Ondernemend Friesland editie 2 juni 2020

Page 26

De IJzeren Man en de overname van Veenstra Montage

‘ Méér dan wederzijds respect’ 26

OF 2020-02


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.