Erdészeti Lapok 2019. december

Page 1


Megrendelés a www.oee.hu honlapon elérhetõ termékmegrendelõ menüponton keresztül, vagy közvetlenül az OEE Titkárság megkeresésével lehetséges. A megrendelt termékek személyesen az OEE Titkárságán (1021 Budapest, Budakeszi út 91). vehetõk át, vagy postai utánvéttel a megadott címre küldjük õket. További részletekért látogasson el honlapunkra! Várjuk megrendelését! A magyar erdõgazdálkodás képes története I–II–III. kötet t váltoI–II. köte on zatlan ár ötet 5800 Ft/k

Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyományait folytatja, amikor útjára bocsátja dr. Oroszi Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkesztésében a magyar erdõgazdálkodás történetét képekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi albumsorozatát.

Megjelent, megvásárolható! III. kötet ára: 6500 Ft/kötet.

Országos Erdészeti Egyesület ALMANACH I.

Ár: 3000 Ft/kötet

sõ fe 20 el He0 2 n a atóa meg Várh jelenik at, Szak n lébe soporto kat C i y ly tál o et. kosz ó II. köt t uta bem Az OEE történetét, szervezetét bemutató hiánypótló kétrészes kiadvány elsõ kötete.

Megjelent Pápai Gábor legendás erdész életút riportsorozatának utolsó, befejezõ része.

OEE Titkárság Gyökerek és Lombok 12. kötet

Ár: 3500 Ft/kötet

A teljes terméklista a www.oee.hu egyesületi honlapon érhetõ el. Erdészcsillag kitûzõ

Egyedi ezüst tagsági jelvény, 15 mm-es átmérõ, dobozba csomagolva.

Ár: 4300 Ft/db

Ár: 3500 Ft/db A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe 1896 A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban megjelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98 × 63 cm) gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és címkével ellátott reprint kiadása.


A harmadik oldal Hazánkban az egész középkoron át karácsony nagy napja, december 25-e volt az új esztendõ kezdete, onnan számították az új évet. Csak a Gergely-naptár XI. Ince pápa által végrehajtott 1691-es véglegesítése után rögzült az évkezdés január 1-re. A liturgikus tartalmú egyházi év azonban már hamarabb, Advent elsõ napján elkezdõdött. Jól érzékelhetõ ebbõl a rövid naptártörténetbõl is, hogy az év vége és az évkezdés mindig kitüntetett figyelemmel kísért idõszak az emberek életében. A megvalósult és meg nem valósult tervek feletti számadás, és szinte egy lendületbõl a jövõbe tekintés kissé misztikus határmezsgyéje, fordulópontja ez az idõszak. A szakmának és az Egyesületünknek idén sem volt átlagos éve. Már tavasszal szakmatörténeti lehetõség köszöntött ránk, amikor Egyesületünk elnökét kormányzati pozícióba nevezték ki, és ezzel a legfelsõbb erdészeti ágazati irányítás sok évtized után ismét szakember kezébe került. Kettõt sem pillantottunk és az Országos Erdészeti Egyesület operatív irányítását újra fõtitkár vette kézbe. Már a nyárba rohantunk, amikor nem kisebb jubileumot ünnepelhettünk méltó módon, mint a Tolna megyében megrendezett immár 150. OEE Vándorgyûlést.

Eltelt a nyár és az õsz folyamán magas fordulatszámon felpörgött a Kaán Károly Országfásítási Program, melynek folytatásában – minden valószínûség szerint – Egyesületünk is fontos szerepet tölthet majd be. Közben a nehézségek sem kímélnek, a tûzifa- és a faanyagpiac változásai 2020-ra nem könnyû gazdasági makróhelyzetet vetítenek elõre, országos szinten. És ez csak egy, bár kiemelten hangsúlyos szakmai kihívás, amivel majd meg kell küzdenie – az optimális válaszokat megtalálva – az ágazatnak. Egyesületünk alaptevékenysége sem állt meg, a helyi csoportok és a szakosztályok élete mellett a programjaink – az Erdei Vándortábortól az Erdõvarázs gyermekfesztiválig – ebben az évben is betöltötték küldetésüket. Hogy mit hoz a jövõ, 2020, azt nehéz lenne most megjósolni. Egy biztos: a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára kellõ súllyal kell emlékeznünk. Fõleg az erdészetnek, mely az összes nemzetgazdasági ágazat közül a legtöbb veszteséget szenvedte el Trianon következtében. Ennek ellenére itt vagyunk, a 21. század immár második évtizedének küszöbén. Néha elnézem a 158. évét betöltõ folyóiratunk díszkötéses évfolyamköteteinek hosszú sorát a Könyvtárban. Vannak vastagabbak vagy vékonyabbak, szorosan követik a történelem és az ágazattörténet hullámzásait. Az 1920-as alig néhány tíz oldalt tesz ki. Õszintén remélem és kívánom mindannyiunknak, hogy 2020 végén, 100 évvel késõbb, örömmel pörgethessük majd vissza a Lapok minél gazdagabb, színesebb és terjedelmesebb évfolyamkötetét! Nagy László fõszerkesztõ

A tartalomból: Az Országos Erdészeti Egyesület havonta megjelenõ folyóirata CLIV. évfolyam 12. szám (december) A kézirat lezárva: 2019. december 6.

A címlapon: Télbetörötten... Fotó: Nagy László FÔSZERKESZTÔ: NAGY LÁSZLÓ A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: HARASZTI GYULA A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: dr. Csóka György, Duska József, Elmer Tamás, dr. Gribovszki Zoltán, Kiss Csaba, Lomniczi Gergely, Puskás Lajos, dr. Schiberna Endre, Sipos Sándor, Szentpéteri Sándor, Wisnovszky Károly SZERKESZTÕSÉG: 1021 Budapest, Budakeszi út 91. Telefon: 06 (1) 201-6293 Mobil: 06 (20) 330-3462 e-mail: erdlap@oee.hu www.oee.hu KIADÓ: Országos Erdészeti Egyesület, 1021 Budapest, Budakeszi út 91. Levélcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 91. FELELÕS KIADÓ: ZAMBÓ PÉTER elnök Tördelõszerkesztõ: Balog Zoltán Olvasószerkesztõ, nyelvi korrektor: Macskássy Zsuzsa Nyomdai munkák: Virtuóz Nyomdaipari Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Tolonics Gergely Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Felvilágosítást a lappal lapcsolatban az Egyesület ad. A beküldött kéziratokat, fényképeket nyilvántartásba vesszük. A cikkek, írások nem feltétlenül azonosok a szerkesztô véleményével, azok tartalmáért mindenkor a szerzô felel. Honoráriumot megegyezéssel csak felkért írásokért, illetve grafikai munkákért fizetünk. ISSN 1215-0398

Dr. Jung László: Tûzifa kontra gáz, avagy más is? ..........394 Dr. Tobisch Tamás: Erdõvagyon és erdõgazdálkodás 2018-ban............................397 Farkas Rolf, Bakó Csaba: Fõmérnöki értekezlet Vas megyében ....................................398 Dr. Keserû Zsolt, Feketéné Bakti Beatrix, Honfy Veronika: A IV. Agrárerdészeti Világkongresszus margójára..................400 Vígh Andrea Márta: A denevérek és az erdõgazdálkodás ................................402 Erdészettudományi Közlemények 9. ....................................406 Sáfrány László: Az erdõ hala ..................................................407 Nagy László: Kopa bácsi fája a Zengõ tövében ..........................................411 Dr. Bak Miklós, Dr. Börcsök Zoltán, Prof. dr. Németh Róbert: A sajmeggy faanyaga, felhasználása ......................................413 Dr. Kelemen Géza, Dr. Tuba Katalin: Szegény szerény sajmeggy… ..................................................414 Kiss Csaba: 250 éves a Mária Terézia-féle erdõrendtartás ........................417 Nagy László, Dr. Sárvári János: Bemutatkozott a Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár ....................................................................418 Urbán Pál: A Pilisi Parkerdõnél járt az Erdõfeltárási és Erdõmûvelési Szakosztály........................................................421 Farkas Rolf: Precíziós gazdálkodás lehetõségei az állami erdõgazdálkodásban ..........................................422 Holdampf Gyula: A Budapesti AM Helyi Csoport tanulmányútja a VERGA Zrt. területén ..................................425 Román József: Barangolás a Bódva-völgyében......................427 Gerely Ferenc: A Szeniorok megemlékezése elhunyt tagtársainkról a Farkasréti temetõben ....................................429 Tóth Aladár: Kedves püspökszentlászlói karácsonyi emlékek ..................431 Prof. dr., dr. h. c. Solymos Rezsõ: Bedõ Albert, a tudós és erdészetpolitikus..............................436 Nagy László: Tûzköves, jégorgonás ..............................................................440


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.