Nya Horisonter nr 2 2016

Page 1

NYA Nr 2. 2016 HORISONTER

MAGASIN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET

Hon söker nya

TEORIER

Sid 20

tema KLIMAT­­FRÅGAN UR INNEHÅLLET:

FRAMTIDSKURSER MED STUDENTDRIV Sid 8 SVÅRT ATT LÖSA JIHADISTISKA KONFLIKTER Sid 24 NÄRINGSLIVSPROFILER LOTSAR UNGA Sid 34

1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.