Odense Letbane: Årsberetning 2019

Page 1

ODENSE LETBANE

2019

1


2


FORORD 5 ANLÆGSARBEJDE 6 SPORARBEJDE 14 KONTROLCENTER OG TOGSÆT 26 ORGANISATION OG DRIFT

34

KOMMUNIKATION 38 DE KOMMENDE TO ÅR

42 3


4


DER INVESTERES OG BORGERNE GLÆDER SIG Letbanens 14,5 kilometer lange byggeplads kom i 2019 til at sætte sit præg på Odense. Skinner er blevet lagt, stationer bygget og køremaster rejst på store dele af strækningen. Men letbanen er ikke den eneste byggeplads i byen – langt fra. Der bliver nemlig investeret og renoveret langs hele letbanestrækningen. I årene 2012-2022 er der gennemført eller planlagt byggerier og renoveringer for cirka 22,5 milliarder kroner inden for kort gåafstand af letbanesporet. Så byrådspolitikernes vision om, at letbanen skulle udgøre rygraden i byens udvikling, fordi den binder en lang række byudviklingsprojekter sammen, er allerede nu blevet til virkelighed – mere end halvandet år før letbanen går i drift.

på den sydlige strækning og senest på den nordlige. Åbningstidspunktet er fortsat forventeligt i september 2021. Jeg vil gerne takke byrådet for, at vi sammen kom igennem en uforudset og stor udfordring.

Men ikke blot erhvervsliv og investorer glæder sig til letbanen. Det gør byens borgere også nu. Vores årlige meningsmåling for 2019 foretaget af analyseinstituttet Megafon viser, at 48 procent af borgerne nu er positive eller meget positive over for letbanen. Blot 30 procent er negative eller meget negative. Det er en signifikant stigning i tilslutningen, da der sidste år var et flertal imod letbanen. Tak for tilslutningen! Bøvlet som nabo og som trafikant er på sit højeste lige nu. Og alligevel støtter I borgere letbaneprojektet.

Med denne udfordring lagt bag os kan vi koncentrere os om at få bygget letbanen færdig – og snart modtage de første letbanevogne. Vi modtager vogne, som designmæssigt er skræddersyet til Odense, og det bliver fantastisk at se dem begynde testkørslen på egne skinner her i Odense. Det bliver nyt for byens trafikanter at forholde sig til en letbane i gaderne. Derfor vil vi også sammen med kommunen iværksætte en sikkerhedskampagne, som skal få alle trafikanter til at kigge letbanen i øjnene.

Med alle de store kontrakter indgået inden for budgettet var vi ved 2019’s begyndelse klar til letbanens største anlægsår. Nu skulle der virkelig bygges. Og det blev der. Men vi måtte samtidig tilbage til forhandlingsbordene med vores hovedleverandører, for i starten af året besluttede Odense Kommune at udskyde vores åbning som følge af en intern forsinkelse i vores naboprojekt – TBT-projektet. Det betød, at vi på kommunens vegne skulle forhandle en tillægsaftale på plads med vores hovedleverandør Comsa, som bygger transportsystemet – og dernæst også med Stadler, der leverer letbanevognene, samt Keolis, der skal drifte letbanen.

Tak til alle for et godt samarbejde i 2019 – og godt nytår.

Mogens Hagelskær Adm. direktør, Odense Letbane P/S ­­­

I november vedtog byrådet en aftale om beløbet for det ekstra arbejde i forbindelse med udskydelsen af åbningen. Samtidig blev tidsplanen tilpasset på nogle delstrækninger, således at vores transportleverandør bygger færdigt først 5


DE SIDSTE BYRUM KOMMER SNART PÅ PLADS Letbanearbejdet begyndte ikke, da de første skinner blev støbt fast. Tværtimod havde det forberedende arbejde på dét tidspunkt været i gang i flere år – siden foråret 2015. De lokale forsyningsselskaber har omlagt og udbygget deres infrastruktur i undergrunden. Broer er blevet forstærket, og stitunneler er blevet bygget om eller nyanlagt. Der er fældet træer og ryddet bygninger og mure. Alt sammen for at forberede byen til letbanens sporarbejde. Odense Letbanes største opgave i de foregående år har været det såkaldte ’anlægsarbejde’. Her er der blevet anlagt nye vejforløb, cykelstier, fortove og byrum langs det meste af letbaneruten. Det har skabt den fornødne plads i en otte meter bred korridor til letbanens skinner og stationer. I 2019 er Odense Banegård Centers nye forplads blandt andet begyndt at tone frem med granit- og klinkebelægninger, der skaber et helt nyt byrum for kollektiv trafik. Den nye Benedikts Plads samt de nye

pladsdannelser omkring Idrætsparken og Odense Stadion er man også begyndt at kunne fornemme. Og derudover er der lagt kilometervis af ny asfalt, fliser, klinker og brosten langs resten af letbanesporet. Udplantningen af nye træer er også en del af anlægsarbejdet. Odense Letbane skal plante to træer for hvert træ, det har været nødvendigt at fælde i forbindelse med letbanearbejdet. Og endelig er Hjallese Station blevet ombygget, så man i fremtiden kan skifte mellem Svendborgbanen og letbanen. Anlægsarbejdet er ved udgangen af 2019 næsten overstået – og det er nu selve sporarbejdet, der dominerer i gadebilledet. Der er dog enkelte opgaver, der stadig mangler at blive udført i løbet af 2020. Typisk fordi arbejdet først skal laves, når letbanesporet er helt på plads. Det gælder for eksempel det store P-anlæg, Odense Parkering Syd ved motorvejen.

Ét af de steder, hvor forandringerne i årets løb har været mest synlige, er strækningen ved banegården på Østre Stationsvej. Her er vejforløbet blevet ændret markant, og kørebanerne for den almingelige biltrafik er blevet ført bagom gennem den tidligere busterminal på bagsiden af banegårdsbygningen – så forpladsen kan blive forbeholdt letbane og bybusser.

> 6

>

På Odense Letbanes onlinekort kan man zoome ind på fremtiden. Kortet viser nemlig letbanesporets forløb samt de tilstødende veje, stier og pladser, der bliver bygget om for at skabe plads til skinner og stationer. I 2019 er kortet blevet opdateret med nye detaljer, hvor nogle af de store byudviklingsprojekter, der grænser op til letbanesporet, også er blevet tegnet ind. For eksempel byggerierne i den nye bilfri bymidte på den nu lukkede del af Thomas B. Thriges Gade. Du kan selv gå på opdagelse på odenseletbane.dk/detaljekort


7


8


> Pladsen mellem banegårdsbygningen (venstre for billedet) og mediehuset på den modsatte side (højre for billedet) vil blive domineret af den såkaldte OBC-klinke i gule og brune nuancer. Blandingsforholdet mellem farvetonerne markerer sammen med kantsten grænserne for fortov, cykelsti og letbanespor. Busbanen er lavet i grå granitsten, hvor fodgængerfelter og anden ’opstribning’ er med lysere sten. Busbanen og det store fodgængerfelt ud for banegårdsbygningens hovedindgang var klar til at blive taget i brug i sommeren 2019. Igennem nogle måneder var klinkearbejdet foran banegården skjult under et enormt, hvidt telt. Det var for at sikre arbejdet mod vind og vejr, især i de kolde måneder. Den nye busbane, der er anlagt foran banegårdsbygningen, er lavet med granitsten i grå nuancer. For at sikre stenbelægningen er den bygget op med en tyk betonplade i bunden. Med mellemrum er der støbt såkaldte låsebånd af granitsten ned i betonlaget, og mellem låsebåndene er stenene sat med mørtel, så de ikke kan flytte sig under trykpåvirkningerne fra busserne.

>

Den ny forplads ved Odense Banegård Center er endnu ikke helt færdig. Cykelstien på sydsiden af pladsen bliver for eksempel først lavet, når sporarbejdet er overstået, og letbanestationen er blevet bygget. Men når det hele er færdigt, vil det være et sammenhængende byrum, hvor grå granitsten markerer busbanen, mens fortove, cykelstier og letbanestationen er holdt i forskellige variationer af OBC-klinken. 9

>


>

De lokale forsyningsselskabers ledningsflytninger var i væsentligt omfang afsluttet ved årskiftet 2017-2018. VandCenter Syd har dog valgt at lave ekstra arbejde i forbindelse med, at kloaknettet i byen er blevet omlagt. I maj blev der derfor holdt ’åbent hus’ på et nybygget regnvandsbassin på Højstrupvej, som skal hjælpe med at bekæmpe oversvømmelser i området, der tidligere har været plaget ved skybrud. Det underjordiske bassin kan rumme flere tusinde kubikmeter regnvand.

> 10

Hen over sommeren blev der udført to stykker vigtigt forberedende arbejde knyttet til det eksisterende jernbanespor. Derfor blev togdriften på Fyn påvirket i løbet af sommerferien. Arbejdet gjaldt dels anden fase af ombygningen af broen, der fører Middelfartvej over jernbanen. Her blev der støbt beton op mellem stolperne under broen, så den nu er klar til, at letbanen kan køre ovenpå. Samtidig er Hjallese Station blevet bygget om. Der er tilføjet nye perroner, så man kan skifte mellem Svendborgbanens tog og Odense Letbane. Dertil er der opført en helt ny gangbro, så man kan krydse sporene sikkert. Elevatortårnene til den nye gangbro blev løftet på plads i juli. Se en video af det spektakulære løft på odenseletbane.dk/video2019


11


>

Det er ikke kun forpladsen ved Odense Banegård Center, der undergår store forandringer. Også Benedikts Plads bliver helt nyanlagt i forbindelse med letbanearbejdet. Letbanestationen skal ligge midt på den nye plads, som bliver væsentlig større end den tidligere. Her er udplantningen af nye træer også begyndt – som det også er tilfældet på andre dele af letbanestrækningen.

Den sidste større kontrakt på anlægsarbejdet blev underskrevet i juni: Aftalen om det afsluttende asfaltslidlag, som skal lægges på de nye vejbaner og stier langs letbanesporet. Dette arbejde kan først blive udført, når sporarbejdet er afsluttet, og letbanesporets endelige geometri er kendt. Det bliver NCC Industry, der skal stå for arbejdet.

>

Der er lavet nye vejbaner, cykelstier og fortove rigtig mange steder i byen i 2019. Blandt andet på Rismarksvej på strækningen, der fører op til letbanens nordlige endestation ved Tarup Center. Her har brolæggere også været travlt beskæftiget. 12

>


13


LETBANESPORET TAGER FOR ALVOR FORM 2019 var året, hvor odenseanerne virkelig kunne fornemme i bybilledet, at det er en letbane, der er på vej. Siden de allerførste skinner blev støbt fast i slutningen af 2018, har sporarbejdet i løbet af 2019 bredt sig til hele letbanestrækningen. Der er blevet gravet ud, og der er støbt fundamenter og lagt kabelrør. Mange steder er skinnerne også blevet støbt fast, og masterne til kørestrøm er kommet op. Og her ved årsskiftet er flere stationer i gang med at blive bygget med læskærme og andet stations-inventar, ligesom de første ledninger til kørestrøm er hængt op i Hjallese. Det er ikke foregået helt uden bump på vejen. Det har for eksempel være nødvendigt at tænke i alternative løsninger på Højstrupvej, hvor undergrunden er fugtig og blød. Og i februar besluttede Odense Kommune at udskyde letbanens åbning som en konsekvens af en intern forsinkelse i det

såkaldte TBT-projekt. Her får Odense Letbane først adgang til at lægge de sidste 200 meter skinner i juni 2020. Men sporarbejdet er, undskyld udtrykket, nu på rette spor. Ifølge tidsplanen forventes det meste af det ’tunge’ sporarbejde at være afsluttet i løbet af sommeren 2020. Herefter vil påvirkningen af trafikken i byen falde markant, og hverdagen vil begynde at melde sig igen. Det resterende installationsarbejde kan i vidt omfang blive lavet inden for selve letbanearealet, så trafikafmærkningen kan blive fjernet rundt omkring i byen. Sporarbejdet er den største anlægskontrakt i letbaneprojektet med en værdi på over en milliard kroner. Den spanske entreprenørgigant COMSA S.A.U. står for arbejdet og har danske entreprenørfirmaer som underleverandører. Derudover er der knyttet udenlandske specialister i kørestrøm og tekniske systemer til arbejdet.

Ét af årets mest pudsige billeder blev taget, da Odense Letbanes arbejdsmiljøchef besøgte byggepladsen ved Hjallese Station i august. Her var en gruppe i gang med at rejse en ny lysmast. Ligheden med et meget kendt fotografi fra Anden Verdenskrig, hvor amerikanske marinesoldater rejser et flag på øen Iwo Jima, var slående. Det gav frit slag for vittige bemærkninger om Odense som en ’krigszone’ og ’kampen’ for at få letbanen bygget.

>

De i alt 14,5 kilometer letbanespor skal efter planen stå færdig i løbet af 2020. Det baner vej for, at hele systemet kan blive testet og prøvekørt inden den forventede åbning i efteråret 2021. 14

>


Tarup Center

Odense Banegård Højstrup

Kongensgade

Idrætsparken

Odeon Albani Torv

Vesterbro Vestre Stationsvej Bolbro

Østerbæksvej Korsløkke

Benedikts Plads

Palnatokesvej Ejerslykke

Rosengårdcentret IKEA

Bilka

Cortex Park

Campus Odense SDU SDU Syd / Hospital Nord

Hjallese Station

>>

Hestehaven

Hospital Syd

Parkering Odense Syd 15


16


>

Sporarbejdet bliver typisk indledt med, at der bliver gravet ud til letbanens betonfundament samt de underjordiske kabelrør, der skal rumme dele af letbanens teknik. Her er det Benediktsgade, som er én af de strækninger, hvor sporarbejdet er begyndt senest. Odense Letbanes skinner er såkaldte ’grooved rails’, altså skinner med en dyb rille. De adskiller sig fra almindelige jernbaneskinner, som har et tværsnit, der minder lidt om en bonde i et skakspil. Grooved rails er beregnet til at blive lagt i overfladen, så man kun oplever selve rillen som en fordybning. Til Odense Letbane skal der lægges i alt cirka 3300 skinner, som typisk er 18 meter lange og vejer lige knap et ton.

>

Når skinnerne bliver lagt, sker det ved, at de først bliver hængt op i bukke og får monteret de skrueankre, som senere skal støbes fast i beton, samt isolering af gummi. Så bliver skinnerne justeret helt på plads og svejset sammen, hvorefter støbningen op omkring ankrene kan begynde. Det færdigstøbte letbanespor vil senere blive belagt med enten græs eller fast belægning i form af beton, fliser, klinker eller andet. I alle kryds samt på store dele af strækningen i Odense C kommer der fast belægning. 17

>


>

2019 har ikke været uden udfordringer. På Højstrupvej er en del af strækningen kendetegnet ved blød og fugtig jord. Derfor er der hen over året lavet forsøg med lecakugler – små ’sten’ af brændt ler. Flere tusinde kubikmeter lecakugler er lagt ud under det kommende letbanespor. De er meget lette, og formålet er dels at mindske det samlede tryk, dels at fordele trykket ud til siderne. Odense Letbane bliver den mest bynære i Danmark, og sporet er lagt ind gennem den gamle bykerne. Det giver nogle helt særlige udfordringer i anlægsfasen. De store grænseflade-projekter kræver også et højt niveau af koordinering og samarbejde. Ud over TBTprojektet og Nyt OUH gælder det for eksempel SDU.

>

I februar stod det klart, at letbanens åbning ville blive udskudt til efteråret 2021. Efter en forsinkelse i byggeriet af den sydlige P-kælder i TBT-projektet besluttede Odense Kommune, at byggeriet oven på P-kælderen skulle have lov at gå først i gang. Dermed får Odense Letbane først adgang til arealet i juni 2020. Én af konsekvenserne er, at det har været nødvendigt at forhandle tillægsaftaler med COMSA, Stadler og Keolis. Her har COMSA blandt andet ønsket mere tid til at udføre sporarbejdet – dog uden at det påvirker letbanens åbningsdato yderligere. 18

>


19


20


>

Odense Letbanes stationer bliver indrettet med læskærme og logostandere, der er produceret lokalt – hos Sanderum Maskin- og Smedeværksted, som har ansat ekstra folk til opgaven. Derudover består inventaret blandt andet af bænke og skraldespande, som er produceret hos smedevirksomheden Jessing i Nordjylland.

Letbanens nye drifts-logo kunne i oktober for første gang opleves i gadebilledet i Odense. Her blev den første logostander rejst på stationen ’Parkering Odense Syd’ tæt på letbanens kontrolcenter. Indtil videre er logostanderen dog pakket ind i beskyttende plastik.

>

Stationen ved Rosengårdcentret er den første, der forventes at blive færdig. Den er brugt som ’test-station’, hvor blandt andet skiltningen er blevet afprøvet, inden den blev produceret til samtlige 26 stationer. Det skabte i en periode løftede øjenbryn, fordi stationen var navngivet ’Hospital Syd’ på prøveskiltningen. Det er nu rettet, og alle læskærme er kommet op på stationen, som ifølge planen skal være færdigbygget i løbet af første kvartal 2020. 21

>


22


>

Under den del af sporarbejdet, hvor selve letbanesporet bliver lagt, kan trafikken i lokalområdet blive påvirket – som her på Rismarksvej. Det gælder især, når skinnerne skal føres over trafikerede kryds. Så er det nemlig nødvendigt at lukke dele af krydset af, hvilket kan føre til midlertidige indsnævringer, omkørsler eller endda ensretninger. Det efterfølgende installationsarbejde af mere teknisk karakter kan dog laves inden for letbanearealet.

I september nåede sporarbejdet ind foran letbanekontorets hoveddør. Her begyndte udgravningen nemlig til sporets forløb ned gennem den ny bymidte.

>

Letbanearbejdet er i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020 prioriteret på den sydlige del af letbanestrækningen. Det er en følge af den senere adkomst til TBT-arealet samt tillægsaftalen, som Odense Letbane har lavet med COMSA. Prioriteringen betyder, at systemtest og testkørsler kan gå i gang til tiden, mens den nordlige del af strækningen venter på at blive ’koblet på’. Her er det skinnearbejde på Nyborgvej, hvor der bliver arbejdet på højtryk. 23

>


>

Der bliver bygget i alt otte transformerstationer langs letbanen, blandt andet på Hestehaven. De skal omforme strømmen fra Energi Fyns højspændingsnet, så den passer til letbanetogene. Nærmere bestemt fra 10.000 volt vekselstrøm til 750 volt jævnstrøm. Der er også tænkt over designet, når det gælder de otte transformerstationer, hvor det praktiske går op i en højere enhed med det æstetiske. Den kraftige beton er en vigtig del af bygningernes elektriske isolering. Men ydervæggene bliver beklædt med bølgepressede stålpaneler, som er monteret med trælameller. Og på taget bliver der lagt et levende grønt lag af ’sedum’, også kaldet stenurt. Det er hårdføre planter af sukkulenttypen, der kun kræver et minimum af pleje.

>

De fleste master til kørestrøm, der er blevet sat op i Odense, er stadig pakket ind i beskyttende materiale. Men i området omkring kontrolcentret i Hjallese, hvor de første testkørsler skal køres i 2020, er nogle af masterne blevet pakket ud. Kørestrømsmasterne i Odense er svagt koniske i formen. De er lavet af kraftigt, galvaniseret stål, som er pulverlakeret i den særlige ’odense-grå’, der kendetegner inventaret omkring letbanen.

>

24 XAI

BGR

1.0

1.1

2017-12-21 Preliminary Design

JAE

XAI

BRS

REV

DATE

2018-05-04 ISSUED FOR QA

DESIGNED

CHECKED

APPROVED

DESCRIPTION

Detailed Design

JAE


25


KONTROLCENTRET REJSER SIG I HJALLESE Når letbanen går i drift i 2021, får den hjemsted i Hjallese. Tæt ved Munkebjergvej er byggeriet af Odense Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter i fuld gang. Det første spadestik blev taget i 2018, men det er først igennem 2019, at bygningen har rejst sig op over jorden, og sporene, der fører ind i den, er blevet lagt.

skal overnatte – og vaskes, serviceres og repareres, når det er nødvendigt.

Kontrolcentret skal i begyndelsen af 2020 være klar til at modtage de første letbanetog, når de kommer til Odense. De er næsten færdige på Stadlers anlæg i Berlin, hvor der kun mangler de sidste justeringer af vognene, som er designet specielt til Odense Letbane.

Den store værkstedshal udgør sammen med forskellige specialværksteder, vaskehallen og reservedelslageret en stor del af bygningens grundareal. Men en del af bygningen bliver bygget i to plan, hvor der er kontorer, mødelokaler, omklædningsrum, pauserum, kantine, toiletter, teknikrum og andre faciliteter til den daglige drift af letbanen. Dertil kommer naturligvis hjertet i letbanedriften, nemlig selve kontrolrummet, hvorfra driften bliver styret og overvåget på store skærme.

Derfor har der gennem en periode været fuld tryk på arbejdet på kontrolcentrets store byggeplads. Det er herfra, at driften af letbanen bliver styret og overvåget. Det er også her, letbaneførerne har base, ligesom administrationen og ledelsen har kontorer. Og så er det her, at letbanetogene

Byggeriet lever op til den højeste energistandard, Energiklasse 2020. Det kan blandt andet lade sig gøre takket være en stor mængde solpaneler, som bliver monteret på taget, og som bidrager til at sænke energiforbruget.

> N

He r

be

rg

26

Den samlede grund, hvor kontrolcentret ligger, er cirka 40.000 kvadratmeter stor og ligger mellem Munkebjergvej og Søndre Hospitalsvej. Omkring 6200 kvadratmeter er bebygget med i alt 8500 etage-kvadratmeter. I toppen af billedet kan man ane letbanesporet og den letbanestation, der ligger i forbindelse med det kommende P-anlæg, Parkering Odense Syd. Sporet fører ind til kontrolcentret i en bue rundt om bygningen til opmarchsområdet med fire spor på nordsiden. Der bliver indkørsel til værkstedshallen fra øst. Dette dronebillede er taget i forbindelse med den registrering af fremgangen på byggepladserne, som Odense Letbane foretager en gang om måneden med en letvægtsdrone. Billederne bliver offentliggjort på odenseletbane.dk/dronefoto

Kontrolcentrets hovedbygning, som den ser ud i december 2019. Bag den store rude, der runder hjørnet på første etage, ligger letbanens kontrolrum, hvorfra driften bliver styret og overvåget.

>


>> 27


28


>

I marts blev der holdt rejsegilde på kontrolcentret. På dét tidspunkt var hele fundamentet blevet støbt, og stålskelettet var på plads. Derfor kunne man begynde at få en klar ide om, hvordan den kommende bygning vil tage sig ud.

Også ’indendøre’ var det i marts muligt at få en fornemmelse af dele af bygningens grundplan. For eksempel var de store værkstedsgrave blevet støbt, og stålskelettet til letbanesporet hen over gravene var på plads.

>

Opførelsen af kontrolcentret hører under sporarbejdet. Det er altså spanske COMSA, der er Odense Letbanes entreprenør på arbejdet – med assistance fra forskellige underleverandører, herunder danske entreprenørfirmaer. 29

>


>

Området omkring kontrolcentret er det første sted på letbaneruten, hvor der er blevet sat køreledninger op. Det sikrer, at området er klar til at modtage de første tog til tiden. På kontrolcentrets område er masterne til kørestrøm H-profiler. Her ses letbanens opmarchområde nord for kontrolcentrets bygning, hvor der er fire spor ved siden af hinanden.

Ud over sporene med værkstedsgrave skal der også være et spor, som går hen over et ’bogie turntable’. Her kan togenes hjulkasser, de såkaldte bogier, afmonteres og køres ind på et mindre værksted for service og reparation. Der kommer desuden et ekstra letbanespor, som går gennem vaskehallen på sydsiden af bygningen. Her er der også en værkstedsgrav samt platforme i den ene ende af hallen, så der kan udføres daglig service.

>

I september kunne man begynde at fornemme de endelige konturer af den store værkstedshal. Her er der anlagt to store værkstedsgrave med spor hen over samt høje arbejdsplatforme, så man også kan få adgang til togenes tag. Til venstre for dem skal der være et spor, der fører hen over en drejebænk til hjulafretning. Her skal letbanetogenes hjul jævnligt slibes til, så de passer perfekt ned i skinnernes riller. Til højre er der gjort plads til, at der i fremtiden kan etableres endnu en værkstedsgrav. 30

>


31


32


>

De såkaldte ’bogier’, som letbanens hjul er monteret på, er produceret hos en underleverandør i Valencia i Spanien. Odense Letbane har løbende besøgt vigtige underleverandører i hele Europa for at sikre, at kvaliteten er som forventet.

Generelt har de odenseanske letbanetog et internationalt snit med en produktion, der er spredt over adskillige lande, når man tæller alle underleverandører med. For eksempel er dørene lavet hos specialisten IFE i Tjekkiet. Men også Stadler har afdelinger i andre lande. De rå stålchassiser bliver lavet i Poznan i Polen, inden de kommer til Stadlers fabrik i Pankow uden for Berlin. Her bliver chassiserne sandblæst og pulverlakeret, så de er klar til at få monteret indmad og yderpaneler.

>

Odense Letbanes 16 togsæt af typen ’Variobahn’ bliver produceret af Stadler. Togfabrikanten har koncernhovedsæde i Schweiz, men letbanevognene til Odense er hovedsageligt produceret omkring Berlin, hvor Stadler har flere anlæg. De næsten færdige togsæt bliver transporteret til forstaden Velten, hvor testanlægget ligger. Her bliver der gennemført forskellige systemtest og testkørsler samt lavet små justeringer, så man er sikker på, at alt er, som det skal være, inden transporten til Danmark. 33

>


ANLÆGSSELSKAB MED VIGTIGE BIROLLER Odense Letbane er en organisation i konstant udvikling. Fra tidligere primært at have været en organisation, der stod for projektering og udbud, er Odense Letbane i dag en anlægsorganisation med fokus på det fysiske arbejde i byens gader.

Odense Letbane først får adgang til den sidste strækning i TBT-området i løbet af 2020. På grund af den senere arealadkomst har det været nødvendigt at genbesøge de store kontrakter på det rullende materiel, drift og vedligeholdelse samt ikke mindst sporarbejdet.

Men der kommer hele tiden nye opgaver til. Odense Letbane er også et driftsselskab, som har ansvar for driften af letbanen, når den åbner – med operatøren Keolis som daglig forvalter af materiellet. Og senest har Odense Letbane fået overdraget ansvaret af Odense Kommune for at stå for forundersøgelser og VVM-godkendelse af letbanens eventuelle etape 2.

Forhandlingerne har strakt sig over mange måneder, indtil den endelige aftale samt de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser blev godkendt af Odense Byråd i november.

I årets løb er Odense Letbane desuden vendt tilbage til rollen som forhandler på Odense Kommunes vegne. Det er en konsekvens af kommunens beslutning om, at

De mange roller stiller store krav til en professionel organisation, der påtager sig ansvaret for at drive både det konkrete arbejde og det samlede letbaneprojekt fremad. Organisationen er derfor blevet tilpasset, efterhånden som opgaverne har ændret sig. Nye ansigter kommer til, og gamle forsvinder. Det er den naturlige udvikling i et stort anlægsprojekt som Odense Letbane.

I 2019 har Odense Letbane – ud over de mange andre forskelligartede opgaver – også stået for salget af byggegrunde i Odense. Det drejer sig om grunde på Nyborgvej, som det har været nødvendigt at totalekspropriere for at skabe plads til letbanesporet, og som Odense Letbane derfor formelt ejer, efter at de tidligere ejere har fået erstatning. Det overskydende areal er blevet solgt, og det samme vil ske på de øvrige grunde, som Odense Letbane har erhvervet via ekspropriation.

>

Odense Letbanes medarbejdergruppe består af en fast stab, som inkluderer direktion og administration, projektledelse, servicepersonale og kommunikationsafdeling. Dertil kommer rådgivere fra letbanens faste samarbejdspartnere, primært COWI og WSP. Flere af disse rådgivere har deres daglige gang og faste plads på letbanekontoret. 34

>


35


36


>

I 2019 har Odense Letbane sat fokus på nogle af de mange mennesker, der er med til at skabe letbanesporet, hvad enten de arbejder i jakkesæt eller orange vest. Læs serien af miniportrætter på odenseletbane.dk/vibyggerletbanen

Det er kompliceret at koordinere et stort anlægsarbejde ned gennem en anden bygherres byggeplads. Derfor er grænsefladen til TBT-området en risikofaktor, som Odense Letbane må forholde sig til. I februar besluttede Odense Kommune at udskyde letbanens åbning til efteråret 2021 – og lade byggeriet oven på en forsinket parkeringskælder på TBT-grunden gå i gang inden letbanebyggeriet. Derfor har Odense Letbane forhandlet en tillægsaftale med letbanens leverandører om konsekvenserne af den senere adgang.

>

Der bliver bygget rigtig meget langs letbanestrækningen. Nye boliger og erhvervslejemål skyder op, de lokale uddannelsesinstitutioner bygger nyt, og i det sydøstlige Odense vokser hele Campus-området betydeligt. En optælling viste i august, at der i årene 2012-2022 er gennemført eller planlagt byggerier for cirka 22,5 milliarder kroner inden for kort gåafstand af letbanesporet. Det største projekt i opgørelsen er Nyt OUH. Det er dog ikke kun penge fra offentlige kasser, der bliver investeret langs sporet. Der er byggerier og renoveringer for godt 10,9 milliarder private kroner i opgørelsen. Herunder nye boliger for omkring fem milliarder kroner, som bliver opført i Gartnerbyen, Cortex Park, den nye TBT-bymidte og andre steder langs letbanen. Se et kort over de mange investeringsprojekter på odenseletbane.dk/investeringer 37

>


STEMNINGEN OMKRING LETBANEN ER VENDT Gennem hele 2019 har letbanearbejdet præget Odense, og sporarbejdet er nu i gang på hele strækningen. Derfor kom årets Megafon-meningsmåling, der blev gennemført i december, med en overraskelse. Siden 2014 er tilslutningen blandt borgerne til letbaneprojektet hvert år faldet en smule, efterhånden som arbejdet er steget i intensitet i byens gader. Således var tilslutningen på sit laveste i december 2018, hvor kun 39 procent af de odenseanske borgere mente, at det var positivt, at der blev anlagt en letbane. Mens lidt flere, 42 procent, svarede, at det var negativt. Dén kurve er nu knækket. For på trods af en fortsat høj oplevelse af gener er tilslutningen ifølge årets undersøgelse steget markant. I december 2019 mente 48 procent af borgerne, at det er positivt, at der bliver bygget en letbane. Mens 30 procent mente det modsatte.

Måske hænger det sammen med, at det aldrig har været mere tydeligt, end det er nu, hvordan letbanen vil komme til at præge Odense. I hvert fald udviser de odenseanske borgere i årets måling også en markant større accept af de gener, som letbanearbejdet medfører, end de gjorde i 2018. Noget kunne tyde på, at flere kan se frem mod endemålet. I årets løb har Odense Letbane fortsat indsatsen med at informere om letbaneprojektet og påvirke synet på letbanen, så der er kunder i vognene fra dag ét. Den mobile udstilling, der er indrettet i en gammel skurvogn, har også været på tur i 2019. Der er afholdt guidede cykelture langs letbanesporet. Vi har indbudt til ’åben byggeplads’ flere gange. Og som noget nyt har Odense Letbane i år arrangeret tre ture til Aarhus, hvor nysgerrige odenseanere har kunnet få lov at prøve en letbane i praksis.

I løbet af 2019 har Odense Letbane sammen med sporentreprenøren COMSA afholdt ’åben byggeplads’ i Bolbro, på Østre Stationsvej samt på Nyborgvej. Her er naboer og andre interesserede inviteret ind for at se nærmere på sporarbejdet og blive lidt klogere på letbanen. Stemningen har som udgangspunkt været positiv og nysgerrig til arrangementerne.

>

I december gennemførte Megafon en spørgeundersøgelse på vegne af Odense Letbane – ligesom i de foregående fem år. Efter fald i tilslutningen til letbaneprojektet i alle årene er kurven i 2019 vendt. Markant flere borgere i Odense har nu et positivt syn på letbanen, mens tilsvarende færre har et negativt syn. Helt præcis svarer 48 procent, at det er enten ’positivt’ eller ’meget positivt’, at der anlægges en letbane i Odense. Mens blot 30 procent svarer, at det er ’negativt’ eller ’meget negativt’. Resten af svarene fordeler sig på ’hverken/eller’ eller ’ved ikke’. Samtidig er der også sket en markant stigning i antallet af borgere, som har forståelse for, at letbanearbejdet medfører gener på kort sigt – da den vil give fordele på lang sigt. 60 procent af de adspurgte kan erklære sig ’helt enig’ eller ’overvejende enig’ i dét udsagn. Sidste år gjaldt det kun 51 procent af odenseanerne. 38

>


Synes du generelt, at det er positivt eller negativt, at der anlægges en letbane i Odense?

Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke / husker ikke

2019

2018

’Jeg har forståelse for, at der kan forekomme gener i perioden fra 2015-2020 i forbindelse med anlæggelsen af letbanens etape 1, da jeg mener, at letbanen vil give fordele på længere sigt’

Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke

2019

2018 39


>

I begyndelsen af året lavede Odense Letbane en lille serie af videoer på baggrund af et besøg i Bergen i Norge. Her fortalte brugerne af ’Bybanen’ om deres erfaringer og om deres syn på, hvad den lokale letbane betyder for byen. Samt om hvad Odense kan glæde sig til. De fire videoer kan ses på odenseletbane.dk/video2019

Tre gange i 2019 har Odense Letbane fyldt en bus med nysgerrige odenseanere og kørt dem til Aarhus. Her har deltagerne fået en rundvisning på Aarhus Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter samt på Aarhus Ø – det store og bynære udviklingsområde på havnen. Og så er det selvfølgelig også blevet til en tur med Danmarks første letbane, så man har kunnet prøve på egen krop, hvordan en letbane fungerer.

>

Igen i 2019 har Odense Letbane fyldt godt i de lokale medier. Årets største letbanehistorie har ganske naturligt været beslutningen om at udskyde letbanens åbning. Samt senere på året de økonomiske konsekvenser, som beslutningen forventes at få for Odense Kommune. Der er dog også en vis optimisme at spore i medierne. Den fysiske byudvikling i Odense, ikke mindst omkring letbanesporet, er konkret og til at tage og føle på. Ligesom i hvert fald dele af erhvervslivet ser frem til letbanen med forventning. Det kom blandt andet til udtryk i en ’julekalender’, som Fyens Stiftstidende kørte i 24 afsnit gennem december. Her blev der sat spot på alle letbanens stationer og de butikker, institutioner og mennesker, der er nabo til letbanen. 40

>


mu bekæ vil45 te p ikke 15) en der fik 47, og 51 MB nisterErik 65 ER. Ot Thoms Jesper Mads Eriksen (52 en krafVE rokk NO mange oplevelser med med 12.en, tiltag vilsækken fyldte sådan nd (51 82) Et he Førstehjælp. set. Malene Birkelu Lokalskribent: ng efter gif tni g fra ens.dk e, et det.ens.dk forjm@fy ert@fy samfun le lan piger, som kan blive vat de andre kion for røg og 68 nnesk ser ande t, yens.d eRasmu voksne da ob mått mal@f 40 42t44me ’Etssen, gode iet til de n Polit r man vold. tue 61) Helge lør (51 ville om er r des Staun da ef: verden trusle Simon ska Sousch g af alle d af va på grun bedste på den r Po I 44) ns (52 Fy . Jensen opt yn Jessen bleve Stine 2/F er er. TV fyens.dk r heras@ (65 kulturbro, dertil gode venind ive k rsen den yens.d skr ed n-Pete t sim@f gennem le e Ahlman De . arbejd s Camilla 64 OPAD' se i Granparke n nr. i kommunen ens.dk sjj@fy 04) er. Banke ndfyens.d k andet liv’ og sin kulturel bra s Sandal ynsk folkemøde. He Mange af disse piger har ikke mulighed Mathia årsag 51 43), t al45 e fa-(51rhed ssige me(50 rcesvag ressou kom de 42) en smæ sikke er år for af 100caje@ er ind end Ulrik Sass mere gribe son r er per fo ermind dier.dk rtæ somm s.dk ing @jfme gode @fyen lle at masba , samme odense r nogle milierE-mail : .dk for at få de ens og k gave t. skal-op er til fyens.d en Fy sass@ unen i komm liti jlig11 som 11 lys : 66 11op stuele Telefon e i den ns som mange af deres jævnaldrende piger, arkfrigørelse i Vollsmose Danm irrende deT en hjemm dage i sker nervep ingvalg disse fordemo varsk OPAD krati der et derfor fredeAt elt og 02 resag de, større er med ska r e, til familie sihv t fra ens er lig or mun komm vorsom dukker op ca. hvert anfor som de erJørgen ved, at man fra kom ko 200 eleverat der er bliver a er, der er kørt til m et, spareforslag, -under hv koloni ad Kirke foranafslutn andre de og der djurhuus, laver illustrationer kunstnernavnet ”Mormor”, brugte måneder påen at opstod. De otte person søm sourcer. PåKristian teløber-projektet. Madsikke Skau (V),klar over, nd bra jeg r på var ing, så pengene i , måde , hvo den ved dennes Det betyder, det år.ved hed r. år stoppe vise byens historie påuge byggepladshegnet ved tBt-byggeriet torvegade. nu er netop de værker og foreg ede skov Odense i n nær igh letbane en UGen på te 1 lejl der minds etape de på det med i t er . de får gen arels arbejde er ole skalde overlig besp er varralvor atkueret fra langt flere, der kan ved hjerteat der i formand for være Legatiltsk dføre stræde som sagt godtlige ne han står ved her forsvundet. stjåleteafsig ukendte gerningsmænd. Arkivfoto: nils svalebøg start kunne ler , og En god Bager l Mu Michae eva i hv to: Åben fra v Arkivfo ad ? bygg ble , velfærd for at udfold epla de ed er ion anden ds på muligh med tag vat med bruges pael kan ser strand la stedet ob og m Lego os e af bar noget, ed komme ud -tog vænn old r sig skal Tirsdag den 12. november 2019 27. årgang. Nr. 46 spareb løber-ordningen, når ulykken er ude. udkald præhospitaludvalget, vi et. ende . nuvær stå den op sparke åben er er det en fra dagnd men kender de bra det, n end F y e n s s t i F t s t i d e n d e rda miljø atlan andet et hvo se Nord e, at moer netop en lls Vo itilmelding tmtålmodighe kulturområdet, og ligdagen. Man har fra kommunens side nu kommunen.Det Oplysninger ge Den nemme i ydero Region Syddanmark sø det kræver en vis portion tålmodighe vides endnu ikk Be d at være nabo til letbanearb ejdet. F r e d a g 8 . n o v e b e r 2 0 19 som tak for den om inviterer letbaneprio . OdenseOm indvending hos Der e i bolbro og Tarup .til ”åben byggeplads til i frem arrangementetiden maj. r, der st ogikke 07ring forer jo ikke er foto: sim erite b der nsKommentar: hå enogle; speci Od ebeboerne Mariaelt på det områerone heat4.nd vom Hus ga” lørdag ønskes omtalt, skal proble et krav have en førstehjælperudHjertestop være Ugeavisen i hænde r? else uwe par bes Fakta ag tildannelse, 02 r nielsen års nderfor for har er et spørgsmål om liv hvis er hjerteløber. Det ane senest onsdag klokken er letb n. meÅben omman r, jeg med dette ophåbe ungdMen jegdier. enjfme byggeplads 12. og død, og er er rigtigt. det er ifølge Trygfonden an@ dk kes øns hans storbyam- markan ng Email sendes til: af kni grund på og tæn dstid art storhe Sm e Odens 66, n dparke Madsen, uk@uao.dk. Tyve tog turenøre, at Nordatlantisk Hus den mi det også naturligt ogLindve vigtigt, at mange også et faktum, at 98 procent af de nuHelge an r, at vanvidsprojektet letbanen blev bitionense Kalenderen ernse udarbej-Letbane Ode 04 Ode S me gennklarg noget, med deres holdning, når vi værende hjerteløbere har en uddanvar em taget i år 2030. Nårbidrager d end førmed på detre i samarbejde det hurtige gå Fyn endda gang. i ske sat 49, Folk egade em Grønn ødeEn Dahl, Ode aard inern nse letb Jørgen Nørreg ane Kultunaut. ætte er det gå diskuterer i neds gan kan så g om. Vi fremtiden for Region Syd- med deskin nelse i hjerte/lungeredning. med i gang, sat for etapes 1's vedkomsom e en spiral er letban Fye først e er et kultursted, der kan ns stift stid fattigt dog end er. det esLæserb rev: me Faaborg Frit lejde dieHvor huselser iskalOde og et sejt trækdanmarks nsei 2021 lig at er et mindretal af Oden- formæ ,service førstehjælperordning. i bag- gru stærkt. Vanske mende Arbejdet ndekun påstoppe transportsys ne tilkomm temet kører for fuld damp. kultur påafl ne besparektet everes og vedtagLetbaneproj ekons købet og lynger, letb får ane ogafsom dire gavn ktø vende. For førstehjælperne gør en forskel. at Det er altså Kun to ud 100,oven der iikke borger r ses tivitetsniveau, uden det Mog landet ens har iksen Hag une. Freder elsk Komm e Mette jær. Fot Læserbrev: onsdag områder i Odens o:ogMic af hae gelse at man fra politiskDet ved l Bag rer nedlæg ønske, jeg er ville lsen årsag medfø Hvor inke samme af Co2 Fors i r. jeg. Jeg er selv førstehjælper, forslag har en uddannelse. Og selvom de ikke af ion ede nogle redukt t på mån elser procen 70 bespar en otte ske om 1. maj aftale en At der skal t i op tilflot. inkejo erogfors kulen smart. bliv borgere. er nse Hus odense tisk er for andreså n i Ode side begyndte at tænke busrut ser. Nordatlan og Letbane elser ganske ImakeIpho forlyst jeg kan se, at vi som borgere sammen Deru har en uddannelse, kan de stadige lyder det folkelig ge ive ingen, læg at udledn nå de mest attrakt kan man til kan ikke penge gning, ere A/S planlæ lin og endvid ing man Züb se tter udvikl Politidirektør Thorborg Coop-lager Derforersso er kampfly Oden Nu hensæ rand vej t, og sælgerMed - væk gøre gårds holdel at leve 70 procen Mose et, n, bliverøren på vedlige andvensk så lige med akutberedskabet er med til43, at gøre hjælpe en forskel ved at bringe hjerer samt dt Hilm an det Nyborgvej 4 e blan Hvord Bjarn kulturoplevels des sig skyl vise Hvad endda ose. kan aDet var Vollsm til langt. en og det rigtig e letban før bånd til etape 2 jektet, Letb er.TBT ten -pro o, der knytter procen an de 70 en anmeldt til politiet for over halvkomm milliard nødvendige for tet forinde sarealer, parker og testarteren med go gspunk ophold lse tivetryghed. udgan dt rekrea hvad en forskel skabe hvorEdn ak hurtigt frem ogbyens agere.andre Det forbe se afog forb i sø etsen aktivit gt lder på else Indehaver gskæ til indflyd 5 og erin 4 positiv 3, en park etape have en at på100 gange Det står lidt hen i det uvisse. med låg og bru- er bedre es tae. som i samme grad stier Syddanmark beg over landets forsvarI Region er vibenytt ved at athvis gøre lade være. vilkår? t skulle og ådeskal at livettestop som bu samme er, haveat nesk skulle end n iatomr et.ynd denoget ane niveau letb eterafikke det nok å tværs af lande geri om, bygMen e. Og for at få det til Det steder, i tvivl n, atmen es borger jeg Odens ges af meningeog De t din og kan ge stilling til, hvilken førstehjælperordordnin er allevanvid eksperter enige om. betaler Nyborgvej er h god der det, er t er væ et, . re, Aktivit an den Mere af med Palud eglide det kom us ngels kaldes Rasm m me forlæ i igenne et , hvis hun får magt, som nde ere Kurs komm nemm e letb lidt Stram riern v: lykkes for hende ane at rbre bygge ervelfærd, vi alle sammen ning, vi skal benytte os af fremover. I læse harDet ,1 milliat at drive en lskær an ma glemt, Hage butv nge har nsmin Ke Når Syddanmark haryn afsat man at man r Moge ler om og den ina løn som signa er, e ne-direktø Am hvilk for- oritering indenfor for kommunens Region Letbafyldes rompri st: blive ri Tek skal passe på, bygge kri de 16 vognsæt på Odense Letbane skal med kunst ét tike når agt. Så har re den. hun run nyeng r hinan dt une. om Jonas Anche vi alle har skommlå agelsesret kri vi i nummer ed forstad ng gettil m i tilbye nens overtnyder d godti af. Så det er noget, en udpræ letba eregne kølvandet på den beslutning erproce jeg falordnin on kroner penge førstehjælatSEKTION eaf n. en på, Me riOdens ek af pegerAndersen. aktivin nt bygge fra We der jo for børn er1. næste 99 de er velfærd og til og for ogs 98 det er st, m fordel ledningen å 1. SEKTION 4 derCo2-ud 12-13 DANMARK 6-7 ali rigt Melle skubb dget . t, yens.dk og små digte, er inspireret af komm H.C. igt driftbu urn tabte sinke jany@f en rjo år i som i bund maj gammel det samle borge Det var fattig, etape 2. Frigørgaden.bereds som skubbet fra se i. Rig letbanens er bleve nu for en1.interes det ma Stop de række misforståelser og beover perordningen i Region Syddanmark, nge er.ldt tet og muligheden forområ ihjel,tjar den den der blive at slå ger er til sine venn ne den,måde og Rune Blichfe vil ældre. vid er. Og på ogen ejeg nog et at det havde andre m ns vi, en me håber tia re og om drift, næste Chsåris e til , . ng ung. hva 1. juni pengen ne sager tilmet rri d kan Le Lang æ det været Det år. Rasre Stig ne se løst. kymringer, som gerne vil adressere. de øvri som kan bruges til kurser i førstehjælp nu at tidlige rkr@fyens.dk , sigerjsp Sig ve ikke er ikke der større ede har kelse ksalt ønsk men vupti så er proble forsin mer Parado stem idrift ne at i, afgiv de for noget med den lyttet til et an t ikke undeminerer ærende projek - Det betyder, at vi ser ind tilskudtil deigangv derSyddanmark t skrevet ydes Od letb skulle en være , Vi I Region har vi t 2571 førp hjerteløbere, måske endnu en når der ane næstfø rahmi. har s se i valsen . De Fa slinger e: Det dader tyd Odens rs Na ede må- mere l sidste i tredte kunne svært. to: Jeg håb int dt indti let nse Fo ere udsku økono sse ba er Ode unens lsen n 06 ne komm for sætte hele r to ter blive g ne projek ville og kelse jge er ement stø Torsdag arrang ndyr Tak. t. og enkelt Od stehjælpere tilknyttet Dansk FolkeHjert ikke har fåetstatus undervisning samt veste tinge store til har Millio ensforsin Folke i i sol og i måne, at letbanen Lørdag an e Let Fakta Palud kan forne ban når letbanen s så vi tet, er es 2021. Det betyder, at vimus projek sta på al ul nd kvart over, en M je raf lik få på ske e overb De tog ektør Areer, fuldt t gt nedir rfo et Fyn karakt ikke letba 2. maj sø endnu borge ige somRedder be Letbanens Der ertidslinje ket, efter at både såvel offentl ge 4.privat af majske forsin nn til deøde hjerteløbere, ordning Danmark Liv.Folkem der måtte ønske det. tet, jekt, so mu arie ere tid. VoFakta i kov hjælps

odense.

di de danske måneder. bog på nettet (ordnet. tere, at januardag, feog så videre er aner2 måneder. Nogle, men måneder har også opustaften eller decem-

rund er oktobernat mensat af en måned og opslag, og oktober kan å sammensættes med ber har sin egen kakttes sammen med sol

f t s tidend s t ise s kan e nvi f yom og se, noget, for-a r 2 0 19 . febru s d a g 2 6Nørgaard, T i rAnn-Britt tæller der er kommunikationsansvarlig i sekretariatet Fra Gade til By. Helt ligetil har det dog ikke været for tyvene. De to værker er nemlig skruet fast med mange skruer, der er skruet i inde fra byggepladsen. - De skal have revet voldsomt i dem for at få dem ned. Skruerne sidder stadig, så de har ikke været inde på bygge- flotte. Og hvis det er derfor, pladsen for at få dem ned. De vil jeg gerneJournalist sige, at jeg forstår Redaktør: er: Thomsen, 65 45 51 47, de synes skal virkelig have gjortEriknoget godt, Men 65 45 +det. (lokalnumm er)de er ert@fyens .dk Malene Birkelund (51 82) for at få fat i dem, siger hun. lavet af hele byen. Hele byen Souschef: mal@fyens .dk etersen Det lange værk er Camilla lavetAhlmann-P af har bidraget atJensen kunstneStinetil, Jessen (52 44) 65 45 51 43, caje@fyens.dk sjj@fyens.dk kunstneren KristianE-mail: Djurlave værket. odense@fyren ens.dkhar kunnet Ulrik Sass (51 42) Telefon: 66 11 11 11 sass@fyen huus under kunstnernavnet Så hvis man har s.dk taget dem, "Mormor". Han brugte flere fordi man kan lide Odense, måneder på at være rundt i skal man give dem tilbage Odense for at samle gode hi- til byen igen, siger Ann-Britt storier om byen, der danne- Nørgaard. de værket. - Jeg forestiller mig, at det er nogle, der synes, at de er Kommunen vil meget gerne

Odense Letbane

02 LokaLavisen nordvest

Vi er stærkere sammen Tirsdag 30. april 2019

jekt tvinger ro -p T B T odense. en til at letban slå bremsen i Danmark vandt f yens s tif t s tidende L ø r d a g 7. s e p t e m b e r 2 0 19

er findes majdrik, majog, ligesom marts,

helt speciel. Det er er kan sættes sammen ller aprilsvejr er synoomskifteligt vejr og har ke sprog i århundrerik thomsen årig H.C. Andersen, der t@fyens.dk nde sin vej i livet, skrev v til B.S. Ingemann: dense: Ejerne af et lager på Heog Fyns Politi i; gehaven tid, man lever alle står med n lidt vanskelig sag, efter at man op ogformidd besmører både orsdag ag opdagede, at Athavde det meste er ubiler været ubudne gæster på geret i Odense. en De kan nok indse, På taget var flere ovenlysvinduer dt påbrudt mitop hjerte; gid rsøgt og et enkelt var t lykkedes nne verden! Jeg ikke tyvene at er skrue af. etaprilsvejr." fortaber sig dog noget i mørt, hvor mange tyve der har væman er at for tale om, ogregne om de overhov edet r stjålet m mannoget. ikkeIfølge er omanmeldeln, som Fyns Politi modtog torsder ikke være nogen g formiddag, så har man ikke lå ud af aprilvejret, og erblik over om der mangler ting lageret. Ifølge mellem sol og byger anmelde lsenaf mgår det, at tyvene formentlig Aprilvejr dækker vel kommet op på taget via en udets brandsti vægelsind i forhold ndig ge på bygninge n. Hvordan de eventuel kal være vinterteller er komt ned i lageret er uvist. Der er spørgsmål om det llem otte og 10er, meter ned fra mere, og om ungdomet til gulvet. Indbrud det kan ebet sketaprilvejr mellem 15. august dækker og

F yens s tiF t s tidende F r e d a g 2 4 . m a j 2 0 19

have dem tilbage - også uden vet taget, ønsker hun ikke at spekulere i og vil heller ikke at stille spørgsmål. Rune Hellgren Blichfeldt (51 62) Lokalskribent: - Vi er ikke interesseret i oplyse, hvad malerierne er rkr@fyens .dk Helge Rasmussen , 40 42 44 68 Jesper at straffe. Vi(52vil gernens.dk værd. Mads Eriksen 15) bareheras@fye jm@fyens. dk - Vi kender ikke værdien af Letbaneprojekt have dem tilbage. Hvis man Simon Staun (51 61) Express sim@fyens .dk dem, kan man suse dem. Men de har en stor af- express2@jfmedier.dk har taget Jonas Boje Andersen (57 75) fektionsværdi for de folk, der hen med dem og sætte dem joban@fye ns.dk tennishallerne boLbro: Letbanearbejdet har ind bag byggehegnet eller går forbi aldrig blevdem. været i gang i Bolbro og Takomme ned med dem til os Indtil succes forhar værket rup i et godt stykke tid. Spordenonsdag de første togsæt bben Boldklu på rådhuset. Vi istiller ikke til Odense leveteret forholdsvis fredeligt arbejdet er godt i gang i Bolgang med at blive bygget på Marienly spørgsmål. Vi vil stadlers bare gerne liv.ved Som et af st, desom få kunstvær- bro, og det begynder også infabrik i Pankow den længe på Rismarksvej. I klubben havde Berlin. have dem, siger hun. ker i Odense by er det ikkeløbet af 2019 vil skinner, staom. foto: Odense Letbane Om det kan være af øko- blevetdrømt udsat for graffiti ellertioner og køremaster derfor Foto: Michael for alvor tone frem – hvorefnomiske årsager, de er ble- hærværk. Bager

om letbanearbejdet. Vi har tidligere holdt infomøder, men sidste efterår afholdt vi for første gang ”åben byggeplads” i Hjallese med stor Der er åben byggeplads på succes. Konceptet er anderIsraels Plads 3 lørdag 4. maj ledes og mere familievenligt, kl. 11–15 på græsplænen hvor man kan komme frit og foran Odense Idrætspark selv bestemme, hvad man vil (indkørsel via Møllemarksvej) høre om, og hvor længe man Arrangementet er gratis og vil blive, forklarer Rune Ba- - man skal ikke bare komme og lytte. men kan selv spørge, kræver ikke tilmelding. ger, der er chef for Nabokom- komme tæt på arbejdet, prøve og smage på tingene - og dette kan man opleve: munikation hos Odense Let- forhåbentlig får man lyst til at blive lidt længere, når man Tag på guidet tur langs ter letbanen skal testkøres, bane. ser, at vi byder på gratis paella, siger rune Bager, chef for sporarbejdet på Stadionvej. Af Jane Schmidt Klausen Arbejdet med inden Letbaneprojektet er ikke været ude ognabokommunika denskinnerne planlagte åbning påpege, at det tionByggesummen for transhos odense Letbane: i deresSmag Pr-foto:professionelle tilgang. jsk@licitationen.dk på spansk paella. odense fortsætter efter en fastlagt det eneste Gratis i sensommeren store projekt, af 2021. paella der er en strækning på 200 me- portsystemet er omkring 1,2 Letbane Han påpeger, at Tal fokus meder køreplan. Med medarbejdere fra Blandt andet er i det gang -i Man Odense andre øjeorder kræver inde i byen, der bliver for- mia. kr., og ifølge Odense på både skalfor ikke bareter komme iT Café.Odense LETBANE Kl. 13-15: Bolbro fremdrift Odense Brugerhus, Letbane og kvaliComsa ien Letbane og COMSA. øjeblikket i gangtålmodighed på blikket. og lytte. Men vis portion sinket, mens resten af letba- Letbane er man på sporet tet, og at Odense kan selv spørStadionvej L-M, Bolbro. kan endnu ikke50køre på skin- Ørbækvej Letbane Nærstuder og Middelfartvej. tegninger over at være nabo til letbanear- ge, komme tæt på nebyggeriet ikke er påvirket. med økonomien. Om samar- forventer at modtage arbejdet, Banko. Kl.med ner. Arbejdet 14-16:transportGrævlingehuset, Stationerne er entrepredeti Bolbro og Tarup. arbejdet P-kælder påvirker letbanen bejdet. Som tak for tålmodigIfølge – Odense Letbane bejdet med Comsa siger første tog prøve og smage på tingene Grævlingløkken systemet Korup. i nøren endnu ikke er nemlig21,stadig fra tyskePrøv Stadler at sidde i en i gang Byen har blandt andet ogsåfår skulle heden inviterer de have Odense haft adgangkan Letog forhåbentlig adm. direktør Odense man nørklerne. Kl. 14: Paarup Sognegård, lyst fuld gang. Pankow hvor børnene GmbH ad i år,gravemaskine. så man hygge køretil sig. Iom med - fokus den byensLeter udvikling i skal stedet weeken på i samt gang lidt må i en de, omdannelse af nørrega bane den til del derfor af Thomas beboerne B. der Thrii Bol- til at blive lidt længere, når P/S, Mogens Bilister, . Solgårdsvej 40. S.A.U er skinnelægningen Ha- kan Spanske Comsa andet harbane Danmarks på og aktiviteter for ved Blandt godt til ganen. spærret Legehjørne Manbegynde bliver centrale må en- testkørsel B.de Thriges nørrega ges bro ogegade e, forThomas Tarup til i år, men det gelskær: slotsgad byggeog”åben man ser, at vi byder valgt aftenvandring. påGade defamilien gra-i maj dele af strækningen, Jernban til at stå for10arbejdet, km v/Fodslaw Desuden Jernbanemuseu m venligst delige tage hele er delørdag såkaldte ci- Gade, og forsinkelse børn. der og g på byg- kan først komme plads” på tale til 4. maj fra kloko: nils svalebø – Samarbejdet kører fanta- ikke tis paella. Odense. Arkivfot Kl. 18.30: vej. Rema 1000, Boog den er påvirket vundne stations entreprise Østre vil works-arbejder, dagens an- vennerne med, slutter som af ny parkeringskæl- juni næste år.udlånt legetog i stisk. Rune af forsinkelken 11 til 15 påomIsraelsgeriet gensevej Comsa er hamrende sen Plads 74. skinner, ma- fatter flytning Letbanens omfatter entreprenør på p-kælderen. alt fra på ledning. Bager. der her har medvirket, at – foranaf veje, cykelIdrætspark. og dans. Kl. 14-17: ster ogmusik Seniorhus er køreledninger til sta- Vi håber, at folk i Bolbro stier og fortoveOdense for at gøre kommunensporarbejdet Odense Letbane planlæghar besluttet atnemlig den Sådan lyder det i en pres- spanske 5. tionerOdense, koncern Comsa. og Tarup og andre interesse- ger at afholde og detToldbodgade store kontrolplads til letbanen, endnu udskyde lignende arfor semeddelelse fra ikOdense Let- tidsplanen Derfor er derletog vedligeholdelsescenter i ke helt færdige. smagsprøver rede har lyst til at bruge en ti- rangementer igennem banen med otte måneder. hele bane. det sydlige Odense. på ægte spansk paella. Sam- me eller to på at blive kloge- byen i løbet Den del af letbaneprojektet Frem for at åbne i slutninaf 2019 - i takt - Vi synes det er vigtigt at tidig er der et legehjørne re på Hele skelettet til kontrol- har været udbudt Tirsdag 29. oktober 2019 letbanearbejdet i lokali syv dele og gen af 2020 skal letbanen nu med, at sporarbejdet komholde beboerne informeret med forskellige aktiviteter, området og vedligeholdelsescenteret er vundet Letbanen // 11 af forskellige – og få sig en snak mer i gang. an- være klar til passagerer i eferdersen. rejst, og den første skinnelægsentreprenører. Men der er så mange Civil teråret 2021. støbning fandt sted i decem- works-arbejderne ventes færStadsdirektør i Odense andre historier i Odense at gå ber, oplyser Odense Letbane digt i sensommeren i år, lyder Kommune, Stefan Birkeopdagelse i, fortæller Kritilpå Licitationen. det fra Odense Letbane. Stadionvej bjerg Andersen, har68. tidligere netcafé. Kl. 09.30-11.30: Grævlinge-

erik thomsen ert@fyens.dk

5709170 555550

F yens s tiF t s tidende M a n d a g 18 . f e b r u a r 2 0 19

00048

nogle jubler, andre lider: Sådan påvirker letbanen nyborgvejs butiksliv hvert s, 21, Aarhus: emtest Mntnru se es indensenpr, 84, rinspå.esNå Rit øvekørselPfald a Jes ma i rce gikm op af trappen og ram ta. per and ville følge eda Tel Lui Larsen og "Mormor" skal udsmykke letbanen

1/2 P

Præstevej 12. stian Djurhuus. Det bliver ikke hele eventyr, The Chimps. Kl. 14.30-15.30: Næsby huset, Grævlingløkken 21, Korup. dag formiddag. Visesang. Kl. 18.30-21.15: Odense Kirke, Bogensevej 92, Næsby. Lui Larsen, der er Kim radare Lar- r skaL men små oplevelser for øjne mandagscafé. M/kortspil og kaffe. Viseforening, Bolbro Ældrecenter, Nye Langes de i læng 135, arbejHolm - holder budget Fortælleeftermiddag. Om Martin A. ngen skal værste Grønva der det på komnsen, os folk, Kl. 13.30-16: Grævlingehuset, vil n Bolbro Christe seniorklub. berede Stig sens yngste søn, er enig. og sind,Hage når digter Lui Larsen Grævkelse Sang og spil Stadionvej hef v/ 50, indg E. forsin Walter eN mfl. TBT-c beløb og traFikk Turner et spilopperne. Læse Eva og Jørgen. • I 2015-2017 Kl. 19: Allesø Jazz Club, lskær stort Hansen. omlagde box, Kl. 14.30-16.30: de lokale forsyningsselskaber hvor TinderStige Sogne- Tina ns ledninger Fyn, og Bolbrovi Moge lingløkken PÅ 21, Korup. ALLEforREi vo Kl. 14-16: eller SØNDAG Kirke,na Der har værete Åben udtalt bekymring om, Hvis sammenligner os med mAj caféfor tet, hvem - foredrag. Kl. 13: Paarup TT Østergård,Region prenør skal gå længere tid pårør- langs projek Det harDEN jeg5.også. Jegblevtror, og billedkunstner Kristian på det med aprilvejr, Allesøvej 38, Allesø. og hus, entre pris Stigevej 253. letbaneruten. res først Derudover samled en der nger lavet andet den om forberedenTogfabrikant afhæ et en es modeshow. Det • Omfang: . advar Damernes 14,5 foretag km Butik. en letbane har koste Kl. for 10Stadle at Sognegård, ere stedet til Solgårdsvej 40. går nu i gang Fmed Lumby: me ikke i Fodboldkamp. Herre-DS pulje kørefaste derbefolkningstallet sager tidlig Udover ekte Kunne dehvis LangDjurhuus arbejde som ....................09.30 for eksempel forstærkning e og indir man at man skal lave ensager, lille medrkunstnernavsomhed torsdag mor- letban af broer, kan tunnelbyggeri rækk Y E N S at teknisen. 12:at Næsby S T Iafprøv Sognegård, Bogensevej betale er og 26 gerke system F T S T IDe ridelserne - er stationer 10.000 Der gå udkaldsradiussen på hjerteløberMidtjylland, hvor regione E Nde D Eplads er en for céer på ag morgen gennem ogrev: Læsekreds. at brems Kl. oversk for letbanetra ndlin 9.30: mand Paarup Sogneskal til 3 - Næsby mod Hedensted erne, e-togsforsin stedet forha I og hvad Stige: ....................... før an og rydninger. æt IF. Kl. 14: det aften levere 11.00 g første Læserb hvord anlægs s til freda af, Odens M . unens 92. Fra A Redaktør N mest D A e G kelse i komm 9 begyn . : • Byggesum: frem D E Caf ng fra Næsby Stadion, Stærehusvej 31. E M2020. 1,2 mia. delsen sigten. Med særlig følnet "Mormor" skal udsmykhyldest til H. C. Andersen, og på Det er B E R 2 0Det kr. en oriteri gård, Solgårdsvej 40. 19 første sæt mulig Albanigade som ompri Journalis er ter: komm • I sommeren ævnte der dlet. 2017 er begyndte Allesø: ovenn ger, næste behan anlægsarbejdet . ................... Rune af rdig Hellgren herunder 09.00 n stnin elser færdig ør, nye og vejuretfæ Blichfeldt bespar omko sig Erik Thomsen bygge indepren • Bygherre: eremusik vej, indeholder (51 t62) app’en på 1,8 kilometer, mens denCaf é A Folkeh er næsten det samme, har de næsten føler for Odense t. , 65 der Letbane dentr yderlig Middelfart P/S Ancher Nyeng Jonas 45gør deter 51 lukke 47, hove 65 45ikke og dans. Kl. 14-17: Seniorhus gade +gennem (lokalnum nens lade dem klage, at kigge såbaner, man det ved at denne torsdag var keger deten indvendige påforsin de 16 kelse på op 94)Koret. nørre Kenneth Klingenber mer) letba Kl. 16: Næsbyhovedant oplagt for tsæ bliver cykelstier med være mark og fortove ne her(52odin rkr@f yens.dk byen ville for skabe millioner han Det Nu Næsbyh. ? A/S re skal til tilatotte Br.:........... , siger der også testes for 10.30 budget yens.dk • Teknisk indsatsen rådgiver: Cowi Tirsdag delseert@f jany@fye forveiplads Odense, Toldbodgade 5. ns.dk lastet kek@fyens.dk Malene s af en udsky Broby Kirkevej. Birkelund jo overbe årgang Uge 48 Nr. 332 Kr. 25,00 Broby Kirke, er Fredag 29. november 2019 (51 letbanens 82) spor. temet . det Mads t der jo er lidt overtro nævne ham, for det ersa, bletogsæt Odenses kommende . Retssys nsvej er? Vandring. at sikre r. Jesper forende eksempe Souschef karaktFolkehjælps (52 statio kroner 20.000 tilknyttet på Dansk app er på 5 kilohjerteløbere kantse, 15) et,og så letba- konsekvensikkert ikke mange l nødsyste : • Eriksen Bygherrerådgiver: Korup: Østre tilb ud åre realit ..................... mer ved248. Com en 10.30 rselstatioske var i Anker Boyes der mal@fyen V/Fodslaw udkø måne Odense. 10 km. ktet. DetTrygfons.dk e-proje • I efteråretspan til otte u 2018 begyndte letban 7. maj elig i tilknytning sporarbejdet. .dkWsp på Det gælder fremkomm vandtæt skinner, jm@fyens hed – det Camilla AhlmannDanmark gør get på dagen afspejler tter: vet gjort før. Jeg tror, man letbane. De to kunstnere har A/S man Lokalskri Petersen Ubberud: Kl. fortsæ 18.30: Tarup nuvæ Stine ................. og bent: Bibliotek, i Jessen 11.00 på Rugvang være? Berlin/Odense: I løbet af de ved det det bejde række påSimon (52 passage44)en for også ner, teknik, køreledninger til vejar svare med Staun• (51 letbanen tilJensen og så ikke videre. plads 61) jen. Hvor svært kan e køre dens ordning. Årsagen uden tvivl, at meter. DetBibliotek, vil sige, give kan simpelth på all e hjertel at 65 45lig, Visjj@fyens kunn søndag iT-hjælp. Klingenberg 51 43,men enpå, Kl. 13-15: Bolbro Totalentreprenør: at caje@f sker højførstårvil 40. at der er forskel på, yens.dk ret ter nensiden Helge Rasmusseer .dk Ravnebjerg: .thFor første gang i den- første månede skal gøre,- som hankommer nok ogarbejdet Her n, 40 42 44 68 ........... initiativer. Ingen sim@f yens.dk svækr næsteårsskiftet andreder sporarbejdet er afsluttet, er tryksspu yens.dk en periode med testMiddelfartvej 81. E-mail: odense@•fNår le toget, siger han - Selvfølgelig er jeg også ærger en Comsa-Munck-Efacec yens.dk desud Ulrik heras@fne. Sass (51 Letba og vigtigste: yens.dk de ville se 42) over unkt Oden 2021. overblik letbanet Isabella 5. alillustratiotidsp maj Paarup: med kørsler, Tvede og kominden ...................10.00 kvart letbanens rende (51 delse åbning. t.o 36) eskinnede måned lød det første hvordan digte og så selv ville have gjort; bare til Odense at det er nemmere at blive tilmeldt hjerdet hvor stort et område førstehjælperne at tredje i .m forbin Telefon: rer med Letbanes hjem66 Elskovssyge dec 11 ved 11 tudser. Tur til TarupConsortium I/S 11 em be blive sass@fyens.dk met til Odense, hvor det meside. man jo ikke HVEr dag g: Isave@f kan yens.dk • Letbanen signalanlæ hvis vi detmed g af kr. har et....................10.00 samlet budget påOptimerin Næsby: ition An- (tv) cirka tre mia. Bogmesse. Foredrag i løbet af da(igspos 2014-priser) se: Davinde med naturvejleder. Kl. 22bjergdjurhuus Har du set en koksgrå ndlin BirkeKristian • ,Start: 2018 , gammeldags aprilvejr ner skal udfoldeStefa sig, ogntirsskrive en historie, et godt kunstnernavnet Mormor og Luiejere siger, forha Ci- skal testkøres vores kegod direk e radarer, - i første Stads avancered og åbner om- tør Mere efter den reviderede Inden toget leveres til Bolbro sognehus, Stadionvej 68 - Fra gen. Kl.-10-16: Besættelsesmuseum vores til efteråret 23.30: Mødested, Langagervej 1. 2021. n C3 med registreringsnumde skal bilisterne i weeken hvad Bolbro: til, 2021 .......10.00 & plan 11.30 lytter r Vi erg viSlut: Klingenb regne være. gang på skinnern trafikken ngernes tid. Kenneth dag afleverede de resultatet digt eller lave en fed tegning. Larsen (th) foran Odense Banegård, hvor den kommende aflæser komhvad Kilde: n som www.odenseletbane e ved om, Nyt kelse .dk Ba2. maj til 28. juni: Papirklip og maleOdense, Fyn, Lufthavnvej 136. t ud skalforsin noge t CM 34 040? Så vil Fyns Polidet også testte........ Babysalmesang. V/Rikke Petersen. på, at meld den køre foran Odense n peger Hans Tausens: derse 10.30 OUH. Men sikre, at s.dk videre. Forhåbentlig skalkek@fyen bedre, sig allerede komm nu er Letbane. ogAnne rier: Tina Brandt Jespersen. Adgang i køres - blandt ssende, sagde tilblev toget sætter man til Odense Detandet skri-for atletbane blandt vil have et stop.n Foto: Metteerthrane/ Fodboldkamp. ne høre om er pinde busKl. 9.30: Paarup Kirke, Paarupvej 64, Kvalifikationsliga spids det, forjeg et andet bilen tet forhandlinger-negård Center, ligesomkvinder i krydsene fordeles at dækk tiderneafslut klar til at blive gent af,dR har vien t effek Sognehusets åbningstid. afledkontrols en tjekke med, før - Næsby mod Farum BK. Kl. Paarup. som n til fredagregnjakke ystemer og stjålet i et frækt uneste på,ty- nemtestmer ind i letbanen og får opleDR Fyn. Fyn optimalt mellem mere et afver fabrikan det serne gør for tiden. ten bremser. rsen. Korup sognegård, Korupvej 40, 13: Næsby Stadion, Stærehusvej 31. en uge har e godt Ande I å Rødegårdsvej i Odense. ndels Tirsdagsmøde. bjerg Odense: bedre Sæsonafslutning. med forbi rne i Birke Kl. trafikante eren Stefan vejen kæld sigerikke troede, Berlin.parke ne, man sparat begav mig på vej Stadler ipå velse, som - Det rings er så fantastisk. Jeg Adamsgade - det er second Gammel Korup - Til 31. august: Korup Line jazzband (s). 13-16: n stod tændt, 10: Paarup Sognegård, Solgårdsvej følge. muligt for bilister ling til været da den blev stjåtrafikafvikikke Odense Letbane har be- Plads Komplekst byggeri rd Odense, et vil kunBanegå beløb Lokalarkiv: Forårsgrøde i Korup. at til Seniorhus tiltet og godtfolk. glæder migrojek virkelig til,iikke attogsæt deter blevet færdenforve dag, siger Luidog, række 193 40. reren ntes Toldbodgade 5. skal svinge et af bilen, en ældre mand, stilt 16 med Desuden Det venstre ad Nørre- rundt om Odense af, ville få at en togsæt afTBT-p afhængigman Tir-fre 10-12. været Selvom togtypen er den t har jekte på det øvrige ølge efter en ambulance, som type, Center - ensrettes til gengæld Letba reserv skal samme afsløres for odenseaner- sen-citatet "At rejse er atnepro le- men det er også en historie, Larsen til DR Fyn. es afkryds svej på Ce, ets ○ Station ojekt Der bygges overalt på den RUGÅRDSVEJ som allerede Østre ne-pr 40 fra | 5000 ODENSE gade letba kører fra | byensbegravels væk i odense ligger er.dk samme der , dækk . vejnet, som ne cirka 14,5 kilometer lange glasværk, Havnegade 13 - Til køre mandens hustru på ho- blandt digt til tiden den, der køe december 2019 kan de en, optimeres sydligTil den og ved t ved ei weekenden i østlig retning erenher letbanOdense andet Aarhus, . arbejde kæld som vi kender i byen, ne, siger Andersen ikkerings mandag Odense, og hver onsdag estræGlasværk. og to-kommunikationsaf letbane kning i december: rer i Aarhus, er der tydeligedet måned opdaterer letbaneselsk 31. letbanerutgrund parke et. Han var steget ud for at gi- get, nye peng l- atskal finde selvfø skal Thomas B. er ve", men ikke nde abet som har leverings kerne det vil sige mod lægge sit kort leder af arbejdet. Arkivfoto: grund Tir-fre num10-17,med t så politi lør-søn nye Helthos 10-15. forskelle -chef dronebilrden. Og i den kom-Udgivelsen af satirevågning: i design besked til føreren af ambulan- mer letbanen, Benthe som resten afblev verden ogsåggjor nysgerrige få lov at se, hvilke færdi banegå og indret-fylde for meget. Bedre trafikover Kim Rune tet 6. maj rojek TBT-p 8. 001, er næsten færdig- ning. maj af Gade. del il- er det fanta- kender. Så for mit vedkom- illustrationer Paarup sognegård, Solgårdsvej viden edsst utilfr d bliver Nør- Thriges g mens han var væk fra bilen, bygget. give dynamisk og Skal der weeken lig nen. mende ærger t letba Vestergaard, til DR Fyn. Selvfølgelig og digte, til situatimege , den en med lef Svend Erik Nørby, Humlebivænget 72, fortsætter. Derfor kunLektiecafé. 4.-10. klasse. Kl. 16-17.30: iT Café. Kl. 13-15: Bolbro Brugerhus, skal togets Letbane oplyser 40 - Til 5. september: Børn fra SFO letbai nen Lukkede af derne Hvis man for eksempel Oden- er for at undgå riet Eadfærd. om trafikanternes N person altså sit snit til at stik- tekniske gelig ÆRD byggeer bladet G O vedI Østre skattey G Odense S MBæltsprutten UK spærret heltV til det regade mærke systemerUdsmykningen Bibliotek, Rugvang 40. t viltiden neatblive komme nu testes, sammen mendeFor dersagen selvfølgelig kommer til n atigen pryde letbatager sitletba stisk, H. C.rAndersen har,, erså v/Tarup Skole. I sognegårdens ne primær områStadionvej 50 L-M, Bolbro. i Tarup klubbe vores at Detterkan eksempelvis ske bben andre at on, og ligner med bilen. Ifølge vagtchef Lars Boldklu ion, tenOdensenaboer gæld, at om situat ton den er Montering ne Odense Zübli lende en i det indvendig bliver ren oplyser fortæller se jeg ville Det konservative Folkeparti har valgt A sensorer andø F Ssvej, Indehave K og tinEOdense D M E DS Dskete ebegyn af lever Station ”Historien togsættede. ræskon åbningstid. om Kim Larsen”. V/ Gram, genei med I beN Men at opsætte E ne K kunstg kan ved er Æ R nu E også spisning. ikke og Kl. så 12-16: særlige støjgeer langt, Grævlingehuset, de så manden ikke den person, projektc Thomas ne Variobah at som betydet så meget for byen, udgangspunkt H. C. Andersmå hints også til H. C. Annen. opleve man problem og i kan nkunne n med begynde dæktraditionen vil det står kelse på færdige resultat. Vognene i Odense det lystforsin Marien hef for togsæt t bliver færdigt Karsten Holm. en niscentret, kunstgræsbane at ane

f y e n s s t i fden t s 7. t ino d evem n d-te e anden sal, vde

le ha , og gat Leler var det lernes Muest del på ER.rm hel T isko r s deatil g 2 9 kom . oen kEnTud osti bbutikker elr 2 0 19 rke salen va r helt sti lle MBnæ KiNyborgvej ikk 8. NOVE at me ude de n vie om ind letrie de Ma e all sse s har det hårdt, mens andre nse da Pri ban spidset ho va r ser t besøg, r letb nemhvo ørene foren, ane direkt ber s i den ør lengel Mo sko gen af g s Ha nin ge , fordi jeg vidste, fordele kommende led man skj kom for- Jeg an ær i fie (i te bag So dig nriks ns He tilh ørere, da gru nde afdød 20 0 n eafPribill g af lin Der findes ikke noget 02at der ede t ive sse me letbane. Avisen har undersøgt, d bri nse ller ) e.ogPrihan dat s lerUp folk r Mu del ville være nogen som te gav skr t - 5. november holdt De . um de ilæ a jub Jam rs ud af informatio mi0-å hvordan ldt 30 En hjælpende tets- letbanen påvirkerneller hånd e aktuelt end klima, og rsiLog ive un n e, om ker letb liti ane po n. lk, ffo snakkede omkring bofæloet for letb i Vollsmo se Ki rke. de seneste påvirket a- en des følge af hoi en svær tid ed rag hen rie, og Ma nø- år harfor nen en fik forbutikker rød ise cirk or nca el syn me Fra es uce d jeg sygeh en ian ogs disse stre All å, lukke g e af at række og erhvervsund det er er - ja,nsn videre kunn lesskaber for ældre. Jeg har det er vel r æld re såvel som varer og medlemm Hernæ sor profes pri på Odenses te107, me læs st de et nget da O , drivende store glevæ for Ildfu ber Od uper godt, at deti de en, ska ens Hans nd Pia e og ku var Tage til at øje på ogfører ler ne s Legatfransk - d til at starte regio fra selvevæ tradkfra ikke til Mu noget flere eleversLetbane-surmuleri må ungede ret me ske sådan også komfire andr g. Jeg jelsen Ækvato indfaldsvej øst. dte me optrå og sid nsk steafint fra t ere end re for - Nyborgv sse uld red mf synes også, at der e ese ns digte op på for til. /vol. skole sam let for at hø Hjall et ale fæl gem less vil kab iljøet op, nærm og og der jeg enhe bor De små hit.

Od00 ens e: r er sage 10.0

odense

ODENSE. Odense er Tje rnobyl Kom tæt Hævnen er sød, Jul på letbanen Her er på dem, 02 Kudsk letbanen der bygger mere end Nu kan letbanearbejdet velkommen Letbane- følges med drone letbanen arbejde

be ne dIK TSg ad e

mbu lanc syn ese bed så blev hans bil st om klimaatte jålet n om grøn omstil-

sin mange som deltog til onistisk musik fat teren for tælle om fransk selv i et, så jeg ville gerne deLivet er impressi eske, nn n me e. t skad tage noget særligt ade t ’Et anide Det er Alt ande bat ten, og det debu forsinket. Hans Aarr vise på, hvo at være med i budgettet stedet for at r ikke formået at færdiggøre prodelle mi A/S har man de andre den eve de fåropl om klart, atgør somn læse idigt at lse samt ondt tro under stor står og Det nd Det mi v: ha n rbre ket på parkeringskælderen, me læse gen at ’. Bo som Ven- lerønsket iljøer t liv sætte sig et udenfor surmule, I star læserbrev: Lad være med at bruge menærm jektet til tiden. andeog t, men pasfærre for at det brug nen ikke kan ikke er nog har vil blive færdiggjor at letba kter proje et, svirkning, som det reflek har ståhej. Der blev sager Lang nin butikke Stig hef g, nu hvorIfølge på letstige fly gteratblemer deTBT-c streblichfeldt har gjort. en Det un fører jo ikke tilrnoget reetid med letbane etape et. Denrelle komd kunn ger tilbu først ne e, de altså vil kultu pig Tekst og foto: rune ne vil på g på arealet, hvor man skal er sager ind e arels om besp komm tale til g er om der forsla at ge ind, 03 t er intre gasI på Tour de Ode nse erelokal brug al. taget r- dog også spille sseredselvs kvart tyre. bjerg e i. , siger som helst fornuftig. mer uanset, hvad skriver. Et rødt flerBirke Graik: Petersen Stefan Vi mind banen engang i det tredje stahar bygge Alle rte Ande kanmikkel nog nu se detal komp I Rosen i Soma lia tid har leenfler arks mest gårdclekse jerede billederfra en e op. entrebygikt af Danm t er der store nfl aftorvet kører byggeriet ko France, politikere ogafefektivisering på letbanen letba opttilbu lig nen fiske ande folke derne - billeLutfoto: Styrelsen form dataforsyning og - Alt ster ma For år tilbage var der en del med tal som har forefter længst besluttet denne del. stor melle r understreger, at forsinkelsen opda en der iknyde teres ælder de sen, en d tilfæl ringsk føler måske iljøer gang flere parke i om se Få forve en med personlig måne man et Oden afsked, ntnin i den. med hvor Arbejd ger til at letbanen gepladser, , atharog aselvdet ikke til at kunganis men rer, ne-or kende og røde de letba e indike Sålokal billed har t med og krudtet lokale kendisnogemere jeg respekt r ogi søs ere nærm lidtikke forståelse, e, endogdette fak e med planen, så byen kommerBrug hellere mo blandt andet Eistrup spidsen, på etape to. tisk bend sinsen sidelø dFrank ogs de og å meMogen hele arbej udvik kunnet lingen ke har r, end at Overgade er længere fremm i Odenne måde se til priser andre uden overraskelser. på det bøg e e svale mme ord fra pol mærk enter nils gøre. oto: at n erargum at tione tiden. Arkivf der var utilfreds med omdannelsen svært er g til ser, men det varfærdi i der fra bym Detomkr konservative Folkeparti stiller SØ. vil give lere kund itik ikke ing - men det bliver bakn af byggefelter ing mø er. være dtufors kyldtle flere 04 Ode nog fortigt nse ene der i Ro ski lde. Her mø folk nsråd er fuldstænd regio udebygge r bør fra r på der lige midt i byen vilspørgsmålet, - Letbanen Derfo e.i er t stede vi flere r mi midtbyen.en De har ikke fået ret. Thomas man skulle vente af Årets si-om ikke Normalt -den dag kolos ikke kan køre,kåringen erLør man Det blevet n. inde,være an 7. hvor r, kelse sep kv mete forsin . inform tem 200 isk ld til ældre ber ene og jød i forho ere det børn t, når man skal bof en forsinkelse imod FAKTA, når peng n bå ællhar tid, såer e jeg ess Ansamm B. Thrigeshu Gade er de væk,en og alle byggeOdense med to, tilgå mantil har set, hvordan kab bjerg , kunBirkeetape og Bæltsprutte, der Stefanene ellers tør direk stø stads dt ger rligt, ærge tysalt kan Det e. Dalum Hjall ese avis 66 stor effekt. 18 13 t 66 får så(Dørene 18 58 erl kl. Frok 13 pol ikke00 10. osteve itikerne 06ska sted 14. st- ov t 00ROSEN prisr, punk GÅRDC : det, næ det går med første etape, inden man felter er optaget. Fårho deloc retau denne gang til kørefas HOLM ENTRET besøg p: BEGRAVE ister et særligt l ogs LSER.DK åbnes -kam j med er alle tidsfr n. kl.de dby åoldegrønne 9.45) lfartve r derse stjal rampelyset. Midde Brøn de og overh Her ind OBgade da kt. net , Albani Før i proje på ende en e bliver ma e sig gæld sporen sse i det samle mulighed for udeser es letbane and nde gjord opsug re pisk vering. t ligne område mellem Noge i medie huset Tirsda g 22. januar 2019one bedre og på Statione giver n ved baneg - og bedre retøjerårdsp 50ng ladsen nog bussen bliver fanz et ved det. og prikke. det skaber en smutvej for udrykningskø Nørregade Rosengårdcentret er én af underlag. det og en asylsøgende ken dte, så det s dem, er view hvor bar mange CC inter e forvente ge dej s man så Vi ba gt. hæve isk blev KO en ns Vivian, skatt M ne CAF sti at et, stige É A BU R G ER af og på letbanen. me d pa læ Kenneth Klingenberg det, at vi gør det frivilligt, har også bevirkOG VÆR Den er også ligt. særlig i og jeg, at et par af klubberne pludseligMed t efter lidt tegr vi! de kunne

jal bilen. skete klokken 02.35 på Rødeej nær ved Østerbæksvej. Har ysninger om den stjålne bil, u give dem til Fyns Politi på 114.

48 bolig endnu en but rives ne Letbanelukker: nybor regni ng kan bygges løbe løbsk hårdt ramt af fundam letbanebygge

Sang og musik. Kl. 19: e. kameraer. hos tog, der kører i Aarhus, så er 2017.lidt kortere end dem i Aarhus. til gengæld Grævlingløkken 21, Korup. n indførte ibliver klubbe weeken ekstra gent, tale gælder, at den er sat un- Letban dobbeltd Odense Letbane. i forbindelse medSct. klubbens økonoør bedre mulighed for at stige afog Marienlyst giver Georgs Gilde Odense, HøjstrupbbenLetbane vil påvirke togene ogBoldklu ”sund livsstil”. Senseforedrag. Kl. på. foto: Odense til Odense cirka tre Nørregade bliver spærret ner Det bør dett sidste F yens s tiF t s tidende til- bane på farveliskekstra Han medgiver, det hele økonom entre, nårvangen skærpe - Det handler blandt an- meter Gælden 1. skidt, derogså år frem. F r e d a g 8 . F e b r u a r 2 0 19 evej: Optegning mi mange 19: Korup Kultur- & Idrætscenter, Kløvermos g være kortere. Men n 20, og vej- endens arbejde klokke samti- udnytte fl fredag når man dog først noget rigtig rod, ogekstra side noget eksareal det om at måle alle lednin- dig nens at ligne et kan 57 18) med samt 45 den i kommu 30 gang fra Højlund(65 er i vejbane Sofie 29,2 over syn s går meter i en r en af afdrage lange prenør har nemlig komme togene i Odense en at komme har men n igen skal letbanen varer indtil manhvisogklubbe forventes at gen sohra@jfmedier.dk spærrin hurtigt ger igennem, teste skærme, dobbeltd øge ge skal af udefra. eller smæssi retning det plads på paskvartal ser østgående til 193 passagerer. Der køre mellem 58 11) vejbaner, der (65 45nye skal aflægge ig ydelse ør en halvårl Nordentoft kan fem på hver sibygge på som passager, forklarer er situation, klokken isk uføre og ikke der erklokken 5.00. Philip økonom trykke på knapper og kon- de,år med mere n på vejen, 27. maj kapacitetedag F yens s tiF t s tidende phino@jfmedier.dk - Det er en træls dog kun siddepla end der i Aarhus. dser til og 24 på hverdage. I weeksom Gram. afrapporteringer. kroner, Det Thomas 2, og dervedgen gælder både ser til letbanens forløb. trollere funktioner. Sene- gørpå cirkaer65.800 sine afdrag. en del af RingSpærrin Der erhvis endnu betale forstå, n: then følge T i r s d a g 1. o k T o b e r 2 0 19 ikke lavet det både nemmere atind Odenses godt 60. illustratio jeg kan ender skøretøjer simpel Lokalskribent: begynde udrykning i de såletbanet til at - Vi . vil r og slutter t vil især kunne høbruges kantion Arbejde så det motivere flere bilister vilaf Mike ogsæt a- Rasmussen, underlag, klubben skal regne ensiger en kørefast køreplan 40 42 44 68 el fra NørregHelge medMike Den spekula for letbanen udkørs e forsynet og indAlbanigad på , e, her kørslen udog på om vej skuffed syd en er styr time Middelfart får ringvejen senere. på nogle de benytte cé bliverter. dk når der skal fjernes asfalt med i, at grønnetra heras@fyens. Letbanens res, ige budget ud i. ikke bilifremtid at slet dog derfor, Bech betyder sin og ved de, ien, Letbane ns relativt nyvalg- Bech, der dog står n og på økonomcentrum. OdenseKlubbe fredag aften og natten til lør- Jeg kan slet ikke forestille viklinge som g: skal til og fra Nørsdæmpnin dri- ster, til atHastighed er i standErik Bech, der i egen del af ansvaret. Bisættelse Asfalt-fjerningen forvenKim te formand Mike Odense: Med en byggeplads vi kommer til at sidde i så de bådeBøilerehauge Hjallese regade, må køre via Jernba- dag. be- boligveje atEnkelte Mortensen - Det nytter noget at stikke mig, , der er ter-ag FRA tige ve klubben, men også 9.400drone KR. r. Den efter den manhan. stigende og Slotsgade. For at tes at være færdig cirka klokfastslår n, april tog overStation mere end 14 kilometer oplever ennegade situatio den er lavet af jeg for , råd- ørsel som følge lang, er det flamingopap mellem benene lørdag. lånet tilbage, siger smutvejsk til tale natten hået ken A��� omk. ��� Jegind og ligner mere et lille nyttig egaJane geårige formand Anders W. halen nd t at Jernban have Rådma frem til et opdateret overblik Bøilerehauge trafikmønster Bøilerehauge siddet i bestyrelsen de af ændret komme n. flyb�d�mand�n - og det har krævet en særlig over, Claus hvor Markvardsen Berthelsen, mener dog ikke, har langt arbejdFå ber, at sidste punktum i sa- mande tiltilsendt letbanen. godt din begravelse har omkring et begravelse jeg begent så år, Heste15 lig Boldklu vil Erik ladels seneste Efter planen fra Trafik-, Bygge- og �red�kk��! Mette erBedemand vilje nået. Det har Odense sidste Jesper Mads og at tingene at det vil gøre livet alt for surt. sat, Eriksen Hastighedsdæmpende nu er Tarup-Næsby BoNæsby-Søhus Letba haven en hjælpne klar over, hvad der ske- gen til i ligstyrelsen at få lov til at Skree lyst være gældfri Marien jm@fyens kraft af de billeder, som - pårørende Andersen Risvangen flyve med - Vi har løbende overskud været 10,56, til at køre, som de ben Odense Bogensevej r .dk NVN tiltag skal bringemængden Odense en drone en dronen i Parkering påtager mig min del af komme en og Jeg te. Oden hastighed og 2049. Jette gang Haahr se, år han i fordi siger om nu, netop der måne er strenOdense den leverer af hele ge på driften skal. Hun siger, at det af biler ned. kravBedemand til sikkerheden, når man banestrækningen fra Tarup Sydt. Det er umuligt at spå om begravelsedanmark.dk tilføjer, at det, medlemmer- ansvare Cente r vil flyve begravelsedanma rk.dk 56 • 5270 Odense N •Middelfartvej enOdense tilBogensevej 88 med Hjallese Statio Tlf. 66 17 28 81 · Rugårdsvej droneVi et område, • 5200 fremtiden, men det er muTlf. 65 32 18 158 81· 5210 Odense NV Tlf. 63 13 11n.32 • www.bgfo.dk • Mail: hvorservice@bgfo.dk der færdes mennesker. Nu kan ligt at have alle andre - Det, at vi gør det frivilligt,

Letbane får grønne smutveje for udrykningskøretøjer

RUSTBESKYT DIN BIL

sender bilister på omvej ekspert:

Fyns ke sm HVERT 4.ed ÅRe svejser skmed ur ere, som udtalte, at hvis e borg r nø re anebrugt på velep tr letbblev en ve ed ha ene til Ko l peng at vi letb på, r sikre rakt oe være 9 at ntan eb enm B s st io ne r færd, havde de ikke noget imod at betale lidt 10 var for blød11 mere i skat. Men det virker, som om penge-

34

forventninger, og også se billeHospital - Vi betragter vores drone derne og på den måde af en det ocenhar også bevirket, synes jeg, er en del flyvSyd Casper rtvejBach følge med i ning som Middelfa Anderdet har - Men belægningsrpr SDU og SDU Syd/det så kunne ledes hen oversen, et pilotprojekt, hvor vi under bygningen af letbanen, rne pludtiltag under fast køreunde samlet pakke har rlagHospital centerc hef i afRoseng Campus eal. for Odense tester mulig også fin før. Det letbanear ård- at et par af klubbe og fra omkring klokken 12.00 til Letba grønne mellem der skal være hederne for, hvordan græs, en "Sikring af fremment På lørdag støder OB ne er begyndt at lægge overskrift engage Odense rkr@fyens.dk tidscentret. mere Når føler Han 15.30. aldrig Nord selig følger lsen klokken sporet opfatte billecirka ad efter vores man kan anvende drone letbanesporene. kommelighed under byens y sammen i et topderne ring Brøndb ud udeserve for klubpå er r et til r kort. Mulighed ende Ørbækv overstasidste nærme vil i n ej, hvor man ligesom i det. Og var problet for kampe Det visuelle udtryk som Cortex det, vågning af store bygge vej, ænværet er på rlag transformation". , der Letbanen - Når nu vi alligevel har af en kamp på stadion punkte lave fast køreundenaboer projekter. med, atment milgrønt, som det er AtLæs stor del det er den otteglæen første anvendes i Ikea Park nogle meSamlet og Bilka Aften pris: 4950 af af brag engage mere måder bliver k ne vil politiet ledsage fans get detalj påderfyens.d han.trafik- dig fremstå på mange drermet, siger også, at erede luftfoto, vil vi gerne Det er mig bekendt aldrig gjort på i Bolbro, og inden da bliver sig, De 2,9 milliotanken på hele letbaneruten medfører letbanens 26 stationer, der kroner.ns der siglioner til letbane e i Odense. forholden komme. det. mulighed for udeser, så stort et anlægsproje OB og Brøndby ud som en forventer Odense I 2019 undtaget i den inderste by- bedre kroner er afsat i budgetade omdannet til fan- fra både kt i Danmark slags bonus, stille dem ner Nørreg bliver ing. kulfærdig. En af konsekvenserne er,oversku og Jeg varelever byog Den kan for fungere næsten vering nd d anr til – og slet ikke over ikke resteRådma Bilka hvor der laves en et midte, Center fans til stadion. rådighed for nysgerrige Tennis vil være tet for 2019, mens de vennde bymæ tilrejse køretøjer nogle steder de ssig der at for rednings bebyg zone som Fordi testmod te, Jane siger Casper Bach Anderog Ikea ■ Markedets Mest Miljøg. Men under Odense de øvrige kroner Og den .belægnin turområdet eli for kroner tet i fremtiIfølge Fyns Politi forven- vores hjemmeside. Her borgere på gelse, siger Steen Lykke. cirka 50.000 letbanens tracé, rende 5,1 millioner mindre på vejkapaci stationer, og er vil der gemme sig et kan benytte senl-og findes vil vi derfor græsset tilføjer: fra midler, der henharover, andet lettet man at fra Vestegnen. blandt Du kan se de seneste drone også og det Jegind (V) den,det at der venlige produkter. for, HolM, tes det, at mange Brøndby- over en gang om måneden fremtrods tilhar gør det og dermed ikke i nødstilfæ , som og Mobilitetsfotos fast underlagKAi i et stykke tid kunnet fra Trafik-ne Fyns Politi forventer nemstårkunder - Vi har lægge fra september se videre benytte cykelbetydning for mulighederne indtil tennisatUnion Foto: Nils Svalebøg allerede, de behøver d For Fyns en leatennissporten gskøreere ankommer med det seneste billede op, ForMAn ret i muligt af hele den 14,5 kiinveste for udryknin tilhæng blevet hurtigt er y-fans frem planen. Byrådet skal nikke Brøndb arealerden komme mange skal første at at og for lig, letbane fortove, læskærm og at stier n , hvorom bliver et supple■ godkendt Med o-fejl af lde at benyti det ventes i nødstilfæ omkring mid- kan zoome meget tæt hvor man lometer lange banestrækning på tøjerng har leveret på sit løfte allerede nyer.belysni endeligt ja, men for toget gskøretøj forvenfra Det udrykninle medsingafta Odense friholdes. til ikke design me ne på og få et odenseletbane.dk ment, der som ogfåskiltning efterer kanentrække blevettil at vil ankom formsag, nye entret være tennisc at der på to te det grønne område Ali godt løsning, kunne en fordel /dron teknologisk institut en indbl . Men være at efoto ik dagstid især e. i tes status på det aktuelle . og op hallern gøre det let- smutvej. Statione ddagen ved eftermi kunder til. By- og Kulturudvalget testet. Rosengå førstnpå rdcentre De første prøvekørsler t forventeFyns s at blive større veje skal det , fordi udeservering som envil at køafpå løbe rundt. de lørdag væ-arbejde, fortæller Steen Lykke, tekPoliti i længden Efter med tog planen skal det faste banigade er kloke planen i enstemsom på letbanen godkendt arten, Casper kom. Foto: politi-, brand- og redBach Anders til kampst på letbanen forventes Christia n Nordholsynligt at se, attravle ■ 30 Års garantiterereforHolder en peDenne gt station er glædeli bliver, imed - Det frivillig etableres på Mid- der vurderes at kunneger lighed at begynde til stede i gadebille-nisk direktør i Odense Letbane. cykelstier, re t hele baseret at kommepå underlag nye vejbaner, detdskab at lavetop ningsman arbejdet på, mighed. e er me på tale. atLetbanen næste forår, og letbanen 17.00. det store ken Albanigad parkemed - ifølge På rettet mange får åbner Det areal efter andre, og bredt porten er blevet delfartvej såvel som på Albabygget meter nu vente under firma er otte tenniss et faste før, frem, står de s klar et både med Dron Bagefter n hurtigere det kraft? gang. eFyn fra til brug i efterå Løsninge arbejds og byrum i ringsan fortove ■ fotodokuMentation del af de mange mellem tidsplan - op EnH.stor nigade. I særlige tilfælde ved ntorets Blichfeldt Hjallese letbaneko ret 2021. a- læg alt iting. Man t af By- og Kulturre læskærm anlægges kan må godkend svis med letKværndrup, som hver måned siden spor deatiher et pare eller lignende vil køreunderlag i letbanetr e. bare. Foto: Rune påmed letbanens til, klar holder. Jeg ogvejarbejd - Det og Nyt i decembe 2020. les i Nørrega- kampen. Fortrin 04 Ugeavisen Odense kanr trække Der folk bliver ere, udvalget. på Albanigade og på OUH dog kun adganglystcen- fans vil forsam at Marien dialogbetjentenytår har fløjet over letbanestrækkonstat delige almindelige trafik og- céerne har brugt den megenken stykker fra et i at etablere andre ind består fra afspærr motorv Fidusen være ejen og med ninge til statione n med en letvægtsdrone, Tirsdag Sofie Ejlskov Hugger fra kunnet østsidenløfte op- de, som vil 2019 ikkenhar /FS 15. januar veste. den her – tret der Af Kenneth Klingenberg letbane gøre på get tid på det, men det holsigRoseng er de ifølge forbi godt lade ikke ligner de sædvanlige, årdcenFuture innovators. i øvrigt Rugå Østre Stationsvej til Asylgade i gule tæt på indkørsl soehu@jfmedier.dk en til man ikke kan drive det tret, en hyggelig og lærerig dag som del af rdsv ej 2, 5000 Oden siger hun. havde de helikopgaven, for teknologi, kek@f der. Det kan vi sagtens. Jeg vil ligt, hvor det så bliver cenyens.dk (højre) ikke fik vækket en skjult interesse måde. Rosengårdcentret fra selvom sofia thorup (venstre) og ida Lystlund og ”den analytiske” type. Foto: Michael Bager Holkebjergvej 62 elig er ærger- kommercielt, men det kan trets ”den sociale” selvfølg time, en det opgave varet henholdsvis - Prøv at lægge mærke sige, turen dstesten at har lokke personlighe Tidligere folk Ørbækvej. til dnintil, at gæsterne mere ind i underhol har Aafart to. Odense den når at n, varer stå år i af og lægge vejen forbi i forbifarte der ikke er nogen5250 meningen, at Opera på men SV skruer Odense Mathias Banke i. Den Fynske Opera gen. Det erForventn ingen er, at scene for entret. - Man behøver ikke kende eller dannet butiksc masba@jfmedier.dk Det ser godt ud uden alle de Åen skal være en helhedsoplevelse,1100 ften i august. de kendte klassikere for på en sommera MilliO mennes menvil kunne ker nOrdr hver dag tilskuer, E Til kun er stå allenyde - Isoleret turenser i i hvor www.��������������������.�� før,vierfrem des med tilman ikke skruer, siger Vivi Larsen lykke Har man ikke taget set er sandE kan at kunne man. Operaen n. Man atmusikken oplevelse på, . af her, delpå og enbjerg 1200 også Enhver, der på en tilfældig sommervil rsen. stå man af. letbane Er Ande n, begynde. og at oven ruM-sMEdE sted og særligt i forbindelse med i detBirke år et godt det komStefan i nærhe- ning ned betyd sigk Hun er konstitueret direkmere interaktion mellem sig selv, har forvildet forvente dag er en, værd, meoperabåd omis på r en oplevelse prisen for det er mer økon gengangehele udviklingen af omndle naturen, direk-LETBANE forha KILDE: ODENSE at og gæster, meddeler nyeng Odense Å, har hørt forbisej- en r af sangere den Anche at der burde have været stillet tør i SanderJonas opleve. at Skytte. nyt um Smede- og noget ner Morten hel- der . herude, siger Casper rådet man ikke skete sang. Er musik det tør i Odense Aafart, Morten Skytte, Zübliogn Odense Kommune erkender, lende somm Smedefå,oghvis ville i år besluttet at inddrage e mellemfrist - Vi har i år vil Opera på Åen vare to timer. Maskinværkst ekstraarbejde,Sanderu g yens.dk ed, hvor jany@f Bach hun Andersen, som tror på, dig, har man opsnappet operasan økonomiske krav til at overholde den vigtig mPR-foto. Maskinv større e ærksted ndels skal viser rundt i en mindre værkfor forbi i - Der er tale om en melle lave at de mange arbejdspladser t måtte har tBt. ved eren sager ælder Lang ringsk Stig et parke tocifret hef på et millionb TBT-c dækk stedshal. Den indeholder et eløb omkring ing Park, på universitei Cortex rakten omkr kelserne på bygRune Blichfeldt næste år, lyder vurderingen Odense Kommune frist i kont e: I det tet ogalt glimt af, hvorda selvfølgkend Odens også, at kontrakten med forsin fremstille i alt 96 læskure tilArkivfoto: nils svalebøg elig isærer n bybille på Nyt som norm rkr@fyens.dk Odenses kommende letbane. OUH vil smitte af på lowet af fra Fynbus. t. i Odense komm den kommen- TBT-projektet, er have in- gerie til atover e se man burd vil n Zübli med Centerch havef Casper kunder Bach Anderse i Rosengårdcentret. k. Så man ud, når grave- og vejarbejde nnogle - Det er klart, at det får indkritis glæder fået er sig har over Virksom ikke n til letbanen heden kan Zübli har man tidligere Helena Holmenlund i om kommer til at køre forbi og stoppe ved overveje, ver mod øst tidChristensen bliver Rosengå Odense: I Aarhus har det vist flydelse den dag, man g, deholdt større bodskrav erstattede mrin t af leveret vil hantet beky k- rdcentret. n kan mod til Århus' noge vej, re proje hehoc@jfmedier vejarbejdet Arkivfot forceskure .dkspor, letba-kompensat de ikke Hun kan se en klar idé med arrangeme atVolder Vibeke En passagekomme e o:for ion fra i retning peng fra stationld med andre robotter, og i en anden en til fristen for, hvorsammenår en netog - og smede Odense som robotby. sig, med kræv at etbyens helt andet perspektiv halvandet i forhold tilsiger letbane og er den eneste ve folk nesehjerteovererbar i letbanen, centrum. forho di de kommer programm . lille en de får k forståakten til I at lighed mærkes. workshop kontr og et Beboere e med blikket Banke på Ve- ne fra naboer Mathias laved vi trukk - Det her giver de unge teknologis til man har Jeg håber, at de løfter ld da måle temperaendt på tingene. at forho barn, andet i Omv kone et læskurde ng til blandt tet. robotter. til laved Letbanearb løsni computer er.dk danske gamle til forhold letbane der til i en letbane er og ejdet rings langt masba@jfmedi virksom dyrebidrage de er Niels digitalt vere, godt kan Agerholm. ns de parke både i hed else rådgi Det betyder altså, at bi- stre Stationsvej påer arealer med bag Ikea vil gerne vil eman klar over, hvordan bliver ndlin i Roseng når ård- etogså forsat tur og hjerterytme. nye kompetenha-dækk Mens forha kunn beperron nye teknologier, fortmed, at vi centret til, De tager herfra med nogle udeser- noge er, Det til det forslag som står i takt ld samfundet det har komMenvest letbane i forho regennem gang. hjulpet at holde den kørende at de kan t fra end hari en vilatifinde be- skal også , atdisse Eleverne betydet vi lære vi har gøre vejen fra letba- skulle prenø hat -læskur i gjorde det! Hvor er det fedt! Men lister, n. entre derren nogle e.bilister skal mod cer og en digital dannelse, der gør, Zübli medvejendempå ve adgang til måske sætter hun.tet, overtrakt Og selv færdi deres kunom mang:pra- guider ude på p-plads indkørsfra to eren vering. være n, sioversio er afslut kæld hvordan man øger sikkerheden omkring en kommer ndrenn midt Begejstring beZübli få på gulvet. steder i med forholde sig mere kritisk til teknologie n villenestopp lidt om et og ind regnet. kelse De dem selv arbejde et.virksom i centret så ler med, at det altid de lære adskillige forsin Kan ne ihar blive dyrt nde og så skal lille, tohjulede eDetkræv se, at re, på harerne, letbanen, at bruge Vestre Stationsvej, havd inden deres givet vurde de ge, lige de Rosenløb, skal ud heden perio ger hun. de ler, lset lige er men godt Krudthusga udbu klassevære mend af siger e Odense-virksZübli Ud de n. Casper og gulvet laved ad let og Bach hen kende. som omhed at mune Andersen, gårdcentret muligt. - Da man bedre farer to meter en Kom skole driftsrobotmægtig se enkelt og en - For eleverne er det en anderledes Oden ojekde årlige Odense, vejr fynske skolerer vejer Tager i mulighe edstest, Roseng og man ne-pr nu udgangspunkt I alt har 28Faktisk kommer de e personligh d årdcent parletba for at her ligner der de at der for på af, ansætte ret, lavet en en interobot, har får omkørsel. så ng Vi til er anden piger telse en af Den også der tilføje skal ne tydni om- den har haft llige klasser ud ende dag, hvor en opfat og kolliderer med Blichfeldt Runeten var

gru nd , og lid eligt ner der sig et ubryd tre de em ell im godt konsulent møns ter t BolBro: Mandag gik e rute fra det ektOdense ntre dir be og g n e rti ne hu Efter at have bygget læskurene til , ma Ro c nem er. En . mennesk NOVEMBER årdÅrhus' letbanes stationer gentager sanderum smed8. og e ens g Od af m succesen i Odense. Før julslande n Letbanes entreprenør i gang tru Fo ecen og ge Mask til e eli invæOd rkste d e via Vollsmose ens Ro travlh de firmaet en ny millionordre, og produktionen af de i alt skr iver de mennesk stlige rdø kommende letbane giver no96 vel skure kri til bes den er ed, lyd sorte an tal på såd med at anlægge sporskifter bund linjen og flere håndværketerefærd et liv som 12 r ense Zoo. Nogenlunde ove dæk i Oden igt se-væ Od rkste til det. ere n fal- omkostninger ved nd vid ået at aflevere ne og hul, løst bund ne. I netop et i tbatanke inder forsv e Le øren Züblin har ikke form renUNDERVOGNSCENTER ensteknisk e Od Entrep Ifølg på får du ikke ler emger. og etablere andet pe talin eta ha sbe be den bod an re og FYNS ApS stør lige ing 13 Ifølge ekspert fly gtn Universitet per alligevel for sen af den mu , skri- fra Aalborg tiden, men slip ord e end ros e ban Åen parkeringskælderen tilPubli på . let a rklasse. nen. ned lle erder letba tie på bejdudstyr raarerligt risikerer Odense at løbe po i ten rundkørslen ved ekst kum bliver en del af Oper der erlevelse, identi- fo i en ov ke uvæg den stor som nerind Vollsmose mø Fakta 14 fået forhandlet prisen på en ræk man dog har f -che TBT ekstraregning for den løbende af an ma n som fo Ven pol Odense Kommunes letbanereserver skal dække forventet ekstraregning på 180stra millioner kroner. letbanen bliveren otte køretur med tet og drift itikkan godt.dk Højstrupvej/Møllemarksvej hvord ern .Årsagen på eman se yn sører,enatså ste TV 2/F enresAnd hvad Og ver ers er 15 en der og di byens Jan letbane. Præcis for som e det er sket Hei n, i tma bye af nn måneder forsinket på grund af problemer med parkeringskælderen under TBT-området. Ny dato for åbning: 1. september 2021. ten rt gab til lytter- til sto nø dvendig vis må m etOdense tidl ved Idrætspark. Arigesom fly gtn ing egne r lige reden fors Aarhus. Men Vi ha ge Odense var Kommunes man sm Tja, inis - itis et? løf ter indvi r Car ver blive l bli Hol n når st ele ODENSE 4-5 og nen, pol letba byd e k hel at , g fordet har bru nok akt talBlomster tegner et merepå optimistisk billede.har drejet nøgle gt. - Ikke skarp red øratitho vt lan bejdet gør nødvendigt ma rel elite nyborgvej sViFun 16 eldin kes g,esom luk kan tale foromde t, det lukke nye srute,r som buallere Ven er en stre ruten på e bar kern e butik ikk af er e ban let Folk på dettetFyn . Enske Sæt ikke til17 de at spærre og udkørsel omsætning ermedmere end halveret, liggen emøde esikkerhed. siger indeh veres letban i indFye som at udtænke ns r, stift ktu dage indtil maj kan bilister på en af18 stid tru1200 er i fire end rasgjort arbejd inf leverbli me mest skolee die fasthar for hus ligt ing umu i Omkr t er en et det til De atletba måtte s. ammering og idéudvikling. en tte omvej. progr ggeri 19 salg de fly andet neby t ler. køre d bland til før ducentrale veje i Odense se fremdi Ode an unge nse de r orm fra den nordlige del af Mølucere stf Fot o: MichaeThl om introd ators, der er næ der giver letbaneopgravningerne lige uden fo Innovsen Futur Bag oveJen Sk aser - Jeghar hartalt vel været til det her 41 år, siger me mange at ierne adet er nu Og TV-stså . frem aleansvar. lok lemarksvej indtil slutningen kom den til 20 kund , r bare et super festfulde Flere butikker på vejen melder lse yre est gsb elin afd ns folkmed rke emøde i Lærkepa af januar. mig 21tre eller fire ganrelle tilbud. keligt event, som nn.også at lukke flere kultuRune planetio ge nu. Det er et utroligt kunder ind ad min forretbyrådet bearBlichfeldt

9510

synes føler mere engagement i det. Og i sidste ende er klubengagement en stor del af det.

kek@fyens.dk

FYN 10-11

ens Lyngby:

statsministeren

Bøvl med p-kælder koster dyrt for letbanen: Forventer merudgift Ode nse leTb66171300 ane - vejarbepå jde180 millioner kroner skoleelever giver en hånd Central vej ensrettes i ire måneder Rendttorff, 59, med letbanens sikkerhed Per Lyh ne, 65, Odense:

Ik

V

Et team bestående af Dan Arkitekter og Sweco er u konkurrencen om at gen

Kirken o


PEJLEMÆRKER I DE KOMMENDE TO ÅR PRIMO 2020

Den første letbanestation i Odense forventes færdigbygget.

PRIMO 2020

De første letbanevogne kommer til Odense fra fabrikken i Berlin.

MEDIO 2020

Kontrol- og vedligeholdelsescentret i Hjallese forventes færdigt.

MEDIO 2020

Det sidste anlægsarbejde på omgivende byrum bliver afsluttet.

ULTIMO 2020

Sporarbejdet forventes afsluttet på den sidste strækning i TBT-området.

ULTIMO 2020

Keolis forventes at begynde at ansætte personale til letbanen.

PRIMO 2021

Letbanen skal testkøres og derefter køre i prøvedrift i en periode.

ULTIMO 2021

Odense Letbane forventes at åbne og gå i drift.

Indhold og layout: Ansvarshavende: Tryk: Oplag:

42

Thomas Juhl Bruun Benthe Vestergård Deslers – Grafisk Hus 100 eksemplarer

Fotos og illustrationer: Odense Letbane Niras Lasse Olsson Kenneth Krebs


43


odenseletbane.dk 44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.