__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ØSTERMARIEBOGEN Et bornholmsk sogn 1875-1975 OM RANDKLØVE, HØJSKOLEN, GAMLE MØLLER m. m. Festskrift for Østermarie Idrætsforening, 11. kreds 1875 - 1975 UDARBEJDET AF VILHELM KJØLBY

BORNHOLMS TIDENDES FORLAG 1977 FOTOGRAFISK GENOPTRYK MARTS 1987, GENUDGIVET AF ØIF/ 11. KREDS OKTOBER 2000.


Østermarie Idrætsforening 11. KREDS i 100 år 1875-1975

Skyttejubilæum 1894


56


En opfordring Baggrunden for stiftelsen af ØIF 11. kreds i 1875 kan læses i en opfordring, der blev udsendt i 1868, da Bornholms Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening blev dannet. Den lyder således: Rønne, December 1868. »Opfordring. Skal vort gamle Fædreland staa fast, maa dets Sønner kunne værge det. Og skal det kunne værges, maa saa mange af dets Forsvarere som muligt have Øvelse i at bruge Skydevaaben og Færdighed i at træffe sikkert med deres Kugler. Naar Fjenden kommer, er det for sildigt at øve sig. Fredens Dage maa forud være benyttede dertil. Om og naar vi faar Krig, ved ingen af os. Vi haaber at den maa være fjern, men vor egen Historie har vist, at den kan komme pludseligt og uden Varsel. Lad os derfor ikke udsætte Forberedelsen. Ogsaa i Fredstid, under den militære Uddannelse, som Staten lader det unge Mandskab gennemgaa, og navnlig ved Værneligtens Opfyldelse i Armeens Linie, vil det være af stor Vigtighed for de indkaldte, at de hjemmefra medbringer Færdighed i Skydning og andre militære Øvelser. Hvo, som deri erhverver tilstrækkelig Færdighed, vil ifølge Hærlovens § 16 ikke blive forlods udtagen til forlænget Garnisonstjeneste. I Betragtning heraf er det paa et offentligt Møde i Almindingen vedtaget at stifte en Skytteforening for Bornholms Amt i Lighed med den, der virker i de fleste andre Amter i Riget. For Mænd under 26 Aar samt for Medlemmer af Hæren eller Væbningen under 30 Aar er det aarlige Bidrag l Rdl., hvorfor de kunde faa 40 til 60 skarpe Skud hver. For ældre Skytter er Bidraget 2 Rdl. aarligt. Da det imidlertid er langt fra, at Omkostningerne til Krudt, Kugler, Skiver og andre Fornødenheder derved kunde dækkes, maa vi endvidere opfordre enhver anden, Mand eller Kvinde, som har Interesse for Sagen, til at tegne sig som Bidragsydende, dog at det aarlige Bidrag ikke gerne maa være under 32 Sk. Hvo, som har et varmt Hjerte for Fædrelandet og Tillid til at dette vil kunne værges, naar vi kun ret vilde det og ret forstaa det, tage Del i denne Sag. Man skriver sig som Skytte eller Bidragsydende på denne Liste og indsender den til en af Undertegnede«. *

Opfordringen blev trykt som løbeseddel i Colbergs trykkeri i Rønne og underskrevet af forretningsudvalg og kredsforstandere samt af 102 mand, der rundt om på øen havde erklæret sig villige til at støtte sagen. En af underskriverne var M. Jensen, Iseregård, Østermarie, der senere spillede en rolle ved dannelsen af 11. kreds. Flere navne i Østermarie og alle navne under Ibsker er på grund af tidens tand ulæselige, skriver K. V. M. Pedersen. Fra Østerlars var underskriverne lærer Bekke, højskoleforstander og ejer af Pæregård Bon, P. C. Lund, handelsbetjent i Gudhjem, og løjtnant Low, Strandbygård. Om lærer Bekke i Østerlars fortælles i »Fugleskydning 1876-1976«, at han var medstifter af Bornholms Fugleskydningsselskab i 1876 og var formand. Han skal være kommet fra landsbyen Bække i Jylland og oprindeligt have heddet Laurits Sørensen. Han startede efter en tid i 3. kreds skytteforeningen i 9. kreds, Østerlars-Gudhjem. Derefter voksede de enkelte foreninger frem rundt om på Bornholm. Nogle var dog allerede oprettede, som l. kreds, Rønne, 4. kreds, Nexø og 5. kreds, Åkirkeby.

57


Under en storstilet militærmanøvre på Bornholm i 1912 medvirkede frivillige bornholmske skytter med Anton Kjøller i spidsen. Det er ham, der på billedet gør honnør for kong Christian d. 10. Billedet blev vist i Illustreret Tidende.

,

3. kreds, Østre Herred I Svaneke Skytteforenings første protokol findes en beretning om oprettelsen af 3. kreds, der dengang omfattede Østre Herred og altså også Østermarie. Senere fik Hasle navnet 3. kreds. Svaneke Skyttekreds har ingen protokol opbevaret fra tidsrummet 1869 til 1876, men da foreningen genopstod i 1893, skrev den tidligere formand, lærer Jørgen S. Jørgensen fra Ibsker en kort beretning. Han blev i øvrigt også formand efter genoprettelsen. I protokollen står, at ved amtsskyttekredsens oprettelse i 1869, blev der også oprettet en Svaneke kreds under navn af 3. kreds, og den omfattede hele Østre Herred, men var dog delt i to halvkredse. Første kredsforstander var løjtnant Low, Strandbygård i Østerlars, og delingsførere var sandemand Ipsen, Brændesgård, Ibs, og Jensen fra Iseregård i Østermarie. For første halvkreds, der omfattede Svaneke og Ibsker, var fuldmægtig Høst formand. Ved en festlighed d. 19. september 1869, blev der af kvinder skænket en silkefane til kredsen. Den højtidelige overrækkelse foregik på torvet i Svaneke. Ved samme lejlighed skænkede kvinderne en miniriffel og otte sølvgenstande til præmier. Da det gik småt med kredsens virksomhed, ophørte virksomheden i 1876. Det skete, efter at 11. kreds Østermarie havde begyndt virksomheden i 1875. I 1893 optog kredsen imidlertid atter sin virksomhed og fik navnet Bornholms Amts Skytteforenings 10. kreds, Svaneke. Protokollen beretter videre: »Den 9. Juli afholdtes en stor Kapskydning. Svaneke og Østermarie Kreds var i Forening Indbydere og Gæster var l., 4., 5. og 8. Kreds. 9. Kreds havde afslaaet Indbydelsen.«

58


Der var gymnastikopvisning af l., 5. og 11. kreds. Der blev et overskud til hver kreds på 62,02 kroner. Ved kapskydningsfesten fik kredsen sin gamle fane, der havde været benyttet af Østermarie kreds. Svaneke-kredsen begyndte i øvrigt i 1894 med gymnastik i Josephersens lo under ledelse af løjtnant Ishøj. Foreningens første fane, som 11. kreds havde i nogle år, holdt dog ikke i så lang tid. 10. kreds holdt grundlovsfest, og den gav et pænt overskud: »- men hvad der var bedre, ved Toget til Festpladsen omtaltes, at Fanen var saa medtaget, saa Kredsen snart trængte til en ny Fane, og Kvinderne tog straks fat, og inden der var gaaet en Maaned, havde de indsamlet og faaet lavet en ny smuk Fane, der skænkedes til Kredsen d. 3. Juli.« - Allerede 5. juli fik kredsen en plade til fanen ved at vinde ved kapskydning ved Ringborgen i Pedersker.

11. kreds Østermarie stiftes

Andreas Hansen, Søgård, formand 1876.

Skytterne i Østermarie hørte under 3. kreds, da amtsforeningen blev startet, skriver K. M. V. Pedersen i kredsens 100 års jubilæumsskrift, men i 1873 opfordrede de højskoleforstander Bon (han blev i opfordringen foran stavet Bohn. Formen Bon benyttes fremover) til at overtage ledelsen og få egen øvelsesplads, fordi afstanden til Frennemark syd for Svaneke, hvortil man havde givet møde, var alt for lang. Skytterne skulle færdes til fods. Det lykkedes Østermarie at blive halvkreds af 3. kreds og få egen øvelsesplads, bl. a. til skydning på Søgårds jord. Højskolens øvelseshus blev ligeledes stillet til rådighed for halvkredsen, et samlingssted som fik den største betydning for kredsens hurtige vækst. Her var plads, og her var en lærer, der tog arbejdet med gymnastikken op. Bon blev året efter afløst som leder af kredsen af en lærer fra højskolen. I 1875 var kredsen vokset så meget, at den blev optaget i amtsforeningen som 11. kreds. Den første formand blev lærer Karl Olsen fra Højskolen. Allerede næste år overtog gårdejer Andreas Hansen, Søgaard, formandsposten. Han havde sammen med Bon været virksom for at få kredsen udskilt fra Svaneke. Han skænkede den nye forening grund til skyde- og øvelsesplads.

59


Fotograf Støckel tog i 1888 et billede, der viser amtsforeningens kursus i svensk gymnastik. Lederen i midten var højskolelærer H. Samuelsen. Året efter blev N. P. Jensen (se nedenfor) leder. Østermarie var det første sted, den svenske gymnastik kom i gang. Foruden lederen ses på billedet lige over ham Anton Kjøller, desuden Emil Hansen, Riesegård, to brødre Ipsen fra Åkirkeby skæreri og den senere amtsformand, stenværksejer Brodersen (siddende, t.h. for Samuelsen).

N. P. Jensen 1860-1935 En anden af lærerne på Østermarie højskole fik den største betydning for skytte- og gymnastikforeningerne på Bornholm. Gymnastiklærer N. P. Jensen (1860-1935) senere regnskabsfører i Rønne, var født i Odsherred. Han gennemgik kursus i svensk gymnastik på Vallekilde højskole og kom så som gymnastiklærer til højskolen i Østermarie i vinteren 1889-90. Han blev hurtigt opdaget af amtsforeningens førende mænd og kom derfor til Rønne. Men han fik fortsat stor betydning også for Østermariekredsen, idet han var leder eller dommer for utallige opvisninger ud over øen. Det var ham, der stod for udgivelsen af amtsforeningens jubilæumsbog ved 25-års jubilæet i 1894 og 50 års jubilæet i 1919 N. P. Jensen giver følgende beskrivelse af højskolens betydning for skytte- og gymnastikforeningen i amtsforeningens 25-års jubilæumsbog:

60


»Det er en Kendsgerning, at Højskolen og Skyttesagen staa hinanden nær og som Regel er til gensidig Støtte. Mangen ung Karl er naaet til Højskolen gennem Skytteforeningen, men paa den anden Side har ogsaa denne havt mange af sine bedste Støtter blandt tidligere Højskoleelever, ligesom det tidt er Højskolens Mænd, vi se som Skyttesagens Forkæmpere med Ord og Pen. Her i Østermarie er ingen Undtagelse fra Reglen. Kredsens (Halvkredsens) første Formand, Højskoleforstander Bon, gjorde et stort Arbejde for Skyttesagen, dels ved sin Virksomhed i den stedlige Kreds, dels gennem forretningsudvalget, dels - og ikke mindst - ved sine ildnende Udtalelser, mundtlige og skriftlige. Og andre af Højskolens Lærere fulgte i Sporet, og flere har gjort sig fortjente af Kredsen for deres Virksomhed. Vel ogsaa gennem Højskolen naaede Kredsen tidligt at faa Øvelseshus, men da dette kun havde Lergulv og af Gymnastikapparater kun en Voltigerhest, saa foretog Kredsen i 1886 en Hovedreparation herpaa, idet det blev forsynet med nyt Tag og Bræddegulv samt Apparater til svensk Gymnastik, som Kredsen derefter begyndte med.«

N. P. Jensen

11. kreds til 1903 Da der ikke findes nogen protokol for foreningen førend fra 1903, må oplysningerne om de første år søges andre steder. N. P. Jensen, der som omtalt, begyndte som lærer på højskolen og senere skrev BASG og I's 25 års- og 50-års jubilæumsbøger, har imidlertid givet så mange oplysninger, at foreningens første år er ret velbelyste. Da kredsen blev dannet, var der ca. 20 skytter tilsluttet. Andreas Hansen, Søgård, blev formand, og efter ham lærerne Skovmand, Jespersen og Hansen, der alle virkede ved de forskellige skoler i Østermarie sogn. I 1887 var medlemstallet gået ned til 16.

Det begyndte imidlertid at vokse jævnt opad, og kredsen kom i en række år til at stå blandt de bedste, friskeste og kraftigste af amtets kredse. Dette resultat skyldes bl. a., at kredsen havde held til at finde en kredsforstander, oversergent, gårdejer A. J. Kjøller, Ellesgård, »der i lige høj Grad har havt Evnen og Viljen til at lede Kredsen fremad i et godt Spor.« Videre skriver N. P. Jensen: »Hans Virksomhed begyndte som Delingsfører i 1877, da han kom hjem, efter at have gennemgaaet Hærens Korporalskole; i mange Aar ledede han Gymnastikken med anerkendt Dygtighed, blev Formand og har i denne Stilling gjort et meget betydeligt Arbejde. Ogsaa uden for Kredsen er hans Arbejde skattet.« Kjøller blev en fremtrædende mand på mange områder, bl. a. i Landboforeningen og i amtsrådet. Han var formand for Amtsforeningen for Skytter fra 1910 til 1925. Han var i 50 år i forretningsudvalget, og var æresmedlem i foreningen. Om hans mange hverv kan er læses i »Klippeøens Mænd« 1948. Han levede fra 1856 til 1947.

61


ØIF,11. kreds, stiftet 30. april 1973 Efter sammenslutningen blev montør Poul Hansen valgt som fællesformand. Bente Larsen, Aspesvej, til kasserer. Badminton: Hans Tranberg. Bordtennis: Svend Andersen. Fodbold: Finn Nielsen. Gymnastik: Lissi Nielsen. Håndbold: Karl Martin Nielsen, Buskegård. Skytterne: Frede Clausen. Bornholms Tidende 24,11.73: Onsdag afviklede ØIF, 11. kreds sin første generalforsamling på Hotel Østermarie. Efter at Harald Folkmann var blevet valgt til dirigent, indledte formanden, Poul Hansen, med at udtale mindeord over Anker Larsen, der havde været kasserer og formand for skytterne. Det er den første generalforsamling i foreningen, sagde formanden. Året har kun været kort, idet det var den 30. april, foreningen blev til. Forud var gået flere møder, hvor man enedes om sammenlægningerne, der uden tvivl vil blive til gavn for alle parter. Man begyndte med et fællesarrangement, en lejet komedie, men overskuddet var kun blevet på 80 kroner. Startkapitalen til fælleskassen blev på 600 kroner fordelt med 300 kroner fra hver forening. Hver idrætsgren skal så selv føre sit regnskab. Formanden sagde derefter, at foreningen omfatter seks sportsgrene. Gymnastikafdelingen havde en opvisning i marts før sammenlægningen, og er også i gang i denne sæson. Man benytter skolens gymnastiksal. Der bør uddannes så mange ledere som muligt, især af unge gymnaster til fremtidens behov. Badmintonafdelingen deltager for tiden ikke i nogen turnering, det skyldes nok leder spørgsmål. Bordtennisafdelingen deltog i sommerturneringen, og det er en meget aktiv gren af foreningen. Håndboldspillerne samarbejder med Ibsker-foreningen, men man bør nok prøve at skabe et rent ØlF-hold. Det er en ungdomsafdeling med god tilslutning. Også her mangler tilstrækkeligt med instruktører og ledere. Skytterne, der arbejder ved banen ved Ølene, er en stærk afdeling, der har hævdet sig fint i konkurrencerne. Fodbold har en meget stor ungdomsafdeling, der har arbejdet godt, idet man har haft ledere til hver afdeling. Seniorer har der ikke været så stor tilslutning til, men spillermaterialet findes, så der er gode muligheder for den kommende sæson. Festudvalget med Vagn Carlsen havde arrangeret en sommerfest med sportsuge, og havde arbejdet ganske udmærket. Der har været et nært samarbejde med Østermarie-hallen. Der holdes bl. a. nu fælles bankospil, hvor man deler indtægter og udgifter. Der trænes med en komedie, som efter planerne skal have premiere i januar måned. * Til idrætshallen i Østermarie har foreningen givet tilskud. Man kan tegne sig til frivilligt arbejde det er der for få, der har gjort endnu, men det kan stadig lade sig gøre. Der er meget arbejde, der skal udføres indendørs i vinter. - Når man tænker på, at alle vore

84


idrætsgrene skal benytte hallen, må jeg anbefale, at hver gren tager en træningsaften og flytter arbejdet til hallen. Om dette kan man kontakte ledere og trænere. Så snart der er døre og vinduer i hallen, kan skytterne arbejde videre med skydekælderen. Man får en hal, men kommer til at mangle klublokaler. Er det en idé at søge om at leje Teknisk skole? I aftes føjedes endnu en gren til arbejdet, idet der på Lars Serups initiativ blev oprettet en volleyballafdeling. Regnskabet, der blev forelagt af kassereren, Bente Larsen, viste en omsætning på 63.000 kroner. Valgene forløb således: formand Poul Hansen, kasserer Bente Larsen, til badmintonafdelingen Hans Tranberg, til bordtennisudvalget Svend Andersen, til fodboldafdelingen Finn Nielsen, til gymnastikudvalget Lissi Nielsen og til håndboldafdelingen Karl Martin Nielsen. Endelig valgtes som formand for skytterne Frede Clausen.

En scene fra en af komedierne

Generalforsamlingen den 20.11.74 blev for første gang holdt i Østermarie-hallen. De vigtigste begivenheder var iflg. Bornholms Tidendes referat: Formanden omtalte i sin beretning forskellige arrangementer, bl. a. sommerfesten, hvor mange tog madpakkerne med, og det blev en stor succes. Formanden omtalte de 7 sportsgrene. Badminton har ført en slags pensionisttilværelse, men siden vi har fået hallen, er der kommet rigtig gang i spillet. Det viser sig, at når vi får vores faciliteter, så kommer ungdommen og dyrker idrætten. Bordtennis holder til i skolen og kører noget lignende som de tidligere år. Fodbolden har haft en nogenlunde tilfredsstillende sæson. Vi kom ikke i bornholmsserien, og det var måske meget godt. Gymnastikken svigtes af mændene, mens der er 30 motionsdamer. Håndbold har også nu fået gode vilkår at arbejde under. Der er kommet tilgang, og det skyldes igen, at hallen er kommet.

85


Skytterne har stort set haft det samme antal medlemmer som sidste år, og har også haft det samme program som før. De har fået lov til at låne banen i Åkirkeby. Nu åbnes der en mulighed for at skytterne kan komme ind på hallens grund - det er noget, vi har ventet på længe. Der er regnet med en 15 meter bane for salon og pistolskydning. Der er lagt meget frivilligt arbejde i hallen, men der skal lægges meget frivilligt arbejde endnu, der skal også kapital til, for det er ikke gratis at oprette en skydebane. Det vil åbne mulighed for tilgang af unge skytter. Volleyball er en ny gren i foreningen. Den har også klaret sig meget godt, og den er også nu kommet i hallen. Det er en nødvendighed for at træningen kan drives rigtigt. Formanden fortsatte med en omtale af fodboldbanen og sagde: - Den fodboldbane, afdelingen har at spille på, må karakteriseres som den simpleste fodboldbane, vi overhovedet har på Bornholm. For to år siden håbede man, at der ville blive lagt græstørv i den øverste ende, men det skete ikke. Afdelingen flyttede de sidste kampe til Østerlars. Kommunalbestyrelsen er blevet gjort opmærksom på forholdene, men vi har ikke hørt noget endnu. Alle fodboldspillernes store ønske er at kunne få en ny fodboldbane ved siden af den gamle. Så kunne den gamle bane bruges som træningsbane. Her kunne man så forsøge, om det ikke kunne lykkes at få sat et lysanlæg op, så der kunne trænes også om aftenen i vintertiden. Der var 491 medlemmer. Hver afdeling skal betale 130 kr. i timen for benyttelse af hallen. Det er ikke billigt, derfor må man sørge for, at udnyttelsen er så stor som muligt.

Fortegnelse over foreningens formænd gennem 100 år

Lærer Karl Olsen, Højskolen (Østermarie), 1875. Gdr. Andr. Hansen, Søgård, 1876. Lærer C. H. Skovmand, Ndr. Skole. Lærer C. Jespersen, Kirkeskolen. Lærer C. J. Hansen, Kirkeskolen. Gdr. Anton Kjøller, Ellesgård, 1886. Gdr. Hans Jacob Hansen, Randkløvegård, 1903. Gdr. C. M. Hjorth, Søndergård, 1904. Gdr. Johannes Thorsen, „Ypnastedgård, 1905. Købmand Andr. Jensen, Østermarie, 1915. Gdr. Poul Olsen, Hullegård, 1925. Gdr. Johs. Hansen, Søgård, 1927. Avlsbruger Hans Mortensen, Hjortsvang, 1929. Købmand Andr. Jensen, Østermarie, 1932. Gdr. Johs. Hansen, Søgård, 1934. Smedemester Edm. Ipsen, Østermarie, 1937. Gdr. O. Runge Svendsen, Iseregård, 1939. Forp. Vilmer Wridt, p.t. Gadebygårds forpagter, 1957. Gdr. Peter Christensen, Kirkebogård, 1961. Gdr. Gunnar Larsen, Nørregård, 1963. Ostehdl. Vagn Carlsen, Kirkebyvej 7, 1966. Avlsbruger Frede Clausen, Havrehøjvej 8, 1968. Bygm. Otto Larsen, Aspesvej 23, 1969.

Efter sammenlægningen med Østermarie Idrætsforening i 1973 30. april blev montor Poul Hansen, Almindingsvej 15, valgt til fællesformand. Foreningen bestod ved 100-års dagen af syv idrætsafdelinger: Skytteforening, gymnastikforening, håndboldafdeling, fodboldafdeling, badmintonafdeling, bordtennisafdeling, volleyballafdeling.


Efterskrift I historisk perspektiv er 100 år ingen lang tid. Men i tiden der er gået, har der været folk, som har gjort et meget stort arbejde og en stor indsats for idrætten, begyndende med skyttebevægelsen og siden omfattende andre idrætsgrene. Når man læser bogen igennem, er det som om man oplever tiden fra dengang. Vi har i dag meget at takke disse folk for, som dengang tog fat på opgaverne, og dem som siden har fulgt arbejdet op. Meget har ændret sig siden dengang, - det frivillige var grundtanken - den lever stadig i vor idræt og må ikke forsvinde. Vor betydning som folkelig bevægelse må ikke blegne, og de kommende folk i ledelserne må ikke glemme deres ansvar. Så vil bevægelsen være til stadig gavn og glæde for ungdommen i dag og den ungdom, der måtte komme. Med disse ord vil vi afslutte de 100 år, der er gået, og ønske held og fremgang i årene, der kommer. Bestyrelsen for ØIF, 11. kreds.

Kilder m.v. Der er henvist til forskellige kilder ved afsnittene i bogen. For l. afsnits vedkommende er der hentet mange værdifulde oplysninger i Bogen om Bornholm, 1944, Bornholmske Samlinger, diverse bind, Jul på Bornholm, diverse numre, lokalsamlingen på Centralbiblioteket og avis-samlingen samme sted. Endvidere er benyttet de jubilerende foreningers protokoller i den udstrækning, de findes, Protokollerne, BASG & I's jubilæumsskrifter og personlige samtaler med mange interesserede, har dannet grundlag også for 2. afdeling. En del af fotoerne er dukket frem fra private skuffer og gemmer, Harald Folkmann har samlet flere af de gamle billeder, og gennem den imødekommenhed og interesse, der er vist, har det været muligt at udarbejde dette jubilæumsskrift. I håb om, at skriftet kan blive til glæde og interesse for mange, vil jeg gerne takke for al venlighed og støtte under arbejdet. Svaneke, oktober 1977

Vilh. Kjølby Forkortelser: B.L. = Bornholmernes Land B.S. = Bornholmske Samlinger

96

Profile for John Christensen

ostermariebogen1  

Et bornholmsk sogn 1875-1975 OM RANDKLØVE, HØJSKOLEN, GAMLE MØLLER m. m. UDARBEJDET AF VILHELM KJØLBY BORNHOLMS TIDENDES FORLAG 1977 FOTOGRA...

ostermariebogen1  

Et bornholmsk sogn 1875-1975 OM RANDKLØVE, HØJSKOLEN, GAMLE MØLLER m. m. UDARBEJDET AF VILHELM KJØLBY BORNHOLMS TIDENDES FORLAG 1977 FOTOGRA...

Profile for oeif
Advertisement