Page 1

folder ellen_Layout 1 08/07/13 17.07 Side 1

Anne Marie Carl-Nielsen på danske museer

Syv relieffer

Anne Marie Carl-Nielsen er repræsenteret på flere danske kunstmuseer. Størstedelen af hendes omfattende livsværk findes i Carl Nielsen Museets samling i Odense.

Kopier i gips af relieffer fra Ribe Domkirkes porte. 1921 Sdr. Stenderup Kirke sydøst for Kolding

Andre monumenter af Anne Marie Carl-Nielsen

I 1903-04 skabte Anne Marie Carl-Nielsen tre bronzeporte til Ribe Domkirke. I 1921 skænkede hun Sdr. Stenderup Kirke syv relieffer – støbt efter modellerne til reliefferne i Ribe. Fra Ribe Domkirkes Hovedport har hun hentet to løver, som i Sdr. Stenderup flankerer hoveddøren i kirkens skib, mens fire vredt udseende evangelistsymboler ses under pulpiturerne og på korbuen. På kirkens nordvæg ses et motiv fra Ribe Domkirkes Kathovedport; fem scener fra Kristi Lidelseshistorie.

Spredt ud over hele landet står Anne Marie Carl-Nielsens skulpturer. Af monumenter udenfor Region Syddanmark kan bl.a. nævnes:

Rytterstatuen af Christian IX (ill. nedenfor) På ridebanen ved Christiansborg Slot i København. Opstillet 1927. Musikkens Genius Carl Nielsen-monument på Grønningen i København. Opstillet 1939. Havfrue Opstillet foran Den Sorte Diamant i København i 2009. Dronning Margrethe I Udført efter kunstnerens død efter en gipsmodel. Opstillet i Roskilde 2006. Dansk fisker og redningsmand Skagens Havn. Opstillet 1932. Egil Skallagrimsson I mindeparken Skallagrimshaven i Borgarnes, Island. Opstillet ca. 1968.

Sdr. Stenderup Kirke ligger blot få kilometer fra Anne Marie Carl-Nielsens barndomshjem Thygesminde.

Mindesmærke over pastor Mørk Hansen Relief. Bronze. 1899. Skamlingsbanken

Pastor Mouritz Mørk Hansen (1815-1895) var en vigtig talsmand for den sønderjyske sag omkring 1864. Mindesmærket, udført af sønnen, arkitekt J. Mørk Hansen, blev rejst i 1899. Anne Marie Carl-Nielsen udførte portrætmedaljonen. Relieffet og medaljonen var to af hendes foretrukne udtryksformer indenfor portrætgenren. Vennen og kollegaen Niels Skovgaard (1858-1938) gav dem dog i 1903 en grovkornet kritik:

”På tur med Anne Marie Carl-Nielsen” er udarbejdet af Fyns Kunstmuseum og Carl Nielsen Museet i anledning af kunstnerens 150-års fødselsdag i 2013. Folderen er en del af Kulturregion Fyns Projekt Kultur i Bevægelse, som er støttet af Region Syddanmark og Kulturministeriet. Læs mere på www.kulturregionfyn.dk

”I så flade relieffer, at lave fritstående øjenhår, synes mig, for at nævne noget, splittergalt. […] Måske den mangel, jeg mener, der er i Deres syn, kommer af, at De ikke har forstået, at relieffet i sin natur er såre langt fra statuen, men i familie med maleriet i den henseende, at det er en fladefremstilling, ja fjerner sig på en måde endnu mere fra statuen, som skal ses fra alle sider, idet det endnu strængere fordrer at ses lige forfra. Havde dette under arbejdet stået Dem rigtig klart, så tror jeg ikke, at De havde følt trang til at lave fritstående øjenhår.”

RIBE

Tre bronzeporte til Ribe Domkirke Monument. Bronze. 1904 Ribe Domkirke

Som et led i restaureringen af Ribe Domkirke fra 1882-1904 blev Anne Marie Carl-Nielsen inviteret til at skabe tre bronzeporte til kirken. I sommeren 1903 tog hun fat på det enorme og prestigefyldte arbejde, hvor hun viste sin dekorative kunnen.

Nordre port

Nordre port rummer de enkleste ornamenter. Kornakset er et spirende symbol på troen og mennesket, mens bølgerne er et billede på Vesterhavets utallige besøg på kirkens port. Samtidig er vandet et frugtbarheds- og livssymbol. Portens dørring har form som et tyrehoved – håndtaget som en engsnegl.

Kathovedporten

Kathovedporten har navn efter dørringen i portens midte, et kattehoved fra romansk tid. Ovenover ses fem relieffer med scener fra Kristi Lidelseshistorie; i midten Jesu indtog i Jerusalem, øverst Judaskysset og nederst Maria Magdalena, som vasker Kristi fødder. Anne Marie Carl-Nielsen inddrog ofte familie og venner som modeller, og i korsformens venstre side vifter ægtefællen Carl Nielsen, sønnen Hans Børge og hushjælpen Maren med palmeblade, mens vennen og kollegaen Niels Skovgaard rider ind i Jerusalem på et æsel. I korsets hjørner ses hoveder af apostle eller evangelister, mens portens håndtag har form som en påfugl; et symbol på opstandelsen og det evige liv.

ANNE MARIE CARL-NIELSEN Værker i Region Syddanmark

Dronning Dagmar

Monument. Bronze. 1913 Riberhus Slotsbanke Monumentet skildrer Dagmar, der spejder ind mod land for at få øje på sin brudgom, Kong Valdemar II Sejr, som hun blev viet til i 1205.

Til Hovedportens lodrette midterfelt har Anne Marie Carl-Nielsen valgt motivet Himmelborgen; et billede på Guds rige, hvor de frelste samles. Ved siderne ses de fire evangelister, hvis vrede ansigter knytter sig til voldsomme syner fra Ezekiels bog i Det Gamle Testamente.

Der eksisterer kun få historiske vidnesbyrd om Dronning Dagmar. I arbejdet med monumentet måtte Anne Marie Carl-Nielsen derfor ty til folkeviser og fortællinger. Ifølge sagnet døde Dagmar i barselssengen på kongeborgen Riberhus i 1212. Sokkelrelieffet på statuens bagside afbilder hendes død, og sorgen over tabet af den blide dronning gennemsyrer hver figur ved dødslejet – fra de sørgende kvinder til den læsende Liden Kirsten og den knælende Kong Valdemar, som trods et voldsomt ridt tværs gennem landet er kommet for sent til at tage afsked.

Datteren Irmelin var model til portens havfrueformede håndtag, mens datteren Anne Marie lagde ansigt til den vrede Matthæuskerub yderst til venstre. I sine barndomserindringer fortæller hun:

Anne Marie Carl-Nielsen brugte Anna Bjerrum, en kvinde fra Jernved ved Ribe, som model til Dagmars ansigt, mens professionelle modeller lagde figur til dronningens krop, stående på et trappestillads i kunstnerens have.

Hovedporten

På tur med

”En dag kom jeg fra skole og havde været oppe at slås med drengene. Jeg for rasende gennem stuen, hvor moder netop stod, og det blev så den vrede engel.”

Fyns Kunstmuseum Carl Nielsen Museet


folder ellen_Layout 1 08/07/13 17.07 Side 2

På tur med Anne Marie Carl-Nielsen

FYN

Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen skabte en række værker til det offentlige rum. En særlig koncentration finder man i og omkring fødebyen Kolding, i Ribe og på Fyn. Med denne folder kan du gå på opdagelse i hendes mange skulpturer i Region Syddanmark.

Fra efteråret 2013 kan du også downloade app’en Kultur i Bevægelse, som guider dig rundt til Anne Marie Carl-Nielsens skulpturer i det fynske – og med app’en Historisk Atlas gå på opdagelse i hendes værker i hele Region Syddanmark.

Kender du Anne Marie Carl-Nielsen?

Anne Marie Carl-Nielsen f. Brodersen (1863-1945) er en af vores mest banebrydende, kvindelige kunstnere – en ildsjæl, der hverken lod sig bremse af ægteskabet med komponisten Carl Nielsen eller af at være kvinde og mor. Som den første kvinde udstillede hun på Den Frie Udstilling i København, og hun var med til at oprette Kvindelige Kunstneres Samfund i 1916. Anne Marie Carl-Nielsen var overvejende naturalist, og hendes utallige skitser i voks og ler røber en utrolig iagttagelsesevne. Eftermælet er et imponerende livsværk, der bl.a. tæller en rytterstatue af Christian IX og tre bronzeporte til Ribe Domkirke.

Find værket

Fløjtespilleren Albanivej 15, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
 Portræt af Carl Nielsen som ung Lumbyvej 64, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
 Lazarus' opvækkelse Kirkesøvej 20A, Nr. Søby, 5792 Årslev 
Portræt af Alfred Povlsen Højskolen 1, 5856 Ryslinge Gravmæle for Thorvald Aagard Højskolevej 2, 5856 Ryslinge 
Uffe Adgang fra Grønningen, 6000 Kolding 
Bacchusbarn med druer Adgang fra Torvegade, 6000 Kolding 
Lazarus' opvækkelse Haderslevvej 38, 6000 Kolding
 Gravmæle for Niels J. Petersen Clemensgade 19B, 6000 Kolding 
Monument for Charlotte Trap de Thygeson Kolding Landevej 43, 7000 Fredericia
 Mindesmærke over pastor Mørk Hansen Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund 
Syv relieffer Stenderup Kirkeallé 1, 6092 Sdr. Stenderup Tre bronzeporte til Ribe Domkirke Torvet 15, 6760 Ribe
 Dronning Dagmar Riberhus Slotsbanke, 6760 Ribe


5 7

8

1 2

1. Nr. Lyndelse 2. Nr. Søby 3. Ryslinge 4. Fredericia 5. Kolding 6. Sdr. Stenderup 7. Skamlingsbanken 8. Ribe

Portræt af Alfred Povlsen

Bacchusbarn med druer

I sit arbejde med monumentet Fløjtespilleren har Anne Marie Carl-Nielsen indfanget den sans for naturens stemninger, som kendetegnede ægtemanden, komponisten og dirigenten Carl Nielsen (1865-1931). Fløjtespilleren lytter, mens han ser over mod markerne, hvor Carl Nielsen som dreng vogtede køer.

I skolegården ved Ryslinge Højskole står en granitstøtte med et portræt af højskoleforstander Alfred Povlsen (1852-1934). Anne Marie CarlNielsen havde kontakt til stedet gennem Carl Nielsens venskab og samarbejde med komponisten Thorvald Aagaard (1877-1937), som var lærer på skolen. Ved afsløringen fik portrættet disse ord med på vejen: "Bronzerelieffets umiddelbare lighed [er] ikke [...] helt overbevisende, men jo mere vi fordyber os i det, tror jeg, vi vil finde, at det er lykkedes kunstneren at give udtryk netop for noget af ånden i Alfred Povlsens gerning.”

I haven bag Kolding Rådhus står en livsglad bacchusdreng og hviner af fryd. Da skulpturen den 31. maj 1933 blev opstillet, erklærede Anne Marie Carl-Nielsen, at den var tænkt som ”en opposition mod dårligt humør”. Sønnen Hans Børge stod model, og historien fortæller, at barnepigen Madam Jensen blev sat til at kilde ham på maven for at få ham til at le. Skulpturen er del af en vandkunst, og fra bassinnets bund spyer to snegle vandstråler mod den lilles krop.

Monument. Bronze. 1933 Nr. Lyndelse ved landevejen mellem Odense og Fåborg, nær Carl Nielsens Barndomshjem

3

Medaljon. Bronze. 1934 Ryslinge Højskole i skolegården

I soklen ses en medaljon med portræt af den voksne Carl Nielsen, og Anne Marie Carl-Nielsen forener på den måde barnet Carl Nielsen, der tidligt fattede interesse for livets melodi, med den modne kunstner, som levede drømmen ud. Monumentet blev afsløret den 9. juni 1933 på Carl Nielsens fødselsdag.

Gravmæle for Thorvald Aagaard Relief. Granit. 1937 Ryslinge Kirkegård

Portræt af Carl Nielsen som ung Buste. Bronze. 1962 Nr. Lyndelse ved Carl Nielsen Skolen

På Ryslinge Kirkegård står en mindesten for Thorvald Aagaard, som var musiker, komponist og lærer ved Ryslinge Højskole. Anne Marie Carl-Nielsen tegnede motivet og inskriptionen til stenen, men det vides ikke, om hun selv eller en anden udførte selve stenhuggerarbejdet. Inskriptionen ”SJUNGENDE - HJERTE - TAG AANDEN - I - FAVN” er den anden linje i Aagaards salme Lovsynger Herren.

Livet igennem var Carl Nielsen et af Anne Marie Carl-Nielsens yndlingsmotiver. Om arbejdet med at portrættere ham erindrer hun: ”Min mand var også en vanskelig opgave at modellere, et lige så omskifteligt ansigt, hans smil, hans ironi, alvorlig i sin musik, men med en skjælm bag øret.” Anne Marie Carl-Nielsen udførte busten af Carl Nielsen i 1892-94, men eksemplaret ved Carl Nielsen Skolen blev først støbt i 1962 i forbindelse med skolens indvielse.

Lazarus’ opvækkelse

4

6

Fløjtespilleren

Relief. Gips Nr. Søby Præstegård ved indgangen til konfirmandstuen I 1933 skænkede Anne Marie Carl-Nielsen relieffet Lazarus’ opvækkelse til Nr. Søby Kirke. Til gengæld forpligtede menighedsrådet sig til at vedligeholde Carl Nielsens mors gravsted på stedet. Relieffet hang oprindeligt på kirkens nordvæg, men blev efter kirkens restaurering i 1978-80 flyttet til sin nuværende placering. Relieffet er en afstøbning af det værk, kunstneren udførte til Kristkirken i Kolding i 1927.

KOLDING OG OMEGN

Uffe

Statue. Bronze. 1932 Kolding Bypark Ligesom flere af tidens kunstnere var Anne Marie Carl-Nielsen grebet af nationale strømninger, og den heroisk udseende Uffe bygger da også på det nordiske sagn om Uffe hin Spage, som forvandler sig fra at være en doven, dansk kongesøn til en sejrrig tvekæmper. Med sværdet Skræp kløver han sine modstandere og redder landet fra at falde i sakserkongens hænder. Skulpturen afspejler også Anne Marie CarlNielsens påvirkning af tidens vitalistiske strømninger, som fandt sine livskraftige symboler i unge, veltrænede kroppe. Ofte besøgte hun idrætsanlæg, hvor hun af små klumper voks eller ler modellerede hurtige skitser af kroppe og bevægelser.

Statue. Bronze. 1906 Rådhushaven i Kolding

Lazarus’ opvækkelse Relief. Marmor. 1927 Kristkirken i Kolding

I 1927 blev relieffet Lazarus’ opvækkelse indsat i tympanonfeltet over indgangen til den nyopførte Kristkirke i Kolding. Relieffet er udført i marmor med guldbemalet baggrund og skildrer den døde Lazarus, som løfter et tørklæde fra sit hoved, da Jesus fra halvcirklens højre side beder ham rejse sig (Johannesevangeliet, kap. 11). At Anne Marie Carl-Nielsen enkelte gange beskæftigede sig med kristne motiver kan bl.a. ses som et udslag af hendes interesse for de store fortællinger og deres beskrivelser af den menneskelige natur.

Gravmæle for Niels J. Petersen

Medaljon. Bronze. 1907 Ved Sankt Nicolai Kirke på Kolding gamle Kirkegård Læge Niels J. Petersen (1859-1906) var Anne Marie Carl-Nielsens fætter og tilmed gift med hendes søster. Medaljonen var oprindeligt et bestillingsportræt, men da Niels J. Petersen døde, før Anne Marie Carl-Nielsen nåede at udføre portrættet, fik det form som en gravstensudsmykning. I et brev til Carl Nielsen skriver hun: "Jeg har nu gjort Niels’ relief færdigt og de er alle glade for det det er jo rart, nogen kunstnerisk tilfredsstillelse er det jo ikke da det er blegt som set gennem erindingstårer men nu er jeg glad ved det er gjort". På gravstedet hviler også Niels J. Petersens mor og Anne Marie Carl-Nielsens mors søster, Maren Jørgensen Gylling. Anne Marie er formentlig også kunstneren bag dette gravmæle.

Monument for Charlotte Trap de Thygeson

Monument. Granit. Ca. 1935 Kolding Landevej 43 ved Fredericia Anne Marie Carl-Nielsen portrætterede flere af sin tids fremtrædende personer i buster og medaljoner til mindesten og gravmæler, og mange steder kan man støde på hendes portrætarbejder – bl.a. på fødeegnen i og ved Kolding. Syd for Fredericia ved indkørslen til alleen til herregården Damgård står en mindesten over en tidligere ejer, frk. Charlotte Trap de Thygeson (1856-1934). I stenen ses en portrætmedaljon i bronze, og ovenpå stenen står en udhugget kurv, som bugner med Damgårds karakteristiske frugter; pærer og nødder. Både Anne Marie Carl-Nielsen og især Carl Nielsen opholdt sig i længere perioder på Damgård.

På tur med Anne Marie Carl-Nielsen  
På tur med Anne Marie Carl-Nielsen  

Værker i Region Syddanmark

Advertisement