Ny Carlsbergfondet Årsrapport 2023

Page 1

ÅRSRAPPORT

NY CARLSBERG FONDET

ÅRSRAPPORT 2023

NY CARLSBERGFONDET

LEDELSESBERETNING

Særlige risici

Usikkerhed og usædvanlige forhold

Forventninger til fremtiden

Begivenheder efter årsafslutningen

Redegørelse for god fondsledelse

Redegørelse for samfundsansvar

Uddelinger

Investeringer

Fondsoplysninger

Hoved- og nøgletal

9 Intro Om Ny Carlsbergfondet Hovedopgaver og formål 10 Ny Carlsbergfondets uddelinger i 2023 Oversigt på hovedkategorier Eksempler på bevillinger fra året 27 Kommunikation og formidling Fondet i dialog 29 Strategi Ny strategi lanceret i 2023 Styrende principper 30 Governance Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens honorar Bestyrelsens medlemmer Fondsdirektør Evaluering og inhabilitet Glyptoteket 32 Regnskabsberetning for årsregnskabet 2023 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Egenkapital
40 Resultatopgørelse 41 Balance 44 Anvendt regnskabspraksis 45 Noter
54 Ledelsespåtegning 55 Den uafhængige revisors revisionspåtegning
57 Årets samlede liste over aktiviteter
ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER
PÅTEGNINGER
BERETNINGSLISTE

LEDELSES–BERETNING

INTRO

Om Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet blev grundlagt den 20. januar 1902 af brygger, dr.phil h.c. Carl Jacobsen og hustru Ottilia Jacobsen med den opgave at virke for kunsten i stifternes fædreland.

På den samme dato som fondet blev indstiftet, skænkede ægteparret Carl og Ottilia Jacobsen også deres bryggeri Ny Carlsberg til Carlsbergfondet. Dette fond var i 1876 blevet grundlagt af Carl Jacobsens far brygger J.C. Jacobsen, og hans fulde ejendom herunder Gamle Carlsberg-bryggeri, overgik til Carlsbergfondet tolv år senere i 1888. Ny Carlsbergfondet blev ved overdragelsen af bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet sikret en andel af bryggerioverskuddet.

Ny Carlsbergfondets indtægter stammer således fra udbyttet af de aktier fra Carlsberg A/S, som Carlsbergfondet modtog ved indskuddet af Ny Carlsberg-bryggeriet i 1902, svarende til 45 % af det, som benævnes fællesbeholdningen af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S.

De to fonde er i dag fortsat tæt forbundne og er blandt de ældste private fonde, når det gælder økonomisk støtte til henholdsvis kunst og videnskab.

Hovedopgaver og formål

Ny Carlsbergfondet er som en ikke-erhvervsdrivende fond underlagt fondsloven for almennyttige fonde med tilsyn fra Civilstyrelsen. Fondets fundats er derudover bestemmende og retningsgivende for fondets samlede virke.

Stk. 1 Fondets opgave er:

A. at fortsætte den gerning, som Carl og Ottilia Jacobsen har begyndt i kunstens tjeneste ved oprettelsen af Ny Carlsberg Glyptotek og andre museer, anskaffelse af kunstværker, opførelse af monumentale bygninger, m.v.;

B. på anden formålstjenlig måde at virke til fremme af kendskabet til og studiet af kunst og kunstvidenskab med det mål for øje at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i Danmark.

Stk. 2 Ved kunst forstås ikke blot billedkunst og arkitektur, men også kunstindustri og havekunst.

Stk. 3 Til støtte af andre formål, der kan tjene til fremme af fondets opgaver, kan der hvert år anvendes indtil 2% af fondets årlige overskud, efter at de pligtige og efter bestyrelsens skøn nødvendige henlæggelser er foretaget.

Fondets hovedopgave er derfor den dag i dag at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst ved at gøre den ypperste kunst tilgængelig og nærværende for alle.

9

NY CARLSBERGFONDETS

UDDELINGER I 2023

Ny Carlsbergfondets uddelinger fordeler sig i ti forskellige kategorier. Uddelinger til museer og kunst i det offentlige rum udgør de to største indsatsområder i fondets virke i 2023. Også uddelinger til den kunstvidenskabelige forskning og kunsterhvervelser har været fokusområder i året. Som et nyt indsatsområde åbnede Ny Carlsbergfondet for første gang i 2023 for støtte til udstillinger på museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder.

De samlede bevillinger beløb sig i 2023 til 186 mio. kr.

10

Fondet støttede med udgangspunkt i fundatsen følgende områder i 2023:

Kunst til museer – 45 mio. kr

Ny Carlsbergfondet støtter kunstmuseers mulighed for at indsamle kunst til deres samlinger, både gennem økonomisk støtte til erhvervelse af kunstværker og ved overdragelse af værker fra

Ny Carlsbergfondets beholdning.

Kunst til steder – 32 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet støtter ansøgninger om kunst i det offentlige rum. Kommuner, institutioner, skoler, hospitaler og andre aktører kan ansøge om kunst til bygninger, by- eller landskabsrum, hvor mange kan få adgang til og glæde af kunsten.

Ny Carlsbergfondets Forskningspulje – 26 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet støtter den kunstvidenskabelige forskning med støtte til ph.d.-/postdocansættelser samt støtte til større individuelle forskningsprojekter.

Ny Carlsbergfondets Udstillingspulje – 24 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet støtter, at kunstmuseer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder kan arbejde med at udvikle og gennemføre kunstudstillinger.

Kunsterhvervelser – 20 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet erhverver kunst, som bringes i anvendelse ved placeringer under projekter i forbindelse med Kunst til steder samt doneres på baggrund af ansøgning til danske og udenlandske kunstmuseer.

Formidling og publikationer – 11 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet støtter udgivelse af fx kunstnermonografier, kunstvidenskabelige publikationer, herunder udstillingskataloger med forskningsbidrag.

Kilder til Dansk Kunsthistorie – 6 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet støtter digitaliseringen og tilgængeliggørelsen af kildemateriale, der kan bidrage til indsigten i og kendskabet til den danske kunsthistorie.

Studierejser – 1 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet yder støtte til kunstvidenskabelige forskeres forskningsrejser, deltagelse i konferencer i udlandet samt fælles studierejser for studerende ved de danske kunstakademier.

Andet – 8 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet støtter en række originale og visionære idéer til kunstfaglige projekter af høj kvalitet, der relaterer sig tæt til fondets fundats. Herunder 2.6 mio. kr. til restaureringer af udvalgte kunstværker, som fondet har støttet etableringen af gennem sit historiske virke. Fondet hædrer årligt fem prismodtagere, der har et særligt virke i kunstens tjeneste. Til dette bevilligedes i alt 1.1 mio. kr.

Glyptoteket – 13 mio. kr.

Ny Carlsbergfondet yder et årligt driftstilskud til Glyptoteket. Ny Carlsbergfondet har en særlig forpligtelse over for Ny Carlsberg Glyptotek, der også er stiftet af brygger Carl Jacobsen og fremgår af fondets fundats.

11

Ansøgninger og bevillinger

Ny Carlsbergfondet gav:

I 2023 i alt 359 bevillingstilsagn baseret på 598 ansøgninger.

I 2022 i alt 204 bevillingstilsagn baseret på 417 ansøgninger.

Udvikling i ansøgninger og bevillinger:

Antallet af ansøgninger fondet modtog steg fra 2022 til 2023 med 43 procent.

Antallet af bevillingstilsagn fondet gav steg fra 2022 til 2023 med 76 procent.

I 2023 havde Ny Carlsbergfondet således en markant forhøjet ansøgning- og bevillingsaktivitet, hvilket flugter den strategi, fondet påbegyndte at implementere i 2023.

Indkøb af kunst til beholdning

Derudover foretog Ny Carlsbergfondet 193 stk. værkindkøb til beholdning i 2023.

Sidst i publikationen findes den samlede beretningsliste over de støttemodtagere som Ny Carlsbergfondet har støttet i 2023.

Antal bevillinger i 2023

13
Kategori Antal Kunst til museer 78 Kunst til steder 33 Ny Carlsbergfondets Udstillingspulje 75 Ny Carlsbergfondets Forskningspulje 20 Kilder Til Dansk Kunsthistorie 9 Formidling og publikationer 91 Studierejser 21 Glyptoteket 1 Andet 31 I alt 359
14 Eksempler på bevillinger fra året 2023

ARKEN

– 20 værker til ARKENs permanente samling

En donation på 9.8 mio. kr. muliggjorde, at ARKEN kunne erhverve 20 værker af 12 forskellige kunstnere med tilknytning til den danske kunstscene.

KUNST TIL MUSEER

Værkerne forbinder sig til museets eksisterende samling og støtter museets strategiske fokus for samling af kunst.

15

SMK – Statens Museums for Kunst: Against All Odds – Historiske kvinder og nye algoritmer

SMK blev i 2023 tildelt 2 mio. kr. på baggrund af en ansøgning om støtte til særudstillingen Against All Odds – Historiske kvinder og nye algoritmer, der åbner i efteråret 2024. Udstillingen fortæller om, hvordan en

NY CARLSBERGFONDETS UDSTILLINGSPULJE

række af 1800-tallets kvindelige kunstnere på tværs af de nordiske lande indgik i transnationale bevægelser, der var med til at forme deres kunstneriske praksisser og position i samfundet.

ARoS Aarhus Kunstmuseum og Aarhus Universitet: PUNK BODIES

ARoS Aarhus Kunstmuseum og Aarhus Universitet blev tildelt 2.550.000 kr. fra Ny Carlsbergfondets Forskningspulje til et postdoc-stipendie. Projektet vil undersøge tematiske skæringspunkter mellem

NY CARLSBERGFONDETS FORSKNINGSPULJE

feminisme, queerness, performance, autonomi og selvbestemmelse på kanten af den kulturelle debat. PUNK BODIES er et treårigt forskningsprojekt, der kulminerer med en stor udstilling på ARoS i 2026.

Moderna Museet Stockholm: Alexander Tovborg – madonna of embrace

Billedkunstner Alexander Tovborgs (1983) enorme maleri madonna of embrace fra 2022 blev indkøbt til fondets beholdning og blev på baggrund af en ansøgning doneret

KUNST TIL MUSEER

til Sveriges nationale museum for moderne kunst, Moderna Museet i Stockholm.

18

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg: Esben Weile Kjær – Solar System

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg blev i 2023 på baggrund af en ansøgning til Ny Carlsbergfondets

Udstillingspulje tildelt 1 mio. kr. til udstillingen Solar System af Esben Weile Kjær (1992).

NY CARLSBERGFONDETS UDSTILLINGSPULJE

Udstillingen åbner i efteråret 2024 og er den første store danske museumsudstilling med denne kunstner.

Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart: John Kørner – Fugtig sti

Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart ansøgte Ny Carlsbergfondet om kunst til deres patienter og personale. Afdelingen består af fem retspsykiatriske døgnafsnit, et retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit og tre retspsykiatriske ambulante funktioner og behandler personer, som er fyldt 18 år.

KUNST TIL STEDER

Til stedet skabte billedkunstner John Kørner (1967) et stedsspecifikt vægmaleri, der med udgangspunkt i patienternes særlige behov gav udendørsområdet et nyt kunstnerisk pejlemærke.

Ida Sønder Thorhauge: The Melancholic

Ny Carlsbergfondet erhvervede i 2023 fire værker til beholdning af Ida Sønder Thorhauge (1990) fra udstillingen Floating Motions.

KUNSTERHVERVELSE

Fryd Frydendahl:

Egg #1, Egg #3, Egg6, Egg#8, Touch, Never Run Faster Than Your Guardian

Angel Can Fly, Marsh, Flis (Wood Chips), Shades 2, Big Mess, Fern, Blood Lines, Wandering Leaf, Centrefold

Ny Carlsbergfondet erhvervede i 2023 14 værker af Fryd Frydendahl (1984).

KUNSTERHVERVELSE

Nikolaj Kunsthal og Golden Days: Kornmark på Nikolaj Plads

Ny Carlsbergfondet støttede genopførelsen af Peter Bonnéns værk Kornmark på Nikolaj Plads med 100.000 kr. Historiefestivalen Golden Days og Nikolaj

ANDET

Kunsthal ønskede at transcendere afstanden mellem land og by, mellem det moderne menneske og naturen og mellem 1975 og 2023.

Skive Gymnasium:

Jakob Kolding – Spaces of Species

Spaces of Species er et stedsspecifikt kunstværk skabt af billedkunstner Jakob Kolding (1971) til Skive Gymnasium og HF, der ansøgte Ny Carlsbergfondet om støtte. Som et markant visuelt element i dagligdagen og

KUNST TIL STEDER

samtidig en integreret del af skolens arkitektur bidrager

Spaces of Species nu til en samtale mellem skolens kunst, arkitektur og dens daglige brugere.

24

Digitalisering af Richard Mortensens forelæsninger på Kunstakademiet

Ny Carlsbergfondet tildelte 1.037.275 kr. i støtte til digitalisering, bearbejdelse og udgivelse af billedkunstner og professor Richard Mortensens

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE

forelæsninger på Kunstakademiet i København 1964–1980, der er optaget bånd.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Ny Carlsbergfondet tilstræber at agere som en åben og tilgængelig fond og dermed være en samfundsaktør, der arbejder i kunstens tjeneste. Fondet søger derfor i stadigt højere grad at kommunikere og formidle den støtte, fondet tildeler museer, institutioner og øvrige ansøgere og skabe transparens om uddelinger.

Derfor blev der i 2023 tilrettelagt en række formidling- og kommunikationsaktiviteter til at synliggøre viden om fondets forskellige støtteområder herunder individuelt tilrettelagt formidling til de mangefacetterede modtagerinstitutioner, der opnår bevilling under Kunst til steder

Som et nyt kommunikationsinitiativ i forlængelse af Ny Carlsbergfondets strategiske arbejde med at skabe øget transparens om fondens virke introducerede fondet et nyt kommunikationsinitiativ af puljer og ansøgningsprocedurer. Der blev i forlængelse heraf afholdt dialogbaserede webinarer omhandlende, hvordan ansøgere kan søge fondets nye puljer og støtte-områder. Ligeledes gennemførtes for første gang i fondets historie et open call rettet mod kunstnere til projektet Stedet Tæller X.

I året der gik, blev det en realitet, at de funktionaliteter fondets hjemmeside har ikke er tidssvarende eller kan opfylde det behov, ansøgere og øvrige interessenter har for at kunne orientere sig tilstrækkeligt. Derfor vil der i 2024 blive arbejdet med at implementere et nyt og mere brugervenligt hjemmesidedesign, der er tidssvarende og understøtter fondets strategiske ambitioner om transparens.

I 2023 var Ny Carlsbergfondet afsender på en række offentlige formidlingsarrangementer og til stede ved Folkemødet 2023. Her programsatte fondet i fællesskab med Carlsbergfondet og Tuborgfondet en scene med fokus på kunst, videnskab og unges drømme. Over tre dage afholdt Ny Carlsbergfondet syv samtalearrangementer i krydsfeltet mellem kunst, kultur og samfundsudvikling. Ny Carlsbergfondet var derudover afsender på performance-initiativet ’Tæt på’ med det formål at bringe kunstens potentiale i spil for at styrke den demokratiske samtale under Folkemødet. Fondet var desuden repræsenteret med oplæg ved faglige seminarer i både fonds- og museumsregi og tilstræbte at stille sig til rådighed med vidensdeling om fondets nye strategi med kronikker, debatindlæg og interviews i landsdækkende og faglige medier.

27

STRATEGI

Ny strategi i 2023: Levende kunst til det levende folk

Ny Carlsbergfondet har i 2023 lanceret og påbegyndt implementeringen af bestyrelsens nye strategi Levende kunst til det levende folk, der blev fuldendt i slutningen af 2022. Baggrunden for strategien er, det formål og de rammer Carl og Ottilia Jacobsen satte, da de stiftede Ny Carlsbergfondet i 1902.

De vide rammer skal til enhver tid forstås og fortolkes med samme nytænkende tilgang til kunsten og samfundet, som stifterne havde. Ny Carlsbergfondets nuværende strategi tager derfor sit udgangspunkt i fondets fundats, som den udfolder og fortolker:

Fondet skal med faglighed og passion stræbe efter at fremme kunstens betydning og vilkår i samfundet. Den opgave, Carl og Ottilia stillede eftertiden, var til enhver tid at udbrede den levende kunst til det levende folk. Fondet skal derfor udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst ved at gøre den ypperste kunst tilgængelig og nærværende for alle.

På baggrund af denne nye strategi har fondsbestyrelsen udviklet en virkemiddelportefølje, der opfylder både fondets fundats og samtidig er en operationel uddelingspolitik i samklang med den omverden, fondet er en del af og de behov kunstens institutioner og aktører artikulerer. Strategien forventes at være færdigimplementeret i 2024.

Strategiens styrende principper

Ny Carlsbergfondet følger i forlængelse af formål og fundats disse principper:

Fondet

1. er nytænkende i sit arbejde og relevant for samtiden;

2. bestræber sig på altid at støtte kunst af højeste kvalitet;

3. medvirker målrettet til at udvikle kunsten mod det ypperste;

4. forholder sig til væsentlige strømninger og udfordringer i samfundet;

5. bidrager til bredde og mangfoldighed i kunstens verden;

6. betragter med udgangspunkt i Danmark kunsten som global;

7. insisterer på professionel og passioneret formidling for at gøre kunsten tilgængelig og nærværende;

8. er opmærksom på kunstens forskellige aktører og deres betingelser hver især;

9. er bevidst om sit ansvar for og sin indflydelse på det danske kunstmiljø;

10. forpligter sig på god governance

29

GOVERNANCE

Bestyrelsens sammensætning og opgaver

Fondsbestyrelsen og dennes forperson udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges, har kunstfaglige, kunstvidenskabelige eller komplementære kompetencer.

Arbejdsopgaverne i Ny Carlsbergfondets bestyrelse omfatter aktiv og faglig deltagelse i fondets virke herunder udvikling af god governance, ansøgningsbehandling, kuratering af fondets bevillinger under Kunst til steder samt erhvervelser af kunstværker til fondets beholdning.

Bestyrelsen afholder 10 årlige heldags bestyrelsesmøder efter en på forhånd tilrettelagt mødekalender med faste emner i årshjulet. Der afholdes en gang årligt et todages strategiseminar, hvor fondets uddelingsstrategi revideres.

Forpersonen for Ny Carlsbergfondets bestyrelse leder bestyrelsens og dermed fondets arbejde.

Bestyrelsens honorarer

De årlige bestyrelseshonorarer var i 2023:

Forperson

Honorar: kr. 1.765.791. Pension: kr. 311.255. I alt: kr. 2.077.046

Menige medlemmer

Honorar: kr. 477.880. Pension: kr. 0. I alt: kr. 477.880

Bestyrelsens medlemmer

I henhold til fondets fundats ledes fondet af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Ved årsrapportens udformning foregår rekruttering af et femte medlem til det vakante sæde. Det nye bestyrelsesmedlem vil forventeligt indtræde i bestyrelsen i første kvartal i 2024.

CHRISTINE BUHL ANDERSEN (bestyrelsesforperson), cand.mag. og master museologi og ledelse, født 1967. Tiltrådte som forperson i Ny Carlsbergfondets bestyrelse 1. marts 2020 og dermed også som forperson for Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse og bestyrelsesmedlem i Legatstiftelsen for J.C. Jacobsens og Carl og Ottilia Jacobsens descendens, afdeling B. Nuværende udpegningsperiode udløber 31.december 2024.

STINE HØHOLT (bestyrelsesmedlem), cand.mag., ph.d. og direktør på Kunstmuseum Brandts i Odense, født 1972. Tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet 1. marts 2017 og dermed også i Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse. Nuværende udpegningsperiode udløber 31. december 2025.

LISETTE VIND EBBESEN (bestyrelsesmedlem), cand.mag. i kunsthistorie, direktør for Skagens Kunstmuseer, født 1975. Tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondets bestyrelse 1. april 2021 og som bestyrelsesmedlem i Ny Carlsberg Glyptotek 1. januar 2023. Udpegningsperioden udløb 31. december 2023.

30

TOKE LYKKEBERG (bestyrelsesmedlem), har studeret kunsthistorie, filosofi og kulturstudier ved Københavns Universitet samt filosofi og æstetik ved Université Paris Nanterre, leder af Tranen i Gentofte, født 1977. Tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet 1. april 2021. Genudpeget 1. januar 2024. Nuværende udpegningsperiode udløber 31. december 2026.

JACOB WAMBERG (bestyrelsesmedlem), dr.phil. og professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet, født 1961. Tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet 1. januar 2023. Udtrådt af Ny Carlsbergfondets bestyrelse 31. december 2023.

ANDERS BYRIEL (bestyrelsesmedlem) cand.jur., MBA, adm. direktør i Kvadrat A/S, født 1965. Tiltrådt som bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondets bestyrelse 15. februar 2024. Nuværende udpegningsperiode udløber 31. december 2028.

Fondsdirektør

Fondsbestyrelsen vedtog i 2023 at ændre på den ledelsesstruktur, der historisk har været fondets fundament, for at gøre fondet endnu bedre i stand til at løfte sine opgaver og være i overensstemmelse med anbefalinger for god fondsledelse. Ny Carlsbergfondet modtog i november 2023 Civilstyrelsens godkendelse til at ændre sin fundats med det formål at kunne ansætte en direktør og etablere en direktion for at styrke fondets governance-struktur. Fondets bestyrelse vil derfor i 2024 ansætte en direktør til at varetage den daglige drift af fondet og dermed ændre på en historisk ledelsesstruktur.

Evaluering og inhabilitet

Ny Carlsbergfondets bestyrelse har en fastlagt evalueringsprocedure, hvor forpersonen sammen med de enkelte bestyrelsesmedlemmer en gang årligt i fortroligt rum evaluerer bidrag, resultater og kommunikation i bestyrelsesarbejdet. Her anspores til en åben feedback kultur. Efter de årlige evalueringer gør forpersonen status med den samlede bestyrelse. Bestyrelsen evaluerer derudover bestyrelsens arbejde og samarbejde hvert tredje år med ekstern hjælp.

Bestyrelsens forperson afholder fast møder med Carlsbergfondets forperson samt aflægger beretning til Carlsbergfondets samlede bestyrelse.

Ny Carlsbergfondets bestyrelse har derudover som fast del af bestyrelsesmødets dagsorden ’bestyrelsens kvarter’, hvor emner rettet mod bestyrelsens egen fortløbende evaluering bliver bragt frem.

Bestyrelsens medlemmer forholder sig aktivt i deres virke i forhold til at agere habilt og uafhængigt, følger gældende lovgivning og efterstræber inden for fondets gældende fundats at følge Komitéen for god fondsledelses anbefalinger. Derudover søger fondets bestyrelse juridisk bistand ved tvivlsspørgsmål i afklaring af eventuelle inhabiliteter.

Glyptoteket

Fondets stifterpar Carl og Ottilia Jacobsen grundlagde Ny Carlsberg Glyptotek – i daglig tale Glyptoteket – og Ny Carlsbergfondet. Fondet har deraf en særlig forpligtelse over for museet. Ny Carlsbergfondet yder således et årligt tilskud til Glyptotekets drift, og tre af fondets fem bestyrelsesmedlemmer var i 2023 repræsenteret i Glyptotekets bestyrelse. Ny Carlsbergfondets bestyrelse har igangsat et arbejde, der i 2024 forventes at ændre på fondets repræsentation i Glyptotekets bestyrelse.

31

REGNSKABSBERETNING FOR ÅRSREGNSKABET 2023

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondets samlede finansielle indtægter udgjorde i 2023 450.453 tkr. (2022: 151.329 tkr.). De finansielle indtægter består dels af udbytte fra Carlsberg A/S og dels af afkast på fondets finansielle investeringer.

Fondets andel af udbytte af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S, der i henhold til Carlsbergfondets fundats tilfalder Ny Carlsbergfondet, udgjorde i 2023 373.848 tkr. (2022: 332.309 tkr.). Udbyttet vedrører en andel på 45% af en samlet beholdning på nominelt 615.388 tkr. aktier i Carlsberg A/S. Det samlede udbytte fra Carlsberg A/S udgjorde i 2023 374.275 tkr. (2022: 337.581 tkr.), idet fondet har en egen beholdning af aktier i Carlsberg A/S.

Fondets øvrige finansielle nettoindtægter udgjorde i 2023 76.178 tkr. (2022: -186.252 tkr.), og relaterer sig til fondets beholdning af værdipapirer under fondets bundne og disponible aktiver. Værdipapirerne består af danske realkreditobligationer, og afkastet består således af renter og realiserede og urealiserede kursgevinster og tab.

Fondets samlede omkostninger udgjorde i 2023 27.222 tkr. (2022: 23.103 tkr.), og vedrører personaleomkostninger, andre eksterne omkostninger og drift af fondets ejendomme.

De samlede omkostninger i 2023 lå over 2022 som følge af øget aktivitet i fondet.

Årets samlede resultat udgør et overskud på 423.231 tkr. (2022: 128.226 tkr.) før bevillinger og fundatsmæssig disponering.

Resultatet anses som værende tilfredsstillende.

Egenkapital

Fondets egenkapital udgjorde pr. 31. december 2023 i alt 1.134.275 tkr. (2022: 893.287 tkr.), hvor fondets bundne egenkapital udgjorde 483.793 tkr. (2022: 468.949 tkr.) og fondets disponible egenkapital udgjorde 650.483 tkr. (2022: 424.338 tkr.).

Fondet har reserveret 500.000 tkr (2022: 300.000 tkr.) som uddelingsramme til særlige formål.

Særlige risici

Fondets egne finansielle risici knytter sig i al væsentlighed til udviklingen på det finansielle marked, idet ændringer i kurs/renteniveau påvirker afkastet og værdiansættelsen af en betydelig del af fondets aktiver. Herudover er fondet afhængig af størrelsen af de løbende udbyttebetalinger fra Carlsberg A/S.

32

Usikkerhed og usædvanlige forhold

Fondet vurderer ikke, at der er eller har været særlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, som har indvirkning på regnskabsaflæggelsen, og herunder heller ikke værdiansættelsen af fondets aktiver og forpligtelser.

Forventninger til fremtiden

Ny Carlsbergfondet forventer for 2024 et resultat i niveauet 330–340 mio. kr. før uddelinger og før afkast på ørige finansielle værdipapirer, idet Carlsberg A/S har indstillet udbetaling af samme udbytte pr. aktie i 2024, som blev modtaget i 2023 (27,00 kr. i udbytte. pr. aktie).

Begivenheder efter årsafslutningen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen af betydning for årsregnskabet for 2023.

Redegørelse for god fondsledelse

Ny Carlsbergfondets bestyrelse har forholdt sig til det sæt af ”Anbefalinger for god fondsledelse”, som er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse.

Fondet har igennem en mangeårig praksis fulgt en organisering, hvor fondets forperson har varetaget den daglige ledelse i samarbejde med fondets sekretariat. Fondsbestyrelsen har besluttet at ansætte en fondsdirektør, hvorefter fondet vil følge anbefalingen i punkt 2.2.2.

I relation til anbefaling 2.5.1 hvorefter det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år og maksimalt for en periode på fire år, fastsætter fondets fundats en femårig valgperiode, dog således at der kan fastsættes en kortere periode, for at undgå at flere medlemmer fratræder på samme tidspunkt.

Den frivillige redegørelse er tilgængelig på fondets hjemmeside:

https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/god-fondsledelse

Redegørelse for samfundsansvar

Fondets aktiviteter omfatter filantropiske aktiviteter i form af fondets uddelinger. Fondet arbejder ud fra at agere med ansvarlighed i fondets ledelse, har i fondets strategi en ambition om at sikre bæredygtighed.

Fondet vurderer ikke at have særlige risici i relation til fondets klimapåvirkning, sociale forhold, menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse m.m.

33

Uddelinger

Fondets filantropiske virke er alene forbundet med uddeling af midler i henhold til fundatsen. Muligheden for såvel positiv som negativ påvirkning på bl.a. miljø, klima samt sociale forhold er således primært relateret til de formål som støttes. Med det for øje imødegås og håndteres eventuelle risici i forbindelse med fondets ansøgningsprocedure samt procedurerne for udbetaling af støttemidler.

Investeringer

Fondets frie midler, som endnu ikke er uddelt som bevillinger, investeres i henhold til fondets investeringspolitik. Investeringerne omfatter investering i danske realkreditobligationer, og det vurderes ikke at investeringsaktiviteten rummer særlige risici i relation til klimapåvirkning, sociale forhold, menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse m.m.

34

Fondsoplysninger

Ny Carlsbergfondet

Brolæggerstræde 5

1211 København K

Telefon: 33 11 37 65

Hjemmeside: www.ny-carlsbergfondet.dk

E-mail: sekretariatet@nycarlsbergfondet.dk

CVR-nr.: 54 06 54 18

Fondsregister nr.: 001791

Hjemsted: København

Regnskabsperiode: 1. januar – 31. december

BESTYRELSE

Christine Buhl Andersen (forperson)

Stine Høholt

Toke Lykkeberg

Anders Byriel

REVISION

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44

2900 Hellerup

35
36
Og
tkr. 2023 2022 2021 2020 2019 Andel af udbytte fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S 373.848 332.309 304.617 290.771 249.232 Omkostninger -27.222 -23.103 -23.389 -20.688 -19.030 Resultat af primær drift 346.626 309.206 281.228 270.083 230.202 Øvrige finansielle poster, netto 76.604 -180.980 -24.313 31.454 17.218 Årets resultat 423.231 128.226 256.915 301.537 247.420 Bevillinger -185.848 -195.877 -119.149 -223.782 -138.738 Årets resultat til fundatsmæssige henlæggelser 240.988 -66.746 139.821 88.028 112.673 Bundne aktiver i alt 483.793 468.949 535.901 506.760 478.767 Disponible aktiver i alt 932.462 678.796 612.764 478.313 344.784 Investeringer i materielle anlægsaktiver 0 652 375 2 269 Aktiver i alt 1.416.255 1.147.745 1.148.665 985.073 823.551 Bunden egenkapital i alt 483.793 468.949 535.901 506.760 478.767 Overførsel til disponibel kapital 150.483 124.338 124.132 273.556 213.521 Uddelingsramme til særlige formål 500.000 300.000 300.000 0 0 Disponibel egenkapital i alt 650.483 424.338 424.132 273.556 213.521 Egenkapital i alt 1.134.275 893.288 960.033 780.316 692.288 Kortfristede gældforpligtelser 281.980 254.457 188.632 204.757 131.263 Nøgletal Egenkapitalandel (soliditet) 80,09% 77,83% 83,58% 79,21% 84,06% Egenkapitalforretning 41,75% 13,84% 29,52% 40,95% 38,91% Gennemsnitligt antal ansatte 15 14 12 11 13 Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis
Hoved-
Nøgletal

ÅRSREGNSKAB

1. JANUAR –31. DECEMBER

40 Resultatopgørelse tkr. tkr. Noter 2023 2022 Omkostninger 2 Personaleomkostninger -13.863 -12.405 Andre eksterne omkostninger -11.561 -8.989 3 Drift af ejendomme, netto -1.798 -1.709 Resultat før finansielle poster -27.222 -23.103 Finansielle poster 4 Finansielle poster, netto 450.453 151.329 Årets resultat før skat 423.231 128.226 Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat 423.231 128.226 Resultatdisponering Disponibel kapital 5 Årets bevillinger 185.848 195.877 5 Tilbageførsler vedrørende tidligere bevillinger -3.605 -905 Skattepligtige kursavancer overført fra bunden kapital 24.353 0 Overført til disponibel kapital 201.792 -8.004 408.388 186.968 Bunden kapital Kursavancer og -tab på bundne værdipapirer 24.353 -71.755 Skattepligtige kursavancer overført til disponibel kapital -24.353 0 Grundfonden, fundatsmæssig henlæggelse 14.844 13.013 14.844 -58.742 Årets resultat 423.231 128.226
41 Balance tkr. tkr. Noter 2023 2022 AKTIVER Bundne aktiver 6 Grunde og bygninger 22.064 22.601 6 Installationer 124 176 7 Værdipapirer 469.312 440.775 Likvide beholdninger 4 29 8 Mellemregning med disponible aktiver -7.711 5.368 Bundne aktiver i alt 483.793 468.949 Disponible aktiver 6 Grunde og bygninger 3.222 3.281 6 Installationer 0 4 7 Værdipapirer 840.600 622.186 Kunstgenstande 66.277 50.662 Andre tilgodehavender 6.987 3.541 Likvide beholdninger 7.665 4.490 8 Mellemregning med bundne aktiver 7.711 -5.368 Disponible aktiver i alt 932.462 678.796 AKTIVER I ALT 1.416.255 1.147.745
42 Balance tkr. tkr. Noter 2023 2022 PASSIVER 9 Egenkapital Bunden egenkapital Grundfondet 483.793 468.949 Bunden egenkapital i alt 483.793 468.949 Disponibel egenkapital Disponibel kapital 150.483 124.338 Uddelingsramme til særlige formål 500.000 300.000 Disponibel egenkapital i alt 650.483 424.338 Egenkapital i alt 1.134.275 893.287 Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer- og tjenesteydelser 447 1.475 Modtagne forudbetalinger 315 355 10 Ikke udbetalte bevillinger 279.646 250.990 Anden gæld 1.572 1.637 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 281.980 254.457 PASSIVER I ALT 1.416.255 1.147.745 1 Anvendt regnskabspraksis 11 Eventualforpligtelser 12 Eventualaktiver

Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Ny Carlsbergfondet er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, og er således ikke omfattet af den danske årsregnskabslov, hvorfor fondet ikke er forpligtet til at følge regnskabsbestemmelserne heri.

Fondet skal i henhold til lov om fonde og visse foreninger aflægge sin årsrapport på baggrund af god regnskabsskik. Fondets bestyrelse har valgt at anvende årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser for regnskabsklasse B med de nødvendige tilpasninger, som udtryk for god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fondet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå fondet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, repræsentation m.v.

Drift af ejendomme, netto

Posten indeholder det driftsmæssige resultat af fondets to udlejningsejendomme. Driften af udlejningsejendommene indregnes således i én linje i resultatopgørelsen. Driftsposterne specificeres i en note.

43

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende obligationer og aktier. Indtægter og omkostninger i relation hertil indregnes i den periode de vedrører (periodisering).

Kursregulering af værdipapirer, der tilhører de bundne aktiver, indregnes ligeledes i resultatopgørelsen og tilbageføres i den bundne formue.

Under finansielle indtægter indregnes aktieudbytte, når udbyttet er modtaget.

Skat og udskudt skat

Fondets skattepligtige indkomst er opgjort efter skattelovgivningen for fonde. Skattemæssigt er der fradrag for hensættelser til senere uddeling. Dette betyder, at fondet kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul ved indregning af en skattemæssig hensættelse til senere uddeling.

Som følge af den skattemæssige hensættelse til senere uddeling opstår en udskudt skatteforpligtelse. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes ikke i årsrapporten, idet det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til beskatning, som følge af at det er fondets hensigt fortsat at uddele alle indtjente gevinster, bortset fra hvad indgår i den bundne kapital, i overensstemmelse med fondets formål. Sådanne uddelinger er som udgangspunkt fradragsberettigede i fondets skattepligtige indkomst og medfører at fondet ikke forventer at skulle betale skat.

Bevillinger

Bevillinger indregnes i årsregnskabet på bevillingstidspunktet, hvilket vil sige når fondet har en juridisk forpligtelse overfor bevillingsmodtageren.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendommene, der er beboelsesejendomme, indregnes til kontantværdi pr. 1. januar 1988 reguleret for til- og afgange efter 1. januar 1988 og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Driftsmidler indregnes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger Installationer mv.

10–75 år

10–35 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer indregnes til dagsværdi på balancedagen.

44

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Fondets egenkapital er opdelt i bunden og disponibel egenkapital på baggrund af fondets fundatsmæssige bestemmelser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris.

Kunstgenstande

Erhvervede kunstgenstande indregnes i balancen til den historiske kostpris og fragår balancen ved uddelingstidspunktet.

Ikke udbetalte bevillinger

Posten indeholder bevillinger, der er bevilget til navngivne bevillingsmodtagere, men som endnu ikke er udbetalt til bevillingsmodtagerne.

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Egenkapitalandel:

Egenkapitalforrentning:

Egenkapital, ultimo

Aktiver i alt, ultimo

Årets resultat før skat

Gennemsnitlige egenkapital

45

* Heraf udgør andel i udbytte af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S, der i henhold til Carlsbergfondets fundats tilfalder Ny Carlsbergfondet, 373.848 tkr. (2022: 332.309 tkr.). Udbyttet vedrører en andel på 45% af en samlet beholdning på nominelt 615.388 tkr. aktier i Carlsberg A/S.

46 Noter, fortsat tkr. 2023 2022 2 Personaleomkostninger Det samlede beløb fordeler sig således: Vederlag til bestyrelsen 3.988 3.923 Lønninger til medarbejdere 8.402 7.119 Pensionsudgifter vedrørende medarbejdere 1.331 1.227 Omkostninger til social sikring 142 136 13.863 12.405 Der har i regnskabsåret i gennemsnit været beskæftiget 15 medarbejdere (2022: 14). 3 Drift af ejendommene Bryggergården, Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 9 Lejeindtægter 1.398 1.226 Driftsomkostnnger -3.196 -2.935 -1.798 -1.709 I driftsomkostninger er indeholdt årets afskrivninger på 652 tkr. (2022: 613 tkr.). 4 Finansielle poster Aktieudbytte* 374.275 337.581 Obligationsrenter, bundne 3.956 3.770 Obligationsrenter, frie 18.657 7.047 Realiseret kursgevinst/tab obligationer 2.478 -19.957 Urealiseret kursgevinst/tab obligationer 50.863 -173.883 Urealiseret kursgevinst/tab aktier -1.209 -3.265 Renter m.v. 1.433 36 450.453 151.329
47 Noter t.kr. 2023 2022 5 Bevillinger Bevillinger -185.848 -195.877 Tilbageførsler vedrørende tidligere bevillinger 3.605 905 -182.243 -194.972 6 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Installationer Kostpris 1. januar 30.737 818 Tilgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december 30.737 818 Af- og nedskrivninger 1. januar 4.855 638 Af- og nedskrivninger i året 596 56 Af- og nedskrivninger 31. december 5.451 694 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023 25.286 124 Heraf henføres til Bundne aktiver 22.064 124 Disponible aktiver 3.222 0 I alt 25.286 124 Den seneste offentlige ejendomsvurdering for grunde og bygninger udgør samlet 53.783 tkr.
48 Noter tkr. 7 Værdipapirer Værdipapirer Kostpris 1. januar 2023 1.264.454 Årets tilgang 495.648 Årets afgang -300.830 Kostpris 31. december 2023 1.459.272 Værdireguleringer 1. januar 2023 -201.493 Årets værdireguleringer, netto 52.133 Værdireguleringer 31. december 2023 -149.360 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023 1.309.912 Kursværdi Obligationer 1.296.516 Aktier 13.396 1.309.912 Heraf henføres til Bundne aktiver 469.312 Disponible aktiver 840.600 I alt 1.309.912 8 Mellemregning Mellemregning mellem de disponible aktiver og de bundne aktiver for 2023 er udlignet i 2024

*Fondets bestyrelse har reserveret en del af fondets disponible egenkapital til særlige uddelingsformål, som forventes udmøntet i løbet af de kommende år.

49 Noter tkr. 9 Egenkapital Ny Carlsbergfondets egenkapital har i regnskabsåret udviklet sig således: 2023 2022 Egenkapital 1. januar 893.288 960.033 Henlæggelse af dispositionsbeløb 240.987 -66.745 Egenkapital 31. december 1.134.275 893.288 Posterne i egenkapitalen er ændret således: Bunden egenkapital 2023 Grundfondet 1. januar 2023 468.949 Overført fra resultatopgørelsen 14.844 483.793 Bunden egenkapital i alt 483.793 Disponibel kapital Disponibel kapital pr. 1. januar 2023 124.338 Overført fra resultatopgørelsen 226.145 Overført fra uddelingsramme til særlige formål -200.000 150.483 Disponibel i alt 150.483 Uddelingsramme til særlige formål* Uddelingsramme til særlige formål pr. 1. januar 2023 300.000 Overført fra Disponibel kapital 200.000 500.000 Uddelingsramme til særlige formål i alt 500.000 Disponibel egenkapital i alt 650.483 Egenkapital i alt 1.134.275

Noter

10 Ikke udbetalte bevillinger

Ikke udbetalte bevillinger udbetales til bevillingsmodtager efter anmodning, og anses derfor som kortfristet gæld.

11 Eventualforpligtelser

Fondets huslejeforpligtelse udgør pr. 31. december 2023 100 tkr. og forfalder indenfor et år.

12 Eventualaktiv

Ifølge fundatsen for Carlsbergfondet tilfalder der Ny Carlsbergfondet udbytte af en andel af Carlsbergfondets beholdning af aktier i Carlsberg A/S. Ny Carlsbergfondets ret til udbytte udgør 45% af udbyttet af nominelt 615.387.512 A og B-aktier i Carlsberg A/S. Idet den beløbsmæssige størrelse af denne udbytteret ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed og værdien afgøres af en eller flere usikre fremtidige begivenheder som er uden for fondets kontrol er der ikke foretaget indregning af en værdi heraf.

50

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Ny Carlsbergfondets bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2023 for Ny Carlsbergfondet, der aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen samt årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser for regnskabsklasse B med de nødvendige tilpasninger.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023, samt af resultatet af fondets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar– 31. december 2023.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

København, den 28. februar 2024

Kim Füchsel

Kvæstor

Bestyrelsen:

Christine Buhl Andersen

Stine Høholt Forperson

Toke Lykkeberg

Anders Byriel

54

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Ny Carlsbergfondet og fondsmyndigheden

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af fondets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen samt årsregnskabslovens indregningsog målingsbestemmelser for regnskabsklasse B med de nødvendige tilpasninger.

Vi har revideret årsregnskabet for Ny Carlsbergfondet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet ”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af fondet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens og fundatsens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

55

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fundatsen samt årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser for regnskabsklasse B med nødvendige tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fondet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondets interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

56

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fondet ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 28. februar 2024

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33771231

Michael Groth Hansen

statsautoriseret revisor

Poul P. Petersen

statsautoriseret revisor

57

BERETNINGS LISTE 2023

Art Sonje Center

ARKEN Museum for Samtidskunst

Jane Jin Kaisen, Burial of This Order, 2022–2023. Single channel film, 4k, Color / Stereo sound.

Apolonia Sokol, The Cure, 2023. Olie på lærred.

BURN OUT (Henrik Plenge Jacobsen & Jes Brinch), Brændt børnehave, 1994/2024. Installation, blandede medier.

Ismar Čirkinagić, Ocean Europe, 2016. 50 fotoprint.

Jakob Kudsk Steensen, RE-ANIMATED, 2018–19. VR og cinematic 2D video.

Louka Anargyros, Leatherboys I, 2020. Malet keramik.

Louka Anargyros, Leatherboys II, 2020. Malet keramik.

Louka Anargyros, Leatherboys III, 2020. Malet keramik.

Marie Kølbæk Iversen, Portents, 2021. Videoinstallation.

Martin Brandt Hansen, Montre 004. Game Skinner, 2022. Lertøj, skindkniv, stentøj, Sony PlayStation controller, filethandsker, træhylde og plexiglasramme.

Martin Brandt Hansen, Kabinet 3905.6 / Grown Not Made, 2022. Sælskind, Heinz ketchup flasker, maske af gummi, metal og plastik, plastik slot, grønlandsk Prince cigaretpakke, træhylde og plexiglasramme.

Martin Brandt Hansen, Kabinet 3905.5 / Cirkle, 2022. Model af Air Greenland Airbus H155, fimoler, aluminiumsbat, model af dumper, træhylde og plexiglasramme.

Martin Brandt Hansen, Kabinet 3905.1 / Mike Thomsen’s Leather Vest, 2022. Læder vest, 9 mm kugler, porcelæn replika af udskæring fra Dorset Paleo Inuitkulturen, voks, model af varevogn, træhylde og plexiglasramme

Martin Brandt Hansen, Kabinet 3905.3 / Ultima Thule, 2022. Pakker af isterningeposer, model af snescooter, krucifiks, plastikmodel af båd, træhylde og plexiglasramme.

Martin Brandt Hansen, Kabinet 3905.2 / New Adventures, 2022. Flasker af grønlandsk vand fra Nuuk Imeg, model af krydstogtskib, voks, inkjet på kaffefilter, træ (model af kajak), træhylde og plexiglasramme.

Martin Brandt Hansen, Uummat, 2022. 100 HK Honda LRTU 4-takt påhængsmotor.

Nina Beier og Bob Kil, Life Guardians, 2023. 5 marmor løver, tekstiler og 5 performere.

Peter Land, The Lake, 1999. Video. Peter Land, Playground, 2005. Fiberglasafstøbning, træ, motor, tekstil, blandede materialer.

Rasmus Myrup, Outside Salon de Refusés, 7 skulpturer: Lantern Lad, Lindworm, The Nix, Merthem, Syn, That Bitch og Forest Bussy, 2023. Blandede medier.

Simone Aaberg Kærn, Open Sky, 2002–2007/2024. Performativ installation med flymaskine.

SUPERFLEX, It Is Not The End Of The World (stand-version), 2019. Aluminiumsbogstaver, LED-lys, plexiglas, aluminiumsskinner, PVC, sandsække.

60 INDKØB OG UDDELING AF KUNSVÆRKER – OG MUSEER

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Tabita Rezaire, Sugar Walls Teardom, 2016. Gynækologisk stol, mekanisk arm, HD-video.

Tora Schultz, The Devil’s Contract, 2021. Madelevator (rustfri stål, motor, kæde), modificerede Prada stiletter, rød lak.

Liu Shiyuan, Cold-Blooded Animal No.5, 2022. C print på papir monteret på 5 mm optisk akryl sat sammen med 3 mm dibondplade.

Liu Shiyuan, Punished You And Me No.16, 2022. Akryl markør og UV spray på papir.

Liu Shiyuan, Punished You And Me No.15, 2022. Akryl markør og UV spray på papir.

Marguerite Humeau, V – The mound became a wandering spirit, shifting across immense distances, 2022. Pigment og trækul på papir.

Jakob Kolding, Untitled (refurbished), 2023. Inkjet på papir.

CLAY Keramikmuseum Danmark

Den Hirschsprungske Samling

Designmuseum Danmark

Faaborg Museum

Fuglsang Kunstmuseum

Axel Salto, Medusa vasen, 1958. Stentøj med okseblodsglasur. Tilskud.

Bertha Wegmann, Selvportræt, udateret. Olie på lærred. Tilskud.

Bertha Wegmann, Interiør med læsende kvinde, 1888. Arbejde på papir. Tilskud.

Bertha Wegmann, Interiør med ung kvinde ved staffeliet, 1890. Arbejde på papir. Tilskud.

Marie Krøyer, En Kvinde ved Væven, 1890. Olie på træ, Tilskud.

Ane Lykke, Kurenai Light Object, 2019. Cypres træ, LED lys.

Karen Bennicke, Urban Complex VII, 2016. Glaseret stentøj.

Karen Bennicke, Urban Complex VI, 2016. Terracotta.

Lisbet Friis, Arkivbogen, 2021. Tryk på belgisk hør og Hahnemühle-papir, indbundet i sort kanvas.

Christine Swane, Morgenfruer, udateret. Olie på lærred.

Peter Hansen, Høstlandskab, udateret. Olie på lærred.

Peter Hansen, Forår, 1913. Olie på lærred.

Agnes Slott-Møller, Jomfru Blidelil, 1899. Olie på lærred. Tilskud.

Herold G. Kristensen, Regnvejrslys, 1977. Olie på lærred. Tilskud.

Herold G. Kristensen, Ved Isefjorden, ca. 1980. Olie på lærred. Tilskud.

Nina Beier, Women & Children, 2023. Modificerede bronzeskulpturer, vand, cirkulationspumper.

Rasmus Myrup, Sød Fyr, 2023. Fyrretræ, akryl medium, gouache, glasperler. Tilskud.

Rasmus Myrup, Flot Fyr, 2023. Fyrretræ, kæder, prismer. Tilskud.

61

Svend-Allan Sørensen, Animal Soup of Time, 2012. Linoleumssnit.

Allan Otte, Roehøst (Fra den ene ende til den anden), 2023. Akryl på plade.

Ursula Reuter Christiansen, Demut. Für Michael, 1993. Olie og bladsølv på lærred.

Ursula Reuter Christiansen, Fugleskelet, 1967. Lak på masonit og fuglefjer.

HEART – Herning Museum of Henrik Saxgren, Facade, morgen, 2020. Fotografi.

Contemporary Art

Heerup Museum

Holstebro Kunstmuseum

Horsens Kunstmuseum

Henrik Saxgren, Røde skyer, Tversted, 2021. Fotografi.

Henrik Saxgren, Østerssamler ved Mandø, 2020. Fotografi.

Henry Heerup, Napoleons Genfærd/Napoleon Fiorite, ca. 1960. Skraldemodel. Tilskud.

Jonathan Meese, Elephant Man träumt von Dir, 2007. Bronzeskulptur. Tilskud.

Martin Erik Andersen, Alt er Lys. Ruhe santfe, santfe Ruh, 2022. Tæppe, sølv og olie.

Johannes Larsen Museet / Simon Bang, Landskab med 9 storke, 2020–2021. Akryl på lærred. Østfyns Museer

Kunsten Museum of Ida Sønder Thorhauge, A fabulous monster, 2023. Olie på lærred. Modern Art Aalborg Ida Sønder Thorhauge, A moment that remains forever, 2023. Olie på lærred.

Kirsten Lockenwitz, Force, 1977. Akryl på lærred.

Kirsten Lockenwitz, Shower, 1977. Tempera og olie på lærred.

Maria Wæhrens, Englen, 2023. Ægtempera, kul og olie på lærred.

Tal R, Lillen, 2022. Olie på lærred. Tilskud.

Mamma Andersson, Astrologen III, 2022. Blandteknik på papir. Tilskud.

Kunstmuseum St.Gallen

Københavns Museum

Marie Lund, The Stretch, 2021. Kobber, bronze og gummi. Tilskud

Marie Lund, Sills, 2021. Kobber, nylon, bronze og gummi. Tilskud.

Marie Lund, Sills, 2021. Kobber, nylon, bronze og gummi. Tilskud.

Marie Lund, Sills, 2021. Kobber, nylon, bronze og gummi. Tilskud.

Marie Lund, Sills, 2021. Kobber, nylon, bronze og gummi. Tilskud.

Jan van Wijck, Prospekt over København, ca. 1650. Olie på lærred. Tilskud.

Listasavn Føroya, Tórshavn Hansina Iversen, Speaking in Tounges, 2020. Olie på lærred. Tilskud.

Los Angeles County Museum

Anders Ruhwald, Beggining/Ending, 2006. Glaseret keramik. of Art (LACMA)

Anders Ruhwald, Leaving, 2017. Glaseret keramik.

Anders Ruhwald, Glasurstykke #40, 2017. Glaseret keramik.

62

Louisiana Museum of Modern Art

Museum Jorn

MAK – Museum of Applied Arts

Susan Rothenberg, Accident, 1991–1992. Olie på lærred. Tilskud.

Bjørn Nørgaard, Allegorisk Figur V. 2. Variation, 1985. Glaseret stentøj. Tilskud.

Per Kirkeby, Det Blå Stakit, 1966. Blandform på masonit. Tilskud.

Poul Gernes, Stribebillede, 1966. Lakfarve på masonit. Tilskud.

Poul Gernes, K, 1965. Lakfarve på masonit. Tilskud.

Birke Gorm, standard hardware (435 cm), 2023. Rustne metalrester, kabel, LED pære.

Birke Gorm, all-in (no check, light blue), 2023. Tekstil, terracotta, metal. Birke Gorm, sit-up (4), 2022. Jute, affaldspapir, rustne metalrester, tekstilrester, glas.

Malmö Konstmuseum

E.B. Itso, We Resist Therefore We Exist, 2015–2021. Fotografi.

E.B. Itso, The Blue Room (Snake River Correctional Institution), 2017. Installation.

Rasmus Myrup, Runestone (Non-Binary), Runestone (Foredaddies), Runestone (COP15 for Ragnarok), 2023. Bemalet beton. Tilskud.

Signe Emdal, Silky Way, 2023. Islandsk uld, mohair, bomuldskæde. Tilskud.

mumok – Museum moderner

Lone Haugaard Madsen, Raum#383-Silb-5, 2021. Olie på lærred, bronze, Kunst Stiftung Ludwig Wien træ.

Lone Haugaard Madsen, Raum#383-Silb-4 (Kirschmann), 2021. Jern, hegn, maling, gren.

Sofie Thorsen, Whose Sleeves?, 2016/19. Stål-, pigment- og kaseinmaling på træ.

Museum Kunst der Westküste

Per Bak Jensen, Erindring / Memory, 2018. C-print / Mat Diasec. Tilskud.

Per Bak Jensen, Vogter / Guardian, 2022. C-print / Mat Diasec. Tilskud.

Museum of Danish America

Alev Siesbye, Skål, 1991. Stentøj.

Bente Hansen, Roke, 2007. Stentøj.

Bodil Manz , Rain, 2018. Porcelæn.

Jørgen Haugen Sørensen, Vidnerne, 2016. Glaseret stentøj på metal podium.

Lone Skov Madsen, Sort objekt med hvide prikker, 2019. Keramik.

Malene Müllertz, Tribulit Net, 2007. Stentøj.

Sten Lykke Madsen, Obelisk, 2002. Stentøj.

Svend Hammershøi, Kähler gulvvase, udateret. Lertøj med askegrå glasur.

63

Museum Sønderjylland

M/S Museet for Søfart

Mudam – The Contemporary Art

Rune Bosse, Ur-Planze. December #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rune Bosse, Ur-Planze. Januar #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rune Bosse, Ur-Planze. Februar #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rune Bosse, Ur-Planze. Marts #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rune Bosse , Ur-Planze. April #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rune Bosse, Ur-Planze. Maj #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rune Bosse, Ur-Planze. Juni #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rune Bosse, Ur-Planze. Juli #1, 2018–2023. Diverse tørrede planter på papir. Tilskud.

Rose Eken, 3 måltider til søs (arbejdstitel), 2023– . Keramik. Tilskud.

Nina Beier, Guardians, 2022. Marmor. Museum of Luxembourg

Museet for Religiøs Kunst

Cathrine Raben Davidsen, INTO THE ABYSS (AFTER DANTE), 2022. Blæk, olie og pastel på bomuldspapir.

Cathrine Raben Davidsen, VIRGIL AND BEATRICE LOOKING INTO PARADISE (AFTER DANTE), 2022. Blæk, olie, pastel, farvekridt og blyant på bomuldspapir.

Cathrine Raben Davidsen, INFERNO (AFTER DANTE), 2022. Blæk, olie, pastel og kul på papir.

Cathrine Raben Davidsen, ENVY, 2022. Blæk, olie, pastel og kul på bomuldspapir.

Cathrine Raben Davidsen, YOU SHALL NOT KILL, 2022. Kul på papir.

Cathrine Raben Davidsen, AS ABOVE, SO BELOW, 2022. Kul på papir.

Musée d’Art Contemporain de Lyon Jesper Just, INTERFEARS, 2023. Video.

Museum of Contemporary Art

Nina Beier, Women & Children, 2022. Fundne bronzeskulpturer, metalstativ Kiasma / Finnish National Gallery vandcirkulationspumper. Tilskud.

Museum Jorn

Moderna Museet

MIT List Visual Arts Center

Gustaf Munch-Petersen, Dans, 1934. Gouache. Tilskud.

Gustaf Munch-Petersen, Sorgens Mur, 1935. Gouache. Tilskud.

Gustaf Munch-Petersen, Uden Titel, 1934. Gouache. Tilskud.

Gustaf Munch-Petersen, Bjergsø, 1935. Gouache. Tilskud.

Gustaf Munch-Petersen, Bleg Rose, 1934. Gouache. Tilskud.

Alexander Tovborg, madonna of embrace, 2022. Akryl, pastel og lærred på træ.

Pia Arke, Arctic Hysteria, 1996. Video. Tilskud.

Nanna Debois Buhl, Moon Memory, 2018. Fotogravure.

64

Nivaagaards Malerisamling

Oluf Høst Museet

Ordrupgaardsamlingen

Randers Kunstmuseum

Ribe Kunstmuseum

Skagens Kunstmuseer

Smithsonian Institution Hirshhorn

Cornelis de Vos, Portrait of a Lady, 1625. Olie på lærred.

Oluf Høst, Østerlars Rundkirke, Bornholm, 1946. Olie på lærred.

Paul Gauguin, Clovis, 1881–82. Voks og udskåret valnøddetræ. Tilskud.

L. A. Ring, Den unge kvinde og efteråret, 1927. Olie på lærred.

Bertha Wegmann, Læsende dame ved tebordet (Hanna Lucia Bauck), 1899. Olie på lærred. Tilskud.

Dankvart Dreyer, En Gammel Sømand, 1834. Olie på lærred. Tilskud. Dankvart Dreyer, Udsigt mod Stovbjerg og Himmelbjerget, ca. 1841. Olie på lærred. Tilskud.

Hermann Carmiencke, Den blå grotte (La grotta azzurra) ved Capri, udateret. Olie på lærred. Tilskud.

Anna Ancher, Altergang i Skagen Kirke, 1899. Olie på lærred. Tilskud.

Elmgreen & Dragset, Eight. Tilskud. Museum and Sculpture Garden

Statens Museum for Kunst

Asger Jorn, Skrevet i sand: Alpona, 1971. Olie på lærred.

Ernest Mancoba, Uden titel, 1965. Olie på lærred.

Jens Adolph Jerichau, Hæcuba, 1916. Olie på lærred.

Sorø Kunstmuseum

Trapholt

Inge Ellegaard, Tre roser på ternet bund, 1999. Akryl på lærred. Tilskud.

Inge Ellegaard, Uden titel, 1999. Akryl på lærred. Tilskud.

Inge Ellegaard, Amaryllis, tidsdimension, 1992. Akryl på lærred. Tilskud.

Inge Ellegaard, Trilogi med støvsugere I, 1996–97. Akryl og lak på lærred. Tilskud.

Inge Ellegaard, Trilogi med støvsugere III, 1996–97. Akryl og lak på lærred. Tilskud.

Kujahn Blask, Untitled, udateret. Olie på lærred.

Kujahn Blask, Untitled, udateret. Olie på lærred.

Peter Bonde, Pole Painting, 2020–21. Blandede materialer.

Pernille With Madsen, Restless, 2017. Video. Tilskud.

Rasmus Røhling, Hodegetria, 2020. Video.

Jes Fomsgaard, Red Cathedral, 2017. Akryl på lærred.

Louise Hindsgavl, An Idea #2, New Dreams, 2022. Glaseret stentøj, bladguld. Tilskud.

65

Vejen kunstmuseum

Willumsens Museum

Øregaard Museum

Østfyns Museer / Nyborg Slot

ANDRE KUNSTINDKØB

Albert Mertz

Andreas Eriksson

Anna Kristine Hvid Petersen

Annette Holdensen

Benedikte Bjerre

Better Lübbert

Bjørn Nørgaard

Carl Mannov

Louise Hindsgavl, An Idea #1, Introducing Chaos, 2022. Glaseret stentøj, bladguld. Tilskud.

Louise Hindsgavl, An Idea #3, Old News, 2022. Glaseret stentøj, bladguld. Tilskud.

Malene Landgreen, Rythm, 2021. Akryl på lærred. Tilskud.

Søren Martinsen, Umgestürzt, 2022. Akryl, olie og tempera på lærred. Søren Martinsen, Kors, 2021. Olie på lærred.

Ursula Munch-Petersen, Mælkebøtte, 2019. Keramisk Relief.

J.F. Willumsen, Klagende kvinde med barn, 1905. Olie på lærred. Tilskud.

Astrid Valborg Holm, Samling af tegninger og skitser, 1904–1915. Tegning, akvarel, skitsebog, olie på lærred.

Agnes Slott-Møller, Kong Valdemar Sejr ved Jagtmåltidet på Lyø, udateret. Olie på lærred. Tilskud.

Høkeropstilling, 1955. Olie på finér. Liderligedrømme, 1939. Collage.

Semaphore (Snow), 2023. Silketryk på håndlavet papir.

Måske vakler vi, eller vugger? Udvæksten gisper, nej griner!, 2023. Olie på lærred, monteret på træ.

Uden titel, 1984. Uld, tjæregarn, pissava, brændt træ. Sanddrift, 1981. Uld.

Starry Night, 2023. Direkte bronzeafstøbninger af brød.

Glacier Grace – Resonance Pinetree Jungfrau Region, 2022. Keramik.

Uden titel, 2019. Støbt glas.

Forestilling (Apparition/Play), 2022. Akryl, hør, gesso, harpiks og bomuldslærred monteret på træ. Person kollapset i overlappende masker (Person collapsed in overlapping masks), 2022. Akryl, hør, gesso, harpiks og bomuldslærred monteret på træ.

Fiktionslæserne (The fiction readers), 2022. Akryl, hør, gesso, harpiks og bomuldslærred monteret på træ.

66

Catherine Opie

Untitled # 7, 2012. Pigment print.

Untitled #14, 2016. Pigment print.

Danh Vo Caritas, 2018. Fotogravure (Somerset 300 g).

Elmgreen & Dragset

Emma Kohlmann

Esben Weile Kjær

In the Same Boat, 2018. Epoxy, træ, aluminium og lak.

Untitled, 2023. Monotypi (Zerkall Bütten 350 g).

Untitled, 2023. Monotypi (Zerkall Bütten 350 g).

Society, 2022. Neon, udskåret poleret aluminium, LED-lys. Generational Anxiety, 2023. Farvet glas, spejl og træramme.

Eva Schlegel o.T. (153e), 2015. Lambdaprint.

Ferdinand Ahm Krag

Broen over floden Kifissos (Gyrisfymoi), 2023. Blandet teknik på lærred. The Road to Eleusis IV, 2022. Blandet teknik på lærred.

Finn Reinbothe Rabbit Music (Nike), 2022. Legetøjsbamse, medalje.

Fryd Frydendahl

Egg #1, 2021. Inkjet print på Hahnemühle Photo Rag Pearl.

Egg #3, 2021. Inkjet print på Hahnemühle Photo Rag Pearl.

Egg #6, 2021. Inkjet print på Hahnemühle Photo Rag Pearl.

Egg #8, 2021. Inkjet print på Hahnemühle Photo Rag Pearl.

Centrefold, 2015. Inkjet print på Hahnemühle Photo Rag Pearl.

Wandering Leaf, 2015. Digital C print på epson premium luster.

Blood Lines, 2013. Digital C print på epson premium luster.

Fern, 2011. Digital C print på epson premium luster.

Big Mess, 2015. Digital C print på epson premium luster.

Shades 2, 2013. Digital C print på epson premium luster.

Flis (Wood Chips), 2011. Digital C print på epson premium luster.

Marsh, 2012. Digital C print på epson premium luster.

Never Run Faster Than Your Guardian Angel Can Fly, 2020. Epson semi-gloss.

Touch, 2019. Inkjet print på Hahnemühle Photo Rag Pearl.

Gudrun Hasle Red Hands, 2022. Tekstil og broderi.

Gun Gordillo

Gunnar Aagaard Andersen

XINGUE, 2010. Træ, akrylmaling, plexiglas, neon.

Uden titel, 1950. Olie på lærred.

April 1948, 1948. Olie på lærred.

Uden titel, 1948. Olie på lærred.

Uden titel, 1948. Olie på lærred.

Uden titel, 1948. Olie på lærred.

Uden titel, 1948. Olie på lærred.

Uden titel, 1950. Olie på lærred.

Uden titel, 1950. Olie på lærred.

67

Hannah Toticki

Horizon, 2022. Indfarvet uld, resin, messing.

Hanne Nielsen og Birgit Johnsen Staggered Shapes, 2019. Video loop, fladskærm, akrylramme, motor, mobile i pvc.

Ida Kvetny

Ida Sønder Thorhauge

Inge Lise Westman

Isabel Berglund

Ivan Andersen

Jane Jin Kaisen &

Guston Sondin-Kung

Jeannette Ehlers

Jesper Just

Jesper Rasmussen

Jette Gejl Kristensen

Jørgen Michaelsen

Museums Reform Meetup, 2023. Blandede materialer på lærred.

Stillness in the air, 2023. Olie på lærred. the Mother, 2023. Olie på lærred.

Hav, 2021. Olie på lærred.

Double Coral, 2023. Garn, jern, skum.

Cabaret, 2023. Mixed media (Olie, akryl, oilstick, lak, bladmetal, spartelmasse, tekstil og tråd på fyrrefinér-panel).

The Pull of the Moon I, 2019. Fotografi og lyskasse i egetræ.

The Pull of the Moon II, 2019. Fotografi og lyskasse i egetræ.

The Pull of the Moon III, 2019. Fotografi og lyskasse i egetræ.

The Pull of the Moon IV, 2019. Fotografi og lyskasse i egetræ.

The Pull of the Moon V, 2019. Fotografi og lyskasse i egetræ.

The Pull of the Moon VI, 2019. Fotografi og lyskasse i egetræ.

Black Magic at the White House, 2009. 3 farvefotografier.

SEMINARIUM #7, 2022. LED-paneler, aluminiumsstrukturer, brightsign medieafspiller, glasvase, aluminiumspodium.

Walden 7, Barcelona, 2019. Lambdaprint.

Genbrug Landskab – Genskab Landbrug, 2023. Intarsia af finer i forskellige nordiske træsorter, ådringmalet værktøjstavler med forskelligt værktøj fastgjort med beslag.

Omsorgstachisme. Det politiske legeme, 2022. Plastikmaling, MDF, poppel, stål.

Omsorgstachisme. En god nok geopolitik, 2023. Plastikmaling, akryl, MDF, poppel, stål.

Omsorgstachisme. Mr. Osauaso på første krydstogt, 2022. Plasticmaling, akryl, MDF, poppel, stål.

Omsorgstachisme. Postantropomorf resistenstype, 2022. Plasticmaling, akryl, MDF, poppel, stål.

Omsorgstachisme. Komposition med reparativ CLECEPS, 2022.

Plasticmaling, akryl, MDF, poppel, stål.

Trikolore, 2022. Plasticmaling, akryl, MDF, poppel, stål.

68

Kathrine Ærtebjerg

Katja Bjørn

Kirsten Christensen

Kirsten Justesen

Kirsten Lockenwitz

Kirsten Ortwed

Lasse Krog Møller

Lea Porsager

Værktøjet VI, 2019. Akryl, spraymaling og olie på lærred.

SFW, 2004. Video (USB).

Piss Off, 2014. Video (USB).

Flora, 2018. Videofil (USB), stålkasse, monitor, ventilator og afspiller.

A Ride on the River, 2019. Videoinstallation 14 kanaler. Video (USB).

In the Flesh, 2019. Video installation HD. Video (USB).

Hibernating Mermaid, 2010. Video (USB).

Reflection 1, 2010. Videoskulptur med rindende vand (fontæne), 19’’ monitorer, laboratorievask og cirkulationspumpe pumpe.

Reflection 2, 2010. Videoskulptur med rindende vand (fontæne), 19’’ monitorer, laboratorievask og cirkulationspumpe pumpe.

By The Source #1, 2014. Fotografi, pigment print på sommerset.

By The Source #2, 2014. Fotografi, pigment print på sommerset.

By The Source #3, 2013. Fotografi, pigment print på sommerset.

By The Source #4, 2014. Fotografi, pigment print på sommerset.

By The Source #5, 2014. Fotografi, pigment print på sommerset.

By The Source #6, 2014. Fotografi, pigment print på sommerset.

Stor Hilma af Klint tegning, 2022. Oliekridt på transparent papir.

Stor Hilma af Klint tegning, 2022. Oliekridt på transparent papir.

Stor Hilma af Klint tegning, 2022. Oliekridt på transparent papir.

MER MAID / HAV FRUE, 1990. Archival pigment print på somerset satin papir.

PLANK, FLOOR, SHADOW, WALL, SCULPTRESS #1 (Sculpture after Charles Ray (1953) Plank Piece I-II, 1973), 2013. C-Print monteret på 3mm dibon / 3 mm. mat akryl.

PLANK, FLOOR, SHADOW, WALL, SCULPTRESS #2 (Sculpture after Charles Ray (1953) Plank Piece I-II, 1973), 2013. C-Print monteret på 3mm dibon / 3 mm. mat akryl.

Ommaggio Di Francesco, 1977. Akryl på lærred.

Uden titel, 1990. Voks og galvaniseret jerngitter.

Uden titel, 1988. PVC-skum.

Coil (c), 2015. Keramik guld majolika.

Samlingen afd.: fcgt -Samlingens afdeling f. fundne cigaretskod, 2018.

Cigaretskod, klæde, knappenåle og papir.

Kartotek -en kunstsamling, 2021. Fotografi, karton og kartotekskort.

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) I, 2022.

Træ, æg, jord, aluminium.

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) II, 2022.

Træ, æg, jord, aluminium.

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) III, 2022.

Træ, æg, jord, aluminium.

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) IV, 2022.

Træ, æg, jord, aluminium.

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) V, 2022.

Træ, æg, jord, aluminium.

69

Lærke Lauta

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) VI, 2022.

Træ, æg, jord, aluminium.

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) VII, 2022.

Træ, æg, jord, aluminium.

ESOTERIC ICUnTS (Trippy Einstein-Rosen wormholes/bridges) VIII, 2022. Træ, æg, jord, aluminium.

WP Clock (modified world-clock) [Copenhagen], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

WP Clock (modified world-clock) [Frankfurt], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

WP Clock (modified world-clock) [New York], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

WP Clock (modified world-clock) [Paris], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

MD Clock (modified clock in profile) [Copenhagen], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

MD Clock (modified clock in profile) [Frankfurt], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

MD Clock (modified clock in profile) [New York], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

MD Clock (modified clock in profile) [Paris], 2023. Metal, hvid pulverlakering.

Framed Layers #1, 2023. Akryl på stof og lærred, kobber, bejdset træ, museumsglas.

Framed Layers #12, 2023. Akryl på stof og lærred, kobber, bejdset træ, museumsglas.

Framed Layers #15, 2023. Akryl på stof og lærred, kobber, bejdset træ, museumsglas.

Framed Layers #17, 2023. Akryl på stof og lærred, kobber, bejdset træ, museumsglas.

Framed Layers #18, 2023. Akryl på stof og lærred, kobber, bejdset træ, museumsglas.

Framed Layers #19, 2023. Akryl på stof og lærred, kobber, bejdset træ, museumsglas.

Magnus Andersen Tivolimågen (efter Anne Marie Carl-Nielsen), 2023. Glaseret keramik (unik).

Maria Koshenkova

Maria Zahle

Marie Munk

Martin Erik Andersen

Fauns Flesh VI, 2023. Skåret og poleret glas. Fauns Flesh VII, 2023. Skåret og poleret glas.

SOLO, 2023. Håndvævet hør håndfarvet med indigo, cochenille, farve-krap, sod, bogbindertråd, støbt bronze.

SOLO, 2023. Håndvævet hør og uld, håndfarvet med indigo, farve-krap, skrotgarn, bogbindertråd, støbt bronze på sokkel af træ, malet MDF, messing skruer.

SOLO, 2023. Håndvævet hør og uld, håndfarvet med indigo, cochenille, farve-krap, svejsning, vild kørvel, skrotgarn, bogbindertråd, støbt bronze.

Big Energy Link 3, 2022. Silikone, pigment, polyesterfiber, nylon, stål, aluminium.

Tree, Alcemilla mollis, 2019. Sølv bronze / Silver bronze. Kontrapost (Martin as Percht), knitted, 2010. Broderi.

70

Miriam Kongstad

Morten Buch

Nanna Abell

Nanna Hertoft

Nanna Starck

Per Bak Jensen

Pernille With Madsen

Peter Linde Busk

Ragnar Kjartansson

Heart Of Steel (I), 2023. Stål, glas, krom, selenit, pyrit, industrielle komponenter.

Heart Of Steel (II), 2023. Stål, rosenkvarts, hængelåse, industrielle komponenter.

Heart Of Steel (heavy weight), 2023. Aluminium, emaljemaling, spraymaling, lak, kunstnerramme i aluminium.

Interieur med vase 3, 2018. Olie på lærred. Interiør med vase 4, 2018. Olie på lærred.

”IOWA”, 2023. Pulverlakeret stål. surface (beige red), 2023. Lakeret olietønde. grid #3, 2023. Pulverlakeret stål.

Forløb, 2020. Billedtæppe med indigo og stenlav, uld og hør. Kvadratur, 2022. Billedtæppe med kraprod og indigo og japansk kasurimateriale.

Turning into Guiltless Flesh, 2023. XPS skum, resin, beton, træ, maling og pigmenter.

Outwardly Abjection, 2023. XPS skum, fugeskum/PU-Skum, epoxy, fimo, resin, silikone, beton, træ, maling, shellak, negle forlængelser, pigmenter.

Passage / Passage, 2019. C-print / Mat Diasec. Mærke / Mark, 2022. C-print / Mat Diasec.

Solfloder / Rivers of Sun, 2022. C-print / Mat Diasec.

Bjergtaget / To the Mountain Taken, 2022. C-print / Mat Diasec. Drømmespor / Dreamlines, 2022. C-print / Mat Diasec.

Vand / Water, 2005. C-print / Diasec.

Duration, 2021. Archival pigment print. SwarmSimulator, 2022. Archival pigment print. Continuous Expanse, 2022. Archival pigment print. Superposition grasp error, 2022. Onyx marmor, silketryk.

Dealing Earth Element Talents, 2022. Onyx marmor, silketryk.

Nil by Mouth, 2018. Mixed media (Natursten og marmor, smalti mosaikker, brændt og glaseret keramik, terra puzzolan, håndmalet glas og stringer glas, forskellige slags behandlet træ, pap, genanvendte kobber raderingsplader, træbejdse, akryl, stål/zink, blæk, hør, shellak, på plade).

Fire 6, 2020. Træsnit på Hahnemühle Bütten 300 g.

Running Scared I, 2022. Monotypi (på Somerset 410 g).

Rolf Nowotny

COMP NUMB LIMB (the palmist), 2023. Polyuretanskum, epoxy, akrylmaling, animatroniske øjne.

COMP NUMB LIMB (crate), 2023. Fyrretræ, polyuretanskum, epoxy.

71

Rune Bosse

Sian Kristoffersen

Sidsel Meineche Hansen

Signe Jais

Sophie Dupont

Stense Andrea Lind-Valdan

SUPERFLEX

Søren Martinsen

Tanja Nis-Hansen

Troels Carlsen

Troels Wörsel

Ur Plante til Adonis 1 & 2, 2023. Tørrede og pressede træer og planter bl.a. våradonis, gul og hvis anemone, raps, korn mm.

The Heart, 2022. Patineret bronze. Bee’s Kiss, 2023. Patineret bronze.

Scrotum Bell, 2022. Bronze. Provider, 2022. Bronze.

Mek 6 – Transmission of energy, 2021. Sytråd på tavle. Echo – points and straight lines crossing a gap (I), 2022. Sytråd på ternet papir og pap.

Moving straight lines (I), 2022. Sytråd på papir og pap.

1 IMPRINT OF SLEEP MEXICO CITY MOON IN SCORPIO 22 till November 2022, 2022. Pigment og Mexicansk jord på hør.

2 IMPRINT OF SLEEP MEXICO CITY DREAMING DANCING BODY OF REST AND SLEEP 23 till 24 November 2022, 2022. Pigment og Mexicansk jord på hør.

3 IMPRINT OF SLEEP MEXICO CITY (EART BODY) 24 till 25 November 2022, 2022. Pigment og Mexicansk jord på hør.

4 IMPRINT OF SLEEP MEXICO CITY (sleeping before going dancing) 25 till 26 November 2022, 2022. Pigment og Mexicansk jord på hør

5 IMPRINT OF SLEEP MEXICO CITY 26 till 27 November 2022, 2022. Pigment og Mexicansk jord på hør.

Løn, 2022. Akvarel på syrefrit papir.

Free Beer, 2007. Fotogravure (Somerset 300 g).

Ladegaardsalléen, 2018. Akryl og olie på lærred.

AREYOUREADYTOGETHEALTHY, 2023. Olie på lærred, fyrretræs ramme. Always On Time, 2023. Olie og oliepastel på lærred, fire Arne Jacobsen 7-er stole.

Nectar of Ruins (1), 2023. Akryl på collage af vintage arkivmateriale. Nectar of Ruins (3), 2023. Akryl på collage af vintage arkivmateriale.

Uden titel (lysekrone), 1985. Akryl på perforeret masonit. Uden titel, 1988. Akryl på lærred.

Ulrik Møller

Gran Paradiso, 2023. Olie på lærred.

72
Trockel Untitled,
Rosemarie
1997. Fotogravure (Somerset 300 g).

Den Europæiske Filmhøjskole

Erik A. Frandsen, Uden titel, 1998. Neon på aluminium.

Ida Sønder Thorhauge, Presence, 2022. Olie på Lærred.

Ida Sønder Thorhauge, The Guard, 2022. Olie på lærred

Jane Jin Kaisen, Neokdurim (Passage), 2017. Farvefotografi.

Monica Kim Garza, In the Lonely Hours, My Best Friend Comforts Me (My Dog is Better Than Yours), 2020. Olie på lærred.

DSB Tal R, Rejsen begynder her, 2023. Hinterglasmaleri. Tilskud.

Espergærde Gymnasium og HF

Filmby Aarhus

Københavns Kommune

Psykiatrien Region Syddanmark

Skive Gymnasium

UDSTILLINGER

ARKEN Museum for Samtidskunst

HuskMitNavn, Gymnasieliv, 2023. Vægmaleri.

Jesper Just, The Garden in the Machine, 2023. Videoinstallation. Tilskud.

Sophia Kalkau, Zygote, 2023. Bronze og brasiliansk flamingo-kvartsit.

John Kørner, Fugtig sti, 2023. Vægmaleri.

Jakob Kolding, Species of Spaces, 2023. Inkjet på fotopapir.

ARoS Aarhus Kunst Museum

Støtte til udstillingen ’JULIAN CHARRIÈRE – DEEP FUTURE’. 29.09.2024–20.04.2025.

Støtte til udstillingen ’Metronome’ af Sarah Sze. 18.05–20.10.2024.

Augustiana Kunstpark & Kunsthal / Støtte til soloudstilling med Amel Ibrahimović. 29.06–15.09.2024. Sønderborg Kommune

c4 projects

Støtte til soloudstillingen ’Sometimes the most common things are the hardest to find’ af Mark Tholander. 31.05–06.07.2024.

Støtte til soloudstillingen ’Ghosting’ af Ida Retz Wessberg. 04.11–07.12.2023.

CAPC Contemporary Art Museum

Støtte til soloudstilling med Nina Beier. 08.03–09.09.2024. of Bordeaux

Caribbean Museum Center for Støtte til soloudstillingen ’EPHEMERAL ARCHIPELAGO (REFRAMING the Arts HISTORY I)’ af Christian Vium. 17.02–16.03.2024.

73 KUNST TIL STEDER

CO,MA ART SERVICES

Collega

Copenhagen Contemporary

Den Almennyttige Fond

Støtte til den danske visning af udstillingen ’Playing with Fire. Edmund de Waal and Axel Salto’. 08.10.23–11.08.2024.

Støtte til stedsspecifik intervention ’ABOGADO’ af FOS (Thomas Poulsen) på pladsen foran Diego Rivera Anahuacalli Museum i Mexico City.

Støtte til udstillingen ’Pauldrons and Breastplates’. Samarbejde mellem Collega, Latvian Centre of Contemporary Art og Kunsthal Charlottenborg. Med værker af Rikke Diemer og Anna Malicka. 02.02–29.04.2024.

Støtte til surveyudstilling med Marta Minujín. 2024. 10.10.2024–21.04.2025.

Støtte til soloudstillingen ’Layers of Ruin’ af Ann Iren Buan. for Psaligrafisk Kunst 22.06.2024– 26.01.2025

Den Hirschsprungske Samling

Driehaus Museum

Esbjerg Kunstmuseum

Støtte til udstillingen ’SOLDATER. Kunsten og danskerne i krig’. 09.03–25.08.2024.

Støtte til udstillingen ’Sif Itona Westerberg: A Tale of Today’. 16.02–14.04.2024.

Støtte til udstillingen ’Opbrud. Hamborg-kunst fra 1920’erne og 30’erne’. 22.03–01.09.2024.

Fonden FABRIKKEN for kunst

Støtte til udstillingen ’Må min aske blive spredt i Amager Centret’ og design af Lise Nørholm. 01.09–31.12.2024.

Glas – Museet for glaskunst

Foreningen BEAM

Frederiksbergmuseerne

Fuglsang Kunstmuseum

Galleri 1,4 m3

Gammelgaard

Støtte til gruppeudstillingen ’Labyrint’. 20.01–03.11.2024.

Støtte til soloudstillingen ’Every object is an object of complicated love’ af Silas Inouesi. 04.05–01.06.2024.

Støtte til udstillingen ’Taryn Simon x Cisternerne. An Occupation of Loss’. 2024.

Støtte til udstillingen ’JENS JUEL – FORNUFT OG FØLELSE’. 2024–2025.

Støtte til udstillingen ’OBJECT BODIES’ af Daito Takefusa. 12.01–18.02.2024.

Støtte til duoudstillingen ’Fantomrum’ af Johanne Rude Lindegaard og Freya Sif Hestnes. 23.03.-17.05.2024.

74 CLAY Keramikmuseum
Danmark

Horsens Kunstmuseum

inter.pblc

J.F. Willumsens Museum

Johannes Larsen Museet

KunstCentret Silkeborg Bad

Kunsten Museum of Modern Art

Kunstforeningen GL STRAND

Kunsthal 44Møen

Kunsthal Charlottenborg

Kunsthal Galleri Image

Støtte til soloudstillingen ’Room within a room’ (arbejdstitel) af Adam Christensen. 2024.

Støtte til udstillingen ’Air (Skoda Fabia 1.4 Combi)’ af Kåre Frang. 2024.

Støtte til udstillingen ’Willumsen & Bigum. Som et møl mod flammen’. 2024.

Støtte til udstillingsprojektet ’Rylen i Limfjorden’. Et samarbejde mellem Johannes Larsen Museet i Kerteminde, Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet i Farsø, og billedkunstner, Jens Bohr. 2024.

Støtte til seks solo- og gruppeudstillinger med samlet 28 kunstnere. 13.01.2024–12.02.2025.

Støtte til soloudstilling med Esben Weile Kjær. 10.10.2024–23.02.2025.

Støtte til udstillingen ’After the Sun – Forecasts from the North’. Samarbejde mellem Buffalo AKG Art Museum og Kunstforeningen GL STRAND. 2024–2025.

Støtte til udstillingen ’Back to Future’ af René Block. Med Gülsün Karamustafa, Cevdet Erek, Christine Moldrickx og Amanda Ziemele. 2024.

Støtte til soloudstillingen ’Overhaul’ af Simon Dybbroe Møller. 07.06–11.08.2024.

Støtte til soloudstillingen ’Destitutent Bodies’ af Lise Tovesdatter Skou. 12.01– 10.03.2024.

Kunsthal Kongegaarden

Støtte til udstillingen ’DRØMMENES FRAGMENT’ (arbejdstitel) af Jóhan (Kongegaardsfonden) Martin Christiansen og Kaare Golles. 01.03–09.06.2024.

Kunsthal Rønnebæksholm

Kunsthal Aarhus

Kunstpakhuset

Støtte til udstillingen ’HEST’. Med værker af blandt andre Agnes Lunn, Bjørn Nørgaard, Helhesten, Sonja Strange, Ovartaci, Olivia Rode, Rasmus Myrup, Mohamed Bourouissa, Melanie Kitti, Jeremy Deller, Katrine DirckinckHolmfeld og Barly Tshibanda. 02.03–22.12.2024.

Støtte til udstillingen ’Picture the Sky’ med Nanna Debois Buhl. 02.02–07.04.2024.

Støtte til udstillingen ’ARISA’ af Peter Brandt. 13.01–03.03.2024.

75
art
2024.
HEIRLOOM center for
Støtte til udstillingen ’Wendy’ af Frances Scott og Chu-Li Shewring.
and archives

Støtte

KØS Museum for kunst i det

Støtte til udstillingen ’The Story of Public Art’. 2024–2028. offentlige rum

lim collective

M100

Museet Sønderskov

Nikolaj Kunsthal

Nordatlantens Brygge

Ny Carlsberg Glyptotek

Oblong v. Jonathan Lieb

Ordrupgaard

O—Overgaden

Post Territory Ujeongguk

Randers Kunstmuseum

Regelbau 411

Støtte til udstillingen ’Infrastructural Care/Omsorgens Infrastruktur’ af Lím Collective. 02.05–25.06.2024.

Støtte til udstillingen ’Gimme Shelter’ med Anna Bak. 29.09–05.11.2023.

Støtte til udstillingen ’Kunst og nye broderiformer’. 2024.

Støtte til udstillingen ’I am Sorry, this Space is Reserved’. 07.09.2024–19.01.2025.

Støtte til udstillingen ’DU SER MIG AN SOM JEG SER DIG’. 05.10.2024–16.02.2025.

Støtte til soloudstilling af Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme skabt i samarbejde med Copenhagen Contemporary. 2024.

Støtte til udstillingen ’Luna Lopez: GROWING SILENCE’. 19.10–09.12.2023.

Støtte til særudstillingen ’Ai Weiwei – Water Lilies #1’. 30.05–22.09.2024.

Støtte til udstillingen ’FOLLY’ af Anna Sofie Mathiasen. 25.11.2023–28.01.2024.

Støtte til udstillingen ’Impaired Erotics’ (arbejdstitel) af Panteha Abareshi. 24.05–04.08.2024.

Støtte til udstillingen ’SLIT YOUR CLICK’ af Cassie Augusta Jørgensen. 25.11.2023–28.01.2024.

Støtte til udstillingen ’School of Beauty, School of Culture’ af Zahna Siham Benamor og Apolonia Sokol. 23.02–05.05.2024.

Støtte til gruppeudstillingen ’Ruptions’. Et samarbejde mellem Post Territory Ujeongguk og Mediaroom.sbb, Seoul. 10.01.-10.02.2024.

Støtte til udstillingen ’Drømmesyn’ af Julie Nord. 2024.

Støtte til soloudstilling af Sophia Sagaradze. 2024.

76 KØN – Gender Museum Denmark
til rekuratering af den faste samling.

Ringsted Galleriet

Rundetaarn

Samtidskunstforeningen SKAL

Støtte til soloudstilling med Rose English. 2024.

Støtte til udstillingen ’Bagtæppe – en stedspecifik installation og performance af Filip Vest’. 2024.

Støtte til udstillingen ’Violet, when?’ af Birk Bjørlo. 2024.

Savina Museum of Contemporary Art Støtte til udstillingen ’HuskMitNavn – The Big Picture’. 01.08–27.10.2024.

Simian Støtte til soloudstilling med Nina Canell. 06.04–08.06.2024.

Singapore Art Museum

Støtte til udstilling med Olafur Eliasson. 10.05–29.09.2024.

Sisters Hope Støtte til performance-installationen ’Inhabitation Life’. 02.02.–18.02.2024.

Skovgaard Museet Støtte til udstillingen ’AURA – KUNSTHÅNDVÆRK I DANSK SAMTIDSKUNST’. 02.02–20.05.2024.

Skovhuset Kunst & Natur Støtte til udstillingen ’TERRA: Morf’. 06.04–03.11.2024.

SPOR festival

Statens Museum for Kunst

Trapholt

Støtte til udstillingen ’Breaking The Surface’ af kunstkollektivet Between Music. 22–26.05.2024.

Støtte til særudstillingen ’Against All Odds – Historiske kvinder og nye algoritmer’ kurateret af Emilie Boe Bierlich. 2024.

Støtte til udstillingen ’BODY & SOUL – Colours of Being’. 09.2024–08.2025.

Udstillingsstedet Sydhavn Station Støtte til udstillingen ’Don’t Miss the Party!’ af Anne Langgaard. 08.09.23–08.10.23.

umbrella exhibitions

Støtte til udstillingerne ’Abbas Kiarostami – andre sider af virkeligheden’ og ’Maria Bruun – crafted contrasts’. 2023–2024.

Vandrehallen Kunsthal

Støtte til soloudstilling af Maria Finn. 22.01–16.03.2024. – Hillerød Bibliotek

Vejle Kunstmuseum / VejleMuseerne Støtte til udstillingen ’Kropumulig! En særudstilling om krop, køn og idealer –og blufærdighed, perfektion og forandring’. 2024.

77

Viborg Kunsthal

Øregaard Museum

Aarhus University, Antikmuseet

Støtte til realisering af udstillingen ’Bricolage’ af Jakob Hunosøe. 26.01–05.05.2024

Støtte til rekuratering af Øregaard Museums samling af og med nye værker af Martine Myrup. 2024.

Støtte til udstillingen ’In Pursuit of the Daunians Illicit antquites and the archaeology of South Italy’. Samarbejde mellem Museum of Ancient Art and Archaeology og Aarhus Universitet. 2025.

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE

Carl-Henning Pedersen & Else

Tilgængeliggørelse af arkiv tilhørende kunstnerparret Else Alfelt og Alfelts Museum

Carl-Henning Pedersen med særlig vægt på perioden 1940–1974.

HEIRLOOM center for art

Tilgængeliggørelse af videoarkivet Let Us Speak Now. and archives

Holstebro Kunstmuseum

Karen Benedicte Busk-Jepsen

Karen Westphal Eriksen

Kunstforeningen GL STRAND

Mette Højsgaard

Skagens Kunstmuseer

Willumsens Museum

KUNSTVIDENSKABELIG FORSKNING

Tilgængeliggørelse af Olivia Holm-Møllers brevarkiv.

Tilgængeliggørelse af kildemateriale om billedhuggeren Adelgunde Vogt.

Digitalisering af billedkunstneren Ernest Mancobas efterladte breve, noter og lydoptagelser.

Digitalisering af Kunstforeningen GL STRANDs arkiv 1925–2000.

Digitalisering og transskribering af Richard Mortensens forelæsninger på Kunstakademiet 1964–1980.

Digitalisering og tilgængeliggørelse af skriftligt og fotografisk kildemateriale om Helga Ancher.

Digitalisering og tilgængeliggørelse af J.F. Willumsens 14 udklipsmapper.

Alice Price Forskningsprojekt: ”Aging Bodies, mature career”.

Anne Gregersen

Forskningsprojekt: ”(Post)apokalypsens æstetik fra 1500 til i dag”.

ARoS Aarhus Kunst Museum Post.doc.: ”PUNK BODIES”.

78

Birgitte Vilslev

Forskningsprojekt: ”More-than-(hu)man: the impact of posthuman feminism in 21st Century”.

CLAY Keramikmuseum Danmark Ph.d.: ”Keramiske udtryk i tiden – med afsæt i samlingen på CLAY Keramikmuseum Danmark”.

Danmarks Designmuseum

Gry Hedin

Ph.d.: ”Mønsterbrydere – Dansk Tekstildesign 1945–75”.

Forskningsprojekt: ”Planternes liv – Museumsrummets skovbund, skræpper og klatreplanter”.

HEART – Herning Museum of Ph.d.: ”Ind I hverdagen – materialernes skjulte potentialer”. Contemporary Art

Jesper Svenningsen

Forskningsprojekt: ”Modeller og modelstudier i ”guldalderen”.

Johannes Larsen Museet / Postdoc.doc.: ”KUNSTNERATELIERET I LYD & RUM. Den digitale lyds Skagens Museer potentiale for formidlingen af danske kunstnerhjem”.

Kasper Lægring

Kathrine Bolt Rasmussen

Lene Bøgh Rønberg

Inge Lise Mogensen Bech

Marina Vidas

Forskningsprojekt: ”Genre Painting: Revolutionizing Empathy, Immersions, and Emotions”.

Forskningsprojekt: ”Fra en kunsthistorie imod til en kunsthistorie med kvinder. Et bidrag til en feministisk materialistisk (gen)læsning af Astrid Noacks værkpraksis”.

Forskningsprojekt: ”En plads i moderniteten”.

Forskningsprojekt: ”Stil skarpt på Scharff – genopfindelser af den mandlige modernist?”.

Forskningsprojekt: ”Otherness, Gender, and Race: Portraits of African Children and Adolescents at the Danish Court, 1610–1700”.

Museum Jorn Post.doc.: ”HVEM TILHØRER KUNSTEN? Om det kollektive, det fælles og det folkelige hos Jorn og hans kontekst”.

Nationalmuseet

Ph.d.: ”Middelalderens skulptur i farver”.

Overgaden Institut for Samtidskunst Post.doc.: ”Crip time: art of impairment, withdrawal, and impatience”.

79

Amalie Schram Vejlby

Teknokroppen, Fuglsang Kunstmuseum , 2023. og Liza Kaaring (red.)

Anna Schram Vejlby (red.)

Anne Cathrine Wolsgaard Iversen

Som Brødre. Venskab og konflikt i guldalderen, Ribe Kunstmuseum, 2023.

Nanna Ditzels smykker, Politikens Forlag, 2023.

Anne Haack Christensen, Horror and Harm. Rudolf von Deventer’s Treatise on Gunpowder and Maria Fabricius Hansen, Fireworks, c. 1585, Aarhus University Press, 2023. Casper Thorhauge, Briggs Mønsted, Jesper Svenningsen (red.)

Camilla Klitgaard Laursen, Marie Krøyer, Den Hirschsprungske Samling, 2023. Mette Bøgh Jensen og Signe Havsteen (red.)

Carl Henrik Koch

Den danske filosofis historie. Fra Reformationen til den moderne verden, Lindhardt og Ringhof, 2023.

Charlotte Christensen, Oskar Troldske Kræfter. Danske Springvand omkring år 1900, Vejen Kunstmuseum, Feldbæk Christensen, Jens Peter 2023. Munk, Theresa Nielsen

Christian Monggaard

Christine Antaya et al.

Claus Koefoed et al.

CLAY Keramikmuseum Danmark

Dale Tucker (ed.)

Erik Steffensen

Finn Larsen

Flemming Friborg

Claus Deuleran, BOOK LAB, 2023.

Astrid Svangren – Personal Statement, Marrow Press ved Spine Studio, 2023.

H.C. Andersens billedkunst. Fortolket af Lars Ravn, Syddansk Universitetsforlag, 2023.

Edmund de Waal, Axel Salto: Playing with Fire, Forlaget Press, 2023.

Beyond the Light. Identity and Place in Nineteenth-Century Danish Art, The Metropolitan Museum of Art, 2023.

Ellen Hyllemose. Landskab set fra siden. Soloudstilling. Møstings, 2023.

Topografi 1. Hække og Stativer, Arkitekturforlaget B, 2023.

Gauguin. The Master, The Monster and The Myth, Strandberg Publishing, 2023.

80 PUBLIKATIONER – TILSKUD

Foreningen Periskop

Fryd Frydendal

Hans Peter Hagens

Helen G. Welling

Ingeborg Okkels og Tania Ørum (red.)

Jacob Lund (ed.)

Poul Vad og Holstebro Kunstmuseum. Kunstsyn og museumsvision

en kulturby 1965–1981, Holstebro Kunstmuseum, 2023.

Jubilæum: Periskop 30 år. Periskop. Forum for kunsthistorisk debat nr. 29, 2023.

Negativitetens paradoks i kristen kunst. Periskop. Forum for kunsthistorisk debat nr. 30, 2023.

Salad Days. Portraits 2012–2023, Marrow Press ved Spine Studio, 2023.

Verdensblik. Worldviews. En verdensrejse i arkitekturen, Frydenlund, 2023.

Det badende København, 10. Grafisk Design & Forlag, 2023.

Kirsten Lockenwitz. ABCDIA, Bangsbohave, 2023.

The Nordic Journal of Aesthetics no. 66, 2023.

Jannie Rosenberg Bendsen, Untold Stories. On Women, Gender and Architecture in Denmark, Svava Riesto, og Henriette Steiner Strandberg Publishing, 2023.

Jan Grarup og Adam Holm

Jens Fredslund og Jørgen Hegner

While we bleed, BOOK LAB, 2023.

Johan Fogh. Arkitekt, tegner og eventyrer, Selskabet for Arkitekturhistorie, Christiansen (red.) 2023.

Jens Peter Munk

Jens Tang Kristensen et al.

Jesper Svenningsen

Kaspar Bonnén

Katja Bjørn

Jørgen Roed. Modne år, Syddansk Universitetsforlag, 2023.

Wij kussen de arde. Deense moderne kunst 1934–1948, Cobra Museum of Modern Art, 2023.

Samlingssteder. Udenlandsk billedkunst i danske samlermiljøer 1690–1840, Aarhus Universitetsforlag, 2023.

The Past Will Never Leave You, Forlaget Aftryk, 2023.

Katja Bjørn, Randers Kunstmuseum, 2023.

Katrine From, Holger Reenberg (red.) ULVETIME – Ingvar Cronhammer, HEART – Herning Museum of Contemporary Art, 2023.

81
Folke Kjems
i

Lars Dybdahl

Dansk Designhistorie 1–2. Fra jægerkultur til livsstilssamfund, Strandberg Publishing, 2023.

Lars Morell

Lars Movin

Lone Britt Christensen (ed.)

Louise Steiwer

Louise Wolthers og MC Coble

Marie Arleth Skov

Martin Søberg

Mathias Svold & Ulrik Hasemann

Michella Bredahl

Mikkel Bolt

Mikkel Bogh et al.

Mirjam Gelfer-Jørgensen

Mona Rasmussen

Morten Schelde

Cecilie Marie Dalhoff (red.)

Nanna Stjernholm (red.)

Natalia Gutman (red.)

Asger Jorn og Gérard Franceschi i Norge, Boggalleriet, 2023.

Bodil Marie. Keramiker- kunstner- kvinde, Forlaget Bangsbohave, 2023.

Arne Jacobsen in London. Art and Architecture at the Embassy of Denmark, Den Danske Ambassade i Storbritannien, 2023.

Asmund Havsteen-Mikkelsen. One World or None. Planetary Aesthetics in the Ruins of Modernism, Forlaget Aftryk, 2023.

Things Change Anyway, Asterisk, 2023.

Punk Art History, Intellect Books, 2023.

Kay Fisker. Moderne arkitektur. Levende tradition, Strandberg Publishing, 2023.

Gennem Øjetræet, Ditte Jensen (red.), BOOK LAB, 2023.

Michella Bredahl. Love me again, Loose Joints Publishing, 2023.

Dialog med de døde, Antipyrine, 2023.

Thomas Bang. Apparatus For The Unstable Conditions, Kerber Verlag, 2023.

Dialog med samtiden. Arkitekten Martin Nyrops samlede værk, Strandberg Publishing, 2023.

Danskernes Billedskat. Befolkning og Påklædning, Nationalmuseet, 2023.

Morten Schelde: The Alphabet of Drawing, Jeanne Rank Schelde (red.), BOOK LAB, 2023.

Poul Pedersen. Stilhedens alfabet, Museum Jorn, 2023.

Emil Westman Hertz. Altid forandret, Aarhus Universitetsforlag, 2023.

Peter Callesen. Skin of Paper. Udvalgte papirværker 2003–2023, Peter Ravn Callesen, 2023.

82

Nicholas Nybro Stolt, Muusmann Forlag, 2023.

Ole Lejbach, Jens Blendstrup, Orla Lejbach & Blendstrup. Genfærd, Skovgaard Museet i Viborg, 2023.

Madsen og Christian Kortegaard Madsen (red.)

Olympia Bobou, Amy Miranda, The Ingholt Archive. The Palmyrene Material, Transcribed with Commentary

Rubina Raja, Jean-Baptiste Yon and Bibliography, Bd 1–4, Brepols, 2023.

Pernille Albrethsen

Peter Thule Kristensen (ed.)

Peter Thule Kristensen (red.)

Philip Pihl

Rachel Dagnall (red.)

Rasmus Myrup

Rose Eken

Rune Finseth et al.

Sanne Kofod Olsen (ed.)

Sidsel Nelund

Sigrid Kraglund Adamsson

Sine Krogh (red.)

Søren Solkær

Tau Ulv Lenskjold, Trine Brun

Tal R. Maleri, Strandberg Publishing, 2023.

Lauritz de Thurah. Architecture and World Views in Eighteenth-Century Denmark, Strandberg Publishing, 2023.

Lauritz de Thurah. Barokkens arkitektur og verdensbillede, Strandberg Publishing, 2023.

Anna Thommesen, Forlaget Rhodos, 2023.

Ursula Reuter Christiansen.Kvindens Forbandelse og Lyst. En Kogebog, Grafiche Veneziane, 2023.

The Völva’s Bestiary og Best Friends, Coda Press, 2023.

Shrine, BOOK LAB, 2023.

Sengetid. Ursula Reuter Christiansen, Adam Christensen, Museum Sønderjylland, 2023.

I Am Not What You See. Lillibeth Cuenca Rasmussen, CuecArt, 2023.

Things in Contemporary Curating, Really Simple Syndication Press, 2023.

New Danish Photography 01, Disko Bay Publishing, 2023.

I nederlagets skygge. Andre kunsthistorier om 1800-tallet, Museum Sønderjylland, 2023.

Starling, Edition Circle, 2023.

Grønne designkulturanalyser. Perspektiver på bæredygtighed, Syddansk Petersen og Rosita Satell (red.) Universitetsforlag, 2023.

83

T. J. Demos

Radikale futurismer, Bibliotek for Ny Kunstteori #7, Informations Forlag, 2023.

Ulrikke Wolff-Thomesen (ed.), Per Bak Jensen – Humming Earth, Museum Kunst der Westküste, Michael Imhof Verlag, 2023.

Åse Eg Jørgensen (red.)

Steen Møller Rasmussen. 30+3 Fotos og fortællinger, HEIRLOOM – center for art and archives, 2023.

REJSER OG KONFERENCER

Dennis Meyhoff Brink Støtte til deltagelse i konferencen ”Humor and Conflict in the Digital Age” i Ghent, Belgien i efteråret 2023.

Det Fynske Kunstakademi

Studierejser 2023.

Det Jyske Kunstakademi Studierejser 2023 og 2024.

Det Kongelige Akademi Studierejser 2023.

Det Kongelige Akademi

Støtte til forskningsrejse til Nordkalotten ifm. forskningsprojektet ”Habitats – Arkitektur, Design, Konservering of Extraction”.

Det Kongelige Akademi

Studierejser 2023. – Kunsthåndværk i glas og keramik

Emilie Bierlich

Mai Dengsøe

Maria Fabricius Hansen

Marina Vidas

Mirjam Gelfer-Jørgensen

Støtte til to forskningsrejser i foråret 2023.

Støtte til ophold og deltagelse i det kuratoriske program ISCP i New York.

Støtte til forskningsrejse ifm. bogprojektet ”Groteskebogen: Ornamentalt freskomaleri i Rom, Firenze og Norditalien”.

Støtte til deltagelse i den internationale konference ”Gender and Otherness in the Humanities” i foråret 2023.

Støtte til deltagelse i den internationale konference ” 9th Cycle of Medieval Studies” organiseret af Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino i Firenze.

Støtte til deltagelse i Nordisk Forum for Designhistories konference i Oslo i efteråret 2023.

84
Tine Bagh og Anna Manly (red.)
Amarna – Solgudens by, Ny Carlsberg Glyptotek, 2023.

Morten Emil Engel

Oskar Feldbæk Kristensen

Ribe Kunstmuseum

Sine Krogh

Statens Museum for Kunst

Syddansk Universitet

Støtte til forskningsrejse til Japan i efteråret 2023.

Støtte til studierejse til Paris og Rom ifm. forskningsprojekt om JacquesFrançois-Joseph Saly.

Støtte til to forskningsrejser ifm. ph.d.-projektet ”Skønhed og følelse –middelalderisme i dansk kunst fra 1880–1935”.

Støttet til deltagelse i seminaret ”Crossing borders – Transnational Networks of Pioneering Women Artists” på Ateneum, Helsinki i september 2023.

Tre måneders studieophold i Firenze i forbindelse med udarbejdelsen af en monografi om Fra Bartolommeo.

Støtte til deltagelse i konferencen ”The 10th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology – RE:SOURCE” i Venedig i efteråret 2023.

Støtte til deltagelse i konferencen ”28th International Symposium On Electronic Art – ISEA2023 SYMBIOSIS” i Paris i foråret 2023.

NY CARLSBERG GLYPTOTEK Driftstilskud 2023.

ANDET INDEHOLDT I FUNDATS

Anna Holm

Arbejdermuseet

Arkitektskolen Aarhus

Art Hub Copenhagen

Støtte til formidling af forskningsprojektet ”Kirsten Justesen – en onlineregistrant over en billedhuggers arbejde”.

Støtte til konservering af Dagmar Starckes totaludsmykning fra 1949 på Carlsbergs Børnedaghjem.

Støtte til formidlings- og lydværket Mellemrum mellem rum af David Pepe Birch om udsmykningen på Arkitektskolen Aarhus.

Støtte til værkproduktion i anledning af Art Hub Copenhagens samarbejde med Performa Biennial i New York, 2023.

Augustiana Kunstpark & Kunsthal / Støtte til erhvervelse af Marianne Hesselbjergs værk Aluminiumsø til Sønderborg Kommune Augustiana Kunstpark i Augustenborg.

CHART

Støtte til udvikling og afvikling af det offentligt tilgængelige program under CHART 2023 med særligt fokus på performance.

85

Copeland Borough Council

Dansk Erhverv

Dansk Kunsthistoriker Forening

Danske Kunsthåndværkere

Støtte til bidrag af den danske kunstgruppe AVPD til det stedsspecifikke kunstprojekt Deep Time – Commissions for the Lake District Coast.

Støtte til konservering af Lorenz Frølichs fire kultegninger i Børssalen.

Støtte til afholdelse af konferencen ”En ny dansk kunsthistorie?”

Støtte til Biennalen for Kunsthåndværk & Designere 2023. & Designere

Det Danske Institut i Athen

Støtte til forskeres og kunstneres ophold ved Det Danske Institut i Athen i 2024 og 2025.

Fonden ADBC

Støtte til centerpiece værk af AVPD til Bloom – Festival om natur og videnskab.

Forlaget Kunst

Hotel Pro Forma

Jennifee-See Alternate

Støtte til udvikling af nye, digitale medieplatforme.

ELEKTRICITET – Nyt museumsværk af Hotel Pro Forma på Statens Museum for Kunst 2023.

Støtte til Hotel Pro Formas 40-års jubilæumsforestilling i 2025.

Støtte til performance, foredrag og workshop på Den Frie, under udstillingsprogrammet Dacapo.

Kjøbenhavns Boldklub

Støtte til reetablering af lysværket Byen af Viera Collaro på K.B. Hallens facade.

Kuiv Productions

Marie Lund Studio

Museum Ovartaci

Nikolaj Kunsthal

Nordatlantens Brygge

Ny Carlsberg Glyptotek

Støtte til dokumentarfilmen ”The story la Grande Arche” om den danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsens bygning La Grande Arche i La Défense.

Støtte til installation i Botanisk Haves Palmehus.

Støtte til montering og værkhåndtering af Overtacis samling.

Støtte til genopførsel af Peter Bonnéns værk Kornmark på Nikolaj Plads fra 1975 i anledning af Arkitekturåret.

Støtte til restaurering af værket Kosmisk Rum (2003) af Tróndur Patursson.

Støtte til projektet ”Blik for blinde vinkler: diversitet og inklusion”.

86

Peter Nagy, Nature Morte Art LTD

Studentergården

Søren Solkær

Støtte til opførelse af to murstensskulpturer af Per Kirkeby i skulpturparken i Madhavendra Palace, Jaipur, Indien, i perioden 28. januar–1. december 2024.

Støtte til restaurering af en række kunstværker skænket af Vagn Jacobsen.

Støtte til tryk af kunstfotobogen ”Black Sun – White Sun” af Søren Solkær.

Thin Green Line Productions ApS Støtte til anden sæson af dokumentarserien ”Store danske kunstnere”.

Vedsted Landbohjem ApS

Støtte til restaurering af 12 malerier af Victor Haagen-Müller fra 1950–1955 samt genetablering og tilgængeliggørelse af lokalet ’Genforeningsstuen’ på Vedsted Landbohjem.

87

Ny Carlsbergfondet

Redaktion

Kim Füchsel

Ditte Sig Kramer

Sille Jensen

Anna Hage

Grafisk design

Studio Claus Due

Tryk

Narayana Press

Side 4:

Louka Anargyros

Leatherboys I, 2020.

Foto: David Stjernholm.

Side 6:

Danh Vo

Caritas, 2018.

Foto: BORCH Editions.

Side 10:

Pernille With Madsen

Superposition grasp error, 2022.

Foto: Galleri Susanne Ottesen.

Side 12:

Apolonia Sokol

The Cure, 2023.

Foto: Venligst stillet til rådighed af kunstneren og The Pill®.

Side 14:

Henriette Hahn-Brinckmann

Aftenstemning, 1904.

Foto: SMK.

Side 15:

Wolfgang Müller

Untitled (Self-portrait), Polaroid, 1980

Foto: Wolfgang Müller, Archiv der Tödlichen Doris.

Side 16:

Alexander Tovborg madonna of embrace, 2022.

Foto: Nicolai Wallner.

Side 17:

Esben Weile Kjær

Foto: Nadine Fraczkowski.

Side 18:

John Kørner

Fugtig sti, 2023.

Foto: Kirstine Mengel.

Side 19:

Ida Sønder Thorhauge

The Melancholic, 2022.

Foto: Wilson Saplana Gallery

Side 20:

Fryd Frydendahl

Egg #3, 2021.

Side 21:

Peter Bonnén

Kornmark på Nikolaj Plads

Foto: Malthe Ivarsson

Side 22:

Jakob Kolding

Species of Spaces, 2023.

Foto: Jacob Friis-Holm Nielsen

Side 23:

Richard Mortensen

Side 24:

Birke Gorm

all-in (no check, light blue), 2023.

Foto: Croy Nielsen.

Side 26:

Kirsten Justesen

PLANK, FLOOR, SHADOW, WALL, SCULPTRESS #2 (Sculpture after Charles Ray (1953) Plank Piece I-II, 1973), 2013.

Side 35:

Sophia Kalkau

Zygote, 2023.

Foto: Anders Sune Berg

Side 36:

Jesper Just INTERFEARS, 2023. (Still).

Side 50:

Katja Bjørn

Reflection 2, 2010.

Foto: Charlotte Fogh Gallery

Side 54:

Nina Beier

Guardians, 2022.

Foto: Nina Beier.

Udgiver
5
København K
www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk Brolæggerstræde
1211

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.