Page 1

27

ឥតគិត ៃថ� !

ឧសភា-មិថន ុ ា ២០១៨

How to visit JAPAN

ព័ត៌មានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុន

ឋានសួគ៌

ONSEN (ទឹកផុសក្តៅឧណ្ហៗ)

ចំនុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសជប៉ុន

Henn na Hotel ប្រពៃណី និងវប្បធម៌

Toji -ការព្យាបាលដោយមុជត្រាំទឹកក្តៅផុស-


Contents

27

May - June 2018

០៣

ឋានសួគ៏ ONSEN (ទឹកផុសក្តៅឧណ្ឌៗ) Series

"ញញឹមខ្មរែ " ដែលតវូ្រ បានបំពញ េ ខ្លម ឹ សារកាន់តព ែ ញ េ លញ េ

ដោយបានប្តរូ លក្ខណៈថ្មតា ី ង ំ ពីលខ េ មុនមក។ បន្ទាបព ់ កា ី របោះពុម្ភ

០៨

Tradition & Culture ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌

ផសា ្ យលខ េ មុន យើងខ្ញបា ំុ នឃើញទសស្ និកជនកម្ពជា ុ បានកាន់

០៩

Japan View គយគន់ទេសភាពប្រទេសជប៉ុន

ក្នង ុ លខ េ មុននះេ ផងដែរ យើងខ្ញបា ំ ុ នចុះផសា ្ យពីផប ្កា ចា ្រ ជ ំ ប៉ន ុ ដែល

១០

Toji -ការព្យាបាលដោយមុជត្រាំទឹកក្តៅផុស-

រីកនៅក្នង ុ និទាឃរដូវ គឺ “ផ្កា Sakura”។ យើងខ្ញស ំ ុ ង្ឈម ឹ យ៉ាងខ្លាង ំ ក្លា

Khmer vs Japanese ខ្មែរ vs ជប៉ុន

"តោះយើងទៅមើលនៅថ្ងណា ៃ មួយ” ជាក់ជាមិនខាន។

"តើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យមានសុខភាពល្អ និងសម្រស់ស្រស់ស្អាត?" Trend in Japan ចំនច ុ ដែលគួរចាប់អារម្មណនៅ ៍ បទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ

១៣

Business Talk បទសម្ភាសន៍ធុរៈជន

សណ្ឋាគារចម្លែក Henn na Hotel

ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃឧស្សាហកម្ម ក្រដាសនៅកម្ពុជា SANYO SHIGYO / Mr. SAITA Yozo Japanese Karossi ការរកស៊ីរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅកម្ពុជា

តាមរយៈតែរុក្ខជាតិដែលផលិតនៅកម្ពុជា រ៉ូស៊ែល ស្តូន ខ្មែរ

ធ្វើអោយលោកអ្នកបានបន្ធូរអារម្មណ៍ និងសុខភាពល្អក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ Roselle Stones Khmer / Ms. NISHIGUCHI Michie

១៦

EVENT INFORMATION & REPORT

ព័តមានព្រ ៌​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឹត្តិការណ៍ និងរបាយការណ៍

IKTT Silkworm Festival in Phnom Penh ១៧

JAPAN in CAMBODIA ប្រទេសជប៉ុនដែលទទួលបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជា

២០ ២១

ចំពោះលេខនេះ យើងបានលើកយក “Onsen (ទឹកក្តៅធម្មជាតិ)”

នៅក្នង ុ អត្ថបទពិសស េ ។ នៅបទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ មានទីកន្លង ែ កមសា ្ ន្ត ជាច្រន ើ ដូចជាឆ្នរេ សមុទ្រ ទឹកជ្រោះដែលជាកន្លង ែ មានទឹក ហើយ

ចំពោះជនជាតិជប៉ន ុ ចូលចិត្ត Onsen ខ្លាង ំ ណាស់។ ជាជាតិទក ឹ

ដូចគ្នាមន ែ តែកន្លង ែ កមសា ្ ន្តទក ឹ នៅជប៉ន ុ គឺទក ឹ ក្តៅ! វាមិនមែនជា ទឹកក្តៅដោយសារដាំឱយ្ ពុះនៅលើភង ើ ្ល ទេ គឺជាទឹកក្តៅធម្មជាតិដល ែ ចេញមកពីកម ្រោ ដី។ ប្រសន ិ បើទស្សនិកជនបានចូលក្នង ុ Onsen

នេះ រាង្គកាយនឹងឡើងកំដៅ និងបាត់បង់ការនឿយហត់។ លើសពី

នេះទៀត ដោយសារតែតប ំ ន់ដល ែ មាន Onsen ស្ថត ិ នៅក្នង ុ កន្លង ែ

សមប្ រួ ធម្មជាតិ ដូចជាភ្នំ ឬសមុទជា ្រ ដើមទើបយើងអាចបន្ធរូ អារម្មណ៍ យ៉ាងសឡ ្រ ះ និងលំហកា ែ យបាន។ ចំពោះផ្កា Sakura អាចទសស្ នា

បានតែនៅក្នង ុ និទាឃរដូវ តែ Onsen វិញ អាចចូលកម្សាន្តបានគ្រប់ រដូវកាលពេញមួយឆ្នាបា ំ ន ហើយអាចកម្សាន្តទស េ ភាពគ្របរ់ ដូវ

ទាំងបួន គឺរដូវផ្ការរីក រដូវក្តៅ រដូវស្លក ឹ ឈើជះុ ្រ និងរដូវរងារបាន។ នៅប្រទស េ ជប៉ន ុ មានតំបន់ Onsen ជាច្រន ើ នៅគ្របទ ់ ស ិ ទីនទ ៃ ក ឹ ដី

ជប៉ន ុ ។ ដូចះេ្ន បស ្រ ន ិ បើមានឱកាសទៅលង េ ជប៉ន ុ ចូរកុខ ំ កខាន នូវបទពិសោធន៍ធម្មជាតិដោយចូលក្នុងទឹកក្តៅ Onsen ផង!

នាយកនិពន្ធ

Japanese Recipe សូមសាកល្បង

ហាសីុម៉ូតុ​ យ៉ូសីុកុ nyonyum@cisinc.co.jp

គ្រឿងផ្សំការី (Curry roux)

ម្ចាស់ការបោះពុមផ្ ្​​ព សាយ

Report from Japan ការរាយការណ៍ពីប្រទេសជប៉ុន

ជីវិតជាជនភៀសខ្លួន

យ៉ាម៉ាហ្សាគី​យូគីអេ

សាកាគី ធីតុល

ក្រុមនិពន្ធ​ និងទីផ្សារ ហាសីុម៉ូតុ​យ៉ូសីុកុ

Bong Yuki Essay ជ្រុងមួយរបស់បងយូគី

មិយា៉កាវា៉​េអរី

ការសិក្សាសង្គមតាមរយៈស្នាក់នៅតាមផ្ទះប្រជាជនកម្ពុជា

២២ Fortune Telling ហោរាសាស្ត្រប្រចាំខែ

ហោរាសាស្ត្រប្រចាំខែ​ឧសភា និងមិថុនា

២៤

ថា តាមរយៈអានទសស្ នាវដ្តន ី ះេ មានទសស្ និកជនជាចន ើ្រ គិតថា

ហាងកាត់សក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

Beauty Salon in Phnom Penh "wako"

១៩

និងបើកទំពរ័ នីមយ ួ ៗ ហើយអានបក ្រ បដោយចាប់អារម្មណខ ៍ ង ំ្លា ។

ពិធប ី ណ ុ យ្ ប្រពណ ៃ ដ ី ល ែ អោយដឹងពីការមកដល់នវូ ដើមរដូវក្តៅ

១២

១៤

How to vist JAPAN

កាណូ ហុីរ៉ូអាគី

តាគុមិ កាត់ស��៊ម៉ូតុ

nyonyum.net

អាកាសធាតុនិងរដូវ / រៀបចំដើម្បីទៅដើរលេង / ការដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសជប៉ុន

អូន ចិន�ា

ប៊ន �សីគីម

តានីហ�ាកិ ម៉ូអិុ

ទៅទស្សនានៅជប៉ុន តើយើងគួរស្វែងយល់ចំនុចណាខ្លះ? ព័ត៌មានមូនដ្ឋានរបស់ប្រទេសជប៉ុន /

2

Editor's Note

Special

ែផ្នករៀបចំ និង​ រចនា 2018

យូកុ

អ៊ួន ចាន់រា​ ៉ េរាងពុម្ព

Digital Advertising


ឋានសួគ៌ ‰

ONSEN (ទឹកផុសក្តៅឧណ្ហៗ)

តើលោកអ្នកចូលចិត្តមុជទឹកក្នុងអាងត្រាំដែរឬទេ? នៅកម្ពជា ុ ដែលជាបទ ្រ ស េ ក្តៅ មនុសស្ ភាគចន ើ្រ មុជទឹកធម្មតាដោយមិនបអា ើ្រ ងតទ ំ្រា េ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសជប៉ុន ស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះ នៅផ្ទះណាក៍មានអាងត្រាំមុជទឹកដែរ ហើយមិន ត្រឹមតែលាងខ្លួនទេ គេត្រាំក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗយឺតៗធ្វើអោយស្រួលខ្លួនស្រស់ស្រាយ។ ប្រទេសជប៉ុនមានវប្បធម៌ត្រាំក្នុងទឹកក្តៅដែលដាំនៅផ្ទះបែបនេះ ហើយ “Onsen” ជាទឹកក្តៅឧណ្ហៗពីធម្មជាតិ។ ទឹក (ទឹកភ្លៀងឬព្រិល, ទឹកសមុទ្រ) ដែលបានប្រមូល ផ្តុំស្តុកជាទឹកក្រោមដី

ត្រូវបានកំដៅដោយម៉ាក់ម៉ាភ្នំភ្លើងឬកំដៅផែនដីក្នុងដីបាតជ្រៅ

ហើយទឹកក្តៅដល ែ ផុសចញ េ មកលើដន ី ះេ ហៅថា Onsen។ ទឹកក្តៅ Onsen ចេញមក ដែលមានរួមផស្ ស ំ មាសធាតុលស ្អ មប ្រា ខ ់ ន ួ្ល ប្រាណ។ ទឹកនៅក្រោមដី គឺពត ិ ជាល្អសម្រាប់ សុខភាព! Onsen មាននៅតាមតំបន់នម ី យ ួ ៗនៃទទា ូ ង ំ ប្រទស េ ជប៉ន ុ ហើយជនជាតិជប៉ន ុ តាំងពីបរា ុ ណមកបានតក ំ្រា ង ុ្ន ទឹកក្តៅនះេ ធ្វអោ ើ យស្រសស ់ យ ្រា អារម្មណន ៍ ង ិ ស្រល ួ ខ្លន ួ ។ Onsen ដែលគេចូលមុជត្រាំជាមួយអ្នកដ៏ទៃដោយខ្លួនអាក្រាត ចំពោះជនបរទេស អាចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែន តែសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនវិញ ជាវប្បធម៌ដែលបានជិតស្និទ្ធ តាំងពីបុរាណ ហើយគឺជាការសម្រាកលំហែដែលពេញនិយម។ សម្រាប់លោកអ្នកជា ជនជាតិកម្ពជា ុ បស ្រ ន ិ បើសាកលប្ ងម្តង លោកអ្នកប្រាកដជាទទួលអារម្មណព ៍ ត ិ នៃភាព ល្អនោះ។ វាពិតជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅ ប្រទេសជប៉ុនសាកមុជត្រាំទឹក Onsen ដែរឬទេ?

3


វិធីកម្សាន្តOnsen ការណែនាំខ្លីៗសម្រាប់រីករាយនឹង Onsen

ប្រភេទនៃ Onsen

・មាន Onsen ប្រភេទផ្សេងៗ

Onsen មានប្រភេទផ្សេងៗ តាមទំហំនៃអាងមុជត្រាំ ប្រភេទនៃ

អាងដូចជាអាងមុជត្រាំដែលមានក្លិនក្រអូបនៃដើមហ៊ិណុគិ និងអាង មុជត្រាំនៅខាងក្រៅបែបធម្មជាតិ (Roten-buro) ជាដើម ហើយ សមាសធាតុ និងប្រសិទ្ធភាពនៃទឹកក្តៅផ្សេងៗគ្នា។ ប្រសិនបើយើង

អាចស្វង ែ រកពត៌មានជាមុនតាមអុន ី ធឺណត េ ហើយអញ្ជញ ើ ទៅ Onsen ណាដែលយើងពេញចិត្តជាការល្អ។ ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃ Onsen សូមមើលទំព័រទី8។

ទៅវិលវិញក្នុងថ្ងៃតែមួយ ឬ គេងសម្រាក ・ទៅវិលវិញក្នុងថ្ងៃតែមួយយ៉ាងស្រួល♪ នៅទីបជ ្រ ជ ំុ ន Onsen មានកន្លង ែ ហៅថា “ទឹកក្តៅខាងក្រៅ (soto-yu)”

ជាកន្លែងមុជត្រាំទឹកដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីសណ្ឋាគារ។ តម្លៃ មុជត្រាំទឹកក្តៅខាងក្រៅ ខុសគ្នាទៅតាមទីកន្លែង ប៉ុន្តែជាធម្មតាត្រឹម

500 យ៉ន េ (ប្រហល ែ 5ដុលរ្លា )។ នៅតំបន់ Onsen ដែលល្បល ី បា ្ ញខ្លះ

មានផ្តល់ជា សំបុត្រចូលប្រើដោយសេរី ឬគូប៉ុង “ដើរជុំវិញទឹកក្តៅ

ខាងក្រៅ” ដែលអាចប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅខាងក្រៅមួយចំនួនបានច្រើន ដង។ អ្នកអាចរីករាយនឹង Onsen ដោយចំណាយថវិការសមស្របពុំ មានក្តីបារម្មណ៍ជាងការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ។

・គេងសម្រាកលំហែ♪ ប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រាកលំហែរីករាយពេញលេញនៅ

Onsen

សូមណែនាំលោកអ្នកអោយគេងសម្រាក។ លោកអ្នកអាចទៅជា មួយមិត្តភក្តិ ជាក្រុមគ្រួសារ គូស្នេហ៍ ក្រុមហ៊ុន ឬជាក្រុមទេសចរណ៍ ផ្សង េ ៗបាន។ ជនជាតិជប៉ន ុ ចូលចិតដ ្ត ណ ំ រើ កំសាន្ត Onsen ខ្លាង ំ ដែរ។ សណ្ឋាគារលំហដ ែ ល ែ មានទីកន្លង ែ បន្ទបធ ់ ទ ំ លា ូ យ ដែលអាចរៀបចំ

ពិធអា ី ហារពេលល្ងាច ដែលជាកម្មវធ ិ ម ី យ ួ ពេញនិយមពីសណា ំ ក់កម ុ្រ អ្នក

ទេសចរណ៍ ហើយសណ្ឋាគារលំហែដែលមានអាងត្រាំនៅក្នុងបន្ទប់ តែមង ្ត មានការពេញនិយមពីសំណាក់គូស្នេហ៍។

ឥរិយាបថនៃការប្រើ Onsen អាក្រាតកាយទាំងអស់! ពេលចូលបន្ទបម ់ ជ ុ ត្រាំ ជាគោលការណ៍តវូ្រ “អាក្រាតកាយទាំងអស់”។ វាប្រហល ែ ជាអៀនខ្មាស ប៉ន ុ វា ែ្ត ជាវិនយ ័ ជាធម្មតានៃ Onsen។ អាក្រាត កាយទាំងអស់គ្នា សូមក្លាហន ៊ា កុគ ំ ត ិ ខ្មាសអ ់ ៀន។ សូមដោះសំលៀក

បំពាក់ រួមទាំងឈុតក្នង ុ រួចដាក់កង ុ្ន កញ្រែង ្ច ហើយសំដៅទៅកន្លង ែ ចូល មុជត្រាំទាំងអាក្រាតកាយ។

* សូមបទ ើ្រ រូ ចាក់សោរដាក់វត្ថមា ុ នតំលដ ៃ ច ូ ជា កាបូបលុយ ឬទូរស័ពដ ្ទ ជា ៃ ដើម។ * ស្បែកជើងសូមដោះដាក់នៅក្នុងធ្នើរនៅមាត់ចូលទីកន្លែង Onsen ហើយនៅ

4

ក្នុងទីកន្លែង Onsen ទូទៅគេពាក់ស្បែកជើងស្លីបព័រ ឬជើងទទេ។

ជាអាងទឹកធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមុជត្រាំ។

សូមប្រកាន់ភ្ជាប់ឥរិយាបថដើម្បីរីករាយនឹង Onsen ទាំងអស់គ្នា។

កន្លង ែ សម្រាប់បរុ ស កន្លង ែ សម្រាប់សី្រ្ត ឬមានកន្លង ែ មុជត្រាំ ចូលគ្នាខ្លះៗ កន្លែងមុជត្រាំភាគច្រើនគឺបែងចែកកន្លែងសម្រាប់បុរស និងកន្លែង

សម្រាប់ស្ត្រី សូមប្រយ័ត្នកុំអោយច្រលំ។ (“មុជចូលគ្នា (kon-yoku) “មានន័យថា ជា Onsen ដែលចូលមុជត្រាំទាំងបុរសទាំងស្ត្រីជាមួយ គ្នាបានតែមានតិចតួច)

មុនចូលមុជត្រាំទឹកក្តៅ សូមលាងសំអាតខ្លួនប្រាណ ដើមប្ រី ក្សាទឹកក្តៅដល ែ ទាំងអស់គច ្នា ល ូ មុជត្រាអោ ំ យស្អាត មុនចូល

មុជត្រាំសូមលាងសំអាតខ្លួនប្រាណអោយបានស្អាតសិន។


អាហារនៅតំបន់ Onsen

・ម្ហូបអាហារនៅសណ្ឋាគារលំហែ ការសមក ្រា នៅសណ្ឋាគារលំហែ ដែលមាននូវម្ហប ូ អាហារមានច្រន ើ

កន្លែង។ ម្ហូបអាហារនៅសណ្ឋាគារដូចជា អាហារពេលល្ងាចដែល

ប្រណិត ត្រីដុត និងបាយអាហារពេលព្រឹកបែបជប៉ុនជាដើម ក៏ជា

ការកំសាន្តក្នុងការធ្វើដំណើរទៅ Onsen ដែរ។

ទេសចរណ៍, ដើរកំសាន្ត

・ដើរកំសាន្តនៅតាមទីប្រជុំជន Onsen និងទីកន្លែង ទេសចរណ៍

・ហូរកញ្ជ្រៀវដោយចំនួនមនុស្សជាច្រើន♪ ពិធីអាហារពេលល្ងាចនៅសណ្ឋាគារលំហែ សណ្ឋាគារលំហែ Onsen ដែលមាន

ទីកន្លែងទូលាយគឺល្អណាស់សម្រាប់

ពិធជ ី ប់លៀងអាហារពល េ ល្ងាចចំពោះ ដំណរើ កំសាន្តជាកម ុ្រ ។ នៅជប៉ន ុ គេ ចូលចិតទៅ ្ត ដំណរើ កំសាន្តកម ុ្រ សហការី

រួមការងារជាដើម ហើយញាំ ផឹក

ច្រៀងខារ៉ាអូខេ… ដែលគេប្រារព្ធពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាច។ ហើយក៏មានសណ្ឋាគារខ្លះប្រារព្ធកម្មវធ ិ នៅ ី ទីធទ ្លា លា ូ យដូចជា ការសម្តង ែ

ចម្រៀង និងការសម្តែងសិល្បៈជាដើមផងដែរ។

នៅទីបជ ្រ ជ ំុ ន Onsen ដែលមានតម្រៀបដូចជា ហាងវត្ថអ ុ នុសសា ្ វរីយ៍

ដែលលក់វត្ថស ុ ប ិ ប្ កម្មនៅតំបន់នោះ និងហាងទទួលទានជាដើមនោះ មានបរិយាកាសរំលេចបែបនឹកស្រណោះអាល័យ។ ប្រសិនបើស្លៀក សំលៀកបំពាក់យូកាតា (សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីជប៉ុន) ហើយដើរ

កំសាន្ត លោកអ្នកពិតជាស្ថត ិ ក្នង ុ បរិយាកាសបែបនោះ ហើយរីករាយ

ជាក់ជាមិនខាន។ លោកអ្នកអាចយកផែនទីណែនាំនៅតាមកន្លែង សម្រាក ឬកន្លែងផ្តល់ពត៌មានជាដើម ហើយដើរកំសាន្តជុំវិញនោះ និងទៅលេងទីកន្លែងទេសចរណ៍ដែលនៅជិតនោះគឺល្អណាស់។

・រីករាយនឹងទេសភាព

ភាគច្រើន Onsen ស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំនិងក្បែរសមុទ្រដែលសំបូរដោយ

ធម្មជាតិ។

សូមរីករាយគយគន់ទេសភាពពីបន្ទប់សណ្ឋាគារលំហែ

ពេលកំពុងត្រាំទឹកក្តៅ ឬពេលដើរកំសាន្ត។

・ស៊ុត Onsen ដែលចំអិនដោយទឹកក្តៅ Onsen ជាស៊ត ុ Onsen ដែលស្ងោរដោយទឹកក្តៅ

Onsen ដែលមានកំដៅល្មម។ វាក៍មាន ចញ េ ជាមួយអាហារពល េ ពក ឹ្រ ហើយក៍មាន

កន្លង ែ ដាក់លក់នៅមុខហាងច្រន ើ ដែរ ដែល

គេអាចទិញតែសត ុ៊ Onsen ញាំ ឬទិញជាវត្ថុ អនុស្សាវរីយ៍។

・វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំកន្លែង, នំប៉ាវផ្អែម Onsen “នំបវ៉ា ផ្អម ែ Onsen” ដែលមានលក់នៅតំបន់ Onsen ជាវត្ថអ ុ នុសសា ្ វរីយ៍

ប្រចាំកន្លែង។ នំប៉ាវផ្អែមស្នូលសណ្តែកចំហុយ មានរសជាតិសាមញ្ញ ដែលជិតស្និទ្ធនឹងជនជាតិជប៉ុន។

កន្សែងជូតខ្លួន មិនត្រូវដាក់ចូលត្រាំក្នុងទឹកក្តៅឡើយ កន្សង ែ ជូតខ្លន ួ ដែលប្របា ើ ង ំ ខ្លន ួ អាក្រាតបន្តច ិ អាចយកចូលបន្ទបម ់ ជ ុ ត្រាបា ំ ន

តែមិនអាចដាក់ចូលក្នុងទឹកក្តៅនៃអាងមុជត្រាំបានទេ។ នេះក៍ដើម្បីរក្សា

ទឹកក្តៅអោយនៅស្អាត។ ពេលតក ំ្រា ង ុ្ន ទឹកក្តៅ ជា “ជំនាញ” គប េ ត់កនស្ ង ែ ហើយដាក់លើក្បាល។

មួយវិញទៀត សូមកុអោ ំ យសក់កបា ្ លចូលត្រាក ំ ង ុ្ន ទឹកក្តៅ ដោយចងសក់

នៅលើក្បាលជាដើម។ ជាគោលដែលអាចត្រាំក្នុងទឹកក្តៅបានគឺតែខ្លួន

ដែលត្រូវលាងសំអាតនោះ។ ការគិតយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរក្សាទឹកក្តៅ អោយស្អាត គឺសំខាន់ណាស់។

ការហែលគឺ NO! មាន Onsen ដែលមានអាងមុជត្រាធ ំ ទ ំ លា ូ យដូចអាងហែលទឹកដែរ ប៉ន ុ កា ែ្ត រហែលនៅក្នុងអាងមុជត្រាំនោះគឺ NO!

សូមគិតពិចារណាដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមុជត្រាំក្នុង Onsen បានដោយស្រួលបួល។ Onsen មិនមែនជាអាងហែលទឹកទេ។

5


នៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុន

Onsen MAP មានរមណីយដ្ឋន ា "Onsen (ទឹកផុសក្តឧ ៅ ណ្ឌៗ)"

ំ ប្រទស េ ជប៉ន ុ ។ យើងនឹងធ្វកា ើ រណែនាំ ជាចន ើ្រ នៅទូទាង "Onsen" ដ៏ល្បីល្បាញមួយចំនួន។

Ginyama Onsen (Yamagata) មានបរិយាកាសអាលោះអាល័យនៅក្នុងទីក្រុង Onsen ដែលមាន

សំណង់ដែលសាងសង់ប្រហែល 100 ឆ្នាំមកហើយ។

Arima Onsen

Shibu Onsen (Nagano)

ជាកន្លែងមួយក្នុង

Yaen Koen (ឧទ្យានសត្វសព ្វា ្រៃ Jigokudani)។

(Hyogo)

Yamagata

សត្វស្វាក៏ចូលចិត្តងូតទឹកផងដែរនៅ Jigokudani

ចំណោមកន្លែង

Zao Onsen Ginyama Onsen

ដែលមានវ័យ

ចំណាស់ជាងគេ

ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត

Nagano

របស់ Onsen។

Nasu Onsen Shibu Onsen

Tamatsukuri Onsen (Shimane) ទឹកក្តៅរបស់ Onsen

Niigata

Hyogo

នៅទីនេះ ត្រូវបាន គេទទួលស្គាល់ថា

Shimane

ល្អសម្រាប់ស្បែក។

Arima Onsen Kinosaki Onsen

Ishikwa

Tamatsukuri Onsen Beppu Onsen (Oita)

Tottori

រមណីយដ្ឋាន Onsen ដ៏ធំមួយ

Misasa Onsen

នៅប្រទេសជប៉ុនទាំងចំនួននៃ

ប្រភព និងបរិមាណ។ អ្នកអាច រីករាយនឹងការដើរកមសា ្ ន្តដច ូ ជា

Echigo-yuzawa Onsen

Kaga Onsen Wakura Onsen

Fukui

Awara Onsen

Oita

"Jigoku-meguri" នៅលើបភ ្រ ព

Yufuin Onsen Beppu Onsen

(កន្លែងដែលទឹកផុសចេញ)។

Kumamoto Kurokawa Onsen

Nagasaki Kurokawa Onsen (Kumamoto) នៅតំបន់នេះមានប្រារព្ធពិធីបុណ្យរដូវរងារ

ដោយមានពន្លឺដ៏ស្រស់ស្អាតដែលចេញពី

Unzen Onsen

Kagoshima Ibusuki Onsen

Kagawa

Kotohira Onsen

Okayama Yubara Onsen

Ehime

បាល់ឫស្សីត្បាញ។

Dogo Onsen

Wakayama Shirahama Onsen

Ibusuki Onsen (Kagoshima)

Dogo Onsen (Ehime)

Shirahama Onsen (Wakayama)

"Suna-mushi" នៅអីុប៊ុយស៊ូគឺល្បីល្បាញណាស់។

កន្លង ែ មួយក្នង ុ ចំណោមកន្លង ែ ដែលមានអាយុកាលចំណាស់

រមណីយដ្ឋានដ៏ Onsen ល្បីល្បាញ

ជាកន្លែងងូតទឹកចំហាយក្តៅដែលចេញពីដីខ្សាច់។

6

ជាងគេបំផុត។ ហើយមានបរិយាកាសបែបបុរាណ។

និងឆ្នេរនៅតំបន់ Kansai។


triplelights.com

japan-guide.com

http://travelience.com/blog/ top-10-recommended-onsen -hot-springs-to-visit-in-japan

https://www.japanguide.com/e/e2292. html

មានទីកន្លែង Onsen ជាច្រើនទៀត។ សូមព្យាយាមស្វែងរកនៅលើអីុនធើណែតដោយ ពាក្យ "Onsen Japan"។ * វេបសាយទាំងនោះ (ខាងឆ្វេង) ដែរណែនាំអំពី Onsen ដ៏ពេញនិយមមួយចំនួន។ Website សេចក្តីយោង

Hokkaido

Yunokawa Onsen Noboribetsu Onsen Noboribetsu Onsen (Hokkaido) កន្លែងដែលមានទឹកក្តៅចេញមក ហើយក៏ជាកន្លែងដែល មានទំហំដីដ៏ធំទូលាយនៅហុកហៃដូ។

នៅជិត Onsen មាន "ឧទ្យានសត្វខ្លាឃ្មុំ

(Kuma bokujo)"។

Iwate

Hanamaki Onsen

Miyagi

Naruko Onsen (Miyagi)

Akiu Onsen Naruko Onsen

ទឹកក្តៅ (To ji -b a) ដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ និងរបួស។

Fukushima

Higashiyama Onsen

Tochigi

Kinugawa Onsen Nasu Onsen

Gunma

Kusatsu Onsen Ikaho Onsen Manza Onsen

Yamanashi

Kinugawa Onsen (Tochigi)

មានរមណីយដ្ឋានជាច្រន ើ តម្រង់ ជួរតាមទន្លេ ដែលមានទឹកថ្លា ឈ្វង េ ។ ភៀវទស េ ចរណ៍ពញ េ

និយមក្នុងការជិះទូកលេងតាម

ដងទន្លេ ដែ ល អមដោយដើ ម ឈើ​​ខៀវខ្ចីជាច្រើន។

Kusatsu Onsen (Gunma) ជាទីកង ុ្រ "Onsen​" ដ៏ធដ ំ ល ែ មានកន្លង ែ ងូតទឹកសារធារណៈ ជាច្រើនដែលមិនគិតថ្លៃ។

Isawa Onsen

Hakone Onsen (Kanagawa)

Kanagawa

វាពិតជាសស ្រ ស ់ ត ្អា ខ្លាង ំ

Hakone Onsen

Gifu

Gero Onsen Okuhida Onsen

ណាស់ប្រសិនបើយើង

បានឃើញភ្នំ Fuji ពី

Shizuoka

Atami Onsen Yugawara Onsen Ito Onsen

Hakone! ជាកន្លែងងូត ទឹកមួយដែលអាចមើល photo by HAKONE ZENZAN

ឃើញភ្នំ Fuji ។

Atami Onsen (Shizuoka) ជាកន្លែងរមណីយដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយ ដែលមាន ឆ្នេរ

Okuhida Onsen (Gifu) និទាឃរដូវបានបញ្ចប់ តោះយើងមើលព្រិលធ្លាក់ក្នុងរដូវរងាវិញម្តង។

និងទឹកក្តៅ។ វានៅជិត ​និងងាយស្រួលក្នុងការដំណើរពី ទីក្រុង Tokyo ។

7


Tradition & Culture

ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌

Toji -ការព្យាបាលដោយមុជត្រាំទឹកក្តៅផុស~ វិធីព្យាបាលដោយ Onsen ដែលសម្រួលអារម្មណ៍និងរាងកាយអោយស្រស់ស្រាយស្រួលខ្លួន ~

នៅប្រទេសជប៉ុនតាំងពីបុរាណមក មានវិធីព្យាបាលម្យ៉ាងហៅថា

ទៅលេង និងវិធីចូលមុជត្រាំជាមុនសិន។ មួយវិញទៀត ដើម្បីដឹងពី

ប្រសរើ ជាសះស្បយ ើ ជម្ងឬ ឺ របួសដោយបប ើ្រ ស ្រ ទ ិ ភា ្ធ ពនៃ Onsen។

ថ្មីៗនេះ “ការព្យាបាលដោយមុជត្រាំទឹកក្តៅផុសតូចប្រណិត” សម្រាប់

“Toji (ការព្យាបាលដោយមុជត្រាំទឹកក្តៅផុស)” ដែលធ្វើអោយល្អ

ប្រសទ ិ ភា ្ធ ពនោះ ជាធម្មតារយៈពេលស្នាកនៅ ់ គឺចាប់ពី 2~4 សប្តាហ៍។

ការសមក ្រា ស ់ ក ្នា នៅ ់ រយៈពល េ យូនៅផ្ទះសំណាក់ Onsen ហើយចូល

មនុសស្ នាសម័យបច្ចប ុ ប្ ន្នដល ែ មមាញឹក កំពង ុ តែផត ្តោ សំខាន់ និងពេញ

ធូរស្បើយ។ តំបន់ Onsen ដែលហៅថា ”Toji-ba (កន្លែងព្យាបាល

ល្អបស ្រ រើ ឡើងវិញពីជម្ងដ ឺ ល ែ កើតមកពីទលា ំ ប់រស់នៅប្រចាថ ំ ៃ្ង ឬរំសាយ

Onsen ច្រើនដង ពិសារទឹកក្តៅនៃ Onsen នឹងជួយព្យាបាលអោយ ដោយមុជត្រាទ ំ ក ឹ ក្តៅផស ុ )” ដែលរៀបចំសមប ្រា កា ់ រពយា ្ បាលដោយ មុជត្រាំទឹកក្តៅផុស មាននៅតាមតំបន់នីមួយៗទូទាំងប្រទេស។

ដោយសារវាជាការព្យាបាល នៅពេលព្យាបាលដោយមុជត្រាំទឹក

ក្តៅផុស ចាំបាច់ជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីតំបន់ Onsen ដែល

និយម។ ការព្យាបាលដោយមុជត្រាទ ំ ក ឹ ក្តៅផស ុ តូចប្រណត ិ ធ្វអោ ើ យ សស ្ត្រេ ជាសះសប្ យ ើ ពីការគួរឱយ្ កត់សម្គាលន ់ ឿយហត់អស់កលា ំ ង ំ ។

ការសម្រាកស្នាក់នៅតំបន់ Onsen ប្រហល ែ 2~3 ថ្ងន ៃ ង ឹ ធ្វអោ ើ យ ចិតកា ្ត យរឹងមាំសខ ុ ភាពល្អ។ យុវវ័យដែលបប ើ្រ ស ្រា កា ់ រពយា ្ បាលនះេ នាចុងសប្តាហ៍កំពុងកើនឡើង។

ប្រសិទ្ធភាពនៃ Onsen Onsenល្អដល់រាងកាយ មានន័យយ៉ាងណាដែរ? មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីខ្លះ? ・ប្រសិទ្ធភាពនៃសីតុណ្ហភាព សំពាធទឹក កម្លាំងសម្រាលអណ្តែត

ទីមួយការត្រាំក្នុងទឹកក្តៅគឺល្អសម្រាប់រាងកាយ។ ពេលកំដៅរាងកាយយឺតៗ ដោយ Onsen ចរន្តឈាមនឹងដើរស្រួល ការដុតរំលាយអាហារកាន់តែខ្ពស់ ដូចនេះវាផ្សាភ្ជាប់នឹងប្រសិទ្ធភាពដែលបញ្ចេញសារធាតុដែលមិនត្រូវការក្នុង រាង្គកាយ។ ជាងនេះទៀត ពេញដងខ្លួននឹងត្រូវបានម៉ាស្សាពីខាងក្រៅដោយ សំពាធទឹក ហើយគ្រឿងក្នុងរាងកាយនិងសសៃឈាម នឹងទទួលរំញោច រួចចលនាលើរាងកាយកាន់តែល្អប្រសើរ។ លើសពីនេះ នៅក្នុងទឹកកំលាំង សម្រាលអណ្តែតធ្វើការ ហើយទំងន់ខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាស្រាលជាងធម្មតា បហ ្រ ល ែ 1ភាគ10។ កាលណាចញ េ ផុតពីកលា ំ ង ំ ទំនាញទំងន់ យើងអាចសមក ្រា ស្រួលគ្រប់កន្លែងនៃដងខ្លួន។

・ការធ្វអោ ើ យស្រសស ់ យ ្រា អារម្មណក ៍ ល ៍ ស ្អ មប ្រា រា ់ ង្គកាយ និងសុខភាពដែរ

ការឃ្លាតពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និងសម្រាកនៅបរិដ្ឋានល្អជុំវិញធម្មជាតិ បានធ្វើ អោយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ និងបានសម្រាកលំហែកាយផង។ មិនត្រឹមតែ ចំពោះ Onsen នោះទេ វាក៍ផ្សាភា្ជប់ទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនិងការធ្វើអោយល្អ ប្រសើរពីជម្ងឺខាងចិត្ត អារម្មណ៍ផងដែរ។

・តាមសមាសធាតុនៃ Onsen សមាសធាតុដែលរួមមានក្នុងទឹកក្តៅ Onsen មានប្រភេទផ្សេងៗទៅតាម Onsen នីមួយៗ។ ប្រសិទ្ធភាពក៍ខុសគ្នាទៅតាមសមាសធាតុដែរ ក៍ប៉ុន្តែមាន ប្រសិទ្ធភាពទូទៅដែលគេរំពឹងពី Onsen ផងដែរ។ ជាពិសេសវាត្រូវបាន និយាយថា មានប្រសិទ្ធភាពធ្វើអោយល្អប្រសើរ ជាសះស្បើយពីជម្ងឺឬរបួស ដូចខាងក្រោម។

8

< Onsen ទូទៅ> ជាសះស្បើយពីការហត់នឿយអស់កំលាំង, ឈឺសសៃប្រសាទ, ឈឺសាច់ដុំ, ចុកស្មារ, ចុកឈឺចង្កេះ, រំសាយស្ត្រេស, ស្អំត្រជាក់, ស្ពឹកសសៃប្រសាទ, រោគសន្លាក់ឆ្អឹង, បង្កើនសុខភាព, ស្បែកស្អាតជាដើម។

< លើសពីនេះ, តាមសមាសធាតុនៃទឹកក្តៅ> ●

របួសមុត រលាកភ្លើង ជម្ងឺទាក់ទងស្បែកជាដើម

ជម្ងឺរោគស្ត្រីដូចជាបាត់រដូវជាដើម

ជម្ងឺទាក់ទងនឹងឈាមដូចជា លើសឈាម សសៃឈាមឡើងរឹង ខ្វះឈាម ជាដើម

ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម

ជម្ងពា ឺ ក់ពន ័ ខា ្ធ ងក្នង ុ ដូចជា ទល់លាមក រលាកថង់បមា ្រ ត់ ដុគ ំ ស ួ្រ ក្នង ុ ប្រមាត់ ជាដើម

ហើមពោះចូលខ្យល់ជាដើម


Created by modifying <A Night Scene from Ogaki Festival Gifu> © <Ogaki city>, Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

គយគន់ទស េ ភាពបទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ

​ពិធីបុណ្យប្រពៃណីដែលអោយដឹង ពីការមកដល់នូវដើមរដូវក្តៅ

“ពិធីបុណ្យ Ogaki” ដែលត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅពាក់កណ្តាលខែឧសភា

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ គឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដែលត្រូវបានគេស្នងបន្តក្នុងនាមជា

ជាពិធីបុណ្យប្រចាំក្រុងប្រាសាទ។

ប្រភពដើមគឺត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅប្រហែល 370 ឆ្នាំមុនក្នុងរូបភាពឃុំ

Gifu

ទាំង១០នៅតំបន់ Ogaki រៀបចំកម្មវិធីរៀងៗខ្លួនរួមគ្នាអបអរសាទរចំពោះ

A Night Scene from Ogaki Festival Ogaki city, Gifu Prefecture

ការសាងសងឡើងវិញនូវព្រះវិហារ Hachiman ដែលជាទីសក្ការៈបូជា ព្រះប្រចាំក្រុងប្រាសាទ Ogaki។ ទម្រង់បែបបទនៃពិធីបុណ្យដែលមាន

ប្រប ើ ស ្រា ន ់ វូ រទេះរបស់មស េ េនា Ogaki និងរទះេ របស់បជា ្រ ជនទូទៅរួមគ្នា

គឺកមមា ្រ ននៅក្នង ុ ចំណោមពិធប ី ណ ុ យ្ នៅទូទាង ំ ប្រទស េ ។ ម្យ៉ាងទៀត តំបន់

នេះស្ថិតនៅចំកណ្តាលរវាងភាគខាងកើតនិងខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុន នាសម័យកាលនោះ ទើបបែបបទនព ៃ ធ ិ ប ី ណ ុ យ្ ក៏បានអភិវឌ្ឍនៅក្រោមឥទ្ធព ិ ល

ទេសចរណ៍មកពីខត េ នានា ្ត និងក្រៅបទ ្រ ស េ កំពង ុ កើនឡើងសម្រាបច ់ ល ូ រួម

ផង។ បន្ទាប់មក វាបានបាត់បង់ដោយសារតែការរញ្ជួយដី និងសង្គ្រាម

នៅលើទលា ី នមហោស្រព ហើយមានប្រជាជនច្រន ើ មកលេងយ៉ាងអធិក-

នៃវប្បធម៌ពិធីបុណ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងតំបន់ Chukyo ផងតំបន់ Kinki ប៉ុន្តែវាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2012 ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល បហ ្រ ល ែ 70 ឆ្នាំ ដោយបានការជួសជុលនិងការស្ដារឡើងវិញ។ វាត្រវូ បាន

ចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ UNESCO ក្នុងឆ្នាំ 2015។ អ្នក-

ក្នុងពិធីបុណ្យនេះ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប្រហែលចំនួន500ហាងត្រូវដាក់តាំង

អធម។ ចលនាសម្រាប់ថែរក្សាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ដែលត្រូវបានស្នងបន្ត ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយតាំងពីសម័យបុរាណនិងផ្សាយបន្តទៅអនាគត ដូចខាងលើនេះ មានភាពសកម្មនៅតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

JAPAN VIEW Vol. 09 9


"តើអក ្ន គួរធ្វយ ើ ង ា៉ ណាដើមប្ ឱ ី យ្ មានសុខភាពល្អ និងសមស ្រ ស ់ ស ្រ ស ់ ត ា្អ ?" ដើម្បីអោយមានសុខភាពល្អ និងសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យ! តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណា? សម្រាប់ខ្ញុំ សុខភាព ជារឿងសំខាន់

ដើមប្ ថ ី រែ កសា ្ សុខភាព ខ្ញយ ំុ កចិតទ ្ត ក ុ ដាក់

និង ញុំាបន្លែ ផ្លែឈើ ដើម្បីឲ្យមាន

ម្យ៉ាងទៀត យកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់ហប ូ បន្លែ ឬផ្ល-ែ

បំផត ុ ហើយខ្ញច ំុ ល ូ ចិតហា ្ត ត់បណ ្រា សុខភាពល្អ។ សម្រស់ និងចិតគ ្ត ន ំ ត ិ សុទ្ធតែសំខាន់។ សម្រស់អាចតាក់ តែងមនុសស្ ឲ្យមានភាពទាក់ទាញ មាន

ទំនក ុ ចិត្ត រីឯចិតគ ្ត ន ំ ត ិ ក៏សខា ំ ន់ ពះ្រោ

បើទោះបីយង ើ សង្ហាយ៉ាងណា តែបើ ចរិកអន់ក៏គេមិនចូលចិត្តយើងដែរ។ ឈ្មោះ ​: សំបូរ ផល ភេទ

ទទួលទានអាហារតាមម៉ោងទៀងទាត់។ ឈើពម ្រ ទាំងម្ហប ូ ណាដែលមានធាតុបត ូ្រ -េ

អុន ី ច្រន ើ ។ នៅពេលមានម៉ោងទំនរេ ធ្វើ ការហាត់បណ ្រា នៅកន្លង ែ ហាត់។ ក្នង ុ ការ

កែលម្អគន ំ ត ិ ទសស្ នៈ ឬឥរិយាបទរបស់ខន ួ ្ល ខ្ញស ំុ ក ិ សា ្ និងធ្វតា ើ មអ្នកនៅជុវំ ញ ិ ។ ពីពះ្រោ

ខ្ញគ ំុ ត ិ ថាមានបកា ្រ រជាចន ើ្រ គួររៀនសូតព ្រ ី អ្នកនៅជិតៗ។

ឈ្មោះ ​: ភាព ស្រីភក្តិ

: ប្រុស

ភេទ

អាយុ : ២៧ ឆ្នាំ

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ

: ស្រី

អាយុ : ២៨ ឆ្នាំ

ការងារ : ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ

ការងារ : បុគ្គលិកនៅភោជនីយដ្ឋាន

និងញុំាអាហារ

ដែលមានវីតាមីន ប្រត ូ អ េ ន ីុ គ្របគ ់ ន ្រា ់ គេង

ដោយសារពេលថ្ងៃខ្ញុំជាប់ការងារពេញៗ

អោយបានគ្រប់គ្រាន់ ពីព្រោះបើក្នុងខ្លួន

ហើយមិនអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបាន ខ្ញុំ

យើងមិនមានវីតាមីន ប្រូតេអុីន និងគេង

តែងតែបត់ខ្លួន ឬរាំតាមភ្លេងមុនពេលចូល

អោយបានគ្របគ ់ ន ្រា វា ់ នឹងខ្វះនូវសារធាតុ

ដំណក េ ។ ម្យ៉ាងទៀតការចញ េ ញើសគឺជា

ចិញម ឹ្ច ដែលអាចបណ្ដាលអោយរាងកាយ

ការល្អ ទើបខ្ញុំតែងតែទៅចូលបន្ទប់កំដៅ

ទឌ ុ ្រ ទម ្រោ និងមានជម្ងផ ឺ ស្ ង េ ៗ។ រីឯសម្រស់

Sauna។ សំខាន់បផ ំ ត ុ គឺការទៅហាងសំអាង

វាទាក់ទងនឹងសុខភាពផងដែរ បើសខ ុ ភាព

ក្នង ុ មួយខែមង ្ត ជាដាច់ខាត។ គឺដម ើ ប្ ក ី អោ ំុ យ

យើងល្អ អាចរកសា ្ សមស ្រ ស ់ ត ្អា តាមបែប

ភ្លេចខ្លួននូវភាពស្រស់ស្អាតនៃសម្រស់។

ធម្មជាតិដល ែ យើងមានសប ្រា បា ់ ន។ ប៉ន ុ ែ្ត ទន្ទម ឹ នឹងនះេ ខ្ញក ំុ បា ៏ នថែរកសា ្ ពីខាងក្រៅ

ឈ្មោះ ​: កឹម ខេមរា

ផងដែរ ដោយគ្រាន់តែលុបមុខជាមួយ

នឹងទឹកក្ដៅឧណ្ឌៗរៀងរាល់ពល េ ក្រោកពី

ដំណេក និងមុនចូលដំណេករួមជាមួយ ការប្រើប្រាស់នូវផលិតផលមួយចំនួន។

ភេទ

: ប្រុស

អាយុ : ២៥ ឆ្នាំ

ការងារ : បំរើការងារ ដើម្បីសុខភាព និងសម្រស់ ខ្ញុំ

យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកីឡា ឬផឹក

ទឹកដោះគោជាដើម។ ម្យ៉ាងទៀត ក៏យកចិត្តទុកដាក់ហូបម្ហូបដែល សម្បូរនូវប្រូតេអុីនផងដែរ។

នៅក្នង ុ មួយសប្តាហ៍ ខ្ញត ំុ ង ែ តែប្រើរយៈពេលមួយថ្ងៃ ដើមប្ ទៅ ី លេងបាល់ទះជា

មួយមិត្តភក្តិ។ ពីព្រោះវា អាចធ្វើអោយយើងបំបាត់ នៅភាពហត់នឿយនៅក្នង ុ ការងារ។

ឈ្មោះ ​: លីម ឡាយហ៊ី

ឈ្មោះ ​: ឌិត កាន់

អាយុ : ២១ ឆ្នាំ

អាយុ : ២៣ ឆ្នាំ

ភេទ

10

ការងារ : ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលក់ដុំគ្រឿងសំអាង

ឈ្មោះ ​: ស្រេង ប៉ូលីន ភេទ

: ប្រុស

ការងារ : សិស្ស

: ស្រី

អាយុ : ៣០ ឆ្នាំ

ភេទ

: ស្រី

ការងារ : មគ្គុទេស​ទេសចរណ៍


ការថែទាផ ំ ក ែ្ន ខាងកត ្រៅ វូ្រ បប ើ្រ ស ្រា ់

ដើមប្ ល ី ប ុ បំបាត់សស ្ត្រេ ខ្ញត ំុ ង ែ តែ

ហើយការថែទាផ ំ ក ែ្ន ខាងក្នង ុ គឺផក ឹ ទឹក

ធ្វើអ្វីៗតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត។

នូវផលិតផលសម្រាប់សម្រស់ស្អាត

2L និងទទួលឱសថបំប៉ន់សុខភាព ជារៀងរាល់ថ្ងៃ! ដោយសារចង់រក្សា សម្រស់អោយក្មេងរហូតដល់អាយុ ៤០ ឬ៥០ឆ្នាំ...។

ទៅផឹកស្រាដែលខ្លួនចូលចិត្ត ឬ ប្រយ័ត្នខូចសុខភាពដោយសារ

ផឹកស្រាហួសប្រមាណ ទើបខ្ញុំ

ទទួលទានបរិមាណល្មមៗក្នុង លក្ខណៈកំសាន្ត។

ឈ្មោះ ​: SASAKI Hirotomo

ឈ្មោះ ​: TANIGAKI Nanae

អាយុ : ២៦ ឆ្នាំ

អាយុ : ២៥ ឆ្នាំ

ភេទ

: ប្រុស

ការងារ : វិស្វករគ្រប់គ្រងការសាងសង់

ភេទ

: ស្រី

ការងារ : បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

ក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយ ពេ ល ណាចង់ ញុំា គឺ

សុខភាពល្អ ខ្ញយ ំុ កចិតទ ្ត ក ុ ដាក់

ចង់គេងគឺគេង។ ធ្វើ

ម្យ៉ាងទៀត ក្នង ុ គោលបំណង

ធ្វើ។ មូលហេតុអ្វី?

តែស្អំស្បែកដោយក្រណាត់

អោយធ្វើដូច្នោះ។

ទឹកសម្ងួតស្បែក។

ញុំាហើយពេលណា

ទទួលទានបន្លច ែ ន ើ្រ ជាប្រចា។ ំ

ទៅតាមចិត្តខ្លួនចង់

បង្ការភាពស្ងត ួ នស ៃ ប្ ក ែ ខ្ញត ំុ ង ែ -

គឺពល ្រ ង ឹ របស់ខប ំុ្ញ ញ្ជា

ដែលជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ ឈ្មោះ ​: KAJIMA Mayuko

ឈ្មោះ ​: ABE Yuichi ភេទ

ភេទ

: ប្រុស

: ស្រី

អាយុ : ២២ ឆ្នាំ

អាយុ : ៣៨ ឆ្នាំ

ការងារ : បំរើការងារ

ការងារ : ចុងភៅ

ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចូលដំណេក

ឆាប់ និងងើបពីដណ ំ ក េ ពីពល ្រ ម ឹ ។ ប្រការដែលកំពង ុ ធ្វស ើ ម្រាបល ់ ក ើ ហូបម្ហប ូ ណាដែលខ្លន ួ ចូល

កំពស់គុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួន គឺ

ចង់ញុំា។ ពីព្រោះខ្ញុំគិតថា

រាល់ថហ ៃ្ង យ ើ រំលក ឹ និងគិតពិចារ-

អោយមានស្រេ្តសដែល

ដំណេក។ ម្យ៉ាងទៀត មុនចូល

ចិតតា ្ត មបរិមាណដែលខ្លន ួ

លើកគោលដៅណាមួយជារៀង

ការទប់ចត ិ ច ្ត ង់ញាំុ បណ្តាល

ណាពីវិធីកែលម្អមុនពេលចូល

បង្កភាពអាក្រក់ដល់សុខ-

ដំណេកតែងតែអានសៀវភៅ

ភាពជាក់ជាមិនខាន។

ដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ជានិច្ច។

ឈ្មោះ ​: INOUE Rinto

ឈ្មោះ ​: UCHIHATA Kanako

អាយុ : ២៦ ឆ្នាំ

អាយុ : ២២ ឆ្នាំ

ភេទ

: ប្រុស

ការងារ : បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

ភេទ

: ស្រី

ការងារ : បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

ការបញ្ចេញមតិជារួមៈ

ក្រោយពីពេលបានសាកសួរសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមមនុស្ស១២នាក់ ហើយលទ្ធផលដែលទទួលបានមានលក្ខណៈ

ដូចគ្នាចន ើ្រ ។​ ហើយចំណច ុ ដែរចាប់អារម្មណមា ៍ នដូចជា "ការហាត់បណ ្រា , ការផឹកទឹកក្នង ុ មួយថ្ង២ ៃ លីត,្រ ការបរិភោគបន្លែ

សាច់ និងគេងអោយបានគ្រប់គ្រាន់ជាដើម"។

11


ចំនុចដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសជប៉ុន

សណ្ឋាគារចម្លែក

Henn na Hotel

រ៉ូបូតលក្ខណៈមនុស្សដែលចេះភាសាច្រើន។ ជាអកុសល វាមិនទាន់ចេះភាសាខ្មែរ (Ginza) (Photo by: H.I.S. Co., Ltd.)

“Tapia” ជារ៉ូបូតលក្ខណៈទំនាក់ទំនង។ វាអាចបើក/ បិទភ្លើងបំភ្លឺ ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងជួយប្រាប់ ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនិយាយជាមួយវា

គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមែន! “សូមស្វាគមន៍!” អ្នកដែលទទួលភ្ញៀវនៅតុ

(Maihama)

ផ្តល់ព័ត៌មានគឺមនុស្សយន្ត។ មជ្ឈដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុន កំពុងលើកយក ព័តមា ៌ នស្តអ ី ព ំ ស ី ណ្ឋាគារដែលមានបច្ចក េ វិទយា ្ ខ្ពសដ ់ ល ែ ហាក់ដច ូ ជាសង្គម អនាគត។ “Henn na Hotel (សណ្ឋាគារចម្លែក)” គឺជាសណ្ឋាគារដំបូងបង្អស់ ក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សយន្តជាអ្នកបម្រើដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ នៅសៀវភៅ Guinness។ គេកព ំ ង ុ ប្រពត ឹ្រ អា ្ត ជីវកម្ម៥កន្លង ែ នៅទីកង ុ្រ តូកយ្ ូ និងកន្លែងផ្សេងទៀត។ នៅផ្នែកផ្ញើរទុកឥវ៉ាន ដៃរបស់មនុស្សយន្តទទួល អាវធំពីភ្ញៀវ (Nagasaki) នៅបន្ទប់ភ្ញៀវមិនប្រើសោទេគឺគេប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់មុខទំនើបបំផុត (Nagasaki) នៅក្នុងបន្ទប់មានម៉ាស៊ីន បោកខោអាវដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Ginza, Nishikasai), អាចលេងល្បែងជា

ម៉ាសន ី៊ សំអាតខោអាវដោយស្វយ ័ ប្រវត្តិ “LG Styler”។ ទាំងក្លន ិ និងស្នាមជ្រញ ួ របស់ សំលៀកបំពាក់ក៏ត្រូវវាសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Ginza, Nishikasai)

មួយមនុស្សយន្តនៅក្នុងបន្ទប់បាន ( Maihama, Gamagori) ជាដើមគឺពោរ ពញ េ ទៅដោយសេវាកម្មលទ ្អ ន ំ ប ើ បំផត ុ ដែលមិនដែលជួបប្រទះកន្លងមក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុន

ស្នាកនៅ ់ បន្ទបម ់ យ ួ យប់សមប ្រា ម ់ ក ្នា គ ់ ប ឺ ហ ្រ ល ែ ១០,០០០យ៉ន េ (១០០

សូមពិចារណាអំពីសណ្ឋាគាររ៉ូបូតដែលមានផាសុខ-

ដុល) ្លា ឡើង (អាស្រយ ័ លើសណ្ឋាគារនិងពេលវេលា) គឺតម្លគ ៃ រួ សមណាស់។

12

ភាពនិងភាពសប្បាយ។

www.h-n-h.jp/en/


Business Talk

No.

27

បទសម្ភាសន៍វិនិយោគិនជប៉ុន

SANYO SHIGYO (CAMBODIA) CO., LTD. / SANYO PACKAGE ASIA (CAMBODIA) CO., LTD.

អគ្គនាយក

Mr. SAITA Yozo

ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃឧស្សាហកម្មក្រដាសនៅកម្ពុជា តើលោកធ្វើអាជីវកម្មអ្វីដែរ? ក្រម ុ ហ៊ន ុ យើងមានស្នាកកា ់ រធំនៅខណ្ឌ Adachi នទ ៃ ក ី ង ុ្រ Tokyo ផលិត

តើលោកមានការលំបាកដែរទេ ពេលពង្រីកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា? ក្នុងការរៀបចំរោងចក្រក្រុមហ៊ុនយើងគឺមានការយ៉ាប់យឺនដែរ។ ដោយ

ផលជាគោលរបស់យើងគឺផលិតកញ្ចប់តូចៗសម្រាប់ដាក់គ្រឿងសំអាង

យើងបានសាងសង់រោងចក្រ នៅក្រៅតប ំ ន់សដ េ ក ្ឋ ច ិ ព ្ច ស ិ ស េ (SEZ) ក្នង ុ

ប្រវង ែ កំពស់មនុសស្ ប្រដាប់លប្ ង ែ រូបផ្គំុ និងគឿ្រ ងសង្ហារឹមជាដើម។ យើង

ពេលលើសពីការគិតខ្ញុំ។ មួយវិញទៀត ការសាងសង់រោងចក្រផងដែរ

ការចាប់ពស ី ន ូ យ្ រួមទាំងការរចនាផងដែរ។ បច្ចប ុ ប្ ន្ននៅកម្ពជា ុ បន្ទាបព ់ ទ ី ទួល

លើសពីនេះទៀត ជាងសាងសងបាននិយាយប្រាប់យើងថា “ពួកខ្ញុំកំពុង

និងនំជាដើម។ ក្រៅពន ី ះេ យើងមានផលិតដូចជា ស្លាកយីហោសញ្ញាដល ែ

ក៍ទទួលការកម្មង ៉ ព ់ អ ី តិថជ ិ នរួចផលិត ហើយក៍មានផ្តលជា ់ សំណរើ គម្រោង ការកម្ម៉ង់ទិញ យើងផ្ទេរអោយទៅក្រុមហ៊ុនជាដៃគូរសហការផលិតបន្ត ប៉ន ុ ក ែ្ត ង ុ្ន ខែ៦ឆ្នា២ ំ ០១៨នេះរោងចកក ្រ ម ុ្រ ហ៊ន ុ យើងនឹងសាងសង់រច ួ រាល់។

ក្រម ុ សហគ្រាសផលិតក្រដាស SANYO SHIGYO ឆ្នាន ំ ះេ គឺគម្របខ ់ ប ួ ៥០ឆ្នាំ ហើយបច្ចក េ ទស េ រចនាបថ និងសមត្ថភាពរចនាផ្តលតា ់ មសំណរើ ជាចំណច ុ

ខ្លាំងនៃក្រុមហ៊ុនយើង។ យើងប្រកាន់យកបាវចនា ជឿជាក់ សុវត្ថិភាព

សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ។ ហើយនៅកម្ពុជា ជាការសាកល្បងដំបូងរបស់ កម ុ្រ ហ៊ន ុ យើង យើងកំពង ុ អភិវឌឍ្ ន៍ លក់ដោយខ្លន ួ ឯងនូវ “កាតមានរូបផុស” ផងដែរ។

តើមានដំណើរដើមទងយ៉ាងណា ដែលធ្វើអោយលោកសម្រេចចិត្តចូលមក កម្ពុជា?

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ គឺឳពុករបស់ខ្ញុំជាអ្នកស្ថាបនាឡើង ហើយខ្ញុំខិតខំតស៊ូ

ស្វត ិ ស្វាញរៀងរាល់ថៃ្ង ជាអ្នកជំនញ ួ នៅក្រម ុ ហ៊ន ុ គោល ហើយនៅឆ្នា២ ំ ០១៣

ផ្នែកកិច្ចការជំនួញបរទេសក៍ចាប់ផ្តើម ខ្ញុំក៍ត្រូវបានចាត់តាំងជាអ្នកទទួល

ខុសត្រូវ។ តាមរយៈការអង្កេតមើលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដំបូងនៅខែមករាឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានដាក់ការិយាល័យតំណាងប្រចាំប្រទេសវៀតណាម។

ហើយដោយមិនបង្អង់យូរ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៥ យើងក៍បានបង្កើត ការិយាល័យក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជា។ ហេតុផលមាន៣គឺ “គុណភាព

ក្នុងស្រុកទាប” “គូរប្រកួតប្រជែងនៅមានតិច” “បុគ្គលិកលក្ខណៈនិងស្នា មញញឹមនៃប្រជាជនកម្ពុជា”។ នៅវៀតណាមនិងថៃ ការយល់ដឹងចំពោះ គុណភាពមានខ្ពសរ់ ច ួ ទៅហើយ ហើយយើងរំពង ឹ ថាកម្ពជា ុ ផងដែរតទៅនេះ

ការអនុញ្ញាតិអោយនាំចូលម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រពីក្រៅប្រទេសបានចំណាយ

ត្រវូ បានធ្វកា ើ រសាងសង់អាគារខុសពីបង ្ល រ់ ចនា ពិដានសំរាប់ជាន់កព ំ ក ី កំពក សាងសង់នេះមិនមែនផ្ទះធម្មតាទេ គឺរោងចក្រ” វាជាហេតុផលមួយដែល

ពិបាកទទួលបានណាស់។ ហើយគម្រោងនៅកម្ពុជាគឺពិបាកខ្លាំងលើសពី ការស្មាន។

ផ្ទុយពីនេះ ការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា មានចំនុចល្អអ្វីខ្លះ? ដំណកា ើ រអាជីវកម្ម៣ឆ្នាម ំ កនះេ ខ្ញគ ំុ ត ិ ថាកម្ពជា ុ មានការផ្លាសប ់ រូ្ត បរិសន ្ថា

គួរអោយកត់សគា ំ ល់ និងកំពង ុ រីកចម្រន ើ ។ បើគត ិ ទៅយើងជាសហគ្រាស ក្រដាសដែលមិនចេញនៅឆាកខាងមុខទេ ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់បានកើន

ឡើងបន្តច ិ ម្តងៗ ថ្មៗ ី នេះយើងមានអារម្មណថា ៍ នៅទីបផ ំ ត ុ មកកម្ពជា ុ គឺការ ល្អ។ ខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថា ពីពេលនេះតទៅ ជាប្រទេសមួយប្រាកដជានឹង អភិវឌ្ឍបន្តទៀតដូចនេះយើងចង់នៅជាមួយគ្នាពីជារៀងរហូតទៅ។

តើលោកអាចប្រាប់ពីទស្សនៈវិស័យនាពេលអនាគតបានទេ? តទៅនេះផងដែរ យើងផលិតក្រដាសហើយចង់បន្តភាពរីកចម្រដោ ើ យ

រក្សាស្តងដា ់ រផ្តោតលើគណ ុ ភាពជប៉ន ុ ។ ជារោងចក្រផលិតតូចមែន តែយង ើ

ចង់ក្លាយជាអ្នកលេខមួយក្នុងវិស័យនេះ។ ចំពោះរោងចក្រក្នុងស្រុកនៃ ប្រទស េ កម្ពជា ុ នៅក្នង ុ រោងចក្រជាច្រន ើ មានឆ្កឬ ែ ឆ្មារចូលមកលាយឡំជាដើម ដែលជាហេតធ ុ អោ ើ្វ យមិនអាចគ្របគ ់ ង ្រ អនាម័យបាន។ ចំណក ែ រោងចក្រ

យើងគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីភាពជឿជាក់សុវត្ថិភាពជានិច្ច ហើយយើង សង្ឃឹមថាចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកំពស់វិស័យក្រដាស់ឡាំងទាំង

មូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ជាមិនខាន។

នឹងចាប់ផ្តើមយល់ដឹងពីគុណភាពខ្ពស់ ទើបយើងសម្រេចចិត្តចូលមក។

13


Japanese karossi in Cambodia ការរកសរី៊ បស់ជនជាតិជប៉ន ុ នៅកម្ពជា ុ

តាមរយៈតែរុក្ខជាតិដែលផលិតនៅកម្ពុជា

រ៉ូស៊ែល ស្តូន ខ្មែរ ធ្វើអោយលោកអ្នកបាន

បន្ធូរអារម្មណ៍ និងសុខភាពល្អក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

Roselle Stones Khmer Ms. NISHIGUCHI Michie

តែផ្កាអមតៈដែលមានពណ៌ខៀវគួរអោយ

កំណត់លើការគ្រប់គ្រងដោយពឹងផ្អែកលើការ

និងកែឡង ើ វិញច្រន ើ ដងច្រន ើ សារ ដើមប្ ប ី ង្កត ើ

ខ្លន ួ ផ្ទាលដ ់ ល ែ សម្របទៅនឹងចង្វាកន ់ រា ៃ ង្គកាយ

ពីការបង្កើតផលិតផលឱសថរុក្ខជាតិនៅពេល

លោកសី្រ Nishiguchi បានថ្លង ែ ថា: “ថ្មៗ ី នះេ

រុក្ខជាតិដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះថា “Demeter”

លោកស្រីបានផ្តើមប្រមូលទិញរុក្ខជាតិដែល

គយគន់ តែរុក្ខជាតិដែលលាយចម្រុះដោយ ទៅតាមដំណើរនៃព្រះច័ន្ទ។

ផលិតផលតែ

ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន “Ro-

selle Stones Khmer” គឺមានភាពស្អាត និង

នាំអោយមានសុខភាពល្អផងដែរ។ ប្រជា-

អតិថិជនកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបណ្តើរៗ។

បានសម្ងួតហើយយកទៅលក់នៅគ្លីនិកដើម្បី

សុខភាពល្អ ខ្ញុំចង់ឱ្យអតិថិជនទិញមិនមែន

បំពញ េ ចំណាយប្រតប ិ ត្តកា ិ រ។ រហូតដល់សព្វ ថ្ងៃនេះសកម្មភាពក៏បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុន

ឯកទេសផ្នែកខាងរុក្ខជាតិដែលប្រមូលចំនួន

លោកស្រី Nishiguchi ដែលជាតំណាង

នៅតំបន់នានានៃកម្ពជា ុ ដាំដះុ និងផលិតដោយ

របស់ក្រុមហ៊ុន បានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ2008។

ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកអង្គការ

ផ្នក ែ ពេទយ្ ម្នាកគា ់ ត់បានចូលរួមក្នង ុ សកម្មភាព

គ្លន ី ក ិ នៅតំបន់មល ូ ដ្ឋាន គាត់កបា ៏ នដឹងអំពកា ី រ

ផលិតផលថ្មីផ្សេងៗទៀត។

បានជួបបទ ្រ ះនឹងម្ជរូ ល្មម (ម្ជរូ បារាំង) មួយដើម។

បយ ិ្រ ភាពកំពង ុ តែកន ើ ឡើងជាវត្ថអ ុ នុសសា ្ វរីយ៍ សម្រាប់ការព្យាបាលរាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

14

បរិចគ ្ចា ។ ខណៈពេលនោះគាត់បាននឹកឃើញ

បាន10ប្រភទ េ ហើយគាត់កអោ ៏ យប្រជាកសិករ

ឆ្លៀតពេលក្នុងការដាំស្រូវបន្លែ។ គាត់កំពុង ធ្វើការគ្រប់គ្រងគុណភាពដោយរៀបចំនីតិវិធី ទូទៅតាំងពីដាំរហូតដល់ប្រមូលផល ហើយ

បន្តតស៊ជា ូ មួយប្រជាកសិករ ដោយសាកល្បង

ដោយសារតែអ្នកទាំងឡាយនេះសុទ្ធតែមាន សម្រាប់តែជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុណ្ណោះទេចង់ អោយបញ្ចូលវាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន

ផងដែរ”។ ចំពោះមុខទៀត លោកសមា ី្រ នគំនត ិ ដែលថា និងបូកបន្ថែមលើការបង្កើតតែលាយ

ចម្រុះថ្មី គាត់មានគម្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខណៈចូលរួម ដែលអាចបង្កត ើ រូបមន្តលាយ

ចម្រុះរបស់ខ្លួន និងសញ្ញាឡូហ្គោក៏ដូចជា សំភារៈវេចខ្ចប់ទៀតផង។


អ្នកស្រី Nishiguchi (ខាងឆ្វេង) ⇒ ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់គាត់

⇓ ផលិតផលម៉ាក Sucoo ដែលជាប្រភេទភេសជ្ជៈដើម្បីសុខភាពដែល ធ្វើឡើងពីទឹកត្នោតខ្មែរយកទៅត្រាំជាមួយផ្លែឈើក៏ត្រូវគេនិយមដែរ

15


IKTT រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ការតាំងពិព័រណ៍ការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត ការសម្តែង Show

រយៈពេល៨ថ្ងៃលោកអ្នក នឹងបានស្គាល់ពីសិល្បៈ និងប្រពៃណីរបស់ក្រណាត់សូត្រ បុណ្យខួបកូនដង្កូវនាង នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរ (IKTT) នៅរាជធានីភ្នំពេញ

បុណ្យខួបកូនដង្កូវនាង ដែលបានប្រារព្ធនៅ ខេត្តសៀមរាប និងក្រណាត់សូត្រប្រពៃណី បុរាណកម្ពុជា ដែលត្បាញនៅ IKTT

វិទយា ្ ស​ន ្ថា ស្រាវជ្រាវវាយនភ័ណប ្ឌ ព ្រ ណ ៃ ខ ី រែ្ម (IKTT) ដែលតាំងពី

នៅថ្ងទ ៃ ១ ី ៣ ដល់ថទ ៃ្ង ១ ី ៩ ខែឧសភា នៅអាគារវឌ្ឍន:ក៏មានការតាំង

ឡើងវិញនូវកណា ្រ ស់សត ូ ប ្រ ព ្រ ណ ៃ ក ី ម្ពជា ុ និងការចាប់ផម ើ្ត ឡើងវិញនូវ

ដោយបុគល ្គ ក ិ IKTT។ នៅថ្ងទ ៃ ១ ី ៩ ខឧ ែ សភា ដដល ែ នៅវិទយា ្ ស្ថាន

ស្ថាបនាឡើងនៅឆ្នា១ ំ ៩៩៦ បាននឹងកំពង ុ ធ្វស ើ កម្មភាពស្តារ និងបង្កត ើ ការចិញឹម ្ច ដង្កូវនាងលក្ខណៈប្រពណ ៃ ដ ី ល ែ ត្រូវផ្អាកដោយសារសង្រា្គ មសី៊វល ិ

នោះនឹងរៀបចំពត ឹ្រ កា ិ្ត រណ៍ “IKTT Silkworm Festival in Phnom Penh”

(បុណ្យខួបកូនដង្កូវនាង IKTT) នៅរាជធានីភ្នំពេញនាខែឧសភានេះ។

IKTT ដែលមានទីតាង ំ នៅខេតស ្ត ៀមរាបត្រវូ បានប្រពន ័ ផ ្ធ ស្ ព្វផសា ្ យ

នៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី

ពិពរ័ ណ៍កណា ្រ ត់សត ូ រ្រ បស់ IKTT និងនៅថ្ងទ ៃ ១ ី ៩ មាន​បទ​បង្ហាញ ភាសាបារាំងនៅកម្ពុជា (Institut français du Cambodge) ក៏មាន ចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារ

“វាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីកម្ពុជា

(Cambodian Textiles)” ដែលដឹងនាំរឿងដោយជនជាតិជប៉ុនយក តាមដំណើរសកម្មភាពរបស់ IKTT។

និងសៀវភៅ និងកម្មវិធីរឿងឯកសារបានចាក់ផ្សាយជាច្រើនលើក

● IKT T Textile Exhibition ​ ការតាំងពិព័រណ៌ក្រណាត់សូត្រ IKTT

រីកសុះសាយនៅទូទាំងពិភលលោក ប៉ុន្តែបែរជាប្រជាជននៅកម្ពុជា ស្គាល់ឈ្មោះវិទ្យាស្ថាននេះនៅតែមានចំនួនតិចទៅវិញ។

កាលបរិចទ េ្ឆ ៖ ថ្ងទ ៃ ១ ី ៣ ដល់ថទ ៃ្ង ១ ី ៩ ខែឧសភា / ម៉ោង ១០:០០-២០:០០

ស្ថាបនិក IKTT នៅមានជីវិត លោកមានបំណងប្រាថ្នាថា “ខ្ញុំចង់ឱ្យ

ទីតាំង៖ អាគារវឌ្ឍន:កាពីតាល

ច្រើនសារ ពីសកម្មភាព និងវត្តមានក្រណាត់របស់វិទ្យាស្ថានកំពុង

កាលពីខក ែ ក្កដាឆ្នាម ំ ន ុ នៅពល េ លោក Mr. MORIMOTO Kikuo

ប្រជាជនកម្ពជា ុ កាន់តច ែ ន ើ្រ ស្គាលអ ់ ព ំ ក ី ណា ្រ ត់សត ូ ប ្រ ប ែ ប្រពណ ៃ ។ ី

ខ្ញុំចង់បង្ហាញក្រណាត់សូត្ររបស់ IKTT ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែល

នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែក”។ ដោយសារទទួល

យកមរតកនូវសេចក្តប ី ថ ្រា ដ ្នា ច ូ ះ្នោ ហើយ ទើបបង្កត ើ បានព្រត ឹ កា ិ្ត រណ៍ លើកនេះចេញជារូបរាងឡើង។

នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា

នឹងមានរៀបចំកម្មវធ ិ ជា ី ច្រន ើ ដោយបន្ថម ែ ព្រត ឹ កា ិ្ត រណ៍សល ិ ប្ ៈផ្សង េ ៗ

ពីលព ើ ត ឹ្រ កា ិ្ត រណ៍ “បុណយ្ ខួបកូនដង្កវូ នាង (Silkworm Festival)” ដែល

ទីតាំង៖ អាគារវឌ្ឍន:កាពីតាល

ឧសភា

● Lecture of IKTT by organizer, Ms. Midori Iwamoto ការបង្រៀនរបស់ IKTT ដោយកញ្ញា មីដូរី អ៊ីវ៉ាម៉ូតូ កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា / ម៉ោង ១០:០០~ ● Documentary Movie "Cambodian Textiles" ​​ ( ភាសាៈ អង់គ្លេស និងជប៉ុន *ចំណងជើងរងៈ ភាសាខ្មែរ) ការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់ IKTT “វាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីកម្ពុជា (Cambodian Textiles)”

ទីតាំង៖ វិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងនៅកម្ពុជា (Institut français du Cambodge) ៃ ១ ី ៩ ខឧ ែ សភា / កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងទ បើកម៉ោង ១៨:០០ ចាប់ផម ើ្ត បញ្ចាង ំ ម៉ោង១៨:៣០

បានបង្កត ើ ឡើងតាំងពីឆ២ ំ្នា ០១៣ នៅខត េ ស ្ត ៀមរាប ។ ថ្ងអា ៃ ទិតយ្ ទី២០

● IKTT Shilkworm Festival  - Fashion Show & Dance Performance បុណ្យខួបកូនដង្កូវនាង IKTT - ការបង្ហាញម៉ូដ និងការសម្តែងរបាំ

នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ចម្បងគឺ “បុណ្យខួបកូនដង្កូវនាង IKTT (IKTT

ទីតាំង៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអន (នៅ Day Light Plaza ជាន់ផ្ទាល់ដី)

ខែឧសភា នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន (AEON MALL) រាជធានីភ្នំពេញ

Silkworm Festival)” ដែលមានការបង្ហាញម៉ូដដោយស្លៀកពាក់

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា / ម៉ោង ១៨:០០-១៩:៣០

ក្រណាត់សូត្ររបស់ IKTT និងបន្ថែមជាមួយការសម្តែងរបាំរួមគ្នា ជាមួយកណា ្រ ត់ IKTT ដោយលោកឱក ព្រហស ្ម ដ ុ ន្តៈ្រ ដែលជាសិលប្ ករ

សូមចូលទៅកាន់វេបសាយ និងហ្វេសប៊ុក IKTT សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ។

ម្នាក់ដែលបានបង្ហាញជាសកលនៅសន្និសីទ “TED Conference

Web: http://iktt.org ​Facebook: @iktt.kh

2017” ដែលបានប្រារព្ធឡើងកាលពីឆ្នាំមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ទំព័រព្រឹត្តិការណ៍នៅលើហ្វេសប៊ុករបស់ IKTT

ART EVENT 16

១៣-២០

Event Schedule

Cambodia Entertainment News

IKTT Silkworm Festival in Phnom Penh


JAPAN in CAMBODIA ប្រទេសជប៉ុនដែលទទួលបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជា

Beauty Salon

ហាងកាត់សក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ទើបបើកក្នង ុ ខែមករាឆ្នាន ំ ះេ ក្នង ុ ទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ ! សូមណែនាំ ហាងកាត់សក់ និងធ្វក ើ ច ្រ ក ដល ែ បើកដំណកា ើ រដោយប្តប ី ព ្រ ន្ធជនជាតិជប៉ន ុ ។

wako

– Hair & Nail Salon – សក់កបា ្ លនិងកច ្រ ក សូមទុកចិតច ្ត ះុ ! “ចង់សត ្អា ” “ចង់ខយ្ ត ូ ” “ចង់ឡយ ូ ”

“ចង់កង េ្ម ”…។ លោកអ្នកដល ែ មានបំណងទាំងនេះ សូមអញ្ចញ ើ សាកមក ហាងកាត់សក់&ធ្វក ើ ច ្រ ក “wako” នៅភ្នព ំ ញ េ ដែលបើកដំណកា ើ រដោយ ប្តីប្រពន្ធជនជាតិជប៉ុនដែលសំបូរដោយបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដែរ? ប្តីមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកតុបតែងសម្ផស្សអស់២៥ឆ្នាំ និងប្រពន្ធមាន បទពិសោធន៍ជាអ្នកធ្វក ើ ច ្រ កអស់១២ឆ្នាំ

បក ្រា ដជាសមច ្រេ បំណងបថ ្រា ្នា

របស់លោកអ្នកបាន។ កព ្រៅ ស ី ក់នង ិ ក្រចក មានតុបតែងរោមភ្នក ែ តដាក់ និងផាត់មខ ុ ផងដរែ ដល ែ លោកអ្នកអាចទទួលសវា េ កម្មគប ្រ ម ់ ខ ុ ទាំងអស់។ ក៍មានបន្ទប់ដោយឡែកផងដែរ សម្រាប់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍អៀន ចំពោះភ្នែកអ្នកដ៍ទៃ លោកអ្នកអាចទទួលការតុបតែងដោយអារម្មណ៍ សុខស្រួលបាន។ មួយវិញទៀតក្នុងហាងមានជាងកាត់សក់និងជាងធ្វើ ក្រចកជាជនជាតិខ្មែរផងដែរ ចំពោះលោកអ្នកនិយាយបានតែភាសាខ្មែរ សូមកុំបារម្មណ៍។

>>> PROMOTION រហូតដល់ថ៣ ៃ្ង ១ ខឧ ែ សភា គេកព ំ ង ុ ផ្តលជ ់ ន ូ ប្រម ូ៉ ស ូ៉ ន ិ ពិសស េ ប្រសន ិ បើលោកអ្នកតុបតែង ២មុខ ក្នង ុ ពល េ ជាមួយគ្នា លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ការបញ្ចះុ តំល១ ៃ ០%, ចាប់ព៣ ី មុខនឹងទទួលបានការបញ្ចះុ តំល២ ៃ ០%។ បន្ថែមពីនេះ ចំពោះការតុបតែងដោយជាងកាត់សក់ ឬជាងធ្វើក្រចក ជនជាតិខ្មែរ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃជានិច្ច។ សូមអញ្ជើញប្រើប្រាស់សេវាកម្មកុំបីខាន។

ទាំងសក់ និងផាត់មុខ គឺផ្តល់សេវាតុបតែងលក្ខណៈ wako។ អារម្មណ៍សិចស៊ីបែបមនុស្សពេញវ័យពិត ជាស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ!

● MENU < Hair > ★ = Incl. Shampoo & Brow Cut ★ Men $18 / Ladies $22 / Kids $10 Color ★ $40 ~ $45 Perm ★ $35 ~ $55 Super Straignt Perm ★ $60 ~ $80 Treatment $8 ~ $20 Hair set $15~ etc. <Nail> Polish Color $7~ Gel Nail $25~ Nail Care $5 etc.

វ៉ាកូ ថ្នាំ និងផលិតផលប្រប ើ ស ្រា ដ ់ ច ូ ជា សាប៊ក ូ ក់សក់ និងថ្នាម ំ ដ ូ៉ សក់, ថ្នាអ ំ ត ុ៊ សក់ និង ថ្នាព ំ ណ៌សក់ សុទត ្ធ ប ែ ប ើ្រ ស ្រា ផ ់ លិតផលប្រទស េ ជប៉ន ុ ទាំងអស់ សូមលោកអ្នកជឿ

ជាក់ចះុ ។ មានលក់ផលិតផលផងដែរ។ លើសក ្លា សញ្ញាមានរូបកន្តជា ្រៃ សំគាល់។

@wakopp

Instagram

wako_ pp

Phnom Penh Tower

Monivong Blvd.

★ រូបថតម៉ូដសក់ និងក្រចក់ព្រមទាំងពត៌មានថ្មីៗសូមចូលមើលនៅទីនេះ! Facebook: @wakopp / Instagram: wako_pp

Hair & Nail Salon Facebook

St.113

● I NFO No.54BEo, St.113, Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh Tel. 023-989-250 (KH, EN), 077-694-411 (JP) Open 9:00- Last order 18:30 (Closed on Monday)

Sihanouk Blvd.

17


¥r愘s™qȦüu™f¥rævpȦüi˜q™jv­¨|˜b

18


ការជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំៈ

គ្រឿងផ្សំការី (Curry roux)

គឿ្រ ងផ្សកា ំ រីបានធ្វឱ ើ យ្ យើងទាំងអស់ងាយសល ួ្រ ក្នង ុ ការធ្វម ើ ប ូ្ហ ការីដទា ៏ ក់ទាញដល ែ តវូ្រ បានសំរត ិ សំរាំងអោយកាន់តែខ្លាំងដោយជនជាតិជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ 1950។ បន្ទះដែលរួមមានមេ្ស៉ៅការី និងមេ្ស៉ៅ ព្រមទាំងគ្រឿងនោះងាយស្រល ួ ក្នង ុ ការក្លាយជាការីយង ៉ា ឆាប់រហ័ស

ដោយគ្រានត ់ ប ែ ន្ថម ែ វាទៅ

រួចកូរអោយរលាយ។ ភាពងាយស្រល ួ នេះបានរួមចំណក ែ យ៉ាងខ្លាង ំ ដល់បជា ្រ ប្រយ ិ ភាព និងការរីក

ចមន ើ្រ នវៃ ប្បធម៌ការហូបការីនៅប្រទស េ ជប៉ន ុ ។ ក្នង ុ នោះក្រម ុ ហ៊ន ុ S&B នាំមខ ុ ជាមួយផលិតផល

ដូចជា Golden Curry ជាដើម។

មុខម្ហូប

ការីបែបជប៉ុនជាមួយបាយស

ការីបែបជប៉ុនដែលមានប្រភពដើមជាការីបែបអង់គ្លេស មានលក្ខណៈខុសប្លែក

ពីការីបែបឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដើមនៃម្ហូបនោះ គឺមានភាពស្អឹតជាងហើយ លក្ខណៈពិសស េ របស់វាគឺការដាក់គឿ្រ ងម្ហប ូ ដូចជាសាច់ និងបន្លដ ែ ល ែ ត្រវូ កាត់ ជាដុៗ ំ ។ វាជាម្ហប ូ មួយដែលតែងតែញ៉ាជា ំ មួយបាយជានិច។ ្ច ម្ហប ូ នះេ តវូ្រ បាន ផ្សាយដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលធ្លាប់ត្រួតត្រាប្រទេសឥណ្ឌា ហើយត្រូវបាន

កែច្នៃទៅជាលក្ខណៈអង់គ្លេស​ រួចហើយត្រូវផ្សាយនៅប្រទេសជប៉ុន​ ហើយ ក៏តវូ្រ បានកែចជា ៃ្ន លក្ខណៈជប៉ន ុ ដូចសព្វថន ៃ្ង ះេ ។ ម្ហប ូ ការីជាមួយបាយសនះេ

អាចចាត់ទក ុ ថាជាម្ហប ូ ជប៉ន ុ សុទទៅ ្ធ ហើយដែលជាតំណាងនម ៃ ប ូ្ហ ជប៉ន ុ មួយនឹង ជាមុខម្ហប ូ ដែលនិយមហូបនៅតាមផ្ទះ ឬសាលារៀន​​​​​​ ព្រមទាំងភោជនីយដ្ឋាន

ជាដើម។​ បើសន ិ ជាអ្នកបគ ើ្រ ឿ្រ ងផ្សកា ំ រីនះេ អ្នកអាចធ្វវា ើ ដោយដៃបានយ៉ាង ងាយស្រួល។ ដូច្នេះសូមអញ្ជើញសាកល្បងនៅផ្ទះ។

វិធីធ្វើ

គ្រឿងផ្សំ

១. កាត់សាច់ និងបន្លែទៅជាទំហំដែលងាយស្រួលបរិភោគ (អាស្រ័យលើចំណង់

1 ប្រអប់អាចធ្វើបាន 12 ចាន

ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក)។

២. ដាក់ប្រេងឆាក្នុងខ្ទះក្តៅហើយឆាសាច់ និងបន្លែក្នុងរយៈពេលប្រហែល5នាទី

សាច់គោ (ឬសាច់មាន់, សាច់ជ្រូក, សាច់ចៀម, បង្គាជាដើម)

900 ក្រាម

ការ៉ុត

250 ក្រាម

ខ្ទឹមបារាំង

900 ក្រាម

ដំឡូងបារាំង

300 ក្រាម

ប្រេងឆា

2 ស្លាបព្រាធំ

ទឹក

S&B Golden Curry Sauce Mix ​​​​ (= រូបភាព*គ្រឿងផ្សុំការី)

1.2 លីត្រ

1 ប្រអប់

(= 220 ក្រាម)

គ្រឿងផ្សំដោយៈ S&B Foods Inc.

ដោយប្រើភ្លើងល្មមៗ។

៣. បន្ថែមទឹកក្នុងខ្ទះហើយឱ្យពុះ ទើបបន្ថយភ្លើងអោយខ្សោយរួចហើយបិទគំរប

ដើម្បីចម្អិនរហូតដល់សាច់ និងបន្លែទន់ (ជាគោលការណ៍ៈ ក្រោយទឹកពុះ

ប្រហែល 15 នាទី) ។

៤. បិទភ្លង ើ និងបំបក ែ បន្ទះគឿ្រ ងផស្ កា ំ រី ហើយរលាយវាចូលគ្នារច ួ បញ្ចះេ ភ្លង ើ ចំអន ិ ម្តងទៀត (ប្រហែល 5 នាទី)។ ក្នុងពេលដាក់គ្រឿងផ្សំការីចូលវាងាយស្រួល ឆេះខ្លោច។ ដូច្នេះសូមដាក់កំដៅបណ្តើរកូរបណ្តើរដើម្បីកុំអោយឆេះខ្លោច។

៥. ដាក់បាយសនៅលើចានធំហើយដាក់ការី (៤) ពីលើគឺជាការស្រេចរៀបចំម្ហូប ការីជាមួយបាយសបែបជប៉ុនជាស្ថាពរ។

សហការជាមួយ Daishin Trading (Cambodia) Co., LTD.

19


?!

?! ជីវិតជាជនភៀសខ្លួន

ខាងឆ្វេងៈ ការដើរលេងកម្សាន្តជាមួយបងប្អូនស្រី2នាក់របស់ខ្ញុំដោយឡានក្រុង Hato កាលពី 2ឆ្នាំមុន ខាងស្តាំៈ ជាមួយកូនប្រុស និងកូនស្រីរបស់ជីដូនរបស់ខ្ញុំនៅឯសាលពិធីមួយនៅទីក្រុង Sagamihara នៅពេលយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សប្បុរសធម៌មួយនៅទីនោះ

នាងខ្ញុំមករស់នៅប្រទេសជប៉ុនជាង៣៦ឆ្នាំ រួចក៏បានចូលជាសញ្ជាតិជប៉ុនហើយដែរ។ នាងខ្ញុំ

មានឈ្មោះថា សាកាគីធីតុល សព្វថ្ងៃអាយុ៥៩ឆ្នាំ។ ដោយសារតែប្រទេសមានសង្គ្រាម ធ្វើអោយ

នាងខ្ញខ ំុ ច ្លា រហូតមិននៅប្រទស េ ខ្លន ួ ឯង។ រៀបការហើយក៏សមច ្រេ ចិតភ ្ត ៀសខ្លន ួ មករស់បទ ្រ ស េ គេ

ព្រោះមិនចង់អោយកូនលំបាកវេទនាដូចខ្លួនឯងទៀត។ នាងខ្ញុំមករស់នៅជម្រុំជនភៀសខ្លួនថៃ បានជាង១ឆ្នាំ បានកូនប្រុស១នាក់ហើយគ្រួសារនាងខ្ញុំសម្ភាសន៍ជាប់បានមកប្រទេសជប៉ុន។

មកដល់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី៨ខែ១២ឆ្នាំ១៩៨១ គេអោយរៀន៣ខែនៅអូសាកា និងរងចាំគេរក ការងារអោយធ្វើ៣ខែទៀត។ គេបានណែនាំអោយទៅធ្វើការនៅខេត្តហ្គុមម៉ា បានចំនួន២ឆ្នាំក៏

បានកូនប្រុសទី២ម្នាក់ទៀត។ លុះកូនប្រុសទី២បាន៥ខែ មិត្តភកិ្តក៏ណែនាំអោយមកនៅខេត្ត ខាណាហ្កាវ៉ា ស្រុកសាហ្កាមីហារ៉ា ដែលគ្រួសារនាងខ្ញុំរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះ។ នេះជាខ្សែជីវិតតស៊ូ

បក ្រ បដោយសច េ ក្តព ី យា ្ យាមរបស់នាងខ្ញក ំុ ង ុ្ន ការស្វង ែ រកសុភមង្គល។ ដូចះេ្ន បើជនណាមានបំណង ចង់អោយជីវិភាពរបស់ខ្លួនបានជោគជ័យ គួរអត់ធ្មត់ចំពោះឧបសគ្គនិងការលំបាកនានា ទើបបាន សម្រេចផលជាទីគាប់ចិត្ត

ដូចសេចក្តីឧបទេសក្នុង

ស្រហ ី តោ ិ បទេសភាគមួយបានចែងថា សុភមង្គលមិន ដែលកើតមានចំពោះបុគល ្គ ខ្ជល ឹ ចអ ្រ ស ូ ឡើយ គឺកត ើ

មានចំពោះតែបុគ្គលមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាម ប៉ុណ្ណោះ។

សរសេរដោយ:

សាកាគី ធីតុល បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

20

នៅឯផ្ទះក្មយ ួ របស់ខនៅ ំុ្ញ ខែកម ុ ៈ្ភ ឆ្នាន ំ ះេ ។ និមន្ថពះ្រ សង្ឃដល់ ផ្ទះរួចហើយយើងបានរៀបចំកម្មវិធីពិធីជប់លៀងសម្រាប់ ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន


ជ្រុងមួយរបស់បងយូគី

បងយូគី

មូលហេតអ ុ បា ី្វ នជា បងយ៉គ ូ ី មកប្រទស េ កម្ពជា ុ ?

ជាជនជាតិជប៉ុនដែលរស់នៅ ប្រទស េ កម្ពជា ុ ២៤ឆ្ន។ ំា ធ្វកា ើ រ ជាអ្នកបកប្រភា ែ សាខ្មរែ -ជប៉ន ុ ។ ជានិ ច្ច ជា កាលរវល់ រ ត់ ធ្វើ កា រ ពីនេះ ពីនោះមិនដែលឈប់។

នៅក្នុងការរស់នៅបឹ្រទេសគេយូរៗទៅដឹងពីសង្គមនោះកាន់តែជ្រៅ។ រឿងរ៉ាវខ្លះគួរឱ្យសើចរឿងខ្លះកំសត់ជូរចត់។ នេះគឺជា

ការសាកល្បងរៀបរាប់អ្វីដែល “បងយូគី”បានមើលឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ។

ខ្ញប ំុ ហ ្រ ល ែ ស្តាប់យល់

ការសិកសា ្ សង្គមតាមរយៈស្នក ា នៅ ់

តែ៣០%។ ចំពោះ ព័ត៌មានពិស្តានោះ

តាមផ្ទះប្រជាជនកម្ពជា ុ (តពីលខេ មុន)

ចាប់មន ិ បាន។ ខ្ញមា ំុ ន

អារម្មណសោ ៍ កស្តាយ

ក្នង ុ ការស្នាកនៅ ់ នៅផ្ទះអាពីង ខ្ញបា ំុ នទទួលបទពិសោធន៍សព ី្ត ជ ី វី ភាព

ណាស់ ដោយសារខ្ញុំ

រស់នៅបចា ្រ ថ ំ រៃ្ង បស់បជា ្រ ជនកម្ពជា ុ ។ ពេលថ្ងៃ យើងខ្ញមា ំុ នថ្នាករ ់ ៀន

ភាសាខ្មែរ ហើយល្ងាចបានត្រឡប់មកវិញ។ ខ្ញុំក៏ជួយកិច្ចការផ្ទះខ្លះៗ គឺធម ើ្វ ប ូ្ហ សំអាតបន្ទបជា ់ ដើម ហើយញុាំ បាយរួមគ្នាជាមួយកម ុ្រ គសា ួ្រ រ

របស់អាពីង។ ពេលយប់គឺមានកម្សាន្តមើលទូរទស្សន៍។ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្តាប់ មិនបានសោះ ជាពិសេសរឿងកំប្លែងមិនដឹងគេថាម៉េច។

ក្នង ុ សម័យកាលនោះ គន េ យ ិ មមើលរឿងភាពយន្តរបស់ថ។ ៃ គេបាន

បកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយបញ្ចូលសម្លេង។ ខ្ញុំស្តាប់សម្លេងរបស់តួអង្គ នីមួយៗ

តែហាក់ដូចសម្លេងរបស់តួអង្គទាំងឡាយនោះស្រដៀងគ្នា

ឧទាហរណ៍សម្លង េ របស់តអ ួ ង្គសី្រ និងកូនជាដើម។ សងស្ យ ័ ថាអ្នកបញ្ចល ូ

មានឱកាសស្តាប់ពី រឿងនោះផ្ទាល់ពី

ប្រជាជនធម្មតាដែលបានឆ្លងកាត់នូវសម័យនោះ តែបែរជាស្តាប់មិន គ្រប់គ្រាន់។

បងស្រីច័ន្ទលីបានប្រាប់ខ្ញុំថា “រឿងបែបនេះ យើងមិនអាចនិយាយ

នៅទីសាធារណៈបានទ។ េ ខ្លាចក្លង ែ មានអ្នកណាស្តាប់ហយ ើ ប៉ះពាល់

ដល់បកា ្រ រណាមួយ។ ដូចះេ្ន ក្នង ុ នាមខ្មរែ និងខ្មរែ យើងមិនដែលនិយាយ ពីរឿងប្រភេទបែបនេះទេ”។

រឿងនេះ បានក្លាយទៅជាមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំមានចិត្តចង់សិក្សា

សំលេងមានតែម្នាក់ឬ២នាក់ប៉ុណ្ណោះមើលទៅ។

ភាសាខ្មែរបន្ថែមទៀត គឺដើម្បីស្តាប់ពីរឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ដោយ-

ភាសាខ្មរែ ។ អាពីងក៏ដច ូ ជាបងច័នល ្ទ ី ជួយមើលកិចកា ្ច រផ្ទះថ្នាកភា ់ សាខ្មរែ

របស់ខ្លួន តែក្នុងសង្គមកម្ពុជាកាលនោះ គេនៅតែមិនហ៊ានលើករឿង

ក្រៅពីមើលទូរទស្សន៍

ខ្ញុំចំណាយពេលជាច្រើនចំពោះការសិក្សា

ហើយជួយបង្ហាត់បង្រៀនអោយខ្ញុំ។

ខ្ញុំខិតខំត្រាប់តាមសម្លេងរបស់

ពួកគាត់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចេញសម្លេងដូចជនជាតិខ្មែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ

ភាសាខ្មែរពិតជាពិបាកបញ្ចេញសម្លេងណាស់! ចំពោះជនជាតិជប៉ុន សម្លេងមួយចំនួនមិនអាចបែងចែកបាន ដោយសារគ្មានសម្លេងបែប

នោះនៅក្នង ុ ភាសាជប៉ន ុ ។ ឧទាហរណ៍ “ឈឺ” “ឈើ” “ជូរ” “ជឿ” ជាដើម។

សារខ្ញគ ំុ ត ិ ថាការនិយាយប្រាប់ គឺជាសកម្មភាពមួយសម្រាបប ់ ន្ធរូ អារម្មណ៍ អតីតកាលនេះមកនិយាយនៅទីសាធារណៈ។ មានតែជនបរទេសទេ

ដែលអាចជួយស្តាប់បាន។ បើដូច្នោះ នាងខ្ញុំគិតថាចង់ជួយស្តាប់ និង

ស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះ ដើម្បីធ្វើជា ជំនួយក្នុងការបន្ធូរអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់។

ផ្ទយ ុ ទៅវិញ នះេ គឺជាមរ េ ៀនមួយសមប ្រា កា ់ ររស់នៅក្នង ុ សង្គមកម្ពជា ុ

កាលណាបង្ខំបញ្ចេញសម្លេងយូរៗទៅ ខ្ញុំវិលមុខចង់ដាច់ខ្យល់។

នាពល េ នោះដែលថា យើងមិនគួរលើកបញអ ្ហា តីតកាលក៏ដច ូ ជាលក្ខណៈ

បជា ្រ ជនកម្ពជា ុ ក្នង ុ មួយរយៈនះេ ពិតជាឱកាសល្អណាស់សម្រាបយ ់ ង ើ ខ្ញំុ

អ្នកណាស្តាប់”។ បានន័យថា ស្ថានភាពសង្គមកម្ពជា ុ កាលនោះ មិនទាន់

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

បទពិសោធន៍នៃការស្នាក់នៅតាមផ្ទះ

ដើម្បីស្គាល់របៀបរស់នៅ គំនិតទស្សនៈ ទម្លាប់របស់ជនជាតិកម្ពុជា យ៉ាងពិតប្រាកដ។

ក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅនេះដែរ ខ្ញុំមានឱកាសស្តាប់រឿងទាក់ទង

នឹងសម័យប៉ល ុ ពតដែរ។ បងច័នល ្ទ ី ដែលមានអាយុបហ ្រ ល ែ ៤០ឆ្នានោ ំ ះ

គាត់បានឆ្លងកាត់សម័យកាលនោះ នៅពេលបងស្រីជាយុវតី។ គាត់ បានរៀបរាប់អោយខ្ញស្តា ំុ ប់ថា គាត់បានឆ្លងកាត់ការងារបង្ខនៅ ំ ការដ្ឋាន

ជិកប្រឡាយទឹក។ ការងារនោះធ្ងនធ ់ រ្ង ណាស់ មានភាពហេវជាប្រចាំ ពិតជាវេទនាមែនទែន។ នៅពេលដែលខ្ញុំស្តាប់ពីរឿងរបស់បងស្រី

នយោបាយមកនិយាយនៅទីសាធារណៈ ពីពះ្រោ “ខ្លាចក្រែងមិនដឹងថា មានភាពធូរធារទេ គឺម្នាក់ៗស្ថិតនៅក្នុងភាពតឹងតែងនៅឡើយ។ ពិត មែនណាស់ ពេលនោះជាឆ្នា១ ំ ៩៩៤ គឺនៅប្រទស េ មានពួកខ្មរែ ក្រហម ធ្វស ើ កម្មភាពនៅជាយដែន ហើយរដ្ឋាភបា ិ លចម្រះុ ក៏មន ិ ទាន់សល ួ្រ បួល នៅឡើយ។ ប្រជាជនក៏ស្ថិតនៅក្នុងការភ័យខ្លាចដែរ។

នេះគឺជាទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃសង្គមកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំបានសិក្សា

លើកដំបូង។

(តទៅលេខក្រោយ)

e)aHBum<pSay³ 93

rd

អំព ីប ភា ្រទ សា េស ជប កម ៉ុន / ភា ្ពុជារប ស សា 2Exmþg ¬éf¶TI 10 kñúgExKU ¦ ់យ អង ើង ់គ ្លេស

Feb / Mar 2018

TsSnavdIþB½t’manCIvPaBrs;enArbs;RbeTskm<úCa CO N TAC T T: 012-500-052, 023-726-290 M: nyonyum@cisinc.co.jp

92

nd

Dec / Jan 2017-18

91

st

Oct / Nov 2017

90

th

Aug / Sep 2017

! いま、「ポイペト」が熱t!い Hot Spot, Poipe Cambodian Folklore

カンボジア経済の新たなる牽引拠点となるか Will This Be Cambodia’s Next Economic Power Spot?

飛翔せよ、 カンボジアの アスリートたち ! SEA Games 2017

Cambodian Athletes, Rise Up! SEA Games 2017 Stef 2018, Happy Painting

Stef 2017, Happy Painting

Stef 2017, Happy Painting

Stef 2017, Happy Painting

21


ឧសភា

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំខែ រាសីលម ្អ ធយ្ ម។ ការរកស៊ៈី ពិតមែនតែធក ្លា ច ់ ះុ បន្តច ិ ក្ត។ ី

រាសីសត ុ្រ ចុះ។ ការរកស៊ៈី ការរកស៊នៅ ី តែធក ្លា ដ ់ ន ុ ដាប

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ការរកស៊ីៈ ការរកស៊ីនៅតែ

បោះជំហានទៅមុខដោយសនស្ ម ឹ ៗ។ ការងារៈ ពិតមែន

អាចប្រមូលផលចំណេញនោះបែរជាបង់ខាតដើម

ខ្លាំងចេញមុខមកតតាំងយ៉ាងណាក្តីក៏មិនភ័យពួយ ្រ

តែពុំមានបញ្ហាចោទធ្ងន់ធ្ងរឡើយ ព្រោះអ្វីៗអាច តែរាល់កិច្ចការងារអាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូន

ដដែល។ មុខរបររកស៊ីជួញដូរដែលសម្លឹងឃើញថា ទុនទៅវិញ។ ការងារៈ ក្នុងខែនេះរាល់កិច្ចការងារជួប

ក្តី។ តែនៅចុងខែប្រយ័ត្នអាចមានជនខិលខូចមក

នឹងឧបសគ្គចន ើ្រ ។ ដូចះេ្ន ទាល់តខ ែ ត ិ ខំបង ឹ្រ បង ្រែ បន្តច ិ

គួរសមក្តី តែនៅពាក់កណ្តាលខ ់ ប ែ យ ្រ ត ័ ចា ្ន ញ់បោក

តិចតួចដែលរកបានដោយកម្លាំងញើសឈាម។

រំខាន។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមានផលចំណល ូ ច្រន ើ គេរលាយទ្រព្យអស់ពីខ្លួន។ សុខភាពៈ ត្រូវចៀសឱ្យ

ឆ្ងាយពីគ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញៀន។ ស្នេហាៈ

ទើបមិនស្ងួតឆ្នាំបាយ។​ សេដ្ឋកិច្ចៈ មានផលចំណូល ដូច្នេះកុំរកបានមកដោយតឹងតែចាយធូរឱ្យសោះ។

សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អជាឡើយ ត្រូវឆ្លៀតពេល

ចំពោះគូស្នេហ៍ប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុជ

សម្រាកឱ្យបានច្រើន

ក្តៅ ឬលង់ទឹក។

រកូសច្រើន។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ប្រយ័ត្នរបូតដៃរអិលជើង

អាល។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ប្រយ័ត្នជួបគ្រោះថ្នាក់រលាកទឹក

និងមិនត្រូវធ្វើការឱ្យហួស

កម្លាំងឡើយ។ សេ្នហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍ជួបរឿងរកាំ ធ្លាក់ពីទីខ្ពស់។

កាក់កបដដែល ហើយបើទោះជាជួបគូប្រជែងជើង

ដែរ ពះ្រោ អាចយកបៀ្រ បឈ្នះជានិច។ ្ច ការងារៈ ទោះ បក ្រ បការងារអ្វក ី ដោ ៏ យគឺតវូ្រ ញាប់ដញា ៃ ប់ជង ើ បន្តច ិ ព្រោះឱកាសល្អពមា ំុ នច្រន ើ តទៅទៀតឡើយ។ ពេល

វេលាជាមាសប្រាក់ ធ្វើច្រើនបានច្រើន។ សេដ្ឋកិច្ចៈ

មានផលចំណូលហូរចូលច្រើនពីគ្រប់ទិសទី អាច

បង្កើតដើមទុនរកស៊ីដោយពុំមានឧបសគ្គអ្វីមករាំង ស្កាត់ឡើយ។ សុខភាពៈ មិនត្រូវល្មោភស៊ីល្មោភផឹក

ឡើយ។ ប្រយ័ត្នអាចអន្តរាយដល់ក្រពះពោះវៀន និងថ្លម ើ ។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន មា ៍ នភាពល្អក ូ ល្អន ិ

ល្អណាស់។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ពុមា ំ នជួបគ្រោះថ្នាកអ ់ ធ ី្វ ដ ំ គ ំុ រួ ឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។

រាសីឡង ើ ខ្ពសត ់ ដ ្រ ត ែ ។​ការរកស៊ៈី ការរកសបា ី៊ នកាប់កប

រាសីសត ុ្រ ចុះ។ ការរកសៈី៊ មិនតវូ្រ រកសជា ី៊ មួយនឹងមនុសស្

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ការរកស៊ីៈ ការរកស៊ីផ្លូវជិត

ហើយបើទោះបីជាមានអតិថជ ិ នខ្វះបំណល ុ ខ្លះៗសង

មានចិត្តផិតក្បត់អាចក្លាចទៅជាអាចោររួចខ្លួនម្ចាស់

ទាំងអស់ ពះ្រោ អាចបម ្រ ល ូ ផលចំណញ េ ពញ េ បំណង

ល្អណាស់។ មានទំនញ ិ លក់ចញ េ ទិញចូលឥតទំនរេ ដៃ មិនគ្របក ់ ក ី ្ត ម ៏ ន ិ ភ័យពយ ួ ្រ មានការបាត់បង់១កាក់១សេន

ដែរ។ ការងារៈ ចំពោះបុគ្គលិកកម្មករនៅតាមបណ្តា ក្រុមហ៊ុន ឬរោងចក្រនានានឹងទទួលបានការកោត

សរសើរពីថៅកែអព ំ ស ី ដ ្នា កា ៃ រងារល្អ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែន

តែមានចំណល ូ ច្រន ើ តែចពោ ំ ះទព ្រ យ្ ក្តៅកហា ្រ យកុំ លូកដៃទទួលយកឱ្យសោះ។ ប្រយត ័ ប ្ន រែ ជាកើតរឿងរ៉ាវ

អាចបង់ខាតលាភសក្ការៈវិញ។ សុខភាពៈនៅចុងខែ

ប្រយ័ត្នអាចមានជំងឺឈឺថ្កាត់ធ្ងន់ស្រាលមកញាំញី។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ដ ៍ ល ែ ស្គាលច ់ ត ិ ថ ្ត ម ើ្ល គ្នាយរូ ហើយ

អាចគិតគូររឿងអាពាហ៍ពពា ិ ហ៍បាន។ គ្រោះថ្នាក់ៈ អាច

ជួបគ្រោះថ្នាកម ់ ត ុ កាំបត ិ ពូថៅ ឬឧបករណ៍មខ ុ សច ួ្រ ។

ដែលមិនទាន់សល ្គា ច ់ ត ិ ថ ្ត ម ើ្ល ចបា ្ ស់ឡយ ើ ។ បយ ្រ ត ័ គ ្ន េ ជាប់គក ុ ។ ការងារៈ មានការល្អកក ់ ករនៅក្នង ុ គ្រសា ួ រឬ កម ុ្រ ហ៊ន ុ ។ ដូចះេ្ន បើមានទុនដាក់របស់របរសំខាន់ៗតវូ្រ

ឱយ្ ចំពោះដៃ កង ្រែ ភ្លច េ ភ្លាង ំ បាត់ទទេ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច កុរំ ក បានមកដោយតឹងចាយធូរឱ្យសោះ ព្រោះនៅពេល

ដែលខ្សត់រត់រកគេគន ្មា អ្នកណាដឹងឭឡើយ។ សុខភាពៈ តូ្រវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាម័យនៃការហូបចុក។

ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ប ៍ យ ្រ ត ័ មា ្ន នជនទី៣ចូលជ្រៀត

ឆ្ងាយ មិនថាផ្លវូ គោកឬផ្លវូ ទឹកឡើយគឺសមប្រកបតែ

ត្រឡប់ចល ូ ផ្ទះបានយ៉ាងគាប់ចត ិ ។ ្ត ការងារៈ ពិតមែន

តែរាល់កច ិ កា ្ច រងារទទួលបានផលសម្រេចដូចដែល

បានគិតទុកជាមុនរួចហើយក្តី។ តែចូរកុំមានអំនួត អួតក្អេងក្អាងឱ្យឮខ្ទរខ្ទា ប្រយ័ត្នបានជួបទុក្ខទោស ពៃវញ ិ ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមានផលចំណល ូ ច្រន ើ ។

តែទ្រពយ្ ច្រន ើ ទុកច្រន ើ ។ ប្រយ័តអា ្ន ចជួបគ្រោះថ្នាក់ ចោរលួចឆក់ប្លន់។ សុខភាពៈ នៅចុងខែប្រយ័ត្នអាច

ជ្រែកនាំឱ្យចំណងស្នេហាបែកបាក់។ គ្រោះថ្នាក់ៈ

មានជំងឺមាត់ធ្មេញមករំខានខ្លះៗ។ ស្នេហាៈ ចំពោះ

ឆ្ងាយម្នាក់ឯង អាចជួបគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់បង់ទាំង

ពុំមានឧបសគ្គអ្វីមករាំងស្កាត់ឡើយ។ គ្រោះថ្នាក់ៈ

សម្រាប់ស្រី្តភេទត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចគួរកុំធ្វើដំណើរផ្លូវ ទ្រព្យបង់ទាំងកាយ។

កមះ្លោ កម ្រ អា ំុ ចទាក់ទងសាងពន្លកស្នហា េ បានដោយ ពុំមានជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ។

រាសីសត ុ្រ ចុះ។ ការរកសៈី៊ ការរកសទា ី៊ ល់តខ ែ ត ិ ខំបង ឹ្រ

រាសីលម ្អ ធ្យម។ ការរកស៊ៈី ការរកសចា ី៊ ​បផ ់ ម ើ្ត មានភាព

រាសីឡង ើ ខ្ពសត ់ ដ ្រ ត ែ ។ ការរកសៈី៊ ការរកស៊ដ ី ច ូ មានកំហង ឹ

បាន។ ម៉យា ្ ងទៀតតវូ្រ ចំណាយកម្លាង ំ និងគំនត ិ ប្រាជ្ញា

បន្តច ិ ទើបផលចំណល ូ មិនបោលហួសធ្លាកដ ់ ល់ដៃ

គឺពុំមានបាត់បង់មួយចំរៀកណាសោះ។ ចំណែកឯ

ប្រែងឱ្យអស់ពស ី មត្ថភាព ទើបអាចរកបក ្រា ច ់ ណ ំ ល ូ ទើបលាភសក្ការៈមិនបោលហួស។ ការងារៈ ទោះជា

គិតការ ឬប្រកបការងារអ្វីក៏មិនបានសម្រេចដែរ។ ក្រៅពីនោះនឹងមានការដកសេចក្តីទុកចិត្តពីមនុស្ស ដែលធ្លាប់រួមការងារជាមួយ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ទោះជាមាន

ផលចំណល ូ តិចតួច ហើយក៏នៅមានបងប្អន ូ ញាតិមត ិ ្ត ស្កាតម ់ ករកខ្ចល ី យ ុ កាក់ថម ែ ទៀតដោយពួកគេមន ិ ដឹងថា

លោកអ្នកកំពង ុ តែខស្ ត់ខ្សោយខ្វះមុខខ្វះកយ ្រោ នោះទ។ េ

សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អជាឡើយ។ ត្រូវតមបារី និង គ្រឿងស្រវឹង។ ស្នេហាៈ គូរស្នេហ៍មានភាពស្និទ្ធស្នាល

ធម្មតា។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ប្រយត ័ គ ្ន ះ្រោ ថ្នាកផ ់ ស្ ង េ ៗអាចកើត

មានឡើងនៅពល េ យប់ពល ្រ ប់។

ល្អប្រសើរជាបណ្តើរ។ ដូច្នេះត្រូវញាប់ដៃញាប់ជើង

អ្នកដទៃ។ ការងារៈ ទោះបានប្រកបការងារអ្វក ី ដោ ៏ យ

គឺមិនតូវ្រ ធ្វើទាំងងងឹតងងល់ខះ្វ ការតះឹ្រ រិះពិចារណា ឡើយ ទើបពុមា ំ នការថ្លោះធ្លោយ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែន តែមានផលចំណល ូ ចន ើ្រ គួរសមក្ត។ ី តែពមា ំុ នសល់

អ្វជា ី ដុក ំ ភ ំ ន ួ ឡើយ។ ខ្ទងច ់ ណា ំ យធំជាងខ្ទងច ់ ណ ំ ល ូ ។ មិនខុសពីទក ូ ធំកង ្តោ ធំនោះឡើយ។ សុខភាពៈ សុខភាព

មានបញ្ហាខ្លះៗ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរបប អាហា និងពេលវេលានៃការហូបចុកឱ្យបានទៀង ទាត់។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍មានភាពស្និទ្ធស្នាល ដូចប្រកត ្រ ។ ី គ្រោះថ្នាក់ៈ អាចជួបគ្រោះថ្នាកព ់ ល េ ដើរ ឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្នល់ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន។

នៅក្នង ុ ខ្លន ួ ។ មួមត ៉ៅ ស ែ ប ំ កកទ ្រៅ ។ េ រីឯផលចំណញ េ

មនុសស្ ដែលចាំតឆ ែ ៀ្ល តឱកាសនិងចណ ្រ ន ែ ឈ្នានស ី

ក៏ខ្លាចញញើតដែរ។ ការងារៈ បើមានចិត្តគិតប៉ុនប៉ង

ធ្វអ ើ ម ី្វ យ ួ ចន ើ្រ បានសមច ្រេ បើធកា ើ្វ របមផ ើ្រ ប ្គា ផ ់ ន ្គ ់ ចៅហ្វាយនាយ ឬថៅកែនង ឹ មានការលើកទឹកចិតត ្ត បស្នង វិញយ៉ាងគាប់ចត ិ ជា ្ត ទីបផ ំ ត ុ ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមាន

ផលចំណូលហូរចូលច្រើនពីគ្រប់ទិសទីក្តី តែហាម បើកមុខរបរលប្ ង ែ ភ្នាលគ ់ ្នា ឬលប្ ង ែ សស ី៊ ងបយ ្រ ត ័ អា ្ន ច

នាំអំពល់ទុក្ខដាក់ខ្លួន។ សុខភាពៈ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់

ក្នង ុ ការថែទាស ំ ខ ុ ភាពកព ្រ ះ ពោះវៀន និងថ្លម ើ ឱយ្ បាន ល្អជា។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ប ៍ ក ្រ បតែភាពផ្អម ែ ល្ហម ែ

ដូចទឹកឃ្មុំ។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ពុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ។

រាសីលម ្អ ធ្យម។ ការរកស៊ៈី ការរកស៊ព ី ត ិ មែនតែងប ើ ឡើង

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ការរកស៊ីៈ បើមានបងប្អូន

រាសីលម ្អ ធយ្ ម។ ការរកសៈី៊ ពិតមែនតែបម ្រែ កល្អបស ្រ រើ

ណាដែលនៅស្ពច ិ ស្ពល ិ មិនទាន់ចបា ្ ស់លាស់ ព្រោះ

ខកខានឱ្យសោះ ព្រោះជាដៃគរូ រកស៊ច ី ល ូ ហ៊ន ុ ដែល

ផ្អម ែ ត្រជាក់ទាក់ទងលោកអ្នកឱ្យរកស៊ច ី ល ូ ហ៊ន ុ ជាមួយ។

បន្តច ិ ក្ត។ ី តែមន ិ ត្រវូ ហ៊ានប្រថយ ុ ប្រថានក្នង ុ ការប្រកប

ញាតិមិត្តស្កាត់មកបបួលរកសីច ៊ ូលហ៊ុនជាមួយចូរកុំ

កាលបើថះ្លោ ធ្លោយអាចរលាយទ្រពយ្ ឆាប់។ ការងារៈ មុន

មានចិតត ្ត ង ្រ ទៅ ់ ត្រងមក។ ការងារៈ សមប ្រា អ ់ ក ្ន ដែល

និងពិនត ិ យ្ គុណភាពឱ្យបានច្បាស់លាស់ ទើបមិនមាន

បានធ្វស ើ ម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នា។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពុត ំ ម ឹ្រ តែ

ពល េ ទទួល ឬប្រគល់មខ ុ ទំនញ ិ ផ្សង េ ៗត្រវូ រាប់ចន ំ ន ួ រឿងរ៉ាវទៅថ្ងៃក្រោយ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានផល

ចំណល ូ ច្រន ើ គ្រានប ់ ក ើ ី ្ត តែទក ុ មិនគង់ឡយ ើ ព្រោះការ

ចំណាយច្រើនជាងចំណូល។ សុខភាពៈ ត្រូវយកចិត្ត

ទុកដាក់ចំពោះអនាម័យនៃចំណីអាហារ ដើម្បីកុំឱ្យ មានមេរោគជ្រៀតចូលតាមមាត់បាន។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះ

គូស្នេហ៍ទាល់តែចេះអត់ឱនឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក

ទើបបានសុខកាយសបបា ្ យចិត។ ្ត គ្រោះថ្នាក់ៈ ប្រយត ័ ្ន គ្រោះថ្នាក់ឆក់ភ្លើងអគ្គីសនី។

22

អត់មានការងារធ្វើយូរហើយ គឺអាចរកការងារល្អៗ មានផលចំណូលច្រើនប៉ុណ្ណោះទេព្រមទាំងមាន ជោគសំណាងល្អអាចត្រូវឆ្នោត ឬឈ្នះរង្វាន់នៃការ លេងល្បែងកម្សាន្តផ្សេងៗទៀតផង។ សុខភាពៈ

បន្តច ិ ក្តី តែតោងបយ ្រ ត ័ ប ្ន យ ្រ ង ែ កង ្រែ មានមនុសស្ សម្តី ការងារៈ អ្វៗ ី មានការបប ្រែ ល ួ ្រ ពុទ ំ ៀងទាត់ឡយ ើ ។ ដូចះេ ្ន

ទោះបានប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវចេះសម្រប សម្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈប្រែប្រួល ទើបមិន

បរាជ័យ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមានផលចំណល ូ ចន ើ្រ គួរសមក្ត។ ី តែដាច់ខាតមិនឱ្យគេជពា ំ ក់បណ ំ ល ុ ឡើយ។

ប្រយ័ត្នអាចចាញ់បោកគេ។ សុខភាពៈ ត្រូវយកចិត្ត

សុខភាពពិតមែនតែពុំមានបញ្ហាចោទក្តី។ តែចូរកុំ

ទុកដាក់ការពារ និងថែទាំសុខភាពក្រពះពោះវៀន

រាយដល់ក្រពះពោះវៀន និងថ្លើម។ ស្នេហាៈ ចំពោះ

តែឆាប់បញ្ចប់រឿងរកាំរកូស ទើបចំណងស្នេហាមិន

ល្មោភស៊ល្មោ ី ភផឹកឱ្យសោះ។ ប្រយត ័ អា ្ន ចមានអន្តគូស្នេហ៍មានភាពល្អូកល្អិនល្អណាស់។

គ្រោះថ្នាក់ៈ

ពុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ។

និងថ្លម ើ ឱ្យបានល្អជា។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ទា ៍ ល់ រងះ្គោ រង្គរើ ។ គ្រោះថ្នាក់ៈ បយ ្រ ត ័ អា ្ន ចជួបគះ្រោ ថ្នាករ់ លាក ទឹកក្តៅ ឬលង់ទក ឹ ។


រាសីឡង ើ ខ្ពសត ់ ដ ្រ ត ែ ។ ការរកសៈី៊ បើចង់បណ្តាកទ ់ ន ុ

រាសីមធ្យម។ ការរកស៊ីៈ ពិតមែនតែការរកសង ី៊ ប ើ ឡើង

រាសីសត ុ្រ ចុះ។ ការរកសៈី៊ ការរកសជ ី៊ ញ ួ ដូរចន ើ្រ ខាតបង់

ឡើយ។ តែបើចង់បោះទុនរកស៊ីដោយខ្លួនឯងគឺល្អ

តវូ្រ ហ៊ានបថ ្រ យ ុ បថា ្រ នក្នង ុ ការបណ្តាកទ ់ ន ុ រកសដោ ី៊ យ

គឺចាញ់ច្រើនជាងឈ្នះ និងអាចរលាយទ្រព្យឆាប់

រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃគឺមិនគាប់ប្រសើរ

ប្រពណា ៃ ស់។ ការងារៈ ពិតមែនតែរាល់កច ិ កា ្ច រងារអាច

បន្តច ិ ក្ត។ ី តែនៅតែជប ួ ឧបសគ្គខះ្ល ៗដដែល។ ដូចះេ្ន មិន ទ្រងទ ់ យ ្រា ធំពក េ ទេ។ ការងារៈ ពិតមែនតែរាល់សម្ពាធ

ដំណើរការបានយ៉ាងរលូនក្តី។ តែហាមរួមការងារ

ការងារត្រូវបានសាបរលាបបាត់ស្រមោលអស់ជា

បទល្មើសផ្សេងៗ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមានផល

ត្រវូ ធ្វស េ ប្រហស ែ ដែរ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមានផល

ជាមួយនឹងអ្នកដទៃ។ ប្រយ័ត្នអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុង ចំណូលហូរចូលពីគ្រប់ទិសទីក្តី។ តែទ្រព្យច្រើន ទុកច ្ខ ន ើ្រ

បយ ្រ ត ័ អា ្ន ចជួបគះ្រោ ចោរលួចឆក់បន ្ល ។ ់

សុខភាពៈ នៅពាក់កណ្តាល់ខែអាចមានបញ្ហាមាត់ ធ្មញ េ មករំខានខ្លះៗ។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះអ្នកដែលពុមា ំ ន គូគាប់គឺជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរក។

បណ្តរើ ៗក្តី

តែទោះបានបក ្រ បការងារអ្វក ី ដោ ៏ យមិន

ចំណូលច្រើនគួរសមក្តី

តែពុំមានសល់អ្វីជាដុំកំភួន

ឡើយ ពះ្រោ ខ្ទងច ់ ណា ំ យធំជាងខ្ទងច ់ ណ ំ ល ូ ។ សុខភាពៈ

មិនត្រវូ ល្មោភស៊ល្មោ ី ភផឹកឡើយ បយ ្រ ន ័ អា ្ន ចអន្តរាយ

ដល់កព ្រ ះពោះវៀន និងថ្លម ើ ។ សេហ ្ន ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ៍ ប្រយត ័ មា ្ន នអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុជអាលធ្វឱ ើ យ្ ចំណង

គ្រោះថ្នាក់ៈ ពុំមានជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីជាធំដុំគួរឱ្យកត់

ស្នេហ៍ប្រេះឆា។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ប្រយ័ត្នអាចជួបគ្រោះថ្នាក់

រាសីលម ្អ ធ្យល។ ការងារៈ ការរកស៊ច ី ន ើ្រ ចាញ់បោកគ។ េ

រាសីសត ុ្រ ចុះ។ ការរកស៊ៈី ការរកស៊ច ី ល ូ ហ៊ន ុ គ្នាកឱ ំុ យ្ លក់

ចូលហ៊ុនជាមួយតោងចេះត្រិះរិះពិចារណាឱ្យបាន

សមចិត្តយើងទើបបានសុខ និងភាពចម្រុងចម្រើន។

សម្គាល់ឡើយ។

ដូច្នេះបើមានបងប្អូនញាតិមិត្តស្កាត់មកបបួលរកស៊ី

រលាកទឹកក្តៅ ឬលង់ទឹក។

ផ្លវូ ហើយបើបានផលលាភហើយគឺតវូ្រ ចះេ បែងចែកឱយ្

ឬចាញ់បៀ្រ បគេ ហើយបើបានប្រពត ឹ្រ ល ្ត ប្ ង ែ ស៊ស ី ង

ទៀតផង។ ការងារៈ រាល់កិច្ចការងារមានសត្រូវគ្រប់ ទិសទីប៉ុនប៉ងឱ្យទុក្ខទោសដល់ខ្លួន

មានអ្នកជិត

ខាងអុជអាលចាក់រក ុ ឆ្កះឹ ឆ្គៀលនាំរឿងដល់ខន ួ្ល ទៀត

ផង។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ប្រាក់ចំណូលតិចតួចស្តួចស្តើង និង រកបានដោយកម្លាំងញើសឈាម។ ដូច្នេះកុំរកបាន មកដោយតឹងតែចាយធូរឱ្យសោះ

ប្រយ័ត្នអាចខ្វះ

មុខខ្វះក្រោយ។ សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អជាឡើយ

ត្រវូ ឆ្លៀតពេលសម្រាកឱ្យបានច្រន ើ និងមិនត្រវូ ធ្វកា ើ រ ឱ្យហួសកម្លាង ំ ឡើង។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ ្ន ប ៍ យ ្រ ត ័ អា ្ន ច មានជនទី៣ចូលជ្រៀតជ្រែក។ គ្រោះថ្នាក់ៈ នៅពេល ឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្នល់ដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន។

រាសីលម ្អ ធយ្ ម។ ការរកសៈី៊ ការរកសព ី៊ ត ិ មែនធ្លាកច ់ ះុ បន្តច ិ ក្ត។ ី តែមន ិ តវូ្រ ចោទជាបញធ ្ហា ន ្ង ធ ់ រ្ង ឡើយ ពះ្រោ នៅតែ មានអតិថជ ិ នជួយគាំទច ្រ ន ើ ្រ ដដែល។ ការងារៈ ទោះបាន

ល្អត ិ ល្អន។ ់ ការងារៈ ទោះបានប្រកបការងារអ្វក ី ដោ ៏ យ

ការងារៈ ចំពោះបុគល ្គ ក ិ កម្មករដែលបំរកា ើ ររងារនៅតាម

ប្រកបការងារអ្វក ី ដោ ៏ យចូរកុធ ំ ស ្វេ ប្រហស ែ ឱ្យសោះ

ជំនស ួ ឡើយ។ បយ ្រ ត ័ គ ្ន ក េ ប ិ កង េ យកផលប្រយោជន៍

បង្ករឿងជម្លោះជាមួយប្រធាន ឬថៅកែ ទើបធានាតួនាទី

លិខត ិ ស្នាមផស្ ង េ ៗ តោងចះេ ពិនត ិ យ្ ពិចយ ័ ឱយ្ បានល្អត ិ

គឺមន ិ ត្រវូ ប្រគល់កច ិ កា ្ច រងារសំខាន់ៗឱ្យគេកាន់កាប់ធើ្វ អស់។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានប្រាក់ចំណូលច្រើន

គួរសមក្ត។ ី តែពមា ំុ នសល់អជា ី្វ ដុក ំ ភ ំ ន ួ ឡើយ ព្រោះ

ចាយវាយខ្ជះខ្ជាយពេក។ សុខភាពៈ ត្រូវយកចិត្ត

ទុកដាក់ចំពោះពេលវេលា និងរបបហូបចុកឱ្យបាន ទៀងទាត់ពល េ វេលា។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍ទាល់

តែចះេ អត់ឱនឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ទើបបានសុខកាយ

សប្បាយចិត្ត។ គ្រោះថ្នាក់ៈ អាចជួបគ្រោះថ្នាក់រអិល ឬជំពប់ជើងធ្លាក់ពេលឡើងចុះជណ្តើរ។

បណ្តាកម ុ្រ ហ៊ន ុ ឬរោងចក្រនានា តោងជៀសវាងការ និងកន្លង ែ ធ្វកា ើ របានគង់វង្ស។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ប្រាកច ់ ណ ំ ល ូ

តិចជាងប្រាក់ចំណាយ ឬបានមកហើយទុកមិនគង់

ពះ្រោ មានបងប្អន ូ ញាតិមត ិ មា ្ត នទុកធ ្ខ រុ ៈស្កាតម ់ កពឹងពាក់ ខ្ចប ី ល ុ ។ សុខភាពៈ មានជំងឈ ឺ ថ ឺ ត ្កា ច ់ ន ើ្រ ជាពិសស េ

ជាពិសស េ មុនពល េ ចុះហត្ថលេខា ឬផ្តត ិ ស្នាមមដ េ ល ៃ ើ ល្អន។ ់ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមានបក ្រា ច ់ ណ ំ ល ូ ចន ើ្រ គួរ

សមក្តី។ តែត្រូវចេះចាត់ចែងប្រាក់ចំណូល និងការ

ចំណាយឱ្យមានតុល្យភាព ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់ សដ េ ក ្ឋ ច ិ គ ្ច សា ួ្រ រ។ សុខភាពៈ តវូ្រ យកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់ចពោ ំ ះ

ចំពោះអ្នកជំងប ឺ ះេ ដូង ឬជំងល ឺ ស ើ ឈាម តោងប្រយត ័ ្ន

អនាម័យនកា ៃ រហូបចុក ទើបមិនអន្តរាយដល់សខ ុ ភាព

ច្រន ើ ។ គ្រោះថ្នាក់ៈ អាចជួបគ្រោះថ្នាកច ់ រាចរណ៍កង ុ ្ន ពេល

ស្នទ ិ ស ្ធ ល ្នា ដូចប្រកត ្រ ។ ី គ្រោះថ្នាក់ៈ អាចជួបគ្រោះថ្នាក់

ឱ្យមែនទែន។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ជ ៍ ប ួ រឿងរកាំរកូស បើកបរពេលយប់ ឬក្រោយពេលស្រវឹងជោគជាំ។

ក្រពះ ពោះវៀន។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូរស្នេហ៍មានភាព មុតកាំបិត ពូថៅ ឬឧបករណ៍មុខស្រួច។

រាសីលម ្អ ធ្យម។ ការរកស៊ៈី បើធដ ើ្វ ណ ំ រើ ចញ េ ទៅរកសផ ី៊ វូ្ល

រាសីឡង ើ ខ្ពសត ់ ដ ្រ ត ែ ។ ការរកស៊ៈី បើមានបងប្អន ូ ញាតិមត ិ ្ត

រាសីសត ុ្រ ចុះ។ ការរកសៈី៊ ការកសជ ី៊ ប ួ នឹងគូបជ ្រ ង ែ ជើង

ខ្លន ួ ដាក់កាយ និងចេះប្រស ើ ម្តផ ី ម ែ ្អ ល្ហម ែ គឺផលលាភនឹង

សោះ ព្រោះជាដៃគូរកស៊ីដែលមានចិត្តត្រង់ទៅត្រង

សមប ្រា ទ ់ ប់ទល់ជាមុន ទើបមិនបរាជ័យ។ ការងារៈ ពល េ

អ្វត ី វូ្រ ចេះបង់បោយឱ្យមើលប្រាណ បើមានគប េ បួល

បានការកោតសរសើរ និងប្រគល់តួនាទីសំខាន់ៗ

ឆ្ងាយគឺចន ើ ្រ ជួបមនុសស្ ចិតឆ ្ត ង ុ ឆាងបន្តច ិ ។ តែបច ើ ះេ ដាក់ ប្រមល ូ បានដោយធូរ។ ការងារៈ ទោះបានប្រកបការងារ ហើយកុឱ ំ យ្ ខាន ពះ្រោ ធ្វអ ើ ខ ី្វ ន ួ្ល ឯងចេះតែបះ៉ ស៊យ។

សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនតែមានផលចំណល ូ ច្រន ើ គួរសមក្ត។ ី តែមន ិ តវូ ្រ ឱយ្ គេខប ី ្ច ល ុ ឬខ្ចវី ត្ថមា ុ នតម្លឡ ៃ យ ើ ពះ្រោ កាល

បើធក ្លា ដ ់ ល់ដគ ៃ ហ េ យ ើ គឺគន ្មា ថ្ងបា ៃ នវិលតឡ ្រ ប់វញ ិ ឺ ថ ឺ ត ្កា ម ់ ក ឡើយ។ សុខភាពៈ នៅចុងខែអាចមានជំងឈ

ញាំញ។ ី ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ម ៍ ន ិ ត្រវូ ឆាប់ជឿពាក្យ

សម្តអ ី ជ ុ អាលពីអក ្ន កឡ ្រៅ យ ើ ទើបចំណងស្នហា េ មិន

ស្កាតម ់ កបបួលរកស៊ច ី ល ូ ហ៊ន ុ ជាមួយចូរកុខ ំ កខានឱ្យ

មក។ ការងារៈ ចំពោះបុគ្គលិក កម្មករនានានឹងទទួល ឱ្យកាន់កាប់ពីសំណាក់លោកប្រធាន និងថៅកែ។ សេដក ្ច ច ិ ៈ្ច មានចំណល ូ ចន ើ ្រ មកពីគប ្រ ទ ់ ស ិ ទី តែចពោ ំ ះ

ទព ្រ យ្ ក្តៅកហា ្រ យកុល ំ ក ូ ដទ ៃ ទួលយកឱ្យសោះ។ ប្រយត ័ ្ន អាចនាំអព ំ ល់ទក ុ ដា ្ខ ក់ខន ួ ្ល និងបង់ខាតលាភសក្ការៈវិញ។ ឺ ថ ឺ ត ្កា ប ់ ន្តច ិ បន្តច ួ សុខភាពៈ នៅចុងខែអាចមានជំងឈ

មករំខាន។ ស្នេហាៈ ចំពោះកម្លោះក្រមុំអាចទាក់ទង សាងពន្លកស្នហា េ បានដោយពុមា ំ នឧបសគ្គអម ី្វ ករាំង

ខ្លាង ំ ចញ េ មុខមកតតាំង។ ដូចះេ្ន តវូ្រ តៀ្រ មលក្ខណៈទុក កំពង ុ បក ្រ បការងារគឺពគ ំុ បប្ មា ី នការបង្ករឿងជមះ្លោ ឬ រិះគន់ចៅហ្វាយនាយ ឬថៅកែឡយ ើ ហើយរឹតតែមន ិ

តវូ្រ និយាយប៉បច ៉ា ប ់ បោ ៉ ចចន ើ្រ ពក េ ដែរ ពះ្រោ ជញ្ជាង ំ

មានតច ្រ ៀក។ បយ ្រ ត ័ ត ្ន វួ្រ ទទួលរងការលំបាកនៅគ្រា ខាងមុខ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មិនត្រឹមតែមានប្រាក់ចំណូលតិច

ហើយ ថែមតាំងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ចាញ់បោកគទៀ

តផង។ សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អជាឡើយ។ ត្រូវយក ចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាម័យនៃការហូបចុក។ ស្នេហាៈ

ចំពោះគូសហ េ ្ន ម ៍ ន ិ ត្រវូ សម្តង ែ ភាពសោះអង្គយ ើ ដាក់គ្នា

រង្គោះរង្គរើ ។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ចំពោះអ្នកបើកបរអាចជួបគះ្រោ -

ស្កាតឡ ់ យ ើ ។ គ្រោះថ្នាក់ៈ ពុមា ំ នជួបគ្រោះថ្នាកអ ់ ធ ី្វ ដ ំ គ ំុ រួ

រាសីឡង ើ ខ្ពសត ់ ដ ្រ ត ែ ។ ការរកស៊ៈី ការរកស៊ត ី វូ្រ រវៀស

រាសីសត ុ្រ ចុះ។ ការរកស៊ៈី ការរកសម ី៊ ន ិ តវូ្រ ហ៊ានបថ ្រ យ ុ

រាសីឡង ើ ខ្ពសត ់ ដ ្រ ត ែ ។ ការរកស៊ៈី ការរកស៊បា ី នកាក់

លាភដែលបម្រង ុ ធ្លាកដ ់ ល់ដន ៃ ង ឹ ត្រវូ បោលហួសធ្លាក់

ប្រយត ័ ត ្ន ភ ែ ត ្លា ស ់ ៀ្ន តអាចវិនាសអន្តរាយទព ្រ យ្ អស់រលីង

ទំនេរដៃ ហើយទោះបីជាមានអតិថិជនខ្វះបំណុល

បានប្រកបការងារអ្វក ី ដោ ៏ យក៏អាចទទួលបានផលលាភ

អ្នកផងឡើយ បយ ្រ ត ័ ព ្ន ម ី ត ិ ក ្ត យ ្លា ជាសតវូ្រ ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច

ថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន។

រវៃញាប់ជង ើ ញាប់ដប ៃ ន្តច ិ ព្រោះបើមន ិ ដូចះ្នោ ទទ េ ព ្រ យ្ ទៅលើដអ ៃ ក ្ន ដទៃវញ ិ ជាក់ជាមិនខាន។ ការងារៈ ទោះជា ច្រន ើ ។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច មានផលចំណល ូ ចន ើ្រ ពីគប ្រ ទ ់ ស ិ ទី។

អាចបង្កត ើ ទុនរកសត ី៊ ច ូ ធំតាមសច េ ក្តត ី វូ្រ ការដោយពុំ

មានឧបសគ្គអម ី្វ ករាំងស្កាតឡ ់ យ ើ ។ សុខភាពៈ ពិតមែន

តែមានសុខភាពល្អជាក្តី តែចូរកុំល្មោភស៊ីល្មោភផឹក

ឱ្យសោះ ប្រយ័ត្នអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រពះពោះវៀន

និងថ្លម ើ ។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន មា ៍ នភាពល្អក ូ ល្អន ិ ល្អ

ឱ្យកត់សម្គាលឡ ់ យ ើ ។

បថា ្រ នក្នង ុ ការបណ្តាកទ ់ ន ុ ដោយទង ្រ ទ ់ យ ្រា ធំឡយ ើ ។

ពីខន ួ្ល ។ ការងារៈ ពុគ ំ បប្ ធ ី ក ើ្វ ច ិ កា ្ច រងារអ្វដ ី ល ែ មិនគាប់ភក ែ្ន ស្ថានការណ៍សដ េ ក ្ឋ ច ិ គ ្ច សា ួ ្រ រជួបការលំបាកលំបន ិ ដូចះេ ្ន

ទាល់តខ ែ ត ិ ខំបង ឹ ្រ ប្រែង និងអត់ធត ្ម ប ់ ន្តច ិ ទើបមានប្រាក់ ចំណល ូ ហូរចូលខ្លះៗ

តែហាមកុរំ ត់ទៅខ្ចប ី ល ុ គឱ េ យ្ សោះ

ព្រោះនឹងមានរឿងស្មុគស្មាញថែមទៀតប៉ុណ្ណោះ។

សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អជាឡើយជាពិសស េ ចំពោះអ្នក មានជំងប ឺ ះេ ដូងតោងថែទាស ំ ខ ុ ភាពឱ្យបានល្អជាមិនត្រវូ

ណាស់។ គ្រោះថ្នាក់ៈ បើមានដំណរើ ចេញទៅកមសា ្ ន្តនៅ

មានការធ្វស េ បហ ្រ ស ែ ឡើយ។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះកម្លោះ

ជួបគ្រោះថ្នាកល ់ ង់ទក ឹ ។

គ្រោះថ្នាក់ៈ បយ ្រ ត ័ អា ្ន ចជួបគះ្រោ ថ្នាកច ់ រាចរណ៍។

តាមមាត់សមុទ្រ ទន្លេ បឹងបួរ តោងប្រយត ័ ប ្ន យ ្រ ង ែ ក្រែង

ក្រមព ំុ ម ំុ ន ែ ជាឱកាសល្អសម្រាបស ់ ង ែ្វ រកគូគាប់ឡយ ើ ។

មិថុនា

ឧសភា - មិថុនា

ឡើយ ទើបចំណងស្នហា េ កាន់តស ែ ត ិ្អ រមួត។ គ្រោះថ្នាក់ៈ

ប្រយត ័ អា ្ន ចជួបគ្រោះថ្នាករ់ បូតដៃរអិលជើងធ្លាកព ់ ទ ី ខ ី ស ្ព ។ ់ កបល្អណាស់។ មានទំនញ ិ លក់ចញ េ ទិញចូលឥត

ខ្លះៗសងមិនគប ្រ ក ់ ក ី្ត ម ៏ ន ិ ភ័យពយ ួ្រ មានការបាត់បង់ ១កាក់១សន េ ដែរ។ ការងារៈ សមប ្រា អ ់ ក ្ន អត់មានការងារ ធ្វើយូរហើយអាចស្វែងរកបានការងារល្អៗធ្វើស្រប តាមបំណងប្រាថ្នា។ សេដក ្ឋ ច ិ ៈ្ច ពិតមែនមានប្រាកច ់ ណ ំ ល ូ ច្រន ើ ក្ត។ ី តែបកា ើ រចាយវាយខ្ជះខ្ជាយគឺពមា ំុ នសល់

អ្វីជាដុំកំភួនឡើយ ហើយក៏មិនខុសពីទូកធំក្តោងធំ នោះដែរ។ សុខភាពៈ អាចមានជំងឺឈឺក្បាល់វិលមុខ

បន្តច ិ បន្តច ួ មករំខានប៉ណ ុ ះ្ណោ ។ ស្នហ េ ាៈ ចំពោះគូសហ េ្ន ៍ បក ្រ បតែភាពផ្អម ែ ល្ហម ែ តជា ្រ ក់ដច ូ ទឹកឃ្ម។ ំុ គ្រោះថ្នាក់ៈ

អាចជួបគ្រោះថ្នាក់រងរបួសរលាត់ស្បែកហូរឈាម បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។

23


ទៅទស្សនានៅជប៉ន ុ តើយង ើ គួរស្វង ែ យល់ ចំនុចណាខ្លះ?

សង្ខប េ ព័តមា ៌ នដែលមានបយ ្រ ាេ ជន៍សរា ំ ប់ធដ ើ្វ ណ ំ រើ ទៅបទ ្រ ស េ

ជប៉ន ុ គឺតាង ំ ពីពត ័ មា ៌ នមូលដ្ឋានមានដូចជាចំនន ួ បជា ្រ ជន និងផ្ទដ ៃ ី អាកាសធាតុ ព្រមទាំងទីកន្លែងទាក់ទាញតាមរដូវកាល និង

មធ្យាេ បាយធ្វដ ើ ណ ំ រើ ក្នង ុ ប្រទស េ រហូតដល់របៀបបំពញ េ បែបបទ ធ្វើវីសានៅប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសជប៉ុន ចំនួនប្រជាជន

126.56 លាន

រូបិយប័ណ្ណ នាក់

(ខែមករាឆ្នាំ 2018 / ការិយាល័យស្ថត ិ ន ិ ក ៃ ស ្រ ង ួ កិចកា ្ច រផ្ទក ៃ ង ុ្ន និងគមនាគមន៍)

ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ 15.56លាននាក់ (ការិយាល័យស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ)

US$1

(ប្រហល ែ ៤០០០រៀល)

= ប្រហល ែ 110 យ៉ន េ * អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

នៅប្រទេសជប៉ុនមានក្រដាសប្រាក់ចាប់ពី 1,000យ៉េនឡើងទៅ ហើយតម្លៃតូចជាងនេះគឺជាកាក់។

លុយធីប

ផ្ទៃដី

378,000

នៅប្រទេសជប៉ុនមិនមានទំលាប់ឱ្យលុយធីបទេ។

ពន្ធ

ប្រមាណពីរដងនៃប្រទេសកម្ពុជា (កម្ពុជាៈ 181,035 km²)

ពន្ធលើការប្រើប្រាស់​ ម៉ោងនៅជប៉ុន

+2 ម៉ោង

ម៉ោងកម្ពុជា

ពេលម៉ៅង12ថ្ងៃត្រង់នៅប្រទេសកម្ពុជា គឺត្រូវនឹងម៉េាង2

រសៀលនៅប្រទេសជប៉ុន

ចាប់ពឆ ី 2 ំ្នា 018 នះេ ជាគាេ លការណ៍តម្លដ ៃ ល ែ បង្ហាញលើទន ំ ញ ិ

គឺតម្លៃពន្ធត្រូបានរួមបញ្ចូលជាស្រេច។

ហាងទំនញ ិ ដែលលើកលែងពន្ធ នៅហាងទំនិញដែលលើកលែងពន្ធប្រើប្រាស់ 8% ត្រូវ

បានលើកលែង។ គិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ 2017 មានប្រហែល

43,000 ហាងនៅទូទាំងប្រទេសដែលផ្តេាតសំខាន់លើហាង លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

ប្រជាជនជប៉ន ុ ភាគច្រន ើ មិនអាចនិយាយភាសាអង់គស េ្ល បាន

ដូចះេ្ន វាមានការពិបាកបន្តច ិ ចំពាេ ះភ្ញៀវទេសចរណ៍។ មានកន្លង ែ ជាចន ើ្រ ដែលសរសរេ ការណែនាជា ំ ភាសាអង់គស េ្ល ដូចជានៅតាម

ស្ថានីយ៍ជាដើម ប៉ុន្តែក៏មានផ្លាកសញ្ញានៃអគារនិងផ្លូវមួយចំនួន វាមានភាពងាយស្រួលបើរៀបចំ

ទុកនូវកម្មវិធីណែនាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ឬផែនទីដែល

24

ហាងលក់សំភារៈ

មានបង្ហាញត្រាសំុទិដ្ឋិការគឺជាកាចាំបាច់។

ភាសាជប៉ុន ​(ជាភាសាផ្លូវការជាក់ស្តែង)

សរសេរជាភាសាអង់គ្លេស។

ហាងលក់ថ្នាំ

ផ្សេងៗ។ល។ គេត្រូវការលិខិតឆ្លងដែន (ច្បាប់ដើម) ដែល

ភាសា

សរសេរតែភាសាជប៉ុនដែរ។

8%

▼ យោងតាម

● Website「JAPAN. Tax-Free Shop」

https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php បន្ថែមលើព័ត៌មានការស្វែងរកហាង

ទំនិញដែលលើកលែងពន្ធ និងរបៀប កាត់ពន្ធក៏មានការណែនាំកន្លែងទេស_

ចរណ៍តាមតំបន់នម ី យ ួ ៗក្នង ុ បទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ ផងដែរ។


ការពិសារសុរា・ការជក់បារី នៅក្នង ុ បទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ ការផឹកស្រានង ិ ជក់បារីកា្រេ មអាយុ20ឆ្នាត ំ វូ្រ

បានហាមឃាត់ដេាយច្បាប់។ ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេស

ជប៉ុនត្រូវគេារពតាមច្បាប់របស់ជប៉ុន ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន! នៅ ភេាជនីយដ្ឋានដែលលក់ស្រា និងហាងលក់បារីគត ឺ វូ្រ មានកាតបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុបាន។

ការទំនាក់ទំនង ការប្រប ើ ស ្រា ទ ់ រូ ស័ពដ ្ទ ៃ នៅក្នង ុ ប្រទស េ ជប៉ន ុ ការប្រប ើ ស ្រា ទ ់ រូ ស័ពដ ្ទ គ ៃ ត ឺ វូ្រ ចុះកិចស ្ច ន្យា

ជាមួយក្រុមហ៑ុនទូរគមនាគមន៍ហើយបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែរួម

ទាំងការនិយាយទូរស័ព្ទ និងសេវាអុន ី ធើណត េ ។ បើបៀ្រ បធៀប ដូចនឹងប្រទស េ កម្ពជា ុ ដែលទិញSIMកាតរបស់កម ុ្រ ហ៑ន ុ ទូរគម_

កន្លង ែ ជក់បារី

នាគមន៍គមា ឺ នភាពស្មគ ុ ស្មាញបន្តច ិ ប៉ន ុ នៅ ែ្ត តាមព្រលានយន្ត_

ការជក់បារីនៅតាមដងផ្លូវគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដេាយបទបញ្ញត្តិ

នៃក្រុងខ័ណ្ឌឃំុភូមិជាច្រើនកន្លែង ប្រសិនបើអ្នកជក់បារីនៅ ក្រៅ កន្លង ែ ដែលកំណត់ គឺតវូ្រ បង់លយ ុ ពិនយ ័ ដូចះេ្ន ត្រវូ ប្រយត ័ ។ ្ន ភាគច្រន ើ

ហេាះជប៉ន ុ មានលក់SIMកាតសម្រាបភ ់ ៀ្ញ វទេសចរណ៍បរទេស។

កន្លង ែ WiFi ឥតបង់លយ ុ

នៅតាមហាងកាហ្វេ និងភេាជនីយដ្ឋានជាដើមគឺត្រូវបានបែងចែក ផ្នែកកន្លែងមិនជក់បារី និងផ្នែកកន្លែងជក់បារី។

ប្រពន ័ អ ្ធ ន ុី ធើណត េ WiFi ដែលឥតគិតថ្លក ៃ ក ៏ ព ំ ង ុ តែកន ើ ឡើង

ផងដែរនៅតាមភេាជនីយដ្ឋាន និងស្ថានយ ី រ៍ ថភ្លង ើ ជាដើម ប៉ន ុ ែ្ត ដើមប្ ប ី ប ើ្រ ស ្រា គ ់ ត េ ម្រវូ ឱ្យធ្វកា ើ រចុះឈ្មាេ ះជាមុនសិន ដូចះេ្ន ត្រវូ ប្រង ុ ប្រយត ័ ។ ្ន ថ្មៗ ី នេះប្រសន ិ បើអក ្ន ទាញយកកម្មវធ ិ ទ ី ក ុ ជាមុន

តង់ស្យុងអគ្គិសនី

អ្នកអាចប្រប ើ ស ្រា ស ់ វា េ កម្មបព ្រ ន ័ អ ្ធ ន ុី ធើណត េ WiFi ឥតគិតថ្លៃ

តង់សយ្ ង ុ អគ្គស ិ នីរបស់បទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ គឺ 100V បក ្រេ ង់នៅភាគខាង

នៅកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើន។

កើតប្រទស េ ជប៉ន ុ គឺ 50Hz សមប ្រា នៅ ់ ភាគខាងលិចបទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ

គឺ 60Hz។ ពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងអគ្គិសនីតង់ស្យុង 200V នៃ ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រដាប់ផ្លាស់ប្តូរ

តង់សយ្ ង ុ អគ្គស ិ នី។ អាដាប់ទរ័ ថាមពលភាគចន ើ្រ សមប ្រា សា ់ កកំព ុ យ្ ទ ូ រ័ ផ្ទាល់ខ្លួន និងទូរស័ព្ទថ្មីៗនេះអាចប្រើប្រាស់បានទូទាំងពិភពលេាក ដូច្នេះរបស់ភាគច្រើនអាចប្រើប្រាស់បាន 50-60Hz)។

▼ យោងតាម

● Website「JAPAN Mobile Tips」 www.jnto.go.jp/mobiletips/eng/

(INPUT:100-240V

នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរូបរាងនៃប្រីភ្លើងគឺជាប្រភេទ

មានរន្ធដាេ តពីររាងតំបត ែ៉ ប្រភទ េ A។ សូមបង ុ្រ បយ ្រ ត ័ ច ្ន ព ំ ាេ ះឧបករណ៍ ដែលមានឌុយដេាតភ្លើងខុសគ្នា (ប្រភេទមូល ប្រភេទមានជើងបី ជាដើម។ល។) គឺអ្នកត្រូវការអាដាប់ទ័រដើម្បីដេាតវា។

※ ប្រដាប់ផ្លាស់ប្តូរតង់ស្យុងអគ្គិសនី និងអាដាប់ទ័រដេាតគឺអាចទិញបាននៅតាមហាង អគ្គិសនីធំៗក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

គេហទំព័រដែលសង្ខេបព័ត៌មានការ

បប ើ្រ ស ្រា ទ ់ រូ ស័ពច ្ទ ល័តនៅក្នង ុ បទ ្រ ស េ

ជប៉ុន។ SIM កាត រូតទ័រ WiFi ការ ប្រើប្រាស់WiFiឥតគិតថ្លៃជាដើម។

●「Japan Connected-free Wi-Fi 」 ●「Travel Japan Wi-Fi 」 ប្រសិនបើអ្នកទាញយកកម្មវិធីទាំងពីរខាងលើទុកជាមុន

អ្នកអាចបប ើ្រ ស ្រា ស ់ វា េ កម្ម WiFi ឥតគិតថ្លនៅ ៃ កន្លង ែ ដែល SE type

A type

BF type

មាន WiFi។

១៦

ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ឆ្នាំ2018មានដូចខាងក្រេាម។ នៅពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រួតគ្នាចំថ្ងៃអាទិត្យគឺត្រូវផ្ទេរ

ទៅឈប់នៅថ្ងៃច័ន្ទបន្តទៀតវិញ។

ថ្ងៃឈប់សម្រាក ��មក� ��កុម�ៈ ��មី� �����

��ឧស�

នៅប្រទេសជប៉ុនគេធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

នៅមុនថ្ងៃបុណ្យ

មួយថ្ង~ ៃ ថ្ងប ៃ ណ ុ យ្ វិសស្ មកាលបុណយ្ OBON (ថ្ងទ ៃ 1ី 3ដល់ថទ ៃ្ង 1ី 6ខែសហា ី ) បុណយ្ ចូលឆ្នា ថ ំ ី្ម (ថ្ងទ ៃ ី29 ខែ12ឆ្នាំ 2018~ ថ្ងៃទី3ខែ1ឆ្នាំ2019) គឺធ្វើឱ្យចរាចរណ៍មានភាពមមាញឹកនិងតម្លៃសណ្ឋាគាឡើងថ្លៃទៀតដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្ន។

���ទី01

ចូល���ំថ�ី

��កក��

���ទី16

���បុណ��សមុ��

���ទី08

�����ញវ័យ

��សី�

���ទី11

���បុណ��ភ�ំ

���ទី11

���ប��ើត����ស

���ទី12

���ឈប់ស���ក��ល���រ

���ទី21

���និទXឃរដូវ

���ទី29

���Showa

���ទី30

���ឈប់ស���ក��ល���រ

���ទី03

ទិ�រ�លឹករដ�ធម�នុ��

���ទី04

�����តង

���ទី05

���បុណ��កុ�រ

���ទី17 ��ក��� ��តុ� ��វ�ច�ិ� ��ធ�

���ទី23

���រ�លឹកគុណមនុស���ស់ ���ចូលសរទjដូវវ

���ទី24

���ឈប់ស���ក��ល���រ

���ទី08

ទិ�សុខ�ពនិងកី�

���ទី03

ទិ�វប��ធម៌

���ទី23

���អំណរគុណ�រ��ើ�រ�រ

���ទី23

���ចំ��ន��ះជន��ះ�អធិ�ជ

���ទី24

���ឈប់ស���ក��ល���រ

25


អាកាសធាតុនិងរដូវ អាកាសធាតុ តំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅតំបន់កក់ក្តៅដែលមាន

សីតណ ុ ភា ្ហ ពខុសគ្នាកង ុ្ន បួនរដូវ ហើយអាកាសធាតុកង ុ្ន រដូវកៅ្ត និង រដូវរងាគឺខុសគ្នាខ្លាំង។

ម្យ៉ាងទៀតសណ្ឋានដីជប៉ុនមានរៀងវែង

ពីភាគខាងត្បូងទៅខាងជើងហើយទទួលឥទ្ធិផលពីខ្យល់រដូវកាល

និងចរន្តទឹកសមុទ្រដែលនាំអោយអាកាសធាតុតាមតំបន់នីមួយៗ

មានភាពខុសៗគ្នា។ ហុកកៃដូដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបង្អស់ នៃប្រទេសគឺ មានភាពត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងរដូវរងា។ Okinawa ដែល

ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបង្អស់នៃប្រទេស បើប្រៀបធៀបទៅវាមាន

សីតុណ្ហភាពកៅ្តពេញមួយឆ្នាំទេាះបីជារដូវរងាក៏មិនរងាខ្លាំងដែរ (បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគឺ វាពិតត្រជាក់ជាង)។

លើសពីនេះទៀត ដេាយសារតែជប៉ុនមានជួរភ្នំខ្ពស់ៗគ្នា ធ្វើឱ្យ

រដូវរងារមានពពកឬព្រិល

និងភ្លៀងជាញឹកញាប់នៅក្នុងផ្នែកនៃ

សមុទ្រជប៉ុន ប៉ុន្តែផ្នែកខាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីកវិញគឺភាគច្រើន

រដូវភ្លៀង ជាទូទៅចាប់ពីចុងខែមិថុនាដល់ចុងខែកក្កដា

មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន

លើកលែងតែ Hokkaido។ វាមិនមែនជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងៗទេ តែវារលឹម ស្រិចៗ។ នៅក្នុងរដូវនេះ សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ធ្វើឱ្យត្រជាក់។

ខ្យល់ពយ្ ះុ ព្យុះសុីក្លូនត្រូពិចកើតនៅលើសមុទ្រភាគខាងត្បូងគឺ

បក់ឆ្លងកាត់

ប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនដងពីខែកក្កដាដល់ខែតុលា។ វានាំមកជាមួយ ខ្យល់បក់ និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាង ំ ពេលបក់ឆាេ្ព ះទៅភាគខាងជើង ដូចះេ្ន បណ្តាល អេាយមានគ្រេាះមហន្តរាយដូចជាបាក់ភ្នំ ទឹកជំនន់ជាដើម។

នីវ៉ូទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់

មេឃស្រលះ។

រដូវ

រដូវរបស់ប្រទេសជប៉ុនបែងចែកជា៤គឺរដូវផ្ការីក រដូវកៅ្ដ រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងារ ដែលយេីងអាចសប្បាយ

ជាមួយទេសភាពក្នុងរដូវទាំង៤ ពិធីបុណ្យ ចំណីអាហារជាដេីម។

រដូវផ្ការីក

រដូវរងារផុតឈានចូលរដូវកៅ្ដ ផ្កា SAKURA ជាចំបងគេ និងមាន

វាជារដូវដែលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺកំដៅ។ ពេលរដូវភ្លៀង

ផ្កាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរីក ដែលជារដូវធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍

នៅចុងខែមិថុនាដល់ពាក់កណ្តាលខែកក្កដាកន្លងផុតទៅភ្លាម

ចាប់ពច ី ង ុ ខែមនា ី ទៅខែដម ើ ខែមសា េ ហើយអ្នកមកពីបទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ

ហើយ។ សីតណ ុ ភា ្ហ ពខ្ពសប ់ ផ ំ ត ុ កើនជិតដល់៤០អងសា ្ រអាសយ ័្រ

ស្រស់ស្រាយ។ បើទេាះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដេាយ ផ្កា SAKURA រីក នៅតែមានអារម្មណត ៍ ជា ្រ ក់នៅឡើយ ដូចះេ្ន អ្នកទៅក្នង ុ រដូវនេះគួរការពារកំអ ុ ាេ យត្រជាក់។

នាេ ះសីតុណ្ហភាពកើនយ៉ាងលឿននះេ បញ្ជាក់ថារដូវកៅ្តមកដល់ លើថៃ្ង និងទីកន្លង ែ រដូវកៅ្តនៅប្រទស េ ជប៉ន ុ មាន សំណម ើ ខ្ពស់ ដូចះេ្ន ថ្ងខ ៃ ះ្ល អាចមានអារម្មណថា ៍ កៅ្តជាងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀត។

កន្លែងទស្សនា・ព្រឹត្តិការណ៍

កន្លែងទស្សនា・ព្រឹត្តិការណ៍

SAKURA, ការមើលផ្កាជាដើម

បុណ្យរដូវកៅ្ត, កម្មវិធីបាញ់កាំជ្រួច ឡើងភ្នំហ្ូជី,

បើនិយាយពីរដូវផ្ការីក គេសំដៅលើផ្កា SAKURA។ ភ្ញៀវទេស

ចរណ៍បរទេសជាច្រើនក៏បានមកទស្សនាផ្កា SAKURA។ បុ៉នែ្ត ផ្កា SAKURA រីកអាស្រយ ័ លើអាកាសធាតុនឆ ៃ ន ំ្នា ម ី យ ួ ៗ និងតាម

តំបន់នីមួយៗ ដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្ន។ គួរស្វែរកពត័មានលើ

បណ្តាញអុន ី ធើណត េ ជាដើម។ ផ្កា SAKURA រីកចាប់ពភា ី គខាងត្បង ូ នៃប្រទេស ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំនៅចុងខែមីនា~ដើមខែមេសាគឺ ផ្កា SAKURA នៅតូក្យូរីកស្រស់ស្អាតគួរឱ្យគយគន់។

26

រដូវក្តៅ

ហែលទឹកសមុទ្រ ជាដើម

នៅប្រទេសជប៉ុនមានវិស្សមកាលរដូវកៅ្តក្នុងរដូវនេះ ហើយ

មានព្រត ឹ កា ិ្ត រណ៍ជាច្រន ើ ដូចជាកម្មវធ ិ ប ី ណ ុ យ្ ជាដើម។ ជាពិសស េ

កម្មវធ ិ បា ី ញ់កាជ ំ ច ួ្រ គឺជាបព ្រ ណ ៃ ន ី រៃ ដូវកៅ្ត។ វាតវូ្រ បានបរ្រា ព្ធធើ្វ ឡើងតាមតំបន់នីមួយៗទូទាំងប្រទេស ហើយកាំជ្រួចរាប់ពាន់ ទៅរាប់មន ឺ៉ គ្រាបន ់ ង ឹ ត្រវូ បាញ់បង្ហាេ ះទៅលើមឃ េ ដែលគួរឱ្យទស្សនា សូមមកទស្សនាឱ្យបានម្តង។


សីតុណ្ហភាព និងបរិមាណភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ (ជប៉ុន / កម្ពុជា) សីតណ ុ ាភា ្ហ ពជាមធយ្ ម

Tokyo

ភ្នព ំ ញ េ

កំពស់ទក ឹ

Tokyo

ភ្នព ំ ញ េ

ខែ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

531.5 (℃)

30.0

29.3

30

30.8

279.0 29.5

29.2

28.5

27.3 26.9

Tokyo

Phnom Penh

22.0 20.0

20

28.0

27.8

209.5 26.4 193.0 22.8

200

159.8

149.3

150

141.5 123.6

122.2

16.8

117.0

106.5

14.7

15

85.5

100 81.0

11.9

70.7

10

5

250

28.6

28.3

6.9 26.0 6.9 5.8 10.0 15.5

49.0

47.0

30.2

កំដៅក៏បានធ្លាក់ចុះ ហើយសំណើមក៏បានធ្លាក់ចុះដែលជា

50 6.6 26.1 15.0

4.0

រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ

កំពស់ទក ឹ

សីតណ ុ ាភា ្ហ ពជាមធ្យម

25.6

25

(mm) 244.0

0

រដូវរងា

វាជារដូវត្រជាក់បផ ំ ត ុ នៃឆ។ ំ្នា បើអក ្ន ទៅកំសាន្តបទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ

រដូវមានភាពងាយស្រល ួ ។ កព ្រៅ ស ី ក ឹ្ល ឈើជះុ្រ ដែលមានបជា ្រ

ក្នុងរដូវនេះគឺសូមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់សំរាប់រដូវរងារផង។ បើ

ចំណីអាហារឆ្ងាញ់ៗផងដែរ។ បើអញ្ជើញមកលេងក្នុងរដូវនេះ

ប្រទេសកម្ពុជាគឺគួរតែទៅមើលដេាយផ្ទាល់ភ្នែកម្ដង។

ប្រយ ិ ភាពសំរាប់ជនបរទេស រដូវស្លក ឹ ឈើជះុ្រ ក៏ជារដូវដែលមាន សូមអញ្ជើញសាកល្បងម្ហូបអាហារក្នុងរដូវ កាលនេះផង។

កន្លែងទស្សនា・ព្រឹត្តិការណ៍ ស្លឹកឈើពណ៌ក្រហម,

ផ្កា Cosmos, រសជាតិនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ជាដើម

ទេាះបីជាវាត្រជាក់ខ្លាំងបន្តិច ប៉ុន្តែទេសភាពព្រិលដែលគ្មានក្នុង

កន្លែងទស្សនា・ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រិល, ស្គី (កីឡារដូវត្រជាក់), ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ជាដើម

ទេាះជាយា៉ងណាក៏ ដេា យវាមិ ន មានព្រិ ល ធា្ល ក់ គ រនៅគ្រ ប់

ពណ៌សក ឹ្ល ឈើតាមដើមឈើលភ ើ ំ្ន និងដើមឈើតាមផ្លវូ បាន

កន្លែងទូទាំងប្រទេសនេាះក្នុងរដូវរងារទេ។ កន្លែងពេញនិយម

ពិតជាសស ្រ ស ់ ត ្អា អាចនិយាយបានថាសមស ្រ ស ់ ល ិ ប្ ៈធម្មជាតិ!

ជិះស្គព ី ញ េ និយមស្ថត ិ នៅ Hokkaido និងខេត្ត Nagano អ្នកអាច

ផ្លាស់ពីពណ៌បៃតងទៅជាពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌លឿងជាដើមគឺ

សំរាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលចង់ប៉ះព្រិលគឺ មានរមណីយដ្ឋាន

ដេាយសារតែហេតុនេះហើយទើបរដូវស្លឹកឈើជ្រុះក៏ដូចរដូវ

សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអុងសេន(ទឹកកៅ្ត)នៅ Zao ខេត្ត

ជាចំណុចដែលមានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាច្រើនមកប្រមូលផ្តុំដើម្បី

កន្លែងមានផ្ទះបែបប្រពៃណីបុរាណចាស់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី

ផ្ការីកនៃផ្កា SAKURA នៅ Kyoto, Nara, Nikko ជាដើមគឺ

រើសស្លក ឹ កហ ្រ ម។

Yamagata ទស េ ភាពពល ិ្រ នៅ Shirakawago នៃខេត្ត Gifu ជា

បេតិកភណ្ឌពិភពលេាក។

27


រៀបចំដើម្បីទៅដើរលេង ការណែនាំដើម្បីទទួលបានវីសា ប្រជាជនកម្ពុជាមានបំណងចង់ទៅប្រទេសជប៉ុនអាចដាក់ពាក្យ

អ្នកដាក់ស្នើនឹងទទួលបានលទ្ធផលទិដ្ឋាការក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃ

ស្នស ើ ទ ំុ ដ ិ កា ្ឋា រនៅស្ថានទូតជប៉ន ុ នៅភ្នព ំ ញ េ ។​​ ព័តមា ៌ នខាងកម ្រោ

រាប់ទាង ំ ថ្ងៃដាក់ពាកយ្ សុំ ប៉ន ុ កា ែ្ត រពិនត ិ យ្ លើពាកយ្ ស្នស ើ អា ំុ ចមានការ

រយៈពេលខ្លី (សម្រាបកា ់ រស្នាកនៅ ់ រយៈពេល៩០ថ្ងៃ ឬតិចជាងនេះ

លទ្ធផលទិដ្ឋាការអាចត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាងនេះ ពេលមាន

គឺជាការណែនាំត្រួសៗអំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការស្នាក់នៅ

ខុសៗពីគ្នាអាស្រ័យលើឯកសារ។

ដោយមិ ន រាប់ ប ញ្ចូ ល សកម្ម ភា ពដែ ល ទទួ ល បានប្រា ក់ ក ម្រៃ ) ។

ការកើនឡើងនច ៃ ន ំ ន ួ អ្នកដាក់ពាកយ្ ស្នស ើ ។ ំុ ហត េ ន ុ ះេ អ្នកដាក់ពាកយ្

*សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងសួរនៅស្ថានទូតជប៉ុន។

លើសពីនេះ

ការទទួលបាន

សុគ ំ រួ តែលព ៃ ល េ ដាក់ពាក្យសុទ ំ ដ ិ កា ្ឋា រទុកជាមុនអោយបានយូរ មិន គួរដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកៀកថ្ងៃចេញដំណើរពេកទេ។

តើអ្នកអាចទទួលបានទិដ្ឋាការនៅឯណា?

តើការទទួលបានទិដ្ឋាការត្រូវអស់តម្លៃប៉ុន្មាន? ទិដ្ឋាការចូលតែមួយដងៈ ១១០ ០០០រៀល

ស្ថន ា ទូតជប៉ន ុ នៅកម្ពជា ុ

ទិដ្ឋាការចូលច្រើនដងៈ ២២០ ០០០រៀល ទិដ្ឋាការឆ្លងកាត់ៈ ២៥ ០០០រៀល

www.kh.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html

​តើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ?

Add: No.194, Moha Vithei Preah Norodom, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia Tel: 023-217161~4

1. លិខិតឆ្លងដែន

2. ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការ

ម៉ោងធ្វើការសំរាប់ស្នើសុំទិដ្ឋាការ៖

3. រូបថត (4.5cm x 4.5cm) មួយសន្លឺក 4. លិខិតបញ្ជាក់ការងារ

(ផ្នែកកុងស៊ុល៖ ទទួលពាក្យសុំនិងពិនិត្យលើឯកសារ)

ម៉ោងទទួលពាក្យសុំ / ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ៖

5. ឯកសារដើមប្ ប ី ង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នង ុ ការចំណាយសម្រាបថ ់ ធ ៃ ្ល ដ ើ ្វ ណ ំ រើ

ម៉ោងមកទទួលលទ្ធផលទិដ្ឋាការ៖

7. សៀវភៅគ្រសា ួ រ

6. គម្រោងកម្មវធ ិ ស ី ក ្នា នៅ ់

ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៨:០០ - ១២:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ១៤:០០ - ១៦:៣០

ព័តមា ៌ នលំអត ិ អំពឯ ី កសារ (ជាភាសាខ្មរែ )

about visa: www.kh.emb-japan.go.jp/consular/visa/ visa-index-e.htm

យន្តហោះទៅប្រទេសជប៉ុន

www.kh.emb-japan.go.jp/consular/ visa/visa-documents-k20170704.pdf

មានជើងហោះហើរជាច្រើនពីកម្ពុជាទៅជប៉ុន។ ពីការហោះហើររបស់អ្នកតំណាង។

ជើងហោះហើរផ្ទាល់

បច្ចុប្បន្នមានតែ ANA តែប៉ុណ្ណោះដែលមានជើងហោះហើរ

ដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងជប៉ុន។ ពេលហោះហើរគឺ ប្រហែល 6 ម៉ោង។

All Nippon Airway (ANA)

Phnom Penh – Narita 22:50-06:30 Narita – Phnom Penh 10:50-15:40 *ពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្ដូរ

រូបភាព

4 ����ទ

Preah Ream Hanumam

Sokrip & Pealy Reach Roth

28

តើតវូ្រ ការរយៈពេលប៉ន ុ ា្ម នដើមប្ ទ ី ទួលបានទិដា្ឋ ការ?

ខាងក្រោមនេះយើងនឹងណែនាំ

ជើងហោះហើរប្រយោល

មានជើងហោះហើរជាច្រើនទៅប្រទេសជប៉ុន។

ប្រទេសដទៃ

ទៀតពេលវេលាហោះហើរពីម៉ោងប្រហែល 8 ម៉ោងចូរពិនិត្យមើល កាលវិភាគជើងហោះហើរនៅលើគេហទំពរ័ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ នីមួយៗកន្លែងស្វែងរកសំបុត្រនៅកន្លែងធ្វើដំណើរជាដើម។ • តាមរយៈ គូឡាឡាំពួ (ម៉ាឡេស៊ី)

• តាមរយៈ សៀងហៃ / ក្វាងចូវ (ប្រទេសចិន)

• តាមរយៈ បាងកក (ថៃ)

• តាមរយៈ ហុងកុង

• តាមរយៈ ហាណូយ / ហូជីមិញ (វៀតណាម) • តាមរយៈ តៃវ៉ាន ។ល។ • តាមរយៈ សិង្ហបុរី

NyoNyum Original

The ReamKer Post Card 1set

4 post cards

អាចទិញវា�ននៅ

$3 NyoNyum Shop ���ចន�-����រ� 9:00-17:30

Tel: 023-726-214 #4, St.432 (corner St.95), Phnom Penh


មធ្យោបាយធ្វដ ើ ណ ំ រើ នៅប្រទស េ ជប៉ន ុ

មធ្យោបាយសំខាន់នៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមាន ដូចខាងក្រោម

យន្តហោះ

នាវា

មានអាកាសយានដ្ឋាននៅតាមខេត្តជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស

ក្រៅពីនាវាដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកដូចជាខ្សែតភ្ជាប់កំពង់ផែនៃកោះ

ជប៉ុន ជាពិសេសពីទីក្រុងធំៗ ដូចជា Tokyo និង Osaka មានជើង

សំខាន់ៗ និងកោះដូចជា Okinawa ជាដើម ផ្លវូ អន្តរជាតិ (ដូចជាកូរេ៉

ថ្មីៗនេះក្រៅពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ធំ ៗ ANA និង JAL ដូចជា

ជប៉ុនដែរ។

ហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានបើកទៅកន្លែងផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ Jetstar, AirAsia, peach និង Vanilla វាបានបង្កន ើ ចំនន ួ កម ុ្រ ហ៊ន ុ

ជាដើម។ល។) ក៏បានមកពីកំពង់ផែមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេស

អាកាសចរណ៍ដែលមានតម្លៃទាប (LCC)។

តាក់ស៊ី តាក់ស៊ីរត់នៅកន្លែងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុន។ បើសិន

រថភ្លើងល្បឿនលឿន "Shinkansen" ទីកង ុ្រ ធំៗ និងជនបទត្រវូ បានតភ្ជាបដោ ់ យរថភ្លង ើ លប្ ឿនលឿន

"Shinkansen"។ សំបត ុ រ្រ ថភ្លង ើ ជប៉ន ុ "Japan Rail Pass" ដែលជា

សំបត ុ ដ ្រ អ ៏ ស្ចារយ្ សមប ្រា ភ ់ ៀ្ញ វបរទេសដែលមកទស្សនាប្រទស េ ជប៉ន ុ អ្នកអាចទិញសំបុត្របានដោយយោងទៅតាមចំនួនថ្ងៃ

និងកៅអី

ហើយផ្លូវដែក JR មានជាច្រើន (ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន) និងខ្សែ រថភ្លើងនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បី

ចូល ឬចេញវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែក ឆ្លងកាត់ជុំវិញប្រទេសជប៉ុនជាមួយ និងតំលៃសមរម្យ។

សំរាប់ពត ័ មា ៌ នលំអត ិ អំពី "Japan Rail Pass" japanrailpass.net/en/about_ jrp.html

អ្នកមិនចង់ឈរចំនៅមុខស្ថានយ ី រថភ្លង ើ ឬនៅមុខចំណតឡានកង ុ្រ យើងអាចហៅរថយន្តតាក់សហៅ ី៊ តាមទូរស័ព។ ្ទ បើបៀ្រ បធៀបទៅ

នឹងរថភ្លើង និងឡានក្រុងតាក់ស៊ីមានតម្លៃថ្លៃជាងបន្តិច ប៉ុន្តែ យើ ង អាចធ្វើ ដំ ណើ រ ពី ក ន្លែ ង មួ យ ទៅកន្លែ ង មួ យ ទៀតបានយ៉ា ង ងាយសល ួ្រ ខណៈពល េ ដែលរថភ្លង ើ និងឡានកង ុ្រ មិនអាចទៅដល់ បាន។

រថភ្លើង ផ្លវូ ដែករបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ ផ្លវូ ដែកដែលមានឈះ្មោ ថា JR តភ្ជាបប ់ ទ ្រ ស េ

ទាំងមូល មានផ្លូវដែកឯកជនខ្លះក៏មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុង ធំៗ ដូចជា Tokyo និង Osaka ផងដែរ។ រថភ្លង ើ ជាយានងាយស្រល ួ ដែលអាចប្រើទោះទីជិត ឬឆ្ងាយក៏ដោយ ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើន

រស់នៅទីបជ ្រ ជ ំុ ន ហើយបានធ្វដ ើ ណ ំ រើ ទៅមកយ៉ាងមមាញឹក ដូចះេ្ន សូមប្រុងប្រយ័ត្ន។

ផ្លូវក្រោមដី នៅ Tokyo និង Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka និងតំបន់

ផ្លូវហាយវេសម្រាប់រថយន្ត / ផ្លូវរថយន្តក្រុងក្នុងទីក្រុង

ផ្លវូ ដែលបានប្រប ើ ស ្រា ដោ ់ យឡានក្រង ុ តភ្ជាបទ ់ ទា ូ ង ំ ប្រទស េ ជប៉ន ុ ។

ទីក្រុងដទៃទៀតដែលមានប្រជាជនច្រើនមិនមានមធ្យោបាយធ្វើ

ដំណរើ គប ្រ គ ់ ន ្រា នៅ ់ លើដងផ្លវូ ដូចះេ្ន មានខស្ រែ ថភ្លង ើ មួយទៀតដែល រត់នៅក្រោមដីហៅថា "រថភ្លើងក្រោមដី (Chika-tetsu)" ។

យើងអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយច្រើនហើយធូរថ្លៃជាងបើបៀ្រ បធៀប

សំរាប់ពត ័ មា ៌ នលំអត ិ អំពផ ី វូ ្ល កម ្រោ ដី នៅក្នង ុ វេបសាយ "Japan Visitor"

មានឡានកង ុ្រ ដឹកជញ្ជន ូ មានកំណត់នៅគ្របក ់ ង ុ្រ និងទីបជ ្រ ជ ំុ នក្នង ុ

www.japanvisitor.com/japan-travel /japan-transport/japan-subway

ទៅនឹងយន្តហោះ និងរថភ្លើង Shinkansen។ ដូចគ្នានេះផងដែរ បទ ្រ ស េ ងាយស្រល ួ ក្នង ុ ការផ្លាសទ ់ ក ី ន្លង ែ ដែលរថភ្លង ើ មិនឆ្លងកាត់។

29


សំរាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទំនាក់ទំនង Tel: 012-500-052, 023-726-290 Mail: nyonyum@cisinc.co.jp

nyonyum.net 30

សូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយទស្សនាវដ្តីយើងខ្ញុំ

ទស្សនាវដ្តីយើងខ្ញុំចេញផ្សាយរៀងរាល់ ពីរខែម្តង នៅថ្ងៃទី១០​​ខែគូ


31


បោះពុម្ពផ្សាយ​េលខទី២៦​សម្រាបែខឧសភា-មិ ់ ថុនា ​ឆ២ ្នាំ​ ០១៨ © CJSinc. 2018

ទស្សនវដ្តី “ញញឹមខ្មែរ” បានប្តូរលក្ខណៈជាថ្មី។ ទាំងខ្លឹមសារទាំងឌីហ្សាញត្រូវប្តូរថ្មីទាំងអស់។ កាន់តែងាយស្រួលអាន និងទាន់សម័យ។ ហើយក្នុងគោលបំណង់ចង់អោយកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយជប៉ុន នោះយើងបានប្រមូលប្រធានបទដែលទាក់ទងនឹងជប៉ុនជាច្រើន។ ខាងក្រោយនៃសៀវភៅនេះមានសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុន។ សូមអញ្ជើញបើកទំព័រទាំងអស់ដើម្បីទទួលអារម្មណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនផង។

*** អត្តបទញញឹមខ្មែរក៏មាននៅក្នុងវេបសាយផងដែរ ***

nyonyum.net

NyoNyum Khmer Vol.27  

カンボジアのフリーペーパー『NyoNyum』の姉妹紙『NyoNyum Khmer』27号は温泉特集。

NyoNyum Khmer Vol.27  

カンボジアのフリーペーパー『NyoNyum』の姉妹紙『NyoNyum Khmer』27号は温泉特集。

Advertisement