Ondernemend Friesland editie 5 september 2018

Page 24

‘ Ik snap die ander echt niet, we lijken van een andere planeet te komen!’ Bovenstaande uitspraak komt veel voor als een gesprekspartner een andere werkfocus blijkt te hebben dan jijzelf. Het kan heel eenvoudig zijn om elkaar wel te leren begrijpen, mits je het vertaalwoordenboek per werkfocus leert kennen. Smart Difference ontwikkelde daarom 'het vertaalwoordenboek positie/prestatie/ relatie'.

24

OF 2018-05

Wanneer we van OF in gesprek zijn met Karlijn Vrolijk van training- en coaching bureau Smart Difference staat het kwik ver boven de dertig graden. Maar dat lijkt geen enkel vat te hebben op onze gesprekspartner. Bevlogen en vol enthousiasme vertelt ze over haar werk. “Mijn passie ligt bij het coachen. Het geeft me energie als ik tijdens de trainingen de kwartjes zie vallen en het enthousiasme van deelnemers zie om het geleerde direct toe te passen. Zeker bij deze training zijn de resultaten die deelnemers boeken vaak ver

boven verwachting. Dat is wat mij voldoening geeft.” Hoewel voor Vrolijk al vrij vroeg duidelijk was dat ze graag als trainer aan de slag wilde, koos ze ervoor eerst meters te maken in het bedrijfsleven. “Voor ik het vak van training en coaching instapte heb ik er bewust voor gekozen een langere periode als personeelsmanager te werken. Ik wilde het klappen van de zweep leren kennen, zodat ik bij het geven van trainingen ook uit eigen ervaring kan putten.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.