Page 1

O E M I N T E R N AT I O N A L

2000


BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles Torsdagen den 26:e april 2001 kl. 16.00 på SommenForum, Fabriksgatan 4 i Tranås. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: - dels vara införda i aktieboken som förs av VPC AB torsdagen den 12:e april 2001. - dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 23:e april 2001 före kl. 13.00 under adress: OEM International AB, Box 1011, 573 28 TRANÅS, telefon 0140-36 06 85 eller e-post: info@int.oem.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 12:e april 2001 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få rätt att delta i bolagsstämman. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att för år 2000 lämna utdelning med 4:50 kr per aktie och fastställa onsdagen den 2:a maj 2001 som avstämningsdag. Om bolagsstämman antar förslaget, beräknas utdelningen sändas ut den 7:e maj 2001 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. ÄRENDEN Dagordning och ärenden för bolagsstämman kommer att framgå av annonsering i dagspressen samt finnas tillgänglig på OEM:s hemsida www.oem.se. Dagordningen kan också erhållas från bolaget i samband med anmälan till stämman.

A K T I E Ä G A R I N F O R M AT I O N Kvartalsrapport januari-mars Delårsrapport januari-juni Delårsrapport januari-september Bokslutskommuniké helår Årsredovisning

2

O E M I N T E R N AT I O N A L

26 april 2001 3 augusti 2001 26 oktober 2001 februari 2002 mars/april 2002


INNEHÅLL 2 2 4 5

Aktieägarinformation Bolagsstämma Detta är OEM Sammandrag 2000

6-8 9 10-11 12-13 14-15

VD-ord Historik ”Spännande tillväxtmöjligheter i Europa.” ”Satsningar på kvalitet och IT ger säkrare leveranser.” ”Vi började miljöarbetet på ett ganska ovanligt sätt...”

16 17 18 19 20 21-25

Affärsidé & affärslogik Marknadstrender Tillväxtstrategi Företagsförvärv Finansiella mål OEM-aktien

26 28-29 31

Fem år i koncernöversikt Nyckeltal Koncernöversikt

32-37 38-41 42-44

DELKONCERNER OEM Industrial Components OEM Systemteknik OEM EPT

46 47

Styrelse och VD Ledningsgrupp och revisor

48-49 49 50-52 53 54-66 67 68

Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Bokslutskommentarer Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse

70-71

Bolagsadresser

BESÖK VÅR HEMSIDA På vår hemsida får du aktuell information som rör företaget. Beställ gärna newsletter så får du regelbundet e-mail om vad som är på gång. V I S E S P Å N Ä T E T ! w w w. o e m . s e


D E T TA Ä R O E M I N T E R N AT I O N A L A B OEM International med huvudkontor i Tranås äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Europa. Koncernen består av 28 rörelsedrivande bolag i åtta länder. Omsättningen år 2000 var 1.967,4 MSEK med ett resultat på 148,3 MSEK*. Antal anställda i koncernen var den 31 december 676 personer. OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: - 15 % årlig tillväxt - 20 % avkastning på eget kapital - 35 % soliditet Sedan 1983 är OEM noterat på OM Stockholms fondbörs. Börsvärdet per 31 december år 2000 var 1.176 MSEK. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncernen OEM Systemteknik tillverkas kundanpassad automationsutrustning, exempelvis robotlinjer och andra komplexa system. OEM International erbjuder kunderna ett stort kunnande och ett brett utbud av komponenter och system. Tillverkarna erbjuds en stark lokal position på marknaden. Därmed skapas ett mervärde för såväl kund som leverantör. Detta mervärde är OEM:s existensberättigande och grunden för en fortsatt lönsam expansion. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida www.oem.se *efter finansnetto exkl. jämförelsestörande poster

4

O E M I N T E R N AT I O N A L


SAMMANDRAG 2000 • Resultat efter finansnetto ökade med 10,6 % och blev 148,3 MSEK (134,1) * • Omsättningen ökade med 10,4 % och blev 1.967,4 MSEK (1.782,3) • Orderingången ökade med 16,6 % till 2.009,5 MSEK (1.776) • Vinst per aktie efter skatt 13:60 kr (9:04)*, en ökning med 50 % • Räntabilitet på eget kapital 27,4 %. • Föreslagen utdelning på 4:50 kr (3:75) • Jörgen Zahlin ny VD fr.o.m. 1 mars • Fyra förvärv genomförda under året • Två nya bolagsgrupper bildade; Grupp Hydraulik och Grupp Europa.

KONCERNEN I SIFFROR

2000

1999

1998

Nettoomsättning

MSEK

1.967,4

1.782,3

1.423,0

Resultat efter finansnetto*

MSEK

148,3

134,1

103,5

Årets resultat

MSEK

129,2

82,4

64,2

Vinst per aktie*)

SEK

13:60

9:04

7:05

Kassaflöde per aktie

SEK

5:70

18:87

2:65

Eget kapital per aktie

SEK

56:84

49:31

44:25

Föreslagen utdelning per aktie

SEK

4:50

3:75

3:00

%

27,4

19,3

17,0

Räntabilitet på eget kapital Soliditet Börskurs 31:e december Börsvärde 31:e december Antal anställda

%

42,4

48,5

48,2

SEK

129:00

127:00

109:50

MSEK

1.176

1.157

998

Antal

676

609

568

*exkl jämförelsestörande poster, SPP återbäring, 30,5 MSEK samt nedskrivning goodwill – 14,6 MSEK.

O E M I N T E R N AT I O N A L

5


VD HAR ORDET Mitt första år som VD för OEM International har kännetecknats av fortsatt stark efterfrågan, framför allt från den svenska marknaden. Omsättning och resultat var första halvåret lägre jämfört med föregående år. Andra halvåret gjorde dock att vi ökade helårsresultatet med 11 %, vilket innebar ännu ett rekordår för koncernen. VÅRA TRE DELKONCERNER: OEM Industrial Components har haft en tillväxt omsättningsmässigt och resultatmässigt på 42 respektive 46 %. Den organiska tillväxten inom delkoncernen har varit kraftig under året, framför allt i de svenska bolagen. De förvärv som gjordes under 1999 har bidragit positivt till resultatförbättringen. Under året har fyra nya förvärv genomförts som kommer att bidra till den fortsatta expansionen. OEM Systemteknik har under året bytt VD och undertecknad har själv gått in som VD sedan halvårsskiftet. Tre av koncernens fyra bolag har nya VD:ar. Flera strukturella förändringar har genomförts, alternativt är under genomförande. Efter att ha haft ett negativt resultat två år i rad blev årets resultat en vinst på 6,1 miljoner kronor. OEM EPT är starkt beroende av nivån på investeringar från telekom och elektronikindustrin. Den exceptionellt höga nivå som rådde 1999 återkom inte under 2000. Omsättning och resultat sjönk under året med 16 respektive 41 %. Koncernen driver två projekt för att minska beroendet av investeringsnivån: • Öka andelen service, support och utbildning runt de maskiner och processer som levereras. • Satsning på affärsområden som säljer förbrukningsmaterial till elektronikproduktion. Förutsättningarna för att öka resultatet under år 2001 bedöms som goda. ORGANISK TILLVÄXT – HJÄRTAT I EXPANSIONEN Vår tillväxtstrategi består av tre delar: • Organisk tillväxt • Förvärv • Geografisk expansion Basen för expansionen är den organiska tillväxten. Innebörden av detta är att våra befintliga kunder köper mer av oss och/eller att vi attraherar nya kunder. Den organiska expansionen indikerar kvalitén på hur vi sköter våra affärer och är en förutsättning för att vara en attraktiv samarbetspartner till våra leverantörer. Förvärv genomförs dels för att få en produktplattform och dels för att få en ny geografisk marknad att expandera ifrån. För att förvärv skall kunna genomföras krävs förvärvsmognad av den bolagsgrupp som förvärvar. Förvärvsmognad innebär att vi har en stabil organisation med väl inarbetade rutiner samt en stabil organisk tillväxt. Den geografiska expansionen ger oss möjlighet att utnyttja den produktkompetens och de leverantörsrelationer vi har sedan tidigare. Hittills har detta i huvudsak skett inom grupp Automation och den nyetablerade grupp Europa. Vårt mål med 15 % tillväxt per år har vi historiskt sett uppfyllt. De senaste fem åren har givit en genomsnittlig vinstökning på 22,6 %. Vi ser inga tecken på att vi inte även fortsättningsvis skall kunna nå tillväxtmålet.

6

O E M I N T E R N AT I O N A L


”Våra ambitioner att göra våra leverantörer till marknadsledande inom sina respektive områden driver oss till ständiga förbättringar.”

ÖKAT FOKUS PÅ RÖRELSEMARGINAL Vid sidan av våra finansiella mål på 15 % tillväxt och 20 % avkastning på eget kapital samt en soliditet på minst 35 % har vi ökat fokus på rörelsemarginal. Vårt mål är att våra rörelsedrivande bolag i snitt skall ha en rörelsemarginal på minst 10 %. Vi har etablerat åtgärdsprogram på de bolag som har en rörelsemarginal under 5 %. INRE EFFEKTIVITET Att hela tiden förbättra vår inre effektivitet är ett överlevnadskrav för verksamheterna. Trenderna på marknaden med krav på bl.a. kostnadssänkningar och kvalitetsförbättringar gör att vi kontinuerligt måste effektivisera de inre processerna och höja omsättningen per medarbetare. Viktiga delar i detta arbete är våra medarbetares utveckling samt de nya möjligheter som informationsteknologin erbjuder som ett medel att effektivisera vårt arbete och höja servicen till våra kunder. MEDARBETARUTVECKLING Det viktigaste medlet för att nå våra mål är våra medarbetare. Förmågan att skapa relationer med kunder och leverantörer samt att finna nya kreativa idéer och lösningar på problem står i direkt relation till hur väl vi lyckas nå våra mål. Med utvecklingsprogram både på grupp- och individnivå ökar vi förmågan och inspirationen på varje funktion. Vårt mål är att ha en personalomsättning som understiger 10 % per år och att vår ledarrekrytering skall ske till minst 75 % internt. Detta för att säkerställa stabiliteten och andan inom koncernen.


OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR Den internationalisering som sker idag gör att vi måste förändra vårt sätt att göra affärer. En högre pristransparens och möjligheten att handla över gränserna gör att vi måste anpassa vårt erbjudande efter en global konkurrenssituation. Vår lokala närvaro ger oss möjlighet att anpassa erbjudandena efter de specifika förutsättningar som råder på respektive marknad. Ett gemensamt krav för all vår försäljning är starka kundrelationer och hög förmåga att skapa värde vid sidan om de produkter vi levererar. E-handel ger oss i första hand möjlighet att effektivisera våra befintliga kundrelationer och skapa ytterligare mervärde för kunderna. Två bolag inom koncernen erbjuder idag möjligheten att handla över nätet. De flesta bolagen har hemsidor med information samt olika typer av tjänster. Internet är ett komplement till de metoder vi tidigare använt för att göra affärer och sköta vår marknadsföring. SAMARBETE OCH STOR FRIHET SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EXPANSION Våra ambitioner att göra våra leverantörer till marknadsledande inom sina respektive områden driver oss till ständiga förbättringar inom alla områden. Vi får många positiva synergieffekter genom att bolagen ligger inom närbesläktade verksamhetsområden. Samordning sker bl.a. inom IT, kvalitets- & miljöarbete och marknadskommunikation. Expansionen kräver att vi jobbar nära marknaden och skapar starka relationer med kunderna. Vi har därför givit våra rörelsedrivande bolag stor frihet att anpassa sitt agerande efter de specifika förutsättningar som gäller inom respektive verksamhetsområde. Det är vår fasta övertygelse att denna frihet under ansvar gör det möjligt för koncernen som helhet att på effektivaste sätt tillgodose kundernas, leverantörernas och de anställdas intressen. GODA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Ett ständigt ökat behov av automatisering inom industrin gör att marknadsförutsättningarna är goda. Kravet på högkvalitativa produkter, god service och effektiv logistik ökar ständigt. Genom att bidra med produkt- och applikationskompetens samt genom att erbjuda ett brett sortiment av produkter från ledande tillverkare ökar våra kunder sina uttag av våra produkter och tillströmningen av nya kunder är god. Det är med tillförsikt vi ser fram emot det nya verksamhetsåret med de nya utmaningar och möjligheter som det kommer att innebära för OEM. Jag vill å mina och styrelsens vägnar rikta ett stort tack till hela personalen för det goda resultatet år 2000. Tack vare vår förmåga att skapa värde för våra kunder och leverantörer ser vi en fortsatt positiv trend inom koncernen. Det är med stor respekt som jag tillsammans med alla medarbetare förvaltar det arv som Hans Franzén och Agne Svenberg grundlade för 26 år sedan.

Jörgen Zahlin VD OEM International AB

8

O E M I N T E R N AT I O N A L


HISTORIK 1974 Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg. 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1983 Bolaget introduceras på börsens OTC-lista. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK. 1986 Det första förvärvet Industri AB Reflex i Spånga, som konstruerar och bygger automatikskåp. 1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK. 1989 Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England. 1991 Ny organisation. OEM International AB blir moderbolag i koncernen och OEM Component AB, som ingått i OEM Automatic AB, blir separat bolag. 1993 A.Karlson-gruppen förvärvas. OEM-koncernens omsättning uppgår till 254 MSEK. 1996 Ny koncernorganisation. Bolagen fördelas på två delkoncerner; OEM Industrial Components och OEM Systemteknik. 1997 OEM International AB och Cyncrona AB, båda noterade på OTC-listan, går ihop. Cyncrona AB blir en tredje delkoncern, numera med firmanamnet OEM Electronic Production Technology. 1998 Ett flertal företagsförvärv genomförs. 1999 Etablering sker i Italien genom ett av fyra företagsförvärv detta år. 2000 Ny VD fr.o.m. 1:a mars. Två nya bolagsgrupper bildas inom OEM Industrial Components; Grupp Europa och Grupp Hydraulik.

”Vår bärande idé har alltsedan starten varit att utgöra ett alternativ till leverantörens egna dotterbolag på de marknader där vi bedriver verksamhet. För att vara intressanta partners för våra leverantörer måste vi därför vara effektiva och åstadkomma en bra försäljningsvolym till låg kostnad samtidigt som vi skapar mervärde genom en bra support och god logistik.”

Hans Franzen är styrelseordförande i OEM International AB och sitter också som styrelseledamot i OEM Industrial Components AB. Agne Svenberg är styrelseledamot i OEM International AB och i OEM Electronic Production Technology AB. Agne är även styrelseordförande i Jubo Mechatronics AB.

O E M I N T E R N AT I O N A L

9


”Spännande tillväxtmöjligheter i Europa.” Att expandera på nya marknader i Europa är en viktig del av OEMs tillväxtstrategi. Under år 2000 har koncernen vidareutvecklat sitt Europa-koncept, som består av två delar. Dels etablerar koncernen egna bolag i nya länder genom att använda befintliga leverantörsrelationer, dels erbjuds amerikanska och asiatiska leverantörer representation i Europa. Idag har OEM verksamhet i åtta länder. Den första utlandsetableringen skedde i Finland 1981 och de senaste i Italien 1999 och Holland år 2000. – OEM International har under åren investerat mycket tid och kraft på att utveckla leverantörsrelationerna. Att göra affärer i Europa är ett sätt att öka avkastningen på de här investeringarna. När vi lärt oss en produkt och vet vilken sorts kunder som vill ha den, kan vi marknadsföra den med framgång även i andra länder, förklarar Jan Hultman, VD för OEM Industrial Components. ETABLERING I ENGLAND OCH POLEN Tillvägagångssättet vid etablering av egna bolag i Europa skiljer sig från fall till fall. 1989 bildades OEM i England, efter ett samarbete med leverantören Syrelec. OEM var marknadsledande i Skandinavien med Syrelecs produkter, men i England hade Syrelec försökt på egen hand utan att lyckas. OEM och Syrelec bildade ett gemensamt bolag, där OEM kompletterade sortimentet med produkter från andra leverantörer. Idag äger OEM hela bolaget, som har 48 anställda och en omsättning på 130 MSEK. – Verksamheten i Polen har en annan bakgrund än den engelska, berättar Jan Hultman. Vi såg Polen som en spännande tillväxtmarknad och letade upp ett antal passande leverantörer som var intresserade av att satsa på den polska marknaden. 1997 startade vi bolaget och 2000 omsatte det 12 MSEK. ETABLERING I ITALIEN Italien är ytterligare ett exempel på hur OEM har etablerat sig i Europa. Här var företaget Contraves Intersys till salu. OEM samarbetade redan med Contraves viktigaste leverantör, Guardmaster, och efter att ha studerat bolaget såg man att det skulle passa bra in i Europa-strategin. – Under år 2000 gjorde vi omfattande förändringar i sortimentet, säger Mark Hemingway, affärsutvecklare inom OEM Industrial Components. Vi vände ett negativt resultat det första halvåret till ett positivt vid årets slut. Nu är målet att verksamheten i Italien ska växa med minst 20% per år de närmaste åren.

”Vi har under åren investerat mycket tid och kraft på att utveckla relationerna med våra leverantörer. Att göra affärer i Europa är ett sätt att öka avkastningen på de här investeringarna.” Mark Hemingway, affärsutvecklare Grupp Automation och Jan Hultman, VD, OEM Industrial Components AB.

10

O E M I N T E R N AT I O N A L


REPRESENTATION I EUROPA När det gäller den andra delen av satsningen på Europa, att erbjuda representation på marknaden för amerikanska och asiatiska leverantörer, har OEM tre verksamheter i gång. De bedrivs inom helt olika områden, ett bevis för att konceptet fungerar i de flesta branscher. LEVERANTÖRER FRÅN USA Det första försöket gjordes i England för fyra år sedan, när OEMs engelska bolag tog upp en agentur på fläktar för telekomindustrin från den amerikanska leverantören Comair. Försäljningen utvecklades väl och efter en tid fortsatte distributionen även utanför England. Sedan januari 2001 ligger verksamheten i ett eget bolag, ATT Europe Ltd (Attel), med 6 anställda och en beräknad omsättning på ca 65 MSEK i år. ASIATISKA LEVERANTÖRER OEM representerar även det koreanska företaget SPG. Koreanska fabrikanter av industrikomponenter har traditionellt sett ingen eller mycket liten export, men OEM upptäckte SPGs tillverkning av små elmotorer och såg möjligheterna för dem i Europa. Efter 5 års relationer med SPG startade OEM våren 2000 bolaget SPG Europe. I slutet av året hade bolaget verksamhet i 9 länder. Lager och logistik sköts från OEM Automatic i Tranås. Kina är en nation med stora utvecklingsmöjligheter inom industriautomation, och OEM har börjat positionera sig mot kinesiska leverantörer genom bolaget OEM China Development. – Vi köpte en holländsk handelsrörelse med kinesisk personal och relationer med kinesiska leverantörer av kullager, berättar Jan Hultman. Nu sköter vi lager och logistik från Nässjö och levererar kullagren till olika distributörer i Europa. Vi räknar också med att bolaget ska ge oss möjligheter att nå andra kinesiska leverantörer och tillverkare. FLERA ETABLERINGAR PÅ GÅNG Jan Hultman avslöjar också att OEM har flera pågående diskussioner om nyetableringar i Europa. Målsättningen är att etablera sig i ett nytt land vartannat år. Samtidigt betonar han att alla etableringar sker först efter noggrann utvärdering av marknaden, leverantörerna och kunderna. – Både etableringen av egna bolag och representationen av andra utgör spännande tillväxtmöjligheter. Samtidigt som vi ger våra leverantörer ekonomiska fördelar och en högre marknadsnärvaro, ger vi våra kunder tillgång till ett bredare sortiment från en och samma leverantör. Det är precis så vi ska arbeta för att fortsätta växa och vara framgångsrika.

Nick Porter, Jun Geng, Timo Raitmaa, samtliga bolagschefer i Grupp Europa inom OEM Industrial Components i samspråk.

O E M I N T E R N AT I O N A L

11


”Satsningar på IT och kvalitet ger säkrare leveranser.” OEM Automatic i Tranås har ett lager med mer än 20.000 artiklar från 60 olika leverantörer. Varje år levererar man 60.000 försändelser och order som kommer in före kl 15.30 skickas samma dag. Känner man till de siffrorna förstår man också vad som är den viktigaste uppgiften för OEM Automatic – att leverera rätt produkter i rätt tid till rätt adress. En uppgift som blir allt mer komplex i takt med att företaget växer och finner nya marknader. Till sin hjälp har man ett avancerat affärssystem och ett kvalitetssystem baserat på ISO 9000. – När det gäller affärssystemet har vi valt en centraliserad lösning, berättar Anders Elovsson, ansvarig för ITgruppen inom OEM Industrial Components, den delkoncern som OEM Automatic tillhör. Inom Industrial Components finns 10 bolag i 6 länder som är uppkopplade mot Tranås, där affärssystemet och hårdvaran finns rent fysiskt. Ett gemensamt datasystem ger bättre kostnadseffektivitet och högre säkerhet. – Dessutom har vi minskat risken för dataförluster ytterligare genom att använda oss av ett speglat datasystem, förklarar Anders Elovsson. Vi sköter driften av affärssystemet på en maskin och lagringen på en annan. Alla transaktioner som görs i driftmaskinen registreras samtidigt i den speglade maskinen. Allt för att vi ska kunna sköta leveranserna även i händelse av brand eller datorkrasch. E-HANDELSSYSTEM Ett annat IT-projekt med hög prioritet är införandet av ett e-handelssystem, något som kommer att förenkla registreringen av kundorder. – I dag får vi de flesta order via fax och telefon, säger Anders Elovsson. Det innebär att vi måste lägga tid på att registrera varje order manuellt i vårt system. Samtidigt kan kunden få vänta i telefonen, beroende på hur många som ringer till oss. Med ett e-handelssystem är det möjligt för kunderna att direkt få veta pris och om produkterna finns på lager, i och med att webservern är uppkopplad mot affärssystemet. Kunderna kan också lägga upp ordermallar med de produkter de oftast beställer, eller kopiera en tidigare order. De kan även lägga artiklar i sin kundkorg flera gånger varje dag, och skicka ordern först mot slutet av dagen. – För oss är e-handel ett komplement till vårt nuvarande sätt att arbeta. Syftet är att erbjuda våra kunder ett alternativt sätt att göra affärer med oss och att öka servicegraden. Vi blir också tillgängliga 24 timmar per dygn.

”För oss är IT ett medel att öka effektiviteten och höja servicen till våra kunder.” Anders Elovsson, ansvarig för IT-gruppen inom OEM Industrial Components.

OEM-koncernen har i och med sin storlek fördelar när det gäller utvecklingen av IT-användandet. Vi kan fördela investeringarna på många användare och har möjlighet att utbyta erfarenheter inom koncernen. Det är vår övertygelse att IT kommer att spela en avgörande roll i vår framtida tillväxt.

12

O E M I N T E R N AT I O N A L


KUNDERNAS UPPLEVELSER VIKTIGAST När det gäller fokuseringen på kvalitet har OEM Automatic varit en av föregångarna i branschen. Man kvalitetscertifierades enligt ISO 9002 redan 1995, och den kvalitetspolicy som formulerades för 8 år sedan gäller fortfarande. Peter Rydberg, kvalitetssamordnare på OEM Automatic, berättar om dagens kvalitetsarbete: – Vi mäter kvaliteten efter hur våra kunder upplever den. De kundenkäter vi gjort under åren har visat att det kunderna främst sätter värde på är produktkvalitet, leveranskvalitet, service och ett bra bemötande. Statistik från egna mätningar följs upp varje månad och ger exempelvis besked om hur länge kunderna får vänta i telefon, hur många felaktiga leveranser man har, hur stor andel som levereras i tid och hur mycket skador man haft på grund av för dålig paketering. – Sedan är det upp till oss att förbättra våra siffror genom ändrade rutiner, säger Peter Rydberg. Att ha rutiner för alla moment är för övrigt en stor fördel i ett snabbväxande företag. När nya medarbetare börjar och andra byter tjänst är det bra att det finns rutiner som beskriver hur man ska utföra sitt arbete på effektivaste sätt. FEL ÄR OFRÅNKOMLIGA Krav på kvalitet är en sak, rimlighet en annan. Alla företag som har människor som utför arbeten och uppgifter kommer att göra fel ibland. Det är ofrånkomligt. – Vi dubbelkollar exempelvis alla plocklistor innan vi levererar till kunderna, berättar Peter Rydberg. Kvalitetshöjningen motiverar klart merkostnaden för dubbelkollen. Det är viktigt att kvalitetsstyrningen också kan påverka hur vi hanterar de fel som uppstår. Ett exempel är reklamationer. Vi har som mål att behandla alla reklamationer inom tre dagar. 1995 behandlade vi 15% av alla reklamationer inom den tiden, 1999 var motsvarande siffra 71%. Man kan också uttrycka sig som Jörgen Zahlin, VD för OEM International: – Vi ska bli så duktiga på att hantera klagomål, att de kunder som klagat ska vara mer nöjda med oss efter att vi rättat till felen, än de skulle ha varit om allt varit rätt från början.

”Vi mäter kvaliteten efter hur våra kunder upplever den.” Peter Rydberg, kvalitetssamordnare på OEM Automatic.

OEM-koncernens övergripande kvalitetspolicy är fokuserad på att våra produkter och tjänster ska motsvara kundens förväntan. Målet är att våra kunder ska förknippa koncernens bolag med bra produkter, leveranssäkerhet, bra teknisk support samt ett affärsmässigt och positivt bemötande.


”Vi började miljöarbetet på ett ganska ovanligt sätt…” I OEMs affärsområde Mekanik ingår IBS, Internordic Bearing Sweden AB. Företaget har huvudkontor i Nässjö och säljer rullningslager och glidlager i Skandinavien. Sedan januari år 2000 är företaget både kvalitetssäkrat enligt ISO 9002 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Andreas Fälth och Magnus Bonnevier på IBS talar om kombinationen miljö och företagande med en alldeles speciell värme. Kanske beror det på att företaget bor granne med svampskogar, fiskesjöar och jaktmarker. Kanske är det den småländska affärsandan som stimuleras av att företaget faktiskt har mycket att vinna på att minska sin miljöpåverkan. En sak är i alla fall säker: de är övertygade om att de är på rätt väg. – Vi började på ett ganska ovanligt sätt, berättar Andreas Fälth, VD på IBS. Vi passade nämligen på att miljöcertifiera verksamheten samtidigt som vi kvalitetssäkrade den. Något överraskande var det miljöcertifieringen som var enklast att genomföra. Hela personalen engagerade sig och vi kunde verkligen se att arbetet gav resultat. IBS utgick från de 14 miljöhot som Naturvårdsverket har identifierat. Man studerade den egna verksamheten, jämförde med miljöhoten och kunde på så vis upprätta en egen prioriteringslista. Andreas Fälth, VD

INTE ALLT PÅ EN GÅNG – Vi är inga miljöhelgon bara för att vi är certifierade, fortsätter Andreas Fälth. Det finns så mycket vi kan göra att vi hela tiden måste välja vissa åtgärder framför andra. Vi får koncentrera oss på de som ger störst effekt, och som är ekonomiskt rimliga. Ett långsiktigt mål är att få in miljötänkandet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen, att det ska bli en naturlig del av planeringen och det dagliga arbetet. Och inte bara för miljöns skull, utan också för företagets.

”Vi är inga miljöhelgon bara för att vi är certifierade. Vi får koncentrera oss på de åtgärder som ger störst effekt, och som är ekonomiskt rimliga.”

Magnus Bonnevier och Helena Klint i kvalitets- och miljögruppen på IBS.


Ett exempel på en enkel insats för miljön är att IBS inte köper några egna kartonger. I stället återanvänder man 8.000 av leverantörernas kartonger varje år. Genom att i vissa fall ändra från standardförpackning (10 st i plaströr) till bulkförpackning har man även lyckats minska sin PVC-förbrukning.

Magnus Bonnevier, som är säljare och miljöansvarig på IBS, ger ett exempel: – Tidigare besökte vi kunderna i prioritetsordning. Vi tog helt enkelt de största först, oavsett om det fanns mindre i närheten. I dag planerar vi resorna efter hur kartan ser ut. Att bilarna rullar färre mil innebär inte bara att vi minskar utsläppen. Samtidigt minskar vi kostnaderna. LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING Det finns fler exempel på hur miljömässigt tänkande kan leda till positiva ekonomiska effekter. En sommar klagade många medarbetare på att det var för varmt i lokalerna när de kom till jobbet. – Det löste vi genom att slå på luftkonditioneringen, erkänner Andreas Fälth. Så kom någon på att om vi i stället stängde av värmen på nätterna kunde vi få en behaglig temperatur utan att använda luftkonditioneringen. Det var ett miljömässigt tänkande som resulterade i lägre energiförbrukning. Och lägre energikostnader. Det retar mig faktiskt att vi inte kom på det tidigare, om inte annat så av ekonomiska skäl. 500 KG PVC IBS var ett av de första företagen i branschen som satsade på en miljöcertifiering. De åtgärder man vidtar i dag gäller inte bara det egna företaget, man för också diskussioner med både leverantörer och kunder. Ett exempel är hur man kom överens med en kund om att ändra på de förpackningar som produkterna levereras i. En ändring som resulterade i att 500 kg PVC/år inte längre importeras till Sverige. SPRIDA BUDSKAPET Jämfört med länder i andra delar av världen har Sverige kommit långt när det gäller miljöarbete ute på företagen. Det är något som IBS utnyttjar i kontakten med sina leverantörer i Asien. – I många fall handlar det om företag och människor som aldrig någonsin funderat över vad de kan göra för miljön. De står helt enkelt på noll, vilket gör att vi inte kan gå in och ställa krav på förändring. Däremot kan vi göra något mycket viktigt. Vi kan tala med dem. Få dem att börja tänka och resonera kring ämnet miljö. Sprida vårt budskap och hjälpa dem att ta egna initiativ. När det gäller att sätta den gröna bollen i rullning i andra kulturer har vi både ett ansvar och en stor möjlighet. OEM-koncernen skall fortlöpande arbeta för att minimera vår externa miljöpåverkan. Miljöarbetet skall styras av lagliga krav samt av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat. Vårt miljöledningssystem bygger på ISO 14001 och går ut på att fortlöpande se över rutiner för återvinning, deponi och resurseffektivisering samt att vid bedömning av våra leverantörer även väga in miljöfrågor som en del av utvärderingen. Syftet med arbetet är att både kort- och långsiktigt minska vår verksamhets miljöpåverkan. Ett flertal bolag inom koncernen är miljöcertifierade.

O E M I N T E R N AT I O N A L

15


AFFÄRSIDÉ AFFÄRSLOGIK AFFÄRSIDÉ OEM International skall äga och utveckla bolag som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation i Europa. De rörelsedrivande bolagen skall ges stor frihet att anpassa sitt agerande efter de specifika förutsättningarna som gäller inom respektive verksamhetsområde och på ett effektivt sätt tillgodose kunders, leverantörers och de anställdas intressen. AFFÄRSLOGIK Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med.

Ekonomiska fördelar Marknadsnärvaro Geografiska fördelar Kulturella fördelar

• • • •

Leverantörer

▲ Alternativ till eget dotterbolag

Kunder

• • • •

Sortiment Leveranskapacitet Logistik Kompetens

För våra leverantörer innebär samarbetet med OEM att man har en partner som har kompetens och finansiell styrka att göra marknadsinvesteringar, har kunskap om den aktuella marknaden samt har en geografisk spridning för expansion även på andra marknader. Vår närvaro på olika marknader möjliggör även att vi överbryggar de kulturella skillnader som finns mellan olika länder. För våra kunder innebär OEM möjlighet att köpa ett större sortiment av produkter från samma leverantör, hög leveranskapacitet via sin geografiska närvaro samt teknisk och kommersiell rådgivning via våra säljorganisationer. En effektiv logistikapparat ger oss möjlighet att anpassa inköpsvolymer, lagernivåer och transportsätt för maximal konkurrenskraft. OEM arbetar med ett brett program av produkter och har därmed möjlighet att skräddarsy erbjudanden för kunderna för att på bästa sätt tillfredsställa deras behov, samtidigt som tillverkarna når kundgrupper som de själva hade haft svårt att komma i kontakt med. OEM:s kärnkompetens är handel inom industriautomation. Med handel menar vi: • förmågan att tillhandahålla ett för kunden intressant produktprogram • en effektiv säljorganisation som har förmågan att arbeta nära kunderna • marknadsföring med hög verkningsgrad • logistikapparat med hög kostnadseffektivitet och hög kvalité

16

O E M I N T E R N AT I O N A L


MARKNADSTRENDER MARKNADSTRENDER Marknaden för industriell automation fortsätter att växa och nuvarande marknadstrender är gynnsamma för OEM International. • Den ökande globaliseringen samt minskning av tiden mellan det att produktidén föds och den färdiga produkten når slutkunden ökar fabrikanternas intresse för att ha rätt kanaler ut på marknaden. OEM har en stark position i Norden och en ansenlig närvaro på flera andra marknader i Europa. Vi ser den geografiska spridningen av vår verksamhet som en viktig del i vår expansionsstrategi. • Kravet på tillgänglighet ökar kontinuerligt. Att finnas tillgänglig på nätet, via telefon eller med bra katalogmaterial blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Genom att utnyttja samordningsfördelar och gemensam kompetens har vi här möjlighet att ligga väl framme. • Ökade krav på logistik medför stora investeringar i IT system. OEM har här stordriftsfördelar som gör att vi har möjlighet till effektivt utnyttjande av såväl kompetens som hård- och mjukvaruinvesteringarna. • Ett kontinuerligt krav på kostnadssänkningar från marknaden gör att vi hela tiden måste söka möjligheter att effektivisera våra interna processer. Vi måste öka omsättningen per medarbetare med bibehållen eller ökad servicenivå till våra kunder. OEM-koncernen har under de senaste fem åren ökat omsättningen per anställd med 11 % per år. • Kunder strävar efter att minska antalet leverantörer samt köper i allt större utsträckning delsystem. Som en stor aktör med förmåga att leverera såväl komplexa system som komponenter ökar detta OEM:s konkurrenskraft. • Ökad efterfrågan på kompetens och höga kvalitetskrav från våra kunder gör att kunderna söker efter varaktiga affärsrelationer med etablerade företag. Flera av våra rörelsedrivande bolag är kvalitetscertifierade enligt ISO 9002, och ett antal kvalitetsprojekt pågår. Kompetensutvecklingsplaner för våra medarbetare är en viktig del i vår personalstrategi. Ett viktigt mål för att trygga kulturen i bolagen är att ledarrekryteringen till 75 % sker internt. Koncernens struktur är anpassad till ovanstående trender och ger möjlighet att möta kraven på förädling, support och logistik. Vår förmåga att vara lyhörda och förändringsbenägna är en viktig del för att nå vårt mål; minst 15 % tillväxt per år.

O E M I N T E R N AT I O N A L

17


T I L LV Ä X T S T R AT E G I T I L LV Ä X T S T R AT E G I Vårt mål på en kontinuerlig tillväxt på minst 15 % per år baseras på följande tillväxtstrategi: • Organisk tillväxt En kontinuerlig utveckling av produktprogrammen och servicen inom de rörelsedrivande bolagen möjliggör att vi ökar antalet köpande kunder och säljer fler produkter till befintliga kunder. En stabil organisk tillväxt är ett bevis för nöjda kunder samt att vårt erbjudande är attraktivt även för nya kunder. • Förvärv Vår finansiella styrka ger oss möjlighet att aktivt söka efter lämpliga bolag att förvärva. Vi söker förvärv dels inom nya produktområden där vi har marknadskompetens och dels på nya geografiska marknader för att få en ny plattform att expandera ifrån. Detta har historiskt sett varit en lyckad strategi då förvärven i de flesta fall på kort tid nått eller överträffat våra mål. • Geografisk expansion Starten av grupp Europa inom OEM Industrial Components kommer att ytterligare förstärka fokus på fortsatt expansion i Europa. Vi kommer framgent att söka efter affärsmöjligheter över hela kontinenten, såväl genom att själva starta nya bolag som genom förvärv. Vårt mål är att 50 % av koncernens omsättning skall vara utanför Sverige. Omsättningen utanför Sverige uppgick till 690,6 MSEK (708,5). Under år 2000 hade vi verksamhet i 12 bolag utanför Sverige. Nedgången i omsättning härrör sig till den danska och finska verksamheten inom OEM EPT, som minskade omsättningen med ca 80 MSEK. Övriga bolag har haft en positiv omsättningsutveckling.

Vi finns idag representerade i åtta länder i Europa.

18

O E M I N T E R N AT I O N A L


F Ö R E TA G S F Ö R V Ä R V

FÖRVÄRV GENOMFÖRDA 1999 Resultatet av ett förvärv är till stor del baserat på hur väl vi lyckas få in bolaget i våra administrativa rutiner, skapa relationer mellan det förvärvade bolaget och oss som ägare samt utnyttja synergieffekter. Under 1999 förvärvade vi fyra företag som vi integrerat i vår organisation: • Pronesto AB, leverantör av mikrovågskomponenter och testutrustning till telekomindustrin, har visat mycket stark utveckling under 2000. • Multimetal OY, finsk distrubutör av kullager, har efter uppbyggnad av säljorganisationen börjat visa bra rörelseresultat och har nu en starkt ökande kundbas. • Contraves Intersys SpA (numera OEM Automatic Italien), säljer komponenter för automatisering. Även här har vi byggt en ny säljorganisation samt utnyttjat synergieffekter i leverantörsstrukturen med övriga OEM Automatic bolag. • CosComp OY, som marknadsför kabel och utrustning för kabelhantering har integrerats i OEM Automatic OY och fungerar där som ett eget affärsområde. F Ö R E TA G S F Ö R V Ä R V 2 0 0 0 Under år 2000 har fyra förvärv genomförts samt ett nytt bolag startats, samtliga inom delkoncernen OEM Industrial Components. • Ing.f:a Källving AB marknadsför mekanikkomponenter till verkstadsindustrin. Källvings huvudprodukter är transmissionsprodukter såsom kuggremmar, linjärskruvar etc. där viktigaste agenturen är japanska Bando, som är världsledande på kuggremmar. Bolaget omsatte år 2000 ca 12 MSEK och har totalt 9 anställda. • AB Indoma förvärvades under september och kommer att ingå i grupp Mekanik inom OEM Industrial Components. Indomas huvudprodukter är tätningar, låselement och smörjnipplar. Samtliga produkter är närbesläktade med befintligt sortiment i gruppen Mekanik. Bolaget omsatte år 2000 37 MSEK och har 22 anställda. • Ernström Hydraulik AB förvärvades i november och består av tre rörelsedrivande dotterbolag: JMS Systemhydraulik AB, Hydrac AB och Hydroprodukter International AB. Gruppen omsatte år 2000 170 MSEK och har 73 anställda. I samband med förvärvet startar OEM Industrial Components Grupp Hydraulik. • Under september månad förvärvades en kinesisk handelsrörelse inom kullager belägen i Holland. Den förvärvade rörelsen har integrerats i ett nystartat bolag med namnet OEM China Development B.V. med säte i Rotterdam. Bolaget har som affärsidé att distribuera automationsprodukter från Kina på den europeiska marknaden. Omsättningen september – december år 2000 blev 3,7 MSEK. • SPG Motors Europe AB startades i april. Detta bolag kommer att fungera som vår leverantörs, SPG Co Ltd i Korea, representant i Europa. Vi åtar oss här försäljnings- och marknadsföringsansvaret inte bara för de länder där vi tidigare varit aktiva, utan nu för hela Europa. Omsättningen under år 2000 från april – december var 5,5 MSEK. • ATT Europe Ltd (Advanced Thermal Technology) startades den 1 januari år 2001. Bolaget har som affärsidé att distribuera komponenter och system för kylning av elektronik till i huvudsak telekomindustrin i Europa. Bolaget beräknas omsätta ca 65 MSEK under år 2001.

OEM China Development, SPG Motors Europe samt ATT Europe ingår i en ny bolagsgruppering som vi kallar Grupp Europa. Förvärven som gjordes 1999 och 2000 påverkade koncernens omsättning under 2000 med 213 MSEK.

O E M I N T E R N AT I O N A L

19


FINANSIELLA MÅL OEM International har som målsättning att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. De långsiktiga målen är: • 15% årlig tillväxt • 20% avkastning på eget kapital • 35% soliditet Historiskt har OEM uppfyllt dessa mål. Årlig resultattillväxt**

Avkastning Eget kapital

År

%

%

%

2000

11

27,4

42,4

1999

30

19,3

48,5

1998

7

17,0

48,2

1997

81*

19,4

54,2

1996

-10

24,3

60,3

1995

16

35,3

53,2

Soliditet

1994

90

42,2

50,9

1993

122

32,5

38,2

* Samgående med Cyncrona

**Avser resultat efter finansnetto exkl. jämförelsestörande poster

De senaste 5 åren har givit: • Genomsnittlig vinstökning 22,6 % • Genomsnittlig avkastning på eget kapital 21,5 % • Genomsnittlig soliditet 50,7 % T I L LV Ä X T Marknaden för OEM:s produkter växer samtidigt som det finns stora möjligheter för koncernen att expandera. Vi ser idag inga tecken på att marknaden eller företagsspecifika faktorer framöver skulle göra det svårare att årligen nå en organisk och förvärvad tillväxt om 15 %. Vi ser förvärv som en del av vår strategi att skapa tillväxt och så länge de förvärvade bolagen snabbt kan inlemmas i verksamheten och nå de koncerngemensamma finansiella målen finns det ingen anledning att skilja på organisk och förvärvad tillväxt. AV K A S T N I N G Avkastning på eget kapital beror på lönsamheten i rörelsen och kapitalstrukturen i balansräkningen. OEM:s verksamhet utgår ifrån att skapa mervärde för både aktieägare, kunder, leverantörer och personal. Inom koncernen pågår en kontinuerlig effektivisering av verksamheten för att generera en bättre lönsamhet och på så sätt säkerställa att de finansiella målen uppfylls i framtiden. SOLIDITET En soliditetsnivå om 35 % innebär en balanserad finansiell risk i förhållande till OEM:s begränsade affärsrisk. En högre soliditet – eget kapital i förhållande till balansomslutning – innebär, givet samma lönsamhet i rörelsen, en lägre avkastning på eget kapital. I dagsläget är soliditeten klart högre än koncernmålet, vilket betyder att den redovisade avkastningen på eget kapital hade varit högre om soliditeten varit 35 %, samtidigt som den finansiella risken inte hade ökat nämnvärt. GOODWILLPOLICY OEM Internationals policy är att skriva av goodwill på fem år, vilket innebär lägre redovisat resultat och en högre redovisad skattesats samtidigt som kassaflödet inte påverkas. Enligt årsredovisningslagen skall den ekonomiska livslängden anses uppgå till högst 5 år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Anledningen till att OEM skriver av goodwill så pass snabbt med de effekter det får på redovisningen är att förvärven ses som en del i tillväxtstrategin. Den korta avskrivningstiden kan ses som ett uttryck för de höga krav som OEM International ställer på de förvärv som utvärderas.

20

O E M I N T E R N AT I O N A L


OEM-AKTIEN O E M I N T E R N AT I O N A L P Å B Ö R S E N OEM-aktien noterades på OTC-listan vid OM Stockholmsbörsen i december 1983 och har sedan dess haft en god kursutveckling. Den som vid börsintroduktionen köpte 100 aktier i OEM för 12.500 kr hade den 31 december år 2000 ett innehav av 2.400 aktier till ett värde av 309.600 kronor, motsvarande en årlig avkastning exklusive utdelning på 21 %. Under år 2000 överfördes OEM-aktien till O-listan. OEM International uppfyller de krav som OM Stockholmsbörsen ställer för en notering på A-listan. Eftersom aktier på O-listan är befriade från förmögenhetsskatt och en förflyttning till A-listan skulle få omfattande skatteeffekter för aktieägarna har dock styrelsen beslutat att låta OEM-aktien fortsatt vara noterad på O-listan. KURSUTVECKLING Kursen för OEM International steg under året med 2 % till en stängningskurs om 129:00 kronor. Högsta betalkurs under året, 150:00 kronor noterades den 7:e och 8:e mars och lägst betalkurs, 112:00 kronor, den 5:e januari. OEM:s börsvärde vid utgången av år 2000 uppgick till 1.176 MSEK. Exkluderas eget innehav av egna aktier uppgick OEM:s börsvärde till 1.117 MSEK. Under året sjönk börsens generalindex med 12 % och index för SX Industrials med 7,4 %. OMSÄTTNING Under år 2000 omsattes 2.597.364 B-aktier motsvarande en omsättningshastighet på 30 %. Den genomsnittliga aktieägaren i OEM håller därmed sina aktier i cirka 3 år. Omsättningshastigheten har under senare år legat relativt stabilt kring 30 %. Motsvarande siffra för Stockholmsbörsen i stort under år 2000 var 107 % och för O-listan 102 %. OEM:s B-aktie omsätts 100% av börsdagarna och snittomsättningen per dag var år 2000 10.348 aktier. OEM International hade den 31 december år 2000 3.549 aktieägare, en ökning med 86 % sedan 1995. Det institutionella ägandet är cirka 33 % och det utländska ägandet uppgår till 23 %. Å T E R K Ö P AV A K T I E R Det återköpsprogram av aktier som antogs av bolagsstämman år 2000 avser att förbättra vår kapitalstruktur och positivt bidra till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Per 31 december år 2000 har vi återköpt 454.700 st aktier till ett snittpris av 127:52 kr, vilket motsvarar 5 % av antalet aktier. Bolagsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, dvs 911.370 st. För att beskriva effekten av återköpen på våra nyckeltal tänker vi oss situationen att vi inte återköpt aktier under året. Avkastning på eget kapital hade då varit 25,9 % istället för 27,4 %. Vinst per aktie, exkl jämförelsestörande poster, hade varit 12:92 kr istället för 13:60 kr och soliditeten hade varit 47,4 % istället för 42,2 %. Återköpen har fortsatt under 2001 och per 2 mars har bolaget ett eget innehav av aktier uppgående till 672 900 st motsvarande 7,4 %. Målsättningen är att där styrelsen anser att priset är attraktivt fortsätta återköpen upp till 10 % av totala antalet aktier. De förvärvade aktierna kommer att behållas, stämplas bort alternativt användas som likvid vid företagsförvärv. Den nackdel som det kan innebära att antalet aktieägare minskas och att likviditeten minskar har minimerats genom att vi till största delen har köpt större block aktier.

O E M I N T E R N AT I O N A L

21


RISK OEM:s betavärde – ett mått på hur en aktie rör sig givet en förändring i börsens generalindex – är cirka 0,49. Det innebär att aktien kan sägas ha låg risk. Den spridning som finns mellan verksamheterna i koncernen innebär en låg affärsrisk. Enkelt uttryckt kan detta beskrivas som att OEM inte har någon extrem exponering i verksamheten mot någon sektor eller kundgrupp. Samtidigt är den finansiella risken mycket låg, beroende på en hög soliditet. Det innebär att soliditeten kan sänkas till att bättre överensstämma med affärsrisken utan att den totala risken i OEM-aktien ökar nämnvärt. UTDELNINGSPOLITIK Styrelsen i OEM International har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning, skattesituation och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv. De senaste fem åren har utdelningstillväxten i genomsnitt legat på 25 % per år. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 4:50 kronor per aktie (3:75), motsvarande drygt 30 % av årets resultat och 10 % av fritt eget kapital. E K O N O M I S K I N F O R M AT I O N OEM har ambitionen att hålla en hög kvalitet på informationen till marknad och media. Målsättningen är att informationen skall möjliggöra en riktig värdering och en likvid handel med aktien. Datum för bolagsstämma, delårsrapporter och årsredovisning för verksamhetsåret 2001 framgår av informationen på sid 2 i denna årsredovisning. Ekonomisk information publiceras även på koncernens hemsida www.oem.se. Som aktieägare har du också möjlighet att erhålla delårsrapporter och andra pressmeddelanden via E-post samtidigt som den offentliggörs på marknaden. Maila till info@int.oem.se och ange ”Bolagsinformation” så ingår du fortsättningsvis i vårt utskick.

AKTIEÄGARFÖRDELNING O E M : S 1 0 S T Ö R S TA A K T I E Ä G A R E P E R 2 0 0 0 - 1 2 - 2 9 Ägare

Pantzar Orvar Franzén Hans o fam Svenberg Agne o fam SEB fonder Skandia AFA Försäkring Banco fonder Carlson Investment Mgt AB Länsförsäkringar Jönköping Seb Luxemburg Summa 10 ägare Övriga Totalt Röst per aktie

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Procentandel aktiekapital

Procentandel röster

635 440 476 792 476 800 0 0 0 0 0 0 0 1 589 032 0 1 589 032 10

983 250 530 450 205 112 452 100 451 600 437 000 313 600 221 400 218 000 164 300 3 976 812 3 093 159 7 069 971 1

18,7 11,6 7,9 5,2 5,2 5,1 3,6 2,6 2,5 1,9

31,9 23,1 21,7 2,0 2,0 1,9 1,4 0,9 0,9 0,7

35,7 100,0

13,5 100,0

I fördelningen ovan är bolagets egna innehav å 454 700 st B-aktier exkluderat. Syftet är att nå en enkelhet för läsaren att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.

22

O E M I N T E R N AT I O N A L


A K T I E Ä G A R S TAT I S T I K P E R 2 0 0 0 - 1 2 - 2 9 * Storleksklass

Procent av antal ägare

Procent av aktiekapital

74,0 12,9 6,7 3,6 1,3 0,6 0,2 0,2 0,4 <0,1 100,0

5,4 4,5 4,3 5,0 3,8 3,4 3,0 6,2 45,7 18,7 100,0

1-500 501-1000 1001-2000 2001-5000 5001-10000 10001-20000 20001-50000 50001-100000 100001-500000 1000001-5000000 Summa Totalt antal aktieägare i OEM är 3 549

Källa: VPC AB och SIS Ägarservice AB. Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i VPC:s statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.

A K T I E K A P I TA L E T S U T V E C K L I N G

År

1981 1983 1983 1983 1983 1986 1986 1994 1994 1996 1997

Transaktion

Förändring av aktiekapitalet, ksek

Ingångsvärde Fondemission Split Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission genom konvertering Split Fondemission Fondemission Nyemission genom apport

Totalt aktiekapital, ksek

Totalt antal aktier, st

Nominellvärde per aktie, sek

50 350 – 400 800 400 4 000

50 400 400 800 1 600 2 000 6 000

500 4 000 40 000 80 000 160 000 200 000 600 000

100 100 10 10 10 10 10

360 – 6 360 12 720

6 360 6 360 12 720 25 440

636 000 1 272 000 2 544 000 5 088 000

10 5 5 5

20 129

45 569

9 113 703

5

O E M I N T E R N AT I O N A L

23


N y c k e l t a l f ö r O E M - a k t i e n d e s e n a s t e f e m å re n P R E S TAT I O N S N Y C K E LTA L Omsättning per aktie Omsättningsökning per aktie Vinst per aktie* Eget kapital per aktie Föreslagen utdelning Utdelning/resultat Utdelning/Eget kapital Kassaflöde per aktie R I S K N Y C K E LTA L Betavärden (48 mån) Omsättningshastighet i aktien V Ä R D E R I N G S N Y C K E LTA L Börskurs 30 december Börsvärde 30 december P/S-tal P/E-tal Kurs/Eget kapital EV/Sales EBIT-multipel Direktavkastning

2000

1999

1998

1997

1996

sek % sek sek sek % % sek

227 15,8 13:60 56:84 4:50 33,1 7,9 5:70

196 25,6 9:04 49:31 3:75 41,5 7,6 18:87

156 34,5 7:05 44:25 3:00 42,6 6,8 2:65

116 11,5 7:25 38:80 2:50 34,5 6,4 8:66

104 9,5 7:25 32:70 2:00 27,6 6,1 -3:91

%

0,49 30,0

0,69 32,3

0,75 25,8

0,68 35,0

0,73 22,0

sek msek ggr ggr % ggr ggr %

129:00 1 117 0,6 9,5 227 0,6 7,4 3,5

127:00 1 157 0,6 14,0 258 0,6 8,1 3,0

109:50 998 0,7 15,5 247 0,7 9,8 2,7

163:00 1 486 1,4 22,5 420 1,3 15,5 1,5

114:00 580 1,1 15,8 349 1,1 11,0 1,8

* Exklusive jämförelsestörande poster

D E F I N I T I O N E R AV N Y C K E LTA L Omsättning per aktie: Koncernens omsättning dividerat med antalet aktier. Omsättningsökning per aktie: Ökning av koncernens omsättning per aktie. Vinst per aktie: Koncernens nettovinst efter avdrag för såväl betald som latent skatt dividerat med antal aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital samt minoritetsintressen dividerat med antalet aktier. Utdelning/resultat: Föreslagen utdelning i relation till årets resultat. Utdelning/Eget kapital: Föreslagen utdelning i relation till eget kapital samt minoritetsintressen. Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier. Betavärden: Mått på historisk förändring i aktiekurs i förhållande till kursförändring i generalindex. Omsättningshastighet i aktien: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut. P/S-tal: Börsvärde i förhållande till koncernens omsättning. P/E-tal: Börskursen den 30 december dividerat med vinst per aktie. Kurs/Eget kapital: Börskurs dividerat med eget kapital per aktie. EV/Sales: Enterprise value (Börsvärde + nettoskuld + minoritetsintresse) dividerat med koncernens omsättning. EBIT-multipel: Enterprise value dividerat med koncernens rörelseresultat efter avskrivningar. Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

24

O E M I N T E R N AT I O N A L


O E M I N T E R N AT I O N A L

25


Fem år i koncernöversikt 2000

1999

1998

1997

1996

1 264 429 682 543

1 057 607 695 488

948 581 453 384

725 214 326 630

406 553 116 821

1 946 972

1 753 095

1 401 965

1 051 844

523 374

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Avskrivningar enligt plan Resultat från finansiella poster Andelar i intressebolag

204 286 15 898 -55 614 -1 569 1 167

189 090 – -54 162 -1 923 1 092

139 401 – -36 811 -1 683 2 555

113 695 – -22 879 4 621 1 707

62 034 – -10 810 -400 2 733

Resultat före skatt

164 168

134 097

103 462

97 144

53 557

Skatt Minoritetsandel

-34 973 –

-51 702 –

-39 311 –

-31 148 -61

-16 721 –

Koncernens årsvinst

129 195

82 395

64 151

65 935

36 836

83 200 184 003 22 972 328 112 430 538

85 052 156 465 9 941 226 671 297 725

76 435 167 016 10 973 236 413 274 209

39 138 112 573 9 086 157 828 203 397

12 792 59 920 6 050 102 435 80 279

113 103

150 375

71 916

130 849

14 259

1 161 928

926 229

836 962

652 871

275 735

492 157 – 48 079 233 703 387 989

449 352 – 42 642 96 355 337 880

403 339 – 37 761 90 694 305 168

353 429 553 28 858 18 908 251 123

166 305 – 21 040 5 581 82 809

1 161 928

926 229

836 962

652 871

275 735

U R R E S U LTAT R Ä K N I N G E N Fakturerad försäljning Sverige Utomlands

UR BALANSRÄKNINGEN Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar/ Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder

26

(belopp i kSEK)

O E M I N T E R N AT I O N A L


N y c k e l t a l d e s e n a s t e f e m å re n OEM KONCERNEN Nettoomsättning – varav utomlands Koncernens resultat före skatt* Räntabilitet på totalt kapital* Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital* Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Genomsnittlig skuldränta Skuldsättningsgrad Rörelseresultat/omsättning* Rörelseresultat/omsättning Vinstprocent* Vinstprocent Vinstmarginal* Vinstmarginal Kapitalets omsättningshastighet Omsättning per anställd Soliditet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassalikviditet Vinst per aktie *** Eget kapital per aktie ** *** Föreslagen utdelning Börskurs 30 december P/E Direktavkastning Antal anställda Löner och ersättningar

2000

1999

1998

1997

1996

msek % msek % % % % % % ggr % % % % % % ggr/år msek %

1 967,4 35,1 148,3 14,8 16,3 24,3 26,8 27,4 1,1 0,48 10,4 11,9 7,9 8,7 7,5 8,3 1,69 2,9 42,4

1 782,3 39,7 134,1 15,8 15,8 26,8 26,8 19,3 1,3 0,21 10,6 10,6 7,8 7,8 7,5 7,5 1,92 2,9 48,5

1 423,0 32,6 103,5 15,2 15,2 26,0 26,0 17,0 2,8 0,23 9,8 9,8 7,9 7,9 7,3 7,3 1,70 2,5 48,2

1 060,8 31,2 97,1 17,2 17,2 28,6 28,6 19,4 1,7 0,06 10,7 10,7 9,5 9,5 9,2 9,2 1,62 2,4 54,2

527,0 22,3 53,6 20,0 20,0 32,7 32,7 24,3 2,3 0,03 11,8 11,8 10,1 10,1 10,2 10,2 1,91 1,9 60,3

msek % sek sek sek sek ggr % antal msek

49,4 140 13:60 56:84 4:50 129:00 8,6 3,5 676 197,0

172,0 133 9:04 49:31 3:75 127:00 14,0 3,0 609 184,0

24,1 113 7:05 44:25 3:00 109:50 15,5 2,7 568 158,8

78,9 133 7:25 38:80 2:50 163:00 22,5 1,5 446 121,3

-19,9 115 7:25 32:70 2:00 114:00 15,8 1,8 278 68,5

D E F I N I T I O N E R AV N Y C K E LTA L Räntabilitet på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. Räntabilitet på eget kapital: Årets nettovinst i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittlig skuldränta: Finansiella kostnader i procent av totala skulder. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med beräknat eget kapital. Beräknat eget kapital består av eget kapital samt minoritetsintressen. Rörelseresultat/Omsättning: Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättning. Vinstprocent: Resultat efter finansiella intäkter i procent av omsättningen. Vinstmarginal: Resultat före skatt exkl. minoritetens andel i procent av omsättningen. Kapitalets omsättningshastighet: Omsättning dividerat med balansomslutning. Omsättning per anställd: Omsättning dividerat med medelantalet anställda. Soliditet: Eget kapital samt minoritetsintressen i procent av totalt kapital. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder. Vinst per aktie: Koncernens nettovinst efter avdrag för såväl betald som latent skatt dividerat med antal aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital samt minoritetsintressen dividerat med antalet aktier. P/E (Price/Earning): Börskursen den 30 december dividerat med vinst per aktie. Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

* Nyckeltalen beräknade exkl. jämförelsestörande poster ** Nyckeltalen beräknade på antal aktier exkluderande egna återköp *** Eget kapital per aktie = synligt eget kapital per aktie

28

O E M I N T E R N AT I O N A L


*Nyckeltalen beräknade exkl. jämförelsestörande poster


KONCERNÖVERSIKT O E M I N T E R N AT I O N A L OEM International äger och utvecklar bolag som marknadsför komponenter och system för industriell automation i Europa. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag. Företaget har ingen egen tillverkning av komponenter, men inom delkoncern OEM Systemteknik tillverkas kundanpassade automationsutrustningar, exempelvis robotlinjer, automatikskåp och andra komplexa system. KONCERNSTRUKTUR OEM International är organiserat i tre delkoncerner: • OEM Industrial Components som marknadsför komponenter för industriell automatisering • OEM Systemteknik som konstruerar, tillverkar och säljer komplexa automationssystem, samt marknadsför IT-relaterade produkter • OEM EPT som marknadsför produktionsutrustningar och insatsvaror för produktion av kretskort Respektive delkoncern är i sin tur uppdelad i bolagsgrupper. Den 31 december år 2000 fanns det 27 rörelsedrivande bolag i åtta olika länder (i januari 2001 startades ATT Europe Ltd., vilket innebär 28 bolag sedan årsskiftet).

OEM INTERNATIONAL Delkoncerner OEM Industrial Components

OEM Systemteknik

OEM Electronic Production Technology

Grupper Automation

IT

Elektronik

Industriautomation

Cyncrona-gruppen

Mekanik

Hydraulik

Europa

En viktig del i koncernens affärsidé är att de rörelsedrivande bolagen skall ges stor frihet att anpassa sitt agerande efter de specifika förutsättningar som råder på respektive marknad. Det är vår övertygelse att verksamheter som drivs av kundernas önskemål och utvärderas på egna meriter skapar bättre förutsättningar för en lönsam tillväxt än toppstyrda enheter. Även om respektive bolag agerar självständigt finns det påtagliga synergieffekter mellan bolagen inom bl.a. leverantör- och produktsamordning, kompetensutveckling, en bred kundbas, IT-samordning, kvalitets- och miljöstyrning, ekonomistyrning och kapitalhantering.

O E M I N T E R N AT I O N A L

31


OEM INDUSTRIAL COMPONENTS OEM Industrial Components VD Jan Hultman Antal anställda 410 Omsättning MSEK 1 122,1 Resultat MSEK 94,5 Andel av koncernens omsättning 57 % OEM Industrial Components är indelat i 5 bolagsgrupper. - Automation - Elektronik - Mekanik - Hydraulik - Europa VERKSAMHET Totalt är det 20 rörelsedrivande bolag inom delkoncernen. Uppdelningen i bolagsgrupper har gjorts för att enklare kunna ta tillvara synergieffekter inom leverantörs-, kund- och produktledet. Huvudinriktningen är handel med komponenter för maskin- och apparatbyggare samt telekomindustrin. Verksamhet finns nu i 8 länder i Europa med fortsatt tyngdpunkt i Norden.

”De svenska bolagen inom delkoncernen har under året generellt sett gått starkt medan de utländska utvecklas något under plan.” Jan Hultman, VD, OEM Industrial Components AB.

32

O E M I N T E R N AT I O N A L


ÅRET SOM GICK - År 2000 överträffade våra målsättningar och omsättningsökningen blev 42 % till 1.122,1 MSEK - Orderingången ökade med 40 % till 1.170,5 MSEK - Resultatet ökade med 46 % till 94,5 MSEK - Fyra förvärv genomförda under året - Två nya bolagsgrupper; Grupp Hydraulik och Grupp Europa, har bildats under året Delkoncernen har utvecklats starkt under året. De svenska bolagen inom delkoncernen har under året generellt sett gått starkt medan de utländska utvecklats något under plan. Grupp Elektronik står fortsatt för delkoncernens största ökning. Den starka efterfrågan på gruppens produkter samt de produktmässiga omorganisationer som genomförts under året har lett till en kraftig expansion. Omsättningen under år 2000 uppgick till 376 MSEK och resultatet till 38,8 MSEK, en ökning med 42 resp. 97 %. *exkl. jämförelsestörande poster

GRUPP AUTOMATION M Å L , S T R AT E G I Inom grupp Automation har strategin att dels växa organiskt och dels via lansering av nya produktområden nu kompletterats med strategin att se hela Europa som marknad. Etableringen i Italien innebär att vi är aktiva i sju länder i Europa. Marknaden för grupp Automation kan antas växa med 5-10 % årligen. I och med en marknadsandel på 510 % där vi har marknadsnärvaro finns fortsatt en stor tillväxtpotential. Genom komplettering av nya produktområden och en geografisk expansion är dock målet att växa snabbare än marknaden. KUNDER Grupp Automations kunder återfinns på hela skalan från små verkstäder till stora multinationella industrikoncerner. Affärslogiken ligger i en väl utbyggd säljorganisation och erbjudanden med större djup, bredd och kvalitet än konkurrenternas. KONKURRENTER Konkurrenterna för grupp Automation kan delas i två grupper, en som är tillverkarnas egna dotterbolag, t. ex Omron och Schneider och en som är handelsföretag motsvarande OEM, t. ex. Bergman & Beving AB. Styrkan i OEM:s koncept är att kunden kan få ett bredare program till högre kvalitet än från en enskild leverantör. Samordningen mellan de olika bolagen i gruppen inom bl.a. logistik, IT, marknadskommunikation och kvalitetsarbete ger oss konkurrensfördelar mot andra handelsföretag.

OEMs dokumentation av produkterna rankas högt bland kunderna.

O E M I N T E R N AT I O N A L

33


GRUPP ELEKTRONIK M Å L , S T R AT E G I Inom grupp Elektronik har vi under året gjort omstrukturering av produktprogrammen, vilket har skapat mer renodlade produktportföljer inom respektive bolag. Tillväxttakten inom elektronikindustrin är fortsatt hög och vi har förutsättningarna och kontaktnäten för att kunna expandera. Gruppen är så här långt i huvudsak verksam i Sverige, men vi ser möjligheter till ökad etablering i de övriga nordiska länderna samt i England. Detta tillsammans med förvärv gör att vi ser en fortsatt expansionsmöjlighet som är högre än marknadstillväxten. KUNDER Gruppens kunder finns främst inom elektronik-, telekom- och apparatindustrin samt den militära sektorn där vi kan erbjuda mervärde i form av in-design, logistiklösningar och enklare montering. KONKURRENTER Konkurrenterna inom elektronikområdet kan delas i två grupper, en som är globala komponentdistributörer och en som är handelsföretag motsvarande OEM. Styrkan i OEM:s koncept är att erbjuda kunden ett brett program, effektiv logistik och hög kompetens.

Våra bolag tillför kunden specialistkunskap inom utvalda nischer.

34

O E M I N T E R N AT I O N A L


GRUPP MEKANIK M Å L , S T R AT E G I Målsättningen är att fortsätta växa med god lönsamhet, något som i dagsläget är möjligt inom alla verksamhetsområden. Stora möjligheter till expansion finns såväl geografiskt som produktbreddsmässigt. Grupp Mekanik har byggts till stor del via förvärv och tanken är att detta skall fortsätta, dock i en takt så att vi hinner utveckla bolagen. Inom mekaniksegmentet är tillväxten låg, men vi kommer att arbeta med att öka kundbasen och på så sätt ta marknadsandelar. KUNDER Grupp Mekaniks kunder finns inom industrin. Produkterna säljs som insatsvaror till alla typer av maskinbyggare. KONKURRENTER Grupp Mekanik konkurrerar, förutom med SKF, med andra kullagerimportörer. Tillväxten har nu inneburit att vi är en av de större importörerna inom denna bransch och får i allt större utsträckning acceptans från även stora kunder som tidigare enbart köpt de stora varumärkena.

O E M I N T E R N AT I O N A L

35


GRUPP HYDRAULIK M Å L , S T R AT E G I Målsättningen i den nyligen förvärvade gruppen är fortsatt expansion och förbättrad lönsamhet. Grupp Hydraulik består av 3 bolag med delad komponentförsäljning och systembyggnation. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Sverige men vi ser tillväxtpotential i hela Norden. Strategin är att ha en väl utbyggd säljorganisation och erbjudanden med större djup, bredd och kvalitet än konkurrenternas. KUNDER Kunderna finns till stor del inom fordonsindustrin, marin- och transportsektorn. Kunderna är inbyggare som behöver komponenter, men även kompletta aggregat är en stor del av verksamheten. KONKURRENTER Konkurrenterna är bl.a. stora utländska tillverkare, t. ex. Mannesmann Rexroth samt andra aggregatbyggare som Dacke Hydraulik AB.

Hydraulaggregat från JMS Systemhydraulik, Borås.

36

O E M I N T E R N AT I O N A L


GRUPP EUROPA M Å L , S T R AT E G I Grupp Europa består av 3 bolag. Idén bygger på att ta hand om Europarepresentationen för asiatiska och amerikanska bolag i Europa. Vårt tillförda värde är att vi med vårt kontaktnät kan hitta rätt kanaler samt att vi med en väl utbyggd logistik på ett effektivt sätt distribuerar produkterna i Europa. I och med att vi till stor del bryter ny mark är expansionspotentialen i det närmaste obegränsad. De små marginalerna gör dock att vi måste bygga distributionsnät och kundrelationer långsiktigt för att uppnå en hög effektivitet i affärsprocesserna. KUNDER Grupp Europas kunder är dels olika typer av landsunika distributörer samt olika tillverkare, t.ex. stora multinationella industrikoncerner.

Kylfläktar och småmotorer – de första komponenterna i Europa-konceptet.

O E M I N T E R N AT I O N A L

37


OEM SYSTEMTEKNIK OEM Systemteknik VD Jörgen Zahlin Antal anställda 150 Omsättning MSEK 330,4 Resultat MSEK 6,1 Andel av koncernens omsättning ca 17 % OEM Systemteknik är indelat i 2 bolagsgrupper. - Industriautomation - IT VERKSAMHET OEM Systemteknik är uppdelad i två grupper. Inom grupp Industriautomation marknadsförs industrikomponenter, systemprodukter och produktionsutrustning. Inom grupp IT marknadsförs produkter inom datasäkerhet och datakommunikation. Kunderna representerar ett brett spektrum från stora multinationella företag till små lokala återförsäljare, huvudsakligen i Sverige men även i övriga nordiska länder. Kunskapen om och kring de produkter koncernen säljer utgör en väsentlig del av affärskonceptet. ÅRET SOM GICK - Omsättningen blev 330,4 MSEK (369,3) och resultat efter finansnetto* blev 6,1 MSEK (-5,2) - Orderingången under året uppgick till 286,0 MSEK (409,2) - Sammanslagning av IRB Mechatronics AB och JUBO Verktyg AB till Jubo Mechatronics AB - Den IT-relaterade delen har haft fortsatta lönsamhetsproblem. Omstrukturering av bolaget är genomförd och förlustpotentialen är kraftfullt reducerad - Jörgen Zahlin ny VD i delkoncernen sedan 1:a juli *exkl. jämförelsestörande poster

OEM Systemteknik har haft en positiv resultatutveckling. Vi har under året kommit till rätta med en del av de interna problem som fanns under 1999. Sammanslagningen av Jubo Verktygs AB och IRB Mechatronics AB samt ytterligare omstruktureringar av About Communication AB gör att vi ser ytterligare potential för resultatförbättring under år 2001. Effekterna av Ericssons omstrukturering av mobiltelefontillverkningen kommer att få effekter på Jubo Mechatronics i och med att Ericsson är en viktig kund. Aktiviteter för att hitta nya projekt pågår.

Jörgen Zahlin, VD, OEM Systemteknik samtalar med Torbjörn Eriksson, VD, JUBO Mechatronics.

38

O E M I N T E R N AT I O N A L


”Sammanslagningen av Jubo Verktyg och IRB Mechatronics samt ytterligare omstruktureringar av About Communication gör att vi ser ytterligare potential för resultatförbättring under år 2001.”


GRUPP INDUSTRIAUTOMATION M Å L , S T R AT E G I Målsättningen för grupp Industriautomation är att växa och att säkerställa en god lönsamhet. Vår strategi är att skapa mervärde för kunden genom att leverera sammansatta produkter med högt kunskapsinnehåll. Baserat på vår långa erfarenhet av automation har vi identifierat ett antal gemensamma tekniklösningar som ofta återkommer. Genom att standardisera dessa delar enligt ett modultänkande, kan vi erbjuda färdiga produkter med kort leveranstid, känt pris och hög återanvändningsgrad. Sammanslagning av delkoncernens två största bolag; JUBO Verktyg AB och IRB Mechatronics AB kommer att förbättra konkurrenskraften både vad gäller produktutbud och kostnadseffektivitet. MARKNADEN OCH KUNDER Området Industriell Automation omfattar både industrikomponenter, automatikskåp och komplexa produktionssystem till bl.a. elektronikindustrin, läkemedelsindustrin och verkstadsindustri. Viktiga kunder är bl.a. Ericsson, Alfa laval och Astra Zeneca men också ett stort antal mindre och medelstora industriföretag. KONKURRENTER Inom såväl komponent- som systemproduktområdena finns ett stort antal konkurrenter, främst i form av olika tillverkare med egna bolag på den svenska marknaden. Vi har fördelen av att representera många namnkunniga varumärken, t. ex. Panasonic, Bosch, Epson, NSK m.fl. Konkurrentbilden för produktionsutrustningar har förändrats under senare år i och med att de stora företagen avvecklat sina egna avdelningar för produktionsteknik och istället vänder sig till externa leverantörer. Konkurrenter utgörs av både nationella och internationella företag specialiserade på automationsutrustning, som t.ex. PMJ och JOT. Jubo Mechatronics AB och Industri AB Reflex tillhör idag inom sina respektive områden de ledande aktörerna på den svenska marknaden.

Testutrustning för möbler på IKEA levererad av A.Karlson Industriteknik AB.

40

O E M I N T E R N AT I O N A L

Produktifiering till ett antal standardmoduler ger kortare ledtid och högre kostnadseffektivitet.


GRUPP IT M Å L , S T R AT E G I Inom grupp IT pågår en koncentration mot produkter som kräver mer konsultation och värdeskapande insatser från oss som leverantör. Produktlivscykeln för denna typ av produkter är kort, vilket understryker logistikens betydelse. Omstrukturering, bantning och intern effektivisering har varit i fokus under år 2000. Målet för år 2001 är att nå en stabil lönsamhet och därifrån expandera. Genom att fokusera på mer komplexa produkter kommer marginalerna successivt att kunna öka. MARKNADEN OCH KUNDER Marknaden har kännetecknats av pressade marginaler och lägre volymer än beräknat samt förändrade distributionsvägar. Antalet direktkunder har ökat i och med vår inriktning på mer komplexa produkter, där support är en viktig del.

Brandvägg från About Communication AB, en produkt som möjliggör säker datatrafik mellan kundernas interna nät och internet.

O E M I N T E R N AT I O N A L

41


OEM EPT OEM EPT VD Göran Johansson Antal anställda 111 Omsättning MSEK 520,1 Resultat MSEK 48,4 Andel av koncernens omsättning 26 % OEM EPT består av Cyncrona-gruppen, representerat i samtliga nordiska länder. VERKSAMHET OEM EPT marknadsför produktionsutrustning, material samt support för produktion och test av kretskort, mönsterkort och mikroelektronik. Kunderna är elektroniktillverkare i de nordiska länderna. Leveranser sker både direkt från huvudman till kund och över eget lager. En väsentlig del i verksamheten är installation, support och utbildning avseende försåld utrustning. ÅRET SOM GICK - Omsättning och resultat efter finansnetto* minskade under året till 520,1 MSEK (621,9) och 48,4 MSEK (82,6). - Orderingången ökade till 558,2 MSEK (532,3). - Supportsidan har förstärkts såväl personal- som kompetensmässigt. -

En rad nya produkter har introducerats. *exkl. jämförelsestörande poster

”Genom att erbjuda en hög service- och supportnivå tillsammans med ett brett sortiment av produkter skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt och god lönsamhet.” Göran Johansson, VD, OEM EPT AB.


OEM EPT har haft ett mellanår. Delkoncernen har efter en trög inledning på året nått ett resultat som ligger i paritet med 1998. År 1999 var ett på många sätt exceptionellt år med stora investeringar från telekomföretagen som inte återkom i samma utsträckning under år 2000. En ökad prispress under året har lett till lägre marginaler. Under senare år har det genomförts satsningar på att bygga ut supportavdelningen. Detta för att möta de krav som ställs av marknaden, men också för att bredda erbjudandet mot kunderna. M Å L , S T R AT E G I OEM EPT:s målsättning är att bibehålla sin roll som Nordens ledande aktör inom sitt verksamhetsområde. Genom att erbjuda en hög service- och supportnivå tillsammans med ett brett sortiment av produkter skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Från att tidigare erbjudit våra kunder service, dvs. installation och reparation av försåld utrustning, talar vi numera om support. Supporten omfattar bl.a. utbildning av kundernas personal, produktionsrådgivning, optimering av utrustning samt reservdelsförsörjning. OEM EPT har under många år fokuserat på att minska beroendet av enskilda leverantörer och produktområden. Idag står Fuji för 44 % av delkoncernens omsättning. Detta arbete innebär bl.a. fokusering på de affärsområden som säljer förbrukningsmaterial till elektronikproduktion. Vi strävar även efter att öka de mervärden vi kan erbjuda våra kunder. Dessa mervärden kan i huvudsak återfinnas inom området service och support. Övriga mervärden är t.ex. olika finansieringsalternativ. Vi måste hela tiden anpassa vår verksamhet mot marknadens forsatta krav på en ökad flexibilitet i kombination med minskade marginaler och finansieringsalternativ - detta samtidigt som vår långsiktiga strategi inte går förlorad. Då leveranstiden i många fall avgör valet av leverantör är det nödvändigt att ha delar av sortimentet på lager. Detta kräver finansiell styrka då vi allt oftare konkurrerar direkt med olika maskintillverkare snarare än med andra distributörer.

Cyncronas reservdelslager är tillgängligt 24 timmar per dygn via internet.

Fuji QP3 – en av marknadens mest flexibla maskiner för ytmontering av komponenter och kontaktdon.

O E M I N T E R N AT I O N A L

43


T I L LV Ä X T O C H L Ö N S A M H E T Den nordiska elektronikindustrin har under flera år drivits av telekom med Ericsson och Nokia som ledande aktörer. Eftersom en allt större del av elektronikproduktionen övertas av s.k. kontraktstillverkare är tillväxten inom vårt område mer och mer beroende av uppdragsgivare utanför Norden och världens elektronikproduktion flyttas över landsgränserna. I dagsläget är världens ledande kontraktstillverkare redan etablerade i Norden i många fall med ett antal fabriker. Tillväxten i Norden inom området elektronikproduktion torde därför vara fortsatt positiv. MARKNADEN OCH KUNDER Genom att kontraktstillverkarna övertagit flera av t.ex. Ericssons produktionsenheter samt att även en del nyetableringar skett inom området har kundstrukturen drastiskt förändrats de senare åren. Från att tidigare varit koncentrerad mot ett fåtal större kunder har nu antalet stora kunder ökat och därmed även riskspridningen. De multinationella kontraktstillverkarna kan relativt snabbt såväl avveckla som utveckla sin produktion i Norden. Vi gör dock den bedömningen att utvecklingen av de nordiska produktionsenheterna fortsätter. Med introduktionen av 3:e generationens mobilsystem räknar vi med en god tillväxt bland våra telekomkunder. Detta förutsätter att de nordiska tillverkarna lyckas i en allt hårdare konkurrensutsatt marknad. KONKURRENTER Konkurrensen har under året varit stabil och kommer i huvudsak från Siemens, Philips och Universal samt från distributören Sincotron. Samtliga konkurrenter tillhandahåller dock en smalare produktportfölj än OEM EPT. Under åren har konkurrensen från maskinproducenter med egna kontor i Norden ökat medan konkurrensen från distributörerna successivt minskat.

Utbildning av kundernas personal är en viktig del i verksamheten. Här i Cyncrona Sveriges lokaler.

44

O E M I N T E R N AT I O N A L


STYRELSE OCH VD

ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER

(FRÅN VÄNSTER)

ULF BARKMAN f. 1957. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 1997. Ledamot i Cyncrona AB sedan 1989. Antal aktier: 5.000 OEM-B ORVAR PANTZAR f. 1939. Styrelseledamot sedan 1997. Cyncrona AB:s grundare. Antal aktier: 635.440 OEM-A, 983.250 OEM-B AGNE SVENBERG f. 1941. VD OEM International AB t o m 29 februari 2000. Styrelseledamot sedan 1974. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Multitryck AB. Styrelseledamot i ElektroMekan i Årgäng AB, Crouzet AB, Eges El och Automation AB och ISP Development AB. Antal aktier: 260.800 OEM-A, 107.960 OEM-B JÖRGEN ZAHLIN f. 1964. VD OEM International AB fr.o.m 1 mars 2000. Antal aktier: 2.500 OEM-B (ej styrelseledamot) HANS FRANZÉN f. 1940. Koncernchef. Styrelseordförande sedan 1992. Styrelseledamot sedan 1974. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Resebyrå AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i Crouzet AB. Antal aktier: 260.792 OEM-A samt 256.150 OEM-B PER SANDBERG f. 1934. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 1997. Ledamot i Cyncrona AB sedan 1992. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alentec-Orion AB och Atle Swedetech AB. Antal aktier: 2.000 OEM-B

STYRELSESUPPLEANTER TOMAS FRANZÉN f. 1962. Styrelsesuppleant sedan 1997. VD AU-System AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GRIN AB. Styrelseledamot i AU-System AB, IMS Data AB, About Communication AB, Proact IT Group AB, Tele1 Europe Sverige AB och Business Training Systems (BTS). Antal aktier: 5.000 OEM-B. GÖRAN JOHANSSON f. 1947. Koncernchef OEM Electronic Production Technology AB och vice VD i OEM International AB. Styrelsesuppleant sedan 1997. Antal aktier: 2.000 OEM-B INGER SVENBERG f. 1937. Styrelseledamot 1974-1997. Styrelsesuppleant sedan 1997. Antal aktier: 216.000 OEM-A, 97.152 OEM-B

46

O E M I N T E R N AT I O N A L


LEDNINGSGRUPP OCH REVISOR

LEDNINGSGRUPP

(FRÅN VÄNSTER)

MARK HEMINGWAY f. 1962. Affärsutvecklare Grupp Automation inom OEM Industrial Components. Antal aktier: 500 OEM-B GÖRAN JOHANSSON f. 1947. Vice VD samt VD OEM Electronic Production Technology AB. Antal aktier: 2.000 OEM-B ANDREAS FÄLTH f. 1964. Affärsutvecklare Grupp Mekanik inom OEM Industrial Components samt VD IBS Internordic Bearing Sweden AB. Antal aktier: 3.000 OEM-B JAN HULTMAN f. 1945. VD OEM Industrial Components AB. Antal aktier: 8.240 OEM-B JÖRGEN ZAHLIN f. 1964. VD OEM International AB fr.o.m 1 mars 2000. Antal aktier: 2.500 OEM-B JAN CNATTINGIUS f. 1955. Ekonomidirektör. Antal aktier: 2.000 OEM-B

REVISOR KPMG Huvudansvarig revisor: BO AXELSSON Auktoriserad revisor

O E M I N T E R N AT I O N A L

47


Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för OEM International AB (Publ) får härmed avlämna årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2000. KONCERNEN OEM International AB är via sina dotterbolag representerat i de nordiska länderna samt i England, Holland, Italien och Polen. VERKSAMHET Verksamheten fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation. O M S Ä T T N I N G O C H R E S U LTAT K O N C E R N E N Den totala omsättningen för koncernen blev 1 967 405 KSEK (1 782 317). Årets vinst efter skatt uppgick till 129 195 KSEK (82 395), vilket motsvarar 14:92 SEK (9:04) per aktie. O M S Ä T T N I N G O C H R E S U LTAT M O D E R B O L A G E T Moderbolagets omsättning uppgick till 3 136 KSEK (4 254). Av dessa avser 3 015 KSEK (4 136) dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 6 413 KSEK (40 798). KONCERNFÖRÄNDRINGAR 2000 Samtliga aktier i OEM Källving AB, AB Indoma och OEM Hydraulik AB i Sverige har under året förvärvats. I koncernen OEM Hydraulik ingår bolagen JMS Systemhydraulik AB, Hydroprodukter International i Ängelholm AB, Hydraulik Control Förvaltning i Ängelholm AB, Hydrac AB och Fastighets AB Hydraulen. FINANSIELL STÄLLNING 2000 Likvida tillgångar (inkl ej utnyttjad checkkredit) i koncernen uppgick vid årsskiftet till 167 719 KSEK (200 429). Koncernens soliditet uppgick vid årsskiftet till 42,4% (48,5). INVESTERINGAR Investeringar i koncernen har under året uppgått till 43 222 KSEK (50 808) i maskiner och inventarier, 983 KSEK (25 754) i byggnader samt i goodwill 29 054 KSEK (41 646). ÖVERKONSOLIDERING I SPP Koncernens andel av SPP:s överkonsolideringsfond i pensionssystemet uppgår till 30 464 KSEK efter diskonteringseffekter/marknadsvärdering. Beloppet är nuvärdesberäknat med 6% diskonteringsränta i bolag med personal. Vilande bolag har beräknat SPP-medlen till marknadsvärde, dvs 87,5% per årsskiftet. Återbäring redovisas såsom en jämförelsestörande post. MILJÖPÅVERKAN Det finns inom koncernen dotterbolag som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Vad som avses är verkstadsindustri med högst 5000 m2 verkstadsyta inklusive montering enligt kod M2B prövningsnivå C. NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Jörgen Zahlin efterträdde Agne Svenberg såsom verkställande direktör fr.o.m. 1 mars 2000. STYRELSENS ARBETE OEM Internationals styrelse har under året bestått av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Styrelsearbetet följer en i förväg uppgjord plan, i synnerhet vad gäller löpande ärenden. Behandlingen av övriga ärenden styrs av ärendets karaktär. En gång per år deltager vald revisor och redogör för revisionsarbetet.

48

O E M I N T E R N AT I O N A L


Å T E R K Ö P AV E G N A A K T I E R OEM International AB har i syfte att förbättra koncernens avkastning på eget kapital och vinst per aktie utnyttjat bemyndigandet som styrelsen fått av ordinarie bolagsstämma att återköpa egna aktier. Per årsskiftet har 454 700 aktier återköpts till ett snittpris av 127:52. Detta motsvarar 5,0% av det utestående antalet aktier. Bolagsstämmans mandat omfattar återköp av maximalt 911 370 aktier (10%). FRAMTIDA UTVECKLING Koncernens målsättning är att öka omsättning och resultat med i genomsnitt i 15% per år över en konjunkturcykel. Det innebär att koncernen kontinuerligt söker nya möjligheter i form av effektivitetshöjande åtgärder inom såväl administration som marknadsföring. OEM-koncernen är finansiellt stark och väl rustad för fortsatt expansion. Inom parentes anges 1999 års siffror.

Resultaträkning

(belopp i kSEK) KONCERNEN NOT

1999

2000

1999

1 967 405 678

1 782 317 8 440

3 136 –

4 254 –

1 968 083

1 790 757

3 136

4 254

-135 788 -1 191 633 -130 584 1 -305 792

-157 514 -1 052 350 -133 045 -258 901

– – -5 130 -7 226

– – -7 213 -5 463

-55 614 – 15 898

-54 162 143 –

-1 400 – –

-1 914 – –

164 570

134 928

-10 620

-10 336

4 5

– 1 167

– 1 092

13 200 850

47 235 1 200

6 7 8

17 5 946 -7 532

15 4 332 -6 270

– 4 073 -1 090

– 2 706 -7

164 168

134 097

6 413

40 798

– – – –

– – – –

193 36 9 631 492

193 918 – 493

164 168 -34 973

134 097 -51 702

16 765 26 600

42 402 3 393

129 195

82 395

43 365

45 795

Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete

RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Upplösning av negativ goodwill Jämförelsestörande poster

2 3

R Ö R E L S E R E S U LTAT R E S U LTAT F R Å N F I N A N S I E L L A P O S T E R Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter R E S U LTAT E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R

BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan: • Byggnader och mark • Inventarier, verktyg och installationer Periodiseringsfond, upplösning Återföring av skatteutjämningsreserv K R E S U LTAT F Ö R E S K AT T Skatt på årets resultat ÅRETS VINST

MODERBOLAGET

2000

9


Balansräkning

(belopp i kSEK)

TILLGÅNGAR KONCERNEN 2000.12.31

1999.12.31

2000.12.31

1999.12.31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I M M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Goodwill 10

83 200

85 052

M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar

96 321 17 590 62 369 7 723

88 193 18 829 49 443 –

10 710 – 1 261 6 051

11 433 – 1 701 –

184 003

156 465

18 022

13 134

– 5 271 – 2 531 1 048 14 122 22 972

– 5 283 – 2 535 1 018 1 105 9 941

231 408 1 200 310 369 – 1 018 – 543 995

256 938 1 200 179 700 – 1 018 – 438 856

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

290 175

251 458

562 017

451 990

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VA R U L A G E R M M Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer

1 845 19 691 301 428 5 148

539 17 647 206 491 1 994

– – – –

– – – –

328 112

226 671

388 891 – – – 20 737 20 910

267 726 – 10 – 18 679 11 310

33 95 151 – 8 465 991 497

– 55 438 – 8 527 – 257

430 538

297 725

105 137

64 222

KASSA OCH BANK

113 103

150 375

17

14 715

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

871 753

674 771

105 154

78 937

1 161 928

926 229

667 171

530 927

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Bostadsrätt Andra långfristiga fordringar

K O RT F R I S T I G A F O R D R I N G A R Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

50

MODERBOLAGET

NOT

O E M I N T E R N AT I O N A L

11 11 11

12 13 18

14


Balansräkning

(belopp i kSEK) E G E T K A P I TA L , AV S Ä T T N I N G A R O C H S K U L D E R KONCERNEN NOT

MODERBOLAGET

2000.12.31

1999.12.31

2000.12.31

1999.12.31

45 569 62 966 108 535

45 569 70 101 115 670

45 569 29 242 74 811

45 569 29 242 74 811

254 427 129 195 383 622

251 287 82 395 333 682

189 647 43 365 233 012

167 611 45 795 213 406

492 157

449 352

307 823

288 217

– – – – – – – –

– – – – – – – –

979 330 – 9 459 10 161 7 653 6 583 –

1 172 366 9 631 9 459 10 161 7 653 6 583 492

35 165

45 517

AV S Ä T T N I N G A R Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Garantiavsättningar

1 480 41 945 4 654

1 658 36 519 4 465

– – –

– – –

S U M M A AV S Ä T T N I N G A R

48 079

42 642

197 963 35 740 –

85 129 10 226 1 000

89 229 – –

– – –

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

233 703

96 355

89 229

K O RT F R I S T I G A S K U L D E R Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 145 10 708 228 865 – 2 708 7 974 41 805 93 784

– 15 677 172 229 – 2 024 14 796 52 064 81 090

– – 4 947 227 964 – – 149 1 894

– – 349 195 412 – – 192 1 240

387 989

337 880

234 954

197 193

1 161 928

926 229

667 171

530 927

E G E T K A P I TA L B U N D E T E G E T K A P I TA L Aktiekapital Bundna reserver

15 16

F R I T T E G E T K A P I TA L Fria reserver Årets vinst

S U M M A E G E T K A P I TA L O B E S K AT TA D E R E S E RV E R Ackumulerade avskrivningar utöver plan: Byggnader och mark Maskiner och inventarier Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 1995 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 1996 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 1997 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 1998 Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 1999 Skatteutjämningsreserv K

11 11

S U M M A O B E S K AT TA D E R E S E RV E R

LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder

S U M M A K O RT F R I S T I G A S K U L D E R S U M M A E G E T K A P I TA L , AV S Ä T T N I N G A R O C H S K U L D E R

17 18 19

20


Balansräkning

(belopp i kSEK) STÄLLDA SÄKERHETER O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R KONCERNEN NOT

1999.12.31

2000.12.31

1999.12.31

37 650 86 550

27 500 62 300

7 500 –

7 500 –

124 200

89 800

7 500

7 500

A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Garantiförbindelser Lokaliseringsbidrag Pensionsförpliktelser

– 17 489 837 55

– 2 110 1 372 –

210 498 – – –

137 363 163 – –

S U M M A A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

18 381

3 482

210 498

137 526

STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA S K U L D E R O C H AV S Ä T T N I N G A R Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER

52

MODERBOLAGET

2000.12.31

O E M I N T E R N AT I O N A L

18


Kassaflödesanalys

(belopp i kSEK) KONCERNEN NOT

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

D E N L Ö PA N D E V E R K S A M H E T E N Resultat efter finansiella poster* Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

164 168 73 479

134 097 52 603

6 413 1 400

40 798 1 939

Betald skatt

237 647 -42 561

186 700 -42 827

7 813 62

42 737 -7 563

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

195 086

143 873

7 875

35 174

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av skulder

-53 193 -85 011 -20 818 30 146 -16 820

22 558 6 859 2 229 -38 131 34 568

– -33 -171 613 4 598 33 163

– – -39 731 -491 40 906

49 390

171 956

-126 010

35 858

-52 541 -51 453 14 947 –

-47 146 -74 252 61 322 137

– -6 288 – 25 530

– -297 1 424 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-89 047

-59 939

19 242

1 127

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning Återköp egna aktier

– 95 455 – -34 176 -57 983

– -2 008 -596 -27 341 –

95 000 89 229 – -34 176 -57 983

12 500 – -7 461 -27 341 –

3 296

-29 945

92 070

-22 302

Årets kassaflöde

-36 361

82 072

-14 698

14 683

Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

150 375 -911 113 103

71 916 -3 613 150 375

14 715 – 17

32 – 14 715

5 946 -7 532 17

4 332 -6 270 15

4 073 -1 090 14 050

2 706 -7 48 435

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

21

* Specifikation finansiella poster Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållen utdelning * Exklusive jämförelsestörande poster


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r (belopp i kSEK om inget annat anges) ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. VA R U L A G E R Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive verkligt värde. Varulagret har för de svenska företagen värderats till 97% av anskaffningsvärdet alternativt till verkligt värde. I de utländska företagen har lagret värderats till verkligt värde. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader samt skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader. FORDRINGAR Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. F O R D R I N G A R O C H S K U L D E R I U T L Ä N D S K VA L U TA Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Rörelserelaterade kursdifferenser på kortfristiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet. AV S K R I V N I N G S P R I N C I P E R F Ö R A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader Uppskrivning av byggnad Markanläggningar (75% av anskaffningsvärdet) Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

KONCERNEN

MODERBOLAGET

5-10 år

20-50 20-40 20 5-10 3-10

år år år år år

25 år – 20 år – 3-5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moderbolaget som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

54

O E M I N T E R N AT I O N A L


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a r e r R E D O V I S N I N G AV K O N C E R N B I D R A G Bolaget följer Redovisningsrådets akutgrupps uttalande om redovisning av koncernbidrag vilket innebär att koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera koncernens skatt redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:96). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Koncernredovisningen har liksom tidigare år upprättats enligt förvärvsmetoden. Vid tillämpning av förvärvsmetoden görs så att om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger/understiger det i förvärvsanalysen upptagna marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar, upptas skillnaden som koncernmässig goodwill vilken avskrives/upplöses. Koncernens eget kapital omfattar moderbolagets eget kapital och den del av dotterbolagens eget kapital som intjänats efter förvärvstidpunkten. Förvärvade bolag under året har påverkat koncernens resultaträkning motsvarande den tid som bolagen ingått i koncernen. De utländska dotterbolagens balans- och resultaträkningar har omräknats enligt dagskursmetoden. Det innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till genomsnittskursen för året. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot eget kapital och påverkar alltså inte årets resultat. Koncernens resultat- och balansräkningar redovisas utan bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Bokslutsdispositioner i de enskilda bolagen har uppdelats så att skattedelen ingår i koncernens skattekostnad medan resterande del ingår i koncernens nettoresultat. Obeskattade reserver har uppdelats så att att den latenta skatteskulden redovisas som avsättningar för latent skatt medan resterande del redovisas bland bundna reserver. Den latenta skatteskulden har för svenska bolag beräknats till 28% (28) och för utländska bolag till lokal skattesats. I N T R E S S E F Ö R E TA G Intresseföretag är företag där OEM innehar aktier så att rösträtten uppgår till minst 20% och högst 50%. Intresseföretagen redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens eget kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Resultat från andelar i intresseföretag” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade överrespektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r NOT 1. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER M E D E L A N TA L E T A N S T Ä L L D A Moderbolaget Sverige

2000

Varav män

1999

Varav män

5

60%

5

60%

Dotterföretag Sverige Danmark England Finland Holland Italien Norge Polen

428 50 48 94 2 15 20 14

80% 78% 85% 80% 50% 67% 80% 86%

399 50 41 80 – 3 18 13

79% 78% 85% 80% – 67% 78% 85%

Totalt i dotterföretag

671

80%

604

80%

Koncernen totalt

676

80%

609

79%

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2000 Löner och ersättningar

Moderbolaget

4 153

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

1)

192 897

(varav pensionskostnad)

56

Löner och ersättningar

2 395

2 867

(822)

69 845

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

1999 Sociala kostnader

Sociala kostnader

1 920 1)

181 088

(15 549)

197 050

72 240 2)

(16 371)

(777)

62 077 (11 347)

183 955

63 997 2)

(12 124)

1)

Av moderbolagets pensionskostnader avser 442 kSEK (f.å. 547 kSEK) gruppen styrelse och VD. Pensionsförpliktelser för denna grupp finns ej.

2)

Av koncernens pensionskostnader avser 3 101 kSEK (f.å. 2 878 kSEK) gruppen styrelse och VD. Pensionsförpliktelser för denna grupp finns ej.

O E M I N T E R N AT I O N A L


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a r e r LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND OCH MELLAN STYRELSELEDAMÖTER MFL OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA 2000

1999

Styrelse och VD

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

1 802

2 351

993

1 874

Moderbolaget

Sverige (varav tantiem)

Moderbolaget totalt (varav tantiem)

Dotterföretag i Sverige

(270)

1 802

11 126 (2 336)

Dotterföretag utomlands Danmark

1 870

(varav tantiem)

(335)

England

668

Finland

2 670 (709)

Holland

144

Italien (varav tantiem)

Norge (varav tantiem)

Polen (varav tantiem)

Dotterföretag totalt (varav tantiem)

Koncernen totalt (varav tantiem)

105 544

20 430 15 322 22 204 42

(3 718)

21 137

869

11 149

2 412

18 196

(–)

3 027

257

1 284

(–)

5 695

1 190

4 905

(–)

1 774

363

1 439

(53)

174 038

(3 448)

20 661

3 447

(758)

(–)

18 859

103 706

(147)

(26)

418

10 734

(1 185)

(–)

1 215

1 874

(1 434)

(–)

748

993 (–)

(42)

(varav tantiem)

(varav tantiem)

2 351

(270)

(varav tantiem)

(varav tantiem)

(–)

19 272

161 816

(3 577)

176 389

20 265

163 690

(3 577)

E R S Ä T T N I N G T I L L L E D A N D E B E FAT T N I N G S H AVA R E O C H S T Y R E L S E L E D A M Ö T E R Styrelsearvoden har utgått med 659 kSEK (656) i koncernen. Lön och övriga förmåner för styrelseordföranden / koncernchefen Hans Franzén uppgick till 813 kSEK (820) (varav tantiem –kSEK (–)) och för verkställande direktören Jörgen Zahlin till 1 470 kSEK (–) (varav tantiem 270 kSEK (–)). För verkställande direktören Agne Svenberg, under tiden 1/1-28/2, har utgått 157 kSEK (793) (varav tantiem –kSEK (–)) i löner och övriga förmåner. Ingen ledande befattningshavare har mer än maximalt två årslöner i avgångsvederlag med arbetsplikt. Pensionsförsäkringspremier för ledande befattningshavare överstiger inte i något fall det belopp som faller inom ramen för vad som är avdragsgillt som kostnad för bolaget. Pension är tänkt att utgå fr.o.m. 60 års ålder.


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r A RV O D E O C H K O S T N A D S E R S Ä T T N I N G T I L L R E V I S O R E R N A KONCERNEN

KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag Övriga revisorer Revisionsuppdrag SUMMA

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

1 254 205

937 267

100 154

55 267

735

777

2 194

1 981

254

322

N O T 2 . AV S K R I V N I N G A R AV M AT E R I E L L A O C H I M M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R KONCERNEN

Goodwill Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

-29 494 -3 650 -4 708 -17 762

-31 823 -3 116 -3 417 -15 806

– -748 – -652

– -749 – -1 165

-55 614

-54 162

-1 400

-1 914

NOT 3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER KONCERNEN

Återbäring av pensionsmedel från SPP Nedskrivning goodwill*

2000

1999

30 464 -14 566 15 898

– – –

* Nedskrivningen avser Nomitek AB, Cergotec AB, MPE Microtech AB, N. Erlands Petersen Trading A/S och About Communication AB, där resultatet är negativt och ej motsvarar planen vid förvärvet. Resterande goodwillvärde i dessa företag efter nedskrivning är 0 kronor.

N O T 4 . R E S U LTAT F R Å N A N D E L A R I K O N C E R N F Ö R E TA G KONCERNEN

Erhållen utdelning

58

O E M I N T E R N AT I O N A L

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

13 200

47 235

13 200

47 235


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a r e r N O T 5 . R E S U LTAT F R Å N A N D E L A R I I N T R E S S E F Ö R E TA G KONCERNEN

Erhållen utdelning Resultatandelar i intressebolag

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

– 1 167

– 1 092

850 –

1 200 –

1 167

1 092

850

1 200

N O T 6 . R E S U LTAT F R Å N Ö V R I G A V Ä R D E PA P P E R O C H F O R D R I N G A R SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN

Utdelning andra aktier

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

17

15

17

15

N O T 7 . Ö V R I G A R Ä N T E I N T Ä K T E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R KONCERNEN

Ränteintäkter övriga Valutakursdifferenser m.m

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

5 599 347

4 279 53

4 073 –

2 705 1

5 946

4 332

4 073

2 706

N O T 8 . R Ä N T E K O S T N A D E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R KONCERNEN

Räntekostnader Valutakursdifferenser Övriga finansiella kostnader

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

-7 446 -37 -49

-5 069 -1 073 -128

-1 090 – –

-7 – –

-7 532

-6 270

-1 090

-7

N O T 9 . S K AT T KONCERNEN 2000

1999

Inkomstskatt Latent skatt Skatteandelar i intressebolag

-35 391 681 -263

-48 434 -2 956 -312

SUMMA

-34 973

-51 702

Koncernens förändrade skattebelastning består i huvudsak av att moderföretaget kunnat utnyttja innestående förlustavdrag å, 98 MSEK.


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r NOT 10. GOODWILL KONCERNEN

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Förvärv av dotterföretag Årets omräkningsdifferenser

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Förvärv av dotterföretag Årets avskrivning enligt plan Nedskrivning Årets omräkningsdifferenser

PLANENLIGT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

2000

1999

138 272 29 054 21 598 1 089

144 030 41 646 – -1 498

190 013

184 178

-53 220 -8 735 -29 494 -14 566 -798

-67 595 – -31 823 – 292

-106 813

-99 126

83 200

85 052

Förvärvad goodwill i JMS Systemhydraulik AB avskrives enligt ursprunglig plan dvs 10 år. Restvärdet på denna goodwill uppgår per 2000-12-31 till 4 000 kSEK. Övrig goodwill avskrives under fem år, dvs 20% per år. Nedskrivning av goodwill har genomförts. Nedskrivningarna avser företag inom koncernen, där resultatet är negativt och ej motsvarar planen vid förvärvet.

NOT 11. Byggnader och mark

2000.12.31 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader och mark

109 067 983 – 14 682 – – 1 599

28 658 3 655 – – -1 976 – 527

115 151 39 567 – 18 331 -20 752 – 1 568

100 124 25 754 – – -14 558 – -2 253

61 038 19 610 – – -37 917 -9 814 -4 259

98 714 31 198 – 4 954 -27 399 9 814 -2 130

126 331 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -20 874 Förvärv av dotterföretag -4982 Avyttringar och utrangeringar – Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -3 650 Omklassificeringar – Årets omräkningsdifferenser -504

30 864

153 865

109 067

28 658

115 151

-9 829 – 1 482

-65 708 -12 990 5 889

-19 295 – 1 288

-11 126 – 1 398

-62 439 -3 386 17 679

-4 708 – -219

-17 762 – -925

-3 116 – 249

-3 417 3 137 179

-15 806 -3 137 1 381

-30 010

-13 274

-91 496

-20 874

-9 829

-65 708

96 321

17 590

62 369

88 193

18 829

49 443

KONCERNEN Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Överfört från pågående nyanläggn. Förvärv av dotterföretag Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets omräkningsdifferenser

PLANENLIGT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

60

O E M I N T E R N AT I O N A L

1999.12.31 Maskiner och Inventarier, andra tekniska verktyg och anläggningar installationer


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a r e r NOT 11.

MODERBOLAGET Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar

Byggnader och mark

2000.12.31 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader och mark

1999.12.31 Maskiner och Inventarier, andra tekniska verktyg och anläggningar installationer

18 934 25 –

– – –

7 433 212 –

18 934 – –

– – –

13 298 297 -6 162

18 959

7 645

18 934

7 433

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -7 501 Avyttringar och utrangeringar – Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -748

– –

-5 732 –

-6 752 –

– –

-9 280 4 713

-652

-749

-1 165

-8 249

-6 384

-7 501

-5 732

PLANENLIGT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT

10 710

1 261

11 433

1 701

Ackumulerade överavskrivningar Vid årets början Årets förändring

-1 172 193

– –

-366 36

-1 365 193

– –

-1 284 918

-979

-330

-1 172

-366

B O K F Ö RT V Ä R D E

9 731

931

10 261

1 335

TA X E R I N G S V Ä R D E

5 652

6 688

T I L L G Å N G A R S O M I N N E H A S V I A L E A S I N G AV TA L KONCERNEN

Räkenskapsåret betalda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

9 950

8 097

116

46

11 339 8 769 6 769 824 161

5 544 1 472 296 53 –

63 – – – –

35 – – – –


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r N O T 1 2 . A N D E L A R I K O N C E R N F Ö R E TA G

OEM Industrial Components AB, Sverige OEM Automatic AB, Sverige OEM Automatic AS, Norge OEM Automatic A/S, Danmark OEM Automatic OY, Finland CosComp OY, Finland OEM Multimetal OY, Finland OEM Automatic Ltd, England ATT Europe Ltd, England OEM Automatic Sp.z o.o., Polen OEM Automatic S.p.A., Italien OEM China Development B.V, Holland IBS Internordic Bearing Sweden AB, Sverige Internordic Förvaltning AB, Sverige Egevo Elektronik AB, Sverige OEM Component AB, Sverige Nomitek AB, Sverige Pronesto AB, Sverige OEM Hydraulik AB, Sverige JMS Systemhydraulik AB, Sverige Hydroprodukter International i Ängelholm AB, Sverige Hydraulik Control Förvaltning i Ängelholm AB, Sverige Hydrac AB, Sverige Fastighets AB Hydraulen, Sverige OEM Källving AB, Sverige AB Indoma, Sverige SPG Motors Europe AB, Sverige OEM Systemteknik AB, Sverige A.Karlson Industriteknik AB, Sverige IRB Mechatronics AB, Sverige Jubo Förvaltning AB, Sverige Jubo Mechatronics AB, Sverige Plastinvent i Karlskoga AB, Sverige Industri AB Reflex, Sverige About Communication Sverige AB, Sverige About Computers AB, Sverige About Vila AB, Sverige OEM Automatic Norden AB, Sverige Transport

62

O E M I N T E R N AT I O N A L

ORG. NUMMER

SÄTE

ANTAL ANDELAR

KAPITAL ANDEL

NOM. VÄRDE

556051-4514 556187-1012 – – – – – – – – – – 556493-8024 556302-0873 556311-3306 556054-3838 556460-2109 556112-6755 556398-2221 556063-2134

BOKFÖRT ÅRETS VÄRDE FÖRÄNDRING

Tranås Tranås – – – – – – – – – – Nässjö Nässjö Stockholm Tranås Tranås Stockholm Göteborg Göteborg

100 000 –

5 000

46 231

– – – – – – – – – – – – – – – – –

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

556241-1099

Ängelholm

100%

556551-1937 556466-0875 556363-6256 556220-5343 556326-5171 556232-6198 556050-9076 556163-0905 556171-9740 556494-7058 556150-4282 556334-5486 556194-8521 556248-9780 556228-3720 556245-6060 556057-4526

Ängelholm Borås Borås Borlänge Jönköping Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Karlskoga Karlskoga Karlskoga Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

– – – – – – 1 000 – – – – – – – – – –

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100

24 545

70 776


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r F O RT S . N O T 1 2 . A N D E L A R I K O N C E R N F Ö R E TA G

Transport OEM Electronic Production Technology AB, Sverige Cyncrona AB, Sverige LIF Produkter AB, Sverige Cyncrona AS, Norge Cyncrona OY, Finland Cyncrona A/S, Danmark Cyncrona EDA AB, Sverige Cergotec AB, Sverige Cyncrona Communications AB, Sverige Opiab-Företagen AB, Sverige Testcenter i Stockholm AB, Sverige MPE Semitech AB, Sverige MPE Microtech AB, Sverige MPE Microtekniikka OY, Finland N. Erlands Petersen Trading A/S, Danmark A.Karlson Fastigheter AB, Sverige Intermate Electronics AB, Sverige Cyncrona Slummer AB, Sverige OEM Ejendomsselskab A/S, Danmark OEM Fastighetsbolag AB, Finland OEM Property Ltd, England

ORG. NUMMER

SÄTE

ANTAL ANDELAR

KAPITAL ANDEL

NOM. VÄRDE

BOKFÖRT ÅRETS VÄRDE FÖRÄNDRING

556038-8356 556296-1838 556123-2694 – – – 556207-4368 556271-7370 556230-4062 556165-6769 556204-5152 556211-2325 556241-2287 – – 556029-8456 556266-6874 556152-1138 – – –

Stockholm Stockholm Huddinge – – – Stockholm Stockholm Stockholm Solna Huddinge Stockholm Stockholm – – Stockholm Tranås Stockholm – – –

300 – – – – – – – – – – – – – – 10 000 1 000 4 217 268 1 300 1 200 400 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

300

70 776 78 350

– – -25 530

1 000 100 21 086 DKK 1 300 FIM 1 200 GBP 400

10 277 600 63 641 1 176 1 441 5 147

– – – – – –

231 408

-25 530

N O T 1 3 . A N D E L A R I I N T R E S S E F Ö R E TA G

KONCERNEN Crouzet AB, Sverige

MODERBOLAGET Crouzet AB, Sverige

ORG. NUMMER

SÄTE

ANTAL ANDELAR

KAPITAL ANDEL

NOM. VÄRDE

556197-1911

Stockholm

12 000

50%

1 200

ORG. NUMMER

SÄTE

ANTAL ANDELAR

KAPITAL ANDEL

NOM. VÄRDE

556197-1911

Stockholm

12 000

50%

1 200

BOKFÖRT ÅRETS VÄRDE FÖRÄNDRING

5 271

-12

BOKFÖRT ÅRETS VÄRDE FÖRÄNDRING

1 200

Icke utdelade ackumulerade vinstandelar i intresseföretagen avsätts till kapitalandelsfond som utgör en del av koncernens bundna reserver. Kapitalandelsfonden för direktägda intresseföretag uppgår till 4 071 kSEK (4 083).


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r N O T 1 4 . F Ö R U T B E TA L D A K O S T N A D E R O C H U P P L U P N A I N T Ä K T E R KONCERNEN

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

Upplupna kommissionsintäkter mm Övriga förutbetalda kostnader

8905 12 005

421 10 889

– 497

– 257

SUMMA

20 910

11 310

497

257

N O T 1 5 . E G E T K A P I TA L

KONCERNEN Vid årets början Utdelning Återköp egna aktier Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets vinst Årets omräkningsdifferens VID ÅRETS SLUT

AKTIE KAPITAL

BUNDNA RESERVER

FRIA RESERVER

45 569

70 101

963

333 682 -34 176 -57 983 8 098 129 195 4 806

62 966

383 622

-661 963 302

-8 380 4 806 -3 574

-8 098

45 569

O M R Ä K N I N G S D I F F E R E N S E G E T K A P I TA L Vid årets början Årets omräkningsdifferens Vid årets slut

Vid årets början inkluderar kursförändringar fr.o.m 1 januari 1999 då RR8 tillämpades första gången. MODERBOLAGET Vid årets början Disposition enligt bolagstämmobeslut: Utdelning Årets vinst Erhållna koncernbidrag Skatteeffekt erhållna koncernbidrag Återköp egna aktier VID ÅRETS SLUT

45 569

29 242

-34 176 43 365 95 000 -26 600 -57 983 45 569

29 242

Koncernbidrag, efter avdrag för skatteeffekt, redovisas direkt mot eget kapital.

N O T 1 6 . A K T I E K A P I TA L Aktiekapitalet utgörs av 9 113 703 aktier à nom 5 kronor med fördelning på aktieslag enligt följande A-aktier 1 589 032 st à 5 kronor (10 röster) B-aktier 7 524 671 st à 5 kronor (1 röst)

64

O E M I N T E R N AT I O N A L

213 406

233 012


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a r e r NOT 17. CHECKRÄKNINGSKREDIT Huvudparten av de svenska bolagen är anslutna till ett centralkontosystem med en total limit å 110 MSEK (40). Hela utnyttjandegraden redovisas i moderbolaget under denna post. Dotterföretagens tillgodohavande / skuld i centralkontosystemet redovisas hos moderbolaget antingen som fordran på, alternativt som skuld till, dotterföretag. Total limit i koncernen 252,6 MSEK (158,9).

NOT 18. ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT KONCERNEN 2000

1999

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

21 012 14 728

10 226 –

SUMMA

35 740

10 226

STÄLLDA SÄKERHETER TILL KREDITINSTITUT KONCERNEN

Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar SUMMA

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

37 650 86 550

27 500 62 300

7 500 –

7 500 –

124 200

89 800

7 500

7 500


N o t e r m e d re d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a re r NOT 19. ÖVRIGA SKULDER KONCERNEN 2000

1999

Skuld vid företagsförvärv

1 000

Förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen

N O T 2 0 . U P P L U P N A K O S T N A D E R O C H F Ö R U T B E TA L D A I N T Ä K T E R KONCERNEN

MODERBOLAGET

2000

1999

2000

1999

Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter Upplupna lev.fakt/varuskulder Övriga upplupna kostnader

24 415 15 366 5 138 26 478 22 387

19 747 12 475 4 340 16 007 28 521

642 457 27 – 768

442 468 27 – 303

SUMMA

93 784

81 090

1 894

1 240

N O T 2 1 . F Ö RV Ä RV AV D O T T E R B O L A G KONCERNEN

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder uppgick till följande Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel

Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder

Utbetald köpeskilling Likvida medel i förvärvade dotterföretag Påverkan på koncernens likvida medel

66

O E M I N T E R N AT I O N A L

2000

1999

40 952 15 041 595 48 248 36 154 3 252 10 790

41 701 1 268 – 12 816 28 302 3 778 2 949

155 032

90 814

-41 893 -26 490 -23 318

-7 669 -11 381 -21 669

-91 701

-40 719

63 331 -10 790 52 541

50 095 -2 949 47 146


Förslag till vinstdisposition KONCERNEN Det fria egna kapitalet, inkl. årets vinst 129 195 kSEK, uppgick enligt balansräkningen till 383 622 kSEK varav 41 012 kSEK föreslås till utdelning, 322 kSEK avsättes till bundna reserver och resterande 342 288 kSEK föreslås överfört i ny räkning. MODERBOLAGET Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel Årets vinst

189 646 988:13 43 365 570:27 233 012 558:40

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så – att till aktieägarna utdelas 4:50 kronor per aktie – att i ny räkning överföres

41 011 663:50 192 000 894:90 233 012 558:40

TRANÅS 28 FEBRUARI 2001

Hans Franzén Ordförande

Orvar Pantzar

Per Sandberg

Ulf Barkman

Agne Svenberg

Jörgen Zahlin Verkställande Direktör


Revisionsberättelse T I L L B O L A G S S T Ä M M A N I O E M I N T E R N AT I O N A L A B ( P U B L ) ORG.NR. 556184-6691 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i OEM International AB för år 2000. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

TRANÅS DEN 14 MARS 2001 KPMG

Bo Axelsson

Auktoriserad revisor

68

O E M I N T E R N AT I O N A L


DELKONCERN OEM INDUSTRIAL COMPONENTS OEM INDUSTRIAL COMPONENTS AB Dalagatan 4, Box 1011 573 28 Tranås Telefon: 0140-36 00 00 Telefax: 0140-36 00 99 E-mail: info@int.oem.se www.oem.se GRUPP AUTOMATION OEM Automatic AB Dalagatan 4, Box 1011 573 28 Tranås Telefon: 0140-36 00 00 Telefax: 0140-36 00 89 E-mail: info@aut.oem.se www.oemautomatic.se OEM Automatic AS Tomtegata 20, Postboks 564 Brakerøya N-3002 Drammen Norge Telefon: +47-32-89 72 70 Telefax: +47-32-89 72 80 E-mail: info@no.oem.se www.oem.no OEM Automatic A/S Frydensbergvej 20, Postboks 63 DK-3660 Stenløse Danmark Telefon: +45-70-27 05 27 Telefax: +45-70-27 06 27 E-mail: info@dk.oem.se www.oem-automatic.dk OEM Automatic OY Telekatu 8, Pl 9 SF-201 01 Turku Finland Telefon: +358-2-41 20 400 Telefax: +358-2-41 20 499 E-mail: info@fi.oem.se www.oem.fi OEM Automatic Ltd Whiteacres, Cambridge Road, Whetstone, Leicestershire LE8 6ZG England Telefon: +44-116-284 99 00 Telefax: +44-116-284 17 21 E-mail: information@uk.oem.se www.oem.co.uk

70

O E M I N T E R N AT I O N A L

OEM Automatic Sp.z o.o. ul. Parowcowa 6B PL-02-445 Warszawa Polen Telefon: +48-22-86 32 722 Telefax: +48-22-86 32 724 E-mail: info@pl.oem.se www.oemautomatic.com.pl OEM Automatic S.p.A. Via IV Novembre, 54 I-20019 Settimo Milanese Italien Telefon: +39-02-33 55 41 Telefax: +39-02-33 55 43 21 E-mail: sales@oemautomatic.it www.oemautomatic.it GRUPP ELEKTRONIK OEM Component AB Norrabyvägen 6B, Box 1025 573 29 Tranås Telefon: 0140-36 06 00 Telefax: 0140-36 06 99 E-mail: info@comp.oem.se www.oemcomponent.se Egevo Elektronik AB Fagerstagatan 4, Box 8100 163 08 Spånga Telefon: 08-587 067 00 Telefax: 08-587 067 39 E-mail: egevo@egevo.se www.egevo.se Pronesto AB Finlandsgatan 18, Box 6014 164 06 Kista Telefon: 08-444 10 50 Telefax: 08-751 41 11 E-mail: info@pronesto.se www.pronesto.com GRUPP MEKANIK IBS - Internordic Bearing Sweden AB Lerbacksgatan 3, Box 105 571 22 Nässjö Telefon: 0380-190 90 Telefax: 0380-190 98 E-mail: internordic@ibs-bearing.com www.ibs-bearing.com OEM Multimetal Oy Petikontie 19 FIN-01720 Vantaa Finland Telefon: +358-9 507 11 77 Telefax: +358-9 507 19 81

OEM Källving AB Rommevägen 160 781 93 Borlänge Telefon: 0243-23 41 90 Telefax: 0243-23 43 22 eMail: kallving@kallving.se AB Indoma Fridhemsv. 25, Box 319 551 15 Jönköping Telefon: 036-30 64 00 Telefax: 036-16 46 97 eMail: info@indoma.se www.indoma.se GRUPP HYDRAULIK Hydroprodukter International AB Metallgatan 21 C, Box 1023 262 21 Ängelholm Telefon: 0431-44 95 70 Telefax: 0431-837 79 eMail: sales@hydroprodukter.se www.hydroprodukter.se Hydrac AB Getängsvägen 22 504 68 Borås Telefon: 033-12 74 70 Telefax: 033-12 58 79 eMail: sales@hydrac.se JMS Systemhydraulik AB Datavägen 14A 436 32 Askim Telefon: 031-727 68 20 Telefax: 031-727 68 47 eMail: info@jmsq.se www.jmsq.se GRUPP EUROPA SPG Motors Europe AB Box 1011 SE-573 28 Tranås Telefon: 0140 360 000 Telefax: 0140-360 099 OEM China Development B.V. Aartsdijkweg 111 NL-3155 RR Maasland The Netherlands Telefon: +31-174-52 51 00 Telefax: +31-174-52 51 06 eMail: jun.geng@wxs.nl ATT Europe Ltd (Attel) Whiteacres, Cambridge Road Whetstone Leicestershire LE8 6ZG England Telefon: +44-116 284 79 79 Telefax: +44-116 284 79 69 www.at2europe.com


DELKONCERN OEM SYSTEMTEKNIK

DELKONCERN OEM EPT AB

OEM SYSTEMTEKNIK AB Storsätragränd 4-6, Box 290 127 25 Skärholmen Telefon: 08-522 025 90 Fax: 08-522 025 91 E-mail: info@sys.oem.se

OEM EPT AB Tomtbergavägen 2 145 67 Norsborg Telefon: 08-531 943 00 Telefax: 08-531 943 10 E-mail: info@cyncrona.se www.cyncrona.com

A. Karlson Industriteknik AB Storsätragränd 4-6, Box 290 127 25 Skärholmen Telefon: 08-522 005 00 Telefax: 08-522 005 10 E-mail: info@akarlson.se www.akarlson.se JUBO Mechatronics AB Storsätragränd 4-6, Box 291 127 25 Skärholmen Telefon: 08-522 025 00 Telefax: 08-522 025 10 E-mail: info@jubomechatronics.se www.jubomechatronics.se JUBO Mechatronics AB Skogsbovägen 5, Box 400 691 27 Karlskoga Telefon: 0586-659 00 Telefax: 0586-510 70 E-mail: info@jubomechatronics.se www.jubomechatronics.se About Communication Sverige AB Rissneleden 138 174 57 Sundbyberg Telefon: 08-733 78 00 Telefax: 08-733 78 01 E-mail: info@about.se www.about.se Industri AB Reflex Spjutvägen 5 Box 5049 175 05 Järfälla Telefon: 08-760 03 30 Telefax: 08-795 67 67

Cyncrona AB Tomtbergavägen 2 145 67 Norsborg Telefon: 08-531 943 00 Telefax: 08-531 943 10 E-mail: info@cyncrona.se www.cyncrona.com Cyncrona AS Olaf Helsetsvei 1, Postboks 19 Bogerud N-0621 Oslo 6 Norge Telefon: +47-22- 78 28 50 Telefax: +47-22- 78 28 68 E-mail: info@cyncrona.no www.cyncrona.com Cyncrona A/S Sindalsvej 21 DK-8240 Riskov Danmark Telefon: +45-87-42 66 66 Telefax: +45-87-42 66 77 E-mail: info@cyncrona.dk www.cyncrona.com Cyncrona OY Hannuksenpelto 12 SF-02270 Espoo Finland Telefon: +358-9-887 06 70 Telefax: +358-9-887 067 70 E-mail: info@cyncrona.fi www.cyncrona.com

OEM INTERNATIONAL AB, Dalagatan 4, Box 1011, 573 28 Tranås Tel 0140-36 00 00, Fax 0140-36 00 99, E-mail info@int.oem.se www.oem.se


BYRÅN I TRANÅS AB 2001

OEM INTERNATIONAL AB Dalagatan 4, Box 1011, 573 28 Tranås Tel 0140-36 00 00, Fax 0140-36 00 99 E-mail info@int.oem.se www.oem.se

http://www.oem.se/pdf/arsredovisning2000  
http://www.oem.se/pdf/arsredovisning2000  

http://www.oem.se/pdf/arsredovisning2000.pdf