Humans of Pécs - Social photo project

Page 1

Humans of Pécs – a social photo project Pécsi portrék

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA „BABITS” 2016. április 08. Szerzők: Jaszenovics Sándor, Kiss Erika Mária, Onódi Emőke

https://www.facebook.com/humansofpecs http://humansofpecs.tumblr.com/


Humans of Pécs – a social photo project Pécsi portrék

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

Bevezetés, a projekt rövid ismertetése

1

Jelen projektet Jaszenovics Sándor angol szaktanár kezdte el 2013-ban a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában. Fő célja volt, hogy érdekes és nem mindennapi emberek életét, élettörténetét mutathassa be diákjainak. Munkája során megismerkedett a Humans of New York közösségi oldallal, melyről a tanulók választottak számukra jelentőséggel bíró portrékat. Ezekről az emberekről készítettek személyleírást és tanulmányozták életútjukat. Az oldalban rejlő sokszínűség inspirálta a tanulócsoportot és a tanárt arra, hogy ők is létrehozzák saját városuk embereinek online tablóját. Ekkor még a közösségi oldal működtetése nem projektorientált keretek között zajlott és az elkészült képek, történetek időszakosan kerültek publikálásra. Az idei tanévben a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Jaszenovics Sándor tanár úr 9.b osztály angol nyelvi csoportja bevonásával, a Digitális Témahét keretében a projekt szervezett keretek között ismét életre kelt. Újraalkották a Humans of Pécs közösségi oldalt, felhasználva nyelvtudásukat, mozgóképkulturális- és médaismereteiket, valamint aktívan alkalmazhatták különböző digitális eszközökre vonatkozó kompetenciáikat. A projekt során különösen nagy hangsúlyt fektettek a szaktanárok az egymással létrejövő kooperációra. Mindhárom kolléga tematikailag és módszertanilag is előnyben részesíti a modern kommunikációs eszközök integrálását tanórai gyakorlatába és motivált a szakmai fejlődésre. A diákok a projektben szervezett modulok alapján vehettek részt és bővíthették előzetes ismereteiket. Úgy hozhatták létre tanulói produktumaikat (fényképek, médiaszövegek, szövegek, mozgóképek, kollázsok), hogy szociális kompetenciájuk és érzékenységük is fejlődhetett. A folyamat során kapcsolatot teremtettek Pécs városának embereivel, akiknek teret adtak a saját történetük elmesélésére. A portrékat feltöltötték az internetre és ezen tartalmak későbbi megosztásaival egy adott közösségi oldal (Facebook) felhasználói újraalkothatták (megoszthatták, kommentálhatták, letölthették) a kezdeti történetet. A projektben központi szerepet játszik az idegennyelvtudás autentikus helyzetekben való alkalmazása és a címzett-orientált írás. A megvalósítás során mindemellett lehetőség nyílt olyan emberekkel való kapcsolatteremtésre, akik külföldiként élnek, tanulnak és dolgoznak városunkban. A létrejött szövegek angol és magyar nyelven jelentek meg az oldalon. Másrészt a projektben résztvevő tanulók saját személyüket is bemutathatták, fényképeik formájában.


Célok és követelmények Fejlesztendő kompetenci ák tantárgyanként

Informatika: - intelligens eszközök használata - folyamatok algoritmizálása - adatok keresése, letöltése, elhelyezése az Interneten - kapcsolatteremtés a hálózaton - csoportos kommunikáció - mobilkommunikáció - digitális fényképezés, videózás - digitális képszerkesztés (retusálás, vágás, feliratkészítés) - videó szerkesztése (vágás, feliratozás, aláfestő zene, effektek használata) - online alkalmazások megismerése, felfedezése, használata Mozgóképkultúra és médiaismeret: - másokért való felelősségvállalás Napjainkban a digitális médiumok felhasználói könnyen előállítóvá válhatnak a médiatartalmakat, médiaszövegeket illetően, a média projektbe való integrálásának fő feladata pedig az ezzel járó egyéni felelősségvállalás tudatosítása és a tudatos médiahasználat általánosítása a fiatalok körében. - médiatudatosságra nevelés A kommunikációs képességek fejlesztése, a tájékozódás és a rendszerezés képessége mellett a médiaszövegek befogadásának és hatásainak elméleti ismerete is a projekt egyik alappillérét képezi. A szociális média társadalmi jelentősége, a médiumok valóságszervező hatása és a mozgóképi közlésmód formanyelvének beható ismerete a projekthét fő célja.

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

Angol nyelv: - a köznyelvi beszéd megértése - egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén - kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben - boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. - gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban - kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk - urvariassági formulák autentikus helyzetben való alkalmazása - egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról - jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről - az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, valamint kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot - az önálló tanulás képességének kialakítása

2


A projekt céljai és követelményei -

-

a tanulók biztonságosan eligazodjanak mindhárom szakterületen tudjanak döntésképes és önmagukra reflektálni tudó tanulócsoportokat létrehozni megismerjék a projektalapú tanulás alapelveit, melyeket a munka világában a későbbiekben is felhasználhatnak a diákok a tanulási folyamat végén képesek legyenek létrehozni a következő produktumokat: rövid werkfilm, szerkesztett portrék, kollázsok, borítóképek, érzelmekre reflektáló, véleményeket tükröző szövegek megismerjék és aktívan alkalmazzák a szociális média komplex funkcióit

A projektben résztvevő diákok és angol tanáruk

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

Fenyő Kevin, Gayer Bernadett, Horváth Kristóf, Pátri Eliot, Simon Rebeka, Solymosi Krisztián, Kovács Eszter, Szabó Kristóf, Szabó Zoltán, Tésits Lili, Tóth Melitta, Vona Zoé, Maximilian Pittke (németországi Kulturweit önkéntes)

3

A projekt felépítése, menete 1. Ismerkedés az eredeti projekttel

https://www.facebook.com/humansofnewyork/


tevékenység: A Humans of New York oldalról személyes szimpátián alapuló érdekes személyek illetve történetek keresése, majd kollaboratív kollázs létrehozása Padlet segítségével.

A Humans of New York oldalon található promó-videó közös megtekintése inspirálás céljából / ennek újra posztolása a zárt tanulói csoportba értékelés: reflektálás egyéni kommentek segítségével / véleménynyilvánítás plénumban

tevékenység: a tanulócsoport és a szaktanár közösen megalkotják a Digitális Témahét tematikáját, majd összeállítják a projekt elemeit (mozgókép, kép, szöveg) értékelés: kilépőkártya írása követelmények és kritériumok összeállításának módjáról és tapasztalatairól

„I’m looking forward to leaving the school building, finally… It’s gonna be fun, I hope.” „I think we should do something similar in other lessons, too. Why isn’t it possible to work like that in our mathematics lesson.”

„I’m happy that I could choose an activity I really like.”

„It was difficult to decide what we want to create as a final result.”

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

2. A munka kezdeti fázisa

4


3. Integrált tanóra

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

tevékenység: egy angol nyelvi óra keretében mozgóképkultúra és médiaismereteket szereznek a diákok megismerhették a werkfilm és a trailer műfaji jellemzőiről, mindezt napjaink képregényfilmjeinek promói segítségével értekelés: a tanóra végén szavazással döntést hoznak arról, hogy projektjük popularitását a werkfilm tudja elősegíteni

5


4. Kérdések és helyszínek kiválasztása tevékenység: webforrások segítségével a tanulók információt szelektálnak és személyes érdeklődés alapján kiválasztják a portrék elkészítéséhez megfelelő kérdéseket. értékelés: kedvenc kérdéseiket a Poll Everywhere szavazatszámláló/brainstorming online eszközzel posztolják, mely program automatikusan jelzi, ha egy kérdést többen is választanak. Az egyetemen és Uránvárosban fotózunk több társadalmi réteg elérése miatt.

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

5. Osztálytermen kívüli munka

6


tevékenység: a diákok a tanár és a fotós diák kíséretével különböző városi helyszíneket járnak be, ahol kapcsolatot teremtenek pécsi emberekkel, felteszik az előre megfogalmazott kérdéseiket, ismertetik velük a projekt részleteit és fényképeket készítenek, majd engedélyt kérnek tőlük képük és történetük nyilvánosságra hozatalához. Az aktuális szituációhoz alkalmazkodva új kérdéseket is megfogalmaznak. A munkafolyamatot okostelefonjaik segítségével dokumentálják, rövid videó-szekvenseket készítenek. Ezeket a későbbiekben felhasználják a werkfilm készítésénél. értékelés: a helyszínen a diákok egyből megfogalmazták élményeiket, tapasztalataikat és a kommunikáció során felmerült nehézségeiket. Ezeket szóban megosztják tanárukkal illetve egymással. 6. Csoportmunka az osztályteremben

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

tevékenység: a tanulók előzetes ismereteik alapján munkacsoportokba rendeződnek. Az elkészített anyagot (videók, fényképek) a projekt céljából létrehozott Google Drive-ra feltöltik, mappákba rendezik. A fotós diák (másik évfolyamból) a WeTransfer alkalmazás segítségével megosztja a tanulókkal az elkészült portrékat.

7


A csoportok a következő munkafolyamatokat végezték el

1. CSAPAT: az interjúk során készített jegyzeteket megosztották a Padlet alkalmazáson. A jegyzeteket szövegekké formálják, majd lefordítják angolra, illetve magyarra. A következő lépésben közösen nyelvtani és stilisztikai hibákat keresnek, melyeket tanáruk segítségével javítanak (a diákok folyamatorientált írás elveit követik)

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

2. CSAPAT: borítóképet készítettek a munkafolyamat során készült, illetve az oldalon eddig publikált képekből. Az elkészült kollázsokat feliratozzák.

8


Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

3. CSAPAT: az elkészült fényképeket a tanulók informatika órán Photoshop és Pixlr képszerkesztő programokkal szerkesztik

9

4. CSAPAT: a tanulók és tanáruk bemutatkozó képeket készítenek, ezeket szövegbuborékokkal látják el Phrase.it alkalmazás segítségével


5. CSAPAT: a munkafolyamat során készült videórészletekből, illetve képekből a tanulók werkfilmet készítenek a Movie Maker program segítségével

http://humansofpecs.tumblr.com/

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

6. CSAPAT: az oldalhoz tartozó Tumblr weboldalt a tanulók újraszerkesztik, aktualizálják. A Facebook oldallal párhuzamosan itt is megjelennek a tartalmak, azzal a céllal, hogy nagyobb körben, más célköznségnél szerezzenek nézettséget.

10


Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

Értékelési formák az osztálytermi munka során

11

-

közös döntés meghozatala a szövegek helyességéről, valósághű tartalmáról csoportos beszélgetés a zárt tanulói csoportban az elkészült borítóképekről, a tanulók eldöntik, melyek kerülnek feltöltésre

-

a tanulók egymással megbeszélik, milyen szövegek kerülnek a bemutatkozó képeikre a tanulók közösen kiválasztják a werkfilmhez felhasználandó videórészleteket to-do-lista alkalmazás segítségével reflektálnak az elvégzett feladatokról, ezeket kihúzzák


7. A tartalmak publikálása

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

tevékenység: az elkészült tartalmakat a tanulók és tanáruk posztolja az oldalra értékelés: megjelenítési terv készítése, az oldal időzített-posztok és vázlatok funkciójának alkalmazása. A diákok egymás között megbeszélik és felosztják feladataikat a tartalmak posztolásával kapcsolatban. Erről személyes üzeneteket váltanak Facebook Messenger segítségével.

12


8. A munkafolyamat értékelése Angol nyelv Reflektálás a nyelvi és szociális kompetenciák fejlesztésére módszer: online kilépőkártyák angol nyelven a következő kérdésekkel: Hogy érezted magad a projekt során? Mit tanultál? Mit találtál nehéznek a projektmunka során?

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

Informatika Reflektálás a felhasznált digitális eszközök használatára módszer: Google Forms kérdőív

13


Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

Mozgóképkultúra és médiaismeret A diákok a Digitális Témahét keretében egy rendhagyó médiaórán vesznek részt, melyben a hollywoodi promóvideó-készítés fogásait, jellegzetességeit saját projektjük népszerűsítésére használják fel. A videó elkészítése mellett feladatuk lesz, hogy egy könnyedebb hangvételű videót is összevágjanak, amely a forgatásuk bakijait, elszólásait mutatja be. Ezzel önmaguk is visszanézhették az esetleges nehézségeket (kiborulásokat, türelmetlenségeket) és a munka örömét.

14


Felhasznált eszközök Eszköz Google Drive, Forms Zárt, tanulói Facebook csoport Facebook oldal Poll Everywhere http://www.polleverywhere.com Padlet http://www.padlet.com Pixlr Express https://pixlr.com/express Pixlr Editor https://pixlr.com/editor Photoshop WeTransfer https://www.wetransfer.com Movie Maker Tumblr http://humansofpecs.tumblr.com Notegraphy http://www.notegraphy.com Flask.io – to do list http://www.flask.io

Funkció

Produktum

fájlok, tartalmak tárolása, mappákba rendezése, kérdőív készítése részproduktumok megjelenítése, szervezési informásiók közlése platform tanulói produktumok publikálására kérdések posztolása, döntéshozatal kedvencekről képekkel, jegyzetekkel, szövegekkel való kollaborativ munka online faliújság kilépőkártyák készítéséhez

rendszerezett tartalmak, automatikusan kiértékelt kérdőív munkafolyamat kronológiai archivált formája

kollázs készítés

feliratos kollázs

képszerkesztés

szerkesztett, effektekel ellátott képek

képszerkesztés

szerkesztett, effektekel ellátott képek

nagyméretű fájlok küldése

nyers verziójú képek

videó szerkesztés

werkfilm

blog szerkesztés

a közösségi oldalhoz tartozó blog oldal

szövegek feliratok készítése sablonok alapján

feliratos szövegek

feladat-lista készítő, ellenőrzés

feladatlisták

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

Felhasznált hardware

15

-

okostelefon tablet számítógép digitális fényképezőgép interaktív tábla

multimédia tartalmú közösségi oldal kérdéssor az interjúkhoz kétnyelvű szövegek online kollázs kedvenc képekből


Források Forrás https://www.facebook.com/humansofnewyork/ http://www.humansofnewyork.com http://thoughtcatalog.com/kendra-syrdal/2015/02/31-genuinelyinteresting-questions-for-you-to-ask-your-next-date/

Funkció projekt megismerése, példák bemutatása érdekes kérdésekkel való ismerkedés

https://www.quora.com/What-are-the-best-open-ended-questionsto-ask-a-stranger http://www.saviodsilva.net/random-questions.htm http://www.szotar.sztaki.hu

idegen szavak értelmezése

Összefoglalás

A diákok aktívan átélhették, milyen egy projekt megtervezése, megszervezése, annak kivitelezése és milyen funkciója van a folyamatos értékelésnek. Szociális érzékenységük nőtt, személyiségük fejlődött. Olyan kommunikációs helyzetekbe kerültek, melyek átélése során kapcsolatteremtési kompetenciájuk anyanyelvükön és első tanult idegen nyelvükön is jelentősen fejlődött. Ezáltal magabiztosabbá váltak, elmondásuk szerint több hasonló projektre lenne szükség, hogy újabb helyzetekben próbálhassák ki magukat. A cselekvésorientált tanulás folyamata alatt megtapasztalhatták a nyelvtanulás gyakorlati jelentőségét és motiváltabbá váltak. Pozitívan értékelhetjük, hogy a diákok átélhették azt a lehetőséget, mely szerint a tanulás folyamatai nem csak az iskola épületéhez csatalakozhatnak. A projekt során a csoport fotósa egy 11. évfolyamos tanuló volt. Kristóf megosztotta fotós ismereteit, jól integrálódott a munkába. Mindez a tudásmegosztás, és az évfolyamok közötti együttműködés kiváló példája. A tanulók számára a három szaktanár (Kiss Erika Mária, Onódi Emőke, Jaszenovics Sándor) közös munkája példaértékű és a folyamat dokumentálása során mindhárman újabb ismeretekkel gazdagodtak. Az oldal fenntarthatóságának céljából a tanulók több évfolyamon is be fogják mutatni projektjüket ezáltal ösztönözve tanulótársaikat az aktív részvételre, vagyis városunkat színesebbé tevő emberek online portréjának megosztására.

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

A projekt sikeresen megvalósult, a létrejött tartalmak közzététele folyamatban van: a 6 angol óra, a 2 mozgóképkultúra és médiaismeret óra, a 2 informatika óra és a sok önálló munka terméke megtekinthető az iskola honlapján, a projekt Facebook és weboldalán.

16


Tartalom

BEVEZETÉS, A PROJEKT RÖVID ISMERTETÉSE ..................................................................................1 CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK............................................................................................................2 FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK TANTÁRGYANKÉNT ..................................................................2 A PROJEKT CÉLJAI ÉS KÖVETELMÉNYEI........................................................................................3 A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ DIÁKOK ÉS ANGOL TANÁRUK ..............................................................3 A PROJEKT FELÉPÍTÉSE, MENETE .....................................................................................................3 1.

ISMERKEDÉS AZ EREDETI PROJEKTTEL ................................................................................3

2.

A MUNKA KEZDETI FÁZISA ...................................................................................................4

3.

INTEGRÁLT TANÓRA .............................................................................................................5

4.

KÉRDÉSEK ÉS HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA .........................................................................6

5.

OSZTÁLYTERMEN KÍVÜLI MUNKA ........................................................................................6

6.

CSOPORTMUNKA AZ OSZTÁLYTEREMBEN ............................................................................7

7.

A TARTALMAK PUBLIKÁLÁSA ..............................................................................................12

8.

A MUNKAFOLYAMAT ÉRTÉKELÉSE .....................................................................................13

FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ..............................................................................................................15 FELHASZNÁLT HARDWARE .............................................................................................................15 FORRÁSOK ......................................................................................................................................16

Humans of Pécs – a social photo project | 2016.04.08.

ÖSSZEFOGLALÁS .............................................................................................................................16

17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.