Ταξίδι επιστροφής

Page 1

Ταξίδι επιστροφής

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευ ματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντι γραφή, φωτοανατύπωση και γενικώς αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε ο ποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του δικαιούχου συγγραφέα. ΑγγελικήΠέτροςΚΑΛΛΙΤΤαξίδιΤΙΤΛΟΣεπιστροφήςΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣΣπυρίδωνΣούληςΈΧΝΙΑΈΞΩΦΥΛΛΟΥΣούλης-ΣκιαδόπουλοςΈΠΙMΈΛΈΙΑΚΈΙΜΈΝΩΝΣπυρίδωνΣούληςΚΈΙΜΈΝΑ–ΑΦΙΈΡΩΜΑΤΑΣκιαδοπούλου©2019ΔΙΟΡΘΩΣΈΙΣΌλγαΠαλαμήδη LAYOUT - DESIGN Myrtilo, Λένα ISBNΑθήνα,ΣπυρίδωνCOPYRIGHT©Παντοπούλου2022ΣούληςΠΡΩΤΗΈΚΔΟΣΗΙούλιος2022978-618-205-325-6 ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΈΣΗ Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα | ΤΗΛ.: 210 64 31 108 ocelotos@ocelotos.gr | www.ocelotos.gr email: ayrousayrous@gmail.comwww.ayrous.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤαξίδιΣπυρίδωνεπιστροφήςΣούλης

Στην Μητέρα

«Καιρός του σιγάν, καιρός του (Εκκλησιαστήςλαλείν».3.7) Και ο σιωπών αναμένει… Και βοά «… Ως φωνή βοώντος εν τη(Ησαΐαςερήμω».10.3)

N 7 N Εισαγωγή Το Πνεύμα γεννά πολιτισμό. Πολιτισμός άνευ Πνεύμα τος δεν νοείται, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Εκ του Πνεύματος συλλαμβάνεται κάθε υψηλή ιδέα, διά της ψυχής διέρχεται, άγεται στην εκδήλωση στον αισθητό κόσμο… Λόγος, ήχος, μουσική, γραφή, τέχνη, καλλιτεχνία, αρχιτεκτόνημα, επιστήμη, προσφέρονται διά της πνευματοψυχής στον ένθεο άνθρωπο. Είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Αλληλεπίδραση επισυμβαίνει. Σύλληψη και εκδήλωση εκφέρουν το προαιώνιο εντύπωμα και αποθέτουν ως αποτύπωμα. Το έργο διεγείρει την ενσυναίσθηση, αγγίζει άυλες και υλικές αισθήσεις, ανακυκλώνει την αγάπη του Θεού Πατρός. Διά της ένθεης, ιερής εκδήλωσης, ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό και την αυτή στιγμή Υιός καθίσταται. Το ταξίδι επιστροφής είναι Χριστοκεντρικό. Δεν θα μπο ρούσε να είναι διαφορετικό. Όπως Χριστοκεντρική είναι κάθε έκφραση φέρουσα σφραγίδα αγάπης και ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον άνθρωπο. Άλλωστε διά Χριστού οδη γούμεθα στον Πατέρα, στο Πνεύμα, όταν μιμητές του Υιού Του γινόμαστε. Αλλά το ταξίδι επιστροφής είναι και επα ναστατικό. Θραύει όρια και περιορισμούς, που επεβλήθησαν ανά τους αιώνες είτε από την σκληροκαρδία των ανθρώπων είτε από την άγνοια και την πλάνη είτε από τα συμφέρο ντα των ισχυρών της Γης, που εκμεταλλεύονται τις μάζες και διαιωνίζουν την δουλεία του ανθρώπου με όποια μορφή και Τοσχήμα.Πνεύμα, το αρχαίο αθάνατο Πνεύμα που ύμνησε ο

N 8 N Παλαμάς, που ενέπνευσε Σολωμό, Σεφέρη, Ελύτη και αναρίθμητους άλλους όπου γης, που εμπνέει αδιάλειπτα την ανθρωπότητα, ανάλογα την εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα μυστήρια της Ύπαρξης. Διά των μυστηρίων κοινωνούμε την πνοήΣτηνΤου.μακρά διαδρομή μνήμης εγένοντο ιερά, τελετουρ γίες, Ορφικά, Αδώνεια, Κρητικά, Ελευσίνια, Καβείρια και άλλα. Πνευματικοί νόμοι και λειτουργίες πυροδοτούσαν την ένθεη φύση και η μετοχή στα μυστήρια την σχέση ενεργο ποιούσε. Ο ιεροφάντης λειτουργούσε, στο αθέατο εισχωρού σε, όταν και όσο επιτρεπόταν, μυούσε τους συμμετέχοντες στην μετοχή. Κι ύστερα ήλθες Εσύ, διδάσκαλε της Αγάπης. Σφραγί σθηκε η πορεία και η επιστροφή. Το μεγαλείο της ταπεινο φροσύνης Σου, η θυσία, σφράγισε το πέρασμα, παραδειγμάτι σε, δημιούργησε. Αδιανόητη για την διάνοια του ανθρώπου η γέννηση του Λόγου, αδιανόητη η άμωμος σύλληψη, η κυ οφορία, ο τοκετός, το έργο, η Ανάσταση. Μόνον διά της Ψυ χής ο θαυμαστός κόσμος της Ύπαρξης αποκαλύπτεται. Και ο άνθρωπος δεν χώρεσε, δεν κατάλαβε. Εκεί που δόξασε, αρνή θηκε. Και πάλι δόξασε, δοξάζει, υμνεί, αιτεί, αρνείται, δέχε ται, δικάζει, πιστεύει, αμφιβάλλει, κρίνει-κρίνεται, συγκρού εται. Και η Αγάπη μυστικά, ευλαβικά, αφανώς πάντα να συγχωρεί, να ελεεί, να μετουσιώνει, να ενώνει τον άνθρωπο με τον Υιό. Η Πανάγια Ψυχή πάντα παρούσα, Θεία γέφυρα, ομοίως ταπεινά, αφανώς μετέχει, δημιουργεί, αενάως τίκτει. Η Παρθένος τότε και τώρα και στον αιώνα… ως το Πνεύμα της αληθείας, ο άλλος Παράκλητος. Οι νόμοι της ύλης διαπερατοί. Ενέργεια θεία ελευθερούται. Άυλος και υλικός κόσμος διασταυρώνονται, η ένωση

N 9 N λειτουργεί, το πεπερασμένο συναντά ιερά, με σεβασμό, το άπειρο και η αληθής ελευθερία προσφέρεται διά της πνοής που πνέει, πάλλει και πάλλεται αενάως δι’ Εσού, Χριστέ, δι’ Εσού, Πανάγια Μητέρα. Είθε ο άνθρωπος αεί πορεύεται στα βήματά Σου, χωρεί Εσέ, πράττει το θέλημα του Πατρός Θεού. Είθε το υπέρτατο μυστήριο της Αγάπης Σου συνειδη τά να βιώνουμε στο ταξίδι επιστροφής.`

N 10 N Η αρχή… Το ταξίδι επιστροφής ήχησε 12 Δεκεμβρίου του 2019 από τον σταθμό των ποιητών στην Κωνσταντινούπολη. Είκοσι τέσσερις αλληλένδετες εκπομπές ιδεών, λόγου, μουσικής, ανέβλυσαν, ήχησαν και διαχύθηκαν προς κάθε κατεύθυνση. Σηματοδότησαν την συνέχεια. Ο λόγος έγινε γραφή για να συνοδεύει τον Θαυμαστό Κόσμο της Ύπαρξης ως ελάχιστη ευχαριστία και τιμή στην Γυναίκα, την Εύα, που ύμνησε την αγάπη, σφραγίζοντας με την ζωή της. Ευχαριστώ τον Πατέρα Θεό που με αξίωσε να κοινωνήσω τα μυστήρια της μίας Ύπαρξης, την υπέρ πάντων ενότητα, το έλεός Του.

N 11 N Αφετηρία H τάξις των πραγμάτων, διασαλευθείσα εκ της επιλο γής, όρισε την έναρξη, την πρώτη κίνηση, την εμπειρία. Και η εμπειρία γέννησε… εκ νέου, πολλαπλασίασε, δημιούργησε την διαδρομή με συνοδό την εναλλαγή των αντιθέτων. Λησμονήσαμε… Και η μνήμη ως αναγκαιότητα δημιουργίαςΛόγος,εκδηλώθηκε!ήχος,απεικόνιση, μουσική, γραφή, τέχνη, πολιτισμός, ιδέες και άλλα πολλά δρώμενα σταχυολογούνται… με διάκριση! Και προσφέρονται ως έργο στον δήμο.

…Πρώτη η αμυγδαλιά! Την ζωή στην παγωμένη γη έχει ήδη αφυπνίσει, γρήγορα, βιαστικά. Την παρθενία υπενθυμίζει, την ομορφιά! Το μαρτυρούν τ’ άνθη τα λευκά. Δένδρο της γης και τ’ ουρανού την είπαν. Και οι παρθένες στέφανο με τ’ άνθη της φορούν στην κεφαλή, την θεία εύνοια σημαίνουν, την αγιότητα. Και ο Μωυσής, ο Ααρών, απ’ τα βάθη των αιώνων τις ράβδους απ’ το ξύλο της υψώνουν. Κτυπούν, καλούν τον θείο νόμο... (Αικατερίνη Σιδέρη, ΑΕΙ ΡΟΥΣ, Οι εποχές, Μάρτιος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ISBN 978-618-205-325-6

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.