Page 1

NGUOI VIET

Vieät Nam: Ñi leã Noel bò caûn ñöôøng ôû Bình Phöôùc A2

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 24 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 28 - SOÁ 7322 - 25xu

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

Online: www.nguoi-viet.com

NGÖÔØI VIEÄT toång phaùt haønh Lòch Saùch, Baùo Xuaân, Yearbook

Phi thuyeàn khoâng gian mang quaø Noel cho caùc phi haønh gia Nga Myõ MIAMI, Florida - Moät phi thuyeàn khoâng ngöôøi laùi cuûa Nga chuyeân chôû thöïc phaåm, nöôùc uoáng, nhieân lieäu vaø caùc quaø Noel cho 2 phi haønh gia hoâm 23-12, ñaõ caäp raùp vôùi traïm khoâng gian quoác teá ñang bay treân quyõ ñaïo traùi ñaát. Phi thuyeàn tieáp teá Progress, ñöôïc phoùng ñi töø phi tröôøng khoâng gian Baikonour ôû Kazakhstan hoâm 21-12, ñaõ raùp noái vôùi traïm khoâng gian quoác teá vaøo luùc 2 giôø 46 chieàu ngaøy 23-12, giôø mieàn Ñoâng Hoa Kyø. Phi thuyeàn chôû theo caùc Tieáp trang A6

INDONESIA Baùo ñoäng khuûng boá, traûi quaân canh phoøng thuû ñoâ

Hôn 10,000 Yearbook phaùt trong moät buoåi chieàu

WESTMINSTER, California - Trong moät buoåi chieàu, moïi con ñöôøng ñeàu daãn tôùi baùo Ngöôøi Vieät. Tröa hoâm qua 23 thaùng 12, 2005, coâng ty Ngöôøi Vieät phaùt haønh nhöõng saûn phaåm vaên hoùa truyeàn thoáng haøng naêm cuûa mình laø Giai Phaåm Xuaân Ngöôøi Vieät, Yearbook Ngöôøi Vieät vaø Lòch Saùch Töû Vi. Giai Phaåm Xuaân Ngöôøi Vieät naêm nay daày tôùi 252 trang, ñeïp vaø trang nhaõ, giaù baùn chæ $5. Lòch saùch Töû Vi daày tôùi 714 trang vôùi giaù $20, coøn Year Book Ngöôøi Vieät daày hôn 900 trang ñöôïc taëng mieãn phí. Phaùt haønh Yearbook vaø Giai Phaåm Xuaân Ngöôøi Vieät Ngay töø luùc phaùt haønh laø Trong ngaøy ñaàu phaùt haønh Yearbook Ngöôøi Vieät cuøng luùc vôùi Giai Phaåm Xuaân, coâng ty Ngöôøi Vieät ñaõ phaùt ñöôïc 12 giôø tröa, haøng haøng xe cuûa haøng chuïc ngaøn cuoán Yearbook trong buoåi chieàu 23 thaùng 12 theo phöông phaùp “drive through” vaø “walk through”, ñoäc giaû vaø thaân chuû quaûng treân khuùc ñöôøng ngay tröôùc cöûa toøa soaïn taïi thaønh phoá Westminster, California. (Hình: Vuõ Ñình Troïng/NV) Tieáp trang A8

JAKARTA, Indonesia (TH) - Chính phuû Indonesia hoâm thöù Saùu 23-12 ñaõ raûi haøng ngaøn quaân ñeå canh phoøng caùc nhaø thôø vaø nhöõng ñòa ñieåm coù ñoâng ñaûo ngöôøi ngoaïi quoác lui tôùi sau khi coù tin laø thaønh phaàn khuûng boá coù lieân heä vôùi toå chöùc al-Qaeda ñang döï ñònh môû caùc cuoäc taán coâng phaù hoaïi nhaân dòp leã Giaùng Sinh taïi quoác gia theo ñaïo Hoài ñoâng daân nhaát theá giôùi. HAØ NOÄI 23-12 (TH) - Moät Thieáu töôùng Firman Gani, giaùm ñoác caûnh saùt Jakarta vieân chöùc ñaïi dieän Toøa ñaïi söù cho hay caùc teân khuûng boá Myõ ñeán thaêm oâng Hoaøng Tieáp trang A4 minh Chính ñeå thaêm hoûi ñaõ bò ngaên chaën, theo baûn tin cuûa baùo ñieän töû “Tieáng Noùi Daân Chuû” ngaøy 23-12-2005. Little Saigon: Töø khi ôû Myõ chöõa beänh veà Vieät Nam hoài thaùng tröôùc ñeán nay, nhaø tranh ñaáu cho daân chuû, nhaân quyeàn noåi tieáng trong ngoaøi nöôùc noùi treân ñaõ phaûi göûi 4 baûn töôøng trình khaån caáp cho caùc laõnh tuï ñaûng vaø nhaø nöôùc CSVN cuõng nhö baùo ñoäng vôùi caùc quoác hoäi, chính phuû yeâu chuoäng töï do, caùc toå chöùc baûo

Vieân chöùc toøa ñaïi söù Myõ ôû Haø Noäi tôùi thaêm oâng Hoaøng Minh Chính bò caám vaøo Kyõ sö Phöông Nam laïi bò thaåm vaán

Nhaïc só Nguyeãn Hieàn qua ñôøi, thoï 78 tuoåi

veä nhaân quyeàn treân theá giôùi veà caùc cuoäc khuûng boá, baïo haønh do cheá ñoä Haø Noäi chuû xöôùng maø oâng vaø gia ñình thaân nhaân phaûi chòu ñöïng. “Saùng hoâm qua (22-122005), theo heïn tröôùc, ñaïi söù quaùn Myõ ôû Haø Noäi ñaõ ñeán thaêm cuï Hoaøng Minh Chính taïi ngoõ 26 Lyù Thöôøng Kieät vaøo luùc 10 giôø. Nhöng bò ngaên laïi, khoâng cho vaøo, vôùi lyù do trong naøy ñang coù söï tranh chaáp ñaát ñai, khoâng theå vaøo ñöôïc. Phía Myõ phaûi ra veà, vaø coù goïi ñieän thoaïi cho baø Ngoïc (vôï cuï Chính) thoâng baùo söï vieäc treân.” Baûn

tin cuûa Tieáng Noùi Daân Chuû vieát. Theo nguoàn tin naøy, sau khi phaùi ñoaøn cuûa Toøa ñaïi söù Myõ ñi khoûi, “khoaûng 30 phuùt sau ñoù, coù boán naêm ngöôøi xöng laø thöông binh keùo tôùi ñaäp cöûa nhaø cu Chính, chöûi bôùi vaêng tuïc raát döõ doäi. Baø Ngoïc vaø caùc con phaûi goïi ñieän thoaïi tôùi coâng an phöôøng. Hoï chöûi bôùi hôn nöûa tieáng roài ruùt lui, moät luùc sau thì coâng an phöôøng môùi tôùi.” Caùi khoâi haøi ñen laø coâng an caûn ñöôøng vieân chöùc toøa ñaïi söù Myõ vôùi lyù do khu vöïc coù tranh chaáp ñaát ñai nhöng ñaùm ngöôøi keùo Tieáp trang A8

Xe ñieän ngaàm New York chaïy laïi Nhaïc só Nguyeãn Hieàn.

LITTLE SAIGON, Westminster - Caùc tin töùc töø gia ñình Nhaïc só Nguyeãn Hieàn cho bieát nhaïc só laõo thaønh naøy, ñaõ qua ñôøi luùc 10 giôø 15 saùng, giôø California, 23-12-2005 taïi nhaø rieâng ôû Little Saigon, Westminster, Orange County, höôûng thoï 78 tuoåi, sau moät thôøi gian bò beänh ung thö phoåi, nhöng chæ môùi ñöôïc khaùm phaù gaàn ñaây. Theo aùi nöõ uùt cuûa nhaïc só Nguyeãn Hieàn, coâ Michelle Hoaøng Nguyeãn, thì moät ngaøy tröôùc, nhaïc só Nguyeãn Hieàn Noel taïi Thaùnh Ñöôøng Chuùa Giaùng Sinh ñaõ coù veû heát söùc yeáu, neân ñaõ Moät tu só ñang caàu nguyeän beân trong Hang Thaùnh taïi Thaùnh Ñöôøng Chuùa Giaùng Sinh taïi thoâng baùo ngay tin töùc chaúng thaønh phoá Bethlehem ôû Taây Ngaïn, ngaøy 23 Thaùng Chaïp. Ñaây laø nôi ngöôøi Ki-toâ Giaùo tin laønh naøy, cho caùc thaân nhaân laø Chuùa Gieâ-su ñaõ ra ñôøi töø hai nghìn naêm tröôùc. (Hình: REUTERS/Goran Tomasevic) Tieáp trang A6

Bình An döôùi theá gian NGOÂ NHAÂN DUÏNG Duø chuùng ta theo baát cöù toân giaùo naøo, moãi ngaøy leã lôùn nhö Ñeâm Giaùng Sinh ñeàu coù theå giuùp chuùng ta cô hoäi tìm veà moät coõi bình an cho chính mình. Chuùng toâi xin chuùc quyù vò ñoäc giaû höôûng nhöõng giôø phuùt an laïc trong buoåi toái hoâm nay vaø ngaøy mai. Bình an laø noãi öôùc ao trong loøng moïi ngöôøi, laø khao khaùt chung cuûa taát caû moïi ngöôøi. Moãi chuùng ta ñeàu mong khoâng phaûi soáng aâu lo. Tröôùc heát, mong coù côm aên, aùo maëc, nhaø cöûa, phöông tieän di chuyeån, gia ñình coù nguoàn lôïi töùc baûo ñaûm, con caùi coù cô hoäi hoïc haønh ñeå phaùt trieån heát khaû naêng. Ñöôïc nhö vaäy laø an loøng cho ñôøi soáng vaät chaát. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi môùi ñeán ñaây cö nguï. Nhöõng di daân ñôøi thöù nhaát thöôøng lo laéng cho söï an toaøn taøi chaùnh nhieàu hôn lôùp treû, con chaùu hoï, lo nhieàu hôn nhöõng ngöôøi Tieáp trang A4

Moät xe ñieän ngaàm ñi veà Manhattan vöøa rôøi khoûi traïm Brooklyn ôû New York, ngaøy 23 Thaùng Chaïp. Caùc chuyeán xe ñieän ngaàm vaø xe buyùt taïi New York ñaõ khôûi söï chaïy laïi sau ba ngaøy ñình coâng. (Hình: REUTERS/Seth Wenig)

Rumsfeld baùo tin ruùt bôùt quaân Myõ Quaân ñoäi Iraq tieáp tuïc chòu thöông vong BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Saùu, 23 Thaùng Chaïp, quaân du kích ñaõ taán coâng moät ñoàn binh Iraq, laøm thieät maïng 10 binh só vaø gaây thöông tích cho 20 binh só khaùc giöõa luùc Boä Tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø Donald Rumsfeld baát ngôø ñeán vieáng thaêm Iraq vaø noùi vôùi caùc quaân nhaân Myõ raèng con soá binh lính Myõ taïi Iraq seõ giaûm xuoáng vì caùc löïc löôïng

Iraq ñaõ ñöôïc huaán luyeän ñeå thay theá. Trong khi Boä Tröôûng Rumsfeld ñang thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm tröôùc Leã Giaùng Sinh taïi moät caên cöù Thuûy Quaân Luïc Chieán ôû moät cöù ñieåm cuõ cuûa loaïn quaân laø Falluja naèm ôû phía Taây Baghdad, caùc tay suùng ñaõ môû moät cuoäc taán coâng tröïc dieän keùo daøi suoát buoåi saùng vaøo Tieáp trang A6

Ñoïc Trong Soá Naøy Vieät Nam (A10): Noel ôû xoùm ñaïo Phaïm Theá Hieån, Saigon. Theá Giôùi (A16): AÙ Chaâu long troïng ñoùn Leã Giaùng Sinh 2005. Ñòa Phöông (B1): Giaùng Sinh nôi nôi trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät VAAPA vui Giaùng Sinh cuøng ngöôøi lôõ vaän. Ca Nhaïc Ñieän AÛnh (B6): Saân khaáu aâm nhaïc trong nöôùc, tieáp tuïc nhuõng cuoäc traû thuø - Haûng ñóa Hoaønh Sôn vaø vai troø cuûa Höõu Phöôùc... Ngöôøi Vieät Treû (C1): Coå tích Muøa Ñoâng - Laõng Minh: Toâi muoán mang aâm nhaïc daân toäc ñeán vôùi giôùi treû... Rao Vaët (C4): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. Dieãn Ñaøn (D8): Veà moät baûn nhaïc Giaùng Sinh - Caây Thaùnh giaù nhoïc nhaèn. Noå bom taïi ñeàn thôø Shi’ite ôû Balad Ruz, Iraq Daân Iraq ñang khoùc than saàu naõo tröôùc ngoâi ñeàn thôø Shi’ite vöøa bò quaân khuûng boá noå bom phaù huûy taïi Balad Ruz, Iraq, ngaøy 23 Thaùng Chaïp. (Hình: REUTERS/Helmiy al-Azawi)


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Bình Phöôùc

Ñi leã Noel bò caûn ñöôøng

Sôn La: Theo ñaïo Tin Laønh, nhaø bò ñoát SAØI GOØN 23-12 - Vaên phoøng Muïc sö ñoaøn Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Vieät Nam vöøa göûi 2 baûn tin khaån baùo tình hình ñaøn aùp toân giaùo taïi Vieät Nam ôû hai tænh Bình Phöôùc vaø Sôn La vaø chuùng toâi ñaêng taûi nguyeân vaên sau ñaây: 60 tín höõu Tin Laønh ñi leã Giaùng Sinh bò chaän ñöôøng “Chuùng toâi Vaên phoøng Muïc Sö Ñoaøn thuoäc Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Vieät Nam. Ñòa chæ: 28 Hoà Tuøng MaäuPhöôøng Nguyeãn Thaùi BìnhQuaän I-TP Hoà Chí Minh-Vieät Nam Tel : 08 - 8218347. Khaån baùo vôùi Quyù Toâi Con Chuùa vaø caùc Coäng Ñoàng Quoác Teá khaép nôi: Luùc 16 giôø 00 chieàu ngaøy 22/ 12/2005, tin töø Huyeän Loäc Ninh-Tænh Bình Phöôùc cho bieát caùc Tín Höõu Tin Laønh di chuyeån baèng 2 xe ca ñeå ñeán Huyeän Bình Long, ñeå döï leã Giaùng Sinh, trong ñoù khoaûng 60 ngöôøi khoâng keå treû em. Ñang khi treân ñöôøng ñi gaàn ñeán chôï Loäc Ninh caùch Huyeän Bình Long khoaûng 65 km, thì bò löïc löôïng Coâng An Giao Thoâng Huyeän Loäc Ninh chaän xe laïi, buoäc taøi xeá quay xe veà khoâng cho caùc Tín Höõu ñeán Bình Long ñeå döï leã. Chuùng toâi ñöôïc bieát caùc Tín Höõu Tin Laønh ñaõ quyeát ñònh boàng beá nhau ñi boä (coù caû nhöõng em nhoû phaûi boàng treân tay) treân ñoaïn ñöôøng 65 km ñoù, duø bò löïc löôïng Coâng An Giao Thoâng tieáp tuïc gaây nhieàu khoù khaên. Chuùng toâi coá gaéng lieân laïc vôùi boä phaän Coâng An Giao Thoâng ñeå can thieäp söï vieäc nhöng Löïc Löôïng Giao Thoâng töø choái tieáp xuùc vôùi chuùng toâi qua ñieän thoaïi. Nay khaån baùo ñeán Quyù Vò, xin caàu thay cho vaø chuùng toâi seõ tieáp tuïc thoâng tin veà tình hình ñang dieãn bieán. Vaên Phoøng Muïc Sö ÑoaønLieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Toång Quan Nhieäm: Muïc Sö Traàn Mai ( Phone 0913900173 - email: tranmai@iemvn.com)

Traân Troïng Khaån Baùo Coâng an Tænh Sôn La ñoát nhaø ngöôøi Hmoâng theo Ñaïo Tin Laønh Kính Gôûi ñeán : - Caùc caáp Chính Quyeàn Vieät Nam - Quoác Hoäi Chaâu AÂu vaø Hoa Kyø - Caùc Toå Chöùc Nhaân Quyeàn Quoác Teá - Caùc Toå Chöùc Tranh Ñaáu cho Töï Do Toân Giaùo. - Nhöõng ngöôøi quan taâm Töï Do Toân Giaùo cho Vieät Nam. Chuùng toâi Muïc Sö Ñoaøn thuoäc Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Vieät Nam Vaên Phoøng Toång Lieân Hoäi: 28 Hoà Tuøng Maäu-Phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình-Quaän 1TPHCM. Tel: 08 - 8218347 ( Email: info@iemvn.com) Chuùng toâi vöøa nhaän ñöôïc thö gôûi töø gia ñình anh Thaøo A Deâ daân toäc Hmoâng, hieän ñang sinh soáng taïi Tænh Sôn la. Gia ñình anh hieän laø naïn nhaân cuûa chính saùch ñaøn aùp Toân Giaùo cuûa Chính Quyeàn Vieät Nam. Ñang khi Chuùng Toâi gôûi thoâng tin naøy ñeán vôùi Quyù Vò thì chuùng toâi bieát gia ñình anh ñang soáng trong caûnh tuùng quaãn chæ vì khoâng nhaø, khoâng cöûa, khoâng taøi saûn, caùc con anh khoâng töông lai, gia ñình anh khoâng ngaøy mai! Tình traïng ñoù laø haäu quaû töø chính saùch Toân Giaùo cuûa nhaø nöôùc vaø töø chuû tröông phaân bieät ñoái xöû, caùch haønh söû baát nhaân, voâ ñaïo cuûa caùc caáp Chính Quyeàn ñòa phöông. Sau ñaây laø thö gôûi cuûa Anh Thaøo A Deâ: Toâi laø: Thaøo A Deâ Choã ôû: Baûn Suoái Cheøo A-Xaõ Suoái Ban-Huyeän Phuù Yeân-Tænh Sôn La Naêm 2000 vôï choàng toâi cuøng 2 con di cö tôùi Baûn Suoái Noùng, Xaõ Tam Trung, Huyeän Möôøng Laùt, Tænh Thanh Hoùa. Thaùng 11 naêm 2001 vôï choàng toâi tin Chuùa, theo ñaïo Tin Laønh. Do ñoù boá meï toâi khoâng ñi, neân thaùng 7 naêm 2003 vôï choàng toâi laïi quay veà choã ôû cuõ cuøng boá meï

laø Baûn Suoái Cheøo A, Xaõ Suoái Ban, Huyeän Phuù Yeân, tænh Sôn La. Toâi noùi veà Chuùa coù 7 gia ñình tin Chuùa goàm 43 ngöôøi. Khi Chính Quyeàn Xaõ bieát, hoï ñaõ khoâng giaûi quyeát cho toâi ñaát ôû vaø khoâng caáp baát cöù giaáy tôø gì. Keå caû khi chuùng toâi cho con nhoû ñi khaùm beänh cuõng khoâng cho. Hai con toâi môùi sinh cuõng khoâng ñöôïc caáp giaáy khai sinh, vì gia ñình toâi tin Chuùa. Xaõ phaït 300,000ñ. Toâi chæ coù 150,000ñ ñeå noäp cho xaõ, hoï khoâng ghi cho toâi giaáy bieân nhaän. Ngaøy 15-8-2005 toâi ñi caàu nguyeän, hoï ñaõ ñoát nhaø cuûa toâi: Quaàn aùo vaø duïng cuï gia ñình chaên, maøn, noài, baùt ñeàu chaùy vaø vôõ heát. Hoï ñaõ goïi toâi leân xaõ 10 laàn baét boû ñaïo, nhöng toâi vaø vôï ñeàu quyeát ñònh khoâng boû Chuùa. Hieän nay chuùng toâi khoâng ñaát, khoâng nhaø, quaàn aùo, chaên maøn chaùy heát phaûi ôû nhôø nhaø boá meï. Muoán hoïc lôøi Chuùa khoâng ngöôøi daïy doã Kinh Thaùnh.Toâi kính mong Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm, Giaùo Haït Nguõ Kinh giuùp ñôõ chuùng toâi ñöôïc gia nhaäp Hoäi Thaùnh. Toâi cuõng xin ñaïi dieän cho 7 gia ñình tin Chuùa cam keát giöõ vöõng ñöùc tin nôi Chuùa Jeâsus. Keát öôùc cuøng Hoäi Thaùnh vaø xin ñöôïc Hoäi Thaùnh giuùp ñôõ. Ngaøy 27-11-2005 (Kyù Teân) Thaøo A Deâ Qua thö gôûi cuûa Anh Thao A Deâ chuùng toâi toùm löôïc moät soá vaán ñeà caàn chuù yù sau: - Chính Quyeàn ñaõ khoâng giaûi quyeát cho anh Thaøo A Deâ ñaát ôû vaø khoâng caáp baát cöù giaáy tôø gì cho anh chæ vì anh theo ñaïo Tin Laønh! - Chính Quyeàn ñaõ khoâng caáp giaáy khai sinh cho 2 con cuûa anh chæ vì tin Chuùa vaø theo Ñaïo Tin Laønh! Chính Quyeàn ñaõ khoâng cho con nhoû cuûa anh Thaøo A Deâ ñi khaùm beänh chæ vì anh tin Chuùa Gieâ Xu! - Chính Quyeàn phaït 300,000 ñoàng vì toäi “Theo Chuùa”! Nhöng anh chæ coù 150,000ñ ñeå noäp cho xaõ, vaø hoï laïi khoâng ghi cho anh giaáy bieân lai nhaän tieàn!! - Chính Quyeàn ñaõ Ñoát nhaø nhö hoï ñaõ töøng ñoát nhaø nhöõng ngöôøi Tin Laønh ôû huyeän Sôn Haø, Tænh Quaûng Ngaõi vaø giôø ñaây anh khoâng coøn nhaø ñeå ôû! Thöa Quyù Vò ñaây laïi theâm moät tröôøng hôïp veà vieäc Chính

Quyeàn Vieät Nam vi phaïm Töï Do Toân Giaùo vaø quaù roõ raøng Chính Quyeàn Vieät Nam ñang thöïc haønh chính saùch hai maët, ñaõ phaân bieät ñoái xöû giöõa nhöõng ngöôøi theo vaø khoâng theo Toân Giaùo, nhaát laø vuøng saâu, vuøng xa, nôi caùc daân Toäc thieåu soá! Trong khi chính phuû Vieät Nam cho bieát hoï ñaõ tuaân thuû Coâng Öôùc Quoác Teá veà quyeàn treû em naêm 1989, keâu goïi caùc nöôùc taêng cöôøng maïnh meõ hôn nöõa vieäc thöïc hieän nhöõng cam keát trong Coâng öôùc naøy. Nhöng Vieät Nam laïi ñang ñoái xöû baát coâng vôùi hai ñöùa con cuûa Anh Thaøo A Deâ! Chæ vì gia ñình naøy theo Chuùa Gieâ Xu. Ñang khi Theá giôùi ñang ra söùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo thì Chính Quyeàn Vieät Nam ñang doàn heát söùc maïnh mình ñeå ñoát nhaø daân, laøm cho daân mình ngheøo hôn. Cuï theå trong naêm qua coù nhieàu vuï ñoát nhaø nhö: vuï ñoát nhaø daân toäc Stieâng ôû Bình Phöôùc, roài vuï ñoát nhaø ngöôøi Tin Laønh ôû Quaûng Ngaõi, roài hoâm nay laïi vuï ñoát nhaø cuûa anh Thaøo A Deâ...! Chuùng toâi khoâng hieåu taïi sao Coâng An Vieät Nam thích ñoát nhaø ngöôøi Tin Laønh? Chuùng toâi hy voïng nhöõng vuï vieäc nhö theá naøy seõ khoâng bao giôø taùi dieãn treân maûnh ñaát thaân yeâu Vieät Nam cuûa chuùng ta. Chuùng toâi caàu nguyeän ñeå naêm 2006 seõ laø naêm maø Vieät Nam thaät söï coù Töï Do cho Toân Giaùo. Con daân Chuùa treân ñaát Vieät khoâng coøn soáng trong söï phaân bieät ñoái xöû, nhöõng ngöôøi tin Chuùa khoâng coøn soáng trong noåi aùm aûnh vì nhöõng vuï ñaøn aùp, khuûng boá, ñoát nhaø nhö naêm 2005 vöøa qua. Qua baûn tin naøy chuùng toâi cuõng keâu goïi Chinh Quyeàn Vieät Nam haõy thay ñoåi chính saùch Toân Giaùo ñeå caùc nôi ñöôïc töï do thôø phöôïng Chuùa, caùc Giaùo ñöôøng cuûa caùc heä phaùi ñöôïc xaây döïng. Caùc Tröôøng Thaàn Hoïc cuûa caùc heä phaùi ñöôïc töï do hoaït ñoäng vaø Nhaø Nöôùc taïo ñieàu kieän toát nhaát ñeå ngöôøi daân coù Toân Giaùo taïi Vieät Nam khoâng coøn soáng trong caûnh quaáy nhieãu cuûa ngaønh Coâng An nöõa. Ngaøy 21/12/2005 Muïc Sö Ñoaøn Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Vieät Nam Toång Quaûn Nhieäm: Muïc Sö Traàn Mai ( Email: tranmai@iemvn.com )

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

1190 AM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Baûy 24 thaùng 12, 2005. 24 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu ******************

02:00 PM - 4:00 PM 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Vaên Hoïc Theá Giôùi 03:00 - Chöông Trình Tröôøng Hoïc Tröôøng Ñôøi 03:30 - Chuùng Ta Ñi Mang Theo Queâ Höông 04:00 - Chaám Döùt Phaùt Thanh

GIÔØ MÔÛ CÖÛA

NHAÄT BAÙO NGÖÔØI VIEÄT Thöù Hai - Thöù Saùu:

8:00 AM - 7:00 PM

Thöù Baûy Chuû Nhaät:

10:00 AM - 3:00 PM

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Haèng nghìn ngöôøi thuoäc phe Hamas bieåu tình choáng Myõ vaø Lieân AÂu taïi Gaza GAZA - Hoâm Thöù Saùu, 23 Thaùng Chaïp, döôùi côn möa, haèng nghìn daân chuùng Palestine uûng hoä phe baïo ñoäng Hamas ñaõ ñi bieåu tình phaûn ñoái Hoa Kyø vaù caùc nöôùc Lieân AÂu tröôùc caùc cuoäc baàu cöû ôû Paleastine vaø ñeå aùp löïc Chuû Tòch Mahmoud Abbas ñöøng ñình hoaõn cuoäc baåu cöû. “Khoâng chaáp nhaän meänh leänh cuûa Myõ vaø Lieân AÂu,” moät taám bieåu ngöõ vieát nhö theá. Vì lo sôï trieån voïng seõ coù moät cuoäc bieåu döông söùc maïnh chính trò maïnh meõ cuûa phe Hamas trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi ngaøy 25 Thaùng Gieâng taïi Paestine, hoài tuaàn naøy Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ hôïp löïc vôùi Haï Vieän Hoa Kyø ñeå cuøng ñe doïa seõ caét nhöõng vieän trôï thieát yeáu cho Palestine neáu nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan naøy thaéng cöû. Hamas ñaõ bò Israel, Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu goïi laø moät nhoùm khuûng boá. Toå chöùc naøy muoán huûy dieät quoác gia Israel vaø ñaõ khôûi xöôùng moät chieán dòch noå bom töï töû choáng laïi Israel.

Caùc quoác gia cung caáp vieän trôï cho Palestine ñaõ thuùc giuïc phaûi môû cuoäc baàu cöû töøng bò trì hoaõn laâu nay cho ñuùng vôùi kyø haïn ñeå taêng cöôøng neàn daân chuû taïi Palestine, nhöng tröôùc trieån voïng phe Hamas seõ chieám ñöôïc ña soá gheá qua cuoäc baàu cöû, hoï ñaâm ra luùng tuùng vaø chaúng bieát phaûi laøm sao. Vaøo naêm 1996, phe Hamas ñaõ khoâng ra tranh cöû. Tuy nhieân, ña soá daân chuùng Palestine laïi nghó raèng phe Hamas ít bò nhieãm thoùi tham nhuõng so vôùi Phong Traøo Fatah cuûa Chuû Tòch Abbas hieän ñang caàm quyeàn. Vò theá cuûa Hamas môùi ñaây ñaõ laïi ñöôïc taêng cöôøng nhôø nhöõng raïn nöùt trong chính noäi boä cuûa Phong Traøo Fatah, vaø Hamas cuõng ñuû khoân ngoan ñeå lôïi duïng tình theá ñoù. Hieän nay, coù nhieàu ngöôøi Palestine ñaõ khuyeân Chuû Tòch Abbas neân hoaõn cuoäc baàu cöû laïi laàn nöõa, nhöng ñaây laø ñieàu maø nhaø laõnh ñaïo Palesine baûo raèng oâng khoâng muoán nghe theo. (V.P.)

Phe Hamas bieåu tình choáng Myõ vaø Lieân AÂu

Haèng nghìn ngöôøi Palestine theo phe baïo ñoäng Hamas ñaõ xuoáng ñöôøng bieåu tình choáng Hoa Kyø vaø Lieân AÂu taïi Gaza City hoâm 23 Thaùng Chaïp. Daân bieåu tình leân aùn caùc cöôøng quoác Taây phöông laø ñaõ laøm aùp löïc buoäc Nhaø Caàm Quyeàn Palestrine phaûi ñình hoaõn cuoäc baàu cöû quoác hoäi Palestine vaøo Thaùng Gieâng tôùi maø phe Hamas nghó laø hoï seõ caû thaéng. (Hình: REUTERS/Mohammed Salem)

Iraq: Noãi sôï haõi laøm thui choät nieàm vui Giaùng Sinh BAGHDAD, Iraq - Chæ coøn coù moät ngaøy nöõa laø ñeán dòp leã lôùn nhaát trong naêm daønh cho ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo, aáy vaäy maø Nhaø Thôø Thaùnh Nöõ Ñoàng Trinh taïi Baghdad, Iraq, vaãn nhuoám moät veû gì hoang vaéng, gaàn nhö laø tieâu ñieàu. Ngöôøi ta khoâng nhìn thaáy nhöõng ngoïn ñeøn chong leã vaø caùc trang trí laáp laùnh vaøo dòp cuoái naêm. Chæ coù moät thaân caây nhoû chaúng coù hình daùng gì haáp daãn ñöôïc trang trí baèng nhöõng maûnh giaáy maøu baïc vaø

maøu tím ñöùng chô vô gaàn buïc giaûng. Ñaây quaû thaät laø moät moùn thay theá toài taøn cho caây Giaùng Sinh khoång loà maø vaøo maáy naêm tröôùc, theo truyeàn thoáng, ñaõ ñöôïc trang trí giöõa tieáng nhaïc vaø gioïng haùt thaùnh ca cuûa nam, nöõ thanh thieáu nieân trong nhaø thôø. Taïi buoåi caàu kinh chieàu vaøi ngaøy tröôùc Leã Giaùng sinh, chæ voûn veïn coù saùu phuï nöõ tôùi daâng leã, ñeå laïi nhöõng haøng gheá daøi troáng vaéng trong loøng nhaø thôø ñeøn chieáu lôø môø. Khoâng phaûi sinh hoaït trong nhaø thôø naøy bao giôø

cuõng vaäy ñaâu. “Chuùng toâi thöôøng möøng dòp leã naøy baèng nhöõng lôøi caàu nguyeän, vaø haèng traêm tín ñoà thöôøng tuï taäp laïi chuùc laønh nhau doïc theo haønh lang nhaø thôø,” Cha Boutros Haddad, vò linh muïc quaûn nhieäm ngoâi thaùnh ñöôøng trong khu vöïc cuûa daân Thieân Chuùa Giaùo taïi Baghdad oân laïi chuyeän cuõ nhö theá. “Nhöng nay chuùng toâi ñaõ ngöng vieäc thôø phöôïng long troïng nhö theá bôûi vì tình hình an ninh.” Vaø nhö theá, laïi moät Noel buoàn teû nöõa troâi qua ñoái vôùi

gaàn 600,000 tín ñoà Thieân Chuùa Giaùo treân ñaát nöôùc Iraq. Döôùi thôøi Saddam Husein, hoï töông ñoái ñöôïc höôûng töï do toân giaùo, nhöng nay hoï ñaõ phaûi soáng trong noãi lo sôï bò taán coâng töø phía caùc nhoùm ngöôøi Hoài Giaùo chính thoáng vaø daân quaân maø döôøng nhö ngaøy caøng maïnh theá leân. Keå töø khi Saddam bò haï beä, caùc nhaø thôø ñaõ bò giaät noå hay ñaùnh bom, nhöõng cöûa hieäu baùn röôïu do ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo laøm chuû ñaõ bò taán coâng, vaø theâm nhieàu ngöôøi nöõa taïi caùc coäng ñoàng giaùo

daân nhoû bò saùt haïi hay bò baét ñi bieät tích. Nhieàu giaùo daân ñaõ töø boû Iraq ñeå chaïy sang truù thaân taïi caùc nöôùc ít nguy hieåm hôn nhö Jordan hay Syria. Soá khaùc thì khoâng daùm beùn maûng ñeán nhaø thôø nöõa. “Naêm ngoaùi, chuùng toâi phaûi rôøi boû Iraq chaïy sang Syria bôûi vì chuùng toâi gaëp nhieàu khoù khaên trong cuoäc soáng nôi ñaây, vaø chuùng toâi khoâng theå chòu ñöïng theâm ñöôïc nöõa,” ñoù laø lôøi phaùt bieåu ngaén goïn cuûa Rana Noah, 26 tuoåi, vöøa trôû veà Baghdad ñeå döï moät ñaùm tang vaø hieän ñang hoái haû lo quay trôû laïi Syria.

Coøn ñoái vôùi nhöõng keû bò boû laïi Iraq, muøa vui naøy chaúng gioáng chuùt naøo vôùi nhöõng leã möøng trong maáy naêm tröôùc ñaây. Caùc cöûa hieäu taïi Baghdad chuyeân baùn haøng hoùa Giaùng Sinh nhö caây thoâng vaø ñoà trang trí muøa leã vaãn baøy haøng, nhöng nhòp ñoä buoân baùn hieän chæ coøn leøo teøo maø thoâi. Vaøo cuoái naêm 2004, coù ít nhaát 20 ngöôøi ñaõ bò saùt haïi trong nhöõng cuoäc taán coâng vaøo caùc nhaø thôø taïi Baghdad vaø Mosul. Ñaõ qua roài moïi nieàm höng phaán vaø noãi möøng vui trong muøa Giaùng Sinh truyeàn thoáng. (V.P.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

INDONESIA

.3”

Bình An döôùi theá gian Tieáp trang A1

baûn xöù ñaõ soáng ôû ñaây nhieàu ñôøi. Nhöng an toaøn veà taøi chaùnh cuõng khoâng mang laïi söï bình an ñích thöïc, neáu chuùng ta ñeå cho noãi lo aâu ñoù cöù tieáp tuïc keùo daøi, vì khoâng bieát bao giôø laø ñuû, laøm cho loøng ta khoâng bao giôø ñöôïc yeân laéng. Chuùng ta thaáy khoâng thieáu nhöõng gia ñình tan vôõ chæ vì moïi ngöôøi ñeàu quaù lo laéng veà taøi chaùnh. Ngay trong nhöõng gia ñình ñoaøn tuï vaø ñôøi soáng vaät chaát ñaày ñuû, noãi lo aâu veà taøi chaùnh coù khi chieám heát thôøi giôø, khoâng cho chuùng ta nhöõng dòp ñeå gaàn guõi, trao ñoåi, vaø thoâng caûm vôùi nhau. Khi ñoù moät vaøi ngöôøi coá tìm cho mình söï bình an nhöng caû gia ñình thì khoâng chaéc ñöôïc bình an. Nhöõng ngaøy leã toân giaùo laø cô hoäi cho chuùng ta töï hoûi mình coù haïnh phuùc hay chaêng, vaø taïi sao mình chöa haïnh phuùc. Nhöõng ngoïn neán ñeâm Giaùng Sinh coù theå giuùp chuùng ta suy ngaãm veà choã ñöùng cuûa mình trong moät vuõ truï traøn ngaäp aùnh saùng thieâng lieâng. Coù khi ngay caû nhöõng ngöôøi muoán lo toan taïo haïnh phuùc cho ngöôøi khaùc, hay coù tham voïng lôùn lao taïo haïnh phuùc cho caû moät daân toäc hay caû nhaân loaïi, hoï vaãn coù theå chæ laøm khoå, hay ít nhaát laøm phieàn nhieãu ngöôøi chung quanh. Nhöõng ngöôøi laøm khoå nhaân loaïi vì caùi maø hoï töôûng laø thieän chí cuûa hoï, caên nguyeân chæ vì hoï kieâu caêng, khoâng thaáy mình chæ laø moät phaàn töû nhoû beù trong coäng ñoàng nhaân loaïi lôùn, trong vuõ truï voâ bieân. Hoï töï che maét baèng ngaõ maïn neân khoâng theå tìm hieåu mình vaø hieåu ngöôøi, tröôùc khi nghó ñeán caùch giuùp ngöôøi khaùc. Theá kyû vöøa qua ñaõ chöùng kieán bao nhieâu ngöôøi muoán laøm caùch maïng ñeå thay ñoåi theá giôùi, giaûi phoùng loaøi ngöôøi, giaûi phoùng caùc daân toäc bò aùp böùc, nhöng cuoái cuøng chính hoï gaây bao tai hoïa, laøm haøng trieäu ñoàng loaïi cheát oan. Chính vì hoï coi thöôøng nhöõng baøi hoïc cô baûn cuûa caùc toân giaùo. Thí duï, caùc toân giaùo ñeàu daïy raèng ngöôøi ta chæ coù theå duøng vieäc thieän ñeå taïo neân ñieàu thieän. Khoâng ai coù theå coå ñoäng nhöõng tính aùc nhö ganh gheùt, haän thuø, ñeå taïo ra ñieàu thieän. Trong Luaän Ngöõ, Phaøn Trì hoûi veà ñaïo Nhaân, Khoång Töû noùi: “Haõy yeâu ngöôøi.” (Phaøn Trì vaán nhaân; Töû vieát: AÙi nhaân). Laàn khaùc Phaøn Trì laïi hoûi veà ñaïo Nhaân, Khoång Töû dieãn taû roõ hôn: “AÊn ôû, haønh ñoäng cung kính, thaønh thaät vôùi moïi ngöôøi” (Cö xöû cung, chaáp söï kính, döõ nhaân trung).

BAÙC SÓ PHAN

Nhöõng ngöôøi töï cho hoï caùi söù maïng “giaûi phoùng nhaân loaïi” maø khoâng giöõ ñöôïc loøng Nhaân thì ñem hoïa cho loaøi ngöôøi, cho ñoàng baøo cuûa hoï. Neáu chính trong loøng hoï khoâng ñaït ñöôïc bình an, thì nhöõng coá gaéng goïi laø giuùp ñôøi cuûa hoï cuõng khoâng mang laïi ñöôïc bình an. Toân giaùo giuùp cho chuùng ta tænh ngoä veà caùc söï thaät ñoù. Ngaøy Giaùng Sinh coù theå mang ñeán cho taát caû moïi ngöôøi cuøng moät thoâng ñieäp, laø söï bình an ñích thaät chæ phaùt xuaát töï taám loøng thieän coù saün trong ta. Haõy töôùi taåm, phaùt trieån nhöõng haït gioáng laønh ñoù. Khi chuùng ta nghe lôøi ca “Bình an döôùi theá cho ngöôøi thieän taâm,” thì duø theo toân giaùo naøo hay khoâng coù toân giaùo, chuùng ta ñeàu ñoïc chung moät thoâng ñieäp: Nhöõng ngöôøi thieän taâm môùi nhieàu hy voïng soáng vôùi taám loøng bình an treân theá gian naøy. Taám loøng thieän höôùng leân cao, höôùng veà ngöôøi khaùc hôn laø quay veà coõi rieâng moät mình, nhôø theá neân mang laïi bình an trong chính taâm hoàn moãi ngöôøi. Chuùng ta coøn coù theå thaáy laø chính khi loøng con ngöôøi bình an thì tính thieän caøng deã coù cô hoäi naåy nôû. Höôùng thieän vaø bình an laø hai caùch nhìn cuøng moät taám loøng. Lieäu ngöôøi ta deã höôùng veà ñieàu thieän khi trong loøng yeân oån, hay khi trong loøng ñang ñau khoå vôùi nhöõng lo aâu, tham muoán, sôï seät? Chuùng ta bieát raèng caùc ngöôøi mang trong loøng nhöõng lo aâu, sôï seät, tham muoán, chæ nghó cho mình, vì mình, thì ngöôøi ñoù khoù phaùt trieån tính thieän. Soáng trong neàn vaên hoùa naøo chuùng ta cuõng ñöôïc höôûng caùc taäp tuïc thuaàn nhaõ cuûa neàn vaên hoùa ñoù, khi hoøa mình trong truyeàn thoáng cuûa hoï. Nhöng caùc truyeàn thoáng, taäp tuïc khoâng phaûi chæ hieän ra vôùi caùi voû ôû beân ngoaøi, chuùng ta neân tìm veà taän nguoàn goác, veà caùc yù nghóa nguyeân sô cuûa caùc taäp tuïc. Khi loaøi ngöôøi an ñònh vôùi nhau choïn nhöõng ngaøy leã toân giaùo lôùn laøm moät ngaøy nghæ ngôi, moät ngaøy sum hoïp, ñeå taëng quaø nhau, laøm moät ngaøy chuùc möøng nhau nhöõng söï toát laønh, xaõ hoäi loaøi ngöôøi muoán caùc ngaøy leã ñoù taïo cô hoäi cho taát caû chuùng ta chæ nghó, chæ noùi vaø chæ laøm nhöõng vieäc thieän. Nhôø theá taám loøng höôùng thieän vaø bình an cuûa moïi ngöôøi coù dòp naåy nôû. Nhöõng ai bieát yù nghóa nguyeân sô ñoù, bieát söû duïng nhöõng ngaøy leã nhö dòp Leã Giaùng Sinh hoâm nay ñeå laøm, ñeå noùi vaø nghó nhöõng ñieàu thieän, vôùi taám loøng thaønh thaät vaø an vui, thì chính hoï ñöôïc höôûng aân suûng Trôøi Ñaát ban cho. Chuùng toâi öôùc mong taát caû quyù vò ñoäc giaû Nhaät baùo Ngöôøi Vieät cuøng höôûng vaø chia seû vôùi moïi ngöôøi chung quanh nhöõng aân phöôùc cuûa ngaøy Thieân Chuùa Giaùng Sinh.

QUOÁC QUANG, M.D.

CHUYEÂ N KHOA TRÒ BEÄ N H TIEÂ U HOÙ A VAØ GAN 12665 Garden Grove Blvd., Suite 304 (laàu 3), Garden Grove, CA 92843

(714) 537-5302 ThöùGIÔØHaiLAØ-MThöùVIEÄSaùC:u:

FAIRVIEW

HARBOR

* Diplomate, American Subspecialty Board of Gastroenterology. 9 AM - 6 PM * Diplomate, American Board of Internal Medicine. Thöù Tö: 9 AM - 1 PM * Hoäi vieân American College of Physicians vaø Orange County NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM Medical Association. G.G. * Thöôøng Truù Noäi Khoa (Internal Medicine) taïi University of Hospital Suite 304-607 California, San Francisco (UCSF). GARDEN GROVE * Toát nghieäp Chuyeân Khoa Beänh Tieâu Hoùa vaø Gan WESTMINSTER (Gastroenterology) taïi University of California, Los Angeles BOLSA (UCLA). EUCLID

CHUYEÂN ÑIEÀU TRÒ * THÖÏC QUAÛN: Khoù nuoát, Ngheõn thöùc aên, ÖÏa chua. * BAO TÖÛ: Ñaày hôi, Loeùt bao töû, Chaûy maùu bao töû, AÊn khoâng tieâu, OÙi möûa. * RUOÄT: Ñau buïng, Taùo boùn, Tieâu chaûy, Ñi caàu ra maùu, Ung thö vaø Böôùu ruoät. * TRÓ: Ñau nhöùc haäu moân, Chaûy maùu haäu moân. * GAN: Vaøng da, Saïn tuùi maät vaø oáng daãn maät, Söng gan, Chai gan * LAÙ LAÙCH: Ñau buïng caáp tính.

Baùo ñoäng khuûng boá, traûi quaân canh phoøng thuû ñoâ Tieáp trang A1

thuoäc nhoùm Jemaah Islamiyah coù theå lôïi duïng ngaøy leã ñeå traû thuø caùi cheát hoài thaùng qua cuûa chuyeân vieân cheá bom Azahari bin Husin, ngöôøi bò baén cheát trong moät cuoäc boá raùp cuûa caûnh saùt. Toå chöùc khuûng boá Jemaah Islamiyah ñaõ môû ra ít nhaát 5 cuoäc khuûng boá töï saùt nhaém vaøo caùc muïc tieâu Taây Phöông keå töø naêm 2002 ñeán nay, keå caû vuï taán coâng moät nhaø haøng hoâm 1 thaùng 10 treân hoøn ñaûo du lòch Bali. Taát caû caùc cuoäc taán coâng naøy ñaõ laøm hôn 240 ngöôøi cheát. Toå chöùc Jemaah Islamiyah cuõng coù theå ñaõ dính líu vaøo caùc vuï ñaùnh bom taïi nhaø thôø Thieân Chuùa Giaùo dieãn ra tröôùc ngaøy leã Giaùng Sinh naêm naêm tröôùc ñaây khieán 19 ngöôøi thieät maïng. Töôùng Gani noùi vôùi baùo chí raèng boïn khuûng boá cho hay seõ nhaân leã Giaùng Sinh vaø ngaøy ñaàu naêm Döông Lòch ñeå môû cuoäc taán coâng vaø coù theå chuùng seõ thay ñoåi phöông caùch khuûng boá. Theo töôùng Gani thì thay vì söû duïng xe bom hay mang theo chaát noå trong tuùi xaùch, boïn khuûng boá coù theå mang theo caùc quaû bom nhoû ñeå neùm vaøo ñaùm ñoâng hay caùc toøa nhaø. An ninh taïi caùc khaùch saïn

quoác teá, khu thöông xaù, chung quanh caùc khu vöïc thöông maïi, caùc toøa ñaïi söù taïi thuû ñoâ Jakarta cuõng nhö ôû caùc bôø bieån ñeàu ñaõ ñöôïc taêng cöôøng. Caùc chính phuû ngoaïi quoác nhö Hoa Kyø, Anh, Australia, Canada vaø Denmark ñaõ caûnh baùo kieàu daân cuûa mình raèng moái ñe doïa khuûng boá hieän raát cao vaø khuyeân hoï khoâng neân ñeán Indonesia neáu khoâng thöïc söï caàn thieát. Phaàn lôùn trong soá 190 trieäu ngöôøi daân Indonesia theo ñaïo Hoài ñeàu coù laäp tröôøng oân hoøa. Tuy vaäy caùc cuoäc taán coâng nhaém vaøo ngöôøi theo ñaïo Thieân Chuùa Giaùo, vaøo khoaûng 8 phaàn traêm daân soá, ñaõ gia taêng cuøng luùc vôùi söï phaùt trieån cuûa thaønh phaàn Hoài giaùo quaù khích treân theá giôùi. Coù khoaûng 17,000 caûnh saùt vieân ñaõ ñöôïc boá trí chæ rieâng taïi Jakarta. Tuy nhieân ñieàu ñaùng löu yù hôn caû laø 11 toå chöùc Hoài giaùo ñaõ ñeà nghò cung caáp 7,000 ngöôøi giuùp caùc nhaø thôø theo ñaïo Thieân Chuùa Giaùo giöõ an ninh. Caùc nhoùm Hoài giaùo ôû Indonesia ñaõ giuùp baûo veä nhaø thôø Thieân Chuùa Giaùo töø sau vuï ñaùnh bom tröôùc ngaøy leã Giaùng Sinh naêm 2000. (V. Giang)

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT

NHÖ YÙ CAÙ 8 MOÙN 10830 Warner Ave., Fountain Valley, CA 92708

(giöõa Ward & Euclid) ñoái dieän Mile Square Park) - Web: www.nhuycorp.com

Coù ñaàu beáp Ñaëc Bieät cho ÑAÙM CÖÔÙI - ÑAÙM HOÛI töø 5 tôùi 15 baøn NHAÄN ÑAËT: GAØ NHOÀI xin ñaët tröôùc 1 ngaøy

CAÙ ÑUÙT LOØ, BEER HAÛI SAÂM & WINE ÑAËC BIEÄT: Goûi OÁc Nhaûy CÔM CHAÙY: BAR RÖÔÏU NGON ÑOÄC ÑAÙO

ÑAËC BIEÄT: MOÃI NGAØY COÙ CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH

Coù nhaïc soáng moãi ngaøy NHAÏ NG MOÃ I ÑEÂu M töø C7SOÁgiôø chieà Thöù 7-CN: töø 6:30PM tôùi 1 giôø ñeâm Ngaøy thöôøng töø 7PM tôùi giôø ñoùng cöûa ñeán 12 giôø ñeâm Vôùi caùc ca só: Nhö Mai, Thuùy Höông, Mai Ly, Tina Vöông, Tuyeát Trinh

CAÙC MOÙN NHAÄU ÑOÄC ÑAÙO: CAÙ SAÁU - BOÀ CAÂU CHIM CUÙT HEO RÖØNG - DEÂ v.v... CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

$19.95

Tieát canh vòt - OÁc len xaøo döøa Deâ tieàm thuoác Baéc Löôn xaøo laên Ngheâu baèm xuùc baùnh traùng.v.v.

Môû cöûa 7 ngaøy: Töø 10 GIÔØ SAÙNG ñeán 12 GIÔØ ÑEÂM T6-T7-CN: 10AM - 12:30 Khuya

NHAÄN MÔÛ CHI NHAÙNH TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC MYÕ - Lieân laïc Chuû Nhaân NHÖ YÙ

(714) 963-1700

CAÙ 8 MOÙN MOÄT PHAÀN $15.99 TAÊNG CÖÔØNG BOØ 7 MOÙN

Goûi Caù Caù Chieân Doøn Soát Maém Me Nhaän ñaët tieäc: Goûi Cuoán Caù HOÏP MAËT Chaû Gioø Caù SINH NHAÄT v.v...

Caù Môõ Chaøi Caù Laù Loát Caù Nöôùng Vó Chaùo Caù

Ngoaøi ra nhaø haøng coøn coù treân 100 moùn khaùc: Caùc loaïi buùn, caùc loaïi phôû, caùc loaïi côm vaø côm taám, caùc loaïi laåu nhö laåu Thaùi, Laåu löôn, Laåu toâm caøng...


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Phi thuyeàn khoâng gian mang quaø Noel cho caùc phi haønh gia Nga Myõ

cuøng thôøi vôùi caùc nhaïc só noåi tieáng, nhö Döông Thieäu Töôùc, Hoaøng Thi Thô, Vaên Phuïng, Phaïm Duy, Chaâu Kyø... ñaõ saùng taùc ñöôïc hôn moät traêm ca khuùc, tuy nhieân ngöôøi ta nhôù ñeán oâng nhieàu qua caùc nhaïc phaåm nhö: Veà ñaây anh (Coù thôøi gian trong cuoäc chieán Vieät Nam, ñaõ ñöôïc söû duïng nhö nhaïc chieâu hoài caùc caùn binh Vieät Coäng ra ñaàu thuù), Anh cho em muøa Xuaân, Maùi toùc daï höông, Tìm ñaâu, Ngaøn naêm maây bay, Thaàm öôùc, Hoa böôùm ngaøy xöa, Tieáng haùt hoïc troø, Töø giaõ thô ngaây, Laù thö gôûi meï... Caùc baøi haùt naøy ñaõ ñöôïc Trung Taâm Thuùy Nga thu vaøo CD vaø DVD mang cuøng teân “Hoa Böôùm Ngaøy Xöa” (Paris by night 74), ñeå löu laïi cho haäu theá. Ca khuùc ñaàu tay cuûa Nguyeãn Hieàn khi oâng môùi 18 tuoåi, laø phoå baøi thô mang teân “Ngöôøi em nhoû” cuûa moät ngöôøi baïn, laø Thieäu Giang. Naêm 1950, nhaïc só Nguyeãn Hieàn, söû duïng thaønh thaïo nhieàu thöù ñaøn, nhö phong caàm, vó caàm, döông caàm... ñaõ laø nhaïc tröôûng cuûa ban nhaïc Hotel de Paris, Haø Noäi, tröôùc khi di cö vaøo Nam hoâm 4 thaùng Chín 1954, do Hieäp ñònh Geneve chia ñoâi ñaát nöôùc. Taïi mieàn Nam, nhaïc só Nguyeãn Hieàn ñaõ phuïc vuï taïi caùc Boä cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa, coù ít nhieàu lieân heä ñeán vaên hoùa vaø chính

Tieáp trang A1

ñoà tieáp teá caàn thieát cho hai phi haønh gia, moät laø Nga Valery Tokarev, vaø moät laø ngöôøi Myõ William McArthur, ñaõ bay treân quyõ ñaïo traùi ñaát töø gaàn ba thaùng nay. Ñaøi kieåm soaùt chuyeán bay taïi Houston, Texas, ñaõ töø choái tieát loä caùc moùn quaø Noel gôûi leân cho caùc phi haønh gia, nhöng moät baûn tin cuûa haõng thoâng taán Tass cho bieát trong caùc moùn quaø Noel ñöôïc gôûi leân cho caùc phi haønh gia, coù moät buùp beâ laø OÂng Giaø Tuyeát cuûa Nga, töông töï nhö oâng Giaø Noel cuûa Phöông Taây, caùc goùi keïo xoâcoâla vaø caùc DVD ca nhaïc vaø phim, ñeå caùc phi haønh gia coù theå thöôûng thöùc trong dòp Noel vaø naêm môùi. L.T.

Little Saigon: Nhaïc só Nguyeãn Hieàn qua ñôøi, thoï 78 tuoåi Tieáp trang A1

ruoät thòt töø khaép caùc vuøng ñaát ôû Hoa Kyø, coù ngöôøi töø Hawaii, ñeå kòp veà chöùng kieán caùc giaây phuùt cuoái cuøng cuûa nhaïc só naøy. Nhaïc só Nguyeãn Hieàn,

trò, nhö Boä Thoâng Tin, Chieâu Hoài vaø Xaây döïng noâng thoân... cho ñeán thaùng 4-1975, oâng laø Phuï taù Ban chöông trình cuûa Ñaøi Truyeàn hình Vieät Nam, truï sôû chính ôû Saigon, vaø bò keït laïi. Trong caùc naêm töø 1978 ñeán 1980, oâng bò coäng saûn giam giöõ vì bò keát toäi dính líu ñeán toå chöùc phuïc quoác, vaø maõi ñeán naêm 1988 môùi ñöôïc cuøng gia ñình sang ñònh cö taïi Little Saigon, Westminster, Nam California, nôi coù coäng ñoàng Vieät Nam ñoâng ñaûo nhaát taïi haûi ngoaïi. Nôi vuøng ñaát môùi, nhaïc só Nguyeãn Hieàn vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng veà vaên hoùa, vaên ngheä daân toäc, toå chöùc caùc leã gioã Toå Huøng Vöông, Kyû nieäm Ñöùc Traàn Höng Ñaïo, Hai Baø Tröng, laøm coá vaán Hoäi Coå Nhaïc Mieàn Nam Vieät Nam Haûi ngoaïi, töø khi môùi thaønh laäp naêm 2000... vaø ñöôïc thaønh phoá Westminster môøi laøm UÛy vieân vaên hoùa vaên ngheä cho thaønh phoá. Sau khi ñöôïc tin nhaïc só Nguyeãn Hieàn bò ung thö phoåi naëng, moät chöông trình vinh danh nhaïc só laõo thaønh naøy, cuõng ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Little Saigon, vaøo chieàu ngaøy 10 thaùng 12 taïi vuõ tröôøng Majestic, do Little Saigon Radio, tuaàn baùo Vieät Tide vaø Trung taâm Thuùy Nga cuøng toå chöùc, vôùi söï goùp tieáng cuûa caùc ca só noåi tieáng cuûa laøng

ca nhaïc Vieät Nam nhö Thaùi Thanh, Khaùnh Ly, Leä Thu, Kim Töôùc, Mai Höông, Quyønh Giao, Tuaán Ngoïc... vaø theá heä treû, nhö Traàn Thaùi Hoøa, Quang Leâ cuøng nhieàu ca só khaùc ôû haûi ngoaïi. Nhaïc só Nguyeãn Hieàn qua ñôøi, laø moät söï maát maùt lôùn lao cho laøng nhaïc Vieät Nam. Leâ Thuïy

Rumsfeld baùo tin ruùt bôùt quaân Myõ Quaân ñoäi Iraq tieáp tuïc chòu thöông vong Tieáp trang A1

moät tieàn ñoàn beân ñöôøng gaàn thò traán Adheaim ôû phía baéc cuûa thuû ñoâ. Keát thuùc traän ñaùnh, nguoàn tin caûnh saùt cho hay coù 10 binh só Iraq ñaõ töû traän vaø 12 binh só khaùc bò thöông trong moät cuoäc giao tranh ñaãm maùu nhaát tính töø cuoäc baàu cöû quoác hoäi hoài tuaàn tröôùc. Khoâng coù con soá thöông vong naøo veà phía quaân taán coâng. Moät thöôøng daân laùi xe hôi ñaõ bò cheát vaø moät ngöôøi khaùc thì bò thöông giöõa hai laèn ñaïn. Cuoäc taán coâng taùo tôïn vaøo luùc trôøi saäp toái, söû duïng ñaïi lieân vaø löïu ñaïn phoùng baèng hoûa tieãn, ñaõ chaám döùt moät thôøi kyø töông ñoái yeân tónh treân khaép nöôùc Iraq trong 10

ngaøy qua - moät tình traïng bình yeân vôùi caùi giaù phaûi traû laø vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp an ninh cöïc kyø chaët cheõ cuøng vôùi moät cuoäc höu chieán khoâng chính thöùc vôùi moät vaøi nhoùm quaân noåi daäy Sunni. Trong caùc cuoäc taán coâng khaùc, boán thöôøng daân daõ bò gieát vaø taùm ngöôøi khaùc bò thöông khi moät tay noå bom töï töû giaät noå khoái bom daáu trong ngöôøi beân ngoaøi moät ñeàn thôø Shi’ite taïi Balad Ruz, ôû phía Ñoâng Baéc Baghdad. Ngoaøi ra, hai binh só Myõ cuõng thieät maïng khi moät traùi bom caøi treân ñöôøng phaùt noå döôùi chieác quaân xa cuûa hoï taïi thuû ñoâ. Saùu ngöôøi Sudan, keå caû moät nhaø ngoaïi giao, ñaõ bò baét coùc sau buoåi caàu kinh hoâm Thöù Saùu 23-12 taïi Baghdad, ñoù laø theo nguoàn tin cuûa Boä Ngoaïi Giao Sudan. Adhaim, caùch Baghdad 70 caây soá (45 daëm Anh) veà phía Baéc, treân con ñöôøng chính daãn tôùi thaønh phoá Kirkuk baát an, laø moät khu vöïc ñaày baïo ñoäng. Coù 19 binh só Iraq ñaõ bò gieát taïi ñoù vaøo hoâm 3 Thaùng Chaïp sau khi moät toaùn tuaàn tieãu hoãn hôïp vôùi quaân Myõ bò phuïc kích. Caû hai phe goàm caùc nhoùm AÛ Raäp Hoài Giaùo chính thoáng cuûa al Qaeda vaø caùc nhoùm Sunni quoác gia theá tuïc ñeàu hoaït ñoäng choáng ñoái chính phuû trong vuøng naøy.

Boä Tröôûng Rumsfeld coâng boá seõ coù vieäc taùi phoái trí sô khôûi caùc löïc löôïng Hoa Kyø, vieän daãn nhöõng tieán boä trong vieäc huaán luyeän caùc löïc löôïng voõ trang ñòa phöông. Caùc löïc löôïng chieán ñaáu Myõ taïi Iraq seõ ñöôïc caét giaûm bôùt hai löõ ñoaøn, lieân heä tôùi chöøng 7,000 binh só, vaøo ñaàu naêm tôùi, trong khi soá binh lính coù nhieäm vuï huaán luyeän quaân ñoäi Iraq seõ taêng leân “Cuoäc ñieàu chænh quaân soá... laø söï nhìn nhaän nhöõng tieán boä cuûa daân chuùng Iraq trong khi hoï gaùnh theâm traùch nhieäm an ninh laõnh thoå,” OÂng Rumsfeld tuyeân boá nhö vaäy. Coøn Thuû Töôùng Ibrahim al-Jaafari cuûa Iraq thì noùi: “Chuùng ta ñang gôûi moät thoâng ñieäp quan troïng tôùi daân chuùng Iraq raèng caùc löïc löôïng an ninh Iraq ñang lôùn maïnh... vaø raèng hoï coù khaû naêng... laáp nhöõng choã troáng do caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñeå laïi.” (V.P.)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát !

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU

WESTMINSTER DENTAL CENTER DOCTOR OF DENTAL SURGERY BAÙC SÓ NHA KHOA

g

y

y

CHUYEÂN TRÒ VÔÙI KYÕ THUAÄT NHA KHOA TOÁI TAÂN NHAÁT * Beänh Nöôùu Raêng (Periodontal Disease) * Laøm Raêng giaû caùc loaïi (Fixed, Removable Prosthodontic) * Nha Khoa Phoøng Ngöøa (Preventive Treatment) * Nha Khoa Thaåm Myõ vaø duøng tia saùng Ultaviolet söûa vaø laøm ñeïp caùc raêng cöûa bò hö, xaáu hoaëc keõ hôû. * Khaùm Raêng toång quaùt vaø ñònh kyø. * Chöõa vaø Nhoå Raêng treû em vaø ngöôøi lôùn. * Giaûi Phaãu Nha Khoa (Oral Surgery) * Taåy traéng raêng (Bleaching) * Coù maùy Syrijet laøm teâ nöôùu raêng, khoâng caàn kim cho quyù vò naøo ngaïi chích * Coù maùy Sieâu aâm (Ultrasonic) chaø raêng khoâng ñau. * ÑAËC BIEÄT: Coù heä thoáng Sterilization ñuùng theo tieâu chuaån cuûa Boä Nha Khoa ñeå ngaên ngöøa beänh truyeàn nhieãm.

Westminster

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

Hazard

Tröôùc

(714) 241-8162

Sau

GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10AM - 7 PM * Thöù Baûy: 9 AM - 6 PM

6771 Westminster Blvd., Suite H, Westminster, CA 92683

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

Beach

WDC

Goldenwest

Garden Grove

* Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY

Fwy 22 Edward

.3”

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

(Beân caïnh Post Office goùc Westminster & Golden West)

Tel: (714) 898-3707

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

TRUNG TAÂM TRÔÏ THÍNH SUNCOAST ª Môøi OÂng Baø ñeán tham khaûo mieãn phí caùc vaán ñeà trôï thính. ª Thöïc söï thaáy ñöôïc beân trong khoang tai mình khoâng phaûi laø ñieàu kyø laï sao? ° Cung caáp maùy 100% digital môùi. Söûa chöõa maùy cuõ. Baùn pin duøng cho maùy (baûo ñaûm giaù haï hôn so vôùi thò tröôøng hieän nay!) ° Ño ñoä laõng tai cho treû em vaø ngöôøi lôùn do chuyeân gia veà thính giaùc saên soùc taän tình chu ñaùo. ° Ñaëc bieät chuùng toâi coù phoøng LAB (do cô quan F.D.A trong vaønh tai chaáp thuaän) goàm nhöõng TECHNICIANS ñaõ coù treân CIC ITC 17 naêm kinh nghieäm veà ngaønh maùy trôï thính. Baûo ñaûm ñoàng höông seõ haøi loøng veà aâm thanh ITE phaåm chaát cuûa maùy. Ngoaøi ra, chuùng toâi coù baùn ñuû caùc loaïi maùy hieän coù treân thò tröôøng. ° Cung caáp maùy cho thaân nhaân ôû Vieät Nam.

trong loã tai

BTE

MEDICAL ° BAÛO HIEÅM ° CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙP 31606 RAILROAD CANYON Rd. #203 Canyon Lake, CA 92578 (951) 244-8832 DONNA JENSEN Board Certified Hearing Instrument Specialist WILLENA BAYER CCC-A. Audiologis

6888 LINCOLN Ave. Suite#E,H,G Buena Park, CA 90620 (714) 229-9178 MARK HADDAD Hearing Aid Dispenser

9191 WESTMINSTER Blvd. Garden Grove, CA 92844 (Beân trong khu Medical Center, xin laáy heïn)

JOHN MALAN M.S.,CCC-A Audiologis/HA. Dis. Sonus Network Goïi Coâ AÙnh (714) 229-9178 Operations Manager

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Hôn 10,000 Yearbook phaùt trong moät buoåi chieàu Tieáp trang A1

caùo ñaõ noái ñuoâi nhau ñeán mua baùo Xuaân, mua Lòch Saùch Töû Vi, vaø nhaän Yearbook mieãn phí. “Baùo Xuaân Ngöôøi Vieät naêm naøo cuõng coù nhöõng baøi vieát hay, boå ích vaø ñeïp neân töø 10 naêm nay, naêm

naøo toâi cuõng phaûi mua ít ra laø ba tôø, moät cho mình vaø hai cho phoøng maïch cuûa caùc chaùu beân Dallas, Texas.” oâng Nguyeãn Khoa T. cöïu phoù Ñaïi Söù VNCH ôû Brasil ñaõ cho chuùng toâi bieát nhö vaäy khi gheù mua baùo. Coøn Yearbook Ngöôøi Vieät thì töø ba naêm qua noù ñaõ trôû thaønh “ngöôøi coá vaán cho gia ñình trong moïi sinh hoaït vôùi coäng ñoàng”

nhö lôøi baø Minh ôû Costa Mesa töôi cöôøi cho bieát khi “xin” 10 cuoán Yearbook Ngöôøi Vieät. Thoâng tin töø coâng ty Ngöôøi Vieät cho bieát caùc thaân chuû “mua taïi toøa soaïn Ngöôøi Vieät hoaëc mua qua trang web nguoi-viet.com seõ ñöôïc taëng quaø ñaëc bieät”: Mua 1 quyeån Lòch Saùch Töû Vi, ñöôïc taëng moät Baùo Xuaân; mua 10 Baùo Xuaân, ñöôïc taëng 1 Lòch Saùch Töû Vi.

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

Vieân chöùc toøa ñaïi söù Myõ ôû Haø Noäi tôùi thaêm oâng Hoaøng Minh Chính bò caám vaøo Tieáp trang A1

tôùi khuûng boá oâng Chính thì khoâng thaáy bò caûn trôû. “Ngaøy leã Noel saép ñeán gaàn, hai cuï giaø Hoaøng Minh Chính vaø Leâ Hoàng Ngoïc lai caëm cuïi vieát ñôn töôøng trình phaûn ñoái vieäc ñoái xöû voâ vaên hoùa cuûa chính quyeàn baät ñeøn xanh cho löu manh coân ñoà ñeán chöûi bôùi.” Baûn

Ñaïi dieän moät cô sôû thöông maïi thaân chuû quaûng caùo cuûa Ngöôøi Vieät ñang xeáp haøng chuïc cuoán Year Book leân xe veà cho khaùch haøng cuûa mình. (Hình: Nguyeân Huy)

tin treân vieát. Tröôùc ñaây moät tuaàn leã, töùc ngaøy 16-12-2005, oâng Traàn Khueâ, moät nhaø tranh ñaáu daân chuû cö nguï ôû Saøi Goøn ñeán thaêm baïn laø oâng Hoaøng minh Chính cuõng bò ñuoåi ñi. OÂng Khueâ treân ñöôøng veà tham queâ nhaø ôû tænh Nam Ñònh muoán gheù chôi nhaø baïn giaø thì bò coâng an maëc thöôøng phuïc canh gaùc tröôùc nhaø oâng Chính “giô theû coâng an, ngaên laïi, vaø noùi raèng ñaây laø khu vöïc caám”. Nhöng maáy tieáng ñoàng hoà sau ñoù, moät soá ngöôøi tôùi chöûi bôùi, nhuïc maï oâng Chính vaø neùm maém toâm vaøo nhaø oâng thì khoâng thaáy coâng an caûn trôû. OÂng Hoaøng minh Chính, 83 tuoåi, trong khi ñeán Myõ chöõa beänh ung thö töø 20-805 ñaõ leân tieáng taïi ñaïi hoïc Harvard vaø quoác hoäi Hoa Kyø ñaû kích chuû nghóa Maùc Leâ vaø söï sai laàm cuûa cheá ñoä

Haø Noäi. Guoàng maùy thoâng tin tuyeân truyeàn CSVN nhaát loaït môû chieán dòch ñaáu toá oâng suoát thaùng 10 vaø khi oâng veà ñeán Vieät Nam thì chieán dòch ñaáu toá baùo chí truyeàn thanh truyeàn hình bieán thaønh baïo löïc. OÂng Chính ñaõ bò tuø trong cheá ñoä CSVN 3 laàn toång coäng hôn 14 naêm vì ñoøi hoûi töï do daân chuû. Maët khaùc, vaãn theo nguoàn tin naøy, nhaø daân chuû Ñoã Nam Haûi buùt danh Phöông Nam, bò coâng an “môøi laøm vieäc” vaøo saùng hoâm nay (23-12-2005) taïi truï sôû coâng an phöôøng 6, quaän 3, thaønh phoá Saøi Goøn. Lyù do trong giaáy môøi: “Laøm roõ noäi dung 12 cuoán saùch “Haõy tröng caàu daân yù” ñang taïm giöõ taïi coâng an phöôøng 6 quaän 3". Ñieän thoaïi di ñoäng cuûa anh Haûi bi caét luoân luoân, anh ñaõ phaûi mua theû Simcard laàn thöù 3. Coâng an coá tình gaây caûn trôû söï thoâng tin cuûa anh Haûi, vi phaïm luaät phaùp VN vaø caùc coâng öôùc quoác teá veà quyeàn con ngöôøi.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

DAT

Trang trí ñeøn hoa hai beân ñöôøng vaøo xoùm ñaïo Phaïm Theá Hieån.

PHOÙNG SÖÏ AÛNH TRAÀN TIEÁN DUÕNG/Ngöôøi Vieät

Caùc ngoâi nhaø maët tieàn Phaïm Theá Hieån ñeàu bieán thaønh hang ñaù möøng Chuùa giaùng sinh.

Noel ôû xoùm ñaïo Phaïm Theá Hieån, Saøi Goøn

Trong nhöõng ñòa ñieåm chaøo ñoùn Neoel vui nhaát ôû Saøi Goøn hieän nay, ngoaøi khu vöïc nhaø thôø Ñöùc Baø Saøi Goøn vaø caùc con ñöôøng Leâ Lôïi, Nguyeãn Hueä, Ñoàng Khôûi (Töï Do), Leâ Thaùnh Toân, Traàn Höng Ñaïo... ngöôøi daân Saøi Goøn coøn thích ñeán xoùm ñaïo treân ñöôøng Phaïm Theá Hieån, quaän 8. Ngay töø tröôùc Giaùng Sinh caû thaùng trôøi, haøng ngaøn gia ñình giaùo daân nôi ñaây ñaõ baét ñaàu chuaån bò cho ngaøy leã ñaëc bieät nhaát

trong naêm. Moïi ngöôøi töï laøm hang ñaù, chaân dung Chuùa haøi ñoàng, töôïng Ñöùc Meï, caây Noel, oâng giaø Noel, ngöôøi tuyeát... Baát keå giaøu ngheøo, sang heøn, gia ñình naøo cuõng lung linh trong aùnh saùng muoân maøu cuûa ñuû loaïi ñeøn trang trí. Vaø trong ñeâm Noel, taát caû ngöôøi daân trong xoùm ñeàu ñoå ra ñöôøng. Phoùng söï aûnh döôùi ñaây ghi nhaän khoâng khí cuûa xoùm ñaïo Phaïm Theá Hieån moät ngaøy tröôùc leã Giaùng Sinh.

Queùt doïn hang ñaù vaø chuaån bò cho ñeâm thaùnh leã.

Coång vaøo nhaø bieán thaønh hang ñaù vaø tröng töôïng Chuùa haøi ñoàng. Moät bieåu töôïng oâng giaø Noel oâm ñaøn guitar khaù ngoä nghónh.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

Saøi Goøn, noãi buoàn beänh vieän Ghi cheùp cuûa NGUYEÃN ÑAÏT/Ngöôøi Vieät ÔÛ Saøi Goøn (vaø coù leõ ôû khaép xöù sôû Vieät Nam), ñieàu khoù theå caàu mong nhöng ai cuõng caàu mong: Ñöøng bao giôø phaûi vaøo beänh vieän. Phaûi vaøo beänh vieän ñeå khaùm chöõa beänh, seõ gaëp bao nhieâu noãi phieàn böïc, vaø taát nhieân bao nhieâu toán keùm coâng söùc tieàn cuûa, maø caùi mang laïi laø ñöôïc khoûi beänh cuõng khoâng ít baáp beânh. Chuùng toâi ñaõ bieát nhieàu tröôøng hôïp, khoâng hoaëc hieám khi xaûy ra ôû beänh vieän caùc nöôùc khaùc, thì laïi thöôøng xuyeân xaûy ra Vieät Nam: Nhöõng taéc traùch hoaøn toaøn voâ traùch nhieäm. Cuï theå gaàn ñaây, ôû beänh vieän taïi Haø Noäi, nhieàu ca moå, beänh vieän ñeå baùc só khoâng chuyeân thöïc hieän gaây cheát ngöôøi, gia ñình beänh nhaân khieáu naïi cuõng chaúng ñöôïc cöùu xeùt, chaúng ñi tôùi ñaâu. ÔÛ beänh vieän taïi Ñaø Laït, thai phuï sinh nôû, do baùc só thieáu traùch nhieäm gaây töû vong caû meï laãn con, beänh vieän vaãn “tænh bô nhaân söï”. ÔÛ beänh vieän taïi Saøi Goøn (beänh vieän Chôï Raãy), moät beänh nhaân phaûi chòu giaûi phaãu 2 laàn, do söï laàm laãn hoàn nhieân cuûa y, baùc só. Haïnh phuùc hieám hoi Moät nöõ giaùo vieân bò thieáu tieåu caàu, chöõa trò taïi Beänh Vieän Phuï Saûn Töø Duõ khoâng heát, laïi mang haäu quaû laø moøn khôùp xöông haùng, do thuoác chöõa trò coù tính chaát gaây toån haïi xöông, khôùp. Coâ giaùo thöôøng xuyeân bò ñau nhöùc moät beân chaân, do khôùp bò moøn, ñi khaäp khieãng. Vôùi ñoàng löông giaùo vieân, vôùi baûo hieåm y teá daønh cho coâng nhaân vieân chöùc nhaø nöôùc, coâ giaùo khoâng theå naøo mô mình ñöôïc chöõa khoûi beänh: vieäc thay khôùp xöông haùng raát toán keùm tieàn baïc (khoaûng 20,000 ñoâ la cho moät beân khôùp xöông haùng), vaø phaûi sang chöõa trò ôû Singapore. Töø nöûa naêm qua, nöõ giaùo vieân naøy phaûi chòu côn ñau nhöùc lieân

tuïc, chaân thaáp chaân cao tôùi tröôøng ñöùng lôùp. Ngaøy 5 thaùng 12 naêm 2005 vöøa qua, vôùi tinh thaàn hoã trôï quoác teá, vò baùc só tröôûng khoa gheùp khôùp haùng taïi moät beänh vieän Singapore sang Vieät Nam, löu laïi 1 ngaøy ôû Saøi Goøn. OÂng môû buoåi hoäi thaûo veà gheùp khôùp xöông haùng taïi Trung Taâm Chaán Thöông Chænh Hình (ñöôøng Traàn Höng Ñaïo-quaän 5). Haïnh phuùc hieám hoi, may maén chæ tôùi moät laàn, coâ giaùo ñöôïc chöõa trò do coù choàng laø y só laøm vieäc taïi ñaây. Vieäc chöõa trò do chính vò baùc só tröôûng khoa gheùp xöông haùng ngöôøi Singapore thöïc hieän. Thöû hoûi coù bao nhieâu ngöôøi ñang mang côn ñau khôùp xöông haùng taïi Saøi Goøn (vaø taïi Vieät Nam), vaø ai laø ngöôøi thöù hai, sau coâ giaùo?

ngay ôû ñaây, töø nhieàu naêm nay, Vieän Tim ñaõ hoaøn toaøn “Vieät Nam hoùa”: Toå chöùc khaùm chöõa beänh thieáu khoa hoïc, tinh thaàn khaùm chöõa beänh taéc traùch, vaø “löông y nhö kim tieàn” chöù khoâng phaûi “löông y nhö töø maãu”. Ngaøy naøo cuõng vaäy, töø 6 giôø saùng tôùi 5 giôø chieàu, caûnh töôïng chính taïi Vieän Tim laø caùc beänh nhaân ngoài chôø khaùm, chôø mua thuoác ngoaøi haønh lang beänh vieän. Coù 5 phoøng khaùm beänh, con soá thöù töï khaùm beänh hieän treân cöûa phoøng khaùm nhaûy loaïn xaï, beänh nhaân khoâng theå bieát ñaõ

DAT

Ngoài chôø khaùm beänh taïi Vieän Tim. Hình: Nguyeãn Ñaït/Ngöôøi Vieät

Toå chöùc y teá phöông Taây Trong noãi saàu beänh vieän cuûa ngöôøi daân Saøi Goøn, chuùng toâi mô töôûng tôùi nhöõng beänh vieän phöông Taây. Hieän nay, taïi Haø Noäi coù beänh vieän Phaùp-Vieät, vaø môùi ñaây, Saøi Goøn coù thaønh laäp beänh vieän Vieät-Phaùp (khaùc vôùi Haø Noäi, beänh vieän Vieät-Phaùp, nhö caùch ñaët teân, ngöôøi Vieät giöõ vai troø chính). Nhöng töø laâu, Saøi Goøn ñaõ coù Vieän Tim (Institut du Coeur) cuûa toå chöùc y teá Phaùp, do baùc só Alain Carpentier saùng laäp (Fondation Carpentier). Vieän Tim (ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông-quaän 10) ñöôïc thaønh laäp taïi Saøi Goøn vaøo naêm 1992, theå hieän tinh thaàn höõu nghò, kyù keát giöõa oâng ñaïi söù Phaùp Claude Blanchemaison vaø oâng chuû tòch thaønh phoá Saøi Goøn Nguyeãn Vónh Nghieäp (töø khi veà höu tôùi nay, oâng Nguyeãn Vónh Nghieäp luoân thöïc hieän coâng vieäc töø thieän). Chuùng toâi ñaët nieàm tin cuoái cuøng vaøo moät beänh vieän nhö vaäy. Cho tôùi khi coù dòp “ñi thöïc teá”, chuùng toâi vôõ moäng. Phaûi noùi

Vieän Tim, nôi beänh nhaân coù theå bò ñau tim naëng hôn sau khi bò caùc baùc só ôû ñaây ñoái xöû taøn teä. Hình: Nguyeãn Ñaït/Ngöôøi Vieät

goïi tôùi löôït mình ñöôïc vaøo khaùm hay chöa. Nhaø thuoác, ghi laø baùn thuoác ñaëc trò, beänh nhaân chen nhau chôø mua thuoác, nhöng thöïc teá thuoác baùn ôû ñaây cuõng laø caùc loaïi thuoác coù baùn taïi baát cöù nhaø thuoác taây naøo khaép Saøi Goøn.

Baïn toâi vaøo khaùm, thöa göûi lòch söï. Vò nöõ baùc só ñaùng tuoåi con gaùi ngöôøi baïn toâi gaét goûng: “Soå khaùm beänh ñaâu, khoâng ñöa ra ngay coøn chôø gì nöõa?” Chæ vì caùi “aán töôïng lòch söï Phaùp quoác”, baïn toâi ñaõ bò baùc só Vieän Tim “Vieät Nam

hoùa” doäi nöôùc laïnh vaøo maët muõi. Ñi vaøo beänh vieän töø 6 giôø saùng, ñeå chôø tôùi löôït khaùm, baïn toâi ñaõ ngoài ôû haønh lang 2 tieáng ñoàng hoà. Sau ñoù, ñeå mua ñöôïc thuoác “ñaëc trò”, baïn toâi chôø theâm 2 tieáng ñoàng hoà

nöõa. Gaàn nhö haàu heát caùc baùc só, y taù ôû moïi beänh vieän ôû Vieät Nam xöû söï vôùi ngöôøi khaùm chöõa beänh raát laïnh luøng, voâ caûm, thaáy con ngöôøi chæ laø loaøi ñoäng vaät 2 chaân. Nguyeãn Ñaït


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

.3”

PHIEÁM BAØN Theo traùi banh laên

DAT

BA QUOÁC (teá) Ñuùng lyù ra laø tuaàn naøy tui göûi baøi keå chuyeän daân Ñaø Naüng baøn vuï Trung Quoác vaø Nhaät Baûn leân gaân chöûi loän. Vieát treân maùy bay roài. Nhöng maø thoâi gaùc laïi. Môùi nghe chuyeän khaùc hay hôn. Buoåi tröa ñang ngoài ngoaøi quaùn chuù Tö söûa chính taû thì anh Saùu xe oâm keùo gheá keá beân. Neø em. Cho qua hoûi chuyeän chuùt. Em thaáy vuï aùn baùn ñoä boùng ñaù sao? Thì baùo chí noùi haø raàm roài. Ai cuõng quan taâm. Nhöng maø chuyeän laù caûi. Baùo ñaêng cuõng theo kieåu laù caûi nöõa. Toøa chöa xöû maø ñem khaåu cung leân in treân maët baùo heát trôn heát troïi. Nhöng maø qua vuï naøy em coù thaáy coøn gì khaùc khoâng? Anh Saùu coá hoûi. Maët khoâng giaáu noåi veû thaát voïng. Toâi thaän troïng laéc ñaàu. Muoán nghe aûnh giaûi thích. Neø nha. Em nhôù chuyeán tuïi mình qua beån coi ñaù banh hoân. Nhö anh veà cuõng naâng cao nhaän thöùc nhieàu laém. Baùo chí Vieät Nam sau chuyeán ñi nöôùc ngoaøi tính ra laø coù thay ñoåi roõ raøng. Cuõng ñua xe ñuoåi baùm xe caûnh saùt. Cuõng paparazzi saên aûnh Quyeán che maët. Cuõng theo saùt coâng an ñeå moi tin. Thaáy hoân. Thì theo ñaø cuoäc soáng cuõng phaûi tieán boä daàn chôù anh. Hoång phaûi ñaâu. Em nhìn quanh coi. Laàn phaùt trieån naøo cuõng laø nhôø baùo chí ñoù. Thaáy baùo chí ñöôïc côûi

môû laø tình hình ñang phaùt trieån. Baùo chí bò bòt mieäng laø tình hình caêng trôû laïi. Ñoåi môùi baét ñaàu baèng maáy baøi “Noùi vaø Laøm” cuûa oâng Nguyeãn Vaên Linh treân baùo phaûi khoâng neø. Boû lyù lòch khi thi vaøo ñaïi hoïc laø nhôø baùo ñaêng vuï thaèng Nguyeãn Maïnh Huy. Hoài ñoù thaèng nhoû thi maáy laàn ñeàu ñieåm gaàn traêm phaàn traêm maø vì lyù lòch neân hoång ñöôïc ñi hoïc. Nhôø baùo can thieäp neân môùi ñöôïc voâ ñaïi hoïc. Giôø vôï con nhaø cöûa ñaøng hoaøng. Giaùm ñoác xöôûng in nöõa. Vuï toång cuïc Hai bò khui ra cuõng laø nhôø tröôùc ñoù baùo ñaùnh vuï Naêm Cam doïn ñöôøng. Vaäy neân môùi coù choã cho oâng Kieät vieát thö ngoû. Em thaáy phaûi hoân. Baùo Vaên Ngheä bò ñaùnh xong laø môû cöûa khöïng laïi. Kim Haïnh ôû baùo Tuoåi Treû bò ñaùnh xong laø vaên hoùa bò sieát laïi. Baùo chí coi vaäy chöù maø laø soá ño toát cuûa xaõ hoäi ñoù. Nghó kyõ tui thaáy anh Saùu noùi cuõng coù lyù laém. Ñang ngoài gaät guø thì theâm chuù Tö keùo gheá laïi goùp chuyeän. Bôûi vaäy neân muoán thay ñoái xaõ hoäi thì phaûi ñaàu tö vaøo baùo chí. Thôøi tröôùc oâng baø mình ñaâu coù vaên xuoâi. Nhôø coù baùo neân môùi bieát ghi laïi phoùng söï, chuyeån taûi caâu chuyeän vaø kieán thöùc beân ngoaøi voâ. Daân chuùng chòu nghe baùo chí döõ laém. Thaáy vuï caäu dieãn vieân Leâ Coâng Tuaán Anh töï töû cheát khoâng. Ngöôøi ta photocopy baùo ra baùn laïi ñoù. Maáy em Vieät kieàu coù raûnh thì vieát baøi göûi veà ñi. Thaáy

Vuï baùn ñoä ñaù banh cuûa caùc caàu thuû U23 Vieät Nam ñang laø ñeà taøi noùng hoåi cuûa baùo chí ôû trong nöôùc. Trong hình: Quoác Vöôïng vaø Vaên Quyeán trong traïi giam T16 ôû Haø Taây.

baùo trong nöôùc baây giôø cuõng chòu ñaêng laém. Mình ôû nöôùc ngoaøi. Coù ñieàu kieän hôn ngöôøi. Hoång cöù göûi tieàn môùi laø giuùp ñôõ. Giuùp cho ngöôøi ta kieán thöùc coù luùc coøn coù giaù hôn tieàn. Hoång cöù phaûi khoa hoïc kyõ thuaät, kinh teá vó moâ gì heát. Chuyeän trang trí quaùn caø pheâ cuõng coù ích roài. Nhö chuù tìm hoaøi ñaâu coù thaáy ôû ñaâu ñaêng chuyeän ñoù ñaâu. Maáy chaùu Vieät kieàu coù raûnh chuïp taám hình, vieát baøi taû khung caûnh caùi quaùn, laø baèng giuùp chuù tieát kieäm caû chuïc trieäu thueâ thieát keá roài. Saøi Goøn caû ngaøn quaùn. Maø ñaâu chæ coù quaùn caø pheâ caàn bieát chuyeän theá giôùi chôù. Nhieàu baøi kieåu nhö vaäy seõ laøm Vieät

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

Nam thay ñoåi nhanh hôn ñoù. Noùi nhö chuù vaäy boùng ñaù coøn thay ñoåi xaõ hoäi Vieät Nam leï hôn. Anh Saùu tranh luaän. Muoán tuyeân truyeàn nöõ quyeàn hoài naêm 30 phuï nöõ Vieät Nam chæ caàn coù 2 ñoäi banh ñaøn baø laø ñuû. Hoài ñoåi môùi daân chuùng nhôø coi ñaù banh quoác teá môùi bieát ñöôïc theá giôùi soáng ra laøm sao maø so saùnh. Tôùi giôø baùo chí daùm laøm maïnh cuõng laø nhôø traän banh Sea Games. Chuù coi phaûi hoân? Tui thaáy anh Saùu noùi cuõng coù lyù. Choã naøo daân trí cao thì ngöôøi ta thích ñoïc baùo nhieàu lyù luaän, phaân tích. Choã naøo daân trí thaáp nhö Vieät Nam thì ngöôøi ta thích maáy chuyeän

laù caûi nhö caàu thuû vaø ngöôøi maãu hôn. Ngöôøi laøm baùo gioûi laø phaûi bieát thò tröôøng sao ñeå truyeàn ñaït caùi mình muoán noùi. Ngöôøi laøm baùo dôû môùi ngoài cheâ daân chuùng hoång ñuû trình ñoä ñoïc baùo mình. Nhöng cuõng khoâng coù nghóa laø phaûi haï mình xuoáng thaønh haïng thöù daân. Ngöôøi gioûi phaûi bieát duøng tôø baùo ñeå naâng trình ñoä daân trí xung quanh leân. Nghe anh Saùu noùi ra nhöõng lôøi taâm huyeát maø tui thaáy xaõ hoäi Vieät Nam cuõng coøn nhieàu hi voïng. Hoång phaûi taát caû ñeàu laø ngöôøi maãu laøm gaùi, caàu thuû baùn ñoä nhö trang ñaàu cuûa maáy tôø baùo.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Bình Thuaän: Nuoâi con trong loàng saét BÌNH THUAÄN 24-12- ÔÛ xaõ Hoøa Minh, huyeän Tuy Phong, tænh Bình Thuaän, töø nhieàu naêm qua ngöôøi ta thaáy xuaát hieän caên nhaø nhoû, thöïc chaát laø caùi loàng saét roäng chöøng 6 meùt vuoâng, naèm loà loä beân veä ñöôøng Quoác loä 1. Baùo Tieàn Phong cho hay, trong loàng saét laø moät ngöôøi ñaøn oâng daùng thaâm thaáp. Treân göông maët thaát thaàn, taùi beäch cuûa anh laø ñoâi moâi thaâm tím... Ñaáy laø Leâ Vaên Hoøa, moät cöïu binh, sinh naêm 1967. Anh Hoøa laø beänh nhaân taâm thaàn. Baùo Tieàn Phong daãn lôøi baø Loäc, meï anh Hoøa cho bieát: “Hoøa sinh ra vaø lôùn leân taïi Tuy Phong, naêm 19 tuoåi vaøo quaân ñoäi vaø sang chieán

tröôøng Campuchia. Roài Hoøa bò soát reùt quaät ngaõ trong moät caùnh röøng, sau ñoù nöõa laø loaïn thaàn kinh. Ñôn vò ñöa Hoøa veà Ñaø Naüng ñieàu trò. Ñeán naêm 1990 tình traïng beänh oån ñònh, Hoøa ñöôïc xuaát nguõ...” Baø Loäc keå tieáp: “Chæ 3 thaùng sau khi trôû veà gia ñình, beänh thaàn kinh taùi dieãn. Gia ñình ñaõ nhieàu laàn ñöa Hoøa ñi Phan Thieát, roài ñeán caû Beänh vieän taâm thaàn Bieân Hoøa chöõa trò nhöng khoâng aên thua”. Cha cuûa anh Hoøa keå tieáp: “Veà nhaø, thôøi gian ñaàu tính tình Hoøa hieàn laønh, gia ñình ñeå töï do ñi laïi. Nhöng caøng veà sau, Hoøa caøng trôû neân hung döõ, hay ñi quaäy phaù roài

OÂng Loäc vaø ngöôøi con trong cuõi saét. Hình: Baùo Tieàn Phong

ñaùnh ngöôøi, nhaát laø nhöõng luùc leân côn. Ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán moïi ngöôøi xung quanh, tui xích noù laïi. Nhöng thaáy khoâng oån, neân phaûi laøm caùi loàng saét naøy nhoát laïi.” Vöøa noùi, oâng Loäc vöøa chæ tay veà phía “coâng trình kieán truùc” maùi lôïp baèng toân, xung quanh vaây baèng löôùi maét caùo troáng huô troáng hoaùc. Beân trong keâ moät chieác phaûn goã, moät chaên, moät goái vaø moät

chieác choåi cuøn. Caùnh cöûa loàng saét luoân khoùa chaët, “vì sôï Hoøa seõ ra ngoaøi quaäy phaù, ñaùnh moïi ngöôøi...” OÂng Loäc keå: “Ñaõ coù laàn Hoøa beû cöûa ra ngoaøi vaø ñaùnh vôõ ñaàu moät ngöôøi khaùch ñang ngoài uoáng nöôùc trong quaùn nöôùc cuûa coâ em gaùi. Vì vaäy, tui luoân phaûi canh chöøng khoâng cho noù thoaùt ra...” Ngöôøi ñaøn oâng ngoaøi baûy

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 möôi, thaân hình gaày guoäc naøy taâm söï trong noãi tuûi: “Khoâng chæ ngöôøi ngoaøi, baûn thaân toâi vaãn thöôøng bò Hoøa ñaùnh”. Ñieàu khieán oâng Loäc tuûi thaân nhaát bôûi baây giôø anh Hoøa khoâng coøn nhaän ra cha mình nöõa. Cho ñeán baây giôø, ngöôøi duy nhaát anh Hoøa coøn nhaän ra laø baø Loäc, khi ñoùi, khaùt hay baát cöù coù nhu caàu gì cuõng chæ goïi “Meï, meï!” Haøng ngaøy, vôï choàng oâng Loäc ñöa côm nöôùc cho con thoâng qua moät oâ cöûa nhoû. Ngay oâ cöûa treo moät thuøng nhöïa ñöïng nöôùc ñeå anh Hoøa töï muùc taém. Moïi vieäc tieåu tieän, ñaïi tieän anh Hoøa thöïc hieän taïi choã vaø vôï choàng oâng Loäc phaûi thöôøng xuyeân doïn röûa. Maõi ñeán naêm 2001 anh Hoøa môùi ñöôïc höôûng cheá ñoä beänh binh vôùi möùc trôï caáp 220,000 ñoàng moãi thaùng, sau naâng daàn leân theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø hieän ñöôïc 827,000 ñoàng (40 ñoâ la) thaùng. Maëc duø vaäy, ñôøi soáng

vaãn heát söùc khoù khaên bôûi vôï choàng oâng Loäc khoâng coøn khaû naêng lao ñoäng vaø caû gia ñình phaûi troâng chôø vaøo khoaûn trôï caáp naøy. Tröôùc ñaây oâng baø Loäc laøm nöôùc ñaù, ñôøi soáng töông ñoái thö thaû, sau ñoù luïi taøn daàn theo beänh taät cuûa con. Taát caû taøi saûn tích luõy caû ñôøi cuûa oâng baø ñaõ laàn löôït “ñoäi noùn ra ñi”, keå caû ñaát ñai, nhaø cöûa. Ngoâi nhaø xaäp xeä oâng baø ñang ôû ñöôïc döïng taïm treân ñaát cuûa moät ngöôøi trong hoï. Tuy tuoåi cao söùc yeáu nhöng oâng baø Loäc vaãn gaéng môû moät quaùn nöôùc giaûi khaùt tröôùc nhaø ñeå kieám theâm thu nhaäp lo cho anh Hoøa vaø cho chính mình. Goïi laø quaùn, nhöng chæ laø chieác baøn goã cuõ ñeå ly taùch cuøng ít ñoà vaët vaõnh vaø vaøi chieác baøn con cho khaùch ngoài ngoaøi boùng caây me coå thuï. Baø Loäc baûo: “Muoán baùn nhieàu cuõng khoâng coù voán, vôùi laïi cuõng chaúng coù khaùch, chæ baùn loanh quanh cho ngöôøi trong xoùm. Tieàn lôøi chæ naêm, ba nghìn ñoàng moãi ngaøy...”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

AÙ Chaâu long troïng ñoùn Leã Giaùng Sinh 2005

Vieät Nam laøm baùnh buche de Noel naëng kyû luïc 4.5 taán

SINGAPORE - Ít ngöôøi AÙ Chaâu theo Thieân Chuùa Giaùo, tuy nhieân daân chuùng khaép luïc ñòa meânh moâng naøy vaãn ñoùn möøng ngaøy leã toân giaùo naøy, bôûi vì ñoù laø moät dòp ñeå hoï ñi mua saém, tieäc tuøng vui chôi vaø caû yeâu ñöông nöõa. Ngay khi khôûi ñaàu thaùng Chaïp, laø ngöôøi ta ñaõ thaáy caùc ñeøn nhaáp nhaùy, tieâu bieåu cuûa Leã Giaùng Sinh, ñöôïc treo khaép caùc khu, cöûa haøng thöông maïi taïi caùc thaønh phoá töø Baéc Kinh, Trung Quoác, cho ñeán Saigon, Vieät Nam, thaäm chí cho ñeán caû Colombo, Sri Lanka (Tích Lan), trong khi hình aûnh cuûa oâng giaø Noel vaø chuù nai Rudolph ñöôïc trang hoaøng ñaày caùc vaên phoøng laøm vieäc, caùc cöûa haøng vaø nhaø haøng, raïp haùt... Taïi Vieät Nam, ngay nhöõng naêm sau thaùng 4-1975, Leã Giaùng Sinh khoâng ñöôïc nhaø nöôùc Coäng saûn cho pheùp toå chöùc, nhöng gaàn ñaây, sau thôøi môû cöûa, leã Giaùng Sinh, vaø nhaát laø caùc tieäc tuøng möøng Giaùng Sinh, khoâng nhöõng chæ ñöôïc toå chöùc laïi moät caùch raàm roä, xa hoa, ôû mieàn Nam, maø ñaõ lan ra caû mieàn Baéc vaø khaép nöôùc luoân. Taïi Saigon, sau khi ñaõ thöïc hieän caùc baùnh teùt vaø baùnh chöng khoång loà ( Guinness ñaõ coâng nhaän baùnh teùt lôùn kyû luïc vaøo naêm 2004, vaø baùnh chöng lôùn kyû luïc vaøo naêm 2005), giôø ñaây Coâng vieân vaên hoùa Ñaàm Sen cuûa Saigon, phoái hôïp vôùi cô sôû baùnh ngoït Hyû Laâm Moân, ñeå laøm chieác baùnh Noel (Buche de Noel) khoång loà, naëng khoaûng 4.5 taán, nhaân dòp Leã Giaùng Sinh 2005 vaø Teát Döông lòch 2006.

Ñeå thöïc hieän chieác baùnh khoång loà naøy, phaûi caàn ñeán hôn 100 nhaân coâng vaø thôï laøm baùnh laønh ngheà, 605 kg boät, 950 kg ñöôøng, 302 kg daàu, 43 kg söõa töôi, 40 kg soâcoâla, 30 kg bô, 50 kg möùt duøng ñeå trang trí, 40 thuøng kem söõa töôi... Chieác baùnh khoång loà naøy ñöôïc ñaët taïi khu vöïc Coâng tröôøng AÂu Laïc (Ñaàm Sen) ñeå ñoâng ñaûo caùc du khaùch ñeán xem vaø sau thôøi gian tröng baày, seõ ñöôïc caét ñeå môøi moïi ngöôøi cuøng thöôûng thöùc. Caùc khu thöông maïi ôû Indonesia, quoác gia coù soá daân tín ñoà Hoài Giaùo ñoâng ñaûo nhaát treân Theá giôùi, ñaõ cho phaùt caùc baøi nhaïc tieâu bieåu muøa Giaùng Sinh, nhö “Silent Night”, “Jingle Bells”... qua caùc loa phoùng thanh suoát cho ñeán heát ngaøy leã cuoái naêm. Lina Novianti, maëc moät boä ñoà ñoû vaø ñoäi caû caùi noùn ñoû cuûa OÂng Giaø Noel, nhaân vieân tieáp taân cuûa moät nhaø haøng lôùn taïi thuû ñoâ Jakarta, noùi: “Ña soá caùc nhaân vieân taïi ñaây laø ngöôøi Hoài giaùo, tuy nhieân chuùng toâi vaãn ñoùn möøng leã Giaùng Sinh, nhö chuùng toâi vöøa möøng leã Eid alFitr cuûa Hoài giaùo vaäy. Chuùng toâi ñoùn möøng caùc leã naøy, ñeå boå sung cho nhau.” Leã Hoài giaùo Eid al-Fitr, ñaùnh daáu keát thuùc cuûa thaùng aên chay Ramadan. Haøng naêm, cho ñeán nay, caùc vò Toång thoáng vaø caùc giôùi chöùc cao caáp cuûa Indonesia, vaãn chia nhau ra ñeå tham döï caùc leã kyû nieäm Giaùng Sinh vôùi caùc nhoùm giaùo hoäi khaùc nhau. Taïi nöôùc voâ thaàn Trung Quoác - nôi caùc tín ñoà Thieân

Chuùa giaùo khoâng ñöôïc phuïc tuøng Giaùo Hoäi La Maõ, vaø neáu coù thì cuõng chæ giöõ trong taâm töôûng - Nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn khoâng coâng nhaän leã Giaùng Sinh nhö laø moät leã chính thöùc, tuy nhieân vaøo buoåi chieàu tröôùc Leã Giaùng Sinh, caùc giôùi treû Trung Quoác cuõng vaãn quaây quaàn tieäc tuøng vui chôi vôùi nhau, vaø coøn moâ taû vôùi nhau raèng, ñaây laø moät trong nhöõng böõa tieäc ñeâm lôùn nhaát cuûa giôùi treû taïi Trung Quoác. Zu Min, baùn caùc caây thoâng Giaùng Sinh vaø voøng hoa taïi moät baõi ñaäu xe taïm ôû ngay Taïi moät buoåi tieäc möøng Giaùng Sinh cho ngöôøi ngheøo vaø treû moà coâi taïi Seoul, Nam Baéc Kinh, cho bieát nhö sau: Haøn hoâm 21 thaùng 12, moät chuù vöôïn orang-utan mang teân Eun-bi phaùt quaø cho treû Tieáp trang A18 em. (Hình: Reuters/You Sung-Ho)

Moät cöûa tieäm taïi Caàn Thô baùn ñaày haøng trang phuïc, tröng baøy, ñeå möøng leã Giaùng Sinh saép tôùi. (Hình: Thu Hieàn/Ngöôøi Vieät)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT


A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Theá Giôùi AÙ Chaâu long troïng ñoùn Leã Giaùng Sinh 2005 Tieáp trang A16

“Caùc quaùn röôïu, quaùn nhaïc karaoke, nhaø haøng... ñeàu coù theå noùi ñöôïc laø chaät cöùng vaøo buoåi chieàu tröôùc ngaøy Leã Giaùng Sinh. Giôø ñaây ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi Trung Quoác hôn, ñi mua caùc caây thoâng veà tröng nhaân muøa leã Giaùng Sinh naøy.” Ngay taïi Sri Lanka, nôi ñaïi ña soá daân chuùng ñeàu theo ñaïo Phaät, haàu nhö moãi thaùng ñeàu coù ít nhaát moät ngaøy leã Phaät Giaùo, ñeå kyû nieäm caùc lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät, tuy vaäy nöôùc naøy cuõng cho daân chuùng ñöôïc nghæ caû vaøo caùc ngaøy leã Ramadan cuûa Hoài Giaùo, hay Leã Phuïc Sinh vaø Leã Giaùng Sinh cuûa Thieân Chuùa Giaùo hay Leã AÙnh saùng Deepvali cuûa AÁn Ñoä Giaùo, khieán Sri Lanka ñaõ trôû thaønh nöôùc coù caùc ngaøy nghæ leã trong naêm nhieàu nhaát treân theá giôùi. Caùc trang hoaøng Giaùng Sinh cuõng ñöôïc gaén ñaày treân caùc chuyeán phi cô thöông maïi, bay töø thaønh phoá Phaät Giaùo Colombo ñeán thaønh phoá AÁn Ñoä giaùo Jaffna, maø chaúng ai coù yù kieán gì heát. Moät baø meï Sri Lanka coù 2

con, tuy nhieân yeâu caàu ñöôïc daáu teân, cho bieát: “Toâi laø moät Phaät töû, nhöng toâi cuõng ñoùn möøng leã Giaùng Sinh vì caùc con toâi muoán nhö vaäy. Chuùng toâi ñaõ trang trí caên nhaø vaø coù caû moät caây thoâng Giaùng Sinh vôùi ñaày quaø, nhö vaäy caùc con cuûa toâi seõ thích thuù laém.” Taïi Nhaät Baûn, buoåi chieàu tröôùc ngaøy Leã Giaùng Sinh mang moät yù nghóa töông töï ngaøy Leã cuûa Tình Yeâu (Valentine’ s day), vì ñoù laø moät ngaøy heïn hoø cuûa caùc caëp trai gaùi taïi caùc ñòa ñieåm yeâu ñöông. Caùc aán baûn ñaëc bieät cuûa caùc taïp chí Nhaät Baûn phaùt haønh trong muøa Leã Giaùng Sinh, ñeàu coù in caùc “ñieåm noùng heïn hoø” cho caùc caëp tình nhaân, coäng theâm vôùi caùc khuyeán caùo veà caùc khaùch saïn naøo neân ñeán ôû vaø caùc phieáu giaûm giaù. Akikazu Hamazawa, 22 tuoåi, moät sinh vieân ñi mua saém Giaùng Sinh cuøng vôùi coâ baïn gaùi, noùi: “Chuùng toâi döï ñònh seõ traûi qua ngaøy Leã Giaùng Sinh vôùi nhau taïi ñòa ñieåm neân thô

naøy,” khi chæ vaøo böùc aûnh khaùch saïn sang troïng beân ñoài Roppongi, ngoaïi oâ thaønh phoá Tokyo. Muoán höôûng ñöôïc khoâng khí Leã Giaùng Sinh sôùm cuûa naêm, coù leõ moïi ngöôøi neân ñeán Singapore, thieân ñöôøng cuûa mua saém trong vuøng AÙ Chaâu, nôi ñaây caùc cöûa hieäu ñeàu trang hoaøng baèng caùc ñeøn nhaáp nhaùy muoân maøu saéc, ngay töø thaùng... Möôøi haøng naêm. Siva Kumar, 25 tuoåi, sinh vieân toát nghieäp ñaïi hoïc Singapore, ñang ñi mua saém taïi moät sieâu thò ñaày haøng hoùa quaø taëng, baùnh traùi vaø caû caùc con gaø taây ñaõ ñöôïc laøm thòt vaø nheùt ñaày caùc moùn ngon, tröng treân keä, noùi: “Caùc leã laïc lôùn ôû ñaây, duø laø Teát AÂm Lòch hay Leã Deepvali cuûa AÁn Ñoä giaùo, ñeàu khoâng theå naøo caïnh tranh ñöôïc veà maët ñoùn möøng mua saém vaø aên uoáng, nhö leã Giaùng Sinh ñöôïc.” Kumar noùi tieáp, vôùi moät lôøi cheùp mieäng: “Vaø khoâng chæ coù ngöôøi lôùn cho raèng Leã Giaùng Sinh taïi ñaây laø lôùn. Maø ngay ñöùa chaùu gaùi 4 tuoåi cuûa toâi cuõng thích maëc boä aùo ñoû cuûa OÂng giaø Noel, hôn laø maëc moät caùi vaùy sari cuûa AÁn Ñoä.” Coù nhieàu ngöôøi noùi raèng daân chuùng AÙ Chaâu ñaõ lo vui ñoùn Leã Giaùng Sinh 2005 moät caùch vui töôi vaø long troïng ñeán noãi queân caû beänh cuùm gia caàm ñang hoaønh haønh vaø ñe doïa moät soá nöôùc quan troïng trong vuøng, töø Trung Quoác, ñeán Thaùi Lan, Vieät Nam, Indonesia... (L.T.)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

DAT

JAKARTA - Ñeå chuaån bò leã Giaùng Sinh, hoâm 21 thaùng 12 moät coâng nhaân chuøi böùc töôïng Ñöùc Meï beân ngoaøi nhaø thôø Coâng Giaùo taïi Jakarta, thuû ñoâ Indonesia. (Hình: Dewira/AFP/Getty Images)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Sinh hoïat Coäng ñoàng TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Hai beù Kim Tuyeàn vaø Ngaân Tuyeàn, hình ñöôïc ñaêng trong taäp aûnh “The Forgotten Ones,” cuûa nhieáp aûnh gia Brian Ñoaøn. Hình chuïp naêm 2004 khi hai beù coøn ôû Palawan, Philippine. (Hình: Brian Ñoaøn - trích töø “The Forgotten Ones”)

“Merry Christmas” vaø “Happy Ending:”

Taëng baïn moät moùn quaø Giaùng Sinh yù nghóa

NAM LOÄC ORANGE COUNTY, California - Ñoái vôùi luaät sö Trònh Hoäi, nhieáp aûnh gia Brian Ñoaøn cuøng haøng traêm thieän nguyeän vieân ñaõ aâm thaàm vaø Tieáp trang B4

Hai beù Kim Tuyeàn vaø Ngaân Tuyeàn taïi tröôøng tieåu hoïc Murdy, Garden Grove, California. Hình do Nam Loäc chuïp vaøo dòp Noel 2005 taïi tröôøng Murdy. (Hình: Nam Loäc)

Thaêm Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät: Taëng 1,000 T-shirt ngaøy 26 thaùng 12, 2005:

Ñaøi VNCR khai tröông

website RADIOVNCR.COM LEÂ KHANG (ghi) WESTMINSTER, California - Theo thoâng baùo töø ñaøi phaùt thanh VNCR, ngaøy thöù Hai 26 thaùng 12, 2006, VNCR seõ cho khai tröông trang nhaø (website) môùi treân internet sau moät thôøi gian taïm ngöng ñeå hoaøn chænh. OÂng Phaïm Phuù Minh, Toång Giaùm Ñoác Ñaøi VNCR, cho bieát: “Trang nhaø môùi

mang teân radiovncr.com cuûa VNCR seõ coù theâm phaàn video, ñöôïc goïi laø VNCR Truyeàn Hình vôùi nhöõng tieát muïc ñaëc saéc baèng phim aûnh do phoùng vieân Cao Sôn cuûa VNCR phuï traùch.” Ñoäc giaû vaø thính giaû treân khaép theá giôùi seõ ñöôïc dòp theo doõi sinh hoaït taïi Quaän Tieáp trang B3

Thi só Nguyeãn Chí Thieän: “Caàn moät neàn vaên hoïc nhaø tuø” NGUYEÂN HUY

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Tieáp trang B4

Ngöôøi ñi chôï Haøng Sale ñaëc bieät ngaøy Thöù Baûy 24 thaùng Möôøi Hai 2005

Hannam Chain Supermarket, 9772 Garden Grove Blvd., Garden Grove, 714-590-8408.

Remy Martin X.O. w/Glass: $89.98/750ml Hennessy V.S.O.P w/Glass: $32.98/750ml Courvoisier X.O. w/Gift: $79.98/750ml Crown Royal w/Glass: $14.98/750ml Chivas Regal w/Glass: $19.98/750ml Boät xuùp boø CJ: $6.98/1kg Röôïu Sakeâ: $3.98/1.5l Nöôùc töông Kikkoman: $6.88/1 Gal Söôøn boø Ñaïi Haøn: $2.59/Lb Boø Rib Eye thaùi laùt: $2.59/Lb Khoâ caù meø: $11.98/Box Khoâ caù luø ñuø: $19.98/Box Caù roâ Phi fileâ (7-9 up): $1.79/Pk Caûi Baéc Thaûo: $7.98/Box Cuû caûi traéng: $5.98/ Box Haït deû: $1.98/Lb Daàu meø Kadoya: $6.88/ 56oz Xoát ñaäu naønh C.J.W.: $4.98/ 2.8kg

WESTMINSTER, California - Nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän ñöôïc theá giôùi bieát ñeán qua cuoán thô “Tieáng Voïng Töø Ñaùy Vöïc” maø nhöõng caâu chuyeän quanh cuoán thô naøy, khoâng noùi tôùi noäi dung, ñaõ laø moät taùc phaåm khoâng coù khoâng ñöôïc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi haèng löu taâm ñeán cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Tröôùc dö luaän ñoøi hoûi cuûa AÙ Ñoâng Supermarket: 9221 Bolsa theá giôùi, Coäng Saûn VN ñaõ Avenue, Westminster, 714-999-5566: phaûi ñeå oâng ra ngoaïi quoác Cam Texas: $0.99/3 lbs (Hoa Kyø). Söï coù maët cuûa oâng Söôøn heo non töôi: $1.38/Lb treân nhöõng phaàn ñaát töï do, Laù saùch boø: $0.88/Lb con ngöôøi ñöôïc toân troïng, oâng Baø Giaùo Sö Jean Libby vaø nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän trong buoåi vieáng Ñoà bieån thaäp caåm: $1.38/Bòch 1 Lb Tieáp trang B3

thaêm nhaät baùo Ngöôøi Vieät hoâm 19 thaùng 12, 2005. (Hình: Nguyeân Huy) Mít ngheä: $0.98/2 lon

Tieáp trang B3

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 50 Nhöõng thieân taøi thöôøng giaøu linh caûm.Nguyeãn Bính tieân ñoaùn cuoäc ra ñi cuoái cuøng cuûa oâng seõ dieãn ra trong noãi coâ ñôn baäc nhaát maø con ngöôøi coù theå gaëp: Chaân böôùc höõng hôø theo boùng leû, Moät mình laøm caû cuoäc phaân ly. Tính töø ngaøy khôûi ñaàu vuï ñaùnh Nhaân vaên Giai phaåm cho tôùi nay laø saép troïn moät con giaùp. Phaûi chaêng lòch söû traän chieán hö caáu vôùi nhöõng veát thöông coù thaät ñaõ ñi ñöôïc moät voøng ñeå quay laïi vôùi hình daïng khaùc? Tröôùc ngaøy bò baét khoâng laâu toâi gaëp Traàn Daàn (3). Anh giô xe ñieáu döù döù vaøo maët toâi maø phaùn:

- Naøy, caån thaän ñaáy oâng nhaù! Nhìn ñaây naøy! Anh chæ caùi seïo ôû coå, noù ñöôïc Nguyeãn Saùng ghi laïi treân böùc kyù hoïa buùt saét treân tôø Nhaân Vaên, kyû nieäm moät cuoäc töï vaãn khoâng thaønh. Vaên Cao (4) khoù chòu vôùi Traàn Daàn. Lyù do: Traàn Daàn trong khi töï kieåm thaûo ñaõ ñuïng tôùi nhieàu ngöôøi, keùo hoï vaøo cuoäc vôùi anh, laøm cho hoï ñieâu ñöùng. - Thaèng Daàn tieáng theá maø khoâng coù gan. Vaên Cao noùi - Môùi bò ñaùnh ñaõ guïc, ñaõ phaûn tænh lung tung. Noù khai vôùi Toá Höõu raèng Vaên Cao khuyeân tuïi noù phuïc xuoáng maø ñaùnh. Maø mình coù noùi theá bao giôø ñaâu. Mình chaúng chuû tröông ñaùnh ai. Thaèng vaên ngheä laøm vaên ngheä, thaèng chính trò laøm chính trò, moãi thaèng moãi vieäc. Mình chæ baûo tuïi noù: laøm gì thì laøm, phaûi töø töø, phaûi ngoù tröôùc ngoù sau. Ñaâu coù caùi caâu phuïc xuoáng maø ñaùnh... Vaên Cao keå anh coù gaëp Nguyeãn Höõu Ñang (5), Traàn Daàn, Hoaøng Caàm, Traàn Duy vaøi laàn thaät, nhöng chæ baøn chuyeän saùng taùc, chuyeän laøm baùo, khoâng phaûi hoïp baøn chuyeän choáng laõnh ñaïo. Qua nhöõng laàn troø chuyeän vôùi Traàn Daàn, Traàn Duy (6), vaø nhöõng ngöôøi khaùc trong vuï Nhaân vaên - Giai phaåm, ñöôïc nghe caùc anh keå veà giai ñoaïn ñen toái ñoái vôùi vaên ngheä só vaø trí thöùc nhöõng naêm 1956-1957, trong raát nhieàu chi tieát roái raém, buøng nhuøng, caùi thaät caùi giaû, caùi phaûi caùi traùi, laãn loän khoâng bieát ñaâu maø laàn, toâi thaáy noåi

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

baät leân moät ñieàu - nhöõng nhaø laõnh ñaïo cuûa chuùng ta raát gioûi xui nguyeân giuïc bò. Sau traän ñaùnh, haøng nguõ vaên ngheä só tan taùc, ngöôøi noï sôï ngöôøi kia, ngöôøi naøy haän ngöôøi khaùc, moïi ngöôøi noùi xaáu nhau. Nghe maø buoàn, maø ngaùn cho theá thaùi nhaân tình. Toâi tin Vaên Cao, nhöng toâi khoâng nghó Traàn Daàn heøn (7). Toâi bieát chænh huaán laø theá naøo. Trong khoâng khí chænh huaán, con ngöôøi coù theå bò bieán ñoåi do töï kyû aùm thò trong moät taäp theå töï kyû aùm thò, nhö trong cuoäc leân ñoàng. Traàn Daàn, khi taâm thaàn hoaûng loaïn, laïi bò xuùi giuïc, coù theå bò aùm thò raèng Vaên Cao ñaõ noùi nhö theá. Coøn Vaên Cao,

trong taâm traïng haäm höïc cuõng deã hieåu nhaàm baïn mình laém. Thænh thoaûng laém toâi môùi reõ vaøo thaêm Traàn Daàn, vaøo nhanh roài ñi ngay. Anh cuõng muoán theá, toâi ngoài laâu moät chuùt laø anh giuïc, sôï nguy hieåm cho toâi. Nhaø caàm quyeàn nhìn anh nhö con beänh suoát ñôøi coù khaû naêng gaây ra laây nhieãm. Toâi thì laïi khoâng thaáy ôû anh baát kyø söï nguy hieåm naøo. Hoài môùi ôû Lieân Xoâ veà toâi thöông Traàn Daàn, toâi nghó mình may maén hôn anh. Baây giôø anh thöông laïi toâi, hoùa ra anh coøn may maén hôn toâi. Döôøng nhö Traàn Daàn ñaõ thaáy tröôùc, baèng tröïc giaùc, traän ñoøn thuø toâi seõ phaûi chòu.

(3) (1926-1996) Nhaø thô caùch taân, taùc giaû taäp thô Ta Nhaát Ñònh Thaéng, tieåu thuyeát Ngöôøi Ngöôøi Lôùp Lôùp, moät trong nhöõng nhaân vaät bò coi laø ñöùng ñaàu nhoùm Nhaân vaên - Giai phaåm. (4) Nhaïc só, nhaø thô, hoïa só noåi tieáng (1923-1995), taùc giaû Tieán Quaân Ca, moät baøi haùt raát phoå bieán trong nhöõng ngaøy noå ra cuoäc Caùch maïng Thaùng Taùm, ñöôïc chuû tòch Hoà Chí Minh ñeà xuaát vaø Quoác Hoäi nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa choïn laøm quoác ca. Sinh thôøi oâng bò chính quyeàn baïc ñaõi vì nhöõng tö töôûng töï do, daân chuû. (5) Nguyeãn Höõu Ñang (1913), tham gia caùch maïng naêm 1929, naêm 1930 bò baét, ra toøa naêm 1931, nhöng vì nhoû tuoåi neân chæ bò quaûn thuùc. Tham gia Maët traän Daân chuû Ñoâng Döông, vieát baùo Ngaøy Môùi, Thôøi Baùo vaø caùc baùo Tin Töùc, Ñôøi Nay do Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông chæ ñaïo, tham gia Hoäi truyeàn baù quoác ngöõ cuøng Voõ Nguyeân Giaùp, Ñaëng Thai Mai. Ñaûng vieân coäng saûn töø naêm 1943, naêm 1945 laø thöù tröôûng Boä Thanh nieân. Naêm 1956 bò keát aùn 15 naêm tuø. Maõn haïn, coøn bò quaûn thuùc 20 naêm. (6) Nhaø thô Traàn Daàn, nhaø thô Hoaøng Caàm, hoïa só Traàn Duy laø maáy nhaân vaät ñöôïc noùi tôùi nhieàu nhaát trong vuï Nhaân vaên - Giai phaåm. Traàn Daàn ñöôïc coi nhö ngöôøi ñöùng ñaàu nhoùm Nhaân vaên - Giai phaåm, ngöôøi phaùt ngoân cuûa boä phaän trí thöùc ñoøi chia quyeàn laõnh ñaïo vôùi Ñaûng. (7) Theo moät soá nhaân chöùng, Traàn Daàn laø ngöôøi khoâng bieát sôï, Traàn Daàn khoâng heøn. Caâu phuïc xuoáng maø ñaùnh laø do Hoaøng Caàm phaùt ra, nhöng Traàn Daàn ñaõ “gaùnh” cho Hoaøng Caàm. (Coøn tieáp)

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

D

L SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

DAT


SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñaøi VNCR khai tröông website RADIOVNCR.COM Tieáp trang B1

Cam qua caùc baøi phoùng söï ñôøi soáng raát höõu ích nhö thaûo luaän cuûa chính phuû tieåu bang veà vaán ñeà baûo veä ngöôøi tieâu thuï; oâng Nam Loäc seõ trình baøy veà luaät di truù môùi cho pheùp nhöõng ai töøng laøm vieäc cho chính phuû Hoa Kyø tröôùc 1975 coù theå noäp ñôn xin ñònh cö taïi Hoa Kyø; cuoäc phoûng vaán cuûa phoùng vieân Ngöôøi Vieät Ñoã Dzuõng vôùi Thoáng Ñoác California Arnold Schwarzenegger nhaân chuyeán vieáng thaêm truï sôû ñaøi VNCR

vaø baùo Ngöôøi Vieät; cuøng nhieàu phoùng söï truyeàn hình ñaëc saéc khaùc ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån veà maët thoâng tin trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi haûi ngoaïi. Theo lôøi oâng Hoaøng Troïng Thuïy, Giaùm Ñoác Chöông Trình cuûa ñaøi VNCR, ngoaøi caùc chöông trình thöôøng leä nhö “Chuùng Ta Ñi Mang Theo Queâ Höông” do Hoàng Nga phuï traùch, “Kieán Thöùc Ngaøy Nay” vôùi Cao Sôn, “Voøng Chaân Trôøi Vaên Hoïc

Ngheä Thuaät” vôùi Ysa, “Caâu Chuyeän AÂm Nhaïc” vôùi Baêng Chaâu, “Chuyeän Baøn Troøn” vôùi nhaø baùo Ngoâ Nhaân Duïng vaø Vuõ Chung, “Nhaïc Ngoaïi Quoác” cuûa Hoaøng Troïng Thuïy... trang nhaø radiovncr.com coøn coù theâm nhieàu chöông trình ñaëc saéc khaùc chöa ñöôïc phaùt thanh vì thôøi löôïng giôùi haïn cuûa ñaøi, nhö muïc “Phoûng Vaán”, muïc “Thaêm Doø Dö Luaän.” Rieâng muïc naøy, Ñaøi phaùt thanh VNCR seõ coâng boá caùc keát quaû ghi nhaän töø yù kieán cuûa ngöôøi leân maïng trong caùc chöông trình phaùt thanh haøng ngaøy, Muïc “Gaëp Gôõ vaø Keát Baïn” do Giaùng Ngoïc vaø Nguyeãn

Tröôøng phuï traùch ñeå taïo nhòp caàu cho nhöõng ai muoán keát baïn treân khaép theá giôùi. Muïc “Cöôøi” vôùi Nguyeãn Tröôøng, ñöa leân internet nhöõng ñoaïn baêng video töø khaép nôi treân theá giôùi gaây vui nhoän cho moïi ngöôøi. Ngoaøi phaàn tin töùc ñöôïc caäp nhaät thöôøng xuyeân, trang nhaø radiovncr.com taïo ñöôïc söï quaûng caùo höõu hieäu giuùp caùc thaân chuû thöông maïi khaép nôi treân theá giôùi coù theå giôùi thieäu saûn phaåm qua moät trang internet ñoâng ngöôøi xem. Cuõng theo oâng Hoaøng Troïng Thuïy, trang radiovncr.com chöa chính

thöùc khai tröông nhöng qua quaûng caùo treân ñaøi VNCR, soá ngöôøi vaøo xem ñaõ leân haøng chuïc ngaøn trong vaøi ngaøy qua, höùa heïn söï thaønh coâng toát ñeïp cho VNCR. Caùc thaân chuû quaûng caùo ñaõ hoã trôï maïnh meõ cho trang nhaø radiovncr.com. Theo lôøi baø Phan Myõ Söông, Giaùm Ñoác Thöông Maïi VNCR: “Do uy tín töø hôn 10 naêm qua, khi trang radiovncr.com ra ñôøi, nhieàu chuû nhaân cô sôû thöông maïi ñaõ baûo trôï ngay; nhö vaên phoøng ñòa oác Alpha Funding cuûa Thanh Thaûo, Ca Só Thu Phöông, NowWinBig, haõng ñieän thoaïi Ñoâng Nam AÙ, haõng nöôùc maém Hello,

Vöôøn Caây Mimosa, nhaø saùch Töï Löïc, Trung taâm Theá Heä Treû, tieäm ñoàng hoà TickTock, Land Specialist, AV Travel vaø nhieàu thaân chuû khaùc muoán baûo trôï trao ñoåi thoâng tin vôùi radiovncr.com.” Veà ngaøy ra maét website radiovncr.com, baø Phan Myõ Söông cho bieát ñaøi VNCR seõ trao taëng 1,000 chieác aùo TShirt raát ñeïp ñeán taát caû nhöõng ai gheù qua truï sôû cuûa ñaøi ñeå ñöôïc giôùi thieäu veà trang nhaø môùi.

Thi só Nguyeãn Chí Thieän: “Caàn moät neàn vaên hoïc nhaø tuø” Tieáp trang B1

ñaõ ñi nhieàu nôi ñeå noùi chuyeän veà caûnh nguïc tuø maø cheá ñoä Coäng Saûn ñaõ ñaày ñoïa ngöôøi daân trong nöôùc. Cho ñeán nay, ñaõ treân 10 naêm oâng coù maët taïi haûi ngoaïi, coâng vieäc toá caùo chính quyeàn Coäng Saûn vaãn ñöôïc oâng tieáp tuïc qua nhöõng chuyeán ñi noùi chuyeän taïi caùc Ñaïi hoïc ôû Hoa Kyø. Trong moät cuoäc vieáng thaêm nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaøo chieàu thöù Hai 19 thaùng 12, 2005 vöøa qua, nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän ñaõ giôùi thieäu nhaät baùo Ngöôøi Vieät vôùi moät Giaùo Sö söû hoïc Hoa Kyø, baø Jean Libby. Nhaø thô cho bieát vò Giaùo Sö naøy ñaõ hieåu bieát veà tình hình VN vaø heát söùc beânh vöïc coäng ñoàng ngöôøi Vieät trong moïi sinh hoaït taïi San Jose. Baø chính laø ngöôøi ñaõ hoã trôï cho coâ Madison Nguyeãn vöøa ñaéc cöû Nghò Vieân Hoäi Ñoàng thaønh phoá.Nhaø Baùo Ñoã Baûo Anh, ngöôøi phuï traùch tôø Ngöôøi Vieät 2 baèng Anh ngöõ, ñaõ tieáp baø vaø giôùi thieäu söï hoaït ñoäng cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät. Rieâng nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän ñaõ daønh cho chuùng toâi moät cuoäc tieáp xuùc. Trong caâu chuyeän veà nhöõng hoaït ñoäng cuûa oâng sau naøy, oâng cho chuùng toâi bieát: “Hieän nay chuùng toâi vaãn ñi noùi chuyeän taïi caùc tröôøng hoïc ôû Hoa Kyø theo lôøi môøi cuûa hoï. Chuû ñeà caùc cuoäc noùi chuyeän ñoù thöôøng laø noùi veà “Vaên chöông Tuø Nguïc”. Qua nhöõng chuyeán ñi naøy chuùng toâi ñöôïc gaëp nhieàu nhaø vaên, trí thöùc Hoa Kyø vaø thöôøng ngoû lôøi traân troïng cuoán thô “Tieáng Voïng Töø Ñaùy Vöïc”. Nhö oâng Giaùm Tieáp trang B4

Ngöôøi ñi chôï Tieáp trang B1 Sieâu thò & Thöông Xaù Saigon: 10131 Westminster Ave. Garden Grove (gaàn ngaõ tö Brookhurst), 714-636-5600 Khoùm ngoït: $1.48/Traùi Taùo Fuji Washington loïai 1: $0.98/2 lbs Ñuøi gaø drumstick vaøng töôi: $0.38/Lb Caù he: $1.38/Lb Mì ly Nissin: $2.58/Thuøng 12 ly

AÙ Chaâu Supermarket: 16042 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708. 714-843-1818

Cam Cali: $0.99/8 Lbs Caûi kim chi: $9.99/5 Lbs Cuû saén: $0.99/3 Lbs Toâm traéng khoâng ñaàu 41/50: $4.48/1 bòch (1.5 Lbs) Toâm caøng 8/12: $5.98/1 hoäp (2 lbs) Söôøn non: $1.29/1Lb Naám meøo xaét sôïi “kylins”: $0.88/2 goùi Gaïo “Laïc ñaø” ñaàu muøa 2006: $15.99/1 bao (50 Lbs) Gaïo “Con Ngoãng” ñaàu muøa 2006: $19.99/1 bao (50 Lbs)

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Ñòa Phöông

.3”

Taëng baïn moät moùn quaø Giaùng Sinh yù nghóa

Tieáp trang B1

kieân trì tranh ñaáu, vaän ñoäng cho quyeàn tî naïn cuûa gaàn 2,000 thuyeàn nhaân Vieät Nam vaát vöôûng treân ñaát Philippine töø nhieàu naêm qua, coù leõ moùn quaø Giaùng Sinh ñeïp vaø yù nghóa nhaát naêm nay phaûi laø söï hieän dieän cuûa ñoâng ñaûo caùc gia ñình tî naïn noùi treân taïi Hoa Kyø. Neáu Thöôïng Ñeá ñaõ ban cho loaøi ngöôøi nuï cöôøi ñeå bieåu toû nieàm vui, vaø cho chuùng ta nöôùc maét ñeå dieãn taû noãi saàu, thì trong tröôøng hôïp naøy taát caû ñeàu laø nhöõng gioït leä vaø nuï cöôøi haïnh phuùc. Höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa chuùng toâi, haøng traêm moùn quaø Giaùng Sinh ñaõ ñöôïc gôûi ñeán ñeå taëng cho caùc con em cuûa nhöõng gia ñình tî naïn vöøa ñeán vuøng trôøi töï do bôûi nhöõng nhaø haûo taâm coù taám loøng roäng löôïng, nhöng chæ muoán aån danh. Thaät ñaùng quyù, vaø cuõng nhôø ñoù maø chuùng toâi môùi thöïc hieän ñöôïc hình aûnh ñeïp nhaát cuûa muøa Giaùng Sinh naêm nay, thay cho taáp thieäp Noel thöôøng leä. Ñoù laø hình aûnh cuûa hai chaùu gaùi Kim Tuyeàn vaø Ngaân Tuyeàn, ñaõ töøng ñöôïc nhieáp aûnh gia Brian Ñoaøn thu vaøo oáng kính vaø ñöôïc duøng laøm poster cuûa boä saùch taøi lieäu phoùng söï hình aûnh “The Forgotten Ones,” maø ñoù trong neùt buoàn hieän treân aùnh maét treû thô cuûa hai coâ beù tî naïn, sinh ra vaø lôùn leân trong voøng raøo keõm gai ñaõ ñaùnh ñoäng löông taâm cuûa nhieàu ngöôøi. Böùc aûnh ñoù tuy raát ngheä thuaät, raát ñeïp, vaø mang nhieàu yù nghóa, nhöng neáu so vôùi taám hình thoâ sô, vuïng veà maø toâi vöøa chuïp ñöôïc khi ñem quaø Noel ñeán taän tröôøng tieåu hoïc Murdy cuûa caùc em ôû

thaønh phoá Garden Grove, California vaøo ñaàu tuaàn qua, thì chaéc anh Brian Ñoaøn seõ phaûi “ghen” vôùi toâi, chæ vì toâi ñaõ ghi nhaän ñöôïc ñoaïn cuoái haïnh phuùc cuûa moät caâu chuyeän buoàn vaø toâi seõ ñaët teân taám aûnh ñoù laø “A Happy Ending”. Ñoù cuõng laø haïnh phuùc cuûa nhöõng keû coù loøng vaø nieàm vui cuûa hai chaùu Kim Tuyeàn vaø Ngaân Tuyeàn, cuøng haøng traêm treû em tî naïn Vieät Nam khaùc ñaõ vaø ñang töø Philippine ñaët chaân ñeán mieàn ñaát höùa sau hôn 16 naêm trôøi vaát vöôûng; maø theo toâi, töông lai cuûa caùc chaùu chính laø moùn quaø Giaùng Sinh yù nghóa nhaát naêm nay cuûa nhieàu ngöôøi, trong ñoù chaén chaén phaûi coù Brian Ñoaøn cuøng luaät sö Trònh Hoäi. Giaùng Sinh naêm nay baän roän quaù neân khoâng gôûi thieäp ñöôïc ñeán cho ai, xin taëng caùc baïn baøi haùt “Beân Em Ñang Coù Ta” cuûa coá nhaïc só Traàm Töû Thieâng vaäy nheù. Merry Christmas and

Thi só Nguyeãn Chí Thieän: “Caàn moät neàn vaên hoïc nhaø tuø” Tieáp trang B3

Ñoác Chöông Trình Ñoâng Nam AÙ, James Scott coù xin pheùp ñöôïc dòch vaø in cuoán thô naøy töø naêm 1984 vaø saép tôùi laø Ñaïi hoïc Yale.” Trong nhöõng cuoäc noùi chuyeän treân, nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän cho bieát oâng chuû tröông nhöõng caâu chuyeän oâng ñeà caäp ñeán phaûi raát thaät, khoâng cöôøng ñieäu ñeå giuùp cho tuoåi treû Hoa Kyø hieåu theâm ñöôïc Coäng Saûn. OÂng noùi: “Nhöng coù ñieàu khi mình khoâng cöôøng ñieäu thì thöïc teá laïi chöùng minh raèng mình chöa saùt ñöôïc söï thöïc. Chaúng haïn nhö khi toâi noùi veà con soá naïn nhaân trong vuï Caûi Caùch Ruoäng Ñaát, toâi noùi coù 100,000

vì caên cöù treân con soá moãi xaõ thoân phaûi coù 3 “ñòa chuû” ñeå toá khoå. Con soá aáy nhaân leân vôùi soá thoân xaõ luùc aáy thì ra. Nhöng môùi ñaây, moät cuoán saùch ñöôïc in ôû Haø Noäi ñaõ cho bieát chính xaùc, con soá naïn nhaân CCRÑ laø 175,000. Coù nhieàu söï thöïc maø chæ coù ngöôøi phaûi soáng vôùi CS môùi hieåu ñöôïc, coøn khoâng thì khoù maø töôûng ra ñöôïc vì noù vöôït qua moïi söï töôûng töôïng trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi.” Cuõng trong nhöõng cuoäc noùi chuyeän taïi caùc Ñaïi Hoïc Hoa Kyø, nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän cuõng ñeà caäp ñeán thôøi söï. OÂng cho bieát, oâng thöôøng nhaán maïnh vaø phaân tích ñeán chuyeän “Lyù Töôûng Coäng Saûn”. Lyù töôûng aáy nay thì ñaõ cheát nhöng Ñoäc Taøi Coäng Saûn thì vaãn coøn. OÂng noùi: “Caùi töï do maø ngöôøi ñeán VN töôûng laø co,uø thöïc ra ñoù chæ laø caùi töï do laøm giaàu baát löông, töï do ñi laøm ñó ñieám. Ngoaøi ra laøm baát cöù chuyeän gì khaùc, coù khi chæ noùi thoâi laø cuõng bò “xöû lyù” ngay.” Voán laø moät tuø nhaân trong caùc nguïc tuø caûi taïo cuûa CSVN trong suoát thôøi tuoåi treû vaø trung nieân, oâng ñaõ quaù “thaám” chuyeän nguïc tuø Coäng Saûn. Ñeà caäp ñeán nhöõng hoài kyù cuûa nhöõng tuø nhaân caûi taïo xuaát baûn ôû haûi ngoaïi, nhaø thô cho bieát: “Theo toâi, moãi quyeån chæ laø moät phaàn nguïc tuø CS töø “Ñaïi Hoïc Maùu” cho ñeán “Chuyeän keå naêm 2000”, taát caû chöa veõ ñöôïc troïn veïn caûnh tuø toäi trong nguïc tuø cuûa Coäng Saûn.” Nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän cuõng ñoàng yù vôùi chuùng toâi laø haàu heát caùc hoài kyù trong tuø caûi taïo, raát ít quyeån noùi ñeán caùi ñaày ñoïa tinh thaàn con ngöôøi trong nguïc tuø caûi taïo. Ñoù laø hình thöùc sinh hoaït kieåm thaûo haèng ñeâm töø 7 giôø ñeán 9 giôø moãi ñeâm trong suoát thôøi gian tuø toäi, thöôøng laø naêm möôøi naêm trôû leân. Caùi khoå trong caùc cuoäc goïi laø sinh hoaït aáy laø phaûi naën oùc ra ñeå toá caùo nhau, keå caû ngöôøi baïn thaân nhaát, vi phaïm noäi qui kyû luaät Traïi, khoâng an taâm tin töôûng vaøo

ñöôøng loái chính saùch “Caùch Maïng”, khoâng thaønh khaån “giuùp ñôõ”, töùc laø toá caùo ngöôøi khaùc, töø tö töôûng, suy nghó trong moïi nôi moïi luùc...Buoåi hoïp naøo maø khoâng coù gì thì moïi ngöôøi cöù phaûi “ngoài ñoàng” ñeán khuya maø ai naáy thì ñeàu caàn moät giaùc nguû ñeå mong coù laïi chuùt söùc taøn cho ngaøy lao ñoäng hoâm sau. Haõy töôûng töôïng caùi “ñeàu ñeàu boù buoäc” aáy mình phaûi chòu ñöïng haøng ñeâm trong suoát naêm möôøi naêm trôøi khi söùc khoûe vaø tinh thaàn ôû vaøo tình traïng suy suïp nhaát. AÁy theá maø ña soá tuø caûi taïo ñaõ anh duõng vöôït qua ñöôïc, ñeå khi ñöôïc CS “tha ra khoûi Traïi” thì ñaõ coù khoâng thieáu ngöôøi maéc beänh tinh thaàn, gieo nhöõng ñau thöông cho vôï con, keå caû ñeán khi ñöôïc Hoa Kyø cho taùi ñònh cö. Keát thuùc caâu chuyeän nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän keát luaän: “Khoâng heà coù moät tham voïng chính trò naøo maø chæ mong muoán baày toû nhöõng söï thaät, nhöõng suy nghó cuûa mình ñeán vôùi moïi ngöôøi, nhaát laø tuoåi treû ñeå lòch söû khoâng bao giôø trôû laïi, ñeå con ngöôøi ñöôïc soáng nhö con ngöôøi. Ñeå noùi ñöôïc nhö vaäy, theo toâi caàn phaûi coù moät neàn vaên hoïc maø toâi xin pheùp ñöôïc ñaët teân noù laø neàn Vaên Hoïc Nhaø Tuø vôùi nhöõng taùc phaåm vieát baèng Vaên Chöông Tuø Nguïc”.

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005.

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

Thaùnh leã Kyû Nieäm Chuùa Giaùng Sinh

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 23 thaùng Möôøi Hai, 2005, vaøo luùc 7 giôø toái. Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng soá 10321 Bolsa Ave. Westminster. Chöông trình: Ca, vuõ, nhaïc, kòch, phaùt quaø cho caùc em coù maët töø 1 ñeán 10 tuoåi. Sau phaàn oâng Giaø Noel phaùt quaø laø tieäc Giaùng Sinh. Chöông trình do hai Hoäi Thaùnh Lutheran Vieät Nam ôû Fountain Valley vaø Westminster toå chöùc. L/L: 714-963-5649 hoaëc 714-531-1419.

Phaät Giaùo Hoøa Haûo Nam Cali toå chöùc Leã Ñaûn Sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû

Ngaøy giôø: CN, 25 thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Hoäi Quaùn Phaät Giaùo Hoøa Haûo, 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, CA 92704. ÑT: 714-557-7563.

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508.

Daï vuõ Hippie-A-Gogo New Year 2006

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 30 thaùng 12, töø 8:00pm ñeán 12:00am Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger Ave. Gaây quyõ giuùp 400 treû em Tröôøng Caâm Ñieác Laùi Thieâu vaø nhaø nuoâi treû cuûa nhaïc só muø Ñaøo Khaùnh Tröông. Chöông trình: AÂm nhaïc 60’s & 70’s vôùi Pop, Rock, Soul cuûa The Shadows, Ventures, Beatles, C.C.R, SantaAna, Stones, Doors, Lobo, Janis Joplin, Animals... Goùp maët: Vi Vaân, Tuyeát Dung (The Apple Three) Nhaät Haï, Tuaán Duõng (Maây Traéng), Maïnh Haø (The Harstones), Theá Duõng (The Rock), Ngoïc Troïng, vuõ coâng Linda A-Go-Go, ban nhaïc Trung Nghóa & Hoaøng Thi Thi... Giaù veù $25, baùn taïi Emerald Bay (714-7755161), Nhaø saùch Tuù Quyønh (714-531-

4284)...

Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Hoäi Ñoàng Höông Vónh Long Hoïp Maët Ñaàu Naêm

Ngaøy giôø: Ngaøy 1 thaùng Moät, 2006, luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Paracels Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St., Westminster. Chöông trình: Muùa laân, vaên ngheä taân coå. Chuùc Teát Ñoàng Höông: Möøng tuoåi quí Ñoàng Höông cao nieân, lì xì caùc chaùu nhoû. Giôùi thieäu saùch Vónh Long- Ñòa Linh- Nhaân Kieät. Söu khaûo coäi nguoàn queâ höông. Vinh danh anh huøng lieät nöõ vaø giôùi thieäu ñaëc san Vónh Long. Nhieàu tình tieát baát ngôø, haáp daãn. L/ L: 714-210-0207.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu

Ngaøy giôø: Chuû nhaät 1 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 6 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896.

Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 8 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM.

Tieáp trang B6

An Cöïu Hueá, moät nhaø haøng thaät deå thöông, nôi nhöõng ngöôøi Hueá cuøng nhöõng ngöôøi yeâu soâng Höông nuùi Ngöï gaëp nhau ñeå thöôûng thöùc nhöõng moùn aên thuaàn tuùy cuûa Hueá: baùnh canh toâm töôi, buùn boø Hueá, baùnh beøo cheùn toâm töôi, baùnh naäm chaû toâm, cheø hoät sen, v.v. Taát caû ñeàu nguyeân thuûy, 100% Hueá. Nhôù Hueá, muoán tìm höông vò ñaäm ñaø, cay cay thaät Hueá, xin môøi quí khaùch ñeán nhaø haøng An Cöïu Hueá.

Ñaëïc Bieät: Xin môøi thöôûng thöùc moùn Baùnh Khoaùi An Cöïu tuyeät ngon, baûo ñaûm khoâng ñaâu saùnh baèng! Ñoùng cöûa ngaøy thöù Ba 413 Euclid, Santa Ana - Giöõa ñöôøng soá 5 vaø ñöôøng First - Tel: 714-554-9900

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Ñeâm Noel

.3”

Vuõ AÙnh

Ngaøy 29-4-1984, toâi ñöôïc chuyeån sang xaø lim soá 6 traïi A20 ôû chung vôùi Linh Muïc Nguyeãn Vaên Vaøng, linh hoàn cuûa moät vuï noåi daäy do ngaøi vaø ngöôøi em chuû tröông naêm 1976. Toâi hoaøn toaøn khoâng hieåu lyù do cuûa vieäc chuyeån xaø lim caù nhaân naøy. Ñaây cuõng laø ngaøy maø toâi ñaùnh daáu 3 naêm bò cuøm hai chaân vaø coù giai ñoaïn caû hai tay trong xaø lim soá 5. Phaûi noùi laø toâi bò goâng thì ñuùng hôn. Neáu quyù vò ñöôïc nhìn thaáy nhöõng toäi phaïm cuûa thôøi phong kieán bò goâng nhö theá naøo thì chuùng toâi bò goâng nhö theá naáy. Chæ coù khaùc laø nhaø tuø Coäng saûn khoâng goâng coå maø thoâi. Linh Muïc Vaøng, moät nhaø giaûng ñaïo loãi laïc cuûa doøng Chuùa Cöùu Theá, sau khi bò leân aùn chung thaân khoå sai sau vuï vaø em ruoät ngaøi laø Linh Muïc Hieäu bò xöû töû, ñaõ bò ñöa löu ñaày taïi traïi A-20 Xuaân Phöôùc. Khi toâi ñaõ naèm cuøm trong bieät giam trong phoøng soá 5 ñöôïc 2 naêm thì moät hoâm Linh Muïc Nguyeãn Vaên Vaøng luùc aáy töø traïi lao ñoäng bò ñöa vaøo xaø lim soá 6, beân caïnh xaø lim toâi bò giam. Khi coøn ôû ngoaøi traïi lao ñoäng, ngaøi laø ñoái töôïng theo doõi cuûa ñaùm an ninh traïi giam, nhaát cöû nhaát ñoäng ñeàu khoâng qua maét ñöôïc moät giaøn aêng ten daày ñaëc vaây quanh vò tu só coâng giaùo naøy. Boïn an ninh traïi noùi thaúng ra raèng neáu chuùng baét gaëp baát cöù tuø nhaân naøo lieân heä vôùi Linh Muïc Nguyeãn Vaên Vaøng, seõ cuøm ngay. Toâi laø moät Phaät töû, nhöng moái lieân heä vôùi Cha Vaøng khaù thaân thieát vaø chuùng toâi thöôøng ñaøm ñaïo vôùi nhau vaøo moãi ngaøy sau giôø côm chieàu tröôùc khi ñieåm soá ñeå vaøo buoàng giam, khoâng chaáp leänh cuûa traïi. Coù leõ ñaây laø lyù do boïn an ninh traïi ñöa toâi ñi “nghæ maùt” tröôùc vaø 2 naêm sau hoï ñöa Cha Vaøng vaø moät vaøi anh em nöõa vaøo nhöõng chieác hoäp nhoû ôû ngay say nhaø beáp cuûa traïi A. Traïi taäp trung A-20 ôû Xuaân Phöôùc thöôøng ñöôïc chuùng toâi goïi laø traïi tröøng giôùi (danh töø coù töø thôøi Phaùp thuoäc ñeå chæ nhöõng traïi coù quy cheá tröøng trò tuø nhaân khaét khe). Cuïc Quaûn Lyù Traïi Giam cuûa Coäng Saûn thì goïi nhöõng loaïi traïi naøy laø Traïi Kieân Giam. Taïi sao chính quyeàn Coäng Saûn goïi nhöõng traïi ñöôïc ñaùnh maõ soá baèng chöõ A vaø tieáp theo laø moät haøng con soá? Thaät ra thì raát ít ngöôøi ñöôïc bieát lyù do taïi sao laïi goïi A-20 laø moät traïi kieân giam neáu khoâng coù dòp bò goïi ñi thaåm cung nhieàu laàn tröôùc khi ñöôïc “gôûi” vaøo nhöõng chieác “hoäp” ôû Xuaân Phöôùc. Sau bieán chuyeån ñaùnh daáu baèng vieäc Trung Quoác taán coâng 6 tænh saùt bieân giôùi Vieät Trung naêm 1979, Cuïc Traïi Giam ñöôïc leänh thöïc hieän moät keá hoaïch goïi laø “Phöông AÙn 4”,

nghóa laø thöïc hieän moät keá hoaïch tuyeån löïa taát caû nhöõng thaønh phaàn cöùng ñaàu “khoâng theå caûi taïo ñöôïc nöõa” ñeå ñöa vaøo nhöõng traïi A vaø traïi Z. Keá hoaïch naøy laø taùc phaåm cuûa moät vieân Ñaïi Taù veà sau naøy trôû thaønh moät töôùng laõnh coâng an teân laø Hoaøng Thanh (coù leõ laø bí danh). Hoaøng Thanh ñaõ thaåm cung chuùng toâi vaø raát nhieàu tuø nhaân khaùc maáy thaùng tröôùc khi toâi bò chuyeån traïi veà A-20. Laàn sau cuøng laø vaøo muøa Thu 1979, khi thaåm cung toâi laàn choùt, oâng ta cöôøi cöôøi nham hieåm nhöng noùi huîch toeït: “Toâi bieát chaéc chaén laø khi chuyeån veà traïi môùi, caùc anh khoâng coøn ngaøy ra. Cho neân toâi khuyeân caùc anh laø toát nhaát neân ngoan ngoaõn ñeå höôûng khoan hoàng cuûa nhaø nöôùc, noùi chung laø ñöôïc mang vôï con caùch anh leân laäp nghieäp ôû ñaây cho gaàn. Khu vöïc trai giam sau naøy seõ trôû thaønh moät ñaäp nöôùc vaø moät thò traán. Chuùng toâi muoán thieát laäp moät trong nhöõng tieåu Siberia. Baây giôø, toâi thaáy khoâng coøn caàn phaûi giaáu dieám gì caùc anh nöõa”. Traïi A-20 luùc ñaàu (1979) coù tôùi 4 traïi ñöôïc ñaùnh soá A, B, C, D, ôû caùch nhau treân döôùi 5 caây soá. Traïi A ñöôïc xaây hoaøn baèng beâ toâng coát saét töôøng, beä naèm, vöôøn rau ao caù döôùi nhöõng raëng döøa xanh toát. Nhöng beân trong nhöõng daõy nhaø gaïch, maùi ngoùi ñoû au ñoù laø nhöõng phöông thöùc caâu thuùc thaân theå vaø tinh thaàn khoâng khaùc döôùi caùc traïi giam ôû Siberia döôùi thôøi Stalin maø phaàn lôùn ngöôøi ñoïc saùch ôû Mieàn Nam Vieät tröôùc 1975 ñeàu bieát qua cuoán “Quaàn Ñaûo Gulag” cuûa vaên haøo Solzhenitsin. Toâi seõ coù dòp noùi ñeán chuyeän naøy trong moät baøi vieát khaùc. Baây giôø toâi quay laïi chuû ñeà cuûa baøi vieát naøy. Nhöõng ngöôøi daây döïng traïi Xuaân Phöôùc laø ai? Caùi oaùi oaêm cuûa lòch söû maø chuùng toâi gaëp phaûi chính laø ôû choã: Traïi tuø naøy laïi do chính baøn tay cuûa nhöõng ngöôøi töøng ñöôïc di taûn tôùi Guam tröôùc ngaøy 30-41975, sau ñoù laïi bieåu tình ñoøi trôû veà laïi Vieät Nam baèng taàu Vieät Nam Thöông Tín, taïo döïng leân. Luùc chuùng toâi ñöôïc chuyeån traïi veà ñaây thì coù moät soá vaãn chöa ñöôïc traû töï do. Chaïy naïn Coäng Saûn tôùi Guam, roài vì nhöõng lyù do rieâng bieät haàu heát laø vì gia ñình coøn keït laïi, trong côn hoang mang vaø ñau khoå toät ñoä, tình caûm che laáp lyù trí vaø bò kích ñoäng, hoï ñoøi quay trôû veà vôùi lyù do xaây döïng laïi queâ höông sau chieán tranh. Nhöng ngöôøi Coäng Saûn thöøa hieåu, nhöõng ngöôøi tò naïn naøy quay trôû veà chæ vì coù ngöôøi coøn vôï con, coù ngöôøi coøn meï giaø khoâng coù ngöôøi saên soùc, coù ngöôøi hoaûng loaïn boû laïi vôï môùi cöôùi, ngöôøi tình ñaèng sau. Cho

(Kyù)

trong

neân, Coäng Saûn môû moät cuoäc ñoùn tieáp ñeå quay phim chuïp hình vaø sau ñoù ñaåy taát caû ñaøn oâng vaøo khu röøng Xuaân Phöôùc vaø bò buoäc phaûi xaây döïng nhaø tuø naøy ñeå chính quyeàn Coäng Saûn giam giöõ chính nhöõng ñoàng ñoäi cuûa mình. Toâi ñaõ coù raát nhieàu dòp tieáp xuùc vôùi hoï, neân hieåu ñöôïc taám loøng cuûa hoï vaø thaáy hoï ñaùng thöông quyù hôn laø ñaùng traùch. Moät só quan xöng laø quaûn gia cho töôùng Nguyeãn Cao Kyø taâm söï vôùi toâi: “Caäu tính coi, luùc ñoù vì hoang mang ñi gaáp khoâng kòp loâi vôï con vaø baø meï giaø theo. Ñeán Guam, cöù nghó ñeán hoï, laøm sao nuoát noåi mieáng côm chöù. Toâi bieát nhieàu ngöôøi khoâng theå thoâng caûm ñöôïc lyù do toâi trôû veà, trong ñoù coù theå coù caû vôï con toâi nöõa, nhöng ñaønh chòu vaäy. Cho neân duø bò ñaåy vaøo hoaøn caûnh khoán naïn nhö theá naøy, toâi vaãn thaáy löông taâm yeân oån hôn”. Toâi khoâng coù yù ñònh noùi chi tieát veà vuï naøy maø muoán trôû laïi caùi ñeâm Noel trong xaø lim soá 6. Xaø lim laø tieáng dòch theo aâm Vieät Nam cuûa “cellule” (tieáng Phaùp), xuaát hieän trong vaên chöông vaø baùo chí töø thôøi Phaùp thuoäc. Thöïc ra neáu tra töï ñieån tieáng Anh Vieät hay Phaùp Vieät, chöõ cell hay cellule ñeàu coù nghóa laø “teá baøo”. Trong caùc traïi tuø cuûa nhöõng quoác gia theo chuû nghóa tö baûn cuõng nhö chuû nghóa coäng saûn, hoaëc caùc quoác gia daân chuû töï do, nhöõng “teá baøo” vaãn ñöôïc hieåu laø nhöõng phoøng bieät giam caù nhaân ñeå tröøng phaït nhöõng tuø nhaân nguy hieåm. Nhöõng phoøng bieät giam caù nhaân naøy thöôøng ñöôïc xaây döïng theo moät tieâu chuaån gioáng nhau: Khoâng gian nhoû heïp cuûa chuùng phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tröøng phaït caû theå xaùc laãn tinh thaàn ngöôøi tuø. Rieâng taïi caùc traïi caûi taïo do ngöôøi Coäng Saûn döïng leân, nhöõng phoøng bieät giam caù nhaân ñöôïc goïi baèng moät nhoùm töø “nhaø kyû luaät”. Traïi A ôû A-20 Xuaân Phöôùc coù moät daõy 10 phoøng bieät giam caù nhaân, moãi phoøng nhö vaäy gioáng nhö moät caùi hoäp vôùi beà roäng 3 thöôùc, daøi 3 thöôùc, cao 6 thöôùc, xaây döïng baèng vaät lieäu beâ toâng coát saét, kín mít chæ coù moät loã toø voø nhoû ôû caùnh cöûa tröôùc ñeå cho veä binh kieåm soaùt tuø nhaân ôû beân trong. ÔÛ phía trong moãi xaø lim caù nhaân, coù hai beä naèm song song, caùch nhau baèng moät khoaûng heïp khoaûng nöûa thöôùc. Ngöôøi tuø naèm treân beä quay maët ra phía cöûa hai chaân bò cuøm chaët baèng moät cuøm saét (trong hình), coù nhieàu tröôøng hôïp bò cuøm caû hai chaân hai tay. Nhöng cuøm nhö theá naøo? Coù phaûi laø cuøm baèng coøng soá 8 nhö ta thaáy caûnh saùt Myõ coøng tay phaïm nhaân ñeå giaûi giao veà sôû caûnh saùt khoâng? Thöa

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

xaø lim soá 6

khoâng phaûi nhö vaäy! Laøm gì chuùng toâi laïi ñöôïc öu ñaõi ñoù. Loaïi coøng trong nhöõng xaø lim maø toâi traûi qua suoát 5 naêm lieân tieáp taïi A-20 trong röøng Xuaân Phöôùc laø “cuøm Omega”. Taïi sao laïi goïi loaïi cuøm naøy baèng caùi teân cuûa moät hieäu ñoàng hoà raát noåi tieáng laø ñoàng hoà Omega. Hai caùi voøng saét ñeå khoùa hai chaân ngöôøi coù hình thuø gioáng y chang logo cuûa ñoàng hoà Omega (minh hoïa cuûa Buøi AÙnh). Khi bò coøng trong xaø lim, ngöôøi tuø caûi taïo bò ñaåy ngoài leân beä naèm, duoãi thaúng hai chaân. Vieân caùn boä an ninh traïi giam sai moät traät töï laáy ra moät loâ voøng saét hình kyù hieäu omega ra vaø öôùm thöû vaøo coå chaân ngöôøi tuø. Neáu ñaùm an ninh traïi giam khoâng coù yù ñònh tröøng phaït naëng tuø nhaân caûi taïo thì hoï ra leänh cho traät töï laáy hai voøng omega vöøa vaën vôùi coå chaân ngöôøi tuø caûi taïo. Ngöôïc laïi neáu hoï muoán tröøng phaït naëng vaø muoán laøm nhieãm ñoäc thoái chaân ngöôøi tuø, hoï tra vaøo coå chaân tuø caûi traïo hai voøng omega nhoû hôn voøng coå chaân roài ñoùng maïnh xuoáng. Khi coå chaân ngöôøi tuø loït vaøo ñöôïc chieác voøng omega, noù ñaõ laøm traày truïa moät phaàn hay nhieàu phaàn coå chaân ngöôøi tuø. Sau ñoù, hoï tra vaøo beân döôùi moät caây saét daøi qua nhöõng boán loã troøn ôû hai voøng omega, moät ñaàu caây saét aên saâu vaøo maët töôøng trong, ñaàu phía ngoaøi cuûa thanh saét ñöôïc xoû qua moät choát ñöôïc gaén thaät saâu xuoáng caïnh beân ngoaøi cuûa beä naèm. Moät caây saét khaùc ngaén hôn, moät ñaàu ñöôïc uoán troøn, ñaàu kia cuûa caây saét naøy ñöôïc ñaùnh deïp vaø khoan moät loã nhoû. Khi hai thanh saét naøy ñöôïc khoùa chaët vôùi nhau thì moät ñaàu cuûa caây saét doïc seõ xuyeân qua moät loã nhoû töôøng phaùi tröôùc, thoø ra ngoaøi ra ngoaøi moät ñoaïn. Chæ vieäc tra moät caùi khoùa vaøo ñaàu phía ngoaøi aáy cuûa thanh saét doïc laø taát caû heä thoáng treân seõ taïo thaønh moät caùi cuøm thaät chaët khoù loøng moät ngöôøi tuø naøo coù theå môû khoùa vì maáu choát ñeå thaùo cuøm laø oå khoùa beân ngoaøi. Phaûi môû ñöôïc oå khoùa beân ngoaøi

thì môùi môû ñöôïc cuøm. Coù boán möùc cuøm daønh cho moät tuø caûi taïo khi hoï bò bieät giam ôû traïi Xuaân Phöôùc: Möùc ñoä 1: Cuøm moät chaân phaûi, möùc ñoä 2: Cuøm moät chaân traùi, möùc ñoä 3: Cuøm hai chaân, möùc ñoä 4: Cuøm hai chaân hai tay. Toâi ñaõ traûi qua möùc ñoä 4 trong 8 thaùng lieân tieáp, sau ñoù giaûm xuoáng möùc ñoä ba, roài laïi taêng leân möùc ñoä 4 tröôùc khi giaûm xuoáng möùc ñoä 3, 2 roài 1. Khi coøn bò cuøm möùc ñoä 4, ngoaøi hai böõa aên vaø ban ñeâm, toâi ñöôïc thaùo cuøm 2 tay, thôøi gian coøn laïi luùc naøo toâi cuõng phaûi ngoài cong nhö con toâm luoäc vì kieåu cuøm ñoäc aùc naøy. Sôû dó toâi ñöôïc giaûm xuoáng möùc ñoä 3 roài trôû laïi möùc ñoä 4 chæ vì moät söï kieän: Söï can thieäp cuûa Hoäi AÂn Xaù Quoác Teá ñeå thaû toâi ra. Khi hai thaønh vieân cuûa Hoäi naøy laø baø Frederick Fuchs (ngöôøi Bæ) vaø oâng Pierre Carreaux (cöïu chieán binh ngöôøi Phaùp) töø Belgique bay qua Bangkok vôùi moät danh saùch 14 kyù giaû, phoùng vieân bò traû thuø bôûi cheá ñoä môùi taïi Vieät Nam vaø ñoøi ñeán Haø Noäi ñeå ñöôïc gaëp maët nhöõng ngöôøi naøy. Chæ coù baø Fuchs laø ñöôïc vaøo Haø Noäi, nhöng baø chæ ñöôïc nhaän hoà sô can thieäp vaø ñöôïc pheùp thaêm baø meï toâi taïi Saigon chöù khoâng ñöôïc ñeán traïi A-20 gaëp maët toâi. Khi baø Fuchs ñoøi chieáu khaùn ôû Bangkok ñeå vaøo Haø Noäi truøng vaøo thôøi ñieåm toâi ñöôïc thaùo cuøm hai tay vaø thôøi gian baø Fuchs rôøi Haø Noäi truøng thôøi gian toâi bò trôû laïi möùc cuøm soá 4. Tröôùc khi toâi ñöôïc thaùo cuøm höôûng aân hueä ôû möùc ñoä 2, thì moät phaùi ñoaøn do Hoaøng Thanh höôùng daãn töø Haø Noäi vaøo “thaêm” A-20. OÂng ta loâi moät loâ nhöõng ngöôøi tuø caûi tao ñang naèm trong bieät giam taïi traïi A cuõng nhö B ôû A-20 ra thaåm cung. Toâi ñöôïc moät trong nhöõng thaåm vaán vieân cho xem baûn sao nhöõng laù thö can thieäp ñoøi thaû toâi, vaø 13 kyù giaû khaùc trong ñoù coù keøm theo caû nhöõng laù thö cuûa baèng höõu vaø ñoàng nghieäp vôùi toâi ôû Phaùp, trong ñoù coù thö cuûa oâng Traàn Vaên Ngoâ töùc kyù giaû Töø Nguyeân, moät cöïu

phoùng vieân cuûa Vieät Taán Xaõ thuoäc lôùp ñaøn anh chuùng toâi. Sau ñoù anh ta noùi thaúng vôùi toâi: “Boïn maøy thaáy ñaáy, maáy thaèng Taây naøy keå caû maáy thaèng kyù giaû Vieät gian chaïy troán toå quoác khoâng theå ñaùnh thaùo chuùng maøy ñöôïc. Khoân hoàn thì chòu caûi taïo ñeå khoâng bò cheát trong cuøm. Suoát ñôøi chuùng maøy seõ khoâng ra khoûi caùi thung luõng naøy ñöôïc ñaâu. AÂn Xaù Quoác Teá haû, coøn khuya boïn noù môùi laøm gì ñöôïc chuùng tao”. Toâi khoâng traùch gì vieäc can thieäp naøy maø laïi coøn vui laø ñaèng khaùc, bôûi vì noù cuûng coá cho toâi moät nieàm tin vaø thaáy ñöôïc taám loøng haøo saûng cuûa baïn beø ñoàng nghieäp ra ñöôïc nöôùc ngoaøi. Toâi thaønh thaät tri aân hoï. Nhöõng ngaøy tieáp theo, toâi bò naâng cuøm ôû möùc ñoä 4 vaø bò caét khaåu phaàn aên xuoáng chæ coøn baèng moät nöûa so vôùi caùc anh em beân ngoaøi, nghóa laø chæ coøn moãi böõa aên 150 grams. Neáu tính chi ly ra thì 150 grams thöïc phaåm moãi ngaøy goàm khoaûn 5 laùt khoai mì khoâ luoäc vaø moät muoãng côm, taát caû chan ñaãm nöôùc muoái vaø ñöôïc phaùt cho nöûa ca nöôùc moät ngaøy. AÊn maën vaø uoáng nöôùc ít, ngöôøi raát deã bò phuø seõ aûnh höôûng tôùi thaän. Trong tuø maø bò thaän thì keå nhö taøn ñôøi. Cho neân aên luùc ñoù trôû thaønh ít quan troïng hôn duø luùc ñoù chuùng toâi ñaõ laø luõ ma ñoùi. Caùi khaùt trieàn mieân ñaõ che ñi caùi ñoùi. Neáu toâi muoán aên muoán aên ñöôïc khaåu phaàn daønh cho ngöôøi ñang bò tröøng phaït phaûi duøng ít nhaát nöûa phaàn nöôùc ñeå röûa bôùt caùi maën cuûa nöôùc muoái ñöôïc chan vaøo côm vaø khoai mì. Toâi khoâng daùm hy sinh nhöõng muoãng nöôùc quyù nhö vaøng luùc ñoù ñeå röûa phaàn khoai. Toâi nghó chæ coù caùch nhòn, nhöng caøng ñoùi laû ñi thì moà hoâi ra nhö taém, moät tình traïng heát söùc nguy hieåm. Cha Vaøng thaáy toâi laû ñi, ngaøi ñaäp cöûa baùo caùo nhöng ñaùm caùn boä cuûa nhaø kyû luaät im laëng, coi nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra. Buoåi tröa hoâm ñoù, cha Vaøng Tieáp trang B6

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñeâm Noel trong xaø lim soá 6 Tieáp trang B5

naåy ra moät yù kieán. Ngaøi noùi: “Anh khoâng theå traùnh aên maõi nhö theá. Neáu chuùa che chôû cho mình, phuø cuõng khoâng cheát. Boá töï traùch khoâng nghó ra vieäc hy sinh nöûa ca nöôùc cuûa boá cho anh. Khoai mì ít ngaám nöôùc muoái hôn. Boá seõ hy sinh nöûa phaàn nöôùc ñeå anh röûa khoai mì cho bôùt maën”. Toâi khöôùc töø: “Boá (trong tuø chuùng toâi ñeàu goïi taát caû caùc tu só cuûa caùc ñaïo giaùo laø boá heát) lôùn tuoåi söùc chòu ñöïng yeáu roài, nhòn khaùt nhö con khoâng ñöôïc ñaâu”. OÂng cöôøi: “Sao bieát khoâng ñöôïc, ñaõ thöû ñaâu maø bieát khoâng ñöôïc”. Toâi choïc ngaøi cho bôùt caêng thaúng: “Theá boá ñaõ thöû chöa maø khi ñi giaûng ñaïo coù luùc boá noùi veà haïnh phuùc löùa ñoâi”. Caû hai chuùng toâi ñeàu cöôøi vang. Cha Vaøng noùi: “EÂ naøy, ñeå boá noùi cho anh nghe chuyeän naøy. Boá duø laø linh muïc thì cuõng laø ngöôøi, con tim cuõng rung ñoäng nhö moïi ngöôøi khaùc, nhieàu luùc boá cuõng muoán thöû. Nhöõng luùc nhö theá mình phaûi tranh ñaáu vôùi chính baûn thaân mình gheâ laém ñeå ñöøng vöôït raøo ñi aên tình. Ñieàu naøy cuõng caàn can ñaûm môùi laøm ñöôïc. Tín ñoà kính troïng ngöôøi tu haønh laø kính trong söï can ñaûm aáy, kính troïng söï vöôït qua ñeå phuïng söï, chöù neáu gioáng nhö thöôøng tình thì noùi gì nöõa”. Vaâng thöa quyù vò, giaûi phaùp cuûa Cha Vaøng ñaõ khieán cho moät tuaàn, hai tuaàn, ba tuaàn qua ñi nhanh vaø voâ hieäu hoùa ñöôïc söï tröøng phaït. Vaøo tuaàn leã thöù tö cuûa cuoäc tröøng phaït, nhö moät pheùp laï, vieân caùn boä phaùt côm nhaø kyû luaät khoâng phaûi laø teân tröïc traïi nhö thöôøng leä maø laø moät anh chaøng laï hoaéc. Tuø nhaân mang côm cho nhaø kyû luaät cuõng khoâng phaûi laø Huøng ñen maø laø Tuaán “suùn” ôû ñoäi tuø hình söï. Thoâng thöôøng, khi vaøo phaùt khaåu phaàn cho nhaø kyû luaät, vieân caùn boä tröïc traïi thöôøng môû xaø lim coù tuø nhaân “bò gôûi” (tuø nhaân bò aên cheá ñoä tröøng phaït) tröôùc. Nhöng laàn naøy thaáy caùc xaø lim ñöôïc laàn löôït môû töø 1 cho ñeán 9 (soá heân?) Xaø lim 10 khoâng coù “khaùch”. Ñeán xaø lim soá 6, cha Vaøng ñöa hai chieác baùt nhöïa vaø hai ca ñöïng nöôùc ra trong khi vieân caùn boä ñích thaân môû khoùa tay cho toâi. Vieân caùn boä naøy maëc ñoà coâng an khoâng lon laù gì caû neân khoâng bieát caáp baäc anh ta. Phaùt khoai xong, thaáy Tuaán “suùn” muùc moät vaù nöôùc muoái, vieân caùn boä noùi ngay: “Ít muoái thoâi, chan ñaãm vaøo, laøm sao ngöôøi ta aên ñöôïc”. Ñeán phaàn nöôùc, khi thaáy Tuaán “suùn” muùc ñaày caû hai ca, toâi hieåu raèng hoâm ñoù teân caùn boä tröïc traïi coù vieäc gì ñoù khoâng môû traïi kyû luaät ñöôïc, neân nhôø baïn thay theá. Vì laøm theá neân anh chaøng naøy khoâng coøn nhôù hoaëc khoâng theøm nhôù laø trong traïi coù tuø nhaân phaûi aên khaåu phaàn daønh cho cheá ñoä tröøng phaït. Phaùt xaø lim soá 9 xong, laïi thaáy coù tieáng chìa khoùa môû cöûa xaø lim soá 6 cuûa toâi. Toâi ñinh ninh raèng hoï quay laïi ñeå laáy bôùt phaàn nöôùc neân toâi voäi vaøng caàm ca nöôùc uoáng heát. Nhöng khoâng, Tuaán “suùn” xaùch thuøng nöôùc ñöùng ôû cöûa phoøng hoûi: “Coù gì ñöïng theâm nöôùc khoâng”. Toâi noùi: “Coù” vaø ñöa ca nöôùc ra. Tuaán

“suùn” ñoå ñaày hai ca nöôùc, roài laïi hoûi: “Coøn ñoà ñöïng nöôùc khaùc khoâng?” Caû hai chuùng toâi laéc ñaàu. Vieân caùn boä xen vaøo: “Ñoå vaøo thau côm cho hoï, chieàu hay mai laáy ra”. Hình phaït daønh cho toâi chaám döùt vaøo ñaàu thaùng 11. Toâi ñoaùn heát lyù do naøy ñeán lyù do khaùn khieán chuùng chaám döùt söï tröøng phaït ñoái vôùi toâi. Nhöng cha Vaøng nhaän ñònh: “Neáu caàn phaûi gieát chuùng ta, chuùng ñaõ tuøng xeûo mình ngay töø luùc ñaàu. Ñoaùn laøm gì cho meät...” Cuoái thaùng 11, caû hai chuùng toâi ñeàu ñöôïc môû cuøm cho ra ñi taém, laàn ñaàu tieân sau 3 naêm bieät giam. Khi ñöôïc môû cuøm, toâi ñöùng leân khoâng noåi vì hai chaân döôøng nhö cöùng laïi. Cha Vaøng cuõng naèm trong tình traïng aáy, nhöng ngaøi môùi bò bieät giam hôn moät naêm neân coøn leát ñöôïc. Chuùng toâi baùm laáy nhau theo höôùng daãn cuûa traät töï ñi ra ngoaøi gieáng ñöôïc ñaøo beân caïnh moät ao caù ngay sau nhaø kyû luaät. Thôøi tieát thaùng 11 ôû vuøng tieàn sôn Tuy Hoøa ñaõ laïnh laém roài. Toâi coøn coù ñöôïc moät caùi aùo laïnh töï may baèng caùch phaù moät chieác chaên len cuûa moät baïn tuø cho töø naêm 1980. Khi ñöôïc cho chieác chaên len naøy, toâi nghó ngay ñeán chuyeän may thaønh chieác aùo gioáng nhö aùo traán thuû. Troø may vaù trong caùc traïi tuø cuõng laø moät thuù tieâu khieån vaø gieát thôøi giôø. Chuùng duøng nhöõng coäng saét ñeå laøm kim vaø chæ thì baèng nhöõng sôïi ruùt ra töø nhöõng chieác aùo hay quaàn may baèng bao caùt. Chính ôû nhöõng troø may vaù naøy, chuùng toâi hoïc ñöôïc moät baøi hoïc: Cuøng thì taéc bieán. Tröôùc nhöõng troø ñaøn aùp, nhöõng möu chöôùc thoâ baïo quaûn thuùc con ngöôøi trong caùc nhaø tuø coäng saûn, vaãn coù raát nhieàu ngöôøi vöôït qua ñöôïc côn khoán khoù do baûn naêng soáng coøn cuûa hoï raát maïnh. Cöù thöû nghó moät ngöôøi neáu aên baát cöù con vaät gì maø hoï baét ñöôïc keå caû rít nuùi, coû kieång, aên soáng caû loaïi khoai mì H34 coù nhieàu chaát ñoäc treân ñaát Hoa Kyø naøy, thì chæ coù nöôùc vaøo nhaø thöông sôùm. Nhöng thôøi gian döôùi caùc nhaø tuø Coäng Saûn beänh khoâng coù thuoác, aên baäy baï maø caùc tuø nhaân caûi taïo ít bò heà haán gì. Toâi nghó moät caùch chuû quan raèng chæ coù pheùp laï hay baûn naêng töï toàn cuûa ngöôøi khi bò ñaåy vaøo cuøng quaãn maïnh, môùi giuùp cho moät ngöôøi tuø soáng ñöôïc vaø coù ngaøy trôû veà. Moät soá baïn tuø cuûa toâi sau naøy hay noùi ñeán chuyeän soáng vì tinh thaàn, luùc ñaàu toâi chæ coi laø chuyeän vui, nhöng ngaãm nghó laïi thaáy cuõng coù phaàn chí lyù. Khi moät ngöôøi tuø chaáp nhaän phaàn xaáu nhaát veà mình, seõ baát chaáp nhöõng ñoøn thuø. Vì moät ngöôøi bieát chaáp nhaän phaàn xaáu nhaát veà mình trong hoaøn caûnh löu ñaày, seõ chaúng coøn gì phaûi suy nghó veà hieän taïi laãn töông lai, ngaøy veà. Luùc ñoù neáu Vieät coäng coù baén mình moät vieân vaøo ngöïc, coù leõ ñieàu ñoù ñöôïc coi laø aân hueä hôn laø keùo daøi cuoäc soáng cuûa nhöõng ngöôøi tuø theo caùch nöûa soáng, nöûa cheát nhö theá. Cho neân, ngöôøi coäng saûn coù theå tính ñöôïc nhieàu troø ñaøn aùp, haønh haï con ngöôøi, nhöng khoâng tính ñöôïc ñieàu lieân quan ñeán baûn naêng vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi. Khi chuùng toâi ra ñeán bôø gieáng laø muoán trôû laïi ngay xaø lim. Coøn taém taùp gì trong ñieàu kieän thôøi tieát naøy. Thaáy Cha Vaøng run leân baàn baät vì gioù laïnh. Ngaøi laïi chæ maëc moät chieác aùo len moûng beân trong boä ñoà tuø, neân toâi côûi chieác aùo traán thuû vaø noùi: “Boá ñöa chieác aùo len con, boá maëc chieác aùo cuûa con vaøo ngay. Boá phong phanh theá, caûm laïnh baây giôø. Boá nhôù raèng ôû ñaây

khoâng coù thuoác, maëc chieác aùo naøy cuûa con ñi, boá ñöa aùo len cho con”. OÂng nhaát ñònh khoâng chòu, nhöng cuoái cuøng toâi vaãn loät chieác aùo len cuûa cha Vaøng ra vaø maëc chieác aùo traán thuû mang baèng chaên len hai lôùp cuûa toâi, toâi maëc chieác aùo len cuûa oâng. Dó nhieân chuùng toâi chaúng taém taùp gì ñöôïc caû, ngoài nuùp vaøo böùc töôøng che gieáng nöôùc ñeå traùnh gioù. Cha Vaøng ít run raåy hôn. Ngaøi ñöùng daäy vaø vung tay cöû ñoäng. Toâi laøm theo ngaøi. Toâi coù caûm töôûng cöù moãi laàn vung tay cöû ñoäng theo kieåu Dòch Caân Kinh thì chuùng toâi choaùng vaùng coù theå chuùi veà tröôùc, nhöng ñoàng thôøi cuõng caûm thaáy bôùt laïnh. Vieân caùn boä tröïc traïi daën chuùng toâi: “Caùc anh taém thì taém, khoâng muoán thì thoâi. Neáu khoâng thì ngoài ñaây phôi naéng (ôû Xuaân Phöôùc, muøa Ñoâng thöôøng khoâng thaáy maët trôøi). Caám khoâng ñöôïc lieân heä vôùi ai”. Noùi xong, anh ta boû ñi. Noùi thì noùi vaäy, nhöng caùc anh em trong nhaø beáp ñeàu laø anh em só quan caûi taïo, neân cuõng tìm caùch tieáp teá cho chuùng toâi vaøi mieáng côm chaùy, maáy taùn ñöôøng. L.S, moät ngöôøi Vieät goác hoa, moät tyû phuù, vua maùy caøy tröôùc 304-1975 bò ñaåy leân traïi naøy sau khi laõnh caùi aùn 20 naêm tuø sau ñôït ñaùnh tö saûn maïi baûn laàn thöù nhaát, ñang ñöôïc caét cöû coi vöôøn rau caûi. OÂng ta töø vöôøn rau ñi khôi khôi, khoâng leùn luùt gì, ñeán thaúng choã chuùng toâi, ñöa moät goùi baùnh trong ñoù coù ít baùnh bisquit laït vaø ít ñöôøng taùn, vaø thieát thöïc hôn laø khoaûng 10 vieân thuoác B1. L.S noùi: “Ngoä bieáu, baùnh ñöôøng aên heát ôû ngoaøi naøy ñi, ñöøng mang vaøo chuùng noù seõ tòch thu. Thuoác B1 caàn cho caùc nò laém aù. Cöù aên töø töø, ñöøng coù lo, nhaø nöôùc ‘no’ heát “. Xong oâng ta boû ñi. Nhoùm ngöôøi Vieät goác Hoa soáng trong traïi raát ñaày ñuû, nhöng ñoái vôùi chuùng toâi, luùc naøo hoï cuõng cö xöû ñaøng hoaøng. Nhöõng tin töùc töø beân ngoaøi ñöôïc ñem vaøo traïi cuûa hoï khaù chính xaùc. A-20 laø traïi tröøng giôùi nhöng quaø thaêm nuoâi haøng thaùng cuûa hoï chaát ñaày choã naèm. Moãi laàn thaêm gaëp hoï ôû vôùi gia ñình caû ngaøy ôû ngoaøi nhaø thaêm nuoâi cuõng ñöôïc, neáu hoï muoán. Nhöng ít khi naøo hoï haønh ñoäng nhö vaäy. Moâi tröôøng ôû A-20 laø moâi tröôøng teá nhò. Nhöõng doanh nhaân naøy ñaàu oùc raát thöïc teá: Coù tieàn mua tieân cuõng ñöôïc huoáng chi ñaùm caùn boä traïi giam voán cuõng ñoùi raùch. Caùi giaù cuûa vieäc khôi khôi ñeán tieáp teá cho chuùng toâi ít ra cuõng phaûi traû baèng 6 thaùng bieät giam, neáu bò baét gaëp. Nhöng 6 thaùng bieät giam chæ töông ñöông vôùi 2 caëp laïp xöôûng. OÂng laø ngöôøi tuø duy nhaát ôû trong traïi coù theå traû caùi giaù aáy baèng laïp xöôûng hay nöûa bao thuoác laù ba soá 5 thay vì vaøo bieät giam. LS bieát chaéc raèng buoåi toái hoâm aáy, teân traät töï (bò aùn chung thaân vì toäi cöôùp coù suùng) seõ xuoáng goïi LS ra cöûa soå buoàng giam vaø xin hai aëp laïp xöôûng cho caùn boä naáu xoâi. Cho neân, LS ñi ñaâu moät luùc roài oâng ta trôû laïi vôùi caùi ñieáu caøy, dieâm vaø noùi: “Thuoác naøo naøy say laém, caån thaän. Ñöøng mang dieâm vaøo bieät giam”. Huùt xong thuoác laøo, chôø côn “pheâ” nhaït daàn, toâi chôït naåy ra yù kieán: “Boá ôi mình giaáu 2 bi (tieáng loùng cuûa hai ñieáu) ñeå ñeâm Noel huùt”. Toâi quaän nhuùm thuoác coøn laïi cho thaät nhoû vaøo bao nhöïa ñöïng 10 vieân B1 vaø nheùt vaøo gaáu quaàn. Caùi gaáu quaàn laø choã hoâi thoái cuûa nhöõng ngöôøi tuø 3 naêm khoâng ñöôïc taém, chaéc khoâng coù ai muoán sôø ñeán neân coù theå an toaøn. Bieät giam laø

nôi caám heát moïi thöù keå caû thuoác huùt neân chuùng toâi phaûi haønh ñoäng nhö vaäy. Vaø quaû thaät, tröôùc khi mang chuùng toâi vaøo laïi xaø lim, traät töï Huøng ñen chæ khaùm sô sô. Toâi vaø Cha Vaøng ñaõ thaéng. Nhöng vaøo ñeán xaø lim, sau khi xoû chaân vaøo cuøm, nghó laïi toâi môùi thaáy thaát voïng: löûa ôû ñaâu maø huùt. Thaûo luaän maõi, Cha Vaøng ñöa yù kieán, laáy löûa baèng phöông phaùp cuûa thôøi kyø ñoà ñaù. Toâi laïi choïc vò tu só Coâng giaùo raát huøng bieän naøy: “Boá con mình ñang ôû thôøi kyø ñaát seùt maø boá nghó ñeán phöông phaùp cuûa thôøi kyø ñoà ñaù”. Cha Vaøng cöôøi: “Maøy chæ taàm xaøm. Ñöùng ñaén ñaáy. Ñeâm Noel mình seõ huùt thuoác laøo, boá caùo caùch roài”. Sau ñoù cha Vaøng giaûng giaûi cho toâi caùch laáy löûa “thôøi kyø ñoà ñaù”. Vò tu só noùi nhö giaûng ñaïo: “Naøy nheù, con coù bieát raèng neàn vaên minh ngaøy nay ñeán töø vieäc phaùt minh ra löûa. Löûa cheá ngöï ñoài soáng con ngöôøi khi hoï thoaùt ra thôøi kyø aên loâng ôû loã... Con ngöôøi thôøi kyø ñoà ñaù ñaõ bieát duøng ñaù choïi vaøo nhau cho ñeán khi xeït löûa. Nhöõng tia löûa ñoù rôùt xuoáng ñaùm laù khoâ deã baét löûa vaø hoï thoåi chaùy thaønh ngoïn löûa”. Chaø Vaøng noùi: “chæ caàn moät thanh voû tre vaø aùo muïc”. Toâi hoûi Cha Vaøng: “aùo muïc thì coù saün, nhöng thanh voû tre?” Cha Vaøng cöôøi: “Boá giao nhieäm vuï cho maøy neáu bò keâu ñi thaåm cung, theá naøo tröôùc Noel chuùng cuõng goïi chuùng ta ra tra vaán vaø khaùm xaø lim, moät bieän phaùp an ninh tröôùc nhöõng ngaøy leã troïng...” Do kinh nghieäm, cha Vaøng noùi ñuùng. Naêm ngaøy tröôùc Noel, trôøi coù naéng, nhöõng tia naéng hieám hoi xuyeân qua cöûa toø voø vaøo phoøng giam. Ngaøi voäi laáy chieác aùo tuø baèng vaûi thoâ vaù chaèng vaù ñuïp, xeù hai maûnh nhoû. Ngaøi noùi: “Ñaây laø caùi aùo boá ñaõ giaët raát saïch tröôùc khi vaøo ñaây, ñeå laøm con cuùi laáy löûa khi caàn. Xeù noù ra phôi cho thaät khoâ. Cuoän laïi cho chaët thaønh moät cuoän baèng ngoùn tay caùi. Duøng moùng tay ñaùnh tôi moät ñaàu, ñaùnh thaät tôi cho ñeán khi sôïi vaûi ôû ñaàu con cuùi xuaát hieän moät lôùp boâng. Duøng mieáng voû tre thaät moûng luoàn noù vaøo caùi khe heïp ñeå gaén quai deùp loáp roài keùo cho ñeán khi thanh tre noùng boûng. Hôi noùng cuûa boät tre dính treân maët boâng cuûa con cuùi, löûa seõ nguùn vaø thoåi nheø nheï veát löûa seõ loang ra, chæ caàn thoåi nheï laø löûa seõ baät leân”. Nghe Cha Vaøng noùi toâi töôûng laø ngaøi noùi chuyeän thaàn thoaïi. Nhöng do vaãn nghó ñeán pheùp laï, neân toâi nghe theo lôøi ngaøi. Toâi nghó ñaây laø moät troø vui vaø cuõng laø dòp töï thöû thaùch mình. Ñuùng nhö döï ñoaùn, tröôùc Noel 1984 ba ngaøy, laàn löôït chuùng toâi bò keâu ra ngoaøi thaåm cung vaø xaø lim bò khaùm xeùt raát kyõ. Nhöng hoï vaãn khoâng phaùt giaùc ra ñöôïc maáy ñieáu thuoác laøo vaø thuoác B1 toâi giaáu trong lai quaàn. Coù leõ do ngöôøi hoâi thoái quaù neân, anh caùn boä naøo cuõng sôï moù vaøo quaàn aùo toâi. Chæ coøn thanh tre moûng. Toâi nghó ra moät keá neân baùo caùo caùn boä cho xin moät thanh tre moûng mang vaøo xaø lim ñeå laøm doà caïo löôõi. Vieân caùn boä hoûi toâi: “Löôõi anh laøm sao?” Toâi noùi: “Ñoùng bôïn ba naêm roài khoâng ñöôïc caïo, neân xin caùn boä”. Anh ta khoâng nghi ngôø gì caû neân gaät ñaàu: “Nhöng tre ôû ñaâu ra?” Toâi noùi ngay: “ÔÛ nhaø beáp chaéc coù”. Anh caùn boä goïi traät töï Huøng ñen: “Xuoáng nhaø beáp baûo hoï cho toâi moät voû tre caïo löôõi cho anh naøy”. Toâi laïi gaëp may laàn nöõa. Maáy anh em nhaø beáp töôûng laøm caây caïo löôõi cho caùn boä neân hoï laøm raát kyõ vaø toâi coù moät thanh caïo löôõi

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 baèng voû tre khoâ daøi khoaûng 2 gang tay. Sau khi trôû laïi xaø lim, toâi baét ñaàu thöïc taäp ngay. Thaùo moät quai deùp loáp ra, toâi luoàn thanh tre vaøo vaø duøng hai tay keùo cöa. Thaáy noùng thaät, toâi ra söùc keùo maïnh. Cha Vaøng voäi can: “Keùo töø, thôû ra hít vaøo ñeàu, ít ra cuõng moät tieáng ñoàng hoà”. Toâi laïi choïc cha Vaøng: “Boá ôi, mình dang ôû thôøi kyø ñoà ñaát maø keùo nhö theá naøy, chaéc phaûi aên 5 phaàn khoai mì may ra môùi buø laïi ñöôïc. Ñoà ñaát deã vôõ laém!” Vò linh muïc cöôøi hieàn laønh: “Thoâi döøng coù noùi nöõa, anh noùi nhieàu xì hôi coøn söùc ñaâu maø keùo”.Trong khi toâi ñaùnh vaät vôùi chieác deùp vaø thanh tre, thì Cha Vaøng moùc trong tay naûi laáy hai mieáng vaûi ñaõ phôi khoâ ra vaø laøm thaønh moät con cuùi. OÂng chaø moät ñaàu con cuùi xuoáng saøn roài laáy moùng tay uùt luùc ñoù ñaõ daøi nhö moùng tay cuûa maáy baø ngöôøi Taøu boù chaân, khaåy khaåy caû tieáng ñoàng hoà vaøo nhöõng thôù vaûi luùc ñoù ñaõ hôi bung ra. Ñeán khi thaáy meät, moà hoâi ra nhö taém, toâi noùi vôùi Cha Vaøng: “Con chòu thua roài boá ôi, meät quaù”. Cha Vaøng khuyeán khích: “Ñöøng ngöøng, tieáp tuïc ñeå boá thöû coi”. Toâi tieáp tuïc keùo. Boät tre ñaõ vaêng ra coù theå nhìn thaáy treân saøn. Khi Cha Vaøng löïa theá ñöa cuùi vaøo thì toâi gia taêng toác ñoä. Cha Vaøng reo leân: “Hôi nguùn roài taïi, chöa beùn than vì anh keùo chöa ñuû ñoâ”. Quaû thaät toâi cuõng thaáy moät chuùt khoùi boác leân. Ngaøy hoâm sau, chuùng toâi laïi thöû, moät cuoäc chaïy ñua tieáp söùc cuûa hai ngöôøi. Ñeå con cuùi vaûi xuoáng saøn, toâi vaø Cha Vaøng thay phieân nhau keùo, töø 9 giôø saùng cho ñeán hôn 11 giôø thì “pheùp laï” ñaõ ñeán. Ñaàu con cuùi baét ñaàu nguùn vaø coù khoùi, coù nghóa laø boät tre noùng quaù ñoä ñaõ khieán cho lôùp boâng nheï treân con cuùi beùn löûa. Moät laùt sau khi thaáy xuaát hieän nhöõng ñoám hoàng, Cha Vaøng thoåi nheï nheï, veát löûa lan ra, trang söû cuûa maáy ngaøn naêm tröôùc ñöôïc laät laïi. Cha Vaøng tieáp tuïc thoåi nheï ñeå nuoâi döôõng ngoïn löûa. Vaø khi ñaõ nguûi thaáy muøi kheùt cuûa vaûi, ngaøi thoåi hôi maïnh. Ngoïn than hoàng lan roäng ra hôn vaø cuoái cuøng chæ caàn moät hôi nheï, ngoïn löûa buøng leân. Vò tu só nhìn con cuùi vaûi coù than hoàng gioáng nhö moät ñieáu thuoác laù môùi ñöôïc ñoát leân, roài cöôøi vang: “Mình thaéng”. Ngaøi luïc trong tay naûi moät mieáng giaáy chaâm vaøo cuùi vaûi, ngoïn löûa lan sang ñoùm giaáy. Xong, cha naém chaët tay toâi giô leân cao nhö moät voõ só ñöôïc troïng taøi naém tay giô cao sau khi ñaám ñòch thuû do vaùn. Chuùng toâi ngoài nghæ moät laùt, sau ñoù Cha Vaøng noùi:

“Chuùng ta ñaõ hoïc xong baøi hoïc luùc boá ñaõ ngoaøi 50, coøn con ñaõ 33 tuoåi. Nhöng töï boá, boá thaáy chuùng ta xöùng ñaùng vôùi baøi hoïc aáy. Ñoù laø kieân trì ñaït muïc tieâu trong hoaøn caûnh khoù khaên nhaát”. Ñuùng vaøo toái 24-12-1984, tröôùc khi Cha Vaøng cöû haønh thaùnh leã nöûa ñeâm trong xaø lim soá 6, chuùng toâi ñaõ huùt moãi ngöôøi moät ñieáu thuoác laøo. Huùt baèng moät mieáng giaáy cuoän troøn nhö loa keøn vaø ngaäm nöôùc. Huùt nhö theá, mieäng mình chính laø caùi ñieáu, vaø cuõng coù tieáng keâu, cuõng cheánh choaùng say nhö khi huùt baèng ñieáu caøy. Chæ coù ñieàu khaùc vôùi huùt thuoác laøo baèng ñieáu caøy: Sau khi huùt phaûi nhoå nöôùc ñi. Trong hoaøn caûnh toâi vaø Cha Vaøng luùc ñoù thì hôi tieác vì chuùng toâi thieáu nöôùc uoáng kinh nieân. Keå töø ngaøy soáng cuøng moät xaø lim vôùi Cha Nguyeãn Vaên Vaøng, toâi hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu. Trong suoát thôøi gian naøy, ngaøi giaûng cho toâi boä Taân Öôùc. Duø toâi laø moät Phaät töû, nhöng nghe moät nhaø truyeàn ñaïo Coâng giaùo chuyeân moân giaûng kinh, neân boä Taân Öôùc ñaõ cuûng coá nhöõng laäp luaän sau naøy cuûa toâi raát nhieàu. Quan troïng hôn heát, ñoù chính laø kyû nieäm vôùi moät tu só maø toâi kính troïng. Thaùng 4-1985, Cha Vaøng laâm beänh vaøo luùc söùc khoûe cuûa ngaøi ñaõ quaù yeáu. Coù leõ ngaøi ñaõ kieät söùc, soát cao roài ñi vaøo hoân meâ. Toâi ñaäp cöûa keâu caáp cöùu suoát ngaøy, nhöng luùc teân tröïc traïi chòu môû cöûa ñeå cho moät y só vaøo khaùm beänh, thì moïi vieäc coù veû quaù muoän. Hai vieân truï sinh khoâng ñuû khaû naêng laøm Cha Vaøng tænh laïi. Vaøo ñuùng luùc caû hai chuùng toâi ñeàu caûm nhaän ñöôïc muøa Giaùng Sinh ñaõ trôû laïi thung luõng Xuaân Phöôùc qua tieáng chuoâng cuûa moät nhaø thôø döôøng nhö ôû caùch chuùng toâi xa laém voïng veà trong ñeâm laïnh giaù vaø u tòch. Linh Muïc Nguyeãn Vaên Vaøng qua ñôøi ngay trong xaø lim soá 6. Tröôùc ñoù, duø yeáu vaø beänh, ngaøi ñaõ baøn vôùi toâi laø laøm sao coù ñöôïc baùnh thaùnh luùc ngaøi laøm leã nöûa ñeâm trong Noel 1985 maø con chieân duy nhaát tröôùc ngaøi luùc ñoù laïi laø moät Phaät töû nhö toâi. Nhöng mô öôùc cuûa Ngaøi khoâng thaønh, keå caû vieäc lôùn tröôùc ñoù laø laäp löïc löôïng voõ trang ñeå mong laät ngöôïc laïi tình theá cuûa moät ñaát nöôùc vöøa chìm ñaém trong luoàng soùng ñoû. Nhöng duø ngaøi ñaõ maát ñi, trong suy nghó cuûa toâi cho ñeán baây giôø, Linh Muïc Nguyeãn Vaên Vaøng vaãn laø moät ngoïn löûa, aâm thaàm chaùy nhö con cuùi vaûi ngaøy naøo boãng buøng leân soi saùng caùi khoâng gian taêm toái cuûa taát caû nhöõng xaø lim ñang hieän dieän treân ñaát nöôùc Vieät Nam. (CA)

Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic, maøu nöôùc.

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B4 Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân. Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ: 10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-5312203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320.

Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung

Ngaøy giôø: Töø 9 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM.

Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

TT Tu Hoïc Vieân Giaùc toå chöùc Haønh Höông Nam Haøn vaø Ñaøi Loan

Khôûi haønh taïi Los Angeles: Ngaøy 17 thaùng Hai, 2006, keát thuùc ngaøy 10 thaùng Ba 2006. Chöông trình: Thaêm vieáng caùc thaéng caûnh baäc nhaát vaø caùc chuøa chieàn lôùn taïi hai quoác gia naøy. L/L: 714-890-5885.

DAT


SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Giaù traùi phieáu taêng

Chöùng khoaùn vaø ñoâ la xaùo troän ANDREW HUY HAN Boä Thöông maïi trong phuùc trình kinh teá ñöa ra hoâm thöù Saùu cho thaáy soá nhaø môùi xaây caát baùn ra trong thaùng 11 bò suùt giaûm maïnh, leân tôùi 11.3%, moät tyû leä cao nhaát so vôùi tyû leä 23.8% ñaõ xaûy ra vaøo thaùng Gieâng naêm 1994, do vì möùc laõi suaát vay möôïn ñòa oác taêng cao. Duø vaäy, nhu caàu veà nhaø cöûa vaãn coøn nhieàu vaø theo caùc nhaø kinh teá, hoï vaãn thaáy raèng soá cung vaãn gia taêng trong naêm 2006. Trong khi ñoù, moät baùo caùo khaùc cuûa cuøng Boä Thöông maïi cho bieát soá löôïng ñôn ñaët haøng kyõ ngheä coâng nghieäp taêng 4.4% ôû möùc 223.03 tyû ñoâ la treân möùc ñieàu chænh theo muøa. Theo lôøi oâng Joel Naroff cuûa coâng ty Naroff Economic Advisors thì vôùi nhöõng döõ lieäu naøy, noùi chung, laø ñieàu cho thaáy coù söï yeáu keùm, hay noùi caùch khaùc laø söï taêng tröôûng kinh teá coù theå chaäm laïi. Cho ñeán luùc thò tröôøng saép ñoùng cöûa, con soá coå phieáu ñöôïc trao ñoåi trong ngaøy chæ leân ñöôïc 941 trieäu treân thò tröôøng New York Stock Exchange, ñaây laø con soá chaäm nhaát tính chung trong toaøn caû naêm nay. Vaø theo nhö lôøi

oâng Peter Cardillo, tröôûng phaân tích gia thò tröôøng coâng ty S.W. Bach thì: “Thò tröôøng ñang thöïc söï ngöng laïi vaø nhöõng gì chuùng ta chòu thieät haïi hoâm nay laø do vì soá löôïng coå phieáu baùn ra mua vaøo quaù ít.” Giaù daàu thoâ ñang taêng 15 cents ôû möùc $58.43 moät barrel vaø tính chung cho caû tuaàn thì giaù taêng laø 37 cents hay 0.6% treân thò tröôøng buoân baùn New York. Luùc thò tröôøng ñoùng cöûa, chæ soá: Dow Jones giaûm 6.17 ñieåm ôû möùc 10,883.27. Nasdaq taêng 2.93 ñieåm ôû möùc 2249.42. S&P 500 theâm ñöôïc 0.54 ñieåm ôû möùc 1268.66 Giaù traùi phieáu taêng. Loaïi coâng khoá phieáu 10 naêm leân 16/32 ñieåm hay loaïi giaáy nôï $1000 ñöôïc lôøi $5.00 ôû möùc lôïi suaát 4.37%; vaø loaïi traùi phieáu 30 naêm taêng 1 1/32 ñieåm vôùi möùc lôïi suaát 4.549% Ñoàng ñoâ la xaùo troän. Möùc hoái ñoaùi tieàn teä ñoái vôùi ñoàng yen hoâm nay laø 116.21 yen, so vôùi ngaøy hoâm qua laø 116.66 vaø ñoái vôùi ñoàng euro, möùc hoài ñoaùi laø $1.1871 so vôùi hoâm qua laø $1.1874.

Winners & Losers NYSE

NASDAQ

Company

Price Change

Albertsons Pfizer GM Timer Warner Motorola Ford Motor Exxon Mobil GE Altria group Hewlett Pack Verizon comm EMC inc. Wal Mart Solectron JP Morgan AT&T Texas Inst. BofA AMD Nokia corp

$20.54 $23.96 $18.83 $17.68 $23.48 $7.90 $57.10 $35.42 $76.05 $28.77 $30.48 $13.89 $48.34 $3.61 $40.31 $24.63 $32.93 $46.94 $30.50 $18.62

-2.74 -0.1 0.19 -0.02 0.23 -0.05 0 0 0.02 -0.13 -0.21 -0.05 -0.26 -0.23 0.15 0.05 0.21 0.02 0.48 0.13

Volume 35,137,700 21,612,600 15,171,500 12,196,000 12,104,800 11,571,900 11,305,700 10,709,400 8,212,100 8,163,900 8,132,600 7,321,000 7,157,300 7,126,200 7,005,900 7,000,100 6,554,000 6,523,300 5,322,800 5,871,700

Company

Price

Change

Volume

Microsoft Oracle corp Sirius Satellite Cisco System Sun Microsys Intel corp Bed Bath Symantec Sandisk Apple comput Cephalon inc Staar sugical Tellabs inc Dell inc. Applied mat. Ebay inc. Qualcomm Yahoo inc. Amazon Brocade comm

$26.64 $12.34 $6.83 $17.35 $4.36 $25.97 $36.54 $17.26 $63.04 $73.35 $65.17 $8.51 $11.23 $31.17 $18.40 $44.61 $44.39 $40.63 $49.22 $4.18

0.05 0.02 0.13 0.06 0.04 0 0.27 -0.04 1.34 -0.67 4.5 2.74 0.02 0.13 0.07 0.33 0 -0.2 0 0.04

30,688,013 28,023,921 23,259,475 22,792,076 21,943,651 16,614,529 10,580,086 9,910,186 9,000,107 8,203,620 8,093,566 7,238,396 7,118,423 7,115,983 7,112,164 5,640,159 5,371,165 5,069,279 3,206,494 7,210,929

10 Year Bond 30 Year Bond Oil / barrel

4.38% 4.54% $58.42

-0.04 -0.06 0.15

Interest Rates & Bonds 30 Year Fixed 15 Year Fixed Gold /Troy oz

6.48% 6.07% $505.20

600,000,000

-0.06 -0.05 0.2

Dow Jones Industrial Average Volume

500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0

11000

05 /2 3/ 05 06 /0 6/ 05 06 /2 0/ 05 07 /0 4/ 05 07 /1 8/ 05 08 /0 1/ 05 08 /1 5/ 05 08 /2 9/ 05 09 /1 2/ 05 09 /2 6/ 05 10 /1 0/ 05 10 /2 4/ 05 11 /0 7/ 05 11 /2 1/ 05 12 /0 5/ 05 12 /1 9/ 05

Dow Jones Industrial Average

10800

California:

10600

ñang gaáp ruùt tieán haønh hai trong soá nhöõng vuï khaùng aùn, moät ôû Maryland vaø moät vuï khaùc ôû Massachusetts, nhaân danh 80,000 nguyeân ñôn cuûa Boán nguyeân caùo khôûi ñaàu vuï kieän taäp theå. (NY) vuï kieän vaøo naêm 2001, khai laø Wal-Mart ñaõ khoâng traû tieàn cho caùc nhaân vieân aên löông giôø ñaõ phaûi boû hoaëc taïm ngöng giôø nghæ ñeå duøng böõa. LOS ANGELES, CaliforJessica Grant, moät luaät sö nia - Dieãn vieân Brad Renfro khaùc cuûa caùc nguyeân caùo, cho ñaõ bò baét giöõ trong moät bieát boài thaåm ñoaøn ra leänh chieán dòch noäi giaùn, khi oâng cho Wal-Mart phaûi traû $57.2 toan mua heroin ôû gaàn Skid trieäu tieàn boài thöôøng vaø $115 Row cuûa khu downtown. tieàn phaït vì gaây thieät haïi cho Renfro, 23 tuoåi, bò toáng nhaân vieân. giam ñeå ñieàu tra veà toäi möu Grant tuyeân boá: “Ñieàu toan sôû höõu heroin. thuyeát phuïc ñoái vôùi boài thaåm Ñöôïc bieát, oâng coù yù ñònh ñoaøn laø chuùng toâi ñaõ ñaët mua heroin thöïc cuûa moät tröôùc hoï nhieàu baèng chöùng, caûnh saùt vieân laøm tay trong. nhöõng memo cuûa Wal-Mart Renfro, ngoâi sao trong töø baûy naêm veà tröôùc cho thaáy phim “Client” cuûa naêm 1994, hoï ñaõ vi phaïm luaät leä. Wal- bò baét quaû tang hoâm Thöù Mart ñaõ giaáu gieám, thay vì coù Naêm 22 thaùng Möôøi Hai, nhöõng bieän phaùp ñeå giaûi trong thôøi gian coù moät chieán quyeát vaán ñeà.” dòch noäi giaùn, khoâng ñöôïc OÂng cho bieát Wal-Mart saép xeáp tröôùc, daãn ñeán vieäc hieän ñang ñoái phoù vôùi nhöõng baét giöõ 14 nghi can khaùc. vuï kieän töông töï ôû hôn 30 Naêm 1998, dieãn vieân naøy tieåu bang. Vaø coâng ty cuûa oâng ñaõ bò buoäc toäi vì coù cocaine

Wal-Mart traû $172 trieäu boài thöôøng thieät haïi cho nhaân vieân

10400 10200 10000

Close 10,883.27 -6.17

9800

NASDAQ

2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000

Close 2,249.42 +2.93

1950 1900

S&P 500

1280 1260 1240 1220 1200 1180

Close 1,268.66 +0.54

1160 1140

12/19/05

12/05/05

11/21/05

11/07/05

10/24/05

10/10/05

09/26/05

09/12/05

08/29/05

08/15/05

08/01/05

07/18/05

07/04/05

06/20/05

06/06/05

1120 05/23/05

.3”

SAN FRANCISCO, California - Hoâm Thöù Naêm 22 thaùng Möôøi Hai, moät boài thaåm ñoaøn ôû California ñaõ phaùn quyeát coâng ty Wal-Mart Stores Inc. phaûi traû $172 trieäu ñeå boài thöôøng thieät haïi cho khoaûng 116,000 nhaân vieân hieän ñang laøm vieäc vaø cöïu nhaân vieân, vì ñaõ töø choái khoâng cho hoï giôø nghæ ñeå duøng böõa. Ñeå keát thuùc moät vuï kieän taäp theå choáng laïi nhaø baùn leû lôùn nhaát theá giôùi naøy, boài thaåm ñoaøn ôû quaän Alameda, California cho raèng Wal-Mart ñaõ vi phaïm moät ñieàu luaät cuûa tieåu bang veà giôø nghæ ñeå duøng caùc böõa aên. Theo lôøi Chris Lebsock, moät luaät sö beânh vöïc cho caùc nguyeân caùo, phaùn quyeát naøy chæ ñöôïc aùp duïng cho nhöõng nhaân vieân hieän ñang laøm vieäc vaø cöïu nhaân vieân cuûa Wal-Mart ôû California maø thoâi.

Well Fargo ñaët maùy ATM trong thöông xaù Phöôùc Loäc Thoï IRVINE, California - Giôø ñaây ngöôøi tieâu duøng coù theå giao dòch vôùi ngaân haøng qua maùy ATM (Maùy Dòch Vuï Ngaân Haøng Töï Ñoäng) môùi cuûa Wells Fargo taïi trung taâm cuûa Little Saigon, trong Thöông Xaù Phöôùc Loäc Thoï ôû Westminster. Robbin Preciado, Giaùm Ñoác Thò Tröôøng Wells Fargo taïi vuøng Nam Quaän Cam, phaùt bieåu: “Ñaây laø moät coäng ñoàng ñang lôùn maïnh vaø chuùng toâi raát phaán khôûi ñöôïc khueách tröông dòch vuï cuûa chuùng toâi ñeán 6 maùy ATM trong thaønh phoá Westminster. Söï khai tröông maùy ATM naøy bieåu thò söï cam keát cuûa chuùng toâi ñeå laøm haøi loøng taát caû caùc nhu caàu taøi chaùnh cuûa khaùch haøng trong moïi thò tröôøng.” Cassidy Dao, Quaûn Lyù Chi Nhaùnh Wells Fargo taïi Westminster, noùi: “Chuùng toâi tin töôûng raèng ngöôøi tieâu duøng seõ thaáy maùy ATM naøy raát tieän lôïi khi hoï ñang baän roän vaø khoâng coù thôøi gian ñeán ngaân haøng. Vôùi maùy ATM naøy, cuøng vôùi caùc dòch vuï vaø maùy ATM truyeàn thoáng taïi caùc chi nhaùnh, khaùch haøng giôø ñaây coù theå choïn thôøi gian, ñòa ñieåm vaø caùch thöùc ñeå giao dòch vôùi ngaân haøng.” Maùy ATM ñöôïc ñaët taïi taàng treät gaàn cöûa ra vaøo phía ñöôøng Bolsa trong Thöông Xaù Phöôïc Loäc Thoï, toïa laïc taïi 9200 Bolsa Avenue, Westminster. (NY)

Dieãn vieân Brad Renfro bò baét giöõ vì toan mua ma tuùy

vaø caàn sa, nhöng khoûi bò ôû tuø vì moät cuoäc ñieàu ñình. OÂng bò keát aùn hai naêm tuø treo hoài thaùng Moät 2001, vì toäi toan laáy troäm moät du thuyeàn ôû Fort Lauderdale, Florida. Thaùng Naêm 2001, Renfro ñaõ bò baét giöõ vaø buoäc toäi vì uoáng röôïu khi coøn vò thaønh nieân. Naêm sau, oâng laïi bò buoäc toäi vì laùi xe khoâng coù baèng vaø say söa ôû nôi coâng coäng. OÂng ta ñaõ vi phaïm caû hai baûn aùn treo. Renfro ñöôïc leänh phaûi vaøo trong moät chöông trình cai röôïu hoài thaùng Ba 2002. Nhöõng cuoán phim noåi tieáng trong söï nghieäp ñieän aûnh cuûa oâng laø “Glost World”, “Bully”, vaø “Apt Pupil.” (NY)

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) WESTMINSTER, California - Toái 20 thaùng 12, Trung Taâm Asia chuyeän troø treân maïng vôùi ñoäc giaû Ngöôøi Vieät Online treân trang web www.nguoi-viet.com, nhaân dòp phaùt haønh video ca nhaïc: “AÂm Nhaïc Voøng Quanh Theá Giôùi, Kyø II, Nhöõng Baøi Haùt Hay Nhaát Theá Kyû”. Cuoäc chuyeän troø xoay quanh nhieàu ñeà taøi aâm nhaïc, ca só, nhieàu goùp yù, cuõng nhö (taát nhieân) coù moät lôøi ngoû muoán tham gia chöông trình cuûa Asia! Ñeán vôùi Nguoi-Viet.com coù nhaïc só giaùm ñoác Truùc Hoà cuøng caùc ca só Thieân Kim, Doanh Doanh, Cardin vaø YÙ Phöông. Döôùi ñaây laø trích ñoaïn cuoäc Chuyeän Troø Treân Maïng. Quyù ñoäc giaû coù theå ñoïc toaøn vaên cuoäc Chuyeän Troø Treân Maïng treân trang web www.nguoi-viet.com. Caâu hoûi: Chaøo Doanh Doanh, cho Josh ñöôïc hoûi teân thaät cuûa Doanh laø gì? Doanh maáy tuoåi? Coù ngöôøi yeâu chöa? Vaø Doanh Doanh laø ngöôøi Hoa Trieàu Chaâu hay Quaûng Ñoâng? Qua Myõ ñöôïc bao laâu roài? Chuùc DD luoân thaønh coâng trong cuoäc soáng. Josh Nguyen, San Jose. (Josh Nguyen - San Jose) Doanh Doanh traû lôøi: Hi anh Josh. Teân thieät cuûa em laø Doanh Doanh vaø teân Myõ cuûa em laø Cynthia. Em naêm nay ñöôïc 19 tuoåi vaø em laø ngöôøi goác Trieàu Chaâu, em cuõng bieát tieáng Quaûng Ñoâng. Doanh Doanh sinh ôû Myõ. Doanh Doanh caùm ôn anh Josh. Caâu hoûi: Chuùng toâi raát thích thuù khi nghe Trònh Hoäi noùi laø chuùng ta phaûi queân quaù khöù, ñeå höôùng tôùi töông lai, nhöng xem ra trong Asia 75 naêm aâm nhaïc cuõng coù “chuùt phaân bieät” laàn ñoù laø khoâng coù ñeán moät baøi haùt cuûa Phaïm Duy, moät ngöôøi maø khi nhaéc ñeán aâm nhaïc Vieät Nam chaéc chaén khoâng ai coù theå phuû nhaän coâng lao cuûa oâng cuõng nhö Nhaät Tröôøng, trong khoaûng thôøi gian noùng boûng cuûa chieán tranh

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

Trung taâm Asia chuyeän troø treân nguoi-viet.com

“Baêng laäu coù treân toaøn theá giôùi, chæ hi voïng ngöôøi yeâu trung taâm seõ mua baêng goác”

Töø traùi qua phaûi, ca só Y Phöông, Thieân Kim, Cardin, moät nhaân vieân nguoi-viet.com vaø nhaïc só Truùc Hoà chuaån bò tham gia buoåi Chuyeän Troø Treân Maïng vôùi ñoäc giaû trang web nguoi-viet.com. (Hình: Nguyeãn Thieän Cô)

Vieät Nam chaéc chaén chuùng ta khoâng ai maø khoâng nghe hoaëc laø ñaõ haùt ít nhaát laø 1 baøi haùt cuûa oâng. Xin caùm ôn (nguyen quynh huong - saigon) Truùc Hoà traû lôøi: Trong cuoán Asia 75 naêm aâm nhaïc khoâng coù ca khuùc cuûa nhaïc só Phaïm Duy bôûi vì trung taâm Asia toân troïng lôøi yeâu caàu cuûa oâng. Veà phaàn nhaïc só Nhaät Tröôøng, trung taâm Asia ñang thöïc hieän moät DVD vôùi taát caû nhöõng ca khuùc cuûa oâng. Xin caùm ôn caâu hoûi cuûa baïn! Chuùc moät muøa Giaùng Sinh bình an vaø haïnh phuùc!!! Caâu hoûi: Xin hoûi nöõ ca só Oanh Oanh baây giôø bao nhieâu tuoåi (Kimdung - Orange County, CA) Doanh Doanh traû lôøi: Neáu Kimdung hoûi ca só Doanh Doanh thì xin traû lôøi: Doanh Doanh naêm nay 19 tuoåi.

Caâu hoûi: Doanh Doanh, baïn raát ñeïp. Baïn haùt hay, nhöng sao baïn hay haùt nhaïc Trung Hoa, baïn coù nguoàn goác Trung Hoa khoâng? (NguoiAiMoDoanhDoanh - Cali) Doanh Doanh traû lôøi: Caùm ôn ngöôøi aùi moä Doanh Doanh. Em laø ngöôøi goác Trung Hoa, ba em laø ngöôøi Vieät, meï em laø ngöôøi Hoa vaø em cuõng coù hoïc tieáng Hoa ñöôïc 2 naêm. Caâu hoûi: Truùc Hoà nghó nhö theá naøo khi quyeát ñònh ñöa Trònh Coâng Sôn vaøo DVD cuûa trung taâm? (chieu - Norway) Truùc Hoà traû lôøi: Nhaïc tình cuûa Trònh Coâng Sôn laø moät trong nhöõng doøng nhaïc ñoùng goùp raát nhieàu cho neàn aâm nhaïc cuûa Vieät Nam. Caùm ôn chò! Caâu hoûi: Em teân laø Yen. Em raát möøng khi bieát chò Ngoïc Haï joins trung taâm Asia. Em xin

yeâu caàu anh TH laøm moät CD cho chò Ngoïc Haï haùt nhaïc queâ höông vôùi Ñaëng Theá Luaân coù ñöôïc khoâng? Caùm ôn Trung taâm Asia raát nhieàu (Yen Nguyen USA) Truùc Hoà traû lôøi: Caûm ôn em! Trung taâm Asia ñang coù yù ñònh thöïc hieän moät CD cho Ngoïc Haï vaø moät CD cho Ñaëng Theá Luaân. Caâu hoûi: Xin chaøo nhaïc só Truùc Hoä Toâi laø khaùn giaû trung thaønh cuûa Asia töø nhöõng soá ñaàu tieân cho ñeán naïy Daïo gaàn ñaây khoâng thaáy ca só Laâm Thuùy Vaân treân Asia? Ñaõ laâu laém roài Khaùn giaû raát nhôù coâ aây. Mong Asia môøi LTV veà coäng taùc laïi vaø thöïc hieän CD solo cho LTV, ñaõ 8 naêm roài khoâng coù CD naøo cuûa rieâng coâ aáy caû. Xin caùm ôn. (Jimmy Luaân Traàn - Saøi Goøn, Vieät Nam) Truùc Hoà traû lôøi: Xin caûm ôn

em ñaõ uûng hoä trung taâm Asia trong thôøi gian qua! Nöõ ca só Laâm Thuùy Vaân trong vaøi naêm qua baän vieäc gia ñình neân khoâng xuaát hieän ñöôïc. Nhöng vaøo thaùng 3 tôùi coâ seõ xuaát hieän trong chöông trình Asia taïi SydneyAustralia. Caâu hoûi: Bonjour M. Truùc Hoà. Je suis treøs content de savoir que vous avez produit le disque Les plus belles chansons du sieøcle. Cela me rappelle des beaux souvenirs au Vietnam. Pourriez-vous continuer votre travail pour les prochains disques puisqu’il y a plusieurs chansons qui changeront nos coeurs. Merci et bonne journeùe. (Thanh Tran - Canada) Truùc Hoà traû lôøi: Caùm ôn oâng ñaõ khen ngôïi! Nhöõng baøi haùt cuõng gôïi cho Truùc Hoà nhöõng kyû nieäm veà VN. Truùc Hoà seõ coá gaéng

hôn nöõa. Chuùc oâng moät muøa Giaùng Sinh bình an vaø haïnh phuùc!!! Caâu hoûi: Hi Thaùi Doanh, Thaùi Doanh coù maáy anh chò em trong gia ñình? Bao nhieâu tuoåi? Hoïc ngheà gì trong töông lai? Thaùi Doanh ñeïp vaø haùt hay quaù. Chuùc Thaùi Doanh thaønh coâng treân moïi laõnh vöïc. (Nhu Ha USA) Doanh Doanh traû lôøi: Hi, Chò Nhö Haø. Doanh Doanh chæ coù 2 anh trai, khoâng coù chò. Doanh Doanh naêm nay 19 tuoåi. Doanh Doanh ñònh hoïc veà truyeàn thoâng, döï ñònh trong töông lai laø xöôùng ngoân vieân. Caùm ôn raát nhieàu veà lôøi khen vaø lôøi chuùc cuûa chò tôùi Doanh Doanh. Caâu hoûi: Toâi muoán bieát ca só Doanh Doanh coù phaûi laø ngöôøi Hoa khoâng tröôùc vaø sau soáng tai ñaâu? (phamthien - vietnam) Doanh Doanh traû lôøi: Hi, anh Phamthien, ba Doanh Doanh laø nhaø thô Thaùi Tuù Haïp, ngöôøi Vieät. Meï Doanh Doanh laø nöõ só AÙi Caàm, ngöôøi Hoa, cho neân 51% laø ngöôøi Vieät. Doanh Doanh sanh taïi Myõ vaø hieän ñang soáng taïi Cali. Caùm ôn caâu hoûi cuûa chò. Chaøo chò. Caâu hoûi: Em raát thích Asia 4 nhöng neáu ñöôïc trung taâm Asia coù theå naøo keát hôïp ca só Shayla cuøng haùt vôùi Asia 4 or haùt vôùi Cardin khoâng. Ñoái vôùi gia ñình em vaù raát nhieàu ngöôøi Vieät khaùc trung taâm Asia laø trung taâm saûn xuaát hay vaø coù yù nghóa nhaát cho giôùi treû Vieät Nam haûi ngoaïi. (ann - USA) Truùc Hoà traû lôøi: Chaøo Ann! Trung taâm Asia seõ gôûi lôøi yeâu caàu cuûa em tôùi Asia 4, Cardin vaø Shayla. Chuùc em moät muøa Giaùng Sinh bình an! Cardin traû lôøi: Caùm ôn Ann ñaõ uûng hoä trung taâm Asia trong thôøi gian vöøa qua. Chaéc coù leõ trong töông lai Shayla cuøng vôùi Asia 4 hoaëc Cardin seõ trình dieãn chung vôùi nhau tuøy vaøo chuû ñeà Tieáp trang B10

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛI TRÍ Trung taâm Asia chuyeän troø treân nguoi-viet.com

Tieáp trang B8

cuûa chöông trình vaø thôøi ñieåm. Caùm ôn Ann. Caâu hoûi: Kính gôûi trung taâm Asia. Toâi raát thích caùc DVD show cuûa trung taâm vaø raát muoán ñoùng goùp moät ít khaû naêng cuûa mình cho caùc chöông trình cuûa trung taâm, toâi khoâng phaûi laø moät ngöôøi coù teân tuoåi hay noåi tieáng gì, maø chæ laø moät ngöôøi bình thöôøng, luùc naøo coù höùng thì saùng taùc vaøi baøi haùt cho rieâng mình ngheâu ngao thoâi. Nay toâi muoán ñoùng goùp nhöõng taùc phaåm khoâng chuyeân cuûa mình cho trung taâm khoâng bieát coù ñöôïc khoâng? Neáu ñöôïc thì toâi lieân laïc vaø gôûi cho ai ñaây? Caùm ôn trung taâm Asia raát nhieàu (phuong USA)

Truùc Hoà traû lôøi: Xin caùm ôn Phöông! Xin anh cöù gôûi tôùi ñòa chæ cuûa trung taâm Asia coù treân bìa baêng. Caâu hoûi: 1- OÂng Truùc Hoà, DVD 49 chi phí bao nhieâu tieàn? 2- Thieân Kim, ngöôøi vöøa treû, ñeïp vöøa haùt hay. TK naêm nay ñöôïc bao nhieâu tuoåi, ñaõ coù choàng chöa vaø ñöôïc maáy con? haha. 3- Doanh Doanh treû vaø deã thöông. DD ñi haùt ñöôïc maáy naêm roài, hoïc aâm nhaïc ôû ñaâu? born in America hay VN? 4- Muoán ñi nghe Y Phöông haùt thì phaûi ñi ñaâu môùi gaëp Y Phöông? Nhôù tìm ngöôøi yeâu ñeïp trai, thoâng minh vaø bieát yeâu YP. 5- Ca só Cardin bao nhieâu tuoåi? Toâi coù theå giôùi thieäu em gaùi cuûa toâi ñöôïc khoâng? (Do Phuong Loan - Riverside, California.) Cardin traû lôøi: Cardin xin traû lôøi: Cardin coøn treû laém. Leõ dó nhieân neáu chò muoán giôùi thieäu

em gaùi xin göûi hình vaø soá phone veà trung taâm :o) Caâu hoûi: Chi T. Kim, em raát thích chò haùt baøi Tình Nhôù cuûa Trònh Coâng Sôn quaù xuaát saéc khoâng thua gì ca só Khaùnh Ly thuôû naøo, raát mong chò tieáp tuïc löïa nhöõng baûn hay tröôùc 1975 ñeå haùt. Coù nhö vaäy môùi khai thaùc heát gioïng ca ñaëc bieät cuûa chò. Laâm Nhaät Tieán cuõng thaät xuaát saéc trong nhaïc phaåm Thieân Thai cuûa Vaên Cao. Chuùc chò luoân vui maïnh vaø ñeïp maõi. ( Kristine Le - Seattle WA) Thieân Kim traû lôøi: Raát haân haïnh ñöôïc bieát laø baïn ñaùnh giaù TK nhö vaäy nhöng TK nghó mình coøn phaûi coá gaéng raát nhieàu ñeå ñöôïc so saùnh vôùi moät ca só ñaøn chò ñaõ noåi tieáng töø laâu nhö coâ Khaùnh Ly. Trong thôøi gian saép tôùi TK döï ñònh seõ thöïc hieän cuoán CD veà nhöõng baøi haùt tröôùc naêm 75, mong baïn seõ uûng hoä. Caùm ôn baïn raát nhieàu.

Caâu hoûi: Hi, Xin chaøo taát caû nhaïc só Truùc Hoà, Thieân Kim, Cardin, Y Phöông & Doanh Doanh. Tui raát thích aâm nhaïc do trung taâm ASIA saûn xuaát, really good entertainment! Thanks. ASIA Video’s getting better and better. Chuùc trung taâm tieán maõi treân ñöôøng ngheä thuaät. Thieân Kim ôi, you ca nhaïc tình nghe cuõng thaám laém, chuùc Thieân Kim keep up the HOT body. Me cuõng admire Cardin really good dancing-keep make holes on the floors. Good luck taát caû! (Mike - Australia) Thieân Kim traû lôøi: Chaøo anh, Thieân Kim thay maët taát caû caùc baïn ca só vaø anh Truùc Hoà xin thaønh thaät caùm ôn anh. Trung taâm Asia vaø toaøn theå ca só luùc naøo cuõng coá gaéng heát mình ñeå phaùt haønh nhöõng cuoán CD vaø DVD môùi vôùi muïc ñích laøm haøi loøng caùc fan. Caùm ôn lôøi khen cuûa anh daønh cho TK nhöng ñeå “Keeps up the Hot body” TK phaûi tuaân theo moät cheá ñoä aên uoáng nhaát ñònh vaø “Workout” meät... xæu luoân. Caâu hoûi: Caâu hoûi naøy daønh

cho chò Y Phuong. Vy muoán bieát coù phaûi chò laø ngöôøi ôû Boston phaûi khoâng? Bôûi vì Vy coù bieát chi teân haø hoïc ôû Umass Boston gioáng y khuoân maët chò. Cam ôn (ThaoVyPhan - Boston, MA) Y Phöông traû lôøi: Chaøo Vy. Caùi teân Vy naøy nghe quen laém. Vy ñoaùn ñuùng Y Phöông ôû Boston nhöng teân thaät cuûa YP khoâng phaûi laø Haø. Xin cho taïm giöõ bí maät nheù! Caùm ôn Vy nhieàu. Caâu hoûi: Chaøo trung taâm Asia. Caùm ôn trung taâm Asia ñaõ coù nhöõng baûn nhaïc hay, vaø nhöõng ca só hay. Coù nhöõng MC nghieäp dö nhöng raát linh ñoäng. Xin hoûi: 1. Vì sao coù nhöõng baêng nhaïc Asia chöa phaùt haønh maø treân VNNMALL.com ñaõ coù baùn. 2. Asia coù phaùt haønh qua internet vaø free shipping, coù theå seõ coù nhieàu ngöôøi mua hôn, traùnh tröôøng hôïp mua baêng laäu, hay thueâ möôùn. Caùm ôn trung taâm Asia (thangtran - jax, fl) Truùc Hoà traû lôøi: Caùm ôn coâ! Asia coù phaùt haønh qua Internet treân ñòa chæ:

ww.trungtamasia.com. Coøn tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi laøm baêng laäu thì hieän nay coù raát nhieàu treân toaøn theá giôùi, khoâng theå naøo ngaên chaën ñöôïc heát, chæ hi voïng nhöõng ngöôøi yeâu meán trung taâm seõ mua baêng goác thì nhöõng nôi nhö theá seõ khoâng coøn laøm aên ñöôïc. Caùm ôn raát nhieàu!!! Caâu hoûi: Vöøa qua treân talawas, muïc yù kieán ngaén, coù ñaêng lôøi bình phaåm cuûa Phaïm Duy veà DVD “75 naêm aâm nhaïc Vieät Nam” trong ñoù oâng ta ñaõ goïi trung taâm Asia laø boïn “Con buoân vaên ngheä”. Quyù vò nghó sao vôùi lôøi nhaän ñònh naøy? vaø coù ñònh traû lôøi oâng ta khoâng (luanc - new york) Truùc Hoà traû lôøi: Kính thöa oâng, veà lôøi nhaän ñònh cuûa Phaïm Duy goïi trung taâm Asia laø “con buoân vaên ngheä”, chuùng toâi thaønh thaät khoâng coù yù kieán. Xin caùm ôn oâng! Chuùc oâng moät muøa Giaùng Sinh bình an vaø haïnh phuùc!!! Caâu hoûi: This is for Anh Truc Ho: There are several wellknown vnese song writers who

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Tieáp trang B12

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT

Blvd.

Quaûng Caùo


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛI TRÍ Trung taâm Asia chuyeän troø treân nguoi-viet.com Tieáp trang B10

happen to be women. It would be great if you could use their works on your future DVDs. I and many others would love to hear songs from these excellent women’s song writers like Tu Minh, Dieäu Höông, Leâ Tín Höông, or Ngoïc Loan. Their point of views about love, life and anything else are rather very interesting. I always buy your original DVDS. Cheers! (Ryan D - Palo Alto, California) Truùc Hoà traû lôøi: Xin ghi nhaän nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa Ryan! Caùm ôn!!! Caâu hoûi: Chaøo Thieân Kim, caùc baïn hoïc ôû Traàn Khai Nguyeân ñeàu nhaät xeùt laø baïn ñeïp hôn hoài coøn ôû ñaây nhieàu. Chuùc möøng baïn ngaøy caøng ñeïp vaø haùt caøng hay. Coù nhôù hoài hoïc caáp 2, caû lôùp ñi xem baïn haùt trong nhoùm “Daây leo xanh” khoâng. Laâu roài khoâng nghe baïn haùt baøi “Xa vaéng”. Neáu coù dòp ra album thì cho baïn beø nghe laïi baøi tango naøy nha. Thöông chaøo baïn. Chuùc moïi ñieàu

Nhaïc só Truùc Hoà (traùi), ca só Doanh Doanh (giöõa) vaø moät nhaân vieân Ngöôøi Vieät trong buoåi Chuyeän Troø Treân Maïng vôùi ñoäc giaû trang web nguoi-viet.com. (Hình: Nguyeãn Thieän Cô)

toát laønh. (Peter - Sai gon) Traû lôøi: Caùm ôn caùc baïn. Thieân Kim raát nhôù taát caû caùc baïn ñaõ cuøng hoïc chung vôùi TK ôû tröôøng Traàn Khai Nguyeân. Thôøi gian ñi hoïc laø thôøi gian maø TK thaáy vui nhaát trong cuoäc ñôøi mình. Neáu coù dòp TK seõ ñeå baøi Caâu hoûi 41: Hello!!!!! My question go to my favorite singer Y Phöông...cho em hoûi chò coù döï ñònh chöøng naøo ra solo cd khoâng vaây... if yes then when?? anytime soon I hope hihihih...btw something I did to

show my support for u!!! please copy and paste on link to view http://img.photobucket.com/albums/v153/DinNhi/ yphuongcopy.jpg SUPPORT Y PHUONG FOREVER!!!!!!! (Denise Nguyen - Saint Louis, Missouri) Y Phöông traû lôøi: Y Phuong traû lôøi: Ñaàu naêm tôùi YP coá gaéng seõ ra hai CD môùi. Caùm ôn baïn uûng hoä vaø giôùi thieäu vôùi caùc baïn khaùc ñeå bieát theâm Y Phöông. Raát vui. Caâu hoûi: Coù phaûi Cardin ôû

trong nhoùm cuûa Purity khoâng vaø nay laïi thaáy nhoùm naøy khoâng coøn haùt chung nöõa, toâi thích nhaát baøi haùt Boney M Medley maø 3 ngöôøi haùt chung vôùi nhau. Töø nay neáu haùt rieâng leõ thì khoâng coøn hieän töôïng laø cuûa Asia nöõa, Mong sao Purity laïi taùi xuaát hieän vôùi teân goïi buoåi ban ñaàu, Chuùc Cardin luoân thaêng tieán vaø thaønh ñaït (Tam-TX, US) Cardin traû lôøi: Cardin khoâng phaûi trong nhoùm Purity vaø nhoùm naøy ñaõ taùch rieâng vì hai coâ muoán phöông höôùng rieâng cuûa hoï. Nhöng trong töông lai thænh thoaûng chaéc vaãn coøn haùt chung vôùi nhau. Caùm ôn anh Taâm. Caâu hoûi: Hello,Cardin!! Mindy raát thích khuoân maët raát ñeïp trai vaø coù duyeân cuûa Cardin, vaø loái trình dieãn cuûa Cardin laøm cho caû nhaø cuûa Mindy raát say meâ... chaùu cuûa Mindy môùi coù 4 tuoåi thoâi, nhöng maø chaùu raát thích caùch trình dieãn cuûa Cardin. Mindy thaân chuùc Cardin luoân luoân ñeïp trai, coù duyeân, coù nhieàu neùt saùng taïo trong phong caùch trình dieãn... vaø coù thaät nhieàu baïn gaùi nhe... (Mindy Pham -Westminster, Orange County) Cardin traû lôøi: Caùm ôn Mindy ñaõ cho Cardin nhöõng lôøi khen. I really appreciate it. Xin chuùc Mindy vaø gia ñình moät muøa Giaùng Sinh thaät vui veû vaø haïnh phuùc.

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 Caâu hoûi: Hi Y Phöông, Phöông khoûe khoâng? Raát vui khi ñöôïc bieát Phöông ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa mình laø vieäc hôïp taùc vôùi TT Asia. Thaêng coù theo doõi treân internet vaø thaáy coù raát nhieàu ngöôøi vieát veà Phöông vaø hoï raát meán gioïng ca cuûa Phöông. UÛa maø sao laïi laø YÙ Phöông? Chaéc anh Hoà laïi ñoåi teân roài haû Hoaøng Thaêng(Hoaøng Thaêng-Boston) Y Phöông traû lôøi: Hi, anh Hoaøng Thaêng. Caùm ôn anh ñaõ uûng hoä Phöông. Trong suoát thôøi gian qua Phöông raát laø may maén ñöôïc hôïp taùc vôùi TT Asia. Caùm ôn lôøi khen cuûa khaùn thính giaû. Teân ca só laø Y Phöông, anh Hoà cuõng khoâng muoán ñoåi teân laø YÙ Phöông, do tieáng Myõ vieát khoâng coù daáu neân nhieàu khaùn thính giaû ñaõ theâm daáu saéc vaøo cho Phöông. Chuùc Thaêng cuøng gia ñình moät muøa giaùng sinh an laønh vaø haïnh phuùc. Chaøo Thaêng. Caâu hoûi: Truùc Hoà meán, Hình nhö tröôùc ñaây Truùc Hoà coù hoïc Piano vôùi Thaøy Nguyeãn-vaênDung, Thaày hieän dang ôû gaàn khu vöïc mình ôû, Mình meán Truùc Hoà qua phong caùch vaø doøng nhaïc. Mong Truùc Hoà luoân vui. (Hanh Pham-Canada) Truùc Hoà traû lôøi: Chaøo anh! Vaâng, Truùc Hoà coù hoïc nhaïc vôùi thaày Dung. Xin anh cho Hoà ñòa chæ ñeå Hoà lieân laïc vôùi thaày. Xin

caùm ôn anh! Chuùc anh moät muøa Giaùng Sinh bình an vaø haïnh phuùc! Caâu hoûi: Caâu hoûi naøy daønh cho Doanh Doanh xin hoûi coâ vaøo ngaønh ca nhaïc ñöôïc bao laâu maø gioïng ca thaät laø ngoït ngaøo vaø coù phaûi Doanh Doanh laø ngöôøi Hoa phaûi khoâng? Vì nhieàu laàn nghe Doanh Doanh haùt treân Video haàu nhö laø nhaïc Hoa. Chuùc Doanh Doanh caøng ngaøy caøng tieán xa treân neân aâm nhaïc nheù!! (Hung nguyenFlorida) Doanh Doanh traû lôøi: Hi anh Hung! Doanh Doanh ñi haùt töø khi coøn nhoû roài vaø ñaõ hôïp taùc vôùi trung taâm Asia ñöôïc khoaûng 4 naêm roài. Maù em laø ngöôøi Hoa, Ba laø ngöôøi Vieät. Em cuõng bieát tieáng Hoa vì coù ñi hoïc ñöôïc 2 naêm. Caùm ôn lôøi chuùc cuûa anh! Chuùc Giaùng Sinh vui veû! Nhoùm ngheä só trung taâm Asia: Anh Truùc Hoà vì baän hoïp neân ñaõ veà tröôùc. Thieân Kim, Y Phöông, Doanh Doanh vaø Cardin thay maët anh Truùc Hoà vaø trung taâm Asia chaân thaønh caùm ôn söï uûng hoä cuûa caùc fan. Mong caùc fan seõ tieáp tuïc uûng hoä ñeå trung taâm Asia coù nhieàu cô hoäi phaùt haønh theâm nhöõng cuoán CD vaø DVD môùi ñeå khoâng phuï loøng caùc fan. Chuùc taát caû caùc baïn moät muøa Giaùng Sinh an laønh vaø moät naêm môùi traøn ñaày haïnh phuùc!

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

Caàu thuû running back Reggie Campbell (thöù nhì beân traùi) aùo soá 7 ñoäi Navy, Hoïc Vieän Haûi Quaân taïi Annapolis, chaïy vaøo endzone nhö choã khoâng ngöôøi, ghi baøn thaéng touchdown trong traän Poinsettia Bowl gaëp Colorado State hoâm 22 thaùng 12. Campbell ghi baøn toång coäng 5 baøn touchdown, soá baøn cao nhaát trong caùc traän bowl töø tröôùc tôùi, ngang kyû luïc do Barry Sanders laäp ra tröôùc ñaây 17 naêm. (Hình: Vuõ Quí Haïo Nhieân/NV)

Poinsettia Bowl, Navy thaéng Colorado State

Caû hai ñoäi taán coâng aøo aøo, ghi baøn lieân tuïc Reggie Campbell ghi 5 baøn touchdown, hueà kyû luïc cuûa Barry Sanders LUAÂN BUØI/NGÖÔØI VIEÄT Töôøng trình taïi choã töø giaûi Poinsettia Bowl

SAN DIEGO, California (NV) Trong cuoäc hoïp baùo sau traän Poinsettia Bowl, huaán luyeän tröôûng Paul Johnson ñoäi Navy phaûi coâng nhaän laø “moät traän football raát nhieàu pha taán coâng, ai thích coi taán coâng haún maõn nguyeän.” Söï thieáu vaéng cuûa kyõ thuaät phoøng ngöï laø ñieàu khoâng theå choái caõi ñöôïc. Treân saân Quallcomm Stadium ôû San Diego hoâm 22 thaùng 12, ñoäi Navy, töùc Hoïc Vieän Haûi Quaân taïi Annapolis, ñaõ chieán thaéng moät caùch maïnh meõ ñoäi Colorado State University vôùi tæ soá thuyeát phuïc 5130, moät tyû soá môùi nghe töôûng ñieåm basketball! Ñoù cuõng laø con soá kæ luïc cuûa moät bowl game vì hai ñoäi ñaõ caàm banh chaïy hoaëc chuyeàn banh, toång coäng ñeán 1183 yard. Vôùi hai ñoäi ñoaït first down vaø ghi baøn lieân tuïc, traän ñaáu keùo daøi töø 7:30 toái tôùi sau 11 giôø ñeâm môùi keát thuùc. Ñeán khi hoïp baùo xong, ñaõ nöûa ñeâm giôø California. Caàu thuû Reggie Campbell ñoäi Navy, sinh vieân só quan naêm thöù nhì, ñöôïc bình choïn laø caàu thuû taán coâng gioûi nhaát cuûa traän ñaáu ñaõ chôi xuaát saéc vaø coù naêm laàn touchdown, ba laàn caàm banh chaïy vaø hai laàn chuïp ñöôïc banh. Anh laø caàu thuû thöù nhì trong lòch söû cuûa College Bowl Games laøm ñöôïc vieäc naøy. Ngöôøi ñaàu tieân laø Barry Sanders, ñaõ laäp kyû luïc ôû Holiday Bowl vaøo naêm 1988. Ñoäi Navy ñaõ hoaøn taát muøa thi ñaáu vôùi 8 traän thaéng vaø 4 traän thua, ñöôïc xeáp vaøo nhöõng ñoäi coù haøng taán coâng raát saéc beùn. Trong traän ñaáu, Navy ñaõ caàm banh chaïy ñeán 467 yard, trong khi Colorado

State chæ laøm ñöôïc 141 yard. Nhöng buø laïi ñoäi Colorado State raát tuyeät trong vieäc chuyeàn banh, ñoäi ñaõ chuyeàn ñöôïc 431 yard so vôùi 144 yard cuûa Navy. Nguyeân nhaân chính daãn ñeán traän thua cuûa ñoäi Colorado laø do haøng phoøng ngöï xeáp thöù 104 trong 117 ñoäi banh ñaõ thieáu noã löïc thi ñaáu vaø hoï ñaõ chôi moät traän khoâng khaùc gì moïi traän ñaáu tröôùc ñaây, ai caàm banh chaïy thì cöù vieäc chaïy vaø nhieàu luùc laøm khaùn giaû töôûng chæ coù moät mình Reggie Campbell chaïy moät mình treân saân. Traän ñaáu ñöôïc baét ñaàu raát soâi noåi vaø maïnh meõ, caû hai ñoäi ñeàu ghi ñöôïc touchdown ôû laàn leân banh ñaàu tieân. Kyle Bell cuûa CSU oâm banh chaïy 1 yard choùt ñeå ghi touchdown vaø Navy ñaùp traû laïi töùc thì vôùi ñöôøng chuyeàn daøi töø Kevin Mark ñeán Campbell vaø san baèng tæ soá. Vieäc ghi ñieåm raát sôùm töø hai ñoäi döôøng nhö baùo tröôùc laø traän ñaáu seõ keát thuùc vôùi tæ soá raát cao. Nhöng hai ñoäi ñaõ khoâng ghi theâm moät touchdown naøo khaùc ngoaïi tröø CSU ghi theâm 3 ñieåm töï moät field goal cho ñeán heát hieäp moät. Hieäp hai hoaøn toaøn thuoäc veà Navy. Coù veû nhö theá traän ñaõ thuoäc veà CSU khi Owens cua Navy bi keïp ngaõ vaø maát banh. Nhöng troïng taøi ñaõ xem laïi baêng ghi hình vaø cho Navy giöõ banh vì Owens ñaàu goái ñaõ ñuïng ñaát tröôùc khi maát banh. Navy döôøng nhö laø caøng theâm höng phaán neân vaøo phuùt 14:54, Marko Nelson ñaõ ghi touchdown ñeå ñöa ñoäi Navy leân daãn tröôùc 13-10 nhöng Joey Bullen ñaõ khoâng thöïc hieän thaønh coâng viec

ñaù banh. Haøng taán coâng cuûa CSU döôøng nhö laø khoâng coøn saéc beùn nhö ñaàu hieäp moät neân vaøo phuùt 11:26 CSU phaûi traû banh laïi. Nhö ñöôïc baùo tröôùc, haøng phoøng thuû cuûa ñoäi SCU khoâng maïnh, neân vaøo phuùt 7:19, Campbell ñaõ laøm rung caàu tröôøng khi moät mình caàm banh chaïy 22 yard ñeå ghi touchdown. Tæ soá laø 20-10. Trong khi haøng taán coâng cuûa ñoäi CSU thi ñaáu khoâng ñöôïc suoân seû, phaûi tieán leân töøng yard moät neân cuoái cuøng phaûi traû laïi banh cho Navy, phuùt 3:29 ñoäi Navy laïi taán coâng moät laàn nöõa nhöng do haøng phoøng thuû cuûa CSU ñaáu khaù hôn neân Navy khoâng thaønh coâng. Traän ñaáu ôû theá giaèng co khieán huaán luyeän vieân Paul Johnson phaûi goïi timeout hai laàn lieân tieáp ñeå thay ñoåi chieán thuaät. Keát quaû Campbell cuõng kòp touchdown giuùp Navy gia taêng khoaûng caùch 27-10 tröôùc khi hieäp moät keát thuùc. Ñaàu hieäp ba, Campbell laïi ghi touchdown ñeå ñöa Navy daãn tröôùc vôùi soá ñieåm caùch bieät cao nhaát,3410. Ñoäi Navy döôøng nhö aên chaéc neân baét ñaàu thaû loûng, vì theá haøng taán coâng cuûa ñoäi CSU coù dòp taán coâng trôû laïi. Cuoái cuøng CSU cuõng ñaõ ghi ñöôïc moät touchdown vaøo phut 7:25. Haøng phoøng ngöï cuûa CSU cuõng döôøng nhö ñaõ trôû neân toát hôn nhieàu, ngaên chaën ñöôïc raát nhieàu ñöôøng chuyeàn ngaén hieåm hoùc cuûa Navy. Keát quaû laø Navy phaûi traû laïi banh vaøo phuùt 4:50 vaø CSU moät laàn nöõa taán coâng ngöôïc laïi ñeå ghi laàn thöù hai touchdown lieân tieáp. Tæ

Caàu thuû quarterback Justin Holland (giöõa) aùo soá 8 ñoäi Colorado State trong traän Poinsettia Bowl gaëp Navy hoâm 22 thaùng 12. Holland vôùi 3 traùi touchdown khoâng ñuû ñeå thaéng. (Hình: Vuõ Quí Haïo Nhieân/NV)

soá ñöôïc ruùt ngaén xuoáng coøn 34-24. Caû saân vaän ñoäng cuõng döôøng nhö soâi ñoäng haún leân vì CSU caù theå loäi ngöôïc doøng ñeå thaéng. Nhöng Navy

cuõng chöùng minh mình laø ñoäi treân cô neân ñaõ ghi theâm hai touchdowns vaø moät field goal ñeå keát thuùc traän ñaáu vôùi tæ soá 51-30. (LB)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D1

.3”

DAT


Chuyeän Thôøi Söï

.3”

D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

Vaán naïn cuûa Nhaät: Daân soá giaûm

Nhieàu tröôøng hoïc phaûi ñoùng cöûa vì thieáu hoïc sinh Trong moät baïch thö môùi ñöôïc coâng boá hoâm Thöù Saùu, 16/ 12, chính phuû Nhaät ñaõ leân tieáng baùo ñoäng raèng daân soá Nhaät seõ giaûm khoaûng moät nöûa trong voøng theá kyû tôùi, tröø phi coù moät ñieàu gì ñoù ñöôïc thöïc hieän ñeå ñaûo ngöôïc tình traïng sinh suaát ñang giaûm daàn. Vaø chieàu höôùng naøy coù theå khôûi söï ngay töø sang naêm. Soá ngöôøi cheát ñaõ vöôït quaù con soá treû em sinh ra taïi Nhaät laø 31,034 trong nöûa ñaàu naêm 2005, cuûng coá vieãn aûnh daân soá seõ khôûi söï suït giaûm vaøo naêm 2006, moät naêm sôùm hôn döï lieäu tröôùc ñaây vaø laø moät chieàu höôùng coù theå gaây nguy haïi traàm troïng cho khaû naêng caïnh tranh cuûa Nhaät treân theá giôùi. Baûn baïch thö noùi neáu chieàu höôùng sinh suaát thaáp nhö hieän nay tieáp tuïc, daân soá vaøo naêm 2100 coù theå seõ tuït xuoáng khoaûng moät nöûa so vôùi daân soá ngaøy nay. Tæ leä thuï thai cuûa Nhaät - töùc con soá treû em trung bình maø moät phuï nöõ mang thai trong suoát cuoäc ñôøi - ñaõ giaûm coøn döôùi 1.288 trong naêm 2004, so vôùi 1.2905 trong naêm 2003, ñaùnh daáu moät möùc thaáp kyû luïc thôøi haäu chieán. Tình traïng thieáu treû em cuûa Nhaät ñaõ trôû thaønh moät vaán ñeà caáp baùch cho nhöõng nhaø hoaïch ñònh chính saùch, nhöõng ngöôøi töøng ñoái phoù vôùi vaán ñeà naøy moät caùch teá nhò vì sôï gôïi laïi nhöõng noã löïc thuùc ñaåy sinh suaát thôøi chieán tranh. Nhaán maïnh raèng nhöõng nöôùc nhö Phaùp ñaõ tìm caùch gia taêng sinh suaát taïi nöôùc hoï, baûn baïch thö noùi chính saùch cuûa Phaùp phaûi ñöôïc coi nhö moät chæ daãn vaø ñöôïc aùp duïng taïi Nhaät, khi coù theå ñöôïc.

“So saùnh vôùi nhöõng nöôùc môùi ñaây ñaõ thuùc ñaåy sinh suaát cuûa hoï, nhö Phaùp vaø Thuïy Ñieån, chuùng ta khoâng theå noùi raèng nhöõng chính saùch cuûa chuùng ta thöïc söï ñaày ñuû,” taøi lieäu noùi. Moät cuoäc khaûo saùt vaøo Thaùng Ba naêm nay ñaõ thaáy raèng 69.9 % phuï nöõ traû lôøi cuoäc thaêm doø caûm thaáy raèng söï yeåm trôï veà kinh teá, chaúng haïn söï trôï giuùp veà giöõ treû hoaëc phí toån y khoa vaø trôï caáp tieàn maët cho moãi ñöùa treû, laø ñieàu thieát yeáu. Nhöõng nhu caàu kinh teá Tuy nhieân, vaøi nhaø xaõ hoäi hoïc noùi raèng trong khi yeåm trôï theâm veà taøi chaùnh laø ñieàu quan troïng, caàn phaûi coù nhöõng thay ñoåi caên baûn trong loái soáng. Nhaät caàn coù theâm nhöõng dòch vuï giöõ treû, cho nghæ pheùp ñeå saên soùc treû laâu hôn, vaø theâm caùc chöông trình sau giôø hoïc cho nhöõng treû em hieän ñang hoïc tieåu hoïc. Nöôùc Phaùp tìm caùch baûo ñaûm nhöõng phuï nöõ coù hoïc vaán coù moät nôi ñeå laøm vieäc duø cho sau khi hoï coù con. Caùc cô sôû kinh doanh Nhaät, maët khaùc, vaãn gaây khoù khaên cho moät phuï nöõ vöøa ñi laøm vöøa coù con caùi. Ñoù laø moät söï phí phaïm khoång loà ñoái vôùi taøi nguyeân quoác gia. Nhöõng lyù do ñöôïc vieän daãn cho tình traïng sinh suaát suùt giaûm bao goàm nhöõng yeáu toá thöôøng ñöôïc neâu leân nhö möùc hoïc vaán cao hôn, moät söï chuyeån höôùng sang khuynh höôùng keát hoân muoän, phí toån nuoâi naáng con caùi vaø gaùnh naëng ñaët leân nhöõng phuï nöõ ñi laøm trong tình traïng thieáu phöông tieän giöõ treû. Baûn baïch thö cuûa chính phuû

Nhaät ñaõ khoâng ñeà caäp tôùi nhöõng ñieàu maø caùc chuyeân vieân noùi coù theå laø moät giaûi phaùp khoâng sao traùnh khoûi tieáp nhaän theâm di daân. Lo ngaïi veà caùc toäi phaïm maø ngöôøi ngoaïi quoác phaïm vaøo khieán nhieàu ngöôøi khoâng hoan ngheânh vieäc tieáp nhaän nhöõng con soá cö daân ngoaïi quoác lôùn lao. Thieáu treû em, nhieàu tröôøng hoïc phaûi ñoùng cöûa Khi tröôøng trung hoïc Kami Hinokinai môû ra moät nöûa theá kyû tröôùc taïi ngoâi laøng Nishiki phong caûnh ñeïp ñeõ ôû mieàn baéc, baø Fukuyo Suzuki, khi ñoù laø moät ngöôøi meï treû, nhôù ñaõ tham gia cuøng vôùi nhöõng phuï huynh khaùc trong moät buoåi tröa aám aùp vaøo Thaùng Naêm ñeå troàng nhöõng buïi hoa ñoã quyeân maàu hoàng trong saân tröôøng. Nhöõng caây ñoã quyeân vaãn coøn ñoù, maëc duø trô truïi giöõa trôøi tuyeát muøa ñoâng. Trong moät ñaát nöôùc ñang ñöùng tröôùc moät sinh suaát thaáp kyû luïc vaø tuoåi thoï trung bình daøi nhaát treân theá giôùi, baø Suzuki, naêm nay 77 tuoåi, ñang traûi qua nhöõng giôø giaác ban ngaøy cuûa nhöõng naêm cuoái cuûa cuoäc ñôøi trôû laïi nhöõng caên phoøng cuûa ngoâi tröôøng cuõ cuûa con trai baø. Ngoâi tröôøng trung hoïc caáp moät naøy, ñaõ ngöng hoaït ñoäng saùu naêm veà tröôùc vì thieáu treû em, hieän giôø laø nôi toïa laïc moät trung taâm coäng ñoàng daønh cho ngöôøi cao nieân. Baø Suzuki tôùi ñeå gieát thì giôø baèng caùch nhaám nhaùp traø xanh vaø ñan gioû baèng rôm cuøng vôùi nhöõng daân laøng giaø caû khaùc. “Toâi khoâng bao giôø töôûng töôïng raèng ngoâi tröôøng naøy seõ ñoùng cöûa vaø raèng chính toâi seõ trôû laïi,” theo lôøi baø Suzuki, moät

Treû em Nhaät chaïy trong ñeàn Meiji nhaân dòp leã Shichi-Go-San hoâm 13 thaùng 11, laø ngaøy leã daønh cho thieáu nhi 3, 5 vaø 7 tuoåi, ñeán ñeàn Shinto caàu ñöôïc söùc khoûe. Nhaät hieän ñang ñöùng tröôùc vaán naïn daân soá giaûm, ít treû em, ít sinh ñeû. (Hình: YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images)

goùa phuï cuûa moät noâng daân, soáng cuøng vôùi ngöôøi con trai 52 tuoåi cuûa baø. Gioáng nhö moät trong boán ngöôøi ñaøn oâng ôû Nishiki, con trai baø vaãn ñoäc thaân vaø khoâng coù con. “Baây giôø, toâi nghe noùi ngoâi tröôøng tieåu hoïc cuûa chuùng toâi cuõng saép ñoùng cöûa nöõa,” baø noùi. “Thaät laø buoàn. Treû em ñang bieán ra khoûi cuoäc soáng cuûa chuùng toâi.” Söï thay ñoåi taïi ngoâi tröôøng trung hoïc cuûa ngoâi laøng ñang teo daàn naøy, hieän giôø coù 5,924 daân, laø moät thí duï veà nhöõng gì maø caùc nhaø phaân tích moâ taû nhö vaán naïn quoác gia lôùn lao nhaát cuûa Nhaät, moät söï keát hôïp giöõa tình traïng treû em suùt giaûm vaø buøng noå soá ngöôøi giaø. Thaät vaäy, naêm tôùi, theo döï truø Nishiki seõ phaûi traû giaù cao cho tình traïng daân soá suùt giaûm: Khoâng theå chòu ñöïng noåi ngaân saùch haøng naêm, noù seõ gia nhaäp

moät danh saùch ngaøy caøng taêng nhöõng thaønh phoá cuûa Nhaät ñaõ chính thöùc chaám döùt söï toàn taïi vaø phaûi saùp nhaäp vôùi moät thaønh phoá laân caän. Sau Theá Chieán II, söï thuùc baùch nhaèm xaây döïng moät neàn kinh teá taân tieán ñaõ laøm daáy leân moät cuoäc di daân töø caùc thaønh phoá ôû noâng thoân nhö Nishiki tôùi caùc trung taâm ñoâ thò cuûa Nhaät. Nhöng caùc vieân chöùc noùi söï haáp daãn cuûa ñoâ thò lôùn khoâng coøn laø yeáu toá then choát laøm giaûm daân soá. Trong thaäp nieân vöøa qua, nguyeân do haøng ñaàu cuûa tình traïng daân soá cuûa thaønh phoá teo daàn laø tình traïng sinh suaát thaáp moät caùch ñaùng ngaïi. Naêm ngoaùi, 42 treû em ñaõ sinh ra taïi Nishiki, laø con soá thaáp nhaát keå töø khi thò traán ñöôïc hình thaønh vaøo thaäp nieân 1950, trong khi ñoù 75 daân laøng töø traàn, theo caùc con soá thoáng

keâ taïi ñòa phöông. Caùc nhaø phaân tích noùi söï baát haïnh cuûa Nishiki coù theå laø moät daáu hieäu baùo tröôùc cho töông lai cuûa nöôùc Nhaät. Tình traïng thieáu treû em treân toaøn quoác, ngay caû khi daân soá giaø ñi, ñang laøm taêng nhöõng lo sôï veà khaû naêng laâu daøi cuûa nöôùc Nhaät trong vieäc duy trì ñòa vò kinh teá lôùn haøng thöù nhì treân theá giôùi, sau Hoa Kyø. Vôùi tình traïng coù theâm ngöôøi Nhaät choïn ñôøi soáng ñoäc thaân vaø khoâng muoán laøm cha meï, daân soá gaàn 128 trieäu ngöôøi coù theå khôûi söï giaûm ñi vaøo naêm tôùi, roài seõ lao xuoáng coøn khoaûng 126 trieäu vaøo naêm 2015 vaø coøn khoaûng 101 trieäu vaøo naêm 2050. Nhieàu ngöôøi Nhaät ñang thaéc maéc: Lieäu coù ñuû ngöôøi Nhaät coøn laïi ñeå tham gia vaøo neàn kinh teá trong nhöõng naêm Tieáp trang D4

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Baùc Só

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D3

PHAÏM GIA KHAÙNH, M.D

9191 BOLSA AVE., SUITE 205, WESTMINSTER, CA 92683 (Trong khu Chôï 99)

Ñieän thoaïi: (714) 891-7035

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Trung taâm y teá toaøn khoa Ñaø Naüng. * Nguyeân Baùc Só saûn phuï khoa vaø ngoaïi thöônhg döôõng ñöôøng * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Tai-Muõi Hoïng beänh vieän Maltezer vaø baûo sanh vieän Haøm Nghi. * Hoaøn taát haäu Ñaïi Hoïc UCLA. * Hoäi vieân hoäi Y Só Hoa Kyø. Vieät Ñöùc Ñaø Naüng.

Chuyeân Trò: BEÄNH TOAØN KHOA vaø TAI MUÕI HOÏNG

GiÔØ LAØM VIEÄC:

NHAÄN n KHAÙM BEÄNH LAØM THEÛ XANH, DI TRUÙ, NHAÄP TÒCH cuûa Sôû Di Truù Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: MEDICAL * Beänh Ngoaøi da vaø Hoa Lieãu, Beänh ngöôøi lôùn, Treû Em, Beänh Ngoaøi 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: MEDICARE da, Saûn phuï khoa, Tieåu giaûi phaãu, Chích ngöøa, Khaùm söùc khoûe toång 9:30 AM- 2:00 PM vaø BAÛO HIEÅM quaùt, Nhaäp hoïc, Chöông Trình WIC, Thöû maùu laøm hoân thuù.

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN

l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

KHAI KHAÙNH TAÄN

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi) l

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349

Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111

DAT


D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vaán naïn cuûa Nhaät: Daân soá giaûm Tieáp trang D2

tôùi hay khoâng? Nhaät ñang ñöùng tröôùc moät söï keát hôïp nghieâm troïng cuûa moät sinh suaát thaáp vaø moät daân soá toaøn quoác giaø ñi. “Heä thoáng höu boång cuûa chuùng ta ñang bò thöû thaùch tôùi möùc giôùi haïn cuûa noù. Vaø vôùi tình traïng ngöôøi treû trong xaõ hoäi ít ñi, vaán ñeà laø: Laøm theá naøo chuùng ta seõ choáng ñôõ cho ngöôøi giaø vaø töông lai cuûa ñaát nöôùc? Hieän chuùng ta chöa coù moät caâu traû lôøi roõ reät,” theo lôøi Kota Murase, moät phoù giaùm ñoác taïi Boä Giaùo Duïc cuûa Nhaät. Nhöõng tröôøng hoïc ñang bieán maát laø bieåu hieän cuûa vaán ñeà. Hôn 2,000 tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc caáp 1 vaø caáp 2 treân khaép nöôùc Nhaät ñaõ bò buoäc phaûi ñoùng cöûa trong thaäp nieân vöøa qua. Con soá hoïc sinh tieåu hoïc vaø trung hoïc caáp 1 ñaõ rôi töø 13.42 trieäu trong naêm 1994 coøn 10.86 trieäu vaøo naêm ngoaùi. Moät con soá öôùc löôïng 63,000 giaùo vieân ñaõ maát vieäc. Cho duø soá ngöôøi treân 65 tuoåi leo thang ñeàu

ñaën, moät con soá öôùc löôïng 300 tröôøng hoïc nöõa döï truø seõ ñoùng cöûa trong vaøi naêm tôùi - keå caû ngoâi tröôøng tieåu hoïc Kami Hinokinai cuûa Nishiki ñöôïc thaønh laäp töø 122 naêm nay, vôùi lôùp cuoái cuøng seõ toát nghieäp vaø rôøi tröôøng vaøo naêm 2007. “Giaûn dò laø chuùng ta khoâng theå tieáp tuïc nhö hieän nay,” theo lôøi thò tröôûng cuûa Nishiki. “Chuùng ta khoâng coù ñuû treû em sinh ra ñeå tieáp tuïc nhö moät coäng ñoàng ñoäc laäp. Chuyeän ñaùng buoàn, nhöng ñoù laø thöïc teá cuûa chuùng ta.” Tình traïng thieáu treû em ñang thay ñoåi xaõ hoäi vaø truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Nhaät. Taïi Kisawa, moät thò traán naèm treân hoøn ñaûo Shikoku cuûa Nhaät, caùc boâ laõo taïi Ñeàn Unai laâu nay vaãn hoâ to teân cuûa caùc treû sô sinh taïi ngaøy hoäi muøa thu ñeå caàu haïnh phuùc vaø söùc khoûe. Naêm ngoaùi, ñaõ khoâng coù treû em môùi ñeå loan baùo. Caùc cöûa haøng baùch hoùa cuûa Nhaät ñaõ khôûi söï loaïi boû caùc saân chôi treân saân thöôïng, thay theá chuùng baèng nhöõng quaùn caø pheâ vaø khu caém traïi cho ngöôøi tröôûng thaønh vaø ngöôøi giaø.

Trong thaäp nieân vöøa qua, 90 coâng vieân giaûi trí ñöôïc thieát keá cho treû em ñaõ ñoùng cöûa taïi Nhaät. Trong cuøng thôøi kyø naøy, Disney ñaõ môû moät khu giaûi trí noåi tieáng coù chuû ñeà laø bieån, ngay beân ngoaøi Tokyo ñeå nhaém vaøo ngöôøi lôùn hôn laø treû em vaø cho pheùp baùn röôïu. Coù tôùi 117 beänh vieän treân toaøn quoác hieän khoâng coù caùc baùc só saûn khoa thöôøng tröïc vì thieáu nhu caàu vaø vì soá baùc só saûn khoa vaø phuï khoa giaûm daàn, theo moät cuoäc thaêm doø ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm ngoaùi bôûi moät hieäp hoäi y khoa coù truï sôû taïi Tokyo. Con soá caùc beänh vieän ôû Nhaät vôùi khu nhi khoa ñaõ giaûm töø con soá 4,119 vaøo naêm 1990 coøn 3,473 vaøo naêm 2000, theo caùc con soá thoáng keâ cuûa chính phuû. Danh saùch caùc giaûi phaùp khoâng nhieàu vaø toû ra phöùc taïp. Giaûi phaùp hieån nhieân nhaát - môû cöûa Nhaät ñeå tieáp nhaän theâm di daân - gaây tranh caõi lôùn lao trong moät xaõ hoäi maø 98.8 phaàn traêm ñoàng nhaát veà chuûng toäc vaø, trong nhieàu khía caïnh, vaãn coøn baøi ngoaïi moät caùch ñaùng keå. Vaøi noâng daân ôû Nishiki, khoâng tìm ñöôïc phuï nöõ Nhaät muoán

soáng cuoäc soáng coå truyeàn ôû nhöõng vuøng noâng thoân, ñaõ tìm kieám coâ daâu taïi Trung Quoác. Nhöng caùc vieân chöùc laøng noùi nhieàu ngöôøi trong soá caùc phuï nöõ Trung Quoác ñaõ boû troán sau khi hoï khoâng chieám ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa nhöõng hoï haøng beân choàng. Maëc duø ñoù laø moät vaán naïn treân phaïm vi toaøn quoác, söï suït giaûm daân soá traàm troïng nhaát taïi nhöõng vuøng noâng thoân nhö Nishiki, moät thò traán noâng nghieäp vaø laâm nghieäp caùch Tokyo 248 daëm veà phía baéc, nôi daân soá ñaõ leân tôùi ñænh laø 9,180 ngöôøi vaøo naêm 1956. Theo naêm thaùng, nhieàu gia ñình ñaõ rôøi khoûi Nishiki, ñi tìm ñôøi soáng toát ñeïp hôn taïi caùc ñoâ thò cuûa Nhaät. Daân soá oån ñònh vaøo thaäp nieân 1980, nhöng sinh suaát baét ñaàu giaûm trong thaäp nieân 1990. Chuyeän ñoù ñaõ xaûy ra moät phaàn vì nhöõng thaønh phoá nhö Nishiki bò thieáu khoâng nhöõng veà treû em maø cuõng thieáu phuï nöõ coù theå laäp gia ñình. Khi chieác bong boùng kinh teá cuûa Nhaät bò noå vaøo naêm 1990, caùc coâng ty Nhaät trong khi tìm caùch thay theá ñaøn oâng, ñeå ít toán keùm hôn,

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 ñaõ khôûi söï thu duïng phuï nöõ cho nhöõng coâng vieäc laøm theo hôïp ñoàng vaø baùn thôøi gian. Vôùi tình traïng ñoäc laäp veà taøi chaùnh ngaøy caøng taêng, coù theâm nhieàu phuï nöõ traùnh keát hoân. Theo moät cuoäc thaêm doø cuûa nhaät baùo Yomiuri cuûa Nhaät vaøo ñaàu naêm nay, cöù 10 phuï nöõ Nhaät ñoäc thaân thì baûy ngöôøi noùi hoï khoâng coù yù trôû thaønh vôï - moät vai troø ôû Nhaät phaàn lôùn coù nghóa ôû nhaø vaø nuoâi con. Taïi Nishiki, nhöõng coâ con gaùi coù khuynh höôùng rôøi khoûi gia ñình ñeå ñi tìm vieäc laøm taïi caùc thaønh phoá lôùn, trong khi nhöõng ngöôøi anh em trai cuûa hoï ôû laïi ñeå giöõ quyeàn thöøa keá cuûa gia ñình hoï. Ñaøn oâng ñoäc thaân trong laøng ñaõ vöôït quaù soá phuï nöõ coù theå laáy choàng vôùi tæ leä khoaûng 3 ñaøn oâng môùi coù 2 phuï nöõ. “Coù nhieàu ñaøn oâng ñoäc thaân nhöng ít ñaøn baø hôn,” theo lôøi oâng Kazutsugu Asari, 47 tuoåi, moät coâng nhaân xaây döïng chöa coù vôï. “Nhieàu phuï nöõ khoâng thích ñôøi soáng truyeàn thoáng. Toâi coù theå hieåu taïi sao phuï nöõ muoán rôøi khoûi thò traán. Nhöng toâi coù boån phaän phaûi ôû laïi vôùi tö caùch con trai lôùn.”

Nhaät Baûn ñaõ laøm ñuû moïi caùch ñeå thuùc ñaåy tæ leä thuï thai, töùc con soá treû em ñoái vôùi moãi phuï nöõ, ñaõ xuoáng tôùi möùc thaáp kyû luïc laø 1.29 trong naêm 2003, so vôùi 2.01 ôû Hoa Kyø. Nishiki ñang ñeà nghò thöôûng tieàn cho caùc gia ñình coù hôn moät ñöùa con, ngay caû vieäc baûo trôï nhöõng cuoäc hoïp maët ñeå nhöõng caëp trai gaùi laøm quen. Nhöng cho tôùi nay, caùc vieân chöùc coâng nhaän, haàu heát caùc coá gaéng ñeàu thaát baïi. Tröôøng tieåu hoïc Kami Hinokinai, nôi soá hoïc sinh leân cao nhaát laø 266 em vaøo naêm 1960, saép ñoùng cöûa. Vaøo ñaàu naêm nay, tröôøng coøn 33 hoïc sinh. Vì khoâng coù treû em khaùc cuøng tuoåi, hai beù gaùi vaø moät beù trai ôû lôùp hai ñaõ tìm caùch thích öùng. Ñöùa con trai ñaõ thuyeát phuïc hai ñöùa con gaùi chôi boùng roå vôùi noù vaøo giôø ra chôi vaø sau giôø hoïc. Ñeå ñoåi laïi, noù ñoàng yù chôi nhaûy daây vôùi chuùng. Taïi Nishiki, khi moät ñöùa treû sinh ra, ñoù laø moät tin lôùn. Vò baùc só nhi khoa cuoái cuøng ñaõ ñoåi ngheà trong thaäp nieân 1990, trôû thaønh moät chuyeân vieân veà ngöôøi giaø. (n.n.)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D5

.3”

DAT


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

.3”

DAT


SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû.

Veà moät baûn nhaïc Giaùng sinh HUYØNH VIEÄT LANG (TRÍCH ÑAØN CHIM VIEÄT) 1. Mô moät Giaùng sinh traéng Thöôøng chæ laø nhöõng ngaøy ñoâng nheï (mild winter), möùc laïnh chæ xuoáng thaáp ôû khoaûng xaáp xæ nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa nöôùc ñaù, töùc khoaûng 32 ñoä F hoaëc 0 ñoä C. Luùc naøy thöôøng thì tuyeát chaúng ra tuyeát maø möa ñaù cuõng chaúng ra möa ñaù, töøng gioït nöôùc ñoâng laïnh (freezingrain) rôi loäp ñoäp treân maùi nhaø, noùc xe... Do ñoù Giaùng sinh traéng khoâng phaûi laø daïng thôøi tieát hieån nhieân cuûa muøa ñoâng Myõ, muøa ñoâng Giaùng sinh traéng ñoøi hoûi phaûi coù tuyeát rôi nhieàu hôn vaø traéng hôn. Let’s snow, man! Haõy ñeå cho tuyeát rôi, oâng ôi! Khoâng chæ laø mong muoán cuûa ñaùm treû em maø coøn caû nhöõng ngöôøi lôùn - nhö moät hy voïng ñieàm laønh cho naêm môùi. Taùc giaû cuûa White Chrismas laø moät ñoàng höông cuûa nhaân vaät chính ñeâm Noel: Ñöùc Jesus, moät ngöôøi Do Thaùi coù teân laø Irving Berlin. Giaùng sinh traéng laàn ñaàu ñöôïc Bing Crosby giôùi thieäu tôùi coâng chuùng vaøo ngaøy 25/12/1941, treân ñaøi phaùt thanh NBC. Roài White Chrismas ñöôïc söû duïng cho cuoán film Holiday Inn naêm 1942, cuøng vôùi ngoâi sao Bing Crosby laø: Fred Astaire. Giaùng sinh traéng trôû thaønh ñóa ñôn baùn chaïy vöôït thôøi gian, noù ñöùng ñaàu baûng toång saép trong suoát 11 tuaàn leã lieàn cuûa naêm 1942 moät caùch ñaùng kinh ngaïc, cuoái cuøng thì nhaïc phaåm naøy ñoaït giaûi Academy Award cho baøi haùt hay nhaát naêm 1942. Giaùng sinh traéng ñaõ trôû neân noåi tieáng hôn khi theá giôùi böôùc vaøo cuoäc Chieán Tranh Theá Giôùi II (WW II), baøi haùt cuûa hoøa bình vaø öôùc ao veà nhöõng-thöù-chuùng-ta-ñaõ-bieát, ñaõ giuùp moïi ngöôøi coù theå coù moät chuùt laïc quan vaøo nhöõng ngaøy thaùng ñen toái nhaát cuûa cuoäc ñaïi chieán. The sun is shining The grass is green The orange and palm trees sway... Laø nhöõng khoâng gian gaàn guõi cuûa yeân bình, maët trôøi saùng-coû xanh-cam-vaøng vaø caây coï laéc lö trôû thaønh nhöõng bieåu töôïng caàn thieát, giuùp ngöôøi ta coù theå tìm thaáy nhöõng khoaûnh khaéc thaêng baèng giöõa maùu löûa, bom ñaïn cuûa WW II. Bôûi: I’ve never seen such a day... Ñieàu ñoù coù theå maõi laø moät öôùc mô. Khi ñi bieåu dieãn ôû baát cöù nôi naøo cho quaân ñoäi trong suoát WW II, Bing luoân ñöôïc yeâu caàu haùt baûn White Christmas Giaùng sinh traéng ñaõ laøm rôi leä caùc chieán binh. Moïi ngöôøi ñeàu muoán thöôûng thöùc nhöõng caûm giaùc an bình, duø chæ trong vaøi khoaûnh khaéc, taïm queân ñi caùi aùc

lieät cuûa chieán tranh trong thöïc taïi. Ñieàu naøy khoâng chæ ñuùng ôû Myõ maø caû ôû chaâu AÂu, chuyeán löu dieãn cuûa Bing Crosby naêm 1944 ñaõ chöùng minh ñieàu naøy. Ñóa ñôn Giaùng sinh traéng cuûa Bing ñöôïc baùn hôn 30 trieäu baûn vaø ñöôïc ghi nhaän laø ñóa ñôn baùn chaïy nhaát trong laõnh vöïc aâm nhaïc suoát hôn 50 naêm qua. Kyû luïc naøy chæ döøng laïi vaøo naêm 1998, khi Elton John daâng taëng Coâng nöông Diana vôùi tuyeät phaåm Ngoïn neán trong gioù - Candle in the Wind. Cuoái cuøng laø baûn White Christmas quen thuoäc maø chuùng ta vaãn ñang nghe hoaøn toaøn khoâng phaûi laø baûn Bing Crosby ghi aâm vaøo naêm 1942, maø ñaây chính laø baûn ñöôïc döïng laïi ôû tröôøng thu Decca ngaøy 19/03/1947. Lyù do ñeå ra ñôøi baûn thu laïi naøy cuõng raát deã hieåu: Baûn goác naêm 1942 bò hö vì ngöôøi ta söû duïng noù quaù nhieàu laàn. Tuy nhieân trong laàn thu naêm 1947 cuõng gioáng nhö tröôùc kia, daøn hoøa taáu John Scott Trotter vaø ñoäi beø Ken Darby ñaõ ñöôïc taùi hôïp laïi. Moïi coá gaéng taùi taïo ñaõ thaønh coâng toát ñeïp, keát quaû cuûa laàn thu taïi Decca naêm 1947 laø nhöõng gì raát gaàn guõi vôùi coâng chuùng ñeán maõi hoâm nay. Tuy nhieân trong laàn MCA phaùt haønh ñóa keùp naêm 1998, “Bing Crosby-The Voice of Christmas”, moïi ngöôøi laïi thaáy baûn goác naêm 1942 cuøng ba phieân baûn White Christmas khaùc cuûa Bing. 2. Giaùng sinh traéng giöõa muøa heø Bôûi tính caùch lòch söû cuûa noù, khaù nhieàu ngöôøi Vieät bieát ñeán White Christmas, maëc duø coù khi ñeâm Noel ñoái vôùi hoï chæ ñôn giaûn chæ laø moät nghi leã toân giaùo. Taát caû khoâng deã daøng ñi vaøo queân laõng, moät khi nhieàu chuyeän laø nieàm vui cuûa ngöôøi naøy nhöng laø moät côn aùc moäng cuûa ngöôøi kia... Coù caâu chuyeän ñöôïc keå töø moät ngöôøi só quan treû raèng... Haén nghe moät thaèng baïn nhaén: “Maøy nhôù thu doïn muøng chieáu khi nghe baûn White Christmas!”Loaït phaùt soùng naøy ñöôïc truyeàn ñi 15 phuùt moät laàn, White Christmas ñöôïc duøng laøm aâm vang baùo söï keát thuùc chieán tranh Vieät Nam. Khi gioïng haùt ñaém say loøng ngöôøi cuûa Bing Crosby caát leân, aâm thanh gaøo theùt ñieân cuoàng cuûa caùnh maùy bay tröïc thaêng treân noùc toøa Ñaïi söù Myõ cuõng hoøa vang... Buoåi tröa hoâm ñoù, trôøi noùng phaùt ngoát. Haén ñi ñi laïi laïi trong phoøng, chôït nhôù lôøi daën cuûa thaèng baïn, haén baät caùi radio. Roø reø, khoït kheït Tieáp trang D10

Caây thaùnh giaù nhoïc nhaèn PHAÏM VIEÄT VINH (TALAWAS) Treân ñòa haït chính trò, ngoân töø Vieät Nam raát deã gaây ngoä nhaän; trong khi ñoù, nhieàu khaùi nieäm, danh töø nghe coù veû nhö nhau, nhöng laïi chöùa ñöïng nhöõng noäi dung heát söùc ñaëc thuø. Vì vaäy, ngay caû vieäc xem xeùt kyõ hôn nhöõng khaùi nieäm khôûi ñieåm trong baøi vieát “Baåy Haïn Cheá Lôùn Trong Baát Ñoàng Chính Kieán ôû Vieät Nam” cuûa taùc giaû Laâm Yeán cuõng coù theå laø moät ñieàu caàn thieát, vì noù daãn ñeán nhöõng goùc nhìn khaùc nhau ñeå tieáp thu baøi vieát. Khi nhaän ñònh veà phong traøo daân chuû Vieät Nam, ngay töø ñaàu, taùc giaû ñaõ phaûi löôõng löï giöõa hai löïa choïn: Goïi nhöõng nhaân vaät nhö Traàn Ñoä, Hoaøng Minh Chính, Leâ Chí Quang,... laø caùc “nhaø baát ñoàng chính kieán”, hay laø caùc “nhaø daân chuû”? Thöïc chaát, hai ñònh danh naøy khoâng haún laø moät. Baát ñoàng chính kieán minh ñònh söï khaùc bieät veà tö töôûng, veà quan ñieåm ñoái vôùi moâ thöùc xaây döïng vaø vaän haønh quoác gia, xaõ hoäi. Söï baát ñoàng naøy coù theå toàn taïi chæ giöõa hai caù nhaân; nhöng ôû ñaây - vaø noùi chung, noù ñöôïc hieåu laø nhöõng suy tö khaùc bieät vôùi yù thöùc heä chính thoáng vaø boä maùy chính trò Vieät Nam hieän haønh. Nhö vaäy, ñaïi ña soá daân chuùng Vieät Nam laø nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán, maëc duø hoï ñang laø nhöõng coâng daân neùn chòu, ñang ñaéc chí hay vaät vaõ trong nhöõng giaûi phaùp caù nhaân. Söï khaùc bieät giöõa hoï - nhöõng coâng daân uaát öùc - , vaø nhöõng ngöôøi ñaõ neâu ñöôïc goïi laø nhöõng nhaø baát ñoàng chính kieán - laø nhöõng nhaø baát ñoàng chính kieán ñaõ duøng lyù luaän khaù thaâm saâu coâng khai baùc boû, ñoøi ñoåi thay cheá ñoä thöïc taïi, vaø saün saøng chòu ñöïng hy sinh. Döïa treân nhöõng tranh luaän raát rieâng tö vôùi nhöõng caâu töø cheâ traùch theå cheá ñoäc taøi vaø

ngôïi khen töï do tö töôûng roài xeáp nhöõng oâng nhö Traàn Maïnh Haûo, Ñoã Minh Tuaán,... vaøo haøng nguõ caùc nhaø baát ñoàng chính kieán laø raát khoâng chính xaùc, laøm suït giaûm vaø lu môø vò theá cuûa nhöõng con ngöôøi coù lyù töôûng vaø duõng khí hôn. Danh töø “nhaø daân chuû” haàu nhö ñöôïc duøng moät caùch heát söùc thaän troïng trong theá giôùi ngaøy nay. Thoâng thöôøng, ai ñoù ñöôïc goïi laø ngöôøi Daân chuû Thieân chuùa giaùo, Daân chuû Xaõ hoäi hay Daân chuû Hoài giaùo,... chæ ñôn giaûn vì hoï laø moät thaønh vieân cuûa ñaûng töông öùng, hay ñöôïc goïi laø moät nhaø Daân chuû Xaõ hoäi vó ñaïi, khi nhaân vaät naøy laø moät laõnh tuï loãi laïc hay laø moät nhaø tö töôûng coù nhöõng ñoùng goùp xuaát saéc cho yù töôûng Daân chuû Xaõ hoäi. Nhaø daân chuû noùi chung laø ñeå chæ nhöõng ngöôøi quyeát taâm theo ñuoåi, phaán ñaáu cho nhöõng yù töôûng vaø caáu truùc xaõ hoäi daân chuû (coù khi raát khaùc nhau), chöù hoaøn toaøn khoâng chæ ra tính caùch cuûa moät caù nhaân. Chaát löôïng cuûa moät nhaø daân chuû, hay laø cuûa moät chính trò gia trong guoàng maùy daân chuû, vì vaäy, khoâng ñöôïc pheùp ño xeùt tæ mæ trong caùc haønh söû rieâng tö. Caùch nhìn nhö vaäy seõ coi nhöõng cuoäc ñaáu tranh hoøa bình, hôïp leä ñeå tranh giaønh aûnh höôûng, nhöõng xích mích caù nhaân, nhöõng haønh vi nhoû nhen, thaäm chí nhu nhöôïc cuûa moät ngöôøi hoaït ñoäng daân chuû laø leõ thöôøng tình, laø thöïc teá töï nhieân bao giôø cuõng coù. Nhöõng maâu thuaãn, maït saùt caù nhaân gaàn ñaây giöõa moät soá ngöôøi phaán ñaáu cho theå cheá daân chuû ôû Vieät Nam khoâng theå laøm maát ñi danh hieäu Nhaø Daân Chuû cuûa hoï, maø chæ boäc loä söï chöa chín, chöa ñaït tôùi taàm cao caàn thieát cuûa nhöõng tia löûa daân chuû maø ñaát nöôùc ñang vaø vaãn ñaët nhieàu hy voïng.

Nhöng khoâng phaûi ngöôøi Vieät naøo cuõng nghó nhö vaäy; ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, nhaø daân chuû laø phaûi “daân chuû”(?) töø chính tröôøng cho tôùi giöôøng nguû, vaø hoï hoang mang boû chaïy khi coù hai nhaø daân chuû caõi maéng nhau thaäm teä. Vôùi ngöôøi Vieät, danh xöng nhaø daân chuû hay gaây ra aûo töôûng. Ñoàng thôøi, duø muoán hay khoâng, ngay caû taïi phöông Taây, caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò, caùc nhaø daân chuû lôùn bao giôø cuõng phaûi mang vai troø maãu möïc xaõ hoäi ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh. Taïi chaâu AÙ noùi chung vaø taïi Vieät Nam noùi rieâng, hieän töôïng naøy caøng roõ neùt. Vì vaäy, nhöõng tranh caõi ñöôïc boäc loä moät caùch thieáu khoân ngoan cuûa nhöõng ngöôøi ñoøi daân chuû seõ mang laïi nhöõng taùc haïi khoâng nhoû. Maâu thuaãn giöõa hoï laø chuyeän bình thöôøng, nhöng thöïc traïng phöùc hôïp veà nhaän thöùc do söï pha taïp cuûa chuû nghóa coäng saûn vôùi Khoång giaùo, cuûa chuû nghóa tö baûn (ñoû) röøng ruù vôùi taâm thöùc tieåu noâng hieän nay ñoøi hoûi nhöõng nhaø daân chuû tieân phong phaûi “phi thöôøng”, thaäm chí, baát chaáp nhöõng va chaïm caù nhaân, vaãn quyù troïng, ñuøm boïc laãn nhau vì ñang cuøng bò hieåm nguy vaø ñaøn aùp. Ñoøi hoûi “phi thöôøng” naøy khoâng lieân quan nhieàu tôùi “nguoàn goác”, “nôi cö nguï” vaø “tuoåi taùc” cuûa caùc nhaø baát ñoàng chính kieán (Haïn cheá 1, 2 trong Tieåu luaän soá 1). Thaønh phaàn caøng ña daïng thì suy tö, phaân tích caøng phong phuù, toaøn dieän. Söï töông ñoái thuaàn nhaát cuûa phong traøo Hieán Chöông 77 taïi Tieäp Khaéc vaø Coâng ñoaøn Ñoaøn keát (Solidarnosc) taïi Ba Lan tröôùc ñaây khoâng bieän minh ñuû cho nhu caàu ñôn daïng veà thaønh phaàn cuûa moät phong traøo daân chuû. Coi söï ña daïng Tieáp trang D10

DAT


SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D9

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Countrywide HOME LOANS

MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

DAT

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG ©

Equal Housing Lender. 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Dieãn Ñaøn

.3”

Veà moät baûn nhaïc Giaùng sinh Tieáp trang D8

ñaõ ñôøi, roài cuõng ñeán gioïng ngöôøi phaùt thanh vieân bình thaûn veà baûn tin thôøi tieát: “Baây giôø laø 105 ñoä vaø nhieät ñoä ñang taêng leân”, ... Sau ñoù chính laø baûn White Christmas vôùi gioïng ca noàng naøn cuûa Bing Crosby. Luùc aáy, thì khoâng bieát coù ai mô moäng gioáng Bing Crosby khoâng... Im dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know. Where the treetops glisten, Nhöng chaéc chaén raèng khoâng theå coù chuyeän: And children listen To hear sleigh bells in the snow. Ngöôøi ta chæ nghe tieáng gaàm ruù cuûa... 81 chieác tröïc thaêng ñöôïc caùc maùy bay cuûa löïc löôïng ñaëc nhieäm 77 yeåm trôï caáp toác bay töø Thaùi Bình Döông vaøo ñaát lieàn, chieán dòch Côn gioù thöôøng leä (Frequent Wind) baét ñaàu. Luùc aáy laø ñuùng 11 giôø 08 phuùt ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1975. Moïi chuyeän ôû ñaây khoâng heà eâm aû nhö moät ngaøy ñoâng ôû Beverly Hills LA, maø laø naéng heø Saøi Goøn ñoå löûa. Thaät laø trôù treâu, moät cuoäc chieán ñaày döõ doäi nhö chaát rock’n’roll ñaõ ñaët daáu chaám heát baèng moät cung ñieäu pre-rock. Chaúng leõ nieàm tin laø khi coù tuyeát phuû traéng trong muøa giaùng sinh, thì caùc

vieäc trong naêm môùi seõ thònh vöôïng vaø may maén - coù nghóa laø nhö vaäy chaêng? Phoøng beân caïnh, nho nhoû voïng qua: “Bieân cöông laù rôi Thu Haø em ôi Ñöôøng daøi mòt muøng em khoâng ñeán nôi Maây nöôùc buoàn côn löûa binh Heát keå chuyeän chung tình Khoùc than rieâng em moät mình...” Haén quaát moät ñaù, caùi maùy thu thanh vaêng vaøo töôøng vôõ tan. - Ñuø... m... tuïi baây! Haén ñöùng leân vaø chaáp nhaän: Haén chæ coù moät nôi ñöôïc sinh vaø ñeå cheát. Ngöôøi ta thaáy haén hình nhö ngaõ ngöïa ngoaøi xa loä vaøo ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng Tö, tay chöa theøm buoâng suùng. Chaéc chaén raèng haén rôùt ñaøi thieät leï, khoâng theå nhö keùp chaùnh Minh Caûnh tröôùc khi buoâng xuoàng coøn ca ñöôïc moät khuùc: “Tuaán maõ oâi, Haõy phi mau veà baùo hung tin cho quaân ta ñöôïc roõ Raèng Voõ Ñoâng Sô ñaõ vuøi thaây trong gioù buïi quan... haø Tieáng keûng thu quaân taét lòm töï bao giôø Hoaøng hoân phuû truøm treân baõi chieán Moät veû u buoàn laïnh leõo tieâu sô...” (1)

Caâu chuyeän coù veû beá maïc ôû ñaây. Song haén chöa cheát, roài ngöôøi ta laïi thaáy haén coù maët treân nhöõng caùnh röøng ñaát ñoû mieàn Ñoâng... Loay hoay.. laïi theâm moät laàn raõ ñaùm... Haén laïi ra ñi cuøng vôùi nieàm tin aùi quoác cuûa mình... 3. Xin moät lôøi töû teá cho nhau Vaäy laø saép heát moät naêm döông lòch. Baøi vieát naøy hoaøn thaønh treân moät chuyeán xe rôøi Saøi Goøn, nhieät ñoä trong nöôùc ñaõ xuoáng raát thaáp. Haø noäi ngoaøi trôøi khoaûng 11ñoä C vaø Saøi goøn thì gaáp ñoâi, chöøng 20 ñoä C. Ñeâm qua ñöùng ôû Hoà con Ruøa, thoåi hôi vaøo hai baøn tay mình thì toâi thaáy khoùi. Hoâm kia laø ngaøy Ñoâng chí (giöõa muøa Ñoâng). Thoâng ñieäp möu caàu veà töï do cho con ngöôøi caàn chuyeån nhanh ñeán moïi ngöôøi. Traùch nhieäm naøy khoâng cuûa rieâng ai, ñoàng baøo Vieät Nam vaø treân toaøn theá giôùi ñöøng queân nhau Khi ngöôøi vieát keå xong caâu chuyeän cuûa mình, laø ñoàng nghóa vôùi tình huoáng caâu chuyeän aáy ñaõ chia tay vôùi anh ta. Caâu chuyeän aáy caàn töï do trong cuoäc soáng baûn thaân ngoaøi voøng kieåm soaùt cuûa ngöôøi taïo ra noù. Song noùi nhö vaäy, ngöôøi vieát khoâng coù quyeàn queân beùng ñi taùc phaåm cuûa hoï - neáu nhö khoâng muoán gaây ra moät caûm xuùc thaùi ñoä nhaøm chaùn tröôùc nhöõng ñieàu quaù quen thuoäc ôû ñoäc giaû trong taùc phaåm töông lai. Coù theå coi ñoù laø söï taän tuïy cuûa ngöôøi vieát. Loøng voâ cuøng boái roái, ñaøo

ñaâu ra nieàm an bình ñeå chuùc anh chò em mình trong ñeâm thaùnh voâ cuøng naøy. Ñaõ hai thaùng roài, hai anh em Tröông Quoác Huy vaø Tröông Quoác Tuaán chöa ñöôïc gaëp ngöôøi nhaø, meï hoï chaúng bieát con mình soáng cheát ra sao. Gia ñình anh em ñoù ñang ôû nhaø thueâ, cha hoï qua ñôøi chöa ñöôïc moät naêm. Ngoaøi kia oâng Hoaøng Minh Chính bò ñaûng chôi troø khuûng boá boác vaø neùm. Song trong muøa Giaùng Sinh naøy, toâi ñaõ nghe vang voïng tieáng troáng Baùt Nhaõ ñaùnh leân töø Chuøa Dieäu Phaùp, thaønh phoá San Gabriel maø taâm yù ñoàng thuaän vôùi khaúng ñònh cuûa Hoøa Thöôïng Thích Hoä Giaùc: “Cho ñeán hoâm nay trong thoâng ñieäp cuûa Giaùo hoäi Phaät Giaùo göûi cho toaøn theå coäng ñoàng nhaân loaïi laø nhaân quyeàn khoâng theå thaät söï coù ñöôïc neáu thieáu daân chuû. YÙ nghóa ñoù laø nhaát quaùn khoâng gì thay ñoåi töø ngay buoåi ñaàu cho ñeán hoâm nay!” Thoâi vaäy, ñaønh vaäy ta vaãn mong moïi ñieàu töû teá ñeán vôùi nhau. Toâi xin ñöôïc nhö vaäy. Vieát töø Giaùng sinh 2003, keát thuùc 23/12/2005 Chuù thích: Moät caâu chuyeän ôû xöù Bình Ñònh, thôøi Gia Long. Theo oâng Döông Beù, “Voõ Ñoâng Sô vaø Baïch Thu Haø” laø moät cuoán truyeän hình veõ, goàm 100 ñoaïn, in chung vôùi truyeän “Con hoå thaønh Gia Ñònh”. Tranh vaø lôøi cuûa Hoàng Baøng. Ñaây laø loaïi saùch in baèng baûn keõm, treân giaáy xaáu.”Voõ Ñoâng Sô vaø Baïch

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 Thu Haø” thöôøng ñöôïc baøy baùn chung vôùi caùc quyeån truyeän khaùc nhö: Nhö Thoaïi Khanh Chaâu Tuaán, OÂng tröôïng Tieân Böûu, Thaïch Sanh Lyù Thoâng, v.v... treân moät taám nhöïa nhoû traûi ra ôû meùp chôï. Taát nhieân, tröôùc nhöõng taám nhöïa khoâng heà ñeå nhöõng taám baûng “Saùch ñaïi haï giaù...%”, nhö ta vaãn thaáy taïi caùc heø phoá trong nöôùc hieän nay. Ñeå rao haøng, thænh thoaûng ngöôøi baùn seõ caàm quyeån truyeän leân ñoïc to moät ñoaïn thô hay vaên ngaén. Ñoù laø caûnh ngöôøi ta thaáy taïi caùc chôï laøng hay thò cuûa mieàn Nam vaøo thaäp nieân 50 cuûa theá kyû tröôùc. Sau, soaïn giaû Vieãn Chaâu ñaët thaønh hai baøi voïng coå laø Voõ Ñoâng Sô do Minh Caûnh ca, vaø Baïch Thu Haø do Leä Thuûy trình baøy. Haõng dóa haùt Asia coù thu hai baøi voïng coå naøy.

Caây thaùnh giaù nhoïc nhaèn Tieáp trang D8

veà nguoàn goác, thaønh phaàn laø moät haïn cheá lôùn, vì theá, laø moät ñieàu khoù hieåu. Sau nöõa, hieän traïng kyõ thuaät tin hoïc vaø giao thoâng ñaõ laøm cho vaán ñeà nôi cö nguï trôû thaønh thöù yeáu. Vieäc nhieàu ngöôøi cao nieân, ñaõ töøng laø ñaûng vieân coäng saûn, goùp maët trong phong traøo daân chuû coù taùc duïng raát lôùn cho söï caûnh tænh, chaân nhaän ra quaù khöù sai laïc vaø giaùc ngoä ra nhöõng quy luaät taát yeáu cuûa xaõ hoäi con ngöôøi. Con soá ít oûi thanh nieân tham gia phong traøo laø moät minh chöùng cho söï treã

muoän cuûa tuoåi treû Vieät Nam; nhöng, taâm thöùc ghanh gheùt, nghi kî nhöõng “baäc laõo thaønh” cuõng seõ saün saøng tuyeân aùn nhöõng ngöôøi nhaäp cuoäc treû tuoåi laø “maát goác”, laø “nhieãm ñoäc tö töôûng phöông Taây”. Duøng ñoä tuoåi ñeå chæ ra nguy cô haãng huït veà ñoäi nguõ laø chính ñaùng, nhöng chöa haún ñaõ boäc loä ra thöïc chaát cuûa phong traøo daân chuû. Caùc nhaø daân chuû Vieät Nam chöa taäp trung vaø phaùt huy ñöôïc söùc maïnh chuû yeáu laø do khaû naêng vaø phöông saùch toå chöùc, vaø moät ñieàu raát quan troïng, laø do quyeát taâm ngaên chaën daân chuû, do söùc maïnh phaù phaùch vaø ñaøn aùp cuûa chính quyeàn ñoái vôùi hoï cuõng nhö toaøn xaõ hoäi. Nhaän ñònh cuûa soá ñoâng chæ coù vai troø quyeát ñònh trong moät phong traøo quaàn chuùng, hoaëc laø cho moät cuoäc caùch maïng töø döôùi leân treân. Trong khi ñoù, Vieät Nam neân, vaø hoaøn toaøn coù theå tieán haønh moät tieán trình thay ñoåi ngöôïc laïi - töùc laø treân xuoáng döôùi. Nhieàu nhaø nghieân cöùu veà Vieät Nam treân theá giôùi, trong ñoù coù Gehard Will - coá vaán cuûa chính phuû Ñöùc, ñaõ cho raèng duø sôùm hay muoän, ban laõnh ñaïo Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam seõ phaûi chaáp nhaän nhöõng böôùc ñi daân chuû hoùa cô baûn ñaàu tieân. Söùc eùp cho söï chaáp nhaän naøy laø moät löïc löôïng daân chuû ñuû taàm côõ, ñöôïc döïa treân moät aùp löïc quoác teá phuø hôïp. Ñoä lôùn maïnh vaø taùc ñoäng ñoøn baåy cuûa cuûa moät löïc löôïng nhö vaäy khoâng phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo vaán ñeà Tieáp trang D12

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

N

Ellis Ave.

Brookhurst St.

Talbert Ave.

Magnolia St.

.3”

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D11

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com

DAT


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Caây thaùnh giaù nhoïc nhaèn Tieáp trang D10

laø hoï phaûi coù nhöõng göông maët “bieåu töôïng cho ñaïo ñöùc vaø löông tri daân toäc” vaø phaûi doàn söùc löïc vaän ñoäng quaàn chuùng (haïn cheá 3, 4 trong Tieåu luaän soá 1). Hôn nöõa, ñoøi hoûi naøy ñoái vôùi xaõ hoäi Vieät Nam ngaøy nay hoaøn toaøn phi thöïc teá. Ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû tröôùc, Ñaëng Tieåu

Bình taïi Trung Quoác ñaõ thaønh coâng laø do söï uûng hoä cuûa nhieàu trí thöùc vaø caùn boä cao caáp, chöù hoaøn toaøn khoâng phaûi do laø bieåu töôïng löông tri, ñaïo ñöùc cuûa hôn moät tyû ngöôøi daân. Ngay caû trong caùc phong traøo taïi Tieäp Khaéc vaø Ba Lan tröôùc ñaây cuõng khoâng caàn ñeán ñieàu kieän ñaõ neâu.

Nhöõng göông maët ñaïi dieän cuûa hoï laø Havel, Walesa thaäm chí coøn keùm noåi troäi hôn khi so vôùi Traàn Ñoä, Hoaøng Minh Chính, Nguyeãn Hoä hay Phaïm Queá Döông; nhöng sau naøy, Havel cuõng nhö Walesa ñaõ trôû thaønh nhöõng toång thoáng ñaàu tieân cuûa nöôùc Tieäp vaø Ba Lan daân chuû. ÔÛ thöïc teá Vieät Nam, con soá hôn 200 nhaø baát ñoàng chính kieán khoâng phaûi laø quaù nhoû. Ngay caû 9 naêm sau Muøa Xuaân Praha 68 höøng höïc löûa, nhoùm Hieán chöông 77 cuûa Havel cuõng chæ thu thaäp ñöôïc vaøi traêm chöõ kyù uûng hoä. Vôùi

ñaëc tính chôø thôøi cuûa ñaïi ña soá daân chuùng vaø trí thöùc Vieät Nam, khi coù ñieàu kieän, con soá naøy seõ phaùt trieån buøng phaù; vôùi moät soá taùc nhaân chuû quan vaø khaùch quan thuaän lôïi hôn, 200 con ngöôøi naøy coù ñuû söùc taïo ra thôøi cô ñoù. Nhöng, töø xuaát phaùt ñieåm hoâm nay ñeán ngaøy X ñoù, coøn laø moät chaëng ñöôøng ñaày gai goùc. Töø söï tænh ngoä, baát ñoàng chính kieán, ñoøi thöïc thi daân chuû, ñeán vò theá tham gia cheøo laùi vaän meänh quoác gia, coøn raát nhieàu naác thang döïng ñöùng. Vaø taïi ñaây, cuõng coù vaøi ngöõ nghóa caàn laøm cho roõ.

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 Khoâng nhöõng hai khaùi nieäm “baát ñoàng chính kieán” vaø “ñoøi hoûi daân chuû” deã bò hoøa laãn, maø nhieàu ngöôøi Vieät coøn hay ñaùnh ñoàng caùc ñònh nghóa veà “ñoái khaùng” vaø “ñoái laäp”. Baát ñoàng chính kieán khi ñöôïc bieåu hieän qua nhöõng phaùt bieåu coâng khai hay nhöõng haønh vi choáng ñoái, nhieàu khi khoâng caàn ñònh höôùng chính trò roõ raøng, cuõng coù theå ñöôïc xem laø nhöõng daïng thöùc ñoái khaùng. Bieåu tình choáng söï öùc hieáp cuûa chính quyeàn ñòa phöông taïi Thaùi Bình, Haø Taây, Haø Noäi hay Saøi Goøn, vaø ngay caû caùc

cuoäc bieåu tình taïi haûi ngoaïi choáng chính quyeàn trong nöôùc, ñoøi Haø Noäi boû ñieàu 4 Hieán phaùp, cuõng chæ laø nhöõng hoaït ñoäng ñoái khaùng. Chuùng chæ ra nhöõng vaán naïn cuûa xaõ hoäi, nhöng khoâng mang taûi nhöõng giaûi phaùp. Caùc nhaân vaät ñoøi daân chuû ôû Vieät Nam ñaõ böôùc qua ñöôïc naác thang naøy. Sau nhöõng phaân tích minh ñònh goác reã laïc haäu cuûa theå cheá hieän haønh, nhöõng lyù luaän cuûa Phan Ñình Dieäu, Nguyeãn Thanh Giang, Traàn Ñoä, Nguyeãn Ñan Queá,... ñaõ ñeà xuaát ra moät soá böôùc tieán cô baûn ñeå chuyeån ñaát nöôùc veà höôùng daân chuû. Laâm Yeán ñaõ quaù voäi vaõ khi cho raèng caùc nhaø daân chuû taïi Vieät Nam “khoâng tieáp xuùc ñöôïc vôùi lyù thuyeát vaø thöïc teá vaän ñoäng daân chuû treân theá giôùi” (haïn cheá 5 trong Tieåu luaän soá 1). Hôn nöõa, vieäc coi caùc luaän cöù ban ñaàu cuûa caùc nhaø daân chuû laø “cuõng giaùo ñieàu, khoâ cöùng” (haïn cheá 6 trong Tieåu luaän soá 1) nhö caùc dieãn vaên cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam, laø heát söùc chuû quan. Tính giaùo ñieàu cuûa caùc lyù thuyeát gia chính thoáng laø do chuùng ñöôïc döïa treân nhöõng “thaùnh chuù” loãi thôøi, nhöõng suy luaän khieân cöôõng ôû möùc toái ña, vaø hoaøn toaøn khoâng ñeám xæa ñeán nhöõng quy luaät vaø vaän ñoäng thöïc tieãn. Trong khi ñoù, caùc phaân tích cuûa caùc nhaø daân chuû haàu nhö chæ döïa hoaøn toaøn vaøo nhöõng kinh nghieäm vaø suy tö töø thöïc tieãn. Vì vaäy, nguoàn goác cuûa caûm nhaän laø chuùng “khoâ cöùng, khoâng haáp daãn” coù leõ phaûi tìm ôû tri thöùc vaø taâm thöùc ngöôøi tieáp thu - töùc laø giôùi ñöôïc goïi laø “tinh hoa” cuûa Vieät Nam, chöù khoâng phaûi laø ôû caùc nhaø lyù luaän daân chuû. Ñöông nhieân, thieáu thoâng tin vaø thieáu tieáp xuùc vôùi vaän ñoäng daân chuû treân theá giôùi laø moät thöïc teá. Nhöng duøng nhöõng nhaän ñònh ñôn giaûn, sai leäch cuûa moät ngöôøi nhö Traàn Maïnh Haûo nhaèm minh chöùng cho söï “non daïi” veà lyù luaän cuûa caùc nhaø daân chuû Vieät Nam, laïi laø moät ñieàu ngaây thô khoâng keùm. Qua nhöõng ví duï veà keát quaû bieân dòch taïi phuï luïc cuûa baøi tieåu luaän, ñieàu deã thaáy laø caùc nhaø daân chuû Vieät Nam hoaøn toaøn coù khaû naêng tieáp caän vôùi nhöõng vaán ñeà caáp baùch cuûa thôøi ñaïi, keå caû khaùi nieäm “xaõ hoäi daân söï” maø Laâm Yeán ñaõ ñeà caäp. Vaán naïn naëng neà vaø cô baûn nhaát cuûa Vieät Nam hieän nay laø vieäc böng bít, boùp meùo thoâng tin, che maét vaø bòt mieäng nhöõng suy tö trí thöùc. Töï do baùo chí, töï do tö töôûng laø caùnh cöûa chính ñaàu tieân daãn ñeán daân chuû hoùa. Môû ñöôïc noù, tö töôûng vaø tri thöùc seõ soå loàng ñeå thieát keá theå cheá daân chuû, vaên minh. Sau nöõa, moät trong nhöõng böôùc thang vaát vaû nhaát cuûa caùc nhaø daân chuû laø: Töø nhöõng tieáp thu kieán thöùc cuûa nhaân loaïi vaø söï hieåu bieát saâu roäng veà thöïc tieãn Vieät Nam, thieát keá vaø “minh bieän” moät caùch thuyeát phuïc moâ hình caáu truùc xaõ hoäi daân chuû Vieät Nam. Vôùi thöïc traïng hieän nay, ñaây laø moät ñoøi hoûi quaù ñaùng, phi lyù ñoái vôùi caùc nhaø daân chuû (haïn cheá Tieáp trang D13

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Caây thaùnh giaù nhoïc nhaèn Tieáp trang D12

7 trong Tieåu luaän soá 1). Veà baûn chaát, ñoù laø noäi dung cuûa “ñoái laäp”. Trong thöïc teá, khoâng heà coù caùc caù nhaân ñoái laäp rieâng reõ; chæ coù caùc nhaø ñoái laäp trong caùc toå chöùc, ñaûng phaùi ñoái laäp, vaø thöôøng ñöôïc hoaït ñoäng coâng khai hoaëc baùn coâng khai ôû moät möùc ñoä naøo ñoù. Nhöõng nhaø daân chuû tænh taùo hieåu raèng trong ñieàu kieän coøn bò truy böùc, ñaøn aùp, hoï chæ coù khaû naêng vaø nhieäm vuï ñöa ra nhöõng yù töôûng vaø ñònh höôùng chung. Thöïc teá ñaõ chöùng minh vieäc sao coùp caùc khuoân maãu theá giôùi cho Vieät Nam bao giôø cuõng mang theo tai hoïa. Moät moâ hình phaùc thaûo ban ñaàu phaûi laø keát quaû suy tö, tranh luaän coâng khai cuûa moät ñoäi nguõ trí thöùc taïi choã vaø roäng lôùn. Moâ hình chi tieát phaûi laø keát quaû cuûa nhöõng soá lieäu chuyeân saâu. Nhöõng ñieàu naøy khoâng ñöôïc pheùp laø nhieäm vuï cuûa caùc nhaø daân chuû hieän nay. Traùch nhieäm cao caû tröôùc maét cuûa hoï laø chæ ra tính baét buoäc cho söï khai töû heä thoáng chính trò hieän haønh, coå vuõ cho nhöõng quy luaät taát yeáu cho vieäc xaây döïng moät quoác gia haïnh phuùc, phuù cöôøng, vaø song song vôùi ñoù, laø goùp nhöõng böôùc ñi hoøa bình, khoa hoïc vaø hôïp tình ñeå môû toang ñöôïc caùnh cöûa ñaàu tieân daãn ñeán daân chuû: töï do ngoân luaän, töï do tö töôûng, töï do laäp hoäi ñoaøn chính trò, töï do baàu cöû vaø öùng cöû,... Sau ñoù, xaây döïng moät nhaø nöôùc daân chuû, moät xaõ hoäi phoàn vinh laø traùch nhieäm cuûa moïi coâng daân. Coù theå, vì leõ ñoù neân taïi caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa Ñoâng AÂu tröôùc ñaây, phong traøo daân chuû vaø caùc nhaø tranh ñaáu cho daân chuû thöôøng ñöôïc goïi laø “phong traøo daân quyeàn” vaø caùc “nhaø daân quyeàn”. Phong traøo Hieán chöông 77, coù luùc trôû thaønh dieãn ñaøn chung

cho caùc nhaø daân quyeàn Ñoâng AÂu, ñaõ chæ pheâ phaùn caùc baát caäp cuûa chính quyeàn ñöông thôøi vaø ñöa ra nhöõng yeâu saùch ñoøi töï do chuû yeáu laø cuûa thaønh phaàn trí thöùc. Coâng ñoaøn Solidarnosc, trong thöïc teá luùc ñaàu, cuõng ñaõ chæ laø nhöõng ñoøi hoûi daân chuû nghieäp ñoaøn baûo veä quyeàn lôïi cuûa nhaân daân lao ñoäng. Vieäc ngay sau khi giaønh ñöôïc thaéng lôïi vôùi söï suïp ñoå cuûa nhaø nöôùc coäng saûn, nhieàu laõnh tuï Solidarnosc quyeát ñònh khoâng tham gia laõnh ñaïo chính trò ñaõ chöùng toû phong traøo naøy haàu nhö hoaøn toaøn khoâng coù moät moâ hình theå cheá roõ raøng. Gaït boû moät cheá ñoä ñaõ quaù toài dôû, veà laâu daøi, khoâng bao giôø laø moät phieâu löu chính trò. Khoâng coøn bò giam haõm bôûi böùc maøn saét chieán tranh laïnh, nhöõng nhaø daân chuû - hoaëc noùi chính xaùc hôn laø nhöõng nhaø daân quyeàn Vieät Nam, coù nhöõng böôùc tieán xa hôn trong vieäc xaùc quyeát moät theå cheá daân chuû cho ñaát nöôùc: ña nguyeân, ña ñaûng ñaõ trôû thaønh giaù trò ñoàng thuaän; Phan Ñình Dieäu, Nguyeãn Thanh Giang,... ñaõ nghieân cöùu vaø xem yù töôûng Daân chuû Xaõ hoäi laø moät ñònh höôùng chính trò phuø hôïp vôùi Vieät Nam. Ñieàu coøn laïi laø ñaõ gaàn 15 naêm sau khi heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa toaøn caàu phaù saûn, ñaát nöôùc vaãn moûi maét troâng chôø moät thaønh töïu ñoät phaù, moät heù môû cô baûn cho tieán trình daân chuû. Thöïc teá ñoù laø moät keát luaän phuõ phaøng veà keát quaû cuûa phong traøo daân chuû vaø veà chaát löôïng cuûa caùc nhaø daân chuû Vieät Nam. Vieäc baøi tieåu luaän cuûa Laâm Yeán coá gaéng nhìn thaúng vaøo nhöõng haïn cheá cuûa phong traøo vaø caùc nhaân vaät naøy, laø moät ñieàu ñaùng traân troïng, vaø coù taùc duïng ñoùng goùp thuùc ñaåy.

Tuy vaäy, baøi tieåu luaän cuõng chöùa ñöïng nhöõng chi tieát caàn ñöôïc moå xeû kyõ hôn, trong ñoù, vieäc taùch phong traøo daân chuû trong nöôùc rôøi haún ra khoûi phong traøo daân chuû taïi haûi ngoaïi coù theå laø moät phöông phaùp sai, khieân cöôõng, laøm maát haún nhöõng lieân heä höõu cô cuûa moät heä thoáng, vaø laøm giaûm hieäu quaû cuûa baøi tieåu luaän. Caùc keát luaän cuûa Laâm Yeán khoâng sai, nhöng chöa ñuû vaø chöa saâu. Nhöõng baát ñoàng ñöôïc ñaêng taûi coâng khai vôùi nhöõng lôøi leõ “phi chính trò gia” cuûa caùc nhaø daân chuû haøng ñaàu trong nöôùc nhö Nguyeãn Thanh Giang, Hoaøng Tieán gaàn ñaây ñaõ chæ ra nhöõng haïn cheá lôùn hôn - coù leõ laø caên baûn cuûa phong traøo. Ñoù coù theå laø söï lung lay trong tình yeâu ñoái vôùi lyù töôûng daân chuû vaø phuïng söï quoác gia. Ñoù coù theå laø söï chöa vöõng chaõi xöùng ñaùng vôùi tö caùch cuûa caùc nhaø chính trò lôùn. Nhöng treân heát, raát coù theå laø vì caùc nhaø daân chuû Vieät Nam vaãn chöa coá gaéng tìm ra phöông saùch coäng löïc, trong ñoù, moät hình thöùc keát hôïp thoâng minh vôùi moät ñònh cheá daân chuû höõu hieäu chaéc chaén seõ laø moät giaûi phaùp khoâng theå boû qua, ñöôïc thöïc hieän caøng sôùm caøng toát. Moät toå chöùc vôùi ñònh cheá khoa hoïc luoân coù nhöõng pheùp maøu ñeå vöôït qua nhöõng haïn cheá caù nhaân; noù coù söùc maïnh voâ ñònh khoâng ñaùm ñoâng naøo saùnh noåi. Neáu khoâng ñuû quyeát taâm vaø trí tueä ñeå thöïc thi noù, thì caâu chuyeän: “Khi coù moät nhaø daân chuû Vieät Nam, thì ñoù laø nhaø daân chuû. Nhöng khi ba nhaø daân chuû Vieät Nam ngoài beân nhau, hoï deã nhanh choùng trôû thaønh ñoäc taøi hay voâ chính phuû”, tuy bò thoåi phoàng meùo moù, nhöng laïi khoâng keùm giaù trò caûnh baùo. Thöïc taïi con ñöôøng daân chuû hoùa Vieät Nam coøn quaù nhieàu traéc trôû. Caây thaùnh giaù daân chuû Vieät Nam vaãn phaûi nhoïc nhaèn chôø ñôïi nhöõng caùnh tay khoûe maïnh mang vaùc ñeán chaëng ñích cuoái cuøng. Berlin, 07.2005 2005 talawas

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D13

DAT


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

Hoa Kyø: Tieáng saùo Nguyeãn Ñình Nghóa ñaõ ra ñi ôû tuoåi 65 MARYLAND, Hoa Kyø Theo thoâng baùo cuûa gia ñình vaø ban höõu, caây Saùo soá moät cuûa Queâ Höông Vieät Nam - Khoâi Nguyeân Ngheä Só Trình Dieãn Lieân Hoan Ngheä Thuaät AÂm Nhaïc Theá Giôùi - Saùo Thaàn Nguyeãn Ñình Nghóa ñaõ vónh vieãn ra ñi vaøo luùc 16:00 giôø ngaøy 22-12-2005, taïi Maryland, Hoa Kyø, sau côn baïo

beänh keùo daøi töø 11-5-2003. Nguyeãn Ñình Nghóa sinh naêm 1940, laø cöïu hoïc sinh trung hoïc Phan Chaâu Trinh, Ñaø Naüng & Colleøge de Tourane. Ngheä Só Nguyeãn Ñình Nghóa noåi tieáng theá giôùi khi trôû thaønh ngöôøi AÙ Chaâu ñoäc nhaát ñoaït giaûi thöôûng cao quyù “Ngheä Só Ñoäc Taáu Xuaát Saéc”

cuûa Thoáng Ñoác Maryland, Virginia (12 thaùng 6, 1994), vaø theâm nhöõng laàn tieáp theo 1994, 1998, 2002 qua nhöõng kyø trình dieãn taïi Carnegie Hall, New York - Nôi trình dieãn cuûa nhöõng baäc thaày thuoäc boä moân ngheä thuaät aâm nhaïc. Vôùi kyõ thuaät ñieâu luyeän veà saùo, ñaøn Tr’öng do Nguyeãn Ñình Nghóa ñaõ töï caûi tieán neân

thaønh 28 oáng - ñaøn nguyeân thuûy cuûa ngöôøi Thöôïng Banar (Quaûng Nam) chæ coù 5 oáng vôùi nguõ cung ñôn giaûn, vaø ñaøn baàu, Nguyeãn Ñình Nghóa ñaõ cuøng caùc con Nam Phöông, Ñoan Trang, Nghò, Hoøa, vaø Chieán laøm soáng laïi aâm nhaïc cuûa Beethoven, Mozart, Wagner... baèng nhaïc khí coå truyeàn Vieät Nam.

Ba Lan khoâng coâng boá keát quaû ñieàu tra vuï “nhaø tuø CIA” WARSAW, Ba Lan (AFP) Ba Lan ñaõ quyeát ñònh khoâng coâng boá keát quaû cuoäc ñieàu tra veà nhöõng caùo buoäc noùi raèng coù theå hieän höõu nhöõng nhaø tuø do CIA ñieàu haønh treân laõnh thoå cuûa Ba Lan, moät phaùt ngoân vieân chính phuû noùi

hoâm Thöù Saùu 23-12. “Khoâng neân coâng boá baûn phuùc trình,” oâng Jan Dziedziczak noùi vôùi AFP vaø khoâng chòu cho bieát theâm chi tieát. “Vò boä tröôûng chòu traùch nhieäm veà caùc dòch vuï tình baùo, oâng Zbigniew Wassermann, ñaõ ñeä trình caùc keát quaû cuûa cuoäc ñieàu tra leân uûy ban giaùm saùt cuûa nghò vieân,” oâng noùi. “Moïi thaønh vieân cuûa uûy ban ñeàu noùi hoï thoûa maõn vôùi nhöõng söï giaûi thích cuûa oâng vaø coi vaán ñeà nhö ñaõ giaûi quyeát xong.” Ba Lan ñaõ loan baùo cuoäc ñieàu tra sau khi nhoùm theo doõi nhaân quyeàn Human Rights Watch vaø giôùi truyeàn thoâng Hoa Kyø noùi raèng caùc nghi can khuûng boá bò Hoa Kyø baét giöõ ñaõ bò giam taïi nhöõng trung taâm giam giöõ ôû Ba Lan. Heä thoáng truyeàn hình ABC noùi Hoa Kyø ñaõ baét giöõ 11 thaønh vieân cao caáp cuûa maïng löôùi Al-Qaeda ôû Ba Lan vaø raèng CIA ñaõ di taûn taát caû caùc nghi can ñi Baéc Phi sau khi vuï tai tieáng vôõ lôû. Toång Thoáng saép maõn nhieäm cuûa Ba Lan, oâng Alexsander Kwasniewski, nhieäm kyø chaám döùt vaøo ngaøy Thöù Saùu, tuaàn tröôùc noùi raèng caùc maùy bay cuûa CIA coù theå ñaõ ngöøng treân ñaát Ba Lan nhöng maïnh meõ phuû nhaän chuyeän cô quan tình baùo cuûa Hoa Kyø ñieàu haønh caùc nhaø tuø bí maät ôû ñaây. UÛy vieân tö phaùp cuûa AÂu Chaâu, oâng Franco Frattini, ñaõ caûnh caùo caùc nöôùc thuoäc Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø nhöõng nöôùc ñang xin laøm hoäi vieän veà “nhöõng haäu quaû nghieâm troïng” neáu hoï bò phaùt giaùc laø cho pheùp CIA ñaët nhaø tuø treân laõnh thoå cuûa hoï. (n.n.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

626-582-8668 $210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

%N 0 0 at u r al 1

Ha r d wood

Experience Sales wanted

$13.50/ sqft.

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7322 - 24 thaùng 12, 2005 (24 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 24, 2005

.3”

DAT

NV2005-1224  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you