Page 1

Leerlingenstatuut (2010)


Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Geldig van 1 augustus 2010 tot en met 31 juli 2012

1


Leerlingenstatuut

Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen Leerlingen: alle leerlingen die aan deze school staan ingeschreven. Onderbouw: klassen 1, 2 en 3. Bovenbouw: klassen 4, 5 en 6. Ouders: de ouders, voogden, of gerechtelijke verzorgers van de leerlingen. OOP: onderwijs ondersteunend personeel. Al het personeel dat niet tot het lerarenkorps behoort. Docenten: leraren, personeel met een onderwijskundige taak. Schoolleiding: de rector, conrectoren en adjunct afdelingsdirecteuren samen. Adjunct sectordirecteur: lid van de schoolleiding dat één of meer leerjaren van een afdeling aanstuurt. LMR: leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad (MR), het officiële orgaan dat de belangen van de leerlingen op beleidsniveau vertegenwoordigt. Leerlingenraad: het officiële orgaan, dat de belangen van de leerlingen op uitvoerend niveau vertegenwoordigt. O.M.O.: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (zie www.omo.nl). Geldigheidsduur Het leerlingenstatuut wordt steeds voor een periode van 2 jaar vastgesteld. De MRprocedure moet afgerond zijn voordat het oude statuut is verlopen. Publicatie Het leerlingenstatuut wordt ieder jaar aan de nieuwkomers op school uitgedeeld en bij een ingrijpende wijziging aan iedereen. Ook staat het leerlingenstatuut op de schoolsite.

2


Leerlingenstatuut

Rechten en plichten van de leerling 1. Lesverloop 1.1 De leerling volgt alle lessen op zijn rooster. 1.2 De leerling spant zich in voor een goed verloop van lessen en overige schoolactiviteiten. 1.3 De leerling heeft gĂŠĂŠn alcohol of drugs in bezit op de school en tijdens schoolactiviteiten en is ook niet onder invloed daarvan tijdens de lessen en overige schoolactiviteiten. 1.4 De leerling meldt zich bij de docent, met een briefje van zijn ouders, als hij zijn huiswerk niet afheeft. 1.5 De klassenvertegenwoordiger meldt zich bij het leerlingenbureau voor instructies, als een docent niet komt. De overige leerlingen wachten voor het lokaal. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4

Onderwijs en informatie De leerling krijgt goed onderwijs. De leerling vindt de opbouw van zijn rapportcijfer via Magister (schoolsite). De leerling vindt de overgangsnorm op de schoolsite en in de schoolgids. De leerling krijgt tijdig informatie over pakket- en vakkenkeuzes.

3. 3.1

Toetsing Voor examens (Centraal Examen, schoolexamen of dossiertoetsen) geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Onder het begrip toets valt alles wat meetelt voor het rapport (inclusief portfolio) met uitzondering van het bij 3.1 genoemde. De leerling krijgt uiterlijk 5 schooldagen voor de toets of compoweek te horen wat en hoe er getoetst wordt. De stof moet dan behandeld zijn. De leerling heeft tijdens de 5 schooldagen voor en de 2 schooldagen na de compoweek geen toetsen. De leerling krijgt zijn beoordeling (van het cijfer 1 t/m 10) binnen 7 schooldagen na de toets te horen. De bespreking vindt binnen 10 schooldagen plaats. Voor werkstukken en scripties geldt een termijn van 1 maand. De opgaven zijn eigendom van de school, maar zijn het gehele schooljaar ter inzage. De uitwerkingen daarvan zijn van de leerling. Het door de leerlingen gemaakte examenwerk blijft op de school maar mag door de leerling wel worden gekopieerd. De leerling in de onderbouw krijgt maximaal 4 toetsen per week en 1 toets per dag (m.u.v. compoweken). Hierbij telt een s.o. voor 0,5 toets.

3.2 3.3 3.4 3.5

3.6 3.7 3.8

3


Leerlingenstatuut

3.9

3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

De leerling in de bovenbouw krijgt maximaal 5 toetsen per week en 2 toetsen per dag. Deze toetsen vinden niet direct na elkaar plaats (m.u.v. compoweken). Hierbij telt een s.o. voor 0,5 toets. Een s.o. bevat duidelijk minder stof dan een andere toets. De leerling mag, indien nodig, een toets opnieuw maken of inhalen als er sprake is van overmacht. Dit na overleg met de vakdocent en zijn adjunct afdelingsdirecteur. De leerling die – zonder geldige reden - een toets niet heeft gemaakt, krijgt het cijfer 1. De leerling die te laat bij een toets verschijnt krijgt géén extra tijd om deze te maken. Toetsen die bijzondere faciliteiten vergen mogen wel tijdens de 5 schooldagen voor de compoweek worden afgenomen, mits er niet voor geleerd hoeft te worden. Straf Indien een leerling zich niet aan de regels houdt, mag hij gestraft worden door docenten, het leerlingenbureau en de leden van de schoolleiding. De leerling krijgt te horen waarvoor hij gestraft wordt. Er dient een redelijke verhouding te zijn tussen overtreding en straf. Er dient een verhouding te zijn tot eerder gegeven straffen voor dezelfde overtreding. De leerling die verwijderd wordt, meldt zich onmiddellijk bij het leerlingenbureau voor instructies. De leerling die een witte kaart meekrijgt, geeft deze aan zijn ouders ter ondertekening. Hij levert die daarna in op het leerlingenbureau. Tegen een straf door een docent of het leerlingenbureau kan de leerling binnen twee schooldagen in beroep gaan bij zijn adjunct afdelingsdirecteur.

Overige bepalingen 5. Privacy van leerlingen De bescherming van de privacy is O.M.O.-breed vastgelegd in het document “Voorlopige regeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personeel en leerlingen van wie gegevens zijn opgenomen in het registratiesysteem”. Dit staat op de schoolsite. 6. Stakingen Stakingen van leerlingen worden erkend als ze georganiseerd of gesteund worden door een officiële leerlingenbond en de leerlingenraad.

4


Leerlingenstatuut

7. Bijeenkomsten Leerlingen mogen gebruik maken van de faciliteiten van de school voor bijv. filmavonden en feesten, indien minimaal 2 docenten erbij zijn en alles naar behoren wordt achtergelaten. De gebruikers zijn aansprakelijk voor eventuele schade. 8. 8.1 8.2 8.3

Corvee Iedere leerling ruimt zijn eigen rommel op. Iedere leerling verricht 1 lesweek per jaar corveediensten voor de school volgens een vastgesteld rooster. Er vinden geen toetsen plaats in het lesuur van de corvee. Docenten ontvangen aan het begin van het schooljaar het corveerooster.

9. Leerlingenraad De leerlingen mogen een leerlingenraad vormen en daarvoor faciliteiten aan de directie vragen. De leerlingenraad functioneert volgens een door de directie goedgekeurd eigen reglement dat op de schoolsite te vinden is.

Uitzonderingen 10. Varia 10.1 De leerling die onder lestijd ziek wordt, meldt zich bij het leerlingenbureau en volgt de instructies op. 10.2 Een leerling mag zichzelf niet ziek melden. Dat doet een ouder/verzorger, tenzij een leerling meerderjarig is en een contract heeft ondertekend.. 10.3 De leerling is huiswerkvrij op de eerste lesdag, na een vakantie van een week of langer, en op 6 december. 10.4 Vrijstelling van lessen is bij wet geregeld en is aan te vragen bij het leerlingenbureau of bij de adjunct afdelingsdirecteur. Oneens met iets? 11. Vind je dat een van de punten van dit leerlingenstatuut niet goed nageleefd wordt, dan wend je je tot je adjunct afdelingsdirecteur. Als je er met je adjunct afdelingsdirecteur uitkomt, wend je dan schriftelijk - maar binnen 5 schooldagen tot de geschillencommissie via de secretaris van de MR (mr@odulphus.nl

5

Leerlingenstatuut  

leerlingenstatuut, odulphus

Leerlingenstatuut  

leerlingenstatuut, odulphus

Advertisement