Ondernemend Friesland editie 3 mei 2017

Page 1

ROC FRIESE POORT BOUWT CIRCULAIR DE DIRECTEURSZIEKTE! JAN BOELE DE JONG IN PANAMA

Bentacera:

‘We werken voor mensen; ondernemers met dromen en ambities.’ OF 2017 | www.of.nl | 03


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.