Page 1

NGUOI VIET

Haø Só Phu vieát caâu ñoái teát Bính Tuaát vaø thaùch ñoái

A2

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $185, Saùu thaùng $108, Ba thaùng $66

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 31 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 28 - SOÁ 7329 - 25xu

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Online: www.nguoi-viet.com

87 di daân Cuba vöôït bieân tôùi bôø bieån Florida MIAMI, Florida (Reuters) Hoâm Thöù Saùu 30 Thaùng Möôøi Hai, 87 di daân Cuba ñaõ tôùi bôø bieån Florida, keå caû moät nhoùm goàm 28 ngöôøi daït leân bôø taïi moät coâng vieân nhìn ra bieån ôû Miami Beach. Caùc vieân chöùc lieân bang noùi haàu heát nhöõng di daân hình nhö ñaõ ñöôïc ñöa tôùi Hoa Kyø bôûi nhöõng keû chuyeån laäu ngöôøi, treân nhöõng chieác thuyeàn cao toác baêng ngang vuøng bieån 100 daëm ngaên caùch Florida vôùi hoøn ñaûo naèm döôùi söï cai trò cuûa coäng saûn. Naêm möôi saùu ngöôøi Cuba ñaõ ñoå boä leân Florida Keys vaø

ba ngöôøi ñaët chaân leân bôø ôû Key Biscayne, moät hoøn ñaûo truø phuù gaàn Miami. Trong soá 28 ngöôøi ñoå boä leân Miami Beach, coù möôøi hai ngöôøi ñaøn oâng, baûy phuï nöõ vaø chín treû em. Hoï noùi vôùi caûnh saùt laø hoï ñaõ rôøi Cuba vaøo hoâm Thöù Tö treân moät chieác thuyeàn töï cheá. Chieác thuyeàn ñaõ bò chìm ñaâu ñoù giöõa Cuba vaø Florida. Hoï noùi hoï ñaõ ñöôïc moät chieác du thuyeàn boác leân vaø ñöôïc thaû xuoáng ôû möïc nöôùc saâu tôùi buïng ngay tröôùc South Pointe Park ôû Miami Beach. Tieáp trang A6

“Theá Vaän Baén Phaùo Boâng Ñaàu Tieân” taïi Phi Luaät Taân

Maøn baén phaùo boâng ngoaïn muïc naøy ñöôïc thöïc hieän treân baàu trôøi thuû ñoâ Manila cuûa Phi Luaät Taân vaøo ñeâm 30 Thaùng Möôøi Hai. Ñaây laø ngaøy cuoái cuøng trong kyø “Theá Vaän Baén Phaùo Boâng Ñaàu Tieân” ñöôïc toå chöùc taïi Phi Luaät Taân ñeå tieãn chaøo naêm 2005, vôùi söï tham döï cuûa chín quoác gia trong vuøng. Caùc haûo thuû baén phaùo boâng UÙc Ñaïi Lôïi ñoaït giaûi nhaát. (Hình: JOEL NITO/AFP/Getty Images)

Texas, Oklahoma

Caám ñoát phaùo ngaøy ñaàu naêm

CROSS PLAINS, Texas Caùc löïc löôïng chöõa löûa hoâm 3012 ñaõ coù phaàn thaéng theá trong vieäc kieåm soaùt caùc ñaùm chaùy lan roäng khaép caùc tieåu bang Texas vaø Oklahoma, laøm ít nhaát 4 ngöôøi cheát, tuy nhieân caùc giôùi höõu traùch vaãn toû ra lo ngaïi tröôùc caùc lôøi tieân ñoaùn cho raèng caùc ñieàu kieän khoâ haïn, gioù, noùng, seõ coøn keùo daøi qua

Thuû töôùng CSVN ra leänh maø “khoâng thaáy ai baùo caùo xöû lyù nhö theá naøo”

SAØI GOØN 30-12 (TH).“Nhieàu nôi khi nghe coù vuï vieäc, toâi chæ ñaïo nhöng roài sau khoâng thaáy ai baùo caùo xöû lyù nhö theá naøo caû.” Phan Vaên Khaûi, thuû töôùng Coäng Saûn Vieät Nam, than nhö vaäy veà söï baát löïc cuûa chính moät oâng thuû töôùng ñoái vôùi thuoäc caáp ôû nhöõng ñòa phöông, tröôùc Tieáp trang A4 nhöõng chæ thò leänh laït ñieàu tra tham nhuõng, baát coâng. Lôøi than naøy ñöôïc baùo

Maõ Lai AÙ

Tuoåi Treû töôøng thuaät ngaøy Thöù Naêm 29 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 veà cuoäc hoïp cuûa Phan Vaên Khaûi vaø nhöõng thaønh vieân chính phuû vôùi “laõnh ñaïo nhöõng ñòa phöông”. Muïc ñích cuûa cuoäc hoïp naøy laø “laéng nghe nhöõng yù kieán cuûa nhöõng laõnh ñaïo ñòa phöông vaø moät soá ñôn vò trình baøy thöïc traïng vaø giaûi phaùp trieån khai keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi naêm 2006”.

Baùo Tuoåi Treû töôøng thuaät phaàn kieåm ñieåm noùi raèng “Keùm chaát löôïng, tö vaán, giaùm saùt, thi coâng ñeàu ‘coù vaán ñeà’ trong nhöõng coâng trình xaây döïng cô baûn coù voán ngaân saùch nhaø nöôùc laø ñieàu maø nhöõng ñòa phöông thöøa nhaän.” Dòp naøy, Phan Vaên Khaûi chæ trích thuoäc caáp: “Cöù noùi chính quyeàn cuûa daân, do daân, vì daân Tieáp trang A6

Nhaø chöùc traùch truy luøng ba ngöôøi röøng

Traùi caàu ñeâm ñoùn chaøo Naêm Môùi ñöôïc keùo leân taïi Quaûng Tröôøng Times Square ôû New York, ngaøy 30 Thaùng Möôøi Hai. Traùi caàu baèng pha-leâ naøy coù ñöôøng kính 6 boä (khoaûng 2 meùt) vaø caân naëng 1,070 caân Anh (khoaûng 485 kí-loâ). (Hình: REUTERS/Shannon Stapleton)

KUALA LUMPUR, Maõ Lai AÙ - Caùc giôùi höõu traùch Maõ Lai AÙ cho bieát hoâm 30-12, laø caùc giôùi chöùc nöôùc naøy ñaõ khôûi ñaàu caùc cuoäc tìm kieám trong caùc khu röøng ôû phía Nam Maõ Lai AÙ, ñeå coá tìm cho ra caùc ngöôøi röøng truyeàn thuyeát, coøn ñöôïc caùc giôùi daân giaõ, goïi laø “Ngöôøi chaân to”(Bigfoot), sau khi coù moät soá

Kieåm soaùt vieân baàu cöû ñeán Iraq

Bom laïi noå laøm 5 ngöôøi cheát, 23 bò thöông

Tieáp trang A4

TT Bush kyù gia haïn ñaïo luaät choáng khuûng boá CRAWFORD, Texas (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu 3012, Toång Thoáng George W. Bush ñaõ kyù ban haønh ñaïo luaät gia haïn caùc ñieàu khoaûn then choát cuûa ñaïo luaät choáng khuûng boá USA Patriot Act cho tôùi ngaøy 3 Thaùng Hai, maëc duø tröôùc ñoù oâng choáng ñoái baát cöù ñieàu gì khoâng phaûi laø moät söï taùi tuïc vónh vieãn.

Traùi caàu ñeâm ñoùn chaøo Naêm Môùi taïi New York

Raùo rieát thöông thaûo veà thaønh phaân taân chính phuû Iraq

Toång thoáng Iraq, Jalal Talabani (traùi), cuøng böôùc ñi vôùi oâng Abdul Aziz Hakim (phaûi), laõnh tuï cuûa Hoäi Ñoàng Toái Cao Caùch Maïng Hoài Giaùo Iraq (SCIRI), sau cuoäc hoäi hoïp cuûa hai vò taïi khu nghæ maùt Ducan ôû phía Baéc thuû ñoâ Baghdad, ngaøy 30 Thaùng Möôøi Hai. Ñöùng ñaàu nghò trình cuûa hai nhaø laõnh ñaïo laø thaønh phaàn töông lai cuûa moät taân chính phuû ñaïi ñoaøn keát quoác gia coù nhieäm vuï chaám döùt cuoäc noåi daäy taøn haïi hieän nay ôû Iraq. (Hình: REUTERS/Azad Ashkari) Tieáp trang A6

Laøm sao thu huùt nhaân taøi vaøo quoác hoäi? NGOÂ NHAÂN DUÏNG Trong cuoäc hoäi thaûo veà quoác hoäi ôû Vieät Nam ñaàu tuaàn naøy, oâng Voõ Vaên Kieät, cöïu thuû töôùng, ñaõ neâu chuû tröông “chuùng ta caàn coù moät quoác hoäi chuyeân nghieäp.” Nghe maáy chöõ “quoác hoäi chuyeân nghieäp” thì raát buoàn cöôøi, nhöng chaéc yù oâng Kieät muoán noùi laø ñeà nghò ngöôøi naøo laøm ñaïi bieåu quoác hoäi “thì thoâi, khoâng laøm caùc quan chöùc haønh chaùnh nöõa.” OÂng Voõ Vaên Kieät ñaõ neâu leân moät vaán ñeà 1yù thuù khaùc: Vaán ñeà thu nhaäp cuûa caùc ñaïi bieåu quoác hoäi. OÂng nhaän xeùt laø ñaûng Coäng Saûn ñaõ taêng löông cho caùc ñaïi bieåu quoác hoäi, nhöng soá lôïi töùc cuûa caùc daân bieåu raát thaáp, so vôùi caùc chöùc vuï khaùc trong guoàng maùy chính quyeàn. Vaø oâng lo raèng vì theá Tieáp trang A4

BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Saùu, 30 Thaùng Möôøi Hai, caùc vieân chöùc chính phuû cho hay vieäc nhöõng chuyeân vieân thanh saùt baàu cöû quoác teá ñeán Iraq seõ giuùp phaù vôõ cuoäc khuûng hoaûng veà keát quaû cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi Iraq vaøo thaùng naøy vaø coù theå seõ khieán cho nhöõng laõnh tuï AÛ Raäp Sunni töø boû ñoøi hoûi phaûi toå chöùc baàu cöû laïi maø vaãn giöõ ñöôïc theå dieän. Caùc laõnh tuï Sunni vaø nhöõng chính trò gia theá tuïc, töøng toå chöùc nhöõng cuoäc bieåu tình toá caùo coù gian laän trong keát quaû baàu cöû ñeå giuùp duy trì söùc khoáng cheá chính trò

cuûa ngöôøi Shi’ite, ñaõ toû ra deø daët tröôùc tin phaùi boä thanh tra baàu cöû quoác teá ñeán vieáng Iraq. Trong choã rieâng tö, hoï nhìn nhaän raèng seõ khoâng theå naøo toå chöùc baàu cöû laïi, vaø hieän hoï cuõng ñang thöông thaûo vôùi nhöõng giôùi chöùc ngöôøi Shi’ite vaø ngöôøi Kurd trong chính phuû ñeå mong tìm moät theá ñöùng trong moät chính phuû lieân hieäp roäng raõi. Nhìn nhaän raèng nhöõng quan saùt vaø kieåm soaùt vieân baàu cöû seõ chaúng laøm ñöôïc gì nhieàu vaøo luùc naøy ñeå coù theå thay ñoåi ñaùng keå keát quaû cuûa Tieáp trang A6

Ñoïc Trong Soá Naøy - (A7) Vieät Nam: Toøa aùn Saigon xöû vuï ñöôøng daây ma tuùy xuyeân quoác gia, 8 aùn töû hình, 9 aùn chung thaân. - (A12) Du Lòch: Thaùnh ñòa La Vang. - (B1) Ñòa Phöông: Gaàn 300 thuyeàn nhaân töø Philippine tao ngoä laàn ñaàu tieân taïi Hoa Kyø. - (B8) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Hoaøng Oanh noùi chuyeän treân maïng Nguoi-Viet.com. - (C2) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. - (C13) Dieãn Ñaøn: Moät nöûa söï thaät Voõ Vaên Kieät - Baøi hoïc Ba Lan. Toång Thoáng Bush kyù Ñaïo Luaät Chuaån Chi Y Teá Giaùo Duïc Taïi trang traïi cuûa oâng ôû Crawford, Texas, Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush ñang haï buùt pheâ chuaån “Ñaïo Luaät Chuaån Chi Y Teá Giaùo Duïc 2006,” ngaøy 30 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: REUTERS/Shealah Craighead/The white House)


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Haø Só Phu vieát caâu ñoái teát Bính Tuaát vaø thaùch ñoái

Haø Só Phu

ÑAØ LAÏT 30-12 (TH).- Nhaø lyù luaän chính trò, nhaø vaên Haø Só Phu, töùc tieán só sinh hoïc Nguyeãn Xuaân Tuï, moät nhaân vaät tranh ñaáu vaän ñoäng daân chuû hoùa Vieät Nam noåi tieáng trong nöôùc vöøa göûi ra ngoaïi quoác moät soá caâu ñoái Teát nhaân dòp Teát Bính Tuaát saép tôùi vaø moät soá caâu thaùch ñoái. Nhöõng naêm tröôùc oâng cuõng ñeàu laøm moät soá caâu ñoái nhö theá vaø oâng cuõng ñeàu ñöôïc “môøi” tôùi Sôû Coâng An thaønh phoá Ñaø Laït ñeå giaûi thích yù nghóa haøm nguï, bò tình nghi coù yù xoû xieân cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam, trong caùc chöõ nghóa vaên chöông ñaëc

bieät cuûa ngaøy Teát. Haø Só Phu naêm nay 65 tuoåi, cö nguï taïi 4E ñöôøng Buøi Thò Xuaân, Ñaø Laït. Nguyeân phoù vieän tröôûng Vieän Khoa Hoïc Vieät Nam ôû Ñaø Laït. Chæ vì oâng töø choái gia nhaäp ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam maø oâng bò ñaåy nghæ höu non. Naêm 1988 oâng noåi tieáng khaép nôi vôùi taäp tieåu luaän “Daét tay nhau ñi döôùi söï chæ ñöôøng cuûa trí tueä” phoå bieán chui trong soá baèng höõu trong nöôùc vaø treân baùo chí tieáng Vieät ôû ngoaïi quoác. Baø vieát vaïch ra söï sai laàm cuûa chuû nghóa Coäng Saûn maø caû quan thaày cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laø Nga Soâ vaø khoái Coäng Saûn Ñoâng AÂu bieát laø laàm ñöôøng ñaõ quay trôû laïi. Baøi vieát naøy gaây chaán ñoäng trong ñaùm laõnh tuï ñaûng neân trong suoát hai naêm sau ñoù Boä Chính Trò ñaõ vaän duïng moät soá tay vieát ñeå vieát hôn 30 baøi ñaû kích quan ñieåm cuûa Haø Só Phu. Nhöõng baøi tieåu luaän noåi tieáng tieáp theo cuûa oâng nhö “Hoài nieäm cuûa moät coâng daân” (1993) vaø “Chia tay yù thöùc heä” (1995) khieán oâng caøng ngaøy caøng trôû neân caùi gai trong maét Ñaûng.

Thaùng Naêm naêm ñoù, oâng bò baét coùc khi ñang ñi xe ñaïp ôû Haø Noäi vaø ngaøy 22 Thaùng Taùm naêm 1996 thì bò keát aùn tuø 1 naêm vôùi toäi danh “aên caép bí maät nhaø nöôùc” lieân quan ñeán moät böùc thö cuûa Voõ Vaên Kieät, thuû töôùng Coäng Saûn Vieät Nam luùc ñoù. Töø ñoù, oâng coøn bò quaûn cheá vaø doïa boû tuø moät soá laàn nöõa keå caû caùo buoäc “phaûn quoác” vaø môùi ñöôïc giaûi cheá hoài gaàn ñaây. Döôùi ñaây laø caùc caâu ñoái vaø thaùch ñoái Bính Tuaát cuûa oâng Haø Só Phu: Caâu ñoái Teát con Choù! CAÂU 1: (Gaø ñi, Choù ñeán) - Gaëp cuùm gia caàm, GAØ bieät xöù! - Ñeán thôøi luïc suùc, CHOÙ leân ngoâi! CAÂU 2: (Möøng moät traïi nuoâi CHOÙ thòt) - Baûy moùn caày tô, maáy chuù veän vaèn ñang khôûi “saéc”! - Moät baày choù ñeû, ba quaân í oaúng saép leân “höông”! (*) CAÂU 3: (Vònh con Choù): - Trung thaønh ra pheát, maø aên baån! - Noâ leä thoø ñuoâi, chaúng bieát dô? Môøi ñoái! (NAÊM CON CHOÙ, TAÄP ÑAÙNH VAÀN) (**)

KHUYEÂN HOÛI CAÂU 1: Naêm Khuyeån, vöøa khuyeân vöøa hoûi! CHO SAÉC CAÂU 2: Hoa Ñaøo “cho saéc” möøng naêm Choù! CAÂU 3: (Daùn coång nhaø Lyù luaän maùc-xít) Vaãn ngheà Giai caáp ñaáu tranh, leâ maùc laïi maøi... cho saéc nhæ? CAÂU 4: (Vònh caây ñaøo Ñaø laït) Ñaøo cuûa xöù Hoa, cho saéc ñeå möøng... naêm Choù ñaáy! (hoaëc: Anh meâ Ñaøo cuûa xöù Hoa, naêm Choù say Ñaøo, meâ maån vì Ñaøo cho saéc ñaáy!) (HSP- Ñaølaït nhöõng ngaøy ñoùn Teát Bính Tuaát 2006) Chuù thích: (*) Khôûi saéc: hieän maøu choù thui. Leân höông: boác muøi gieàng meû, maém toâm. (**) Caâu ñoái chieát töï chöõ Haùn ñaõ khoù, caâu ñoái “ñaùnh vaàn” tieáng Vieät cuõng laø chieát töï, nhöng coù leõ coøn khoù hôn, nhieàu khi phaûi phaù caùch môùi ñoái ñöôïc. Vaäy xin maïo muoäi laáy maáy caâu laøm ví duï: CAÂU 1: Naêm Khuyeån, vöøa khuyeân vöøa hoûi! - Ñaáu tranh, bieát traùnh vaøo ñaâu? CAÂU 2: Hoa Ñaøo “cho saéc” möøng naêm Choù! - Myõ Töûu “chôø ai” uoáng maáy Chai!

Ai Caäp: Caûnh saùt gieát ít nhaát 20 ngöôøi daân Sudan ôû Cairo CAIRO, Ai Caäp (TH) Caûnh saùt Ai Caäp hoâm thöù Saùu 30-12, ñaõ duøng voøi roàng taán coâng ngöôøi daân tò naïn chieán tranh goác Sudan vaø sau ñoù ñaùnh ñaäp hoï baèng duøi cui ñeå ñuoåi nhöõng ngöôøi naøy ra khoûi khu oå chuoät trong moät coâng vieân thaønh phoá. Nguoàn tin töø chính phuû Ai Caäp cho hay coù ít nhaát 20 ngöôøi thieät maïng. Haøng traêm ngöôøi daân Sudan ñaõ soáng taïi coâng vieân naøy töø thaùng 9 ñeå phaûn ñoái cô quan tò naïn Lieân Hieäp

Quoác vì ñaõ töø choái khoâng chöùng nhaän hoï laø daân tò naïn chieán tranh. Nhöõng ngöôøi naøy muoán ñöôïc ñöa ñi ñònh cö ôû moät quoác gia ñeä tam nhö Hoa Kyø, Anh thay vì phaûi trôû veà queâ quaùn sau khi coù moät thoûa öôùc hoøa bình ñöôïc kyù keát nhaèm chaám döùt cuoäc noäi chieán keùo daøi ñaõ 21 naêm nay. Taïi Geneva, Cao uûy tröôûng Cao UÛy Tò Naïn Lieân Hieäp Quoác Antonio Guterres ñaõ baøy toû söï söûng soát vaø ñau buoàn tröôùc tình traïng baïo

ñoäng vaø caùi cheát cuûa caùc naïn nhaân. OÂng Guterres noùi raèng khoâng gì coù theå bieän minh cho haønh vi baïo ñoäng cuõng nhö nhöõng maát maùt nhaân maïng. Trong cuoäc ñoái ñaàu hoâm thöù Saùu, nhöõng ngöôøi daân Sudan noùi treân ñaõ thaùo gôõ caùc taám leàu sô saøi cuûa hoï nhöng khoâng chòu leân xe buyùt ñeå ñöôïc chôû ñi nôi khaùc. Tröôùc luùc höøng ñoâng, haøng ngaøn caûnh saùt choáng bieåu tình ñaõ traøn vaøo traïi. Caûnh saùt duøng voøi roàng xòt

vaøo nhöõng ngöôøi bieåu tình vaø duøng duøi cui ñaùnh ñaäp nhöõng ngöôøi khoâng chòu rôøi khoûi nôi naøy. Caûnh saùt noùi coù 10 ngöôøi Sudan thieät maïng vaø 20 caûnh saùt bò thöông. Tuy nhieân caùc nguoàn tin khaùc noùi raèng coù ít nhaát 20 ngöôøi cheát. Boä Noäi Vuï Ai Caäp cho hay UNHCR ñaõ yeâu caàu ñöôïc baûo veä an ninh sau khi nhaän ñöôïc nhöõng lôøi ñe doïa laø seõ coù cuoäc taán coâng ñoát phaù vaên phoøng UNHCR.

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO

Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor.

Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant.

Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173.

Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI.

Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

1190 AM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 THÖÙ BAÛY 31 THAÙNG 12, 2005. 01 THAÙNG 12 AÂM LÒCH, AÁT DAÄU ****************** 02:00 PM - 4:00 PM

02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Vaên Hoïc Theá Giôùi 02:30 - Reborn life Style 03:00 - Chöông Trình Tröôøng Hoïc Tröôøng Ñôøi 03:30 - Chuùng Ta Ñi Mang Theo Queâ Höông 04:00 - Chaám Döùt Phaùt Thanh

GIÔØ MÔÛ CÖÛA

NHAÄT BAÙO NGÖÔØI VIEÄT Thöù Hai - Thöù Saùu:

8:00 AM - 7:00 PM

Thöù Baûy Chuû Nhaät:

10:00 AM - 3:00 PM

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Bieân giôùi Gaza ñoùng cöûa vì coù cuoäc phaûn ñoái cuûa caûnh saùt Palestine GAZA - Hoâm Thöù Saùu, 30 Thaùng Möôøi Hai, nhöõng caûnh saùt vieân Palestine taïi Gaza töùc giaän vì caùi cheát cuûa moät ñoàng nghieäp trong moät vuï xoâ xaùt vôùi moät boä laïc, ñaõ ñoùng cöûa vuøng bieân giôùi vôùi Ai Caäp, khieán nhöõng quan saùt vieân AÂu Chaâu traán ñoùng taïi ñaây phaûi taïm thôøi ruùt lui. Ñaây laø moät ñoøn nöõa giaùng vaøo khaû naêng duy trì traät töï coâng coäng cuûa nhöõng löïc löôïng an ninh Palestine. Nhöng nhöõng giôùi chöùc Palestrine ñaõ mau leï haønh ñoäng ñeå deïp boû vuï giaèng co naøy taïi haønh lang bieân giôùi Rafah maø vieäc môû cöûa nôi naøy hoài thaùng tröôùc vaãn ñöôïc coi nhö böôùc thöû nghieäm khaû naêng töï baûo veä an ninh cuûa ngöôøi Palestine ñeå tieán tôùi moät nöôùc Palestine ñoäc laäp vaø coù chuû quyeàn. Tình traïng baát an ñaõ gia taêng keå töø khi Israel ruùt heát quaân vaø daân töø Gaza veà hoài Thaùng Chín sau 38 naêm chieám ñoùng. Cuoäc tranh giaønh quyeàn löïc giöõa nhöõng löïc löôïng caûnh saùt, baêng ñaûng vaø phe phaùi Palestine kình choáng nhau cuõng ñaõ gia taêng cöôøng ñoä vì saép coù cuoäc baàu cöû quoác hoäi vaøo thaùng tôùi. Trong khi haønh lang bieân giôùi naøy ñang môû cöûa, moät em beù baùn haøng rong 14 tuoåi ñaõ bò thieät maïng giöõa hai laèn ñaïn baén nhau phía ngoaøi moät traïm caûnh saùt ôû Rafah, moät beân laø moät boä toäc ñòa phöông vaø beân kia laø caûnh saùt Palestine,

nguoàn tin nhöõng nhaân vieân y teá cho hay nhö vaäy. Caùc nhaân chöùng taïi haønh lang bieân giôùi noùi raèng nhöõng caûnh saùt vieân, ñöôïc söï yeåm trôï cuûa nhöõng tay suùng thuoäc ñaûng Fatah cuûa Chuû Tòch Mahmoud Abbas, ñaõ ngaên caám xe coä khoâng ñöôïc chaïy vaøo haønh lang vaø toáng xuaát nhöõng khaùch boä haønh coá len loûi vaøo khu vöïc ñoù. Chæ sau vaøi tieáng ñoàng hoà, theå theo lôøi yeâu caàu cuûa nhaø caàm quyeàn Palestine, nhoùm caûnh saùt phaûn ñoái ñaõ giaûi taùn, vaø daân chuùng tieáp tuïc ñöôïc pheùp söû duïng haønh lang bieân giôùi ñeå ra vaøo Daûi Gaza. Cuoäc ñoái ñaàu ñaõ khieán nhöõng quan saùt vieân Lieân Hieäp AÂu Chaâu, hieän truù ñoùng taïi Rafah nhaèm giuùp Israel bôùt lo sôï quaân chieán ñaáu ngoaïi quoác xaâm nhaäp ngöôøi vaø voõ khí vaøo Gaza, phaûi ruùt lui qua Israel vaø tuyeân boá ñoùng cöûa bieân giôùi. Nhöng sau khi tình traïng yeân tónh ñöôïc taùi laäp, moät phaùt ngoân vieân cho hay nhöõng quan saùt vieân Lieân Hieäp Quoác ñaõ quay veà, vaø haønh lang qua laïi naøy ñaõ môû cöûa vaøo luùc 3 giôø 15 phuùt chieàu, giôø ñòa phöông, töùc 13 giôø 15, Giôø Quoác Teá GMT. “Chuùng toâi trôû laïi haønh lang bieân giôùi sau khi ñaùnh giaù thaáy raèng tình hình nôi ñaây ñaõ ñöôïc oån ñònh,” phaùt ngoân vieân Julio de la Guardia noùi theá. (V.P.)

Iran vaãn muoán tinh cheá uranium trong nöôùc

TEHRAN, Iran (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu 30 Thaùng Möôøi Hai, moät vieân chöùc cao caáp cuûa Iran noùi vieäc Iran ñoàng yù thaûo luaän veà keá hoaïch cuûa Nga ñeå tinh cheá uranium taïi Nga khoâng coù nghóa Tehran ñaõ töø boû yù ñònh tinh cheá uranium ngay treân laõnh thoå cuûa mình. Nhöõng nhaän ñònh cuûa oâng Javad Vaeedi, phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng An Ninh Quoác Gia Toái Cao, hình nhö ñaõ daäp taét nhöõng hy voïng mong manh raèng ñeà nghò cuûa Nga coù theå giaûi quyeát cuoäc ñoái ñaàu veà haït nhaân vôùi Taây Phöông. Ñeà nghò cuûa Nga, ñöôïc Washington vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu uûng hoä, lieân quan ñeán vieäc thieát laäp moät coâng ty lieân doanh Iran-Nga ñeå tinh cheá uranium taïi Nga. Keá hoaïch ñaõ ñöôïc Moscow ñöa ra ñeå coá traán an quoác teá veà vieäc Iran coù theå saûn xuaát chaát uranium ñöôïc tinh cheá vôùi phaåm chaát cao ñeå cheá taïo nhöõng vuõ khí nguyeân töû. Iran noùi hoï chæ muoán tinh cheá uranium möùc ñoä thaáp, thích hôïp

cho vieäc söû duïng trong nhöõng loø phaûn öùng ñeå saûn xuaát ñieän haït nhaân. Nhöng oâng Vaeedi noùi Iran chæ ñoàng yù nghieân cöùu ñeà nghò lieân doanh cuûa Moscow treân söï giaû ñònh raèng keá hoaïch cuûa Iran nhaèm phaùt trieån moät tieán trình ñaày ñuû trong vieäc saûn xuaát nhieân lieäu haït nhaân khoâng bò aûnh höôûng, keå caû vieäc tinh cheá uranium trong nöôùc. OÂng noùi: “Iran seõ nghieâm chænh xem xeùt nhöõng ñeà nghò vaø yù kieán môùi nhaèm tìm ra moät giaûi phaùp hoøa bình cho vaán ñeà haït nhaân.” Caùc nhaø ngoaïi giao cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø nhöõng chuyeân vieân veà kieåm soaùt vuõ khí ghi nhaän raèng Tehran ñaõ thaän troïng khoâng baùc boû thaúng thöøng keá hoaïch cuûa Moscow. Hoï noùi laøm nhö vaäy coù theå khieán Moscow töø boû söï choáng ñoái tröôùc ñaây tröôùc nhöõng noã löïc cuûa AÂu Chaâu vaø Hoa Kyø ñoøi ñöa Iran ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñeå coù theå coù nhöõng bieän phaùp cheá taøi. (n.n.)

Haønh lang Rafah ôû bieân giôùi Gaza môû cöûa laïi

Moät cuï giaø Palestine ñöa theû thoâng haønh cho nhaân vieân an ninh taïi moät traïm kieåm soaùt ôû haønh lang Rafah ôû bieân giôùi Gaza-Ai Caäp khi haønh lang naøy môû cöûa laïi sau moät thôøi gian ngaén bò ñoùng, ngaøy 30 Thaùng Möôøi Hai. Caûnh saùt Palestine ñaõ ñoùng cöûa haønh lang qua laïi naøy sau traän ñaùnh nhau vôùi caùc thaønh vieân trong moät boä laïc ñòa phöông. (Hình: REUTERS/Mohammed Salem)

AÂu Chaâu teâ lieät vì traän baõo tuyeát thöù nhì trong tuaàn Nhieàu tai naïn giao thoâng ôû caùc nöôùc khaùc nhau, laøm gaàn traêm ngöôøi cheát PARIS, Phaùp - Traän baõo tuyeát thöù nhì trong tuaàn leã naøy taïi AÂu Chaâu, hoâm 30-12, ñaõ haàu nhö laøm teâ lieät luïc ñòa naøy, vôùi caùc ñoaøn xe keït noái ñuoâi nhau treân caùc xa loä, caùc xe buyùt phaûi chaïy chaäm laïi, caùc chuyeán xe löûa, xe ñieän, phaûi hoaõn dôøi laïi. Coù haøng chuïc ngöôøi ñaõ thieät maïng trong caùc chieác xe hôi bò doàn cuïc laïi nhö treân, trong khi trong tuaàn leã baêng giaù naøy, ñaõ khieán cho vaøi chuïc ngöôøi cheát vì côn laïnh aùc lieät. Taïi Ba Lan, caûnh saùt cho bieát trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây ñaõ coù 23 ngöôøi cheát vì laïnh giaù, vôùi naïn nhaân cuoái cuøng ñöôïc tìm thaáy hoâm 30-12 naøy, naâng toång soá ngöôøi cheát vì muøa laïnh naøy, leân ñeán con soá 87 ngöôøi tính töø cuoái thaùng 10 ñeán nay. Nhieàu ngöôøi cheát trong soá naøy, laø caùc ngöôøi voâ gia cö vaø ñaõ cheát sau khi uoáng quaù nhieàu röôïu, nghó raèng giuùp haâm noùng ngöôøi. Taïi Phaùp, cuõng coù ít nhaát 2

ngöôøi cheát vì laïnh, moät phuï nöõ 52 tuoåi, soáng nhôø trôï caáp, ñaõ cheát ôû thaønh phoá Le Mans, coøn ngöôøi thöù nhì laø moät ngöôøi ñaøn oâng voâ gia cö ôû Lyon. Tuyeát tieáp tuïc rôi taïi Phaùp, trong khi Sôû Khí Töôïng quoác gia ñöa ra caùc lôøi baùo ñoäng veà thôøi tieát tieáp tuïc xaáu trong ngaøy ñaàu naêm môùi taïi 70 trong soá 80 quaän haït cuûa nöôùc Phaùp, vaø moät soá xa loä phaûi ñoùng cöûa, vì tuyeát tieáp tuïc rôi, vôùi haøn thöû bieåu ôû döôùi 26 ñoä C (döôùi 15 ñoä F), nhaát laø ôû thaønh phoá Mouthe, phía Ñoâng nöôùc Phaùp, thöôøng bò coi laø vuøng laïnh nhaát nöôùc Phaùp. Tuyeát vaø söông muø cuõng haàu nhö phuû kín nöôùc YÙ, vaø thaønh phoá Florence phaûi tieáp nhaän soá tuyeát kyû luïc laø 25 cm (gaàn 10 inches), cuõng laø löôïng tuyeát cao nhaát töø 2 thaäp nieân qua taïi thaønh phoá du lòch naøy. Coù ít nhaát moät thanh nieân voâ gia cö ñaõ thieät maïng vì côn giaù laïnh naøy, taïi nhaø ga chính cuûa thuû ñoâ Rome. Coù ñeán 40 chieác xe hôi ñaõ ñuïng doàn cuïc vôùi nhau treân con ñöôøng

trôn tröôït vì nöôùc ñaù cuûa xa loä baän roän nhaát cuûa Hungary, laøm moät beù trai 8 tuoåi thieät maïng vaø laøm 11 ngöôøi khaùc bò thöông. Ngoaøi ra coøn coù caùc vuï ñuïng doàn cuïc leû teû hôn, vôùi 5, 7 chieác xe hôi moät luùc, tuy nhieân tính chung ra cuõng coù ñeán hôn 60 chieác xe hôi ñuïng doàn cuïc vôùi nhau. Caûnh saùt cho bieát vì caùc tai naïn naøy, khieán ñaõ phaûi ñoùng luoân lieân xa loä M1 noái lieàn thuû ñoâ Budapest, Hungary, vôùi Vienna, AÙo. Haõng thoâng taán TASR, cuûa Slovakia cho bieát treân moät xa loä troïng yeáu cuûa nöôùc naøy, hoâm 30-12, cuõng ñaõ coù moät cuoäc ñuïng xe doàn cuïc, vì thôøi tieát quaù xaáu, lieân quan ñeán ít nhaát 40 chieác xe hôi khaùc nhau, laøm moät ngöôøi thieät maïng vaø 22 ngöôøi bò thöông. Thôøi tieát xaáu, do baõo tuyeát vaø söông muø cuõng ñöôïc ghi nhaän taïi caùc nöôùc khaùc nhö Hoøa Lan, Ñöùc, Ba Lan, Coäng Hoøa Tieäp, Thuïy Só, Anh... gaây neân nhieàu tai naïn giao thoâng vaø nhieàu ngöôøi thieät maïng... (L.T.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

Laøm sao thu huùt nhaân taøi vaøo quoác hoäi? Tieáp trang A1

maø quoác hoäi khoâng coù ngöôøi gioûi: “Theo quy luaät töï nhieân, nhöõng vieäc coù thu nhaäp cao hôn thì thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi gioûi hôn.” OÂng Kieät ñaõ phaân bieät “thu nhaäp” vôùi “löông” vaø bieát laø thu nhaäp thöôøng cao hôn löông, hôn raát nhieàu laàn. Phaûi noùi laø oâng Voõ Vaên Kieät suy nghó raát thöïc teá. Muoán quoác hoäi ñoùng vai troø khaù hôn thì phaûi thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi gioûi hôn. Muoán vaäy, phaûi taêng soá thu nhaäp cho caùc ñaïi bieåu. Nhöng taêng baèng caùch naøo? Taêng löông, khoâng ñuû; phaûi taêng thu nhaäp. Ñeà nghò raát thöïc teá nhöng khoù thöïc haønh. Vì taïi sao laïi coù caûnh caùc quan chöùc thu nhaäp thì cao trong khi löông vaãn thaáp? Ngoaøi nhöõng thöù boång loäc phuï vaøo cho ñoàng löông, chaéc chæ coøn ñöôøng tham nhuõng, buoân baùn quyeàn haønh theá, thì thu nhaäp môùi cao ñöôïc! Khoâng leõ oâng Voõ Vaên Kieät muoán ñeà nghò cheá ñoä haõy taïo theâm cô hoäi cho caùc ñaïi bieåu quoác hoäi tham nhuõng? Laøm caùch naøo taïo cô hoäi? Phaûi taêng theâm quyeàn cho hoï, vì chæ nhöõng ngöôøi coù quyeàn môùi coù thöù ñeå ñem baùn laáy tieàn, taêng thu nhaäp! Nhöng treân nguyeân taéc, theo hieán phaùp thì quoác hoäi laø cô quan quyeàn löïc cao nhaát nöôùc, taïi sao hoï khoâng ñem baùn ñöôïc ñoàng naøo caû? Khoâng coù gì ñeå baùn! Ñieàu ñoù chöùng toû raèng caùi quyeàn haønh toái cao cuûa quoác hoäi chæ laø baùnh veõ. OÂng Voõ Vaên Kieät toû ra thöïc teá thì chuùng ta coù theå noùi raát thöïc teá: Caùi quyeàn haïn cuûa quoác hoäi chæ laø baùnh veõ thoâi! Chuùng toâi ñoàng yù vôùi oâng Voõ Vaên Kieät veà yù kieán thöïc teá naøy: Quoác hoäi cuûa cheá ñoä hieän nay, cuõng nhö trong caùc nöôùc coäng saûn khaùc, khoâng phaûi laø choã quy tuï nhöõng nhaân taøi, vì thu nhaäp thaáp quaù. Nghóa laø caùc anh coá phaán ñaáu vaøo ñaûng roài maø khoâng caùch naøo leo leân ñöôïc caùc chöùc vuï coù quyeàn haønh ñeå baùn, cho neân len chaân vaøo quoác hoäi ñeå laáy chuùt phaåm haøm. Gioáng nhö ngaøy xöa caùc oâng AÁm (AÁm sinh, con quan), oâng Haøn (haøm Haøn Laâm) ñöôïc vua ban caùi teân goïi cho vui, khoâng sinh ra ñoàng caéc naøo caû. Trong cheá ñoä hieän nay taïi sao nhöõng quan chöùc trong guoàng maùy haønh chaùnh, nhöõng giaùo sö ñaïi hoïc, caùc tu só, cuõng vaøo ngoài trong quoác hoäi? Bôøi vì caùi chöùc ñaïi bieåu quoác hoäi laø moät thöù phaåm haøm, khoâng sinh ñoàng naøo nhöng cuõng theâm coù caùi teân goïi môùi! Chöù thöïc teá thì ngöôøi ta vaøo ñoù khoâng phaûi vì thu nhaäp. OÂng Kieät ñaët vaán ñeà sai, thì laøm sao giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà nhaân taøi trong quoác hoäi? Vaäy trong moät cheá ñoä daân chuû, caùi gì laø ñoäng cô khieán nhieàu ngöôøi tham gia chính trò vaø öùng cöû vaøo quoác hoäi? Xin thöa oâng Voõ Vaên Kieät roõ, laø ñoäng cô chính thöôøng khoâng phaûi vì thu nhaäp. Möôi naêm tröôùc ôû California coù oâng Huffington töï boû hôn 2 trieäu myõ kim tieàn nhaø ra tranh cöû Haï vieän Myõ, roài thaát baïi tröôùc moät ñoái thuû ngheøo tieàn hôn. Trong nhöõng gia ñình trieäu trieäu phuù Rockefeller, gia ñình Kennedy ñôøi naøo cuõng coù maáy ngöôøi ra tranh cöû ñaïi bieåu quoác hoäi Myõ. OÂng Jon Cornize voán laø moät nhaø mua baùn chöùng khoaùn kieám moãi naêm haøng traêm trieäu ñoâ la, boãng nhieân boû ngheà, ñi laøm chính trò, öùng cöû vaøo Thöôïng vieän

Texas, Oklahoma Caám ñoát phaùo ngaøy ñaàu naêm Tieáp trang A1

ngaøy naêm môùi, khieán caùc vuï chaùy coù theå boäc phaùt trôû laïi. Oklahoma vaø phaàn lôùn Texas hieän nay vaãn coøn coù leänh caám ñoát löûa taïi caùc khu röøng, caùnh ñoàng, nhaát laø ñoát

phaùo trong nhöõng ngaøy ñaàu naêm môùi. Thoáng ñoác Rick Perry cuûa Texas, ñaõ keâu goïi caùc county haõy tieáp tuïc caám ñoát phaùo möøng trong caùc ngaøy ñaàu naêm môùi, sau khi caûnh caùo raèng “tieåu bang Texas vaãn coøn laø moät caùi thuøng moài löûa deã boác chaùy.” Thoáng ñoác Perry tuyeân boá sau khi ñi thaêm vuøng Cross

Myõ, vaø naêm nay laïi boû tieàn tuùi ra öùng cöû chöùc thoáng ñoác New Jersey. Laøm chính trò laø thieät thoøi tieàn baïc vì thu nhaäp (löông+phuï caáp) chæ tính baèng traêm ngaøn thoâi. Nhöng taïi sao coù nhöõng ngöôøi ñi laøm ñaïi bieåu quoác hoäi duø thu nhaäp giaûm ñi? Xin loãi, toâi khoâng noùi vì ngöôøi ta yeâu nöôùc, thöông daân, noùi ra khoù tin laém. Ñoäng cô quan troïng hôn caû tieàn baïc, laø quyeàn. Coù nhöõng ngöôøi töø taám beù ñaõ chæ thích coù quyeàn, thích ñieàu khieån ngöôøi khaùc, hay buoäc caùc baïn beø cuøng lôùp phaûi theo yù kieán mình. Nhieàu ngöôøi coù nhöõng yù kieán thieát tha muoán thöïc hieän qua guoàng maùy chính trò, nhöng neáu khoâng coù maùu ham quyeàn löïc thì cuõng chaúng maáy ai ñi tranh chöùc ñaïi bieåu quoác hoäi. OÂng Karl Rove, coá vaán cuûa Toång Thoáng George W. Bush cuõng thích laøm chính trò ñaáy chöù. OÂng Kissinger khi coù quyeàn trong tay troâng thaáy ngay laø oâng raát haøo höùng ñem söû duïng ñeå thöïc hieän caùc chính saùch ngoaïi giao cuûa mình. Nhöng hoï khoâng ra öùng cöû bao giôø, chæ tìm coi coù oâng toång thoáng naøo duøng thì phuïc vuï. Vì nhu caàu quyeàn löïc cuûa hoï khoâng ñuû maïnh ñeå chòu hy sinh ñi laøm coâng vieäc xin phieáu caùc cöû tri raát cöïc nhoïc! Lieäu nhöõng thí duï treân phaûi chaêng chæ ñuùng vôùi caùc nhaø trieäu phuù ôû nöôùc Myõ? Toâi keå chuyeän ôû Myõ vì ñoïc baùo ôû ñaây, nhôù maáy thí duï ñoù ngay; chöù ôû caùc nöôùc daân chuû töï do khaùc cuõng khoâng khaùc. Nhìn vaøo caùc quoác gia AÂu chaâu, Canada, AÁn Ñoä cuõng vaäy thoâi. Ngaøy xöa trong cheá ñoä Vieät Nam Coäng Hoøa coù nhöõng ñaïi bieåu quoác hoäi nhö Phan Khaéc Söûu (töø thôøi Ñeä Nhaát Coäng Hoøa), nhö Traàn Vaên Vaên, Traàn Ñieàn, Phan Thieäp, Nguyeãn Höõu Chung, Leâ Ñình Duyeân, Traàn Vaên Tuyeân, vaân vaân, chuùng toâi khoâng nhôù heát. Hoï ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù taøi, tö caùch xöùng ñaùng goïi laø ñaïi tröôïng phu. Maø chaéc chaén hoï öùng cöû vaøo quoác hoäi khoâng phaûi vì muoán coù thu nhaäp cao! Hoï ñaõ laøm göông cho lôùp tuoåi thanh nieân mieàn Nam thôøi ñoù, ñeán baây giôø chuùng toâi vaãn coøn nhôù vaø bieát ôn! Hieän nay chæ coøn moät trong nhöõng vò keå treân coøn soáng. OÂng Traàn Vaên Vaên ñaõ bò coäng saûn aùm saùt, oâng Traàn Ñieàn bò choân soáng trong vuï thaûm saùt Teát Maäu thaân ôû Hueá, oâng Traàn Vaên Tuyeân ñaõ bò ñaày aûi ñeán cheát trong nhaø tuø lao caûi. Chuùng toâi coøn nhôù ñeán nhöõng nghò só, daân bieåu treân vì hoï ñaõ söû duïng quyeàn giaùm saùt, pheâ bình chính quyeàn Vieät Nam Coäng Hoøa moät caùch xöùng ñaùng, nhö baûn hieán phaùp cho hoï quyeàn laøm vieäc ñoù. Toâi tin raèng ôû nöôùc ta baây giôø cuõng coù haøng vaïn ngöôøi coù tö caùch vaø tinh thaàn phuïc vuï theo goùt caùc vò huynh tröôûng treân. Hoï seõ saün saøng öùng cöû vaøo quoác hoäi neáu coù “ñoäng cô thích hôïp.” Phaûi coù quyeàn pheâ bình, giaùm saùt nhaø nöôùc moät caùch töï do thì môùi thu huùt ñöôïc nhaân taøi vaøo quoác hoäi! Vaäy muoán cho quoác hoäi thu huùt nhaân taøi, vaø neáu muoán nhöõng nhaân taøi ñoù chæ laøm coâng vieäc phuïc vuï nhaân daân trong quoác hoäi (chuyeân nghieäp) chöù khoâng lo laøm quan chöùc laáy thu nhaäp cao, thì phaûi xaùc ñònh roõ quyeàn löïc cuûa quoác hoäi, laøm theo ñuùng nhöõng ñieàu ghi trong hieán phaùp ñi ñaõ. Khi ñoù oâng Voõ Vaên Kieät khoâng phaûi lo vieäc taêng thu nhaäp cho caùc ñaïi bieåu, maø cuõng khoâng lo phaûi chuyeân Plains, thaønh phoá chòu nhieàu thieät haïi nhaát trong caùc vuï chaùy vöøa qua, nhö sau: “Chuùng ta ñang ôû trong caùc ñieàu kieän deã bò boác chaùy nhaát.” Tuy caû Oklahoma vaø Texas, ñeàu ghi nhaän vieäc traán aùp thaønh coâng caùc vuï chaùy ñoàng hieän nay, nhöng Sôû khí töôïng quoác gia tieân ñoaùn laø vaøo ngaøy thöù Baûy 31-12 vaø caùc ngaøy ñaàu naêm môùi seõ tieáp tuïc bò khoâ

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

BAÙC SÓ PHAN

THUÙY CUNG Assistant Vice President

QUOÁC QUANG, M.D.

CHUYEÂ N KHOA TRÒ BEÄ N H TIEÂ U HOÙ A VAØ GAN 12665 Garden Grove Blvd., Suite 304 (laàu 3), Garden Grove, CA 92843

(714) 537-5302 ThöùGIÔØHaiLAØ-MThöùVIEÄSaùC:u:

FAIRVIEW

* Diplomate, American Subspecialty Board of Gastroenterology. 9 AM - 6 PM * Diplomate, American Board of Internal Medicine. Thöù Tö: 9 AM - 1 PM * Hoäi vieân American College of Physicians vaø Orange County NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM Medical Association. G.G. * Thöôøng Truù Noäi Khoa (Internal Medicine) taïi University of Hospital Suite 304-607 California, San Francisco (UCSF). GARDEN GROVE * Toát nghieäp Chuyeân Khoa Beänh Tieâu Hoùa vaø Gan WESTMINSTER (Gastroenterology) taïi University of California, Los Angeles BOLSA (UCLA). HARBOR

CHUYEÂN ÑIEÀU TRÒ * THÖÏC QUAÛN: Khoù nuoát, Ngheõn thöùc aên, ÖÏa chua. * BAO TÖÛ: Ñaày hôi, Loeùt bao töû, Chaûy maùu bao töû, AÊn khoâng tieâu, OÙi möûa. * RUOÄT: Ñau buïng, Taùo boùn, Tieâu chaûy, Ñi caàu ra maùu, Ung thö vaø Böôùu ruoät. * TRÓ: Ñau nhöùc haäu moân, Chaûy maùu haäu moân. * GAN: Vaøng da, Saïn tuùi maät vaø oáng daãn maät, Söng gan, Chai gan * LAÙ LAÙCH: Ñau buïng caáp tính.

EUCLID

.3”

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 nghieäp hoùa caùi chöùc ñaïi bieåu quoác hoäi, bieán noù thaønh moät thöù bieân cheá cao hôn! OÂng neâu ra caùc yù kieán ñoù thì xin coâng nhaän oâng cuõng coù thieän chí. Nhöng ñaèng sau caùi thieän chí ñoù laø moät quan nieäm sai laàm naëng neà vaø cô baûn. Khi nghe caû hai yù kieán ñoù, chuùng ta nhìn thaáy moät vaán ñeà cô baûn maø chaéc oâng Voõ Vaên Kieät khoâng ñeå yù. Vì oâng chæ baøn ñeán maët noåi thoâi, oâng khoâng bieát coù phaàn chìm beân döôùi. Chìm beân döôùi, ñoù laø quan nieäm cuûa oâng (vaø cuûa caû ñaûng Coäng Saûn) vaãn quen coi caùc ñaïi bieåu quoác hoäi laø moät thöù coâng chöùc, gioáng nhö caùc vieân chöùc haønh chaùnh khaùc, taát caû ñeàu do ñaûng Coäng Saûn ñieàu khieån. Ñoái vôùi ñaûng Coäng Saûn, cho moät ngöôøi laøm daân bieåu hay laøm laõnh söï, laøm chuû tòch coâng ñoaøn, ñeàu laø nhöõng coâng taùc do ñaûng giao phoù nhö nhau. Ñaûng seõ phaân phoái, anh naøy laøm giaùm ñoác noâng nghieäp, anh kia laø thöù tröôûng quoác phoøng. Coøn chò noï khoâng coù phe caùnh gì caû, anh kia laïi chaúng bieát laøm gì, anh kia nöõa thì ñang theøm caùi chöùc môùi cho ñeïp, thoâi thì ñieàu phoái cho laøm ñaïi bieåu quoác hoäi heát! Trong cô caáu chính quyeàn hieän ôû Vieät Nam, caùc daân bieåu thöôøng chæ ñoùng ñuùng vai tuoàng maø ñaûng Coäng Saûn daønh cho hoï, laø laâu laâu môùi ñöôïc hoïp moät laàn ñeå noùi suoâng. Noùi gì thì noùi cuõng chaúng ñöa tôùi haønh ñoäng naøo caû. Khoâng coù nhaân vieân ñeå nghieân cöùu, ñieàu tra. Khoâng coù ngaân saùch. Khoâng coù chuyeân vieân phaùp luaät giuùp vieäc duø coâng vieäc chính cuûa quoác hoäi laø laøm luaät! Khoâng coù quyeàn haønh naøo, nhöng hoï vaãn chòu traùch nhieäm vôùi quoác daân, vì hoï laø ñaïi bieåu cuûa daân maø khoâng laøm gì ñöôïc caû. Naïn tham nhuõng? Quoác hoäi coù laøm gì ñöôïc hay khoâng? Naïn ma tuùy hoaønh haønh, quoác hoäi laøm gì ñöôïc? Bao nhieâu ngöôøi phaûi ñi bieåu tình tröôùc Ba Ñình, coù ngöôøi phaûi töï thieâu ñeå cho thaáy hoï tuyeät voïng. Caùc oâng baø ñaïi bieåu quoác hoäi ôû ñaâu? Nhöng quan nieäm cuûa caùc ñaûng Coäng Saûn töø xöa tôùi nay vaãn laø duøng quoác hoäi laøm caùi bình phong, trang trí coi cho coù veû “daân chuû” maø thoâi. Thôøi Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ nhieàu nhaø baùo chæ trích nhieàu ñaïi bieåu quoác hoäi mieàn Nam laø “coâng chöùc chính trò.” Baây giôø thì 100 phaàn traêm laø coâng chöùc chính trò. Nhöõng ngöôøi hieåu bieát veà theå cheá daân chuû ñích thaät, vaø coù lieâm sæ, seõ khoâng bao giôø ñi ñoùng nhöõng vai phöôøng tuoàng nhö vaäy. Cho neân khi Hoøa Thöôïng Nhaát Haïnh gaëp oâng Phan Vaên Khaûi ôû Haø Noäi, oâng ñaõ yeâu caàu ñaûng Coäng Saûn ñöøng baét caùc vò taêng ni tu haønh phaûi ñoùng vai ñaïi bieåu quoác hoäi hoaëc laø ban huaân chöông cho taêng ni nöõa! Ngöôøi coù taøi vaø coù tö caùch khoâng ai theøm ñoùng vai nhöõng con coïp khoâng raêng! Maø cöù phaûi ngoài gaät gaät maõi trong quoác hoäi thì coøn lo seõ maát caû tö caùch ñi! Hai ngaøy hoâm nay chuùng toâi ñaõ goùp yù kieán vôùi moät soá lôøi phaùt bieåu veà vai troø quoác hoäi trong moät cuoäc hoïp ôû Saøi Goøn ñaàu tuaàn naøy. Baøn veà vai troø cuûa quoác hoäi trong cheá ñoä daân chuû noùi chung laø moät ñeà taøi roäng lôùn hôn. Thí duï nhö caâu hoûi: Theá naøo laø ñaïi bieåu? Ñaïi bieåu laø ñaïi dieän veà caùi gì? Ñaïi dieän cho ai? Ñoù laø nhöõng vaán ñeà cô baûn caàn baøn tröôùc khi noùi chuyeän . . . thu nhaäp! Chuùng toâi seõ trình baøy nhöõng vaán ñeà cô baûn naøy trong moät baøi sau. NGOÂ NHAÂN DUÏNG

Caùc giôùi höõu traùch treân cho haïn, noùng, gioù, neân neáu ñoát löûa, ñoát phaùo, seõ coù theå gaây bieát laø, caùc giôùi chöùc phuï traùch veà ñôøi soáng hoang daõ coù theå seõ neân caùc vuï chaùy môùi. (L.T.) phaûi thieát laäp caùc maùy thu Maõ Lai AÙ hình taïi khu coâng vieân quoác gia Nhaø chöùc traùch truy Endau roäng 309 daëm vuoâng naøy thuoäc tieåu bang Johor, ñeå luøng ba ngöôøi röøng coù theå xaùc ñònh ñöôïc laø caùc Tieáp trang A1 ngöôøi röøng kia coù toàn taïi hay ngöôøi cho bieát ñaõ nhìn thaáy ba khoâng? con vaät coù daùng ngöôøi khoång loà Hashim, nöõ thö kyù cuûa giaùm ôû trong caùc vuøng röøng naøy. ñoác Coâng vieân, Hashim Yusof,

cho bieát hoâm 30-12 laø oâng naøy, ñaõ lieàu lónh vaøo röøng, ñeán taän ñòa ñieåm maø ba noâng daân nuoâi caù trong hoà, quaû quyeát ñaõ thaáy caùc ngöôøi röøng kia - goàm 2 ngöôøi lôùn vaø moät ñöùa nhoû - hoài thaùng roài. Ba noâng daân nuoâi caù trong hoà treân, hoâm ñoù ñaõ cuøng vaøo röøng khai quang moät vuøng ñaát ñeå sau ñoù ñaøo hoà nuoâi caù, sau Tieáp trang A6

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Nhaø chöùc traùch truy luøng ba ngöôøi röøng Tieáp trang A4

khi nhìn thaáy caùc ngöôøi röøng treân, ñaõ ñeán baùo ngay cho chuû caùc hoà nuoâi caù naøy, vaø oâng ta ñaõ ñeán chuïp ñöôïc caùc taám hình, veà caùc daáu chaân to lôùn khaùc thöôøng cuûa caùc ngöôøi röøng kia, ñeå laïi. Lim Teong Kheng, Chuû tòch Hoäi thieân nhieân Maõ Lai AÙ (MNS) coù truï sôû ôû Johor, nhìn nhaän caùc daáu chaân chuïp ñöôïc daøi vaøo khoaûng 17 inches (khoaûng 51 cm). Chuû tòch Lim cho bieát caùc nuùm loâng naâu boác leân moät muøi cuûa con ngöôøi cuõng ñaõ ñöôïc tìm thaáy gaàn nôi coù caùc daáu chaân, vaø moät caønh caây gaãy taïi ñòa ñieåm caùc ngöôøi röøng naøy xuaát hieän, cho thaáy laø caùc ngöôøi naøy phaûi cao ñeán 10 feet (khoaûng 3 meùt). Vieäc nhìn thaáy caùc ngöôøi röøng khoång loà naøy, ñaõ ñöôïc loan baùo taïi nhieàu nôi treân theá giôùi, tuy nhieân chöa bao giôø ñöôïc xaùc nhaän laø coù thaät caû. (L.T.)

Quaân ôû San Antonio, Texas. Toång Thoáng Bush ñaõ thuùc ñaåy maïnh meõ ñeå quoác hoäi taùi tuïc vónh vieãn tröôùc khi caùc ñieàu khoaûn heát haïn vaøo cuoái naêm, nhöng quoác hoäi ñaõ thoâng qua moät döï luaät gia haïn taïm thôøi ñeå coù theâm thôøi giôø cöùu xeùt aûnh höôûng ñoái vôùi nhöõng quyeàn töï do daân söï. Ñaïo Luaät AÙi Quoác (Patriot Act) ñaõ nôùi roäng thaåm quyeàn cuûa chính phuû lieân bang ñeå thöïc hieän nhöõng vuï luïc soaùt bí maät, thu thaäp caùc hoà sô tö nhaân, ñoùn chaën nhöõng cuù ñieän thoaïi, nhaèm saên luøng nhöõng keû bò tình nghi laø khuûng boá. Cuoäc tranh luaän veà vieäc lieäu vaøi ñieàu khoaûn coù xaâm phaïm quaù nhieàu vaøo caùc quyeàn töï do daân söï hay khoâng ñaõ trôû neân noùng boûng, sau khi coù söï tieát loä raèng Toång Thoáng Bush ñaõ cho pheùp Cô Quan An Ninh Quoác Gia nghe leùn nhöõng lieân laïc cuûa ngöôøi Myõ bò tình nghi coù lieân heä vôùi khuûng boá maø khoâng xin aùn leänh cuûa toøa. (n.n.)

Thuû töôùng CSVN ra TT Bush kyù gia haïn leänh maø “khoâng luaät choáng khuûng boá thaáy ai baùo caùo xöû lyù nhö theá naøo” Tieáp trang A1 OÂng Bush cuõng ñaõ kyù khoaûng moät chuïc ñaïo luaät khaùc. Toång Thoáng Bush ñang coù maët taïi trang traïi cuûa oâng ôû Texas ñeå traûi qua tuaàn leã giöõa Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi. OÂng döï tính trôû laïi Washington vaøo ngaøy Chuû Nhaät sau khi thaêm vieáng caùc thöông binh taïi Trung Taâm Y Khoa Brooke cuûa Luïc

Tieáp trang A1

nhöng moät soá ngöôøi khoâng ñöôïc nhö vaäy, coøn ñeå daân khoå vaø thaäm chí coøn laøm khoå daân. Vöøa roài Haûi Phoøng coù xaûy ra vuï vieäc khoâng toát ôû Ñoà Sôn nhöng ñaùng möøng laø nhöõng ñoàng chí ñaõ xöû lyù kyû luaät toát, coù taùc duïng kyû luaät vaø raên ñe. Nhöng vaãn coøn nhieàu nôi khaùc noùi nhieàu nhöng khoâng laøm ñöôïc.”

Khoâng thaáy tôø Tuoåi Treû neâu ra moät thoáng keâ naøo hay baûn phuùc trình chi tieát naøo veà tình traïng “treân baûo döôùi khoâng nghe” phoå bieán trong guoàng maùy coâng quyeàn taïi Vieät Nam, nhöng lôøi noùi cuûa oâng Khaûi cho ngöôøi ta hình dung ra quyeàn löïc cuûa moät oâng thuû töôùng, ngöôøi ñöùng ñaàu ngaønh haønh phaùp Coäng Saûn Vieät Nam, khoâng ñöôïc thuoäc caáp kính neå. “Nhieàu nôi khi nghe coù vuï vieäc (tham nhuõng, loäng haønh) toâi chæ ñaïo (baùo caùo, ñieàu tra ñeå coù bieän phaùp tröøng phaït) nhöng roài sau khoâng thaáy ai baùo caùo xöû lyù nhö theá naøo caû.” Khaûi noùi nhö theá trong cuoäc hoïp noùi treân. “Töø nay heã phaùt hieän (tham nhuõng, loäng haønh...) laø toâi cho laøm tôùi nôi tôùi choán. Ñaõ coù luaät roài, sai sai, vi phaïm thì cöù theo ñoù maø xöû lyù.” Ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005, Ban Noäi Chính Trung Öông cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam môû cuoäc hoäi thaûo veà “Keát quaû ñieàu tra tình hình tham nhuõng vaø choáng tham nhuõng” taïi Vieät Nam. Cô quan Phaùt Trieån Quoác Teá cuûa Thuïy Ñieån taøi trôï cho döï aùn khaûo cöùu veà tình hình tham nhuõng taïi 7 tænh thaønh vaø 3 boä ôû Haø Noäi. Moät soá chi tieát toång quaùt ñöôïc tieát loä treân baùo chí cho thaáy 47% caùn boä ñaûng vieân Coäng Saûn Vieät Nam traû lôøi thaêm doø nghieân cöùu noùi raèng coù aên hoái loä. Ngaøy 19 Thaùng Möôøi naêm 2005, baùo VietnamNet daãn lôøi Ñaëng Vaên Xöôùng, ñaïi bieåu Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam ñôn vò Long An noùi raèng: “Baùo chí neâu vuï vieäc tham nhuõng to nhö voi, nhöng bò phuø pheùp

thaønh chuoät nhaét roài cho qua.” Ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005, Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam thoâng qua Luaät Phoøng Choáng Tham Nhuõng nhöng laïi trao traùch nhieäm choáng tham nhuõng cho chính phuû vaø bò pheâ bình laø “trao nhieäm vuï baét cöôùp cho keû cöôùp”. Ngaøy 29 Thaùng Naêm naêm 2005 nhaân khoùa hoïp ñaàu naêm cuûa Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam, ñaïi bieåu Nguyeãn Ñình Loäc, nguyeân boä tröôûng tö phaùp, thuù nhaän raèng chæ coù theå baét tham nhuõng khi ñaùm tham nhuõng toá caùo laãn nhau. “Hieän nay chuùng ta chæ coù moät nguoàn ñeå phaùt hieän tieâu cöïc: baûn thaân nhöõng anh tieâu cöïc maâu thuaãn noäi boä ñaáu ñaù laãn nhau.” Baùo Tuoåi Treû Chuû Nhaät töôøng thuaät lôøi oâng Loäc noùi nhö theá. OÂng naøy noùi theâm: “Tham nhuõng cuûa chuùng ta baây giôø thaät söï laø quoác naïn.” Tröôùc ñoù chæ 4 ngaøy, Leâ Khaû Phieâu, nguyeân toång bí thö ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, noùi vôùi tôø Tuoåi Treû raèng “tham nhuõng khoâng phaûi chæ moät ngöôøi maø trôû thaønh ñöôøng daây töø döôùi leân treân, töø treân xuoáng döôùi”. Trong baøi töôøng thuaät cuûa tôø Tuoåi Treû veà cuoäc hoïp ôû Saøi Goøn cuûa Phan Vaên Khaûi vôùi nhöõng ñòa phöông ngaøy 29 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, oâng naøy noùi veà chuyeän choáng tham nhuõng laø “khoâng khoan nhöôïng, laøm thaúng thaén nhöng tænh taùo, khoâng ñeå oan sai.” Tuy nhieân, khoâng thaáy baùo Tuoåi Treû noùi gì ñeán chuyeän “xöû lyù” nhöõng keû tuy laø thuoäc caáp maø ngang nhieân baát chaáp leänh laït cuûa thuû töôùng. (N.T.)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Kieåm soaùt vieân baàu cöû ñeán Iraq Tieáp trang A1

cuoäc baàu cöû, Chuû Tòch UÛy Hoäi Tuyeån Cöû Hussein Hindai noùi vôùi haõng tin Reuters: “Ñaây chæ laø moät söï ñaùnh giaù.” “Söï kieän naøy coù duïng yù laøm haøi loøng moät soá phe phaùi chính trò ñaõ yeâu caàu moät phaùi boä quoác teá phaûi tôùi kieåm soaùt laïi keát quaû baàu cöû,” oâng noùi vaäy. Toaùn nhaân söï töø UÛy Hoäi Quoác Teá Yeåm Trôï Tuyeån Cöû Iraq (vieát taét trong tieáng Anh laø IMIE) goàm coù hai ñaïi bieåu cuûa Lieân Ñoaøn AÛ Raäp, moät chính trò gia Canada vaø moät nhaø khoa baûng AÂu Chaâu. Caùc giôùi chöùc baàu cöû taïi Baghdad noùi raèng phaùi boä naøy, ñöôïc vò ñaïi söù Myõ hoan ngheânh, laø moät hình thöùc cöùu vaõn theå dieän giuùp cho nhöõng keû thua cuoäc tuyeån cöû giaûm bôùt nhöõng ñoøi hoûi maø khoâng laøm cho nhöõng keû uûng hoä xa laùnh hoï. Nhöõng giôùi chöùc Myõ ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng ñaèng sau haäu tröôøng ñeå thaùo gôõ tình traïng caêng thaúng vaø ñeå ñaït tôùi söï ñoàng thuaän. Veà tình hình an ninh vaø chieán söï, nhöõng giôùi chöùc cho hay coù ít nhaát naêm ngöôøi ñaõ bò gieát vaø 23 ngöôøi khaùc bò thöông khi coù hai traùi ñaïn suùng coái baén vaøo moät con ñöôøng ñoâng ñuùc ngöôøi taïi trung taâm Baghdad vaøo hoâm Thöù Saùu. Ñaây laø vu baïo ñoäng môùi nhaát trong ñôït taán coâng boäc phaùt sau khi coù tình traïng yeân aéng nhaân cuoäc baàu cöû vaøo trung tuaàn thaùng naøy. Caûnh saùt cho hay moät traùi

ñaïn suùng coái ñaõ rôùt xuoáng moät tieäm caø pheâ, saùt haïi moät soá khaùch haøng khi hoï ñang chôi côø domino, trong khi ñoù moät traùi ñaïn khaùc thì phaù huûy moät chieác xe hôi ñaäu gaàn ñoù. Caùc giôùi chöùc Boä Noäi Vuï cho hay trong maáy ngaøy gaàn ñaây ñaõ coù saùu, baûy vuï noå taïi Baghdad. Hoài ñaàu tuaàn naøy, naêm ngöôøi goàm luoân caû ba caûnh saùt vieân ñaõ bò thieät maïng vaø 15 ngöôøi nöõa bò thöông khi boán chieác xe bom noái tieáp nhau noå tung khaép thuû ñoâ Bahgdad. (V.P.)

87 di daân Cuba vöôït bieân tôùi Florida Tieáp trang A1

“Hoï ñeàu maïnh khoûe, tuy hôi bò laïnh vaø maát nöôùc,” theo lôøi phaùt ngoân vieân cuûa caûnh saùt Miami Beach, baø Arley Flaherty. Theo chính saùch “chaân öôùt, chaân raùo” cuûa Hoa Kyø, nhöõng ngöôøi Cuba bò ngaên chaën ngoaøi bieån bình thöôøng bò gôûi traû veà Cuba, trong khi nhöõng ngöôøi ñaõ tìm caùch ñaët chaân leân ñaát lieàn ñöôïc pheùp ôû laïi. OÂng Steve McDonald, thuoäc ñoäi tuaàn tra bieân giôùi Hoa Kyø, noùi 801 ngöôøi Cuba ñaõ ñoå boä leân Florida keå töø ngaøy 01 Thaùng Möôøi. Tuaàn Duyeân Hoa Kyø ñaõ chaën baét 2,866 ngöôøi Cuba treân bieån trong naêm 2005, gaàn gaáp ñoâi con soá naêm ngoaùi vaø laø con soá cao nhaát keå töø naêm 1994, khi hôn 37,000 ngöôøi bò chaën baét trong moät vuï ra ñi lôùn lao töø hoøn ñaûo. (n.n.)

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU

* Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

(714) 241-8162

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

DAT


24

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

giôø qua

Khung caûnh trong moät nhaø haøng thòt choù ôû Haø Noäi. Hình: Khoâi Nguyeân/Ngöôøi Vieät

Haø Noäi

Tieäc Taát Nieân, thòt choù ñaét haøng HAØ NOÄI 30-12 - Dòp cuoái naêm, haàu nhö taát caû nhaø haøng ôû Haø Noäi ñeàu kín choã vì haàu heát caùc cô quan nhaø nöôùc ñeàu toå chöùc tieäc Taát nieân. Baùo ñieän töû Daân Trí cho hay thòt choù laø moùn aên raát bình daân, theá nhöng xuaát phaùt töø taâm lyù aên thòt choù “giaûi xui” vaøo dòp cuoái naêm neân taát caû caùc nhaø haøng thòt choù trong nhöõng ngaøy naøy ñeàu chaät cöùng. Baùo naøy töôøng thuaät: “Taïi nhaø haøng Quaùn Laù ôû khu vöïc ñöôøng Giaûi Phoùng, maëc duø muøa Ñoâng nhöng nhöõng ngöôøi giöõ xe maët ñoû gaêng, laám taám moà hoâi vì lo xeáp choã cho khaùch haøng. Taïi khu vöïc ñeâ Yeân Phuï, nôi noåi tieáng vôùi caùc nhaø haøng thòt choù maø laâu nay ngöôøi daân ñaõ quen teân nhö Hoà Kieång, Anh Tuù,... ñeàu kín choã. Chaúng phaûi rieâng caùc nhaø haøng thòt choù, caùc nhaø haøng khaùc cuõng ñoâng nöôøm nöôïp khaùch. Nhaân vieân nhaø haøng phaûi laøm vieäc taát baät hôn ngaøy thöôøng vôùi khoái löôïng coâng vieäc nhieàu ít nhaát laø gaáp röôõi. Löôïng ngöôøi ñi lieân hoan raát ñoâng, phaàn ñoâng laø caùc cô quan, ñoaøn theå... Tröa ngaøy 30 thaùng 12, nhieàu nhaø haøng ôû khu vöïc Thaùi Haø, Mai Haéc Ñeá, Haøng Baøi... quaù ñoâng thöïc khaùch. Hoï ñeán ñaây hæ haû lieân hoan chia chaùc tieàn thöôûng Teát Taây, coøn ngöôøi cuûa nhaø haøng thì chaïy ñoân ñaùo. Moät chuû haøng treân ñöôøng Haøng Baøi noùi: “Khaùch ñi töø 10 ngöôøi trôû leân thì chaéc chaén phaûi ñaët choã tröôùc chuùng toâi môùi coù theå saép xeáp.” Ngay caû nhöõng nhaø haøng bình daân cuõng taêng voït khaùch. Chieàu chieàu, doïc ñöôøng Phuøng Höng, caùc quaùn bia, haøng laåu doïc phoá ngaøy thöôøng ñaõ ñoâng khaùch, giôø coøn ñoâng hôn raát nhieàu. Vaãn theo baùo Daân Trí, töø nhieàu naêm nay, ngoài buø khuù moät böõa taát nieân vôùi baïn beø thaân höõu laø thoùi quen cuûa nhieàu ngöôøi. Chuùc tuïng nhau moät vaøi cheùn röôïu buoåi cuoái naêm, ngöôøi ta coù caûm giaùc moïi muoän phieàn luùc aáy nhö ñöôïc goät saïch. Taát caû cuøng höôùng ñeán moät naêm môùi...

Saøi Goøn

Mua treû em töø trong buïng meï ñeå baùn sang Trung Quoác SAØI GOØN 30-12 - Coâng an quaän 3 thaønh phoá Saøi Goøn, hoâm 26 vaø 27 thaùng 12 naêm 2005, ñaõ phaù moät ñöôøng daây buoân baùn treû em sô sinh goàm 6 nghi can treân ñòa phaän Saøi Goøn vaø caùc tænh mieàn Taây, Ñoâng Nam Boä. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng daãn nguoàn tin töø cô quan ñieàu tra cho hay, vaøo ngaøy 29 thaùng 12, 6 nghi can naøy khai raèng hoï mua baùn treû sô sinh ñeå baùn sang Trung Quoác vaø soá treû naøy ñaõ ñöôïc ñaët mua tröôùc töø khi ñöùa treû trong buïng meï. Ñöôøng daây naøy “noái maïng” khaép caùc tænh mieàn Taây vaø Ñoâng Nam Boä vôùi nhöõng keû chuyeân tìm nhöõng ñöùa treû coù hoaøn caûnh töông töï ñeå sau ñoù chuyeån ra phía Baéc cho boïn buoân ngöôøi baùn qua bieân giôùi theo ngaû Moùng Caùi, Quaûng Ninh. Nhoùm nghi can goàm: Nguyeãn Thò Saùng (sinh naêm 1965, ôû xoùm Môùi 1, xaõ Chí Bình, huyeän Chaâu Thaønh, Taây Ninh); Phaïm Thò Thoa (SN 1976, ôû Haûi Phoøng); Tröông Thò Thanh (SN 1947, ôû Moùng Caùi, Quaûng Ninh); Traàn Thò Hoàng Hoa (SN 1950, ôû Long Phuù, Soùc Traêng); Trieäu Vieät Haûi (SN 1965, khu phoá 4, phöôøng Bình Höng Hoøa, quaän Bình Taân, Saøi Goøn). Cuøng vôùi vieäc baét giam nhoùm nghi can, cô quan ñieàu tra coøn phaùt hieän 3 ñöùa treû coù ñoä tuoåi 3 tuaàn tuoåi ñeán 2 thaùng 7 ngaøy tuoåi ñang bò caát giaáu taïi nôi ñaày oâ nhieãm vaø trong tình traïng söùc khoûe gaàn suy kieät. Hai trong soá 6 nghi can laø Phaïm Thò Thoa vaø Nguyeãn Thò Saùng cho bieát chæ ñaët mua nhöõng treû sô sinh laø con trai. Nhöõng ñöùa beù naøy ñöôïc nuoâi baèng söõa boät khi môùi ñöa veà ñeå treû thích hôïp vôùi vieäc thieáu vaéng meï. Ñaây cuõng laø lyù do nhoùm nghi can chæ vaän chuyeån nhöõng treû sô sinh hôn 1 thaùng tuoåi ra phía Baéc. Ñöùa treû sô sinh hôn 1 thaùng tuoåi maø cô quan ñieàu tra giaûi cöùu ñöôïc trong tay Traàn Thò Hoàng Hoa, treân ngöôøi coù giaáy chöùng nhaän cuûa Beänh vieän Huøng Vöông, quaän 5, Saøi Goøn. Theo lôøi khai cuûa moät nghi can, Nguyeãn Thò Thu Trang baùn caø pheâ tröôùc Beänh vieän Töø Duõ laø moät coø coù tieáng ôû khu vöïc naøy. Chính Trang laø ngöôøi chuû löïc trong vieäc tìm kieám treû trai sô sinh cho ñöôøng daây buoân baùn naøy trong suoát thôøi gian qua. Vieäc buoân baùn treû sô sinh qua bieân giôùi ñaõ ñöôïc thöïc hieän töø hôn 2 naêm nay chöù khoâng phaûi chæ môùi thaùng 8 naêm 2005 nhö lôøi khai ban ñaàu cuûa caùc nghi can. Moãi thaùng, ñöôøng daây naøy baùn töø 2 ñeán 3 treû em. Nhö vaäy, ñöôøng daây buoân ngöôøi naøy ñaõ thöïc hieän vieäc baùn haøng chuïc treû em qua bieân giôùi. Vaãn theo baùo Ngöôøi Lao Ñoäng, nhöõng nghi can buoân baùn treû sô sinh khai raèng, moãi treû sô sinh ñöôïc mua 4 trieäu ñoàng (chöa tôùi 300 ñoâ la) vaø tröø taát caû tieàn chi phí aên uoáng ñi laïi sau khi baùn thu laõi ñöôïc khoaûng 2 trieäu ñoàng moãi em beù. (KN)

Haø Tónh

Nguyeân caùo ñuoåi ñaùnh, quan toøa boû chaïy HAØ TÓNH 30-12 - Trong moät phieân toøa sô thaåm hoâm 27 thaùng 12 taïi toøa aùn tænh Haø Tónh (caùch Haø Noäi chöøng 500 caây soá veà phía Nam), sau khi vò quan toøa vöøa döùt lôøi tuyeân aùn quaù nheï vôùi keû gaây haïi cho mình, nguyeân caùo cuûa vuï aùn laø anh Nguyeãn Vaên Nghóa (truù taïi huyeän Höông Kheâ) ñaõ khoùc, la heùt truùt boû quaàn daøi ñeå loä ñaàu goái coøn cuoän baêng choáng naïng tieán leân phía chuû toïa phieân toøa khieán cho caû “Hoäi ñoàng xeùt xöû” boû chaïy. Baùo Tieàn Phong hoâm 30 thaùng 12 keå laïi toaøn boä söï vieäc: Töø

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7 moät trung nieân maïnh khoûe, xoâng xaùo trong vieäc laøm aên, bò dính ñoøn cha con ngöôøi laùng gieàng, anh Nguyeãn Vaên Nghóa boãng choác taøn pheá, suoát gaàn hai naêm cuøng chieác naïng goã baùm sau löng vôï. Cuoäc haønh trình ñi tìm coâng lyù ôû huyeän mieàn nuùi Höông Kheâ gaëp nhieàu löïc caûn, ñích ñeán coù veû xa vôøi. Vuï aùn baét ñaàu vaøo chieàu 13 thaùng 2 naêm 2004, do baát ñoàng giöõa vieäc anh Nguyeãn Vaên Nghóa (sinh 1968) chaët nhöõng caønh caây töø vöôøn oâng Leâ Danh Saâm (sinh 1955) ôû xoùm 2, Phuù Phong, huyeän Höông Kheâ vöôn sang vöôøn mình, oâng Saâm ñaõ cuøng vôï laø Anh Nghóa vaø vôï choáng naïng baø Traàn Thò Thieän vaø keâu ñuoåi quan toøa. Hình: Baùo theâm hai con trai laø Leâ Danh Tieàn Phong Trung (sinh 1985) vaø Leâ Danh Khaùnh (sinh 1987) ñang caøy ruoäng ngoaøi ñoàng veà “giaûi quyeát” baèng baïo löïc. Khaùnh ñaõ duøng moät oáng saét daøi 80cm ñöôøng kính 6cm ñaùnh vaøo ñaàu goái laøm vôõ baùnh cheø chaân anh Nghóa. Sau ñoù, cha con oâng Saâm keùo anh Nghóa khoaûng 5 meùt töø ñöôøng laøng vaøo coång nhaø mình, duøng daây ñieän troùi tay anh Nghóa vaøo coång. OÂng Saâm coøn vu vaï laø anh Nghóa vaøo nhaø mình phaù phaùch ñoà ñaïc vaø ñaùnh ngöôøi... Anh Nguyeãn Vaên Nghóa bò ñaùnh mang thöông taät 21%. Anh Nguyeãn Vaên Nghóa khôûi kieän gia ñình oâng Leâ Danh Saâm phaïm moät luùc ba toäi: Vu khoáng, coá yù gaây thöông tích vaø baét giöõ ngöôøi traùi phaùp luaät. Caùc cô quan toá tuïng huyeän Höông Kheâ chæ khôûi toá moät mình Leâ Danh Khaùnh vôùi toäi danh coá yù gaây thöông tích coøn nhöõng ngöôøi khaùc thì cho qua. Ngaøy 24 thaùng 12 naêm 2004, toøa aùn huyeän Höông Kheâ ñaõ xöû phaït Khaùnh 15 thaùng tuø cho höôûng aùn treo vaø phaûi boài thöôøng 22 trieäu ñoàng cho anh Nghóa. Anh Nghóa cho raèng toøa Sô thaåm xöû nhö theá laø quaù nheï vaø caùc cô quan toá tuïng ôû huyeän Höông Kheâ coøn boû loït ngöôøi soùt toäi. Leâ Danh Khaùnh cuõng khaùng aùn cho raèng toøa xöû nhö theá laø quaù naëng. Ngaøy 14 thaùng 4 naêm 2005, toøa aùn tænh Haø Tónh môû phieân Phuùc thaåm xeùt xöû Leâ Danh Khaùnh vaø y aùn nhö toøa Sô thaåm. Baûn aùn coøn nhaän ñònh theâm: “Hoäi ñoàng xeùt xöû caáp Phuùc thaåm xeùt thaáy ñaõ coù ñuû caên cöù ñeå xaùc ñònh Leâ Danh Saâm, Leâ Danh Trung, Leâ Danh Khaùnh coù haønh vi baét troùi anh Nguyeãn Vaên Nghóa laø vi phaïm phaùp luaät vaø yeâu caàu Vieän Kieåm Saùt tænh Haø Tónh khôûi toá vuï aùn baét giöõ hoaëc giam ngöôøi traùi phaùp luaät.” Taïi phieân sô thaåm chieàu 27 thaùng 12 naêm 2005 ñöùng tröôùc vaønh moùng ngöïa laø hai cha con Leâ Danh Saâm vaø Leâ Danh Trung. Nhöõng ngöôøi coù maët taïi phieân toøa ñeàu chöùng kieán moät nghòch caûnh, vò Thaåm phaùn coù teân laø Nguyeãn Vaên Huøng, chuû toïa phieân toøa toû ra khaù nghieâm, luoân nhaéc nhôû nhöõng haønh vi raát nhoû cuûa nhöõng ngöôøi daân ñeán nghe xöû aùn, nhöng boû qua nhieàu haønh vi ngheânh ngang cuûa bò caùo maø khoâng heà nhaéc nhôû. Quaù trình thaåm vaán quaù sô saøi. Chuû toïa cho raèng cha con Tieáp trang A11

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

DAT

Caùc bò caùo bò tuyeân aùn töû hình. Hình: VietnamNet

Toøa aùn Saøi Goøn xöû vuï ñöôøng daây ma tuùy xuyeân quoác gia Taùm aùn töû hình, chín aùn chung thaân SAØI GOØN 30-12 - Toøa aùn thaønh phoá Saøi Goøn, sau 3 ngaøy xeùt xöû phieân sô thaåm ñöôøng daây buoân baùn ma tuùy xuyeân quoác gia do Traàn Xuaân Haø caàm ñaàu ñaõ tuyeân 8 aùn töû hình, 9 aùn chung thaân ñoái vôùi 17 treân toång soá 32 bò caùo. Ñaây laø ñöôøng daây buoân baùn ma tuùy lôùn thöù hai ôû Saøi Goøn bò khaùm phaù trong 2 naêm vöøa qua. Ngoaøi 32 bò caùo bò mang ra xöû, coøn 11 nghi can khaùc ñang troán leänh truy naõ. VietNamNet cho bieát, taùm bò caùo bò tuyeân aùn töû goàm: Traàn Xuaân Haø, Tröông Thò Thu Vaân, Traàn Huy Coâng, Traàn Vaên Thaân, Hoaøng Troïng Höng, Leâ Quang Duõng Laâm, Traàn Xuaân Baùo vaø Leâ

Thò Hieáu. Chín bò caùo bò tuyeân aùn tuø chung thaân laø Nguyeãn Thò Hoa, Nguyeãn Thò Yeán Anh, Nguyeãn Hoaøng Vuõ, Phaïm Thò Ngoïc Dung, Phan Khaéc Trung, Traàn Thaùi Sôn, Ñoã Anh Sôn, Nguyeãn Vaên Nhôn vaø Tröông Thò Myõ Dung. Rieâng 3 bò caùo Traàn Thò AÙnh Traâm, Traàn Vaên Hieáu vaø Traàn Thò Hoàng Thuûy tuy bò ñeà nghò möùc aùn chung thaân nhöng do coù nhieàu tình tieát giaûm nheï neân ñaõ ñöôïc toøa tuyeân aùn 20 naêm tuø. Möôøi hai bò caùo coøn laïi bò tuyeân möùc aùn töø 5 naêm ñeán 20 naêm tuø cuøng veà toäi mua baùn traùi pheùp chaát ma tuùy. Ngoaøi ra, caùc bò caùo coøn bò aùp

duïng hình phaït boå sung tuyeân phaït tieàn töø 5 trieäu ñeán 400 trieäu ñoàng. Theo baûn caùo traïng, cuoái naêm 2000, Traàn Xuaân Haø töø Ngheä An laø chaùu cuûa Hoaøng Troïng Baûo (ñang bò truy naõ), Hoaøng Troïng Höng vaø Traàn Vaên Thaân vaøo Saøi Goøn kieám vieäc laøm vaø oân thi ñaïi hoïc. Ñeán cuoái naêm 2001, Haø thi ñaäu vaøo tröôøng Cao ñaúng Coâng ngheä vaø Quaûn trò doanh nghieäp Saøi Goøn. Ñeán ñaàu naêm 2003, Haø gaëp 3 ngöôøi baùc cuûa mình laø Baûo, Höng vaø Thaân (cuøng queâ Ngheä An) taïi Saøi Goøn. Cuõng thôøi gian naøy, Baûo ñang caàm ñaàu moät ñöôøng daây mua baùn, vaän chuyeån ma tuùy töø

Heroin ñöôïc ñoùng thaønh baùnh ñeå vaän chuyeån vaøo Vieät Nam. Hình: VietnamNet

Traàn Xuaân Haø, 24 tuoåi nhöng ñaõ caàm ñaàu ñöôøng daây buoân laäu ma tuùy haøng traêm ngaøn ñoâ la. Hình: VietNamNet

Campuchia, Laøo ñöa vaøo VN tieâu thuï. Sau laàn gaëp ñoù, Haø ñaõ ñöôïc caùc nghi can naøy ñöa vaøo ñöôøng daây trong vieäc giao nhaän vaø tieâu thuï ma tuùy. Döôùi söï chæ ñaïo cuûa Baûo, Haø

ñaõ nhieàu laàn duøng oâtoâ, xe gaén maùy ñi Bình Döông, Bình Phöôùc vaø Khu coâng nghieäp Taân Bình, Saøi Goøn ñeå nhaän heroin cuûa caùc nghi can vaän chuyeån töø Campuchia veà Tieáp trang A11


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT

Tieáp trang A14


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Vieät Nam

.3”

Sôn nhôù laïi, vaøo ñaàu naêm 1998, moät quaùn nhoû ôû Taân Bieân (Taây Ninh) môû quaùn nhaäu, moài laø nhöõng con coân truøng loaïi haøng “ñoäc,” hieám cuûa nuùi röøng. Töôûng môû quaùn chaúng ai theøm vaøo, naøo ngôø 3 thaùng sau daân ñòa phöông cöù thaáy khaùch qua laïi bieân giôùi uøn uøn keùo nhau ñeán nhaäu. Quaùn ngaøy caøng tieâu thuï nhieàu maët haøng naøy vaø ñaõ ñaët haøng ngöôøi daân ñòa phöông baét, thu gom coân truøng “ñoäc”. Moùn aên “ñoäc” khoâng coøn ñoäc quyeàn ôû Taây Ninh maø noù ñaõ ñi xuoáng ñoàng baèng, veà TP HCM vaø nhieàu tænh thaønh.

Boø caïp, loaøi coân truøng raát ñoäc ñaõ trôû thaønh “ñaëc saûn.”

Saøi Goøn

Boø caïp, deá côm, thaèn laèn, moái chuùa... trôû thaønh ñaëc saûn SAØI GOØN 30-12 - “Nhöõng moùn aên nhö boø caïp, deá côm, thaèn laèn nuùi, moái chuùa... ñaõ trôû thaønh quen thuoäc cuûa nhieàu ngöôøi daân Saøi Goøn vaø nhöõng... ñaïi lyù baùn coân truøng ñang aên neân laøm ra.” - Tôø Dieãn ñaøn doanh nghieäp xuaát baûn ôû Saøi Goøn cho hay nhö vaäy. Baùo naøy cho bieát, caùc loaïi coân truøng caøng ñoäc thì laïi caøng coù giaù. Phoùng vieân keå: “Vaøo moät buoåi chieàu, khi maët trôøi ñöùng boùng, nhöõng chieác xe khaùch laïi nhoän nhòp ra vaøo beán,

chuùng toâi ñöôïc taän maét chöùng kieán caûnh gom haøng cuûa nhöõng thöông laùi coân truøng chuyeân nghieäp. Töø xa, moät chieác xe khaùch lao tôùi, nhöõng laùi buoân lao tôùi, tö theá saün saøng ñoùn nhaän haøng. Töø treân xe hôn 10 chieác loàng chöùa ñaày boø caïp, thaèn laèn nuùi, moái chuùa, deá côm maäp maïp chuyeån xuoáng. Moät laùi buoân cho bieát, haøng ñöôïc caùc thöông laùi Taây Ninh, An Giang, Ñoàng Nai... thu gom laïi ñöa veà ñaây giao. Vöøa nhaän haøng ñöôïc hôn 20 phuùt, Sôn moät thöông laùi

töø Taây Ninh ñaõ vaøo ngheà thu mua boï caïp gaàn 4 naêm xôûi lôûi: “Moái ñöa haøng xuoáng chöa heát, coù ngöôøi coøn ôû xa laém.” Chuùng toâi ngoài uoáng chöa xong ly nöôùc laïi coù moät chieác xe khaùch höôùng Ñoàng Nai ñi tôùi, caû nhoùm laùi buoân luùc naøy nhoän nhaïo haún leân. Vaäy laø ñaõ chôø ñöôïc 2 chuyeán xe chôû haøng nhö ñaõ baùo tröôùc. Sôn keå: Thöôøng ngaøy anh phaûi ñi trung bình khoaûng 200km ñeå thu mua haøng ôû khaép moïi neûo ñöôøng. Ñi heát ñòa phöông laïi vöôït qua bieân giôùi Campuchia thu

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421 - Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

gom haøng. Rieâng xaõ cuûa anh ñaõ coù gaàn chuïc ngöôøi chuyeân laøm ngheà thöông laùi maët haøng naøy. Caû laøng 100 hoä, ñaõ coù hôn 200 ngöôøi chuyeân ñi saên, ñaøo moái chuùa baùn cho caùc thöông laùi. Nhieàu gia ñình noâng thoân ñaõ soáng nhôø ngheà saên baét coân truøng. Moãi ngaøy Sôn thu mua ñöôïc 400-500 con boø caïp, moái chuùa, thaèn laèn nuùi. Toâi hoûi ñi gom haøng thu nhaäp khaù khoâng? Anh cöôøi chaân chaát: Cöù 10 ngaøy gom haøng ñöa xuoáng moät laàn, moãi chuyeán cuõng ñöôïc 1-1.5 trieäu ñoàng.

* Ñaïi lyù coân truøng Anh Traàn Kim Coâng, ngöôøi ñöôïc coi laø coù coâng ñaàu tieân ñöa moùn ñoäc veà thaønh phoá keå laïi: Cuoái naêm 1999, khi coøn laøm vieäc ôû xí nghieäp ñoâng laïnh, quaän 1, tình côø ñöôïc baïn beø noùi “quaùn nhaäu” baùn coân truøng ñang huùt khaùch. Nghe noùi chæ thaáy toaøn haøng “ñoäc” nhö: Boø caïp, deá côm, moái chuùa, thaèn laèn nuùi... anh toø moø muoán muïc kích. Anh xin Coâng ty cho nghæ 6 ngaøy pheùp ñeå ñöôïc ñeán taän nôi xem vaø ñöôïc thöôûng thöùc nhöõng moùn aên “ñoäc.” Naøo ngôø moùn aên cöù cuoán huùt maõi, anh nghó: Taïi sao daân nuùi aên ñöôïc daân Saøi Goøn laïi khoâng aên? Roài anh ñöa moät ít maët haøng naøy veà thaønh phoá chaøo haøng thöû. Naøo ngôø khoâng nhöõng nhieàu nhaø haøng nhaän mua maø coøn muoán anh cung öùng theâm. Töø nhöõng loâ haøng ñaàu tieân baùn ñöôïc thaønh coâng, anh quyeát ñònh laøm ñaïi lyù phaân phoái boø caïp, deá, moái chuùa cho caùc nhaø haøng. Anh Coâng ñaõ trôû laïi Taây Ninh, lieân heä ñaët haøng vôùi ngöôøi daân ñòa phöông ñöùng ra laøm ñaàu moái thu mua, baùn laïi cho anh. Sau moät thôøi gian chaøo haøng, löôïng khaùch aên moùn ñaëc saûn ngaøy caøng

ñoâng. Moái cung öùng khoâng ñuû baùn, anh laïi lieân heä tieáp tuïc môû theâm nhieàu ñieåm thu mua môùi ôû caùc ñòa phöông khaùc nhau. Vaøo nhöõng thaùng cao ñieåm, anh Coâng coøn huy ñoäng theâm 10 nhaân vieân ñi giao haøng nhöng vaãn khoâng xueå, caû gia ñình anh trôû thaønh nhöõng ngöôøi giao haøng “baát ñaéc dó”. Giaù mua dao ñoäng theo muøa, coù nhöõng thôøi ñieåm khan hieám haøng, anh phaûi mua töø 10-12 nghìn/1 chuïc boø caïp, moái chuùa töø 5.5-6 nghìn/con, deá côm töø 8-10 nghìn/con, thaèn laèn nuùi töø 70-80 nghìn/kg ñeå cung öùng cho caùc nhaø haøng. Coâng vieäc laøm aên ngaøy caøng xuoâi cheøo maùt maùi. Caùc ñaïi lyù taïi thaønh phoá ngoaøi cung öùng cho thò tröôøng Saøi Goøn, Vuõng Taøu, Ñoàng Nai coøn môû roäng cho nhöõng hoä nuoâi trong thaønh phoá cuõng nhö caùc tænh laân caän. Nhu caàu thò tröôøng ñoøi hoûi ngaøy caøng nhieàu, hai ngöôøi baïn thaân nhaát cuûa Coâng cuõng ñöôïc anh dìu daét vaøo ngheà thu mua cung öùng cho caùc nhaø haøng. Cuõng nhö Coâng, toâi gaëp An trong luùc anh chuaån bò ñi giao haøng, anh cho bieát: “Mình môùi vaøo ngheà hôn moät naêm, luùc ñaàu chæ laøm cho vui trong luùc nhaøn roãi, sau khi ñi giao vaøi chuyeán haøng roài chôû thaønh ngöôøi boû moái boï caïp luùc naøo khoâng hay. Thu nhaäp moät ngaøy cuõng ñöôïc 200-300 nghìn.” Caùc laùi buoân cho bieát, muoán trôû thaønh ñaïi lyù cung öùng haøng, tröôùc tieân phaûi tìm ñöôïc nguoàn haøng cung öùng. Voán lieáng ñaàu tö phaûi coù 2530 trieäu ñoàng ñeå ñaàu tö maùy laïnh, chi phí kinh doanh. Tuy nhieân, hieäu quaû ñem laïi töø coâng vieäc naøy khaù cao neân ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi tham gia. Muøa möa ñeán cuõng laø luùc ngöôøi daân saên baét ñöôïc “muøa” coân truøng. Ña phaàn ngöôøi daân laøm ngheà saên baét ñeán töø An Giang, Taây Ninh, Ñoàng Nai vaø Campuchia, giao Tieáp trang A11

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Toøa aùn Saøi Goøn xöû vuï ñöôøng daây ma tuùy xuyeân quoác gia Tieáp trang A8

Chaát Paracetamon ñöôïc pha vôùi heroin roài phaân phoái ra thò tröôøng baùn cho caùc con nghieän. Hình: VietnamNet

baùn sæ taïi Saøi Goøn. Ñaàu thaùng 10/2003, Baûo ñieän thoaïi cho Haø ñi Bình Phöôùc gaëp moät nghi can teân Noâ (chöa xaùc ñònh ñöôïc lai lòch) ñeå nhaän heroin. Vieäc giao nhaän dieãn ra chôùp nhoaùng, Noâ giao cho Haø mang veà 14 baùnh heroin. Sau chuyeán ñaàu troùt loït, thaùng 11 naêm 2003, Baûo duøng xe gaén maùy chôû Haø ñeán ngaõ tö Ga, quaän Goø Vaáp roài ñieän thoaïi cho Höng laáy oâtoâ ñeán ñoùn Haø ñi Bình Döông nhaän heroin cuûa moät ngöôøi teân Dung, laàn naøy Dung giao cho Haø, Höng 22 baùnh. Tính ñeán ngaøy bò baét, Haø ñaõ nhaän tröïc tieáp töø caùc ñoái töôïng vaän chuyeån ma tuùy toång coäng 152 baùnh heroin (51.607 kg) vaø Haø ñem veà caát giaáu taïi moät ngoâi nhaø treân ñöôøng Traàn Bình Troïng, phöôøng 5, quaän Bình Thaïnh. Soá heroin naøy, Baûo tröïc tieáp ñem tieâu thuï 39 baùnh, rieâng Haø ñaõ cuøng moät soá nghi can khaùc tröïc tieáp ñem ñi tieâu thuï 69 baùnh. Ngaøy 22 thaùng 4 naêm 2004, sau khi bieát bò loä vì moät soá “maét xích” trong ñöôøng daây bò cô quan coâng an baét giöõ, Haø vaø Höng beøn ñem 44 baùnh (14.939 kg) coøn laïi kòp tieâu thuï ñi taåu taùn, treân ñöôøng chuyeån ñi taåu taùn ñaõ bò baét giöõ. Caùc bò caùo hình thaønh 3 nhoùm toäi phaïm, vôùi 9 nhaùnh, thöïc hieän toäi phaïm baøi baûn, coù söï tính toaùn raát kyõ löôõng. Ñaëc bieät, caùc bò caùo caàm ñaàu 3 nhoùm nhö Traàn Xuaân Haø, Traàn Huy Coâng, Tröông Thò Thu Vaân. Traàn Xuaân Haø, maëc duø laø

Nguyeân caùo ñuoåi ñaùnh quan toøa Tieáp trang A7

oâng Leâ Danh Saâm troùi anh Nghóa laø vì sôï anh Nghóa ñaùnh laïi. Trong luùc caùo traïng vaø nhaân chöùng ñeàu noùi raèng anh Nghóa ñaõ bò ñaùnh gaõy chaân töø ngoaøi ñöôøng, cha con oâng Saâm ñaõ keùo vaøo nhaø mình roài troùi. Luùc ñoïc baûn nhaän xeùt toäi traïng cuûa bò caùo, vò Chuû toïa cho raèng: “Xeùt thaáy bò caùo Leâ Danh Saâm laø “ngöôøi coù coâng vôùi caùch maïng” toøa tuyeân phaït 9 thaùng tuø nhöng cho höôûng aùn treo. Nguyeân caùo, anh Nghóa khuøng leân, heùt to: “Leâ Danh Saâm laø keû ñi boä ñoäi ñaøo nguõ, vi phaïm kyû luaät bò töôùc quaân tòch thì coù coâng gì?” Ñeán löôït Leâ Danh Trung laø keû tröïc tieáp keùo anh Nghóa töø ngoaøi ñöôøng thoân vaøo coång nhaø mình, duøng daây ñieän troùi tay anh Nghóa vaøo coång, toøa chæ aùp duïng hình thöùc caûnh caùo. Tieáng la où laïi caøng döõ doäi. Phaàn ñeàn buø thieät haïi, anh Nghóa ñöa ra yeâu caàu 90 trieäu ñoàng nhöng bò toøa hoaøn toaøn baùc boû. Ñaõ theá toøa tuyeân boá buoäc anh Nghóa phaûi noäp 4.5 trieäu ñoàng tieàn aùn phí sô thaåm, trong luùc Leâ Danh Saâm chæ phaûi noäp 50,000 ñoàng. Khi vò Chuû toïa vöøa döùt lôøi, caû hoäi tröôøng vôõ tung nhö chôï. Nhieàu ngöôøi ñaäp phaù keâu la. Anh Nguyeãn Vaên Nghóa khoùc than, la heùt truùt boû quaàn daøi ñeå loä ñaàu goái coøn cuoän baêng choáng naïng tieán leân phía Chuû toïa phieân toøa. Hoäi ñoàng xeùt xöû boû chaïy. Khoâng khí naùo loaïn dieãn ra trong Hoäi tröôøng xöû aùn. Coâng an ñaõ ñeán laäp laïi traät töï. Raát may khoâng coù cuoäc xoâ xaùt naøo xaûy ra. Phía bò haïi chæ keâu trôøi roài cuøng ñaùm ñoâng ñi ra coång. Nhöõng ngöôøi hieáu kyø vaây ñeán raát ñoâng laøm keït caû moät ñoaïn ñöôøng thò traán.

sinh vieân nhöng ñöôïc xem laø caàm ñaàu ñöôøng daây trong thôøi gian daøi. Coøn Traàn Huy Coâng ñaõ loâi keùo ngöôøi thaân laø em ruoät, em vôï vaøo con ñöôøng toäi loãi duø nhaän thöùc mua baùn ma tuùy laø keà caän vôùi caùi cheát. Tröông Thò Thu Vaân laø “toång ñaïi lyù phaân phoái” 109 baùnh heroin ngay taïi trung taâm quaän 1, Saøi Goøn loâi keùo caû choàng, con mình vaøo ñöôøng daây mua baùn ma tuùy, bieán choàng thaønh “maùy thöû” heroin, phuïc vuï cho vieäc buoân baùn ma tuùy.

Boø caïp, deá côm, thaèn laèn, moái chuùa.. Tieáp trang A10

cho caùc ñieåm thu mua. Caùc ñieåm naøy laïi cung öùng veà cho caùc ñaïi lyù thaønh phoá ñeå baùn cho caùc nhaø haøng. Nhieàu ñaïi lyù khoâng ñuû nguoàn voán ñaàu tö ôû khaâu laøm laïnh buoäc phaûi göûi haøng ôû

caùc kho laïnh, chôø luùc khan haøng laáy ra cung öùng cho thò tröôøng. Coâng noùi trong nieàm vui: “Môùi ñoù maø toâi trôû thaønh ñaïi lyù 5 naêm roài, chuùng toâi töø caûnh ngheøo khoù nhôø ngheà naøy maø ñaõ ñoåi ñôøi”. Vaøo nhöõng thôøi gian cao ñieåm, nguoàn haøng cung öùng khoâng ñuû cho caùc nhaø haøng, ngöôøi daân nôi ñaây coøn nghó ra caùch nuoâi döôõng chuùng. Nhöõng ngöôøi laøm ñaïi lyù, thöông laùi laïi trôû thaønh ñaàu moái cung öùng cho nhöõng traïi chaên nuoâi coân truøng. Nhöõng con coân truøng nhoû hieän nay khoâng coøn phaûi baùn ngay ra thò tröôøng maø ñöôïc giöõ laïi nuoâi döôõng, chaêm soùc sau ñoù môùi cung öùng cho nhaø haøng. Nhieàu ngöôøi daân Taây Ninh vaãn noùi vôùi caùc thöông laùi: Nhôø coù caùc anh, coân truøng ôû nhieàu caùnh ñoàng, nhieàu ruoäng hoa maøu ñaõ khoâng coøn bò caén phaù. Ñoù cuõng laø caùch kieám theâm thu nhaäp cho nhieàu ngöôøi daân ngheøo ôû ñòa phöông, daân cuõng bôùt phaàn ñoùi khoå. Nhieàu nhaø haøng ôû Saøi Goøn cheá bieán moùn aên töø coân truøng maø trôû neân quen thuoäc vôùi khaùch haøng. Do vaäy, soá ngöôøi ñaùnh baét, buoân baùn maët haøng naøy cuõng taêng theo. Moãi ngaøy moät ñaïi lyù caàn tôùi 5-10 coâng nhaân ñöa haøng ñi tieâu thuï ôû caùc nhaø haøng. Moùn aên “ñoäc” ngaøy moät truyeàn xa, töø “moát” aên cuûa ngöôøi daân phoá nuùi Taây Ninh giôø ñaõ ñöôïc ngöôøi tieâu duøng Saøi Goøn, Haø Noäi, Vuõng Taøu öa thích. Hieän nay deá côm, boø caïp, moái chuùa khoâng nhöõng tieâu thuï trong nöôùc maø nhieàu moái laùi ngöôøi nuoâi ñaõ baét ñaàu xuaát caûng nhöõng loâ haøng ñaàu tieân ñi Myõ vaø caùc nöôùc Chaâu AÂu.

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

DAT


Du Lòch

.3”

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

KYÙ SÖÏ DU LÒCH

Thaùnh Ñòa La Vang Baøi vaø aûnh: TRÒNH HAÛO TAÂM

Nhaø thôø La Vang chæ coøn laïi thaùp chuoâng ñoå naùt vì chieán cuoäc.

R

ôøi Quaûng Trò chuùng toâi xuoâi Nam vaø treân ñöôøng trôû laïi Hueá döøng chaân vieáng Thaùnh Ñòa La Vang. La Vang thuoäc Quaän Haûi Laêng, caùch Quaûng Trò khoaûng 5 caây soá vaø töø quoác loä 1 ñi vaøo höôùng Taây 3 caây soá

nöõa. Con ñöôøng töø quoác loä reõ vaøo La Vang laø con ñöôøng ñaát sình laày neân xe buyùt lôùn nhö xe chuùng toâi khoâng ñi vaøo ñöôïc vì sôï maéc laày. Trôøi möa laïi taàm taõ hôn nhöng oâng höôùng daãn ñoaøn noùi raèng: “Ñoái vôùi ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo thì Thaùnh Ñòa La

Vang raát quan troïng, ai cuõng ao öôùc ñöôïc tôùi ñeå haønh höông. Chöông trình ñaõ ñònh tröôùc neân khoâng theå boû ñöôïc. Vaäy ai muoán vaøo thì oâng thueâ xe Honda cho vaøo nhöng phaûi traû tieàn xe cho hoï. Coøn nhöõng ngöôøi khoâng ñi cuõng xin thoâng caûm ngoài treân xe chôø!” Coù taát caû 8 ngöôøi muoán vaøo La Vang keå caû toâi. Nôi ngaõ ba vaøo La Vang coù moät caên nhaø söûa xe ñaïp vaø oâng thôï söûa xe naøy laáy Honda chaïy keâu theâm 3 ngöôøi nöõa. Theá laø chuùng toâi 8 ngöôøi treân 4 chieác Honda ñi vaøo La Vang. Toâi coù caây duø mua hoâm qua tröôùc khi vaøo thaêm Thaønh Noäi Hueá nhöng ngoài xe oâm, gioù thoåi baàn baät duøng duø khoâng ñöôïc. Anh höôùng daãn vieân cho toâi möôïn caùi aùo möa nhöng ngoài xe nöôùc vaêng leân neân cuõng öôùt phaàn chaân vaø ñoâi giaày theå thao. Con ñöôøng naøy bôùt hoang vaéng tieâu ñieàu hôn khuùc Ñaïi Loä Kinh Hoaøng, coù nhaø cöûa vaø caây coái khaù xanh töôi, coù tre, coù chuoái vaø caây khuynh dieäp, baïch ñaøn vuøng naøy khaù raäm raïp. OÂng laùi xe chôû toâi vaø anh baïn teân Ñöùc, ngöøng ôû coång vaø hai chuùng toâi ñi vaøo khuoân vieân nhaø thôø. Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng La Vang ñaõ ñoå naùt vì bom ñaïn, chæ coøn laïi phaàn thaùp chuoâng phía tröôùc, rong reâu baùm ñaày treân töôøng gaïch ñoû loang loå. Beân caïnh laø ngoâi nhaø thôø taïm lôïp toân, beân trong ñaët töôïng Ñöùc Meï La Vang maëc aùo daøi, ñoäi

Töôïng Ñöùc Meï La Vang y phuïc VN trong nhaø nguyeän taïm.

khaên vaønh Hueá, tay boàng Chuùa Haøi Ñoàng. Qua khoaûng saân troàng coû khaù roäng veà höôùng Nam nôi Ñöùc Meï hieän ra laø moät kieán truùc baèng xi maêng xaây hình nhöõng caây coå

thuï hình naám coù töø thôøi xaây Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng, khoaûng cuoái thaäp nieân 1950. Kieán truùc naøy neáu toâi khoâng laàm laø cuûa kieán truùc sö Ngoâ Vieát Thuï, taùc giaû thieát keá

Dinh Ñoäc Laäp ôû Saøi Goøn baây giôø goïi laø dinh Thoáng Nhaát. Treân moät caây coå thuï laø töôïng Ñöùc Meï La Vang, phía döôùi laø beä thôø baèng xi maêng coù ghi doøng chöõ: “Ñöùc Meï Hieän Ra Taïi Ñaây Naêm 1798”. Maëc duø trôøi möa taàm taõ nhöng cuõng nhieàu ngöôøi tôùi caàu nguyeän. Treân beä thôø ñaày nhöõng chaäu hoa töôi khaùch haønh höông mang ñeán daâng cuùng. Theo truyeàn thuyeát trong daân chuùng, thôøi Nguyeãn caám ñaïo Thieân Chuùa Giaùo cuõng laø luùc beänh dòch ñang hoaønh haønh. Moät soá ngöôøi töø Hueá chaïy vaøo khu röøng naày ñeå aån troán, traùnh vieäc baét ñaïo vaø cuõng traùnh beänh dòch ñang laây lan. Trong luùc ñoùi khaùt, tuyeät voïng, Ñöùc Meï ñaõ hieän ra an uûi hoï. Hoï ñaõ haùi Laù Vaèng ñeå naáu nöôùc uoáng vaø vôùi ñöùc tin maõnh lieät hoï ñaõ soáng soùt sau côn hoaïn naïn. Töø ngaøy 13 ñeán 15, thaùng 8, 1998 vöøa qua, kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra, haøng traêm ngaøn ngöôøi ñaõ tuï hoïp veà ñaây suoát 3 ngaøy ñeâm ñeå döï leã kyû nieäm vôùi loøng thaønh kính. Veà nguoàn goác lòch söû cuõng nhö nhöõng chi tieát veà naêm thaùng, xin trích moät ñoaïn trong baøi “Nhöõng Nieân Hieäu Veà La Vang” treân trang Web cuûa Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï La Vang ôû New Orleans nguyeân vaên nhö sau: 1798: Truyeàn khaåu noùi raèng Ñöùc Meï boàng Chuùa Haøi Ñoàng hieän ra nhieàu laàn ñeå an uûi caùc giaùo daân troán chaïy nhöõng cuoäc baùch haïi cuûa trieàu Taây Sôn vaøo trong röøng saâu Laù Vaèng, thuoäc ñòa haït Dinh Caùt, nay laø Quaûng Trò. Trong cuoäc baùch haïi ñaïo naêm 1798 coù Cha thaùnh Trieäu töû ñaïo taïi Hueá vaø Cha thaùnh Gioan Ñaït töû ñaïo taïi Thaùnh Tieáp trang A13

DAT


SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Du Lòch

KYÙ SÖÏ DU LÒCH

Thaùnh Ñòa La Vang

Tieáp trang A12

DAT

Baøn thôø xaây nôi Ñöùc Meï hieän.

Hoùa. 1801. Sau khi Gia Long thoáng nhaát, ngöôøi beân löông cuõng nghe bieát coù Baø Linh Thieâng hieän ra ôû röøng Laù Vaèng. Khi hoï ñi laøm trong röøng thöôøng gheù tôùi caây ña vaùi laïy vaø ñaép moät neàn cao, coù raøo caây chung quanh. 1823: Ñaàu ñôøi Minh Maïng, 3 laøng Thaïch Haõn, Coå Thaønh vaø Ba Tröø chung nhau laøm moät caùi mieáu treân neàn ñaát cao nôi caây ña choã Ñöùc Meï hieän ra nhöng gaëp nhieàu daáu laï (moäng mò, töôïng bò laät ñoå) hoï ñaøng thoâi vaø truyeàn tuïng nhau raèng: Baø aáy laø baø beân löông maø beân giaùo ñaõ daønh ñi ñoù”. Ngaøy nay coù ngöôøi cho raèng daân beân löông goïi Baø Linh Thieâng ñoù laø Phaät Baø Quan AÂm cöùu ñôøi. Ba laøng ñoàng loøng nhöôøng ñaát vaø Chuøa laïi cho beân Coâng Giaùo. Cha boån sôû ôû Dinh Caùt ñoàng yù cho ngöôøi Coâng Giaùo bieán chuøa thaønh nhaø thôø. Ñoù laø nhaø thôø ñaàu tieân taïi La Vang. 1852: Ñöùc Cha Pellerin keâu goïi caùc cha hoâ haøo cho giaùo daân nhaäp Hoäi Ñöùc Baø Phuø Hoä caùc Giaùo Höõu. Töôùc hieäu naøy naêm 1901, Ñöùc Cha Gaspar ñaõ chính thöùc tuyeân boá laø töôùc hieäu cuûa Ñöùc Meï La Vang. 1866: Sau khi vua Töï Ñöùc kyù saéc leänh töï do toân giaùo, Ñöùc Cha Sohier coi ñòa phaän Hueá coù chöông trình môû roäng linh ñòa La Vang: Xaây chuûng vieän, tu vieän Meán Thaùnh Giaù, coâ nhi vieän, nhaø döôõng laõo cho caùc cha. Chöông trình khoâng thaønh vì ñòa phöông Coå Vöu khoâng cho ñaát. Tuy nhieân haèng naêm vaøo Teát Nguyeân Ñaùn giaùo daân caùc vuøng Dinh Caùt, Coå Vöu, Thaïch Haõn, Haïnh Hoa... hoïp nhau vaøi ba chuïc ngöôøi caàm duøi, giaùo maùc xua thuù döõ ñeå vaøo linh ñòa La Vang kính vieáng. 1885: Vaên Thaân noåi loaïn ôû trieàu ñình Hueá vôùi khaåu hieäu Bình Taây Saùt Taû, giaùo daân Coå Vöu vaøo troán ôû La Vang. Khi nhoùm ngöôøi ñuoåi theo thì hoï troán leân nuùi. Coù 30 ngöôøi bò baét vaø ñöôïc ñaëc aân laø thieâu soáng treân neàn nhaø thôø Ñöùc Meï. Nhoùm Vaên Thaân ñoát heát

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

caùc nhaø cuûa daân tröø ngoâi nhaø tranh nhoû beù cuûa Ñöùc Meï. Sau ñoù coù ngöôøi teân Thô ôû Xoùm Boác xuoáng xem, thaáy coøn moät nhaø tranh cuõng noåi löûa ñoát luoân. Chieàu hoâm aáy nhaø cuûa ngöôøi naøy bò Vaên Thaân ñeán ñoát, caû nhaø bò chaùy heát. 1886: Sau bieán coá Vaên Thaân, linh ñòa La Vang trôû neân nôi haønh höông ñoâng ngöôøi, vì theá Ñöùc Cha Gaspar quyeát ñònh laøm laïi nhaø thôø. Ñaây laø nhaø thôø thöù hai taïi La Vang. Nhaø thôø laøm trong

15 naêm. 1901: Khaùnh thaønh nhaø thôø vaø toå chöùc ñaïi hoäi töø 6 ñeán 8/8/1901. Chính thöùc coâng nhaän töôùc hieäu Ñöùc Meï La Vang laø Ñöùc Baø Phuø Hoä caùc Giaùo Höõu vaø choïn kieåu töôïng Ñöùc Meï chieán thaéng: Ñöùc Meï ñöùng treân ñaùm maây vaø hai tay naâng Chuùa Haøi Ñoàng ñöùng treân quaû ñòa caàu. Ñònh leä cöù 3 naêm kieäu Ñöùc Meï La Vang töø Coå Vöu vaøo La Vang ngaøy muøng 3 Teát Nguyeân Ñaùn. Coøn Tieáp

Ba caây coå thuï baèng xi maêng döïng nôi Ñöùc Meï hieän ra naêm 1798.


Chuyeän Thôøi SöÏ

.3”

A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Top 10 Chuyeän beát baùt nhaát 2005

Taùc giaû: R. Scott Moxley/OC Weekly Chuyeån ngöõ: Nguyeãn Ngoïc Minh

Moät naêm khoâng vui cuûa caûnh saùt vaø sheriff Quaän Cam

LTS. - Ñaây laø baûn dòch töø baøi “Warped Blue Line” - chôi chöõ treân töïa cuoán phim “Thin Blue Line”, coù theå dòch laø “Haøng Nguõ Xanh Lam Leäch Laïc,” xanh lam ñaäm laø maøu ñoàng phuïc cuûa caûnh saùt - ñaêng treân tuaàn baùo OC Weekly soá ñeà ngaøy 29 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Ngöôøi Vieät dòch vaø ñaêng baøi naøy vôùi söï ñoàng yù cuûa taùc giaû.

10. Trong Thaùng Chín, Eric Stephen Rimat, moät caûnh saùt

vieân kyø cöïu cuûa Santa Ana, chæ bò phaït aùn treo vì toäi bieån thuû 25,490 ñoâ-la, trong thôøi gian hai naêm, töø ngaân quyõ cuûa Orange County Police Canine Association, moät toå chöùc töø thieän chuyeân trôï giuùp gia ñình cuûa nhöõng caûnh saùt vieân thieät maïng. Caùc coâng toá vieân cuõng noùi raèng hoï baõi naïi cho Rimat nhöõng caùo traïng veà toäi ña-theâ, vì hai ngöôøi phuï nöõ lieân can khoâng muoán tröøng phaït oâng ta. Rimat, khoâng nhìn nhaän mình coù toäi, bieän baïch raèng nhöõng haønh ñoäng vi phaïm luaät cuûa oâng ta laø do “taâm traïng caêng thaúng” gaây ra vaø vaãn coøn ñöôïc nghæ pheùp aên löông.

9.

Duø raèng Theodore Millard töï nhaän mình laø “naïn nhaân” vaø khoâng toû ra hoái haän veà chuyeän laùi chieác xe SUV cuûa oâng trong khi say röôïu vaø toâng vaøo moät ngöôøi ñi xe moâ-toâ, trong Thaùng Baûy vò cöïu thaåm phaùn cuûa Toøa Thöôïng Thaåm Quaän Cam chæ bò phaït 3% cuûa aùn tuø toái ña: 75 ngaøy ôû tuø trong moät nhaø giam cuûa tö nhaän taïi ñòa phöông.

8.

Thaønh tích khoâng veû vang Top 2 cuûa coâng quyeàn Quaän Cam: Truy toá Theresa Ñaëng (töùc Ñaëng Thò Minh Höông) vì moät caây ñeøn Caûnh saùt vieân kyø cöïu cuûa Anaheim, Bradley Wagner, 58 pin, duø khoâng coù baèng chöùng coâ laáy caây ñeøn pin ñoù. Trong hình, coâ Theresa Ñaëng (traùi) noùi chuyeän vôùi Luaät Sö Kwabu Duren beân tuoåi, bò baét giöõ trong Thaùng Möôøi Moät vì bò caùo buoäc cöôõng baùch ngoaøi toøa aùn West Justice Center taïi Westminster, California hoâm 28 Thaùng Saùu. (Hình: Thieän Giao/NV) moät phuï nöõ Mexico di truù baát hôïp phaùp laøm tình baèng mieäng Raymond K. Yi - moät cö daân ôû Anaheim, ñöôïc quyeàn quaùn Captain Cream, chaän xe cuûa ngöôøi phuï nöõ naøy taïi moät trong khi ñang coâng taùc - vaø sau ñoù ñe doïa seõ truïc xuaát ngöôøi phuï nöõ naøy neáu baø khoâng öng thuaän seõ tieáp tuïc phuïc vuï tình mang huy hieäu cuûa Sôû Sheriff Quaän Cam vì laø huaán luyeän khuùc heûo laùnh treân ñöôøng Laguna Canyon Road, vaïch “cuûa duïc thöôøng xuyeân cho oâng ta trong töông lai. Yeáu toá giaûm khinh: vieân moân voõ Taekwondo cuûa caûnh saùt tröôûng Sheriff Mike quyù” ra khoe vaø ñoøi hoûi coâ naøy phaûi vuoát ve oâng ta, neáu Carona - bò baét giöõ trong Thaùng Taùm vì toäi laïm quyeàn. Caùc khoâng seõ bò bieân phaït veà löu thoâng. Wagner höùa ñeo bao cao-su. coâng toá vieân noùi raèng trong khi Yi chôi golf ôû Chino Hills, Trong Thaùng Möôøi, caûnh saùt tröôûng Sheriff Mike “Bad Opie” oâng ta lieân tieáp ñaùnh banh nhaém vaøo moät nhoùm ñoái thuû, chìa huy hieäu sheriff ra huø, ruùt suùng ra vaø hoûi: “Maáy ngöôøi coù Carona, coá gaéng giaûi thích veà hai taám hình khaû nghi ñaêng treân tuaàn baùo OC Weekly lieân quan tôùi söï giao du thaân maät cuûa oâng bieát ta laø ai khoâng?” roài doïa gieát hoï. vôùi moät phuï nöõ Nga maø oâng moâ taû laø moät “thoâng ngoân vieân.” Sau khi moät cö daân San Clemente 38 tuoåi - bò caâu löu vì Carona, moät ngöôøi töï nhaän laø tín ñoà Kitoâ baûo thuû, noùi raèng oâng bò caùo buoäc vi phaïm löu thoâng - phaûn ñoái raèng chieác coøng khoâng nhôù ñaõ coù cöû chæ aâu yeám vôùi coâ naøy, nhöng ñaõ nhôù laïi khoùa coå tay oâng quaù chaët, ba nhaân vieân sheriff gaùc khaùm chuyeän coâ ta vaøo phoøng khaùch saïn cuûa oâng ôû Moscow trong khi ñöôøng Quaän Cam truøm tuùi vaûi leân ñaàu ngöôøi bò giam, ñaåy ñaàu maëc chieác aùo ñoàng phuïc caûnh saùt cuûa oâng. Carona noùi qua luaät sö oâng vaøo caùi khung saét cuûa phoøng giam, xoâ oâng ngaõ xuoáng raèng Moscow coù vaán ñeà veà gaùi maõi daâm vaø oâng ñaõ cho ngöôøi phuï saøn, ñaám, ñaù vaøo söôøn, ñaïp leân löng vaø chaân oâng, vaën caùnh nöõ möôïn chieác aùo caûnh saùt ñeå leùn ñöa coâ vaøo phoøng khaùch saïn. tay vaø coå tay oâng, vaø lieân tieáp ñaäp ñaàu oâng xuoáng saøn. Tröôùc Trong khi caùc löïc löôïng caûnh saùt khaùc treân toaøn quoác lo khi bò ñaùnh ñaäp, naïn nhaân ñaõ ñöôïc chöùng nhaän, qua thöû maùu, laø khoâng say röôïu vaø khoâng heà bò buoäc toäi gì caû. Vuï ñoái phoù vôùi nhöõng keû hieáp daâm, keû saùt nhaân vaø keû khuûng xaâm ñaùnh ñaäp ñaõ khieán naïn nhaân bò chaán thöông, gaõy vaøi xöông nhaäp, Sôû Caûnh Saùt Garden Grove ñaõ duøng hôn nöûa naêm trong söôøn, raùch baép thòt ôû chaân, moät maét bò baàm, moät raêng bò naêm 2005 ñeå nhaát quyeát tröøng trò Theresa Ñaëng vì caùo buoäc coâ lung lay, nhieàu veát raùch vaø veát baàm khaép thaân theå, moät coå aên caép moät chieác ñeøn pin cuûa caûnh saùt trong moät cuoäc bieåu tình tay bò gaõy xöông, vaø thaàn kinh treân moät baøn tay bò hö haïi. hoài Thaùng Naêm ñeå phaûn ñoái nhoùm choáng di daân goïi laø MinuteMoät vuï kieän coøn ñang ñöôïc cöùu xeùt; trong khi ñoù caùc nhaân man Project. Ba ngaøy sau khi coâ Ñaëng khieáu naïi leân hoäi ñoàng vieân sheriff noùi treân vaãn coøn ñang laøm vieäc nhö bình thöôøng. thò xaõ veà nhöõng chieán thuaät hung haõn cuûa caûnh saùt taïi cuoäc bieåu tình, sôû caûnh saùt naøy ñaõ tôùi luïc soaùt nhaø coâ ñeå tìm chieác Theo sau vuï phanh phui trong Thaùng Möôøi Moät cuûa ñeøn pin. Tuy khoâng tìm thaáy chieác ñeøn trong cuoäc luïc soaùt, tuaàn baùo OC Weekly, caùc coâng toá vieân quyeát ñònh khoâng söû nhöng caùc caûnh saùt vieân vaãn cöù ñöa coâ Theresa Ñaëng ra toøa. duïng tang chöùng khaû nghi caên cöù vaøo choù ñaùnh hôi cuûa caûnh Trong Thaùng Möôøi Hai, moät boài thaåm ñoaøn ñaõ xeùt raèng ngöôøi saùt vieân Larry Harris, nhaém vaøo moät thanh nieân 20 tuoåi ôû phuï nöõ cö daân Westminster ñoù khoâng coù toäi gì. Theresa Ñaëng Buena Park bò caùo buoäc aên cöôùp xe vaø cöôùp boùc. Con choù ñaùnh noùi raèng coâ bò caûnh saùt traû thuø vì ñaõ khieáu naïi veà haønh ñoäng hôi cuûa Harris ñaõ chaïy ngang nhaø cuûa ngöôøi bò tình nghi ít cuûa hoï taïi cuoäc bieåu tình. nhaát hai laàn maø khoâng ngöøng laïi, nhöng 65 phuùt sau noù ñaõ tôùi Sau khi caûnh saùt vieân Charles Shinn III cuûa thò xaõ ñeå ñaùnh hôi ngoâi nhaø ñoù - sau khi Harris coá tình chæ daãn cho Westminster baén vaøo löng oâng Buøi Taán Hoaøng, moät ngöôøi con choù quay laïi höôùng ñi tôùi nhaø ngöôøi bò tình nghi. khoâng mang vuõ khí, trong khi ñang thi haønh moät vuï chaän xe Trong Thaùng Hai, caûnh saùt vieân David Alex Park cuûa thoâng thöôøng trong Thaùng Hai, Shinn laùi xe röôït theo oâng Caûnh Saùt Tröôûng Quaän Cam Mike Carona, nguoàn cuûa khaù nhieàu Irvine, 29 tuoåi, bò caùc coâng toá vieân kheùp vaøo ba troïng toäi, Buøi, trong khi oâng ñang bò thöông, choàm xe leân leà ñöôøng vaø “thaønh tích” khoâng veû vang cuûa coâng quyeàn Quaän Cam. Hình trong ñoù coù toäi taán coâng tình duïc, sau khi Park, trong luùc caùn leân ngöôøi oâng, roài sau ñoù vaãn ñeå cho chieác xe caûnh saùt ñeø ñang coâng taùc, ñaõ laùi xe chaïy theo moät vuõ nöõ thoaùt y cuûa hoäi leân xaùc naïn nhaân “vaøi tieáng ñoàng hoà” - theo lôøi ñôn kieän. chuïp naêm 2002. (Hình: David McNew/Getty Images)

7.

3.

6.

2.

5.

1.

4.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

Thuû Töôùng Nhaät Koizumi mong caûi thieän bang giao vôùi Trung Quoác

H

oâm Thöù Tö 28 thaùng Möôøi Hai Thuû Töôùng Nhaät Junichiro Koizumi noùi trong cuoäc hoïp baùo cuoái cuøng cuûa oâng trong naêm 2005 ôû Tokyo raèng oâng seõ coá gaéng phaùt trieån nhöõng moái bang giao thaân thieän vôùi Trung Quoác trong naêm 2006, sau moät naêm hai nöôùc ñaõ coù nhöõng xích mích traàm nhaát trong voøng maáy thaäp nieân. Nhöõng lieân heä giöõa Tokyo vaø Baéc Kinh - töø laâu voán ñaõ laïnh nhaït - trong naêm 2005 ñaõ gaëp ñaày raãy nhöõng tranh chaáp veà nhöõng vaán ñeà maø phaàn lôùn lieân quan tôùi cuoäc xaâm laêng vaø chieám ñoùng cuûa Nhaät taïi moät soá phaàn ñaát cuûa Trung Quoác trong tieàn baùn theá kyû 20. Trong thaùng Tö naêm nay, bang giao song phöông ñaõ xuoáng tôùi möùc thaáp nhaát khi haøng ngaøn ngöôøi Trung Quoác xuoáng ñöôøng ñeå bieåu tình choáng Nhaät Baûn, trong soá ñoù coù nhöõng cuoäc bieåu tình baïo ñoäng. Lieân heä giöõa Nhaät vôùi Nam Haøn cuõng gaëp nhöõng va chaïm vì nhöõng nguyeân nhaân töông töï nhö treân, vaø vò thuû töôùng noùi raèng oâng cuõng mong muoán haøn gaén caû moái bang giao vôùi nöôùc naøy. “Ñoái vôùi Nhaät Baûn, Trung Quoác vaø Nam Haøn laø nhöõng nöôùc laùng gieàng quan troïng vaø thaân thieän,” oâng Koizumi noùi vôùi caùc phoùng vieân ôû Tokyo vaø theâm raèng söï phaùt trieån kinh teá cuûa Trung Quoác vaø Nam Haøn seõ daãn tôùi nhöõng cô hoäi cho Nhaät Baûn. “Töø quan ñieåm ñoù, toâi thaáy khoâng coù gì thay ñoåi veà chuyeän Nhaät Baûn coá gaéng phaùt trieån nhöõng lieân heä thaân thieän vôùi hoï, maëc duø coù nhöõng baát ñoàng trong laäp tröôøng cuûa moãi nöôùc.” Nhaät Baûn caàn thi haønh nhöõng böôùc tieán ñeå Trung Quoác vaø Nam Haøn seõ hieåu quan ñieåm ñoù, oâng Koizumi noùi vaø theâm raèng oâng hy voïng hai nöôùc naøy cuõng seõ laøm nhö vaäy. Hai phaàn ba daân chuùng Nhaät hoaøi nghi veà Trung Quoác Lôøi bình luaän cuûa vò thuû töôùng ñöa ra sau khi moät cuoäc thaêm doø dö luaän, coâng boá hoâm Thöù Tö, cho thaáy hai phaàn ba nhöõng ngöôøi Nhaät

N

höõng lieân heä giöõa Tokyo vaø Baéc Kinh - töø laâu voán ñaõ laïnh nhaït - trong naêm 2005 ñaõ gaëp ñaày raãy nhöõng tranh chaáp veà nhöõng vaán ñeà maø phaàn lôùn lieân quan tôùi cuoäc xaâm laêng vaø chieám ñoùng cuûa Nhaät taïi moät soá phaàn ñaát cuûa Trung Quoác trong tieàn baùn theá kyû 20.

troïng ôû Nhaät trong naêm 2006 laø caâu hoûi ai seõ laø ngöôøi leân keá vò oâng Koizumi. Vò thuû töôùng noùi raèng oâng khoâng coù yù ñònh seõ tieáp tuïc giöõ chöùc vuï naøy khi nhieäm kyø chuû tòch Ñaûng Töï Do Daân Chuû (LDP) cuûa oâng heát thôøi haïn vaøo thaùng Chín naêm 2006. “Toâi cho raèng ngöôøi naøo tieáp tuïc ñi theo con ñöôøng caûi toå maø toâi ñaõ ñaåy maïnh cho tôùi nay thì ngöôøi ñoù seõ ñöôïc uûng hoä,” oâng Koizumi noùi nhöng khoâng neâu teân nhöõng ngöôøi coù nhieàu trieån voïng leân thay oâng. Moät cuoäc thaêm doø dö luaän coâng boá hoâm 27 thaùng Möôøi Hai cho thaáy Toång Bí Thö Noäi Caùc Shinzo Abe - moät ngöôøi coù laäp tröôøng cöùng raén ñoái vôùi Trung Quoác vaø Baéc Haøn - laø nhaân vaät coù nhieàu trieån voïng nhaát ñeå trôû thaønh vò thuû töôùng keá tieáp. Nhöõng ngöôøi khaùc cuõng coù trieån voïng leân laøm thuû töôùng laø Ngoaïi Tröôûng Taro Aso vaø Boä Tröôûng Taøi Chaùnh Sadakazu Tanigaki. Trong cuoäc thaêm doø cuûa nhaät baùo Nihon Keizai, 43% ngöôøi traû lôøi noùi raèng oâng Abe laø ngöôøi “thích hôïp nhaát” ñeå leân keá vò oâng Koizumi ôû chöùc thuû töôùng.

Thuû Töôùng Nhaät Junichiro Koizumi ñeán vieáng ñeàn Yasukuni ôû Tokyo hoâm 17 OÂng Koizumi khoâng traû thaùng Möôøi naêm 2005. Vì ñeàn naøy thôø caùc töû só Nhaät Baûn, trong ñoù coù nhöõng lôøi döùt khoaùt töôùng laõnh caàm quyeàn thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán, neân nhöõng chuyeán vieáng ñeàn thôø Khi caùc phoùng vieân hoûi vò naøy bò xem laø vinh danh quaù khöù quaân phieät vaø bò caùc laân bang Trung Quoác, Nam thuû töôùng lieäu oâng coù seõ tôùi Haøn vaø nhieàu nöôùc khaùc phaûn ñoái. (Hình: REUTERS/Toru Hanai) vieáng ngoâi ñeàn Yasukuni ñöôïc phoûng vaán traû lôøi raèng trong thaùng Tö naêm nay ñaõ ñöôïc thôø phuïng cuøng vôùi 2.5 trong dòp Teát cuûa Nhaät töø hoï khoâng tin caäy Trung gaëp nhau ôû Jakarta, Indone- trieäu töû só Nhaät - daãn tôùi ngaøy 1 tôùi ngaøy 3 thaùng sia, beân leà hoäi nghò thöôïng nhöõng cuoäc phaûn khaùng ôû Gieâng hay khoâng, oâng Quoác. Koizumi khoâng traû lôøi döùt Saùu möôi chín phaàn traêm ñænh AÙ-Phi, vaø hoï ñaõ coá gaéng Trung Quoác vaø Nam Haøn. nhöõng ngöôøi traû lôøi cuoäc caûi thieän bang giao giöõa hai Nhöõng oaùn haän vaãn coøn khoaùt, nhöng coù veû nguï yù thaêm doø cuûa nhaät baùo kinh cöôøng quoác AÙ Chaâu. keùo daøi ôû Nam Haøn ñoái vôùi raèng naêm nay oâng seõ khoâng Nhöng lieân heä song thôøi kyø ñoâ hoä khaéc nghieät cuûa coù thì giôø ñeå ñi thaêm nôi ñoù teá Nihon Keizai noùi raèng khoâng theå tin caäy Trung phöông laïi trôû thaønh chua thöïc daân Nhaät treân Baùn Ñaûo nhö moïi naêm. “Chuùng ta haõy nghæ ngôi Quoác - ñaây laø tæ leä raát cao so chaùt trong thaùng Möôøi, sau Trieàu Tieân töø naêm 1910 tôùi cho khoûe trong dòp Teát. vôùi 14% noùi raèng nöôùc laùng khi oâng Koizumi tôùi vieáng naêm 1945. gieàng naøy coù theå tin caäy ñöôïc. ngoâi ñeàn Yasukuni ôû Tokyo Ngoaøi vaán ñeà bang giao Chuùng ta seõ phaûi baét ñaàu laøm OÂng Koizumi vaø Chuû Tòch nôi moät soá toäi nhaân chieán vôùi Trung Quoác vaø Nam Haøn, vieäc töø ngaøy 4,” vò thuû töôùng Trung Quoác Hoà Caåm Ñaøo tranh bò xöû töû naêm 1948 cuõng moät ñeà muïc khaùc seõ ñöôïc chuù noùi vaø theâm raèng trong ngaøy

ñoù oâng seõ coù moät cuoäc hoïp baùo vaø moät chuyeán vieáng thaêm ngoâi ñeàn Ise, moät ñeàn thôø khaùc cuõng ñaïo Shinto. Keå töø khi leân nhaäm chöùc thaùng Tö naêm 2001, moãi naêm oâng Koizumi ñeàu tôùi vieáng ñeàn thôø Yasukuni, trong ñoù coù chuyeán ñi haønh höông vaøo dòp Teát naêm 2004 vaø ngaøy 17 thaùng 10 naêm nay. Ñeå traû lôøi nhöõng chæ trích, oâng bieän luaän raèng nhöõng chuyeán thaêm vieáng ñoù chæ coù muïc ñích baày toû söï toân kính ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vì chieán tranh vaø ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình. Nhieàu ngöôøi tin raèng oâng seõ coøn ñi vieáng ngoâi ñeàn ñoù ít nhaát moät laàn nöõa tröôùc khi chaám döùt chöùc vuï thuû töôùng thaùng Chín naêm tôùi. Chuyeán vieáng thaêm ñeàn Yasukuni trong thaùng 10 ñaõ khieán cho Toång Thoáng Nam Haøn Roh Moo-hyun huûy boû moät cuoäc coâng du Nhaät Baûn ñöôïc döï truø trong thaùng 12 naêm nay. Trong thaùng Naêm 2005, sau khi xaûy ra nhöõng cuoäc bieåu tình choáng Nhaät lieân quan tôùi chuyeän chính phuû nöôùc naøy chaáp thuaän nhöõng saùch giaùo khoa xuyeân taïc lòch söû, Phoù Thuû Töôùng Wu Yi cuûa Trung Quoác ñaõ boû ngang chuyeán vieáng thaêm Nhaät Baûn ñeå trôû veà nöôùc, tröôùc khi gaëp Thuû Töôùng Koizumi theo lòch trình. Cöû chæ naøy ñöôïc coi laø ñeå phaûn öùng ñoái vôùi lôøi tuyeân boá cuûa oâng Koizumi, moät ngaøy tröôùc khi baø Wu tôùi Tokyo, raèng caùc nöôùc ngoaïi quoác khoâng neân can thieäp vaøo nhöõng chuyeän noäi boä cuûa Nhaät, keå caû vaán ñeà ñeàn thôø Yasukuni. Tröôùc ñoù, chuyeán vieáng thaêm cuûa baø Wu coù muïc ñích caûi thieän nhöõng lieân heä caêng thaúng giöõa hai nöôùc theo sau vuï tranh caõi veà nhöõng saùch giaùo khoa boùp meùo lòch söû cuûa Nhaät. (n.m.)

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

Sinh hoïat Coäng ñoàng TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Tieáp trang B2

Ngöôøi ñi chôï Haøng Sale ñaëc bieät ngaøy Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai 2005

Hannam Chain Supermarket, 9772 Garden Grove Blvd., Garden Grove, 714-590-8408.

Ñoàng höông töø Philippine cuøng gia ñình tay baét maët möøng trong ngaøy tao ngoä ñaàu tieân taïi Hoa Kyø. (Hình: Nguyeãn Ngoïc Chaán/NV)

Tieãn naêm cuõ, ñoùn chaøo ñôøi soáng môùi:

Gaàn 300 thuyeàn nhaân töø Philippine tao ngoä laàn ñaàu taïi Hoa Kyø Moät beù 14 tuoåi vieát thö caûm ôn ngöôøi Philippine: “... Philippine laø moät phaàn ñôøi soáng con...”

NGUYEÃNGOÏCHAÁN/NV

WESTMINSTER, California - Chieàu Thöù Saùu cuoái cuøng cuûa naêm 2005, ngaøy 30 Thaùng Möôøi Hai, hôn 300 ñoàng höông ña soá laø thuyeàn nhaân môùi ñeán Hoa Kyø ñònh cö sau 16 naêm soáng taïi Philippine ñaõ gaëp nhau laàn ñaàu keå töø ngaøy ñeán Hoa Kyø. Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, trong moät buoåi

chieàu cuoái naêm, ñaõ chöùng kieán nieàm vui tao ngoä hieám thaáy cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ traûi qua “cuoäc haønh trình 16 naêm.” Hôn 250 ngöôøi thuoäc dieän tò naïn taïi Philippine ñaõ ñöôïc cöùu xeùt cho ñònh cö taïi Hoa Kyø vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm 2005. Ñôït ñaàu tôùi Los Angeles khoaûng hôn 200

ngöôøi vaøo trung tuaàn Thaùng Chín; töø ñoù tôùi nay, haøng traêm gia ñình khaùc ñaõ ñöôïc baûo trôï vaøo Myõ, coù nhöõng ngöôøi môùi ñeán Quaän Cam chöa ñaày moät tuaàn leã. OÂng Nam Loäc thay maët ban toå chöùc chaøo möøng taát caû ñoàng baøo tò naïn môùi vaø nhöõng gia ñình baûo trôï cuõng nhö quyù vò maïnh thöôøng

quaân ñaõ mang nhieàu quaø tôùi taëng cho caùc em. OÂng Nam Loäc cuõng giôùi thieäu nhöõng thieän nguyeän vieân tieáp tay nhau tranh ñaáu baèng moïi maët ñeå gaàn 2,000 thuyeàn nhaân töø Philippine ñöôïc qua ñònh cö taïi Hoa Kyø. Buoåi hoïp maët naøy cuõng laø dòp ñeå nhöõng vò thieän nguyeän nhö Nam Loäc, Luaät Sö

Johnnie Walker Black w/Glass: $22.98/ 750ml Remy Martin X.O. w/Glass: $89.98/750ml Hennessy V.S.O.P w/Glass: $32.98/750ml Chivas Regal 12yrs w/Glass: $19.98/ 750ml Johnnie Walker Blue: $149.98/750ml Daàu Baép Mazola: $5.98/1 Gal. Ga lon: $0.98/2 lon Xoát B.B.Q JSM: $2,98/960y Töông ôùt ñoû Sriracha: $1.98/28 oz Gaïo Botan: $5.98/20lbs Söôøn boø Ñaïi Haøn: $2.59/Lb Boø Rib Eye thaùi laùt: $2.59/Lb Khoâ caù meø: $11.98/Box Khoâ caù luø ñuø: $19.98/Box Toâm töôi lôùn (21-28): $4.98/Lb Caù moøi töôi: $0.98/Lb Caûi Baéc Thaûo: $7.98/Box Cuû caûi traéng: $5.98/Box Haït deû: $1.78/Lb Daàu meø Kadoya: $6.88/56oz Xoát ñaäu naønh C.J.W.: $4.98/2.8kg

Nguyeãn Quoác Laân, Luaät Sö Töø Huy Hoaøng, Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung nhaéc nhôû baø con nhöõng thuû tuïc phaùp lyù vaø luaät leä khi trôû thaønh coâng daân trong xaõ hoäi môùi. Luaät Sö Trònh Hoäi, ngöôøi maø ña soá daân tò naïn coi AÙ Ñoâng Supermarket: 9221 Bolsa nhö nhaân vaät coù coâng ñaàu Avenue, Westminster, 714-999-5566: trong vieäc tranh ñaáu cho hoï, Taùo Washington loaïi 1, traùi lôùn: $0.98/2lbs Tieáp trang B2

Caùnh gaø vaøng lôùn: $0.78/Lb

Tieáp trang B2

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 56 Khoan ñaõ. Toâi hieåu anh ñang böïc boäi trong loøng. Böïc boäi laø phaûi thoâi, ai muoán mình bò Ñaûng coi laø keû thuø cuûa caùch maïng ? Nhöng cho tôùi giôø ñaõ coù ai coi anh laø keû thuø ñaâu ! Sai thì coù, sai quaù ñi aáy chöù. Do nhaän thöùc sai neân haønh ñoäng sai. Cuõng laø leõ thöôøng tình. Sai thì söûa. Mao chuû tòch daïy : chæ coù hai thöù ngöôøi khoâng sai thoâi - aáy laø ñöùa treû trong buïng meï vaø ngöôøi naèm trong quan taøi. Mình chöa hieåu ra caùi sai, Ñaûng bieát thì Ñaûng chæ ra, Ñaûng uoán naén cho, söûa chöõa cho. Vì theá, nhö toâi vöøa noùi vôùi anh, toâi nhaéc laïi laàn nöõa anh nghe cho roõ : ñöøng coá chaáp. Noäi quy, xeùt cho cuøng, noù laø caùi gì ? Noù

Ñòa Phöông Gaàn 300 thuyeàn nhaân töø Philippine tao ngoä laàn ñaàu taïi Hoa Kyø Tieáp trang B1

ñöôïc moïi ngöôøi hoan ngheânh khi xuaát hieän. Chò Hoàng Mai, ngöôøi baûo laõnh gia ñình anh Leâ Vaên Minh vaø chò Hoaøng Thanh Thuûy cuøng ba con sang ñònh cö taïi Anaheim, taâm söï: “Chuùng toâi ñaõ ñi qua con ñöôøng naøy, nay ñöôïc bieát baø con caàn söï giuùp ñôõ chuùng toâi khoâng ngaïi ngaàn.” Hoûi veà traùch nhieäm, chò Mai cho bieát: “Traùch nhieäm tinh thaàn quan troïng hôn caû. Hoï ñaõ soáng cöïc khoå suoát nhieàu naêm beân ñaûo, vaán ñeà laøm aên taát nhieân hoï chòu ñöïng quen hôn chuùng ta. Chæ caàn giuùp hoï laøm quen vôùi ñôøi soáng môùi laø hoï deã daøng baét kòp.” Anh Leâ Vaên Minh ñaõ ôû Philippine 16 naêm cho bieát caûm töôûng: “Chuùng em hy sinh taát caû cho caùc con, vì töông lai cuûa caùc chaùu maø chuùng em ñaõ chaáp nhaän moïi gian khoå.” Haàu heát treû em töø Philippine thoâng thaïo caû ba ngoân ngöõ Philippine, Vieät Nam vaø Anh ngöõ. Thay maët cho nhoùm treû, em Nguyeãn Trònh Thò Thanh Truyeàn vieát vaø ñoïc moät laù thö tri aân baèng tieáng Philippine, gôûi toång thoáng vaø baø con coâ baùc Philippine thaät caûm ñoäng. Nguyeân vaên laù thö chaùu Nguyeãn Trònh Thò Thanh Truyeàn nhö sau: “Kính gôûi baø Toång Thoáng Gloria Macapagal Arroyo, Chính phuû vaø coâ baùc, Con laø ngöôøi Vieät Nam, teân laø Nguyeãn Trònh Thò Thanh Truyeàn. Con sanh taïi Philippine, Puerto Princesa City, ngaøy 23 Thaùng Taùm naêm 1991. Con ôû PFAC cho ñeán Thaùng Tö, naêm 1997. Gia ñình con rôøi khoûi traïi PFAC chuyeån tôùi laøng Vieät Nam Barangay Santa Lourdes. Thaùng Saùu

chaúng laø caùi gì heát - moät quy öôùc ñöôïc soaïn ra cho cuoäc soáng taäp theå maø moïi ngöôøi coù traùch nhieäm tuaân thuû ñeå duy trì traät töï chung... - Toâi noùi roài : toâi khoâng thích caùi noäi quy aáy. - toâi laïnh nhaït, ñoàng thôøi cöông quyeát Toâi khoâng chaáp nhaän noù. - Bình tónh, bình tónh naøo ! Nghe toâi noùi ñaõ. Saùng nay anh Thaønh(2) thay maët anh Saùu, coù vaøo ñaây gaëp caùc anh, töøng ngöôøi moät. ngöôøi ñaøn oâng vaãn bình thaûn, nhöng qua gioïng noùi, caùch noùi cuûa y toâi hieåu y phaûi coá gaéng laém môùi giöõ ñöôïc bình tónh nhö theá Nhöng roài do coâng taùc ñoät xuaát laïi phaûi quay veà ngay, khoâng gaëp ñöôïc. Anh Thaønh uûy nhieäm toâi phoå bieán cho caùc anh quyeát ñònh môùi nhaát cuûa Boä Chính trò vaø Ban toå chöùc Trung öông... Ngöôøi ñöôïc uûy nhieäm cuûa Boä Chính trò vaø Ban toå chöùc Trung öông khoâng theøm töï giôùi thieäu. Sau môùi bieát teân y laø Truùc, khoâng roõ hoï gì, cuïc tröôûng Cuïc chaáp phaùp. Truùc laø nhaân vaät quan troïng nhaát trong ñaùm quan binh maø toâi ñöôïc tieáp kieán keå töø khi böôùc chaân vaøo Hoûa Loø. Trong ngaønh coâng an ngöôøi giöõ chöùc cuïc tröôûng quan troïng hôn thöù tröôûng ôû caùc boä khaùc. Y ñuùng laø moät nhaø maùc-xít - leâ-nin-nít chaân chính. Y noùi nhaân noùi nghóa, nhöng khoâng nhích moät li khoûi laäp tröôøng chuyeân chính voâ saûn. Toâi khoâng ngaïc nhieân neáu sau nhöõng lôøi

naêm 1998 con baét ñaàu voâ hoïc taïi tröôøng tieåu hoïc Tagburos töø lôùp moät ñeán lôùp saùu. Con caùm ôn nhöõng thaày coâ giaùo nhaø tröôøng ñaõ daïy doã con nhieàu naêm. Con vaø gia ñình cuõng nhö taát caû ngöôøi Vieät Nam caùm ôn ngöôøi Philippine, bôûi vì hoï ñaõ nhaän nhöõng ngöôøi Vieät Nam trong nhieàu naêm qua taïi Philippine. Maëc duø con laø ngöôøi Vieät Nam, nhöng con sanh ra taïi Philippine. Philippine cuõng coù moät phaàn trong ñôøi soáng con. Con vaø heát thaûy ngöôøi Vieät Nam mong coù cô hoäi traû ôn söï hieàn laønh ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam. Con mong nhöõng ngöôøi Vieät Nam coøn ôû taïi Philippine cuõng ñöôïc ñi gioáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc ñeå hoï laøm laïi cuoäc ñôøi. Baây giôø con ñang ôû California, USA, nhöng con vaãn muoán hieåu bieát theâm tieáng Philippine. Neáu coù cô hoäi thì con seõ trôû veà Philippine thaêm vieáng.”

Ngöôøi ñi chôï Tieáp trang B1

Thòt boø xaøo meàm: $1.88/Lb Thòt oác höông: $1.28/Bòch 1 Lb Choâm choâm lon Trofco: $0.58/Lon

Sieâu thò & Thöông Xaù Saigon: 10131 Westminster Ave. Garden Grove (gaàn ngaõ tö Brookhurst), 714-636-5600 Cam Texas: $0.99/3 lb Gaân boø: $1.28/Lb Toâm thòt size 31/40: $7.98/Bòch 2 lbs Möïc hoäp 3 lbs: $2.88/hoäp Mì toâ Hong Kong: $1.68/Pack 3 toâ

AÙ Chaâu Supermarket: 16042 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708. 714-843-1818

Nho ñoû, quyùt ngoït: $0.99/2Lbs Salad xanh, salad baép, caàn Myõ: $0.99/3 baép Khoå qua, khoai moân cao: $0.99/2 lbs Toâm traéng khoâng ñaàu 41/50: $5.98/1 bòch 2Lbs) Toâm caøng 8/12: $5.98/1 hoäp (2 Lbs) Söôøn non: $1.29/1 Lb Söûa con boø “Dairy Farm”: $0.68/1 hoäp Mì “Nissan”: $2.78/1 thuøng (12 ly) Gaïo “OÂng Ñòa” ñaàu muøa 2006: $16.99/1 bao (50 Lbs)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

phi loä daøi doøng ñaày nhaân aùi y seõ noùi tôùi nhöõng quyeát ñònh taøn baïo. Coù theå noùi toaøn theå caùn boä hoài aáy ñöôïc Ñaûng nhuoäm ñoû moät maøu maùu. Baïo löïc ñöôïc toân suøng nhö bieåu hieän cuûa tính kieân ñònh caùch maïng. Nhöõng caâu caùch maïng ñaàu löôõi ñöôïc ñaùnh giaù nhö nhieät tình chieán ñaáu cho söï thaéng lôïi cuûa ñöôøng loái maùc-xít. Taïi toøa soaïn chuùng toâi hoïc taäp lieân mieân. Taøi lieäu hoïc taäp laø nhöõng baøi giaûng cuûa Trung öông göûi xuoáng, cuûa Nhaø xuaát baûn ngoaïi vaên Baéc Kinh do söù quaùn Trung Quoác phaùt khoâng. Coâng vieäc cuûng coá laäp tröôøng chieám heát thôøi giôø laøm baùo. Ñöôïc caùi laøm baùo xaõ hoäi chuû nghóa khoâng khoù. Tôø baùo laø coâng cuï giaùo duïc nhaân daân, khoâng caàn baùn chaïy, chæ caàn minh hoïa caùc chuû tröông cuûa Trung öông sao cho kheùo laø ñöôïc. Khoâng ai traùch anh neáu anh vieát gioáng baøi naøo ñoù ñaõ in roài trong baùo Ñaûng. Nhai laïi nhöõng gì baùo Ñaûng vieát ñaõ khoâng mang toäi ñaïo vaên thì chôù, laïi coøn ñöôïc khen : yù thöùc toå chöùc cao. Nay coù vieát gioáng Ñaøi phaùt thanh Baéc Kinh hoaëc Nhaø xuaát baûn ngoaïi vaên Baéc Kinh thì cuõng ñöôïc khen khoâng keùm : laäp tröôøng vöõng. Trong nhöõng buoåi kieåm ñieåm theo tinh thaàn nghò quyeát 9 caùc nhaø baùo ngoài cuøng caùc nhaân vieân toøa soaïn, caû anh tieáp phaåm laãn chò caáp döôõng. Moïi ngöôøi ñua nhau leân aùn boïn xeùt Thaân môøi taát caû caùc giaùo sö, cöïu hoïc sinh, thaân höõu cuøng tham döï. Chöông trình: haøn huyeân, côm toái ($20.00) vaø vaên ngheä. L/L: 949-360-7423 hoaëc 714-897-0161.

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B1

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Hoäi Ñoàng Höông Vónh Long Hoïp Maët Ñaàu Naêm

Ngaøy giôø: Ngaøy 1 thaùng Moät, 2006, luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Paracels Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St., Westminster. Chöông trình: Muùa laân, vaên ngheä taân coå. Chuùc Teát Ñoàng Höông: Möøng tuoåi quí Ñoàng Höông cao nieân, lì xì caùc chaùu nhoû. Giôùi thieäu saùch Vónh Long- Ñòa Linh- Nhaân Kieät. Söu khaûo coäi nguoàn queâ höông. Vinh danh anh huøng lieät nöõ vaø giôùi thieäu ñaëc san Vónh Long. Nhieàu tình tieát baát ngôø, haáp daãn. L/ L: 714-210-0207.

Cöïu HS Nguyeãn Hoaøng Hoïp Taát Nieân

Ngaøy giôø: CN, 1 thaùng 1, 2006, töø 4 PM ñeán 10 PM. Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Paracel Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St. Westminster.

Ñaïi Hoäi laàn Thöù 9 Gia Ñình Cöïu Tuø Nhaân Chính Trò Bình Ñieàn

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 1 thaùng 1 naêm 2006, töø 9AM-3PM. Ñòa ñieåm: 10172 Orangewood Ave., Garden Grove. Chöông trình: Töôûng nieäm baïn ñoàng tuø, sinh hoaït ñaïi hoäi, vaên ngheä, aåm thöïc höông vò queâ höông. L/L: Nguyeãn Höõu AÙi 714-7414957, Tröông Haân 714-539-0886, Traàn Vaên Xeâ 714-539-2860, Hoà Minh Löõ 714530-1527, Toân Thaát Bình 714-379-1084, Nguyeân Quang Ca 714-893-6293.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 1 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614.

Hoïp Maët Taát Nieân Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa California kính môøi baø con Ñoàng Höông Bieân Hoøa tham döï taát nieân taïi Phoøng Sinh Hoaït Nhaät baùo Ngöôøi Vieät 14771 Moran St. Wesminster CA 92683 vaøo luùc 5 giôø chieàu ngaøy 06 thaùng 01 naêm 2006. Vôùi muïc ñích: 1- Thaét chaët tình thaân höõu, chia seû vui buoàn nôi choán tha höông, coù dòp gaëp gôõ, haøn huyeân taâm söï cuõng nhö chuùc tuïng nhau, ñeå nhôù laïi nhöõng kyû nieäm Teát xa xöa nôi xöù Böôûi thaân yeâu. 2- Hoäi seõ cho ra maét cuoán DVD kyø Ñaïi Hoäi Bieân Hoøa laàn ñaàu tieân ngaøy 28 thaùng 8 naêm 2005, vaø cuøng nhau döï buoåi tieäc taát nieân. Ngoaøi ra trong buoåi naøy Hoäi seõ khoâng coù muïc ñích naøo khaùc hôn, laø Ñoàng Höông ñöôïc thoaûi maùi vui chôi vôùi vaên ngheä caây nhaø laù vöôøn vaø ñeå chuaån bò ñoùn möøng Xuaân Bính Tuaát.

“Hoäi Ngoä Tình Lam”

Ngaøy giôø: CN 8 thaùng 1 naêm 2006, töø 1 PM ñeán 5 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng Sinh hoaït Nhaät baùo Ngöôøi Vieät 14771 Moran Str. Buoåi gaëp maët thaân thöông ñaàu tieân cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ töøng maëc “AÙo Lam” maø nay laø Cöïu Huynh Tröôûng, Cöïu Ñoaøn Vieân Gia Ñình Phaät töû keå caû moät soá quí vò ñaõ xuaát gia trôû thaønh nhöõng vò Tu só Phaät Giaùo, nhaân dòp ñaàu naêm 2006 vaø taát nieân naêm AÁt Daäu. L/L: Buøi Ngoïc Baùch: 714-638-2867, Voõ Caân: 714-537-8805, Voõ Vaên Hoùa: 562-2160522.

Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 8 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM. Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân.

laïi hieän ñaïi chuû tröông chung soáng hoøa bình giöõa caùc cheá ñoä xaõ hoäi khaùc nhau, thi ñua hoøa bình, quaù ñoä hoøa bình leân chuû nghóa xaõ hoäi. Ai ñoïc ñöôïc nhieàu taøi lieäu cuûa Ñaûng, cuûa Trung Quoác, laïi coù trí nhôù toát, phaùt bieåu haêng haùi, thì ñöôïc coi laø tích cöïc hoïc taäp. Trong Hoûa Loø Huyønh Ngöï cuõng oâng oång chöûi chung soáng hoøa bình : - Laø ngöôøi thôøi khoâng theå soáng vôùi daõ thuù. Maø boïn tö baûn laø daõ thuù, chung soáng laøm sao ñöôïc vôùi chuùng noù. Baây giôø anh ñaõ thaáy ñöôøng loái nôù sai chöa ? - Chöa. - toâi ñaùp - Muoán xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi thì phaûi coù hoøa bình tröôùc ñaõ, toâi quan nieäm nhö vaäy. Coøn cuïm töø chung soáng hoøa bình maø baùo chí quen duøng laø do dòch sai gaây ra hieåu nhaàm. Ngöôøi Nga noùi mirnoe soshushestvovanie, ngöôøi Phaùp noùi coexistence pacifique khoâng coù nghóa chung soáng hoøa bình, maø laø cuøng toàn taïi trong hoøa bình. Huyønh Ngöï höø moät tieáng khoâng roõ reät. (2) Nguyeãn Trung Thaønh, nguyeân vuï tröôûng Vuï baûo veä Ñaûng vaøo thôøi kyø ñaùnh xeùt laïi. Trong thö göûi Toång bí thö Ñaûng coäng saûn Vieät Nam Traàn Minh Vieät (Leâ Quang Duï), phoù bí thö thaønh uûy Haø Noäi kieâm phoù chuû tòch uûy ban haønh chính Haø Noäi, bò baét ngaøy 18.10.1967 coù vieát :”Hai ngöôøi tröïc tieáp tham gia vuï ñaøn aùp naøy laø oâng Thaønh (nguyeân vuï tröôûng Vuï baûo veä Ñaûng, Ban toå chöùc Trung öông) vaø oâng Döông Thoâng (Boä Noäi Vuï)”.

(Coøn tieáp)

Coäng Ñoàng AÙ Chaâu tham gia Dieãn Haønh Hoa Hoàng

Keâu goïi hieán taëng boä phaän cô theå cho ngöôøi beänh PASADENA, California Ngaøy 27 thaùng Möôøi Hai, 2005 vöøa qua, hôn 100 ngöôøi goác AÙ Chaâu goàm Trung Hoa, Ñaïi Haøn, Nhaät Baûn vaø Vieät Nam ñaõ tình nguyeän daønh thôøi gian trang hoaøng hoa vaø nguõ coác leân chieác xe hoa ñaëc bieät chuû ñeà “Donate Life” tham gia cuoäc Dieãn Haønh Hoa Hoàng truyeàn thoáng haøng naêm. Chieác xe naøy töôïng tröông cho loøng bieát ôn cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ hieán daâng boä phaän cô theå khi vöøa qua ñôøi ñeå ñem laïi söï soáng cho ngöôøi bò beänh. Ñaây laø söï keát hôïp nhieäm maàu cuûa tình thöông, loøng nhaân ñaïo vaø söï tieán boä cuûa khoa hoïc. Dieãn Haønh Hoa Hoàng taïi Pasadena ñaõ trôû thaønh truyeàn thoáng töø hôn 100 naêm nay, thu huùt haøng tyû ngöôøi treân theá giôùi theo doõi qua maøn aûnh truyeàn hình vaø loâi cuoán haøng traêm ngaøn ngöôøi töø khaép nôi ñoå veà thaønh phoá Pasadena, California. Moãi dòp ñaàu naêm moïi ngöôøi cuøng hoan hæ thöôûng ngoaïn nhöõng coâng trình kieán taïo hoaøn toaøn baèng hoa traùi vaø nguõ coác. Moãi chieác xe hoa ñeàu raát myõ thuaät vaø mang theo nhöõng yù nghóa rieâng bieät. Töø ba naêm nay, cô quan thieän nguyeän “OneLegacy” ñaõ goùp maët trong cuoäc dieãn

haønh vó ñaïi naøy ñeå toû loøng bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ hieán taëng cô phaän cuûa ngöôøi quaù coá, mang laïi söï soáng cho ngöôøi khaùc. Chuû ñeà cuûa “OneLegacy” naêm nay laø “It’s Magical - Life Transformed.” Hieän nay Hoa Kyø coù hôn 90,000 ngöôøi ñang chôø ñöôïc thay gheùp boä phaän. Trong soá naøy nhieàu ngöôøi chôø ngoùng, One Legacy chæ tìm ñöôïc ngöôøi coù cô phaän thích hôïp tuyeät ñoái coù khi maát vaøi thaùng, coù ngöôøi maát nhieàu naêm vaø ñaùng buoàn nhaát cöù moãi phuùt thì coù 17 ngöôøi cheát vì khoâng kòp nhaän cô phaän hoaëc khoâng chôø ñôïi ñöôïc nöõa. Nhieàu tröôøng hôïp hy höõu ñaõ xaûy ra cho ngöôøi Vieät Nam nhaän ñöôïc boä phaän ngöôøi quaù coá trong voøng ít ngaøy vaø ñaõ keùo daøi cuoäc soáng yù nghóa theâm caû chuïc naêm. Cô quan baát vuï lôïi One Legacy thieát tha mong quyù vò ñoàng höông haõy cho moät cô hoäi cöùu soáng ngöôøi khaùc. Muoán bieát theâm chi tieát veà vieäc hieán taëng boä phaän cô theå sau khi qua ñôøi, quyù vò coù theå vaøo trang nhaø www.donatelifecalifornia.org, hoaëc lieân laïc vôùi Vanessa Vaân Nguyeãn, ngöôøi ñieàu hôïp chöông trình gheùp cô phaän trong coäng ñoàng AÙ Chaâu taïi soá ñieän thoaïi 562-608-4111. (N.N.C.)

Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ: 10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-5312203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320.

maøu nöôùc.

Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung

Ngaøy giôø: Töø 9 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic,

Daïy veõ mieãn phí cho thieáu nhi vaø phuï huynh Xuaân 2006

Ngaøy giôø: baét ñaàu vaøo thöù Baûy 14 thaùng 1, 2006, töø 10am- 12pm. Ñòa ñieåm: Phoøng Sinh Hoaït Baùo Vieãn Ñoâng, 14891 Moran Street, Westminster. “Vui Veõ - Veõ Vui Xuaân 2006” coù chuû ñeà tranh töôøng (Mural painting) giuùp caùc em vaø phuï huynh tìm hieåu vaø khaùm phaù nhöõng ñieàu kyø thuù cuûa theá giôùi hoäi hoïa vui nhoän ñaày maøu saéc. Ban toå chöùc: Hoïa só Nguyeãn Phöông Duyeân, Hoïa só Nguyeãn Cao Hieäp, Hoïa só Phaïm Quyønh Giao. L/L ghi danh: tröôùc ngaøy Thöù Saùu 13 thaùng 1, 2006 taïi 714-292-9568, 714-423-2584.

Tieáp trang B4

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

D

L SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

DAT


SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Ngaøy tröôùc Meï quen vôùi neáp suy nghó ñöôïc tuyeân truyeàn “Caùch maïng taát thaéng” vaø “Ñôøi soáng chuû nghóa xaõ hoäi huy hoaøng” nay thöïc teá phuõ phaøng baøng baïc moïi nôi Meï nhö huït haãng, hoà nghi ngay chính mình... Nhöõng ñieàu ñoù thaät söï laø haäu quaû hay saûn phaåm cuûa ai ñaây?... Ñaát nöôùc naøy ñang ñi veà ñaâu cuûa chuû nghóa xaõ hoäi... Meï khoâng theå hieåu noåi!?... Caøng nghó ñeán caùi cheát cuûa choàng con nôi chieán ñòa khi xöa, Meï caøng caûm thaáy chua xoùt, caøng thaám thía noãi buoàn “sinh Baéc töû Nam” ñeå laøm gì cô chöù?!... Nhöõng laàn ra Baéc thaêm queâ Meï hay nghe luõ treû nhong nhong ngoaøi ñöôøng, mieäng ñoïc nhöõng caâu ca dao thaät laï: Phong lan, phong chöùc, phong bì Trong ba thöù aáy, thöù gì quyù hôn? Phong Lan ngaém maõi cuõng buoàn Phong chöùc thì phaûi cuoái luoàn vaøo ra Chæ coøn caùi phong thöù ba Môû ra thôm phöùc, caû nhaø ñeàu vui.

Hay nhöõng baøi veø thoaït nghe phaûi cöôøi, ngaãm laïi môùi thaáy chua cay phuõ phaøng laøm sau, töïa nhö giaù trò cuûa xaõ hoäi - maø laø xaõ hoäi chuû nghóa cô chöù — khoâng coøn gì ñaùng quyù hôn ñoàng tieàn vaäy: Tieàn laø Tieân laø Phaät Laø söùc baät cuûa con ngöôøi Laø nuï cöôøi cuûa tuoåi treû Laø söùc khoûe cuûa ngöôøi giaø Laø caùi ñaø danh voïng Laø caùi loïng che thaân Laø caùn caân coâng lyù Ñoàng tieàn thaät laø... heát yù!

Toâi nhìn vaøo maét Meï nhö thaáy trong ñoù bao noãi nieàm u uaát, ngoaøi ñöôøng phoá nhöõng chieác xe hôi boùng loän chaéc chôû nhöõng quan chöùc chính quyeàn ñi coâng caùn (?)... nhìn laïi caên nhaø nhoû beù thieáu thoán cuûa Meï, toâi thaät chua xoùt. Trong xoùm ngöôøi ta goïi Meï laø Meï Saùu nhöng toâi vaãn thích goïi Meï laø Meï Baéc. Bôûi, coù leõ Meï mang neùt raát chung cuûa nhöõng baø Meï Baéc moät thôøi theo caùch maïng, soáng cheát heát loøng vì caùch maïng... (?!)... Maø giôø ñaây... Toâi chôït nhôù tôùi lôøi noùi cuûa moät Bí thö ñaûng boä ngaønh nhaø ñaát taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, trong moät laàn noi chuyeän phieám taïi cô quan, ñaõ vuoät mieäng noùi: “... Neáu baây giôø maø coù chieán tranh xaûy ra... coù keû thuø taán coâng Thaønh UÛy... Thaønh UÛy ra lôøi hieäu trieäu keâu goïi quaàn chuùng ñöùng leân baûo veä Thaønh UÛy... baûo veä Ñaûng... thöû hoûi coøn coù ñöôïc

bao nhieâu ngöôøi daân höôûng öùng?!” Moät caùn boä Coäng saûn laõo thaønh khaùc, thì töøng noùi: “Söï nghieäp Caùch maïng cuûa chuùng ta hieän nay ñang gioáng nhö moät caên nhaø cao ngaát maø trong ruoät laïi ñang muïc ruoãng traàm troïng... Chæ coù caùch duy nhaát laø heø nhau chaïy ra khoûi caên nhaø ñoù, roài giöït saäp noù ñi... môùi coù cô may soáng soùt, môùi hy voïng khoâng bò chính caùi nhaø cuûa chuùng ta ñeø beïp chuùng ta”. Nhöõng lôøi noùi cuûa chính nhöõng ngöôøi ñi laøm caùi goïi laø “Caùch maïng” ñoù... giôø ñaây nhö töï caûm thaáy hoå theïn, khi maø nieàm tin cuûa daân chuùng vaøo cheá ñoä vaøo Ñaûng ñang töøng ngaøy bò xoùi moøn nghieâm troïng vaø döôøng nhö ñang baùo hieäu coù nhöõng ñôït soùng ngaàm choáng ñoái, aâm æ, noùng böùc, nhöùc nhoái... ñang chôø coù ngaøy buøng phaùt. Ñuùng oâng baø ta töøng noùi “Töùc nöôùc vôõ bôø” vaäy! Ñeán ñoåi nhöõng löïc löôïng töøng moät thôøi ñöôïc Caùch Maïng xem laø choã döïa ñeå saùch ñoäng ñaáu tranh bieåu tình choáng chính quyeàn Coäng Hoøa Saigon ngaøy naøo, nhö: sinh vieân hoïc sinh, caùc toân giaùo... nay cuõng ñang quay löng laïi vôùi Caùch maïng, vôùi Ñaûng... Baàu trôøi quaù eâm aû ñaùng ngôø nhieàu khi aâm thaàm baùo tröôùc nhöng côn gioù loác khuûng khieáp ñang ñeán thaät gaàn töï bao giôø. 30 naêm ñaõ qua, sau ngaøy 30/04/1975, nhöõng khaåu hieäu maø Coäng Saûn töøng hoâ haøo: “Ruoäng ñaát cho daân caøy”, “giaûi phoùng phuï nöõ”, “nhaân daân laøm chuû”... ngaøy caøng loä roõ neùt chæ laø nhöõng khaåu hieäu suoâng, mî daân, ru nguû loøng ngöôøi... Noâng daân ngaøy nay vaãn phaûi eø löng noäp thueá noâng nghieäp, muøa maøng thöôøng hay thaát baùt maø chaúng coù laáy moät chính saùch hoã trôï ñích ñaùng naøo, ñeán ñoä con caùi cuûa giai caáp noâng daân aáy... lôùp lôùp boû queâ nhaø ñi laøm coâng nhaân trong caùc haõng xöôûng lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi nhö may maëc, giaøy da... bò ngöôøi nöôùc ngoaøi khinh reû, thaäm chí coù khi bò xuùc phaïm thaân theå nhaân phaåm ñeán thoâ baïo; gaùi queâ ngaøy nay bò cuoán huùt vaøo aùnh ñeøn môø caø pheâ oâm, nhöõng cuoäc hoân nhaân khoâng loái thoaùt vôùi Ngöôøi Ñaøi Loan — thöïc chaát laø “gaû baùn” trinh tieát gaùi Vieät; nhaân daân laøm chuû thì vaãn ngheøo coøn ñaày tôø laø caùn boä thì ngaøy moät giaøu coù, quyeàn haønh?! Vì theá, khoâng laï gì khi boïn treû con noäi thaønh Saigon, thöôøng haùt nhaùi: “... 30 naêm roài vaãn vaäy sao em?” BAØ MEÏ MIEÀN TRUNG Toâi ra Hueá nhaân dòp Hueá toå chöùc Festival naêm 2000 trong moät tour du lòch. Toâi khoâng thích laém khoâng khí hoäi heø göôïng gaïo bôûi caùch toå chöùc tuøy tieän neáu khoâng noùi laø thieáu khoa hoïc cuûa moät ngaøy vui chung töôûng nhö seõ vinh danh ñöôïc Hueá. Ngay chính ngöôøi daân nôi ñaây cuõng khaù baøng quan tröôùc moät Festival ñöôïc toå chöùc theo moät “khuoân ñònh” khoâng haøm chöùa ñöôïc söï phoùng khoaùng töï do beân caïnh neùt coå kính cuûa Hueá neân thô moät thôøi.

DAT

Minh hoïa: AÙNH BUØI/NV

3 Saùng taùc

Coøn ñoù chaêng, moät thaønh phoá Hueá vaãn ñeïp qua thi ca:

“Daï thöa phoá Hueá baây giôø Ngöï Bình vaãn ñöùng beân bôø soâng Höông...”

Maáy caâu thô cuûa thi só “nghieâng ngaû ñaát trôøi” Buøi Giaùng vaãn ñuùng nhö ngaøy naøo vaø coù leõ vaãn maõi ñuùng. Bôûi caûnh vaät thieân nhieân vaãn raát öu ñaõi Hueá. Hueá coù nhieàu danh lam thaéng caûnh vaø di tích lòch söû. Taïm keå nhö: khu di tích kinh thaønh trieàu Nguyeãn - Hoaøng cung cuûa 13 vò vua trieàu Nguyeãn vôùi Ngoï Moân, ñieän Thaùi Hoøa, Theá Mieáu, Hieån Laâm Caùt, Töû Caám Thaønh vaø Cöûu Ñænh; Chuøa Thieân Muï, Laêng Khaûi Ñònh, Laêng Minh Maïng, Laêng Töï Ñöùc; Chôï Ñoâng Ba Hueá noåi danh chaúng khaùc gì Chôï Ñoàng Xuaân ngoaøi Haø Noäi hay Chôï Beán Thaønh Saigon hoaëc Chôï Haøn Ñaø Naüng, Chôï Sapa - Taây Baéc; Chôï Buoân Meâ ôû Taây Nguyeân vaäy...; thaéng caûnh Soâng Höông tuyeät ñeïp... Noùi ñeán Hueá khoâng theå khoâng nhaéc ñeán Hoø Hueá voán thaät saâu laéng vaø lay ñoäng loøng ngöôøi. Hoø Hueá hay vaø ñeïp töïa nhö veõ ñeïp truyeàn kyø cuûa Chieác Noùn Baøi Thô vaäy: “... Anh tôùi nôi ñaây hoûi thieät ñoâi lôøi chöù loøng coøn ñaày ñaëng hay nöôùc ñaõ vôi naøo ñaõ chung naøo ôø hô ô hô (Nam hoø) Chaøng hoøi thì thieáp xin thöa, gieáng Long Vaân coøn ñaày ñaëng chöù chöa heà ñaõ heà chi ôø hô ô hô (nöõ hoø)...” Ñeán Hueá laàn ñaàu, toâi may maén gaëp ñöôïc Meï Trung. Qua Meï toâi hieåu, thaáy, bieát roõ hôn veà mieàn Trung cuûa Toå Quoác Vieät Nam. Ñi Hueá sau khi ñi ngang Ñaø Naüng (xem qua nhöõng thaéng caûnh cuûa Non Nöôùc, Nguõ Haønh Sôn, baùn

Kyø IV

baø meï

ñaûo Sôn Traø, Suoái Ñaù — baõi Buït, ngaém bieån Myõ Kheâ, Caûng sa Tieân) theo con ñöôøng bieån daãn ñeán chaân ñeøo Haûi Vaân, laø dòp may ñöôïc ngaém nhieàu phong caûnh tuyeät vôøi, chuïp hình raát ñeïp nhaát laø treân ñænh ñeøo Haûi Vaân hay ôû laøng chaøi Laêng Coâ. Theo Meï noùi, thaáy thaéng caûnh Mieàn Trung ñeïp chæ môùi thaáy ñöôïc neùt ñoäc ñaùo cuûa 50% veà Mieàn Trung - trong ñoù coù Hueá. Hieåu ñöôïc phong thuïc taäp quaùn, neùt vaên hoùa, ngheä thuaät aåm thöïc vaø baûn chaát con ngöôøi, môùi coù caùi nhìn toaøn dieän veà maûnh ñaát naéng gioù nôi ñaây. Hueá cuøng vôùi Mieàn Trung cuõng laø nôi ñaïn löûa nguùt trôøi, nôi cuoäc chieán tranh tröôùc 30/4/1975 ñöôïc bieát ñeán nhö laø moät phaàn ñau thöông cuûa Toå Quoác Vieät Nam trong côn loaïn laïc ngaøy naøo. Nhaéc ñeán Mieàn Trung ngöôøi ta thöôøng nghó ñeán nhöõng laàn thieân tai baõo luït hoaønh haønh nôi maûnh ñaát naøy vaø cuõng laø nôi khoâng ai khoâng bieát ñeán vuï

HOÀNG TRAÀN

Toâi ñi xa khoâng nhieàu, nhaát laø nhöõng chuyeán du lòch daøi ngaøy. Bôûi, thôøi gian döôøng nhö ngaén laïi tröôùc nhöõng baän roän lo toan cuûa cuoäc soáng thöôøng ngaøy...

Moà choân taäp theå ôû Hueá hoài Teát Maäu Thaân cuøng vôùi noù laø tieáng khoùc than naõo loøng, nguùt trôøi xanh... Toâi khoâng coù nhieàu thôøi gian vaø chuyeán ñi khoâng quaù daøi ñeå tham quan tìm hieåu taát caû veà Mieàn Trung. Toâi ñaønh qua Hueá maø hình dung theâm nhöõng nôi chöa ñeán, chöa tôùi ñöôïc vaäy. Meï Trung laø ngöôøi soáng laâu lôøi keå cuûa Meï (ngoaøi tröø ñoâi maét luoân buoàn vaø saâu thaúm) luoân chöùa nhieàu tình tieát soáng ñoäng veà Queâ Höông Mieàn Trung.Toâi ôû nhaø Meï Trung nhöõng ngaøy löu laïi Hueá trong Tour du lòch. Toâi raát thích nhöõng moùn Meï naáu, nhaát laø moùn Chaùo baùnh canh caù loùc: raát ngon vaø ñaëc bieät, ngon hôn caû khi mua moùn naøy veà töø nhöõng daõy phoá chuyeân baùn baùnh canh doïc quoác loä 1A tröôùc coång Nhaø maùy deät Hueá. Theo Meä (Meï) noùi moùn naøy laøm töø boät gaïo vaø caù loùc. Laøm noù raát coâng phu: gaïo phaûi ngaâm ñuû ñoä tröôùc khi xay, sau ñoù phaûi suù boät vaø

cho vaøo coái maø giaõ cho tôùi luùc “boät chín”. Boät ñaït tieâu chuaån ñöôïc caét, laên moûng rôøi töøng “con”, nhö vaäy khi naáu chín khoâng bò nhaõo. Coøn caù loùc thì haáp chín, ñöôïc taùch rieâng thòt vaø loøng ra, xöông vaø ñaàu caù thì giaõ nhoû naùt ñun leân vôùi nöôùc laøm nöôùc duøng. Khi aên raát tuyeät, bôûi vò gioøn cuûa baùnh, caùi buøi cuûa thòt caù thôm phöùc coäng vôùi vò cay cuûa ôùt, tieâu vaø haønh. Ngoaøi naøy ngöôøi ta hay goïi Meï baèng Meä nhöng toâi vaãn thích goïi baèng Meï, Meï raát vui noùi toâi troâng raát gioáng con trai Meä... neáu coøn soáng... Nhöõng luùc khoâng ñi tham quan theo ñoaøn, toâi raát thích ngoài nghe Meï keå chuyeän. Meï noùi Hueá coù moùn baùnh Khoaùi raát ñaëc bieät vaø ñaëc bieät hôn Hueá coù ba quaùn baùnh Khoaùi noåi tieáng ñeàu do ba anh em ruoät bò caâm laøm chuû. Nghe noùi ôû Laïc Thieän, Laïc Thaïnh vaø Baïch Yeán. Moùn naøy ñeán caû Taây cuõng thích. Noù laø ñaëc saûn cuûa Hueá, gioáng nhö côm Tieáp trang B6

An Cöïu Hueá, moät nhaø haøng thaät deå thöông, nôi nhöõng ngöôøi Hueá cuøng nhöõng ngöôøi yeâu soâng Höông nuùi Ngöï gaëp nhau ñeå thöôûng thöùc nhöõng moùn aên thuaàn tuùy cuûa Hueá: baùnh canh toâm töôi, buùn boø Hueá, baùnh beøo cheùn toâm töôi, baùnh naäm chaû toâm, cheø hoät sen, v.v. Taát caû ñeàu nguyeân thuûy, 100% Hueá. Nhôù Hueá, muoán tìm höông vò ñaäm ñaø, cay cay thaät Hueá, xin môøi quí khaùch ñeán nhaø haøng An Cöïu Hueá.

Ñaëïc Bieät: Xin môøi thöôûng thöùc moùn Baùnh Khoaùi An Cöïu tuyeät ngon, baûo ñaûm khoâng ñaâu saùnh baèng! Ñoùng cöûa ngaøy thöù Ba 413 Euclid, Santa Ana - Giöõa ñöôøng soá 5 vaø ñöôøng First - Tel: 714-554-9900


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

Ñòa Phöông

Chöùng khoaùn tieáp tuïc giaûm

Giaù traùi phieáu vaø ñoàng ñoâ la giaûm ANDREW HUY HAN

Thöù Saùu hoâm nay laø ngaøy cuoái trong tuaàn leã cuoái cuûa naêm 2005, sinh hoaït thò tröôøng chöùng khoaùn vaãn chöa ñaùp öùng loøng mong muoán cuûa moïi ngöôøi, ñaëc bieät laø keát quaû khoâng maáy khaû quan veà Tieáp trang B2 taøi chaùnh trong taøi khoùa 4, Ra Maét Phong Traøo Quoác Daân Ñoøi do vì yeáu toá möùc lôïi suaát vaø Traû Teân Saøi Goøn soá thöông vuï veà nhaø cöûa mua Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 15 thaùng 1, 2006 vaøo baùn, ñang laø daáu chæ taïo neân luùc 1 giôø chieàu. Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Nhaät Baùo Vieãn Ñoâng, söï quan ngaïi veà moät söï trì 14891 Moran Street Westminster, CA treä kinh teá vaø söï thaát thu lôïi 92683. nhuaän trong naêm tôùi. Soá Linh Muïc Nguyeãn Höõu Leã thay maët Phong Traøo Quoác Daân Ñoøi Traû Teân Saøi Goøn. L/L: ñieåm suùt giaûm treân chæ soá Nguyeãn Nhö Taán: 909-627-9718, Ngoâ Vaên Dow ñaõ xoùa maát soá ñieåm Hueä: 714-531-6534, Traàn Hoaøng: 626-294- taêng trong naêm 2005. Neáu 0164. tình traïng naøy vaãn tieáp Hoäi Cöïu SVSQ/TB/Thuû Ñöùc San Diego tuïc,seõ laø laàn ñaàu tieân xaûy ra keå töø naêm 2002, laø luùc Dow toå chöùc Daï Vuõ Xuaân Chieán Só 2006 Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 15 thaùng 1, 2006, luùc 30 ñaõ chòu chung tình traïng. 5 giôø chieàu. Chæ soá S&P 500 taêng leân 3% Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Lucky Star 3893 54th trong naêm nay vaø chæ soá Street, San Diego CA 92105. Chöông trình: Muùa laân möøng Xuaân - Daï tieäc Nasdaq naêm ôû möùc 2208.19, - Ca nhaïc - Khieâu Vuõ. leân ñöôïc 1.5% trong naêm Ban Nhaïc Atlantic vaø caùc ca só: Thanh Lan, 2005. Paolo, Vaân Khanh, Thanh Truùc, Thuøy Trang, Giaù daàu thoâ hoâm nay giaûm Tony Leâ, Leä Hoa. Giaù veù ñoàng haïng $35 37 cents vôùi giaù $59.95 moät (bao goàm aåm thöïc). L/L: Ñaëng Vaên Trí 619573-8395, Buøi Ngoïc Hyõ 619-857-8347. barrel treân thò tröôøng New York vaø giaù vaøng töông lai Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 leân $1.20 vôùi giaù $518.70 moät Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006.

Sinh hoïat Coäng ñoàng

Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

troy ounce treân thò tröôøng quyù kim New York. Söï quan ngaïi veà tình traïng kinh teá hieän nay laø söï khaùc bieät giöõa möùc lôïi suaát ngaén haïn vaø daøi haïn cuûa caùc loaïi coâng traùi phieáu. Keå töø luùc Quyõ Döï Tröõ Lieân Bang cho naâng möùc laõi suaát vaø laàn cuoái vöøa qua, leân tôùi 4.25% trong khi möùc lôïi suaát loaïi traùi phieáu 10 naêm chæ nhích leân chuùt ít. Trong nhöõng ngaøy cuoái naêm 2004, möùc lôïi suaát 10 naêm naøy laø 4.22% vaø luùc saùng sôùm hoâm Thöù Saùu, möùc lôïi suaát naøy naêm ôû 4.336% sau khi ñaõ taêng leân 6/32 ñieåm hay loaïi giaáy nôï $1000 ñöôïc lôøi theâm $1.88 trong ngaøy Thöù Naêm. Loaïi traùi phieáu 2 naêm coù möùc lôïi suaát taêng leân 4.358%, ñöa tôùi vieäc bieåu ñoà lôïi suaát loän ngöôïc. Ñaây laø moät baùo ñoäng ñoû veà kinh teá vì thoâng thöôøng giôùi ñaàu tö ai cuõng mong muoán coù ñöôïc lôïi nhuaän cao. Vaøo naêm 2000, bieåu ñoà lôïi suaát ngöôïc ñaõ xaûy ra ñöa tôùi söï suy thoaùi kinh teá. Tuy raèng ñieàu naøy xaûy ra,

Dow Jones Industrial Average

11000 10800 10600

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

10400

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

khoâng phaûi moïi ngöôøi ai cuõng tin seõ coù söï laëp laïi lòch söû vì vôùi öu theá cuûa caùc traùi phieáu daøi haïn ngoaïi quoác maø Hoa Kyø ñaàu tö, ñang giöõ ñöôïc möùc laõi suaát thaáp, theo nhöõng ngöôøi laïc quan, seõ giuùp taêng tröôûng neàn kinh teá Myõ. Hoâm nay laø ngaøy Thöù Saùu cuoái naêm, moïi ngöôøi ai cuõng muoán coù nhöõng saém söûa hoaëc chuaån bò cho kyø nghæ ñaàu naêm neân vieäc trao ñoåi vaø mua baùn chöùng khoaùn coi nhö thöa thôùt, trong ñoù goàm 493.4 trieäu coå phieáu ñöôïc trao ñoåi treân thò tröôøng NYSE. Chöùng khoaùn coâng ty Velero ñöôïc coi laø khaù nhaát trong

naêm 2005, tuy nhieân hoâm nay cuõng bò tuït giaûm 58 cents vôùi giaù $51.02 vaø tính chung toaøn naêm, taêng 124%. Chæ soá naêng löôïng treân S&P 500 leân ñöôïc 29% trong naêm nay. Giaù coå phieáu cuûa GM hoâm nay leân 36 cents ôû möùc $19.37, ñöùng haøng thöù hai treân chæ soá S&P 500 nhöng tính chung thì chöùng khoaùn cuûa GM ñaõ giaûm tôùi hôn moät nöûa trong naêm nay. Thò tröôøng chöùng khoaùn seõ ñoùng cöûa vaøo ngaøy Thöù Hai, nghæ leã ñaàu naêm môùi. Luùc thò tröôøng ñoùng cöûa, chæ soá Dow Jones giaûm 67.32 ñieåm ôû möùc 10,7717.50;

Nasdaq leân 12.84 ñieåm ôû möùc 2205.32; S&P 500 theâm ñöôïc 6.13 ñieåm ôû möùc 1248.29. Giaù traùi phieáu giaûm. Loaïi coâng khoá phieáu 10 naêm xuoáng 6/32 ñieåm hay loaïi giaáy nôï $1000 maát ñi $1.88 ôû möùc lôïi suaát 4.368%; vaø loaïi traùi phieáu 30 naêm taêng 10/32 ñieåm vôùi möùc lôïi suaát 4.527% Möùc lôïi suaát ñi ngöôïc laïi vôùi giaù caû. Ñoàng ñoâ la suït giaûm. Möùc hoái ñoaùi tieàn teä ñoái vôùi ñoàng yen hoâm nay laø 117.25 yen, so vôùi 117.43 cuûa ngaøy thöù Ba; vaø ñoái vôùi ñoàng euro, möùc hoài ñoaùi laø $1.1925 so vôùi hoâm qua laø $1.1834.

Winners & Losers NYSE

NASDAQ

Company

Price Change

Pfizer GM Ford Motor Visteon inc GE Verizon com BofA Exxon Mobil Time Warner Viacomm inc AT&T Citigroup inc Wal Mart Motorola JP Morgan EMC co Merck co Valero Energy Walt Disney AMD inc.

7 2/3 $19.42 $7.72 $6.26 $35.05 $30.12 $46.15 $56.17 $17.44 $32.60 $24.49 $48.53 $46.80 $22.59 $39.69 $13.62 $31.81 $51.60 $23.97 $30.60

-0.13 0.41 -0.09 -0.13 -0.14 -0.15 -0.04 -0.07 -0.04 0.25 -0.13 -0.05 -0.68 -0.21 -0.17 -0.11 -0.54 0 -0.2 0.07

Volume 32,473,100 20,386,300 20,356,400 19,552,000 18,060,100 15,923,900 14,497,900 14,468,200 13,034,800 11,292,500 10,989,100 10,587,700 10,422,300 10,151,000 8,567,000 8,493,500 8,294,400 8,235,400 7,237,000 6,540,300

Company Microsoft corp Cisco system Sun Microsys Intel corp Sirius Satellite Whole Foods Apple comput Symantec Dell inc Yahoo Inc. Applied mat. Comcast Qualcomm Ebay inc Syneron Medic Applied Digital Sandisk corp Google Red Hat Amazon

Price

Change

Volume

$26.15 $17.12 $4.19 $24.96 $6.70 $77.39 $71.89 $17.50 $29.95 $39.18 $17.94 $25.92 $43.08 $43.22 $31.75 $2.86 $62.82 $414.86 $27.26 $47.15

-0.12 -0.12 -0.06 -0.11 -0.04 -0.85 0.44 0.21 -0.33 -0.38 -0.12 -0.18 -0.46 -0.53 -3.94 0.26 0.15 -5.29 -0.63 -0.84

49,055,933 39,191,078 31,808,786 31,613,993 31,283,543 23,159,414 22,284,113 15,554,447 14,990,318 12,215,422 10,404,017 9,718,508 8,610,030 8,654,222 7,075,348 6,994,261 6,893,057 7,581,156 2,572,651 5,400,303

0.11% 4.53% $61.04

0.02 0.02 0.72

10200 10000

Close 10,717.50 -67.32

6.37% 6.03% $518.90

-0.11 -0.04 1.4

10 Year Bond 30 Year Bond Oil / barrel

NASDAQ

2300

Khôûi haønh taïi Los Angeles: Ngaøy 17 thaùng Hai, 2006, keát thuùc ngaøy 10 thaùng Ba 2006. Chöông trình: Thaêm vieáng caùc thaéng caûnh baäc nhaát vaø caùc chuøa chieàn lôùn taïi hai quoác gia naøy. L/L: 714-890-5885.

Interest Rates & Bonds 30 Year Fixed 15 Year Fixed Gold /Troy oz

9800

TT Tu Hoïc Vieân Giaùc toå chöùc Haønh Höông Nam Haøn vaø Ñaøi Loan

2250

600,000,000

2200 2150

Dow Jones Industrial Average Volume

500,000,000

2100

Truy Taàm Ung Thö Ngöïc Mieãn Phí

400,000,000

2050

Trung Taâm Y Teá An Bình, 9302 Bolsa, Westminster, seõ chuïp Mammogram ñeå ngaên ngöøa ung thö ngöïc trong caùc ngaøy 13 thaùng 2, 15 thaùng 5, vaø 21 thaùng 8/ 2006, töø 8 giôø saùng ñeán 12 giôø 30. L/L: 714- 8912337 ñeå laáy heïn. Tröôøng hôïp caàn chuïp sôùm hôn, xin ñieän thoaïi ñeå saép xeáp. Giôø laøm vieäc: töø thöù Ba ñeán thöù Baåy: moãi ngaøy töø 9 ñeán 6 giôø. Chuû Nhaät töø 9 ñeán 12 giôø. Nhaän tieåu giaûi phaãu mieãn phí. Saùng thöù Baåy: daäy Khí coâng chöõa beänh vaø döôõng sinh töø 8 ñeán 9 giôø.

2000

300,000,000 Close 2,205.32 -12/84

1950

200,000,000

1900

S&P 500

1280

100,000,000 0 5/ 27 /2 00 5 6/ 10 /2 00 5 6/ 24 /2 00 5 7/ 8/ 20 05 7/ 22 /2 00 5 8/ 5/ 20 05 8/ 19 /2 00 5 9/ 2/ 20 05 9/ 16 /2 00 5 9/ 30 /2 00 10 5 /1 4/ 20 05 10 /2 8/ 20 05 11 /1 1/ 20 05 11 /2 5/ 20 05 12 /9 /2 00 12 5 /2 3/ 20 05

1260 1240 1220 1200

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

1180 1160 1140

5/ 27 /2 00 5 6/ 10 /2 00 5 6/ 24 /2 00 5 7/ 8/ 20 0 5 7/ 22 /2 00 5 8/ 5/ 20 0 5 8/ 19 /2 00 5 9/ 2/ 20 0 5 9/ 16 /2 00 5 9/ 30 /2 00 10 5 /1 4/ 20 0 10 5 /2 8/ 20 05 11 /1 1/ 20 05 11 /2 5/ 20 05 12 /9 /2 00 12 5 /2 3/ 20 05

1120

WESTMINSTER DENTAL CENTER DOCTOR OF DENTAL SURGERY BAÙC SÓ NHA KHOA

g

y

y

CHUYEÂN TRÒ VÔÙI KYÕ THUAÄT NHA KHOA TOÁI TAÂN NHAÁT * Beänh Nöôùu Raêng (Periodontal Disease) * Laøm Raêng giaû caùc loaïi (Fixed, Removable Prosthodontic) * Nha Khoa Phoøng Ngöøa (Preventive Treatment) * Nha Khoa Thaåm Myõ vaø duøng tia saùng Ultaviolet söûa vaø laøm ñeïp caùc raêng cöûa bò hö, xaáu hoaëc keõ hôû. * Khaùm Raêng toång quaùt vaø ñònh kyø. * Chöõa vaø Nhoå Raêng treû em vaø ngöôøi lôùn. * Giaûi Phaãu Nha Khoa (Oral Surgery) * Taåy traéng raêng (Bleaching) * Coù maùy Syrijet laøm teâ nöôùu raêng, khoâng caàn kim cho quyù vò naøo ngaïi chích * Coù maùy Sieâu aâm (Ultrasonic) chaø raêng khoâng ñau. * ÑAËC BIEÄT: Coù heä thoáng Sterilization ñuùng theo tieâu chuaån cuûa Boä Nha Khoa ñeå ngaên ngöøa beänh truyeàn nhieãm.

WDC

Westminster

Beach

Garden Grove

Goldenwest

Fwy 22 Edward

.3”

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Hazard

Tröôùc

Sau

GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10AM - 7 PM * Thöù Baûy: 9 AM - 6 PM

6771 Westminster Blvd., Suite H, Westminster, CA 92683

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

(Beân caïnh Post Office goùc Westminster & Golden West)

Tel: (714) 898-3707

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

3 baø meï Tieáp trang B3

Heán vaäy. Heán ôû Hueá laø heán Coàn, ñöôïc xaøo keøm vôùi buùn taøu (coøn goïi laø mieán), maêng khoâ vaø thòt heo. Moùn naøy aên vôùi rau soáng (thaân chuoái, baép chuoái xaét moûng) troän vôùi moân baïc haø, kheá vaø rau thôm ñöôïc thaùi nhoû. Nöôùc luoäc heán coù göøng, maøu traéng ñuïc. noùng hoâi hoåi aên cuøng côm heán laø baøi vò töông ñoàng. Duøng toâ côm heán vôùi muøi ruoác thôm löøng, cuøng vôùi vò cay cuûa ôùt (ôùt töông, ôùt maøu) vöøa aên xì xuïp vöøa hít haø, ai baûo moùn aên daân daõ Vieät Nam khoâng say ñaém loøng ngöôøi. Thænh thoaûng coù saùng Meï coøn ñaõi toâi moùn baùnh beøo xöù Hueá mua ôû “phoá baùnh beøo” quanh cung An Ñònh, coù luùc maáy moùn Noäm hoa chuoái cuûa Meï trong nhöõng buoåi côm tröa aên thaät laï vaø ngon... Thöôûng thöùc nhöõng moùn aên ñaëc saûn ñaäm neùt queâ höông

cuûa ñaát coá ñoâ, töø tay Meä giaø mua hay laøm... thaät quyù laøm sao neùt vaên hoùa ôû ñaây trong aåm thöïc. Toâi hoûi meï: Meï chaêm soùc vaäy... cöïc khoâng Meï? Cöïc chi ñaâu?!... Meï xem con nhö con meä maø! - Noùi roài nöôùc maét Meï nhö löng troøng. Meï... con xin loãi vì laøm Meï buoàn... Meï cöôøi xua tay yù noùi toâi ñöøng ngaïi, khuoân maët nhaên nheo cuûa Meï laïi aùnh leân neùt yeâu ñôøi voán coù. Cuoäc ñôøi cuûa Meï cuõng khoâng keùm phaàn khoå aûi nhö cuoäc ñôøi cuûa bao baø Meï Vieät Nam baêng qua cuoäc chieán ngaøy naøo. Choàng meï maát sôùm vì ñaïn phaùo kích, moät mình Meï taûo taàn ôû vaäy nuoâi hai con trai aên hoïc. Ngaøy con Meï hai ñöùa laàn löôït ñaêng lính Coäng Hoøa, böôùc vaøo voøng xoaùy cuûa cuoäc chieán tröôùc 1975, Meï hieåu raèng Meï laïi laàn nöõa coù theå maát ngöôøi thaân vì chieán tranh. Meï nguyeàn ruûa Coäng Saûn mieàn Baéc “gaây caûnh noài da xaùo thòt”, tieáng bom phaùo kích haøng ñeâm... laøm giaác nguû cuûa Meï luoân baát an. Chinh chieán roài coù luùc seõ taøn, lieäu con Meï coù veà hay khoâng? Meï ñaõ khoùc haèng ñeâm vì nhôù con vaø khoùc cho caû queâ höông ñau khoå cuûa Meï trong khoùi löûa chieán tranh. Con trai ñaàu cuûa Meï laø moät Trung uùy thuoäc moät ñaïi ñoäi thaùm baùo ôû Buoân Meâ Thuoät, vaøo nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 3/1975 khoùi löûa... luoân laøm Meï lo aâu ñöùng ngoài

khoâng yeân. Tin töùc chieán söï doàn daäp laøm Meï nhöõng töôûng con Meï khoù coù theå coù ngaøy veà. Buoân Meâ thaát thuû, thaønh phoá söông muø chìm trong voøng cöông toûa cuûa Vieät Coäng nhö moät veát chaøm lan toûa... seõ coøn lan xa hôn... khoâng gì kieàm cheá ñöôïc. Con caû meï soáng soùt nhôø baêng röøng thoaùt hieåm. Gaëp laïi Meï anh ngheïn ngaøo noùi ñöùt quaõng: “Heát roài Meï... coäng quaân traøn ngaäp... Xe lam, xe buyùt, xe nhaø binh laãn xe daân söï chen laán nhau treân truïc loä daãn ra bieån mieàn Trung Vieät Nam... Haøng ngaøn ngöôøi ñaõ vaø ñang boû chaïy töø phía Baéc, sau khi Buoân Meâ thuoät thaát thuû...” Tieáp theo ñoù laø Quy Nhôn, Nha Trang... ñeán thaát thuû Xuaân Loäc ngaøy 14/4/1975... ñaâu ñaâu cuõng thaáy daân tî naïn chaïy troái cheát... Caû Mieàn Nam Vieät Nam ñöùng beân bôø vöïc thaúm cuûa chia ly, tang toùc vaø ñau thöông taän cuøng. Meï baûo anh con caû haõy ñi ñi keûo muoän nhöng anh chaàn chöø khoâng nôõ boû meï, coøn thaèng uùt — em anh — thuoäc sö ñoaøn boä binh chöa thaáy tin töùc ôû nôi ñaâu. Saùng 30/4/1975 Döông Vaên Minh tuyeân boá ñaàu haøng (luùc 9 g saùng). Ñaøi phaùt thanh phaùt ñi lôøi hieäu trieäu cuûa Töôùng Minh, yeâu caàu caùc ñôn vò quaân ñoäi Vieät Nam Coäng Hoøa phaûi buoâng suùng, giao noäp vuõ khí cho coäng quaân. Baøi haùt “noái voøng tay lôùn” cuûa Trònh Coâng Sôn laãn trong lôøi hieäu trieäu qua phaùt thanh, nhö hoà chua “baùo töû”

chaùnh thöùc cuûa cheá ñoä Coäng Hoøa Mieàn nam. Töôùng Minh ñaàu haøng, tröôùc khi coäng quaân tieán chieám Saigon vaøo giôø khaéc lòch söû ñieåm baùo baèng hình aûnh chieác taêng T54 ñaàu tieân cuûa quaân ñoäi mieàn Baéc uûi saäp coång saét Dinh Ñoäc Laäp luùc 11g tröa ngaøy 30/04/1975. Nghe noùi moät Ñaïi Taù quaân ñoäi Baéc Vieät tuyeân boá: “Caùc anh khoâng coù gì ñeå baøn giao caû, chuùng toâi ñaõ chieám Saigon vaø baét giöõ caùc anh!” Noãi ñau ñoù maõi khaéc ghi trong lòch söû daân toäc, môû ñaàu cho nhöõng naêm thaùng gian truaân nôi queâ höông hay lao ñao nôi xöù ngöôøi cuûa bao ngöôøi daân Vieät “khoâng ñoàng chính kieán vôùi Coäng Saûn”. Vieân ñaïi taù mieàn Baéc noùi treân nghe noùi laø moät nhaø baùo quaân ñoäi, ngöôøi töøng sau naøy coù caâu noùi tieáp theo cuõng khoâng keùm phaàn kieâu haõnh: “Só quan nguïy laø nhöõng con thuù... phaûi...” (toâi khoâng nhôù roõ nguyeân vaên caâu noùi naøy laém!) noùi roõ leân baûn chaát cuûa chaùnh saùch “caûi taïo” maø nhaø caàm quyeàn luùc baáy giôø aùp duïng vôùi caùc só quan binh só VNCH, thöïc chaát nhö nhieàu ngöôøi nhaän ñònh laø nhaèm baét giam, ñaøy aûi nhöõng chieán binh VNCH nôi röøng thieâng nöôùc ñoäc. Nhöõng caùn binh Coäng saûn töøng maït saùt nhöõng ngöôøi thaát traän, nhöng söï ñôøi coù khi “phuùc hoïa khoâng löôøng”, luaät “nhaân quaû”... chaúng kieâng deø moät ai... Ngaøi ñaïi taù Baéc Vieät ngang taøn aáy, nhaø

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 baùo quaân ñoäi moät thôøi theùt ra löûa aáy, sau naøy chính oâng ta khoâng ai khaùc - laïi quay laïi maït saùt chính caùi lyù töôûng coäng saûn maø haén toân thôø vaø döïa daãm ñeå noùi veà nhöõng só quan VNCH ngaøy naøo... vaø phaûi soáng löu vong ôû nöôùc ngoaøi... (?)... Anh con caû cuûa Meï Trung, do naán naù ôû laïi ñaõ phaûi ñi caûi taïo vaø bò beänh soát reùt maát trong choán nuùi röøng nguùt ngaøn. Nhöõng ñôït ñi xa thaêm nuoâi con (ngaøy anh coøn soáng), Meï thaáy anh ngaøy moät gaày oám vaøng da hôn. Meï ñaõ khoùc nhieàu vaø linh caûm thaáy ñieàu khoâng may seõ xaûy ra. Meï gaëp caùn boä quaûn traïi ñeà nghò cöùu chöõa cho anh nhöng hoï cöôøi noùi “chuyeän ñoù tuïi tui seõ tính!...” vaø keát quaû laø con Meï ñaõ ra ñi maõi maõi. Ñieàu Meï töøng lo laéng “söï an nguy” cuûa caùc con ñaõ xaûy ra ñeán ñau loøng, Meï muoán ngaên noù nhöng voâ voïng vaø baát löïc. Cuoäc chieán tranh taøn khoác aáy, khoâng cho ngöôøi laøm ñieàu gì mình mong muoán caû. Meï tieãn anh ra ñi trong doøng leä uaát öùc ñau khoå nhö tieãn ñöa chính linh hoàn mình. Nhöõng ngaøy gioã anh, Meï vaãn thöôøng chöng toâ côm Heán xöù Hueá - moùn maø caû anh laãn ba anh ngaøy naøo thöôøng öa thích. Meï chæ coù theå laøm theå vaø chæ coù theå cho nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa mình. Anh con uùt cuûa Meï thì may maén hôn, ngay ngaøy 30/ 4/1975 anh ñaõ thoaùt ñöôïc khoûi Mieàn Nam Vieät Nam baèng taøu Haûi Quaân. Ñoù cuõng

chính laø thôøi ñieåm maø hôn 130,000 ngöôøi Vieät Nam theo taøu vaø maùy bay di taûn ñeå tìm tôùi moät chaân trôøi môùi. Sau naøy anh ñònh cö ôû UÙc, coù vôï con vaø ngheà nghieäp oån ñònh. Anh vaãn thöôøng veà Vieät Nam thaêm Meï. Nhieàu laàn anh ñeà nghò ñöa Meï ra nöôùc ngoaøi nhöng Meï töø choái. Vôùi moät lyù do raát ñôn giaûn: Meï muoán ñöôïc soáng cheát ngay treân queâ cha ñaát toå cuûa mình, Meï khoâng muoán laøm ngöôøi “vieãn xöù” ôû Trôøi Taây. Maëc cho ai noùi gì, maëc cho nhöõng khoù khaên cuûa cuoäc soáng, coøn soáng ngaøy naøo Meï vaãn coøn coù theå chaêm soùc moà maû cho choàng, cho con nhöõng naïn nhaân cuûa cuoäc chieán vaø sau cuoäc chieán khi xöa. Meï khoâng thích ñôøi soáng döôùi cheá ñoä naøy nhöng Meï vaãn khoâng boû queâ höông vì nhöõng ñieàu saâu xa thaàm kín nhaát trong Traùi Tim cuûa mình. Meï daën doø anh con uùt phaûi cho con hoïc tieáng Vieät, tìm hieåu phong tuïc taäp quaùn cuûa Vieät Nam, duøng caùc moùn aên cuûa Ngöôøi Vieät... Nhieàu luùc nhìn maáy ñöùa chaùu toùc vaøng hoe, noùi tieáng Vieät lô lôù chöõ maát chöõ coøn moãi ñoä veà thaêm Meï taïi Vieät Nam... duø raát thöông chaùu... Meï vaãn caûm thaáy nhö coù söï xa caùch laø laï naøo ñoù nhö coù moät khoaûng troáng voâ hình — giöõa baø vaø chaùu — bôûi ngoân ngöõ vaên hoùa hình nhö chöa noái lieàn ñöôïc nhau laïi. (Coøn tieáp)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT

Blvd.


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

Hoaøng Oanh chuyeän troø treân nguoi-viet.com

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

“Raát yeâu xöù Hueá vì Hueá laø xöù thô, xöù mô, xöù moäng” Noåi tieáng töø thaäp nieân 1960, Hoaøng Oanh vaãn tieáp tuïc ñoùng goùp khoâng ngöøng nghæ vaøo sinh hoaït ca nhaïc töø trong nöôùc ra ñeán haûi ngoaïi, ñeán vôùi ñoäc giaû Ngöôøi Vieät Online trong buoåi Chuyeän Troø Treân Maïng ngaøy Thöù Ba 27 thaùng Möôøi Hai. Tieáng haùt vaø gioïng ngaâm thô Hoaøng Oanh töøng xuaát hieän haøng ngaøy treân ñaøi phaùt thanh Saøi Goøn, vaø cuøng luùc ñoù Hoaøng Oanh theo hoïc vaø ñoaït Cöû nhaân Söû Ñòa taïi Ñaïi Hoïc Vaên Khoa Saøi Goøn. Giôùi haâm moä Hoaøng Oanh bao goàm töø nhöõng ngöôøi cuøng thôøi, tröôûng thaønh trong thaäp nieân 1960, tôùi nhöõng thính giaû treû sinh sau 1975, nhö phaûn aùnh trong nhöõng caâu hoûi göûi tôùi. Döôùi ñaây laø trích ñoaïn buoåi chuyeän troø treân maïng Ngöôøi Vieät. Quyù ñoäc giaû muoán theo doõi nguyeân vaên, xin ñoïc trang web nguoi-viet.com. - Hoûi: Chaøo chò Hoaøng Oanh! Luùc Dzuong chöa gia nhaäp quaân ñoäi ñaõ töøng nghe tieáng haùt cuûa chò vaø anh Trung Chænh qua baøi haùt “Anh tieàn tuyeán, Em haäu phöông.” Dzuong chaân thaønh chuùc chò vaãn maõi maõi haùt thaät hay vaø Hoaøng Oanh vaãn luoân luoân laø hình aûnh moät ngheä só thaät ñaùng yeâu vaø quyù meán trong loøng cuûa taát caû khaùn giaû vaø ngöôøi aùi moä. Chuùc chò vaø gia ñình moät muøa Giaùng Sinh

thaät vui vaø haïnh phuùc! (DZUONG BUI - Bridgeport , Connecticut 06604) - Traû lôøi: Caùm ôn Dzöông thaät nhieàu. Hoaøng Oanh vaø anh Trung Chænh ñaõ thöïc hieän nhieàu CD ñeå coáng hieán quyù thính giaû. Môùi ñaây nhaát laø CD “Veà Ñaâu Maùi Toùc Ngöôøi Thöông.” Baøi “Anh tieàn tuyeán, Em haäu phöông” coù trong CD “Thöông Ngöôøi Chieán Só VNCH.” Meán chuùc Dzöông moïi ñieàu an vui haïnh phuùc. - Hoûi: Hi Hoang Oanh, toâi laø moät thính giaû yeâu chuoäng tieáng haùt cuûa chò töø tröôùc 1975, nhöng raát tieác chöa bieát ñöôïc HO queâ quaùn ôû ñaâu, trong album maø toâi söu taäp coù baøi haùt AnGiang queâ toâi do HO trình baøy, coù phaûi HO laø daân AG phaûi khoâng? Chuùc Hoaøng Oanh vaø gia ñình moät Giaùng Sinh vui veû vaø moät naêm môùi traøn ñaày haïnh phuùc. (Nguyen Ly-San Diego) - Traû lôøi: Hoaøng Oanh sinh tröôûng taïi Myõ Tho, Ñònh Töôøng, nhöng coù vieáng thaêm An Giang. Meán chuùc anh naêm môùi an vui haïnh phuùc. - Hoûi: Hoài thôøi sinh vieân, coù maáy laàn toâi nhìn thaáy Coâ ôû saân Ñaïi Hoïc Vaên Khoa. Luùc ñoù Coâ ñang laø moät ngheä só löøng laãy. Ngaøy naøo cuõng nghe gioïng haùt Coâ treân Ñaøi phaùt thanh. Toâi raát ngaïc nhieân, laøm sao Coâ coù theå vöøa laø moät ca só hoaït ñoäng khoâng ngôi nghæ, song song ñoù laïi vöøa coù theå hoaøn taát chöông

trình Ñaïi Hoïc nhanh choùng. Trong khi chuùng toâi caëm cuïi ñeâm ngaøy maø vaãn bò thi rôùt. Laøm sao Coâ coù theå laøm ñöôïc? (Nguyen Phuong-Phaùp) - Traû lôøi: Hoaøng Oanh phaûi coá gaéng luoân luoân vaø luoân luoân coäng vôùi söï may maén ôn treân ban cho môùi coù theå ñöôïc nhö vaäy. Hoaøng Oanh nghó raèng trôøi khoâng phuï loøng ngöôøi neân Hoaøng Oanh môùi ñöôïc nhö vaäy. - Hoûi: Thaân chaøo chò Hoaøng Oanh, Haø hoïc cuøng vôùi chò taïi ñaïi hoïc Vaên Khoa Saøi Goøn ban Söû Ñòa. Vaãn nhôù laàn ban Ñòa Lyù ñi du khaûo oû Ñaø Laït, chò ñöôïc yeâu caàu haùt luùc boïn mình cuøng vôùi caùc thaày coâ ñeán thaêm Nha Ñòa Dö. Göûi lôøi thaêm hoûi ñeán chò vaø gia ñình, chuùc chò luùc naøo cuõng treû ñeïp vaø haùt thaät hay. Thaân meán, Ngoïc Haø (Nguyeãn Ngoïc Haø-California). - Traû lôøi: Hoaøng Oanh vaãn nhôù nhöõng ngaøy hoïc ban Söû Ñòa taïi Ñaïi Hoïc Vaên Khoa. Chuùc Ngoïc Haø moïi söï toát ñeïp trong naêm môùi. - Hoûi: Thaân chaøo Hoaøng Oanh, Ky raát meán moä Hoaøng Oanh vaø thích nhaát baûn haùt Chieàu Taây Ñoâ do Hoaøng Oanh haùt. Cho Kyø hoûi Hoaøng Oanh hieän giôø ñang ôû tieåu bang naøo vaø bao giôø ñi show ôû San Jose seõ mong ñöôïc gaëp Hoaøng Oanh. Chuùc Hoaøng Oanh vaø taát caû gia ñình ñöôïc bình yeân vaø moïi söï may maén. Thaân. Ky Le. (Ky Le-San Jose)

Ca só Hoaøng Oanh trong cuoäc chuyeän troø treân maïng vôùi ñoäc giaû trang web nguoi-viet.com. (Hình: Kyø Huøng)

- Traû lôøi: Hoaøng Oanh raát thích baøi Chieàu Taây Ñoâ cuûa nhaïc só Lam Phöông. Thaùng vöøa roài ñaõ coù haùt baøi naøy ôû San Jose. Thaân meán chaøo Ky Le! - Hoûi: Nhìn chò luùc naøo cuõng thaät deã thöông, hieàn laønh treân maøn aûnh, chò coù göông maët raát phuùc haäu nhöng em hoûi thieät chò nhe, vaäy chöù chò coù hieàn nhö treân TV khoâng? Chò coù theå cho em bieát nhöõng ñöùc tính toát noåi baät nhaát cuûa chò laø gì khoâng? Vaø nhaân tieän, xin cho em bieát luoân nhöõng tính xaáu cuûa chò nöõa, coù ñöôïc khoâng chò coù chieàu cao maø raát nhieàu phuï nöõ AÙ Ñoâng thaàm mô öôùc, vaäy cho em hoûi, chò cao bao nhieâu feet? Meán nhieàu. (Monica-Garland, Texas) - Traû lôøi: Khoâng bieát coù hieàn hay khoâng :-) Neáu em muoán chò hieàn thì chò hieàn :-) Chò ao öôùc coù ñöôïc tính nhaãn naïi vaø chung thuûy. Coøn tính xaáu haû... chò hay giaän laâu vaø dôû nhaát laø vì quaù kyõ löôõng neân ñoâi khi trôû neân chaäm chaïp :-) Chò cao 5 ft. Neáu muoán ñöôïc chieàu cao lyù töôûng nhö em noùi thì chaéc chò

phaûi möôïn theâm ñoâi giaøy cao goùt. Thaân meán chaøo em! - Hoûi: Chò Hoaøng Oanh thaân meán, vaøo thaäp nieân 70 thôøi sinh vieân hoïc sinh, tuoåi treû luùc ñoù raát aùi moä tieáng haùt cuûa chò vaø ñoàng thôøi cuõng ngöôõng moä chò laø moät ca só coù tö caùch ñöùng ñaén nhaát vaø coù leõ seõ ñöôïc vinh danh chò maõi maõi. Nhìn chò khoâng khaùc nhöõng ngaøy chò coøn treû. Meán chuùc chò khoûe maïnh vaø treû ñeïp maõi. (Dung-DenMark) - Traû lôøi: Tröôùc heát Hoaøng Oanh caùm ôn anh ñaõ daønh nhieàu caûm tình cho tieáng haùt Hoaøng Oanh. Hoaøng Oanh kính chuùc anh moïi ñieàu an vui trong naêm môùi. - Hoûi: Chò Hoaøng Oanh vaãn treû nhö caùch ñaây hôn 30 naêm tröôùc. Xin chò baät mí bí quyeát. P. thích chò vì chò laø moät ca só trí thöùc vaø ñaøng hoaøng, khoâng coù thaønh tích lem nhem. Ngaøy xöa khi coøn beù, P. thích nghe chöông trình phaùt thanh thieáu nhi cuûa chò vaø Phöông Hoàng Haïnh. Xin hoûi baây giôø ca só Phöông Hoàng Haïnh nôi ñaâu

sao khoâng bao giôø P. nghe noùi ñeán nöõa? Mai Chaâu vieát chung nhaïc vôùi chò laø ai? Chò coù bao nhieâu con, vaø bao nhieâu chaùu noäi cuõng nhö chaùu ngoaïi? (Phuong Nguyen-PA, USA) - Traû lôøi: Xin traû lôøi Phöông Nguyeãn, chaúng coù bí quyeát gì ñaâu, cöù luoân giöõ söï an vui trong taâm hoàn. Phöông Hoàng Haïnh hieän giôø ôû Wisconsin. Mai Chaâu vieát chung nhaïc vôùi chò chính laø oâng xaõ cuûa chò. - Hoûi: Coâ Hoaøng Oanh ôi, toâi laø moät ngöôøi aùi moä tieáng haùt cuõng nhö gioïng ngaâm cuûa cuûa coâ trong suoát treân döôùi 30 naêm nay, töø luùc coøn ôû Vieät Nam, cho ñeán khi chaïy sang Myõ. Toâi muoán söu taàm nhöõng baøi haùt cuõ do coâ trình baøy trong khoaûng thaäp nieân 60, 70, coâ coù theå giuùp toâi ñöôïc khoâng? Thaân aùi. (Kim Hieàn-Bedford, TX, USA) - Traû lôøi: Nhöõng baøi haùt cuõ ñöôïc thaâu thanh vaøo dóa haùt 45 voøng ngaøy tröôùc 1975, hieän nay Hoaøng Oanh ñaõ phaùt haønh laïi moät loaït CD coù teân laø Tieáp trang B9

DAT


SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛI TRÍ

Hoaøng Oanh chuyeän troø Tieáp trang B8

Souvenir. Caùm ôn Kim Hieàn raát nhieàu. - Hoûi: Hoâm nay coù chò leân maïng em möøng quaù. Ñaõ laâu laém roài raát aùi moä chò nhöng khoâng coù dòp tieáp xuùc vôùi chò, chò laø moät trong nhöõng ca só raát hieám hoi vaãn giöõ ñöôïc gioïng ca nhö ngaøy naøo. Em raát thích baøi haùt Moät Ngöôøi Ñi cuûa Mai Chaâu, xin chò cho bieát ôû trong ñóa CD naøo ñeå em mua nheù. Chuùc chò moät naêm môùi nhieàu thaéng lôïi. (Anh-AnhCalifornia) - Traû lôøi: Meán chaøo AnhAnh! Caùm ôn Anh-Anh ñaõ yeâu meán tieáng haùt cuûa Hoaøng Oanh. Baøi Moät Ngöôøi Ñi cuûa nhaïc só Mai Chaâu coù trong CD Thöông Ngöôøi Chieán Só VNCH do trung taâm Hoaøng Oanh phaùt haønh, Anh-Anh ñoùn mua nheù! - Hoûi: Chaøo coâ Hoaøng Oanh, em vaø gia ñình raát thích gioïng haùt cuûa coâ töø ngaøy coøn ôû VN. Thích nhaát laø nghe coâ ngaâm thô vaø laø thô Tao Ñaøn, xin hoûi coâ veà chuyeän xuaát xöù thô Tao Ñaøn, do ai ñaët ra vaø taïi sao thöôøng chæ do coâ ngaâm kieåu aáy? Khi nhìn moät baøi thô, coâ töï ñöa ra tieát taáu? Coù khoù khoâng coâ? Maát bao laâu? Xin chuùc coâ luoân treû ñeïp vaø khoûe maïnh ñeå haùt maõi cho khaùn thính giaû nghe, meán. Kim. (Kim- Thuïy Só) - Traû lôøi: Meán chaøo Kim! Caùm ôn Kim ñaõ yeâu thích gioïng haùt vaø gioïng ngaâm thô cuûa coâ. Coâ xin traû lôøi Kim: Xuaát xöù cuûa Tao Ñaøn, theo coâ Hoaøng Oanh ñöôïc bieát, vua Töï Ñöùc ñaõ laäp ra hoäi Tao Ñaøn ñeå cuøng quaàn thaàn laøm thô xöôùng hoïa. Sau naøy, thi só Ñinh Huøng ñaõ duøng teân naøy ñeå ñaët cho ban ngaâm thô cuûa oâng treân Ñaøi phaùt thanh Saøi Goøn. - Hoûi: Chaøo chò, em raát thích chò haùt nhöõng baøi nhaïc veà xöù Hueá. Theo em bieát chò laø ngöôøi mieàn Nam maø sao haùt nhaïc Hueá hay nhö vaäy. Xin chò cho bieát chò ñeán vôùi nhaïc Hueá töø luùc naøo vaø coù ñoäng cô naøo ñöa chò haùt nhaïc Hueá nhö vaäy

Ca só Hoaøng Oanh trong vaên phoøng trang web nguoiviet.com. (Hình: Kyø Huøng) - Hoûi: Chaøo chò Hoaøng khoâng? Em Thanh. (Thanh Oanh, trong laàn phoûng vaán Duong- Canada) treâ n maï ng vôùi Thanh Lan. Khi - Traû lôøi: Meán chaøo Thanh ñöôï c hoû i ai laø ngöôøi baïn thaân Duong! Chò Hoaøng Oanh raát nhaá t trong giôùi ngheä só vôùi coâ, yeâu xöù Hueá vì Hueá laø xöù thô, Thanh Lan ñaõ traû lôøi ñoù laø xöù mô, xöù moäng. Chò ñaõ haùt Hoaø n g Oanh. Hoaøng Oanh coù raát nhieàu baøi haùt veà Hueá vaø theå noù i theâ m veà moái quan heä raát ñöôïc caùc thính giaû yeâu thaâ n maä t naø y vôù i Thanh Lan, thích. Chuùc em vui! coù phaû i vì caû hai cuøng toát - Hoûi: Chaøo chò Hoaøng nghieä p Vaê n Khoa tröôù c 1975, Oanh. Chuùng toâi laø nhöõng cuø n g xuaá t thaâ n töø thaà y Nguyeã n ngöôøi Coâng Giaùo ôû Vieät Nam, Ñöù c . Vaø cuõ n g ñeà u ñöôï c bieá t laø raát ngöôõng moä gioïng ca cuûa chò nhaát laø nhöõng baøi Thaùnh hai ca só noåi tieáng tröôùc 1975 Ca, nhöng laâu laém khoâng ñöôïc maø khoâng heà ñi haùt phoøng traø nghe, mua nhöõng ñóa cuûa chò ôû khoâng?? (duc nguyen-San Jose) - Traû lôøi: Raát caûm ñoäng khi VN khoâng coù nhieàu. Chuùng toâi ñöôï c bieát Hoaøng Oanh laø ngöôøi muoán coù nhöõng baøi haùt cuûa chò ngheä só maø Thanh Lan meán thì laøm caùch naøo, treân maïng coù nhaá t . Caù m ôn Thanh Lan!!! Veà choã naøo coù theå download phaà n Hoaø ng Oanh, coù moät soá nhöõng baøi haùt cuûa chò khoâng. caù c ngheä só maø Hoaøng Oanh coù Mong chò giuùp ñôõ. (Traàn Coâng nhieà u dòp gaëp gôõ vaø troø Nhaân-Haø Noäi-Vieät Nam) chuyeä n , ñoù laø chò Thanh Thuùy, - Traû lôøi: Hoaøng Oanh coù chò Haø Thanh, Phöông Dung haùt raát nhieàu baøi Thaùnh Ca vaø Thanh Lan. trong 6 dóa, trong ñoù coù ñóa - Hoûi: Töø luùc rôøi khoûi Vieät Ñeâm Ñoâng Chuùa Sinh Ra Ñôøi. Nam cho ñeán baây giôø chò coù veà Neáu oâng caàn thì coù theå nhôø Vieä t Nam chöa, chò coù nhôù Vieät ngöôøi thaân tìm ñóa naøy ñeå göûi Nam khoâ ng. Em raát thích veà töø Hoa Kyø.

gioïng ca cuûa chò töø luùc coøn beù, album môùi em vaãn coøn nhôù chò giôùi thieäu töïa baøi. (huynh huu hoang - xa an thai dong, caibe tiengiang) - Traû lôøi: Töø luùc rôøi Vieät Nam ñeán nay chò vaãn chöa veà laïi. Chò raát nhôù Vieät Nam. Caùm ôn em nhieàu! - Hoûi: Chaøo coâ Hoaøng Oanh! Lôøi ñaàu tieân xin chuùc söùc khoûe vaø soáng laâu. Chaùu laø ngöôøi sinh ra sau 1975, nhöng raát meâ tieáng haùt cuûa coâ, duø chaùu chöa thaáy coâ tröïc tieáp ngoaøi ñôøi. Chaùu ñaët caâu hoûi vôùi coâ nhö sau: Coâ coù döï ñònh veà Vieät Nam haùt khoâng? Caûm nghó cuûa coâ nhö theá naøo veà Vieät Nam vaø theá heä treû Vieät Nam sinh ra sau naêm 1975? Chuùc coâ vaø gia ñình luoân luoân vui, khoûe, soáng laâu vaø haùt thaät hay coâ nheù!!! (Tran Trong HungViet Nam) - Traû lôøi: Hoaøng Oanh coù nhaän ñöôïc nhieàu thö cuûa khaùn giaû ôû Vieät Nam yeâu caàu Hoaøng Oanh veà nöôùc trình dieãn. Hoaøng Oanh cuõng raát nhôù queâ höông, nhôù khaùn giaû thaân meán ôû queâ nhaø, nhöng trong töông lai gaàn ñaây Hoaøng Oanh chöa coù döï ñònh veà Vieät Nam. Nhaân ñaây Hoaøng Oanh xin göûi veà nhöõng khaùn giaû thaân meán ôû Vieät Nam lôøi caùm ôn, loøng quyù meán vaø nhöõng tình caûm tha thieát nhaát cuûa Hoaøng Oanh. Meán chaøo Trong Hung! Ñoái vôùi theá heä treû Vieät Nam, duø chöa coù cô hoäi tieáp xuùc nhöng Hoaøng Oanh cuõng ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu thö raát caûm ñoäng cuûa caùc em. Hoaøng Oanh nhaän thaáy caùc em raát chòu khoù tìm hieåu, raát tình caûm vaø raát deã thöông. - Hoûi: Xin chò Hoaøng Oanh thöïc hieän nhöõng DVD Karaoke veà nhöõng nhaïc phaåm ngaøy xöa chò ñaõ haùt. Chuùng toâi raát thích nghe gioïng haùt cuûa chò gaàn 40 naêm qua, tuy raèng thôøi gian qua nhanh, nhöng nghe laïi nhöõng baøi haùt chò trình baøy vôùi Trung Chænh raát hay vaø raát deã thöông. Caâu hoûi thöù hai xin chò cho bieát chò ñaõ ñöôïc maáy chaùu roài vaø giôø chò sinh hoaït ra sao ngoaøi vaán ñeà ca nhaïc. Xin caùm ôn mong raèng chò seõ thöôøng xuyeân trình dieãn

DVD ñeå chuùng toâi coù theå ñöôïc xem vaø nghe tieáng haùt cuûa chò. (HUYNH NGA-Phaùp) - Traû lôøi: Thöa anh Huynh Nga! Trong töông lai Hoaøng Oanh seõ thöïc hieän nhöõng DVD vaø ñóa Karaoke coù caû söï tham gia cuûa Trung Chænh. Hoaøng Oanh ñaõ coù hai chaùu trai vaø hieän ñieàu haønh trung taâm baêng nhaïc Hoaøng Oanh. Neáu caàn xin lieân laïc veà TT Hoaøng Oanh, P.O. Box 9541, Fountain Valley, CA-92728, Tel: 714- 964-7591. - Hoûi: Töø nhoû toâi raát thích tieáng haùt cuûa chò, trong töông lai chò coù ra ñôøi anbum môùi khoâng nhöõng baøi haùt cuõ cuõng ñöôïc toâi oân laïi thôøi thieáu nieân. Caùm ôn chò. (nguyen vu-cai betien giang) - Traû lôøi: Thöa anh Nguyen Vu, xin giôùi thieäu vôùi anh cuoán baêng môùi phaùt haønh cuûa Hoaøng Oanh trong muøa Giaùng Sinh naêm nay laø cuoán Hoaøng Oanh haûi ngoaïi 14, töïa ñeà Veà Ñaâu Maùi Toùc Ngöôøi Thöông, vöøa môùi phaùt haønh... tuaàn naøy. Caùm ôn anh raát nhieàu!!! - Hoûi: Chò Hoaøng Oanh ôi! Qua bao nhieâu naêm trôøi... vaø bao nhieâu thay ñoåi... gioïng haùt cuûa chò vaãn nhö thuôû naøo... vaãn laøm cho loøng ngöôøi xao xuyeán khi chò haùt baøi “Chöa Thaáy Hoài AÂm” cuûa nhaïc só Chaâu Kyø... vaø chò ñaõ laøm soáng daäy moät thuôû naøo cuûa hoài tröôùc 1975. Chò coù CD or DVD naøo ñeå tuyeån laïi nhöõng baøi haùt maø khi xöa chò haùt khoâng? Neáu coù, xin caùm ôn chò ñaõ ñeå laïi ñôøi... moät tieáng haùt cuûa loaøi chim Hoaøng Oanh. (Nguyen-thanhNguyen - 65-67lyndhurst-Tce Qld 4510 Australia) - Traû lôøi: Caùm ôn Nguyenthanh-Nguyen, chò Hoaøng Oanh coù phaùt haønh raát nhieàu CD tieáng haùt cuûa mình vôùi nhöõng baøi haùt gôïi laïi kyû nieäm xöa. Nhöõng CD ñoù do trung taâm Hoaøng Oanh phaùt haønh. - Hoûi: Chaøo coâ Hoaøng Oanh, meï chaùu gôûi lôøi chaøo thaân thöông ñeán coâ vaø muoán bieát khi naøo coâ seõ qua UÙc trình dieãn vì ôû ñaây coøn coù nhöõng cöïu sinh vieân Vaên Khoa cuøng thôøi vôùi coâ vaø hai vò thaày laø Traàn Ñaêng Ñaïi vaø Phan Vaên Chaâu

raát mong ñöôïc hoäi ngoä vôùi coâ. Meï chaùu gôûi lôøi chuùc söùc khoûe ñeán coâ vaø gia ñình. Chaùu Huong Thu (Ngoc Dung-Australia) - Traû lôøi: Meán chaøo chaùu Huong Thu! Cho coâ Hoaøng Oanh gôûi lôøi thaêm Meï chaùu. Tieáp ñeán, cho coâ gôûi lôøi thaêm ñeán thaày Traàn Ñaêng Ñaïi vaø thaày Phan Vaên Chaâu. Hoaøng Oanh xin thaân aùi caàu chuùc thaày coâ ñöôïc nhieàu söùc khoûe vaø moïi söï an bình, may maén. Cho Hoaøng Oanh gôûi lôøi thaêm taát caû caùc baïn cuõ ñang ôû UÙc vaø hy voïng moät ngaøy gaàn ñaây Hoaøng Oanh seõ ñeán UÙc trình dieãn vaø cuõng ñeå thaêm caùc coâ thaày vaø caùc baïn. * Ca só Hoaøng Oanh: Kính thöa quyù khaùn giaû thaân meán! Hoâm nay ñöôïc tieáp xuùc vôùi quyù vò khaùn giaû khaép nôi treân theá giôùi qua maïng internet, ñöôïc tröïc tieáp traû lôøi quyù vò, ñoái vôùi Hoaøng Oanh laø moät haïnh phuùc. Nhöõng tình caûm quyù vò daønh cho, Hoaøng Oanh caûm nhaän ñöôïc. Qua nhöõng caâu traû lôøi, coù leõ quyù vò cuõng caûm nhaän ñöôïc nhöõng tình caûm cuûa Hoaøng Oanh. Traûi qua nhieàu chaëng ñöôøng choâng gai cuûa ngheä thuaät, Hoaøng Oanh nhôø vaøo söï höôûng öùng ñaày nhieät tình cuûa khaùn giaû neân ñaõ cuûng coá ñöôïc nieàm tin, nuoâi döôõng taâm hoàn mình, höôùng ñeán söï saùng taïo trong ngheä thuaät. Hoaøng Oanh coøn coù theå tieáp tuïc ñoùng goùp vaøo sinh hoaït ca nhaïc cho ñeán ngaøy nay, chính laø nhôø söï khuyeán khích vaø thöông meán cuûa khaùn giaû. Ñôøi ngheä só coøn gì sung söôùng hôn khi nhaän ñöôïc söï khích leä daøi laâu. Hoaøng Oanh chæ coøn bieát tieáp tuïc coá gaéng theâm nöõa ñeå khoâng phuï loøng khaùn giaû. Vì thôøi gian giôùi haïn neân Hoaøng Oanh khoâng theå traû lôøi heát nhöõng caâu hoûi cuûa quyù vò. Xin heïn quyù vò vaøo dòp tôùi. Xin göûi ñeán taát caû khaùn thính giaû thaân meán lôøi caùm ôn chaân thaønh cuûa Hoaøng Oanh vaø nhaân dòp naêm môùi saép ñeán, Hoaøng Oanh xin kính chuùc taát caû caùc quyù khaùn thính giaû thaân meán moät muøa Xuaân an bình, haïnh phuùc.

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

.3”

DAT

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

Emerald Bowl

SOÁNG KHOÛE SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Ñoäi Utah chieán thaéng vöôït söùc töôûng töôïng LUAÂN BUØI/Ngöôøi Vieät (Töôøng trình tröïc tieáp)

SAN FRANCISCO (NV) Khaùc döï kieán, ñoäi Utah hoaøn toaøn aùp ñaûo George Tech trong traän Emerald Bowl vaøo hoâm Thöù Naêm, vaø chieán thaéng vôùi moät tæ soá khoâng ai coù theå ngôø: 30-10. Coâng lao haàu nhö cuûa quarterback Brett Ratliff vaø wide receiver Travis LaTendresse ñoäi Utah. LaTendresse moät mình moät chôï, baét heát cuù touchdown naøy tôùi cuù touchdown khaùc töø Brett Ratliff neùm tôùi. Ñaây laø moät trong nhöõng traän bowl ñaïi hoïc lôùn trong naêm vaø ñöôïc toå chöùc taïi saân vaân ñoäng SBC Park, cuõng laø saân nhaø cuûa ñoäi baseball San Francisco Giants. Naêm ngoaùi, ñoäi Utah khoâng thua ai suoát muøa. Naêm nay, quaù nhieàu caàu thuû toát nghieäp, oâng huaán luyeän vieân cuõng ñi maát. Utah vôùi moät ñoäi hình treû gaàn nhö hoaøn toaøn môùi so vôùi naêm tröôùc, ngay caû huaán luyeän vieân tröôûng Kyle Whittingham cuõng môùi veà trong naêm naøy, ñaõ coù moät thaønh tích trong naêm khoâng theå ñöôïc töï haøo cho maáy: 6 thaéng vaø 5 thua so vôùi Georgia Tech 7 thaéng vaø 4 thua. Nhöng may maén cho Utah laø vaãn coøn truï laïi nhöõng caàu thuû cuõ nhö Travis LaTendresse, Brett Ratliff, Eric Weddle vaø Quinton Ganther. Trong traän naøy LaTendresse baét ñöôïc banh 16 laàn vôùi toång coäng laø 214 yards coù 4 touchdown, ñöôïc baàu choïn laø caàu thuû taán coâng gioûi nhaát cuûa traän. Brett Ratliff chuyeàn banh ñöôïc 381 yards vaø ñaõ coù nhöõng ñöôøng chuyeàn quyeát ñònh ñeå cho LaTendresse ghi baøn touchdown. Caû hai caàu thuû LaTendresse va Ratliff ñaõ thieát laäp moät kyû luïc neùm vaø chuïp môùi cho moät traän bowl NCAA. Sau traän ñaáu, LaTendresse cho bieát, “Ñoäi ñaõ chuaån bò raát kyõ löôõng,” ruùt tæa nhieàu ñaáu phaùp töø nhöõng ñoaïn phim thi ñaáu cuûa Georgia Tech vaø “chieán thaéng maø Utah coù ñöôïc laø nhôø vaøo noã löïc cuûa taát caû moïi thaønh vieân.” Caàu thuû cornerback Eric Weddle, moät trong nhöõng caàu thuû phoøng ngöï hay nhaát cuûa lieân ñoaøn Mountain West ñöôïc baàu choïn laø caàu thuû

phoøng ngöï hay nhaát cuûa traän. Anh ñaõ xuaát saéc khoâng ñeå Calvin Johnson cuûa Georgia Tech nhaän ñöôïc banh. Neáu laø so saùnh thì ñoäi Utah ñeán San Francisco laàn naøy coù söï chuaån bò raát chu ñaùo so vôùi Georgia Tech. Soá coå ñoäng vieân cuûa ñoäi Utah nhieàu gaáp maáy laàn ñoäi Georgia Tech. Gaàn nhö caû saân vaän ñoäng röïc rôõ moät maøu ñoû, maøu aùo truyeàn thoáng cuûa Utah. Caàu thuû quarterback Reggie Ball, moät trong nhöõng caàu thuû noåi tieáng veà chuyeàn banh cuûa ñoäi Georgia Tech, chuyeàn ñöôïc 258 yards trong traän naøy ñaõ khoâng theå laøm ñöôïc gì hôn trong voøng moät tieáng ñoàng hoà cuûa traän ñaáu. Khoâng moät caàu thuû Georgia Tech naøo ñaõ coù theå lieân keát ñöôïc vôùi anh cuõng nhö nhaän ñöôïc nhöõng ñöôøng chuyeàn quyeát ñònh. Chæ coù caàu thuû tight end George Cooper nhaän ñöôïc töø ñöôøng chuyeàn 31 yards cuûa Ball ñeå ghi touchdown duy nhaát cho Georgia Tech. Ngay caû caàu thuû noåi tieáng caàm banh chaïy cuûa Goergia Tech laø running back P.J. Daniels cuõng ñöôïc chaêm soùc raát kyõ löôõng bôûi haøng phoøng ngöï Utah, anh caàm boùng chaïy toång coäng ñöôïc 109

Con soá quen thuoäc trong traän Emerald Bowl giöõa Utah vaø Georgia Tech hoâm 29 Thaùng Möôøi Hai, laø soá 88 treân aùo cuûa Travis LaTendresse ñoäi Utah, boán laàn ghi baøn touchdown neùm töø quarterback Brett Ratliff. (Hình: Vuõ Ñình Troïng/NV)

Reggie Ball vaø ñoäi Utah phaûi duøng tôùi baûy laàn leân banh. Laàn cuoái cuøng, Ratliff chuyeàn 24 yards ñeå LaTendresse moät laàn nöõa ghi touch down. Cuoái hieäp moät, ñoäi Georgia Tech phaûn coâng raát maïnh meõ, P.J. Daniels moät mình caàm banh chaïy lieân tuïc, gaàn nhö coù theå ghi ñieåm touchdown ñaàu tieân cho Georgia Tech nhöng thaät khoâng may

maén, anh ñaõ maát banh trong 8 yards chaïy cuoái cuøng. Caû saân vaän ñoäng höng phaán haún leân khi thaáy ñoäi Georgia Tech baét ñaàu chöùng toû mình. Sang ñaàu hieäp hai, chæ trong 30 giaây ñaàu tieân, töø ñöôøng chuyeàn 25 yards cuûa Ratliff, LaTendresse ñaõ ghi theâm moät touchdown. Utah daãn tröôùc 20-0. Phaûi ñôïi ñeán phuùt 3:54 Reggie Ball cuûa Georgia Tech môùi coù moät ñöôøng chuyeàn daøi 31 yards ñeán cho George Cooper, ñeå caàu thuû naøy ghi ñieåm ñaàu tieân. Travis Bell ñaù field goal thaønh coâng, laáy theâm moät ñieåm caàn thieát cho Georgia Tech ñang cuøng ñöôøng. Ñang ôû theá höng phaán, ñoäi Georgia Tech ghi lieàn theâm ba ñieåm töø moät cuù ñaù field goal ñeå ruùt ngaén tæ soá xuoáng coøn 2010. Hieäp ba moät laàn nöõa Con ong voø veõ “yellow jacket,” bieåu töôïng cuûa ñoäi Georgia Tech, khích ñoäng khaùn giaû nhöng khoâng cöùu vaõn ñöôïc nghieâng haún ñoäi Georgia Tech thua Utah 30-10 trong traän Emerald Bowl hoâm 29 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: Vuõ Ñình Troïng/NV) veà Utah, noåi yards nhöng khoâng ghi ñöôïc ñieåm naøo. Ngay trong hieäp moät, Travis LaTendresse ñaõ ghi touchdown trong laàn taán coâng ñaàu tieân cuûa Utah töø ñöôøng chuyeàn cuûa Raliff. Nhöng Dan Beardall ñaù hoûng cuù aên theâm moät ñieåm. Sau cuù touchdown ñaàu tieân, hai ñoäi thi nhau... maát banh. Laàn cuoái cuøng laø cuûa

baät nhaát laø khi ñoäi Utah coù lieàn hai ñöôøng chuyeàn lieân tuïc töø Ratliff ñeán Ganther roài chuyeàn ngang qua LaTendresse, maøn phoái hôïp raát ñeïp duy nhaát cuûa traän ñaáu. Nhöng haøng phoøng ngöï cuûa Georgia Tech boãng nhieân trôû neân saéc xaûo hôn ñaõ ngaên caûn ñöôïc, do ñoù Utah chæ ghi theâm ñöôïc 3 ñieåm töø cuù ñaù field goal cuûa Dan Beardall. Sau traän ñaáu, huaán luyeän vieân Chan Gailey cuûa Georgia Tech thaát voïng tuyeân boá, “Georgia Tech thua hoâm nay thaät laø ñaùng tieác, haøng phoøng thuû ñaõ raát maïnh trong hieäp ba nhöng haøng taán coâng ñaõ khoâng theå laøm ñöôïc gì hôn ñeå ñoäi coù theå phaûn coâng trong hieäp boán.” Vaøo hieäp boán, ñoäi Utah ñaõ ñoùng hoaøn toaøn caùnh cöûa trôû laïi cuûa Georgia Tech khi Ratliff coù ba ñöôøng chuyeàn, Ganthet va Marquiss caàm banh chaïy vôùi toång coäng 73 yards, ñeå Ratliff coù ñöôøng chuyeàn 16 yards cuoái cuøng giuùp LaTendresse ghi touchdown laàn thöù tö. Sau ñoù Ratliff moät laàn nöõa chuyeàn cho LaTendresse ñeå ghi theâm 2 ñieåm conversion. Sau laàn ñoù, Georgia Tech hoaøn toaøn suïp ñoå, haøng phoøng ngöï trôû neân loûng leûo ñeå giuùp Ganther cuûa ñoäi Utah caàm banh chaïy 41 yards, ghi theâm touchdown cuoái cuøng cuûa traän ñaáu. (LB)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Holiday Bowl, Oklahoma thaéng Oregon 17-14

Khoân ba giôø, daïi moät phuùt Quyeát ñònh neùm banh thay vì ñaù gôõ hueà khieán ñoäi Oregon thua duø xeáp haïng cao hôn NGUYEÃN NHÔN THAØNH/Ngöôøi Vieät (Töôøng trình tröïc tieáp)

SAN DIEGO, California (NV) - Caàu thuû linebacker Clint Ingram ñoäi University of Oklahoma nhaûy leân cöôùp banh do Brandy Leaf ñoäi University of Oregon chuyeàn, ngay treân tuyeán 10 yards, vôùi chæ coù 33 giaây coøn laïi trong traän Pacific Life Holiday Bowl, giuùp ñoäi Oklahoma Sooners thaéng baát ngôø ñoäi Oregon Ducks vôùi tyû soá 1714. Tuy ñoäi Oregon haïng raát cao - haïng 6 toaøn quoác nhöng khoâng traùnh khoûi haäu quaû: Hai naêm lieân tieáp, lieân ñoaøn Pac-10 thua lieân ñoaøn Big-12 trong traän Holiday Bowl. Coù leõ töø nay tôùi sang naêm, ngöôøi ta seõ luoân luoân chaát vaán huaán luyeän vieân tröôûng Mike Bellotti taïi sao ñoäi Oregon laïi chôi aåu nhö vaäy. Ñang bò daãn tröôùc 17-14, chæ coøn coù 55 giaây, ñang ôû tuyeán 19 yards, 2nd down, taïi sao ñoäi Oregon khoâng oâm banh chaïy hay ñaù field goal, cho chaéc chaén khoâng thaéng thì vaøo overtime? Taïi sao neùm banh coù nguy cô bò intercept vaø quaû nhieân bò intercept vaø thua? Sau traän ñaáu, quarterback Brady Leaf beânh vöïc quyeát ñònh naøy: “Ñoù laø moät quyeát ñònh ñuùng, chæ loãi taïi toâi neùm hôi cao.” Ingram noùi vôùi baùo chí veà caûm töôûng cuûa mình sau khi intercept traùi banh: “Ñaây laø cuù quan troïng nhaát trong ñôøi thi ñaáu cuûa toâi trong taát caû caùc moân theå thao. Vôùi bao nhieâu gian nan cuûa ñoäi, moïi ngöôøi ñeàu coá gaéng vaø chôi nhöõng pha tuyeät haûo, toâi chæ may maén chôi pha choùt trong traän.” Ngoâi sao cuûa traän laø haøng phoøng thuû ñoäi Oklahoma. Suoát traän ñaáu, ñoäi Oregon giöõ banh ñöôïc 12 laàn, thì phaûi ñaù punt maát 8 laàn, 1 laàn bò chaën 4th down, 1 laàn chæ giöõ voûn veïn 39 giaây tröôùc giôø nghæ giöõa traän. Oklahoma laø ñoäi ghi ñöôïc ñieåm ñaàu tieân, vôùi cuù field goal 34 yards do Garrett Hartley ñaù trong hieäp nhaát. Coøn 3 phuùt tröôùc khi heát hieäp nhaát, caàu thuû wide receiver Demetrius Williams ñoäi Oregon caàm banh chaïy 6 yards ñeå ghi baøn touchdown. Tyû soá leân 7-3. Suoát hieäp nhì, khoâng ai

ghi ñieåm naøo, ñeå tôùi luùc nghæ giöõa traän tyû soá vaãn chæ voûn veïn 7-3. Ñeán giöõa hieäp ba, quarterback Rhett Bomar neùm 17 yards tôùi fullback J.D. Runnells, ñöa ñoäi Oklahoma leân daãn vôùi tyû soá 10-7. Sau ñoù, coøn 4 phuùt, running back Kejuan Jones oâm banh chaïy thaúng xuoáng endzone naâng tyû soá leân 17-7. Vaøo hieäp boán, caàu thuû quarterback Brady Leaf daãn ñoäi Oregon ñi 78 yards trong 13 laàn giao banh, môùi tôùi ñöôïc tuyeán 13 yards. Quaû 3rd down, ñoäi Oregon bò maát 3 yards, tuït xuoáng haøng 16 yards. Bò 4th down, ñoäi Oregon chuaån bò ñaù field goal. Nhöng thaät ra, ñoäi Oregon neùm banh, nhöng maùnh naøy khoâng qua maët ñöôïc ñoäi hình special team cuûa Oklahoma. May thay, moät caàu thuû cuûa Oklahoma bò phaït loãi pass interference, phaït 13 yards, ñoäi Oregon soáng soùt vaø töø tuyeán 3 yards Brady Leaf neùm touchdown vaøo tay tight end Tim Day ruùt ngaén tyû soá leân 17-14. Traän Holiday Bowl naøy ñaùnh daáu söï trôû laïi cuûa caàu thuû running back Adrian Peterson ñoäi Oklahoma. Ngoâi sao saùng naøy ñaõ phaûi nghæ

Ñoäi Oklahoma Sooners traøn vaøo saân QualComm taïi San Diego khi khôûi ñaàu traän Holiday Bowl gaëp ñoäi Oregon Ducks hoâm 29 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: Huyønh Tuaán Kieät/NV)

trong haàu heát muøa ñaáu, sau khi bò chaán thöông trong traän gaëp ñoäi Tulsa ngay töø hoài Thaùng Chín. Traän Holiday Bowl naêm

nay cuõng coù soá khaùn giaû cao kyû luïc trong 28 naêm cuûa giaûi naøy, vôùi 65,416 khaùn giaû tôùi xem.

Jeremiah Johnson baét banh chaïy 19 yards trong traän Holiday Bowl hoâm 29 Thaùng Möôøi Hai, ñöa ñoäi Oregon ñeán tuyeán 20 yards trong 2 phuùt cuoái traän, ñuû ñaù field goal gôõ Caàu thuû quarterback Rhett Bomar ñoäi Oklahoma, ñöôïc choïn laøm caàu thuû taán coâng xuaát hueà. Nhöng sau ñoù hai play, quarterback Brady Leaf neùm saéc cuûa traän Holiday Bowl hoâm 29 Thaùng Möôøi Hai, traû lôøi baùo chí sau traän ñaáu. (Hình: banh bò intercept, khieán ñoäi Oregon thua Oklahoma 17-14. (Hình: Huyønh Tuaán Kieät/NV) Huyønh Tuaán Kieät/NV)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

.3”

DAT


Hình aûnh trong naêm

.3”

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

Côø Vieät Nam töï do tung bay

KERPEN, Ñöùc - Laù côø vaøng cuûa nöôùc Vieät Nam töï do bay tung treân khaùn ñaøi trong buoåi thaùnh leã do Ñöùc Giaùo Hoaøng Benedict XVI chuû leã, taïi Ñaïi Hoäi Giôùi Treû toå chöùc trong coâng vieân Marienfeld ôû Kerpen, gaàn Cologne, Ñöùc hoâm 21 thaùng Taùm. (Hình: Giuseppe Cacace/AFP/ Getty Images)

Taân linh muïc Vieät Nam

HAØ NOÄI - Trong moät buoåi leã ñaùnh daáu söï xaùp laïi gaàn giöõa Toøa Thaùnh Vatican vaø chính quyeàn Vieät Nam, Hoàng Y Crescenzio Cepe, boä tröôûng boä truyeàn giaùo, chuû leã buoåi leã thuï phong cho 57 taân linh muïc taïi nhaø thôø chính toøa Thaùnh Giuse taïi Haø Noäi hoâm 29 thaùng Möôøi Moät. Song song vôùi vieäc gia taêng quan heä vôùi Vatican, chính quyeàn Vieät Nam tieáp tuïc ñaøn aùp Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát cuõng nhö moät soá toân giaùo khaùc nhö Cao Ñaøi, Phaät Giaùo Hoøa Haûo, Tin Laønh. (Hình: Hoang Dinh Nam/ AFP/Getty Images)

DAT

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D1

Meï lieät só bieåu tình

WASHINGTON, DC - Baø Cindy Sheehan, phaûi, meï moät lieät só hy sinh treân chieán tröôøng Iraq naêm 2004, bieåu tình tröôùc coång toøa Baïch OÁc hoâm 26 thaùng Chín. Baø Sheehan ñaõ töøng bieåu tình haøng tuaàn beân ngoaøi trang traïi cuûa Toång Thoáng George W. Bush taïi Crawford, Texas, nhöng khoâng ñöôïc Toång Thoáng Bush tieáp. Möùc ñoä phaûn ñoái chieán tranh Iraq leân cao trong naêm 2005, vôùi soá binh só töû vong leân cao hôn moác 2,000 ngöôøi. (Hình: Jim Watson/AFP/Getty Images)


D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Hình aûnh trong naêm

.3”

DAT

Bieåu tình choáng Phan Vaên Khaûi WASHINGTON, DC Ñieåm noåi baät trong chuyeán ñi thaêm Hoa Kyø cuûa thuû töôùng Phan Vaên Khaûi laø möùc ñoä vaø söï ña daïng cuûa caùc cuoäc bieåu tình ñoøi nhaân quyeàn cho Vieät Nam, dieãn ra trong thôøi gian oâng Khaûi coù maët taïi Myõ. Nhieàu toå chöùc Vieät, Myõ bieåu tình leân aùn vieäc Vieät Nam vi phaïm nhaân quyeàn, vaø cuøng luùc ñoù moät tieåu ban cuûa Quoác Hoäi Hoa Kyø cuõng toå chöùc ñieàu traàn veà söï thieáu töï do toân giaùo taïi Vieät Nam. Trong hình, ngöôøi Hmong bieåu tình tröôùc cöûa toøa Baïch OÁc, vaø theo phoùng vieân Reuters, tieáng hoâ cuûa ngöôøi bieåu tình “coù theå nghe ñöôïc trong Vöôøn Hoàng, nôi Bush tieáp Khaûi.” (Hình: Reuters/Chris Kleponis)

Xöû Saddam Hussein

Khuûng boá giöõa London

LONDON, Anh - Bom noå treân ba chuyeán xe ñieän ngaàm vaø xe buyùt taïi London, ngay trong giôø ñi laøm hoâm 7 thaùng Baûy, gieát 56 ngöôøi. Trong hình do moät khaùch boä haønh chuïp cho thaáy ngöôøi daân ñang cöùu giuùp caùc naïn nhaân vuï noå xe buyùt gaàn Tavistock Place. Caûnh saùt tình nghi ba thanh nieân goác Pakistan sinh ôû Anh, vaø moät thanh nieân thöù tö ngöôøi Jamaica. (Hình: Reuters/Ivan Peredruk)

BAGHDAD, Iraq - Cöïu Toång Thoáng Saddam Hussein (tröôùc) vaø truøm an ninh Barzan Ibrahim al-Tikriti la heùt tröôùc toøa trong phieân xöû nhaø ñoäc taøi hoâm 5 thaùng Möôøi Hai. Maëc duø phieán quaân vaãn coøn ñaùnh bom taïi nhieàu nôi, phieân toøa xöû Saddam Hussein laø moät trong nhöõng daáu hieän söï tieán boä cuûa Iraq veà maët chính trò, trong ñoù coù söï tröôûng thaønh daàn daàn cuûa löïc löôïng an ninh Iraq, cuoäc tuyeån cöû Quoác Hoäi Iraq, vaø cuoäc baàu cöû veà hieán phaùp môùi. (Hình: Reuters/David Furst/ Pool)

TRUNG TAÂM TRÔÏ THÍNH SUNCOAST ª Môøi OÂng Baø ñeán tham khaûo mieãn phí caùc vaán ñeà trôï thính. ª Thöïc söï thaáy ñöôïc beân trong khoang tai mình khoâng phaûi laø ñieàu kyø laï sao? ° Cung caáp maùy 100% digital môùi. Söûa chöõa maùy cuõ. Baùn pin duøng cho maùy (baûo ñaûm giaù haï hôn so vôùi thò tröôøng hieän nay!) ° Ño ñoä laõng tai cho treû em vaø ngöôøi lôùn do chuyeân gia veà thính giaùc saên soùc taän tình chu ñaùo. ° Ñaëc bieät chuùng toâi coù phoøng LAB (do cô quan F.D.A trong vaønh tai chaáp thuaän) goàm nhöõng TECHNICIANS ñaõ coù treân CIC ITC 17 naêm kinh nghieäm veà ngaønh maùy trôï thính. Baûo ñaûm ñoàng höông seõ haøi loøng veà aâm thanh ITE phaåm chaát cuûa maùy. Ngoaøi ra, chuùng toâi coù baùn ñuû caùc loaïi maùy hieän coù treân thò tröôøng. ° Cung caáp maùy cho thaân nhaân ôû Vieät Nam.

trong loã tai

BTE

MEDICAL ° BAÛO HIEÅM ° CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙP 31606 RAILROAD CANYON Rd. #203 Canyon Lake, CA 92578 (951) 244-8832 DONNA JENSEN Board Certified Hearing Instrument Specialist

6888 LINCOLN Ave. Suite#E,H,G Buena Park, CA 90620 (714) 229-9178 MARK HADDAD Hearing Aid Dispenser

WILLENA BAYER CCC-A. Audiologis

9191 WESTMINSTER Blvd. Garden Grove, CA 92844 (Beân trong khu Medical Center, xin laáy heïn)

JOHN MALAN M.S.,CCC-A Audiologis/HA. Dis. Sonus Network Goïi Coâ AÙnh (714) 229-9178 Operations Manager

Countrywide HOME LOANS

MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG ©

Equal Housing Lender. 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D3

.3”

DAT

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843


D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Hình aûnh trong naêm

DAT

Nhaân vaät bí maät “Deep Throat” töï tieát loä danh taùnh

SANTA ROSA, California Cöïu phoù giaùm ñoác FBI Mark Felt, 91 tuoåi (phaûi), xuaát hieän sau cöûa soå nhaø mình taïi Santa Rosa, California, vôùi con gaùi Joan Felt. Mark Flet töï tieát loä mình chính laø nhaân vaät bí maät mang teân “Deep Throat,” laø ngöôøi ñöa cho caùc nhaø baùo Bob Woodward vaø Carl Bernstein nhöõng tieát loä ñaàu tieân veà vuï beâ boái trong chính quyeàn Toång Thoáng Richard Nixon, sau naøy ñöôïc mang teân Watergate. (Hình: Reuters/Lou Dematteis)

Baõo Katrina taøn phaù vuøng Vònh Mexico nöôùc Myõ

BILOXI, Mississippi - Caên nhaø moät gia ñình Vieät Nam taïi Biloxi, Mississippi bò baõo Katrina taøn phaù, hình chuïp vaøo thaùng Taùm. Thieân tai ñeán vôùi nöôùc Myõ naêm 2005 vôùi côn baõo Katrina, vôùi vaän toác gioù leân tôùi 140 miles moät giôø. Hôn 1,300 ngöôøi thieät maïng trong 5 tieåu bang, taøn phaù vuøng bôø bieån Vònh Mexico, ngaäp nöôùc hôn 80 phaàn traêm thaønh phoá New Orleans, gaây ra cuoäc di taûn lôùn nhaát trong lòch söû caän ñaïi Hoa Kyø. (Hình: Thieän Giao/Ngöôøi Vieät)

Cuùm gaø hoaønh haønh Ñoâng Nam AÙ

LONG AN - Moät beänh nhaân bò nghi ngôø nhieãm cuùm gaø naèm ñieàu trò trong beänh vieän taïi Long An, mieàn Nam Vieät Nam, hoâm 22 thaùng Hai. Beänh cuùm gaø taùi phaùt taïi Vieät Nam, Trung Quoác, Thaùi Lan, vaø nhieàu nöôùc Ñoâng Nam AÙ, vaø lan ra tôùi caùc nöôùc chaâu AÂu. (Hình: Reuters/ Adrees Latif)

Xe bom noå trong khaùch saïn taïi Jordan

AMMAN, Jordan - Xe bom noå gaàn nhö cuøng luùc trong ba khaùch saïn taïi Amman, Jordan hoâm 9 thaùng Möôøi Moät, khieán 40 ngöôøi cheát vaø haøng chuïc ngöôøi bò thöông. Trong hình, nhaân vieân caáp cöùu saên soùc töû thi naïn nhaân beân ngoaøi khaùch saïn Days Inn. (Hình: Reuters/Majed Jaber)

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC Y Khoa Gia Ñình Phuï Nöõ, Treû Em, Chuyeân Khoa Noäi Khoa, Ngöôøi Giaø Nhaän laøm Baùc Só Gia ñình. Nhaän haàu heát moïi baûo hieåm vaø MSI Ngaøy thöôøng töø 9 am - 7 pm. Môû cöûa luoân thöù Baûy & Chuû Nhaät * Khoù Thôû * Söng Phuø * Thieáu Maùu * Beùo Phì * Tieâu Hoùa * Nhieãm Truøng

* Xoáp Xöông * Cao Maùu * Cao Môõ * Cao Ñöôøng * Nhöùc Ñaàu * Nhöùc Coå

CAÄP NHAÄT HOÙA VIEÄC CHÖÕA TRÒ CAÙC BEÄNH * Nhöùc Löng * Ñau Ngöïc * Ñau Buïng * Ñau Gaân Coát * Choùng Maët

* Yeáu Sinh Lyù * Ho Dai Daúng * Ngheït, Chaûy Muõi * Ngöùa, Meà Ñai * Tieâu Chaûy

* Xoùn Tieåu * Vaåy Neán * Maát Nguû * Noùng Maët * Ñoå Moà Hoâi

* Laõng Trí * Migrain * Gout, Thoáng Phong * Vieâm Xoang * Saïn Thaän

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC Phone: 714- 467-4321

10141 Westminster Avenue #E, Garden Grove, CA 92843 Goùc Westminster vaø Brookhurst (Döôùi Laàu - Gaàn Boø 7 moùn AÙnh Hoàng)

Fax:

714- 467-4311

Quang tuyeán Toaøn thaân (X Ray), Ño Tim, Tieåu Ñöôøng, Nöôùc Tieåu, Hoàng Caàu, Chöùc Naêng Phoåi, Thính Giaùc, Nhaõn AÙp, Cholesterol Panel, Noàng ñoä Oxy, Ño Loaõng xöông Bieát (Bone Density), Nhieãm Truøng Keát quaû Bao Töû (H. Pylori), voâ nöôùc bieån, taïi choã Sieâu aâm maøu tim maïch.

Baùc Só Taän Löïc Chaêm Lo Nghieân Cöùu Caùc Beänh Daây Döa Khoù Döùt Kính Giaø - Yeâu Treû - Vui Veû Vôùi Beänh Nhaân

ÑOÃ MYÕ LINH, M.D. Diplomate, American Board of Family Practice Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

Chuùng toâi thaät haõnh dieän hôïp taùc vôùi beänh vieän Orange Coast Memorial Medical Center, moät beänh vieän hoaït ñoäng baát vuï lôïi duy nhaát ôû vuøng Fountain Valley vaø Huntington Beach. Beänh vieän Orange Coast Memorial laø moät trong nhöõng beänh vieän môùi nhaát cuûa quaän Cam, cung caáp dòch vuï y teá toaøn khoa vôùi chaát löôïng chaêm soùc cao, taát caû trong moâi tröôøng thoaûi maùi, thuaän tieän trong vieäc di chuyeån vaø ñöa ñoùn trong vuøng Little Saigon.

NGOÂ BAÙ ÑÒNH, M.D. NGUYEÃN HÖÕU VÖÔÏNG,M.D. Diplomate, American Board of Internal Medicine Assistant Professor at UCI Medical Center

Diplomate, American Board of Internal Medicine Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

Nhöõng dòch vuï bao goàm: ° Phoøng caáp cöùu 24 tieáng ñoaït giaûi thöôûng xuaát saéc. ° Trung taâm hoä sinh hieän ñaïi vôùi phoøng saên soùc ñaëc bieät cho treû sô sinh. ° Trung taâm tim maïch môùi nhaát ôû quaän Cam. ° Coù nhaân vieân Vieät Nam; phoái hôïp vieân Vieät Nam ñeán thaêm beänh nhaân haèng ngaøy.


SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

626-582-8668

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

$210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

% 100 NHaat u r ald

$13.50/ sqft.

rd woo

Experience Sales wanted

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

Hình aûnh trong naêm

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Tranh caõi veà quyeàn ruùt oáng dinh döôõng

PINELLAS PARK, Florida - Moät ngöôøi caàu nguyeän beân ngoaøi nhaø döôõng beänh Woodside Hospice, nôi baø Terri Schiavo naèm döôõng beänh, ôû Pinellas Park, Florida hoâm 26 thaùng Ba. Baø Terri Schiavo bò lieät naõo hoaøn toaøn vaø trôû thaønh trung taâm cuoäc tranh chaáp giöõ choàng baø, muoán theo yù baø ruùt oáng dinh döôõng, vaø cha meï ruoät baø, cho raèng baø khoâng heà muoán bò ruùt oáng. Cuoäc tranh chaáp leân ñeán Thoáng Ñoác Jeb Bush, anh ruoät toång thoáng, vaø Quoác Hoäi lieân bang cuõng nhaûy vaøo cuoäc tranh chaáp naøy. (Hình: Reuters/Carlos Barria)

Michael Jackson voâ toäi

SANTA MARIA, California - Danh ca Michael Jackson (phaûi) vaø thaân maãu Katherine rôøi toøa aùn Santa Barbara County Courthouse taïi Santa Maria, California hoâm 13 thaùng Saùu sau khi ñöôïc tuyeân boá voâ toäi trong vuï truy toá toäi xuùc phaïm tình duïc treû em, sau moät phieân toøa keùo daøi 14 tuaàn. (Hình: Kevin Chang/ AFP/Getty Images)

Baïo loaïn taïi Phaùp

Beâ boái töø cao xuoáng thaáp trong toå chöùc boùng troøn Vieät Nam

HAØ NOÄI - Naêm 2005 laø naêm cuûa caùc vuï beâ boái trong toå chöùc boùng troøn taïi Vieät Nam bò phanh phui ra tröôùc dö luaän. Trong hình, tuyeån thuû quoác gia Leâ Quoác Vöôïng rôøi traïm coâng an sau khi bò thaåm vaán hoâm 23 thaùng 12 taïi Haø Noäi. Quoác Vöôïng, sau ñoù bò baét cuøng moät tuyeån thuû quoác gia khaùc laø Vaên Quyeán, bò nghi laø ñaàu moái baùn ñoä caùc traän boùng troøn trong giaûi Ñoâng Nam AÙ Vaän Hoäi töùc SEA Games. Leâ Theá Thoï, phoù chuû tòch Lieân Ñoaøn Boùng Ñaù Vieät Nam phaûi töø chöùc. Vuï caàu thuû baùn ñoä chæ laø moät trong nhieàu vuï beâ boái bò phanh phui. Tröôùc ñoù, ñaõ loä ra moät vuï boài thöôøng US$197,000 cho cöïu huaán luyeän vieân Letard, maø Lieân Ñoaøn ñònh giaáu nhöng bò loä. Sau ñoù, ñeán vuï hoái loä troïng taøi, vôùi keát quaû nhieàu troïng taøi quoác gia vaø moät phuï taù huaán luyeän vieân tröôûng ñoäi tuyeån quoác gia bò baét. (Hình: Reuters/ Stringer)

LE BLANC-MESNIL, Phaùp - Moät chieác xe hôi bò ñoát chaùy ñeâm 3 thaùng Möôøi Moät, trong ñeâm thöù 8 cuoäc baïo loaïn, trong vuøng Le Blanc-Mesnil, ngoaïi oâ Paris, Phaùp. Cuoäc baïo loaïn, khôûi ñaàu khi hai thieáu nieân chaïy troán caûnh saùt bò ñieän giöït cheát, lan ra khaép caùc vuøng ngoaïi oâ Paris vaø treân toaøn nöôùc Phaùp. (Hình: Reuters/Franck Prevel)

DAT


SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu) .3”

TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam

D

vuthanhan@yahoo.com

TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


Töôûng nieäm

.3”

D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

DAT

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Nhaïc só Traàn Thieän Thanh, töùc ca só Nhaät Tröôøng, 62 tuoåi

Nhaïc só Traàn Thieän Thanh, hay ca só Nhaät Tröôøng qua ñôøi ngaøy 13 thaùng Naêm taïi nhaø rieâng ôû Westminster, California, thoï 62 tuoåi. OÂng qua ñôøi sau hôn hai ngaøy hoân meâ, tieáp theo nhöõng thaùng daøi ung thö phoåi. Söï qua ñôøi cuûa Nhaät Tröôøng laøm cho nhieàu ngöôøi Vieät Nam haûi ngoaïi phaûi baøng hoaøng, thöông tieác, vì oâng laø ngöôøi saùng taùc neân nhieàu baøi haùt hay, töø nhaïc tình cho ñeán chieán ñaáu, ñeàu ñaõ ñi vaøo loøng ngöôøi, suoát nhöõng naêm daøi cuûa cuoäc chieán Vieät Nam, vaø khi Nhaät Tröôøng laïi trình baøy chính nhöõng baøi haùt ñoù, thì thaät khoù ñeå coù ca só naøo qua maët ñöôïc. Chöông trình phaùt thanh VNCR coù caùc chöông trình phoûng vaán, nhaïc ñaëc bieät ñeå töôûng nieäm ca só Nhaät Tröôøng. (Hình: Nguyeân Huy/Ngöôøi Vieät)

Nguyeãn Syõ Teá, 83 tuoåi

Nguyeãn Hieàn, 78 tuoåi

Nhaïc só laõo thaønh Nguyeãn Hieàn qua ñôøi ngaøy 23 thaùng Möôøi Hai taïi nhaø rieâng ôû Westminster, California, höôûng thoï 78 tuoåi, sau moät thôøi gian bò beänh ung thö phoåi, nhöng chæ môùi ñöôïc khaùm phaù. Nhaïc só Nguyeãn Hieàn, cuøng thôøi vôùi caùc nhaïc só nhö Döông Thieäu Töôùc, Hoaøng Thi Thô, Vaên Phuïng, Phaïm Duy, ñaõ saùng taùc ñöôïc hôn moät traêm ca khuùc, tuy nhieân ngöôøi ta nhôù ñeán oâng nhieàu qua caùc nhaïc phaåm nhö: Veà ñaây anh, Anh cho em muøa Xuaân, Maùi toùc daï höông, Thaàm öôùc, Hoa böôùm ngaøy xöa, Tieáng haùt hoïc troø, Töø giaõ thô ngaây. Coù thôøi gian trong cuoäc chieán Vieät Nam, baøi “Veà ñaây anh” ñaõ ñöôïc söû duïng nhö nhaïc chieâu hoài caùc caùn binh coäng saûn.

Nhaø giaùo, nhaø vaên Nguyeãn Syõ Teá, 83 tuoåi, taï theá ngaøy 16 thaùng Möôøi Moät, taïi beänh vieän Coastal Communities Hospital, Santa Ana, California. Laø moät nhaø giaùo töø naêm 1945, neân hoïc troø cuûa oâng khaù ñoâng vaø phaàn lôùn ñeàu ñaõ thaønh danh trong xaõ hoäi Vieät Nam tröôùc naêm 1975. Sau ngaøy 30 Thaùng Tö naêm 1975, oâng bò chính quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam caàm tuø nhieàu naêm trôøi, qua nhöõng traïi caûi taïo Gia Trung vaø Haøm Taân. Maõi tôùi naêm 1987, oâng môùi ñöôïc Coäng Saûn tha ra khoûi traïi vaø naêm 1992, oâng ñaõ qua ñöôïc Hoa Kyø. Giaùo Sö Nguyeãn Syõ Teá coøn laø moät nhaø vaên ñöôïc giôùi treû cuøng thôøi yeâu thích. Ngoaøi nhöõng taùc phaåm saùng taùc nhö Chôø Saùng, Gioù Caây Truùt Laù, oâng coøn vieát nhieàu khaûo luaän vaên hoïc nhö Hoà Xuaân Höông, Vieät Nam Vaên Hoïc Khaûo Luaän.

William C. Westmoreland, 91 tuoåi

Cöïu ñaïi töôùng William C. Westmoreland, töøng chæ huy quaân ñoäi Myõ taïi Vieät Nam trong thôøi kyø chieán tranh khoác lieät nhaát, qua ñôøi ngaøy 18 thaùng Baûy taïi Charleston, South Carolina, höôûng thoï 91 tuoåi. Qua moät cuoäc chieán tranh khoâng keát quaû, Töôùng Westmoreland phaûi chòu nhieàu chæ trích ngay töø thôøi gian coøn naém quyeàn chæ huy cuoái nhöõng naêm 1960 vaø trong nhöõng tranh luaän keùo daøi khoâng döùt veà sau naøy. Naêm 1982, töôùng Westmoreland ñeä ñôn kieän truyeàn hình CBS ñoøi boài thöôøng $120 trieäu veà cuoán phim taøi lieäu cuûa chöông trình “60 Minutes” toá caùo oâng ñöa baùo caùo gian laàn leân Toång Thoáng Johnson veà söùc maïnh cuûa ñòch quaân ôû Vieät Nam. Vuï aùn cuoái cuøng ñöôïc baõi boû qua söï daøn xeáp giöõa hai beân. Tuyeân boá cuûa CBS noùi raèng “khoâng tin laø töôùng Westmoreland keùm tinh thaàn aùi quoác hay thieáu trung thaønh trong khi laøm nhieäm vuï”. Tuy nhieân CBS vaãn cho laø boä phim taøi lieäu cuûa hoï chính xaùc. (Hình: Tranh sôn daàu cuûa Herbert Elmer Abrams/Army.mil)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D9

.3”

Karol Wojtila, töùc Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II, 84 tuoåi

Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II, vò giaùo hoaøng ngöôøi Ba Lan laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ suoát 26 naêm vaø ñoùng vai troø then choát trong söï suïp ñoå cuûa chuû nghóa coäng saûn taïi AÂu Chaâu, qua ñôøi toái 2 thaùng Tö trong tö thaát taïi Vatican, thoï 84 tuoåi. Tin naøy töùc thôøi ñöôïc loan baùo cho khoaûng 60,000 ngöôøi tuï taäp taïi Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâ Roâ. Chuoâng nhaø thôø ngaân vang vaø nhieàu ngöôøi baät khoùc thaønh tieáng. Ngoaøi cuoäc chieán ñaáu choáng chuû nghóa coäng saûn, Ñöùc Gioan Phao Loà cuõng seõ ñöôïc nhôù ñeán nhö moät nhaø baûo veä khoâng chuøn böôùc caùc trieát thuyeát truyeàn thoáng cuûa Toøa Thaùnh Vatican trong vai troø nhaø laõnh ñaïo cuûa 1.1 tyû tín ñoà Coâng Giaùo toaøn caàu. Trong hình chuïp vaøo thaùng Gieâng 2005, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II nhìn theo moät trong hai con chim boà caâu do treû em thaû ra trong buoåi caàu kinh buoåi saùng. (Hình: Reuters/Max Rossi)

DAT

Rosa Parks, 92 tuoåi

Ngöôøi phuï nöõ bình thöôøng nhöng trong moät phuùt can ñaûm phi thöôøng laøm thay ñoåi caû xaõ hoäi Hoa Kyø, ñöa nöôùc naøy leân thôøi ñaïi vaên minh, qua ñôøi ngaøy 23 thaùng Möôøi, taïi Detroit, Michigan, thoï 92 tuoåi. Caùch ñaây 50 naêm, treân moät chieác xe buyùt, baø Rosa Parks ñaõ töø choái khoâng ñöùng daäy nhöôøng choã ngoài treân xe cho moät ngöôøi ñaøn oâng da traéng, maëc cho luaät phaùp thôøi baáy giôø baét buoäc ngöôøi da ñen khoâng ñöôïc ngoài nhöõng haøng gheá ñaàu treân xe buyùt. Baø bò baét giam vaø noäp phaït 14 ñoâ la. Baùo chí keå laïi laø Rosa Parks ñaõ noùi vôùi caûnh saùt raèng, caùc oâng coù theå coøng tay toâi, nhöng toâi khoâng theå ñöùng daäy nhöôøng choã ngoài cho ngöôøi khaùc. Sau khi baø bò giam, Muïc Sö Martin Luther King Jr. hoâ haøo cuoäc taåy chay coâng ty xe buyùt keùo daøi lieân tieáp 381 ngaøy, khôûi ñaàu phong traøo tranh ñaáu baát baïo ñoäng ñoøi nhaân quyeàn vaø bình ñaúng xaõ hoäi. (Hình: REUTERS/William Philpott/Files)

Johnny Carson, 79 tuoåi

Danh haøi Johnny Carson, töøng ñieàu khieån chöông trình “The Tonight Show” trong 30 naêm, qua ñôøi taïi beänh vieän Cedars-Sinai ôû Los Angeles ngaøy 23 thaùng 1, thoï 79 tuoåi, sau 20 naêm bò beänh ñau phoåi emphysema vì huùt thuoác laù. Trong hình, danh haøi David Letterman vinh danh Johnny Carson taïi leã trao giaûi Emmy Awards ôû Los Angeles hoâm 18 thaùng Chín. (Hình: Reuters/Robert Galbraith)


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

.3”

DAT

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN

l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

KHAI KHAÙNH TAÄN

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi) l

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349

Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

Ellis Ave.

Brookhurst St.

N

Magnolia St.

Talbert Ave.

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D11

.3”

DAT

Jettone Imaging Supplies Jettone coù haøng traêm loaïi MÖÏC danh tieáng trong thò tröôøng töø caùc loaïi maùy Printer, Fax vaø Copy nhö InkJet, Laser Toner, Copier Toner vaø Fax Ribbons, keå caû haøng goác (Original) vaø nhöõng haøng caïnh tranh treân thò tröôøng (Compatible).

Phuïc Vuï Taän Taâm Phaåm chaát Cao. Giaù Caû phaûi chaêng . Phuïc vuï nhanh choùng, aân caàn. Chaát löôïng baûo ñaûm 100%.

Inkjet Cartridge

Thermal Ribbons

Phuïc vuï Caùc Cô Sôû Thöông Maïi. Tieâu chuaån haøng ñaàu Saûn Phaåm ñaùp öùng cho taát caû nhu caàu.

Laser Toner

Copier Toner

17233 Newhope St. #A, Fountain Valley, Ca. 92708

Tel. (714) 241-1818 Fax (714) 241-1955 www.jettonecorp.com


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D13

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao Ñoù Ñaây 2005

D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

Xe bay tröôùc ñieän Kremlin

MOSCOW, Nga - Hoyer, moät tay ñua moâ toâ ngöôøi Myõ, “bay” treân moät chieác xe chaïy tuyeát snowmobile treân Quaûng Tröôøng Ñoû taïi Moscow hoâm 18 thaùng Möôøi, taäp cho moät cuoäc bieåu dieãn dieãn ra cuoái tuaàn sau ñoù. (Hình: REUTERS/Alexander Natruskin )

Tranh giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn Nöõ U17 Theá Giôùi

BERGKVARA, Thuïy Ñieån - Danh thuû Maxine Mittendorf (aùo soá 10) cuûa Ñöùc ñang tranh boùng vôùi caàu thuû Matilda Agne cuûa Thuïy Ñieån trong moät traän thi ñaáu cuûa Giaûi Voâ Ñòch WIMBLEDON, Anh - Tay vôït Venus Williams nhaûy leân vui möøng sau khi ñaùnh baïi Boùng Troøn Nöõ U17 Theá Giôùi dieãn ra treân saân coû Bergkvara ôû Thuïy Ñieån, ngaøy 12 Thaùng ñoàng höông ngöôøi Myõ Lindsay Davenport trong traän chung keát giaûi Wimbledon taïi Möôøi. (Hình: Maths Bogren/Bongarts/Getty Images) London hoâm 2 thaùng Baûy. Williams thaéng 4-6, 7-6, 9-7. (Hình: Reuters/Kieran Doherty)

Voâ ñòch

Thi ñaáu boùng troøn giao höõu Myõ-Anh

CHICAGO, Illinois - Haûo thuû Hoa Kyø Landon Donovan (aùo soá 10) ñang noã löïc ñuoåi theo boùng do caàu thuû Anh Quoác Jermaine Jenas (aùo soá 7) daãn chaïy trong traän thi ñaáu boùng troøn giao höõu Myõ-Anh treân saân Soldier Field ôû Chicago, Illinois, ngaøy 28 Thaùng Naêm. (Hình: Jonathan Daniel/Getty Images)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7329 - 31 thaùng 12, 2005 (1 thaùng Chaïp naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 31, 2005

.3”

DAT

NV2005-1231  
NV2005-1231