Page 1

                                                                               

Vollitve 2013 3  Volitvve Nadzo ornega od dbora in n Arbitražžnega svveta NZS     V1.0; 188.03.2013 


NOGOMETNA ZZVEZA SLO OVENIJE  Predsednik: Aleksander Č Čeferin  Generalni sekretar: Aleš ZZavrl  misija NZS: Majja Berger (predsednica komisijje), dr. Saša  Volilna kom Zagorc, Matjan Cojhter, SStanislav Jug, M Matej Pasarič (čllani).  3986, 1000 Ljub bljana  Naslov: Čeerinova 4, p.p. 3 Nadomesttni sedež: Brnčičeva 41g, 1000 0 Ljubljana  T: +386 1 55300 400  F: +386 1 55300 410  E: nzs@nzzs.si  nzs.si   W: www.n

2


KAZALLO   1  UVO OD ................................................................................................................................. 4  2  SKLLEPI ORGAN NOV NZS ....................................................................................................... 6  2.1  2.2  2.3  2.4 

SKLIC SKU UPŠČINE NZS ................................................................................................................ 6  SKLEP O R RAZPISU VOLLITEV ........................................................................................................ 6  IMENOVA ANJE VOLILNE KOMISIJE .............................................................................................. 6  SESTAVA SKUPŠČINE N NZS .......................................................................................................... 7 

3 OBR RAZCI ............................................................................................................................. 8  3.1  3.2  3.3 

KANDIDATTURA – ČLAN N NZS ....................................................................................................... 8  ZAPISNIK ORGANA ČLANA NZS ................................................................................................. 9  SOGLASJEE KANDIDATA A ............................................................................................................ 10 

4 PREEDPISI NZS .................. . ................................................................................................. 11  4.1  4.2  4.3 

STATUT N NZS ............................................................................................................................. 11  POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE NZZS ...................................................................................... 34  PRAVILNIK O VOLITVA AH .......................................................................................................... 41 

5 PRILOGE ........................................................................................................................... 48  5.1  5.2 

ORGANIZA ACIJSKA STRUKTURA NZSS ........................................................................................ 48  KONTAKTTNI PODATKI .............................................................................................................. 49 

3


1

UV VOD

Statut NZS v 18. člen nu določa, da a sta v organnizacijski stru ukturi NZS med ostalimi oorgani tudi A Arbitražni  Nadzorni  odbor.  V  sklad du  s  Statuto m  NZS  trajaa  mandat  čla anov  obeh  oorganov  4  (šštiri)  leta.  svet  in  N Statut NZS tudi dolo oča, da ima A Arbitražni svvet in Nadzorrni odbor predsednika, ppodpredsedn nika in tri  neje opredeljjene v 34. in 35. členu Statuta NZS.  člane, prristojnosti paa so podrobn Arbitražn ni svet in Nadzorni odbor NZS za manndatno obdo obje 2009‐20 013 sta bila izzvoljena na SSkupščini  NZS 20.002.2009.   Na  podlagi  določil  Statuta  S NZS  in  Pravilnikaa  NZS  o  volitvah  in  razrrešitvah  volj enih  organo ov  NZS  je  odbor  NZS  na  seji  dne  13.03.2013  uugotovil,  da  so  s nastopili  razlogi  za  skklic  Skupščin ne  NZS  in  Izvršni  o razpis vo olitev za predsednika in  člane Nadzoornega odbora NZS ter predsednika iin člane Arbitražnega  sveta NZZS, ter sprejeel naslednje ssklepe :  ‐

na podlagi  22.  in  27.  člena  č Statutta  Nogometn ne  zveze  Slo ovenije  skleep  o  predloggu  sklica  SSkupščine NZS; 

na podlagi  2 20. in 27. čle ena Statuta N Nogometne  zveze Sloven nije ter 7. inn 8. člena Pra avilnika o  vvolitvah in razrešitvah voljenih orga nov NZS skle ep o razpisu u volitev za ppredsednika a in člane  ne Arbitražne ega sveta NZZS;  Nadzornega odbora NZSS ter predseddnika in član

2 člena Sta atuta  Nogom metne  zveze  Slovenije  in  9.  člena  Praavilnika  o  vo olitvah  in  na  podlagi  27.  razrešitvah vvoljenih orga anov NZS skleep o imenovvanju volilne e komisije NZZS. 

NZS, Pravilnikka o volitvahh in razrešitvvah voljenih organov NZSS ter v skladu s sklepi  Na podlaagi Statuta N organov  NZS so v graadivu 'Volitve e 2013' objavvljeni nasled dnji dokumen nti:  ‐

ssklepi organov NZS; 

vvolilni obrazci; 

pščine NZS, P Pravilnik o voolitvah in razrešitvah  predpisi NZSS (Statut NZSS, Poslovnik  o delu Skup vvoljenih orgaanov NZS); 

priloge.

Na  podlagi  sklepov  IO  NZS  in  skklica  Skupšč ine  NZS  bod do  razpisane e  volitve  za  ppredsednika  in  člane  Nadzorn nega  odbora  NZS  ter  prredsednika  i n  člane  Arb bitražnega  svveta  NZS  izvvedene  na  zasedanju  Skupščin ne NZS, ki bo o v torek, 16 6. aprila 20113, ob 17. urri v dvorani E Elegans Hoteela Kokra na Brdu pri  Kranju.         

4


Volilna kkomisija  je  v  v skladu  s  svvojimi  pristojjnostmi  na  koresponden k nčni  seji  dnee  18.03.2013 3  potrdila  volilne o obrazce ter sp prejela nasle ednje sklepe::     Sklep 011/13: Predlogge kandidatu ur je potrebnno v pisni oblliki vložiti najjkasneje v toorek, 2.. aprila 2013.  Kot pravvočasno prisp pele se bodo o štele kandiddature,   ‐

ki bodo  na  sedež  s NZS  prispele  p najkkasneje  do  2.  2 aprila  2013  do  12.  uree  po  pošti  na  n naslov  Nogometna zveza Sloven nije, Volilna kkomisija NZSS, Čerinova 4 4, p.p. 3986,  1001 Ljubljana ali 

ne na  nadoomestnem  sedežu  NZS  (Brnčičeva  41g,  Ljublja ana  –  5.  ki  bodo  oseebno  oddan nadstropje)  vsak delovni dan med 88. in 16. uro,, vendar najkasneje do 22. aprila 201 13 do 12.  ure.   

Kandidatture morajo o  biti  poslan ne  oziroma  ooddane  v  zaaprti  ovojnicci,  na  katerii  mora  biti  napisano  sledeče:   ‐ ‐

naslov NZS (polni naslov prejemnika)),  DPIRAJ – VOLLITVE 2013'. pripis 'NE OD

Sklep 022/13: Volilnaa komisija NZZS bo po preeizkusu sklad dnosti vložen nih kandidattur s Statutom NZS in  Pravilnikkom  o  volitvvah  in  razreššitvah  voljennih  organov  NZS  določila a  seznam  z  imeni  kandiidatov  za  predsednika  in  člane  Nadzornega  odbora  N NZS  ter  predsednika  in  člane  Arbit ražnega  sve eta  NZS  z  žrebom  in  ga  objaavila  na  sp pletni  stranii  NZS  na  naslovu:  n htttp://www.nzzs.si/nzs/voliitve‐2013   najkasneeje deset dnii pred dnevo om glasovanj a, t.j. najkasneje do 6. ap prila 2013.    dat  za  predssednika  ali  ččlana  Nadzo ornega  odbo ora  NZS  ozirroma  predse ednika  ali  Sklep  033/13:  Kandid člana Arbitražnega ssveta NZS lah hko v skladu  z 2. odstavkkom 13. člena v povezavii s 1. odstavkom 22.a  člena Praavilnika o vo olitvah in razzrešitvah voljjenih organo ov NZS umakkne soglasje  h kandidaturi s pisno  izjavo, ki jo predloži  neposredno o volilni kom misiji NZS najkasneje dese eti dan predd dnevom gla asovanja,  t.j. najkaasneje do 6. aaprila 2013 d do 12. ure.    Sklep  044/13:  Stroko ovno,  organizacijsko  in  aadministrativvno  podporo o  v  zvezi  z  vvolitvami  za  potrebe  volilne kkomisije NZS izvaja stroko ovna služba N NZS.       Nogomeetna zveza SSlovenije               Aleš Zavrl  Generaln ni sekretar NZSS 

   

   

   

   

Maja Berrger l.r.  Predsednica Volilnee komisije NZS 

5


2

SKLEPI ORGA ANOV NZS 

2.1

SKLIC SKUP PŠČINE NZS 

Na podllagi  prvega  odstavka  22.  člena  Staatuta  NZS  je  j predsednik  NZS  Alekksander  Čefferin  dne  15.03.20013 sprejel ssklep  o sklicu u Skupščine  NZS,  ki  bo vv torek, 16.  aprila 2013,  ob 17. uri  v dvorani  v Elegans Hotela Kokraa na Brdu pri Kranju, in ppredlagal nasslednji dnevn ni red:    1. O Otvoritev skupščine in izvolitev organnov skupščin ne.  2. Poročilo veriifikacijske ko omisije.  012.  3. Potrditev zapisnika Skupščine NZS z ddne 19.04.20 4. V Volitve Nadzzornega odbo ora in Arbitr ažnega svetaa NZS (2013 – 2017).  5. Poročilo o deelu za leto 20 012.  6. Finančno poročilo in zaključni račun  za leto 2012 2.  7. Poročilo nad dzornega odb bora NZS.  8. Poročilo neo odvisnega revvizorja (Delooitte revizija d d.o.o.).  9. Program dela za leto 201 13.  10. Finančni naččrt za leto 20 013. 

2.2

SKLEP O RA AZPISU VOLLITEV 

Statut NZS v 18. člen nu določa, da a sta v organnizacijski stru ukturi NZS med ostalimi oorgani tudi A Arbitražni  o V  sklladu  s  Statuutom  NZS  traja  t manda at  članov  Arrbitražnega  sveta  in  svet  in  Nadzorni  odbor.  Nadzorn nega  odboraa  štiri  leta.  Statut  S NZS  ttudi  določa,,  da  ima  Arbitražni  svett  in  Nadzorrni  odbor  predsednika, podpreedsednika in tri člane, priistojnosti pa so podrobneje opredeljeene v 34. in 35. členu  Statuta N NZS.  Arbitražn ni  svet  in  Naadzorni  odbor  NZS  sta  bbila  izvoljenaa  na  Skupščiini  NZS  20.002.2009  za  mandatno  m obdobje 2009‐2013.    Na podlaagi navedeneega je IO NZSS na seji dnee 13.03.2013 3 v skladu z d določili 27. čllena Statuta NZS in 7.  ter 8. čleena Pravilnikka o voljenih h organih NZZS sprejel sklep o razpisu u volitev za  predsednika a in člane  Nadzorn nega odbora  NZS ter pred dsednika in ččlane Arbitraažnega sveta a NZS ter dattumu volitevv, ki bodo  izpeljanee v okviru zassedanja Skup pščine NZS ddne 16. aprilaa 2013. 

2.3

IMENOVAN NJE VOLILNE E KOMISIJEE 

Pravilnikk o volitvah in razrešitvah h voljenih orrganov NZS vv 9. členu do oloča, da voliitve in razreššitve vodi  in  izvaja  volilna  kom misija,  ki  jo  imenuje  IO  N NZS.  Volilno  komisijo  sestavlja  5  (peet)  članov  in n  skrbi  za  ost  volitev  in n  razrešitev,,  enotno  upporabo  določčb  predpisovv  NZS,  ki  see  nanašajo  na  n volilni  zakonito postopek, izda obrazzce za izvrševvanje volitevv, pripravi glaasovnice in o objavi izide voolitev in razrrešitev. 

6


Na podlagi  naveden nega  je  IO  NZS  v  skladu  z  določili  27 7.  člena  Stattuta  NZS  in  9.  člena  Pra avilnika  o  13.03.2013 sprejel sklep  o imenovanju volilne  volitvah in razrešitvaah voljenih organov NZS  na seji dne 1 komisije NZS v naslednji sestavi:  1. 2. 3. 4. 5.

Maja Bergerr, predsednicca komisije; d dr. Saša Zago orc, član;  Matjan Cojhter, član;  SStanko Jug, ččlan;  Matej Pasariič, član.  

2.4

SESTAVA SK KUPŠČINE N NZS 

Nadzorn ni odbor NZSS (v nadaljeva anju: NO NZZS) na svoji 8 8. seji, dne 31.01.2013, nna podlagi določil 19.  člena Staatuta NZS sp prejel sklep o sestavi Skuppščine NZS o oziroma sklep p o številu deelegatov, ki p pripadajo  vsakemu u članu NZS n na Skupščini v letu 2013.       Statut N NZS v 19. členu določa, d da ima vsakaa MNZ na vssakih začetih h deset članoov MNZ, po  stanju 1.  januarja  za tekoče leeto, po enega delegata inn da imata sstrokovni org ganizaciji (ZN NSS in ZNTS) vsaka po  dva deleegata. V 4. od dstavku 19. člena je opreedeljeno, daa se za člana MNZ šteje ssamo tisti klu ub (član),  ki ima v ttekmovanju v ligah pod o okriljem NZSS najmanj tri ekipe.     Na  podlagi  celovite  analize  delo ovanja  nogoometnih  klub bov  glede  na  posredovaane  evidencce  klubov  posamezznih MNZ naa dan 01.01.2013 in števvila njihovih  ekip v tekmovanjih pod  okriljem NZZS, ter ob  upoštevaanju Statuta in drugih prredpisov NZSS, je NO NZSS dne 31.01.2013 določill število dele egatov, ki  pripadajo posameznemu članu N NZS na Skupšščini NZS v le etu 2013, in ssicer:    MNZ Ljubljana 

5 delegatoov 

MNZ M Maribor 

4 delegatii 

MNZ Ceelje 

3 delegatii 

MNZ M Murska Sobotta 

MNZ Pttuj 

MNZ Gorenjske Kraanj 

2 delegataa 

MNZ Ko oper 

MNZ Nova Gorica 

ZNSS

ZNTS

MNZ Leendava 

1 delegat

SKUPAJJ

29 delegaatov 

    Na podlaagi 19. člena Statuta NZSS sestavlja Skkupščino NZSS v letu 2013 skupaj 29 d elegatov članov NZS.    

7


3

OB BRAZCI

3.1

KANDIDATTURA – ČLAN N NZS 

Predlagateelj kandidature e :   (MNZ, ZNSSS ali ZNTS)  

     

Organ :  (Nadzorni o odbor ali Arbittražni svet)  Kandidaturra za funkcijo :  (predsednikk ali član) 

     

Priimek in ime kandidataa : 

     

Datum rojsstva : 

     

Kraj rojstvaa : 

     

Državljansttvo : 

     

Naslov stalnega prebivaliišča : 

     

     

Telefon : 

     

Mobilni telefon : 

     

Faks : 

     

E‐ pošta : 

     

Stopnja izo obrazbe : 

     

Poklic : 

     

Zaposlitev : 

     

Delovno mesto : 

     

h jezikov :  Znanje tujih

     

Funkcije v n nogometni in d drugih športnih  organizacijah : 

     

Obvezne prriloge (ustrezn no označi) : 

A. Zapisnikk organa člana NZS 

Praviilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS  v 11. členu določča,  da člaani NZS določajo kandidate po posstopku, določenim m z njihovimi  praviili. 

       

Kraj : 

     

Datum :             

Zakoniti zasttopnik predlaggatelja : 

     

 

Podpis :   

m.p p.

8


3.2

ZAPISNIK O ORGANA ČLA ANA NZS 

Predlagatelj kandidature :   (MNZ, ZNSS a ali ZNTS)     Naziv organaa :  (Skupščina, p predsedstvo, IO O, UO ipd.)    Datum : 

                

     

Ura :

     

Priimek in im me predsedujoččega : 

     

Funkcija pred dsedujočega : 

     

Zapisnikar : 

     

Overovitelja zapisnika : 

     

     

Krajj :             

Predsedujo oči je ugotoviil, da je od              vabljeenih članov o organa navzo očih            čl anov, ki imajo pravico  odločati, in da je organ sklepčen.  V skladu s SStatutom NZZS, Pravilniko om o volitvahh in razrešitvvah voljenih organov NZZS ter pravil ččlana NZS je  bil sprejet ssklep o vložittvi naslednjih h kandidaturr :    Priimek in im me kandidata : 

     

Organ (Nadzo orni odbor ali A Arbitražni svett) : 

     

Funkcija (preedsednik ali član) : 

     

Datum rojstvva : 

     

Naslov stalneega prebivališčča : 

     

Priimek in im me kandidata : 

     

Organ (Nadzo orni odbor ali A Arbitražni svett) : 

     

Funkcija (preedsednik ali član) : 

     

Datum rojstvva : 

     

Naslov stalneega prebivališčča : 

     

Kraj : 

     

Datum :             

Predsedujočii : 

     

Podpis :   

Zapisnikar : 

     

Podpis :   

Overovitelja : 

     

Podpis :   

     

Podpis :   

9


3.3

SOGLASJE K KANDIDATA A 

  Priimek in ime :   

     

Organ :  (Nadzorni o odbor ali Arbittražni svet)  Kandidaturra za funkcijo :  (predsednikk ali član) 

     

Datum rojsstva : 

     

Kraj rojstvaa : 

     

Državljansttvo : 

     

Naslov stalnega prebivaliišča : 

     

     

       

Podpisa ani kandid dat soglaša am s kand didaturo   za m mandatno o obdobje 2013 – 20 017.      Obvezne prriloge (ustrezn no označi) : 

A. Izjava in n dokazila 

Kanddidat mora  priložžiti  kandidaturi  izjavo  in  dokazilla,  da  je  aktiven n  v  nogoometu  vsaj  3  (trii)  leta  (13.  člen  Pravilnika  o  voliitvah  in  razrešitvvah  voljennih organov NZS)). 

B. Izjava 

Kanddidat mora priložiiti kandidaturi izjjavo, da ni bil praavnomočno obsojjen  za  kaaznivo  dejanje  (1 13.  člen  Pravilnik ka  o  volitvah  in  rrazrešitvah  voljenih  organnov NZS). 

  Kraj : 

     

Datum :           

Priimek in im me kandidata :: 

     

Podpis :   

     

10


4

PR REDPISI NZZS 

4.1

STATUT NZZS 

V skladu u  z  določbam mi  Zakona  o  o društvih  (ZZDru‐1),  Uraadni  list  Republike  Sloveenije,  št.  61//2006,  je  Skupščin na  Nogomettne  zveze  Slovenije  S naa  svojem  zasedanju  z dne  10.12.20009,  sprejela  in  na  korespondenčni  seji  dne  26.02 2.2010,  dopoolnila  sprem membe  s  strrani  IO  NZSS  zaradi  uskkladitve  z  zahtevam mi Upravne eenote Ljublja ana   

STATUT T NOGOMETN NE ZVEZZE SLOVE ENIJE     

I. SPLOŠŠNE DOLOČ ČBE    1. člen  (izrrazi in okrajša ave)    (1) Za naamene tega sstatuta imajo o spodaj navvedeni izrazi naslednji pomen:  (a) FIFA:  Fédération Internationa ale de Footbaall Associatio on.  A: Union des Associationss Européennnes de Footbaall.  (b) UEFA (c) NZS: Nogometna zveza Sloven nije.  (d) MNZ: Medobčinsska nogomettna zveza.  (e) Matiččna MNZ: MNZ, na obmo očju katere im ma posamezzni nogometn ni klub sedežž.  (f) ZNSS:: Zveza nogometnih sodn nikov Sloveniije.  (g) ZNTSS: Zveza nogo ometnih tren nerjev Slovennije.  (h) ZNPLL: Združenje klubov 1. Slo ovenske nogoometne lige.  (i) RS: Reepublika Slovvenija.  (j) CAS: ŠŠportno arbittražno razso odišče v Lausaanni, Švica (C Court for Arb bitration for  Sport).  (k) IFAB: Odbor mednarodne noggometne zveeze (the International Foo otball Associiation Board).  ba, ki je ustaanovljena v sskladu s pred dpisi, ki veljaajo v RS, ima a sedež v  (l) Nogometni klub:  pravna oseb RS, je vp pisana v register klubov  NZS, je član  tiste MNZ, n na območju katere ima ssedež in ima a najmanj  eno nogometno ekip po v uradnem m tekmovanjju NZS.  (m) KMN N: klub maleega nogometta je pravna  oseba, ki je ustanovljen na v skladu ss predpisi, ki veljajo v  RS, ima ssedež v RS, je vpisana v rregister klubbov malega n nogometa NZ ZS, je član tisste MNZ, na območju  katere im ma sedež in iima najmanj eno nogomeetno ekipo vv uradnem te ekmovanju N NZS.  (n) KŽN:  klub ženskeega nogometta je pravna  oseba, ki je ustanovljen na v skladu ss predpisi, ki veljajo v  RS,  ima  sedež  v  RS,  je  vpisana  v  register  klubov  žensskega  nogom meta  NZS,  jee  član  tiste  MNZ,  na  območju u katere ima sedež in ima a najmanj enno nogometn no ekipo v urradnem tekm movanju NZS.  (o) Ekipaa: ekipa, s katero nogome etni klub, KM MN in KNŽ te ekmuje v ligi pod okriljem m NZS.  (p) Igraleec: vsak igrallec nogometa, ki je registtriran pri NZS.  (r) Liga: ttekmovanje nogometnih h klubov pod  okriljem NZZS.  (s)  Urad dne  osebe:  vse  osebe,  ki  imajo  k akršnokoli  uradno  u vlog go  v  nogom metu,  še  zlasti  vsaka  odgovorrna oseba, član organa, ččlan komisijee, sodnik, po omočnik sodn nika, trener  in ostale ose ebe, ki so  odgovorrne za tehniččne, zdravstvvene in upra vne zadeve  v NZS, MNZ,, ligah, nogoometnem klu ubu, KMN  ali KŽN.  (t) Skupšščina: najvišji in normoda ajni organ NZZS.  (u) IO NZZS: izvršni od dbor NZS, ki jje izvršilni orrgan NZS.  (v) Član: nogometna zveza ali strokovna orgaanizacija, ki je e bila sprejetta v NZS. 

11


nih oseb v te em statutu jee nevtralna in se nanaša na pripadni ke obeh spo olov. Vsak  (2) Opreedelitev fizičn izraz v ed dnini se lahkko, kjer je to potrebno, u porabi tudi vv množini in obratno.      2. člen  (p (pravni statuss)    (1)  NZS  je  pravna  oseba  o zasebn nega  prava,  ki  je  v  sklad du  z  določba ami  zakona  o  društvih  kot  k zveza  društev vvpisana v reggister društe ev.    ubljani. IO NZZS s sklepom m in v skladu s tem statuttom določi naaslov sedeža a NZS.  (2) Sedežž NZS je v Lju     3. člen  (znaak, zastava in n žig)    (1) NZS ima znak in zzastavo.    (2) Zastaava NZS na beli podlagi vssebuje znak  NZS ter napiis Nogometn na zveza Slovvenije.    NZS ter napiss Nogometnaa zveza Slove enije.  (3) NZS ima žig, ki vsebuje znak N     4. člen  (ustanovvitev in člansttvo v medna arodnih organ nizacijah)    (1) NZS je ustanovljeena 24.04.1920.    (2) NZS je član FIFA o od leta 1992 in UEFA od lleta 1993.    (3) NZS,  njeni organi in uradne  osebe spošttujejo pri svo ojem delu vsse akte in oddločitve orga anizacij iz  prejšnjegga odstavka tega člena.      5. člen  (namen in ciljji)  (n   Namen iin cilji NZS so o predvsem, da:  (a) skrbi za razvoj in širjenje nogo ometa v RS, (b) zagottavlja pogojee za vrhunskii nogomet v  RS,  (c) predsstavlja sloven nski nogome et,  (d) določča sistem držžavnih tekmo ovanj, predppisuje pogoje e za nastopan nje v njih, jihh organizira in vodi,  (e) skrbi za usposabljjanje trenerjjev, sodnikovv in drugih sttrokovnih de elavcev,  (f) spodb buja nogomeet mladih in zzagotavlja njjihovo uveljaavitev doma in v svetu,  (g) sodelluje z vsemi organi in orgganizacijami,, ki lahko prisspevajo k razzvoju športa  in nogometa a,  (h) sodeluje s FIFA, U UEFA in z noggometnimi oorganizacijam mi drugih držav,  (i)  spošttuje  in  varuje  statut,  predpise,  navoodila  in  odlo očbe  FIFA,  UEFA  U in  NZSS,  Etični  kodeks  FIFA,  pravila iggre in mednaarodni koledar tekmovannj, ter zagotaavlja, da jih spoštujejo tuudi njeni člani in  (j)  spodbuja  nogom metno  igro  v  duhu  fairr  play  in  preprečuje  vse  oblike  inn  vrste  ned dovoljene  nacije.  diskrimin   12


6. člen  (dejaavnost in naloge)    Dejavnosti in naloge NZS so pred dvsem, da:  (a) norm mativno urejaa, organizira in vodi nogoomet v RS,  (b) v sklaadu s tem staatutom organizira in naddzira nogome etna tekmovanja v RS,  (c) v sklaadu s tem staatutom sprejjema odločittve, izvršuje o odločitve FIF FA in UEFA, oobvešča svoje člane o  odločitvaah FIFA in UEEFA ter o obvveznostih, kii izhajajo iz teh odločitevv,  (d)  norm mativno  urejaa  vprašanja,  ki  se  nanaššajo  na  regisstracijo  klubo ov,  registraccijo  in  status igralcev,  delovanjje licenciraniih agentov in n druga vpraššanja, ki so p povezana z nogometnimii tekmovanji v RS,  (e) organ nizira tekme slovenskih n nogometnih  reprezentan nc,  (f)  s  prih hodki  od  pro odaje  vstopn nic,  oglaševaalskih,  televizijskih  in  dru ugih  medijskkih  pravic  na a  tekmah  pod okriiljem NZS, s  prihodki od  prodaje spoonzorskih praavic ter s prihodki od lasstne prodaje e uradnih  licenčnih h izdelkov in prodaje pra avic do komeercialne upo orabe znakovv in podob v  lasti NZS (pridobitna  dejavnosst)  ustvarja  pogoje  za  fiinanciranje  aaktivnosti  re eprezentanc, drugih  meddnarodnih  aktivnosti,  delo organov in kom misij NZS, stro okovnih službb NZS in uspo osabljanje za aposlenih v N NZS,  (g) finančno podpira delovanje svvojih članov  in  (h)  opraavlja  druge  dejavnosti  d in n  naloge,  kii  so  v  intere esu  njenih  članov  č in  zaagotavljajo  realizacijo  namena in ciljev iz 5. člena tega sstatuta.      7. člen  (dolžnost spo ( oštovanja tem meljnih nače el)    NZS je d dolžna spošto ovati načela  lojalnosti, inntegritete in  športnega d duha v sklad u z načeli fa air play in  preprečeevati vse akttivnosti, ki bii lahko ogrožžale integrite eto tekmovanj ali vodile  k zlorabi nogometne  igre.      8. člen  ( (prepoved po olitičnega in  verskega dellovanja ter d diskriminacijee)    (1) NZS sse ne udejstvvuje na politiičnem in verrskem področju.    (2) Kakrššnakoli diskriminacija držžave, posam eznika ali skkupine posam meznikov zarradi etničnih, spolnih,  jezikovnih,  verskih,  političnih  ali  drugih  razlogov,  je e  strogo  prrepovedana  in  sankcio onirana  z  mi, izključitvijjo ali mirova njem pravic..  disciplinskimi kaznim   9. člen  (pravilla nogometn ne igre)    (1)  Nogometna  tekkmovanja,  ki  jih  organizzirajo  NZS  in  njeni  člani,  se  igrajoo  v  skladu  s  pravili  nogometne igre, ki jiih je izdal IFA AB.    (2)  Futsaal  tekmovanja  in  tekmovvanja  v  nogoometu  na  mivki,  m ki  jih  organizirajo  o N NZS  in  njeni člani,  se  igrajo v sskladu s pravvili, ki jih je izzdal Izvršni oodbor FIFA.             13


II. ČLAN NSTVO    10. člen  (člani NZS)   (1) Člani  NZS so MNZZ in strokovn ni organizacijji.    (2) MNZ so:  (a) Medo občinska noggometna zve eza Celje,  (b) Medo občinska noggometna zve eza Gorenjsk e,  (c) Medo občinska noggometna zveza Lendava, (d) Medo občinska noggometna zve eza Ljubljana ,  (e) Medo občinska noggometna zve eza Koper,  (f) Medo občinska noggometna zvezza Maribor, (g) Medo občinska noggometna zve eza Murska SSobota,  (h) Medo občinska noggometna zve eza Nova Gorrica in  (i) Medo občinska noggometna zvezza Ptuj.    (3) Strokkovni organizzaciji sta ZNSSS in ZNTS.      11. člen  (vvčlanitev v NZZS)    (1) Kdor želi postati ččlan NZS, mo ora vložiti pissno prošnjo zza članstvo, naslovljeno nna IO NZS.  (2) Prošn nji je treba priložiti:  (a) obrazzložitev, zakaaj želi postatti član,  (b) kopijo veljavnegaa statuta in kkopije veljavnnih pravilniko ov,  (c) kopijo o odločbe o vpisu v regisster,  (d) zapissnik zadnje skkupščine ali ustanovnegaa sestanka prosilca,  (e) seznaam svojih člaanov,  (f)  seznaam  zakonitih h  in  statutarrnih  zastopnnikov  ter  oseb,  ki  imajo o  pooblastiloo  sklepati  za avezujoče  pravne p posle s tretjim mi osebami,  (g) seznaam uradnih o oseb,  (h)  izjavo o,  da  bo  spo oštoval  statu ute,  pravilnikke,  navodila  in  odločbe  NZS,  FIFA  inn  UEFA,  Etičn ni  kodeks  FIFA ter zagotovil, daa jih bodo sp poštovali tud i njihovi član ni, uradne osebe in igralcci,  o,  da  bodo  spoštovali  s ve eljavna  pravi la  nogometn ne  igre,  ki  jih  je  določil  odbor  IFAB,  oziroma  (i)  izjavo pravila iggre, ki jih je d določila FIFA A, za futsal noogomet in no ogomet na m mivki,  (j) izjavo o, da priznavaa pristojnosti nogometnee arbitraže, A Arbitražnega sveta NZS inn CAS,  (k) izjavo o, da ima sed dež registrira an v RS,  (l) izjavo o, da bo igral vse uradne d domače tekm me v RS, raze en v primerih h, določenih  s pravili  UEFA in FIFA, ter izjaavo, da bo zagotovil, da bbodo enako rravnali njego ovi člani,  (m)  izjavvo,  da  pravn na  oblika  pro osilca  zagota vlja,  da  spre ejema  odločiitve  samostoojno  in  neod dvisno  od  katereko oli zunanje osebe in  (n)  izjavo o,  da  bo  meednarodne  prijateljske  p teekme  organiiziral  v  skladu  s  pravili  N NZS,  UEFA  in n  FIFA  ter  izjavo, da bo zagotovvil, da bodo e enako ravna li njegovi člaani.    (3) IO NZZS predlaga SSkupščini, da a sprejme ali  ne sprejme prosilca v čla anstvo.    (4) Skupšščina o sprejjemu člana o odloča tako,  da preveri, aali član v skla adu z zakonoom in s statu utom NZS  izpolnjujje pogoje za  članstvo. O sprejemu člaana odloča SSkupščina na a način, ki je  določen v tretjem in  14


četrtem odstavku  24 4.  člena  tega  statuta,  inn  po  postopkku,  ki  je  določen  s  praviilnikom.  Pro osilec  ima  niti razloge za a včlanitev. vselej prravico pojasn   (5) Odloččitev Skupščine je dokon nčna.    (6) Učinkki včlanitve n nastopijo s ssprejemom ssklepa Skupšščine o včlan nitvi. Delegatti novega čla ana lahko  glasujejo o od sprejem ma sklepa o včlanitvi daljee.      12. člen  (prennehanje član nstva)    (1) Člani  NZS in njiho ovi člani se gllede zadev oo članstvu odločajo prostovoljno in neeodvisno.    (2)  Članstvo  preneh ha  z  izstopom  ali  izključčitvijo.  S  pre enehanjem  članstva  ne   prenehajo  finančne  obvezno osti bivšega ččlana do NZS in drugih člaanov.    (3) Član NZS lahko ob b vsakem čassu s pisno izjjavo izstopi iz NZS.    (4) Njego ove pravice  in obveznosti prenehajoo po koncu te ekmovalnega a leta, v kateerem je NZS obvestil,  da izstop pa.    (5) Član NZS je lahko o izključen, če e huje krši taa statut ali drruge akte NZ ZS.    (6) O izkključitvi odločča Skupščina a na način, k i je določen v tretjem in četrtem odsstavku 24. člena tega  statuta.    (7) Pred sprejemom odločitve mora članu bitti dana možn nost, da se o kršitvi izjavi..    (8) Odloččitev Skupščine o izključitvi člana je ddokončna.    dnem sklepaa Skupščine. (9) Učinkki izključitve nastopijo z d     13. člen  (mirovaanje članskih h pravic)    (1) Skupšščina je pristtojna za odlo očitve o miroovanju članskkih pravic.    (2)  IO  NZS  v  primerru  resnih  in  ponavljajočiih  se  kršitev  dolžnosti  la ahko  članu  N NZS  izreče  mirovanje  m članskih pravic s tako ojšnjim učinkkom.    (3) Mirovvanje članskkih pravic trajja do nasled nje Skupščin ne, razen če jje med tem IIO NZS odpra avil svojo  odločitevv.    ovanje  članskkih  pravic  mora  m biti  pottrjeno  na  naaslednji  Skup pščini  z  večiino,  ki  je  do oločena  v  (4)  Miro drugem  odstavku  24 4.  člena  tega a  statuta.  Čee  ni  potrjeno,  se  mirova anje  članskihh  pravic  avto omatično  odpravi.    (5) Član v času mirovvanja članskih pravic ne m more uresniččevati svojih pravic.      15


14. člen  (ppravice člano ov)    Člani NZS imajo pred dvsem pravicco, da:  (a) so pravočasno ob bveščeni o skklicu Skupščinne in seznanjeni z njenim m dnevnim reedom,  (b) sodelujejo pri njeenem delu in izvršujejo voolilno pravico,  (c) lahko o s svojimi prredlogi vpliva ajo na oblikoovanje dnevn nega reda Sku upščine,  (d) predllagajo kandid date za volje ene organe N NZS,  (e) so ob bveščeni o deelu organov NZS,  (f) seznaanjajo NZS o svojih proble emih in potreebah ter od nje dobivajo o strokovno i n  organizaacijsko pomo oč,  (g) sodellujejo v tekm movanjih, ki jih organiziraa NZS, ter zaggotavljajo en nako tudi svoojim  članom iin  (h) izvršu ujejo pravicee, ki jih imajo o na podlagi sstatuta in drrugih aktov N NZS.      15. člen  (doolžnosti članov)    Člani NZS imajo pred dvsem dolžno ost, da:  (a) prispevajo k uresničevanju cilljev NZS,  (b) neod dvisno in svob bodno volijo o svoje organne,  (c) plaču ujejo članarin no NZS,  (d)  se  raavnajo  v  sklladu  s  tem  statutom,  d rugimi  akti,  odločitvami  in  navodilii  NZS,  FIFA  in  UEFA,  vključno o z Etičnim ko odeksom FIFA A, in da zagootovijo, da jih h spoštujejo tudi njihovi ččlani,  (e) sodelujejo v tekm movanjih in skupnih akcijaah NZS,  (f) spošttujejo pravilaa igre,  ki jih  je določil IFFAB, oziromaa pravila igre e, ki jih je  dooločila FIFA,  za futsal  nogomet in nogomeet na mivki,  in da s statuutarnimi dolo očili zagotovvijo, da jih sppoštujejo tud di njihovi  člani,  (g) zagottovijo, da bo odo njihovi čllani mednaroodne prijateljske tekme organizirali vv skladu s pravili NZS,  UEFA in FIFA,  pisov,  navod dil  in  odločittev  NZS  neo odvisni  in  (h)  posredujejo  spore  v  zvezi  z  uporabo  sttatuta,  predp nepristraanski arbitraži, ki dokonččno odloči o  sporu, in ne pred redna sodišča, če tto dopušča p pravni red  RS, in daa s statutarniimi določili zagotovijo, daa to storijo tudi njihovi člani,  (i)  priznajo  pristojnost  in  odloččitve  CAS,  kkot  so  opred deljene  v  sttatutu  FIFA  in  statutu  UEFA,  za  katerikoli  spor  poveezan  z  upora abo  statuta,  predpisov,  navodil  in  odločitev  o FIFFA  in  UEFA  ter  t da  se  strinjajo  z  izključitvijjo  pristojnossti  rednih  soodišč,  če  to  dopušča  pra avni  red  RS,  in  da  s  stattutarnimi  določili zzagotovijo, d da to storijo ttudi njihovi ččlani,  (j) s statu utarnimi določili zagotovvijo, da se sppori, kjer so u udeleženi sami ali njeni ččlani in ki pottrebujejo  razrešiteev z arbitražo o ter se nan našajo na špoortno tekmo ovalna razme erja, rešujejoo samo v okviru NZS,  UEFA  ozziroma  FIFA,,  in  ne  pred d  rednimi  soodišči,  razen  v  primerih,  ko  slovensski  pravni  re ed  določa  drugače,,  (k)  s  staatutarnimi  določili  zagottovijo  spoštoovanje  načel  lojalnosti,  integritete  iin  športnega a  duha  v  skladu z načeli fair play,  (l)  nimajjo  športnih  razmerij  r z  ne epriznanimi  subjekti  in  člani,  č sankcioniranimi  z  mirovanjem m  članskih  pravic ali izključitvijo o s strani NZSS, UEFA ali FI FA,  (m)  sporočijo  NZS  vsako  v sprem membo  njihoovega  statutta  in  drugih h  aktov,  zakkonitih  in  sta atutarnih  zastopniikov ter člano ov organov,  (n) ažurn no vodijo reggister članov.        16


III. HIER RARHIJA IN SPOŠTOVA ANJE PRAVN NIH AKTOV     16. člen  (medsebojjna skladnosst statutov)   (1) Statu uti članov NZZS in njihovih članov moraajo biti sklad dni s tem stattutom.    poda soglasje e IO NZS.  (2) K stattutom članov NZS in stattutu in predppisom ZNPL p   (3) Člani  NZS so dolžni ugotoviti iin zagotoviti  skladnost sttatutov njiho ovih članov s  tem statuto om.      17. člen  (spoštovanje pravil, reeševanje sporov in pristojjnosti CAS)    n  njihovi  člani,  lige,  zdruuženje  klubo ov,  uradne  osebe,  igralcii  in  licencirani  agenti  (1)  NZS,  člani  NZS  in NZS, kott tudi agenti  tekem FIFA  ali UEFA, soo dolžni spošštovati statut, predpise,  navodila terr odločbe  FIFA in U UEFA.    (2)  NZS,  člani  NZS  in n  njihovi  člani,  lige,  zdruuženje  klubo ov,  uradne  osebe,  igralcii  in  licencirani  agenti  NZS, kott tudi agenti tekem FIFA A ali UEFA, soo dolžni spo ore iz športno o tekmovalnnih razmerij  in drugih  razmerij,  ki  so  urejeena  z  akti  NZS,  N reševatii  na  vseh  sttopnjah  izključno  v  okvi ru  NZS  in  sp poštovati  odločitve.  njihove o   (3) V vsaakem primerru se na zadn nji stopnji razzrešitev sporra z nacionallnim elemenntom, ki izhajja iz ali je  povezan n  z  uporabo  statuta  ali  drugih  preddpisov  NZS,  lahko  predlo oži  le  neodvvisni  in  nepristranski  poru.  arbitraži, ki dokončno odloči o sp   (4) Določčba iz prejšnjega odstavkka ne velja v  primerih, ko o slovenski pravni red do loča drugače e.    (5) Sestaavo arbitražee in arbitražn ni postopek ddoloči IO NZSS s pravilniko om.    (6)  Sporri  z  mednaro odnim  eleme entom,  v  ka terih  pripad dajo  udeleženci  različnim m  zvezam,  se e  morajo  najprej rreševati v okviru FIFA oziroma UEFA.   (7)  NZS,  člani  NZS  in n  njihovi  člani,  lige,  zdruuženje  klubo ov,  uradne  osebe,  igralcii  in  licencirani  agenti  NZS, kott tudi agenti tekem FIFA a ali UEFA, so ddolžni na podlagi določb statuta FIFA A in UEFA, up poštevaje  izključiteev pristojnossti rednih sod dišč, priznati  pristojnost C CAS in spoštovati njegovve odločitve.       

IV. ORG GANIZACIJA A      18. člen  (organi NZS))    (1) Organi NZS so:  (a) Skupšščina,  (b) Izvršn ni odbor, 

17


(c) Arbitražni svet,  (d) Nadzzorni odbor,  (e) Predssednik NZS,  (f) Generalni sekretaar NZS,  (g) Odbo or za nujne zaadeve,  (h) Organi, ki odločajjo na prvi sto opnji, in pritoožbeni organ ni (36. in 37. člen tega staatuta).    (2) Organi in njihovi člani so samostojni in meed seboj neo odvisni.    (3)  Članii  organov  morajo  biti  izvvoljeni  svob odno  in  neo odvisno  na  podlagi  p veljavvnih  volilnih h  pravil  iz  pravilnikka o volitvah. Generalni ssekretar NZS  je imenovan n v skladu z 3 32. členom teega statuta.    (4)  Član ni  organov  se  s morajo  izločiti  i iz  poostopkov  od dločanja,  kje er  zaradi  koonflikta  inte eresov  ni  zagotovlljena njihovaa nepristransskost in neoddvisnost.      19. člen  (SSkupščina NZZS)    (1) Skupšščina je najvvišji organ NZZS.    na Skupščini zzastopani prreko delegato ov.  (2) Vsi čllani NZS so n   (3) Vsakaa MNZ ima n na vsakih začčetih deset čllanov MNZ, po stanju 1. januarja za ttekoče leto, po enega  delegataa. ZNSS in ZN NTS imata vsa aka po dva d elegata.    prejšnjega od dstavka se štteje samo tissti klub (član)), ki ima v tekkmovanju v ligah pod  (4) Za člaana MNZ iz p okriljem  NZS najman nj tri ekipe.    (5) Vsakaa MNZ je dolžna generalnemu sekrettarju NZS po osredovati evvidenco klub ov na dan 1.. januarja  ter števiilo njihovih eekip v tekmo ovanjih pod  okriljem NZSS. Najkasneje 31. januarrja generalni sekretar  Nadzorni  odb bor  NZS,  s  številom  š dellegatov,  ki  pripadajo  p NZS  poššlje  članom  seznam,  ki  ga  določi  N vsakemu u članu NZS n na Skupščini..    (6) Vsak delegat ima en glas, raze en v primeruu iz tretjega o odstavka 24. člena statutta.    (7) Deleggat je lahko  samo posam meznik, ki oppravlja nalogge v okviru čllana ali njegoovih članov  in je bil s  strani izvvršilnega orggana člana im menovan ali iizvoljen za de elegata, kot to določa staatut člana.    (8) Skupšščina odločaa na načine, kki so opredelljeni v 24. čle enu statuta.   (9)  Članii  IO  NZS,  geeneralni  sekrretar  in  član i  organov  izz  36.  in  37.  člena  tega  sstatuta  ne  smejo  biti  delegati na Skupščini.    (10) Član ni IO NZS, častni predsed dniki NZS, ča stni podpred dsedniki NZS S in častni člaani NZS imajo pravico  prisostvo ovati in razpravljati na Skkupščini, venndar nimajo p pravice glaso ovati.              18


20. člen  (pristtojnosti Skup pščine)    Pristojno osti Skupščin ne so, da:  (a) sprejema statut N NZS in njegovve spremem be ter dopollnitve,  (b) sprejema poslovn nik o svojem delu, v kateerem opredeli zlasti enakost volilne ppravice,  način glaasovanja, izvvolitev organov skupščinee, prepoved glasovanja p po pooblaščeencih,  prepoveed glasovanjaa članicam, ki jim pravicee mirujejo, in druga vpraššanja, ki so  potrebnaa za nemoteeno in veljavn no delo Skuppščine,  (c) odločča o sprejemu novega čla ana, o izključčitvi člana in mirovanju članskih praviic,  (d) sprejema pravilnike o delu Arrbitražnega ssveta NZS in Nadzornega odbora NZSS,  (e) določča sistem tekkmovanja na ravni RS,  (f) voli in n razrešuje predsednika N NZS in štiri ppodpredsednike NZS,  (g) voli in n razrešuje p predsednika in člane Arbiitražnega sve eta NZS,  (h) voli in n razrešuje p predsednika in člane Naddzornega odb bora NZS,  (i) sprejeema program m dela NZS in n finančni na črt NZS,  (j) sprejeema letno po oročilo NZS in n zaključni raačun,  (k) odločča o podelitvvi priznanj »Č Častni predssednik NZS«,, »Častni pod dpredsednik  NZS« in »Ča astni član  NZS«,  (l) izberee neodvisno revizijsko družbo ali revizzorja,  (m) obraavnava poroččilo Nadzornega odbora  NZS,  (n) določča višino član narine,  (o) podeeljuje priznan nja in pohvale,  (p) odločča o omilitvaah kazni, pod d pogoji iz dissciplinskega pravilnika,  (r) odločča o prenehanju NZS.      21. člen  (zaseedanje Skupšščine)    (1) Zased danja Skupšččine vodi pre edsednik NZSS.    (2) Skupšščina zasedaa najmanj enkrat letno inn vsaj enkrat pred iztekom m 6 mesecevv po preteku  finančneega leta.    (3) Na Skkupščini se vvodi zapisnik v skladu s pooslovnikom o o delu Skupšščine.      22. člen  (ssklic Skupščin ne)    (1) Skupšščino skliče p predsednik N NZS na predl og IO NZS naajmanj mesec dni pred zaasedanjem.    (2) Ob skklicu se objavvi predlog dn nevnega redaa v skladu s p poslovnikom m o delu Skuppščine.    (3) Zapissnik prejšnjee Skupščine in gradivo zaa Skupščino  se članom pošlje pravilooma hkrati z  vabilom,  najpozneeje pa sedem m dni pred dn nevom zaseddanja.            19


23. člen  (sklic Skupšščine na zahttevo članov)   (1)  Pred dsednik  NZS  je  dolžan  sklicati  s Skuppščino,  kadarrkoli  to  pisn no  zahteva  nnajmanj  ena a  tretjina  članov N NZS ali Nadzo orni odbor NZZS.    (2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora bbiti Skupščinaa sklicana v 15 dneh od  dneva prejema pisne  zahteve..    (3)  Če  SSkupščina  ni  sklicana  v  roku  iz  prejjšnjega  odstavka,  jo  lahko  skličejo  vvlagatelji  zahteve,  ki  morajo ssklicu priložiti pisno grad divo in obvesstiti FIFA in U UEFA. Vsak ččlan mora biiti obveščen  o dnevu,  kraju in d dnevnemu redu Skupščin ne vsaj tri dnni pred dnem m Skupščine.   (4)  Skup pščina,  ki  je  sklicana  na  način  iz  tegga  člena,  lahko  razpravlja  in  odloča  le  o  zadeva ah,  zaradi  katerih je bila sklican na in so opre edeljene v njeenem sklicu in priložene pisnemu graadivu.    (5)  Zasedanje  Skupšščine,  ki  je  sklicana  s na  način  iz  trettjega  odstavvka  tega  čle na,  vodi  pre edstavnik  vlagateljjev zahteve, če ga potrdi Skupščina, vv nasprotnem m primeru pa a predsednikk NZS.      24. člen  (odloččanje na Skupščini)    (1) Sklep pčnost Skupšščine je poda ana, če je prissotna večinaa vseh delega atov, ki so uppravičeni glasovati.    (2)  Skup pščina  odločaa  z  večino  glasov  g vseh  ddelegatov  (1 19.  člen  statuta),  razen  vv  primeru  izz  tretjega  odstavkaa tega člena.    (3)  O  sp prejemu  in  sp premembah  statuta,  člaanstvu  v  NZSS  in  o  prenehanju  NZS  im ma  vsak  član n  NZS  en  glas. Preed začetkom  zasedanja Skupščine moora član sporročiti ime en nega izmed nnjegovih dele egatov, ki  ga je dolločil izvršilni organ člana in bo glasovval v njegovem imenu.    (4)  V  primerih  iz  prejšnjega  odsstavka  je  oddločitev  spre ejeta,  če  zanjo  glasujeta  najmanj  dvve  tretjini  delegato ov iz tretjegaa odstavka te ega člena.    (5)  Učinki  odločitev  Skupščine  nastopijo  n z  ddnem  odločitve  Skupščin ne,  razen  če   Skupščina  ne  n določi  drugače.    (6)  Če  SSkupščina  nii  sklepčna,  se  s naslednjaa  Skupščina  izvede  naslednjega  dn e  ob  isti  urri  z  istim  dnevnim m  redom.  V  tem  primeru u  se  sklepčnnost  ne  zahtteva,  razen  če  je  na  dn evnem  redu u  predlog  spremem mb  tega  staatuta,  izvolitev  predsednnika  NZS,  raazrešitev  člana  ali  več  ččlanov  organov  NZS,  izključiteev člana NZSS ali preneha anje NZS s skklepom Skup pščine. Za veljavno izvedbbo Skupščine po tem  odstavku u  morajo  biti  na  Skupšččini  prisotni  delegati  vssaj  šestih  čla anov.  Skupšččina  odloča  z  večino  navzočih h delegatov.    25. člen  (naačin odločan nja)    (1) Skupšščina odločaa z javnim gla asovanjem, čče sama s posebnim sklep pom ne odlooči drugače.    olitvah  in  razzrešitvah  pre ed  potekom   mandata,  ki  k so  v  njeni pristojnostii,  odloča  Sku upščina  s  (2)  O  vo tajnim glasovanjem.  20


26. člen  (Izvvršni odbor N NZS)    (1)  IO  N NZS  je  izvrššilni  organ  NZS  in  šteeje  17  člano ov.  IO  NZS  sestavljajo  predsednikk  NZS,  5  podpred dsednikov NZZS in 11 člano ov IO NZS.    ončanjem  Skkupščine,  na  kateri  je  bil  izvoljen  (2)  Mandat  IO  NZS  traja  4  leta..  Mandat  see  prične  s  ko predsednik  NZS,  in  se  konča  z  zaključkom  z vvolilne  Skup pščine,  ki  se  izvede  v  lettu,  ko  izteče e  mandat  predsednika NZS.    (3) Skupšščina voli preedsednika NZS in štiri poodpredsednikke NZS.    (4) Predssedniki člano ov NZS in pre edsednik ZNPPL so člani IO O NZS po položaju.    (5) Člani  IO NZS pravviloma predsedujejo kom misijam za posamezna področja dela N NZS.    (6)  Če  je  član  IO  NZS  N po  polo ožaju  (četrti  odstavek  tega  člena)  izvoljen  za  predsednika a  NZS  ali  podpred dsednika  NZSS,  član,  v  skladu  z  lastniim  statutom m,  imenuje  nadomestneg n ga  člana  v  IO O  NZS  za  preostan nek mandataa.    (7) Vsak  član IO NZS mora biti akktiven v nogoometu vsaj 3 3 leta in ne sme biti pravvnomočno ob bsojen za  kaznivo d dejanje.      27. člen  (pris istojnosti IO N NZS)    Pristojno osti IO NZS so o, da:  (a) izvršu uje sklepe Skkupščine,  (b) sprejema pravilnike, če zanje po tem stat utu ni pristo ojna Skupščin na,  (c) sprejeema sklepe iiz svoje pristojnosti,  (d) določči uradne znaake NZS,  (e) pripravlja zasedanja Skupščine,  (f) določča vrstni red izvoljenih po odpredsednikkov NZS na p predlog predsednika NZSS,  (g) imenuje in razreššuje generaln nega sekreta rja NZS,  (h)  imen nuje  in  razreešuje  predsednike  in  čla ne  organov  in  komisij,  razen  r tistih,  za  katere  je e  po  tem  statutu p pristojna Sku upščina,  (i) poročča Skupščini o o svojem dellu,  (j) predlaaga Skupščin ni letni program dela NZSS in letni finančni načrt NZS,  (k) predllaga Skupščin ni sprejem le etnega poroččila NZS in zaaključnega ra ačuna NZS,  (l)  predlaga  Skupščin ni  podelitev  priznanja  »ČČastni  predssednik  NZS«,,  »Častni  poodpredsednikk  NZS«  in  »Častni ččlan NZS«,  (m) odlo oča o nakupu u in prodaji nepremičnin,,  (n) odločča o ustanavvljanju podjettij (družb), kaaterih družbenik bo NZS,,  (o) daje  soglasje za ssklenitev spo onzorskih poogodb in poggodb o odsto opu medijski h pravic, če vrednost  osti presega 50.000€,  pogodbeenih obvezno (p) imen nuje selektorjje reprezentanc NZS na ppredlog pred dsednika NZS S,  (q) sprejema koledarr tekmovanj,, ki jih vodi N NZS, in tekmo ovalna pravila zanje,  (r) določča v skladu s FIFA in UEFA A pravili pogooje za igranje e mednarodn nih tekem naa območju RS,  (s)  dolo oča  višino  tekmovalnih, t ,  sodniških,  licenčnih,  pritožbenih,,  registracijsskih  in  druggih  taks,  povezan nih s članstvo om in tekmovvanji pod okrriljem NZS, (t) odločča o barvnih kombinacijah reprezentaančnih dreso ov in opreme e,  21


(u) daje soglasje k statutom članov NZS in staatutu ZNPL, (v)  na  podlagi  pisneega  poročila  članov  NZS  ugotavlja  skkladnost  stattutov  njihovvih  članov  s  statutom  NZS,  (w) najm manj enkrat leetno obravnava program m in problematiko ženske ega nogometta,  (x) najmanj enkrat leetno obravna ava program  in problemaatiko malega nogometa ((futsal),  (y)  odločča  o  drugih  zadevah  v  NZS,  N razen  tiistih,  za  kate ere  je  po  tem m  statutu  prristojna  Skup pščina  ali  drug orggan NZS in  (z) odločča v primerih h višje sile in zadevah, ki nniso predvidene s tem sttatutom.      28. člen  (oddločanje IO N NZS)    (1) IO NZZS odloča na sejah. IO NZZS je sklepče n, če je navzzoča večina vvseh njegovihh članov.    (2) Sklep p IO NZS je sp prejet, če je zzanj glasova la večina vse eh njegovih ččlanov.      29. člen  (sklilic in seje IO N NZS)    (1) Seje IO NZS sklicu uje in vodi prredsednik NZZS.    (2) Letno o mora imetii IO NZS najm manj šest sej .    (3) Častn ni predsedniki NZS in časstni podpreddsedniki NZS  imajo pravicco prisostvovvati in razpravljati na  IO NZS, vvendar nimajo pravice glasovati.      30. člen  (predsednikk in podpredssedniki NZS)   (1) NZS ima predsednika in pet p podpredsednnikov.    (2) Skupščina NZS izvvoli in razrešši predsedni ka NZS in štiiri podpredsednike NZS ss tajnim glassovanjem  in  v  sklaadu  s  praviln nikom  o  volitvah,  ki  ga  sprejme  IO  NZS.  Vsi  kandidati  so  ddolžni  ob  kandidaturi  predložitti tudi svoj p program dela a.    (3) Peti p podpredsedn nik je predse ednik ZNPL.   NZS  na  pred dlog  predsed dnika  NZS  nna  prvi  seji  po  izvolitvi  s  sklepom  določi,  kate eri  izmed  (4)  IO  N podpred dsednikov NZZS je prvi, dru ugi, tretji, čeetrti in peti podpredsednik NZS.    (5) Po prenehanju m mandata pred dsednik in ppodpredsedn niki iz drugeg ga odstavka ttega člena o opravljajo  tekoče p posle do izvolitve novega predsednikaa.    (6)  Če  je  predsedniik  NZS  nezm možen  opravvljati  svojo  funkcijo  zaradi  bolezni  ali  drugega  razloga,  opravlja njegove naloge podpred dsednik NZS  v skladu z vrrstnim redom m iz četrtega  odstavka tega člena.    (7) Odsto op predsedn nika, podpred dsednikov al i članov IO N NZS mora biti podan v pissni obliki.      22


31. člen  (prisstojnosti preddsednika in p podpredsedn nikov)    (1) Predssednik NZS:  (a) zasto opa in predsttavlja NZS,  (b) vodi Skupščino,  uje in vodi seeje IO NZS in Odbora za nnujne zadeve e NZS,  (c) sklicu (d) predllaga vrstni reed podpredsednikov NZSS,  (e) predllaga selektorrje reprezenttanc NZS,  (f)  imenuje  trenerjee  in  strokovn na  vodstva  rreprezentancc  NZS  v  skla adu  s  pravilnnikom  o  noggometnih  reprezen ntancah, ki gga sprejme IO O NZS,  (g) določča višino dneevnic, honorrarjev, nagraad ali plač se elektorjev, igralcev, treneerjev ter stro okovnega  vodstva reprezentan nc NZS in to vv okviru letneega finančne ega načrta NZS,  (h) skrbi za izvrševan nje sklepov Skupščine in IIO NZS in  (i) opravvlja druge naloge, ki izhajajo iz tega sttatuta, sklep pov Skupščine e in sklepov  IO NZS.    dnik, ki ga pre edsednik poooblasti, v priimeru, ko  (2) Če je  predsednik odsoten, ga nadomešča  podpredsed pooblasttitev  ni  bila  mogoča,  pa a  podpredseednik  po  vrsstnem  redu  iz  četrtega  odstavka  prejšnjega  člena.    (3) Podp predsedniki sso zadolženi za posameznna področja dela in sicer za:  (j) sistem mska in norm mativna vpraššanja,  (k) finance in trženjee,  (l) medn narodne zadeeve,  (m) tekm movanje v slo ovenskih noggometnih ligaah,  (n) sodelovanje s člani NZS in  met.  (o) mladinski nogom   (4) Razpo oreditev pod dročij dela m med podpred sednike v pisni obliki določi predsed nik, pri čeme er je vsak  od podp predsednikovv zadolžen za a največ tri p odročja iz prrejšnjega odsstavka tega ččlena.    (5) Predssednik lahko o del svojih pristojnosti v  pisni obliki p prenese na p podpredsednnika.        32. člen  ar NZS)  (geneeralni sekreta   (1)  Generalnega  sekretarja  ime enuje  IO  NZZS  na  podlaagi  javnega  razpisa  in  v  skladu  z  veljavno  zakonod dajo. Medseb bojna razmerrja se uredijoo s pogodbo,, ki jo potrdi IO NZS.    (2) Geneeralni sekretaar mora izpolnjevati najm manj nasledn nje pogoje:  (a) višja ali visoka izo obrazba,  (b) aktivno znanje an ngleškega jezzika in  (c) poznaavanje športtne organiziranosti v meddnarodnih in slovenskih o okvirih.    (3) Dodaatne pogoje zza imenovan nje lahko dolooči IO NZS.   (4) Pogo odba generalnega sekreta arja NZS veljaa štiri leta. Po izteku pog godbe se lahkko ponovno sklene.    (5) Geneeralni sekretaar:  (a) organ nizira in vodii delo strokovne službe N NZS,  23


(b) skrbi za delovanjee organov in komisij NZSS,  NZS,  (c) skrbi za finančno poslovanje N (d) skrbi za pripravo letnih finanččnih poročil, (e) zasto opa NZS,  (f) organ nizira zasedanja Skupščine, seje IO NZZS in Odboraa za nujne zadeve in jim pprisostvuje,  (g) skrbi za izvršitev o odločitev Sku upščine, IO N NZS in Odborra za nujne zzadeve in  ajajo iz tega sstatuta in sklepov organo ov NZS.  (h) opravvlja druge naaloge, ki izha   (6) Geneeralni sekretaar je dolžan rravnati v sklaadu s sklepi SSkupščine, IO O NZS, Odboora za nujne zzadeve in  po navod dilih predsed dnika.      33. člen  (odbor zza nujne zadeve NZS)    or za nujne zadeve sestavvljajo: predseednik in podpredsedniki..  (1) Odbo   (2) Odbo or za nujne zzadeve odločča o nujnih zzadevah med d dvema seja ama IO NZS.  Nujne zadevve so vse  zadeve vv pristojnosti IO NZS, kjer je nujna taakojšna odloččitev in ni mogoče pravoočasno sklica ati seje IO  NZS.    (3)  Odbo or  za  nujne  zadeve  odloča  z  večinoo  glasov  vse eh  članov.  Predsednik  P im ma  odločujo oči  glas  v  primeru enakega šteevila glasov za in proti.    (4) S svo ojimi odločitvvami mora na prvi seji seeznaniti člane IO NZS. IO NZS potrdi  vse odločitve odbora  za nujnee zadeve.      34. člen  (Naddzorni odborr NZS)    (1) Nadzzorni odbor ima predsedn nika, podpreedsednika in tri člane.    (2) Njego ov mandat trraja štiri leta.    (3) Podp predsednika iizvoli nadzorrni odbor izm med članov n na prvi seji.    (4) Nadzzorni odbor p poroča Skupšščini o:  (a) izvršeevanju sklepo ov IO NZS in  (b) finan nčnem poslovvanju NZS.  (5) Sklep p nadzornegaa odbora je ssprejet, če jee zanj glasovaala večina vseh njegovih  članov.      35. člen  (Arbbitražni svet NZS)    (1) Arbitražni svet im ma predsedniika, podpreddsednika in trri člane.    (2) Njego ov mandat trraja štiri leta.    predsednika iizvoli arbitražni svet izmeed članov naa prvi seji.  (3) Podp   24


(4) Predssednika nado omešča podp predsednik.   (5) Arbitražni svet od dloča v senattu treh članoov.    (6) Senattu predsedujje predsedniik, v primeruu njegove odsotnosti pa p podpredsednnik.    oči  predsednik  arbitražneega  sveta,  pri  p čemer  (7)  Drugge  člane  senata  za  vsak  posamičen  primer  dolo mora bitti zagotovljen na enaka ude eležba vseh ččlanov.    (8) Predssednik in člaani arbitražne ega sveta nee smejo biti  istočasno de elegati na Skkupščini, član ni IO NZS,  nadzornega odbora in organov izz 36. in 37. čllena tega staatuta.    (9) Arbitražni svet je pristojen na a zadnji instaanci, da:  (a) odločča o sporih m med člani NZZS ter med čllani NZS in N NZS, ki izvirajjo iz razmerijj, ki jih ureja ajo akti in  predpisi NZS,  (b) odločča o drugih zzadevah, če je to določenno s predpisi NZS,    (10)  Preed  začetkom m  vsebinske  obravnavee  spora  morajo  sprte  strani  s poskuusiti  z  mediacijo  ali  konciliaccijo.    (11)  Odlločitev  arbittražnega  sve eta  je  dokonnčna,  razen  v  primerih  izključitve  inn  mirovanja  članskih  pravic, o o kateri doko ončno odloča a Skupščina.     36. člen  prvi stopnji) (organi, ki oodločajo na p   Organi N NZS, ki samosstojno in neo odvisno odloočajo v svoji p pristojnosti n na prvi stopnnji, so:  (a) vodjaa tekmovanj,,  (b) registtracijska kom misija,  (c) discip plinski sodnikk,  (d) komisija za statuss in agente iggralcev,  (e) komisija za licencciranje klubov.      37. člen  (prritožbeni orga ani)    Za odloččanje o pritožžbah proti od dločbam orgganov iz prejššnjega člena je na drugi sstopnji pristo ojna:  (a) komisija za pritožžbe v primeriih točk (a) doo (d) prejšnje ega člena in (b) licenččna komisija za pritožbe iz točke (e) pprejšnjega člena.      38. člen  misije za posa amezna področja)  (svetovalne kom   (1) Sveto ovalne Komissije NZS za posamezna poodročja so: (a) komisija za amateerski nogomet,  (b) komisija za etiko in fair play,  (c) komissija za financce in trženje  (d) komisija za mali n nogomet,  (e) medn narodna kom misija,  25


(f) mladiinska komisijja,  (g) komisija za objekte,  (h) komisija za odnosse z javnostm mi,  (i) komissija za pravilaa nogometne e igre,  (j) komissija za predpise,  (k) komissija za priznaanja,  (l) komissija za professionalni nogo omet,  (m) kom misija za sodniške zadeve,  (n) strokkovna komisija,  (o) komisija za uspossabljanje stro okovnih kadrrov,  (p) komisija za varno ost,  (r) zdravvstvena komiisija in  (s) komissija za ženski nogomet.    (2) Komiisija za amaterski nogomet skrbi za raazvoj in prom mocijo amate erskega nogoometa.    o in fair play  vzpodbuja iin promoviraa spoštovanje načel fair  play v nogo ometu ter  (3) Komiisija za etiko pripravlja predloge zza nagrade fa air play.    (4)  Komisija  za  finan nce  in  trženjje  vodi  tržennjske  dejavn nosti  NZS  in  svetuje  o  fi nančnem  po oslovanju  NZS.    (5) Komiisija za mali  nogomet skrbi za razvoj  malega noggometa, pripravlja predlooge za tekmovanje in  skrbi za d druge zadeve v zvezi z m malim nogom metom.    (6)  Med dnarodna  ko omisija  pom maga  pri  pri pravi  medn narodnih  tekkem,  sodeluuje  pri  mednarodnih  aktivnosstih  nogomeetnih  reprezzentanc  ter  svetuje  dru ugim  uradnim  osebam  v  nogometu  glede  mednaro odnega sodeelovanja.    (7) Mlad dinska komisija skrbi za razvoj mladinnskega nogometa in za druge zadevee v zvezi z mladinskim  nogometom.    (8) Komiisija za objekkte pregledujje in opozarj a na ustreznost infrastru ukture nogom metnih klubo ov.    (9) Komisija za odno ose z javnosttmi skrbi za  obveščanje  nogometnih h subjektov iin javnosti, p pripravlja  publikaccije NZS ter p publikacije za a promocijo nnogometa.    (10)  Kom misija  za  praavila  nogome etne  igre  skrrbi  za  prevo ode  spremem mb  pravil  igrre,  svetuje  o  o ustrezni  uporabi pravil nogom metne igre.    (11)  Kom misija  za  preedpise  pripra avlja  predlogge  predpisovv  NZS,  pripra avlja  mnenjaa  o  razlagi  predpisov  p NZS.    (12) Kom misija za prizn nanja pripravvlja predlogee za priznanja in vodi evid denco o poddeljenih prizn nanjih.    misija  za  profesionalni  nogomet  obbravnava  vse  zadeve,  ki  so  povezaane  s  professionalnim  (13)  Kom nogometom v Sloven niji.    (14) Kom misija za sodn niške zadeve e pomaga pr i izobraževan nju sodnikovv, spremlja uustreznost so odniškega  dela, skrrbi za delegirranje sodniko ov v tekmov anjih pod okkriljem NZS in n obravnavaa vse, kar je p povezano  s sojenjeem v nogomeetu.    26


(15) Stro okovna  kom misija  sodelu uje  pri  izbiri  strokovnegga  osebja  v  reprezentanncah  in  ga  ocenjuje,  sodelujee  pri  pripravvi  reprezenttančnega  kooledarja  ter  obravnava  vse  zadevee,  ki  so  povvezane  s  strokovn nim razvojem m nogometa v Sloveniji.   (16)  Kom misija  za  ussposabljanje  strokovnih  kadrov  skrb bi  za  redno  izobraževa nje  in  uspo osabljanje  uradnih oseb in druggega strokovnega osebja  v nogometu u.    (17) Kom misija za varn nost pripravljja ukrepe za  varnost noggometnih prireditev.    (18)  Zdrravstvena  ko omisija  skrbi  za  preventiivno  zdravsttveno  dejavn nost  v  nogoometu,  organ nizira  boj  proti dop pingu v nogo ometu ter ob bravnava vsee medicinske vidike v nog gometu.    (19)  Komisija  za  žeenski  nogom met  skrbi  zza  razvoj  že enskega  nog gometa,  priipravlja  predloge  za  tekmovaanje in skrbi za druge zad deve v zvezi zz ženskim no ogometom.     39. člen  (sestavva, pristojnossti in mandatt organov in komisij)    (1)  Sestava  in  pristtojnosti  orga anov  iz  36.  in  37.  člen na  ter  komisij  iz  38.  čl ena  tega  sttatuta  se  podrobn neje določijo s pravilnikom IO NZS.    (2) Mand dat organov in komisij traja štiri leta..    (3) Članee organov izz 36. in 37. ččlena ter kom misij iz 38. ččlena tega statuta imenuuje IO NZS, p pri čemer  pravilom ma pri imenovanju članovv:  (a) komisije za sodnišške zadeve u upošteva preedlog ZNSS, (b) strokkovne komisije upošteva predlog ZNTTS,  (c) komissije za ženski nogomet upošteva preddlog KŽN in M MNZ,  (d) komisije za mali n nogomet upo ošteva predl og KMN in M MNZ,  (e) komisije za profesionalni nogomet upošteeva predloge e predstavnikkov profesio nalnih  igralcev nogometa in n Združenja kklubov I. SNLL.  (f) drugih h komisij upo ošteva predloge članov N NZS.    (4) Upravičeni predlaagatelji iz prejšnjega odsstavka lahko predložijo n nov predlog,  če IO NZS p prvotnega  predlogaa ni upoštevaal.    (5) Člani organov, ki  odločajo na a prvi stopnjii in v pritožb benih organih h, so lahko ččlani le tega organa iz  36. ali 377. člena in nee smejo biti ččlani IO NZS,, Nadzornegaa odbora NZS S in Arbitražnnega sveta N NZS.    h organov  (6) Predssednik in namestnik predsednika ko misije za status in agente igralcev inn pritožbenih morajo imeti pravno o izobrazbo.      40. člen  (zaačasne komissije)    (1) IO NZZS lahko ustaanovi začasne komisije.   (2) Njiho ova sestava, pristojnosti iin mandat see določijo s ssklepom o usstanovitvi.      27


41. člen  (koleg ij predsednikka NZS)    (1) Pri izzvrševanju svvojih pristojn nosti se preddsednik lahkko posvetuje e s  kolegijem m, ki ga sesta avljajo še  podpred dsedniki in geeneralni sekrretar.    ujeta tudi  (2) Kadaar kolegij razpravlja o vprašanjih, ki sse nanašajo  na sodnike iin trenerje, llahko sodelu predsednik ZNSS in p predsednik ZZNTS.    (3) Predssednik lahko o k sodelovan nju na kolegijj povabi tudii druge osebe.      42. člen  (zaastopanje NZZS)    oniti  zastopn ik)  in  generaalni  sekretarr.  Predsednikk  NZS  s  soglasjem  IO  NZS  zasttopata  predssednik  (zako NZS v pissni obliki dolloči generaln nemu sekretaarju obseg pooblastila za a zastopanje..      43. člen  (strokkovna služba a NZS)    (1)  Strokkovna  služba  opravlja  strokovne,  s oorganizacijske e  in  adminisstrativne  naaloge  na  possameznih  področjih dela NZS.    (2) Organizacija in vo odenje službe sta v pristoojnosti generralnega sekre etarja.       

V. TEKM MOVANJE      44. člen  (teekmovanja N NZS)    (1)  NZS  določa  in  vodi  tekmo ovanja  na  rravni  države e,  predvsem m  tekmovannja  v  ligah,  pokalna  tekmovaanja in superr pokal, v razzličnih kateggorijah tekmovanj (npr. m moški nogom met, ženski n nogomet,  mladinskki  nogomet,  mali  nogomet,  nogoomet  na  mivki).  m Tekmovanja  na  ravni  medo občinskih  nogometnih zvez vod dijo MNZ.    (2) IO NZZS lahko s sklepom poverri vodenje teekmovanja eni ali več MN NZ.      45. člen  (dolžnostti nogometniih klubov)    m dolžnost, dda:  Nogomeetni klubi imaajo predvsem (a) prispevajo k uresničevanju cilljev NZS,  (b) neod dvisno in svob bodno volijo o svoje organne,  mi akti, navo (c) se ravvnajo v sklad du s tem stattutom, drugim odili in odločitvami NZS, FFIFA in UEFA A,  (d) sodelujejo v tekm movanjih in skupnih akcijaah NZS,  (e) spošttujejo pravilaa igre, ki jih je določil IFA AB oziroma FIFA,  28


(f) zagottovijo,  da  bo odo  mednarodne  prijateeljske  tekme e  organiziralii  v  skladu  s  pravili  NZS,  UEFA  in  FIFA,  (g)  prizn najo  pristojnost  neodvisn ne  in  nepristtranske  arbitraže  v  sklad du  s  tem  staatutom  in  sp poštujejo  njene od dločitve,  (h) priznajo pristojno ost CAS in spoštujejo njeggove odločitve,  (i)  s  stattutarnimi  do oločili  zagoto ovijo,  da  se  spori,  ki  se  nanašajo  na  športno  teekmovalna  razmerja,  r najprej rrešujejo v okkviru NZS, UE EFA oziroma  FIFA,  (j)  s  stattutarnimi  do oločili  zagotovijo  spoštoovanje  načell  lojalnosti,  integritete  iin  športnega a  duha  v  skladu z načeli fair play,  (k) nimajo športnih  razmerij z ne epriznanimi  subjekti in ččlani, sankcio oniranimi z m mirovanjem  članskim  pravic ali izključitvijo o,  (l)  sporo očijo  NZS  in  matični  MNZ  vsako  spreemembo  njiihovega  statuta  in  drugiih  aktov,  zakkonitih  in  statutarn nih zastopnikov ter člano ov organov.     46. člen  (Igralec)   (1) Praviila o statusu  in prestopih h igralcev se  uredijo s prravilnikom v skladu z veljjavnimi pravvili FIFA o  statusu iin prestopih igralcev.    m NZS o stattusu in registtraciji igralceev.  (2) Igralcci se registrirrajo v skladu s pravilnikom     47. člen  (lige in ZNPLL)    (1) Liga jje tekmovan nje nogometnih klubov ppod okriljem  NZS. Pod okkriljem NZS sse štejejo tudi lige, ki  so pod o okriljem MNZZ.    (2)  ZNPLL  je  združenjje  vseh  klub bov,  ki  s  člannskim  moštvvom  tekmuje ejo  v  1.  SNL, L,  in  je  podre ejeno  ter  priznano o s strani NZSS.    (3) Člansstvo, statut, predpisi in delovanje ZN PL mora biti v skladu s Sttatutom NZSS.    (4) Vsakaa sprememb ba statuta in predpisov ZN NPL se mora predložiti IO O NZS v preddhodno odob britev.    (5) Sklad dnost statutaa in predpisov ZNPL s possebnim sklep pom ugotovi IO NZS.    (6)  Sodn niške  in  disciplinske  zadeve,  anti‐dooping,  licenciranje  nogom metnih  klub ov  ter  registracija  in  status iggralcev so izkključno v pristojnosti NZSS.    (7) ZNPLL je dolžan sp poštovati določbe statutaa, pravilnikovv, navodil in odločitve NZZS, UEFA in FFIFA.    (8) V primeru nespo oštovanja pre edpisov NZS,, UEFA in FIFFA se lahko  ZNPL izrečejjo enake san nkcije kot  članom N NZS.              29


48. člen  (neprizn nano članstvvo in sodelovvanje v tekmo ovanjih)    Nogomeetni  klubi  in   ZNPL  ne  smejo  biti  čllani  druge  nogometne  n zveze  in  nee  smejo  sodelovati  v  tekmovaanjih na obm močju druge nogometne  zveze brez p predhodnega a soglasja NZZS, druge nogometne  zveze in FIFA, razen vv izjemnih prrimerih.      49. člen  (licencirannje nogometn nih klubov)   (1) Pogo oj za nastopaanje nogome etnih klubov  v tekmovan njih NZS in te ekmovanjih  UEFA je licenca, ki jo  izda NZSS.    (2) Pogo oji za pridobiitev licence iin postopki zza izvedbo licenciranja so opredeljenni v Pravilnikku NZS za  licenciranje  nogomeetnih  klubov,  ki  ga  sprejjme  IO  NZS  in  odobri  UEFA  U za  tekm movanja  pod  njenim  okriljem.      50. člen  (prepovedd navzkrižnih interesov)   (1) Nobeena fizična in n pravna ose eba, vključujooč povezane e osebe in po odružnice, nee sme izvrše evati prek  lastništvva,  upravljanja,  opravljan nja  kakršne  koli  funkcije e  ali  na  kate erikoli  drugi  način  nepossredni  ali  posredni vpliv ali naadzor na več  kot en nogoometni klub  ali na z njim mi povezane  pravne oseb be, kadar  koli bi lahko bila ogro ožena integrriteta tekme  ali tekmovanja.    (2) IO NZZS sprejme p pravilnik NZS o varovanjuu integritete ttekmovanj.     51. člen  (repprezentance NZS)    (1) Nogo ometne repreezentance RSS predstavljaajo slovenskii nogomet do oma in v tujinni.    (2) NZS sskrbi za oblikkovanje in vo odenje repre zentanc.    (3) Igralcci in uradne o osebe se mo orajo v skladuu s pravili FIFFA odzvati va abilu v reprezzentance.    (4) Razm merja v zvezi z reprezenta ancami urejaa pravilnik IO NZS.      52. člen  (discciplinske sankkcije)    (1) Discip plinske sankccije za posam meznike in prravne osebe so:  (a) opozo orilo,  (b) ukor,,  (c) denarna kazen,  (d) odvzeem naslova aali priznanja in  (e) odvzeem licence.    30


(2) Discip plinske sankccije samo za posameznikke so:  (a) opom min,  (b) izklju učitev,  (c) prepo oved nastopaanja,  (d) prepo oved dostop pa do gardero ob in/ali do uuradnega teh hničnega pro ostora,  (e) prepo oved vstopa na stadion,  (f) prepo oved sodelovvanja v določčenih ali vsehh z nogometom povezanih dejavnosttih in  (g) prepo oved registraacije za nov kklub.    (3) Discip plinske sankccije samo za pravne osebbe so:  (a) prepo oved prestop pnih dejavno osti,  (b) igran nje tekme breez gledalcev,,  (c) igranjje tekme na nevtralnem ozemlju,  (d) prepo oved igranja na določene em stadionu ,  (e) razveeljavitev rezu ultata tekme,,  (f) izključčitev iz tekm movanja,  (g) registtracija rezulttata po uradn ni dolžnosti, (h) odvzeem točk,  (i) premeestitev v nižji rang tekmo ovanja,  (j) prepo oved napredo ovanja v višjii rang tekmoovanja in  (k) pono ovitev tekme.    (4)  Izrekkanje  discipliinskih  sankcij  in  postopeek  v  zvezi  s  tem  sta  podrobneje  urrejena  z  discciplinskim  pravilnikkom NZS, ki gga sprejme IO O NZS.       

VI. FINA ANČNO POSSLOVANJE      53. člen  NZS)  (prremoženje N   (1) Prem moženje NZS so denarna iin druga sreddstva, ki jih N NZS pridobi: (a) s član narino članovv,  (b) s prisspevki za vod denje tekmovvanj,  (c) z dariili in volili,  (d) s prisspevki donattorjev,  (e) s prisspevki UEFA in FIFA,  (f) z odsttopom medijjskih pravic,  (g) z odsstopom sponzorskih pravvic,  (h) z odsstopom licenčnih pravic,  (i) z odsttopom oglašeevalskih pravvic,  (j) s trženjem vstopn nine na tekmah v organiz aciji NZS,  (k) iz nasslova dividen nd družb, v katerih ima N NZS svoj delež ali delnice,  (l) iz javn nih sredstev,  (m) z opravljanjem laastne dejavn nosti in  ugih virov.  (n) iz dru   (2) Prem moženje so tu udi nepremiččnine in prem mičnine ter m materialne in nematerialnne pravice.      31


54. člen  (finanččno poslovan nje NZS)    (1) NZS rrazpolaga s  premoženjem m v skladu zz letnim proggramom dela a in letnim fifinančnim na ačrtom za  posamezzno poslovno o leto, ki ustreza koledarrskemu letu.   (2) Progrram in letni ffinančni načrrt sprejme Skkupščina.    (3)  Skup pščina  vsako o  leto  obravvnava  in  sprrejema  letno o  poročilo  in n  zaključni  rračun  za  po osamezno  poslovno o leto.    o  poročilo  in n  zaključni  račun  r vsebujjeta  bilanco  stanja  in  izkaz  poslovneega  leta  s  pojasnili  k  (4)  Letno izkazom ter poročilo o poslovanju NZS.    (5)  Presežek  prihod dkov  nad  od dhodki,  ki  gga  NZS  dose eže  z  neposrednim  opraavljanjem  pridobitne  dejavnossti, se sme u uporabiti le zza doseganjee namena in n ciljev NZS,  ki so opredeeljeni v 5. členu tega  statuta.    (6)  Finan nčno  in  matterialno  posslovanje  se  vvodi  po  sisttemu  dvosta avnega  knjiggovodstva  v  skladu  z  veljavnim mi predpisi in n slovenskim mi računovoddskimi standaardi.    (7) NZS ima enega ali več bančnih računov.    (8) V finaančnem načrrtu morajo b biti določena  namenska ssredstva za m mladinski noggomet.      55. člen  (reevizijski nadzzor)    (1)  Za  p pregled  finan nčnega  poslovanja  izbe re  Skupščina,  na  podlagi  javnega  rrazpisa,  neo odvisnega  revizorjaa.    (2) Mand dat izbranega revizorja trraja dve leti  in se lahko p ponovi.    (3) Revizzor o svojih u ugotovitvah n najmanj enk rat letno porroča Skupščini.      56. člen  ((javnost dela a)    ojem delu NZZS obvešča ja avnost:  (1) O svo (a) z urad dnimi obvestili,  (b) na tisskovnih konfferencah,  (c) preko o spletne straani NZS,  (d) z vab bljenjem na sseje organov,  (e) z organizacijo okrroglih miz,  (f) z izdajanjem publikacij in  (g) na drruge načine.    (2) Javno ost dela in daajanje točnih h informacij zzagotavljata predsednik in generalni  sekretar.      32


57. člen  (prrenehanje N NZS)    (1)  NZS  preneha  obsstajati,  če  po ostane  števi lo  članov,  ki  jo  sestavlja ajo,  manjše  ood  dveh  članov,  ali  s  sklepom m Skupščine.    obstajati, se poravnajo vsse obveznosti.  (2) Če NZZS preneha o   (3) Nepo orabljena javvna sredstva se vrnejo v pproračun.    (4)  Na  p podlagi  sklep pa  Skupščine e  so  prevzem mniki  preostalega  premo oženja  tiste  nepridobitne  pravne  osebe, kki se ukvarjajo o z nogomettno igro in im majo podobne cilje kot NZ ZS.       

VII. PREEHODNE IN KONČNE D DOLOČBE      58. člen  (preehodne določbe)    (1)  IO  N NZS  mora  vse  pravilnike  in  druge  akkte,  ki  jih  sp prejema  na  podlagi  tegaa  statuta,  uskladiti  z  njegovim mi določbami najkasneje do 30. junijaa 2010.    (2)  Usklaajevanje  vseeh  statutov  članov  č NZS  iin  drugih  predpisov  mora  biti  končaano  do  28.  februarja  f 2011. NZZS nudi strokkovno pomočč pri usklajevvanju statuto ov in drugih predpisov.    (3) V primeru, da člaan NZS, kljub trikratnemuu pozivu izvrššnega odborra NZS, ne usskladi svojegga statuta  v  roku  izz  prejšnjega  odstavka  te ega  člena,  m mu  IO  NZS  izzreče  mirova anje  članskihh  pravic  s  ta akojšnjim  učinkom m.  Mirovanje  pravic  v  NZZS  traja  do  ttrenutka,  ko o  stopi  v  veljjavo  usklajenni  statut  člana  NZS  s  statutom m NZS.      59. člen  (koončne določb be)    ut začne veljaati z dnem sp prejema na SSkupščini.  (1) Statu   (2) Z dneem njegove u uveljavitve p preneha veljaati dosedanji statut NZS.         Ljubljanaa, 26.02.2010    Nogometna z N zveza Slovennije    mag. Ivan Sim m mič l.r.  Predsednik N P NZS     

33


4.2

POSLOVNIK K O DELU SK KUPŠČINE N NZS 

Na podlaagi določil to očke b) prvegga odstavka 220. člena Staatuta Nogom metne zveze SSlovenije je sskupščina  Nogomeetne zveze Slovenije na za asedanju dnee 12.02.2010 0 na Brdu pri Kranju spreejela    

POSSLOVNIK K O DELU U SKUPŠČ ČINE   NOGOMETN NE ZVEZEE SLOVEN NIJE       

I. SPLOŠŠNE DOLOČ ČBE    1. člen    (1)  S  tem m  poslovnikkom  se  ureja a  način  dela   skupščine  Nogometne  N zveze  Sloveenije  (v  nada aljevanju:  Skupščin na).    (2) Če po osamezna vp prašanja o d delu Skupščinne niso ureje ena s tem po oslovnikom,  jih ureja Skupščina s  posebnim m  sklepom  in  z  veljavno ostjo  za  possamezni  prim mer,  upoštevvaje  določilaa  statuta  Nogometne  zveze Slo ovenije (v naadaljevanju: NZS) in tega  poslovnika.     2. člen    (1)  Delo o  Skupščine  je  javno.  Skupščina  lahhko  odloči,  da  bo  zasedanje  potekkalo  brez  prrisotnosti  javnosti..    evizije in druugih medijevv lahko prisostvujejo zaseedanju Skup pščine, če  (2) Predstavniki tiskaa, radia, tele o  prisotnost  vsaj  tri  dnii  pred  dnevvom  Skupščin ne  pri  sklica atelju  zasedaanja  Skupščiine  in  če  priglasijo prostorsske zmožnostti to dopušča ajo.    o NZS,  predsednik  nadzornegaa  odbora  NZS,  častni  preedsedniki  NZZS,  častni  (3)  Članii  izvršnega  odbora  podpred dsedniki  NZSS  in  častni  člani  č NZS  soo  vabljeni  na  Skupščino o,  imajo  praavico  prisostvovati  in  razpravljjati na Skupšščini.    (4) Udeleženci na Skkupščini so še lahko delaavci v strokovni službi NZ ZS, uradne oosebe v nogo ometu ali  drugi  po osamezniki,  če  je  to  po otrebno  in  jiih  povabi  predsednik  NZS  N ali  predsstavnik  pred dlagatelja  zahteve za sklic Skup pščine.    (5) Na Skkupščini je laahko prisoten n eden ali veeč predstavnikov prosilca za članstvo  v NZS.      3. člen    Skupščin na  izpelje  vo olitve  in  imenovanja,  za  katere  je  prristojna,  v  skkladu  s  pravvilnikom  o  vo olitvah  in  imenovaanjih.            34


4. člen    (1)  Geneeralni  sekrettar  NZS  in  sttrokovna  slu žba  NZS  skrbita  za  tehn nično,  organiizacijsko  in  logistično  izvedbo Skupščine.    (2) Na Skkupščini se vvodi zapisnik v skladu s teem poslovnikkom.    (3) Zapissnik s sprejetimi sklepi sse objavi na  spletni stran ni NZS in se  v pisni oblikki pošlje član nom NZS.  Skupščin na lahko odlo oči o drugačn nem načinu oobjave.       

II. ZASEDANJE, NAČIN DELA IN N ODLOČAN NJE NA SKU UPŠČINI      5. člen    Skupščin na zaseda naajmanj enkrat letno in vsaaj enkrat pre ed iztekom 6 6 mesecev poo preteku fin nančnega  leta.      6. člen    (1) Zased danje Skupščine skliče p predsednik N NZS na predlog izvršnega a odbora NZZS (v nadaljevanju: IO  NZS).    (2)  Zaseedanje  Skupšščine  se  skliče  s  pisnim m  vabilom,  v  v katerem  morajo  m biti  nnavedeni  ča as  in  kraj  zasedanjja ter predlo og dnevnega reda.    (3)  Grad divo  za  zased danje  Skupšččine,  vključnno  z  zapisnikkom  prejšnje ega  zasedanjja  Skupščine e,  morajo  delegati prejeti najm manj 7 dni pre ed zasedanjeem.    (4) O graadivu, ki je b bilo poslano v krajšem rooku, Skupščin na odloča po osebej, ali boo o njem razpravljala,  zavzemaala stališča in n sprejemala sklepe.    (5) V primeru iz tretjjega odstavkka 23. člena  statuta NZS  morajo biti vsak član NZZS, predsedn nik NZS in  generaln ni sekretar N NZS obveščen ni o dnevu, kkraju in dnevvnemu redu Skupščine vssaj tri dni prred dnem  Skupščin ne. Temu mo ora biti priložženo gradivoo.      7. člen    (1) Skupšščino vodi prredsednik NZZS.    (2) Izjem moma lahko vvodi Skupščiino predstavvnik predlagaatelja zahtevve za sklic Skkupščine, če  to potrdi  Skupščin na in če so izp polnjeni poggoji iz tretjeg a in četrtegaa odstavka 23 3. člena statuuta NZS.      8. člen    Skupščin na izvoli na zaasedanju:    - ttričlansko veerifikacijsko kkomisijo, 

35


-

d dva overiteljja zapisnika,   zzapisnikarja in  d druga potreb bna delovna telesa. 

9. člen    pčnost Skupšščine je poda ana, če je prissotna večinaa vseh delega atov, ki so uppravičeni glasovati.   (1) Sklep   misija preveri navzočnostt delegatov n na Skupščini s pregledom m pooblastil.  (2) Verifikacijska kom   (3) Poob blastilo se poda na obrazccu, ki ga prippravi strokovvna služba NZ ZS in ga pošljje članom NZZS.     blastilo  moraa  obsegati  navedbo  n članna  NZS,  ime e  in  priimek  delegata,  naavedbo  orga ana,  ki  je  (4)  Poob podal  po ooblastilo,  navedbo  n fun nkcije  ozirom ma  nalog,  ki  jih  opravlja a  delegat  v  okviru  člana a  NZS  ali  njenega  člana,  datum  in  kraj  pooblastila  inn  podpis  prisstojne  osebe e.  Pooblastillu  mora  biti  priložen  zapisnik organa, ki jee dal pooblasstilo.    (5) Verifikacijska kom misija preveri, da med deelegati ni ose eba, ki po sta atutu NZS ne  sme biti delegat.    (6)  Če  jee  potrebno,  verifikacijska  komisija  t udi  preveri  pooblastila  tistih  t delegaatov,  ki  so  jih  določili  izvršilni  organi  člano ov  NZS,  da  bodo  b glasovaali  v  njihovem  imenu  v  primerih  p iz  ttretjega  odsttavka  24.  člena staatuta NZS.    dsedujoči  na  Skupščinii  ugotovi  inn  razglasi  sklepčnost  Skupščine  nna  podlagi  poročila  (7)  Pred verifikaccijske komisijje.    njšanja  ali  povečanja  člaanstva  v  NZS  v  času  zasedanja  Skuupščine,  verifikacijska  (8)  V  prrimeru  zman komisija  nemudomaa  pripravi  novo  n poročillo.  Predsedu ujoči  na  Sku upščini  natoo  ugotovi  in n  razglasi  ost Skupščinee.  sklepčno     10. člen    (1) Če je  Skupščina sklepčna, pre edsedujoči daa predlog dnevnega reda a v obravnavoo in odločanje.    (2) Predlog dnevnegga reda se la ahko spremeeni tako, da  se spremenii točka dnevvnega reda, d dopolni z  novo  toččko  ali  umakkne  točka  dn nevnega  redda,  in  sicer  na  n predlog  predsednika  p NZS  ali  dele egata,  pri  čemer m mora delegat dobiti podporo najmanjj ene tretjine e vseh delega atov.     (3) Med zasedanjem Skupščine la ahko Skupšččina na predlog predsedn nika NZS ali ddelegata skle ene, da se  spremen ni vrstni red o obravnavanja posamezn ih točk dnevvnega reda.   11. člen    (1)  Po  p potrditvi  dneevnega  reda a,  Skupščinaa  odloča  o  sprejemu  s za apisnika  pre dhodnega  zasedanja  z Skupščin ne.    ma  pravico  podati  prippombe  in  popravke  p k  zapisniku  pprejšnjega  zasedanja  z (2)  Vsakk  delegat  im Skupščin ne.     pripombe in p popravki se vvpišejo v zap pisnik.  (3) Skupšščina odloči o utemeljenosti pripombb. Sprejete p    

36


12. člen    d  razpravo  o  o posamezni  točki  dnev nega  reda  je  dolžan  predlagatelj  g radiva  poda ati  kratko  (1)  Pred uvodno obrazložitevv, ki traja najvveč 5 minut.  Predsedujočči lahko dovo oli daljšo uvoodno obrazlo ožitev.    (2) Predllagatelj grad diva je dolžan n posredovatti vsem delegatom tudi p predloge, poobude in dop polnitve k  posamezzni točki dneevnega reda, ki jih je prej el pisno pred d začetkom zzasedanja.      13. člen    (1) Predssedujoči da  besedo dele egatom na Skkupščini in tistim prisotn nim, ki imajoo pravico razzpravljati,  po vrsti, kakor so se prijavili k razzpravi.    (2)  Delegati  in  druggi  upravičeni za  razpravoo  se  lahko  prijavijo  p k  ra azpravi,  čim  se  začne  ra azprava  o  posamezzni točki dneevnega reda in dokler razzprava traja.   ni red prijav kk razpravi lahhko predsed dujoči da besedo predseddniku ali član nu organa  (3) Ne gllede na vrstn ali komissije NZS, če je ta pripravil gradivo k p osamezni to očki dnevnega reda.    p za  člaanstvo  v  NZZS,  ima  pravvico  razpravlljati  tudi  pre edstavnik  (4)  Ko  SSkupščina  razpravlja  o  prošnji  kandidatta za članstvo.      14. člen    (1)  Razp prave  delegaatov  Skupščine  in  drugihh  udeleženccev  na  zased danju  so  čassovno  omeje ene  na  3  minute n na razpravljaavca.    og razpravljaavca odredi,  da razprava traja dlje čaasa, vendar n največ 10  (2) Predssedujoči lahko na predlo minut.      15. člen    (1)  Razp pravljavec  laahko  razpravvlja  samo  o  tistih  vpraššanjih,  ki  se nanašajo  nna  posamezno  točko  dnevnegga reda. O isttem vprašanjju lahko razppravlja le enkkrat.     (2) Po odobritvi pred dsedujočega a lahko ponoovno razpravvlja, če gre za pojasnjevaanje ali nove e vidike v  avcev. Predssednik lahko to razpravo omeji po lasstni presoji.  zvezi z raazpravo ostaalih razpravlja     16. člen    Predsedujoči lahko zz zasedanja SSkupščine oddstrani udele eženca, če ta kljub predhhodnemu opo ominu ali  u besede ne upošteva njegovih navo dil in s svojim m obnašanje em otežuje d elo Skupščin ne.  odvzemu       17. člen    pščina  sprejeema  poslovn nik  in  pravilnnike,  če  je  za  to  pristojn na  po  statuttu  NZS,  ter  sklepe  in  (1)  Skup priporoččila. 

37


(2) Pred dsedujoči  oblikuje  predlo og  besedila  sklepov  in  priporočil  na  podlagi  prredloženega  gradiva,  uvodne o obrazložitve, razprave in n sprejetih st ališč.     (3) Predssedujoči predloži Skupščini predlog ssklepov v razpravo in spre ejem.    h  razlogov  ni  mogoče  p ripraviti  predlogov  sklep pov,  lahko  SSkupščina  na a  predlog  (4)  Če  izz  objektivnih predsedujočega poo oblasti IO NZSS, da pripravvi predloge skklepov.    me predloge ssklepov na kkoresponden nčnem zasedanju, ki ga skkliče predsed dnik NZS.  (5) Skupšščina sprejm Šele nato o Skupščina lahko sprejm me zapisnik pprejšnjega zaasedanja Skupščine.     pščina  lahko o  na  predlogg  predseduj očega  izvolii  posebno  tričlansko  t koomisijo  za  sklepe,  s ki  (6)  Skup oblikuje predloge sklepov.      18. člen    em.  (1) Skupšščina odločaa z glasovanje   (2) Skupščina odločaa z večino glasov vseh deelegatov, razzen v primerrih iz tretjegga in petega  odstavka  23. členaa statuta NZSS.    (3) Če je  potrebna sttrožja ali man nj zahtevna vvečina, predssedujoči pred glasovanjeem opozori n na to.    (4) Vsak  delegat, ki iima pravico  glasovanja, iima en glas.  Noben dele egat nima preednosti pred d drugimi  delegati pri glasovan nju.    (5) Deleggat ne sme gglasovati večkrat ali po poooblaščencu.    anja.  (6) Deleggati člana NZZS, ki mu pravice mirujejoo, nimajo praavice glasova       19. člen    ovanje  je  javvno, razen  če  je  s  statuttom  NZS,  s  tem  t poslovnikom  ali  pra vilniki,  ki  jih  sprejme  (1)  Glaso Skupščin na, določeno o drugače.    pščina  lahko  na  predlog  predsedujoočega  ali  delegata  z  javn nim  glasovannjem  odloči,,  da  se  o  (2)  Skup posamezznih zadevah h glasuje tajn no.      20. člen    (1) Deleggati glasujejo o tako, da se izjavijo za p redlog, proti predlogu ali se vzdržijo  glasovanja.    o hkrati in siccer z dvigom m rok.  (2) Deleggati glasujejo   (3) Skupšščina lahko n na predlog predsedujočeega odloči, daa delegati gla asujejo na drrug način.    asuje le o eneem predlogu u.  (4) Skupšščina lahko istočasno gla  

38


21. člen    ovanje  se  op pravi  tako,  da  d predsedu joči  pozove  delegate,  da  se  najprej   izjavijo,  kdo o  je  "ZA"  (1)  Glaso predlog, nato kdo je "PROTI" pre edlogu in nazzadnje, ali se e kdo "VZDRŽ ŽI" glasovanjaa.    (2) Če šttevilo glasovv "ZA" ali "PR ROTI" predloogu ni večje  pri glasovanju od številaa vzdržanih gglasov, se  glasovan nje ponovi. Č Če tudi pri po onovnem glaasovanju prid de do istega rezultata, see šteje, da p predlog ni  sprejet.    edsedujoči  uugotovi  izid  glasovanja  in  na  podlaggi  izida  razgla asi,  da  je  (3)  Po  končanem  glaasovanju  pre predlog, o katerem je Skupščina glasovala, spprejet ali zavvrnjen.      22. člen    (1)  Ob  o odločitvi,  daa  se  glasuje  tajno,  Skuppščina  nemu udoma  izvoli  tričlansko  komisijo  za a  izvedbo  glasovan nja ali pooblaasti verifikacijsko komisij o, da izvede tajno glasovvanje.     o  glasovnic,  kolikor  je  naavzočih  dele egatov,  z  bessedilom  pred dloga  ter  (2)  Komisija  nato  prripravi  toliko označbo o pod zaporednimi številkkami "glasujeem za", "glassujem proti",, "se vzdržim m".    elegatom, ki  imajo pravicco glasovanja a.  (3) Komiisija razdeli gglasovnice de   (4) Deleggati obkrožijo številko pred označbo,, za katero glasujejo.     (5) Glaso ovnica, iz kattere se ne da a ugotoviti, kkako je delegat glasoval, jje neveljavnaa.    omisija pripra avi poročilo  o izidu glaso ovanja in poroča predseddujočemu, kki razglasi  (6) Po gllasovanju ko rezultat glasovanja, aali je predlogg, o katerem  je Skupščinaa glasovala sprejet ali zavvrnjen.    (7) Če je potrebno taajno glasovatti o več preddlogih, lahko Skupščina na predlog prredsedujočegga odloči,  da  se  taajno  glasovanje  izvede  po  p končani  rrazpravi  k  določeni  točkki  dnevnega   reda  ali  po o  končani  razpravi vseh točk dn nevnega reda. Za vsako gglasovanje o predlogu se pripravi possebna glasovvnica.      23. člen    (1) Zapissnikar piše zaapisnik o delu Skupščine..     ne, zlasti :  (2) Zapissnik obsega gglavne podattke o zaseda nju Skupščin    - zzaporedno številko in vrssto zasedanj a,  - ččas in kraj zaasedanja,   - imena predssedujočega ter članov de lovnih teles, ki jih je izvo olila Skupščinna,  - imena prisottnih in odsottnih delegatoov,  elegatov, ki gglasujejo v im menu člana N NZS v primerrih iz tretjega a  - čče je potrebno, imena de o odstavka 24. člena statutta NZS,  - imena povab bljenih oseb,, ki so prisotnne na Skupšččini,  - ugotovitev sklepčnosti,  - d dnevni red,  - imena deleggatov in drugih razpravljaavcev,  - povzetek razzprave,  - ssprejete skleepe in priporočila, 

39


-

izid glasovan nja o posame eznih sklepihh,  izid glasovan nja o volitvah h in imenovaanjih in  d delegatska vvprašanja terr odgovore n anje. 

(3)  Delegat  ali  drugi  razpravljavvec  lahko  za hteva,  da  se e  v  zapisnik  priloži  njegoova  razprava a  v  obliki  povzetkaa.     (4) Pisnaa stališča deleegatov se na a njihovo zahhtevo priložijo zapisniku in so njegov  sestavni del.    n nazadnje predsedujoči..  (5) Zapissnik podpišejjo zapisnikarr in overiteljaa zapisnika in     24. člen    Skupščin na lahko odlo oči, da se potek zasedanjja snema s te ehničnimi prripomočki. Poosnetek zase edanja se  hrani najjmanj do pottrditve zapisnika te Skuppščine na sled dečem zased danju Skupšččine.       

III. KON NČNE DOLOČ ČBE    25. člen    Ko  začne  veljati  ta  poslovnik,  preneha  p veljjati  poslovnik  o  delu  no ogometne  skkupščine  NZZS,  z  dne  2.3.19922.      26. člen    Ta poslo ovnik začne vveljati naslednji dan po spprejemu na SSkupščini.        Brdo pri Kranju, 12.0 02.2010    Nogometna z N zveza Slovennije    mag. Ivan Sim m mič l.r.  Predsednik N P NZS               

40


4.3

PRAVILNIK K O VOLITVA AH 

Na podlaagi 27. člena in drugega o odstavka 30.. člena Statutta Nogometn ne zveze Slovvenije je Izvrršni  odbor Nogometne zvveze Slovenijje sprejel terr dne 13.03.2 2013 spreme enil 

   

PRAVILN NIK O VO OLITVAH IN RAZREŠITVAH H   VOLJENI V S  H ORGANOV NZS       I. SPLOŠNE DOLOČBE    1. člen  (namen)   (1)  Ta  pravilnik  dolo oča  načela  volitev  in  naččin,  postopek  in  roke  ka andidiranja  tter  druga  navodila  za  etne  zveze  Slovenije  iin  podpred dsednikov  izvedbo  volitev  in  razrešitev  predsednikka  Nogome Nogomeetne zveze Slovenije (v na adaljevanju:  volitve in razrešitve).    določa izvedbo volitev inn razrešitev p predsednika in članov Naadzornega od dbora ter  (2) Ta prravilnik tudi d predsednika in člano ov Arbitražne ega sveta Noogometne zve eze Slovenije e.      2. člen  (voliitve in razreššitve)    (1) Skup pščina Nogom metne zveze Slovenije (vv nadaljevanju: NZS) volii in razrešujee predsednikka NZS in  štiri podpredsednikee NZS.    (2) Skupšščina NZS see seznani z im meni preostaalih članov Izvršnega odbora NZS (v nnadaljevanju: IO NZS),  ki so član ni po položajju.    oli in razrešujje predsedniika in štiri člaane Nadzornega odbora N (3) Skupšščina NZS vo NZS.    (4) Skupšščina NZS vo oli in razrešujje predsedniika in štiri člaane Arbitražn nega sveta N NZS.      3. člen  (aktivna in  pasivna volilna pravica)   h  in  pri  razrrešitvah  ima  državljan  Republike  R Sloovenije,  ki  je e  na  dan  (1)  Pravico  glasovatti  na  volitvah glasovan nja dopolnil vvsaj osemnajjst let, in je nna Skupščini NZS delegat, ki opravlja  naloge v okvviru člana  NZS ali n njegovih član nov in je bil s strani izvršillnega organaa člana NZS imenovan alii izvoljen za delegata,  kot to do oloča statut člana NZS.    č statutaa  NZS  nimajo o  pravice  (2)  Članii  IO  NZS,  generalni  sekretar  in  članii  organov  iz  36.  in  37.  člena  glasovan nja na volitvaah in pri razrešitvah.   

41


(3) Pravice glasovanjja nimajo delegati člana N NZS, ki mu p pravice mirujejo.    didat je lahko o samo državvljan Republlike Slovenije e, ki je na da an glasovanj a dopolnil osemnajst  (4) Kand let, je akktiven v nogo ometu vsaj 3 leta in ni bil  pravnomočno obsojen zza kaznivo deejanje.    me  kandidirrati  za  podpredsednikaa  NZS.  Kandidat  za  (5)  Kandidat  za  predsednika  NZS  ne  sm podpred dsednika NZSS ne sme kan ndidirati za p redsednika N NZS.    (6)  Dolo očba  prejšnjeega  odstavka a  tega  členaa  se  smiselno  uporablja  za  kandidatte  za  predse ednika  in  člane Naadzornega od dbora NZS te er za kandidaate za predse ednika in člane Arbitražnnega sveta NZZS.      4. člen  (enakka volilna praavica)    k drugi  Vsak  delegat  na  Skupščini  NZS  ima  na  vollitvah  in  pri  razrešitvah  enako  števvilo  glasov  kot  delegati.      5. člen  (taj nost glasovaanja)    Skupščin na odloča o vvolitvah in razrešitvah s ttajnim glasovvanjem.       6. člen  (osebno inn svobodno gglasovanje)   bno in svobod dno. Prepoveedano je glasovanje po p pooblaščencuu.  Delegat glasuje oseb         II. RAZPIIS VOLITEV, ROKI IN ORG GAN, KI VOD DI VOLITVE      7. člen  (razpiss in izvedba vvolitev)    (1) IO NZZS razpiše vo olitve v NZS.    (2)  Volittve  predsednika  NZS  in  podpredseddnikov  NZS  se  razpišejo o  največ  deevetdeset  in  najmanj  trideset dni pred izteekom štiriletne mandatn e dobe predsednika NZS.    (3)  Če  jee  predsednikk  NZS  odstopil  ali  je  nasstopil  trajni  zadržek  za  opravljanje  ffunkcije  pre edsednika  NZS,  se  volitve  pred dsednika  NZZS  in  podpreedsednikov  NZS  izvedejo  najkasnejee  devetdese et  dni  po  odstopu oziroma nasstopu trajnegga zadržka.            

42


8. člen  volitev in daan glasovanja (dan razpisa  ( a)    m o razpisu vo olitev določi  dan razpisa volitev in dan glasovanjaa.  (1) IO NZZS s sklepom   p  o  razpisu  volitev  se  objavi  o na  spl etni  strani  NZS,  N vsi  član ni  NZS  in  noogometni  klu ubi  pa  se  (2)  Sklep obvestijo o tudi v pisnii obliki po po ošti in po ele ktronski poššti.      9. člen   ((volilni organ n)    O NZS.  (1) Volitvve in razrešittve vodi in izvaja volilna kkomisija, ki jo imenuje IO   no komisijo ssestavlja 5 članov.  (2) Voliln (3) Voliln na komisija sskrbi za zakonitost voliteev in razrešite ev, enotno u uporabo doloočb tega pravvilnika, ki  se  nanaššajo  na  volillni  postopekk,  izda  obrazzce  za  izvrše evanje  tega  pravilnika,  ppripravi  glaso ovnice  in  objavi izide volitev in n razrešitev.      III. KAND DIDIRANJE    10. člen  (pravica p redlaganja kkandidatov)   Kandidatte za predsednika NZS in n podpredseddnike NZS lah hko predlaga ajo:  - ččlani NZS,  - nogometni kklubi z območja Republikke Slovenije.     11. člen  (do oločitev kanddidatov s strani članov NZS)    (1) Člani  NZS določajjo kandidate po postopkuu, določenim m z njihovimi pravili.    (2)  Član n  NZS  lahko o  določi  le  enega  kanddidata  za  predsednika  NZS  in  le  enega  kand didata  za  podpred dsednika NZSS.    (3)  Dvojje  ali  več  čllanov  NZS  la ahko  določi  skupnega  kandidata  k za a  predsedni ka  NZS  in  skupnega  s kandidatta za podpreedsednika NZZS.      12. člen  (določitev kandidattov s strani n nogometnih klubov)    manj  dvajset  registriranih h  nogometn ih  klubov  lahko  določi  kandidata  k zaa  predsednikka  NZS  ali  (1)  Najm kandidatta za podpreedsednika NZZS s pisno izjaavo, po postopku določe enim z njihovvimi pravili.    podpre določčitev samo e enega kandid data za preddsednika NZSS in samo  (2) Vsak  nogometni  klub lahko p enega kaandidata za p podpredsedn nika NZS.       

43


13. člen  (pisno soglaasje in priloge kandidata))    dnika  NZS  inn  za  podpredsednika  NZS  N je  potrrebno  pisno  soglasje  (1)  Za  kkandidaturo  za  predsed kandidatta.    didat za pred dsednika NZSS in kandida t za podpredsednika NZ ZS lahko umaakne soglasje s pisno  (2) Kand izjavo, kii se neposred dno predložii volilni komiisiji najkasne eje deseti dan n pred dnevoom glasovan nja.    (3) Kandidat za predsednika NZS in kandidat  za podpredssednika NZS mora priložitti kandidaturi:  - navedbo, za katero funkcijo kandidirra,  - program dela,  aktiven v noggometu vsaj 3 leta, in  - izjavo in dokkazila, da je a o dejanje.  - izjavo, da ni bil pravnomočno obsojeen za kaznivo     14. člen  (predlaagatelj kandidature)    (1)  Predlog  kandidature  za  pred dsednika  NZZS  in  predlogg  kandidaturre  za  podpreedsednika  NZS  N mora  vsebovati ime predlaagatelja in ossebne podat ke kandidataa.    (2)  Pred dlogu  kandid dature  za  prredsednika  NZS  in  podpredsednika NZS  mora  biti  priloženo  pisno  soglasje kandidata in n druge sesta avine kandiddature iz tretjjega odstavkka 14. člena ttega pravilnika.    (3) Predllogu kandidaature, ki jo vlloži član NZSS, mora biti p priložen tudi zapisnik prisstojnega orga ana člana  NZS o do oločitvi kandidature.    (4) Predllogu kandidaature, ki jo vložijo nogom metni klubi, m morajo biti priložene pisnne izjave noggometnih  klubov, p podpisane s strani zakonitega zastoppnika kluba.     15. člen  (rok za vvložitev kand didature)    (1) Predllog kandidatture se vloži neposredno  pri volilni ko omisiji najkasneje petnajjsti dan pred d dnevom  glasovan nja.    na komisija p preizkusi skla adnost vlože nih kandidattur s statutom m NZS in s teem pravilniko om.  (2) Voliln     16. člen  (sezznam kandidaatur)    (1)  Volillna  komisijaa  določi  seznam  z  imenni  kandidato ov  za  predsednika  NZS   in  seznam z  imeni  kandidattov za podprredsednika N NZS z žrebom m in ga objaavi na spletni strani NZS  najkasneje d deset dni  pred dneevom glasovanja.     m se članom NZS pošlje v  pisni obliki ttudi po pošti in po elektrronski pošti.  (2) Naveedeni seznam        

44


IV. GLASSOVANJE    17. člen  (glasovnica))    (1) Glaso ovnice za volitve predsed dnika NZS in  volitve podp predsednikovv NZS so ločeene.    (2) Glaso ovnice so v p papirnati obliki. Na glasovvnici je naved deno navodilo za glasovaanje.      18. člen  (števillo glasov delegata)    (1) Deleggat, ki ima prravico glasovvati, ima en gglas na volitvvah predsedn nika NZS.    dnikov  NZS  največ  toliko  glasov,  (2)  Deleegat,  ki  ima  pravico  glassovati,  ima  na  volitvah  podpredsed kolikor p podpredsedn nikov NZS se voli.      19. člen  (naačin glasovan nja)    (1)  Deleegat  glasuje  tako,  da  ob bkroži  zaporeedno  številkko  pred  imenom  in  prii mkom  kand didata,  za  kateregaa želi glasovaati.      V. VEČIN NA ZA IZVOLITEV      20. člen  (večina za izzvolitev predsednika NZS)     NZS je izvoljen kandidat, kki je dobil ve eč kot polovicco veljavnih  glasov tistih, ki imajo  (1) Za prredsednika N pravico gglasovati.    oben kandid dat ni dobil vveč kot poloovico veljavnih glasov tisttih, ki imajo  pravico glassovati, se  (2) Če no glasovan nje ponovi m med kandidatoma, ki sta ddobila najvišjje število glasov.    (3) Če jee več kandidaatov dobilo  enako najviššje število glasov ali če je e dvoje ali vveč kandidato ov dobilo  enako  d drugo  najvišjje  število  glasov,  se  izbbira  kandidatov  za  pono ovno  glasovaanje  opravi  z  novim  glasovan njem. V drugi krog glasovvanja se uvrssti kandidat, ki je dobil na ajvišje številoo glasov.     (4) Če je  med dvoje aali več kandidati tudi po  drugem kroggu glasovanja najvišje šteevilo glasov e enako, se  izbira kandidatov za ponovno gla asovanje dolooči z žrebom m.    (5) Na gllasovnici sta kandidata navedena po  vrstnem red du glede na šštevilo dobljeenih glasov p pri prvem  glasovan nju. Če je bilo o število glassov enako, see vrstni red d določi z žrebo om.             

45


21. člen  (ve ečina za izvo litev podpredsednikov NZS)    (1)  Za  podpredsednika  NZS  so  izvoljeni  štirjje  kandidati,,  ki  so  dobili  največje  šttevilo  glasov  tistih,  ki  imajo prravico glasovvati.    (2)  Če  n ni  mogoče  določiti  vseh  izvoljenih  ppodpredsedn nikov  NZS,  ker  imajo  dvva  ali  več  ka andidatov  enako  šštevilo  glasov,  se  pon novi  glasovaanje  med  temi  kandid dati  za  še  nezasedena  mesta  podpred dsednikov NZZS.        VI. RAZR REŠITVE PREDSEDNIKA N NZS IN PODPPREDSEDNIKA A NZS      22. člen  (postopek)   (1) Skupšščina NZS razreši predsednika NZS inn podpredsed dnike NZS.    a in podpreddsednike NZSS tako, da izvvoli novega ppredsednika in  (2) Skupšščina razreši predsednika podpred dsednike NZSS.    N in  podp redsednikovv  NZS  se  sm miselno  uporaabljajo  dolo očbe  tega  (3)  Za  raazrešitev  predsednika  NZS  pravilnikka o volitvah predsednika a NZS in pod predsedniko ov NZS.    meru odstop pa ali drugegga trajnega zaadržka za op pravljanje fun nkcije predseednika NZS in n  (4) V prim podpred dsednika NZSS se Skupščin na seznani s pprenehanjem m funkcije.      OLITVE  IN  RAZREŠITVE E  PREDSEDN NIKA  IN  ČLLANOV  NAD DZORNEGA  ODBORA  NZS  N TER  VI.a  VO PREDSED DNIKA IN ČLANOV ARBIT TRAŽNEGA SSVETA NZS    22.a člen (voliitve in razreššitve)    u  ni  posebe ej  določeno,,  se  določbe  tega  pravvilnika  o  voolitvah  in  razrešitvah  (1)  Če  vv  tem  členu predsednika  NZS  sm miselno  uporabljajo  tudi  za  volitve  in n  razrešitve  predsednikaa  Nadzornega  odbora  predsednika Arbitražnegga sveta NZS,, za volitve in n razrešitve ččlanov Nadzoornega odbo ora NZS in  NZS ter p članov A Arbitražnega sveta pa določbe o volitvvah in razreššitvah podpredsednikov N NZS.     (2) Članii NZS predlaggajo kandida ate za preds ednika in člaane Nadzorn nega odbora  NZS ter pre edsednika  in člane Arbitražnegaa sveta NZS.    (3) H kan ndidaturi ni ttreba predložiti program a dela.    (4)  Za  predsednika  Nadzornega  odbora  NZSS  in  predsed dnika  Arbitra ažnega  svetaa  NZS  je  izvo oljen  tisti  kandidatt za predsednika, ki je do obil največ gl asov.     (5)  Za  preostale  štiri  člane  Nadzzornega  odbbora  NZS  so  izvoljeni  tistti  kandidati  zza  člane  Nad dzornega  odbora N NZS, ki so do obili največje število glasoov.    

46


(6) Če  jee  kandidat  za  z predsedniika  Nadzorn ega  odbora  NZS,  ki  za  predsednika  p ni  bil  izvoljen,  dobil  večje šteevilo glasov o od kandidato ov za člana N Nadzornega  odbora NZS, je izvoljen  za člana Nad dzornega  odbora N NZS, število  članov nadzornega odboora, ki so bili izvoljeni po o prejšnjem  odstavku te ega člena,  pa se usttrezno zman njša, pri čeme er se upoštevva število do obljenih glaso ov.     (7) Za vo olitve članov Arbitražnega sveta NZS  se smiselno uporabljata določbi prejjšnjih dveh o odstavkov  tega člen na.          VII. PREH HODNE IN KONČNE DOLLOČBE    23. člen  (preneehanje veljavvnosti)    nika o volitvvah predsedn nika NZS,  Z dnem  uveljavitve ttega  pravilnika prenehajjo veljati določbe  praviln ov Nadzornegga odbora, ppredsednika in članov Arb bitražnega svveta.   predsednika in člano     24. člen  (veljaavnost pravilnika)    Ta pravillnik začne veeljati z dnem objave na sppletni strani NZS.        Brdo pri Kranju, 13.0 03.2013      Nog gometna zveeza Slovenije e    Alek ksander Čefeerin l.r.   

Pred dsednik NZS 

47


5 5.1

PR RILOGE ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NZZS 

48


5.2

KONTAKTN NI PODATKI 

NOGOMETNA ZZVEZA SLO OVENIJE    Sedež NZZS :  Nadomeestni sedež N NZS :       

Čerrinova 4, p.p p. 3986  Brnnčičeva 41g   Tell: (01) 5300 4 400  Fakks: (01) 5300 0 410 

Moob: 051 676 4 444 

Generaln ni sekretar :  Predsednica volilne kkomisije :  Strokovn ni sodelavec volilne komiisije :    Spletno mesto NZS –– volitve 2013 :   

Aleeš Zavrl    Maaja Berger    mladden.cicmir@n Mlaaden Čičmir nzs.si       htttp://www.nzzs.si/nzs/volittve‐2013  

10011 Ljubljana  10000 Ljubljana    E‐poššta: nzs@nzss.si   E‐poššta: tajnistvo o@nzs.si 

                                                         

49


50

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement