Page 1

Hoa Kyø: Ñaøi töôûng nieäm naïn nhaân Coäng Saûn vaø chính nghóa cuûa ngöôøi Vieät Quoác Gia ôû Washington A2 THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ NAÊM 29 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 28 - SOÁ 7327 - 25xu

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

Online: www.nguoi-viet.com

California:

Nhoùm ngöôøi Vieät Nam trong vuï gian laän baûo hieåm y teá ñaõ nhaän toäi SANTA ANA - Theo baûn thoâng baùo cuûa Cô quan Bieän lyù Quaän Cam, Tam Vu Pham, 41 tuoåi ôû Fullerton, nghi can chuû möu vuï gian laän baûo hieåm y teá ñeå thu lôïi 15 trieäu dollars trong soá chöùng töø 96 trieäu dollars naêm 2002-2003, hoâm Thöù Tö ñaõ thuù nhaän taát caû toäi traïng tröôùc toøa aùn. Ñöông söï ñaõ ñoàng yù hôïp taùc hoaøn toaøn vôùi nhaø chöùc traùch baèng caùch thaønh thaät trình baøy taát caû moïi söï vieäc cuõng nhö nhöõng ngöôøi tham döï vaøo aâm möu naøy. Baûn aùn tuø 13 naêm seõ ñöôïc chính thöùc tuyeân boá vaøo moät ngaøy sau naøy. Vôï cuûa bò can, Huong Thien Ngo 39 tuoåi ôû Fullerton, thuù nhaän caùc toäi traïng trong vieäc can döï vaøo aâm möu, seõ laõnh aùn tuø treo 7

naêm neáu hoaøn thaønh ñaày ñuû 5 naêm quaûn cheá vaø 87 ngaøy ngoài tuø. Ngöôøi coâ cuûa Huong, Lan Nguyen 49 tuoåi ôû Huntington Beach, cuõng thuù nhaän toäi traïng vaø laõnh aùn 5 naêm tuø treo neáu hoaøn thaønh ñaày ñuû 5 naêm quaûn cheá vaø 224 ngaøy ngoài tuø. Tam Vu Pham thuù nhaän 16 toäi danh bao goàm 1 toäi aâm möu, 8 toäi danh veà khai gian beänh nhaân. 6 toäi danh gian laän baûo hieåm, 1 toäi danh troán hoaëc khai gian khai thueá vaø 1 toäi taåy röûa tieàn baïc. Trung taâm y teá cuûa nhoùm naøy mang teân Unity Outpatient Surgery Center hoaït ñoäng töø thaùng 6 naêm 2002 ñeán thaùng 10 naêm 2003 taïi Buena Park, California. Hôn Tieáp trang A4

Thôøi tieát boãng döng aám aùp taïi thuû ñoâ Washington

Moät ñoâi baïn, tay trong tay, cuøng raûo böôùc qua Ñeàn Kyû Nieäm Washington trong khi thôøi tieát aám aùp laï thöôøng khieán cho moät soá ñoâng du khaùch keùo ñeán thaêm khu National Mall ôû Washington, ngaøy 28 Thaùng Chaïp. Nhieät ñoä muøa naøy trong vuøng thuû ñoâ Hoa Kyø hy voïng seõ coù theå aám leân ñeán 50 ñoä F. (Hình: Chip Somodevilla/Getty IOmages)

Linh Muïc Lyù ñeà nghò 10 ñieàu kieän chính

Hoa Kyø

Keát thuùc naêm cuõ vôùi nieàm vui, ñoùn naêm môùi vôùi nieàm hy voïng WASHINGTON - Daân chuùng Hoa Kyø chaøo naêm 2005 vôùi nieàm haân hoan, vôùi chæ soá loøng tin cuûa ngöôøi tieâu duøng leân cao, vôùi nieàm hy voïng traøn treà vaøo naêm môùi, sau khi möùc mua saém ñöôïc coi laø khaû quan tröôùc ngaøy leã Noel. Söï gia taêng loøng tin cuûa khaùch tieâu duøng Hoa Kyø vaøo khoaûng thôøi gian cuoái naêm naøy, laø moät daáu hieäu raát toát cho neàn kinh teá, tuy nhieân nhieàu nhaø phaân tích ñöa ra lôøi nhaän Tieáp trang A4

Baø Hoaøng minh Chính toá cheá ñoä CSVN tieáp tuïc khuûng boá HAØ NOÄI 28-12 - Baø Leâ Hoàng Ngoïc, vôï oâng Hoaøng Minh Chính, vöøa göûi tôùi caùc ngöôøi caàm ñaàu cheá ñoä CSVN vaø caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn quoác teá baûn “Töôøng trình khaån caáp soá 5” toá caùo caùc haønh ñoäng khuûng boá vaãn tieáp tuïc nhaém vaøo gia ñình baø, baát chaáp moät leänh môùi ban haønh trong thaùng naøy cuûa nhaø nöôùc. Nghò ñònh ngaøy 12/12/2005 do Phan vaên Khaûi, thuû töôùng CSVN, kyù ban haønh noùi tröøng phaït taát caû caùc tröôøng hôïp gaây roái coâng coäng cuõng nhö laøm maát phaåm giaù coâng daân. Boán baûn töôøng trình khaån caáp tröôùc ñeàu do oâng Chính vieát nhöng baûn töôøng trình naøy ñöùng teân baø Ngoïc laø ngöôøi göûi. Döôùi ñaây laø nguyeân vaên: Tieáp trang A4

ñeå baàu cöû quoác hoäi töï do daân chuû HUEÁ 28-12 - Linh Muïc Nguyeãn vaên Lyù ñöa ra 10 ñieàu kieän “cô baûn toái thieåu” phoå bieán treân internet ngaøy Thöù Tö 28-12-2005 maø theo ngaøi coù theå coù ñöôïc moät cuoäc baàu cöû quoác hoäi “ña ñaûng töï do daân chuû”. Ngaøy 17-10-2005, LM Nguyeãn vaên Lyù vaø caùc Linh Muïc Chaân Tín, Nguyeãn höõu Giaûi, Phan vaên Lôïi keâu goïi taåy chay cuoäc baàu cöû Quoác hoäi do ñaûng CSVN ñaïo dieãn vaøo naêm 2007 maø caùc ngaøi thaáy hoaøn toaøn khoâng daân chuû vaø nhaân daân Vieät Nam tieáp tuïc phaûi soáng trong moät cheá ñoä ñoäc taøi toaøn trò. Trong baøi vieát neâu ra caùc ñieåm caên baûn ñeå coù theå coù cuoäc baàu cöû coâng baèng vaø töï do maø nhaân daân coù theå tham döï, LM Lyù trình baøy nhö döôùi ñaây:

10 ñieàu kieän cô baûn toái thieåu ñeå baàu cöû QH 2007 Ña ñaûng Töï do Daân chuû thöïc söï khoûi bò toaøn daân VN ñoàng loaït taåy chay 1/- Khoaûng thaùng 4-5, 2006, Ñaïi hoäi X cuûa ñaûng CSVN (ÑCSVN) seõ xaûy ra. Ngay trong vaø ngay sau Ñaïi hoäi aáy, neàn Daân chuû (DC) ña nguyeân ña ñaûng thöïc söï seõ ñöôïc toaøn daân VN nhaän ra laø ñaõ baét ñaàu hieän thöïc hay khoâng, vôùi nhöõng Lôøi Tuyeân boá coâng khai minh baïch roõ raøng, khoâng do hy voïng, suy dieãn, tieân ñoaùn, bình luaän vu vô. Caùc Ñaûng phaùi DC ngoaøi ÑCSVN phaûi ñöôïc ñaày ñuû töï do (TD) coâng khai hoaït ñoäng moät caùch bình ñaúng thöïc söï y nhö ÑCSVN. 2/- Nghóa laø ngay sau Ñaïi hoäi X ÑCSVN, neáu ÑCSVN khaùch quan chaáp nhaän ña ñaûng thöïc söï, thì phaûi thaønh

laäp ngay Hoäi ñoàng chuaån bò Baàu cöû QH ña ñaûng chaân chính ñaàu tieân. Hoäi ñoàng naày phaûi bieân soaïn vaø coâng boá Luaät veà Ñaûng phaùi ñoäc laäp, Luaät veà ÖÙng cöû, Baàu cöû TD DC thöïc söï, Luaät veà TD Baùo chí, Luaät veà phaùt thanh, truyeàn hình phi ñaûng phaùi... 3/- Caùc Ñaûng phaùi DC naày phaûi coù Vaên phoøng, Truï sôû roõ raøng; ñöôïc coâng khai ñi laïi töï do vaø an toaøn ñeå phaùt trieån löïc löôïng; phaûi coù caùc Cô quan Ngoân luaän ñoäc laäp (Taïp chí ñoäc laäp), khoâng bò Nhaø Caàm quyeàn ñöông quyeàn khoáng cheá, ñaøn aùp, tòch thu, phaït tieàn,... Nghóa laø phaûi coù Luaät Töï do Baùo chí, Töï do Laäp hoäi thaät roõ raøng vaø

Keá toaùn tröôûng Enron thoûa thuaän nhaän toäi

Cuï Keá toaùn tröôûng Coâng ty Enron, Richard Causey, ñeán Toøa AÙn Lieân Bang Bob Casey taïi Houston cuøng vôï laø Bitsy (traùi), ngaøy 28 Thaùng Chaïp. OÂng Causey ñoàng yù nhaän moät soá trong 30 toäi danh choáng laïi oâng qua moät thoûa thuaän coù ñieàu kieän. Tieáp trang A6 (Hình: JAMES NIELSEN/AFP/Getty iamges)

Möa baõo muøa Ñoâng taït qua Vuøng Vònh

Trung Quoác:

Ngöôøi duøng cell phone phaûi cung caáp danh tính

Moät phuï nöõ trang phuïc choáng möa ñaày ñuû ñang cuoác boä doïc theo bôø ñöôøng chaén soùng gaàn Caàu Golden Gate Bridge ôû Vònh San Francisco, California, ngaøy 28 Thaùng Chaïp. Moät loaït nhöõng traän möa baõo muøa Ñoâng ñaõ baát chôït löôùt qua Vuøng Vònh laøm cho nhaø caàm quyeàn phaûi voäi vaõ baùo ñoäng ñeà phoøng phong ba vaø luït loäi. (Hình: Justin Sullivan/getty Images)

Ñaïi Hoäi Sinh Vieân VN Theá Giôùi Kyø 4 khai dieãn taïi Sydney, UÙc SYDNEY, UÙc - Hoâm thöù Ba 27-12, Ñaïi hoäi Thanh nieân Sinh vieân Vieät Nam theá giôùi kyø 4 ñaõ chính thöùc khai dieãn taïi thaønh phoá Sydney cuûa UÙc Chaâu vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 500 baïn treû ngöôøi Vieät töø nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Theo ban toå chöùc, Ñaïi hoäi Thanh nieân Sinh vieân Vieät Nam Theá giôùi Kyø 4 nhoùm hoïp trong 3 ngaøy, vôùi chuû ñeà “Xoùa Ngaên Caùch, Vöôït Thöû Thaùch.” Ñaïi dieän Ban toå chöùc cuõng cho baùo chí bieát laø vì lyù do chính trò, nhieàu baïn treû töø trong nöôùc ñaõ khoâng coù cô hoäi tham döï ñaïi hoäi, vaø chò Dieãm Chaâu, phuï traùch phoøng tin cuûa ñaïi hoäi ñaõ göûi thoâng ñieäp cuûa Ñaïi hoäi ñeán cho giôùi treû trong nöôùc. Veà tuï hoäi taïi Sydney naêm nay laø haøng traêm baïn treû ngöôøi Vieät ñeán töø caùc tieåu bang ôû UÙc Chaâu vaø nhieàu quoác gia khaùc treân theá giôùi nhö Hoa Kyø, Gia Tieáp trang A4

BAÉC KINH, Trung Quoác (TH) - Taát caû nhöõng ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng taïi Trung Quoác trong naêm tôùi seõ phaûi cung caáp caùc döõ kieän veà caù nhaân mình cho nhaø nöôùc. Quyeát ñònh naøy ñaõ gaây ra nhieàu söï lo ngaïi trong daân chuùng veà vieäc baûo veä töï do caù nhaân cuõng nhö laø noãi ngaïi nguøng veà söï laïm duïng cuûa guoàng maùy nhaø nöôùc. Theo tin cuûa Taân Hoa Xaõ, haõng thoâng taán cuûa nhaø nöôùc coäng saûn Trung Quoác, thì keå töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2006, taát caû khoaûng 200 trieäu ngöôøi duøng maùy cell phone coù traû Tieáp trang A6

Ñoïc Trong Soá Naøy Theá Giôùi (A3): Iraq: Coi tuø vaø phaïm nhaân baén nhau laøm nhieàu ngöôøi cheát. Vieät Nam (A8): Hai caàu thuû Quoác Anh, Baät Hieáu bò baét giam vì lieân quan baùn ñoä - Phuù Yeân: Hôn 4,300 con boø bò cheát - Giaù vaøng naêm 2005 gaàn gaáp ñoâi naêm 2000... Ñòa Phöông (B1): Ngöôøi Vieät töø Philippines ñoùn Giaùng Sinh ñaàu tieân taïi Hoa Kyø - PGHH Nam California kyû nieäm ngaøy Ñaûn Sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû - 49 ngöôøi bò truy toá gian laän tieàn trôï giuùp naïn nhaân Katrina. Dieãn Ñaøn (B8): Chaùnh Ñaûng trong xaõ hoäi Vieät Nam. Rao vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

Trang Anh Ngöõ

Danh thuû Ronaldinho phaùt haønh taïp chí tranh hí hoïa

Sieâu sao boùng troøn Brazil laø Ronaldinho, chôi cho ñoäi caâu laïc boä Barcelona cuûa Taây Ban Nha, chæ vaøo böùc hoïa cuûa chính anh nhaân buoåi phaùt haønh taïp chí hí hoïa “Ronaldinho Raucho” taïi thaønh phoá Porto Alegre ôû mieàn Nam Brazil, ngaøy 28 Thaùng Chaïp. (Hình: REUTERS/Silvio Avila)

Section D


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Hoa Kyø: Ñaøi töôûng nieäm naïn nhaân coäng saûn vaø chính nghóa cuûa ngöôøi Vieät Quoác Gia Washington, DC (UBYT) Toái 13/12/2005, moät soá thaønh vieân trong UÛy ban Yeåm trôï xaây döïng Ñaøi Töôûng Nieäm Naïn nhaân Coäng saûn ñaõ tôùi tham döï moät buoåi tieáp taân taïi Toøa Ñaïi söù Ba Lan ôû Washington do lôøi môøi cuûa toå chöùc “The Victims of Communism Memorial Foundation” (VOCMF), ñeå trao Giaûi Thöôûng Truman-Reagan vaø gaây quyõ xaây döïng Ñaøi Töôûng Nieäm Naïn Nhaân Coäng Saûn. Giaûi thöôûng Chieán só Töï Do Truman-Reagan naêm nay (laàn thöù 7) ñöôïc trao cho Ñaïi Töôùng Myõ Hoài höu Edward Rowny, Nghieäp ñoaøn Ñoaøn Keát Ba Lan (1980), vaø coá Giaùo Hoaøng John Paul II. Veà vieäc xaây döïng Ñaøi Töôûng Nieäm Naïn Nhaân Coäng Saûn, Tieán só Lee Edwards, Chuû tòch VOCMF, cho bieát moïi thuû tuïc giaáy tôø ñaõ xong, keå caû maãu töôïng ñaøi cuõng ñaõ ñöôïc chaáp thuaän, vaø leã ñaët vieân ñaù ñaàu tieân seõ ñöôùc toå

chöùc vaøo muøa Xuaân naêm 2006 ñeå khôûi coâng xaây caát taïi loâ ñaát ôû goùc ñaïi loä Massachusetts vaø New Jersey thuoäc khu Taây Baéc thuû ñoâ Washington. Veà phí toån xaây caát, TS Edwards noùi raèng ngaân khoaûn caàn ñeå hoaøn taát töôïng ñaøi laø 600,000 Myõ kim. Cho ñeán nay (13/12/05), VOCMF ñaõ gaây quyõ ñöôïc gaàn 500,000 MK, vaø taát caû ñeàu do tö nhaân ñoùng goùp. OÂng keâu goïi söï yeåm trôï cuûa nhöõng caù nhaân cuõng nhö nhöõng ñoaøn theå cho döï aùn ñaày yù nghóa naøy. Veà phaàn Coäng ñoàng ngöôøi Vieät, moät UÛy ban Yeåm trôï VOCMF ñaõ ñöôïc thaønh laäp tröôùc ñaây 2 naêm vaø ñaõ gaây quyõ ñöôïc hôn 30,000 MK chuyeån cho VOCMF vaøo cuoái naêm 2003 (soá tieàn naøy ñöôïc nhaân leân gaáp ñoâi do söï höùa taëng cuûa moät daân bieåu ôû California). Vì thuû tuïc cöùu xeùt lieân quan ñeán vò trí xaây caát keùo daøi neân ñeán nay môùi coù theå khôûi coâng. Tröôùc cuoäc tieáp taân

ngaøy 13/12/2005, TS. Edwards ñaõ lieân laïc vôùi UBYT ñeå môøi tham döï vaø yeâu caàu gaây quyõ theâm. UBYT ñaõ thoâng baùo ngay treân baùo chí cuõng nhö chöông trình THVN Vuøng Hoa Thònh Ñoán vaø ñaõ nhaän ñöôïc söï ñaùp öùng töø caùc nôi göûi veà, ñeán nay laø 1,410.00 MK, trong ñoù haàu heát laø cuûa tö nhaân, tröø 250MK cuûa Hoäi Caùc Baø Meï Vieät Nam choáng Coäng taïi Virginia. Trong buoåi tieáp taân toái 13/ 12/2005, Nhaø vaên Sôn Tuøng ñaõ thay maët UBYT trao caùc ngaân phieáu nhaän ñöôïc cho TS. Edwards. TS. Edwards ñaõ toû ra raát caûm kích vaø tuyeân boá khoâng coù söï yeåm trôï cuûa ngöôøi Myõ goác Vieät oâng seõ khoâng hoaøn taát ñöôïc töôïng ñaøi! Leân tieáng trong buoåi tieáp taân, TS Edwards cuõng ñaõ nhaán maïnh ñeán yù nghóa cuûa döï aùn xaây döïng töôïng ñaøi, ngoaøi vieäc töôûng nieäm 100 trieäu ngöôøi voâ toäi ñaõ bò coäng

saûn taøn saùt coøn laø moät nhaéc nhôû nhaân loaïi ñeán nhöõng toäi aùc maø coäng saûn ñaõ gaây ra vaø caùc theá heä mai sau khoâng theå ñeå xaûy ra moät laàn nöõa. Töôûng neân nhaéc laïi, VOCMF laø moät toå chöùc quoác teá goàm nhieàu nhaân vaät danh tieáng maø chuû tòch danh döï hieän nay laø Toång Thoáng Bush, vaø dö aùn xaây döïng ñaøi töôûng nieäm ñaõ ñöôïc caû hai vieän Quoác Hoäi Hoa Kyø yeåm trôï. Rieâng vôùi ngöôøi Vieät tò naïn, ñaøi töôûng nieäm naøy laø nôi ghi nhôù moät trieäu ngöôøi Vieät ñaõ bò coäng saûn gieát haïi vaø cuõng laø moät bieåu töôïng laøm noåi baät chính nghóa cuûa cuoäc ñaáu tranh giaûi tröø coäng saûn, ñem laïi töï do daân chuû cho Vieät Nam. UÛy ban Yeåm trôï tieáp tuïc nhaän tieàn ñoùng goùp veà ñòa chæ döôùi ñaây: UBYT/VOCMF P.O. Box 1593 Herndon, VA-20172-1593

Canada: Moät vieän baûo taøng thuyeàn nhaân Vieät Nam seõ ñöôïc xaây döïng taïi thuû ñoâ Ottawa TTAWA, Canada. (Töôøng Uyeån, VNR) - Nhaân dòp kyû nieäm 25 naêm cuûa Döï AÙn 4000 ñöôïc toå chöùc taïi Ottawa, Canada vaøo cuoái naêm ngoaùi, Coäng Ñoàng Canada goác Vieät ñaõ coâng boá keá hoaïch xaây caát moät vieän baûo taøng ñeå baûo toàn nhöõng kyù öùc veà haønh trình ñi tìm töï do cuûa nhöõng ngöôøi tò naïn Vieät Nam vaø ñeå ghi nhôù loøng traéc aån vaø giuùp ñôõ roäng löôïng cuûa nhöõng ngöôøi Canada ñaõ daønh cho hoï. Ngoaøi ra, vieän baûo taøng naøy coøn laø nôi trình baøy nhöõng ñoùng goùp cuûa coäng ñoàng Vieät Nam vaøo xöù sôû Canada vaø giôùi thieäu vaên hoùa Vieät Nam vôùi ngöôøi daân Canada. Vaøo cuoái naêm 2005, nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm sinh soáng taïi Canada, coäng ñoàng Vieät Nam ñaõ trình baøy laàn ñaàu moâ hình cuûa Vieän Baûo Taøng Thuyeàn Nhaân Vieät Nam. Toán phí xaây caát döï truø laø $2 trieäu. Nhöõng ngöôøi chuû xöôùng döï aùn cho bieát hoï seõ

baét ñaàu chieán dòch quyeân goùp vaøo ñaàu naêm 2006. Tuy nhieân, ñaõ coù ngöôøi môùi nghe tin ñaõ göûi ngaân phieáu ñeán ban toå chöùc. Kieán truùc sö cuûa döï aùn naøy laø oâng John Le, hieän ñang cö nguï taïi Silver Spring, tieåu bang Maryland, mang hai quoác tòch Hoa Kyø vaø Canada. OÂng cho bieát coâng trình xaây caát seõ baét ñaàu vaøo naêm 2007 vaø seõ khaùnh thaønh vaøo naêm 2008. Baûo taøng vieän seõ laø moät toøa nhaø ba taàng laøm baèng ba vaät lieäu chính laø theùp, kính vaø gaïch. ÔÛ giöõa seõ laø moät caùi thaùp vôùi noùc baèng theùp hình chöõ “V” mang nhieàu yù nghóa nhö Vieät Nam, ñaøn chim Vieät bay ñi khaép boán phöông trôøi, vaø thaéng lôïi cuûa töï do (Victory for Freedom). Baûo taøng vieän roäng khoaûng 5,000 boä vöông (sq feet) bao goàm moät khu baùn leû ñeå gaây lôïi töùc cho baûo taøng vieän. KTS John Le cho bieát oâng muoán baûo taøng vieän mang maøu saéc vaên hoùa Vieät Nam,

ñoàng thôøi noùi leân vieãn töôïng laïc quan, pha troän giaù trò cuûa phöông Taây vaø phöông Ñoâng. OÂ. John Le naêm nay 37 tuoåi, lôùn leân ôû Ottawa, vaø toát nghieäp kieán truùc sö taïi tröôøng ñaïi hoïc Carleton. OÂng veõ moâ hình baûo taøng vieän mieãn phí cho coäng ñoàng Vieät Nam. Thaân phuï cuûa oâng John Le laø oâng Leâ Duy Caán, 61 tuoåi, hieän nay laø UÛy Vieân Ngoaïi Vuï cuûa Lieân Hoäi Ngöôøi Vieät ôû Canada. OÂ. Caán noùi: “Chuùng toâi muoán cho theá heä treû hôn bieát veà quaù khöù, hieåu nhöõng cöïc nhoïc maø cha meï vaø oâng baø ñaõ töøng traûi, vieäc ñònh cö cuûa nhöõng ngöôøi tò naïn Vieät Nam vaø nhöõng thaønh quaû maø chuùng toâi ñaõ ñaït ñöôïc.” Nhöõng ngöôøi chuû xöôùng döï aùn Vieän Baûo Taøng Thuyeàn Nhaân Vieät Nam döï truø tìm kieám ñòa ñieåm xaây caát gaàn ñaøi kyû nieäm Meï Con Thuyeàn Nhaân Vieät Nam ôû goùc ñöôøng Preston vaø Somerset trong khu Centertown.

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

Baø Marion Dewar, naêm nay 77 tuoåi, cöïu Thò Tröôûng Ottawa, nhaän xeùt raèng baûo taøng vieän naøy seõ khoâng laø moät coâng trình khoång loà, nhöng seõ laø moät vieân ñaù quyù cuûa Centertown. Khi coøn laø thò tröôûng, baø Dewar ñaõ thieát laäp döï aùn 4000 vaøo naêm 1979 vaø ñaõ tieáp nhaän 4,000 ngöôøi Vieät Nam tò naïn vaøo ñònh cö taïi Ottawa qua caùc toå chöùc tö nhaân. Muoán bieát theâm chi tieát xin ñoäc giaû vui loøng lieân laïc vôùi OÂ. Leâ Duy Caán (hg_yen@yahoo.com) hoaëc Vietnamese Boat People Museum Project: c/o Vietnamese Canadian Centre 249 Rochester St. Ottawa, ON K1R 7M9, Canada Tel. (613) 230-8282, Fax (613) 230-8281 E mail: viet_ca_federation@bellnet.ca website: www.vietfederation.ca.

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Naêm 29 thaùng 12, 2005. 29 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu. 5:00 AM - 7:00 PM 05:00 - Tin Toång Keát 05:15 - Chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông Trình Phaät Giaùo Ñuoác Tueä 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:20 - Voøng Chaân Trôøi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät 06:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 07:00 - Keát thuùc phaùt thanh 12:00 PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:45 – ShangHai Photo 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:10 - South Coast Toyota 01:50 - Tin Ñaàu Giôø & Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:00 - Thoâng baùo thöông maïi vaø coäng ñoàng 02:30 - Phuï nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Phöông Dung 02:45 - Chöông Trình Taác Ñaát Taác Vaøng 03:00 - Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:10 - Ñi Chôï Sieâu Thò ABC 03:30 - Huntington Beach Toyota vaø anh Steven Traàn 03:55 - Xa Loä Khoâng Ñeøn vôùi Vuõ Chung 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Iraq: Coi tuø vaø phaïm nhaân baén nhau laøm nhieàu ngöôøi cheát BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thö Tö, 28 Thaùng Chaïp, ít nhaát chín tuø nhaân vaø nhaân vieân coi tuø ñaõ bò saùt haïi trong moät cuoäc baén nhau taïi moät khaùm ñöôøng ñöôïc canh gaùc caån maät ôû Baghdad, sau khi moät soá tuø nhaân cöôùp suùng ñeå coá troán thoaùt ra ngoaøi. Moät tuø nhaân ñaõ giaät laáy moät suùng tröôøng Klashnikov (AK) töø tay moät nhaân vieân coi tuø trong khi moät soá phaïm nhaân thuoäc loaïi nguy hieåm ñang doïn veä sinh ngoaøi saân, ñoù laø theo lôøi moät nhaân vieân an ninh taïi nhaø tuø ôû Baghdad noùi vôùi haõng Tin Reuters nhö theá. Sau khi xoâng vaøo kho vuõ khí trong traïi tuø, nhoùm naøy thaû theâm moät soá ñoàng boïn nhöng caùc löïc löôïng Myõ vaø Iraq traán ñoùng chung quanh nhaø tuø, ñaõ traán aùp ñöôïc cuoäc baïo loaïn. Nguoàn tin quaân söï Myõ cho hay naêm nhaân vieân nhaø tuø vaø boán can phaïm ñaõ bò thieät maïng trong khi ñoù naêm tuø nhaân khaùc cuøng vôùi moät binh só Myõ ñaõ bò thöông. Nguoàn tin naøy phuû nhaän lôøi quaû quyeát cuûa caûnh saùt vaø moät vò töôùng trong Boä Noäi Vuï cho raèng con soá tuø nhaân bò gieát

leân tôùi 20 ngöôøi, trong ñoù coù moät soá tuø phaïm baïo ñoäng nhaát. Trong soá tuø nhaân cheát coù nhöõng ngöôøi töø nöôùc ngoaøi xaâm nhaäp vaøo, keå caû moät ngöôøi Nga, moät ngöôøi Tunisia vaø moät ngöôøi AÛ Raäp Saudi. Trong caùc bieán chuyeån khaùc veà tình hình an ninh taïi Iraq, nguoàn tin caûnh saùt cho hay, vaøo toái hoâm Thöù Ba, quaân noåi daäy ñaõ phuïc kích taán coâng vaøo moät toaùn tuaàn tieãu Iraq gaàn Dujail, caùch Baghdad 60 caây soá (töùc 40 daëm Anh) veà phía Baéc, saùt haïi hai binh só vaø laøm bò thöông baûy ngöôøi khaùc. Trong tuaàn qua, nhöõng cuoäc taán coâng vaø baïo ñoäng döõ doäi ñaõ dieãn ra tieáp theo sau moät thôøi gian yeân tónh trong cuoäc baàu cöû ngaøy 15 Thaùng Chaïp, khi moät soá quaân noåi daäy thuoäc nhoùm Sunni duy trì moät cuoäc ngöng baén khoâng chính thöùc vôùi chính phuû ñeå khuyeán khích coäng ñoàng cuûa hoï tham gia cuoäc baàu cöû ñaëng coù theå chia phaàn laõnh ñaïo trong quoác hoäi môùi. Moät soá caùc chính khaùch Sunni ñaõ caûnh caùo raèng noãi hieàm thuø vì keát quaû cuoäc baàu cöû ñaõ bò gian laän - ñeå taùi xaùc

nhaän vai troø khoáng cheá cuûa ngöôøi Shi’ite chính thoáng trong nöôùc - coù theå khôi daäy theâm nhieàu baïo ñoäng trong coäng ñoàng ngöôøi AÛ Raäp Sunni chöù khoâng phaûi chæ coù cuoäc noåi daäy cuûa nhoùm lieân heä tôùi al Qaeda ñang taán coâng choáng Myõ vaø choáng tieán trình chính trò cuûa chính phuû do Myõ hoã trôï taïi Iraq. Ñaûng Hoài Giaùo chính thoáng Iraq, löïc löôïng chính ñaèng sau Maët Traän Hoøa Hôïp Iraq, ñaõ cho coâng boá moät tuyeân caùo leân aùn nhöõng vuï baïo ñoäng trong tuaàn qua. “Ñuùng vaøo luùc nhieàu nhoùm chính trò ñang chuaån bò chaám döùt cuoäc khuûng hoaûng trong nöôùc baèng ñöôøng loái meàm deûo cuøng vôùi loøng kieân nhaãn vaø chín chaén... ñaûng chuùng toâi leân aùn nhöõng haønh ñoäng kia, vaø keâu goïi taát caû moïi phía haõy toû ra bình tónh vaø bieát haønh ñoäng moät caùch coù traùch nhieäm. Nguoàn tin caûnh saùt cho hay tröôùc ñoù, cuõng vaøo hoâm Thöù Tö 28-12, ñaõ coù tôùi 3,000 ngöôøi xuoáng ñöôøng bieåu tình phaûn khaùng caùc keát quaû baàu cöû taïi thaønh phoá Samarra cuûa ngöôøi AÛ Raäp Sunni ôû mieàn Baéc. (V.P.)

Iran toû daáu hieäu tích cöïc veà keá hoaïch nguyeân töû do Nga ñeà nghò TEHRAN, Iran - Nguoàn tin töø Haõng Tin Sinh Vieân ISNA cuûa Iran cho hay vaøo hoâm Thöù Tö, 28 Thaùng Chaïp, Iran noùi raèng hoï seõ “nghieâm chænh vaø nhieät tình” nghieân cöùu moät ñeà nghò cuûa Nga nhaèm giaûm thieåu nhöõng noãi lo sôï cuûa quoác teá veà chöông

trình nguyeân töû cuûa nöôùc hoï. Nhöõng nhaän xeùt cuûa Javad Vaeedi, phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng An Ninh Toái Cao cuûa Iran, laø daáu hieäu tích cöïc nhaát töø tröôùc tôùi nay do moät vieân chöùc cao caáp cuûa Tehran ñöa ra lieân quan tôùi ñeà nghò cuûa Moscow muoán thaønh laäp

moät toå hôïp chung vôùi Iran nhaèm tinh cheá chaát uranium taïi Nga. Ñeà nghò cuûa Nga ñaõ ñöôïc Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu hoã trôï. Ñeà nghò naøy coù muïc ñích laøm giaûm nheï caùc quan ngaïi cuûa theá giôùi raèng Tehran coù

DAT

Baén nhau trong khaùm ñöôøng Iraq

Binh lính Iraq traán ñoùng taïi khu vöïc chung quanh khaùm ñöôøng Adala ôû Baghdad, nôi gaàn caû chuïc nhaân vieân coi tuø vaø phaïm nhaân ñaõ bò thieät maïng hoâm 28 Thaùng Chaïp. Caûnh saùt Iraq baét ñaàu noå suùng khi moät phaïm nhaân cöôùp suùng vaø baén vaøo nhaân vieân an ninh ñeå môû ñöôøng cho ñoàng boïn taåu thoaùt, nhöng thaát baïi. (Hình: Akram Saleh/Getty Images)

theå cheá taïo bom nguyeân töû töø chaát uranium ñöôïc tinh cheá. Nhöng Iran thì vaãn cöù moät möïc baûo raèng hoï chæ muoán tinh luyeän chaát uranium ôû möùc thaáp vaø thích hôïp cho caùc loø nguyeân töû chuyeân saûn xuaát ñieän naêng maø thoâi. Ñeà nghò cuûa Nga, “seõ ñöôïc duyeät xeùt moät caùch nghieâm chænh vaø nhieät tình,” OÂng Vaeedi noùi vôùi Haõng Tin ISNA nhö theá. “Theo yù kieán chuùng toâi, ñeà nghò cuûa Nga coù theå laøm soáng laïi moät soá nhöõng quy luaät khoâng ñöôïc aùp duïng trong Thoûa Hieäp Caám Phoå Bieán Vuõ Khí Nguyeân Töû vôùi muïc ñích chuyeån giao kyõ thuaät nguyeân töû cho nhöõng nöôùc khoâng coù phöông tieän öùng duïng kyõ thuaät naøy vaø phaù vôõ tình traïng ñoäc quyeàn kyõ thuaät nguyeân töû,” oâng noùi theâm

nhö theá. Tröôùc ñoù, caùc vieân chöùc Iran ñaõ taït moät gaùo nöôùc laïnh leân ñeà nghò cuûa Nga, baûo raèng hoï seõ khoâng chaáp nhaän baát cöù keá hoaïch naøo khoâng cho pheùp Iran thöïc hieän chu kyø ñaày ñuû saûn xuaát naêng löôïng nguyeân töû, keå caû giai ñoaïn tinh cheá uranium, ngay treân laõnh thoå cuûa hoï. Nhöng giôø ñaây, caùc nhaø ngoaïi giao Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø caùc chuyeân gia kieåm soaùt vuõ khí ghi nhaän raèng Tehran ñaõ thoâi khoâng baùc boû thaúng thöøng keá hoaïch ñoù, moät keá hoaïch coù theå laøm cho Nga bôùt ñi söùc choáng ñoái vieäc Hoa Kyø vaø Lieân hieäp AÂu Chaâu muoán ñöa Iran ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñeå coù theå chòu tröøng phaït. Hoï ñoàng yù raèng, hieän nay,

Iran saün loøng keùo daøi caùc cuoäc thöông thuyeát veà ñeà nghò cuûa Nga ñeå coá caâu giôø vaø kieám theâm nhöõng nhaân nhöôïng lôùn lao hôn. Caùc cuoäc thöông löôïng veà chöông trình nguyeân töû naøy giöõa Iran vaø ba cöôøng quoác thuoäc Lieân Hieäp AÂu Chaâu - laø Anh, Phaùp vaø Ñöùc - ñaõ taùi tuïc vaøo hoài thaùng naøy taïi Vienna, vaø caùc cuoäc thöông löôïng ñoù, theo chöông trình, seõ ñöôïc noái tieáp vaøo Thaùng Gieâng tôùi. (V.P.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Hoa Kyø: Keát thuùc naêm cuõ vôùi nieàm vui, ñoùn naêm môùi vôùi nieàm hy voïng

tin veà naêng löôïng cuûa chính phuû lieân bang, thöïc hieän trong tuaàn qua, thì giaù trung bình moät gallon xaêng treân toaøn Hoa Kyø hieän nay, laø 2.20 ñoâ la/ gallon. (L.T.)

Tieáp trang A1

xeùt deø daët laø loøng tin hieän nay vaãn coøn ôû döôùi möùc cuûa thaùng Taùm, töùc tröôùc khi coù baõo Katrina taøn phaù vuøng duyeân haûi cuûa vuøng Vònh Mexico vaø ñaõ ñöa giaù xaêng daàu leân caùc möùc cao kyû luïc. Conference Board, moät nhoùm nghieân cöùu tö nhaân, coù truï sôû chính ôû New York, cho bieát hoâm 28-12, laø chæ soá loøng tin cuûa khaùch tieâu duøng taïi Hoa Kyø ñaõ leân ñeán 103.6 trong thaùng 12 naøy, taêng töø möùc 98.3 hoài thaùng 11 tröôùc ñoù. Ngay caùc nhaø phaân tích cuûa Wall Street cuõng chæ daùm tieân ñoaùn moät möùc tin töôûng khieâm nhöôïng leân ñeán khoaûng 101.8 maø thoâi. Trong khi ñoù, coù hai baûn töôøng trình trong tuaàn töø caùc möùc baùn cuûa caùc heä thoáng cöûa haøng taïi Hoa Kyø, cho thaáy raèng caùc möùc mua saém vaøo phuùt choùt cuûa caùc khaùch tieâu duøng ñaõ giuùp cho caùc cöûa haøng baùn leû cuûa Hoa Kyø thôû phaøo nheï nhoõm, do möùc mua saém trong muøa leã laø heát söùc khaû quan. Muøa mua saém cuoái naêm naøy thöôøng baèng ñeán moät phaàn tö möùc mua saém cuûa caû naêm taïi Hoa Kyø. Chæ soá loøng tin cuõng cho thaáy ngöôøi daân Hoa Kyø ñaõ toû ra hy voïng hôn vaøo töông lai, vaø rieâng chæ soá ôû ñaây ñaõ taêng leân ñeán 91.6 ñieåm, taêng töø möùc 88.4 ñieåm trong thaùng 11 tröôùc ñoù. Caùc nhaø phaân tích cho raèng loøng tin cuûa daân chuùng Hoa Kyø ñaõ taêng leân trôû laïi nhö vaäy, moät phaàn quan troïng cuõng laø nhôø giaù daàu giaûm, giaûm töø möùc cao kyû luïc laø 3 ñoâ la moät gallon hoài ñaàu thaùng Chín sau khi coù caùc côn baõo döõ doäi Katrina vaø Rita taøn phaù caùc xöôûng loïc daàu, khieán giaûm bôùt quan troïng möùc xaêng loïc cung caáp cho thò tröôøng. Theo cuoäc thaêm doø nôi caùc traïm xaêng do Cô quan thoâng

Baø Hoaøng minh Chính toá cheá ñoä CSVN tieáp tuïc khuûng boá Tieáp trang A1

TÖÔØNG TRÌNH KHAÅN CAÁP SOÁ 5 cuûa gia ñình coâng daân Hoaøng Minh Chính Kinh göûi : - OÂng Noâng Ñöùc Maïnh Toång bí thö BCHTWÑCSVN - OÂng Traàn Ñöùc Löông - Chuû tòch nöôùc CHXHCNVN - OÂng Phan Vaên Khaûi - Thuû töôùng nöôùc CHXHCNVN - OÂng Nguyeãn Vaên An - Chuû tòch Quoác Hoäi CHXHCNVN - OÂng Leâ Hoàng Anh - Boä tröôûng Boä CA Thöa quyù vò, Toâi laø Leâ Hoàng Ngoïc - vôï oâng Hoaøng Minh Chính - nguï taïi 26 ngoõ Lyù Thöôøng Kieät, Haø Noäi, xin töôøng trình khaån caáp moät vieäc nhö sau: Suoát hôn moät thaùng qua chuùng toâi töø Hoa Kyø trôû veà Vieät Nam, lieân tuïc cöù moät tuaàn moät laàn gia ñình chuùng toâi bò nhöõng ngöôøi töï xöng laø thöông binh ñeán nhaø haønh hung, khuûng boá laøm maát oån ñònh cuoäc soáng, nhö caùc ñôn töôøng trình khaån caáp soá 1, soá 2, soá 3 vaø soá 4 maø chuùng toâi ñaõ göûi ñeán caùc vò laõnh ñaïo cao caáp cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc CHXHCNVN vaø toå chöùc nhaân quyeàn quoác teá. Ngaøy 22-12-2005 vöøa qua moät vò ngoaïi giao quoác teá coù heïn ñeán thaêm hoûi oâng Hoaøng Minh Chính vaøo luùc 10 giôø saùng nhöng khi ñeán coång ngoõ nhaø toâi thì moät soá ngöôøi CA khoâng maëc saéc phuïc vaø daân phoøng ñaõ ngaên caûn khoâng cho vaøo vôùi lyù do “trong khu vöïc ñang coù tranh chaáp ñaát ñai!” roài buoäc caùc vò khaùch phaûi ra veà. Ñaáy laø lyù do hoaøn toaøn bòa ñaët. Ngay sau ñoù chöøng möôi laêm phuùt laïi coù khoaûng 5 ngöôøi

ñaøn oâng ñeán ñaïp chaân raàm raàm caùnh coång nhaø toâi, ñoøi phaûi môû cöûa cho hoï vaøo gaëp oâng Hoaøng Minh Chính... Hoï luoân moàm chöûi bôùi, bòa ñaët vu khoáng oâng Hoaøng Minh Chính, thoùa maï danh döï raát voâ vaên hoùa. Cöù nhö vaäy keùo daøi hôn nöûa giôø, chuùng toâi leân tieáng pheâ phaùn, giaûi thích cho hoï, cuoái cuøng hoï ra veà coøn ñe doïa seõ trôû laïi laáy maém toâm tôùi neùm! Hoï baát chaáp caû nghò ñònh soá 150/2005/NÑCP do chính phuû ban haønh maø Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi ñaõ kyù ngaøy 12/12/ 2005 veà vieäc quy ñònh xöû phaït caùc haønh vi vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc an ninh traät töï an toaøn xaõ hoäi, trong ñoù bao goàm caùc haønh ñoäng gaây roái maát traät töï an ninh, xaâm phaïm danh döï coâng daân, neùm gaïch ñaù vaøo nhaø vaøo ngöôøi, taøu xe, v.v... Hoï ñaõ coi thöôøng nghò ñònh chính phuû, vi phaïm traéng trôïn luaät phaùp nhaø nöôùc. Chuùng toâi ñaõ goïi ñieän thoaïi baùo caùc cô quan CA töø Phöôøng leân Sôû nhöng haàu nhö khoâng coù hieäu quaû, CA Sôû thì ñi hoïp vaéng,vaø khi CA Phöôøng ñeán chaäm thì luõ gaây roái ñaõ ra veà. Haøng ngaøy ôû coång ngoõ nhaø toâi thöôøng xuyeân coù CA khi maëc saéc phuïc, khi thöôøng phuïc coù maët 24/24. Ngaøy 1 thang 12 khi veà Haø Noäi gia ñình toâi bò haønh hung khuûng boá vaø ngay luùc ñoù bò caét luoân ñieän thoaïi. Moät loaït söï vieäc xaûy ra chöùng toû hoï haønh söû coù söï chæ ñaïo roõ raøng cuûa cô quan chính quyeàn naøo ñoù maø taát caû moïi ngöôøi coù löông tri vaø dö luaän baø con ñöôøng phoá ñeàu nhaän thaáy. Thöa quyù vò, Chuùng toâi cöïc löïc phaûn ñoái nhöõng söï vieäc haønh söû nhö vaäy gaây maát oån ñònh nghieâm troïng cuoäc soáng cuûa gia ñình chuùng toâi, laø coâng daân soáng giöõa thuû ñoâ vaên hieán cuûa cheá ñoä XHCN maø coøn bò haønh söû theo kieåu luaät röøng nhö vaäy nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi giaø ñaõ töøng hy sinh coáng hieán cho caùch maïng töø thôøi kyø tröùng nöôùc, nay laïi bò oám ñau beänh taät hieåm ngheøo nhö oâng HMC. Dö luaän cuûa nhöõng ngöôøi coù löông tri trong

nöôùc vaø treân theá giôùi ñaõ leân tieáng pheâ phaùn caùc vuï haønh söû voâ vaên hoùa vaø heøn haï ñoäc aùc naøy... Ñoái vôùi luaät phaùp nhaø nöôùc, oâng HMC coù ñieàu gì sai soùt thì ñaõ coù nhaø nöôùc vaø Toøa aùn xeùt xöû, coâng minh vaø roõ raøng khoâng theå ñeå xaûy ra caùc vuï haønh hung khuûng boá moät caùch haï ñaúng vi phaïm luaät phaùp nhaø nöôùc. Nay toâi baét buoäc phaûi laøm ñôn naøy, ñeà nghò quyù vò quan taâm xem xeùt vaø chæ ñaïo caáp döôùi phaûi toân troïng luaät phaùp nhaø nöôùc vaø chaám döùt ngay caùc vuï haønh hung khuûng boá chuùng toâi. Kính chaøo traân troïng Xin chaân thaønh caûm ôn Haø Noäi, ngaøy 24/12/2005 Leâ Hoàng Ngoïc Ñoàng kính göûi: - Caùc toå chöùc nhaân quyeàn - Caùc cô quan thoâng taán baùo chí

Ñaïi Hoäi Sinh Vieân VN Theá Giôùi Kyø 4 Tieáp trang A1

Naõ Ñaïi, Phaùp, Ñöùc, Anh, Bæ, Na Uy, Ñan Maïch, Nhaät Baûn, Taân Taây Lan, Ñaøi Loan, Thuïy Só, Thuïy Ñieån... Beân caïnh ñoù ban toå chöùc cho bieát ñaïi dieän caùc ñoaøn theå, toå chöùc, caùc quan khaùch ngoaïi quoác vaø nhieàu ñoàng höông ngöôøi Vieät taïi Sydney cuõng ñaõ ñeán döï ñaïi hoäi. Sau phaùt bieåu khai maïc, ban toå chöùc ñaõ cho phaùt nhöõng lôøi chuùc möøng ñaïi hoäi cuûa baïn treû töø nhöõng nôi xa maø vì hoaøn caûnh khoù khaên khoâng theå veà tham döï Ñaïi Hoäi. Trong soá naøy coù theå keå ñeán anh Phöông Nam Ñoã Nam Haûi töø Saøi Goøn, anh Duy Taân töø Haø Noäi vaø moät baïn treû ñang laø coâng nhaân lao ñoäng taïi Ñaøi Loan. Moät soá quan khaùch ngöôøi UÙc vaø Vieät Nam ñaõ leân dieãn ñaøn phaùt bieåu. Baùc só Nguyeãn Maïnh Tieán chuû tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do Lieân Bang UÙc Chaâu ngoû yù khen ngôïi theá heä thöù hai can ñaûm tieáp noái thöïc hieän nhöõng gì chöa hoaøn taát cuûa theá heä thöù nhaát.

Bolivia coù theå seõ töø choái vieän trôï cuûa Hoa Kyø LA PAZ, Bolivia (TH) Moät phuï taù thaân caän cuûa öùng vieân toång thoáng vöøa ñaéc cöû, oâng Evo Morales, coù theå töø choái nhaän vieän trôï kinh teá vaø quaân söï neáu Hoa Kyø ñöa ñieàu kieän phaûi chaám döùt vieäc troàng laù coca ñeå eùp buoäc. OÂng Morales cuõng döï truø seõ ruùt quaân ñoäi Bolivia ra

khoûi caùc noã löïc baøi tröø ma tuùy vaø chuyeån giao coâng taùc naøy laïi cho caûnh saùt. OÂng Morales, ngöôøi ñaõ thaéng vôùi tæ soá 54 phaàn traêm trong cuoäc baàu cöû hoâm 18 thaùng 12, ñaõ tranh cöû vôùi lôøi höùa seõ ñoái ñaàu vôùi Hoa Kyø trong vaán ñeà troàng coca cuõng

Moät soá giôùi chöùc UÙc quan taâm ñeán tình hình Vieät Nam ñaõ ñeán döï vaø phaùt bieåu taïi ñaïi hoäi. Daân bieåu David John Clarke thuoäc ñaûng Töï Do, Nghò só Nam UÙc Annette Hurley ñaïi dieän cho oâng Kim Beazley thuû laõnh ñoái laäp lieân bang ñaõ coù lôøi chuùc möøng. Nghò Só Annette Hurley, daân bieåu Jack Snelling, phoù chuû tòch Quoác Hoäi tieåu bang Nam UÙc, daân bieåu Arthur Chesterfield-Evans thuoäc ñaûng Daân Chuû vaø daân bieåu lieân bang Michael Hatton ñaõ laàn löôït chuùc ñaïi hoäi thaønh coâng. Khaùch UÙc cuõng caàu chuùc giôùi treû Vieät Nam sôùm thöïc hieän giaác mô xaây döïng töï do vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam.

daën doø beänh nhaân caùch thöùc khai beänh. Moät trong soá nhöõng ñaàu naäu ñaõ ñöôïc chia tieàn tôùi 1.7 trieäu dollars. Veà phía “beänh nhaân” tham gia vaøo aâm möu gian laän seõ ñöôïc laõnh tieàn maët töø $300 ñeán $1,000 hoaëc nhaän phieáu giaûi phaãu thaåm myõ. Nhöõng dòch vuï y khoa thoâng thöôøng nhaát ñöôïc thöïc hieän laø soi ruoät, giaûi phaãu tuyeán moà hoâi tay, caét tró, vaø caùc chöùng ñau nhöùc khaùc. Bieän lyù Orange County, oâng Tony Rackauckas tuyeân boá: “Toâi vui möøng thaáy nhöõng bò can naøy ñaõ nhaän traùch nhieäm cuûa hoï trong vieäc ñöa nhöõng ngöôøi khoûe maïnh vaøo vieäc giaûi phaãu nguy hieåm. Khoù coù theå tin laø hoï ñaõ kieám ra moät soá tieàn lôùn moät caùch nhanh choùng nhö vaäy. Nhöõng keû khaùc coù dính daùng trong nhöõng aâm möu töông töï neân hieåu laø chuùng toâi seõ theo doõi vaø baét giöõ hoï.” Cuoäc ñieàu tra keùo daøi 2 naêm do Vaên phoøng Bieän lyù Quaän Cam thöïc hieän vôùi söï hoã trôï cuûa UÛy ban Baûo hieåm vaø Thueá vuï California ñaõ ñöa ñeán keát quaû hoaøn thaønh hoà sô truy toá Unity Outpatient Surgery Center ôû Buena Park. Naêm bò can coøn laïi seõ ra toøa vaøo ngaøy 17 thaùng 1 naêm 2006 taïi phoøng xöû C-48 toøa aùn trung taâm Santa Ana. Phoù Bieän lyù Rick Welsh thuoäc ban toäi phaïm kinh teá phuï traùch caùc hoà sô naøy, bao goàm nhöõng bò can: Maria Dejesus Licea Rosales, Henry Truong, Olga Lilila Toscano, Pancha Keophimphone vaø Sue Nanda, taát caû bò truy toá vôùi toäi danh “ñaàu naäu daãn moái”. (HC)

Nhoùm ngöôøi Vieät Nam trong vuï gian laän baûo hieåm y teá ñaõ nhaän toäi Tieáp trang A1

5,000 beänh nhaân töø 45 tieåu bang Hoa Kyø vaø District of Columbia (thuû ñoâ Washington) ñaõ tôùi trung taâm naøy ñeå ñöôïc giaûi phaãu. Nhöõng ngöôøi naøy ñöôïc giôùi thieäu qua caùc trung gian coù nhaän hoa hoàng vaø vieäc laøm naøy traùi vôùi luaät phaùp cuûa California. Nhaân vieân coù baûo hieåm y teá laøm vieäc cho hôn 1,600 cô sôû thöông maïi ñaõ ñöôïc caùc ñaàu naäu giôùi thieäu tôùi trung taâm vì hoï khoâng caàn söï chaáp thuaän tröôùc cuûa haõng baûo hieåm. Ñaàu naäu lo vieäc chuyeân chôû “beänh nhaân” tôùi, hoaïch ñònh caùc thuû tuïc vaø

Tieáp trang A6

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY

Countrywide

10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1%

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost.

$250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$1,769 $2,090 $2,412

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO

Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

$550,000 $650,000 $750,000

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

D

L SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Linh Muïc Lyù ñeà nghò Tieáp trang A1

coâng baèng tröôùc khi tranh cöû. Caùc nhaø ñaáu tranh DC phaûi ñöôïc thaû khoûi tuø vaø heát bò quaûn cheá vì nhöõng lyù do mô hoà, vu vô. 4/- Caùc Ñaûng phaùi DC phaûi coù giôø... soá laàn xuaát hieän ñeå phaùt bieåu treân ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng coâng luaän ngang baèng ÑCSVN. Nghóa laø tröôùc khi baàu cöû ña ñaûng TD DC thöïc söï, caùc cô quan truyeàn thoâng coâng luaän phaûi ñöôïc phi ñaûng phaùi hoùa, ñeå chæ phuïc taát caû moïi ñaûng phaùi caùch coâng baèng voâ tö nhö nhau. 5/- Caùc Ñaûng phaùi DC phaûi ñöôïc quyeàn töï do ñöa ra caùc öùng cöû vieân theo tieâu chuaån y nhö ÑCSVN. Caùc cô quan veä tinh cuûa ÑCSVN nhö Ñoaøn Thanh nieân CS HCM, Maët traän Toå quoác VN, Hoäi Phuï nöõ, Hoäi Cöïu Chieán binh, Hoäi Noâng daân, UÛy ban Ñoaøn keát cuûa caùc Toân giaùo,... khoâng ñöôïc ñöa ngöôøi ra öùng cöû ñeå chia phieáu... giaønh phieáu cho ÑCSVN caùch traù hình xaûo quyeät, vì thöïc chaát caùc Toå chöùc naày chæ laø noâ boäc tay sai cuûa ÑCSVN maø thoâi. Neáu caùc Toå chöùc aáy muoân tranh cöû thì phaûi ñaêng kyù nhö nhöõng ñaûng phaùi ñoäc laäp thöïc söï. 6/- ÑCSVN khoâng ñöôïc laïm duïng caùc phöông tieän saün coù cuûa moät Nhaø nöôùc ñöông quyeàn ñeå chieám ñoaït caùc lôïi theá cho mình nhö: Söû duïng ngaân saùch vaø caùc coâng sôû Nhaø nöôùc ñeå tranh cöû, söû duïng coâng xa ñeå vaän ñoäng cöû tri, ñoäc quyeàn chieám duïng caùc ñaøi truyeàn thanh, truyeàn hình vaø caû moät heä thoáng baùo chí khoång loà (ÑCSVN hieän nay ñang khoáng cheá hôn 600 tôø baùo ñuû loaïi) trong tay mình,... Nghóa laø, tröôùc khi baàu cöû ña ñaûng TD DC thöïc söï, ÑCSVN phaûi töø boû caùc lôïi theá cuûa moät sieâu Nhaø nöôùc ñieàu khieån moät Nhaø nöôùc tay sai cuûa mình nhö 60 naêm qua maø ngöôøi daân naøo cuõng ñeàu nhaän thaáy caû, khoâng theå tieáp tuïc xaûo traù che maét daân nhö theá nöõa. 7/- Caùc cöû tri phaûi ñöôïc töï do tieáp caän taát caû caùc ñaûng phaùi ñeå tìm hieåu, caân nhaéc, löïa

choïn, khoâng maûy may chòu baát cöù moät mua chuoäc, huø doïa, aùp löïc nhoû naøo. 8/- Coù moät UÛy ban kieåm phieáu thaät coâng minh, khoa hoïc, khaùch quan coù Quoác teá giaùm saùt theo caùc tieâu chuaån cuûa caùc Nhaø nöôùc DC vaên minh ñaõ ñöôïc Lieân Hieäp Quoác thöøa nhaän. 9/- Luaät Baàu cöû phaûi ghi roõ laø caùc Ñaïi bieåu ñaéc cöû phaûi bò pheá truaát caùch coâng khai coâng baèng cuï theå neáu thieáu taøi ñöùc, khoâng theå ñuû khaû naêng chu toaøn nhieäm vuï. 10/- Sau cuøng phaûi coù moät cuoäc baàu cöû caïnh tranh coâng baèng laønh maïnh thöïc söï ñöôïc Quoác teá khaùch quan giaùm saùt vaø vui möøng nhìn nhaän. Keát: Neáu thieáu 1 trong 10 ñieàu kieän raát cô baûn treân ñaây, caùc ñaûng phaùi DC vaø toaøn Daân VN phaûi kieân trì taåy chay baát cöù cuoäc Baàu cöû DC giaû hieäu naøo duø ñoäc ñaûng hay ña ñaûng cho ñeán khi thöïc söï coù ñuû caùc ñieàu kieän treân, vì neáu thieáu chuùng, thì chæ coù Baàu cöû DC giaû hieäu thoâi.

Trung Quoác: Ngöôøi duøng cell phone phaûi cung caáp danh tính Tieáp trang A1

tieàn tröôùc seõ phaûi cung caáp caùc döõ kieän veà caù nhaân cuûa hoï khi ñaët mua moät theû môùi. Hieän nay, chæ coù nhöõng ngöôøi söû duïng cell phone theo caùc chöông trình traû haøng thaùng môùi phaûi cung caáp caùc tin töùc veà caù nhaân mình. Theo lôøi cuûa boä tröôûng Kyõ Ngheä vaø Tin Hoïc Wang Xudong thì luaät leä môùi veà vieäc nhaän dieän khaùch haøng duøng cell phone laø nhaèm muïc ñích choáng laïi caùc hình thöùc toäi phaïm söû duïng cell phone cuõng nhö vieäc göûi ñi nhöõng baûn quaûng caùo hoaëc nhöõng ñieàu maø ngöôøi nhaän khoâng muoán ñoïc. Caùc nguoàn tin thoâng thaïo trong chính quyeàn cho hay coù hôn 10,000 ñieän thoaïi ñaõ bò buoäc ngöøng hoaït ñoäng trong naêm nay vì göûi ñi nhöõng tin töùc sai laïc, laøm phieàn hoaëc nhöõng

ñieàu coù tính caùch khieâu daâm. Caùc con soá do nhaø nöôùc Trung Quoác ñöa ra hoâm thöù Ba tuaàn naøy cho thaáy soá ngöôøi duøng ñieän thoaïi loaïi “cell phone” ôû quoác gia naøy nay ñaõ leân ñeán khoaûng 388 trieäu ngöôøi, tính ñeán thaùng 11 naêm nay, hôn naêm ngoaùi ñeán 53.5 trieäu ngöôøi. Soá ngöôøi duøng cell phone coù theå leân ñeán 520 trieäu ngöôøi naêm 2008 vaø 600 trieäu ngöôøi naêm 2010.

Bolivia coù theå seõ töø choái vieän trôï cuûa Hoa Kyø Tieáp trang A4

nhö vieäc tieâu dieät caùc trang traïi troàng coca. Ñeán nay, vieäc dieät tröø caùc khu vöïc troàng troït coca vaãn laø ñieàu kieän ñeå nhaän vieän trôï töø Hoa Kyø, voán ñaõ chuyeån cho Boliva khoaûng 91 trieäu myõ kim trong taøi khoùa 2005. Theo oâng Juan Ramon Quintana, moät phaùt ngoân vieân thuoäc uûy ban chuyeån tieáp cuûa oâng Morales, thì löïc löôïng ñaëc bieät Bolivia hieän ñang tham gia caùc chieán dòch haønh quaân baøi tröø ma tuùy, chæ laø moät phaàn phuï thuoäc cuûa keá hoaïch choáng ma tuùy do Hoa Kyø ñieàu haønh. Söï kieän oâng Morales thaéng cöû ñaõ taïo theâm thanh theá cho caùnh taû ôû vuøng Nam Myõ, nôi moät soá nhaân vaät chính trò coù khuynh höôùng thieân taû ñang naém quyeàn. OÂng Morales cuõng coù moái lieân heä toát ñeïp vôùi Fidel Castro cuûa Cuba vaø Hugo Chavez cuûa Venezuela. Caû hai ngöôøi naøy ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù khuynh höôùng baøi Myõ. OÂng Morales cho bieát tröôùc khi nhaäm chöùc toång thoáng seõ gheù qua Cuba hoâm thöù Saùu ñeå gaëp Fidel Castro vaø cuõng ñi AÂu Chaâu, Trung Quoác, Nam Phi vaø Brazil. Hoa Kyø cuõng ñaõ chuùc möømg Morales veà chieán thaéng cuûa oâng ñoàng thôøi noùi raèng moái quan heä giöõa hai nöôùc seõ tuøy thuoäc phaàn lôùn vaøo vieäc taân toång thoáng Bolivia coù toân troïng nhöõng nguyeân taéc caên baûn toái thieåu cuûa töï do daân chuû hay khoâng. (V. Giang)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

Hai mieàn Haøn Quoác laäp caùc ñöôøng lieân laïc ñieän thoaïi haïn cheá

SEOUL, Nam Haøn - Caùc giôùi höõu traùch cho bieát hoâm 28-12, laø hai mieàn Haøn Quoác ñaõ thieát laäp caùc ñöôøng lieân laïc ñieän thoaïi thöông maïi coù tính caùch haïn cheá baêng ngang vuøng bieân giôùi ñöôïc baûo veä caån maät cuûa hoï, cuõng laø laàn ñaàu tieân töø 60 naêm nay, sau khi ñaát nöôùc naøy bò chia caét. Caùc giôùi chöùc treân cho bieát theâm laø heä thoáng ñieän thoaïi lieân laïc qua bieân giôùi naøy, daønh chuû yeáu cho caùc doanh gia Nam Haøn ñang hoaït ñoäng trong vuøng kyõ ngheä cuûa thaønh phoá Kaesong, naèm treân phaàn ñaát saùt bieân giôùi cuûa Baéc Haøn, caùch thuû ñoâ Seoul vaøo khoaûng 80 km (50 miles) veà phía Baéc.

Theo Koo Ja-Ho, phaùt ngoân vieân cuûa coâng ty KT Corp., coâng ty vieãn thoâng lôùn nhaát cuûa Nam Haøn, cho bieát: “Khoaûng 300 ñöôøng daây ñieän thoaïi ñaõ ñöôïc thieát laäp noái lieàn vôùi vuøng kyõ ngheä treân.” Nam Haøn hieän coù 15 xöôûng saûn xuaát taïi vuøng kyõ ngheä Kaesong, söû duïng khoaûng 6,000 lao ñoäng, vôùi möùc löông thaáp cuûa Baéc Haøn. Soá xí nghieäp Nam Haøn taïi Kaesong, döï ñònh seõ taêng leân ñeán con soá 300 xí nghieäp vaøo cuoái naêm tôùi vaø taêng leân ñeán 1,000 xí nghieäp trong voøng vaøi naêm tôùi ñaây. Caùc ñöôøng ñieän thoaïi noái

lieàn hai mieàn Haøn Quoác ñaõ bò caét ñöùt töø naêm 1945, sau khi quaân ñoäi Lieân Xoâ chieám ñoùng moät phaàn ñaát cuûa Trieàu Tieân, maø sau naøy, trôû thaønh phaàn ñaát coäng saûn Baéc Haøn. Hai mieàn Nam, Baéc Haøn tieáp tuïc bò chia ñoâi sau cuoäc chieán tranh Trieàu Tieân 1950-1953, ñaõ chæ keát thuùc baèng moät cuoäc ngöng baén, chöù khoâng phaûi baèng moät hieäp ñònh hoøa bình. Ñöôøng ñieän thoaïi môùi naøy seõ tính cöôùc phí laø 40 cents Myõ moät phuùt, trong khi tröôùc ñaây muoán ñieän thoaïi cho Baéc Haøn, thì phaûi goïi qua Nhaät Baûn, vaø phaûi traû cho moãi phuùt ñieän ñaøm laø 2 ñoâ la Myõ. (L.T.)

Nga: Coù nhieàu loãi laàm trong vuï giaûi thoaùt con tin ñaõ laøm 331 ngöôøi cheát ôû Beslan naêm ngoaùi MOSCOW (CNN) - Moät uûy ban ñieàu tra cuûa Quoác hoäi Nga hoâm Thöù Tö 28-12, cho bieát coù nhieàu loãi laàm vaø tính toaùn khoâng chính xaùc trong vuï baét coùc vaø giaûi thoaùt con tin taïi moät tröôøng hoïc ôû Beslan laøm 331 ngöôøi cheát hoài thaùng 9 naêm ngoaùi. Chuû tòch UÛy ban Alexander Torshin trình baøy tröôùc Quoác hoäi laø caùc giôùi chöùc coâng löïc ñòa phöông ñaõ khinh suaát khoâng thi haønh huaán thò cuûng coá an ninh tröôùc khi khuûng boá haønh ñoäng. Trong voøng khoâng ñaày hai tuaàn leã tröôùc ñoù, Boä tröôûng vaø Thöù tröôûng Noäi vuï Nga ñaõ gôûi ñieän tín caûnh baùo caûnh saùt ñòa phöông phaûi taêng cöôøng an ninh vaøo ngaøy khai tröôøng. Theo oâng “neáu chæ thò ñöôïc thi haønh nghieâm tuùc thì coù theå ñaõ ngaên ngöøa ñöôïc khuûng boá”. Chæ coù moät nöõ caûnh saùt ñöôïc ñaët tröôùc cöûa tröôøng vaø ngöôøi naøy ñaõ bò khuûng boá baét coùc. Sau ñoù, nhaø caàm quyeàn ñòa phöông ñaõ baùo caùo con soá con tin bò baét quaù thaáp. Nhöõng ngöôøi soáng soùt noùi raèng boïn khuûng boá raát töùc giaän veà ñieàu

aáy vì chuùng muoán taïo ñöôïc thaønh tích quan troïng ñuû ñeå ñaët ñieàu kieän ñoøi hoûi quaân ñoäi Nga ruùt khoûi nöôùc laùng gieàng Chechnya. Nhoùm khuûng boá Hoài giaùo ñaõ baét caû thaûy 1,128 hoïc sinh vaø trong cuoäc giaûi cöùu coù chaïm suùng vaø noå bom ba ngaøy sau ñöa ñeán keát quaû 186 hoïc sinh thieät maïng. Caùc giôùi chöùc ñòa phöông trong hai ngaøy ñaàu noùi laø chæ coù 354 con tin, moät bieåu hieän roõ reät laø muoán laøm giaûm taàm möùc quan taâm cuûa dö luaän. Valery Andreyev, vieân chöùc lieân bang phuï traùch an ninh laø ngöôøi quyeát ñònh laøm ñieàu naøy, sau ñoù ñaõ bò giaûi nhieäm. Torshin cuõng trình baøy laø “Chieán dòch choáng khuûng boá ñaõ thieáu tính toaùn chuaån bò, nhieàu binh só vaø caûnh saùt khoâng bieát phaûi haønh ñoäng ra sao trong tình theá khaån caáp”. Baûn baùo caùo cuûa oâng laø thöù ba trong soá nhöõng cuoäc ñieàu tra chính thöùc veà thaûm kòch Beslan. Ngöôïc laïi, Phoù Toång bieän lyù Nikolai Shepel hoâm Thöù Hai cho bieát qua cuoäc ñieàu

tra khoâng thaáy coù loãi laàm gì veà phía nhaø chöùc traùch. Toång Thoáng Vladimir Putin ñaõ ra leänh cho cô quan bieän lyù lieân bang môû cuoäc ñieàu tra vaø khoâng ñoàng yù ñeå moät uûy ban ñoäc laäp cuûa Quoác hoäi laøm vieäc naøy. Daân bieåu caáp tieán Vladimir Ryzhkov thì chæ trích baùo caùo cuûa Torshin khoâng chuù troïng ñeán caùc giôùi chöùc cao caáp lieân bang, nhöng Torshin noùi raèng caùc ñieàu tra vieân cuûa oâng seõ ñaùnh giaù vai troø cuûa nhöõng ngöôøi naøy trong moät baùo caùo sau. Quaân khuûng boá ñaõ vöôït qua bieân giôùi coù canh phoøng caån maät ñeå ñeán Berlan vaø thaân quyeán cuûa caùc naïn nhaân tin raèng chuùng ñaõ duøng caùch hoái loä nhöõng vieân chöùc lieân bang cuõng nhö ñòa phöông. Chieán dòch giaûi cöùu cuõng bò pheâ phaùn laø ñaõ laøm nhieàu con tin thieät maïng vì löïc löôïng ñaëc bieät söû duïng vuõ khí quaù möùc. Susanna Dudiyeva, chuû tòch uûy ban caùc baø meï ôû Beslan, cho raèng “Caàn phaûi tröøng phaït nhöõng ngöôøi khoâng chu toaøn nhieäm vuï vaø nhieàu tình tieát ñau thöông trong vuï naøy ñeán nay vaãn chöa ñöôïc giaû ñaùp.” (HC)

DAT


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

626-582-8668 $210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

%N 0 0 at u r al 1

Ha r d wood

Experience Sales wanted

$13.50/ sqft.

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

DAT

Hai caàu thuû

Quoác Anh Baät Hieáu

bò baét giam vì lieân quan baùn ñoä

HAØ NOÄI - Theâm hai caàu thuû boùng ñaù cuûa ñoäi tuyeån U23 cuûa Vieät Nam bò toáng giam vì lieân quan tôùi caùc caùo buoäc baùn ñoä khi tham döï giaûi Sea Games ôû Phi Luaät Taân. Baùo ñieän töû VNExpress ngaøy 28-12-2005: Tröa nay, tieàn veä Quoác Anh vaø trung veä Baät Hieáu ñaõ bò khôûi toá, baét taïm giam veà traïi T16 ôû Haø Taây. Nhö vaäy, caàu thuû U23 VN döï SEA Games 23 bò baét giam do tham gia baùn ñoä ñaõ leân ñeán con soá 4, sau Vaên Quyeán vaø Quoác Vöôïng. Luùc 12 giôø 30 hoâm Thöù Tö 28/12, xe Coâng An chôû Quoác Anh vaø Baät Hieáu töø truï sôû C14 (ôû Hoaøng Hoa Thaùm, Haø Noäi) ñaõ vaøo traïi giam T16 cuûa Boä Coâng An ôû Haø Taây - nôi Vaên Quyeán vaø Quoác Vöôïng cuõng ñang bò taïm giam 4 thaùng ñeå ñieàu tra. Tröôùc luùc xe chaïy tôùi T16, ñoàng ñoäi Phöôùc Vónh chæ kòp ñöa cho Quoác Anh moät tuùi ñoà ñöïng quaàn aùo. Môùi ñaây, moät nhaân vieân ñieàu tra cho bieát, chính Quoác Vöôïng khai ñaõ “thanh toaùn” 20 trieäu ñoàng cho Baät Hieáu vaø Quoác Anh trong thôøi gian moät soá caàu thuû U23 löu laïi Saøi Goøn sau khi trôû veà töø Philippines, gioáng nhö ñaõ “traû thuø lao” cho Vaên Quyeán

khi tham gia baùn ñoä ôû traän gaëp Myanmar taïi voøng baûng. Taïi truï sôû C14 ôû Hoaøng Hoa Thaùm, cô quan ñieàu tra ñaõ cho hai caàu thuû cuûa Ñaø Naüng laø Quoác Anh vaø Phöôùc Vónh ñoái chaát ñeå laøm roõ moät vaøi ñieàu lieân quan ñeán ñöôøng daây baùn ñoä cuûa Vaên Quyeán vaø Quoác Vöôïng taïi SEA Games 23. Tröôùc ñoù, Phöôùc Vónh cho bieát raèng chính Quoác Anh ñaõ noùi vôùi anh veà chuyeän ñöôïc ruû baùn ñoä, nhöng Quoác Anh thì phuû nhaän. Theo moät nguoàn tin töø cô quan ñieàu tra, thaùi ñoä quanh co ôû hai laàn ñöôïc trieäu taäp tröôùc, thieáu thaønh khaån vôùi phöông chaâm “khoâng bieát, khoâng nghe, khoâng thaáy vaø khoâng chôi” cuûa Quoác Anh coù theå bò coi laø “baát hôïp taùc”, thaäm chí coù theå bò kheùp vaøo haønh vi khoâng toá giaùc toäi phaïm. Vaøi neùt veà Quoác Anh taïi SEA Games 23 Anh laø caàu thuû thi ñaáu xuaát saéc ôû SEA Games, neáu xeùt veà maët chuyeân moân. Tieàn veä cuûa CLB Ñaø Naüng ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï ôû caùnh traùi vôùi nhöõng pha leân boùng toác ñoä, vaø laø chuû nhaân cuûa haàu heát caùc ñöôøng kieán taïo

baøn thaéng quan troïng cuûa U23 VN taïi giaûi. Ngay caû khi coâng an baét ñaàu ñieàu tra nghi aùn baùn ñoä, anh cuõng khoâng naèm trong dieän nghi vaán vaø chæ ñöôïc môøi tôùi truï sôû C14 vôùi tö caùch nhaân chöùng. Tuy nhieân, sau ñoù, khi nghi aùn daàn saùng toû vaø Quyeán cuøng Vöôïng bò baét, cuõng laø luùc Quoác Anh ñöôïc trieäu taäp, laàn naøy khoâng coøn vôùi tö caùch “khaùch môøi” maø laø ñeå caùc ñieàu tra vieân laáy lôøi khai. Baùo chí vaø giôùi chuyeân moân cuõng caûm thaáy baát ngôø, bôûi nhieàu ngaøy tröôùc ñoù vaø gaàn ñaây anh vaãn ñöôïc nhieàu baùo ca ngôïi laø trong saïch vaø ñaù heát mình taïi SEA Games. ÔÛ giaûi ñaáu taïi Philippines, anh ñaõ hai laàn ñöùng tröôùc caàu moân (moät ôû traän gaëp Myanmar), ôû nhöõng vò trí thuaän lôïi, nhöng lieân tieáp suùt vaø ñaùnh ñaàu cheäch ñích. Khi ñoù, nhìn anh thi ñaáu boác löûa vaø coù hieäu quaû ôû haønh lang traùi, caùc nhaø baùo haàu heát ñeàu vieát ñaïi yù laø Quoác Anh ñaõ khoâng coù duyeân ghi baøn chöù khoâng moät chuùt nghi ngôø anh baùn ñoä. Thaäm chí, môùi ñaây, HLV tröôûng Riedl coøn phaùt bieåu sau khi bieát Quyeán vaø Vöôïng

Leâ Baät Hieáu, caàu thuû boùng ñaù ñoäi tuyeån U-23 cuûa Vieät Nam bò baét vì tham gia baùn ñoä khi tham döï giaûi Sea Games ôû Phi Luaät Taân.

bò baét giam: “Neáu Quoác Anh maø cuõng tham gia baùn ñoä thì toâi chaúng coøn bieát tin caàu thuû naøo”. Trong cuoäc bình choïn Caàu

thuû U23 VN hay nhaát SEA Games 23, Quoác Anh ñöùng ôû nhoùm thöù hai cuøng vôùi Minh Ñöùc vaø Quoác Vöôïng. Coâng Vinh laø ngöôøi daãn ñaàu.

Coøn Baät Hieáu (ñoäi Haûi Phoøng) laø moät trong nhöõng vò trí chôi yeáu nhaát cuûa U23 taïi SEA Games cuõng nhö moät soá giaûi taäp huaán tröôùc ñoù.


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Saøi Goøn:

18,000

DAT

coâng nhaân ñình coâng ñeå phaûn ñoái chuû xí nghieäp thaát höùa

SAØI GOØN - “Moät vuï ñình coâng vôùi quy moâ lôùn nhaát töø tröôùc ñeán ôû Saøi Goøn ñaõ xaûy ra taïi Coâng ty Freetrend (Khu cheá xuaát Linh Trung I, Q. Thuû Ñöùc) vaøo saùng 28/12.” Baùo ñieän töû VietnamNet cho hay nhö vaäy trong ngaøy Thöù Tö 28-12-2005 vaø cho bieát tieáp: Khoaûng 18,000 coâng nhaân cuûa Coâng ty Freetrend (coâng ty coù 100% voán nöôùc ngoaøi) ñoàng loaït ñình coâng ñoøi taêng löông. Ñænh ñieåm cuûa cuoäc ñình coâng laø trong luùc chôø caùc cô quan traùch nhieäm tieán haønh ñaøm phaùn, giaûi quyeát noäi tình, haøng chuïc coâng nhaân quaù khích ñaõ ñaäp phaù cöûa kính, nhaø xöôûng, laáy caép

thaønh phaåm. Caûnh saùt 113, Coâng an quaän Thuû Ñöùc kòp thôøi xuoáng hieän tröôøng can thieäp vaø thieát laäp laïi oån ñònh. Tieáp xuùc vôùi giôùi baùo chí, caùc coâng nhaân trình baøy nhö sau: Thaùng 11/2005, Coâng ty Freetrend thoâng baùo seõ ñoàng loaït naâng 30% löông cho toaøn theå coâng nhaân vaø seõ baét ñaàu aùp duïng löông môùi töø ngaøy 1/ 1/2006 trôû ñi. Theá nhöng, sau ñoù, coâng ty thoâng baùo laïi chæ naâng löông cho coâng nhaân toái ña 100,000 ñoàng/ngöôøi. Caùc coâng nhaân cho bieát, caùch ñieàu chænh löông caøo baèng naøy khoâng ñaùnh giaù heát ñöôïc tay ngheà vaø möùc ñoä ñoùng goùp cuûa hoï, nhaát laø nhöõng coâng nhaân

ñaõ laøm vieäc laâu naêm ôû coâng ty. Tuy vaäy, ñeán ngaøy xaûy ra vuï ñình coâng (28/12), coâng ty tieáp tuïc thoâng baùo ñieàu chænh möùc löông theo chuû tröông môùi. Theo ñoù, ñoái töôïng coâng nhaân thöû vieäc ñöôïc naâng löông töø 628,000 ñoàng/ngöôøi/ thaùng leân 790,000 ñoàng/ ngöôøi/thaùng; coøn coâng nhaân laøm vieäc laâu naêm chæ ñöôïc coäng theâm 160,000 ñoàng/ ngöôøi/thaùng (töùc chæ taêng 100,000 ñoàng/ ngöôøi/ thaùng) trong khi ñoù, bình thöôøng moãi coâng nhaân coù thaâm nieân ñeàu ñöôïc höôûng phuï caáp 60,000 ñoàng/ ngöôøi/ thaùng. Buoåi saùng cuøng ngaøy, ñaïi dieän Coâng ty Freetrend ñaõ coù

18,000 coâng nhaân tham gia cuoäc ñình coâng taïi Coâng ty Freedend ñöôïc coi laø coù soá löôïng coâng nhaân tham gia lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay taïi Saøi Goøn. (Hình VNNet)

buoåi laøm vieäc vôùi Coâng ñoaøn vaø Phoøng Quaûn lyù lao ñoäng cuûa Khu cheá xuaát Linh Trung I. Keát quaû, phía coâng ty ñaõ coù höôùng giaûi quyeát môùi.

Theo ñoù, coâng ty giöõ nguyeân möùc ñieàu chænh löông cho coâng nhaân môùi laø 790,000 ñoàng/ngöôøi/thaùng. Coâng nhaân laøm vieäc laâu naêm seõ ñöôïc coäng theâm 160,000 ñoàng vaø

giöõ nguyeân khoaûn phuï caáp thaâm nieân 60,000 ñoàng nhö tröôùc ñaây. Rieâng trôï lyù vaø nhaân vieân caáp 3 ñöôïc ñieàu chænh 860,000 ñoàng/ngöôøi/ thaùng.

Sinh vieân du hoïc Singapore

cheát dôû vì ham baùn haøng “ña caáp” mau giaøu

SAØI GOØN - Khoâng bieát laø bò löøa, nhieàu sinh vieân töø Vieät Nam du hoïc Singapore ñaõ trôû thaønh naïn nhaân cuûa troø buoân baùn “ña caáp”, moät hình thöùc kinh doanh maø ngöôøi naøy ruû reâ ngöôøi kia trôû thaønh khaùch haøng vaø cöù nhö theá ñoäi mình leân naác cao hôn. Baûn tin baùo Tuoåi Treû ngaøy 28-12-2005: Thoâng tin khaån töø moät thaønh vieân ban chaáp haønh Hoäi Sinh Vieân VN ôû moät ñaïi hoïc lôùn taïi Singapore göûi veà nöôùc: “Tình hình ñaõ buøng noå thaät söï. Nhieàu sinh vieân VN bò cuoán vaøo ñöôøng daây baùn haøng ña caáp, nôï naàn, boû hoïc, thaäm chí coù ngöôøi coøn nhôø gia ñình caàm coá nhaø cöûa ñeå göûi tieàn sang traû nôï”. Chæ trong moät thôøi gian ngaén, voøng xoaùy baùn haøng ña caáp ñaõ laøm ñaûo ñieân moät boä phaän khoâng nhoû coäng ñoàng sinh vieân VN taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc NUS (Ñaïi hoïc Quoác gia Singapore), NTU (Ñaïi hoïc Coâng ngheä Nanyang), SIM (moät ñaïi hoïc tö thuïc lôùn cuûa Singapore). Taïi khaùch saïn naèm treân ñaïi loä Orchard. Mai, coâ sinh vieân naêm 4 Tröôøng NTU, ñang ngoài ôû tieàn saûnh vôùi veû meät moûi. Mai laø moät trong nhöõng thaønh vieân môùi cuûa moät chi nhaùnh baùn haøng ña caáp töø maáy thaùng qua. Coâ sinh vieân naøy chæ ñuû söùc thì thaøo veà nhöõng gì coâ traûi qua: “Toâi ñaõ boû

caû thi, chaïy theo vieäc baùn haøng ñeå coù theå thanh toaùn moùn nôï khoång loà leân ñeán 8,000-9,000 ñoâla Sing (khoaûng 80-90 trieäu ñoàng VN). Ñoù laø soá tieàn cuûa gia ñình vaø toâi vay möôïn khaép nôi. Coøn baïn beø toâi, nhieàu ñöùa coá giaáu gia ñình beân nhaø chuyeän ñi baùn haøng ña caáp. Coù ñöùa nôï haøng traêm trieäu ñoàng, ñöùa naøo nhaø khaù giaû thì xin cha meï caàm coá nhaø cöûa ñeå göûi sang traû nôï... coát chæ ñeå thoaùt ra khoûi ñöôøng daây khuûng khieáp naøy. Toâi ñaõ maát taát caû, baïn beø, uy tín, thi cöû”. Sôn, moät naïn nhaân cuûa ñöôøng daây ña caáp, keå laïi: “Upline (caáp treân) baùm theo toâi nhö hình vôùi boùng, gaàn nhö 24/24 giôø ñeå ñoác thuùc vieäc vay möôïn cho ñuû 14,000 ñoâla Sing. Upline chæ cho toâi caùch khai thaùc taâm lyù baïn beø, möôïn tieàn giôø naøo ñeå khoâng theå töø choái. Toâi cöù nhö ngöôøi bò moäng du, caùi hình aûnh tieàn baïc “naêm chöõ soá” thöôøng xuyeân trong tuùi cöù daãn toâi ñi cuøng upline töø saùng ñeán chieàu, ñeán toái, thôøi gian ñaâu maø hoïc nöõa”. Moät sinh vieân khaùc keå: “Ngöôøi ta vaïch cho toâi phöông chaâm ñeå möôïn tieàn: “Khaån caáp, töùc thôøi vaø ngay taïi choã”. Vieäc möôïn tieàn ñöôïc khuyeân neân tieán haønh vaøo ban ñeâm, caøng khuya caøng toát. Luùc aáy mình ñaõ ñaët ngöôøi bò möôïn trong tình huoáng khaån caáp laøm ñoäng loøng baïn beø.

Giaû boä ngöôøi nhaø ôû VN bò beänh hoaëc coù chuyeän gia ñình khaån caáp ñeå gôïi loøng traéc aån vaø tinh thaàn töông thaân cuûa ngöôøi cuøng caûnh xa xöù. Caùch thöùc möôïn tieàn ñöôïc ghi thaønh nguyeân taéc haún hoi: Chöa möôïn ñöôïc thì phaûi nghó ra tình huoáng baát ngôø ñeå möôïn. Baïn ñoàng yù thì tieàn phaûi trao tay. Sinh vieân Khaùnh cho bieát: “Trong tuùi toâi coøn coù 650 ñoâ, vaäy maø giöõa ñeâm khuya haén ñeán nöôùc maét giaøn giuïa, laøm sao caàm loøng ñöôïc, toâi phaûi röùt ruoät ñöa baïn 600 ñoâ, chæ giöõ laïi 50 ñoâ phoøng thaân”. Coøn Tuaán keå veà ngöôøi baïn kinh doanh cuûa mình: “Haén raát kieân trì, thaäm chí ñi gom töøng tôø leû 5 ñoâ cho tôùi khi coù ñuû 50 ñoâ ñang khieâm toán naèm trong tuùi baïn beø “cuøng khoå” cuûa haén roài môùi chòu ñi”. Trong moät caên nhaø nhoû ôû ñöôøng West Coast Way, moät count (moät “chöùc baäc” trong ñöôøng daây ña caáp), ra söùc giôùi thieäu nhöõng saûn phaåm, caùch thöùc kinh doanh vaø khuyeán caùo: “Haõy xaøi vaø cho ngöôøi thaân xaøi caøng nhieàu caøng toát”. Nhìn sô qua môù haøng hoùa goàm nhöõng loï, chai, höông lieäu maø giaù cuûa noù nghe qua ñaõ uø caû tai: Moät loï daàu nhö: daàu gioù 60 ñoâ, moät oáng höông lieäu 100 ñoâ. Count ñaõ boû tieàn Tieáp trang A12


24

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

giôø qua

Phuù Yeân:

Hôn 4,300 con boø bò cheát

naêm 2000.” Baûn tin ñieän töû VietnamNet cho hay nhö theá ngaøy 28-12-2005. Theo nguoàn tin naøy, sôû dó coù thay ñoåi lôùn veà giaù vaøng laø vì trong maáy thaùng cuoái naêm 2005 ñaõ coù bieán ñoäng lôùn veà cung caàu maët haøng naøy treân thò tröôøng theá giôùi. Nguoàn cung vaøng ngaøy caøng giaûm suùt, trong khi nhu caàu mua saém nöõ trang baèng vaøng cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi taêng maïnh do chuaån bò ñeán muøa leã cöôùi, Giaùng Sinh, Teát. Giaù vaøng vaøo ngaøy 11-12-2005 coù leõ laø ngaøy cao nhaát taïi Vieät Nam khi leân ñeán 1,080,000 ñoàng moät chæ. Ñieàu ñoù khieán giaù vaøng lieân tuïc trong côn soát daøi vaø leân möùc cao nhaát trong gaàn 25 naêm qua, coù luùc vöôït ngöôõng 540 USD/ounce. Chính vì vaäy maø treân thò tröôøng Vieät Nam giaù vaøng ñaõ lieân tieáp leo thang, coù luùc taêng theâm 260,000 ñoàng/löôïng chæ töø saùng tôùi chieàu, ñaït kyû luïc moïi thôøi ñaïi laø 1,050,000 ñoàng/chæ. Tuy nhieân, theo söï ghi nhaän cuûa tôø Tuoåi Treû thì giaù vaøng vaøo ngaøy 11-12-2005 coù leõ laø ngaøy cao nhaát taïi Vieät Nam khi leân ñeán 1,080,000 ñoàng moät chæ. Khoâng nhö vaøng, chæ soá giaù USD naêm 2005 - ngoaïi teä ñöôïc ngöôøi daân Vieät Nam duøng laøm taøi saûn löu tröõ nhieàu nhaát - chæ taêng 0.9% so vôùi naêm 2004 vaø 12% so vôùi giaù naêm 2000, theo nhö soá lieäu töø Toång cuïc Thoáng keâ Haø Noäi coâng boá cuoái naêm.

Haø Noäi:

Chaùy ruïi 11 nhaø goã, 40 gia ñình maát choã ôû Noâng daân xaõ Soâng Hinh, huyeän Soâng Hinh chaêm soùc nhöõng con boø queø quaët coøn laïi. (Hình baùo TT)

PHUÙ YEÂN - Hôn 4,300 con boø nuoâi trong tænh Phuù Yeân cheát vì ñoùi, vì laïnh taïi tænh Phuù Yeân, theo baûn tin cuûa baùo Tuoåi Treû. Baùo Tuoåi Treû ngaøy 28-12-2005: Chöa bao giôø ngöôøi chaên nuoâi boø ôû Phuù Yeân khoán ñoán nhö hieän nay khi moãi ngaøy phaûi maát ñi caû tæ ñoàng do boø bò cheát haøng loaït. Theo thoáng keâ cuûa ngaønh noâng nghieäp Phuù Yeân, ñeán ngaøy 28-12 toaøn tænh ñaõ coù hôn 4,200 con boø bò cheát, trong ñoù huyeän mieàn nuùi Soâng Hinh bò thieät haïi gaàn 3,000 con. Cô quan naøy döï baùo con soá boø bò cheát seõ tieáp tuïc taêng cao trong nhöõng ngaøy tôùi, coù khaû naêng vöôït hôn 5,000 con, do hieän nay haøng ngaøn con khaùc ñaõ bò kieät söùc. Theo Chi cuïc Thuù y Phuù Yeân, nguyeân nhaân boø bò cheát haøng loaït ôû tænh naøy laø do thôøi tieát möa laïnh keùo daøi trong khi nhieàu ñaøn boø nuoâi theo kieåu thaû rong hoaëc chuoàng traïi khoâng ñaûm baûo. Maët khaùc nguoàn thöùc aên cho boø ñaõ bò caïn kieät sau nhieàu thaùng lieân tuïc bò haïn haùn vaø möa luõ. Do boø bò cheát quaù nhieàu, noâng daân phaûi baùn ñoå, baùn thaùo vôùi giaù chæ vaøi traêm ngaøn ñoàng moãi con, thaäm chí nhieàu nôi vöùt boû böøa baõi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

HAØ NOÄI - Moät ñaùm chaùy xaûy ra luùc 13 giôø hoâm Thöù Ba 27/12/2005 ñaõ thieâu ruïi toaøn boä 11 ngoâi nhaø goã treân phoá Haøm Töû Quan (Haø Noäi) vaø laøm cho hôn 40 gia ñình soáng ôû ñaây maát heát choã taøi saûn nhoû beù vaø choã ôû, theo tin baùo ñieän töû VietnamNet. 11 ngoâi nhaø naøy naèm trong khu 17 nhaø goã 2 taàng, thuoäc khu taäp theå nhaø 4A, Ngaân haøng TÖ, phoá Haøm Töû Quan (quaän Hoaøn Kieám, Haø Noäi). Nguyeân nhaân ban ñaàu ñöôïc döï ñoaùn do chaäp ñieän. Trong quaù trình xaûy ra chaùy, ñaõ coù 3, 4 tieáng noå cuûa bình ga. Chöøng

DAT

30 phuùt sau khi ngoïn löûa boác leân, 6 xe chöõa chaùy môùi coù maët öùng cöùu. Moät giôø sau, ngoïn löûa vaãn chöa ñöôïc daäp taét hoaøn toaøn do ñöôøng cho xe chöõa chaùy vaøo raát heïp. Löïc löôïng coâng an vaø daân phoøng ñaõ phong toaû ngay khu vöïc chöõa chaùy ñeå ñaûm baûo an toaøn cho caùc ngoâi nhaø keá beân. Ñeán 15 giôø 30 cuøng ngaøy, ngoïn löûa ñöôïc daäp taét hoaøn toaøn; tuy nhieân chöa theå xaùc ñònh möùc ñoä thieät haïi. Ngöôøi daân ôû ñaây cho bieát, chaùy quaù lôùn neân haàu nhö khoâng kòp chaïy taøi saûn ñoà ñaïc trong nhaø. May maén khoâng coù thieät haïi nhaân maïng vaø nguyeân nhaân chaùy ñang ñöôïc cô quan chöùc naêng ñieàu tra laøm roõ. Khu 17 nhaø goã naøy ñöôïc döïng töø nhöõng naêm 50 cuûa theá kyû tröôùc, hieän cuõ naùt ñeán möùc nguy hieåm cho tính maïng ngöôøi ôû, neân ñaõ ñöôïc thaønh phoá Haø Noäi quyeát ñònh caûi taïo, xaây môùi. Trong soá naøy, 11 nhaø bò chaùy naèm trong dieän ñang chôø pheâ duyeät ñeå choáng ñôõ, söûa chöõa. Nhöng 6 caên khoâng chaùy laïi thuoäc dieän ñaõ ñöôïc duyeät ñeå xaây môùi.

Noå boàn chöùa daàu, ba coâng nhaân bò cheát chaùy

HAØ NOÄI - “Khoaûng 1 giôø 40 phuùt ngaøy 27/12, moät tieáng noå lôùn phaùt ra töø Coâng ty TNHH Vaên Ñaïo, truï sôû taïi xaõ Phuù Nghóa, huyeän Chöông Myõ, tænh Haø Taây, sau ñoù löûa boác leân toaøn khu vöïc. Gaàn 30 phuùt löïc löôïng cöùu hoûa môùi daäp taét ñöôïc ngoïn löûa,” theo tin baùo Tuoåi Treû ngaøy 28-12-2005. Theo nguoàn tin naøy, phaàn lôùn nhaø xöôûng cuûa Coâng ty TNHH Vaên Ñaïo ñaõ bò thieâu ruïi, trong ñoù coù ba coâng nhaân cheát ngay taïi choã. Danh tính cuûa ba naïn nhaân ñaõ ñöôïc xaùc ñònh laø: Löông Tuaán Söû (sinh 1974), Nguyeãn Vieát Theá (1984), Nguyeãn Höõu Höôøng (1981), taát caû ñeàu laø nhaân vieân hôïp ñoàng cuûa doanh nghieäp treân. Coâng an Haø Taây cho bieát, nguyeân nhaân vuï chaùy coù theå laø do noå boàn chöùa daàu. Coâng ty TNHH Vaên Ñaïo coù xöôûng saûn HAØ NOÄI - “Soá lieäu töø Toång cuïc Thoáng keâ Vieät Nam (GSO) coâng boá cuoái naêm 2005 cho thaáy, giaù vaøng ñaõ taêng 11.3% so Löûa boác nguøn nguït töø khu nhaø goã. Vuï chaùy ñaõ laøm cho hôn 40 gia xuaát taùi cheá caùc loaïi daàu thaûi thaønh saûn phaåm môùi. Vuï vieäc ñang ñöôïc ñieàu tra chi tieát. vôùi cuoái naêm 2004 vaø taêng tôùi 94.8% so vôùi giaù taïi kyø goác ñình maát heát taøi saûn vaø choã ôû. (Hình VietnamNet)

Giaù vaøng naêm 2005 gaàn gaáp ñoâi naêm 2000!


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Vieät Nam Sinh vieân du hoïc Singapore cheát dôû vì ham baùn haøng “ña caáp” mau giaøu Tieáp trang A9

6,000 ñoâla Sing maø chöa bieát laøm sao. Ngoaøi nhöõng ñieàu “huyeàn bí hoùa” trong caùc buoåi leã thì ngöôøi ta laáy nhöõng ñieàu raát thaät ñeå laøm loùa maét sinh vieân: Haàu heát nhaân vaät caáp cao cuûa nhaùnh naøy ñeàu coù baèng master. Hai ngöôøi coù baèng master töø Australia vaø Anh veà, hai ngöôøi khaùc laáy master taïi Singapore. Moät soá baïn trong Hoäi sinh vieân NUS sau khi töï ñieàu tra veà nhöõng ñöôøng daây naøy ñaõ tieát loä treân maïng nhö moät lôøi caûnh tænh du hoïc sinh: “Nghe coù master, ai cuõng tin laø ñaøng hoaøng, nhöng chuùng toâi ñaõ kieåm chöùng vaø bieát haàu heát caùc upline ñeàu coù truïc traëc trong coâng aên vieäc laøm hoaëc ñang thaát nghieäp. Nguy hieåm nhaát laø heát naêm nay coù theå hoï heát haïn visa phaûi ra khoûi Singapore, luùc aáy söï maát maùt seõ lôùn hôn”. Ñaõ coù nhöõng sinh vieân böùc xuùc nhôø caû nhöõng giaûng vieân ngaønh luaät cuûa Singapore khuyeán caùo veà tình traïng “coù theå vi phaïm phaùp luaät” cuûa nhöõng ñöôøng daây chieâu duï sinh vieân VN tham gia “baùn haøng ña caáp” vaø tung leân maïng. Caùc upline “phaûn phaùo”, hoï cuõng leân maïng vaø khuyeân baûo moïi ngöôøi: “Cöù töï tin vaøo khaû naêng kinh doanh cuûa mình.”

“oâm” soá haøng leân ñeán 13,600 ñoâ ñeå baùn laïi mong leo leân ñöôïc chöùc “marquis”. Moät soá sinh vieân baét ñaàu nhaän ra, gaáp ruùt goïi ñieän veà nhaø möôïn tieàn ñeå traû nôï nhöng vaãn khoâng thoaùt. Nhöõng upline keø saùt 24/24 giôø traû lôøi baèng nhöõng caùi nhìn laïnh leõo: “Ruùt thì im maø ruùt, seõ ñöôïc hoaøn ñuû tieàn, coøn laøm ruøm leân seõ maát”. Tuy nhieân, muoán traû laïi haøng phaûi chòu maát 10% phí quaûn lyù. Quaù haïn saùu thaùng coi nhö khoâng traû ñöôïc. Rieâng moät soá myõ phaåm vaø caùc saûn phaåm boùc ra xaøi thöû coi nhö “oâm” troïn. Haäu quaû cuûa vieäc ruùt lui cuõng khaù ñau loøng: Ngöôøi maát ít nhaát cuõng khoaûng 3,000-4,000 ñoâ Sing (30-40 trieäu ñoàng VN). Thaønh, moät nhaân vaät ñaõ lôõ göûi quaù nhieàu haøng veà cho ngöôøi thaân xaøi thöû ôû VN, cho hay anh “laõnh troïn” soá nôï * Teân nhaân vaät ñaõ ñöôïc thay ñoåi.

Vieät Nam:

Cöïu ca só Anh G. Glitter

traû tieàn cho gia ñình hai coâ gaùi ñeå xin toøa baõi naïi SAIGON, Vieät Nam - Luaät sö baøo chöõa cho cöïu ca só nhaïc rock Anh Quoác, Gary Glitter cho bieát hoâm 28-12, laø Glitter ñaõ traû 4,000 ñoâ la cho caùc gia ñình cuûa hai coâ gaùi Vieät Nam, maø oâng ta ñaõ bò buoäc vaøo toäi laïm duïng tình duïc, ñeå ñaùnh ñoåi laáy söï hôïp taùc cuûa caùc gia ñình naøy. Glitter, töøng noåi tieáng nhö moät ca só nhaïc rock “quaäy baïo” vaøo caùc naêm cuûa thaäp nieân 1970, ñaõ trao 2,000 ñoâ la cho moãi gia ñình cuûa hai coâ gaùi, tuoåi 11 vaø 12, sau khi hai gia ñình naøy baèng loøng vieát thö cho toøa aùn ñeå xin baõi

naïi vuï xöû naøy. Luaät sö Leâ Thaønh Kính noùi: “Chuùng toâi traû tieàn cho gia ñình hai coâ gaùi kia, vôùi hy voïng khi vuï naøy ñöa ra xöû tröôùc toøa aùn, hy voïng oâng Gary seõ chæ phaûi laõnh moät baûn aùn nheï thoâi.” Glitter, maø teân thaät laø Paul Francis Gadd, ñaõ bò nhaø chöùc traùch Vieät Nam baét giöõ töø hoâm 19-11 vì nghi ngôø coù caùc haønh ñoäng toài baïi vôùi treû em, moät toäi traïng coù theå bò tuyeân aùn ñeán 12 naêm tuø ôû. Cöïu ca só naøy, ñaõ bò baét giöõ trong khi tìm caùch ñaùp

maùy bay töø phi tröôøng Taân Sôn Nhaát, Saigon, ñeå troán sang Thaùi Lan. Trung Taù Coâng An Nguyeãn Ñöùc Trinh, trong cuoäc ñieän ñaøm hoâm 28-12, cho bieát coâng an ñaõ hoaøn taát moïi cuoäc ñieàu tra trong tuaàn naøy veà toäi traïng cuûa cöïu ca só Glitter, 61 tuoåi, vaø ñaõ thoâng baùo cho caû Glitter vaø luaät sö Kính ñöôïc roõ. Luaät sö Kính cho bieát caùc gia ñình Vieät Nam kia ñaõ nhaän ñöôïc caùc soá tieàn treân cuûa Glitter caùch nay 2 tuaàn leã, maëc duø tröôùc ñoù hoï ñaõ ñoøi caùc soá tieàn, moät gia ñình laø

5,000 ñoâ la, trong khi gia ñình thöù nhì ñoøi ñeán 10,000 ñoâ la, vaø sau ñoù hoï cuøng cho cô quan ñieàu tra bieát raèng hoï khoâng muoán ra toøa nöõa, maø muoán xin ñöôïc baõi naïi vuï naøy luoân. Caùc coâng toá vieân cho bieát caùc soá tieàn traû treân, khoâng dính daùng gì ñeán phieân xöû saép tôùi. Tuy nhieân phuï taù coâng toá vieân cuûa toøa aùn tænh, Nguyeãn Vaên Xung cho bieát raèng Toøa xeùt xöû, seõ coi soá tieàn 4,000 ñoâ la chi traû treân, nhö laø moùn tieàn boài thöôøng tröôùc giai ñoaïn tuyeân aùn. (L.T.)

Cho moïi löùa tuoåi

Lôùp Thanh Nhaïc LEÂ HOÀNG QUANG Ban ngaøy, ban toái, weekday, weekend

taïi Westminster vaø Garden Grove Chuyeân daäy: Luyeän gioïng, Kyù xöôùng aâm, Nhaïc lyù caên baûn, Trình dieãn Do Leâ Hoàng Quang höôùng daãn (BM vocal performance taïi Fullerton University, Toát nghieäp thanh nhaïc taïi Nhaïc vieän Saigon) (714) 515 - 9655 thanhac2003@yahoo.com www.casilehongquang.com

Cöïu ca só Anh G. Glitter luùc bò baét (hình taøi lieäu AFP)

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

Toång Thoáng Putin ñuoåi vò coá vaán öa noùi thaúng

Thuû Töôùng Sharon thaép neán Leã Hanukkah

Thuû Töôùng Israel Ariel Shatron tham döï nghi thöùc thaép neán Leã Hanukkah taïi vaên phoøng cuûa oâng ôû Jerusalem, ngaøy 28 Thaùng Chaïp. Ñaàu thaùng tôùi, OÂng Sharon seõ trôû laïi beänh vieän ñeå ñöôïc giaûi phaãu nheï nhaèm vaù moät loå hoång nhoû trong traùi tim cuûa oâng. (Hình: Pavel Wolberg-Pool/Getty images)

Ukraine nhôø caùc quoác gia Taây Phöông giuùp giaûi quyeát tranh chaáp vôùi Nga MOSCOW, Nga (TH) Chính phuû Ukraine cho hay coù theå phaûi nhôø caùc cöôøng quoác Taây Phöông ñöùng ra giaûi quyeát giuøm cuoäc tranh chaáp hieän nay giöõa Ukraine vôùi Nga veà vaán ñeà giaù khí ñoát vaø coù theå gaây söï ngöng treä trong vieäc cung caáp khí ñoát

cho AÂu Chaâu. Vôùi haïn ñònh sau cuøng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà laø 1 thaùng 1 naêm 2006 do phía Nga ñöa ra, boä tröôûng Naêng löôïng Ukraine Ivan Plachkov ñöôïc göûi sang Moscow ñeå thaûo luaän theâm moät laàn nöõa vôùi phía Nga. Tuy nhieân, cho

ñeán nay vaãn chöa coù daáu hieäu gì cho thaáy hai beân ñaõ saün saøng ñeå coù nhöôïng boä. Taïi Kiev, Toång Thoáng Viktor Yushchenko chuû toïa moät phieân hoïp noäi caùc. Trong cuoäc hoïp naøy, caùc vieân chöùc cao caáp nghieân cöùu vieäc söû duïng moät thoûa öôùc huûy boû

MOSCOW, Nga - Tin töø Ñieän Kremlin vaøo hoâm Thöù Tö, 28 Thaùng Chaïp, cho hay Toång Thoáng Lieân Bang Nga Vladimir Putin ñaõ sa thaûi vò coá vaán chính veà kinh teá cuûa toång thoáng, vaø oâng naøy tuyeân boá raèng oâng phaûi töø chöùc vì khoâng theå naøo laøm vieäc vôùi moät chính phuû ñaõ xoùa ñi quyeàn töï do chính trò cuûa ngöôøi daân. Vaên phoøng baùo chí phuû toång thoáng cho hay OÂng Putin ñaõ kyù saéc leänh cho nghæ vieäc OÂng Andrei Illarionov. OÂng Illaruionov, moät tieáng noùi baát ñoàng chính kieán leû loi trong Ñieän Kremlin maø hieän ñang do caùc cöïu nhaân vieân KGB thaân caän vôùi Toång Thoáng Putin cheá ngöï, ñaõ chæ trích vieäc chính phuû ngaøy

caøng sieát chaët quyeàn kieåm soaùt leân neàn kinh teá quoác gia, vaø oâng cuõng cho bieát theâm raèng oâng ñaõ bò bòt mieäng. Caùc haõng tin Nga ñöa tin vò coá vaán öa noùi thaúng naøy cuûa toång thoáng ñaõ ñeä ñôn töø chöùc sau khi than phieàn raèng oâng khoâng coøn coù ñuû thaåm quyeàn ñeå leân tieáng veà nhöõng chuû tröông, ñöôøng loái naøo maø oâng muoán. Vì tính boäc tröïc cuûa mình, hoài ñaàu naêm nay, OÂng Illarionov ñaõ bò töôùc boû chöùc vuï ñaëc söù cuûa toång thoáng taïi Nhoùm Taùm Nöôùc Giaøu (G-8), maëc duø oâng vaãn coøn giöõ laïi danh xöng coá vaán kinh teá cho toång thoáng. Tuaàn tröôùc, OÂng Illarionov laïi toá caùo raèng moïi quyeàn töï do chính trò ñaõ daàn daàn suy baïi vaø baûo raèng caùc toå hôïp

kinh teá do nhaø nöôùc kieåm soaùt ñaõ boùp ngheït söï caïnh tranh vaø baát chaáp quyeàn lôïi cuûa quaàn chuùng. OÂng Illariono, 43 tuoåi, moät nhaø kinh teá thò tröôøng töï do, töøng laøm vieäc trong chính quyeàn Nga töø hoài ñaàu thaäp nieân 1990, ñaõ ñöôïc caát nhaéc leân laøm coá vaán cho Toång Thoáng Putin vaøo naêm 2000. Nhöng oâng daàn daàn bò thaát suûng sau khi oâng coâng khai leân tieáng chæ trích nhöõng hoaït ñoäng taùi laäp quyeàn kieåm soaùt cuûa nhaø nöôùc leân caùc laõnh vöïc kinh teá chieán löôïc, ñaëc bieät, oâng ñaõ coâng kích vieäc quoác höõu hoùa treân thöïc teá toå hôïp daàu Yukos cuûa tay taøi phieät ñang bò chính phuû Nga cho ñi tuø, laø Mikhail Khodorkovsky. (V.P.)

voõ khí nguyeân töû kyù keát naêm 1994 ñeå yeâu caàu Hoa Kyø vaø Anh Quoác can thieäp haàu giaûi quyeát beá taéc hieän nay. Baûn thoâng caùo do chính phuû Ukraine ñöa ra cho hay Toång Thoáng Yushchenko, phoù Thuû Töôùng Yury Yekhanurov, Plachkov vaø caùc vieân chöùc khaùc ñaõ thaûo luaän vieäc coù theå tham khaûo vôùi caùc quoác gia töøng kyù keát vaøo thoûa öôùc naêm 1994, theo ñoù ñaûm baûo an ninh cho Ukraine ñeå ñoåi laïi vieäc quoác gia naøy töø boû voõ khí nguyeân töû.

Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân Ukraine söû duïng thoûa öôùc naøy ñeå keâu goïi söï trôï giuùp cuûa caùc cöôøng quoác Taây Phöông. Phía Nga giaän döõ cho raèng haønh ñoäng naøy cuûa Ukraine khoâng coù caên baûn phaùp lyù. Thoûa öôùc noùi treân khoâng chaáp nhaän vieäc söû duïng voõ löïc hay taán coâng vaøo laõnh thoå Ukraine, taïo aùp löïc chính trò hay kinh teá nhaèm laät ñoå chính phuû Ukraine. Boä Ngoaïi giao Nga noùi raèng vieäc chuyeån ñoåi sang heä thoáng giaù caû AÂu Chaâu trong

vaán ñeà mua vaø chuyeån vaän khí ñoát khoâng theå naøo ñöôïc coi nhö söï ñe doïa ñoái vôùi quyeàn töï chuû cuûa Ukraine. Coâng ty Gazprom cuûa Nga cho bieát baét ñaàu töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2006 seõ baét Ukraine phaûi traû theo giaù thò tröôøng laø töø 220 ñeán 230 myõ kim (khoaûng 185 ñeán 193 euros) cho moãi 1,000 thöôùc khoái hôi ñoát. Hieän nay, Ukraine chæ phaûi traû 50 myõ kim theo heä thoáng giaù caû cuûa thôøi xaõ hoäi chuû nghóa, luùc cheá ñoä Lieân Xoâ coøn toàn taïi. (V. Giang)

DAT


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc...

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 Holiday

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

Talbert Ave.

N

Ellis Ave.

Brookhurst St.

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

Magnolia St.

.3”

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

DAT

Tieáp noái “Cuoäc haønh trình 16 naêm”

Ngöôøi Vieät töø Philippine ñoùn Giaùng Sinh ñaàu tieân taïi Hoa Kyø NGUYEÃNGOÏCHAÁN

Nhaân Tuaán Ngoâ Quoác Duõng ra maét saùch:

Bieân Giôùi Vieät-Trung

1885-2000

WESTMINSTER, California - Vaøo luùc 1 giôø chieàu ngaøy Thöù Baûy 31 thaùng 12, 2005, nhaø bieân khaûo Nhaân Tuaán Ngoâ Quoác Duõng töø Phaùp sang, seõ ra maét cuoán saùch “Bieân Giôùi Vieät-Trung 18852000, Lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp” taïi Phoøng Sinh hoaït Leâ Ñình Ñieåu, Tieáp trang B2

FOUNTAIN VALLEY, California - Hoâm 18 thaùng 12, 2005 vöøa qua, nhaïc só Nam Loäc ñaõ vieát moät baøi “tuøy buùt” mang töïa ñeà “Merry Christmas and Happy Ending” ñaêng treân nhaät baùo Ngöôøi Vieät. Baøi vieát coù töïa ñeà deã thöông “... happy ending” noùi veà cuoäc soáng môùi cuûa hai beù Kim Tuyeàn vaø Ngaân Tuyeàn vöøa cuøng gia ñình töø Philippine sang ñònh cö taïi Hoa Kyø. Trong baøi vieát naøy, Nam Loäc ñaõ ñöa ra hai taám hình; moät trích töø cuoán hình phoùng söï aûnh “The Forgotten Ones” cuûa Brian Ñoaøn, chuïp hai coâ beù naêm 2003, ñöùng beân kia haøng raøo keõm gai trong traïi caám Philippine. Böùc hình thöù hai, qua oáng kính cuûa chính Nam Loäc, theå hieän Kim Tuyeàn vaø Ngaân Tuyeàn trong nuï cöôøi treû thô thaät töôi khi nhaän quaø Noel. Kyù giaû Nguyeãn Ngoïc Chaán cuûa Ngöôøi Vieät xin chia xeû

cuøng quyù ñoäc giaû cuoäc haønh trình 16 naêm cuûa moät gia ñình tò naïn Vieät Nam. Khôûi thuûy, Nguyeãn Vaên Ñôøi rôøi Vieät Nam naêm 1989, naêm anh vöøa troøn 20 tuoåi. Treân moät chieác thuyeàn mong manh khaùc, moät coâ gaùi 17 tuoåi teân Trònh Thò Vöông, rôøi Vieät Nam ngaøy 19 thaùng 8, naêm 1989. Hoï traûi qua caùc thuû tuïc chuyeån ñaûo sang traïi haøng chuïc laàn, sau ñoù anh chò tình côø gaëp nhau vaø trôû thaønh ñoâi baïn töø naêm 1991. Chaøng thanh nieân Nguyeãn Vaên Ñôøi vaø coâ gaùi Trònh Thò Vöông quyeát ñònh tieán tôùi hoân nhaân. Gia caûnh cuûa ñoâi vôï choàng treû thaät khieâm nhöôøng: Moät khaûnh vaùn beà ngang moät meùt röôõi, beà daøi hai meùt röôõi. Nôi khoâng gian chaät heïp aáy, tình yeâu vun xôùi vaø moät gia ñình thaønh töïu taêng tröôûng mau leï. Tieáp trang B2

TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Gia ñình anh Nguyeãn Vaên Ñôøi, vôï vaø 5 con, sau 16 naêm taïi Philippine, vöøa ñöôïc Hoäi Thaùnh Baùp Tít Vieät Nam, ôû Fountain Valley baûo trôï sang Hoa Kyø. OÂng baø Muïc Sö Voõ Vaên Hôn vaø gia ñình anh Nguyeãn Vaên Ñôøi taïi phoøng hoïp Hoäi Thaùnh. (Hình: Nguyeãn Ngoïc Chaán, NV)

California:

49 ngöôøi bò truy toá gian laän tieàn trôï giuùp naïn nhaân Katrina FRESNO, California - Nhaø chöùc traùch lieân bang cho bieát soá ngöôøi bò truy toá trong moät aâm möu gian laän haøng ngaøn ñoâ la töø quyõ cuûa hoäi Hoàng Thaäp Töï daønh cho caùc naïn nhaân cuûa baõo Katrina, ñaõ leân ñeán 49 ngöôøi. Theo nöõ phaùt ngoân vieân cuûa Bieän Lyù Lieân bang McGregor Scott ôû Sacramento, ít nhaát coù 14 nghi can ñaõ laøm vieäc taïi moät trung taâm cuûa hoäi Hoàng Thaäp Töï ôû Bakerfield, vaø bò truy toá vì giuùp cho gia ñình vaø baïn beø noäp nhöõng ñôn giaû maïo ñeå yeâu caàu ñöôïc trôï giuùp taøi chaùnh. Hoâm Thöù Ba 27 thaùng Möôøi Hai, baø cho bieát coù saùu ngöôøi ñaõ nhaän toäi löøa gaït, töø khi caùc vuï truy toá ñöôïc loan baùo vaøo thaùng Möôøi. Nhöõng ngöôøi xin trôï giuùp giaû maïo ñaõ boøn ruùt ñöôïc ít nhaát $200,000 ñoàng cuûa quyõ, vaø moãi ngöôøi ñöôïc chi traû trung bình khoaûng $1,000. Toång soá tieàn coù theå taêng leân

trong khi cuoäc ñieàu tra ñöôïc tieáp tuïc. Bakersfield laø ñòa ñieåm lôùn nhaát trong soá ba trung taâm cuûa hoäi Hoàng Thaäp Töï, ñöôïc thieát laäp ñeå giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu cuûa caùc naïn nhaân baõo Katrina. Ngoaøi ra, coøn coù caùc trung taâm khaùc ôû Niagara Falls, New York, vaø Falls Church, Virginia. Nhöõng ngöôøi tröïc toång ñaøi ñaõ cung caáp cho caùc naïn nhaân coù ñuû ñieàu kieän moät soá PIN rieâng, vaø sau ñoù nhöõng ngöôøi naøy ñem noäp ñeå nhaän tieàn giuùp ñôõ töø Western Union. Hoàng Thaäp Töï ñaõ tieáp xuùc vôùi FBI sau khi thöïc hieän moät cuoäc kieåm tra soå saùch cuûa trung taâm treân, vaø khaùm phaù laø soá ngöôøi yeâu caàu trôï giuùp, ñöôïc thanh toaùn taïi nhöõng ngaân haøng Western Union trong khu vöïc Bakerfield, leân cao moät caùch khaùc thöôøng. Vaø chính Hoàng Thaäp Töï ñaõ tìm thaáy vaán ñeà naøy.

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508.

Daï vuõ Hippie-A-Gogo New Year 2006

Quyù ñoàng ñaïo nieân tröôûng PGHH ñang haønh leã tröôùc ngoâi Tam Baûo trong ngaøy leã Ñaûn sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû 25 thaùng 12, 2005, taïi Hoäi quaùn PGHH Santa Ana, California. (Hình: Nguyeãn Huyønh Mai cung caáp)

PGHH nam California kyû nieäm ngaøy Ñaûn Sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû NGUYEÃN HUYØNH MAI

SANTA ANA, California Ban Trò Söï PGHH/Nam California ñaõ toå chöùc buoåi leã Kyû Nieäm ngaøy Ñaûn sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû 25 thaùng 11 Tieáp trang B4 AÂm lòch vaøo luùc 11 giôø saùng

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH

THE THELAW LAW

Sinh hoaït Coäng ñoàng

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

ngaøy 25 thaùng 12, 2005, taïi Hoäi quaùn PGHH Santa Ana, California vôùi söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuûa quyù vò laõnh ñaïo tinh thaàn caùc toân giaùo, quyù thaân höõu vaø ñoàng ñaïo trong

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 30 thaùng 12, töø 8:00pm ñeán 12:00am Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger Ave. Gaây quyõ giuùp 400 treû em Tröôøng Caâm Ñieác Laùi Thieâu vaø nhaø nuoâi treû cuûa nhaïc só muø Ñaøo Khaùnh Tröông. Chöông trình: AÂm nhaïc 60’s & 70’s vôùi Pop, Rock, Soul cuûa The Shadows, Ventures, Beatles, C.C.R, SantaAna, Stones, Doors, Lobo, Janis Joplin, Animals... Goùp maët: Vi Vaân, Tuyeát Dung (The Apple Three) Nhaät Haï, Tuaán Duõng (Maây Traéng), Maïnh Haø (The Harstones), Theá Duõng (The Rock), Ngoïc Troïng, vuõ coâng Linda A-Go-Go, ban nhaïc Trung Nghóa & Hoaøng Thi Thi... Giaù veù $25, baùn taïi Emerald Bay (714-7755161), Nhaø saùch Tuù Quyønh (714-5314284)...

vuøng. Theo oâng Trang Vaên Meán, Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000 Tröôûng Ban toå chöùc, Ñöùc Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, Huyønh Giaùo Chuû ñaûn sanh 2005, luùc 1 PM. naêm 1919 taïi laøng Hoøa Haûo, Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Tieáp trang B4

Tieáp trang B5


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 54 Toâi coøn coù theå laøm nhanh hôn neáu khoâng vöôùng ñoâi giaøy. Ñi röûa phaûi xeáp noù ôû xa caùi voøi nöôùc chaûy toà toà trong phoøng taém chaät heïp. Röûa xong phaûi nhaûy loø coø tra chaân vaø cho nhanh ñeå trôû veà phoøng giam, coù khi phaûi ñi caø nhaéc vì moät baøn chaân chöa xoû haún ñöôïc vaøo giaøy. Baát tieän laø theá nhöng laïi khoâng theå quaêng noù ñi ñöôïc. Nhaø tuø Vieät Nam khoâng coù leä phaùt deùp. Tröø moät boä quaàn aùo, moät caùi chaên sôïi, moät manh chieáu, ngöôøi tuø nhaäp traïi khoâng ñöôïc phaùt moät thöù ñoà duøng thieát thaân naøo khaùc. Baøn chaûi, thuoác ñaùnh raêng, xaø-phoøng ñeàu do gia ñình tieáp teá(1). Beân caïnh Thaønh

toâi laø ngöôøi voâ saûn chính coáng. Khaùc vôùi toâi, khi bò baét anh ñaõ bieát phaûi mang theo caùi gì. Chuùng toâi ñi qua xöôûng thôï, nôi maáy ngöôøi tuø aùo xoïc ñang caëm cuïi goø haøn. Hoï chaêm chuù laøm vieäc, khoâng ñeå yù ñeán chuùng toâi. Nhöng khoâng phaûi, nhöõng con maét toø moø vaãn lieác xeùo quan saùt ngöôøi tuø ñi qua. Vieân quaûn giaùo ñöùng treân ñoáng saét ngoån ngang la heùt, gioïng Ngheä An ñaëc seät : “ EÂ, anh teâ, maàn ñi chôï ! Ngoï ngoï caûi chi ? Vaøo nôi ni roài phaõi chaêm chó lao ñoäng ! Khoâng chaêm chó lao ñoäng thì ñöøng coû hoøng veà, chò coû cheät muïc xöông !” Trong khu xaø lim tuø binh caây thoâng Noen uû ruõ vaãn ñöùng ñoù, maáy ngoïn ñeøn maøu leo leùt. Caùi maùy ghi aâm vaãn chaïy, tieáng meùo xeïo. Ñoã Nhuaän vaãn eâ a “Hoàng Haø meânh moâng...troâi caùt tôùi chaân laøng queâ.eâ.eâ...Cuoái soâng, ngoaøi beán Vieät Trì coù nhöõng chaøng aùo naâu veà...” Laàn naøy vieân quaûn giaùo khoâng ñöa toâi tôùi phoøng hoûi cung laàn tröôùc maø ñi xa hôn, tôùi gaàn coång Hoûa Loø, nôi coù moät loái ñi heïp daãn vaøo nhöõng ngoâi nhaø daøi thuoäc caùnh phaûi. Anh ta baûo toâi ñöùng ñôïi trong loái heïp ñoù. Töø choã toâi ñöùng môû ra moät nhaùnh nhoû vôùi moät daãy phoøng ñoùng kín cöûa. Nhìn beà ngoaøi nhöõng phoøng naøy gioáng caùc phoøng taäp theå cho caùn boä ñoäc thaân, nhöng toâi nhanh choùng gaït ñi yù nghó ñoù - ôû cöûa moãi phoøng laø moät caùi khoùa Tuto treo luûng laúng.

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

Boãng toâi giaät mình : caùch toâi chöøng möôi meùt, phía ngaùch haønh lang, moät ngöôøi tuø giaø toùc baïc phô, daùng ñi naëng nhoïc, hai tay böng toâ côm, moät con caù khoâ caém ñaàu xuoáng giöông cheõ ñuoâi cöùng ñô leân trôøi. Ngöôøi tuø ngaång maët leân vaø toâi nhaän ra töôùng Ñaëng Kim Giang. Baùc Giang cuûa toâi gaøy xoïm, raâu moïc daøi, cuõng baïc nhö cöôùc. Chao oâi, chuùng noù ñaõ laøm gì baùc maø môùi coù hôn hai thaùng tuø baùc thay ñoåi nhieàu ñeán theá ? Nhöng phong thaùi oâng xem ra vaãn khoâng thay ñoåi, vaãn ñaøng hoaøng laém. Nhìn thaáy toâi oâng mæm cöôøi. “Ñöøng sôï, chaùu ! Phaûi cöùng raén leân !”, caùi nhìn cuûa oâng noùi. Moät giaây sau oâng ñi khuaát vaøo moät khuùc quanh, theo sau laø moät quaûn giaùo maøu hoaøng thoå. Coù phaûi vôùi caùi nhìn aáy, nuï cöôøi aáy oâng muoán nhaén toâi phaûi kieân ñònh, khoâng nhaän gì heát. Nhöng toâi thì kieân ñònh caùi quaùi gì chöù ! Toâi coù gì ñeå maø nhaän ? Hay oâng lo toâi bò duï doã, bò lung laïc, do quaù sôï haõi maø bò boïn chaáp phaùp eùp cung, khai baäy baï cho ngöôøi khaùc ? Töôùng Ñaëng Kim Giang hoaït ñoäng caùch maïng cuøng vôùi cha toâi töø nhöõng naêm 30, töøng ôû tuø cuøng cha toâi taïi nguïc Sôn La. Tröôùc khi trôû thaønh ñaûng vieân coäng saûn oâng chòu aûnh höôûng maïnh meõ cuûa Quoác daân ñaûng. Trong khaùng chieán choáng Phaùp oâng laøm toång cuïc phoù Toång cuïc Haäu caàn, laø chuû

nhieäm haäu caàn maët traän Ñieän Bieân Phuû. Hoøa bình laäp laïi, oâng phuï traùch khoái boä ñoäi chuyeån sang laøm noâng nghieäp, vôùi chöùc vuï thöù tröôûng Boä Noâng tröôøng. Nhanh nheïn trong chieác aùo choaøng baèng daï kaki caáp töôùng, oâng xaêng xaùi luùc ôû choã naøy luùc ôû choã khaùc treân ñòa baøn roäng lôùn mieàn Baéc. Chuùng toâi, nhöõng ñöùa chaùu con baïn oâng, raát yeâu oâng. Trong oâng chaúng coù gì cuûa vò töôùng trong caùi hình dung thoâng thöôøng cuûa moïi ngöôøi. OÂng giaûn dò, xueà xoøa vaø hoàn haäu. Cuõng gioáng nhö chuùng toâi, nhöõng ngöôøi lính noâng daân vöøa rôøi tay suùng veà caàm caøy khoâng coi oâng laø töôùng, maø laø ngöôøi cha, ngöôøi chuù trong gia ñình. Khi noå ra cuoäc xung ñoät yù thöùc heä TrungXoâ, oâng khoâng do döï ñöùng ngay veà phía Lieân Xoâ. Laø ñaûng vieân coäng saûn laõo thaønh, nhöng oâng khoâng raønh lyù thuyeát coäng saûn bao nhieâu. OÂng, theo choã toâi bieát, laø moät nho só vôùi phöông chaâm xöû theá baát bieán laáy nhaân, nghóa, leã, trí, tín laøm ñaàu. Vôùi tinh thaàn nho só oâng gay gaét leân aùn Stalin gieát haïi ñoàng chí ñeå cuûng coá quyeàn löïc, oâng choáng Mao, maø oâng goïi laø “teân ñoà teå” cuõng maïnh meõ khoâng keùm.

(Coøn tieáp)

(1) Quaø gia ñình göûi vaøo cho ngöôøi tuø. Goïi baèng tieáp teá trong thôøi kyø naøy raát saùt nghóa, bôûi vì phaàn nhieàu quaø göûi vaøo laø thöïc phaåm ñeå cho ngöôøi tuø ñôõ ñoùi.

Ñòa Phöông Ngöôøi Vieät töø Philippine ñoùn Giaùng Sinh ñaàu tieân taïi Hoa Kyø Tieáp trang B1

Naêm sau, chaùu gaùi ñaàu loøng chaøo ñôøi; hoï ñaët teân con baèng caû hai hoï cuûa beân noäi vaø beân ngoaïi: Nguyeãn Trònh Thò Thanh Tuyeàn. Keá ñoù, beù Nguyeãn Trònh Thò Sôn Tuyeàn, ra ñôøi. Hai naêm sau, hai beù gaùi sinh ñoâi chaøo ñôøi, vaø ñöôïc ñaët teân laø Nguyeãn Trònh Thò Kim Tuyeàn vaø Nguyeãn Trònh Thò Ngaân Tuyeàn. Caû hai beù giôø ñaây ñaõ leân 10 tuoåi. Sau boán coâ coâng chuùa, anh chò Ñôøi môùi coù moät muïn con trai ñaët teân “xoâm” hôn: Nguyeãn Trònh Maõnh Thanh Long. Theá laø moät gia ñình coù trai coù gaùi oån ñònh, anh chò taïm ngöng “saûn xuaát” vaø baét ñaàu lo cho naêm ñöùa con. Naêm ñöùa beù chaøo ñôøi, xoùm gieàng thöông caûm chia xeû cho moãi ngöôøi vaøi taác ñaát, vaø cöù theá hoï soáng suoát 16 naêm treân hoøn ñaûo voâ voïng. Nhö haøng traêm em beù sinh ra taïi Philippine, quoác tòch caùc em vaãn laø Vieät Nam. Soáng taïi ñaát taïm cö naøy, gia ñình anh chò Ñôøi cuõng nhö bao gia ñình khaùc soáng trong nieàm hy voïng ñi ñònh cö taïi Hoa Kyø. Nieàm hy voïng aáy taøn daàn theo thôøi gian. Hy voïng ñi ñònh cö taïi Hoa Kyø laø chuyeän ngoaøi taàm tay. Ñôøi cuõng nhö haøng ngaøn ñoàng baøo khaùc phaûi böôn chaûi lo chuyeän töông lai cho con caùi. Thoaït ñaàu soáng trong laøng Vieät Nam, xa daân ñòa phöông, khoâng coù tröôøng, khoâng muoán con thaát hoïc hoï thueâ thaøy daïy taïi nhaø, reû laém cuõng $3, $4 moät thaùng. Veà sau, vì nhu caàu hoïc haønh, anh chò troán ra khoûi traïi vaøo soáng trong laøng ñeå caùc chaùu vaøo tröôøng. Haøng ngaøy vôï choàng buoân thuùng baùn böng lo cho caùc con hoïc haønh.

Hai chò em sinh ñoâi Kim Tuyeàn vaø Ngaân Tuyeàn beân kia haøng raøo keõm gai, trong traïi tò naïn Philippine, qua oáng kính nhieáp aûnh gia Brian Ñoaøn. (Hình: Trích töø “The Forgotten Ones” cuûa Brian Ñoaøn)

Chaùu Thanh Tuyeàn ñaõ hoïc heát tieåu hoïc, naêm ngoaùi ra tröôøng, chaùu ñöôïc giaáy ban khen cuûa Thoáng ñoác tieåu bang. Taát caû caùc chaùu ñeàu theo hoïc trình Philippine, 75 % tieáng baûn xöù, 25 % tieáng Anh, veà nhaø meï daïy tieáng Vieät. Tieáp chuùng toâi, anh chò Ñôøi cho caû 5 con ra “trình dieän.” Caùc chaùu chaøo hoûi khaùch thaät leã pheùp. Chaùu lôùn Thanh Tuyeàn mang moät caëp giaáy baèng khen ra khoe. Chaùu noùi tieáng Philippine vaø tieáng Vieät löu loaùt. Ñeå traéc nghieäm, toâi noùi chaùu vieát moät laù thô caùm ôn thaøy coâ giaùo, nhaø tröôøng vaø nhaân daân Philippine. Chaùu ngoài xuoáng hyù hoaùy vieát laù thö khaù yù nghóa. Toâi seõ chuyeån laù thô cuûa chaùu Thanh Tuyeàn leân vaên phoøng laõnh söï Philippine ñeå noùi leân moät caûm nghó cuûa moät em beù sanh ra taïi moät quoác gia maø noù khoâng ñöôïc nhaän laøm queâ höông. “Chaùu öôùc muoán gì khi ñeán nöôùc Myõ naøy?” Chuùng toâi hoûi. Thanh Tuyeàn lí nhí: “Con muoán coù moät maùy computer ñeå hoïc haønh vaø muoán ñöôïc caùc anh chò giuùp ñôõ.” Chuùng toâi hoûi tieáp: “Töông lai chaùu muoán laøm ngheà gì?” Beù Thanh Tuyeàn: “Con muoán hoïc laøm baùc só, tieáp tuïc hoïc

tieáng Philippine vaø tieáng Anh ñeå traû ôn nôi ñaõ sanh ra con.” Chaùu Sôn Tuyeàn, con gaùi thöù hai thì muoán trôû thaønh y taù ñieàu döôõng. Quay sang chò Vöôïng, chuùng toâi hoûi caûm nghó cuûa chò. Chò cho bieát: “Em nghó, töø nay ñi laïi khoâng coøn sôï bò baét, bò doïa traû veà Vieät Nam nhö ngaøy tröôùc nöõa.” Anh Ñôøi noùi theâm: “Em nghó, nhöõng mô öôùc cuûa caùc chaùu, hy voïng coù ngaøy seõ ñaït ñöôïc.” Ñöôïc hoûi veà nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng môùi, anh Ñôøi gaõi ñaàu gaõi tai: “Caùi teân cuûa caùc chaùu.” Noùi xong anh cho xem 5 caùi theû I-94. Anh Ñôøi cho bieát vì muoán coù hoï haøng ñoâi beân, teân loùt, chöõ ñeäm, teân goïi ñaày ñuû. Chaùu ñaàu loøng Nguyeãn Trònh Thò Thanh Tuyeàn. Nay treân giaáy chaùu thaønh Nguyeãn Tuyeàn. Chaùu thöù hai, roài thöù ba, thöù tö cuõng Nguyeãn Tuyeàn. Ñöa vaøo maùy, maùy loaïi ra. Sau ñoù hoï söûa laïi, laøm baèng tay, ñöùa laø Nguyeãn Trònh, ñöùa laø Nguyeãn Thò, ñöùa laø Nguyeãn Thanh, cöù theá... loän xaø ngaàu. “Chôø laâu quaù, hoï cho chuùng em ñi, mai moát phaûi ñeán laøm laïi töø ñaàu.” Trong cuoäc tieáp xuùc vôùi gia ñình anh chò Ñôøi, chuùng toâi ñöôïc bieát Hoäi Thaùnh Baùp-Tít AÂn Ñieån Vieät Nam ôû Foun-

tain Valley baûo trôï cuøng vôùi boán gia ñình khaùc. Anh Ñôøi sang tröôùc, caùc gia ñình kia seõ laàn löôït ñeán sau. Muïc sö vaø baø Voõ Vaên Hôn phuï traùch Hoäi Thaùnh ngoû lôøi môøi chuùng toâi ñeán tham döï giôø thôø phöôïng vaø chung vui Leã Giaùng Sinh vôùi Hoäi Thaùnh. Böõa tieäc Giaùng Sinh Hoäi Thaùnh Fountain Valley thaät aám cuùng. Tín höõu chæ ñoä hôn 100 gia ñình nhöng hoï coi nhau hôn anh em ruoät. Sau

giôø laøm leã, Hoäi Thaùnh cuøng nhau duøng tieäc, thöôûng thöùc taøi kheùo cuûa baø muïc sö Hôn vaø caùc chò em. Moãi ngöôøi trong Hoäi Thaùnh ñeàu thay phieân nhau giuùp ñôõ gia ñình anh chò Ñôøi nhöõng chuyeän caàn thieát. Môùi tôùi Myõ ñöôïc moät tuaàn, gia ñình anh chò Ñôøi ñöôïc Hoäi Thaùnh thueâ cho moät caên “Apt.” ôû Westminster 3 phoøng cho 7 ngöôøi, ñoà ñaïc trong nhaø vaãn coøn thieáu thoán

nhieàu. Ngoaøi söï caàn thieát caùi maùy computer cho caùc chaùu hoïc haønh, anh chò Ñôøi taâm söï: “16 naêm soáng trong traïi, ñöôïc nhö theá naøy coi nhö leân tôùi Thieân ñaøng roài.” Tuaàn ñaàu tieân treân xöù Hoa Kyø, anh chò Ñôøi heát loøng caûm taï Thöôïng Ñeá, caùm ôn luaät sö Trònh Hoäi, caùc “Ban ngaønh” ñaõ giuùp cho hoï sang ñaây, caùm ôn Hoäi Thaùnh vaø Muïc sö quaûn nhieäm veà söï bao dung cuûa moïi ngöôøi.

“Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000” taïi Quaän Cam

thaät lòch söû veà ñöôøng bieân giôùi cuõng nhö caùc haûi ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. Vì taàm quan troïng cuûa cuoán saùch ñoái vôùi lòch söû Vieät Nam cuõng nhö hieän tình bieân giôùi coù nhieàu baát traéc giöõa Vieät Nam vaø Trung Hoa, taùc phaåm Bieân Giôùi Vieät Trung raát ñöôïc caùc giôùi ñoàng baøo chuù yù, vaø nhieàu cô quan, ñoaøn theå ñaõ ñöùng ra baûo trôï buoåi ra maét naøy, nhö Vieän Vieät Hoïc, caùc Hoäi AÙi Höõu Ñoàng höông Baïc Lieâu, Beán TreKieán Hoøa, Hoäi Phaùt huy Vaên hoùa Ñoàng Nai-Cöûu Long, Hoäi AÙi höõu Cöïu Giaùo chöùc Vieät Nam taïi Haûi ngoaïi, Hoäi AÙi höõu Cöïu Quaân nhaân Vieät Nam (Hoäi Cöûu Long), Toång hoäi Cöïu Sinh vieân Quoác gia Haønh chaùnh, Hieäp hoäi Phuïc höng Vaên hoùa Daân toäc,

Southeast Asian Culture and Education... Moät soá cô quan truyeàn thoâng cuõng taùn ñoàng söï phoå bieán roäng raõi taùc phaåm vaø baûo trôï buoåi ra maét, nhö caùc baùo Ngöôøi Vieät, Vieät Baùo, Thôøi Luaän, Theá Kyû 21, vaø ñaøi phaùt thanh VNCR. Trong buoåi sinh hoaït ngaøy 31 thaùng 12 taïi baùo Ngöôøi Vieät, giaùo sö Söû hoïc Phaïm Cao Döông seõ phaân tích noäi dung taùc phaåm, giaùo sö Traàn Huy Bích giôùi thieäu taùc giaû, caùc giaùo sö Löu Trung Khaûo vaø Nguyeãn Thanh Lieâm seõ coù caùc nhaän xeùt boå tuùc. Kính môøi ñoàng höông tham döï ñoâng ñaûo buoåi ra maét saùch noùi treân, ñeå hieåu roõ hôn caùc quyeàn lôïi vaø laõnh thoå ñaát nöôùc Vieät Nam cuûa chuùng ta.

Tieáp trang B1

nhaät baùo Ngöôøi Vieät. Taùc giaû Tröông Nhaân Tuaán teân thaät laø Ngoâ Quoác Duõng, sinh naêm 1956 taïi Baïc Lieâu, qua Phaùp naêm 1980, toát nghieäp Cao hoïc Toaùn vaø Vaät lyù ñaïi hoïc Marseille, töøng laøm phuï khaûo taïi Ñaïi hoïc naøy. Böùc xuùc vì nhöõng tin töùc ñaùng buoàn veà söï thua thieät veà phía Vieät Nam trong caùc hieäp öôùc bieân giôùi VieätHoa trong nhöõng naêm gaàn ñaây, oâng ñaõ boû ra boán naêm tìm toøi taøi lieäu taïi Vaên khoá Haûi ngoaïi cuûa Phaùp taïi Aixen-Provence ñeå vieát neân cuoán saùch naøy, nhaèm noùi leân söï

DAT


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

N

höõng quan chöùc trong caû hai phía “ C o ä n g H o ø a ” , “Coäng Saûn” cuûa cuoäc chieán ngaøy xöa coù bao giôø laøm ñöôïc nhöõng ñieàu nhö Meï ñaõ laøm? Ñoát höông hay laäp moä bia cho chính nhöõng keû thuø cuûa mình? Khi hoï chæ coøn laø nhöõng thaân xaùc “caâm laëng” nôi mieàn ñaát laïnh hoang vaéng, nôi khoâng coøn chính theå, khoâng coøn lyù töôûng, khoâng coøn phe phaùi naøo nöõa, hoï ñaõ ñi ñeán söï taän cuøng cuûa moät ñôøi ngöôøi maëc cho gioù buïi, baõo caùt caøng queùt huûy hoaïi thaân xaùc cuûa mình. Thôøi chieán tranh tröôùc 1975, xaùc Vieät Coäng (nghe noùi) töøng bò xeûo maét caét tai, töøng bò xe taêng keùo leâ xaùc veà taän Chi Khu ñeán ñoåi da thòt vaêng maát chæ con laïi boä xöông traéng toaùt gheâ rôïn... sau 30/4/1975 nghóa trang Maïc Ñænh Chi, nghóa trang Quaân Ñoäi Bieân Hoøa vaø taát caû nhöõng nghóa trang khaùc thuoäc veà Vieät Nam Coäng Hoøa ñeàu bò dieät taän goác, vôùi lyù do “caûi taùng vì lyù do veä sinh moâi tröôøng” ñaõ laøm cho bao ngöôøi daân mieàn Nam ngaäm nguøi ñau thöông, vong linh nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát chaéc cuõng phaûi reân xieát... ngöôøi ta chæ bieát cheùp mieäng noùi “chieán tranh maø!” hay “haäu quaû cuûa chieán tranh maø!”... Caùi tinh thaàn “maõ thöôïng bao dung” cuûa ngöôøi chieán thaéng ñoái vôùi keû chieán baïi nhö thaät choâng cheânh tröôùc söï haän thuø dai daúng nguùt trôøi. Coøn Meï Giaù... moät ngöôøi ít hoïc, moät ngöôøi daân daõ bình dò chaân laám tay buøn, tay laøm haøm nhai... khoâng ñoøi hoûi, chaúng khoùc loùc keâu than... chæ laøm nhöõng vieäc bình dò “baùn baùnh giaù kieám soáng” vaø thôøi gian coøn laïi laø “ñoát höông treân nhöõng naám moà cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vì chieán tranh”... Thaät laï,... thaät laï! Toâi ñaùnh baïo hoûi Meï moät laàn trong moät buoåi taøn chôï: - Meï nghó gì veà Quoác Gia vaø Coäng Saûn?... Choàng vaø caùc con cuûa Meï ai ñaõ ñuùng vaø ai ñaõ sai... sau ngaàn aáy thôøi gian, cuoäc chieán ñaõ qua ñi haøng chuïc naêm...? Meï nghó gì veà nhöõng tin töùc gaàn ñaây mieâu taû nhöõng cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi daân toäc ôû moät soá nôi treân ñaát nöôùc Vieät Nam choáng laïi chaùnh quyeàn coäng saûn ôû ñòa phöông?... Meï nhìn toâi vôùi aùnh maét hieàn dòu: - Meï khoâng bieát nöõa... Meï chæ laø moät ngöôøi vôï vaø laø moät ngöôøi Meï Vieät Nam... Toâi hoûi tieáp: -Neáu coù moät ñieàu öôùc Meï seõ öôùc mong ñieàu gì? Meï cöôøi hieàn hoøa: - Coù nhöõng taám moä bia cho nhöõng ngöôøi ñaõ maát trong cuoäc chieán naêm xöa, cho nhöõng ngöôøi ñaõ cheát treân queâ höông

cuûa mình. Nhöõng taám moä bia cho taát caû Ngöôøi Vieät cuûa mình ñaõ cheát trong cuoäc chieán “töông taøn coát nhuïc” khoâng phaân bieät laø ai, ñöùng beân phía naøo...! Caây coù coäi, nöôùc coù nguoàn, ngöôøi coù toå tieân... cuøng laø con Laïc chaùu Hoàng caû!... Moät caâu traû lôøi yù nghóa thaät saâu xa. Toâi ghi laïi doøng buùt kyù maø khoâng ngaên ñöôïc doøng caûm xuùc traøo daâng. Toâi coøn nhôù coù laàn toâi noùi vôùi Meï, roài moät ngaøy con seõ ra ñi “sang Myõ”. Meï nhìn toâi ñoâi maét buoàn xa xaêm: “Khoâng bieát meï coù coøn soáng ñeán ngaøy ñoù khoâng... Meï nghe noùi baûo laõnh ñi Myõ thuû tuïc laøm laâu laém... thoâi thì chuùc con ñeán ngaøy ñoù ñi bình an, nhôù dìa thaêm queâ höông Vieät Nam khi coù dòp con nheù!...” Lôøi noùi heát söùc giaûn dò vaø ñöôïm thaém tình ngöôøi ñoù maõi khaéc ghi trong toâi. Sau naøy toâi khoâng coøn dòp gaëp laïi Meï Giaù do ñaõ ñi xuaát caûnh sang Myõ. Toâi raát hoái tieác vì luùc ñoù sô soùt khoâng hoûi kyõ Meï teân gì, neân chæ bieát taïm goïi Meï laø Meï Giaù vì Meï baùn baùnh giaù aáy maø. Nghe noùi coù moät daïo sau naøy Meï theo ñöùa con gaùi nuoâi veà soáng taïi Hoùc Moân vaø maát ôû ñaây. Theo nguyeän voïng sau cuøng cuûa Meï, ngöôøi con nuoâi ñem huû coát cuûa Meï sau khi hoûa taùng, ñem veà raûi treân maët bieån Taân Thaønh, caùi nôi phaûi ñi ngang Coáng Baø Chaøi noåi tieáng ôû Goø Coâng. Meï laø ngöôøi cuûa queâ höông vaø maõi maõi laø moät baø meï cuûa Queâ Höông Vieät Nam! Toâi soáng treân ñaát Myõ, nhöõng töôûng tieáng ru con maõi laø moät thöù kyû nieäm dieäu vôïi xa xaêm, moãi laàn nhôù ñeán Meï nhôù ñeán moùn baùnh giaù Goø Coâng, toâi laïi tha thaån nhaåm haùt ru khe kheõ:

DAT

Minh hoïa: AÙNH BUØI/NV

3

“... Chieàu chieàu ra ñöùng bôø soâng Muoán veà queâ Meï Muoán veà queâ Meï Maø khoâng coù ñoø!...”

Soâng coù theå caïn, nuùi coù theå moøn, loøng ngöôøi coù theå ñoåi thay baát ngôø nhöng “Loøng meï” ngaøn ñôøi vaãn ñaày bao dung vò “AØ ô, gioù muøa thu, meï ru con tha, luoân taän tuïy hy sinh taän nguû, cuøng. Naêm canh daøi, meï thöùc ñuû Ñôøi meï laø cho maø chaúng caàn vöøa naêm” nhaän, cuõng khoâng maøng baùo ñaùp, bôûi “nöôùc maét chæ luoân Caâu hoø ru con naøy chaéc chaûy xuoâi”, bôûi: khoâng laï vôùi ngöôøi Vieät mình. Duy coù ñieàu, ñoái vôùi toâi ñoù laø “Loøng meï bao la nhö bieån kyû nieäm coøn laïi maø Meï Giaø ñeå Thaùi Bình raït raøo. laïi cho toâi. Nhöõng tröa heø, Tình Meï tha thieát nhö doøng gioïng Meï nghe vaãn ngoït laém suoái bieån ngoït ngaøo... daãu aâm saéc khoø kheø hôi run, Loøng Meï thöông con nhö vaàng Meï hay haùt ru nhö vaäy moãi khi traêng troøn muøa thu. nhìn toâi aên baùnh giaù cuûa Meï. Tình Meï yeâu meán nhö laøn gioù Chaéc luùc ñoù Meï ñang nhôù ñeán ñuøa maët hoà...” nhöõng ñöùa con cuûa mình... Vì Coù nghe laïi ca khuùc Loøng sao chuùng phaûi cheát? OÂi chieán tranh, con ngöôøi ñöôïc gì maø Meï cuûa coá nhaïc só Y Vaân môùi maát voâ cuøng vaäy. Nhöõng ngöôøi caøng thaám hieåu caùi chaân lyù cuûa thôøi cuoäc treân baøn Hoäi bình dò ñoù veà nhöõng ngöôøi Meï nghò Ba Leâ ngaøy naøo (1973) Vieät Nam treân caùc neûo ñöôøng khi haï buùt kyù Hieäp Ñònh Ba Leâ Queâ Höông Vieät Nam, trong ngaøy 23/1/1973... coù bao giôø suoát chaëng ñöôøng chieán tranh nghó ñeán nhöõng maát maùt lôùn ñaõ qua vaø cho ñeán taän baây lao cuûa caùc baø meï Vieät Nam giôø... cuûa hai beán bôø giôùi tuyeán? Hay BAØ MEÏ HAØ NOÄI... luùc ñoù, caùc beân chæ quan taâm Muøa Xuaân 1995... ñeán chuyeän “ñoåi chaùc vaø thoûa “Haø Noäi 36 phoá phöôøng” thuaän” vì nhöõng lôïi ích cuûa rieâng mình? Khoâng bieát nöõa! thöïc söï chæ coù ñuùng nghóa thôøi Maø laøm sao coù theá bieát ñöôïc, Nhaø Leâ vaø ôû Thaêng Long. Caâu ca dao coå moät thôøi nhö minh chuyeän chính trò maø?! Neáu nhöõng ngöôøi con ñaõ ñònh ñieàu naøy: maát, naèm saâu döôùi loøng ñaát, ñöôïc cô may hoài sinh, khi “Haø Noäi baêm saùu phoá phöôøng Thöôïng Ñeá ñeán beân hoï ban Haøng Gaïo, haøng Ñöôøng, taëng moät ñieàu öôùc - toâi nghó - Haøng Muoái traéng tinh...” hoï ñeàu seõ noùi raèng “chuùng con Ngaøy nay Haø Noäi coù tôùi 102 mong öôùc ñöôïc soáng suoát ñôøi beân Ngöôøi meï cuûa mình”!? phöôøng thuoäc 7 quaän, vôùi treân Phaûi vaäy chaêng? Nhaïc só 400 phoá ngoõ khaùc nhau. Haø Phaïm Duy töøng noùi leân öôùc Noäi noåi tieáng vôùi ngheà goám voïng chaùy boûng ñoù cuûa nhöõng Baùt traøng (coù töø thôøi Lyù), ngheà ngöôøi con coù taám loøng, trong laøm giaáy ñoû ôû vuøng Böôûi vaø ngheà deät vôùi nhöõng nôi chuyeân Tröôøng Ca Meï Vieät Nam:

Saùng taùc

Kyø II

baø meï

laøm ngheà naøy noåi tieáng nhö: Vaïn Phuùc, La Kheâ, Thuïy Chöông... Neáp thanh lòch vaø phong caùch giaùo tieáp aán töôïng cuûa ngöôøi Haø Noäi ra ñôøi töø söï phaùt trieån thònh haønh cuûa caùc laøng ngheà moät daïo. Haø Noäi vaø mieàn Baéc Vieät Nam cuõng noåi tieáng vôùi nhöõng moùn aên tröù danh: Thöù nhaát laø veà buùn (coù buùn sen, buùn moäc, buùn gioø, buùn caù, buùn ñaäu, buùn thang, buùn bung....); thöù hai laø baùnh cuoán (coù baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán tröùng Laïng Sôn...) ; thöù ba laø coám (coù coám Voøng, coám Haøng Than, höông coám laù sen...), thöù tö laø chaû (coù chaû Öôùc Leã, Chaû Caù Laõ Voïng, Chaû cua...), Moùn rieâu cua Xöù Baéc... Haø Noäi laø maûnh ñaát vaên hieán, vôùi nhöõng caûnh vaät khoù phai trong ngöôøi Haø Noäi xöa nhö bích ñaøo Nhaät Taân, Chôï Hoa Haøng Löôïc, Hoa söõa khaép nôi vaø caû nhöõng quaùn coùc xieâu veïo... Haø Noäi coù nhieàu danh lam thaéng caûnh noåi tieáng nhö: Khu di tích lòch söû Ñeàn Huøng, vôùi hôn 47 di chæ vaø coù hôn 150 loaøi caây thaûo moäc khaùc nhau, thuoäc ñeán 35 hoï, trong ñoù coù

HOÀNG TRAÀN

Toâi ñi xa khoâng nhieàu, nhaát laø nhöõng chuyeán du lòch daøi ngaøy. Bôûi, thôøi gian döôøng nhö ngaén laïi tröôùc nhöõng baän roän lo toan cuûa cuoäc soáng thöôøng ngaøy...

moät soá caây ñaïi thuï lôùn nhö: Ña, Thoâng, Thieân Tueá, Troø...; di tích Traïng Trình ôû Thanh Am, Hoà Hoaøn Kieám, Moä Ñoaøn Thò Ñieåm ôû Nam Thaêng Long, Thaùp Baùo Thieân,... ñaëc bieät Haø Noäi coù nhieàu bia voán laø nhöõng coâng trình ñieâu khaéc coù giaù trò ñöôïc xem laø voán coå voâ giaù ñeå tìm hieåu lòch söû ngheä thuaät taïo hình, ngheä thuaät thö phaùp qua caùc thôøi kyø (Haø Noäi coù hôn 1,500 baûn raäp vaên bia ) cuõng nhö qua ñoù ta coù theå bieát roõ hôn veà nhöõng bieán coá lòch söû töøng xaûy ra cuûa nöôùc nhaø, ñieån hình nhö: Bia ñaù ôû Coång Chuøa Kim Lieân, laøng Nghi Taøm, vaên bia Chuøa Hoøe (phoá Haøng Than), bia vaên thoân Thanh Haø, Bia Chuøa Traán Quoác... Noùi ñeán Haø noäi khoâng theå khoâng nhaéc ñeán moät neùt vaên hoùa xöa ñoù laø ngheä thuaät ca truø, voán ñöôïc hoøa quyeän giöõa thi ca vôùi aâm nhaïc, coù theå xem laø di saûn vaên hoùa voâ giaù cuûa daân toäc mình. Ngay ñeán moät nhaø aâm nhaïc daân toäc cuûa Myõ Mirada Krenzen töøng phaûi ca ngôïi: “Ca truø nhö coù ma löïc, nhö coù chaát men laøm say ñaém loøng

ngöôøi!” Ngoaøi ra Haø Noäi coøn noåi tieáng vôùi vaên hoùa laøng ngheà ñieån hình laø saûn phaåm Baùt Traøng maø moät caâu ngaïn ngöõ Gia Laâm xöa töøng coù caâu noùi löu truyeàn: “Soáng laøm trai Baùt traøng, cheát laøm Thaønh Hoaøng Kieâu Kî”... Ngaøy nay Haø Noäi coù nhieàu söï ñoåi thay. Nhöõng haøng quaùn côm tröa chaïy daøi vôùi nhöõng baùt nöôùc rau daàm saáu khoâng laáy tieàn, nhöõng con ñöôøng ngang doïc neáu môùi ñi laàn ñaàu raát deã sa vaøo “meâ hoàn traän” vôùi nhöõng qui öôùc môùi nghe chöa chôït hieåu: Ñeøn ñoû laø khoâng ñöôïc reû phaûi, beân bôø Hoà thaáy nhan nhaûn nhöõng baùc xe oâm maëc ñoà vest ñang chôø ñoùn khaùch (?), Haø Noäi laïi coù nhöõng caùi chôï coù teân raát laï: “Chôï tình”; Quaø vaët Haø Noäi khoâng nhieàu nhöng tinh teá vaø coù vò laï... Duy chæ coù möa Haø Noäi vaãn thöôøng aâm æ vaø dai daúng ñeán laï, Chuøa chieàn Haø Noäi vaãn giöõ ñöôïc neùt thanh tònh, böôùc vaøo nhö thaáy nheï haãng caû ngöôøi chuyeän theá tuïc nhö boû laïi sau löng hay ngoaøi cöûa ngoõ, Tieáp trang B4


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

3 baø meï Tieáp trang B3

nhöõng phong caûnh gaén lieàn vôùi Hoà ôû Haø Noäi luoân giöõ ñöôïc neùt quyeán ruõ bôûi gaàn maët hoà meânh moâng nöôùc ñeán ñoåi luoân thô moäng vaø ñeïp maëc cho buïi khoùi traàn gian buûa vaây... Ra Haø Noäi deã gaëp loái noùi saùo ngöõ, coù khi goïi laø phoùng ñaïi cuõng ñöôïc, daân gian ngoaøi aáy coù luùc mæa mai “noùi nhö Thaùnh Töôùng”. Toâi ra ngoaøi aáy chæ coøn moät laàn, cho neân thaät khoâng roõ töôøng taän laém, neáu nhö khoâng nghe Meï Baéc keå theâm nhieàu chuyeän veà ñaát Baéc vaø Haø Noäi sau naøy ôû Saigon... Toâi quen bieát Meï taïi Saigon, Meï coù saïp baùo cuõ ôû goùc moät con ñöôøng nhoû thuoäc Quaän 10 ngaøy nay. Meï baùn ñuû loaïi baùo luùc baáy giôø. Toâi thích ñeán ñaây mua baùo, bôûi Meï luoân vui taùnh, nieàm nôû vaø coù khi “baùn baùo” nhö cho. Thieáu ít tieàn leû, Meï noùi cöù laáy baùo veà ñoïc, khi khaùc traû cuõng ñöôïc. Nhöõng luùc raûnh roãi toâi cuøng thöôøng gheù saïp baùo, vaéng khaùch, nghe Meï noùi veà Haø Noäi thaät ñaõ laém. Coù laàn Meï môøi toâi veà chôi trong caên nhaø nhoû xíu trong xoùm Baøn Côø, Meï soáng moät mình nhö ngoïn caây trô troïi treân ñænh nuùi. Meï hay ñaõi toâi maáy moùn aên mang höông vò Baéc thaät ngon. Moùn baùnh ñuùc töï tay meï laøm töø gaïo teû traéng, thôm phöùc, haït laïc voû töôi, vôùi caùch laøm thaät kyõ löôõng ñaëc thuø, laøm xong duøng muoâi muùc ra saøng loùt laù chuoái. Moùn naøy Meï chieâu ñaõi toâi duøng vôùi moùn töông Baàn, thænh thoaûng Meï meï coøn laøm loaïi baùnh ñuùc rieâu cua “ngon tuyeät cuù meøo”. Vöøa aên baùnh ñuùc vöøa nghe Meï nhaùi maáy caâu rao moät thôøi ôû Haø Noäi: “Ai

baùnh ñuùc naøo, baùnh ñuùc rieâu cua, baùnh ñuùc laïc ñaây...”, toâi thaáy mình nhö ñang soáng giöõa Haø Noäi ngaøy xöa vaäy, thaät “aám tình ngöôøi, ñöôïm nghóa Queâ Höông”. Coøn moät moùn nöõa, toâi raát thích Meï laøm, ñoù laø moùn Buùn rieâu cua xöù Baéc. Nhöõng luùc coøn ñi hoïc ôû Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá ôû Sai Gon (nay laø thaønh phoá Hoà Chí Minh, coù ngöôøi coøn goïi laø Thaønh Hoà), moãi baän cuøng luõ baïn gheù nhaø Meï thöôûng thöùc moùn buùn rieâu thaät “baù chaáy” boïn baïn toâi hay noùi vaäy). Nghe Meï noùi moùn naøy muoán ngon phaûi choïn loaïi cua caùi vöøa vöøa, mình vaøng laø cua goäc. Khi naáu theâm meû vaø caø chua, khoâng ñöôïc boû maøu, saéc nöôùc böng leân khoùi noùng hoâi hoåi coù maøu naâu vaøng baét maét. Moùn naøy duøng vôùi rau dieáp, rau muøi, chuoái thaùi moûng, huùng... coù theâm maém toâm Baéc, ôùt hieåm... thaät “ñaõ muøi daân daõ vaø höông vò Queâ Höông”. Meï laø ngöôøi Haø Noäi chính goác. Di cö vaøo Nam 1954, Meï laø cô sôû cuûa Caùch Maïng trong noäi thaønh Saøi Goøn. Noùi ñuùng nghóa Meï laø Vieät Coäng töø trong tröùng. Tröôùc 1975 Meï buoân gaùnh baùn böng haøng buùn rieâu, aâm thaàm chòu ñöïng cöïc khoå cho choàng vaø ñöùa con trai ñoäc nhaát cuûa Meï ñi theo Caùch Maïng - hai töø maø Meï cho laø raát thieâng lieâng. Thieâng lieâng ñeán ñoåi ngaøy hay tin choàng vaø ñöùa con duy nhaát maát maïng treân chieán tröôøng ôû ñoàng baèng Soâng Cöûu Long, Meï khoâng heà khoùc, noùi theo caùch noùi cuûa caùn binh Coäng Saûn naèm vuøng “bieán ñau thöông thaønh söùc maïnh”, Meï vaãn lao vaøo laøm vieäc cho Caùch Maïng “nhö ñieân”. 30/4/1975 cuoäc chieán ñeán hoài keát thuùc, laù côø cuûa nhöõng chieán binh Mieàn Baéc vaø Maët Traän Giaûi Phoùng Mieàn Nam tung bay thay theá cho laù côø vaøng ba soïc ñoû cuûa quaân ñoäi Coäng Hoøa Mieàn Nam Vieät Nam. Caû mieàn Nam nhö trong chaûo löûa, ngöôøi ñi keû ôû laïi ñeàu ñöùng ngoài khoâng yeân. Meï hay keå vôùi toâi caâu chuyeän veà chöõ “ngôø”: Meï noùi: “Ñuùng laø ôû ñôøi khoâng ai hoïc ñöôïc chöõ ngôø!”

Ngaàn aáy naêm, nuoâi daáu caùn boä, vaøo sanh ra töû tröôùc hoïng suùng keû thuø, ít nhieàu döïa vaøo gaùnh haøng rong “baùn rieâu”... vaäy maø ngaøy hoøa bình ñeán, Caùch Maïnh chieán thaéng veû vang Meï laïi thaáy höông vò maën chaùt cuûa cuoäc ñôøi. Trong khi bao oâng caùn binh ngaøy naøo, giôø vôï ñeïp con khoân, nhaø cao cöûa roäng, quyeàn uy nguùt trôøi. Chæ rieâng meï vaãn ôû nôi caên nhaø nhoû vuoâng vöùc maáy meùt vuoâng, laàm luõi moät mình moät boùng giaø coâ ñôn. Maáy maûnh giaáy chöùng nhaän Gia ñình coù coâng vôùi Caùch Maïng, cuøng nhöõng giaáy chöùng nhaän lieät só cuûa choàng vaø con chaúng giuùp Meï “no côm aám aùo” hôn ngaøy naøo. Thaät ra caùch maïng cuõng coù caáp cho Meï moät caên nhaø ôû gaàn ñöôøng Nam Kyø Khôûi Nghóa nhöng roài Meï bò ngöôøi khaùc “chieám ñoaït ñeán thoâ baïo”. Nguyeân nhaân xuaát phaùt töø vieäc Meï cho vôï choàng anh boä ñoäi nguyeân laø caáp döôùi cuûa choàng mình tröôùc kia treân chieán tröôøng Taây Ninh ngaøy tröôùc ñöôïc taù tuùc vaø nhaäp hoä khaåu vaøo nhaø ñöôïc taïm caáp cuûa mình. Sau naøy vôï choàng anh ta ñeàu ñi laøm ôû Haûi Quan Thaønh Phoá, lôïi duïng söï quen bieát vôùi maáy “seáp” Nhaø Ñaát hoï “aøm choàng laøm cheùo” sau ñoù... ñöôïc chính thöùc caáp caên nhaø maø chính Meï laø chuû hoä. Chuùng coøn giaû nhaân giaû nghóa noùi seõ ñöa Meï moät soá tieàn ñeå ñoåi sang mua caên nhaø khaùc nhoû hôn maø soáng, thöïc chaát “muoán ñuoåi kheùo Meï” ra khoûi caên nhaø cuûa mình. Meï töø choái thaúng, nghe vaøi ngöôøi haøng xoùm maùch nöôùc Meï cuõng ñi khieáu kieän nhöng söï vieäc roøng raõ hôn chuïc naêm chaúng ai ngoù ngaøng tôùi. “Neùn baïc ñaâm toaïc tôø giaáy” Meï chua chaùt nhaän ra söï thaät phuõ phaøng naøy. Ngheøo nhö Meï laøm sao coù cô may “ñaáu” laïi vôï choàng moät caùn boä Haûi Quan giaøu coù. Meï quyeát ñònh rôøi khoûi nhaø, chaúng ñem theo caùi gì, cuõng chaúng nhaän cuûa “toáng tieãn” cuûa caëp vôï choàng baát nhaân baát nghóa ñoù. Coù ngöôøi traùch Meï khoâng laáy tieàn cuûa chuùng laø daïi. Meï cöôøi maø noùi: “Cuûa thieân traû ñòa, tieác gì thöù chaúng phaûi do moà hoâi maùu maét mình laøm ra”... (coøn tieáp)

Ñòa Phöông PGHH nam California kyû nieäm ngaøy Ñaûn Sanh...

Tieáp trang B1

nay laø huyeän Phuù Taân, tænh An Giang. Ngaøi ñaõ toû ra ñaïi ngoä vaø chính thöùc môû ñaïo naêm 1939, luùc vöøa troøn 20 tuoåi. Song song vôùi vieäc chöõa nhieàu beänh hieåm ngheøo, Ngaøi ñaõ thuyeát phaùp thao thao baát tuyeät, vaø saùng taùc raát nhieàu keä giaûng noäi dung tieân tri chieán cuoäc seõ traøn lan, nhaân loaïi seõ ñieâu linh vaø keâu goïi moïi ngöôøi boû döõ veà laønh, thöïc haønh töù aân, trau doài thieàn tònh ñeå trôû thaønh thieän nhaân trong xaõ hoäi vaø tieán ñeán söï nhaäp dieäu coõi ñaïo. GS Nguyeãn Thanh Giaøu ñaõ phaùt bieåu raèng: “Theo Saùm Giaûng thì Ngaøi cho bieát ñaõ theo lònh Ñöùc Phaät Di Ñaø, Ñöùc Phaät Toå, vaø vaâng lònh Ñöùc Ngoïc Ñeá xuoáng traàn ñeå chaán höng chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca. Ngaøi quy hoäi nhöõng ngöôøi coù thieän caên hieàn ñöùc ñeán Hoäi Long Hoa laäp coõi Thöôïng Nguôn an laïc.” Chöông trình tieáp tuïc vôùi phaàn dieãn ngaâm thi vaên cuûa Ñöùc Thaày baøi “Daën doø boån ñaïo” do cuï Nguyeãn Vaên Löïc phuï traùch. Sau cuøng laø buoåi côm chay truyeàn thoáng thaân maät do ñoaøn phuï nöõ PGHH khoaûn ñaõi vôùi phaàn vaên ngheä voïng coå do quyù thaân höõu cuøng ngheä só Chí Taâm thöïc hieän. Quyù ñoäc giaû coù theå xem theâm taøi lieäu, tin töùc, hình aûnh, nghe Saùm Giaûng Thi Vaên cuûa Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû, ñoïc lòch söû cuõng nhö giaùo lyù PGHH qua maïng löôùi ñieän toaùn toaøn caàu taïi ñòa chæ: http://hoahao.org vaø lieân laïc veà hoahao@hoahao.org. Chöông trình buoåi leã Ñaûn Sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû naêm 2005, seõ ñöôïc chieáu treân internet taïi ñòa chæ http:// freevn.net.

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

Ñoïc “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000” cuûa Tröông Nhaân Tuaán TRAÀN VUÕ WESTMINSTER, California - Trong maáy tuaàn gaàn ñaây, moät cuoán bieân khaûo quan troïng veà quyeàn lôïi ñaát nöôùc vöøa in xong ñöôïc nhieàu ngöôøi chuù yù vaø nhaéc tôùi. Coù duyeân may ñoïc qua cuøng cô hoäi trao ñoåi yù kieán vôùi moät vaøi vò cuõng ñaõ töøng ñoïc, chuùng toâi xin vieát ít haøng khaùi quaùt veà cuoán saùch naøy. Ñoù laø cuoán “Bieân giôùi VieätTrung 1885-2000: Lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp” cuûa oâng Ngoâ Quoác Duõng, thöôøng ñöôïc bieát tôùi qua buùt hieäu Tröông Nhaân Tuaán. Ñaïi cöông, ñaây laø moät cuoán saùch khaûo cöùu ñöôïc bieân soaïn moät caùch caån thaän, kieân nhaãn, vaø coâng phu, taùc giaû ñaõ boû ra boán naêm ñeå hoaøn taát. Taùc giaû cuõng coù may maén cö

California:

49 ngöôøi bò truy toá gian laän tieàn trôï giuùp naïn nhaân Katrina Tieáp trang B1

Khoâng coù nhaân vieân bò buoäc toäi naøo ñaõ laøm vieäc tröïc tieáp vôùi hoäi Hoàng Thaäp Töï. Caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn cuûa Spherion ôû Fort Lauderdale, ñang ñieàu haønh trung taâm treân, cho bieát coâng ty khoâng coù thôøi giôø ñeå kieåm tra background 1,200 nhaân vieân cuûa hoï. Caùc nhaân vieân bò truy toá ñaõ cung caáp soá PIN cho baïn beø vaø gia ñình, sau ñoù nhöõng ngöôøi naøy seõ ñeán Western Union ñeå laáy tieàn. Ñöôïc bieát $200,000 laø moät phaàn nhoû cuûa soá tieàn khoaûng $1.5 tæ, maø Hoàng Thaäp Töï ñaõ cung caáp cho caùc naïn nhaân baõo Katrina. Vaø Hoàng Thaäp Töï ñang laøm vieäc ñeå caûi tieán caùc heä thoáng phaân phaùt tieàn vaø choáng gian laän cuûa hoï trong töông lai. (NY)

nguï taïi Marseille, khoâng xa Trung taâm Vaên khoá Haûi ngoaïi cuûa nöôùc Phaùp (Centre des Archives d’Outre-Mer) ôû Aix-en-Provence, neân ñaõ tôùi ñöôïc Vaên khoá naøy ñeå tìm toøi, nghieân cöùu, sao chuïp taøi lieäu, vaø sau boán naêm, thöïc hieän ñöôïc moät cuoán bieân khaûo höõu ích vaø giaù trò. Saùch daøy 856 trang, vôùi 586 trang bieân khaûo chính thöùc, 264 trang Phuï luïc goàm nhieàu baûn ñoà cuøng nguyeân vaên caùc vaên kieän baèng tieáng Phaùp laãn tieáng Hoa, vaø 6 trang lieät keâ caùc taøi lieäu tham khaûo. Xeùt theo boá cuïc, saùch goàm 9 chöông, coù theå chia laøm 4 phaàn vôùi moät phaàn Phuï luïc: Phaàn ñaàu goàm Chöông 1: Tìm hieåu Hieäp öôùc Thieân Taân kyù ngaøy 9 thaùng 6 naêm 1885 giöõa nöôùc Phaùp vaø nhaø Thanh. Taùc giaû trình baøy laïi hoaøn caûnh lòch söû cuûa Hieäp öôùc naøy cuøng boái caûnh ñòa lyù chính trò taïi mieàn Baéc Vieät Nam sau cuoäc chieán giöõa quaân ñoäi Phaùp vaø quaân ñoäi Trung Hoa tröôùc ñoù (18831885) ñeå ñi tôùi keát luaän: Sau cuoäc chieán, caû hai beân laâm chieán ñeàu chieán thaéng (hay ít ra khoâng thaát baïi). Chæ rieâng Vieät Nam bò thieät thoøi: Vöøa maát ñaát cho Trung Hoa, vöøa rôi vaøo voøng thoáng trò cuûa ngöôøi Phaùp. Phaàn thöù nhì goàm caùc Chöông 2, 3, vaø 4: Tìm hieåu bieân giôùi vuøng tieáp giaùp caùc tænh Quaûng Ñoâng, Quaûng Taây, vaø Vaân Nam cuûa Trung Hoa, goàm bieân giôùi lòch söû, bieân giôùi hieän traïng naêm 1885-1887 qua söû lieäu Trung Hoa vaø theo quan nieäm cuûa ngöôøi Phaùp. Sau ñoù laø quaù trình phaân ñònh bieân giôùi töø naêm 1885 tôùi naêm 1887 vôùi nhöõng thuû thuaät cuûa phía Trung Hoa qua caùc baùo caùo cuûa caùc uûy vieân Phaùp. Phaàn naøy cuõng cho bieát caùc vuøng Tieáp trang B5

DAT


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Hoäi Ñoàng Höông Vónh Long Hoïp Maët Ñaàu Naêm

Ngaøy giôø: Ngaøy 1 thaùng Moät, 2006, luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Paracels Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St., Westminster. Chöông trình: Muùa laân, vaên ngheä taân coå. Chuùc Teát Ñoàng Höông: Möøng tuoåi quí Ñoàng Höông cao nieân, lì xì caùc chaùu nhoû. Giôùi thieäu saùch Vónh Long- Ñòa Linh- Nhaân Kieät. Söu khaûo coäi nguoàn queâ höông. Vinh danh anh huøng lieät nöõ vaø giôùi thieäu ñaëc san Vónh Long. Nhieàu tình tieát baát ngôø, haáp daãn. L/ L: 714-210-0207.

Cöïu HS Nguyeãn Hoaøng Hoïp Taát Nieân

Ñaïi Hoäi laàn Thöù 9 Gia Ñình Cöïu Tuø Nhaân Chính Trò Bình Ñieàn

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 1 thaùng 1 naêm 2006, töø 9AM-3PM. Ñòa ñieåm: 10172 Orangewood Ave., Garden Grove. Chöông trình: Töôûng nieäm baïn ñoàng tuø, sinh hoaït ñaïi hoäi, vaên ngheä, aåm thöïc höông vò queâ höông. L/L: Nguyeãn Höõu AÙi 714-7414957, Tröông Haân 714-539-0886, Traàn Vaên Xeâ 714-539-2860, Hoà Minh Löõ 714530-1527, Toân Thaát Bình 714-379-1084, Nguyeân Quang Ca 714-893-6293.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 1 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 6 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008.

ñaõ bò nhöôïng. Sau cuøng laø bieân baûn phaân giôùi, bieân baûn moâ taû vò trí caùc coät moác, vaø baûn ñoà ghi vò trí caùc coät moác. Phaàn thöù ba goàm caùc Chöông 5 vaø 6: Laõnh haûi cuûa Vieät Nam. Ñi vaøo chi tieát, Chöông 5 noùi veà laõnh haûi trong Vònh Baéc Vieät: Tìm hieåu Coâng öôùc Phaùp Hoa naêm 1887 phaàn lieân quan tôùi Vònh Baéc Vieät. Taùc giaû cuõng ñöa ra baûn ñoà phaân ñònh laõnh haûi naêm 1887 vaø baûn ñoà phaân ñònh laõnh haûi naêm 2000 ñeå so saùnh vaø pheâ bình. Chöông 6 noùi veà Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa: Sô löôïc ñòa lyù kinh teá, chính trò vaø chieán löôïc. Taùc giaû cuõng ñöa ra nhöõng luaän cöù chöùng toû Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa laø laõnh thoå cuûa Vieät Nam cuøng phaûn baùc nhöõng lyù leõ cuûa Baéc kinh. Phaàn naøy coøn coù moät danh saùch ñaày ñuû caùc ñaûo taïi quaàn ñaûo Tröôøng Sa döôùi söï kieåm soaùt cuûa moãi nöôùc tranh chaáp. Phaàn thöù tö goàm caùc Chöông 7 vaø 8: Nghieân cöùu Hieäp öôùc phaân ñònh bieân giôùi treân boä do Haø Noäi kyù vôùi Baéc kinh ngaøy 30 thaùng 12 naêm 1999. So saùnh ñöôøng bieân giôùi theo Coâng öôùc Phaùp Hoa naêm 1887 vaø ñöôøng bieân giôùi theo Hieäp öôùc Haø Noäi-Baéc Kinh naêm 1999. Taùc giaû cuõng neâu leân moät soá thieät haïi laõnh thoå cuûa Vieät Nam do Hieäp öôùc 1999 gaây ra. Chöông Phuï luïc goàm nhöõng hoà sô lieân quan ñeán ñöôøng bieân giôùi, baûn ñoà vaø hình chuïp caùc taøi lieäu quan troïng baèng tieáng Phaùp vaø tieáng Hoa. Ñöôïc bieát trong buoåi sinh hoaït vaên hoùa ñeå giôùi thieäu cuoán Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000 vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät mieàn Baéc California ngaøy 18 thaùng 12, 2005 vöøa qua, tröôùc moät cöû toïa

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC Ngaøy thöôøng töø 9 am - 7 pm. Môû cöûa luoân thöù Baûy & Chuû Nhaät * Xoáp Xöông * Cao Maùu * Cao Môõ * Cao Ñöôøng * Nhöùc Ñaàu * Nhöùc Coå

CAÄP NHAÄT HOÙA VIEÄC CHÖÕA TRÒ CAÙC BEÄNH * Nhöùc Löng * Ñau Ngöïc * Ñau Buïng * Ñau Gaân Coát * Choùng Maët

* Yeáu Sinh Lyù * Ho Dai Daúng * Ngheït, Chaûy Muõi * Ngöùa, Meà Ñai * Tieâu Chaûy

* Xoùn Tieåu * Vaåy Neán * Maát Nguû * Noùng Maët * Ñoå Moà Hoâi

* Laõng Trí * Migrain * Gout, Thoáng Phong * Vieâm Xoang * Saïn Thaän

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC Phone: 714- 467-4321

10141 Westminster Avenue #E, Garden Grove, CA 92843 Goùc Westminster vaø Brookhurst (Döôùi Laàu - Gaàn Boø 7 moùn AÙnh Hoàng)

Fax:

714- 467-4311

ÑOÃ MYÕ LINH, M.D.

Chuùng toâi thaät haõnh dieän hôïp taùc vôùi beänh vieän Orange Coast Memorial Medical Center, moät beänh vieän hoaït ñoäng baát vuï lôïi duy nhaát ôû vuøng Fountain Valley vaø Huntington Beach. Beänh vieän Orange Coast Memorial laø moät trong nhöõng beänh vieän môùi nhaát cuûa quaän Cam, cung caáp dòch vuï y teá toaøn khoa vôùi chaát löôïng chaêm soùc cao, taát caû trong moâi tröôøng thoaûi maùi, thuaän tieän trong vieäc di chuyeån vaø ñöa ñoùn trong vuøng Little Saigon.

Phuï traùch: NGUYEÃN THEÁ THOÂNG * 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ coù giaáy baùo thi vaø 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ hoïc heát Principle, ñaõ noäp ñôn thi hay môùi coù giaáy baùo. * Caáp toác oân kyõ boä Principle vaø tích cöïc taäp giaûi ñaùp thaät nhieàu caùc ñeà thi môùi nhaát. * Taát caû caùc lôùp ñeàu coù taøi lieäu hoïc, caâu hoûi thi, lôøi giaûi ñaùp vaø ngöõ vöïng dòch sang tieáng Vieät cho ngöôøi keùm Anh Ngöõ

GIÔØ LAØM VIEÄC: Mon - Fri: 1PM - 5PM Sat.-Sun.: 9:30AM - 3PM

Ghi teân, hoûi chi tieát:

(714) 775-1909 / (626) 282-2244 15751 Brookhurst St. # 230 treân laàu, Westminster, CA 92683 (Giöõa MC Fadden vaø Edinger)

Hoâm Thöù Tö, löûa vaãn coøn chaùy aâm æ trong boán quaän cuûa Texas. Moät ñaùm chaùy môùi ñöôïc baùo caùo hoâm Thöù Tö trong moät khu vöïc rieâng reõ ôû phía Ñoâng Oklahoma, vaø sau ñoù ñaõ ñöôïc daäp taét. Patricia Cook cho bieát caên nhaø cuûa baø ôû Cross Plain ñaõ ñöôïc caäu con trai 18 tuoåi cuûa baø cöùu khoûi bò chaùy, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa moät ngöôøi baïn. Caên nhaø cuûa baø Cook naèm treân cuøng moät block vôùi nhaø thôø First United Methodist Church, ñaõ bò thieâu huûy. Löûa ñaõ di chuyeån ngang qua caùc ñoàng coû vaø vaøo trong nhöõng coâng trình phaùt trieån gia cö nôi nhöõng ngoâi nhaø ñaõ boác chaùy vaø xe coä ñaäu treân nhöõng con ñöôøng daãn vaøo nhaø cuõng bò thieâu ruïi. Caùc cö daân ñaõ töôùi nöôùc leân saân, ñeå ngaên chaën taøn löûa töø ñaùm coû chaùy bay vaøo. Ít nhaát saùu ngoâi nhaø ñaõ bò thieâu huûy ñoàng thôøi nhieàu caên khaùc bò hö haïi vì nhöõng ñaùm chaùy treân khaép thaønh phoá Oklahoma City, vaø moät ñöùa beù bò phoûng nheï treân tay khi moät nhaø kho baét löûa. Trong khu ngoaïi oâ Mustang, caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn ñaõ ra leänh cho daân chuùng soáng treân ñöôøng ñi cuûa löûa, bao goàm nhieàu daëm vuoâng, phaûi rôøi khoûi nhaø. Ñöôïc bieát, coù boán ngöôøi ñaõ bò thöông. Haïn haùn döõ doäi, söùc gioù leân ñeán 40 daëm moät giôø vaø nhieät ñoä ôû khoaûng 80 ñoä hoâm Thöù Ba ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän tieän cho nhöõng ñaùm chaùy, maø nhaø chöùc traùch cho raèng haàu heát laø do daân chuùng ñaõ phôùt lôø leänh caám ñoát löûa vaø ñoát raùc, baén phaùo boâng hoaëc neùm thuoác laù leân coû khoâ. Hoâm Thöù Tö, nhieät ñoä leân cao nhaát ôû khoaûng 60 ñeán 70 ñoä. Thò tröôûng cuûa Kennedale cho bieát neáu thôøi tieát maùt hôn moät chuùt vaø gioù laëng seõ giuùp cho vieäc chöõa chaùy ñöôïc deã daøng hôn. Tuy nhieân, khu vöïc naøy ñang khoâ raùo moät caùch khaùc

Diplomate, American Board of Family Practice Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM - Khoâng ñaäu hoïc laïi mieãn phí

Giôùi Thieäu Choã Laøm. Kieám Tieàn Ngay.

ñoâng ñaûo treân 100 nhaân vaät goàm nhieàu nhaân só trí thöùc nhö caùc giaùo sö Toaøn Phong Nguyeãn Xuaân Vinh, Nguyeãn Vaên Canh, Löu Khoân, Haø Mai Phöông, Traàn Coâng Thieän..., caùc luaät sö Nguyeãn Höõu Thoáng, Ñoã Doaõn Queá..., giaùo sö söû hoïc Traàn Anh Tuaán ñaõ ghi nhaän ñaây laø moät cuoán bieân khaûo raát coâng phu vôùi nhöõng taøi lieäu goác baèng caû tieáng Phaùp laãn tieáng Hoa thaät quyù giaù, khoâng ai coù theå phaûn baùc ñöôïc. Trong phaàn giôùi thieäu taùc giaû, giaùo sö Nguyeãn Vaên Canh cuõng cho raèng ñaây laø moät coâng trình nghieân cöùu nghieâm tuùc vaø voâ cuøng khoù khaên, raát ñaùng ca ngôïi, laø moät coâng cuï caàn thieát cho daân Vieät trong vieäc tranh ñaáu giaønh laïi chuû quyeàn treân nhöõng vuøng ñaát bò maát sau naøy.

Baùc Só Taän Löïc Chaêm Lo Nghieân Cöùu Caùc Beänh Daây Döa Khoù Döùt Kính Giaø - Yeâu Treû - Vui Veû Vôùi Beänh Nhaân

LÔÙP CAÁP TOÁC LUYEÄN THI REAL ESTATE LICENSE

HOÏC MOÃI TUAÀN 3 BUOÅI

CROSSPLAINS, Texas Caùc nhaân vieân cöùu hoûa ñang tìm kieám nhöõng ngöôøi maát tích, vaø hy voïng thôøi tieát hoâm Thöù Tö 28 thaùng Möôøi Hai seõ maùt hôn, laëng gioù hôn, sau khi nhöõng ñaùm chaùy lôùn ñaõ lan khaép haøng ngaøn maãu ñoàng coû bò khoâ caèn vì naïn haïn haùn toài teä nhaát trong nhieàu thaäp nieân qua, vaø thieâu huûy haøng chuïc ngoâi nhaø. Caùc ñaùm chaùy, ñöôïc söï hoã trôï cuûa nhöõng côn gioù maïnh, laø nguyeân nhaân khieán cho boán ngöôøi bò thieät maïng. Ngoaøi ra, hoâm Thöù Tö, coøn coù ít nhaát ba ngöôøi bò maát tích ôû Cross Plains, moät thò traán coù khoaûng 1,000 cö daân. Nhaân vieân cöùu hoûa ñang luïc soaùt nhöõng ngoâi nhaø bò thieâu ruïi ñeå tìm ngöôøi. Hôn 100 coâng trình kieán truùc, bao goàm 78 ngoâi nhaø, bò thieâu huûy trong nhöõng vuï hoûa hoaïn hoâm Thöù Ba ñaõ ñoát chaùy 13,000 maãu ñoàng coû, trong ñoù coù 25 ngoâi nhaø ôû Cross Plains. Löûa cuõng ñaõ thieâu huûy ít nhaát hai chuïc ngoâi nhaø ôû Oklahoma.

thöôøng. Phía Baéc Texas, nôi coù nhieàu ñaùm chaùy boäc phaùt, ñang chòu ñöïng moät naêm ít möa nhaát töø 1956 ñeán nay. Theo lôøi moät nhaø khí töôïng hoïc, keå töø ngaøy Thöù Tö, 18.97 inches nöôùc möa ñaõ rôi xuoáng phi tröôøng quoác teá Dallas-Fort Worth, vaø döï baùo seõ khoâng coù traän möa naøo tröôùc ngaøy 1 thaùng Moät. Texas chæ nhaän ñöôïc 21.5 inches nöôùc möa trong 11 thaùng ñaàu cuûa naêm 2005, thaáp hôn möùc trung bình thoâng thöôøng treân toaøn quoác laø 26 inches. Cô quan Thôøi Tieát Quoác Gia cho bieát 2005 laø naêm khoâ haïn vaøo haøng thöù naêm treân kyû luïc cuûa mieàn Baéc vaø Trung Texas, nôi haàu heát nhöõng vuï chaùy ñaõ xaûy ra. Naêm nay, Oklahoma ñaõ nhaän ñöôïc khoaûng 24 inches nöôùc möa, ít hôn bình thöôøng khoaûng 12 inches. Ñöôïc bieát, nhöõng ñaùm chaùy lôùn ôû Texas ñöôïc xem laø teä haïi nhaát keå töø thaùng Hai naêm 1996, khi nhöõng ñaùm chaùy, lan khaép 16,000 maãu ñoàng coû, ñaõ thieâu huûy 141 coâng trình kieán truùc ôû gaàn Poolville, naèm caùch Fort Worth khoaûng 40 daëm veà phía Taây Baéc. Nhaân vieân cöùu hoûa ôû Cross Plains khoâng theå daäp taét ñöôïc taát caû nhöõng ñaùm chaùy ngay laäp töùc, vì ñaõ coù 15 hoaëc 20 ngoâi nhaø bò chaùy cuøng moät luùc. Trong soá nhöõng ngöôøi bò thieät maïng coù moät phuï nöõ ñöôïc tìm thaáy naèm cheát trong caên nhaø cuûa baø ôû Cross Plains, nhöng khoâng roõ nguyeân nhaân. Ngöôøi thöù hai laø moät phuï nöõ hình nhö ñaõ teù vaø bò gaõy xöông hoâng neân khoâng theå ra khoûi ngoâi nhaø cuûa baø ôû Callisburg, gaàn ranh giôùi Texas vaø Oklahoma, tröôùc khi bò löûa thieâu huûy. Khoâng ñöôïc roõ chi tieát veà nhöõng caùi cheát kia. Ít nhaát 15 nhaân vieân cöùu hoûa ôû Texas ñaõ ñöôïc chöõa trò vì hít phaûi khoùi, hoaëc bò kieät söùc vì noùng, cuøng vôùi hai ngöôøi nöõa ôû Oklahoma. (NY)

Quang tuyeán Toaøn thaân (X Ray), Ño Tim, Tieåu Ñöôøng, Nöôùc Tieåu, Hoàng Caàu, Chöùc Naêng Phoåi, Thính Giaùc, Nhaõn AÙp, Cholesterol Panel, Noàng ñoä Oxy, Ño Loaõng xöông Bieát (Bone Density), Nhieãm Truøng Keát quaû Bao Töû (H. Pylori), voâ nöôùc bieån, taïi choã Sieâu aâm maøu tim maïch.

Y Khoa Gia Ñình Phuï Nöõ, Treû Em, Chuyeân Khoa Noäi Khoa, Ngöôøi Giaø Nhaän laøm Baùc Só Gia ñình. Nhaän haàu heát moïi baûo hieåm vaø MSI

* Khoù Thôû * Söng Phuø * Thieáu Maùu * Beùo Phì * Tieâu Hoùa * Nhieãm Truøng

Chaùy lôùn ôû Texas, 4 ngöôøi thieät maïng

Ñoïc “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000” cuûa Tröông Nhaân Tuaán Oklahoma cuõng bò thieät haïi vì hoûa hoaïn

Ngaøy giôø: CN, 1 thaùng 1, 2006, töø 4 PM ñeán 10 PM. Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Paracel Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St. Westminster. Tieáp trang B4 Thaân môøi taát caû caùc giaùo sö, cöïu hoïc sinh, ñaát bò ngöôøi Phaùp nhöôïng thaân höõu cuøng tham döï. Chöông trình: haøn huyeân, côm toái ($20.00) vaø vaên ngheä. L/L: cho Trung Hoa cuøng vò trí, öôùc löôïng dieän tích caùc vuøng 949-360-7423 hoaëc 714-897-0161.

NGOÂ BAÙ ÑÒNH, M.D. NGUYEÃN HÖÕU VÖÔÏNG,M.D. Diplomate, American Board of Internal Medicine Assistant Professor at UCI Medical Center

Diplomate, American Board of Internal Medicine Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

Nhöõng dòch vuï bao goàm: ° Phoøng caáp cöùu 24 tieáng ñoaït giaûi thöôûng xuaát saéc. ° Trung taâm hoä sinh hieän ñaïi vôùi phoøng saên soùc ñaëc bieät cho treû sô sinh. ° Trung taâm tim maïch môùi nhaát ôû quaän Cam. ° Coù nhaân vieân Vieät Nam; phoái hôïp vieân Vieät Nam ñeán thaêm beänh nhaân haèng ngaøy.

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) LONDON (AFP) - Nöõ vaên só ngöôøi Anh J.K. Rowlings, taùc giaû boä truyeän baùn chaïy nhaát theá giôùi Harry Potter, cho bieát ñang chuaån bò vieát taäp cuoái cuøng vaøo thaùng tôùi vaø döï truø seõ hoaøn thaønh trong naêm 2006. Baø vieát treân trang website chính thöùc cuûa mình: “Naêm 2006 seõ laø naêm toâi vieát xong taäp cuoái cuøng cuûa boä truyeän Harry Potter. Toâi suy ngaãm veà coâng vieäc naøy trong söï hoøa troän caû nieàm haøo höùng laãn noãi lo sôï, nhöng phaûi khôûi ñaàu khoâng theå chôø ñôïi ñöôïc nöõa.” Baø noùi raèng caûm thaáy baét buoäc phaûi tìm caùch keát thuùc caâu chuyeän giaû töôûng ñaõ thu huùt haøng trieäu treû con cuõng nhö ngöôøi lôùn thuoäc moïi daân toäc treân toaøn theá giôùi. Ñoàng thôøi baø cuõng toû ra lo laéng veà khaû naêng laøm sao giaûi ñaùp cho ñoäc giaû taát caû nhöõng vaán naïn ñaõ phaùt sinh qua 7 taäp maø mình ñaõ vieát. Joanne Kathleen Rowling, 40 tuoåi, taâm söï raèng khoâng bieát töông lai sau ñoù ra sao vì “Taát caû seõ keát thuùc, nhöng toâi nhìn nhaän laø chöa theå hieåu ñôøi mình seõ nhö theá naøo neáu thieáu Harry”. Trôû laïi vôùi coâng vieäc saép tôùi, baø cho bieát ñaõ chuaån bò tö töôûng cho taäp thöù baûy vaø saün saøng khôûi söï vieát ra vaøo thaùng 1 naêm tôùi. Baø noùi laø “phaùc hoïa xong keá hoaïch gioáng nhö nghieân cöùu baûn ñoà cuûa moät xöù sôû xa laï vaø phaûi tìm thaáy mình ñang ôû ñaâu”. Rowling keå laïi raèng trong thôøi gian vieát 6 taäp vöøa qua, coù luùc baø ñaõ laâm vaøo tình theá boái roái chaúng haïn nhö ôû chöông 9 cuûa taäp thöù tö, “Harry Potter and the Globe of Fire”. Hoài thaùng 10, ñaïi lyù xuaát baûn cuûa J.K. Rowlings loan baùo ñaõ baùn ñöôïc hôn 300 trieäu aán baûn treân toaøn theá giôùi. Saùu taäp truyeän cho ñeán nay ñöôïc dòch ra 63 ngoân ngöõ vaø 4 taäp ñaàu tieân ñaõ quay thaønh phim. (HC)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

Chuaån bò vieát taäp cuoái cuøng cuûa boä truyeän

Harry Potter

Taùc giaû J.K. Rowlings vôùi taùc phaåm “Harry Potter and the Half-Blood Prince,” taäp thöù saùu trong boä truyeän Harry Potter, trong ngaøy ra maét taùc phaåm naøy taïi laâu ñaøi Edinburgh, London, hoâm 15 thaùng Baûy. Taùc giaû Rowlings nay ñaõ saün saøng ñaët buùt vieát taäp cuoái cuøng trong boä truyeän naøy. (Hình: Adrian Dennis/AFP/Getty Images)

Treân 300 boä phim döï tranh giaûi

Oscar 2005 LOS ANGELES (AFP) - Ban toå chöùc giaûi Oscar cho bieát coù hôn 300 boä phim döï tranh giaûi thöôûng phim hay nhaát seõ coâng boá keát quaû vaøo thaùng 3 naêm 2006 trong leã phaùt giaûi ñöôïc truyeàn hình ñi khaép theá giôùi. Haøn laâm vieän Ngheä thuaät vaø Khoa hoïc Phim aûnh noùi raèng coù 311 boä phim ñuû ñieàu kieän ñeå döï tranh 5 loaïi giaûi thöôûng phim hay. Baûn thoâng caùo cuûa haøn laâm vieän noùi raèng: “Vôùi soá löôïng gia taêng 16.5% so vôùi naêm 2004, ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân töø 32 naêm ñaõ coù treân 300 boä phim döï tranh giaûi.” Moät trong nhöõng yeáu toá cuûa söï gia taêng soá löôïng laø do loaïi phim taøi lieäu daøi. Naêm 2005 coù 35 boä phim taøi lieäu so vôùi 15 trong naêm 2004. Ñeå ñöôïc xeùt laø phim hay vaø coù theå ñoaït giaûi cuoán phim phaûi coù thôøi löôïng treân 40 phuùt vaø thuoäc loaïi phim 35 mm hay 70mm ñaõ töøng ñöôïc chieáu taïi raïp, hoaëc laø phim aûnh kyõ thuaät soá (digital format). Cuoán phim cuõng phaûi ñöôïc khôûi chieáu trong moät raïp thöông maïi coù baùn veù ôû Los Angeles County vaø sau ñoù chieáu lieân tuïc trong 7 ngaøy, thôøi gian töø 1 thaùng 1 ñeán 31 thaùng 12 naêm 2005. Ngaøy 31 thaùng 1 naêm 2006, nhöõng ñeà cöû cho giaûi Oscar seõ ñöôïc coâng boá. Buoåi leã phaùt giaûi kyø thöù 28 seõ toå chöùc ôû Hollywood ngaøy 5 thaùng 3 naêm 2006. (HC)

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

DAT

Chaùnh Ñaûng trong xaõ hoäi Vieät Nam

D

NGUYEÃN VAÊN TÖÔNG anh töø chaùnh ñaûng chæ caùc ñaûng phaùi chaùnh trò, ít nhieàu coù toå chöùc, coù ñaûng cöông töùc laø ñöôøng loái ñaáu tranh giaønh quyeàn löïc chaùnh trò, coù ñaûng chuû cuõng goïi laø ñaûng tröôûng, töùc laø linh hoàn cuûa ñaûng, ngöôøi naém gieàng moái cuûa toå chöùc, coù ñaûng boä trung öông vaø caùc ñaûng boä ñòa phöông töùc laø caû moät heä thoáng chæ huy, sinh hoaït vaø haønh ñoäng. Nhö theá chaùnh ñaûng khaùc vôùi ‘’phong traøo’’ (côn gioù vaø nöôùc trieàu) laø moät cuoäc chuyeån ñoäng trong coâng luaän tröôùc moät bieán coá troïng ñaïi, maø cuõng khaùc vôùi ‘’maët traän’’ dòch töø chöõ ‘’front’’ cuûa Phaùp ñeå theo nghóa boùng chæ nhöõng cuoäc lieân hieäp caùc chaùnh ñaûng gaàn cuøng muïc tieâu ñaáu tranh neân hieäp söùc maø haønh ñoäng. Hieåu nhö vaäy, chuùng ta haõy cuøng nhau phaùc hoïa vaán ñeà chaùnh ñaûng töø tröôùc tôùi nay vaø thöû quan nieäm vaán ñeà chaùnh ñaûng trong töông lai. VAÁN ÑEÀ CHAÙNH ÑAÛNG TÖØ TRÖÔÙC TÔÙI NAY TAÏI VIEÄT NAM Luùc nieân thieáu ñoïc tieåu thuyeát “Tieâu sôn Traùng só’’ cuûa Khaùi Höng, chuùng toâi thaáy ôû thôøi Haäu Leâ yù chí chaùnh trò laø moät chaát men raát maïnh keát hôïp thaønh ñaûng bí maät nhöõng ngöôøi cuøng toân thôø moät lyù töôûng maø hoï cho raèng cao ñeïp vaø quyeát taâm thöïc hieän cho baèng ñöôïc. Ñoïc söû nöôùc nhaø, chuùng toâi bieát thôøi Phaùp sang xaâm chieám queâ höông ta, vua Haøm Nghi rôøi boû ngai vaøng ñeå laõnh ñaïo thaàn daân khaùng chieán choáng keû thuø chung. Nhöõng só phu yeâu nöôùc ñeà khôûi khaép nôi phong traøo Caàn Vöông (coù taøi lieäu noùi laø caùc ñaûng Caàn Vöông) tranh ñaáu ñeå taùi laäp chuû quyeàn nöôùc Nam. Keá ñeán laø phong traøo Vaên Thaân (cuõng coù taøi lieäu noùi laø caùc ñaûng Vaên Thaân) goàm caùc Nho gia khoa baûng quyeát choáng laïi thöïc daân Phaùp vaø vaên hoùa AÂu Taây cuøng ñaïo Thieân Chuùa. Ñaàu theá kyû XX Cuï Löông vaên Can (thaày cuûa nhaø caùch maïng Nguyeãn haûi Thaàn) vaø caùc nhaø yeâu nöôùc Vieät Nam phaùt ñoäng phong traøo Ñoâng du vaän ñoäng cho thanh nieân Vieät Nam xuaát döông du hoïc ôû Nhöït, ñeå sau naày trôû thaønh röôøng coät nöôùc nhaø. Luùc baáy giôø caùc nhaø aùi quoác thaønh laäp taïi Haø Noäi tröôøng Ñoâng kinh nghóa thuïc nhaèm ñaøo taïo thanh nieân öu tuù ñeå sau naày gaùnh vaùc non soâng. Höôûng öùng phong traøo Ñoâng kinh Nghóa thuïc, ôû mieàn Nam oâng Hoà nhöït Taân môû tieäm Taân Hôïp Long taïi Long xuyeân, oâng Nguyeãn an Khöông (thaân phuï oâng Nguyeãn an Ninh) môû khaùch saïn Chieâu Nam Laâu, oâng Traàn chaùnh Chieáu môû khaùch saïn Minh taân taïi Saigon gaây quyõ cho phong traøo. Ñoù laø nhöõng phong traøo, khoâng phaûi laø nhöõng ñaûng phaùi chaùnh trò, nhöng chính ñoù laø nhöõng vöôøn öông maøu môõ cuûa caùc chaùnh ñaûng. Cuøng vaøo thôøi ñieåm naày ôû Trung quoác döôùi trieàu ñaïi Maõn Thanh coù baùc só Toân daät Tieân laäp Trung Hoa Quoác Daân Ñaûng, maø ñaûng cöông laø ñaùnh ñoå nhaø Thanh ñeå laäp neàn daân quoác, nhaèm thöïc hieän phöông chaâm laø daân toäc ñoäc laäp, daân quyeàn töï do, daân sinh haïnh phuùc. Cuoäc caùch maïng Taân hôïi naêm 1911 gioáng leân tieáng chuoâng caûnh tænh caùc baäc só phu Vieät Nam tröôùc tieàn ñoà cuûa Toå quoác, vaän maïng cuûa gioáng noøi. Vaøo naêm 1912, chí só Phan boäi Chaâu thaønh laäp Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi, laø moät chaùnh ñaûng caùch maïng chuû tröông duøng baïo löïc ñaùnh ñuoåi

LTS: Baøi vieát naøy phoå bieán treân baùo ñieän töû VietNam Review ngaøy 26-12-2005 ngöôøi Phaùp ñeå thaønh laäp neàn daân quoác. Ñoàng thôøi chí só Phan chu Trinh daáy leân khaép nôi phong traøo duy taân chuû tröông ‘’haäu daân sinh, chaán daân khí, khai daân trí’’, töùc laø phaùt trieån haäu hæ ñôøi soáng, chaán höng khí phaùch vaø môû mang trí thöùc cuûa daân, môû ñöôøng oân hoøa thu hoài chuû quyeàn quoác gia trong tay ngöôøi Phaùp, cuõng ñeå laäp neàn daân quoác. Caùc chaùnh ñaûng luùc baáy giôø ñeàu ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng trong voøng bí maät, vì bò nhaø caàm quyeàn Phaùp theo doõi chaët cheõ vaø ñaøn aùp maïnh meõ. Nhöng loøng yeâu Toå quoác ñoàng baøo, yù chí giaûi phoùng queâ höông khieán cho caùc nhaø caùch maïng khinh thöôøng tuø ñaøy. Ngay trong thôøi Theá Chieán Thöù Nhöùt (1914 18), caùc oâng Leâ Huaân, Nguyeãn ñình Kieân, cuøng caùc ñoàng chí laø nhöõng nhaø Nho aùi quoác, saùng laäp vaøo naêm 1917 ñaûng Phuïc Vieät trong luùc caùc cuï coøn bò giam ôû Coân Ñaûo, ñeå khi maõn aùn tìm caùch baønh tröôùng toå chöùc. Taïi nhieàu vuøng cuûa ñaát nöôùc, noåi leân caùc thieân ñòa hoäi laø nhöõng maät ñaûng chuû tröông duøng baïo löïc laät ñoå Nhaø nöôùc thöïc daân ñeå khoâi phuïc chuû quyeàn daân toäc. Ngay treân ñaát Phaùp nôi quyeàn töï do ñöôïc nôùi roäng, oâng Buøi quang Chieâu thaønh laäp naêm 1926 ñaûng Laäp hieán ñoøi Chaùnh phuû Phaùp ban haønh cheá ñoä töï trò cho Vieät Nam, keá ñoù oâng Nguyeãn theá Truyeàn thaønh laäp ñaûng Vieät Nam ñoäc laäp vaøo naêm 1927, tranh ñaáu maïnh meõ qua caùc cô quan ngoân luaän, caùc cuoäc dieãn thuyeát trong caùc giôùi kieàu baøo vaø caùc cuoäc tieáp xuùc vaän ñoäng vôùi Chaùnh phuû Phaùp. Cuõng naêm 1927 trong nöôùc ta chí só Nguyeãn thaùi Hoïc cuøng moät soá ñoàng chí thaønh laäp Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng, chuû tröông duøng baïo löïc giaønh laïi chuû quyeàn quoác gia, môû ñöôøng cho chaùnh theå Coäng Hoøa, thöïc hieän canh taân kieán thieát xöù sôû. Ngaøy 17 thaùng 7 naêm 1930, ñoàng baøo caû nöôùc khoùc 13 vò anh huøng bò ñöa leân maùy cheùm ôû Yeân Baùy, nôi coù nhöõng cuoäc khôûi nghóa voõ trang choáng Phaùp. Naêm 1930, oâng Hoà chí Minh thaønh laäp ñaûng Coäng saûn Ñoâng döông, sau naày laàn löôït ñoåi teân laø Hoäi Nghieân cöùu chuû nghóa maùc xít (1946), roài ñaûng Lao ñoäng (1951), ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (1976), chuû tröông ñaáu tranh giai caáp, voâ saûn chuyeân cheá vaø taäp trung daân chuû. Muøa Thu naêm 1945 quaân Nhöït ñaàu haøng treân baùn ñaûo Ñoâng Döông, quaân ñoäi Trung hoa Quoác daân ñaûng vaøo giaûi giôùi quaân Nhöït ôû mieàn Baéc Vieät Nam. Cuøng ñi vôùi töôùng Löõ Haùn coù caùc toaùn quaân cuûa Vieät Nam Quoác daân ñaûng vaø Vieät Nam Caùch maïng ñoàng minh hoäi, thanh theá luùc baáy giôø khaù cao. Neân nhaéc laïi raèng trong Chaùnh phuû lieân hieäp khaùng chieán naêm 1946, Cuï Nguyeãn haûi Thaàn, ñaïi dieän cho Vieät Nam Caùch maïng ñoàng minh hoäi, giöõ chöùc Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng Chaùnh phuû, oâng Nguyeãn töôøng Tam, ñaïi dieän cho Vieät Nam Quoác daân ñaûng, giöõ chöùc vuï Ngoaïi tröôûng, vaø trong Quoác hoäi treân 400 gheá ñöôïc trieäu taäp cuoái naêm 1946, coù 70 gheá ñöôïc ‘’daønh’’ cho ñaïi bieåu Vieät Nam Quoác daân ñaûng vaø Vieät Nam Caùch maïng ñoàng minh hoäi. Maëc daàu Vieät Nam Ñoäc laäp Ñoàng minh hoäi laø Maët traän Vieät minh bao goàm taát caû caùc chaùnh ñaûng thôøi baáy giôø, ñaûng Coäng saûn daàn daø tieâu dieät caùc chaùnh ñaûng khaùc, keå caû caùc nhoùm Ñeä Töù Quoác Teá (Troát kyùt), ñeå cuûng coá ñoäc taøi ñaûng trò, tuy raèng beân caïnh cuõng coù ñaûng Daân chuû vaø ñaûng Xaõ hoäi maø höõu danh voâ thöïc. Vaøo naêm 1954, hieäp ñònh

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû.

Geneøve chia ñoâi ñaát nöôùc. Mieàn Baéc thaønh nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa ñaët döôùi quyeàn thoáng trò cuûa ñaûng Coäng saûn. ÔÛ mieàn Nam, oâng Ngoâ ñình Dieäm khai sanh neàn Ñeä Nhöùt Coäng Hoøa, ñöùng trong haøng nguõ cuûa theá giôùi töï do. Vaäy maø Toång thoáng Ngoâ ñình Dieäm, bò aûnh höôûng cuûa anh em trong gia ñình, baát hôïp taùc vôùi caùc chaùnh ñaûng choáng coäng nhö ñaûng Ñaïi Vieät, Vieät Nam Quoác daân ñaûng, Vieät Nam Phuïc quoác hoäi (Cao ñaøi), ñaûng Vieät Nam Daân chuû Xaõ hoäi (Hoøa Haûo). Chaùnh quyeàn luùc baáy giôø phaùt ñoäng Phong traøo coâng chöùc caùch maïng quoác gia laáy chuû nghóa nhaân vò laøm phöông höôùng, coå voõ Phong traøo Thanh nieân Coäng hoøa, laø nhöõng phong traøo do nhaø caàm quyeàn döïng leân cho neân chæ coù hình thöùc maø noäi dung troáng roãng. Beân caïnh ñoù oâng Ngoâ ñình Nhu thaønh laäp moät maät ñaûng laø ñaûng Caàn lao Nhaân vò goàm coù ñaûng cöông, ñaûng boä haún hoøi, ñaûng höõu laø coâng chöùc vaø quaân nhaân cao caáp, nhöng cuõng nhö caùc phong traøo vöøa keå chæ laø nhöõng boït nöôùc ñaàu gheành khi gaëp chaùnh bieán ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1963. Cheá ñoä Ngoâ ñình Dieäm coù hôïp taùc vôùi ñaûng Xaõ hoäi Vieät Nam, laø moät chaùnh ñaûng uy theá khoâng ñaùng keå, veà sau quy haøng Maët traän giaûi phoùng mieàn Nam. Ñaàu thaäp nieân 60 taïi Saigon, moät nhoùm chaùnh khaùch teân tuoåi taïi mieàn Nam, thuoäc nhieàu khuynh höôùng khaùc nhau, hôïp taïi khaùch saïn Caravelle (do ñoù coù teân ‘’nhoùm Caravelle’’) phaûn ñoái chaùnh saùch gia ñình trò cuûa chaùnh quyeàn ñöông thôøi. Töôùng Döông vaên Minh laät ñoå chaùnh quyeàn Ngoâ ñình Dieäm ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1963, môû maøn thôøi kyø ñoäc taøi quaân nhaân tôùi naêm 1967, töø trung öông ñeán caùc ñòa phöông. Luùc xaûy ra tranh chaáp noäi boä, phe töôùng laõnh coù keâu goïi caùc chaùnh khaùch daân söï giöõ chöùc vuï quan troïng, nhö Quoác tröôûng: OÂng Phan khaéc Söûu (trong nhoùm Caravelle), Thuû töôùng: OÂng Phan huy Quaùt (Ñaïi Vieät), oâng Traàn vaên Höông (trong nhoùm Caravelle), Phoù Thuû töôùng: Baùc só Nguyeãn löu Vieân (cuõng trong nhoùm Caravelle), hoaëc Toång tröôûng: OÂng Haø thuùc Kyù (Ñaïi Vieät), oâng Nguyeãn hoøa Hieäp vaø oâng Traàn vaên Tuyeân (caû hai trong Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng mieàn Nam), vaân vaân. Gaàn cuoái muøa ñoäc taøi quaân nhaân, töôùng Nguyeãn vaên Thieäu coù boå sung UÛy ban laõnh ñaïo quoác gia baèng moät soá chaùnh khaùch daân söï vôùi tö caùch caù nhaân chôù khoâng ñaïi dieän cho khuynh höôùng chaùnh trò naøo. ÔÛ caùc nöôùc Taây AÂu sau khi Theá Chieán Thöù Nhì (1939-1945) chaám döùt, naûy sanh khuynh höôùng chaùnh thöùc nhìn nhaän vai troø quan yeáu cuûa caùc chaùnh ñaûng. Ñieàu 21 cuûa Luaät caên baûn naêm 1949 cuûa Coäng hoøa lieân bang Ñöùc laø moät ví duï ñieån hình. Caùc chaùnh ñaûng ñöôïc töï do thaønh laäp, nhöng phaûi toân troïng moät soá nghóa vuï: Noäi boä phaûi ñöôïc toå chöùc theo nguyeân taéc daân chuû; phaûi coâng khai hoùa xuaát xöù vaø caùch sung duïng caùc nguoàn taøi nguyeân; caám theo ñuoåi nhöõng muïc tieâu töông phaûn vôùi cheá ñoä daân chuû töï do, neáu vi phaïm ñieàu naày seõ bò giaûi taùn baèng phaùn quyeát cuûa toøa aùn baûo hieán lieân bang. Coøn ñieàu 4 cuûa Hieán phaùp naêm 1958 cuûa nöôùc Phaùp chæ ghi vaén taét: ‘’Caùc chaùnh ñaûng vaø taäp hôïp chaùnh trò goùp phaàn bieåu thò nguyeän voïng cuûa cöû tri. Ñöôïc töï do thaønh laäp vaø hoaït ñoäng, caùc chaùnh ñaûng vaø taäp hôïp chaùnh trò phaûi toân troïng caùc nguyeân taéc cuûa chuû quyeàn quoác gia vaø neàn daân chuû’’. Theo caùc coâng taùc döï bò, caùc nhaø laäp hieán Phaùp luùc baáy giôø döï tính khai trieån nhöõng neùt ñaïi cöông cuûa quy cheá chaùnh ñaûng, coát sao coù theå laâm thôøi giaûi

taùn ñaûng coäng saûn Phaùp, nhöng phuùt choùt laïi ñoåi yù. Keå töø cuoái thaäp nieân 80, caùc chaùnh ñaûng taïi Phaùp, ngoaøi söï taøi trôï cuûa tö nhaân, ñöôïc chaùnh thöùc höôûng trôï caáp khaù roäng raõi cuûa ngaân saùch quoác gia, moät maët tuøy theo con soá öùng vieân vaøo Haï nghò vieän vaø soá phieáu hoï ñaït ñöôïc, maët khaùc caên cöù vaøo con soá ñaïi bieåu ñaéc cöû vaøo hai vieän Quoác hoäi. Hieán phaùp Vieät Nam Coäng Hoøa ngaøy 1 thaùng 4 naêm 1967 coù nhöõng ñieàu khoaûn lieân quan ñeán caùc chaùnh ñaûng. Ñieàu 99: Quoác gia coâng nhaän vai troø thieát yeáu cuûa caùc chaùnh ñaûng trong cheá ñoä daân chuû. Caùc chaùnh ñaûng ñöôïc töï do thaønh laäp vaø hoaït ñoäng trong nhöõng ñieàu kieän luaät ñònh. Ñieàu 100: Quoác gia khuyeán khích caùc coá gaéng ñi tôùi cheá ñoä löôõng ñaûng. Ñieàu 101: Quoác gia nhìn nhaän ñoái laäp chaùnh trò laø moät ñònh cheá hôïp phaùp. Ñieàu 102: Seõ ban haønh moät ñaïo luaät lieân quan ñeán caùc chaùnh ñaûng vaø ñoái laäp. Nhöng cho ñeán ngaøy neàn Ñeä Nhò Coäng Hoøa caùo chung ñaïo luaät vaãn chöa ra ñôøi, coù phaàn vì leõ “ôû roäng ngöôøi cöôøi, ôû heïp ngöôøi cheâ’’. Veà phía chaùnh quyeàn, Toång thoáng Nguyeãn vaên Thieäu ñöùng ra thaønh laäp ñaûng Daân chuû vôùi ñaûng cöông choáng ñoäc taøi coäng saûn ñeå thieát laäp daân chuû, coù ñaûng boä trung öông goàm caùc nhaân vaät laõnh ñaïo ñaát nöôùc, ñaûng boä ñòa phöông caùc caáp vuøng, tænh, quaän, xaõ naåy nôû nhö naám rôm sau côn möa ñaàu muøa, ñeå roài sau thaùng 4 naêm 1975 ñoåi ñôøi keû thì tôi taû chaïy ra nöôùc ngoaøi, ngöôøi thì côm haåm caù öôn trong caùc traïi tuø caûi taïo. Tröôùc khi ñaûng Daân chuû ñöôïc thaønh laäp vaø beân ngoaøi chaùnh quyeàn quaân nhaân, coù nhöõng toå chöùc ra ñôøi nhö Maët traän Cöùu nguy daân toäc cuûa cöïu Trung töôùng Traàn vaên Ñoân, ñaûng Daân chuû Xaõ hoäi Phaät giaùo cuûa Giaùo sö Vuõ quoác Thoâng. Nhöng ñaùng keå hôn caû laø caùc coá gaéng cuûa Giaùo sö Nguyeãn vaên Boâng cuøng vôùi Giaùo sö Nguyeãn ngoïc Huy thaønh laäp ñaûng Quoác gia Caáp tieán, ñaûng cöông laø ñaët neàn moùng vöõng beàn cho moät neàn daân chuû töï do tieán boä, giaønh chaùnh quyeàn qua moät cuoäc vaän ñoäng baàu cöû coâng baèng, trong saïch. Nhôø cô quan ngoân luaän cuûa ñaûng laø nhöït baùo Caáp tieán, uy tín cuûa ñaûng Quoác gia Caáp tieán coù luùc leân raát cao, töôûng chöøng nhö coù trieån voïng seõ thay chaân ñaûng ‘’kaki’’ caàm quyeàn, nhöng ñaûng tröôûng Nguyeãn vaên Boâng bò aùm saùt vaøo naêm 1971 khieán cho toå chöùc maát ñi caùi ñaø thaêng tieán trong chaùnh giôùi. Duø cho khoâng coù thaùng 4 ñoåi ñôøi, vieãn aûnh chaùnh khaùch daân söï thay theá caùc töôùng laõnh cuõng khoâng maáy saùng suûa, bôûi ñaàu naêm 1974 Hieán phaùp ñaõ ñöôïc tu chính ñeå töôùng Nguyeãn vaên Thieäu seõ ra tranh cöû Toång thoáng nhieäm kyø 3 (1975-1979)! ÔÛ mieàn Baéc nöôùc ta tröôùc naêm 1975, cheá ñoä chaùnh trò chòu aûnh höôûng cuûa Lieân xoâ tröôùc ngaøy suïp ñoå. Hieán phaùp Lieân xoâ caùc naêm 1936 vaø 1977 ñònh nghóa ñaûng Coäng saûn Lieân xoâ laø ‘’haït nhaân laõnh ñaïo taát caû caùc toå chöùc lao ñoäng, cuõng nhö caùc toå chöùc xaõ hoäi laãn caùc toå chöùc Nhaø nöôùc’’. Maëc daàu chöa ñöôïc noùi tôùi trong Hieán phaùp naêm 1946, ñaûng Coäng saûn Vieät Nam chieám laõnh trong boä maùy Nhaø nöôùc moät ñòa vò ñoäc toân, ñöôïc xaùc nhaän trong Hieán phaùp ban haønh naêm 1959, aùp duïng chung cho caû nöôùc keå töø naêm 1975: Caùc chaùnh ñaûng khaùc ñeàu bò queùt saïch. Thay theá Hieán phaùp naêm 1980, Hieán phaùp naêm 1992, ñieàu 4 ghi roõ: ‘’Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø löïc löôïng laõnh ñaïo Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi’’. Tröôùc ñoù khoâng bao laâu ôû Lieân xoâ, sau nhöõng caûi caùch côûi môû baát thaønh vaø tieáp theo aâm möu ñaûo

chaùnh cuoái thaùng 8 naêm 1991, Mikhail Gorbatchev ra leänh giaûi taùn uûy ban trung öông ñaûng Coäng saûn, caám ñaûng naày hoaït ñoäng trong quaân ñoäi, trong cô quan K.G.B., ñoùng cöûa nhöït baùo Pravda, vaø töø chöùc toång bí thö ñaûng Coäng saûn. Thaønh trì cho laø baát khaû lay chuyeån cuûa caùch maïng voâ saûn theá giôùi, Lieân xoâ tan raõ nhö taøn moät côn aùc moäng. Caùc nöôùc Coäng hoøa hoäi vieân, trong ñoù coù Coäng hoøa lieân bang Nga, cuøng caùc nöôùc coäng saûn Ñoâng AÂu, nay ñöôïc giaûi phoùng, thöïc söï giaûi phoùng, khai sinh ñoàng loaït chaùnh theå daân chuû töï do, cô cheá ña ñaûng, baàu cöû töï do vaø öùng cöû töï do, maëc daàu taïi moät soá nöôùc vaãn coøn nhöõng trôû ngaïi ñaùng keå. VAÁN ÑEÀ CHAÙNH ÑAÛNG TRONG XAÕ HOÄI VIEÄT NAM NGAØY MAI Sau cuoäc Caùch maïng taïi Phaùp, moät baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn vaø coâng quyeàn ñöôïc ban haønh ngaøy 26 thaùng 8 naêm 1789. Ñieàu 3 cuûa baûn tuyeân ngoân naày coù ghi roõ: ‘’Nguyeân taéc cuûa moïi chuû quyeàn phaùt xuaát töø quoác daân. Khoâng ñoaøn theå naøo, khoâng caù nhaân naøo coù theå haønh söû quyeàn haønh khoâng phaùt xuaát töø quoác daân’’. Chuû quyeàn thuoäc veà quoác daân coù nghóa laø quoác daân ñöôïc töï do löïa choïn ñaïi bieåu ra caàm quyeàn, qua nhöõng cuoäc baàu cöû trong saïch. Bôûi vì cheá ñoä ñoäc ñaûng töôùc ñoaït quyeàn töï do aáy cho neân cheá ñoä ña ñaûng laø con ñöôøng taát yeáu phaûi ñi, ngoaøi ra khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc. Ña ñaûng coù nghóa laø coù ít nhöùt hai chaùnh ñaûng hoaït ñoäng, coù chaùnh ñaûng caàm quyeàn, vaø coù chaùnh ñaûng giöõ theá ñoái laäp. Thoùi thöôøng ngöôøi ñôøi taùn tuïng cheá ñoä löôõng ñaûng cuûa nöôùc Anh, bôûi vì saân khaáu chaùnh trò saùng suûa, cöû tri khi caàm laù phieáu treân tay deã choïn löïa, lieàn sau ngaøy baàu cöû daân chuùng bieát ai seõ ra caàm quyeàn, Chaùnh phuû coù ña soá vöõng beàn khoâng sôï bò gaãy ñoå baát ngôø. Coù taùc giaû coøn maïnh baïo cho raèng Hieán phaùp chæ neân cho pheùp hai chaùnh ñaûng hoaït ñoäng maø thoâi. Nghó nhö vaäy laø khoâng phaûi vì chaùnh theå daân chuû xaây döïng treân töï do khoâng theå naøo goø eùp coâng luaän trong khuoân khoå hai chaùnh ñaûng ñöôïc. Ngöôïc laïi neáu trong nöôùc coù quaù nhieàu chaùnh ñaûng hoaït ñoäng, cuoäc tranh taøi giöõa caùc chaùnh ñaûng seõ noâ nöùc, haøo höùng hôn, nhöng coù theå daãn tôùi hoãn loaïn treân chaùnh tröôøng, chaùnh quyeàn baát löïc, loøng daân ly taùn taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho cheá ñoä ñoäc taøi. Vaäy laøm sao ñi tôùi giaûi phaùp ñöôïc xem laø khaû dó chaáp nhaän ñöôïc? Cô cheá chaùnh ñaûng laø saûn phaåm cuûa moâi tröôøng, phaùt xuaát töø nhöõng ñieàu kieän ñòa lyù, lòch söû, chaùnh trò, daân trí, kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi, toân giaùo, chuûng toäc, vaân vaân. Nhöng phöông thöùc baàu cöû coù khaû naêng taùc ñoäng veà laâu veà daøi treân cô cheá chaùnh ñaûng. Cô cheá chaùnh ñaûng coøn lieân heä ñeán cheá ñoä chaùnh trò: Toång thoáng cheá hoaëc Nghò vieän cheá, neân choïn löïa cheá ñoä naøo cho thích hôïp vôùi tình traïng ñaát nöôùc? Neáu chaùnh theå daân chuû khoâng theå phaùt trieån neáu thieáu moät cô cheá chaùnh ñaûng thích hôïp, ngöôïc laïi phaûi laøm sao giuùp caùc chaùnh ñaûng khai trieån ñuùng vai troø cuûa mình? Ñoù laø ba maët cuûa vaán ñeà chaùnh ñaûng maø chuùng toâi maïo muoäi trình baøy nhö sau. Phöông thöùc baàu cöû vaø cô cheá chaùnh ñaûng Coù nhöõng cuoäc tranh luaän soâi noåi giöõa caùc taùc giaû nghieân cöùu vaán ñeà naày, trong ñoù coù Giaùo sö Maurice Duverger tröôùc kia thuoäc tröôøng luaät khoa ñaïi hoïc Sorbonne, Paris. Chuùng toâi trình baøy sau ñaây lieân heä Tieáp trang B9


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn

Chaùnh Ñaûng trong xaõ hoäi Vieät Nam

Tieáp trang B8

coù theå coù giöõa cô cheá chaùnh ñaûng vaø phöông thöùc baàu cöû, döïa vaøo caùc keát luaän cuûa Giaùo sö Maurice Duverger. 1. Baàu cöû tyû leä, ñi ñoâi vôùi lieân danh ñaàu phieáu, ñöa tôùi tình traïng ña ñaûng vôùi nhöõng chaùnh ñaûng ñoäc laäp vôùi nhau, bôûi loái baàu cöû naày khoâng coù hieäu quaû taäp trung caùc ñaûng nhoû, luùc tranh cöû cuõng nhö luùc naém chaùnh quyeàn. Trong caùc nöôùc AÂu chaâu aùp duïng baàu cöû theo tyû leä (Phaùp thôøi ñeä Töù Coäng hoøa, YÙ tröôùc naêm 1994, Ñan maïch, Thuïy ñieån, Na uy, Hoøa lan), treân saân khaáu chaùnh trò luoân luoân coù treân döôùi 8 chaùnh ñaûng hoaït ñoäng. Bôûi baàu cöû theo tyû leä nhaèm muïc ñích öu ñaõi caùc ñaûng nhoû, daàu ñaûng cöông gaàn nhau, nhöng chuû yeáu vì quyeàn lôïi khoâng chòu keát hôïp vôùi nhau. Do ñoù chaùnh trò coù theå bò baát oån, bôûi khuûng hoaûng trieàn mieân. Ñoù laø tình traïng cuûa nöôùc Phaùp thôøi ñeä Töù Coäng hoøa (1946-1958) vôùi 15 cuoäc khuûng hoaûng Chaùnh phuû trong voøng 12 naêm, cuõng laø tình traïng cuûa nöôùc YÙ tröôùc naêm 1994 vôùi treân 50 Chaùnh phuû trong voøng nöûa theá kyû! ÔÛ mieàn Nam nöôùc ta vaøo cuoái naêm 1966, coù toå chöùc laàn ñaàu tieân vaø duy nhöùt baàu cöû theo tyû leä ñeå trieäu taäp Quoác hoäi laäp hieán thaûo luaän vaø bieåu quyeát Hieán phaùp ban haønh ngaøy 1 thaùng 4 naêm 1967. 2. Baàu cöû ña soá tuyeät ñoái (töùc hai voøng) cuõng ñöa tôùi tình traïng ña ñaûng, nhöng caùc chaùnh ñaûng lieân keát vôùi nhau. Coù tình traïng ña ñaûng vì voøng ñaàu chaúng khaùc chi moät cuoäc baàu cöû theo tyû leä ñeå moãi chaùnh ñaûng traéc nghieäm aûnh höôûng cuûa mình trong khoái cöû tri. Nhöng ñeå chuaån bò voøng thöù nhì, caùc chaùnh ñaûng cuøng hay gaàn cuøng ñaûng cöông baét buoäc phaûi keát hôïp vôùi nhau, qua caùc cuoäc töông nhöôïng, ñeå tranh thuû thaéng lôïi. Do ñoù baàu cöû ña soá tuyeät ñoái daãn tôùi hieän töôïng löôõng cöïc, nhö ôû nöôùc Phaùp thôøi Ñeä Nguõ Coäng hoøa töø naêm 1970 trôû ñi, nhöùt laø töø cuoäc baàu cöû Haï nghò vieän naêm 1997. Nöôùc Phaùp coù nhieàu chaùnh ñaûng hoaït ñoäng, nhöng caùc ñaûng keát hôïp vôùi nhau thaønh hai cöïc coù khaû naêng thay phieân naém chaùnh quyeàn: Cöïc höõu goàm caùc ñaûng höõu phaùi nhö ñaûng Taäp hôïp vì neàn Coäng hoøa, nay ñoåi thaønh Lieân hieäp ñeå tìm moät cuoäc vaän ñoäng ñaïi chuùng, vaø Lieân hieäp vì neàn daân chuû Phaùp, cöïc taû goàm caùc ñaûng taû phaùi, nhö ñaûng Xaõ hoäi, ñaûng Coäng saûn, Phong traøo Coâng daân, ñaûng Xanh luïc vaø ñaûng Caáp tieán thieân taû. 3. Baàu cöû ña soá töông ñoái (töùc moät voøng) coù khaû naêng ñöa tôùi cô cheá löôõng ñaûng, hai ñaûng lôùn coù aûnh höôûng vaø uy tín gaàn nhö töông ñöông trong khoái cöû tri, thay phieân nhau caàm quyeàn maø khoâng sôï bò baát tín nhieäm ôû giöõa nhieäm kyø, tröø tröôøng ñoå vôõ hy höõu cuûa Chaùnh phuû Callaghan nöôùc Anh vaøo naêm 1979. Hai ñaûng naày thöôøng chieám toång coäng khoaûng 80% soá phieáu cöû tri, khieán cho moät chaùnh ñaûng thöù ba deã bò loaïi ra khoûi saân khaáu chaùnh trò, nhö ñaõ töøng xaûy ra ôû Anh tröôùc ñaây. Cô cheá löôõng ñaûng thaïnh haønh ôû Canada, UÙc chaâu vaø Taân taây lan, tröôùc kia laø nhöõng thuoäc ñòa cuûa nöôùc Anh, chòu aûnh höôûng cuûa cöïu maãu quoác. ÔÛ Hoa kyø cuõng aùp duïng loái ñôn danh ña soá töông ñoái ñeå baàu daân bieåu, nghò só, thoáng ñoác tieåu bang, nhöng aùp duïng loái lieân danh ña soá töông ñoái ñeå baàu ñaïi cöû tri boû phieáu cho Toång thoáng vaø Phoù toång thoáng. Hoa kyø coù cô cheá löôõng ñaûng, nhöng löôõng ñaûng ôû Hoa kyø khoâng gioáng löôõng ñaûng taïi nöôùc Anh, veà nhieàu maët ñaëc bieät laø veà maët yù thöùc heä vaø heä thoáng toå chöùc. Baàu cöû ñôn

danh ña soá töông ñoái ñöôïc aùp duïng taïi Vieät Nam ñeå baàu ñaïi bieåu Quoác hoäi, ôû caû hai mieàn Nam Baéc tröôùc naêm 1975, trong caû nöôùc sau naêm 1975. Baàu cöû lieân danh ña soá töông ñoái ñöôïc aùp duïng taïi mieàn Nam tröôùc naêm 1975 ñeå baàu Toång thoáng vaø Phoù toång thoáng vaø ñeå baàu Nghò só Thöôïng nghò vieän. Treân ñaây laø nhöõng nhaän xeùt chung sau khi ñoái chieáu tình hình chaùnh ñaûng taïi moät soá nöôùc traûi qua caùc cuoäc baàu cöû töø tröôùc tôùi nay, chôù khoâng phaûi laø nhöõng ñònh luaät baát di baát dòch. Bôûi vì ñoù ñaây ñaõ coù nhöõng phaûn chöùng. Nhö baàu cöû ñôn danh ña soá töông ñoái ñaâu ñaõ daãn tôùi löôõng ñaûng ôû nöôùc Nhöït, maø laø ña ñaûng vôùi theá thöôïng phong cuûa ñaûng Daân chuû töï do caàm quyeàn. Nhö baàu cöû theo tyû leä ôû nöôùc AÙo daõ khoâng daãn tôùi tình traïng quaù nhieàu chaùnh ñaûng maø chæ coù 4, vaø baàu cöû lieân danh tyû leä keát hôïp vôùi ñôn danh ña soá ôû nöôùc Ñöùc cuõng khoâng daãn tôùi tình traïng ña ñaûng, maø töø laâu chæ coù 3 ñaûng (coù taùc giaû cho raèng chæ coù 2 ñaûng röôõi), môùi ñaây laïi coù theâm moät ñaûng nöõa: Ñaûng Xanh luïc. ÔÛ AÁn ñoä baàu cöû ñôn danh ña soá khoâng daãn tôùi cô cheá löôõng ñaûng maø laø ña ñaûng. Hôn möôøi naêm thöïc thi daân chuû töï do, taïi Haï nghò vieän (Douma) Coäng hoøa lieân bang Nga cuoái theá kyû XX, moät nöûa baàu theo lieân danh tyû leä, moät nöûa kia baàu theo ñôn danh ña soá, coù ít nhöùt 6 chaùnh ñaûng coù ñaïi bieåu, thaät khoù maø phaân bieät phaàn naøo do aûnh höôûng cuûa moãi phöông thöùc baàu cöû! Caùc phöông thöùc baàu cöû thöôøng laø ñoái töôïng cuûa caùc ñaïo luaät do Quoác hoäi laäp phaùp thaûo luaän vaø bieåu quyeát, trong khuoân khoå do Hieán phaùp quy ñònh. Caùc nhaø laøm luaät neân choïn nhöõng phöông thöùc baàu cöû ñôn giaûn cho öùng vieân vaø deã hieåu cho cöû tri. Baàu cöû ña soá coù veû deã hieåu nhöùt: Ñöôïc tuyeân boá truùng cöû ai ñöôïc nhieàu phieáu nhöùt, nhöng cuõng tuøy ña soá tuyeät ñoái hay ña soá töông ñoái. Baàu cöû ña soá cuõng coù hai caùch: Ñôn danh ña soá hay lieân danh ña soá. Ñôn danh ña soá aùp duïng trong caùc ñôn vò nhoû chæ baàu moät ñaïi bieåu cho moãi ñôn vò, coù lôïi cho caùc nhaân só ñòa phöông coù teân tuoåi, coù veû deã hieåu nhöùt ñoái vôùi cöû tri vaø coù khaû naêng taïo ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa öùng vieân vaø cöû tri. Lieân danh ña soá aùp duïng trong caùc ñôn vò töông ñoái lôùn baàu nhieàu ñaïi bieåu, coù lôïi cho caùc chaùnh ñaûng, nhöng cöû tri khoâng bieát heát caùc öùng vieân, baát lôïi cho ñònh cheá seõ ñöôïc baàu laø heã ñaàu taøu qua troùt thì ñuoâi taøu cuõng qua luoân, daàu ñuoâi taøu laø thaønh phaàn baát haûo, baát xöùng.

nhieäm kyø 1 naêm. Chaùnh phuû ñieàu haønh theo loái taäp theå: Moïi vaán ñeà quan troïng ñeàu do toaøn theå Hoäi ñoàng quyeát ñònh, daàu raèng moãi hoäi vieân chòu traùch nhieäm ñieàu khieån moät boä. Chaùnh phuû nhaän chæ thò cuûa Quoác hoäi lieân bang. Chaùnh phuû coù quyeàn laäp ñeà nghò leân Quoác hoäi, nhöng neáu bò Quoác hoäi baùc boû, Chaùnh phuû khoâng vì leõ ñoù maø töø chöùc. Chaùnh phuû khoâng coù quyeàn ñaët vaán ñeà tín nhieäm tröôùc Quoác hoäi, bôûi ñaët vaán ñeà tín nhieäm laø ñe doïa seõ töø chöùc, buoäc Quoác hoäi phaûi choïn löïa. Cô quan thöøa haønh khoâng coù thaåm quyeàn aáy. Ñoù laø söï khaùc bieät quan troïng ñoái vôùi Nghò vieän cheá. Luùc coøn ngoài ôû gheá nhaø tröôøng, chuùng toâi töôûng raèng caùc nöôùc coäng saûn aùp duïng Quoác hoäi cheá, ñoù laø moät nhaän ñònh sai laàm vì raèng söï phaân bieät giöõa Quoác hoäi cheá, Nghò vieän cheá vaø Toång thoáng cheá chæ coù giaù trò ôû caùc nöôùc daân chuû, coøn ôû caùc nöôùc coäng saûn chæ coù moät moâ hình duy nhöùt laø ñoäc taøi ñaûng trò. Ñoäc taøi ñaûng trò nhöng cuõng coù veû phaân coâng Chuû tòch nöôùc, Thuû töôùng Chaùnh phuû, Boä tröôûng, Quoác hoäi, Toøa aùn noï kia nhö taïi caùc nöôùc khaùc, vì leõ caùc lyù thuyeát gia coäng saûn khoâng quan nieäm noåi moät kieán truùc coâng quyeàn naøo khaùc! Theo daân chuû Nghò vieän cheá, Chaùnh phuû vaø Quoác hoäi coù taùc ñoäng hoã töông vôùi nhau. Chaùnh phuû phaùt xuaát töø Quoác hoäi daân cöû vaø nhöùt laø chòu traùch nhieäm tröôùc Quoác hoäi, töùc laø coù theå töï ñaët vaán ñeà tín nhieäm tröôùc Quoác hoäi, hoaëc bò Quoác hoäi boû phieáu baát tín nhieäm vaø buoäc phaûi töø chöùc. Nhöng ngöôïc laïi Quoác hoäi coù theå bò quyeàn Haønh phaùp giaûi taùn tröôùc khi Quoác hoäi maõn nhieäm kyø, ñeå toå chöùc baàu Quoác hoäi môùi. Caùi noâi cuûa Nghi vieän cheá laø nöôùc Anh (mater parliamentorum), nôi coù cô cheá löôõng ñaûng töø laâu ñôøi vôùi kyû luaät cöông tính, töùc laø Daân bieåu boû phieáu theo laäp tröôøng chung cuûa ñaûng, nhôø ñoù maø Chaùnh phuû thuoäc ñaûng ña soá coù ñieåm töïa vöõng vaøng. Theo Giaùo sö Georges Burdeau tröôùc kia cuõng thuoäc tröôøng ñaïi hoïc luaät khoa Sorbonne Paris, vaøo nieân khoùa 1958 59 phuï traùch dieãn giaûng moân Chaùnh trò hoïc taïi tröôøng luaät khoa ñaïi hoïc Saigon, Nghò vieän cheá khoâng theå naøo traùnh khoûi caùc cuoäc khuûng hoaûng chaùnh trò, nhöng ñoù laø dòp toát ñeå ña soá vaø thieåu soá thöông löôïng, ñieàu ñình, nhaân nhöôïng vôùi nhau, ñeå tìm moät söï thoûa hieäp chung (moät söï ‘’ñoàng thuaän’’ theo töø ngöõ baây giôø) ñaày nhaân tính raát coù lôïi cho an bình xaõ hoäi. Taïi dieãn ñaøn Quoác hoäi laäp hieán nhieäm kyø 1966 67, oâng Traàn Ñieàn, daân bieåu ñôn vò Thöøa Thieân, nhieät tình coå voõ Cô cheá chaùnh ñaûng vaø Nghi vieän cheá cho mieàn cheá ñoä chaùnh trò Nam, ñeå Quoác hoäi coù dòp toát Cheá ñoä chaùnh trò ôû ñaây coù baát tín nhieäm moät Chaùnh nghóa laø Toång thoáng cheá hay phuû baát taøi, keùm naêng löïc. Nghò vieän cheá, laø moät trong Nhöng coù leõ chuùng ta neân nhöõng ñieàu khoaûn caên baûn cuûa Hieán phaùp töông lai. Chaùnh theå daân chuû coù theå ñöôïc toå chöùc döôùi ba moâ hình: Quoác hoäi cheá, Nghò vieän cheá, hay Toång thoáng cheá. Quoác hoäi cheá (Reùgime d’ Assembleùe) vaø Nghò vieän cheá (Reùgime parlementaire) laø nhöõng danh töø raát gaàn nhau, nhöng ñeà caäp caùc cheá ñoä raát khaùc bieät, töø caáu truùc cho tôùi ñieàu haønh. Treân theá giôùi ngaøy nay, chæ coù ñoäc nhöùt nöôùc Thuïy só (daân soá 7 trieäu) aùp duïng Quoác hoäi cheá. Danh töø naày noùi leân aûnh höôûng quyeát ñònh cuûa Quoác hoäi trong vieäc ñieàu khieån quoác gia. Quoác hoäi lieân bang daân cöû, nhieäm kyø 4 naêm, chæ ñònh Chaùnh phuû goïi laø Hoäi ñoàng lieân bang goàm 7 hoäi vieân, cuøng nhieäm kyø 4 naêm maø Chuû tòch laø Toång thoáng,

nghó laïi ñoái vôùi nöôùc ta nhaân taâm chöa oån, chaùnh ñaûng chöa yeân, baát coâng xaõ hoäi coøn daãy ñaày, kinh teá coøn laïc haäu, khuûng hoaûng chaùnh trò chæ coù lôïi cho boïn ñaàu cô chaùnh trò taùi laäp ñoäc taøi laø khaéc tinh cuûa daân chuû. Coøn theo Toång thoáng cheá, caùc quyeàn haønh troïng yeáu ít nhieàu ôû vò trí ñoäc laäp vôùi nhau. Coù söï phaân quyeàn giöõa Haønh phaùp, Laäp phaùp vaø Tö phaùp, nhöùt laø giöõa Haønh phaùp vaø Laäp phaùp. Toång thoáng do daân baàu tröïc tieáp, khoâng coù quyeàn giaûi taùn Quoác hoäi tröôùc khi Quoác hoäi maõn nhieäm kyø, ngöôïc laïi Quoác hoäi khoâng coù quyeàn baát tín nhieäm Toång thoáng, tröø tröôøng hôïp can troïng toäi. Moâ hình Toång thoáng cheá laø cheá ñoä cuûa Hoa kyø. Caàn löu yù raèng trong caùc nöôùc coøn giöõ ngoâi vua, chæ coù theå aùp duïng Nghò vieän cheá, coøn Toång thoáng cheá khoâng theå thöïc thi ñöôïc. Toång thoáng cheá thaïnh haønh ôû Nam Myõ thöôøng goïi laø ‘’saân sau’’ cuûa Hoa kyø (Meã taây cô, Ba taây, AÙ caên ñình, Peùru), ôû moät soá nöôùc Phi chaâu (Seùneùgal, Gabon) vaø AÙ chaâu (Phi Luaät Taân, Nam Haøn, Vieät Nam Coäng Hoøa). Vaøo thôøi Ñeä Nhöùt Coäng Hoøa taïi mieàn Nam, Hieán phaùp ban haønh ngaøy 26 thaùng 10 naêm 1955 thieát laäp Toång thoáng cheá, nhöng daønh cho Toång thoáng quaù nhieàu quyeàn haïn töø quan ñieåm baûo hoaøng hôn vua ‘’Toång thoáng laõnh ñaïo quoác daân’’ ghi taïi ñieàu 3 Hieán phaùp, khieán cho Laäp phaùp vaø Tö phaùp trôû thaønh nhöõng ñònh cheá phuï thuoäc, ñeå cheá ñoä luùc ñaàu heát söùc chaùnh ñaùng daàn daàn ñi tôùi ñoäc taøi gia ñình trò daãn tôùi thaûm hoïa. Thöïc chaát Toång thoáng cheá thieát laäp moät theá quaân bình giöõa ba quyeàn Haønh phaùp, Laäp phaùp vaø Tö phaùp, coù lôïi laø taïo cho Chaùnh phuû moät theá vöõng beàn ñeå phaùc hoïa vaø thöïc thi caùc chöông trình taùi thieát vaø canh taân xöù sôû, theo khaåu hieäu cuûa Cuï Phan chu Trinh: “Haäu daân sinh, chaán daân khí, khai daân trí’’, thay vì phaûi ngaøy ñeâm ñöông ñaàu vôùi nhöõng cuoäc khuûng hoaûng do cô cheá chaùnh ñaûng coøn phoâi thai gaây ra trong moät Nghò vieän cheá. Theá quaân bình aáy seõ taïo cô hoäi cho cô cheá chaùnh ñaûng phaùt trieån, vì khoâng coù chaùnh theå daân chuû neáu thieáu moät cô cheá chaùnh ñaûng thích hôïp. Bôûi vaäy phaûi taïo ñieàu kieän cho caùc chaùnh ñaûng giöõ ñuùng vai troø cuûa mình. Chaùnh ñaûng vaø chaùnh quyeàn Chaùnh ñaûng khoâng phaûi laø moät hieäp hoäi thöôøng luaät, maø laø nhöõng toå chöùc coù söù maïng naém chaùnh quyeàn neáu coù ña soá qua caùc kyø baàu cöû, baèng khoâng thì giöõ vai troø ñoái laäp cho ñeán luùc naøo chieám ñöôïc ña soá. Nhieäm vuï coá höõu cuûa caùc chaùnh ñaûng laø khai trieån yù chí chung cuûa cöû tri, giôùi thieäu öùng vieân vaøo ñònh cheá

caùc caáp, phoái kieåm sinh hoaït cuûa caùc ñaïi bieåu vaø goùp phaàn thoâng tin vaø giaùo duïc coâng daân. Trong moái töông quan giöõa chaùnh quyeàn vaø daân chuùng, chaùnh ñaûng giöõ vai troø cuûa traïm giao lieân khoâng theå thay theá ñöôïc, mieãn laø caùc chaùnh ñaûng khoâng coù nhöõng haønh vi phaûn daân chuû hay laïm quyeàn. Chuû tröông giai caáp ñaáu tranh, chuyeân chính voâ saûn, taäp trung daân chuû cuûa ñaûng Coäng saûn laø nhöõng moùn haøng quaù haïn tieâu duøng, bôûi ñi ngöôïc laïi traøo löu daân chuû. Phaûi ñeà phoøng caùc haønh vi ñaûng trò cuûa caùc chaùnh ñaûng nhö ñaõ töøng xaûy ra ôû nöôùc AÙo vaøo thaäp nieân 50, ôû Ñaøi loan cho tôùi nhöõng ngaøy gaàn ñaây, hay ôû nöôùc Nhöït vaø nöôùc YÙ ngaøy nay: Tranh chia laõnh vöïc aûnh höôûng giöõa caùc chaùnh ñaûng hay phe nhoùm cuûa chaùnh ñaûng caàm quyeàn (nhö caùc laõnh chuùa thôøi phong kieán AÂu chaâu phaân chia thaùi aáp) trong caùc ñònh cheá trung öông, trong neàn coâng vuï ñòa phöông, trong caùc xí nghieäp quoác doanh, coù khaùc chi boïn mafia ngoaøi voøng phaùp luaät. Quy cheá chaùnh ñaûng coù tính caùch caàn thieát, ñeå giaûi theå caùc chaùnh ñaûng phaûn daân chuû hoaëc cheá taøi caùc haønh vi laïm quyeàn, muïc ñích baûo veä chaùnh theå daân chuû vaø chuû quyeàn quoác daân, chaúng khaùc naøo baûo veä nhaân theå choáng caùc chöùng bònh hieåm ngheøo vaäy. Quy cheá chaùnh ñaûng cuõng phaûi truø lieäu phöông tieän taøi chaùnh giuùp ñôõ caùc chaùnh ñaûng. Caàn coù taøi chaùnh ñeå ñieàu haønh moät chaùnh ñaûng cuõng nhö nhaân theå caàn coù maùu löu thoâng trong huyeát quaûn. Vaán ñeà naày phaûi ñöôïc giaûi quyeát vôùi moät sö coâng baèng toái thieåu giöõa caùc chaùnh ñaûng, ñöøng ñeå tieàn taøi chi phoái chaùnh trò moät caùch quaù ñaùng, bieán ñoåi chaùnh theå thaønh “phuù haøo trò’’ phaûn daân chuû, hoaëc ñöøng ñeå caùc ñaûng vieân bieán thaønh coâng chöùc aên löông Nhaø nöôùc nhö taïi caùc nöôùc coäng saûn. Cho tôùi nhöõng ngaøy gaàn ñaây Chaùnh quyeàn caùc nöôùc môùi gaéng laøm trong saùng vaán ñeà taøi trôï caùc chaùnh ñaûng, vôùi giaûi phaùp khaùc nhau tuøy nôi. ÔÛ caùc nöôùc Anh, Bæ vaø Hoøa lan, coù aán ñònh möùc toái ña cho chi phí baàu cöû, kieåm soaùt chi phí vaän ñoäng cuûa moãi öùng vieân, trôï caáp cho caùc nhoùm khoái taïi Quoác hoäi veà chi phí ñieàu haønh. ÔÛ Hoa kyø luaät phaùp chæ cho pheùp öùng vieân nhaän tieàn taøi trôï töø caùc tö nhaân hay caùc uûy ban trôï giuùp vaø baét buoäc caùc öùng vieân phaûi duøng nhöõng soá tieàn taøi trôï naày vaøo coâng taùc vaän ñoäng. Cuõng ôû Hoa kyø öùng vieân hai ñaûng lôùn tranh cöû Toång thoáng ñöôïc ngaân saùch taøi trôï moät ngaân khoaûn baèng nhau. Coù nhöõng nöôùc aùp duïng taøi trôï tröïc tieáp vaø thöôøng tröïc cho caùc chaùnh ñaûng, chaúng nhöõng nhaân dòp caùc cuoäc vaän ñoäng tranh cöû maø caû cho caùc coâng taùc goùp phaàn giaùo duïc coâng daân. Nhö ôû nöôùc Ñöùc vaø Taây ban nha, caùc chaùnh ñaûng nhaän trôï caáp thöôøng nieân nhieàu ít tuøy theo keát quaû thaâu ñaït nhaân dòp caùc cuoäc baàu cöû toå chöùc trong thôøi gian vöøa qua. Nhö ôû nöôùc YÙ caùc chaùnh ñaûng nhaän ñöôïc 2 khoaûn trôï caáp : moät khoaûn tuøy theo caùc chi phí vaän ñoäng baàu cöû, moät khoaûn tuøy theo chi phí ñieàu haønh. ÔÛ Phaùp töø laâu vaán ñeà taøi chaùnh cuûa caùc chaùnh ñaûng ñöôïc Chaùnh quyeàn xem laø vaán ñeà rieâng cuûa caùc toå chöùc naày. Cho neân môùi xaûy ra laém haønh ñoäng saùch nhieãu phi phaùp. Cuoái theá kyû vöøa qua Chaùnh quyeàn quy ñònh roõ raøng caùc khoaûn trôï caáp khaù roäng raõi maø ngaân saùch quoác gia daønh cho caùc chaùnh ñaûng, maø laïi voâ tình hay coá yù queân khoâng ñònh nghóa theá naøo laø moät

chaùnh ñaûng, do ñoù khoâng theå naøo traùnh ñöôïc laïm duïng. Bieän phaùp trôï caáp naày cuõng laø moät trong caùc yeáu toá duy trì cô cheá ña ñaûng taïi Phaùp, bôûi veà maët taøi chaùnh, thaø laøm ñaûng tröôûng moät ñaûng nhoû coøn hôn laøm ñaûng vieân moät ñaûng lôùn! Caùc phöông tieän taøi chaùnh aáy giuùp caùc chaùnh ñaûng chu toaøn nhieäm vuï cuûa mình treân saân khaáu chaùnh trò. Ñoù laø moâi tröôøng sinh hoaït chaùnh yeáu cuûa caùc chaùnh ñaûng, vì chaùnh tröôøng khoâng theå vaéng boùng chaùnh ñaûng. Chæ tieác laø trong thôøi gian qua Chaùnh quyeàn hai mieàn Nam Baéc nöôùc ta ñaõ tieâu dieät hoaëc ít nhöùt laøm suy yeáu caùc chaùnh ñaûng daân chuû. Daàu treân lyù thuyeát ñöùng trong haøng nguõ theá giôùi töï do, Chaùnh quyeàn mieàn Nam khoâng goùp phaàn chaán khôûi caùc chaùnh ñaûng choáng coäng. Tuy laø moät cöïu Thöôïng thö Nam trieàu, Toång thoáng Ngoâ ñình Dieäm khoâng tin töôûng ôû khaû naêng cuûa caùc nhaø haønh chaùnh, neân ñoàng loaït boå nhieäm só quan giöõ chöùc vuï Tænh tröôûng vaø Quaän tröôûng, ngay tröôùc khi Maët traän giaûi phoùng mieàn Nam ra ñôøi cuoái naêm 1960. Nhöõng ngöôøi trong nhoùm Caravelle noùi treân ñaây phaàn ñoâng laø nhöõng nhaân vaät chaùnh trò noåi baät cuûa mieàn Nam, laõnh ñaïo caùc chaùnh ñaûng daân chuû, theá maø hoï bò truy toá ra toøa aùn quaân söï laõnh aùn raát naëng, coù ngöôøi bò laõnh aùn töû hình. ÔÛ mieàn Trung, em Toång thoáng laø oâng Ngoâ ñình Caån, mang danh laø “coá vaán chæ ñaïo caùc ñoaøn theå mieàn Trung’’ ñaõ ngöôïc ñaõi caùc ñaûng vieân Vieät Nam quoác daân ñaûng vaø ñaûng Ñaïi Vieät. Caùc chaùnh khaùch daân söï raát e deø caån troïng sau chaùnh bieán ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1963, môû maøn cho moät loaït caùc cuoäc xuoáng ñöôøng, chænh lyù, bieåu döông löïc löôïng, taïo moät khoaûng troáng kinh dò treân chaùnh tröôøng. Töôùng laõnh chen vaøo thay chaân caùc chaùnh khaùch daân söï, vôùi danh nghóa cöùu nöôùc tröôùc hieåm hoïa coäng saûn xaâm laêng. Thieát nghó Töôùng laõnh rôøi khoûi quaân nguõ coù theå laøm chaùnh trò, nhöng quaân ñoäi khoâng theå naøo bieán thaønh moät chaùnh ñaûng ñöôïc. Ñöôïc trang bò vuõ khí, quaân ñoäi coù söù maïng choáng ngoaïi xaâm, deïp noäi loaïn. Töø hôn 40 naêm qua, quaân ñoäi ñaõ ñöa Mieán ñieän xuoáng baäc thang choùt cuûa caùc quoác gia tieán boä. Thaùi lan vaø Nam haøn chæ coù theå vöôn leân nhôø thoaùt khoûi voøng tay giaùm hoä cuûa quaân ñoäi. Thuû töôùng nöôùc Nhöït baét buoäc phaûi laø moät nhaân vaät daân söï ñeå vónh vieãn caùo chung thôøi ñaïi quaân phieät ñaõ daãn tôùi thaûm hoïa Hiroshima vaø Nagasaki. KEÁT LUAÄN Cheá ñoä daân chuû töï do chæ coù theå ñieàu haønh nhö yù muoán neáu ñöôïc döïa treân moät cô cheá chaùnh ñaûng thích hôïp, moät maët ñeå giaùo duïc coâng daân veà phöông dieän chaùnh trò, maët khaùc ñeå trôï löïc cho caùc nhaø caàm quyeàn daân cöû veà phöông dieän hoaïch ñònh vaø thöïc thi chaùnh saùch quoác gia. Ñeå coù moät cô cheá chaùnh ñaûng thích hôïp, caùc nhaø laäp hieán vaø laäp phaùp baét buoäc phaûi ban haønh quy cheá chaùnh ñaûng, quy ñònh theá naøo laø moät chaùnh ñaûng trong theå cheá daân chuû, caùc bieän phaùp taøi trôï höõu lyù cho caùc chaùnh ñaûng, ñoàng thôøi phaûi tuøy tình traïng trong nöôùc maø löïa choïn phöông thöùc baàu cöû cho ngöôøi daân töï do bieåu thò nguyeän voïng cuûa mình maø saân khaáu chaùnh trò vaãn ñöôïc trong saùng. Chaùnh quyeàn vaãn coù phöông tieän thoûa maõn ñoøi hoûi cuûa tình theá, coát sao coù theå thay ñoåi nhoùm nhaø caàm quyeàn theo cung caùch cuûa caùc nöôùc daân chuû tieán boä, khoâng caàn huy ñoäng haøng chuïc sö ñoaøn bao vaây thuû ñoâ, cuõng khoâng phaûi xoâ ñaåy haøng trieäu ngöôøi löu vong nöôùc ngoaøi hay vaøo caùc traïi tuø caûi taïo uoång phí taøi nguyeân cuûa ñaát nöôùc, cuûa daân toäc. Tröôùc maët laø phaûi loaïi tröø phöông thöùc ñoäc ñaûng, vì ñoäc ñaûng ñi ñoâi vôùi ñoäc taøi, maø ñoäc taøi laø khaéc tinh cuûa daân chuû.

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

.3”

DAT


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

DAT

Baõo Tuyeát Treân Thaûo Nguyeân NANCY SMILER LEVINSON Vieát cho baùo Times

PHAÀN 4 Tieáp theo kyø tröôùc: Caùc em hoïc sinh hoái haû tan tröôøng, nhöng caùc em bò laïc ñöôøng trong moät traän baõo tuyeát muø mòt.

“Ñöøng coù buoâng em ra,” Dorothea khoùc, gioïng cuûa coâ beù gaàn nhö maát bieán trong côn gioù hung döõ. “Chò khoâng buoâng ñaâu, chò höùa,” Sophie noùi. “Nhöng chuùng ta phaûi trôû laïi tröôøng hoïc thoâi.” Naém chaët tay nhau, Sophie vaø Dorothea baét ñaàu chaïy. “Chaïy ñi, chaïy ñi, tuïi mình phaûi chaïy,” Sophie laäp ñi laäp laïi. Khoâng bieát tim mình coøn ñaäp nhanh hôn nöõa khoâng? Mình coù ngaõ laên ra khoâng? Neáu hai chò em maø ngöøng lai hay mình teù thì hai chò em seõ khoâng thaáy boùng daùng ngoâi tröôøng ñaâu nöõa, neáu maø chuyeän ñoù xaûy thì coù nghóa laø... Cuoái cuøng hai em cuõng loaïng quaïng böôùc leân baäc theàm nhaø tröôøng. Khi Sophie nhìn leân, em thaáy Charlotte ñang leâ leát ñi tôùi, hai tay coâ beù che maët khoûi côn baõo tuyeát. Sophie nhìn thaáy moät daùng ngöôøi ñi vôùi coâ beù. Nhìn gioáng nhö moät ñöùa trong trong caëp sinh ñoâi nhaø Dorsey. Sophie haù hoác mieäng. Chæ coù moät ñöùa thoâi aø? Ñöùa kia bò ngaõ hay bò laïc maát hay bò...?

Moät phuùt sau, moät daùng ngöôøi xuaát hieän vaø Sophie nheï caû ngöôøi khi thaáy thaèng beù coøn laïi. Khi caùc em vöøa böôùc leân baäc theàm, Sophie nghe thaáy moät tieáng keâu töø ñaèng xa. Khoâng bieát phaûi tieáng choù soùi khoâng nöõa? Giöõa vuøng tuyeát muø mòt vaø côn gioù ruù nhö vaäy, em khoâng theå bieát ñöôïc tieáng keâu ñoù töø ñaâu. Em nghe thaáy tieáng keâu laàn nöõa. Khoâng khoâng phaûi laø choù soùi. Laø tieáng keâu cuûa thaèng Ernie Cruikshank. Sophie nghe thaáy tieáng cuûa coâ Pettibone nöõa vaø em bieát coâ giaùo ñi ra ngoaøi tìm thaèng Ernie. Khi coâ tìm ñöôïc noù vaø mang noù vaøo trong tröôøng roài, coâ beøn ñoùng chaët cöûa laïi. Moïi ngöôøi bò laïnh vaø run raåy trong nhöõng boä quaàn aùo öôùt. Maët hai ñöùa sinh ñoâi ñaày nöôùc maét. Dorothea baùm chaët laáy Sophie. “Tôùi ñaây naøo caùc em,” coâ Pettibone noù vaø gom caùc em laïi quanh caùi loø buïng pheä. Hoï tuùm tuïm laïi, coá giöõ cho aám ngöôøi. Nhöng ngoïn löûa luïi daàn. Caøng luùc caøng thaáy laïnh. Sophie nhaän ra khoâng coøn cuûi ñoát loø nöõa. Thöù Saùu: Hoï coù ñöôïc cöùu khoâng?

Ñaây laø truyeän daønh cho Thieáu Nhi cuõ ñaõ ñaêng laàn ñaàu vaøo ngaøy 20 thaùng Möôøi Moät, naêm 2000. Truyeän seõ ñöôïc ñaêng treân trang web baùo Times taïi www.latimes.com/kids.

Prairie Blizzard BY NANCY SMILER LEVINSON Special to The Times

PART 4 The story so far: The children are hurrying home from school, but they are lost in a blinding blizzard

“Run, run we must keep running,” Sophie repeated. Could her heart beat any faster, she wondered? Would she collapse? If they stopped or if she fell they would lose sight of the school, and if that happened, it would mean... At last, they stumbled onto the schoolhouse step. When Sophie looked up she saw Charlotte trudging toward them, her arm shielding her face against the blizzard. Sophie saw a figure with her. It looked like one of the Dorsey twins. Sophie gasped. Only one child? Had the other fallen or become lost... or...? A moment later an outline emerged, and Sophie was relieved to see the other boy. Just as they made their way up the step, Sophie heard a voice crying in the distance. Was it a wolf? In the midst of the blinding whiteness and whistling wind she couldn’t tell where it was coming from. She heard it again. No, it wasn’t a wolf. The voice belonged to Ernie Cruikshank. Sophie heard Miss Pettibone’s voice, too, and she knew the schoolmarm was out searching for Ernie. When she finally found him and brought him inside, the schoolmarm closed the door tight. Everyone was cold and shaking in wet clothes. The twins’ faces were tear-streaked. Dorothea clung to Sophie. “Come, children,” Miss Pettibone said, gathering them together around the potbellied stove. They all sat huddled, trying to keep warm. But the fire was dying down. It was growing colder. Sophie realized there was no more fuel to stoke the fire.

“Don’t let go of me,” Dorothea cried, her voice nearly lost in the howling wind. “I won’t. I promise,” Sophie said. “But we must go back to the schoolhouse.” Holding hands tightly, Sophie and Friday: Will they be rescued? Dorothea began to run.

This is a Kids’ Reading Room Classic that first appeared on Nov. 20, 2000. It will be on The Times’ website at latimes.com/kids.


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

Hoïp baùo tröôùc Holiday Bowl

Oregon: “Thaát voïng” khoâng vaøo BCS nhöng seõ “thaéng ñoäi Oklahoma” Oklahoma: Loái ñaùnh 2 quarterback cuûa Oregon “khoâng gaây trôû ngaïi” NGUYEÃN NHÔN THAØNH/Ngöôøi Vieät Töôøng trình tröïc tieáp töø San Diego Convention Center

SAN DIEGO, California Hai huaán luyeän vieân tröôûng hai ñoäi football ñaïi hoïc Oklahoma vaø Oregon cuøng gaëp gôõ baùo chí hoâm qua taïi phoøng hoïp San Diego Convention Center, moät ngaøy tröôùc khi hai ñoäi seõ ñuïng ñoä trong traän Holiday Bowl. Sau traän Poinsettia Bowl tuaàn tröôùc, baùo Ngöôøi Vieät seõ coù phoùng vieân coù maët taïi choã vaø töôøng trình tröïc tieáp hai traän bowl hoâm nay laø Holiday Bowl vaø Emerald Bowl. Huaán luyeän vieân tröôûng Bob Stoops ñoäi Oklahoma vaø Mike Bellotti ñoäi Oregon ñeàu coù maët cuøng luùc ñeå traû lôøi baùo chí, vaø sau ñoù coøn naùn laïi ñeå traû lôøi theâm. Taát nhieân, caâu hoûi ñaàu tieân hoûi huaán luyeän vieân tröôûng Bellotti ñoäi Oregon chính laø söï hieän dieän cuûa ñoäi Oregon trong giaûi Holiday Bowl, trong khi ñoäi Oregon ñang ñöùng haïng 6 toaøn quoác vaø, leõ ra, phaûi ñöôïc chôi trong moät trong boán giaûi Bowl Championship Series (BCS), laø nhöõng giaûi bowl haøng ñaàu. Khoâng bieát noùi gì hôn, oâng Bellotti chæ noùi: “Toâi nghó chöõ ‘thaát voïng’ chính xaùc hôn laø chöõ ‘ngaïc nhieân.’ Toâi khoâng hieåu chuyeän Notre Dame ra sao, nhöng taát nhieân toâi khoâng nghieân cöùu kyõ loái laøm vieäc cuûa BCS.” Nhieàu ngöôøi töøng cho laø ñoäi Oregon bò boû ra ngoaøi caùc traän BCS ñeå chöøa choã cho ñoäi Notre Dame, ñöôïc xem laø aên khaùch hôn ñoái vôùi khaùn giaû mua veù cuõng nhö khaùn giaû truyeàn hình. OÂng Bellotti noùi theâm: “Chuùng toâi nghó raèng chuùng toâi xöùng ñaùng ñeå ñöôïc naèm trong nhoùm caùc ñoäi ñoù (caùc ñoäi

ñaáu BCS), nhöng baây giôø khoâng coøn laøm gì ñöôïc caû. Chæ coù moät ñieàu coù theå laøm, laø chuaån bò traän ñaáu vaø thaéng ñoäi Oklahoma trong traän Holiday Bowl.” Ñoäi Oklahoma, ngöôïc laïi, môùi naêm ngoaùi ñöùng haïng nhì toaøn quoác vaøo tranh giaûi voâ ñòch vôùi USC, naêm nay böôùc vaøo traän Holiday Bowl khoâng ñöôïc xeáp Top 25. Traû lôøi thaéc maéc veà tình hình caùc caàu thuû bò chaán thöông, huaán luyeän vieân tröôûng Bob Stoops laïc quan: “Chuùng toâi maïnh khoûe hôn. Khaù nhieàu caàu thuû quanh naêm boù boät nay ñaõ thaùo ra. (Caàu thuû running back) Adrian (Peterson) trôû laïi 100%. (Caàu thuû wide receiver) Travis Wilson coù theå seõ chôi ñöôïc trong traän naøy, moãi ngaøy moãi maïnh hôn. (Caàu thuû wide receiver) Jejuan Rankins cuõng khoûe hôn roài.” Tuy nhieân, moät ñieàu Stoops nhaát ñònh khoâng chòu laøm, laø so saùnh giöõa ñoäi hình naêm nay vôùi ñoäi hình naêm ngoaùi. OÂng tuyeân boá moät caùch ngoaïi giao: “Khoâng theå so saùnh hai ñoäi ñöôïc, moãi ñoäi coù phong caùch rieâng.” Stoops cuõng laïc quan veà khaû naêng thaéng ñoäi Oregon. Ñöôïc hoûi vieäc ñoäi Oregon söû duïng hai caàu thuû quarterback coù gaây trôû ngaïi cho tuyeán phoøng thuû cuûa ñoäi Oklahoma, Stoops noùi: “Khoâng. Chæ coù theå coù trôû ngaïi neáu chieán löôïc taán coâng thay ñoåi. Toâi thaáy chieán löôïc taán coâng cuûa hoï khoâng thay ñoåi baát keå ai ôû trong ñoù (trong vò trí quarterback). Chieán löôïc khoâng thay ñoåi, thì chuùng toâi phoøng thuû baát keå ai ôû trong

Phoùng vieân bao quanh huaán luyeän vieân tröôûng Mike Bellotti ñoäi football ñaïi hoïc University of Oregon sau buoåi hoïp baùo chung cuûa huaán luyeän vieân hai ñoäi hoâm Thöù Tö chuaån bò cho traän Holiday Bowl laàn thöù 28 seõ dieãn ra chieàu hoâm nay. Nhoùm phoùng vieân Ngöôøi Vieät laø nhöõng phoùng vieân AÙ chaâu duy nhaát coù maët taïi buoåi hoïp baùo. (Hình: Huyønh Tuaán Kieät/NV)

Moät caàu thuû hockey YÙ bò treo gioø maõn ñôøi vì ngoân ngöõ kyø thò chuûng toäc ROME (USA Today) - Lieân ñoaøn Theå thao treân baêng cuûa YÙ hoâm Thöù Tö cho bieát Daniele Veggiato, tieàn ñaïo cuûa ñoäi Alleghe seõ bò haún vieäc tham gia thi ñaáu trong ñoäi tuyeàn quoác gia YÙ vì ñaõ duøng nhöõng lôøi leõ coù tính caùch mieät thò ñoái vôùi Luca Zandonella, caàu thuû haøng phoøng veä cuûa ñoäi Cortina, trong traän ñaáu hoâm Thöù Hai. Boá meï cuûa Zandonella laø daân Mauritius, Phi Chaâu. Franz Sinn, chuû tòch lieân ñoaøn hockey yù, cho bieát Veggiato nhieàu laàn duøng lôøi deø bæu baèng tieáng YÙ noùi vôùi Zandonella, 18 tuoåi, nhöõng caâu nhö “Thaèng Moïi, maøy veà röûa saïch maët ñi”. OÂng cho bieát Veggiato ñaõ bò ñuoåi ra saân vaø sau traän ñaáu ñaõ xin loãi Zandonella nhöng vaãn bò treo gioø 5 traän keá tieáp trong lieân ñoaøn. Theo lôøi Sinn: “Chuùng toâi

ñaõ töøng thaáy nhöõng vuï naøy xaûy ra trong tuùc caàu vaø chuùng toâi khoâng theå chaáp nhaän trong laøng hockey.” Tuy nhieân quyeát ñònh treo gioø vónh vieãn cuûa Lieân ñoaøn Theå thao treân baêng chæ mang yù nghóa töôïng tröng bôûi leõ trong thöïc teá töø naêm 2003 Veggiato ñaõ khoâng coøn ñöôïc choïn vaøo ñoäi tuyeån quoác gia vaø cuõng seõ khoâng phaûi laø moät thaønh vieân trong ñoäi YÙ ôû Theá vaän hoäi muøa Ñoâng taïi Turin saép tôùi. Maëc daàu hockey khoâng phaûi laø moät moân theå thao ñaïi chuùng ôû YÙ, caùc giôùi truyeàn thoâng taïi quoác gia naøy ñaõ ca ngôïi quyeát ñònh cuûa Lieân ñoaøn theå thao treân baêng maø theo hoï coù söï khaùc bieät roõ raøng vôùi thaùi ñoä döùt khoaùt hôn laø moät loaït nhöõng tröôøng hôïp kyø thò chuûng toäc ñaõ xaûy ra trong tuùc caàu. (HC)

Huaán luyeän vieân tröôûng Bob Stoops ñoäi Oklahoma tieáp tuïc traû lôøi phoûng vaán sau khi cuoäc hoïp baùo chung cuûa huaán luyeän vieân hai ñoäi ñaõ keát thuùc hoâm Thöù Tö. Cuoäc hoïp baùo dieãn ra chuaån bò cho traän Holiday Bowl laàn thöù 28 seõ dieãn ra chieàu hoâm nay. (Hình: Huyønh Tuaán Kieät/NV)

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-122405/200501

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-30L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. Free moät thaùng Hi-Speed Online, charter, 714-677-7229 100-28L-111405/195590

RIVERSIDE. Nhaø brandnew 2 taàng, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe, 1815 SQFT. Khu toát coù coång. Gaàn tröôøng UCR, RCC & fwy. Doïn vaøo ngay. Thueâ $1400/thaùng + deposit. L/L: 714-470-2753 or 408-373-6451

100-7L-112905/197497

Nhaø G.G (Harbor & WMT) 3 phoøng nguû, 2 taém, gaàn traïm bus, phôû 54, ñaát roäng 8000sf, vöôøn caây aên traùi, theâm patio 800sf, coång an toaøn, nhaän housing, deposit 1st & last moving 1/06. L/L Söông 714-448-6277, 714234-7875, 714-251-8331

100-28L-120505/198218

Garden Grove / Rancho. 3PN / 2PT, garage 2 xe, taân trang môùi saïch ñeïp, Saân tröôùc vöôøn sau nhieàu caây aên traùi. Gaàn tröôøng hoïc, chôï, freeway. nhaän housing $2000/thaùng. Doïn vaøo ngay . L/L 714-623-5988, 623-0634

100-4L-122005/200070

Nhaø G.G, good location (Trask + Galway). 5BR/ 4BA/ 2 cars, washer dryer. 2 masters môùi build-in, taân trang toaøn dieän, ready move-in. Tom 714-9033736 or 757-3736, 262-7859

100-7L-122105/200129

Nhaø laàu roäng raõi, ñeïp, 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, sôn môùi, beáp môù i , ñi boä tôù i nhaø thôø St. Polycarp. Goùc Chapman & Beach cho möôùn. Nhaän housing, $2000 1 thaùng. L/L chò Vaân: 408-3070974 cell, 408-224-9984 nhaø, 714-206-4938

100-14L-122105/200163

Nhaø Guesthouse 2PN, 1PT cho möôùn $1250. Goùc Chapman vaø Ninth. Doïn vaøo ngay, Xin lieân laïc 714-679-5932, xin loãi khoâng nhaän housing

100-14L-122105/200182

Nhaø rieâng gaàn Riverside Mall, gaàn freeway 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaän housing, doïn vaøo ngay. Giaù $1,500. Goïi 714726-1423

Goù c Mc.Fadden/Magnolia 4 phoøng nguû 2 phoøng taém $2200 + $2500 deposit available Jan 1 2006, 714-775-4848

100-14L-120905/198901

Nhaø S/A, 3 bed, 1 bath, remodel gaï c h môù i , saø n goã yeâ n tònh (Bristol/17th) $1350. No housing. Coâ Thuûy 714-891-9561 or 714-423-3625

Triplex House goùc Beach/ McFadden. Nhaø roäng 2PN/ 1PT, ñoái dieän tröôøng De-Mille, remodel kitchen/ bathroom. 2 carport parking. 15361 Van Buren St., $1,295/ month. L/L Xuaân Dung (H) 714-893-3371, (cell) 714230-9440, 714-230-9482

100-6L-121205/199096

Nhaø Garden Grove, 4 nguû, 2 taém $1700 thaùng deposit $1000. Goùc Chapman & West. Doïn vaøo 15/ 1/06. Nhaø 3 nguû 1 taém $1500 thaùng deposit $800. Doïn vaøo thaùng 1/06. L/L: 714-390-3499

100-14L-121505/199557

Nhaø roäng, môùi taân trang, coù central air, coång, 3 phoøng, 2PT, Euclid/ First, gaàn nhaø thôø St. Barbara, coù theå doïn vaøo ngay, coù kho “storage” 1,600 sqft. beân caïnh nhaø, coù theå chæ möôùn nhaø. Kathy 714-539-4901

100-5L-121605/199632

Nhaø Edinger + Fairview 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, gaàn Böu ñieän, xe bus, chôï, tröôøng hoïc. L/L 714549-4872, 585-2358. $2000/ thaùng, khoâng nhaän housing. L/L 714-549-4872

100-14L-121605/199664

Nhaø townhouse Magnolia and Broadway 3 bed, 2bth, 2 carport, hoà bôi, gaàn fwy 5, 91. Rent $1650 deposit $1000. L/L: 714331-6514 C.Thuùy, 714-504-4936 C. Khanh.

100-14L-121605/199753

Nhaø ñeïp môùi, lake view. 4PN, 3PT, loft, 2 story, 2 car. Large living room with cathedral ceiling. Large kitchen. Family room has fireplace. Back to lake & park. Ñi boä tôùi tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc vaø ñaïi hoïc. Gaàn freeway 15 & 215. Doïn vaøo ngay $1900/Mo. 30665 Spring Deep Terrace, Mehifee. Riverside. Goïi Huy Buøi 714-262-3425, 714836-9876

100-14L-121705/199804

100-7L-122205/200288

100-7L-122205/200294

Bolsa, Newland. Nhaø môùi raát ñeïp. Parking trong coång saét, saân roäng. 3PN, 2PT. Ñi boä tröôøng, chôï. Granite, central air $1900/ Mo. Houisng OK. 714-653-0308, 714-785-3879

100-7L-122205/200321

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage môùi sôn, saïch seõ, gaàn chôï, freeway, raát tieän nghi. Euclid/Westminster, Santa Ana. 714-573-2700, 714-654-9381

100-7L-122205/200322

10391 Cinco Demayo. Fountain Valley, 92708. Gaà n nhaø thôø Thaùnh Linh. Nhaø 3PN/2PT, saøn goã, beáp tuû môùi. Troáng 2/1/06, $1750. Goïi 714-418-0757 coâ Ngaân, 714-227-7341 (cell)

100-7L-122205/200339

GARDEN GROVE Nhaø 2 beds, 1.5 bath, garage, saân tröoùc, sau, hoâng, granite counter-top, hardwood floor, French door, window, covered deck,. office, good neiborhooh. Must see. 626-552-2776

100-7L-122205/200345

Nhaø 5PN, 2PT, garage 2 xe, ngay Little Saigon Brookhurst &Westminster , khu yeân tónh, gaàn chôï tröôøng hoïc, Freeway, doïn vaøo anytime $2400/thaùng. L/L 714-493-9417

100-7L-122305/200446

NHAØ CHO THUEÂ 3PN + 2.5PT, 2 car garage, 2 taàng laàu, roäng 1,600sf, khu vöïc yeân tónh, goùc GG + The City Drive, gaàn nhaø thôø Tam Bieân, nhaän housing, cho thueâ $1,950/ thaùng. Lieân laïc Mr. Thanh Tran Cell 818-913-4580 , 714-2806818, Home 323-258-5957,

100-14L-122405/200470

Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Maùi ngoùi, beáp môùi granite $1850/ thaùng deposit $1850. Doïn voâ Dec 20.05. 14271 Magnolia Westminster. Chæ nhaän housing, hoûi oâng Bình 714-655-6114

SOUTH COAST METRO. Nhaø 3PN/ 2PT, khu yeân tònh, gaàn freeway, tröôøng hoïc toát, saân roäng, caây aên traùi, housing only $1,750/ thaùng + $1,000 deposit. Available Jan-2006. 714-4689679

100-14L-121705/199833

100-14L-122405/200472

Nhaø 4 Bedroom 2 bathroom. Khu Little Saigon gaàn Bolsa. Cho thueâ $1850 moãi thaùng. Nhaän housing. Lieân laïc phone 714-8917856

100-14L-121805/199884

Townhouse goùc Brookhurst & Westminster 2 taàng 3PN, 2.5PT, 2 xe garage. Gaàn chôï, tröôøng, freeways $1750/thaùng + deposit. No housing. Doïn vaøo 1/6/06. L/ L: 714-420-0526

100-14L-121905/199952

BALDWIN PARK, LA. Nhaø môùi remodel 2 phoøng nguû röôõi, 1PT $1,300/thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L 626-392-5515

100-3L-121905/199958

Nhaø vuøng toát Santa Ana 3BR, 2BA, family room corner house 1,800sf, garage 2 xe, khu an ninh, near school, no pet, nhaän housing, thaûm môùi. L/L Trung 714-653-5987

ANAHEIM. 3 phoøng nguû, 2 taém + guest house + 1 taém $2000, Brookhurst/ La Palma. TOMVO 714-378-0000

100-14L-122405/200473

WESTMINSTER. 3 phoøng nguû, 2 taém $1,700. 14561 Donegal Dr., Hazard/ Bushard. TOMVO 714-378-0000

100-14L-122405/200474

4 phoø n g nguû , 2 phoø n g taé m $2000/ thaùng. 1406 Hasting St./ Hazard/ Newhope, Santa Ana. TOMVO 714-378-0000

100-7L-122405/200493

Nhaø cho thueâ 3PN/ 2PT khu South Coast Plaza, ñi boä ra nhaø thôø chính toøa saép xaây, khu vöïc yeân tónh, lòch söï, nhaän housing, coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng. Xin goïi Michael 714-504-9009 hoaëc Chris (tieáng Anh) 714-330-0297

100-7L-122805/200829

Nhaø Fountain Valley, goùc Euclid + Edinger 4PN/ 2PT, sunroom, 3 xe garage nhieàu parking, khu an toaøn $2,300 + deposit, nhaø troáng coù theå doïn vaøo ngay. L/L 714-728-6440 or 714-839-6440

SAN GABRIEL Nhaø 3PN, 1 Den, 2 car garage , khu yeâ n tónh, $1400/thaù n g, 1st+last deposit. doïn vaøo ngay L/L 213-200-7429

100-14L-122405/200506

OC- 2 bedroom apartments $1,195-$1,495 in La Habra, Garden Grove, Westminster, Buena Park, Huntington Beach, some with hook-up. 714-821-8888 ext. 105, 107, 111

Nhaø tieàn cheá 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø beáp, phoøng khaùch, phoøng aên vaø phoøng giaët quaàn aùo, roäng 1440 SQFT, xaây naêm 1986, chuû caàn baùn gaáp giaù $99,000. Xin lieân laïc A/G Joseph Phaïm 951-288-7555

100-7L-122605/200555

100-3L-122805/200847

Nhaø 3 beds, 2 baths, Westminster, Nhaø troáng; cho möôùn reû, goùc Edward & Trask. No housing. L/L 714-892-7494, 714-277-7048

100-4L-122605/200568

F.V, 5PN, 3PT, 2 taàng laàu, 2 cars garage cho möôùn nguyeân nhaø $2600/Mo. Hoaëc töøng phoøng. Nhaän housing. Moving anytime. 16516 Walnut Street. 714-4933888 Tom.

GARDEN GROVE. Nhaø 3PN, 2PT ñaát roäng 10,000sqft, ñaäu xe thoaûi maùi, move-in condition, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Giaù $1,800/ month. L/L 714-234-9970, 714588-1708 100-3L-122605/200571

Nhaø 1PN + 1PT + ñaäu xe treân saân, goùc Beach vaø 12th - gaàn phoá Bolsa, an ninh, nhaø troáng, nhaä n housing. L/L 714-6367515, 714-797-4076 100-7L-122605/200577

Beach/ Katella. Nhaø house 3PN, 2PT, khu yeân tónh, coù theå doïn vaøo ngay, housing OK. L/L Baûo 714-995-4107 or 714-251-4252

100-7L-122705/200706

ANAHEIM - 4 Plex, 2PN/1PT or 1PN/1PT. Nhaän housing, goùc Brook/Lincoln, döôùi laàu, coù garage. Doïn vaøo 1/01/06. $1250/ $975. 714-738-0617, 878-9032 100-7L-122205/200343

MIDWAY CITY - Nhaø 2PN, 1PT, 1 car garage. Nerwland - Bolsa $1480 deposit $1200. No pets. Goïi 714-878-9146 100-7L-122205/200279

Nhaø cho thueâ Westminster Brookhurst/ Hazard 3 bed + den 2 bath, pool, khu yeân tónh, doïn vaøo Feb.06. Xin vui loøng lieân laïc Kim cell 714-588-8351 100-3L-122705/200610

100-7L-122205/200298

Nhaø môùi cho möôùn vuøng Westminster. Khu yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc, shopping. 3PN, 2PT, 1 bonus room, garage. Doïn vaøo ñaàu thaùng 01. L/L Tammy 714379-0290 hoaëc 714-552-7814

WESTMINSTER - Gaà n Little Saigon. Nhaø cho thueâ 3PN 2PT, phoøng khaùch lôùn giaù $1400 deposit $1000. Khoâng nhaän housing. L/L soá 714-396-7017

100-14L-122705/200612

WESTMINSTER - Nhaø 3PN/1.5 bath. Khu yeân tònh, gaàn chôï ABC, tröôøng hoïc, khu shopping. Nhaø troáng doïn vaøo ngay. Housing OK. $2000/month. L/L Kim: 714-6572188

Nhaø brandnew, ngoùi ñoû, 2 taàng, 4PN, 2.75PT, 2 car garage, khu toát, gaàn tröôøng, freeway, nhaø thôø & chôï, doïn vaøo ngay. Nhaän housing. $2400/month. L/L Julie 714467-8466, 467-8465 100-28L-122705/200613

Nhaø G/G, 4PN + 2PT, garage 2 xe; enclosed patio, gaàn tröôøng, chôï, freeway, saân roäng, caây aên traùi, goïi Tammy: 714-369-5724 100-7L-122705/200632

Nhaø môùi Anaheim Brookhurst & Lincoln 3PN + bonus room, 2.5PT, $2000/M + $1000 deposit. Nhaø Huntington Beach (New & Heil) 4PN/2PT, $2200/M + deposit $1000. Housing OK. 714588-4531 100-7L-122705/200639

Garden Grove new house for rent great neighborhood, four bedroom 2 1/2 bath, 2 car garage $2250 per month. Gaàn Costco. Taft - Trask. Housing OK. 949795-0182 100-7L-122705/200696

Cho thueâ nhaø 4 nguû, 2 taém. Parking roäng, 6 xe, khu yeân tónh, trung taâm Bolsa. Doïn vaøo ngay. 714-458-7909, 714-799-2627

100-14L-122205/200327

100-7L-122705/200686

WESTMINSTER - Nhaø cho thueâ sau löng Phöôùc Loäc Thoï, gaàn tröôøng hoïc, gaàn chôï, 3PN, 3PT, garage 2 xe. Khu an ninh, yeân tònh. Nhaän housing. Nhaø troáng, doïn vaøo ôû ngay. L/L Baø Nhaøn: 714-898-5910 or OÂng Ñaëng: 714-803-1864

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, bao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377

110-DL-022504/106167

110-7L-122805/200820

110-7L-070705/176723

ª GARDEN GROVE Condo 2PN. Garage rieâng, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 13191 Edland St. Goùc Brookhurst / Trask. Goïi 714-7192876. 110-14L-113005/197667

G.G. 2 PN/2PT roäng thaûm, sôn, beáp môùi, saøn nhaø laùt gaïch, granite countertop, gaàn tröôøng hoïc. $1175. L/L: 714-414-2012

110-28L-120205/197878

Gaàn Trask/Brookhurst, Apartment 1PN/1PT roäng raõi. Coù hoà taém, table tennis. Khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing & smoking. Muoán “An Cö Laïc Nghieäp”, xin goïi coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C: 13122 Benton St, G.G

110-14L-120305/198116

Apartments for rent 1BR, 1BA, huge unit G.G + Magnolia. Ask Mrs. Kim 714-539-0809

110-28L-120605/198430

1 bedroom, 1 bathroom rent $850, no pets. 7922 Stark Ave., Huntington Beach C/O Peter 714863-9089, between Edinger + Heil on Beach Blvd., walking distance to the new Bella Terra Huntington Beach Mall

110-30L-120705/198556

Apartment for rent 1BRM 1 bath. Nice area. Housing welcome near school, bus stop, shopping center, gas, water paid. Euclid & Katella, Anaheim, 714-778-3790 110-7L-121505/199618

100-3L-122705/200726

WESTMINSTER 4PLEX APT. LARGE 2 BEDROOM. Dowstair on bath encl garage w/storage fenced patio, diswasher, coin laundry room, free water/trash, cul-de-sac, housing OK. H: 714779-4182, C: 714-812-0053

110-28L-121905/199996

110-7L-122205/200314

110-7L-122305/200383

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

110-90L-021005/154626

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714554-4700.

110-28L-120805/198649

ANAHEIM - 1 and 2 bedrooms from $860. All gas paid. Large and quiet. Near school and shopping. Gated parking. 9081 Cerritos, 714-827-5550

110-28L-120805/198650

ANAHEIM - 1 bedroom from $860. Most utilities paid. Walkin closet, carport, laundry. Near school. 1651 Pampas. 714-7580550

110-28L-120805/198656

ANAHEIM - Quiet 2 & 3 bedroom from $1150. Move-in bonus. Pool, parks, playground. Carport & A/C. 10070 Gilbert. 714-774-4090

110-28L-120805/198654

110-10L-122205/200280

Apt 1 & 2 phoøng nguû cho thueâ. Goùc ñöôøng Euclid & Chapman. Ñòa chæ 11121 & 11171. Chapman, Garden Grove. L/L David 949-331-7920

100-14L-122805/200798

110-7L-122805/200875

FOR RENT Apartment in Garden Grove 1BR/1BT goùc Westminster/Harbor. Khu yeân tónh, gaàn xe bus giaù $900/M. Call Trang 714-720-3141 (C). Housing is OK.

110-28L-121705/199821

110-7L-122205/200250

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 taém, garage 2 xe, gaàn tröôøng hoïc, khu yeân tónh, nhaø troáng. Nhaän housing, goùc Newhope + Edinger $1700/thaùng. Tel: 714-531-4173

110-7L-122805/200859

APT 2P.nguû, 1P.taém vaø patio, treân laàu, goùc ñöôøng Harbor vaø Westminster. Giaù $1150. Goïi 714-839-0758

GARDEN GROVE - Quiet 2 bedroom villa from $1200. Pool, patio, park, pantry for W/D. Water and trash paid. Carport. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 714-897-6087

APT cho thueâ, 2PN/1PT. Gaàn nhaø thôø, chôï, tröôøng hoïc. Khu yeân tónh, ñeï p , thoaù n g maù t . Goù c ñöôøng Euclid vaø Mac Fadden. Goïi Harry Vo 714-839-7711

100-7L-122805/200783

4 Plex cho thueâ $1200/month, 2 phoøng nguû/1 phoøng taém treân laàu, goùc ñöôøng Cerritos & Moonstone, 3560 W. Conrnelia Cir #4, Anaheim, CA 92804, 714-713-2927

GARDEN GROVE. Near Brookhurst/ Lampson large 2 bedroom, 1 bath, water/ trash/ gas paid, parking, no housing $1,075/ month, upstairs, 10332 Lampson 714-657-9100

4 Plex goùc Magnolia/Katella 2 bed. 1BA. Raát roäng. Phoøng ñaët maùy giaët saáy trong nhaø. Thueâ $1075/thaù n g deposit $500. Housing OK. Doïn voâ ñaàu thaùng hoaëc 15/01/06. L/L: 714-8392549, 714-468-8763

Nhaø môùi 2 phoøng nguû, 1 taém. Loá i ñi rieâ n g, ñöôø n g Bolsa Newland. Bao ñieän nöôùc, gas. Tieän cho vôï choàng vaø 1 con $1050. Goïi 714-379-6176, 7205455

Nhaø Anaheim môùi 3Pnguû, 2½ taém, caàn cho möôùn $1600 , khu yeân tónh, Bao nöôùc, xin vui loøng goïi coâ Loan 562-489-5534, 714531-4284

110-7L-122805/200795

GARDEN GROVE Quiet, large, 2 bedroom, 2 baths, $1200/moä t thaù n g. Beautiful, 1,000 sqft, Apartment, single story, new kitchen, Garden setting, private patio, cable ready, enclosed garage, Electric gate, no housing, deposit $1000. 9858 Acacia Ave. Garden Grove, manager Apt. “A”. English Speaking 714-638-1998, or 714-505-3166

110-7L-122105/200177

Nhaø 3PN, 3PT, trang trí ñaày ñuû, thaät ñeïp coù internet, cable, garage TV, tuû laïnh, A/C. Khu yeân tònh, gaà n shopping, freeway $2200. L/L: Tuyeát 714-308-8191

110-14L-122705/200695

APT cho thueâ: 3PN/2T: Dale + Garden Grove, 2N/1 taém. Edinger + Beach, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Move in special. 714-448-8987, 714-448-8969

110-7L-122805/200774

Villa de Sorrento 714-590-1574 1+2 bedroom upstairs 850-1175 move-in special with good credit, no housing

100-7L-122705/200698

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

Huntington Beach. APT 2PN, 1PT, washer/dryer hook-up, sôn thaûm môùi. Khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, doïn vaøo ngay. Goïi Nam: 714-721-9011, 721-9571

100-7L-122805/200857

WESTMINSTER - Nhaø 5PN/2PT, gaàn chôï, tröôøng hoïc, shopping, doïn vaøo anytime, goùc ñöôøng Brookhurst & Westminster, $1800/month, goïi Thuùy 714-8514047 or Khanh 714-468-6178

100-3L-122605/200578

110-36L-052604/120220

100-7L-122805/200846

Nhaø F.V. gaàn Mile Square Park 4PN, 2PT, plus big converted family room, 2300 sqft, saân sau & tröôùc roäng, maùy giaët saáy, boä baø n aê n marble & tuû Buffet, $2400/Mo 714-460-3444

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) 100-14L-121905/199976

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

APT dö 1 master bedroom bao gas, ñieän, nöôùc cho naáu aên $500/ thaùng. McFadden & Newhope. Voâ 01/01/06. Öu tieân vôï choàng khoâng con. Cell: 714-369-0467 110-7L-122305/200409

APARTMENT FOR RENT SANTA ANA. 2 bedroom apartment downstairs, gas cooking paid, garage, neat/ clean. 2710 W. McFadden $1050. 714-2998433, 714-540-2492

GARDEN GROVE - 4 Plex, 2PN/ 2PT. Nhaø roäng, saïch. Nhaän housing $1300/thaùng deposit $1000. L/L: 714-775-2870, 775-2201 or cell 714-876-3228

110-7L-122805/200796

GARDEN GROVE - Cho thueâ studio. APT coù carport. $695. 12682 Adelle Street, #3. Goïi 714-5371358

110-28L-120805/198652

WESTMINSTER - Beautiful two bedrooms from $1100. Quiet parks, some with yards, gated parking. Close to schools and shopping. 6930 Westpark, 714897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-15L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

120-7L-081705/182801

Nhaø rieâng, ít ngöôøi, ñeïp, yeân tónh, saøn goã, sôn môùi, bao naáu, giaët saáy, DSL Internet, direct TV, soft water system, doïn voâ anytime. 714-373-5474

120-14L-083005/184730

Nhaø vuøng Orange dö 1 phoøng, parking roäng raõi. Khu an ninh. Doïn vaøo ngay. L/L Thuûy 714350-3894 or 714-639-9447, $350/month Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

120-7L-101505/191568

120-7L-121905/199947

Room for rent, female only, Fountain Valley, Edinger & Harbor. Gated community, very peaceful & Clean, cooking OK and room is furnished $400 month. Tuøng 714-260-5997. Move in anytime.

Nhaø rieâ n g cho share phoø n g $350/ thaùng, khoâng huùt thuoác, chæ nhaän cho ñoäc thaân Goldenwest & Westminster. 714-892-4137

120-28L-111005/195081

Phoøng cho möôùn $350/thaùng cho ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, doïn vaøo ngay, Nhaø Newland / Westminster 714467-7441 cell, 714-537-2939 sau 8 giôø toái

120-3L-111805/196338

Nhaø coù phoøng cho thueâ ñi chung, cho naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, gaàn Beach & Westminster. L/L 714-423-1706

ANAHEIM Nhaø khu yeân tónh, an toaøn, goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän nöôùc, ñöôïc söû duïng, maùy giaët saáy. L/L 714-343-6781

Nhaø dö phoøng cho share 1 phoøng $400, nhaø sau Phöôùc Loäc Thoï, coù loái ñi rieâng, öu tieân cho ñoäc thaân. L/L Baø Haûi 714-799-7930, 902-8569

120-8L-113005/197644

Nhaø Westminster & Newland dö 2 phoøng, 1 master bedroom, 1 singular cho share, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Xin goïi 714-797-2025

120-27L-120705/198491

Phoøng cho thueâ master bedroom 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém sahre kitchen vôùi chuû. Thueâ $500/ thaùng, goùc Katella and Brookhurst, goïi 714-396-3558 hoaëc 714-991-3455 (after 5PM).

120-14L-120805/198774

Garden Grove. Disneyland - Harbor vaø Lampson. Nhaø roäng coù room cho share. Cho ñoäc thaân. Lieân laïc 949-439-3834

120-14L-121905/199981

120-14L-122005/200007

120-14L-122005/200044

Phoøng nguû Master, coù loái ñi rieâng, choã naáu aên, giaët saáy, gaàn chôï Ñaø Laït, Euclid / Garden Grove . Giaù $550/thaùng Goïi 714530-7290 / 714-614-2441 120-14L-122105/200134

Nhaø Garden Grove dö 2 phoøng cho share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, öu tieân cho vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi, xin L/L: 714-651-1587

120-7L-122105/200154

Phoøng dö cho share. Coù loái ñi vaø phoøng taém rieâng, khoâng bao giaët, naáu. Goùc ñöôøng Garden Grove vaø Haster. L/L: 714-9716286 120-7L-122105/200200

120-20L-121205/199108

Vuøng Irvine & Tustin Ranch 1 bed, 1 bath, hoà bôi, phoøng taäp theå thao, near fw5, Jamboree & market place. Tina 714-2253141, $750/thaùng

120-7L-121305/199296

DOÏN VAØO NGAY! Westminster, phoøng master bed roäng vôùi full bath môùi, loái ñi rieâng, ñeïp, saïch, naáu aên chuùt ít ñöôïc, öu tieân cho nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son khoâng huùt thuoác, moät ngöôøi ôû giaù $600/1 thaùng. Deposit, goïi coâ Phi. 714-899-4009. Xin ñeå lôøi nhaén.

Nhaø vuøng Fountain Valley cho möôùn, 2N, loái ñi rieâng, khu an ninh, saïch seõ. Öu tieân cho gia ñình ñi laøm, ít naáu aên. Phone 714-235-1717

Master bedroom môùi xaây Fairview/G.G. Loái ñi rieâng, beáp tuû laïnh, giaët saáy, DSL, TV, cable. Nöõ coù job. $575/mo. Doïn vaøo 1/ 1/06. L/L Anh Kim 714-4936396

120-14L-121505/199568

Nhaø goùc Newland + Westminster, phoøng lôùn, loái ñi rieâng, cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Caàn goïi 714-379-8527 or 714-875-5831

120-14L-121505/199581

Phoøng cho nöõ share khu Fairview vaø 12 Street SA $475. Bao ñieän nöôùc coù garage vaø phoøng taém rieâng. Beáp vaø phoøng khaùch xaøi chung, khoâng huùt thuoác. L/L Linda 714-542-8047 noùi tieáng Anh.

120-14L-121605/199697

Nhaø goùc Brookhurst vaø Chapman cho share master bedroom. Loái ñi rieâng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L: 714-244-8363

120-14L-121605/199756

Nhaø goùc Brookhurst + McFadden caàn cho nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên master bedroom $600/ 1 thaùng, coù vieäc laøm. L/L 714-925-1935, 714531-5549

120-10L-122105/200216

120-14L-122105/200234

Nhaø dö hai phoøng APT gaàn chôï Ñaø Laït, gaàn tröôøng hoïc, cho naáu aên thoaûi maùi, cho huùt thuoác, bao ñieän ga, ÑT: 714-797-1466 hoaëc goïi 376-8776 120-7L-122205/200249

Nhaø goùc Newland - Mc.Fadden dö hai phoøng cho share moät phoøng coù loái ñi rieâng. Doïn vaøo 01-01-06. Giaù $400/M. Xin goïi Bình 714-310-0815 120-14L-122205/200258

Coù phoøng thöôøng cho möôùn, öu tieân ñoäc thaân, couple, Garden Grove doïn vaøo 1-15. Vaø nhaän daïy laøm ñuû kieåu moùng boät v.v... Facial, Waxing, 714-478-9316, 714-478-9315 120-7L-122205/200262

120-14L-121605/199777

Nhaø dö phoøng cho share, loái ñi rieâng bieät, khu yeân tónh, doïn vaøo ngay, choã ñaäu xe an toaøn, Xin lieân laïc Coâ Vaân 714-457-0544, OÂ Taân 714-863-3051

120-7L-121705/199811

Beach/Katella. Nhaø môùi saïch seõ, khu an toaøn dö phoøng cho share, bao utilities, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime $300 thaùng. L/L: 714-399-5712, 714-893-3005

120-7L-121705/199819

Nhaø goùc Euclid/Chapman, khu yeân tónh, dö 2 phoøng 1 phoøng coù loái ñi rieâng. Caàn cho thueâ, bao giaët saáy, khoâng naáu aên. L/ L: 714-638-1737 (H), 714-4186384 (C)

120-14L-121805/199872

Nhaø house goùc Magnolia & May coù phoøng cho share, loái ñi rieâng, yeân tónh, thuaän tieän cho 2 ngöôøi, khoâng naáu aên. L/L coâ Lan: 714468-2936

Nhaø 1 phoøng cho share, loái ñi, beáp, phoøng taém rieâng, vöôøn rieâ n g. Goù c Beach/Lampson $700/thaùng. L/L: 714-891-9985 hoaëc 714-724-9437

Nhaø Fountain Valley gaàn Harbor/ Lilac yeân tónh. Dö phoøng öu tieân cho nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng. Khoâng naáu, bao giaët saáy. 714-837-0429 hoaëc 714-7751614 Nhaø Garden Grove dö 1 phoøng cho thueâ, bao gas/ ñieän/ nöôùc coù cable, khoâng naáu aên, öu tieân cho nam/ nöõ ñoäc thaân $320/ thaùng. Xin goïi 714-537-4253 Room/House cho thueâ, share vuøng Lancster/Palmdale K Ave raát toát cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng laøm nail. Lieân laïc 818251-6898 or 818-883-6049

120-7L-121905/199897

Nhaø môùi Beach/ Chapman 2 phoøng lôùn, loái ñi rieâng, restroom rieâng, gaàn church, school, doïn anytime , bao gas ñieän nöôùc, yeân tónh. 714-901-2607, 714-6579606, 714-657-9612, 714-6579610

120-14L-121905/199936

Nöõ coù vieäc laøm, thích yeân tónh, saïch seõ, no cooking, bathroom rieâng, cable TV/ internet. Nhaø môù i , ít ngöôø i , khu an ninh Westminster/ Trask $350/M. Nhaø 714-901-9808, cell 714467-5794

120-7L-122205/200272

120-7L-122205/200276

120-7L-122205/200277

120-5L-122205/200292

APT. Ít unit, ít ngöôøi, nguû laàu, khaùch naáu aên döôùi treät, dö 1 phoøng cho naáu, öu tieân nöõ coù vieäc laøm, sinh vieân, hoïc sinh, garage 1 xe, gaàn chôï Vieät - Myõ, trung tieåu hoïc, gaàn exit fwy 5 & 22. Phoøng troáng vaøo 01/01/06. Xin lieân laïc 714-206-9316 day time 8:00am - 2:30pm, 714-7912255 sau 3:00PM 120-7L-122205/200303

Mobile Home 2 phoøng 1 ngöôøi ôû raát saïch seõ. Khu yeân tónh. Caàn ngöôø i share. ÑK: Ñöù n g tuoå i , khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L: 714-230-5935 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK

NGÖÔØI VIEÄT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-122205/200318

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-122405/200499

Nhaø Brookhurst - Hazard dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân ñi laøm, nhaø yeân tónh ít ngöôøi $350 thaùng, bao giaët saáy. L/L: 714-531-0576 home, 714688-6608 cell

Nhaø ít ngöôøi dö masterroom cho share, goùc Beach Bld. & Cerritos, khoâng nhaän nam ñoäc thaân, gaàn tröôøng hoïc. Lieân laïc 714-5272980 8AM-3PM

120-7L-122205/200324

Westminster / Brookhurst an ninh, yeân tònh, saïch seõ, khoâng treû em, cho ñoäc thaân thueâ, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. $300/ thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/06 714200-9182

Nhaø ít ngöôøi dö 2 phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm, nhaø goùc Brookhurst freeway 22. L/L An hoaëc Sydney home: 714-638-7136, cell: 714280-2271, 280-2273

120-7L-122205/200337

Nhaø vuøng Garden Grove cho share phoøng master bedroom ôû ñöôøng Taft St, khoâng naáu aên, bao giaët saáy, xin L/L phone: 714636-6858

120-14L-122305/200371

Magnolia/G.G. Phoøng môùi roäng böï, full bathroom, kitchen sink, kitchen space ñeå ñöôïc microwave, refrigerator. Loái ñi rieâng. Öu tieân ñoäc thaân $550/M. L/L Hoàng 909-647-5386

120-7L-122305/200373

Phoøng cho thueâ goùc Bowen/ Woodbury sau löng Boø 7 Moùn AÙnh Hoàng. Khoâng huùt thuoác $370/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L Cuùc 714-952-9708, 714-3908955

120-7L-122305/200376

Nhaø vuøng Anaheim dö master bedroom cho share. Loái ñi rieâng, parking. Bao utilities, naáu aên, thoaùng maùt. Ball + Eulicd. ÑT: 714-326-3117, 714-563-0332

120-7L-122305/200377

Bolsa/Bushard. Mobile Home phoøng cho phuï nöõ share saïch, yeân tónh, loái ñi rieâng, coù giöôøng, tuû. Bao giaët saáy, naáu ít $325/ thaùng. Coâ Thanh: 714-418-9793, cell: 714-251-1454

120-7L-122305/200378

Phoøng lôùn môùi caát G.G caàu taém rieâng. Maùy laïnh, loái ñi rieâng, coù maùy giaët saáy, bao ga, ñieän, nöôùc. L/L: 714-638-3422

120-7L-122305/200384

Nhaø dö phoøng cho share. Loái ñi, phoøng taém rieâng. Bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên rieâng, gaàn cheø Hieån Khaùnh $650/mo. Tel: 714-4547999, 714-454-9303

120-7L-122305/200392

Chapman/ Euclid master bedroom, phoøng khaùch, loái ñi rieâng, free cable, TV DSL wireless ñoäc thaân, vôï choàng son, hieàn laønh, khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu $700/ thaùng. 714-539-8959, cell 714878-4394

120-7L-122305/200395

Phoøng khaùch coù moät choã rieâng cho share $160/thaùng, coù saün giöôøng tuû nhoû. Caàn ngöôøi coù vieäc laøm hoaëc tieàn giaø. Goùc Hazard/ Harbor. L/L: 714-554-5246 or 714-422-9844

120-7L-122305/200402

Nhaø gaàn Brookhurst + Westminster dö phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, tieän cho ngöôøi khoâng laùi xe. L/L 714-580-4838

120-7L-122305/200404

Master bedrooms, yeân tònh, roäng raõi coù washer/dryer, parking roäng bao utilities gaàn Newland/ Garden Grove. Öu tieân cho ñoäc thaân hoaëc sinh vieân. Coù theå doïn vaøo ngay. Goïi Long 714-4541786

120-7L-122305/200411

Nhaø khu yeân tónh, ít ngöôøi saïch seõ, tieän nghi, dö phoøng roäng cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác vaø naáu aên share. Ñ/T 714-3310003, 714-803-3003

120-7L-122305/200443

Nhaø house Bushard Hazard khu yeân tónh, saïch seõ, khoâng naáu aên, 1 phoøng cho share, bao ñieän nöôùc, loái ñi rieâng. L/L Coâ Mai 714-891-1748

120-7L-122305/200445

Bôùt $50 phoøng cho share, roäng, saïch, yeân tónh, an ninh coù DSL, öu tieân coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác. Lieân laïc 714-839-6889, 714-332-6532

120-7L-122305/200463

Nhaø goùc Garden Grove & Newhope, khu yeân tónh, cho nam or nöõ ñoäc thaân möôùn, khoâng naáu aên. L/L 714-719-2821

120-7L-122405/200467

Coù moät phoøng saïch seõ, caïnh tröôøng hoïc raát tieän cho meï vaø 2 con nhoû, bao ñieän, gas, naáu aên. Xin goïi OÂng Ñöùc 714-893-6645

120-7L-122405/200468

Phoøng dö cho möôùn. Nhaø gaàn Brookhurst vaø Bolsa trong khu yeân tònh, coù maùy giaët saáy, naáu nöôùng, ñaäu xe roäng raõi $400/ thaùng. L/L Vince 714-531-4249

120-7L-122405/200475

Nhaø ñeïp, saïch seõ dö phoøng cho share, sau chôï Quang Minh. L/L Coâ Toaøn 714-775-8019, 714244-9197

120-7L-122405/200478

Available Jan 2006- private room of a house with separate bathroom and kitchen, access driveway parking for rent $700 per month. Goùc Magnolia & Hazard. Tel: 714-899-3365

120-21L-122405/200484

Nhaø môùi roäng ñeïp, khu yeân tónh, dö phoøng cho share $400 thaùng, nhaø taém rieâng, cho naáu aên, öu tieân ñoäc thaân, goùc Beach & Orange, City Anaheim. 714-3316258

120-14L-122405/200488

Lake Forest/ Rockfield. Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tònh, bao gas, ñieän, nöôùc. L/L Kim home 949-472-6457, cell 949232-6168

120-6L-122405/200502

120-7L-122605/200517

Garden Grove vaø Newhope. Nhaø dö 1 phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên. L/L 714-638-2176

120-5L-122605/200519

Nhaø rieâng: 1 phoøng roäng, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, bao utilities, giaët saáy, khoâng huùt thuoác, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. L/L 714-623-5590, vaøo thaùng 1-106

120-7L-122605/200522

Nhaø dö phoøng gaàn Costco, Lee Sanwich, College Fullerton, loái ñi rieâng, parking cable internet, bao utilities avalible now. L/L Minh 714-251-0798 or 714-675-9867 sau 6PM

120-7L-122605/200526

Nhaø ñeïp khu yeân tónh, gaàn South Coast Plaza, Irvinve, UCI OCC, freeway 405, 55 cho share phoøng thöôøng. Xin goïi 714-2626311, 714-262-6312, 714-5465438

120-7L-122605/200531

Phoøng ñeïp roäng, yeân tònh, goùc Westminster Newhope, bathroom, cable, phone, loái ñi rieâng, daønh cho nam ñoäc thaân ñöùng ñaén, coù job $550/m 714-2651212

120-4L-122605/200532

Nhaø Brookhurst/ Katella 1 master bedroom, roäng, saïch ñeïp cho thueâ ñaàu thaùng 1, hôïp cho nam nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son, khoâng huùt thuoác, coù vieäc laøm, thích yeân tònh $550/ 1 ngöôøi, $600/ 2 ngöôøi, coù choã naáu aên, giaët saáy. Baø Yeán 714-655-8882

120-5L-122605/200534

Nhaø cho share 1PN, 1P. khaùch, loái ñi rieâng, ñaày ñuû tieän nghi, parking, cho vôï choàng vaø 1 phoøng cho ñoäc thaân vuøng Westminster. 714-399-6188, 714-896-0098

120-3L-122605/200537

Nhaø roäng, saïch seõ, ít ngöôøi , dö phoøng cho thueâ, goùc Bolsa & Newland, doïn vaøo ngay L/L 714580-4700

120-7L-122605/200542

1PN, 1PT cho share, internet high speed, naáu aên töï do, tuû laïnh, microware, giöôøng coù saün. L/L 714-851-3774

120-3L-122605/200544

Nhaø gaàn Freeway 22 gaàn Garden Grove + Harbor môùi xaây, an ninh dö 2 phoøng coù cable, loái ñi rieâng, cho ñoäc thaân ñi laøm share $350 vaø $220. 714-539-7033, 714-232-5451

120-3L-122605/200545

Master bedroom Euclid/ Hazard $500/th coù line phone cable/ TV, caàn nam single share, vaøo anytime, bao utilities cook OK, be quiet. L/L 714-265-5163, good parking

120-3L-122605/200548

Townhouse goùc Harbor - First cho share 1 phoøng roäng, $300/ thaùng + deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 01, khu yeân tònh, tieän xe bus. LL: 714-955-7353

120-4L-122605/200551

Nhaø dö 2 master cho share, vôï choàng lôùn tuoåi, khoâng naáu aên, giaët. Ñöôøng Magnolia + Hazard, doïn vaøo ôû ngay. L/L 714-8932900, 714-379-4672 (12PM ñeán 8PM)

120-7L-122605/200557

Nhaø phía sau chôï ABC vaø PLThoï cho thueâ, 1 phoøng lôùn, phoøng taém keá beân, tieän cho ngöôøi lôùn tuoåi thích gaàn tieåu Saøigoøn, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy. Goïi 714-897-0823

120-7L-122605/200584

Share phoøng. Nhaø môùi, saïch seõ, phoø n g roä n g cho share, goù c Beach/ Westminster. Lieân laïc 714-785-6054, chuû nhaø vui veû thoaûi maùi 120-5L-122605/200590

Nhaø dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, gaàn chôï Vieät Nam, khu Bolsa, öu tieân cho ñoäc thaân. L/L Leon 714-713-5866 120-5L-122605/200593

120-7L-122805/200744

Nhaø dö phoøng cho thueâ gaàn Trask - Newhope. Öu tieân vôï choàng hoaëc ñoäc thaân goïi Nguyeãn 714-537-7202, 933-8102

120-14L-122705/200611

Nhaø Magnolia/Hazard dö 1 phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, bao giaët saáy, cable TV. L/L: 714230-9542, 379-1780

APT sau chôï Ngöôøi Vieät dö phoøng cho share. Öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son $350/ thaùng. Lieân laïc Sôn: 714-8561440, 714-638-3190 120-5L-122705/200621

Nhaø ñeïp caàn cho share Magnolia & Mc.Fadden. Nam, nöõ, ñoäc thaân. Raát yeân tònh, khoâng con nít, khoâng naáu. 310-834-8770, 714-893-5184, 714-657-2689 120-7L-122705/200628

Dö 2 phoøng cho thueâ. Loái ñi, nhaø beáp, phoøng taém rieâng. Gaàn Mile Square Park vaø freeway. Cho gia ñình 2 hoaëc 3 ngöôøi. Bao ñieän, ga, nöôùc, $780/thaùng. 714-468-4921 120-7L-122705/200629

Nhaø roäng ít ngöôøi cho phuï nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share phoøng. Lieân laïc Hoàng 714-5535266 cell hoaëc 714-530-4268 home 120-7L-122705/200649

Nhaø coù dö phoøng cho thueâ roäng, thoaùng maùt, yeân tònh, saïch seõ, parking roäng goùc Euclid/ Chapman. Xin goïi coâ Anna: 714244-9558, Xuaân: 714-244-9557

Continential Garden APTS 2PN/ 2PT, roäng thoaùng, nhaän housing gaàn tröôøng hoïc caùc caáp. L/L Andy: 714-467-8711 hoaëc Jimmy: 714-608-3934

120-7L-122805/200759

Dö phoøng cho thueâ, Newland + G.G $300/thaùng. Öu tieân ñoäc thaân lôùn tuoåi, khoâng naáu aên. L/L coâ Chaâu 714-414-5210 120-4L-122805/200761

Dö phoøng cho share, good location, gaàn chôï, gaàn park, gaàn nhaø thôø yeân tónh, toát cho caùc baø, caùc coâ ñang ñi hoïc, ñi laøm. L/L: 714349-8939 120-5L-122805/200762

120-7L-122705/200659

Trung taâ m LITTLE SG. Nhaø Brookhurst/Westminster, ít ngöôøi, phoøng roäng, saïch, bao giaët saáy, cho naáu aên. Price $400. L/L: 714-580-2565 120-3L-122705/200660

Edinger/Magnolia. Nhaø gaàn chôï AÙ Chaâu, an toaøn, yeân tónh, saïch seõ, Myõ neighborhood. Dö phoøng cho Nöõ share only. Bao giaët saáy. L/L: 714-653-8397 120-3L-122705/200661

Nhaø dö phoøng caàn cho thueâ, gaàn Euclid & Westminster. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. Lieân laïc 714-6361059 120-3L-122705/200667

APT Westminster cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân share. Töï do & thoaûi maùi, chuû ít coù ôû nhaø. L/L: 714-580-6196 120-8L-122705/200672

Nhaø yeân tónh Euclid/Hazard cho share phoøng master brandnew bath, ñoäc thaân coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác, loái ñi rieâng. $500/Mo. Call: 714-251-9324 120-7L-122705/200675

Mobile Home ñôøi môùi Newland Bolsa. Ít ngöôøi phoøng cho thueâ $400 for nöõ ñoäc thaân share, bathroom rieâng, bao giaët coù vieäc laøm naáu aên OK. 714-425-4038 120-7L-122705/200676

Nhaø dö phoøng lôùn, khu yeân tònh, vuøng Garden Grove, goùc Garden Grove vaø City Drive coù theå doïn vaø o ngay, moä t ngöôø i $350/ month, xin lieân laïc anh Tieán 714615-1722, 280-2155 120-3L-122705/200683

120-7L-122705/200691

120-3L-122705/200697

Phoøng thoaùng maùt, saïch seõ, parking roäng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc naáu aên $380/phoøng (goùc Euclid - First). L/laïc: 714554-6149 or 714-554-7514 120-4L-122705/200699

120-3L-122605/200576

120-6L-122605/200579

Nhaø G/G, goùc Lampson and Knott dö 2 phoøng cho share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên OK, doïn anytime. Lieân laïc 714262-9661, 799-3905

120-7L-122705/200707

120-7L-122705/200709

120-3L-122705/200713

Mobile Home Sand Estates goùc Euclid & First. Dö 2 phoøng cho share. Tieän cho gñ caàn 2 phoøng, nam nöõ ñoäc thaân, doïn ngay bao giaët saáy. Call: 714-333-8698

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-122805/200754

Nhaø G.G, Newhope/Trask, dö phoøng cho thueâ, khu yeân tónh. Nöõ ñoäc thaân cho naáu aên, giaët saáy, doïn vaøo ngay. Xin goïi 714200-7966

Nhaø dö hai phoøng rieâng bieät, coù beáp, bathroom, loái ñi rieâng, öu tieân cho vôï choàng coù con vaø dö 1 phoøng nhoû cho nöõ ñoäc thaân. Mai: 714-657-8987

Caàn phuï nöõ ñoäc thaân lôùn tuoåi share phoøng $250/T, bao ñieän giaët saáy, naáu aên thoaûi maùi, chung restroom. Goïi 714-334-2165, goùc Garden Grove + Magnolia

120-7L-122805/200753

Nhaø dö phoøng cho share goùc Brookhursrt vaø Orangewood, xin goïi 714-514-6941

120-7L-122705/200654

Nhaø goùc Brookhurst/Hazard yeân tónh saïch seõ, coù hai phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son, goïi coâ Naêm 714531-6184

120-3L-122605/200573

Nhaø Hazard/ Magnolia dö 2 phoøng, 1 master bedroom, 1 phoøng thöôøng cho share, cho giaët saáy, bao gas, ñieän nöôùc. 714651-9028

120-7L-122805/200747

Nhaø Mc.Fadden + Magnonoia. Dö phoøng lôùn cho share, khu yeân tónh, coù loái ñi rieâng cho naáu aên. Bao gas, ñieän, nöôùc. Öu tieân vôï choâng son hoaëc lôùn tuoåi. Lieân laïc Hueâ 714-890-2910

Westminster/Newland. Dö moät phoøng cho share. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy, naáu aên. Cho söû duïng phoøng khaùch, phoøng aên. Parking treân saân. Öu tieân nöõ. L/ L: 714-280-4333

Nhaø Westminster, khu yeân tónh, ñaøn hoaøng, cho share nam nöõ ñoäc thaân, sinh vieân, vôï choàng son, coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác. 714-331-9111

120-5L-122805/200742

Phoøng troáng caàn cho share gaáp 1PN/1PT, coù living roäng, beáp & loái ñi rieâng, chuû bao utilities, coù giaët saáy, parking treân saân, khu toát. L/L 714-265-1076

120-7L-122605/200560

120-3L-122605/200572

120-3L-122705/200722

Nhaø vuøng Midway City. Bolsa/ Purdy. Dö 1 phoøng cho share $320. Öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L Thaùi 714-9034571 or 714-878-8811

120-7L-122605/200598

Nhaø rieâng goùc Brookhurst/Hazard dö master bedroom cho thueâ vôï choàng con hoaëc ñoäc thaân, ñieàu kieän deã daøng chi tieát, phone: 714-423-8515, 714-227-5355

Nhaø dö phoøng sau chôï Ñoàng Höông, cho möôùn $300, bao giaët saáy, ñoäc thaân hay lôùn tuoåi, khoâng naáu aên. Xin goïi Andre Phöông 714-636-2190

Nhaø goùc Brookhurst & Hazard cho share. Master bedroom beáp vaø loái ñi rieâng. Öu tieân vôï choàng son, ñoäc thaân. L/L: 714-2326807 or 714-493-9417

Phoøng cho thueâ, goùc Beach & Westminster, bao giaët saáy, naáu aên nheï. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/ 06. Goïi: 307-4477

120-3L-122605/200558

Brookhurst/ Westminster master bedroom phoøng taém, ñieän thoaïi, loái ñi rieâng, caàn nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc, giaët saáy $350/ $450. L/L Nga 714-251-8379

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-122705/200714

Nhaø vuøng Anaheim yeân tónh, phoøng master, loái ñi rieâng, caàn cho nöõ ñi laøm, vôï choàng son, ngöôøi ñöùng tuoåi share. Xin goïi 714-728-4569

Nhaø goùc First & Euclid coù dö 1 phoøng nhoû cho share. Öu tieân cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. L/L: 714-554-9153

Nhaø ñöôøng Euclid/ Roosevelt dö phoøng, loái ñi phoøng taém rieâng, cho vôï choàng hoaëc nam nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm möôùn. L/L 714265-1825, cell 417-2343

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

120-7L-122805/200763

120-4L-122805/200772

NHAØ HOUSE Ward/Hazard dö 1 master bedroom yeân tónh saïch seõ, loái ñi rieâng naáu aên OK, doïn vaøo ngay, giaù $500, öu tieân lôùn tuoåi. L/L: 714-251-7056, 2770985 120-7L-122805/200776

Moät phoøng môùi cho share (sau nhaø saùch Töï Löïc). Bao giaët saáy. Khu ñaäu xe an toaøn, roäng raõi. Doïn vaøo ngay $330/thaùng. L/L: 714-531-2937 120-7L-122805/200777

Nhaø vuø n g Westminster goù c Bushard - Mc.Fadden. Dö phoøng cho Nam Nöõ ñoäc thaân share khoâng naáu aên, xin goïi Höông 714-531-0222 hay 331-5868 120-7L-122805/200782

Phoø n g master bedroom cho share gaàn freeway 22 vaø chôï Vinh Phaùt, ñieàu kieän deã daøng thöông löôïng tröïc tieáp. Gaëp Loan phone 714-373-0972, 714-7055930 120-8D1567-122805/200786

Nhaø dö phoøng cho thueâ gaàn Trask vaø Hoover, freeway, xin goïi 714-362-5272 120-7L-122805/200789

Nhaø House Bushard Hazard khu yeân tónh saïch seõ, dö 1 phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng cho ñoäc thaân. L/L 714-943-7644 120-3L-122805/200790

Phoøng dö cho share goùc ñöôøng Magnolia vaø Westminster, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, Xin lieân laïc 714-901-2091

120-3L-122805/200791

Nhaø house coù phoøng cho thueâ, roäng raõi, saïch seõ coù loái ñi rieâng, Nhaø taém rieâng. Doïn voâ ngay. Goïi coâ Nguyeät cell: 714-6579133, $500/thaùng 120-3L-122805/200792

Mobilehome + Euclid cho share phoøng loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, öu tieân cho ngöôøi khoâng coù xe, phoøng ñang troáng doïn vaøo anytime. L/L 714-839-4915, cell 414-8957 120-7L-122805/200807

Segerstrom & Bear phoøng roäng. Loái ñi & phoøng taém rieâng. Ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, khu an toaøn $550/mo. 714966-2826 120-7L-122805/200810

APT. 2 phoøng chæ coù 1 ngöôøi ôû, coøn dö 1 phoøng caàn cho ngöôøi lôùn tuoåi ñaøng hoaøng khoâng uoáng röôïu Nam Nöõ share OKay. City Torrance, giöõa ñöôøng Carson vaø Crenshows, moãi thaùng $400, neáu caàn xin goïi 310-357-0093 Kim 120-3L-122805/200811

Phoøng nhoû gaàn chôï Vinh Phaùt, cho nöõ ñoäc thaân möôùn, giaù $200 vaø $300, hoûi baø Lieân 714-8941549 120-3L-122805/200821

Phoøng cho share thoaùng maùt yeân tónh, loái ñi rieâng, $300. L/L baø Höông ñieän thoaïi: 714-839-7822

120-7L-122805/200831

Nhaø roäng saïch yeân tónh cho share phoøng goùc Brookhurst Hazard, sau chôï Quang Minh. Ñieàu kieän deã daøng, doïn vaøo ngay, goïi Thaûo 714-839-9103

RAO RAO VAË VAËTT

120-7L-122805/200836

Apple Valley, Hwy 18. Nhaø house dö phoøng cho share, bao gas, ñieän, nöôùc, restroom rieâng, thaûm môùi $330/mo. Phoøng ñang troáng doïn vaøo anytime. L/L: 714-8890485 120-7L-122805/200837

Nhaø dö phoøng cho share saïch seõ, an ninh. Coù loái ñi rieâng, nhaø taém rieâng. Gaàn ñöôøng Dale vaø Chapman. Khoâng naáu aên. L/L 714-362-4834, 714-537-2869 120-7L-122805/200845

Phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, yeân tònh , saïch seõ, Beach vaø Chapman. Bao ñieän nöôùc $350, goïi Lai 714-3730053, cell 714-224-2626 120-7L-122805/200855

APT hai phoøng ôû Garden Grove, gaàn Costco ñang ôû moät mình dö phoøng cho thueâ, ñoäc thaân $400, vôï choàng $500. Naáu aên thoaûi maùi. Goïi Minh 714-468-2119 or 530-3906 120-7L-122805/200864

APT dö 1 phoøng cho share, ñuû tieän nghi, saïch seõ. L/L Khanh 714-534-5890, cell: 714-4683523

120-7L-122805/200869

Vuøng Westminster, goùc ñöôøng Magnolia + Edinger dö 2 phoøng cho share. Bao utility + DSL. Phoø n g nhoû $280 phoø n g lôù n $350. Ñoäc thaân vôï choàng son $450. Öu tieân H.O. Doïn voâ 1231. Lieân laïc 714-596-4241 chuù Ngoïc. 120-3L-122805/200876

Nhaø saïch seõ yeân tónh khu toát, dö phoøng cho möôùn. Xin goïi 714527-0655 120-7L-122805/200880

Nhaø goùc First/Newhope dö phoøng master bedroom cho share, bao utilities khoâng naáu aên, doïn vaøo 01-01-06, ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, khoâng huùt thuoác. Phone: 714-554-5121, cell: 714-7855359 120-14L-122805/200809

COSTA MESA - Nhaø vuøng Costa Mesa (Fairview/Baker) gaàn freeway 405, tröôøng hoïc, cho thueâ moät studio 2 phoøng nguû roäng raõi, coù beáp, restroom, loái ñi rieâng $750/thaùng. Bao ñieän, gas, nöôùc. Doïn vaøo giöõa thaùng 1/06. L/L: 714-662-3884, xin ñeå laïi lôøi nhaén. 120-4L-122705/200701

FOUNTAIN VALLEY - Master bedroom, thoaùng, saïch, yeân tónh. Nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, coù cable. Bao ñieän nöôùc giaët saáy thaùng 1/06. L/L: 714-728-9970, 531-4426 120-14L-122705/200624

WESTMINSTER - 13St + Beach, dö phoøng cho vôï choàng son share, raát thuaän tieän, thaûm môùi, sôn môùi. Ít ngöôøi, khoâng nít. Bao utilities, giaët xaáy. 714-943-5930 120-7L-122705/200700

WESTMINSTER - Bushard/ Mc.Fadden. Phoøng lôùn cho share. Phoøng taém, loái ñi rieâng, cable, patio, naáu aên. Bao ñieän nöôùc. Khoâng huùt thuoác, khoâng giaët saáy. $625/M. ÑT: 714-251-7701

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,250,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª ANAHEIM: 4 Units. Moãi caên 2PN/1PT. Khu toát. Income $4400. Mua $0 Down. Caàn baùn gaáp. Giaù $845,000 ª WESTMINSTER: 2 caên nhaø treân moät loâ ñaát. Xaây naêm 2005. Moãi caên coù 3PN/2PT. Giaù thöông löôïng ª GARDEN GROVE: Nhaø 4PN/ 2PT. Khu yeân tónh, gaàn chôï Vieät Nam. Ñaõ taân trang raát ñeïp. Giaù $639,000 ª GARDEN GROVE: Townhouse 3PN/3PT. Xaây naêm 1980. Roäng 1400 SF. Giaù $639,000 ÑAËC BIEÄT: Mua nhaø $0 Down, start rate 1%, moãi thaùng traû $1600 reû hôn thueâ nhaø L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457 300-185L-100302/039968

300-168L-090105/185218

FOUNTAIN VALLEY ª Fountain Valley môùi xaây naêm 1993 hai taàng laàu, maùi ngoùi ñoû, gaàn tröôøng hoïc moãi caên 4PN, 2.5PT, 3 car attached garage giaù $935,000 ª Fountain Valley gaàn nhaø thôø moät caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi 2PN/2PT, $965,000 ª Huntington Beach môùi xaây 1989 moãi caên 5PN/3PT/2 car garage attach. Giaù 1 trieäu 790 ª 6 caên Garden Grove 2002, ñaát roäng 18,000 Sqf giaù trieäu 960 3PN/2.5PT ª 10 caên môùi xaây naêm 1990 moãi caên coù 2PN/1.5PT, ñaát raát roäng 19,000 sqf giaù 1 trieäu 850 ª Yorba Linda coøn raát môùi hai taàng laàu roäng raõi. Giaù chæ coù 1 trieäu 3 ª 8 caên Huntington Beach moãi caên 2PN/2PT. Raát môùi $1 trieäu 792 ª Irvine nhaø coøn môùi khu toát roäng treân 2300 SQ. Giaù chæ coù 1 trieäu 2 ª Corona: Hai taàng laàu maùi ngoùi ñoû, roäng 2450 sqf, 5PN/3PT 3 car garage. Ñaát khoaûng 10,000 sqf baùn gaáp $629,000 CAÀN TIEÀN GAÁP töø 1% tôùi 5.3% contruction loan, commerical loan, caàn möôùn tieàn tö nhaân gaáp gaáp, ñoåi nhaø cuõ laáy nhaø môùi, xin goïi ngay Cao 458-2000 Hoaëc Tuaán 5953543

300-14L-120205/198052

ÑAÁT CALIFORNIA CITY 2.5 maãu, 5.24 maãu, 10 maãu, gaàn freeway 58 giöõa California City Blvd., vaø Huyndai. Giaù $9,000/ 1 maãu, gaàn ñieän nöôùc gas. L/L cell 714-7176319 300-36L-120405/198183

300-28L-090805/186248

1% Listing FREE CREDIT REPORT $175,000 nôï $675/month 10% down ª Nhaø 2 taàng 3PN/2.5PT, $1851+TI, 4PN/2PT $2019+TI 5PN/3PT $2187+TI, 6PN/4PT $2591 +TI - 7PN/3.5TI 2842 sqft $2305+TI ª Nhaø GG 4PN/2PT $1632 + TI. 7PN/3PT $2184+TI - 5PN/3PT $2002 +TI. 6PN/3PT $2154+TI - 3PN $1679 +TI. ª Townhouse 2 taàng Magnolia/ Bolsa 2PN/1.5PT HOA $120, $1195+TI. 3PN/2.5PT, $1302 +TI ª Condo 2PN/2PT, $1107+TI. 3PN/2PT $1242+TI 714-654-3157 Agt

300-84L-102005/192166

ÑAÁT CALIFORNIA BY OWNER Land Broker veà höu caàn baùn reû nhieàu maãu ñaát giaù trò ôû Lancaster vaø Antelope Valley. Coù theå xaây caây xaêng, hotel, truck stop vaø Food Court, nhaø etc... 2 UNITS ROSEMEAD Totally Remodeled, 3PN, 2PT, 3 car garage (32x24) vaø 1/1 landscaping, fruit trees, huge lot and more L/L Binh Nguyen Cell: 714-785-8728 Home: 949-551-5165 Claim Your Fortune Now

300-90L-102605/193130

GRAND OPENING SAT vaø SUN 11am - 5pm Nhaø Townhouse môùi xaây 2005 taïi Garden Grove trung taâm Little Saigon. 17 caên nhaø baùn, 6 kieåu maãu, 2 taàng laàu töø 3PN, 2PT, 2 xe garage vaøo tröïc tieáp nhaø. Giaù töø $510,000 trôû leân. Xin goïi ngay ñeå ghi danh. Wayne Yau: 714-920-3399 Daniel Ly: 714-654-6388 Tina Hueä: 714-904-8988 Ñöôøng 11th Street goùc Brookhurst St

300-DL-110405/194367

Baùn ñaát VN. Baùn mieáng ñaát ôû Taây Ninh 50m x 170m, maët tieàn ñöôøng quoác loä 22B roäng 15m, loä giôùi seõ môû roäng 32m thuoäc xaõ Thaùi Bình huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. L/L coâ AÙnh 714636-6518 hoaëc coâ Gaùi ôû Taây Ninh: (066) 825-294. Giaù $40K

300-28L-110805/194798

Mobilhome for sale by owner ñôøi 1998, 4PN, 2PT 1700sf, saøn goã môùi, thaûm PN môùi, maùy laïnh môùi $115,000. L/L 714-8513094, 714-851-3287

300-60L-111905/196399

20 maãu ñaát taïi Yoshua Tree (San Bernadino). Ngaû tö ñöôøng baèng phaúng. Cô hoäi ñaàu tö toát. L/L agent James Döông 626-3538088

300-DL-022503/056694

ª WESTMINSTER: Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. 3 xe garage, 2 taàng laàu. Roäng 2606 SF. Cöûa ñoâi, traàn cao, maùi ngoùi. Nhaø beáp môùi toanh, roäng raõi. Caùc tuû baèng goã oak, granite counter. Caùc vaät

300-56L-112905/197519

Nhaø baùn house for sale by owner/ agnt. Approximate 3300 living sqft. Built 2004, commercial zone Garden Grove, $890,000. Goïi 714-468-6126

300-14L-112905/197545

300-60L-120905/198924

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT. Neáu Quí vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù Equipty. Muoán boû nhaø, ly dò muoán baùn nhaø, hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay: 714-554-8600. www. buyhomequick.com 300-28L-120905/198947

VICTORVILLE. NHAØ MÔÙI 2005 REÛ. Bear Valley - 395 HWY. 2 taàng raát ñeïp, 5 bed, 4 bath, 3 car garage, more upgrade, living 3,500 sqft, lot size 7,500 sqft. Baùn by owner. Giaù $485,000. L/L 714-527-7374, 714-260-5853 (cell) 300-30L-121005/198993

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626 300-30L-121305/199220

Nhaø baùn bôûi chuû. Garden Grove, 3PN, 2PT, 1745 sq ft, ñaát 9000 sq ft, saøn goã môùi, coång saét, raøo gaïch, saân roäng nhieàu caây aên traùi. Giaù $625,000, cell phone: 714363-1297 300-90L-121305/199355

300-168L-090705/185998

ÑAÁT ÑAÀU TÖ, ÑAÁT ÑAÀU TÖ Mr.QUYØNH CAO LAND SPECIALIST Direct: 714-675-1378 (Helping investors make informed decisions) ª Vuøng Victor Valley: * 4.77AC, R1, Apple Valley, $70K * 2.5AC, C, 395 Hwy, Adelanto $125K * 3.8AC, MI, on I-15, Victorvill $992K * 9.3AC, C, Hwy 395, $239K * 4.24 AC, C, on Hwy 395, $650K ª Vuøng Palmdale, Landcaster: * 2AC, K-4 Av. & 114th St.E., $35,5K * 20AC, F-Ave & 110th St.E, $191K * 5AC, C, Palmdale blvd., $225K * 4.8AC, F-8 Ave & 60 paved St E., $75K * 5AC, G-4, G-6 Ave. & 6 St. E, $125K ª Vaø nhieàu loâ khaùc nöõa taïi: www.usalandbanker.com Xin goïi ngay ñeå bieát theâm chi tieát

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS duïng baèng stainless steel. Coù quaày röôïu. Master bedroom lôùn, coù loø söôûi. Nhaø raát ñeïp, ñi boä qua coâng vieân, tröôøng hoïc, gaàn phoá Bolsa. Giaù $895,000 ª TP: RIVERSIDE 4 plex townhouse style moãi ñôn vò 2 taàng laàu, 2 phoøng nguû - 1.5 phoøng taém, xaây naêm 1983, ñaát roäng gaàn 11,000sf, caïnh ñaïi hoïc Riverside. Giaù $765,000. ª TP SANTA ANA 12 units. Taát caû laø 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Roä n g 11,708 SF. Ñaá t roä n g 32,267 SF. Ñang cho thueâ $14,250/thaùng hay $171,000/ naêm. Rent naêm 2006 seõ laø $16,050/thaùng hay $192,000/ naêm. Giaù $2,500,000 L/L Hung Do 714-651-5185

300-30L-120605/198428

Ñaát baùn bôûi chuû ª Salton City, ñi veà höôùng Riverside gaàn 12,000sf, caïnh khu nhaø môùi ñang xaây, caùch soøng baøi 1 mile, zone xaây nhaø. Giaù $39,000. ª Adelanto 10 arces on Shadow Mountain Rd., $50,000. ª Bartow, 20 arces on Dale Evans Pkwy and Stoddard Wells Rd. $60,000. ª Apple Valley, 2.5 arces on Johnson Rd. and Grasshopper Rd. Giaù $79,000 L/L 714-588-9792

ª GARDEN GROVE: 6PN/ 5PT roäng 2240 sqft roof môùi, new landscape & sprinkler. 2 master bedrooms coù loái ñi rieâng. Giaù $695,000. ª GARDEN GROVE: 3PN/ 2PT Condo ngay trong thò töù Little Saigon, goùc Brookhurst/ Westminster. Giaù phaûi chaêng. ª STANTON: Nhaø 3PN/ 2PT lot 7200 sqft, Zone R2, City approved to build second house on the lot. Owner is working on the blue prints, can be sold before or after construction. Moïi chi tieát xin lieân laïc Nam Nguyen 714-235-4592 300-21L-121305/199360

300-28L-120705/198577

Baùn Mobilehome, goùc Bolsa / Beach, Nhaø ñeïp, naêm 2000 ñöôïc remodel toaøn boä, rent $786. Ñòa chæ : 15141 Beach #23. Family Park, 2bed + 2 ba th. 714-6579460, 263-5511 300-12D567-120705/198610

EL MONTE (Cul-de-sac) ° Nhaø 4PN, 2PT, hardwood floor, saâ n roä n g 9000 sqft, $575,000 ° Nhaø 3PN, 2PT, 2 fire place, hardwood floor, 10,000 sqft, $750,000 ROSEMEAD: 2 Units ° Nhaø 4PN, 2PT, granite counter top, laminate floor ° Nhaø 2PN, 2PT, granite top, laminate floor, 2 caên $850,000 ° Nhaø 3PN, 1PT, 2300 sqft, yeân tònh saân roäng, 39,560 sqft, $1,800,000. L/L Kevin Tröông 626-6794013 300-21L-120905/198818

ÑAÁT BAÙN ª Los Angeles County, caùch Dowtown 1 giôø, khu phaùt trieån maïnh. Daân soá treân 1/2 trieäu, ñang coù maët caùc haõng maùy bay lôùn nhö Lockheed, Boeing, Northrop... ª Ñaát 2.50, 5, 10, 20, 40, 160, 360 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng toát, baèng phaúng hoaëc coù view ñeïp. Giaù töø $25,000/loâ trôû leân. Mr.Phaïm 714-200-9003 (Land Specialist Since 1985) 300-21L-120905/198848

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833 300-28L-120905/198853

ª 8 unit apartment moãi caên 2PN, xaây naêm 1985. Lot ñaát 12,964 SQ. Probate sale 1 trieäu 150,000 ª Hai caên nhaø treân 1 lot ñaát moãi caên 2PN + 1PT gaàn Little SG. $600,000 ª Commercial gaàn Little SG lot ñaát 52,000 SQ. 2 trieäu 900,000 ª Nhaø G.G 3PN + 2PT treân lot ñaá t 9679 SQ. Goù c Gilbert/ Chapman $569,000 ª Nhaø laàu G.G 3PN + 2.3PT, roäng gaàn 1600 SQ xaây 1989. $569,000 ª Nhaø laàu 3PN + 2.5PT, xaây naêm 1998 goùc Euclid/Lincoln $520,000 ª Nhaø Westminster 4PN + 2PT, good neighborhood, $575,000 ª Townhouse G.G: 4PN + 2.5PT, goùc Euclid/Westminster. No associations fee $469,000 L/L Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 (Office) 714-222-8230 (cell) Vaên Buøi (Realtor) 714-742-7041 (cell) Keith Traàn (Realtor) 714-323-0100 (cell)

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

300-21L-121305/199366

300-30L-121405/199474

CALI HOME REALTY ª Service Agency Office, Long Beach, thaønh laäp töø naêm 1987, lease coøn 4 naêm + 5 naêm option. Net income moã i thaù n g $12,000. Giaù $100,000 ª Mobile Home, khu ngöôøi giaø, saùt naùch Bolsa, Little Saigon, 1PN + 1PT coù theå söûa thaønh 2PN, maùi môùi, thaûm môùi, tieàn ñaát $535 thaùng. Giaù $32,000 ª Mobile Home, khu gia ñình, goùc Magnolia vaø Westminster Ave, 3PN, 2PT. Caàn baùn gaáp bôùt giaù coøn $45,000. Chuû coù theå cary 50% ª 4 Plex Los Angeles coù theâm 2 studios moãi caên 2PN + 1PT. Studio 1PN, 1PT. Ñang cho thueâ ñaày $5800 thaùng. Caàn baùn gaáp. Giaù $715,000 ª 3 Plex, Stanton goùc ñöôøng. Goùc Beach Sentry Drive. 1 caên 3PN + 1.75PT. 2 caên coøn laïi moãi caên 2PN - 1PT. Rent moãi thaùng $3250, coù theå taêng, nhaø ñeï p , ñaá t roä n g, khu toá t . Giaù $820,000 ª Mansion house, San Bernadino. Ñaát gaàn 30,000 sqft, 3 maët ñöôøng, ñöôïc pheùp xaây theâm 1 caên. Nhaø 3800 sqft. 5PN + den, 4.5PT, family room. Enclosed patio. Thích hôïp cho ñaïi gia ñình hoaëc laøm nhaø ôû cho coâng ty muoán di chuyeån. Giaù $785,000 hoaëc cho thueâ $3000/ thaùng. ª Commercial Long Beach treân ñöôøng soá 7. Ñaát 4800 sqft building treân 5000 sqft ñang cho thueâ $4800/thaùng. Giaù $745,000 ª 2 House on a lot (9300+ sqft) chia thaønh 3 caên toång coäng 7PN, 5.5PT. Ñang cho thueâ ñaày. Nhaø môùi xaây 2005. Giaù $1,099,000 Xin L/L Thoâng: 714-414-8010 Mary Do: 714-276-4720 300-21L-121405/199484

BAÙN MOBILEHOME trung taâm Bolsa 3 bed 1 full bath, remodeled trong ngoaøi, phoøng khaùch, beáp roäng, good location. Rent $700 taëng tuû laïnh, maùy giaët saáy coø n ñang söû duï n g toá t . Giaù $76,000. Jessica: 714-651-9376 Taøi trôï loan 300-14L-121505/199587

Caàn baùn 1 caên nhaø trung taâm Quaän Nhöùt vaø 3 caên chung cö, 1PN hoaëc 2PN ngoù ra soâng Saøi Goøn. Ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L: 859431-3119


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-121605/199757

BAÙN ÑAÁT. Ñaát roäng 9000 Sq.Ft, vuøng Buena Park. Coù plan ñeå xaây 5PN, 3PT, 3 xe. Khu yeân tónh. Gaàn freeway 5, 91, vaø Knott Berry Farm. Ñòa chæ: 6022 Western (Artesia/Western). Mua ñaát xaây reû hôn mua nhaø cuõ. Giaù $390,000. Goïi Huy Buøi 714-2623425, 714-836-9876

300-14L-121705/199813

Caàn baùn nhieàu caên nhaø ôû Vieät Nam ôû Quaän Taân Bình, TP.HCM. Lieân laïc 678-468-0446 (cell), 770-982-4648 (work)

300-14L-121705/199843

Nhaø Vieät Kieàu môùi xaây hai taàng ñuû tieän nghi gaàn tröôøng hoïc vaø chôï. Taïi quoác loä 1A Km11 Höông Traø, Hueá, Vieät Nam. Caàn baùn giaù $26,000USD. L/L Davis: 310618-8454

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-28L-122605/200580

Mobilehome For Sale. Nhaø 4 phoøng, saïch seõ vuøng Midway City, gaàn khu ngöôøi Vieät. 8200 Bolsa Ave, spc#136. Giaù $60,000. Phone: 714-272-7812 (cell). Home 714-891-7089

300-28L-121905/199942

300-14L-122705/200625

CORONA HILLS. Nhaø roäng, raát ñeïp, coù view, moät ñôøi chuû, 5 phoøng nguû (coù 2 phoøng döôùi nhaø), 3 phoøng taém full, 3 car garage vôùi cöûa môùi, closet hoaøn toaøn baèng kính, upgrade flooring marble entry vaø landscape designed raát ñeïp. Gaàn tröôøng, park, shopping vaø market, no association fee, App. 2,300 sqft. Giaù $599,000. Xin goïi 951-2782934, cell 237-5838, selling Agent 3%

300-14L-121905/199989

For Sale By Owner. Garden Grove 6PN, 4PT, caàn baùn gaáp garage 2 xe. Giaù $576,900. L/L 714260-3537, 714-534-5305

300-14L-122005/200046

LS GATEWAY ª WESTMINSTER: Sang tieäm furniture, goù c Goldenwest & Bolsa. Roäng 10,000 sqft ñaát 1 maãu, thu vaøo $15,000/ 1 thaùng. Giaù $485,000 (goàm furniture) ª COMMERCIAL: Building 2700. Ñaát 9450. Coù theå môû liquor, restaurant, market. Giaù $1,175,000 (building + land + market) ª BUILDING 1173. Ñaát 7980. Thu vaøo $15,000/ 1 thaùng. Giaù $999,000 (building + land + restaurant) ª STANTON: 6 unit goùc Beach & Katella, building 2,748. Ñaát 10,462 full tenant. Income $4,780/ 1 thaùng. 5 unit 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. 1 unit 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Giaù $1,015,000. ª 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Goùc Magnolia & Bolsa, chuû taân trang môùi toaøn boä. Roäng 1500. Ñaát 2100. Giaù $459,000. Xin goïi Realtor/ Loan Office Nina 714-720-5270

300-30L-122005/200061

CÔ HOÄI LAØM CHUÛ 1 CAÊN NHAØ MÔÙI ª Töø 2500 ñeán 3000sf. ª Giaù $350,000 ñeán $400,000 ª Deposit $2,500 ª Caùch Little Saigon 1 tieáng. Goïi Tommy (Realtor) 714-2607089 ª ÑAÁT töø $20,000 moät maãu. Cô hoäi toát ñeå laøm giaøu. Goïi Laân (Land Specialist) 714454-2202

300-14L-122105/200231

Mobile Home For Sale nhaän listing. Nhaø môùi 05-06, 3PN, 2T tieàn ñaát $650 to $725. Hieän nhaø cuõ ñôøi 69 3P, 2T. Coù raát ñeïp giaù baùn 62K. Xin goïi Johnny 714890-2692 or Phöôùc 714-6758089

300-14L-122205/200267

MOBILEHOME ª 3PN/2PT vuø n g Santa Ana 62,000 ª 3PN/2PT 2005. Space rent 625 ª 3PN/2PT Haster + Lampson ñôøi 2000 space rent 700. Giaù 80,000. Nhaän mua, baùn, sôn, söûa, eùp phoøng caùc loaïi Mobile Home. Xin goïi 714-757-5139

300-28L-122205/200291

ª Westminster: Nhaø baùn 3PN, 2.5PT roäng 1300 SF. Lot 6500. Khu yeân tónh, 2 car garage attached. Beáp môùi remodeled giaù $585,000 ª Condo treân laàu Garden Grove 2PN, 2PT. Roäng 1000SF, gaàn trung taâm Little Saigon, chôï, nhaø haøng, freeway giaù $360,000 L/L: 714-797-2345 or 714-3967017

Westminster House: Westminster/Beach, 2 beds/1.75 baths, 1 car garage. Living 848 SF; lot 6941 SF; year 1954, big yard can build more rooms. Giaù $540,000. Call agent Phuong 714-496-9312

300-14L-122805/200745

Nhaø Garden Grove 4PN/2PT, 1350 SQFT. Ñaá t roä n g 7000 SQFT. Khu yeân tònh, cul-de-sac, beáp roäng, nhieàu upgraded coù loái ñi rieâng. Giaù $590,000. L/L AGT Tuaán 714-531-1416

300-7L-122805/200793

LS GATEWAY ª Nhaø 3 phoøng nguû 2 phoøng taém, ôû Garden Grove, gaàn Beach & Chapman, khu yeân tónh. Giaù $565,000 ª Nhaø 4 phoøng nguû 2 phoøng taém, ôû Anaheim, goùc Ball & Harbor. Giaù $570,000 ª 3 Plex thaønh phoá Anaheim, moãi caên 2 phoøng nguû 2 phoøng taém, gaàn Disneyland, ñang cho möôù n toå n g coä n g moã i naê m $45,000. Giaù $730,000 ª Condo 2 phoøng nguû, 1.75 phoøng taém, gaàn goùc Magnolia & Katella. Giaù $330,000, tieàn Association $234 bao goàm luoân Insurance. ª Mobile Home treân ñöôøng Bolsa, 3 phoøng nguû, 1.75 phoøng taém, roäng, ñeïp, tieàn möôùn ñaát $725. Giaù $85,000 L/L Don: 714-890-2082

300-7L-122805/200803

Mobile Home goùc Mc.Fadden and Euclid, 2 bed, 1 bath giaù $39,500 spa rent $625, vaø 1 caên 3 bed 2 bath, khu Fountain Valley giaù $79,500, spa rent $765 vaø 1 caên 3 bed 2 bath vuøng Tustin giaù $65,000, ñôøi 1999. V/P nhaän laøm Loan. L/L Sony: 714-720-9017

300-14L-122805/200863

Nhaø caïnh Bolsa vaø Magnolia ñöôïc taân trang toaøn boä beân trong 3PN 2PT roäng 1091 Sqft lot 7434 sqft. L/L Tuan 714-8783437. Raát ñeïp.

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

4000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

300-14L-122605/200540

Caàn baùn retail commercial building 2050sq/ft naèm treân 3 loâ ñaát gaàn 24,000sq/ft, total remodel, new blockwall & iron fence, 180ft maët tieàn, ñoái dieän Garden Grove Home Depot. 10862, 10872, 10882 Garden Grove Blvd., $2,500,000. Duõng 714-515-0515 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Solara LE 2 cöûa maøu ñen 32,500 miles, chuû giöõ kyõ , baù n reû $13,200. Lieân laïc Kevin Le 714350-5188, Lic. #5ESR047 400-7L-122305/200464

2004 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

gheá da, sunroof alloy wheels, voû môùi, 6 airbag, alarm, 1 chuû, ñi Freeway 100K miles, timing chain, coøn nhö môùi, no accident $12,600. 714-776-7549 (#5HLL802) 400-14L-110504/143081

400-7L-122305/200433

tion, sunroof, gheá da, 8 airbag, CD 6 dóa, alloy wheels, xe raát môùi, powerseat, 1 chuû 75K miles, no accident $12,500. 714-6236866 (4XOR655) 400-7L-122305/200429

2002 BMW 325i 4 cöûa, 6 maùy,

fully loaded, sport package, sunroof, gheá da, voû toát, CD, alarm, side airbag, 1 chuû 80K miles, sôn gine, no accident, xem thích ngay, $17,500 714-8370277 (#5MUH441 400-7L-122705/200685

2002 HONDA CRV LX, 4WD, 34K miles, 1 ñôøi chuû giöõ kyõ nhö môùi baùn $14,500. Goïi Chieán 714-675-1800, lic #4XMN968. Xin lieân laïc 714-675-1800 400-7L-122805/200756

2002 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

baùn $11,600. Töï ñoäng, gheá da, 6CD changer maùy laïnh 72,500 miles, saïch seõ moät chuû maøu xanh, goïi Leon 714-905-4869. Lic #4ZAV310

2002 TOYOTA Toyota 4 Runner

töï ñoäng, full power, maøu silver radio cassette A/C CD gheá da, sunroof nieàn ñuùc 38,000 miles baùn $10,500. L/L 714-554-6223 or 714-878-8187, VIN #U148242 400-7L-122305/200430

2001 TOYOTA Camry, 4 maùy,

töï ñoäng, AC, CD, voû môùi, new timing belt, 100K miles, saïch ñeïp, chaïy toát, clean title, moïi thöù good $6900 (#4SH320) 714231-9453 400-7L-122305/200435

400-36L-103003/091105

AC, cassette, alloy wheels, maøu traé n g, xe ñeï p trong ngoaø i , roofrack, 80K miles, no accident, $8200 (#4E2T373) 714-7575816 400-7L-122305/200431

1999 HONDA Odyssey V6, gheá

da, AC, CD changer, 7 choã ngoài, xe raát ñeïp, coøn môùi trong ngoaøi, 1 chuû mile over 100K miles, no accident, $8900. 714-837-0279 (#4FDF076) 400-7L-122305/200382

1999 HONDA Civic EX, coupe

2D, 5 speed manual, silver, 118K miles, air, full powers, moonroof, CD, good condition, 1 owner, clean title $5500 (OBO). Mr.Trung 714-531-6099, 714200-9103 cell, #4GLZ499

400-3L-122805/200825

2003 Camry V6 XLE top op-

2001 Accord EX 4 cöûa, sunroof, alloy wheels, side airbag, CD 6 dóa, alarm maøu silver, 60 ngaøn miles, no accident $9,500. 714839-5620 (#5RQZ211) 400-7L-122805/200804

2001 HONDA Accord, V6, EX, auto, silver, CD/cassette, leather seat. Full power, 69,000 miles. Xe ñang chaïy. Dö xe caàn baùn giaù $7800. L/L: 714-623-0707 or 714-837-0625. Plate #5DAF938

1994

400-14L-122105/200211

CHEVROLLET van 20, 185K miles, excellent condition. thích hôïp cho quyù vò laøm Plumbing hoaëc Construction $2900 firm. Xin lieân laïc 714-636-9592 (H), 714-417-1618 (cell) LP#5M73874 400-7L-122205/200263

1994 NISSAN Maxima traéng,

loaeded. CD player. Fully loaded. Automatic car look like new $4500. 925-305-7751, 714-4005120, lic #3WXC56L. Leather seats.

1999 TOYOTA Corolla VE, auto-

van, 25K miles. Full power, roof rack, maøu gold. Xe coøn warranty, chuõ giöõ kyõ, khoâng accident. Baùn $17,500 (firm). L/L: 714-4171618, lic 5JUR463

töï ñoäng, fully loaded, AC, stereo, sunroof, alloy wheel, thaéng ABS, trong ngoaøi saïch ñeïp. Giaù $4900. 714-321-9543, lic 3NCE637

400-7L-122305/200428

1999 Sienna LE Van 7 choã ngoài,

CD, cassette, 107,000 miles, dö duøng caàn baùn $6000. L/L Thuûy 714-728-5692, 714-537-0755, lic #4DTM170. Xe saïch seõ chaïy toát.

2004 TOYOTA Sienna LE, xe

400-6L-121705/199837

ñeïp, 150,000 miles chaïy thaät toát. $2200. 714-895-3180, lic 3FEK073

400-7L-122205/200317

400-14L-122805/200781

AC, full power, 4 door, 1 chuû, chöa heà bò ñuïng, maùy hoäp soá raá t eâ m (3LXM693). #3,550. 714-612-4479

2000 HONDA Passport maøu ñen, power window CD, exchange, wheel lock tinted window, call 626-235-2016, giaù $9200. Lic #5PSR532

1999 TOYOTA Camry, V6. Gold,

400-4L-122305/200424

300-7L-122305/200456

KENNEDY KIM #1 LANDSPECIALIST 714-493-6396 ª 2.50 Acres R-1 cho 5-6 house/ Acres. Victorville all utility, caïnh KB Home Builder $250K. ª 2.04 Acres R-3-8 cho xaây 20 caên/ Acres, all utility $295K. ª 4.21 Acres commercial on 395 Hwy Adelanto City $250K. Goïi Kennedy Kim ñeå ñi xem

400-7L-122305/200449

2001 TOYOTA Avalon XLE V6

400-36L-111804/144874

6 maùy, 4 cöûa. Automatic, AC, leather seats, sport packages. Roof rack leather, sunroof. Fully loaded. Raát toát. 69K, $17,500. Goïi coâ Mai Trang 714-931-9660, lic 4MGK669 400-7L-122305/200403

SR5. Moät ñôøi chuû coøn raát toát. Xin vui loøng lieân laïc soá 714-2309414, lic 4UON998

300-14L-122205/200311

ª Townhouse G.G: 3PN, 2.5PT, môùi remodel giaù $449,000 ª Townhouse G.G: 2PN, 2.5PT giaù $375,000 ª Nhaø house G.G, 3PN, 2PT, 1350Sq, lot 7400, giaù $559,000 L/L Huøng 714-757-9468

2000 BMW 323I Wagon, silver,

2004 Dö duøng caàn baùn TOYOTA

400-5L-122305/200460

1995 HONDA Accord, EX, 4 cöûa,

400-13L-122305/200363

2004 TOYOTA Sienna LE, fully loaded. gheá da, AC, CD alloy wheels , power doors, roof rack, rear spoiler, xe coøn môùi nguyeân 10K miles, coøn warranty cuûa haõng $19,800 714-757-5756 no accident (Licence# 5KZW306)

töï ñoäng maøu ñoû baïc ñoâ, full power AC/ CD. trong ngoaøi coøn ñeïp 100,000 miles. Caàn baùn $5,400 thöông löôïng. L/L 714554-6223, 714-878-8187, Lic. #3SOK950

400-7L-122405/200481

HYUNDAI Tibuzon (2 door), töï ñoäng, maøu baïc, excelent condition, sunroof, CD & tape (look miles), gheá da. Giaù $8,000. Lieân laïc Phong 714-453-8678, Lic. #4MXW043

400-7L-122305/200432

1995 1995 HONDA Odyssey Ex

1995 TOYOTA Corolla DX, auto,

2000

400-36L-110704/143262

400-4L-122305/200420

maøu pearl white & silver, CD 6 dóa, side airbag, voû toát, 1 chuû ít ñi, 56K miles, coøn nhö môùi, clean tile, gheá da, xem thích ngay, $13,900 714-837-0274 (#4MUB863)

400-36L-111104/143751

400-14L-122205/200248

400-36L-112404/145524

2001 TOYOTA Highlander, V6.

400-7L-122305/200434

Las Vegas Times Share For Sale one bedroom full kitchen living room. Great vacation get away. Can trade for other resort in the world. Great price. Call 909-2622951

300-7L-122705/200634

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-122805/200861

2000 LEXUS ES300, 6 maùy,

300-4L-122705/200618

Nhaø môùi 5 tuoåi ôû Westminster chuû caàn baùn gaáp 2280SF. 4PN + den 3PT, trong khu coù coång giaù $750,000. L/L Anh Tam: 714-815-8339

RAO RAO VAË VAËTT

Black 66,200K miles, new tire 100,000 miles, warranty, 1 owner. Lic #4SVP587 caàn baùn $13,500. Goïi 562-522-7761, cell 562-408-3770 home

300-14L-122605/200599

ª Mobile home: 2PN/2PT bonus room 200 sqft, permited, ñeïp, clean, quiet, gaàn Little Saigon, 4 parking beân hoâng guest parking tröôùc nhaø, anytime $76,000 ª Mobilehome : 3PN / 2PT, 1995 gaàn Little Saigon $96,000 ª Mobilehome: 2PN/2PT roäng, bonus room, ñeïp $69,000. Call Tai Le 714-797-0562

ª By owner Anaheim 3 unit YB.1963, ñaát roäng 9100SF coù theå xaây theâm 1 more unit. Rent $4100/Mo. Giaù $920,000 ª Moreno Valley, 4 plex, taân trang toaøn dieän. Rent $3400/Mo. Coint wash/dry môùi tinh giaù $628,000. L/L Jani 714-892-4370 or 7913432

300-30L-121805/199881

400-36L-111404/144134

matic, AC, power steering. Maøu traéng 4 cöûa, 93K miles. Ñang chaïy toát, saïch seõ trong ngoaøi, lic 3WWE470. Dö duøng caàn baùn $4400. Xin lieân laïc 714-2518471 or 539-8471 400-7L-122305/200461

1998 HONDA Accord EX 4 cöûa,

maøu silver, töï ñoäng, 4 maùy, gheá da, sunroof, CD, alarm, alloywheels, thaéng ABS, power seat AC, moïi thöù toát 80Kmiles, clean tile, voû good $7,800. 714623-6866, #139239 400-7L-122405/200497

1998 HONDA Accord 2drs, au-

tomatic, V6 EX, sunroof, full power, CD A/C 50K miles alarm maøu dark green, fully loaded, Lic #3XHL064 $8,400. Xin goïi 714580-3381 400-7L-122805/200743

1998 4 RUNNER Maøu burgundy.

Lic #3XVC091 original paint. Auto. Fully loaded, DVD entertaiment rack + board, grille guard. Moät ñôøi chuû. Xe giöõ kyõ (record) giaù $5850. L/L Huøng 714-979-7651 home 714-7913102 (cell ) evening. 400-7L-111705/196014

1998 HONDA Civic EX, maøu ñoû

soá tay trong ngoaøi coøn môùi xe môùi thay maùy vaø clutch timing belt w/P baùn $4300. L/P 4AXS427. L/L Harvey: 909-8967677 400-7L-122705/200633

1998 TOYOTA Sienna, XLE, 64K

miles, gheá da. Alloy wheels, cöûa baám ñieän, CD, AC, under warranty, perfect condition. $11,990.OBO. License 3XHZ941. L/L: 714-545-3710 400-7L-122805/200757

1997 GRAND Caravan, V6,

94,000 miles, 1 ñôøi chuû, ñaày ñuû receipt. Giaù $3200. Lieân laïc 714544-7009 (home), 714-9330440 (cell), lic 3VFU577 400-14L-122005/200010

1996 HONDA Accord soá tay,

maøu xanh, timing belt môùi, voû xe môùi, AC, CD changer, sunroof, 128,000 miles, soá #3NVA499. Baùn $3,600. Phone cell 310-7067999, home 310-973-1756 400-7L-122805/200814

1996 HONDA Civic, baùn xe 2

cöûa tình traïng hoaøn haûo, khoâng caàn söûa chöõa, maøu ñen, coi xe sau 12h, 714-839-7749. Giaù $2200 (Lic#5EH191)

400-7L-122805/200765

1996 CAMRY Töï ñoäng, 4 cöûa,

CD radio. Ñeïp trong ngoaøi. Ñi xa caàn baùn giaù $4000. Goïi 714902-4969, #4JXH282

400-14L-122805/200752

1994 TOYOTA Camry LE. Fully

400-7L-122805/200813

1993 TOYOTA pick up, For Sale

blue 5-speed, 22 re run great $2900 OBO. 714-420-7550 Thao (Lic#5S14147) 400-14L-122805/200751

1993 HONDA Civic. Hatcthback

18" wheels. Low suspension front. Spoiler. Racing seats stick, CD player $3900. 925-3057751, 714-400-5120, #3CCY553 400-14L-122805/200750

1993 TOYOTA Camry LE. Fully

loaded, AC, PW, PS PB. Automatic car like new $3500, 925305-7751, 714-400-5120, lic #4VFW504 400-14L-121505/199599

1992 DODGE Caravan 7 choã

ngoài, auto, AC casssette work, dö duøng caàn baùn $1,000. L/L 714-675-2207, 714-839-2566, Lic. #4AAW786 400-14L-122105/200212

1992 HONDA Civic 145K miles,

4 doors, baùnh xe, voû xe cuûa 2004, caàn baùn $2600. Lieân laïc 714-417-1618 LP#2ZOC677 400-3L-122605/200562

1992 HONDA Accord EX 4Drs

5 speed 140Kmiles, F/W/CD + cass., brown, in/ outside all orginal 2-owner, bought a new car. Must sell lic. #LNCE673. 714-230-5445 400-5L-122605/200592

1992 TOYOTA 4 Runner maøu

xaùm, soá töï ñoäng moonroof alarm cassette CD A/C alloy wheels. Giaù $3200 OBO. Lieân laïc Kevin 714-728-4228, Licence# 2ZKW113 400-7L-122705/200640

1991 RX300. Coù map trong

xe. Trong ngoaøi ñeïp, moät ñôøi chuû, voû xe môùi, 74,499 miles. Caàn baùn gaáp. Lic 4TDB430. Xin L/L Andy: 714-724-3067, 714724-3116. Thank. 400-7L-122705/200665

1991 BMW 525i, 150 ngaøn

miles. Maùy toát, xe ñeïp. Chuû caàn tieàn baùn gaáp. $2500. L/L: 714675-2628, lic 3RGH611 400-7L-122805/200816

1991 HONDA Accord, EX, töï

ñoäng, 4 cöûa, sunroof. Full power, gheá da, CD, AC, xe chaïy raát toát, giaù $1500. L/L Ngan: 714-2765955, lic #2SKV263 400-7L-122205/200325

1991 TOYOTA Camry XLE, V6,

automatic, sunroof. Full power, voû xe môù i , Smog check vaø sticker môùi, xe chaïy raát toát $2700. L/L: 714-657-9717, lic #3RIJ762 400-7L-122605/200569

1990 MAZDA MPV maøu traéng,

chaïy toát, AC, CD. Giaù $800. Phone 714-336-5720 or 714379-4610, VIN #0206 400-7L-121405/199406

1989 300E, V6. Taát caû hoaøng

haûo, excellence condition, xe dö duøng caàn baùn $3900.OBO. 626627-5829, 5DJW578.

400-3L-122605/200546

1988 TOYOTA Corolla auto 4

cöûa, AC, overmiles maøu brown xe chaïy toát (LC#2JIC567) mua xe môùi baùn $950. Goïi 714-2841140 or 714-757-8963

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2003 HONDA Pilot EX SUV 8 choã ngoài, low miles, 43K/miles coù CD gheá da, gheá baám ñieän, rear AC, roof rack, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi, thích hôïp cho family, sale $22,600 ° 2004 LEXUS RX330, navigation system baûn ñoà, 31K/miles, coù DVD system cuûa LEXUS, 2 headfone, tay laùi goã, coù parking sensor with camera, auto, fully loaded Mark Levinson, auto, gheá da, sunroof CD changer sale $32,990 ° 2003 HONDA ODYSSEY EX, low miles, only 37K / Miles, auto, full power, 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, alloy wheels, CD, sale reû cho family: $17,990. ° 2002 BMW X5, SUV, lowMiles, 49K/Miles, 49K/Miles, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof, gheá da, power seats, Alloy wheels, Rear AC, xe raát ñeïp nhö môùi, Sale reû: $27,500. ° 2004 TOYOTA Sienna LE auto, full power, coù CD, roof rack, 52K/ miles, maøu silver raát ñeïp trong ngoaøi, coù rear AC, sale reû cho family. $17,950 ° 2002 Mercedes ML 320, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale: $21,700 ° 2001 Lexus RX 300 auto, full power, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, coù rear spoiler, Only 44K/miles sale reû: $19,800 ° 2002 Acura CL, (Coupe), auto, fully loaded, low miles, coù CD changer, neïp goã, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe raát ñeïp thích hôïp cho giôùi treû, Sale $14,400 °2001 ACURA MDX SUV, 7 choã ngoài, low miles, only 55K miles, coù touring sport pkg, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, heated seat, roof rack, xe raát ñeïp, sale reû cho family $20,950 ° 2002 Acura RSX, auto, 2 doors, lowmiles, only 29K/miles, maøu silver, sunroof, alloy wheels, CD, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh $14,950 ° 2002 Acura RL 3.5 low miles, only 36K/miles, auto, fully loaded, coù CD changer, Bose sound systems, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi. sale $19,950 ° 2002 Toyota 4 Runner SR5, V6 auto, fullpower, coù CD, cassette, alloy wheels boùng ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû vaø family, Sale reû $10,900. ° 2001 Toyota Sequoia SR5, auto, SUV, 8 choã ngoài, coù CD, rear AC, alloy wheels, sunroof, running board, roof rack, xe raát ñeïp trong ngoaøi, Sale reû: $17,950 ° 2001 TOYOTA Tundra, longbed, V6, auto, coù maùy laïnh, thuøng daøi thích hôïp cho xaây döïng, delivery, caét coû, sale reõ $9,950 ° 2002 Toyota Sienna XLE low miles, gheá da, sunroof , alloy wheels , cöûa baám ñieän, CD, rear AC, sale reû cho family $14,600 ° 2001 Honda Accord EX V6, gheá da, sunroof, alloy wheel, low miles, ABS, CD changer, 2 cöûa, (coupe), power seat, xe raát ñeïp maøu traéng: $12,990 ° 2002 Lexus RX 300, auto, fully loaded, low miles, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, sale reû: $21,950 ° 2002 LEXUS GS300, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof , gheá da, alloy wheels, power seats, memory seats, xe raát ñeïp sale reû $21,800 ° 2001 Lexus ES300, tay laùi goã, auto, fully loaded, Premium sound, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe ñeïp sale reû: $13,990. ° 2001 Toyota Tundra Extracab, V6, auto, full power, power window, door lock coù A/C coù CD running board, chrome wheel, thích hôïp cho family, construction vaø delivery sale:$13,900 ° 2001 TOYOTA Avalon auto, full power, coù CD alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family, sale reû $10,700 ° 2001 Mercedes ML320, lowmiles, auto, Fully loaded, CD change, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi. Sale reû: $18,500 ° 2003 HONDA Accord EX V6 auto, full power, 50K/miles, gheá da, sunroof, CD changer, power seats, alloy wheels, xe raát ñeïp maøu silver, sale $17,400 Saigon Auto Sales coù taëng lòch 2006 cho khaùch haøng. 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094.

400-36L-092603/086741

400-7L-122805/200824

1987 CAMRY 4 cöûa, maøu naâu

tình traïng hoaøn haûo, khoâng caàn phaûi söûa chöõa maøu naâu. Xe baùn giaù $1200 coi xe sau 12h00. 714-839-7749, lic #4DEW697 400-DL-112101/001036

400-36L-103003/091107

400-7L-122705/200653

1996 GMC Van Safari caàn baùn

coù shelves lader rack. Run good maøu silver. Giaù $2800, xin lieân laïc Hoaøng 714-390-8808, lic #7G47213

ML. Maøu traéng. Thaéng môùi, voû môùi. Baùn giaù $9000. Coù thöông löôïng. L/L: 714-995-2076, cel: 714-468-9723, cel: 706-7990416, lic #574RVG

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

400-36L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. First time Buyer. Bad Credit or Bankruptcy. OK. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát... Raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** °1994 ACURA Integra, 2 door, black color, A/C, P/W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (stk#0654) nhaän traû goùp khoâng caàn down $125 moät thaùng OAC. °1996 ACURA Integra, 2 door, black color, auto, A/C, P/W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (Stk#0656) nhaän traû goùp khoâng caàn down $125 moät thaùng OAC. ° 1999 HONDA Accord EX sedan, Silver Gold color, auto A/C CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôøi treû, giaù on sale $9500 (Stk#0657) nhaän traû goùp khoâng caàn down $177 moät thaùng, OAC. °2001 HONDA Civic EX sedan, silver color, auto, A/C, CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $8,200. (Stk#0641), Nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX coupe, green color, auto, A/C, CD , full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû , giaù on sale $8,500 (Stk#0620), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$160. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic EX sedan, black color 49K, auto, A/C, CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, vaø gia ñình, giaù on sale $10,900 (Stk#0667) nhaän traû goùp khoâng caàn down $202 moät thaùng OAC. ° 2000 Honda Civic EX sedan , white color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0638). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura MDX 4x4, Silver color, auto, A/C, CD Player, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $23,500 (Stk#0529), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$428. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda CR-V LX, Black color, 39K, auto, A/C, power W/ D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $13,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$244. moät thaùng. OAC ° 2003 Honda CR-V EX, Black color, auto, A/C, power W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $14,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$260. moät thaùng. OAC °2003 Honda Odessey Ex, White color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $15,500 (Stk#0665). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $284 moät thaùng. OAC °2002 Honda Odessey Ex, Silver color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $14,500 (Stk#0526). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $267 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus ES300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $14,900 (Stk #0304) nhaän traû goùp khoâng caàn down $272 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus IS300, silver gold color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $18,500 (Stk #0661) nhaän traû goùp khoâng caàn down $337moät thaùng. OAC

° 2001 Lexus GS300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $20,500 (Stk #0606) nhaän traû goùp khoâng caàn down $374 moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus RX300, silver gray color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $19,900 (Stk #0682) nhaän traû goùp khoâng caàn down $363 moät thaùng. OAC. ° 2002 Lexus RX300, white color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $24,200 (Stk #0630) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, Silver color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $8300 (Stk#0466) nhaän traû goùp khoâng caàn down $157 moät thaùng. OAC. ° 1999 Toyota Camry, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0589) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Camry LE, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,900 (Stk#0650) nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC. ° 2001 Toyota Camry, Silver color, auto, A/C, CD, power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $8,500 (Stk#0660) nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC. °1993 TOYOTA corolla 4 door, white color, auto, A/C, CD player, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình, vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $4200 (Stk#0604) nhaän traû goùp khoâng caàn down $100 moät thaùng OAC. °1999 Toyota Avalon XL, Green color, auto, A/C, Power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,300 (Stk#0513) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $139 moä t thaùng. OAC. ° 2002 Toyota RAV-4L. Black color, 41K, auto. A/C. Power, W/ D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $15,500 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $285 moät thaùng. OAC. ° 2004 Toyota RAV-4L. White color, low mileage, auto. A/C. Power, W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $17,200 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $315 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Sienna LE. White color, 7 choã ngoài, auto. A/C. Power, W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #0437) nhaän traû goùp khoâng caàn down $230 moät thaùng. OAC. ° 2002 Toyota Tundra R/Cab, White color, auto, A/C, Power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $9500 (Stk#0515) nhaän traû goùp khoâng caàn down $178 moät thaùng. OAC. ° 1997 TOYOTA T100 SR5 ExtraCab, Gray color, auto, A/C, W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $6900 (Stk#0635) nhaän traû goùp khoâng caàn down $ moät thaùng . OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn raát nhieàu xe môùi veà trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quí khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sales ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/23/2005 ñeán ngaøy 12/30/2005. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi 400-36L-060305/171705

400-36L-060505/171808

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

400-7L-122805/200808

2001 TOYOTA Camry LE. 52,000

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-020604/172849

A&P AUTO SALES Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 Ä °2002 TOYOTA Sequoia limited, SUV, 7 p[ass, dual A/C allpower leather, cass+ CD, alloy wheels , rack, board Giaù $21,700 ° 2002 MERCEDES ML320, SUV, silver, auto, moonroof, leather, cass+ CD, parking sensor. Giaù $21,400 °2002 TOYOTA Highlander SR5, V6, SUV, auto, 4DR, moonroof, cass+CD, full power ... Giaù $15,300 °2001 TOYOTA 4 Runner SR5 V6 , auto, 4DR, full power, lowmile, moonroof , rack+board. Giaù $14,400 °2001 LEXUS IS300, auto, 4DR, moonroof, full power, cass+CD, good condition, 80K. Giaù $16,800 ° 2003 Acura CL3.2 type S, auto, 2DR, moonroof , leather, cass+CD, full power, exclean... Giaù $14,600 ° 2001 MERCEDES E430, auto, silver gold, auto, cromewheel, all power leather, moonroof CD. Giaù $18,700 °2001 BMW 325i, auto, 4DR, moonroof, leather, CD, full power, white... Giaù $16,800 °2002 TOYOTA Avalon XLS, auto, 4DR, lowmile, moonroof, leather, cass+CD changer. Giaù $15,800 °2003 HONDA Civic Ex, auto, 4DR, moonroof, CD player, full power ... giaù $11,700 °2003 ACURA MDX touring, SUV, 7 pass, Dual A/C, moonroof, leather, cass+CD... giaù $22,800 °2001 ACURA TL3.2 auto, 4DR, 80K white, good condition, moonroof leather, Cass+CD... Giaù $12,800 °2001 TOYOTA Echo, auto, 4DR, A/C, cass+CD. Giaù $6900. ° 2001 TOYOTA Corolla CE, auto, 4DR, A/C cass. Giaù $6300 ° 2001 TOYOTA Siena XLE, V6, auto, 4DR, 2A/C, 2 power, all power, leather, moonroof, cass+CD... Giaù $13,200 °2001 LEXUS RX300 SUV one owner, grey, auto, moonroof leather, cass+CD, rack, running board... Giaù $18,800 °2002 HONDA CRV auto, 4DR, full power, cass+CD, alloy wheels ...Giaù $13,500 °2001 TOYOTA RAV 4L, SUV, auto, 4DR, full power, Cass+CD, roofrack . Giaù $12,200 Merry Christmas and Happy New Year A&P Auto Sales Kính Môøi

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-100L-041304/113176

500-36L-112905/197553

LEASE/ NAIL ª ARIZONA - coù lease cho tieäm Nail trong shopping center/ chôï. Good location caàn sang. L/L: Binh 480-459-0166 ª ARIZONA - coù tieäm NAIL trong shopping center lôùn, caàn sang. L/L 714-244-7882 500-14L-051105/167961

Tieä m toù c Westmintster gaà n Fountain Valley, 7 station toùc, facial room, nail station, good location, tieäm raát ñeïp, roäng 1,200sqft, tieàn rent reû, thieáu ngöôøi coi. LL 714-292-2616 500-28L-081705/182797

CÔ HOÄI - CÔ HOÄI - CÔ HOÄI Muoán ñaàu tö hieäu quaû vaø an toaøn nhaát, vuøng HOUSTON - TX, caùch Hong Kong Mall 4 khu thöông maïi ngöôøi Vieät 15' laùi xe. Nhaø môùi ñang build töø 210,000 ñeán 300,000 (3, 4N). Moïi chi tieát xin L/L Michelle Ngo, ñaïi dieän Roycebuilder 281-341-7303, cell 713-775-1051. Email: mngo@roycebuilders.com 500-28L-090805/186198

Space available for lease 1000sq, maët tieàn vuøng Long Beach, thích hôïp cho môû small business or nail. Xin L/L Andy 714-8763088, Döông: 714-876-3089 ñeå bieát theâm chi tieát 500-92L-102105/192452

Caàn sang gaáp tieäm Nails coù 4 gheá Spa, 5 baøn vaø phoøng Wax + maùy giaët saáy. Giaù $26,000. Thaät loøng muoán sang, xin goïi T: 623-974-8896, C: 623-330-3991 500-60L-110105/193856

Sang tieäm Nails trong khu shopping lôùn, NM, khoâng ngöôøi troâng nom, tieàn rent reû. 5 baøn nail 2 spa neáu thaät loøng. L/L: 714-3984376, 505-440-4743, 505-3632003

Caàn sang tieäm 98¢ + Up Gift caùch Bolsa 15' laùi xe giaù reû. L/L Henry 714-721-6616 500-28L-120105/197857

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail trong Mall ôû tieåu bang Louisiana. Tieä m treâ n 10 thôï chính. Income treân $50,000/ thaùng. Full set: $25 (white tip $30). Refill $15. Pink and white $40. L/L: 337-988-1333, 337781-7038

500-30L-120205/197921

Coù 2 phoøng Office cho thueâ naèm trong khu nhaø haøng Baùt Ñaït goùc ñöôøng Brookhurst & Hazard $400 moãi phoøng bao ñieän nöôùc, xin goïi Dung 714-987-0369 500-28L-120205/197963

ARIZONA Ñi xa caàn sang gaáp, tieäm nails ñeïp, môùi build, rent reû, khoâng caàn credit, coù nhaõ yù xin goïi 480777-5079, 626-258-9736 500-36L-120205/198063

Sang tieäm Video & Cleaners. Lôïi töùc $3500 - $4000. Ñaõ coù khaùch quen töø 15 naêm. Coù theå laøm theâm söûa quaàn aùo, $37,900 taïi Long Beach - PCH/Orange. L/L: 714-651-5105

500-90L-111805/196325

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû trong Mall lôùn, tieåu bang New Hampshire ñoâng khaùch, khoâng coù ngöôøi coi. Thaät loøng mua xin goïi 603-858-2497 cell, 909-7254668 cell 500-30L-112205/196717

Phôû Gaø 40 choã ngoài rent 1,200 license beer wine, saùng baùn phôû côm buùn, toái baùn ñoà nhaäu. Giaù 115K. 714-554-0974, 878-7855 ñöôøng Bolsa + Ward 500-36L-112305/196932

400-7L-122305/200465

500-36L-112505/197107 400-7L-122805/200858

° 99 Honda Accord LX, 104,000 miles. License 4DKL881, one owner, $5500 ° 93 Acura Legend 2 door. Black, 170,000 miles, license #3FIC673. 2 doors. Black $2650. 714-863-7893, 713-3551. All good condition

500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

500-14L-121505/199616

500-14L-112905/197440

500-14L-112905/197547

ª WESTMINSTER Tieäm Fast Food trong Thöông Xaù Phöôùc Loäc Thoï. Roäng 1200 sqft, phía tröôùc coù 14 baøn. Baùn caùc loaïi huû tíu, Chaùo, Food To Go, Sinh toá, nöôùc mía, cafeâ, Coù 5 ngöôøi giuùp vieäc, sau khi tröø moïi chi phí, coøn thaâu veà $8000/thaùng. Giaù $145,000. ª BUENA PARK: Tieäm $1 & Discount Store. Roäng 3500 sqft. Hôïp ñoàng thueâ 5 naêm. Goàm baùn taïp hoùa 99¢, laøm chìa khoùa, coù dòch vuï chuyeån tieàn veà caùc nöôùc Nam Myõ. Lôïi töùc sau khi tröø moïi chi phí mang veà $5000/thaùng. Giaù $99,000 + haøng hoùa. L/L Hung Do 714-651-5185

NGÖÔØI VIEÄT

RESTAURANT VN. Sang ñeïp, roäng raõi, raát môùi, ñòa ñieåm raát toá t , khu Little Saigon ñoâ n g khaùch. Caàn sang vì lyù do söùc khoûe. Xin L/L Höông 714-6659324 (tröôùc 9:00AM hoaëc sau 9:00PM)

Tieäm nail vuøng Scottsdale caàn baùn, coù lease môùi ñeå môû tieäm nail, good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-7359695 500-28L-120905/198962

500-21L-121005/198985

Tieäm nails trong Mall, Palm Springs, ñeïp roäng 1,900sft, 1 phoøng giaët saáy, 2 phoøng wax TV 60", 6 gheá spa, 10 baøn nails, 2 hoà caù kieång, rent $3,350/ thaùng. Giaù $80,000. L/L 760343-2960, lease coøn 9 naêm 500-28L-121005/198988

ARIZONA. Sang tieäm nails, vuøng Mesa Fry’s shopping center, khaùch sang, rent reû, 5 baøn 3 gheá spas, phoøng facial. Thaät loøng lieân laïc phone 480-833-3039, 480-330-1958 500-30L-121005/198992

STORE FOR LEASE Busy Mall, high traffic, over 100 parking lot, Appr 1,300sq. 11084 Magnolia St./ Garden Grove. AHN, Yong 818-244-9998 500-14L-121005/199017

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372

500-14L-122005/200013

500-14L-121605/199631

Caàn sang nhaø haøng (Florida). Location toá t trong shopping plaza. Parking roäng. Keá Hospital, Office, Hotel, Traffic ñoâng. Income good. $120,000.00 (2 walking cooler/freezer ask more). Caàn ngöôøi giuùp nhaø haøng bao ôû. Call: 772-214-9611, 772-3351668

500-28L-121605/199642

FOR SALE OR LEASE Commercial Property in Victorville, CA. One of the fastest growing cities in California Agent welcome! @ Free standing 25,050 SF building on 1.20 acre lot @ Visible from fwy 15, right off of the Mojave exit @ Currently rented to LA-Z-Boy Furniture @ Owner might carry some Price $2,300,000 or only $90/ SF Loc Phan, Realtor 619-277-7426

500-28L-121605/199672

ARIZONA. Thaønh phoá Gilbert. Caàn sang tieäm Nail, 10 baøn, 7 gheá spa, coù phoøng Facial, Waxing. Giaù $80,000. Lieân laïc Tina: 623-703-0531

500-14L-121605/199680

Nhaø haøng ñoâng khaùch vì vaán ñeà söùc khoûe caàn baùn gaáp. L/L Vivian 714-335-3774. Caàn nöõ waitress gaáp.

500-14L-121605/199768

Caàn sang gaáp nhaø haøng khu trung taâm saàm uaát ñöôøng Bolsa trong khu chôï AÙ Ñoâng, ñoái dieän P. L. Thoï, giaù caû thöông löôïng. L/L 714-391-1351

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-7L-122205/200361

500-28L-121805/199880

Caàn sang tieäm Dry Clean vuøng Moreno Valley, maùy ñaày ñuû, tieàn thueâ reû. Income $13,000/thaùng. Khu shopping center roäng. Good location. Caà n sang vôù i giaù $120,000 L/L coâ Kim 951-6564131 500-14L-121905/199935

500-30L-121205/199141

500-28L-120505/198205

Mesa, Arizona. Cô sôû saûn xuaát, baùn sæ, baùn leû gioø chaû, boø vieân, pateù, thòt nguoäi... Coù giaáy pheùp cuûa boä Noâng nghieäp, ñaày ñuû maùy moùc. Nay vì söùc khoûe, caàn ngöôøi tieáp noái thöông nghieäp. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 602-743-0469, 480-358-6922 500-30L-120505/198256

Sang tieäm taïp hoaù taïi Westminster, ñeïp, ngay ngaõ tö, gaàn tieäm giaët, coù theå môû chôï, phone, video, nöôùc, thieáu ngöôøi coi. Giaù 110 ngaøn. 714-8521713, 714-797-9209 500-30L-120505/198267

Cô hoäi cho tieåu thöông gia naøo coù yù ñònh ñeán tieåu bang Florida ñeå laäp nghieäp. Cho thueâ moät nhaø haøng 200 choã ngoài, coù baõi ñaäu xe roäng raõi ngay trung taâm thaønh phoá. Nhaø haøng coù ñaày ñuû tieän nghi, coù bar röôïu, ñoà ñaïc trong nhaø haøng taát caû ñeàu môùi. Goïi cho Anh Huøng 352-217-3449

BEST CENTURY REALTY GARDEN GROVE: Commercial Building. 9000 SQ. 24,000 SQ lot 34 parking. Gross rent $9300 full rent. Asking $1,825,000. Tom Vo: 714-719-1888 500-28L-121205/199144

ARIZONA. Caàn sang 2 tieäm 99¢ Store taïi thaønh phoá Stucson, Arizona. 1) Roäng 10,843 sqft. Giaù $95,000 + haøng hoùa. 2) Roäng 8050 sqft. Giaù $75,000 + haøng hoùa. Caû 2 ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao. Xin goïi Khaùnh: 520-3906062 or 520-743-8424 500-28L-121205/199168

CAÀN SANG TIEÄM Trong Super Wal-Mart, N.C, nhieàu khaùch walk-in, thaät loøng sang lieân laïc Rose hoaëc Tuyeát cell 252-469-7178, 336-9853522 500-28L-121205/199172

Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng ôû Redlands, giaù cao. Tieäm ñeïp, sang coù 6 spa chair, 6 stations, 2 facial rooms vaø 1 laundry room. Giaù $90,000. L/L 949302-3818 hoaëc 909-379-8464 500-28L-121305/199365

500-28L-120505/198312

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm phim boä Hongkong, Korean. Phim leû vaø DVD. Tieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong khu chôï. 714-350-7690 Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868 500-30L-120705/198615

Tieäm Beauty Supply & Salon thaønh phoá Huntington Beach caàn baùn giaù $110,000. Hieän coù hai thôï möôùn station, hai thôï commission. Lieân laïc Trang 714454-8816 500-28L-120805/198676

SANG TIEÄM NAILS SPA. Roäng ñeïp, 8 spa, 8 nail stations good location trong mall lôùn gaàn TP St.Louis, Missouri. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù phaûi chaêng. L/L Kim: 626-536-7208 500-90L-120805/198683

Hotel 9 phoøng nguû ngay trung taâ m du lòch thaø n h phoá Nha Trang. Gaàn bieån, chôï, böu ñieän, 375 caây. Lieân laïc Thanh: 714757-0187, 714-841-9763. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

500-14L-121805/199870

Vì doïn ñi xa caàn baùn tieäm 99¢ & up. Giaù thaät reû. 714-774-9770 Bus., 714-467-5938 cell

500-60L-120905/198927

Dry clean plant for sale w/ property business 325K for year avg. cleaning cost. 3.67 & up laundry shirts. 1.19 & up, location in North of Houston area. Asking $1 million. For more info. call Nick 832-347-8928 (cell) 500-28L-122005/200027

CAÀN SANG Tieäm Nail vuøng Long Beach, ñeïp, sang troïng, 6 gheá spa, 8 baøn, 1 facial, khaùch Myõ traéng, rent reû, tip cao. Giaù $65,000. L/L Henry 714-417-5909, khoâng thaät loøng mieãn goïi 500-14L-122005/200065

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang tieäm nails gaàn High School. Tieäm ñoâng khaùch, coù spa. Cell 714414-8862, W #562-493-2766 500-28L-122005/200067

VICTORVILLE. Cho möôùn choã ñeå môû tieäm nails (1419sq), treân ñöôøng lôùn Bear Valley Ridgecrest, ngay trong khu shopping center vaø business park, ñieàu kieän deã daøng. L/L 760-8877475 500-14L-122005/200096

Ñi xa caàn sang laïi tieäm hair & nail, khu chôï Vietnam. Xin goïi 714-915-4120

500-28L-122005/200105

Nail and spa trong shopping lôùn Albuquerque, NM, khoâng ngöôøi troâng caàn sang gaáp, 4 spa, 6 baøn, 2 facial room vaø caàn thôï nail bao löông. L/L Minh 505440-4743 500-36L-122005/200118

500-7L-122305/200408

OFFICE SPACE FOR LEASE FOUNTAIN VALLEY. Office Space available, Plaza del Lago. Building. 17220 Newhope see agent Suite 224. Reception area plus 3 Separate Offices, private restroom . Karen 714-557-1430

500-6L-122305/200414

CÔ HOÄT TOÁT ª 2 tieäm cell phone trong 2 sieâu thò ñoâng khaùch, Little Saøigoøn, ñaïi lyù nhieàu haõng Ñ/T noåi tieáng - nhieàu account - chuû caàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi. Giaù $58K. ª Tieäm video game trong khu shopping F.V môùi taân trang, raát nhieàu inventory. Giaù $49K. L/L Brian Traàn (Broker) 714-5801016

500-14L-122305/200423

Chuû retire, caàn sang gaáp tieäm nail L.V Hawthorne remodel nhö môùi, khang trang goïn ñeïp, 6 spa, 6 baøn P. facial, xuyeân bang veà cô hoäi laøm chuû, tính caùch gia ñình, parking tröôùc sau, giaù nhaø coøn reû, giaù thöông löông, nhanh choùng. Xin goïi 562-331-1009

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-121705/199798

500-14L-121705/199801

FREE RENT Khu thöông maïi goùc Brookhurst/ Westminster coù nhieàu V/P töø 300 SQF/2000 SQ. Doïn vaøo ngay. Tieän môû caùc D/V: Keá toaùn, du lòch, baûo hieåm, lôùp hoïc keøm treû, chuïp hình/thueâ aùo cöôùi, möôùn video/saùch baùo. Coù ñoâng khaùch moãi ngaøy. Cho thueâ ngaén haïn vaø daøi haïn. Giaù reû. Ñ/K: deã daøng. Call: 562-756-9969

500-28L-121705/199831

ASIAN MARKET IN CANOGA PARK. Very busy BLVD. Great location in big shopping center, no competition in the area. Month gross $208,000. Net $20,000. English Tina: 714-7851279

500-30L-121705/199852

500-30L-121505/199574

Major Franchise gas station for sale high profit fast growing area. Now is best the to get into gas station business, call 909-3368356 500-30L-121505/199582

Office Space Cho Thueâ roäng 500 SQFT, 840 SQFT. Giaù $1.10/ SQFT. Raát tieän cho caùc dòch vuï ñòa oác, baûo hieåm, vaên phoøng. Goùc Beach/Hazard, goïi A.Hoøa 714-373-4422

Sang gaáp tieäm Nail, Las Vegas. 4 spa, 9 baøn, facial room, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy. Tieäm roäng, tieàn rent thaáp. Ñòa ñieåm toát. L/L: 702-767-6519

500-14L-121705/199854

Gold Nails, Lake Havasu, AZ caùch Los 4 tieáng caàn baùn tieäm nail $26,000. Môû hôn 3 naêm; ñoâng khaùch walk-in. 5 baøn nails, 1 spa roäng 1250SF. Rent $1100. L/L: 928-505-3405

500-14L-121705/199863

500-21L-121505/199610

Sang Shop Nails. Shop roäng 2700 SQ ven bieån Ventura. Khu Sear’s Center; Boston Market, Trader Joe’s... giaù $130K. Goïi 626-377-0050

NGÖÔØI VIEÄT

Sang tieäm Nails taïi San Luis Obispo, CA 93401. Môùi build 4 baøn 5 gheá, 1 waxing room trong shopping center $35,000. Full set $27 luoân chaân $23 caùch Bolsa 3h30'. L/L cell: 714-2805787, 805-783-2863 500-7L-122105/200180

Caàn sang lease cho tieäm Nail ôû North East Stockton California, khu nhaø giaøu, shopping coù chôï raát khaù. Goïi 714-414-5946

500-28L-122105/200213

CHIROPRACTIC OFFICE FOR SALE in South Coast Metro, CA:1725 sqft. Fully furnished with x-ray and gym. Low overhead. Injury forces sell or buyin partnership. Great opportunity that won’t last! 5k-15k OBO. Make an offer. Contact drjnguyen@yahoo.com or 714435-8100 500-14L-122205/200261

Sang tieäm Hair/Nail vuøng Bellflower/Cerritos. Chuû doïn ñi xa giaù $20,000. Xin L/L 562-8659229

500-7L-122205/200278

Vaên phoøng khang trang saün saøng cho ñòa oác, khai thueá, baûo hieåm sang laïi giaù reû, Goùc Magnolia + Westminster, moïi chi tieát Lieân laïc Ñöùc 714-425-1629 500-7L-122205/200282

Tieäm Video phim boä raát ñoâng khaùch trong khu Bolsa, caàn baùn gaáp. LL 714-653-8259 500-7L-122205/200290

Caàn sang tieäm trong mall. Khu Myõ Traéng, income cao, tieàn rent trung bình. Vuøng Akron, Ohio, gaàn Cleveland 30 phuùt. Xin L/L Thomas 330-256-0114

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-28L-122705/200704

BREA Caàn sang tieäm göûi böu kieän, thö qua UPS, Fedex, USPS, hoäp thö. Coâng vieäc nheï nhaøng, seõ höôùng daãn. Giaù $75,000. L/L Scott: 949-224-7768, cell: 714-7827299 500-14L-122705/200705

Tieä m Video phim Myõ vuø n g Whittier. Tieàn rent reû, vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp, quí vò naøo coù nhaõ yù, xin lieân laïc Huøng bus: 562-941-0418 (11h00am 9h00pm), cell: 626-246-2933 500-30L-122705/200730

500-10L-122305/200437

500-7L-122405/200471

Auto Repair Shop caàn sang, giaù vaên ngheä, tieàn nhaø reû, ñòa ñieåm toát. Goïi Thin soá naøy 714-5304850, cell 714-705-9256

500-21L-122405/200483

Khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm nail lôùn 3,000sqf, khu Myõ traéng, tieäm sang troïng, raát ñeïp, rent reû 5/p facial, 1/p toùc, 12 gheá spa môùi, 12 baøn nails môùi. Goïi 714-331-6258

500-7L-122805/200740

SANG TIEÄM NAIL TB Arizona trong khu chôï Safeway thaønh phoá raát sang. Khu daân giaøu, tip haäu, giaù nail coøn cao, 28/15. Caàn baùn vì lyù do moving. Laøm ôn thaønh thaät mua haõy goïi. L/L coâ Höông: 480-2831867 (day), 714-728-0202 (night)

500-7L-122405/200495

Caàn sang tieäm nail, naèm trong plaza, khu thò töù vuøng East LA. Tieäm roäng, ñeïp, saùng suûa. L/L 323-296-9998 tieäm, cell 626487-9565

500-7L-122805/200760

Baùn gaáp Tieäm Nail Long Beach, giaù reû tieàn rent nhaø reû, tieäm roäng ñeïp, 5 baøn, 3 spa, 1 phoøng. facial wax. LL. Yeán 562-438-3760, 714-653-5240 Dòp may cho ngöôøi muoán kinh doanh caàn sang gaáp tieäm taïp hoùa 99 Cents Mart. Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi roäng 5600 sqft vuøng Riatto, income cao, ñaûm baû o 70 - 75,000/thaù n g. L/L Mr.Le: 909-240-6017, Mr.Andy: 909-802-9541

500-14L-122605/200520

NAILS Baùn tieäm nails ñeïp, môùi, gaàn Cal-State Long Beach, good location, coù khaùch heïn & walk-in, 3 spas, 5 baøn, 1 phoøng facial. Khaùch hieàn, tip nhieàu. L/L 562494-4579, 714-757-0933

500-14L-122605/200530

Coin Laundry $159,500. 1500 sqft, lease $1500, 3 naêm khoâng leân, coøn 15 naêm. Tieäm ñeïp 24 Maytag T/L, 9F/L 714-751-3385, 714-642-5431

500-7L-122605/200595

Tieäm nail vuøng Temecular, trong khu shopping lôùn, keá chôï “Stater Bros.”. Tieäm ñeïp, sang, cöûa sau, 4 gheá spa, 6 baøn nails, phoøng facial, maùy huùt hôi maïnh, giaët/ saáy, good location, khaùch sang, tip haäu. Caàn sang laïi 951-6762777 or 858-717-4443

500-28L-122705/200617

Vì lyù do gia ñình caàn sang tieäm Nails vuøng Yuma AZ, caùch Bolsa 4 tieáng coù phoøng wax full $25, fill $15. Giaù baùn $65,000. Lieân laïc Tuaán W: 928-344-4373, cell: 714-496-0507. Caàn gaáp thôï Nöõ coù kinh nghieäm boät bao löông $600 - $700/tuaàn, 6 ngaøy.

500-14L-122705/200622

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Tieäm Nail caùch Santa Ana 3 tieáng. Tieäm coù ñaày ñuû good location, rent reû. L/L: 714-7266069

500-14L-122705/200623

500-14L-122205/200301

Caàn baùn Hair Salon khaùch Myõ Traéng vuøng Long Beach, caùch Bolsa 15 phuùt. Rent $1200 moät thaù n g, giaù $25,000, xin L/L Phöôïng phone: 562-621-6404, cell: 714-277-2374

500-7L-122205/200341

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang laïi tieäm Massage. Neáu quí vò muoán coù cô hoäi laøm chuû, income deã daøng xin lieân laïc 714-7244354

Caàn sang tieäm Video chuyeân cho thueâ, mua vaø baùn caùc loaïi phim Myõ vaø video games. Khaùch Myõ & Meã. Tieàn rent reû. Giaù caû thöông löôïng. Goïi 562-984-3895 Caàn sang tieäm Nail coù 8 gheá vuøng Myõ traéng ñeïp, coù 8 thôï nail LA 35-45 phuùt. L/L 626-2022718, 626-307-2571

500-7L-122205/200350

Ñi VN gaáp, caàn baùn tieäm Nail vuøng Hawthorne 2 Spa, 6 baøn nail, 1 baøn airbrush. Rent $1450. Giaù 28 ngaøn vaø coù theå thöông löôïng, goïi 323-242-1204 500-7L-122205/200351

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

500-14L-122705/200703

Baùn tieäm Massage coù baùc só 4 phoøng, coù nhaø taém. 710 S. Brookhurst St, #R, Anaheim, 714-465-6934 Minh.

500-28L-122805/200815

500-7L-122205/200347

500-14L-121705/199866

NAILS TRONG WAL-MART (California) caàn baùn. Chuùng toâi coù nhieàu Nails Shop trong Wal-Mart California saép vaø ñaõ khai tröông caàn baùn. Income cao, rent reû. Ñeå ñöôïc good location. Xin L/L Paul Tran 626-329-9970

500-14L-122405/200510

Tieäm Nail ñang hoaït ñoäng caàn sang (lyù do caàn tieàn), khu toát, 4 thôï full time (muøa heø 6 thôï) 2 spa, 6 station. Rent reû, xin L/L ñeå bieát theâm chi tieát 310-9998173. Chuû saün saøng ôû laïi giuùp, neáu baïn caàn.

500-14L-121505/199608

2 nhaø haøng caàn baùn 3000 SF coù license Beer & Wine goùc Brookhurst gaàn Little SG & moät Fast Food goùc Harbor & Trask. Giaù baùn $55,000. Rent $3500/ M lease 10 years. Raát tieän ñeå môû tieäm phôû. L/L Julie: 714-4789256

NAILS Sang tieäm Nails gaáp, tieäm ñeïp sang troïng môùi môû 6 thaùng. Ñaõ coù khaùch. Moving. Sang reû hôn ñi build, tieäm môùi vuøng Rancho Cucamonga, caùch Bolsa 15'. Lieân laïc: 714-260-6038 (cell), 909466-1549 (tieäm)

Caàn sang tieäm COIN LAUNDRY, lease coøn daøi. Xin lieân laïc 714222-4734

500-21L-122105/200153

TRÖÔNG TRUNG TÍN Realtor 714-713-4834 ª BBQ Express #2. Gaàn chôï Ñaølaït, Costco. Trò giaù $300,000, chuû caàn baùn gaáp. Giaù $249,000 ª Hair & Nail, caùch Little Saigon 3 tieá n g trong Mall, income $5000/thaùng. Giaù $120,000 ª Phaùt’s Toyota Specialist. Coù treân 15 naêm. Income $20,000/ thaùng. 96% rating AAA Satisfaction. Giaù $359,000 ª Skin Care Store, HB. Coù treân 10 naêm, giaù $49,000 ª Furniture Store. Upland. Net income $8000/thaùng. Giaù $179,000

500-28L-122705/200684

500-14L-122705/200687

500-14L-121605/199791

ARIZONA. MASSAGA & NAIL SPA khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, tieäm goàm coù 4 room, 5P, 6B, TV Plasma, trong khu Shopping Supper Wal-Mart. Giaù $40K/OBO. Muoán bieát theâm chi tieát xin L/L 714-331-4130 or 480-830-1666

500-30L-120605/198402

Caàn sang Trung Taâm giöõ vaø keøm treû hoïc, thích hôïp vôùi Coâ Thaày ñaõ daïy ôû VN vaø vaãn muoán trôû laïi ngheà cuõ. 714-914-2062

RAO RAO VAË VAËTT

500-21L-121205/199105

500-28L-120505/198273

BUSINESS OPPORTUNITIES

500-36L-120805/198805

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp tieäm nail ñang ñoâng khaùch vuøng Chandler (Arizona). Giaù caû deã daøng thöông löôïng. L/L: 480326-8949

Caàn sang tieäm nail gaáp, ôû thaønh phoá Tucson, Arizona, baän chuyeän gia ñình. Giaù $25,000, income $3,000 tôùi $3,500 1 tuaàn. L/L 520-792-4222, 714-422-4301

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ

Vì lyù do gia ñình, caàn sang tieäm nail vuøng El Centro caùch Bolsa 2 LA 2h45'. Tieäm roäng ñeïp. Thoaùng coù phoøng wax. L/L Andy 714-717-9120

500-21L-121205/199102

500-90L-110405/194363

500-14L-111105/195409

° 1999 BMW 528 Luxury, 89K mile, black color. Good condition. Never accident, $15,500. 714713-4834, vin #25532

Sang tieäm Nail TUYEÄT ÑEÏP vuøng HB saùt bieån caùch Bolsa 15 phuùt, khu Myõ Traéng sang troïng lòch söï. 5 gheá spa, 3 station, 1 facial & wax. L/L: 714-705-3498, 714298-0074

500-28L-120205/197886

- NAILS TRONG MALL. Caàn baùn tieäm Nails trong Mall ôû Dallas, TX, 8 gheá Spa, 10 baøn Nails. Fire wheel town center mall. Rent $4793, roäng 1280 SF. Giaù baùn $215,000. L/L: 213-804-5273 Gina. - RESTAURANT. Hai caùi nhaø haøng trong Mall caàn sang taïi San Antonio, TX. Rent $11,000/mon. each, roäng 800 SF ea. Income $100,000/mon. Giaù baùn $945,000 cho caû hai. L/L: 281235-0900. Khym, 213-8045273 Gina. - Caàn sang choã troáng trong chôï Hoàng Koâng, ñöôøng Bellair khu chôï ngöôøi Vieät ñoâng nhaát taïi Houston, TX. Giaù $17,000

500-28L-110905/194994

400-14L-121705/199799

500-14L-121505/199611

500-30L-120105/197843

Coù nhieàu lease vaø tieäm Nail ôû TB Arizona caàn sang ñòa ñieåm toát. Neáu quyù vò naøo caàn Build tieäm nail chuùng toâi seõ lo taát caû caùc giaáy tôø thuû tuïc töø A-Z. Moïi chi tieát xin lieân laïc Anthony: 602550-4740, 623-326-8645 Sang Tieäm Nail & Day Spa, tieäm raát ñeïp roäng 1480 sqft., rent $1150/M, 4 gheá Spa, 5 station, 2 facial waxing, 3 massage, 2 tanning beds, maùy giaët saáy. Good location (City Los Alamitos). Xin goï i 714-7573359, 714-902-8122

400-14L-121605/199663

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-10L-120805/198758

500-28L-121505/199624 500-201L-032705/161030

400-36L-102405/192779

AUTO DETAILING. Chuyeân moân: Ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày), giaët thaûm, röûa maùy xe, vieäc laøm caån thaän, ñeïp, môùi. L/L Lôïi 714580-4833 (coù nhaän ñeán laøm taïi gia)

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

CAÀN SANG TIEÄM NAIL. 4 baøn, 2 spa chair, wax+ Airbrush trong khu chôï Meã raát ñoâng, goùc ñöôøng Ball & Anaheim Giaù $23,000. 714-533-1830, 714-417-7907

500-14L-122705/200650

500-14L-122805/200827

LAKEFOREST-FOOTHILL RANCH. Brandnew medical office for lease in a medical building, 4 exam rooms approximately 1000 sf. Generous package 949387-5010 500-7L-122805/200854

Tieäm nail raát ñeïp vaø sang, ñang coù income. Coù chuyeän nhaø caàn phaûi baùn gaáp. Giaù $70,000, 4 spa, 6 baøn, moät phoøng wax, pedicure/medicure $28. Full set $20, fill $12. Rent $1750. Good location. Vuøng Palmdale. Xin L/ L: 714-552-6991 500-30L-122805/200874

OFFICE FOR SALE. Ñòa ñieåm toát cho nhieàu dòch vuï, parking roäng raõi, vaên phoøng khang trang dö cho share 1 phoøng. Goùc Euclid & Westminster. L/L: 714-8638477 500-7L-122805/200879

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang tieäm Nails & Spa vuøng Long Beach, khu vöïc Traéng, raát thò töù, deã nhìn, xung quanh nhieàu chôï, nhaø bank, tröôøng hoïc, clinics. traffic ñoâng. Moät dòp raát hieám coù cho gia ñình coù khaû naêng ñaàu tö vaø bieát quaûn lyù toát. Income cao, vöõng vaøng, thuaän lôïi. Tieäm sang ñeïp, custom make: 9 spa chairs, coù theå theâm thaønh 12 spas, 8 stations nails, facial room, waxing room, laundry room. Plasma TV Pioneer 50", coù trang bò heä thoáng aâm thanh noåi, saøn ñaù granite sang troïng. Taát caû trang thieát bò döôùi 1 tuoåi môùi. Giaù $215,000. Neáu thaät loøng mua xin L/L Tom: 714-496-1134 500-14L-122805/200881

Tieäm Phôû T.P La Habra caàn sang vì lyù do gia ñình, xin L/L anh AÂn 714-658-0969

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-24D25-112501/001377

500-7L-122705/200657

Caàn baùn tieäm Nail, khu toát, tieäm ñeïp, giaù $14,000. Tieäm coù 4 baøn, 3 Spa, rent $500/thaùng. Thaät loøng goïi 714-757-1154 Quang hay Tom.

500-7L-122705/200664

Meät moûi sang tieäm Nail vuøng Long Beach, 5 spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Ñ/ñaïc toaøn boä ñeå laïi, good location. Nhieàu choã ñaäu xe. L/L: 714-391-3890

500-14L-122705/200680

Sang tieä m phim Myõ , gross $5500. Net $3000. Asking price 36K. L/L: 714-227-9327

500-16L-122705/200682

City Neon Signs. Chuyeân: Neon. Baûng hieäu. Lic #823727. L/L: 714-934-8083

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung.

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù Thaûo caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714590-9037, 714-675-5401. 600-198L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402 600-36L-011305/151319

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-90L-120105/197844

Caàn xe 18 baùnh taûi haøng xuyeân bang. Xin L/L 760-224-3844 or 760-224-5366 Hoaø n g Texas, needed 18 wheelers delivery general, freights for 48 states

600-20D12567-120605/198356

Caàn saleman & salelady kinh nghieäm cho tieäm furniture ôø Simi Valley, löông haäu, höôùng freeway 5 North, 118 West. Lieân laïc 714-363-1296 hoaëc 805-5272179

600-28L-120905/198817

Caàn thôï Tool & Die Maker coù kinh nghieäm; thôï baûo trì coù kinh nghieäm veà maùy moùc, ñieän cao theá. Löông haäu baûo hieåm. Goïi A.Coâng 714-210-8966, cell: 714417-1709

600-30L-121005/199010

Coâng ty T.V.N transport caàn taøi xeá giao haøng baèng A töø California ñi New York, ñi vaø veà trong tuaàn, tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Quoác 714-377-3651 or Vinh 714-889-8119 home 714903-2384

600-28L-121105/199068

Cty quoác teá, saép môû chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Caàn Sales Representative P/T 500-2000/month, F/T $2000-$8000/month. L/L Ryan 310-709-1148 Email iglowce@yahoo.com

600-28L-121405/199491

Hiring Internal & Outside Sales Rep. Must speak English & Vietnamese Sales exp require. Base salary. Commission & benefit. Phone: 714-444-4144, fax: 714444-3044. Lexor Int. 1939 S. Susan St, Santa Ana, CA 90704

600-14L-121505/199528

Need Turor in English and Mathematic for grade 9 student at home. Pls call: 714-962-6348

600-14L-121505/199534

600-14L-030705/158103

Cafeâ Thoaùng Saøi Goøn caàn tuyeån nöõ tieáp vieân, vui veû, duyeân daùng, löông traû theo khaû naêng. 714468-6562

600-98L-041005/163177

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, haøng nhieàu. Ñi moãi tuaàn Hood Drop only. Löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-36L-050405/166955

Caàn Baùc só chænh xöông chiropratic caàn 2 coâ laøm massage therapy, laøm cho baùc lôùn tuoåi, vieäc trong nhaø taïi 710 S. Brookhurst St. #R Anaheim. 714774-3132, 465-6934, 697-4702

600-14L-121505/199579

Caàn ngöôøi baùn haøng boâng trong P.L.T vaø chôï teát. Haõng laép raùp ñieän töû caàn ngöôøi hôïp taùc hoaëc baùn heát coù maáy SMT throuhole. Nam: 714-8569350

600-14L-121505/199591

Massage Therapy Needed young & active, no experience will train, good pay, call 714-688-6078

600-14L-121505/199609

Caesar’s Restaurant (Quaùn Nhaäu) caàn tieáp vieân treû ñeïp, vui veû laøm part time, full time. L/L chò Dung 714-478-9256

600-14L-121505/199623

600-6D345-121905/199972

LARGE MANUFACTURING CO. IN O.C IS NOW HIRING ª Mechanical Assemblers ª Electromechanical Assemblers ª Basic Assemblers ª Quality Control ª Shipping Clerks w/ UPS online exp. ° Requires some recent work experience ° Good communication skills Competitive Pay! Clean Work Environment! Referral Bonus! Weekly Pay! Call Lucy 714-634-4252 600-6D345-121905/199975

20 IMMEDIATE OPENINGS ª Machine Operators ª Mechanical Assemblers ª Material Handlers - Minimum one year related experience - Mechanically inclined - Team player Great pay! Great Company! All shifts available! Call Brenda 949-757-4600 Walk-ins Welcome Mon.-Fri. from 7:30am-10:30am. 1701 E. Edinger Suite C-4. Santa Ana, Ca 92701 600-28L-122005/200087

Caàn gaáp delivery furniture bang Arizona vuøng Gilbert (kinh nghieäm caøng toát), bieát laùi xe, löông haäu, laøm vieäc nhö g/ñ. Daytime Sôn 480-678-8713, nighttime 480-857-1885 600-30L-122105/200126

Tieäm Furniture caàn gaáp moät Driver, moät Saleman kinh nghieäm nhieàu naêm tieáng Anh gioûi löông cao experience only. Kenny 818-605-7488 speak English. 600-14L-122105/200181

Caàn thôï maùy söûa xe coù kinh nghieäm. L/L soá 714-894-2737

600-28L-122205/200241

Caàn gaáp moät thôï xaây töôøng loùt gaïch, phaûi kinh nghieäm traû löông tuøy theo khaû naêng, Xin goïi: Nhaân cell 714-468-9791 Home 714590-8641 600-14L-122205/200334

Caàn taøi xeá phuï baèng laùi A, ñi xuyeân bang, coù baèng laùi môùi OK. Xin lieân laïc David 626-780-1529 600-7L-122205/200349

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm xaây caát ngoaøi coâng tröôøng, ñieàu kieän phaûi chòu khoù vaø coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714-743-7613 600-14L-122305/200366

Cafe Tình. Tieäm ñoâng khaùch. Caàn waitress! Cho ca saùng vaø chieàu full time and part time. Khoâng caàn kinh nghieäm. We’ll train. Löông cao & tips haäu. L/L: 714360-2661 or 714-636-7891 600-21L-122305/200390

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 32" soá tay vaø nöõ thö kyù thoâng thaïo Anh & Vieät, öu tieân vuøng Pomona. L/L Julie cell 626-227-3492, May cell 626-227-3489

600-7L-122305/200406

Caàn taøi xeá class A, laùi xe 18 baùnh, coù kinh nghieäm ñi GA, chaïy single. L/L Oanh 714-2627634 ñeå bieát theâm chi tieát 600-7L-122305/200439

600-28L-121605/199752

600-7L-080405/180956

Auto Mechanic Exp’d own Tool Union 76. Call Mike 714-9018434

600-36L-082205/183685

600-89L-101105/190981

REAL ESTATE AGENTS Now Hiring: Vaên phoøng caàn nhieàu F/T or P/T License Agents, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao, Lieân laïc Tina 714-7451458

600-90L-101405/191469

EXCELLENT JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Professional Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for serious people who want to have stable job and make lot of money. 100% supported and trained by 15 years experienced broker. Free real estate and loan classes. True stories: 1/ Victoria Just Listed and Sold two homes first month. Made $166/Hr. 2/ Thanh vaø Trang Listed and Sold Five Homes in a week. Made $162/Hr 3/ Bill and Haûi Closed 5 Loan in first month made $175/Hr. Coøn raát nhieàu agents vaø loan officers môùi vaøo ngheà ñaõ thaønh coâng ngay, xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Khoâng caàn kinh nghieäm. Phaûi thaønh thaät vaø sieâng naêng. Khoâng coù ñöùc tính treân xin mieãn goïi. Fax resume to: 714-836-8234 Hoaëc goïi 714-262-3425 for a privated interview. World Realty 300 S. Sycamore ST. Santa Ana, CA 92701. Broker/Owner Antoine Buøi Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Caø pheâ Bình Minh vuøng Rosemead, caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm full time/ part time. Xin L/L 626-329-2069. Ñ/C 3365 B Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770

600-14L-121605/199762

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-28L-122705/200642

Caàn tuyeån: * Pre-School Teacher. * Giaùo vieân, sinh vieân coù khaû naêng daïy keøm hoïc sinh töø lôùp 1 ñeán lôùp 8. * Giaùo sö aâm nhaïc coù khaû naêng daïy keøm piano, guitar v.v... Xin fax resume veà: 714-7847536 600-14L-122705/200677

Tieäm TP Anaheim, Massage, ñang ñoâng khaùch caàn thôï coù 600 giôø. Töø 35 tuoåi trôû xuoáng. Lieân laïc Lucy: 714-226-0597, 714418-6997 600-7L-122705/200689

Caàn ngöôøi Deliver cho tieäm Furniture 5 ngaøy/moät tuaàn töø 10:00am ñeán 7:00pm. L/L: 949587-5795 (Leon) hay 949-3023800 (Huøng) 600-7L-122705/200718

Nhaø haøng vuøng Alhambra caàn ngöôøi phuï beáp vaø delivery, xin lieân laïc Anh Sung 626-457-1500 600-7L-122805/200758

Cafe Suoái Tieân looking for nice, pretty and friendly girls between 18-28. Night shift 3-11P.M. FT/ PT. High wages plus tips. Please call Haûi 714-612-7018 600-7L-122805/200818

Caàn ngöôøi tieáp vieân treû lanh leï, kinh nghieäm laøm nhaø haøng quaùn nhaäu. L/L Nhung 714-719-6370

600-7L-122805/200853

Haõng In vuøng Whittier caàn moät Delivery part-time / full-time. L/ L 626-378-3496

600-7L-122805/200856

CAÀN DRIVER Tieäm Furniture vuøng Baldwin Park caàn Driver coù kinh nghieäm giao haøng. Xin lieân laïc Ben 626512-5305 600-7L-122805/200877

HIRING. Automobile Mechanic full time five years experience own tools Smog license a plus. Five lifts salary based on experience. Call Paul 714-540-1944

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-091105/186538

Nhaø vuøng Fountain Valley, caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi sinh ñoâi 2 tuoåi, 5 hay 6 ngaøy/tuaàn hay ôû laïi ñeâm, bao aên ôû, löông thaùng (thöông löôïng). L/L Ngoïc 714724-2857, 714-260-8996 630-28L-110705/194715

Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 6 thaùng. Löông $1100/thaùng. ÔÛ laïi ñeâm, phoøng rieâng. Vuøng San Bernadino. Goïi Haø: 909-4634210, hoaëc 909-563-0796 630-7L-113005/197700

Caàn moät coâ, dì 30 - 40 tuoåi, troâng moät beù trai 7 thaùng, khoâng naáu aên, theâm chi tieát xin lieân laïc 714-902-5087 630-31L-121005/198970

Caàn phuï Nöõ khoeû maïnh, khoeû maïnh, khoaûng 50 tuoåi giöõ beù sau giôø hoïc vuøng Irvine. Goïi 714580-4698, löông haäu

Caàn oâng hoaëc baø troâng nom cuï giaø, löông haäu, goïi seõ bieát theâm, ñi veà hoaëc ôû laïi caøng toát, gaàn Bolsa. L/L Mai 714-531-5329, cell 714-415-8791

Caàn ngöôøi tôùi nhaø ôû Tustin ñeå giöõ em beù; saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc Mai Höông 949-4337054

600-7L-122305/200442

630-14L-121605/199784

Highline used car dealership now hiring: experienced saleperson salary + bonus + vacation + benifit. Please call Chris or Vincent at 714-608-3591 600-7L-122405/200498

630-30L-121405/199440

Caàn 1 baùc khoâng vöôùng baän gia ñình vui veû khoûe maïnh 60 tuoåi trôû laïi, bieát naáu aên, doïn deïp troâng coi beù 3 tuoåi, löông cao. 310465-5191 630-28L-121805/199869

Tieäm chiropractic clinic caàn thôï nöõ massage therapy vuøng Garden Grove, löông haäu + tip. Xin L/L 714-530-4969, 714-9251935. Caàn baùn 1 maùy lock vaø 1 coverstick

Tieäm furniture vuøng Long Beach, caàn ngöôøi delivery traû löông haäu, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Gaëp John or Hinh 562-989-1148 or 562-591-5544

Caàn moät coâ hoaëc baùc bieát laøm vieäc nhaø vaø chaêm soùc moät beù trai 4 thaùng. Xin lieân laïc Tröôøng hoaëc Höông W: 910-350-8883, H: 910-793-6608

600-14L-121605/199790

600-14L-122605/200528

630-14L-122005/200041

HELP WANTED Vegetarian - Vegan Restaurant needs, good people and proffesional assistant manager, waiter and waitress, full time only, fluently in English is a must. L/L 714-418-0658 or 714-4748488

600-30L-121705/199818

Caàn nöõ tieáp vieân tuoåi töø 23 trôû leân, lanh, hieàn hoøa deã thöông. Löông $4000 ñeán $5000/thaùng. L/L Chò Chinh hoaëc Thuûy 808218-5178 Chinh, 808-591-2880 Chinh/Thuûy

600-21L-121705/199858

Tieäm Furniture vuøng OC caàn ngöôøi giao haøng, full time coù kinh nghieäm, xin lieân laïc 949-6907709

600-21L-121905/199914

Cafe Laù Me caàn möôùn waitress treû vaø deã thöông, laøm vieäc full/ part time, löông cao vaø tips nhieàu, no exp. nec., will train. 714-454-8857, 714-425-2248

Caàn ngöôøi laøm quaày Tieáp taân vaø ngöôøi baûo trì cho khaùch saïn Full / part time. Moïi chi tieát xin Lieân laïc soá 714-534-1818 600-7L-122605/200529

Caàn thôï maùy. Tieäm söûa xe Atlantic Auto Repair, caàn theâm moät thôï maùy chính, kinh nghieäm, thaät thaø, vui veû, löông thoûa thuaän. L/ L 714-896-8746, 714-675-2628 600-30L-122605/200589

Caàn thôï laøm massage coù baèng ôû Yorba, Linda City, khoâng caàn tuoåi taùc phaûi coù baèng xin goïi chò An. 714-269-4452 600-7L-122605/200596

Caàn baø troâng 2 beù gaùi 10th vaø 3t ôû laïi ñeâm tuaàn laøm 5N (goàm cuoái tuaàn), nhaø ôû Tustin, löông moät ngaøn hai /thaùng. Lieân laïc: 714-838-5364 630-7L-122205/200256

Caàn moät phuï nöõ naáu aên, lo vieäc nhaø. Bao aên ôû. Löông $1000/ thaùng. Goïi Long soá 818-6747920 Caàn baø giöõ treû, naáu aên, phuï vieäc nhaø. Boán treû ñi hoïc 3 giôø tröa veà. Bao aên ôû, löông haäu. Caùch Bolsa 20 phuùt. L/L Minh 714615-0303, 714-444-0303

600-14L-122605/200600

630-7L-122205/200338

600-14L-121905/199925

630-7L-122205/200274

Caàn ngöôøi giöõ treû hieàn laønh, thöông treû, bao aên ôû, löông haäu. Lieân laïc coâ Nhö YÙ, 714-9028604, 661-600-7626 630-7L-122305/200447

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø phuï chuùt vieä c nhaø , goù c Westminster/ Newland, töø thöù 2 ñeán thöù 6, laøm töø 7AM-6PM. L/L 714-4687416, 714-372-3321, 714-9149316

600-14L-121905/199940

Pharmaceutique Company in Lake Forest needs experienced pharmacist for R&D, electrician on 1st shift, experienced machine operators, and workers on 2nd shift. Must speak and understand English. Call Tania at 949-588-6388 for application, interview or send resume to Tania@HamidaPharma.com

600-14L-121905/199948

630-14L-122005/200047

Saigon City Market- Place caàn moät ñaàu beáp bieát naáu moùn Vieät Hoa, vaø moät thôï Baùnh Mì Baget, löông haäu, heïn taïi chôï. Xin hoûi anh Duõng. 714-474-8828, 714531-9800

Massage therapist needed. $30 per. Hr. plus tip, Garden Grove. 714-234-8545

Coâng ty du lòch taïi Little Saigon caàn ngöôøi baùn veù maùy bay kinh nghieäm, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, Hoa, hueâ hoàng cao. L/L Angela Luk 626-782-7853

Caàn 1 baùc khoûe maïnh töø 45-60 tuoåi, giöõ 3 treû, giuùp giuøm cöû côm chieàu $1,200 thaùng/ 6 ngaøy/ tuaàn, bao aên ôû. L/L 702-7688596, ôû Las Vegas

630-7L-122405/200482

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 3 thaùng, thöù Hai ñeán thöù Saùu, 8 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu, khoâng caàn laøm vieäc nhaø, nhaø ôû Seal Beach. Xin lieân laïc Khaùnh 562-799-9656 600-30L-122705/200637

DRIVER WANTED. Caàn ngöôøi taøi xeá. Route Los Angeles to San Francisco. Class A license with 6+ months experienced. Call: 626-679-6128, 626-374-8388

630-7L-122605/200524

Caàn ngöôøi thaønh thaät, hieàn laønh, thöông treû, troâng nom beù trai 4 thaùng tuoåi taïi nhaø, bao aên ôû vuøng Oceanside. Xin L/L 760-7571722

630-7L-122605/200564

Nhaän giöõ treû, nhaø yeân tónh, saïch seõ, khu South Coast Metro. Goïi Coâ Tö 714-754-6577, 878-3778 630-28L-122605/200585

Caàn 1 baùc lôùn tuoåi, coi 2 chaùu gaùi 9 tuoåi vaø 2 tuoåi ôû tieåu bang Mississippi. Xin L/L Amy 408387-3518 or home 228-8185396

630-14L-122605/200586

Caàn ngöôøi Giuùp Vieäc. Caàn 1 baø ñöùng tuoåi coù kinh nghieäm bieát saên soùc ngöôøi giaø coøn khoeû maïnh, Löông cao, bao aên ôû. L/L Baø Toân Chi. 714-531-9739

RAO RAO VAË VAËTT

San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-14L-100205/189688

650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell 714-414-6122

650-14L-010605/150448

Baùn DVD daïy veõ Nail thöïc haønh CB ( 3 disc.), DVD 800 maãu veõ Nail (3 disc, taëng 1 DVD veõ caên baûn). LH: Linh 714-251-0744, 714-531-3830

630-7L-122605/200587

Vuøng Fresno, California caàn ngöôøi giöõ beù trai 2T, bieát naáu nöôùng vaø giuùp vieäc trong nhaø, bao aên ôû $1200-$1300/mo. 559-2733874 hoaëc 714-754-1752

650-14L-022105/156221

630-7L-122605/200588

Caàn 1 coâ treân 55t saïch, khoûe, khoâng beänh taät, thöông treû, giöõ 2 beù 20 & 4 thaùng, vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm 6 ngaøy/ tuaàn, löông haäu Beach/ Ellis. 714-369-0185

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

640-14L-120905/198967

630-7L-122605/200591

Caàn ngöôøi phuï nöõ ñöùng tuoåi tôùi nhaø giöõ 2 em beù 1 tuoåi & 2 tuoåi, thöù Hai ñeán thöù Saùu, bao aên ôû, ôû laïi ñeâm, löông $1100/ thaùng. L/ L 714-936-0017 630-14L-122705/200605

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù & phuï chaêm soùc vieäc nhaø ôû laïi taïi Virginia. Löông $1500/thaùng. Bao aên ôû. Lieân laïc Thaûo: 757-753-0492 or 757-636-6806

ROSE SKIN CARE ° Ñaïi lyù cho DERMALOGICA products. ° Nhaän NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà SKIN CARE: - European skin care. - Acne - sensitive skin treatment. - Xöû duïng maùy 8 functions - Maùy maøi da (Diamond Microdermabrasion) - Laøm facial baèng Dermalogica products. ° LUYEÄN THI FACIAL laáy baèng State Board ° Goïi Coâ Hoàng Bus: 714-6381670, cell: 714-467-5757 650-36L-031105/158956

630-7L-122705/200679

Caàn moät ngöôøi thaät thaø, saïch seõ, giuùp vieäc nhaø, doïn deïp, giaët giuõ cho moät ngöôøi giaø. Giaù caû thöông löôïng. Goïi 714-542-1312, 714-742-7123, 909-228-2953 630-3L-122705/200702

Caàn moät nam saên soùc cuï OÂng 80 tuoåi coøn minh maãn. AÊn ôû taïi nhaø. Cuoái tuaàn nghæ. L/L Hieán 562-262-1186 hoaëc 562-9299983 630-7L-122705/200721

Caàn gaáp ngöôøi 40-55 tuoåi phuï giöõ chaùu trai 3 tuoåi vaø chaùu gaùi 6 thaùng. Thöù Hai - thöù Saùu, 8 giôø - 6 giôø. Nhaø khu Little Saigon. $800/thaùng. L/L Uyeån: 714-6061585 630-7L-122805/200737

Caàn 1 phuï nöõ trung nieân, khoûe maïnh chaêm soùc ban ñeâm cho cuï baø 77 tuoåi, ñi laïi khoù khaên, nhaø ôû thaønh phoá Orange. Di chuyeån töï tuùc. Laøm vieäc 5 buoåi toái, töø Chuû Nhaät ñeán thöù Naêm, 8 giôø toái ñeán 8 giôø saùng, löông haäu. Goïi coâ Thaûo cellular: 714280-6113, home: 714-538-1085 630-3L-122805/200773

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø taïi Santa Ana. Lieân laïc Tammy house: 714-839-7404, buss: 949-2509222, cell: 714-260-5978 630-3L-122805/200785

Caàn 1 baø trung nieân bieát naáu aên doïn deïp nhaø cöûa. Löông haäu. L/ L coâ Phöông 714-277-0008 630-7L-122805/200794

Caàn 1 coâ kinh nghieäm, yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Ít vieäc nhaø, 6:30-5:00, caàn coù xe, tuaàn 4 ngaøy. Thaùng $1000. Goïi Ñònh: 949-830-8915, cell: 949-3022969. 981-3521

640-21L-122005/200019

Data Entry Clerk & Order Processing Seeking a reliable, fast and precise person for this full time job. Responsibilities include data entry, order processing, and customer service. Must speak Vietnamese & English, know Microsoft office. $10-$13 per hr. Please send resume to Kirk_Campbell@dtdi.com or contact Datatech Depot at (Tel) 714908-5370 Fax: 714-908-5380

640-14L-122205/200238

CAÀN THÔÏ MAÙY Tieäm söûa xe 76 Pro Lube caàn thôï maùy coù kinh nghieäm vaø coù ñoà Tools. Xin lieân laïc Minh hoaëc Donny. 714-757-4796, 714-3983271

630-7L-122805/200848

Caàn ngöôøi giöõ beù gaàn 4 tuoåi, doïn deïp nhaø cöûa vaø bieát naáu aên. Nhaø ôû sau chôï AÙ Chaâu. Giôø laøm töø 7:00 saùng ñeán 5:45 chieàu. Nghæ 2 ngaøy cuoái tuaàn. Löông traû $800 moät thaùng. Lieân laïc: 714-8415094 630-7L-122805/200852

Caàn moät coâ giöõ beù trai vuøng Anaheim xin goïi 714-345-9736, xin ñeå laïi lôøi nhaén neáu caàn. Xin caûm ôn. 630-7L-122805/200872

Caàn dì giöõ chaùu trai 2 thaùng tuoåi ôû laïi ñeâm hoaëc saùng ñi chieàu veà 6 ngaø y /tuaà n , töø 6:30AM tôù i 4:30PM. Xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát 714-399-6827 630-7L-122805/200888

650-37L-032905/161397

650-36L-041205/163517 650-36L-060805/172387

640-14L-122305/200365

650-36L-112805/197373

640-7L-122705/200648

Haõng may Garden Grove caàn thôï may moät kim lock, coverstick, khuy nuùt, coù kinh nghieäm may haøng sô mi. Laøm taïi haõng traû löông giôø. L/L: 714-554-5700 Anthony Luaân.

640-7L-122705/200651

Caàn thôï laøm assembly ngay beân hoâng Phöôùc Loäc Thoï. Coâng vieäc nheï nhaøng. Khoâng kinh nghieäm, seõ train. Lieân laïc: 714-724-4354

640-7L-122805/200738

Haõng Digital Color Lab caàn ngöôøi giuùp vieäc full time coù chuùt kinh nghieäm. Haõng chuùng toâi seõ train. L/L: 714-429-1634

640-7L-122805/200739

Engineering Firm t/p Santa Ana caàn 3 Assemblers bieát SMT vaø Cable (Löông up to $15). Fax resume 714-242-0606

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS

650-36L-112805/197374 650-30L-071205/177365

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn thôï lôùn tuoåi, OK, coù kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage, tip cao, bao löông. L/L 714-271-6640 hoaëc 562-902-9514 650-14L-072205/179061

Tieäm toùc caàn thôï toùc, nail, facial, aên chia hoaëc bao löông cho rent station toùc, nail, facial hoaëc cho möôùn nöûa beân ñeå laøm nail, xin L/L: 714-292-2616

650-14L-072505/179310

650-7L-072505/179392

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd.

650-28L-120105/197744

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc xuyeân bang, bao aên ôû $700 tuaàn, hôn chia neáu caàn chuû seõ training. Tip cao, chuû vui veû. L/L: 410960-0357, 434-239-6990

650-28L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nail Supply, môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Haøng ngaøn gheá Spa Pedicure môùi veà giaù reû ª Caàn thôï gaén gheá Spa.

650-36L-113005/197706

Hair & Nail caàn thôï nöõ bieát toùc, chaân tay nöôùc. Chuùt kinh nghieäm OK. Full or part time. City La Mirada. 562-946-6964, 714331-6514

650-14L-120505/198192

Caàn thôï nails K/N chaân tay wax design vuøng Meã, City Bellflower, bao löông $60-$70/ day. Xin L/ L 562-804-6898, cell 562-3310687 650-28L-120505/198274

650-36D357-072805/179992

NAIL Arizona, caàn sang tieäm nail trong khu shopping center lôùn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. L/L Lee phone 602-412-7885 650-28L-120705/198480

Great Clips now hiring qualified hairstylist in Tustin, Fullerton and Laguna Niguel. Great pay and benefits. Please call 714-5055907 or 714-724-5683 650-28L-120705/198579

Tieäm Nail xuyeân bang caàn sang, khaùch Myõ traéng , lôïi töùc cao, rent reû, chuû ñoåi ngheà, Caàn sang gaáp . L/L 714-728-0528

MANUFACTURING JOBS

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Tieäm ôû Florida in khu Myõ traéng caàn nhieàu thôï Nails. Löông töø $600-$1000, neáu thaät loøng xin L/Laïc 954-941-2376, 954-7013087 650-7L-112205/196700

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, Gel, Solar, Silkwrap, (Special 4 way Pinkwhite). Taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRAINING SKINCARE: Höôùng daãn caùch söû duïng maùy Treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy Microdermabration. Caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp. Daïy xaâm thaåm myõ coù caáp Certificate. MAGIC EYE: Baùn vaø training Extension noái loâng mi daøi ra Daøy vaø ñaäm theâm hôn. Goïi cho Tracy: Home: 714-3790727 Bus: 714-995-1522

Tieäm vuøng Palm Spring khaùch sang tieàn tip haäu, caàn thôï boät tay chaân nöôùc, löông bao tuøy theo khaû naêng. L/L Christine B: 760324-5538, cell: 310-491-6572

Caàn ngöôøi chaêm soùc cho phuï nöõ môùi sanh vaø baby, Löông $900/ m Goïi Loan 1-562-619-1174

640-9999L-111901/000386

650-9L-101505/191571

Luyeän thi ñeå laáy baèng hoaëc ñoåi baèng Toùc, Facial, Nails cuûa Cali, baûo ñaûm ñaäu, luyeän boät pink & white, gel, fiber glass. L/L Mr Bình 714-362-1973

650-40L-111205/195416

Caàn 2 ngöôøi bieát baûo trì apartment complex ôû Vegas. Bao ôû + löông, xin lieân laïc @ 714-5319100

630-7L-122805/200812

Caàn 1 chò thöông treû giöõ 2 beù gaùi, ñöa ñi hoïc & phuï vieäc nhaø 8:00 ñeán 7:00/tuaàn 5 hoaëc 6 ngaøy $45/ngaøy 714-460-3444

650-365L-092205/188337

Caàn thôï bieát laøm boät Pink & White, silk vaø tay chaân nöôùc, tieäm ôû vuøng Newport Beach, caùch Bolsa 20'., löông cao, tip haäu. L/L Bus: 949-548-4527, cell: 626-272-2734

650-90L-111105/195244

640-36L-121305/199362

630-7L-122705/200674

630-7L-122705/200681

650-28L-092005/187981

Irvine Big Shopping Center Nail Station rent $130 weekly, 2 weeks free , call 949-733-0885 or come “Alina Beauty Supply & Salon”, 14370 Culver Dr. #D 92604. Rent or commission.

650-14L-110105/193810

Caàn ngöôøi Nam chaêm soùc cuï giaø bònh xin lieân laïc 714-397-3646 hoaëc 805-304-1474 Caàn ngöôøi trung nieân saên soùc cho cuï giaø laøm vieäc noäi trôï, bieát laùi xe, vuøng Irvine, goïi 949-2510988 hoaëc 714-8924371

650-28L-091305/186955

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu caàn thôï: * Boät nam bieát tchaân nöôùc. * Facial Waxing bieát tchaân nöôùc (bao löông $600 - $700 week) tuøy theo KN. * Caàn tc spa. L/L: 323-678-2406 or 310-9203078

Coù lôùp höôùng daãn boät silk taän taâm deã hieåu giaù nheï nhaøng (seõ giuùp coù vieäc laøm). Lieân laïc 714633-3696

630-7L-122705/200619

Caàn ngöôøi giöõ 2 treû 1 thaùng tuoåi, ôû laïi ñeâm 5 hay 6 ngaøy, naáu aên moät chuùt, seõ ñöa ñoùn, Huntington Beach. 714-928-4770 (cel), 714-842-9484

650-28L-090105/185240

BREA /YorbaLinda, nail ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï boät, kinh nghieäm, bieát Facial, waxing, caø n g toá t . LL 714-990-2997 (9:30-7:00). 714-494-5043 (sau 7:00)

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-30L-120705/198606

Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ bieát laøm pink & white gioûi, xin lieân laïc cel: 336-755-8879, tieäm: 336-386-4511 650-7L-120805/198667

TORRANCE Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Rolling Hills, Myõ Traéng. Tip haäu. Bao löông theo khaû naêng. Carpool. L/L: 310-541-7955 (tieäm), 714-6097317 cell 650-21L-121205/199167

Caàn thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. L/laïc Lisa 805-984-2723 or 805-200-7681

650-14L-121205/199214

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-121905/199896

NAILS Tieäm Nails vuøng Lakewood, trong khu shopping, caàn moät thôï coù kinh nghieäm laøm boät, tay chaân nöôùc, wax and facial, bao löông hoaëc aên chia. Xin goïi Thaûo 714670-2870 hoaëc 714-872-3087

650-7L-122205/200340

Tieäm nail Tustin, caùch Bolsa 15', caàn thôï boät kinh nghieäm, löông $450 up, neáu caàn bao löông, chuû vui veû. Goïi 714-573-9324

650-14L-122205/200342

CAÀN THÔÏ TOÙC Tieäm toùc khaùch VN, caàn gaáp thôï toùc kinh nghieäm, vui veû nhö gia ñình. L/L 714-775-7878 hay 714-330-4125

Caàn thôï nail K/N P&W, F/ time, bao löông. Tieäm vuøng San Dimas, caùch Bolsa 30'. L/L 909-3940809 hoaëc 714-889-0622

650-14L-121905/199933

650-14L-122205/200357

Nails vuøng Hawthorne, Carson caàn thôï F/T P/T boät facial waxing hoaëc tay chaân nöôùc. Lieân laïc Tina 562-251-8322, 310-9918322

650-7L-122605/200527

NAILS Caàn thôï boät coù kinh nghieäm vaø thôï chaân tay nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm OK. Xin L/L 714890-2188 650-7L-122605/200538

Caàn gaáp thôï nails nöõ part-time K/N boät waxing tieäm gaàn Bolsa 10' Freeway. Giaù cao tip haäu. Lieân laïc 714-633-3696

650-14L-121905/199962

Caàn thôï nöõ part time, full-time bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Lieân laïc Thuùy (H) 714-897-4104, cell 714-856-6005

650-7L-121305/199287

650-14L-121305/199359

650-28L-122005/200023

650-21L-122005/200060

650-14L-121405/199472

650-14L-121505/199507

Vuøng Rancho Mirage caàn 2 thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $750/tuaàn trôû leân. L/L Vaân 760-568-9992 or 760-567-2528 cell

650-14L-121505/199551

Tieäm Hair & Nail trong khu shopping center caùch Bolsa 15' caàn thôï boät KN, xin goïi Kenny 714657-2784. Khoâng KN xin ñöøng goïi.

650-14L-121505/199614

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-14L-121505/199625

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm, Bao löông $500/tuaàn, tieäm caùch Bolsa 15', goïi 714-892-8201 or 714-588-0364

650-14L-122005/200073

NAILS. Arizona vuøng Temple City, giaù cao, good tips, caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm veà boät, phaûi coù baèng Arizona, bao löông $600/ 1 tuaàn, ôû xa coù choã aên ôû. L/L David (B) 602-438-0977, cell 520-440-1218

650-14L-122105/200155

Caàn thôï boät nöôùc KN hoaëc khoâng kinh nghieäm seõ train, Bao löông theo KN, vuøng 714 ñi chung xe. L/L 714-890-2825, 714-8902823

650-14L-122105/200215

VUØNG BEVERLY HILLS. Caàn thôï nail nöõ, bieát laøm boät tay chaân nöôùc. Full time, Chuû Nhaät vaø cuoái tuaàn. Bao löông. L/L Chaâu tieäm: 310-652-2446, nhaø: 626-5760824

650-7L-122205/200246

Caàn thôï Nail Nam Nöõ, bieát laøm pink/white, khaùch Myõ traéng, tieäm caùch Bolsa 15 phuù, Giaù cao, löông töø $500 ñeán $700/tuaàn, call Jenny 714-797-5840

650-7L-122205/200251

650-28L-121605/199657

Caàn thôï nail boät K/N, tay chaân nöôùc vaø 1 thôï toùc phuï. Lieân laïc phone 714-399-6295 or 562630-8561

650-14L-121605/199683

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, bao löông $3000/month. L/L: 714-326-7187

650-14L-121605/199691

Caàn thôï nöõ K/N P&W, gel, & thôï tay chaân nöôùc. Tieäm sang troïng trong shopping lôùn vuøng Myõ traéng, tip cao, bao löông $3,200/month, coù choã ôû neáu caàn. L/L Haûi 970-224-1818, cell 970581-5151

650-14L-121605/199751

NAIL Vuøng San Fernado, trong shopping center lôùn, gheá spa, caàn thôï wax, boät gioûi, vuøng (626) ñi chung xe, löông $600 up, raát ñoâng khaùch. W 818-898-7881, C 626-246-5374

650-14L-121605/199755

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, full time, coù kinh nghieäm bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Pico Rivera. Lieân laïc Jackie 562-9422992, cell 626-272-9096, bao löông tuøy khaû naêng vaø giôø giaác

650-14L-121605/199770

Caàn thôï nam gioûi boät laøm ôû Hawaii. Call Lina 808-891-2285 hoaëc 714-417-1604

650-14L-121605/199794

LAKE FOREST Nail khu shopping Trung taâm TP. ñoâng walk-ins, caùch Bolsa 20', caàn gaáp thôï nöõ boät, bieát wax caøng toát. Löông $500-$700. 949581-1178, 714-585-0896 (toái)

650-30L-122205/200253

Tieäm trong khu Phöôùc Loäc Thoï caàn thôï toùc vaø moùng tay chaân nöôùc. Lieân laïc coâ Cathy Nhung: 714-895-9004 or 675-4741

650-7L-122205/200260

Tieäm Nail vuøng Corona, ñoâng khaùch walk-in caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm P-W vaø tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $650 - $800/W. B: 951734-5885, cel: 909-525-6261

Caàn gaáp thôï kinh nghieäm Hair+Nail bieát boät P+W, facial wax, Huntington Beach, Bao löông, tip haäu. Ann (B) 714-3779887, (H) 714-991-6217 650-7L-122305/200370

Caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm laøm Facial vaø Boät. Bao löông $700 tuaàn. Goïi: 714-398-4568

650-7L-122305/200387

Tieäm Nail treân LA caàn thôï tay chaâ n nöôù c khoâ n g caà n kinh nghieäm. L/L 323-789-6728. Ñi chung xe. 650-14L-122305/200391

Caàn gaáp thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, caùch Santa Ana 3 tieáng, bao löông $700/tuaàn hôn aên chia. L/ L 760-449-0075 (Kim) 650-7L-122305/200393

Caàn gaáp thôï gioûi boät T-Hoàng, silk facial wax, laøm luoân tay chaân, khaùch sang, tip nhieàu, caùch Bolsa 15 phuùt, aên chia hoaëc bao tuøy. 714-540-2282, 714-326-3007 650-7L-122305/200396

CAÀN GAÁP THÔÏ NAIL Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät vaø facial, löông töø $4,000$6,000/ 1 thaùng, laøm vieäc trong Mall, tip haäu. L/L Bus: 203-7571935, Bus: 203-757-6844, House: 860-621-0342 650-14L-122305/200398

Tieäm nail vuøng Santa Margarita, khu Myõ traéng, caàn gaáp thôï kinh nghieäm traéng hoàng, bao löông, tip haäu. L/L 949-766-1902 650-7L-122305/200407

Nail vuøng Downey, caàn thôï boät KN, tay chaân nöôùc, bieát wax coù baèng, bao löông tuøy khaû naêng. Lisa 562-809-9560 (W), 714531-1496 (H) sau 9 giôø toái 650-7L-122305/200422

Tieä m nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Downey, coù gheá spa, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc gioûi, full time. L/L Lieân 562-331-7524 650-7L-122405/200469

Caàn thôï nails gaáp, bao löông $600/ 1 tuaàn, coù choã ôû thoaûi maùi, caùch L.A 1 tieáng. Xin lieân laïc 661-675-6534 650-28L-122405/200486

Caàn thôï nail. Caàn gaáp thôï nail boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm naèm vuøng Riverside, bao löông $700$800 tuaàn. Lieân laïc tieäm 951656-1090, cell 909-520-6527 650-14L-122405/200489

650-7L-122205/200268

650-21L-122205/200302

Caàn gaáp thôï nail nöõ, gioûi boät nöôùc, bieát wax caøng toát, vuøng Wilmington, caù c h Bolsa 20", löông $500/ tuaàn. L/L David 714883-5155

Caàn 2 thôï boät. 2 thôï tay chaân nöôùc. 1 thôï, facial waxing, khu Myõ Traéng. Bao löông. Tip haäu. Phone: 949-643-7885, 714-4676343 Caàn thôï Nail xuyeân bang caàn nam nöõ kinh nghieäm bao löông $700/a week. Coù nôi aên ôû. W: 501-653-7775, cell: 501-4423565

HAIR NAIL. Tieäm vuøng Garden Grove, caàn gaáp thôï toùc Nail môùi ra tröôøng OK. Chuû seõ train. Lieân laïc Thi 714-894-5221, 714-4789883 650-7L-122605/200541

Ñang kieám thôï nail laøm trong tieäm beauty salon Ñaïi Haøn (Korean) ôû L.A, phaûi coù kinh nghieäm. Xin goïi Diana Han 213-365-2133 650-4L-122405/200508

650-7L-122405/200509

650-3L-122605/200543

Caàn thôï nails coù license, tieäm caùch Bolsa naêm phuùt. L/L Phong 714-962-1011, hoûi Kim or Lieân 650-7L-122605/200549

Caàn gaáp thôï nails nöõ coù baèng Facial. bieát boät caøng toát, vuøng Myõ traéng, Meã, tip haäu. L/L 714289-1853 650-7L-122605/200552

Tieäm ôû Anaheim Hill Caàn thôï Nöõ KN/P&W vaø thôï chaân tay nöôùc coù baèng wax, tieäm ñoâng khaùch walk-in, löông töø $600-$800/1 tuaàn, laøm luoân chuû nhaät, xin Lieân laïc : 714-974-5376, (C) 714588-9949 650-7L-122605/200559

Caàn gaáp thôï boät pink & white, laøm taïi tieåu bang Arizona. L/ laïc Kelly cell phone 408-761-7452

650-14L-122605/200561

CAÀN GAÁP Thôï toùc nöõ laøm FT/PT bao $80/ ngaøy treân chia 6/4, thôï boät nöõ laøm FT/ PT bao nhö treân. L/L Höng 714-878-3628 or 714-8956881 650-7L-122605/200566

NAIL!! Caàn thôï boät, tay chaân nöôùc, waxing, vuøng bieån Redondo/ Torrance - part time, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, löông tuøy khaû naêng. Kim 310-371-0840 (tieäm), 310-370-4221 (nhaø), 310-4879935 (cell) 650-10L-122605/200574

NAILS SPA. Vuø n g Lakewood Garden, caàn thôï boät nöõ & chaân tay nöôùc, bieát waxing, bao löông $500 up + tip hôn aên chia. L/L 310-437-3877 650-14L-122605/200575

Nail Spa vuøng Upland, caàn gaáp thôï boät, tay chaân nöôùc, full time, part time, bao löông $500-$800/ tuaàn neáu caàn. L/L 909-981-8638, cell 626-806-2857 650-14L-122605/200582

Tieäm nail vuøng Myõ traéng San Pedro, caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm, löông töø $500/W trôû leân, neáu caàn seõ bao löông. Phone 310-548-3876, sau 8PM 310781-9422 650-14L-122605/200594

PALM DESERT Tieäm ñoâng khaùch, caàn thôï nöõ boät vaø tay chaân nöôùc, khoâng khí gia ñình, ñi xe chung. Goïi Dany 760-345-8488 650-28L-122605/200597

Nails vuøng Bakersfield caàn thôï boät, tay chaân nöôùc, pink and white, kinh nghieäm vaø coù baèng, löông $2,500/ thaùng, tuøy tay ngheà, hôn aên chia. Goïi work phone 661-873-7892 or 661378-0634 Phong hoaëc Kelly 650-7L-122605/200601

650-7L-122205/200305

NAILS. Tieäm Nails trong mall ñoâng khaùch caàn thôï nöõ kinh nghieäm veà boät, löông cao ($500 - $700) tip haäu. Caùch Bolsa 20 phuùt. Xin L/L: 714-256-8454 650-7L-122205/200313

650-7L-122205/200328

650-14L-122405/200511 650-7L-122605/200602

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

BAKERFIELD Tieä m ñoâ n g khaù c h vuø n g Myõ Traéng, caàn thôï boät & nöôùc. Löông $600 - $800/tuaà n , caù c h LA 1h30'. Coù choã ôû, VN môùi qua giuùp ñôõ tt. Lieân laïc Tuaán: 661472-0499, 661-322-8707 650-56L-122705/200615

CAÀN GAÁP Tieäm vuøng Riverside caàn thôï bieát laøm boät, tay chaân nöôùc vaø waxing caøng toát. Bao löông tuøy khaû naêng. (Khoâng mind thôï môùi ra tröôøng). Tieäm laøm thoaûi maùi, tip haäu. L/L Niki: 714-348-1346, 951-509-0620 650-7L-122705/200616

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bieát laøm ñuû thöù boät, gel, silk coù baèng laøm facial, wax. Bao löông, aên chia. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L: 714-260-7836 650-5L-122705/200620

Nhieàu tieäm Nail raát caàn nam, nöõ, boät, wax, nöôùc, xe loâng. Raát ñoâng khaùch tips 15' Bolsa (full, part).$400-$650. 714-893-5184, 714-657-2689, 310-834-8770 650-7L-122705/200626

CORONA. Vuøng Myõ Traéng caàn thôï boät P/W, thôï tay chaân nöôùc, phaûi coù kinh nghieäm, löông cao $600 and up, caùch Bolsa 30'. Bus: 951-493-6744, cell: 714657-4674 650-7L-122705/200630

Tieäm Nail vuøng Costa Mesa caàn 1 thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät treân 2 naêm. Löông cao, tip haäu. Hoûi Lieân 714-641-1252, ñeâm: 714-282-0786 650-14L-122705/200631

CAÀN THÔÏ TOÙC. Thaønh phoá Yorba Linda, Myõ Traéng, khaùch sang. Caàn thôï Toùc kinh nghieäm, caàn thoâng thaïo tieáng Anh. 714-9987687 or 951-736-1179

650-14L-122705/200604

650-7L-122705/200608

650-7L-122605/200514

Hair Nail caàn thôï toùc bieát laøm nail, laøm vôùi tính caùch gia ñình, chuû bao löông theo khaû naêng. 714-596-5022, 949-981-2853 cell

Caàn thôï Nail nam & nöõ boät, tay chaân nöôùc. Ñieàu kieän deã daøng. Coù choã aên ôû. 2h30' laùi xe töø Bolsa. 805-264-6630 (cel), 805352-1981 (bus)

Tieäm Nails vuøng Lawndale caàn thôï boät kinh nghieäm, bao löông theo tay ngheà. L/L coâ Kim or coâ Sang 310-263-1510 or 310-3577696 cell phone 650-3L-122705/200715

Caàn thôï Nails gioûi boät coù baèng wax caøng toát, löông cao tip haäu $400 - $600/week. Coù theå hôn, tieäm vuøng Monterey Park gaàn ñöôøng Atlantic Blvd. L/L: 626202-5946 650-14L-122705/200716

Tieäm nail Tech Hilo Hawaii caàn thôï nam hay nöõ bieát laøm tay chaân vaø boät gioûi. Xin Lieân laïc Helen 808-217-2797 650-14L-122705/200719

Tieäm Nail Las Vegas caàn baùn vì ñi xa, khu sang troïng Myõ traéng, giaù cao B: 702-233-8229, cell: 310-592-4180 650-7L-122705/200720

Caàn gaáp thôï Nail K/N boät P/W gel. Bao löông neáu caàn. Tieäm trong mall fwy 57 caùch Rosemead 20 phuùt. Goïi Phöông 714-529-5517, 626-589-2410 650-7L-122705/200723

NAILS ñöôøng Beach caùch Bolsa 20' caàn thôï tay chaân nöôùc + facial + waxing coù chuù t kinh nghieäm. F/T vaø P/T. Löông tuøy khaû naêng. Phone: 562-228-3464 650-7L-122705/200724

Caàn thôï gaáp. Bang Wisconsin Nails giaù cao, Bao löông $3000/ thaùng, ôû nhaø, môùi roäng, tip nhieàu. L/L Haø cell 920-243-3485, work 920-749-1679 650-7L-122705/200727

THÔÏ NAILS Tieäm vuøng North Long Beach caàn thôï nöõ chaân tay nöôùc vaø kinh nghieäm laøm wax. Goïi: 310-4041374 650-14L-122705/200728

Tieäm Nails ôû vuøng Long Beach caàn thôï nöõ kinh nghieäm bieát laøm boät P & W neáu caàn bao löông, xin goïi 562-985-3035

650-7L-122705/200731

650-7L-122705/200733

650-7L-122705/200734

650-36L-122705/200735

650-14L-122705/200736

650-3L-122705/200663

Tieäm Nails caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc, vuøng Myõ Traéng. Tip OK ñi xe chung OK. 714-933-5185, 714-986-9971

650-7L-122705/200708

Tieäm Nail vuøng San Bernadino, caàn thôï boät kinh nghieäm, laøm full time vaø moät thôï tay chaân nöôùc part time, bao löông theo kinh nghieä m , vuø n g Bolsa ñi chung xe, xin goïi H: 714-8926802, work: 909-381-5006

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-122805/200746

Caàn thôï Nail Arizona bao löông $700 moät tuaàn. L/L: 480-8928088, 480-236-2221

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-30L-102505/192921

Vieäc laøm Vaên phoøng: Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu, coù baûo hieåm söùc khoeû, holiday & vacation paid, vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L 1800-730-2886 660-28L-110805/194810

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ JOSEPH VU & CO. Caà n thö kyù vaø license tax preparer, thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L Anh Paul or Thuøy 714-531-8875 (office) 660-14L-112205/196680

Law Office in Garden Grove need a secretary handle car accident files, fluence in English & Vietnamese. Tel: 714-636-1228 660-60L-120105/197788

Need DA/RDA w/x-rays lic, Office Manager PT/FT for U.S DR and hitech Aliso Viejo Dental Office. Hih pay $13-$16/Hr. Please call Emily 949-302-3505 or email emilyle2000@yahoo.com 660-28L-120105/197838

Legal Secretary/Office Adminstrator fluent English a must. Word Processing good organizational skills required, salary. DOE. 714-531-7080 fax resume 714-531-7082 660-14L-121605/199638

Data Entry/ Clerk Jobs. Laguna Niguel. U.S citizen, gorvement building, security clearance, H.S, diploma, type 30wpm. Fully paid medical, dental, vision benefits, and holidays. Shift 6am - 2:30πµ or 3pm-11:30pm, $11-$13/Hr. Email resume to con@aproconsulting.com or fax to 714-544-4587 660-14L-121605/199640

650-28L-122805/200841

Satellite Citi caàn nöõ thö kyù laøm part time buoåi saùng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Xin L/L: 714-7198332

650-7L-122805/200843

Caàn coâ thö kyù khoâng caàn kinh nghieäm nhöng bieát massage caøng toát cho vaên phoøng baùc só chænh hình, xin L/L B.S Leâ 714863-8808

NAILS . Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm vaø license laøm trong Arcadia Mall, löông tip cao, bieát wax caøng toát, xin L/L W: 626574-2127, H: 310-639-6871

650-7L-122805/200850

Tieäm Nails Spa vuøng West LA caàn thôï nöõ only laøm boät nöôùc waxing, phaûi coù KN. Chuû vui veû. L/L: 310-675-1330, 323-7321244

650-14L-122805/200871

NAIL Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc, xuyeân bang, bao $750-$1000/tuaàn. L/L 262-6914557, 414-899-4612

650-7L-122805/200878

650-7L-122705/200668

Tieäm nail trong mall caàn gaáp thôï boät, facial, waxing vaø chaân tay nöôùc seõ bao löông. L/L: 714-4174244 or 562-923-6332

Tyler Ranch trong Tyler Mall caïnh tieäm Norstrom Myõ Traéng, ñoâng khaùch caàn thôï boät, thôï nöôùc coù kinh nghieäm, goïi Kandi: 951354-0324, Bình 714-757-2596

NAIL SPA Tieäm Nail lôùn ñeïp vuøng Cypress City caàn thôï boät nöõ bieát P/W vaø thôï Facial/W. Tieäm caùch Little Saigon 5 phuùt. Bao löông neáu ñuùng tieâu chuaån. L/L: 714-9027974 or 714-902-7969

650-3L-122705/200662

Tieäm caùch Bolsa 20' laùi xe, caàn thôï nöõ bieát laøm P/W vaø tay chaân nöôùc. Bao löông or aên chia. Tieäm thoaûi maùi, khoâng khí gia ñình. Xin L/L bus: 714-282-8213, cell: 714-785-9684

650-7L-122805/200828

NAIL, ARIZONA Caàn nhieàu thôï boät tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm. Bao löông giaù cao. Coù choã ôû. L/L Trang: 520836-5099 tieäm, 505-550-9660 cell

650-7L-122805/200870

650-7L-122705/200658

650-7L-122705/200669

650-3L-122805/200819

Tieäm Nails Tustin caùch Bolsa 15' caàn thôï tay chaân nöôùc, good income khoâng khí gia ñình, goïi 714-573-9324

650-7L-122805/200867

Nail caùch Bolsa 10 phuùt caàn thôï nöõ gioûi boät, facial, waxing, löông cao, goïi Tina: 714-290-4636. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi.

NEW MEXICO, NEWS. Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm. Löông bao $3000/month (hôn chia 6.4). L/ L: 505-742-2005 Kelly, cell: 505693-9976

650-14L-122805/200802

CAÀN gaáp thôï Nail löông $700 tuaàn, nghæ Chuùa Nhaät. Khu Myõ Traéng, tip haäu, saün choã aên ôû. L/ L Cuùc hoaëc Thaønh telephone: 931-474-6245, toái 931-224-8192

Cerritos Area. Hair Stylist & Nail technician help wanted F/T + PT. 562-921-3384 (W), 562-4455511 cell

650-7L-122705/200655

Caàn thôï Nails gaáp. Bao löông $700/tuaàn hoaëc aên chia. L/L Kiet tieäm: 920-232-1020 cell: 920252-2492

650-7L-122805/200797

Caàn thôï Nails Nöõ vaø thôï Chaân tay nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia, xin lieân laïc Jenny 870-535-0545

650-63L-122805/200849

Caàn thôï boät luoân tay chaân kinh nghieäm coù baèng wax caøng toát. Bao löông. L/L Huong 909-3975254 sau 8g, 714-534-6482

Palm Springs caàn thôï chaân tay nöôùc, full time, part time, khoâng kinh nghieäm seõ train. L/L: 760325-3599, 714-260-8857

650-21L-122805/200788

Caàn thôï Nail K/N khu Myõ traéng, T/B Iowa, löông $3000, Nhaø coù phoøng rieâng cho thôï. L/L Thu 641-583-1656

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm, tay chaân nöôùc bao $800/6 ngaøy, treân chia. Laøm trong mall, tip cao. Vuøng Arizona. Coù choã aên ôû. Cell: 860-593-0007, tieäm: 928717-0707

650-3L-122705/200645

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Traéng. Caàn thôï boät Nöõ K/N. Bao löông ôû vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. L/L Anh Taân: 714-7209140 (C), 951-674-8843 (B)

650-6L-122805/200784

Tieäm Toùc vaø nail vuøng South Corona caàn gaáp moät thôï toùc vaø moät thôï nail tay chaân nöôùc, Bao löông $550/tuaàn, coù theå cao hôn, tuøy khaû naêng, caùch Bolsa 35 phuùt. L/L Linh 951-317-9731, 951-520-0101

Tieäm ôû Corona sang, roäng, khaùch Myõ Traéng, ñoâng walk-in, caàn thôï nöõ boät P/W vaø chaân tay nöôùc. Goïi Vi: 951-279-8146, Bình: 714-757-2596

650-7L-122705/200644

650-7L-122705/200646

650-7L-122805/200780

Nails Arizona caàn gaáp thôï kinh nghieäm coù baèng Arizona, bao löông $600/tuaàn, laøm 6 ngaøy, khu Myõ traéng, tip haäu.. L/L Wendy bus: 928-717-0874, cell: 714553-3359

650-28L-122805/200840

650-7L-122705/200638

Tieäm Nails vuøng Long Beach raát ñoâng khaùch Myõ ñen vaø Meã. Caàn thôï boät nam kinh nghieäm. L/L Jennifer 562-599-2225, 562291-8301

650-7L-122805/200775

Tieäm Nail vuøng LA caàn gaáp thôï Nails K/N full set vaø tay chaân nöôùc, löông $600-$900/W, coù choã aên ôû. L/L Höông 661-8231992, home 661-822-0347

650-7L-122805/200838

Tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, caàn thôï kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc, bao löông $1400/2 tuaàn. Tieäm caùch Bolsa 1h30', xin goïi 805-659-5982

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Carson caàn gaáp nam nöõ kinh nghieäm moùng boät vaø nöôùc löông cao, baùn xe Toyota Camry, V6, 97, coøn toát. 310-538-8227, 562489-5165

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Shop nails lôùn trong Whittwood Town Center caàn thôï boät tay chaân nöôùc. Shop caùch Bolsa 25 phuùt, goïi gaáp 562-902-1847

650-14L-122705/200636

650-7L-122705/200694

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät bieát tay chaân nöôùc, caån thaän. Khu Myõ Traéng. Tips cao. Löông $700 - $1000 tuaàn 6 ngaøy. Tieåu bang Michigan. 269-982-3466, 269-277-4646

650-7L-122705/200712

NAILS Tieäm Nails Spa, city Lakewood caùch Bolsa 20'. Khu shopping ñoâng khaùch. Caàn gaáp thôï boät nöõ, löông cao. L/L: 714-553-6749

650-14L-122705/200688

650-14L-122405/200512

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-122705/200635

Caàn thôï Nail bao $700 moät tuaàn, vuøng El Centro caùch Bolsa 3 giôø laùi xe, coù choã aên ôû thoaûi maùi. Xin goïi 760-335-3622, 714-8902461

650-14L-122205/200333

Tieäm Nails vuøng Glendale, gaàn China Town caàn 2 thôï boät or tay chaân nöôùc, Bao löông $500-$700 tuøy kinh nghieäm, nam OK. work 818-243-6350, cell: 626-3291034

650-14L-122705/200609

650-7L-122705/200670

LCO Nail & Spa. Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vaø Wax kinh nghieäm boä t , chaâ n tay nöôù c (pink & white). Tieäm ñeïp & sang ôû vuøng Riverside coù nhieàu khaùch walkin, bao löông neáu caàn, tuøy theo kinh nghieäm, chi tieát xin lieân laïc 951-682-1802, cell 951-2654929 Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï Toùc bieát laøm Nail coù kinh nghieäm. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Laøm vieäc vôùi tính caùch khoâng khí gia ñình chuû deã thöông. Goïi 714931-7118

650-36L-121605/199796

650-7L-122205/200360

650-30L-121905/199988

Caàn thôï Nails kinh nghieäm. Bao löông $900/1 tuaàn. vuøng Myõ traéng, tip haäu, Bieát Anh vaên ñeå ñoåi laïi baèng. L/L Phöôùc 208-4032775

CAÀN GAÁP THÔÏ NAIL, caàn gaáp nhieàu thôï nail Nöõ coù kinh nghieäm, laøm vuøng Myõ traéng, Giaù cao ($30,$18) tip haäu, Bao löông $3200/thaùng. L/L 414-801-1291, 262-797-2999

650-3L-122605/200539

Tieäm Nails vuøng Newport Beach caàn Manager Nöõ, coù kinh nghieäm, laøm full time. Xin lieân laïc Tina 714-715-2028 or Tammy 714-715-1616 Caàn thôï nails nam/ nöõ K/N laøm boät pink/ white, tay chaân nöôùc, löông töø $550-$600/ tuaàn, tip cao, vuøng (714) ñi chung xe moãi ngaøy. L/L 714-468-2001 or 951308-1580

650-14L-122605/200523

Caàn thôï nail coù baèng Arizona, bao löông hôn aên chia. 520-2272652 650-7L-122605/200525

650-21L-121905/199957

Caàn thôï Nails bieát Facial vaø 1 thôï chaân tay nöôùc part time. Tieäm ñoâng khaùch laøm vieäc vôùi tính caùch gia ñình. L/laïc Patty: 714-467-7344, 714-903-5438

650-14L-122605/200521

Caàn thôï nail waxing, facial. Xin lieân laïc phone 909-434-3754

Tieäm River Nail Spa. Vuøng Riverside. Trong khu Target. Tieäm roäng lôùn, sang troïng, khu Myõ traéng. Caàn gaáp thôï facial/ waxing vaø thôï laøm boät tay chaân nöôùc. Bao löông theo kinh nghieäm. L/ L 951-667-0007

650-14L-121905/199969

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-3L-122605/200516

Caàn gaáp 1 thôï boät bieát laøm P/W + chaân tay nöôùc. Tieäm treân ñöôøng Springdale. Löông cao + tip haäu. Goïi Lisa B: 714-379-1983, cell: 714-468-7764 NAILS Thôï Nöõ kinh nghieäm boät trong Eagle Rock Mall - LA, Giöõa Pasadena vaø Glendale, Bao löông tuyø khaû naêng. L/L 323-340-4046 (work), 626-392-5515 (cell)

650-28L-121905/199917

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

Tieäm Nails vuøng Meã ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm seõ bao löông $500 + up/week. L/L David W: 323-564-4159, C: 310706-8204

650-14L-122805/200882

660-28L-121605/199665

660-14L-121705/199829

DATA ENTRY JOBS - Full Time. High Pay. Typer 50 wpm with 99% accuracy in high volume data entry work. Responsible, meticulous and able to concentrate and maintain accuracy for hours of keying required... Email resume to jobs@NetResultLLC.com or fax to 714-638-9400. Numerous openings in Garden Grove area. For inquiries call 714-638-9400 Mon - Fri 9am to 6pm DATA ENTRY JOBS in Garden Grove area - full time, ñaùnh 50wpm, chính xaùc, caån thaän. L/ L 714-638-9400 Mon-Fri 9am to 6pm. Email or fax resume to jobs@NetResultLLC.com, Fax 714-638-9180 660-14L-122005/200016

Marketing Manager needed for Physical Therapy Clinic in Anaheim, FT/ PT. Fax resume to 714537-8620 660-14L-122105/200184

Caàn Dental Assistan, PT/FT positions. Löông haäu, coù benefits kinh nghieäm, will train. Goïi 714554-4222, 714-925-0351, Mon - Sun 9am - 7pm 660-9L-122105/200227

Vaên phoøng Baùc só ôû Huntington Beach, caàn secretary/medical assistant, caàn noùi English vaø bieát duøng computer. Fax resume 714847-9679 660-14L-122205/200240

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät Medical Receptionist, Data-Entry Clerk lanh leï, vui veû, coù kinh nghieäm. FT/PT. Must speak English well. Fax resume 714-5901641. L/L: 714-697-3745 660-7L-122205/200264

Nails & Spas. Newport Beach. Myõ Traéng, tip cao. Caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm. L/ laïc Mai: 949-646-3833

Tieäm Nail tieåu bang Wisconsin caàn thôï Nam/Nöõ kinh nghieäm boät. Bao löông $700/tuaàn. Khu Myõ Traéng. Tip cao. Goïi Nhö cell: 714-260-2244, W: 715-8492273

Dental Office caàn Dental Assistant bieát noùi tieáng Vieät + Anh, khoâng caàn kinh nghieäm, seõ train. L/L or leave message 714-4224230

650-28L-122805/200764

650-7L-122805/200885

FOIL & PACKAGING COMPANY Caàn moät coâ thö kyù thoâng thaïo Anh ngöõ, traû lôøi phone, fax, bieát söû duïng computer $10.00/Hr. Fax resume to 714-998-9920 or apply in person at 650 W. Freedom Ave., Orange, CA 92865. Ask for Tiffany 714-998-9921. Benefits: Health Ins, 401K and profit sharing plus bonus.

650-3L-122805/200755

Vuøng Palmdale caàn thôï Nöõ K/N (boät, tay chaân nöôùc, waxing, facial), Bao löông $800/t K/N. 661947-1593, 909-997-2730, 909528-5152 650-7L-122805/200767

Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nails coù kinh nghieäm boät vaø thôï tay chaân waxing, löông cao $600 - $700 hoaëc bao löông. W: 310399-7277, 310-707-3176

650-7L-122805/200886

650-7L-122805/200768

660-14L-122705/200606

650-3L-122805/200770

650-14L-122805/200771

Caàn thôï Nail khu khaùch Myõ Traéng, tieàn tip nhieàu vuøng bieån Santa Monica caàn thôï laøm Facial Waxing coù license, xin phone Lisa: 310-806-8007

660-7L-122205/200335

Vaên Phoøng Baùc só caàn 1 thö kyù laøm vieäc ôû Font Desk full time hoaëc part time. Phone: 714-6535043, 653-5044

Tieäm Nail caàn gaáp moät thôï nöõ coù K/N veà moùng boät, neáu bieát ñaép boät Pink and white caøng toát, Bao löông $500/tuaàn. L/L Trang 714-850-9387 or 234-8133 Caàn thôï Toùc bieát laøm nail boät. L/L Ngoïc. 714-260-6140

660-7L-122205/200316

650-7L-122805/200887

1. MD.needed for Multi-culture clinic in Garden Grove. 2. Bilingual Vietnamese Receptionist plus translator needed for doctor’s office. $8/hr. Call Dr.Thoa 714-539-5577, 714801-6165 660-7L-122705/200652

Caàn nöõ thö kyù bieát noùi tieáng Anh, Vieät vaø söû duïng computer, khoâng caàn kinh nghieäm. Seõ training. Lieân laïc 714-539-9504 or 5395700


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 670-14L-121905/199931

660-14L-122705/200690

V/P Nha Khoa caàn Nha taù. Front Desk coù kinh nghieäm. Löông tuøy kinh nghieäm coù baûo hieåm söùc khoûe, vacation. L/L: 714-9660171, 531-5175

660-7L-122705/200693

Caàn nhieàu nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng: Full/part time. Computer, Data-Entry, Filing, Answer phone, copy, customer services. L/L: 714-448-8987, 714-4488969, 714-539-9025

660-7L-122705/200732

665-7L-122405/200480

Nhaø haøng vuøng Cerritos caàn gaáp: - Beáp ra phôû vaø ñoà xaøo. - Chaïy baøn kinh nghieäm vaø bieát tieáng Anh. Thanh 714-448-3700 cell

665-7L-122605/200567

HÖÔNG HÖÔNG Food To Go caàn moät phuï beáp lanh leï, coù kinh nghieäm. L/L 714-269-4035, 714895-6551

665-21L-122705/200603

Tieäm aên vuøng Irvine caàn nhaân vieân chaïy baøn phuï beáp. Nhanh nheïn, khoâng caàn kinh nghieäm. Khoâng khí gia ñình. Löông khaù, xin L/L Vuõ 949-857-8808

665-14L-122705/200607

660-28L-122805/200835

Legal Assistant. Caàn thö kyù laøm vieäc V/P thoâng thaïo Anh - Vieät. Seõ huaán luyeän. L/L John 714750-6000. Coù kinh nghieäm caøng toát.

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-64L-091905/187704

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn ñaàu beáp kinh nghieäm; waiter/ waitress laøm part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018

665-7L-092305/188508

Cerritos: Tieäm Phôû caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm vaø nhanh nheïn. Laøm vieäc full time. L/L: 562-402-0909 vaø 714-321-5066

665-30L-101505/191631

Nhaø haøng vuøng Irvine caàn phuï beáp, chaïy baøn vaø röûa cheùn, bieát chuùt Anh ngöõ, coù kinh nghieäm, FT/ PT. Lieân laïc 714-623-2048

665-7L-110805/194777

Nhaø haøng vuøng Long Beach, caàn ngöôøi phuï giuùp vieäc trong beáp. L/L 562-420-7774, 714-9338418

665-28L-120505/198196

Tieäm phôû vuøng Cypress caàn thôï beáp ra phôû, bieát xaøo caøng toát, vaø waiters khoûe, chòu khoù, coù traùch nhieäm. Xin lieân laïc Cypress: An: 714-995-1006

665-30L-120905/198811

NEEDED Japanese Restaurant in Temecula, CA need Teppan & Sushi Chef & Server. Please call Wa @951-265-8262 or 951-6931927

665-14L-121705/199810

Quaùn aên caàn ngöôøi chaïy baøn vaø phuï beáp nöõ. Bieát theâm chi tieát goïi 714-775-4838 xin traùnh cuoái tuaàn vaø giôø tröa.

665-14L-121905/199949

Nhö YÙ Food To Go Las Vegas, caàn phuï beáp ra haøng Food To Go coù kinh nghieäm. Xin L/L Chi Vaân 702-252-5088

665-8L-122005/200048

RIPTIDE Japanese Restaurant in Mission Viejo needed kitchen helper and Teppan chef. Must speak English fluently. Contact Ken 626-272-2848 from 2PM5PM

665-21L-122105/200169

Nhaø haøng Song Thuûy caàn sang coù license Beer trong khu Bolsa Mini Mall gaà n nhaø saù c h Tuù Quyønh. Coù nhaõ yù xin goïi 951712-7435. Giaù baùn $120,000 coù theå thöông löôïng.

665-7L-122205/200355

Lieân Hueâ II Food To Go caàn Nam Nöõ phuï beáp, röõa doïn, khoâng kinh nghieäm OK. Lieân laïc coâ Dieãm 714-636-4883, 714-265-1125

665-7L-122305/200369

Nhaø haøng $1.99 caàn 5 ngöôøi phuï beáp, laøm cheø vaø chaïy baøn, xin lieân laïc anh Phöông or coâ Haø: 714-398-4642 or 893-8364

665-7L-122305/200399

Tieäm phôû vuøng Cerritos, caàn waiters full or part time, nhanh nheïn, bieát tieáng Anh. Xin lieân laïc 562-809-9250

665-7L-122305/200441

Nhaø haøng Song Huøng ôû Brookhurst, caàn ngöôøi phuï beáp. Xin lieân laïc Coâ UÙt sau 12:00 tröa 714-962-8292

665-7L-122305/200448

Caàn gaáp 1 coâ baùn Chinese Fast Food vuøng Santa Ana, caùch Bolsa 10", löông haäu. L/L 714-5422263

665-7L-122305/200459

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter) vaø 1 ngöôøi röûa cheùn. Xin lieân laïc gaáp phone 714-8398916

Japanese restaurant in Corona Del Mar & Irvine is seeking server’s, host and bussers. CDM 949-675-0771 Irvine 949-7863420 of fax resume 949-7191766

665-7L-122705/200627

Phôû SaøiGoøn caàn phuï beáp vaø chaïy baøn kinh nghieäm. Laøm full time or part time. L/L A.Ñöùc 714-8917110, 714-808-2187

665-3L-122705/200641

Nhaø haøng caàn phuï beáp vaø boài baøn, lieân laïc 714-317-0296 (cell)

665-14L-122705/200643

Nhaø haøng Phôû vuøng Diamond Bar ñoâng khaùch caàn nam chaïy baøn khoûe coù kinh nghieäm laøm löông cao coäng tip vui loøng lieân laïc Hoaøng 909-861-5020

665-3L-122705/200666

Nhaø haøng caàn ngöôøi laøm nöôùc vaø chaïy baøn, part time or full time. Xin goïi 714-636-7103

665-7L-122705/200673

Quaùn Nhaäu Chôït Nhôù caàn Nöõ tieáp vieân PT or FT löông töø $10 $15 + tip cao. Caàn 1 phuï beáp laøm vieäc FT. Lieân laïc 714-2602082 or 714-376-6888

665-7L-122705/200717

Quaùn nhaäu vuøng Monterey Park caàn nhieàu waitress full time/part time. Löông haäu. L/L: 626-3783496 cell

665-7L-122805/200749

Nhaø haøng phuïc vuï moùn aên Taøu Vieät, gaàn khu Bolsa caàn thôï xaøo, chuyeân nghieäp, laøm vieäc full time. L/L: 714-785-0749 (sau 5:00PM), 714-497-7144

665-7L-122805/200766

Tieäm Phôû vuøng Westminster caàn ngöôøi chaïy baøn. Lieân laïc Ñ/T soá 714-839-4955

665-7L-122805/200787

Nhaø haø n g Vieã n Ñoâ n g, ñoâ n g khaùch caàn Nam chaïy baøn laøm full time, xin L/L: 714-531-8253

665-3L-122805/200822

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp, röûa cheùn, xin lieân laïc phone: 714590-9366 hay 933-0430

665-3L-122805/200866

Tieäm Mì khu Bolsa caàn thôï hoaëc phuï beáp vaø chaïy baøn. L/L: 714903-8660

665-14L-122805/200873

Caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm thoâng thaïo Anh ngöõ. Full time hay part time. L/L: 714418-0658, 714-474-8488

665-14L-122805/200883

Tieäm Food To Go caàn ngöôøi nöõ phuï baùn haøng vaø laøm vieäc vaët, xin lieân laïc coâ Quy 467-7066 hoaëc 846-8695, tieäm: 775-8194

665-3L-122805/200884

Nhaø haøng aên caàn nöõ phuï beáp, phone 501-4149

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

Shop may goùc Goldenwest vaø Garden Grove Caàn thôï lock taïi nhaø lock xong traû tieàn lieàn, caàn gia ñình thaàu voâ bao + baám theû vaø thôï dính 1 kim, caàn caét chæ vaø moät ngöôøi laøm thaùng coù kinh nghieäm laøm final, baûo ñaûm haøng coù quanh naêm, chuyeân veà haøng thung. Xin goïi: Dieãm 714-2007732, 898-2375

Caàn thôï coù kinh nghieäm may nguyeân caùi, 1 kim, overlock, final, uûi, caét chæ. Haøng giaù cao. L/ L Phöông 714-657-9271

670-7L-080105/180432

Tieäm Alteration caàn thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm ñoà suit, bieát tieáng Anh. Full time, part time, weekend laøm ôû Fullerton, Cerritos. L/ L: 714-563-1093, 276-3648

670-21L-112005/196476

Quy Tailor caàn nhieàu thôï may veston, quaàn taây, sô mi coù kinh nghieäm. Baûo ñaûm traû giaù cao nhaát vuøng, baûo ñaûm vieäc laøm quanh naêm, caàn thôï söûa ñoà gioûi traû löông giôø, giaù cao. Xin L/L: 714-533-8999

670-28L-120105/197830

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock. Moïi chi tieát xin L/L Chuù Kyø 714-636-6626

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

700-DL-112701/001551

670-7L-122205/200312

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

670-14L-121905/199930

Shop may vuøng Santa Ana haøng ñaà m , giaù cao, caà n thôï may nguyeâ n caù i , 1 kim coù kinh nghieäm, may trong shop. L/L 714-554-9262 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

710-180L-052104/119323

PUREAIR COOLING HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

710-36L-072704/129443

Xe van ñôøi môùi. Nhaän caùc dòch vuï: Phi tröôøng, Nail, Toùc, Tuyeân theä, Quoác tòch, Casino, shopping. Phuïc vuï taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Goïi chuù Tö: 714-757-7255 hoaëc 821-7271

702-36L-082605/184404

700-36L-120905/198961

702-36L-112805/197378

Shop may ngay Bolsa, caàn thôï overlock gioû i vaø thôï uû i kinh nghieäm, laõnh Check ñöôïc. Goïi Coâ Haïnh 714-224-8112, 714224-8115

670-7L-122405/200485

Shop may haøng ñaàm caàn thôï may 1 kim, overlock, may nguyeân caùi, laøm taïi shop. Xin L/ L 714-537-4388

670-7L-122605/200550

Shop may haøng nhieàu caàn theâm thôï! Cover stich, overlock, caét chæ vaø 1 kim vv... phone: 714315-9735

670-7L-122805/200851

Haõng may Montebello City caàn thôï may maãu coù kinh nghieäm may haøng vaûi hoaëc haøng thun, quaàn aùo or jacket OK. Traû löông tuaàn, goïi 323-428-9398

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

Uy tín. Ñuùng heïn - Dòch vuï ñöa ñoùn trong ngaøy. Los - San Diego. - Phi tröôøng, nhaäp tòch, thi nail toùc, baùc só... - Ñaëc bieät Casino 6 Places Luxury sport van. 24/24 Xin goïi Tim: 714-705-9075, 714-5985651

700-90L-022803/057291

NAM Phuï doïn nhaø, ñoå raùc. Chôû möôùn ñuû thöù. Ñöa ñoùn phi tröôøng taän taâm uy tín. Giaù reû, 714-7977672, 714-474-8814

700-28L-050703/065964

XE BA GAÙC HANDYMAN Söûa chöõa laët vaët - doïn deïp ñoå raùc - chuyeân chôû linh tinh - ñöa röôùc phi tröôøng - quaùn nhaäu 24/24. FREE: chuøa - nhaø thôø & ngöôøi giaø yeáu ñi baùc só. 714673-2026

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585

700-96L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348, 714638-0947

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm. Professional network cho cô sôû thöông maïi, internet DSL cable. Goïi Cöôøng 714-8757131.

700-90L-042104/114406

ÑÖA ÑOÙN LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909 714-254-5758 Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach, Burbank, Ontario. Moïi luùc, moïi nôi, van 2004 & 2005. Ñuùng heïn, vui veû, kinh nghieäm.

700-7L-122605/200570

700-12D357-122605/200583

THAØNH DÒCH VUÏ Phi tröôøng tuyeân theä quoác tòch, Nail, Toùc, Hollywood, Sea World, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû. Xin goïi Thaønh Home: 714-534-0760, Cell: 714-883-8469 700-7L-122705/200647

ÑÖA ÑOÙN Phi tröôøng, Casino, Quoác tòch, Theû xanh, Nails, Baùc só, Shopping. Caùc nôi ñuùng heïn, giaù reû, xin goïi Taâm 714-852-8976 (LAX $35). 700-7L-122805/200817

SAØI GOØN DÒCH VUÏ Chuyeân caùc dòch vuï chuyeân chôû phi tröôøng, casino, baùc só, xa gaàn caùc nôi... Goïi Minh 714-5530005 cell

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell)

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz

700-365L-111901/000526

700-90L-063004/125497

702-90L-111901/000543

BUSINESS PHONE SYSTEM

AA 2000 COMMUNICATIONS Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-92L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-14L-111901/000535

PHIPHI - MOVING Duøng xe thuøng lôùn coù liftgate. Phuï doïn nhaø & office. Nhaän ñi xa 500 miles 714-653-8585 Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng.

700-90L-050304/116279

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-653-5832 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn.

700-21L-042505/165477

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT ANH LAÂM 24/24 714-814-6069 - Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach. - Casino. Caùc nôi giaûi trí. - Thi Nails. Toùc. - Quoác tòch. Tuyeân theä. Theû xanh. Passport. - Vaø moïi coâng vieäc. Uy tín. Ñuùng heïn.

700-90L-051805/169105

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

700-36L-091405/187152

700-36L-111901/000743

700-90L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån - Phi tröôøng vaø caùc nôi xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, ñi khaép moïi nôi. Tuyeân theä quoác tòch, kinh nghieäm, uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Loä Thieân 714-925-4840

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-95L-120402/047185

700-96L-101805/191942

CHUYEÂN CHÔÛ Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail vaø nhaän thoâng dòch moïi dòch vuï keå treân, minimum $10/ chuyeán. OÂ. Kim 714-7249891

700-90L-120205/198056

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

710-DL-112101/001076

700-14L-122105/200229

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

700-DL-111901/000525

710-37L-102905/193591

700-4L-121405/199402

670-7L-122305/200419

670-14L-121705/199826

670-28L-121705/199846

710-DL-112001/000888

670-14L-122305/200412

Shop may haøng thun, caàn thôï coverstich vaø overlock, phaûi bieát moät kim. L/L 714-362-6280

Shop may haøng thung vaø ñaàm quanh naêm caàn thôï coverstich, overlock, moät kim hoaëc laøm nguyeân caùi. L/L coâ Hoa: 714537-1294, 657-9644

Shop may haøng nhieàu deã may, caàn nhieàu thôï 1 kim, overlock taïi shop vaø nhaø, caàn thôï may löông thaùng coù kinh nghieäm vaø final. L/L: 714-537-8092

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

700-DL-091302/037525

670-28L-121305/199297

Shop may Garden Grove vaø Western, caàn thôï moät kim vaø lock. Xin goïi 714-799-6930, 714606-8795

702-36L-021605/155398

700-14L-120705/198626

670-14L-122005/200085

Shop may khu Myõ Long, haøng nhieàu deã, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim, coverstich laøm taïi shop, caét chæ. L/L: 554-5013, 3763268

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

RAO RAO VAË VAËTT

700-28L-120305/198091

670-14L-122005/200036

Shop may caàn thôï may ñaàm, giaù cao, deã laøm. Goïi cho Kenny hay Vieân 714-379-7151, 714473-4071, 714-908-6780

700-30L-120205/198057

Laïc. Phuï doïn nhaø nhoû, chôû ñoà vaø ñoå raùc, laøm taän taâm, aên giaù reû. Goïi 714-588-2688, 588-1291

Shop may caàn nhieàu thôï overlock vaø thôï 1 kim, haøng thung deã laøm. L/L Phi hoaëc Xuaân 714-8923950 sau 6PM. L/L Ñeâ 714-8972746

700-DL-111901/000527 670-28L-032105/160234

RAO RAO VAË VAËTT

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

706 - BAÛNG HIEÄU

710-36L-121205/199209

SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-965-6334, Danny 562-495-3994 Bus

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR

710-36L-062302/027141 720-DL-111901/000576

706-28L-122705/200671

CITY NEON SIGNS Lic #823727 Chuyeân: Baûng hieäu, Neon, Channel Letter, Chöõ ñieän. Ñuùng heïn. Nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù reû. L/L: 714-934-8083, 714-6420301 cell. (7697 Westminster Blvd giöõa Beach & Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 Cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-9999L-111901/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-29L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-180L-041603/063107

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088, 714612-9034

710-36L-120503/095891

710-100L-111901/000745

720-29L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234

720-28L-010102/004712

THÔÏ MAÙY: xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-14L-102904/142272

Xe coï queït, ñuïng nheï, veát raïch - beå BUMPERS. Ñoùng cöûa garage bò traày HOOD - TRUNK. Naéng möa laøm troùc sôn, phai maøu. Goïi A/ TRÍ (Pham-Magic Touch). 714-724-2988, 714-5544430.

720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch

702-90L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-713-1089, cell: 714-412-9154

710-7L-122805/200805

Electronic Repair. Söûa TV, HDTV, Plasma. Big Screen, LCD, monitors, Amplifier, Receiver and all electronic equipment. 714-3830326

720-14L-062005/174057

710-33L-042604/115064

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Söûa maùy, hoäp soá, ñieän xe Honda, Toyota, Lexus, Nissan... stater, timming belt, aternator, khoâng noå, khoâng chaïy. Call 714-9142826 Tuaán (ÑEÁN NHAØ)

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 720-30L-100605/190311

740-90L-090402/036170

PROTEK AUTO ª $85 Timing belt part & labor ª $45 front or rear brake part & labor ª $80 Axle, part & labor - For most car 4 cylinder - Ñaëc bieät chuùng toâi coù söûa cho taát caû loaïi xe maùy daàu Open M-Sat 8AM-7PM, Sun 9AM-4PM L/L Vuõ 714-891-1397.

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Lo baûn veõ - Xin permit - Build. ª Specialist xaây nhaø, add phoøng. ª REMODELING. Phoøng taém, beáp. Laøm landscaping, sôn söûa trong ngoaøi, thay cöûa soå, loùt gaïch. L/L Sôn 714-742-5017, Loâi 714448-9435

720-28L-112805/197279

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe taän taâm, giaù reû. Maùy hoäp soá, alternator, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa quyù vò. 714-724-4533

720-28L-120605/198409

Atlantic Auto Repair Tel: 714-896-8746 Chuyeân caùc loaïi xe Ñöùc, Myõ, Nhaät. Thaät thaø, uy tín, khoâng veõ vôøi, giaù bình daân. On sale voû Good Years $99/ 1 caëp. Thaéng xe loaïi toát $75/ 1 caëp. Thay daàu $15. Taëng $20 cho towing

720-30L-121205/199138

NP Auto Body & Repair Timing Belt Brakes Tune-Up Shocks Strust. Chuùng toâi laøm giaù thaät reû vaø taän taâm. Lieân laïc A.Hoaøng 714-554-6715. 3300 W Westminster Ave, #B, Santa Ana, CA 92703

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION 740-DL-110805/194907

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co 7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714239-0037 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

740-364L-012203/052729

740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L: A. Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-182L-031003/058389

740-31L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-636-1348, 714-537-2939 740-915L-080503/078934

JIM ELECTRIC Company Chuyeân söûa ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi. Lighting specialist. Install Recessed light, spot light, giaù ñaëc bieät. Goïi Jim 714-8786720. Electrical Egineer. State License #820256 740-180L-022003/000602

C.P.I CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 23 naêm KN haønh ngheà xaâysöûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-100L-111901/000611

PROFLOORING Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-95L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting c& Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714390-5924.

740-28L-052602/023175

ÑIEÄN - Chuyeân söûa maát ñieän oå caém, moïi trôû ngaïi veà ñieän. - Chuyeân veà Recessed light. - Laép raùp ñieän. Thôï coù trình ñoä caên baûn nhieàu naêm kinh nghieäm. Goïi 714-7202686.

740-30L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-14L-080402/032398

GENERAL CONTRACTOR XIN PERMIT * Chuyeân Remodel phoøng taém. * Cöûa soå, nhaø beáp, patio, plumbing, sôn nhaø, theâm phoøng. * Remove popcorn texture, door. * Recessed lighting, crownmolding v.v... Big or small. 12 naêm phuïc vuï. L/L Khang & OÂ.Töôi: 714-7240087

740-36L-072505/179395

AAA CONSTRUCTION St. Lic#854708 Caàn thôï chaùnh coù kinh nghieäm , löông cao, vieäc laøm quanh naê m, coù theå laøm coâng hoaëc thaàu laïi (sub-construct). Kinh nghieäm only. Lieân laïc Trí 714-720-2073

740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. Cell: 714-717-6319, Home: 714-894-4723, 740-52L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, tieäm Nails, thieát keá môùi heä thoáng ñieän, ñieän 3 phase, xin L/L Taâm 714-2605656 or 714-414-5785. Free Estimate. 740-30L-010505/150177

CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã, thay cöûa soå, patio, ñieän nöôùc v.v... L/L Nhaân: 260-5054, Khoaùi: 714-902-8664 740-90L-030605/158024

CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø coù Addition laäu. BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi Tuaán 714-623-4545

740-36L-120705/198629

740-30L-091105/186519

Hoaø Construction chuyeân loùt goã vaø laøm caàu thang , thay tuû cabinet beáp thay maët ñaù granite môùi, thay boàn taém, loùt gaïch theâm phoøng, sôn söûa theâm patio vaø Plumbing. Xin goïi Hoaø 714-362-1294

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-36L-041905/164566

740-12L-120805/198692

740-90L-110105/193926

PETER CONSTRUCTION. Chuyeân sôn trong ngoaøi. Söûa chöõa heä thoáng nöôùc, phoøng taém toilet, sink, patio, loùt gaïch goã, giaù nheï nhaøng, xin L/L: 714-468-9791, 714-724-8652

740-33L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

740-90L-110405/194309

740-90L-052003/067642

740-36D3456-042005/164766

740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-90L-111105/195250

VEÕ PLAN - XIN PERMIT License 590706 14411 Edward St, Westminster, CA 92683 714-373-4143, 714-448-3974, 714-908-6582 ª Nails - Dental - Restaurant. ª Room Additions - New homes. ª Mua Baùn Trao Ñoåi Vaät Lieäu Xaây Döïng: Lumber - Door/Window - Plumbing - Electrical. ª Höôùng daãn Build by Owner/ Subcontractor.

740-90L-100603/087798

Nhaän söûa chöõa: ª Theâm phoøng, thay cöûa soå ª Loùt gaïch, thay bình nöôùc noùng, sink, loùt gaïch ga ñieän nöôùc, xaây töôøng ñoå xi maêng v.v.. ª Vieäc laøm uy tín, giaù phaûi chaêng Goïi Duõng cell: 714-425-6432, 714-971-8379

740-90L-010804/099455

CONSTRUCTION - Nhaän sôn, aùp phoøng, patio. - Thay cöûa soå, ñoå xi maêng. - Loùt gaïch, saøn goã. - Laøm buoàng taém, nhaø beáp. - Plumbing, roofing. - Ñieän, gas, nöôùc. Lieân laïc Sang: 714-856-0820

740-30L-030704/107532

Andy Contraction State Lic. #854494 Laøm môùi phoøng taém, kitchen. Laøm môùi heä thoáng nöôùc copper, loùt gaïch, thay cöûa soå ra vaøo patio. Giaù phaûi chaêng. Andy 714679-7927, 554-9069

740-85L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-403-7463 English 351-1725 Vòeât 740-180L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334.

N. T GENERAL CONTRACTION - Nhaän söûa chöõa, taân trang moïi dòch vuï veà nhaø cöûa. - Loùt gaïch, saøn goã, patio, maøn cöûa. - Giaù reû, baûo ñaûm. Goïi Myõ Lan 714-330-1437

740-28L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöõa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi. 740-14L-050605/167264

SANG CONSTRUCTION Chuyeân: Xaây haøng raøo, xaây töôøng, stucco, landscape. Loùt gaïch v.v... 714-713-2690, 230-9610 740-28L-053105/170870

SÖÛA NHAØ, REMODELING Phoøng taém, Nhaø beáp, Patio, Door, Windowm wood floor, plumbing, stucco, painting, textile, decking, bathroom, kitchen, cement. Call Nick 714-785-7301. Lic 66476 740-90L-061605/173656

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ, : Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. ADD PHOØNG, PATIO & FLOORING. Lieân laïc Michael 714-260-3058

740-30L-070705/176512

CALIBUILDERS * Coâng ty xaây döïng. * Chuyeân Add phoøng. Build nhaø. * Taát caû caùc dòch vuï xaây caát. * Laøm baûn veõ, xin permit. * Treân 15 naêm kinh nghieäm. * License #862162 insured Vinh: (714) 936-9119 740-14L-071905/178333

ROOFING COMPANY. Lic#817092 Chuyeân söûa chöõa vaø thay theá môùi taát caû caùc loaïi roof, vieäc laøm baûo ñaûm, nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L 714-719-3022

740-28L-112305/196870

VU MARBLE Chuyeân laøm Counter Top, loø söôûi, buoàng taém, laøm goã, loùt gaïch. Caùc loaïi, ñoå cement landscape v.v... Nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Goïi Vuõ or Jack 714-588-1378 740-32L-112405/197004

ÑIEÄN & PHONE TV - Plasma Installation DSL - Network ª ÑIEÄN: Chuyeân laép ñaët recessed light, laøm theâm oå ñieän, naâng caáp ñoàng hoà ñieän (panel). ª PHONE: Chuyeân söûa chöõa vaø thieát laäp ñöôøng daây phone môùi. ª DSL: Set-up DSL internet, chaïy daây cable cat-5 cho computer networking. ª TV - Plasma: Nhaän laép ñaët Plasma - TV. Chaïy daây cable TV. Set-up home theater system. ª KP - Electrical System Company nhaän thaàu caùc coâng trình ñieän lôùn hay nhoû cho residential - commercial - industrial. Lieân laïc Ken Pham (Electrical Engineeer): 714-478-8205 714-531-1851 714-478-8206 740-31L-112805/197230

THÔÏ ÑIEÄN treân 10 naêm laøm haõng xöôûng. Vaên phoøng. Tö gia thay ñoàng hoà ñieän nhaø. Vieäc laøm kyõ löôõng taän taâm, uy tín. L/L Thuaän phone 714-889-0535 or 717-7683 740-31L-112805/197372

THÔÏ ÑIEÄ N . Nhieà u naê m kinh nghieäm laøm nhaø, haõng xöôûng, vaên phoøng, tö gia. Thay ñoàng hoà ñieän nhaø v.v... Vieäc laøm kyõ löôûng taän taâm, uy tín. L/L: Duõng 714-415-5015, 714-552-0869 740-28L-120205/198010

NHAØ DOÄT. Quyù khaùch nhaø, mobile home, business bò doät. Xin goïi cho Tommy giaù phaûi chaêng Bus.714-816-1758, cell 714553-4361 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-839-7937 CELL 714-309-4443 24/24

742-379L-111901/000620

740-36L-101705/191810

BOÏC GHEÁ Chuyeân söûa chöõa vaø boïc laïi caùc loaïi gheá cho tö gia, toùc - nail, vaên phoøng baùc só. Nhaø Haøng. Plastic - Vinyl - Leather - Fabric. Goïi Thìn 626-329-2332

742-DL-111901/000529

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

Chuyeân laáp hoà bôi. Xin lieân laïc 714-478-6244

740-28L-102005/192281

MOVING SERVICES

JOSEPH HOØA JR

740-90L-101705/191691

D&T HARDWOOD FLOORS Chuyeân veà saøn goã sanding refinishing and repair. Laminate. Installed. Mouding. Free estimate. Lic 864776, 714-9338803

742 - DOÏN NHAØ

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

740-90L-100805/190585

740-63L-101905/192123

740-14L-122805/200830

CONSTRUCTION * Baûn veõ, giaáy pheùp. * Xaây nhaø, add phoøng. * Remodling, nhaø beáp, nhaø taém. * Sôn trong vaø ngoaøi, texture. * Cöûa soå, blokk wall. * Ñoå xi maêng, loùt gaïch. * Plumbing. Ñieän v.v... L/L Vaân: 714-902-7336

742-DL-111901/000536

QUALITY GRANITE & MARBLE Fabrication & Installation. Kitchen countertop. Restroom. Fireplace. 4977 W. State St, Ontario, CA 91761 Sonny: 714-713-0327

740-90L-032205/160408

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201

Chuyeâ n sôn söû a nhaø , theâ m phoøng, remodeling, phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-719-2797 or 714-852-8855

740-28L-120305/198112

Chuyeân thay cabinet môùi gaén ñaù granite counter nhaø beáp, loùt goã, hardwood floor, laminate. ÑAËC BIEÄT: Laøm caàu thang laàu baèng goã hardwood. Son Traàn cell: 714-425-8963 Home: 714-899-9050 740-21L-120705/198576

740-90L-041405/163761

740-90L-022003/000590

VIEÄT HOME BUILDER. ª Chuyeân xaây nhaø, add phoøng, patio ª Design Plan, permit. Builder. ª Maùi nhaø, xi maêng, landscape ª Phoøng taém, beáp, texture ª Tham khaûo mieãn phí ª 15 naêm phuïc vuï. L/L Loâi 714-448-9435., Sôn 714742-5017

740-100L-052104/119320

ANNAM CONSTRUCTION. Ñoå xi maêng, xaây töôøng gaïch landscape. Tiles & laminated wholesale saøn nhaø & beáp, garage theâm drywall & sôn môùi. L/L Anh Duõng 714-588-5974

740-28L-120805/198737

Nhaän sôn söûa, nhaø cöûa, add phoøng, patio loùt gaïch, laøm phoøng taém, kitchen, plumbing. HT General Construction. Lieân laïc Huøng 714-636-7935, 263-6299, 2636297 740-28L-121205/199176

A.S.I DEVELOPMENT CONSTRUCTION. Chuyeân nhaän xaây caát nhaø môùi, cô sôû thöông maïi, vaên phoøng nha só, baùc só, tieäm baùnh, cafe, chôï, nail, toùc. Ñaûm nhaän taát caû coâng vieäc söûa chöõa môùi cuõ. Nhaän Subcontract, call 714-467-6967 740-28L-121205/199180

HUØNG’S CONSTRUCTION Nhaän söûa vaø remodel nhaø vaø thöông maïi. Laøm Plumbing, gas, ñieän, nöôùc. Theâm phoøng nguû, taém, thay maùi nhaø, door, window, cabinet, countertop, loùt gaïch goã, patio v.v... L/L Huøng 714230-9205 740-28L-121705/199836

Chuyeân ñoå xi maêng - xaây töôøng, laøm patio, thoaûi maùi nhaø, sôn trong ngoaøi, loùt gaïch vaø goã, eùp phoøng, caét caây ñoå raùc, giaù reû. L/ L ÑAN 714-260-2238 740-11L-121905/199911

SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong ngoaøi, apartment, mobile home vaø cô sôû thöông maïi. Lieân laïc Trung Ñ.T: 714-417-3217

TEØO MOVING Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-90L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-31L-070903/074996

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301.

742-30L-061404/123003

KIM MOVING Chuyeân doïn nhaø, Office, haõng may, Piano, Xe lôù n , liftgate. ÑUÙNG HEÏN. KINH NGHIEÄM. NHAÄN ÑI XA 714-636-4347 714-715-6695

742-90L-062004/123928

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-DL-080904/131253

740-9L-122005/200117

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

740-7L-122305/200426

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

PAINTING & ADD PHOØNG Sôn nhaø vaø add phoøng, chuyeân sôn nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän add phoøng vaø ñoå xi maêng, nhieàu naêm kinh nghieäm. License 817092. Lieân laïc 714-719-3022 C & K CONTRACTOR Nhaän eùp phoøng, loùt laminate, saøn goã, sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, phoøng taém, nhaø beáp v..v... L/L 714-496-2675 (Chinh), 714-7240087 (Khang) 740-30L-122305/200440

Chuyeân laøm gaïch thay boàn taém, ñieän nöôùc, laøm patio, thay cöûa soå. Xin vui loøng goïi Vinh soá ñieän thoaïi 714-351-3523

742-180L-091404/136341

742-36L-020105/153848

740-84L-122405/200494

HUØNG HANDYMAN. Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, apartment. Söûa chöõa heä thoáng ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa ra vaøo, cöûa soå, laøm theâm phoøng, patio. Traû lôøi right aways! 714797-1466, 714-376-8776

742-DL-110305/194252

NOTICE The Public Utilities commission requires that all mover of household good be licesed and insured. The moving company’s Cal Tnumber must appear in all advertising. If you would like to verify the legalty to a moving company, please call the Public Utilities Commission. 714-558-4151

742-90L-111305/195540

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-28L-120605/198396

TUAN MOVING C #261782 Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng. Vui veû, ñuùng heïn. 714467-6968

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

740-28L-122605/200518

Loùt gaïch, sôn nhaø. Chuyeân nhaän: sôn nhaø, loùt gaïch, ñaù (marble), granite, saøn goã. Huy Nguyen 714260-2112

740-14L-122605/200554

A1 HANDYMAN Loùt gaïch $1.25/sqft, thay cöûa soå. remodel phoøng taém, phoøng aên, sôn nhaø, ñieän nöôùc. Laøm baûn veû, xin permit, add phoøng vv... L/L Huyønh 714-936-9269

744-30L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222. 744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas, maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454. 744-36L-011805/151875

744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-29L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-90L-111901/000628

JOSEPH’S PLUMBING & ROOTER State License #855251 Bus 714-839-7112, cell 714425-6890 Remodel phoøng taém, thoâng coáng water slab leaks. Camera inspection sewer line. Thaønh thaät uy tín. Lieân laïc Tuaân

744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233

744-60L-041102/017120

744-29L-032205/160335

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 cell 714-623-4088 cell (unlicensed contractor) 744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637 714-331-9636 Unlicensed contractor 744-28L-050405/166806

THAØNH PLUMBING + CONSTRUCTION Chuyeân: Thoâng oáng coáng caùc dòch vuï veà plumbing, remodel. Addition, sôn söûa nhaø phoøng taém, patio, add phoøng taän taâm, uy tín. LL 714-638-9067 or 4687805 C. 654-8482 744-28L-111605/195943

TONG’S PLUMBING Thay oáng nöôùc, gas, faucet, toilet, water heater, garbage disposal, maùy röûa cheùn, sink v.v... Handyman. Giaù reû. Baûo ñaûm. L/ L: 714-390-3979 744-31L-112905/197487

PLUMBING State lic #760932. Söûa nöôùc leak phoøng taém. Thay söûa faucet, water heater, gas. Thay heä thoáng nöôùc. Coù maùy doø gas leak, doø nöôùc leak döôùi cement, doø oáng coáng beå vaø reã caây raát chính xaùc. Ñaëc bieät thay vaø laøm môùi phoøng taém. L/laïc Anh Nguyeã n 714-614-1773, 714227-7971 744-30L-120105/197842

29 Hours Plumbing Söûa oáng - Coáng. - Nöôùc. - Gas. - Toilet. - Kitchen. - Water heater. - Main line. 24 Hrs service OC vaø LA County. 714-489-3104

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING

740-28L-122605/200535

Chuyeân ñoå xi maêng. Laøm patio, sôn trong, ngoaøi. Xaây boàn hoa, laùt gaïch, xaây töông. Baûo ñaûm reû ñeïp. L/L Bình 714-251-7226

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, pho xeùt, toilet, maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Baûo ñaûm, giaù thaáp. Goïi Duõng 714-2305457

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589

744-84L-112101/000963

742-36L-021005/154802

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor

746-92L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, môùi vaø söûa chöõa only, khoâng nhaän caét coû. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

742-90L-030705/158140

LOÄC’S MOVING Coù licence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066 (Licence# 175434)

742-36L-093005/189582

740-7L-122805/200801

HANDY MAN SERVICES Window replace, remodel kitchen, bathroom, Appliances installation, electrical, Plumping, ect.... Free estimate, All work guaranteed. Xin lieân laïc 714-9012091 hoaëc cell phone 858-3369518

NGÖÔØI VIEÄTYEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

746-29L-041602/017688

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-89L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Phuïc vuï vuøng Orange vaø caùc vuøng phuï caän Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 746-28L-050504/116735

GARDENER LICENSE: 243076 Laøm môùi, söûa chöûa ª Saân coû, heä thoáng nöôùc, boàn hoa, haøng raøo. Caây caûnh ª Tæa goïn, tæa moûng, caét ngoïn, caét boû, doïn deïp. Laøm vöôøn ª Haøng tuaàn & moãi 2 tuaàn BAÙ LINH Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424 746-180L-080105/180375

LANDCAPING & CONCRETE ª Chuyeân veà traùng cement ª Cement thöôøng, maøu stamped ª Retaning wall bock, brick. Flatstone ª Step saân tröôùc & saân sau ñuû kieåu. Tom Nguyen: 714-719-3054

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 747-100L-061505/173501

747-30L-100205/189680

Chuyeân vieân giaët thaûm tö gia, thöông maïi: vôùi heä thoáng huùt cöïc maïnh, giaët saïch, mau khoâ, tính caùch vui veû, giaù caû phaåm chaát phuø hôïp. L/L Tom 714-397-1461

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION

746-89L-122305/200362

* Caét coû haèng thaùng. * Troàng coû thaûm & hoät. * Troàng caây & hoa. * Caét, tæa caây laáy goác. * Söûa & Laøm môùi heä thoáng nöôùc töôùi coû töï ñoäng. L/L: 714-901-2314

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-32L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-100D14567-112101/001086

750-44L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificate döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Ñöa ñoùn hoïc vieân taän nhaø. * Giôø hoïc uyeån chuyeån. * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi Riverside. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goï i Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-719-4249, 310-365-4835, 714-379-1688, 818-458-1002.

750-28L-060605/171925

Daïy Laùi Xe ñuû moïi trình ñoä. Daïy ñeán khi thi ñaäu. Vieäc laøm taän taâm kinh nghieäm. Vui loøng lieân laïc Troïng: 714-230-5445. DMV lic #I608674 747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING * Chuyeân nhaän giaët, taåy thaûm vaø ñaùnh boùng saøn nhaø vôùi maùy moùc taân tieán. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp, mau khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. FREE ESTIMATE Phone: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-29L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-90L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM SÔN NHAØ Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø, loùt gaïch & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn: 714-200-8683, 714-3624850.

747-32L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñ/bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/tuaàn. 714-263-6472

747-90L-112404/145545

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, office, maùy truck mount maïnh, mau khoâ, vieäc laøm kinh nghieäm. FREE 1 chai professional thuoác taåy neáu dòch vuï treân $49. 714-791-0184 (Cell).

747-36L-020705/154532

750-28L-063005/175647

Daï y keø m : CHEMISTRY, ENGLISH & MATH, PHYSICS + BIOLOGY 1-on-1 hay nhoùm nhoû. Daïy töø lôùp 1 - 12th & College levels. Free hoïc thöû. Xin goïi 714467-5539

750-90L-091305/186867

Trung Taâ m VIETGROUP daï y keøm: Math, English, Spelling, Science. Homework daïy tröôùc chöông trình cuûa tröôøng. Caùc giaùo vieân toát nghieäp taïi Myõ. Haï Lan 714721-2735 Andy 714-590-9266

750-60L-092705/188882

Giaùo sö daïy nhaïc, nhaän daïy ñaøn guitar ñieän vaø guitar daây, ñuû caùc caáp. Giaù $20/nöûa tieáng. L/L David ñieän thoaïi 714-553-5874 sau 3 giôøPM

750-30L-120105/197847

Nhaän daïy keøm töø lôùp 2 tôùi Ñaïi hoïc luyeän thi SAT coù baèng cöû nhaân UC Berkeley, cöû nhaân Trieát hoïc English UC Santa Barbara. L/L Vuõ714-609-1049

750-14L-122305/200462

770-168L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâm $400. Daïy facial $400. Daïy noái loâng mi $100. Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825. 770-32L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

770-28L-100804/139586

MARY MAI PHUN XAÂM & EYESLASH EXTENSION ª Phun xaâm loâng maøy, mí maét, moâi, ñeïp khoâng ñau. ª Noái loâng mi daøy, daøi giöõ ñöôïc laâu. ª Ñaïi lyù baùn Maùy phun xaâm L/laïc: 714-263-5642 770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-588-9843, 714-5985134. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm. 770-95L-032805/161235

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $50 baûo ñaûm 100% keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm myõ phaåm. 951600-7917, 714-675-3950 770-90L-100205/189638

ª Uoáng traø Long Chaâu thöôøng xuyeân seõ giaûm maäp, ngöøa ung thö, ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò thôm ngon, traø pha laïi nhieàu laàn maø vaãn coøn thôm. ª Traø Ngaân Haïnh ngöøa baù beänh, giaûm chaát môõ trong maùu, ñieàu hoøa tim maïch, huyeát aùp, maïch maùu naõo. 714-531-3045, 714775-6500, 714-839-3661, 888999-3922, 770-30L-120305/198103

Myõ vieän Botox. Chuyeân phun xaâm vaø xaâm ñang maét, chaân maøy, moâi, nhuû hoa. Khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu ñeïp töï nhieân. Chæ coù $99. Eyelash extenssions $85. Facial huùt muïn $25, ñoát muïn ruoài, muïn coùc, muïn thòt, taøn nhang baèng Laser khoâng ñeå laïi theïo, trang ñieåm coâ daâu, laøm eo thon. Coù nhaän hoïc vieân. ÑC: 9550 Bolsa, trong khu Luïc Ñænh Kyù 2. ÑT: 714-417-7275 Linda kính môøi. Baùn sæ vaø leõ myõ phaåm cao caáp cuûa Nhaät: Kem choáng naéng, trò naùm, laøm saùng da vaø nhieàu myõ phaåm khaùc. Baûo ñaûm coù keát quaû. Whole sale ñaày ñuû duïng cuï noái mi, tatoo loaïi toát. L/ laïc 714244-6185, www.ceraclays.com 770-28L-120805/198731

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518 770-7L-122305/200413

Quyù vò caàn mua sæ vaø leõ Eyelash Extension Kit (duïng cuï noái loâng mi). Xin vui loøng lieân laïc 714657-2184 PERMANENT MAKEUP & EYESLASH EXTENSION Chuyeân phun xaâm, xaâm theâu, ñöôøng neùt töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu, noái loâng mi daøi daøy, ñeïp. Baûo ñaûm seõ haøi loøng. Coù baùn duïng cuï xaâm. L/L: 714369-0713

750-7L-122805/200832

780 - CHIEÂM TINH

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ LOANS - INVESTMENT 760-28L-120705/198628

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

780-36L-053102/023976

780-63L-072202/030678

NGUÕ HAØNH SÔN ÑÒA LYÙ Phong thuûy! Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù phoái hôïp töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714260-1276. 780-90L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740, 780-28L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-467-8606

780-29L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. ÑT: 714-260-3256 780-28L-060505/171743

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461 780-28L-090605/185630

Coi boùi. Coi baøi, coi töôùng, coi tay, gia ñaïo quaù khöù vaø hieän taïi töông lai. Tuøy hyû haûo taâm quí khaùch. Lieân laïc chò Phöông. 714554-4694 780-32L-092705/189042

THAÀY NHAÂN THIEÂN Xem: Baøi Tarot, Chæ tay, Chöõ kyù, Töôùng maïo, Ñòa lyù, Phong thuûy, Töû vi, Töù truï, Boùi dòch, Mai Hoa. Giaûi tröø thö eám, buøa yeâu, ñem ngöôøi veà, ñoøi nôï, con caùi, vôï choàng xaøo xaùo, nhieàu vaán ñeà khaù c . Xem khoâ n g ñuù n g laø m khoâng keát quaû khoâng nhaän thuø lao. Nhaän daïy caùc moân treân. 310-938-3565, 714-587-2469 780-14L-102405/192776

770-14L-122705/200710

ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

THAÀY CAMPUCHIA Giaûi ñoaùn chính xaùc ñôøi ngöôøi veà tình duyeân + gia ñaïo + laøm aên + coâng danh qua boùi baøi, chæ tay + töôùng ÑAËC BIEÄT Duøng thaàn löïc cuûa Buøa Pheùp Campuchia giuùp cô sôû thöông maõi laøm aên muoán ñaét khaùch hay muoán baùn tieäm nhanh choùng. RIEÂNG veà tình yeâu traéc trôû seõ coät yeâu thöông trôû laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà haïnh phuùc suoát ñôøi. Raát kinh nghieäm. K/Q nhanh choùng. Phone 714-677-7555 (C) 714-894-6192 (H) 780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 Cell: 714-902-5459

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Giöõ treû coù license nhaø roäng saïch, phoøng chôi rieâng, raát an toaøn, thöông treû, aên uoáng ñaày ñuû, nhaän moïi löùa tuoåi, C/T Chính phuû, ñöôøng LOng Beach / 31 st. Bup 562-997-3925 COÂ THAÛO GIÖÕ TREÛ coù license, goù c Euclid + Westminster + Brookhurst. Nhaø roäng coù saân chôi. Nhaän Calwork, moät tuoåi trôû leân. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Coâ Thaûo 714-539-8421

830-28L-102005/192178

Nhaø house saïch môùi kinh nghieäm, nhaän töø 1 thaùng tôùi 12 tuoåi. Laáy check chính phuû, ñöôøng Mc.Fadden goùc Magnolia. Goïi töø 7:00AM - 10:00PM. L/L coâ Traâm 714-891-7629, 714-914-0983

830-60L-112905/197403

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng tôùi 6 tuoåi, coù license, phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû, goïi coâ Vaân & Traân 714-839-9389

830-21L-120905/198838

Bolsa/ Bushard. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch, roäng raõi, kinh nghieäm, taän taâm, kyõ löôõng, yeâu thöông treû. Xin L/L Coâ Minh 714-933-5195 or 714-230-5847 830-7L-121405/199490

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, ñöa röôùc vaø keøm homework, nhaø house roäng maùt, saân chôi, phoøng nguû rieâng, kinh nghieäm, taän taâm, 714-657-2564 830-14L-121505/199565

BABYSITER Nhaø vuøng Garden Grove, nhaän coi treû 2 thaùng ñeán 4 tuoåi, caån thaän, saïch seõ, thöông treû nhö con, tính giaù reû. L/L 714-4675555 830-7L-122205/200323

License giöõ treû, nhaø saïch maùt, phoø n g roä n g, saâ n chôi. Kinh nghieäm. Nhaän theâm toái, ngaøy nghæ, calwork. Brookhurst/ Westminster (caïnh chôï Vieãn Ñoâng). 714-539-9981, cell: 714260-1737 830-7L-122605/200536

Nhaø goùc Trask / Beach gaàn Wallmart, nhaän giöõ treû töø hai tuoåi trôû leân, kinh nghieäm chu ñaùo. Xin goïi baø Dung 714-891-4309 830-7L-122605/200563

Nhaø house Chapman/ Harbor, nhaän giöõ baby treân hai thaùng tuoåi, kinh nghieäm, chaêm soùc kyõ. Goïi Coâ Chi 714-703-0867, cell 399-8286 830-7L-122705/200692

Khu nhaø môùi: Tustin Grove, cuoái Newport Ave, gaàn Edinger Ave, saïch seõ, yeâu treû, caàn giöõ baby seat taïi nhaø, 5-6 ngaøy/tuaàn. 714757-9612, 838-4403, 314-5830444 780-28L-110205/194018

Haûi Trieàu: ñeä töû chieâm tinh gia Vuõ Huøng taïi V.N xem chæ tay, boùi baøi, ngaøy giôø khai tröông, cöôùi hoûi, huøn haïp, ñaùm tang, thöa kieän, ñòa lyù, phong thuûy. L/L laáy heïn: 714-277-9118

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

780-28L-110805/194762

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

THAÀY THIEÄN TUAÁN. Chuyeân boùi toaùn, xem phong thuûy, giuùp caùc cô sôû thöông maïi mua may baùn ñaét - Tình Yeâu - Thi Cöû - Giaûi tröø taø ma, chöõa beänh 714-8919619, cell 714-251-2661 780-62L-111105/195320

CHIEÂM TINH GIA LÓNH MAI. Buøa loã ban coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi tình boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: nails, restaurant, baùn tieäm, sang tieäm leï laøng, phong thuûy nhaø ôû. 714-890-7098, cell 714-902-7797 780-30L-120105/197778

Boùi baøi. Ñeán vôùi toâi khi Quyù vò bò maát nguû vì aùi tình, söï nghieäp, phaùp luaät v.v... Sau ñoù quyù vò seõ haøi loøng vì söï chính xaùc, huyeàn bí cuûa noù. L/L Vanna Nguyen 714-895-7032 780-14L-122105/200133

Thaà y Baû y chuyeâ n moâ n xem Phong thuûy, Töû vi, Töôùng soá, Ñòa lyù ôû Vieät Nam treân 45 naêm giaûi ñoaùn chính xaùc veà vaän maïng tình duyeân gia ñaïo vaø xaây phöông höôùng tieäm quaùn. Baûo ñaûm cho thaân chuû an vui. Thaày ñi du lòch chôi Thaày seõ trôû veà Vieät Nam 01-15-06 muoán xem xin L/L: 714-452-7968 home: 714-7501985

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Thôm ngon, veä sinh, tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Giao taän nhaø. Goïi coâ Vi 714775-7594.

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-90L-011605/151588

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555. 830-14L-022405/156545

Nhaø treû coù license kinh nghieäm. Yeâu treû heát loøng. Noùi English/ Vieät. Nhaø roäng, saïch. Phoøng chôi rieâ n g cho treû (Brookhurst Westminster). L/L coâ Phöông ÑT: 714-530-1990, cell: 714-7166527

RAO RAO VAË VAËTT

830-90L-031605/159411

830-28L-050505/167117

770-28L-120605/198422

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE LD Lic. #3978 L/L A. Linh or Chris 714-865-9322 714-590-9921 H.S students discount, coù driver education (lyù thuyeá t ). (Goù c Brookhurst/ Garden Grove). 13071 Brookhurst #230 G.G, Ca. 92843 DAÏY KHAI THUEÁ 2006 Baûo ñaûm thaät gioûi 1) W2, 1099, 2) EIC, DFD, 3) BBS, Formular, 4) Sch A, B, 5) Sch C, D, 6) Sch. E,F. Bonus Win 100,000$. No tax. AÙp duïng computer OK. Joseph Nguyen Son 562-591-4983 Cell: 562-822-0124

RAO RAO VAË VAËTT

FOR SALE 850-9999L-111901/000688

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-90L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM CABLE - DIRECTTV DISHNETWORK 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-554-6300 or 714-7204443 SD 858-405-2377 ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng v.v... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $36.99mo. ª VIEWSAT - PANSAT COOLSAT - SAMSONIL ª Furniture - Tranh ñieän - Tranh daàu - Linh tinh v.v... Sale 50% ª DVD XXX VN môùi - Karaoke Haøi - Caûi Löông - Phoùng söï VN v.v... $1.99 - $3.99 www.karaokeretail.com

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi XXX ngöôøi lôùn, V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. L/L 714468-8624.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-105L-061603/071619

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 850-28L-111805/196216

850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

850-90L-032105/160235

TOP SATELLITES. Laép raùp, söûa vaø ñieàu chænh F.T.A Satellite System. Xem ñöôïc 500 ñaøi Myõ vaø treân 100 ñaøi AÙ Chaâu goàm coù 2 ñaøi Vietnam. L/L: 714-537-2946, 714-468-6624 850-180L-052705/170519

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544 850-31L-070605/176326

DIGITAL CABLE TV $19.95/ thaùng 200 ñaøi VN 24/24, SBTN, Free moät thaùng ñaàu cable INTERNET, khoâng hôïp ñoàng. LAÉP RAÙP MIEÃN PHÍ. Charter 714-399-8199

850-30L-072205/178942

SATELLITE VN Baùn vaø gaén Satellite coi ñaøi AÙ Chaâu, Thaùi Lan, Trung Quoác vaø ñaøi Myõ, ñaëc bieät VN 24/24, khoâng traû tieàn haøng thaùng. L/L Henry: 714-598-5535, 714-7055603

850-91L-083005/184789

SIMMON BEAUTYREST. Neäm cöùng, môùi coøn trong bao. Soá löôïng giôùi haïn. Baùn vôùi giaù ñaëc bieät. King size: $450. Queen size: $350. Twin size: $250. Xin lieân laïc Joe: 714-206-8338

850-28L-090205/185265

Baùn só DVD phim ngöôøi lôùn XXX Myõ, Meã, AÙ Chaâu, $2.50 cuoán, khi mua töø 100 cuoán trôû leân, phim original brand new, baùn só DVD/ CD cases ñuû loaïi. L/L 714839-2582

850-14L-091605/187465

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424

COMPUTER/ LAPTOP SERVICES söûa computer laptop clean virus/ install windows network DSL wireless INTERNET, giaù reû, coâng vieäc baûo ñaûm, taän nhaø 714-2512461

850-14L-112405/196997

DVD SALE - DVD phim boä, leû Haøn Quoác, Hoàng Koâng... - DVD cho treû em. Giaù reû. Goïi 714-688-6659

850-7L-112605/197131

Sale ! Sale ! Cheap Land For Sale. Only $400 per 0.25 (quater) acre. 5 acres total, in TX. Over 5 items sold. Email: m7thheavenoregon@aol.com

850-28L-120105/197821

SATELLITE Coolsat 5000 Platinum Viewsat 2000 Platinum. Baùn, raùp laùp hôn 600 channel in America vaø hôn 100 ôû Chaâu AÙ, Hong Kong, Thai Lan, Viet Nam, Trung Quoác v.v.... Söûa chöõa caùc loaïi Fortec, Pansat, Digiwave, Megasat. Nhaän chænh signal laáy theâm ñaøi. L/L 626890-5142

850-90L-120105/197850

PUBLIC WHOLESALE. Baùn daøn Karaoke Brand name BMB. °CAVS HDT-201 sale $350 + 10,000 baøi nhaïc Vieät + English ° Brand name wireless Mic : $99 ° DVD XXX: $1.99 Nhaän gôûi ñi khaép tieåu bang. Call 562-246-6900

850-28L-120505/198232

Caàn baùn moät soá quaàn Jeans hieäu True Religion, Citizen, Joe’s, nhieàu size cuûa nam vaø nöõ. L/L Minh 714-260-4110

850-40L-121205/199207

Caàn baùn 1 baøn Bida Phaùp 3 traùi side lôùn caàn goïi 714-933-8392

850-28L-102905/193571

HUALATRONICS 10278 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-636-7798 ª Samsung 21" Flat TV. Retail $250; sale $129.99 ª Samsung 30" Widescreen, HDTV built-in, coù TV guide. Retail $1100; sale $599.99 ª Akai 42" Plasma TV, only $1295.99 ª Samsung 46" DLP HDTV builtin, 2 PIP. Retail $2400; sale $1499.99 ª Samsung 50" DLP HDTV builtin. Retail $2700; sale $1795.99 ª Sony 50" LCD projection HDTV-Ready. Retail $2800; sale $1869.99 ª Akai 50" plasma HDTV monitor, DVI-input speaker, stand. Retail $4800; sale $2599.99 ª Vizio 42" plasma, HDTV-ready, PIP, HDMI, DVI, PC inputs... Retail $3000; sale $1499.99 ª Karaoke Mixer. Reatail $250; sale $99.99 ª Karaoke wireless 2-Mic. Retail $260, sale $89.99 ª Hi-end speakers for Karaoke, movie, music, 400 watts power. Retail $1999.99/ea, sale $145.99/ea. ª Power Subwoofer 120 watts. Retail $220; sale $99.99 ª Name Brand receiver, Dolby digital, DTS. Retail $280; sale $129.99 ª Samsung HDTV power Antenna. Retail $70; sale $39.99 ª Sanyo HiFi VCR only $39.99 ª Cyberhome DVD, ña heä, play DVD-R/+R/RW VCD, MP3, CDR/RW. Only $29.99 ª DVD-Recorders. Retail $140; sale $79.99 Ñaëc Bieät nhaän repair Plasma, LCD, DLP-TV

850-28L-110305/194171

BONSAI CAÂY CAÛNH, caàn baùn heát caùc chaäu caây bonsai lôùn nhoû ñang chöng baøy ôû saân sau. Coù nhaän thay ñaát, sang chaäu vaø caét tæa, uoán naén caây bonsai. L/L Khaùn 714-609-2983

850-36L-111505/195834

850-3L-122705/200614

Maùy May ñaàu xanh töï ñoäng moät kim vaø Giöôøng trò nhieàu beänh hieäu Migum. Taát caû coøn môùi giaù reû, 714-379-9893 850-7L-122705/200656

Baùn caëp loa thuøng hieäu TOA 380SE 18 inches Woofer 3way, 400 watts cho ban nhaïc hoaëc DJ. Excellent cond. Giaù $400.OBO. Please call Minh 562531-8822 10am - 7pm 850-7L-122705/200678

Remodeling caàn baùn gheá Spa cuõ hieäu Ampo, môùi xaøi hôn moät naêm, coøn raát toát. Giaù $550, xin lieân laïc Loan: 714-792-0964, 714-425-6637 850-4L-122705/200725

Baùn desktop Intel Celeron 2.53GHz, 512 MB memory, 128MB graphic, 80GB HDD, 16X DVD-Rom, Pioneer DVR-109 (thaâu DVD), floppy, Win XP Professional software ñaùnh tieáng Vieät. $300. L/L: 714-705-3766 850-2L-122705/200729

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Nhaän söûa chöõa, chænh signal & laáy laïi caùc ñaøi ñaõ maát v.v... Baùn, raùp caùc loaïi Satellite, coi taát caû caùc ñaøi X.X.X. L/L 714-224-8663 850-5L-122805/200799

Doïn baõi caàn baùn heát hoa kieång: Haûi ñöôøng, Hoa sim, söù, oåi, phöôïng, truùc ñen, truùc vaøng, boâng giaáy, king palm (3 thaân), queen palm, sago palm, Rhapis palm, Kentia palm vaø nhieàu hoa kieång khaùc. Coù red maple (Nhöït Boån). Ñeïp, reû. L/L Lôïi: 714-5804833 850-3L-122805/200823

850-7L-121305/199260

Moving Sales caàn baùn gaáp sofa, baøn, tuû, giöôøng, môùi 95%, xin goïi soá 714-553-9489

850-14L-121505/199516

TOP AUDIO THE HIGHT END AUDIO & HOME THEATER Authorized Dealer. Arcam, Bryston, Conrad. Johnson, Cambrige, Consonance, Audio Power, Kimber Kable. Krell, MC Intosh, JM Lab, Oracle, Proac. Totem Harmonic Technologie. Von-Schoweikert, PS Audio, YBA, Salamander. Shure Microphone, Mackie Mixer, Pagadigm ÑAËC BIEÄT CUOÁI NAÊM CLEANRANCE taát caû caùc haøng Demo bôùt töø 20% - 60% OFF. Microphone daây 50% OFF Loa Jim Lab 250W 6000 nay coøn 3000. Xin lieân laïc phone 714-891-8944 8860 Bolsa Ave, #C, Westminster, CA 92683 Trong khu chôï ABC, goùc Bolsa & Magnolia, keá beân Bank Of America

Baùn ñoàng hoà Omega coù 12 hoät xoaøn raát ñeïp, maøu silver cuûa Nhaät Baûn reû $250. 714-657-4948

Caàn baùn 2 mieáng ñaát nghóa trang ôû ñöôøng Bolsa vaø Beach. Khu toát ñeïp giaù reû, xin L/L coâ Dung ñieän thoaïi 714-841-7931 hoaëc 714717-4225

850-36L-121605/199795

850-90L-101005/190718

VN-PROSATELLITE 7167 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. 714903-8131, 714-619-1007. Baùn só vaø leõ caùc loaïi receiver (coolsat, pansat, Ultrasat, Viewsat...) vaø caùc thieát bò veà satellite (1 ñóa 4 höôùng hoaëc Motor coi heát höôùng satellite) Nhaän söûa receiver bò hö

850-7L-122605/200581

Boä neäm memory mattress môùi xaøi 2 thaùng, giaù $800 nay baùn $500. Goïi Coâ Lan 714-467-6381

850-14L-122005/200074

Christmas Gifts for kids, toy Chihuahua, choù gioáng nhoû con, 7 tuaàn tuoåi, raát lanh leï, deã thöông vaø khoân ngoan, raát ñeïp. Goïi 562233-8334

850-7L-122205/200265

Caàn baùn 1 maùy may vaø maùy vaét soå loaïi Juki töï ñoäng. Lieân laïc 714-636-3074 hoaëc 714-2003682

850-7L-122205/200285

Baùn caù Koi lôùn nhoû ñuû maøu giaù caû nheï nhaøng. Lieân laïc John 714-323-7472

850-28L-122805/200826

850-7L-122805/200842

- Computer Pentium 1000MHZ + monitor flat screen 17'+ printer $200 - Toaøn boä Pentium 3, WinXP $100 - Laptop 800 MHZ DVD/CDR $340, free setyp internet, delivery. L/L Thaønh 714-414-7676, 534-1654

850-7L-122205/200304

Baùn hoøn non boä vaø fountain ñaù hoa cöông thaät ñeïp, mua töø Vieät Nam mang qua giaù reû. L/L: 951454-6011

850-7L-122205/200359

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

CHUÙ YÙ! Caùc anh meät moûi caàn ñaám boùp vui veû. Em coù thuoác boài boå sinh lyù do Myõ cheá taïo thaät toát. Goïi Em Dung 714-295-2995 900-14L-092103/085797

850-7L-122305/200372

Caàn baùn hoà caù lôùn vaø caù Koi nuoâi ngoaøi trôøi, vaø 2 con choù mini pincher 1 naâu 1 ñen, taát caû choù ñöïc, xin L/L: 714-209-2806

850-7L-122305/200415

Food To Go: - Tuû baùn nöôùc ngoït 2 cöûa $400. - Tuû laïnh baùn baùnh ngoït (display case) $300, tuû khoâ $100. ÑT: 714-775-3500

850-7L-122405/200479

Töôïng Phaät Quan AÂm, Ñaù Hoa Cöông Töôïng Thích Ca, chaäu, ñoà taëng cuoái naêm, giaù ñaëc bieät sæ vaø leõ. L/L Anh or Loäc 714-8990079, cell 714-552-9485, 714234-9379

850-7L-122405/200505

Doïn nhaø, caàn baùn gaáp boä sofa da China set dinner set TV-LCD 50" plasma. Neáu mua heát ñeå giaù ñaëc bieät. Xin L/L Tính 714-9200872, 714-920-1698

850-3L-122605/200533

Caàn baùn 5 baøn toùc, 8 baøn nails, 2 shampoo blow, coøn nhö môùi LL: 562-426-2744, 714-6578305

850-6L-122605/200547

Baùn 1 Piano coøn toát maøu ñen hieäu Brother. $1650. Xin goïi 714721-7027. Gaëp Vaân

850-7L-122605/200556

Choù Beù maøu traéng female 5 tuaàn raát deã thöông vaø friendly loaïi Pomeranian, khoâng ngöôøi troâng caàn baùn $350 OBO. L/L Michael 714-383-0320

850-7L-122605/200565

- Loa Bose A.16, exercise bowflex laptop, camcorder môùi 100%. - Xe Moâtoâ 04 CBR môùi chaïy 2.600 miles #7259. - ÑH Movado daøn Karaoke (cuõ). L/L 714-889-0524 or 379-9724

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone: 714839-1522 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409 900-15L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Taëng lòch Tam Toâng Mieáu. 900-180L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-90L-052104/119322

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009. 900-90L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giuùp giaûm ñau 2 baû vai, bôùt moûi meät, nôi yeân tónh, nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 900-15L-110504/143118

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781

900-31L-011205/151053

MAI VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, MAI VY raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

900-7L-040305/162083

HIEÀN Daønh cho quí anh sau giôø laøm vieäc meät moõi, ñeán vôùi Hieàn. Relax vui veû. Laáy heïn . LL: 714-9086451

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 900-30L-071505/177838

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090

900-14L-042705/165710

Sau giôø laøm vieäc meät moõi, caàn massage xin goïi Traâm 714-9025780

900-36L-061705/173897

Good massage 18-22 kinh nghieäm, côûi môû, vui veû, thoaûi maùi. L/L Sally, Sandy 714-5301963 900-36L-121605/199793

900-31L-092805/189107

MAI Sau giôø laøm vieäc meät moûi laøm thoa boùp cho khoûe, Mai raát vui veû. Xin L/L Mai 714-808-2383

900-36L-100405/190002

900-14L-121805/199889

Grand Opening. Caùch anh meät moûi, caàn massage goïi caùc em. New owner, new girls. 714-7784194

900-90L-040405/162215

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

900-14L-121605/199789

900-28L-121905/199920

900-14L-111905/196424

Grand Opening. Caùc anh meät moûi, caàn caùc coâ treû ñeïp, ñoâi tay nhuaàn nhuyeãn, seõ laøm cho caùc anh khoûe laïi ngay. 714-901-9101

900-31L-112405/196937

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789

900-28L-121205/199099

Full body Massage. Very hot, young and beautiful therapist. L/ L: 714-569-9270

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Thôï massage treû ñeïp, ñieâu luyeän kinh nghieäm Myõ - Meã, Ñaïi Haøn, Vieät Nam, Taøu. Phone 714-8501690, 714-897-7879 900-14L-122205/200252

Caàn tìm nôi vui veû relax thoaûi maùi haõy goïi Vivi 714-260-7673 24/7 yeâu ñôøi nhö yù. 900-7L-122205/200319

Massage Relax, caïo gioù giaùc hôi taém hôi laøm Baùc Baø hay Caùc Coâ vui veû lòch söï aân caàn, xin goïi 714-489-3216 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-28L-122205/200348

James I have something that belong to you, please call 714280-5271. P.O. Box 11516 Westminster CA 92683 Stcy 900-7L-122405/200491

Huy Cöôø n g - Ñeâ m Kyû Nieä m Happy New Year toå chöùc vaøo 9:30PM, chuû nhaät 01/01/06 taïi Majestic, trình dieãn nhöõng baøi haùt noåi tieáng Vieät - Anh - Phaùp - Hoa. Caëp vuõ sö taøi danh Quoác Döông + Jasmine Chavez, nhieàu giaûi thöôøng xoà soá coù giaù trò, soá veù coøn raát ích. L/L Huy Cöôøng 714-757-9889 900-15L-122805/200806

Quí oâng baø naøo bò caûm cuùm caàn caïo gioù vaùt hôi, hoaëc bò ñau nhöùc vai coå, löng chaân caàn chaâm kim daùt theo kieåu Baùc só Ñaïi Haøn, hoaëc caàn xoa boùp cho khoeû sau giôø laøm vieäc, xin goïi Thaém 310328-8160, raát hieàn vui veû ñoái vôùi taát caû Baïn Ñoàng höông, ai coù yù quaäy phaù laøm ôn mieãn goïi! 900-3L-122805/200839

Caûm taï taám loøng haøo hieäp quyù ñoàng höông giuùp ngöôøi Vieät tî naïn töø Phi. Caàn theâm meàn, chaên, Tivi, Radio, computer, xe ñaïp, baøn gheá. Goïi Muïc sö Sôn 714507-6551 cell, 714-956-7790 (H) Ña taï! 900-4L-122805/200860

Caàn ngöôøi hôïp taùc laøm aên chung môû tieäm treân Internet. Voán ít, lôøi nhieàu. Phaàn huøn töø $5K ñeán $10K. Veà chi tieát xin lieân laïc Hoaøng: 714-468-6322 hay Nhö YÙ: 773-344-8734

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS


THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai

Tel: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi South Bay Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-30L-112805/167033

Hawthorne, nhaø 2 taàng: 4PN & bonus + 2.5 taém, phoøng gia ñình, 2 cars detach garage. Thaûm, gaïch, sôn môùi, nhieàu choã ñaäu xe, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway, nhaän housing. L/ L 310-408-5201

100-21L-121505/167138

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/thaùng. Xin L/L 323-2555842, 323-633-5320

100-21L-121505/167141

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-408-5201 100-7L-121905/167160

TEMPLE CITY. Nhaø 1PN, 1PT hoïc tröôøng Temple City, coù theå doïn vaøo anytime $950/thaùng. Xin goïi 626-340-7296 or 626-3407286 100-7L-121905/167163

BALDWIN PARK, LA. Nhaø môùi remodel 2 phoøng nguû röôõi, 1PT $1,300/thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L 626-392-5515

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT

300-30L-122005/167170

ÑAÁT BAÙN Ñaát baèng, ñeïp, vuøng Victorville, giöõa ñöôøng 9 vaø 11, ñöôøng Tokai song song vôùi Bear Valley roäng 21,000sqft, mixed zone, coù theå xaây 5 caên. APN #3093-571-060-000. Baùn $120,000. Agent welcome. Call 626-672-8480

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-14L-122005/167165

2005 LEXUS RX330 black, fully

loaded, DVD in headrest 18" chrome wheels $37,000 or OBO. Email:msladybug@hotmail.com 562-449-7704, Lic. #5LAZ777, low mileage 8,553 400-21L-121005/167092

2004 Caàn baùn xe MERCEDES SUV ML 350 (Model Inspiration), maøu silver, fulls options, xe raát toaøn haûo 31,000K. Giaù $30,500. Xin lieân laïc OÂ. VU 626-375-2063, Lic. #5GDE363

400-14L-122005/167174

1996 HONDA Accord soá tay,

maøu xanh, timing belt môùi, voû xe môùi, AC, CD changer, sunroof, 128,000 miles, soá #3NVA499. Baùn $3,600. Phone cell 310-7067999, home 310-973-1756

110-28L-112805/167030

2 bed 1 1/2 bath Townhouse $1,200 gated property, good neighborhood by Trask/ Brookhurst, no pet, no housing plus deposit. Call 562-598-1383 or 714-306-1500

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES

110-14L-121005/167089

West Covina APT. Kieåu Town House 2PN, 1.5PT garage böôùc ngay vaøo nhaø, washer/Dryer hook-up khu yeân tónh gaàn chôï, sôn, thaûm môùi. doïn vaøo ngay, bao nöôùc cho thueâ $1,250/thaùng. Goïi 714-932-8968

110-30L-121205/167129

CONDO. ANAHEIM 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang toaøn dieän, coù balcony barbecue 1250 Brookhurst, nhaän housing. Giaù $1,450/ thaùng. Lieân laïc Danh 562-754-3055

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-120705/167083

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân tònh, bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452

120-21L-121205/167111

Nhaø Bushard/ Hazard dö choã nguû, phoøng khaùch, ñieàu kieän lôùn tuoåi, ít ñoà, coù job caøng toát $200 + $100 deposit. L/L Day 562-6912546, toái 714-799-4317, 7241095

120-21L-122005/167169

LAWNDALE. Nhaø coù phoøng cho share, saïch seõ, maùt meû, gaàn FWY, phi tröôøng LAX, ñaïi hoïc El Camino. L/L 310-675-1208 hay 310-256-7987

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-30L-121005/167094

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-30L-121005/167098

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000.

500-27L-112805/167022

Thai Restaurant for sale, near Buena Park Mall $30,000 - cash. Call for detail Paul 323-3692019, 714-828-2872

500-21L-121005/167093

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-682-1372

500-28L-121005/167096

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

500-26L-121005/167097

NAILS Tieäm vuøng Inglewood gaàn LAX, caàn sang gaáp vì phaûi move ñi tieåu bang khaùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. L/ L 626-272-3983 (cell 24 hrs.)

500-27L-121205/167103

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431

500-27L-121205/167104

Sang tieäm nail vuøng West L.A ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm, tieäm coù khaùch saün, good location, rent reû (no spa). L/L 310-837-9240

500-26L-121205/167105

Caàn sang tieäm nails vuøng Hawthorne, rent reû, ñeïp, thoaùng ñaày ñuû tieän nghi, thaønh thaät xin goïi Hoa 310-970-0899 hoaëc 310-218-8301

500-27L-121205/167116

NAILS SPA. Tieäm trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walkin, vuøng Compton Long Beach, 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $68,000, cô hoäi hieám coù. 310608-7066, 714-224-6484

500-31L-121205/167120

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-17L-121205/167122

Sang tieäm nails ñeïp, sang trong khu traéng vuøng Arlington, TX. Tieäm coù 8 spa, 8 baøn, 1 waxing. Moïi chi tieát xin L/L 817223-5556

500-24L-121205/167127

BAÙN TIEÄM Hair & Spa-Nail. Tieäm ñeïp sang troïng, caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Giaù baùn $80,000. L/ L 562-841-8394

500-17L-121505/167137

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

500-7L-121905/167149

Caàn baùn gaáp tieäm aên ñaày ñuû maù y moù c , cuø n g vôù i ñòa oá c 1988sf, 15,000sf lot, treân ñöôøng PCH ôû Long Beach. Lieân laïc 310437-9346

500-7L-121905/167157

NAILS SPA tieä m trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walk-in, vuøng Compton Long Beach. 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $59,000. Tieäm 7 naêm 1 ñôøi chuû, cô hoäi hieám coù. 310-608-7066, 714-331-9797

500-24L-122005/167173

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang tieäm nails gaàn High School. Tieäm ñoâng khaùch, coù spa. Cell 714414-8862, W #562-493-2766

500-32L-122005/167177

TIEÄM VAÛI Lyù do laøm vieäc khaùc, caàn sang gaáp tieäm vaûi vuøng El Monte, giaù reû, coù theå thöông löôïng. L.L Anita 626-443-7031

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT

650-21L-120505/167055

Tieäm Spa Nail Ñ/khaùch vuøng Mahhatta Beach C/thôï Nail Nöõ K/N boät T/chaân nöôùc löông cao tieáp haäu, neáu caàn Bao löông . L/ L Tomy 310-376-4698, 310-4049514, 310-756-9714 650-15L-121005/167091

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc hieàn laønh, laøm khoâng khí gia ñình, môùi ra tröôøng OK. Goïi soá 562924-7078 (10AM), home 714578-0182 (9PM) 650-15L-121005/167095

NAIL Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät chuùt ít caøng toát, vuøng (626) ñi chung xe neáu caàn. L/L 626-272-3983 (cell), 310-673-6584 (bus.) 650-19L-121005/167099

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-3441088, sau 9PM 626-679-1614 650-15L-121205/167100

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell

650-24L-121205/167101

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-16L-121205/167102

Caàn thôï nöõ boät & chaân tay nöôùc, khu Norwalk, khaùch Meã. Lieân laïc Linda 562-929-1963, cell 714-837-0339 650-20L-121205/167107

600-28L-112605/167001

Tieäm giaët vuøng Long Beach Atlantic/ 52th, caàn ngöôøi laøm töø 2:30PM ñeán 10:30PM. Lieân laïc 626-6754031 hoaëc 626-262-1543

600-32L-121205/167131

DENTIST WANTED. Caàn nha só cho office in Arizona, 30 min. w of Phoenix, income $300K/ year plus (ñoåi license raát deã). L/ L Long 562-261-6598

600-28L-121205/167133

Tieäm furniture City Cerritos, caàn delivery man bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. L/L Anh Danny 562-673-4258

600-7L-121905/167155

Caø pheâ Bình Minh vuøng Rosemead, caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm full time/ part time. Xin L/L 626-329-2069. Ñ/C 3365 B Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770

600-7L-121905/167164

Coâng ty du lòch taïi Little Saigon caàn ngöôøi baùn veù maùy bay kinh nghieäm, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, Hoa, hueâ hoàng cao. L/L Angela Luk 626-782-7853

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-28L-112805/167021

Caàn ngöôøi giöõ treû 6 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn vaø laøm theâm ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm. Giaù caû thöông löôïng. L/L 626-3070322, 626-422-5288 (12PM-5PM)

630-30L-121205/167106

Caàn moät phuï nöõ troâng coi ngöôøi giaø, laøm vieäc noäi trôï vuøng Rosemead. L/L Coâ Lee 626-232-8246

630-30L-121205/167108

Caàn ngöôøi giöõ treû 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà, töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 714-897-9445 hoaëc 562-706-3535

630-24L-121505/167142

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai hôn 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 562-706-3535

630-7L-121905/167158

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, giöõ baø cuï vuøng Long Beach, ñi veà, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá 562-428-8741

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-23L-112805/167029

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time vaø part time. Goïi Ana work phone 310-3185188, cell phone 310-464-7947

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412

650-22L-121205/167125

650-16L-121205/167126

Caàn thôï chaân tay nöôùc, full or part time, khaùch traéng, tip cao, khoâng khí vui veû, vuøng Long Beach. L/L Chaâu 562-986-9191 töø 10am-7pm

CAÀN THÔÏ boät & chaân tay nöôùc, bao löông theo khaû naêng, caàn thôï toùc & chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. L/L 562841-8394

650-26L-121205/167114

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310608-2180, cell 310-531-0089 650-27L-121205/167115

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm City Lakewood, löông cao, tip nhieàu. L/L Mindy 562-4251334 work, 562-895-4334 home 650-22L-121205/167117

NAILS USA Long Beach, caàn thôï laøm caû boät vaø nöôùc, full or part time, thôï nam OK. L/L 714-8902012, 562-426-5756 650-20L-121205/167118

Lakewood Hair Nails, caàn thôï toùc, bieát Nails kinh nghieäm. L/L Chirstine 562-422-9468 or cell 714-417-1001 650-15L-121205/167119

Caàn thôï boät - nöôùc F/T - P/T vuøng La Habra. Phone 562-6906131 650-16L-121205/167121

Tieäm nail ôû Downey, caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng töø $500-$600. L/L 562-803-6885 (bus.), 562-607-7157 (cell)

650-18L-121205/167123

Caàn gaáp thôï nails boät chaân tay nöôùc, tieäm trong shopping lôùn vuøng Meã, thu nhaäp cao $450 up, bao löông $450-$600/ week. L/L Tina 310-308-8373, 562676-6417 650-17L-121205/167124

Tieäm nails gaàn Fullerton, caùch Bolsa 20', Myõ traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $450$500, bao löông. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm

650-7L-121905/167162

650-17L-121205/167128

Baän roän caàn thôï gaáp. Thôï toùc bieát luoân nail, bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc Höông ñeïp 562-422-9468, 714-417-1001

650-15L-121205/167130

650-22L-122005/167166

Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm boät, khoâng caàn kinh nghieäm, ñi xe chung OK. Lieân laïc 323-5853645 hay 714-251-1305

650-23L-121205/167132

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc vaø waxing tieäm vuøng Carson, neáu khoâng coù xe ñi chung vôùi chuû. Lieân laïc Jimmy tieäm 310-5323830, cell 714-889-0134

650-18L-121505/167135

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi air-brush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-4220527, Cell 714-425-9157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805

650-19L-121505/167139

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-17L-121505/167140

650-23L-121205/167112

650-25L-121205/167113

650-7L-121905/167161

Caàn thôï nail kinh nghieäm baèng AZ, bao löông $700/ tuaàn, coù choã ôû. Xin L/L 928-649-1889

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740

Tieäm nail vuøng Montery Park, caàn thôï nam nöõ kinh nghieäm boät, neáu caàn bao löông. L/L Kent 626-416-9182

650-7L-121905/167159

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/wk, FT, PT, môùi ra tröôøng OK, vuøng Chinatown coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (Bus.), 213210-8440 (cell)

650-24L-121205/167109

Barber & Salon Beach/ Whittier, caàn thôï nöõ lanh leï, noùi English. bao löông, ñieàu kieän bieát fade, flattop, nhuoäm, highlight. L/L Day 562-691-2546, toái 714799-4317, 724-1095

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785

LAKEWOOD MALL. Caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walkin, caàn 1 thôï nöõ gioûi ngheà, löông treân $600/W, öu tieân cho ngöôøi coù baèng wax. 562-531-6755, 714-522-4990

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ 120 - Phoøng Cho Thueâ 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn 400 - Xe Baùn 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû 600 - Vieäc Laøm 630 - Vieäc Nhaø 640 - Vieäc Haõng Xöôûng 650 - Vieäc Hair/Nail

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

Nails Spa vuøng bieån Long Beach, khu Myõ traéng, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát fill caøng toát, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L 562-439-6499, sau 9PM 562714-0491

650-21L-122005/167167

Tieäm nails khu Myõ traéng, gaàn Seal Beach, caàn thôï boät + tay chaân, bieát waxing caøng toát, löông töø $400-$500 1/tuaàn, tip cao. L/L 562-377-1249

650-24L-122005/167168

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay coù kinh nghieäm, bao löông. 10637 Imperial Hwy Norwalk CA 90650. 562-841-8394

650-16L-122005/167175

Caàn thôï nail nöõ bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù baèng wax caøng toát. Goïi 562-985-3035

650-22L-122005/167176

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time and part time. Call work 310-318-5188, cell 310-464-7947

650-26L-122005/167178

NAILS Caàn thôï nails nam gioûi boät airbrush löông $500-$700/ tuaàn, khaùch Meã ñoâng, gaàn soøng baøi Bicycle, laøm laâu daøi hoaït baùt, seõ baûo ñaûm löông. L/L 323-7732920, 323-620-2766

650-16L-121505/167143

650-19L-121505/167145

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840

650-22L-121505/167146

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446 650-7L-121905/167147

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, thôï boät, khu traéng Meã, caùch Bolsa 20', neáu caàn ñi chung xe. 562863-8444, 714-277-7260 650-7L-121905/167148

Caàn thôï nail boät K/N, tay chaân nöôùc vaø 1 thôï toùc phuï. Lieân laïc phone 714-399-6295 or 562630-8561 650-7L-121905/167150

CAÀN GAÁP thôï nail, thôï boät chaân tay nöôùc, kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng. 562-864-8827 (W), Michael 562-841-4977 (C). 10637 Imperial Hwy, Norwalk CA 90650 650-7L-121905/167151

NAIL Vuøng San Fernado, trong shopping center lôùn, gheá spa, caàn thôï wax, boät gioûi, vuøng (626) ñi chung xe, löông $600 up, raát ñoâng khaùch. W 818-898-7881, C 626-246-5374 650-7L-121905/167152

Nail Lakewood ñoâng khaùch, tip haäu, caàn nöõ boät kinh nghieäm full time/ part time, tay chaân nöôùc, löông $400-$700/ tuaàn theo khaû naêng. L/L 562-920-5655, 626228-5624 650-7L-121905/167153

Nail vuøng Downey, caàn thôï boät kinh nghieäm & tay chaân nöôùc. Xin L/L Kevin 714-417-7708 (C), 562-806-0228 (W) 650-7L-121905/167156

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, full time, coù kinh nghieäm bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Pico Rivera. Lieân laïc Jackie 562-9422992, cell 626-272-9096, bao löông tuøy khaû naêng vaø giôø giaác

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-22L-121505/167144

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-24L-112805/167025

665-27L-112805/167032

Toâi coù raát nhieàu ñoà duøng aùo quaàn, meàn khaên v.v... (ñoà môùi). Ai muoán laøm phöôùc laáy veà VN cho L/L Ann Crosby 323-468-9898 (home), 213-716-9898 (cell)

665-28L-121505/167134

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

Nhaø haøng Saigon Dish ôû Lawndale, caàn ngöôøi phuï beáp nöõ tuoåi trung nieân, nghæ chuû nhaät. L/L 310-676-8778

NHAØ HAØNG VIEÄT NAM Taïi khu Rosemead caàn ngöôøi thaâu ngaân coù traùch nhieäm vaø nhaø haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh, Vieät, Taøu, full time, caàn theâm phuï beáp. L/L 626-7861889

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-30L-112605/167004

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-965-6334, Danny 562-495-3994 Bus

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-28L-112605/167003

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

FOR SALE 850-28L-112605/167010

FREEZER Caàn baùn 2 tuû freezer, 2 cöûa, stainless steel, tieän duøng cho nhaø haøng, tình traïng toát. Giaù $1,500. L/L 562-427-8399 (City Long Beach) 850-30L-112605/167014

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-32L-121505/167136

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424 850-7L-121905/167154

Baùn choù Chihuahua 7 thaùng tuoåi vaø 1 con 6 tuaàn. L/L 626-2305761 850-28L-122005/167171

Caàn baùn moät ñaøn Organ hieäu Yamaha, tình traïng raát toát, giaù reû $195. Xin lieân laïc OÂng Chuùng, ñieän thoaïi 562-438-3728 850-29L-122005/167172

Christmas Gifts for kids, toy Chihuahua, choù gioáng nhoû con, 7 tuaàn tuoåi, raát lanh leï, deã thöông vaø khoân ngoan, raát ñeïp. Goïi 562-233-8334

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

HEALTH - COSMETICS

ANNOUNCEMENTS

770-38L-121205/167110

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

900-28L-112605/166992

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789 900-28L-121005/167090

Tìm ba laø Traàn Vieät Baéc, hieän giôø ñang ôû ñaâu. Xin lieân laïc veà con laø Traàn Thò Kieàu Haïnh soá phone 623-824-8632 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

.3”

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C13

.3”

DAT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

.3”

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C15

.3”

DAT


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7327 - 29 thaùng 12, 2005 (29 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 29, 2005

.3”

DAT


WORKING Thursday, December 29, 2005

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 — USA

Online: www.nguoi-viet.com

Young, talented, love connecting with children?

The “happiest place on Earth” just might have room for you B Y ANH DO new year, a new job. Disneyland is hiring. And recruiters say they’re especially targeting Vietnamese Americans, those who love to sing, dance, entertain — you need to be at least 17 years, a graduating senior from high school — or older, with a love for working with children. That’s what Ben Goodner had, along with oodles of charm, when the now-manager of the character department landed at the amusement park more than two decades ago. He was hired as a banner carrier, and along the way, he’s spun a lifelong career

out of “making people happy.” It happened that this ever-smiling man toured Little Saigon, last fall, on an outing organized by Westminster’s Chamber of Commerce, when “I had a total light-bulb moment.” He recalls seeing some young women, petite in size, mingling and talking in the crowd. He thought they were the perfect height to “be right in there alongside Mickey, Minnie, Donald and a cast of characters... The possibilities were endless...” he added, his voice rising a note. What kind of possibilities? See TALENT on page 6

A WHOLE NEW WORLD: Aladdin and Jasmine take the stage in a musical spectacular at the Disneyland Resort, where recruiters such as Ben Goodner and Michelle Baron, pictured here with Mickey, are stepping up the search for Vietnamese American entertainers. Copyright Disney 2005. Middle photo by BENJAMIN VU.


Page 2

NGUOI VIET 2

Thursday, December 29, 2005

.3”

DAT


Thursday, December 29, 2005

NEWS IN BRIEF

STAFF EDITOR Anh B. Do NEWS EDITOR Jami Farkas NEWS ASSISTANT Minh-An La-Pham WRITERS Josie Cabiglio Andrew Lam Denise Nguyen Nguyen-Khoa Thai Anh Audrey Pham Vann Phan Tim Sullivan Ruth Talovich Pauline Vu DESIGNERS Chinh Nguyen Danchi Nguyen Nguyen Thi Hop

Letter from the editor What I have found these past months is that it’s a lot easier getting things done when you don’t wear a watch, when you don’t obsess over the passage of time, hour by hour. But now that 2005 is wrapping up, that’s what people tend to do: send yearend wishes, tucked into yearend letters, full of reflection. I admire the effort they put into it, crafting clever words and sharing unbeatable memories, urging us to move forward with hope. And so I do — as we try to do at Nguoi Viet 2 — focusing on what’s important:

Family. Peace. Community. Connection. We work hard to bring these themes to you in our section and we thank you for staying with us as we toast them more in 2006. Life, it’s a fiesta, and we sure feel fortunate to be immersed in it. Yours,

BACKGROUND NOISE By RUTH TALOVICH

CONTACT US To ask about advertising, submissions and subscriptions, please get in touch with us in the following ways:

AND A HAPPY NEW YEAR

NGUOI VIET 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683 Phone: (714) 892-9414 Fax: (714) 894-1381 E-mail: nv2@nguoi-viet.com

The year 2006 A.D. arrives Sunday and we all shift to new calendars. Then we rest up a bit from all that work before we charge on into a fresh agenda. Assuming, of course, that we didn’t max out our credit cards before Christmas. Even if we did, it’s a good season, especially here in Orange County where we don’t have to wade through snow to get to the bus, or shovel snow to get to the garage. We do have some brisk days when we wonder what happened to global warming. Then we remember that global warming is up in the ionisphere, and we shiver in patience for a day or so. Another bonus — Teát arrives in January, and we can all celebrate the Year of the Dog before we turn to February. Both our solar and lunar ions will be fortified and we will be in good condition to celebrate Presidents Day, which is roughly halfway between Lincoln’s birthday and Washington’s birthday. Thus we observe both of them without infringing on either. The April Fool, however, has his own day. By the time he takes over, 2006 will be leading us all on a merry chase, so let’s wish each other a joyous new year one more time before the merriment passes.

Copyright by Nguoi Viet Daily News. Nguoi Viet 2 is the premier English-language publication of Nguoi Viet Daily News, the oldest and largest Vietnameselanguage newspaper in the United States. Our section appears every Thursday, targeting the young, multi-cultural generation of Vietnamese-Americans. We share a content partnership with The Orange County Register newspaper in Santa Ana, CA, at www.ocregister.com. We welcome your feedback. ___________

Compiled by Vann Phan from Nguoi Viet Daily News and staff reports

Vieät Nam to grant ‘Vieät kieàu’ Vietnamese-origin certificates SAØI GOØN — A decision by the Saøi Goøn People’s Committee granted the chairman of the Overseas Vietnamese Committee in Saøi Goøn, Nguyeã n Chôn Trung, the power to issue Vietnameseorigin certificates. The decision takes effect Sunday. These certificates are necessary for Vietnamese people

returning from overseas — Vieä t kieà u — who want to invest in, settle in or purchase real estate in Vieä t Nam, Nguyeãn said. Just now, some 2,500 overseas Vietnamese return home daily for Lunar New Year via Taâ n Sôn Nhöù t International Airport. Last year, around

450,000 overseas Vietnamese visited their homeland, but only a small number of these people have purchased real estate within the country. Over the past three years, fewer than 50 overseas Vietnamese who returned to their home country have bought houses in Vieät Nam.

Baby saved with digestive tract transplant

PHOTOGRAPHERS Kiet Huynh Benjamin Vu WEBSITE TEAM Phuong Nguyen

Page 3

NGUOI VIET 2

SAØI GOØN — Doctors in Saøi Goøn’s Pediatrics Hospital I have successfully created an esophagus for a 3-month-old baby using part of the patient’s stomach. Born with innate atrophy of the esophagus, the infant from the city’s District 5

couldn’t suckle to take in fluids so the child was immediately hospitalized for surgery. However, the baby’s health became worse after three operations before arriving at Pediatrics Hospital I. There, the doctors cut a small section of the youngster’s stomach to

make a tube, then connected it from the pharynx to the stomach. “This is the first time we’ve had success with this kind of operation on a baby so young,” said Ñaøo Trung Hieáu, who heads the hospital’s surgery ward.

Distribution market in Vieät Nam to heat up HAØ NOÄI — Officials from the Multi-Lateral Trade Policies Department of Vieä t Nam’s Ministry of Trade say that the distribution service market is expected to heat up over the next two years as the country meets its commitment to open its markets to foreign distributors. They say that besides honoring pledges to open markets for the U.S. and Japan, Vieät Nam also is negotiating to do the same for other na-

tions. ASEAN and ASIAN Plus member nations will continue to gain market access under the framework of free trade agreements. The department predicted that barriers imposed on distribution services will be removed gradually over the next couple of years to help the country meet its commitments with the international community. Multinational distributors, including Big C, Metro Cash & Carry and Cora

may soon be joined by other global giants like Wal-Mart and Carrefour. Nguyeãn Hoàng Thanh, an adviser to the department, said with Vieät Nam’s recent pledges to open distribution markets for Japanese businesses, Japanese distributors have been allowed to participate and enjoy the same incentives given to French, German and Malaysian distributors already operating inside the country.

NGUOI VIET DAILY NEWS www.nguoi-viet.com FOUNDER Do Ngoc Yen EDITOR Do Viet Anh

Inspire your youngster.

Subscribe to the literary magazine for children written by children.

$34 a year for six issues

(800) 447-4569

ART STORIES POEMS Ages 8-13


Page 4

NGUOI VIET 2

Thursday, December 29, 2005

Sometimes you really want to curl up and relax with the Register… other times, you just can’t! Welcome to E-Register, the print edition online! E-Register is absolutely FREE to all 7-day Register subscribers. If you haven’t upgraded to 7-day delivery, you can still get the complete E-Register for just over a dollar a week! Now you can access: • our archives, featuring easy-to-locate Register articles dating back to 2002 • your favorite sections, immediately • every ad, every article, every day! It’s your paper—online and ready whenever (and wherever) you are.

6880-AG3539

Claim your E-Register access! Just visit OCRegister.com and click the E-Register link. Or call 1·877·469·7344.


Thursday, December 29, 2005

Page 5

NGUOI VIET 2

IN HER OWN WORDS

As the kids get older, every year is a learning experience In her holiday letter, this mom gives a glimpse into everyday life Dear friends and family,

B Y HIEN LAM

If we could sum up 2005 in one word, we would call this the year of learning. As Hannah started kindergarten in September, we learned that for an organization like the PTA, whose chief function is to volunteer and raise funds, one actually has to pay to become a member. We learned that homework at her level is not really for the child, but for parents. After all, someone has to read the instructions. We learned to let go when our eldest started to ride her bike without training wheels and again when she insisted that we just “drop-me-off,” as she says, at parties and play dates. We also learned to let go of the

tuition when Danny refused to get into the pool after we signed him up for swimming lessons in the summer. During that same summer, our boy also learned to use the potty. We learned that on at least one aspect, raising a girl is different from a boy. More importantly, we learned that it is better to do the first diaper-free days at the grandparents’ home. During our Hawaii trip in May, we learned that vacation with kids could be fun, if you do a little planning. That is, plan to be flexible, plan to be patient, and plan to forget something crucial. Most important of all, we learned that vacation with kids is fun not because of outrageous adventures, but because only children could wonder why can’t life be like a luau every day and believe in the possibility of finding a blue-sand

beach. On Dec. 7, we kick-started this festive season by attending a Mom’s group holiday party that included 29 boys and girls. We learned that adults are like children in one aspect: We need fun in our lives. We feel blessed to have so many supportive friends and family to help make our days just that — fun and worthwhile. Happy New Year and Peace to All! Hieàn, David, Hannah and Danny Hieàn Laâm, a lawyer in Northern California, writes to make sense of the joy of discoveries in her life, as well as to share with fellow parents. For her, the most rewarding job is parenthood.

Farewell to a fateful year The year began with Asia counting its monumental losses of innocent lives cut short by a trembling ocean. It did not bode well for the rest of 2005. It’s the end of a remarkable 365 day-span remembered neither for the spread of prosperity nor joy but rather for unprecedented terror and death across the globe. Nature may have started our downfall but men seem to be the only ones insisting on continuing this nightmarish journey. Multiple attacks repeated on London’s tubes. Suicide bombers detonated one more time on the white beaches of Bali, now forever scarred. Even the land of Allah is no longer safe. Who would have thought on Jan. 1 that Jordan is just as soft a target and a threat that must be eliminated like all nations lying in the West? I for one would have never, but then again, that doesn’t say much. In fact, I remain surprised and always amazed every time something like that happens. That not just some men are bent on killing themselves just so that they can maximize the number of casualties, but some women are, too. It goes to show that we all are very capable of, and susceptible to, being brainwashed, whether to uphold freedom, or to murder another in the name of justice, or God forbid, of God himself. It doesn’t take Einstein to figure out that if an affluent and supposedly civilized society like the U.S. can convince itself that capital punishment is the right thing to have, then a Muslim religious group locked in a time warp somewhere deep inside Afghanistan could also believe that their grand design of civilization is the best and must be mutually exclusive to all. Perhaps owing to the proximity of the issue and the fact that I live in the very society that sanctions state killing, I must confess I was more shocked and angered by the recent execution of Stanley “Tookie” Williams in California and the hanging of Vietnamese Australian Nguyeãn Töôøng Vaên in Singapore than the nightly news on CNN of more suicide bombing in Baghdad. There is just something deeply wrong and illogical with capital punishment. Not only is it irreversible in cases where the verdict is questionable, the one thing that strikes me as most fundamental is that one simply cannot condemn killing by killing another. It’s as plain as that. Further, in ending one’s life with real intent, we, as a society, confirm that some basic elements in humanity no

longer exist: that of rehabilitation and redemption. Take the case of Mr. Nguyen, for example. Never been convicted of any offense before his arrest at Singapore International Airport for possessing 396 grams of heroin, he was sentenced to death to “protect” Singaporeans from the danger of drugs, declared Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. The trouble with Lee’s assertion is that his target had never entered Singapore nor intended to. He was caught while in transit waiting for his flight back to Melbourne, Australia, from Cambodia. If anything, Australia would be harmed and not Singapore. Still, despite his confession, his cooperation with the police from Day 1, his clear indication of regret and sorrow for the last three years from the time of his conviction to earlier this month when he was hanged, he was denied even a final embrace from his devastated mother. The execution was carried out without mercy or understanding for the outrage and pain it caused for thousands of Australians, myself included. Not only did it defy logic, but for many of us, the punishment simply did not fit the crime. Nguyeãn was 25. Everybody makes mistakes. And who are we to say killing is a must and just action especially in a place like Singapore, where the press always has been controlled and an entire people denied its voice in the political process? It further troubles me when I hear certain quarters arguing, “Well, that’s the law and he should have known better.” How many of us often know well certain laws of this particular land, yet we choose to either ignore them completely as in the case of drug-taking when a good time is to be had in Los Angeles, or speed right past them every time we get on a freeway? Everything is relative, that’s what my mother would say. As for me, what I would offer as a counter argument is just because it’s a law, or a government policy, that in itself doesn’t make it right. Men write laws and implement their clauses for their own collective benefits. What may seem to be dead-on today may be out of tune, or out of date tomorrow. State-sanctioned slavery and apartheid stayed with us well into the last century and the brutality of oppression against minorities continues unabated to this day. Often they hide behind this false façade of laws and order.

B Y HOI TRINH And precisely due to this reason that is why it has never been easy to fight against the powers that be. But fight we must, if policies are shameful and laws are unkind. After all, what have we got left in this world if all is for revenge, retribution and men’s worst instincts? I meant to write my farewell column for Nguoi Viet 2 on the end of a year and on the end of many a life within it, be it Pope John Paul II’s or of a lesser mortal soul known as Nguyeãn Töôøng Vaên. But if 2005 had started off on such a morbid note for humankind, I thought it might not be necessary to repeat its undertone, now that the worst in nature, and in men, appears to have truly passed us. Let us hope for a better 365 days, a kind that has resulted in the resettlement of nearly 2,000 Vietnamese refugees after 16 years of displacement and statelessness. A kind that has resulted in the unprecedented union of the former Presidents Bush and Clinton for tsunami relief efforts, and in the tears shed for a young Vietnamese life cruelly ended in our name. And if some of you think hope is just not enough, may I ask you to make this New Year’s resolution be one that is ethically driven, socially active, and forever engaged. Perhaps as this year draws to its final conclusion, we should all reflect on what the poet John Donne left behind for us almost four centuries ago: “... No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less... Any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee...”


Page 6

TALENT

ping. Apart from pasting a constant smile on your face. When people come to audition, if they’re promising, “we fit you in as many costumes as we can. We see how big are your calves, how a dress hangs on your shoulders,” Goodner explains. At heart, it’s a matching process, assessing how a potential hire might embody the role he or she’s asked to play. Intensive training follows. Chicken Little, for instance, is taught how to take care of his costume. How to behave on a set. Show members attend rehearsals. Face characters, such as the soughtafter princesses, go through lessons on how to talk. At times, there might be dialect lessons, maybe British English or Australian English. “The standard is a film or TV project; we hold ours to it,” Baron notes. Practicing conversation is designed to cover the bases. So if Cinderella is approached by a child, who says, “Those really aren’t glass slippers,” Cinderella might reply: “My fairy godmother gave them to me, and oh yes, they are real.”

Continued from page 1 I take my own tour to find out. ***** I meet with Goodner, along with Michelle Baron, who manages talent resources, and we walk across Toontown. They point out the entertainment hosts, clad in overalls, young men and women aiding guests wanting to shake hands with Winnie the Pooh or another famous Disney face. “All the people who help us bring our animated stories to life,” Baron says. She says there’s plenty of work, with positions being filled by everyone from college students to retirees, sprinkled across eight “lands” of nostalgia, from the charm of Main Street to the whimsical delight of Fantasyland. Plus there’s Disney’s California Adventure — celebrating the delights of the Golden State, next door — and combined there are four parades and Broadwaystyle shows, such as the wildly popular “Aladdin,” which we view later this afternoon. From the dazzling Electric Parade, which opened in 1972, to the Fantasmic parade, debuting in 1992 and playing to nearly 10,000 men, women and children daily, “We have something for everyone,” says Adrian Fischer, who directs entertainment operations. Always, when it comes to openings, there are more female applicants than males. “Young men have a hard time going in front of an audience because they’re more self-conscious,” Goodner says. “When you think about dance class, and who shows up at a class, it’s women.” We sit down for a chat at the Innoventions meeting room in Tomorrowland, having passed Mulan and the bouncy Pluto before entering its doors. We continue ticking off the list: Mrs. Claus, Santa, Cinderella’s Fairy Godmother, Cruella de Vil, Merlin. Anyone who’s anyone are made to look as if they were drawn, with few — if any — differences between the standing figure and the images on a page. That’s part of the magic of Disney. That magic, for employees at the park created from the dreams of visionary Walt Disney — means reaching out to everyone, including the child in the wheelchair, “when you get on your knees, and it’s unwieldy, but you’re still able to hug or give a kiss,” Goodner says. ***** “I don’t think everyone appreciates how wigged we are,” I hear Susie King say when I’m introduced to the woman who’s responsible for the maintenance of some 300 wigs a day — wigs donned for ev-

Thursday, December 29, 2005

NGUOI VIET 2

ery role imaginable, including the famed genie’s “bald piece,” which is airbrushed to get just the right look. Part of the mission is to weave stories, so anything that’s able to spark a youngster’s imagination while telling those stories is encouraged. “We have and we need creative people to pull people out of their minds,” she notes. Goodner remembers his stint doing dancing roles in different parades and meeting fellow workers from all walks of life. These days, at

auditions, potential hires come from across the nation as well, from New York to Hawaii, from South Carolina to Indiana. “This is the place to be while you’re learning your craft,” says Greg Kirby, a church choir director and part-time performer recruiter. “Maybe you’ll find your sea legs here.” Even Hollywood agents who understand what Disneyland does sometimes advise their clients to spend a couple of years at the site, then move on, knowing how

to “light up” for a show every time. ***** A person might be a good candidate for a job, says Baron, if he or she wants solid experience for a future in early childhood experience. If the individual has great work ethic, is on time — shows open exactly according to the clock — and is strong. Parades require performers to shake, wiggle and sprint their way down, say, Main Street, for 25 minutes without stop-

***** To the kids in the audience, so, too, is Aladdin. I hear little girls screaming for the prince on the magic carpet as we watch him glide by under the starry skies with Jasmine at his side. “Fly here, fly here,” they yell, as I sit, coincidentally, next to Maxine Butler, mother of Ari Butler, the actor who plays the title character of this show. She hails from Cherry Hill, N.J., and it’s both her first time and mine seeing the performance in person. “I was so happy he would get to perform because this has been his wish,” she said of her son, a recent New York University graduate. “Even though he has to be far away.” Daniel Solis, talent casting director, auditioned several hundred hopefuls both in Manhattan and Los Angeles

before making his selection. What does he watch out for? “A blend of talent, someone who can connect with those watching them below the stage, and that’s something that’s beyond vocal and acting skills.” “If it looks seamless, then we’re doing our job,” adds Dylan White, irrepressible as the Genie who earns the loudest applause. “That’s what you should see, and that’s what I should see when we’re in this,” he tells me before preparing for his next curtain call, wearing his usual bodysuit. “It’s a ball working here... it’s also a safe place,” and safety, the recruiters cite, reassures parents. The moms and dads are hanging onto their tots, who are eager to snatch a bit here, touch a bit there, when the Block Party Bash parade sashays by, highlighted by all the characters from “Toy Story” and “A Bug’s Life.” I, who once worked at Disneyland for a summer during college as a restaurant hostess in Bear Country, know I could have never handled this dizzying energy. We keep watching more floats: There’s Mr. Potato Head, Buzz Lightyear, Sullivan from the “Monsters,” and oh, is that Little Bo Peep dancing the Macarena? They whirl through my mind, but one thing remains, one thing Goodner mentioned: trivia. High on the wish lists at the Makea-Wish Foundation, which fulfills requests for children — most suffering from terminal illnesses — is not to go to Disneyland but to meet someone special like Mickey Mouse. Tinkerbell. The Little Mermaid. When the folks at the park are alerted, they spring into action. “Perhaps the child has taken a downhill turn,” Goodner says. “We get a call and they say: ‘This is the deal. He’s got a week, we think...’ To be able to wrangle everything and get there, I think this is the most important thing we do.”

PUT ON YOUR DANCING SHOES The next Disneyland audition for atmospheric characters is Jan. 7, starting at 8 a.m. Callbacks are scheduled for Jan. 8. Where: Team Disney Anaheim Disneyland Resort 700 W. Ball Road Anaheim, CA Wear comfortable clothing suitable for dance or movement. Tennis or dance shoes required. Applicants must be at least 17 years old and a graduating senior. Auditions could last up to 10 hours. Please bring money for vending machines. Individuals also must bring a picture ID to be admitted backstage. STEP BY STEP: Performers, princesses and the seven dwarves entertain millions of guests each year in daily parades across the 50-year-old amusement park. Those wanting to fill their shoes should be strong, used to standing on their feet, like to dance, have a good work ethic and arrive on time. Shows never start late. Photos by BENJAMIN VU.

The next audition for character hosts is Jan. 14, starting at 8 a.m., held at the same place as above. Questions? Call the audition hotline at (714) 781-0111 or log onto: www.disneyauditions.com.


Thursday, December 29, 2005

Page 7

NGUOI VIET 2

PROJECT Continued from page 8 talent and the hope that drove my colleagues, my Afghan counterparts, with whom I worked while I was there. Some of these individuals came of age in the worst of circumstances imaginable: living during an oppressive Islamic regime, growing up with the fewest of material conveniences, receiving an extreme lack of support for education, and so on. Yet these guys were still shining bright. One was a medical student, a soon-to-be doctor, so in the mornings he went to class and clinic while he spent his afternoons at the Ministry of Commerce chasing down trade data and information on price controls with me. Of course, he never slept because his nights were devoted to anatomy books and whatnot. Despite our differences, some of their accomplishments made me feel like I should be doing so much more. In the end, I have no regrets about working in a faraway land. Good governance continues to be a primary concern for Afghans, just as it is for the rest of the world. Reaching out and being part of the development of disadvantaged societies is crucial, especially considering the current security concerns of the U.S. So I encourage readers who are considering such a path to take it seriously and to go after this field of work that’s so untraditional for Vietnamese Americans. I actually met other senior Vietnamese American development consultants while I was out in the field in Afghanistan, and that inspired me, as well. So believe it or not, we’re out there. Theories and philosophies aside, development work is challenging and real and Vietnamese Americans are well-suited to take part in it. After all the trials and hardship that refugees have been through, we especially understand the post-conflict situations such as those in Afghanistan, and it only makes sense to give back after we’ve all received so much.

INTERNSHIP Continued from page 8 ment, I had had little time to reflect on my roots. In preparation for my internship, I gathered 400 pair of used eyeglasses and $450 to provide free cataract surgery, and I also shad-

owed an optometrist. I was fully prepared for the work in terms of collecting donations, but I did little to prepare myself to stay in a developing country with limited access to the Internet, microwaves, television and, of course, hot showers. I was joined by two other college students from the United States, and we set out on a journey to establish a micro-eye health clinic in the village of Patriensa. With a total of 1,000 pair of eyeglasses and sunglasses between us, such a clinic would offer aid to the community. For all patients, we would test to see how well they could see, screen them for cataracts and glaucoma, prescribe eyeglasses, and educate them about the basics of eye care. In any developing country with limited resources, education plays a crucial role in prevention. A majority of the patients for whom we funded cataract surgery had suffered with the disease for years. Cataract is the leading cause of blindness in Ghana, and many locals who cannot afford surgery become blind. The operation itself costs about $75, but a farmer with a maximum income of $300 a year cannot invest money in such a costly procedure with an immediate and extended family to feed. In contrast to campus life at UC Berkeley, the mundane village existence offered too much free time. I usually had hours to spare after screening patients from 9 a.m. until 3 p.m., and since the sun set at 5, I couldn’t travel far. That induced me to explore the village and learn more about their culture. Everywhere I walked, I was surrounded by tropical fruit trees that triggered my childhood memo-

ries. As a youngster in Viet Nam, I would stroll about a mile to visit my grandmother’s house, where we planted such trees in her yard. While ambling around Patriensa, I was greeted by many Ghanians. Everyone was extremely friendly, and all the little kids were ecstatic to see me, a rare visitor. Their excitement was comparable to a kid’s joy from going to Disneyland for the first time. Ironically, I was in their footsteps before because I remembered the first time encountering a white person in my homeland. Other kids and I followed this foreigner all around town because we were intrigued by his presence. The most striking similarity I had with Ghanian kids was a childhood rock-throwing game which I used to play. Knowing this made an immediate connection between us. I wasn’t any different from them. One time while passing by a church on a Sunday, I saw many Ghanians dressed in their nicest garb or dresses. Their appearance wasn’t ostentatious, but reverent for God. Immediately I remembered wearing my cleanest ao dai to Mass when I was younger rather than the jeans and sweater I wear nowadays. The similarities between Ghana and Vieät Nam made me nostalgic for my childhood. This led me to thinking more about how privileged I am to have a public education. Some Ghanians I talked to wanted to go to school, but money was their biggest barrier.

Others I talked to toiled to save money for college. One person saved enough money, but his father died before he could attend college and all his savings helped to pay for a proper funeral service. I learned that I haven’t sacrificed enough for higher education. This rationale led me to commit to public service as a way of giving back to my community. Overall, this internship was an enriching experience. After screening 900 people in 25 working days, my interest in ophthalmology was strengthened. We would have screened more patients had we not run out of eyeglasses during the first third of

our program. We became very close to those who received the free cataracts surgery. They were almost like our family since we transported them to the eye center and stayed by their sides in the operating room. There were times when I was frustrated knowing that I couldn’t accommodate everyone with eye problems, but I realized that at least a few select individuals had their vision restored. It was a matter of quality over quantity. This trip refreshed my childhood memories and where I came from. I expected to find a stronger interest in ophthalmology. I did not expect to find myself.

REFLECTIONS, from top left: The only means of drying clothes in Ghana is to air dry on a cow. This reminds Haèng of her homeland, where the creature would instead be a water buffalo; a scene from town, the student standing with fellow volunteers, Elizabeth St. Victor and Denis Twum.


Page 8

Thursday, December 29, 2005

NGUOI VIET 2

LEARNING

Between Afghanistan and Vieät Nam, a common ground exists B Y ALEX NGO I went to Afghanistan in August with the intention of, like many other college grads, challenging myself with a new experience in a foreign place. I was hoping that by the end of this fourmonth journey, I not only would have met new people and blended into a new world that I could barely imagine sitting at home in sunny California, but that I also would have built up my resume and picked up those ever-so-useful professional skills and contacts. It was more than I could have hoped for. Working in international development always had been one of my dreams. That I was helping some very disadvantaged people in a forgotten place made the experience all the more fulfilling. It wasn’t important that I was signed on to a World Bank project. I just happened to be working in government reform — and that’s what mattered most. Coming from a liberal academic environment such as UC Berkeley, I was well aware of the criticism against the work that I was doing with the Bank, and so part of the reason I forced myself to go to dusty, isolated, and seemingly dangerous Afghanistan was to find out for myself how

From my homeland to Ghana, coming full circle B Y HANG TRAN

STRATEGIC SITE: The young graduate stands in front of the late Afghan king’s tomb in Afghanistan. The area has also been popular for family picnics, but because of its high position overlooking the city, it also became a primary battleground in recent wars. Photo courtesy of Alex Ngoâ.

bad “international predatory capitalism” really is. What I didn’t expect was that as soon as I arrived, many of my philosophical questions got put on the back burner, and most of my energy was simply spent either on work — just trying to get the pieces of government to fit together in Afghanistan’s extremely sub-optimal environment for the task of “country-building” — or just trying to get by to the next day with the very limited power, water and communications available. For daily living, at times this meant bucket showers heated by hand-boiled water from the kitchen, and excruciating withdrawals from not being able to check my e-mail or (affordably) call my parents and friends back home.

But what surprised me most is that while most Afghans have much less in the way of living conveniences, they still have fared quite successfully. Despite generations of war and societal deterioration, the people continue to adapt to the changing times. They are resilient. And that’s what makes them so similar to the Vietnamese. I know it’s to be expected, because resilience is a requirement for living in any developing place. But still, Afghans themselves seem to recognize the similar histories and shared suffering between Afghanistan and Vieät Nam. What continues to inspire me the most about my experience in Afghanistan is the See PROJECT on page 7

As a typical college student encountering a “life crisis” for the first time, I was worried about my future. I thought of pursuing medicine as a career, but never truly questioned my passion for the field. The field itself is compel-

KALEIDOSCOPE, clockwise from top left: Patients who received cataract surgeries wear glasses to protect their eyes; the student sits with a girl who was treated for suffering from congenital cataract; individuals wait for a vision screening before opening day of a micro-health clinic, the mimosa plant, hoa maéc côõ is prevalent around rural regions of Ghana; one of the many banana trees blooming in Patriensa. Photos courtesy of Haèng Traàn.

ling and prestigious, yet it’s competitive and requires dedication. I’m ashamed to admit that the superficial reason behind my internship in Ghana was to commit to something different from the norm: pre-med students who sign up for research or volunteer at a hospital. In reality, this stint provided me with

something intrinsic: a reminiscence of my past. I was born in a small town called Ñoâng Bình of Kieâ n Giang Province in Vieät Nam. My family and I came to the U.S. when I was 9. Between academia and a lack of time manageSee INTERNSHIP on page 7

NV2005-1229  
NV2005-1229