Page 1

Sociaal-Agogisch Werk

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in de Orthopedagogie in het Sociaal werk Maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Personeelswerk in de Gezinswetenschappen

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

Werken met mensen kun je leren

5

Aan de slag met je diploma

6

Maximale slaagkansen

7

van 9u30 tot 13u •

10

14

Je job als sociaal-cultureel werker

16

Je job als personeelswerker

18

Gezinswetenschappen 22

Bezoek ons Kom jezelf overtuigen

25

Studeren in het centrum van Brussel

26

Studeren in Dilbeek of Schaarbeek

27

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u (niet campus HIG) •

Je job als maatschappelijk werker

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

VRIJDAG 16 JUNI 2017

van 13u tot 18u (enkel campus HIG)

Sociaal werk

Je job als gezinswetenschapper

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u

Orthopedagogie Je job als opvoeder-begeleider

ZATERDAG 11 MAART 2017

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

van 9u30 tot 13u

Follow us facebook.com/odiseehogeschool @odiseehogesch instagram.com/odisee


STUDEREN AAN ODISEE


Werken met mensen kun je leren Hou je van mensen, ook als ze kwetsbaar zijn? Wil je leren om ze passend te ondersteunen? En ben je bereid om ook aan jezelf te werken? Dan is een opleiding in het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk beslist iets voor jou!

Jouw talent is onze inzet Onze opleidingen staan borg voor een persoonlijke aanpak: jouw talent vormt de basis. In elke opleiding leer je om je eigen vaardigheden te ontdekken en vorm te geven. Met het talentenprofiel dat je hier ontwikkelt, kun je zo naar het werkveld stappen.

Werken aan en met jezelf Je belangrijkste werkinstrument is je eigen persoon. Samen investeren we daarin. We werken aan je professionele houding, de manier waarop je in relatie staat met mensen en contact kunt maken. We stimuleren een kritische blik, eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Denken en doen In een sociaal-agogische opleiding krijg je een sterke theoretische basis. Maar: werken met mensen leer je vooral al doende. Intensieve trainingen in gespreks- en communicatietechnieken, projectwerk, stages en andere actieve werkvormen staan vanaf het eerste jaar op je programma. Je ziet op een boeiende en afwisselende manier hoe je situaties kunt aanpakken met werkvormen die eigen zijn aan de sociaal werker, de opvoeder-begeleider of de gezinswetenschapper.

Docenten met de vinger aan de pols De meeste docenten combineren lesgeven met een job in de praktijk of als onderzoeker. Voortdurend toetsen ze de theorie aan de realiteit van hulpverlening en begeleiding van mensen. Zo krijg je inzicht in hedendaagse problematieken en maak je kennis met actuele werkvormen.

Brussel is ons labo De stad is ons laboratorium. Met haar verscheidenheid aan kleuren, culturen en maatschappelijke klassen is er géén boeiendere omgeving om je op te leiden tot een ‘social professional’. De opleidingen in het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk willen zich bovendien engageren voor Brussel en haar inwoners. Daarom gaan we intensief aan de slag met organisaties uit het Brusselse, via projecten en stages. We dagen ook jou uit om in je toekomstige beroep een écht maatschappelijk engagement op te nemen.

5


STUDEREN AAN ODISEE

Aan de slag met je diploma Een sociaal-agogisch diploma geeft je een brede en solide basis voor een professionele begeleiding van mensen. Je kunt je vaardigheden inzetten in uiteenlopende sectoren, naargelang je eigen interesses en de accenten die je kiest met je opleiding of afstudeerrichting.

Waar kun je aan de slag?

“Opleiding bereidde me goed voor” “Ik begeleid kinderen met leerstoornissen of een beperking in Brusselse scholen. Dankzij de cases tijdens mijn opleiding, kreeg ik al snel een realistische en duidelijke kijk op wat me in mijn latere job te wachten stond.”

6

Werken met mensen, ook als ze kwetsbaar zijn, is een boeiende opdracht. Na je opleiding kun je in heel veel sectoren terecht. Wat je ook gaat doen, mensen staan altijd centraal. • Algemeen welzijnswerk: als welzijnswerker in OCMW’s, CAW’s, vluchtelingenwerk, thuislozenwerking. • Tewerkstelling en opleiding: als trajectbegeleider in centra voor beroepsopleiding en projecten sociale economie, in centra voor loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling, consultancybureaus, uitzendkantoren en selectiebureaus. • Bedrijven en organisaties: als HR-medewerker of ombudspersoon. • Geestelijke gezondheidszorg: als begeleider in (kinder)psychiatrische ziekenhuizen, in dagactiviteitencentra en initiatieven voor beschut wonen of in de drughulpverlening. • Kinder- en gezinszorg: als gezinsbegeleider in de kinderopvang, als consulent in diensten voor adoptie of pleegzorg. • Opvoedingsondersteuning: als medewerker in Huizen van het Kind en opvoedingswinkels of als gezinsbegeleider bij Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. • Gehandicaptenzorg: als begeleider in diensten voor thuisbegeleiding of voor begeleid wonen. • Jeugdzorg: als medewerker in begeleidingscentra of thuisbegeleidingsdiensten, bij de intersectorale toegangspoort of het ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de sociale dienst van een jeugdrechtbank. • Opbouwwerk: als opbouwwerker, begeleider van buurtwerk, straathoekwerker. • Integratie- en ondersteuningscentra voor etnisch-culturele minderheden: als stafmedewerker of educatief medewerker. • Cultuur: als medewerker in cultuurcentra, sociaal artistieke organisaties, gemeenschapscentra in Brussel, gemeentelijke cultuurdiensten. • Onderwijs en educatie: als educatief medewerker in basiseducatie, als intercultureel werker of als psychopedagogisch begeleider in CLB’s, als zorgcoördinator in scholen. • Ouderenzorg en thuiszorg: als zorgregisseur of animator. • Politie: als politieassistent, bij de dienst slachtofferbejegening. • Bij de overheid: als personeel niveau B, zowel bij de federale overheid (2+) als bij de Vlaamse overheid.


Maximale slaagkansen Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer over te doen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Besluit echter niet dat je op je sokken een diploma kunt halen! Uiteraard moet je voor bepaalde vakken echt wel slagen om een diploma te halen, of een specifieke volgorde respecteren als je je studieprogramma samenstelt.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studieplannen‌ Via verschillende formules bieden we je de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. Wil het dan nog niet vlotten, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning.

Een buitenlandse ervaring Odisee brengt je in contact met Europa en zelfs met andere werelddelen. We werken samen met hogescholen en universiteiten in het buitenland. Daarnaast stimuleren wij je om tijdelijk aan een buitenlandse instelling te studeren, stage te lopen of deel te nemen aan projecten, congressen en studiereizen. Zo maak je kennis met andere leer- en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt beslist bij tot je persoonlijke ontplooiing.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken. Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in lessen en examens, het opleidingsprogramma, het dagelijks reilen en zeilen op je campus en alles wat je nog meer aanbelangt. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

7


Uitdagende leermomenten Denken, durven en doen! Dat is ons motto. Naast de stages die je zelf kunt invullen, organiseert je opleiding tal van projecten in samenwerking met het ‘werkveld’. Zo kun je gaan voorlezen in anderstalige gezinnen, een tijdschrift ontwikkelen over een sociaal thema, deelnemen aan een ervaringskamp voor personen met een fysieke beperking, een studiedag over begeleid werk op poten zetten, opvang organiseren voor asielzoekers... In die projecten kun je uiteenlopende talenten inzetten.

8


BACHELOR IN DE

ORTHOPEDAGOGIE

Orthopedagogie Als Bachelor in de Orthopedagogie ga je samen met je cliënt en zijn omgeving op zoek naar manieren om actief mee te draaien in de maatschappij. De bedoeling is dat je komt tot een betere levenskwaliteit in het leven van alledag. Zowel je cliënt als de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol. Als opvoederbegeleider zet je in op beide. Tijdens je opleiding verwerf je algemene kennis, train je je ortho(ped)agogische vaardigheden en ontwikkel je attitudes die een gespecialiseerd opvoeder-begeleider nodig heeft.

Cliënt, gezin en samenleving Via de orthopedagogische vakken maak je vanaf het eerste jaar kennis met verschillende doelgroepen. Je leert hoe je hen best ondersteunt. In het eerste bachelorjaar ligt de nadruk op individuen met een ondersteuningsvraag (jongeren met gedragsproblemen, mensen met een handicap…). In het tweede jaar buig je je over het individu in zijn gezinscontext. In het derde jaar verschuift de focus naar het individu in de maatschappij. Je bestudeert onder meer psychosociale problematieken (spijbelen, verwaarlozing, mishandeling…) en bijzondere gezinssituaties. Je maakt kennis met nieuwe tendensen in het werkveld, zoals de krachtgerichte kijk op ondersteuning en netwerkontwikkeling.

Drie pijlers: drie specialisaties De opleiding is uitgewerkt in drie pijlers, die zich in het derde jaar vertalen in drie verdiepingssporen of specialisaties waaruit je kunt kiezen: muzischagogisch begeleider, systeem- en contextgericht werken of sociale inclusie. Die keuze heeft ook impact op je stage in het derde jaar, want dan ga je je specialisatie concreet toepassen.

Creatieve coaching Wist je dat je via een ‘muzische’ taal een dialoog kunt aangaan met cliënten, ook met cliënten die via verbale weg moeilijk te bereiken zijn? Wil je weten hoe je die muzische talen (samen musiceren, werken met beelden, theater en dans) kunt gebruiken? Dan kies je voor deze verdieping. Je leert in de praktijk hoe je muzische werkvormen kunt inzetten binnen een hulpverleningsrelatie om zo een verandering bij mensen te realiseren.

Systeem- en contextgericht werken Een goede ondersteuning vraagt betrokkenheid van de naaste omgeving van je cliënt. In deze verdieping krijg je een goed zicht op de dynamieken die spelen in gezinnen, hoe je je daar als hulpverlener in opstelt, hoe je mensen kunt engageren en waar de gevoeligheden liggen. Ouders, broers, zussen en partners van je cliënt vormen een extra doelgroep waarmee je aan de slag gaat.

Sociale inclusie Mensen zijn knooppunten van relaties, in hun eigen gezin en familie, maar ook breder: in een school, op het werk, in een buurt of vereniging. Aan de slag gaan met een ondersteuningsvraag, betekent dat je mensen de tools geeft om op te komen voor zichzelf. Tegelijk probeer je ook de samenleving te bewegen. Je leert hoe je het verschil maakt als bruggenbouwer, belangenbehartiger en netwerker.

9


SOCIAAL-AGOGISCH WERK

JE JOB ALS OPVOEDER-BEGELEIDER Als bachelor in de Orthopedagogie kun je de vraag van cliënten in kaart brengen. Wat vinden zij belangrijk om tot een goede levenskwaliteit te komen? Hoe willen zij deelnemen aan het samen leven? Wie hebben ze daarbij nodig? Je einddoel is sociale inclusie: een plek in de samenleving en niet aan de rand daarvan. Ondersteunen, versterken en verbinden zijn sleutelbegrippen.

Je belangrijkste taken • Als ondersteuner staat het contact en de relatie die je opbouwt met je cliënten op nummer één. Vanuit dat vertrouwen krijg je zicht op de ondersteuningsvraag van je cliënten. • Je tekent een ondersteuningsplan uit, samen met je cliënten en hun netwerk. Je ondersteuning situeert zich vooral in het leven van alledag (zelfredzaamheid, organisatie van de dag, relaties aanknopen, vrijetijdsbesteding, onderwijs, wonen, werken...). • Aangezien je aan de slag gaat met kwetsbare mensen, is het versterken van netwerken eveneens een belangrijke taak. Je bouwt ‘bruggen’ naar de werkgever, klasgenoten, de coach van de sportclub, de buurt... • Daarbij zet je in de eerste plaats de formele en informele netwerken in van je cliënten, maar ook van jezelf en van de organisatie waar je werkt.

“Ik word stap voor stap klaargestoomd” “De opleiding Orthopedagogie doet alles om me uit te dagen en me zo stap voor stap klaar te stomen voor mijn latere job. In het eerste jaar werd ik heel nauw begeleid, in het tweede jaar lieten de docenten me al meer los. Het derde wordt een soort bewijsjaar: ik moet zowel in groep als autonoom kunnen werken én een stage van vier maanden tot een goed einde kunnen brengen.”

10

• Je verdedigt natuurlijk de belangen van je cliënten bij het beleid.

Leren vanuit en in de praktijk Via stages en projecten maak je kennis met zoveel mogelijk doelgroepen en taken. Tijdens de kijkstage in het eerste jaar zie je opvoeders-begeleiders aan het werk. Daarnaast doe je ervaring op bij de begeleiding van recreatieve activiteiten. In het tweede jaar loop je zeven weken stage. Lastige situaties kun je bespreken met je stagebegeleider. In het derde jaar ga je veertien weken aan de slag bij een organisatie die je opnieuw zelf kiest. Stilaan groei je uit tot een beginnende professional.

Bachelorproef In het derde jaar speel je met je bachelorproef in op een actuele vraag uit het werkveld. Wat is de verbindende kracht van digital storytelling in de boeiende sociale mix van een grootstad? Wat na een gevangenisstraf voor zedenfeiten? Help de dader weer vader te zijn. Facebookgebruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking: van mediawijsheid tot E-inclusie.


S E C U N D Orthopedagogie AIR ONDERWIJS

Studieprogramma bacheloropleiding Orthopedagogie (modeltraject) Campus Parnas OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE Agogiek

3

Orthopedagogiek

3

Pedagogiek

Gezondheid, welzijn en preventie Algemene psychologie

Ontwikkelingspsychologie Sociologie Recht

Personen met gedrags- en leerproblemen Personen met functiebeperkingen Communicatie

Filosofie en ethiek

JAAR 2

JAAR 3

3

3 3 3 3

Modeltraject of flexibel traject?

5

3 3 3

5 3

Jeugdrecht en criminologie

3

Sociaal recht en welzijnsbeleid

3

Personen met psychiatrische problemen

3

Personen met medische en gerontologische problemen

3

Systeem- en contextgerichte kaders

3

Religie, zingeving en levensbeschouwing Zorgvernieuwing

3 3

Gezins- en opvoedingsondersteuning

3

Vak in een andere opleiding van Odisee

Campus Parnas

Vak in een andere opleiding van de Associatie KU Leuven

Internationaal project

Onderzoeksmethoden en praktijkgericht onderzoek Systeem- en contextgericht werken

Het modeltraject om een bachelordiploma Orthopedagogie te behalen bij Odisee beslaat drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Ga zeker eens langs bij onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt.

3

Keuze:

Agogisch werken: creatieve labo’s, vraaggerichte labo’s

Kleine wijzigingen in het studieprogramma zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/ortho.

4

Sociale psychologie

DOMEIN HANDELEN Communicatie voor hulpverleners

Studieprogramma

6

9

3

Keuze verdieping:

6

6

3

3

3

3

6

Als je kiest voor de Bachelor in de Orthopedagogie, dan volg je les op Campus Parnas. De kleinschalige campus ligt vlak naast het station van Dilbeek en is dus erg makkelijk bereikbaar. Vanuit het station Brussel-Noord ben je er met de trein op 15 minuten.

VERDIEPING: SOCIALE INCLUSIE

VERDIEPING: SYSTEEM- EN CONTEXTGERICHT WERKEN VERDIEPING: CREATIEVE COACHING

Orthopedagogisch management BEROEPSSPECIFIEK DOMEIN Terreinverkenning Beroepspraktijk en supervisie

Projecten

3 3 5

BACHELORPROEF

11 3

Werkveldproject

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

24

9 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

11


Met de voeten in de praktijk Vanaf het eerste jaar duik je de praktijk van het sociaal werk in. Via projectwerk, een kijk- en luisterstage en vrijwilligerswerk zoek je boeiende beroepservaringen op. Natuurlijk krijg je als student alle mogelijke begeleiding van docenten en mensen uit het werkveld. Ook in het tweede en het derde jaar van je opleiding staan projecten en stages op je programma. Gaandeweg worden de opdrachten uitdagender en krijg je meer verantwoordelijkheid. Zo kun je groeien in je toekomstige rol van sociaal werker.

12


BACHELOR IN HET

SOCIAAL WERK

Sociaal werk Of je nu werkt op de sociale dienst van een ziekenhuis, op de personeelsdienst van een groot bedrijf, in een cultureel centrum of in een asielcentrum… steeds heb je als sociaal werker oog voor het welzijn en welbevinden van mensen. Sociaal werkers willen de levensmogelijkheden en de rechten van mensen maximaal realiseren.

Sociale verandering Als sociaal werker voel je je aangesproken door de levens- en werkomstandigheden van individuen en groepen. Je gaat aan de slag voor meer sociale rechtvaardigheid. Dat doe je niet over de hoofden van mensen heen, maar samen met hen. Je wil mensen de mogelijkheden aanreiken om sterker in hun schoenen te staan zodat ze ook zélf verandering kunnen brengen in hun leven, op de werkplaats, in het gezin of in de buurt waar ze wonen.

Theorie én praktijk Niets is zo praktisch als een goede theorie, maar theorie kan niet zonder toets aan de praktijk. Projectwerk en stages krijgen minstens evenveel gewicht. In het eerste jaar verken je de domeinen van het sociaal werk en ga je in Brussel aan de slag met projectwerk. In het tweede jaar voer je in groep opdrachten uit voor verschillende vakken. Je derde opleidingsjaar is het jaar van de actie. Je programma is helemaal afgestemd op je afstudeerrichting en de eisen van je toekomstig beroep. Je loopt niet alleen veertien weken lang stage, maar werkt ook in groep een project uit voor

een organisatie. Je doet daarbij literatuuronderzoek en levert een dienst of product af, bijvoorbeeld in de vorm van advies of een concreet werkinstrument. Je sluit je opleidingstraject af met een bachelorproef over een onderwerp dat nauw aansluit bij de werkzaamheden van je stageplaats en dat actuele ontwikkelingen in de maatschappij en het sociaal werk behandelt.

Drie afstudeerrichtingen De opleiding heeft drie afstudeerrichtingen: Maatschappelijk werk, Sociaal-cultureel werk en Personeelswerk. De keuze voor één van de afstudeerrichtingen maak je aan het einde van het eerste jaar. Om die keuze goed te kunnen maken, laten we je tijdens het eerste jaar uitgebreid kennismaken met de drie richtingen.

odisee 29 september Werken in groep: studenten #sociaalwerk @odisee leren het al meteen bij de start van het academiejaar.

13


SOCIAAL-AGOGISCH WERK

JE JOB ALS MAATSCHAPPELIJK WERKER Als maatschappelijk werker verleen je hulp en diensten aan kwetsbare mensen of aan mensen die een moeilijke tijd doormaken. Je ziet het ook als je taak om sociale problemen te signaleren aan het beleid en het grote publiek.

Je belangrijkste taken Je werkt met mensen die een verslavingsproblematiek hebben? Met nieuwkomers of asielzoekers die hun weg niet kennen in hun nieuw land? Met mensen die in armoede leven? Met leerlingen en ouders die hun weg zoeken in het onderwijslandschap? Steevast zijn er drie soorten taken waar je als maatschappelijk werker mee te maken zult krijgen: • Hulpverlenende taken: maatschappelijk werkers nemen verschillende vormen op van psychosociale begeleiding. Dat kan zowel individuele begeleiding zijn als een groepsgerichte aanpak van sociale of psychosociale kwetsbaarheid. Als hulpverlener ondersteun en begeleid je mensen op hun meest kwetsbare momenten of levensfases.

“Ik wil iets betekenen voor de maatschappij” “Ik heb mijn studiekeuze heel serieus aangepakt. Ik heb persoonlijkheidstesten afgelegd op het internet en heb aan vrienden en kennissen gevraagd wat ze me later zien doen. Ik bleek een echte maatschappelijk werker! Ik zou de opleiding aan iedereen aanraden die iets wil betekenen voor de maatschappij en die de belangen van zwakkeren wil verdedigen.”

• Dienstverlening: voor kwetsbare mensen komt het erop aan om de precieze doorverwijzing, de noodzakelijke administratieve of juridische ondersteuning of het juiste advies te krijgen. De maatschappelijk werker is een toeleider, netwerker en verbindingspersoon. • Structurele taken: de maatschappelijk werker zet zich via belangenbehartiging, signalisatie, opinievorming, sociale actie, preventie of beleidsbeïnvloeding in voor een meer structurele aanpak van sociale of psychosociale kwetsbaarheid en voor meer sociale rechtvaardigheid.

Bachelorproef In het derde jaar schrijf je je bachelorproef over een thema dat bij je afstudeerrichting aansluit. Kunnen rechten voor dak- en thuislozen worden afgedwongen? Hoe kan het CAW een antwoord bieden op de vraag naar opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen? Hoe zelfredzaam zijn cliënten in budgethulpverlening?

Studenten #sociaalwerk brachten een leerrijk bezoek aan het Brusselse Parlement. #odisee #campusbrussel

Volgens bachelorproef #odisee heeft 13% v/d jongeren tussen 12 & 18 jr te maken met pesten via internet. #sociaalwerk

14


SECUNDAIR O NDERW IJS Sociaal werk

Studieprogramma Sociaal werk, afstudeerrichting Maatschappelijk werk (modeltraject) - Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE Inleiding tot sociaal werk

3

Actie en verandering

5

Stad, cultuur en sociaal werk Brussel-project

Terrein en beleid: PW, MW, SCW

Actualiteit en historische achtergronden Inleiding tot het recht Sociale wetgeving

Filosofie en sociaal werk

Psychologie en sociaal werk Sociologie en sociaal werk Economie en sociaal werk

Interactie en communicatie

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden Beroepspraktijk en talentlab

Maatschappelijke vraagstukken

JAAR 2

3

Kleine wijzigingen in het studieprogramma zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/sw.

4 6

Modeltraject of flexibel traject?

3 3 4

Het modeltraject om een bachelordiploma Sociaal werk te behalen bij Odisee beslaat drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Ga zeker eens langs bij onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt.

3

5

3

3

3 3 9

Arbeid en organisatie

4 4

Grondslagen van het sociaal werk

3

Sociaal ondernemen

3

Thema’s uit het burgerlijk recht en het strafrecht

3

Leren onderzoeken

4

Groepsdynamica

3

Beroepsethiek

Mens en zingeving

3 3

AFSTUDEERRICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Internationaal project

6

Frans

3

Perspectieven op maatschappelijk werk

3

Systeembenadering

3

Methodieken van maatschappelijk werk

3

Juridische thema’s voor maatschappelijk werk

3

Beroepspraktijk en ervaringsreflectie

15

Projectmatig en themagericht werken

Maatschappelijk werk, diversiteit en stedelijkheid

Campus Brussel Als je kiest voor de Bachelor in het Sociaal werk, dan volg je les op Campus Brussel. Deze campus ligt op wandelafstand van het station BrusselCentraal en is dus erg makkelijk bereikbaar.

22 6 2

Sociaal beleid

2

Structurele benadering

3

Bemiddeling

2

Juridische dienstverlening

3

Individueel maatschappelijk werk

3 3

Groepsmaatschappelijk werk Bachelorproef MW

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

JAAR 3

Studieprogramma

8 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

15


SOCIAAL-AGOGISCH WERK

JE JOB ALS SOCIAAL-CULTUREEL WERKER Als sociaal-cultureel werker wil je de samenleving veranderen door mensen in beweging te brengen. Daarom ga je met mensen aan de slag in projecten, evenementen en acties.

Je belangrijkste taken

“Ik studeer midden in het werkveld” “Ik ben ervan overtuigd dat Brussel de beste plek is om Sociaal werk te studeren. Je zit midden in het werkveld en je maakt al kennis met de praktijk als je gewoon van het station naar de hogeschool stapt of als je rondhangt op de campus. Mijn lievelingsvak is Cultureel werken: je leert in de praktijk wat het inhoudt om een project op te zetten en waar je allemaal rekening mee moet houden.”

• Educatieve activiteiten en vorming: je ontwerpt leer- en vormingsprocessen en voert die uit. Je creëert een toegankelijke omgeving waar mensen op een informele manier leren. Samen met de deelnemers werk je rond diverse maatschappelijke thema’s. Je leert eerst de doelgroep kennen, stelt een programma op maat samen, zoekt materiaal en gaat met de groep op stap. • Maatschappelijke activering en opbouwwerk: een onveilige verkeerssituatie, een stadswijk met bijna uitsluitend migranten en senioren... Collectieve problemen vragen om een collectieve aanpak. Je begeleidt dat proces: je brengt mensen samen, je onderzoekt problemen, je brengt de oorzaken in kaart. • Cultureel werk(en): hoe kun je kunst inzetten om te werken aan de samenleving? Welke muziekgroep, welk theaterstuk of welke film is geschikt voor een bepaald publiek of voor een specifieke gelegenheid? Zo werk je mee aan de realisatie van culturele en sociaal artistieke projecten. • Beleidsbeïnvloeding: als sociaal-cultureel werker sta je dicht bij de mensen waarmee je werkt. Samen met hen denk je kritisch na over wat goed loopt en wat beter kan. Door bruggen te bouwen tussen doelgroepen en beleidsmensen, zorg je voor participatie.

Bachelorproef In het derde jaar werk je in je bachelorproef één thema uit. Hoe kun je een moestuinproject gebruiken als hefboom om het langetermijndenken bij maatschappelijk kwetsbare jongeren te versterken? Welke drempels ervaren kinderen bij het gebruik van de computer? Hoe werken met talent in een sociaal en economisch kwetsbare groep? Werken met kunst bij kinderen uit een Roma-gemeenschap.

Studenten #orthopedagogie en #sociaalwerk van #odisee doen mee aan de Dag tegen de armoede

16


SECUNDAIR O NDERW IJS Sociaal werk

Studieprogramma Sociaal werk, afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk (modeltraject) - Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE Inleiding tot sociaal werk

3

Actie en verandering

5

Stad, cultuur en sociaal werk Brussel-project

Terrein en beleid: PW, MW, SCW

Actualiteit en historische achtergronden Inleiding tot het recht Sociale wetgeving

Filosofie en sociaal werk

Psychologie en sociaal werk Sociologie en sociaal werk Economie en sociaal werk

Interactie en communicatie

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden Beroepspraktijk en talentlab

Maatschappelijke vraagstukken

JAAR 2

3

Kleine wijzigingen in het studieprogramma zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/sw.

4 6

Modeltraject of flexibel traject?

3 3 4

Het modeltraject om een bachelordiploma Sociaal werk te behalen bij Odisee beslaat drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Ga zeker eens langs bij onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt.

3

5

3

3

3 3 9

Arbeid en organisatie

4 4

Grondslagen van het sociaal werk

3

Sociaal ondernemen

3

Thema’s uit het burgerlijk recht en het strafrecht

3

Leren onderzoeken

4

Groepsdynamica

3

Beroepsethiek

Mens en zingeving

3 3

AFSTUDEERRICHTING SOCIAAL-CULTUREEL WERK Internationaal project

6

Frans

3

Cultureel werken

3

Maatschappelijke activering

3

Beleidsmodellen SCW

3

Juridische thema’s voor sociaal-cultureel werk

3

Beroepspraktijk en ervaringsreflectie

15

Projectmatig en themagericht werken Stedelijk sociaal-cultureel werk

Campus Brussel Als je kiest voor de Bachelor in het Sociaal werk, dan volg je les op Campus Brussel. Deze campus ligt op wandelafstand van het station BrusselCentraal en is dus erg makkelijk bereikbaar.

22 6 3

Interculturaliteit, migratie & minderheden

3

Educatief werken

3

Kunst en cultuur

3

Organisatiemanagement

3

Samenlevingsopbouw

3

Bachelorproef SCW

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

JAAR 3

Studieprogramma

8 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

17


SOCIAAL-AGOGISCH WERK

JE JOB ALS PERSONEELSWERKER Als personeelswerker in een organisatie word je medeverantwoordelijk voor een evenwichtig en maatschappelijk verantwoord humanresourcesbeleid. Je hebt aandacht voor de verwachtingen en talenten van de medewerkers én de doelstellingen van de organisatie. Jouw belangrijkste gesprekspartners zijn leidinggevenden, sociale partners en natuurlijk de werknemers zelf. Zij zijn immers op zoek naar een fijne werkplek, waarin ze hun talenten blijvend kunnen ontplooien.

Je belangrijkste taken

“Theorie omzetten naar praktijk” “In de afstudeerrichting Personeelswerk moeten we verschillende projecten uitwerken. Het is dé manier om wat we geleerd hebben tijdens de lessen, om te zetten in de praktijk. We kunnen zelf de manier bepalen waarop we het project willen uitvoeren. Altijd kunnen we een beroep doen op de begeleiding van onze docenten.”

• Je streeft naar een efficiënte uitvoering van operationele HR-processen: werving en selectie, vorming en ontwikkeling, loon- en arbeidsvoorwaarden… Jouw praktische kennis van sociale wetgeving en administratieve vaardigheden zijn daarbij een troef. • Je begeleidt leidinggevenden in de zoektocht naar talenten en zorgt ervoor dat competenties maximaal worden ontplooid, rekening houdend met de unieke kenmerken van elk team of individu. Zo verhoog je de inzetbaarheid van de medewerkers en ontwikkel je het menselijk kapitaal in de organisatie. Dat vraagt mensenkennis! • Je hebt oog voor het welzijn van medewerkers en je luistert naar hun behoeften en belangen. Je verenigt die met de belangen van de organisatie. Je hebt aandacht voor organisatieveranderingen die een impact hebben op de werkorganisatie en inzet van mensen. Jouw sociale vaardigheden en communicatie zijn essentieel voor een constructief sociaal overleg. • Leidinggevenden in de organisatie hebben jouw steun en advies nodig om hun doelen te bereiken. Zij sturen immers de teams aan die de kern vormen van de organisatie. Je stelt de juiste vragen, levert gepast advies en werkt HR-praktijken uit die de organisatiestrategie ondersteunen. Als personeelswerker ben je een echte businesspartner.

Bachelorproef In het derde jaar schrijf je je bachelorproef over een thema dat uit de praktijk gegrepen is. Je werkt een retentiebeleid uit bij uitzendconsulenten. Je rekruteert via sociale media bij een groot chemisch bedrijf. Je stelt een leeftijdsbewust personeelsbeleid op bij een topspeler in de elektronica. Je gaat na wat de beschermende factoren zijn voor de preventie van stress en burn-out in een financiële instelling. Studenten #personeelswerk bereiden werkzoekenden en 6de-jaars secundair voor Studenten #personeelswerk bereiden werkzoekenden en 6de-jaars secundair voor op op sollicitaties. #sociaalwerk #odisee sollicitaties. #sociaalwerk #odisee

18


SECUNDAIR O NDERW IJS Sociaal werk

Studieprogramma Sociaal werk, afstudeerrichting Personeelswerk (modeltraject) - Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE Inleiding tot sociaal werk

3

Actie en verandering

5

Stad, cultuur en sociaal werk Brussel-project

Terrein en beleid: PW, MW, SCW

Actualiteit en historische achtergronden Inleiding tot het recht Sociale wetgeving

Filosofie en sociaal werk

Psychologie en sociaal werk Sociologie en sociaal werk Economie en sociaal werk

Interactie en communicatie

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden Beroepspraktijk en talentlab

Maatschappelijke vraagstukken

JAAR 2

JAAR 3

3

Kleine wijzigingen in het studieprogramma zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/sw.

4 6

Modeltraject of flexibel traject?

3 3 4

Het modeltraject om een bachelordiploma Sociaal werk te behalen bij Odisee beslaat drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Ga zeker eens langs bij onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt.

3 5 3 3 3 3 9

Arbeid en organisatie

4 4

Grondslagen van het sociaal werk

3

Sociaal ondernemen

3

Thema’s uit het burgerlijk recht en het strafrecht

3

Leren onderzoeken

4

Groepsdynamica

3

Beroepsethiek

Mens en zingeving

3 3

AFSTUDEERRICHTING PERSONEELSWERK Internationaal project

6

Aan de slag met HR-thema's

3

Frans

3

Gespreksvormen instroom

3

Strategisch HRM

3

Verdieping van de sociale wetgeving

3

Beroepspraktijk en ervaringsreflectie

15

Project HRM

Personeelsadministratie

Campus Brussel Als je kiest voor de Bachelor in het Sociaal werk, dan volg je les op Campus Brussel. Deze campus ligt op wandelafstand van het station BrusselCentraal en is dus erg makkelijk bereikbaar.

22 9 2

Sociaal overleg

1

Conflicthantering

1

Gespreksvormen door- en uitstroom

2

Actuele vraagstukken rond HRM en organisatie

3

Vormen en ontwikkelen

3

Belonen en motiveren

3

Bachelorproef PW

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

Studieprogramma

8 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

19


Werkplekleren Leren in de praktijk doe je via werkplekleren. Dat is een uitgebreide vorm van stage: je past niet alleen toe wat je in de lessen leerde, je draait ook echt mee op de werkvloer. Vanaf het tweede jaar ga je twee tot drie dagen per week aan de slag in een organisatie. In het tweede jaar is dat in een onderneming uit de sociale economie: een kringloopcentrum, buurtdienst, beschutte werkplaats... De overige dagen volg je les op de campus. Meewerken aan de begeleiding van die werknemers (en hun gezinnen) geeft je de kans om heel wat inzichten en praktische vaardigheden op te doen. In het derde jaar kies je zelf de organisatie waarin je aan praktijkleren wilt doen.

20


BACHELOR IN DE

GEZINSWETENSCHAPPEN

Gezinswetenschappen Ben je geboeid door relaties tussen mensen, door hun drijfveren en door wat hen bindt? Wil je gezinsrelaties beter begrijpen en ze leren ondersteunen? De opleiding Gezinswetenschappen biedt je die kans. Het is een unieke opleiding: als enige in Vlaanderen en Brussel brengt ze op een toegankelijke manier samen wat er in verschillende disciplines wordt onderzocht over gezin en samenleving.

Gezinnen begeleiden Gezinswetenschappen biedt je het kader waarmee je leert hoe je gezinnen, partners en kinderen kunt begeleiden. In het eerste jaar krijg je vooral de algemene menswetenschappen zoals Sociologie, Filosofie, Psychologie, Pedagogie en Economie. In het tweede jaar komt het gezin zelf meer op de voorgrond. Je bestudeert de relatie tussen partners: hoe verloopt de partnerkeuze, hoe communiceren gezinsleden met elkaar, in welke gezinsverbanden leven ze samen? Ook de ouder-kindrelatie en de opvoeding komen naar voor: wat is ‘goed opvoeden’ en hoe kun je dat ondersteunen? In het derde jaar verdiep je je inzicht in het functioneren van gezinnen. Je krijgt specifieke methodes aangereikt om zelf gezinnen te begeleiden.

Kinderen of ouderen? In het derde jaar kies je voor de oriëntatie die het best aansluit bij je eigen interesses. Wil je vooral werken met kinderen en jongeren of wil je je verdiepen in de begeleiding van volwassenen en ouderen? Je bekijkt gericht de achtergronden van specifieke problemen die zich in die levensfasen kunnen voordoen. Je oefent ondersteuningsmethodieken in. Je maakt kennis met therapeutische richtingen die passen bij de verschillende doelgroepen. Welke oriëntatie je ook kiest, je behaalt hetzelfde diploma.

Projectwerking Naast het werkplekleren geeft ook de projectwerking je de kans om al doende te leren. In het eerste en het tweede jaar werk je in kleine groepen rond praktijkgerichte thema’s: geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, bemiddeling en gender. Soms werk je mee aan grotere onderzoeksprojecten waarvan de resultaten in een boek verschijnen.

Bachelorproef In het derde jaar schrijf je je bachelorproef. Er zijn heel wat boeiende thema’s die je kunt behandelen. Kan ADHD ook zonder medicatie? Marokkaanse pleeggezinnen vinden en overtuigen. Hoe ouders en naasten van Syriëstrijders steunen? Hoe ouders ondersteunen wanneer kinderen op Facebook willen? Opgroeien met een papa of mama met autisme. Odisee Campus Brussel 22 februari De tweedejaars #gezinswetenschappen stelden hun werkplek voor aan de eerstejaars. Ze liepen stage in allerhande vzw’s waar mensen tewerkgesteld worden die op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kunnen. Een unieke ervaring! #lerenindepraktijk

21


SOCIAAL-AGOGISCH WERK

JE JOB ALS GEZINSWETENSCHAPPER Als bachelor in de Gezinswetenschappen ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties. Je hebt inzicht in de vaak complexe gezinsverhoudingen én je bent in staat om een passende begeleiding te bieden waar het fout gaat.

Je belangrijkste taken

“Ik wil gezinsbegeleider worden” “Ik wist al van jongs af aan dat ik met kinderen wilde werken, maar wel in een job met een wat breder perspectief. Ik zou bijvoorbeeld graag gezinsbegeleider worden voor pleeggezinnen. Dat biedt veel carrièremogelijkheden. De vele uren werkplekleren zorgen ervoor dat we tijdens onze opleiding veel ervaring opdoen. Een grote troef!”

22

• Je erkent de noden van een gezin. Samen met de gezinsleden bekijk je waar de knelpunten zitten en welke hulpverlening aangewezen is. • Je gaat in dialoog met gezinnen. Bij conflicten kun je een stappenplan opstellen. Je laat je alle partijen tot hun recht komen. • Je bent gemotiveerd om te zoeken naar creatieve oplossingen, rekening houdend met de eigenheid van het gezin. • Je brengt de directe, sociale omgeving van een gezin in kaart. Dat netwerk zet je in voor de versterking van het gezin. • Je werkt samen met collega’s die vanuit andere disciplines het gezin of de gezinsleden hulp verlenen. Je stelt de belangen van het gezin voorop. • Je signaleert nieuwe knelpunten in gezinnen en gezinsrelaties. Je brengt ze onder de aandacht van je organisatie en waar nodig signaleer je dat ook naar het beleid. • Je komt op voor gezinnen. Je werkt mee aan een beleid dat een passende begeleiding biedt voor gezinnen in al hun diversiteit.

Traject voor studenten met levens- en werkervaring Ook als je al werkt of als je zelf al een gezin hebt, kun je Gezinswetenschappen studeren. Je kiest dan voor een traject dat het mogelijk maakt om je opleiding te combineren met je werk en je gezin. Voor velen is het een echte tweede kans op een diploma hoger onderwijs. Of om eindelijk een oude droom waar te maken: werken met mensen, op een professionele manier. Voor dit traject vind je een aparte brochure via www.odisee.be/gezin.


S E CGezinswetenschappen UNDAIR ONDERWIJS

Studieprogramma bacheloropleiding Gezinswetenschappen (modeltraject) Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

Studieprogramma

JAAR 1

JAAR 2

GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE Filosofie

3

3

Economie

3

Argumentatieleer Demografie

Inleiding tot het recht

Socio-politieke analyse van België Ethiek

Gezin en gezondheid Familierecht

3 3 3 3 3

3 3 3

Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit

3

Ethiek en deontologie van zorg voor gezinnen Gezinsbeleid en participatie van gezinnen

3

Gezin, zorg en welzijn

5

Kwaliteitszorg

3

Onderhandelen

3

3

Fundamentele pedagogiek

6

Sociologie en samenleving

Persoonlijkheidspsychologie

3 3

Overheidsbeleid t.a.v. gezinnen

Bachelorproef: Gezinsondersteunend werken via de methodiek van probleemgericht denken SOCIOLOGISCHE, PEDAGOGISCHE EN PSYCHOLOGISCHE VAKKEN Inleiding in de psychologie

9

6 6

Psychologie van de partnerrelatie

3 6

Ouderschapsbegeleiding en ouderbegeleiding

3

Begeleiding van gezinnen in crisissituaties

3

Gezinssociologie

6

Oriëntaties

Oriëntatie: volwassenen en ouderen

18

Oriëntatie: kinderen en jongeren

METHODEN, TECHNIEKEN, PROJECTWERK Projectonderwijs Methodieken

Registreren en rapporteren

9 6

Werkplekleren

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

6 6

5

6

8

60

60

3

Het modeltraject om een bachelordiploma Gezinswetenschappen te behalen bij Odisee beslaat drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Ga zeker eens langs bij onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt.

Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

3

Gezinspedagogiek

Kleine wijzigingen in het studieprogramma zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/gezin.

Modeltraject of aangepast traject?

3

Ecologie

Ontwikkelingspsychologie

JAAR 3

Als je kiest voor de Bachelor in de Gezinswetenschappen, dan volg je les op Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Deze campus is een stijlvol gerenoveerde fabriek aan de groene Huart Hamoirlaan, in een mooie en rustige omgeving vlakbij het station van Schaarbeek.

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

23


BEZOEK ONS

24


Kom jezelf overtuigen Je bent van harte welkom op de infomomenten en openlesdagen van de verschillende campussen. Ze vormen dé gelegenheid om de sfeer bij Odisee op te snuiven. Maak zeker een praatje met docenten en studenten: een onmisbare stap in je studiekeuzeproces.

Pik een paar lessen mee Wil je echt eens proeven van het hoger onderwijs aan Odisee? Van harte welkom op een openlesdag. Je kunt dan één of meerdere vakken bijwonen samen met onze studenten. Er zijn diverse openlesdagen in de loop van de maand maart, op woensdagnamiddag. Schrijf je zeker tijdig in via www.odisee.be/openlesdagen.

Infodagen • • • • •

Zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u Zaterdag 22 april 2017 (open dag) van 9u30 tot 15u Vrijdag 16 juni 2017 van 13u tot 18u (enkel Campus HIG) Zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u (niet Campus HIG) Zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u

Drie campussen Odisee heeft drie campussen in en om Brussel. Stuk voor stuk zijn ze prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Overal vind je broodjes tegen gunstige prijzen. Het studentenrestaurant de Mineen op Campus Brussel biedt je een niet te versmaden warm en koud aanbod. Op Campus Parnas in het groene Dilbeek is er een uitstekende sportinfrastructuur met fitnesscentrum. Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen ligt in een rustige, groene buurt, vlakbij het station van Schaarbeek.

Inschrijven? Inschrijven bij Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren:

• Op de campus van je opleiding, van 10 tot 12u en van 13 tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

25 25


BEZOEK ONS

Vooru itgan gsstra at

Studeren in het centrum van Brussel at

Noo

rdp

lein

Weid e

straa t

Rivie

Vooru

itgan g

Konin

sstra at

Brabantstraat

g Alb

ert 1 1

rstra

er

ss

at

colaa n

kstra mm

ega

ngs

tr.

laa Pac h

STATION BRUSSEL-CONGRES

estra at Konin gsstr aat

an tla

Be

rla

r.

Lign

nst

on

nte

im

dia

Campus Brussel - Hermes d' (Ru As e sau t)

Kathedraal erinla

at tra rgs Be

Keiz

Wet straa t

at

Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel Tel: 02-210 12 11

CENTRAAL STATION Nationale Bibliotheek (Albertina)

METRO CENTRAAL STATION

aat gsstr

Ca nt er ste en

Putterijstra

METRO PARK

Kon in

at

tra

METRO BOTANIQUE

Me

ibo

om

stra

at

laa rte Ma

me

raa t

Campus Brussel - Erasmus

Grote MARKT

an

eco

lein

pst

inla

Pach e

Broe

raa tO

BOTANIQUE

n

Ni

Da mb ord str aa t Kanon stra at

idtu

an

aa t

Manneken Pis Ei ks tra at

ro

Ko

t

tr.

eb

ijst

Za nd str aa t

grach

Ve rve rs

Ce ll

ker

Kru

rsp

at tra ws eu Ni

str

tra at Zu

ch spa An

METRO BEURS 5/6

testr aat

As str aa t

eu

ws tra at

an

xla

Ma

he

lp

Ad o

an

an ainla

eM lph

cqm Emil

Ad o

e Ja

axla

Wolv en

n laa ch spa An

ers

Gin ets

ein

K. R og ier pl

ainla

cqm

e Ja

Emil

26

uw

naa

ids

n

Brussel is de enige grootstad van ons land. Het openbaar vervoer is voor studenten trouwens bijzonder democratisch geprijsd. Campus Brussel ligt in het hartje van de stad, op vijf minuten stappen van Brussel-Centraal en met verschillende metroverbindingen in de onmiddellijke buurt. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/brussel

ho

ildk

METRO BEURS Beurs

laa

Campus in het hart van de stad

en

Sch

St oo fst ra at

Waarom niet op kot gaan in Brussel? Kijk zeker eens naar het kotaanbod van Br(ik (Brussel&ik), een initiatief van de Brusselse onderwijsinstellingen: www.brik.be.

Be

Kliniek Sint-Jan

Ble

upe

Muntplein

an

aat

len stra Campus at - T'Serclaes

METRO Brussel DE BROUCKERE

inla

laan

Op kot?

ols tr

at

CITY 2

INNO

Ko

stra

idtu

Kre

De Brouckèreplein

aru

Kru

N277

arus

Met de trein ben je er zo! Vanuit Leuven sta je in 25 minuten in Brussel-Centraal. Vanuit Antwerpen en Gent spoor je 35 minuten, vanuit Brugge 1 uur en vanuit Hasselt 1 uur en 15 minuten. Net genoeg om je favoriete krant of boek te lezen… BrusselCentraal ligt vlak bij het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...) en op vijf minuten van Campus Brussel.

Laz

ROGIER

Campus Brussel - Terranova

Dichter dan je denkt

St.

at

Laz

Ant wer pse laan

rstra

Sint

an

Bij Odisee studeer je in het kloppende hart van het land en van Europa. JeR20avindt in de stad een vrijwel N288 oneindig aanbod aan actie en ontspanning: van heuse cultuurtempels over trendy winkels tot en met rasechte bruine cafés. De stimulerende mix van talen en culturen krijg je er gratis bovenop. De grootste studentenstad van het land heeft heel wat in petto voor jou.

Kon ings straa t

nde

Kon ings straa t

-Laa n

lbra

Aars chots traat

STATION BRUSSEL-NOORD

Koo

Warandepark

R20


Studeren in Dilbeek of Schaarbeek Kies je voor Orthopedagogie of voor Gezinswetenschappen? Dan ligt je campus in Dilbeek (Orthopedagogie) of in Schaarbeek (Gezinswetenschappen). Beide locaties hebben veel charme en diverse troeven.

Campus Parnas in Dilbeek

Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen is een stijlvol gerenoveerde fabriek aan de groene Huart Hamoirlaan, in een mooie en rustige omgeving. De campus is vlot bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. De campus heeft een eigen (beperkte) parking en ligt op wandelafstand van het station van Schaarbeek. De openbare bibliotheek van Schaarbeek is vlakbij en heeft haar collectie afgestemd op de behoeften van onze studenten. Een wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/schaarbeek.

TW LEU ERPE VEN

Campus Parnas ligt net buiten de Brusselse grootstad en beschikt over heel wat accommodatie. Zo is er een gratis fitnessruimte, een rustige tuin en een eigen bibliotheek. Je studeert er samen met de studenten van de lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding. De kleinschaligheid van de campus maakt dat een persoonlijke aanpak mogelijk is. De campus is erg makkelijk te bereiken: hij ligt vlak naast het station van Dilbeek. Een wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/dilbeek.

Campus HIG in Schaarbeek

RING

AN

E40 GENT

A12

BRUSSEL

Campus Parnas

al

na

ka

KASTEEL LAKEN Van Praetbrug

th

be

isa

El Pr.

STATION SCHAARBEEK

n laa

La

Hu

ar

be

RING

rla

an

rm

on

tla

an

RING

Stationsstraat

STATION DILBEEK BUSSEN 129, 136 EN 820

Dansaertlaan

am

oi

m

GEMEENTEHUIS SCHAARBEEK

Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

tH

afrit 11 GROOTBIJGAARDEN

n

laa

kx

ec

Sle

n aa erl old em D ne Kerk H. Familie ge Eu (HELMET)

JOSAPHATPARK

E19

afrit 12

ld

po

Leo

n

laa

III-

N.A.T.O.

Meiserplein afrit 13

DILBEEK CENTRUM

Campus Parnas Stationsstraat 301 1700 Dilbeek Tel: 02-466 51 51

V.R.T.

E40

BERGEN

Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Huart Hamoirlaan 136 1030 Schaarbeek Tel: 02-240 68 40 27


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Sociaal-agogisch werk 2017-2018  

Hou je van mensen, ook als ze kwetsbaar zijn? Wil je leren om ze passend te ondersteunen? Kies bij Odisee tussen de opleidingen Orthopedagog...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you