Page 1

NGUOI VIET

Hoâm nay Nhaät baùo Ngöôøi Vieät toång phaùt haønh Yearbook, Baùo Xuaân vaø Lòch Saùch 2006

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ SAÙU 23 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 28 - SOÁ 7321 - 25xu

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

Online: www.nguoi-viet.com

Hoa Kyø

Ñöù c

Thích traûi qua leã Noel vôùi caây thoâng hôn laø vôùi... gia ñình BERLIN, Ñöùc - Moät cuoäc thaêm doø môùi ñöôïc coâng boá keát quaû taïi Ñöùc hoâm 22-12 cho thaáy coù nhieàu ngöôøi Ñöùc muoán traûi qua leã Noel vôùi caây thoâng hôn laø vôùi gia ñình cuûa hoï. Cuoäc thaêm doø ñöôïc ñaêng taûi treân tuaàn baùo Focus, phaùt haønh hoâm 22-12 cho thaáy coù ñeán 75% soá ngöôøi Ñöùc ñöôïc thaêm doø, ñaõ cho bieát raèng hoï “ khoâng theå naøo traûi qua ñöôïc ngaøy Leã Noel, neáu khoâng coù caây thoâng ñaùng yeâu “Tannenbaum”, töùc caây thoâng Tieáp trang A4

Taây Ban Nha

Loâ xoå soá “ Maäp” 2.4 tyû ñoâla coù 1,700 ngöôøi cuøng truùng VIC, Taây Ban Nha - Loaïi xoå soá coù töø caû gaàn hai traêm naêm nay, coù teân goïi laø “El Gordo” (Maäp) cuûa Taây Ban Nha, ñaõ ñöôïc xoå hoâm 22-12, taïi thuû ñoâ Madrid, vaø thaønh phoá Vic, ñöôïc noåi tieáng vôùi caùc giaùo ñöôøng vaø tu vieän coå kính cuûa vuøng Catalan, ñaõ may maén giaønh ñöôïc ñeán moät phaàn tö cuûa toång trò giaù cuûa loaïi xoå soá naøy. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu, vì coù ñeán 1,700 taám veù mang soá 20,085, ñeå cuøng chia xeû loâ truùng lôùn naøy, ñaõ phaàn nhieàu ñöôïc baùn taïi Vic, naèm veà phía Baéc Barcelona. Chính Ignaci Puig, phoù thò tröôûng thaønh phoá Vic, ñaõ phaùt bieåu treân Ñaøi phaùt thanh quoác gia cuûa Taây Ban Nha, nhö sau: “Nhieàu ngöôøi, gia ñình, trong daân soá 36,000 ngöôøi cuûa thaønh phoá Vic, seõ cuøng

Thöôïng Vieän chaáp thuaän döï luaät veà khoâng gian WASHINGTON (Reuters) - Hoâm Thöù Naêm, 22/12, Thöôïng Vieän Hoa Kyø ñaõ chaáp thuaän moät döï luaät phaùc hoïa chính saùch khoâng gian cuûa Hoa Kyø, baèng caùch tieáp tuïc caùc chöông trình phi thuyeàn con thoi vaø traïm khoâng gian quoác teá vaø uûng hoä vieãn kieán cuûa Toång Thoáng George W. Bush veà thaùm hieåm khoâng gian. OÂng Bush ñaõ keâu goïi coù moät caùi nhìn xa cho chöông trình thaùm hieåm khoâng gian vaø cuoái cuøng coá gaéng ñöa con ngöôøi trôû laïi maët traêng. Trong khi döï luaät chuù troïng vaøo hai naêm tôùi, noù cuõng phaùc hoïa nhöõng yeáu toá ñeå hoã trôï moät haønh ñoäng nhaém tôùi vieäc trôû laïi maët traêng. “Chính saùch quoác gia cuûa chuùng ta seõ quyeát ñònh vai troø cuûa ñaát nöôùc trong chöông trình thaùm hieåm khoâng gian trong töông lai vaø söï ñoùng goùp cho cuoäc nghieân cöùu noùi chung vaø neàn an ninh quoác gia cuûa chuùng ta,” theo lôøi Nghò Só Coäng Hoøa Kay Bailey Hutchison cuûa Texas, Caây Giaùng Sinh Quoác Gia phía Nam Toøa Baïch OÁc chuû tòch cuûa tieåu ban Thöông Du khaùch ñang ngaém nhìn Caây Giaùng Sinh Quoác Gia ôû phía Nam Toøa Baïch OÁc taïi thuû ñoâ Washington, ngaøy 22 Thaùng Maïi Thöôïng Vieän veà Khoa Chaïp. Keå töø naêm 1978, caây Blue Spruce ôû Colorado, cao 40 boä, ñaõ ñöôïc ñöa veà thuû ñoâ ñeå trôû thaønh “Caây Giaùng Sinh Hoïc vaø Khoâng Gian, noùi Quoác Gia.” Chung quanh bieåu töôïng cuûa muøa leã lôùn naøy laø nhöõng caây nhoû ñöôïc trang trí ñeå tieâu bieåu cho caùc tieåu bang, trong moät baûn tuyeân boá. laõnh thoå vaø ñaëc khu District of Columbia. (Hình: KAREN BLEIR/AFP/Getty Images) Tieáp trang A6

Boä tröôûng quoác phoøng Rumsfeld:

Hoa Kyø coù theå giaûm quaân soá ôû Iraq

BAGHDAD, Iraq (TH) Boä tröôûng Quoác phoøng Hoa Kyø, oâng Donald H. Rumsfeld, hoâm thöù Naêm 22-12 ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi tuyeân boá coù haøm yù cho thaáy quaân ñoäi Hoa Kyø coù theå seõ saép söûa giaûm bôùt quaân soá ôû Iraq xuoáng döôùi möùc 138,000 ngöôøi, voán laø quaân soá töø tröôùc ñeán nay vaãn Tieáp trang A4 ñöôïc coi laø caên baûn ñeå duy trì

taïi Iraq trong naêm nay. Trong moät chuyeán vieáng thaêm khoâng loan baùo tröôùc taïi thuû ñoâ Iraq, oâng Rumsfeld noùi raèng vieäc giaûm quaân coù theå ñaït ñöôïc baèng caùch ngöng vieäc ñieàu ñoäng hai löõ ñoaøn boä binh sang Iraq. Hoa Kyø ñaõ taïm thôøi naâng toång soá quaân taïi Iraq leân 160,000 ñeå baûo veä an ninh

cho hai cuoäc baàu cöû vöøa qua. Tröôùc ñaây oâng Rumsfeld cuõng ñaõ töøng tuyeân boá raèng con soá 20,000 binh só ñöa theâm sang Iraq seõ sôùm rôøi khoûi nôi ñaây vaø hoâm thöù Naêm noùi theâm raèng moät soá ñôn vò nöõa coù theå ñöôïc ñöa vaøo danh saùch ruùt ñi. Trong cuoäc phoûng vaán Tieáp trang A4

New York

Cuoäc ñình coâng cuûa ngaønh vaän chuyeån coâng coäng keát thuùc NEW YORK - Moät nhaø hoøa giaûi cho bieát hoâm 22-12, laø caùc coâng nhaân cuûa heä thoáng xe buyùt vaø xe ñieän ngaàm cuûa New York, ñang ñình coâng, ñaõ ñoàng yù chaáp nhaän “moät soá böôùc tieán” ñeå trôû laïi laøm vieäc trong khi nghieäp ñoaøn cuûa hoï vaø giôùi ñieàu haønh ngaønh chuyeân chôû taùi tuïc caùc cuoäc thöông thaûo. Caùc cuoäc thaûo luaän naøy coù theå môû ñöôøng cho söï taùi hoaït ñoäng cuûa caùc heä thoáng xe buyùt vaø xe ñieän ngaàm vaøo ngaøy thöù Saùu 23-12 naøy, neáu Ngaønh chuyeån vaän New York thoûa thuaän chaám döùt ñình coâng ban chaáp haønh nghieäp ñoaøn Sau ba ngaøy ñình coâng, coâng nhaân ngaønh chuyeån vaän xe ñieän ngaàm vaø xe buyùt New York ñaõ chaáp nhaän caùc thoûa thuaän ñoàng yù trôû laïi laøm vieäc, vaø caùc chuyeán xe ñieän ngaàm seõ khôûi söï tieáp tuïc chuyeån vaän haønh khaùch sau cuøng. vaøo nöûa ñeâm hoâm Thöù Naêm raïng Thöù Saùu. Trong hình, daân chuùng thieáu xe taøu phuïc vuï ñang loäi Cuoäc ñình coâng cuûa ngaønh boä qua caàu Brooklyn ôû New York, ngaøy 22 Thaùng Chaïp. (Hình Mario Tama/Getty Images) Tieáp trang A6

Ñöùc Khoan Dung NGOÂ NHAÂN DUÏNG Tuaàn tröôùc moät nhaät baùo baûo thuû ôû Myõ môùi ñaêng baøi ñeà nghò haõy “Ñình chieán.” Môùi coi haøng töïa, töôûng hoï noùi chuyeän chieán tranh Iraq. Nhöng khoâng, taùc giaû keâu goïi haõy taïm ngöng “Cuoäc chieán veà chöõ Christmas,” nguyeân vaên laø, “We Propose A Ceasefire In Christmas War.” Neáu khoâng ñoïc baùo vaø coi ñaøi tieáng Myõ, nhieàu ngöôøi seõ khoâng bieát hoï noùi chuyeän gì. Ñaây laø moät caâu chuyeän raát Myõ, ai soáng ôû xöù khaùc chaéc khoâng hieåu noåi. Caâu chuyeän laø nhieàu ngöôøi Myõ phaøn naøn khi hoï nhaän ñöôïc lôøi chuùc “Merry Christmas,” Chuùc Baïn Leã Giaùng Sinh Vui Veû. Toâi vaãn nhaän ñöôïc nhöõng thieäp chuùc tuïng nhö vaäy, vaø cuõng göûi nhieàu taám thieäp cho baïn beø, thaân thuoäc, töø maáy chuïc naêm nay, khoâng ai thaéc maéc gì heát. Nhöng coù nhöõng ngöôøi Myõ hoï thaéc maéc. Hoï phaøn naøn vôùi caû caùc coâng ty thöông maïi ñaõ trang trí cöûa haøng vôùi haøng chöõ “Merry Christmas!” Tieáp trang A4

Khaùm xeùt haønh khaùch taïi Phi Tröôøng O’Hare

Nhaân vieân an ninh Donald Reid, thuoäc Cô Quan An Ninh Giao Thoâng, ñang khaùm xeùt moät haønh khaùch ñi maùy bay taïi Phi Tröôøng Quoác Teá O’Hare ôû Chcago, Illinois, ngaøy 22 Thaùng Chaïp. Vieäc khaùm xeùt haønh khaùch vaø haønh lyù kyõ löôõng hôn hieän ñang ñöôïc thi haønh taïi taát caû caùc phi tröôøng treân toaøn quoác nhaân muøa leã Giaùng Sinh. (Hình: Tim Boyle/Getty Images)

Hoa Kyø

Khaùch du haønh muøa nghæ leã naêm nay seõ vaát vaû theâm vì chuyeän khaùm xeùt SEATTLE, Washington Trong muøa nghæ leã naêm nay, du khaùch haõy cöù troâng ñôïi seõ coù theâm nhieàu ñeøn baùo hieäu phaûi döøng laïi treân xa loä vaø theâm nhieàu cuoäc khaùm xeùt haønh khaùch taïi phi tröôøng. Chæ coù moät tin möøng: Nhöõng caùi baám moùng tay, moùng

chaân hay caùc caây keùo nhoû töø nay coù theå bay chung chuyeán vôùi haønh khaùch. Haønh khaùch ñaùp caùc chuyeán bay trong muøa leã seõ phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng vuï khaùm xeùt taêng cöôøng baát chôït. Ñoàng thôøi, hôn 51 trieäu Tieáp trang A6

Ñoïc Trong Soá Naøy Vieät Nam (A9): Saigon 48 giôø tröôùc Leã Giaùng Sinh Thôøi tieát laïnh, daân mieàn Taây ñoå xoâ ñi mua aùo aám. Ñòa Phöông (B1): Coäng ñoàng Coâng giaùo Nam California ñoùn Giaùng Sinh trong “Maùng Coû Nhieäm Maàu.” Leã töôûng nieäm Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh - Ñeâm “Hippie a gogo” gaây quyû giuùp treû em khuyeát taät Vieät Nam. Dieãn Ñaøn (A17): Vieät Nam ñi veà ñaâu sau Ñaïi hoäi Ñaûng X? Rao Vaët (C3): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. Rao Vaët Los Angeles (C14): Daønh rieâng cho vuøng Los Angeles. Myõ taùi tuïc xuaát caûng thòt boø sang Nhaät Chuû Tòch Lieân Ñoaøn Xuaát Caûng Thòt Hoa Kyø (USMEF) Philip Seng chuaån bò môû cuoäc hoïp baùo taïi Tokyo, Nhaät Baûn, ngaøy 22 Thaùng Chaïp, lieân quan ñeán vieäc taùi tuïc baùn thòt boø Myõ cho Nhaät sau hai naêm giaùn ñoaïn vì tình nghi coù beänh boø daïi. (Hình: REUTERS/Toru Hanai)


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

12 giôø tröa nay:

Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät toång phaùt haønh YearBook, Baùo Xuaân vaø Lòch Saùch 2006 WESTMINSTER, California - Ñuùng 12 giôø tröa nay, 23 thaùng 12, 2005, coâng ty Ngöôøi Vieät seõ thöïc hieän ñôït toång phaùt haønh truyeàn thoáng haøng naêm 3 aán baûn YearBook Ngöôøi Vieät, Baùo Xuaân Ngöôøi Vieät vaø Lòch Saùch Töû Vi Ngöôøi Vieät. Cuõng theo truyeàn thoáng, ñaây seõ laø ngaøy duy nhaát coâng ty Ngöôøi Vieät phaùt haønh theo hình thöùc “drive-through,” nghóa laø ñoäc giaû vaø ñoàng höông chæ caàn laùi xe ñeán truï sôû Ngöôøi

Vieät taïi soá 14771 Moran St., khoâng caàn phaûi xuoáng xe, nhaân vieân Ngöôøi Vieät seõ mang caùc saûn phaåm vaên hoùa ñeán trao taän tay. Maëc daàu truyeàn thoáng phaùt haønh “drive-through” ñaõ dieãn ra töø nhieàu naêm nay, ñaây laø laàn ñaàu tieân caû “ba anh em” Year Book, Baùo Xuaân vaø Lòch Saùch ñöôïc phaân phoái trong cuøng moät ngaøy. YearBook Ngöôøi Vieät, hay Nieân Giaùm Ñieän Thoaïi Ngöôøi Vieät, ñöôïc in vôùi soá löôïng

Kyõ ngheä giaøy da Vieät Nam keâu ca vì bò Lieân AÂu kieän baùn phaù giaù HAØ NOÄI 22-12 (TH) - “Maëc duø vuï kieän ñang ôû giai ñoaïn ñieàu tra nhöng ngaønh giaøy deùp Vieät Nam ñaõ phaûi chòu haäu quaû töø nguy cô maát vieäc laøm cuûa ngöôøi lao ñoäng, caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi quay löng laïi vôùi doanh nghieäp Vieät Nam.” Nguyeãn ngoïc Laâm, phoù chuû tòch Hieäp hoäi Giaøy da Vieät Nam (Lefaso), keâu nhö vaäy trong cuoäc hoïp baùo ôû Haø Noäi hoâm Thöù Tö 22-12-2005, theo söï töôøng thuaät cuûa baùo SGGP. Hieän Lieân AÂu (EU) ñang môû cuoäc ñieàu tra ñeå xem coù phaûi giaøy deùp xuaát sang Chaâu AÂu coù giaù reû hôn ôû thò tröôøng noäi ñòa Vieät Nam hay khoâng. Neáu ñieàu naøy ñuùng thì Lieân AÂu seõ ñaùnh thueá quan tröøng phaït seõ aûnh höôûng naëng neà ñeán caû kyõ ngheä da giaøy Vieät Nam. “Tuy vuï kieän choáng baùn phaù giaù môùi ôû trong giai ñoaïn ñieàu tra nhöng ngay trong

naêm 2005, ngaønh da giaøy ñaõ phaûi gaùnh chòu haäu quaû khaù naëng neà bôûi xuaát khaåu sang khu vöïc naøy ñaõ giaûm tôùi $300 trieäu USD so vôùi keá hoaïch töø ñaàu naêm.” SGGP thuaät laïi. Lieân hieäp Kyõ Ngheä Giaøy Da AÂu Chaâu töøng khieáu naïi raèng giaøy deùp Vieät Nam baùn phaù giaù giaøy muõ da. “Keát luaän giaøy muõ da Vieät Nam phaù giaù vaøo EU khoâng phaûn aûnh ñuùng söï thaät ñaèng sau caùc con soá thoáng keâ laø coù tôùi 80% doanh nghieäp giaøy deùp Vieät Nam laøm gia coâng cho caùc coâng ty nöôùc ngoaøi.” OÂng naøy noùi nhö theá vaø tieáp raèng “Caùc doanh nghieäp naøy khoâng tham gia vaøo caùc coâng ñoaïn saûn xuaát chuû yeáu vaø khoâng phaûi laø ngöôøi quyeát ñònh giaù thaønh saûn xuaát cuõng nhö giaù xuaát khaåu, khoâng theå ñöôïc coi laø nguyeân nhaân vaø laø yeáu toá caên baûn daãn tôùi vieäc

40,000 cuoán, moãi cuoán daøy hôn 900 trang, ñöôïc phaùt mieãn phí cho ñoàng höông. Baùo Xuaân Ngöôøi Vieät daøy “kyû luïc” 252 trang vôùi nhieàu baøi vôû ñaëc saéc maø phaàn lôùn do caùc bieân taäp vieân Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät thöïc hieän, ñöôïc baùn leû vôùi giaù $5 moät cuoán. “Ngöôøi em uùt” Lòch Saùch Töû Vi, daøy 714 trang, ñöôïc baùn leû vôùi giaù $20 moät cuoán. Theo chöông trình khuyeán maõi, ñoäc giaû mua taïi toøa soaïn Ngöôøi Vieät moät Lòch Saùch Töû

Vi Ngöôøi Vieät seõ ñöôïc taëng moät giai phaåm Xuaân Ngöôøi Vieät; hoaëc mua 10 giai phaåm Xuaân Ngöôøi Vieät ñöôïc taëng moät Lòch Saùch Töû Vi Ngöôøi Vieät. Caùc ñaïi lyù, hieäu saùch coù giaù ñaëc bieät; ñeå bieát theâm chi tieát, xin goïi Coâng Ty Phaùt Haønh Ngöôøi Vieät taïi soá 714891-5173; hoaëc 714-331-7835. Ñoäc giaû ôû xa coù theå mua qua trang web Ngöôøi Vieät taïi www.nguoi-viet.com.

baùn phaù giaù.” Theo lôøi baø Nguyeãn thò Toâng, toång thö kyù Lefaso, giaøy deùp Vieät Nam baùn sang Chaâu AÂu naêm nay döï truø ñaït khoaûng $2 tæ USD, beân döôùi möùc döï truø töø ñaàu naêm khoaûng $300 trieäu ñoâ la. Ngaønh naøy phoûng ñònh xuaát caûng sang Chaâu AÂu soá löôïng da giaøy trò giaù töø $2.2 tæ USD ñeán $2.5 tæ USD sang naêm 2006. Nhöng tröôùc söï baáp beânh cuûa vuï kieän “Vôùi tình hình naøy, ngaønh giaøy deùp Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc nguy cô suy giaûm, do 70% toång kim ngaïch cuûa ngaønh naøy ñöôïc xuaát caûng sang EU, trong ñoù coù tôùi 60% laø ñoái töôïng bò kieän.” OÂng Laâm noùi. Coøn caùc xí nghieäp quoác doanh “ñeàu laø nhöõng doanh nghieäp quy moâ nhoû, kyõ thuaät saûn xuaát vaø coâng ngheä keùm, naêng suaát lao ñoäng thaáp, naêng löïc caïnh tranh yeáu neân khoâng theå coù khaû naêng gaây thieät haïi hoaëc ñe doïa gaây

thieät haïi cho ngaønh da giaøy cuûa AÂu chaâu.” Lôøi phaân traàn naøy cuûa oâng Laâm khoâng traû lôøi tröïc tieáp cho söï caùo buoäc cuûa AÂu Chaâu laø giaøy deùp xuaát caûng töø Vieät Nam ñaõ ñöôïc trôï giaù, haønh ñoäng daãn ñeán cuoäc ñieàu tra. “Boä Thöông Maïi (CSVN) vöøa chính thöùc coù coâng haøm ñeà nghò EU ñình chæ vuï kieän vaø xem xeùt laïi quyeát ñònh khoâng coâng nhaän 8 doanh nghieäp hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng.” Baùo SGGP thuaät laïi lôøi Phaïm vaên Minh, Vuï tröôûng Vuï Chaâu AÂu cuûa Boä Thöông Maïi Haø Noäi noùi nhö vaäy. Theo baùo naøy “Nghieâm troïng nhaát laø caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñaõ baét ñaàu caét giaûm ñôn ñaët haøng. Ñeán thôøi ñieåm cuoái thaùng 12 naøy, moät soá ñôn ñaët haøng cho naêm 2006 vaãn chöa ñöôïc khaùch haøng xaùc nhaän. Ñoàng thôøi moät soá doanh nghieäp coù voán nöôùc ngoaøi ñang caân nhaéc ñeå chuyeån caùc nhaø maùy töø Vieät Nam sang caùc nöôùc khaùc.”

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO

Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173.

Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI.

Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Saùu 23 thaùng 12, 2005. 23 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu

5:00 AM - 7:00 AM 05:00 - Tin Toång Keát 05:15 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông Trình Chuùng Ta Ñi Mang Theo Queâ Höông 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:30 - LD & Auto Part 06:50 - Caùc maët haøng sales Chôï AÙ Ñoâng 07:00 - Keát thuùc phaùt thanh. 12:00 PM - 4:00 PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - Saigon City Market Place 12:35 - Happy 2 EZ Furniture 12:45 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 12:50 - OC Autohaus vôùi Hoà Leâ 01:10 - Coâng Ty Ñieän Töû Reborn Life Style 01:20 – Söùc Khoûe vôùi BioCalth 01:35 - Today’s Furniture 01:50 - Thoâng baùo Coäng Ñoàng &Thöông Maïi 02:00 - Tin Ñaàu Giôø vaø Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:10 - Toyota of Garden Grove 02:20 - New World Electronics 02:30 - Chöông trình “Tin Laønh” vôùi Muïc sö Nguyeãn Thæ 03:10 - Coâng Ty Ñieän Töû Tektronic 03:30 - Tieàn Haûi Ngoaïi, Tình Vieät Nam vôùi Le Gôûi Tieàn Leï 03:45 - Giôùi Thieäu Coâng Ty Ñieän Töû SuperCo 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Iraq: Maëc duø choáng ñoái nhau, caùc phe phaùi ñang thaûo luaän chuyeän lieân hieäp BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Naêm, 22 Thaùng Chaïp, nhoùm thieåu soá ngöôøi Sunni vaø caùc laõnh tuï theá tuïc Iraq ñaõ coâng khai thuùc giuïc phaûi toå chöùc laïi cuoäc baàu cöû quoác hoäi vöøa qua, nhöng ñaèng sau haäu tröôøng hoï ñang tìm caùch chia phaàn trong moät chính phuû lieân hieäp vôùi ngöôøi Shi’ite ñang ôû theá chieán thaéng sau cuoäc baàu cöû. Caùc chính trò gia baûo raèng nhöõng cuoäc thöông löôïng hieän chöa ñöôïc raùo rieát thöïc hieän vì ñang coù nhöõng baát ñònh veà möùc ñoä chieán thaéng cuûa ngöôøi Hoài Giaùo Shi’ite chính thoáng vaø vì ñang coù nhöõng khieáu naïi veà chuyeän gian laän baàu cöû sau cuoäc baàu cöû bình yeân hoài tuaàn tröôùc, trong ñoù laàn ñaàu tieân phaàn lôùn daân Sunni choáng ñoái ñaõ tham döï baàu cöû. Maëc duø coù lôøi keâu goïi phaûi toå chöùc baàu cöû laïi töø hai ñaûng phaùi chính cuûa ngöôøi Sunni vaø nhoùm theá tuïc döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa cöïu Thuû Töôùng Iyad Allawi, caùc chính trò gia thuoäc nhieàu chi phaùi trong nöôùc noùi raèng chuyeän naøy

khoù maø xaûy ra ñöôïc. Caùc ñaïi dieän cuûa ít nhaát laø 25 danh saùch öùng cöû vieân, keå caû danh saùch cuûa OÂng Allawi vaø hai nhoùm chính trò cuûa ngöôøi AÛ Raäp Sunni - Maët Traän Hoøa Hôïp Iraq cuûa phe Hoài Giaùo chính thoáng vaø Maët Traän Ñoaøn Keát Iraq coù khuynh höôùng theá tuïc - hoâm Thöù Naêm ñaõ chính thöùc baùc boû caùc keát quaû ñöôïc ñöa ra cho tôùi nay vaø keâu goïi phaûi môû cuoäc baàu cöû môùi. Saad Qandeel, moät giôùi chöùc cao caáp thuoäc Lieân Hieäp Shi’ite ñang caàm quyeàn maø coù theå seõ laïi thaéng moät ña soá taïi quoác hoäi tôùi, noùi raèng nhöõng keû thua cuoäc trong kyø baàu cöû vöøa qua chæ muoán keøn cöïa ñeå chieám theâm lôïi theá maø thoâi. Tuy nhieân, ngay caû moät laõnh tuï cuûa Maët Traän Hoøa Hôïp Iraq cuõng nhìn nhaän raèng cuoäc baàu cöû seõ khoâng theå naøo ñöôïc toå chöùc laïi, vaø raèng caùc cuoäc thöông löôïng nhaèm thaønh laäp caùc nhoùm lieân hieäp chính trò seõ mau leï dieãn ra. Tính phöùc taïp trong heä

Afghanistan:

Toøa phoùng thích moät nhaø baùo bò tuø vì toäi phæ baùng toân giaùo KABUL, Afghanistan (Reuters) - Hoâm Thöù Naêm, 22/12, moät quan toøa cuûa Afghanistan noùi moät nhaø baùo bò tuø vì vieát caùc baøi baùo coù tính caùch phæ baùng ñaïo Hoài ñaõ ñöôïc giaûm aùn vaø ñöôïc phoùng thích. OÂng Ali Mohaqiq Nasab, chuû buùt cuûa taïp chí “Hoqooqe-Zan” (hay Nöõ Quyeàn), ñaõ bò baét giam vaøo Thaùng Möôøi vaø bò keát aùn hai naêm tuø, ñöa tôùi nhöõng söï phaûn ñoái cuûa caùc nhoùm nhaân quyeàn. Trong moät cuoäc ñieàu traàn khaùng aùn hoâm Thöù Tö, oâng Nasab noùi oâng laø moät ngöôøi Hoài Giaùo chöù khoâng phaûi laø moät ngöôøi boû ñaïo, vaø ñieàu ñoù ñaõ khieán aùn ruùt xuoáng coøn 6 thaùng tuø treo, theo lôøi thaåm phaùn Mawlawi Ansarullah Mawlavizada. “Thôøi kyø coøn laïi ñöôïc höôûng aùn treo vaø oâng seõ phaûi naèm döôùi söï theo doõi cuûa

chính phuû ñeå baûo ñaûm oâng khoâng laäp laïi nhöõng ñieàu ñaõ vieát,” quan toøa noùi. Nasab, moät ngöôøi theo Hoài Giaùo Shiite, ñaõ ñaêng taûi vaøi baøi baùo khieán cho caùc giaùo só Shiite keâu goïi baét giöõ oâng, vaøi ngöôøi coøn ñeà nghò xöû töû oâng baèng caùch neùm ñaù. OÂng ñaõ vieát raèng töø boû ñaïo Hoài khoâng phaûi laø moät toäi hình söï vaø khoâng neân bò tröøng phaït baèng töû hình vaø raèng khoâng neân tröøng phaït toäi ngoaïi tình baèng roi. Vieäc phoùng thích oâng Nasab ñaõ dieãn ra tieáp theo nhöõng lôøi keâu goïi cuûa caùc toå chöùc nhaân quyeàn, vaø nghieäp ñoaøn kyù giaû Afghanistan döï tính toå chöùc moät cuoäc ñình coâng. Hai naêm tröôùc ñaây, hai nhaø baùo ñaõ bò aùn töû hình vì toäi baùng boå toân giaùo nhöng ñaõ tìm caùch troán khoûi nhaø tuø vaø ñöôïc tò naïn taïi Taây Phöông. (n.n.)

thoáng phaân chia 275 gheá cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Bieåu Nhaân Daân - töùc quoác hoäi - ñaõ ñem laïi cho ngöôøi Sunni nieàm hy voïng raèng cô may cuûa hoï seõ khaù hôn laø nhöõng gì maø caùc keát quaû baàu cöû sô khôûi cho thaáy. Caùc giôùi chöùc vaø caùc nhaø phaân tích tình hình thì baûo raèng Washington, voán heát söùc quan ngaïi veà söï troãi daäy cuûa khuynh höôùng Hoài Giaùo chính thoáng Shi’ite thaân Iran taïi Iraq, hieän ñang aùp löïc caùc phe phaùi khaùc phaûi noã löïc tham gia moät chính phuû coù söï ñaïi dieän roäng raõi. “Ngöôøi Myõ seõ khoâng ñeå xaûy ra moät chính phuû taïi Iraq maø phe Hoài Giaùo chính thoáng naém ña soá,” ñoù laø lôøi cuûa Janet Jaber, moät chuyeân gia khoa hoïc chính trò tai Ñaïi Hoïc Baghdad University. “Hoï cuõng khoâng muoán baát cöù thaønh phaàn chính trò hay toân giaùo naøo bò boû ra ngoaøi ñeå baûo ñaûm raèng trong töông lai seõ khoâng coù theâm caùc tranh chaáp noäi boä naøo nöõa.” (V.P.)

DAT

Thuû Töôùng Ba Lan sang vieáng Iraq

Nhaân vieân an ninh theo hoä veä Toång Thoáng Jalal Talabani cuûa Iraq (giöõa) vaø Thuû Töôùng Kazimierz Marcinkiewicz (nhì, traùi) tôùi nôi döï cuoäc hoïp baùo chung taïi Baghdad, ngaøy 22 Thaùng Chaïp. Vò thuû töôùng Ba Lan ñaõ baát ngôø ñeán thaêm Iraq ñeå uûy laïo caùc binh só Ba Lan ñoàn truù taïi ñaây nhaân muøa Giaùng Sinh. (Hình: REUTERS/Ali Abbas/Pool)

Caùc vò trí Israel bò baén roác-keát, Israel gieát ba tay suùng

NABLUS, Taây Ngaïn Hoâm Thöù Naêm, 22 Thaùng Chaïp, quaân Israel ñaõ haï saùt ba tay baïo ñoäng Palestine trong moät cuoäc chaïm suùng taïi Taây Ngaïn. Israel cuõng phaùo kích vaøo Daûi Gaza ñeå ngaên chaën caùc vuï baén ñaïn roác-keát vaøo laõnh thoå cuûa hoï trong ñôït gia taêng baïo ñoäng môùi nhaát trong vuøng coù theå taùc haïi tôùi caùc cuoäc baàu cöû saép dieãn ra taïi Israel vaø Palestine. Coù caû thaûy naêm binh só ñaõ bò thöông taïi mieàn Nam Israel khi moät traùi ñaïn roác-keát töï cheá töø Gaza baén ñi rôi truùng vaøo vò trí ñoùng quaân cuûa hoï. Caùc cuoäc baïo ñoäng vaø ñoå maùu lieân tieáp taïi vuøng laõnh thoå naøy cuûa Palestine ñaõ laøm lu môø hy voïng hoøa bình môùi loù daïng sau cuoäc ruùt lui cuûa Israel ra khoûi Gaza hoài Thaùng Chín. Caùc nguoàn tin cuûa Israel vaø Palestine cho hay, trong moät cuoäc ñoät kích vaøo thaønh phoá Nablus ôû Taây Ngaïn, caùc löïc löôïng Israel ñaõ saùt haïi ba tay baïo ñoäng trong moät cuoäc giao tranh, keå caû vieân chæ

daëm Anh, maø thoâi. “Neáu cuoäc baén quaáy roái vaøo Ashkelon khoâng chaám Palestine taïi Taây Ngaïn döùt, seõ coù moät vuï traû ñuõa huy Maët Traän Bình Daân heát suùc naëng neà, vaø chuùng thuoäc Phong Traøo Giaûi toâi seõ khoâng loaïi tröø moät bieän phaùp cöùng raén naøo, keå Phoùng Palestine. Quaân Israel ñaõ gia taêng caùc vuï ñoät kích ñaùnh vaøo quaân baïo ñoäng Palestine keå töø khi coù vuï taán coâng baèng bom töï töû gaây nhieàu cheát WASHINGTON (Reuters) choùc vaøo ngaøy 5 Thaùng Chaïp maø quaân baïo ñoäng Palestine - Hoa Kyø ñaõ ngöng xuaát baûn ñaõ nhaän chòu traùch nhieäm vaø moät taïp chí coù muïc tieâu caûi noùi laø ñeå traû thuø cho nhöõng thieän hình aûnh cuûa nöôùc Myõ vuï gieát choùc caùc tay suùng Pal- trong giôùi AÛ Raäp treû ôû ngoaïi estine tröôùc ñoù cuûa quaân Is- quoác. Ñaây laø moät daáu hieäu khaùc cho thaáy caùc noã löïc thu rael. Trong moät cuoäc taán coâng phuïc loøng daân cuûa Hoa Kyø traû thuø cho vuï gieát choùc taïi gaëp trôû ngaïi. Boä Ngoaïi Giao, laø cô quan Nablus, phe Thaùnh Chieán Hoài Giaùo vaø Löõ Ñoaøn Tuaãn taøi trôï 4.5 trieäu myõ kim moät Ñaïo al-Aqsa cho hay hoï ñaõ naêm ñeå xuaát baûn vaø phaân baén ñaïn roác-keát töø Gaza vaøo phoái tôø taïp chí “Hi” baèng Israel laøm cho naêm binh só tieáng AÛ Raäp ñi khaép theá giôùi taïi moät ñoàn quaân söï ôû Mieàn AÛ Raäp, hoâm Thöù Naêm 22-12, Nam Israel bò thöông. Quaân cho bieát boä ñaõ ñình baûn tôø Israel lieàn cho troïng phaùo baùo vì khoâng roõ noù ñöôïc ñoïc roäng raõi tôùi ñaâu. baén traû. Moät loaït nhöõng cuoäc Trong maáy tuaàn leã gaàn ñaây, quaân baïo ñoäng Palestine nghieân cöùu ôû Hoa Kyø ñaõ chæ ôû Gaza ñaõ baén nhieàu loaït ñaïn trích giôùi truyeàn thoâng baèng roác-keát veà phía thaønh phoá tieáng AÛ Raäp ñöôïc Hoa Kyø taøi Ashkelon cuûa Israel chæ caùch trôï, chaúng haïn nhö ñaøi phaùt Daûi Gaza coù 9 caây soá, töùc 5 thanh Radio Sawa vaø ñaøi

caû môû moät cuoäc haønh quaân treân boä vaøo Gaza,” Phoù Thuû Töôùng Ehud Olmert noùi vôùi Ñaøi Truyeàn Hình Soá 1 cuûa Israel nhö theá, phaûn aûnh yù kieán cuûa caùc giôùi chöùc Boä Quoác Phoøng. (V.P.)

Hoa Kyø ñình baûn moät taïp chí tuyeân truyeàn baèng tieáng AÛ Raäp

truyeàn hình veä tinh Alhurra, vì khoâng thu huùt ñöôïc moät khoái khaùn thính giaû lôùn. Caùc vieân chöùc Hoa Kyø ñaõ coá caûi thieän hình aûnh cuûa nöôùc Myõ trong theá giôùi Hoài Giaùo vaø AÛ Raäp sau nhöõng vuï taán coâng 11 Thaùng Chín, 2001. Tôø “Hi”, ñöôïc khai tröông vaøo naêm 2003 vaø coù moät con soá phaùt haønh 55,000 soá taïi khoaûng 18 nöôùc, nhaèm ñi tôùi moät thaønh phaàn ñoäc giaû AÛ Raäp treû tuoåi deã chaáp nhaän neàn vaên hoùa phoå thoâng cuûa Hoa Kyø. Soá baùo Thaùng Möôøi Hai cuûa tôø Hi, phieân baûn online, vaãn tieáp tuïc maëc duø baùo in ñaõ bò ñình baûn, phoái hôïp nhöõng baøi veà naáu aên, tuùc caàu vaø ñôøi soáng gia ñình trong theá giôùi AÛ Raäp vôùi moät söï chuù troïng vaøo ñôøi soáng ôû Texas.


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñöùc Khoan Dung Tieáp trang A1

Taïi sao hoï phaøn naøn. Hoï baûo trong chöõ Christmas coù chöõ “Christ,” töùc laø Ñaáng Cöùu Theá, laø Chuùc Ky Toâ, laø Ki Ri Xi Toâ, noùi roõ raøng ñaây laø ngaøy leã kyû nieäm ngaøy sinh cuûa Chuùa Gieâsu. Hoï phaøn naøn vì hoï khoâng tin Chuùa Gieâsu, sao cöûa haøng hoaëc baïn beø laïi chuùc hoï nhö theå baét hoï phaûi tin? Toâi khoâng bieát coù xöù naøo nhö xöù Myõ hay khoâng. ÔÛ nöôùc Myõ ngöôøi ta raát sôï bò gaùn cho tieáng xaáu laø kyø thò hoaëc xuùc phaïm nhau veà toân giaùo. Nhieàu ngöôøi theo Hoài Giaùo, Do Thaùi Giaùo, nhöõng ngöôøi voâ thaàn khoâng tin Chuùa Gieâsu, cho neân hoï phaûn ñoái chöõ Christmas! Ngaøy Giaùng Sinh naêm nay laïi raát gaàn vôùi leã Hanukkah kyû nieäm ngaøy taùi thieát ñeàn thaùnh Jerusalem cuûa Do Thaùi giaùo cuõng nhö leã Kwanzaa cuûa ngöôøi Myõ goác Phi chaâu. Noùi rieâng ñeán Christmas laø bò mang tieáng kyø thò hai saéc daân ñoù! Caùc cöûa haøng thaáy vaäy beøn traùnh khoâng nhaéc ñeán chöõ Christmas nöõa, maëc duø ai cuõng bieát caû theá giôùi maáy hoâm nay ñang chôø laøm Leã Christmas cho neân môùi ñi mua saém! Tieáng Vieät goïi Christmas laø Leã Giaùng Sinh, tuy khoâng nhaéc ñeán danh hieäu Chuùa Gieâsu nhöng ai cuõng hieåu ñoù laø noùi taét Leã Thieân Chuùa Giaùng Sinh. Xöa nay chöa nghe coù ngöôøi Vieät Nam naøo duø theo Phaät Giaùo, Cao Ñaøi, Hoøa Haûo, hoaëc voâ thaàn, than phieàn veà nhöõng taám thieäp chuùc möøng vôùi nhöõng chöõ Thieân Chuùa bao giôø, duø hoï tin hay khoâng tin Chuùa Gieâsu. Vì ngöôøi Vieät mình deã tính, chín boû laøm möôøi? Hay ñoù laø ñöùc khoan dung hoøa hôïp coù saün trong vaên hoùa Vieät Nam? Hay laø vaãn coù nhöõng ngöôøi khoâng baèng loøng nhöng nhaãn nhòn vì khoâng muoán xuùc phaïm vaøo tín ngöôõng cuûa ñoàng loaïi? Nhöng chuùng ta öôùc ao khoâng coù ngöôøi Vieät Nam naøo neâu vaán ñeà ñoù ra. Nhöng ôû xöù Myõ thì ngöôøi ta raát sôï mang tieáng aùp ñaët toân giaùo cuûa mình leân ngöôøi khaùc. Cho neân caùc coâng ty in thieäp ñaõ in nhieàu lôøi chuùc möøng “trung laäp,” chaúng haïn, “Happy Holidays,” hoaëc “Seasons Greetings,” Chuùc Ngaøy Leã Hoäi Vui Veû! Ai cuõng bieát ñoù laø Leã Thieân Chuùa Giaùng Sinh, nhöng khoâng coù chöõ Christ, Ky Ri Xi Toâ laø ñöôïc! Nhöõng coâng ty

Ñöùc: Thích traûi qua leã Noel vôùi caây thoâng hôn laø vôùi... gia ñình Tieáp trang A1

truyeàn thoáng ñöôïc trang hoaøng moät caùch ñeïp ñeõ vôùi caùc ñeøn caày, ñeøn saùng nhaáp nhaùy, quaø caùp... Tuy nhieân chæ coù 65% soá ngöôøi Ñöùc ñöôïc thaêm doø, laø thích traûi qua ngaøy leã Noel vôùi gia ñình, vaø hoï cho raèng moät ngaøy leã Noel ñeïp ôû beân gia ñình, laø caàn thieát. Coù 57% soá ngöôøi Ñöùc ñöôïc

thaêm doø cuõng cho bieát, moät ngaøy leã Noel maø khoâng coù caùc baøi haùt Noel, caùc baøi Thaùnh ca, thì khoâng phaûi laø moät ngaøy leã Noel nöõa, trong khi coù 42% soá ngöôøi Ñöùc cho bieát raèng ngaøy leã Noel khoâng coù quaø taëng cuõng khoâng phaûi laø moät ngaøy Leã Noel nöõa. Vieäc tröng caây thoâng Noel, trong caùc gia ñình, ñaõ baét nguoàn taïi Ñöùc, töø theá kyû 19. Cuoäc thaêm doø treân, ñaõ ñöôïc thöïc hieän nôi 1,014 ngöôøi Ñöùc, nhaân dòp Noel 2005 naøy, vaø ñieàu ñaëc bieät laø coù 3% soá ngöôøi traû lôøi cho

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

Wal-Mart, Target ñaõ treo nhöõng baûng möøng “Happy Holiday” cho yeân. Nhöng yeân ngöôøi naøy thì laïi laøm ngöôøi khaùc baát an! Coù caû moät phong traøo gaây dö luaän phaûn ñoái, hoâ haøo taåy chay nhöõng cöûa haøng chæ treo haøng chöõ “Happy Holiday” maø khoâng vieát Merry Christmas! Hoäi Ngöôøi Myõ Baûo veä Gia ñình ñaõ leân tieáng! Nhaø bình luaän Bill O’Reilly treân ñaøi truyeàn hình Fox ñaõ môû caû moät cuoäc thaùnh chieán choáng caùc cöûa haøng treân. Caû nhöõng cöûa haøng traùnh khoâng vieát Merry Christmas vaø nhöõng ngöôøi hoâ haøo choáng ñoái hoï ñeàu thieáu ñöùc khoan dung. Loøng khoan dung baûo chuùng ta coù nhöõng vaán ñeà gaây xung ñoät, haän thuø voâ ích, khoâng neân neâu ra tröôùc coâng chuùng. Ñoù laø moät bieåu hieäu cuûa vaên minh. Ñaëc bieät laø trong neàn vaên minh AÙ Ñoâng, nôi Khoång giaùo, Laõo giaùo vaø Phaät giaùo soáng chung hoøa bình vaøi ngaøn naêm qua. Ngöôøi AÙ Ñoâng ñeà cao hoøa khí. Duø ngöôøi ta tin töôûng khaùc nhau, cuoái cuøng ai cuõng phaûi soáng. Vaø ñoái vôùi chuùng ta, soáng nghóa laø soáng vôùi moïi ngöôøi, chöù khoâng soáng nhö moät ñôn vò bieät laäp. Ngöôøi ta coù theå maát ñöùc khoan dung khi baøi xích nieàm tin cuûa ngöôøi khaùc. Hoaëc ngöôïc laïi, khi eùp ngöôøi khaùc phaûi tin nhöõng ñieàu mình tin, cuõng thieáu khoan dung. Nhöõng tín ñoà Do Thaùi giaùo, Thieân Chuùa giaùo, Hoài Giaùo thöôøng cho ñoàng tính luyeán aùi laø phaïm toäi. Nhöng khoâng phaûi ai theo caùc toân giaùo ñoù ñeàu ñoàng yù vôùi phong traøo gaây aùp löïc baét coâng ty xe hôi Ford khoâng ñöôïc ñaêng quaûng caùo treân taïp chí cuûa nhöõng ngöôøi gay ôû Myõ; vì hoï cho vieäc nuoâi soáng caùc taïp chí gay laø ñoàng yù, uûng hoä ñoàng tính aùi. Khi coâng ty Ford tính nhöôïng boä, ngöng quaûng caùo, hoï bò nhöõng ngöôøi khaùc phaûn ñoái, vì nhö vaäy laø kyø thò nhöõng ngöôøi ñoàng tính aùi. Sau ñoù, haõng Ford phaûi ruùt laïi quyeát ñònh naøy. Cuõng chæ coù ôû nöôùc Myõ môùi xaûy ra caâu chuyeän nhö vaäy. Noù cho thaáy ñaây laø moät xöù töï do. Moãi ngöôøi, nhoùm ngöôøi, ñeàu tha hoà leân tieáng veà ñieàu mình tin töôûng, tha hoà ñoái nghòch nhau. Cuoái cuøng, caû hai beân phaûi soáng chung neân cuøng choïn tin chung ôû moät thöù, laø heä thoáng phaùp luaät quoác gia. Luaät phaùp do quoác hoäi soaïn, vaø trong quoác hoäi thì coù ñuû thöù nieàm tin. Nhöng nhöõng nhaø laøm luaät cuøng tin ôû giaù trò cuûa ñöùc khoan dung. Ñieàu naøy khieán vai troø cuûa toøa aùn ôû Myõ trôû neân raát quan troïng. Tuaàn naøy, moät toøa aùn môùi phaùn raèng vieäc Hoäi ñoàng Giaùo duïc Dover ôû Pennsylvania khoâng ñöôïc pheùp baét caùc tröôøng daïy lyù thuyeát Thieát keá Thoâng minh, Intelligent Design khi hoïc sinh ñöôïc hoïc veà Thuyeát Tieán hoùa trong moân sinh hoïc.

Quan toøa John E. Jones baûo raèng thuyeát Thieát keá Thoâng minh coù theå laø moät thuyeát raát hay, nhöng khoâng phaûi khoa hoïc, ñem daïy thuyeát ñoù laø ñem tín ngöôõng vaøo trong hoïc ñöôøng. Nöôùc Myõ laäp ra treân caên baûn phaûi phaân bieät toân giaùo vaø chính quyeàn, nhaø nöôùc khoâng ñöôïc xieån döông moät heä thoáng tín ngöôõng naøo. Ñaây laø moät yù kieán ñöôïc neâu trong Kinh Thaùnh, phaân bieät Hoaøng ñeá La maõ vôùi Thieân chuùa, nhöng ñöôïc aùp duïng roäng raõi keå töø caùc cuoäc caùch maïng theá kyû 18. Ñaëc bieät laø ôû nöôùc Myõ, nôi nhöõng ngöôøi di daân töø AÂu chaâu ñeán ñaây ñeàu muoán ñöôïc töï do tín ngöôõng. Phaân bieät giaùo quyeàn vaø chính quyeàn laø do loøng toân troïng ñoái vôùi moïi tín ngöôõng. Benjamin Franklin vieát: “Neáu moät toân giaùo laø hay thì, toâi nghó chính noù coù theå töï ñöùng vöõng (khoâng caàn chính quyeàn hoã trôï); coøn khi noù khoâng theå töï ñöùng vöõng maø Thöôïng Ñeá cuõng khoâng thaáy phaûi giuùp noù ñeán noãi noù phaûi nhôø ñeán chính quyeàn daân söï, thì noù khoâng coù gì hay.” Toång thoáng Thomas Jefferson coøn noùi ñeán noãi nguy haïi khi nhöõng ngöôøi thuoäc moät toân giaùo tìm caùch duøng quyeàn löïc aùp ñaët nieàm tin cuûa mình treân ngöôøi khaùc. “EÙp ñaët nhö theá thì haäu quaû laø gì? Noù seõ laøm moät nöûa laø nhöõng thaèng ngu vaø nöûa kia laø nhöõng ngöôøi giaû ñaïo ñöùc.” Moät daáu hieäu cuûa vaên minh chính laø toân troïng töï do tín ngöôõng, töï do tö töôûng. Ngaøy nay, vaãn coøn nhöõng nöôùc maø chính quyeàn ñeà cao moät tín ngöôõng, coù khi aùp ñaët tín ngöôõng cuûa ña soá treân thieåu soá. Iran laø moät nöôùc thaàn quyeàn. Israel cuõng chæ coâng nhaän Do Thaùi giaùo. Nhöõng tín ngöôõng thieåu soá vaãn ñöôïc töï do haønh ñaïo ôû caùc quoác gia naøy, nhöng nhaø nöôùc vaãn choïn moät toân giaùo coi laø quoác giaùo. Nhöng ôû trong nhöõng nöôùc coäng saûn cuõng chaúng khaùc gì. Trong hieán phaùp, nhöõng nöôùc coäng saûn vaãn coi lyù thuyeát Maùc xít laø tö töôûng chính thoáng, coi vieäc thöïc hieän chuû nghóa Maùc laø muïc tieâu quoác gia. Ñoù cuõng laø ñeà cao moät thöù quoác giaùo, moät daáu hieäu cuûa trình ñoä thieáu vaên minh. Trong nhöõng ngaøy leã cuoái naêm naøy, nhaân nhöõng chuyeän xaûy ra ôû Myõ chuùng toâi mong ñöôïc cuøng quyù vò suy ngaãm veà truyeàn thoáng vaên hoùa Vieät Nam. Mong ñoàng baøo chuùng ta ôû trong nöôùc cuõng coù dòp suy ngaãm veà ñöùc khoan dung trong trong ñôøi soáng vaên hoùa cuõng nhö kinh teá, chính trò. Chuùng ta phaûi baûo veä ñöùc khoan dung, khoâng nhöõng ñeå xaây döïng ñaát nöôùc baây giôø maø coøn ñeå noái lieàn lòch söû oâng cha ñôøi tröôùc vôùi caùc theá heä con chaùu mai sau. Xin chuùc moïi ngöôøi Merry Christmas!

bieát raèng, hoï chaúng maøng gì truùng lôùn kia, thì hoï seõ coù ñeán ngaøy leã naøy, vaø boû luoân theå ñöôïc chia ñeán 300,000 Euro (Khoaûng 360,000 ñoâ la). ñi cuõng ñöôïc. L.T. Loaïi Xoå soá “El Gordo” ñöôïc xoå moät naêm moät laàn Taây Ban Nha: gaàn leã Noel, vaø vì vaäy thöôøng Loâ xoå soá “ Maäp” mang laïi nhöõng nuï cöôøi raïng 2.4 tyû ñoâla coù 1,700 rôõ vaø söùc mua saém cho nhieàu ngöôøi, nhieàu gia ñình Taây ngöôøi cuøng truùng Ban Nha, nhaân leã lôùn nhaát Tieáp trang A1 haøng naêm cuûa nöôùc naøy. chia soá tieàn thöôûng lôùn treân, (L.T.) tuøy theo soá tieàn hoï ñaõ boû ra ñeå huøn haïp mua xoå soá El Hoa Kyø coù theå giaûm Gordo.” Theo söï tín toaùn, thì neáu quaân soá ôû Iraq moät ngöôøi naøo boû ra 20 Euro, Tieáp trang A1 ñeå huøn mua ñöôïc taám giaáy soá daønh cho baùo chí trong

chuyeán bay vaøo thuû ñoâ Baghdad, oâng Rumsfeld ñaõ haøm yù cho bieát moät quyeát ñònh sô khôûi ñaõ ñaït ñöôïc ñeå xuoáng döôùi möùc 138,000 quaân baèng caùch khoâng ñöa 1 löõ ñoaøn cuûa sö ñoaøn 1 Boä Binh taïi traïi Fort Riley, Kansas, vaø 1 löõ ñoaøn thuoäc sö ñoaøn 1 Thieát Kî hieân ñang ñoùng ôû Kuwait vaøo vuøng traùch nhieäm. Caùc vieân chöùc khaùc cuõng cho hay moät soá ñôn vò nhoû cuûa hai löõ ñoaøn naøy ñaõ ñöôïc döï truø ruùt ñöa vaøo Iraq. Khi ñöôïc hoûi laø oâng ñaõ coù quyeát ñònh veà vieäc giöõ laïi hai

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

löõ ñoaøn, khoâng ñöa vaøo vuøng traùch nhieäm ôû Iraq, boä tröôûng Rumsfeld ñaõ coù söï phaân bieät roõ raøng veà quyeát ñònh cuûa boä tröôûng Quoác phoøng vaø cuûa chính phuû Hoa Kyø. OÂng noùi cho ñeán khi naøo chính phuû Hoa Kyø chöa loan baùo thì ñaây chöa laø quyeát ñònh chính thöùc. Caùch ñaây khoaûng hai tuaàn, hai vieân chöùc cao caáp boä Quoác phoøng Hoa Kyø ñaõ tieát loä raèng löõ ñoaøn 2 cuûa sö ñoaøn 1 Thieát Kî seõ khoâng ñöôïc ñöa sang Iraq nhö döï truø maø seõ quay veà caên cöù chính cuûa ñôn vò taïi Ñöùc. (V. Giang)

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

626-582-8668 $210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

% 100 NHaat u r ald

$13.50/ sqft.

rd woo

Experience Sales wanted

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

New York Cuoäc ñình coâng cuûa ngaønh vaän chuyeån coâng coäng keát thuùc Tieáp trang A1

vaän chuyeån coâng coäng cuûa New York, cuõng laø laàn ñaàu tieân töø 25 naêm qua, ñaõ aûnh höôûng ñeán söï di chuyeån haøng ngaøy cuûa haøng trieäu daân chuùng New York. Richard Curreri, ñöùng ñaàu hoäi ñoàng hoøa giaûi cuûa tieåu bang goàm 3 thaønh vieân, cho bieát: “Caû 2 beân ñeàu coù öôùc muoán thaønh thaät giaûi quyeát caùc ñieåm dò bieät cuûa hoï.” OÂng Curreri noùi tieáp: “Hai beân ñaõ ñoàng yù trôû laïi caùc cuoäc thöông thaûo trong khi nghieäp ñoaøn coâng nhaân vaän chuyeån ñaõ coù caùc böôùc tieán ñeå ñöa caùc thaønh vieân cuûa hoï trôû laøm vieäc. Thoáng ñoác New York, George Pataki, moät ngöôøi chæ trích maïnh meõ nghieäp ñoaøn, cho bieát lôøi loan baùo treân laø “raát tích cöïc cho taát caû daân chuùng New York.” Khoaûng 34,000 coâng nhaân, nhaân vieân cuûa Nghieäp ñoaøn coâng nhaân vaän chuyeån New York ñaõ khôûi ñaàu cuoäc ñình coâng töø hoâm thöù Ba 20-12, sau khi caùc cuoäc thaûo luaän veà caùc hôïp ñoàng veà vaán ñeà löông boång, baûo hieåm y teá vaø tieàn höu trí bò tan vôõ, gaây taùc haïi ngay cho khoaûng 7 trieäu ngöôøi vaãn söû duïng caùc heä thoáng vaän chuyeån xe buyùt vaø xe ñieän ngaàm haøng ngaøy cuûa New York. (L.T.)

Hoa Kyø: Khaùch du haønh muøa nghæ leã naêm nay seõ vaát vaû theâm vì chuyeän khaùm xeùt Tieáp trang A1

taøi xeá xe hôi raát coù theå seõ keùo nhau xuoáng ñöôøng trong maáy ngaøy tôùi. Con soá 51 trieäu ngöôøi laùi xe ñi chôi cho thaáy coù söï gia taêng 1.7 phaàn traêm soá löôïng

khaùch löu haønh treân caùc xa loä taïi Hoa Kyø so vôùi cuøng thôøi gian naøy hoài naêm ngoaùi, baát keå hieän nay giaù xaêng daàu ñaõ taêng voït, ñoù laø theo caùc soá lieäu cuûa Hieäp Hoäi Xe Hôi Hoa Kyø. Nhöõng keû naøo khoâng ñi ñöôøng boä maø choïn ñi maùy bay thì seõ phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng cuoäc khaùm xeùt taêng cöôøng baát chôït taïi nhöõng nuùt chaën phi tröôøng, moät bieän phaùp an ninh vôùi chuû ñích laøm naûn loøng quaân khuûng boá. “Thöïc hieän caùc bieän phaùp naøy laø caùch theá ñeå gia taêng möùc ñoä baát ngôø vaøo theå thöùc khaùm xeùt nhaèm laøm naûn loøng nhöõng keû möu toan taán coâng.” Nöõõ phaùt ngoân vieân cuûa Cô Quan An Ninh Giao Thoâng, Jennifer Peppin, leân tieáng nhö theá vaøo hoâm Thöù Tö qua moät cuoäc phoûng vaán baèng ñieän thoaïi caàm tay töø Phi Tröôøng Quoác Teá SeattleTacoma, Washington. Keå töø Thöù Naêm 22-12 naøy, haønh khaùch vaø caùc tuùi haønh lyù seõ chòu theâm nhieàu thuû tuïc tra xeùt, Baø Peppin cho bieát nhö vaäy. Tuy nhieân, trong haàu heát caùc tröông hôïp, tieán trình naøy seõ chæ toán khoâng quaù hai phuùt, baø noùi theâm nhö theá, vaø “chuùng toâi khoâng nghó laø seõ coù söï ñình treä ñaùng keå naøo taïi caùc ñòa ñieåm kieåm soaùt.” Ngoaøi vieäc phaûi böôùc qua moät maùy doø ñoà kim khí, haønh khaùch seõ phaûi traûi qua cuoäc “khaùm xeùt chaát noå giaáu trong giaøy, luïc xeùt qua lôùp aùo quaàn cuûa haønh khaùch, vaø khaùm xeùt caùc tuùi xaùch tay mang leân phi cô,” Cô Quan An Ninh Giao Thoâng baùo tröôùc nhö theá. Ñeå giuùp cho moïi vieäc troâi chaûy deã daøng, Baø Peppin ñeà nghò haønh khaùch haõy thaùo boû caùc vaät duïng kim khí lôùn ra tröôùc khi ñeán nhöõng ñòa ñieåm khaùm xeùt. Nhöõng goùi quaø phaûi ôû trong tö theá môû saün ñeå khoûi phaûi kieåm tra maát thì giôø, baø noùi vaäy, vieän daãn moät söï kieän xaûy ra vaøo hoâm Thöù Tö khi coù moät goùi quaø Giaùng Sinh ñaõ bò môû tung ra sau khi coù tieáng chuoâng reng

baùo ñoäng taïi khu kieåm soaùt haønh lyù. Cöù theo nhö keá hoaïch cuûa Cô Quan An Ninh Giao Thoâng, haønh khaùch nay ñöôïc pheùp mang leân maùy bay nhöõng chieác keùo khoâng coù muõi beùn nhoïn daøi khoaûng 4 inches vaø caùc ñoà ngheà ñôn sô nhö tuïc-vít, keàm vaø keïp nhoû. Caùc vaät duïng ñoù chieám chöøng moät phaàn tö toång soá haøng trieäu phaåm vaät töøng bò caám vaø bò tòch thu cuûa haønh khaùch qua nhöõng cuoäc khaùm xeùt haønh lyù haèng naêm keå töø khi xaûy ra cuoäc taán coâng khuûng boá vaøo Hoa Kyø ngaøy 11 Thaùng Chín naêm 2001. Nhöõng duïng cuï nhö ñoà môû hoäp, baät löûa, dao, keàm naïy ñaù vaø buùa thì seõ vaãn tieáp tuïc bò caám mang leân maùy bay. Phaùt ngoân vieân Bob Parker cuûa Phi Tröôøng Quoác Teá Seattle-Tacoma cho hay raèng, ôû vaøo cao ñieåm cuûa kyø du haønh naêm nay - töùc laø vaøo Thöù Naêm vaø Thöù Saùu 23-12 chæ rieâng taïi phi tröôøng naøy maø thoâi, seõ coù moät soá öôùc löôïng khoaûng 100,000 haønh khaùch phaûi ñi qua caùc thuû tuïc kieåm soaùt an ninh nhö theá. (V.P.)

Hoa Kyø: Thöôïng Vieän chaáp thuaän döï luaät veà khoâng gian Tieáp trang A1

Döï luaät keâu goïi hoaøn taát vieäc xaây döïng traïm khoâng gian quoác teá, vaø chæ ñònh phaàn cuûa Hoa Kyø trong döï aùn ñoù nhö moät cô sôû thí nghieäm quoác gia maø Nghò Só Hutchison noùi seõ “môû roäng söï ña daïng cuûa caùc laõnh vöïc maø cuoäc nghieân cöùu veà khoâng gian coù theå ñöôïc aùp duïng.” Döï luaät cuõng gia taêng khaân khoaûn daønh cho chöông trình phi thuyeàn con thoi, ñeå cho pheùp thöïc hieän giai ñoaïn chuyeån tieáp sang caùc con taøu khoâng gian coù ngöôøi ñieàu khieån theá heä môùi. Theo döï truø, ñoäi phi thuyeàn khoâng gian cuûa NASA seõ veà höu vaøo naêm 2010. (n.n.)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

Thöôïng Vieän Hoa Kyø

Trieån haïn Ñaïo Luaät AÙi Quoác theâm 6 thaùng WASHINGTON DC. (TH) - Thöôïng vieän Hoa Kyø vaøo ngaøy thöù Tö ñaõ chaáp thuaän vieäc trieån haïn theâm 6 thaùng Ñaïo luaät AÙi Quoác (USA Patriot Act) ñeå traùnh tình traïng heát hieäu löïc ngaøy 31 thaùng 12 tôùi ñaây. Toång Thoáng Bush tuy khoâng haøi loøng veà ñieàu naøy nhöng cuõng mieãn cöôõng chaáp nhaän. Thaønh phaàn laõnh ñaïo khoái ña soá Coäng Hoøa taïi Haï Vieän vaø Toång Thoáng Bush muoán bieán phaàn lôùn caùc ñieàu khoaûn trong ñaïo luaät naøy coù giaù trò vónh vieãn nhöng ñaõ bò ngaên trôû bôûi phía Daân Chuû taïi Thöôïng Vieän vaø nay phaûi taïm ñoàng yù vôùi giaûi phaùp gia haïn 6 thaùng. Nghò só Feingold, Daân Chuû, tieåu bang Wisconsin, ngöôøi duy nhaát boû phieáu choáng khi ñaïo luaät AÙi Quoác ñöôïc thoâng qua laàn ñaàu tieân naêm 2001, cho raèng giaûi

phaùp naøy seõ cho moïi phía coù theâm thôøi giôø ñeå coù theå ñoàng yù vôùi nhau veà moät ñaïo luaät vöøa baûo veä quyeàn töï do cuûa ngöôøi daân vöøa giöõ laïi nhöõng phöông tieän caàn thieát ñeå choáng khuûng boá. Tuøy vieân baùo chí Toøa Baïch OÁc, OÂng Scott McClellan, hoâm thöù Naêm 22-12 leân tieáng caùo buoäc caùc Nghò só thuoäc ñaûng Daân Chuû ñaõ tìm caùch kieám ñieåm chính trò vaø thoûa maõn nhöõng ñoøi hoûi cuûa caùc toå chöùc coù nhöõng quyeàn lôïi rieâng tö. OÂng McClellan cuõng noùi raèng ngay caû vieäc gia haïn theâm 6 thaùng cuõng ñöôïc coi laø thaéng lôïi cuûa ñaûng Coäng Hoøa vaø cuûa chính phuû Bush. Phaàn lôùn caùc ñieàu khoaûn cuûa “Ñaïo Luaät AÙi Quoác” voán cho pheùp môû roäng vieäc do thaùm cuûa caùc cô quan an ninh chính phuû vaø quyeàn truy toá thaønh phaàn tình nghi

khuûng boá, nhöõng ngöôøi quen bieát hay taøi trôï khuûng boá ñeàu ñaõ ñöôïc quoác hoäi vôùi ña soá phieáu chaáp thuaän coù giaù trò vónh vieãn sau khi xaûy ra cuoäc taán coâng cuûa quaân khuûng boá taïi New York vaø Washington hoâm 11 thaùng 9 naêm 2001. Chính phuû Bush nay muoán nhöõng ñieàu khoaûn khaùc cuûa Ñaïo luaät AÙi Quoác nhö quyeàn ñöôïc nghe leùn baát cöù soá ñieän thoaïi naøo maø cô quan an ninh nghó raèng thaønh phaàn khuûng boá söû duïng ñeå lieân laïc cuõng nhö vaøo trong baát cöù maùy ñieän toaùn naøo tình nghi cuûa khuûng boá, cuõng coù giaù trò vónh vieãn. Tuy nhieân, caùc Nghò só Daân Chuû vaø moät nhoùm nhoû caùc Nghò só Coäng Hoøa ñaõ ngaên caûn vieäc thoâng qua ñieàu naøy vì cho raèng caàn phaûi coù theâm caùc bieän phaùp nhaèm baûo veä quyeàn töï do caên baûn cuûa ngöôøi daân.

Cambodia:

Laõnh tuï ñoái laäp S. Rainsy bò tuyeân aùn 18 thaùng tuø NAM VANG, Cambodia Moät toøa aùn Cambodia hoâm 22-12, ñaõ xaùc nhaän toäi traïng cuûa laõnh tuï ñoái laäp Sam Rainsy, hieän vaéng maët taïi Cambodia, veà toäi boâi nhoï Thuû töôùng Hun Sen, vaø tuyeân aùn chung laø 18 thaùng tuø, moät phaùn quyeát bò Hoa Kyø vaø caùc nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn leân aùn laø vi phaïm vaøo quyeàn töï do ngoân luaän. OÂng Sam Rainsy, hieän nay phaûi soáng löu vong töï nguyeän taïi Phaùp, keå töø sau khi oâng bò maát quyeàn ñaëc mieãn daân bieåu töø hoài thaùng Hai, ñaõ bò tuyeân aùn 9 thaùng tuø ôû veà toäi caùo buoäc Thuû Töôùng Hun Sen ñaõ tìm caùch gieát oâng baèng löïu ñaïn hoài naêm 1997, khieán ñaõ laøm 16 ngöôøi cheát. Sam Rainsy coøn phaûi laõnh theâm baûn aùn 9 thaùng tuø

khaùc veà vieäc boâi nhoï laõnh tuï ñoái laäp Hoaøng gia, Thaùi töû Norodom Ranariddh, maø Sam Rainsy toá caùo oâng naøy ñaõ nhaän tieàn cuûa Thuû Töôùng Hun Sen, ñeå ñöùng chaân

trong lieân hieäp cuûa chính phuû Hun Sen. Ngoaøi vieäc bò phaït tuø, OÂng Rainsy coøn phaûi traû tieàn phaït leân ñeán 40 trieäu Riel (töông ñöông 10,000 ñoâ la). (L.T.)

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

.3”

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

CAÙC SÖÏ KIEÄN KHOA HOÏC ÑAÙNG CHUÙ YÙ TRONG NAÊM 2005 NEW YORK - Naêm 2005 kheùp laïi vôùi nhieàu coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc saùng cheá tuyeät vôøi phuïc vuï ñôøi soáng con ngöôøi. Taïp chí TIME vöøa choïn ra caùc ñeà taøi khoa hoïc ñaùng chuù yù vaø giôùi thieäu caùc saùng cheá coâng ngheä tuyeät vôøi nhaát cuûa naêm 2005, töø xe maùy saïch, daây thöøng thoâng minh... cho tôùi thieát bò loïc nöôùc caù nhaân. 1.- Naêm Vaät lyù, naêm Einstein Nhaân kyû nieäm 100 naêm ra ñôøi thuyeát töông ñoái cuûa Einstein, Lieân Hieäp Quoác ñaõ choïn 2005 laø naêm Vaät lyù quoác teá. Muïc ñích laø tuyeân truyeàn veà ngaønh vaät lyù, thu huùt, keâu goïi giôùi treû vaø coâng chuùng ñeán vôùi vaät lyù. Naêm 2005, naêm Vaät lyù, naêm Einstein ñang kheùp laïi. Haøng loaït baøi vieát, haøng ngaøn hoaït ñoäng vaên hoùa trong naêm toân vinh moät thieân taøi treân khaép theá giôùi, ñang ñi qua. Nhöng aùnh haøo quang cuûa nhöõng tö töôûng sieâu vieät vaãn maõi maõi thanh xuaân. Vaø teân tuoåi cuûa con ngöôøi khai sinh ra noù, nhaø khoa hoïc vó ñaïi nhaát theá kyû 20, Alber Einstein (1879-1955) vaãn choùi saùng cuøng lòch söû loaøi ngöôøi. 2.- Giaûi Nobel Y hoïc, Vaät lyù vaø Hoùa hoïc Caùc Giaûi Nobel trong ba lónh vöïc treân ñaõ ñöôïc coâng boá vaøo ñaàu thaùng 10-2005 vaø leã trao Giaûi ñaõ ñöôïc toå chöùc troïng theå taïi Thuïy Ñieån. Nobel Y hoïc 2005 toân vinh hai nhaø khoa hoïc Australia, nhöõng ngöôøi ñaõ khaùm phaù ra vi khuaån Helicobacter pylori vaø vai troø cuûa chuùng trong beänh vieâm loeùt heä tieâu hoùa. Giaûi Nobel Vaät lyù ñaõ ñöôïc trao cho hai coâng daân Myõ Roy Glauber vaø John Hall - vaø Theodor Haensch ngöôøi Ñöùc. Ba nhaø khoa hoïc naøy ñaõ coù ñoùng goùp lôùn trong vieäc thuùc ñaåy öùng duïng vaät lyù löôïng töû hieän ñaïi vaøo nghieân cöùu quang hoïc vaø aùnh saùng. Giaûi Nobel Hoùa hoïc toân vinh Yves Chauvin (Phaùp), Robert Grubbs vaø Richard Schrock (Myõ), nhöõng nhaø khoa hoïc ñaõ coù coâng phaùt trieån phöông phaùp hoaùn vò trong toång hôïp chaát höõu cô. Phöông phaùp naøy môû ra nhöõng caùch thöùc môùi ñeå cheá taïo caùc loaïi thuoác thoâng minh hôn vaø caùc loaïi chaát deûo thaân thieän hôn vôùi moâi tröôøng. 3.- Giaûi maõ gen 2005 laø moät naêm tuyeät vôøi ñoái vôùi lónh vöïc giaûi maõ gien. Sau 7 naêm, Döï aùn giaûi maõ gen luùa quoác teá ñaõ hoaøn taát giaûi maõ boä gen luùa - gioáng caây nuoâi döôõng hôn 50% daân soá theá giôùi. Öôùc tính luùa chöùa 37,544 gen treân 12 nhieãm saéc theå so vôùi 20,000-25,000 gen cuûa ngöôøi. Giaûi maõ boä gen luùa coù yù nghóa quan troïng bôûi noù seõ giuùp con ngöôøi taïo ra nhöõng gioáng luùa cao saûn, nhieàu dinh döôõng, khaùng chòu saâu beänh toát hôn vaø chòu ñöôïc thôøi tieát khaéc nghieät. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ giaûi maõ ñöôïc ADN cuûa tinh tinh, hoï haøng thaân thieát nhaát cuûa con ngöôøi. 4.- Baén phaù sao choåi Tempel 1 Moät ngaøy naøo ñoù con ngöôøi seõ phaûi ñoái phoù vôùi moät tieåu haønh tinh hoaëc sao choåi ñang treân ñöôøng lao vaøo Traùi ñaát. Trong tröôøng hôïp toài teä nhaát, chuùng seõ huûy dieät neàn vaên minh hoaëc chí ít cuõng taøn phaù moät thaønh phoá naøo ñoù. Nhöõng vuï va chaïm lôùn ñaõ xaûy ra tröôùc ñaây vaø seõ coøn nhieàu

vuï nöõa. Tuy nhieân, con ngöôøi chöa bieát nhieàu veà caùc tieåu haønh tinh cuõng nhö caáu truùc cuûa chuùng ñeå leân keá hoaïch laøm cheäch höôùng hoaëc phaù huûy. Moät böôùc ngoaët lôùn ñaõ xaûy ra khi phi thuyeàn Deep Impact cuûa NASA phoùng moät vieân ñaïn ñoàng vaøo sao choåi Tempel 1 vaøo ngaøy 4/7. Vôùi thoâng tin thu thaäp ñöôïc, giôùi khoa hoïc seõ bieát roõ hôn veà baûn chaát vaø caáu truùc cuûa sao choåi cuõng nhö söï hình thaønh cuûa Thaùi döông heä. Ngoaøi ra, bieát ñöôïc caáu truùc cuûa sao choåi seõ giuùp con ngöôøi laøm cheäch höôùng cuûa chuùng trong töông lai. Moät lôïi ích khaùc nöõa laø baèng caùch tìm hieåu caùc thaønh phaàn cuûa sao choåi, con ngöôøi coù theå söû duïng chuùng trong töông lai laøm gieáng nöôùc hoaëc traïm tieáp nhieân lieäu cho caùc söù maïng thaêm doø vuõ truï.

naøy ñoái vôùi leâ. Keát quaû laø vuøng daùn nhaõn baèng laser hoaøn toaøn coù theå aên ñöôïc. Kyõ thuaät naøy giuùp nhaø cung caáp haøng hoùa ghi nhöõng thoâng tin cuï theå hôn, chaúng haïn khi naøo leâ ñaït ñeán ñoä chín vöøa ñuû ñeå aên...

5.- Phi thuyeàn Thaàn Chaâu 6 cuûa Trung Quoác

10.- Robot mua vui

Saùng 12-10, phi thuyeàn Thaàn Chaâu 6 ñaõ mang hai phi haønh gia cuûa Trung Quoác vaøo quyõ ñaïo Traùi ñaát. Ñaây laø laàn thöù hai quoác gia naøy phoùng phi thuyeàn khoâng gian coù ngöôøi laùi vaø laø nöôùc thöù ba sau Nga vaø Myõ laäp ñöôïc kyø tích naøy. Vöông Duõng Trí, Toång coâng trình sö cuûa Chöông trình phi thuyeàn khoâng gian coù ngöôøi laùi cuûa Trung Quoác, nhaän xeùt: ‘’Caùc chuyeán bay vaøo khoâng gian coù ngöôøi laùi theå hieän söùc maïnh kinh teá vaø nghieân cöùu khoa hoïc cuûa moät quoác gia. Ñaây laø moät phöông tieän lôùn ñeå môû roäng khoâng gian soáng cuûa con ngöôøi, khai thaùc vaø söû duïng caùc taøi nguyeân khoâng gian.

Haõng ZMP cuûa Nhaät Baûn ñang baùn moät loaïi robot vôùi giaù 7,000 ñoâ la. Cao gaàn 40cm, robot hai chaân Nuvo coù khaû naêng nhaûy muùa, noùi chuyeän, chôi nhaïc, thoâng baùo thôøi gian vaø thaäm chí baét tay. Nuvo, nghóa laø ‘’Chuùng ta haõy nhaûy muùa’’, coù theå phaûn öùng ñoái vôùi 40 meänh leänh ñôn giaûn baèng tieáng Nhaät Baûn vaø chuïp aûnh baèng camera gaén treân ñaàu roài chuyeàn tôùi ñieän thoaïi di ñoäng cuûa baïn. 15 khôùp gaén ñoäng cô trong cô theå giuùp Nuvo thöïc hieän nhöõng troø vui nhoän chaúng haïn nhö troàng caây chuoái, xoay ñaàu vaø ñi laïi töï do trong nhaø.

6.- Xe ñaïp sieâu toác

Ñaàu naêm 2006, haõng Vestergaard Frandsen cuûa Thuïy Só seõ tung ra thò tröôøng moät loaïi oáng loïc nöôùc vôùi giaù khoaûng 3 ñoâ la. Ñöôïc goïi laø LifeStraw, oáng chöùa baûy loaïi maøng loïc, trong ñoù coù maét löôùi, than hoaït tính vaø iot. OÁng coù theå ngaên caùc beänh truyeàn nhieãm qua ñöôøng nöôùc chaúng haïn nhö thöông haøn vaø tieâu chaûy - thuû phaïm gieát ít nhaát 2 trieäu ngöôøi moãi naêm taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån. LifeStraw cuõng coù theå taïo ra nöôùc uoáng an toaøn cho du khaùch, nhöõng naïn nhaân cuûa caùc côn baõo, ñoäng ñaát...

Chieác xe ENV vaïm vôõ, naëng 100kg vaø ñöôïc laøm baèng nhoâm, chieác xe coù theå ñaït vaät toác 80km/giôø nhôø vaøo ñoäng cô chaïy baèng pin hydro. Giaùm ñoác döï aùn Andy Eggleston cho bieát coâng ngheä ñoäc quyeàn naøy cho pheùp pin nhieân lieäu taïo ra nhieàu naêng löôïng hôn so vôùi pin bình thöôøng. ENV chaïy raát eâm vôùi moät bình hydro naëng chöøng 150g (giaù 4 ñoâla/bình). Moät bình nhö vaäy coù theå giuùp xe chaïy ñöôïc 160km. Coâng ty Intelligent Energy cho bieát xe seõ ñöôïc baùn vaøo naêm 2007 vôùi giaù chöa tôùi 10,000ñoâla. 7.- Daây thöøng thoâng minh Daây thöøng coù theå cöùu maïng lính cöùu hoûa hoaëc ngöôøi leo nuùi chöøng naøo noù chöa sôøn hoaëc bò ñöùt ñoät ngoät. Ñeå baûo ñaûm an toaøn hôn nöõa, caùc chuyeân gia thuoäc Phoøng thí nghieäm Squid Labs cuûa Myõ ñaõ cheá taïo moät loaïi daây thöøng coù caùc sôïi kim loaïi daãn ñieän. Daây coù theå doø ñöôïc troïng löôïng maø noù ñang mang vaø caûnh baùo ngöôøi söû duïng lieäu troïng taûi coù quaù lôùn hay khoâng thoâng qua tin nhaén. Daây thoâng minh cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå neo taøu thuyeàn, buoäc nhöõng thöù coù giaù trò hoaëc trong caùc hoaït ñoäng cöùu hoä. 8.- Nhaõn laser cho noâng phaåm Thay vì duøng nhaõn baèng giaáy, ngaøy caøng coù nhieàu haõng ñoùng goùi vaø phaân phoái noâng phaåm thöû nghieäm vieäc duøng aùnh saùng töï nhieân laøm nhaõn. Thöïc chaát ñaây laø kyõ thuaät môùi duøng laser ñeå khaéc caùc thoâng tin nhö xuaát xöù, chuûng loaïi... leân voû cuûa rau, quaû maø khoâng laøm chuùng bò thaâm hoaëc thoái. Nhaø saùng cheá Greg Drouillard ñaõ thöû nghieäm kyõ thuaät

9.- Höông vò choáng beùo Ñaàu beáp David Burke ôû New York City ñaõ taïo ra 18 loaïi höông vò coù muøi gioáng nhö nhöõng loaïi thöùc aên coù haøm löôïng calo cao. Ñöôïc laøm töø nguyeân lieäu töï nhieân hoaëc toång hôïp, nhöõng loaïi höông vò naøy khoâng coù chaát beùo hoaëc calo. Moät loaïi höông vò ñaëc tröng trong soá naøy coù muøi soâcoâla. Giaù cuûa moãi loï laø 5.95 ñoâla.

11.- Thieát bò loïc nöôùc caù nhaân

12.- Leàu Nemo Vôùi giaù 395 ñoâla, chieác leàu Nemo naøy coù theå ñöôïc bôm phoàng leân nhôø vaøo moät chieác bôm chaân, khoâng caàn duøng tôùi coïc nhoâm nhö leàu thoâng thöôøng. Ñaây laø saûn phaåm cuûa Cam Brensinger - coâng ty tö vaán cho NASA trong döï aùn thieát keá boä ñoà vuõ truï. Leàu Nemo cho thaáy coâng ngheä vuõ truï ñaõ ñöôïc öùng duïng vaøo cuoäc soáng thöôøng ngaøy. Coâng ty cho bieát leàu coù theå ñöôïc döïng leân trong chöa ñaày 1 phuùt. 13.- Cöûa ña hình töï ñoäng Ñöôïc thieát keá taïi Nhaät Baûn, cöûa naøy chæ môû sao cho hình daïng cuûa noù khôùp vôùi hình daïng cuûa ngöôøi hoaëc vaät theå ñi qua. Tính naêng naøy giuùp tieát kieäm naêng löôïng, duy trì moät nhieät ñoä oån ñònh trong phoøng vaø coù theå ngaên buïi hoaëc nhöõng vaät lieäu khaùc loït vaøo trong. Ngoaøi con ngöôøi, cöûa coù theå ñöôïc söû duïng cho nhöõng vaät theå nhoû, chaúng haïn nhö nhöõng goùi böu kieän hoaëc oâtoâ ra vaøo gara. (Source: TIME)

DAT


24

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

giôø qua

Caùc “OÂng giaø Noel” chuaån bò ñi giao quaø baèng xe gaén maùy. Hình: Quyønh Thoa/Ngöôøi Vieät

Haø Noäi: Löông cuûa “oâng giaø Noel” 13 ñoâ la/giôø HAØ NOÄI 22-12 - Muoán thueâ moät oâng giaø Noel, phaûi traû töø 200 ngaøn (13 ñoâ la) ñeán 300 ngaøn (20 ñoâ la) moãi giôø. Ñoù laø giaù caû cuûa dòch vuï oâng giaø Noel ôû thaønh phoá Haø Noäi. Baùo Daân trí cho bieát, taïi Haø Noäi, dòch vuï oâng giaø Noel giao quaø naøy naêm nay ñöôïc baét ñaàu khaù sôùm vaø ñoâng cöûa haøng tham gia. Caùc nhaø cung caáp dòch vuï ñeàu cho bieát ñoäi nguõ “oâng giaø Noel” ñeàu ñöôïc tuyeån choïn kyõ löôõng hôn veà hình daùng, gioïng noùi vaø ñaëc bieät ñeàu qua taäp huaán moät soá kieán thöùc cô baûn veà leã Noel, caùch truyeàn ñaït vaø kyõ naêng traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa treû nhoû. Muøa Giaùng Sinh naêm nay xuaát hieän moät dòch vuï môùi, ñoù laø “cho thueâ oâng giaø Noel”. Dòch vuï naøy xuaát phaùt töø nhu caàu cuûa nhöõng gia ñình ñoâng ngöôøi hoaëc coù nhieàu treû nhoû... nhöng chuû yeáu laø töø nhu caàu cuûa caùc cô quan muoán toå chöùc leã Noel cho con em nhaân vieân vaø caùc cöûa haøng sieâu thò, caùc haõng saûn xuaát coù ñôït khuyeán maõi, quaûng baù saûn phaåm. Hieän nay coù raát nhieàu cöûa haøng treân phoá Haøng Maõ, Haøm Long cho thueâ caây thoâng Noel vôùi giaù 200,000-400,000 ñoàng/ caây ñaõ trang trí (tuøy chieàu cao caây) trong ba ngaøy. Haøng seõ ñöôïc chôû ñeán taän nhaø. Neáu khoâng thích thoâng nhöïa, baïn coù theå choïn mua thoâng thaät vôùi giaù 500,000 ñeán treân 1 trieäu ñoàng/caây, tuy nhieân phaûi ñaët tieàn tröôùc vaø chæ coù caây ñuùng kích côõ, chieàu cao chöù khoâng ñöôïc löïa choïn caây öng yù. Loaïi thoâng thaät ñöôïc laáy töø chaân ñeàn Soùc, Soùc Sôn. Moät soá trung taâm caây caûnh nhö ôû Baùch Khoa, ñöôøng Tröôøng Chinh cuõng coù dòch vuï cho thueâ caây vaøo dòp Noel vaø naêm môùi, caây thoâng thaät sau khi duøng xong cuõng coù theå nhôø caùc ñieåm naøy chaêm soùc caây ñeå naêm sau duøng tieáp.

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

Caàn Thô: Caùc loaïi coân truøng boø caïp, böûa cuûi ñaét haøng CAÀN THÔ 22-12 - Theo Baùo Tuoåi Treû, taïi nhieàu khu vöïc ôû thaønh phoá Caàn Thô ñaõ xuaát hieän haøng chuïc ngöôøi mang moät löôïng lôùn boï caïp, böûa cuûi, taéc keø... ñi baùn daïo khaép noäi oâ thaønh phoá. Hoï rao baùn vôùi giaù töø 1,000-2,500 ñoàng/con böûa cuûi, 2,000-5,000 ñoàng/con boï caïp vaø 30,000-40,000 ñoàng/con taéc keø, neáu mua sæ thì giaù coù theå reû hôn. Moät soá ngöôøi cho bieát hoï töø tænh Taây Ninh xuoáng tìm moái tieâu thuï, baùn cho khaùch ngaâm röôïu. Khoâng bieát taùc duïng trò nhöùc moûi, cöôøng döông... hieäu quaû nhö theá naøo nhöng ñaõ coù raát Moät ngöôøi baùn daïo böûa cuûi, boï caïp taïi thaønh phoá Caàn Thô. nhieàu ngöôøi tìm mua ñeå ngaâm röôïu...

Vuï baùn ñoä boùng troøn U23 Sea Games: Quoác Vöôïng laø chuû möu

Quaûng Bình: Mua vaøng gaëp loõi chì

VIEÄT NAM 22-12 - Baùo trong nöôùc noùi quaù trình ñieàu tra nghi aùn baùn ñoä trong moät soá traän ñaáu boùng ñaù khuoân khoå Sea Games 23 cho thaáy Quoác Vöôïng, chöù khoâng phaûi Vaên Quyeán, ñoùng vai troø chuû möu. Hoâm 21 thaùng 12, Vieän Kieåm saùt nhaân daân toái cao ñaõ pheâ chuaån leänh baét taïm giam boán thaùng ñoái vôùi hai caàu thuû naøy. Theo ñoù Vaên Quyeán bò khôûi toá toäi ñaùnh baïc, Quoác Vöôïng bò khôûi toá veà hai toäi ñaùnh baïc vaø toå chöùc ñaùnh baïc. Ñieàu ñoù ñoàng nghóa vôùi vieäc ñeán thôøi ñieåm naøy, caùc cô quan toá tuïng xaùc ñònh Quoác Vöôïng laø moät trong soá nhöõng ngöôøi giöõ vai troø “chuû möu” trong vuï aùn mua baùn ñoä taïi SEA Games 23. Baùo chí Vieät Nam cuõng noùi keát quaû ñieàu tra ñaõ ñöa ra chöùng cöù thu aâm veà vieäc Vaên Quyeán gaï gaãm ñoàng ñoäi baùn ñoä. “Theo luaät hình söï Vieät Nam, toäi danh ñaùnh baïc coù theå bò phaït tieàn töø 10 tôùi 300 trieäu ñoàng hoaëc bò phaït tuø töø moät ñeán 5 naêm”. “Caùc tröôøng hôïp phaïm toäi coù tính chaát chuyeân nghieäp, taùi phaïm nguy hieåm hoaëc thu lôïi baát chính ñaëc bieät lôùn coù theå bò phaït töø ba tôùi 10 naêm tuø”. Tin cho hay Vaên Quyeán tröôùc khi bò chuyeån tôùi traïi giam ñaõ vieát thö ngoû xin loãi ngöôøi haâm moä, nhöng noäi dung thö naøy chöa ñöôïc coâng boá. Hieän ngoaøi hai Vaên Quyeán vaø Quoác Vöôïng chöa coù theâm caàu thuû naøo trong ñoäi tuyeån U23 Vieät Nam bò chính thöùc buoäc toäi tuy baùo chí noùi coù naêm tuyeån thuû ñaõ khai nhaän lieân quan tôùi baùn ñoä trong Sea Games 23. Ñöôïc bieát, Vöôïng vaø Quyeán ñaõ gaï gaãm moät soá caàu thuû baùn ñoä trong traän Vieät Nam thaéng Mieán Ñieän 1-0 vaø soá tieàn moãi caàu thuû ñöôïc chia khoaûng 2,000 ñoâ la. Chuû tòch Lieân ñoaøn boùng ñaù Vieät Nam Nguyeãn Troïng Hyû ñöôïc baùo giôùi trích lôøi noùi raèng Lieân ñoaøn ñang caân nhaéc treo gioø vónh vieãn hai caàu thuû naøy. OÂng cuõng nhaän xeùt hoï coøn quaù treû vaø phaûi hoaït ñoäng trong moâi tröôøng boùng ñaù voán khoâng laønh maïnh ôû trong nöôùc. Dö luaän ñoøi hoûi phaûi truy tôùi goác reã cuûa caên beänh traàm kha trong ngaønh boùng ñaù Vieät Nam baáy laâu nay, maø ngöôøi ta nghi ngôø coù theå lieân quan tôùi caû taàng lôùp quan chöùc ngaønh theå thao.

QUAÛNG BÌNH 22-12 - Nhieàu tieäm vaøng ôû thaønh phoá Ñoàng Hôùi, tænh Quaûng Bình ñaõ mua phaûi voøng vaøng beân trong coù loõi chì vôùi soá löôïng töø 1 ñeán 1.5 chæ/voøng. Loaïi “vaøng chì” naøy ñöôïc khaéc nhaõn hieäu caùc tieäm vaøng lôùn. Chò Voõ Thò Hôùi chuû tieäm vaøng Ngoïc Haø, ñaõ mua nhaàm tôùi 6 voøng vaøng coù loõi chì. Vì theá, khi thaáy moät coâ gaùi khoaûng 20 tuoåi ñeán baùn voøng vaøng, chò ñaõ cho thôï kieåm tra vaø phaùt hieän voøng vaøng coù loõi chì. Chò Hôùi laäp töùc baùo cho coâng an. Coâ gaùi kia khai laø Leâ Thò Höông, laø ngöôøi laøm thueâ, naáu aên phuïc vuï taïi tieäm vaøng Kim Hoaøn (laø moät tieäm vaøng lôùn taïi Ñoàng Hôùi). Höông khai nhaän laø ñaõ nhaët ñöôïc voøng vaøng loõi chì naøy khi ñang queùt doïn taïi tieäm Kim Hoaøn vaø baùn cho tieäm khaùc. Moät vuï khaùc laø Leâ Thò Thu Hieàn, truù taïi tieåu khu 2, phöôøng Ñoàng Sôn, thaønh phoá Ñoàng Hôùi, ñaõ nhieàu laàn ñeán caùc tieäm vaøng ñeå mua voøng laéc ñeo tay baèng vaøng coù troïng löôïng nhoû, sau ñoù coù theå Hieàn ñaõ phoái hôïp vôùi nhöõng thôï kim hoaøn coù tay ngheà ñeå tuoàn loõi chì, thieác vaøo. Taïi hieäu vaøng Kim Hoaøn, anh Traàn Ñình Taân - chuû tieäm vaøng, phuû nhaän vieäc tieäm vaøng cuûa mình laøm voøng vaøng loõi chì, laïi caøng phuû nhaän vieäc coâ Höông nhaët ñöôïc voøng vaøng do chính tieäm vaøng anh ñaùnh rôi. Khi ñöôïc hoûi veà chuyeän moät khaùch haøng ñaõ töøng mua voøng vaøng taïi Kim Hoaøn, sau ñoù phaùt hieän trong voøng vaøng coù loõi chì neân mang ñeán traû, ñoøi boài hoaøn tieàn, anh Taân cuõng khaúng ñònh khoâng heà coù chuyeän ñoù. Nhöng khaùch haøng (chò Nguyeãn Thò Tuyeát, thöôøng truù taïi tieåu khu 7, phöôøng Haûi Thaønh) laïi cho bieát: “Toâi ñeán tieäm vaøng Kim Hoaøn mua moät chieác voøng vaøng 18K, troïng löôïng laø 2.7 chæ. Sau khi ñeo moät thôøi gian bò gaõy, toâi phaùt hieän trong voøng vaøng coù loõi maøu ñen. Sau khi xem xeùt, tieäm Kim Hoaøn chæ traû laïi cho toâi 300 ngaøn ñoàng/chæ trong khi giaù mua luùc ñoù laø 510 ngaøn ñoàng/ chæ. Sau khi bieát toâi coøn giöõ hoùa ñôn mua ôû nhaø, tieäm Kim Hoaøn môùi chòu mua laïi voøng vaøng bao goàm caû vaøng vaø loõi chì vôùi troïng löôïng 2.7 chæ vaø thanh toaùn cho toâi 1.4 trieäu ñoàng.”

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

DAT

Dòch vuï chuïp hình vôùi oâng giaø Noel coù ôû khaép trung taâm Saøi Goøn. Hình: Quyønh Thoa/Ngöôøi Vieät.

Noel laø dòp cho caùc thôï chuïp hình vaøo muøa laøm aên khaám khaù. Hình: Hoaøi Vieät/Ngöôøi Vieät.

Trung taâm Saøi Goøn, 48 giôø tröôùc leã Giaùng Sinh QUYØNH THOA/Ngöôøi Vieät Côn möa phuøn vaø caùi laïnh 20 ñoä C hoâm 22 thaùng 12 laøm cho baàu khoâng khí tröôùc ngaøy Giaùng Sinh ôû Saøi Goøn theâm nhoân nhòp. Tröôùc khi ñeán khu vöïc trung taâm Saøi Goøn, toâi gheù vaøo tieäm thuoác taây mua thuoác caûm uoáng, coâ baùn thuoác baûo raèng hai ngaøy nay, thuoác caûm baùn khaù chaïy, vì daân Sai Goøn khoâng quen vôùi kieåu thôøi tieát laønh laïnh theá naøy. Môùi 18 giôø maø trôøi ñaõ toái haún, khieán phoá xaù coù dòp ñua nhau “leân ñeøn”. Höôùng veà trung taâm thaønh phoá, töø phía

ngaõ saùu Phuø Ñoång, ngay töø xa moïi ngöôøi ñaõ coù theå nhìn thaáy khaùch saïn New World röïc rôõ saéc maøu. Thaáy oâng giaø Noel tröôùc moät loái vaøo khaùch saïn naøy ñang khaù thaûnh thôi, toâi gheù vaøo laøm “laøm boä” xin chuïp taám hình, xem oâng giaø Noel naøy coù vui tính khoâng. Khoâng phaøn naøn, oâng giaø Noel ra hieäu baûo toâi chôø chuùt xíu. Xoay löng voâ trong, ñeo haøm raâu baïc, xoû ñoâi gaêng tay roài ñöùng ngay ngaén, giô hai ngoùn tay leân nhö muoán noùi raèng “muoán laøm gì thì laøm”... Tuy nhieân, khi caùm ôn

Hai baïn sinh vieân naøy ñang baùn thieäp kieám tieàn muøa Noel. Hình: Quyønh Thoa/Ngöôøi Vieät.

vaø quay ñi, toâi thaáy oâng giaø Noel naøy chöa ñöôïc töôi cho laém, nhöng duø sao cuõng toû ra töû teá moät caùch chuyeân nghieäp.Vaäy laø toát laém roài! Toâi phaán chaán leân ñöôøng, laøm cuoäc “côõi ngöïa xem hoa” quanh trung taâm thaønh phoá... Ngay treân væa heø ñoái dieän cao oác Saigon Center ngöôøi sang troïng ra voâ taáp naäp, cuøng nhöõng du khaùch ñang nhaøn roãi ngoài trong quaùn caø pheâ Terrace ngay cöûa vaøo cao oác, laãn trong ñaùm ngöôøi baùn haøng rong, coù moät coâ beù coù nuï cöôøi xinh xaén, ngoài co

ngöôøi traùnh caùi laïnh vaø möa, ñang chaøo baùn nhöõng chieác ñeøn toûa ra aùnh sang nhieàu maøu, loaïi haøng cuûa Trung Quoác daønh cho muøa giaùng sinh vôùi giaù 40,000 ñoàng/caùi. Loaïi haøng naøy môùi xuaát hieän vaø baùn khaù chaïy trong thôøi gian naøy... Toâi mua uûng hoä moät caùi vaø hoûi coâ beù ñang hoïc lôùp 8 (16 tuoåi) naøy öôùc gì trong ñeâm Giaùng Sinh. Coâ cöôøi, noùi ngay raèng, öôùc coù oâng giaø Noel ñeán nhaø. Moät öôùc mô giaûn ñôn, nhöng vôùi coâ beù naøy khoù trôû thaønh hieän thöïc. Nhaø coâ ôû quaän 4, naèm

trong moät khu maø ngöôøi ta vaãn goïi laø “Xoùm nöôùc ñen”. Coù leõ khoâng coù moät oâng giaø Noel-dòch vuï naøo ôû Saøi Goøn naøy coù cô hoäi ñaët chaân vaøo nhöõng khu aáy trong muøa giaùng sinh caû... Theo tieáng chuoâng leng keng phaùt ra töø moät nhoùm “oâng giaø Noel” ñang chaäm raõi côõi xe maùy löôïn khaép caùc cung ñöôøng trung taâm, ñeå taëng baùnh keïo cho treû em vaø phaùt caùc tôø rôi quaûng caùo... roài toâi thaáy mình ñaõ tôùi nôi khoâng theå boû qua, neáu muoán bieát Noel ñöôïc moïi ngöôøi

ñang chôû ñoùn Giaùng Sinh theá naøo: Khu vöïc baùn thieäp ôû quanh Nhaø Thôø Ñöùc Baø vôùi nhieàu baïn treû ñoäi möa ñi löa thieäp mua taëng ngöôøi yeâu, baïn beø. Moät chò chuû tieäm cho bieát, loaïi thieäp baùn chaïy laø loaïi in aán trong nöôùc vôùi giaù reû töø 3,000-5,000 ñoàng, moãi ngaøy, chò baùn treân hai traêm taám, rieâng loaïi thieäp nhaïc Trung Quoác soá löôïng baùn khoâng baèng vì giaù cao hôn gaáp saùu baûy laàn thieäp reû kia nhöng nguoàn tieàn lôøi cuûa chò töø ñaây laø khoâng nhoû... Naêm Tieáp trang A11


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

Trung taâm Saøi Goøn, 48 giôø tröôùc leã Giaùng Sinh Tieáp trang A10

nay, ñoà trang trí giaùng sinh saûn xuaát ôû Trung Quoác döôøng nhö chieám lónh khaép moïi cöûa tieäm - ngoaïi tröø caùc maët haøng quaàn aùo oâng giaø Noel, buùp beâ OÂng giaø Noel, cuøng vôùi loaïi thieäp giaù reû laø maët haøng trong nöôùc saûn xuaát ñöôïc öa thích. Ñieàu ñoù coù leõ khoâng coù gì laï, vì coâng ngheä saûn xuaát ñoà chôi cuûa oâng baïn laùng gieàng naøy ñang thuoäc loaïi haøng ñaàu theá giôùi maø... Toâi thoaùng aùy naùy khi löôùt qua nhöõng chaøng sinh vieân ñöùng traùnh xa khu vöïc baùn thieäp moät chuùt, ñang nheï níu tay khaùch qua laïi, chaøo baùn thieäp do mình töï thieát keá... Moät caùi níu nheï tay... khoâng phaûi cuûa nhöõng ngöôøi baùn thieäp - toâi vöøa nhaän ñöôïc moät tôø quaûng caùo cuûa Coâng ty Ñoâng Nam veà tieäc möøng giaùng sinh toå chöùc soá 1 quaûng tröôøng Coâng xaõ Paris, ngay caïnh Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø Saøi Goøn vôùi chöông trình baét ñaàu ngaøy 23 thaùng 12 khaù haáp daãn nhö, tieäc buffet goàm 30 moùn giaù 75,000ñ/ngöôøi, cuøng thöôûng thöùc tieáng haùt cuûa ca ñoaøn Nhaø Thôø Ñöùc Baø cuøng caùc ca só noåi tieáng... Giaù khaù reû. Hai baïn nam nöõ sinh vieân naêm 3 Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông laø ngöôøi ñang phaùt tôø rôi naøy, cho bieát, moãi ngaøy baét ñaàu töø 5 giôø chieàu ñeán 10 giôø toái theá naøy, moãi baïn seõ nhaän ñöôïc 50,000ñ. coâng vieäc naøy keùo daøi moät tuaàn... Duø ñang muøa thi, nhöng coâng vieäc naøy khaù vui vaø nheï nhaøng, neân caû hai vui veû cho bieát, thaät aám khi khoaùc treân ngöôøi boä ñoà ñaëc bieät naøy.. Vaø cuõng nhö moïi khi - keå töø luùc Trung taâm thöông maïi Diamond Plaza khaùnh thaønh ñeán nay, nôi taïo baàu khoâng khí Giaùng Sinh sôùm nhaát vaãn laø ôû ñaây. Boâng tuyeát phun traéng xoùa, hang ñaù, nhöõng chuù tuaàn loäc, oâng giaø Noel ngoài vaét veûo treân baàu trôøi... thu huùt ñoâng ñaûo caùc oâng boá baø meï treû ñöa con

mình ñeán ñaây chuïp aûnh kyû nieäm, roài caû nhöõng coâ gaùi treû ñi thaønh töøng nhoùm cuõng tíu tít laøm daùng theo yeâu caàu cuûa nhöõng anh thôï chuïp hình daïo hay cuûa baïn beø. Khoâng noùi quaù, khi cho raèng soá löôïng “phoù nhoøm” gaàn baèng soá khaùch ñeán chôi. AÛnh röûa xong, xeáp thaønh töøng thuøng ngay trong khu vöïc naøy, chôø khaùch ñeán nhaän. Anh M. cho bieát, moãi ngaøy anh chuïp khoaûng 15 cuoän phim-duø phaûi chuïp theo ca töø chieàu ñeán toái (Caùc giôø coøn laïi trong ngaøy phaûi nhöôøng cho nhoùm khaùc vaø anh chaïy soâ ôû ñòa ñieåm khaùc). Anh hy voïng, töø ñaây tôùi naêm môùi theo lòch Taây, anh seõ kieám ñuû tieàn xaøi Teát Ta... Caøng veà khuya, khoâng khí caøng laïnh vaø öa phuøn vaãn rôi, nhöng löôïng ngöôøi ñoå ra ñöôøng tìm kieám caûm giaùc muøa Giaùng Sinh vaãn khoâng Em beù baùn quaø naøy mô öôùc coù oâng giaø Noel ñeán nhaø. Hình: Quyønh Thoa/Ngöôøi Vieät. giaûm ñi, ñaây laø luùc caùc coâ gaùi treû ñi mua saém vaø caùc quaùn aên toûa khoùi ñoâng ngheït khaùch. Treân truïc ñöôøng Hai Baø Tröng keùo daøi ñeán chôï Taân Ñònh, caùc cöûa haøng quaàn aùo nhaèm loâi keùo taâm lyù mua saém cuûa giôùi treû vaãn khoâng giaûm volumn caùc baûn nhaïc giaùng sinh remix theo phong caùch rap, hiphop khieán coù caûm giaùc nhö trôøi môùi vaøo ñeâm maø thoâi...

Caây Giaùng Sinh trang hoaøng loäng laãy tröôùc caùc khaùch saïn sang troïng. Hình: Hoaøi Vieät/Ngöôøi Vieät.

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Vieät Nam

Thôøi tieát laïnh, daân mieàn Taây ñoå xoâ ñi mua aùo aám THU HIEÀN/Ngöôøi Vieät Maáy ngaøy qua thaønh phoá Caàn Thô vaø caùc ñòa phöông laân caän thôøi tieát ñoät ngoät laïnh. Nhieät ñoä ban ngaøy töø 22-26 ñoä C, ban ñeâm chæ coøn töø 17-18 ñoä C keøm theo möa phuøn laát phaát. Nhöõng ngaøy ñaàu, ngöôøi ta coøn thích thuù baûo vôùi nhau raèng “Laïnh gioáng Ñaø Laït quaù!” Theo döï baùo thôøi tieát, nhöõng ngaøy saép tôùi nhieät ñoä taïi Caàn Thô vaø caùc tænh mieàn Taây seõ coøn xuoáng thaáp hôn. Ñieàu naøy caøng laøm cho khoâng khí mua saém aùo aám trong nhöõng ngaøy qua taïi Caàn Thô “noùng” leân. Nhöõng ngöôøi kinh doanh quaàn aùo thì baûo nhau: “Naêm nay ai tröõ aùo laïnh nhieàu thì voâ maùnh roài!” Trong nhöõng ngaøy qua caùc cöûa haøng thôøi trang ñaõ tieán haønh caùc chöông trình “ñaïi haï giaù” vaø “haøng thanh lyù cuoái naêm” ñaõ thu huùt ñoâng ñaûo baïn treû, hoïc sinh sinh vieân ñeán mua. Toâi gheù vaøo cöûa haøng thôøi trang Blue-Ex-

change - thöông hieäu cuõ laø BBlue ñaõ ñöôïc giôùi treû Vieät Nam öa thích trong thôøi qua, naèm treân ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, nhaân vieân baùn haøng cuûa Blue ñaõ ñöa cho toâi xem nhöõng maãu aùo khoaùc cuûa nam baùn chaïy nhaát trong tuaàn keøm theo lôøi giôùi thieäu saûn phaåm khaù aán töôïng: - Ñaây laø caùc maãu môùi mang phong caùch theå thao, coù noùn, tuùi xeùo ñöôïc caùc baïn nam öa thích. Do coâng ty ñang coù chöông trình haï giaù 50% möøng Giaùng Sinh neân caùc baïn sinh vieân ñeán mua nhieàu laém! Caùc saûn phaåm cuûa thöông hieäu B-Blue vaø NiNo Maxx thöôøng mang phong caùch treû trung vôùi caùc toâng maøu töôi saùng thích hôïp vôùi caùc baïn treû naêng ñoäng. Beân caïnh ñoù, nhöõng baïn nöõ ñang chaïy theo laøn soùng Haøn Quoác cuõng khoâng boû qua cô hoäi “phoâ dieãn” nhöõng chieác aùo khoaùc kieåu Haøn Quoác ñang baùn traøn ngaäp taïi caùc shop thôøi trang

“Sale 50%” vaøo leã Noel.

vôùi nhieàu giaû caû cöùng-meàm khaù cheânh leäch. Toâi gheù vaøo shop T. Ng. treân ñöôøng Nguyeãn An Ninh, moät trong nhöõng shop thôøi trang baùn haøng “cao caáp” ôû Caàn Thô, baø chuû shop giôùi thieäu: - Toâng maøu töôi, thaân aùo ngaén, coå saâu vaø roäng, baâu aùo to coù caøi hoa, ren ñöôïc keát ôû tay vaø baâu aùo... Tuy hôi loøa xoøa nhöng ñang “hot” nhaát ñaáy! Tuy coå roäng nhöng chaát lieäu baèng næ loaïi toát, maëc vaøo raát aám. Chò coù baùn keøm khaên næ choaøng cuøng toâng maøu... Raát Haøn Quoác! Sau khi laät tôùi laät lui xem thaáy caùi maïc: “Made in Korea”. Keøm theo mieáng daùn baûng giaù vôùi doøng soá nhoû “$150”. Coâ baïn Rosa cuûa toâi hoûi roõ laïi giaù, baø chuû cöôøi vaø noùi: - “Chæ coù 150 ñoâ thoâi em aø! Haøng nhaäp töø Haøn Quoác maø! Khoâng sôï ñuïng haøng ñaâu!” Rosa keùo tay toâi roài ra daáu “out”. Chuùng toâi ñaõ “ruùt lui” nhanh choùng khoûi shop T.N.! Vì môùi ngaøy hoâm tröôùc Rosa ñaõ thaáy chieác aùo kieåu Haøn Quoác aáy ôû treân Saøi Goøn chæ coù 350,000 ñoàng. Ñeå kieåm chöùng laïi toâi cuøng Rosa ñaùnh moät voøng ra Trung taâm thöông maïi Caùi Kheá , cuõng thaät baát ngôø, toâi laïi thaáy moät caùi y heät, laät xem caùi maïc vaãn thaáy doøng chöõ Made in Korea quen thuoäc nhöng laàn naøy baø chuû baûo: - Haøng môùi veà! Maëc ñi!

DAT

Trong moät cöûa haøng quaàn aùo haïng sang.

Ñaûm baûo khoâng “ñuïng haøng”! Khoûi traû giaù! 450,000 ñoàng! Toâi vaø Rosa moät laàn nöõa böôùc ñi maø khoâng heà “traû giaù”... Theá laø, töø phía sau voïng laïi nhöõng tieáng chöûi xoái xaû. Coâ baïn Rosa coù veû “shock” tröôùc nhöõng caâu chöûi laï tai aáy, coâ cöù “What? What?...” Coâ quay laïi hoûi baø chuû “Baø ñaõ baûo chuùng toâi “khoûi traû giaù”! Baây giôø baø chöûi laø chöûi laøm sao?!” OÂi! Toâi khoâng theå tin ñöôïc coâ baïn cuûa toâi sau 4 naêm ñi qua Myõ trôû veà vaãn coøn “soûi” tieáng Vieät “ñaùo ñeå”. Theo nhöõng ngöôøi chuyeân kinh doanh aùo laïnh thì: “Ngoaøi caùc loaïi aùo do caùc cô sôû

may chuyeân nghieäp leân haøng cho thò tröôøng noäi ñòa coøn coù haøng aùo gioù daït ra töø nhöõng loâ haøng gia coâng xuaát khaåu. Nhöng chieám troïn thò tröôøng vaãn laø aùo laïnh Trung Quoác vôùi söï phong phuù töø maãu maõ ñeán giaù caû! Ngay caû nhöõng maãu aùo môùi vöøa xuaát hieän treân phim Haøn Quoác thì vaøi ngaøy sau haøng Trung Quoác ñaõ “copy” y chang, vaø dó nhieân ngöôøi ta luoân gaén caùi maïc “Made in Korea” ñeå deã daøng “heùt” giaù leân cao”.

Khi aùo aám xuoáng ñöôøng Ñoái vôùi ngöôøi bình daân coù thu nhaäp thaáp, sieâu thò vaø caùc cöûa haøng thôøi trang vaãn coøn laø nhöõng nôi “xa vôøi” ñoái vôùi thu nhaäp ít oûi cuûa mình. Theo lôøi cuûa caùc chò chuû saïp quaàn aùo taïi chôï Xuaân Khaùnh ôû thaønh phoá Caàn Thô cho bieát: - Nhö theá khoâng coù nghóa laø hoï khoâng ñöôïc maëc ñeïp! Thò tröôøng aùo laïnh reû tieàn cuõng raát phong phuù, coù giaù chæ töø 20,00040,000 ñoàng, tuøy loaïi, nhöng vaãn traøn ngaäp nhöõng Cöûa haøng quaàn aùo bình daân luoân ñoâng khaùch vaøo dòp cuoái naêm. caùc kieåu daùng Haøn

Quoác... Nhaùi cuõng y chang nhöng chaát lieäu baèng vaûi thöôøng thoâi! Beân caïnh ñoù, caùc loaïi aùo laïnh baùn xoân væa heø vaø caùc loaïi aùo gioù khaùc ñöôïc traûi ñoáng baùn ôû chôï cuõng ñöôïc nhieàu ngöôøi choïn mua vôùi giaù “raát meàm” chæ 10,000-15,000 ñoàng “haøng ngoaïi nhaäp thöù thieät”. Theo lôøi cuûa baø chuû ñoáng haøng xoân ñang traûi baùn treân væa heø ñöôøng Nguyeãn Traõi cho bieát: - Haàu heát laø haøng ñaõ qua söû duïng, coù xuaát xöù töø Cambodia veà theo ñöôøng Chaâu Ñoác. Chæ caàn 10,000 ñoàng laø coù moät chieác aùo toát vaø ñeïp nhö theá naøy, “haøng ngoaïi nhaäp thöù thieät” chöù giôõn aø! Noùi laø ñoà si ña chöù ñaõ giaët taåy roài. Giaù nhö vaäy laø beøo quaù roài! Baø naøy noùi tieáp: Toâi doïn ra baùn ñöôïc 1 tuaàn, moãi ngaøy baùn gaàn hai chuïc caùi, daân lao ñoäng mua nhieàu laém! Thaät theá, toâi thaáy baø baän baùn khoâng kòp neân cuõng döøng buoåi troø chuyeän cuûa mình laïi. Böôùc xuoáng ñöôøng boãng thaáy ñöôøng phoá Caàn Thô ñeïp laï thöôøng, ñoâng vui vaø saëc sôõ saéc aùo hôn. Trong nhöõng ngaøy “Laïnh gioáng Ñaø Laït”... OÂi! Muøa laïnh veà! Thu Hieàn

NÖÕ BAÙC SÓ SAÛN PHUÏ KHOA

HUYØNH THÒ NGOÏC MYÕ, M.D., F.A.C.O.G.

DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY FELLOW AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY Nöõ Baùc Só Vieät Nam toát nghieäp Ñaïi Hoïc U.C.L.A. Chuyeân moân ngaønh Saûn Phuï Khoa taïi Hoa Kyø.

CHUYEÂN TRÒ: l

8900 Bolsa Ave., Ste. #C, Westminster, CA 92683

(714) 379-8809

BOLSA

©2004 Cartier

(Trong khu chôï ABC)

WESTMINSTER BROOKHURST

Giôø Laøm Vieäc:

Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10am - 6pm Thöù Baûy: 10am - 2pm

Keá hoaïch hoùa gia ñình Truy taàm ung thö vuù, coå töû cung, töû cung, buoàng tröùng l Beänh hieám muoän l

MAGNOLIA

Thaêm thai vaø ñôõ ñeû l Khaùm beänh phuï nöõ: Kinh nguyeät baát thöôøng, huyeát traéng l Giaûi phaãu caùc beänh phuï nöõ l

NEWLAND

.3”

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

DECIDEDLY FEMININE, UNMISTAKABLY TANK

New Tankissime Authorized Cartier Agency

Collection starting at $13,500


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

DAT

Indonesia: Toøa ñaïi söù Hoa Kyø caûnh baùo kieàu daân veà aâm möu khuûng boá trong muøa leã naøy JAKARTA, Indonesia (TH) - Toøa ñaïi söù Hoa Kyø taïi Indonesia môùi ñaây ñaõ leân tieáng caûnh baùo kieàu daân vaø du khaùch Hoa Kyø laø coù nhieàu khaû naêng boïn khuûng boá seõ tìm caùch môû cuoäc taán coâng trong muøa leã Giaùng Sinh vaø naêm môùi. Daân chuùng ñòa phöông vaø ngöôøi ngoaïi quoác tröôùc ñoù cuõng ñaõ ñöôïc chính quyeàn Indonesia khuyeán caùo veà ñieàu naøy. Baûn thoâng caùo cuûa toøa ñaïi söù cho hay raèng trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ xaûy ra caùc cuoäc taán coâng cuûa quaân khuûng boá taïi Indonesia trong dòp leã Giaùng Sinh vaø naêm môùi. Khaû naêng cuûa caùc cuoäc taán coâng do quaân khuûng boá gaây ra naêm nay coøn cao hôn nhöõng naêm tröôùc. Toøa ñaïi söù Hoa Kyø cho bieát caùc tin töùc naøy ñaõ thu thaäp ñöôïc hoài thaùng qua, sau khi caûnh saùt Indonesia haï saùt teân khuûng boá Azahari Husin, cho thaáy thaønh phaàn khuûng boá ñang ôû nhöõng giai ñoaïn sau cuøng cuûa vieäc môû theâm caùc cuoäc taán coâng nhaém vaøo ngöôøi Taây Phöông ôû Indonesia. Caùc lôøi ñe doïa nhaém vaøo ngöôøi Taây Phöông ñöôïc thu hình voán ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû

nôi aån naùu cuûa Azahari hieän ñang ñöôïc giôùi höõu traùch coi troïng vaø nghieân cöùu kyõ ñeå tìm bieän phaùp ñoái phoù. Azahari, ngöôøi mang quoác tòch Malaysia, ñaõ bò caûnh saùt ñieàu tra vaø tìm ra nôi aån naùu cuûa y taïi thaønh phoá nghæ maùt Batu, taïi Ñoâng Java. Trong cuoäc chaïm suùng sau ñoù vôùi caûnh saùt, Azahari ñaõ bò baén cheát. Moät ñoàng loõa khaùc ñaõ noå bom töï saùt khi thaáy khoâng coøn coù loái thoaùt. Toøa ñaïi söù Hoa Kyø cho hay caùc taøi lieäu thu thaäp ñöôïc ôû nôi ñaây cuõng nhö moät website ñaêng taûi chi tieát caùch thöùc gieát haïi ngöôøi ngoaïi quoác treân ñöôøng phoá Jakarta, ñaõ cho thaáy roõ raøng laø quaân khuûng boá ñang thay ñoåi phöông thöùc hoaït ñoäng. Giaùm ñoác cô quan an ninh tình baùo Indonesia, Syamsir Siregar, hoài ñaàu tuaàn naøy cho bieát thaønh phaàn Hoài giaùo quaù khích ñang ñònh baét coùc caùc vieân chöùc cao caáp vaø caû ngöôøi ngoaïi quoác. Coù ít nhaát 16,000 caûnh saùt vieân ñöôïc boá trí khaép nôi ôû Jakarta ñeå ñaûm baûo an ninh cho hôn 1,200 nhaø thôø trong thuû ñoâ cuõng nhö caùc ñòa ñieåm coâng coäng khaùc. (V. Giang)

HAØ NOÄI 22-12 (TH) - Ñoà ñieän töû vaø ñoà ñieän gia duïng do Trung Quoác saûn xuaát baùn chaïy nhö toâm töôi treân thò tröôøng Vieät Nam, nhaát laø taïi caùc tænh phía Baéc, Taân Hoa Xaõ thuaät laïi tin cuûa tôø Tuoåi Treû ngaøy Thöù Naêm 22-12-2005. Theo nguoàn tin naøy “ngaøy caøng coù theâm nhieàu ngöôøi Vieät Nam, nhö vaøo nhöõng tuaàn leã cuoái naêm nay, ñeán caùc chôï doïc theo bieân giôùi giöõa hai nöôùc, thí duï tænh Quaûng Ninh, ñeå mua saûn phaåm Trung quoác nhö maùy VCD, DVD, loø ñieän töø tính, maùy söôûi ñieän.” “Quaït ñieän thoåi hôi aám baùn chaïy nhö baùnh môùi ra loø vì muøa Ñoâng naêm nay ñöôïc döï baùo laø seõ laïnh hôn maáy naêm tröôùc.” Nguoàn tin treân cho hay. “Quaït ñieän thoåi hôi aám cuûa Trung quoác baùn vôùi giaù 350,000 ñoàng (loái $22 USD) trong khi quaït cuøng loaïi cuûa Ñaïi Haøn baùn vôùi giaù 550,000 ñoàng (khoaûng $34.6 USD).” Baét ñaàu töø 1-1-2006, Vieät Nam baét ñaàu giaûm thueá nhaäp khaåu haøng hoùa ñieän töû vaø ñoà ñieän töø caùc nöôùc ASEAN theo thoûa hieäp ñaõ kyù keát, töø 15%30% xuoáng coøn 0% ñeán 5%. Nhö theá, ngöôøi ta nhìn thaáy haøng hoùa loaïi naøy seõ ñoå aøo aït vaøo Vieät Nam töø ti-vi LCD, DVD, tuû laïnh, maùy giaët maùy saáy quaàn aùo, maùy laïnh, v.v...

vôùi öôùc tính giaù baùn coù theå haï khoaûng 30%. Chính vì theá, moät soá nhaø ñaàu tö ngoaïi quoác coù cô sôû saûn xuaát qui moâ taïi Vieät Nam cuõng ñaõ ñoåi keá hoaïch. Thay vì saûn xuaát (vì giaù thaønh cao hôn) hoï xoay qua nhaäp caûng vaø phaân phoái, theo baùo Tuoåi Treû ngaøy 20-12-2005. Thöông maïi hai chieàu giöõa Vieät Nam vaø Trung Coäng ñaït $7.2 tæ USD trong naêm 2004. Naêm nay öôùc tính $7.5 tæ USD vaø döï truø leân ñeán $10 tæ USD vaøo naêm 2007. Buoân laäu haøng hoùa ñuû loaïi töø Trung coäng vaøo Vieät Nam suoát doïc bieân giôùi 1,450 caây soá dieãn ra taáp naäp ngaøy ñeâm. Töø phuï tuøng xe gaén maùy, vaûi voùc, haøng ñieän töû ñeán caû tröùng gaø vòt, loøng heo loøng gaø öôùp phoùc-moân cho töôi laâu nhaèm löøa gaït ngöôøi mua, khoâng thieáu moät thöù gì. Ngaøy 11-12-2005 vöøa qua, baùo Washington Post coù moät baøi kyù söï noùi raèng nhieàu kyõ ngheä ñoäc haïi, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö hoùa chaát, nhöïa deûo, saét theùp cuûa Trung Coäng ñang coù khuynh höôùng chuyeån cô sôû töø nöôùc hoï sang Vieät Nam vaø caùc nöôùc ASEAN phía Nam ñeå vöøa lôïi duïng giaù nhaân coâng reû, vöøa ñôõ oâ nhieãm cho ñaát nöôùc hoï. (NT)

Ñoà ñieän töû Trung Quoác baùn raát chaïy ôû Vieät Nam

Chaùu gaùi bin Laden chuïp hình quaûng caùo

Wafah Dufour, chaùu gaùi cuûa Osama bin Laden, ngoài chuïp hình cho moät chöông trình quaûng caùo qua böùc hình treân ñaây ñöôïc phoå bieán vaøo ngaøy 22 Thaùng Chaïp. Taám hình naøy seõ ñöôïc ñaêng treân Taïp Chí GQ Magazine, soá Thaùng Gieâng naêm 2006. Dufour, coù tham voïng trôû thaønh moät nhaïc só, ñaõ laáy hoï meï sau bieán coá 11 Thaùng Chín 2001 vaø cho hay coâ chöa bao giôø gaëp maët truøm khuûng boá caû. (Hình: REUTERS/Jeff Riedel/GQ Magazine/handout)

Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi traán an:

Daáu hieäu khaùng thuoác Tamiflu khoâng ñaùng lo ngaïi GENEVA, Thuïy Só (Reuters) - Nhöõng daáu hieäu cho thaáy vi khuaån cuùm gaø H5N1 coù theå ñang phaùt trieån tính ñeà khaùng ñoái vôùi loaïi thuoác cuùm Tamiflu ôû vaøi beänh nhaân khoâng nhaát thieát laø moät lyù do ñeå lo ngaïi, moät vieân chöùc cao caáp cuûa Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) noùi hoâm Thöù Naêm 22-12. Hoâm Thöù Naêm 22-12, Indonesia xaùc nhaän coù theâm hai ngöôøi nöõa bò thieät maïng vì cuùm gaø, naâng toång soá

ngöôøi cheát vì cuùm gaø treân toaøn caàu laø 73 ngöôøi, taát caû ñeàu ôû AÙ Chaâu. Caùc chuyeân vieân sôï raèng vi khuaån seõ bieán theå ñeå thaønh moät daïng coù theå laây truyeàn töø ngöôøi noï sang ngöôøi kia, thay vì töø gia caàm laây cho ngöôøi, vaø moät söï bieán theå nhö vaäy coù theå gaây neân moät traän ñaïi dòch gieát cheát haøng trieäu ngöôøi. OÂng Keiji Fukuda, moät chuyeân vieân veà cuùm cuûa WTO, noùi moät söï ñeà khaùng

naøo ñoù laø ñieàu khoâng sao traùnh khoûi ñoái vôùi baát cöù loaïi thuoác naøo, vaø Tamiflu vaãn laø caùch ñieàu trò toát nhaát. “Moãi khi baïn söû duïng baát cöù loaïi thuoác naøo, choáng vi khuaån hay khaùng sinh, baïn seõ thaáy söï ñeà khaùng phaùt trieån trong caùc cô phaän. Tìm thaáy moät söï ñeà khaùng naøo ñoù khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân vaø khoâng neân lo ngaïi,” oâng Fukuda noùi. Nhöng caàn nghieân cöùu theâm veà lieàu löôïng toái haûo vaø

thôøi gian ñieàu trò cho nhöõng ngöôøi bò nhieãm loaïi vi khuaån cheát ngöôøi naøy, ñeå giôùi haïn cô hoäi söï ñeà khaùng trôû neân phoå bieán hôn, oâng noùi theâm. Söû duïng lieàu löôïng quaù nhoû, hoaëc trong thôøi gian quaù ngaén, coù theå ñöa tôùi söï phaùt trieån ñeà khaùng, theo oâng Fukuda. OÂng noùi thuoác Tamiflu vaãn laø moät söï löïa choïn toát nhaát trong soá nhöõng loaïi thuoác choáng vi khuaån ít oûi ñöôïc cung caáp. (n.n.)


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Saudi Arabia chi 17 tyû dollars mua maùy bay chieán ñaáu cuûa AÂu Chaâu RIYADH, Saudi Arabia (AFP) - Hoaøng thaân Sultan bin Abdul-Aziz, boä tröôûng quoác phoøng Saudi Arabia hoâm Thöù Tö xaùc nhaän laø vöông quoác naøy ñaõ gaàn thoûa thuaän veà vieäc mua moät soá maùy bay chieán ñaáu phaûn löïc toái taân nhaân cuûa AÂu Chaâu, trò giaù khoaûng 17 tyû dollars. OÂng tuyeân boá nhö vaäy sau cuoäc hoäi ñaøm vôùi boä tröôûng quoác phoøng Anh John Reid ñang tôùi thaêm Saudi Arabia. Coù leõ thoûa hieäp seõ ñöôïc chung quyeát vaø kyù keát sau khi boä tröôûng Reid gaëp Quoác vöông Abdullah. Nguoàn tin töø cuoäc hoäi ñaøm giöõa hai vò boä tröôûng tieát loä laø Saudi Arabia seõ mua ít nhaát 48 maùy bay chieán ñaáu kieåu Eurofighter Typhoon, vôùi quyeàn löïa choïn coù theå mua tôùi 72 chieác. Eurofighter ñöôïc cheá taïo bôûi moät lieân doanh ña quoác gia bao goàm caùc coâng ty kyõ ngheä haøng khoâng vaø khoâng gian BAE Systems cuûa Anh, Finmeccanica cuûa YÙ vaø toå hôïp EADS cuûa AÂu Chaâu. Coå phieáu cuûa caùc coâng ty naøy ñaõ laäp töùc leân giaù sau khi coù tin veà vieäc Saudi Arabia mua maùy bay. Döï aùn saûn xuaát loaïi maùy bay chieán ñaáu taân tieán ñuû hieäu naêng söû duïng tôùi giöõa theá kyû 21 ñaõ coù töø giöõa thaäp kyû 1980. Sau khi Phaùp ruùt khoûi lieân doanh vì muoán cheá taïo loaïi maùy bay chieán ñaáu Rafale rieâng cho quoác gia mình, coøn laïi 4 nöôùc cuøng cheá taïo vaø laép raùp Eurofighter Typhoon laø Anh, Ñöùc, YÙ, Taây Ban Nha. Theo döï aùn khoaûng 600 maùy bay ñöôïc saûn xuaát cho 4 quoác gia khoâng keå nhöõng chieác ñöôïc baùn cho caùc quoác gia khaùc. Eurofighter Typhoon coù 2 ñoäng cô phaûn löïc turbofan ñaët caïnh nhau trong thaân, caùnh tam giaùc kieåu vòt trôøi, troïng löôïng maùy bay khoâng 21,500 pounds vaø 34,300 pounds vôùi nhieân lieäu vaø vuõ khí. Ñaây laø loaïi maùy bay chieán ñaáu ña duïng, coù khaû naêng khoâng chieán cuõng nhö oanh kích, 1 hoaëc 2 phi coâng, toác ñoä toái ña hôn 2 laàn vaän toác aâm thanh (Mach 2+, khoaûng 1,480 daäm/giôø) treân cao ñoä vaø Mach 1.2 gaàn maët bieån, vaän toác bình phi nhanh khoâng söû duïng boä haäu hoûa Mach 1.3 vôùi vuõ khí khoâng chieán. Trong thaäp kyû 1980, Saudi Arabia vaø Anh ñaõ kyù keát moät thoûa thuaän trao ñoåi daàu löûa laáy maùy bay chieán ñaáu, troïng phaùo vaø nhöõng trang thieát bò quaân söï khaùc, trong ñoù BAE laø coâng ty laõnh thaàu chính. Nhaät baùo The Guardian phaùt haønh ôû London töø thaùng 9 vöøa qua ñaõ loan tin hai nöôùc ñang coù nhöõng thaûo luaän bí maät töông töï nhö vaäy, maëc daàu sau ñoù boä tröôûng quoác phoøng Saudi Arabia phuû nhaän. Nhöng vieäc thöông löôïng ñaõ trì treä vì Saudi Arabia ñoøi hoûi 3 ñieàu kieän: (1) daãn ñoä hai nhaø ñoái laäp Saad al-Faqih vaø Mohammed al-Masari töø Anh veà Saudi Arabia, (2) taùi laäp caùc tuyeán bay tôùi Riyadh cuûa Britidh Airways ñaõ bò huûy boû vì lo ngaïi veà an ninh, (3) Anh ngöng cuoäc Moät maùy bay chieán ñaáu Eurofighter Typhoon bieåu dieãn taïi Ñaïi hoäi Haøng khoâng ôû phi tröôøng Le Bourget, Paris, thaùng 6 ñieàu tra veà lieân heä tham nhuõng giöõa BAE vaø hoaøng gia Saudi naêm 2005. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images) Arabia. (HC)

Nhaät Baûn lo ngaïi veà söùc maïnh quaân söï cuûa Trung Quoác

TOKYO, Nhaät Baûn (TH) - Haõng thoâng taán Kyodo cuûa Nhaät hoâm thöù Naêm 22-12 naøy ñaõ loan taûi lôøi tuyeân boá cuûa ngoaïi tröôûng Nhaät Taro Aso, theo ñoù söï lieân tuïc gia taêng ngaân saùch quoác phoøng cuûa Trung Quoác laø moät moái ñe doïa vaø taïo söï nghi ngôø cho caùc quoác gia khaùc trong vuøng. Haõng thoâng taán Kyodo cho bieát oâng Aso noùi raèng “ñaây laø moät quoác gia laùng gieàng vôùi bom nguyeân töû vaø ngaân saùch quoác phoøng cuûa quoác gia naøy ñaõ lieân tuïc gia taêng töø 12 naêm qua. Ñieàu ñoù ñang trôû neân moät moái lo ngaïi ñaùng keå.” Boä Ngoaïi giao Nhaät hieän chöa xaùc nhaän lôøi tuyeân boá naøy, voán theo Kyodo ñaõ ñöôïc noùi ra trong cuoäc hoïp vôùi caùc kyù giaû. Moái lieân heä giöõa Nhaät vaø Trung Quoác ñaõ trôû neân toài teä trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vaø hai nöôùc ñang coù nhöõng tranh chaáp veà vieäc dieãn dòch nhöõng söï kieän xaûy ra thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán, vieäc khai thaùc taøi nguyeân ôû bieån vaø caùc tranh chaáp laõnh haûi. Nhöõng lôøi tuyeân boá cuûa oâng Aso ñöôïc coi laø söï baøy toû roõ raøng hieám thaáy veà söï lo ngaïi cuûa chính phuû Nhaät ñoái vôùi söï phaùt trieån quaân söï cuûa Trung Quoác. Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö nhöõng quan taâm cuûa Hoa Kyø tröôùc vieäc Trung Quoác giöõ kín con soá veà ngaân saùch quoác phoøng cuûa hoï. Cuõng theo Kyodo, oâng Aso noùi raèng chính Trung Quoác ñang taïo ra theâm nhöõng lo ngaïi vaø ñe doïa vì ngaân saùch quoác phoøng cuûa hoï raát khoù cho ngöôøi beân ngoaøi coù theå bieát ñöôïc vaø ñieàu naøy chæ laøm taêng theâm söï nghi ngôø. Nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa oâng Aso ñöôïc ñöa ra sau khi Löïc Löôïng Phoøng Veä Nhaät, lieân tieáp trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ñaõ lieät keâ söï phaùt trieån quaân söï cuûa Trung Quoác laø moái ñe doïa an ninh haøng ñaàu trong vuøng. Nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa oâng Aso cuõng coù theå taïo theâm raéc roái trong moái quan heä cuûa hai quoác gia. Baéc Kinh ñaõ maïnh meõ leân tieáng phaûn ñoái vieäc thuû töôùng Junichiro Koizumi lieân tieáp ñeán vieáng moät ñeàn thôø töû só ôû Tokyo, nôi maø nhieàu ngöôøi coi laø moät bieåu döông cuûa söï xaâm laêng cuûa Nhaät ôû vuøng Ñoâng AÙ trong thôøi gian ñaàu cuûa theá kyû 20. Trung Quoác môùi ñaây ñaõ baøy toû söï laïnh nhaït vôùi oâng Koizumi taïi cuoäc hoïp thöôïng ñænh Ñoâng AÙ ôû Kuala Lumpur, thuû ñoâ Maõ lai AÙ hoài ñaàu thaùng naøy vaø ñoøi hoûi Tokyo phaûi chöùng toû söï thaønh taâm hoái loãi veà nhöõng gì ñaõ xaûy ra trong thôøi gian chieán tranh.

Vieät Nam: Kieàu hoái naêm nay gaàn $4 tæ USD HAØ NOÄI 22-12 (TH) Ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi göûi veà nöôùc trong naêm 2005 khoaûng gaàn $4 tæ ñoâ la, con soá kyû luïc töø tröôùc ñeán nay, theo Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc CSVN ñöôïc haõng thoâng taán chính thöùc TTXVN thuaät laïi trong ngaøy Thöù Tö 22-122005. Soá kieàu hoái naøy gia taêng khoaûng 20% so vôùi naêm ngoaùi. Ngaân saùch CSVN naêm 2005 khoaûng $18 tæ USD maø nhö theá soá löôïng kieàu hoái naêm nay töông öùng vôùi khoaûng 22.2% cuûa ngaân saùch naøy. Ngöôøi Vieät cö nguï hay laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi khoaûng 3 trieäu ngöôøi. Dòch vuï chuyeån tieàn laø moät dòch vuï beùo bôû neân caû heä thoáng ngaân haøng quoác doanh taïi Vieät Nam ñeàu chen chaân vaøo kieám aên. Caùc haõng chuyeån tieàn chính thöùc ñöôïc ghi nhaän naêm ngoaùi chæ coù 40 nhöng naêm nay taêng leân gaàn 100 cô sôû, theo TTXVN. Con soá kieàu hoái neâu treân chæ keå qua caùc thoáng keâ

chính thöùc, chöa keå tôùi caùc toå chöùc tö nhaân khoâng qua caùc ngaân haøng, vaø cuõng khoâng keå soá tieàn khoaûng hôn 400,000 Vieät kieàu ñem theo khi veà nöôùc thaêm gia ñình vaø chi tieâu du lòch töø ñaàu naêm ñeán nay. Nhöõng ngaân haøng “chieám öu theá” treân thò tröôøng kieàu hoái ñöôïc nguoàn tin treân lieät keâ goàm Ngaân haøng Ñoâng AÙ (EAB), Ngaân haøng AÙ Chaâu (ACB), Ngaân haøng Xuaát Ngaäp Khaåu (Eximbank). Chæ rieâng Ngaân haøng Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng

Thoân (Agribank) ñaõ coù khoaûng 2,200 “chi nhaùnh, ñieåm chi traû kieàu hoái treân toaøn quoác”. “ÔÛ moät soá thò tröôøng xuaát khaåu lao ñoäng lôùn cuûa Vieät Nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhö Ñaøi Loan, Nhaät Baûn, Haøn quoác vaø Malaysia, kieàu hoái chuû yeáu taäp trung chuyeån veà khu vöïc noâng thoân ñaõ tröïc tieáp giuùp caûi thieän ñôøi soáng gia ñình cuûa ngöôøi ñi xuaát khaåu lao ñoäng vaø mang giaù trò tích luõy cho neàn kinh teá trong thôøi gian tôùi.” Nguoàn tin treân vieát. (NT)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

Giaùng Sinh 2005 voøng quanh theá giôùi PARIS, Phaùp - Chæ coøn ñuùng moät ngaøy nöõa, khaép nôi treân theá giôùi seõ kyû nieäm ngaøy Chuùa Giaùng sinh. Vaøo dòp naøy, daân chuùng khaép moïi nôi treân ñòa caàu ñang noâ nöùc mua saém, trang hoaøng... ñeå ñoùn chaøo ngaøy leã haøng naêm naøy.

ngöôøi haønh höông muoán ñi tôùi thaønh phoá Thaùnh vaãn phaûi chòu söï kieåm soaùt cuûa quaân ñoäi Israel. Quaûng tröôøng Maùng coû ñöôïc trang hoaøng vôùi nhöõng cöûa hieäu baøy baùn Noel Giaùng sinh, töôïng Chuùa vaø nhöõng moâ hình maùng coû ghi laïi khoaûnh khaéc Chuùa ra Israel: Moät muøa Giaùng ñôøi. sinh vui veû Maëc duø binh lính Israel Nga: Giaùng sinh ñeán vaãn coùn phaûi tieáp tuïc ñöùng muoän gaùc ôû khu Taây Naïn tröôùc con Chính thoáng giaùo hieän ñöôøng tieán vaøo khu vöïc vaãn laø toân giaùo chính ôû Nga, Beethlehem, naêm nay ngöôøi noù khaùc nhieàu vôùi Coâng giaùo ta ñaëc bieät chuù yù ñeán vuøng phöông Taây maø khôûi thuûy ñaát Israel vaø Palestine bôûi baét nguoàn töø toøa thaùnh La nôi ñaây baáy laâu laø vuøng ñaát Maõ. Nhöõng ngöôøi theo thaùnh. Chính thoáng giaùo ñoùn möøng Ñaây laø nôi ñaõ saûn sinh ra Giaùng sinh theo lòch Julius 3 toân giaùo lôùn: Ki toâ giaùo, vaø vì vaäy ngaøy leã naøy Do thaùi giaùo vaø Hoài giaùo. thöôøng chaäm hôn lòch GreNaêm nay Bethlehem noâ nöùc gory cuûa phöông Taây ñoùn khaùch du lòch khaép moïi khoaûng 2 tuaàn (töùc ngaøy 7-1 nôi ñeán chieâm ngöôõng nôi haøng naêm). ÔÛ Nga, ngaøy leã Chuùa ra ñôøi vaø con soá khaùch lôùn nhaát trong naêm laø Teát vieáng thaêm seõ ñaït khoaûng Döông lòch vaø Giaùng sinh 30,000 ngöôøi (naêm 2004 laø cho neân tuaàn ñaàu tieân cuûa 18,000). naêm môùi bao giôø cuõng nhoän Ñaây laø moät naêm an laønh nhòp vaø laø dòp vui chôi thoûa hôn moïi naêm bôûi khoâng coøn thích. Leã Giaùng sinh theo nhieàu tieáng suùng vaø khaùch truyeàn thoáng phöông Taây haønh höông töø moïi nôi coù tuy vaãn ñöôïc ñoùn möøng theå töï do ñi laïi hôn moïi naêm nhoän nhòp ôû ñaây nhöng vaãn maø khoâng caàn bò nghieâm chöa theå saùnh baèng 2 leã hoäi caám nhieàu bôûi lí do an ninh. lôùn nhaát trong naêm ñaõ noùi ôû Tuy nhieân, taát caû vaãn phaûi treân. böôùc qua böùc töôøng kieåm Tuy coøn ñeán 20 ngaøy nöõa soaùt ôû vuøng Taây Ngaïn. Chuùa môùi Giaùng sinh ôû Nga Bethlehem caùch Jesusalem nhöng baây giôø caùc caây thoâng khoaûng 8 caây soá vaø nhöõng Noel ñaõ ñöôïc trang hoaøng

khaép nôi vaø nhaø thôø Thaùnh Basil cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo ôû Quaûng tröôøng Ñoû ñaõ ñöôïc trang hoaøng baèng ñuû maøu saéc. Caùc giaùo daân coâng giaùo noâ nöùc ñi leã caàu nguyeän vaø mua saém ñoà Giaùng sinh. Nhöõng ngaøy laïnh giaù naøy söï kieän lôùn nhaát ôû Nga laø hình aûnh phi thuyeàn Progress M-55 ñöôïc phoùng leân traïm khoâng gian quaùc teá ISS mang theo 2 taán thöïc phaåm, nöôùc, traùi caây vaø nhöõng moùn quaø Noel ñeå tieáp teá cho 2 phi haønh gia Valery Tokarev vaø William McArthur.

tröôøng Iraq. Taïi Nam Myõ, toång thoáng Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva cuøng sinh vieân maëc aùo oâng giaø Noel noâ ñuøa vui veû taïi dinh Toång thoáng. Gia ñình Hoaøng gia Na Uy ñoùn Giaùng sinh baèng söï kieän vöøa coù theâm moät thaønh vieân môùi chaøo ñôøi. Hoaøng thaùi töû Haakon vaø vôï, coâng nöông Mette Marit vöøa haï sinh hoaøng töû Sverre Magnus. Hoaøng gia Anh naêm nay cuõng aám aùp hôn vôùi söï xuaát hieän cuûa Camilla Parker Bowles, nöõ coâng töôùc maø thaùi töû Charles vöøa laøm leã Giaùng sinh cuûa caùc thaønh hoân môùi ñaây. nguyeân thuû quoác gia vaø Hoaøng gia Giaùng sinh khaép moïi Theo truyeàn thoáng moïi nôi naêm, caùc vò nguyeân thuû quoác Ñeán hoâm nay caây thoâng gia laïi baän roän vôùi nhöõng chuyeán ñi möøng Giaùng sinh. Hoâm thöù Naêm 22-12, thuû töôùng Anh Tony Blair ñaõ ñeán Iraq uûy laïo tinh thaàn binh só khi khoâng khí Noel ñaõ ñeán raát gaàn. OÂng Toni höùa seõ sôùm ruùt heát quaân veà nöôùc neáu nhö quaân ñoäi Iraq ñaõ ñuû maïnh ñeå töï moät mình kieåm soaùt an ninh quoác gia. Cuõng gioáng nhö thuû töôùng Anh nhöng Toång thoáng Hoa Kyø George W. Bush laïi khoâng ñeán Iraq, oâng quyeát ñònh ñeán thaêm vaø ñoäng vieân cuõng nhö taëng quaø Giaùng sinh cho nhöõng thöông binh haûi quaân trôû veà töø chieán

Noel ñaõ ñöôïc trang hoaøng röïc rôõ khaép moïi nôi treân theá giôùi. Töø thaønh phoá Lisbon cuûa Boà Ñaøo Nha, Toøa Thaùnh Vatican, New York, Paris cho ñeán nhöõng vuøng coù nhieàu khaùc bieät toân giaùo nhö AÁn Ñoä, Syri, caùc tieåu vöông quoác AÛ raäp, Ai Caäp... Ñaây laø moät leã hoäi ñaëc bieät ñöôïc ngöôøi daân noâ nöùc tham gia. Nhöõng moùn quaø Giaùng sinh, thuù nuoâi, ñoà chôi, thieäp chuùc möøng baùn chaïy nhö toâm töôi. Tuy coù nhöõng quan nieäm toân giaùo töøng vuøng khaùc nhau nhöng haàu nhö taát caû moïi nôi ñeàu vui veû khi Giaùng sinh ñeán gaàn, caùi laïnh, caùi khoâng khí hoäi tuï laøm moïi ngöôøi gaàn nhau hôn vaø vui chôi thoûa thích. Giaùng sinh laø moät dòp ñeå

caùc ngoâi sao trong ngaønh giaûi trí noåi ñình noåi ñaùm. Nhöõng ngaøy naøy ngöôøi ta thaáy nhöõng ngoâi sao ruû nhau noâ nöùc ñi mua saém. Nhöõng boä caùnh ñaét tieàn, nhöõng chieác xe ñôøi môùi ñöôïc caùc “sao” choïn laøm moùn quaø yeâu thích nhaát trong Giaùng sinh naêm nay. Tuy nhieân cuõng coù ngöôøi thích ñi du lòch maõi taän Kenya, coù ngöôøi laïi thích ôû nhaø cuøng gia ñình ñoùn Noel beân loø söôûi aám noàng. Scandal thì môùi chæ thaáy Paris Hilton khi coâ cuøng baïn beø quaäy phaù laøm aàm haøng xoùm vaø caûnh saùt phaûi ñeán can thieäp. Nheï nhaøng hôn thì coù coâ ñaøo Pamela Anderson maëc ñoà Giaùng sinh vaø nhaûy nhoùt aàm ó treân chöông trình talk-show ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp cuûa Jay Leno...

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

Vieät Nam ñi veà ñaâu sau ñaïi hoäi ñaûng X?

Ñoái laäp ñaõ coâng khai ñoái ñaàu vôùi Ñaûng

Nhaø nöôùc roái loaïn vì tham nhuõng Ñaïi bieåu Quoác hoäi Döông Trung Quoác haét nöôùc vaøo maët Laõnh ñaïo PHAÏM TRAÀN Hoa Thònh Ñoán - Chöa bao giôø trong lòch söû 75 naêm, ñaûng Coäng saûn Vieät Nam phaûi ñöông ñaàu vôùi nguy cô tan vôõ nhö baây giôø. Caùc dieãn bieán cuûa nhöõng ngaøy cuoái naêm AÁt Daäu cho thaáy Ñaûng naøy ñang phaûi ñoái phoù vôùi: 1) Tình traïng chia reõ nghieâm troïng trong noäi boä veà vieäc ñaûng tieáp tuïc laáy Chuû nghóa Maùc-Leânin laøm neàn taûng xaây döïng ñaát nöôùc. Raát nhieàu ngöôøi trong vaø ngoaøi ñaûng ñaõ yeâu caàu Laõnh ñaïo phaûi “caùch maïng baûn thaân”, vì quyeàn lôïi toái cao cuûa ñaát nöôùc vaø daân toäc maø töø boû ñoäc taøi, ñoäc ñaûng. Moät soá khoâng nhoû nhöõng ngöôøi ñöôïc vinh danh “Laõo thaønh caùch maïng” ñaõ noùi vôùi laõnh ñaïo raèng Chuû nghóa Xaõ hoäi laø nguyeân nhaân gaây ra ñoùi ngheøo, laïc haäu vaø chaäm tieán ôû Vieät Nam. 2) Hoï ñoøi ñaûng phaûi thay ñoåi tö duy ñeå hoäi nhaäp, khoâng chæ trong lónh vöïc kinh teá maø caû chính trò ñeå ñoaøn keát daân toäc trong vaø ngoaøi nöôùc laøm ñoøn baåy tieán ñeán vieäc xaây döïng moät chính quyeàn thaät söï laø cuûa daân, do daân vaø vì daân. Vieäc laøm naøy phaûi baét ñaàu ngay laäp töùc ñeå giöõ nöôùc khoâng tuït haäu theâm nöõa, neáu nhöõng ngöôøi caàm quyeàn coøn bieát ñeå quyeàn lôïi cuûa Toå quoác treân tö lôïi ñang kìm haõm söùc vöôn leân cuûa daân toäc. 3) Caøng ngaøy caøng coù nhieàu caùn boä ñaûng vieân hoang mang, dao ñoäng vaø nghi ngôø veà con ñöôøng ñaûng phieâu löu “Quaù ñoä leân Xaõ hoäi Chuû nghóa” vaø nhöõng nghòch lyù, phaûn khoa hoïc, mô hoà cuûa chuû tröông phaùt trieån “Kinh teá thò tröôøng nhieàu thaønh phaàn theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa”. Moät soá ñoâng ñaûng vieân khoâng muoán nghe, baøn vaø neù traùnh noùi ñeán Maùc-Leânin-Hoà Chí Minh. 4) “Quoác naïn” caùn boä tham nhuõng, quan lieâu, laõng phí coâng khai ngaøy caøng nghieâm troïng, lan nhanh. Teä naïn nhöõng keû coù chöùc coù quyeàn trong guoàng maùy cai trò gaây ra baát coâng xaõ hoäi, cheøn eùp nhaân daân ôû moïi nôi moïi choán khieán daân laùnh xa ñaûng vaø töï yù “chaám döùt” ñieàu vaãn ñöôïc ñaûng cao rao laø “lieân heä maùu thòt” giöõa hai beân. Nhöõng tieáng than voâ voïng Nhöng thay vì chui ra khoûi “thaùp ngaø” quyeàn löïc ñeå “thaêm daân cho bieát söï tình”, bieát laéng nghe nhöõng lôøi khuyeân chaân tình ñeå söûa ñoåi, nhöõng ngöôøi caàm quyeàn laïi cöôøng ñieäu, kieâu caêng trong caû haønh ñoäng laãn lôøi noùi choáng laïi nhöõng ngöôøi muoán giuùp ñaûng haøn gaén veát thöông chia reõ, haän thuø daân toäc ñeå goät taåy nhöõng loãi laàm vôùi lòch söû. Nhöng caøng lôùn tieáng, caøng ñao to buùa lôùn, nhöõng ngöôøi naøy caøng loä ra run sôï tröôùc laøn soùng ñoøi daân

chuû vaø töï do cuûa ngöôøi daân. Hoï goïi nhöõng ngöôøi choáng cheá ñoä laø “Caùc theá löïc thuø ñòch” beân ngoaøi vaø “Nhöõng keû noäi thuø, cô hoäi” trong nöôùc. Moät soá ngöôøi trong haøng nguõ laõnh ñaïo vaø ñoäi nguõ tuyeân truyeàn ñaõ lôùn tieáng veõ ra nhieàu hình thuø vaø thuû ñoaïn gheâ gôùm cuûa hai löïc löôïng naøy coù muïc tieâu toái haäu laø xoùa ñi Chuû nghóa xaõ hoäi vaø Quyeàn laõnh ñaïo cuûa ñaûng CSVN. Hoï laøm vieäc naøy baèng tuyeân truyeàn mieäng hoaëc qua caùc baøi vieát treân heä thoáng baùo, ñaøi cuûa ñaûng vôùi nhöõng luaän cöù “nhö coù thaät” ñeå gaây caêm thuø vaø huø hoïa ñaûng vieân, caùn boä vaø nhaân daân. Nhöõng tay “caàm côø” trong ngaønh Tö töôûng ñoå loãi cho tình traïng “baát caäp” trong noäi boä hieän nay laø do “aâm möu dieãn bieán hoøa bình” cuûa nhöõng keû caêm thuø cheá ñoä muoán phaù hoaïi coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc cuûa nhaân daân Vieät Nam. Nhöng taám vaûi thöa cuûa hoï giaêng ra ñaõ khoâng che daáu ñöôïc tình traïng “töï dieãn bieán hoøa bình” cuûa ñaûng vieân, nhöõng ngöôøi ñang baûo nhau aâm thaàm taùch ra khoûi ñaûng ñeå töï cöùu mình, nhaát quyeát khoâng ñeå cho ñaûng tieáp tuïc “xoû muõi” daãn ñi phieâu löu nhö khi coøn chieán tranh. Hai tieáng noùi gay gaét tieâu bieåu nhaát cuûa ñoäi nguõ laõnh ñaïo giaùo ñieàu, baûo thuû choáng laïi moïi ñeà nghò thay ñoåi laø Nguyeãn Phuù Troïng, UÛy vieân Boä Chính trò, Chuû tòch Hoäi ñoàng lyù luaän Trung öông vaø Ñoã Möôøi, Cöïu Toång Bí thö ñaûng khoùa VII. Troïng vieát nhö “saép cheát ñeán nôi” trong Taïp chí Coäng saûn soá 94/ 05: “Trong tình hình hieän nay, khi maø boái caûnh trong nöôùc vaø quoác teá coù nhöõng dieãn bieán phöùc taïp, ñaát nöôùc ta tieán haønh ñoåi môùi toaøn dieän, phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, thöïc hieän môû cöûa, hoäi nhaäp, vöøa hôïp taùc vöøa ñaáu tranh, caùc theá löïc thuø ñòch ñang ra söùc choáng phaù caùch maïng nöôùc ta, thì cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng, baûo veä an ninh tö töôûng caøng coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng.” “AÂm möu cô baûn, laâu daøi cuûa caùc theá löïc thuø ñòch laø xoùa boû cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta, xoùa boû söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn, xoùa boû chuû nghóa Maùc-Leâ-nin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh...” Vaäy caùc “theá löïc thuø ñòch” ñang choáng CSVN nhö theá naøo? Troïng noùi : “Ñeå thöïc hieän ñöôïc aâm möu cô baûn ñoù, caùc theá löïc thuø ñòch ñaõ aùp duïng laàn löôït heát chieán löôïc naøy ñeán chieán löôïc khaùc, raát kieân trì, beàn bæ, trong ñoù “dieãn bieán hoøa bình” laø moät chieán löôïc raát lôïi haïi. Ñaây chính laø “thuû ñoaïn hoøa bình ñeå

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

giaønh thaéng lôïi”, laø phöông phaùp “chuyeån hoùa hoøa bình”, “bieán ñoåi hoøa bình”, “caùch maïng hoøa bình”, vaø gaàn ñaây laø “caùch maïng nhung”, “caùch maïng ñöôøng phoá”,... Trong chieán löôïc naøy, hoaït ñoäng tö töôûngvaên hoùa ñöôïc hoï coi laø “muõi ñoät phaù”, laø “caây caàu daãn vaøo traän ñòa...” Khi noùi ñeán “caùch maïng ñöôøng phoá” coù phaûi Troïng muoán noùi ñeán caùc cuoäc xuoáng ñöôøng töï phaùt cuûa ñoàng baøo Daân toäc treân Taây Nguyeân xuoáng ñöôøng ñoøi ñaát, ñoøi bình ñaúng vaø ñoøi quyeàn töï do toân giaùo trong hai naêm 2001 vaø 2002? Hay coù caû nhöõng cuoäc bieåu tình, khieáu kieän ñoâng ngöôøi choáng baát coâng cuûa ñoàng baøo Kinh (Ngöôøi Vieät chính thoáng) ñang xaåy ra töø Nam ra Baéc? Duø tröôøng hôïp naøo chaêng nöõa thì Troïng cuõng khoâng theå boâi nhoï caùc cuoäc ñaáu tranh daân chuû, hoøa bình ñoøi coâng baèng, ñeàn buø, choáng tham nhuõng, leân aùn vaø ñoøi xöû lyù caùn boä haø hieáp, cöôùp ñaát laáy nhaø nhaân daân laø haønh ñoäng “choáng laïi Toå quoác” nhö ñaûng vaãn thöôøng gaùn cho nhöõng ngöôøi choáng laïi chính saùch cai trò haø khaéc cuûa nhaø nöôùc. Chuû tröông thay traéng, ñoåi ñen veà muïc tieâu ñaáu tranh cuûa ñoäi nguõ tuyeân truyeàn khoâng coøn ñaùnh löøa ñöôïc ai nöõa. Ngöôøi daân Vieät Nam trong thôøi ñaïi ñieän töû toaøn caàu cuûa Theá kyû 21 ñaõ saùng suoát vaø thoâng minh hôn thôøi kyø 1954 nhieàu laém. Cuõng nhö vieäc ñaûng söû duïng nhöõng chieác muõ “Tay sai ñeá quoác”, “Laøm aêng-ten cho ngoaïi bang” hay ñöôïc “CIA thueâ möôùn” choáng laïi Toå quoác ñeå quy chuïp nhöõng ngöôøi choáng ñaûng ñoäc taøi, ñoäc trò vaø ñoøi daân chuû, töï do, ñoøi quyeàn laøm ngöôøi cuõng ñaõ heát hieäu nghieäm. Vì coù moät taàm nhìn chöa qua khoûi ñaàu muõi nhö theá maø Nguyeãn Phuù Troïng nhìn ñaâu cuõng chæ thaáy “keû thuø”, khoâng coøn bieát phaân bieät giöõa thuø vaø baïn. Ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi, Troïng

vu caùo: “Thoâng qua caùc toå chöùc phi chính phuû, qua caùc hình thöùc giao löu, hôïp taùc veà kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc, khoa hoïc... ñeå thaâm nhaäp, thu thaäp tin töùc tình baùo, laøm chuyeån hoùa tö töôûng, chuyeån hoùa chính trò, mua chuoäc caùn boä, caøi caém noäi giaùn; moùc noái vôùi nhöõng ngöôøi baát maõn, cô hoäi chính trò, nhöõng ngöôøi naém ñöôïc bí maät quoác gia. Tìm caùch can thieäp cho moät soá ngöôøi ra nöôùc ngoaøi döï hoäi thaûo, hoïc taäp; ñöa giaùo vieân vaø löu hoïc sinh nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam hoïc taäp, nghieân cöùu, tieáp xuùc, giao löu... vôùi nhöõng muïc ñích ñen toái.” “Lôïi duïng caùc hoaït ñoäng toân giaùo, daân toäc ñeå can thieäp vaøo noäi boä ta; lôïi duïng caùc dieãn ñaøn coâng khai (hoäi nghò, hoäi thaûo) ñeå tuyeân truyeàn “töï do”, “daân chuû”, “nhaân quyeàn”, tuyeân truyeàn quan ñieåm caù nhaân ích kyû, loái soáng thöïc duïng, suy ñoài; vu caùo ta vi phaïm daân chuû, nhaân quyeàn ñeå taïo côù can thieäp vaøo nöôùc ta... Caùc trung taâm phaù hoaïi tö töôûng ôû nöôùc ngoaøi taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng ñaïi chuùng vaø tuyeân truyeàn ræ tai, kích ñoäng. Söû duïng 53 ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình, 370 tôø baùo vaø taïp chí tieáng Vieät (trong ñoù coù nhöõng tôø raát phaûn ñoäng) ñeå tuyeân truyeàn choáng Vieät Nam. Ñöa moät soá lôùn taøi lieäu, saùch baùo, truyeàn ñôn, baêng hình, baêng nhaïc coù noäi dung phaûn ñoäng, ñoài truïy vaøo nöôùc ta. Lôïi duïng nhöõng thö töø goùp yù, nhöõng cuoäc thaûo luaän, nhöõng tranh luaän noäi boä ta ñeå xuyeân taïc, caét xeùn, nhaøo naën theo yù hoï roài ñöa leân In-tô-neùt. Toå chöùc gaëp gôõ, phoûng vaán, ve vaõn nhöõng ñoái töôïng hoï cho laø coù theå loâi keùo ñöôïc. Trieät ñeå khai thaùc, söû duïng caùc taøi lieäu, thoâng tin töø nhöõng phaàn töû cô hoäi choáng Ñaûng, choáng chuû nghóa xaõ hoäi; kích ñoäng, taâng boác moät soá ngöôøi coù quan ñieåm sai traùi...” ÔÛ ñaây, Troïng khoâng daáu ñöôïc noãi hoaûng sôï tröôùc söùc maïnh cuûa töï do baùo chí, töï do vaên hoùa vaø aûnh

höôûng cuûa thoâng tin ñaõ xaâm nhaäp vaøo trong nöôùc nhöng noùi raèng “caùc löïc löôïng thuø ñòch” töø beân ngoaøi ñaõ “Söû duïng” caùc ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình vaø baùo tieáng Vieät thì ñaây laø moät söï vu caùo ñaùng phæ nhoå vaøo söï aáu tró, keùm hieåu bieát veà Töï do baùo chí cuûa ngöôøi Coäng saûn Vieät Nam. Nguyeãn Phuù Troïng neân bieát raèng, nhöõng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi laøm ngheà truyeàn thoâng khoâng phaûi laø nhöõng caùn boä baùo chí vieát theo leänh ñaûng vaø phaûi phuïc vuï ñaûng nhö nhöõng ngöôøi laøm baùo ôû trong nöôùc. Hoï khoâng phaûi nhö lôøi noùi cuûa Nguyeãn Khoa Ñieàm raèng: “Caàn nhaän thöùc saâu saéc raèng: Neàn baùo chí cuûa ta laø neàn baùo chí caùch maïng. Baùo chí laø tieáng noùi cuûa Ñaûng...” (Dieãn vaên ngaøy 16-12-2004 taïi Nam Ñònh). Nhöng caùi laøng baùo naøy cuõng ñang dao ñoäng khoâng keùm gì Nguyeãn Phuù Troïng. Haõy nghe Hoàng Vinh, Chuû tòch Hoäi Nhaø baùo baùo caùo tröôùc Hoäi nghò “Sô keát 3 naêm thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông 5 (khoùa IX) veà coâng taùc tö töôûng, lyù luaän” trong hai ngaøy 15 vaø 16/12/ 2004 ôû Nam Ñònh: “Do löïc löôïng ñaûng vieân treân lónh vöïc baùo chí coøn moûng, ñaûng vieân coù trình ñoä lyù luaän cao coøn ít; phaåm chaát, naêng löïc ñoäi nguõ phoùng vieân, bieân taäp vieân coøn nhöõng maët haïn cheá, neân trong thôøi gian vöøa qua, baùo chí coù nhieàu thieáu soùt chaäm ñöôïc söûa chöõa: khoâng baùm saùt toân chæ muïc ñích, thoâng tin thieáu ñònh höôùng; tính chieán ñaáu cuûa nhieàu cô quan baùo chöa cao; coù luùc coøn mô hoà veà töï do baùo chí, veà daân chuû, veà söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. Moät soá tôø baùo chaáp haønh söï chæ ñaïo cuûa Ñaûng chöa nghieâm tuùc, thaäm chí tìm caùch neù traùnh... laø nhöõng bieåu hieän raát ñaùng lo ngaïi trong xu höôùng phaùt trieån vaø hoaït ñoäng cuûa baùo chí.” Tieáp trang A18

DAT


A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Vieät Nam ñi veà ñaâu sau ñaïi hoäi ñaûng X? Tieáp trang A17

Troïng cuõng khoâng queân vu oan caùo vaï cho ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi: “Caùc toå chöùc phaûn ñoäng ngöôøi Vieät löu vong ôû nöôùc ngoaøi tieáp tuïc söû duïng chieâu baøi choáng tham nhuõng, ñoøi daân chuû, nhaân quyeàn ñeå tuyeân truyeàn, kích ñoäng, chia reõ noäi boä ta; tìm moïi caùch caâu keát, moùc noái vôùi nhöõng ngöôøi baát maõn trong nöôùc, keâu goïi ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi uûng hoä, tieáp söùc cho löïc löôïng “quoác noäi” noåi daäy. Gaàn ñaây, hoï daáy leân phong traøo ñoøi aùp duïng moâ hình “xaõ hoäi daân söï” maø thöïc chaát laø ñoøi töï do daân chuû kieåu voâ chính phuû vaø ñang coá döïng leân nhöõng “ngoïn côø” ñeå choáng ta.” Ñoái vôùi caùc Nhaø laõnh ñaïo Toân giaùo trong nöôùc ñoøi töï do haønh ñaïo vaø truyeàn ñaïo nhö caùc vò cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, Thieân Chuùa giaùo, Tin Laønh vaø Phaät giaùo Hoøa Haûo thì Troïng cuõng gaùn cho hoï caùi toäi ñöôïc goïi laø “phaûn ñoäng” vôùi ngoân töø khieám nhaõ voâ thaàn: “Moät soá phaàn töû phaûn ñoäng ñoäi loát toân giaùo ra söùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng, loâi keùo quaàn chuùng theo ñaïo, gaây thanh theá, tranh giaønh aûnh höôûng, ñoøi thoaùt ly söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. Moät soá chöùc saéc truyeàn ñaïo traùi pheùp, kích ñoäng tín ñoà choáng laïi chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, nhaát laø ôû caùc vuøng saâu, vuøng xa, loâi keùo tín ñoà, keå caû caùn boä, ñaûng vieân, ñi leã baùi vaø tham gia caùc hoaït ñoäng meâ tín...” Rieâng vôùi nhöõng Nhaø trí thöùc, cöïu ñaûng vieân, cöïu chieán binh, keå caû nhöõng ngöôøi ñang mang danh hieäu “Laõo thaønh Caùch maïng” coù haøng chuïc huy chöông treân ngöïc cuõng khoâng thoaùt phaûi nghe nhöõng lôøi chanh chua, haøng caù haøng toâm cuûa Troïng: “Moät soá ngöôøi cô hoäi chính trò, baát maõn lôïi duïng caùc dieãn ñaøn, caùc moái quan heä ñeå truyeàn baù nhöõng quan ñieåm sai traùi, lieân tieáp vieát ñôn thö, taøi lieäu tung leân maïng, hoaëc phaùt taùn, ræ tai vu caùo, ñaû kích cheá ñoä ta, kích ñoäng nhaân daân, nhaát laø thanh nieân, sinh vieân, vaên ngheä só, trí thöùc... ñöùng leân laät ñoå cheá ñoä.” “Toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng neâu treân tuy moãi loaïi coù bieåu hieän khaùc nhau, vôùi nhöõng tính chaát, phaïm vi, möùc ñoä khaùc nhau, nhöng töïu trung ñeàu nhaèm tieán coâng vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ta, ñoøi xoùa boû söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, xoùa boû cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta.” Nhö vaäy laø caùi ñaûng cuûa Troïng ñaõ bò nhaân daân ñuû moïi thaønh phaàn trong-ngoaøi bao vaây roài ñaáy. Ñaûng Coäng saûn ñang laâm nguy chöù khoâng vöõng nhö dieãn ra trong caùc kyø Ñaïi hoäi ñaûng ñòa phöông ñeå chuaån bò cho Ñaïi hoäi toaøn quoác naêm 2006. Maïnh-Khaûi-Löông Trong baøi phaùt bieåu taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu cuûa Thuû ñoâ Haø Noäi hoâm 21-12 (05), Maïnh noùi ra nhöõng yeáu keùm: “Taïi sao kinh teá phaùt trieån chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng, lôïi theá cuûa Thuû ñoâ, chaát löôïng taêng tröôûng vaø söùc caïnh tranh coøn haïn cheá, vai troø cuûa caùc ngaønh chuû löïc chöa roõ neùt? Cô caáu kinh teá noäi boä ngaønh, nhaát laø caùc ngaønh dòch vuï chuyeån dòch chaäm, chaát löôïng chöa cao. Theå cheá phaùp lyù, moâi tröôøng ñaàu tö chöa thaät thoâng thoaùng, chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån...” “... Söï nghieäp phaùt trieån vaên hoùa-xaõ hoäi chöa töông xöùng vôùi nhòp ñoä taêng tröôûng kinh teá vaø vai troø, vò theá cuûa Thuû ñoâ; tình hình traät töï xaõ hoäi coøn phöùc taïp; oâ nhieãm moâi tröôøng coøn cao...” “... Coâng taùc xaây döïng Ñaûng chöa taïo ñöôïc chuyeån bieán caên baûn; heä thoáng chính trò vaø ñoäi nguõ caùn boä nhìn chung chöa ngang taàm vôùi nhieäm vuï; söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa caáp uûy, quaûn lyù, ñieàu

haønh cuûa chính quyeàn coù maët coøn thieáu nhaïy beùn; trong hoaït ñoäng kinh teá, xaõ hoäi chöa coù nhieàu moâ hình hay, caùch laøm môùi coù söùc lan toûa trong vuøng vaø caû nöôùc; caûi caùch haønh chính hieäu quaû coøn thaáp. Coøn khoâng ít caùn boä, ñaûng vieân thieáu tieân phong, göông maãu, thieáu yù thöùc reøn luyeän, trong ñoù coù moät soá suy thoaùi veà ñaïo ñöùc loái soáng, vi phaïm phaùp luaät vaø Ñieàu leä Ñaûng, töï laøm xaáu hình aûnh cuûa mình tröôùc nhaân daân.” Ñaáy, hình aûnh cuûa Thuû ñoâ maø “xuoáng caáp” nhö theá thì ôû ñòa phöông ra sao? Ñieån hình nhö ôû Baø RòaVuõng Taøu (20-12-05) thì Phan Vaên Khaûi, Thuû töôùng baûo tænh naøy phaûi: “Huy ñoäng nguoàn löïc cho ñaàu tö phaùt trieån ñaït thaáp; tyû troïng dòch vuï trong GDP cuûa tænh giaûm maïnh, du lòch phaùt trieån khoâng ñaùng keå...). Caùc lónh vöïc giaùo duïc-ñaøo taïo, khoa hoïc-coâng ngheä; vaên hoùa, xaõ hoäi chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu, coøn nhieàu toàn taïi caàn khaéc phuïc trong thôøi gian tôùi (chöa coù chieán löôïc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo coøn thaáp; öùng duïng coâng ngheä vaøo phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi coøn raát yeáu; caùc teä naïn xaõ hoäi vaãn coøn naëng neà...). Moâi tröôøng sinh thaùi ôû moät soá khu vöïc bò oâ nhieãm naëng laø nguy cô kìm haõm phaùt trieån vaø aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán ñôøi soáng nhaân daân trong töông lai gaàn. Hieäu löïc, hieäu quaû quaûn lyù cuûa chính quyeàn caùc caáp chöa cao, chaáp haønh kyû luaät, kyû cöông treân moät soá lónh vöïc

cuûa tænh nhaø taêng tröôûng khaù, nhöng chöa toaøn dieän vaø chöa vöõng chaéc; maëc duø 1aø tænh coù nhieàu tieàm naêng, lôïi theá nhöng Thanh Hoùa vaãn laø moät tænh ngheøo, phaùt trieån chaäm; moät soá chæ tieâu quan troïng khoâng ñaït so vôùi chæ tieâu Ñaïi hoäi ñaûng boä tænh laàn thöù XV ñeà ra hoaëc ñaït thaáp; toác ñoä taêng tröôûng kinh teá khaù, vieäc chuyeån dòch cô caáu kinh teá coøn chaäm, hieäu quaû cuûa neàn kinh teá vaø thu nhaäp tính treân ñaàu ngöôøi ñaït thaáp so vôùi caû nöôùc, coâng taùc quy hoaïch, toå chöùc trieån khai caùc döï aùn, chöông trình quoác gia coøn chaäm; moâi tröôøng ñaàu tö chöa thaät söï thoâng thoaùng, chöa theo kòp vôùi yeâu caàu phaùt trieån...” “Söï nghieäp phaùt trieån vaên hoùa-xaõ hoäi chöa töông xöùng vôùi nhòp ñoä taêng tröôûng kinh teá vaø vò theá cuûa moät tænh lôùn. Möùc soáng, chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân vuøng noâng thoân, mieàn nuùi, vuøng ñoàng baøo daân toäc coøn nhieàu khoù khaên.” “Tình traïng daân di cö töï do vaø truyeàn ñaïo traùi phaùp luaät (ôû mieàn nuùi bieân giôùi) vaãn dieãn bieán phöùc taïp; teä naïn xaõ hoäi, nhaát laø buoân baùn, vaän chuyeån vaø söû duïng ma tuùy chöa ñöôïc ngaên chaën vaø ñaåy luøi.” “Hoaït ñoäng cuûa toå chöùc Ñaûng vaø heä thoáng chính trò coøn nhieàu haïn cheá, caûi caùch haønh chính coøn chaäm, hieäu quaû giaûi quyeát coâng vieäc cuûa boä maùy chính quyeàn caùc caáp chöa cao. Naêng löïc laõnh ñaïo, ñieàu haønh cuûa ñoäi nguõ caùn boä nhìn chung coøn chöa ñaùp öùng yeâu caàu...”

neûo, noùi höôùng naøy, nhöng laøm höôùng khaùc, mieäng noùi chuû nghóa xaõ hoäi nhöng giaûi phaùp thì laïi xa daàn muïc tieâu xaõ hoäi chuû nghóa; thaäm chí coù ngöôøi bieän hoä, ca ngôïi moät chieàu chuû nghóa tö baûn, trong khi phaûn baùc, boâi nhoï vaø gieo raéc.” “... Trong khi ñoù, do söï taùc ñoäng phöùc taïp cuûa “kinh teá thò tröôøng” cuûa “toaøn caàu hoùa”, dieãn bieán tình hình theá giôùi laïi quaù nhanh, moät soá vaán ñeà lyù luaän chöa ñöôïc laøm saùng toû, ñaõ aûnh höôûng ñeán nhaän thöùc vaø nieàm tin cuûa moät boä phaän caùn boä, ñaûng vieân vaø nhaân daân ta. Phaàn khaùc, coù söï taùc ñoäng voâ cuøng xaûo quyeät, thaâm ñoäc, quyeát lieät cuûa caùc theá löïc thuø ñòch vôùi chuû nghóa xaõ hoäi, trong ñoù coù söï taùc ñoäng veà tö töôûng, lyù luaän gaén lieàn vôùi söùc maïnh cuûa ñoàng ñoâ-la.” Möôøi caûnh giaùc: “Caàn bình tónh, tænh taùo, saùng suoát nhìn nhaän ñuùng ñaén ñoái vôùi chuû nghóa xaõ hoäi hieän thöïc ñaõ töøng toàn taïi ôû Lieân Xoâ vôùi caû thaønh coâng vaø vaáp vaùp cuûa noù cuõng nhö ñoái vôùi söï ñoå vôõ cuûa Lieân Xoâ trong choác laùt, thì môùi goùp phaàn cuûng coá lyù töôûng xaõ hoäi chuû nghóa cuûa chuùng ta.” “Chuùng ta baûo ñaûm khoâng bao giôø cheäch höôùng trong xaây döïng Ñaûng. Chuùng ta xaây döïng Ñaûng cho xöùng ñaùng laø Ñaûng cuûa chuû nghóa Maùc-Leâ-nin, Ñaûng cuûa Hoà Chí Minh. Chuùng ta trung thaønh vaø phaùt trieån saùng taïo chuû nghóa Maùc-Leâ-nin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh...” “Chuùng ta tin raèng, Ñaûng ta tieáp tuïc xaây döïng treân neàn

Nhöng lieäu nhöõng keû ñang leøo laùi ñaûng CSVN coù coøn ñuû minh maãn ñeå ra khoûi côn meâ huyeãn hoaëc hay cöù vuøi ñaàu xuoáng caùt ñi tìm caùi Thieân ñaøng khoâng töôûng Xaõ hoäi Chuû nghóa? chöa nghieâm. Keát quaû hoaït ñoäng cuûa Maët traän, caùc ñoaøn theå nhaân daân coøn haïn cheá veà chieàu saâu. Coâng taùc giaùo duïc, reøn luyeän ñaïo ñöùc vaø loái soáng cho caùn boä, ñaûng vieân ñaït hieäu quaû thaáp. Tính tieân phong, göông maãu cuûa moät soá toå chöùc cô sôû ñaûng, ñaûng vieân coøn keùm, laøm giaûm loøng tin cuûa nhaân daân...” “ ... Ñieàu quan troïng haøng ñaàu laø naâng cao chaát löôïng coâng taùc xaây döïng ñaûng; xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä, ñaûng vieân coù lyù töôûng caùch maïng vaø baûn lónh chính trò vöõng vaøng, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc vaø yù chí phaán ñaáu cao, coù naêng löïc vaø trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa nhieäm vuï. Trong tình hình hieän nay, phaûi ñaët maïnh yeâu caàu ñaáu tranh choáng chuû nghóa caù nhaân, ñaët lôïi ích caù nhaân leân treân lyù töôûng vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñaûng vieân, daãn tôùi nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc, traùi ñaïo ñöùc, vi phaïm phaùp luaät, laøm maát loøng tin cuûa daân.” “Veà xaây döïng chính quyeàn, tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñaõ coù nhieàu coá gaéng trong caûi caùch haønh chính nhö thöïc hieän cô cheá “moät cöûa, moät daáu”, giaûm bôùt phieàn haø cho daân, böôùc ñaàu saép xeáp, tinh giaûn boä maùy haønh chính. Tuy nhieân, phaûi thöøa nhaän raèng boä maùy vaø con ngöôøi cuûa chuùng ta nhìn chung coøn ñuoái taàm so vôùi chöùc traùch, khoâng chæ veà naêng löïc maø quan troïng hôn laø ñuoái veà ñaïo ñöùc vaø nhaân caùch. Nhieàu cô quan, coâng chöùc chöa thaät söï quan taâm tôùi nhu caàu vaø lôïi ích cuûa nhaân daân, thaäm chí moät boä phaän khoâng nhoû coøn cöûa quyeàn, saùch nhieãu, tham nhuõng, gaây oan öùc, baát bình trong nhaân daân. Maët khaùc, hieäu löïc haønh phaùp cuûa chính quyeàn coøn yeáu; khoâng nhöõng vieäc giöõ gìn traät töï, kyû cöông theo phaùp luaät trong xaõ hoäi khoâng nghieâm maø vieäc duy trì kyû luaät trong boä maùy haønh chính cuõng coøn loûng leûo...” Taïi Thanh Hoùa (20-12-05), Traàn Ñöùc Löông, Chuû tòch Nöôùc than phieàn: “Kinh teá

Ñoù laø hình aûnh cuûa ba nôi töø Nam ra Baéc. Choã naøo cuõng khoe ñaït chæ tieâu nhöng laïi tuït haäu daøi daøi. Beát baùt nhaát laø ñoäi nguõ caùn boä caàm quyeàn vaãn coi daân nhö toâm teùp, tieáp tuïc quan lieâu, tham nhuõng,maát ñoaøn keát, guoàng maùy haønh chính coàng keành, chæ bieát ñaët quyeàn lôïi caù nhaân treân quyeàn lôïi cuûa nhaân daân vaø ñaát nöôùc. Nhö vaäy thì coù “aâm möu dieãn bieán hoøa bình”, “theá löïc thuø ñòch” vaø nhöõng keû “cô hoäi chính trò, baát maõn” nhuùng tay taïo ra nhöõng khuyeát ñieåm aáy cuûa caùn boä, ñaûng vieân hay chuùng laø saûn phaåm cuûa moät chính quyeàn rieäu raõ, moät haøng nguõ caàm quyeàn baát löïc, aên haïi ñaùi naùt ñang laøm haïi Toå quoác? Ñoã Möôøi - Nguy to Tình traïng naøy ñaõ phaûn aûnh trong baøi vieát gay gaét cuûa Ñoã Möôøi, Cöïu Toång Bí thö ñaûng treân baùo Nhaân Daân, cô quan ngoân luaän chính thöùc cuûa ñaûng ngaøy 411 (05): “Nhìn thaúng vaøo söï thaät, töø ngaøy Lieân Xoâ tan vôõ, cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa ôû ñoù suïp ñoå, coù moät boä phaän trong Ñaûng vaø trong xaõ hoäi ta ñaõ dao ñoäng, thieáu kieân ñònh caùch maïng, thaäm chí phuû nhaän con ñöôøng caùch maïng maø Ñaûng, Baùc Hoà vaø nhaân daân ta ñaõ löïa choïn vaø daøy coâng vun ñaép treân 70 naêm qua.” “Cuõng phaûi thöøa nhaän raèng trong moãi thôøi kyø caùch maïng tröôùc ñeàu laùc ñaùc coù caùn boä, ñaûng vieân dao ñoäng, thaäm chí coù caû söï phaûn boäi, ñaàu haøng, song bao giôø hoï cuõng bò lòch söû gaït laïi phía sau, lòch söû vó ñaïi cuûa Ñaûng vaø daân toäc vaãn luoân luoân tieán leân phía tröôùc. Tuy nhieân, ngaøy nay tình hình nghieâm troïng hôn, khoâng theå xem thöôøng, nhöõng ngöôøi dao ñoäng, phai nhaït lyù töôûng caùch maïng khoâng phaûi laø ít, vôùi nhieàu daïng bieåu hieän khaùc nhau: Coù ngöôøi ngöôïng nguøng khi noùi “chuû nghóa xaõ hoäi” hoaëc khi noùi “ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa; coù ngöôøi noùi moät ñaèng laøm moät

taûng chuû nghóa Maùc-Leâ-nin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, nhaát ñònh laõnh ñaïo thaéng lôïi söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi treân ñaát nöôùc Vieät Nam.” Döông Trung Quoác phaûn baùc Lôøi noùi trôn tru nhö con veït cuûa Ñoã Möôøi coù coøn ñöôïc ai nghe khoâng? Noù nhaát ñònh ñaõ khoâng loït vaøo loã tai cuûa Nhaø Söû hoïc noåi tieáng ñoàng thôøi laø Ñaïi bieåu Quoác hoäi (Tænh Ñoàng Nai), OÂng Döông Trung Quoác. Trong baøi vieát göûi cho UÛy ban Trung öông Maët traän Toå Quoác Vieät Nam ñeå ñoùng goùp yù kieán cho nhöõng vaên kieän chuaån bò cho Ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, oâng Quoác ñaõ gioäi nöôùc laïnh leân ñaàu Nguyeãn Phuù Troïng vaø Ñoã Möôøi veà caùi laäp tröôøng kieân ñònh Chuû nghóa MaùcLeânin vaø Tö töôøng Hoà Chí Minh. OÂng Döông Trung Quoác vieát: “Toâi ñaõ nhaän ñöôïc giaáy môøi (keøm theo nhöõng döï thaûo vaên kieän) tham döï Hoäi nghò ñoùng goùp yù kieán cho nhöõng vaên kieän chuaån bò cho Ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Tröôùc heát toâi ghi nhaän tinh thaàn caàu thò cuûa Ñaûng, vai troø ñaïi dieän cuûa Maët traän Toå quoác. Toâi laø ngöôøi ngoaøi Ñaûng, vaû laïi ñaõ coù laàn toâi ñöôïc Vieän nghieân cöùu cuûa Ban Toå chöùc Trung öông môøi ñeán phaùt bieåu yù kieán, neân toâi chæ xin noùi moät vaøi ñieåm raát ngaén sau khi ñoïc nhöõng döï thaûo vaên kieän naøy moät caùch thaúng thaén ñeå ñaùp laïi thieän tình cuûa Ñaûng vaø Maët traän...” YÙ kieán cuûa oâng Quoác toùm taét döôùi ñaây: “ Caûm nhaän veà söï kieân ñònh tröôùc nhöõng vaán ñeà mang tính nguyeân taéc nhö muïc tieâu “xaây döïng Chuû nghóa xaõ hoäi”, “Chuû nghóa Maùc-Leâ nin”, “Ñaûng tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân,” v.v... Nhöng tính kieân ñònh (moät phaåm chaát quan troïng cuûa moät chính ñaûng) chöa ñi ñoâi vôùi tính thuyeát phuïc (caû veà thöïc tieãn vaø lyù

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 luaän). Cho neân toâi caûm thaáy söï “goàng mình” hôn laø moät “tín taâm” (“tín taâm” laø moät khaùi nieäm cuûa Baùc Hoà theå hieän loøng töï tin cuûa chuû theå vaø nieàm tin cuûa moïi ngöôøi vaøo chuû theå)...” “Toâi laáy moät ví duï: Taïi Ñaïi hoäi VII ta baét ñaàu ñeà caäp tôùi khaùi nieäm veà “tö töôûng Hoà Chí Minh” thì roài sau ñoù môùi taäp trung trieån khai nghieân cöùu xem “tö töôûng Hoà Chí Minh” laø gì ?... Hay ví nhö khi noùi ñeán “Chuû nghóa xaõ hoäi” hay “ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa” giôø ñaây chæ bao haøm moät noäi haøm duy nhaát laø: “Döôùi söï laõnh ñaïo (tuyeät ñoái, toaøn dieän) cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam”. Caùch theå hieän töø Ñaïi hoäi VIII vaø hoaøn thieän hôn ôû Ñaïi hoäi IX khaåu hieäu “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû vaø vaên minh” môùi laø nhöõng nguyeân lyù phoå quaùt cuûa moïi xaõ hoäi, chöa phaûi laø lyù luaän cuûa moät heä tö töôûng chính trò ...” “Ñöông nhieân, toâi cho raèng ñoù laø ñieàu deã hieåu trong boái caûnh khuûng hoaûng chung cuûa caùc tö töôûng ñaõ töøng moät thôøi mang tính chính thoáng nhöng cuõng raát giaùo ñieàu, vaøo luùc maø treân phaïm vi toaøn caàu nhöõng quoác gia coøn gaén boù vôùi ñònh höôùng chính trò aáy (Chuû nghóa xaõ hoäi, Chuû nghóa Maùc-Leâ nin) chæ coøn laø moät thieåu soá raát nhoû. Ñieàu ñoù deã mang laïi caûm nhaän hai chieàu: Söï kieân ñònh/söï chaäm thay ñoåi (baûo thuû)? Vaán ñeà khoâng phaûi laø töø boû caùi cuõ ñeå tieáp nhaän caùi môùi maø vaán ñeà laø ôû neàn taûng lyù luaän (khoa hoïc) cuûa söï kieân ñònh chöa ñuû taïo ra loøng tin vöõng chaéc. ÔÛ ñaây söï kieân ñònh coøn coù daùng daáp cuûa caùc nhaø nho e ngaïi ñuïng chaïm ñeán nhöõng tín ñieàu ñaõ daán thaân phuïng söï vaø coù theå laø nhöõng lôïi ích nhaát thôøi (?)...” “Toâi thaáy vaên kieän ñeà caäp nhieàu tôùi nguy cô dieãn bieán hoøa bình song khoâng löu taâm ñeán (hình nhö khoâng coù caâu chöõ naøo) ñeà caäp tôùi nhieäm vuï baûo toaøn chuû quyeàn vaø laõnh thoå cuûa Ñaát nöôùc. Ñaây laø moät nguy cô tieàm aån vaø dieãn ra haøng ngaøy haøng giôø neáu chuùng ta khoâng caûnh giaùc vaø raát deã maát caûnh giaùc. Thöïc teá ñang dieãn ra cho thaáy ñang coù nhöõng nguy cô bò “gaäm nhaám” baèng raát nhieàu thuû ñoaïn thaâm hieåm, kieân trì vaø möu ñoà laâu daøi. Khoâng theå khoâng neâu leân nhieäm vuï cuûng coá toaøn dieän söùc maïnh phaùt trieån vaø phoøng thuû bieân cöông vaø haûi ñaûo. Maët khaùc, cuõng caàn ñaàu tö cho vieäc nghieân cöùu, giaùo duïc ñeå saün saøng öùng phoù vôùi nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán lòch söû hình thaønh vaø chuû quyeàn cuûa daân toäc Vieät Nam treân laõnh thoå lòch söû cuûa mình. Ñöông nhieân ñaây khoâng phaûi laø noäi dung maø vaên kieän phaûi ñeà caäp tôùi. Nhöng moät tinh thaàn caûnh giaùc, moät yù thöùc veà vaán ñeà chuû quyeàn phaûi laø kieân ñònh vaø thöôøng tröïc...” Göông maãu vaø Toå quoác “... Khi Ñaûng nhaän troïng traùch laø ngöôøi ñoäc quyeàn laõnh ñaïo daân toäc thì beân caïnh yù thöùc veà quyeàn löïc cuõng tyû leä thuaän vôùi yù thöùc veà traùch nhieäm. Beân caïnh vieäc taêng cöôøng thieát cheá veà phaùp luaät thì raát quan troïng laø tính göông maãu...” “Nhaân daân nhìn vaøo nhöõng ngöôøi ñaûng vieân töø nhöõng nhaø laõnh ñaïo beân treân vaø nhöõng ñaûng vieân xung quanh maø gaây döïng loøng tin cuûa mình. Ñaûng ñaõ toû ra nghieâm qua moät soá vuï vieäc, nhöng chöa ñuû. Ví duï: Choáng tham nhuõng laø moät nhu caàu ñang böùc xuùc, thì ai cuõng bieát raèng vôùi ngöôøi daân thöôøng hay ngöôøi khoâng coù chöùc vuï thì chæ coù theå laøm phöông haïi ñeán taøi saûn coâng baèng haønh vi “aên caép”. Chæ coù nhöõng ngöôøi coù quyeàn, quan chöùc môùi lôïi duïng quyeàn löïc ñeå boøn ruùt ñöôïc cuûa coâng, töùc laø tham nhuõng. Trong cô cheá hieän nay phaàn lôùn (coù theå laø tuyeät ñaïi ña soá) ngöôøi coù quyeàn (chöùc vuï) phaûi laø ñaûng vieân. Do vaäy teä naïn tham nhuõng tröôùc heát khu truù trong ñoäi nguõ ñaûng vieân, laø moät vaán naïn tröôùc tieân thuoäc veà Ñaûng. Choáng tham nhuõng

cuõng chính laø baûo veä Ñaûng, laøm trong saïch cuõng laø laøm taêng theâm söùc maïnh cuûa Ñaûng. Toâi ñaõ phaùt bieåu vaán ñeà naøy ôû Quoác hoäi moät caùch thaúng thaén vì ñoù laø söï thöïc. Neáu vaên kieän Ñaûng duõng caûm nhìn thaúng vaøo söï thaät aáy vaø theå hieän quyeát taâm “taém saïch” thì loøng tin nhaân daân seõ ñöôïc cuûng coá vaø Ñaûng seõ maïnh...” “... Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam quang vinh muoân naêm” laø khaåu hieäu (cuøng vôùi vieäc caém Ñaûng kyø beân caïnh vaø ngang baèng vôùi Quoác kyø) giôø ñaây gaàn nhö ñaõ ñöôïc quy chuaån hoùa ôû moïi nôi trang troïng nhaát ôû moïi cô quan, coâng sôû. Vieäc ñaët ôû vò trí cao söï toân vinh Ñaûng caàm quyeàn laø moät chuû tröông maø toâi khoâng bình luaän. Nhöng toâi raát nhôù ñeán moät caâu khaåu hieäu maø Baùc Hoà ñaõ neâu leân vaø ñöôïc nhaân daân höôûng öùng ñaõ mang laïi moät söùc maïnh tinh thaàn ngay sau khi caùch maïng thaønh coâng. Ñoù laø khaåu hieäu “Toå quoác treân heát”. Hoài ñoù ôû caùc cô quan vaø caû gia ñình, ngöôøi ta laøm “baøn thôø Toå quoác” vaø bao giôø cuõng coù moät khaåu hieäu ñaët ôû vò trí cao nhaát laø “Toå quoác treân heát”. Chia reõ ñòa phöông “YÙ thöùc veà “Toå quoác treân heát” coøn goùp phaàn khaéc phuïc tính cuïc boä “vuøng mieàn” ñang ngaøy caøng trôû neân naëng neà. Thoáng nhaát ñaát nöôùc laø moät muïc tieâu maø daân toäc chuùng ta ñaõ hy sinh khoâng bieát bao nhieâu xöông maùu ñeå phaán ñaáu. Ñaát nöôùc ñaõ thoáng nhaát roài maø caùi neáp haèn lòch söû Trung-Nam-Baéc ngaøy caøng saâu...” “Maëc daàu Ñaûng luoân luoân neâu cao tinh thaàn ñaõ keá thöøa cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh, nhöng treân thöïc teá toâi thaáy tình traïng cuïc boä döôøng nhö vaãn naëng neà vaø ngaøy caøng naëng neà. Quan taâm ñeán söï phaùt trieån cuõng nhö ñeán quyeàn lôïi cuûa moïi vuøng mieàn cuûa ñaát nöôùc laø raát caàn thieát. Noù caàn ñöôïc theå hieän treân chieán löôïc phaùt trieån chung cuûa ñaát nöôùc nhöng toâi cöù baên khoaên vôùi vieäc coù caàn thieát söï phaân coâng caùc nhaø laõnh ñaïo cöù phaûi tuaân thuû theo caùi neáp “chia ñeàu” nhö vaäy khoâng, vaø nhö theá thì bao giôø ta coù ñöôïc moät vò “nguyeân thuû” theo ñuùng nghóa veà thieát cheá quyeàn löïc, ñieàu maø nöôùc nhoû nhö Laøo, nöôùc lôùn nhö Trung Quoác ñeàu gaàn guõi ta ñaõ laøm ñöôïc? Lieäu coù nhaát thieát trong cô quan laõnh ñaïo cao nhaát laø Boä Chính trò cuõng phaûi chia ñeàu chaèn chaën 5 + 5 + 5, lieäu coù phaûi choïn ñòa ñieåm xaây nhaø maùy loïc daàu ôû Dung Quaát môùi laø quan taâm ñeán lôïi ích mieàn Trung khi neàn kinh teá nöôùc nhaø ñaõ thoáng nhaát vaø Nhaø nöôùc hoaøn toaøn coù khaû naêng ñieàu tieát nhöõng lôïi ích cuûa quoác gia (?) v.v... “Toâi raát lo töø nhöõng veát haèn cuûa lòch söû. Khoâng laø phaúng taám baûn ñoà Toå quoác, nhöõng veát haèn aáy seõ thaønh neáp gaáp, roài khoâng caûnh giaùc, nhöõng neáp gaáp aáy seõ thaønh neáp gaõy thì... ñaïi hoïa cho Daân toäc. Do theá maø “Toå quoác treân heát” duø coù tröng thaønh khaåu hieäu hay khoâng thì vaãn phaûi laøm cho noù aên saâu vaøo taâm thöùc cuûa moãi ngöôøi Vieät Nam trong hay ngoaøi Ñaûng...” “Toâi bieát raèng nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa toâi coù theå ñuïng vaøo nhöõng “vuøng nhaïy caûm”. Nhöng khi Ñaûng ñaõ tin maø hoûi thì chaúng coù leõ gì maø khoâng traû lôøi moät caùch thaät taâm.” Ñuùng nhö theá. Lôøi noùi thaät thì hay mích loøng. Nhöng roõ raøng laø oâng Quoác ñaõ khoâng xu thôøi, aên noùi lung tung voâ nghóa lyù nhö nhöõng keû ñang duøng moïi thuû ñoaïn nhö Nguyeãn Phuù Troïng vaø Ñoã Möôøi ñeå baûo veä caùi ñaõ maát heát tính haáp daãn cuûa noù nhö Chuû nghóa Maùc-Leânin. Nhöng lieäu nhöõng keû ñang leøo laùi ñaûng CSVN coù coøn ñuû minh maãn ñeå ra khoûi côn meâ huyeãn hoaëc hay cöù vuøi ñaàu xuoáng caùt ñi tìm caùi Thieân ñaøng khoâng töôûng Xaõ hoäi Chuû nghóa? Phaïm Traàn (12-2005)

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Leã töôûng nieäm Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh

Sinh hoïat Coäng ñoàng

LITTLE SAIGON - Moät buoåi töôûng nieäm oâng Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh seõ ñöôïc toå chöùc taïi Little Saigon vôùi nhöõng chi tieát sau ñaây:

TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006 Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

NGAØY GIÔØ: Ngaøy Thöù Saùu 23-12-2005 luùc 6 giôø chieàu. ÑÒA ÑIEÅM: Phoøng Sinh Hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, soá 14771 ñöôøng Moran, thaønh phoá Westminster. OÂng Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh laø moät nhaø vaên. OÂng gia nhaäp quaân ñoäi khoùa I Nam Ñònh, phuïc vuï trong binh chuûng Khoâng Quaân vôùi caáp baäc cao nhaát laø Trung Taù, tröôùc ngaøy Mieàn Nam rôi vaøo tay Coäng Saûn. Trong thôøi kyø Noäi caùc chieán tranh, oâng ñöôïc cöû giöõ chöùc vuï Toång Giaùm Ñoác Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh VNCH töø 1965 cho ñeán 1968 vaø laø ngöôøi ñaõ ñoùng goùp raát lôùn vaøo vieäc caûi toå vaø toái taân hoùa ngaønh truyeàn thanh quoác gia. Traân troïng kính môøi taát caû nhöõng cöïu nhaân vieân ngaønh truyeàn thanh Vieät Nam Coäng Hoøa, caùc thaân höõu, baèng höõu, caùc ñoàng höông cuûa oâng Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh cuøng ñeán ñeå tham döï buoåi töôûng nieäm. Caàn bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc: Vuõ AÙnh (714) 2608414.

Laùi xe say röôïu ñuïng cheát ngöôøi:

Cöïu phoù caûnh saùt tröôûng Los Angeles laõnh boán naêm tuø

SANTA ANA, Quaän Cam Hoâm Thöù Tö 21 thaùng Möôøi Hai, moät cöïu caûnh saùt tröôûng cuûa quaän Los Angeles ñaõ bò keát aùn boán naêm tuø ôû, vì laùi xe trong khi say röôïu laøm cho ngöôøi baïn thaân nhaát bò thieät maïng. Vaøi phuùt tröôùc khi bò keát aùn, Phil Steyerman, 31 tuoåi, ñaõ quay maët veà phía nhöõng ngöôøi baïn cuûa David Robison - 28 tuoåi, ôû Rancho Santa Margarita, bò töû naïn trong vuï ñuïng xe. OÂng noùi: “Vôùi gia ñình cuûa

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Moät ca ñoaøn trong coäng ñoàng Coâng Giaùo ñang trình dieãn nhöõng khuùc Thaùnh Ca quen thuoäc. (Hình: Nguyeân Huy)

Coäng ñoàng Coâng Giaùo Nam California ñoùn Giaùng Sinh trong “Maùng Coû Nhieäm Maàu” SANTA ANA, California Coäng ñoàng Coâng Giaùo, giaùo phaän Orange County, nam California ñaõ töng böøng vui ñoùn Giaùng Sinh qua moät chieàu Ñaïi Nhaïc Hoäi Möøng Chuùa Ra Ñôøi taïi Bill Medley Auditorium cuûa tröôøng Trung Hoïc Santa Ana, naèm treân ñöôøng First thuoäc thò xaõ Santa Ana vaøo chieàu hoâm Chuû Nhaät 18 thaùng 12 vöøa qua. Ñaây laø laàn thöù 9, toå chöùc Coäng Ñoàng Coâng Giaùo giaùo phaän Orange toå chöùc cho giaùo

daân mình. Ngoû lôøi vôùi ñoàng höông trong dòp naøy, Chuû Tòch Coäng Ñoàng Coâng Giaùo, baùc só Nguyeãn Ñöùc Tuaán ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi vui ñoùn Giaùng Sinh naêm nay haõy nhuû loøng chia sôùt khoå ñau vôùi nhöõng ngöôøi baát haïnh maø cuøng nhau goùp tay yeåm trôï caùc chöông trình xaõ hoäi maø Muïc Vuï Vaên Hoùa Xaõ Hoäi Coäng Ñoàng Coâng Giaùo ñang tieán haønh. Ngoaøi ra chöông trình “Baûo Veä Thai Nhi” cuõng laø

Ñeâm “Hippie-A-Gogo” gaây quyõ giuùp treû em khuyeát taät Vieät Nam NGUYEÃNGOÏCHAÁN

SANTA ANA, California Nhaïc só “möôøi ngoùn tay ngaø” Trung Nghóa vöøa loan baùo ñeâm trình dieãn ñaëc bieät, chuû ñeà aâm nhaïc thaäp nieân 60 vaø 70, seõ ñöôïc toå chöùc taïi nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger, Santa Ana, CA 92704 vaøo toái thöù Saùu, 30 thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 8:00 PM ñeán 12:00 AM. Tieáp trang B4 Nhaïc só Trung Nghóa cho

bieát oâng vaø nhaïc só Hoaøng Thi Thi seõ giôùi thieäu ñieäu ñuû loaïi nhaïc cuûa hai thaäp nieân 60-70 goàm caùc “top hits” Pop, Rock, Soul cuûa caùc ban nhaïc löøng danh The Shadows, Ventures, Beatles, C.C.R, Santana, Stones, Doors, Lobo, Janis Joplin, Animals... Thaønh phaàn ngheä só trình

Tieáp trang B4

chöông trình maø moïi ngöôøi trong coäng ñoàng cuøng phaûi coù traùch nhieäm vaø löu taâm ñeán. Khoaûng moät ngaøn ñoàng höông Coâng Giaùo ñaõ ñeán tham döï. Cuõng nhö moät vaøi naêm gaàn ñaây, Ñaïi Nhaïc Hoäi Giaùng Sinh cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo ñaõ baùn veù ñeå laáy tieàn cho caùc quyõ xaõ hoäi. Vì theá Ñaïi nhaïc hoäi khoâng coøn toå chöùc ngoaøi trôøi taïi Trung Taâm Coâng Giaùo, giaùo phaän Orange nöõa maø ñöôïc toå chöùc taïi caùc raïp haùt lôùn thueâ cuûa

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

caùc Ñaïi Hoïc coäng ñoàng hay Trung Hoïc trong vuøng. Maëc duø söï toå chöùc nhö vaäy coù yù nghóa vaø lôïi ích hôn nhöng Thaùnh leã Kyû Nieäm Chuùa Giaùng Sinh soá ngöôøi tham döï ñaõ khoâng Ngaøy giôø: Thöù Saùu 23 thaùng Möôøi Hai, coøn nhö tröôùc. Nhôù laïi vaøo 2005, vaøo luùc 7 giôø toái. nhöõng naêm Coäng Ñoàng Coâng Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng soá 10321 Bolsa Giaùo toå chöùc taïi Trung Taâm Ave. Westminster. Tieáp trang B2 Coâng Giaùo, naêm naøo cuõng coù 5, 7 ngaøn ngöôøi ñeán döï trong khoâng khí giaù laïnh cuûa nhöõng ngaøy cuoái naêm. Chính Haøng Sale ñaëc bieät khoâng khí aáy ñaõ laøm cho khoâng khí Ñaïi Nhaïc Hoäi ngaøy Thöù Saùu 23 thaùng Tieáp trang B2 Möôøi Hai 2005

Ngöôøi ñi chôï

* Hannam Chain Supermarket, 9772 Garden Grove Blvd., Garden Grove, 714590-8408. Remy Martin X.O. w/ Glass: $89.98/750ml Hennessy V.S.O.P w/ Glass: $32.98/750ml Courvoisier X.O. w/Gift: $79.98/750ml Crown Royal w/Glass: $14.98/750ml Chivas Regal w/Glass: $19.98/750ml Boät xuùp boø CJ: $6.98/1kg Röôïu Sakeâ: $3.98/1.5l Nöôùc töông Kikkoman: Treû em cuûa tröôøng Caâm Ñieác Laùi Thieâu raïng rôõ khi nhaän ñöôïc nhöõng tình thöông cuûa baø con coâ baùc haûi ngoaïi gôûi veà. Tieáp trang B2

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 49 Luùc môùi böôùc chaân vaøo toâi khoâng sao chòu noåi baàu khoâng khí tuø haõm ñaày muøi xuù ueá trong xaø lim. Theá maø môùi coù maáy giôø ñoàng hoà qua, toâi ñaõ khoâng coøn thaáy khoù chòu nhö tröôùc. Luùc môùi vaøo caùi im aéng trong khu xaø lim ñeø naëng leân toâi, giôø toâi laïi thaáy noù thuù vò - ôû ngoaøi khoâng phaûi luùc naøo toâi cuõng ñöôïc yeân tónh nhö theá. Noùi toùm laïi, chòu ñöôïc Anh tuø hoùa ra khoâng ñeán noãi haø tieän lôøi nhö toâi töôûng. Daàn daø anh cuõng taâm söï vôùi toâi chuùt ít. Anh cho bieát anh teân Thaønh, hoài khaùng chieán choáng Phaùp laø boä ñoäi tình

Ñòa Phöông

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Chöông trình: Ca, vuõ, nhaïc, kòch, phaùt quaø cho caùc em coù maët töø 1 ñeán 10 tuoåi. Sau phaàn oâng Giaø Noel phaùt quaø laø tieäc Giaùng Sinh. Chöông trình do hai Hoäi Thaùnh Lutheran Vieät Nam ôû Fountain Valley vaø Westminster toå chöùc. L/L: 714-963-5649 hoaëc 714-531-1419. Phaät Giaùo Hoøa Haûo Nam Cali toå chöùc Leã Ñaûn Sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû Ngaøy giôø: CN, 25 thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Hoäi Quaùn Phaät Giaùo Hoøa Haûo, 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, CA 92704. ÑT: 714-557-7563. Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293. Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508. Daï vuõ Hippie-A-Gogo New Year 2006 Ngaøy giôø: Thöù Saùu 30 thaùng 12, töø 8:00pm ñeán 12:00am Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger Ave. Gaây quyõ giuùp 400 treû em Tröôøng Caâm

nguyeän ôû Thöôïng Laøo. Thaáy toâi khoâng coù yù ñònh côûi môû vôùi anh, anh ngöøng ngay nhöõng lôøi taâm söï. Neùt maët anh khoâng vui. Bieát laøm theá naøo ñöôïc, caàn phaûi quan saùt anh caùi ñaõ. Toâi tin raèng chuùng toâi ôû cuøng nhau cuõng laø moät phöông aùn cuûa coâng an. Toâi thao thöùc. Phaûn beân, anh baïn tuø ngaâm thô: Laàn naøy chò böôùc sang ngang, Laø tan caû giaác moäng vaøng töø ñaây. Röôïu hoàng em uoáng cho say, Vui leân cuøng chò vaøi giaây cuoái cuøng Roài ñaây soùng gioù baõo buøng, Ñaày thuyeàn haän chò lo khoâng tôùi bôø. Mieáu thieâng vuïng keùn ngöôøi thôø Nhaø höông khoùi laïnh chò nhôø caäy em. Ñeâm nay laø traéng ba ñeâm, Chò thöông thaân chò con chim lìa ñaøn. Moät vai gaùnh vaùc giang san, Coøn vai nöõa gaùnh muoân vaøn nhôù thöông. Loøng saàu toùc roái tô vöông, Em coøn cho chò löôïc göông laøm gì? ... Trong tuø toâi coøn nhieàu laàn ñöôïc nghe ngöôøi ta ngaâm Lôõ Böôùc Sang Ngang. Nhöõng vaàn thô cuûa Nguyeãn Bính (1) khoâng hieåu sao laïi hôïp vôùi taâm traïng ngöôøi tuø ñeán theá? Cuõng laø moät thöù lôõ böôùc trong cuoäc ñôøi, moãi ngöôøi moät caùch, chaéc vaäy.

Ñieác Laùi Thieâu vaø nhaø nuoâi treû cuûa nhaïc só muø Ñaøo Khaùnh Tröông. Chöông trình: AÂm nhaïc 60’s & 70’s vôùi Pop, Rock, Soul cuûa The Shadows, Ventures, Beatles, C.C.R, SantaAna, Stones, Doors, Lobo, Janis Joplin, Animals... Goùp maët: Vi Vaân, Tuyeát Dung (The Apple Three) Nhaät Haï, Tuaán Duõng (Maây Traéng), Maïnh Haø (The Harstones), Theá Duõng (The Rock), Ngoïc Troïng, vuõ coâng Linda A-Go-Go, ban nhaïc Trung Nghóa & Hoaøng Thi Thi... Giaù veù $25, baùn taïi Emerald Bay (714-775-5161), Nhaø saùch Tuù Quyønh (714-531-4284)... Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000 Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-6279718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän. Ra maét Thieàn Ca DVD Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc. Hoäi Ñoàng Höông Vónh Long Hoïp Maët Ñaàu Naêm Ngaøy giôø: Ngaøy 1 thaùng Moät, 2006, luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Paracels Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St., Westminster. Chöông trình: Muùa laân, vaên ngheä taân coå. Chuùc Teát Ñoàng Höông: Möøng tuoåi quí Ñoàng Höông cao nieân, lì xì caùc chaùu nhoû. Giôùi thieäu saùch Vónh Long- Ñòa LinhNhaân Kieät. Söu khaûo coäi nguoàn queâ höông. Vinh danh anh huøng lieät nöõ vaø giôùi thieäu ñaëc san Vónh Long. Nhieàu tình tieát baát ngôø, haáp daãn. L/L: 714-210-0207. Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu Ngaøy giôø: Chuû nhaät 1 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714-697-8614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa Ngaøy giôø: Thöù Saùu 6 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896. Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006 Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 8 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM. Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân. Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ: 10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-5312203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320. Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung Ngaøy giôø: Töø 9 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic, maøu nöôùc. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

Moãi ngöôøi tuø laø moät soá phaän rieâng, chaúng soá phaän naøo gioáng soá phaän naøo. Maø chaúng phaûi ngöôøi tuø naøo cuõng coù noãi nieàm oan öùc. Haàu heát hoï ñeàu phaïm toäi ñoái vôùi xaõ hoäi vaø hoï ñang bò soáng caùch ly, bò tröøng phaït xöùng vôùi toäi cuûa hoï. Hoï coù chung noãi buoàn cuûa keû coâ ñôn, bò giam caàm trong caùi chuoàng thuù gioáng caùi chuoàng cuûa toâi vaø hoï than thôû noãi mình qua nhöõng vaàn thô Nguyeãn Bính. Nguyeãn Bính qua ñôøi, theo ngöôøi ta keå, vaøo ñeâm tröø tòch Bính Ngoï (1966) trong moät hoaøn caûnh bi thaûm. Haøng xoùm thaáy maáy ngaøy oâng khoâng ra khoûi nhaø, baùo coâng an ñeán phaù cöûa vaøo thì thaáy nhaø thô naèm cheát coøng queo beân chai röôïu uoáng dôû, treân manh chieáu raùch. Cuõng laïi xoùm gieàng chung tieàn mua cho oâng coã vaùn moäc vaø cuøng nhau ñöa chaân nhaø thô ñaõ ñeå laïi moät Lôõ böôùc sang ngang ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng. Hoäi Nhaø vaên chæ ñöôïc bieát veà caùi cheát cuûa oâng sau khi oâng ñaõ moà yeân maû ñeïp. Toâi khoâng coù haân haïnh quen bieát Nguyeãn Bính. Hoài Nguyeãn Bính laøm baùo Traêm Hoa thì toâi ñang ôû Lieân Xoâ. Toâi chæ coù haân haïnh quen Thieát Vuõ, caùn boä Sôû baùo chí, ngöôøi ñaõ ñaùnh Nguyeãn Bính (theo nghóa ñen, thöôïng caúng chaân haï caúng tay). Trong moät côn yeâu Ñaûng aùc tính, cho raèng Nguyeãn Bính daùm chöûi xoû Ñaûng, Thieát Vuõ ñaõ neän Nguyeãn Bính moät traän döõ doäi, ñeán noãi caùc baùo phaûi leân tieáng. Keå

chuyeän cuõ Thieát Vuõ toû ra aân haän (2), anh noùi sau ñoù anh ñaõ xin loãi Nguyeãn Bính. Theo lôøi ñoàn, vaø theo nhöõng lôøi keå khoâng roõ raøng trong Caùt Buïi Chaân Ai cuûa Toâ Hoaøi, Nguyeãn Bính cheát ñi coøn ñeå laïi ñöùa con trai. Tröôùc hoâm cheát, oâng beá con ra phoá, cho khoâng moät ngöôøi qua ñöôøng. Ngöôøi xin chaéc cuõng chaúng bieát ngöôøi cho laø Nguyeãn Bính. Ñöùa beù seõ lôùn leân vôùi hoï khaùc teân khaùc, khoâng bieát noù laø con nhaø thô daân daõ tuyeät vôøi, moät nhaø thô lôùn cuûa thi ca Vieät Nam. (1) (1918-1966) Nhaø thô daân daõ raát noåi tieáng vôùi caùc taäp Lôõ Böôùc Sang Ngang, Höông Coá Nhaân, Möôøi Hai Beán Nöôùc... Ñoaïn ngöôøi tuø ngaâm coù khaùc vôùi nguyeân baûn cuûa nhaø thô. (2) Trong cuoán Caùt Buïi Chaân Ai Toâ Hoaøi coù noùi tôùi vieäc tôø Traêm Hoa cuûa Nguyeãn Bính ñöôïc mua giaáy do Nhaø nöôùc cung caáp, khieán ngöôøi ñoïc nghó raèng tôø Traêm Hoa laø do Ñaûng Lao Ñoäng Vieät Nam chuû tröông, maø Nguyeãn Bính laø ngöôøi thöïc hieän, ñeå ñoái phoù vôùi phong traøo ñoøi töï do, daân chuû cuûa vaên ngheä só, trí thöùc hoài aáy. Toâi cho raèng khoâng phaûi. Neáu Nguyeãn Bính laøm baùo theo chæ thò cuûa Ñaûng thì ôû Sôû Baùo chí nhöõng caùn boä côõ Thieát Vuõ phaûi ñöôïc bieát, vaø nhö theá vuï Thieát Vuõ ñaùnh Nguyeãn Bính khoù coù theå xaûy ra. Trong nhöõng laàn gaëp Thieát Vuõ toâi khoâng thaáy Thieát Vuõ noùi ñeán moät chuyeän nhö vaäy. (Coøn tieáp)

$1.79/Pk 1818 Caûi Baéc Thaûo: $7.98/Box Hoàng doøn: $0.99/2 Lbs Cuû caûi traéng: $5.98/ Box Taùo Fuji: $9.99/3 Lbs Tieáp trang B1 Haït deû: $1.98/Lb Cuû caûi, caø roát: $0.99/3 Lbs $6.88/1 Gal Daàu meø Kadoya: $6.88/ Toâm traéng khoâng ñaàu 41/ Söôøn boø Ñaïi Haøn: $2.59/ 56oz 50: $4.48/1 bòch (1.5 Lbs) Lb Xoát ñaäu naønh C.J.W.: Möïc traéng 3/5: $1.68/1Lb Boø Rib Eye thaùi laùt: $2.59/ $4.98/ 2.8kg Söôøn non: $1.29/1Lb Lb Caù hoäp “Sardines”: $0.78/2 Khoâ caù meø: $11.98/Box * AÙ Chaâu Supermarket: hoäp Khoâ caù luø ñuø: $19.98/Box 16042 Magnolia St. Fountain Gaïo “Con Ngoãng” ñaàu muøa Caù roâ Phi fileâ (7-9 up): Valley, CA 92708. 714-843- 2006: $19.99/1 bao (50 Lbs)

Ngöôøi ñi chôï

Coäng ñoàng Coâng Giaùo Nam California ñoùn Giaùng Sinh trong “Maùng Coû Nhieäm Maàu” Tieáp trang B1

möøng Giaùng Sinh theâm phaàn thi vò. Ngöôøi ta chen nhau ñöùng döôùi nhöõng loø söôûi ñieän, nhöng vaãn khoâng traùnh ñöôïc caùi khí laïnh ñeâm ñoâng cöù len loûi vaøo da thòt, do ñoù maø thöôûng thöùc nhöõng khuùc thaùnh nhaïc, thaùnh ca ñöôïc thaâm saâu bieát bao. Ñaïi Nhaïc Hoäi Giaùng Sinh cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo

giaùo phaän Orange naêm nay vôùi chuû ñeà “Maùng Coû Nhieäm Maàu” thieân nhieàu veà yù nghóa. Noåi baät nhaát laø cuoán phim lòch söû Giaùng Sinh Nazaret choïn loïc. Caûnh Meï Maria bò haønh haï, xua ñuoåi khi chòu nhaän mang thai. Caûnh Chuùa sinh ra ñôøi trong maùng coû ngheøo heøn... ñöôïc dieãn laïi qua nhöõng vai dieãn trong moät cuoán phim thaät giaù trò, nhaéc cho moïi ngöôøi tình thöông yeâu bao la cuûa Chuùa tröôùc nhöõng baïo taøn cuûa söï soáng. Beân caïnh ñoù nhieàu maøn vuõ noåi tieáng nhö “Fantom of the Opera” vaø caùc muïc trình dieãn aâm nhaïc Muøa Giaùng Sinh cuûa

caùc ca nhaïc só teân tuoåi nhö Leä Thu, Tuaán Ngoïc, Hoaøng Oanh vaø caùc ca Ñoaøn ñaõ laøm cho buoåi nhaïc hoäi ñaày sinh ñoäng suoát töø luùc môû maøn cho ñeán phuùt sau cuøng. Ñoùn Giaùng Sinh naêm nay, ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ vöøa chia seû söï khoâng may vôùi ngöôøi daân caùc vuøng vöøa bò thieân tai bôûi baõo Katrina trong ñoù coù caû coäng ñoàng giaùo daân Vieät, vöøa lo gom goùp trôï giuùp cho nhöõng hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc nöõa cho coäng ñoàng giaùo daân ôû beân nhaø, cho neân nhöõng lôøi Nguyeän Caàu Nöûa Ñeâm naêm nay seõ thoáng thieát hôn ñeå “Mong Chuùa thaáu loøng chuùng con.” (NH)

Lu≈t sı Hu¸nh Tu¡n KiŸt

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

É∑m trμch

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

Lu≈t ThıÍng Mπi

Lu≈t Phμ S∑n

Lu≈t ThıÍng T⁄ch

Lu≈t Gia ɤnh

TÂ TÙng

LiŒn lπc ■

Tel: 714. 636. 6320

Fax: 877. 882. 1930

E-mail: kiet@lawyer.com

TT Tu Hoïc Vieân Giaùc toå chöùc Haønh Höông Nam Haøn vaø Ñaøi Loan Khôûi haønh taïi Los Angeles: Ngaøy 17 thaùng Hai, 2006, keát thuùc ngaøy 10 thaùng Ba 2006. Chöông trình: Thaêm vieáng caùc thaéng caûnh baäc nhaát vaø caùc chuøa chieàn lôùn taïi hai quoác gia naøy. L/L: 714-890-5885.

KTH LAW OFFICES

12866 Main Street, Suite 201, Garden Grove, CA 92840

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Tình yeâu

.3”

Saùng taùc

Toâi ñi qua caàu Taân Thuaän, ñi döôùi daï caàu doïc theo con ñöôøng thaúng ra bôø soâng Saigon. Con ñöôøng thaät ngaén maø coù ñeán ba nhaø haøng aên, toâi taït vaøo moät caùi quaùn aên teân laø Quaùn Taân Thuaän ôû ñaàu meù soâng. Nôi ñaây tröôùc naêm 1975, toâi thöôøng ñi ñoø ngang qua soâng leo leân nhöõng con taøu ñaäu taïi caùc phao, nay thì

MINH HAØ TKP

ñoàng loaïi

khoâng coøn taáp naäp ghe ñoø maø raát ñoâng caùc em beù ñeán tuï taäp bôùi moùc caùc ñoáng raùc ñoå doïc theo bôø soâng. Toâi vöøa ngoài vaøo baøn aên thì moät beù trai khoaûng naêm tuoåi chìa tay xin tieàn. Ngöôøi chò cuûa em beù ñöùng ngoaøi saân ñang beá moät em gaùi khoaûng hai tuoåi laät ñaät chaïy vaøo keùo ñöùa em trai ra khoâng cho em xin tieàn. Em gaùi naøy cuõng

khoaûng 7 hay taùm tuoåi sôï seät nhìn toâi vaø löôøm ñöùa em trai. Ñöùa em trai cuõng sôï seät nghe lôøi chò dang ra xa caùc baøn aên. Toâi laáy laøm laï hoûi ra môùi bieát Baø chuû nhaø haøng caám caùc em ñeán gaàn baøn aên, chæ ñöôïc ñöùng ra xa ngoaøi saân, chæ ñôïi thöïc khaùch aên xong tuøy hyû cho tieàn. Tröôùc naêm 1975, caùc quaùn doïc theo ñöôøng töø caàu Taân

Thuaän ñi xuoáng Nhaø Beø coù baùn moùn aên Caù chìa voâi thaät haáp daãn, nhôù laïi toâi cuõng goïi moät dóa Caù chìa voâi vaø moät chai bia. Vöøa aên toâi vöøa nhìn ba em beù ñaùng thöông ñoù, maët maøy hoác haùc, quaàn aùo raùch röôùi, em beù trai ñöùng nuùp sau löng chò, ngöôøi chò cuõng khoâng lôùn hôn em trai bao nhieâu maø phaûi beá moät em gaùi nöûa thöùc

Toång keát sô löôïc cuoäc Thi Vieát “30 Naêm Tò Naïn”

DAT

Keå töø ngaøy 7 thaùng Ba, 2005 ñeán ngaøy 31 thaùng Taùm, 2005, toøa soaïn Ngöôøi Vieät ñaõ nhaän ñöôïc toång coäng 171 baøi vieát döï thi “30 Naêm Tò Naïn.” Trong soá naøy: - 26 baøi thuoäc theå loaïi A. (tieåu thuyeát, buùt kyù) 145 baøi thuoäc theå loaïi B. (saùng taùc, hoài kyù, kyù, phoûng vaán, bieân khaûo, nghieân cöùu) - 171 baøi döï thi goàm: Theå loaïi bieân khaûo lòch söû: 2 baøi. Theå loaïi buùt kyù: 45 baøi. Theå loaïi ca khuùc: 1 baøi. Theå loaïi hoài kyù: 32 baøi. Theå loaïi kyù: 33 baøi. Theå loaïi nghieân cöùu phoùng söï: 2 baøi. Theå loaïi saùng taùc: 39 baøi. Theå loaïi tieåu thuyeát: 2 baøi. Theå loaïi toång hôïp kyù söï: 1 nöûa nguû gaät gôø treân vai chò. Ba em vaãn ñöùng ñoù chôø ñôïi thöïc khaùch naøo haûo taâm cho tieàn. Toâi uoáng xong chai bia, goïi theâm ba dóa côm ñeå cho ba ñöùa treû. Ngöôøi chò vui möøng ñuùt töøng muoång côm cho ñöùa em gaùi ñang boàng treân tay. Ñöùa em trai aên ngoán thaät leï heát dóa côm. Coøn dóa côm cuûa ngöôøi chò, em khoâng aên maëc duø toâi bieát em ñang ñoùi. Em xin anh haàu baøn moät caùi hoäp vaø em sôùt côm vaøo caùi hoäp ñeå mang veà. Toâi hoûi taïi sao em khoâng aên, em baûo mang veà cho meï em ñang ñau naëng. Toâi thaáy vaäy lieàn goïi theâm moät dóa côm nöõa cho em. Em laám leùt nhìn toâi vaø ngoài beät döôùi ñaát aên thaät nhanh dóa côm. AÊn xong em ñöùng leân nhìn toâi vôùi caëp maét öôùt thaät caûm ñoäng, nhöng em khoâng noùi ñöôïc moät lôøi maëc duø toâi bieát em muoán noùi tieáng caùm ôn

baøi. Theå loaïi truyeän ngaén: 14 baøi. Sau khi sô tuyeån, toøa soaïn Ngöôøi Vieät ñaõ ñaêng 114 baøi. Caùc baøi ñaõ qua sô tuyeån ñeå vaøo voøng hai vaãn coøn ñöôïc ñaêng tieáp tuïc trong caùc soá baùo tôùi. Vì soá baøi tham gia döï thi lôùn, ñeå vieäc tuyeån choïn ñöôïc chu ñaùo, Ban Toå Chöùc quyeát ñònh gia haïn thôøi gian chaám thi voøng hai. Leã coâng boá keát quaû vaø phaùt thöôûng seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 15 thaùng Tö, 2006. (Giôø vaø ñòa ñieåm seõ ñöôïc coâng boá sau). Xin chaân thaønh caûm ôn caùc taùc giaû ñaõ tham döï cuoäc thi vaø quyù vò ñoäc giaû ñaõ theo doõi cuoäc thi vieát naøy. Ban Bieân Taäp Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät nhöng em noùi khoâng ra lôøi. Khi ngoài vieát nhöõng doøng chöõ naøy, toâi vaãn nhôù maõi ñoâi maét ñaàm öôùt cuûa em. Toâi voäi traû tieàn vaø theo goùt caùc em ñi vaøo moät con ñöôøng heûm ngoaèn ngoeøo ñeán moät caên nhaø luïp xuïp. Em vaøo ñöa cho meï hoäp côm. Meï em hoaûng hoát ngoài daäy khi nhìn thaáy toâi. Muïc ñích cuûa toâi laø muoán theo caùc em xem coù phaûi em ñem côm veà cho meï khoâng? Toâi khoâng noùi gì heát ñöa cho baø moät ít tieàn vaø lieàn töø giaõ baø cuøng em. Khi trôû veà Myõ, toâi vaãn nhôù maõi ngöôøi meï beänh hoaïn ñoù, nhöõng ñoâi maét hoang daïi ñoù. Nhìn caùc chaùu noäi ngoaïi vaø caùc chaùu beù Vieät Nam ôû Myõ tung taêng vui chôi vaø ñeán tröôøng hoïc, nhôù laïi ai gaây ra caûnh khoå cho caùc chaùu beù ôû Vieät Nam khoâng côm aên, khoâng hoïc haønh, khoâng quaàn aùo laønh laën. Hoûi töùc laø traû lôøi vaäy.


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông Ñeâm “HippieA-Gogo” gaây quyõ giuùp treû em khuyeát taät Vieät Nam Tieáp trang B1

dieãn goàm caùc ca só Vi Vaân, Tuyeát Dung (The Apple Tree), Nhaät Haï, Tuaán Duõng (Maây Traéng), Maïnh Haø (The Hardstones), Theá Duõng (The Rock), Ngoïc Troïng... Nhoùm Linda A-Go-go Dancer seõ bieåu dieãn nhöõng vuõ ñieäu A Go-Go noùng boûng vaø seõ cöôøi ngaát vôùi nhoùm haøi Chí Taøi baø Beù Tí. MC Nguyeãn Maïnh Tuøng ñieàu khieån chöông trình. Ñeâm Hippie-A-Gogo ñöôïc toå chöùc nhaèm muïc ñích gaây quyõ giuùp treû em khuyeát taät taïi Vieät Nam. Töø nhieàu naêm qua anh chò em ngheä só haûi ngoaïi ñaõ keát hôïp vôùi nhau thöïc hieän nhieàu vieäc töø thieän ñaùng ca ngôïi nhö giuùp Tröôøng caâm ñieác taïi Laùi Thieâu vaø nhaø treû em khieám thò do nhaïc só Ñaøo Khaùnh Tröông ñieàu haønh. Tröôøng caâm ñieác Laùi Thieâu, coøn goïi laø tröôøng Caâm Ñieác Thuaän An, naèm caùch Saigon 20km. Tröôøng ñöôïc thaønh laäp treân 50 naêm, chuyeân lo vieäc hoïc haønh vaø aên ôû cho hôn 400 em nhoû töø 4, 5 tuoåi cho ñeán 20 tuoåi. Phaàn lôùn treû em taïi ñaây moà coâi hoaëc ngheøo khoù maø caùc em coøn taät nguyeàn, gia ñình khoâng lo ñöôïc. Nhaïc só Trung Nghóa, ngöôøi ñaõ beàn bæ giuùp tröôøng hôn 8 naêm nay cho bieát “tuy ñieàu kieän taøi chaùnh eo heïp, tröôøng may maén ñöôïc caùc baøn tay töø maãu cuûa caùc Soeur doøng Meán Thaùnh Giaù heát loøng chaêm soùc, ñöôïc chia thaønh 2 phaân khu; nam sinh do soeur Mai Anh quaûn lyù, nöõ sinh do soeur Phan Thi Nhieäm coi soùc.”

Trung Nghóa cho bieát theâm: “Soeur Nhieäm ñaõ ôû trong tröôøng hôn 45 naêm, laø moät ngöôøi raát ñaùng kính, ñaõ hy sinh caû cuoäc ñôøi cho treû em taät nguyeàn. Khoâng maøng ñeán baûn thaân, Soeur Nhieäm chæ coù 2 boä quaàn aùo raùch, nhöng taám loøng cuûa baø aám roäng voâ bieân.” Tröôøng ñöôïc nhaø nöôùc taøi trôï moãi thaùng $5 cho moät em, bao goàm taát caû vieäc aên maëc, saùch vôû, hoïc haønh. Soá tieàn quaù nhoû nhoi, khoâng thaám vaøo ñaâu. Khaùch vieáng thaêm tröôøng, quan saùt nhöõng böõa aên côm taäp theå, chæ thaáy toaøn laø rau luoäc, tí xíu caù, thòt, raát thieáu dinh döôõng. Söï thieáu huït khieán cho caùc em gaày tong teo raát ñaùng thöông trong luùc caùc em mang khuyeát taät khoâng khoâng bieåu loä ñöôïc söï khoå ñau trieàn mieân. Nhaïc só Trung Nghóa ñaõ nhieàu laàn ñeán thaêm tröôøng, mang nhöõng hình aûnh xuùc ñoäng naøy veà cho caùc vò aân nhaân ôû haûi ngoaïi. OÂng mong ñoàng höông vaø maïnh thöôøng quaân moãi ngöôøi moät tay xoa dòu noãi ñau gian truaân cuûa caùc em khuyeát taät. Ñeâm nhaïc gaây quyõ cuõng nhaèm muïc ñích giuùp ñôõ tröôøng khieám thò do nhaïc só khieám thò Ñaøo Khaùnh Tröông coi soùc. Naêm nay oâng Tröông ñaõ gaàn 60 tuoåi soáng trong moät caên nhaø nhoû, coù gaùc löûng taïi ñöôøng Nguyeãn Tri Phöông. Thaân oâng ñaõ muø loøa laïi coøn cöu mang töø 45 ñeán 50 em khieám thò; ña soá laø treû moà coâi. OÂng Tröông nhö moät ngöôøi cha lo heát cho caùc con, töø chuyeän aên ôû ñeán hoïc haønh. Thaày Tröông chæ troâng chôø vaøo söï giuùp ñôõ töø beân ngoaøi do moät soá ngöôøi haûo taâm töï nguyeän boá thí, nhöng nhu caàu luùc naøo thieáu huït. Ñeå cho caùc em queân ñi söï khoå ñau, ngoaøi vieäc hoïc chöõ, caùc em coù khieáu ñöôïc thaøy daïy chôi nhaïc raát hay, bieát ñaùnh guitar, keyboard, drums. Moät trong nhöõng tay guitar khieám thò xuaát saéc, ñaõ trình dieãn taïi haûi ngoaïi laø Ñaït Nguyeãn, cuõng xuaát thaân töø ngoâi tröôøng naøy.

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

Toû loøng bieát ôn, moät ngöôøi Dallas taëng tieàn cho quaân nhaân KILLEEN, Texas - Moät nhaø phaùt trieån ñòa oác mang moät taám baûn coù haøng chöõ “grateful citizen” ñaõ phaùt heát $5,000 tieàn giaáy $20 cho caùc quaân nhaân vaø gia ñình cuûa hoï. Jim Johnson, ôû Dallas, noùi vôùi nhöõng ngöôøi nhaän tieàn, trong khi oâng baét tay hoï taïi moät cöûa haøng WallMart ôû Killeen: “Toâi chæ muoán noùi lôøi caùm ôn caùc baïn vì söï phuïc vuï cuûa caùc baïn.

Nhôø caùc baïn maø chuùng toâi ñöôïc an toaøn vaø baûo veä.” Johnson cho bieát trong moät caâu chuyeän ñaêng treân nhaät baùo Killeen Daily Herald cuûa ngaøy Thöù Naêm laø oâng vaø con trai oâng, Matt, ñaõ laùi xe ñi töø Dallas vôùi hy voïng gaëp ñöôïc caøng nhieàu quaân nhaân caøng toát. OÂng cho bieát Killeen, thuoäc Fort Hood, coù veû laø moät söï löïa choïn hieån nhieân ñeå tìm thaáy caùc quaân nhaân vaø gia ñình

cuûa hoï. Killeen naèm caùch Dallas khoaûng 130 daëm veà phía Taây Nam. Johnson caàm moät taám baûng coù doøng chöõ “Grateful citizen. You make my life possible.” Caùc chuû nhaân cuûa cöûa haøng ñaõ cho pheùp oâng vaøo beân trong ñeå phaân phaùt tieàn, sau khi oâng rôøi boû moät choã trong moät goùc ôû gaàn thöông xaù. OÂng ñaõ phaùt tieàn

trong khoaûng ba tieáng ñoàng hoà. Taïi moät ñòa ñieåm, oâng baét tay ngöôøi vôï cuûa moät quaân nhaân, cho tay vaøo trong tuùi vaø thaáy laø ñaõ heát tieàn. Con trai oâng ñaõ trao cho cha tôø giaáy baïc $20 cuoái cuøng. Johnson cho bieát oâng chæ coá baøy toû moät chuùt loøng bieát ôn. OÂng höùa seõ trôû laïi vaøo naêm tôùi vaø ñem theo moät vaøi ngöôøi baïn. (NY)

Florida:

Con trai huaán luyeän vieân Indianapolis Colts qua ñôøi TAMPA, Florida - Hoâm Thöù Naêm 22 thaùng Möôøi Hai, caûnh saùt cho bieát ñaõ tìm thaáy James Dungy, ngöôøi con trai 18 tuoåi cuûa huaán luyeän vieân ñoäi Indianapolis Colts,Tony Dungy, naèm cheát trong moät caên chung cö ôû khu vöïc Tampa. Theo lôøi moät thö kyù cuûa vaên phoøng caûnh saùt tröôûng quaän Hillsborought, khoâng coù söï nghi ngôø ñaây laø moät vuï möu saùt, nhöng nguyeân nhaân

cuûa caùi cheát seõ khoâng ñöôïc loan baùo, trong khi chôø ñôïi keát quaû cuoäc moå xaùc ñeå khaùm nghieäm. Baïn gaùi cuûa James Dungy ñaõ tìm thaáy caäu, khi coâ trôû laïi khu chung cö Campus Lodge Apartments ôû Lutz, Florida. Caûnh saùt, ñaùp öùng lôøi keâu cöùu cuûa coâ, ñaõ ñeán ñaây vaøo luùc 1 giôø 32 phuùt saùng Thöù Naêm, vaø laøm hoâ haáp nhaân taïo cho Dungy tröôùc khi ñöa caäu ñeán beänh

vieän University Community, nôi baùc só loan baùo laø Dungy ñaõ cheát. Vôï choàng Dungy coù boán ngöôøi con khaùc: Hai con gaùi laø Tiara vaø Jade vaø hai con trai laø Eric vaø Jordan. James laø con trai lôùn thöù nhì cuûa hoï, ñang theo hoïc caùc lôùp haøm thuï taïi ñaïi hoïc University of South Florida. James Dungy ñaõ traûi qua naêm hoïc cuoái (lôùp 12) taïi tröôøng Trung Hoïc North

Central High School ôû Indianapolis, vaø ñaõ toát nghieäp naêm nay. Hieäu tröôûng cuûa tröôøng cho bieát Dungy laø moät hoïc sinh lòch laõm, khoâng bao giôø khoe khoang chöùc vuï cuûa cha mình. Caäu ñaõ vieáng thaêm mieàn Trung Baéc caùch ñaây moät hoaëc hai tuaàn leã, ñeå laáy hoïc baï. Caùi cheát cuûa caäu ñaõ laøm cho moïi ngöôøi trong tröôøng kinh ngaïc vaø buoàn baõ vì caäu laø moät thanh nieân raát toát. (NY)

Laùi xe say röôïu ñuïng cheát ngöôøi: Cöïu phoù caûnh saùt tröôûng Los Angeles laõnh boán naêm tu

Caùc coâng toá vieân cho bieát möùc röôïu trong maùu ñöôïc öôùc löôïng khoaûng 0.20 vaøo luùc ñoù. Giôùi haïn möùc röôïu ñeå ñöôïc laùi xe, theo luaät ñònh, laø 0.08. Hoâm Thöù Tö, Brenda Constantino, baïn gaùi cuûa Robinson, cho bieát Steyerman töøng khoe laø oâng laùi xe trong luùc say röôïu khaù hôn laø luùc khoâng say.” Camille Hill , Phoù Bieän lyù quaän, yeâu caàu boû tuø, khi thuyeát phuïc laø Steyerman ñaõ laùi xe moät caùch lieàu lónh sau khi uoáng ít nhaát gaáp ñoâi tröôùc ñaây - nhöng ñaõ traùnh khoûi bò ra toøa vì cho xem phuø hieäu caûnh saùt cuûa oâng. Patrick Donahue, thaåm phaùn toøa Thöôïng Thaåm Quaän Cam, cho raèng “tai naïn naøy laø moät tröôøng hôïp raát ñaùng buoàn” tröôùc khi quyeát ñònh vieäc boû tuø laø

thích ñaùng. Quan toøa naøy ñaõ ra leänh cho ngöôøi cöïu caûnh saùt phaûi traû $10,000 ñeå boài thöôøng cho cha meï cuûa Robinson. Steyerman ñaõ nhaän toäi saùt nhaân baèng xe hoài thaùng Naêm, hy voïng chæ bò moät naêm tuø ôû vaø aùn treo. Ron Brower, luaät sö cuûa oâng, cho raèng baûn aùn cuûa quan toøa laø “khoâng thích ñaùng, vì

Steyerman tuyeät ñoái khoâng coù tieàn aùn.” Bworver cho bieát meï cuûa naïn nhaân laø Edna Robinson, ñaõ vieát thö cho thaåm phaùn noùi raèng baø choáng laïi moät baûn aùn boû tuø. Steyerman, ñaõ ñöôïc töï do sau khi ñoùng tieàn theá chaân, seõ töï noäp mình cho nhaø chöùc traùch vaøo ngaøy 3 thaùng Hai saép tôùi. (NY)

Tieáp trang B1ø

David vaø caùc baïn, toâi muoán xin loãi veà nhöõng gì ñieàu toâi ñaõ gaây ra cho ho vaø baét hoï phaûi gaùnh chòu. Toâi khoâng bao giôø muoán ñieàu naøy xaûy ra caû.” Steyerman ñaõ ñöôïc nghæ vaøo luùc xaûy ra vuï ñuïng xe ngaøy 12 thaùng Moät, 2003. OÂng vaø caùc baïn ñang laùi xe veà höôùng Baéc treân ñaïi loä Newport ôû Costa Mesa, khi Steyerman maát kieåm soaùt chieác xe vaø ñaâm vaøo moät goác caây. Moät nhaân chöùng öôùc tính Steyerman ñaõ laùi xe vôùi toác ñoä 120 daëm moät giôø.

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

600,000,000

-0.06 -0.05 9.7

10 Year Bond 30 Year Bond Oil / barrel

4.43% 4.61% $58.28

-0.06 -0.06 -0.28

Dow Jones Industrial Average Volume

500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0

D.T. TON & ASSOCIATES, INC

Tax Preparation & Planning for High Net Worth Individuals Investors—Trusts—Business—Corporations (C or S) & LLCs...

Tel. (714) 775 775--9077

16051 Brookhurst St., Ste AA-B—Fountain Valley, CA 92708 Goùc Brookhurst & Edinger— Edinger—Keá Wells Fargo Bank & Starbucks Coffee

Chuyeân thaønh laäp & hoaïch ñònh taøi chính, keá hoaïch thueá vuï, ñaàu tö, baûo veä taøi saûn cho coâng ty, toå hôïp thöông maõi Corporation, LLCs...

Ñieàu kieän Anh-Vieät löu loaùt, thaønh thaät, leã pheùp, multitasks & accuracy. (Khoâng caàn kinh nghieäm). Caàn 5 Secretaries P/F; 3 Assistants (nöõ), major in Accounting/Tax/ Finance. College students & professionals preferred. Will be trained/working with CFP® professionals. Löông $ traû tuøy khaû naêng laøm lôïi cho coâng ty. Fax resumeù to Jonathan (714) 775-9078; or email Ton-Associates@sbcglobal.net

CAÀN THÖ KYÙÙ—IMMEDIATE HIRING

10400 10200 10000

Close 10,889.44 +55.71

9800

NASDAQ

2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900

S&P 500

1280 1260 1240 1220 1200 1180

Close 1,268.13 +5.34

1160 1140 1120

12/16/05

6.48% 6.07% $505.00

10600

12/02/05

30 Year Fixed 15 Year Fixed Gold /Troy oz

10800

11/18/05

Interest Rates & Bonds

Dow Jones Industrial Average

11000

11/04/05

90,633,137 64,432,026 35,909,339 30,509,430 28,883,630 26,208,185 23,580,744 21,123,499 15,246,148 13,600,740 13,141,718 12,877,932 11,831,315 9,913,123 9,504,370 9,468,360 9,413,960 9,334,006 9,288,291 58,124,086

10/21/05

-0.14 0.14 0.08 0.03 -4.97 0.09 0.04 6.54 0.52 0.18 0.52 1.24 0.11 0.17 0.4 0.36 0.04 2.22 -1.82 0.26

10/07/05

$26.59 $12.32 $17.29 $6.70 $36.27 $25.97 $4.32 $68.30 $17.30 $18.33 $74.02 $27.80 $31.04 $26.46 $44.39 $40.83 $10.57 $61.70 $40.06 $41.40

09/23/05

Microsoft Oracle corp Cisco system Sirius Satellite Bed Bath & B Intel corp Sun Microsoft RIMM Symantec Applied mat. Apple comput Red Hat inc. Dell inc. Comcast corp Qualcomm Yahoo Inc. Siebel sys Sandisk Paychex Nasdaq 100

Volume

ôû möùc 2246.49. S&P 500 theâm ñöôïc 5.13 ñieåm ôû möùc 1268.12 Giaù traùi phieáu taêng. Loaïi coâng khoá phieáu 10 naêm leân 17/32 ñieåm hay loaïi giaáy nôï $1000 ñöôïc lôøi $5.3125 ôû möùc lôïi suaát 4.431%; vaø loaïi traùi phieáu 30 naêm taêng 1 1/32 ñieåm vôùi möùc lôïi suaát 4.615% Ñoàng ñoâ la giaûm. Möùc hoái ñoaùi tieàn teä ñoái vôùi ñoàng yen hoâm nay laø 116.50 yen, so vôùi ngaøy hoâm qua laø 117; vaø ñoái vôùi ñoàng euro, möùc hoài ñoaùi laø $1.1876 so vôùi hoâm qua laø $1.1836.

09/09/05

36,499,300 28,130,700 23,163,600 20,194,000 18,617,000 17,214,800 15,742,100 14,871,300 14,447,700 13,752,500 13,070,600 12,955,800 12,576,400 12,518,700 11,799,000 11,664,800 10,999,100 10,198,500 10,114,200 10,111,700

Change

08/26/05

-0.4 -0.87 0.01 -0.08 0.11 0.26 0.36 -0.46 0.32 0.07 0.13 -0.58 0.4 -1.8 0.13 -0.16 0.66 0.54 0.13 0.1

Price

08/12/05

$18.65 $23.23 $24.85 $7.94 $17.69 $13.93 $23.26 $13.68 $35.39 $30.69 $20.36 $57.02 $5.00 $45.19 $28.90 $23.93 $30.00 $18.99 $24.58 $18.49

Company

07/29/05

GM Albertsons Pfizer Ford Motor Timer Warner EMC Motorola Micron Tech GE Verizon comm Seagate tech Exxon Mobil Dynegy Inc. Arden Realty Hewlett Pack Sprint nxtel AMD Western Digit AT&T Nokia corp

Volume

07/15/05

NASDAQ Price Change

07/01/05

NYSE Company

06/17/05

Winners & Losers

ñieàu chænh theo muøa, tính tôùi tuaàn leã cuoái ngaøy 17 thaùng 12; vaø tính theo möùc trung bình cuûa 4 tuaàn leã coäng laïi, con soá giaûm laø 4,750 ôû möùc 329,250. Tuy vaäy, giôùi ñaàu tö ñang quan taâm tôùi vieäc oâng Ben Bermanke, vò taân Chuû tòch Quyõ Döï tröõ Lieân bang, vì muoán chöùng toû raèng oâng laø keû choáng ñoái laïm phaùt, seõ coù theå coøn cho naâng cao theâm möùc laõi suaát. Luùc thò tröôøng ñoùng cöûa, chæ soá Dow Jones leân 54.03 ñieåm ôû möùc 10,889.44. Nasdaq taêng 14.83 ñieåm

06/03/05

ANDREW HUY HAN

Giaù chöùng khoaùn trong sinh hoaït thò tröôøng ngaøy thöù Naêm ñaõ ñöôïc thaêng hoa sau khi Quyõ Döï tröõ Lieân bang cho bieát laïm phaùt ñaõ giaûm tôùi moät möùc thaáp nhaát trong hôn hai naêm röôõi qua; cuøng vôùi vieäc giaù traùi phieáu cuõng ñaõ suït giaûm raát nhieàu. Chæ soá Dow leân khaù maïnh, daãn ñaàu laø giaù coå phieáu cuûa Caterpillar, taêng 2.6%; trong khi giaù coå phieáu cuûa General Motors vaãn tieáp tuïc suy yeáu, giaûm 1.3%. Sau hôn hai giôø mua baùn chöùng khoaùn, soá löôïng coå phieáu treân NY Stock Exchange chæ leân ñöôïc 475 trieäu coå phieáu, moät con soá ñöôïc coi laø ít nhaát keå töø sau ngaøy leã Taï Ôn. Treân chæ soá Big Board, chöùng khoaùn cuûa Albertson’s ñöôïc coi laø coù nhöõng hoaït ñoäng maïnh meõ nhaát duø raèng giaù chöùng khoaùn bò giaûm suùt 3.9% trong soá 24 trieäu coå phieáu, sau khi coâng ty naøy ñöa ra baûn baùo caùo veà töông lai vieäc boû 9.6 tyû ñoâ la voán mua baùn trong heä thoáng buoân baùn thöïc phaåm, ñöôïc xem laø khoâng maáy may maén. Boä Thöông maïi trong moät phuùc trình hoâm nay cho thaáy möùc lôïi töùc cuõng nhö caùc chi tieâu tính theo ñaàu ngöôøi ñaõ taêng 0.3% trong thaùng 11, trong khi chæ soá giaù caû cô baûn veà caùc chi tieâu caù nhaân taêng 0.1% vaø ñaõ ñaåy tyû leä taêng tröôûng toaøn naêm leân 1.8%, laø möùc thaáp nhaát keå töø thaùng 3 naêm 2004. Theo nhöõng phaân tích cuûa Stone & McCarthy Research Association, trong lôøi bình luaän saùng nay thì: “Vôùi nhöõng aùp löïc laïm phaùt döôøng nhö vaõng vaát, caùc döõ kieän coù theå laø yeáu toá cho Quyõ Döï tröõ qian taâm tôùi vieäc thay ñoåi chuùt ít veà quy cheá taøi chaùnh trong caùc chuyeån höôùng naêm 2006”. Boä Lao Ñoäng, trong phuùc trình kinh teá cuõng cho thaáy con soá ngöôøi xin höôûng tieàn thaát nghieäp laàn ñaàu ñaõ giaûm 13,000 treân möùc 318,000

05/20/05

Chöùng khoaùn vaø giaù traùi phieáu taêng Ñoàng ñoâ la giaûm suùt

05 /2 0/ 05 06 /0 3/ 05 06 /1 7/ 05 07 /0 1/ 05 07 /1 5/ 05 07 /2 9/ 05 08 /1 2/ 05 08 /2 6/ 05 09 /0 9/ 05 09 /2 3/ 05 10 /0 7/ 05 10 /2 1/ 05 11 /0 4/ 05 11 /1 8/ 05 12 /0 2/ 05 12 /1 6/ 05

.3”

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

27” LCD Panel HDTV Ready Built-in Speakers/1280x768 Resolution

Mitsubishi Revolutionizes HDTV Viewing With NEW 1080p Technology, Featuring Twice The Resolution Of Standard HDTVs!

60” LCD Projection HDTV Including Wall-mount Kit Quantity Limited

HDTV Ready Stand is Optional

LUÙ C NAØ O CUÕ N G COÙ CAÙ C CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙ P TÖØ 6 THAÙ N G ÑEÁ N 12 THAÙ N G KHOÂ N G TIEÀ N LÔØ I (OAC)

Digital Camedia

DVD Player VERY GOOD DVD-R, SVCD, VCD, MP3, JPEG CDRS, ETC... PLAYING

Karaoke Mixer Mixer Karaoke Built-in Amplifier Amplifier 300W 300W Built-in

VHF Wireless Wireless Sys. Sys. VHF w/Dual Recharging Recharging w/Dual Microphone Microphone

Plays DVD/CD/CD-R CD-RW/VCD/MP3 Car Adapter Soft Case Remote

After $20. Instant Gift Card

After $20. Instant Gift Card

2 Mic. Inputs Echo, Delay

Electric Juicer

Super Capacity Washer

Extra Large Gas Dryer

8-Speed Blender

Electric Chopper

10-Cup Rice Cooker

Pair 18 cu.ft Frost Free Refrigerator

Deep Fryer

18 Cu.Ft. 3.5Lit Electric Water Heater

25 Cu.Ft.

By Whirlpool

Frost Free Side-by-Side Refrigerator IceMaker Water Filter

Super Turbo Oven

13858 Brookhurst St.(Corner of Westminster) Garden Grove, CA 92843 - 714.636.2388


CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

.3”

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Ñaøm Vónh Höng bò baùo chí trong nöôùc gheùt? LEÂ NGOÏC

Ca só Ñaøm Vónh Höng, hình trích album “Ñaøm 7.”

T

DAT

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

hôøi gian gaàn ñaây, soá löôïng baøi baùo taán coâng Ñaøm Vónh Höng ñang khieán giôùi ñoäc giaû nghi ngôø coù “chuyeän gì ñoù” giöõ ngöôøi ca só vaø moät soá phoùng vieân, nhaân sô soùt naøy maø vieát baøi traû ñuõa. Tröôùc ñoù, Ñaøm Vónh Höng bò baùo chí trong nöôùc ñaû kích maïnh meõ veà caùc baøi haùt “nhaàm teân taùc giaû”, coù leõ nhaèm thuaän lôïi trong vieäc xin giaáy pheùp cuûa Sôû vaên hoùa thoâng tin. Baùo Ngöôøi Vieät taïi California cuõng khaùm phaù ra, trong album vol.7, Ñaøm Vónh Höng ñoåi teân thaät cuûa taùc giaû Truùc Hoà ñeå thay thaønh nhöõng caùi teân “hoaøn toaøn khoâng ai bieát”. Xuaát hieän treân nhieàu tôø baùo ñeå caûi chính thoâng tin “caàm nhaàm” naøy, ca só Ñaøm Vónh Höng cho bieát loãi thuoäc veà trung taâm phaùt haønh, coøn anh ñaõ hoaøn taát ñuû caùc thuû tuïc xin giaáy pheùp vaø voâ tình bò “nhaàm laãn” chöù khoâng heà coá tình. Ngay khi, Ñaøm Vónh Höng tieáp tuïc bò dính vaøo moät vuï “nhaàm baûn quyeàn” tieáp theo trong vol. 8 môùi phaùt haønh, baùo chí trong nöôùc laïi daáy leân thoâng tin, moät soá phoùng vieân nhaân cô hoäi “sô soùt” naøy cuûa anh nhaèm boâi xaáu danh döï vaø ñaåy Ñaøm Vónh Höng vaøo theá bí ñeå traû thuø caù nhaân. Nhöõng tranh chaáp caù nhaân Baûn thaân ca só Ñaøm Vónh Höng töø laâu ñaõ theå hieän mình laø moät ngöôøi thaúng thaén, khoâng thích nònh bôï nhaèm mang tieáng toát vôùi giôùi truyeàn thoâng trong nöôùc. Raát nhieàu haønh ñoäng khoù hieåu cuûa baùo chí trong nöôùc khi töï taïo scandal, nhöõng ñoaïn phoûng vaán voâ lyù khoâng heà coù söï tham gia cuûa ca só ñeàu bò Ñaøm Vónh Höng chæ trích naëng neà. Anh khoâng heà neå maët baát cöù moät phoùng vieân naøo maø toû roõ thaùi ñoä “khoù chòu” khi laøm vieäc vôùi nhöõng ngöôøi “yû quyeàn”. Vôùi thaùi ñoä naøy, töø laâu Ñaøm Vónh Höng ñaõ ñöôïc mang danh laø ngheä só “khoù tính” trong laøng ngheä thuaät Vieät Nam vaø lieân tieáp bò khoâng ít baùo chí “gheùt ra maët”. Caùch ñaây khaù laâu, moät soá nguoàn tin trong nöôùc cho hay “ca só Ñaøm Vónh Höng tuyeân boá seõ “ñaùnh” nhöõng phoùng vieân coù lieân quan ñeán caùi cheát cuûa nhaïc só Ñoã Quang neáu gaëp maët”. Ñoã Quang laø moät nhaïc só coù tieáng taïi Vieät Nam, moät thôøi gian, bò baùo chí trong nöôùc chæ trích quaù maïnh veà giôùi tính vaø nhöõng vaán ñeà caù nhaân cuûa anh maø anh ñaõ treo coå töï töû. Ñoã Quang cuõng laø moät ngöôøi baïn cuûa ca só Ñaøm Vónh Höng. Khi bieát tin Ñoã Quang maát, chöa ai kieåm chöùng thoâng tin anh noùi seõ “ñaùnh phoùng vieân” coù lieân quan ñeán vuï vieäc naøy thì caùch ñaáy khoâng laâu, anh thaúng maët tuyeân boá “khoâng laøm vieäc” vôùi phoùng vieân cuûa moät tôø baùo ñieän töû. Chuyeän xuaát phaùt töø baøi baùo vôùi töïa ñeà “Hoàng Ngoïc vaø Ñaøm Vónh Höng bò ngöng xuaát caûnh vaøo Myõ”. Phoùng vieân baøi baùo cho raèng, show dieãn taïi Myõ cuûa hai ca só treân bò huûy vì hoï quaù thôøi haïn nhaäp caûnh vaøo Myõ. Baûn thaân ca só Ñaøm Vónh Höng töø nöôùc Tieáp trang B13


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


Söùc Khoûe

.3”

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Quan nieäm veà neùt ñeïp AÙ Ñoâng (phaàn I) BAÙC SÓ TRISTAN NGUYEÃN HUØNG ANH, M.D. Board Certified by The American Board of Plastic Surgery Giaûi phaãu thaåm myõ vaø taùi taïo hình (Plastic & Reconstructive Surgery) (714) 962-3533

Hieän nay, nhieàu ngöôøi AÙ Ñoâng ñeán phoøng giaûi phaãu yeâu caàu baùc só chænh laïi, söûa sang dung maët cuûa mình. Trong thaäp nieân qua, giaûi phaãu thaåm myõ, nhaát laø phaàn maét muõi, laø hieän töôïng nôû roä trong coäng ñoàng ngöôøi AÙ Ñoâng vôùi hai nguyeân do: Söï lôùn maïnh cuûa caùc coäng ñoàng naøy ôû caùc nöôùc Taây Phöông baèng di daân vaø söï thònh vöôïng cuûa ngöôøi AÙ Ñoâng. Hai laõnh vöïc giaûi phaãu thònh haønh nhaát laø: 1). Giaûi phaãu laøm maét mí ñoâi ñeå laøm cho maét to hôn, vôùi neáp nhaên ôû mí maét roäng vaø saâu hôn, vaø

2). Giaûi phaãu muõi ñeå laøm soáng muõi cao, vaø caùnh muõi ñaày ñaën hôn. Ñaây coù leõ laø hai coâng taùc giaûi phaãu coâng phu nhaát treân maët vaø ñoøi hoûi phaûi laøm ñuùng ñeå duy trì söï haøi hoøa treân göông maët ngöôøi AÙ Ñoâng. Töôûng cuõng caàn löu yù laø haàu heát ngöôøi AÙ Ñoâng vaãn muoán duy trì neùt ñeïp cuûa ngöôøi AÙ Ñoâng, nhöng muoán söûa ñoåi cho ñeïp hôn, tröø tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi muoán hoaøn toaøn bieán ñoåi ñeå coù ñöôøng neùt ñeïp rieâng cuûa ngöôøi da traéng nhö maét saâu, soáng muõi doïc döøa vaø nhoïn. Coù theå noùi laø quan nieäm veà neùt ñeïp AÙ Ñoâng vaø caùc cuoäc giaûi phaãu thaåm myõ cho ngöôøi AÙ Ñoâng ñöôïc khôûi xöôùng vaø phaùt trieån ôû Nhaät Baûn vaø Hawaii. ÔÛ Nhaät Baûn,

Uoáng traø coù theå giuùp choáng beänh ung thö buoàng tröùng CHICAGO - Caùc nhaø nghieân cöùu Thuïy Ñieån ñaõ tìm thaáy nhöõng daáu hieäu raèng nhöõng phuï nöõ uoáng hai ly nöôùc traø moãi ngaøy coù theå giaûm thieåu nguy cô maéc beänh ung thö buoàng tröùng. Cuoäc khaûo saùt ñaõ phoûng vaán 1,057 phuï nöõ Thuïy Ñieån qua moät danh saùch goàm nhöõng caâu hoûi veà cheá ñoä dinh döôõng cuûa hoï, roài sau ñoù theo doõi tình traïng söùc khoûe cuûa nhöõng ngöôøi nay trong thôøi gian trung bình 15 naêm, cho tôùi naêm 2004. Trong khoaûng thôøi gian ñoù, 301 phuï nöõ ñaõ maéc beänh ung thö buoàng tröùng. Nhöõng ngöôøi cho bieát ñaõ uoáng moãi ngaøy töø hai ly nöôùc traø trôû leân thì giaûm ñöôïc 45% nguy

cô maéc beänh naøy so vôùi nhöõng phuï nöõ khoâng uoáng traø. Uoáng ít hôn hai ly traø moãi ngaøy cuõng giaûm ñöôïc nguy cô, nhöng keùm hieäu quaû hôn. Caùc nhaø nghieân cöùu khoâng phaân bieát keát quaû töø nhöõng loaïi traø khaùc nhau, nhöng ña soá nhöõng ngöôøi uoáng traø cho bieát hoï ñaõ uoáng loaïi traø ñen. Caû traø ñen vaø traø xanh ñeàu chöùa nhöõng chaát polyphenols - laø nhöõng chaát coù taùc duïng ngaên chaën söï huûy hoaïi cuûa nhöõng teá baøo, do ñoù chuùng coù theå ngaên ngöøa beänh ung thö. Nhöõng cuoäc khaûo cöùu tröôùc ñaây veà taùc duïng cuûa traø ñoái vôùi caùc loaïi ung thö khaùc nhau ñaõ daãn tôùi nhöõng keát quaû maâu thuaãn.

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 Baïn ñoïc thaân meán! Muïc ñích cuûa trang baùo naøy chæ nhaèm cung caáp nhöõng thoâng tin veà y teá vaø söùc khoûe, baïn khoâng neân söû duïng ñeå töï chuaån ñoaùn vaø ñieàu trò beänh. Neáu baïn coù caâu hoûi cuï theå lieân quan ñeán söùc khoûe, neân tham vaán baùc só cuûa baïn hoaëc gôûi thö cho Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, chuùng toâi seõ môøi baùc só hay nhöõng nhaø chuyeân moân giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa baïn treân trang baùo naøy. Ñòa chæ gôûi thö: Trang Söùc Khoûe, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät 14771Moran St, Westminster, CA 92683. Email: taithangdo@yahoo.com

nhôø cuoäc tieáp xuùc vôùi theá giôùi Taây Phöông töø haäu baùn theá kyû 19, nhieàu phuï nöõ Nhaät Baûn muoán coù ñöôøng neùt ñeïp cuûa phuï nöõ da traéng vôùi maét hai mí vaø muõi to vôùi caùnh muõi heïp ôû hai beân. Moät vaøi söï ñoùng goùp veà kyõ thuaät giaûi phaãu cuõng nhö hieåu bieát veà söï haøi hoøa giöõa caùc ñöôøng neùt treân khuoân maët ngöôøi AÙ Ñoâng cuõng ñeán töø Phi Luaät Taân, Ñaïi Haøn, vaø Singapore. Maët khaùc, tieåu bang Hawaii laø nôi coù nhieàu saéc daân AÙ Ñoâng nhaát, do söï keát hôïp caùc saéc daân Trung Hoa, Nhaät Baûn, Ñaïi Haøn, Phi Luaät Taân vaø sau 1975, ngöôøi Vieät Nam. Hawaii cuõng laø nôi coù ñoâng treû em keát hôïp hai doøng maùu da traéng vaø da vaøng (AÙ Ñoâng). Bôûi ñoù, raát nhieàu phöông caùch giaûi phaãu söûa maét vaø muõi cho phuï nöõ AÙ Ñoâng ôû Hoa Kyø vaø khaép Ñoâng Nam AÙ, baét ñaàu thöïc hieän ôû Hawaii tröôùc. Thöïc teá laø trong laõnh vöïc giaûi phaãu thaåm myõ trong 40 naêm qua, tieåu bang Hawaii naém giöõ vai troø chuû ñoäng trong vieäc nghó vaø tìm ra caùch giaûi phaãu saéc ñeïp cho ngöôøi AÙ Ñoâng. Vieäc ngöôøi AÙ Ñoâng ñeán caùc nôi giaûi phaãu thaåm myõ göông maët laø ñieàu ñaùng quan saùt. Moät maët nhieàu ngöôøi cuõng hieåu laø moät nhaø giaûi phaãu, neáu khoâng phaûi laø ngöôøi AÙ

Ñoâng, khoù maø hieåu ñöôïc nhöõng ñöôøng neùt haáp daãn cuûa maét muõi ngöôøi AÙ Ñoâng. Nhöng maët khaùc, khoâng ít ngöôøi AÙ Ñoâng cho raèng moät nhaø giaûi phaãu thaåm myõ AÙ Ñoâng seõ ñöông nhieân hieåu ñöôïc nhu caàu vaø mong öôùc cuûa thaân chuû. Haún nhieân, vaán ñeà quan troïng tröôùc tieân laø tìm ñöôïc moät baùc só giaûi phaãu ñöôïc huaán luyeän, hieåu bieát vaø coù khaû naêng, ít ra ôû möùc ñoä coù theå chaáp nhaän ñöôïc, veà giaûi phaãu mí maét (baùc só giaûi phaãu thaåm myõ töùc laø plastic surgeon, baùc só chuyeân veà maét, vaø ñoâi khi baùc só tai-muõi-hoïng) hay veà giaûi phaãu muõi ((baùc só giaûi phaãu thaåm myõ (plastic surgeon), hoaëc laø baùc só tai-muõihoïng). Nhöng ñoù môùi chæ laø böôùc ñaàu. Vaán ñeà ít ngöôøi bieát laø, khoâng phaûi baùc só giaûi phaãu ngöôøi AÙ Ñoâng naøo, duø ñöôïc huaán luyeän, cuõng coù kinh nghieäm vaø hieåu ñöôïc söï phoái hôïp haøi hoøa, naêng ñoäng giöõa caùc ñöôøng neùt treân khuoân maët phuï nöõ AÙ Ñoâng. Lyù do raát ñôn giaûn. Vieäc huaán luyeän giaûi phaãu thaåm myõ ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc Hoa Kyø haàu heát ñeàu do caùc chuyeân vieân da traéng giaûng daïy, höôùng daãn vôùi yù nieäm veû ñeïp cuûa ngöôøi Taây Phöông veà maét, muõi, maët... Hôn nöõa, caùc bònh nhaân (söûa saéc ñeïp) hieän

Hai nhaø nghieân cöùu Susanna Larsson vaø Alicja Wolk, thuoäc vieän Karolinska Institute ôû Stockholm, noùi raèng coøn caàn phaûi khaûo cöùu theâm nöõa ñeå coù theå bieát chính xaùc hôn. Cuoäc nghieân cöùu cuûa hoï ñaõ ñöôïc ñaêng trong ñaëc san y khoa Myõ Archives of Internal Medicine xuaát baûn ôû Chicago hoâm 12 thaùng 12. “Neáu nhöõng ñieàu khaùm phaù laø ñích xaùc thì chuùng raát quan troïng, vì beänh ung thö buoàng tröùng laø loaïi ung thö gaây töû vong cao thöù tö cho phuï nöõ,” lôøi baø Marji McCullough, moät chuyeân gia veà beänh lyù lieân quan tôùi dinh döôõng thuoäc Hoäi Ung Thö Myõ (American Cancer Society). Moãi naêm coù hôn 20,000 phuï nöõ ôû Hoa Kyø ñöôïc chaån ñoaùn laø maéc beänh ung thö buoàng tröùng. Tính trung

Ngöôøi giaø aên nhieàu caù seõ coù trí oùc beùn nhaäy hôn NEW YORK (Reuters) Moät cuoäc nghieân cöùu cho thaáy nhöõng ngöôøi cao nieân aên caù ít nhaát moät laàn moãi tuaàn coù khaû naêng ñieàu haønh cuûa taâm trí ngang baèng vôùi moät ngöôøi treû hôn hoï ba tuoåi; trong khi nhöõng ngöôøi aên caù hai laàn moãi tuaàn hoaëc nhieàu hôn thì bình, phuï nöõ ôû Hoa Kyø coù khoaûng 1 phaàn 58 nguy cô maéc beänh naøy. Ngöôøi ta khoù khaùm phaù ra beänh naøy sôùm, vi nhöõng trieäu chöùng cuûa noù - nhö söng buïng (abdominal bloating), aên khoù tieâu, baát bình thöôøng veà tieåu tieän - coù theå bò laàm laãn vôùi nhöõng trieäu chöùng cuûa nhöõng beänh ít nghieâm troïng hôn. (n.m.)

dieän trong caùc chöông trình giaûng daïy ñeàu laø ngöôøi da traéng, khoâng phaûi ngöôøi AÙ Ñoâng da vaøng. Bôûi ñoù, duø baùc só giaûi phaãu thaåm myõ ñöôïc baïn choïn laø ngöôøi AÙ Ñoâng, ngöôøi ñoù coù theå coù quan nieäm veà thaåm myõ nhö moät ngöôøi da traéng ñoái vôùi bònh nhaân da traéng. Vaäy, moät baùc só giaûi phaãu thaåm myõ ngöôøi AÙ Ñoâng khoâng ñuû baûo ñaûm ñeå coù söï hieåu bieát veà nhöõng neùt ñeïp cuûa ngöôøi AÙ Ñoâng.

Ngöôøi vieát coù dòp quan saùt nhöõng ñoâi maét vaø muõi ñöôïc “giaûi phaãu thaåm myõ” cuûa nhieàu ngöôøi AÙ Ñoâng, trong ñoù coù vaøi ngöôøi laø thaân nhaân vaø baïn beø thaân thuoäc. Nhöõng caëp maét naøy ñöôïc giaûi phaãu thaät vuïng veà vaø troâng thaät saâu, khieán cho khi nhìn ta coù caûm töôûng laø ngöôøi ñoù thieáu aên, maát nguû caû thaùng trôøi. Ngöôøi AÙ Ñoâng thöôøng troâng raát treû so vôùi ngöôøi Taây Phöông cuøng tuoåi laø nhôø ñoâi maét. Nhöng ñoâi maét “saâu hoøm” kieåu ngöôøi da traéng treân göông maët treït cuûa phuï nöõ AÙ Ñoâng laøm cho baïn troâng giaø hôn nhieàu. Nhieàu caùi muõi troâng coù veû nhö moät

taâm trí hoï ñöôïc treû hôn boán naêm. “Coù veû nhö söï tieâu thuï caù giuùp chuùng ta giöõ cho boä oùc ñöôïc laønh maïnh,” Baùc Só Martha Claire Morris thuoäc trung taâm y khoa Ruth University Medical Center ôû Chicago, ngöôøi caàm ñaàu cuoäc cöùu, noùi vôùi thoâng taán Reuters. Baø giaûi thích raèng trong moùn caù coù nhieàu chaát “omega-3 acids,” vaø moät trong nhöõng chaát acid naøy, docosahexaenoic acid (DHA), laø chaát thieát yeáu ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa boä oùc cuûa treû con. Nhöõng cuoäc nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy raèng chaát DHA cuõng höõu ích cho boä oùc ôû cuoái ñôøi ngöôøi, BS Morris noùi theâm. “Coù veû nhö chaát DHA cuõng

khuùc goã to bò nheùt vaøo muõi. Lyù do laø haàu heát caùc cuoäc giaûi phaãu muõi ñöôïc thöïc hieän baèng caùch ñoän chaát nhöïa hay laø silicone vaøo beân trong (implant). Caùch naøy deã laøm vaø reû tieàn. Haäu quaû coù theå traàm troïng hôn neáu cuoäc giaûi phaãu khoâng do baùc só coù chuyeân moân thaät söï laøm, vaø laøm vôùi giaù thaät reõ ñeå “caâu khaùch”. Baïn ñeán phoøng giaûi phaãu vôùi mong öôùc khi ra veà baïn trôû thaønh giai nhaân “ñeïp hôn”, nhöng keát quaû laø baïn laïi trôû thaønh “xaáu hôn” vaø phaûi traû tieàn cho caùi xaáu ñoù, duø vôùi giaù reû! Ñieàu ngaïc nhieân hôn nöõa laø caùi hieän töôïng “aûnh höôûng daây chuyeàn,” töø ngöôøi naøy ñeán ngöôøi khaùc. Ñi moät voøng caùc khu phoá ngöôøi AÙ Ñoâng, baïn seõ thaáy nhan nhaûn “thaønh quaû” cuûa caùc cuoäc söûa saéc ñeïp maét vaø muõi: Nhöõng söï vuïng veà ñaõ trôû thaønh leà loái, qui taéc cho nhieàu ngöôøi noi theo. Nhieàu ngöôøi - thaân chuû/bònh nhaân - ñaõ nghó raèng vì nhieàu ngöôøi ñaõ laøm nhö vaäy neân mình cuõng phaûi laøm nhö vaäy thì môùi ñöôïc “goïi laø ñeïp!” Moät luaät ña soá kyø laï trong laõnh vöïc giaûi phaãu thaåm myõ! Vaäy coù caùi goïi laø “neùt ñeïp cuûa ngöôøi AÙ Ñoâng” khoâng? Coù caùch naøo traùnh ñöôïc haäu Tieáp trang B11

quan troïng khoâng keùm ñoái vôùi ngöôøi giaø, hoaëc coù leõ ôû baát cöù tuoåi naøo, ñeå giuùp cho boä oùc ñieàu haønh,” baø noùi. Trong cuoäc nghieân cöùu môùi nhaát, BS Morris vaø caùc ñoàng nghieäp ñaõ theo doõi 3,178 ngöôøi töø 65 tuoåi trôû leân trong thôøi gian 6 naêm. Taát caû nhöõng ngöôøi tham gia cuoäc nghieân cöùu ñaõ ñöôïc phoûng vaán taïi nhaø hoï ba laàn trong thôøi gian noùi treân. Nhöõng ngöôøi aên caù moät laàn moãi tuaàn cho thaáy söï giaûm suùt chöùc naêng taâm trí 10% chaäm hôn bình thöôøng, coù nghóa laø töông ñöông vôùi 3 naêm “treû trung hoùa” cuûa boä oùc, trong khi nhöõng ngöôøi aên caù hai laàn moãi tuaàn hoaëc nhieàu hôn thì chöùc naêng taâm Tieáp trang B11

Cho moïi löùa tuoåi

Lôùp Thanh Nhaïc LEÂ HOÀNG QUANG Ban ngaøy, ban toái, weekday, weekend taïi Westminster vaø Garden Grove Chuyeân daäy: Luyeän gioïng, Kyù xöôùng aâm, Nhaïc lyù caên baûn, Trình dieãn Do Leâ Hoàng Quang höôùng daãn (BM vocal performance taïi Fullerton University, Toát nghieäp thanh nhaïc taïi Nhaïc vieän Saigon) (714) 515 - 9655 thanhac2003@yahoo.com www.casilehongquang.com

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Söùc Khoûe Quan nieäm veà neùt ñeïp AÙ Ñoâng Tieáp trang B10

quaû cuûa nhöõng giaûi phaãu khieán cho ñoâi maét trôû neân kyø dò so vôùi caû khuoân maët, hay nhöõng caùi muõi khoâng töông xöùng vôùi chieàu cao cuûa ñaàu? Caâu traû lôøi haún nhieân laø coù vaø coù. Chaéc baïn ñaõ thöôøng nghe noùi “saéc ñeïp laø taëng vaät cuûa Trôøi.” Trung taâm veû ñeïp cuûa göông maët naèm ôû ñoâi maét vaø caùi muõi. Phaàn naêng ñoäng cuûa khuoân maët chính laø ñoâi maét. Bôûi ñoù, ñoâi maét ñöôïc xem laø “cöûa soå cuûa taâm hoàn” vì chuùng ta coù theå duøng ñoâi maét ñeå noùi. Vaø caùi muõi chính laø taâm ñieåm cuûa phaàn coá ñònh, khoâng cöû ñoäng cuûa göông maët. Caùc ngheä só vaø chuyeân gia giaûi phaãu thaåm myõ ñaõ daøy coâng nghieân cöùu ñeå tìm hieåu nhöõng yeáu toá taïo neân moät khuoân maët xinh ñeïp. Nhìn göông maët ñeïp cuûa caùc ngöôøi maãu hay caùc minh tinh maøn baïc, chaéc chaén baïn seõ thaáy söï haøi hoøa, töông xöùng giöõa caùc phaàn ngang cuõng nhö caùc phaàn doïc treân maët. Ñoù laø nhöõng ñieàu caên baûn maø caùc nhaø thaåm myõ ñeàu coâng nhaän. Khuoân maët ngöôøi AÙ Ñoâng caàn coù nhöõng ñöôøng neùt thaåm myõ ñaëc bieät, khaùc hôn ngöôøi da traéng, ñeå trôû neân ñeïp xinh vaø haáp daãn hôn. Ngöôøi vieát seõ baøn ñeán vaán ñeà naøy trong caùc ñeà muïc tôùi. Chuyeän caûnh caùo cuûa moät soá bònh nhaân trong quaän Cam Töø luùc toâi vieát veà ñeà taøi huaán luyeän cuûa caùc ngaønh y khoa, coù moät soá baùc só ngoaøi ngaønh thaåm myõ vaø taïo hình ñaõ coá thay ñoåi caùch xöng hoâ cuûa hoï ñeå bònh nhaân khoù nhaän bieát hoï chæ laø moät baùc só moã toång quaùt, baùc só taimuõi-hoïng, baùc só saûn phuï khoa, baùc só da, baùc só gia ñình/noäi thöông, hoaëc döôïc só

coá laøm veà ngaønh thaåm myõ. Toâi coù moät soá bònh nhaân ñaõ cho bieát laø khi hoï böôùc vaøo moät soá vaên phoøng tham khaûo, hoï thaáy baùc só treo moät trang baùo coù chöõ raát to “reconstructive surgeon,” hoaëc ñöôïc coâ thö kyù noùi raèng, ñaây laø baùc só “M.D.”, hoaëc baùc só “plastic surgeon.” Moät thôøi gian sau, khi giaûi phaãu xong, vaø ñaõ quaù muoän roài, bònh nhaân môùi khaùm phaù ra laø ngöôøi baùc só naøy khoâng phaûi laø baùc só M.D. (baùc só y khoa) nhö vaên phoøng ñaõ noùi, maø laø baùc só baèng D.O. (doctor of osteopathy). Hôn nöõa, baùc só ñoù cuõng khoâng phaûi laø baùc só giaûi phaãu thaåm myõ vaø taïo hình (plastic & reconstructive surgeon), maø laø baùc só moã toång quaùt, baùc só tai-muõihoïng, vaø baùc só saûn phuï khoa, hoaëc baùc só da. Nhieàu ngöôøi bònh nhaân noùi laø luùc suy nghó laïi, thì töø ñaàu ñeán cuoái trong cuoäc tieáp xuùc vôùi baùc só vaø vaên phoøng, hoï môùi hieåu raèng nhöõng ngöôøi baùc só naøy khoâng bao giôø ñeå baèng hoïc thieät cuûa hoï trong vaên phoøng hoaëc treân theû “business card” hoaëc trong trang quaûng caùo cuûa hoï. Nhieàu ngöôøi bònh nhaân luùc suy nghó laïi môùi hieåu raèng nhöõng baùc só naøy khoâng bao giôø noùi roû veà ngaønh chaùnh cuûa hoï, moät ngaønh khoâng phaûi laø ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ (plastic & reconstructive surgery). Toäi nghieäp nhaát laø cho ngöôøi bònh nhaân ñi baùc só moã toång quaùt töï xöng laø baùc só thaåm myõ, traû tieàn huùt môõ, bò luõng ruoät phaûi voâ nhaø thöông vaø nguy ñeán taùnh maïng roài môùi hieåu ñeán chuyeän naøy; hoaëc ngöôøi bònh nhaân bò duï naâng maët baèng luoàn chæ roài môùi hieåu ñaây chæ laø baùc só saûn phuï khoa “saün nhaän tieàn roài saün laøm luoân maët.”

Ngöôøi giaø aên nhieàu caù...

Tieáp trang B10

trí giaûm suùt 13% chaäm hôn, nghóa laø töông ñöông vôùi 4 naêm “treû trung hoùa.” BS Morris vaø caùc ñoàng nghieäp ñaõ baét ñaàu môû theâm moät cuoäc nghieân môùi ñeå ñaëc

Sinh toá D giuùp cho phoåi laønh maïnh hôn WASHINGTON (Reuters) - Soá löôïng cao hôn cuûa sinh toá D trong cô theå giuùp ngöôøi ta thôû deã hôn, theo keát quaû cuûa moät cuoäc khaûo cöùu ñöôïc coâng boá hoâm 12 thaùng Möôøi Hai - ñaây coù theå laø moät tin möøng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi bò beänh suyeãn vaø nhöõng ngöôøi coù nhöõng trôû ngaïi khaùc thuoäc ñöôøng hoâ haáp, keå caû nhöõng ngöôøi huùt thuoác laù. Caùc nhaø nghieân cöùu taïi tröôøng ñaïi hoïc University of Auckland ôû New Zealand thaáy raèng nhöõng ngöôøi coù möùc sinh toá D cao hôn trong cô theå thì phoåi cuûa hoï coù chöùc naêng ñieàu haønh toát hôn nhöõng ngöôøi coù soá löôïng thaáp cuûa sinh toá naøy. Trong khi sinh toá D ñöôïc lieân keát vôùi söï laønh maïnh cuûa phoåi, caùc nhaø nghieân cöùu noùi raèng hoï chöa theå bieát ñích xaùc veà söï lieân heä ñoù. Keát quaû cuûa cuoäc khaûo cöùu ñaõ ñaêng trong ñaëc san “Chest” cuûa tröôøng y khoa American College of Chest Physicians soá xuaát baûn thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Sinh toá D nhaäp vaøo cô theå töø aùnh naéng, hoaëc ñöôïc haáp thuï töø moät soá loaïi thöïc phaåm, nhö caùc thöù caù coù nhieàu daàu, nhö caù salmon vaø caù mackerel, caùc thöù nöôùc uoáng coù pha theâm sinh toá naøy, hoaëc nhöõng vieân sinh toá D. “Tuy chaéc chaén coù söï lieân heä giöõa söï ñieàu haønh cuûa phoåi vaø sinh toá D, nhöng chöa theå bieát roõ lieäu söï tieâu thuï theâm sinh toá D baèng caùch uoáng nhöõng vieân thuoác boå hoaëc qua thöùc aên coù thöïc söï taêng cöôøng chöùc naêng cuûa phoåi nôi nhöõng ngöôøi maéc nhöõng beänh kinh nieân cuûa ñöôøng hoâ haáp hay khoâng,” lôøi Baùc Só Peter Black, ngöôøi caàm ñaàu cuoäc nghieân cöùu. bieät tìm hieåu veà aûnh höôûng cuûa nhöõng chaát “omega-3 acids” ñoái vôùi chöùc naêng taâm thaàn. (n.m.)

BS Black, moät giaùo sö Ban Y Khoa cuûa University of Auckland, vaø toaùn nghieân cöùu cuûa oâng ñaõ phaân tích nhöõng döõ lieäu thu thaäp töø Cuoäc Khaûo Saùt Y Teá vaø Dinh Döôõng Toaøn Quoác Hoa Kyø (U.S. National Health and Nutrition Examination Survey), goàm nhöõng thoâng tin veà 14,091 ngöôøi töø naêm 1988 tôùi naêm 1994. Cuoäc phaân tích cuûa hoï thaáy raèng nhöõng ngöôøi coù möùc sinh toá D cao trong cô theå thì coù khaû naêng hít vaøo vaø thôû ra nhieàu khoâng khí hôn.

Cuoäc nghieân cöùu, do cô quan Health Research Council cuûa New Zealand taøi trôï, cuõng thaáy raèng cô theå cuûa nam giôùi coù möùc sinh toá D cao hôn nöõ giôùi, vaø noù suùt giaûm khi ngöôøi ta giaø hôn hoaëc khi hoï trôû thaønh maäp hôn. Baùc Só Rosalind Wright, moät giaùo sö cuûa tröôøng y khoa Harvard Medical School, cho raèng söï tieâu thuï sinh toá D coù theå laø moät caùch deã daøng ñeå taêng cöôøng chöùc naêng cuûa phoåi. “Tieâu thuï sinh toá D coù theå

laø phöông phaùp töông ñoái ñôn giaûn vaø ít toán keùm ñeå ngaên chaën hoaëc laøm chaäm söï suùt giaûm chöùc naêng cuûa phoåi nôi nhöõng ngöôøi deã maéc beänh ñöôøng hoâ haáp,” BS Wright vieát trong moät baøi giôùi thieäu baûn phuùc trình cuûa cuoäc khaûo cöùu noùi treân. Baø noùi theâm raèng coøn caàn phaûi nghieân cöùu xa hôn ñeå tìm bieát xem nhöõng loaïi ngöôøi naøo ñöôïc höôûng lôïi nhieàu nhaát nhôø haáp thuï sinh toá D. Nhöõng cuoäc khaûo cöùu khaùc gaàn ñaây cuõng cho thaáy sinh toá D coù theå giuùp cho xöông vöõng chaéc hôn vaø ngaên ngöøa moät soá loaïi beänh ung thö vaø beänh xô cöùng ña taïp (multiple sclerosis). (n.m.)

Vietnamese American Arts & Letters Association Hoäi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät Vieät Myõ

Support the artists!

To join VAALA, please contact:

Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA) 14781 Moran Street, Westminster, CA 92683 Tel. (714) 891-8172 • Fax: (714) 891-8190 E-mail: vaala@kicon.com Web: http://vaala.vinamall.com

valdesigns.com 714-227-0324

.3”

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

Danh thuû boùng troøn Maradona ñaù traän caàu laøm nghóa

Rio de Janeiro, Brazil.- Cöïu danh thuû boùng troøn Argentina, Diego Armando Maradona ñang tieán vaøo saân cuøng vôùi danh thuû Brazil, Arthure Antunes Coimbra “Zico” (saùt khung aûnh), hieän laø huaán luyeän vieân ñoäi tuyeån Nhaät Baûn, ñeå tham döï moät traän caàu gaây quyõ laøm nghóa, vaøo hoâm 21-12 taïi saân vaän ñoäng Zico, ôû Rio de Janeiro, Brazil. Sau ñoù, khi Maradona ñaùp phi cô trôû veà Argentina, thì caàu thuû naøy ñaõ bò giöõ trong ít luùc taïi phi tröôøng Rio de Janeiro, vì coù söï ñuïng chaïm nhoû vôùi caùc giôùi chöùc an ninh sau khi danh thuû naøy bò treã chuyeán phi cô. (L.T. - AÛnh cuûa Getty Images).

Chính phuû YÙ giuùp taøi trôï cho Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng ôû Turin ROME - Chính phuû YÙ hoâm Thöù Naêm ñaõ chaáp thuaän moät ngaân khoaûn taøi trôï cho Theá Vaän Hoäi muøa ñoâng, theo döï truø Chuû tòch UÛy ban Toå chöùc German 2006 FIFA seõ khieám huït khoaûng 76 trieäu dollars. World Cup, Franz Beckenbauer Bieän phaùp ñöôïc thoâng qua trong moät phieân hoïp hoäi ñoàng noäi caùc, bao goàm phaùt haønh veù soá caïo coù theå thu nhaäp 24 trieäu dollars. Vaên phoøng chính phuû YÙ phuï traùch giaùm saùt toå chöùc Theá Vaän Hoäi Turin noùi raèng nhaø caàm quyeàn ñòa phöông seõ ñaûm nhieäm giaûi quyeát thanh toaùn khoaûn thieáu huït coøn laïi. Theá Vaän Hoäi Turin seõ dieãn ra töø ngaøy 10 ñeán ngaøy 26 thaùng 2 naêm 2006. Hoâm Thöù Tö, giaùm saùt vieân chính phuû Mario Pescante baùo ñoäng laø uûy ban toå chöùc coù theå laâm vaøo tình traïng vôõ nôï neáu khoâng coù ñöôïc söï trôï giuùp veà taøi chaùnh. Sau quyeát ñònh cuûa chính phuû YÙ, Tröôûng ban Toå chöùc valentino Castellani tuyeân boá vôùi thoâng taán xaõ ANSA raèng BERLIN (FIFA) - Franz Beckenbauer, cöïu caàu thuû danh oâng khoâng bao giôø nghi ngôø laø söï vieäc khoâng ñöôïc giaûi quyeát. OÂng noùi: “Ngaân saùch laø moät baøi toaùn coù theå ñieàu haønh ñöôïc. tieáng vaø huaán luyeän vieân cuûa ñoäi tuyeån Ñöùc, hieän nay laø Chuû Chuùng toâi ñaõ thaûo luaän veà döï aùn ngaân saùch vaø khoâng haún laø tòch UÛy ban Toå chöùc FIFA World Cup 2006 taïi Ñöùc, leân ñöôøng trôû veà AÂu Chaâu hoâm Thöù Saùu 16 thaùng 12 sau moät nhu caàu taøi chaùnh coù theå tieát giaûm”. (HC)

Caùc nöôùc Phi Chaâu seõ tieâu thuï heát soá veù ñöôïc phaân phoái ôû World Cup

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

chuyeán du haønh thaân höõu qua 5 nöôùc Phi Chaâu coù ñoäi tuyeån tham döï voøng chung keát World Cup saép tôùi. Beckenbauer ñaõ gaëp caùc vò Toång thoáng cuûa Angola, Togo, Ghana, Coâte d’Ivoire, Thuû töôùng Tunisia, vaø noùi raèng ñoùn nhaän ñöôïc nhöõng ñaùp öùng raát tích cöïc ôû moïi nôi. Theo lôøi oâng: “Taát caû caùc quoác gia toâi ñeán thaêm ñeàu noùi raèng hoï seõ tieâu thuï heát soá veù ñöôïc FIFA phaân phoái”. Ngoaøi caùc nhaø laõnh ñaïo, Franz Beckenbauer cuõng ñöôïc caùc lieân ñoaøn tuùc caàu quoác gia tieáp ñoùn noàng haäu, ñoàng thôøi coù caùc cuoäc hoïp vôùi hoï ñeå thaûo luaän vaø giaûi thích moät soá vaán ñeà chuyeân moân. Beckenbauer vaø Phoù Chuû tòch UÛy ban Toå chöùc Wolfgang Niersbach ñaõ cung caáp cho caùc lieân ñoaøn tuùc caàu Phi Chaâu nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán 3 saân boùng maø hoï seõ chôi treân ñaát Ñöùc. Trong chaëng gheù Coâte d’Ivoire, chaëng thöù 16 cuûa lòch trình ñeán thaêm 31 nöôùc cuûa phaùi ñoaøn ban toå chöùc World Cup, Toång thoáng Laurent Gbabgo, moät ngöôøi haâm moä boùng ñaù, ñaõ tröïc tieáp ñoùn phaùi ñoaøn vaø vui veû troø chuyeän, nhaéc laïi vieäc Beckenbauer bò chaán thöông ôû vai trong traän baùn keát vôùi YÙ naêm 1970. Taïi thuû ñoâ Yamoussoukro, Beckenbauer cuõng ñöôïc gaëp laïi Basile Boli, moät caàu thuû cuõ cuûa mình khi oâng dìu daét ñoäi Olympique Marseille naêm 1990-1991. Angola, quoác gia ñaõ traûi qua moät cuoäc noäi chieán daøi, ñeå laïi cho Beckenbauer nhieàu aán töôïng. Taïi thuû ñoâ Ruanda oâng thaáy treû con ñaù boùng treân saân ñaày raùc röôûi vaø maûnh chai. OÂng noùi: “Ñieàu naøy laøm toâi nhôù laïi thôøi nieân thieáu ôû Munich ngay sau Theá Chieán”. OÂng tieáp theâm: “Theo toâi, tuùc caàu ñaõ goùp phaàn vaøo söï taùi thieát quoác gia naøy”. Phaùi ñoaøn seõ coøn ñeán thaêm caùc nöôùc khu vöïc Concacaf trong ñoù coù Trinidad & Tobago vaø Hoa Kyø vaøo giöõa thaùng 1 naêm 2006. (HC)

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

ca nhac ñieän aûnh giaûi trí

Ñaøm Vónh Höng bò baùo chí trong nöôùc gheùt? Tieáp trang B8

ngoaøi laïi phuû nhaän thoâng tin naøy vaø cho raèng vöôùng moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán “du lòch” neân anh buoäc phaûi huûy show dieãn. Ñi keøm lôøi giaûi thích ñoù, treân website chính thöùc cuûa Ñaøm Vónh Höng coù ñeå moät vaøi lôøi taâm söï khaù cay cuù lieân quan ñeán baøi baùo naøy. Anh cho raèng, phoùng vieân vieát baøi vì nhieàu laàn môøi anh coäng taùc khoâng ñöôïc neân ñeå buïng “traû thuø” anh baèng nhöõng thoâng tin sai leäch. Ñoàng thôøi, Ñaøm Vónh Höng cuõng tuyeân boá seõ “taùt” phoùng vieân vieát baøi ñoù trong laàn gaëp maët ñaàu tieân keå töø khi baøi baùo ñöôïc ñaêng taûi. Khoâng hieåu vì nguyeân nhaân gì, moät thôøi gian sau “taâm söï” ñoù bò gôõ xuoáng treân website Ñaøm Vónh Höng nhöng baûn thaân ai cuõng hieåu, giöõa phoùng vieân vieát baøi baùo treân vaø Ñaøm Vónh Höng ñaõ toàn taïi moät maâu thuaãn khoù coù theå hoøa giaûi. Töø chuyeän nhaàm ca khuùc, tieáp tuïc taïo maâu thuaãn? Sau khi bò moät soá nhaø thô, nhaïc só toá caùo veà vieäc nhaàm teân taùc giaû trong moät vaøi ca khuùc ôû album môùi phaùt haønh, Ñaøm Vónh Höng laïi tieáp tuïc bò baùo chí chæ trích khaù naëng neà. Ñieàu nghi vaán ôû ñaây, nhöõng tôø baùo khaùc ñeàu vieát raát roõ raøng vaø cuõng cho Ñaøm Vónh Höng coù cô hoäi giaûi thích thì moät baøi vieát treân baùo ñieän töû laïi khoâng heà nöông nheï cho Ñaøm Vónh Höng vaø nhaát quyeát ñoøi kheùp toäi cho anh. Maø ñaëc bieät, taùc giaû cuûa baøi vieát naøy laïi chính laø taùc giaû cuûa baøi vieát ñaàu tieân “Hoàng Ngoïc vaø Ñaøm Vónh Höng bò ngöng xuaát caûnh vaøo Myõ” vaø cuõng ñöôïc xuaát baûn treân tôø baùo ñieän töû ñaõ gaây khoâng ít khoù khaên cho Ñaøm Vónh Höng tröôùc

ñaây. Taùc giaû baøi baùo, phoùng vieân Thanh Chung (baùo ñieän töû Vietnamnet) môùi ñaây ñaõ chæ trích Ñaøm Vónh Höng khaù naëng neà. Trong baøi baùo cuûa mình, TC coù vieát “Vôùi toác ñoä ra album khaù nhanh cuûa Ñaøm Vónh Höng, gaàn ñaây anh khaù khoù khaên trong vieäc tìm baøi môùi vaø baät noù leân nhö thôøi Goùc phoá reâu xanh, neân anh phaûi ñaøo bôùi laïi nhöõng baøi haùt cuõ. Noùi cho coâng baèng, Ñaøm Vónh Höng haùt nhöõng baøi cuõ cuõng taïm, thoåi ñöôïc söï tröõ tình... cuoàng nhieät vaøo baøi haùt. Ngöôïc laïi, cuõng coù baøi teä ñeán noãi muoán... ñaïp xuoáng bieån! Treân con ñöôøng haùt laï nhöõng baøi haùt cuõ, tieác raèng Ñaøm Vónh Höng lieân tuïc phôi baøy söï böøa baõi vaø thieáu toân troïng ñoái vôùi haøng loaït taùc giaû. Ñaàu tieân, Ñaøm Vónh Höng ñöa baøi haùt Em ñaõ queân moät doøng soâng cuûa taùc giaû Truùc Hoà vaøo album Mr. Ñaøm nhöng laïi ñeå teân Haûi Trieàu. Chöa kòp im caùi söï nhaàm aáy, ca só Ñaøm Vónh Höng tieáp tuïc bò toá caùo coá tình caàm nhaàm chöù chaúng phaûi voâ yù. Nhaø thô Ngoâ Tònh Yeân bay töø Myõ veà VN quyeát ñònh laøm roõ chuyeän Ñaøm Vónh Höng thieáu toân troïng taùc giaû thô vaø nhaïc baøi Neáu coù yeâu toâi. Nhaø thô Ngoâ Tònh Yeân ñöa ra giaáy xaùc nhaän baûn quyeàn baøi haùt Neáu coù yeâu toâi thô Ngoâ Tònh Yeân nhaïc Traàn Duy Ñöùc ñöôïc Hieäp hoäi Baûn quyeàn Myõ caáp ngaøy 15, thaùng 6, 1997. Baøi haùt naøy ñaõ ñöôïc phaùt haønh beân Myõ vaøo naêm 2000. Naêm 2003 Ñaøm Vónh Höng ñöa vaøo Vol. 5 Gioït nöôùc maét cho ñôøi vôùi teân taùc giaû Nguyeãn Ñöùc Duy (?) vaø khoâng coù teân nhaø thô. Nhaø thô Ngoâ Tònh Yeân ñaïi dieän

cho nhaïc só Traàn Duy Ñöùc göûi ñôn khieáu kieän leân Trung taâm baûo veä Quyeàn taùc giaû aâm nhaïc VN vaø Sôû VHTT TP.HCM ñeå laøm cho roõ Nguyeãn Ñöùc Duy laø ai, ngöôøi thaät hay aûo? Ngay luùc nhaø thô Ngoâ Tònh Yeân ñang ôû VN ñeå khieáu kieän Mr. Ñaøm thì “ngaøi” laïi tieáp tuïc xaâm phaïm baøi Phoá ñeâm trong album Tình ca 50 môùi phaùt haønh. Phoá ñeâm laø moät nhaïc phaåm quaù noåi tieáng töø tröôùc 1975 cuûa taùc giaû Taâm Anh, giôø bò ñoåi teân thaønh Nguyeãn Tuaán Kieät. Noåi leân töø baøi haùt Goùc phoá reâu xanh, Tình ôi xin nguû yeân, ca só Ñaøm Vónh Höng phuùt choác baät daäy sau gaàn chuïc naêm ca haùt mieät maøi. Thaønh coâng cuûa Ñaøm Vónh Höng ñöôïc noái tieáp bôûi may maén aên lieân tieáp nhieàu baøi nhö Giaây phuùt chia xa, Khoâng phaûi em, Tình yeâu khoâng lôøi... Ca só Ñaøm Vónh Höng duø raát lanh lôïi vaø nhanh trí vaãn khoâng theå thoaùt khoûi nhöõng laàn “böøa baõi quen tay” vöôït söùc töôûng töôïng cuûa moïi ngöôøi”. Ñoïc qua baøi vieát naøy, khoù ai coù theå nghó taùc giaû vaø Ñaøm Vónh Höng khoâng coù söï thuø gheùt naøo. Ñuùng laø Ñaøm Vónh Höng coù sai khi nhaàm teân taùc giaû trong caùc ca khuùc cuûa mình phaùt haønh ôû album môùi nhöng vaãn ñöôïc Sôû vaên hoùa thoâng tin caáp pheùp, vaäy phaûi chaêng sai laø töø treân roài môùi neân chöûi ôû döôùi? Phoùng vieân trong nöôùc voán ñaõ noåi tieáng laø laøm vieäc theo caûm tính, nhöng caûm tình ñeán möùc phuû nhaän taøi naêng cuûa ngöôøi khaùc vaø ñaïp ngöôøi ta xuoáng thì phaûi chaêng hoï ñang daàn ñaùnh maát söï chính xaùc thoâng tin cuûa mình? Vaø neáu noùi Ñaøm Vónh Höng chôi ngoâng khi gheùt phoùng vieân trong nöôùc, thì qua ñaây ai daùm noùi anh khoâng neân chôi ngoâng khi baûn thaân anh ñang bò coi laø moät ngheä só baát taøi duø ñaõ chöùng minh ñöôïc taøi naêng tröôùc haøng vaïn coâng chuùng trong vaø ngoaøi nöôùc?

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Keå Chuyeän Thaùnh Nicholas Vieáng Thaêm JENNIFER JAMES Bieân taäp vieân baùo Times

Phaàn 5 Tieáp theo kyø tröôùc: Cuoái cuøng thì OÂng Noäi ñang thoå loä bí maät veà baøi thô naøy cho Jenny. “Ngaøy nay, ngöôøi naøo bieát veà chuyeän naøy ñeàu khoâng tin Clement C. Moore laø taùc giaû baøi thô naøy ñaâu.” “Khoâng ñaâu oâng,” toâi noùi. “Maø taïi sao chöù?” “Ngöôøi coù hoï vôùi Thieáu Taù Henry Livingston noùi raèng oâng ñaõ xöôùng baøi thô naøy vaøo naêm 1807, raát laâu tröôùc khi noù ñöôïc ñaêng baùo.” “Ai laø Thieáu Taù Henry Livingston vaäy oâng?” “OÂng laø moät nhaø baùo roài oâng ñi lính trong Chieán Tranh Caùch Maïng. Chaùu coù nhôù oâng giaûi thích yù nghóa cuûa hai chöõ Dunder vaø Blixem khoâng?” “Laø saám, chôùp trong tieáng Haø Lan,” toâi traû lôøi ngay. “Vaø ñoù laø teân cuûa maáy con höôu khi baøi thô ñöôïc ñaêng laàn ñaàu treân

baùo.” “Gioûi laém,” OÂng Noäi khen. “Vaø baøi thô trong cuoán saùch naøy y heät baøi thô ñöôïc vieát vaøo 180 naêm tröôùc. Maø oâng Livingston laø ngöôøi Haø Lan vaø noùi ñöôïc tieáng Haø Lan. Vaäy coù nghóa laø gì naøo?” “OÂng ta ñaët teân Haø Lan cho maáy con höôu baéc cöïc haû oâng?” Toâi hoûi. “Coù theå,” OÂng Noäi noùi. “Nhöng Clement C. Moore khoâng phaûi ngöôøi Haø Lan vaø khoâng noùi ñöôïc ngoân ngöõ ñoù.” “OÀ,” toâi chæ keâu leân nhö vaäy. Nhöng beân trong, toâi thaéc maéc nhö vaäy nghóa laø sao. “Caùc nhaø hoïc giaû ñaõ so saùnh nhöõng baûn vieát baøi thô naøy cuûa hai ngöôøi. Nhieàu ngöôøi cho raèng Livingston môùi laø taùc giaû ñích thöïc, khoâng phaûi Moore.” Toâi ñöa ly röôïu taùo leân nhö caùch toâi thaáy maáy ngöôøi lôùn laøm. “Chaùu muoán uoáng chuùc möøng Thieáu Taù Henry Livingston, taùc giaû caâu truyeän Giaùng Sinh maø chaùu thích nhaát.” “OÂng coù yù kieán naøy, Beù Con aø. Chuùng ta haõy uoáng möøng taùc giaû ñích thöïc theo nhö BY JENNIFER JAMES caùch oâng ta muoán, laøm ngöôøi Voâ Danh!” Times Staff Writer OÂng Noäi vaø toâi cuïng ly. Part 5 Chuùnh toâi nhaám nhaùp röôïu taùo. OÂng Noäi nhaác cuoán saùch leân ñoïc ñoaïn cuoái: The story so far: Grandpa is finally going OÂng nhaûy leân chieác xe tröôït tuyeát vaø huyùt to reveal his secret about this poem to Jenny. saùo cho maáy con höôu chaïy, “Today people who know about these Hoï bay ñi xa daàn nhö ñuoâi caây keá, Nhöng toâi nghe thaáy tieáng oâng noùi khi things do not believe that Clement C. Moore is the author of this poem.” oâng bieán daàn ñi... “No way,” I said. “Why not?” Chuùc Möøng Giaùng Sinh moïi ngöôøi vaø chuùc “People related to Major Henry Livingston moïi ngöôøi nguû ngon. say that he read this poem aloud in 1807 Ñeâm ñoù, khi toâi chìm vaøo giaác nguû, hình long before it was ever published in the nhö toâi nghe thaáy tieáng ting ting cuûa maáy caùi newspaper.” “Who was Major Henry Livingston?” chuoâng. Toâi mæm cöôøi vaø thì thaàm haøng cuoái “He was a journalist and then a soldier in cuûa caâu truyeän Giaùng Sinh toâi thích nhaát: “Chuùc Möøng Giaùng Sinh moïi ngöôøi vaø the Revolutionary War. Do you remember what I told you about the meaning of Dunder chuùc moïi ngöôøi nguû ngon!”

‘Account of a Visit From St. Nicholas’

Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

TRANG GIÔÙI THIEÄU KINH DOANH & DÒCH VUÏ TRANG GIÔÙI THIEÄU KINH DOANH & DÒCH VUÏ

SAN DIEGO DONG VAN FASHIONS CLOTHING - SHOES - WATCHES - CLOCKS MON-SUN 9 AM - 7:30 PM 6947 LINDA VISTA RD #D SAN DIEGO, CA 92111

VAN ONG PH (858) 569-9541 FAX (858) 569-9857

KC

TRAVEL & SERVICES

HUNG TONY NGUYEN -

This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

SAN DIEGO TRANG GIÔÙI THIEÄU KINH DOANH & DÒCH VUÏ

4138 University Ave., San Diego, CA 92105 Tel: (619) 516-4888 * 516-5888 Fax: (619) 516-4000 Khaån Caáp Tel: (619) 261-1441 24/24 Email: KCNWtravel@aol.com - Baùn Veù Maùy Bay Quoác Noäi Vaø Quoác Ngoaïi. - Ñaëc Bieät Veà Vieät Nam Giaù Reû. - Passport, Visa, Re-Entry Permit, I.D. - Honeymoon Packages, Tour.

Laøm Hoà Sô Baûo Laõnh Vôï Choàng. Chön ù g Nhan ä Ñocä Than â , Con â g Ham ø . Xin Theû Xanh, Quoác Tòch Dòch Caùc Loaïi Giaáy Tôø. NOTARY PUBLIC.

AUDIO-TEK KHANH PHARMACY 4575 El Cajon Blvd., #C, San Diego, CA 92115

5360 University Avenue, San Diego, CA 92105

ONKYO - YAMAHA - SONY PANASONIC - PIONEER - BMB NIKKODO - XPL - HARMAN KARDON J.B.L - INFINITY - SOUND - DYNAMICS OPEN 7 DAYS A WEEK 10:00 AM - 8:00 PM

(619) 287-2800 Fax: (619) 287-1319 Tel:

PHÔÛ HOØA

Phôû Vaân

4717 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115

Ñaëc bieät coù caùc loaïi cheø

Vietnamese Restaurant

Tel: (619) 283-6431 Parking Roäng Raõi Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn: töø 7 giôø saùng ñeán 8 giôø toái

* Hôïp Khaåu Vò * Cafeù Phaùp Tuyeät Vôøi * Nhaïc Choïn Loïc

COÙ BEER

Vietnamese Restaurant 7 ngaøy trong tuaàn Töø 7g30 AM - 10g00 PM 4658 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115

(619) 280-3398

and Blixem?” “Thunder and lightning in Dutch,” I answered promptly. “And that’s what the reindeer were called when the poem was first printed in the newspaper.” “Very good,” Grandpa praised. “And this book has an exact copy of that poem as it written more than 180 years ago. Now, Livingston was Dutch and knew the Dutch language. What does that tell you?” “He gave the reindeer Dutch names?” I asked. “Could be,” Grandpa said. “But Clement C. Moore was not Dutch and did not know that language.” “Oh,” was all I said. But inside I wondered what that must mean. “Scholars have compared the writings of both men with this poem. Many say that Livingston is the true author, not Moore.” I raised my glass of apple cider as I’d seen adults do. “I would like to make a toast to Major Henry Livingston, author of my favorite Christmas story.” “I have another idea, Little One. Let us toast the true author just the way he wanted to be remembered - to Anonymous!“ Grandpa and I clinked glasses. We sipped our apple cider. Grandpa picked up the book and read the last part: He sprung to his sleigh, to his team gave a whistle, And away they all flew like the down of a thistle: But I heard him exclaim, ere he drove out of sight... Happy Christmas to all, and to all a good night. As I fell asleep that night, I thought I heard the tinkling of bells. I smiled and whispered the last line of my favorite Christmas story: “Happy Christmas to all, and to all a good night!”

(Gaàn vaên phoøng BS Sôn, BS Tueä, gaàn Food To Go Nhö Lan vaø Tieäm Traùi Caây Meã)

PHUÏC VUÏ QUYÙ VÒ VÔÙI NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM: * Döôïc Só haønh ngheà laâu naêm taïi Vieät Nam vaø Myõ * Höôùng daãn taän tình vaø tæ mæ beänh Tieåu Ñöôøng, Phong Thaáp * Seõ giao thuoác taän nhaø (vuøng East San Diego, Linda Vista vaø Mira Mesa)

(619) 281-9420

ÑAÄM ÑAØ ÑAÀY HÖÔNG VÒ Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn töø 7 giôø saùng - 9 giôø toái

(619) 280-0199

DS. LEÂ THÒ ÑOAØN

Trung Taâm Baêng Nhaïc

BOÁN PHÖÔNG

Vietnamese Restaurant 4233 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92105

Tel:

GIÔØ MÔÛ CÖÛA Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 3:00 PM Chuû Nhaät: Nghæ

5366 University Ave., San Diego, CA 92105 (Keá beân chôï Vieãn Ñoâng East San Diego, ñöôøng 54)

Nguyeãn Troïng Baûo

Ñieän Thoaïi:

(619) 582-4221

* Coù ñaày ñuû CD's, Phim Boä, DVD's Movies, DVD's Karaoke (Vietnamese - Lao - Thai - Chinese - Philippino - English). Gift - Toys - Alarm Clock - Art Picture (Sôn daàu) * Maùy Kim Töï Ñieån, saùch baùo, taïp chí ñuû loaïi ôû Santa Ana (Vieãn Ñoâng, Ngöôøi Vieät, Viet Tide, Saigon Nhoû, Chí Linh, Vaên Hoa, Naéng Mai - KBC, Mai) * Moät röøng Video cc caùc Trung Taâm taïi hn nhö: Thuùy Nga, Asia, Tình, Vaân Sôn, Hoaøi Linh vv.vv. * Haøng traêm loaïi VCD vaø DVD voõ hiep ä chuyen å am â tien á g Vietä * Hanøg tram ê cacù loaiï Video cuaû Trung Tam â Tanâ Coå Giao Duyenâ Môû Cöûa 7 Ngaøy Trong Tuaàn Töø 10 AM - 8 PM

Uy Tín - Lòch Söï - Vui Veû PARKING Roäng Raõi

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

CREDIT CHECK

For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


Phuï Nöõ Gia Ñình

.3”

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Khuoân Maët

Phuï Nöõõ

Robin Powell

OANH THÔ Naêm ngoaùi, vôï choàng Christopher vaø Robin Powell, cö daân cuûa thaønh phoá Midde Town, Rhode Island, ñaõ khoâng ñoùn möøng Leã Giaùng Sinh gioáng nhö nhöõng naêm tröôùc ñoù. Thay vì ñi mua saém vaø gôûi quaø taëng, caû hai ngöôøi lo laéng ngoài caïnh giöôøng cuûa ñöùa con gaùi 11 tuoåi, teân Sara, luùc aáy laø beänh nhaân cuûa Children’s Hospital Boston. Sara ñang chôø ñeå ñöôïc thay tim vaø söùc khoûe cuûa em phaûi tuøy thuoäc vaøo moät thöù thuoác thaät maïnh ñang ñöôïc chuyeàn vaøo cô theå qua ñöôøng nöôùc bieån. Cha meï cuûa Sara ñaõ ôû beân caïnh em suoát ngaøy vaø suoát ñeâm. Hoï nguû gaø nguû gaät trong caùi gheá xeáp, ñoâi khi ñöôïc keùo thaønh moät caùi giöôøng nhoû ñeå hoï ngaû löng. Tröôùc khi bò beänh, Sara luoân luoân laø moät coâ beù ñaày naêng ñoäng vaø ñaõ ñöôïc choïn vaøo ñoäi cheer leading cuûa tröôøng hoïc. Theá nhöng, khoaûng muøa Xuaân naêm 2004, baø Robin thaáy con ít ra ngoaøi ñeå ñaïp xe ñaïp vaø chæ muoán ôû trong nhaø ñeå nguû sau giôø hoïc. Khi baø Robin vaø choàng ñem Sara ñeán khaùm baùc só, hoï ñöôïc baùo cho bieát laø con gaùi cuûa mình bò chöùng beänh raát hieám khi xaûy ra, coù teân laø “mitochondrial”. Thaät ra, chính baø Robin vaø anh trai cuûa Sara laø Chris Jr., 21 tuoåi ñaõ töøng bò chöùng beänh ñoù vaø vöôït qua ñöôïc, theá nhöng ñeán phieân Sara thì caên beänh coù veû hoaønh haønh döõ doäi. Khi coâ beù ñöôïc ñöa ñeán cho moät baùc só chuyeân moân veà tim thì traùi tim cuûa em ñaõ bò söng leân vaø raát yeáu. Thôøi gian tieáp theo ñoù, moïi coá gaéng chöõa trò coù theå khieán cho Sara khoâng thôû

vaø baøi hoïc cuûa söï cho ñi vaø nhaän laïi ñöôïc. Baùc só cuûa em bieát raèng caên beänh chöa aûnh höôûng ñeán nhöõng boä phaän khaùc trong cô theå, cho neân vaøo thaùng 8 naêm 2004, teân cuûa Sara ñöôïc ghi vaøo danh saùch nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc thay tim vaø vaøo ngaøy Leã Taï Ôn naêm 2004, Sara ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän ñeå chôø ñöôïc thay tim. Baäy giôø nhôù laïi chuyeän cuõ, oâng baø Powell noùi luùc ñoù ruoät gan hoï noùng nhö löûa vaø khoâng heà bieát chaéc laø coù theå ñem Sara trôû veà nhaø laïi ñöôïc hay khoâng. Theá nhöng khoâng moät ai ñaùnh maát nieàm hy voïng, nhaát laø baø Robin, vì baø ñaõ coù kinh nghieäm vôùi pheùp

laï cuûa y khoa. Ba naêm tröôùc ñoù, baø ñaõ khoâng maøng ñeán söùc khoûe cuûa chính mình ñeå cöùu maïng moät ñöùa beù trai maø baø khoâng heà quen bieát. Caâu chuyeän aáy baét ñaàu khi Robin ñoïc ñöôïc moät thoâng baùo keâu goïi hieán tuûy ñeå cöùu maïng soáng cuûa moät ñöùa beù trai. Robin ghi teân vaøo chöông trình hieán tuûy vaø thôøi gian troâi qua ñi ñöôïc ba naêm keå töø ngaøy aáy. Theá roài vaøo moät ngaøy trong naêm 2000, Robin nhaän ñöôïc ñieän thoaïi cuûa moät vò baùc só ôû Texas, baùo tin laø tuûy cuûa baø phuø hôïp vôùi tuûy cuûa ñöùa treû 13 tuoåi teân laø Eric, hieän ñang bò chöùng ung thö maùu Aplastic

Anemia. OÂng naøy hoûi laø lieäu Robin coù coøn giöõ yù ñònh hieán tuûy ñeå cöùu soáng Eric hay khoâng vaø baø traû lôøi ngay laø baø muoán thöïc hieän haønh ñoäng vò tha naøy. Baø chæ noùi moät caùch giaûn dò: “Ai maø chaúng muoán cöùu maïng soáng cuûa moät ñöùa treû?” Maëc duø Eric ñöôïc thay tuûy vaø coù hy voïng laønh beänh nhöng moät naêm sau ñoù, em vaãn caàn ñöôïc chöõa trò theâm baèng moät phöông phaùp trò lieäu môùi baèng stem cell. Vaø baùc só cuûa Eric laïi tìm ñeán ñeå caàu cöùu vôùi baø Robin vì vieäc tìm ngöôøi hôïp tuûy raát khoù khaên vaø hieám khi xaûy ra. Laàn naøy thì baùc só gia ñình cuûa Robin khuyeân baø neân töø choái. Gia ñình Powells luùc aáy ñang phaûi ñoái dieän vôùi vieäc con trai cuûa hoï laø Chris Jr. coù trieäu chöùng ñau tim cuûa beänh mitochondrial vaø baùc só noùi raèng vì laø meï, neân baø Robin coù theå bò nhieãm caên beänh naøy. Nhaát laø moät khi cô theå baø bò yeáu ñi vì vieäc hieán taëng stem cell thì caên beänh laïi caøng deã taán coâng hôn nöõa. Theá nhöng baø Robin vaãn cöông quyeát giuùp Eric tôùi cuøng sau khi bieát chaéc laø baø khoâng truyeàn nhieãm vi truøng beänh cuûa mình cho caäu beù. Choàng cuûa Robin cuõng hoã trôï quyeát ñònh naøy cuûa vôï. Tuy nhieân, sau cuoäc cho stem cell aáy, baø Robin phaûi naèm treân giöôøng beänh maáy ngaøy. Ngöôïc laïi, Eric sau ñoù ñöôïc khoûe maïnh vaø caäu ñaõ gôûi thö môøi baø Robin ñeán döï leã toát nghieäp trung hoïc cuûa mình. Nhöng ñoù laïi laø thôøi gian maø chính baø Robin ñang phaûi chieán ñaáu vaø caàu nguyeän cho chính maïng soáng cuûa ñöùa con gaùi thaân yeâu cuûa baø. Boán ngaøy tröôùc leã Giaùng sinh 2004, baùc só cuûa Sara baùo tin laø coù moät traùi tim ñang ñöôïc chôû ñeán beänh vieän. Baø Robin vaø choàng vöøa möøng nhöng cuõng vöøa lo aâu khi nghó ñeán cuoäc giaûi phaãu voâ cuøng quan troïng maø Sara Tieáp trang C2

Beáp hoàng

Mì xaøo ñaäu huû

Vaät lieäu: 2 mieáng ñaäu huû chieân, 2 muoãng canh daàu aên; 1 cuû haønh, xaét laùt; 1 traùi ôùt NGOÏC YEÁN chuoâng ñoû, xaét thaønh Söu taàm vaø giôùi thieäu nhöõng mieáng vuoâng; 3 teùp toûi, baêm naùt; 2 muoãng caø pheâ göøng töôi, xaùt nhoû; 3/4 cheùn thôm töôi, xaét thaønh mieáng nhoû (neáu khoâng coù, coù theå theá baèng thôm hoäp khoâng ñöôøng); 1 lb mì sôïi deïp, 1/4 cheùn nöôùc traùi thôm, 1/4 cheùn daàu haøo, 1/4 cheùn ngoø baêm sô ñöøng nhoû quaù. Caùch laøm: 1. Caét mieáng taøu huû ra laøm 6 hoaëc 8 mieáng nhoû. 2. Ñun moät caùi chaûo cho thaät noùng, ñoå daàu vaøo vaø xaøo haønh vôùi ôùt trong 1-2 phuùt, hoaëc cho ñeán khi baét ñaàu meàm. Cho theâm toûi vaø göøng vaøo xaøo trong 1 phuùt, sau ñoù boû theâm ñaäu huû vaøo xaøo trong 2 phuùt. 3. Cho theâm thôm vaø mì deït vaøo troän cho noùng ñeàu. Ñoå theâm nöôùc traùi thôm, daàu haøo vaø ngoø vaøo roài troän ñeàu. Doïn aên ngay khi coøn noùng. (NY)

DAT

Laù Thö Baïn Gaùi YEÁN TUYEÁT

..

..

Noel! Noel! Coâ baïn gaùi cuûa toâi, Thö cuûa toâi ñang ôû treân tay baïn tröôùc Noel moät ngaøy. Hy voïng baïn khoâng ñeå “nöôùc ñeán chaân môùi nhaûy” nhö toâi trong vieäc mua saém, goùi, coät, vieát thieäp, ñem thuøng quaø ñi gôûi cho con, cho chaùu, cho ai ñoù... Maëc duø khoâng coù thì giôø maø vaãn phaûi ñöùng, moät caùch vöøakieân- nhaãn -vöøa- soát- ruoät, trong caùi haøng daøi ôû böu ñieän vaøo giôø aên tröa, maét thì ngoù chaêm baüm vaøo oâng, hay baø, sau quaày laøm vieäc vaø trong ñaàu thì nghó: “Trôøi ôi, sao laïi coù theå chaäm chaïp ñeán nhö theá!” Moãi naêm chuyeän cuõ ñöôïc laäp laïi y chang, bôûi vì töø leã Taï Ôn tröôùc ñoù moät thaùng, ai (I) cuõng töôûng laø coøn laâu laém (!) môùi ñeán Leã Giaùng Sinh neân raát ö laø taø taø, phaûi khoâng baïn? Toâi muoán vieát cho baïn moät vaøi chuyeän beân leà cuûa Leã Giaùng Sinh. Chaúng haïn nhö chuyeän maáy hoâm tröôùc Leã Giaùng Sinh, moät soá ngöôøi Myõ “taåy chay” khoâng mua haøng Noel vì vieäc Leã Giaùng Sinh bò moät soá nhaø thöông maïi goïi laø Holidays, chöù khoâng goïi laø Christmas. Trong khi roõ raøng ñoù laø ngaøy Chuùa Jesus ra ñôøi. Vaø cuoái cuøng, nhöõng ngöôøi phaûn ñoái ñaõ thaéng khi maáy cöûa haøng nhö Macy’s, Robinson’s May,... phaûi söûa laïi chöõ Happy Holidays thaønh Merry Christmas. Coøn maáy cöûa haøng nhö Sears, Target vaø Wal Mart thì vaãn coá beânh vöïc cho lyù leõ cuûa hoï raèng caên baûn cuûa vieäc quaûng caùo ñeå baùn haøng trong dòp Leã vaãn laø möøng Giaùng Sinh! Ñaõ töø laâu laém roài, ngay khi coøn ôû Vieät Nam, toâi thaáy nhöõng ngöôøi Phaät Giaùo nhö toâi, hay thuoäc toân giaùo khaùc, cuõng ñaõ aên möøng Leã Giaùng Sinh. Coù leõ nhieàu ngöôøi nhìn ngaøy leã naøy nhö moät ngaøy leã mang tính caùch quoác teá vì noù ñeán vaøo dòp cuoái naêm (?!). Coøn theo yù kieán cuûa caù nhaân toâi thì söï ra ñôøi cuûa Chuùa laø ñeå ñem tình yeâu thöông ñeán cho moïi ngöôøi, theá neân, toâi thuù nhaän ñaõ “aên möøng keù,” maø khoâng laáy laøm xaáu hoå gì caû, vì nhaân cô hoäi naøy, toâi coù dòp toû loøng thöông meán cuûa mình vôùi nhöõng ngöôøi thaân quen. Dó nhieân, toâi khoâng ñoàng yù veà vieäc ôû Myõ, muïc ñích thöông maïi laøm ngöôøi ta ñi quaù trôùn trong vieäc lôïi duïng ngaøy leã Giaùng Sinh. Theá nhöng, baïn bieát roài, khoâng ai coù theå ngaên chaän ñöôïc ñieàu ñoù xaûy ra ôû caùi xöù töï do maø chuùng ta ñang soáng. Theá nhöng, ai cuõng coù quyeàn trình baøy quan ñieåm cuûa mình. Vì muïc ñích baùn haøng, ngoaøi ngaøy Leã Giaùng Sinh ra, maáy nhaø thöông maïi ôû Myõ cuõng tìm ñuû moïi caùch cho thöông vuï cuûa hoï taêng theâm khi quaûng caùo raàm roä cho vieäc aên möøng Ngaøy cuûa Meï, Ngaøy cuûa Cha, cuûa oâng baø, cuûa coâ thö kyù, cuûa oâng baø boss... Beân caïnh vieäc baøy toû loøng yeâu thöông, toâi coøn coù theâm lyù do thöù hai ñeå baøo chöõa cho vieäc “döïa hôi” aên möøng keå treân, vì töï thaáy raèng mình raát côûi môû trong vaán Tieáp trang C2


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Khuoân Maët

Phuï Nöõõ Robin Powell Tieáp trang C1

seõ phaûi traûi qua. Chæ sau hai tieáng ñoàng hoà giaûi phaãu vaø Sara nhaän ñöôïc traùi tim môùi , nhaân vieân lieân laïc cuûa beänh vieän ñaõ baùo cho vôï choàng baø Robin bieát tin laø traùi tim aáy ñaõ ñaäp ngay trong cô theå cuûa em. Baø Robin keå laïi: “Nhöõng doøng nöôùc maét cuûa chuùng toâi luùc ñoù laø nhöõng doøng nöôùc maét cuûa haïnh phuùc.” Hai vôï choàng baø Robin ôû beân caïnh Sara suoát ñeâm vaø luùc môùi thöùc daäy, em coù veû hôi ngaïc nhieân vaø xa caùch, nhöng roài em quay qua baø Robin vaø hoûi: “Meï vaãn laø meï cuûa con phaûi khoâng?” Baø Robin noùi raèng sôû dó Sara hoûi nhö theá vì em nghó traùi tim môùi laøm cho em trôû thaønh

moät ngöôøi khaùc. Sau khi ñöôïc meï giaûi thích raèng traùi tim chæ laø moät baép thòt, moät khi maùu luaân löu qua ñoù thì traùi tim ñoù laø cuûa em, Sara mæm cöôøi moät caùch yeân loøng. Hai tuaàn sau, khi trôû veà nhaø töø beänh vieän, Sara troâng thaáy moät ñaùm ñoäng tuï taäp tröôùc saân nhaø. Ñoù laø nhöõng ngöôøi thaân vaø baïn beø cuûa gia ñình chaøo ñoùn em vôùi nhöõng taám baûng “Welcom Home.” Moät vaøi tuaàn sau, Sara ñaõ coù theå ñi hoïc laïi vaø keå töø muøa Thu naêm nay thì em ñang theo hoïc lôùp 7. Baäy giôø ñöôïc 12 tuoåi, Sara laø moät ñöùa treû khoûe maïnh vaø yeâu ñôøi. Coøn caäu Eric thì cuõng thöôøng xuyeân vieát thö hoûi thaêm aân nhaân cuûa mình. Baø Robin noùi: “Toâi sung söôùng vì mình ñaõ cöùu soáng ñöôïc moät ñöùa treû khaùc vaø ñaõ ñöôïc ñeàn buø xöùng ñaùng vì Sara ñaõ nhaän ñöôïc traùi tim cuûa moät ngöôøi xa laï.” Toâi luoân tin vaøo söï buø tröø cuûa Thöôïng Ñeá”.(OT) (Baøi cuûa Elizabeth Radtke - Nguyeät san Good Housekeeping).

Laù Thö Baïn Gaùi Noel! Noel! Tieáp trang C1

ñeà toân giaùo (hoâm nay toâi caû gan ñeà caäp veà vaán ñeà toân giaùo, voán dó coù theå ñöa ñeán nhöõng xung ñoät tö töôûng, nhöng baïn ñöøng lo, toâi bieát toâi ñang vieát caùi gì!). Toâi ñaõ töøng ñi nhaø thôø ngay töø hoài nhoû vaø ngay caû baây giôø, vì coù moät coâ baïn thaân raát moä ñaïo. Noù ñi ñaâu thì mình ñi theo ñoù vì thöông baïn maø cuõng vì muoán bieát veà tín ngöôõng maø baïn mình tin töôûng. Vaø ngay chính trong gia ñình toâi, cuõng coù moät soá con chaùu theo Thieân Chuùa Giaùo. Toâi toân troïng tín ngöôõng cuûa moïi ngöôøi khaùc vì ñaáng Toái Cao vaø nhöõng tö töôûng cuûa caùc vò ñoù laø nôi nöông töïa beàn vöõng, cao quyù vaø trong saùng nhaát veà khía caïnh tinh thaàn cho baát cöù ai. Toâi thích khoâng khí trang nghieäm cuûa nhaø thôø, caùc baøi giaûng hay ho vaø nhöõng lôøi thaùnh ca du döông, traàm boãng. Döôùi con maét cuûa moät ngöôøi theo ñaïo Phaät , toâi möøng vì nhaân loai coù theâm ñöôïc moät ñaáng cöùu theá ra ñôøi, bôûi vì cuoäc ñôøi khoå quaù. (Toâi öôùc gì neáu ngaøy Phaät ñaûn sanh ngöôøi ta cuõng aên möøng nhö leã Giaùng Sinh thì chaéc caùc Phaät töû hoan hæ laém, vì Ñöùc Phaät Thích Ca cuõng coù coâng trong vieäc daãn daét con ngöôøi ra khoûi beå khoå traàm luaân. Chæ taïi con ngöôøi

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

N

Ellis Ave.

Brookhurst St.

Talbert Ave.

Magnolia St.

.3”

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 khoâng muoán nghe lôøi ngaøi maø thoâi!). Chuyeän beân leà keá tieáp vaøo dòp Giaùng Sinh dó nhieân cuõng khoâng ra ngoaøi vuï mua saém. Caây Noel seõ bò troáng traûi vaø coâ ñôn neáu döôùi chaân noù khoâng coù maáy moùn quaø taëng. Theá neân, chuùng ta beøn giuùp cho neàn kinh teá cuûa nöôùc Myõ ñöôïc phoàn thònh baèng caùch mua veà nhaø nhöõng moùn haøng maø giôùi thöông maïi taêng giaù, roài ba xaïo ñeå nhöõng caùi baûng sale töø 40% ñeán 50%! Baïn coù nhö toâi, naêm naøo loøng cuõng töï nhuû: “Naêm nay bôùt tieâu xaøi laïi vaøo dòp Giaùng Sinh. Chæ mua quaø cho nhöõng ngöôøi trong gia ñình mình thoâi”. Theá nhöng, neáu baïn nhaän ñöôïc quaø taëng cuûa ngöôøi khaùc thì khoâng leõ chæ gaät ñaàu caûm ôn khoâng thoâi, neân laïi mua moät moùn gì ñoù ñaùp leã.Vaø cöù nhö theá, nhö theá... maø nhöõng ngaøy Noel trôû neân baän roän hôn. Toâi muoán nhaân caùi khoâng khí vui vaø nhoän nhòp cuûa muøa Leã Giaùng Sinh, caàu chuùc baïn moät Leã Christmas haïnh phuùc vaø an laønh. Chuùc baïn coù ñöôïc böõa côm ngon vaø ñaàm aám beân caïnh gia ñình vaøo ñeâm Noel. Gôûi ñeán baïn maáy caâu thô cuûa thi só Nhaát Tuaán, nhö moät quaø taëng nhoû beù cuûa toâi: “Noel xöa anh nhôù, Khi haõy coøn yeâu nhau. Nhaø thôø nôi cuoái phoá, Thaáp thoaùng sau haøng caây. Anh vaø em ñi leã, Cuøng chung lôøi nguyeän caàu...” Heïn baïn thö sau nheù. (YT)

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-14L-121305/199268

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT

100-14L-121505/199557

100-10L-111305/195501

4 Plex Apartment (2PN/1.5PT) kieåu townhouse. Phoøng khaùch, nhaø beáp döôùi laàu, 2PN treân laàu goùc Westminster & Harbor. Ñ/ chæ: 14102 Buena, Garden Grove cho thueâ $1300/thaùng. Deposit $1000. Nhaän housing. L/L Ngaân: 714-448-7557

100-28L-111405/195590

RIVERSIDE. Nhaø brandnew 2 taàng, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe, 1815 SQFT. Khu toát coù coång. Gaàn tröôøng UCR, RCC & fwy. Doïn vaøo ngay. Thueâ $1400/thaùng + deposit. L/L: 714-470-2753 or 408-373-6451

100-17L-111705/196042

ª Townhouse Westminster goùc Bolsa & Magnolia 2 taàng 3PN/ 2.5 PT (nhaø roäng trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Magnolia. Doïn vaøo ngay. ª 4 Plex Garden Grove goùc Lampson & Harbor 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. L/L: 714-335-2222 or 714-3761900

100-7L-111805/196202

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garage, corner lot, goùc Bushard/ Westminser, cho thueâ $1,900. Goïi cell 714417-4381, 714-748-7182. Bao ñieän nöôùc.

100-21L-112105/196526

Nhaø 4PN, 2PT ôû Huntington Beach (Mac Fadden & Beach) gaà n tröôø n g hoï c Goldenwest, shopping Center, Freeway, khu yeân tónh, cho thueâ $2250/thaùng, deposit $2000. Housing OK. L/L 301-573-1410

100-7L-112205/196678

Nhaø Anaheim 3PN, 2PT saïch seõ gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø, freeway, nhieàu caây aên traùi, doïn vaøo ôû ngay. Giaù $2,000 moät thaùng. L/L Steven 714-326-4724

100-14L-120305/198095

Nhaø Huntington Beach 3PN/2PT, saïch, roäng thoaùng, khu an ninh + yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc shopping + freeway + chôï VN, doïn vaøo anytime. Housing OK. L/L: 714-399-6320 100-12D167-120305/198129

Nhaø 3PN/ 2PT, 2 xe garage, vöôøn roäng, nhieàu caây aên traùi, khu raát yeân tónh, ñeïp, gaàn tröôøng hoïc, chuøa, nhaø thôø, shopping, goùc Katella & Magnolia. Goïi 714883-4141 100-28L-120505/198218

Nhaø rieâng gaàn Riverside Mall, gaàn freeway 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaän housing, doïn vaøo ngay. Giaù $1,500. Goïi 714726-1423

100-8L-120805/198725

MIDWAY CITY. Nhaø brandnew, 3PN, 2PT, central heat + air. Khu yeân tónh, gaàn Phöôùc Loäc Thoï, tröôø n g hoï c , $2000/M. Nhaä n housing. L/L: 714-785-3879

100-14L-120905/198901

Triplex House goùc Beach/ McFadden. Nhaø roäng 2PN/ 1PT, ñoái dieän tröôøng De-Mille, remodel kitchen/ bathroom. 2 carport parking. 15361 Van Buren St., $1,295/ month. L/L Xuaân Dung (H) 714-893-3371, (cell) 714230-9440, 714-230-9482

100-14L-120905/198920

Nhaø roäng, môùi taân trang, coù central air, coång, 3 phoøng, 2PT, Euclid/ First, gaàn nhaø thôø St. Barbara, coù theå doïn vaøo ngay, coù kho “storage” 1,600 sqft. beân caïnh nhaø, coù theå chæ möôùn nhaø. Kathy 714-539-4901

100-7L-121505/199586

WESTMINSTER. Nhaø bieät laäp saïch ñeïp, goùc Bolsa + Magnolia, 3PN, loft, 2PT, 2 car garage, ñoái dieän chôï ABC, tuû laïnh, maùy giaët, maùy xaáy, vöôøn caây aên traùi, coång vaøo an toaøn, $1980/mo. Öu tieân Housing. Doïn vaøo ngay. L/L Kim: 714-692-9621

100-7L-121605/199627

Nhaø vuøng G.G, môùi taân trang 3PN/ 2PT Acacia/ West, sau nhaø haøng $1.99, khu cuoái ñöôøng $1,850 vaø deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 1, no housing. L/L Höng 714-606-2733

100-7L-121605/199628

Nhaø vuøng Irvine 2 1/2PT, 2 PN, gaàn tröôøng hoïc, freeway 405, maùy giaët, maùy saáy, yeân tónh. Giaù $1,700/thaùng. Xin goïi 714-2003566

100-7L-121605/199632

Nhaø Edinger + Fairview 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, gaàn Böu ñieän, xe bus, chôï, tröôøng hoïc. L/L 714549-4872, cell 585-2358. $2000/ thaùng, khoâng nhaän housing. L/L 714-549-4872

100-14L-121605/199664

Nhaø townhouse Magnolia and Broadway 3 bed, 2bth, 2 carport, hoà bôi, gaàn fwy 5, 91. Rent $1650 deposit $1000. L/L: 714331-6514 C.Thuùy, 714-504-4936 C. Khanh.

100-7L-121605/199681

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage, sôn môùi, saïch seõ, gaàn chôï, freeway, raát thuaän tieän Euclid/ Westminster. Goïi 714573-2700, 714-654-9381

100-14L-121605/199753

Nhaø ñeïp môùi, lake view. 4PN, 3PT, loft, 2 story, 2 car. Large living room with cathedral ceiling. Large kitchen. Family room has fireplace. Back to lake & park. Ñi boä tôùi tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc vaø ñaïi hoïc. Gaàn freeway 15 & 215. Doïn vaøo ngay $1900/Mo. 30665 Spring Deep Terrace, Mehifee. Riverside. Goïi Huy Buøi 714-262-3425, 714836-9876

100-14L-121705/199804

Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Maùi ngoùi, beáp môùi granite $1850/ thaùng deposit $1850. Doïn voâ Dec 20.05. 14271 Magnolia Westminster. Chæ nhaän housing, hoûi oâng Bình 714-655-6114

100-7L-121705/199805

2 caên nhaø cho thueâ H.B ª 3PN, 1PT, kitchen, laundry (coù washer & dryer) available. L/L 714-623-6086 or 714-850-9860 ª 2PN, 1PT new paint & windows, available now. L/L 714595-4431 or 714-850-9860

100-14L-121705/199833

Nhaø 4 Bedroom 2 bathroom. Khu Little Saigon gaàn Bolsa. Cho thueâ $1850 moãi thaùng. Nhaän housing. Lieân laïc phone 714-8917856

100-14L-121805/199884

SOUTH COAST METRO. Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, gaàn freeway, tröôøng hoïc toát, saân roäng, caây aên traùi, housing only $1,750/ thaùng + $1,000 deposit, available 1/7/05. 714-468-9679

Townhouse goùc Brookhurst & Westminster 2 taàng 3PN, 2.5PT, 2 xe garage. Gaàn chôï, tröôøng, freeways $1750/thaùng + deposit. No housing. Doïn vaøo 1/6/06. L/ L: 714-420-0526

100-6L-121205/199096

100-7L-121905/199900

Nhaø Garden Grove, 4 nguû, 2 taém $1700 thaùng deposit $1000. Goùc Chapman & West. Doïn vaøo 15/ 1/06. Nhaø 3 nguû 1 taém $1500 thaùng deposit $800. Doïn vaøo thaùng 1/06. L/L: 714-390-3499

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém ngay Little Saigon, gaàn tröôøng hoïc gaàn chôï Vieät Nam. Xin goïi Haûi. 714-251-9658 or 714-2104900

100-14L-121205/199191

GARDEN GROVE. Nhaø 4PN/ 2PT. 12631 Kathy Ln. Giaù $2,000/thaùng, deposit $1,000, doïn vaøo 01/01/2006. 949-4511418

ª Thaønh phoá Westminster. Nhaø cho thueâ 4BR, 3 Bath, 2 xe garage môùi saïch vaø ñeïp, $1800/ mos dep $1500. Nhaän housing, 714-741-8020 or 714-757-0041 ª Nhaø ôû Santa Ana 3BR, 1.75 bath $1700/mos ª Apt cho thueâ thaønh phoá Anaheim 1BR, 1 bath, saïch seõ, thoaûi maùi coù 1 garag ñaäu xe $875/ mos dep $600. Nhaän housing. 714-741-8020 or 714-757-0041

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-5L-121905/199921

100-7L-121905/199934

Nhaø laàu 4 phoøng nguû, 2.5 taém roäng 2100 sf. coù coång an toaøn, ngay Bolsa, gaàn chôï ABC cho möôùn $2500/thaùng. Xin Lieân laïc Mai 714-933-8403 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-121905/199950

TEMPLE CITY. Nhaø 1PN, 1PT hoïc tröôøng Temple City, coù theå doïn vaøo anytime $950/thaùng. Xin goïi 626-340-7296 or 626-3407286 100-14L-121905/199952

BALDWIN PARK, LA. Nhaø môùi remodel 2 phoøng nguû röôõi, 1PT $1,300/thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L 626-392-5515

100-7L-121905/199954

Nhaø maãu 3 P.nguû, 3PT tuyeät ñeïp, coù ñaày ñuû ñoà ñaït trong trí raát sang troïng, chæ caàn möôùn laø ôû, khu yeân tònh $2,200. L/L Tuyeát 714-308-8191 100-7L-121905/199958

Nhaø vuøng toát Santa Ana 3BR, 2BA, family room corner house 1,800sf, garage 2 xe, khu an ninh, near school, no pet, nhaän housing, thaûm môùi. L/L Trung 714-653-5987 100-7L-121905/199973

Westminster. Fourplex 2 bed+2 bath, neàn loùt gaïch, khu yeân tónh, raát hieám, treân Goldenwest goùc Westminster , address 7271 Wyoming vaø Garden Grove Apt. 2 bed+1 bath on Trask goùc Harbor. L/L 714-454-5322, 8912112, 448-9953 100-14L-121905/199976

Garden Grove / Rancho. 3PN / 2PT, garage 2 xe, taân trang môùi saïch ñeïp, Saân tröôùc vöôøn sau nhieàu caây aên traùi. Gaàn tröôøng hoïc, chôï, freeway. nhaän housing $2000/thaùng. Doïn vaøo ngay . L/L 714-623-5988, 623-0634 100-7L-121905/199994

Nhaø ôû Fountain Valley 4PN/ 2PT, roä n g ñeï p cho thueâ . Giaù reû $2,000/ thaùng + deposit. L/L 714-883-0774 100-7L-121905/199997

Fountain Valley, 5PN, 3PT, $2600/mo, doïn vaøo 1/2006, gaàn Mile Square Park, Freeway 405, khu toát vaø an toaøn, 714-4933888, Okay

100-7L-122005/200026

Nhaø 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, khu yeân tònh, goùc Harbor / Garden Grove, Giaù $1150/thaùng. bao gas, ñieän nöôùc, khoâng nhaän housing. Doïn voâ ñaàu thaùng 2/ 06. L/L 714-748-1476, 714-4739342 100-7L-122005/200033

Nhaø Duplex, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, beáp rieâng, loái ñi rieâng, gaàn nhaø thôø Saint Barbara, khoâng nhaän housing $890/ thaùng. Goïi 714-598-5667 hoaëc 714-908-6913 100-7L-122005/200038

Westminster 4PN, 2PT, goù c Bolsa Chica vaø Westminster khu toát, Nhaø roäng, traàn cao, availble 1/15/06 hay 2/1/06, $1800, nhaän housing 714-757-6197 100-5L-122005/200070

Nhaø G.G, good location (Trask + Galway). 5BR/ 4BA/ 2 cars, washer dryer. 2 masters môùi build-in, taân trang toaøn dieän, ready move-in. Tom 714-9033736 or 757-3736, 262-7859

100-7L-122005/200071

ORANGE CITY. 4-Plex 2PN/ 1PT, 1 garage, phoøng khaùch roäng, gaàn freeway 22, 5, 57 nhaän housing $1150/m, doïn vaøo 1/ 2006. Goïi Thoâng 714-771-6499, cell 714-280-2942 100-14L-122005/200078

WESTMINSTER. 3 nguû, 2 taém, maùy giaët, maùy saáy, gaàn Little Saigon, housing OK $1,650/ thaùng, doïn vaøo ngay. Goïi Tuaán 714-878-7232 100-7L-122005/200088

Nhaø house 3 bed, 2 bath, khu yeân tónh, goùc Euclid Katella, gaàn tröôøng hoïc vaø chôï $1,800, coù theå doïn vaøo ngay. L/L Coâ Jenny 714-717-8579 100-7L-122005/200101

Nhaø gaàn chôï Ngöôøi Vieät, tröôøng, freeway - 4 bed, 3 bath, phoøng khaùch roäng - phoøng gia ñình 500sq, saân ñaäu 6 xe, raøo töôøng khu toát. L/L Coâ Taâm 714-2651076 100-7L-122105/200127

Nhaø vuøng Corona cho thueâ. Gated community, 2 taàng 4PN & 3PT, loft, 2 xe garage, A/C. Gaàn fwy 91/15, shopping center, tröôøng hoïc. Nhaän housing. L/L: 714658-2038 100-7L-122105/200129

Nhaø laàu roäng raõi, ñeïp, 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, sôn môùi, beáp môùi. Goùc Chapman & Dale cho möôùn. Nhaän housing, $2100 1 thaùng. L/L chò Vaân: 408-3070974 cell, 408-224-9984 nhaø

100-14L-122105/200163

Nhaø Guesthouse 2PN, 1PT cho möôùn $1250. Goùc Chapman vaø Ninth. Doïn vaøo ngay, Xin lieân laïc 714-679-5932, xin loãi khoâng nhaän housing 100-14L-122105/200182

Goù c Mc.Fadden/Magnolia 4 phoøng nguû 2 phoøng taém $2200 + $2500 deposit available Jan 1 2006, 714-775-4848

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, bao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377

Heil on Beach Blvd., walking distance to the new Bella Terra Huntington Beach Mall 110-30L-120705/198556

Apartment for rent 1BRM 1 bath. Nice area. Housing welcome near school, bus stop, shopping center, gas, water paid. Euclid & Katella, Anaheim, 714-778-3790

110-3L-120805/198767

110-7L-122105/200147

2PN, 2PT. Townhouse APT, gaàn fwy 5 & 55 hôn 1000 sqft, central air. Nhaän housing. Ñaäu xe coång an toaøn. Caùch Little Saigon 15-20 phuùt. Khu hoïc Tustin. $1200 deposit $650. 714-5805557 hoûi Tommy.

110-7L-122105/200177

4 Plex goùc Magnolia/Katella 2 bed. 1BA. Raát roäng. Phoøng ñaët maùy giaët saáy trong nhaø. Thueâ $1075/thaù n g deposit $500. Housing OK. Doïn voâ ñaàu thaùng hoaëc 15/01/06. L/L: 714-8392549, 714-468-8763

110-7L-051403/066854

Condo Westminster 2PN, 2PT an ninh saïch ñeïp, gaàn nhaø thôø, chôï, tröôøng hoïc, nhaän housing. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L Tina: 714746-6675, Haø: 714-757-8871

100-3L-122105/200222

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876.

4 PLEX. 2PN, 1PT. 1 garage. Brookhurst & Trask môùi taân trang raát ñeïp. Roäng raõi, thuaän tieän. Khu yeân tónh. Giaù $1200 (No housing). Xin L/L: 714-705-9378

100-7L-122105/200223

110-DL-022504/106167

APT 2PN/1PT treân laàu saøn gaïch sôn môùi. Ñòa chæ 8581 Gloria Ave, G.G. Goùc Newland/Trask. Giaù $1050 dep $700. L/L OÂ.Phöôùc 714-636-9764. Doï n vaø o 15 thaùng 12. Hoaøng 714-231-9845

110-7L-121605/199781

ª FULLERTON. Town House, 2 phoøng nguû, garage, khu lòch söï, an ninh, ñi boä ñeán fullerton College, Cal State University Fullerton. Goïi 714-719-2876. Nhaän housing

100-7L-122105/200218

Nhaø goùc ñöôøng Bolsa Hope cho thueâ 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, coù theå doïn vaøo ôû ñaàu thaùng 2. Lieân laïc baø KIm 714-964-0527 Nhaø cho thueâ master bedroom, loái ñi rieâng. Lieân laïc Tuù Anh: 714-260-2552 or 714-554-3555

NHAØ roäng yeân tònh an ninh coù nhieàu parking ñaäu xe, gaàn freeway 22, nhaø thôø, chuøa, tröôøng hoïc, 4 bed 2 bath cho thueâ. Xin lieân laïc ÑT: 714-468-8539 100-4L-122105/200225

110-28L-121705/199821

WESTMINSTER 4PLEX APT. LARGE 2 BEDROOM. Dowstair on bath encl garage w/storage fenced patio, diswasher, coin laundry room, free water/trash, cul-de-sac, housing OK. H: 714779-4182, C: 714-812-0053

100-5D12346-122205/200242

AAA Casino Dealer Training chuyeân ñaøo taïo hoïc vieân trôû thaønh Professional Dealer trong thôøi gian ngaén nhaát. Giaù caû raát nheï nhaøng. Xin goïi theâm chi tieát. 714-596-7635, 714-785-9817. Toïa laïc taïi: 5845 Westminster Ave, #B, Westminster, CA

110-7L-121705/199860

TRIPLEX 1.5 mile tôùi bieån 2PN/ 1.5PT. Phoøng roäng, patio, saïch seõ, 1 garage, washer/dryer hookup, 2PN treân laàu $1295/thaùng, bao raùc, nöôùc. Doïn vaøo anytime. 711 Owen Ave, Beach & Garfielf. L/L coâ Lan: 714-417-0388, 714376-5120

100-7L-122205/200288

Nhaø S/A, 3 bed, 1 bath, remodel gaï c h môù i , saø n goã yeâ n tònh (Bristol/17th) $1350. No housing. Coâ Thuûy 714-891-9561 or 714-423-3625 110-36L-052604/120220

Bolsa, Newland. Nhaø môùi raát ñeïp. Parking trong coång saét, saân roäng. 3PN, 2PT. Ñi boä tröôøng, chôï. Granite, central air $1900/ Mo. Houisng OK. 714-653-0308, 714-785-3879 100-3L-122205/200310

100-3L-122205/200329

100-7L-122205/200339

100-7L-122205/200345

Nhaø 5PN, 2PT, garage 2 xe, ngay Little Saigon Brookhurst &Westminster , khu yeân tónh, gaàn chôï tröôøng hoïc, Freeway, doïn vaøo anytime $2400/thaùng. L/L 714-493-9417 100-7L-122205/200343

MIDWAY CITY - Nhaø 2PN, 1PT, 1 car garage. Nerwland - Bolsa $1480 deposit $1200. No pets. Goïi 714-878-9146 100-14L-121205/199202

SAN GABRIEL - Nhaø 3PN 1 den, 1PT. Khu yeân tónh $1350/thaùng, 1st + last deposit. Doïn vaøo ngay. L/L 213-200-7429 100-7L-122205/200279

WESTMINSTER - Nhaø 5PN/2PT, gaàn chôï, tröôøng hoïc, shopping, doïn vaøo anytime, goùc ñöôøng Brookhurst & Westminster, $1800/month, goïi Thuùy 714-8514047 or Khanh 714-468-6178 100-7L-122205/200298

WESTMINSTER - Gaà n Little Saigon. Nhaø cho thueâ 2PN 1PT, phoøng khaùch lôùn giaù $1250 deposit $1000. Khoâng nhaän housing. L/L soá 714-396-7017 100-14L-122205/200327

WESTMINSTER - Nhaø 3PN/1.5 bath. Khu yeân tònh, gaàn chôï ABC, tröôøng hoïc, khu shopping. Nhaø troáng doïn vaøo ngay. Housing OK. $2000/month. L/L Kim: 714-6572188

110-7L-070705/176723

ª GARDEN GROVE Condo 2PN. Garage, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 13191 Edland St. Goù c Brookhurst / Trask. Goïi 714-7192876. 110-20L-102405/192745

ANAHEIM. Triplex new condo 3BR/ 2.5BA 2 car garage, central air washer, dryer, no pets $1,800/Mo + 1 month deposit, close to St. Boniface Church, Harbor & La Palma (91 FWY), housing OK. Ready by Dec.1. Joe 714-658-9121 leave message.

110-14L-112605/197114

APT cho thueâ: 3N/ 2T Dale + Garden Grove. 2N/ 1T Beach & Edinger, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Giaù ñaëc bieät, doïn vaøo thaùng 12. L/L Ñöùc 714-448-8987, 4488969

110-14L-113005/197667

G.G. 2 PN/2PT roäng thaûm, sôn, beáp môùi, saøn nhaø laùt gaïch, granite countertop, gaàn tröôøng hoïc. $1175. L/L: 714-414-2012

110-28L-120205/197878

Gaàn Trask/Brookhurst, Apartment 1PN/1PT roäng raõi. Coù hoà taém, table tennis. Khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing & smoking. Muoán “An Cö Laïc Nghieäp”, xin goïi coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C: 13122 Benton St, G.G

110-28L-120605/198430

1 bedroom, 1 bathroom rent $850, no pets. 7922 Stark Ave., Huntington Beach C/O Peter 714863-9089, between Edinger +

110-3L-122205/200270

For Lease. Condo “Bishop Place” 1.2.06 for $1600 3 bed, 2 1/2 bath, pool, tennis. Call: 714-6543569

110-5L-122205/200286

110-7L-121905/199898

110-7L-122205/200314

110-90L-021005/154626

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714554-4700.

110-7L-061705/173775

110-7L-121905/199971

ª ANAHEIM. APT 1PN roäng, thaûm, sôn môùi, Garage rieâng, Khu lòch söï, an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C: 2114 Juno (goùc Brookhurst/Ball). Nhaän housing. Goïi 714-719-2876.

110-7L-121905/199978

ANAHEIM - 1 and 2 bedrooms from $860. All gas paid. Large and quiet. Near school and shopping. Gated parking. 9081 Cerritos, 714-827-5550

110-28L-121905/199996

ANAHEIM - 1 bedroom from $860. Most utilities paid. Walkin closet, carport, laundry. Near school. 1651 Pampas. 714-7580550

Anaheim, APT. 1 bed+1 bath, khu lòch söï, yeân tónh, address 3340 W. Orange goùc Western. Vaø 2 bed+1 bath gaàn Euclid vaø Lapalma address 1135N. West St. L/L 714-454-5322, 8912112, 448-9953

Nhaø moät phoøng coù phoøng khaùch, phoøng aên. 16652 Lassen, Fountain Valley goùc Harbor/Heil, doïn ñaàu hoaëc cuoái thaùng $780, loái ñi rieâng môùi xaây. L/L: 714-7172351, 714-417-3490 coâ Nga.

110-7L-122205/200250

APT cho thueâ, 2PN/1PT. Gaàn nhaø thôø, chôï, tröôøng hoïc. Khu yeân tónh, ñeï p , thoaù n g maù t . Goù c ñöôøng Euclid vaø Mac Fadden. Goïi Harry Vo 714-839-7711

Apt 1 & 2 phoøng nguû cho thueâ. Goùc ñöôøng Euclid & Chapman. Ñòa chæ 11121 & 11171. Chapman, Garden Grove. L/L David 949-331-7920

110-7L-121905/199905

100-7L-122205/200322

110-7L-122105/200220

110-7L-121805/199873

APT dö 2 phoøng 1 taém, patio treân laàu. Doïn voâ lieàn, vuøng Garden Grove, gaàn goùc Westminster & Harbor. Giaù $1150. Goïi 714689-0763

Mobilehome Beach / Mc Fadden 2PN, 2PT beáp neàn nöôùc ñieän, taát caû ñeàu môùi $73,500, Christmas bôùt $3500, raát ñeïp, roäng raõi, ñaäu xe thoaûi maùi, daønh cho ngöôøi lôùn tuoåi. 714-875-9944. $495/T

10391 Cinco Demayo. Fountain Valley, 92708. Gaà n nhaø thôø Thaùnh Linh. Nhaø 3PN/2PT, saøn goã, beáp tuû môùi. Troáng 2/1/06, $1750. Goïi 714-418-0757 coâ Ngaân, 714-227-7341 (cell)

110-7L-122105/200217

Duplex 2PN/1PT. Westminster. Gaàn Westminster city Hall. 8215, 18th St. Phoøng khaùch, phoøng aên, beáp roäng raõi. Saân tröôùc saân sau. Nhieàu choã ñaäu xe. $1325/thaùng. Larry Nguyeãn 714-404-3531

TUSTIN. 4-Plex: 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, roäng raõi, treân laàu, yeân tònh, saïch seõ, housing OK. 949-813-1322, 949-510-2540

Nhaø house 2PN, 1PT. Nhaø gaïch saïch ñeïp. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L: 714-448-3933. No housing.

GARDEN GROVE Nhaø 2 beds, 1.5 bath, garage, saân tröoùc, sau, hoâng, granite counter-top, hardwood floor, French door, window, covered deck,. office, good neiborhooh. Must see. 626-552-2776

110-14L-120905/198830

APARTMENT APT 1BA/BD, goùc Westminster - Harbor, 12611 Morningside, G.G. Khu yeân tónh, gaàn xe bus, $900/M. Call Trang 714-720-3141. Housing OK.

Nhaø 3PN, 1.75PT, ôû thaønh phoá Santa Ana, gaà n tröôø n g hoï c Rosita. Coù nhaän housing hoaëc khoâng housing okay. Doïn voâ anytime $1700. L/L: 714-6513128

100-7L-122205/200294

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) Duplex cho möôù n 3PN, 2PT $1550. Nhaø môùi taân trang raát ñeïp, chuû bao raùc nöôùc ôû Midway City. Goïi: 626-836-4039, cell: 323-864-2965

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

ANAHEIM 4 Plex, 2PN, 1PT, nhaän housing, goùc Brook/ Lincoln, döôùi laàu, coù garage, doïn vaøo 1/01/06 $1250. 714-738-0617, 878-9032

Villa de Sorrento 714-590-1574 1+2 bedroom upstairs 850-1175 move-in special with good credit, no housing

110-7L-121905/199998

Condo. Chapman - Valley View. 2PN, 1.5PT, garage rôøi, coù phoøng giaët, gaàn tröôøng Pacifica, chôï, coâng vieân. Yeân tónh, $1,295 housing OK, doïn vaøo ngay. L/L Tuyeát 714-261-7167

110-7L-122005/200018

APT Westminster & Cherry taïi Hoover/ Golden West 2PN/ 2PT, nhaø môùi taân trang, saøn gaïch + goã + beáp môùi $1,200 deposit $600, nhaø #101, doïn vaøo ñaàu thaùng 01/06. L/L Thuùy 714-7312600

110-7L-122005/200029

GARDEN GROVE. Cho thueâ Studio - APT coù carport $695. 12682 Adelle Street #3. Goïi 714-5371358

110-5L-122005/200102

GARDEN GROVE Apartments. 2 bed room, 2 bath, security gates porch, backyard, upstairs $1095, down stairs $1125. Call 714528-6788

110-7L-122105/200146

3PN, 2PT, 1100 sqft, 3 saân thöôïng maùy giaët saáy coù theå gaén beân trong, khoâng laàu, ñaäu xe coång an toaøn, Tustin school district. $1475 deposit $650. Nhaän housing. 714-580-5557, hoû i Tommy.

110-28L-120805/198649

110-28L-120805/198650

110-28L-120805/198656

ANAHEIM - Quiet 2 & 3 bedroom from $1150. Move-in bonus. Pool, parks, playground. Carport & A/C. 10070 Gilbert. 714-774-4090

110-28L-120805/198654

GARDEN GROVE - Quiet 2 bedroom villa from $1200. Pool, patio, park, pantry for W/D. Water and trash paid. Carport. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 714-897-6087

110-14L-121305/199255

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT, enclosed garage. Goùc Gilbert & Katella. Rent $900 deposit $500. L/L: 714-608-5463

110-10L-122205/200280

GARDEN GROVE - 4 Plex, 2PN/ 2PT. Nhaø roäng, saïch. Nhaän housing $1300/thaùng deposit $1000. L/L: 714-775-2870, 775-2201 or cell 714-876-3228

110-14L-121305/199267

HUNTINGTON BEACH - APT 2BR. Private back yard, garage enclosed, washer & dryer hookup. Saøn nhaø laùt gaïch, phoøng nguû traûi thaûm. Khu tröôøng hoïc HB raát toát. Treân ñöôøng Pearce, gaàn goùc Warner vaø Bolsa Chica. Nhaän housing. 714-612-1978

110-28L-120805/198652

WESTMINSTER - Beautiful two bedrooms from $1100. Quiet parks, some with yards, gated parking. Close to schools and shopping. 6930 Westpark, 714897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680. 120-14L-083005/184730

Nhaø vuøng Orange dö 1 phoøng, parking roäng raõi. Khu an ninh. Doïn vaøo ngay. L/L Thuûy 714350-3894 or 714-639-9447, $350/month 120-7L-110705/194650

Nhaø dö 1 phoøng, khu an ninh, yeân tònh, loái ñi rieâng, gaàn chôï Ngöôøi Vieät $310/thaùng, khoâng naáu aên, vaøo ñaàu thaùng 1/06, öu tieân lôùn tuoåi. Goïi Löu 714-5543570, cell 398-7801 120-28L-111005/195081

ANAHEIM Nhaø khu yeân tónh, an toaøn, goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän nöôùc, ñöôïc söû duïng, maùy giaët saáy. L/L 714-343-6781 120-8L-113005/197644

Nhaø Westminster & Newland dö 2 phoøng, 1 master bedroom, 1 singular cho share, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Xin goïi 714-797-2025 120-27L-120705/198491

Phoøng cho thueâ master bedroom 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém sahre kitchen vôùi chuû. Thueâ $500/ thaùng, goùc Katella and Brookhurst, goïi 714-396-3558 hoaëc 714-991-3455 (after 5PM). 120-7L-120805/198742

APT dö phoøng cho share Beach - Chapman $300/M. Öu tieân phuï nöõ. No smoking. L/L: 714-8834070 120-14L-120805/198774

Garden Grove. Disneyland - Harbor vaø Lampson. Nhaø roäng coù room cho share. Cho ñoäc thaân. Lieân laïc 949-439-3834

120-14L-121105/199048

Magnolia / Edinger Nhaø môùi söûa, 2 phoøng cho share $500 to $550, nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác , bao utility, Call Julie 310-491-6577, Christine 626-780-7655 120-14L-121105/199051

Nhaø Fountain Valley goùc Euclid + Heil, ít ngöôøi yeân tònh , saïch seõ, dö 1 master bed $450 vaø 1 phoøng $370 cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên , bao ñieän nöôùc, Xin lieân laïc coâ Vaân 714-4189783 vaø 299-8100 120-20L-121205/199108

Nhaø vuøng Fountain Valley cho möôùn, 2N, loái ñi rieâng, khu an ninh, saïch seõ. Öu tieân cho gia ñình ñi laøm, ít naáu aên. Phone 714-235-1717 120-14L-121205/199112

Nhaø rieâng vuøng Garden Grove. Dö 2 phoøng cho möôùn choã ñaäu xe roäng raõi. Ñieàu kieän deã daøng, phone 714-726-1338 120-12D167-121305/199229

Phoøng ñeïp coù closet, baøn tuû kính giöôøng bao utility + giaët saáy $370/thaùng. ÑT: 533-6924 cell 510-1154, goùc La Palma & State College. T/P Anaheim. Phuï nöõ only. 120-6D167-121305/199234

Nhaø môùi khu yeân tónh saïch seõ parking roäng raõi. Dö 2P cho thueâ bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy. Lampson - Brookhurst. L/L: 714741-4903, 714-852-2015 120-14L-121305/199258

Phoøng cho thueâ traàn cao, thoaùng maùt, yeân tònh, nhaø ôû Mission Viejo, gaàn UCI, muoán bieát theâm chi tieát, xin L/L: 949-226-1812

120-14L-121405/199400

Nhaø Fountain Valley Newhope/ Warner dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân ñi laøm, khoâng naáu aên, nhaø ít ngöôøi, khu yeân tònh, $420/thaùng. L/L: 714-7751212, 714-425-5299

110-7L-121605/199727

SANTA ANA - 2 bedroom Apartment dowstairs, gas cooking paid, garage, neat/clean. 2710 W. McFadden, $1050. 714-2998433, 714-540-2492

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 120-6D167-121505/199550

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-121705/199839

120-7L-121905/199993

Nhaø Fountain Valley cho share master bedroom yeân tònh ñoäc thaân khoâng huùt thuoác naáu aên, bao utility coù cable, ñaäu xe roäng raõi. Available. L/L: 714-8397562, 414-8168

Garden Grove vaø Newhope. Nhaø dö 1 phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, thöù Hai ñeán thöù Naêm. Goïi sau 4PM L/L: 714-638-2176

APT dö phoøng cho thueâ (hai vôï choàng ñöùng tuoåi, hai meï con, hoaëc nöõ ñoäc thaân). L/L Phöông 714-657-9034

120-7L-121705/199862

120-14L-121505/199568

Nhaø dö phoøng cho thueâ, goùc Brookhurst - Hazard, bao utility, giaët saáy, xin goïi Minh 714-8397595 hoaëc 714-890-2921

Nhaø coù phoøng cho thueâ ñi chung, cho naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, gaàn Beach & Westminster. L/L 714-423-1706

Nhaø goùc Newland + Westminster, phoøng lôùn, loái ñi rieâng, cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Caàn goïi 714-379-8527 or 714-875-5831 120-6D167-121505/199575

Nhaø yeân tónh Euclid - Hazard cho share phoøng master brandnew bath, ñoäc thaân coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác $450/mo, bao giaët saáy. Call: 714-251-9324 120-14L-121505/199581

Phoøng cho nöõ share khu Fairview vaø 12 Street SA $475. Bao ñieän nöôùc coù garage vaø phoøng taém rieâng. Beáp vaø phoøng khaùch xaøi chung, khoâng huùt thuoác. L/L Linda 714-542-8047 noùi tieáng Anh.

120-7L-121805/199871

Newhope/Trask. G.G City $400/ M, $250 deposit cable/DSL, giaët saáy, cooking, games room, pool/ spa. Chuû deã tính, move before 12/20/05. Free utilities until 01/ 01/06. Must be employed/school. 562-965-7939

120-14L-121805/199872

Room/House cho thueâ, share vuøng Lancster/Palmdale K Ave raát toát cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng laøm nail. Lieân laïc 818251-6898 or 818-883-6049

120-14L-122005/200007

120-7L-122005/200012

Nhaø Westminster Hazard, dö 1 phoøng cho share, öu tieân nöõ, ñoäc thaân & ngöôøi lôùn tuoåi, bao giaët saáy. 714-379-1780, 714-2309542 120-7L-122005/200014

Townhouse dö 2 phoøng cho ñoäc thaân share, goùc Brookhurst & Westminster, sau nhaø haøng Vaân $300/m. Goïi Phöông 714-6235341 120-7L-122005/200035

Ward/ McFadden phoø n g lôù n roäng, saïch ñeïp, coù loái ñi rieâng, cho naáu aên, giaët saáy. L/L 714675-0803, 714-839-2566

Mobilehome môùi gaàn chôï Ngöôøi Vieät chuû ít ngöôøi, cho share master bedroom, khoâng naáu aên, nöõ ñoäc thaân ñi laøm, hoaëc cao nieân bao ñieän nöôùc $400 1 thaùng. L/L coâ Quyønh 714-590-2060

Nhaø Garden Grove cho thueâ: 1 P. nguû+ 1 P. taém, phoøng môùi, ñeïp coù loái ñi rieâng, bieät laäp phía sau, saân vöôøn thoaùng maùt, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable TV, DSL internet $500/M. Cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên vaø huùt thuoác. LL: 714-530-8789, C: 714-2305969

120-5L-121605/199644

120-7L-121805/199885

120-7L-122005/200042

120-14L-121505/199603

RE2. Nhaø môùi Beach - Trask dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân, vôï choàng son share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy. Moät ngöôøi $300, 2 ngöôøi $400. Goïi 714-903-4316

120-7L-121605/199651

120-7L-121805/199879

2 phoøng cho share loái rieâng $400 vaø $350, nhaø G.G Harbor. L/L coâ Vaân 714-539-2306. Phoøng troáng doïn vaøo gaáp. Ñoäc thaân hoaëc vôï choàng coù con. OK.

120-5L-121805/199891

Nhaø Westminster/ Euclid cho share phoøng, coù bathroom rieâng + cable TV free, coù line phone rieâng, khoâng naáu aên, cho nöõ ñoäc thaân share. L/L Heidi 714-5395829, 714-319-5671 (cell) (sau 8:00PM)

Nhaø môùi ôû Irvine, gaàn ñöôøng Barranca vaø Harvard. Phoøng nguû coù phoøng taém rieâng hoaëc phoøng master. $750 - $1250. Ñaäu xe trong garage. Khoâng huùt thuoác, öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân. 714429-1996

120-7L-121605/199660

120-7L-121905/199897

Nhaø goùc Westminster/Taft cho thueâ 1 phoøng. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao gas, ñieän, nöôùc $320/ thaùng. L/L coâ Vaân: 714-4588613 or 539-6371

120-7L-121605/199661

Phoøng cho thueâ goùc Bolsa Newland, doïn vaøo ngay, bao ñieän nöôùc gas coù furniture 1 thaùng $550. L/L coâ Thanh 714-8929677

120-7L-121605/199693

Nhaø môùi Beach/ Chapman 2 phoøng lôùn, loái ñi rieâng, restroom rieâng, gaàn church, school, doïn vaøo baát cöù luùc naøo, bao gas ñieän nöôùc, yeân tónh. 714-901-2607, 714-657-9606, 714-657-9612

120-7L-121905/199899

Nhaø dö 2 phoøng lieàn nhau cho share, coù loái ñi rieâng, beáp rieâng. Xin lieân laïc 714-539-7922 sau 3 giôø chieàu

120-5L-121905/199904

Bolsa Goldenwest dö phoøng cho thueâ, phuï nöõ ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên, bao giaët saáy, doïn baát cöù luùc naøo. L/L Sôn 714-775-3714

Nhaø dö phoøng cho thueâ, khu Beach & Westminster, bao giaët saáy, naáu aên nheï, doïn vaøo ñaàu thaùng 1/ 06. Goïi 714-307-4477

120-14L-121605/199697

120-5L-121905/199919

Nhaø goùc Brookhurst vaø Chapman cho share master bedroom. Loái ñi rieâng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L: 714-244-8363

120-7L-121605/199730

Nhaø ngay trung taâm, gaàn cheø Hieån Khaùnh, 1 master saïch, ñeïp, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän, nöôùc, coù choã ñeå xe trong nhaø. Öu tieân vôï choàng son giaù $700. L/L: 714454-9303

Nhaø Garden Grove khu yeân tònh cho share 2 phoøng, 1 phoøng taém, bao ñieän nöôùc 750/M, phoøng ñang troáng, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá: 714-534-4709

120-14L-121905/199936

120-7L-121605/199734

Nöõ coù vieäc laøm, thích yeân tónh, saïch seõ, no cooking, bathroom rieâng, cable TV/ internet. Nhaø môù i , ít ngöôø i , khu an ninh Westminster/ Trask $350/M. Nhaø 714-901-9808, cell 714467-5794

120-14L-121605/199756

Nhaø rieâ n g cho share phoø n g $350/ thaùng, khoâng huùt thuoác, chæ nhaän cho ñoäc thaân Goldenwest & Westminster. 714-892-4137

Master bedroom cho share internet high speed. Beáp naáu ñoäc quyeàn tieän cho vôï choàng treû. L/ L 714-213-4046. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/2006

Nhaø goùc Brookhurst + McFadden caàn cho nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên master bedroom $600/ 1 thaùng, coù vieäc laøm. L/L 714-925-1935, 714531-5549

120-7L-121605/199764

Nhaø coù 2 phoøng troáng, roäng raõi, saïch seõ, khu yeân tónh, cho thueâ $430 moãi phoøng, bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy. Goïi 714-345-3667, 714-775-3660

120-7L-121605/199772

Quyù oâng baø hoaëc anh chò em ñoäc thaân caàn coù nôi yeân tónh ñeå soáng vui soáng khoûe, nhaø tö dö 1 phoøng caïnh park Garden Grove, goïi cho Bình ôû 714-890-6517 hoaëc 728-2676

120-14L-121605/199777

Nhaø 1 phoøng cho share, loái ñi, beáp, phoøng taém rieâng, vöôøn rieâ n g. Goù c Beach/Lampson $700/thaùng. L/L: 714-891-9985 hoaëc 714-724-9437

120-7L-121605/199788

Nhaø roäng, saïch seõ, ít ngöôøi, khu yeân tònh, dö phoøng cho thueâ, goùc Bolsa vaø Newland, doïn vaøo ngay. Lieân laïc phone 714-580-4700

120-7L-121705/199807

Nhaø G.G cho share, 1PN, 1PT loái ñi rieâng $450 vaø 1 master loái ñi rieâng $750, kitchen chung, available. L/L 714-850-9860

120-7L-121705/199811

Nhaø Fountain Valley gaàn Harbor/ Lilac yeân tónh. Dö phoøng öu tieân cho nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng. Khoâng naáu, bao giaët saáy. 714-837-0429 hoaëc 714-7751614

120-7L-121705/199819

Nhaø Garden Grove dö 1 phoøng cho thueâ, bao gas/ ñieän/ nöôùc coù cable, khoâng naáu aên, öu tieân cho nam/ nöõ ñoäc thaân $320/ thaùng. Xin goïi 714-537-4253

120-7L-121705/199824

120-7L-121905/199947

120-7L-122005/200043

Nhaø dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, raát tieän cho ngöôøi VN môùi qua. Lieân laïc Nhung 714-467-6785 120-14L-122005/200044

Phoøng nguû Master, coù loái ñi rieâng, choã naáu aên, giaët saáy, gaàn chôï Ñaø Laït, Euclid / Garden Grove . Giaù $550/thaùng Goïi 714530-7290 / 714-614-2441 120-7L-122005/200053

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Bushard & McFadden, dö phoøng cho share, ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Höôøng 714-331-5868 hoaëc 714531-0222

120-7L-122005/200062

Nhaø treân ñöôøng Bolsa (Chôï Taân Mai) cuõ, dö 1 phoøng lôùn coù giöôøng tuû, baøn gheá, cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $350. 714-903-6387 120-7L-122005/200063

Cho thueâ phoøng sau Phöôùc Loäc Thoï ñöôøng Mc Fadden, coù caàu tieâu vaø master bedroom trong phoøng, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, thaùng $500. L/L phone 714775-7086 vaø 890-2000 120-7L-122005/200066

Brookhurst/ Chapman 1PN, phoøng taém rieâng, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên, caàn 1 nöõ ñoäc thaân $450/ month. L/L Coâ Thanh Home 714-636-3287, cell 714-317-1977

120-3L-121905/199968

Cho nam ñoäc thaân share phoøng $270, loái ñi chung, khoâng giaët saáy, khoâng huùt thuoác, coù naáu aên, goùc Euclid vaø McFadden. Goïi 714-705-3246

120-14L-121905/199981

Phoøng cho möôùn $350/thaùng cho ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, doïn vaøo ngay, Nhaø Newland / Westminster 714467-7441 cell, 714-537-2939 sau 8 giôø toái

120-3L-121905/199987

Fountain Valley, master bedroom saïch thoaùng, yeân tònh, nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác , khoâng naáu aên , coù cable, bao ñieän nöôùc, giaët saáy , thaùng 1/06. L/L: 714531-4426, 714-728-9970

SOUTHCOAST PLAZA. Nhaø saïch, ñeïp, ít ngöôøi, khu yeân tónh, coù DLS, cho nam ñoäc thaân share, bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy. L/ L 714-979-7317 or 714-4171322 120-7L-122005/200081

LAWNDALE. Nhaø coù phoøng cho share, saïch seõ, maùt meû, gaàn FWY, phi tröôøng LAX, ñaïi hoïc El Camino. L/L 310-675-1208 hay 310-256-7987 120-4L-122005/200093

Nhaø dö phoøng 1 master, 1 single share, loái ñi rieâng, vôï choàng coù con, ñoäc thaân, nam nöõ, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên OK. Goïi Kevin 714-903-6802, 7560092 (goùc Beach vaø Westminster) 120-7L-122005/200103

Nhaø coù phoøng cho ñoäc thaân nam möôùn, bao gas ñieän nöôùc, loái ñi chung, goùc Brookhurst/ Hazard, doïn vaøo ngay, phoøng troáng. 714398-4975 120-7L-122005/200108

Bolsa Bushard nhaø house ít ngöôøi cho share, phuï nöõ ñöùng tuoåi, coù vieäc laøm, bao gas, giaët saáy, voâ 1-1-06 hoaëc 1-2-06. L/L 714775-3714 Sôn 120-7L-122005/200119

120-7L-121905/199990

WESTMINSTER goùc Bushard/ McFadden phoøng cho share, phoøng taém, loái ñi rieâng, patio naáu aên, bao ñieän nöôùc, khoâng huùt thuoác, khoâng giaët saáy. Ñ/T 714-251-7701

120-3L-121905/199991

Nhaø khu Bolsa cho nam ñoäc thaân treân 50 share, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Xin goïi 714-9069308

120-10L-121705/199828

SHARE phoøng môùi, tieän nghi: (Restroom- cable, tuû laïnh, giöôø n g, loá i ñi rieâ n g ) Goù c Brookhurst - Hazard, caùch chôï Quang Minh + Myõ Nguyeân Rest 200 meùt, $550/1 ngöôøi, $600/2 ngöôøi. L/L OÂ Traàn 714-260-5448

120-7L-121905/199992

120-14L-122105/200134

Nhaø Garden Grove dö 2 phoøng cho share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, öu tieân cho vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi, xin L/L: 714-651-1587

Caàn lieân laïc thöông maõi:

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-122105/200235

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân share or ngöôøi lôùn tuoåi $350. L/L Kim: 714-705-5208. Doïn vaøo ñaàu thaùng. 120-7L-122105/200237

120-7L-122105/200154

Phoøng dö cho share. Coù loái ñi vaø phoøng taém rieâng, khoâng bao giaët, naáu. Goùc ñöôøng Garden Grove vaø Haster. L/L: 714-9716286 120-3L-122105/200158

Magnolia / Westminster cho phuï nöõ ñoäc thaân, vaø ngöôøi giaø thueâ 1 phoøng $300/thaùng, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, khoâng naáu aên, khoâng choã ñaäu xe. L/L 714-7991438 120-7L-122105/200161

Nhaø rieâng ít ngöôøi, nhieàu choã ñaäu xe, goùc Euclid & First (gaàn Ñoà n g Khaù n h Restaurant) dö phoøng cho share. L/L Ms.Hoa 714-554-3884, 714-554-3778, 714-478-9655 120-7L-122105/200164

Nhaø Garden Grove coù 2 phoøng cho möôùn master bedroom loái ñi rieâng ngay Brookhrust/Hazard 1 phoøng loái ñi chung. L/L Aliwoong 714-588-8230. Doïn vaøo ñaàu thaùng. 120-4L-122105/200165

120-5L-122105/200166

120-6L-122105/200167

Nhaø Fountain Valley. Gaàn Mile Square Park. 2 phoøng cho thueâ raát toát cho phuï nöõ ñoäc thaân coù job. Coâ, chuù lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác. Ít baïn beø, caàn söï yeân tònh saïch seõ. Naáu aên nheï. L/L coâ Hai 714-719-6052 120-3L-122105/200176

Share phoøng $295/T taïi Bolsa/ Newand, saïch thoaùng. Nhaän babysttting $400/T/Beù. Chæ nhaän 1 beù. Phoøng $400/T. Nhaø Corona brandnew sang troïng, freeway 91/15. ÑT: 714-251-2008 Quyønh. 120-4L-122105/200179

Garden Grove - room for rent, utilities includes, can cook, safe neighborhood, $280. 714-3336188 Johnny

120-3L-122105/200186

Nhaø goùc Brookhurst/Trask dö phoøng cho share $300, öu tieân ñoäc thaân coù giaët saáy. Nhaø ít ngöôøi. Khaûi: 714-469-1439 120-7L-122105/200188

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share ñoäc thaân lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác, goùc Beach & Chapman, doïn vaøo ngay. $320. Goïi Cuùc: 714-891-8821, cell 785-5401 120-7L-122105/200198

Phoøng môùi xaây coù bathroom & loái ñi rieâng. Nhaø ít ngöôøi saïch, ñeïp. Cho nöõ ñoäc thaân share. Nao gas, ñieän, nöôùc $550. Kathlyn 714-906-5096 or 714-856-7313 120-7L-122105/200200

Vuøng Irvine & Tustin Ranch 1 bed, 1 bath, hoà bôi, phoøng taäp theå thao, near fw5, Jamboree & market place. Tina 714-2253141, $750/thaùng 120-7L-122105/200202

Phoøng master bedroom roäng ôû goùc Beach and Katella cho share vôùi giaù $520/thaùng. Xin lieân laïc coâ Nhö 714-531-1761, 714-8161861 120-7L-122105/200206

Nhaø rieâng Brookhurst / Hazard dö master bedroom cho thueâ, vôï choàng con hoaëc ñoäc thaân, ñieàu kieän deã daøng, chi tieát phone 714423-8515, 714-227-5355 120-7L-122105/200207

Phoøng cho ñoäc thaân thueâ, loái ñi rieâng, saïch seõ, yeân tònh, gaàn ñöôøng Chapman / Beach $350 / thaùng. khoâng naáu aên. Goïi 714373-0053

120-10L-122105/200216

DOÏN VAØO NGAY! Westminster, phoøng master bed roäng vôùi full bath môùi, loái ñi rieâng, ñeïp, saïch, naáu aên chuùt ít ñöôïc, öu tieân cho nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son khoâng huùt thuoác, moät ngöôøi ôû giaù $600/1 thaùng. Deposit, goïi coâ Phi. 714-899-4009. Xin ñeå lôøi nhaén. 120-3L-122105/200228

Trask + Goldenwest. House dö phoøng cho single share $300/ M. Phoøng coù nhaø taém, loái ñi rieâng $400/M. L/L Quyønh 714653-5499. Doïn voâ anytime.

RAO RAO VAË VAËTT 120-3L-122205/200331

Nhaø dö phoøng cho share, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng. Bao ñieän, nöôùc, khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. Hazard - Harbor. L/L: 714-224-8663

120-3L-122205/200336

Nhaø dö 1 phoøng coù loái ñi rieâng, coù maùy giaët maùy saáy, doïn vaøo ñaàu thaùng, nhaø ôû goùc Euclid and First. Lieân laïc 714-554-9153

120-7L-122205/200337

Nhaø vuøng Garden Grove cho share phoøng master bedroom ôû ñöôøng Taft St, khoâng naáu aên, bao giaët saáy, xin L/L phone: 714636-6858

120-7L-121605/199749

120-3L-122105/200150

Nhaø gaàn Katella/Brookhurst dö moät phoøng cho ñoäc thaân möôùn, coù loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác $280 moät thaùng, 714-535-6426

Dö phoøng cho thueâ, Nöõ ñoäc thaân, goùc Brookhurst + Bolsa. Lieân laïc coâ Cam 714-925-7814

Nhaø dö phoøng cho ñoäc thaân share goùc Harbor & Westminster. Khoâ n g naá u aê n $300/Mo. Doïn voâ ñaàu naêm 2006. 714-489-7339

Nhaø dö hai phoøng APT gaàn chôï Ñaø Laït, gaàn tröôøng hoïc, cho naáu aên thoaûi maùi, cho huùt thuoác, bao ñieän ga, ÑT: 714-797-1466 hoaëc goïi 376-8776

120-7L-122105/200148

120-7L-122105/200208

120-7L-122105/200131

120-14L-122105/200234

Phoøng môùi taân trang cho share Brookhurst/ Mc Fadden , khu yeân tónh, parking roäng giaët saáy, loái ñi rieâng. Öu tieân nöõ nam ñoäc thaân ñi laøm. L/L: 714-713-1524, 714-531-5088

120-7L-122005/200059

Town House gaàn nhaø thôø Westminster Olive, Nhaø ít ngöôøi dö Phoøng cho share, bao ñieän nöôùc, giaët saáy , öu tieân cho nöõ, L/L coâ Vaân 714-891-1457

120-4L-122005/200076

120-7L-121905/199961

120-7L-122105/200145

Nhaø roäng ñeïp, ít ngöôøi. Dö 1 phoø n g cho share Magnolia/ Lampson coù giöôøng tuû saün phoøng taém rieâng $500/thaùng + deposit chæ cho ñoäc thaân Nam & Nöõ coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. L/L: 728-6932

Mc Fadden /Ward cho share phoøng master bedroom, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, öu tieân nöõ ñoäc thaân, L/L 714-775-8154 sau 5PM, doïn vaøo anytime

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share, öu tieân cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên , cho giaët saáy, bao gas, ñieän nöôùc, Magnolia - Hazard. 714651-9028, 714-651-8238

120-7L-121905/199955

Nhaø Westminster + Newland, khu yeân tònh, parking treân saân, bao gas, ñieän, nöôùc + giaët saáy, cho naáu aên + xöû duïng phoøng khaùch, öu tieân phuï nöõ, ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son, dö hai phoøng cho share. L/L 714-2804333

Nhaø house dö 2 phoøng cho share, loái ñi rieâng, gaàn khu Saigon coù cable TV, doïn voâ ñaàu thaùng 1. 714-468-2359, 530-7671

120-3L-122005/200056

Nhaø goùc Beach vaø Chapman, dö phoøng cho share, khu an ninh, yeân tònh, coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác. Lieân laïc 714-757-2481

120-7L-121905/199953

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-122105/200138

Nhaø dö 2 master cho share, vôï choàng lôùn tuoåi, khoâng naáu, giaët, ñöôøng Magnolia/Hazard, doïn voâ ngay. L/L: 714-893-2900, 714379-4672 (12pm ñeán 8pm)

Nhaø goùc Trask/ Magnolia gaàn khu VN dö 1 master room, coù loái ñi vaø phoøng taém rieâng, thueâ $500 1 ngöôøi, $600 2 ngöôøi, bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy, khoâng naáu aên. L/L 714-782-8080

House goùc Magnolia/ McFadden dö phoøng cho share $330/month sau P.L.T, khoâng röôïu, khoâng huùt thuoác, caàn yeân tónh & saïch, coù giaët saáy. L/L 714-895-5807

Nhaø ôû Bolsa - Starboard dö 2 phoøng cho thueâ, phoøng master bedroom roäng, loái ñi rieâng, coù beáp. Giaù $600, phoøng nhoû $350. Khu yeân tónh, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, chôï, xe bus. L/laïc Coâ Tuù home: 714-839-9608, cell 714417-2735

Nhaø dö 2 phoøng cho share cho caëp vôï choàng, chò em, baïn beø coù loái ñi rieâng, nhaø taém rieâng, 2 phoøng $650 ôû Garden Grove. L/ L 714-876-7687

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

120-7L-122205/200249

Nhaø goùc Newland - Mc.Fadden dö hai phoøng cho share moät phoøng coù loái ñi rieâng. Doïn vaøo 01-01-06. Giaù $400/M. Xin goïi Bình 714-310-0815 120-3L-122205/200257

Share phoøng treân laàu nam nöõ hoaëc vôï choàng son khoâng huùt thuoác, cho giaët, naáu aên, ñieän nöôùc, khu yeân tónh, goùc Bolsa + Brookhurst . L/L 714-775-8318 120-14L-122205/200258

Coù phoøng thöôøng cho möôùn, öu tieân ñoäc thaân, couple, Garden Grove doïn vaøo 1-15. Vaø nhaän daïy laøm ñuû kieåu moùng boät v.v... Facial, Waxing, 714-478-9316, 714-478-9315 120-3L-122205/200259

Khu yeân tónh cho Nam Nöõ ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, loái ñi rieâng, goùc Hazard / Ward. 714531-4133, 675-2941

ANAHEIM - Phoøng roäng, saïch, coù giöôøng, baøn, gheá. Gaàn tröôøng Fullerton cho thueâ $300/thaùng. Cho naáu aên, khoâng giaët saáy. Doïn vaøo ngay, goïi 714-588-1635

120-7L-122105/200190

FULLERTON - Nhaø gaàn tröôøng Ñaïi hoïc Fullerton coù phoøng troáng cho share. L/L Quyønh Hoa 714870-5866

120-7L-121605/199760

GARDEN GROVE - Khu toá t , phoøng môùi, phoøng taém loái ñi rieâng caàn ñoäc thaân öu tieân nöõ giaù $475. Bao ñieän nöôùc khoâng naáu aên. L/L coâ Hoa: 714-7169159

120-6L-121505/199570

LONG BEACH - 2PN, 1PT. Remodel. Sôn, thaûm, stove môùi. Ñeïp, gaàn downtown, bieån, freeway. Private parking. Gaàn phoá Ngöôøi Vieät. Housing OK. 529 W. 4th Street, LB. $1195/thaùng. 949-531-6348

120-7L-122105/200137

120-7L-122205/200262

MIDWAY CITY - Dö 1 phoøng cho share, $300/Mo. Bao gas, ñieän, nöôùc cho naáu aên. Chuû thoaûi maùi. Doïn vaøo ñaàu 1/06. L/L: 714-8890485

120-3L-122205/200266

MIDWAY CITY - Bolsa/Purdy. Nhaø dö phoøng cho share $320. Öu tieân nam nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên. L/L A.Thaùi 714-903-4571 or 714-878-8811

Nhaø dö phoøng cho share, loái ñi rieâng bieät, khu yeân tónh, doïn vaøo ngay, choã ñaäu xe an toaøn, Xin lieân laïc Coâ Vaân 714-457-0544, OÂ Taân 714-863-3051 Nhaø House dö 2 phoøng rieâng, phoøng taém + Beáp loái ñi rieâng, bao gas, ñieän nöôùc, goùc Euclid / Lampson. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/ 2006. LL Mai 714-657-8987, 714-839-2509 120-3L-122205/200271

Phoøng cho thueâ, thoaùng maùt, saïch seõ , parking roäng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, naáu aên $380/ngaøy, Goùc Euclid - First. LLaïc 714-554-6149 120-7L-122205/200272

Beach/Katella. Nhaø môùi saïch seõ, khu an toaøn dö phoøng cho share, bao utilities, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime $300 thaùng. L/L: 714-399-5712, 714-893-3005 120-7L-122205/200276

Nhaø goùc Euclid/Chapman, khu yeân tónh, dö 2 phoøng 1 phoøng coù loái ñi rieâng. Caàn cho thueâ, bao giaët saáy, khoâng naáu aên. L/ L: 714-638-1737 (H), 714-4186384 (C) 120-7L-122205/200277

Nhaø house goùc Magnolia & May coù phoøng cho share, loái ñi rieâng, yeân tónh, thuaän tieän cho 2 ngöôøi, khoâng naáu aên. L/L coâ Lan: 714468-2936 120-3L-122205/200283

Cho möôùn moät master bedroom. Coù loái ñi rieâng, goùc ñöôøng Ward vaø Edinger. Khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L coâ Haø 714531-4069 120-4L-122205/200292

APT. Ít unit, ít ngöôøi, nguû laàu, khaùch naáu aên döôùi treät, dö 1 phoøng cho naáu, öu tieân nöõ coù vieäc laøm, sinh vieân, hoïc sinh, garage 1 xe, gaàn chôï Vieät - Myõ, trung tieåu hoïc, gaàn exit fwy 5 & 22. Phoøng troáng vaøo 01/01/06. Xin lieân laïc 714-206-9316 day time 8:00am - 2:30pm, 714-7912255 sau 3:00PM 120-3L-122205/200295

Nhaø dö 1 phoøng cho möôùn ñoäc thaân, coù vieäc laøm, khoâng naáu aên, doïn vaøo cuoái thaùng, Westminster vaø Newland. 8983257, cell: 230-5006 120-7L-122205/200303

Mobile Home 2 phoøng 1 ngöôøi ôû raát saïch seõ. Khu yeân tónh. Caàn ngöôø i share. ÑK: Ñöù n g tuoå i , khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L: 714-230-5935 120-3L-122205/200307

Nhaø saï c h, ñeï p , goù c Euclid/ Edinger, dö phoøng cho phuï nöõ ñoäc thaân, caàn yeân tónh share, ít naáu aên $350/tuaàn. L/.L Nga 714200-4574 120-3L-122205/200308

Nhaø house dö 1 phoøng cho nam ñoäc thaân share, ñieàu kieän deã daøng, nhaø ngay Magnolia & Westminster, xin L/L: 714-7055657 or 714-799-0568 120-7L-122205/200318

Nhaø Brookhurst - Hazard dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân ñi laøm, nhaø yeân tónh ít ngöôøi $350 thaùng, bao giaët saáy. L/L: 714-531-0576 home, 714688-6608 cell 120-3L-122205/200320

Nhaø ít ngöôøi ñang troáng 2 phoøng cho share goùc Brookhurst/Hazard sau chôï Quang Minh giaù $300 1 phoøng coù parking, doïn vaøo anytime. L/L: 714-531-1513, 714-530-4885 120-7L-122205/200324

Nhaø ít ngöôøi dö 2 phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm, nhaø goùc Brookhurst freeway 22. L/L An hoaëc Sydney home: 714-638-7136, cell: 714280-2271, 280-2273

120-3L-122205/200309

120-3L-122105/200189

WESTMINSTER - Dö phoøng roäng thoaùng maùt cho nam nöõ ñoäc thaân share. Bao ñieän nöôùc giaët, chuû vui veû $300/thaùng. 714-4687448

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,250,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Border Huntington Beach. Xaây 1970. Roäng 1700SF. Nhaø ñaõ taân trang. Baùn döôùi giaù thò tröôøng $619,000 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT, roäng 1500SF. Lot 7000SF. RV parking. Giaù $629,000 ª TEMECULA: 5PN/3PT. 2 taàng, xaây 1998. Roäng 2600SF. Ñoái dieän Pachenga Casino. Baùn gaáp. Giaù töø $485,000 - $549,000 ª 2 shopping center. Ngay trung taâm Bolsa. Ñang cho thueâ $656,900/Yr. Roäng treân 35,000SF. Giaù töø $10,949,000 $14,495,000 L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457 300-185L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314.

300-14L-042005/164582

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø laàu taïi Saigon, V/Nam. Khu thò töù sang troïng, tieän nghi. Chuû ñoaøn tuï, baùn giaù reû $99Kù. Chuû carry, nhaän traû goùp taïi Myõ. L/L 714-2311397 300-168L-090105/185218

FOUNTAIN VALLEY ª Fountain Valley môùi xaây naêm 1993 hai taàng laàu, maùi ngoùi ñoû, gaàn tröôøng hoïc moãi caên 4PN, 2.5PT, 3 car attached garage giaù $935,000 ª Fountain Valley gaàn nhaø thôø moät caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi 2PN/2PT, $965,000 ª Huntington Beach môùi xaây 1989 moãi caên 5PN/3PT/2 car garage attach. Giaù 1 trieäu 790 ª 6 caên Garden Grove 2002, ñaát roäng 18,000 Sqf giaù trieäu

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 960 3PN/2.5PT ª 10 caên môùi xaây naêm 1990 moãi caên coù 2PN/1.5PT, ñaát raát roäng 19,000 sqf giaù 1 trieäu 850 ª Yorba Linda coøn raát môùi hai taàng laàu roäng raõi. Giaù chæ coù 1 trieäu 3 ª 8 caên Huntington Beach moãi caên 2PN/2PT. Raát môùi $1 trieäu 792 ª Irvine nhaø coøn môùi khu toát roäng treân 2300 SQ. Giaù chæ coù 1 trieäu 2 ª Corona: Hai taàng laàu maùi ngoùi ñoû, roäng 2450 sqf, 5PN/3PT 3 car garage. Ñaát khoaûng 10,000 sqf baùn gaáp $629,000 CAÀN TIEÀN GAÁP töø 1% tôùi 5.3% contruction loan, commerical loan, caàn möôùn tieàn tö nhaân gaáp gaáp, ñoåi nhaø cuõ laáy nhaø môùi, xin goïi ngay Cao 458-2000 Hoaëc Tuaán 5953543 300-168L-090705/185998

ÑAÁT ÑAÀU TÖ, ÑAÁT ÑAÀU TÖ Mr.QUYØNH CAO LAND SPECIALIST Direct: 714-675-1378 (Helping investors make informed decisions) ª Vuøng Victor Valley: * 4.77AC, R1, Apple Valley, $70K * 2.5AC, C, 395 Hwy, Adelanto $125K * 3.8AC, MI, on I-15, Victorvill $992K * 9.3AC, C, Hwy 395, $239K * 4.24 AC, C, on Hwy 395, $650K ª Vuøng Palmdale, Landcaster: * 2AC, K-4 Av. & 114th St.E., $35,5K * 20AC, F-Ave & 110th St.E, $191K * 5AC, C, Palmdale blvd., $225K * 4.8AC, F-8 Ave & 60 paved St E., $75K * 5AC, G-4, G-6 Ave. & 6 St. E, $125K ª Vaø nhieàu loâ khaùc nöõa taïi: www.usalandbanker.com Xin goïi ngay ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-090805/186248

1% Listing FREE CREDIT REPORT $175,000 nôï $675/month 10% down ª Nhaø 2 taàng 3PN/2.5PT, $1851+TI, 4PN/2PT $2019+TI 5PN/3PT $2187+TI, 6PN/4PT $2591 +TI - 7PN/3.5TI 2842 sqft $2305+TI ª Nhaø GG 4PN/2PT $1632 + TI. 7PN/3PT $2184+TI - 5PN/3PT $2002 +TI. 6PN/3PT $2154+TI - 3PN $1679 +TI. ª Townhouse 2 taàng Magnolia/ Bolsa 2PN/1.5PT HOA $120, $1195+TI. 3PN/2.5PT, $1302 +TI ª Condo 2PN/2PT, $1107+TI. 3PN/2PT $1242+TI 714-654-3157 Agt

loùt diamond, dual pane windows, landscaping raát roäng vaø ñeïp, gaàn tröôøng, chôï vaø FWY 22, only $675,000. Xin goïi ngay Kimberly 714-863-5066 hay 714-8161640 300-7L-111605/195942

AFFORDABLE leasing Office chæ coù $295 moät phoøng. Free internet building ñeïp môùi treân maët tieàn ñöôøng Westminster khu toát cho thöông vuï. L/L: 714-4233699 300-60L-111905/196399

20 maãu ñaát taïi Yoshua Tree (San Bernadino). Ngaû tö ñöôøng baèng phaúng. Cô hoäi ñaàu tö toát. L/L agent James Döông 626-3538088 300-14L-112605/197162

Free List cuûa nhieàu nhaø ñang ñaïi haï giaù ôû khaép vuøng Orange County, Chuû nhaø caàn baùn gaáp. REMAX Buyer Agent, Xin lieân laïc 949-433-8781 300-56L-112905/197519

Nhaø baùn house for sale by owner/ agnt. Approximate 3300 living sqft. Built 2004, commercial zone Garden Grove, $890,000. Goïi 714-468-6126 300-14L-112905/197545

ª WESTMINSTER: Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. 3 xe garage, 2 taàng laàu. Roäng 2606 SF. Cöûa ñoâi, traàn cao, maùi ngoùi. Nhaø beáp môùi toanh, roäng raõi. Caùc tuû baèng goã oak, granite counter. Caùc vaät duïng baèng stainless steel. Coù quaày röôïu. Master bedroom lôùn, coù loø söôûi. Nhaø raát ñeïp, ñi boä qua coâng vieân, tröôøng hoïc, gaàn phoá Bolsa. Giaù $895,000 ª TP: RIVERSIDE 4 plex townhouse style moãi ñôn vò 2 taàng laàu, 2 phoøng nguû - 1.5 phoøng taém, xaây naêm 1983, ñaát roäng gaàn 11,000sf, caïnh ñaïi hoïc Riverside. Giaù $765,000. ª TP SANTA ANA 12 units. Taát caû laø 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Roä n g 11,708 SF. Ñaá t roä n g 32,267 SF. Ñang cho thueâ $14,250/thaùng hay $171,000/ naê m . Rent naê m 2006 seõ laø $16,050/thaùng hay $192,000/ naêm. Giaù $2,500,000 L/L Hung Do 714-651-5185 300-14L-120205/198052

ÑAÁT CALIFORNIA CITY 2.5 maãu, 5.24 maãu, 10 maãu, gaàn freeway 58 giöõa California City Blvd., vaø Huyndai. Giaù $9,000/ 1 maãu, gaàn ñieän nöôùc gas. L/L cell 714-7176319 300-36L-120405/198183

300-28L-101405/191403

Nhaø baùn bôûi chuû: ª Nhaø tuyeät ñeïp 5PN/ 3PT hoà bôi. Ñ/C 12321 Lornas, G.G CA 92840. Giaù $670,000 ª Nhaø zone R3 chuû coù baûng veõ 2 caên, moãi caên roäng 2100sf 4 nguû, 3 taém. Ñ/C 12762 Louise St. GG CA 92841. Giaù $635,000 ª Nhaø 2PN/ 1PT. Ñ/C 8231 Michael Dr., Huntington Beach CA 92647. Giaù $609,000 L/L Long 714-448-1185 300-28L-101405/191404

Nhaø baùn bôûi chuû: ª 4 Plex raát saïch ñeïp, 2 taàng, income $4,800/thaùng. Moãi caên 2PN/ 1.5PT. ÑC 14082 Buena St. GG 92843. Giaù $1,050,000 ª Nhaø 3PN/ 2PT. ÑC 9111 Reading Ave., Westminster 92683. Giaù $550,000 City cho pheùp xaây theâm 1 unit phía sau. ª Nhaø 2PN/ 1PT. ÑC 8210 22th St., Westminster 92683. Giaù $525,000. L/L Mary 714-448-6277 300-84L-102005/192166

ÑAÁT CALIFORNIA BY OWNER Land Broker veà höu caàn baùn reû nhieàu maãu ñaát giaù trò ôû Lancaster vaø Antelope Valley. Coù theå xaây caây xaêng, hotel, truck stop vaø Food Court, nhaø etc... 2 UNITS ROSEMEAD Totally Remodeled, 3PN, 2PT, 3 car garage (32x24) vaø 1/1 landscaping, fruit trees, huge lot and more L/L Binh Nguyen Cell: 714-785-8728 Home: 949-551-5165 Claim Your Fortune Now 300-90L-102605/193130

GRAND OPENING SAT vaø SUN 11am - 5pm Nhaø Townhouse môùi xaây 2005 taïi Garden Grove trung taâm Little Saigon. 17 caên nhaø baùn, 6 kieåu maãu, 2 taàng laàu töø 3PN, 2PT, 2 xe garage vaøo tröïc tieáp nhaø. Giaù töø $510,000 trôû leân. Xin goïi ngay ñeå ghi danh. Wayne Yau: 714-920-3399 Daniel Ly: 714-654-6388 Tina Hueä: 714-904-8988 Ñöôøng 11th Street goùc Brookhurst St 300-DL-110405/194367

Baùn ñaát VN. Baùn mieáng ñaát ôû Taây Ninh 50m x 170m, maët tieàn ñöôøng quoác loä 22B roäng 15m, loä giôùi seõ môû roäng 32m thuoäc xaõ Thaùi Bình huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. L/L coâ AÙnh 714636-6518 hoaëc coâ Gaùi ôû Taây Ninh: (066) 825-294. Giaù $40K 300-28L-110805/194798

Mobilhome for sale by owner ñôøi 1998, 4PN, 2PT 1700sf, saøn goã môùi, thaûm PN môùi, maùy laïnh môùi $115,000. L/L 714-8513094, 714-851-3287 300-18D167-111205/195425

Nhaø môùi remodel thaät ñeïp, 3PN, 2PT, traàn cao, cöûa glass double door, phoøng khaùch, phoøng aên vôùi loø söôûi, phoøng gia ñình vaø phoøng beáp thaät ñeïp vôùi maple cabinet, granite counter top, new appliances vôùi island, gaïch lôùn

300-30L-120605/198428

Ñaát baùn bôûi chuû ª Salton City, ñi veà höôùng Riverside gaàn 12,000sf, caïnh khu nhaø môùi ñang xaây, caùch soøng baøi 1 mile, zone xaây nhaø. Giaù $39,000. ª Adelanto 10 arces on Shadow Mountain Rd., $50,000. ª Bartow, 20 arces on Dale Evans Pkwy and Stoddard Wells Rd. $60,000. ª Apple Valley, 2.5 arces on Johnson Rd. and Grasshopper Rd. Giaù $79,000 L/L 714-588-9792 300-28L-120705/198577

Baùn Mobilehome, goùc Bolsa / Beach, Nhaø ñeïp, naêm 2000 ñöôïc remodel toaøn boä, rent $786. Ñòa chæ : 15141 Beach #23. Family Park, 2bed + 2 ba th. 714-6579460, 263-5511 300-12D567-120705/198610

EL MONTE (Cul-de-sac) ° Nhaø 4PN, 2PT, hardwood floor, saâ n roä n g 9000 sqft, $575,000 ° Nhaø 3PN, 2PT, 2 fire place, hardwood floor, 10,000 sqft, $750,000 ROSEMEAD: 2 Units ° Nhaø 4PN, 2PT, granite counter top, laminate floor ° Nhaø 2PN, 2PT, granite top, laminate floor, 2 caên $850,000 ° Nhaø 3PN, 1PT, 2300 sqft, yeân tònh saâ n roä n g, 39,560 sqft, $1,800,000. L/L Kevin Tröông 626-6794013 300-14L-120905/198816

ª Khoâng caàn tieàn down, Fountain Valley condo 2PN, 2PT, gaàn Little Saøigon, nhaø thöông, freeway, doïn vaøo ôû ngay, chuû taân trang raát nhieàu, giaù baùn $415,000 ª Khoâng caàn tieàn down, Pomona 3 units, 2PN, 1PT cho moãi caên, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 60 raát toát cho ngöôøi ñaàu tö hoaëc ôû giaù baùn $500,000. L/L Duc Tran: 714-720-8648 300-21L-120905/198818

ÑAÁT BAÙN ª Los Angeles County, caùch Dowtown 1 giôø, khu phaùt trieån maïnh. Daân soá treân 1/2 trieäu, ñang coù maët caùc haõng maùy bay lôùn nhö Lockheed, Boeing, Northrop... ª Ñaát 2.50, 5, 10, 20, 40, 160, 360 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng toát, baèng phaúng hoaëc coù view ñeïp. Giaù töø $25,000/loâ trôû leân. Mr.Phaïm 714-200-9003 (Land Specialist Since 1985)


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-21L-120905/198848

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

300-28L-120905/198853

ª 8 unit apartment moãi caên 2PN, xaây naêm 1985. Lot ñaát 12,964 SQ. Probate sale 1 trieäu 150,000 ª Hai caên nhaø treân 1 lot ñaát moãi caên 2PN + 1PT gaàn Little SG. $600,000 ª Commercial gaàn Little SG lot ñaát 52,000 SQ. 2 trieäu 900,000 ª Nhaø G.G 3PN + 2PT treân lot ñaá t 9679 SQ. Goù c Gilbert/ Chapman $569,000 ª Nhaø laàu G.G 3PN + 2.3PT, roäng gaàn 1600 SQ xaây 1989. $569,000 ª Nhaø laàu 3PN + 2.5PT, xaây naêm 1998 goùc Euclid/Lincoln $520,000 ª Nhaø Westminster 4PN + 2PT, good neighborhood, $575,000 ª Townhouse G.G: 4PN + 2.5PT, goùc Euclid/Westminster. No associations fee $469,000 L/L Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 (Office) 714-222-8230 (cell) Vaên Buøi (Realtor) 714-742-7041 (cell) Keith Traàn (Realtor) 714-323-0100 (cell)

300-14L-121505/199587

300-14L-121305/199226

ª G.G: Beach/Garden Grove, 2 bed/2.5 bath, 1250 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, roäng thoaùng maùt. Phoøng aên, phoøng khaùch rieâng bieät. HOA $130. Giaù $380,000 ª G.G: Dale/Chapman, 3 bed/ 2.5 bath, 1450 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, thoaùng roäng, chuû ñaõ sôn söûa saïch seõ, doïn vaøo ôû lieàn. Giaù $448,000. L/L Tuaân: 714-719-5515

300-14L-121305/199277

1) Nhaø Westminster: 3PN + 1.5PT. Giaù $540,000 2) Townhouse: goùc Westminster & Magnolia 3PN & 2.5PT, roäng 1500 SF raát ñeïp giaù $460,000 3) Fourplex G.G: Raát ñeïp ñang thueâ ñaày giaù $985,000 4) Triplex Stanton: giaù chæ coù $805,000 5) Mobilehome ñôøi 2004: 3PN, 2PT tieàn ñaát $795 giaù $107,000 Lieân laïc Ngoïc Anh: 714-4547634 Lan Anh: 714-247-9688

300-90L-121305/199355

ª GARDEN GROVE: 6PN/ 5PT roäng 2240 sqft roof môùi, new landscape & sprinkler. 2 master bedrooms coù loái ñi rieâng. Giaù $695,000. ª GARDEN GROVE: 3PN/ 2PT Condo ngay trong thò töù Little Saigon, goùc Brookhurst/ Westminster. Giaù phaûi chaêng. ª STANTON: Nhaø 3PN/ 2PT lot 7200 sqft, Zone R2, City approved to build second house on the lot. Owner is working on the blue prints, can be sold before or after construction. Moïi chi tieát xin lieân laïc Nam Nguyen 714-235-4592

300-21L-121305/199360

300-14L-120905/198923

GQ REAL ESTATE CORPORATION ª Huntington Beach: 4PN/ 1.5PT townhouse near Beach, roäng 1254 sqft, new paint & carpet, HOA $170. $450,000 ª Fontana, Gorgeous 2-story home build 2005. 4PN/ 2.5PT roäng 3501 sqft. Big bonus room. $639,000 ª Relands. 1-story 4-Plex 2PN/ 1.75PT with private back yard. Easy to rent area. GSI $3,503/ mo. $679,000 (2 4-Plex available) ª Garden Grove. 8 units. 2PN/ 1.5PT w/ its own garage, long time tenants. GSI $8,285/ mo. $1,549,000. L/L Phil Le 714-515-0111 Bro.

300-14D167-120905/198937

Nhaø ñeïp Moreno Valley 15515 Carmel Verde, xaây 1990 4N/ 3T. 1N/ 1T döôùi laàu, 3 car garage, maùi ngoùi, khu vöïc ngon laønh, new paint/ carpet. Giaù $415,000. L/L Minh 714-797-4609 300-28L-120905/198947

VICTORVILLE. NHAØ MÔÙI 2005 REÛ. Bear Valley - 395 HWY. 2 taàng raát ñeïp, 5 bed, 4 bath, 3 car garage, more upgrade, living 3,500 sqft, lot size 7,500 sqft. Baùn by owner. Giaù $485,000. L/L 714-527-7374, 714-260-5853 (cell)

300-14L-120905/198958

- Townhouse ñeïp, khu toát goùc Magnolia & Westminster 3PN, 2PT roäng 1600 sqft, $460,000 - Nhaø Anaheim 3PN, 2PT, roäng 1300 sqft. Khu yeân tónh, nhaø toát $560,000 - 3 Plex Stanton, kieåu ñeïp, 3PN & 1.75 PT vaø 2 (2PN & 1PT) khu toát coù ngöôøi möôùn ñaày, hieám coù, $820,000. Coøn nhieàu nhaø GG, Ana, Buena Park giaù reû, xin goïi Mai Ly: 714310-2087

300-30L-121005/198993

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-14L-121105/199061

TRIPLEX BAÙN SAN GABRIEL 3 unit Apt. owner unit 3PN, 2.75PT, Hi-ceiling, 2 unit khaùc 2PN, 2PT, rent income treân 45K/yr, excellent condition. Giaù chæ 888K for 1031 exchange, hôïp ñaàu tö hoaëc töï ôû. L/L 714539-7476, xin ñeå message Vieät ngöõ. Qualify buyer only.

300-14L-121205/199142

G.Q MORTGAGE Lower your Mortgage Payments up to 50%. Rate as low as 100%. No income verification, good or bad credit. Hurry before the rates go up!!! L/L Phil Le 714-5150111 Bro. 300-9D167-121205/199158

Townhouse Anaheim $425K, 3PN, 2.5 baths, 2 levels, roäng thoaùng, caùch Little Saigon 15' & chuyeân mua baùn, refiance listing with low cost. Xin lieân laïc Myõ Traàn 714-362-6990 Asiamerica Lending.Co. 300-30L-121305/199220

Nhaø baùn bôûi chuû. Garden Grove, 3PN, 2PT, 1745 sq ft, ñaát 9000 sq ft, saøn goã môùi, coång saét, raøo gaïch, saân roäng nhieàu caây aên traùi. Giaù $625,000, cell phone: 714363-1297

300-7L-121605/199736

Mobilehome 2 bed, 1 bath, khu gia ñình, ngaû tö Mc.Fadden and Euclid spa rent $625. Baù n $39,500. L/L Sony 714-7209017 300-14L-121605/199757

BAÙN ÑAÁT. Ñaát roäng 9000 Sq.Ft, vuøng Buena Park. Coù plan ñeå xaây 5PN, 3PT, 3 xe. Khu yeân tónh. Gaàn freeway 5, 91, vaø Knott Berry Farm. Ñòa chæ: 6022 Western (Artesia/Western). Mua ñaát xaây reû hôn mua nhaø cuõ. Giaù $390,000. Goïi Huy Buøi 714-2623425, 714-836-9876 300-7L-121705/199802

Nhaø Baùn Reû. - Nhaø rieâng bieät, Garden Grove, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa Hueä Quang. Giaù $319,000 - Nhaø laàu, Santa Ana, 4PN/2.5PT, 16 tuoåi, maùy laïnh, loø söôûi, vaøo ôû ngay nhaø troáng. Chuû caàn baùn gaáp. Khu yeân tónh, coång an toaøn: 314 Amy - Common. Giaù $598,500 L/L Californa Network Realty Chieåu: 714-585-6556 Cung: 714-642-5749 Bob: 714-785-6005 Judy: 714-758-3146 300-14L-121705/199813

Caàn baùn nhieàu caên nhaø ôû Vieät Nam ôû Quaän Taân Bình, TP.HCM. Lieân laïc 678-468-0446 (cell), 770-982-4648 (work) 300-14L-121705/199843

Nhaø Vieät Kieàu môùi xaây hai taàng ñuû tieän nghi gaàn tröôøng hoïc vaø chôï. Taïi quoác loä 1A Km11 Höông Traø, Hueá, Vieät Nam. Caàn baùn giaù $26,000USD. L/L Davis: 310618-8454 300-30L-121805/199881

Nhaø môùi 5 tuoåi ôû Westminster chuû caàn baùn gaáp 2280SF. 4PN + den 3PT, trong khu coù coång giaù $750,000. L/L Anh Tam: 714-815-8339 300-7L-121805/199888

Caàn baùn mieáng ñaát ôû Vietnam taïi chôï Phuù Laâm maët tieàn roäng 4m daøi 16.5m, giaù $70,000 neáu caàn xin L/L: 562-552-3360

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ª BUILDING 1173. Ñaát 7980. Thu vaøo $15,000/ 1 thaùng. Giaù $999,000 (building + land + restaurant) ª STANTON: 6 unit goùc Beach & Katella, building 2,748. Ñaát 10,462 full tenant. Income $4,780/ 1 thaùng. 5 unit 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. 1 unit 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Giaù $1,015,000. ª 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Goùc Magnolia & Bolsa, chuû taân trang môùi toaøn boä. Roäng 1500. Ñaát 2100. Giaù $459,000. Xin goïi Realtor/ Loan Office Nina 714-720-5270

300-21L-121305/199366

LOS ANGELES: 4 units, coù theâm 2 studio, moãi caên 2PN, 1PT studio 1PN, 1PT, ñang cho thueâ $70,000/year, property ôû tình traïng toát, good location. Giaù $698,000. L/L 714-588-1708 300-28L-121905/199942

300-14L-121405/199403

FOR SALE BY OWNER ª Nhaø Huntington Beach 4PN/ 3PT, roäng 2000 SF. Lot 8000 SF. Built 1968, ñaõ remoldel hoaøn toaøn caùch bieån 1/2 mile, khu raát toát. Giaù 829K ª Nhaø SA built 1999. 5PN/3PT. Roäng 3400 sf. Khu toát coù coång an toaøn nhaø raát ñeïp caàn baùn gaáp. Giaù 899K L/L: 714-720-5957 or 714-8349825

300-14L-121405/199405

Nhaø Baùn Bôûi Chuû ª $740,000 2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage ª Caên Nhì: 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém 2 xe garage. Giaù reû. Thaønh: 714-448-3700

300-30L-121405/199474

CALI HOME REALTY ª Service Agency Office, Long Beach, thaønh laäp töø naêm 1987, lease coøn 4 naêm + 5 naêm option. Net income moã i thaù n g $12,000. Giaù $100,000 ª Mobile Home, khu ngöôøi giaø, saùt naùch Bolsa, Little Saigon, 1PN + 1PT coù theå söûa thaønh 2PN, maùi môùi, thaûm môùi, tieàn ñaát $535 thaùng. Giaù $32,000 ª Mobile Home, khu gia ñình, goùc Magnolia vaø Westminster Ave, 3PN, 2PT. Caàn baùn gaáp bôùt giaù coøn $45,000. Chuû coù theå cary 50% ª 4 Plex Los Angeles coù theâm 2 studios moãi caên 2PN + 1PT. Studio 1PN, 1PT. Ñang cho thueâ ñaày $5800 thaùng. Caàn baùn gaáp. Giaù $715,000 ª 3 Plex, Stanton goùc ñöôøng. Goùc Beach Sentry Drive. 1 caên 3PN + 1.75PT. 2 caên coøn laïi moãi caên 2PN - 1PT. Rent moãi thaùng $3250, coù theå taêng, nhaø ñeï p , ñaá t roä n g, khu toá t . Giaù $820,000 ª Mansion house, San Bernadino. Ñaát gaàn 30,000 sqft, 3 maët ñöôøng, ñöôïc pheùp xaây theâm 1 caên. Nhaø 3800 sqft. 5PN + den, 4.5PT, family room. Enclosed patio. Thích hôïp cho ñaïi gia ñình hoaëc laøm nhaø ôû cho coâng ty muoán di chuyeån. Giaù $785,000 hoaëc cho thueâ $3000/ thaùng. ª Commercial Long Beach treân ñöôøng soá 7. Ñaát 4800 sqft building treân 5000 sqft ñang cho thueâ $4800/thaùng. Giaù $745,000 ª 2 House on a lot (9300+ sqft) chia thaønh 3 caên toång coäng 7PN, 5.5PT. Ñang cho thueâ ñaày. Nhaø môùi xaây 2005. Giaù $1,099,000 Xin L/L Thoâng: 714-414-8010 Mary Do: 714-276-4720

300-21L-121405/199484

BAÙN MOBILEHOME trung taâm Bolsa 3 bed 1 full bath, remodeled trong ngoaøi, phoøng khaùch, beáp roäng, good location. Rent $700 taëng tuû laïnh, maùy giaët saáy coø n ñang söû duï n g toá t . Giaù $79,000. Jessica: 714-3602478. Taøi trôï loan

CORONA HILLS. Nhaø roäng, raát ñeïp, coù view, moät ñôøi chuû, 5 phoøng nguû (coù 2 phoøng döôùi nhaø), 3 phoøng taém full, 3 car garage vôùi cöûa môùi, closet hoaøn toaøn baèng kính, upgrade flooring marble entry vaø landscape designed raát ñeïp. Gaàn tröôøng, park, shopping vaø market, no association fee, App. 2,300 sqft. Giaù $599,000. Xin goïi 951-2782934, cell 237-5838, selling Agent 3% 300-6L-121905/199943

Nhaø Westminster 3pn, 2pt, 1 taàng, gaàn 1,800sf., trong khu Little Saigon, khu lòch söï. Jennifer Le/ Broker 714-240-4990 300-7L-121905/199944

Baùn 1 caên nhaø gaàn nhaø thôø Tam Bieân bôûi chuû, trong khu yeân tònh, nhaø cul-de-sac, ñaát roäng 11,000sqft 4 phoø n g nguû , 2 phoøng taém, nhaø beáp vaø phoøng taém môùi, 2 car xe, nhaø baùn bôûi chuû. Xin L/L veà 714-391-2694, nhaø roäng 1,200sqft 300-6L-121905/199967

Townhouse Garden Grove $450,000 3pn, 2.5pt, chuû caàn baùn. Jennifer Le/ Broker 714240-4990 300-6L-121905/199977

Nhaø Westminster 4pn, 2pt, 1 taàng, nhaø môùi taân trang, corner lot, 2 xe garage, nhaø troáng chuû caàn baùn gaáp. Jennifer Le/ Broker 714-240-4990 300-7L-121905/199979

For sale by owner 3 bedroom, 2 full bath, gated community, close to community College, no agent $465,000 or best offer. 714-2322777 300-6L-121905/199980

Nhaø Westminster $575,000 4pn, 2pt lot 7,200sf, vacant house. Jennifer Le/ Broker 714-2404990 300-6L-121905/199984

Nhaø Westminster 3pn, 3pt lot 6,800sf. Nhaø trong goùc Bushard/ McFadden. Jennifer Le/ Broker 714-240-4990 300-14L-121905/199989

For Sale By Owner. Garden Grove 6PN, 4PT, caàn baùn gaáp garage 2 xe. Giaù $576,900. L/L 714260-3537, 714-534-5305 300-36L-121905/200003

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

4000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION 300-7L-122005/200052 NUMBER which distinª Garden Grove: townhouse 2PN,2PT, goùc Westminster vaø guishes that vehicle from all other vehicles of ... Magnolia, baùn $359,000 ª Westminster: Nhaø 3PN, 2PT ñaát 8400 sqft, giaù $599,900. ª Westminster : Nhaø 2 caên treân 1 loâ ñaát 8900 sqft, 4PN, 2PN vaø 2PN, 2PT. Giaù $765,000 ª Victorville: Nhaø môùi xaây 4PN, 3PT, ñaát 7000 sqft. Giaù $399,000 Goïi: Dzinh 714-397-0686

400-36L-112404/145524

CÔ HOÄI LAØM CHUÛ 1 CAÊN NHAØ MÔÙI ª Töø 2500 ñeán 3000sf. ª Giaù $350,000 ñeán $400,000 ª Deposit $2,500 ª Caùch Little Saigon 1 tieáng. Goïi Tommy (Realtor) 714-2607089 ª Ñaát töø $20,000 moät maãu. Cô hoäi toát ñeå laøm giaøu. Goïi Laân (Land Specialist) 714454-2202

400-36L-111804/144874

300-14L-122005/200046

400-7L-121605/199719

2000 ACURA Interga GS 2 doors

the line, sunroof, CD 6 ñóa, gheá da, alarm, alloy wheels, side airbags, thaéng ABS. Xe raát ñeïp, chuû ñi kyõ, 1 chuû 74K miles. No accident $12,500. 714-623-6866

2003 HONDA Accord, EX, 4

maù y , gheá da, sunroof. Alloy wheels, voû môùi, xe ñi freeway 109K miles, nhö môùi, new body style, alarm, CD 6 ñóa, rear spoiler xem nhö yù $11,900. 714839-5620, #5BET711 400-7L-121605/199658

2003 MERCEDES Benz E320. Maøu vaøng nhaït, beân trong maøu tan. Raát saïch, nhö môùi. Fully loaded, baùnh custome, giaù $30,000.OBO. Goïi Leon 323327-7776, lic 5AW5979

400-5L-122005/200097

2002 HONDA Accord 2D coup

400-7L-122005/200111

2002 HONDA Accord EX V6 töï

ñoäng silver 57Kmiles, 2 doors, full power, sunroof, leather seat run good, excellent condition. Must see $8,900 salvage title, VIN #A028417. 714-728-2060, 714-210-9370

400-7L-121605/199721

300-7L-122005/200079

ÑAÁT BAÙN Ñaát baèng, ñeïp, vuøng Victorville, giöõa ñöôøng 9 vaø 11, ñöôøng Tokai song song vôùi Bear Valley roäng 21,000sqft, mixed zone, coù theå xaây 5 caên. APN #3093-571-060-000. Baùn $120,000. Agent welcome. Call 626-672-8480

2002 BMW 3251, 6 maùy, 4 cöûa.

Fully loaded, sport package CD, alarm, sunroof, side airbag, 1 chuû 80K miles. Black and black, sôn nguyeân thuûy. No accident xem nhö môù i $17,500. 714-8370277. Chuû ñi freeway, #5MUH441 400-3L-122205/200255

2002 MERCEDES ML500 maøu gold, giaù baùn $24,000. Goïi cho Baûy hoaëc Lan: 714-890-9858 ngaøy, 714-401-7253 ñeâm, lic #4YUL806

300-7L-122005/200122

400-36L-111404/144134

400-14L-122205/200248

2002 TOYOTA Toyota 4 Runner SR5. Moät ñôøi chuû coøn raát toát. Xin vui loøng lieân laïc soá 714-2309414, lic 4UON998

400-7L-121905/199913

2001 TOYOTA van Sienna LE,

60,500 mile, good condition 1 ñôøi chuû, xe coøn môùi, giaù baùn $13,490, xin goïi anh Ñònh 714418-8129 cell, 714-748-7537 (lic# 4SJD591)

300-3L-122105/200194

COMMERCIAL Liquor market building for sale located behind Disneyland, size 10,100 s/f building, 34,000 s/f lot size. Current rent $13,000/M + $2770 NNN. Plus app $800 a month vendors. Cap rate 6%. Price $2,750,000. John Vu Commercial Broker 949295-9020

400-5L-122005/200098

2001 TOYOTA Camry LE V6 400-36L-111104/143751

300-3L-122105/200195

BUSINESS LOAN SBA Loan, Business Loan, Commercial Loan, down payment from 25% to 50%. Easy Qualify. Jonh Vu Mortgage Banker 949295-9020 Nhaø 4PN/2.5PT/G2 xe, attached living 1350 sqft, xaây 1976 driveway grass back yard. Trung taâm Little Saigon, baùn $469,900. Garden Grove L/L Laân 714-7918881 300-7L-122105/200219

Mobilehome caàn baùn gaáp giaù $22,000. Euclid/Katella. Nhaø roäng, saïch, ñeïp (3PN, 2PT, 3 car parking). Tieàn ñaát $1220. L/ L: 714-563-2065

400-7L-122005/200110

doors, töï ñoäng, silver 68Kmiles, full power, sunroof, leather seat, chaïy toát, ñeán xem thöû $8,300 salvage title. 714-728-2060, 714-210-9370, PL #5DAF938 400-7L-122005/200009

2005 LEXUS RX330 black, fully

loaded, DVD in headrest 18" chrome wheels $37,000 or OBO. Email:msladybug@hotmail.com 562-449-7704, Lic. #5LAZ777, low mileage 8,553 400-36L-110704/143262

300-14L-122205/200267

MOBILEHOME ª 3PN/2PT vuø n g Santa Ana 62,000 ª 3PN/2PT 2005. Space rent 625 ª 3PN/2PT Haster + Lampson ñôøi 2000 space rent 700. Giaù 80,000. Nhaän mua, baùn, sôn, söûa, eùp phoøng caùc loaïi Mobile Home. Xin goïi 714-757-5139 300-6D167-122205/200289

Brandnew Home 2005. Nhaø 2 taàng 5PN + loft, 3PT, 2670 sqft, ñaát roäng 7800 sqft, 3 car garage in Victoville, seller cho laïi $5000 tieàn closing coast. Giaù $388,000. Xin goïi 714-775-4659 300-28L-122205/200291

ª Westminster: Nhaø baùn 3PN, 2.5PT roäng 1300 SF. Lot 6500. Khu yeân tónh, 2 car garage attached. Beáp môùi remodeled giaù $585,000 ª Garden Grove 2PN, 2PT. Roäng 1000SF, gaàn trung taâm Little Saigon, chôï, nhaø haøng, freeway giaù $360,000 L/L: 714-797-2345 or 714-3967017

400-3L-122105/200132

LEXUS GS300, auto, 4DRs, leather, moonroof , CD, moät chuû record, xe tuyeät hoaøn haûo, baùn reû $18,800 (nhaän traû goùp) Hoûi Höng. 714-638-8899 (Licence# 4RSB902)

400-3L-122105/200135

2001 HONDA Odyssey EX, V6,

400-3L-122105/200139

2001 HONDA CRV SE, auto,

400-7L-121605/199707

2004 TOYOTA Sienna LE töï

ñoäng, maøu gold, full power, radio cassette, A/C CD trong ngoaøi coøn môùi, 1 chuû ñi kyõ 25,000 miles, caàn baùn $19,000. L/L 714-417-1618, Lic. #5JVR463 400-6D167-122205/200275

2004 MERCEDES ML350 caàn baùn (model Inspiration) maøu silver, raát hoaøn haûo, 31,600 Miles. Giaù $29,500, Full options. Xin lieân laïc oâ Vuõ 626-375-2063 (#5GDE 363) 400-7L-121605/199722

2004 Sienna XLE, van. Fully loaded, gheá da, sunroof, CD. Alloy wheels, rear spoiler, power seat, xe coøn nhö môùi, power door, 22K miles, maø u kem $19,500. 714-837-0279. No accident. #5GMN419 400-7L-121605/199674

2004 FORD Ranger ñoû. Môùi

26,540 Mil. Trong ngoaøi nhö môùi. Maùy hoäp soá raát eâm. Giaù caû thöông löôïng. Goïi Tony: 714785-7217, vin PA46731 400-36L-110504/143081

ª Townhouse G.G: 3PN, 2.5PT, môùi remodel giaù $449,000 ª Townhouse G.G: 2PN, 2.5PT giaù $375,000 ª Nhaø house G.G, 3PN, 2PT, 1350Sq, lot 7400, giaù $559,000 L/L Huøng 714-757-9468

soá tay maøu traéng 58K miles, full power, sunroof, leather seat, run excellent, good condition ñeán chaïy thöû $6,200 salvage title. 714-728-2060, 714-210-9370, PL #5KWY334 400-7L-122005/200112

2000 TOYOTA Avalon XL 4 cöûa,

töï ñoäng, maøu gold 55K miles nieàng ñuùc, taát caû töï ñoäng, chaïy raát toát $9,100 salvage title. 714728-2060, 714-210-9370, VIN #U049720 400-4L-122005/200116

2000 TOYOTA Camry LE 4 cöûa, töï ñoäng, maøu traéng, fully loaded: AC power seat, CD tape radio, new sticker 10-06 trong ngoaøi saïch ñeïp $7,500, Lic. #4NKX832, no accident. L/L 714321-9543

400-3L-122105/200149

2000 TOYOTA Corolla CE, auto, full power, xe ñeïp, origine, baùn reû $6850 (nhaän traû goùp) Hoûi 714-240-4733. L#4LET651

400-3L-122105/200199

2000 ACURA TL3.2 full options leather, coøn nguyeân thuyû, maøu ñen, alloy wheels, sunroof, raát ñeïp, baùn $10,500. Phone 714281-4317, cell: 714-743-4317 (L#4KKA151

400-7L-121605/199738

2000 CAMRY Maùy hoäp soá raát

auto, all leather, CD, 4x4, low mile, tuyeät ñeïp, baùn reû $17,800 (nhaän traû goùp) Hoûi Höõu 714-2605987. L#45WK607 400-3L-122205/200300

2001 BMW (X5 SUV), silver 1

chuû 80K mi. AT/AC 6CD (Navigaton) baûn ñoà 4 voû môùi. No accident, sunroof, gheá da baùn gaáp $23,300 thöông löôïng. Xem thích ngay. (B-Kemy), 675-2920 400-7L-121605/199717

2001 HONDA Accord, EX, 4

maù y , sunroof, alloy wheels, alarm, CD 6 ñóa, raát ñeïp, maøu silver, side airbag, 60K miles. Xem thích ngay. No accident $9600. 714-776-7549, #5RQZ211 400-7L-121605/199723

2001 HONDA Odeyssey EX, 7

choã ngoài, maùy 3.5, maøu silver, 70K miles, chaïy toát, AC, CD, alarm, alloy wheels, xe raát môùi, clean tile, power sliding door, $12,900. 714-776-7549, #5H05356

400-7L-121605/199703

2000 HONDA Odyssey EX töï ñoäng maøu traéng full power, radio cassette A/C CD trong ngoaøi coøn môùi 53,000 miles $12,500. L/L Loä c 714-234-5910, Lic. #4KYJ064

soá töï ñoäng, maùy laïnh, maøu traéng. Thaáp miles 92K, vin 256309. Xe nhaø ñang söû duïng toát, ñeïp, saïch seõ trong ngoaøi. Dö duøng caàn baùn $4600. Xin lieân laïc 714-2518471 or 530-6749 400-3L-121105/199080

1998 HONDA Accord LX, V6, black, 2 cöûa, full powers, töï ñoäng, 116,000 miles, new timing belt, good condition, $6000 OBO. 714374-1068 (#4AAN830) 400-7L-113005/197594

1998 ACURA Integra 93,000

mileage, 2drs. 5spd. Alarm, CD player, maøu green, clean title. Excellent condition chöa ñuïng. 4SDC526. Giaù $5400.OBO. Goïi Taâm 714-914-4009 400-7L-121605/199718

1998 CAMRY LE, V6, sunroof,

thaéng ABS, alarm, voû môùi, 1 chuû 107K miles, coøn môùi. Xe ñeïp trong ngoaøi. No accident $5800. 714-231-9453, #4FYK652 400-7L-121705/199845

1998 HONDA Accord 2 Drs, au-

tomatic, V6, sunroof, leather seat. Full power. Fully loaded AC, power seat 50K mile. Lic 3XHL064, $8500, xin goïi Hoaøng 714-580-3381 400-7L-121605/199713

1998 LEXUS ES300, V6, gheá

da, sunroof, AC, CD changer, Nakamichi, xe raát ñeïp, môùi trong ngoaøi. No accident mile over 110K miles. Maøu silver, chaïy toát, $7800. 714-757-5756, #4MVV529 400-7L-122005/200020

1997 GEO Prizm (Corolla en-

400-7L-121605/199675

1997 HONDA Accord Special

gine transmission), Lic. #4HS006. 1991 PREVIA, Lic. #XUV7592 Bao thueá löu haønh, smogcheck, tình traïng hoaøn haûo, ñeïp. 714865-9222. A. Linh 590-9921 400-4L-120705/198618

2000 HONDA Civic hatchback silver coøn raát ñeïp maø giaù laïi reû chæ baùn vôùi giaù $4800. Xin goïi Tony: 714-785-7217 or 5150808, vin YH110786

400-7L-121605/199716

2000 LEXUS ES300, 6 maùy. Fully loaded, CD changer, Zeon light, side airbag. Power seat, voû good, maøu traéng, 1 chuû 50K miles. No accident, sunroof, gheá da coøn môùi nguyeân $14,500. 714-837-0274, #4MUB863

400-7L-121805/199874

2000 MAZDA MPV. 1 ñôøi chuû, nhìn nhö môùi, chuû giöõ kyõ. CD player, thaéng ABS, roofrack, töï ñoäng hoaøn toaøn, giaù ñaëc bieät $6900. 714-350-3051. Lic #4RPB572

400-7L-121605/199720

2000 TOYOTA MR2 Spyder con-

vertible, 5SPD, AC, CD, alarm, alloy wheels, nice car, red and black, 1 ownwer, 80K miles, new tile. Must see, clean tile $9200. 714-757-5756, #4NFW275

400-7L-121605/199745

1999 HONDA Odyssey V6 7 choã ngoài, gheá da 2AC, CD, voû môùi, chuû ñi kyõ raát ñeïp, trong ngoaøi saïch ñeïp, 1 chuû 120Kmiles clean tile $8,900. 714-837-0279, #4FDF076

400-7L-122005/200099

1999 Ñi xa baùn xe 4 Runner, 1 ñôøi chuû, 55 miles. $11,000. Hoà caù, maùy loïc caù, coi xe 6PM phone 714-828-2769, chuû nhaät caû ngaøy, Lic. #ST3JM84

400-7L-122005/200100

1999 TOYOTA Solora SLE V6 white pearl, power leather seat, sunroof, excellent condition, LP #5NEE192. Baùn $7,800/OBO. 714-200-6263

1999

2001 MERCEDES ML320 V6,

400-3L-122105/200197

1999 TOYOTA Corolla VE, 4 cöûa,

toát. Chuû giöõ kyõ nieàng ñoä giaù $8300 (933-980) ° 1999 Avalon sunroof 4 airbags, platinium model nieàng nhoâm maùy raát toát giaù $8800 (4HDR290). Lieân laïc 714-554-8370 Cell: 714-913-7717

400-3L-122105/200140

Full power, AC, CD, 4 voû môùi 100K miles, ñaõ laøm timing belt maøu gray, chaïy toát, clean tile. Moïi thöù good $6900. 714-2319453, #4SH230

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-122005/200109

1999

400-7L-121605/199724

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

75 ngaøn miles (platinum PK), xe ñeïp, maùy toát. Giaù $9,900, license #5KEH076. Ñ.T 714-4431293

SUV, 4DRs, leather, CD, full options, xe tuyeä t ñeï p , baù n reû $10,800 (nhaän traû goùp) Goïi Nguyeân 714-240-4733 Licence# 4PHH118

2001 TOYOTA Camry, 4 maùy.

300-28L-103105/193708

GARDEN GROVE. Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, roäng 1637 sqft. Khu toát, goùc Brookhurst/Westminster. Gaàn chôï, freeway. Giaù $465,000. L/ L: 714-307-4074 (agent)

2001

auto, 7 passengers van, electric slide doors, xe ñeïp nguyeân baùn reû $11,900. Hoûi Phöôùc 714-6368668. Licence# D11303

300-14L-122105/200231

Mobile Home For Sale nhaän listing. Nhaø môùi 05-06, 3PN, 2T tieàn ñaát $650 to $725. Hieän nhaø cuõ ñôøi 69 3P, 2T. Coù raát ñeïp giaù baùn 62K. Xin goïi Johnny 714890-2692 or Phöôùc 714-6758089

fully load, 37 ngaøn miles - maøu silver - xe ñeïp maùy toát - Giaù $7,600/OBO - licence #3KRU114. Ñ.T 714-417-7423

2001 HONDA Accord EX V6 4

300-7L-122105/200209

400-5L-122005/200091

2000 LEXUS ES 300 maøu ñen,

EX - V6 - leather seat - maøu silver - gheá maøu ñen - fully load - Giaù $8,600/ OBO. Ñ.T 714-3690424, License #57105

400-36L-103003/091105

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

2003 CAMRY XLE, V6. Top of

$8,700 (#4WEE885). 1991 TOYOTA Cressida, black $1,200 (#2VLY591). 1994 ACURA Integra, white, custom car $3,400 (#4WCF66). Contact Peter 714-247-9780

300-14L-122205/200311

LS GATEWAY ª WESTMINSTER: Sang tieäm furniture, goù c Goldenwest & Bolsa. Roäng 10,000 sqft ñaát 1 maãu, thu vaøo $15,000/ 1 thaùng. Giaù $485,000 (goàm furniture) ª COMMERCIAL: Building 2700. Ñaát 9450. Coù theå môû liquor, restaurant, market. Giaù $1,175,000 (building + land + market)

400-7L-121605/199715

2002 MAZDA Protege 5. silver

300-5L-122005/200072

Mobilehome caàn baùn 2PN, 1PT oáng nöôùc vaø beáp môùi, rent reû, vuøng Westminster. Giaù $40,000. Xin lieân laïc buoåi saùng 714-3797148

RAO RAO VAË VAËTT

400-7L-122005/200082

300-30L-122005/200061

300-5L-121905/199932

300-60L-120905/198924

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT. Neáu Quí vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù Equipty. Muoán boû nhaø, ly dò muoán baùn nhaø, hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay: 714-554-8600. www. buyhomequick.com

Caàn baùn 1 caên nhaø trung taâm Quaän Nhöùt vaø 3 caên chung cö, 1PN hoaëc 2PN ngoù ra soâng Saøi Goøn. Ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L: 859431-3119

RAO RAO VAË VAËTT

400-7L-122105/200143

Caàn baùn xe Truck 18 baùnh, soá UP.28749 vaø thuøng daøi 53ft. Coù maùy laïnh, xin lieân laïc Tín phone 714-875-4578 400-3L-122105/200152

TOYOTA Truck Tacoma Prerunner, Reg cab long bed, soá töï ñoäng ôû döôùi, custum wheel, xe tuyeät ñeïp, baùn $7650, goïi 714-636-8668. L#7R11227 (nhaän traû goùp)

1999

400-3L-122205/200358

TOYOTA Camry LE 4 doors maøu gold, good condition, new tires, CD cass, xe nhaø baùn, 66,500 miles, baùn reû $5200 OBO. 714-623-0089 (#4HTL987)

400-7L-121505/199572

1999 LEXUS ES300, V6, maøu pearl white radio, cass, ñuùc xe ñeïp $9500. L/L: #2HJ3823

silver, 56MK, AC, power seat, maâm hoaøn haûo caàn baùn 714-808-2321, vin

400-7L-121605/199714

1999 HONDA Accord, V6, 4 cöûa,

töï ñoäng, gheá da, maùy vtec, xe raát môùi, alloy wheels, thaéng ABS, voû môùi, ñaõ laøm timing belt 100K miles, clean tile $7300. 714-8370279, #5DRE371

400-7L-121605/199649

1999 TOYOTA Corolla silver, xe hieä n taï i raá t hoaø n haû o , môù i 53,000ML. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Goïi Thuaàn 714-785-7217 or 515-0808 (PL 4UXR179)

400-7L-121605/199690

1999 TOYOTA Camry LE. Full power maùy raát toát, maøu traéng, 88,000 miles. Clean title, caàn baùn giaù $5900. Goïi Khaùnh 714-8999346, 714-277-6368, lic 4HAF454

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Edition 4 cöûa töï ñoäng. Fully loaded. A/C. Alloy wheel, sunroof, CD player, alarm w/remote. No accident. Xe ñeïp trong ngoaøi $6200. LP #5DMB356. L/L: 714321-9543 400-7L-120705/198517

1997 NISSAN Maxima, maøu

gold, nhieàu option extra nhö TV, alloy wheel, daøn aâm thanh v.v... 110,000 miles. Ñang chaïy toát. Dö xe, baùnû $4500. 714-7263590, 714-273-8869, (Lic #3WON907) 400-14L-122005/200010

1996 HONDA Accord soá tay,

maøu xanh, timing belt môùi, voû xe môùi, AC, CD changer, sunroof, 128,000 miles, soá #3NVA499. Baùn $3,600. Phone cell 310-7067999, home 310-973-1756 400-3L-122005/200107

1996 DOLGE Caravan 7 choã

V6 AM/FM casset, voû môùi, maùy moùc, hoäp soá raát toát, chaïy freeway voâ ñòch eâm aùi khoâng hö hoûng, good $2,850/OBO. 714892-5624 (#3MBS390) 400-4L-122005/200113

1996 TOYOTA Camry V6 4 cöûa

töï ñoäng, fully loaded, A/C Alpine CD radio, no accident, ñeïp trong ngoaøi $4,900, Lic. #3SUK729. L/ L 714-321-9543 400-4L-122005/200115

1996 ACURA Intergra töï ñoäng,

4 cöûa maøu traéng, fully loaded, A/C thaéng ABS, sunroof, CD, tape ñeïp trong ngoaøi $5,200, Lic. #2KSU279. L/L 714-321-9543 400-3L-122205/200293

1996 CAMRY 4 maù y . Maø u

green. Full power xe maùy raát toát, cleen tile 150 ngaøn miles, giaù baùn $4300. L/L: 714-468-4180. PL #4QKL227 400-7L-122105/200151

1996 MITSUBISHI 3000GT, vin

JA3AM54J 4TY000712, maø u ñen, 2 cöû a , 4 baù n h xe môù i 91,945 miles giaù $9750, chaïy toát. Call: 714-894-1415, cell: 714-782-8923 400-14L-121005/199020

1995 MERCEDES S420 72,000

mi, fully loaded white color AMG wheels like new, excellence condition $14,700/OBO. Lieân laïc 714-926-9547 or 559-213-9440, Lic. #3NTU440 400-7L-121905/200006

1995 TOYOTA, 4 Runner. Good

condition. New tires. $3,800. Call Huøng 714-653-5311 or cell 714799-2051. (Lic. plate #3PQM242) 400-7L-122005/200015

1995 FORD Thunderbird, 2 cöûa, maøu traéng, soá töï ñoäng, maùy laïnh cassettes 10CD, gheá töï ñoäng 52,000 miles. Xe dö caàn baùn $3,200. Cell 714-260-8846 or 714-839-3215, Lic. #4BDE435 400-7L-122005/200030

1995 HONDA Accord EX 4 cöûa,

töï ñoäng, AC, stereo sunroof alloy wheel. Giaù $4,000, Lic. #4LJD766. Ñ.T Baûo 714-5546096 400-4L-122005/200114

1995 HONDA Accord EX 4 cöûa

töï ñoäng, fully loaded, A/C, thaéng ABS, stereo, alloy wheel, sunroof, trong ngoaøi saïch ñeïp $5,400, Lic. #3KSU189. L/L 714-3219543 400-7L-121705/199837

1995 HONDA Accord, EX, 4 cöûa,

töï ñoäng, fully loaded, AC, stereo, sunroof, alloy wheel, thaéng ABS, trong ngoaøi saïch ñeïp. Giaù $5400. 714-321-9543, lic 3KSP819


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-5L-121905/199946

1994 TOYOTA Camry LE, auto,

4 door, AC, cassette, voû môùi. 93K miles, dö duøng baùn $2,850. L/L 714-554-8586, L. #4AIY981

400-DL-112101/001036

400-3L-122105/200136

1994 Moving caàn baùn cargo

van. Maùy vaø hoäp soá chaïy raát toát. Help cho construction. Coù tuû giöôøng baøn sofa vaø linh tinh. 714657-5556. Lic #5DU759

1994

400-14L-122105/200211

CHEVROLLET van 20, 185K miles, excellent condition. thích hôïp cho quyù vò laøm Plumbing hoaëc Construction $3500. Xin lieân laïc 714-636-9592 (H), 714417-1618 (cell) LP#5M73874 400-7L-122205/200263

1994 NISSAN Maxima traéng,

ñeïp, 150,000 miles chaïy thaät toát. $2200. 714-895-3180, lic 3FEK073 400-5L-122105/200224

1994 TOYOTA Previa LE van,

maøu ñoû, AT, CD, tape, 2 AC. Power door, no accident, maùy hoäp soá raát toát, caàn baùn $3200. Lic #3JSJ707. L/L: 909-6250393 400-7L-122105/200233

1993 FORD E350 xe thuøng (14 box) maøu traéng, air condition radio FM/AM, maùy chaïy toát, baùn $5250. Xin L/L Phöôùc 714-4897953, license #4Y38941 400-3L-122205/200306

1993 TOYOTA Camry LE, töï

ñoäng, full power, 4 cöûa, green, gheá da. Xe nhaø dö duøng baùn $2900, 112K miles, lic #3EDJ465). L/L: 714-903-0576, cell 714-697-6581. OBO. 400-14L-121505/199599

1992 DODGE Caravan 7 choã

ngoài, auto, AC casssette work, dö duøng caàn baùn $1,000. L/L 714-675-2207, 714-839-2566, Lic. #4AAW786

1992

400-6L-121905/200000

Baù n TOYOTA Corolla $1,600 xe chaïy toát, air, automatic - AM&FM/ hoäp soá & thaéng & timing belt môùi, maøu xanh ñeïp khoâng accident 170K. Thi 714615-9151, Lic. #GOP3301 400-14L-122105/200212

1992 HONDA Civic 145K miles,

4 doors, baùnh xe, voû xe cuûa 2004, caàn baùn $2600. Lieân laïc 714417-1618 LP#2ZOC677 400-7L-122205/200325

1991 TOYOTA Camry XLE, V6,

automatic, sunroof. Full power, voû xe môùi, Smog check vaø sticker môùi, xe chaïy raát toát $2700. L/L: 714-657-9717, lic #3RIJ762 400-3L-122205/200330

1991 TOYOTA MR2, 128,000

miles, soá xe 4WNV950. Taân trang nhö môùi trong vaø ngoaøi, goïi Diane: 714-717-2351 or Ken: 714-362-5051, maøu traéng. $3950. 400-4L-121905/199970

1990 LEXUS ES250 maøu ñen,

1 ñôøi chuû, xe giöõ raát kyõ, taát caû ñeàu töï ñoäng, radio, CD cassette, Giaù $2100. X L/L 714-847-0629 (Licence# 2USE737) Cell 323360-4246 400-7L-122005/200050

1990 CAMRY 6 maùy, maøu xaùm,

4 cöûa, window töï ñoäng. Plate #2VFT258. $1,200. Phone 714775-0696, 714-651-7303 400-7L-122005/200049

1989 HONDA Civic, xanh döông,

2 cöûa, Plate #2NVW631. $700 Phone 714-775-0696, 714-6517303 400-4L-122005/200084

1989 TOYOTA Cressida, traéng,

full power, run good, CD-radio, môùi laøm maùy, gheá da 115K. Giaù $1,150, Lic. #4JXG860. L/L 714724-4533 400-7L-121805/199878

1989 Camry maøu grey, 4 cöûa,

maùy coøn toát chaïy local coù radio, cassettes giaù $1200 (OBO). L/L: 714-534-5092, 714-590-7989, Lic. #2MGS109 400-4L-122005/200090

1988 TOYOTA Celica 2 cöûa, töï ñoäng, ñang chaïy toát. Giaù $1,000 ñuùng. Goïi Thaønh 714-891-3866, Lic. #3EPJ600

400-7L-121605/199678

1988 FORD Asrota van. Trong

ngoaøi coøn môùi. Run good. 79,500 miles. Giaù $1600. L/L: 714-7171048 or 714-612-1915, lic #2HKZ217 400-3L-122205/200296

1988 MERCEDES 300E, V6,

maøu burgundy chaïy toát xe raát ñeïp 170K miles caàn baùn $2700. Xin L/L 714-468-4180. PL #2MBN305 400-6L-122105/200170

1988 NISSAN Maxima. Lic #3CZF225, 130,700 miles, hai ñôøi chuû, xe nhaø, giöõ kyõ coøn chaïy toát. AC, full power, maøu traéng $1200. Hoûi Haø 714-891-8678

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2004 Lexus RX 330 “navigation system”, baûn ñoà, low miles, only 31K/miles, coù DVD system cuûa Lexus, 2 headfone cuûa Lexus, tay laùi goã, neïp goã, gheá da, sunroof, alloy, ABS, rear spoiler, Markl Levinson, audio system, xe raát ñeïp, sale: $33600 ° 2002 LEXUS GS300, auto, fully loaded, CD changer, sunroof , gheá da, alloy wheels , memory seats, xe raát ñeïp, Sale $21,950 ° 2003 HONDA ODYSSEY EX, low miles, only 37K / Miles, auto, full power, 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, alloy wheels, CD, sale reû cho family: $17,990. ° 2002 BMW X5, SUV, lowMiles, 49K/Miles, 49K/Miles, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof, gheá da, power seats, Alloy wheels, Rear AC, xe raát ñeïp nhö môùi, Sale reû: $27,990. ° 2002 Lexus IS 300 auto, fully loaded,low miles, only 39K/ miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp cho giôùi treû vaø family, sales: $21,700. ° 2002 Mercedes ML 320, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale: $21,700 ° 2001 Lexus RX 300 auto, full power, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, coù rear spoiler, sale reû: $17,690 ° 2001 Acura CL Coupe, auto CD changer, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe raát ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû: $12,990. ° 2001 Acura MDX, SUV, 7 choã ngoài, low miles only 55K Miles, coù touring sport pkg, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, heated seat, roof rack, xe raát ñeïp, sale reû cho family: $20,950. ° 2002 Acura RSX, auto, 2 doors, lowmiles, only 29K/miles, maøu silver, sunroof, alloy wheels, CD, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh $14,950 ° 2002 Acura RL 3.5 low miles, only 36K/miles, auto, fully loaded, coù CD changer, Bose sound systems, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi. sale $19,950 ° 2002 Toyota Avalon, auto, full power, coù CD, Alloy wheels, sunroof, maøu silver raát ñeïp, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû. Sale reû: $12,690 ° 2001 Toyota Sequoia SR5, auto, SUV, 8 choã ngoài, coù CD, rear AC, alloy wheels, sunroof, running board, roof rack, xe raát ñeïp trong ngoaøi, Sale reû: $17,950 ° 2001 TOYOTA Tundra, longbed, V6, auto, coù maùy laïnh, thuøng daøi thích hôïp cho xaây döïng, delivery, caét coû, sale reõ $9,950 ° 2002 Toyota Sienna XLE low miles, gheá da, sunroof , alloy wheels , cöûa baám ñieän, CD, rear AC, sale reû cho family $14,600 ° 2001 Honda Accord EX V6, gheá da, sunroof, alloy wheel, low miles, ABS, CD changer, 2 cöûa, (coupe), power seat, xe raát ñeïp maøu traéng: $13,700 ° 2002 Lexus RX 300, auto, fully loaded, low miles, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, sale reû: $21,950 ° 2002 Toyota 4 Runner, auto, full power, AC, CD, xe raát ñeïp thích hôïp cho giôùi treû vaø family, Sale reû $10,700 ° 2001 Lexus ES300, tay laùi goã, auto, fully loaded, Premium sound, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe ñeïp sale reû: $13,990. ° 2001 Toyota Tundra Extracab, V6, auto, full power, power window, door lock coù A/C coù CD running board, chrome wheel, thích hôïp cho family, construction vaø delivery sale:$13,900 ° 2005 HONDA Civic, auto full power A/C, CD low miles, 13K miles, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø family, sale reû $13,995 ° 2001 Mercedes ML320, lowmiles, auto, Fully loaded, CD change, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi. Sale reû: $18,500 ° 2001 Toyota Avalon, auto full power, AC, CD, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $10,700 Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094. 400-36L-092603/086741

400-7L-122105/200168

1987 HONDA Accord LX-i töï

ñoäng, silver, voû môùi, CD/MP3 player, chaïy toát. Giaù $650. Lieân laïc cell 626-251-3051 (Licence# 3KAY370) 400-3L-122205/200299

1986 TOYOTA Truck, white,

longbed, töï ñoäng 190K mi rack vaø 2 Tool Box, xe chaïy toát voû môùi dö duøng baùn $1900. Tieän laøm construction baùn gaáp. No parking, lic #7S20283, 714-6752920 400-3L-122105/200178

1984 CELICA Chaïy toát giaù $750. Lic #1KPU673, goïi A.Huøng 714615-7978

400-36L-103003/091107

400-7L-122603/098097

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com

X-MAS SALE Low Mileage - Low Price Low Rate * 100,000-mile Warranty Available* SUVs: ° 2005 HUMMER H2, navigation system, 16,000 miles, Sale $47,995 (3319) °2005 MBZ ML350, special edition, 19,000, Sale $34,995 (3308) ° 2003 LEXUS LX470, navigation system, factory warranty, Sale $43,995 (3215) °2004 LEXUS GX470 navigation system, 12,000 miles, sale $43,995 (3296) FAMILY & SPORTS SEDAN: °2002 LEXUS ES300, navigation system, sale $18,995 (3320) ° 2002 BMW 745LI, 100,000 miles warranty. like new, Sale $48,995 (3201) ° 2002 BMW 525I, 30,000 miles, Sale $25,995 (3245) ° 2002 BMW 325I, Full options, Sale $20,995 (3285) °2002 MBZ S55, AMG package, 30,000 miles, sale $58,995 (3284) °2002 MBZ E320, factory warranty, sale $26,995 (3314) ° 2001 MBZ S500, 25,000 miles, sale $39,995 (3181) ° 2003 MBZ S430, like new condition, Sale $45,995 (3213) °2003 MBZ C240, factory warranty, sale $23,995 (3217) °2004 LEXUS GS430, navigation system, low mileage, sale $38,995 (3316) °2004 LEXUS IS300, 26,000 miles, sale $26,995 (3223) SPORTS COUPES: °2004 MBZ CLK320, navigation system, Low mileage. Sale $36,995 (3294) °2001 MBZ SL500, convertible, 1 owner, sale $28,995 (3249) °2003 MBZ SL500, 9,000 miles, sport package, Sale $74,995 (3313) °2002 MBZ CLK320, convertible, 23,000 miles, navigation system, Sale $37,995 (3253) ° 2003 MBZ CL500, 16,000 miles, sale $65,995 (3282) °2003 BMW 325CI, 1 owner, like new, sale 25,995 (3287) ° 2002 LEXUS SC430, navigation system, 14,000 sale $46,995 (3244) Ads to expire 12.19.2005 Vaø haøng traêm xe khaùc ñuû hieäu, ñuû maøu. Vui loøng gheù thaúng hoaëc goïi Chris hoaëc Quang 714-5341426 400-36L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. First time Buyer. Bad Credit or Bankruptcy. OK. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát... Raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** °1994 ACURA Integra, 2 door, black color, A/C, P/W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (stk#0654) nhaän traû goùp khoâng caàn down $125 moät thaùng OAC. °1996 ACURA Integra, 2 door, black color, auto, A/C, P/W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $6500 (Stk#0656) nhaän traû goùp khoâng caàn down $125 moät thaùng OAC. ° 1999 HONDA Accord EX sedan, Silver Gold color, auto A/C CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôøi treû, giaù on sale $9500 (Stk#0657) nhaän traû goùp khoâng caàn down $177 moät thaùng, OAC. °2001 HONDA Civic EX sedan, silver color, auto, A/C, CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $8,200. (Stk#0641), Nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX coupe, green color, auto, A/C, CD , full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû , giaù on sale $8,500 (Stk#0620), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$160. moät thaùng. OAC

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 2001 Honda Civic EX sedan, black color 49K, auto, A/C, CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, vaø gia ñình, giaù on sale $10,900 (Stk#0667) nhaän traû goùp khoâng caàn down $202 moät thaùng OAC. ° 2000 Honda Civic EX sedan , white color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0638). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura MDX 4x4, Silver color, auto, A/C, CD Player, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $23,500 (Stk#0529), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$428. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda CR-V LX, Black color, 39K, auto, A/C, power W/ D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $13,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$244. moät thaùng. OAC ° 2003 Honda CR-V EX, Black color, auto, A/C, power W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $14,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$260. moät thaùng. OAC °2003 Honda Odessey Ex, White color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $15,500 (Stk#0665). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $284 moät thaùng. OAC °2002 Honda Odessey Ex, Silver color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $14,500 (Stk#0526). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $267 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus ES300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $14,900 (Stk #0304) nhaän traû goùp khoâng caàn down $272 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus IS300, silver gold color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $18,500 (Stk #0661) nhaän traû goùp khoâng caàn down $337moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus GS300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $20,500 (Stk #0606) nhaän traû goùp khoâng caàn down $374 moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus RX300, silver gray color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $19,900 (Stk #0682) nhaän traû goùp khoâng caàn down $363 moät thaùng. OAC. ° 2002 Lexus RX300, white color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $24,200 (Stk #0630) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, Silver color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $8300 (Stk#0466) nhaän traû goùp khoâng caàn down $157 moät thaùng. OAC. ° 1999 Toyota Camry, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0589) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Camry LE, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,900 (Stk#0650) nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC. ° 2001 Toyota Camry, Silver color, auto, A/C, CD, power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $8,500 (Stk#0660) nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC. °1993 TOYOTA corolla 4 door, white color, auto, A/C, CD player, xe môùi veà trong tuaàn, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình, vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $4200 (Stk#0604) nhaän traû goùp khoâng caàn down $100 moät thaùng OAC. °1999 Toyota Avalon XL, Green color, auto, A/C, Power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,300 (Stk#0513) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $139 moä t thaùng. OAC. ° 2002 Toyota RAV-4L. Black color, 41K, auto. A/C. Power, W/ D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $15,500 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $285 moät thaùng. OAC. ° 2004 Toyota RAV-4L. White color, low mileage, auto. A/C. Power, W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $17,200 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $315 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Sienna LE. White color, 7 choã ngoài, auto. A/C. Power, W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #0437) nhaän traû goùp khoâng caàn

down $230 moät thaùng. OAC. ° 2002 Toyota Tundra R/Cab, White color, auto, A/C, Power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $9500 (Stk#0515) nhaän traû goùp khoâng caàn down $178 moät thaùng. OAC. ° 1997 TOYOTA T100 SR5 ExtraCab, Gray color, auto, A/C, W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $6900 (Stk#0635) nhaän traû goùp khoâng caàn down $ moät thaùng . OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn raát nhieàu xe môùi veà trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quí khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sales ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/23/2005 ñeán ngaøy 12/30/2005. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi 400-36L-121304/147780

400-36L-060305/171705

RAO RAO VAË VAËTT 400-36L-102405/192779

MIDWAY AUTO CENTER 8451 Bolsa Ave (corner of Newland) Midway City, CA 92655 Tel: 714-898-3013 Fax: 714-373-2414 ° 95 Ford Taurus auto, A/C, V6, xe chaïy toát, $1095 ° 96 Acura 2.5TL, auto, V6, 4 cöûa, tan $3995 ° 2001 Lexus ES300, auto, A/ C, traéng, xe tuyeät ñeïp, chæ coù $12,995 ° 2002 ML320, auto, A/C. Traéng 48K. Moä t ñôø i chuû . Chæ coù $21,995 ° 2002 CLK320A, auto, A/C, silver $28,995

° 1999 BMW 528 Luxury, 89K mile, black color. Good condition. Never accident, $15,500. 714-713-4834, vin #25532

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

NGÖÔØI VIEÄT

KS THIEÂN THAI - PARADISE VN Muoán xa laùnh naéng noùng böùc oàn aøo cuûa SG, xin môøi quyù vò ñeán caûnh tieân boàng cuûa K.saïn Paradise naèm treân quoác loä I, tænh Bình Döông, caùch SG 20 phuùt. Ksaïn ñaày ñuû tieän nghi goàm Ksaïn, nhaø haøng, vuõ tröôøng, laøng nöôùng, hoà bôi, 50 phoøng massage vaø karaoke and more. Coù theå sang laïi neáu caàn. L/L: 0650-780-612 hoaëc 0650-780-613 hoaëc 903652-032 hoaëc email: paradisevn2003@yahoo.com

500-201L-032705/161030

500-14L-051105/167961

Tieä m toù c Westmintster gaà n Fountain Valley, 7 station toùc, facial room, nail station, good location, tieäm raát ñeïp, roäng 1,200sqft, tieàn rent reû, thieáu ngöôøi coi. LL 714-292-2616 500-14L-062805/175320

Tieäm Nails vuøng Carson caùch Bolsa 25 phuùt, caàn baùn gaáp, tieäm coù 4 spa chair, 6 station, waxing giaù $46,000. Goïi Baûo 702413-4409, Möôøi 714-220-7241 500-28L-080405/181014

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm trong T/X Phöôùc Loäc Thoï. Ñòa ñieåm toát, roäng, tieàn rent reû. L/L 310-213-5112, 714892-6212

500-54L-112905/197551

500-36L-112905/197553

Sang tieäm Nails trong khu shopping lôùn, NM, khoâng ngöôøi troâng nom, tieàn rent reû. 5 baøn nail 2 spa neáu thaät loøng. L/L: 714-3984376, 505-440-4743, 505-3632003

500-28L-110205/194099

Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail Spa vuøng Azusa, 4 gheá, 5 station, 2 phoøng facial/wax. Tieäm môû ñöôïc 5 thaùng, ñeïp, rent reû. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 626-652-8107

500-14L-110305/194223

Caàn sang laïi tieäm Gift Shop coù theå buoân baùn theâm vaø caùc dòch vuï khaùc trong khu shopping gaàn Little Saigon lyù töôûng. Rent reû, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-2311397

500-14L-110305/194238

Caàn sang laïi 1 phoøng maïch khu thò töù gaàn Little Saigon, rent reû, parking roäng raõi. L/L: 714-7196532

500-90L-110405/194363

Coù nhieàu lease vaø tieäm Nail ôû TB Arizona caàn sang ñòa ñieåm toát. Neáu quyù vò naøo caàn Build tieäm nail chuùng toâi seõ lo taát caû caùc giaáy tôø thuû tuïc töø A-Z. Moïi chi tieát xin lieân laïc Anthony: 602550-4740, 623-326-8645

500-28L-110905/194994

Sang Tieäm Nail & Day Spa, tieäm raát ñeïp roäng 1480 sqft., rent $1150/M, 4 gheá Spa, 5 station, 2 facial waxing, 3 massage, 2 tanning beds, maùy giaët saáy. Good location (City Los Alamitos). Xin goï i 714-757-3359, 714-9028122

500-18D167-111705/196038

SPACE FOR LEASE 875 sf- 1750 sf, maët ñöôøng goùc Ward/ McFadden, Garden Grove, thuaän tieän cho moïi dòch vuï vaên phoøng, retail hay restaurant, fast food. L/L Julie 949-466-2741

500-90L-111805/196325

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû trong Mall lôùn, tieåu bang New Hampshire ñoâng khaùch, khoâng coù ngöôøi coi. Thaät loøng mua xin goïi 603-858-2497 cell, 909-7254668 cell

500-30L-112205/196717

Phôû Gaø 40 choã ngoài rent 1,200 license beer wine, saùng baùn phôû côm buùn, toái baùn ñoà nhaäu. Giaù 115K. 714-554-0974, 878-7855 ñöôøng Bolsa + Ward

500-14L-112205/196767

Tieäm Nail khu Thò töù caàn sang vì chuû veà höu, rent reõ gaàn Little Saigon L/L 714-719-6532

500-36L-112305/196932

500-28L-081705/182797

CÔ HOÄI - CÔ HOÄI - CÔ HOÄI Muoán ñaàu tö hieäu quaû vaø an toaøn nhaát, vuøng HOUSTON - TX, caùch Hong Kong Mall 4 khu thöông maïi ngöôøi Vieät 15' laùi xe. Nhaø môùi ñang build töø 210,000 ñeán 300,000 (3, 4N). Moïi chi tieát xin L/L Michelle Ngo, ñaïi dieän Roycebuilder 281-341-7303, cell 713-775-1051. Email: mngo@roycebuilders.com

Sang tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, thaø n h phoá Torrance - Palos Verdes. Lieân laïc ñieän thoaïi 310378-0115

500-14L-082105/183427

500-36L-112505/197107

Vì söùc khoûe vaø gia ñình caàn baùn moät tieäm Toùc nhoû xinh goïn, ba stations. Khu thò töù, tieàn möôùn reû voâ song. Theâm chi tieát, goïi Jacky 714-892-0907

500-14L-112905/197547

ª WESTMINSTER Tieäm Fast Food trong Thöông Xaù Phöôùc Loäc Thoï. Roäng 1200 sqft, phía tröôùc coù 14 baøn. Baùn caùc loaïi huû tíu, Chaùo, Food To Go, Sinh toá, nöôùc mía, cafeâ, Coù 5 ngöôøi giuùp vieäc, sau khi tröø moïi chi phí, coøn thaâu veà $8000/thaùng. Giaù $145,000. ª BUENA PARK: Tieäm $1 & Discount Store. Roäng 3500 sqft. Hôïp ñoàng thueâ 5 naêm. Goàm baùn taïp hoùa 99¢, laøm chìa khoùa, coù dòch vuï chuyeån tieàn veà caùc nöôùc Nam Myõ. Lôïi töùc sau khi tröø moïi chi phí mang veà $5000/thaùng. Giaù $99,000 + haøng hoùa. L/L Hung Do 714-651-5185

500-60L-110105/193856

Sang tieäm Video & Cleaners. Lôïi töùc $3500 - $4000. Ñaõ coù khaùch quen töø 15 naêm. Coù theå laøm theâm söûa quaàn aùo, $37,900 taïi Long Beach - PCH/Orange. L/L: 714-651-5105 LEASE/ NAIL ª ARIZONA - coù lease cho tieäm Nail trong shopping center/ chôï. Good location caàn sang. L/L: Binh 480-459-0166 ª ARIZONA - coù tieäm NAIL trong shopping center lôùn, caàn sang. L/L 714-244-7882

500-28L-112905/197479

500-92L-102105/192452

Caàn sang gaáp tieäm Nails coù 4 gheá Spa, 5 baøn vaø phoøng Wax + maùy giaët saáy. Giaù $26,000. Thaät loøng muoán sang, xin goïi T: 623-974-8896, C: 623-330-3991

500-14L-111105/195409

500-28L-113005/197611

SANG TIEÄM NAILS Tieäm trong mall tieåu bang MS vuøng khoâng bò baõo. Rent $1850/ thaùng. Income: $20 - $25 ngaøn/ thaùng. Giaù nails cao. Full $26, fill $16, pes $25. Baùn gaáp giaù 55 ngaøn. Caàn thôï nails 2 - 3 thôï bao 7 ngaøy $800 USD, bao aên ôû. L/L tieäm: 601-250-0449, cell: 602684-7752. cell: 602-300-9058 500-14L-113005/197648

Caàn sang tieäm Fashion cho giôùi treû. Ñòa ñieåm môùi thuaän lôïi goùc Brookhurst vaø 15th St. Xin lieân laïc Lisa 714-653-8594, Alison 898-4146 500-28L-113005/197683

Chuùng toâi nghæ höu caàn baùn laïi chôï cho baø con naøo muoán laøm chôï thaät söï vaø caàn baùn 2 caùi Townhouse 10 caên, moãi caên phoøng 3 - 4 phoøng nguû môùi xaây ñöôïc 1 naêm vaø ñang cho möôùn ñöôïc 8 caên, cho möôùn chöông trình section 8 ñöôïc moät ngaøn moát trôû leân. Baø con muoán laøm aên xin lieân laïc 214-826-2921 500-30L-120105/197843

Caàn sang tieäm 98¢ + Up Gift caùch Bolsa 15' laùi xe giaù reû. L/L Henry 714-721-6616 500-28L-120105/197857

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail trong Mall ôû tieåu bang Louisiana. Tieä m treâ n 10 thôï chính. Income treân $50,000/ thaùng. Full set: $25 (white tip $30). Refill $15. Pink and white $40. L/L: 337-988-1333, 337781-7038 500-28L-120205/197886

- NAILS TRONG MALL. Caàn baùn tieäm Nails trong Mall ôû Dallas, TX, 8 gheá Spa, 10 baøn Nails. Fire wheel town center mall. Rent $4793, roäng 1280 SF. Giaù baùn $215,000. L/L: 213-804-5273 Gina. - RESTAURANT. Hai caùi nhaø haøng trong Mall caàn sang taïi San Antonio, TX. Rent $11,000/mon. each, roäng 800 SF ea. Income $100,000/mon. Giaù baùn $945,000 cho caû hai. L/L: 281235-0900. Khym, 213-8045273 Gina. - Caàn sang choã troáng trong chôï Hoàng Koâng, ñöôøng Bellair khu chôï ngöôøi Vieät ñoâng nhaát taïi Houston, TX. Giaù $17,000 500-30L-120205/197921

Coù 2 phoøng Office cho thueâ naèm trong khu nhaø haøng Baùt Ñaït goùc ñöôøng Brookhurst & Hazard $400 moãi phoøng bao ñieän nöôùc, xin goïi Dung 714-987-0369 500-28L-120205/197963

500-28L-112505/197101

ARIZONA Ñi xa caàn sang gaáp, tieäm nails ñeïp, môùi build, rent reû, khoâng caàn credit, coù nhaõ yù xin goïi 480777-5079, 626-258-9736 500-36L-120205/198063

500-28L-090805/186198

Space available for lease 1000sq, maët tieàn vuøng Long Beach, thích hôïp cho môû small business or nail. Xin L/L Andy 714-8763088, Döông: 714-876-3089 ñeå bieát theâm chi tieát 500-6D567-092105/188059

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

Sang tieäm Hair & Nail vuøng NW Phoenix (Peoria), 1000 sqft, rent $1034, 4 baøn, 3 spa, 1 toùc, 1 facial, 32K. Xin L/L: 623-4871660 bus, 480-703-8008 cell

500-33D167-101405/191470

400-14L-121705/199799

400-7L-020604/172849

500-90L-092905/189202

500-30L-101205/191093

400-7L-121605/199630

500-14L-112905/197440

Caàn sang Trung Taâm giöõ vaø keøm treû hoïc, thích hôïp vôùi Coâ Thaày ñaõ daïy ôû VN vaø vaãn muoán trôû laïi ngheà cuõ. 714-914-2062

Vì lyù do g/ñ caàn sang tieäm gaáp ôû Ohio, thuoäc thaønh phoá Lima, khu Myõ traéng, income cao, tip haäu, khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Bình 419-303-1299

400-14L-121605/199663

A&P AUTO SALES Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 Ä°2002 TOYOTA Highlander SUV SR5, V6, auto, 4DR, moonroof, full power, cass+CD... Giaù $14,900 ° 2002 MERCEDES ML320, SUV, auto, all leather, CD, moonroof, parking sensor. Giaù $21,800 °2001 TOYOTA 4 Runner SR5 V6 Sport, SUV, auto, moonroof, rack, board, cass+CD, full power . Giaù $12,600 °2001 ACURA MDX, SUV, auto, 7 pass, dual A/C, moonroof, leather, cass+CD... Giaù $18,300 °2001 TOYOTA RAV 4L, SUV, auto, 4DR, full power, Cass+CD, alloy wheels . Giaù $11,800 °2001 HONDA Passport EX, SUV, auto, 100K, good condition, moonroof. leather, cass+CD. Giaù: $8900 ° 2001 TOYOTA Siena XLE, V6, auto, 7 pass, dual, A/C moonroof leather, running board, good condition Giaù $13,200 ° 2001 Mit Montero XLS, SUV, auto, 4DR, full power , A/C, cass+CD. Giaù $9,300 ° 2001 MERCEDES E430, auto, 4DR, one owner, 77K, moonroof, leather, CD, cromewheel. Giaù $18,900 °2001 BMW 325i, auto, 4DR, full power , moonroof , leather+CD. Giaù $16,800 ° 2001 LEXUS IS300, auto, 4DR, moonroof, half leather, cass+CD, full power, Giaù $16,900 ° 2003 Acura TL3.2 type S, auto, 4DR, moonroof, leather, cass+CD changer, Giaù $17,700 ° 2002 MERCEDES CLK430, auto, 2DR, good condition, black, moonroof , leather, CD, full power . Giaù $24,800 ° 2002 ACURA RSX, auto, 2DR, white, full power, moonroof, CD player. Giaù $14,200 °2002 TOYOTA Avalon XLS, auto, lowmile, pearl white, moonroof,. all power, all leather, cass+CD. Giaù $15,800 ° 2002 MERCEDES C320, auto, 4DR, 40K, moonroof ,leather, CD changer. Giaù $21,500 °2001 LEXUS LX470, SUV, auto, 7 pass, lowmile, moonroof, leather, cass+CD changer. Giaù $28,800 ° 2003 Acura CL3.2 type S, auto 2DR, moonroof , leather, cass+CD... Giaù $14,800 °2002 TOYOTA Camry XLE, 4 cyl, moonroof, cass+CD, alloy wheels. full power ... Giaù $12,200 °2001 LEXUS GS300, auto, 4DR, good condition, full power leather , cass +CD.... Giaù $18,800 °2002 MERCEDES S430 one owner, silver, book+key, navigation system full loaded. Giaù $33,300 HAPPY HOLIDAY A&P Auto Sales Kính Môøi

500-28L-092805/189128

ARIZONA caàn sang nhieàu Lease trong shopping center vaø plaza ñeå môû Nails or Hair Salon. Baùn nhieàu loâ ñaát ñang phaùt trieån. Lieân laïc 602-380-6158 Tony Nguyen

Arizona! Arizona! Arizona. Baùn tieäm nails vaø baùn nhieàu lease ñeå môû tieäm nails. Xin lieân laïc Ken 480-580-7858

AUTO DETAILING. Chuyeân moân: Ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày), giaët thaûm, röûa maùy xe, vieäc laøm caån thaän, ñeïp, môùi. L/L Lôïi 714580-4833 (coù nhaän ñeán laøm taïi gia)

400-36L-060505/171808

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn chuû nhaân ñaàu tö cô sôû nhieàu lôïi töùc daøi laâu. Cô hoäi hieám coù voán 20-40 ngaøn ñoâ. OÂng Leâ 714924-8463, 714-799-1096

500-15L-112605/197139

Dòp may hieám coù, khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang vaên phoøng Chiropactic vaø massage, tieäm ñeïp, ñoâng khaùch, 5 phoøng, City Stanton. Giaù $35K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L 714-7153901

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-21L-120305/198141

Salon vuøng Newport Beach caàn sang coù 6 toùc 3 nail, 2 spa môùi 1 phoøng facial roäng 1000 SQ khaùch Traéng 100% khu sang giaù cao, caét nöõ $50, caét nam $30. F/S $35, Ped $30, facial $90 naèm trong khu shopping coù chôï, bank of America, Starbuck vaø nhieàu nhaø haøng xung quanh baùn $95,000. Phaûi coù credit khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 949723-5372

500-28L-120505/198205

Mesa, Arizona. Cô sôû saûn xuaát, baùn sæ, baùn leû gioø chaû, boø vieân, pateù, thòt nguoäi... Coù giaáy pheùp cuûa boä Noâng nghieäp, ñaày ñuû maùy moùc. Nay vì söùc khoûe, caàn ngöôøi tieáp noái thöông nghieäp. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 602-743-0469, 480-358-6922

500-21L-120505/198231

Caàn sang gaáp tieäm Cell phone vì lyù do gia ñình. good location, löông oån ñònh, khoâng heà coù caïnh tranh. Giaù $35,000, bao goàm inventory, chuû seõ giuùp höôùng daãn trong thôøi gian ñaàu.. XLL:714467-6124

500-30L-120505/198256

Sang tieäm taïp hoaù taïi Westminster, ñeïp, ngay ngaõ tö, gaàn tieäm giaët, coù theå môû chôï, phone, video, nöôùc, thieáu ngöôøi coi. Giaù 110 ngaøn. 714-8521713, 714-797-9209

500-30L-120505/198267

Cô hoäi cho tieåu thöông gia naøo coù yù ñònh ñeán tieåu bang Florida ñeå laäp nghieäp. Cho thueâ moät nhaø haøng 200 choã ngoài, coù baõi ñaäu xe roäng raõi ngay trung taâm thaønh phoá. Nhaø haøng coù ñaày ñuû tieän nghi, coù bar röôïu, ñoà ñaïc trong nhaø haøng taát caû ñeàu môùi. Goïi cho Anh Huøng 352-217-3449

500-28L-120505/198273

Caàn sang tieäm nail gaáp, ôû thaønh phoá Tucson, Arizona, baän chuyeän gia ñình. Giaù $25,000, income $3,000 tôùi $3,500 1 tuaàn. L/L 520-792-4222, 714-422-4301

500-28L-120505/198312

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm phim boä Hongkong, Korean. Phim leû vaø DVD. Tieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong khu chôï. 714-350-7690

500-30L-120605/198402

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-7L-120705/198532

ÑI QUA CHINA Höôùng daãn ngöôøi ñi qua China mua haøng hoùa, taïi ñaây coù baùn sæ vaø leû, ai caàn laøm aên, buoân baùn chôï trôøi hoaëc môû tieäm. L/L: 714261-3650

500-30L-120705/198615

Tieäm Beauty Supply & Salon thaønh phoá Huntington Beach caàn baùn giaù $110,000. Hieän coù hai thôï möôùn station, hai thôï commission. Lieân laïc Trang 714454-8816

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-28L-121005/198988

ARIZONA. Sang tieäm nails, vuøng Mesa Fry’s shopping center, khaùch sang, rent reû, 5 baøn 3 gheá spas, phoøng facial. Thaät loøng lieân laïc phone 480-833-3039, 480-330-1958

500-30L-121005/198992

STORE FOR LEASE Busy Mall, high traffic, over 100 parking lot, Appr 1,300sq. 11084 Magnolia St./ Garden Grove. AHN, Yong 818-244-9998

500-7L-121005/199017

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372

500-14L-121105/199055

GG. Hair Nails, 4 Toùc, 2 Nails, 1 Spa, facial room caàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi $35,000 lease coøn daøi, tieäm ñeïp saïch. L/ L 714-468-9819 or 714-3984314

500-21L-121205/199102

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp tieäm nail ñang ñoâng khaùch vuøng Chandler (Arizona). Giaù caû deã daøng thöông löôïng. L/L: 480326-8949

500-21L-121205/199105

ARIZONA. MASSAGA & NAIL SPA khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, tieäm goàm coù 4 room, 5P, 6B, TV Plasma, trong khu Shopping Supper Wal-Mart. Giaù $40K/OBO. Muoán bieát theâm chi tieát xin L/L 714-331-4130 or 480-830-1666

500-14L-121205/199125

Tieäm nails vuøng Whittier 4 baøn, 2 spa, 1 wax raát ñeïp, tieàn rent reû, caàn sang gaáp vì baän vieäc gia ñình, giaù caû thöông löôïng. 714277-0658

500-30L-121205/199141

BEST CENTURY REALTY GARDEN GROVE: Commercial Building. 9000 SQ. 24,000 SQ lot 34 parking. Gross rent $9300 full rent. Asking $1,825,000. Tom Vo: 714-719-1888

500-28L-121205/199144

ARIZONA. Caàn sang 2 tieäm 99¢ Store taïi thaønh phoá Stucson, Arizona. 1) Roäng 10,843 sqft. Giaù $95,000 + haøng hoùa. 2) Roäng 8050 sqft. Giaù $75,000 + haøng hoùa. Caû 2 ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao. Xin goïi Khaùnh: 520-3906062 or 520-743-8424

500-28L-121205/199168

500-28L-120805/198676

500-90L-120805/198683

Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng ôû Redlands, giaù cao. Tieäm ñeïp, sang coù 6 spa chair, 6 stations, 2 facial rooms vaø 1 laundry room. Giaù $90,000. L/L 949302-3818 hoaëc 909-379-8464

Hotel 9 phoøng nguû ngay trung taâ m du lòch thaø n h phoá Nha Trang. Gaàn bieån, chôï, böu ñieän, 375 caây. Lieân laïc Thanh: 714757-0187, 714-841-9763. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi.

500-36L-120805/198805

Sang tieäm Game Fountain Valley/Mile Square Park. Khu ñang coù nhieàu nhaø haøng vaø khaùch qua laïi. Phone 714-418-0005 500-14L-121405/199426

Tieäm Nails caàn sang gaáp vuøng Fullerton trong Shopping Center, 900 sqft., Rent $1871/M, 6 baøn, 2 Spa, Sang $55,000. Xin goïi: Lisa 714-705-5593 500-7L-121405/199497

Caàn sang lease ñeå môû tieäm Nail or Day Spa trong khu shopping raát lôùn coù Supper Market McDonald, Restaurant Stabuck Coffee, Long Drug v.v... Tieäm caùch Bolsa 4 tieáng laùi xe, lieân laï c 559-375-4819, 714-7575014 500-14L-121405/199500

500-14L-121105/199060

Nhaø haøng sang ñeïp vuøng Laguna Niguel. ñòa ñieåm raát toát caïnh chôï Ralphs vaø T.G.I Friday’s Restaurant 3000+ sqft., coù Liquor License, caàn sang gaáp. ÑT 949-903-5655 or 714-3668220

CAÀN SANG TIEÄM Trong Super Wal-Mart, N.C, nhieàu khaùch walk-in, thaät loøng sang lieân laïc Rose hoaëc Tuyeát cell 252-469-7178, 336-9853522

SANG TIEÄM NAILS SPA. Roäng ñeïp, 8 spa, 8 nail stations good location trong mall lôùn gaàn TP St.Louis, Missouri. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù phaûi chaêng. L/L Kim: 626-536-7208

500-14L-121405/199380

NAILS Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails & Spa vuøng LA. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Income cao. Rent reû, neáu thaät loøng L/L Linda: 323-541-9301, 626-380-5773, 714-623-3664

500-14L-121205/199206

NAILS Sang tieäm Nals vuøng Pasadena, 5 baøn, 3 spa, 2 hair, 1 facial. Maùy giaët maùy saáy, parking roäng. Rent reû. Tieäm môû laâu naêm, môùi remodel, giaù $50,000. L/L Tina: 626-304-9721

500-30L-121505/199574

Major Franchise gas station for sale high profit fast growing area. Now is best the to get into gas station business, call 909-3368356

500-21L-121505/199610

Sang Shop Nails. Shop roäng 2700 SQ ven bieån Ventura. Khu Sear’s Center; Boston Market, Trader Joe’s... giaù $130K. Goïi 626-377-0050 500-14L-121505/199611

Vì lyù do gia ñình, caàn sang tieäm nail vuøng El Centro caùch Bolsa 2 LA 2h45'. Tieäm roäng ñeïp. Thoaùng coù phoøng wax. L/L Andy 714-717-9120 500-14L-121505/199616

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415 500-28L-121505/199624

Caàn sang nhaø haøng (Florida). Location toá t trong shopping plaza. Parking roäng. Keá Hospital, Office, Hotel, Traffic ñoâng. Income good. $120,000.00 (2 walking cooler/freezer ask more). Caàn ngöôøi giuùp nhaø haøng bao ôû. Call: 772-214-9611, 772-3351668 500-7L-121605/199635

ARIZONA. Tieäm nail vuøng Scottdale caàn baùn coù lease môùi ñeå môû tieäm Nail good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-735-9695 500-28L-121605/199642

500-14L-121305/199284

RESTAURANT Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Aloha Hawaii B.B.Q Restaurant. Coù khaùch. Lease daøi. Rent reû . Address: 1507 W. Beverly Blvd, Montebello, CA. L/ L: 323-727-7187, 626-251-7142

500-14L-121305/199310

500-18D167-121305/199322

500-14L-121005/198972

Caàn sang 2 tieäm nail trong 2 mall ôû Mississippi, ñoâng khaùch vaø saïch seõ, muoán ñoåi vieäc laøm vieäc môùi. Xin lieân laïc Anh Phöông 601-408-2070

500-21L-121005/198985

Tieäm nails trong Mall, Palm Springs, ñeïp roäng 1,900sft, 1 phoøng giaët saáy, 2 phoøng wax TV 60", 6 gheá spa, 10 baøn nails, 2 hoà caù kieång, rent $3,350/ thaùng. Giaù $80,000. L/L 760343-2960, lease coøn 9 naêm

Baùn tieäm boâng Huntington Beach 60K ñoâng working, coù nhieàu hôïp ñoàng nhaø quaøng, nhaø thôø, ñaùm cöôùi, lease daøi haïn. Rent $1,100 vì lôùn tuoåi xin vui loøng goïi 714847-1805

500-28L-121305/199365

500-14L-121605/199791

500-7L-121805/199895

500-14L-121705/199801

FREE RENT Khu thöông maïi goùc Brookhurst/ Westminster coù nhieàu V/P töø 300 SQF/2000 SQ. Doïn vaøo ngay. Tieän môû caùc D/V: Keá toaùn, du lòch, baûo hieåm, lôùp hoïc keøm treû, chuïp hình/thueâ aùo cöôùi, möôùn video/saùch baùo. Coù ñoâng khaùch moãi ngaøy. Cho thueâ ngaén haïn vaø daøi haïn. Giaù reû. Ñ/K: deã daøng. Call: 562-756-9969

500-7L-121605/199670

ASIAN MARKET IN CANOGA PARK. Very busy BLVD. Great location in big shopping center, no competition in the area. Month gross $208,000. Net $20,000. English Tina: 714-7851279 500-7L-121705/199842

Sang Tieäm Nails. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm coù 6 spa + 6 station. Khu Torrance. Khaùch Traéng. Xin goïi Angel 310291-4382 500-7L-121705/199844

Caàn sang tieäm Nails vuøng Hawthorne. Rent reû, ñeïp, thoaùng, ñaày ñuû tieän nghi. Thaønh thaät xin goïi Hoa 310-951-5883 hoaëc 310218-8301 500-30L-121705/199852

Sang gaáp tieäm Nail, Las Vegas. 4 spa, 9 baøn, facial room, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy. Tieäm roäng, tieàn rent thaáp. Ñòa ñieåm toát. L/L: 702-767-6519 500-14L-121705/199854

Gold Nails, Lake Havasu, AZ caùch Los 4 tieáng caàn baùn tieäm nail $26,000. Môû hôn 3 naêm; ñoâng khaùch walk-in. 5 baøn nails, 1 spa roäng 1250SF. Rent $1100. L/L: 928-505-3405 500-14L-121705/199863

ARIZONA. Thaønh phoá Gilbert. Caàn sang tieäm Nail, 10 baøn, 7 gheá spa, coù phoøng Facial, Waxing. Giaù $80,000. Lieân laïc Tina: 623-703-0531 500-14L-121705/199866

Caàn baùn gaáp tieäm aên ñaày ñuû maù y moù c , cuø n g vôù i ñòa oá c 1988sf, 15,000sf lot, treân ñöôøng PCH ôû Long Beach. Lieân laïc 310437-9346

500-14L-121605/199680

Nhaø haøng ñoâng khaùch vì vaán ñeà söùc khoûe caàn baùn gaáp. L/L Vivian 714-335-3774. Caàn nöõ waitress gaáp. 500-7L-121605/199710

FOR LEASE Phoá thöông maïi 650SF, giaù $975/ thaùng, tieän laøm moïi dòch vuï. Ñ/ C: 13120C Brookhurst St, G.G. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-4176634

600-36L-011305/151319

500-8L-121905/199902

Caàn sang tieäm Nail vuøng Pomona Indian Hill, coù 3 spa & 6 baøn nail. Raát ñoâng khaùch, walk-in. L/L 909-238-4126 or 909-3191612 500-7L-121905/199922

Caàn baùn gaáp tieäm Nail trong Mall lôùn TB New Mexico, ñoâng khaùch thieáu ngöôøi laøm. Thaät loøng mua xin goïi 505-897-4111, cel: 505239-0227

Baùn Tieäm Nail vuøng Irvine tieäm môùi môû, 12 gheá Spa, 4 baøn nails, GÑ ôû xa caàn baùn gaáp. Giaù 245K, Lieân laïc Thuùy hoaëc Sam 702379-1239, 702-373-2966 500-7L-121905/199974

Caàn sang tieäm Nail Spa môùi xaây vuøng Torrance, 8 gheá Spa, 2 phoøng facial, waxing, massage. Baùn giaù voán $130,000. Caàn mua L/L 310-373-7017 hoaëc 310683-9804 (C)

600-28L-112905/197433

500-7L-122105/200128

Baän chuyeän gia ñình thieáu ngöôøi troâng coi, sang tieäm Nails trong Shopping Center, goàm 5 baøn nail, 4 ped spas, phoøng facial, baùn duïng cuï designs. Giaù $75,000. Goïi Leo 714-553-8220

500-14L-121805/199870

500-28L-121805/199880

Caàn sang tieäm Dry Clean vuøng Moreno Valley, maùy ñaày ñuû, tieàn thueâ reû. Income $13,000/thaùng. Khu shopping center roäng. Good location. Caà n sang vôù i giaù $120,000 L/L coâ Kim 951-6564131

600-28L-113005/197660

Tieäm Furniture vuøng Lakewood caàn taøi xeá giao haøng coù kinh nghieäm xin lieân laïc vôùi anh Thaéng 562-529-7025 600-90L-120105/197844

500-7L-122105/200171

Massage Clinic For Sale locate in Huntington Beach. Have a lot of customers. Nice area. No bad history. Good business $10,000/ M income. 714-688-6078

500-7L-122105/200180

Caàn sang lease cho tieäm Nail ôû North East Stockton California, khu nhaø giaøu, shopping coù chôï raát khaù. Goïi 714-313-0539

500-3L-122105/200193

BUSINESS ª Cafeù gourmet likes Starbuck in Laguna Niguel shopping center. Gross sale: $208,450/Year. Net income $60,000/year. Established 7 years. Price $175,000 ª Huff’s restaurant in Huntington Beach. Gross sale $80,000/ M. Net $10,000/M. Price $475,000 John Vu Business Broker: 949295-9020

Tieäm Nails treân 10 naêm, khu shopping lôùn, 5 thôï, rent reû, good income, sang 110 ngaøn. Serious buyer only & good credit. L/ L 714-814-2357 or 714-4545314

600-14L-030705/158103

Cafeâ Thoaùng Saøi Goøn caàn tuyeån nöõ tieáp vieân, vui veû, duyeân daùng, löông traû theo khaû naêng. 714468-6562

600-98L-041005/163177

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, haøng nhieàu. Ñi moãi tuaàn Hood Drop only. Löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-14L-041305/163689

Cafeù Maùi Taây Hieân caàn nam laøm ca toái part time, röûa ly, doïn deïp, giöõ gìn saïch seõ quaùn ñoùng cöûa v.v... L/L: 714-920-0072 goïi sau 11am

600-14L-041305/163691

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nöõ tieáp vieân laøm ca toái part time. L/L 714-920-0072 goïi sau 11 am

600-36L-050405/166955

600-28L-121105/199068

500-14L-122205/200301

Dry clean plant for sale w/ property business 325K for year avg. cleaning cost. 3.67 & up laundry shirts. 1.19 & up, location in North of Houston area. Asking $1 million. For more info. call Nick 832-347-8928 (cell) 500-7L-122005/200022

TIEÄM VAÛI Lyù do laøm vieäc khaùc, caàn sang gaáp tieäm vaûi vuøng El Monte, giaù reû, coù theå thöông löôïng. L.L Anita 626-443-7031 500-28L-122005/200027

CAÀN SANG Tieäm Nail vuøng Long Beach, ñeïp, sang troïng, 6 gheá spa, 8 baøn, 1 facial, khaùch Myõ traéng, rent reû, tip cao. Giaù $65,000. L/L Henry 714-417-5909, khoâng thaät loøng mieãn goïi 500-7L-122005/200057

Bakerfield caàn baùn gaáp Tieäm Nail 9 baøn, 4 spa, 1 facial. Giaù caû nheï nhaøng 714-369-4602 500-7L-122005/200058

RIVERSIDE cho thueâ maët baèng 2000sf. Tieän môû moïi dòch vuï veà nha khoa, baûo hieåm, parking roäng, tieàn rent reû. L/L 714-7576283

500-14L-122005/200065

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang tieäm nails gaàn High School. Tieäm ñoâng khaùch, coù spa. Cell 714414-8862, W #562-493-2766

600-14L-121205/199093

500-7L-122205/200290

500-14L-122005/200013

Caàn sang tieäm Video chuyeân cho thueâ, mua vaø baùn caùc loaïi phim Myõ vaø video games. Khaùch Myõ & Meã. Tieàn rent reû. Giaù caû thöông löôïng. Goïi 562-984-3895

Day Spa caàn Massage Therapist coù 500/Hrs, certificate. Laøm vieäc gaàn Seal Beach. Good pay good tips. Call Anna 714-417-2236

600-14L-121205/199121

Caàn ngöôøi tieáp taân vaø ngöôøi baûo trì cho khaùch saïn full/part time. Moïi chi tieát, xin lieân laïc soá 714534-1818 600-36L-082205/183685

500-7L-122205/200341

Caàn sang tieäm Nail coù 8 gheá vuøng Myõ traéng ñeïp, coù 8 thôï nail LA 35-45 phuùt. L/L 626-2022718, 626-307-2571

600-14L-121205/199212

500-7L-122205/200347

Tieäm Nail ñang hoaït ñoäng caàn sang (lyù do caàn tieàn), khu toát, 4 thôï full time (muøa heø 6 thôï) 2 spa, 6 station. Rent reû, xin L/L ñeå bieát theâm chi tieát 310-9998173. Chuû saün saøng ôû laïi giuùp, neáu baïn caàn.

600-28L-090605/185766

500-7L-122205/200350

Ñi VN gaáp, caàn baùn tieäm Nail vuøng Hawthorne 2 Spa, 6 baøn nail, 1 baøn airbrush. Rent $1450. Giaù 28 ngaøn vaø coù theå thöông löôïng, goïi 323-242-1204

500-7L-122205/200351

CAÀN SANG TIEÄM NAIL. 4 baøn, 2 spa chair, wax+ Airbrush trong khu chôï Meã raát ñoâng, goùc ñöôøng Ball & Anaheim Giaù $23,000. 714-533-1830, 714-417-7907 500-6D167-122205/200356

Caàn sang tieäm Nails Anaheim, 4 baøn nails , 1 phoøng facial, tieàn rent reû. L/L phone 714-653-8752 500-7L-122205/200361

600-90L-092805/189174

MASSAGE THERAPISTS Very busy massage spa in Dana Point and Laguna Hills. 500 HRS needed. 949-489-0040 or 949813-7140

600-89L-101105/190981

REAL ESTATE AGENTS Now Hiring: Vaên phoøng caàn nhieàu F/T or P/T License Agents, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao, Lieân laïc Tina 714-7451458

600-28L-101105/190989

LOAN PROCESSOR Immediate Hiring: 2 Years Plus Experience - Staff wage 15/hr plus bonus, full time. Please contact + bring resume to Tina 714745-1458. Fax: 714-657-7588

500-7L-122005/200083

600-90L-101405/191469

500-14L-122005/200096

Ñi xa caàn sang laïi tieäm hair & nail, khu chôï Vietnam. Xin goïi 714-915-4120 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

600-6D167-121205/199127

Caàn thôï Massage, khoâng coù kinh nghieäm will train. Tieäm khu lòch söï. L/L coâ Mai sau 1 giôø tröa 714-522-4214

VICTORVILLE. Cho möôùn choã ñeå môû tieäm nails (1419sq), treân ñöôøng lôùn Bear Valley Ridgecrest, ngay trong khu shopping center vaø business park, ñieàu kieän deã daøng. L/L 760-8877475

Nhaø haøng roäng 2500sq.ft, tieàn rent reû, lease coøn daøi, lòch söï sang troïng, coù license röôïu maïnh #47 & ca nhaïc, ñöôïc môû cöûa tôùi 2:00 saùng, caàn baùn $325K. Lieân laïc 1-888-249-2421

600-30L-121005/199010

Coâng ty T.V.N transport caàn taøi xeá giao haøng baèng A töø California ñi New York, ñi vaø veà trong tuaàn, tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Quoác 714-377-3651 or Vinh 714-889-8119 home 714903-2384

Cty quoác teá, saép môû chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Caàn Sales Representative P/T 500-2000/month, F/T $2000-$8000/month. L/L Ryan 310-709-1148 Email iglowce@yahoo.com

Vaên phoøng khang trang saün saøng cho ñòa oác, khai thueá, baûo hieåm sang laïi giaù reû, Goùc Magnolia + Westminster, moïi chi tieát Lieân laïc Ñöùc 714-425-1629 Caàn sang tieäm trong mall. Khu Myõ Traéng, income cao, tieàn rent trung bình. Vuøng Akron, Ohio, gaàn Cleveland 30 phuùt. Xin L/L Thomas 330-256-0114

600-28L-120905/198817

Caàn thôï Tool & Die Maker coù kinh nghieäm; thôï baûo trì coù kinh nghieäm veà maùy moùc, ñieän cao theá. Löông haäu baûo hieåm. Goïi A.Coâng 714-210-8966, cell: 714417-1709

600-14L-121005/199027

500-7L-122205/200278

500-7L-122005/200008

600-20D12567-120605/198356

Caàn saleman & salelady kinh nghieäm cho tieäm furniture ôø Simi Valley, löông haäu, höôùng freeway 5 North, 118 West. Lieân laïc 714-363-1296 hoaëc 805-5272179

600-14L-121005/199011

Sang tieäm Hair/Nail vuøng Bellflower/Cerritos. Chuû doïn ñi xa giaù $20,000. Xin L/L 562-8659229

Tieäm phone caàn baùn gaáp coù ñuû T-Mobile, Verizon, Cingular trong khu chôï Thuaän Phaùt, raát ñoâng khaùch. Baùn gaáp $15,000. L/L 714-209-9090

Caàn xe 18 baùnh taûi haøng xuyeân bang. Xin L/L 760-224-3844 or 760-224-5366 Hoaø n g Texas, needed 18 wheelers delivery general, freights for 48 states

Caàn moät ngöôøi laøm vieäc vaên phoøng, thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng Quickbook vaø caàn moät ngöôøi laøm vieäc shipping warehouse traû löông haäu. L/L 714641-7088

500-14L-122205/200261

500-7L-121905/200005

500-7L-122005/200092

RESTAURANT VN. Sang ñeïp, roäng raõi, raát môùi, ñòa ñieåm raát toát, khu Little Saigon ñoâng khaùch. Caàn sang vì lyù do söùc khoûe. Xin L/L Höông 714-665-9324 (tröôùc 9:00AM hoaëc sau 9:00PM)

600-15L-113005/197569

Massage Therapist in Corona 500Hrs. P.T/F.T $25/Hr + tips. Call John 714-883-1250

Sang tieäm Nails taïi San Luis Obispo, CA 93401. Môùi build 4 baøn 5 gheá, 1 waxing room trong shopping center $35,000. Full set $27 luoân chaân $23 caùch Bolsa 3h30'. L/L cell: 714-280-5787, 805-783-2863

500-6D167-122205/200254

500-7L-121905/199985

$162/Hr 3/ Bill and Haûi Closed 5 Loan in first month made $175/Hr. Coøn raát nhieàu agents vaø loan officers môùi vaøo ngheà ñaõ thaønh coâng ngay, xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Khoâng caàn kinh nghieäm. Phaûi thaønh thaät vaø sieâng naêng. Khoâng coù ñöùc tính treân xin mieãn goïi. Fax resume to: 714-836-8234 Hoaëc goïi 714-262-3425 for a privated interview. World Realty 300 S. Sycamore ST. Santa Ana, CA 92701. Broker/Owner Antoine Buøi Coâng ty mua baùn, taøi trôï ñaïi oác danh tieáng laâu naêm vuøng Orange County, Pomona, San Bernadino caàn tuyeån sale person, hueâ hoàng cao, nhieàu quyeàn lôïi. L/L Phillip Nam 909-576-1934, 714-5312919

500-21L-122105/200153

Hair Nail caàn sang. Tieäm naèm trong khu Saigon City Market Place (next to Sa-von), goù c Brookhurst and McFadden. Baùn $80,000. Lieân laïc Xuan 714-9023660

500-7L-121605/199677

Sang tieäm baùn boâng vaø orchids supply, khu Garden Grove, tieàn nhaø $500 moät thaùng. Xin lieân laïc 714-902-8626

500-36L-122005/200118

500-28L-122005/200067

500-28L-121605/199672

500-10L-121605/199673

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402

Caàn baùn gaáp tieäm Nails vuøng Huntington Beach. Tieäm 2 gheá Spas, 1 phoøng Facial Waxing, 7 baøn Nails. Giaù baùn $43,000. L/L Loan: 714-925-6913, 714-6383644

500-7L-121905/199937

TRÖÔNG TRUNG TÍN Realtor 714-713-4834 ª BBQ Express #2. Gaàn chôï Ñaølaït, Costco. Trò giaù $300,000, chuû caàn baùn gaáp. Giaù $249,000 ª Hair & Nail, caùch Little Saigon 3 tieá n g trong Mall, income $5000/thaùng. Giaù $120,000 ª Phaùt’s Toyota Specialist. Coù treân 15 naêm. Income $20,000/ thaùng. 96% rating AAA Satisfaction. Giaù $359,000 ª Skin Care Store, HB. Coù treân 10 naêm, giaù $49,000 ª Furniture Store. Upland. Net income $8000/thaùng. Giaù $179,000

600-198L-081304/131975

Nail and spa trong shopping lôùn Albuquerque, NM, khoâng ngöôøi troâng caàn sang gaáp, 4 spa, 6 baøn, 2 facial room vaø caàn thôï nail bao löông. L/L Minh 505440-4743

500-7L-121805/199887

500-14L-121905/199935

500-14L-121705/199798

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn sang tieäm Nail vuøng Riverside, goàm 7 baøn, 2 gheá, 1 phoøng wax, rent reû, hôïp cho gia ñình giaù thöông löôïng. L/L W: 951487-8198, C: 714-260-8729

Vì doïn ñi xa caàn baùn tieäm 99¢ & up. Giaù thaät reû. 714-774-9770 Bus., 714-467-5938 cell

500-28L-121705/199831

500-14L-121605/199631

500-60L-120905/198927

500-28L-120905/198962

Caàn baùn tieäm Nail vuøng Orange Meã, Traéng, khu shopping. Tieäm môùi môû, raát ñeïp, coù 12 gheá spa 5 baøn 1 phoøng wax, 1 facial, maùy giaët, 1400 SF, 1 facial, khoâng ngöôøi troâng coi, baùn giaù 85 ngaøn. Neáu coù yù mua, xin L/L: 562-552-3361 cell, 562-9259702 H

500-7L-121705/199822

ORANGE. Tieäm Nail & Hair & Skin, vuøng Myõ Traéng. Tieäm raát ñeïp. Baûo ñaûm seõ thích. Station For Rent. L/L cell: 714-7402335, 714-757-0857

Space For Lease trong khu chôï AÙ Ñoâng treân laàu coù nhieàu cöûa tieäm cho möôùn. L/L: 714-3152324

500-5L-121805/199882

500-14L-121605/199768

Sang tieäm nail toùc vuøng Vannuys coù 6 baøn nail, 4 baøn toùc, coù phoøng facial, 2 giöôøng wax. Tieäm roäng, tieäm ñoâng khaùch, parking roäng raõi. Xin vui loøng goïi Coâ Bích cell 818-462-3475, bus. 818881-4584

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-122005/200105

Caàn sang gaáp nhaø haøng khu trung taâm saàm uaát ñöôøng Bolsa trong khu chôï AÙ Ñoâng, ñoái dieän P. L. Thoï, giaù caû thöông löôïng. L/L 714-391-1351

NAILS SPA tieä m trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walk-in, vuøng Compton Long Beach. 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $59,000. Tieäm 7 naêm 1 ñôøi chuû, cô hoäi hieám coù. 310-608-7066, 714331-9797

500-14L-121305/199252

Tieäm nail vuøng Scottsdale caàn baùn, coù lease môùi ñeå môû tieäm nail, good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-7359695

500-6D1267-121605/199729

RESTAURANT CAÀN SANG. Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang nhaø haøng vuøng Westminster raát ñoâng khaùch coù license Beer & Wine. Giaù 270,000K. L/L: 714234-6970

500-14L-121505/199608

2 nhaø haøng caàn baùn 3000 SF coù license Beer & Wine goùc Brookhurst gaàn Little SG & moät Fast Food goùc Harbor & Trask. Giaù baùn $55,000. Rent $3500/ M lease 10 years. Raát tieän ñeå môû tieäm phôû. L/L Julie: 714-4789256

Baän vieäc caàn sang tieäm Dry Clean & Söûa ñoà. G.G, rent $500. Tieäm Chiropractic ñeïp Artesia City rent $900 sang giaù OK, 6388269

500-9D167-120905/198862

500-7L-121605/199728

FOUNTAIN VALLEY. Office Space available, plaza delLago. Building. 17220 Newhope see agent suite 224. Reception area plus 3 separate office. Private restroom. Karen 714-557-1430

500-30L-121505/199582

SANG TIEÄM VIDEO Tieäm phim Myõ saïch, ñeïp, ñòa ñieåm toát, tieàn thueâ reû. Caàn sang gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L Ken: 714-612-7947

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

500-14L-121205/199215

Caàn sang gaáp tieäm Toùc - Nails gaàn West LA 6 baøn Nails 1 station toùc 2 spa chair, 1 facial room, xin lieân laïc 323-933-6349 W, 714-757-5038 cell

Office Space Cho Thueâ roäng 500 SQFT, 840 SQFT. Giaù $1.10/ SQFT. Raát tieän cho caùc dòch vuï ñòa oác, baûo hieåm, vaên phoøng. Goùc Beach/Hazard, goïi A.Hoøa 714-373-4422

FOR SALE OR LEASE Commercial Property in Victorville, CA. One of the fastest growing cities in California Agent welcome! @ Free standing 25,050 SF building on 1.20 acre lot @ Visible from fwy 15, right off of the Mojave exit @ Currently rented to LA-Z-Boy Furniture @ Owner might carry some Price $2,300,000 or only $90/ SF Loc Phan, Realtor 619-277-7426

500-14L-120905/198857

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-121605/199725

500-7L-121605/199783

500-28L-121205/199172

500-14L-121205/199204

RAO RAO VAË VAËTT

600 - VIEÄC LAØM 600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung.

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù Thaûo caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714590-9037, 714-675-5401.

EXCELLENT JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Professional Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for serious people who want to have stable job and make lot of money. 100% supported and trained by 15 years experienced broker. Free real estate and loan classes. True stories: 1/ Victoria Just Listed and Sold two homes first month. Made $166/Hr. 2/ Thanh vaø Trang Listed and Sold Five Homes in a week. Made

600-14L-121305/199264

Tieäm Dry Cleaners caàn thôï uûi kinh nghieäm. Löông haäu, xin goïi Ñieàn 714-848-8611 hay 714653-5522 600-14L-121305/199333

Caàn ngöôøi laøm vieäc taïi warehouse, full time. Xin lieân laïc Anh Theá 714-891-0640 600-14L-121405/199378

Caàn gaáp thôï Massage, Toùc, Facial, Waxing. Coù baèng 500G. Löông raát cao, tip nhieàu. Vieäc laøm thoaûi maùi, vui veû. L/L: 951279-5113 600-14L-121405/199429

Coâng Ty caàn taøi xeá laùi truck thuøng giao haøng. Class C OK. Lieân laïc anh Thanh 714-825-1638 sau 12 giôø tröa 600-14L-121405/199483

GRAPHIC & PRINTING PREPRESS. Tieäm in lôùn vuøng Santa Ana caàn moät Graphic / Prepress coù kinh nghieäm, Full/Part time, Xin goïi: 714-558-9595 or Fax resume 714-558-7960 600-28L-121405/199491

Hiring Internal & Outside Sales Rep. Must speak English & Vietnamese Sales exp require. Base salary. Commission & benefit. Phone: 714-444-4144, fax: 714444-3044. Lexor Int. 1939 S. Susan St, Santa Ana, CA 90704


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-14L-121505/199528

Need Turor in English and Mathematic for grade 9 student at home. Pls call: 714-962-6348

600-14L-121505/199534

Caàn Baùc só chænh xöông chiropratic caàn 2 coâ laøm massage therapy, laøm cho baùc lôùn tuoåi, vieäc trong nhaø taïi 710 S. Brookhurst St. #R Anaheim. 714774-3132, 465-6934, 697-4702

600-14L-121505/199579

Caàn ngöôøi baùn haøng boâng trong P.L.T vaø chôï teát. Haõng laép raùp ñieän töû caàn ngöôøi hôïp taùc hoaëc baùn heát coù maáy SMT throuhole. Nam: 714-8569350

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-5L-121905/199910

Need Driver tieäm furniture vuøng Long Beach caàn 1 driver giao haøng coù kinh nghieäm, löông haäu + tip. L/L 562-989-1148 or 5625915544

600-21L-121905/199914

Cafe Laù Me caàn möôùn waitress treû vaø deã thöông, laøm vieäc full/ part time, löông cao vaø tips nhieàu, no exp. nec., will train. 714-454-8857, 714-425-2248

630-28L-112805/197305

600-14L-121905/199925

Caesar’s Restaurant (Quaùn Nhaäu) caàn tieáp vieân treû ñeïp, vui veû laøm part time, full time. L/L chò Dung 714-478-9256

Massage therapist needed. $30 per. Hr. plus tip, Garden Grove. 714-234-8545

600-14L-121505/199623

Pharmaceutique Company in Lake Forest needs experienced pharmacist for R&D, electrician on 1st shift, experienced machine operators, and workers on 2nd shift. Must speak and understand English. Call Tania at 949-588-6388 for application, interview or send resume to Tania@HamidaPharma.com

600-14L-121905/199940

600-7L-121905/199941

Caàn thôï maùy khoâng caàn kinh nghieäm , ñieàu kieän, phaûi coù ñoà ngheà ít cuõng ñöôïc. Xin LL: gaëp chuù Tö soá phone 714-981-4027

600-7L-121605/199711

Caàn ngöôøi thaønh thaät, hieàn laønh, thöông treû, giöõ beù trai 4 thaùng taïi nhaø, bao aên ôû vuøng Oceanside. Xin L/L 760-757-1722 600-28L-121605/199752

Caø pheâ Bình Minh vuøng Rosemead, caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm full time/ part time. Xin L/L 626-329-2069. Ñ/C 3365 B Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770 600-7L-121605/199759

Drafting, laøm vieäc part time/ contract, bieát autocad & 3D inventor hoaëc solid works. Email resume: bh@bhlighting.com or fax 949-699-6822 600-14L-121605/199762

Tieäm chiropractic clinic caàn thôï nöõ massage therapy vuøng Garden Grove, löông haäu + tip. Xin L/L 714-530-4969, 714-9251935. Caàn baùn 1 maùy lock vaø 1 coverstick 600-7L-121605/199782

Caàn thôï or phuï contraction kinh nghieäm, löông cao, theo khaû naêng, laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L: 714-414-5452, vui loøng nhaén teân, ñieän thoaïi. 600-14L-121605/199790

HELP WANTED Vegetarian - Vegan Restaurant needs, good people and proffesional assistant manager, waiter and waitress, full time only, fluently in English is a must. L/L 714-418-0658 or 714-4748488 600-7L-121605/199792

600-14L-121905/199948

Coâng ty du lòch taïi Little Saigon caàn ngöôøi baùn veù maùy bay kinh nghieäm, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, Hoa, hueâ hoàng cao. L/L Angela Luk 626-782-7853

600-7L-121905/199999

Caàn nhieàu nöõ thö kyù baùn haøng, nöõ taøi xeá (cho baø chuû), nhieàu thôï laép raùp Satellite, löông haäu. L/L 714-417-5444 hay Fax resumeù 714-894-5934

600-7L-122005/200032

Caàn 1 coâ ñeán nhaø daïy keøm Advanced Physics cho em hoïc sinh lôùp 11. Lieân laïc coâ Nhung 714417-0821

600-28L-122005/200087

Caàn gaáp delivery furniture bang Arizona vuøng Gilbert (kinh nghieäm caøng toát), bieát laùi xe, löông haäu, laøm vieäc nhö g/ñ. Daytime Sôn 480-678-8713, nighttime 480-857-1885

600-6D23456-122005/200121 600-7L-122105/200125

Caàn caùc coâ tuoåi töø 21-30 laøm massage taïi Seattle, khoâng caàn kinh nghieäm. Bao aên ôû löông töø 15-20 ngaøn/mo. L/L Jennifer 206-330-6210

600-30L-122105/200126

Caàn nöõ tieáp vieân tuoåi töø 23 trôû leân, lanh, hieàn hoøa deã thöông. Löông $4000 ñeán $5000/thaùng. L/L Chò Chinh hoaëc Thuûy 808218-5178 Chinh, 808-591-2880 Chinh/Thuûy 600-7L-121705/199830

CAÀN 2 NÖÕ CUSTOMER SERVICE PART TIME Caàn phaûi coù 2 naêm kinh nghieäm, phuïc vuï qua ñieän thoaïi, thoâng thaïo tieáng Vieät/ Anh, thoâng thaïo duøng Internet, word & excel, laøm vieäc 8am-1pm hoaëc 3pm-8pm $8/hr. Xin goïi CT VITEL 714263-9053 600-21L-121705/199858

Tieäm Furniture vuøng OC caàn ngöôøi giao haøng, full time coù kinh nghieäm, xin lieân laïc 949-6907709 600-7L-121805/199894

Club OÛ Hawaii caàn gaáp nöõ tieáp vieân (waitress) tuoåi töø 21-35, löông töø 7 - 13 ngaøn. Bao aên ôû veù maùy bay. Lieân laïc Trina: 714675-0390

600-7L-121905/199908

Caàn gaáp nhieàu thôï handyman coù kinh nghieäm, laøm ñeâm. Lieân laïc Khoa 714-614-0715 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ Caàn ngöôøi giöõ treû ôû Florida, löông $1400/thaùng. Bao aên & ôû. Xin lieân laïc Myõ: 239-682-0818 cell, 239-643-5855 work 630-7L-120505/198282

Caàn ngöôøi giöõ treû 2 beù gaùi vaø naáu aên, töø thöù hai - thöù baûy 9:307:30PM, saùng ñi toái veà, caàn giaáy tôø chöùng minh khoâng bònh gan, khu Irvine/ Culver $325/ 1wk. 714-717-3859 630-31L-121005/198970

Caàn phuï Nöõ khoeû maïnh, khoeû maïnh, khoaûng 50 tuoåi giöõ beù sau giôø hoïc vuøng Irvine. Goïi 714580-4698, löông haäu 630-14L-121205/199136

Caàn moät coâ döôùi 60 tuoåi giöõ moät beù gaùi 2 tuoåi taïi nhaø. Bushard + Mac Fadden. 714-679-4588, 714-679-4603 630-14L-121205/199149

Caàn ngöôøi troâng treû vuøng Quaän Cam. 1 em 3 tuoåi 1 em 6 thaùng. Löông haäu, goïi baø Linh 949-5525226

Caàn thôï maùy söûa xe coù kinh nghieäm. L/L soá 714-894-2737

600-7L-122105/200214

CAÀN TUYEÅN Nhaân vieân phuïc vuï khaùch haøng Vieät Nam cuûa haõng ñòa phöông Verizon. Löông $10/ giôø+ commission. Training baét ñaàu ngaøy 2/1/06. Aplly taïi 3350 Wilshire Blvd, Los Angeles, laàu 3. L/L Anh Hieàn 213-637-1300. Ext5935

600-28L-122205/200241

Caàn gaáp moät thôï xaây töôøng loùt gaïch, phaûi kinh nghieäm traû löông tuøy theo khaû naêng, Xin goïi: Nhaân cell 714-468-9791 Home 714590-8641

600-5D12346-122205/200244

AAA Casino Dealer Training chuyeân ñaøo taïo hoïc vieân trôû thaønh Professional Dealer trong thôøi gian ngaén nhaát. Giaù caû raát nheï nhaøng. Xin goïi theâm chi tieát. 714-596-7635, 714-785-9817. Toïa laïc taïi: 5845 Westminster Ave, #B, Westminster, CA

600-14L-122205/200334

Caàn taøi xeá phuï baèng laùi A, ñi xuyeân bang, coù baèng laùi môùi OK. Xin lieân laïc David 626-780-1529

600-7L-122205/200349

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm xaây caát ngoaøi coâng tröôøng, ñieàu kieän phaûi chòu khoù vaø coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714-743-7613

630-7L-122205/200338

Caàn ngöôøi giöõ treû hieàn laønh, thöông treû, bao aên ôû, löông haäu. Lieân laïc coâ Nhö YÙ, 714-9028604, 661-600-7626

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-14L-100205/189688

630-30L-121405/199440

Caàn ngöôøi tôùi nhaø ôû Tustin ñeå giöõ em beù; saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc Mai Höông 949-4337054

640-36L-112105/196616

640-14L-120905/198967

630-7L-121605/199679

630-14L-121605/199784

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, giöõ baø cuï vuøng Long Beach, ñi veà, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá 562-428-8741

640-36L-121305/199362

630-7L-121705/199848

630-7L-121705/199853

Caàn gaáp 1 phuï nöõ troâng coi baø cuï 76 tuoåi ôû Costa Mesa, nguû ñeâm 5-6 ngaøy moät tuaàn $1200 moät thaùng, xin lieân laïc 949-8363699

640-14L-121305/199364

630-7L-121805/199868

Caàn moät baø laøm vieäc nhaø, naáu aên vaø phuï coi 1 chaùu beù gaàn 2 tuoåi. Bao aên ôû. Goïi 714-721-1888

640-5L-122105/200232

Haõng ñieän töû vuøng Santa Ana caàn Machine Operator SMT bieát chaïy maùy MAY DATA caøng toát. Caàn coù kinh nghieäm laøm ca nhì. Löông traû theo khaû naêng. Mai Han: 714-545-8886. X221 640-14L-122205/200238

CAÀN THÔÏ MAÙY Tieäm söûa xe 76 Pro Lube caàn thôï maùy coù kinh nghieäm vaø coù ñoà Tools. Xin lieân laïc Minh hoaëc Donny. 714-757-4796, 714-3983271

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nail Supply, môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Haøng ngaøn gheá Spa Pedicure môùi veà giaù reû ª Caàn thôï gaén gheá Spa. 650-28L-052704/120245

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaân tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784 ROSE SKIN CARE ° Ñaïi lyù cho DERMALOGICA products. ° Nhaän NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà SKIN CARE: - European skin care. - Acne - sensitive skin treatment. - Xöû duïng maùy 8 functions - Maùy maøi da (Diamond Microdermabrasion) - Laøm facial baèng Dermalogica products. ° LUYEÄN THI FACIAL laáy baèng State Board ° Goïi Coâ Hoàng Bus: 714-6381670, cell: 714-467-5757

630-28L-121805/199869

Caàn moät coâ hoaëc baùc bieát laøm vieäc nhaø vaø chaêm soùc moät beù trai 4 thaùng. Xin lieân laïc Tröôøng hoaëc Höông W: 910-350-8883, H: 910-793-6608 630-7L-121805/199875

Huntington Beach. Caàn moät ngöôøi giöõ beù trai ba thaùng, saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi. Mon - Fri. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát. 714-596-6453 630-7L-121905/199901

Caàn ngöôøi giöõ 2 treû, 1 thaùng, 5 hay 6 ngaøy 1 tuaàn, naáu aên, ôû laïi ñeâm, hay moãi ngaøy veà, Huntington Beach. 714-842-9484 630-7L-121905/199956

Caàn ngöôøi coi em nhoû vaø clean up nhaø cöûa, laøm 6 ngaøy 1 tuaàn, bao aên bao ôû. Xin vui loøng goïi 714-224-2627 630-14L-122005/200041

Caàn 1 baùc khoûe maïnh töø 45-60 tuoåi, giöõ 3 treû, giuùp giuøm cöû côm chieàu $1,200 thaùng/ 6 ngaøy/ tuaàn, bao aên ôû. L/L 702-7688596, ôû Las Vegas 630-14L-122005/200047

Caàn baø troâng 2 beù gaùi 10th vaø 3t ôû laïi ñeâm tuaàn laøm 5N (goàm cuoái tuaàn), nhaø ôû Tustin, löông moät ngaøn hai /thaùng. Lieân laïc: 714-838-5364

640-14L-121405/199367

Caàn ngöôøi. Micro Analog, tuyeån nhaân vieân 1/ Electronic assemblers, (15) - nightshift, $6.75 $7.26/h, no experience required, must speak English Vietnamese; 2/ Hand-soldering assemblers, (3) - nighshift, $8-$10/h, 1-3 yrs exeperience w/handsoldering for electronic manufaturing. 3/ Cable planner (1) - day shift, $10-$12/ h, must have experience in electronic components & Microsoft Excel, coordinating task & interface w/production scheduling & vendors. L/L: 909-392-8277

650-36L-031105/158956

650-36L-112805/197373

650-36L-112805/197374

640-7L-121605/199750

Caàn CNC Fadal Mill vaø CNC Lathe Operator. Ñieàn ñôn taïi: 7141 Thomas St #B, Buena Park. L/L Ñaït: 626-807-2077 640-7L-121705/199800

Haõng may haøng len. Caàn thôï 1 kim + overlock. Coù kinh nghieäm. Traû löông giôø. Caàn thôï patten maker coù kinh nghieäm, giaù löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Trang: 714-590-9229, 714-748-2602

650-14L-121205/199095

650-14L-121205/199118

650-30L-071205/177365

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn thôï lôùn tuoåi, OK, coù kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage, tip cao, bao löông. L/L 714-271-6640 hoaëc 562-902-9514 650-14L-072205/179061

Tieäm toùc caàn thôï toùc, nail, facial, aên chia hoaëc bao löông cho rent station toùc, nail, facial hoaëc cho möôùn nöûa beân ñeå laøm nail, xin L/L: 714-292-2616

650-28L-112905/197466

CAÀN gaáp thôï nail, löông $700/ tuaàn, nghæ chuùa nhaät, khu Myõ traéng, tip haäu, saün choã aên ôû. L/ L Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-474-6245, toái 931-224-8192

650-14L-112905/197555

HAIR & NAILS P.B.S Hair & Nails, goùc Chapman/ Magnolia, caàn gaáp thôï nails bieát laøm moùng boät kinh nghieäm, bao löông $400-$450/ week + commission. Goïi Phöông 714-636-3599, 636-3810 9AM7PM

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N boät nöôùc vaø wax tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800/tuaàn. L/L: 760-251-8755 (W), 714-3760794 (C)

650-28L-091305/186955

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu caàn thôï: * Boät nam bieát tchaân nöôùc. * Facial Waxing bieát tchaân nöôùc (bao löông $600 - $700 week) tuøy theo KN. * Caàn tc spa. L/L: 323-678-2406 or 310-9203078

650-28L-092005/187981

Irvine Big Shopping Center Nail Station rent $130 weekly, 2 weeks free , call 949-733-0885 or come “Alina Beauty Supply & Salon”, 14370 Culver Dr. #D 92604. Rent or commission. 650-36L-101305/191373 650-9L-101505/191571

Luyeän thi ñeå laáy baèng hoaëc ñoåi baèng Toùc, Facial, Nails cuûa Cali, baûo ñaûm ñaäu, luyeän boät pink & white, gel, fiber glass. L/L Mr Bình 714-362-1973 650-36D167-102005/192266

Independent Sale and Field Service Technician. Chuù YÙ: moät ngheà töï do, khoâng caàn lôùn voán, chæ caàn sieâng naêng vaø uy tín, phuø hôïp vôùi ngöôøi ñöùng tuoåi. Ngheà söûa chöõa, laép ñaët vaø baùn Pedicure Spa cho caùc tieäm nails treân toaøn quoác Hoa Kyø. Coâng ty seõ huaán luyeän, khi ñi thöïc taäp traû $15 giôø. Chuùng toâi nhaän söûa chöõa caùc loaïi boàn, gheá vaø upgrade heä thoáng roller massage coù maët treân thò tröôøng. Xin goïi 1-800-650-7781 650-14L-110105/193810

Coù lôùp höôùng daãn boät silk taän taâm deã hieåu giaù nheï nhaøng (seõ giuùp coù vieäc laøm). Lieân laïc 714633-3696 650-90L-111105/195244

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, Gel, Solar, Silkwrap, (Special 4 way Pinkwhite). Taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRAINING SKINCARE: Höôùng daãn caùch söû duïng maùy Treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy Microdermabration. Caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp. Daïy xaâm thaåm myõ coù caáp Certificate. MAGIC EYE: Baùn vaø training Extension noái loâng mi daøi ra Daøy vaø ñaäm theâm hôn. Goïi cho Tracy: Home: 714-3790727 Bus: 714-995-1522

650-14L-121205/199146

650-36L-113005/197706

650-21L-121205/199167

Caàn thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. L/laïc Lisa 805-984-2723 or 805-200-7681 650-14L-121205/199175

650-28L-120105/197744

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc xuyeân bang, bao aên ôû $700 tuaàn, hôn chia neáu caàn chuû seõ training. Tip cao, chuû vui veû. L/L: 410960-0357, 434-239-6990

650-7L-120105/197759

Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm vuøng Torrance, khaùch lòch söï, tip cao. Nghæ Chuû Nhaät. L/L: 310373-8184

650-3L-120405/198175

Vuøng Simivalley caàn thôï nöõ K/N pink & white, facial. Ñoâng khaùch walk-in, khaùch sang, tip haäu. $700 - $900 tuaàn, coù choã ôû. 805578-3499, 805-304-3951 650-14L-121205/199177

Löông $800 - $1200/tuaàn. Tieäm Nail trong Ontario Mills Mall. Raát nhieàu khaùch walk-ins. Tip haäu. Caà n gaá p nhieà u thôï nöõ kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc vaø wax. Caàn 1 thôï nöõ cho 6, 7, Chuû nhaät, xin L/L: 909-381-3500 or 909-559-0171 650-14L-121205/199214

Caàn thôï nails nam nöõ vôï choàng OK kinh nghieäm moùng boät laøm trong mall CA, caùch Santa Ana 10 tieáng laùi xe, bao löông $800/ week treân aên chia. 714-9024413

650-21L-120505/198214

Caàn thôï K/N khaùch Myõ traéng , löông $3,000 up. Laøm vieäc taïi T/B Iowa. Nhaø coù phoøng rieâng. L/L Thu 641-583-1656

650-28L-120505/198274

NAIL Arizona, caàn sang tieäm nail trong khu shopping center lôùn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. L/L Lee phone 602-412-7885

650-21L-120505/198294

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp thôï nail bieát boät vaø gioûi chaân tay nöôùc, bao löông, tip haäu, laøm vieäc trong tieäm vui veû. L/L Bus 310-475-4266, home 626570-6797

650-14L-121205/199217

650-28L-120705/198480

Great Clips now hiring qualified hairstylist in Tustin, Fullerton and Laguna Niguel. Great pay and benefits. Please call 714-5055907 or 714-724-5683

650-28L-120705/198579

Tieäm Nail xuyeân bang caàn sang, khaùch Myõ traéng , lôïi töùc cao, rent reû, chuû ñoåi ngheà, Caàn sang gaáp . L/L 714-728-0528

650-30L-120705/198606

Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ bieát laøm pink & white gioûi, xin lieân laïc cel: 336-755-8879, tieäm: 336-386-4511

650-14L-120905/198849

Day Spa môùi, ñeïp, caàn thôï nail vaø thôï laøm facial coù kinh nghieäm, laøm vieäc vui veû, laâu daøi. Call Anna 714-417-2236

650-40L-111205/195416

Tieäm ôû Florida in khu Myõ traéng caàn nhieàu thôï Nails. Löông töø $600-$1000, neáu thaät loøng xin L/Laïc 954-941-2376, 954-7013087

650-14L-121205/199119

Caàn thôï Nails nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Coù choã aên ôû. Bao löông hoaëc aên chia/tuaàn 6 ngaøy. L/L Jenni C: 815-590-0325, 815-590-0523

650-14L-091905/187699

NAILS PALM SPRING giaù cao, tip haäu, caàn thôï nöõ K/N boät P/W coù baèng wax caøng toát, bao löông $800/tuaàn, coù choã ôû, nghæ Sunday. L/L 760-369-8881 tieäm, 818-571-2092 cell

650-7L-111505/195706

650-14L-120905/198851

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-344-1088, sau 9PM 626679-1614

650-14L-120905/198963

650-36L-112005/196490

650-14L-121305/199261

Tieäm Nail vuøng PalmSpring caàn thôï boät nöõ KN, coù choã ôû vaø xe ñi veà nghæ Chuû Nhaät. L/L Holly: 4688415 650-10L-121305/199271

Caà n gaá p thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, vuøng Myõ Traéng, tip haäu. Bao löông $70/ ngaøy. Laøm Chuû Nhaät. L/L: 310374-5272 (W), sau 8 giôø PM 310-371-9910 (H), cell 310-6589467 650-14L-121305/199283

Tieäm Nails vuøng Corona caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Lieân laïc Nhi 714-357-2085 or 714-488-2871 650-7L-121305/199287

Caàn thôï Nails bieát Facial vaø 1 thôï chaân tay nöôùc part time. Tieäm ñoâng khaùch laøm vieäc vôùi tính caùch gia ñình. L/laïc Patty: 714-467-7344, 714-903-5438 650-14L-121305/199294

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ bao $700/ W. Nghæ Chuû Nhaät veà Bolsa moãi tuaàn caùch Bolsa 2H30. Khoâng khí gia ñình. L/L: 818-915-2938, 818-259-5481 650-14L-121305/199357

Caàn thôï Toùc bieát laøm moùng boät, vuøng Garden Grove. ÑT: 714638-5582 650-14L-121305/199363 650-14L-120905/198964

650-7L-032905/161392

CAÀN THÔÏ. Tieäm Nail trong shopping Center, caùch Bolsa 25', ñoâng khaùch caàn thôï nöõ boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông, $500/ w up. LL 562-989-5509, 562279-1122 650-37L-032905/161397

650-28L-112305/196820

NAILS NAILS NAILS Tieäm Nails vuøng South Bay caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm xin goïi 310-376-5684

650-28L-112605/197108

Caàn nöõ thôï Nail. Tieäm trong mall vaø thôï tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia, xin L/L: 262-4122975 650-28L-112605/197153

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Tieäm Nails vuøng San Pedro Myõ Traéng caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm löông $500/tuaàn trôû leân, tips haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310-781-9422 MURRIETA, caàn thôï Nam Nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng laøm luoân tay chaân nöôùc. Coù baèng Facial caøng toát, chuû bao löông, goïi Haèng 714-360-9578

640-7L-121605/199629

Immediate opening for an assembler and material handler. Must speak some English. Apply at Anacom MedTek 1240 S. Claudina St., Anaheim, cross streets Anaheim Blvd., + Ball

650-14L-121105/199066

Caàn thôï tay chaân nöôùc, öu tieân lôùn tuoåi môùi ra tröôøng OK, khaùch traéng, tip haäu, tieäm caùch Cali 4h. Tel: 928-763-0899, 714-6234797, Passion Nails 650-14L-121205/199088

NAILS & SPA IN BREA khu shopping mall. Khu Traéng sang tip cao caàn thôï boät pink & white, gioûi chaân tay nöôùc spa Full-time vaø part-time. L/L: 714-478-5356

630-7L-122005/200069

Caàn 1 baùc gaùi khoûe maïnh, giöõ 1 beù gaùi 1 tuoåi vaø laøm ít vieäc nhaø, laøm 7 ngaøy vaø ôû laïi ñeâm. 714932-4355

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

640-21L-122005/200019

Data Entry Clerk & Order Processing Seeking a reliable, fast and precise person for this full time job. Responsibilities include data entry, order processing, and customer service. Must speak Vietnamese & English, know Microsoft office. $10-$13 per hr. Please send resume to Kirk_Campbell@dtdi.com or contact Datatech Depot at (Tel) 714908-5370 Fax: 714-908-5380

650-14L-022105/156221

Caàn 1 coâ taän taâm & yeâu treû giöõ 1 beù 2 tuoåi, bieát naáu aên & chaêm soùc vieäc nhaø. Nhaø goùc Garden Grove. L/L Nhö 714-724-9739

650-36L-060805/172387

640-4L-121905/199965

650-28L-071404/127522

630-7L-121705/199841

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø in caàn phuï vieäc: laøm toaøn thôøi gian, coù benefit. Goïi 714224-4488

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell 714-414-6122

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø 6 ngaøy/ tuaàn. Xin goïi Coâ Oanh 714-9688078

Caàn phuï nöõ giuùp vieäc nhaø, naáu aên nguû qua ñeâm. Löông cao, nhaø caùch Bolsa 15 phuùt. Lieân laïc coâ Haø 714-553-9991

Electronics/ Electro-Mechanical Assemblers. Full time for assembly of Uninterruptible Power Supplies for small growing company. Requires related experience & good English communication skills. Resume: IntelliPower, 1385A Warner, Tustin, CA 92870. Ph: 714-566-0144. Fax: 714-566-1045. Email: LH INTELLIPOWER@YAHOO.COM

650-28L-120703/095952

630-7L-121605/199666

Caàn dì tuoåi töø 35-55, saïch seõ giuùp vieäc nhaø, naáu aên, giöõ beù gaùi 11 thaùng. ÔÛ laïi nhaø, phoøng rieâng, Huntington Beach. L/L Huø n g 714-657-8700. Tiffany 714-653-8900

640-7L-121705/199859

NAIL & HAIR JOBS

630-14L-121305/199236

630-7L-121705/199827

600-7L-122105/200173

630-7L-122205/200256

Caàn moät phuï nöõ naáu aên, lo vieäc nhaø. Bao aên ôû. Löông $1000/ thaùng. Goïi Long soá 818-6747920

Caàn ngöôøi coi em beù (5 thaùng) 6 ngaøy/tuaàn ôû ñeâm caùch Santa Ana 4 tieáng laùi xe ($1000/thaùng). L/L Thanh cell: 714-468-8936, bus: 928-681-4242

600-3L-122105/200142

Web Designer/Programer: Immediate hiring for web designer with at least 2 years experience. Knowledge of ASP, Flash, Dreamweaver, SQL is required. Please send resume to HR@MORTGAGECLOSE.COM. Resume must include sample websites, and salary history

Caàn baø lôùn tuoåi hoaëc oâng lôùn tuoåi giöõ 1 chaùu trai 5 tuoåi vaø laøm vieäc vaët trong nhaø. Bao aên ôû taïi Arizona. Phoøng rieâng löông haäu. Goïi coâ Bích 714-292-7224

630-14L-121205/199178

Caàn 1 baùc khoâng vöôùng baän gia ñình vui veû khoûe maïnh 60 tuoåi trôû laïi, bieát naáu aên, doïn deïp troâng coi beù 3 tuoåi, löông cao. 310465-5191

Shop khung hình Myõ caàn moät nam treû laøm khung laép raùp. Khoâng kinh nghieäm seõ training. 949-831-5664 töø 10am - 4pm

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-7L-122105/200162

Caàn moät baø coù xe hôi ôû laïi ñeâm ñeå laøm baïn baø ñöùng tuoåi, khoûe maïnh ôû Anaheim, bao aên ôû, phoøng rieâng, löông thaùng. L/L Trinh: 714-636-4296

Tieäm Furniture caàn gaáp moät Driver, moät Saleman kinh nghieäm nhieàu naêm tieáng Anh gioûi löông cao experience only. Kenny 818-605-7488 speak English.

600-14L-122105/200181

600-30L-121705/199818

630-28L-110705/194715

600-7L-121905/199923

600-14L-121505/199609

Caàn ngöôøi lôùn tuoåi laøm vieäc ôû tieäm Coinlaundry vuøng Anaheim (Magnolia/Lincoln). Lieân laïc 714277-0369

630-7L-091105/186538

Nhaø vuøng Fountain Valley, caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi sinh ñoâi 2 tuoåi, 5 hay 6 ngaøy/tuaàn hay ôû laïi ñeâm, bao aên ôû, löông thaùng (thöông löôïng). L/L Ngoïc 714724-2857, 714-260-8996 Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 6 thaùng. Löông $1100/thaùng. ÔÛ laïi ñeâm, phoøng rieâng. Vuøng San Bernadino. Goïi Haø: 909-4634210, hoaëc 909-563-0796

600-28L-121905/199920

Caàn waitress ñi laøm xa, löông haäu, bao aên ôû vaø veù maùy bay. Moïi chi tieát xin L/L Nicole soá phone 714-260-3208

600-7L-121605/199702

HOME HELPERS

Thôï massage treû ñeïp, ñieâu luyeän kinh nghieäm Myõ - Meã, Ñaïi Haøn, Vieät Nam, Taøu. Phone 714-8501690, 714-897-7879

Massage Therapy Needed young & active, no experience will train, good pay, call 714-688-6078

600-14L-121505/199591

630 - VIEÄC NHAØ

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

650-36L-041205/163517

CAÀN THÔÏ NAILS VUØNG Bakersfield , bao löông $500-$600 tuaàn, bao aên ôû phaûi kinh nghieäm 2 naêm, thôï nöõ. 661-246-8403, 661-396-9802

650-14L-121405/199370

650-14L-121005/198973

Caàn thôï nöõ bieát laøm boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, caùch Santa Ana 3T, bao löông $700/ tuaàn hôn aên chia. L/L 760449-0075 (Kim)

650-14L-121005/198998

Tieäm nail ñoâng khaùch ôû FL, caàn 2 thôï coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc, khoâng caàn baèng, bao löông $600/ tuaàn, laøm 6 ngaøy. Tieäm 714-562-3933, cell 772-9790615

Palm Springs caàn thôï nöõ coù K/ N boät pink & white (hoaëc wax caøng toát). Löông $700 - $900/ tuaàn. Khu du lòch. Tip cao. Coù choã ôû toát. L/L: 760-416-2426, cell: 760-449-6131 650-14L-121405/199396

Tieäm Nails ôû Corona roäng ñeïp thoaûi maùi caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät P/W. Bao löông, goïi Vi: 951-279-8146 hoaëc Bình 714-757-2596


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-121405/199401

Caàn gaáp thôï Nail Nam or Nöõ kinh nghieäm bao löông $700 & up a week. Caàn thôï tay chaân nöôùc bao löông $600 & up. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu caùch Bolsa vaø LA 2 tieáng. L/L: 760-391-2838

650-14L-121405/199414

L.A caàn gaáp thôï boät. Tieäm ñoâng khaùch. Lieân laïc soá 323-766-8590 gaëp Tammy hoaëc Kim.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-7L-121605/199698

Nail vuøng Downey, caàn thôï boät kinh nghieäm & tay chaân nöôùc. Xin L/L Kevin 714-417-7708 (C), 562-806-0228 (W)

650-7L-121605/199706

Redondo Beach caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät & skincare caøng toát. Löông cao. L/L Darly: 310561-0861

650-7L-121605/199732

Tieäm Nail & Spa gaàn LA. Caàn thôï boät vaø nöôùc, seõ bao löông töø 500-700/moät tuaàn. Xin lieân laïc 310-529-9605 or 310-404-1703

Caàn thôï Nails kinh nghieäm boät vaø nöôùc. Tieäm caùch Bolsa 4 tieáng, löông cao. Coù choã aên ôû. Lieân laïc Tony: 714-604-3766 hoaëc 559-291-0223

650-14L-121405/199472

650-7L-121605/199748

650-14L-121405/199461

CAÀN GAÁP THÔÏ NAIL, caàn gaáp nhieàu thôï nail Nöõ coù kinh nghieäm, laøm vuøng Myõ traéng, Giaù cao ($30,$18) tip haäu, Bao löông $3200/thaùng. L/L 414-801-1291, 262-797-2999

Nail Lakewood ñoâng khaùch, tip haäu, caàn nöõ boät kinh nghieäm full time/ part time, tay chaân nöôùc, löông $400-$700/ tuaàn theo khaû naêng. L/L 562-920-5655, 626228-5624

650-14L-121405/199475

650-14L-121605/199751

Caàn thôï Nail Nöõ boät part time. Bao löông $100/1 ngaøy thöù Ba. Tieä m vuø n g Dana Point. Myõ Traéng. Tip haäu. L/L Höông cel: 714-717-8344, wok: 949-2484552

650-14L-121405/199480

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush. Caàn thôï chaân tay nöôùc bieát laøm 2 moùng boät treân chaân. Tieäm ñoâng khaùch vuøng LA caùch Bolsa 40 phuùt. Löông hôn $600/tuaàn. L/L: 714-392-4434, 310-613-4234

650-14L-121505/199507

Vuøng Rancho Mirage caàn 2 thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $750/tuaàn trôû leân. L/L Vaân 760-568-9992 or 760-567-2528 cell

650-7L-121505/199547

NAILS Tieäm nail khu shopping lôùn, khaùch ñoâng, tip haäu vuøng Lamirada caùch Bolsa 20 min., caàn thôï kinh nghieäm boät, tay chaân, neáu caàn bao löông. Goïi 714-521-6071, 714-588-5673

NAIL Vuøng San Fernado, trong shopping center lôùn, gheá spa, caàn thôï wax, boät gioûi, vuøng (626) ñi chung xe, löông $600 up, raát ñoâng khaùch. W 818-898-7881, C 626-246-5374

650-7L-121605/199754

Tieäm toùc vuøng Santa Ana Warner and Bristol, caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full/ part time. L/L Kim 714-785-8608

650-14L-121905/199933

Nails vuøng Hawthorne, Carson caàn thôï F/T P/T boät facial waxing hoaëc tay chaân nöôùc. Lieân laïc Tina 562-251-8322, 310-9918322

650-7L-121905/199939

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/wk, FT, PT, môùi ra tröôøng OK, vuøng Chinatown coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (Bus.), 213210-8440 (cell)

650-7L-121905/199951

2 TIEÄM NAILS Vuøng Myõ traéng, ñoâng khaùch, bao löông $3,200 & up, öu tieân nöõ kinh nghieäm. Goïi Alex, Anh Thö 812-760-9429

650-21L-121905/199957

Tieäm River Nail Spa. Vuøng Riverside. Trong khu Target. Tieäm roäng lôùn, sang troïng, khu Myõ traéng. Caàn gaáp thôï facial/ waxing vaø thôï laøm boät tay chaân nöôùc. Bao löông theo kinh nghieäm. L/ L 951-667-0007

NAIL! Caàn thôï kinh nghieäm vuøng Torrance/Redondo Beach bieát boät, tay chaân nöôùc, waxing. Khaùch Traéng, tip haäu. Löông bao tuøy khaû naêng. Kim: 310-3710840 (tieä m ), 310-370-4221 (nhaø), 310-487-9935 (cell)

Tieäm nails vuøng traéng Wisconsin, giaù cao, tip haäu, caàn thôï kinh nghieäm, bao löông $700/ W, coù nôi ôû toát. L/L Danny 920237-1220 (W), 714-943-5983 (cell)

650-14L-121605/199755

650-14L-121905/199962

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, full time, coù kinh nghieäm bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Pico Rivera. Lieân laïc Jackie 562-9422992, cell 626-272-9096, bao löông tuøy khaû naêng vaø giôø giaác

650-7L-121905/199959

Caàn thôï nöõ part time, full-time bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Lieân laïc Thuùy (H) 714-897-4104, cell 714-856-6005

650-7L-121905/199966

Caàn thôï nam gioûi boät laøm ôû Hawaii. Call Lina 808-891-2285 hoaëc 714-417-1604

Caàn thôï chaân tay nöôùc, full or part time, khaùch traéng, tip cao, khoâng khí vui veû, vuøng Long Beach. L/L Chaâu 562-986-9191 töø 10am-7pm

650-14L-121605/199794

650-14L-121905/199969

650-14L-121605/199770

650-14L-121505/199551

Tieäm Hair & Nail trong khu shopping center caùch Bolsa 15' caàn thôï boät KN, xin goïi Kenny 714657-2784. Khoâng KN xin ñöøng goïi.

Tieäm Nails vuøng Newport Beach caàn Manager Nöõ, coù kinh nghieäm, laøm full time. Xin lieân laïc Tina 714-715-2028 or Tammy 714-715-1616

650-7L-121905/199982

650-14L-121505/199614

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-7L-121905/199928

650-36L-121605/199796

Baän roän caàn thôï gaáp. Thôï toùc bieát luoân nail, bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc Höông ñeïp 562-422-9468, 714-417-1001

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm Nails vuøng LA. Caàn thôï Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc, môùi coù baèng OK, seõ trainning, thôï nam welcome. L/L 714-6133340, 714-893-4999 after 8:00

Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm, bao löông or aên chia, tieäm ñoâng khaù c h, ngay goù c Harbor + McFadden. Xin L/L Nga 714235-8151

650-21L-122005/200060

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm, Bao löông $500/tuaàn, tieäm caùch Bolsa 15', goïi 714-892-8201 or 714-588-0364

650-14L-122005/200073

NAILS. Arizona vuøng Temple City, giaù cao, good tips, caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm veà boät, phaûi coù baèng Arizona, bao löông $600/ 1 tuaàn, ôû xa coù choã aên ôû. L/L David (B) 602-438-0977, cell 520-440-1218

650-7L-122005/200077

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng traéng. Caàn thôï boät nöõ K/N. Bao löông, ôû vuøng 714. Ñi chung xe vôùi chuû. L/L Anh Taân 714-7209140 (C), 951-674-8843 (B)

650-7L-122005/200086

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay coù kinh nghieäm, bao löông. 10637 Imperial Hwy Norwalk CA 90650. 562-841-8394

650-7L-122005/200089

Tieäm nails khu Myõ traéng, gaàn Seal Beach, caàn thôï boät + tay chaân, bieát waxing caøng toát, löông töø $400-$500 1/tuaàn, tip cao. L/ L 562-377-1249

650-7L-122005/200094

Nails Spa vuøng bieån Long Beach, khu Myõ traéng, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát fill caøng toát, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L 562439-6499, sau 9PM 562-7140491

650-14L-121505/199625

650-7L-121605/199626

Caàn moät thôï toùc kinh nghieäm, laøm buoåi chieàu vaø cuoái tuaàn. L/L 714-870-6522 tieäm, 740-0657 (sau 9PM), 326-6915 cell

650-7L-121605/199633

Nail Spa lôù n vuø n g Torrance (traéng) caàn thôï Facial + tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát. Löông cao tip haäu, ñi chung xe vôùi chuû. Goïi Thoï 714-350-7458, 310944-9600 W

650-7L-121605/199637

Caàn gaáp thôï Nails PT. Vuøng La Habra (Bolsa 30 min). Boät chaân tay nöôùc. Full set $18. Part time Fri & Sat 6/4 ($60 - 120/day). 562-690-5005

FOUNTAIN VALLEY Caàn thôï Nails K/N P/W bao $500/ W treân chia bieát laøm Facial caøng toát. Tieäm ñeïp, sang, khu Traéng. L/L coâ Thu 714-842-8896, 714726-9339

650-7L-121605/199654

Tieäm Nail caàn thôï bieát boät vaø chaân tay nöôùc coù baèng Facial, kinh nghieäm. Löông seõ thöông löôïng sau. L/L AÙnh: 714-6575947, tieäm: 714-526-5435

650-7L-122005/200123

650-7L-121605/199655

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, thôï boät, khu traéng Meã, caùch Bolsa 20', neáu caàn ñi chung xe. 562863-8444, 714-277-7260

650-28L-121605/199657

Caàn thôï nail boät K/N, tay chaân nöôùc vaø 1 thôï toùc phuï. Lieân laïc phone 714-399-6295 or 562630-8561

650-14L-121605/199683

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, bao löông $3000/month. L/L: 714-326-7187

650-7L-121605/199684

CAÀN GAÁP thôï nail, thôï boät chaân tay nöôùc, kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng. 562-864-8827 (W), Michael 562-841-4977 (C). 10637 Imperial Hwy, Norwalk CA 90650 650-14L-121605/199691

Caàn thôï nöõ K/N P&W, gel, & thôï tay chaân nöôùc. Tieäm sang troïng trong shopping lôùn vuøng Myõ traéng, tip cao, bao löông $3,200/month, coù choã ôû neáu caàn. L/L Haûi 970-224-1818, cell 970581-5151 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-7L-121805/199892

Tieäm vuøng Anaheim Hill caùch Bolsa 20'-25' laùi xe, caàn thôï nöõ gioûi boät P/W. L/L bus: 714-2828213, cell: 714-785-9684

650-14L-121905/199896

NAILS Tieäm Nails vuøng Lakewood, trong khu shopping, caàn moät thôï coù kinh nghieäm laøm boät, tay chaân nöôùc, wax and facial, bao löông hoaëc aên chia. Xin goïi Thaûo 714670-2870 hoaëc 714-872-3087 sau 8 giôø toái

650-4L-121905/199912

Caàn gaáp thôï nail nam hoaëc nöõ, bao löông 6 ngaøy $500 moät tuaàn. Call Tony 714-331-0581

650-7L-121905/199916

NAILS. Tieäm ñoâng khaùch, Caàn thôï kinh nghieäm treân 2 naêm, bieát traéng hoàng silk, Bao löông tuyø khaû naêng, Caàn thôï cuoái tuaàn Saturday, Sunday. Cell 714-3105748, LL: 542-5148

650-28L-121905/199917

Caàn thôï nail K/N P&W, F/ time, bao löông. Tieäm vuøng San Dimas, caùch Bolsa 30'. L/L 909-3940809 hoaëc 714-889-0622

650-30L-122205/200253

Tieäm trong khu Phöôùc Loäc Thoï caàn thôï toùc vaø moùng tay chaân nöôùc. Lieân laïc coâ Cathy Nhung: 714-895-9004 or 675-4741 650-7L-122205/200260

NAILS. Tieäm Nails trong mall ñoâng khaùch caàn thôï nöõ kinh nghieäm veà boät, löông cao ($500 - $700) tip haäu. Caùch Bolsa 20 phuùt. Xin L/L: 714-256-8454 LCO Nail & Spa. Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vaø Wax kinh nghieäm boä t , chaâ n tay nöôù c (pink & white). Tieäm ñeïp & sang ôû vuøng Riverside coù nhieàu khaùch walkin, bao löông neáu caàn, tuøy theo kinh nghieäm, chi tieát xin lieân laïc 951-682-1802, cell 951-2654929 Tieäm Nails vuøng Costa Mesa caàn gaáp thôï boät P & W coù kinh nghieäm. Bieát Facial & Waxing caøng toát. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. L/L: 714-557-7267, cell: 714-580-9572

650-7L-122105/200141

Caàn thôï Nail bieát laøm boät tay chaân nöôùc bao $400/tuaàn. Tieäm caùch Bolsa 5 phuùt ai muoán laøm gaàn nhaø, goïi 714-423-1365

NAILS Caàn thôï nails nam gioûi boät airbrush löông $500-$700/ tuaàn, khaùch Meã ñoâng, gaàn soøng baøi Bicycle, laøm laâu daøi hoaït baùt, seõ baûo ñaûm löông. L/L 323-7732920, 323-620-2766

650-7L-122005/200017

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time and part time. Call work 310-318-5188, cell 310-464-7947

650-3L-122005/200021

Nails Diamond Bar, caàn thôï boät laøm luoân tay chaân nöôùc kinh nghieäm. Tieäm ñeïp coù spa, coù theå ñi chung vôùi chuû. LLaïc Höông 909-397-5254 sau 8PM 714534-6482

650-28L-122005/200023

Caàn thôï Nails kinh nghieäm. Bao löông $900/1 tuaàn. vuøng Myõ traéng, tip haäu, Bieát Anh vaên ñeå ñoåi laïi baèng. L/L Phöôùc 208-4032775

650-7L-122005/200031

Tieäm Nail cho thueâ Long Beach roäng ñeïp, giaù reû, raát toát cho vôï choàng cuøng laøm nails, bao taát caû. L/L cell Yeán 714-653-5240

650-7L-122005/200034

Tieäm nails ñoâng khaùch, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe, caàn nöõ bieát boät, tay chaân nöôùc, bao löông $450 tuaàn. Lieân laïc Tam 714422-6403

650-7L-122005/200051

Caàn thôï nail nöõ bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù baèng wax caøng toát. Goïi 562-985-3035 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn thôï boät nöôùc KN hoaëc khoâng kinh nghieäm seõ train, Bao löông theo KN, vuøng 714 ñi chung xe. L/L 714-890-2825, 714-8902823

650-7L-122105/200159

NAIL & HAIR Caàn thôï moùng boät, thôï toùc Facial Waxing coù kinh nghieäm, vuøng Myõ Traéng, löông cao, L/L coâ Thanh 949-348-8185, 949360-0108

650-7L-122105/200174

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm hoaëc khoâng OK. Tieäm ôû vuøng Torrance. Phöông 562-489-3669

650-3L-122105/200183

Tieäm Nails vuøng Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc laøm cuoái tuaàn thöù 6, 7. L/L: 714-721-9079 (cell), 714-901-2351 (H) töø 9pm trôû ñi.

650-3L-122105/200185

650-7L-122205/200328

Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï Toùc bieát laøm Nail coù kinh nghieäm. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Laøm vieäc vôùi tính caùch khoâng khí gia ñình chuû deã thöông. Goïi 714931-7118 650-14L-122205/200333

Tieäm Nails vuøng Glendale, gaàn China Town caàn 2 thôï boät or tay chaân nöôùc, Bao löông $500-$700 tuøy kinh nghieäm, nam OK. work 818-243-6350, cell: 626-3291034 650-7L-122205/200340

Caàn gaáp 1 thôï boät bieát laøm P/W + chaân tay nöôùc. Tieäm treân ñöôøng Springdale. Löông cao + tip haäu. Goïi Lisa B: 714-379-1983, cell: 714-468-7764 650-14L-122205/200342

NAILS Thôï Nöõ kinh nghieäm boät trong Eagle Rock Mall - LA, Giöõa Pasadena vaø Glendale, Bao löông tuyø khaû naêng. L/L 323-340-4046 (work), 626-392-5515 (cell) 650-6D167-122205/200352

Tieäm Nails vuøng Lake Forest caàn thôï K/N pink & white, bieát laøm toùc caøng toát, full time, xin lieân laïc 562-682-3509 or 562-5978582

Vieäc laøm Vaên phoøng: Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu, coù baûo hieåm söùc khoeû, holiday & vacation paid, vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L 1800-730-2886

660-28L-110805/194810

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ JOSEPH VU & CO. Caà n thö kyù vaø license tax preparer, thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L Anh Paul or Thuøy 714-531-8875 (office)

660-31L-111005/195161

Company seeking driver, customer service representatives and office assistants/ receptionists. Must be fluent in English and Vietnamese. Must be able to multi-task and prioritize. Call 714-210-2888 or fax resume to 714-210-2885

660-14L-112205/196680

Law Office in Garden Grove need a secretary handle car accident files, fluence in English & Vietnamese. Tel: 714-636-1228

660-28L-112805/197375

660-14L-112905/197530

Vaên phoøng baùc só caàn tuyeån moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

660-60L-120105/197788

Need DA/RDA w/x-rays lic, Office Manager PT/FT for U.S DR and hitech Aliso Viejo Dental Office. Hih pay $13-$16/Hr. Please call Emily 949-302-3505 or email emilyle2000@yahoo.com

660-28L-120105/197838

Legal Secretary/Office Adminstrator fluent English a must. Word Processing good organizational skills required, salary. DOE. 714-531-7080 fax resume 714-531-7082

660-21L-120705/198509

Caàn thö kyù traû lôøi ÑT cho toång ñaøi ngoaøi giôø laøm ban ñeâm, part time, ñaùnh maùy 35 wpm löu loaùt Anh - Vieät. L/L: 418-2446

660-14L-120905/198858

Dental Assistant. Vaên phoøng caàn Dental Assistant cho Tues., Thurs., Sat., caàn coù experience vaø X-ray license. Xin lieân laïc 714-458-8352

660-13L-121005/198971

Vaên phoøng nhaõn khoa ôû Westminster caàn part time thö kyù, coù kinh nghieäm caøng toát. Caàn bieát typing, ñoïc vaø noùi Anh + Vieät. E m a i l : diana012776@yahoo.com. Fax: 71-893-0340, L/L 714-2004261

660-7L-121205/199197

Caàn nhieàu nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng, full/part time, required read, write, speak English, computer, typing, filing, phone, customer service. Call: 714-4488987, 714-448-8969, 714-5399025

660-14L-121305/199224

QC Inspector/ Stockroom. ClerkBasic typing skill. Clerical knowlegedge of ISO 9001. Basic Knowledge of Electronic Manufactory. SMT Dynamics Tel: 714-938-0133 Fax: 714-938-3123

660-14L-121305/199231

650-3L-122105/200205

650-14L-122105/200215

VUØNG BEVERLY HILLS. Caàn thôï nail nöõ, bieát laøm boät tay chaân nöôùc. Full time, Chuû Nhaät vaø cuoái tuaàn. Bao löông. L/L Chaâu tieäm: 310-652-2446, nhaø: 626-5760824

660-28L-121605/199665

Caàn coâ thö kyù khoâng caàn kinh nghieäm nhöng bieát massage caøng toát cho vaên phoøng baùc só chænh hình, xin L/L B.S Leâ 714863-8808 660-7L-121605/199701

Vaên phoøng baùc só caàn Driver vaø FT/PT medical assistant. L/L: 714-654-6000

660-7L-121705/199806

VAÊN PHOØNG BAÙC SÓ caàn thö kyù lòch thieäp, duyeân daùng, thoâng thaïo Anh - Vieät. L/L coâ Chi 714898-6514 hoaëc 714-418-9499 660-14L-121705/199829

DATA ENTRY JOBS - Full Time. High Pay. Typer 50 wpm with 99% accuracy in high volume data entry work. Responsible, meticulous and able to concentrate and maintain accuracy for hours of keying required... Email resume to jobsNetResultLLC.com or fax to 714-638-9400. Numerous openings in Garden Grove area. For inquiries call 714-6389400 Mon - Fri 9am to 6pm 660-5L-121705/199840

Vaên Phoøng Keá Toaùn caàn moät thö kyù bieát Typing. Khoâng caàn kinh nghieäm will train, xin goïi 714539-4211

660-4L-121905/199963

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Hieàn 626-572-2929

Tieäm Nail ñoâng khaùch Caàn thôï boät nöõ, tay chaân nöôùc, laøm fulltime, Bao löông cao, ñi xe chung L/L 310-639-0545

Vaên phoøng Baùc só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Back office”. Xin lieân laïc 714-957-0044

660-7L-121805/199883

650-7L-122105/200201

Vuøng Stanton, caùch Bolsa 5', caàn thôï boät nöõ K/N laøm tay chaân nöôùc, Bao löông neáu caàn, tuyø khaû naêng, L/L Steven 714-251-4715, 893-3696, laøm C/N

650-14L-122205/200357

660-14L-121605/199640

Satellite Citi caàn nöõ thö kyù laøm part time buoåi saùng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Xin L/L: 714-7198332

Phoøng maïch Baùc só caàn Front Office/Clerk F/P coù kinh nghieäm caøng toát. Löông tuøy khaû naêng kinh nghieäm. L/L: 714-534-4001

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm. Laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Nga 714536-8988

Caàn thôï toùc bieát laøm Nails, Boät. Tieäm caùch Little Saigon 5 phuùt. L/L Ngoïc 714-260-6140

Data Entry/ Clerk Jobs. Laguna Niguel. U.S citizen, gorvement building, security clearance, H.S, diploma, type 30wpm. Fully paid medical, dental, vision benefits, and holidays. Shift 6am - 2:30πµ or 3pm-11:30pm, $11-$13/Hr. Email resume to con@aproconsulting.com or fax to 714-544-4587

660-7L-121605/199648

660-30L-102505/192921

650-7L-122205/200268

650-7L-122205/200313

650-7L-121905/200004

650-7L-122005/200011

650-7L-121805/199890

650-7L-122205/200251

LAKE FOREST Nail khu shopping Trung taâm TP. ñoâng walk-ins, caùch Bolsa 20', caàn gaáp thôï nöõ boät, bieát wax caøng toát. Löông $500-$700. 949581-1178, 714-585-0896 (toái)

650-7L-122205/200305

650-14L-122105/200155

NAIL. Caàn thôï boät nöõ K/N boät traéng hoàng. Löông töø $600 & up, tip haäu. Coù theå bao löông. Tieäm caùch Bolsa 30'. Coù theå ñi chung xe. L/L: 714-839-8695

Caàn thôï Nail kinh nghieäm, boät tay chaân nöôùc, wax vuøng bieån Myõ traéng, gheá spa, caùch Bolsa 30 phuùt, bao löông, ñi chung xe. 714-809-3110, 714-260-7781

650-5L-122205/200315

650-7L-121605/199639

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

650-21L-122205/200302

650-7L-122005/200124

650-7L-121705/199864

Tieäm trong mall ôû Bakerfield ñoâng khaùch, caàn thôï nail coù kinh nghieäm pink & white, bao löông $600/tuaàn. Coù theå hôn $600 tuøy khaû naêng. L/L Michael ÑT: 661397-7470, cell: 805-766-0445

650-3L-122205/200247

Caàn thôï Nail xuyeân bang caàn nam nöõ kinh nghieäm bao löông $700/a week. Coù nôi aên ôû. W: 501-653-7775, cell: 501-4423565

650-10L-121705/199851

Tieäm Nail ôû Long Beach ñang caàn gaáp thôï boät nöõ bieát wax, caøng toát bao löông, khaùch Myõ ñen, Meã, laøm vieäc khoâng khí gia ñình ôû Little Saigon ñi xe chung, goïi Haïnh 714-496-9200

650-7L-122205/200246

Caàn thôï Nail Nam Nöõ, bieát laøm pink/white, khaùch Myõ traéng, tieäm caùch Bolsa 15 phuù, Giaù cao, löông töø $500 ñeán $700/tuaàn, call Jenny 714-797-5840

650-7L-122005/200120

650-7L-121905/200002

650-7L-121705/199849

650-7L-122205/200360

650-3L-122205/200243

Nails & Spa NewPort Beach Myõ traéng, löông cao, tip haäu, Caàn gaáp thôï boät, thôï tay chaân nöôùc, full or part time. L/laïc Mai 949646-3833

Caàn 2 thôï boät. 2 thôï tay chaân nöôùc. 1 thôï, facial waxing, khu Myõ Traéng. Bao löông. Tip haäu. Phone: 949-643-7885, 714-4676343

Caàn thôï KN traéng hoàng laøm tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, khoâng KN mieãn goïi, bao $500/ tuaàn, vuøng HB. khaùch sang goïi 714-489-3520

VUØNG MYÕ TRAÉNG, löông cao, tip haäu, bao löông $500 to $700/ W. Caàn thôï P-W, boät, facial, nöôùc, kinh nghieäm. L/L: 949842-1082

Caàn thôï tay chaân nöôùc. Tieäm môùi môû ôû Orange. Bao löông L/L 714745-2781

650-3L-122005/200095

650-7L-121905/199995

650-7L-121705/199820

650-4L-122205/200239

Tieäm Nail vuøng Corona, ñoâng khaùch walk-in caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm P-W vaø tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $650 - $800/W. B: 951734-5885, cel: 909-525-6261

Tieäm nail Riverside caàn thôï boät & waxing K/N, löông cao $600/ 1 tuaàn up, coù xe chôû ñi veà trong ngaøy. Xin L/L 714-417-5801 or 714-224-6765

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 660-14L-121605/199638

650-7L-122105/200236

650-5L-122005/200055

650-30L-121905/199988

Caàn thôï nails nam/ nöõ K/N laøm boät pink/ white, tay chaân nöôùc, löông töø $550-$600/ tuaàn, tip cao, vuøng (714) ñi chung xe moãi ngaøy. L/L 714-468-2001 or 951308-1580

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-122005/200054

660-14L-121305/199232

660-10L-121305/199323

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294

660-14L-121405/199485

Medical Office seeking F/T anf P/T assistant. Fax resume 714899-0117 or L/L Kristee 714899-0054 or cell: 714-679-5418

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø in caàn thö kyù vaên phoøng, bieát veà computer, laøm vieäc toaøn thôøi gian, coù benefit. Goïi 714224-4488 or fax resume 714224-4499 660-4L-121905/199964

Nhaø in caàn ñieän thoaïi vieân, thoâng thaïo Anh ngöõ, laøm vieäc toaøn thôøi gian, coù benefit. Xin goïi 714224-4488 hoaëc fax resume 714224-4499 660-6L-121905/200001

Garden Grove. Secretary, F/T, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, hoaït baùt, nhanh nheïn, bieát söû duïng Computer, salary baét ñaàu $9/hr. Send resume to 714-590-8776 or call Mr. Tai 714-240-5670 660-14L-122005/200016

Marketing Manager needed for Physical Therapy Clinic in Anaheim, FT/ PT. Fax resume to 714537-8620 660-7L-122105/200175

Web Designer/Programer: Immediate hiring for web designer with at least 2 years experience. Knowledge of ASP, Flash, Dreamweaver, SQL is required. Please send resume to HR@MORTGAGECLOSE.COM. Resume must include sample websites, and salary history 660-14L-122105/200184

Caàn Dental Assistan, PT/FT positions. Löông haäu, coù benefits kinh nghieäm, will train. Goïi 714554-4222, 714-925-0351, Mon - Sun 9am - 7pm 660-7L-122105/200187

Vaên Phoøng Nha Khoa caàn Dental Assistant part time, xin goïi 714-381-1251 vaø ñeå laïi lôøi nhaén. 660-7L-122105/200191

Caàn FT/PT Clerk laøm vieäc cho VP Insurance. L/L Angie 714677-0844 660-7L-122105/200227

Vaên phoøng Baùc só ôû Huntington Beach, caàn secretary/medical assistant, caàn noùi English vaø bieát duøng computer. Fax resume 714847-9677

660-14L-122205/200240

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät Medical Receptionist, Data-Entry Clerk lanh leï, vui veû, coù kinh nghieäm. FT/PT. Must speak English well. Fax resume 714-5901641. L/L: 714-697-3745 660-7L-122205/200264

Dental Office caàn Dental Assistant bieát noùi tieáng Vieät + Anh, khoâng caàn kinh nghieäm, seõ train. L/L or leave message 714-4224230 660-7L-122205/200316

FOIL & PACKAGING COMPANY Caàn moät coâ thö kyù thoâng thaïo Anh ngöõ, traû lôøi phone, fax, bieát söû duïng computer $10.00/Hr. Fax resume to 714-998-9920 or apply in person at 650 W. Freedom Ave., Orange, CA 92865. Ask for Tiffany 714-998-9921. Benefits: Health Ins, 401K and profit sharing plus bonus. 660-7L-122205/200335

Vaên Phoøng Baùc só caàn 1 thö kyù laøm vieäc ôû Font Desk full time hoaëc part time. Phone: 714-6535043, 653-5044

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT &

MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-64L-091905/187704

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn ñaàu beáp kinh nghieäm; waiter/ waitress laøm part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018

665-30L-101505/191631

Nhaø haøng vuøng Irvine caàn phuï beáp, chaïy baøn vaø röûa cheùn, bieát chuùt Anh ngöõ, coù kinh nghieäm, FT/ PT. Lieân laïc 714-623-2048

665-28L-120505/198196

Tieäm phôû vuøng Cypress caàn thôï beáp ra phôû, bieát xaøo caøng toát, vaø waiters khoûe, chòu khoù, coù traùch nhieäm. Xin lieân laïc Cypress: An: 714-995-1006

665-7L-120505/198198

Nhaø haøng vuøng Long Beach, caàn ngöôøi phuï giuùp ôû tröôùc vaø phuï beáp. L/L 714-933-8418, 562420-7774

665-7L-120605/198368

Caàn ngöôøi chaïy baøn full time hoaëc part time, coù kinh nghieäm thoâ n g thaï o tieá n g Anh. L/L Amanda 949-331-6295

665-30L-120905/198811

NEEDED Japanese Restaurant in Temecula, CA need Teppan & Sushi Chef & Server. Please call Wa @951-265-8262 or 951-6931927

665-14L-120905/198820

Japanese restaurant looks for Teppan Chef. Cooking experience is required, will be trained in Teppan. Good salary + tip. Must speak English. Call Steve: 714842-7677

665-14L-121005/198975

Chinese Fast Food caàn coâ baùn haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Chinese Fast Food need experience food server. Must speak English. Please call 714608-4598

665-14L-121305/199262

Nhaø haøng VN taïi Bakersfield caàn tuyeån phuï beáp coù kinh nghieäm. Lieân laïc Andy 714-328-8884

665-14L-121305/199342

Nhaø haøng caàn nöõ tieáp vieân “waitress” xin lieân laïc Baûo sau 12:00 giôø tröa. 714-713-1672

665-7L-121405/199439

CAÀN NGÖÔØI EZO Noodle Cafe Nhaät Baûn taïi Irvine caàn ngöôøi giuùp beáp P/T vaø F/T. Löông haäu cho ngöôøi coù kinh nghieäm. Goïi Shin: 714-544-5075. 13256 Jamboree Rd, Irvine, CA 92602

665-7L-121605/199650

Caàn sinh vieân laøm vieäc taïi Bakery Cafeù AM & PM. Caàn ngöôøi laøm beáp gioûi, kinh nghieäm, bieát naáu cheø... cho tieäm Bakery. L/L: 714-468-9227

665-7L-121605/199766

Tieäm côm chay caàn phuï beáp ra haøng, 1 ngöôøi baùn haøng phuï vieäc laët vaët, nöõ vui veû, nhanh nheïn, ngöôøi clean up part time. L/L 714-373-1232

665-14L-121705/199810

Quaùn aên caàn ngöôøi chaïy baøn vaø phuï beáp nöõ. Bieát theâm chi tieát goïi 714-775-4838 xin traùnh cuoái tuaàn vaø giôø tröa.

665-7L-121705/199815

Tieäm phôû vuøng Santa Ana caàn ngöôøi nam röûa cheùn vaø doïn deïp. Xin lieân laïc phone 714-554-2696 (sau 3PM)

665-7L-121705/199817

EBISUSHI. Laguna Niguel, needs cashier PT/ FT OK. Please call 949-495-9100

665-7L-121705/199857

Nhaø haøng Ñaø Laït Bistro caàn nam nöõ chaïy baøn full time hoaëc part time. Caàn coù saün kinh nghieäm nhaø haøng, xin L/L coâ Thuùy 714623-0222

665-7L-121805/199876

Nhaø haøng Brookhurst/ Westminster caàn gaáp ñaàu beáp chính laøm ñoà xaøo vaø phuï beáp (nhanh nheïn, chaêm chæ). Xin L/ L Höông 714-537-3386

665-7L-121905/199926

Nhaø haøng phôû vuøng Orange caàn ngöôøi chaïy baøn lanh leï, noùi ñöôïc tieáng Anh. Xin goïi 714-997-2916

665-7L-121905/199938

Quaùn Nhaäu Chôït Nhôù caàn nöõ tieáp vieân laøm vieäc FT/ PT, löông töø $10-$15 (cash), tuøy kinh nghieäm + tip cao. L/L 714-260-2082 hoaëc 714-376-6888

665-14L-121905/199949

Nhö YÙ Food To Go Las Vegas, caàn phuï beáp ra haøng Food To Go coù kinh nghieäm. Xin L/L Chi Vaân 702-252-5088

665-7L-122005/200048

RIPTIDE Japanese Restaurant in Mission Viejo needed kitchen helper and Teppan chef. Must speak English fluently. Contact Ken 626-272-2048 from 2PM5PM


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 700-DL-091302/037525 665-7L-122105/200144

Quaùn nhaäu treân ñöôøng Westminster caàn 2 coâ chaïy baøn 25-30 tuoåi laøm töø 5PM ñeán 12PM. L/L: 636-5798 sau 3g chieàu. 665-21L-122105/200169

Nhaø haøng Song Thuûy caàn sang coù license Beer trong khu Bolsa Mini Mall gaà n nhaø saù c h Tuù Quyønh. Coù nhaõ yù xin goïi 951712-7435. Giaù baùn $120,000 coù theå thöông löôïng. 665-7L-122105/200172

Nhaø haøng ôû Torrance caàn phuï beáp, chaïy baøn laáy order. Neáu khoâng bieát laùi xe hoaëc ngaïi ñi xa, seõ bao aên ôû. Anh Phöông 562-489-3669 665-7L-122105/200192

Caàn ngöôøi phuï beáp bieát chieân xaøo. Lieân laïc 714-554-4994 665-7L-122105/200196

CAÀN THÔÏ. Caàn thôï bieát laøm beáp, phoøng taém, loùt gaïch, ñieän, nöôùc, gaén tuû. FT/PT. L/L Goldenwest. Kitchen & bath. 714-892-2113 665-7L-122105/200204

Nhaø haøng VN Anaheim lòch söï caàn gaáp ngöôøi Beáp kinh nghieäm, bieát xaøo, laøm vieäc laâu daøi, löông haäu, baét ñaàu ngay. Ñòa chæ : 30 So. Anaheim 714-981-3791 665-3L-122205/200332

Wholesale vaø chôï caàn nhaân vieân giao haøng cashier, laøm rau chaát ñoà khoâ, taát caû phaûi coù kinh nghieäm laøm qua chôï. Hoûi tel: 714-728-1448 665-7L-122205/200355

Lieân Hueâ II Food To Go caàn Nam Nöõ phuï beáp, röõa doïn, khoâng kinh nghieäm OK. Lieân laïc coâ Dieãm 714-636-4883, 714-265-1125

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-28L-032105/160234

Caàn thôï coù kinh nghieäm may nguyeân caùi, 1 kim, overlock, final, uûi, caét chæ. Haøng giaù cao. L/ L Phöông 714-657-9271

670-21L-112005/196476

Quy Tailor caàn nhieàu thôï may veston, quaàn taây, sô mi coù kinh nghieäm. Baûo ñaûm traû giaù cao nhaát vuøng, baûo ñaûm vieäc laøm quanh naêm, caàn thôï söûa ñoà gioûi traû löông giôø, giaù cao. Xin L/L: 714-533-8999

670-28L-120105/197830

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock. Moïi chi tieát xin L/L Chuù Kyø 714-636-6626

670-14L-121205/199192

Shop may ñöôøng Joy, G.G caàn thôï may vaø caét chæ vaø thôï uûi kinh nghieäm. Lieân laïc coâ Leâ 714675-5627

670-28L-121305/199297

Shop may haøng thung vaø ñaàm quanh naêm caàn thôï coverstich, overlock, moät kim hoaëc laøm nguyeân caùi. L/L coâ Hoa: 714537-1294, 657-9644

670-14L-121405/199373

Chuyeân may Ñaàm. Caàn thôï 1 kim, overlock, may nguyeân caùi. Check haøng, caét chæ thôï uûi, shop treân ñöôøng Westminster qua Clinton. L/L A.Phöôùc 714-5542745, 714-554-2661

670-14L-121405/199377

Shop may G.G and Western caàn nhieàu thôï moät kim, overlock, haøng nhieàu deã laøm, laøm taïi shop, tieàn tính trong tuaàn, xin lieân laïc coâ Trang 714-379-9338

670-3L-122005/200080

Shop may chuyeân haøng T-shirt, caàn thôï 1 kim voâ size, caét chæ vaø 1 nam phuï vieäc trong shop. Xin goïi 714-537-9664 Bus., 714728-7028 cell

670-14L-122005/200085

Shop may caàn thôï may ñaàm, giaù cao, deã laøm. Goïi cho Kenny hay Vieân 714-379-7151, 714-4734071, 714-908-6780

670-7L-122105/200230

Shop may goùc Euclid & Hazard caàn thôï 1 kim bieát laøm zipper. Laøm taïi shop vaø thôï nguyeân caùi coù zipper (quaàn) goïi soá 714-4678097, 714-554-4285

670-7L-122205/200312

Shop may khu Myõ Long, haøng nhieàu deã, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim, coverstich laøm taïi shop, caét chæ. L/L: 554-5013, 376-3268

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-365L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-92L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-14L-111901/000535

PHIPHI - MOVING Duøng xe thuøng lôùn coù liftgate. Phuï doïn nhaø & office. Nhaän ñi xa 500 miles 714-653-8585 Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng.

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

700-32L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 700-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585 MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348, 714638-0947 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm. Professional network cho cô sôû thöông maïi, internet DSL cable. Goïi Cöôøng 714-8757131. 700-90L-042104/114406

ÑÖA ÑOÙN LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909 714-254-5758 Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach, Burbank, Ontario. Moïi luùc, moïi nôi, van 2004 & 2005. Ñuùng heïn, vui veû, kinh nghieäm. 700-90L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz 700-90L-063004/125497

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-653-5832 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn. 700-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail. 700-36L-042505/165477

670-7L-121605/199786

Shop may haøng nhieàu, caàn thôï overlock, 1 kim taïi shop vaø nhaø, traû tieàn moãi tuaàn. L/L 714-5343115, cell 213-8821

700-90L-051805/169105

700-36L-091405/187152

670-14L-121705/199826

Shop may Garden Grove vaø Western, caàn thôï moät kim vaø lock. Xin goï i 714-799-6930, 714-606-8795

670-28L-121705/199846

Shop may haøng nhieàu deã may, caàn nhieàu thôï 1 kim, overlock taïi shop vaø nhaø, caàn thôï may löông thaùng coù kinh nghieäm vaø final. L/L: 714-537-8092

700-96L-101805/191942

CHUYEÂN CHÔÛ Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail vaø nhaän thoâng dòch moïi dòch vuï keå treân, minimum $10/ chuyeán. OÂ. Kim 714-7249891

670-14L-121905/199930

Shop may vuøng Santa Ana haøng ñaà m , giaù cao, caà n thôï may nguyeâ n caù i , 1 kim coù kinh nghieäm, may trong shop. L/L 714-554-9262 670-14L-121905/199931

Shop may goùc Goldenwest vaø Garden Grove Caàn thôï lock taïi nhaø lock xong traû tieàn lieàn, caàn gia ñình thaàu voâ bao + baám theû vaø thôï dính 1 kim, caàn caét chæ vaø moät ngöôøi laøm thaùng coù kinh nghieäm laøm final, baûo ñaûm haøng coù quanh naêm, chuyeân veà haøng thung. Xin goïi: Dieãm 714-2007732, 898-2375

670-7L-122005/200024

Shop may nhieàu haøng caàn moät kim, overlock, cover stich, caét chæ finnal. L/L Coâ Tieân 714-5544421

670-14L-122005/200036

Shop may caàn nhieàu thôï overlock vaø thôï 1 kim, haøng thung deã laøm. L/L Phi hoaëc Xuaân 714-892-3950 sau 6PM. L/L Ñeâ 714-897-2746

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-90D167-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

700-32D1567-103105/193688

SATELLITE WHOLESALE Baùn ñaày ñuû duïng cuï, höôùng daãn laép raùp Satellite, Nhaän chænh signal, söûa chöõa heä thoáng cuõ. Giaù reû. 714-719-8220 700-30L-112305/196854

EXPERT TECHNICIAN 24/24 Service Gas, Heat, Ñieän, Nöôùc, Ñieän laïnh, Phoøng laïnh. Maùy laïnh cho Chôï, Nhaø haøng, Chung cö, Caây xaêng, Tö gia. 714-673-5173

700-90L-120205/198056

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

720-30L-100605/190311

PROTEK AUTO ª $85 Timing belt part & labor ª $45 front or rear brake part & labor ª $80 Axle, part & labor - For most car 4 cylinder - Ñaëc bieät chuùng toâi coù söûa cho taát caû loaïi xe maùy daàu Open M-Sat 8AM-7PM, Sun 9AM-4PM L/L Vuõ 714-891-1397. Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe taän taâm, giaù reû. Maùy hoäp soá, alternator, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa quyù vò. 714-724-4533 720-28L-120605/198409

700-36L-120905/198961

710-37L-102905/193591

702-36L-112805/197378

Atlantic Auto Repair Tel: 714-896-8746 Chuyeân caùc loaïi xe Ñöùc, Myõ, Nhaät. Thaät thaø, uy tín, khoâng veõ vôøi, giaù bình daân. On sale voû Good Years $99/ 1 caëp. Thaéng xe loaïi toát $75/ 1 caëp. Thay daàu $15. Taëng $20 cho towing 720-30L-121205/199138

700-7L-121705/199825

CHUYEÂN CHÔÛ Hoïc sinh, Baùc só, shopping, Casino vaø moïi nôi xa gaàn. Xin goïi 714-467-8364

NP Auto Body & Repair Timing Belt Brakes Tune-Up Shocks Strust. Chuùng toâi laøm giaù thaät reû vaø taän taâm. Lieân laïc A.Hoaøng 714-554-6715. 3300 W Westminster Ave, #B, Santa Ana, CA 92703

710-DL-112101/001076

700-7L-121705/199835

THAIS TRAVEL Baùn veù maùy bay veà VN vaø caùc tour ñi AÂu AÙ giaù reû. Ñöa ñoùn phi tröôøng vaø caùc nôi, goïi Thaùi 5393809 hoaëc cell 926-7152

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION

700-7L-121705/199847

SAØIGOØN DÒCH VUÏ. Chuyeân caùc dòch vuï chuyeân chôû phi tröôøng, casino, baùc só. Xa gaàn caùc nôi, goïi Minh 714-553-0005 cell

710-36L-121205/199209

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS

700-7L-122105/200203

- Giaûm nôï toái ña leân ñeán 75% - Söûa Tín duïng cho toát. Giaù caû phaûi chaêng. 714-8394422 700-14L-122105/200229

NAM Phuï doïn nhaø, ñoå raùc. Chôû möôùn ñuû thöù. Ñöa ñoùn phi tröôøng taän taâm uy tín. Giaù reû, 714-7977672, 714-474-8814

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867 702-90L-111901/000543

HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

702-90L-111901/000547

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

720-7L-062005/174057

Söûa maùy, hoäp soá, ñieän xe Honda, Toyota, Lexus, Nissan... stater, timming belt, aternator, khoâng noå, khoâng chaïy. Call 714-9142826 Tuaán (ÑEÁN NHAØ)

720-28L-112805/197279

702-36L-082605/184404

DAÏY LAÙI XE Tính caùch gia ñình, baûo ñaûm ñaäu trong 2 tuaàn, xe môùi. Tony 714-317-1268

TUAÁN 714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 700-90L-112501/001376

710-36L-072704/129443

700-12D167-120805/198648

702-90L-111901/000544

700-DL-112701/001551

710-180L-052104/119323

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

700-14L-120705/198626

Xe van ñôøi môùi. Nhaän caùc dòch vuï: Phi tröôøng, Nail, Toùc, Tuyeân theä, Quoác tòch, Casino, shopping. Phuïc vuï taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Goïi chuù Tö: 714-757-7255 hoaëc 821-7271

- Coù phöông tieän di chuyeån - Phi tröôøng vaø caùc nôi xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI.

700-36L-111901/000743

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

710-DL-112001/000888

Laïc. Phuï doïn nhaø nhoû, chôû ñoà vaø ñoå raùc, laøm taän taâm, aên giaù reû. Goïi 714-588-2688, 588-1291

700-96L-090303/083142

670-7L-121605/199662

670-7L-121605/199726

702-36L-021605/155398

700-28L-120305/198091

Shop may ñöôøng Westminster & Harbor ñang caàn thôï overlock 1 kim vaø nguyeân caùi, xin goïi coâ Xuaân 714-554-6181, 714-2341800 (cell) Shop may khu Myõ Long, haøng nhieàu deã, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim, coverstich laøm taïi shop, caét chæ. L/L: 554-5013, 3763268

700-30L-120205/198057

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, ñi khaép moïi nôi. Tuyeân theä quoác tòch, kinh nghieäm, uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Loä Thieân 714-925-4840

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu FoamsPlastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 Cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

702-95L-120402/047185

710-36L-062302/027141

710-29L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

C.P.I CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 23 naêm KN haønh ngheà xaâysöûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

710-90L-120303/095460

720-29L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234

720-28L-010102/004712

THÔÏ MAÙY: xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-9L-121102/047965

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-636-7673, 714-213-5185, 714-902-7659

702-90L-123002/049914

702-90L-032304/109921

740-180L-022003/000602

710-28L-100603/087783

710-36L-120503/095891

720-28L-123002/049868

710-33L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

740-31L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-636-1348, 714-537-2939 740-915L-080503/078934

710-180L-041603/063107

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088, 714612-9034

740-90L-022003/000590

VIEÄT HOME BUILDER. ª Chuyeân xaây nhaø, add phoøng, patio ª Design Plan, permit. Builder. ª Maùi nhaø, xi maêng, landscape ª Phoøng taém, beáp, texture ª Tham khaûo mieãn phí ª 15 naêm phuïc vuï. L/L Loâi 714-448-9435., Sôn 714742-5017

JIM ELECTRIC Company Chuyeân söûa ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi. Lighting specialist. Install Recessed light, spot light, giaù ñaëc bieät. Goïi Jim 714-8786720. Electrical Egineer. State License #820256

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-713-1089, cell: 714-412-9154

AUTO REPAIR

720-DL-111901/000576

710-9999L-111901/000744

710-100L-111901/000745

720 - SÖÛA XE HÔI

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-7L-121905/199945

L + S söûa chöõa maùy giaët, saáy, tuû laïnh, beáp gas, nhaân vieân nhieàu naêm kinh nghieäm, töøng laøm cho Scars 20 naêm vaø nhaän baûo trì cho coin of laundry. Xin L/L veà 714-740-1099 hay 949-3947187

720-28L-022003/000579

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

740-DL-110805/194907

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co 7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714239-0037 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch

740-100L-111901/000611

PROFLOORING Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-DL-011702/006657-B/R

NL CONSTRUCTION License #635459 - Nhaän xaây nhaø, theâm phoøng. - Söûa nhaø cuõ. - Laøm tieäm aên, Phoøng maïch. - Laøm heä thoáng, ñieän, nöôùc, gas. - Laøm cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù nheï. Free estimate Laõnh 714-971-5648 Cell: 714-396-7409 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626 740-95L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting c& Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714390-5924. 740-28L-052602/023175

ÑIEÄN - Chuyeân söûa maát ñieän oå caém, moïi trôû ngaïi veà ñieän. - Chuyeân veà Recessed light. - Laép raùp ñieän. Thôï coù trình ñoä caên baûn nhieàu naêm kinh nghieäm. Goïi 714-7202686.


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 740-30L-061702/026256

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-30L-030704/107532

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

Andy Contraction State Lic. #854494 Laøm môùi phoøng taém, kitchen. Laøm môùi heä thoáng nöôùc copper, loùt gaïch, thay cöûa soå ra vaøo patio. Giaù phaûi chaêng. Andy 714679-7927, 554-9069

740-14L-080402/032398

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-403-7463 English 351-1725 Vòeât

GENERAL CONTRACTOR Lic #764371 * Chuyeân Remodel phoøng taém. * Cöûa soå, nhaø beáp, patio, plumbing, sôn nhaø, theâm phoøng. * Remove popcorn texture, door. * Recessed lighting, crownmolding v.v... Big or small. 12 naêm phuïc vuï. L/L Khang & OÂ.Töôi: 714-7240087

740-90L-090402/036170

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Lo baûn veõ - Xin permit - Build. ª Specialist xaây nhaø, add phoøng. ª REMODELING. Phoøng taém, beáp. Laøm landscaping, sôn söûa trong ngoaøi, thay cöûa soå, loùt gaïch. L/L Sôn 714-742-5017, Loâi 714448-9435

740-85L-050904/117298

740-180L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-364L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L: A. Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit breakers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930 714-724-6766 (cell) 949-337-0954

740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. Cell: 714-717-6319, Home: 714-894-4723,

740-36L-102504/141649

740-28L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöõa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

D&T HARDWOOD FLOORS Chuyeân veà saøn goã sanding refinishing and repair. Laminate. Installed. Mouding. Free estimate. Lic 864776, 714-9338803

740-12D167-051905/169389

740-28L-102005/192281

T-B CONSTRUCTION 25 naêm sôn söûa nhaø. Add phoøng, patio, lôïp maùi. Thay cöûa soå. Thay boàn taém. Loùt gaïch tileø block. Ñoå xi maêng, thoåi textures, gas, ñieän nöôùc v.v... 714-837-0790 cell, 714-8914524 SÖÛA NHAØ, REMODELING Phoøng taém, Nhaø beáp, Patio, Door, Windowm wood floor, plumbing, stucco, painting, textile, decking, bathroom, kitchen, cement. Call Nick 714-785-7301. Lic 66476 740-90L-061605/173656

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ, : Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. ADD PHOØNG, PATIO & FLOORING. Lieân laïc Michael 714-260-3058

740-30L-070705/176512

CALIBUILDERS * Coâng ty xaây döïng. * Chuyeân Add phoøng. Build nhaø. * Taát caû caùc dòch vuï xaây caát. * Laøm baûn veõ, xin permit. * Treân 15 naêm kinh nghieäm. * License #862162 insured Vinh: (714) 936-9119 740-7L-071305/177516

740-36L-072505/179395

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, tieäm Nails, thieát keá môùi heä thoáng ñieän, ñieän 3 phase, xin L/L Taâm 714-2605656 or 714-414-5785. Free Estimate. 740-33L-042403/064236

740-90L-052003/067642

Chuyeâ n sôn söû a nhaø , theâ m phoøng, remodeling, phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-719-2797 or 714-852-8855

740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203 740-36D167-082703/082370

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-90L-032305/160525

MT INSPECTION Deputy Inspector Chuyeân nhaän inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential. LL: Michael 714-465-7761, 714890-3309 AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201

740-36L-041905/164566

740-90L-010804/099455

CONSTRUCTION - Nhaän sôn, aùp phoøng, patio. - Thay cöûa soå, ñoå xi maêng. - Loùt gaïch, saøn goã. - Laøm buoàng taém, nhaø beáp. - Plumbing, roofing. - Ñieän, gas, nöôùc. Lieân laïc Sang: 714-856-0820 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

AAA CONSTRUCTION St. Lic#854708 Caàn thôï chaùnh coù kinh nghieäm , löông cao, vieäc laøm quanh naê m, coù theå laøm coâng hoaëc thaàu laïi (sub-construct). Kinh nghieäm only. Lieân laïc Trí 714-720-2073

740-36L-120705/198629

740-90L-111105/195250

VEÕ PLAN - XIN PERMIT License 590706 14411 Edward St, Westminster, CA 92683 714-373-4143, 714-448-3974, 714-908-6582 ª Nails - Dental - Restaurant. ª Room Additions - New homes. ª Mua Baùn Trao Ñoåi Vaät Lieäu Xaây Döïng: Lumber - Door/Window - Plumbing - Electrical. ª Höôùng daãn Build by Owner/ Subcontractor.

740-28L-082505/184051

Nhaän sôn remodel nhaø beáp, phoøng taém, loùt gaïch goã, thay cöûa moïi trôû ngaïi veà gas nöôùc, taän taâm, giaù caû phaûi chaêng. L/L Ñöùc 714-675-2920, Tam 714422-4923 740-28L-083005/184844

ROOFING & GARAGE. Chuyeân thay maùi nhaø vaø gaén cöûa garage, vieäc laøm caån thaän, giaù caû laáy coâng laøm lôøi, ñònh giaù mieãn phí (lo heát giaáy tôø City). L/L Sonny 562-394-6008 740-36D167-090905/186495

740-30L-091105/186519

Hoaø Construction chuyeân loùt goã vaø laøm caàu thang , thay tuû cabinet beáp thay maët ñaù granite môùi, thay boàn taém, loùt gaïch theâm phoøng, sôn söûa theâm patio vaø Plumbing. Xin goïi Hoaø 714-362-1294 V.P CONSTRUCTION License # 849-4444 Commercial & Redential - Söôû i nhaø , Business, Theâ m phoøng, Upgrade Kitchen, Phoøng taém, Landcape, Laøm saøn, loùt gaïch, goã. Giaù haï, ñuùng heïn. Goïi Vuõ home: 714-894-2656, cell: 714-889-0494 740-90L-092805/189056

TOMMY CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, beáp, loùt gaïch, goã, sôn nhaø, apartment, söûa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm phoøng, laøm patio v.v.... L/L 24/24 714580-8288, 714-890-9265

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

BATH + KITCHEN. Thay phoø n g taé m (remodel) $1499 (Labor). Thay cabinet (Kitchen) $1399 (Labor). Loùt gaïch Tile 95 cent/sqft (labor). Laminate 90cent / sqft (labor). Coâng vieäc baûo ñaûm, uy tín, löông taâm. L/L Anh Ñaït 714-657-5847 740-30L-112305/196851

THÔÏ ÑIEÄN CT ELECTRIC State C10 Lic #858287 Söûa chöõa vaø laép raùp moïi vaán ñeà veà ñieän. Lieân laïc: 714-467-5070

740-32L-112405/197004

ÑIEÄN & PHONE TV - Plasma Installation DSL - Network ª ÑIEÄN: Chuyeân laép ñaët recessed light, laøm theâm oå ñieän, naâng caáp ñoàng hoà ñieän (panel). ª PHONE: Chuyeân söûa chöõa vaø thieát laäp ñöôøng daây phone môùi. ª DSL: Set-up DSL internet, chaïy daây cable cat-5 cho computer networking. ª TV - Plasma: Nhaän laép ñaët Plasma - TV. Chaïy daây cable TV. Set-up home theater system. ª KP - Electrical System Company nhaän thaàu caùc coâng trình ñieän lôùn hay nhoû cho residential - commercial - industrial. Lieân laïc Ken Pham (Electrical Engineeer): 714-478-8205 714-531-1851, 714-478-8206 740-30L-112805/197230

THÔÏ ÑIEÄN treân 10 naêm laøm haõng xöôûng. Vaên phoøng. Tö gia thay ñoàng hoà ñieän nhaø. Vieäc laøm kyõ löôõng taän taâm, uy tín. L/L Thuaän phone 714-889-0535 or 717-7683 740-30L-112805/197372

THÔÏ ÑIEÄ N . Nhieà u naê m kinh nghieäm laøm nhaø, haõng xöôûng, vaên phoøng, tö gia. Thay ñoàng hoà ñieän nhaø v.v... Vieäc laøm kyõ löôûng taän taâm, uy tín. L/L: Duõng 714-415-5015, 714-552-0869 740-12D167-112905/197394

KHANG GRANITE & CABINET INSTALLATION Chuyeân veà granite countertop and cabinet. Cho kitchen, bathroom and fire place (with granite). Vieäc laøm baûo ñaûm vaø uy tín. 714623-5960, 714-623-5966

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-21L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-251-8970. Lic #164482.

742-90L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-90L-021603/055641

740-7L-120805/198653

LAÂM HANDYMAN Nhaän moïi söûa chöõa, taân trang ñieän nöôùc sôn, loùt saøn K/N taän taâm, giaù phaûi chaêng. Laâm 714600-6559

740-90L-110405/194309

N. T GENERAL CONTRACTION - Nhaän söûa chöõa, taân trang moïi dòch vuï veà nhaø cöûa. - Loùt gaïch, saøn goã, patio, maøn cöûa. - Giaù reû, baûo ñaûm. Goïi Myõ Lan 714-330-1437

742-DL-111901/000536

JOSEPH HOØA JR

742-379L-111901/000620

740-90L-110105/193926

PETER CONSTRUCTION. Chuyeân sôn trong ngoaøi. Söûa chöõa heä thoáng nöôùc, phoøng taém toilet, sink, patio, loùt gaïch goã, giaù nheï nhaøng, xin L/L: 714-468-9791, 714-724-8652

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-839-7937 CELL 714-309-4443 24/24

TEØO MOVING Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM

740-64L-102505/192876

740-16D167-112305/196839

740-90L-092505/188642

Chuyeân ñoå xi maêng, loùt gaïch goã sôn söûa nhaø trong nhaø laøm patio xaây töôøng, ñoå raùc. Giaù caû phaûi chaêng uy tín. Goïi Duõng cell: 4256432, 425-1203

740-28L-120305/198112

Chuyeân thay cabinet môùi gaén ñaù granite counter nhaø beáp, loùt goã, hardwood floor, laminate. ÑAËC BIEÄT: Laøm caàu thang laàu baèng goã hardwood. Son Traàn cell: 714-425-8963 Home: 714-899-9050

740-28L-120805/198692

A.N BUILDING SUPPLY. Tiles & Marbles Wholesales. Saøn nhaø, phoøng taém beáp, gaïch, landscape, haøng raøo. Ñeïp, reû beàn. L/L Anh Duõng 714-588-5974

740-28L-120805/198737

Nhaän sôn söûa, nhaø cöûa, add phoøng, patio loùt gaïch, laøm phoøng taém, kitchen, plumbing. HT General Construction. Lieân laïc Huøng 714-636-7935, 263-6299, 2636297

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-31L-070903/074996

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301.

742-30L-061404/123003

KIM MOVING Chuyeân doïn nhaø, Office, haõng may, Piano, Xe lôù n , liftgate. ÑUÙNG HEÏN. KINH NGHIEÄM. NHAÄN ÑI XA 714-636-4347 714-715-6695

742-90L-062004/123928

740-7L-120905/198812

K General Construction Add on & remodelin, plan, permit bathroom, patio, gas, water heater, plumbing, electrical, painting, texture. Tel: 714-3885219 Kenny 740-28L-121205/199176

A.S.I DEVELOPMENT CONSTRUCTION. Chuyeân nhaän xaây caát nhaø môùi, cô sôû thöông maïi, vaên phoøng nha só, baùc só, tieäm baùnh, cafe, chôï, nail, toùc. Ñaûm nhaän taát caû coâng vieäc söûa chöõa môùi cuõ. Nhaän Subcontract, call 714-467-6967

740-28L-121205/199180

740-90L-030605/158024

740-90L-032205/160408

NHAØ DOÄT. Quyù khaùch nhaø, mobile home, business bò doät. Xin goïi cho Tommy giaù phaûi chaêng Bus.714-816-1758, cell 714553-4361

CONSTRUCTION ª Nhaän laøm nhaø môùi ª Laøm theâm phoøng, patio, maùi nhaø. ª Phoøng taém, nhaø beáp, thay cöûa. ª Laøm caàu thang, sôn trong vaø ngoaøi. ª Ñieän, nöôùc, gas. ª Loùt gaïch, loùt goã, ñoùng molding. Lieân laïc Long 1-714-595-5414, 310-676-7415

740-30L-010505/150177

CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã, thay cöûa soå, patio, ñieän nöôùc v.v... L/L Nhaân: 260-5054, Khoaùi: 714-902-8664 CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø coù Addition laäu. BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi Tuaán 714-623-4545

740-28L-120205/198010

BOÏC GHEÁ Chuyeân söûa chöõa vaø boïc laïi caùc loaïi gheá cho tö gia, toùc - nail, vaên phoøng baùc só. Nhaø Haøng. Plastic - Vinyl - Leather - Fabric. Goïi Thìn 626-329-2332

740-36L-112005/196488

740-90L-041405/163761

740-90L-100603/087798

740-63L-101905/192123

RAO RAO VAË VAËTT 742-DL-111901/000529

740-21L-120705/198576

740-14L-071905/178333

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

QUALITY GRANITE & MARBLE Fabrication & Installation. Kitchen countertop. Restroom. Fireplace. 4977 W. State St, Ontario, CA 91761 Sonny: 714-713-0327

740-36L-101705/191810

ROOFING COMPANY. Lic#817092 Chuyeân söûa chöõa vaø thay theá môùi taát caû caùc loaïi roof, vieäc laøm baûo ñaûm, nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L 714-719-3022 740-30L-110704/143235

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-90L-100805/190585

Chuyeân laáp hoà bôi. Xin lieân laïc 714-478-6244

<NHAÄN SÖÛA CHÖÕA> Nhaän laøm theâm phoøng taém, thay cöûa soå, nhaø beáp, patio, bình nöôùc noùng, sink, loùt gaïch, landscape, gas ñieän nöôùc. L/L Hoà 714-2446630, 714-966-9082

740-182L-031003/058389

RAO RAO VAË VAËTT

740-90L-101705/191691

740-28L-053105/170870

740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-36D3456-042005/164766

HUØNG’S CONSTRUCTION Nhaän söûa vaø remodel nhaø vaø thöông maïi. Laøm Plumbing, gas, ñieän, nöôùc. Theâm phoøng nguû, taém, thay maùi nhaø, door, window, cabinet, countertop, loùt gaïch goã, patio v.v... L/L Huøng 714-230-9205 740-6L-121305/199273

HAULING SERVICE Complete Demolition Broken Concrete. Asphalt. Tile. Removal Dirt. Grass, tree’s trash, junk, swimming pool exc. Cleanups. Big or small job’s. Ask for Martin cell: 714-619-1561, Luis cell: 714-830-9821

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING C #176985 Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø. Taän Taâm Uy tín. Cell 714251-8970.

742-180L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 742-36L-020105/153848

740-28L-121705/199836

Chuyeân ñoå xi maêng - xaây töôøng, laøm patio, thoaûi maùi nhaø, sôn trong ngoaøi, loùt gaïch vaø goã, eùp phoøng, caét caây ñoå raùc, giaù reû. L/L ÑAN 714-260-2238

740-11L-121905/199911

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS legalty to a moving company, please call the Public Utilities Commission. 714-558-4151 742-90L-111305/195540

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-28L-120605/198396

TUAN MOVING C #261782 Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng. Vui veû, ñuùng heïn. 714467-6968

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-29L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

740-9L-122005/200117

740-7L-122105/200221

MOVING SERVICES Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

744-30L-033004/111017

AP PLUMBING Lic #563136 ª 24hr fast service/giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937, 714902-3904 744-30L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222. 744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454. 744-36L-011805/151875

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-90L-111901/000628

JOSEPH’S PLUMBING & ROOTER State License #855251 Bus 714-839-7112, cell 714425-6890 Remodel phoøng taém, thoâng coáng water slab leaks. Camera inspection sewer line. Thaønh thaät uy tín. Lieân laïc Tuaân

744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

744-84L-112101/000963

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233

744-60L-041102/017120

744-29L-032205/160335

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 cell 714-623-4088 cell (unlicensed contractor) 744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637 714-331-9636 Unlicensed contractor 744-28L-050405/166806

THAØNH PLUMBING + CONSTRUCTION Chuyeân: Thoâng oáng coáng caùc dòch vuï veà plumbing, remodel. Addition, sôn söûa nhaø phoøng taém, patio, add phoøng taän taâm, uy tín. LL 714-638-9067 or 4687805 C. 654-8482 744-28L-110105/193817

VINH PLUMBING Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït. Thay sink, disposals, faucets, toilet, water heater. Free estimate. L/L Vinh phone 714360-2648 744-28L-111605/195943

TONG’S PLUMBING Thay oáng nöôùc, gas, faucet, toilet, water heater, garbage disposal, maùy röûa cheùn, sink v.v... Handyman. Giaù reû. Baûo ñaûm. L/ L: 714-390-3979

742-36L-021005/154802

744-31L-112905/197487

744-DL-072602/031503

742-90L-030705/158140

LOÄC’S MOVING Coù licence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066 (Licence# 175434)

742-36L-093005/189582

CONSTRUCTION Nhaän: Loùt gaïch, laminate, patio. - Haøng raøo goã. Sôn trong ngoaøi. - Remodel kitchen. Nhaø taém. - Ñoå xi maêng. Lôïp maùi. - Thay cöûa soå. Xin goïi Anh Nhaân: 714-658-3673

742 - DOÏN NHAØ

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, pho xeùt, toilet, maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Baûo ñaûm, giaù thaáp. Goïi Duõng 714-2305457

744-DL-111901/000625

740-7L-122005/200037

PAINTING & ADD PHOØNG Sôn nhaø vaø add phoøng, chuyeân sôn nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän add phoøng vaø ñoå xi maêng, nhieàu naêm kinh nghieäm. License 817092. Lieân laïc 714-719-3022

744-30L-052003/067727

ABC PLUMBING SERVICES Chuyeâ n veà gas, ñieä n , nöôù c . Thoâng oáng ngheït. Chuyeân söûa thay oáng nöôùc, coáng, sink, toilet, bathtub, water-heater v.v... Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate 24/24. L/L Cöôøng: 714-200-8852

T & D PLUMBING

Chuyeân sôn nhaø, apt. vaø taát caû dòch vuï veà sôn. Lieân laïc Trung Ñ.T 714-417-3217 HANDYMAN! Chuyeân sôn trong ngoaøi, add phoøng, remodel bathroom, ñieän, drywall, clean popcorn, texture sink, disposal vaø taát caû veà söûa nhaø. L/L Vu 714-224-2955

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor

742-DL-110305/194252

NOTICE The Public Utilities commission requires that all mover of household good be licesed and insured. The moving company’s Cal Tnumber must appear in all advertising. If you would like to verify the

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-89L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Phuïc vuï vuøng Orange vaø caùc vuøng phuï caän Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

PLUMBING State lic #760932. Söûa nöôùc leak phoøng taém. Thay söûa faucet, water heater, gas. Thay heä thoáng nöôùc. Coù maùy doø gas leak, doø nöôùc leak döôùi cement, doø oáng coáng beå vaø reã caây raát chính xaùc. Ñaëc bieät thay vaø laøm môùi phoøng taém. L/laïc Anh Nguyeã n 714-614-1773, 714227-7971 744-30L-120105/197842

29 Hours Plumbing Söûa oáng - Coáng. - Nöôùc. - Gas. - Toilet. - Kitchen. - Water heater. - Main line. 24 Hrs service OC vaø LA County. 714-489-3104

746 - LAØM VÖÔØN 746-92L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, môùi vaø söûa chöõa only, khoâng nhaän caét coû. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 746-29L-041602/017688

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 747-32L-100704/139372

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñ/bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/tuaàn. 714-263-6472

746-180L-042403/064173

747-90L-112404/145545

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, office, maùy truck mount maïnh, mau khoâ, vieäc laøm kinh nghieäm. FREE 1 chai professional thuoác taåy neáu dòch vuï treân $49. 714-791-0184 (Cell).

747-36L-020705/154532

746-28L-050504/116735

GARDENER LICENSE: 243076 Laøm môùi, söûa chöûa ª Saân coû, heä thoáng nöôùc, boàn hoa, haøng raøo. Caây caûnh ª Tæa goïn, tæa moûng, caét ngoïn, caét boû, doïn deïp. Laøm vöôøn ª Haøng tuaàn & moãi 2 tuaàn BAÙ LINH Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING

747-100L-061505/173501

747-DL-111901/000641

747-32L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-100D14567-112101/001086

747-14L-112301/001280

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING * Chuyeân nhaän giaët, taåy thaûm vaø ñaùnh boùng saøn nhaø vôùi maùy moùc taân tieán. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp, mau khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. FREE ESTIMATE Phone: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM - FLOOR DÒCH VUÏ CLEANING Heä thoá n g TruckMount, kinh nghieäm, Taän taâm, Trung tín, Thieän chí. Ñònh giaù mieãn phí. B.C PRO.CLEANING SERVICES BEN (714) 531-8412, (714) 863-4122

747-29L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-90L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM SÔN NHAØ Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø, loùt gaïch & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn: 714-200-8683, 714-3624850.

KUMON, Trung taâm keøm Toaùn, taäp ñoïc töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Chi nhaùnh môùi taïi goùc ñöôøng Beach & Chapman (11951, Beach Blvd, Suite L). Ñeå giöõ choã vaø bieát theâm nhöõng chöông trình giaûm giaù ñaëc bieät. Xin L/L 714-895-7857

750-28L-063005/175647

Daï y keø m : CHEMISTRY, ENGLISH & MATH, PHYSICS + BIOLOGY 1-on-1 hay nhoùm nhoû. Daïy töø lôùp 1 - 12th & College levels. Free hoïc thöû. Xin goïi 714467-5539

Giaùo sö daïy nhaïc, nhaän daïy ñaøn guitar ñieän vaø guitar daây, ñuû caùc caáp. Giaù $20/nöûa tieáng. L/L David ñieän thoaïi 714-553-5874 sau 3 giôøPM 750-30L-120105/197847

750-7L-121605/199646

747-30L-100205/189680

Chuyeân vieân giaët thaûm tö gia, thöông maïi: vôùi heä thoáng huùt cöïc maïnh, giaët saïch, mau khoâ, tính caùch vui veû, giaù caû phaåm chaát phuø hôïp. L/L Tom 714-397-1461 THANH GIAËT THAÛM Chuyeân giaët thaûm, tö gia, nhaø haøng, vaên phoøng v.v... maùy lôùn vaø hieän ñaïi, saïch, mau khoâ, power ful, truck mount, carpet steam, leaning with hot solution. 626-572-7634

747-14L-121305/199295

Baùn heä thoáng TruckMount. Vaø xe van ñôøi 86 coøn toát. Ñaày ñuû ñoà ngheà. Giaù $5500. L/L Anh Kim: 714-493-6396

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-44L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL

750-24D167-072502/031145

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

750-90L-062205/174400

Nhaän daïy keøm töø lôùp 2 tôùi Ñaïi hoïc luyeän thi SAT coù baèng cöû nhaân UC Berkeley, cöû nhaân Trieát hoïc English UC Santa Barbara. L/L Vuõ714-609-1049

747-16D1267-120105/197863

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

THI LAÙI XE Nhaän ngöôøi thi rôùt nhieàu laàn. Ngöôøi nhaùt sôï, khoâng bieát tieáng Anh. Naâng ñôõ ngöôøi môùi sang. Goïi: 714-417-8678, 714-5908664

750-60L-092705/188882

746-180L-080105/180375

LANDCAPING & CONCRETE ª Chuyeân veà traùng cement ª Cement thöôøng, maøu stamped ª Retaning wall bock, brick. Flatstone ª Step saân tröôùc & saân sau ñuû kieåu. Tom Nguyen: 714-719-3054

750-3L-061104/122567

KHIEU VU Daïy private & group lesson ñuû moïi trình ñoä (Vietnamese, International Style). Phöông phaùp deã hieåu. Giaù caû vaên ngheä. Call Ngoïc Anh 714-531-1436

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificate döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Ñöa ñoùn hoïc vieân taän nhaø. * Giôø hoïc uyeån chuyeån. * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi Riverside. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goï i Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-719-4249, 310-365-4835, 714-379-1688, 818-458-1002.

750-7L-073103/078251

LAÙI XE NGHÓA 714-726-4867 ª Chuyeân huaán luyeän caùc HV bò thi laùi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, khoâng bieát chuùt Anh vaên ñaäu ñöôïc baèng laùi GAÁP. ª Cöïu HLV daïy vaø ñaäu treân 5500 HV. Ñaëc bieät laáy heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø vaø chæ nhaän tieàn sau khi ñaäu. Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Nhaän daïy keøm piano, organ cho ngöôøi lôùn vaø treû em, coâ giaùo taän taâm. Lieân laïc Coâ Uyeân ñieän thoaïi 714-478-4974 750-5D67-121605/199797 750-7L-121705/199823

UC TUTOR Sinh vieân UCI daïy keøm hoïc: Physics, Chemistry, Math (Calculus I, II, Algebra etc) Biology, Sat I & II. L/L: 714-425-3828 Roland 750-5D23467-122205/200245

AAA Casino Dealer Training chuyeân ñaøo taïo hoïc vieân trôû thaønh Professional Dealer trong thôøi gian ngaén nhaát. Giaù caû raát nheï nhaøng. Xin goïi theâm chi tieát. 714-596-7635, 714-785-9817. Toïa laïc taïi: 5845 Westminster Ave, #B, Westminster, CA

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ LOANS - INVESTMENT 760-28L-120705/198628

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-168L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâm $400. Daïy facial $400. Daïy noái loâng mi $100. Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825.

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

770-90L-100205/189638

ª Uoáng traø Long Chaâu thöôøng xuyeân seõ giaûm maäp, ngöøa ung thö, ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò thôm ngon, traø pha laïi nhieàu laàn maø vaãn coøn thôm. ª Traø Ngaân Haïnh ngöøa baù beänh, giaûm chaát môõ trong maùu, ñieàu hoøa tim maïch, huyeát aùp, maïch maùu naõo. 714-531-3045, 714775-6500, 714-839-3661, 888999-3922, 770-30L-120305/198103

Myõ vieän Botox. Chuyeân phun xaâm vaø xaâm ñang maét, chaân maøy, moâi, nhuû hoa. Khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu ñeïp töï nhieân. Chæ coù $99. Eyelash extenssions $85. Facial huùt muïn $25, ñoát muïn ruoài, muïn coùc, muïn thòt, taøn nhang baèng Laser khoâng ñeå laïi theïo, trang ñieåm coâ daâu, laøm eo thon. Coù nhaän hoïc vieân. ÑC: 9550 Bolsa, trong khu Luïc Ñænh Kyù 2. ÑT: 714-417-7275 Linda kính môøi. 770-28L-120605/198422

Baùn sæ vaø leõ myõ phaåm cao caáp cuûa Nhaät: Kem choáng naéng, trò naùm, laøm saùng da vaø nhieàu myõ phaåm khaùc. Baûo ñaûm coù keát quaû. Whole sale ñaày ñuû duïng cuï noái mi, tatoo loaïi toát. L/ laïc 714244-6185, www.ceraclays.com 770-28L-120805/198731

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

THAÀY CAMPUCHIA Giaûi ñoaùn chính xaùc ñôøi ngöôøi veà tình duyeân + gia ñaïo + laøm aên + coâng danh qua boùi baøi, chæ tay + töôùng ÑAËC BIEÄT Duøng thaàn löïc cuûa Buøa Pheùp Campuchia giuùp cô sôû thöông maõi laøm aên muoán ñaét khaùch hay muoán baùn tieäm nhanh choùng. RIEÂNG veà tình yeâu traéc trôû seõ coät yeâu thöông trôû laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà haïnh phuùc suoát ñôøi. Raát kinh nghieäm. K/Q nhanh choùng. Phone 714-677-7555 (C) 714-894-6192 (H) 780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 Cell: 714-902-5459 780-36L-053102/023976

770-28L-100804/139586

MARY MAI PHUN XAÂM & EYESLASH EXTENSION ª Phun xaâm loâng maøy, mí maét, moâi, ñeïp khoâng ñau. ª Noái loâng mi daøy, daøi giöõ ñöôïc laâu. ª Ñaïi lyù baùn Maùy phun xaâm L/laïc: 714-263-5642 770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-588-9843, 714-5985134. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm. 770-95L-032805/161235

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $50 baûo ñaûm 100% keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm myõ phaåm. 951600-7917, 714-675-3950

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

780-14L-102405/192776

780-28L-110205/194018

Haûi Trieàu: ñeä töû chieâm tinh gia Vuõ Huøng taïi V.N xem chæ tay, boùi baøi, ngaøy giôø khai tröông, cöôùi hoûi, huøn haïp, ñaùm tang, thöa kieän, ñòa lyù, phong thuûy. L/L laáy heïn: 714-277-9118

780-28L-110805/194762

THAÀY THIEÄN TUAÁN. Chuyeân boùi toaùn, xem phong thuûy, giuùp caùc cô sôû thöông maïi mua may baùn ñaét - Tình Yeâu - Thi Cöû - Giaûi tröø taø ma, chöõa beänh 714-8919619, cell 714-251-2661 780-62L-111105/195320

CHIEÂM TINH GIA LÓNH MAI. Buøa loã ban coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi tình boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: nails, restaurant, baùn tieäm, sang tieäm leï laøng, phong thuûy nhaø ôû. 714-890-7098, cell 714-902-7797

780-30L-120105/197778

Boùi baøi. Ñeán vôùi toâi khi Quyù vò bò maát nguû vì aùi tình, söï nghieäp, phaùp luaät v.v... Sau ñoù quyù vò seõ haøi loøng vì söï chính xaùc, huyeàn bí cuûa noù. L/L Vanna Nguyen 714-895-7032

780-14L-122105/200133

Thaà y Baû y chuyeâ n moâ n xem Phong thuûy, Töû vi, Töôùng soá, Ñòa lyù ôû Vieät Nam treân 45 naêm giaûi ñoaùn chính xaùc veà vaän maïng tình duyeân gia ñaïo vaø xaây phöông höôùng tieäm quaùn. Baûo ñaûm cho thaân chuû an vui. Thaày ñi du lòch chôi Thaày seõ trôû veà Vieät Nam 01-15-06 muoán xem xin L/L: 714-452-7968 home: 714-7501985 780-7L-122105/200160

Coâ Baïch Mai coi boùi!. Chuyeân coi boùi baøi, chæ tay vaø coi töôùng. Dòch laù soá Töû vi vaø Phong thuyû. Töø 9AM-7PM. L/L phone: 714422-4283 cell

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Thôm ngon, veä sinh, tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Giao taän nhaø. Goïi coâ Vi 714775-7594.

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-90L-062804/125204

780-63L-072202/030678

NGUÕ HAØNH SÔN ÑÒA LYÙ Phong thuûy! Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù phoái hôïp töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714260-1276. 780-90L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740, 780-28L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-467-8606

780-29L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. ÑT: 714-260-3256 780-28L-060505/171743

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461 780-28L-070305/176002

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657 780-28L-090605/185630

Coi boùi. Coi baøi, coi töôùng, coi tay, gia ñaïo quaù khöù vaø hieän taïi töông lai. Tuøy hyû haûo taâm quí khaùch. Lieân laïc chò Phöông. 714554-4694 780-30L-092705/189042

THAÀY NHAÂN THIEÂN Xem: Baøi Tarot, Chæ tay, Chöõ kyù, Töôùng maïo, Ñòa lyù, Phong thuûy, Töû vi, Töù truï, Boùi dòch, Mai Hoa. Giaûi tröø thö eám, buøa yeâu, ñem ngöôøi veà, ñoøi nôï, con caùi, vôï choàng xaøo xaùo, nhieàu vaán ñeà khaù c . Xem khoâ n g ñuù n g laø m khoâng keát quaû khoâng nhaän thuø lao. Nhaän daïy caùc moân treân. 310-938-3565, 714-587-2469

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT 830-12D167-121205/199085

Nhaø house Brookhurst & Westminster, gia ñình christian, coâ giaù o cöû nhaâ n Anh vaê n , CBEST, licensed yeâu treû, nhaän calworks, boán tuoåi trôû leân, daïy keøm. L/L: 714-537-0653 830-14L-121505/199565

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. Giuùp ñôõ P/H coù con em huùt saùch, boû hoïc ñi hoang. 714-593-9389

770-32L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

830-90L-011605/151588

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555.

830-14L-022405/156545

Nhaø treû coù license kinh nghieäm. Yeâu treû heát loøng. Noùi English/ Vieät. Nhaø roäng, saïch. Phoøng chôi rieâ n g cho treû (Brookhurst Westminster). L/L coâ Phöông ÑT: 714-530-1990, cell: 714-7166527

830-90L-031605/159411

Giöõ treû coù license nhaø roäng saïch, phoøng chôi rieâng, raát an toaøn, thöông treû, aên uoáng ñaày ñuû, nhaän moïi löùa tuoåi, C/T Chính phuû, ñöôøng LOng Beach / 31 st. Bup 562-997-3925

830-14L-041905/164499

BABYSITER Nhaø vuøng Garden Grove, nhaän coi treû 2 thaùng ñeán 4 tuoåi, caån thaän, saïch seõ, thöông treû nhö con, tính giaù reû. L/L 714-4675555

830-7L-121905/199960

Nhaø ñöôøng Trask Magnolia, ôû ñaây coù nhaän giöõ treû em, töø 0 tuoåi tôùi 6, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Xin L/L soá phone 714-636-7673, 714-2135185

830-7L-122005/200068

Nhaän giöõ treû töø 9 thaùng ñeán 3 tuoåi, bao aên, bao taû, caån thaän, saïch seõ. Xin lieân laïc soá phone 714-454-6895, gaà n Phôû 54 Westminster

830-7L-122205/200323

License giöõ treû, nhaø saïch maùt, phoø n g roä n g, saâ n chôi. Kinh nghieäm. Nhaän theâm toái, ngaøy nghæ, calwork. Brookhurst/ Westminster (caïnh chôï Vieãn Ñoâng). 714-539-9981, cell: 714260-1737

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-9L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Nhaän söûa chöõa, chænh signal & laáy laïi caùc ñaøi ñaõ maát v.v... Baùn, raùp caùc loaïi Satellite, coi taát caû caùc ñaøi X.X.X. L/L 714-224-8663

850-90L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM CABLE - DIRECTTV DISHNETWORK 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-554-6300 or 714-7204443 SD 858-405-2377 ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng v.v... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $36.99mo. ª VIEWSAT - PANSAT COOLSAT - SAMSONIL ª Furniture - Tranh ñieän - Tranh daàu - Linh tinh v.v... Sale 50% ª DVD XXX VN môùi - Karaoke Haøi - Caûi Löông - Phoùng söï VN v.v... $1.99 - $3.99 www.karaokeretail.com

830-28L-081705/182920

850-105L-061603/071619

830-28L-102005/192178

Nhaø house saïch môùi kinh nghieäm, nhaän töø 1 thaùng tôùi 12 tuoåi. Laáy check chính phuû, ñöôøng Mc.Fadden goùc Magnolia. Goïi töø 7:00AM - 10:00PM. L/L coâ Traâm 714-891-7629, 714-914-0983

830-60L-112905/197403

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng tôùi 6 tuoåi, coù license, phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû, goïi coâ Vaân & Traân 714-839-9389

830-21L-120905/198838

Bolsa/ Bushard. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch, roäng raõi, kinh nghieäm, taän taâm, kyõ löôõng, yeâu thöông treû. Xin L/L Coâ Minh 714-933-5195 or 714-230-5847

850-30L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn vaø cho thueâ Desktops. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3500+ AMD Athlon 64, $600 714-362-1032.

Tìm ñòa chæ thöông maõi: Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

850-28L-110305/194171

BONSAI CAÂY CAÛNH, caàn baùn heát caùc chaäu caây bonsai lôùn nhoû ñang chöng baøy ôû saân sau. Coù nhaän thay ñaát, sang chaäu vaø caét tæa, uoán naén caây bonsai. L/L Khaùn 714-609-2983 850-28L-111805/196216

850-14L-112405/196997

850-90L-032105/160235

TOP SATELLITES. Laép raùp, söûa vaø ñieàu chænh F.T.A Satellite System. Xem ñöôïc 500 ñaøi Myõ vaø treân 100 ñaøi AÙ Chaâu goàm coù 2 ñaøi Vietnam. L/L: 714-537-2946, 714-468-6624 850-15D167-051905/169191

GAME GAME 25% OFF NES, Nintendo, Game Cube, PS2, XBox... Baùn taát caû game vaø maùy game môùi cuõ. Giaù reû 25% OFF. The Game Floor 16509 Brookhurst St, #A Fountain Valley, CA 92703 714-418-0005 (Goùc ñöôøng Heil)

850-180L-052705/170519

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544 850-31L-070605/176326

DIGITAL CABLE TV $19.95/ thaùng 200 ñaøi VN 24/24, SBTN, Free moät thaùng ñaàu cable INTERNET, khoâng hôïp ñoàng. LAÉP RAÙP MIEÃN PHÍ. Charter 714-399-8199 850-91L-083005/184789

SIMMON BEAUTYREST. Neäm cöùng, môùi coøn trong bao. Soá löôïng giôùi haïn. Baùn vôùi giaù ñaëc bieät. King size: $450. Queen size: $350. Twin size: $250. Xin lieân laïc Joe: 714-206-8338

850-28L-090205/185265

Baùn só DVD phim ngöôøi lôùn XXX Myõ, Meã, AÙ Chaâu, $2.50 cuoán, khi mua töø 100 cuoán trôû leân, phim original brand new, baùn só DVD/ CD cases ñuû loaïi. L/L 714839-2582

850-14L-091605/187465

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424

850-90L-101005/190718

VN-PROSATELLITE 7167 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. 714903-8131, 714-619-1007. Baùn só vaø leõ caùc loaïi receiver (coolsat, pansat, Ultrasat, Viewsat...) vaø caùc thieát bò veà satellite (1 ñóa 4 höôùng hoaëc Motor coi heát höôùng satellite) Nhaän söûa receiver bò hö

850-36D167-101305/191366

850-28L-120202/046802

850-90L-021603/055580

DVD-R/+R/RW VCD, MP3, CDR/RW. Only $29.99 ª DVD-Recorders. Retail $140; sale $79.99 Ñaëc Bieät nhaän repair Plasma, LCD, DLP-TV

COMPUTER/ LAPTOP SERVICES söûa computer laptop clean virus/ install windows network DSL wireless INTERNET, giaù reû, coâng vieäc baûo ñaûm, taän nhaø 714-2512461

830-7L-121905/199918

Nhaø goùc Beach / Trask gaàn Walmart, nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân, saên soùc chu ñaùo kinh nghieäm, goïi baø Dung 714-8914309

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007

Hazard & Euclid coù license, nhaän giöõ treû chöông trình Calwork cho moïi löùa tuoåi, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Call Anh Chò Naêm 714-775-8586

850-36L-061404/122985

Coâ Tuù giöõ treû ôû Anaheim nay dôøi veà Bolsa - Starboard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng - 6 tuoåi. Nhaø roäng maùt, coång an toaøn, yeâu thöông treû nhö con chaùu, coù ñoùn sau giôø tan hoïc. L/L Coâ Tuù Home: 714-839-9608, Cell 714-4172735

830-28L-050505/167117

COÂ THAÛO GIÖÕ TREÛ coù license, goù c Euclid + Westminster + Brookhurst. Nhaø roäng coù saân chôi. Nhaän Calwork, moät tuoåi trôû leân. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Coâ Thaûo 714-539-8421

850-31L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

830-10L-121705/199834

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi XXX ngöôøi lôùn, V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. L/L 714468-8624.

Nhaø rieâng (Euclid + Lampson) nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, chaêm soùc taän taâm, chu ñaùo, nhaø roäng saïch, thoaùng maùt. L/L: 714-2519902, 714-534-8745

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-28L-102905/193571

HUALATRONICS 10278 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-636-7798 ª Samsung 21" Flat TV. Retail $250; sale $129.99 ª Samsung 30" Widescreen, HDTV built-in, coù TV guide. Retail $1100; sale $599.99 ª Akai 42" Plasma TV, only $1295.99 ª Samsung 46" DLP HDTV builtin, 2 PIP. Retail $2400; sale $1499.99 ª Samsung 50" DLP HDTV builtin. Retail $2700; sale $1795.99 ª Sony 50" LCD projection HDTV-Ready. Retail $2800; sale $1869.99 ª Akai 50" plasma HDTV monitor, DVI-input speaker, stand. Retail $4800; sale $2599.99 ª Vizio 42" plasma, HDTV-ready, PIP, HDMI, DVI, PC inputs... Retail $3000; sale $1499.99 ª Karaoke Mixer. Reatail $250; sale $99.99 ª Karaoke wireless 2-Mic. Retail $260, sale $89.99 ª Hi-end speakers for Karaoke, movie, music, 400 watts power. Retail $1999.99/ea, sale $145.99/ea. ª Power Subwoofer 120 watts. Retail $220; sale $99.99 ª Name Brand receiver, Dolby digital, DTS. Retail $280; sale $129.99 ª Samsung HDTV power Antenna. Retail $70; sale $39.99 ª Sanyo HiFi VCR only $39.99 ª Cyberhome DVD, ña heä, play

DVD SALE - DVD phim boä, leû Haøn Quoác, Hoàng Koâng... - DVD cho treû em. Giaù reû. Goïi 714-688-6659 850-27D167-112505/197096

Baùn caây traùi vaø hoa kieång Vieät Nam: Söù, Quyønh hoa, Mai, Lan, Truùc, Ñaøo, Hoa ñeïp, gioáng toát cho Teát Vieät Nam. L/L 714-5340248 hay 714-232-5233. 12862 Magnolia Street, Garden Grove , CA 92708 850-7L-112605/197131

Sale ! Sale ! Cheap Land For Sale. Only $400 per 0.25 (quater) acre. 5 acres total, in TX. Over 5 items sold. Email: m7thheavenoregon@aol.com 850-30L-112605/197134

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-30D167-113005/197559

www.Ftacybersat.com Nhaän laép raùp, söûa chöõa vaø Baùn caùc loaïi Satellite ñeå coi TV. Mieãn leä phí haøng thaùng. Ñaëc bieät ViewSat chæ coù $145.00Usd. Mua nhieàu coù theå thöông löôïng. Söûa caùc loaïi hoäp satellite vôùi $10.00/ caùi. L/L Phong: 714-981-5159 850-28L-120105/197821

SATELLITE Coolsat 5000 Platinum Viewsat 2000 Platinum. Baùn, raùp laùp hôn 600 channel in America vaø hôn 100 ôû Chaâu AÙ, Hong Kong, Thai Lan, Viet Nam, Trung Quoác v.v.... Söûa chöõa caùc loaïi Fortec, Pansat, Digiwave, Megasat. Nhaän chænh signal laáy theâm ñaøi. L/L 626890-5142 850-90L-120105/197850

PUBLIC WHOLESALE. Baùn daøn Karaoke Brand name BMB. °CAVS HDT-201 sale $350 + 10,000 baøi nhaïc Vieät + English ° Brand name wireless Mic : $99 ° DVD XXX: $1.99 Nhaän gôûi ñi khaép tieåu bang. Call 562-246-6900 850-28L-120505/198232

Caàn baùn moät soá quaàn Jeans hieäu True Religion, Citizen, Joe’s, nhieàu size cuûa nam vaø nöõ. L/L Minh 714-260-4110 850-40L-121205/199207

Caàn baùn 1 baøn Bida Phaùp 3 traùi side lôùn caàn goïi 714-933-8392

850-14L-121305/199219

PROFESSIONAL GRANITE COUNTERTOP Giaù Wholesale Chuyeân laép raùp, design, granite-marble, limeston cho kitchen, restaurant, office vaø bathroom, 1 cô sôû Vietnam ôû vuøng Orange County coù ñuû maùy töï ñoäng CNC machine hieän ñaïi, caét maøi ñuû loaïi granite, marble, limeston theo yù thích cuûa khaùch haøng. * Warehouse roäng treân 100,000 square feet coù ñuû loaïi granite marble, limeston vaø coù hôn 100 maàu saéc khaùc nhau ñeå quí khaùch tuøy yù löïa choïn. Baûo ñaûm ñeïp saéc saûo, nhanh, ñuùng heïn. Beat any price. Giaù reû nhaát vuøng. * Tham khaûo, ñònh giaù mieãn phí * Coù giaù ñaëc bieät cho constructors Conerstone Granite Company 1191 Knolwood, cir Anaheim, CA 92801 Bus: 714-995-8647 Cell: 714-251-1223 Fax: 714-995-8479 850-7L-121305/199260

Baùn ñoàng hoà Omega coù 12 hoät xoaøn raát ñeïp, maøu silver cuûa Nhaät Baûn reû $250. 714-657-4948

850-14L-121305/199275

COMPUTER * Pentium 4 - 2.8GHZ, DVDRW + 17" monitor $520 * HP Pentium 4 - 1.6GHZ + 17" monitor $350 * AMD 300, DVDRW $450 * Maùy môùi warranty 6 month. Free game, nhaïc MP3, MP4. * Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng: 657-4805 850-14L-121505/199516

Caàn baùn 2 mieáng ñaát nghóa trang ôû ñöôøng Bolsa vaø Beach. Khu toát ñeïp giaù reû, xin L/L coâ Dung ñieän thoaïi 714-841-7931 hoaëc 714717-4225 850-7L-121605/199647

Moving baù n gaá p TV 60"/70" Mitsubishi, 1 dining room antique (8 gheá), 1 dining room môùi (4 gheá), king & queen beds vôùi mattress, nhieàu baøn v.v... L/L: 714-654-6000 850-7L-121605/199669

Dog for sale (choù baùn) 4 choù con, 3 thaùng tuoåi - Chihuahua mix Maltese (choù Nhaät) raát deã thöông, baùn moãi con $250. Ai thích L/L 714-899-2827 or 714260-6286


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 850-7L-121605/199733

Baùn tuû laïnh maùy giaët saáy coøn raát môùi giaù reû, coù baûo ñaûm goïi 714-713-1379

850-36L-121605/199795

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 850-7L-122205/200265

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-96L-110603/092027

Sau giôø laøm vieäc meät moõi, caàn massage xin goïi Traâm 714-9025780

850-3L-122205/200273

900-15L-122903/098317

Massage Xin L.L Demi 714-2309811

850-3L-122205/200281

850-7L-121705/199812

850-7L-121805/199877

Hoà 125 gallon + bôm, stand, 2 caù Flower-Horn (M+F) (Loâ Hoäi), 2 Blood Parrot, $300, choù phoùc (M) 8 thaùng, $200. L/L King 714-636-6696 hay 13096 Blackbird St, G.G, CA 92843

850-7L-121805/199886

Doïn nhaø baùn tuû laïnh boä baøn aên ñaù marble 6 gheá, tuû kieáng, sofa & nhieàu thöù giaù phaûi chaêng. L/ L: 714-580-2003, boä giöôøng queen size.

850-4L-122005/200025

Moving caàn baùn gaáp sofa bed love seat, maùy giaët, maùy saáy, coøn good $200. Lieân laïc Vaân 714-580-3773

850-5L-122005/200064

Caàn baùn moät ñaøn Organ hieäu Yamaha, tình traïng raát toát, giaù reû $195. Xin lieân laïc OÂng Chuùng, ñieän thoaïi 562-438-3728

Caàn baùn gaáp moät soá Computer Dell Pentium II, Window XP ready for use. Giaù $30/each vui loøng L/L 714-277-7887, 714554-2360

850-7L-122205/200285

Baùn caù Koi lôùn nhoû ñuû maøu giaù caû nheï nhaøng. Lieân laïc John 714-323-7472

850-4L-122205/200287

Doïn baûi, Caàn baùn heát hoa kieång: Haûi ñöôøng, Söù, Hoa sim, oåi,Truùc ñen, Truùc vaøng, boâng giaáy, King Palm (3 thaân) Queen palm, Sago palm, Rhapis palm, Kentia palm vaø nhieàu hoa kieång khaùc, coù Red Maple (Nhöït Boån) Ñeïp, reû. L/L Lôïi: 714-580-4833

850-3L-122205/200297

Baùn Computer Pentium 4 2.8GHz DVD + CD-RW 17" monitor mouse speaker keyboard giaù $450, phone 714-925-6442

850-7L-122205/200304

Baùn hoøn non boä vaø fountain ñaù hoa cöông thaät ñeïp, mua töø Vieät Nam mang qua giaù reû. L/L: 951454-6011

850-7L-122205/200359

850-14L-122005/200074

Christmas Gifts for kids, toy Chihuahua, choù gioáng nhoû con, 7 tuaàn tuoåi, raát lanh leï, deã thöông vaø khoân ngoan, raát ñeïp. Goïi 562233-8334

850-3L-122105/200156

Caàn baùn loø xaøo 3 loã 79'-41' hoaëc ñoåi laáy loø 2 loã, 1 loã cuõng ñöôïc, caàn mua tuû coke 1 caùnh. Tel 714425-5670 or 557-8824

850-7L-122105/200157

- Computer Pentium 3 Window XP + monitor $95 - Laptop Toshiba 800 MHz DVD/ CD Rom wireless internet $350 - Computer 1000MHz + monitor 17' Flat screen $190, internet ready goïi Thaønh 714-414-7676 or 534-1654

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM.

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO 900-90L-111502/045080

CHUÙ YÙ! Caùc anh meät moûi caàn ñaám boùp vui veû. Em coù thuoác boài boå sinh lyù do Myõ cheá taïo thaät toát. Goïi Em Dung 714-295-2995

900-3L-053005/173313

900-36L-061705/173897

900-180L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-90L-052104/119322

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009.

900-15L-110504/143118

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781

900-30L-071505/177838

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090

Khu Rosemead hoaøn caûnh ñeïp, nôi nghæ ngôi thoaûi maùi vaø massage, caàn ngöôøi giuùp vieäc Ñ.T Coâ Linda 626-458-0168

900-28L-121205/199099

Full body Massage. Very hot, young and beautiful therapist. L/ L: 714-569-9270

900-14L-121605/199789

Good massage 18-22 kinh nghieäm, côûi môû, vui veû, thoaûi maùi. L/L Sally, Sandy 714-5301963

900-36L-121605/199793

900-31L-092805/189107

MAI Sau giôø laøm vieäc meät moûi laøm thoa boùp cho khoûe, Mai raát vui veû. Xin L/L Mai 714-808-2383 900-36L-100405/190002

900-7L-121705/199865 900-14L-121805/199889

Grand Opening. Caùch anh meät moûi, caàn massage goïi caùc em. New owner, new girls. 714-7784194 900-28L-102705/193312

TRAØ MI Massage Therapy chuyeân nghieäp, giaûm bôùt stress vaø ñau nhöùc cuûa quyù vò. Vieäc laøm ñöùng ñaén, taän taâm, vui veû. Lieân laïc 714-899-3853 900-14L-111905/196424

MAI VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, MAI VY raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

Grand Opening. Caùc anh meät moûi, caàn caùc coâ treû ñeïp, ñoâi tay nhuaàn nhuyeãn, seõ laøm cho caùc anh khoûe laïi ngay. 714-901-9101

900-90L-040405/162215

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-14L-121205/199126

900-90L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giuùp giaûm ñau 2 baû vai, bôùt moûi meät, nôi yeân tónh, nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

RAO RAO VAË VAËTT

900-28L-112905/197543

BEST RELAX Haõy taän höôûng caûm giaùc saûng khoaùi eâm dòu vaø khoaûnh khaéc thö giaûn ñích thöïc sau 1H massage baèng ñaù noùng vaø aán huyeät cuøng Jimmy 714-260-8447 (cho nam vaø nöõ)

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Taëng lòch Tam Toâng Mieáu.

900-31L-011205/151053

850-5L-122105/200130

Original Aluminum wheels 4 tires: 2006 Camry, Sienna brandnew 17" w/Dunlop 225/50/17 $700. 2003 GS300 w/Bridgestone 225/ 55/16 $600. 2004 4 Runner Limited $350 w/265-70-16 brandnew $320 more. Mercedes 15" wheels w/4 Michelin only $180 completed set. L/L: 714651-7206

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-14L-042705/165710

Caàn baùn 1 maùy may vaø maùy vaét soå loaïi Juki töï ñoäng. Lieân laïc 714-636-3074 hoaëc 714-2003682

Moving Sale maùy giaët & saáy hieäu Whirlpool, tuû laïnh Frigidaire 24 cubic, piano Kemble, all good condition. Giaù reû. Call: 714-2777588, 826-8468. 3326 W.Orange, Anaheim, 92804

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, baøn hoïc, maùy giaët saáy vaø ñoà duøng khaùc, goï i 714-588-1291, 714-5882688

RAO RAO VAË VAËTT

900-30L-112405/196937

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

900-3L-122105/200226

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn trong moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù. Gia ñình hoï Nguyeãn 900-14L-122205/200252

Caàn tìm nôi vui veû relax thoaûi maùi haõy goïi Vivi 714-260-7673 24/7 yeâu ñôøi nhö yù.

NGÖÔØI VIEÄT

900-7L-122205/200319

Massage Relax, caïo gioù giaùc hôi taém hôi laøm Baùc Baø hay Caùc Coâ vui veû lòch söï aân caàn, xin goïi 714-489-3216

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone: 714839-1522

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409

nguoi-viet.com


THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai

Tel: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi South Bay Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT 100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ 120 - Phoøng Cho Thueâ 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn 400 - Xe Baùn 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû 600 - Vieäc Laøm 630 - Vieäc Nhaø 640 - Vieäc Haõng Xöôûng 650 - Vieäc Hair/Nail

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-30L-112805/167033

Hawthorne, nhaø 2 taàng: 4PN & bonus + 2.5 taém, phoøng gia ñình, 2 cars detach garage. Thaûm, gaïch, sôn môùi, nhieàu choã ñaäu xe, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway, nhaän housing. L/ L 310-408-5201

100-21L-121505/167138

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/thaùng. Xin L/L 323-2555842, 323-633-5320

100-21L-121505/167141

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-408-5201 100-7L-121905/167160

TEMPLE CITY. Nhaø 1PN, 1PT hoïc tröôøng Temple City, coù theå doïn vaøo anytime $950/thaùng. Xin goïi 626-340-7296 or 626-3407286 100-7L-121905/167163

BALDWIN PARK, LA. Nhaø môùi remodel 2 phoøng nguû röôõi, 1PT $1,300/thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L 626-392-5515

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT

300-30L-122005/167170

ÑAÁT BAÙN Ñaát baèng, ñeïp, vuøng Victorville, giöõa ñöôøng 9 vaø 11, ñöôøng Tokai song song vôùi Bear Valley roäng 21,000sqft, mixed zone, coù theå xaây 5 caên. APN #3093-571-060-000. Baùn $120,000. Agent welcome. Call 626-672-8480

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-14L-122005/167165

2005 LEXUS RX330 black, fully

loaded, DVD in headrest 18" chrome wheels $37,000 or OBO. Email:msladybug@hotmail.com 562-449-7704, Lic. #5LAZ777, low mileage 8,553 400-21L-121005/167092

2004 Caàn baùn xe MERCEDES SUV ML 350 (Model Inspiration), maøu silver, fulls options, xe raát toaøn haûo 31,000K. Giaù $30,500. Xin lieân laïc OÂ. VU 626-375-2063, Lic. #5GDE363

400-14L-122005/167174

1996 HONDA Accord soá tay,

maøu xanh, timing belt môùi, voû xe môùi, AC, CD changer, sunroof, 128,000 miles, soá #3NVA499. Baùn $3,600. Phone cell 310-7067999, home 310-973-1756

110-28L-112805/167030

2 bed 1 1/2 bath Townhouse $1,200 gated property, good neighborhood by Trask/ Brookhurst, no pet, no housing plus deposit. Call 562-598-1383 or 714-306-1500

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES

110-14L-121005/167089

West Covina APT. Kieåu Town House 2PN, 1.5PT garage böôùc ngay vaøo nhaø, washer/Dryer hook-up khu yeân tónh gaàn chôï, sôn, thaûm môùi. doïn vaøo ngay, bao nöôùc cho thueâ $1,250/thaùng. Goïi 714-932-8968

110-30L-121205/167129

CONDO. ANAHEIM 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang toaøn dieän, coù balcony barbecue 1250 Brookhurst, nhaän housing. Giaù $1,450/ thaùng. Lieân laïc Danh 562-754-3055

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-120705/167083

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân tònh, bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452

120-21L-121205/167111

Nhaø Bushard/ Hazard dö choã nguû, phoøng khaùch, ñieàu kieän lôùn tuoåi, ít ñoà, coù job caøng toát $200 + $100 deposit. L/L Day 562-6912546, toái 714-799-4317, 7241095

120-21L-122005/167169

LAWNDALE. Nhaø coù phoøng cho share, saïch seõ, maùt meû, gaàn FWY, phi tröôøng LAX, ñaïi hoïc El Camino. L/L 310-675-1208 hay 310-256-7987

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-30L-121005/167094

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-30L-121005/167098

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000.

500-27L-112805/167022

Thai Restaurant for sale, near Buena Park Mall $30,000 - cash. Call for detail Paul 323-3692019, 714-828-2872

500-21L-121005/167093

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-682-1372

500-28L-121005/167096

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

500-26L-121005/167097

NAILS Tieäm vuøng Inglewood gaàn LAX, caàn sang gaáp vì phaûi move ñi tieåu bang khaùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. L/ L 626-272-3983 (cell 24 hrs.)

500-27L-121205/167103

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431

500-27L-121205/167104

Sang tieäm nail vuøng West L.A ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm, tieäm coù khaùch saün, good location, rent reû (no spa). L/L 310-837-9240

500-26L-121205/167105

Caàn sang tieäm nails vuøng Hawthorne, rent reû, ñeïp, thoaùng ñaày ñuû tieän nghi, thaønh thaät xin goïi Hoa 310-970-0899 hoaëc 310-218-8301

500-27L-121205/167116

NAILS SPA. Tieäm trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walkin, vuøng Compton Long Beach, 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $68,000, cô hoäi hieám coù. 310608-7066, 714-224-6484

500-31L-121205/167120

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-17L-121205/167122

Sang tieäm nails ñeïp, sang trong khu traéng vuøng Arlington, TX. Tieäm coù 8 spa, 8 baøn, 1 waxing. Moïi chi tieát xin L/L 817223-5556

500-24L-121205/167127

BAÙN TIEÄM Hair & Spa-Nail. Tieäm ñeïp sang troïng, caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Giaù baùn $80,000. L/ L 562-841-8394

500-17L-121505/167137

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

500-7L-121905/167149

Caàn baùn gaáp tieäm aên ñaày ñuû maù y moù c , cuø n g vôù i ñòa oá c 1988sf, 15,000sf lot, treân ñöôøng PCH ôû Long Beach. Lieân laïc 310437-9346

500-7L-121905/167157

NAILS SPA tieä m trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walk-in, vuøng Compton Long Beach. 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $59,000. Tieäm 7 naêm 1 ñôøi chuû, cô hoäi hieám coù. 310-608-7066, 714-331-9797

500-24L-122005/167173

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang tieäm nails gaàn High School. Tieäm ñoâng khaùch, coù spa. Cell 714414-8862, W #562-493-2766

500-32L-122005/167177

TIEÄM VAÛI Lyù do laøm vieäc khaùc, caàn sang gaáp tieäm vaûi vuøng El Monte, giaù reû, coù theå thöông löôïng. L.L Anita 626-443-7031

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT

650-21L-120505/167055

Tieäm Spa Nail Ñ/khaùch vuøng Mahhatta Beach C/thôï Nail Nöõ K/N boät T/chaân nöôùc löông cao tieáp haäu, neáu caàn Bao löông . L/ L Tomy 310-376-4698, 310-4049514, 310-756-9714 650-15L-121005/167091

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc hieàn laønh, laøm khoâng khí gia ñình, môùi ra tröôøng OK. Goïi soá 562924-7078 (10AM), home 714578-0182 (9PM) 650-15L-121005/167095

NAIL Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät chuùt ít caøng toát, vuøng (626) ñi chung xe neáu caàn. L/L 626-272-3983 (cell), 310-673-6584 (bus.) 650-19L-121005/167099

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-3441088, sau 9PM 626-679-1614 650-15L-121205/167100

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell

650-24L-121205/167101

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-16L-121205/167102

Caàn thôï nöõ boät & chaân tay nöôùc, khu Norwalk, khaùch Meã. Lieân laïc Linda 562-929-1963, cell 714-837-0339 650-20L-121205/167107

600-28L-112605/167001

Tieäm giaët vuøng Long Beach Atlantic/ 52th, caàn ngöôøi laøm töø 2:30PM ñeán 10:30PM. Lieân laïc 626-6754031 hoaëc 626-262-1543

600-32L-121205/167131

DENTIST WANTED. Caàn nha só cho office in Arizona, 30 min. w of Phoenix, income $300K/ year plus (ñoåi license raát deã). L/ L Long 562-261-6598

600-28L-121205/167133

Tieäm furniture City Cerritos, caàn delivery man bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. L/L Anh Danny 562-673-4258

600-7L-121905/167155

Caø pheâ Bình Minh vuøng Rosemead, caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm full time/ part time. Xin L/L 626-329-2069. Ñ/C 3365 B Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770

600-7L-121905/167164

Coâng ty du lòch taïi Little Saigon caàn ngöôøi baùn veù maùy bay kinh nghieäm, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, Hoa, hueâ hoàng cao. L/L Angela Luk 626-782-7853

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-28L-112805/167021

Caàn ngöôøi giöõ treû 6 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn vaø laøm theâm ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm. Giaù caû thöông löôïng. L/L 626-3070322, 626-422-5288 (12PM-5PM)

630-30L-121205/167106

Caàn moät phuï nöõ troâng coi ngöôøi giaø, laøm vieäc noäi trôï vuøng Rosemead. L/L Coâ Lee 626-232-8246

630-30L-121205/167108

Caàn ngöôøi giöõ treû 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà, töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 714-897-9445 hoaëc 562-706-3535

630-24L-121505/167142

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai hôn 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 562-706-3535

630-7L-121905/167158

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, giöõ baø cuï vuøng Long Beach, ñi veà, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá 562-428-8741

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-23L-112805/167029

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time vaø part time. Goïi Ana work phone 310-3185188, cell phone 310-464-7947

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412

650-22L-121205/167125

650-16L-121205/167126

Caàn thôï chaân tay nöôùc, full or part time, khaùch traéng, tip cao, khoâng khí vui veû, vuøng Long Beach. L/L Chaâu 562-986-9191 töø 10am-7pm Baän roän caàn thôï gaáp. Thôï toùc bieát luoân nail, bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc Höông ñeïp 562-422-9468, 714-417-1001

650-15L-121205/167130

650-22L-122005/167166

Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm boät, khoâng caàn kinh nghieäm, ñi xe chung OK. Lieân laïc 323-5853645 hay 714-251-1305

650-23L-121205/167132

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc vaø waxing tieäm vuøng Carson, neáu khoâng coù xe ñi chung vôùi chuû. Lieân laïc Jimmy tieäm 310-5323830, cell 714-889-0134

650-18L-121505/167135

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi air-brush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-4220527, Cell 714-425-9157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805

650-19L-121505/167139

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-17L-121505/167140

650-23L-121205/167112

650-25L-121205/167113

650-26L-121205/167114

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310608-2180, cell 310-531-0089 650-27L-121205/167115

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm City Lakewood, löông cao, tip nhieàu. L/L Mindy 562-4251334 work, 562-895-4334 home 650-22L-121205/167117

NAILS USA Long Beach, caàn thôï laøm caû boät vaø nöôùc, full or part time, thôï nam OK. L/L 714-8902012, 562-426-5756 650-20L-121205/167118

Lakewood Hair Nails, caàn thôï toùc, bieát Nails kinh nghieäm. L/L Chirstine 562-422-9468 or cell 714-417-1001 650-15L-121205/167119

Caàn thôï boät - nöôùc F/T - P/T vuøng La Habra. Phone 562-6906131 650-16L-121205/167121

Tieäm nail ôû Downey, caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng töø $500-$600. L/L 562-803-6885 (bus.), 562-607-7157 (cell)

650-18L-121205/167123

Caàn gaáp thôï nails boät chaân tay nöôùc, tieäm trong shopping lôùn vuøng Meã, thu nhaäp cao $450 up, bao löông $450-$600/ week. L/L Tina 310-308-8373, 562676-6417 650-17L-121205/167124

Tieäm nails gaàn Fullerton, caùch Bolsa 20', Myõ traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $450$500, bao löông. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm

650-7L-121905/167162

650-17L-121205/167128

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740

Tieäm nail vuøng Montery Park, caàn thôï nam nöõ kinh nghieäm boät, neáu caàn bao löông. L/L Kent 626-416-9182

650-7L-121905/167161

Caàn thôï nail kinh nghieäm baèng AZ, bao löông $700/ tuaàn, coù choã ôû. Xin L/L 928-649-1889

650-24L-121205/167109

Barber & Salon Beach/ Whittier, caàn thôï nöõ lanh leï, noùi English. bao löông, ñieàu kieän bieát fade, flattop, nhuoäm, highlight. L/L Day 562-691-2546, toái 714799-4317, 724-1095

650-7L-121905/167159

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/wk, FT, PT, môùi ra tröôøng OK, vuøng Chinatown coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (Bus.), 213210-8440 (cell)

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785

LAKEWOOD MALL. Caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walkin, caàn 1 thôï nöõ gioûi ngheà, löông treân $600/W, öu tieân cho ngöôøi coù baèng wax. 562-531-6755, 714-522-4990

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

CAÀN THÔÏ boät & chaân tay nöôùc, bao löông theo khaû naêng, caàn thôï toùc & chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. L/L 562841-8394

Nails Spa vuøng bieån Long Beach, khu Myõ traéng, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát fill caøng toát, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L 562-439-6499, sau 9PM 562714-0491

650-21L-122005/167167

Tieäm nails khu Myõ traéng, gaàn Seal Beach, caàn thôï boät + tay chaân, bieát waxing caøng toát, löông töø $400-$500 1/tuaàn, tip cao. L/L 562-377-1249

650-24L-122005/167168

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay coù kinh nghieäm, bao löông. 10637 Imperial Hwy Norwalk CA 90650. 562-841-8394

650-16L-122005/167175

Caàn thôï nail nöõ bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù baèng wax caøng toát. Goïi 562-985-3035

650-22L-122005/167176

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time and part time. Call work 310-318-5188, cell 310-464-7947

650-26L-122005/167178

NAILS Caàn thôï nails nam gioûi boät airbrush löông $500-$700/ tuaàn, khaùch Meã ñoâng, gaàn soøng baøi Bicycle, laøm laâu daøi hoaït baùt, seõ baûo ñaûm löông. L/L 323-7732920, 323-620-2766

650-16L-121505/167143

650-19L-121505/167145

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840

650-22L-121505/167146

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446 650-7L-121905/167147

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, thôï boät, khu traéng Meã, caùch Bolsa 20', neáu caàn ñi chung xe. 562863-8444, 714-277-7260 650-7L-121905/167148

Caàn thôï nail boät K/N, tay chaân nöôùc vaø 1 thôï toùc phuï. Lieân laïc phone 714-399-6295 or 562630-8561 650-7L-121905/167150

CAÀN GAÁP thôï nail, thôï boät chaân tay nöôùc, kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng. 562-864-8827 (W), Michael 562-841-4977 (C). 10637 Imperial Hwy, Norwalk CA 90650 650-7L-121905/167151

NAIL Vuøng San Fernado, trong shopping center lôùn, gheá spa, caàn thôï wax, boät gioûi, vuøng (626) ñi chung xe, löông $600 up, raát ñoâng khaùch. W 818-898-7881, C 626-246-5374 650-7L-121905/167152

Nail Lakewood ñoâng khaùch, tip haäu, caàn nöõ boät kinh nghieäm full time/ part time, tay chaân nöôùc, löông $400-$700/ tuaàn theo khaû naêng. L/L 562-920-5655, 626228-5624 650-7L-121905/167153

Nail vuøng Downey, caàn thôï boät kinh nghieäm & tay chaân nöôùc. Xin L/L Kevin 714-417-7708 (C), 562-806-0228 (W) 650-7L-121905/167156

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, full time, coù kinh nghieäm bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Pico Rivera. Lieân laïc Jackie 562-9422992, cell 626-272-9096, bao löông tuøy khaû naêng vaø giôø giaác

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-22L-121505/167144

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-24L-112805/167025

665-27L-112805/167032

Toâi coù raát nhieàu ñoà duøng aùo quaàn, meàn khaên v.v... (ñoà môùi). Ai muoán laøm phöôùc laáy veà VN cho L/L Ann Crosby 323-468-9898 (home), 213-716-9898 (cell)

665-28L-121505/167134

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

Nhaø haøng Saigon Dish ôû Lawndale, caàn ngöôøi phuï beáp nöõ tuoåi trung nieân, nghæ chuû nhaät. L/L 310-676-8778

NHAØ HAØNG VIEÄT NAM Taïi khu Rosemead caàn ngöôøi thaâu ngaân coù traùch nhieäm vaø nhaø haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh, Vieät, Taøu, full time, caàn theâm phuï beáp. L/L 626-7861889

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-30L-112605/167004

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-965-6334, Danny 562-495-3994 Bus

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-28L-112605/167003

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

FOR SALE 850-28L-112605/167010

FREEZER Caàn baùn 2 tuû freezer, 2 cöûa, stainless steel, tieän duøng cho nhaø haøng, tình traïng toát. Giaù $1,500. L/L 562-427-8399 (City Long Beach) 850-30L-112605/167014

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-32L-121505/167136

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424 850-7L-121905/167154

Baùn choù Chihuahua 7 thaùng tuoåi vaø 1 con 6 tuaàn. L/L 626-2305761 850-28L-122005/167171

Caàn baùn moät ñaøn Organ hieäu Yamaha, tình traïng raát toát, giaù reû $195. Xin lieân laïc OÂng Chuùng, ñieän thoaïi 562-438-3728 850-29L-122005/167172

Christmas Gifts for kids, toy Chihuahua, choù gioáng nhoû con, 7 tuaàn tuoåi, raát lanh leï, deã thöông vaø khoân ngoan, raát ñeïp. Goïi 562-233-8334

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

HEALTH - COSMETICS

ANNOUNCEMENTS

770-38L-121205/167110

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

900-28L-112605/166992

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789 900-28L-121005/167090

Tìm ba laø Traàn Vieät Baéc, hieän giôø ñang ôû ñaâu. Xin lieân laïc veà con laø Traàn Thò Kieàu Haïnh soá phone 623-824-8632 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C15

.3”

DAT


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C17

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

D

L SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000


C18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C19

.3”

DAT


C20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


.3”

DAT

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Söôûi aám baèng cuûi chöa chaéc ñaõ tieát kieäm ñöôïc tieàn VÖÔNG THUAÄN

Nhöõng ngaøy muøa Ñoâng, buoåi toái sum hoïp gia ñình hay tieáp ñaõi khaùch khöùa baïn beø, neáu moïi ngöôøi ngoài quanh moät loø söôûi chaùy baäp buøng, maáy ai khoâng caûm thaáy haïnh phuùc? Vöøa aám loøng, vöøa gioøn caâu chuyeän. Nhöng neáu nghó tôùi chuyeän söôûi aám caû muøa Ñoâng baèng moät loø söôûi cuûi cho ngoâi nhaø ñeå cho ñôõ toán tieàn khi giaù nhieân lieäu, daàu hay ga taêng leân cao, laø moät ñieàu maø giôùi chuyeân vieân noùi raèng khoâng ñuùng. Ñaõ vaäy, loø söôûi cuûi laïi laø nguoàn gaây oâ nhieãm soá moät cho khoâng khí trong nhaø cuõng nhö thieân nhieân. Nhieàu ngöôøi nghó ñeán vieäc duøng cuûi ñeå söôûi aám vaøo muøa Ñoâng naøy vì ai cuõng bieát raèng giaù daàu ñeå chaïy maùy söôûi gia taêng trung bình 31.7% so vôùi naêm ngoaùi trong khi neáu söôûi baøng heä thoáng ga thì giaù ga cuõng taêng leân khoaûng 18.9%.

Do töø nguoàn cung caáp nhieâu lieäu bò giôùi haïn bôûi thieân tai cuõng nhö bôûi caùc lyù do khaùc (thí duï löôïng daàu döï tröõ xuoáng thaáp), muøa Ñoâng naøy coi vaäy cuõng vaãn coøn thaáp hôn ngöôøi ta döï baùo khoaûng 6 thaùng tröôùc laø giaù daàu coù theå taêng leân tôùi treân döôùi 50% vì söï tieân ñoaùn nhu caàu nhieân lieäu treân theá giôùi taêng nhanh. Tuy nhieân, neáu thænh thoaûng ñoát loø söôûi cuûi, nghe tieáng baép nöôùng noå leùp beùp tröôùc khi queät bô hay môõ haønh trong khi caâu chuyeän líu lo thì coù lyù, nhöng khi ñoái chieáu töøng ñôn vò naêng löôïng saûn xuaát tính thaønh tieàn (Btu-forBtu) (töùc ñôn vò ño löôøng nhieät naêng) thì ñoát cuûi khoâng tieát kieäm ñöôïc xu tieàn naøo caû. Ñoàng thôøi, theá naøo ngöôøi ta cuõng nghe nhöõng toå chöùc baûo veä moâi tröôøng caøu nhaøu giaän laãy. Ngöôøi ta coù theå lyù luaän raèng khi toâi duøng cöûi goã ñeå söôûi aám

nhaø thì toâi taét heä thoáng maùy söôûi (ga hay daàu) hay ít nhaát cuõng ñieàu chænh haï thaáp nhieät ñoä. Nhöng giôùi chuyeân vieân noùi raèng coù caùch khaùc toát hôn nhö vaäy. Neáu ngöôøi ta thay vì ñoát cuûi thì maëc theâm moät ít quaàn aùo aám vaø ñieàu chænh haï thaáp nhieät ñoä cuûa heä thoáng maùy söôûi thì toát hôn. Thaät ra, giaù cuûi cuõng ñaét reû khaùc nhau tuøy khu vöïc. Ñeå coù theå tính ñöôïc söï lôïi haïi veà phöông dieän tieàn baïc cuûa söôûi baèng cuûi hay ga vaø daàu, moïi ngöôøi coù theå leân Internet, duøng maùy tính caøi saün cuûa toå chöùc Pellet Fuels Institute ñeå ñoái chieáu, so saùnh phí toån giöõa vieäc duøng cuûi goã hay daàu hoaëc ga ñeå söôûi aám tuøy töøng khu vöïc.

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D1

10 ñieàu neân vaø khoâng neân laøm khi vay hay taùi taøi trôï moùn nôï TRAÀN GIA TRANG

Duø laø vay tieàn mua nhaø laàn ñaàu hay taùi taøi trôï laïi moùn nôï cuûa caên nhaø, giôùi tieâu thuï neân thaän troïng ñeå traùnh caùc söï thieät haïi tieàn baïc ngay tröôùc maët hoaëc veà laâu veà daøi, hay cuõng coù theå caû hai. Ñaây laø nhöõng ñieàu nhaén göûi töø Trung Taâm Khieáu Naïi Taøi Trôï Ñòa OÁc Quoác Gia (National Mortgage Complaint Center) (NMCC) truï sôû chính ñaët taïi Seattle, tieåu bang Washington. Haøng ngaøn tröôøng hôïp khieáu naïi khi ngöôøi vay tieàn mua nhaø hoaëc taùi taùi trôï laïi moùn nôï vay mua nhaø, khaùm phaù thaáy raèng hoï ñaõ bò “eùp” hay bò “chôi gaùc” ñeå phaûi vay vôùi laõi suaát cao hôn bình thöôøng, hay phaûi traû caùc Khoù maø coù söï so saùnh phí toån khoaûn leä phí baát thöôøng, hoaëc caû söôûi aám chính xaùc hai. Nhaát laø ôû nhöõng khoaûng thôøi Thöù nhaát, heä thoáng söôûi baèng gian thò tröôøng ñòa oác vaø taøi trôï Tieáp trang D16 ñòa oác chaäm laïi, caùc coâng ty taøi

trôï muoán coù theâm caùc khoaûn tieàn traùm vaøo nhöõng thieáu huït xuaát hieän vì lôïi töùc giaûm xuoáng. Muoán ñöôïc vaäy, hoï phaûi nghó caùch “caáu” theâm tieàn töø nhöõng ngöôøi xin vay nôï döôùi caùi voû coù veû hôïp phaùp. “Caùc coâng ty taøi trôï ñòa oác khi thò tröôøng coù ít khaùch haøng hôn seõ duøng ñuû moïi maùnh khoùe ñeå “cheùm” hay moi tuùi khaùch haøng khi ngöôøi ta vay tieàn mua nhaø hay taùi taøi trôï laïi moùn nôï”. Thomas Martin, chuû tòch NMCC, phaùt bieåu nhö theá hoài tuaàn tröôùc. Ñeå traùnh laø naïn nhaân cuûa moät thieåu soá coâng ty taøi trôï kinh doanh khoâng maáy ñaøng hoaøng, Martin cho hay giôùi tieâu thuï neân theo moät soá nguyeân taéc maø theo oâng, coù theå giuùp hoï tieát kieäm ñöôïc haøng ngaøn ñoâ la vaø caû nhöõng söï nhöùc ñaàu khoâng caàn thieát. Tieáp trang D8


D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

Chöông trình vay nôï chæ caàn traû tieàn lôøi toái thieåu bò sieát laïi töø 2006 NGOÂ ÑOÀNG

Lieäu nhöõng ngöôøi mua nhaø qua caùc chöông trình vay nôï laõi suaát thaû noåi vaø nhaø taøi trôï chaáp thuaän cho traû soá tieàn lôøi toái thieåu (thöôøng ñöôïc goïi laø Negative Amortization) seõ khoù ñöôïc cho vay nôï vaøo naêm tôùi khoâng? Ngöôøi ta töøng nghe noùi ñeán söï giôùi haïn nhö vaäy trong thôøi gian qua maø treân trang baùo ñòa oác naøy chuùng toâi cuõng töøng ñeà caäp. Moät soá vieân chöùc chính phuû lieân bang töøng leân tieáng caûnh caùo giôùi ngaân haøng taøi trôï phaûi caån thaän raát nhieàu khi cöùu xeùt ñôn xin vay qua chöông trình naøy. Hoï cho raèng thò tröôøng ñòa oác chaúng may gaëp côn khoán ñoán (giaù nhaø tuoät doác) thì nhieàu con nôï seõ buoâng tay maø tröôùc tieân laø nhöõng con nôï vay qua chöông trình naøy. Taïi caùc thò tröôøng ñòa oác coù giaù nhaø raát ñaét nhö taïi California, raát nhieàu ngöôøi ñaõ choïn chöông trình vay nôï nhieàu nguy hieåm naøy. Vì neáu khoâng lieàu lónh, hoï khoâng ñöôïc nhaø taøi trôï cho vay qua caùc chöông trình

khaùc. Theâm nöõa, soá tieàn vay nôï raát lôùn, neáu khoâng vay nôï qua chöông trình naøy thì cuõng khoâng coù khaû naêng taøi chính ñeå traû. Theo moät soá chuyeân vieân trong kyõ ngheä taøi chính ôû vuøng thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán, sau nhieàu laàn khuyeán caùo, coù theå chæ vaøo cuoái Thaùng 12 naøy, töùc laø tröôùc khi vaøo ñaàu naêm tôùi, chính phuû lieân bang seõ thuùc eùp giôùi taøi trôï ñòa oác phaûi sieát chaët caùc chöông trình cho vay mua nhaø maø con nôï chæ caàn phaûi traû moät soá tieàn lôøi toái thieåu, beân döôùi möùc tieàn lôøi caên cöù vaøo soá tieàn nôï maø ngöôøi ta phaûi traû nôï haøng thaùng. “Negative Amortization” coù nghóa laø, vì soá tieàn lôøi phaûi traû haøng thaùng cuõng vaãn chöa ñöôïc traû ñuû, soá tieàn lôøi coøn nôï laïi tieáp tuïc ñöôïc coäng vaøo vôùi soá tieàn vay khôûi ñaàu vaø moùn nôï ngaøy moät phình to ra hôn, chöù khoâng moãi ngaøy moät giaûm bôùt nhö caùc chöông trình vay nôï phaûi traû caû voán laãn lôøi haøng thaùng. Hai tuaàn leã tröôùc ñaây, John C. Dugan, kieåm toaùn

vieân tieàn teä cuûa chính phuû Lieân bang, khoâng giaáu dieám hay boùng gioù gì khi oâng noùi thaúng ra raèng caùc chöông trình vay nôï chæ caàn traû tieàn lôøi döôùi möùc lôøi chính thöùc (Negative Amortization) laø chöông trình taøi trôï maø Boä Taøi Chính Lieân Bang quan taâm nhaát. Thí duï, chöông trình taøi trôï kieåu naøy cho pheùp con nôï trì hoaõn khoâng nhöõng khoâng traû phaàn tieàn vay (principal), maø coøn trì hoaõn caû moät phaàn cuûa soá tieàn lôøi (interest). Khôûi ñaàu, moùn nôï laø $450,000 nhöng nhôø ñöôïc nhaø taøi trôï cho hoaõn traû moät phaàn tieàn lôøi vaø soá tieàn naøy ñöôïc coäng vaøo vôùi nôï goác. Sau 5 naêm, moùn nôï coù theå phình leân thaønh $500,000 hay nhieàu hôn nöõa. Dugan noùi caùc giôùi chöùc kieåm soaùt thò tröôøng taøi chính sôï raèng khi ñòa oác böôùc vaøo chu kyø xuoáng doác, thì nhöõng moùn nôï “Negative Amortization” seõ laø nhöõng naïn nhaân ñaàu tieân bò hy sinh. “Coù moät soá daáu hieäu cho thaáy moät vaøi thò tröôøng ñòa

oác ñaõ khoâng coøn taêng giaù nhö ngöôøi ta muoán.” OÂng noùi. “Khi maø trò giaù caên nhaø tuoät xuoáng beân döôùi moùn nôï thì chuû nhaø ñoái dieän vôùi moät baøi toaùn haõi huøng.” Chaúng haïn, oâng A mua moät caên nhaø vôùi giaù $500,000. OÂng vay nôï soá tieàn $450,000 qua chöông trình taøi trôï “Negative Amortization” vì chæ coù chöông trình naøy maø oâng coù theå traû noåi soá tieàn haøng thaùng. Thôøi ñieåm mua nhaø, giaù nhaø taêng leân nhanh vaø oâng ñaõ phaûi tranh vôùi nhieàu ngöôøi khaùc môùi mua noåi. OÂng tính raèng, cöù caùi ñaø naøy, giaù nhaø tieáp tuïc gia taêng, duø moùn nôï khoâng giaûm xuoáng, trò giaù nhaø gia taêng nhanh choùng khoâng nhöõng “coõng” cho oâng soá nôï ngaøy moät phình ra to hôn, maø laïi coøn ñem laïi cho oâng phaàn thöôûng “equity” toát ñeïp nöõa. OÂng cuõng tính, chöøng 5 naêm sau, hoaëc oâng seõ baùn caên nhaø ñeå caàm laáy moät soá tieàn, hoaëc taùi taøi trôï laïi moùn nôï tröôùc khi haïn kyø “Negative Amortization” chaám döùt.

Nhöng khoâng may cho oâng, thò tröôøng khoâng coøn leân giaù vaøo moät naêm sau. Giaù nhaø töø ñoù khoâng nhöõng khoâng leân maø coøn giaûm xuoáng töø töø. Thieân haï baùn nhaø tôùi taáp ñeå “boû cuûa chaïy laáy ngöôøi”. OÂng A bò keït trong söï tính toaùn hôn thieät vaø gaàn ñeán heát naêm thöù naêm, moùn nôï cuûa oâng phình leân thaønh $500,000 trong khi trò giaù treân thò tröôøng chæ coøn $450,000. OÂng A thaáy loã voán roõ reät. Neáu oâng buoâng tay cho chuû nôï tòch thu ñeå baùn laïi treân thò tröôøng nhö raát nhieàu ngöôøi khaùc trong hoaøn caûnh cuûa oâng töøng laøm, oâng keùo theo caû nhaø taøi trôï xuoáng hoá vôùi caên nhaø. Nhaø taøi trôï tòch thu baùn laïi treân thò tröôøng, sau khi tröø moïi phí toån luaät sö, hoa hoàng cho ñòa oác, phí toån thuû tuïc, söûa chöõa, v.v... chaéc gì nhaø taøi trôï laáy laïi ñöôïc hôn $400,000 treân moùn nôï $500,000? Ñaøng khaùc, Dugan cuõng nhö nhieàu vieân chöùc kieåm soaùt kyõ ngheä taøi chính lieân bang tin raèng raát nhieàu ngöôøi khi vay qua chöông

trình “Negative Amortization” ñaõ hoaøn toaøn khoâng naém vöõng hay bieát roõ hoaøn caûnh khi hoï phaûi ñoái dieän vôùi tröôøng hôïp soá tieàn traû nôï haøng thaùng ñoät ngoät taêng voït khi haïn kyø chæ traû tieàn lôøi toái thieåu, chaám döùt. Theo thí duï do Dugan ñöa ra, moät moùn nôï $360,000 laõi suaát 6% theo chöông trình “loan option” töùc laø con nôï coù theå chæ traû moät phaàn tieàn lôøi, tieàn goác vaãn khoâng nhöõng khoâng suy suyeån maø moãi thaùng phình to ra hôn. Cho duø laõi suaát cuûa thò tröôøng 5 naêm sau khoâng taêng leân, haïn kyø chæ traû tieàn lôøi chaám döùt, con nôï baét ñaàu phaûi traû caû voán laãn lôøi töø naêm thöù 6 thì soá tieàn haøng thaùng cuõng naëng theâm 50% so vôùi soá tieàn haøng thaùng töøng traû tröôùc ñoù. Neáu laõi suaát taêng leân theâm 2%, soá tieàn traû nôï haøng thaùng taêng leân gaàn gaáp ñoâi. “Chöông trình vay nôï chæ traû tieàn lôøi giôùi haïn coù phaûi laø chöông trình thích hôïp ñeå nhôø ñoù ngöôøi ta coù theå vay ñöôïc moät soá tieàn lôùn Tieáp trang D6

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D3

.3”

DAT


D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D5

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Meï chuyeån quyeàn sôû höõu nhaø cho con: Coù bò ngaân haøng chuû nôï caûn trôû khoâng? TRAÀN GIA TRANG

Hoài moät hai thaäp nieân tröôùc, khi vaán ñeà vay nôï mua nhaø coøn khoù khaên, moät soá cö daân ngöôøi Vieät Nam ôû Quaän Cam, California ñaõ mua nhaø nhöng khoâng ñöùng teân mình. Ngöôøi ñöùng teân treân giaáy tôø vaø laøm thuû tuïc vay nôï ngaân haøng, coù theå laø con caùi, baïn beø hay hoï haøng. Nhieàu lyù do khaùc nhau ñaõ thuùc ñaåy hoï laøm nhö vaäy nhöng töïu trung coù moät soá lyù do chính. Thöù nhaát, ngöôøi coù nhu caàu mua nhaø bò tyø veát xaáu treân tieåu söû tín duïng, sôï bò coâng ty taøi trôï töø choái. Thöù hai, soá tieàn coù saün ñeå traû tröôùc (downpayment) laø tieàn maët trong khi coâng vieäc laøm laïi thuoäc loaïi ít tieàn, caû hai lyù do naøy coäng laïi hoaëc chæ caàn moät trong hai lyù do naøy cuõng ñuû ñeå nhaø taøi trôï laéc ñaàu. Thöù ba,

ngöôøi mua nhaø coù theå laøm chuû moät cô sôû kinh doanh nhoû, khai thueá haøng naêm thöôøng chæ khai gaàn hueà tôùi loã voán, khoâng ñuû tieâu chuaån lôïi töùc ñeå vay nôï ngaân haøng. Theo quy ñònh chung vaø ñöôïc moïi coâng ty taøi trôï hay ngaân haøng aùp duïng, soá tieàn coù saün ñeå traû tröôùc cho caên nhaø muoán mua, phaûi naèm saün trong tröông muïc ngaân haøng ít nhaát laø ba thaùng. Neáu döôùi ba thaùng, phaûi chöùng minh nguoàn goác töø ñaâu ñeán. Hoï raát sôï soá tieàn naøy laø tieàn ñi vay nôï. Con nôï khi oâm nhieàu moùn nôï khaùc nhau quaù khaû naêng traû nôï, tôùi moät luùc naøo ñoù vaø vì moät lyù do gì ñoù seõ ‘xuø nôï”. Sau khi mua ñöôïc caên nhaø, hieån nhieân, chuû nhaø phaûi nghó tôùi chuyeän chuyeån nhöôïng giaáy tôø trôû

laïi cho mình. Ñaây laø chuyeän phöùc taïp vaø luaät leä khoâng cho pheùp chuyeån nhöôïng trong phaàn lôùn nhöõng tröôøng hôïp. Maët khaùc, baûn hôïp ñoàng vay tieàn maø con nôï kyù vôùi nhaø taøi trôï coøn coù khoaûn cho pheùp chuû nôï ra leänh cho con nôï phaûi traû döùt vaø traû ngay soá tieàn coøn ñang thieáu, neáu nhaø taøi trôï thaáy coù ñieàu gì traùi vôùi baûn hôïp ñoàng, khi haäu kieåm hoà sô cho vay. Thí duï, chuyeån nhöôïng caên nhaø sang teân cho ngöôøi khaùc khoâng coù söï thoûa thuaän tröôùc cuûa chuû nôï, hoaëc hoï thaáy hoà sô khai thueá cuûa con nôï noäp khi xin vay khaùc vôùi hoà sô thueá cuøng naêm ñoù maø nhaø taøi trôï ñoái chieáu vôùi baûn laáy töø sôû thueá. Môùi ñaây,chuùng toâi ñoïc treân trang nhaø cuûa Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø moät baøi

vieát coù tính caùch tö vaán phaùp lyù veà moät tröôøng hôïp rôi vaøo hoaøn caûnh nhö thí duï ôû treân veà chuyeån chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu. Ngöôøi traû lôøi cho vaán ñeà ñöôïc neâu ra laø moät luaät sö chuyeân ngaønh luaät ñòa oác noåi tieáng töø maáy chuïc naêm qua ôû thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán. Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra cho Luaät Sö Benny Kass nhö theá naøy: “Meï toâi ñöùng teân laøm chuû moät caên nhaø mua caùch ñaây 3 naêm. Giaáy tôø sôû höõu chuû nhaø (Title) ñöùng teân baø vì hoaøn caûnh tieàn baïc cuûa chuùng toâi khoâng cho pheùp. Vôï choàng toâi (oâng baø A) vaø nhöõng con soáng trong caên nhaø naøy töø khi mua ñeán nay. Chuùng toâi laø ngöôøi traû soá tieàn nôï ngaân haøng haøng thaùng suoát töø ñoù.” “Baây giôø, chuùng toâi muoán baèng khoaùn (Title) ñöôïc

chuyeån sang teân chuùng toâi, nhöng keït moät noãi laø tieåu söû tín duïng cuûa chuùng toâi raát xaáu. Lieäu chuùng toâi coù theå laøm thuû tuïc chuyeån quyeàn sôû höõu ngoâi nhaø töø meï toâi sang cho chuùng toâi ñöôïc khoâng vaø chuùng toâi tieáp tuïc traû tieàn nôï haøng thaùng cho ngaân haøng? Moät vaøi ngöôøi khuyeân chuùng toâi laø ngaân haøng coù theå laáy moät ñieàu khoaûn ôû trong baûn hôïp ñoàng vay nôï, töùc laø “phaûi traû döùt moùn nôï khi baùn nhaø” (due on sale) ñeå ngaên caûn chuùng toâi ñöôïc khoâng?” Theo luaät vaø cuõng nhö theo yù kieán cuûa Luaät Sö Kass, nhaø taøi trôï khoâng ñöôïc quyeàn caûn trôû haønh ñoäng chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu moät caên nhaø töø cha meï cho con caùi cho duø trong hôïp ñoàng vay nôï coù caâu xaùc ñònh “due on sale clause”.

Haõy nhìn vaøo vaán ñeà cuûa baø A döôùi moät soá khía caïnh. Tröôùc heát, caên nhaø mua caùch ñaây 3 naêm. Khi ñoù, giaù nhaø thaáp hôn baây giôø nhieàu vaø laõi suaát vay nôï cuõng thaáp hôn. Thôøi gian naøy, laõi suaát cuûa chöông trình taøi trôï 30 naêm coá ñònh laø 5% (giaû ñònh nhaø ñöôïc mua vaøo luùc laõi suaát xuoáng thaáp nhaát naêm ñoù). Baây giôø, laõi suaát treân thò tröôøng cuûa chöông trình vay nôï vöøa noùi laø khoaûng 6%. Neáu baø A phaûi vay moät moùn nôï, chaéc chaén baø khoâng theå vay ñöôïc vôùi laõi suaát 5%. Khoâng nhöõng theá, vì tieåu söû tín duïng xaáu, vôï choàng baø coù theå phaûi vay vôùi laõi suaát cao hôn 6%, neáu nhö coù nhaø taøi trôï naøo chòu cho vay. Nhöõng nhaø taøi trôï luoân luoân tính phaân Tieáp trang D6

DAT


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Meï chuyeån quyeàn sôû höõu nhaø cho con Tieáp trang D5

lôøi cao hôn ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp maø hoï cho laø nguy hieåm hôn (higher risk). Caùc ngaân haøng taøi trôï ñòa oác laø nhöõng toå chöùc kinh doanh taøi chính ñeå kieám lôøi. Cho neân, hoï khoâng daïi gì laïi ñeå cho vôï choàng baø A tieáp tuïc traû (assume) soá tieàn ñang nôï treân caên nhaø theo laõi suaát thaáp hieän coù. Nhieàu naêm tröôùc, kyõ ngheä taøi trôï ñòa oác ñeû ra saùng kieán buoäc con nôï phaûi traû döùt moùn nôï ngay khi baùn caên nhaø (due on sale) neáu caên nhaø ñöôïc baùn hay chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu maø khoâng coù söï chaáp thuaän cuûa ho (treân giaáy tôø) töø tröôùc. Ñieàu naøy cho pheùp chuû nôï ñoøi con nôï phaûi traû ngay vaø toaøn theå soá tieàn coøn thieáu. Bao nhieâu naêm qua, raát nhieàu vuï tranh tuïng ñaõ xaûy ra lieân quan ñeán ñieàu naøy. Tuy nhieân haàu heát nhöõng phaùn quyeát cuûa toøa aùn ñeàu nghieâng phaàn thaéng veà phía chuû nôï. Ñeán naêm 1982, Quoác Hoäi Hoa Kyø chen vaøo vaø ñöa ra ñaïo luaät coù teân laø “Garn-St. German Act” trong ñoù coù 9 tröôøng hôïp caám nhaø taøi trôï aùp duïng ñieàu khoaûn “due on sale”. Nhöõng tröôøng hôïp ngoaïi leä naøy chæ aùp duïng trong tröôøng hôïp ngoâi nhaø laø nhaø bieät laäp (single family residence) cho tôùi ít hôn

5 ñôn vò (less than 5 units) töù laø toái ña chæ ñöôïc laø nhaø töù laäp (fourplex). Döôùi ñaây laø 9 tröôøng hôïp ñoù: 1. Chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu giöõa vôï choàng hay laø con caùi khi maø ngöôøi vay tieàn (con nôï) laø chuû cuûa ngoâi nhaø. 2. Chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu cho moät thaân nhaân do haäu quaû töø caùi cheát cuûa ngöôøi vay nôï. 3. Chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu theo luaät ñònh khi coù ngöôøi cheát (con nôï) ñöùng teân treân baèng khoaùn laø “joint tenant” (ñoàng sôû höõu) hay laø “tenant by the entirety” (ñoàng sôû höõu toaøn dieän). 4. Chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu theo phaùn quyeát ly dò cuûa toøa aùn, theo thoûa thuaän ly hoân hôïp phaùp, hoaëc theo moät thoûa thuaän phaân chia taøi saûn maø trong ñoù ngöôøi phoái ngaãu cuûa con nôï trôû thaønh chuû cuûa ngoâi nhaø. 5. Chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu sang cho moät quyõ quaûn trò (trust), trong ñoù, con nôï vaãn laø ngöôøi thöøa höôûng (beneficiary) vaø ñieàu naøy cuõng khoâng taïo ra vieäc chuyeån nhöôïng quyeàn cö truù trong caên nhaø. (Baây giôø, ñieàu naøy thöôøng ñöôïc goïi laø Living Trust). 6. Taïo ra moät söï ñaûm baûo (security) ñeå mua saém ñoà ñaïc trong nhaø.

7. Taïo ra quyeàn cho thueâ ngoâi nhaø daøi nhaát laø ba naêm trôû laïi vaø khoâng ñöôïc noùi trong hôïp ñoàng cho thueâ laø ngöôøi thueâ coù quyeàn mua laïi caên nhaø (lease option to buy). 8. Duøng nhaø caàm theá ñeå vay moät moùn nôï khaùc (subordinate lien) nhöng khoâng ñöôïc pheùp chuyeån nhöôïng quyeàn cö truù trong caên nhaø. 9. Taát caû nhöõng tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng hay chaám döùt quyeàn sôû höõu ñöôïc xaùc ñònh bôûi cô quan giaùm saùt lieân bang veà taøi trôï ñòa oác (Federal Home Loan Bank Board). Trong 9 tröôøng hôïp vöøa neâu ra, hoaøn caûnh cuûa baø A rôi vaøo tröôøng hôïp ñaàu tieân. Töùc laø quyeàn chuyeån nhöôïng nhaø ôû giöõa cha meï vaø con caùi. Nghóa laø ngöôøi con trôû thaønh chuû nhaø. Neáu nhaø maø nhôø ngöôøi ñöùng teân laïi laø baïn, hay hoï haøng, luaät leä khoâng cho pheùp chuyeån nhöôïng maø phaûi laøm thuû tuïc baùn. Bôûi vì, giaû söû chuû nhaø (ngöôøi baø con hay baïn beø) kyù tôø giaáy chuyeån quyeàn sôû höõu (Grand Deed) cho moät ngöôøi vaø ngöôøi naøy ñem tôø giaáy naøy thò thöïc chöõ kyù vaø ñaêng kyù (record) ôû quaän haït, khi chuû nôï bieát ñöôïc (vì hoï khoâng ñöôïc thoâng baùo) chaéc chaén hoï seõ buoäc con nôï phaûi traû ngay soá

tieàn coøn thieáu treân caên nhaø (due on sale). Moät ñieàu quan troïng khaùc laø caàn ñeå yù tôùi laø vaán ñeà thueá khi chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu baát ñoäng saûn. Haõy laáy moät thí duï. Khi meï baø A ñöùng teân mua caên nhaø 3 naêm tröôùc, giaù mua laø $200,000. Baây giôø, ngoâi nhaø naøy trò giaù treân thò tröôøng $300,000. Khi chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu, caên baûn ñeå tính thueá (tax basis) cho vôï choàng baø A laø caên baûn tính thueá cuûa baø meï (töùc döïa treân giaù mua $200,000). Luaät thueá lieân bang Hoa kyø noùi raát roõ veà chuyeän naøy, töùc laø caên baûn tính thueá cuûa ngöôøi chuyeån nhöôïng (grantor = meï baø A) trôû thaønh caên baûn tính thueá cuûa ngöôøi ñöôïc chuyeån nhöôïng (grantee = baø A). Neáu nhö baø A baùn caên nhaø, baø phaûi chòu thueá (capital gians tax) treân moät soá tieàn lôøi khaù lôùn (tuøy theo luaät thueá cuûa thôøi gian baùn nhaø). Theo luaät thueá hieän taïi, vôï choàng baø A neáu khai thueá chung (filing joint return), hoï ñöôïc mieãn thueá tieàn lôøi baùn nhaø leân ñeán $500,000. Tuy nhieân, hoï caàn phaûi laøm chuû vaø ôû trong caên nhaø ñoù ít nhaát hai naêm trong voøng 5 naêm tính tôùi ngaøy baùn nhaø. Khi chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu töø baø meï sang cho baø A, khi ñöôïc thoâng baùo, lieäu nhaø taøi trôï cuûa meï baø A coù chaáp nhaän cho baø

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 A tieáp tuïc traû moùn nôï cuõ vôùi laõi suaát 5% khoâng? Ñieàu naøy laø moät daáu hoûi lôùn maø nhieàu phaàn caâu traû lôøi seõ laø khoâng khi laõi suaát thò tröôøng ñang laø 6% vaø coù theå leân cao hôn nöõa. Khi chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu, neân tham khaûo vôùi moät luaät sö chuyeân veà ñòa oác ñeå nghe nhöõng lôøi phaân tích chuyeân moân vì hoaøn caûnh cuûa töøng ngöôøi ñeàu coù tính caùch ñaëc thuø. Traàn Gia Trang

Chöông trình vay nôï chæ caàn traû tieàn lôøi toái thieåu bò sieát laïi töø 2006 Tieáp trang D2

khoâng?” Dugan ñaët caâu hoûi. Tröôùc tình hình thò tröôøng ñòa oác chaäm laïi treân nhieàu khu vöïc nöôùc Myõ, trong kyø baùo tröôùc, chuùng toâi ñeà caäp tôùi moät soá thò tröôøng töøng soâi ñoäng nhaát caû naêm qua nhö Arizona, Nevada, California, baây giôø khoâng coøn noùng soát maáy nöõa. Nhö taïi San Diego, coù ñeán 50% caùc nhaø ñaàu tö ñòa oác ruùt duø khoûi khu vöïc naøy. Coøn taïi Phoenix vaø caùc vuøng phuï caän, khoaûng 30% caùc ngoâi nhaø ñang baùn treân thò tröôøng laø nhaø do giôùi ñaàu tö ñòa oác tung ra baùn khi thaáy giaù nhaø khoâng taêng nhanh nöõa, taïo theâm aùp löïc giaûm giaù. Chính vì vaäy, Dugan noùi

raèng khi cöùu xeùt ñôn vay ñoái vôùi chöông trình vay nôï noùi treân, nhaø taøi trôï caàn phaûi voâ cuøng thaän troïng vaø chæ neân cho vay ñoái vôùi ngöôøi naøo coù ñieåm soá tín duïng thaät toát, lôïi töùc vöõng vaøng vaø coù soá tieàn traû tröôùc lôùn (big downpayment). Nhaø taøi trôï tröôùc khi cho vay tieàn cuõng caàn phaûi giaûi thích töôøng taän cho ngöôøi xin vay tieàn bieát raèng coù nhieàu nguy hieåm chôø ñaèng tröôùc maët neáu moùn nôï khoâng phaûi ngaøy moät nhoû ñi maø laïi phình ra lôùn hôn . Sôû Kieåm Soaùt Tieàn Teä Lieân bang cuûa Boä Taøi Chính coù traùch nhieäm kieåm soaùt taát caû caùc ngaân haøng treân caû nöôùc cuõng nhö caùc boä phaän taøi trôï ñòa oác. Chính vì theá, hoï coù thaåm quyeàn vieát caùc höôùng daãn vaø buoäc kyõ ngheä taøi chính phaûi theo caùc tieâu chuaån taøi trôï do hoï ñaët ra. Dugan noùi gaàn ñaây raèng cô quan cuûa oâng seõ coâng boá tieâu chuaån taøi trôï môùi cho chöông trình “payment-option loan” vaøo cuoái thaùng 12-2005. Toùm laïi, neáu ngöôøi naøo muoán vay tieàn qua chöông trình naøy thì neân vay sôùm chöù ñöøng ñeå chôø tôùi sang naêm. Khi ñoù, tieâu chuaån cho vay seõ raát khoù. Chính phuû lieân bang muoán giôùi haïn söï aùp duïng noù ñeå traùnh söï thieät haïi cho caû nhaø taøi trôï cuõng nhö caùc con nôï.

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D7

.3”

DAT

Countrywide HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER


D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

10 ñieàu neân vaø khoâng neân laøm khi vay hay taùi taøi trôï moùn nôï Tieáp trang D1

5 ñieàu neân laøm: 1 - Tìm hieåu caån thaän veà coâng ty taøi trôï maø quí vò muoán vay tieàn qua hoï. Neáu ñoù laø coâng ty maø quí vò chöa töøng bieát bao giôø, neân tham khaûo vôùi Sôû “Better Business Bureau” ñeå xem coâng ty taøi trôï ñòa oác ñoù coù töøng bò than phieàn hay khieáu naïi gì khoâng. 2 - Yeâu caàu coâng ty taøi trôï cho quí vò moät baûn öôùc tính (quote) goàm ñuû caû laõi suaát vaø leä phí vôùi soá tieàn quí vò ñònh vay (tröôùc khi cho pheùp hoï chaïy baûn tieåu söû tín duïng cuûa quí vò). Laøm nhö vaäy, quí vò coù moät hieåu bieát toång quaùt veà laõi suaát vaø leä phí vay nôï tröôùc khi chính thöùc noäp ñôn xin vay. Khoâng khi naøo cho pheùp coâng ty taøi trôï chaïy baûn tieåu söû tín duïng cuûa quí vò tröôùc vaø cuõng ñöøng traû tröôùc baát cöù moät khoaûn leä phí naøo ñeå ñöôïc nghe ngöôøi ta phoûng ñònh veà moät moùn nôï chöa chaéc quí vò ñaõ xin vay ôû ñoù. 3 - Khi chính thöùc noäp ñôn xin vay (duøng maãu Federal 10-03 Application Form) quí vò neân cho coâng ty taøi trôï bieát raèng, theo luaät, noäi trong voøng 3 ngaøy keå töø khi noäp ñôn, quí vò phaûi nhaän ñöôïc Tôø Cam Ñoan Taøi Trôï Thaønh Thaät (Truth in Lending Statement) vaø Baûn Phoûng Ñònh Phí Toån Vay Nôï goïi laø “Good Faith Estimate.” 4 - Khi nhaän ñöôïc “Truth in Lending Statement” vaø “Good Faith Estimate” haõy yeâu caàu coâng ty taøi trôï cho

bieát (baèng vaên baûn) laø hoï coù ñöôïc ngaân haøng taøi trôï “laïi quaû” (kick-back) soá tieàn naøo khoâng. Soá tieàn naøy, goïi laø “Yield Spread Primium” (YSP) khi ngöôøi xin vay tieàn phaûi vay vôùi laõi suaát cao hôn bình thöôøng. Theo lôøi Martin, YSP laø nguoàn goác soá moät veà nhöõng khoaûn tieàn leä phí quaù ñaùng (over-charges) maø ngöôøi vay nôï ñaõ phaûi traû cho soá tieàn ñöôïc vay. Bôûi vaäy giôùi tieâu thuï neân hieåu raèng neáu coâng ty taøi trôï ñöôïc höôûng khoaûn tieàn YSP, hoï ñaõ phaûi vay vôùi laõi suaát cao hôn, töùc laø soá tieàn traû nôï haøng thaùng nhieàu hôn. Nhaø taøi trôï cuõng phaûi xaùc nhaän vôùi ngöôøi xin vay raèng seõ khoâng coù muïc traû tieàn phaït trong tröôøng hôïp con sôï traû döùt moùn nôï tröôùc haïn kyø (no pre-payment penalty). Caû hai ñieàu vöøa keå ngöôøi xin vay nôï neân ñöôïc nhìn thaáy cam keát baèng vaên baûn. Martin noùi raèng neáu nhaø taøi trôï töø choái, neân tìm vay ôû choã khaùc. 5 - Nhöõng ai caån thaän, neân nhôø NMCC duyeät laïi toaøn dieän baûn hôïp ñoàng taøi trôï ñòa oác vaø caùc phuï baûn tröôùc khi kyù. Sau khi duyeät, NMCC seõ phuùc trình laïi cho quí vò raát chi tieát veà moïi muïc cuûa caùc baûn hôïp ñoàng ñeå quí vò nhìn thaáy caùi gì bình thöôøng, caùi gì baát bình thöôøng, ñeå traùnh thieät haïi.

phöông. Neáu ñöôïc bieát moät soá ngöôøi ñaõ duøng nhaø taøi trôï naøy vôùi caùc keát quaû toát, löông thieän, laø ñieàu ñaùng quí. Ñöøng neân duøng moät coâng ty taøi trôï naøo quaûng caùo raèng “Haõy ñeå cho 3,000 ngaân haøng tranh nhau cho quí vò vay vôùi laõi suaát thaáp nhaát”. Theo lôøi Martin, “Nhöõng ngöôøi trung gian thöôøng ñöôïc höôûng hueâ hoàng raát cao nhôø ñaõ giôùi thieäu caùc con “moøng” cho nhöõng nhaø taøi trôï coù laõi suaát cao nhaát. Maø nhö vaäy, ngöôøi thieät haïi nhaát khoâng ai khaùc laø nhöõng keû nheï daï, caû tin.” 2 - Khoâng neân nghe lôøi ñöôøng maät cuûa caùc coâng ty chæ cho vay tieàn vaø hoaït ñoäng qua Internet. Theo lôøi Martin, lôïi thì chöa thaáy ñaâu nhöng ngöôøi ta seõ gaëp raát nhieàu raéc roái neáu coâng ty taøi trôï maø ngöôøi ta söû 5 ñieàu khoâng neân laøm: 1 - Söû duïng moät coâng ty duïng laïi khoâng nhìn thaáy taøi trôï coù uy tín ôû ñòa maët, hoaëc khoâng coù caùch

naøo kieåm chöùng. “Moät trong soá nhöõng vuï khieáu naïi toài teä nhaát maø chuùng toâi ñöôïc nhìn thaáy laø töø nhöõng coâng ty kinh doanh taøi trôï hoaøn toaøn qua Internet, hoaëc laø qua caùc toå chöùc moâi giôùi ôû treân Internet.” Martin noùi. 3 - Neáu quí vò mua nhaø môùi xaây, töø moät coâng ty xaây caát, duø laø coâng ty coù tieáng taêm treân caû nöôùc, khoâng bao giôø neân söû duïng coâng ty taøi trôï cuûa hoï hoaëc do hoï löïa choïn. Theo lôøi Martin, caùc coâng ty xaây caát haøng naêm ñaõ gaït haøng trieäu ngöôøi mua nhaø qua hình thöùc “rebate” (boài hoaøn, traû bôùt laïi) moät soá tieàn coù theå naêm, möôøi ngaøn ñoâ la treân giaù mua nhaø, hoaëc taëng theâm (laøm thaûm coû saân tröôùc, trang bò nhaø beáp, phoøng taém, traûi thaûm vôùi vaät lieäu giaù trò hôn) nhöng vôùi ñieàu kieän laø phaûi vay tieàn qua coâng ty taøi trôï cuûa hoï. Thaät ra,

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 ñaây chæ laø maùnh khoùe ñeå caàm chaân khaùch haøng khieán ngöôøi ta khoâng theå vay tieàn ôû nôi naøo khaùc. Martin giaûi thích: “Haàu heát caùc coâng ty xaây nhaø ñeàu baùn caùc saûn phaåm taøi trôï ñòa oác (mortgage products) maø thaät ra hoï cuõng laø ngaân haøng taøi trôï ñòa oác (mortgage bankers). Ñieàu naøy luaät leä laïi khoâng baét buoäc hoï phaûi khai ra (disclose) vôùi giôùi tieâu thuï raèng trong haàu heát moïi tröôøng hôïp hoï ñaõ caàm nhöõng soá tieàn “kick-backs” (tieàn thöôûng) nhôø ñaõ cho vay vôùi laõi suaát cao hôn thò tröôøng. Loaïi tieàn thöôûng naøy thöôøng ñöôïc goïi laø “YieldSpread-Premiums”. 4 - Khoâ n g neâ n bao giôø phaû i hoá i haû hoaë c ngöôø i khaù c thuù c hoá i ñeå kyù baû n hôïp ñoàng vay nôï khi chöa hieå u roõ hoaø n toaø n veà laõ i suaá t , caù c thöù leä phí vaø caùc chi tieát, ñieàu kieän cuûa hôï p ñoà n g vay nôï . Caà n phaû i hoû i laï i cho chaé c chaé n nhöõ n g gì coø n nghi ngôø laø chöa roõ raøng hoaëc coù theå sai laàm. 5 - Martin khuyeán caùo taát caû moïi ngöôøi neân traùnh vay moùn nôï mua nhaø maø laõi suaát khôûi ñaàu chæ coù 1% hay 2% khi maø laõi suaát treân thò tröôøng thaáp nhaát cuõng phaûi töø 5% trôû leân duø laø laõi suaát thaû noåi. OÂng noùi raèng phaàn ñoâng ngöôøi ta khoâng naém vöõng raèng caùi loaïi laõi suaát thaáp khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi ñoù laïi chæ naèm ôû ñoù coù moät thaùng hay hai thaùng roài sau ñoù leân cao hôn cuõng nhö soá tieàn traû haøng thaùng nhieàu hôn leân. “Neáu quí vò chæ coù lôïi töùc coá ñònh, hay laø chæ ñuû ñieàu kieän (qualified) ñeå ñöôïc cho vay vôùi laõi suaát khôûi söï thaáp nhö theá, ñöøng lieàu lónh vay tieàn qua chöông trình naøy. Bôûi vì tôùi moät luùc quí vò seõ khoâng coù khaû

naêng traû soá tieàn nôï haøng thaùng.” Martin khuyeán caùo. Ngoaøi 10 ñieàu neân vaø khoâng neân laøm nhö trình baøy ôû treân, Martin coøn caûnh caùo raèng thò tröôøng ñòa oác trong naêm 2006 khoâng coù gì saùng suûa laém. Moät soá thò tröôøng coù giaù nhaø taêng nhanh trong maáy naêm qua ñang coù daáu hieäu khöïng laïi vaø nhieàu nhaø ñaàu tö boû chaïy laïi caøng laøm cho tình hình trôû neân nguy hieåm hôn. OÂng neâu ra moät trong nhöõng lyù do haøng ñaàu ñeå quan taâm laø, moät soá chuyeân vieân giaùm ñònh trò giaù nhaø (appraisers) coù theå bò (coâng ty taøi trôï, ñòa oác vieân, coâng ty xaây caát, v.v...) eùp ñeå ñöa ra caùc phuùc trình (appraisal reports) khoâng ñuùng vôùi trò giaù thaät (coù theå thaáp hôn) cuûa baát ñoäng saûn. “Neáu oâng khoâng cho toâi ñöôïc baûn phuùc trình vôùi giaù ñoù, toâi seõ nhôø ngöôøi khaùc laøm. Vaø töø nay chuùng toâi seõ khoâng daùm nhôø oâng nöõa...” Ñaây laø nhöõng lôøi doïa naït maø nhöõng ngöôøi giaùm ñònh trò giaù nhaø yeáu boùng vía, sôï maát moái laøm aên naøo cuõng hieåu taàm möùc quan troïng cuûa noù. “Taïi sao ngöôøi ta laïi goïi ñoù laø baûn giaùm ñònh trò giaù nhaø (appraisal report) neáu nhö noù ñaõ ñöôïc ngöôøi khaùc ñònh saün töø tröôùc laø phaûi laøm ñuùng con soá nhö vaäy?” Martin ñaët caâu hoûi. Vò naøo muoán ñöôïc tö vaán veà baûn hôïp ñoàng vay tieàn mua nhaø saép kyù maø quí vò nghi ngôø, neân vaøo Internet ñeå nhôø giuùp ñôõ. Ñòa chæ cuûa hoï laø http://National Mortgage Complaint Center.com. Toå chöùc naøy laáy moät leä phí nhoû nhöng ngöôøi ta coù theå coù caùc caâu traû lôøi hay söï tö vaán coù theå giuùp tieát kieäm ñöôïc nhöõng soá tieàn lôùn hôn, hoaëc söï nhöùc ñaàu khoâng caàn thieát.

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D9

.3”

HOÂM NAY PHAÙT HAØNH YEARBOOK VAØ BAÙO XUAÂN NGÖÔØI VIEÄT 2006

DAT


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT

HOÂM NAY PHAÙT HAØNH YEARBOOK VAØ BAÙO XUAÂN NGÖÔØI VIEÄT 2006


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

HOÂM NAY PHAÙT HAØNH YEARBOOK VAØ BAÙO XUAÂN NGÖÔØI VIEÄT 2006

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC

Quang tuyeán Toaøn thaân (X Ray), Ño Tim, Tieåu Ñöôøng, Nöôùc Tieåu, Hoàng Caàu, Chöùc Naêng Phoåi, Thính Giaùc, Nhaõn AÙp, Cholesterol Panel, Noàng ñoä Oxy, Ño Loaõng xöông Bieát (Bone Density), Nhieãm Truøng Keát quaû Bao Töû (H. Pylori), voâ nöôùc bieån, taïi choã Sieâu aâm maøu tim maïch.

Y Khoa Gia Ñình Phuï Nöõ, Treû Em, Chuyeân Khoa Noäi Khoa, Ngöôøi Giaø Nhaän laøm Baùc Só Gia ñình. Nhaän haàu heát moïi baûo hieåm vaø MSI Ngaøy thöôøng töø 9 am - 7 pm. Môû cöûa luoân thöù Baûy & Chuû Nhaät * Khoù Thôû * Söng Phuø * Thieáu Maùu * Beùo Phì * Tieâu Hoùa * Nhieãm Truøng

* Xoáp Xöông * Cao Maùu * Cao Môõ * Cao Ñöôøng * Nhöùc Ñaàu * Nhöùc Coå

CAÄP NHAÄT HOÙA VIEÄC CHÖÕA TRÒ CAÙC BEÄNH * Nhöùc Löng * Ñau Ngöïc * Ñau Buïng * Ñau Gaân Coát * Choùng Maët

* Yeáu Sinh Lyù * Ho Dai Daúng * Ngheït, Chaûy Muõi * Ngöùa, Meà Ñai * Tieâu Chaûy

* Xoùn Tieåu * Vaåy Neán * Maát Nguû * Noùng Maët * Ñoå Moà Hoâi

* Laõng Trí * Migrain * Gout, Thoáng Phong * Vieâm Xoang * Saïn Thaän

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC Phone: 714- 467-4321

10141 Westminster Avenue #E, Garden Grove, CA 92843 Goùc Westminster vaø Brookhurst (Döôùi Laàu - Gaàn Boø 7 moùn AÙnh Hoàng)

Fax:

714- 467-4311

Baùc Só Taän Löïc Chaêm Lo Nghieân Cöùu Caùc Beänh Daây Döa Khoù Döùt Kính Giaø - Yeâu Treû - Vui Veû Vôùi Beänh Nhaân

ÑOÃ MYÕ LINH, M.D. Diplomate, American Board of Family Practice Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

Chuùng toâi thaät haõnh dieän hôïp taùc vôùi beänh vieän Orange Coast Memorial Medical Center, moät beänh vieän hoaït ñoäng baát vuï lôïi duy nhaát ôû vuøng Fountain Valley vaø Huntington Beach. Beänh vieän Orange Coast Memorial laø moät trong nhöõng beänh vieän môùi nhaát cuûa quaän Cam, cung caáp dòch vuï y teá toaøn khoa vôùi chaát löôïng chaêm soùc cao, taát caû trong moâi tröôøng thoaûi maùi, thuaän tieän trong vieäc di chuyeån vaø ñöa ñoùn trong vuøng Little Saigon.

NGOÂ BAÙ ÑÒNH, M.D. NGUYEÃN HÖÕU VÖÔÏNG,M.D.

Diplomate, American Board of Internal Medicine Assistant Professor at UCI Medical Center

Diplomate, American Board of Internal Medicine Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

Nhöõng dòch vuï bao goàm: ° Phoøng caáp cöùu 24 tieáng ñoaït giaûi thöôûng xuaát saéc. ° Trung taâm hoä sinh hieän ñaïi vôùi phoøng saên soùc ñaëc bieät cho treû sô sinh. ° Trung taâm tim maïch môùi nhaát ôû quaän Cam. ° Coù nhaân vieân Vieät Nam; phoái hôïp vieân Vieät Nam ñeán thaêm beänh nhaân haèng ngaøy.

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

Want to be in tune?

Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends. We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $50 or 1 year for $60 Name: Address: Phone number: E-mail: Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street Westminster, CA 92683

DAT


FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Luaät sö

Huyønh Tuaán Kieät Lieân laïc

Tel: (714) 636-6320 Fax: (877) 882.1930 E.mail: kiet@lawyer.com

KTH

LAW OFFICES

12866 Main Street, Suite 201, Garden Grove, CA 92840

Ñaûm traùch

° ° ° ° °

Luaät Thöông Maïi Luaät Phaù Saûn Luaät Thöông Tích Luaät Gia Ñình Toá Tuïng

DAT


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7321 - 23 thaùng 12, 2005 (23 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 23, 2005

.3”

BAÙ N NHAØ

NHAØ BAÙ N

BAÙ N NHAØ

NHAØ BAÙ N

Quaûng caùo mua baùn nhaø, vay nôï, treân

Trang Ñòa oác Nhaät baùo

Ngöôøi Vieät höõu hieäu nhaát

BAÙ N NHAØ

NHAØ BAÙ N

To Your Needs ng nghe nhöõng gì quí vò muoán Laéistens ggressive Action Plans huøng maïnh daïn raát laø nhanh Anh egotiate The Best Deals Noùi veà traû giaù khoâng ai baèng chieve Your Total Satisfaction chò raát haøi loøng vaø toaïi nguyeän Anh SUPERSTARS

Lana 714-345-5262 REALTOR

DAT

Email: lana@c21lana.com FREE - FREE - FREE

Goïi cho Lana ñeå bieát giaù trò cuûa caên nhaø quí vò laø bao nhieâu

Trang Nhaø Ñaát Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

(714) 892-9414 Söôûi aám baèng cuûi chöa chaéc ñaõ tieát kieäm ñöôïc tieàn Tieáp trang D1

ga hay daàu daãn hôi aám ñi khaép caên nhaø. Trong khi ñoù, loø söôûi cuûi thì naèm ôû moät choã. Neáu moãi phoøng laïi duøng moät loø söôûi cuûi löu ñoäng thì thaät laø phieàn phöùc vaø khoùi, buïi ñoäc haïi chaéc chaén khoâng ai nghó ñeán. Thoâng thöôøng loø söôûi naèm ôû phoøng khaùch hay phoøng sinh hoaït gia ñình. Moät soá nhaø sang troïng thì coù theâm loø söôûi ôû phoøng nguû chính cuûa chuû nhaø. Bôûi vaäy, hieäu naêng cuûa vieäc duøng cuûi söôûi aám caên nhaø hoaøn toaøn khaùc nhau ñoái vôùi töøng gia ñình vaø caùch söû duïng loø söôûi cuûi. Theo giôùi chuyeân vieân, ñeå söôûi aám caû caên nhaø maø duøng loø ñoát cuûi thì phaàn lôùn nhieät naêng bò thaát thoaùt qua oáng khoùi. Roài moãi thöôùc cuûi toán töø $150 ñeán $300 tuøy vuøng vaø cuõng coøn tuøy loaïi cuûi goã maø giaù khaùc nhau. Moät soá ngöôøi laïi nghó tôùi chuyeän vöøa duøng ñeå söôûi, vöøa duøng ñeå laøm

moät soá moùn aên töø loø söôûi thì cuõng laø caùch tieát kieäm. Nhöng maáy ai thaáy söï tieän lôïi hay ngöôïc laïi laø söï phieàn phöùc? Ñoát cuûi gaây oâ nhieãm Moät ñieàu quan troïng caàn löu yù laø khi ñoát cuûi töùc laø taïo ra moät vaán ñeà söùc khoûe. Cuûi ñöôïc ñoát chaùy thì taïo ra caùc phaân töû thaùn khí gaây oâ nhieãm khoâng khí. Nhöõng ai bò beänh suyeãn hoaëc coù vaán ñeà söùc khoûe ñöôøng phoåi laø raát deã nguy hieåm tôùi tính meänh. Neáu coù nhieàu nhaø cuøng ñoát cuûi ñeå söôûi (giaû duï nhö theá) trong moät soá hoaøn caûnh thôøi tieát, thaùn khí coù theå bò giöõ laïi taïi moät soá khu vöïc, bieán toaøn theå moät vuøng bò oâ nhieãm maø noù chæ heát neáu coù gioù thoåi ñi nôi khaùc. Chính vì tai haïi naëng nhö theá, moät soá tieåu bang ñaõ buoäc caùc tieäm baùn loø söôûi cuûi (wood burn-

ing appliances) neáu chuùng ñöôïc cô quan baûo veä moâi sinh EPA (Enviromental Protection Agency) chöùng nhaän laø khoâng laøm baån moâi tröôøng. EPA noùi raèng caùc loø söôûi loä thieân (open fireplaces) gaây oâ nhieãm naëng nhaát. Chuùng saûn xuaát ra moät löôïng thaùn khí tôùi 28 caân Anh (pounds) phaân töû thaùn khí neáu saûn xuaát ra ñöôïc 1 trieäu BTU trong khi ñoù heä thoáng loø söôûi daàu chæ saûn xuaát ra 0.013 Khi ñi mua cuûi, quí vò neân noùi coøn loø söôûi ga chæ saûn xuaát ra coù cho nhaø cung caáp laø quí vò muoán 0.0083 caân phaân töû thaùn khí. mua côõ naøo. Neáu quí vò ñeå cho tieäm baùn cuûi chôû ñeán nhaø vaø ñoå Mua cuûi goã xuoáng vöôøn ôû moät luùc naøo ñoù Neáu quí vò nhaát ñònh mua cuûi thuaän tieän cho hoï, quí vò seõ veà söôûi, giôùi chuyeân vieân noùi raèng khoâng bieát ngöôøi ta giao cho quí quí vò neân bieát chaéc chaén raèng vò soá löôïng cuûi laø bao nhieâu. mình mua caùi gì vaø phí toån theá Cuûi phaûi ñöôïc xeáp thaønh ñoáng naøo. cao vaø caùch xa maët ñaát ñeå traùnh Cuûi goã ñöôïc baùn töøng “cord” hay aåm öôùt. Cuõng caàn phaûi ñeà ñoáng nöûa “cord” hoaëc moät phaàn tö “cord” cuûi naèm xa vaùch nhaø vì luõ moái coù v.v... Moät “cord” töùc ñôn vò ño löôøng theå duøng ñoáng cuûi laøm ñaàu caàu ñeå ôû ñaây ñeå chæ moät ñoáng cuûi cao 4 xaâm nhaäp nhaø quí vò. feet, ngang 4 feet vaø doïc 8 feet. Neân chæ mua goã ñaõ ñeå laâu ít Moät chieác xe pick-up lôùn cuõng chæ nhaát 6 thaùng trôû leân. Daáu hieäu coù chôû ñöôïc nöûa “cord” cuûi goã. theå nhìn thaáy nhö maøu nhaït hôn,

voû caây long troùc, coù veát nöùt ôû ñaàu caùc khuùc goã. Goã cuûi naøo môùi chaët xuoáng töø caây töôi thì maøu xanh hôn, sôø thaáy aåm, caàm tay thaáy naëng hôn, coù muøi goã thôm hôn vaø khi ñoát thì thaáy noå laùch taùch vaø boác nhieàu hôi nhieàu khoùi. Moät lyù do khaùc khieán söï ñoái chieáu giaù caû phí toån laø caùc loaïi goã khaùc nhau. Caùc loaïi goã cöùng cho nhieàu nhieät löôïng hôn, chaùy laâu hôn laø caùc loaïi goã meàm. Nhöõng loaïi goã cöùng thöôøng töø nhöõng loaïi caây laâu naêm nhö soài, hickory, caây phong cöùng, .v.v... Nhöng caùc loaïi goã meàm laø thoâng, tuøng, cedar, spruce, v.v...

NV2005-1223