Page 1

Vi khuaån cuùm gaø choáng laïi ñöôïc thuoác choáng cuùm gaø Tamiflu A2 THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ NAÊM 22 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 28 - SOÁ 7320 - 25xu

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

Online: www.nguoi-viet.com

Nhôø phieáu Phoù toång thoáng, thoâng qua luaät giaûm chi

Afghanistan

Ñoái thuû cuûa Toång Thoáng Karzai ñaéc cöû chuû tòch haï vieän

WASHINGTON, D.C. (TH) - Thöôïng vieän Hoa Kyø, vôùi ñaûng Coäng Hoøa chieám ña soá, hoâm thöù Tö ñaõ thoâng qua moät ñaïo luaät nhaèm caét giaûm möùc thaâm thuûng ngaân saùch khoaûng 39.7 tæ myõ kim, nhôø vaøo laù phieáu quyeát ñònh cuûa Phoù Toång Thoáng Dick Cheney. Ñaïo luaät ñöôïc thoâng qua vôùi tæ soá khít khao laø 51-50 ñaõ ñaùnh daáu noã löïc cuûa caû Toøa Baïch OÁc cuõng nhö ñaûng Coäng Hoøa taïi quoác hoäi. Ñaïo luaät ñöa ra nhöõng giôùi haïn chi tieâu laàn ñaàu tieân töø gaàn moät thaäp nieân nay trong caùc chöông trình xaõ hoäi nhö

KABUL, Afghanistan (Reuters) - Hoâm Thöù Tö, oâng Yunus Qanuni, ngöôøi töï nhaän laø laõnh tuï ñoái laäp taïi Afghanistan, ñaõ ñöôïc baàu laøm chuû tòch cuûa haï vieän, khi thaéng khít khao moät cöïu thuû laõnh phe phaùi, ñoàng minh vôùi Toång Thoáng Hamid Karzai. Qanuni, moät ngöôøi saéc toäc Tajik, töøng veà nhì nhöng thua xa oâng Karzai trong cuoäc baàu cöû toång thoáng vaøo naêm ngoaùi, ñaõ ñöôïc choïn ñeå caàm ñaàu haï vieän (hay Wolesi Jirga) goàm 249 gheá, vôùi 122 phieáu so vôùi 117 phieáu daønh cho ñoái thuû gaàn nhaát cuûa oâng, Abdul Rabb Rasoul Sayyaf. “OÂng Qanuni ñaõ chieám ñöôïc ña soá phieáu vaø chuùng toâi chuùc möøng chieán thaéng cuûa

Medicaid, Medicare vaø tieàn cho sinh vieân vay. Thöôïng Nghò Só Judd Gregg, ñaûng Coäng Hoøa, tieåu bang New Hampshire, chuû tòch uûy ban ngaân saùch Thöôïng Vieän, noùi raèng cuoäc boû phieáu naøy seõ giuùp giaûm thieåu möùc taêng tröôûng trong caùc chi tieâu cuûa nhaø nöôùc. Tuy nhieân, Thöôïng Nghò Só Harry Reid, ñaûng Daân Chuû, tieåu bang Nevada, chuû tòch khoái thieåu soá Thöôïng Vieän laïi cho raèng ñaûng Coäng Hoøa ñang tieán haønh moät chöông trình caét giaûm ngaân saùch döïa treân chuû nghóa cuûa Tieáp trang A4

Tieáp trang A4

Thöôïng Vieän chaáp thuaän truyeàn hình kyõ thuaät soá WASHINGTON (Reuters) - Hoâm Thöù Tö, 21/12/2005, Thöôïng Vieän Hoa Kyø ñaõ chaáp thuaän moät döï luaät nhaèm hoaøn taát giai ñoaïn chuyeån tieáp sang loaïi truyeàn hình kyõ thuaät soá (digital) coù phaåm chaát cao, haïn choùt laø ngaøy 17 Thaùng Hai naêm 2009, chaám döùt thôøi ñaïi 60 naêm söû duïng kyõ thuaät töông töï (analog) vaø coù tieàm naêng khieán cho haøng trieäu maùy truyeàn hình kyõ thuaät töông töï trôû thaønh voâ duïng. Moät ngaân khoaûn 1.5 tæ myõ kim seõ ñöôïc cung caáp ñeå giuùp ngöôøi tieâu thuï mua theâm nhöõng chieác hoäp chuyeån ñoåi ñeå nhöõng maùy truyeàn hình kyõ thuaät töông töï coù theå nhaän ñöôïc tín hieäu khi caùc nhaø phaùt soùng chæ phaùt ñi caùc tín hieäu soá. Döï luaät veà truyeàn hình kyõ thuaät soá laø moät phaàn cuûa döï luaät nhaèm caét giaûm chi tieâu cuûa chính phuû trong naêm

Ngaønh chuyeån vaän tieáp tuïc ñình coâng taïi New York

Chieác xe loâi naøy xuaát hieän treân Ñaïi Loä Soá 5 ôû New York ñeå taïm thôøi phuïc vuï nhu caàu ñi laïi cuûa haønh khaùch thay theá cho caùc chuyeán xe ñieän ngaàm vaø xe buyùt ñang ñình coâng vì coâng nhaân ñoøi taêng löông. (Hình: DON EMMERT/AFP/Getty Images)

Vuï xe buyùt, xe ñieän ngaàm taïi New York ñình coâng

Caùc laõnh tuï nghieäp ñoaøn coù theå bò toáng giam

NEW YORK (Reuters) Hoâm Thöù Tö, moät thaåm phaùn caûnh caùo raèng caùc laõnh tuï cuûa nghieäp ñoaøn ñöùng sau vuï ñình coâng trong ngaønh chuyeân chôû coâng coäng cuûa New York coù theå bò toáng giam, giöõa luùc ngöôøi ñi laïi phaûi tìm caùc phöông tieän thay theá ñeå ñi laøm. Tieáp trang A4 Sau khi moät toøa aùn phaït

nghieäp ñoaøn moät trieäu myõ kim cho moãi ngaøy ñình coâng, moät thaåm phaùn ñaõ ra leänh cho caùc luaät sö cuûa nghieäp ñoaøn phaûi ñöa laõnh tuï Roger Toussaint vaø nhöõng vieân chöùc cao caáp khaùc cuûa nghieäp ñoaøn TWU ra toøa vaøo ngaøy Thöù Naêm, vaø caûnh caùo raèng hoï coù theå bò toáng giam. Vuï ñình coâng cuûa khoaûng

Tìm thaáy chieác hoäp ñen cuûa thuûy phi cô bò rôùt ôû Miami

34,000 coâng nhaân chuyeân chôû coâng coäng laø vuï ñaàu tieân taïi New York töø 25 naêm nay. Caùc coâng nhaân ñaõ laõng coâng vaøo hoâm Thöù Ba sau khi nhöõng cuoäc thöông löôïng veà tieàn löông, saên soùc söùc khoûe vaø höu boång bò tan vôõ. Luaät leä tieåu bang caám caùc nhaân vieân trong ngaønh phuïc Tieáp trang A4

Rumsfeld:

Coù theå giaûm quaân ôû Afghanistan

Ngaøy 21 Thaùng Chaïp, taïi thuû ñoâ Washington, phaùt ngoân vieân Hoäi Ñoàng An Toaøn Giao Thoâng Quoác Gia, Lauren Peduzzi, tröng baøy chieác hoäp ñen chöùa döõ kieän phi haønh cuûa chieác thuûy phi cô vöøa laâm naïn ngoaøi khôi Miami. Chieác thuûy phi cô trong chuyeán bay 101 cuûa Haõng Haøng Khoâng Chalk’s Ocean Airways ñaõ rôùt treân vuøng bieån Miami, laøm thieät maïng taát caû 20 haønh khaùch. (Hình: REUTERS/Mike Theiler)

KABUL, Afghanistan (TH) - Boä tröôûng Quoác phoøng Hoa Kyø Donald Rumsfeld trong chuyeán vieáng thaêm Afghansistan ñaõ tuyeân boá raèng quyeát ñònh giaûm quaân soá Hoa Kyø ôû nôi ñaây khoâng gaây trôû ngaïi gì cho noã löïc choáng khuûng boá. OÂng Rumsfeld ñaõ tuyeân boá taïi Washington D.C. hoâm thöù Ba raèng Hoa Kyø seõ giaûm quaân soá taïi Afghansistan trong naêm tôùi vaøo khoaûng 2,000 ñeán 3,000 ngöôøi töø quaân soá hieän nay

Ngaøy caøng nhieàu ngöôøi Myõ xem theå thao, thay vì chôi theå thao WASHINGTON - Theo moät baùo caùo Phoøng Kieåm Tra Daân Soá ñöôïc coâng boá hoâm Thöù Tö, ngöôøi Myõ chôi theå thao ít hôn nhöng xem nhieàu hôn. Vieäc tham gia vaøo haàu nhö moïi moân theå thao coù tính caùch giaûi trí, töø goân vaø quaàn vôït cho tôùi boùng goã (bowling) vaø tröôït tuyeát, ñeàu giaûm suùt trong naêm 2004, trong khi vieäc tham döï caùc dòp tranh taøi theå thao nhaø ngheà ñaõ gia taêng. Löôïng khaùn giaû xem truyeàn hình cuõng taêng, tieáp

tuïc moät chieàu höôùng keùo daøi töø taùm naêm nay. Nhöõng keát luaän treân vaø nhöõng söï kieän khaùc ñöôïc bao goàm trong baûn thoáng keâ naêm nay, moät cuoán saùch daøy 1,023 trang lieät keâ nhöõng con soá veà ñuû moïi laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng Myõ. Phoøng Kieåm Tra Daân Soá thu thaäp caùc thoáng keâ töø nhieàu nguoàn thuoäc chính phuû vaø tö nhaân, ñeå nhöõng nhaø nghieân cöùu, caùc hoïc giaû vaø caùc cô sôû kinh doanh coù theå tìm kieám töø moät choã. Tieáp trang A4

Tieáp trang A4

Theâm nhaân chöùng choáng laïi Saddam Hussein

Cöïu laõnh tuï Iraq, Saddam Hussein (traùi), laéng nghe moät nhaân chöùng cung khai tröôùc toøa veà nhöõng haønh vi toäi aùc cuûa cheá ñoä cuõ döôùi quyeàn Saddam Hussein trong vuï xöû Saddam vaø baûy toøng phaïm veà caùc toäi aùc choáng nhaân loaïi, ngaøy 21 Thaùng Chaïp. (Hình: REUTERS/John Moore/Pool)

Phieân xöû Saddam Hussein

Barzan la heùt, Saddam caàu kinh Chöùng côù tra taán tuø nhaân ñöôïc ñöa ra tröôùc toøa BAGHDAD, Iraq (TH) Hoâm Thöù Tö, 21 Thaùng Chaïp, phieân toøa xöû Saddam Hussein veà nhöõng toäi aùc choáng nhaân loaïi ñaõ nghe moät soá caùc chöùng côù maïnh meõ nhaát lieân keát vò cöïu toång thoáng Iraq cuøng caùc ñoàng phaïm cuûa oâng vaøo vôùi nhöõng vuï tra taán con ngöôøi. Moät nhaân chöùng khai tröôùc toøa raèng caùc veä binh cuûa Saddam ñaõ tra ñieän nhöõng keû bò giam giöõ taïi truï sôû cuûa cô quan tình baùo chính phuû maø ai cuõng sôï haõi ôû Baghdad. Taïi ñaây, caùc veä binh coøn nung chaûy caùc bình nhöïa plastic roài ñeå cho chaát nhöïa nhoû gioït leân thaân theå cuûa caùc naïn nhaân nöõa. “Hoï thöôøng ñau ñôn cuøng cöïc khi chaát nhöïa ñoâng cöùng

Ñoïc Trong Soá Naøy

Vaän ñoäng gia haïn Ñaïo Luaät Baûo Quoác Boä Tröôûng Tö Phaùp Hoa Kyø Alberto Gonzales (traùi) vaø Boä Tröôûng Noäi An Michael Chertoff cuøng môû cuoäc hoïp baùo taïi Boä Tö Phaùp ôû thuû ñoâ Washington, ngaøy 21 Thaùng Chaïp. Hai vò boä tröôûng ñoàng keâu goïi Thöôïng Vieän Hoa Kyø haõy nhanh choùng gia haïn caùc ñieàu khoaûn ñang saép maõn haïn trong Ñaïo Luaät Baûo Quoác (Patriot Act) ñeå caùc cô quan coâng löïc deã daøng thi haønh phaän söï baûo veä ñaát nöôùc. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

- (A8) Vieät Nam: Caàn Thô muøa Giaùng Sinh. - (B1) Ñòa Phöông: Boán ñoäi boùng trung nieân Haøn-Mexico-Vieät tranh giaûi töù huøng ñeå chaøo möøng Giaùng Sinh - Khoaûng 150 thuyeàn nhaân töø Philippines hoïp maët cuoái naêm taïi Little Saigon. - (B8) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Eric Cheng. - (B12) Dieãn Ñaøn: Vaán ñeà ñaûng tòch cuûa Leâ Ñöùc Anh. - (B16) Theå Thao: Joe Paterno ñöôïc phong laøm huaán luyeän vieân football Ñaïi Hoïc Soá 1. - (C1) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. - (D1) Nguoi Viet 2: Baûn Anh ngöõ.

laïi treân thaân theå hoï,” nhaân chöùng naøy nhaéc laïi söï vieäc nhö theá. “Moïi ngöôøi vaãn thaáy khi ngöôøi ñoù böôùc vaøo phoøng thì ñi baèng ñoâi chaân, nhöng khi ra khoûi phoøng thì ngöôøi naøy laïi bò quaán vaøo moät caùi meàn.” Saddam vaø baûy can phaïm cuøng nhoùm, keå caû vò cöïu chæ huy tröôûng tình baùo cuûa oâng, laø Barzan Ibrahim al-Tikriti, hieän ñang bò ñöa ra toøa xeùt xöû vì coù lieân heä tôùi cuoäc saùt haïi 148 ngöôøi thuoäc laøng Dujail cuûa cö daân Shi’ite ôû phía Baéc Baghdad vaøo nhöõng naêm trong thaäp nieân 1980. Coâng toá vieän cho hay chính Saddam ñaõ ra leänh thöïc hieän cuoäc saùt haïi ñeå traû thuø cho vuï aùm saùt oâng baát Tieáp trang A4

Trang Anh Ngöõ

Section D


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Sieâu vi khuaån cuùm gia caàm coù theå cöôõng thuoác Tamiflu

WASHINGTON - Hoâm Thöù Tö, 21 Thaùng Chaïp, caùc y só taïi Vieät Nam baùo caùo raèng hoï ñaõ tìm ñöôïc theâm nhieàu baèng côù cho thaáy raèng sieâu vi khuaån H5N1 trong cuùm gia caàm coù theå mau leï bieán hình thaønh moät daïng coù khaû naêng cöôõng choáng thuoác Tamiflu taân tieán cuûa Vieän Baøo Cheá Roche AG. Boán trong soá taùm beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò taïi Vieät Nam vì bò laây nhieãm beänh cuùm gia caàm ñaõ cheát maëc duø coù ñöôïc uoáng thuoác Tamflu, Baùc Só Menno de Jong thuoäc Khoa Nghieân Cöùu Laâm Saøng cuûa Ñaïi Hoïc Oxford taïi Beänh Vieän Nhieät Ñôùi ôû Saøi Goøn cuøng caùc ñoàng nghieäp cuûa oâng vieát nhö theá treân Ñaëc San Y Teá New England. Caùc cuoäc thöû nghieäm cho thaáy trong hai tröôøng hôïp beänh, con sieâu vi khuaån ñaõ trôû neân ñuû söùc cöôõng choáng Tamiflu. Vaø trong tröôøng hôïp cuûa moät beänh nhaân khaùc, caùc y só ñaõ phaûi ñeà nghò cho beän nhaân duøng thuoác Tamiflu thaät sôùm khi beänh vöøa môùi manh nha. “Hieän nay ñaõ roõ raøng raèng neáu chöõa trò chöùng cuùm gia caàm vôùi nhöõng loaïi thuoác nhö Tamiflu thì chuùng ta seõ caàn phaûi duøng lieàu löôïng maïnh hôn vaø chöõa trò laâu daøi hôn thì thuoác môùi coâng hieäu,”ñoù laø lôøi cuûa Baùc Só Anne Moscona, moät chuyeân gia veà beänh vi truøng trong treû em taïi Tröôøng Weill Medical College thuoäc Vieän Ñaïi Hoïc Cornell University ôû New York.

Vò nöõ y só vaø caùc chuyeân gia noùi raèng nhöõng ñieàu môùi ñöôïc tìm ra chöùng toû raèng thöù thuoác chöõa trò ñoù phaûi ñöôïc löu giöõ caån thaän vaø söû duïng vôùi lieàu löôïng thích hôïp. Tính töø naêm 2003, beänh cuùm do sieâu vi khuaån H5N1 gaây ra ñaõ laøm thieät maïng 71 ngöôøi taïi Indonesia, Thaùi Lan, Vieät Nam, Trung Quoác vaø Caêm Boát. Cô theå con ngöôøi khoù coù theå nhieãm phaûi sieâu vi loaïi H5N1 cuûa gia caàm. Tuy nhieân, caùc chuyeân gia cho hay sieâu vi khuaån naøy coù theå chuyeån ñoåi sang moät hình thaùi coù khaû naêng deã daøng laây lan töø ngöôøi naøy qua ngöôøi kia, taïo neân moät beänh dòch coù theå laøm cheát haèng trieäu ngöôøi. Caùc nhaø nghieân cöùu vaø caùc chuyeân gia beänh lyù cho hay baûn baùo caùo y khoa naøy chæ lieân heä tôùi moät soá ngöôøi maø thoâi, vaø hoï nhaán maïnh raèng coøn caàn phaûi coù theâm nhieàu cuoäc nghieân cöùu boå tuùc nöõa môùi coù theå khaúng ñònh ñöôïc tình traïng vöøa noùi. Theo Vieän Baøo Cheá Roche, trong soá 138 ngöôøi ñöôïc bieát ñaõ bò laây nhieãm sieâu vi khuaån H5N1, coù 31 ngöôøi ñaõ ñöôïc chöõa trò baèng thuoác Tamiflu. “Hieän nay, ñaây chöa phaû laø moät loaïi sieâu vi khuaån gaây beänh dòch lan traøn,” ñoù laø lôøi cuûa Baùc Só David Reddy, Tröôûng Nhoùm Ñaëc Nhieäm Choáng Dòch Cuùm cuûa Vieän Baøo Cheá Roche, noùi vôùi caùc nhaø baùo trong moät cuoäc thuyeát trình qua ñieän thoaïi. (V.P.)

Kyõ ngheä du lòch AÙ Chaâu phaán khôûi muøa leã Giaùng Sinh

SINGAPORE (AFP) - Caùc vaên phoøng du lòch ôû AÙ Chaâu cho bieát tình hình raát phaán khôûi vaøo muøa nghæ leã Giaùng Sinh vaø ñaàu naêm Döông lòch. Soá veù maùy bay baùn ñöôïc taêng leân raát maïnh maëc daàu phuï phí veà nhieân lieäu, söï lo ngaïi khuûng boá vaø nhöõng caûnh baùo veà dòch cuùm gia caàm. Töø Singapore ñeán Thaùi Lan vaø Vieät Nam, caùc vaên phoøng du lòch cho bieát khoâng ñuû veù maùy bay ñaùp öùng vôùi nhu caàu cuûa haønh khaùch ñi ñeán nhöõng ñòa ñieåm du lòch quen thuoäc, moät phaàn laø vì nhieàu haõng maùy bay giaù reû ñang ñöa ra moät giaù veù raát haï. Don Birch, Chuû tòch Toång Giaùm ñoác Abacus, haõng giöõ choã maùy bay lôùn haøng ñaàu ôû Ñoâng Nam AÙ, noùi: “Du lòch AÙ Chaâu Thaùi Bình Döông vöôït möùc trung bình vaø ñaõ ñaït kyû luïc taêng tröôûng 9% trong naêm nay.” Theo lôøi Alicia Seah, Giaùm ñoác SA Tours, moät trong nhöõng coâng ty löõ haønh lôùn nhaát ôû Singapore: “Vôùi söï xuaát hieän cuûa nhieàu coâng ty haøng khoâng giaù reû, nhöõng ñòa ñieåm du lòch trong vuøng ñaõ trôû neân quen bieát vôùi haønh khaùch.” Baø cho raèng trong muøa leã naøy, Nhaät Baûn, Nam Haøn, Ñaøi Loan vaø Trung Quoác bao goàm caû Hong Kong laø nhöõng nôi thu huùt nhieàu du khaùch. ZUJI, haõng baùn veù qua internet coù truï sôû ôû Singapore, cho bieát soá veù baùn ra vöôït hôn 100% so vôùi naêm ngoaùi. Jannas Lee, Giaùm ñoác moät vaên phoøng du lòch ôû Ñaøi Baéc noùi raèng nhaät Baûn vaø Hong Kong laø hai ñòa ñieåm öa chuoäng cuûa daân Ñaøi Loan trong muøa nghæ leã. Coøn taïi Thaùi Lan, Chieng Mai laø moät trong nhöõng ñieåm du lòch noäi ñòa thu huùt du khaùch. Thai AirAsia, moät haõng haøng khoâng giaù reû, hieän nay moãi ngaøy ñeàu coù 4 chuyeán bay giöõa Bangkok vaø Chieng Mai so vôùi 3 naêm ngoaùi. Caùc haõng haøng khoâng ôû Singapore töø Tiger Airways ñeán Jetstar Asia ñeàu cho bieát raát phaán khôûi vôùi soá löôïng haønh khaùch mua veù. Nhöng moät vaên phoøng du lòch ôû Malaysia laïi noùi raèng giaù veù maùy bay ñaét hôn do nhieân lieäu leân giaù, ñoàng thôøi vôùi nhöõng lo laéng veà an ninh, ñaõ khieán cho löôïng haønh khaùch bay ñöôøng quoác ngoaïi giaûm ñi. Theo lôøi Stephanie To cuûa Samfo Holidays ôû Kuala Lumpur: “Raát nhieàu khaùch choïn caùc chöông trình du lòch quoác noäi thay vì ra nöôùc ngoaøi. So vôùi naêm ngoaùi, du khaùch noäi ñòa taêng gaàn gaáp ñoâi nhöng du khaùch ñi nöôùc ngoaøi vaãn chæ xaáp xæ baèng hay keùm naêm 2004.” (HC)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO

Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor.

Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant.

Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173.

Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI.

Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Naêm 22 thaùng 12, 2005 / 22 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu

5:00 AM - 7:00 PM 05:00 - Tin Toång Keát 05:15 - Chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông Trình Phaät Giaùo Ñuoác Tueä 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:20 - Voøng Chaân Trôøi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät 06:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 07:00 - Keát thuùc phaùt thanh 12:00 PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:10 - South Coast Toyota 01:30 - Coâng ty Myõ Phaåm Paris Cosmetic 02:00 - Tin Ñaàu Giôø & Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:10 - Thoâng baùo thöông maïi vaø coäng ñoàng 02:30 - Phuï nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Phöông Dung 02:45 - Chöông Trình Taác Ñaát Taác Vaøng 03:00 - Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:10 - Ñi Chôï Sieâu Thò ABC 03:30 - Huntington Beach Toyota vaø anh Steven Traàn 03:55 - Xa Loä Khoâng Ñeøn vôùi Vuõ Chung 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Toång Thoáng Bush keâu goïi Thöôïng Vieän thoâng qua caùc ñaïo luaät veà an ninh WASHINGTON, DC (TH) Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush hoâm thöù Tö leân tieáng keâu goïi Thöôïng Vieän Hoa Kyø haõy thoâng qua caùc ñaïo luaät lieân quan ñeán ngaân saùch cho hoaït ñoäng quaân söï, keå caû cuoäc chieán taïi Iraq, vaø taùi gia haïn ñaïo luaät cho chính phuû quyeàn haïn choáng khuûng boá. Tuyeân boá vôùi caùc kyù gæa taïi toøa Baïch OÁc, Toång Thoáng Bush caûnh baùo raèng boïn khuûng boá seõ tìm caùch taán coâng Hoa Kyø laàn nöõa vaø chính phuû phaûi coù ñaày ñuû caùc phöông tieän caàn thieát ñeå baûo veä daân chuùng Hoa Kyø. Toång Thoáng Bush ñaõ tuyeân boá nhö treân trong luùc Thöôïng vieän Hoa Kyø ñang thaûo luaän veà ngaân saùch quoác phoøng thöôøng nieân cuõng nhö vieäc taùi gia haïn moät soá phaàn cuûa ñaïo luaät AÙi Quoác, nhaèm cho cô quan coâng löïc coù theâm quyeàn haïn vaø ñaõ ñöôïc ban haønh sau cuoäc taán coâng cuûa boïn khuûng boá ngaøy 11 thaùng

9 naêm 2001. Phía ñaûng Daân Chuû, vôùi söï haäu thuaãn cuûa moät soá nhoû thuoäc ñaûng Coäng Hoøa, ñaõ ngaên trôû vieäc taùi thoâng qua ñaïo luaät naøy, cho raèng coù nhöõng ñieàu vi phaïm quyeàn töï do caên baûn cuûa ngöôøi daân vaø nhaát laø laïi vöøa xaûy ra vaán ñeà chính phuû Hoa Kyø nghe leùn caùc cuoäc ñieän ñaøm maø khoâng xin traùt toøa. Toång Thoáng Bush noùi raèng söï ngaên trôû naøy laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän. Theo Toång Thoáng Bush, söï chaám döùt hieäu löïc cuûa ñaïo luaät quan troïng naøy seõ taïo söï nguy hieåm vaø ñöa Hoa Kyø vaøo theá yeáu trong cuoäc chieán choáng khuûng boá. Toång Thoáng Bush cuõng thuùc ñaåy quoác hoäi thoâng qua ngaân saùch quoác phoøng trò giaù 453 tæ myõ kim, trong soá coù caû 50 tæ myõ kim laø ngaân saùch khaån caáp cho caùc hoaït ñoäng quaân söï ôû Iraq vaø Afghanistan. (V. Giang)

Sir Elton John thaønh hoân vôùi ngöôøi ñoàng tính

Caëp phoái ngaãu ñoàng tính danh tieáng Sir Elton John (traùi) vaø David Furnish vaãy tay chaøo coâng chuùng sau khi trôû thaønh ñoâi baïn ñôøi trong moät buoåi leã cöôùi nhau goïi laø “phoái ngaãu daân söï” taïi Toøa Nhaø Guidhall ôû Windsor, thuoäc Berkshire, Anh Quoác, vaøo ngaøy 21 Thaùng Chaïp. Ñaây cuõng laø ngaøy ñaàu tieân caùc caëp ñoàng tính coù theå laáy nhau moät caùch hôïp phaùp taïi Anh sau khi Ñaïo Luaät Phoái Ngaãu Daân Söï (The Civil Partnership Act) ñöôïc ban haønh. (Hình: Jackson/Getty Images)

Iraq:

Sunni ñe doïa baïo ñoäng neáu ngöôøi Shi’ite tieáp tuïc caàm quyeàn

AMMAN, Jordan (TH) Hoâm Thöù Tö, 21 Thaùng Chaïp, moät laõnh tuï Sunni taïi Iraq cho hay quaân noåi daäy seõ gia taêng nhöõng cuoäc taán coâng ñeå ñaùnh ñuoåi quaân Myõ, vaø baïo ñoäng seõ trôû neân teä haïi hôn neáu moät chính phuû do ngöôøi Shi’ite laõnh ñaïo tieáp tuïc caàm quyeàn sau cuoäc baàu cöû môùi, maø thöïc teá thì tình hình ñang xaûy ra trong chieàu höôùng ñoù. Sheikh Majeed al-Gaood, laõnh tuï Ñaûng “Wahaj al-Iraq” vôùi nhöõng lieân heä maät thieát vôùi quaân noåi daäy vöøa thuoäc Hoài Giaùo chính thoáng vöøa thuoäc khuynh höôùng theá tuïc,

noùi raèng moät chieán thaéng cuûa phe Hoài Giaùo chính thoáng Shi’ite ñoàng minh vôùi Iran trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi tuaàn tröôùc seõ ñöa laïi ñoå maùu. “Cuoäc khaùng chieán seõ gia taêng cöôøng ñoä vaø roài seõ coù taém maùu vaø seõ coù theâm nhieàu ñoå maùu neáu caùc ñaïi ñieän cuûa Iran taïi Iraq laïi leân naém quyeàn,” ñoù laø lôøi tuyeân boá cuûa Sheikh Gaood. Ñaûng cuûa oâng naøy ñaõ thu huùt ñöôïc söùc uûng hoä maïnh meõ cuûa caùc cöïu só quan quaân ñoäi, nhöõng keû trung thaønh vôùi Sadam Hussein vaø nhöõng ngöôøi AÛ Raäp Sunni hieän ñang ñi theo

cuoäc noåi daäy. “Khoâng moät ngöôøi quoác gia Iraq chaân chính naøo seõ chaáp nhaän ngöôøi Iran hay caùc ñi dieän cuûa hoï cai trò ñaát nöôùc.” Nhöõng keát quaû sô khoûi ñöôïc coâng boá vaøo hoâm Thöù Ba cho thaáy raèng Lieân Hieäp Shi’ite ñang caàm quyeàn seõ vaãn giöõ nguyeân theá thöôïng phong vaø coù theå seõ giöõ ñöôïc ña soá tuyeät ñoái taïi quoác hoäi. Taïi moät cuoäc hoïp baùo vaøo hoâm Thöù Tö, UÛy Ban Tuyeån Cöû cho hay, theo caùc soá lieäu taïm thôøi, soá cöû ti ñi baàu trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi Iraq vaøo tuaàn tröôùc laø gaàn 70 phaàn traêm.

Möùc ñoä baïo ñoäng ñaõ gia taêng keå töø sau cuoäc baàu cöû phaàn lôùn dieãn ra bình yeân vaøo hoâm 15 Thaùng Chaïp khi quaân noåi daäy Sunni tieáp tuïc caùc cuoäc taán coâng sau moät thôøi gian ngöng nghæ ngaén ñeå cho daân Sunni ñi baàu. Sheikh Gaood noùi raèng chæ coù lôøi cam keát cuûa Myõ baét ñaàu moät cuoäc ruùt quaân ra khoûi Iraq theo töøng giai ñoaïn môùi coù theå laøm giaûm haï caùc cuoäc taán coâng cuûa quaân noåi daäy vaø ñem laïi söï oån ñònh sau cuøng cho Iraq. “Chuùng toâi bieát raèng chuyeän ruùt lui ngay laäp töùc soá 150,000 quaân Myõ laø ñieàu khoâng theå

ñöôïc. Nhöng toâi coù theå noùi raèng tình hình chæ coù theå trôû laïi yeân tónh khi Myõ khôûi söï cuoäc ruùt quaân theo moät thôøi bieåu ñöôïc coâng boá.” Maët khaùc, cuõng vaøo hoâm Thö Tö, caùc nhoùm chính trò theá tuïc ngöôøi AÛ Raäp Sunni taïi Iraq ñaõ thaønh laäp moät maët traän ñoaøn keát ñeå ñoøi hoûi phaûi toå chöùc boû phieáu laïi cuoäc baàu cöû quoác hoäi ñaõ dieãn ra hoài tuaàn tröôùc, toá caùo raèng ñaõ coù gian laän ñaïi qui moâ vaø noùi raèng phe thieåu soá coù theå taåy chay quoác hoäi môùi ñaõ laøm cho noù bò teâ lieät. “Ñaõ coù moät phieân hoïp... vaø

taát caû chuùng toâi ñeàu ñoàng yù thaùch thöùc vaø baùc boû nhöõng keát quaû cuûa cuoäc baàu cöû,” moät phuï taù cuûa cöïu Thuû Töôùng Iyad Allawi thuoäc phe theá tuïc, Thaer al-naqib, noùi vôùi Thoâng Taán Xaõ Reuters nhö theá. “Chuùng toâi muoán UÛy Ban Tuyeån Cöû giaûi taùn vaø cuoäc baàu cöû ñöôïc thöïc hieän laïi treân khaép nöôùc,” oâng noùi vaäy. “Chuùng toâi seõ xuoáng ñöôøng, neáu caàn. Chuùng toâi cuõng coù theå seõ khoâng nhaän nhöõng gheá ñaïi bieåu taïi quoác hoäi, vaø nhö theá baát cöù chính phuû môùi naøo ñöôïc laäp ra seõ khoâng hôïp phaùp.” (V.P.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ngaøy caøng nhieàu ngöôøi Myõ xem theå thao, thay vì chôi theå thao Tieáp trang A1

“Noù phaûn aùnh baûn chaát thay ñoåi cuûa ñaát nöôùc chuùng ta,” theo lôøi oâng Lars Johanson, moät nhaø thoáng keâ taïi Phoøng Kieåm Tra Daân Soá. Caùc moân tröôït tuyeát, quaàn vôït vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí khaùc ñaõ gia taêng tính caùch phoå bieán cho tôùi naêm 2004, khi söï tham gia giaûm suùt. Trong soá nhöõng moân theå thao nhaø ngheà, boùng chaøy vaãn laø moùn tieâu khieån haøng ñaàu treân toaøn quoác khi noùi veà soá ngöôøi xem, moät phaàn vì coù 162 traän ñaáu trong muøa bình thöôøng. Gaàn 75 trieäu ngöôøi ñaõ tham döï nhöõng traän ñaáu cuûa lieân ñoaøn boùng chaøy trong naêm 2004, so vôùi 23 trieäu ngöôøi tôùi xem caùc traän ñaáu cuûa hoäi boùng roå toaøn quoác (NBA) vaø 22 trieäu ngöôøi tham döï nhöõng traän ñaáu cuûa lieân ñoaøn boùng baàu duïc quoác gia (NFL). Trong soá nhöõng ngöôøi chôi theå thao, ñi boä laø moân theå thao soá moät, tieáp theo laø caém traïi vaø taäp theå duïc coù duïng cuï. Hoaït ñoäng giaûi trí haøng ñaàu laø ñi aên ngoaøi, tieáp theo laø tieáp ñaõi baïn beø vaø gia ñình taïi nhaø vaø ñoïc saùch. (n.n.)

Afghanistan Ñoái thuû cuûa Toång Thoáng Karzai ñaéc cöû chuû tòch haï vieän Tieáp trang A1

oâng,” theo lôøi chuû tòch laâm thôøi cuûa haï vieän, Habibullah Ramin, khi tuyeân boá keát quaû. Vieäc baàu oâng Qanuni, vaø söï kieän oâng Sayyaf veà nhì, seõ laø moät ñieàu baát maõn cho caùc nhoùm nhaân quyeàn, nhöõng ngöôøi töøng caùo buoäc caû hai laø lieân heä tôùi nhöõng vuï laïm duïng nhaân quyeàn. Caùc nhoùm nhaân quyeàn vaø nhöõng nhaø quan saùt cuoäc baàu cöû noùi cuoäc baàu cöû hoài Thaùng Chín ñaõ bò hoûng vì gian laän vaø khieán cho nghò vieän bò khoáng cheá bôûi caùc laõnh chuùa vaø thuoäc haï cuûa hoï. OÂng Sibghatullah Mojadidi, moät ñoàng minh thaân caän cuûa Toång Thoáng Karzai, ñaõ ñöôïc choïn ñöùng ñaàu thöôïng vieän (Meshrano Jirga) goàm 102 gheá, vaøo hoâm Thöù Ba. Trong phieân hoïp khoaùng ñaïi ñaàu tieân cuûa haï vieän hoâm Thöù Ba, ñaõ coù nhöõng lôøi trao ñoåi gay gaét giöõa nhöõng ngöôøi

tranh ñaáu cho nhaân quyeàn vaø nhöõng cöïu chæ huy phe phaùi trong cuoäc noäi chieán keùo daøi cuûa Afghanistan. Nöõ daân bieåu Malalai Joya, moät ngöôøi thöôøng lôùn tieáng chæ trích caùc laõnh chuùa ñaõ chieám ñöôïc gheá trong nghò vieän vaø theà seõ ñoái ñaàu vôùi hoï, ñaõ bò cöû toïa la où baét ngoài xuoáng khi baø coá ñoïc moät baûn tuyeân boá trong buoåi hoïp. Hoâm Thöù Tö, baø Joya noùi baø laáy laøm buoàn vì oâng Qanuni tröôùc ñaây laø moät laõnh chuùa. “Ñoù laø moät ñieàu baát haïnh lôùn,” baø noùi vôùi Reuters. Ba ngöôøi tranh ñaáu cho quyeàn cuûa phuï nöõ ra tranh cöû ñeå caàm ñaàu haï vieän, nhöng hoï chæ chieám ñöôïc moät soá phieáu nhoû. OÂng Qanuni töøng laø moät laõnh tuï cao caáp cuûa Lieân Minh Phöông Baéc ñaõ giuùp caùc löïc löôïng do Hoa Kyø caàm ñaàu laät ñoå Taliban vaøo naêm 2001 vaø trôû thaønh boä tröôûng noäi vuï trong chính phuû laâm thôøi cuûa oâng Karzai. Moái lieân heä ñaõ trôû neân laïnh nhaït khi oâng Karzai giaùng oâng xuoáng laøm boä tröôûng giaùo duïc vaøo naêm 2002 vaø oâng ñaõ töø chöùc sau khi loan baùo ra tranh cöû toång thoáng trong cuoäc baàu cöû vaøo Thaùng Möôøi naêm ngoaùi. (n.n.)

daøi, khieán caùc nhaø laøm luaät phaûi tìm kieám moät thôøi ñieåm chaéc chaén hôn. Caùc heä thoáng truyeàn hình öôùc löôïng coù vaøo khoaûng 73 trieäu maùy truyeàn hình taïi caùc tö gia cuûa ngöôøi Myõ hieän nhaän tín hieäu truyeàn baèng kyõ thuaät töông töï, trong ñoù 21 trieäu gia cö khoâng noái vôùi caùc dòch vuï daây caùp hoaëc veä tinh vaø troâng caäy vaøo vieäc phaùt soùng treân khoâng. Nhöõng chieác hoäp ñeå chuyeån caùc tín hieäu soá trôû laïi kyõ thuaät töông töï coù theå toán vaøo khoaûng 50 myõ kim, theo nhöõng öôùc tính cuûa kyõ ngheä. Theo döï luaät, nhöõng ngöôøi muoán tieáp tuïc söû duïng nhöõng maùy kyõ thuaät töông töï seõ coù theå laøm ñôn xin chính phuû taøi trôï. Moãi gia ñình coù theå nhaän ñöôïc toái ña hai tín chæ, moãi tín chæ trò giaù 40 myõ kim, ñeå giuùp traû chi phí hoäp chuyeån ñoåi caùc tín hieäu soá sang töông töï. Döï luaät daønh ra 1.5 tæ myõ kim cho muïc tieâu ñoù. Nhöng theo döï luaät, ngöôøi daân seõ phaûi laøm ñôn xin, vaø khoâng coù gì baûo ñaûm raèng ngaân khoaûn ñuû ñeå taøi trôï cho taát caû moïi ngöôøi. (n.n.)

Vuï xe buyùt, xe ñieän ngaàm taïi New York ñình coâng Thöôïng Vieän chaáp Caùc laõnh tuï thuaän truyeàn hình kyõ nghieäp ñoaøn coù theå bò toáng giam thuaät soá Tieáp trang A1

naêm tôùi, ñaõ ñöôïc Thöôïng Vieän thoâng qua moät caùch khít khao sau khi Phoù Toång Thoáng Dick Cheney, vôùi vai troø chuû tòch cuûa Thöôïng Vieän, boû phieáu uûng hoä vieäc caét giaûm vaø phaù vôõ tæ leä phieáu ngang ngöûa 50-50. Haï Vieän Hoa Kyø ñaõ chaáp thuaän döï luaät naøy vaøo hoâm Thöù Hai, nhöng döï luaät vaãn phaûi ñöôïc gôûi laïi Haï Vieän vì coù moät soá thay ñoåi. Sau ñoù döï luaät seõ ñöôïc chuyeån cho Toång Thoáng George W. Bush ñeå kyù ban haønh. Tuy nhieân, ñaïo luaät coù theå seõ khoâng ñöôïc ban haønh tröôùc cuoái naêm nay. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Haï Vieän noùi Haï Vieän hieän khoâng coù keá hoaïch trieäu taäp caùc daân bieåu trôû laïi Washington tröôùc cuoái Thaùng Gieâng. Luaät leä hieän haønh ñoøi hoûi caùc ñaøi truyeàn hình phaûi chuyeån sang kyõ thuaät soá khi 85 phaàn traêm thò tröôøng maùy truyeàn hình toaøn quoác coù theå nhaän ñöôïc caùc tín hieäu môùi. Caùc chuyeân vieân noùi raèng ñieàu naøy maát moät thôøi gian

Tieáp trang A1

vuï coâng coäng ñình coâng, vaø vò thaåm phaùn ñang tính aùp ñaët caùc khoaûn tieàn phaït leân töøng coâng nhaân ñoàng thôøi toáng giam ba laõnh tuï nghieäp ñoaøn. Thò Tröôûng Michael Bloomberg ñaõ leân aùn ñieàu maø oâng goïi laø cuoäc ñình coâng “baát hôïp phaùp vaø ích kyû,” nhöng noùi vieäc toáng giam caùc laõnh tuï nghieäp ñoaøn coù theå bieán hoï thaønh nhöõng thaùnh töû ñaïo vaø oâng chuû tröông aùp ñaët nhöõng khoaûn tieàn phaït naëng neà hôn. Nhieàu ngöôøi ñi laïi chæ lo veà chuyeän tôùi choã laøm. “Toâi laø moät giaùo vieân lôùp naêm, vaø toâi caàn tôùi lôùp hoïc!” theo moät baùo thò ñöôïc ñöa leân Internet ñeå tìm caùch quaù giang xe töø Bronx ñi Brooklyn. “Coù ai laùi xe töø Met ñi Brooklyn toái nay khoâng?” moät thoâng ñieäp khaùc cuûa moät ngöôøi hy voïng khoâng phaûi boû phí nhöõng chieác veù xem haùt taïi raïp Metropolitan Opera vaøo toái Thöù Tö. Caùc vieân chöùc tröôùc ñaây

noùi cuoäc ñình coâng seõ toán keùm cho thaønh phoá 400 trieäu myõ kim vaøo ngaøy ñaàu vaø 300 trieäu moät ngaøy cho tôùi Thöù Saùu. Vôùi nhieät ñoä döôùi möùc ñoâng ñaù maëc duø trôøi naéng, ngöôøi ñi laïi phaûi ñi boä nhöõng quaõng ñöôøng daøi ñeå ñi laøm. Vaøi ngöôøi gaëp may vaãy ñöôïc nhöõng chieác taéc xi ñang ñoùn nhieàu haønh khaùch khaùc nhau. Caùc ñieàu leä veà vieäc ñi chung xe ñaõ ñöôïc aùp duïng chaët cheõ trong giôø cao ñieåm, loaïi xe keùo baèng xe ñaïp ñaõ xuaát hieän ñoâng ñaûo vaø caùc chuyeán phaø chaät ních ngöôøi. Moät cuoäc ñình coâng cuûa ngaønh chuyeân chôû coâng coäng vaøo naêm 1980 ñaõ keùo daøi 11 ngaøy, nhöng nghieäp ñoaøn TWU ñòa phöông coù theå seõ phaûi chaám döùt cuoäc ñình coâng sôùm hôn vì chòu aùp löïc töø nhieàu phía, trong ñoù coù caû nghieäp ñoaøn meï TWU quoác teá, ñaõ khuyeân khoâng neân ñình coâng vaø keâu goïi tieáp tuïc thöông löôïng. (n.n.)

Rumsfeld: Coù theå giaûm quaân ôû Afghanistan Tieáp trang A1

laø 19,000 ngöôøi. Vieäc caét giaûm naøy seõ xaûy ra khi Löïc Löôïng Quoác Teá Hoã Trôï An Ninh (ISAF) do NATO chæ huy baét ñaàu ñöôïc boá trí trong khu vöïc phía nam Afghanistan, nôi caùc ñôn vò Hoa Kyø vaø ñoàng minh ñang saên luøng taøn dö cheá ñoä Taliban vaø al-Qaeda. OÂng Rumsfeld xaùc nhaän raèng Hoa Kyø vaãn tieáp tuïc ñoùng goùp caùc hoã trôï quaân söï cho NATO cuõng nhö coù caùc hoaït ñoäng rieâng reõ ñeå saên luøng nhöõng thaønh phaàn khuûng boá vaø giuùp huaán luyeän, trang bò cho quaân ñoäi chính phuû Afghansistan. Toång Thoáng Hamid Karzai noùi raèng chính phuû Afghanistan khoâng lo ngaïi raèng vieäc Hoa Kyø caét giaûm quaân soá coù nghóa raèng quyeát taâm trôï giuùp quoác gia naøy ñaõ suy giaûm. OÂng Karzai cho hay Afghanistan coù söï ñaûm baûo cuûa Hoa Kyø raèng seõ luoân luoân giuùp ñôõ ñoàng minh cuûa mình treân moïi maët. OÂng Rumsfeld cuõng chuùc möøng chính phuû Afghanistan veà phieân hoïp ñaàu tieân cuûa quoác hoäi töø sau 30 naêm chieán tranh, moät buoåi leã ñaày xuùc ñoäng coù söï tham döï cuûa Phoù Toång Thoáng Cheney. Thaønh phaàn taøn dö Taliban vaø caùc nhoùm phieán

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 quaân khaùc ñaõ môû moät cuoäc chieán choáng laïi chính quyeàn môùi taïi Kabul khieán hôn 1,500 ngöôøi thieät maïng chæ trong naêm nay, trong soá naøy ña soá laø caùc phieán quaân. (NKH)

Phieân xöû Saddam Hussein Barzan la heùt, Saddam caàu kinh Tieáp trang A1

thaønh taïi ngoâi laøng naøy vaøo naêm 1982. Caùc nhaân chöùng tröôùc ñoù ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi keå leå ñoâi khi daøi doøng vaø thieáu chính xaùc veà nhöõng khoå naïn maø hoï phaûi chòu ñöïng döôùi cheá ñoä Saddam, nhöng nhaân chöùng sau cuøng, Ali Hassan al-Haidari, ñaõ leân tieáng moät caùch bình tónh vaø maïch laïc, vaø ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi caùo buoäc nhaém rieâng vaøo Barzan. Nhaân chöùng ñoù noùi raèng ngöôøi em dò baøo Barzan cuûa Saddam ñaõ coù maët trong toøa nhaø nôi dieãn ra nhöõng cuoäc tra taán, vaø ñaõ coù laàn Barzan ñaõ ñaù vaøo ngöôøi Haidari khi anh ta ñang naèm soát naëng taïi moät haønh lang. “OÂng ta baûo caùc veä binh: ‘Ñöøng chöõa trò gì cho noù, vì gia ñình noù khoâng ñaùng ñöôïc soáng,’ nhaân chöùng Haidari cho bieát nhö theá. Thaân theå cuûa toâi ñaõ ñau ñôùn ñeán maáy tuaàn leã vì cuù ñaù kia.” Barzan noåi giaän leân tôùi saùu, baûy laàn. Trong saùu phieân xöû, oâng naøy ñaõ laø moät bò caùo aên noùi oàn aøo nhaát, laøm lu môø caû Saddam laø ngöôøi coù veû töï cheá vaøo hoâm Thöù Tö. Coù luùc, Barzan ñaõ nhaûy boå vaøo beânh vöïc cho moät bò caùo khaùc, Taha Yassin Ramadan, cöïu phoù toång thoáng Iraq, khi moät nhaân chöùng toá caùo Ramadan ñaõ ra leänh duøng xe uûi ñaát san phaúng caùc noâng traïi cuûa daân chuùng taïi Dujail. “Chieác giaøy cuûa Ramadan coøn vinh döï hôn laø maøy vaø taát caû boä toäc cuûa tuïi maøy, ñoà choù ñeû!” Barzan heùt lôùn vaøo maët Haidari nhö theá tröôùc toøa. Nhaân vieân canh gaùc toøa aùn ñaõ hai laàn môû coång chieác chuoàng coâ laäp bò caùo naøy laïi, coù yù ñònh ñöa Barzan ra khoûi toøa, nhöng quan toøa ñaõ ra leänh baûo hoï ngöøng tay. Saddam ñaõ taåy chay phieân xöû tröôùc ñoù vaøo hoâm 7 Thaùng Chaïp sau khi baûo caùc thaåm phaùn “haõy ñi heát xuoáng ñòa nguïc,” nhöng vaøo hoâm Thöù Tö thì oâng trôû laïi toøa aùn. AÊn maëc chænh teá, ghi cheùp caùc chi tieát vaø chaêm chuù laéng nghe nhöõng ñieàu dieãn ra beân

trong toøa aùn ñöôïc canh phoøng heát söùc chaët cheõ. Coù luùc, Saddam leân tieáng yeâu caàu quan toøa haõy nghæ moät luùc ñeå caàu kinh. “Giôø moïi ngöôøi laéng nghe lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá,” Saddam la leân nhö theá. “Buoåi caàu kinh ñaõ ñeán. Chuùng ta haõy caàu kinh roài laøm vieäc tieáp.” Khi vò chaùnh thaåm phaùn töø choái lôøi yeâu caàu cuûa oâng, Saddam quay ngöôøi trong chieác gheá boïc da ñen, ñoái dieän nhaân chöùng, roài laéc lö taám thaân treân chieác gheá trong moät xuaát caàu kinh. Sau ñoù, Saddam leân tieáng baûo raèng trong thôøi gian bò giam caàm döôùi tay ngöôøi Myõ, oâng ñaõ bò ñaùnh ñaäp. Vaø vaøo cuoái phieân xöû, Saddam laïi phaùt bieåu raèng nhöõng keû naøo can döï vaøo vieäc tra taán ngöôøi Iraq thì seõ phaûi bò tröøng phaït. (V.P.)

Nhôø phieáu Phoù toång thoáng, thoâng qua luaät giaûm chi Tieáp trang A1

thaønh phaàn baûo thuû cöïc höõu, treân söï thieät thoøi cuûa taàng lôùp trung löu. Ñaûng Daân Chuû ñaõ thaønh coâng trong vieäc buoäc phaûi coù moät soá thay ñoåi nhoû trong ñaïo luaät naøy. Ñieàu naøy coù nghóa raèng Haï Vieän Hoa Kyø, voán ñaõ thoâng qua ñaïo luaät vaø saùng sôùm ngaøy Chuû Nhaät vöøa qua, seõ phaûi boû phieáu laïi tröôùc khi ñöa sang cho Toång Thoáng Bush kyù vaø ban haønh. Vieäc thoâng qua chaéc chaén seõ xaûy ra nhöng trôû ngaïi chính laø thôøi ñieåm vì ña soá caùc daân bieåu ñaõ trôû veà ñòa phöông trong kyø nghæ leã. Cuoäc boû phieáu naøy laø moät trong hai cuoäc boû phieáu quan troïng taïi Thöôïng Vieän trong ngaøy thöù Tö. Trong cuoäc boû phieáu laàn thöù nhì, phía ñaûng Coäng Hoøa ñaõ thaønh coâng trong vieäc vaän ñoäng cho pheùp ñaøo caùc moû daàu vaø khí ñoát ôû khu baûo toàn thieân nhieân ôû Alaska. Phía ñaûng Daân Chuû ñaõ döï ñònh chieám dieãn ñaøn ñeå keùo daøi thôøi giôø nhöng phía ñaûng Coäng Hoøa coù ñuû 60 phieáu caàn thieát ñeå chaám döùt vieäc chieám cöù naøy. Tuy theá, moät soá döï luaät quan troïng khaùc hieän vaãn chöa bieát laø coù theå ñöôïc thoâng qua trong naêm nay hay khoâng. Toång Thoáng Bush ñaõ coù nhöõng noã löïc vaøo phuùt cuoái ñeå tìm caùch giuùp ñaïo luaät AÙi Quoác khoâng bò phía ñaûng Daân Chuû tìm caùch ngaên trôû, khoâng cho ñöa ra ñeå boû phieáu. (V. Giang)

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

Lady Camilla tham gia Giaùng Sinh ñaàu tieân vôùi hoaøng gia Anh Sau nhieàu naêm bò cho ngoài chaàu rìa, naêm nay laø laàn ñaàu tieân baø Camilla Parker Bowles ñöôïc tham döï Noel gia ñình vôùi hoaøng gia Anh, sau khi keát hoân vôùi Thaùi töû Charles vaø trôû thaønh Nöõ coâng töôùc Cornwall. Theo truyeàn thoáng, cuoäc sum hoïp cuoái naêm taïi laâu ñaøi Sandringham (Scotland) chæ coù maët caùc thaønh vieân ruoät thòt cuûa Nöõ hoaøng. Coâng nöông Diana, vôï cuõ cuûa Thaùi töû Charles, vaø Fergie, vôï cuõ cuûa Hoaøng töû Andrew, bò loaïi ra khoûi danh saùch sau khi ly dò. Naêm nay coù nhieàu yù kieán cho raèng, Kate Middleton, baïn gaùi cuûa Hoaøng töû William, seõ tham döï nhöng caùc trôï lyù cuûa Nöõ hoaøng Elizabeth II khaúng ñònh khoâng coù ngoaïi leä naøy. Baø Camilla seõ döï leã vôùi gia ñình Thaùi töû Charles trong ñeâm tröôùc Giaùng sinh vaø ôû laïi Sandringham cho tôùi khi keát thuùc böõa tröa ngaøy 24-12, sau ñoù môùi ñi

gaëp caùc con rieâng. Coù nhieàu quy taéc môùi maø baø phaûi hoïc. Hoaøng gia khoâng ñôïi ñeán ngaøy 25-12 môùi môû quaø nhö ña soá ngöôøi Anh maø theo truyeàn thoáng Ñöùc, taëng quaø vaøo ñeâm 23-12. Baø Camilla cuõng phaûi taäp trang trí caây thoâng Noel vì trong phoøng khaùch cuûa Hoaøng gia coù baøy caây thoâng cao 6m, ñeå caùc con chaùu Nöõ hoaøng troå taøi kheùo tay. Quaø Giaùng sinh khoâng ñaët döôùi caây thoâng maø ñaët treân moät chieác baøn daøi phuû khaên traéng. Treân moãi hoäp quaø phaûi ghi roõ teân ngöôøi nhaän. Ngöôøi haàu seõ mang quaø ñaët döôùi chaân giöôøng cho caùc chuû nhaân. Hoaøng gia Anh cuõng noåi tieáng tieát kieäm khi taëng quaø Giaùng sinh vaø Camilla ñaõ nhaän ñöôïc khuyeán caùo laø khoâng ñöôïc “vung tay quaù traùn” ñeå chôi troäi. Sau böõa tieäc traø vôùi baùnh mì, baùnh xoáp nöôùng, sandwich vaø baùnh ngoït vaøo luùc 5 giôø chieàu ngaøy 23-12, caùc hoaøng töû, coâng chuùa ñi thay ñoà, maëc leã phuïc ñeå aên toái

döôùi aùnh neán, vôùi ñoà söù haûo haïng vaø ñoà aên baèng baïc cao caáp. Saùng hoâm sau, moïi ngöôøi ñeàu daäy sôùm ñeå ñi leã taïi nhaø thôø. Beân ngoaøi nhaø thôø thöôøng coù nhieàu ngöôøi chôø saün ñeå taëng quaø cho nhöõng thaønh vieân cuûa hoaøng gia hoï yeâu quyù. Nhieàu ngöôøi cho raèng, Camilla seõ laø taâm ñieåm cuûa muøa Giaùng sinh naêm nay, thay vì caùc Hoaøng töû William vaø Harry hay chieác vaùy laï maét cuûa Coâng chuùa Zara Philips, khi baø cuøng gia ñình xuaát hieän tröôùc coâng chuùng. Böõa tröa Giaùng sinh baét ñaàu luùc 1 giôø tröa, vôùi moùn gaø beùo ngaäy nuoâi taïi ñieàn trang Sandringham, cuøng caùc moùn aên truyeàn thoáng cuûa dòp naøy. Sau ñoù caû gia ñình ngoài xem baøi phaùt bieåu cuûa Nöõ hoaøng ñöôïc phaùt treân truyeàn hình. Theo lòch, Camilla seõ ñi gaëp Tom vaø Laura Parker Bowles vaøo buoåi chieàu. Caùc thaønh vieân khaùc cuûa Hoaøng gia Anh ôû laïi laâu ñaøi chôi Giaùng sinh vaø coi tivi. (VAP)

DAT

Cöôùp traán loät 17 ngöôøi Vieät Nam ôû ngoaïi oâ Moscow Theo tin cuûa haõng thoâng taán Nga Itar-Tass, moät nhoùm ngöôøi trong trang phuïc caûnh saùt ñaõ chaën moät chieác xe buyùt chôû ngöôøi Vieät Nam taïi quaän OrekhovoZuyevo, ngoaïi oâ thuû ñoâ Moscow ñeâm Chuû Nhaät, vaø cöôùp ñi 700 ngaøn ruble. “7 ngöôøi, trong ñoù coù 2 ngöôøi maëc quaàn aùo caûnh saùt giao thoâng, ñi treân moät chieác xe hôi hieäu Lada coù gaén bang soá cuûa caûnh saùt, ñaõ

chaän chieác xe buyùt taïi km 86 treân ñöôøng Nizhny Novgorod-Moscow”, moät nguoàn tin caûnh saùt cho hay. Toaùn cöôùp ñaõ duøng suùng tieåu lieân vaø suùng ngaén ñeå doïa 17 haønh khaùch ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi taøi xeá roài cöôùp tieàn vaø ñieän thoaïi caàm tay. Nhöõng ngöôøi naøy ñang treân ñöôøng ñeán trung taâm Moscow ñeå mua haøng. Ñaây laø vuï cöôùp thöù hai taïi Moscow trong thaùng naøy.

Moät nhoùm 7 ngöôøi trong ñoàng phuïc caûnh saùt ñi treân moät chieác Lada coù gaén bang “caûnh saùt giao thoâng” vaø moät chieác BMW ñaõ chaën xe buyùt treân ñöôøng cao toác Moscow-Don. Boïn cöôùp ñaõ duøng suùng ngaén vaø suùng tieåu lieân ñeå ñe doïa haønh khaùch vaø cöôùp ñi 1.5 trieäu ruùp vaø ñieän thoaïi caàm tay. Caûnh saùt khoâng loaïi tröø khaû naêng thuû phaïm cuûa caû hai vuï naøy laø moät. (VAP)

Thôû khí baån, coù theå bò beänh tim Caùc nhaø khoa hoïc Myõ vöøa phaùt hieän theâm moät baèng chöùng maïnh meõ, chöùng toû khoâng khí oâ nhieãm - keå caû ôû möùc cho pheùp - daãn tôùi beänh tim maïch. Moái lieân heä naøy ñaëc bieät nguy hieåm khi coù söï tieáp tay cuûa cheá ñoä aên uoáng nhieàu chaát beùo. Coù söï toån thöông ñaëc bieät ñoái vôùi söùc khoûe tim maïch khi tieáp xuùc laâu daøi vôùi khoâng khí oâ nhieãm, tieán só Lung Chi Chen cuûa Ñaïi hoïc New York, khaúng ñònh. Moät chöùng beänh tim

maïch phoå bieán hieän naøy laø xô vöõa ñoäng maïch, lieân quan tôùi hieän töôïng xô cöùng, heïp vaø dính cuûa ñoäng maïch do söï hình thaønh maûng baùm. Chen vaø coäng söï ñaõ cho moät soá chuoät hít khoâng khí baån ôû möùc ñoä hieän nay cuûa thaønh phoá New York, vaø nuoâi chuùng baèng nhieàu chaát beùo trong voøng 6 thaùng. Keát quaû cho thaáy, so vôùi nhöõng con chuoät soáng trong baàu khoâng khí trong saïch, soá chuoät “baån” coù söï khaùc bieät roõ reät veà söùc khoûe tim maïch.

Chuùng coù löôïng maûng baùm trong ñoäng maïch laø 19.2%, nhieàu hôn 6% so vôùi nhoùm chuoät “saïch.” “Haäu quaû thaäm chí coøn naëng neà hôn khi coù söï can thieäp cuûa cheá ñoä aên uoáng nhieàu chaát beùo,” Chen nhaán maïnh. Nhöõng con aên nhieàu môõ vaø hít khí oâ nhieãm coù möùc maûng baùm leân tôùi 41.5%. Ngoaøi ra, soá chuoät bò oâ nhieãm cuõng coù löôïng cholesterol cao hôn haún - moät yeáu toá haøng ñaàu gaây ra söï tích tuï maûng baùm, daãn tôùi beänh tim. (VAP)

Luaät sö

Huyønh Tuaán Kieät Lieân laïc

Tel: (714) 636-6320 Fax: (877) 882.1930 E.mail: kiet@lawyer.com

KTH

LAW OFFICES

12866 Main Street, Suite 201, Garden Grove, CA 92840

Ñaûm traùch

° ° ° ° °

Luaät Thöông Maïi Luaät Phaù Saûn Luaät Thöông Tích Luaät Gia Ñình Toá Tuïng


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

626-582-8668 $210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

%N 0 0 at u r al 1

$13.50/ sqft.

Ha r d wood

Experience Sales wanted

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

DAT

Caàn Thô, muøa Giaùng Sinh THU HIEÀN/Ngöôøi Vieät Khoâng khí muøa leã Giaùng sinh ñaõ traøn ngaäp khaép nôi, Noel khoâng coøn laø ngaøy leã rieâng cuûa nhöõng ngöôøi trong ñaïo, ngaøy nay ngöôøi daân Caàn Thô noùi chung vaø nhaát laø giôùi treû xem Noel laøm moät dòp leã lôùn ñeå hoï ñöôïc mua saém, vui chôi... Ñaëc bieät ñaây laø dòp ñeå moïi ngöôøi ñöôïc baøy toû, quan taâm vaø trao gôûi cho nhau nhöõng lôøi chuùc toát laønh cuøng nhöõng tình caûm toát ñeïp nhaát. Trong nhöõng ngaøy naøy trôøi baét ñaàu se laïnh vôùi nhöõng côn gioù baác ñaàu muøa ñaõ khieán ngöôøi daân cuûa xöù “hai muøa möa naéng” naøy phaûi khoaùc theâm beân ngoaøi moät chieác aùo aám. Haàu heát caùc nhaø thôø lôùn nhoû trong noäi oâ thaønh phoá nhö nhaø thôø Chaùnh Toøa ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai, nhaø thôø Ñöùc Meï treân ñöôøng Nguyeãn Traõi, nhaø thôø Tham Töôùng treân ñöôøng Maäu Thaân... taát caû ñeàu ñang chuaån bò taát baät vôùi nhöõng hang ñaù thaät to cuøng nhöõng caây thoâng thaät cao ñöôïc trang hoaøng khaù loäng laãy. Rieâng caùc cöûa hieäu kinh doanh, nhaø haøng, bar-coffee, sieâu thò... laø nhöõng nôi ñöôïc trang hoaøng töø vaøi tuaàn caùch ñaây cuõng khaù röïc rôõ vôùi nhöõng caây thoâng cao hôn 3m, hang ñaù cuøng caùc oâng giaø Noel ñöùng “chaøo quyù khaùch” tröôùc cöûa. Muøa Noel ñöôïc xem laø muøa kinh doanh soâi ñoäng nhaát, taïi caùc chôï vaø trung taâm thöông maïi caùc baïn treû ñang haùo höùc ñi “saém ñoà môùi”, caùc shop quaàn aùo ñang vaøo muøa “Big on sale”. Hai thöông hieäu thôøi trang cuûa Vieät Nam ñöôïc baïn

treû öa thích laø NINO MAXX vaø B-BLUE cuõng ñang vaøo cuoäc chieán ñaïi haï giaù töø 30%50%-70% ñaõ thu huùt baïn treû chen laán nhau vaøo choïn mua. Vaøi naêm trôû laïi ñaây thò tröôøng quaø taëng Giaùng sinh ôû Caàn Thô cuõng trôû neân phong phuù vaø ña daïng, nhaát laø thieäp chuùc vaø caùc maãu saûn phaåm mang hình oâng giaø Noel coù nhieàu thay ñoåi môùi laï nhö: Maãu oâng giaø Noel nhaûy duø, leo caàu thang, tröôït tuyeát, leo daây, ñu daây... söû duïng pin vaø ñieän. Ñaëc bieät laø maãu saûn phaåm oâng giaø Noel moät tay oâm caây ñeøn, moät tay oâm gioû quaø khi coù ñieän gioû quaø seõ phaùt saùng raát ñeïp ñang thu huùt söï chuù yù cuûa ngöôøi tieâu duøng. Beân caïnh ñoù, maët haøng phoå bieán nhaát treân thò tröôøng muøa Giaùng sinh naøy laø maët haøng caây thoâng vaø caùc saûn phaåm trang trí cho caây thoâng nhö caùc loaïi daây ñeøn nhieàu maøu, daây kim tuyeán, traùi chaâu, kim chuoâng... Rieâng maët haøng caây thoâng coù töø 70,000 ñoàng trôû leân, trong ñoù ña soá laø “caây thoâng Trung Quoác” vôùi söï phong phuù, ña daïng töø maøu saéc ñeán kieåu daùng, chò Thu chuû moät cöûa haøng treân ñöôøng Maäu Thaân cho bieát “Naêm naøo cuõng vaäy, thoâng Trung Quoác luoân chieám troïn thò tröôøng do maãu maõ ñeïp vaø giaù caû hôïp tuùi tieàn”. Taïi thaønh phoá Caàn Thô baø con giaùo daân thöôøng soáng khoâng taäp trung maø raûi raùc khaép caùc khoùm, phöôøng trong thaønh phoá neân daïo quanh thaønh phoá Caàn Thô ngöôøi ta chæ thaáy laùc ñaùc, xen keõ vaøi

Caùc cöûa haøng baùn ñoà trang trí cho ngaøy Noel luoân ñoâng khaùch trong nhöõng ngaøy naøy.

ngoâi nhaø coù hang ñaù. Ñaëc bieät, ôû caùc vuøng ngoaïi thaønh Caàn Thô do ñieàu kieän lòch söû baø con Giaùo daân ña phaàn laø ngöôøi Baéc 54, sau khi taûn cö vaøo ñaõ soáng taäp trung theo khu vöïc taïo thaønh nhöõng xoùm ñaïo lôùn. Xuoâi theo quoác loä 91 taïi ñòa phaän huyeän Thoát Noát coù xoùm ñaïo Boø OÙt vôùi hôn 1,000 Giaùo daân, treân quoác loä 80 caëp theo con soâng Caùi Saén ñöôïc coi laø khu vöïc ñoâng ngöôøi daân “Baéc 54” sinh soáng. Duø khoâng gaàn trung taâm thaønh phoá Caàn Thô nhöng khoâng khí Noel taïi caùc xoùm ñaïo laïi khaù roän raøng

vaø aám cuùng. Tröôùc cöûa moãi ngaøy nhaø ñeàu ñöôïc trang hoaøng loäng laãy, ngöôøi daân trong xoùm thöôøng töï tay laøm, thöôøng thì 3-4 gia ñình soáng chung seõ gom chung laïi thaønh 1 toå. Caùc toå phaân coâng nhau trang trí nhaø thôø. Nhaø thôø ñöôïc xem laø nôi thieâng lieâng vaø ñeïp nhaát trong xoùm ñaïo, nhaø thôø laø nôi ñöôïc ngöôøi löông ñeán daïo chôi trong ñeâm Noel. Ñoái vôùi ngöôøi coù ñaïo, ngaøy leã Noel coù yù nghóa thieâng lieâng vaø nhaát laø phaûi coù ngoâi sao Giaùng sinh vaø moâ hình hang ñaù ñaët ôû moät goùc nhaø duø

OÂng Ngoïc Hoøa: “Ñeøn ngoâi sao laøm khoâng kòp baùn.”

lôùn hay nhoû. Toâi tìm ñeán gia ñình oâng Nguyeãn Ngoïc Hoøa, chuû cô sôû laøm loàng ñeøn Noel ôû aáp Thôùi Thaïnh, xaõ Thôùi Thuaän huyeän Thoát Noát, cô sôû cuûa oâng Hoøa laø moät trong vaøi cô sôû laøm loàng ñeøn hieám hoi

trong vuøng, theo lôøi oâng Hoøa: - Loàng ñeøn ai cuõng coù theå laøm nhöng loàng ñeøn Giaùng sinh thì khoù laøm hôn, nhieàu caùnh vaø caàn phaûi trang trí nhieàu hôn, ñaëc bieät laø phaûi Tieáp trang A12


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Saøi Goøn laïnh nhö Ñaø Laït SAØI GOØN 21-12 - Nhieät ñoä taïi thaønh phoá Saøi Goøn vaø khu vöïc mieàn Nam trong maáy ngaøy qua coù luùc ñaõ haï xuoáng coøn 18 ñoä C. Khoâng caàn ñi du lòch Ñaø Laït hay Sa Pa, ngöôøi daân mieàn Nam vaãn ñöôïc maëc aùo aám, höôûng tieát trôøi laïnh giaù cho ñeán taän leã Noel. Giaûi thích lyù do coù söï laïnh giaù naøy, theo caùc baùo trong nöôùc laø do aûnh höôûng cuûa aùp thaáp nhieät ñôùi vaø gioù muøa Ñoâng Baéc traøn xuoáng, Saøi Goøn vaø moät soá khu vöïc phía Nam. Theo ñaøi Khí töôïng thuûy vaên khu vöïc mieàn Nam, nhieät ñoä trung bình taïi Saøi Goøn vaøo luùc nöûa ñeâm hoaëc saùng sôùm ñoâi luùc giaûm xuoáng döôùi 18 ñoä C. Laàn ñaàu tieân, ngöôøi daân Saøi Goøn maëc aùo aám ngay giöõa ban ngaøy khi ñi ra ñöôøng, ñeán coâng sôû, tröôøng hoïc... Thôøi tieát giaù laïnh baát thöôøng ñaõ laøm thay ñoåi cô baûn boä maët cuûa phoá xaù.

Vaø, ngöôøi daân thaønh phoá ñaõ ñoùn nhaän thôøi tieát giaù laïnh baèng nhöõng taâm traïng vui, buoàn khaùc nhau. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xa xöù, caùi reùt buoát ôû ñaát phöông Nam laøm nhieàu ngöôøi con khaéc khoaûi nhôù veà nhöõng ngaøy muøa Ñoâng khaéc nghieät cuûa mieàn Baéc. “Toâi xa Haø Noäi ñaõ hôn 40 naêm, ñeán nay vaãn chöa coù ñieàu kieän veà thaêm queâ höông. So vôùi muøa Ñoâng cuûa mieàn Baéc, caùi laïnh cuûa Saøi Goøn chaû thaám thaùp gì. Nhöng, baáy nhieâu ñoù cuõng quaù ñuû ñeå gôïi nhôù veà nhöõng gì ñaõ xa vaø khieán nhöõng ngöôøi con tha höông nhö toâi khaéc khoaûi, muoán veà thaêm queâ”. - OÂng Leâ Vaên Taâm, 68 tuoåi nguï ôû phöôøng 5, quaän Bình Thaïnh noùi vôùi baùo Tieàn Phong. Nhöõng ngöôøi goác mieàn Nam ñeàu caûm thaáy raát thuù vò vì chöa naêm naøo Saøi Goøn laïnh nhö naêm nay. Thôøi tieát naøy giuùp nhieàu ngöôøi coù cô hoäi ñeå

dieän aùo aám daïo phoá trong nhöõng ngaøy cuoái naêm. Vaø, nhieàu ngöôøi cuõng khoâng caàn phaûi ñi du lòch ôû Ñaø Laït, Sa Pa môùi caûm nhaän ñöôïc reùt laø nhö theá naøo. So vôùi thôøi tieát noùng böùc, thôøi tieát laïnh deã chòu hôn nhieàu. Saøi Goøn bò laïnh ñoät ngoät, khieán cho caùc maët haøng nhö quaàn aùo aám vaø maùy nöôùc noùng baùn chaïy Tôø Tieàn Phong cho bieát, maáy ngaøy qua, caùc cöûa haøng baùn aùo aám taïi Saøi Goøn khaù ñoâng khaùch. Ngöôøi daân ñoå ñi luøng mua aùo aám trang bò cho mình, ngöôøi thaân neân caùc saûn phaåm loaïi naøy baùn raát chaïy. Nhieàu nam giôùi chuoäng caùc loaïi aùo khoaùc Jeans, aùo gioù. Trong khi ñoù, khaùch nöõ laïi thích caùc loaïi aùo chaát lieäu baèng len, tuy moûng, trang nhaõ nhöng maëc aám. Theo nhieàu cöûa haøng, beân caïnh yeáu toá thôøi tieát thaát

DAT

Thôøi tieát laïnh laøm cho leã Noel ôû Saøi Goøn coù yù nghóa hôn. Hình: Quyønh Thoa/Ngöôøi Vieät

thöôøng, nhu caàu mua saém cuoái naêm cuûa ngöôøi daân Saøi Goøn cuõng laø nguyeân nhaân laøm gia taêng maõi löïc cuûa thò tröôøng. Theo baûn tin döï baùo thôøi tieát cuûa Ñaøi Khí töôïng thuûy vaên, thôøi tieát taïi Saøi Goøn vaø nhieàu tænh mieàn Nam seõ coøn

tieáp tuïc laïnh keøm theo hôi reùt vaøo luùc nöûa ñeâm vaø saùng sôùm trong moät vaøi ngaøy tôùi. Veà nguyeân nhaân cuûa ñôït laïnh phöông Nam hieám thaáy, caùc nhaø khoa hoïc cho raèng, böôùc ñaàu chæ coù theå coi ñaây laø yeáu toá ngaãu nhieân vaø yeáu toá naøy taùc ñoäng ñeán khí haäu

toaøn caàu. Caùch ñaây 5 naêm, nhieät ñoä khu vöïc Saøi Goøn töøng tuït xuoáng 16 ñoä C. Taïi Vieät Nam, caøng cuoái naêm thôøi tieát caøng coù nhieàu baát thöôøng. Mieàn Trung möa luõ, mieàn Nam trôû reùt, mieàn Baéc thì reùt ñaäm keùo daøi.


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

.3”

Daân soá Vieät Nam leân treân 83 trieäu ngöôøi HAØ NOÄI 21-12 (TH) - Daân soá Vieät Nam hieän nay ñaõ vöôït leân hôn 83 trieäu ngöôøi. Nguyeãn thieän Tröôûng, phoù chuû nhieäm UÛy Ban Daân Soá , Gia Ñình vaø Treû Em Vieät Nam, cho hay nhö vaäy trong cuoäc hoïp baùo ôû Haø Noäi ngaøy Thöù Tö 21-12-2005 vaø noùi raèng “aùp löïc (gia taêng) daân soá vaãn coøn nguyeân”, theo söï töôøng thuaät cuûa baùo Lao Ñoäng. Theo lôøi oâng Tröôûng “Naêm 2005, tæ leä phaùt trieån daân soá giaûm maïnh töø 1.4% naêm 2004, xuoáng coøn 1.33%, laø tæ leä daân soá lieân tuïc giaûm maïnh nhaát, bình quaân 0.07% moät naêm.” Trong nhöõng laàn loan baùo tröôùc ñaây, cô quan treân cho thaáy daân soá Vieät Nam gia taêng khoaûng 1.25 trieäu treû em moãi naêm. Tuy nhieân, möùc sinh naøy chæ ñaït ñöôïc nhö theá khi coù khoaûng moät soá töø 1.2 trieäu ñeán 1.25 trieäu baøo thai bò phaù haøng naêm. Ñieàu tra cuûa Toång Cuïc Thoáng Keâ Vieät Nam noùi nhö vaäy vaø cho bieát ñaây laø tæ leä phaù thai cao nhaát theá giôùi. ÔÛ caùc nöôùc khaùc, ngöôøi ta aùp duïng caùc phöông phaùp traùnh thai nhö uoáng thuoác ngöøa thai, duøng bao cao su, hoaëc traùnh chuyeän phoøng the trong caùc ngaøy ruïng tröùng cuûa phuï nöõ. Nhöng caùc phöông phaùp naøy khoâng ñöôïc aùp duïng höõu hieäu taïi Vieät Nam, daãn ñeán tæ leä phaù thai quaù cao. Nhieàu naêm tröôùc, ñeå chaän ñaø gia taêng daân soá, nhaø caàm quyeàn Vieät Nam töøng ñöa ra keá hoaïch chæ tieâu moãi aáp xaõ, phöôøng töø thoân queâ ñeán thaønh thò, phaûi coù bao nhieâu ngöôøi phuï nöõ trong haïn tuoåi sinh ñeû phaûi ñaët voøng xoaén hay trieät saûn, bao nhieâu ñaøn oâng thanh nieân phaûi ñöôïc khuyeán khích giaûi phaãu trieät saûn. Duø coù leänh tröøng phaït caùn boä coâng chöùc sinh con thöù ba, theo nguoàn tin treân “tæ leä sinh con thöù ba trôû leân taêng nheï töø 20.2% naêm 2004 leân 20.8%” trong naêm nay.

“Trong soá caùc caëp vôï choàng coù söû duïng caùc bieän phaùp traùnh thai, chæ gaàn 8% duøng bao cao su vaø 11% duøng thuoác vieân uoáng trong khi ñaây laø nhöõng phöông phaùp coù hieäu quaû cao nhaát.” Baûn tin baùo ñieän töû VNExpress ngaøy 20-12-2005 vieát. “Tæ leä phaù thai ôû Vieät Nam thuoäc loaïi cao nhaát theá giôùi: 82% phuï nöõ trong tuoåi sinh ñeû ñang coù choàng ñaõ ít nhaát moät laàn laøm thuû thuaät naøy.”

Coù theå ñöôïc mang 10,000 ñoâ la khi ra, vaøo Vieät Nam HAØ NOÄI 21-12 - “Khaû naêng soá ngoaïi teä ñöôïc mang khi xuaát nhaäp caûnh seõ coù möùc toái ña 10,000 ñoâ la Myõ thay cho möùc cuõ laø 7,000 ñoâ la”Baùo Ñaàu Tö daãn nguoàn tin töø “Vuï Quaûn lyù Ngoaïi hoái Ngaân haøng Nhaø nöôùc VN” cho bieát nhö vaäy veà quy ñònh mang tieàn qua cöûa khaåu moãi khi xuaát caûnh hay nhaäp caûnh taïi VN. Nguoàn tin naøy cho bieát, “vieäc naâng möùc ngoaïi teä khoâng phaûi khai baùo khi xuaát caûnh laø ñieàu bình thöôøng vaø phuø hôïp trong boái caûnh neàn kinh teá VN”. Phaùp leänh ngoaïi hoái ñaõ ñöôïc UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi VN thoâng qua vaø chính thöùc coù hieäu löïc töø ngaøy 1 thaùng 7 naêm 2006 quy ñònh töï do hoùa ñoái vôùi caùc giao dòch vaõng lai. Vaãn theo tôø Ñaàu Tö, vieäc nôùi möùc toái ña phaûi khai baùo leân 10,000 ñoâ la veà cô baûn khoâng aûnh höôûng gì tôùi nguoàn ngoaïi teä cuûa neàn kinh teá. Thöïc teá cho thaáy, löôïng ngoaïi teä chuyeån ra ngoaøi cho nhu caàu caù nhaân thôøi gian qua khoâng nhieàu, chæ chieám moät tyû leä nhoû so vôùi löôïng ngoaïi teä cuûa doanh nghieäp mua ñeå nhaäp caûng hay löôïng ngoaïi teä chuyeån veà VN. Chính vì vaäy, vieäc naâng möùc leân 10,000 ñoâ la seõ khoâng gaây bieán ñoäng ñoái vôùi thò tröôøng ngoaïi teä. Döï tính, vieäc naâng möùc ñoâ la

khoâng phaûi khai baùo ngoaïi teä khi xuaát caûnh seõ ñöôïc quy ñònh trong caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Phaùp leänh ngoaïi hoái. Nhö vaäy, möùc quy ñònh cuûa VN seõ ngang baèng vôùi quy ñònh cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi, keå caû Hoa Kyø. Theo caùc chuyeân gia, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñi nöôùc ngoaøi thöôøng xuyeân thì söï thay ñoåi treân khaù quan troïng. Tuy nhieân, vaán ñeà nhieàu ngöôøi quan taâm hieän nay khoâng haún laø möùc khoáng cheá 7,000 ñoâ la hay 10,000 ñoâ la maø laø löôïng ngoaïi teä hoï ñöôïc mua taïi ngaân haøng thöông maïi laø bao nhieâu, hay vaãn phaûi mua vôùi giaù cuûa thò tröôøng töï do. Hieän nay, löôïng ngoaïi teä “baùn theo hoä chieáu” thöôøng bò caùc ngaân haøng thöông maïi giôùi haïn, khoâng ñuû so vôùi nhu caàu. Ñieàu naøy khieán nhöõng ngöôøi muoán mua thöôøng tìm ñeán caùc cöûa haøng vaøng baïc coù thu ñoåi ngoaïi teä ñeå mua chöù khoâng ñeán ngaân haøng. Tôø Ñaàu Tö daãn lôøi oâng Phaïm Thanh Haø, Tröôûng phoøng kinh doanh Ngoaïi teä Ngaân haøng Ngoaïi Thöông VN cho bieát, ñoái vôùi nhu caàu ngoaïi teä cho caùc muïc ñích hôïp phaùp nhö du hoïc, chöõa beänh... coù chöùng töø hôïp leä thì Ngaân haøng seõ saøng baùn ñuû löôïng theo nhu caàu. Tuy nhieân, vieäc cung öùng coøn phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñaùp öùng ngoaïi teä cuûa Ngaân haøng. Maëc duø vaäy, oâng Haø cuõng thöøa nhaän, möùc ngoaïi teä “baùn theo hoä chieáu”, töùc laø khoâng coù chöùng töø, thöôøng phuïc vuï caùc nhu caàu chi tieâu khaùc ôû nöôùc ngoaøi cuûa ngöôøi xuaát caûnh toái ña 500 ñoâ la hieän nay cuûa ngaân haøng naøy coù theå thaáp hôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chi tieâu nhieàu.

Phuù Yeân: Nöûa quaû nuùi ñoå xuoáng Quoác loä 1A PHUÙ YEÂN 21-12 - Möa luõ lieân tuïc hôn 10 ngaøy qua taïi mieàn Trung Vieät Nam ñaõ laøm aùch taéc giao thoâng cuûa con ñöôøng xuyeân Vieät hay coøn goïi laø quoác loä 1A.

Taïi ñoaïn ñöôøng qua Ñeøo Caû thuoäc tænh Phuù Yeân, toái 20 thaùng 12 vöøa qua ñaõ xaûy ra saït lôû nuùi, ñaát ñaù ñoå aäp xuoáng maët ñöôøng. Moät soá haønh khaùch soát ruoät taéc ñöôøng ñaõ ñi boä qua ñoaïn saït lôû ñuùng luùc ñaát ñaù ñoå xuoáng. Ít nhaát 5 ngöôøi bò vuøi laáp. Cho ñeán ngaøy 21 thaùng 12, nuùi vaãn tieáp tuïc lôû, giao thoâng treân quoác loä 1A bò keït xe chöa bieát ñeán bao giôø môùi ñöôïc vaõn hoài, tình hình vaãn coøn heát söùc nguy caáp. Nhieàu tuaàn nay, möa khoâng döùt taïi khu vöïc ñeøo Caû. Trôøi vaãn tieáp tuïc möa neân chöa theå coù con soá cuoái cuøng veà möùc ñoä saït lôû, nhöng nhöõng thoâng tin ban ñaàu cho thaáy, quoác loä 1A ñoaïn qua ñeøo Caû ñaõ khoâng coøn laø ñöôøng giao thoâng nöõa. Maët ñöôøng ñaõ bò vuøi laáp bôûi ñaát ñaù nuùi. Nguy hieåm nhaát laø taïi caây soá 1360, gaàn nöûa quaû nuùi ñaõ ñoå xuoáng maët ñöôøng. Taïi vò trí naøy, chieàu daøi nhöõng ñoaïn ñöôøng bò laáp ñaát ñaù ñeán hôn 100 m. OÂng Nguyeãn Töï Löïc - Giaùm ñoác Coâng an tænh Phuù Yeân cho bieát, vieäc xöû lyù tình traïng saït lôû nuùi cöïc kyø phöùc taïp. Trôøi tieáp tuïc möa vaø nhieàu khaû naêng, ñaát ñaù treân nuùi tieáp tuïc ñoå xuoáng. Coâng an tænh Phuù Yeân ñang gìn giöõ traät töï, ngaên khoâng cho ngöôøi baêng qua ñoaïn ñöôøng nguy hieåm vaø ñöa ra nhöõng khuyeán caùo ñoái vôùi caùc phöông tieän giao thoâng trong vieäc tìm caùc con ñöôøng khaùc nhö töø Phuù Yeân ñi leân Gia Lai hoaëc töø Khaùnh Hoøa leân Ñaéc Laéc.

Saøi Goøn: Xöû ñöôøng daây buoân laäu 78 kg heroin SAØI GOØN 21-12 - Vuï aùn buoân laäu ma tuùy lôùn nhaát taïi Vieät Nam töø tröôùc ñeán nay vôùi 78 kg heroin seõ ñöôïc toøa aùn thaønh phoá Saøi Goøn ñöa ra xöû sô thaåm vaøo ngaøy 22 thaùng 12. Vuï aùn naøy laø caû moät ñöôøng daây ñaõ mua baùn treân 200 baùnh heroin vôùi troïng löôïng 78 kg. Trong vuï aùn

DAT

naøy, Traàn Xuaân Haø cuøng 31 ñoàng phaïm khaùc bò truy toá veà caùc toäi “Mua baùn traùi pheùp chaát ma tuùy”, “Tieâu thuï taøi saûn do ngöôøi khaùc phaïm toäi maø coù” vaø “Chöùa chaáp taøi saûn do ngöôøi khaùc phaïm toäi maø coù”. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng trích caùo traïng cho bieát, ñöôøng daây naøy goàm 2 nhaùnh. Nhaùnh thöù 1 do Traàn Xuaân Haø (sinh naêm 1981 taïi Ngheä An) caàm ñaàu. Haø moùc noái vôùi moät soá ñoái töôïng ngöôøi Campuchia, Laøo vaän chuyeån ma tuùy vöôït bieân giôùi ñöa veà Vieät Nam tieâu thuï. Trong thôøi gian töø thaùng 10 naêm 2003 ñeán 4 naêm 2004, Traàn Xuaân Haø ñaõ giao nhaän toång coäng 152 baùnh heroin. Nhaùnh thöù hai do Traàn Huy Coâng caàm ñaàu. Coâng cuõng toå chöùc chuyeån “haøng” vaøo Saøi Goøn, caát giaáu vaø toå chöùc tieâu thuï gaàn 100 baùnh heroin, thu lôïi treân 45,000 ñoâ la. Lieân quan ñeán vuï aùn naøy hieän coøn 11 nghi can khaùc ñang bò truy naõ.

Sôn La: Toáng tieàn 130 ngaøn ñoâ la baèng kim chích dính maùu HIV SÔN LA 21-12 - Coâng an tænh Sôn La vöøa baét Döông Vaên Duõng (sinh naêm 1982, truù taïi YÙ Yeân, tænh Nam Ñònh) laø cai thaàu xaây döïng taïi thò xaõ Sôn La khi nghi can naøy duøng kim chích dính maùu doïa coù HIV ñeå ñoøi toáng tieàn 2 tyû ñoàng, khoaûng 130 ngaøn ñoâ la. Thoâng taán xaõ Vieät Nam cho hay, Duõng bò baét luùc 6 giôø 30 phuùt toái 19 thaùng 12 ngay trong luùc cuøng moät nghi can khaùc ñang nhaän tieàn cuûa ngöôøi bò chuùng uy hieáp toáng tieàn treân quoác loä 6 thuoäc ñòa baøn tieåu khu 2, xaõ Chieàng Sinh, thò xaõ Sôn La. Ngay sau khi thaáy Duõng bò baét, ñoàng phaïm Phaïm Tuaán Oanh (sinh naêm 1962, truù taïi Hôïp taùc xaõ 3, xaõ Chieàng Sinh) ñaõ boû troán vaøo röøng. Cô quan ñieàu tra cho hay, ngaøy 9 thaùng 12, Duõng naûy ra yù ñònh uy Tieáp trang A12


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

CREDIT CHECK For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Caàn Thô, muøa Giaùng Sinh Tieáp trang A8

OÂng giaø Noel vaø hang ñaù, hai bieåu töôïng thöôøng gaëp taïi caùc xoùm ñaïo ôû Caàn Thô.

Duø ngheøo gì ñi nöõa cuõng phaûi coù moät moùn quaø Noel.

laøm sao ñeå loàng ñeøn ñöôïc söû duïng ñöôïc trong moät thôøi gian daøi. * Moãi muøa Giaùng sinh cô sôû oâng cung caáp cho thò tröôøng ñöôïc bao nhieâu chieác loàng ñeøn? - Nhu caàu cuûa thò tröôøng laø raát lôùn nhöng cô sôû toâi chæ coù theå cung caáp ñöôïc hôn 300

chieác loàng ñeøn. Chuùng toâi ñaõ baét tay vaøo vuï töø ñaàu thaùng 9 nhöng laøm vaãn khoâng kòp baùn! * OÂng cho bieát nhöõng loaïi ñeøn naøo ñöôïc tieâu thuï maïnh nhaát, giaù caû vaø kieåu daùng cuûa caùc loaïi ñeøn naêm nay coù gì ñaëc bieät? - Naêm nay cô sôû chuùng toâi

coù nhieàu maãu môùi nhö oâng sao 8 caùnh (4 lôùn 4 nhoû), 10 caùnh (5 lôùn 5 nhoû, ñaëc bieät laø loaïi moät sao lôùn coù theâm 5 sao nhoû. Trong ñoù ngoâi sao 8 caùnh ñöôïc tieâu thuï maïnh nhaát do giaù caû dao ñoäng töø 20,000100,000 ñoàng/caùi, caùc loaïi khaùc töø 50,000 -200,000 ñoàng/ caùi.

Ngöôøi daân xoùm ñaïo cho bieát “Tuøy theo gia ñình, neáu khaù giaû thì treo ñeøn to vaø coù hang ñaù to. Rieâng nhöõng gia ñình ngheøo ñöôïc baø con trong xoùm “tieáp voâ” moät ngaøy coâng ñeå laøm hang ñaù... Duø lôùn hay nhoû cuõng phaûi coù caùi hang ñaù tröôùc cöûa nhaø!” Chæ coøn vaøi ngaøy nöõa laø ñeán ngaøy Chuùa Giaùng sinh, khoâng khí cuûa ngaøy leã Giaùng sinh ñaõ traøn ngaäp khaép nôi, trong thaùnh ñöôøng, trong töøng ngoâi nhaø vaø treân töøng göông maët caùc baïn treû... Tröôùc cöûa nhöõng ngoâi nhaø xinh, toâi ñaõ thaáy nhöõng ñöùa treû con khoaùc treân mình nhöõng boä ñoà, chieác noùn cuûa oâng giaø Noel thaät deã thöông vaø aám aùp... Toâi treâu chuùng vôùi chieác maët naï hình oâng giaø Noel raâu toùc baïc phô, ñaùm nhoùc khoâng sôï toâi maø coøn cöôøi vaø coøn treâu toâi laïi “Chò khoâng phaûi oâng giaø Noel! Chò phaûi maëc theâm boä ñoà cuûa oâng giaø Noel nhö em nöõa môùi gioáng!”... Thu Hieàn

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

Vieät Nam Gaàn 64 ngaøn ngöôøi ra ngoaïi quoác laøm thueâ HAØ NOÄI - Tính ñeán cuoái thaùng 11 naêm 2005, Vieät Nam ñaõ ñöa 63,727 ngöôøi lao ñoäng ra nöôùc ngoaøi laøm thueâ, ngöôøi maø trong nöôùc goïi laø ñi xuaát caûng lao ñoäng. Con soá naøy ñöôïc VietNamNet daãn nguoàn tin töø “Cuïc Quaûn lyù lao ñoäng ngoaøi nöôùc” thuoäc Boä Lao Ñoäng Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi VN. Trong toång soá lao ñoäng ñaõ sang nöôùc ngoaøi laøm vieäc, lao ñoäng nöõ laø 22,733 ngöôøi. Rieâng thaùng 11 naêm 2005,

Vieät Nam ñaõ ñöa ñöôïc 6,246 ngöôøi ñi laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi, trong ñoù lao ñoäng nöõ laø 1,873 ngöôøi. Thò tröôøng tieáp nhaän nhieàu lao ñoäng Vieät Nam nhaát laø Malaysia: (2,650 ngöôøi); tieáp ñeán laø Haøn Quoác (1,284 ngöôøi), Ñaøi Loan (1,043 ngöôøi), Laøo (680 ngöôøi), Nhaät Baûn (279 ngöôøi), Tieåu Vöông quoác AÛ Raäp Thoáng Nhaát (186 ngöôøi), Panama (216 ngöôøi) vaø caùc nöôùc khaùc (28 ngöôøi).

ngöôøi, sau ñoù doïa seõ ñeán ñoát nhaø vaø kho xöôûng cuûa oâng. Ngay sau khi söï vieäc xaûy ra, oâng Ñoaøn ñaõ trình baùo coâng Sôn La: Toáng tieàn an. Sau nhieàu laàn ‘’ñaøm phaùn’’ 130 ngaøn ñoâ la chuùng ruùt laïi soá tieàn xuoáng baèng kim chích coøn 400 trieäu ñoàng. Boïn Duõng Tieáp trang A10 yeâu caàu oâng Ñoaøn caàm tieàn hieáp tinh thaàn ngöôøi khaùc ñeå ñeán ñòa ñieåm treân ñoaïn quoác toáng tieàn vaø baøn vôùi teân Oanh loä 2 thuoäc ñòa baøn tieåu khu 2, thöïc hieän yù ñoà. Ñoái töôïng laø xaõ Chieàng Sinh vaø ñeå goùi tieàn oâng Nguyeãn Höõu Ñoaøn (sinh naêm 1952, truù taïi tieåu khu 2, xaõ Chieàng Sinh, thò xaõ Sôn La), caùn boä kieåm laâm, chuû coâng ty Trung Lieân. Tröa ngaøy 13 thaùng 12, oâng Ñoaøn ñang treân ñöôøng ñi laøm veà thì bò Duõng vaø Oanh ñi xe gaén maùy eùp vaøo leà ñöôøng. Duõng ngoài sau xe ruùt oáng chích coù chöùa ‘’maùu’’ (sau naøy Duõng khai laø phaåm maøu) ñaâm vaøo ngöôøi oâng Ñoaøn roài chaïy maát.. Chieàu cuøng ngaøy, Duõng goïi ñieän ñeán nhaø oâng Ñoaøn vaø noùi raèng trong oáng kim chích ñaâm vaøo ngöôøi oâng coù ‘’maùu bò nhieãm HIV’’ vaø yeâu caàu oâng Ñoaøn phaûi ñöa cho chuùng 2 tyû ñoàng, neáu khoâng con trai, con gaùi oâng seõ bò tieâm ‘’maùu coù nhieãm HIV’’ vaøo

ôû saùt leà ñöôøng quoác loä beân phaûi. Ngay sau khi teân Duõng ngoài sau xe maùy nhaûy xuoáng caàm goùi tieàn, ñaõ bò coâng an. Duõng vaø Oanh ñeàu laø 2 con nghieän laâu naêm. Rieâng teân Oanh ñaõ töøng laø Hieäu tröôûng Tröôøng Chieàng Sôn-Moäc Chaâu, ñaõ coù tieàn aùn veà toäi buoân baùn ma tuùy vaø bò ñuoåi vieäc.

DAT


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

LÔÙP CAÁP TOÁC LUYEÄN THI REAL ESTATE LICENSE KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM - Khoâng ñaäu hoïc laïi mieãn phí

Phuï traùch: NGUYEÃN THEÁ THOÂNG * 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ coù giaáy baùo thi vaø 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ hoïc heát Principle, ñaõ noäp ñôn thi hay môùi coù giaáy baùo. * Caáp toác oân kyõ boä Principle vaø tích cöïc taäp giaûi ñaùp thaät nhieàu caùc ñeà thi môùi nhaát. * Taát caû caùc lôùp ñeàu coù taøi lieäu hoïc, caâu hoûi thi, lôøi giaûi ñaùp vaø ngöõ vöïng dòch sang tieáng Vieät cho ngöôøi keùm Anh Ngöõ HOÏC MOÃI TUAÀN 3 BUOÅI

Giôùi Thieäu Choã Laøm. Kieám Tieàn Ngay.

GIÔØ LAØM VIEÄC: Mon - Fri: 1PM - 5PM Sat.-Sun.: 9:30AM - 3PM

Ghi teân, hoûi chi tieát:

(714) 775-1909 / (626) 282-2244

15751 Brookhurst St. # 230 treân laàu, Westminster, CA 92683 (Giöõa MC Fadden vaø Edinger)

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

Baàu cöû taïi New York

Nghò Só Hillary Clinton loaïi ñöôïc moät ñoái thuû NEW YORK (Reuters) Hoâm Thöù Tö, baø Jeanine Pirro, moät ñaûng vieân Coäng Hoøa ôû New York, döôùi aùp löïc ngaøy caøng taêng cuûa caùc ñaûng vieân Coäng Hoøa khaùc, ñaõ töø boû chieán dòch vaän ñoäng voán eøo uoät nhaèm thaùch thöùc Nghò Só Hillary Clinton. Vôùi soá tieàn ít oûi vaø möùc thaêm doø dö luaän ñaùng buoàn, baø Pirro ñaõ ñöa ra moät baûn tuyeân boá noùi kinh nghieäm veà luaät phaùp cuûa baø seõ khieán baø trôû thaønh moät öùng cöû vieân thích hôïp hôn cho chöùc vuï Boä Tröôûng Tö Phaùp tieåu bang, thay vì Nghò Só lieân bang. “Toâi ñaõ keát luaän raèng khoái oùc vaø traùi tim cuûa toâi vaãn thuoäc veà ngaønh thi haønh luaät phaùp, vaø raèng chöùc vuï coâng cuûa toâi neân tieáp tuïc naèm trong laõnh vöïc

ñoù,” baø noùi. Baø Pirro, bieän lyù taïi Quaän Westchester, New York, ñaõ ñöùng tröôùc nhöõng lôøi keâu goïi ngaøy caøng taêng cuûa caùc ñaûng vieân Coäng Hoøa taïi tieåu bang yeâu caàu baø ruùt lui. Quyeát ñònh cuûa baø ñaõ ñöôïc ñoâng ñaûo moïi ngöôøi troâng ñôïi töø nhieàu tuaàn nay. Caùc noã löïc gaây quyõ cuûa baø ñaõ toû ra yeáu keùm. Tính tôùi heát Thaùng Chín, baø gaây ñöôïc chöa tôùi 400,000 myõ kim, so vôùi gaàn 14 trieäu cuûa baø Clinton. Baø Clinton cuõng ñaõ ñöôïc ñeà caäp tôùi nhö moät ngöôøi coù theå laø öùng cöû vieân toång thoáng cuûa ñaûng Daân Chuû trong naêm 2008. Caùc cuoäc thaêm doø dö luaän cho thaáy baø Pirro ñöùng tröôùc moät cuoäc chieán voâ cuøng khoù khaên tröôùc cöïu ñeä nhaát phu

nhaân thuoäc ñaûng Daân Chuû, trong ñoù moät cuoäc thaêm doø cho thaáy baø bò boû xa khoaûng 32 ñieåm. Maëc duø gaàn nhö baát cöù ñaûng vieân Coäng Hoøa naøo ra tranh chöùc nghò só choáng laïi baø Clinton cuõng ñöôïc coi nhö moät con deâ teá thaàn veà maët chính trò, caùc nhaø phaân tích noùi chieán dòch vaän ñoäng cuûa baø Pirro ñaëc bieät ñaõ ñöôïc ñieàu haønh moät caùch toài teä. Trong soá caùc ñaûng vieân Coäng Hoøa khaùc coù theå laø öùng cöû vieân, coù luaät sö Edward Cox, con reå cuûa coá Toång Thoáng Richard Nixon, ngöôøi ñaõ ruùt lui khoûi vieäc ñeà cöû cuûa ñaûng Coäng Hoøa vaøo Thaùng Möôøi, vaø cöïu Thò Tröôûng John Spencer cuûa thaønh phoá Yonkers cuûa New York. (n.n.)

Phaûn öùng vôùi vieäc phe Hamas ra öùng cöû

Israel caám ngöôøi Palestine taïi Jerusalem ñi baàu JERUSALEM - Hoâm Thöù Tö, 21 Thaùng Chaïp, Israel tuyeân boá raèng hoï seõ caám ngöôøi AÛ Raäp taïi Ñoâng Israel ñi baàu trong cuoäc tuyeån cöû cuûa Palestine vaøo thaùng tôùi neáu nhoùm baïo ñoäng Hamas tham döï vaøo cöôïc baàu cöû, moät bieän phaùp maø caùc giôùi chöùc Palestine baûo raèng coù theå khieán cuoäc baàu cöû phaûi bò dôøi laïi. Hoài naêm 1996, Israel ñaõ cho pheùp caùc cö daân Palestine taïi Ñoâng Jerusalem ñi baàu cöû chính quyeàn Palestine, vaø vaøo ñaàu naêm nay hoï cuõng cho pheùp nhö theá ñeå ngöôøi Palestine baàu leân Chuû Tòch Mahmoud Abbas.

Nhöng moät phaùt ngoân vieân cuûa Thuû Töôùng Ariel Sharon noùi raèng Israel khoâng cho pheùp cuoäc boû phieáu dieãn ra taïi Jerusalem trong khuoân khoå cuoäc baàu cöû quoác hoäi ngaøy 25 Thaùng Gieâng tôùi bôûi vì nhoùm Hamas, luoân keâu goïi tieâu dieät Israel vaø töøng caàm ñaàu chieán dòch taán coâng Israel baèng bom, laàn ñaàu tieân ñöa ngöôøi ra tranh cöû. “Khoâng coù baát cöù lyù do gì maø chuùng ta phaûi giuùp ñôõ moät toå chöùc khuûng boá ñeå hoï giaønh laáy thaéng lôïi qua laù phieáu. Ñieàu naøy thaät chaúng khaùc gì ñeå cho con ngöïa thaønh Troy loït ñöôïc vaøo thaønh phoá cuûa chuùng ta,” phaùt ngoân vieân Raanan Gissin tuyeân boá nhö theá. Caùc giôùi chöùc Palestine cho hay cuoäc tuyeån cöû coù theå bò ñình hoaõn neáu Israel ngaên caám vieäc boû phieáu cuûa cö daân

taïi Ñoâng Jerusalem. “Chuùng ta khoâng theå môû cuoäc tuyeån cöû taïi baát cöù nôi ñaâu neáu ngöôøi daân Palestine taïi Jerusdalem khoâng ñöôïc pheùp ñi baàu,” moät vieân chöùc cao caáp Palestine, Nabil Saath, leân tieáng nhö theá. Coøn Chuû Tòch Abbas thì ñaõ leân aùn quyeát ñònh cuûa Israel, baûo raèng “ñaây laø moät dieãn bieán nguy hieåm,” vaø noùi theâm raèng oâng seõ nghieân cöùu laïi tình hình. Moät phaùt ngoân vieân cuûa phe Hamas noùi raèng nhoùm naøy, hy voïng seõ ghi ñöôïc nhieàu thaéng lôïi trong cuoäc tuyeån cöû, yeâu caàu cuoäc tuyeån cöû phaûi ñöôïc toå chöùc ñuùng haïn kyø. Nhöng oâng khoâng noùi roõ lieäu laäp tröôøng naøy cuûa Hamas coù vaãn ñöôïc giöõ nguyeân neáu daân Palestine taïi Ñoâng Jerusalem khoâng theå ñi baàu. (V.P.)

Quaûng caùo Giaùng Sinh Ñaïi Haøn

Caùc nöõ vuõ coâng ñoäi noùn OÂng Giaø Noâ-En ñang ñöùng cho thieân haï chuïp hình trong moät chieán dòch quaûng caùo thöông maïi taïi Everland, coâng vieân giaûi trí lôùn nhaát taïi Nam Haøn, ngaøy 21 Thaùng Chaïp. (Hình: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Chaøo möøng Giaùng Sinh baèng tuùc caàu: Leã töôûng nieäm Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh LITTLE SAIGON - Moät buoåi töôûng nieäm oâng Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh seõ ñöôïc toå chöùc taïi Little Saigon vôùi nhöõng chi tieát sau ñaây: NGAØY GIÔØ: Ngaøy Thöù Saùu 23-12-2005 luùc 6 giôø chieàu. ÑÒA ÑIEÅM: Phoøng Sinh Hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, soá 14771 ñöôøng Moran, thaønh phoá Westminster. OÂng Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh laø moät nhaø vaên. OÂng gia nhaäp quaân ñoäi khoùa I Nam Ñònh, phuïc vuï trong binh chuûng Khoâng Quaân vôùi caáp baäc cao nhaát laø Trung Taù, tröôùc ngaøy Mieàn Nam rôi vaøo tay Coäng Saûn. Trong thôøi kyø Noäi caùc chieán tranh, oâng ñöôïc cöû giöõ chöùc vuï Toång Giaùm Ñoác Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh VNCH töø 1965 cho ñeán 1968 vaø laø ngöôøi ñaõ ñoùng goùp raát lôùn vaøo vieäc caûi toå vaø toái taân hoùa ngaønh truyeàn thanh quoác gia. Traân troïng kính môøi taát caû nhöõng cöïu nhaân vieân ngaønh truyeàn thanh Vieät Nam Coäng Hoøa, caùc thaân höõu, baèng höõu, caùc ñoàng höông cuûa oâng Huy Quang Vuõ Ñöùc Vinh cuøng ñeán ñeå tham döï buoåi töôûng nieäm. Caàn bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc: Vuõ AÙnh (714) 260-8414.

Mercedez-Benz thu hoài 61,000 xe “C-Class” WASHINGTON - Hoâm Thöù Tö 21 thaùng Möôøi Hai, coâng ty Mercedes-Benz USA LLC cho bieát hoï seõ thu hoài 61,000 chieác xe theå thao nhoû loaïi C (C-Class) vì nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán chieác tuùi hôi (air-bag) beân phía taøi xeá, ñaõ ñöôïc khaùm phaù trong cuoäc thöû nghieäm cuûa chính phuû. Coâng ty saûn xuaát xe hôi naøy laø moät boä phaän cuûa DaimlerChrysler AG, cho hay vieäc thu hoài treân aûnh höôûng ñeán nhöõng chieác xe theå thao nhoû haïng C ñôøi 2005 ñeán 2006. Theo Cô quan Quaûn Trò An Toaøn Giao Thoâng Xa Loä Quoác Gia, trong khi tieán haønh vieäc thöû nghieäm theo yeâu caàu cuûa chính phuû, ñaõ tìm thaáy moät vaøi ñieàu khoâng theo ñuùng quy luaät coù lieân quan ñeán caùc tuùi hôi. Nhöõng chieác xe treân seõ ñöôïc laép ñaët nhöõng boä phaän tuùi hôi môùi beân phía ngöôøi laùi, nhö moät phaàn cuûa vieäc thu hoài. Nhöõng tuùi hôi môùi seõ hôïp vôùi caùc quy luaät cuûa chính phuû. (NY)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

Boán ñoäi tuyeån trung nieân Haøn-Mexico-Vieät tranh Giaûi Töù Huøng Nhieàu cöïu tuyeån thuû quoác gia tham döï trong vai troø caàu thuû, huaán luyeän vieân vaø nhaø dìu daét

Sinh hoaït Coäng ñoàng TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Töø traùi: Caùc cöïu tuyeån thuû Ñaøo Vieät Cöôøng, Voõ Thaønh Sôn vaø Nguyeãn Quang Thaønh trong vai troø huaán luyeän vaø dìu daét Ngoâi Sao Saigon trong Giaûi Töù Huøng. (Hình: BTC cung caáp)

WESTMINSTER, California - Sau gaàn hai thaùng chuaån bò, Giaûi Tuùc Caàu Töù Huøng vôùi boán ñoäi ñaïi dieän Coäng Ñoàng Ñaïi Haøn, Coäng Ñoàng Mexico, vaø Coäng Ñoàng Vieät Nam (hai ñoäi), seõ chính thöùc khai maïc vaøo luùc 10 giôø 30 saùng thöù Baûy 24 thaùng 12, 2005 taïi saân vaän ñoäng Garden Grove Park. Giaûi Töù Huøng seõ keùo daøi hai ngaøy 24 vaø 25 thaùng 12 daønh cho boán ñoäi thuoäc tuoåi trung nieân bao goàm: Tuyeån Ñaïi Haøn, Tuyeån Mexico, Tuyeån Quaän Cam vaø Ngoâi Sao Saigon. Cuoäc baét thaêm chia baûng ñaõ dieãn ra hoài cuoái tuaàn qua taïi voõ ñöôøng cuûa Voõ Sö Tröông Vaên Hai. Keát quaû baét thaêm nhö sau: Thöù Baûy 24 thaùng 12, 2005: Tuyeån Trung Nieân Quaän Cam gaëp Ñoäi Mexico. Ngay sau ñoù, Ngoâi Sao Saigon tieáp Ñoäi Ñaïi Haøn. Giaûi Töù Huøng tranh theo theå thöùc loaïi tröïc tieáp, hai ñoäi thua ngaøy ñaàu seõ tranh Ba, Tö. Hai ñoäi thaéng seõ vaøo tranh chung keát vaøo hoâm sau, 25 thaùng 12, 2005. Ñoäi tuyeån ñaïi dieän Coäng Ñoàng Mexico ñöôïc xem laø moät ñaáu thuû maïnh. Caùc tuyeån thuû ñaõ chuaån bò kyõ löôõng ngay sau khi nhaän thö môøi tranh taøi; 30 vaän ñoäng vieân xuaát saéc töø Santa Ana, Garden Grove, Westminster Soccer League ñaõ ñöôïc trieäu

taäp, thao döôït. Cuoái cuøng, 20 caàu thuû ñaõ ñöôïc choïn chính thöùc tham döï giaûi. Trong soá naøy, 10 cöïu caàu thuû ñaõ töøng thi ñaáu trong caùc ñoäi chuyeân nghieäp cuûa laøng caàu Mexico vaøo thaäp nieân 90. Noåi baät nhaát laø trung veä Vincent, haäu veä Fernander, caëp tieàn veä Carlos, Antony vaø trung phong Jose. Huaán luyeän vieân cuûa ñoäi tuyeân boá trong ngaøy hoïp maët cuøng ban toå chöùc: “Ñoäi chuùng toâi ñoàng ñeàu veà kyõ thuaät vaø theå löïc. Chuùng toâi tin raèng Mexico seõ thaéng.” Tuyeån ñaïi dieän Coäng Ñoàng Ñaïi Haøn ñöôïc choïn ra töø Giaûi Trung Nieân Cerritos Soccer League. Söùc maïnh cuûa ñoäi döïa treân tinh thaàn ñoaøn keát, kyû luaät vaø söï luyeän taäp thöôøng xuyeân. OÂng George Yoon, nhaø dìu daét cuûa ñoäi, cho bieát oâng haân haïnh nhaän lôøi môøi cuûa ban toå chöùc. OÂng noùi raèng Giaûi Töù Huøng laø dòp ñeå hai laøng caàu Haøn-Vieät coù dòp gaàn nhau hôn. OÂng mong raèng Giaûi Töù Huøng seõ thi ñaáu trong tinh thaàn theå thao hoøa nhaõ, traùnh va chaïm vaø taïo ñöôïc söï ñoaøn keát giöõa caùc coäng ñoàng. Hai tuyeån ñaïi dieän coäng ñoàng Vieät Nam laø Tuyeån Trung Nieân Quaän Cam vaø Ngoâi Sao Saigon. Caùc caàu thuû ñaïi dieän ñaõ raùo rieát taäp luyeän ñeå chuaån bò böôùc vaøo thi ñaáu. OÂng Nguïy Vuõ, “baàu” cuûa Tuyeån Quaän Cam, cho bieát caùc caàu thuû cuûa ñoäi ñaïi dieän

Ñoùn naêm môùi ñaàu tieân taïi Hoa Kyø:

Tieáp trang B2

Khoaûng 150 thuyeàn nhaân töø Philippine hoïp maët cuoái naêm taïi Little Saigon LS NGUYEÃN QUOÁC LAÂN WESTMINSTER, California - Nhöõng thuyeàn nhaân Vieät Nam môùi ñeán töø Philippine seõ toå chöùc buoåi hoïp maët cuoái naêm taïi Little Saigon vaøo chieàu ngaøy thöù Saùu, 30 thaùng 12, 2005. Buoåi hoïp maët seõ ñöôïc toå chöùc taïi Phoøng Sinh Hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät; khoaûng 150 thuyeàn nhaân ñang ñònh cö taïi mieàn Baéc vaø Nam California döï truø seõ tham döï buoåi hoïp maët naøy. Chöông trình hoïp maët seõ ñöôïc baét ñaàu vaøo luùc ba giôø

DAT

QUYØNH-NGA

chieàu vôùi phaàn thaûo luaän veà caùc vaán ñeà caàn bieát khi môùi ñeán ñònh cö nhö caùc vaán ñeà di truù caên baûn, caùc chöông trình giaùo duïc ngöôøi lôùn vaø huaán ngheä, höôùng daãn tìm kieám vieäc laøm, caùc chöông trình trôï caáp xaõ hoäi vaø luaät phaùp caên baûn cho ngöôøi môùi ñeán. Luaät Sö Trònh Hoäi cuõng seõ trình baøy veà tieán trình vaän ñoäng cho caùc ñoàng baøo hieän coøn ôû laïi taïi Philippine. Phaàn tieáp taân vaø aåm thöïc buoåi toái seõ baét ñaàu vaøo luùc

saùu giôø chieàu vôùi phaàn chia seû caûm töôûng cuûa quan khaùch; phaùt quaø cho caùc treû em môùi ñeán Hoa Kyø. Cuoäc vaän ñoäng cho caùc thuyeàn nhaân coøn keït laïi taïi Philippine vaãn coøn ñang tieáp tuïc. Phaàn aåm thöïc ñöôïc söï baûo trôï cuûa moät soá nhaø haøng Vieät Nam trong khu Little Saigon. Coâng Ty Xe Ñoø Hoaøng ñaõ ñoàng yù baûo trôï moät nöûa chi phí ñöa ñoàng höông töø mieàn Baéc California ñeán Little Saigon ñeå tham döï buoåi hoïp

maët. Ban Toå Chöùc xin keâu goïi caùc ñoàng höông taïi Orange County neáu coù theå tieáp ñoùn caùc ñoàng höông veà nhaø ôû taïm trong vaøi ngaøy ñeå tham quan khu Little Saigon xin lieân laïc vôùi anh Chris Voõ ôû soá ñieän thoaïi (714) 362-6696 ñeå tieän saép xeáp. Ban Toå Chöùc cuõng xin kính môøi caùc cô quan truyeàn thoâng cuõng nhö caùc thieän nguyeän vieân hay quyù aân nhaân ñaõ töøng hoã trôï caùc coâng taùc vaän ñoäng vaø cöùu trôï

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

Thaùnh leã Kyû Nieäm Chuùa Giaùng Sinh

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 23 thaùng Möôøi Hai, 2005, vaøo luùc 7 giôø toái. Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng soá 10321 Bolsa Ave. Westminster. Chöông trình: Ca, vuõ, nhaïc, kòch, phaùt quaø cho caùc em coù maët töø 1 ñeán 10 tuoåi. Sau phaàn oâng Giaø Noel phaùt quaø laø tieäc Giaùng Sinh. Chöông trình do hai Hoäi Thaùnh Lutheran Vieät Nam ôû Fountain Valley vaø Westminster toå chöùc. L/L: 714-963-5649 hoaëc 714-531-1419.

Phaät Giaùo Hoøa Haûo Nam Cali toå chöùc Leã Ñaûn Sanh Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû

Ngaøy giôø: CN, 25 thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Hoäi Quaùn Phaät Giaùo Hoøa Haûo, 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, CA 92704. ÑT: 714-557-7563.

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego

thuyeàn nhaân Vieät Nam taïi toå chöùc thi ñaáu côø töôùng Philippine haõy ñeán tham döï Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. buoåi hoïp maët ñeå chaøo ñoùn Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University cuõng nhö thaêm hoûi caùc Avenue #H, San Diego, CA 92105. thuyeàn nhaân môùi ñeán Hoa Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Kyø. Ñaây cuõng laø buoåi hoïp Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy maët ñaàu tieân cuûa caùc thuyeàn 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. nhaân taïi California keå töø khi Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn hoï laàn löôït rôøi Philippine baét Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. ñaàu ñònh cö taïi Hoa Kyø hoâm Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-71726 thaùng 9, 2005 vöøa qua. 9508. Moïi chi tieát caàn thieát khaùc xin lieân laïc veà Vaên Phoøng Daï vuõ Hippie-A-Gogo New Year 2006 LAVAS ôû soá ñieän thoaïi (714) Ngaøy giôø: Thöù Saùu 30 thaùng 12, töø 8:00pm ñeán 12:00am 891-1901. Tieáp trang B2


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 48 Noùi to, gaây tieáng ñoäng lôùn bò caám ngaët. Chæ coù moät laàn toâi thaáy ngöôøi tuø noùi to, noùi oang oang, baát chaáp moïi caám ñoaùn. Anh ta ñieân. Ñieân thì phaûi cho ñi beänh vieän, leä phaûi theá, ôû nöôùc naøo cuõng theá. Nhöng ñeå tin chaéc ngöôøi tuø ñieân thaät chöù khoâng ñieân giaû, Ban Giaùm thò ñeå anh ta trong xaø lim moät thôøi gian ñaõ. Suoát thôøi gian aáy, nhöõng ngöôøi tuø xaø lim ñaønh chòu traän vôùi nhöõng tieáng keâu gaøo xeù hoïng, nhöõng baøi ca ö öû nhö tieáng ngöôøi bò boùp coå, nhöõng côn khoùc loùc thaûm thieát nghe rôïn toùc gaùy giöõa ñeâm khuya.

Caùi cuøm saét döôùi chaân phaûn luùc naøo cuõng saün saøng ngoaïm laáy coå chaân ngöôøi tuø neáu anh ta vi phaïm noäi quy, maø toäi deã bò phaùt hieän nhaát laø toäi noùi chuyeän vôùi xaø lim beân caïnh. Theá heä oâng toâi khoâng bieát ñeán loaïi cuøm naøy. So vôùi cuøm goã lim thôøi phong kieán ñoù laø söï caûi tieán maø baûn quyeàn thuoäc veà neàn vaên minh thuoäc ñòa. Noù laø moät thanh saét baûn roäng noái vôùi moät thanh saét khaùc baèng baûn leà. Khi ngöôøi tuø ñaõ tra hai coå chaân vaøo hai choã loõm roài, cai nguïc môùi choát laïi baèng khoùa ôû beân ngoaøi. Caùi cuøm khoâng coù côõ, duøng chung cho moïi loaïi chaân. Anh baïn tuø dí doûm noùi raèng troâng noù hao hao caùi coång tam quan. Vì caùi cuøm laø bieåu hieän quyeàn uy, cho neân caùn boä quaûn giaùo khoaùi tröng noù ra laém. Hoï cuõng chaúng ngaàn ngaïi duøng noù moãi khi coù dòp. Quaûn giaùo thöôøng xuyeân rình moø beân ngoaøi, ngöôøi ôû trong khoù maø bieát ñöôïc. Töôûng quaûn giaùo ñi roài, tuø buoàng noï lieàn í ôùi goïi buoàng kia, theá laø bò baét quaû tang. Caùch rình moø cuûa ñaùm quaûn giaùo gioáng heät troø troán tìm cuûa treû con - quaûn giaùo vôø loeït queït ñi khoûi khu xaø lim, roài roùn reùn ñi nhöõng böôùc chaân meøo quay trôû laïi. Khoâng phaûi chæ coù quaûn giaùo rình moø, caùc oâng boä

Ñòa Phöông Boán ñoäi tuyeån trung nieân Haøn-Mexico-Vieät tranh Giaûi Töù Huøng Tieáp trang B1

moät caùch xuaát saéc cho saùu ñoäi boùng tham döï giaûi Trung Nieân 2005 taïi Little Saigon. OÂng Vuõ tin raèng Tuyeån Quaän Cam seõ taïo ñöôïc baát ngôø trong giaûi Töù Huøng laàn naøy. Ngoâi Sao Saigon ñöôïc chuaån bò chu ñaùo vôùi boä ba noåi tieáng Voõ Thaønh Sôn Nguyeãn Quang Thaønh - Ñaøo Vieät Cöôøng. Vöôït qua moät vaøi trôû ngaïi, Ngoâi Sao Saigon ñeán nay ñöôïc xem laø ñaõ oån ñònh vôùi hai traän thao döôït cuoái cuøng taïi saân Garden Grove Park. Cöïu Tuyeån Thuû Quoác Gia Voõ Thaønh Sôn, huaán luyeän vieân cuûa ñoäi, tuyeân boá oâng “hoaøn toaøn ñaët nieàm tin vaøo Ngoâi Sao Saigon.” Trong traän thao döôït gaàn ñaây, Ngoâi Sao Saigon ñaõ thaéng TDC 7-2. Huaán Luyeän Vieân Sôn coøn cho bieát theâm raèng thaønh phaàn tham döï laàn naøy bao goàm nhieàu caàu thuû ñaõ töøng moät thôøi laøm möa laøm gioù ôû Giaûi Tuùc Caàu cuûa Ñaïi Hoäi Theå Thao Baéc Myõ cuoái thaäp nieân 80 vaø ñaàu 90; chaúng haïn Traàn Duõng, Traàn Tieán, cöïu tuyeån thuû Hueâ, Traàn Long, Vöông Nghi (Tuyeån Long An)... Ngoaøi ra, caùc ñoäi tuyeån coøn nhaän ñöôïc söï quan taâm vaø coá vaán cuûa caùc tuyeån thuû quoác gia tröôùc 1975, nhö Traàn Tieát Anh, Lai Vaên Ngoân vaø Nguyeãn Vaên Moäng... Giaûi Töù Huøng nhaän ñöôïc söï taøi trôï doài daøo töø caùc maïnh thöôøng quaân ñòa phöông nhö Leâ Gôûi Tieàn Leï, Tier Club, Coastline Beauty College, Voõ Sö Tröông Vaên Hai, Phôû 2004, C&P Auto Body... vaø nhieàu caù nhaân khaùc. Ñeå bieát theâm chi tieát veà Giaûi Töù Huøng, ñoàng höông coù theå goïi ñieän thoaïi lieân laïc oâng Thaønh Quang Nguyeãn (töï Nga) taïi soá 714 -6538088.

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

ñoäi cuõng rình moø. Toùm ñöôïc moät teân tuø phaïm noäi quy ñeå cuøm chaân noù caùi chôi laø thuù vui cuûa lính traùng coi tuø. Toâi chieán thaéng laàn thöù hai trong ngaøy tuø ñaàu tieân, khoâng ñeå soùt coïng rau naøo. Chæ coù nöôùc rau ñen xì, quaù maën, laø toâi boû. Nhöõng con moït luoäc khoâng gaây phieàn nhieãu cho ñöôøng tieâu hoùa, caû beøo taám cuõng vaäy. Huyønh Ngöï traû laïi quaàn aùo nhöng laïi queân phaùt chaên chieáu. Anh baïn tuø noùi raèng ñeâm Noel, hôn nöõa laïi Chuû Nhaät, thuû kho nghæ. Toâi nghó khaùc: neáu ñaõ coù ngöôøi ñeå phaùt quaàn aùo thì cuõng coù theå phaùt chaên chieáu chöù. Ngöôøi ta khoâng phaùt laø vì kòch baûn cuûa vuï baét ñaõ ghi khoâng phaùt, ñeå cho toâi neám caùi reùt Hoûa Loø. Ñeâm xaø lim khoù chòu nhaát ôû caùi boùng ñieän saùng choang, coù deã tôùi 200 oaùt, treo ôû chính giöõa, beân trong roï saét. Noù saùng suoát ñeâm. Sau caùi tranh toái tranh saùng ban ngaøy ngoïn ñeøn choùi chang laøm cho maét raát nhöùc nhoái. Toâi laáy caùi quaàn gaáp laïi che maét nhöng aùnh saùng vaãn luoàn qua ñöôïc maáy laàn vaûi ñeå chui vaøo voõng maïc. - Keä noù, roài quen tuoát aáy maø! - töø phaûn beân anh tuø noùi voïng sang. - Hoài môùi vaøo ñaây anh coù khoù chòu laém khoâng?

- Ai chaúng khoù chòu. Chaúng ai muoán soáng nhö theá naøy. Anh baïn tuø nguû khoâng caàn che maét. Ñeå cho toâi ñôõ reùt, anh ñöa cho toâi caùi maøn. - Anh cöù duøng, ñöøng ngaïi. Muøa ñoâng ôû ñaây thaûng hoaëc môùi coù vaøi con muoãi maét, toâi chòu ñöôïc. Toâi ngaàn ngaïi ñaép caùi maøn leân ngöôøi. Toâi laàm. Noù khoâng hoâi, nhöng cuõng chaúng thôm tho. Trong aùnh saùng choùi loøa nhöõng con muoãi chui saâu vaøo beân trong gaäm phaûn aån naáp chôø thôøi. Nhöõng con choai choai thieáu kieân nhaãn xoâng leân ñoát chuùng toâi ñeàu bò tieâu dieät nhanh choùng. Treân töôøng ñaày veát maùu khoâ, di tích cuoäc chieán haøng ngaøy cuûa tuø vôùi muoãi vaø reäp. Anh baïn noùi toâi soá ñoû, Hoûa Loø vöøa môùi ñöôïc phun DDT vaøi ngaøy thì toâi vaøo. Moät thaùng nöõa xem, thuoác haû roài aáy aø, muoãi laïi baèng traáu, reäp laïi nhung nhuùc. Anh keå reäp khoân hôn muoãi nhieàu. Khi ngöôøi tuø choáng laïi baèng caùch traûi nylon leân phaûn, chui vaøo maøn roài gaáp chaân maøn laïi nhieàu laàn cho reäp khoâng chui vaøo ñöôïc, töùc thì chuùng duøng caùch nhaûy duø töø treân traàn xuoáng. Toâi taëc löôõi, truøm caùi maøn leân ngöôøi. Roài mình seõ quen, toâi nghó, neáu ngöôøi khaùc quen ñöôïc. (Coøn tieáp)

nhöõng taám “ra” traûi giöôøng ñöôïc coät laïi vôùi nhau. Moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc ñaõ bò baét laïi, vì bò gaõy chaân trong luùc nhaûy. Rapalo bò buoäc toäi haõm hieáp baûy naïn nhaân, tuoåi töø 11 ñeán 79, trong khoaûng thôøi gian töø 2002 ñeán 2003, vaø toan taán coâng boán phuï nöõ khaùc. Nhaø chöùc traùch cho bieát laø baèng California: Nhaø tuø chaám döùt vieäc chöùng DNA ñaõ lieân keát oâng ta vôùi nhöõng vuï taán coâng treân. taùch rieâng tuø nhaân theo chuûng toäc OÂng ta bò baét giöõ hoài thaùng Chín 2003, sau moät cuoäc truy naõ SAN FRANCISCO, California - Heä thoáng nhaø giam cuûa oà aït. Neáu bò tuyeân boá coù toäi, Rapalo coù theå phaûi laõnh aùn tuø California seõ khoâng coøn phaân chia caùc tuø nhaân theo chuûng toäc, moät thoâng leä ñaõ ñöôïc aùp duïng töø hôn 20 naêm qua, vaø chung thaân. (NY) nhaèm muïc ñích haïn cheá vaán ñeà baïo löïc baêng ñaûng trong nhaø lao, phaùt ngoân vieân cuûa heä thoáng naøy cho bieát nhö treân hoâm Los Angeles: Chaùy nhaø, moät vó caàm Thöù Ba 20 thaùng Möôøi Hai. thuû noåi tieáng bò phoûng naëng California Department of Corrections and Rehabilitation SANTA CLARITA, Quaän Los Angeles - Moät nhaø chôi vó (Sôû Tröøng Giôùi vaø Caûi Taïo Giaùo Duïc cuûa California) thoâng caà m noåi tieáng cuûa daøn nhaïc Los Angeles Philharmonic ñaõ bò thöôøng ñaõ taùch rieâng caùc tuø nhaân theo chuûng toäc ngay khi hoï phoû n g ôû hai baøn tay trong moät vuï chaùy nhaø hoài saùng Thöù Ba ñeán nhaø giam, moät thoâng leä maø moät tuø nhaân töøng phaûn ñoái 20 thaù ng Möôøi Moät. Cha vaø con trai cuûa oâng cuõng bò thöông trong moät vuï kieän lieân bang veà kyø thò chuûng toäc. traà m troï ng, vaø moät chieác vó caàm voâ giaù ñaõ bò thieâu huûy. Terry Thornton, phaùt ngoân vieân cuûa Sôû naøy, cho bieát hoï Nhaø chôi vó caàm David Ewart, 48 tuoåi, ñaõ bò thöông naëng, ñaõ giaûi quyeát oån thoûa vuï kieän treân, vaø ñoàng yù khoâng söû duïng nhöng hieä n ôû trong tình traïng oån ñònh, taïi Trung Taâm Ñieàu chuûng toäc nhö moät yeáu toá duy nhaát ñeå quyeát ñònh vieäc saép Trò Phoû n g Grossman ôû Sherman Oaks. Maët, tay, ngöïc vaø xeáp choã ôû cho caùc tuø nhaân. löng cuû a oâ n g bò phoû n g ôû möùc ñoä hai vaø ba. Bò phoûng ôû möùc Daân soá taïi caùc nhaø giam cuûa California laø 167,000 ngöôøi, ñoä ba laø naë n g nhaá t . Moä t ngöôøi baïn cuûa gia ñình cho bieát moái vôùi 28 phaàn traêm ngöôøi da traéng, 29 phaàn traêm da ñen vaø 37 quan taâ m cuû a baø laø hai baøn tay cuûa oâng. Vì ñaøn vó caàm ñoái phaàn traêm ngöôøi goác Hispanic. Caùc baêng ñaûng cuûa hoï bao vôù i oâ n g laø moä t keá sinh nhai. goàm Aryan Brotherhood vaø Mexican Mafia, vaø nhöõng baêng Ewart ñaõ bieåu dieãn hôn 800 laàn ñöôïc thu hình beân caïnh naøy tuyeån moä caùc tuø nhaân caên cöù treân chuûng toäc. caù c ngheä só nhö Neil Diamond, Ricky Martin vaø Elvis Söï thay ñoåi thoâng leä naøy cuûa heä thoáng nhaø tuø phuø hôïp vôùi Costello, vaø trong phaàn nhaïc thaâu cho caùc phim nhö “Spidermoät quyeát ñònh hoài Thaùng Hai cuûa Toái Cao Phaùp Vieän, caám Man 2,” “The Notebook” vaø “Million Dollar Baby.” söï phaân bieät chuûng toäc trong caùc nhaø giam, ngoaïi tröø nhöõng Ngoï n löû a ñaõ thieâu huûy ngoâi nhaø cuûa gia ñình naøy, gaây tình theá ñaëc bieät. (NY) thieät haïi öôùc tính leân ñeán $1.5 trieäu. Vaãn chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân gaây ra vuï hoûa hoaïn treân. Nghi can trong nhieàu vuï haõm hieáp ôû Ñaùm chaùy cuõng ñaõ thieâu huûy moät trong nhöõng phaàn Florida ñaõ vöôït nguïc thöôûng, maø oâng ñaõ nhaän ñöôïc, ñoù laø moät caây vó caàm coù töø MIAMI, Florida - Hoâm Thöù Tö 21 thaùng Möôøi Hai, moät tuø thaäp nieân 1770. Cha cuûa oâng laø Hugh Ewart, phuï taù nhaïc nhaân bò buoäc toäi vì moät loaït caùc vuï haõm hieáp, töøng gieo kinh tröôûng danh döï cuûa daøn nhaïc Portland Symphony, ñaõ bò hoaøng cho khu Little Havana, ñaõ vöôït nguïc. phoûng ôû maët vaø bò beå muõi. Reynaldo E. Rapalo, 34 tuoåi, ñaõ troán khoûi Trung Taâm Michael, ngöôøi con trai 15 tuoåi cuûa oâng, ñaõ bò phoûng, ôû Tröøng Giôùi Turner Guilford Knight Correntional Center hoài möùc ñoä hai vaø ba, ôû maët, coå, ngöïc, löng, moät chaân vaø caû hai toái Thöù Ba, sau khi leo xuoáng töø maùi nhaø baèng caùch söû duïng baøn tay cuøng hai caùnh tay. (NY)

t i n v aé n

Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger Ave. Gaây quyõ giuùp 400 treû em Tröôøng Caâm Ñieác Laùi Thieâu vaø nhaø nuoâi treû cuûa nhaïc só muø Ñaøo Khaùnh Tröông. Chöông trình: AÂm nhaïc 60’s & 70’s vôùi Pop, Rock, Soul cuûa The Shadows, Ventures, Beatles, C.C.R, SantaAna, Stones, Doors, Lobo, Janis Joplin, Animals... Goùp maët: Vi Vaân, Tuyeát Dung (The Apple Three) Nhaät Haï, Tuaán Duõng (Maây Traéng), Maïnh Haø (The Harstones), Theá Duõng (The Rock), Ngoïc Troïng, vuõ coâng Linda A-Go-Go, ban nhaïc Trung Nghóa & Hoaøng Thi Thi... Giaù veù $25, baùn taïi Emerald Bay (714-775-5161), Nhaø saùch Tuù Quyønh (714-531-4284)...

Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-2940164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Hoäi Ñoàng Höông Vónh Long Hoïp Maët Ñaàu Naêm

Ngaøy giôø: Ngaøy 1 thaùng Moät, 2006, luùc 10 AM. Ñòa ñieåm: Paracels Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst St., Westminster. Chöông trình: Muùa laân, vaên ngheä taân coå. Chuùc Teát Ñoàng Höông: Möøng tuoåi quí Ñoàng Höông cao nieân, lì xì caùc chaùu nhoû. Giôùi thieäu saùch Vónh Long- Ñòa Linh- Nhaân Kieät. Söu khaûo coäi nguoàn queâ höông. Vinh danh anh huøng lieät nöõ vaø giôùi thieäu ñaëc san Vónh Long. Nhieàu tình tieát baát ngôø, haáp daãn. L/L: 714-2100207.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu Ngaøy giôø: Chuû nhaät 1 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714-6978614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 6 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät,

14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896.

10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-531-2203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320.

Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006

Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 8 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM. Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân. Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ:

Ngaøy giôø: Töø 9 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic, maøu nöôùc.

Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant,

15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

TT Tu Hoïc Vieân Giaùc toå chöùc Haønh Höông Nam Haøn vaø Ñaøi Loan

Khôûi haønh taïi Los Angeles: Ngaøy 17 thaùng Hai, 2006, keát thuùc ngaøy 10 thaùng Ba 2006. Chöông trình: Thaêm vieáng caùc thaéng caûnh baäc nhaát vaø caùc chuøa chieàn lôùn taïi hai quoác gia naøy. L/L: 714-890-5885.

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Buùt kyù

.3”

NGUYEÃN THÒ KIM CUÙC Noùi theo ngöôøi bình daân thì anh bieát trong nhaø coù cöôùp maø anh khoâng maïnh daïn ñuoåi noù ra laïi coøn dung döôõng cho noù taù tuùc thì chaúng choùng thì chaày noù cöôùp heát taøi saûn cuûa gia ñình anh laïi coøn gieát heát ngöôøi nhaø cuûa anh nöõa chöù chaúng phaûi chuyeän ñuøa. Ñaùnh ñuoåi boïn cöôùp cuõng nhö ñaùnh giaëc phaûi saïch, goïn chöù khoâng theå naøo aùp duïng giaûi phaùp da beo ñeå bieän minh cho söï traùo trôû vaø coi thöôøng nhöõng ngöôøi ñaõ töøng coäng taùc vôùi mình vaø ñöa daân toäc ngöôøi ta vaøo thaûm caûnh nhö 30 thaùng Tö naêm 1975 ñöôïc. Quaân söï cuõng nhö chính trò khoâng phaûi noùi moät laø moät maø ñoâi luùc phaûi hieåu noù coù theå bieán ñoäng taêng hoaëc giaûm tuøy theo tình hình thöïc teá. Khi ñoàng yù ruùt quaân, khoâng vieän trôï theo cam keát: Moät ñoåi moät, vaø chieàu theo nhöõng yeâu saùch cuûa Coäng saûn Baéc Vieät thì cuõng chính vaøo thôøi ñieåm ñoù, chính phuû Hoa Kyø hay noùi roõ hôn laø Kissinger vaø Toång Thoáng Nixon cuøng Toång Thoáng Ford maëc nhieân chaáp nhaän cho Baéc Vieät baønh tröôùng löïc löôïng ôû mieàn Nam vaø giaûi phaùp da beo chæ laø teân goïi, noù seõ lan nhanh, lan roäng tuøy thuaän vaøo hoaøn caûnh chieán tröôøng, hoï - hôn ai heát bieát tröôùc raèng mieàn Baéc seõ nuoát chöûng mieàn Nam vì treân cuoäc chieán khoâng töông quan veà vuõ khí vaø tieáp lieäu: Mieàn Baéc nhaän suùng ñaïn vaø tieáp lieäu thaëng dö töø Trung quoác vaø Lieân soâ trong khi ñoù mieàn Nam phaûi keâu xin y nhö ngöôøi haønh khaát vaäy. Trong luùc mieàn Nam ñang phaûi ñoái ñaàu vôùi hieåm hoïa giaëc coäng taán coâng, chính phuû vaø quaân ñoäi

caàu mình!

Caàu ngöôøi khoâng baèng

mieàn Nam Vieät Nam caàu cöùu laïi nhaän ñöôïc söï keøn cöïa theâm moät, bôùt hai, ñoâi luùc ñe doïa caét vieän trôï thì coøn tinh thaàn ñaâu ñeå maø chieán ñaáu chöa keå ñeán vieäc nhöõng ngöôøi baïn Myõ ñaõ töøng chung chieán haøo vôùi mình, nay laïi ruùt lui trong hoaøn caûnh chieán söï leo thang quaù nhanh. Kissinger hieän nay laø ngöôøi Myõ ôû trong giai caáp thöôïng löu nhöng duø gì ñi nöõa trong doøng maùu cuûa oâng ta vaãn coøn goác Do Thaùi. Ngöôøi ñaøn baø nhö toâi hoïc thì ít, söï hieåu bieát coù chaêng chæ laø moät gioït nöôùc trong bieån caû meânh moâng theá maø coøn nhôù vieäc Ñöùc quoác xaõ ñaõ taøn saùt ngöôøi Do Thaùi trong nhöõng phoøng hôi ngaït, traïi taäp trung. Neáu ngöôøi thaám nhuaàn ñaïo lyù, hieåu bieát töôøng taän veà chuû thuyeát Coäng saûn, nhôù laïi nhöõng ngaøy thaùng ñen toái cuûa daân toäc mình thì Kissinger coù theå ñöa quaân ñoäi Myõ an toaøn veà laïi queâ höông maø vaãn giuùp ñöôïc cho chính phuû vaø quaân ñoäi VNCH giöõ ñöôïc laõnh thoå cuûa mình chöù khoâng theå naøo buoâng suùng boù tay ñeå chòu thaát baïi nhö theá, nhaân daân mieàn Nam cuõng khoâng phaûi chaïy baùn soáng baùn cheát tìm ñöôøng vöôït ñaïi döông möu caàu hai chöõ “Töï Do.” (Ñöùc quoác xaõ vaø Coäng saûn coù gì khaùc laï ñaâu vì ñeàu baét nhöõng ngöôøi khoâng cuøng quan ñieåm, khoâng cuøng lyù töôûng vaøo caùc traïi tuø taäp trung, baét nhaân daân cuûa caùc nöôùc thuoäc phe ñòch soáng khoâng baèng cheát, kieåm soaùt con ngöôøi qua caùi daï daøy...). Ñaùng lyù ra Kissinger phaûi thoâng caûm vaø thaáu hieåu tình caûnh cuûa quaân vaø daân mieàn Nam Vieät Nam gaàn gioáng vôùi hoaøn caûnh cuûa daân toäc mình ñeå roài noùi vaø trình leân quoác hoäi Hoa Kyø nhöõng chöùng cöù vaø dieãn bieán cuûa cuoäc chieán, söï trao ñoåi thö töø giöõa caùc vò nguyeân thuû quoác gia Hoa Kyø vaø Vieät Nam, thænh nguyeän thö xin chi vieän... Neáu

ñöôïc theá thì giôø naøy chaéc chaén khoâng coù caùc oâng truøm tö baûn ñoû ôû Vieät Nam, theá giôùi cuõng khoâng phaûi cöu mang haøng trieäu ngöôøi daân Vieät töø boû queâ höông ñeå ñeán vuøng ñaát môùi. Cuõng coù ngöôøi cho raèng chính phuû Vieät Nam Coäng Hoøa thoái naùt, tham nhuõng quaù neân Myõ chaáp nhaän ñeå cho Coäng saûn Baéc Vieät chieám luoân mieàn Nam, coù nhö theá môùi khoâng coøn tham nhuõng, beø phaùi... Vaø neáu quaû thaät ñieàu naøy laø ñuùng thì thöïc traïng cuûa xaõ hoäi nöôùc Vieät Nam hieän nay laø moät minh chöùng roõ neùt nhaát ñeå traû lôøi vôùi caùc chính phuû töï do treân toaøn theá giôùi cheá ñoä naøo, chính phuû naøo thoái naùt, tham nhuõng ñaùng bò nguyeàn ruûa nhaát. Moïi vieäc sau haäu tröôøng saân khaáu giôø gaàn nhö ñaõ hoaøn toaøn phôi baøy ra aùnh saùng, thieát nghó giaûi Nobel hoøa bình maø Kissinger nhaän ñöôïc neân hoaøn traû laïi cho hoäi ñoàng caáp phaùt giaûi thöôûng naøy.

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

Kyø II

Minh hoïa: AÙNH BUØI/NV

2. Toång Thoáng Nixon vaø Toång Thoáng Ford Ñoïc lòch söû nöôùc Myõ toâi raát khaâm phuïc caùc vò Toång Thoáng ñaõ heát loøng lo cho daân toäc cuûa mình vaø gaàn ñaây nhaát coá Toång Thoáng Reagan ñaõ laøm cho khoái coäng saûn suïp ñoå thaûm haïi maø khoâng phaûi duøng ñeán vuõ löïc, theá giôùi haân hoan chaøo möøng moät kyû nguyeân môùi khi böùc töôøng Baù linh suïp ñoå, khoái Lieân soâ tan raõ, Hungary, Bungary... ñaõ khoâng coøn theo chuû thuyeát Mark-Lenin, ñoù môùi thaät söï laø anh huøng vaø laø ngöôøi xöùng ñaùng nhaän giaûi thöôûng Nobel do vieän Haøn laâm Thuïy Ñieån trao taëng! Toång Thoáng Nixon cuøng Toång Thoáng Ford maëc duø ôû cöông vò laø ngöôøi laõnh ñaïo toái cao cuûa moät nöôùc coù hôn 200 trieäu daân, theo kinh ñieån cuûa nhaø Phaät thì nhò vò aáy chaúng khaùc naøo Chuyeån luaân thaùnh vöông - vua cuûa caùc vua - theá maø giao öôùc chaúng giöõ lôøi, löøa

phænh moät tieåu quoác ñeå ñaït ñeán tham voïng cuûa mình: Ñaéc cöû Toång Thoáng. Sau khi ñaéc cöû laïi ngoaûnh maët laøm ngô tröôùc söï caàu cöùu cuûa ñoàng minh, cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp mình hoaøn thaønh moäng öôùc. Nhöõng vieäc laøm nhö theá khoâng xöùng

ôû cöông vò cuûa ngöôøi laõnh ñaïo, cuûa moät ñoàng minh, noù chaúng khaùc naøo chuyeän löøa phænh cuûa nhöõng haïng ngöôøi khoâng ñöôïc thaám nhuaàn ñaïo lyù. Laø cöông vò nguyeân thuû quoác gia, Toång Tö leänh toái cao cuûa quaân ñoäi theá maø ñeå cho ngöôøi phuï

taù cuûa mình leøo laùi vaø böng bít moïi vieäc thì caàn xeùt laïi taøi vaø ñöùc cuûa caùc vò Toång Thoáng aáy. 3. Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu Hình nhö cho ñeán giôø phuùt Tieáp trang B4

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Caàu ngöôøi khoâng baèng... Tieáp trang B3 cuoái cuøng maø OÂng Thieäu vaãn coøn sôï khoâng ñöôïc Myõ haäu thuaãn seõ maát ngoâi vò Toång Thoáng hay sao aáy! Ñaõ cho leänh ruùt khoûi Pleiku töùc laø ñaõ môû ngoõ cho coäng saûn vaøo vuøng ñaát cuûa mình roài vaø tình hình chieán söï raát nguy caáp, söï vieän trôï vaø lôøi höùa cuûa caùc Toång Thoáng Myõ coi nhö moø traêng ñaùy gieáng, theá maø trong tay coù toaøn boä nhöõng cam keát cuûa hoï ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø nhaân daân mình vaãn khoâng daùm phôi baøy ra cho nhaân daân, quoác hoäi Hoa Kyø bieát ñöôïc söï thaät maø luoân luoân sôï ngöôøi Myõ cho OÂng laø boäi tín thì quaû laø quaù keùm coûi trong vieäc trò quoác an daân. Nöôùc ñaõ gaàn ngaäp coå chaân roài maø khoâng daùm nhaûy. Ngöôøi laõnh ñaïo ñaát nöôùc nhö theá laøm sao maø khoâng thaát baïi cho ñöôïc. May maø chuùng ta coøn nhöõng vò Töôùng ñaõ anh duõng hy sinh, thaø cheát chöù khoâng ñaàu haøng giaëc Coäng, neáu

khoâng coù caùc anh huøng lieät só an, caøng cöùu ñöôïc thuyeàn ñoù, chuùng ta thaát baïi naõo neà! nhaân nhieàu chöøng naøo toát chöøng aáy, nghóa cöû aáy thaät 4. Ñaïi Söù Martin xöùng ñaùng laø ngöôøi thaám Duø ai noùi theá naøo ñi nöõa nhuaàn ñaïo lyù laøm ngöôøi vaø cuõng khoâng theå choái boû söï thaät ñaùng quyù vôùi cöông vò thaät: OÂng laø ngöôøi di taûn sau moät ngöôøi coù taàm voùc quan so vôùi Toång Thoáng Thieäu vaø troïng trong noäi caùc cuûa chính moät soá töôùng laõnh cuûa Quaân phuû. ñoäi Vieät Nam Coäng Hoøa. 6. Phaàn keát luaän 5. OÂng Nguyeãn Tieán Höng Chuùng ta xem xeùt laïi caùc taøi Vieäc oâng ñaõ coá gaéng môû moät cuoäc hoïp baùo vôùi caùc kyù giaû theá giôùi maø voûn veïn chæ coù $200 ñeå thueâ phoøng hoïp vaø ñöa nhöõng tin töùc coù lieân quan veà Vieät Nam, nhöõng giao öôùc maø Toång Thoáng Nixon vaø Toång Thoáng Ford ñaõ laøm tröôùc khi öùng cöû ñoái vôùi Toång Thoáng Thieäu laø nhöõng vieäc laøm ñaùng traân troïng. Trong hoaøn caûnh nöôùc maát, gia ñình ly taùn, oâng khoâng vì lôïi ích cho baûn thaân mình maø queân ñi söï soáng coøn cuûa daân vaø quaân mieàn Nam Vieät Nam, coá gaéng vaän ñoäng vôùi nhaân daân Hoa Kyø ñeå giuùp cho ñoaøn ngöôøi vöôït bieån ñöôïc vaøo beán bình

lieäu ñöôïc giaûi maät vaø ñau buoàn vì taát caû moïi thöù töø caây kim, sôïi chæ chuùng ta phaûi troâng chôø vaøo ngoaïi vieän thì laøm sao traùnh khoûi caûnh bò leä thuoäc vaøo ñoàng ñoâ la. Khi chính phuû Myõ vui thì hoï chaáp thuaän vieän trôï, ñeán luùc thaáy tình hình khoâng oån, khoâng coù lôïi cho quoác gia cuûa hoï thì hoï ñe doïa caét, cuùp nguoàn taøi trôï maëc duø hoï bieát raèng neáu khoâng vieän trôû ñuùng vaø ñuû, mieàn Nam Vieät Nam seõ laâm vaøo hieåm naïn. Noùi thì noùi nhö theá nhöng nöôùc chuùng ta töø ngaøy laäp quoác cho ñeán giôø vaãn laø moät tieåu quoác, khoâng bò leä thuoäc ñaèng Ñoâng thì cuõng bò loâi keùo veà

ñaèng Taây. Chæ tieác moät ñieàu nhöõng baøi hoïc lòch söû cuûa cha oâng coøn nguyeân trong söû saùch theá maø nhöõng ngöôøi caàm vaän meänh quoác gia quaù thôø ô, luoân coi troïng caùi ta, laïi quaù yû laïi vaøo ñoái taùc beân ngoaøi. Moät soá Töôùng taù vaø quan chöùc lôùn thì chaêm lo cho gia ñình mình, lo cho chieác gheá cuûa mình vaø tuùi tieàn cuûa mình ñaõ ñuû naëng chöa. Ñaõ vöôït truøng döông ñeå tìm hai chöõ töï do, bieát bao ngöôøi ñaõ laøm moài cho caù, laø naïn nhaân cuûa haûi taëc, theá maø giôø naøy khi moïi vieäc ñaõ thaêng hoa thì laïi baét ñaàu chia naêm, xeû baûy. Mieäng luoân noùi ñoaøn keát, choáng Coäng nhöng heã coù lôïi cho caù nhaân mình thì saün saøng quay 180 ñoä ngay. Bieán coá thaùng Tö naêm 1975 maëc duø raát ñau buoàn nhöng suy nghieäm kyõ thì: Muoán thaéng Coäng saûn phaûi ñeå cho Coäng saûn thaéng tröôùc - ñoù laø lôøi cuûa töôùng ñoäc nhaõn Do Thaùi khi sang thaêm chieán tröôøng Vieät Nam - vaø quaû ñuùng nhö vaäy thaät. Laøm sao chieán ñaáu ñöôïc khi maø chuùng

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 ta khoâng bieát ai laø coäng saûn, ai laø quoác gia vì veà hình thöùc beân ngoaøi coù gì khaùc laï ñaâu: Cuõng da vaøng, muõi teït, cuõng noùi chung thöù tieáng. Sau ngaøy mieàn Nam thaát thuû, coäng saûn naèm vuøng, boä ñoäi chính quy, nhöõng teân “aên côm quoác gia thôø ma coäng saûn” hieän nguyeân hình. Theá coù phaûi toát khoâng. Song song vôùi vieäc khoâng caàn tra khaûo cuõng bieát ñöôïc ngöôøi cuûa Coäng saûn, mieàn Nam Vieät Nam coøn coù gaàn ba trieäu ngöôøi ñònh cö treân khaép theá giôùi. Con soá naøy neáu coøn chính phuû Vieät Nam Coäng Hoøa thì hoïa chaêng laø vieäc trong mô. Nhöõng thaønh töïu maø nhaân daân mieàn Nam - nhöõng thuyeàn nhaân ñaõ ñoùng goùp cho quoác gia ñaõ cöu mang hoï phaàn naøo ñaõ noùi leân ñöôïc tính öu vieät cuûa cheá ñoä Coäng hoøa. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi daân cuûa chính phuû Vieät Nam Coäng Hoøa, trong thôøi chieán chuùng ta ñaõ laøm troøn boån phaän cuûa ngöôøi daân, giôø naøy maëc duø cheá ñoä cuûa Mieàn Nam Vieät Nam bò böùc töû nhöng nhöõng gì chuùng

ta ñoùng goùp cho queâ höông thöù hai, söùc laøm vieäc vaø tinh thaàn hieáu hoïc cuûa con em chuùng ta ñaõ laø nhöõng minh chöùng cho cheá ñoä, cho neàn giaùo duïc cuûa mieàn Nam Vieät Nam. Chuùng ta khoâng quaù ñau buoàn hay maëc caûm veà quaù khöù nhöng vaãn luoân taâm nieäm Vieät Nam laø caùi noâi ñaõ sinh vaø nuoâi döôõng chuùng ta. Hoäi chöùng Vieät Nam seõ khoâng coøn laø moái öu tö cho nhöõng cöïu quaân nhaân vaø thöông pheá binh Hoa Kyø, nhaân daân Myõ quoác khi naøo hay baèng caùch naøo chính phuû Myõ thay ñöôïc teân, ñoåi ñöôïc hoï cuûa boä maùy caàm quyeàn ôû Vieät Nam hieän nay: Töø chuû thuyeát Coäng saûn hoï quay veà vôùi theá giôùi tö baûn. Laøm ñöôïc nhö theá, chính phuû Hoa Kyø seõ khoâng bò mang tieáng boû rôi ñoàng minh trong luùc hieåm naïn. Coøn noùi theo lôøi cuûa oâng Buøi Nhö Huøng Vieát trong ñaïi caùo traïng thì: Chính phuû Hoa Kyø phaûi traû laïi nöôùc Vieät Nam Coäng Hoøa ñoù chính laø thöïc thi coâng lyù. Vieát xong ngaøy 19/7/ 2005.

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

6.48% 6.07% $495.30

600,000,000

-0.06 -0.05 -1.7

10 Year Bond 30 Year Bond Oil / barrel

4.48% 4.67% $58.56

0.02 0.02 0.47

Dow Jones Industrial Average Volume

500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

NASDAQ

2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000

Close 2,231.66 +9.24

1950 1900

S&P 500

1280 1260 1240 1220 1200 1180 1160

Close 1,262.80 +3.18

1140 1120 12/15/05

Interest Rates & Bonds 30 Year Fixed 15 Year Fixed Gold /Troy oz

9800

12/01/05

76,995,675 73,099,762 49,722,565 41,480,263 39,575,449 34,229,328 32,282,766 22,411,926 18,365,513 16,860,449 14,691,872 13,083,008 12,902,110 12,612,053 11,355,771 11,212,606 11,102,313 10,938,593 10,755,258 9,585,559

11/17/05

-0.1 -0.13 0.08 -0.1 2.71 0.07 0.05 -0.32 -0.15 1.39 0.53 -3.54 0.28 1 -0.21 -3.41 -0.1 -0.01 -0.02 -0.15

Close 10,833.73 +28.18

11/03/05

$17.21 $26.73 $6.67 $12.18 $9.92 $25.88 $4.28 $30.93 $18.15 $73.50 $53.46 $55.42 $9.10 $31.90 $40.47 $426.33 $43.99 $16.78 $16.48 $44.29

10000

10/20/05

Cisco Sys Microsoft Sirius Satellite Oracle corp Micromuse Intel corp Sun Microsys Dell Inc. Applied mat. Apple Compu Electronic Arts Marvell tech Novell inc Palm Inc Yahoo Inc Google Qualcomm Symantec ATI tech Ebay Inc

Volume

10/06/05

84,152,400 51,900,100 35,545,300 34,864,400 26,080,000 20,691,100 20,330,400 16,831,600 15,602,500 14,898,900 14,288,900 13,551,800 13,465,900 13,425,700 13,218,400 12,212,600 11,556,100 11,240,600 10,785,900 5,980,500

Change

10200

09/22/05

2.41 -0.8 0.63 0.04 2.89 -0.16 -0.22 -0.03 0.43 -0.33 0.06 0.08 -0.05 -0.2 0.23 -0.08 0.23 0.33 0.09 0.12

Price

10400

09/08/05

$6.93 $19.05 $20.23 $24.04 $18.45 $17.58 $35.32 $8.02 $22.92 $57.60 $49.25 $30.62 $46.64 $24.45 $13.67 $28.77 $39.83 $59.35 $18.39 $29.34

Company

10600

08/25/05

Maxtor Corp GM Seagate tech Pfizer Western Digt. Timer Warner GE Ford Motor Motorola Exxon Mobil Citigroup Inc. Verizon comm BofA AT&T EMC Hewlett Pack JP Morgan ch Conocophillips Nokia inc. AMD

Volume

10800

08/11/05

NASDAQ Price Change

DAT

Dow Jones Industrial Average

11000

07/28/05

NYSE Company

cent ôû möùc $58.56 moät barrel taïi New York. Rieâng haõng Jabil Circuit, chuyeân saûn xuaát ñieän thoaïi di ñoäng cho Nokia Oyj vaø Philips coù giaù coå phieáu leân $2.24 hay 6.5% ôû möùc $36.78, laø möùc gia taêng cao nhaát treân chæ soá S&P 500 Veà laõnh vöïc kyõ thuaät, söï kieän coâng ty Seagate Technology thoûa thuaän mua laïi haõng Maxtor vôùi giaù 1.9 tyû ñoâ la traû baèng chöùng khoaùn, ñaõ lieân keát hai coâng ty chuyeân saûn xuaát disk-drive ñieän toaùn lôùn nhaát Hoa Kyø. Qua söï saùp nhaäp mua baùn naøy ñaõ giuùp ñaåy cao giaù coå phieáu cuûa Maxtor tôùi 60% luùc thò tröôøng ñoùng cöûa. Luùc thò tröôøng ñoùng cöûa, chæ soá Dow Jones taêng 35.14 ñieåm ôû möùc 10,840.69. Nasdaq leân 9.18 ñieåm ôû möùc 2231.60. S&P 500 theâm 3.59 ñieåm ôû möùc 1263.21. Giaù traùi phieáu giaûm. Loaïi coâng khoá phieáu 10 naêm giaûm 6/32 ñieåm hay loaïi giaáy nôï $1000 bò loã $1.875 vôùi möùc lôïi suaát 4.492% vaø loaïi traùi phieáu 30 naêm xuoáng 10/32 ñieåm ôû möùc lôïi suaát 4.677%. Ñoàng ñoâ la taêng. Möùc hoái suaát tieàn teä ñoái vôùi ñoàng yen laø 117.30 so vôùi hoâm qua laø 117.12 vaø ñoái vôùi ñoàng euro laø $1.1835 so vôùi hoâm thöù Ba laø $1.1864.

07/14/05

Winners & Losers

Boä Thöông maïi trong phuùc trình ñöa ra hoâm nay veà söï taêng tröôûng kinh teá trong taøi khoùa 3, cho thaáy toång saûn löôïng quoác gia taêng 4.1%. Möùc taêng naøy keùm thua möùc 4.3% cuûa thaùng tröôùc. Trong khi ñoù Quyõ Döï tröõ Lieân bang, qua keát quaû veà moät möùc ño laïm phaùt cuõng cho thaáy söï gia taêng 1.4% so vôùi tyû leä 1.2% trong thaùng 11. FedEx, coâng ty chuyeån vaän haøng hoùa, thö töø lôùn haøng thöù hai taïi Hoa Kyø, hoâm nay giaù coå phieáu taêng ñöôïc $4.29 ôû möùc $102.78. Môùi ñaây, coâng ty naøy ñaõ döï lieäu möùc taêng troïn naêm tôùi 20 cents, töø $5,45 tôùi $5.70 moät coå phieáu, trong ñoù keå caû soá tieàn 15 cents ñaõ traû ra trong taøi khoùa 1. Coâng ty cuõng cho bieát laø möùc lôïi nhuaän trong taøi khoùa 2 chaám döùt vaøo ngaøy 31 thaùng 11 laø $1.53 moät coå phieáu, treân möùc döï lieäu $1.40 cuûa caùc nhaø phaân tích, trong möùc thu nhaäp laø 8.09 tyû ñoâ la. Veà chöùng khoaùn daàu hoûa, cöù moãi 7 chöùng khoaùn taêng thì coù 5 chöùng khoaùn giaûm treân thò tröôøng New York. Giaù xaêng daàu ñaõ taêng leân khi caùc phuùc trình cuûa chính phuû cho thaáy löôïng toàn kho taïi Hoa Kyø giaûm ngoaøi döï lieäu. Giaù daàu thoâ thaùng Hai leân 0.8

06/30/05

muøa leã Giaùng Sinh, vôùi haøng taán löôïng haøng hoùa chuyeån giao khaép toaøn caàu; cuøng vôùi vieäc saùp nhaäp, mua baùn giöõa hai coâng ty kyõ thuaät, ñaõ giuùp ñaåy cao chöùng khoaùn, ñaëc bieät laø chæ soá Dow, luùc saùng sôùm coù luùc leân tôùi 100 ñieåm.

06/16/05

Sau hai ngaøy giaù chöùng khoaùn suùt giaûm do söï suy yeáu giaù coå phieáu cuûa caùc coâng ty lôùn nhö General Motors cuõng nhö caùc coâng ty taøi chaùnh ngaân haøng. Trong sinh hoaït thò tröôøng ngaøy thöù Tö, nhôø aûnh höôûng cuûa FedEx, nhaân

06/02/05

ANDREW HUY HAN

Chöùng khoaùn vaø ñoàng ñoâ la taêng Giaù traùi phieáu giaûm

05/19/05

Ñòa Phöông

05 /1 9/ 05 06 /0 2/ 05 06 /1 6/ 05 06 /3 0/ 05 07 /1 4/ 05 07 /2 8/ 05 08 /1 1/ 05 08 /2 5/ 05 09 /0 8/ 05 09 /2 2/ 05 10 /0 6/ 05 10 /2 0/ 05 11 /0 3/ 05 11 /1 7/ 05 12 /0 1/ 05 12 /1 5/ 05

.3”

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

.3”

California:

Caûnh saùt thieâu huûy chaát noå tìm ñöôïc taïi moät nhaø kho LOS ANGELES, California - Nhaø chöùc traùch ñaõ thieâu huûy khoaûng 50 pounds thuoác noå dynamite ñöôïc tìm thaáy trong moät nhaø kho ôû Van Nuys, taïo ra moät ñaùm chaùy ñaõ nhanh choùng phuû kín toøa nhaø baèng nhöõng ngoïn löûa maøu cam. Ñöôïc bieát, caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn cuûa caûnh saùt ñaõ quyeát ñònh thieâu huûy 70 thoûi thuoác noå ñöôïc tìm thaáy vaøo toái Thöù Ba 20 thaùng Möôøi Hai, vì ñaõ quaù cuõ vaø coù theå phaùt noå trong khi di chuyeån. Hoï ñaõ tìm ra nôi giaáu 70 thoûi thuoác noå taïi moät nhaø kho ôû Van Nuys, sau cuoäc ñoái ñaàu vôùi moät nghi can. Caûnh saùt tin raèng ñòa ñieåm naøy ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå chöùa nhöõng haøng hoùa bò ñaùnh caép, vaø soá thuoác noå naøy khoâng coù lieân heä vôùi khuûng boá. Moät ñoaïn cuûa xa loä lieân bang 405, moät trong nhöõng con ñöôøng chính noái lieàn Los Angeles vôùi nhöõng thaønh phoá ôû phía Baéc, ñaõ bò ñoùng trong

90 phuùt vaøo giôø ñi laøm buoåi saùng Thöù Tö, trong luùc nhaø chöùc traùch coá giaûi quyeát ñaùm chaùy. Khoaûng 150 nhaân vieân cöùu hoûa ñaõ coù maët taïi hieän tröôøng, vaø gaàn 50 ngöôøi ñöôïc di taûn khoûi khu vöïc phuï caän. Hoï ñaõ caét nhöõng loã troáng treân maùi cuûa toøa nhaø ñeå cho löûa boác thaúng leân khoâng trung. Hoâm Thöù Ba, caûnh saùt ñaõ ñaùp öùng moät cuù ñieän thoaïi cuûa moät cö daân ôû trong chung cö, ngöôøi ñaõ tìm thaáy moät caùi goùi trong freezer cuûa oâng ta coù ñöïng moät thoûi thuoác noå. Cö daân treân cho caûnh saùt bieát laø goùi naøy thuoäc veà moät baïn ôû cuøng phoøng tröôùc ñaây cuûa oâng ta. Caûnh saùt ñaõ laàn theo daáu thuoác noå ñeán choã nhaø kho, nôi caûnh saùt ñaõ chaïm traùn vôùi moät nghi can. Ba ngöôøi bò baét giöõ ñeå ñieàu tra vì coù chaát noå, vaø moät ngöôøi ñeå ñieàu tra vì sôû höõu moät chieác xe bò maát caép. (NY)

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

Trònh Y Kieän (Eric Cheng) vaø neùt ñeïp trong dieãn xuaát Trònh Y Kieän (Eric Cheng) tröôùc ñaây ñöôïc bieát ñeán döôùi caùi teân tieáng Anh laø Dior Cheng Ekin, hoaëc vôùi nick name raát deã thöông laø Noodle. Cao 1.8m, khoâng sôû höõu ngay moät neùt quyeán ruõ cheát ngöôøi, moät ñoâi maét huùt hoàn hay moät veû nam tính cöïc kyø nhö ñaøn anh Löu Ñöùc Hoa (Andy Lau), Leâ Minh (Leon Lai) hay Quaùch Phuù Thaønh (Arron Kwok)...

nhöng ôû Trònh Y Kieän, ngöôøi ta laïi thích caùi veû möa daàm thaám laâu, caùi duyeân ngaàm trong maûng dieãn. Vaøo laøng giaûi trí ñaõ laâu, nhöng chæ ñeán naêm 1996, Trònh Y Kieän (Eric Cheng) môùi baét ñaàu nhöõng chuoãi ngaøy thöïc söï cuûa moät ngoâi sao nhôø boä phim ñieän aûnh Ngöôøi Trong Giang Hoà (Young & Dangerous) cuøng vôùi Traàn Tieåu Xuaân.

Ngöôøi ta baûo raèng, muoán xem Trònh Y Kieän thì phaûi xem aán phaåm naøy vaø chæ nhôø vaøo aán phaåm naøy, môùi coù moät Trònh Y Kieän noåi ñình noåi ñaùm nhö ngaøy nay. Boä phim goàm 6 phaàn chính vaø caùc phaàn phuï noùi veà cuoäc ñôøi cuûa töøng nhaân vaät. Phaàn moät ban ñaàu coù teân laø Maõnh Long Quaù Giang, sau môùi ñöôïc ñoåi thaønh Ngöôøi Trong Giang Hoà. Trong phim naøy Trònh Y Kieän ñoùng caëp vôùi Leâ Tö. Vaø ñieàu ñaët bieät thu huùt khaùn giaû chính laø caëp maét buoàn buoàn cuûa anh. Dó nhieân, taøi naêng nhö Trònh Y Kieän thì khoâng theå naøo dieãn xuaát laïi chæ goùi goïn trong moät ñoâi maét buoàn, cuõng coù luùc anh bieán thaønh moät gaõ phong löu raát ra daùng nhö Nhieáp Phong trong Taùi Theá Phong Vaân. Caùc fan baûo raèng dieãn xuaát cuûa anh ñuùng nhö yù nghóa cuûa teân vai dieãn, nghóa laø vöøa phong löu vöøa döõ doäi. Laø moät ngöôøi noåi tieáng, khoâng phaûi anh khoâng gaëp khoù khaên, keû ñoá kî coù theå nhìn vaøo hoïc vaán cuûa anh maø bôùi moùc nhöõng chuyeän taàm phaøo. Chaúng haïn nhö coâng kích raèng ca só, dieãn vieân noåi tieáng laïi khoâng noùi ñöôïc tieáng Anh, khoâng bieát tieáng phoå thoâng... hay haùt hoø (theo hoïc töø ca só La Vaên) cuõng chæ ôû möùc bình thöôøng maø laïi mít öôùt quaù, khoâng ñaùng maët nam nhi... Tuy nhieân, coù suy ngaãm môùi thaáy, ngöôøi ñaøn oâng bò cho laø “uûy mò” aáy ñaõ ñoäc chieám bieát bao traùi tim, trong ñoù coù caû traùi tim cuûa nhöõng minh tinh ñöôïc haøng trieäu ngöôøi haâm moä nhö Thieäu Myõ Kyø (Maggie Siu) vaø Löông Vònh Kyø (Gigi Leung). Moái tình trong suoát 10 naêm tröôùc cuûa chaøng hoï Trònh Thieäu Myõ Kyø (Maggie Siu) trong maãu quaûng caùo raát hot cho moät saûn vôùi Thieäu Myõ Kyø (Maggie Siu) ñaõ phaåm laøm oám. töøng ñöôïc xem laø moät thieân tình

Trònh Y Kieän. (Eric Cheng)

söû. Thaäm chí ñeán taän ngaøy nay, keå töø khi chính thöùc chia tay vôùi Trònh Y Kieän, traùi tim naøng vaãn nhö bò ñoùng baêng, töïa nhö naêm 1995 Trònh Y Kieän ñaõ bò TVB cho neám muøi bò ñoùng baêng (do vaøo naêm 1995, anh ñaõ quaù khích khi

phaùt bieåu tröôùc baùo chí, haäu quaû laø bò haïn cheá leân hình leân phim, chæ bieát ngoài chôø thôøi gian xoùa môø). Ngöôøi ta baûo, Thieäu Myõ Kyø ñaõ “nguoäi laïnh” tröôùc chuyeän tình yeâu do chöa thoaùt khoûi cuù soác khi Tieáp trang B10

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

CA NHAÏC - ÑIEÄN AÛNH - GIAÛI TRÍ - CA NHAÏC - ÑIEÄN AÛNH - GIAÛI TRÍ - CA NHAÏC - ÑIEÄN AÛNH - GIAÛI TRÍ naïn - giôùi thieäu moät Trònh Y Kieän trong moät nhaân vaät ñoàng tính. Coù leõ boä phim naøy seõ laø quaû bom cho ñieän aûnh Hoàng Koâng. Trong phim, Trònh Y Kieän seõ ñöôïc chöùng

toû ñaúng caáp cuûa mình vôùi cuøng luùc hai vai: Anh em song sinh, trong ñoù ngöôøi anh laø moät teân giang hoà ôû ñaát Thaùi, trong khi ngöôøi em laïi quaù nhu mì, mang ñeán khoâng bieát

Tieáp trang B8

Trònh Y Kieän boû naøng ra ñi theo Löông Vònh Kyø (Gigi Leung), ngöôøi cuõng coù nhan saéc khoâng keùm gì naøng. Caàn phaûi noùi theâm, môùi ñaây, Thieäu Myõ Kyø ñaõ thöïc hieän moät shot quaûng caùo raát hot vaø haáp daãn vôùi moät nam ngöôøi maãu vai traàn, ngöôøi maø sau ñoù ñaõ phaùt bieåu raèng anh ta raát ngöôõng moä Thieäu Myõ Kyø, vì naøng tuy gaàn 40 maø raát hot. Anh chaøng laïi coøn baûo khoâng hieåu vì sao Trònh Y Kieän laïi quay löng tröôùc moät nhan saéc nhö theá ñeå theo Löông Vònh Kyø, trong khi Löông Vònh Kyø roõ raøng khoâng ñeïp baèng naøng Thieäu. Ñeïp hôn hay khoâng chuyeän aáy coøn chöa roõ, chæ roõ raèng môùi ñaây, tôø Maûnh Ñaát Phöông Ñoâng laïi laøm khuaáy ñoäng moät laàn nöõa chuyeän tình cuûa Trònh Y Kieän ngöôøi ñaõ töøng baûo khoâng thích noùi chuyeän yeâu ñöông hay coâng khai chuyeän yeâu ñöông, sôï nhöõng keû xaáu moàm laïi baûo “ñaøn oâng maø suoát ngaøy leâ maùch chuyeän tình caûm”, baèng moät tin töùc gaây chaán ñoäng: “Chuyeän tình Trònh-Löông ñaõ tan vôõ”, raèng sau suoát moät thaùng mai phuïc, caùc paparazzi chæ thaáy Trònh Y Kieän soáng raát teû nhaït: Chôi vôùi chuù choù cöng, söûa maùi nhaø, xem phim caáp 3... maø

khoâng thaáy hình boùng cuûa Löông coâ nöông ñaâu caû. Tröôùc nguoàn tin naøy, caû hai ñeàu khoâng chæ trích nhau maø laïi chóa ngay muõi duøi veà phía caùc paparazzi vaø caùnh nhaø baùo. Hoï cho raèng ñôøi tö cuûa hoï ñaõ bò xaâm phaïm moät caùch thaûm haïi. Löông Vònh Kyø thì baûo coâ khoâng quan taâm, vaø raèng coâ tin töôûng ngoâi sao cuûa traùi tim mình. Coøn Trònh Y Kieän thì cho raèng caùc tay saên aûnh vaø baùo giôùi thöïc söï keùm hieåu bieát, heã cöù thaáy hoï khoâng gaëp nhau chöøng moät thaùng thì cho raèng hoï chia tay, hay heã thaáy ñaõi 30 baøn tieäc thì cho laø... ñaùm cöôùi. Quay laïi chuyeän ñoùng phim, trong Loäc Ñænh Kyù 2000 taùi baûn (daøi 40 taäp, ñaïo dieãn Phan Vaên Kieät, dieãn vieân: Löu Ñöùc Hoa, Dieâu Thieân Ñöôøng, Chu Dieät Long), baûn môùi cuûa Kim Dung, ngöôøi ta laïi moät laàn nöõa ñöôïc thaáy Trònh Y Kieän trong trang phuïc cuûa vai Traàn Caän Nam, tuy khoâng phaûi laø vai chính, nhöng roõ raøng, chaøng cuõng ñaõ ñoùng goùp nhieàu cho teân tuoåi cuûa moät taùc phaåm noåi tieáng. Chöa heát, Trònh Y Kieän hieän coøn ñang laøm ngöôøi xem chao ñaûo bôûi boä phim môùi nhaát anh tham gia - Hoï ñang gaëp

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

bao nhieâu tình huoáng dôû khoùc dôû cöôøi khi ngöôøi em phaûi thay theá anh mình laøm “ñaïi baøng”, laïi coøn bò baø chò daâu quaáy roái duø bieát chaéc ngöôøi em naøy thuoäc giôùi ñoàng tính. Trònh Y Kieän baûo anh mong vai dieãn ñem laïi cho anh moät giaûi thöôûng naøo ñoù, vaø anh tuyeät ñoái coù quyeàn hy voïng. (adp) Vaøi neùt veà Trònh Y Kieän (Eric Cheng) Ngaøy sinh: 4 thaùng Möôøi 1967 (tuoåi Ta: Muøi, choøm sao: Thieân Bình). Nôi sinh: HongKong. Nhoùm maùu B. Cao: 1.80m. Naëng: Khoaûng 65kg. Gia ñình goàm coù boá, meï, anh trai, em gaùi vaø... 4 con choù. Sôû thích: Chôi video games, theå thao. Maøu yeâu thích: Xanh döông, traéng, ñen. Moùn aên yeâu thích: Sushi. Ban nhaïc yeâu thích: The Beatles. Ca só yeâu thích: Faye Wong, Jacky Tröông Hoïc Höõu. Dieãn vieân yeâu thích: Tom Hanks, Chaâu Nhuaän Phaùt (Yunfat Chow). Thaàn töôïng: Boá meï. Con vaät yeâu thích: Choù. Nôi yeâu thích: Nhaø vaø studio.

Trònh Y Kieän (Eric Cheng) vaø Löông Vònh Kyø (Gigi Leung) treân saân khaáu.

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc...

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

Talbert Ave.

N

Ellis Ave.

Brookhurst St.

Trònh Y Kieän (Eric Cheng) vaø neùt ñeïp trong dieãn xuaát

Magnolia St.

.3”

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc

‘Account of a Visit From St. Nicholas’

GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

BY JENNIFER JAMES Times Staff Writer Part 4

Keå Chuyeän Thaùnh Nicholas Vieáng Thaêm

The story so far: Jenny wonders why the names of the reindeer are different in her favorite Christmas story.

Grandpa continued reading:

JENNIFER JAMES Bieân taäp vieân baùo Times Phaàn 4 Tieáp theo kyø tröôùc: Jenny thaéc maéc sao teân nhöõng con höôu baéc cöïc laïi khaùc nhö trong caâu truyeän Giaùng Sinh maø em thích nhaát.

OÂng Noäi tieáp tuïc ñoïc: Caùi mieäng khoâi haøi beù nhoû cuûa oâng cong leân nhö caùi cung, Haøm raâu treân caèm oâng traéng nhö tuyeát; Raêng oâng caén chaët caùi caùn taåu thuoác, Khoùi bay voøng voøng treân ñaàu oâng nhö moät voøng hoa. Maët oâng lôùn, buïng oâng hôi troøn laéc lö khi oâng cöôøi Nhö moät caùi cheùn ñaày thaïch; Ngöôøi oâng maäp maïp troøn trónh, ñuùng laø moät oâng tieân giaø vui veû, Vaø toâi cöôøi khi thaáy oâng baát keå toâi nhö theá naøo... Caùi nhaùy maét, caùi vaën ñaàu cuûa oâng Laøm toâi thaáy khoâng coøn sôï haõi gì. OÂng khoâng noùi moät lôøi maø ñi laøm vieäc ngay. Cho ñoà chôi vaøo taát caû caùc chieác vôù, roài quay phaét ngöôøi, Vaø oâng ñaët ngoùn tay leân caïnh caùi muõi, Gaät ñaàu moät caùi, oâng bay vaøo trong oáng khoùi.

ñöôïc ñaêng laàn ñaàu treân moät tôø baùo teân laø Troy Sentinel vaøo naêm 1823. Taùc giaû laø moät Ngöôøi AÅn Danh.” Toâi nhôù oâng daïy cho toâi. “Nghóa laø taùc giaû khoâng muoán ngöôøi ta bieát teân mình,” toâi noùi. “Gioûi laém, Jenny!” OÂng Noäi khen. “Vaø vì baøi thô naøy maø coù truyeàn thuyeát veà OÂng Giaø No-en.” OÂng Noäi nhìn löôùt qua maët loø söôûi. OÂng nhìn caùi vôù coù teân “Jennifer”. “Nhieàu treû em khoâng caùch bieát treo vôù leân loø söôûi. Nhöng sau khi baøi thô naøy noåi tieáng thì treû em ôû khaép nôi treân theá giôùi baét ñaàu treo vôù leân maët loø söôûi vaøo leã Giaùng Sinh.” “Vaø taát caû chæ vì caâu truyeän naøy ö?” “Phaûi ñoù, Beù Con aø.” “Vaäy ñieàu bí aån laø gì?” “Ñieàu bí aån la,ø ai môùi ñuùng laø ngöôøi vieát baøi thô naøy,” OÂng Noäi traû lôøi. “Laø Clement C. Moore!” Toâi nhanh nheïn ñaùp.

“OÂng ôi, oâng coù cho chaùu bieát ñieàu bí maät veà baøi thô naøy khoâng ñaây?” Jenny bieát em khoâng neân caét ngang Thöù Saùu: Clement C. Moore coù phaûi laø OÂng Noäi laàn nöõa nhöng em quaù toø moø. “Ñeå oâng gôïi yù cho nheù. Baøi thô naøy Ngöôøi AÅn Danh khoâng? Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

His droll little mouth was drawn up like a bow, And the beard of his chin was as white as the snow; The stump of a pipe he held tight in his teeth, And the smoke it encircled his head like a wreath. He had a broad face, and a little round belly That shook when he laugh’d, like a bowl full of jelly: He was chubby and plump, a right jolly old elf, And I laugh’d when I saw him in spite of myself... A wink of his eye and a twist of his head Soon gave me to know I had nothing to dread. He spoke not a word, but went straight to his work, And fill’d all the stockings; then turn’d with a jerk, And laying his finger aside of his nose And giving a nod, up the chimney he rose. “Grandpa, are you ever going to tell me the secret about this poem?” Jenny knew she shouldn’t interrupt Grandpa again, but she was really curious. “I’ll give you a hint. This poem was published for the very first time in a newspaper called the Troy Sentinel. It was 1823. The author was Anonymous.” I remembered what he’d told me. “That means the author did not want his name known,” I said. “Very good, Jenny!” said Grandpa. “And it was because of this poem that Santa Claus became a legend.” Grandpa glanced at the mantel. He was looking at the stocking that said “Jennifer.” “Many children did not know about hanging their stockings with care. But after this poem became popular, children from all over the world started hanging their stockings by the mantle piece at Christmas time.” “And it was all because of this story?” “That’s right, Little One.” “What’s the rest of the mystery?” “The mystery is who actually wrote this poem,” answered Grandpa. “Clement C. Moore!” I answered immediately. Friday: Was Clement C. Moore “Anonymous”? This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

TAØI LIEÄU

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

DAT

Vaán ñeà ñaûng tòch cuûa

Leâ Ñöùc Anh

NGUYEÃN VAÊN THI (NAÊM THI) LTS - Sau khi cuoán saùch “Ñaïi Töôùng Leâ Ñöùc Anh” cuûa Khuaát Bieân Hoøa bò nhöõng ñaûng vieân ñaûng Coäng Saûn coù ñaàu oùc caáp tieán baùc boû vaø chæ trích vì hoï cho raèng coù raát nhieàu vaán ñeà chöa ñöôïc saùng toû trong ñaûng tòch cuûa Leâ Ñöùc Anh. Noùi thaúng ra, hoï cho raèng Leâ Ñöùc Anh khai man ñeå töï ñaùnh boùng mình. Voán ñaõ khoâng öa Leâ Ñöùc Anh töø laâu, nhöõng ñoàng chí vôùi Leâ Ñöùc Anh nhaân dòp naøy ñaõ tìm moïi caùch ñeå haï ñoái thuû. Vaø cuõng nhôø ñoù, nhöõng thaâm cung bí söû ñöôïc phôi baøy. Baøi baùo döôùi ñaây cuûa moät ñaûng vieân Coäng Saûn kyø cöïu, Naêm Thi, coù moät soá töø ngöõ coù theå laøm cho ñoäc giaû haûi ngoaïi khoù chòu, nhöng chuùng toâi vaãn giöõ nguyeân vaên. Trong vaán ñeà naøy, ngoaøi caùc thö töø cuûa caùc laõo thaønh caùch maïng, töôùng lónh quaân ñoäi... coù hai taøi lieäu coøn löu tröõ: Moät taøi lieäu thaùng 11-1976, khi ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh tham gia Ñaïi hoäi 4 vaø ñöôïc ñeà cöû vaøo Ban chaáp haønh Trung öông. Luùc aáy ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laø Tö leänh Quaân khu 9; moät taøi lieäu nöõa laøm thaùng 8-1986 tröôùc Ñaïi hoäi 6. Luùc ñoù ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laø Tröôûng ban laõnh ñaïo Ñoaøn chuyeân gia giuùp baïn Campuchia, UÛy vieân Boä Chính trò. Tröôùc ñoù ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laø Tö leänh Quaân khu 7.

maïng:

- 1937: Tham gia phong traøo Bình Daân ôû Phuù Vang, ñöôïc keát naïp vaøo Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông thaùng 5 naêm 1938. Giöõa naêm 1939, ñòch khuûng boá maát lieân laïc, vaøo Hoäi An, Ñaø Laït, Thuû Daàu Moät laøm aên. - 4-1944: Ñöôïc giao caùc nghieäp ñoaøn cao su ôû Loäc Ninh, Quaûng Lôïi. - 8-1945: Chæ huy quaân ñoäi vuõ trang Thuû Daàu Moät, laøm trung ñoäi tröôûng, chính trò vieân ñaïi ñoäi, chính trò tieåu ñoaøn, chính trò vieân LM TAÑEÂOÂ NGUYEÃN VAÊN LYÙ chi ñoäi 1, sau laø trung ñoaøn 301, trung ñoaøn uûy vieân, Tænh uûy vieân Toân giaùo vaø cho Daân quyeàn cuøng I. TIEÁN TRÌNH DAÂN CHUÛ + Taøi lieäu thöù nhaát ghi: Thuû Daàu Moät”. luùc ñaõ ñöôïc phaùt ñoäng maïnh caû ôû HOÙA ÑAÕ BAÉT ÑAÀU (1) - Thaønh phaàn gia ñình: Trung Quoác noäi laãn Haûi ngoaïi vaø luoân Vì vaäy, ngaøy vaøo Ñaûng (30-5noâng; Baûn thaân: Vieân chöùc. naâng ñôõ hoã trôï nhau ngaøy caøng 1938), ngaøy chính thöùc (5-10-1938) 1. Daân chuû chæ laø vieäc thöïc - Tham gia caùch maïng: 1937. höõu hieäu vaø gaén boù. Ngöôøi Daân ghi trong baûn toùm taét lyù lòch naêm hieän nhaân quyeàn vaø daân - Vaøo Ñaûng: 7-1945. Vieät soáng khaép Theá giôùi ñaõ ñoàng 1986 cuûa ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laø quyeàn trong toå chöùc xaõ hoäi - Chính thöùc: 8-1945. loøng ñoøi hoûi nhöõng quyeàn naøy cho Phaûi toân troïng quyeàn soáng cuûa Daân chuùng Vieät Nam. Vieäc ñaáu moät nghi vaán. Vieäc caùc ñoàng chí “Baûn thaân hoïc ñeán naêm 1937, laõo thaønh caùch maïng, töôùng lónh moãi caù nhaân veà thaân xaùc vaø trí tueä tranh ñaõ taïo ñöôïc söï chuù yù vaø hoã ra daïy tö ôû Phuù Vang, ñöôïc keát quaân ñoäi yeâu caàu Ñaûng thaåm tra duø caù nhaân aáy soáng ñôn ñoäc moät trôï cuûa nhieàu Quoác gia, nhaát laø cuûa naïp Ñaûng vaøo naêm 1938, nhöng vaán ñeà Ñaûng tòch ñoàng chí Leâ Ñöùc mình hay trong moät taäp theå chung Hoa kyø vaø Lieân AÂu. chöa sinh hoaït chi boä. Giöõa naêm Anh töø naêm 1982, vaø töø naêm 1986 ñuïng. Daân quyeàn laø caùi quyeàn cuûa Theâm vaøo ñoù, tình traïng Kinh 1939, ngöôøi anh reå (Hoà Vaên (khi coù baûn toùm taét lyù lòch cuûa moät ngöôøi laøm Daân trong moät teá cuûa Vieät Nam khieán Nhaø nöôùc Nguyeân) bò baét neân maát lieân laïc. ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laàn thöù 2) laø Nöôùc. Daân coù quyeàn coù tieáng noùi phaûi leä thuoäc vaøo nhöõng Quoác gia veà moät heä thoáng toå chöùc quaûn trò coù truyeàn thoáng Daân chuû. Vieäc leä Cuoái naêm 1939 vaøo Hoäi An, naêm moät yeâu caàu xaùc ñaùng. Trong coâng taùc Ñaûng vieân thì moät Nöôùc. Toân troïng Nhaân quyeàn thuoäc Kinh teá naøy laøm baïo quyeàn 1940 vaøo Ñaø Laït-Loäc Ninh. Thaùng 11 naêm 1944 tieáp moái lieân laïc hoaït vaán ñeà Ñaûng tòch baát cöù thôøi kyø vaø toân troïng Daân quyeàn thì phaûi ñoäc taøi phaûi giaûm bôùt ñaøn aùp taïi ñoäng trong coâng nhaân cao su. naøo cuõng laø vaán ñeà quan troïng cho Daân ñöôïc cuøng nhau quyeát Quoác noäi. Thaùng 7, 1945 ñöôïc giao nhieäm vuï haøng ñaàu. Ñieàu leä Ñaûng quy ñònh: ñònh laáy vaän maïng soáng cuûa chính Taïi Quoác noäi, duø 30 naêm nay chuaån bò khôûi nghóa. Laáy ñoù laøm Ñaûng vieân chæ ñöôïc tính tuoåi Ñaûng mình vaø caùi heä thoáng toå chöùc quaûn vaãn lieân tuïc coâng khai ñaáu tranh, ngaøy keát naïp vaø laáy ngaøy 30-8- töø khi ñöôïc keát naïp Ñaûng chính trò Nöôùc maø ngöôøi Daân soáng trong nhöng gaàn ñaây, nhöõng nhaø ñaáu 1945 laø ngaøy laøm Tænh uûy vieân thöùc. Coù nghóa raèng chæ coù theå ñoù. tranh cho Daân chuû ñang ñoøi hoûi Nguyeän voïng naøy cuûa ngöôøi vieäc toân troïng Nhaân quyeàn, toân Thuû Daàu Moät laøm ngaøy chính chính thöùc ñöôïc coâng nhaän laø Ñaûng vieân töø ngaøy ñöôïc chi boä Daân Vieät ñaõ coù töø laâu. Noù caøng tha troïng Töï do Toân giaùo caùch maõnh thöùc”. thieát vaø caáp baùch bôûi vì Daân ñaõ lieät vaø hieäp thoâng lieân ñôùi hoã trôï chính thöùc keát naïp. Trong baûn toùm taét lyù lòch laàn phaûi soáng laâu roài döôùi quyeàn löïc laãn nhau hôn tröôùc nhieàu vaø yeâu + Taøi lieäu thöù hai laøm thaùng thöù nhaát (thaùng 11-1976) cuûa ñoàng ñoäc taøi ñaøn aùp Nhaân quyeàn vaø Daân caàu cho ngöôøi Daân ñöôïc quyeàn Töï 4-1986 (böôùc vaøo Ñaïi hoäi 6) chí Leâ Ñöùc Anh coù ghi roõ: Chöa quyeàn do ñoäc ñaûng Coäng saûn Vieät do caàm laù phieáu ñeå quyeát ñònh theå ghi: sinh hoaït chi boä. Naêm 1939 thì Nam chuû tröông. cheá toå chöùc Xaõ hoäi maø mình phaûi Caùi yù chí thöïc hieän moät Tieán soáng trong ñoù. Nhöõng nhaø ñaáu - Thaønh phaàn gia ñình: Trung maát lieân laïc. Cho duø ñöôïc keát naïp döï bò naêm 1938 thì cuõng khoâng Trình Daân Chuû Hoùa ñaõ baét ñaàu laâu tranh cho Daân chuû ñang ñoøi hoûi noâng. theå keát naïp chính thöùc, vì chöa roài trong loøng Daân. Noù ñaõ khoâng cho toaøn Daân quyeàn caên baûn laø - Baûn thaân: Coâng nhaân. coù dòp buøng noå chæ vì caùi baïo quyeàn ñöôïc Töï do caàm laù phieáu ñeå quyeát - Ngaøy vaø nôi tham gia caùch sinh hoaït chi boä. ñaøn aùp cuûa ñaûng Coäng saûn Vieät ñònh cho quyeàn soáng cuûa moãi caù maïng: 1937. Nam quaù taøn nhaãn treân Daân maø nhaân vaø caùi theå cheá toå chöùc Xaõ - Ngaøy nhaäp nguõ: Thaùng 8Baûn toùm taét lyù lòch: 11-1976 ghi thoâi. 1945. hoäi. Neáu Xaõ hoäi XHCN laø toát ñeïp, laø: - Ngaøy vaøo Ñaûng: 30-5-1938. thì ñaûng Coäng saûn phaûi ñeå cho “Thaùng 11-1944 tieáp moái lieân - Ngaøy chính thöùc: 5-10-1938. Daân caàm laù phieáu töï do khaúng 2. Ngoïn löûa daân chuû ñaõ baät ñònh chaáp nhaän theå cheá aáy. Nhöng Tieáp trang B13 leân + Quaù trình hoaït ñoäng caùch thöïc teá, raát tieác Xaõ hoäi XHCN cuûa Caùi ngoïn löûa Daân Chuû aáy ñaõ VN ñaõ quaù thoái naùt muïc ruoãng vaø baät leân cuøng luùc töø Haûi ngoaïi laãn baêng hoaïi quaù möùc, neân toaøn Daân Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng Quoác noäi. Nhöõng Phong traøo ñaáu caàn duøng quyeàn ñöông nhieân phaûi nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ tranh cho Nhaân quyeàn, cho Töï do coù cuûa mình ñeå loaïi boû noù vaø cuøng phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû.

Tieán Trình Daân Chuû Hoùa VN cuoái naêm 2005 ñaõ ñeán hoài quyeát lieät

nhau noã löïc tìm moät moâ hình khaùc toát ñeïp hôn. Ngoïn löûa ñaáu tranh ñoøi Daân chuû ñaõ baät leân töø Haûi ngoaïi laãn Quoác noäi. Chuùng ta caàn gaáp ruùt xuùc tieán vaø taùc ñoäng nhanh vaø maïnh Tieán Trình Daân Chuû Hoùa Vieät Nam naøy. (1) Maïn pheùp trích gaàn nhö nguyeân vaên baøi “Tieán trình Daân Chuû Hoùa ñaõ baét ñaàu” trong ñieän baùo Vieät Töï Daân soá 233, 08-122005 cuûa TS Nguyeãn Phuùc Lieân.

II. 4 LINH MUÏC RA LÔØI KEÂU GOÏI BAÀU CÖÛ ÑA ÑAÛNG VAØ TAÅY CHAY BAÀU CÖÛ ÑOÄC ÑAÛNG

Quoác Hoäi Chaâu AÂu & Hoa Kyø Coâng Khai Yeåm Trôï Tieán Trình Daân Chuû Hoùa VN Trong chuyeán ñi Trung Quoác vöøa roài, Toång Thoáng Bush ñaõ maïnh meõ noùi veà Nhaân quyeàn vaø Töï do Toân giaùo. OÂng ñaõ coâng khai ñeán caàu nguyeän taïi moät Nhaø Thôø Tin Laønh ñaõ bò Trung Coäng ñoùng cöûa töø laâu. Khi Phan Vaên Khaûi ñi Myõ, vaán ñeà Töï do Toân giaùo vaø Nhaân quyeàn ñöôïc neâu leân nhö moät ñieàu kieän ñeå Hoa Kyø hoã trôï, nhaát laø vieäc Vieät Nam xin gia nhaäp WTO. Ngay sau khi Phan Vaên Khaûi trôû veà Nöôùc, Toøa Toång Laõnh söï Myõ taïi Saøi Goøn ñaõ môøi nhöõng nhaø Ñaáu tranh Daân chuû vaø Töï do Toân giaùo ñeán Toøa Toång Laõnh söï nhaân dòp Leã Ñoäc Laäp cuûa Hoa Kyø (cho duø moät soá Chöùc saéc TG ñaõ khoâng ñeán döï ñeå phaûn ñoái Hoa Kyø tröôùc ñoù ñaõ quan taâm quaù ít veà TDTG). Ñaây laø vieäc Tieáp trang B13

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Tieán Trình Daân Chuû Hoùa VN cuoái naêm 2005... Tieáp trang B12

laøm coâng khai cho thaáy raèng Hoa Kyø ñang trôï löïc vieäc ñaáu tranh cho Daân chuû, nghóa laø coâng khai uûng hoä Tieán Trình Daân Chuû Hoùa Vieät Nam maø Daân toäc ñaõ nguyeän öôùc töø laâu vaø nhöõng Phong traøo ñaáu tranh ôû Haûi ngoaïi cuõng nhö nhöõng Nhaø ñaáu tranh taïi Quoác noäi ñaõ baät leân ngoïn löûa Daân chuû ñuû lôùn vaø ñuû noùng roài. Töø ñaàu thaùng 8-2005, lieân tieáp trong 6 baøi vieát, töø baøi “Vaán ñeà töông lai gaàn cuûa VN” ngaøy 08-8, “Laøm sao ñeå thaéng sôï haõi” ngaøy 24-8, chuùng toâi ñaõ ñeà caäp ñeán vieäc caàn phaûi taåy chay baàu cöû QH ñoäc ñaûng, roài ngaøy 08-9 khi Dieãn ñaøn Yeåm trôï TDTG & DC phoûng vaán, chuùng toâi ñaõ khaúng ñònh: Muoán coù TDTG & Giaûi quyeát caùc vaán ñeà cô baûn veà VN, phaûi taåy chay baàu cöû QH Ñoäc Ñaûng. Ngaøy 28-9 Maïng löôùi Tuoåi Treû Leân Ñöôøng phoûng vaán, chuùng toâi laïi khaúng ñònh töông töï, nhöng maïnh meõ vaø roõ raøng hôn. Cao ñieåm quyeát lieät nhaát laø ngaøy 17-10, 4 LM Coâng giaùo cuøng leân tieáng Keâu goïi Baàu cöû Ña ñaûng & Taåy chay Baàu cöû Ñoäc ñaûng. Ngaøy 22-11, chuùng toâi laïi vieát moät baøi lyù luaän: “Taåy chay Baàu cöû Ñoäc ñaûng 2007 laø ñaùnh moät ñoøn trí maïng vaøo chính ngay töû huyeät toái ñoäc cuûa Cheá ñoä ñoäc taøi CSVN”. Cuøng luùc, nhieàu Nhaân só, Phong traøo, Dieãn ñaøn, Taïp chí ñaõ ñoàng loaït taïo neân moät Cao traøo vôùi nhieàu coâng trình phaân tích, quaûng dieãn, uûng hoä vieäc Taåy chay Baàu cöû QH Ñoäc ñaûng naày, nhö laø phöông caùch toái öu, ñôn giaûn, deã thöïc hieän vaø deã thaønh coâng nhaát trong hoaøn caûnh VN hieän nay, nhö Taïp chí Vieät Töï Daân cuûa TS Nguyeãn Phuùc Lieân taïi Thuïy Só lieân tieáp nhieàu soá, Phong traøo Hieán Chöông 2000 taïi Canada cuûa TS Nguyeãn Baù Long, Lm Ñinh Xuaân Long, caùc Hoïc giaû Vi Anh - Buøi Vaên Nhaân (GHPGHH) vaø Kieâm AÙi - Leâ Vaên AÁn trong Tuaàn baùo Tieáng Daân taïi Hoa Kyø vôùi 3 coâng trình lieân tieáp,... vôùi nhöõng laäp luaän raát chính xaùc, vöõng vaøng. Khi Boä Chính trò ÑCSVN thaáy roõ ngöôøi Daân chæ caàn can ñaûm kieân ñònh töø choái baàu cöû trong voøng 12 giôø ñoàng hoà laø giaûi theå ñöôïc cheá ñoä CS ñoäc taøi, ñoäc quyeàn, maø khoâng heà toán xöông maùu, bieåu tình, vaát vaû, tuø ñaøy, xaùo troän, thì hoï seõ buoäc loøng phaûi ñeå Ña ñaûng xuaát hieän töø sau Ñaïi hoäi ñaûng 2006. Neáu hoï coá tình lôø ñi, caøng boäc loä tính chuyeân quyeàn ñoäc ñoaùn, thì cuoäc ñaáu tranh Daân Chuû hoùa VN laïi caøng quyeát lieät. Gaàn ñaây hôn caû, saùng ngaøy 112-2005, baèng 730 phieáu thuaän aùp ñaûo tuyeät ñoái (khoâng coù phieáu

traéng & phieáu choáng), Quoác hoäi Chaâu AÂu ñaõ thoâng qua moät Nghò Quyeát heát söùc quan troïng mang tính lòch söû, coâng khai ñoøi buoäc VN phaûi chaám döùt moïi ñaøn aùp veà Daân chuû, Nhaân quyeàn, Toân giaùo vaø yeâu caàu VN phaûi chaáp nhaän Ña ñaûng. Tieáp ñeán, töø 02-05.12.2005, phaùi ñoaøn Daân Bieåu Christopher H. Smith, Chuû tòch Tieåu ban Nhaân quyeàn Toaøn caàu Haï vieän Hoa Kyø ñeán Vieät Nam, ñaëc bieät gaëp gôõ nhöõng nhaø ñaáu tranh kieân cöôøng cho Töï do Toân giaùo vaø Daân chuû. Trong cuoäc hoäi kieán vôùi phaùi ñoaøn DB naày, caùc Chöùc saéc TG, caùc nhaø Ñaáu tranh DC ñaõ ñeà caäp ñeán nhieàu ñieàu lieân quan ñeán Nhaân quyeàn & DC. Hoï ñaõ phaân tích vieäc CSVN ñaøn aùp TDTG saâu xa nhaát coát taïi choã naøo, vaø vieäc taåy chay Baàu cöû QH Ñoäc ñaûng 2007 laø moät trong caùc vieäc cô baûn nhaát ñeå Daân Chuû Hoùa VN. Quoác hoäi Chaâu AÂu, Hoa Kyø... nhieàu QH caùc nöôùc khaùc nhö Australia, Hoøa Lan, Ñöùc, ... cuøng ñang ñaëc bieät theo doõi tình hình DC taïi Vieät Nam vaø uûng hoä coâng cuoäc ñaáu tranh cho DC raát chính ñaùng vaø khaån thieát naøy. Moät söï kieän raát quan troïng laø ngaøy 10.12.2005, laàn ñaàu tieân, Phong traøo DCVN ñaõ chính thöùc ra maét tôø ñieän baùo “Tieáng Noùi Daân Chuû” (1) löôïng kyù giaû khaù huøng haäu, noäi dung phong phuù vaø ñöôïc caäp nhaät moãi ngaøy, nhö moät dieãn ñaøn goùp maët cuûa nhieàu Toå chöùc khaùc nhau, cuøng moät muïc ñích chung laø Daân chuû hoùa Ñaát nöôùc, ñaët CSVN vaøo theá raát bò ñoäng khoù xöû: Neáu ñaùnh deïp noù, thì chöùng toû VN khoâng heà coù TD Ngoân luaän. Maø neáu khoâng ñaùnh deïp noù, thì caùc nhaø ñaáu tranh DC laïi caøng tieán leân khoâng ngöøng. (1) www.ptdcvn.org & ptdcvn.95mb.com Tieán Trình DAÂN CHUÛ HOÙA VIEÄT NAM ñaõ ñeán hoài quyeát lieät. Roõ raøng coâng cuoäc DAÂN CHUÛ HOÙA VIEÄT NAM laø vieäc CSVN khoâng sao cöôõng laïi ñöôïc nöõa, duø aån nuùp hoaëc vieän daãn baát cöù lyù do gì. LM Tañeâoâ Nguyeãn Vaên Lyù Hueá, 19-12-2005

Vaán ñeà ñaûng tòch cuûa Leâ Ñöùc Anh Tieáp trang B12

laïc hoaït ñoäng trong coâng nhaân cao su”. Vaäy, tieáp moái lieân laïc hoaït ñoäng gì? Hoaït ñoäng Vieät Minh Cöùu Quoác hay hoaït ñoäng Ñaûng? Hoaït ñoäng Ñaûng laø hoaït ñoäng vôùi tö caùch ñaûng vieân chính thöùc hay ñaûng vieân döï bò? Giaû ñònh ñaõ tieáp moái lieân laïc veà Ñaûng thì sau ñoù hoaëc laø ñöôïc keát naïp döï bò laïi, hoaëc laø sau moät thôøi gian thöû thaùch ñöôïc chính thöùc keát naïp vaøo Ñaûng. Trong toùm taét lyù lòch thaùng 11-1976 khoâng noùi ñieàu naøy. Xin löu yù laø töø thaùng 4-1944 ñeán thaùng 7-1945 laø 1 naêm 3 thaùng. Luùc ñoù ñang laø cao traøo caùch maïng tieàn

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

khôûi nghóa, coù vuøng Ñaûng ñaõ hoaït noùi “maát lieân laïc vaøo Nam Boä laøm ñoäng baùn coâng khai. aên. Thaùng 4-1944 tieáp tuïc hoaït ñoäng”. Nhö vaäy laø töø naêm 1939 ñeán thaùng 4 naêm 1944 laøm aên, Baûn toùm taét lyù lòch thaùng 11khoâng hoaït ñoäng gì, thôøi gian ñoù 1976 coøn ghi laø: laø hôn 5 naêm. 5 naêm khoâng phaûi “Thaùng 7-1945 ñöôïc giao nhieäm laø thôøi gian ngaén. vuï chuaån bò khôûi nghóa. Laáy ñoù laøm ngaøy keát naïp vaø laáy ngaøy 30Baûn toùm taét lyù lòch thaùng 118-1945 laø ngaøy laøm Tænh uûy vieân 1976 nhö vaäy, theá thì laøm sao laïi Thuû Daàu Moät laøm ngaøy chính toøi ra trong baûn toùm taét lyù lòch laàn thöùc”. “Laáy ñoù laøm ngaøy keát naïp”... 2: Ngaøy vaøo Ñaûng laø ngaøy 30-5nghóa laø theá naøo? “Laáy ñoù laøm 1938, ngaøy chính thöùc laø ngaøy 5ngaøy chính thöùc”... nghóa laø theá 10-1938? Vì sao ñeán naêm 1986 laïi naøo? Nghóa laø laáy ñoù maø thoâi, chöù nhôù cuï theå ngaøy thaùng keát naïp khoâng phaûi laø ñaõ ñöôïc keát naïp, chính thöùc ñeán nhö vaäy? Neáu ñöôïc ñöôïc laøm leã chính thöùc. keát naïp chính thöùc roài maø trong Ñoàng chí Naêm Thi trong böùc suoát 5 naêm aáy, sao khoâng tìm caùch thö göûi ñoàng chí Leâ Ñöùc Thoï yeâu baét lieân laïc vôùi Ñaûng? Khi vaøo Hoäi caàu xaùc minh lyù lòch vaø caùc vaán ñeà An, phong traøo caùch maïng ôû Hoäi veà ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh vieát ngaøy An, Duy Xuyeân, Quaûng Nam raát 2-8 -1986 coù noùi: maïnh. Toå chöùc Ñaûng vaø caùc toå “Ñaàu naêm 1945, toâi (Naêm Thi laø chöùc coâng khai nhö caùc hoäi aùi höõu, UÛy vieân Ban caùn söï Thuû Daàu Moät) caùc nghieäp ñoaøn ñeàu hoaït ñoäng ñöôïc phaân coâng ñeán Loäc Ninh ñeå maïnh, ngay trong Sôû ñaïc ñieàn maø kieåm ñieåm khaû naêng toå chöùc löïc ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laøm thö kyù löôïng Maët traän Vieät Minh... Thaùng cuõng coù toå chöùc quaàn chuùng cuûa 2-1945 moät toå chöùc Maët traän Vieät Ñaûng. Minh trong coâng nhaân cao su... Nhieàu ñoàng chí caùn boä, ñaûng Ngaøy vaøo Ñaûng naêm 1945 (cuûa vieân nghi vaán ñoàng chí Leâ Ñöùc ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh) do Ñaûng boä Anh chöa ñöôïc keát naïp vaøo Ñaûng Thuû Daàu Moät coù theå laø ñuùng. Coøn laø coù lyù do. tröôùc naêm 1945, toâi (Naêm Thi) Vaäy taïi sao töø naêm 1986, khi coù chöa thaáy roõ vì khoâng coù söï giôùi baûn toùm taét lyù lòch laàn 2 cuûa ñoàng thieäu naøo laø moät ñoàng chí ñaûng chí Leâ Ñöùc Anh, vaø coù lôøi ghi ôû goùc vieân naèm vuøng”. phaûi treân böùc thö ngaøy 2-8-1986 Nhieàu ñoàng chí cho raèng: Ñoàng ñoàng chí Naêm Thi göûi ñoàng chí Leâ chí Leâ Ñöùc Anh chöa ñöôïc keát naïp Ñöùc Thoï laø: “Ñieàu tra lyù lòch ngaøy hoaëc chöa ñöôïc keát naïp chính thöùc. vaøo Ñaûng coù phaûi laø 44 hay 39?” Cho neân môùi duøng caùi töø “laáy ñoù Ban Toå chöùc Trung öông vaø Ban laøm ngaøy keát naïp, laáy ñoù laøm ngaøy Baûo veä chính trò noäi boä laïi khoâng chính thöùc”. tieán haønh kieåm tra vaø xaùc minh? Vì vaäy, yeâu caàu thaåm tra ñaûng Ñoàng chí Nguyeãn Ñöùc Taâm cho tòch ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh cuûa bieát: nhieàu ñoàng chí laõo thaønh caùch Ñoàng chí Nguyeãn Ñöùc Taâm coù maïng laø coù lyù do xaùc ñaùng. tröïc tieáp baùo caùo vôùi ñoàng chí Leâ Caàn löu yù laø: Ñöùc Thoï, Tröôûng Ban Toå chöùc Baûng toùm taét lyù lòch thaùng 11- Trung öông khoùa aáy veà vaán ñeà lyù 1976 ghi: Thaønh phaàn laø “vieân lòch ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh. Ñoàng chöùc”. Vieân chöùc laø thuoäc thaønh chí Leâ Ñöùc Thoï ñang nghieân cöùu phaàn tieåu tö saûn. Ñöôïc keát naïp nhaân söï Toång Bí thö neân khoâng coù naêm 1938, nhöng khoâng coù ngaøy. thôøi gian xem xeùt tieåu söû ñoàng chí Ñieàu leä Ñaûng tröôùc ñaây quy Leâ Ñöùc Anh vaø chæ gaëp ñoàng chí ñònh: Thôøi gian döï bò cuûa nhöõng Leâ Ñöùc Anh baûo ñoàng chí Leâ Ñöùc ngöôøi ñöôïc keát naïp Ñaûng thaønh Anh vieát baùo caùo göûi leân Ban Toå phaàn tieåu tö saûn laø 6 thaùng. Coøn chöùc Trung öông vaø ñeå sau Ñaïi hoäi xuaát thaân thaønh phaàn coâng nhaân haõy hay. thôøi gian döï bò laø 3 thaùng. Thö ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh göûi Cho neân khi khai ngaøy keát naïp ñoàng chí Leâ Ñöùc Thoï, Tröôûng Ban (döï bò) laø 30-5-1938 vaø ngaøy chính Toå chöùc Trung öông ngaøy 16-11thöùc laø 5-10-1938 (caùch nhau 4 1986 chæ ñeà caäp 3 vaán ñeà maø theo thaùng 6 ngaøy thì taát nhieân keøm ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laø “do nhoùm theo ñoù phaûi khai tuït xuoáng laø Traàn Vaên Traø, Toâ Kyù, Naêm Thi, xuaát thaân coâng nhaân). Vì neáu xuaát Huyønh Vaên Moät, v.v... seõ noùi trong thaân vieân chöùc thì thôøi gian döï bò dòp Ñaïi hoäi toaøn quaân vaøo cuoái phaûi laø 6 thaùng. (Ñoù laø chöa noùi thaùng 11 naêm 1986: 1. Laøm cai cao su. caùc nghi vaán khaùc nhö moät soá 2. Taïi sao toâi (Leâ Ñöùc Anh) laõnh ñoàng chí ñaûng vieân ñaõ ñaët vaán ñeà ñaïo khôûi nghóa ôû caùc vuøng ñoàn töø naêm 1982). ñieàn cao su ôû phía baéc Thuû Daàu Moät maø khoâng baét vaø gieát teân Baûn toùm taét lyù lòch thaùng 11Giaùm ñoác ñoàn ñieàn cao su? 1976 ghi: 3. Taïi sao toâi (Leâ Ñöùc Anh) “Tham gia Maët traän Bình Daân, khoâng baét ñöôïc boïn quan chöùc cao bò ñòch khuûng boá maát lieân laïc vaøo caáp cuûa Phaùp bò boïn Nhaät giam Nam Boä laøm aên. Thaùng 4-1944, giöõ ôû Loäc Ninh, Thuû Daàu Moät khi tieáp tuïc hoaït ñoäng”. Nhö vaäy laø chæ ñaõ giaønh ñöôïc chính quyeàn?” Trong böùc thö göûi ñoàng chí Leâ noùi tham gia Maët traän Bình Daân, khoâng noùi roõ tham gia Ñaûng. Chæ Ñöùc Thoï ngaøy 16-11-1986 cuûa ñoàng

chí Leâ Ñöùc Anh, ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh hoaøn toaøn khoâng ñeà caäp ñeán vaán ñeà ñaûng tòch. Ñoàng chí Nguyeãn Ñình Höông cho bieát: “Trong thôøi gian chuaån bò Ñaïi hoäi 6 xaûy ra söï kieän anh Vaên Tieán Duõng vaø anh Chu Huy Maân khoâng truùng ñaïi bieåu ñi döï Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác. Luùc ñoù caân nhaéc ai laøm Boä tröôûng Boä Quoác phoøng, keát quaû laø Boä Chính trò giôùi thieäu ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laøm Boä tröôûng Boä Quoác phoøng vaø khi xem xeùt khoâng baøn gì veà lòch söû chính trò ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh”. Khoùa 6, ñoàng chí Nguyeãn Vaên Linh ñöôïc baàu laøm Toång Bí thö. Ñoàng chí Nguyeãn Ñöùc Taâm baùo caùo vôùi ñoàng chí Nguyeãn Vaên Linh moät soá vaán ñeà veà lòch söû chính trò ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh, nhöng ñoàng chí Nguyeãn Vaên Linh khoâng coù yù kieán gì. Ñeán Ñaïi hoäi 7, ñoàng chí Ñoã Möôøi ñöôïc baàu laøm Toång Bí thö. Ñoàng chí Nguyeãn Ñình Höông, Tröôûng Ban Baûo veä chính trò noäi boä Trung öông, baùo caùo vôùi ñoàng chí Ñoã Möôøi. Ñoàng chí Ñoã Möôøi thaáy thö phaûn aùnh coù vaán ñeà phaûi nghieân cöùu, nhöng luùc aáy ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh ñöôïc baàu vaøo Boä Chính trò, baàu laøm Chuû tòch nöôùc neân ñoàng chí Ñoã Möôøi khoâng coù yù kieán gì. Ñoàng chí Nguyeãn Ñình Höông, Khi laøm Phoù Ban Toå chöùc Trung öông kieâm Tröôûng Ban Baûo veä chính trò noäi boä ñöôïc ñoàng chí Leâ Ñöùc Thoï vaø Nguyeãn Ñöùc Taâm giao nghieân cöùu caùc thö phaûn aùnh veà lòch söû chính trò ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh. Luùc ñoù ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh ñaõ ñöôïc Trung öông vaø Boä Chính trò cöû laøm Boä tröôûng Boä Quoác phoøng roài Chuû tòch nöôùc, cho neân cuõng döøng laïi. Ñeán khi Ñaøi phaùt thanh ñöa tin ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh ñöôïc nhaän huy hieäu 60 naêm tuoåi Ñaûng thì caùc laõo thaønh caùch maïng, caùn boä, ñaûng vieân laïi coù thö yeâu caàu xem xeùt ñaûng tòch ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh. Sau Ñaïi hoäi 9, qua caùc haønh ñoäng vi phaïm nguyeân taéc, loäng quyeàn, vu khoáng cuûa ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh, cho ñeán nay, khi vuï T4 ñöôïc phaùt hieän, thö phaûn aùnh veà tieåu söû ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh laïi roä leân. Ban Toå chöùc Trung öông, Ban Baûo veä chính trò noäi boä töø cuoái khoùa 5, khoùa 6, khoùa 7, khoùa 8 ñeàu thaáy ñaûng tòch cuûa ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh caàn phaûi xem xeùt laïi. Nhöng do neå nang, laáy lyù do laø ñaõ ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï cao cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, neân boû qua, khoâng xem xeùt. Khoâng theå laáy thaùi ñoä höõu khuynh aáy ñeå laøm caên cöù maø khoâng thaåm tra laïi lyù lòch ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh. Ñoàng chí Leâ Ñöùc Anh töï khai vaøo Ñaûng ngaøy 30 thaùng 5 naêm 1938 vaø chính thöùc ngaøy 5 thaùng 10 naêm 1938 laø khai man. Nguyeãn Vaên Thi (Naêm Thi)

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

.3”

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

Cuï giaø Joe Paterno ñöôïc phong Huaán Luyeän Vieân soá 1

FIFA yeâu caàu caùc caâu laïc boä trieät ñeå ngaên chaën haønh ñoäng kyø thò chuûng toäc STOCKHOLM (AFP) - Caùc caâu laïc boä tuùc caàu khoâng kieåm soaùt ñöôïc nhöõng bieåu hieän kyø thò chuûng toäc cuûa caàu thuû hay uûng hoä vieân seõ coù theå bò bieän phaùp cheá taøi cuûa FIFA, bao goàm töø treo gioø moät soá traän cho ñeán loaïi tröø ra khoûi Lieân ñoaøn. Chuû tòch FIFA Sepp Blatter cho bieát caùc chuyeân gia phaùp lyù vaø ban laõnh ñaïo FIFA seõ hoïp vaøo thaùng 1 ñeå quyeát ñònh nhöõng bieän phaùp caàn thieát nhaèm taêng cöôøng luaät leä choáng kyø thò chuûng toäc cuûa toå chöùc tuùc caàu quoác teá naøy. Caùc Lieân ñoaøn Tuùc caàu Quoác gia sau ñoù seõ bieåu quyeát veà nhöõng quy ñònh môùi trong ñaïi hoäi thöôøng nieân cuûa FIFA naêm tôùi. OÂng noùi raèng FIFA seõ tröø ñieåm caùc caâu laïc boä vi phaïm vaø keát quaû sau ñoù coù theå ñi ñeán vieäc treo gioø hay toáng xuaát caùc caâu laïc boä coù loãi. Caùc bieán coá lieân quan ñeán kyø thò chuûng toäc ñaõ xaûy ra treân nhieàu saân boùng ôû AÂu Chaâu vaø Chuû tòch FIFA ñaõ nhieàu laàn nhaéc laïi vieäc thi haønh nhöõng tieâu chuaån choáng tình traïng naøy cuûa FIFA. Tuaàn tröôùc oâng ñaõ pheâ phaùn caàu thuû tieàn ñaïo Paolo Di Canio cuûa caâu laïc boä Lazio vì chaøo theo kieåu phaùt xít trong moät traän ñaáu. OÂng cho bieát Di Canio coù theå bò truïc xuaát khoûi laøng boùng ñaù veà haønh ñoäng aáy. Cöïu caàu thuû tieàn ñaïo naøy cuûa ñoäi West Ham tuy nhieân ñaõ beânh vöïc thaùi ñoä cuûa mình ngay caû sau khi ñaõ moät laàn bò phaït vaøo ñaàu muøa boùng. Hoâm Thöù Hai, Di Canio ñaõ bò UÛy ban Kyû luaät Tuùc caàu YÙ treo gioø moät traän vaø phaït tieàn. Theo nhaän ñònh cuûa oâng Sepp Blatter, nhöõng quy ñònh choáng kyø thò chuûng toäc hieän nay chöa ñuû, môùi chæ laø phaït tieàn caùc caàu thuû vaø caám caùc uûng hoä vieân kyø thò chuûng toäc vaøo saân boùng. Caùc caâu laïc boä khoâng kieåm soaùt ñöôïc caàu thuû hay uûng hoä vieân cuûa mình coù theå bò baét buoäc phaûi ñaù nhöõng traän treân saân troáng, khoâng coù khaùn giaû, coù nghóa laø caâu laïc boä aáy khoâng thu ñöôïc tieàn baùn veù. OÂng Blatter cho raèng “xöû phaït taøi chaùnh khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp thích ñaùng vì chæ nhöõng caâu laïc boä naøo ñuû tieàn thì bieän phaùp môùi coù giaù trò”. OÂng cho raèng bieän phaùp cheá taøi coøn caàn phaûi xöû lyù treân caù nhaân. Ñaàu thaùng naøy, Lieân ñoaøn Tuùc caàu Hungary ñaõ phaït ñoäi caâu laïc boä Ujpest FC soá tieàn 23,250 dollars vì nhöõng uûng hoä vieân ñoäi naøy haùt baøi ca choáng Do Thaùi trong moät traän ñaáu. Lieân ñoaøn cuõng treo gioø troïng taøi ñaõ khoâng coù haønh ñoäng öùng phoù. Thaùng tröôùc, caàu thuû Marc Zoro daân Ivory Coast cuûa ñoäi Messina ñaõ khoùc vaø ñe doïa seõ boû ra khoûi saân, khi caùc uûng hoä vieân ñoäi caâu laïc boä Inter Milan phaùt ra nhöõng lôøi leõ kyø thò. Nhöng tôùi traän keá tieáp, moät soá uûng hoä vieân cuûa Inter Milan vaãn tieáp tuïc haønh ñoäng aáy. (HC)

Phaïm doping, Puerta bò phaït treo vôït 8 naêm

Huaán luyeän vieân tröôûng Joe Paterno ñoäi Penn State chaïy treân saân nhaø trong traän gaëp Ohio State trong muøa vöøa qua. Ñoäi Penn State thaéng Ohio State 29-27. Penn State hieän ñöùng haïng 3 toaøn quoác, rieâng Joe Pa ñöôïc trao danh hieäu soá 1 trong naêm. (Hình: Jamie Squire/Allsport)

NEW YORK (AFP) - Hoâm Thöù Tö, huaán luyeän vieân Joe Paterno ñaõ ñöôïc thoâng taán xaõ AP tuyeån choïn laø “Huaán luyeän vieân Football Ñaïi hoïc cuûa naêm 2005”. Vinh döï naøy ñeán vôùi oâng ñuùng vaøo dòp kyû nieäm sinh nhaät thöù 79. Sau 4 muøa boùng thaát baïi trong 5 naêm gaàn ñaây, ñoäi football Nittany Lions cuûa ñaïi hoïc Pennsylvania do Paterno höôùng daãn ñaõ hoài phuïc trôû laïi 10-1 naêm 2005, ñöôïc xeáp vaøo moät trong 10 ñoäi haøng ñaàu vaø chieám vò trí noåi baät trong giaûi Bowl Championship Series. Nhôø vaäy, oâng ñöôïc 45 trong soá 65

phieáu baàu cuûa caùc kyù giaû theå thao thoâng taán xaõ AP chuyeân theo doõi caùc traän cuûa caùc ñoäi football tröôøng ñaïi hoïc. Huaán luyeän vieân Mack Brown ñaïi hoïc Texas chieám ñöôïc 8 phieáu; Charlie Weis ñoäi Notre Dame vaø Pete Carroll ñoäi ñaïi hoïc Nam California moãi ngöôøi 3 phieáu. Coøn laïi laø huaán luyeän vieân Rich Rodriguez ñaïi hoïc West Virginia 2 phieáu, Les Miles cuûa LSU, Steve Spurrier cuûa South Carolina, George O’Leary cuûa Central Florida vaø Tommy Tuberville cuûa Auburn moãi ngöôøi 1 phieáu. Tuyeân boá veà vinh döï naøy,

Joe Paterno noùi: “Raát phaán khôûi. Ñoái vôùi toâi duø laø naêm ñaàu hay naêm thöù 50 ñöôïc moïi ngöôøi coâng nhaän veà thaønh tích naøy ñeàu voâ cuøng khích leä. Tuy nhieân toâi vaãn thöôøng nghó raèng huaán luyeän vieân tröôûng ñaõ ñöôïc cho quaù nhieàu thaønh tích. Ñaây laø coâng lao cuûa toaøn theå ban huaán luyeän.”... Naêm 2004, Nittany Lions chæ ñaït keát quaû 4-7 nhöng Paterno cho raèng ñoäi naøy ñang höùa heïn nhieàu trieån voïng. OÂng vaø ban huaán luyeän ñaõ tuyeån theâm Derrick Williams vaø Justin King vaø chöùng minh ñöôïc khaû naêng

cuûa nhöõng caàu thuû môùi. Sau nhieàu thay ñoåi khaùc veà vò trí vai troø caùc caàu thuû trong ñoäi cuõng nhö chaán chænh chieán thuaät, Nittany Lions ñaõ trôû laïi thaønh moät ñoäi boùng maïnh, leân tôùi haïng ba trong caùc ñoäi football ñaïi hoïc. Trong cuoäc ñôøi ngheà nghieäp, huaán luyeän vieân Paterno ñaõ coù 353 traän thaéng, chæ keùm Bobby Bowden cuûa Florida State, 359. Tuy nhieân Paterno khoâng coi thaønh coâng chæ laø con soá thaéng baïi, theo oâng ñieàu caàn thieát nhaát laø khaû naêng tieán leân cuûa moät ñoäi boùng. (HC)

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY

Countrywide

10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO

D

L SO

HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG ©

Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Lieân ñoaøn Quaàn vôït Quoác teá ITF (International Tennis Federation) hoâm Thöù Tö loan baùo quyeát ñònh treo gioø 8 naêm Mariano Puerta, moät caây vôït xuaát saéc cuûa Argentine ñaõ vaøo tôùi chung keát giaûi Phaùp Môû Roäng, vì söû duïng thuoác baát hôïp phaùp (doping). Trong giaûi Phaùp Môû Roäng ôû voøng chung keát ngaøy 5 thaùng 6 naêm 2005, Puerta, 27 tuoåi, ñaõ bò thöû nghieäm döông tính vôùi thuoác trôï tim etilefrine, moät trong nhöõng loaïi thuoác kích thích ñöôïc xeáp trong danh saùch caám. Trong traän naøy Mariano Puerta thua Rafael Nadal. ITF cho bieát Puerta bò loaïi teân khoûi giaûi naøy vaø huûy boû keát quaû, nhöng vaãn ñöôïc giöõ vò trí laø moät ñaáu thuû vaøo tôùi chung keát trong hoà sô thaønh tích. Naêm 2003, Puerta ñaõ töøng bò caám thi ñaáu 9 thaùng vì duøng clenbuterol vaø nhö vaäy vôùi hai laàn vi phaïm coù theå bò treo gioø suoát ñôøi. Nhöng uûy ban xeùt xöû cuûa ITF noùi raèng chæ ban moät hình phaït nheï vì vi phaïm taïi Paris chæ laø do baát caån. Ñöông söï coù thôøi haïn 3 tuaàn leã ñeå khieáu naïi vaø hoäi ñoàng xeùt xöû cuûa ITF döï ñoaùn vuï naøy seõ phaûi ra tröôùc Toøa aùn Troïng taøi Theå thao. Vôùi quyeát ñònh cuûa ITF, Puerta, caây vôït nhaø ngheà ñöôïc xeáp haïng thöù 12 theá giôùi, khoâng ñöôïc nhaän tieàn tranh giaûi French Open, öôùc löôïng khoaûng 300,000 dollars. Chuû tòch Cô quan Theá giôùi choáng Doping, oâng Dick Pound, hoan ngheânh phaùn quyeát cuûa ITF. Mariano Puerta gia nhaäp Hieäp hoäi Quaàn vôït Theá giôùi nhaø ngheà töø 1997 vaø ñaõ ñoaït caùc giaûi ôû Palermo, YÙ, naêm 1998; Bogota, Colombia naêm 2000 vaø Grand Prix Hassan II ôû Casblanca, Morocco, thaùng 4 vöøa qua. Mariano Puerta laø caây vôït thöù 6 cuûa Argentine bò cheá taøi vì söû duïng thuoác baát hôïp phaùp trong nhöõng naêm gaàn ñaây. (HC)

Equal Housing Lender. 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-14L-121305/199268

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT

100-7L-121505/199504

100-31L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. Free moät thaùng Hi-Speed Online, charter, 714-677-7229 100-10L-111305/195501

4 Plex Apartment (2PN/1.5PT) kieåu townhouse. Phoøng khaùch, nhaø beáp döôùi laàu, 2PN treân laàu goùc Westminster & Harbor. Ñ/ chæ: 14102 Buena, Garden Grove cho thueâ $1300/thaùng. Deposit $1000. Nhaän housing. L/L Ngaân: 714-448-7557

100-28L-111405/195590

RIVERSIDE. Nhaø brandnew 2 taàng, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe, 1815 SQFT. Khu toát coù coång. Gaàn tröôøng UCR, RCC & fwy. Doïn vaøo ngay. Thueâ $1400/thaùng + deposit. L/L: 714-470-2753 or 408-373-6451

100-17L-111705/196042

ª Townhouse Westminster goùc Bolsa & Magnolia 2 taàng 3PN/ 2.5 PT (nhaø roäng trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Magnolia. Doïn vaøo ngay. ª 4 Plex Garden Grove goùc Lampson & Harbor 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. L/L: 714-335-2222 or 714-3761900

100-7L-111805/196202

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garage, corner lot, goùc Bushard/ Westminser, cho thueâ $1,900. Goïi cell 714417-4381, 714-748-7182. Bao ñieän nöôùc.

100-21L-112105/196526

Nhaø 4PN, 2PT ôû Huntington Beach (Mac Fadden & Beach) gaà n tröôø n g hoï c Goldenwest, shopping Center, Freeway, khu yeân tónh, cho thueâ $2250/thaùng, deposit $2000. Housing OK. L/L 301-573-1410

100-7L-112205/196678

Nhaø Anaheim 3PN, 2PT saïch seõ gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø, freeway, nhieàu caây aên traùi, doïn vaøo ôû ngay. Giaù $2,000 moät thaùng. L/L Steven 714-326-4724

100-14L-120305/198095

Nhaø Huntington Beach 3PN/2PT, saïch, roäng thoaùng, khu an ninh + yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc shopping + freeway + chôï VN, doïn vaøo anytime. Housing OK. L/L: 714-399-6320

100-28L-120505/198218

Nhaø rieâng gaàn Riverside Mall, gaàn freeway 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaän housing, doïn vaøo ngay. Giaù $1,500. Goïi 714726-1423

100-8L-120805/198725

MIDWAY CITY. Nhaø brandnew, 3PN, 2PT, central heat + air. Khu yeân tónh, gaàn Phöôùc Loäc Thoï, tröôø n g hoï c , $2000/M. Nhaä n housing. L/L: 714-785-3879

100-14L-120905/198901

Triplex House goùc Beach/ McFadden. Nhaø roäng 2PN/ 1PT, ñoái dieän tröôøng De-Mille, remodel kitchen/ bathroom. 2 carport parking. 15361 Van Buren St., $1,295/ month. L/L Xuaân Dung (H) 714-893-3371, (cell) 714230-9440, 714-230-9482

100-14L-120905/198920

SOUTH COAST METRO. Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, gaàn freeway, tröôøng hoïc toát, saân roäng, caây aên traùi, housing only $1,750/ thaùng + $1,000 deposit, available 1/7/05. 714-468-9679

Westminster Townhouse raát ñeïp cho thueâ 3PN, 2.5PT, 2 xe garage ñi thoâng vaøo nhaø. Roäng raõi, thaûm vaø gaïch môùi treû tuoåi, gaàn nhaø thôø WTM. Ñ/C: 7882 16th #A, gaàn goùc Westminster Ave/ Beach Blvd. Giaù cho thueâ $1675 1/T deposit $1200. Nhaän housing. L/L Larry 714-537-6111

100-7L-121505/199514

Nhaø Fountain Valley, goùc Euclid & Edinger 4PN/2PT, sunroom 3 xe garage nhieàu parking, khu an toaøn $2400 + deposit. L/L 714728-6440, 714-839-6440

100-7L-121505/199544

STANTON. 3PN, 2PT goùc Beach/ Cerritos khu yeân tónh, caàn ngöôøi thueâ daøi haïn. Giaù $1,750, nhaän housing, doïn vaøo 1/2006. L/L Baûo 714-251-4252, 714-9954107

100-14L-121505/199557

Nhaø roäng, môùi taân trang, coù central air, coång, 3 phoøng, 2PT, Euclid/ First, gaàn nhaø thôø St. Barbara, coù theå doïn vaøo ngay, coù kho “storage” 1,600 sqft. beân caïnh nhaø, coù theå chæ möôùn nhaø. Kathy 714-539-4901

100-7L-121505/199560

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-4085201

100-7L-121505/199561

Townhouse vuøng Santa Ana 3PN, 2.5PT, 2 car garage, khu toát, coù coång an toaøn, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc vaø chôï. Chuû ñaõ taân trang toaø n dieä n . Giaù möôù n $1900. Nhaän housing. L/L: 714612-0085 hay 714-390-6370

100-7L-121705/199805

2 caên nhaø cho thueâ H.B ª 3PN, 1PT, kitchen, laundry (coù washer & dryer) available. L/L 714-623-6086 or 714-850-9860 ª 2PN, 1PT new paint & windows, available now. L/L 714595-4431 or 714-850-9860 100-14L-121705/199833

Nhaø 4 Bedroom 2 bathroom. Khu Little Saigon gaàn Bolsa. Cho thueâ $1850 moãi thaùng. Nhaän housing. Lieân laïc phone 714-8917856 100-14L-121805/199884

Townhouse goùc Brookhurst & Westminster 2 taàng 3PN, 2.5PT, 2 xe garage. Gaàn chôï, tröôøng, freeways $1750/thaùng + deposit. No housing. Doïn vaøo 1/6/06. L/ L: 714-420-0526 100-7L-121905/199900

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém ngay Little Saigon, gaàn tröôøng hoïc gaàn chôï Vieät Nam. Xin goïi Haûi. 714-251-9658 or 714-2104900 100-5L-121905/199921

100-7L-121505/199584

100-7L-121505/199585

Nhaø laàu 4 phoøng nguû, 2.5 taém roäng 2100 sf. coù coång an toaøn, ngay Bolsa, gaàn chôï ABC cho möôùn $2500/thaùng. Xin Lieân laïc Mai 714-933-8403

Nhaø cho thueâ 3PN, 2.5PT, 2 garage, Santa Ana giöõa ñöôøng Newhope vaø First giaù $1700, xin lieân laïc 714-531-0895. Housing OK. Goïi baùc Giang. Nhaø 2 tuoå i G.G, 4PN, 3PT, Lampson/Euclid cho thueâ $2200. Deposit $2000. No housing. Credit check, garage 4 choã ñaäu xe. L/L: 949-366-0838 or 714328-7289

100-7L-121505/199586

WESTMINSTER. Nhaø bieät laäp saïch ñeïp, goùc Bolsa + Magnolia, 3PN, loft, 2PT, 2 car garage, ñoái dieän chôï ABC, tuû laïnh, maùy giaët, maùy xaáy, vöôøn caây aên traùi, coång vaøo an toaøn, $1980/mo. Öu tieân Housing. Doïn vaøo ngay. L/L Kim: 714-692-9621

100-7L-121505/199597

ANAHEIM. Duplex 2 nguû, 2 taém, thaûm môùi, coù theå doïn vaøo ngay, nhaän housing. 714-775-0707 or cell 714-331-7603

100-7L-121505/199615

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/ thaùng. Xin L/L 323-255-5842, 323-633-5320

100-7L-121905/199934

100-7L-121905/199950

TEMPLE CITY. Nhaø 1PN, 1PT hoïc tröôøng Temple City, coù theå doïn vaøo anytime $950/thaùng. Xin goïi 626-340-7296 or 626-3407286 100-14L-121905/199952

BALDWIN PARK, LA. Nhaø môùi remodel 2 phoøng nguû röôõi, 1PT $1,300/thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L 626-392-5515

100-7L-121905/199954

Nhaø maãu 3 P.nguû, 3PT tuyeät ñeïp, coù ñaày ñuû ñoà ñaït trong trí raát sang troïng, chæ caàn möôùn laø ôû, khu yeân tònh $2,200. L/L Tuyeát 714-308-8191 100-7L-121905/199958

Nhaø vuøng toát Santa Ana 3BR, 2BA, family room corner house 1,800sf, garage 2 xe, khu an ninh, near school, no pet, nhaän housing, thaûm môùi. L/L Trung 714-653-5987 100-7L-121905/199973

Nhaø vuøng G.G, môùi taân trang 3PN/ 2PT Acacia/ West, sau nhaø haøng $1.99, khu cuoái ñöôøng $1,850 vaø deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 1, no housing. L/L Höng 714-606-2733

Westminster. Fourplex 2 bed+2 bath, neàn loùt gaïch, khu yeân tónh, raát hieám, treân Goldenwest goùc Westminster , address 7271 Wyoming vaø Garden Grove Apt. 2 bed+1 bath on Trask goùc Harbor. L/L 714-454-5322, 8912112, 448-9953

100-7L-121605/199628

100-14L-121905/199976

100-7L-121605/199627

100-6L-121205/199096

100-14L-121205/199191

Nhaø Edinger + Fairview 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, gaàn Böu ñieän, xe bus, chôï, tröôøng hoïc. L/L 714549-4872, cell 585-2358. $2000/ thaùng, khoâng nhaän housing. L/L 714-549-4872

ª Thaønh phoá Westminster. Nhaø cho thueâ 4BR, 3 Bath, 2 xe garage môùi saïch vaø ñeïp, $1800/ mos dep $1500. Nhaän housing, 714-741-8020 or 714-757-0041 ª Nhaø ôû Santa Ana 3BR, 1.75 bath $1700/mos ª Apt cho thueâ thaønh phoá Anaheim 1BR, 1 bath, saïch seõ, thoaûi maùi coù 1 garag ñaäu xe $875/ mos dep $600. Nhaän housing. 714-741-8020 or 714-757-0041

100-14L-121705/199804

Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Maùi ngoùi, beáp môùi granite $1850/ thaùng deposit $1850. Doïn voâ Dec 20.05. 14271 Magnolia Westminster. Chæ nhaän housing, hoûi oâng Bình 714-655-6114

GARDEN GROVE. Nhaø 4PN/ 2PT. 12631 Kathy Ln. Giaù $2,000/thaùng, deposit $1,000, doïn vaøo 01/01/2006. 949-4511418

Nhaø vuøng Irvine 2 1/2PT, 2 PN, gaàn tröôøng hoïc, freeway 405, maùy giaët, maùy saáy, yeân tónh. Giaù $1,700/thaùng. Xin goïi 714-2003566

Nhaø Garden Grove, 4 nguû, 2 taém $1700 thaùng deposit $1000. Goùc Chapman & West. Doïn vaøo 15/ 1/06. Nhaø 3 nguû 1 taém $1500 thaùng deposit $800. Doïn vaøo thaùng 1/06. L/L: 714-390-3499

100-14L-121605/199753

Nhaø ñeïp môùi, lake view. 4PN, 3PT, loft, 2 story, 2 car. Large living room with cathedral ceiling. Large kitchen. Family room has fireplace. Back to lake & park. Ñi boä tôùi tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc vaø ñaïi hoïc. Gaàn freeway 15 & 215. Doïn vaøo ngay $1900/Mo. 30665 Spring Deep Terrace, Mehifee. Riverside. Goïi Huy Buøi 714-262-3425, 714836-9876

100-7L-121605/199632

100-14L-121605/199664

Garden Grove / Rancho. 3PN / 2PT, garage 2 xe, taân trang môùi saïch ñeïp, Saân tröôùc vöôøn sau nhieàu caây aên traùi. Gaàn tröôøng hoïc, chôï, freeway. nhaän housing $2000/thaùng. Doïn vaøo ngay . L/L 714-623-5988, 623-0634 100-7L-121905/199994

Nhaø ôû Fountain Valley 4PN/ 2PT, roä n g ñeï p cho thueâ . Giaù reû $2,000/ thaùng + deposit. L/L 714-883-0774 100-7L-121905/199997

Nhaø townhouse Magnolia and Broadway 3 bed, 2bth, 2 carport, hoà bôi, gaàn fwy 5, 91. Rent $1650 deposit $1000. L/L: 714331-6514 C.Thuùy, 714-504-4936 C. Khanh.

Fountain Valley, 5PN, 3PT, $2600/mo, doïn vaøo 1/2006, gaàn Mile Square Park, Freeway 405, khu toát vaø an toaøn, 714-4933888, Okay

100-7L-121605/199681

Nhaø 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, khu yeân tònh, goùc Harbor / Garden Grove, Giaù $1150/thaùng. bao gas, ñieän nöôùc, khoâng nhaän housing. Doïn voâ ñaàu thaùng 2/ 06. L/L 714-748-1476, 714-4739342

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage, sôn môùi, saïch seõ, gaàn chôï, freeway, raát thuaän tieän Euclid/ Westminster. Goïi 714573-2700, 714-654-9381

100-7L-122005/200026

100-7L-122005/200033

Nhaø Duplex, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, beáp rieâng, loái ñi rieâng, gaàn nhaø thôø Saint Barbara, khoâng nhaän housing $890/ thaùng. Goïi 714-598-5667 hoaëc 714-908-6913

110-DL-022504/106167

100-7L-122005/200038

100-5L-122005/200070

110-7L-121505/199618

GARDEN GROVE. Near Brookhurst/ Lampson large 2 bedroom, 1 bath, water/ trash/ gas paid, parking, no housing $1,075/ month, available January 3rd. 714-657-9100

100-7L-122005/200071

ORANGE CITY. 4-Plex 2PN/ 1PT, 1 garage, phoøng khaùch roäng, gaàn freeway 22, 5, 57 nhaän housing $1150/m, doïn vaøo 1/ 2006. Goïi Thoâng 714-771-6499, cell 714-280-2942

110-7L-121605/199781

APARTMENT APT 1BA/BD, goùc Westminster - Harbor, 12611 Morningside, G.G. Khu yeân tónh, gaàn xe bus, $900/M. Call Trang 714-720-3141. Housing OK. 110-36L-052604/120220

100-7L-122005/200088

Nhaø house 3 bed, 2 bath, khu yeân tónh, goùc Euclid Katella, gaàn tröôøng hoïc vaø chôï $1,800, coù theå doïn vaøo ngay. L/L Coâ Jenny 714-717-8579

TRIPLEX 1.5 mile tôùi bieån 2PN/ 1.5PT. Phoøng roäng, patio, saïch seõ, 1 garage, washer/dryer hookup, 2PN treân laàu $1295/thaùng, bao raùc, nöôùc. Doïn vaøo anytime. 711 Owen Ave, Beach & Garfielf. L/L coâ Lan: 714-417-0388, 714376-5120

100-7L-122005/200101

100-7L-122105/200127

Nhaø Guesthouse 2PN, 1PT cho möôùn $1250. Goùc Chapman vaø Ninth. Doïn vaøo ngay, Xin lieân laïc 714-679-5932, xin loãi khoâng nhaän housing

110-7L-070705/176723

ª GARDEN GROVE Condo 2PN. Garage, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 13191 Edland St. Goù c Brookhurst / Trask. Goïi 714-7192876. 110-20L-102405/192745

Nhaø goùc ñöôøng Bolsa Hope cho thueâ 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, coù theå doïn vaøo ôû ñaàu thaùng 2. Lieân laïc baø KIm 714-964-0527

ANAHEIM. Triplex new condo 3BR/ 2.5BA 2 car garage, central air washer, dryer, no pets $1,800/Mo + 1 month deposit, close to St. Boniface Church, Harbor & La Palma (91 FWY), housing OK. Ready by Dec.1. Joe 714-658-9121 leave message.

100-3L-122105/200222

110-14L-112605/197114

100-7L-122105/200218

Nhaø cho thueâ master bedroom, loái ñi rieâng. Lieân laïc Tuù Anh: 714-260-2552 or 714-554-3555

100-7L-122105/200223

NHAØ roäng yeân tònh an ninh coù nhieàu parking ñaäu xe, gaàn freeway 22, nhaø thôø, chuøa, tröôøng hoïc, 4 bed 2 bath cho thueâ. Xin lieân laïc ÑT: 714-468-8539 100-4L-122105/200225

Nhaø 3PN, 1.75PT, ôû thaønh phoá Santa Ana, gaà n tröôø n g hoï c Rosita. Coù nhaän housing hoaëc khoâng housing okay. Doïn voâ anytime $1700. L/L: 714-6513128 100-14L-121205/199202

SAN GABRIEL - Nhaø 3PN 1 den, 1PT. Khu yeân tónh $1350/thaùng, 1st + last deposit. Doïn vaøo ngay. L/L 213-200-7429 100-7L-121505/199525

VICTORVILLE - 4BD, 2.5 Bath. Phoøng raát lôùn vaø toát cho gia ñình. Gaàn freeway vaø khu shopping. Nhaän housing. Khu yeân tónh. L/ L: 714-234-9543, $1400.

110 - APT CHO THUEÂ 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, bao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-7L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876.

APT cho thueâ: 3N/ 2T Dale + Garden Grove. 2N/ 1T Beach & Edinger, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Giaù ñaëc bieät, doïn vaøo thaùng 12. L/L Ñöùc 714-448-8987, 4488969

110-14L-113005/197667

G.G. 2 PN/2PT roäng thaûm, sôn, beáp môùi, saøn nhaø laùt gaïch, granite countertop, gaàn tröôøng hoïc. $1175. L/L: 714-414-2012

110-28L-120205/197878

Gaàn Trask/Brookhurst, Apartment 1PN/1PT roäng raõi. Coù hoà taém, table tennis. Khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing & smoking. Muoán “An Cö Laïc Nghieäp”, xin goïi coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C: 13122 Benton St, G.G

110-28L-120605/198430

1 bedroom, 1 bathroom rent $850, no pets. 7922 Stark Ave., Huntington Beach C/O Peter 714863-9089, between Edinger + Heil on Beach Blvd., walking distance to the new Bella Terra Huntington Beach Mall

110-30L-120705/198556

Apartment for rent 1BRM 1 bath. Nice area. Housing welcome near school, bus stop, shopping center, gas, water paid. Euclid & Katella, Anaheim, 714-778-3790

110-14L-120805/198661

Condo 2 phoøng nguû, 1.25 taém vuøng Garden Grove. Bao ñieän nöôùc, gas, 2 xe garage coù maùy giaët saáy. Thaùng $1,500. Xin lieân laïc Trang 714-225-3093 110-3L-120805/198767

Condo Westminster 2PN, 2PT an ninh saïch ñeïp, gaàn nhaø thôø, chôï, tröôøng hoïc, nhaän housing. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L Tina: 714746-6675, Haø: 714-757-8871

110-7L-122105/200177

110-7L-122105/200217

Nhaø Westminster & Newland dö 2 phoøng, 1 master bedroom, 1 singular cho share, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Xin goïi 714-797-4903

4 PLEX. 2PN, 1PT. 1 garage. Brookhurst & Trask môùi taân trang raát ñeïp. Roäng raõi, thuaän tieän. Khu yeân tónh. Giaù $1200 (No housing). Xin L/L: 714-705-9378

110-7L-122105/200220

Fullerton, Town House, 2 phoøng nguû, garage, khu lòch söï, an ninh, ñi boä ñeán fullerton College, Cal State University Fullerton. Goïi 714-719-2876. Nhaän housing

110-90L-021005/154626

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714554-4700.

110-7L-061705/173775

ª ANAHEIM. APT 1PN roäng, thaûm, sôn môùi, Garage rieâng, Khu lòch söï, an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C: 2114 Juno (goùc Brookhurst/Ball). Nhaän housing. Goïi 714-719-2876.

110-28L-120805/198649

110-7L-121905/199898

110-7L-121905/199905

110-7L-121905/199971

Anaheim, APT. 1 bed+1 bath, khu lòch söï, yeân tónh, address 3340 W. Orange goùc Western. Vaø 2 bed+1 bath gaàn Euclid vaø Lapalma address 1135N. West St. L/L 714-454-5322, 8912112, 448-9953

110-7L-121905/199978

ANAHEIM 4 Plex, 2PN, 1PT, nhaän housing, goùc Brook/ Lincoln, döôùi laàu, coù garage, doïn vaøo 1/01/06 $1250. 714-738-0617, 878-9032

110-28L-121905/199996

Villa de Sorrento 714-590-1574 1+2 bedroom upstairs 850-1175 move-in special with good credit, no housing

110-7L-121905/199998

Condo. Chapman - Valley View. 2PN, 1.5PT, garage rôøi, coù phoøng giaët, gaàn tröôøng Pacifica, chôï, coâng vieân. Yeân tónh, $1,295 housing OK, doïn vaøo ngay. L/L Tuyeát 714-261-7167

110-7L-122005/200018

APT Westminster & Cherry taïi Hoover/ Golden West 2PN/ 2PT, nhaø môùi taân trang, saøn gaïch + goã + beáp môùi $1,200 deposit $600, nhaø #101, doïn vaøo ñaàu thaùng 01/06. L/L Thuùy 714-7312600

110-7L-122005/200029

GARDEN GROVE. Cho thueâ Studio - APT coù carport $695. 12682 Adelle Street #3. Goïi 714-5371358

110-5L-122005/200102

GARDEN GROVE Apartments. 2 bed room, 2 bath, security gates porch, backyard, upstairs $1095, down stairs $1125. Call 714528-6788

110-7L-122105/200146

3PN, 2PT, 1100 sqft, 3 saân thöôïng maùy giaët saáy coù theå gaén beân trong, khoâng laàu, ñaäu xe coång an toaøn, Tustin school district. $1475 deposit $650. Nhaän housing. 714-580-5557, hoû i Tommy.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-28L-111005/195081

ANAHEIM Nhaø khu yeân tónh, an toaøn, goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän nöôùc, ñöôïc söû duïng, maùy giaët saáy. L/L 714-343-6781

ANAHEIM - 1 bedroom from $860. Most utilities paid. Walkin closet, carport, laundry. Near school. 1651 Pampas. 714-7580550

Mobilehome Beach / Mc Fadden 2PN, 2PT beáp neàn nöôùc ñieän, taát caû ñeàu môùi $73,500, Christmas bôùt $3500, raát ñeïp, roäng raõi, ñaäu xe thoaûi maùi, daønh cho ngöôøi lôùn tuoåi. 714-875-9944. $495/T

120-7L-110705/194650

Nhaø dö 1 phoøng, khu an ninh, yeân tònh, loái ñi rieâng, gaàn chôï Ngöôøi Vieät $310/thaùng, khoâng naáu aên, vaøo ñaàu thaùng 1/06, öu tieân lôùn tuoåi. Goïi Löu 714-5543570, cell 398-7801

4 Plex goùc Magnolia/Katella 2 bed. 1BA. Raát roäng. Phoøng ñaët maùy giaët saáy trong nhaø. Thueâ $1075/thaù n g deposit $500. Housing OK. Doïn voâ ñaàu thaùng hoaëc 15/01/06. L/L: 714-8392549, 714-468-8763

110-7L-121805/199873

TUSTIN. 4-Plex: 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, roäng raõi, treân laàu, yeân tònh, saïch seõ, housing OK. 949-813-1322, 949-510-2540

100-7L-122105/200129

110-7L-122105/200147

2PN, 2PT. Townhouse APT, gaàn fwy 5 & 55 hôn 1000 sqft, central air. Nhaän housing. Ñaäu xe coång an toaøn. Caùch Little Saigon 15-20 phuùt. Khu hoïc Tustin. $1200 deposit $650. 714-5805557 hoûi Tommy.

ANAHEIM - 1 and 2 bedrooms from $860. All gas paid. Large and quiet. Near school and shopping. Gated parking. 9081 Cerritos, 714-827-5550

APT dö 2 phoøng 1 taém, patio treân laàu. Doïn voâ lieàn, vuøng Garden Grove, gaàn goùc Westminster & Harbor. Giaù $1150. Goïi 714689-0763

Nhaø vuøng Corona cho thueâ. Gated community, 2 taàng 4PN & 3PT, loft, 2 xe garage, A/C. Gaàn fwy 91/15, shopping center, tröôøng hoïc. Nhaän housing. L/L: 714658-2038

100-14L-122105/200163

110-28L-121705/199821

WESTMINSTER 4PLEX APT. LARGE 2 BEDROOM. Dowstair on bath encl garage w/storage fenced patio, diswasher, coin laundry room, free water/trash, cul-de-sac, housing OK. H: 714779-4182, C: 714-812-0053

110-7L-121705/199860

Nhaø gaàn chôï Ngöôøi Vieät, tröôøng, freeway - 4 bed, 3 bath, phoøng khaùch roäng - phoøng gia ñình 500sq, saân ñaäu 6 xe, raøo töôøng khu toát. L/L Coâ Taâm 714-2651076

Nhaø laàu roäng raõi, ñeïp, 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, sôn môùi, beáp môùi. Goùc Chapman & Dale cho möôùn. Nhaän housing, $2100 1 thaùng. L/L chò Vaân: 408-3070974 cell, 408-224-9984 nhaø

110-14L-120905/198830

APT 2PN/1PT treân laàu saøn gaïch sôn môùi. Ñòa chæ 8581 Gloria Ave, G.G. Goùc Newland/Trask. Giaù $1050 dep $700. L/L OÂ.Phöôùc 714-636-9764. Doï n vaø o 15 thaùng 12. Hoaøng 714-231-9845 Duplex 8331 Cerritos Ave, Stanton. Nhaø treät 2PN/1PT. Roäng raõi saïch seõ, thaûm, sôn môùi, coù giaët saáy. Gaàn tröôøng hoïc, $1200/ thaùng + deposit. L/L Tö: 714816-9194, cell 300-8833

Nhaø G.G, good location (Trask + Galway). 5BR/ 4BA/ 2 cars, washer dryer. 2 masters môùi build-in, taân trang toaøn dieän, ready move-in. Tom 714-9033736 or 757-3736, 262-7859

100-14L-122005/200078

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

110-7L-121505/199556

Westminster 4PN, 2PT, goù c Bolsa Chica vaø Westminster khu toát, Nhaø roäng, traàn cao, availble 1/15/06 hay 2/1/06, $1800, nhaän housing 714-757-6197

WESTMINSTER. 3 nguû, 2 taém, maùy giaët, maùy saáy, gaàn Little Saigon, housing OK $1,650/ thaùng, doïn vaøo ngay. Goïi Tuaán 714-878-7232

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) Duplex cho möôù n 3PN, 2PT $1550. Nhaø môùi taân trang raát ñeïp, chuû bao raùc nöôùc ôû Midway City. Goïi: 626-836-4039, cell: 323-864-2965

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-28L-120805/198650

110-28L-120805/198656

ANAHEIM - Quiet 2 & 3 bedroom from $1150. Move-in bonus. Pool, parks, playground. Carport & A/C. 10070 Gilbert. 714-774-4090

110-28L-120805/198654

GARDEN GROVE - Quiet 2 bedroom villa from $1200. Pool, patio, park, pantry for W/D. Water and trash paid. Carport. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 714-897-6087

110-14L-121305/199255

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT, enclosed garage. Goùc Gilbert & Katella. Rent $900 deposit $500. L/L: 714-608-5463

110-14L-121305/199267

HUNTINGTON BEACH - APT 2BR. Private back yard, garage enclosed, washer & dryer hookup. Saøn nhaø laùt gaïch, phoøng nguû traûi thaûm. Khu tröôøng hoïc HB raát toát. Treân ñöôøng Pearce, gaàn goùc Warner vaø Bolsa Chica. Nhaän housing. 714-612-1978

110-7L-121605/199727

SANTA ANA - 2 bedroom Apartment dowstairs, gas cooking paid, garage, neat/clean. 2710 W. McFadden, $1050. 714-2998433, 714-540-2492

110-28L-120805/198652

WESTMINSTER - Beautiful two bedrooms from $1100. Quiet parks, some with yards, gated parking. Close to schools and shopping. 6930 Westpark, 714897-6087

110-7L-121505/199509

WESTMINSTER - Appartment 2 phoøng nguû 1 phoøng taém treân laàu coù balcony, nhaø xe döôùi laàu phoøng roäng, khu vöïc yeân tónh. Rent $1250 deposit $1000. Nhaän housing. L/L: 714-698-1777 hoaëc 714-473-1069

120 - PHOØNG CHO THUEÂ

120-8L-113005/197644

120-27L-120705/198491

Phoøng cho thueâ master bedroom 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém sahre kitchen vôùi chuû. Thueâ $500/ thaùng, goùc Katella and Brookhurst, goïi 714-396-3558 hoaëc 714-991-3455 (after 5PM). 120-7L-120805/198742

APT dö phoøng cho share Beach - Chapman $300/M. Öu tieân phuï nöõ. No smoking. L/L: 714-8834070 120-14L-120805/198745

Nhaø khu Garden Grove coøn dö 2 phoøng cho single mom hoaëc phaùi nöõ share 1 phoøng, coù loái ñi rieâng, xin lieân laïc Thaûo 714-334-6255 120-14L-120805/198774

Garden Grove. Disneyland - Harbor vaø Lampson. Nhaø roäng coù room cho share. Cho ñoäc thaân. Lieân laïc 949-439-3834

120-14L-121105/199048

Magnolia / Edinger Nhaø môùi söûa, 2 phoøng cho share $500 to $550, nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác , bao utility, Call Julie 310-491-6577, Christine 626-780-7655 120-14L-121105/199051

Nhaø Fountain Valley goùc Euclid + Heil, ít ngöôøi yeân tònh , saïch seõ, dö 1 master bed $450 vaø 1 phoøng $370 cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên , bao ñieän nöôùc, Xin lieân laïc coâ Vaân 714-4189783 vaø 299-8100 120-20L-121205/199108

Nhaø vuøng Fountain Valley cho möôùn, 2N, loái ñi rieâng, khu an ninh, saïch seõ. Öu tieân cho gia ñình ñi laøm, ít naáu aên. Phone 714-235-1717 120-14L-121205/199112

Nhaø rieâng vuøng Garden Grove. Dö 2 phoøng cho möôùn choã ñaäu xe roäng raõi. Ñieàu kieän deã daøng, phone 714-726-1338

120-14L-121305/199258

Phoøng cho thueâ traàn cao, thoaùng maùt, yeân tònh, nhaø ôû Mission Viejo, gaàn UCI, muoán bieát theâm chi tieát, xin L/L: 949-226-1812 120-7L-121305/199279

Nhaø goùc Brookhusrt + Hazard coù phoøng cho share caàn nöõ ñoäc thaân goïi coâ Naêm 714-531-6184 120-14L-121405/199400

Nhaø Fountain Valley Newhope/ Warner dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân ñi laøm, khoâng naáu aên, nhaø ít ngöôøi, khu yeân tònh, $420/thaùng. L/L: 714-7751212, 714-425-5299 120-7L-121505/199521

Nhaø Magnolia/Edinger, gaàn chôï AÙ Chaâu, dö phoøng cho Nam ñoäc thaân khoâng naáu aên share $350/ th. Bao giaët saáy, TV cable. L/L: 714-757-4691, 714-757-4692 120-7L-121505/199537

Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt vuøng Huntington Beach, dö phoøng cho ñoäc thaân share. Xin goïi 714-8473746 120-7L-121505/199546

APT. Dö phoøng cho share. Öu tieân 2 oâng baø lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son goùc Goldenwest/Main. Neáu vaéng maët cho lôøi nhaén. 714892-9659 120-7L-121505/199548

120-14L-062502/027351

Westminster. Share. Nhaø môùi, phoøng roäng cho share. Giaù $500. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Öu tieân cho ñoäc thaân vaø phuï nöõ. 714-698-1777, 714-473-1069

120-14L-083005/184730

Phoøng roäng lôùn, loái ñi rieâng 1PN, 1P. khaùch, ñaày ñuû tieän nghi, parking vaø phoøng cho ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng huùt vuøng Westminster. 714-399-6188, 714-896-0098

ROOM FOR SHARE Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

Nhaø vuøng Orange dö 1 phoøng, parking roäng raõi. Khu an ninh. Doïn vaøo ngay. L/L Thuûy 714350-3894 or 714-639-9447, $350/month

120-7L-121505/199552

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-121505/199555

Chapman/ Euclid master bedroom, phoøng khaùch, loái ñi rieâng, free cabole TV DSL wireless, ñoäc thaân, vôï choàng son, hieàn laønh, khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu $700. 714-539-8959, cell 714-8784394

120-14L-121505/199568

Nhaø goùc Newland + Westminster, phoøng lôùn, loái ñi rieâng, cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Caàn goïi 714-379-8527 or 714-875-5831

120-7L-121505/199578

Brookhurst/Lampson. Phoøng raát ñeïp roäng yeân tónh thoaùng maùt coù choã aên tieáp khaùch, loái ñi vaø phoøng taém rieâng bieät. L/L: 714530-1617, 925-1242 sau 2:45PM ñeán 6PM vaø sau 8PM.

120-14L-121505/199581

Phoøng cho nöõ share khu Fairview vaø 12 Street SA $475. Bao ñieän nöôùc coù garage vaø phoøng taém rieâng. Beáp vaø phoøng khaùch xaøi chung, khoâng huùt thuoác. L/L Linda 714-542-8047 noùi tieáng Anh.

120-7L-121505/199590

Phoø n g master bedroom cho share gaàn freeway 22 vaø chôï Vinh Phaùt, ñieàu kieän deã daøng thöông löôïng tröïc tieáp. Gaëp Loan phone 714-373-0972, 714-7055930

120-7L-121505/199595

Nhaø dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng veä sinh rieâng, ôû gaàn Chapman & Dale, gaàn nhaø thôø, saïch seõ, an ninh. Lieân laïc 714-537-2869, 714-362-4834

120-14L-121505/199603

Ward/ McFadden phoø n g lôù n roäng, saïch ñeïp, coù loái ñi rieâng, cho naáu aên, giaët saáy. L/L 714675-0803, 714-839-2566

120-7L-121505/199605

Nhaø dö phoøng cho share, bao ñieä n gas, nöôù c ñöôø n g Bolsa Ward. L/L 714-588-8537

120-7L-121505/199617

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-5L-121705/199814

Nhaø dö hai phoøng coù phoøng taém, loái ñi rieâng, khu yeân tónh, saïch seõ cho thueâ. L/L: 714-757-6660, 714-749-1061, sau 8PM: 714418-0310

120-7L-121705/199819

Nhaø Garden Grove dö 1 phoøng cho thueâ, bao gas/ ñieän/ nöôùc coù cable, khoâng naáu aên, öu tieân cho nam/ nöõ ñoäc thaân $320/ thaùng. Xin goïi 714-537-4253

120-7L-121705/199824

House goùc Magnolia/ McFadden dö phoøng cho share $330/month sau P.L.T, khoâng röôïu, khoâng huùt thuoác, caàn yeân tónh & saïch, coù giaët saáy. L/L 714-895-5807

120-10L-121705/199828

Nhaø ôû Bolsa - Starboard dö 2 phoøng cho thueâ, phoøng master bedroom roäng, loái ñi rieâng, coù beáp. Giaù $600, phoøng nhoû $350. Khu yeân tónh, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, chôï, xe bus. L/laïc Coâ Tuù home: 714-839-9608, cell 714417-2735

120-7L-121705/199839

Garden Grove vaø Newhope. Nhaø dö 1 phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, thöù Hai ñeán thöù Naêm. Goïi sau 4PM L/L: 714-638-2176

120-7L-121705/199862

Nhaø dö phoøng cho thueâ, goùc Brookhurst - Hazard, bao utility, giaët saáy, xin goïi Minh 714-8397595 hoaëc 714-890-2921

120-7L-121805/199871

Newhope/Trask. G.G City $400/ M, $250 deposit cable/DSL, giaët saáy, cooking, games room, pool/ spa. Chuû deã tính, move before 12/20/05. Free utilities until 01/ 01/06. Must be employed/school. 562-965-7939

120-14L-121805/199872

Room/House cho thueâ, share vuøng Lancster/Palmdale K Ave raát toát cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng laøm nail. Lieân laïc 818251-6898 or 818-883-6049

120-7L-121905/199961

Brookhurst/ Chapman 1PN, phoøng taém rieâng, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên, caàn 1 nöõ ñoäc thaân $450/ month. L/L Coâ Thanh Home 714-636-3287, cell 714-317-1977

120-7L-122005/200108

120-3L-121905/199983

Bolsa Bushard nhaø house ít ngöôøi cho share, phuï nöõ ñöùng tuoåi, coù vieäc laøm, bao gas, giaët saáy, voâ 1-1-06 hoaëc 1-2-06. L/L 714775-3714 Sôn

120-3L-122105/200228

Trask + Goldenwest. House dö phoøng cho single share $300/ M. Phoøng coù nhaø taém, loái ñi rieâng $400/M. L/L Quyønh 714653-5499. Doïn voâ anytime.

120-7L-122005/200119

120-14L-122105/200234

Nhaø Brookhurst & Bolsa dö 1 phoøng cho share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët, khoâng naáu aên , khoâng huùt thuoác, ñoäc thaân, doïn ñaàu thaùng 1. L/L 714-418-9722 or 714-902-5503 WESTMINSTER goùc Bushard/ McFadden phoøng cho share, phoøng taém, loái ñi rieâng, patio naáu aên, bao ñieän nöôùc, khoâng huùt thuoác, khoâng giaët saáy. Ñ/T 714-251-7701

120-7L-121905/199992

SHARE phoøng môùi, tieän nghi: (Restroom- cable, tuû laïnh, giöôø n g, loá i ñi rieâ n g ) Goù c Brookhurst - Hazard, caùch chôï Quang Minh + Myõ Nguyeân Rest 200 meùt, $550/1 ngöôøi, $600/2 ngöôøi. L/L OÂ Traàn 714-260-5448 120-7L-121905/199993

APT dö phoøng cho thueâ (hai vôï choàng ñöùng tuoåi, hai meï con, hoaëc nöõ ñoäc thaân). L/L Phöông 714-657-9034 120-14L-122005/200007

Nhaø coù phoøng cho thueâ ñi chung, cho naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, gaàn Beach & Westminster. L/L 714-423-1706

120-7L-121605/199660

120-7L-121605/199661

Phoøng cho thueâ goùc Bolsa Newland, doïn vaøo ngay, bao ñieän nöôùc gas coù furniture 1 thaùng $550. L/L coâ Thanh 714-8929677

120-7L-121605/199693

Bolsa Goldenwest dö phoøng cho thueâ, phuï nöõ ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên, bao giaët saáy, doïn baát cöù luùc naøo. L/L Sôn 714-775-3714

120-14L-121605/199697

Nhaø goùc Brookhurst vaø Chapman cho share master bedroom. Loái ñi rieâng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L: 714-244-8363

120-7L-121605/199730

Nhaø ngay trung taâm, gaàn cheø Hieån Khaùnh, 1 master saïch, ñeïp, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän, nöôùc, coù choã ñeå xe trong nhaø. Öu tieân vôï choàng son giaù $700. L/L: 714454-9303

120-7L-121605/199734

Master bedroom cho share internet high speed. Beáp naáu ñoäc quyeàn tieän cho vôï choàng treû. L/ L 714-213-4046. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/2006

120-14L-121605/199756

Nhaø goùc Brookhurst + McFadden caàn cho nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên master bedroom $600/ 1 thaùng, coù vieäc laøm. L/L 714-925-1935, 714531-5549

120-7L-121605/199764

120-7L-121905/199897

Nhaø môùi Beach/ Chapman 2 phoøng lôùn, loái ñi rieâng, restroom rieâng, gaàn church, school, doïn vaøo baát cöù luùc naøo, bao gas ñieän nöôùc, yeân tónh. 714-901-2607, 714-657-9606, 714-657-9612

120-7L-121905/199899

Nhaø dö 2 phoøng lieàn nhau cho share, coù loái ñi rieâng, beáp rieâng. Xin lieân laïc 714-539-7922 sau 3 giôø chieàu

120-5L-121905/199904

Nhaø dö phoøng cho thueâ, khu Beach & Westminster, bao giaët saáy, naáu aên nheï, doïn vaøo ñaàu thaùng 1/ 06. Goïi 714-307-4477

120-3L-121905/199906

Nhaø house dö phoøng cho ñoäc thaân treû share $300/ thaùng, loái ñi rieâng, sôn thaûm môùi, bao gas ñieän nöôùc, goùc Ward/ McFadden, doïn vaøo thaùng 1. 714-609-8762, 714-531-1618

120-3L-121905/199909

120-7L-121605/199788

120-7L-121705/199807

Nhaø G.G cho share, 1PN, 1PT loái ñi rieâng $450 vaø 1 master loái ñi rieâng $750, kitchen chung, available. L/L 714-850-9860

120-7L-121705/199811

Nhaø Fountain Valley gaàn Harbor/ Lilac yeân tónh. Dö phoøng öu tieân cho nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng. Khoâng naáu, bao giaët saáy. 714-837-0429 hoaëc 714-7751614

120-7L-122005/200042

Nhaø dö 2 phoøng cho share cho caëp vôï choàng, chò em, baïn beø coù loái ñi rieâng, nhaø taém rieâng, 2 phoøng $650 ôû Garden Grove. L/ L 714-876-7687 120-7L-122005/200043

Nhaø dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, raát tieän cho ngöôøi VN môùi qua. Lieân laïc Nhung 714-467-6785 120-14L-122005/200044

Phoøng nguû Master, coù loái ñi rieâng, choã naáu aên, giaët saáy, gaàn chôï Ñaø Laït, Euclid / Garden Grove . Giaù $550/thaùng Goïi 714530-7290 / 714-614-2441 120-7L-122005/200053

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Bushard & McFadden, dö phoøng cho share, ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Höôøng 714-331-5868 hoaëc 714531-0222

120-7L-122005/200059

Nhaø dö phoøng cho share, nöõ ñoäc thaân, ñieàu kieän deã daøng, doïn vaøo ngay, khu an toaøn, ñaäu xe nhieàu. Xin goïi 714-379-0806

120-5L-121905/199919

120-3L-121905/199927

Nhaø roäng, saïch seõ, ít ngöôøi, khu yeân tònh, dö phoøng cho thueâ, goùc Bolsa vaø Newland, doïn vaøo ngay. Lieân laïc phone 714-580-4700

Nhaø Garden Grove cho thueâ: 1 P. nguû+ 1 P. taém, phoøng môùi, ñeïp coù loái ñi rieâng, bieät laäp phía sau, saân vöôøn thoaùng maùt, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable TV, DSL internet $500/M. Cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên vaø huùt thuoác. LL: 714-530-8789, C: 714-2305969

120-7L-121905/199915

120-7L-121605/199772

Nhaø 1 phoøng cho share, loái ñi, beáp, phoøng taém rieâng, vöôøn rieâ n g. Goù c Beach/Lampson $700/thaùng. L/L: 714-891-9985 hoaëc 714-724-9437

120-7L-122005/200035

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share, öu tieân cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên , cho giaët saáy, bao gas, ñieän nöôùc, Magnolia - Hazard. 714651-9028, 714-651-8238

Nhaø Garden Grove khu yeân tònh cho share 2 phoøng, 1 phoøng taém, bao ñieän nöôùc 750/M, phoøng ñang troáng, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá: 714-534-4709

120-14L-121605/199777

120-7L-122005/200014

Nhaø Westminster cho share 1 phoøng master bedroom cho naáu aên, giaët saáy $500/thaùng, öu tieân cho ñoäc thaân doïn vaøo anytime . L/L anh Duõng 714-554-6405 hoaëc 714-467-7982

Nhaø coù 2 phoøng troáng, roäng raõi, saïch seõ, khu yeân tónh, cho thueâ $430 moãi phoøng, bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy. Goïi 714-345-3667, 714-775-3660

Quyù oâng baø hoaëc anh chò em ñoäc thaân caàn coù nôi yeân tónh ñeå soáng vui soáng khoûe, nhaø tö dö 1 phoøng caïnh park Garden Grove, goïi cho Bình ôû 714-890-6517 hoaëc 728-2676

120-7L-122005/200012

Nhaø goùc Magnolia vaø McFadden dö moät phoøng master bedroom cho share $400, doïn vaøo anytime. Goïi 714-234-7175

120-14L-121905/199936

Nöõ coù vieäc laøm, thích yeân tónh, saïch seõ, no cooking, bathroom rieâng, cable TV/ internet. Nhaø môù i , ít ngöôø i , khu an ninh Westminster/ Trask $350/M. Nhaø 714-901-9808, cell 714467-5794

120-7L-121905/199947

Nhaø rieâ n g cho share phoø n g $350/ thaùng, khoâng huùt thuoác, chæ nhaän cho ñoäc thaân Goldenwest & Westminster. 714-892-4137

120-7L-121905/199953

Nhaø goùc Beach vaø Chapman, dö phoøng cho share, khu an ninh, yeân tònh, coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác. Lieân laïc 714-757-2481

120-7L-121905/199955

Nhaø Westminster + Newland, khu yeân tònh, parking treân saân, bao gas, ñieän, nöôùc + giaët saáy, cho naáu aên + xöû duïng phoøng khaùch, öu tieân phuï nöõ, ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son, dö hai phoøng cho share. L/L 714-2804333

120-3L-122005/200056

Town House gaàn nhaø thôø Westminster Olive, Nhaø ít ngöôøi dö Phoøng cho share, bao ñieän nöôùc, giaët saáy , öu tieân cho nöõ, L/L coâ Vaân 714-891-1457 120-7L-122005/200062

Nhaø treân ñöôøng Bolsa (Chôï Taân Mai) cuõ, dö 1 phoøng lôùn coù giöôøng tuû, baøn gheá, cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $350. 714-903-6387 120-7L-122005/200063

Cho thueâ phoøng sau Phöôùc Loäc Thoï ñöôøng Mc Fadden, coù caàu tieâu vaø master bedroom trong phoøng, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, thaùng $500. L/L phone 714775-7086 vaø 890-2000 120-7L-122005/200066

Nhaø goùc Trask/ Magnolia gaàn khu VN dö 1 master room, coù loái ñi vaø phoøng taém rieâng, thueâ $500 1 ngöôøi, $600 2 ngöôøi, bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy, khoâng naáu aên. L/L 714-782-8080 120-4L-122005/200076

SOUTHCOAST PLAZA. Nhaø saïch, ñeïp, ít ngöôøi, khu yeân tónh, coù DLS, cho nam ñoäc thaân share, bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy. L/ L 714-979-7317 or 714-4171322 120-7L-122005/200081

LAWNDALE. Nhaø coù phoøng cho share, saïch seõ, maùt meû, gaàn FWY, phi tröôøng LAX, ñaïi hoïc El Camino. L/L 310-675-1208 hay 310-256-7987

Nhaø dö hai phoøng APT gaàn chôï Ñaø Laït, gaàn tröôøng hoïc, cho naáu aên thoaûi maùi, cho huùt thuoác, bao ñieän ga, ÑT: 714-797-1466 hoaëc goïi 376-8776 120-7L-122105/200235

120-3L-121905/199991

Nhaø khu Bolsa cho nam ñoäc thaân treân 50 share, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Xin goïi 714-9069308

Townhouse dö 2 phoøng cho ñoäc thaân share, goùc Brookhurst & Westminster, sau nhaø haøng Vaân $300/m. Goïi Phöông 714-6235341

Nhaø goùc Westminster/Taft cho thueâ 1 phoøng. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao gas, ñieän, nöôùc $320/ thaùng. L/L coâ Vaân: 714-4588613 or 539-6371

120-7L-122005/200103

120-7L-121905/199990

120-7L-121805/199885

120-5L-121805/199891

120-10L-122105/200216

Nhaø coù phoøng cho ñoäc thaân nam möôùn, bao gas ñieän nöôùc, loái ñi chung, goùc Brookhurst/ Hazard, doïn vaøo ngay, phoøng troáng. 714398-4975

120-14L-121905/199981

120-7L-121605/199651

Nhaø môùi ôû Irvine, gaàn ñöôøng Barranca vaø Harvard. Phoøng nguû coù phoøng taém rieâng hoaëc phoøng master. $750 - $1250. Ñaäu xe trong garage. Khoâng huùt thuoác, öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân. 714429-1996

Dö phoøng cho thueâ, Nöõ ñoäc thaân, goùc Brookhurst + Bolsa. Lieân laïc coâ Cam 714-925-7814

Phoøng cho möôùn $350/thaùng cho ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, doïn vaøo ngay, Nhaø Newland / Westminster 714467-7441 cell, 714-537-2939 sau 8 giôø toái

Nhaø Westminster Hazard, dö 1 phoøng cho share, öu tieân nöõ, ñoäc thaân & ngöôøi lôùn tuoåi, bao giaët saáy. 714-379-1780, 714-2309542

2 phoøng cho share loái rieâng $400 vaø $350, nhaø G.G Harbor. L/L coâ Vaân 714-539-2306. Phoøng troáng doïn vaøo gaáp. Ñoäc thaân hoaëc vôï choàng coù con. OK.

Nhaø dö phoøng 1 master, 1 single share, loái ñi rieâng, vôï choàng coù con, ñoäc thaân, nam nöõ, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên OK. Goïi Kevin 714-903-6802, 7560092 (goùc Beach vaø Westminster)

120-7L-122105/200208

DOÏN VAØO NGAY! Westminster, phoøng master bed roäng vôùi full bath môùi, loái ñi rieâng, ñeïp, saïch, naáu aên chuùt ít ñöôïc, öu tieân cho nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son khoâng huùt thuoác, moät ngöôøi ôû giaù $600/1 thaùng. Deposit, goïi coâ Phi. 714-899-4009. Xin ñeå lôøi nhaén.

Mobilehome môùi gaàn chôï Ngöôøi Vieät chuû ít ngöôøi, cho share master bedroom, khoâng naáu aên, nöõ ñoäc thaân ñi laøm, hoaëc cao nieân bao ñieän nöôùc $400 1 thaùng. L/L coâ Quyønh 714-590-2060

Nhaø Westminster/ Euclid cho share phoøng, coù bathroom rieâng + cable TV free, coù line phone rieâng, khoâng naáu aên, cho nöõ ñoäc thaân share. L/L Heidi 714-5395829, 714-319-5671 (cell) (sau 8:00PM)

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-4L-122005/200093

Luxury Apartment dö 1 phoøng cho möôùn, coù restroom vaø choã ñaäu xe rieâng, ñoäc thaân $450, 2 vôï choàng $500. Tel 714-5378112, goïi Haèng sau 3 giôø chieàu, any time cuoái tuaàn. 714-9251626

120-7L-121805/199879

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

120-7L-122105/200131

Nhaø dö phoøng cho ñoäc thaân share goùc Harbor & Westminster. Khoâ n g naá u aê n $300/Mo. Doïn voâ ñaàu naêm 2006. 714-489-7339

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân share or ngöôøi lôùn tuoåi $350. L/L Kim: 714-705-5208. Doïn vaøo ñaàu thaùng. 120-7L-122105/200237

120-7L-122105/200138

Nhaø house dö 2 phoøng cho share, loái ñi rieâng, gaàn khu Saigon coù cable TV, doïn voâ ñaàu thaùng 1. 714-468-2359, 530-7671 120-7L-122105/200145

Nhaø roäng ñeïp, ít ngöôøi. Dö 1 phoø n g cho share Magnolia/ Lampson coù giöôøng tuû saün phoøng taém rieâng $500/thaùng + deposit chæ cho ñoäc thaân Nam & Nöõ coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. L/L: 728-6932 120-7L-122105/200148

Phoøng môùi taân trang cho share Brookhurst/Mac Fadden, khu yeân tónh, parking roäng giaët saáy, loái ñi rieâng. Öu tieân nöõ nam ñoäc thaân ñi laøm. L/L: 714-713-1524, 714-531-5088 120-3L-122105/200158

Magnolia / Westminster cho phuï nöõ ñoäc thaân, vaø ngöôøi giaø thueâ 1 phoøng $300/thaùng, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, khoâng naáu aên, khoâng choã ñaäu xe. L/L 714-7991438 120-7L-122105/200161

Nhaø rieâng ít ngöôøi, nhieàu choã ñaäu xe, goùc Euclid & First (gaàn Ñoà n g Khaù n h Restaurant) dö phoøng cho share. L/L Ms.Hoa 714-554-3884, 714-554-3778, 714-478-9655 120-7L-122105/200164

Nhaø Garden Grove coù 2 phoøng cho möôùn master bedroom loái ñi rieâng ngay Brookhrust/Hazard 1 phoøng loái ñi chung. L/L Aliwoong 714-588-8230. Doïn vaøo ñaàu thaùng. 120-4L-122105/200165

Nhaø dö 2 master cho share, vôï choàng lôùn tuoåi, khoâng naáu, giaët, ñöôøng Magnolia/Hazard, doïn voâ ngay. L/L: 714-893-2900, 714379-4672 (12pm ñeán 8pm) 120-5L-122105/200166

Mc Fadden /Ward cho share phoøng master bedroom, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, öu tieân nöõ ñoäc thaân, L/L 714-775-8154 sau 5PM, doïn vaøo anytime 120-6L-122105/200167

Nhaø Fountain Valley. Gaàn Mile Square Park. 2 phoøng cho thueâ raát toát cho phuï nöõ ñoäc thaân coù job. Coâ, chuù lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác. Ít baïn beø, caàn söï yeân tònh saïch seõ. Naáu aên nheï. L/L coâ Hai 714-719-6052 120-4L-122105/200179

Garden Grove - room for rent, utilities includes, can cook, safe neighborhood, $280. 714-3336188 Johnny

120-3L-122105/200186

Nhaø goùc Brookhurst/Trask dö phoøng cho share $300, öu tieân ñoäc thaân coù giaët saáy. Nhaø ít ngöôøi. Khaûi: 714-469-1439 120-7L-122105/200188

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share ñoäc thaân lôùn tuoåi khoâng huùt thuoác, goùc Beach & Chapman, doïn vaøo ngay. $320. Goïi Cuùc: 714-891-8821, cell 785-5401 120-7L-122105/200198

Phoøng môùi xaây coù bathroom & loái ñi rieâng. Nhaø ít ngöôøi saïch, ñeïp. Cho nöõ ñoäc thaân share. Nao gas, ñieän, nöôùc $550. Kathlyn 714-906-5096 or 714-856-7313 120-7L-122105/200202

Phoøng master bedroom roäng ôû goùc Beach and Katella cho share vôùi giaù $520/thaùng. Xin lieân laïc coâ Nhö 714-531-1761, 714-8161861 120-7L-122105/200206

Nhaø rieâng Brookhurst / Hazard dö master bedroom cho thueâ, vôï choàng con hoaëc ñoäc thaân, ñieàu kieän deã daøng, chi tieát phone 714423-8515, 714-227-5355 120-7L-122105/200207

Phoøng cho ñoäc thaân thueâ, loái ñi rieâng, saïch seõ, yeân tònh, gaàn ñöôøng Chapman / Beach $350 / thaùng. khoâng naáu aên. Goïi 714373-0053

Caàn lieân laïc thöông maõi:

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

NGÖÔØI VIEÄT

300-168L-090105/185218

FOUNTAIN VALLEY ª Fountain Valley môùi xaây naêm 1993 hai taàng laàu, maùi ngoùi ñoû, gaàn tröôøng hoïc moãi caên 4PN, 2.5PT, 3 car attached garage giaù $935,000 ª Fountain Valley gaàn nhaø thôø moät caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi 2PN/2PT, $965,000 ª Huntington Beach môùi xaây 1989 moãi caên 5PN/3PT/2 car garage attach. Giaù 1 trieäu 790 ª 6 caên Garden Grove 2002, ñaát roäng 18,000 Sqf giaù trieäu 960 3PN/2.5PT ª 10 caên môùi xaây naêm 1990 moãi caên coù 2PN/1.5PT, ñaát raát roäng 19,000 sqf giaù 1 trieäu 850 ª Yorba Linda coøn raát môùi hai taàng laàu roäng raõi. Giaù chæ coù 1 trieäu 3 ª 8 caên Huntington Beach moãi caên 2PN/2PT. Raát môùi $1 trieäu 792 ª Irvine nhaø coøn môùi khu toát roäng treân 2300 SQ. Giaù chæ coù 1 trieäu 2 ª Corona: Hai taàng laàu maùi ngoùi ñoû, roäng 2450 sqf, 5PN/3PT 3 car garage. Ñaát khoaûng 10,000 sqf baùn gaáp $629,000 CAÀN TIEÀN GAÁP töø 1% tôùi 5.3% contruction loan, commerical loan, caàn möôùn tieàn tö nhaân gaáp gaáp, ñoåi nhaø cuõ laáy nhaø môùi, xin goïi ngay Cao 458-2000 Hoaëc Tuaán 5953543 300-168L-090705/185998

120-14L-122105/200134

Nhaø Garden Grove dö 2 phoøng cho share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, öu tieân cho vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi, xin L/L: 714-651-1587

RAO RAO VAË VAËTT

120-7L-121605/199749

ANAHEIM - Phoøng roäng, saïch, coù giöôøng, baøn, gheá. Gaàn tröôøng Fullerton cho thueâ $300/thaùng. Cho naáu aên, khoâng giaët saáy. Doïn vaøo ngay, goïi 714-588-1635 120-7L-122105/200190

FULLERTON - Nhaø gaàn tröôøng Ñaïi hoïc Fullerton coù phoøng troáng cho share. L/L Quyønh Hoa 714870-5866

120-7L-121605/199760

GARDEN GROVE - Khu toá t , phoøng môùi, phoøng taém loái ñi rieâng caàn ñoäc thaân öu tieân nöõ giaù $475. Bao ñieän nöôùc khoâng naáu aên. L/L coâ Hoa: 714-7169159 120-6L-121505/199570

LONG BEACH - 2PN, 1PT. Remodel. Sôn, thaûm, stove môùi. Ñeïp, gaàn downtown, bieån, freeway. Private parking. Gaàn phoá Ngöôøi Vieät. Housing OK. 529 W. 4th Street, LB. $1195/thaùng. 949-531-6348 120-7L-122105/200137

MIDWAY CITY - Dö 1 phoøng cho share, $300/Mo. Bao gas, ñieän, nöôùc cho naáu aên. Chuû thoaûi maùi. Doïn vaøo ñaàu 1/06. L/L: 714-8890485

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,250,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Border Huntington Beach. Xaây 1970. Roäng 1700SF. Nhaø ñaõ taân trang. Baùn döôùi giaù thò tröôøng $619,000 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT, roäng 1500SF. Lot 7000SF. RV parking. Giaù $629,000 ª TEMECULA: 5PN/3PT. 2 taàng, xaây 1998. Roäng 2600SF. Ñoái dieän Pachenga Casino. Baùn gaáp. Giaù töø $485,000 - $549,000 ª 2 shopping center. Ngay trung taâm Bolsa. Ñang cho thueâ $656,900/Yr. Roäng treân 35,000SF. Giaù töø $10,949,000 $14,495,000 L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457 300-185L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

ÑAÁT ÑAÀU TÖ, ÑAÁT ÑAÀU TÖ Mr.QUYØNH CAO LAND SPECIALIST Direct: 714-675-1378 (Helping investors make informed decisions) ª Vuøng Victor Valley: * 4.77AC, R1, Apple Valley, $70K * 2.5AC, C, 395 Hwy, Adelanto $125K * 3.8AC, MI, on I-15, Victorvill $992K * 9.3AC, C, Hwy 395, $239K * 4.24 AC, C, on Hwy 395, $650K ª Vuøng Palmdale, Landcaster: * 2AC, K-4 Av. & 114th St.E., $35,5K * 20AC, F-Ave & 110th St.E, $191K * 5AC, C, Palmdale blvd., $225K * 4.8AC, F-8 Ave & 60 paved St E., $75K * 5AC, G-4, G-6 Ave. & 6 St. E, $125K ª Vaø nhieàu loâ khaùc nöõa taïi: www.usalandbanker.com Xin goïi ngay ñeå bieát theâm chi tieát 1% Listing FREE CREDIT REPORT $175,000 nôï $675/month 10% down ª Nhaø 2 taàng 3PN/2.5PT, $1851+TI, 4PN/2PT $2019+TI 5PN/3PT $2187+TI, 6PN/4PT $2591 +TI - 7PN/3.5TI 2842 sqft $2305+TI ª Nhaø GG 4PN/2PT $1632 + TI. 7PN/3PT $2184+TI - 5PN/3PT $2002 +TI. 6PN/3PT $2154+TI - 3PN $1679 +TI. ª Townhouse 2 taàng Magnolia/ Bolsa 2PN/1.5PT HOA $120, $1195+TI. 3PN/2.5PT, $1302 +TI ª Condo 2PN/2PT, $1107+TI. 3PN/2PT $1242+TI 714-654-3157 Agt

300-28L-101405/191403

Nhaø baùn bôûi chuû: ª Nhaø tuyeät ñeïp 5PN/ 3PT hoà bôi. Ñ/C 12321 Lornas, G.G CA 92840. Giaù $670,000 ª Nhaø zone R3 chuû coù baûng veõ 2 caên, moãi caên roäng 2100sf 4 nguû, 3 taém. Ñ/C 12762 Louise St. GG CA 92841. Giaù $635,000 ª Nhaø 2PN/ 1PT. Ñ/C 8231 Michael Dr., Huntington Beach CA 92647. Giaù $609,000 L/L Long 714-448-1185

300-28L-101405/191404

Nhaø baùn bôûi chuû: ª 4 Plex raát saïch ñeïp, 2 taàng, income $4,800/thaùng. Moãi caên 2PN/ 1.5PT. ÑC 14082 Buena St. GG 92843. Giaù $1,050,000 ª Nhaø 3PN/ 2PT. ÑC 9111 Reading Ave., Westminster 92683. Giaù $550,000 City cho pheùp xaây theâm 1 unit phía sau. ª Nhaø 2PN/ 1PT. ÑC 8210 22th St., Westminster 92683. Giaù $525,000. L/L Mary 714-448-6277

300-84L-102005/192166

ÑAÁT CALIFORNIA BY OWNER Land Broker veà höu caàn baùn reû nhieàu maãu ñaát giaù trò ôû Lancaster vaø Antelope Valley. Coù theå xaây caây xaêng, hotel, truck stop vaø Food Court, nhaø etc... 2 UNITS ROSEMEAD Totally Remodeled, 3PN, 2PT, 3 car garage (32x24) vaø 1/1 landscaping, fruit trees, huge lot and more L/L Binh Nguyen Cell: 714-785-8728 Home: 949-551-5165 Claim Your Fortune Now

300-90L-102605/193130

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314.

300-14L-042005/164582

300-DL-110405/194367

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø laàu taïi Saigon, V/Nam. Khu thò töù sang troïng, tieän nghi. Chuû ñoaøn tuï, baùn giaù reû $99Kù. Chuû carry, nhaän traû goùp taïi Myõ. L/L 714-2311397

300-28L-110805/194798

Mobilhome for sale by owner ñôøi 1998, 4PN, 2PT 1700sf, saøn goã môùi, thaûm PN môùi, maùy laïnh môùi $115,000. L/L 714-8513094, 714-851-3287 300-7L-111605/195942

AFFORDABLE leasing Office chæ coù $295 moät phoøng. Free internet building ñeïp môùi treân maët tieàn ñöôøng Westminster khu toát cho thöông vuï. L/L: 714-4233699 300-60L-111905/196399

20 maãu ñaát taïi Yoshua Tree (San Bernadino). Ngaû tö ñöôøng baèng phaúng. Cô hoäi ñaàu tö toát. L/L agent James Döông 626-3538088 300-14L-112605/197162

Baùn ñaát VN. Baùn mieáng ñaát ôû Taây Ninh 50m x 170m, maët tieàn ñöôøng quoác loä 22B roäng 15m, loä giôùi seõ môû roäng 32m thuoäc xaõ Thaùi Bình huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. L/L coâ AÙnh 714636-6518 hoaëc coâ Gaùi ôû Taây Ninh: (066) 825-294. Giaù $40K

cöûa soå môùi, coù hoà bôi raát ñeïp vaø jacuzzi coù thaùc chaûy chuû ñaõ boû nhieàu tieàn ñeå taân trang. Giaù $660,000 ª SANTA ANA: 3PN/2PT. Roäng 1400 Sqft. Cöûa soå môùi, maùi lôïp môùi, sôn môùi hoaøn toaøn (coäng theâm 1 phoøng master add on without permit). Hieän taïi ñang cho thueâ $750 coù loái ñi rieâng. Giaù $575.000 ª Income Properties: Moät caên nhaø 3PN/2PT vaø 2 units, moãi caên 2PN/1PT cuøng treân moät loâ ñaát roäng 20,000 SQFT. Ñang cho thueâ hieän taïi laø $3250 per month. Giaù baùn $649,000. Caùch Little Saigon khoaûng 1 tieáng laùi xe. Moïi chi tieát xin lieân laïc Danny Tieu: 714-397-0328 300-14L-120805/198806

Free List cuûa nhieàu nhaø ñang ñaïi haï giaù ôû khaép vuøng Orange County, Chuû nhaø caàn baùn gaáp. REMAX Buyer Agent, Xin lieân laïc 949-433-8781 300-56L-112905/197519

Nhaø baù n house for sale by owner/agnt. Approximate 3300 living sqft. Built 2004, commercial zone Garden Grove, $890,000. Goïi 714-468-6126 300-14L-112905/197545

ª WESTMINSTER: Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. 3 xe garage, 2 taàng laàu. Roäng 2606 SF. Cöûa ñoâi, traàn cao, maùi ngoùi. Nhaø beáp môùi toanh, roäng raõi. Caùc tuû baèng goã oak, granite counter. Caùc vaät duïng baèng stainless steel. Coù quaày röôïu. Master bedroom lôùn, coù loø söôûi. Nhaø raát ñeïp, ñi boä qua coâng vieân, tröôøng hoïc, gaàn phoá Bolsa. Giaù $895,000 ª TP: RIVERSIDE 4 plex townhouse style moãi ñôn vò 2 taàng laàu, 2 phoøng nguû - 1.5 phoøng taém, xaây naêm 1983, ñaát roäng gaàn 11,000sf, caïnh ñaïi hoïc Riverside. Giaù $765,000. ª TP SANTA ANA 12 units. Taát caû laø 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Roä n g 11,708 SF. Ñaá t roä n g 32,267 SF. Ñang cho thueâ $14,250/thaùng hay $171,000/ naêm. Rent naêm 2006 seõ laø $16,050/thaùng hay $192,000/ naêm. Giaù $2,500,000 L/L Hung Do 714-651-5185 300-14L-120205/198052

ÑAÁT CALIFORNIA CITY 2.5 maãu, 5.24 maãu, 10 maãu, gaàn freeway 58 giöõa California City Blvd., vaø Huyndai. Giaù $9,000/ 1 maãu, gaàn ñieän nöôùc gas. L/L cell 714-7176319 300-36L-120405/198183

300-28L-090805/186248

GRAND OPENING SAT vaø SUN 11am - 5pm Nhaø Townhouse môùi xaây 2005 taïi Garden Grove trung taâm Little Saigon. 17 caên nhaø baùn, 6 kieåu maãu, 2 taàng laàu töø 3PN, 2PT, 2 xe garage vaøo tröïc tieáp nhaø. Giaù töø $510,000 trôû leân. Xin goïi ngay ñeå ghi danh. Wayne Yau: 714-920-3399 Daniel Ly: 714-654-6388 Tina Hueä: 714-904-8988 Ñöôøng 11th Street goùc Brookhurst St

300-DL-022503/056694

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-7L-120505/198302

Nhaø baùn gaáp $70,000. Nhaø VN goùc ñöôøng Ñoàng Ñen + Nguyeãn Hoàng Ñaøo, 011 c/c 2 Baàu Caùt, F14, QTB ñang ôû vaø cho thueâ 4 trieäu/thaùng, ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L 714-865-1474, 011-84-903786338 300-30L-120605/198428

Ñaát baùn bôûi chuû ª Salton City, ñi veà höôùng Riverside gaàn 12,000sf, caïnh khu nhaø môùi ñang xaây, caùch soøng baøi 1 mile, zone xaây nhaø. Giaù $39,000. ª Adelanto 10 arces on Shadow Mountain Rd., $50,000. ª Bartow, 20 arces on Dale Evans Pkwy and Stoddard Wells Rd. $60,000. ª Apple Valley, 2.5 arces on Johnson Rd. and Grasshopper Rd. Giaù $79,000 L/L 714-588-9792 300-28L-120705/198577

Baùn Mobilehome, goùc Bolsa / Beach, Nhaø ñeïp, naêm 2000 ñöôïc remodel toaøn boä, rent $786. Ñòa chæ : 15141 Beach #23. Family Park, 2bed + 2 ba th. 714-6579460, 263-5511 300-12D567-120705/198610

EL MONTE (Cul-de-sac) ° Nhaø 4PN, 2PT, hardwood floor, saâ n roä n g 9000 sqft, $575,000 ° Nhaø 3PN, 2PT, 2 fire place, hardwood floor, 10,000 sqft, $750,000 ROSEMEAD: 2 Units ° Nhaø 4PN, 2PT, granite counter top, laminate floor ° Nhaø 2PN, 2PT, granite top, laminate floor, 2 caên $850,000 ° Nhaø 3PN, 1PT, 2300 sqft, yeân tònh saân roäng, 39,560 sqft, $1,800,000. L/L Kevin Tröông 626-6794013 300-14L-120805/198642

ª Mobilehome: 2PN/2PT, bonus room. Permitted. Ñeïp, saïch seõ, yeân tónh, gaàn Little Saigon. 4 Parking beân hoâng. Guest parking tröôùc nhaø anytime $76,000 ª Mobilehome: 3PN/2PT 1995 gaàn Little Saigon. Giaù $96,000 ª Mobilehome: 2PN, 2PT 1990 rebuilt 2000, $60,000 ª WTM: 3PN/2PT 2 cars garage remodel. Gaàn Little Saigon. $629,000 ª Nhaø 2005, 5PN/3PT, 3 cars garage 2923 sqft. $500,000 Call Taøi Leâ: 714-797-0562 300-14L-120805/198644

ª GARDEN GROVE: 4PN/3PT. Roäng 1700 SQFT coù skylight, roof môùi, sôn môùi trong ngoaøi,

300-14L-120905/198816

ª Khoâng caàn tieàn down, Fountain Valley condo 2PN, 2PT, gaàn Little Saøigon, nhaø thöông, freeway, doïn vaøo ôû ngay, chuû taân trang raát nhieàu, giaù baùn $415,000 ª Khoâng caàn tieàn down, Pomona 3 units, 2PN, 1PT cho moãi caên, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 60 raát toát cho ngöôøi ñaàu tö hoaëc ôû giaù baùn $500,000. L/L Duc Tran: 714-720-8648 300-21L-120905/198818

ÑAÁT BAÙN ª Los Angeles County, caùch Dowtown 1 giôø, khu phaùt trieån maïnh. Daân soá treân 1/2 trieäu, ñang coù maët caùc haõng maùy bay lôùn nhö Lockheed, Boeing, Northrop... ª Ñaát 2.50, 5, 10, 20, 40, 160, 360 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng toát, baèng phaúng hoaëc coù view ñeïp. Giaù töø $25,000/loâ trôû leân. Mr.Phaïm 714-200-9003 (Land Specialist Since 1985) 300-21L-120905/198848

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833 300-28L-120905/198853

ª 8 unit apartment moãi caên 2PN, xaây naêm 1985. Lot ñaát 12,964 SQ. Probate sale 1 trieäu 150,000 ª Hai caên nhaø treân 1 lot ñaát moãi caên 2PN + 1PT gaàn Little SG. $600,000 ª Commercial gaàn Little SG lot ñaát 52,000 SQ. 2 trieäu 900,000 ª Nhaø G.G 3PN + 2PT treân lot ñaá t 9679 SQ. Goù c Gilbert/ Chapman $569,000 ª Nhaø laàu G.G 3PN + 2.3PT, roäng gaàn 1600 SQ xaây 1989. $569,000 ª Nhaø laàu 3PN + 2.5PT, xaây naêm 1998 goùc Euclid/Lincoln $520,000 ª Nhaø Westminster 4PN + 2PT, good neighborhood, $575,000 ª Townhouse G.G: 4PN + 2.5PT, goù c Euclid/Westminster. No associations fee $469,000 L/L Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 (Office) 714-222-8230 (cell) Vaên Buøi (Realtor) 714-742-7041 (cell) Keith Traàn (Realtor) 714-323-0100 (cell) 300-14L-120905/198923

GQ REAL ESTATE CORPORATION ª Huntington Beach: 4PN/ 1.5PT townhouse near Beach, roäng 1254 sqft, new paint & carpet, HOA $170. $450,000 ª Fontana, Gorgeous 2-story home build 2005. 4PN/ 2.5PT roäng 3501 sqft. Big bonus room. $639,000 ª Relands. 1-story 4-Plex 2PN/ 1.75PT with private back yard. Easy to rent area. GSI $3,503/ mo. $679,000 (2 4-Plex available) ª Garden Grove. 8 units. 2PN/ 1.5PT w/ its own garage, long time tenants. GSI $8,285/ mo. $1,549,000. L/L Phil Le 714-515-0111 Bro. 300-60L-120905/198924

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT. Neáu Quí vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù Equipty. Muoán boû nhaø, ly dò muoán baùn nhaø, hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay: 714-554-8600. www. buyhomequick.com 300-28L-120905/198947

VICTORVILLE. NHAØ MÔÙI 2005 REÛ. Bear Valley - 395 HWY. 2 taàng raát ñeïp, 5 bed, 4 bath, 3 car garage, more upgrade, living 3,500 sqft, lot size 7,500 sqft. Baùn by owner. Giaù $485,000. L/L 714-527-7374, 714-260-5853 (cell)


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-120905/198958

- Townhouse ñeïp, khu toát goùc Magnolia & Westminster 3PN, 2PT roäng 1600 sqft, $460,000 - Nhaø Anaheim 3PN, 2PT, roäng 1300 sqft. Khu yeân tónh, nhaø toát $560,000 - 3 Plex Stanton, kieåu ñeïp, 3PN & 1.75 PT vaø 2 (2PN & 1PT) khu toát coù ngöôøi möôùn ñaày, hieám coù, $820,000. Coøn nhieàu nhaø GG, Ana, Buena Park giaù reû, xin goïi Mai Ly: 714310-2087

300-30L-121005/198993

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-14L-121105/199061

TRIPLEX BAÙN SAN GABRIEL 3 unit Apt. owner unit 3PN, 2.75PT, Hi-ceiling, 2 unit khaùc 2PN, 2PT, rent income treân 45K/yr, excellent condition. Giaù chæ 888K for 1031 exchange, hôïp ñaàu tö hoaëc töï ôû. L/L 714539-7476, xin ñeå message Vieät ngöõ. Qualify buyer only.

300-14L-121205/199142

G.Q MORTGAGE Lower your Mortgage Payments up to 50%. Rate as low as 100%. No income verification, good or bad credit. Hurry before the rates go up!!! L/L Phil Le 714-5150111 Bro.

300-30L-121305/199220

Nhaø baùn bôûi chuû. Garden Grove, 3PN, 2PT, 1745 sq ft, ñaát 9000 sq ft, saøn goã môùi, coång saét, raøo gaïch, saân roäng nhieàu caây aên traùi. Giaù $625,000, cell phone: 714363-1297

300-14L-121305/199226

ª G.G: Beach/Garden Grove, 2 bed/2.5 bath, 1250 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, roäng thoaùng maùt. Phoøng aên, phoøng khaùch rieâng bieät. HOA $130. Giaù $380,000 ª G.G: Dale/Chapman, 3 bed/ 2.5 bath, 1450 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, thoaùng roäng, chuû ñaõ sôn söûa saïch seõ, doïn vaøo ôû lieàn. Giaù $448,000. L/L Tuaân: 714-719-5515

300-14L-121305/199277

1) Nhaø Westminster: 3PN + 1.5PT. Giaù $540,000 2) Townhouse: goùc Westminster & Magnolia 3PN & 2.5PT, roäng 1500 SF raát ñeïp giaù $460,000 3) Fourplex G.G: Raát ñeïp ñang thueâ ñaày giaù $985,000 4) Triplex Stanton: giaù chæ coù $805,000 5) Mobilehome ñôøi 2004: 3PN, 2PT tieàn ñaát $795 giaù $107,000 Lieân laïc Ngoïc Anh: 714-4547634 Lan Anh: 714-247-9688

300-90L-121305/199355

ª GARDEN GROVE: 6PN/ 5PT roäng 2240 sqft roof môùi, new landscape & sprinkler. 2 master bedrooms coù loái ñi rieâng. Giaù $695,000. ª GARDEN GROVE: 3PN/ 2PT Condo ngay trong thò töù Little Saigon, goùc Brookhurst/ Westminster. Giaù phaûi chaêng. ª STANTON: Nhaø 3PN/ 2PT lot 7200 sqft, Zone R2, City approved to build second house on the lot. Owner is working on the blue prints, can be sold before or after construction. Moïi chi tieát xin lieân laïc Nam Nguyen 714-235-4592

300-21L-121305/199360

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-30L-121405/199474

CALI HOME REALTY ª Service Agency Office, Long Beach, thaønh laäp töø naêm 1987, lease coøn 4 naêm + 5 naêm option. Net income moã i thaù n g $12,000. Giaù $100,000 ª Mobile Home, khu ngöôøi giaø, saùt naùch Bolsa, Little Saigon, 1PN + 1PT coù theå söûa thaønh 2PN, maùi môùi, thaûm môùi, tieàn ñaát $535 thaùng. Giaù $32,000 ª Mobile Home, khu gia ñình, goùc Magnolia vaø Westminster Ave, 3PN, 2PT. Caàn baùn gaáp bôùt giaù coøn $45,000. Chuû coù theå cary 50% ª 4 Plex Los Angeles coù theâm 2 studios moãi caên 2PN + 1PT. Studio 1PN, 1PT. Ñang cho thueâ ñaày $5800 thaùng. Caàn baùn gaáp. Giaù $715,000 ª 3 Plex, Stanton goùc ñöôøng. Goùc Beach Sentry Drive. 1 caên 3PN + 1.75PT. 2 caên coøn laïi moãi caên 2PN - 1PT. Rent moãi thaùng $3250, coù theå taêng, nhaø ñeï p , ñaá t roä n g, khu toá t . Giaù $820,000 ª Mansion house, San Bernadino. Ñaát gaàn 30,000 sqft, 3 maët ñöôøng, ñöôïc pheùp xaây theâm 1 caên. Nhaø 3800 sqft. 5PN + den, 4.5PT, family room. Enclosed patio. Thích hôïp cho ñaïi gia ñình hoaëc laøm nhaø ôû cho coâng ty muoán di chuyeån. Giaù $785,000 hoaëc cho thueâ $3000/ thaùng. ª Commercial Long Beach treân ñöôøng soá 7. Ñaát 4800 sqft building treân 5000 sqft ñang cho thueâ $4800/thaùng. Giaù $745,000 ª 2 House on a lot (9300+ sqft) chia thaønh 3 caên toång coäng 7PN, 5.5PT. Ñang cho thueâ ñaày. Nhaø môùi xaây 2005. Giaù $1,099,000 Xin L/L Thoâng: 714-414-8010 Mary Do: 714-276-4720

300-21L-121405/199484

BAÙN MOBILEHOME trung taâm Bolsa 3 bed 1 full bath, remodeled trong ngoaøi, phoøng khaùch, beáp roäng, good location. Rent $700 taëng tuû laïnh, maùy giaët saáy coø n ñang söû duï n g toá t . Giaù $79,000. Jessica: 714-3602478. Taøi trôï loan

300-7L-121505/199503

WESTMINSTER: - Townhouse: 4PN, 2.75PT. Low Association. Khu yeân tònh vaø an toaøn. Giaù baùn $497,500 - Nhaø 3PN, 2PT. Central air. Chuû ñaõ taân trang toaøn dieän. Khu toát, border FV vaø HB. Giaù baù n $605,000 HUNTINGTON BEACH: Treâ n ñöôøng soá 8, block 4. Ñi boä ra bieån vaø downtown. - Nhaø 3PN, 1 bonus room, 3.5 + 5PT, branch new house. Builded 2005. Giaù baùn $1,670,000. Included appliances, - Nhaø 3PN, 1 bonus room, 3.5 + 5PT beter than model house, 3 fire place. Builder 12/2003. Giaù baùn $1,6190,000. Included all furnitures, appliances vaø Plasma TVs. ORANGE HILLS: Moät mieáng ñaát roäng 19,000 Sqf, trong khu bieät thöï Multi Million Dollar, coù view. Nhìn ra thaønh phoá vaø ñoài nuùi. Giaù baùn $615,000 Xin L/L Kieåm Phaïm: 714-3906370 cell 714-554-3304 Bus

300-14L-121505/199587

Caàn baùn 1 caên nhaø trung taâm Quaän Nhöùt vaø 3 caên chung cö, 1PN hoaëc 2PN ngoù ra soâng Saøi Goøn. Ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L: 859431-3119

Duplex thuoäc T/P Santa Ana, tình traïng hoaøn haûo corner Newhope & First, roäng 1035 Sqft, 2PN, 2PT, 2 car garage cho moãi caên, haøng xoùm toát, chuû ñang ôû moät caên vaø cho möôùn moät caên. Giaù $719,000. Goïi Cao Döông, cell 714-200-3000 ñeå bieát theâm chi tieát, Agent xin mieãn goïi

300-7L-121605/199736

300-14L-121605/199757

BAÙN ÑAÁT. Ñaát roäng 9000 Sq.Ft, vuøng Buena Park. Coù plan ñeå xaây 5PN, 3PT, 3 xe. Khu yeân tónh. Gaàn freeway 5, 91, vaø Knott Berry Farm. Ñòa chæ: 6022 Western (Artesia/Western). Mua ñaát xaây reû hôn mua nhaø cuõ. Giaù $390,000. Goïi Huy Buøi 714-2623425, 714-836-9876

300-14L-121405/199403

FOR SALE BY OWNER ª Nhaø Huntington Beach 4PN/ 3PT, roäng 2000 SF. Lot 8000 SF. Built 1968, ñaõ remoldel hoaøn toaøn caùch bieån 1/2 mile, khu raát toát. Giaù 829K ª Nhaø SA built 1999. 5PN/3PT. Roäng 3400 sf. Khu toát coù coång an toaøn nhaø raát ñeïp caàn baùn gaáp. Giaù 899K L/L: 714-720-5957 or 714-8349825

300-14L-121405/199405

Nhaø Baùn Bôûi Chuû ª $740,000 2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage ª Caên Nhì: 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém 2 xe garage. Giaù reû. Thaønh: 714-448-3700 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn baùn mieáng ñaát ôû Vietnam taïi chôï Phuù Laâm maët tieàn roäng 4m daøi 16.5m, giaù $70,000 neáu caàn xin L/L: 562-552-3360 300-14L-121905/199929

WESTMINSTER, raát toát cho 2 gia ñình hoaëc ñaàu tö. Nhaø saùng vaø thoaùng gaàn 2,200 sqft. Nhaø tröôùc 3 phoøng, 2 phoøng taém, nhaø sau 2 phoøng, 1 phoøng taém, saân sau coù coång remote control ra/ vaøo ñaäu ñöôïc 8-10 chieác $669,900. L/L Tiffany Tuyet Hua, Agent 714-206-4215

400-36L-111104/143751 300-7L-122005/200079

ÑAÁT BAÙN Ñaát baèng, ñeïp, vuøng Victorville, giöõa ñöôøng 9 vaø 11, ñöôøng Tokai song song vôùi Bear Valley roäng 21,000sqft, mixed zone, coù theå xaây 5 caên. APN #3093-571-060-000. Baùn $120,000. Agent welcome. Call 626-672-8480 300-7L-122005/200122

LOS ANGELES: 4 units, coù theâm 2 studio, moãi caên 2PN, 1PT studio 1PN, 1PT, ñang cho thueâ $70,000/year, property ôû tình traïng toát, good location. Giaù $698,000. L/L 714-588-1708 300-28L-121905/199942

CORONA HILLS. Nhaø roäng, raát ñeïp, coù view, moät ñôøi chuû, 5 phoøng nguû (coù 2 phoøng döôùi nhaø), 3 phoøng taém full, 3 car garage vôùi cöûa môùi, closet hoaøn toaøn baèng kính, upgrade flooring marble entry vaø landscape designed raát ñeïp. Gaàn tröôøng, park, shopping vaø market, no association fee, App. 2,300 sqft. Giaù $599,000. Xin goïi 951-2782934, cell 237-5838, selling Agent 3% 300-6L-121905/199943

Nhaø Westminster 3pn, 2pt, 1 taàng, gaàn 1,800sf., trong khu Little Saigon, khu lòch söï. Jennifer Le/ Broker 714-240-4990 300-7L-121905/199944

Baùn 1 caên nhaø gaàn nhaø thôø Tam Bieân bôûi chuû, trong khu yeân tònh, nhaø cul-de-sac, ñaát roäng 11,000sqft 4 phoø n g nguû , 2 phoøng taém, nhaø beáp vaø phoøng taém môùi, 2 car xe, nhaø baùn bôûi chuû. Xin L/L veà 714-391-2694, nhaø roäng 1,200sqft 300-6L-121905/199967

Townhouse Garden Grove $450,000 3pn, 2.5pt, chuû caàn baùn. Jennifer Le/ Broker 714240-4990 300-6L-121905/199977

Nhaø Westminster 4pn, 2pt, 1 taàng, nhaø môùi taân trang, corner lot, 2 xe garage, nhaø troáng chuû caàn baùn gaáp. Jennifer Le/ Broker 714-240-4990 300-7L-121905/199979

For sale by owner 3 bedroom, 2 full bath, gated community, close to community College, no agent $465,000 or best offer. 714-2322777 300-6L-121905/199980

Nhaø Westminster $575,000 4pn, 2pt lot 7,200sf, vacant house. Jennifer Le/ Broker 714-2404990 300-6L-121905/199984

Nhaø Westminster 3pn, 3pt lot 6,800sf. Nhaø trong goùc Bushard/ McFadden. Jennifer Le/ Broker 714-240-4990 300-14L-121905/199989

For Sale By Owner. Garden Grove 6PN, 4PT, caàn baùn gaáp garage 2 xe. Giaù $576,900. L/L 714260-3537, 714-534-5305 300-36L-121905/200003

300-7L-121705/199802

Nhaø Baùn Reû. - Nhaø rieâng bieät, Garden Grove, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa Hueä Quang. Giaù $319,000 - Nhaø laàu, Santa Ana, 4PN/2.5PT, 16 tuoåi, maùy laïnh, loø söôûi, vaøo ôû ngay nhaø troáng. Chuû caàn baùn gaáp. Khu yeân tónh, coång an toaøn: 314 Amy - Common. Giaù $598,500 L/L Californa Network Realty Chieåu: 714-585-6556 Cung: 714-642-5749 Bob: 714-785-6005 Judy: 714-758-3146

300-14L-121705/199813

Caàn baùn nhieàu caên nhaø ôû Vieät Nam ôû Quaän Taân Bình, TP.HCM. Lieân laïc 678-468-0446 (cell), 770-982-4648 (work)

300-14L-121705/199843

Nhaø Vieät Kieàu môùi xaây hai taàng ñuû tieän nghi gaàn tröôøng hoïc vaø chôï. Taïi quoác loä 1A Km11 Höông Traø, Hueá, Vieät Nam. Caàn baùn giaù $26,000USD. L/L Davis: 310618-8454

300-30L-121805/199881

Nhaø môùi 5 tuoåi ôû Westminster chuû caàn baùn gaáp 2280SF. 4PN + den 3PT, trong khu coù coång giaù $750,000. L/L Anh Tam: 714-815-8339

400-7L-122005/200009

400-36L-110704/143262

300-3L-122105/200194

COMMERCIAL Liquor market building for sale located behind Disneyland, size 10,100 s/f building, 34,000 s/f lot size. Current rent $13,000/M + $2770 NNN. Plus app $800 a month vendors. Cap rate 6%. Price $2,750,000. John Vu Commercial Broker 949295-9020 300-3L-122105/200195

BUSINESS LOAN SBA Loan, Business Loan, Commercial Loan, down payment from 25% to 50%. Easy Qualify. Jonh Vu Mortgage Banker 949295-9020 300-7L-122105/200209

Nhaø 4PN/2.5PT/G2 xe, attached living 1350 sqft, xaây 1976 driveway grass back yard. Trung taâm Little Saigon, baùn $469,900. Garden Grove L/L Laân 714-7918881 300-7L-122105/200219

Mobilehome caàn baùn gaáp giaù $22,000. Euclid/Katella. Nhaø roäng, saïch, ñeïp (3PN, 2PT, 3 car parking). Tieàn ñaát $1220. L/ L: 714-563-2065

400-DL-111901/000145 4000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-36L-112404/145524

400-36L-111804/144874

maù y , sunroof, alloy wheels, alarm, CD 6 ñóa, raát ñeïp, maøu silver, side airbag, 60K miles. Xem thích ngay. No accident $9600. 714-776-7549, #5RQZ211

400-7L-121605/199722

400-7L-121605/199723

2004 Sienna XLE, van. Fully loaded, gheá da, sunroof, CD. Alloy wheels, rear spoiler, power seat, xe coøn nhö môùi, power door, 22K miles, maø u kem $19,500. 714-837-0279. No accident. #5GMN419 400-7L-121605/199674

2004 FORD Ranger ñoû. Môùi

26,540 Mil. Trong ngoaøi nhö môùi. Maùy hoäp soá raát eâm. Giaù caû thöông löôïng. Goïi Tony: 714785-7217, vin PA46731 400-36L-110504/143081

300-30L-122005/200061

CÔ HOÄI LAØM CHUÛ 1 CAÊN NHAØ MÔÙI ª Töø 2500 ñeán 3000sf. ª Giaù $350,000 ñeán $400,000 ª Deposit $2,500 ª Caùch Little Saigon 1 tieáng. Goïi Tommy (Realtor) 714-2607089 ª Ñaát töø $20,000 moät maãu. Cô hoäi toát ñeå laøm giaøu. Goïi Laân (Land Specialist) 714454-2202 300-5L-122005/200072

Mobilehome caàn baùn 2PN, 1PT oáng nöôùc vaø beáp môùi, rent reû, vuøng Westminster. Giaù $40,000. Xin lieân laïc buoåi saùng 714-3797148

choã ngoài, maùy 3.5, maøu silver, 70K miles, chaïy toát, AC, CD, alarm, alloy wheels, xe raát môùi, clean tile, power sliding door, $12,900. 714-776-7549, #5H05356 400-7L-121605/199724

2001 TOYOTA Camry, 4 maùy.

Full power, AC, CD, 4 voû môùi 100K miles, ñaõ laøm timing belt maøu gray, chaïy toát, clean tile. Moïi thöù good $6900. 714-2319453, #4SH230 400-7L-121505/199536

tury. Baùn ñaàu xe truck 18 baùnh, maàu ñen 710,423 miles, xe ñang chaïy toát. Phone 714-331-6505, lic UP46686

400-7L-121605/199703

2000 HONDA Odyssey EX töï

400-7L-121605/199715

2003 CAMRY XLE, V6. Top of

ñoäng maøu traéng full power, radio cassette A/C CD trong ngoaøi coøn môùi 53,000 miles $12,500. L/L Loä c 714-234-5910, Lic. #4KYJ064

400-5L-122005/200091

the line, sunroof, CD 6 ñóa, gheá da, alarm, alloy wheels, side airbags, thaéng ABS. Xe raát ñeïp, chuû ñi kyõ, 1 chuû 74K miles. No accident $12,500. 714-6236866

2000 LEXUS ES 300 maøu ñen,

400-7L-121605/199719

2000 ACURA Interga GS 2 doors

75 ngaøn miles (platinum PK), xe ñeïp, maùy toát. Giaù $9,900, license #5KEH076. Ñ.T 714-4431293 400-7L-122005/200109

2003 HONDA Accord, EX, 4

maùy, gheá da, sunroof. Alloy wheels, voû môùi, xe ñi freeway 109K miles, nhö môùi, new body style, alarm, CD 6 ñóa, rear spoiler xem nhö yù $11,900. 714839-5620, #5BET711

soá tay maøu traéng 58K miles, full power, sunroof, leather seat, run excellent, good condition ñeán chaïy thöû $6,200 salvage title. 714-728-2060, 714-210-9370, PL #5KWY334 400-7L-122005/200112

400-7L-121605/199658

2003 MERCEDES Benz E320.

Maøu vaøng nhaït, beân trong maøu tan. Raát saïch, nhö môùi. Fully loaded, baù n h custome, giaù $30,000.OBO. Goïi Leon 323327-7776, lic 5AW5979

2000 TOYOTA Avalon XL 4 cöûa, töï ñoäng, maøu gold 55K miles nieàng ñuùc, taát caû töï ñoäng, chaïy raát toát $9,100 salvage title. 714728-2060, 714-210-9370, VIN #U049720

400-4L-122005/200116

400-14L-120805/198794

2002 INFINITY QX4, 4 wheel

drive 28,000 miles, white pearl/ tan, full loaded, excellent condition $20,500 or best offer, Lic. #4XNF717. L/L 714-657-8837, 714-657-8838

$8,700 (#4WEE885). 1991 TOYOTA Cressida, black $1,200 (#2VLY591). 1994 ACURA Integra, white, custom car $3,400 (#4WCF66). Contact Peter 714-247-9780

2002 HONDA Accord 2D coup EX - V6 - leather seat - maøu silver - gheá maøu ñen - fully load - Giaù $8,600/ OBO. Ñ.T 714-3690424, License #57105 400-7L-122005/200111

2002 HONDA Accord EX V6 töï

2000 TOYOTA Camry LE 4 cöûa,

töï ñoäng, maøu traéng, fully loaded: AC power seat, CD tape radio, new sticker 10-06 trong ngoaøi saïch ñeïp $7,500, Lic. #4NKX832, no accident. L/L 714-321-9543 400-3L-122105/200149

2000 TOYOTA Corolla CE, auto, full power, xe ñeïp, origine, baùn reû $6850 (nhaän traû goùp) Hoûi 714-240-4733. L#4LET651

400-7L-121605/199738

2000 CAMRY Maùy hoäp soá raát

toát. Chuû giöõ kyõ nieàng ñoä giaù $8300 (933-980) ° 1999 Avalon sunroof 4 airbags, platinium model nieàng nhoâm maùy raát toát giaù $8800 (4HDR290). Lieân laïc 714-554-8370 Cell: 714-913-7717 400-7L-121605/199675

ñoäng silver 57Kmiles, 2 doors, full power, sunroof, leather seat run good, excellent condition. Must see $8,900 salvage title, VIN #A028417. 714-728-2060, 714-210-9370

2000 HONDA Civic hatchback

400-7L-121605/199721

2000 LEXUS ES300, 6 maùy.

silver coøn raát ñeïp maø giaù laïi reû chæ baùn vôùi giaù $4800. Xin goïi Tony: 714-785-7217 or 5150808, vin YH110786 400-7L-121605/199716

2002 BMW 3251, 6 maùy, 4 cöûa.

Fully loaded, sport package CD, alarm, sunroof, side airbag, 1 chuû 80K miles. Black and black, sôn nguyeân thuûy. No accident xem nhö môùi $17,500. 714-8370277. Chuû ñi freeway, #5MUH441

300-7L-122005/200052

ª Garden Grove: townhouse 2PN,2PT, goùc Westminster vaø Magnolia, baùn $359,000 ª Westminster: Nhaø 3PN, 2PT ñaát 8400 sqft, giaù $599,900. ª Westminster : Nhaø 2 caên treân 1 loâ ñaát 8900 sqft, 4PN, 2PN vaø 2PN, 2PT. Giaù $765,000 ª Victorville: Nhaø môùi xaây 4PN, 3PT, ñaát 7000 sqft. Giaù $399,000 Goïi: Dzinh 714-397-0686

2001 HONDA Odeyssey EX, 7

2001 TRUCK Freight liner Cen-

400-5L-122005/200097

400-36L-103003/091105

2001 HONDA Accord, EX, 4

ñoäng, maøu gold, full power, radio cassette, A/C CD trong ngoaøi coøn môùi, 1 chuû ñi kyõ 25,000 miles, caàn baùn $19,000. L/L 714-417-1618, Lic. #5JVR463

2004 TOYOTA Sienna LE töï

400-7L-122005/200082

LS GATEWAY ª WESTMINSTER: Sang tieäm furniture, goù c Goldenwest & Bolsa. Roäng 10,000 sqft ñaát 1 maãu, thu vaøo $15,000/ 1 thaùng. Giaù $485,000 (goàm furniture) ª COMMERCIAL: Building 2700. Ñaát 9450. Coù theå môû liquor, restaurant, market. Giaù $1,175,000 (building + land + market) ª BUILDING 1173. Ñaát 7980. Thu vaøo $15,000/ 1 thaùng. Giaù $999,000 (building + land + restaurant) ª STANTON: 6 unit goùc Beach & Katella, building 2,748. Ñaát 10,462 full tenant. Income $4,780/ 1 thaùng. 5 unit 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. 1 unit 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Giaù $1,015,000. ª 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Goùc Magnolia & Bolsa, chuû taân trang môùi toaøn boä. Roäng 1500. Ñaát 2100. Giaù $459,000. Xin goïi Realtor/ Loan Office Nina 714-720-5270

SUV, 4DRs, leather, CD, full options, xe tuyeä t ñeï p , baù n reû $10,800 (nhaän traû goùp) Goïi Nguyeân 714-240-4733 Licence# 4PHH118

400-7L-121605/199717

400-7L-121605/199707

2002 MAZDA Protege 5. silver

300-14L-122005/200046

400-3L-122105/200139

2001 HONDA CRV SE, auto,

auto, all leather, CD, 4x4, low mile, tuyeät ñeïp, baùn reû $17,800 (nhaän traû goùp) Hoûi Höõu 714-2605987. L#45WK607

300-28L-103105/193708

AUTOS FOR SALES

auto, 7 passengers van, electric slide doors, xe ñeïp nguyeân baùn reû $11,900. Hoûi Phöôùc 714-6368668. Licence# D11303

2001 MERCEDES ML320 V6,

300-14L-122105/200231

400 - XE BAÙN

LEXUS GS300, auto, 4DRs, leather, moonroof , CD, moät chuû record, xe tuyeät hoaøn haûo, baùn reû $18,800 (nhaän traû goùp) Hoûi Höng. 714-638-8899 (Licence# 4RSB902)

400-3L-122105/200140

Mobile Home For Sale nhaän listing. Nhaø môùi 05-06, 3PN, 2T tieàn ñaát $650 to $725. Hieän nhaø cuõ ñôøi 69 3P, 2T. Coù raát ñeïp giaù baùn 62K. Xin goïi Johnny 714890-2692 or Phöôùc 714-6758089 GARDEN GROVE. Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, roäng 1637 sqft. Khu toát, goùc Brookhurst/Westminster. Gaàn chôï, freeway. Giaù $465,000. L/ L: 714-307-4074 (agent)

400-3L-122105/200132

400-3L-122105/200135

loaded, DVD in headrest 18" chrome wheels $37,000 or OBO. Email:msladybug@hotmail.com 562-449-7704, Lic. #5LAZ777, low mileage 8,553

300-5L-121905/199932

2001

RAO RAO VAË VAËTT

2001 HONDA Odyssey EX, V6,

2005 LEXUS RX330 black, fully

300-7L-121505/199620

Mobilehome 2 bed, 1 bath, khu gia ñình, ngaû tö Mc.Fadden and Euclid spa rent $625. Baù n $39,500. L/L Sony 714-7209017

300-21L-121305/199366

RAO RAO VAË VAËTT

300-7L-121805/199888

400-7L-121905/199913

2001 TOYOTA van Sienna LE, 400-36L-111404/144134

60,500 mile, good condition 1 ñôøi chuû, xe coøn môùi, giaù baùn $13,490, xin goïi anh Ñònh 714418-8129 cell, 714-748-7537 (lic# 4SJD591) 400-5L-122005/200098

2001 TOYOTA Camry LE V6

fully load, 37 ngaøn miles - maøu silver - xe ñeïp maùy toát - Giaù $7,600/OBO licence #3KRU114. Ñ.T 714-417-7423

Fully loaded, CD changer, Zeon light, side airbag. Power seat, voû good, maøu traéng, 1 chuû 50K miles. No accident, sunroof, gheá da coøn môùi nguyeân $14,500. 714-837-0274, #4MUB863

400-7L-121805/199874

2000 MAZDA MPV. 1 ñôøi chuû, nhìn nhö môùi, chuû giöõ kyõ. CD player, thaéng ABS, roofrack, töï ñoäng hoaøn toaøn, giaù ñaëc bieät $6900. 714-350-3051. Lic #4RPB572

400-7L-121605/199720

2000 TOYOTA MR2 Spyder convertible, 5SPD, AC, CD, alarm, alloy wheels, nice car, red and black, 1 ownwer, 80K miles, new tile. Must see, clean tile $9200. 714-757-5756, #4NFW275

400-7L-121505/199520

400-7L-122005/200110

2001 HONDA Accord EX V6 4

doors, töï ñoäng, silver 68Kmiles, full power, sunroof, leather seat, chaïy toát, ñeán xem thöû $8,300 salvage title. 714-728-2060, 714-210-9370, PL #5DAF938

1999 HONDA Passport V6 white

gheá vaûi gray, 1 ñôøi chuû, new sticker, no accident, voû môùi, xe giöõ kyõ, hoaøn haûo baùn $8,000, License #4EGT601. 714-4142795, 714-848-3529

400-7L-121505/199566

1999 Xe FORD Expedition XLT Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

V8, xe chaïy 87K gheá da coù TV, video, DVD, xe dö duøng khoâng chaïy baùn $10,500. Phone 714369-9259, soá xe 5PKA31

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-121605/199745

1999 HONDA Odyssey V6 7 choã ngoài, gheá da 2AC, CD, voû môùi, chuû ñi kyõ raát ñeïp, trong ngoaøi saïch ñeïp, 1 chuû 120Kmiles clean tile $8,900. 714-837-0279, #4FDF076

400-7L-122005/200099

1999 Ñi xa baùn xe 4 Runner, 1 ñôøi chuû, 55 miles. $11,000. Hoà caù, maùy loïc caù, coi xe 6PM phone 714-828-2769, chuû nhaät caû ngaøy, Lic. #ST3JM84

400-7L-122005/200100

1999 TOYOTA Solora SLE V6 white pearl, power leather seat, sunroof, excellent condition, LP #5NEE192. Baùn $7,800/OBO. 714-200-6263

400-7L-122105/200143

1999

Caàn baùn xe Truck 18 baùnh, soá UP.28749 vaø thuøng daøi 53ft. Coù maùy laïnh, xin lieân laïc Tín phone 714-875-4578 400-3L-122105/200152

1999

TOYOTA Truck Tacoma Prerunner, Reg cab long bed, soá töï ñoäng ôû döôùi, custum wheel, xe tuyeät ñeïp, baùn $7650, goïi 714-636-8668. L#7R11227 (nhaän traû goùp) 400-14L-120805/198699

1999 CHRYSLER Town Country LXi. Maøu traéng. Moät ñôøi chuû, 80,000 miles. Dö duøng caàn baùn. Lieân laïc Minh 714-933-5855, Lic. #4ESU819. Raát ñeïp + saïch.

400-7L-121505/199572

1999 LEXUS ES300, V6, maøu pearl white radio, cass, ñuùc xe ñeïp $9500. L/L: #2HJ3823

silver, 56MK, AC, power seat, maâm hoaøn haûo caàn baùn 714-808-2321, vin

400-7L-121605/199714

1999 HONDA Accord, V6, 4 cöûa,

töï ñoäng, gheá da, maùy vtec, xe raát môùi, alloy wheels, thaéng ABS, voû môùi, ñaõ laøm timing belt 100K miles, clean tile $7300. 714-8370279, #5DRE371

400-7L-121605/199649

1999 TOYOTA Corolla silver, xe hieä n taï i raá t hoaø n haû o , môù i 53,000ML. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Goïi Thuaàn 714-785-7217 or 515-0808 (PL 4UXR179)

400-7L-121605/199690

1999 TOYOTA Camry LE. Full power maùy raát toát, maøu traéng, 88,000 miles. Clean title, caàn baùn giaù $5900. Goïi Khaùnh 714-8999346, 714-277-6368, lic 4HAF454

400-3L-122105/200197

1999 TOYOTA Corolla VE, 4 cöûa,

soá töï ñoäng, maùy laïnh, maøu traéng. Thaáp miles 92K, vin 256309. Xe nhaø ñang söû duïng toát, ñeïp, saïch seõ trong ngoaøi. Dö duøng caàn baùn $4600. Xin lieân laïc 714-2518471 or 530-6749

400-14L-120805/198792

1998 Dö xe, caàn baùn SUBARU Forester, maùy toát, môùi thay 4 baùnh xe. Giaù $7,999. L/L Coâ Khaù n h 8PM-10PM 714-6538830 (cell), 714-892-8690 (home), soá xe #4AQU176

400-3L-121105/199080

1998 HONDA Accord LX, V6,

black, 2 cöûa, full powers, töï ñoäng, 116,000 miles, new timing belt, good condition, $6000 OBO. 714374-1068 (#4AAN830)

1998

400-7L-113005/197594

ACURA Integra 93,000 mileage, 2drs. 5spd. Alarm, CD player, maøu green, clean title. Excellent condition chöa ñuïng. 4SDC526. Giaù $5400.OBO. Goïi Taâm 714-914-4009

400-7L-121605/199718

1998 CAMRY LE, V6, sunroof,

thaéng ABS, alarm, voû môùi, 1 chuû 107K miles, coøn môùi. Xe ñeïp trong ngoaøi. No accident $5800. 714-231-9453, #4FYK652 400-7L-121705/199845

1998 HONDA Accord 2 Drs, automatic, V6, sunroof, leather seat. Full power. Fully loaded AC, power seat 50K mile. Lic 3XHL064, $8500, xin goïi Hoaøng 714-580-3381

400-7L-121605/199713

1998 LEXUS ES300, V6, gheá da,

sunroof, AC, CD changer, Nakamichi, xe raát ñeïp, môùi trong ngoaøi. No accident mile over 110K miles. Maøu silver, chaïy toát, $7800. 714-757-5756, #4MVV529

400-7L-121505/199558

1998 TOYOTA Sienna, LE. Full power, xe ñeïp, coù CD, cassette 123K miles. Giaù $5900. L/L: 714-624-4899, lic 5MIC893

400-7L-122005/200020

1997 GEO Prizm (Corolla en-

gine transmission), Lic. #4HS006. 1991 PREVIA, Lic. #XUV7592 Bao thueá löu haønh, smogcheck, tình traïng hoaøn haûo, ñeïp. 714865-9222. A. Linh 590-9921 400-4L-120705/198618

1997 HONDA Accord Special Edition 4 cöûa töï ñoäng. Fully loaded. A/C. Alloy wheel, sunroof, CD player, alarm w/remote. No accident. Xe ñeïp trong ngoaøi $6200. LP #5DMB356. L/L: 714321-9543

400-14L-122005/200010

1996 HONDA Accord soá tay, maøu xanh, timing belt môùi, voû xe môùi, AC, CD changer, sunroof, 128,000 miles, soá #3NVA499. Baùn $3,600. Phone cell 310-7067999, home 310-973-1756 400-3L-122005/200107

1996 DOLGE Caravan 7 choã

V6 AM/FM casset, voû môùi, maùy moùc, hoäp soá raát toát, chaïy freeway voâ ñòch eâm aùi khoâng hö hoûng, good $2,850/OBO. 714892-5624 (#3MBS390) 400-4L-122005/200113

1996 TOYOTA Camry V6 4 cöûa

töï ñoäng, fully loaded, A/C Alpine CD radio, no accident, ñeïp trong ngoaøi $4,900, Lic. #3SUK729. L/ L 714-321-9543 400-4L-122005/200115

1996 ACURA Intergra töï ñoäng,

4 cöûa maøu traéng, fully loaded, A/C thaéng ABS, sunroof, CD, tape ñeïp trong ngoaøi $5,200, Lic. #2KSU279. L/L 714-321-9543 400-7L-122105/200151

1996 MITSUBISHI 3000GT, vin

JA3AM54J 4TY000712, maø u ñen, 2 cöû a , 4 baù n h xe môù i 91,945 miles giaù $9750, chaïy toát. Call: 714-894-1415, cell: 714-782-8923 400-14L-121005/199020

1995 MERCEDES S420 72,000

mi, fully loaded white color AMG wheels like new, excellence condition $14,700/OBO. Lieân laïc 714-926-9547 or 559-213-9440, Lic. #3NTU440 400-7L-121905/200006

1995 TOYOTA, 4 Runner. Good

condition. New tires. $3,800. Call Huøng 714-653-5311 or cell 714799-2051. (Lic. plate #3PQM242) 400-7L-122005/200015

1995 FORD Thunderbird, 2 cöûa, maøu traéng, soá töï ñoäng, maùy laïnh cassettes 10CD, gheá töï ñoäng 52,000 miles. Xe dö caàn baùn $3,200. Cell 714-260-8846 or 714-839-3215, Lic. #4BDE435 400-7L-122005/200030

1995 HONDA Accord EX 4 cöûa,

töï ñoäng, AC, stereo sunroof alloy wheel. Giaù $4,000, Lic. #4LJD766. Ñ.T Baûo 714-5546096 400-4L-122005/200114

1995 HONDA Accord EX 4 cöûa

töï ñoäng, fully loaded, A/C, thaéng ABS, stereo, alloy wheel, sunroof, trong ngoaøi saïch ñeïp $5,400, Lic. #3KSU189. L/L 714-3219543 400-7L-121705/199837

1995 HONDA Accord, EX, 4 cöûa,

töï ñoäng, fully loaded, AC, stereo, sunroof, alloy wheel, thaéng ABS, trong ngoaøi saïch ñeïp. Giaù $5400. 714-321-9543, lic 3KSP819 400-3L-121905/199924

1994 Integra, 2 door, all power, chaïy raát toát, dö duøng baùn, timing belt, radiator, water pump môùi thay, CD, MP3, DVD 7" LCD indash, loa thuøng, khoâng bò ñuïng, 151,000 miles, caàn sôn laïi, Baùn $3700 BOB. Goïi 957-893-8108. Licence# 4UTY451 400-5L-121905/199946

1994 TOYOTA Camry LE, auto,

4 door, AC, cassette, voû môùi. 93K miles, dö duøng baùn $2,850. L/L 714-554-8586, L. #4AIY981 400-3L-122105/200136

1994 Moving caàn baùn cargo

van. Maùy vaø hoäp soá chaïy raát toát. Help cho construction. Coù tuû giöôøng baøn sofa vaø linh tinh. 714-657-5556. Lic #5DU759

1994

400-14L-122105/200211

CHEVROLLET van 20, 185K miles, excellent condition. thích hôïp cho quyù vò laøm Plumbing hoaëc Construction $3500. Xin lieân laïc 714-636-9592 (H), 714417-1618 (cell) LP#5M73874 400-5L-122105/200224

1994 TOYOTA Previa LE van,

maøu ñoû, AT, CD, tape, 2 AC. Power door, no accident, maùy hoäp soá raát toát, caàn baùn $3200. Lic #3JSJ707. L/L: 909-6250393 400-3L-122005/200045

1993 Dodge Caravan 7 choã,

maøu xanh, good condition, xe ñang chaïy 137K miles, caàn baùn $900. L/L 714-260-4382 cell, 703-0843 home 400-7L-122105/200233

1993 FORD E350 xe thuøng (14

box) maøu traéng, air condition radio FM/AM, maùy chaïy toát, baùn $5250. Xin L/L Phöôùc 714-4897953, license #4Y38941 400-14L-121505/199599

1992 DODGE Caravan 7 choã

ngoài, auto, AC casssette work, dö duøng caàn baùn $1,000. L/L 714-675-2207, 714-839-2566, Lic. #4AAW786

1992

400-6L-121905/200000

Baù n TOYOTA Corolla $1,600 xe chaïy toát, air, automatic - AM&FM/ hoäp soá & thaéng & timing belt môùi, maøu xanh ñeïp khoâng accident 170K. Thi 714615-9151, Lic. #GOP3301 400-14L-122105/200212

400-7L-120705/198517

1997 NISSAN Maxima, maøu

gold, nhieàu option extra nhö TV, alloy wheel, daøn aâm thanh v.v... 110,000 miles. Ñang chaïy toát. Dö xe, baùnû $4500. 714-7263590, 714-273-8869, (Lic #3WON907) Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

1992 HONDA Civic 145K miles,

4 doors, baùnh xe, voû xe cuûa 2004, caàn baùn $2600. Lieân laïc 714-417-1618 LP#2ZOC677 400-7L-121505/199533

1991 MERZ 300E. Xe ñang chaïy

toát, chuû ñaõ thay nhieàu part môùi. Dö duøng baùn reû giaù $2800. Xin goïi OÂ.Phöông 714-721-8821, vin WDBEA30DAM B406590


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-121505/199517

1990 TOYOTA Cressida xe giöõ

kyõ trong ngoaøi môùi, 1 ñôøi chuû. Giaù $2,150. Lic. #4WAB8672006. Cell 714-362-1294 400-7L-121905/199970

1990 LEXUS ES250 maøu ñen,

1 ñôøi chuû, xe giöõ raát kyõ, taát caû ñeàu töï ñoäng, radio, CD cassette, Giaù $2100. X L/L 714-375-0742 (Licence# 2USE737) Cell 714399-8967 400-7L-122005/200050

1990 CAMRY 6 maùy, maøu xaùm, 4 cöûa, window töï ñoäng. Plate #2VFT258. $1,200. Phone 714775-0696, 714-651-7303 400-7L-121505/199571

1990 ACURA Legend ñaõ laøm

laïi hoaøn toaøn caû bình ñieän, hoäp soá cuõng môùi. Dö duøng $1600. 714-902-8731. Lic #2TCW609 400-7L-121405/199443

1990 MERCEDES 560SEL, A/

C. Fully power. Chuû giöõ kyõ ñaõ thay nhieàu ñoà môùi 4 voû môùi. Taát caû power coøn work, xe ñeïp caàn baùn gaáp giaù $3850.OBO. Call Tuaán 714-705-5957, #3WYP262 400-7L-122005/200049

1989 HONDA Civic, xanh döông,

2 cöûa, Plate #2NVW631. $700 Phone 714-775-0696, 714-6517303 400-4L-122005/200084

1989 TOYOTA Cressida, traéng,

full power, run good, CD-radio, môùi laøm maùy, gheá da 115K. Giaù $1,150, Lic. #4JXG860. L/L 714724-4533 400-7L-121805/199878

1989 Camry maøu grey, 4 cöûa,

maùy coøn toát chaïy local coù radio, cassettes giaù $1200 (OBO). L/L: 714-534-5092, 714-590-7989, Lic. #2MGS109 400-4L-122005/200090

1988 TOYOTA Celica 2 cöûa, töï ñoäng, ñang chaïy toát. Giaù $1,000 ñuùng. Goïi Thaønh 714-891-3866, Lic. #3EPJ600

400-7L-121605/199678

1988 FORD Asrota van. Trong

ngoaøi coøn môùi. Run good. 79,500 miles. Giaù $1600. L/L: 714-7171048 or 714-612-1915, lic #2HKZ217 400-6L-122105/200170

1988 NISSAN Maxima. Lic #3CZF225, 130,700 miles, hai ñôøi chuû, xe nhaø, giöõ kyõ coøn chaïy toát. AC, full power, maøu traéng $1200. Hoûi Haø 714-891-8678 400-7L-122105/200168

1987 HONDA Accord LX-i töï

ñoäng, silver, voû môùi, CD/MP3 player, chaïy toát. Giaù $650. Lieân laïc cell 626-251-3051 (Licence# 3KAY370) 400-3L-122105/200178

1984 CELICA Chaïy toát giaù $750. Lic #1KPU673, goïi A.Huøng 714615-7978 400-DL-112101/001036

400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2002 Honda Accord SE, 4 cöûa töï ñoäng, sunroof, nieàn ñuùc, full power, 61K miles, tuyeät ñeïp $12,500 ° 2001 Honda Accord EX, 4 cöûa, 6 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 105K miles, tuyeät ñeïp, $8,900. ° 2001 Honda Accord EX, 2 cöûa, 6 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 74K miles, $10,900. ° 2000 Honda Accord EX, 4 cöûa, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 88K miles $8800 ° 2004 Toyota Camry LE, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, full power, 48K miles maø u traé n g tuyeä t ñeï p $13,500 ° 2002 Toyota Camry LE, 4 cöûa töï ñoäng, CD, full power, 70K miles, tuyeät ñeïp. $10,900 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy töï ñoäng, CD, full power, 67K miles tuyeät ñeïp. $9300 ° 2000 Toyota Celica GT, 4 maùy töï ñoäng, CD, sunroof, nieàng ñuùc, 96K miles, maøu silver tuyeät ñeïp $8000 ° 1998 Toyota Corolla LE, 4 maùy töï ñoäng, full power, 86K miles. good condition. $4,400 ° 1998 Toyota RAV 4 , 4 maùy töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, $7500 ° 2001 TOYOTA RAV4 L, sunroof, nieàn ñuùc, CD, only 50K miles, tuyeät ñeïp. $12,500 ° 2002 Toyota Tundra extra cab, 4 cöûa, 8 maùy, töï ñoäng, 72K miles, full power, tuyeät ñeïp. $13,900 ° 2000 Toyota Tundra extra cab, 4 cöûa, 8 maùy, töï ñoäng, 106K miles, full power, tuyeät ñeïp. $10,500 ° 2001 Toyota Tacoma Prerunner, 4 maùy, töï ñoäng, extra cab, very good condition, $10,500 ° 2001 Toyota Sienna 6 maùy töï ñoäng, CD, full power, 2 cöûa keùo beân hoâng töï ñoäng, 58K tuyeät ñeïp, miles $11,400 ° 1999 Toyota Sienna LE, 6 maùy, töï ñoäng, CD, full power, 111K miles, maøu traéng tuyeät ñeïp $8,000 ° 1996 Toyota Previa van S/C, töï ñoäng, full power, very good condition $5200 ° 1999 Lexus RX300, 6 maùy töï ñoäng, CD, sunroof, nieàng ñuùc, gheá da, 129K miles, maøu traéng

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

tuyeät ñeïp $10,900 (Prices not include Tax and license) Ngoaøi ra Henry Auto coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry Auto kính môøi. Tel: 714-636-6823, 714530-3451 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2004 Lexus RX 330 “navigation system”, baûn ñoà, low miles, only 31K/miles, coù DVD system cuûa Lexus, 2 headfone cuûa Lexus, tay laùi goã, neïp goã, gheá da, sunroof, alloy, ABS, rear spoiler, Markl Levinson, audio system, xe raát ñeïp, sale: $33600 ° 2002 LEXUS GS300, auto, fully loaded, CD changer, sunroof , gheá da, alloy wheels , memory seats, xe raát ñeïp, Sale $21,950 ° 2003 HONDA ODYSSEY EX, low miles, only 37K / Miles, auto, full power, 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, alloy wheels, CD, sale reû cho family: $17,990. ° 2002 BMW X5, SUV, lowMiles, 49K/Miles, 49K/Miles, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof, gheá da, power seats, Alloy wheels, Rear AC, xe raát ñeïp nhö môùi, Sale reû: $27,990. ° 2002 Lexus IS 300 auto, fully loaded,low miles, only 39K/ miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp cho giôùi treû vaø family, sales: $21,700. ° 2002 Mercedes ML 320, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale: $21,700 ° 2001 Lexus RX 300 auto, full power, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, coù rear spoiler, sale reû: $17,690 ° 2001 Acura CL Coupe, auto CD changer, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe raát ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû: $12,990. ° 2001 Acura MDX, SUV, 7 choã ngoài, low miles only 55K Miles, coù touring sport pkg, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, heated seat, roof rack, xe raát ñeïp, sale reû cho family: $20,950. ° 2002 Acura RSX, auto, 2 doors, lowmiles, only 29K/miles, maøu silver, sunroof, alloy wheels, CD, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh $14,950 ° 2002 Acura RL 3.5 low miles, only 36K/miles, auto, fully loaded, coù CD changer, Bose sound systems, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi. sale $19,950 ° 2002 Toyota Avalon, auto, full power, coù CD, Alloy wheels, sunroof, maøu silver raát ñeïp, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû. Sale reû: $12,690 ° 2001 Toyota Sequoia SR5, auto, SUV, 8 choã ngoài, coù CD, rear AC, alloy wheels, sunroof, running board, roof rack, xe raát ñeïp trong ngoaøi, Sale reû: $17,950 ° 2001 TOYOTA Tundra, longbed, V6, auto, coù maùy laïnh, thuøng daøi thích hôïp cho xaây döïng, delivery, caét coû, sale reõ $9,950 ° 2002 Toyota Sienna XLE low miles, gheá da, sunroof , alloy wheels , cöûa baám ñieän, CD, rear AC, sale reû cho family $14,600 ° 2001 Honda Accord EX V6, gheá da, sunroof, alloy wheel, low miles, ABS, CD changer, 2 cöûa, (coupe), power seat, xe raát ñeïp maøu traéng: $13,700 ° 2002 Lexus RX 300, auto, fully loaded, low miles, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, sale reû: $21,950 ° 2002 Toyota 4 Runner, auto, full power, AC, CD, xe raát ñeïp thích hôïp cho giôùi treû vaø family, Sale reû $10,700 ° 2001 Lexus ES300, tay laùi goã, auto, fully loaded, Premium sound, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe ñeïp sale reû: $13,990. ° 2001 Toyota Tundra Extracab, V6, auto, full power, power window, door lock coù A/C coù CD running board, chrome wheel, thích hôïp cho family, construction vaø delivery sale:$13,900 ° 2005 HONDA Civic, auto full power A/C, CD low miles, 13K miles, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø family, sale reû $13,995 ° 2001 Mercedes ML320, lowmiles, auto, Fully loaded, CD change, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi. Sale reû: $18,500 ° 2001 Toyota Avalon, auto full power, AC, CD, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $10,700 Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094. 400-36L-092603/086741

400-36L-103003/091107

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-122603/098097

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com

X-MAS SALE Low Mileage - Low Price Low Rate * 100,000-mile Warranty Available* SUVs: ° 2005 HUMMER H2, navigation system, 16,000 miles, Sale $47,995 (3319) °2005 MBZ ML350, special edition, 19,000, Sale $34,995 (3308) ° 2003 LEXUS LX470, navigation system, factory warranty, Sale $43,995 (3215) °2004 LEXUS GX470 navigation system, 12,000 miles, sale $43,995 (3296) FAMILY & SPORTS SEDAN: °2002 LEXUS ES300, navigation system, sale $18,995 (3320) ° 2002 BMW 745LI, 100,000 miles warranty. like new, Sale $48,995 (3201) ° 2002 BMW 525I, 30,000 miles, Sale $25,995 (3245) ° 2002 BMW 325I, Full options, Sale $20,995 (3285) °2002 MBZ S55, AMG package, 30,000 miles, sale $58,995 (3284) °2002 MBZ E320, factory warranty, sale $26,995 (3314) ° 2001 MBZ S500, 25,000 miles, sale $39,995 (3181) ° 2003 MBZ S430, like new condition, Sale $45,995 (3213) °2003 MBZ C240, factory warranty, sale $23,995 (3217) °2004 LEXUS GS430, navigation system, low mileage, sale $38,995 (3316) °2004 LEXUS IS300, 26,000 miles, sale $26,995 (3223) SPORTS COUPES: °2004 MBZ CLK320, navigation system, Low mileage. Sale $36,995 (3294) °2001 MBZ SL500, convertible, 1 owner, sale $28,995 (3249) °2003 MBZ SL500, 9,000 miles, sport package, Sale $74,995 (3313) °2002 MBZ CLK320, convertible, 23,000 miles, navigation system, Sale $37,995 (3253) ° 2003 MBZ CL500, 16,000 miles, sale $65,995 (3282) °2003 BMW 325CI, 1 owner, like new, sale 25,995 (3287) ° 2002 LEXUS SC430, navigation system, 14,000 sale $46,995 (3244) Ads to expire 12.19.2005 Vaø haøng traêm xe khaùc ñuû hieäu, ñuû maøu. Vui loøng gheù thaúng hoaëc goïi Chris hoaëc Quang 714-5341426 400-36L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. First time Buyer. Bad Credit or Bankruptcy. OK. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát... Raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** °2001 HONDA Civic EX sedan, silver color, auto, A/C, CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $8200. (Stk#0641), Nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX coupe, green color, auto, A/C, CD , full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû , giaù on sale $8,500 (Stk#0620), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$160. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX sedan , Black color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0575). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX sedan , white color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0638). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura MDX 4x4, Silver color, auto, A/C, CD Player, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $23,500 (Stk#0529), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$428. moät thaùng. OAC

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 2001 Honda CR-V LX, Black color, 39K, auto, A/C, power W/ D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $13,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$244. moät thaùng. OAC °2002 Honda Odessey Ex, Silver color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $14,500 (Stk#0526). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $267 moät thaùng. OAC ° 1996 LEXUS ES300, silver Gold color, Auto, A/C, sunroof, Power W/D/S, Alloy Wheels, Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $5900 (Stk#0609) nhaän traû goùp khoâng caàn down. $113 moät thaùng . OAC ° 2001 Lexus GS300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $20,500 (Stk #0606) nhaän traû goùp khoâng caàn down $374 moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus RX300, silver gray color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $19,900 (Stk #0682) nhaän traû goùp khoâng caàn down $363 moät thaùng. OAC. ° 2002 Lexus RX300, white color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $24,200 (Stk #0630) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, Silver color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $8300 (Stk#0466) nhaän traû goùp khoâng caàn down $157 moät thaùng. OAC. ° 1999 Toyota Camry, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0589) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Camry LE, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,900 (Stk#0650) nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC. °1999 Toyota Avalon XL, Green color, auto, A/C, Power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,300 (Stk#0513) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $139 moä t thaùng. OAC. ° 2002 Toyota RAV-4L. Black color, 41K, auto. A/C. Power, W/ D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $15,500 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $285 moät thaùng. OAC. ° 2004 Toyota RAV-4L. White color, low mileage, auto. A/C. Power, W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $17,200 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $315 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Sienna LE. White color, 7 choã ngoài, auto. A/C. Power, W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #0437) nhaän traû goùp khoâng caàn down $230 moät thaùng. OAC. ° 2002 Toyota Tundra R/Cab, White color, auto, A/C, Power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $9500 (Stk#0515) nhaän traû goùp khoâng caàn down $178 moät thaùng. OAC. ° 1997 TOYOTA T100 ExtraCab SR5, Gray color, auto, A/C, W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $6900 (Stk#0635) nhaän traû goùp khoâng caàn down $ moät thaùng . OAC

400-36L-060505/171808

400-90L-050604/116980

400-36L-121304/147780

400-36L-060305/171705

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

400-7L-020604/172849

A&P AUTO SALES Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 Ä°2002 TOYOTA Highlander SUV SR5, V6, auto, 4DR, moonroof, full power, cass+CD... Giaù $14,900 ° 2002 MERCEDES ML320, SUV, auto, all leather, CD, moonroof, parking sensor. Giaù $21,800 °2001 TOYOTA 4 Runner SR5 V6 Sport, SUV, auto, moonroof, rack, board, cass+CD, full power . Giaù $12,600 °2001 ACURA MDX, SUV, auto, 7 pass, dual A/C, moonroof, leather, cass+CD... Giaù $18,300 °2001 TOYOTA RAV 4L, SUV, auto, 4DR, full power, Cass+CD, alloy wheels . Giaù $11,800 °2001 HONDA Passport EX, SUV, auto, 100K, good condition, moonroof. leather, cass+CD. Giaù: $8900 ° 2001 TOYOTA Siena XLE, V6, auto, 7 pass, dual, A/C moonroof leather, running board, good condition Giaù $13,200 ° 2001 Mit Montero XLS, SUV, auto, 4DR, full power , A/C, cass+CD. Giaù $9,300 ° 2001 MERCEDES E430, auto, 4DR, one owner, 77K, moonroof, leather, CD, cromewheel. Giaù $18,900 °2001 BMW 325i, auto, 4DR, full power , moonroof , leather+CD. Giaù $16,800 ° 2001 LEXUS IS300, auto, 4DR, moonroof, half leather, cass+CD, full power, Giaù $16,900 ° 2003 Acura TL3.2 type S, auto, 4DR, moonroof, leather, cass+CD changer, Giaù $17,700 ° 2002 MERCEDES CLK430, auto, 2DR, good condition, black, moonroof , leather, CD, full power . Giaù $24,800 ° 2002 ACURA RSX, auto, 2DR, white, full power, moonroof, CD player. Giaù $14,200 °2002 TOYOTA Avalon XLS, auto, lowmile, pearl white, moonroof,. all power, all leather, cass+CD. Giaù $15,800 ° 2002 MERCEDES C320, auto, 4DR, 40K, moonroof ,leather, CD changer. Giaù $21,500 °2001 LEXUS LX470, SUV, auto, 7 pass, lowmile, moonroof, leather, cass+CD changer. Giaù $28,800 ° 2003 Acura CL3.2 type S, auto 2DR, moonroof , leather, cass+CD... Giaù $14,800 °2002 TOYOTA Camry XLE, 4 cyl, moonroof, cass+CD, alloy wheels. full power ... Giaù $12,200 °2001 LEXUS GS300, auto, 4DR, good condition, full power leather , cass +CD.... Giaù $18,800 °2002 MERCEDES S430 one owner, silver, book+key, navigation system full loaded. Giaù $33,300 HAPPY HOLIDAY A&P Auto Sales Kính Môøi 400-36L-102405/192779

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

500-14L-110305/194183

OXNARD Caàn sang laïi tieäm Nail 6 Station, 3 Spa, 1 phoøng facial, waxing, rent reû, lease coøn daøi. Giaù $49,000. L/L 805-486-9407

500-36L-112905/197553

500-201L-032705/161030

LEASE/ NAIL ª ARIZONA - coù lease cho tieäm Nail trong shopping center/ chôï. Good location caàn sang. L/L: Binh 480-459-0166 ª ARIZONA - coù tieäm NAIL trong shopping center lôùn, caàn sang. L/L 714-244-7882 500-14L-051105/167961

Tieä m toù c Westmintster gaà n Fountain Valley, 7 station toùc, facial room, nail station, good location, tieäm raát ñeïp, roäng 1,200sqft, tieàn rent reû, thieáu ngöôøi coi. LL 714-292-2616 500-30L-013105/172219

Phong Thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa & nôi laøm aên buoân baùn. Caàn baùn nhaø, cöûa tieäm vì eá aåm khoù baùn, baùn chaäm hay gaëp naêm xui vaän ruûi. L/L: 714-554-4056. Nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm

500-90L-111805/196325

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû trong Mall lôùn, tieåu bang New Hampshire ñoâng khaùch, khoâng coù ngöôøi coi. Thaät loøng mua xin goïi 603-858-2497 cell, 909-7254668 cell

500-30L-112205/196717

Phôû Gaø 40 choã ngoài rent 1,200 license beer wine, saùng baùn phôû côm buùn, toái baùn ñoà nhaäu. Giaù 115K. 714-554-0974, 878-7855 ñöôøng Bolsa + Ward

500-14L-112205/196742

Tieäm nöôùc loïc, 99¢ & up, cell phone, theû ñieän thoaïi, khu ñoâng daân cö ngöôøi Meã taïi Santa Ana. Giaù $59,500, bao goàm inventories. Hoa Bus. 714-265-9961, 714-679-0679, 714-899-6816

500-14L-112205/196767

Tieäm Nail khu Thò töù caàn sang vì chuû veà höu, rent reõ gaàn Little Saigon L/L 714-719-6532

500-36L-112305/196932

500-28L-080405/181014

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm trong T/X Phöôùc Loäc Thoï. Ñòa ñieåm toát, roäng, tieàn rent reû. L/L 310-213-5112, 714892-6212 500-28L-081705/182797

CÔ HOÄI - CÔ HOÄI - CÔ HOÄI Muoán ñaàu tö hieäu quaû vaø an toaøn nhaát, vuøng HOUSTON - TX, caùch Hong Kong Mall 4 khu thöông maïi ngöôøi Vieät 15' laùi xe. Nhaø môùi ñang build töø 210,000 ñeán 300,000 (3, 4N). Moïi chi tieát xin L/L Michelle Ngo, ñaïi dieän Roycebuilder 281-341-7303, cell 713-775-1051. Email: mngo@roycebuilders.com

500-28L-113005/197611

SANG TIEÄM NAILS Tieäm trong mall tieåu bang MS vuøng khoâng bò baõo. Rent $1850/ thaùng. Income: $20 - $25 ngaøn/ thaùng. Giaù nails cao. Full $26, fill $16, pes $25. Baùn gaáp giaù 55 ngaøn. Caàn thôï nails 2 - 3 thôï bao 7 ngaøy $800 USD, bao aên ôû. L/L tieäm: 601-250-0449, cell: 602684-7752. cell: 602-300-9058 500-14L-113005/197648

Caàn sang tieäm Fashion cho giôùi treû. Ñòa ñieåm môùi thuaän lôïi goùc Brookhurst vaø 15th St. Xin lieân laïc Lisa 714-653-8594, Alison 898-4146 500-28L-113005/197683

Chuùng toâi nghæ höu caàn baùn laïi chôï cho baø con naøo muoán laøm chôï thaät söï vaø caàn baùn 2 caùi Townhouse 10 caên, moãi caên phoøng 3 - 4 phoøng nguû môùi xaây ñöôïc 1 naêm vaø ñang cho möôùn ñöôïc 8 caên, cho möôùn chöông trình section 8 ñöôïc moät ngaøn moát trôû leân. Baø con muoán laøm aên xin lieân laïc 214-826-2921 500-30L-120105/197843

Caàn sang tieäm 98¢ + Up Gift caùch Bolsa 15' laùi xe giaù reû. L/L Henry 714-721-6616 500-28L-120105/197857

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail trong Mall ôû tieåu bang Louisiana. Tieä m treâ n 10 thôï chính. Income treân $50,000/ thaùng. Full set: $25 (white tip $30). Refill $15. Pink and white $40. L/L: 337-988-1333, 337781-7038 500-28L-120205/197886

- NAILS TRONG MALL. Caàn baùn tieäm Nails trong Mall ôû Dallas, TX, 8 gheá Spa, 10 baøn Nails. Fire wheel town center mall. Rent $4793, roäng 1280 SF. Giaù baùn $215,000. L/L: 213-804-5273 Gina. - RESTAURANT. Hai caùi nhaø haøng trong Mall caàn sang taïi San Antonio, TX. Rent $11,000/mon. each, roäng 800 SF ea. Income $100,000/mon. Giaù baùn $945,000 cho caû hai. L/L: 281235-0900. Khym, 213-8045273 Gina. - Caàn sang choã troáng trong chôï Hoàng Koâng, ñöôøng Bellair khu chôï ngöôøi Vieät ñoâng nhaát taïi Houston, TX. Giaù $17,000 500-30L-120205/197921

500-28L-112505/197101

Sang tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, thaø n h phoá Torrance - Palos Verdes. Lieân laïc ñieän thoaïi 310378-0115

500-36L-112505/197107

Coù 2 phoøng Office cho thueâ naèm trong khu nhaø haøng Baùt Ñaït goùc ñöôøng Brookhurst & Hazard $400 moãi phoøng bao ñieän nöôùc, xin goïi Dung 714-987-0369 500-28L-120205/197963

ARIZONA Ñi xa caàn sang gaáp, tieäm nails ñeïp, môùi build, rent reû, khoâng caàn credit, coù nhaõ yù xin goïi 480777-5079, 626-258-9736 500-36L-120205/198063

500-14L-082105/183427

Vì söùc khoûe vaø gia ñình caàn baùn moät tieäm Toùc nhoû xinh goïn, ba stations. Khu thò töù, tieàn möôùn reû voâ song. Theâm chi tieát, goïi Jacky 714-892-0907 500-28L-090805/186198

Space available for lease 1000sq, maët tieàn vuøng Long Beach, thích hôïp cho môû small business or nail. Xin L/L Andy 714-8763088, Döông: 714-876-3089 ñeå bieát theâm chi tieát

500-90L-092905/189202

° 1999 BMW 528 Luxury, 89K mile, black color. Good condition. Never accident, $15,500. 714-713-4834, vin #25532

500-28L-110905/194994

Sang Tieäm Nail & Day Spa, tieäm raát ñeïp roäng 1480 sqft., rent $1150/M, 4 gheá Spa, 5 station, 2 facial waxing, 3 massage, 2 tanning beds, maùy giaët saáy. Good location (City Los Alamitos). Xin goï i 714-757-3359, 714-9028122

Tieäm Nails vuøng Carson caùch Bolsa 25 phuùt, caàn baùn gaáp, tieäm coù 4 spa chair, 6 station, waxing giaù $46,000. Goïi Baûo 702413-4409, Möôøi 714-220-7241

500-28L-092805/189128

400-14L-121605/199663

500-90L-110405/194363

Coù nhieàu lease vaø tieäm Nail ôû TB Arizona caàn sang ñòa ñieåm toát. Neáu quyù vò naøo caàn Build tieäm nail chuùng toâi seõ lo taát caû caùc giaáy tôø thuû tuïc töø A-Z. Moïi chi tieát xin lieân laïc Anthony: 602550-4740, 623-326-8645

500-14L-062805/175320

ARIZONA caàn sang nhieàu Lease trong shopping center vaø plaza ñeå môû Nails or Hair Salon. Baùn nhieàu loâ ñaát ñang phaùt trieån. Lieân laïc 602-380-6158 Tony Nguyen

MIDWAY AUTO CENTER 8451 Bolsa Ave (corner of Newland) Midway City, CA 92655 Tel: 714-898-3013 Fax: 714-373-2414 ° 95 Ford Taurus auto, A/C, V6, xe chaïy toát, $1095 ° 96 Acura 2.5TL, auto, V6, 4 cöûa, tan $3995 ° 2001 Lexus ES300, auto, A/ C, traéng, xe tuyeät ñeïp, chæ coù $12,995 ° 2002 ML320, auto, A/C. Traéng 48K. Moät ñôøi chuû. Chæ coù $21,995 ° 2002 CLK320A, auto, A/C, silver $28,995

500-14L-110305/194238

Caàn sang laïi 1 phoøng maïch khu thò töù gaàn Little Saigon, rent reû, parking roäng raõi. L/L: 714-7196532

500-14L-111105/195409

500-6D567-092105/188059

400-7L-121605/199630

Caàn sang laïi tieäm Gift Shop coù theå buoân baùn theâm vaø caùc dòch vuï khaùc trong khu shopping gaàn Little Saigon lyù töôûng. Rent reû, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-2311397

Sang tieäm Video & Cleaners. Lôïi töùc $3500 - $4000. Ñaõ coù khaùch quen töø 15 naêm. Coù theå laøm theâm söûa quaàn aùo, $37,900 taïi Long Beach - PCH/Orange. L/L: 714-651-5105

Caàn chuû nhaân ñaàu tö cô sôû nhieàu lôïi töùc daøi laâu. Cô hoäi hieám coù voán 20-40 ngaøn ñoâ. OÂng Leâ 714924-8463, 714-799-1096

400-14L-121705/199799

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-110305/194223

500-9999L-111901/000226

AUTO DETAILING. Chuyeân moân: Ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày), giaët thaûm, röûa maùy xe, vieäc laøm caån thaän, ñeïp, môùi. L/L Lôïi 714580-4833 (coù nhaän ñeán laøm taïi gia)

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES

Ngoaøi ra chuùng toâi coøn raát nhieàu xe môùi veà trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quí khaùch haõy lieân laïc ñeán vôùi Alpha’s Auto Sales ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/162005 ñeán ngaøy 12/ 23/2005. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

RAO RAO VAË VAËTT

Arizona! Arizona! Arizona. Baùn tieäm nails vaø baùn nhieàu lease ñeå môû tieäm nails. Xin lieân laïc Ken 480-580-7858 500-30L-101205/191093

Vì lyù do g/ñ caàn sang tieäm gaáp ôû Ohio, thuoäc thaønh phoá Lima, khu Myõ traéng, income cao, tip haäu, khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Bình 419-303-1299 500-92L-102105/192452

Caàn sang gaáp tieäm Nails coù 4 gheá Spa, 5 baøn vaø phoøng Wax + maùy giaët saáy. Giaù $26,000. Thaät loøng muoán sang, xin goïi T: 623-974-8896, C: 623-330-3991

500-15L-112605/197139

Dòp may hieám coù, khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang vaên phoøng Chiropactic vaø massage, tieäm ñeïp, ñoâng khaùch, 5 phoøng, City Stanton. Giaù $35K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L 714-7153901 500-14L-112905/197440

Caàn sang Trung Taâm giöõ vaø keøm treû hoïc, thích hôïp vôùi Coâ Thaày ñaõ daïy ôû VN vaø vaãn muoán trôû laïi ngheà cuõ. 714-914-2062

500-28L-112905/197479

Sang tieäm Hair & Nail vuøng NW Phoenix (Peoria), 1000 sqft, rent $1034, 4 baøn, 3 spa, 1 toùc, 1 facial, 32K. Xin L/L: 623-4871660 bus, 480-703-8008 cell

500-14L-112905/197547

ª WESTMINSTER Tieäm Fast Food trong Thöông Xaù Phöôùc Loäc Thoï. Roäng 1200 sqft, phía tröôùc coù 14 baøn. Baùn caùc loaïi huû tíu, Chaùo, Food To Go, Sinh toá, nöôùc mía, cafeâ, Coù 5 ngöôøi giuùp vieäc, sau khi tröø moïi chi phí, coøn thaâu veà $8000/thaùng. Giaù $145,000. ª BUENA PARK: Tieäm $1 & Discount Store. Roäng 3500 sqft. Hôïp ñoàng thueâ 5 naêm. Goàm baùn taïp hoùa 99¢, laøm chìa khoùa, coù dòch vuï chuyeån tieàn veà caùc nöôùc Nam Myõ. Lôïi töùc sau khi tröø moïi chi phí mang veà $5000/thaùng. Giaù $99,000 + haøng hoùa. L/L Hung Do 714-651-5185

500-21L-120305/198141

Salon vuøng Newport Beach caàn sang coù 6 toùc 3 nail, 2 spa môùi 1 phoøng facial roäng 1000 SQ khaùch Traéng 100% khu sang giaù cao, caét nöõ $50, caét nam $30. F/S $35, Ped $30, facial $90 naèm trong khu shopping coù chôï, bank of America, Starbuck vaø nhieàu nhaø haøng xung quanh baùn $95,000. Phaûi coù credit khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 949723-5372 500-28L-120505/198205

Mesa, Arizona. Cô sôû saûn xuaát, baùn sæ, baùn leû gioø chaû, boø vieân, pateù, thòt nguoäi... Coù giaáy pheùp cuûa boä Noâng nghieäp, ñaày ñuû maùy moùc. Nay vì söùc khoûe, caàn ngöôøi tieáp noái thöông nghieäp. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 602-743-0469, 480-358-6922 500-21L-120505/198231

500-60L-110105/193856

Caàn sang gaáp tieäm Cell phone vì lyù do gia ñình. good location, löông oån ñònh, khoâng heà coù caïnh tranh. Giaù $35,000, bao goàm inventory, chuû seõ giuùp höôùng daãn trong thôøi gian ñaàu.. XLL:714467-6124

500-28L-110205/194099

Sang tieäm taïp hoaù taïi Westminster, ñeïp, ngay ngaõ tö, gaàn tieäm giaët, coù theå môû chôï, phone, video, nöôùc, thieáu ngöôøi coi. Giaù 110 ngaøn. 714-8521713, 714-797-9209

Sang tieäm Nails trong khu shopping lôùn, NM, khoâng ngöôøi troâng nom, tieàn rent reû. 5 baøn nail 2 spa neáu thaät loøng. L/L: 714-3984376, 505-440-4743, 505-3632003 Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail Spa vuøng Azusa, 4 gheá, 5 station, 2 phoøng facial/wax. Tieäm môû ñöôïc 5 thaùng, ñeïp, rent reû. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 626-652-8107

500-54L-112905/197551

500-30L-120505/198256

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄTYEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-30L-120505/198267

Cô hoäi cho tieåu thöông gia naøo coù yù ñònh ñeán tieåu bang Florida ñeå laäp nghieäp. Cho thueâ moät nhaø haøng 200 choã ngoài, coù baõi ñaäu xe roäng raõi ngay trung taâm thaønh phoá. Nhaø haøng coù ñaày ñuû tieän nghi, coù bar röôïu, ñoà ñaïc trong nhaø haøng taát caû ñeàu môùi. Goïi cho Anh Huøng 352-217-3449

500-28L-120505/198273

Caàn sang tieäm nail gaáp, ôû thaønh phoá Tucson, Arizona, baän chuyeän gia ñình. Giaù $25,000, income $3,000 tôùi $3,500 1 tuaàn. L/L 520-792-4222, 714-422-4301

500-28L-120505/198312

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm phim boä Hongkong, Korean. Phim leû vaø DVD. Tieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong khu chôï. 714-350-7690

500-30L-120605/198402

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-7L-120705/198532

ÑI QUA CHINA Höôùng daãn ngöôøi ñi qua China mua haøng hoùa, taïi ñaây coù baùn sæ vaø leû, ai caàn laøm aên, buoân baùn chôï trôøi hoaëc môû tieäm. L/L: 714261-3650

500-30L-120705/198615

Tieäm Beauty Supply & Salon thaønh phoá Huntington Beach caàn baùn giaù $110,000. Hieän coù hai thôï möôùn station, hai thôï commission. Lieân laïc Trang 714454-8816

500-14L-120805/198664

Tieäm Murrieta môùi build, 6 baøn, 6 gheá, 2 facial, 6 thôï, chuû caàn baùn giaù 165 ngaøn. Neáu khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi Holly 714-360-9578

500-14L-120805/198666

Loø Baùnh Mì & Food To Go. Tieåu bang AZ caàn baùn loø baùnh, loø baùnh cuoán, gioø chaû vaø caùc loaïi Food To Go, good income, good location... Vì lyù do g/ñ caàn baùn. Call 714-757-2523

500-28L-120805/198676

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-21L-121005/198985

Tieäm nails trong Mall, Palm Springs, ñeïp roäng 1,900sft, 1 phoøng giaët saáy, 2 phoøng wax TV 60", 6 gheá spa, 10 baøn nails, 2 hoà caù kieång, rent $3,350/ thaùng. Giaù $80,000. L/L 760343-2960, lease coøn 9 naêm

500-28L-121305/199365

500-30L-121005/198992

STORE FOR LEASE Busy Mall, high traffic, over 100 parking lot, Appr 1,300sq. 11084 Magnolia St./ Garden Grove. AHN, Yong 818-244-9998

500-7L-121005/199017

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372

500-14L-121105/199055

GG. Hair Nails, 4 Toùc, 2 Nails, 1 Spa, facial room caàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi $35,000 lease coøn daøi, tieäm ñeïp saïch. L/ L 714-468-9819 or 714-3984314

500-14L-121405/199380

Sang tieäm Game Fountain Valley/Mile Square Park. Khu ñang coù nhieàu nhaø haøng vaø khaùch qua laïi. Phone 714-418-0005 500-14L-121405/199426

Tieäm Nails caàn sang gaáp vuøng Fullerton trong Shopping Center, 900 sqft., Rent $1871/M, 6 baøn, 2 Spa, Sang $55,000. Xin goïi: Lisa 714-705-5593 500-7L-121405/199497

Caàn sang lease ñeå môû tieäm Nail or Day Spa trong khu shopping raát lôùn coù Supper Market McDonald, Restaurant Stabuck Coffee, Long Drug v.v... Tieäm caùch Bolsa 4 tieáng laùi xe, lieân laï c 559-375-4819, 714-7575014 500-14L-121405/199500

500-14L-121105/199060

Nhaø haøng sang ñeïp vuøng Laguna Niguel. ñòa ñieåm raát toát caïnh chôï Ralphs vaø T.G.I Friday’s Restaurant 3000+ sqft., coù Liquor License, caàn sang gaáp. ÑT 949-903-5655 or 714-3668220

500-21L-121205/199102

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp tieäm nail ñang ñoâng khaùch vuøng Chandler (Arizona). Giaù caû deã daøng thöông löôïng. L/L: 480326-8949

500-21L-121205/199105

ARIZONA. MASSAGA & NAIL SPA khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, tieäm goàm coù 4 room, 5P, 6B, TV Plasma, trong khu Shopping Supper Wal-Mart. Giaù $40K/OBO. Muoán bieát theâm chi tieát xin L/L 714-331-4130 or 480-830-1666

500-14L-121505/199513

Caàn sang tieäm nail gaáp, chuû ñoåi ngheà. Tieäm ñoâng khaùch trong super Wal-Mart, cô hoäi cho ngöôøi tôùi tröôùc. L/L David 714-6578515 500-7L-121505/199554

Nhaø haøng lôùn caàn sang hoaëc phaàn huøn. Bieát naáu aên thì toát. Parking rieâng bieät, khu sang troïng. Xin goïi Traàn 714-6572008 500-7L-121505/199559

Tieäm Beauty Supply ôû Anaheim caàn sang, xin goïi Kim 714-7202335

Tieäm nails vuøng Whittier 4 baøn, 2 spa, 1 wax raát ñeïp, tieàn rent reû, caàn sang gaáp vì baän vieäc gia ñình, giaù caû thöông löôïng. 714277-0658

Major Franchise gas station for sale high profit fast growing area. Now is best the to get into gas station business, call 909-3368356

500-90L-120805/198683

500-30L-121205/199141

500-30L-121505/199582

Hotel 9 phoøng nguû ngay trung taâ m du lòch thaø n h phoá Nha Trang. Gaàn bieån, chôï, böu ñieän, 375 caây. Lieân laïc Thanh: 714757-0187, 714-841-9763. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi.

BEST CENTURY REALTY GARDEN GROVE: Commercial Building. 9000 SQ. 24,000 SQ lot 34 parking. Gross rent $9300 full rent. Asking $1,825,000. Tom Vo: 714-719-1888

500-14L-120805/198721

500-28L-121205/199144

Caàn sang tieäm Nail (full service) toùc nail spa facial, city Garden Grove. ÑT: 714-638-5582, cell: 714-468-3904

500-14L-120805/198732

Caàn sang tieäm nail ñeïp, khu toát, tieàn rent reû taïi Tempe, AZ. Xin goïi 480-967-6035

500-14L-120805/198747

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431

500-14L-120805/198788

Arizona! Caàn sang gaáp 2 tieäm Nails vì hoaøn caûnh gia ñình phaûi ñi xa 8 baøn 3 spa vaø 6 baøn 2 spa, khu shopping lôùn, khoâng caïnh tranh vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 4H. Giaù 95K. Coù theå thöông löôïng. L/L Kevin: 714-657-9424

500-36L-120805/198805

ARIZONA. Caàn sang 2 tieäm 99¢ Store taïi thaønh phoá Stucson, Arizona. 1) Roäng 10,843 sqft. Giaù $95,000 + haøng hoùa. 2) Roäng 8050 sqft. Giaù $75,000 + haøng hoùa. Caû 2 ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao. Xin goïi Khaùnh: 520-3906062 or 520-743-8424

500-28L-121205/199168

Vì lyù do gia ñình, caàn sang tieäm nail vuøng El Centro caùch Bolsa 2 LA 2h45'. Tieäm roäng ñeïp. Thoaùng coù phoøng wax. L/L Andy 714-717-9120

500-28L-121205/199205

FRESNO Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Fresno. Rent reû, trong shopping center Ross, Long Drug, 8 baøn, 6 spas, 1 phoøng wax. L/L: 626232-5555, 626-827-1138

500-14L-121205/199206

500-14L-120905/198857

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

500-28L-120905/198962

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415 500-7L-121505/199619

BAÛO HIEÅM GIAÙ REÛ! Cho Xe, Nhaø, Söùc Khoûe, Nhaân Thoï vaø Thöông Maïi. Chuùng toâi chuyeân lo veà taát caû baûo hieåm vaø ñaïi dieän cho nhieàu haõng lôùn seõ giuùp quyù vò tìm giaù reû nhaát. Moïi chi tieát xin L/L 714-539-3836, Lic. No. #OEIO77I 500-28L-121505/199624

500-14L-121305/199252

Baän vieäc caàn sang tieäm Dry Clean & Söûa ñoà. G.G, rent $500. Tieäm Chiropractic ñeïp Artesia City rent $900 sang giaù OK, 6388269

500-14L-121305/199310

RESTAURANT Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Aloha Hawaii B.B.Q Restaurant. Coù khaùch. Lease daøi. Rent reû . Address: 1507 W. Beverly Blvd, Montebello, CA. L/ L: 323-727-7187, 626-251-7142 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn baùn gaáp tieäm aên ñaày ñuû maù y moù c , cuø n g vôù i ñòa oá c 1988sf, 15,000sf lot, treân ñöôøng PCH ôû Long Beach. Lieân laïc 310437-9346

500-14L-121705/199863

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang tieäm nails gaàn High School. Tieäm ñoâng khaùch, coù spa. Cell 714414-8862, W #562-493-2766

FOR LEASE Phoá thöông maïi 650SF, giaù $975/ thaùng, tieän laøm moïi dòch vuï. Ñ/ C: 13120C Brookhurst St, G.G. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-4176634 Caàn sang gaáp tieäm Toùc - Nails gaàn West LA 6 baøn Nails 1 station toùc 2 spa chair, 1 facial room, xin lieân laïc 323-933-6349 W, 714-757-5038 cell 500-7L-121605/199728

FOUNTAIN VALLEY. Office Space available, plaza delLago. Building. 17220 Newhope see agent suite 224. Reception area plus 3 separate office. Private restroom. Karen 714-557-1430 500-14L-121605/199768

Caàn sang gaáp nhaø haøng khu trung taâm saàm uaát ñöôøng Bolsa trong khu chôï AÙ Ñoâng, ñoái dieän P. L. Thoï, giaù caû thöông löôïng. L/L 714-391-1351 500-7L-121605/199783

Sang tieäm nail toùc vuøng Vannuys coù 6 baøn nail, 4 baøn toùc, coù phoøng facial, 2 giöôøng wax. Tieäm roäng, tieäm ñoâng khaùch, parking roäng raõi. Xin vui loøng goïi Coâ Bích cell 818-462-3475, bus. 818881-4584

500-14L-121705/199866

500-14L-121705/199801

FREE RENT Khu thöông maïi goùc Brookhurst/ Westminster coù nhieàu V/P töø 300 SQF/2000 SQ. Doïn vaøo ngay. Tieän môû caùc D/V: Keá toaùn, du lòch, baûo hieåm, lôùp hoïc keøm treû, chuïp hình/thueâ aùo cöôùi, möôùn video/saùch baùo. Coù ñoâng khaùch moãi ngaøy. Cho thueâ ngaén haïn vaø daøi haïn. Giaù reû. Ñ/K: deã daøng. Call: 562-756-9969 500-7L-121705/199822

NAILS SPA tieä m trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walk-in, vuøng Compton Long Beach. 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $59,000. Tieäm 7 naêm 1 ñôøi chuû, cô hoäi hieám coù. 310-608-7066, 714331-9797

500-14L-122005/200065

VICTORVILLE. Cho möôùn choã ñeå môû tieäm nails (1419sq), treân ñöôøng lôùn Bear Valley Ridgecrest, ngay trong khu shopping center vaø business park, ñieàu kieän deã daøng. L/L 760-8877475

500-14L-121805/199870

500-28L-121805/199880

Caàn sang tieäm Dry Clean vuøng Moreno Valley, maùy ñaày ñuû, tieàn thueâ reû. Income $13,000/thaùng. Khu shopping center roäng. Good location. Caà n sang vôù i giaù $120,000 L/L coâ Kim 951-6564131 500-5L-121805/199882

Caàn baùn tieäm Nail vuøng Orange Meã, Traéng, khu shopping. Tieäm môùi môû, raát ñeïp, coù 12 gheá spa 5 baøn 1 phoøng wax, 1 facial, maùy giaët, 1400 SF, 1 facial, khoâng ngöôøi troâng coi, baùn giaù 85 ngaøn. Neáu coù yù mua, xin L/L: 562-552-3361 cell, 562-9259702 H

Nhaø haøng roäng 2500sq.ft, tieàn rent reû, lease coøn daøi, lòch söï sang troïng, coù license röôïu maïnh #47 & ca nhaïc, ñöôïc môû cöûa tôùi 2:00 saùng, caàn baùn $325K. Lieân laïc 1-888-249-2421

500-14L-122005/200096

Ñi xa caàn sang laïi tieäm hair & nail, khu chôï Vietnam. Xin goïi 714-915-4120

500-28L-122005/200105

Nail and spa trong shopping lôùn Albuquerque, NM, khoâng ngöôøi troâng caàn sang gaáp, 4 spa, 6 baøn, 2 facial room vaø caàn thôï nail bao löông. L/L Minh 505440-4743

500-36L-122005/200118

500-7L-121605/199635

ARIZONA. Tieäm nail vuøng Scottdale caàn baùn coù lease môùi ñeå môû tieäm Nail good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-735-9695 500-28L-121605/199642

FOR SALE OR LEASE Commercial Property in Victorville, CA. One of the fastest growing cities in California Agent welcome! @ Free standing 25,050 SF building on 1.20 acre lot @ Visible from fwy 15, right off of the Mojave exit @ Currently rented to LA-Z-Boy Furniture @ Owner might carry some Price $2,300,000 or only $90/ SF Loc Phan, Realtor 619-277-7426

500-7L-121705/199842

Sang Tieäm Nails. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm coù 6 spa + 6 station. Khu Torrance. Khaùch Traéng. Xin goïi Angel 310291-4382 500-7L-121705/199844

Caàn sang tieäm Nails vuøng Hawthorne. Rent reû, ñeïp, thoaùng, ñaày ñuû tieän nghi. Thaønh thaät xin goïi Hoa 310-951-5883 hoaëc 310218-8301 500-5L-121705/199850

500-7L-121805/199895

Caàn sang tieäm Nail vuøng Pomona Indian Hill, coù 3 spa & 6 baøn nail. Raát ñoâng khaùch, walk-in. L/L 909-238-4126 or 909-3191612 500-7L-121905/199922

Caàn baùn gaáp tieäm Nail trong Mall lôùn TB New Mexico, ñoâng khaùch thieáu ngöôøi laøm. Thaät loøng mua xin goïi 505-897-4111, cel: 505239-0227 500-14L-121905/199935

Vì doïn ñi xa caàn baùn tieäm 99¢ & up. Giaù thaät reû. 714-774-9770 Bus., 714-467-5938 cell 500-7L-121905/199937

Baùn Tieäm Nail vuøng Irvine tieäm môùi môû, 12 gheá Spa, 4 baøn nails, GÑ ôû xa caàn baùn gaáp. Giaù 245K, Lieân laïc Thuùy hoaëc Sam 702379-1239, 702-373-2966 500-7L-121905/199974

Caàn sang tieäm Nail Spa môùi xaây vuøng Torrance, 8 gheá Spa, 2 phoøng facial, waxing, massage. Baùn giaù voán $130,000. Caàn mua L/L 310-373-7017 hoaëc 310683-9804 (C) 500-7L-121905/199985

Baän chuyeän gia ñình thieáu ngöôøi troâng coi, sang tieäm Nails trong Shopping Center, goàm 5 baøn nail, 4 ped spas, phoøng facial, baùn duïng cuï designs. Giaù $75,000. Goïi Leo 714-553-8220

600-14L-030705/158103

Cafeâ Thoaùng Saøi Goøn caàn tuyeån nöõ tieáp vieân, vui veû, duyeân daùng, löông traû theo khaû naêng. 714468-6562

600-98L-041005/163177

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, haøng nhieàu. Ñi moãi tuaàn Hood Drop only. Löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-14L-041305/163689

Cafeù Maùi Taây Hieân caàn nam laøm ca toái part time, röûa ly, doïn deïp, giöõ gìn saïch seõ quaùn ñoùng cöûa v.v... L/L: 714-920-0072 goïi sau 11am

600-14L-041305/163691

600-36L-050405/166955

500-7L-122105/200128

500-14L-122005/200013

500-7L-122005/200022

CAÀN SANG Tieäm Nail vuøng Long Beach, ñeïp, sang troïng, 6 gheá spa, 8 baøn, 1 facial, khaùch Myõ traéng, rent reû, tip cao. Giaù $65,000. L/L Henry 714-417-5909, khoâng thaät loøng mieãn goïi

500-28L-122005/200027

500-7L-122005/200057

Bakerfield caàn baùn gaáp Tieäm Nail 9 baøn, 4 spa, 1 facial. Giaù caû nheï nhaøng 714-369-4602

600-14L-120805/198690

Construction: Caàn ngöôøi bieát veà construction, framing, plumbing, electrical cho commercial. Xin lieân laïc Uy 714-414-6707 600-14L-120805/198762

Tieäm baùnh Phaùp vaø Cafeù caàn nhieàu ngöôøi phuï vieäc lanh lôïi, lòch söï, full/ part time. L/L OÂng Duy taïi 15020 Moran St., CA 92683 sau 3PM 600-14L-120805/198795

Caàn thôï Tool & Die Maker coù kinh nghieäm; thôï baûo trì coù kinh nghieäm veà maùy moùc, ñieän cao theá. Löông haäu baûo hieåm. Goïi A.Coâng 714-210-8966, cell: 714417-1709 600-30L-121005/199010

Sang tieäm Nails taïi San Luis Obispo, CA 93401. Môùi build 4 baøn 5 gheá, 1 waxing room trong shopping center $35,000. Full set $27 luoân chaân $23 caùch Bolsa 3h30'. L/L cell: 714-280-5787, 805-783-2863

Coâng ty T.V.N transport caàn taøi xeá giao haøng baèng A töø California ñi New York, ñi vaø veà trong tuaàn, tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Quoác 714-377-3651 or Vinh 714-889-8119 home 714903-2384

500-7L-122105/200171

600-14L-121005/199011

Massage Clinic For Sale locate in Huntington Beach. Have a lot of customers. Nice area. No bad history. Good business $10,000/ M income. 714-688-6078

Caàn moät ngöôøi laøm vieäc vaên phoøng, thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng Quickbook vaø caàn moät ngöôøi laøm vieäc shipping warehouse traû löông haäu. L/L 714641-7088

500-7L-122105/200180

Caàn sang lease cho tieäm Nail ôû North East Stockton California, khu nhaø giaøu, shopping coù chôï raát khaù. Goïi 714-313-0539

600-36L-082205/183685

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-24D25-112501/001377

600-14L-121005/199027 600-28L-121105/199068

Cty quoác teá, saép môû chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Caàn Sales Representative P/T 500-2000/month, F/T $2000-$8000/month. L/L Ryan 310-709-1148 Email iglowce@yahoo.com

500-3L-122105/200193

BUSINESS ª Liquor Store near 5 and 55 freeway. Gross sale $900,000/ Y. Check cashing $1 Mil/month. Net $336,000/Y. Rent $3700. Price $1,000,000 Mil + Inv. Down $440,000 ª Sizzler Stanton. Gross sale $1,300,000/Y. Net $240,000. Lease 14 years. Total. Rent $11,200, 6500S/F. Price $1,000,000 + inventory. Down $489,000. Absentee owner. John Vu Business Broker: 949295-9020

600-14L-121205/199093

600-28L-090605/185766

Day Spa caàn Massage Therapist coù 500/Hrs, certificate. Laøm vieäc gaàn Seal Beach. Good pay good tips. Call Anna 714-417-2236

600-14L-121205/199121

Caàn ngöôøi tieáp taân vaø ngöôøi baûo trì cho khaùch saïn full/part time. Moïi chi tieát, xin lieân laïc soá 714534-1818 600-14L-121205/199212 600-90L-092805/189174

MASSAGE THERAPISTS Very busy massage spa in Dana Point and Laguna Hills. 500 HRS needed. 949-489-0040 or 949813-7140

600-89L-101105/190981

REAL ESTATE AGENTS Now Hiring: Vaên phoøng caàn nhieàu F/T or P/T License Agents, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao, Lieân laïc Tina 714-7451458 LOAN PROCESSOR Immediate Hiring: 2 Years Plus Experience - Staff wage 15/hr plus bonus, full time. Please contact + bring resume to Tina 714745-1458. Fax: 714-657-7588

500-7L-122005/200008

Dry clean plant for sale w/ property business 325K for year avg. cleaning cost. 3.67 & up laundry shirts. 1.19 & up, location in North of Houston area. Asking $1 million. For more info. call Nick 832-347-8928 (cell)

600-20D12567-120605/198356

Caàn saleman & salelady kinh nghieäm cho tieäm furniture ôø Simi Valley, löông haäu, höôùng freeway 5 North, 118 West. Lieân laïc 714-363-1296 hoaëc 805-5272179

600-28L-120905/198817

Caàn baùn gaáp tieäm Nails vuøng Huntington Beach. Tieäm 2 gheá Spas, 1 phoøng Facial Waxing, 7 baøn Nails. Giaù baùn $43,000. L/L Loan: 714-925-6913, 714-6383644

600-28L-101105/190989

Tieäm phone caàn baùn gaáp coù ñuû T-Mobile, Verizon, Cingular trong khu chôï Thuaän Phaùt, raát ñoâng khaùch. Baùn gaáp $15,000. L/L 714-209-9090

Caàn xe 18 baùnh taûi haøng xuyeân bang. Xin L/L 760-224-3844 or 760-224-5366 Hoaø n g Texas, needed 18 wheelers delivery general, freights for 48 states

Tieäm Furniture ôû vuøng Anaheim, caà n ngöôø i delivery, coù kinh nghieäm, bieát laùi xe, soá tay, laøm full time. Xin L/L 714-251-1223

500-7L-121905/200005

500-30L-121705/199852

NGÖÔØI VIEÄT

600-90L-120105/197844

500-21L-122105/200153

TIEÄM VAÛI Lyù do laøm vieäc khaùc, caàn sang gaáp tieäm vaûi vuøng El Monte, giaù reû, coù theå thöông löôïng. L.L Anita 626-443-7031

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

600-28L-113005/197660

Tieäm Furniture vuøng Lakewood caàn taøi xeá giao haøng coù kinh nghieäm xin lieân laïc vôùi anh Thaéng 562-529-7025

500-7L-121805/199887

Caàn sang tieäm Nail vuøng Riverside, goàm 7 baøn, 2 gheá, 1 phoøng wax, rent reû, hôïp cho gia ñình giaù thöông löôïng. L/L W: 951487-8198, C: 714-260-8729

1500SF warehouse + office cho share, ñòa ñieåm toát ngay Westminster saü n AC, racks, DSL, nhieàu parking khoâng caàn möôùn rieâng, 80¢/SF + utilities, 714-657-9198 Sang gaáp tieäm Nail, Las Vegas. 4 spa, 9 baøn, facial room, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy. Tieäm roäng, tieàn rent thaáp. Ñòa ñieåm toát. L/L: 702-767-6519

600-15L-113005/197569

Massage Therapist in Corona 500Hrs. P.T/F.T $25/Hr + tips. Call John 714-883-1250

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nöõ tieáp vieân laøm ca toái part time. L/L 714-920-0072 goïi sau 11 am

500-28L-121705/199831

Caàn sang nhaø haøng (Florida). Location toá t trong shopping plaza. Parking roäng. Keá Hospital, Office, Hotel, Traffic ñoâng. Income good. $120,000.00 (2 walking cooler/freezer ask more). Caàn ngöôøi giuùp nhaø haøng bao ôû. Call: 772-214-9611, 772-3351668

600-28L-112905/197433

500-7L-122005/200092

RESTAURANT VN. Sang ñeïp, roäng raõi, raát môùi, ñòa ñieåm raát toát, khu Little Saigon ñoâng khaùch. Caàn sang vì lyù do söùc khoûe. Xin L/L Höông 714-665-9324 (tröôùc 9:00AM hoaëc sau 9:00PM)

Khoâng coù ñöùc tính treân xin mieãn goïi. Fax resume to: 714-836-8234 Hoaëc goïi 714-262-3425 for a privated interview. World Realty 300 S. Sycamore ST. Santa Ana, CA 92701. Broker/Owner Antoine Buøi Coâng ty mua baùn, taøi trôï ñaïi oác danh tieáng laâu naêm vuøng Orange County, Pomona, San Bernadino caàn tuyeån sale person, hueâ hoàng cao, nhieàu quyeàn lôïi. L/L Phillip Nam 909-576-1934, 714-5312919

500-7L-122005/200083

500-8L-121905/199902

500-14L-121705/199798

600-36L-011305/151319

Hair Nail caàn sang. Tieäm naèm trong khu Saigon City Market Place (next to Sa-von), goù c Brookhurst and McFadden. Baùn $80,000. Lieân laïc Xuan 714-9023660

500-14L-121605/199791

TRÖÔNG TRUNG TÍN Realtor 714-713-4834 ª BBQ Express #2. Gaàn chôï Ñaølaït, Costco. Trò giaù $300,000, chuû caàn baùn gaáp. Giaù $249,000 ª Hair & Nail, caùch Little Saigon 3 tieá n g trong Mall, income $5000/thaùng. Giaù $120,000 ª Phaùt’s Toyota Specialist. Coù treân 15 naêm. Income $20,000/ thaùng. 96% rating AAA Satisfaction. Giaù $359,000 ª Skin Care Store, HB. Coù treân 10 naêm, giaù $49,000 ª Furniture Store. Upland. Net income $8000/thaùng. Giaù $179,000

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-28L-122005/200067

500-14L-121605/199680

500-7L-121605/199710

500-7L-122005/200058

RIVERSIDE cho thueâ maët baèng 2000sf. Tieän môû moïi dòch vuï veà nha khoa, baûo hieåm, parking roäng, tieàn rent reû. L/L 714-7576283

500-7L-121605/199677

Nhaø haøng ñoâng khaùch vì vaán ñeà söùc khoûe caàn baùn gaáp. L/L Vivian 714-335-3774. Caàn nöõ waitress gaáp.

RAO RAO VAË VAËTT

Gold Nails, Lake Havasu, AZ caùch Los 4 tieáng caàn baùn tieäm nail $26,000. Môû hôn 3 naêm; ñoâng khaùch walk-in. 5 baøn nails, 1 spa roäng 1250SF. Rent $1100. L/L: 928-505-3405

Sang tieäm baùn boâng vaø orchids supply, khu Garden Grove, tieàn nhaø $500 moät thaùng. Xin lieân laïc 714-902-8626

ASIAN MARKET IN CANOGA PARK. Very busy BLVD. Great location in big shopping center, no competition in the area. Month gross $208,000. Net $20,000. English Tina: 714-7851279 500-14L-121605/199631

Space For Lease trong khu chôï AÙ Ñoâng treân laàu coù nhieàu cöûa tieäm cho möôùn. L/L: 714-3152324

Caàn sang 2 tieäm nail trong 2 mall ôû Mississippi, ñoâng khaùch vaø saïch seõ, muoán ñoåi vieäc laøm vieäc môùi. Xin lieân laïc Anh Phöông 601-408-2070

500-14L-121505/199616

500-14L-121205/199215

500-14L-121305/199284

500-14L-121005/198972

500-14L-121505/199611

NAILS Sang tieäm Nals vuøng Pasadena, 5 baøn, 3 spa, 2 hair, 1 facial. Maùy giaët maùy saáy, parking roäng. Rent reû. Tieäm môû laâu naêm, môùi remodel, giaù $50,000. L/L Tina: 626-304-9721

500-60L-120905/198927

Tieäm nail vuøng Scottsdale caàn baùn, coù lease môùi ñeå môû tieäm nail, good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-7359695

500-21L-121505/199610

500-14L-121705/199854

500-10L-121605/199673

500-14L-121505/199608

2 nhaø haøng caàn baùn 3000 SF coù license Beer & Wine goùc Brookhurst gaàn Little SG & moät Fast Food goùc Harbor & Trask. Giaù baùn $55,000. Rent $3500/ M lease 10 years. Raát tieän ñeå môû tieäm phôû. L/L Julie: 714-4789256

500-28L-121205/199172

500-14L-121205/199204

ARIZONA. Thaønh phoá Gilbert. Caàn sang tieäm Nail, 10 baøn, 7 gheá spa, coù phoøng Facial, Waxing. Giaù $80,000. Lieân laïc Tina: 623-703-0531

Office Space Cho Thueâ roäng 500 SQFT, 840 SQFT. Giaù $1.10/ SQFT. Raát tieän cho caùc dòch vuï ñòa oác, baûo hieåm, vaên phoøng. Goùc Beach/Hazard, goïi A.Hoøa 714-373-4422

Sang Shop Nails. Shop roäng 2700 SQ ven bieån Ventura. Khu Sear’s Center; Boston Market, Trader Joe’s... giaù $130K. Goïi 626-377-0050

NAILS Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails & Spa vuøng LA. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Income cao. Rent reû, neáu thaät loøng L/L Linda: 323-541-9301, 626-380-5773, 714-623-3664

500-14L-120805/198807

500-30L-121505/199574

CAÀN SANG TIEÄM Trong Super Wal-Mart, N.C, nhieàu khaùch walk-in, thaät loøng sang lieân laïc Rose hoaëc Tuyeát cell 252-469-7178, 336-9853522

Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng ôû Redlands, giaù cao. Tieäm ñeïp, sang coù 6 spa chair, 6 stations, 2 facial rooms vaø 1 laundry room. Giaù $90,000. L/L 949302-3818 hoaëc 909-379-8464

ORANGE. Tieäm Nail & Hair & Skin, vuøng Myõ Traéng. Tieäm raát ñeïp. Baûo ñaûm seõ thích. Station For Rent. L/L cell: 714-7402335, 714-757-0857

500-7L-121605/199725

SANG TIEÄM NAILS SPA. Roäng ñeïp, 8 spa, 8 nail stations good location trong mall lôùn gaàn TP St.Louis, Missouri. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù phaûi chaêng. L/L Kim: 626-536-7208

500-14L-121205/199125

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-121605/199670

500-28L-121605/199672

500-28L-121005/198988

ARIZONA. Sang tieäm nails, vuøng Mesa Fry’s shopping center, khaùch sang, rent reû, 5 baøn 3 gheá spas, phoøng facial. Thaät loøng lieân laïc phone 480-833-3039, 480-330-1958

RAO RAO VAË VAËTT

600-90L-101405/191469

600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung. 600-198L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

EXCELLENT JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Professional Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for serious people who want to have stable job and make lot of money. 100% supported and trained by 15 years experienced broker. Free real estate and loan classes. True stories: 1/ Victoria Just Listed and Sold two homes first month. Made $166/Hr. 2/ Thanh vaø Trang Listed and Sold Five Homes in a week. Made $162/Hr 3/ Bill and Haûi Closed 5 Loan in first month made $175/Hr. Coøn raát nhieàu agents vaø loan officers môùi vaøo ngheà ñaõ thaønh coâng ngay, xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Khoâng caàn kinh nghieäm. Phaûi thaønh thaät vaø sieâng naêng.

600-14L-121305/199264

Tieäm Dry Cleaners caàn thôï uûi kinh nghieäm. Löông haäu, xin goïi Ñieàn 714-848-8611 hay 714653-5522

600-14L-121305/199333

Caàn ngöôøi laøm vieäc taïi warehouse, full time. Xin lieân laïc Anh Theá 714-891-0640 600-14L-121405/199378

Caàn gaáp thôï Massage, Toùc, Facial, Waxing. Coù baèng 500G. Löông raát cao, tip nhieàu. Vieäc laøm thoaûi maùi, vui veû. L/L: 951279-5113 600-14L-121405/199429

Coâng Ty caàn taøi xeá laùi truck thuøng giao haøng. Class C OK. Lieân laïc anh Thanh 714-825-1638 sau 12 giôø tröa 600-14L-121405/199483

GRAPHIC & PRINTING PREPRESS. Tieäm in lôùn vuøng Santa Ana caàn moät Graphic / Prepress coù kinh nghieäm, Full/Part time, Xin goïi: 714-558-9595 or Fax resume 714-558-7960 600-28L-121405/199491

Hiring Internal & Outside Sales Rep. Must speak English & Vietnamese Sales exp require. Base salary. Commission & benefit. Phone: 714-444-4144, fax: 714444-3044. Lexor Int. 1939 S. Susan St, Santa Ana, CA 90704


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-14L-121505/199528

Need Turor in English and Mathematic for grade 9 student at home. Pls call: 714-962-6348

600-14L-121505/199534

Caàn Baùc só chænh xöông chiropratic caàn 2 coâ laøm massage therapy, laøm cho baùc lôùn tuoåi, vieäc trong nhaø taïi 710 S. Brookhurst St. #R Anaheim. 714774-3132, 465-6934, 697-4702 600-7L-121505/199538

Baùn ñaàu xe truck 18 baùnh Freight liner Century, 2001 maàu ñen 710,423 miles. Xe ñang chaïy toát. Phone 714-331-6505, lic UP46686 600-14L-121505/199579

Caàn ngöôøi baùn haøng boâng trong P.L.T vaø chôï teát. Haõng laép raùp ñieän töû caàn ngöôøi hôïp taùc hoaëc baùn heát coù maáy SMT throuhole. Nam: 714-8569350

600-14L-121505/199591

Massage Therapy Needed young & active, no experience will train, good pay, call 714-688-6078 600-7L-121505/199606

ª Chiropractor & M.D needed ª Dr. Hien Pham, D.C. Please contact Dr. Thoa ASAP 714-552-6297, 714-801-6165

600-14L-121505/199609

Caesar’s Restaurant (Quaùn Nhaäu) caàn tieáp vieân treû ñeïp, vui veû laøm part time, full time. L/L chò Dung 714-478-9256 600-7L-121505/199621

Chôï caàn taøi xeá laøm vieäc full time, part time vaø 1 quaûn lyù haøng ñoà khoâ. Xin lieân heä soá ñieän thoaïi 714-775-6678 hoaëc 714-2519588 600-14L-121505/199623

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-21L-121705/199858

Tieäm Furniture vuøng OC caàn ngöôøi giao haøng, full time coù kinh nghieäm, xin lieân laïc 949-6907709

600-7L-121805/199894

Club OÛ Hawaii caàn gaáp nöõ tieáp vieân (waitress) tuoåi töø 21-35, löông töø 7 - 13 ngaøn. Bao aên ôû veù maùy bay. Lieân laïc Trina: 714675-0390

600-7L-121905/199908

Caàn gaáp nhieàu thôï handyman coù kinh nghieäm, laøm ñeâm. Lieân laïc Khoa 714-614-0715

600-5L-121905/199910

Need Driver tieäm furniture vuøng Long Beach caàn 1 driver giao haøng coù kinh nghieäm, löông haäu + tip. L/L 562-989-1148 or 5625915544

600-21L-121905/199914

Cafe Laù Me caàn möôùn waitress treû vaø deã thöông, laøm vieäc full/ part time, löông cao vaø tips nhieàu, no exp. nec., will train. 714-454-8857, 714-425-2248

600-28L-121905/199920

Thôï massage treû ñeïp, ñieâu luyeän kinh nghieäm Myõ - Meã, Ñaïi Haøn, Vieät Nam, Taøu. Phone 714-8501690, 714-897-7879 600-7L-121905/199923

Caàn waitress ñi laøm xa, löông haäu, bao aên ôû vaø veù maùy bay. Moïi chi tieát xin L/L Nicole soá phone 714-260-3208

600-14L-121905/199925

Massage therapist needed. $30 per. Hr. plus tip, Garden Grove. 714-234-8545

600-14L-121905/199940

Pharmaceutique Company in Lake Forest needs experienced pharmacist for R&D, electrician on 1st shift, experienced machine operators, and workers on 2nd shift. Must speak and understand English. Call Tania at 949-588-6388 for application, interview or send resume to Tania@HamidaPharma.com

600-7L-121905/199941

Caàn thôï maùy khoâng caàn kinh nghieäm , ñieàu kieän, phaûi coù ñoà ngheà ít cuõng ñöôïc. Xin LL: gaëp chuù Tö soá phone 714-981-4027

600-14L-121905/199948

600-7L-121605/199702

Caàn ngöôøi lôùn tuoåi laøm vieäc ôû tieäm Coinlaundry vuøng Anaheim (Magnolia/Lincoln). Lieân laïc 714277-0369 600-7L-121605/199711

Caàn ngöôøi thaønh thaät, hieàn laønh, thöông treû, giöõ beù trai 4 thaùng taïi nhaø, bao aên ôû vuøng Oceanside. Xin L/L 760-757-1722 600-28L-121605/199752

Caø pheâ Bình Minh vuøng Rosemead, caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm full time/ part time. Xin L/L 626-329-2069. Ñ/C 3365 B Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770 600-7L-121605/199759

Drafting, laøm vieäc part time/ contract, bieát autocad & 3D inventor hoaëc solid works. Email resume: bh@bhlighting.com or fax 949-699-6822 600-14L-121605/199762

Tieäm chiropractic clinic caàn thôï nöõ massage therapy vuøng Garden Grove, löông haäu + tip. Xin L/L 714-530-4969, 714-9251935. Caàn baùn 1 maùy lock vaø 1 coverstick 600-7L-121605/199782

Caàn thôï or phuï contraction kinh nghieäm, löông cao, theo khaû naêng, laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L: 714-414-5452, vui loøng nhaén teân, ñieän thoaïi. 600-14L-121605/199790

HELP WANTED Vegetarian - Vegan Restaurant needs, good people and proffesional assistant manager, waiter and waitress, full time only, fluently in English is a must. L/L 714-418-0658 or 714-4748488 600-7L-121605/199792

Coâng ty du lòch taïi Little Saigon caàn ngöôøi baùn veù maùy bay kinh nghieäm, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, Hoa, hueâ hoàng cao. L/L Angela Luk 626-782-7853 600-6D345-121905/199972

LARGE MANUFACTURING CO. IN O.C IS NOW HIRING ª Mechanical Assemblers ª Electromechanical Assemblers ª Basic Assemblers ª Quality Control ª Shipping Clerks w/ UPS online exp. ° Requires some recent work experience ° Good communication skills Competitive Pay! Clean Work Environment! Referral Bonus! Weekly Pay! Call Lucy 714-634-4252 600-6D345-121905/199975

20 IMMEDIATE OPENINGS ª Machine Operators ª Mechanical Assemblers ª Material Handlers - Minimum one year related experience - Mechanically inclined - Team player Great pay! Great Company! All shifts available! Call Brenda 949-757-4600 Walk-ins Welcome Mon.-Fri. from 7:30am-10:30am. 1701 E. Edinger Suite C-4. Santa Ana, Ca 92701 600-7L-121905/199999

Caàn nhieàu nöõ thö kyù baùn haøng, nöõ taøi xeá (cho baø chuû), nhieàu thôï laép raùp Satellite, löông haäu. L/L 714-417-5444 hay Fax resumeù 714-894-5934

600-7L-122005/200032

Caàn 1 coâ ñeán nhaø daïy keøm Advanced Physics cho em hoïc sinh lôùp 11. Lieân laïc coâ Nhung 714417-0821

600-28L-122005/200087

Caàn nöõ tieáp vieân tuoåi töø 23 trôû leân, lanh, hieàn hoøa deã thöông. Löông $4000 ñeán $5000/thaùng. L/L Chò Chinh hoaëc Thuûy 808218-5178 Chinh, 808-591-2880 Chinh/Thuûy 600-7L-121705/199830

CAÀN 2 NÖÕ CUSTOMER SERVICE PART TIME Caàn phaûi coù 2 naêm kinh nghieäm, phuïc vuï qua ñieän thoaïi, thoâng thaïo tieáng Vieät/ Anh, thoâng thaïo duøng Internet, word & excel, laøm vieäc 8am-1pm hoaëc 3pm-8pm $8/hr. Xin goïi CT VITEL 714263-9053

Web Designer/Programer: Immediate hiring for web designer with at least 2 years experience. Knowledge of ASP, Flash, Dreamweaver, SQL is required. Please send resume to HR@MORTGAGECLOSE.COM. Resume must include sample websites, and salary history 600-14L-122105/200181

Caàn thôï maùy söûa xe coù kinh nghieäm. L/L soá 714-894-2737

600-7L-122105/200214

CAÀN TUYEÅN Nhaân vieân phuïc vuï khaùch haøng Vieät Nam cuûa haõng ñòa phöông Verizon. Löông $10/ giôø+ commission. Training baét ñaàu ngaøy 2/1/06. Aplly taïi 3350 Wilshire Blvd, Los Angeles, laàu 3. L/L Anh Hieàn 213-637-1300. Ext5935

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-28L-110705/194715

Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 6 thaùng. Löông $1100/thaùng. ÔÛ laïi ñeâm, phoøng rieâng. Vuøng San Bernadino. Goïi Haø: 909-4634210, hoaëc 909-563-0796 630-28L-112805/197305

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ Caàn ngöôøi giöõ treû ôû Florida, löông $1400/thaùng. Bao aên & ôû. Xin lieân laïc Myõ: 239-682-0818 cell, 239-643-5855 work 630-7L-112905/197463

Caàn 1 coâ 50-65 tuoåi coù kinh nghieäm, yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Phuï ít vieäc nhaø 6:30 ñeán 4:30, saùng chôû 1 chaùu ñi hoïc, phaûi coù xe, (tuaàn 5-4 ngaøy). Löông thaùng $1000. Laøm töø 1 thaùng 1 tôùi thaùng 6-2006. Öu tieân cho ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa. Goïi Dinh 949-830-8915, cell 949-302-2909, 949-981-3521 630-7L-120505/198282

Caàn ngöôøi giöõ treû 2 beù gaùi vaø naáu aên, töø thöù hai - thöù baûy 9:307:30PM, saùng ñi toái veà, caàn giaáy tôø chöùng minh khoâng bònh gan, khu Irvine/ Culver $325/ 1wk. 714-717-3859 630-14L-120805/198637

Caàn ngöôøi ñeán nhaø giöõ 1 beù gaùi 11 thaùng. Bao aên ôû. Nhaø ôû Las Vegas, Nevada. Xin goïi 702-6823064 hoaëc 702-247-9190 630-31L-121005/198970

Caàn phuï Nöõ khoeû maïnh, khoeû maïnh, khoaûng 50 tuoåi giöõ beù sau giôø hoïc vuøng Irvine. Goïi 714580-4698, löông haäu 630-14L-121205/199136

Caàn moät coâ döôùi 60 tuoåi giöõ moät beù gaùi 2 tuoåi taïi nhaø. Bushard + Mac Fadden. 714-679-4588, 714-679-4603 630-14L-121205/199149

Caàn ngöôøi troâng treû vuøng Quaän Cam. 1 em 3 tuoåi 1 em 6 thaùng. Löông haäu, goïi baø Linh 949-5525226

600-3L-122105/200142

Shop khung hình Myõ caàn moät nam treû laøm khung laép raùp. Khoâng kinh nghieäm seõ training. 949-831-5664 töø 10am - 4pm

630-7L-121905/199901

Caàn ngöôøi giöõ 2 treû, 1 thaùng, 5 hay 6 ngaøy 1 tuaàn, naáu aên, ôû laïi ñeâm, hay moãi ngaøy veà, Huntington Beach. 714-842-9484 630-7L-121905/199956

Caàn ngöôøi coi em nhoû vaø clean up nhaø cöûa, laøm 6 ngaøy 1 tuaàn, bao aên bao ôû. Xin vui loøng goïi 714-224-2627 630-3D357-121905/199986

MISSION VIEJO. Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 4 thaùng, caàn thaønh thaät, hieàn laønh, yeâu treû. Coù theå ôû laïi ñeâm hoaëc chæ ôû ban ngaøy, löông haäu. Chi tieát xin lieân laïc 949222-8387 ôû sôû hoaëc 714-2097354 ôû nhaø sau 4giôø30 chieàu 630-14L-122005/200041

Caàn 1 baùc khoûe maïnh töø 45-60 tuoåi, giöõ 3 treû, giuùp giuøm cöû côm chieàu $1,200 thaùng/ 6 ngaøy/ tuaàn, bao aên ôû. L/L 702-7688596, ôû Las Vegas

630-30L-121405/199440

Caàn ngöôøi tôùi nhaø ôû Tustin ñeå giöõ em beù; saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc Mai Höông 949-4337054

Caàn baø lôùn tuoåi hoaëc oâng lôùn tuoåi giöõ 1 chaùu trai 5 tuoåi vaø laøm vieäc vaët trong nhaø. Bao aên ôû taïi Arizona. Phoøng rieâng löông haäu. Goïi coâ Bích 714-292-7224

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-14L-100205/189688

650-7L-032905/161392

CAÀN THÔÏ. Tieäm Nail trong shopping Center, caùch Bolsa 25', ñoâng khaùch caàn thôï nöõ boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông, $500/ w up. LL 562-989-5509, 562279-1122 650-37L-032905/161397

650-14L-120805/198780

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412 650-28L-112305/196820

NAILS NAILS NAILS Tieäm Nails vuøng South Bay caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm xin goïi 310-376-5684

650-28L-112605/197108

650-28L-112605/197153

650-36L-041205/163517 650-36L-060805/172387

Haõng may haøng len. Caàn thôï 1 kim + overlock. Coù kinh nghieäm. Traû löông giôø. Caàn thôï patten maker coù kinh nghieäm, giaù löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Trang: 714-590-9229, 714-748-2602

CAÀN THÔÏ NAILS VUØNG Bakersfield , bao löông $500-$600 tuaàn, bao aên ôû phaûi kinh nghieäm 2 naêm, thôï nöõ. 661-246-8403, 661-396-9802

650-36L-112805/197373

640-7L-121705/199859

640-4L-121905/199965

640-21L-122005/200019

Data Entry Clerk & Order Processing Seeking a reliable, fast and precise person for this full time job. Responsibilities include data entry, order processing, and customer service. Must speak Vietnamese & English, know Microsoft office. $10-$13 per hr. Please send resume to Kirk_Campbell@dtdi.com or contact Datatech Depot at (Tel) 714908-5370 Fax: 714-908-5380

650-14L-120805/198808

Caàn nöõ thôï Nail. Tieäm trong mall vaø thôï tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia, xin L/L: 262-4122975

640-7L-121705/199800

Nhaø in caàn phuï vieäc: laøm toaøn thôøi gian, coù benefit. Goïi 714224-4488

650-14L-120805/198710

650-14L-120805/198733

650-14L-120905/198849

Day Spa môùi, ñeïp, caàn thôï nail vaø thôï laøm facial coù kinh nghieäm, laøm vieäc vui veû, laâu daøi. Call Anna 714-417-2236 650-14L-120905/198851

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-344-1088, sau 9PM 626679-1614 650-14L-120905/198963

650-36L-112805/197374

650-30L-071205/177365

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn thôï lôùn tuoåi, OK, coù kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage, tip cao, bao löông. L/L 714-271-6640 hoaëc 562-902-9514 650-7L-071905/178486

Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät coù kinh nghieäm vaø thôï tay chaân facial, löông cao hoaëc bao löông. 310-707-3176 650-14L-072205/179061

Tieäm toùc caàn thôï toùc, nail, facial, aên chia hoaëc bao löông cho rent station toùc, nail, facial hoaëc cho möôùn nöûa beân ñeå laøm nail, xin L/L: 714-292-2616

650-14L-120905/198964

650-28L-112905/197466

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N boät nöôùc vaø wax tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800/tuaàn. L/L: 760-251-8755 (W), 714-3760794 (C)

650-14L-112905/197555

650-36D357-072805/179992

650-14L-121005/198973

Caàn thôï nöõ bieát laøm boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, caùch Santa Ana 3T, bao löông $700/ tuaàn hôn aên chia. L/L 760449-0075 (Kim) 650-14L-121005/198998

650-36L-113005/197706

Tieäm nail ñoâng khaùch ôû FL, caàn 2 thôï coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc, khoâng caàn baèng, bao löông $600/ tuaàn, laøm 6 ngaøy. Tieäm 714-562-3933, cell 772-9790615 Caàn thôï tay chaân nöôùc, öu tieân lôùn tuoåi môùi ra tröôøng OK, khaùch traéng, tip haäu, tieäm caùch Cali 4h. Tel: 928-763-0899, 714-6234797, Passion Nails

NAIL & HAIR JOBS 640-36L-112105/196616

640-14L-120905/198967

650-28L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nail Supply, môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Haøng ngaøn gheá Spa Pedicure môùi veà giaù reû ª Caàn thôï gaén gheá Spa. 650-28L-052704/120245

630-7L-121705/199841

640-36L-121305/199362

630-7L-121705/199848

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell 714-414-6122 650-28L-071404/127522

Caàn 1 coâ taän taâm & yeâu treû giöõ 1 beù 2 tuoåi, bieát naáu aên & chaêm soùc vieäc nhaø. Nhaø goùc Garden Grove. L/L Nhö 714-724-9739 630-7L-121705/199853

640-14L-121305/199364

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaân tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784 650-14L-022105/156221

630-7L-121805/199868

Caàn moät baø laøm vieäc nhaø, naáu aên vaø phuï coi 1 chaùu beù gaàn 2 tuoåi. Bao aên ôû. Goïi 714-721-1888 630-28L-121805/199869

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

650-36L-112005/196490

Caàn thôï Nail gioûi moùng boät. Bao löông $700/tuaàn. Laøm hôn thì aên chia. Coù choã aên, ôû. Laøm 6 ngaøy/ tuaàn. Chi tieát L/L tieäm: 269-9255320, cell: 616-634-0153

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

630-7L-121705/199827

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

650-7L-111505/195706

Caàn thôï nail kinh nghieäm xuyeân bang (ILLINOIS), bao löông $700/ tuaàn. Goïi Chò Minh 618889-2070

640-7L-121605/199750

Electronics/ Electro-Mechanical Assemblers. Full time for assembly of Uninterruptible Power Supplies for small growing company. Requires related experience & good English communication skills. Resume: IntelliPower, 1385A Warner, Tustin, CA 92870. Ph: 714-566-0144. Fax: 714-566-1045. Email: LH INTELLIPOWER@YAHOO.COM

650-14L-120805/198682

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310-608-2180, cell 310-5310089

650-14L-121105/199066

630-14L-121605/199784

Caàn moät coâ hoaëc baùc bieát laøm vieäc nhaø vaø chaêm soùc moät beù trai 4 thaùng. Xin lieân laïc Tröôøng hoaëc Höông W: 910-350-8883, H: 910-793-6608

640-7L-121605/199629

650-40L-111205/195416

Tieäm ôû Florida in khu Myõ traéng caàn nhieàu thôï Nails. Löông töø $600-$1000, neáu thaät loøng xin L/Laïc 954-941-2376, 954-7013087

NAILS & SPA IN BREA khu shopping mall. Khu Traéng sang tip cao caàn thôï boät pink & white, gioûi chaân tay nöôùc spa Full-time vaø part-time. L/L: 714-478-5356

Haõng ñieän töû vuøng Santa Ana caàn Machine Operator SMT bieát chaïy maùy MAY DATA caøng toát. Caàn coù kinh nghieäm laøm ca nhì. Löông traû theo khaû naêng. Mai Han: 714-545-8886. X221

630-7L-121605/199679

Caàn gaáp 1 phuï nöõ troâng coi baø cuï 76 tuoåi ôû Costa Mesa, nguû ñeâm 5-6 ngaøy moät tuaàn $1200 moät thaùng, xin lieân laïc 949-8363699

MACHINE SHOP Caàn CNC Mill, Set-up and Operator caàn coù kinh nghieäm 3 naêm. Khoâng kinh nghieäm mieãn goï i , xin goï i töø 10:00am to 2:00pm. Tel: 714-744-5886, fax: 714-744-6014

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

640-5L-122105/200232

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø 6 ngaøy/ tuaàn. Xin goïi Coâ Oanh 714-9688078

Caàn phuï nöõ giuùp vieäc nhaø, naáu aên nguû qua ñeâm. Löông cao, nhaø caùch Bolsa 15 phuùt. Lieân laïc coâ Haø 714-553-9991

640-7L-121505/199569

630-7L-122005/200069

630-7L-122105/200162

650-36L-031105/158956

640-7L-121505/199512

Caàn CNC Fadal Mill vaø CNC Lathe Operator. Ñieàn ñôn taïi: 7141 Thomas St #B, Buena Park. L/L Ñaït: 626-807-2077

Caàn 1 baùc gaùi khoûe maïnh, giöõ 1 beù gaùi 1 tuoåi vaø laøm ít vieäc nhaø, laøm 7 ngaøy vaø ôû laïi ñeâm. 714932-4355

RAO RAO VAË VAËTT

PRINTER/ FAX/ SCANNER/ LAPTOP Repair Technicians. Need 3+ year experienced Field and Depot Repair Technicians for repairing HP/Lexmark/ Okidata/ Xerox Laserjet, Inkjet, Dot Matrix A+ and Manufactures. Certications. Part/full time or Contracting. Send resume with salary details ASAP IT Alliance, Inc, Irvine, CA HR@IT-Alliance.com Fax: 949-477-3018

630-14L-122005/200047

Caàn baø troâng 2 beù gaùi 10th vaø 3t ôû laïi ñeâm tuaàn laøm 5N (goàm cuoái tuaàn), nhaø ôû Tustin, löông moät ngaøn hai /thaùng. Lieân laïc: 714-838-5364

630-7L-121605/199666

Caàn dì tuoåi töø 35-55, saïch seõ giuùp vieäc nhaø, naáu aên, giöõ beù gaùi 11 thaùng. ÔÛ laïi nhaø, phoøng rieâng, Huntington Beach. L/L Huø n g 714-657-8700. Tiffany 714-653-8900

planner (1) - day shift, $10-$12/ h, must have experience in electronic components & Microsoft Excel, coordinating task & interface w/production scheduling & vendors. L/L: 909-392-8277

Immediate opening for an assembler and material handler. Must speak some English. Apply at Anacom MedTek 1240 S. Claudina St., Anaheim, cross streets Anaheim Blvd., + Ball

630-14L-121305/199236

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, giöõ baø cuï vuøng Long Beach, ñi veà, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá 562-428-8741

Tieäm Furniture caàn gaáp moät Driver, moät Saleman kinh nghieäm nhieàu naêm tieáng Anh gioûi löông cao experience only. Kenny 818-605-7488 speak English.

Huntington Beach. Caàn moät ngöôøi giöõ beù trai ba thaùng, saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi. Mon - Fri. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát. 714-596-6453

Caàn ngöôøi coi em beù (5 thaùng) 6 ngaøy/tuaàn ôû ñeâm caùch Santa Ana 4 tieáng laùi xe ($1000/thaùng). L/L Thanh cell: 714-468-8936, bus: 928-681-4242

600-6D23456-122005/200121

600-30L-122105/200126

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-7L-121805/199875

630-14L-121205/199178

Caàn 1 baùc khoâng vöôùng baän gia ñình vui veû khoûe maïnh 60 tuoåi trôû laïi, bieát naáu aên, doïn deïp troâng coi beù 3 tuoåi, löông cao. 310465-5191

Caàn caùc coâ tuoåi töø 21-30 laøm massage taïi Seattle, khoâng caàn kinh nghieäm. Bao aên ôû löông töø 15-20 ngaøn/mo. L/L Jennifer 206-330-6210

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn moät baø coù xe hôi ôû laïi ñeâm ñeå laøm baïn baø ñöùng tuoåi, khoûe maïnh ôû Anaheim, bao aên ôû, phoøng rieâng, löông thaùng. L/L Trinh: 714-636-4296

Caàn gaáp delivery furniture bang Arizona vuøng Gilbert (kinh nghieäm caøng toát), bieát laùi xe, löông haäu, laøm vieäc nhö g/ñ. Daytime Sôn 480-678-8713, nighttime 480-857-1885

600-7L-122105/200125

600-30L-121705/199818

600-7L-122105/200173

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

640-14L-121405/199367

Caàn ngöôøi. Micro Analog, tuyeån nhaân vieân 1/ Electronic assemblers, (15) - nightshift, $6.75 $7.26/h, no experience required, must speak English Vietnamese; 2/ Hand-soldering assemblers, (3) - nighshift, $8-$10/h, 1-3 yrs exeperience w/handsoldering for electronic manufaturing. 3/ Cable

ROSE SKIN CARE ° Ñaïi lyù cho DERMALOGICA products. ° Nhaän NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà SKIN CARE: - European skin care. - Acne - sensitive skin treatment. - Xöû duïng maùy 8 functions - Maùy maøi da (Diamond Microdermabrasion) - Laøm facial baèng Dermalogica products. ° LUYEÄN THI FACIAL laáy baèng State Board ° Goïi Coâ Hoàng Bus: 714-6381670, cell: 714-467-5757

650-14L-121205/199088

650-28L-091305/186955

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu caàn thôï: * Boät nam bieát tchaân nöôùc. * Facial Waxing bieát tchaân nöôùc (bao löông $600 - $700 week) tuøy theo KN. * Caàn tc spa. L/L: 323-678-2406 or 310-9203078 650-14L-091905/187699

NAILS PALM SPRING giaù cao, tip haäu, caàn thôï nöõ K/N boät P/W coù baèng wax caøng toát, bao löông $800/tuaàn, coù choã ôû, nghæ Sunday. L/L 760-369-8881 tieäm, 818-571-2092 cell 650-28L-092005/187981

Irvine Big Shopping Center Nail Station rent $130 weekly, 2 weeks free , call 949-733-0885 or come “Alina Beauty Supply & Salon”, 14370 Culver Dr. #D 92604. Rent or commission. 650-36L-101305/191373 650-7L-101505/191571

Luyeän thi ñeå laáy baèng hoaëc ñoåi baèng Toùc, Facial, Nails cuûa Cali, baûo ñaûm ñaäu, luyeän boät pink & white, gel, fiber glass. L/L Mr Bình 714-362-1973 650-14L-110105/193810

Coù lôùp höôùng daãn boät silk taän taâm deã hieåu giaù nheï nhaøng (seõ giuùp coù vieäc laøm). Lieân laïc 714633-3696 650-90L-111105/195244

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, Gel, Solar, Silkwrap, (Special 4 way Pinkwhite). Taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRAINING SKINCARE: Höôùng daãn caùch söû duïng maùy Treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy Microdermabration. Caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp. Daïy xaâm thaåm myõ coù caáp Certificate. MAGIC EYE: Baùn vaø training Extension noái loâng mi daøi ra Daøy vaø ñaäm theâm hôn. Goïi cho Tracy: Home: 714-3790727 Bus: 714-995-1522

650-28L-120105/197744

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc xuyeân bang, bao aên ôû $700 tuaàn, hôn chia neáu caàn chuû seõ training. Tip cao, chuû vui veû. L/L: 410960-0357, 434-239-6990

650-7L-120105/197759

Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm vuøng Torrance, khaùch lòch söï, tip cao. Nghæ Chuû Nhaät. L/L: 310373-8184

650-21L-120505/198214

Caàn thôï K/N khaùch Myõ traéng , löông $3,000 up. Laøm vieäc taïi T/B Iowa. Nhaø coù phoøng rieâng. L/L Thu 641-583-1656

650-7L-120505/198243

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi airbrush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-422-0527, Cell 714-4259157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805

650-28L-120505/198274

NAIL Arizona, caàn sang tieäm nail trong khu shopping center lôùn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. L/L Lee phone 602-412-7885

650-21L-120505/198294

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp thôï nail bieát boät vaø gioûi chaân tay nöôùc, bao löông, tip haäu, laøm vieäc trong tieäm vui veû. L/L Bus 310-475-4266, home 626570-6797

650-28L-120705/198480

Great Clips now hiring qualified hairstylist in Tustin, Fullerton and Laguna Niguel. Great pay and benefits. Please call 714-5055907 or 714-724-5683

650-28L-120705/198579

Tieäm Nail xuyeân bang caàn sang, khaùch Myõ traéng , lôïi töùc cao, rent reû, chuû ñoåi ngheà, Caàn sang gaáp . L/L 714-728-0528

650-30L-120705/198606

Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ bieát laøm pink & white gioûi, xin lieân laïc cel: 336-755-8879, tieäm: 336-386-4511

Tieäm Nails vuøng San Pedro Myõ Traéng caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm löông $500/tuaàn trôû leân, tips haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310-781-9422 650-14L-121205/199095

MURRIETA, caàn thôï Nam Nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng laøm luoân tay chaân nöôùc. Coù baèng Facial caøng toát, chuû bao löông, goïi Haèng 714-360-9578 650-14L-121205/199118

CAÀN gaáp thôï nail, löông $700/ tuaàn, nghæ chuùa nhaät, khu Myõ traéng, tip haäu, saün choã aên ôû. L/ L Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-474-6245, toái 931-224-8192 650-14L-121205/199119

HAIR & NAILS P.B.S Hair & Nails, goùc Chapman/ Magnolia, caàn gaáp thôï nails bieát laøm moùng boät kinh nghieäm, bao löông $400-$450/ week + commission. Goïi Phöông 714-636-3599, 636-3810 9AM7PM 650-14L-121205/199146

Caàn thôï Nails nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Coù choã aên ôû. Bao löông hoaëc aên chia/tuaàn 6 ngaøy. L/L Jenni C: 815-590-0325, 815-590-0523 650-21L-121205/199167

Caàn thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. L/laïc Lisa 805-984-2723 or 805-200-7681 650-14L-121205/199175

Vuøng Simivalley caàn thôï nöõ K/N pink & white, facial. Ñoâng khaùch walk-in, khaùch sang, tip haäu. $700 - $900 tuaàn, coù choã ôû. 805578-3499, 805-304-3951 650-14L-121205/199177

Löông $800 - $1200/tuaàn. Tieäm Nail trong Ontario Mills Mall. Raát nhieàu khaùch walk-ins. Tip haäu. Caà n gaá p nhieà u thôï nöõ kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc vaø wax. Caàn 1 thôï nöõ cho 6, 7, Chuû nhaät, xin L/L: 909-381-3500 or 909-559-0171 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-121205/199214

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-7L-121505/199547

NAILS Tieäm nail khu shopping lôùn, khaùch ñoâng, tip haäu vuøng Lamirada caùch Bolsa 20 min., caàn thôï kinh nghieäm boät, tay chaân, neáu caàn bao löông. Goïi 714-521-6071, 714-588-5673

NAIL Vuøng San Fernado, trong shopping center lôùn, gheá spa, caàn thôï wax, boät gioûi, vuøng (626) ñi chung xe, löông $600 up, raát ñoâng khaùch. W 818-898-7881, C 626-246-5374

650-14L-121505/199551

650-7L-121605/199754

Tieäm Hair & Nail trong khu shopping center caùch Bolsa 15' caàn thôï boät KN, xin goïi Kenny 714657-2784. Khoâng KN xin ñöøng goïi.

650-7L-121505/199567

650-14L-121205/199217

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785

650-7L-121505/199596

Hair Stylist and nail tech needed at hair and nail salon and Huntington Beach, commission and salary. Please call Samantha 714-651-6864

650-7L-121505/199602

650-14L-121305/199261

Tieäm Nail vuøng PalmSpring caàn thôï boät nöõ KN, coù choã ôû vaø xe ñi veà nghæ Chuû Nhaät. L/L Holly: 4688415

650-10L-121305/199271

Caà n gaá p thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, vuøng Myõ Traéng, tip haäu. Bao löông $70/ ngaøy. Laøm Chuû Nhaät. L/L: 310374-5272 (W), sau 8 giôø PM 310-371-9910 (H), cell 310-6589467

650-14L-121605/199751

Nail 8 spa chair ñeïp, sang troïng, löông cao, tip haäu, caàn thôï K/N boät, facial, waxing, löông $500$700/ W, bao löông tuøy theo K/ N, ñi vôùi chuû OK. L/L 714-2517578 or 714-757-0967

NAIL! Caàn thôï kinh nghieäm vuøng Torrance/Redondo Beach bieát boät, tay chaân nöôùc, waxing. Khaùch Traéng, tip haäu. Löông bao tuøy khaû naêng. Kim: 310-3710840 (tieä m ), 310-370-4221 (nhaø), 310-487-9935 (cell)

650-14L-121605/199755

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, full time, coù kinh nghieäm bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Pico Rivera. Lieân laïc Jackie 562-9422992, cell 626-272-9096, bao löông tuøy khaû naêng vaø giôø giaác

650-14L-121605/199770

Caàn thôï nam gioûi boät laøm ôû Hawaii. Call Lina 808-891-2285 hoaëc 714-417-1604

650-14L-121605/199794

650-36L-121605/199796

650-14L-121505/199625

650-14L-121305/199363

650-7L-121705/199820

650-7L-121605/199626

Caàn moät thôï toùc kinh nghieäm, laøm buoåi chieàu vaø cuoái tuaàn. L/L 714-870-6522 tieäm, 740-0657 (sau 9PM), 326-6915 cell

650-7L-121605/199633

Nail Spa lôù n vuø n g Torrance (traéng) caàn thôï Facial + tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát. Löông cao tip haäu, ñi chung xe vôùi chuû. Goïi Thoï 714-350-7458, 310944-9600 W

650-7L-121605/199637

Caàn gaáp thôï Nails PT. Vuøng La Habra (Bolsa 30 min). Boät chaân tay nöôùc. Full set $18. Part time Fri & Sat 6/4 ($60 - 120/day). 562-690-5005 650-14L-121405/199370

Palm Springs caàn thôï nöõ coù K/ N boät pink & white (hoaëc wax caøng toát). Löông $700 - $900/ tuaàn. Khu du lòch. Tip cao. Coù choã ôû toát. L/L: 760-416-2426, cell: 760-449-6131

650-14L-121405/199396

Tieäm Nails ôû Corona roäng ñeïp thoaûi maùi caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät P/W. Bao löông, goïi Vi: 951-279-8146 hoaëc Bình 714-757-2596

650-14L-121405/199401

Caàn gaáp thôï Nail Nam or Nöõ kinh nghieäm bao löông $700 & up a week. Caàn thôï tay chaân nöôùc bao löông $600 & up. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu caùch Bolsa vaø LA 2 tieáng. L/L: 760-391-2838

Tieäm Nail caàn thôï bieát boät vaø chaân tay nöôùc coù baèng Facial, kinh nghieäm. Löông seõ thöông löôïng sau. L/L AÙnh: 714-6575947, tieäm: 714-526-5435

650-7L-121605/199655

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, thôï boät, khu traéng Meã, caùch Bolsa 20', neáu caàn ñi chung xe. 562863-8444, 714-277-7260

650-28L-121605/199657

650-14L-121605/199683

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, bao löông $3000/month. L/L: 714-326-7187

650-7L-121605/199684

CAÀN GAÁP THÔÏ NAIL, caàn gaáp nhieàu thôï nail Nöõ coù kinh nghieäm, laøm vuøng Myõ traéng, Giaù cao ($30,$18) tip haäu, Bao löông $3200/thaùng. L/L 414-801-1291, 262-797-2999

CAÀN GAÁP thôï nail, thôï boät chaân tay nöôùc, kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng. 562-864-8827 (W), Michael 562-841-4977 (C). 10637 Imperial Hwy, Norwalk CA 90650

650-14L-121405/199475

650-14L-121605/199691

Caàn thôï Nail Nöõ boät part time. Bao löông $100/1 ngaøy thöù Ba. Tieä m vuø n g Dana Point. Myõ Traéng. Tip haäu. L/L Höông cel: 714-717-8344, wok: 949-2484552

650-14L-121405/199480

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush. Caàn thôï chaân tay nöôùc bieát laøm 2 moùng boät treân chaân. Tieäm ñoâng khaùch vuøng LA caùch Bolsa 40 phuùt. Löông hôn $600/tuaàn. L/L: 714-392-4434, 310-613-4234

650-14L-121505/199507

Vuøng Rancho Mirage caàn 2 thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $750/tuaàn trôû leân. L/L Vaân 760-568-9992 or 760-567-2528 cell

650-7L-121505/199522

NAILS & WAXING Caàn thôï nail nöõ treû K/N boät bieát facial & wax bao löông $100/day, tip K/K vui veû, caùch Bolsa 25 phuùt. L/L Linh (W) 310-5490042, (C) 714-357-8105

650-14L-121505/199541

Caàn thôï nail kinh nghieäm vaø khoâng K/N seõ training. Tieäm caùch Bolsa 1h20. Xin lieân laïc work 951-652-6120, cell 714657-5898

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng traéng. Caàn thôï boät nöõ K/N. Bao löông, ôû vuøng 714. Ñi chung xe vôùi chuû. L/L Anh Taân 714-7209140 (C), 951-674-8843 (B) 650-7L-122005/200086

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay coù kinh nghieäm, bao löông. 10637 Imperial Hwy Norwalk CA 90650. 562-841-8394

650-14L-121905/199962

Tieäm nails khu Myõ traéng, gaàn Seal Beach, caàn thôï boät + tay chaân, bieát waxing caøng toát, löông töø $400-$500 1/tuaàn, tip cao. L/ L 562-377-1249

Caàn thôï nöõ part time, full-time bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Lieân laïc Thuùy (H) 714-897-4104, cell 714-856-6005

650-7L-121905/199966

Caàn thôï chaân tay nöôùc, full or part time, khaùch traéng, tip cao, khoâng khí vui veû, vuøng Long Beach. L/L Chaâu 562-986-9191 töø 10am-7pm Tieäm Nails vuøng Newport Beach caàn Manager Nöõ, coù kinh nghieäm, laøm full time. Xin lieân laïc Tina 714-715-2028 or Tammy 714-715-1616

FOUNTAIN VALLEY Caàn thôï Nails K/N P/W bao $500/ W treân chia bieát laøm Facial caøng toát. Tieäm ñeïp, sang, khu Traéng. L/L coâ Thu 714-842-8896, 714726-9339

650-7L-121705/199849

VUØNG MYÕ TRAÉNG, löông cao, tip haäu, bao löông $500 to $700/ W. Caàn thôï P-W, boät, facial, nöôùc, kinh nghieäm. L/L: 949842-1082

Caàn thôï nails nam/ nöõ K/N laøm boät pink/ white, tay chaân nöôùc, löông töø $550-$600/ tuaàn, tip cao, vuøng (714) ñi chung xe moãi ngaøy. L/L 714-468-2001 or 951308-1580

650-7L-122005/200089

650-7L-122005/200094

Nails Spa vuøng bieån Long Beach, khu Myõ traéng, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát fill caøng toát, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L 562439-6499, sau 9PM 562-7140491 650-3L-122005/200095

Tieäm nail Riverside caàn thôï boät & waxing K/N, löông cao $600/ 1 tuaàn up, coù xe chôû ñi veà trong ngaøy. Xin L/L 714-417-5801 or 714-224-6765 650-7L-122005/200120

RAO RAO VAË VAËTT 660-30L-102505/192921

Vieäc laøm Vaên phoøng: Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu, coù baûo hieåm söùc khoeû, holiday & vacation paid, vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L 1800-730-2886

660-28L-110805/194810

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ JOSEPH VU & CO. Caà n thö kyù vaø license tax preparer, thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L Anh Paul or Thuøy 714-531-8875 (office)

660-31L-111005/195161

Company seeking driver, customer service representatives and office assistants/ receptionists. Must be fluent in English and Vietnamese. Must be able to multi-task and prioritize. Call 714-210-2888 or fax resume to 714-210-2885

660-15L-111505/195781

Caàn Customer Service laáy order traû lôøi, phuïc vuï khaùch qua ñieän thoaïi. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï, ñieän thoaïi computer. Noùi tieáng Vieät vaø English, Chinese caøng toát. Flexible hours. L/L: 714-8947100 hoaëc fax resume 714-8947177

660-14L-112205/196680

Law Office in Garden Grove need a secretary handle car accident files, fluence in English & Vietnamese. Tel: 714-636-1228

660-28L-112805/197375

650-7L-122005/200124

650-10L-121705/199851

Tieäm Nail ôû Long Beach ñang caàn gaáp thôï boät nöõ bieát wax, caøng toát bao löông, khaùch Myõ ñen, Meã, laøm vieäc khoâng khí gia ñình ôû Little Saigon ñi xe chung, goïi Haïnh 714-496-9200

650-7L-121705/199864

660-60L-120105/197788

650-7L-121905/200004

650-7L-122105/200141

Caàn thôï Nail bieát laøm boät tay chaân nöôùc bao $400/tuaàn. Tieäm caùch Bolsa 5 phuùt ai muoán laøm gaàn nhaø, goïi 714-423-1365 650-14L-122105/200155

Caàn thôï nöõ K/N P&W, gel, & thôï tay chaân nöôùc. Tieäm sang troïng trong shopping lôùn vuøng Myõ traéng, tip cao, bao löông $3,200/month, coù choã ôû neáu caàn. L/L Haûi 970-224-1818, cell 970581-5151

650-7L-121605/199698

Nail vuøng Downey, caàn thôï boät kinh nghieäm & tay chaân nöôùc. Xin L/L Kevin 714-417-7708 (C), 562-806-0228 (W)

650-7L-121605/199706

Redondo Beach caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät & skincare caøng toát. Löông cao. L/L Darly: 310561-0861

650-7L-121605/199732

Caàn thôï Nails kinh nghieäm boät vaø nöôùc. Tieäm caùch Bolsa 4 tieáng, löông cao. Coù choã aên ôû. Lieân laïc Tony: 714-604-3766 hoaëc 559-291-0223

650-7L-121605/199748

Nail Lakewood ñoâng khaùch, tip haäu, caàn nöõ boät kinh nghieäm full time/ part time, tay chaân nöôùc, löông $400-$700/ tuaàn theo khaû naêng. L/L 562-920-5655, 626228-5624 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-121805/199890

NAIL. Caàn thôï boät nöõ K/N boät traéng hoàng. Löông töø $600 & up, tip haäu. Coù theå bao löông. Tieäm caùch Bolsa 30'. Coù theå ñi chung xe. L/L: 714-839-8695 650-7L-121805/199892

Tieäm vuøng Anaheim Hill caùch Bolsa 20'-25' laùi xe, caàn thôï nöõ gioûi boät P/W. L/L bus: 714-2828213, cell: 714-785-9684

650-14L-121905/199896

NAILS Tieäm Nails vuøng Lakewood, trong khu shopping, caàn moät thôï coù kinh nghieäm laøm boät, tay chaân nöôùc, wax and facial, bao löông hoaëc aên chia. Xin goïi Thaûo 714670-2870 hoaëc 714-872-3087 sau 8 giôø toái

650-3L-121905/199903

CAÀN GAÁP Thôï Nöõ gioûi boät P/W, facial waxing, tay chaân nöôùc, vuøng Irvine, giaù cao, caùch Bolsa 12'. Lieân laïc 714-653-8275

650-4L-121905/199912

Caàn gaáp thôï nail nam hoaëc nöõ, bao löông 6 ngaøy $500 moät tuaàn. Call Tony 714-331-0581

650-7L-121905/199916

NAILS. Tieäm ñoâng khaùch, Caàn thôï kinh nghieäm treân 2 naêm, bieát traéng hoàng silk, Bao löông tuyø khaû naêng, Caàn thôï cuoái tuaàn Saturday, Sunday. Cell 714-3105748, LL: 542-5148

650-28L-121905/199917

Caàn thôï nail K/N P&W, F/ time, bao löông. Tieäm vuøng San Dimas, caùch Bolsa 30'. L/L 909-3940809 hoaëc 714-889-0622

650-7L-121905/199928

Tieäm toùc vuøng Santa Ana Warner and Bristol, caàn thôï toùc coù kinh nghieäm full/ part time. L/L Kim 714-785-8608

650-14L-121905/199933

Nails vuøng Hawthorne, Carson caàn thôï F/T P/T boät facial waxing hoaëc tay chaân nöôùc. Lieân laïc Tina 562-251-8322, 310-9918322

650-7L-121905/199939

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/wk, FT, PT, môùi ra tröôøng OK, vuøng Chinatown coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (Bus.), 213210-8440 (cell)

650-7L-122005/200011

NAILS Caàn thôï nails nam gioûi boät airbrush löông $500-$700/ tuaàn, khaùch Meã ñoâng, gaàn soøng baøi Bicycle, laøm laâu daøi hoaït baùt, seõ baûo ñaûm löông. L/L 323-7732920, 323-620-2766

650-7L-122005/200017

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time and part time. Call work 310-318-5188, cell 310-464-7947

650-3L-122005/200021

Nails Diamond Bar, caàn thôï boät laøm luoân tay chaân nöôùc kinh nghieäm. Tieäm ñeïp coù spa, coù theå ñi chung vôùi chuû. LLaïc Höông 909-397-5254 sau 8PM 714534-6482

650-28L-122005/200023

Caàn thôï Nails kinh nghieäm. Bao löông $900/1 tuaàn. vuøng Myõ traéng, tip haäu, Bieát Anh vaên ñeå ñoåi laïi baèng. L/L Phöôùc 208-4032775

650-7L-122005/200031

Tieäm Nail cho thueâ Long Beach roäng ñeïp, giaù reû, raát toát cho vôï choàng cuøng laøm nails, bao taát caû. L/L cell Yeán 714-653-5240

650-7L-122005/200034

Tieäm nails ñoâng khaùch, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe, caàn nöõ bieát boät, tay chaân nöôùc, bao löông $450 tuaàn. Lieân laïc Tam 714422-6403

650-7L-122005/200051

Caàn thôï nail nöõ bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù baèng wax caøng toát. Goïi 562-985-3035

650-7L-122005/200054

Tieäm Nails vuøng LA. Caàn thôï Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc, môùi coù baèng OK, seõ trainning, thôï nam welcome. L/L 714-6133340, 714-893-4999 after 8:00

Caàn thôï boät nöôùc KN hoaëc khoâng kinh nghieäm seõ train, Bao löông theo KN, vuøng 714 ñi chung xe. L/L 714-890-2825, 714-8902823 650-7L-122105/200159

NAIL & HAIR Caàn thôï moùng boät, thôï toùc Facial Waxing coù kinh nghieäm, vuøng Myõ Traéng, löông cao, L/L coâ Thanh 949-348-8185, 949360-0108 650-7L-122105/200174

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm hoaëc khoâng OK. Tieäm ôû vuøng Torrance. Phöông 562-489-3669 650-3L-122105/200183

Tieäm Nails vuøng Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc laøm cuoái tuaàn thöù 6, 7. L/L: 714-721-9079 (cell), 714-901-2351 (H) töø 9pm trôû ñi. 650-3L-122105/200185

Caàn thôï toùc bieát laøm Nails, Boät. Tieäm caùch Little Saigon 5 phuùt. L/L Ngoïc 714-260-6140 650-7L-122105/200201

Vuøng Stanton, caùch Bolsa 5', caàn thôï boät nöõ K/N laøm tay chaân nöôùc, Bao löông neáu caàn, tuyø khaû naêng, L/L Steven 714-251-4715, 893-3696, laøm C/N 650-3L-122105/200205

Tieäm Nail ñoâng khaùch Caàn thôï boät nöõ, tay chaân nöôùc, laøm fulltime, Bao löông cao, ñi xe chung L/L 310-639-0545 650-14L-122105/200215

VUØNG BEVERLY HILLS. Caàn thôï nail nöõ, bieát laøm boät tay chaân nöôùc. Full time, Chuû Nhaät vaø cuoái tuaàn. Bao löông. L/L Chaâu tieäm: 310-652-2446, nhaø: 626-5760824 650-7L-122105/200236

650-5L-122005/200055

Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm, bao löông or aên chia, tieäm ñoâng khaù c h, ngay goù c Harbor + McFadden. Xin L/L Nga 714235-8151

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Need DA/RDA w/x-rays lic, Office Manager PT/FT for U.S DR and hitech Aliso Viejo Dental Office. Hih pay $13-$16/Hr. Please call Emily 949-302-3505 or email emilyle2000@yahoo.com

660-28L-120105/197838

Legal Secretary/Office Adminstrator fluent English a must. Word Processing good organizational skills required, salary. DOE. 714-531-7080 fax resume 714-531-7082

660-21L-120705/198509

Caàn thö kyù traû lôøi ÑT cho toång ñaøi ngoaøi giôø laøm ban ñeâm, part time, ñaùnh maùy 35 wpm löu loaùt Anh - Vieät. L/L: 418-2446

660-14L-120805/198703

Vaên Phoøng Baùc Só Nha Khoa caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-534-9292

660-14L-120905/198858

Dental Assistant. Vaên phoøng caàn Dental Assistant cho Tues., Thurs., Sat., caàn coù experience vaø X-ray license. Xin lieân laïc 714458-8352

660-13L-121005/198971

Vaên phoøng nhaõn khoa ôû Westminster caàn part time thö kyù, coù kinh nghieäm caøng toát. Caàn bieát typing, ñoïc vaø noùi Anh + Vieät. E m a i l : diana012776@yahoo.com. Fax: 71-893-0340, L/L 714-2004261

660-7L-121205/199197

Caàn nhieàu nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng, full/part time, required read, write, speak English, computer, typing, filing, phone, customer service. Call: 714-4488987, 714-448-8969, 714-5399025

660-14L-121305/199224

QC Inspector/ Stockroom. ClerkBasic typing skill. Clerical knowlegedge of ISO 9001. Basic Knowledge of Electronic Manufactory. SMT Dynamics Tel: 714-938-0133 Fax: 714-938-3123

660-14L-121305/199231

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm. Laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Nga 714536-8988

660-14L-121305/199232

650-21L-122005/200060

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm, Bao löông $500/tuaàn, tieäm caùch Bolsa 15', goïi 714-892-8201 or 714-588-0364

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

660-14L-121605/199638

Nhaø haøng vuøng Irvine caàn phuï beáp, chaïy baøn vaø röûa cheùn, bieát chuùt Anh ngöõ, coù kinh nghieäm, FT/ PT. Lieân laïc 714-623-2048

Data Entry/ Clerk Jobs. Laguna Niguel. U.S citizen, gorvement building, security clearance, H.S, diploma, type 30wpm. Fully paid medical, dental, vision benefits, and holidays. Shift 6am - 2:30πµ or 3pm-11:30pm, $11-$13/Hr. Email resume to con@aproconsulting.com or fax to 714-544-4587

660-14L-121605/199640

Satellite Citi caàn nöõ thö kyù laøm part time buoåi saùng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Xin L/L: 714-7198332 660-7L-121605/199648

Vaên phoøng Baùc só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Back office”. Xin lieân laïc 714-957-0044 660-28L-121605/199665

Caàn coâ thö kyù khoâng caàn kinh nghieäm nhöng bieát massage caøng toát cho vaên phoøng baùc só chænh hình, xin L/L B.S Leâ 714863-8808 660-7L-121605/199701

Vaên phoøng baùc só caàn Driver vaø FT/PT medical assistant. L/L: 714-654-6000

660-7L-121705/199806

VAÊN PHOØNG BAÙC SÓ caàn thö kyù lòch thieäp, duyeân daùng, thoâng thaïo Anh - Vieät. L/L coâ Chi 714898-6514 hoaëc 714-418-9499 660-14L-121705/199829

660-15L-120105/197730

Caàn tuyeån Receptionist. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï khaùch haøng, ñieän thoaïi, computer, noùi tieáng Vieät vaø English. Theâm Chinese caøng toát. L/L: 714-894-7100 hoaëc fax resume 714-894-7177

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Hieàn 626-572-2929

660-10L-121305/199323

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294

660-14L-121405/199485

Medical Office seeking F/T anf P/T assistant. Fax resume 714899-0117 or L/L Kristee 714899-0054 or cell: 714-679-5418

665-64L-091905/187704

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn ñaàu beáp kinh nghieäm; waiter/ waitress laøm part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018

Vaên Phoøng Keá Toaùn caàn moät thö kyù bieát Typing. Khoâng caàn kinh nghieäm will train, xin goïi 714-539-4211

Vaên phoøng baùc só caàn tuyeån moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

650-7L-121905/200002

660-7L-121505/199510

Caàn moät nhaân vieân vaên phoøng thoâng thaïo Anh ngöõ, coù kinh nghieäm customer services. Goïi Richard 714-553-2777, nhaän ñôn töø 12/15 tôùi 12/22/05

660-14L-112905/197530

650-7L-122005/200123

Caàn thôï KN traéng hoàng laøm tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, khoâng KN mieãn goïi, bao $500/ tuaàn, vuøng HB. khaùch sang goïi 714-489-3520

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

DATA ENTRY JOBS - Full Time. High Pay. Typer 50 wpm with 99% accuracy in high volume data entry work. Responsible, meticulous and able to concentrate and maintain accuracy for hours of keying required... Email resume to jobsNetResultLLC.com or fax to 714-638-9400. Numerous openings in Garden Grove area. For inquiries call 714-6389400 Mon - Fri 9am to 6pm

650-7L-121905/199995

650-7L-121605/199654

650-14L-121405/199461

650-14L-121405/199472

650-7L-122005/200077

650-7L-121605/199639

Caàn thôï nail boät K/N, tay chaân nöôùc vaø 1 thôï toùc phuï. Lieân laïc phone 714-399-6295 or 562630-8561

Tieäm Nail & Spa gaàn LA. Caàn thôï boät vaø nöôùc, seõ bao löông töø 500-700/moät tuaàn. Xin lieân laïc 310-529-9605 or 310-404-1703

650-7L-121905/199959

NAILS. Arizona vuøng Temple City, giaù cao, good tips, caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm veà boät, phaûi coù baèng Arizona, bao löông $600/ 1 tuaàn, ôû xa coù choã aên ôû. L/L David (B) 602-438-0977, cell 520-440-1218

Tieäm nails vuøng traéng Wisconsin, giaù cao, tip haäu, caàn thôï kinh nghieäm, bao löông $700/ W, coù nôi ôû toát. L/L Danny 920237-1220 (W), 714-943-5983 (cell)

Tieäm trong mall ôû Bakerfield ñoâng khaùch, caàn thôï nail coù kinh nghieäm pink & white, bao löông $600/tuaàn. Coù theå hôn $600 tuøy khaû naêng. L/L Michael ÑT: 661397-7470, cell: 805-766-0445

L.A caàn gaáp thôï boät. Tieäm ñoâng khaùch. Lieân laïc soá 323-766-8590 gaëp Tammy hoaëc Kim.

650-14L-121405/199414

Tieäm River Nail Spa. Vuøng Riverside. Trong khu Target. Tieäm roäng lôùn, sang troïng, khu Myõ traéng. Caàn gaáp thôï facial/ waxing vaø thôï laøm boät tay chaân nöôùc. Bao löông theo kinh nghieäm. L/ L 951-667-0007

650-14L-122005/200073

650-30L-121905/199988

650-14L-121305/199294

Caàn thôï Toùc bieát laøm moùng boät, vuøng Garden Grove. ÑT: 714638-5582

650-21L-121905/199957

650-7L-121905/199982

Tieäm Nails vuøng Corona caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Lieân laïc Nhi 714-357-2085 or 714-488-2871

650-14L-121305/199357

2 TIEÄM NAILS Vuøng Myõ traéng, ñoâng khaùch, bao löông $3,200 & up, öu tieân nöõ kinh nghieäm. Goïi Alex, Anh Thö 812-760-9429

Baän roän caàn thôï gaáp. Thôï toùc bieát luoân nail, bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc Höông ñeïp 562-422-9468, 714-417-1001

650-14L-121305/199283

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ bao $700/ W. Nghæ Chuû Nhaät veà Bolsa moãi tuaàn caùch Bolsa 2H30. Khoâng khí gia ñình. L/L: 818-915-2938, 818-259-5481

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-121905/199951

650-14L-121905/199969

650-14L-121505/199614

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

RAO RAO VAË VAËTT

660-5L-121705/199840

660-7L-121805/199883

Phoøng maïch Baùc só caàn Front Office/Clerk F/P coù kinh nghieäm caøng toát. Löông tuøy khaû naêng kinh nghieäm. L/L: 714-534-4001 660-4L-121905/199963

Nhaø in caàn thö kyù vaên phoøng, bieát veà computer, laøm vieäc toaøn thôøi gian, coù benefit. Goïi 714224-4488 or fax resume 714224-4499 660-4L-121905/199964

Nhaø in caàn ñieän thoaïi vieân, thoâng thaïo Anh ngöõ, laøm vieäc toaøn thôøi gian, coù benefit. Xin goïi 714224-4488 hoaëc fax resume 714224-4499 660-6L-121905/200001

Garden Grove. Secretary, F/T, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, hoaït baùt, nhanh nheïn, bieát söû duïng Computer, salary baét ñaàu $9/hr. Send resume to 714-590-8776 or call Mr. Tai 714-240-5670 660-14L-122005/200016

Marketing Manager needed for Physical Therapy Clinic in Anaheim, FT/ PT. Fax resume to 714537-8620 660-7L-122105/200175

Web Designer/Programer: Immediate hiring for web designer with at least 2 years experience. Knowledge of ASP, Flash, Dreamweaver, SQL is required. Please send resume to HR@MORTGAGECLOSE.COM. Resume must include sample websites, and salary history 660-14L-122105/200184

Caàn Dental Assistan, PT/FT positions. Löông haäu, coù benefits kinh nghieäm, will train. Goïi 714554-4222, 714-925-0351, Mon - Sun 9am - 7pm 660-7L-122105/200187

Vaên Phoøng Nha Khoa caàn Dental Assistant part time, xin goïi 714-381-1251 vaø ñeå laïi lôøi nhaén. 660-7L-122105/200191

Caàn FT/PT Clerk laøm vieäc cho VP Insurance. L/L Angie 714677-0844 660-7L-122105/200227

Vaên phoøng Baùc só ôû Huntington Beach, caàn secretary/medical assistant, caàn noùi English vaø bieát duøng computer. Fax resume 714847-9677

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-30L-101505/191631

665-28L-120505/198196

Tieäm phôû vuøng Cypress caàn thôï beáp ra phôû, bieát xaøo caøng toát, vaø waiters khoûe, chòu khoù, coù traùch nhieäm. Xin lieân laïc Cypress: An: 714-995-1006

665-7L-120505/198198

Nhaø haøng vuøng Long Beach, caàn ngöôøi phuï giuùp ôû tröôùc vaø phuï beáp. L/L 714-933-8418, 562420-7774

665-7L-120605/198368

Caàn ngöôøi chaïy baøn full time hoaëc part time, coù kinh nghieäm thoâ n g thaï o tieá n g Anh. L/L Amanda 949-331-6295

665-30L-120905/198811

NEEDED Japanese Restaurant in Temecula, CA need Teppan & Sushi Chef & Server. Please call Wa @951-265-8262 or 951-6931927

665-14L-120905/198820

Japanese restaurant looks for Teppan Chef. Cooking experience is required, will be trained in Teppan. Good salary + tip. Must speak English. Call Steve: 714842-7677

665-14L-121005/198975

Chinese Fast Food caàn coâ baùn haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Chinese Fast Food need experience food server. Must speak English. Please call 714608-4598

665-14L-121305/199262

Nhaø haøng VN taïi Bakersfield caàn tuyeån phuï beáp coù kinh nghieäm. Lieân laïc Andy 714-328-8884

665-14L-121305/199342

Nhaø haøng caàn nöõ tieáp vieân “waitress” xin lieân laïc Baûo sau 12:00 giôø tröa. 714-713-1672

665-7L-121405/199439

CAÀN NGÖÔØI EZO Noodle Cafe Nhaät Baûn taïi Irvine caàn ngöôøi giuùp beáp P/T vaø F/T. Löông haäu cho ngöôøi coù kinh nghieäm. Goïi Shin: 714-544-5075. 13256 Jamboree Rd, Irvine, CA 92602

665-7L-121505/199563

Tieäm phôû caàn gaáp nam chaïy baøn, bieát laøm nöôùc, nhanh nheïn, kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc phone 714-531-2009

665-7L-121605/199650

Caàn sinh vieân laøm vieäc taïi Bakery Cafeù AM & PM. Caàn ngöôøi laøm beáp gioûi, kinh nghieäm, bieát naáu cheø... cho tieäm Bakery. L/L: 714-468-9227

665-7L-121605/199766

Tieäm côm chay caàn phuï beáp ra haøng, 1 ngöôøi baùn haøng phuï vieäc laët vaët, nöõ vui veû, nhanh nheïn, ngöôøi clean up part time. L/L 714-373-1232

665-14L-121705/199810

Quaùn aên caàn ngöôøi chaïy baøn vaø phuï beáp nöõ. Bieát theâm chi tieát goïi 714-775-4838 xin traùnh cuoái tuaàn vaø giôø tröa.

665-7L-121705/199815

Tieäm phôû vuøng Santa Ana caàn ngöôøi nam röûa cheùn vaø doïn deïp. Xin lieân laïc phone 714-554-2696 (sau 3PM)

665-7L-121705/199817

EBISUSHI. Laguna Niguel, needs cashier PT/ FT OK. Please call 949-495-9100

665-7L-121705/199857

Nhaø haøng Ñaø Laït Bistro caàn nam nöõ chaïy baøn full time hoaëc part time. Caàn coù saün kinh nghieäm nhaø haøng, xin L/L coâ Thuùy 714623-0222

665-7L-121805/199876

Nhaø haøng Brookhurst/ Westminster caàn gaáp ñaàu beáp chính laøm ñoà xaøo vaø phuï beáp (nhanh nheïn, chaêm chæ). Xin L/ L Höông 714-537-3386

665-7L-121905/199926

Nhaø haøng phôû vuøng Orange caàn ngöôøi chaïy baøn lanh leï, noùi ñöôïc tieáng Anh. Xin goïi 714-997-2916

665-7L-121905/199938

Quaùn Nhaäu Chôït Nhôù caàn nöõ tieáp vieân laøm vieäc FT/ PT, löông töø $10-$15 (cash), tuøy kinh nghieäm + tip cao. L/L 714-260-2082 hoaëc 714-376-6888

665-14L-121905/199949

Nhö YÙ Food To Go Las Vegas, caàn phuï beáp ra haøng Food To Go coù kinh nghieäm. Xin L/L Chi Vaân 702-252-5088

665-7L-122005/200048

RIPTIDE Japanese Restaurant in Mission Viejo needed kitchen helper and Teppan chef. Must speak English fluently. Contact Ken 626-272-2048 from 2PM5PM

665-7L-122105/200144

Quaùn nhaäu treân ñöôøng Westminster caàn 2 coâ chaïy baøn 25-30 tuoåi laøm töø 5PM ñeán 12PM. L/L: 636-5798 sau 3g chieàu.

665-21L-122105/200169

Nhaø haøng Song Thuûy caàn sang coù license Beer trong khu Bolsa Mini Mall gaà n nhaø saù c h Tuù Quyønh. Coù nhaõ yù xin goïi 951712-7435. Giaù baùn $120,000 coù theå thöông löôïng.

665-7L-122105/200172

Nhaø haøng ôû Torrance caàn phuï beáp, chaïy baøn laáy order. Neáu khoâng bieát laùi xe hoaëc ngaïi ñi xa, seõ bao aên ôû. Anh Phöông 562-489-3669


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 665-7L-122105/200192

Caàn ngöôøi phuï beáp bieát chieân xaøo. Lieân laïc 714-554-4994 665-7L-122105/200196

CAÀN THÔÏ. Caàn thôï bieát laøm beáp, phoøng taém, loùt gaïch, ñieän, nöôùc, gaén tuû. FT/PT. L/L Goldenwest. Kitchen & bath. 714-892-2113 665-7L-122105/200204

Nhaø haøng VN Anaheim lòch söï caàn gaáp ngöôøi Beáp kinh nghieäm, bieát xaøo, laøm vieäc laâu daøi, löông haäu, baét ñaàu ngay. Ñòa chæ : 30 So. Anaheim 714-981-3791

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-28L-032105/160234

Caàn thôï coù kinh nghieäm may nguyeân caùi, 1 kim, overlock, final, uûi, caét chæ. Haøng giaù cao. L/ L Phöông 714-657-9271

670-21L-112005/196476

Quy Tailor caàn nhieàu thôï may veston, quaàn taây, sô mi coù kinh nghieäm. Baûo ñaûm traû giaù cao nhaát vuøng, baûo ñaûm vieäc laøm quanh naêm, caàn thôï söûa ñoà gioûi traû löông giôø, giaù cao. Xin L/L: 714-533-8999

670-28L-120105/197830

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock. Moïi chi tieát xin L/L Chuù Kyø 714-636-6626 670-14L-121205/199192

Shop may ñöôøng Joy, G.G caàn thôï may vaø caét chæ vaø thôï uûi kinh nghieäm. Lieân laïc coâ Leâ 714675-5627 670-28L-121305/199297

Shop may haøng thung vaø ñaàm quanh naêm caàn thôï coverstich, overlock, moät kim hoaëc laøm nguyeân caùi. L/L coâ Hoa: 714537-1294, 657-9644

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-365L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

670-7L-121605/199662

Shop may ñöôøng Westminster & Harbor ñang caàn thôï overlock 1 kim vaø nguyeân caùi, xin goïi coâ Xuaân 714-554-6181, 714-2341800 (cell)

700-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail. 700-36L-042505/165477

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-92L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-5L-091405/187036

700-90L-112501/001376

ACCUTECH COMPUTER (Giaù reû baát ngôø) - Söûa chöõa taïi nhaø caùc loãi computer. - Caøi ñaët phaàn meàm öùng duïng, baûo veä - Computer: khôûi ñoäng chaäm, môû chöông trình chaäm, leân maïng chaäm. L/L 714-376-9077 700-36L-091405/187152

700-DL-112701/001551

670-7L-121605/199726

670-7L-121605/199786

700-46L-101505/191589

Shop may haøng nhieàu, caàn thôï overlock, 1 kim taïi shop vaø nhaø, traû tieàn moãi tuaàn. L/L 714-5343115, cell 213-8821

670-14L-121705/199826

Shop may Garden Grove vaø Western, caàn thôï moät kim vaø lock. Xin goïi 714-799-6930, 714606-8795

700-84L-052302/022986

Shop may haøng nhieàu deã may, caàn nhieàu thôï 1 kim, overlock taïi shop vaø nhaø, caàn thôï may löông thaùng coù kinh nghieäm vaø final. L/L: 714-537-8092

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

670-14L-121905/199930

700-DL-091302/037525

670-28L-121705/199846

Shop may vuøng Santa Ana haøng ñaà m , giaù cao, caà n thôï may nguyeâ n caù i , 1 kim coù kinh nghieäm, may trong shop. L/L 714-554-9262

670-14L-121905/199931

Shop may goùc Goldenwest vaø Garden Grove Caàn thôï lock taïi nhaø lock xong traû tieàn lieàn, caàn gia ñình thaàu voâ bao + baám theû vaø thôï dính 1 kim, caàn caét chæ vaø moät ngöôøi laøm thaùng coù kinh nghieäm laøm final, baûo ñaûm haøng coù quanh naêm, chuyeân veà haøng thung. Xin goïi: Dieãm 714-2007732, 898-2375

670-7L-122005/200024

Shop may nhieàu haøng caàn moät kim, overlock, cover stich, caét chæ finnal. L/L Coâ Tieân 714-5544421

670-14L-122005/200036

Shop may caàn nhieàu thôï overlock vaø thôï 1 kim, haøng thung deã laøm. L/L Phi hoaëc Xuaân 714-892-3950 sau 6PM. L/L Ñeâ 714-897-2746

670-3L-122005/200080

Shop may chuyeân haøng T-shirt, caàn thôï 1 kim voâ size, caét chæ vaø 1 nam phuï vieäc trong shop. Xin goïi 714-537-9664 Bus., 714728-7028 cell

670-14L-122005/200085

Shop may caàn thôï may ñaàm, giaù cao, deã laøm. Goïi cho Kenny hay Vieân 714-379-7151, 714-4734071, 714-908-6780

670-7L-122105/200230

Shop may goùc Euclid & Hazard caàn thôï 1 kim bieát laøm zipper. Laøm taïi shop vaø thôï nguyeân caùi coù zipper (quaàn) goïi soá 714-4678097, 714-554-4285

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

TDK4U An sinh: Tieàn beänh, Thoâng dòch, Tieàn giaø... AÙn nhoû: Ñieàn ñôn, Thoâng dòch, Môû hoà sô,... Di truù: Du lòch, Du hoïc (giuùp chöùng minh taøi chaùnh), Thoâng dòch, Ñính/keát hoân, Ñoaøn tuï, Lao ñoäng, Nhaäp tòch (Xin mieãn thi/ Lo xoùa aùn),... Nhaän nhöõng hoà sô nôi khaùc “cheâ ” . Hoaø n phí neá u khoâ n g thaønh. Taëng 30% phí khi giôùi thieäu baïn Kevis: 714-293-9615 Jayne: 714-745-9615 700-96L-101805/191942

CHUYEÂN CHÔÛ Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail vaø nhaän thoâng dòch moïi dòch vuï keå treân, minimum $10/ chuyeán. OÂ. Kim 714-7249891 700-32D1567-103105/193688

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

700-32L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

700-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585

700-96L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348, 714638-0947

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm. Professional network cho cô sôû thöông maïi, internet DSL cable. Goïi Cöôøng 714-8757131.

SATELLITE WHOLESALE Baùn ñaày ñuû duïng cuï, höôùng daãn laép raùp Satellite, Nhaän chænh signal, söûa chöõa heä thoáng cuõ. Giaù reû. 714-719-8220 700-30L-112305/196854

EXPERT TECHNICIAN 24/24 Service Gas, Heat, Ñieän, Nöôùc, Ñieän laïnh, Phoøng laïnh. Maùy laïnh cho Chôï, Nhaø haøng, Chung cö, Caây xaêng, Tö gia. 714-673-5173

Atlantic Auto Repair Tel: 714-896-8746 Chuyeân caùc loaïi xe Ñöùc, Myõ, Nhaät. Thaät thaø, uy tín, khoâng veõ vôøi, giaù bình daân. On sale voû Good Years $99/ 1 caëp. Thaéng xe loaïi toát $75/ 1 caëp. Thay daàu $15. Taëng $20 cho towing

700-7L-122105/200203

- Giaûm nôï toái ña leân ñeán 75% - Söûa Tín duïng cho toát. Giaù caû phaûi chaêng. 714-8394422 NAM Phuï doïn nhaø, ñoå raùc. Chôû möôùn ñuû thöù. Ñöa ñoùn phi tröôøng taän taâm uy tín. Giaù reû, 714-7977672, 714-474-8814

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

- Coù phöông tieän di chuyeån - Phi tröôøng vaø caùc nôi xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI.

700-36L-120905/198961

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

TUAÁN 714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, ñi khaép moïi nôi. Tuyeân theä quoác tòch, kinh nghieäm, uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Loä Thieân 714-925-4840 TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

710-36L-062302/027141

706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu FoamsPlastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 Cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-9999L-111901/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-95L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

710-100L-111901/000745

702-36L-021605/155398

720-28L-022003/000579

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

710-180L-041603/063107

720-DL-111901/000576

740-180L-022003/000602

C.P.I CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 23 naêm KN haønh ngheà xaâysöûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

710-90L-120303/095460

710-36L-120503/095891

PROFLOORING Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

720-28L-010102/004712

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-9L-121102/047965

710-33L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657. 710-180L-052104/119323

710-36L-072704/129443

700-7L-121705/199825

CHUYEÂN CHÔÛ Hoïc sinh, Baùc só, shopping, Casino vaø moïi nôi xa gaàn. Xin goïi 714-467-8364

740-100L-111901/000611

720-29L-111203/000577

THÔÏ MAÙY: xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883

710-DL-112001/000888

740-31L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-636-1348, 714-537-2939 740-915L-080503/078934

710-28L-100603/087783

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088, 714612-9034

740-DL-110805/194907

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co 7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714239-0037 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

JIM ELECTRIC Company Chuyeân söûa ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi. Lighting specialist. Install Recessed light, spot light, giaù ñaëc bieät. Goïi Jim 714-8786720. Electrical Egineer. State License #820256

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

702-36L-082605/184404

710-7L-121905/199945

L + S söûa chöõa maùy giaët, saáy, tuû laïnh, beáp gas, nhaân vieân nhieàu naêm kinh nghieäm, töøng laøm cho Scars 20 naêm vaø nhaän baûo trì cho coin of laundry. Xin L/L veà 714-740-1099 hay 949-3947187

710-29L-080102/032056

702-90L-123002/049914

702-90L-032304/109921

CONSTRUCTION

AUTO REPAIR

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

NP Auto Body & Repair Timing Belt Brakes Tune-Up Shocks Strust. Chuùng toâi laøm giaù thaät reû vaø taän taâm. Lieân laïc A.Hoaøng 714-554-6715. 3300 W Westminster Ave, #B, Santa Ana, CA 92703

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

720 - SÖÛA XE HÔI

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-713-1089, cell: 714-412-9154 OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

710-36L-121205/199209

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-636-7673, 714-213-5185, 714-902-7659

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-30L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714331-7273.

720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch

720-7L-062005/174057

Söûa maùy, hoäp soá, ñieän xe Honda, Toyota, Lexus, Nissan... stater, timming belt, aternator, khoâng noå, khoâng chaïy. Call 714-9142826 Tuaán (ÑEÁN NHAØ)

720-30L-100605/190311

700-90L-042104/114406

ÑÖA ÑOÙN LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909 714-254-5758 Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach, Burbank, Ontario. Moïi luùc, moïi nôi, van 2004 & 2005. Ñuùng heïn, vui veû, kinh nghieäm.

706 - BAÛNG HIEÄU

702-90L-111901/000544

700-30L-120205/198057

Laïc. Phuï doïn nhaø nhoû, chôû ñoà vaø ñoå raùc, laøm taän taâm, aên giaù reû. Goïi 714-588-2688, 588-1291

720-30L-121205/199138

700-14L-122105/200229

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

700-28L-120305/198091

720-28L-120605/198409

SAØIGOØN DÒCH VUÏ. Chuyeân caùc dòch vuï chuyeân chôû phi tröôøng, casino, baùc só. Xa gaàn caùc nôi, goïi Minh 714-553-0005 cell

700-90L-120205/198056

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

720-28L-112805/197279

700-7L-121705/199847

702-92L-111901/000548

Shop may khu Myõ Long, haøng nhieàu deã, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim, coverstich laøm taïi shop, caét chæ. L/L: 554-5013, 376-3268

710-37L-102905/193591

THAIS TRAVEL Baùn veù maùy bay veà VN vaø caùc tour ñi AÂu AÙ giaù reû. Ñöa ñoùn phi tröôøng vaø caùc nôi, goïi Thaùi 5393809 hoaëc cell 926-7152

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

710-DL-112101/001076

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe taän taâm, giaù reû. Maùy hoäp soá, alternator, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa quyù vò. 714-724-4533

HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

700-90L-051805/169105

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

702-36L-112805/197378 700-7L-121705/199835

702-90L-111901/000543

700-36L-111901/000743

670-14L-121405/199373

670-14L-121405/199377

700-90L-063004/125497

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-653-5832 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn.

700-DL-111901/000527

Chuyeân may Ñaàm. Caàn thôï 1 kim, overlock, may nguyeân caùi. Check haøng, caét chæ thôï uûi, shop treân ñöôøng Westminster qua Clinton. L/L A.Phöôùc 714-5542745, 714-554-2661 Shop may G.G and Western caàn nhieàu thôï moät kim, overlock, haøng nhieàu deã laøm, laøm taïi shop, tieàn tính trong tuaàn, xin lieân laïc coâ Trang 714-379-9338

700-90L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz

PROTEK AUTO ª $85 Timing belt part & labor ª $45 front or rear brake part & labor ª $80 Axle, part & labor - For most car 4 cylinder - Ñaëc bieät chuùng toâi coù söûa cho taát caû loaïi xe maùy daàu Open M-Sat 8AM-7PM, Sun 9AM-4PM L/L Vuõ 714-891-1397. Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

740-90L-022802/011348

740-95L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting c& Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714390-5924. 740-28L-052602/023175

ÑIEÄN - Chuyeân söûa maát ñieän oå caém, moïi trôû ngaïi veà ñieän. - Chuyeân veà Recessed light. - Laép raùp ñieän. Thôï coù trình ñoä caên baûn nhieàu naêm kinh nghieäm. Goïi 714-7202686.

740-30L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307. 740-14L-080402/032398

GENERAL CONTRACTOR Lic #764371 * Chuyeân Remodel phoøng taém. * Cöûa soå, nhaø beáp, patio, plumbing, sôn nhaø, theâm phoøng. * Remove popcorn texture, door. * Recessed lighting, crownmolding v.v... Big or small. 12 naêm phuïc vuï. L/L Khang & OÂ.Töôi: 714-7240087 740-364L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-28L-083005/184844

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L: A. Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-182L-031003/058389

740-30L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, tieäm Nails, thieát keá môùi heä thoáng ñieän, ñieän 3 phase, xin L/L Taâm 714-2605656 or 714-414-5785. Free Estimate.

740-90L-052003/067642

Chuyeâ n sôn söû a nhaø , theâ m phoøng, remodeling, phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-719-2797 or 714-852-8855

740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-90L-030605/158024

740-90L-092505/188642

NHAØ DOÄT. Quyù khaùch nhaø, mobile home, business bò doät. Xin goïi cho Tommy giaù phaûi chaêng Bus.714-816-1758, cell 714553-4361

740-30L-010505/150177

CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø coù Addition laäu. BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi Tuaán 714-623-4545

V.P CONSTRUCTION License # 849-4444 Commercial & Redential - Söôû i nhaø , Business, Theâ m phoøng, Upgrade Kitchen, Phoøng taém, Landcape, Laøm saøn, loùt gaïch, goã. Giaù haï, ñuùng heïn. Goïi Vuõ home: 714-894-2656, cell: 714-889-0494

740-90L-032205/160408

TOMMY CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, beáp, loùt gaïch, goã, sôn nhaø, apartment, söûa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm phoøng, laøm patio v.v.... L/L 24/24 714580-8288, 714-890-9265

740-90L-041405/163761

Chuyeân laáp hoà bôi. Xin lieân laïc 714-478-6244

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201

740-100L-052104/119320

740-30L-080404/130530

740-21L-120705/198576

AAA CONSTRUCTION St. Lic#854708 Caàn thôï chaùnh coù kinh nghieäm , löông cao, vieäc laøm quanh naê m, coù theå laøm coâng hoaëc thaàu laïi (sub-construct). Kinh nghieäm only. Lieân laïc Trí 714-720-2073 740-36L-120705/198629

740-90L-101705/191691

740-36L-101705/191810

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-839-7937 CELL 714-309-4443 24/24

742-DL-111901/000536

JOSEPH HOØA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-21L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-251-8970. Lic #164482. 742-379L-111901/000620

TEØO MOVING Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-31L-070903/074996

740-28L-102005/192281

740-36D3456-042005/164766

BOÏC GHEÁ Chuyeân söûa chöõa vaø boïc laïi caùc loaïi gheá cho tö gia, toùc - nail, vaên phoøng baùc só. Nhaø Haøng. Plastic - Vinyl - Leather - Fabric. Goïi Thìn 626-329-2332 740-64L-102505/192876

CONSTRUCTION ª Nhaän laøm nhaø môùi ª Laøm theâm phoøng, patio, maùi nhaø. ª Phoøng taém, nhaø beáp, thay cöûa. ª Laøm caàu thang, sôn trong vaø ngoaøi. ª Ñieän, nöôùc, gas. ª Loùt gaïch, loùt goã, ñoùng molding. Lieân laïc Long 1-714-595-5414, 310-676-7415 740-90L-110105/193926

740-28L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöõa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

740-28L-053105/170870

SÖÛA NHAØ, REMODELING Phoøng taém, Nhaø beáp, Patio, Door, Windowm wood floor, plumbing, stucco, painting, textile, decking, bathroom, kitchen, cement. Call Nick 714-785-7301. Lic 66476

740-90L-061605/173656

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ, : Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. ADD PHOØNG, PATIO & FLOORING. Lieân laïc Michael 714-260-3058

<NHAÄN SÖÛA CHÖÕA> Nhaän laøm theâm phoøng taém, thay cöûa soå, nhaø beáp, patio, bình nöôùc noùng, sink, loùt gaïch, landscape, gas ñieän nöôùc. L/L Hoà 714-2446630, 714-966-9082

PETER CONSTRUCTION. Chuyeân sôn trong ngoaøi. Söûa chöõa heä thoáng nöôùc, phoøng taém toilet, sink, patio, loùt gaïch goã, giaù nheï nhaøng, xin L/L: 714-468-9791, 714-724-8652 740-90L-110405/194309

N. T GENERAL CONTRACTION - Nhaän söûa chöõa, taân trang moïi dòch vuï veà nhaø cöûa. - Loùt gaïch, saøn goã, patio, maøn cöûa. - Giaù reû, baûo ñaûm. Goïi Myõ Lan 714-330-1437 740-90L-111105/195250

VEÕ PLAN - XIN PERMIT License 590706 14411 Edward St, Westminster, CA 92683 714-373-4143, 714-448-3974, 714-908-6582 ª Nails - Dental - Restaurant. ª Room Additions - New homes. ª Mua Baùn Trao Ñoåi Vaät Lieäu Xaây Döïng: Lumber - Door/Window - Plumbing - Electrical. ª Höôùng daãn Build by Owner/ Subcontractor. 740-36L-112005/196488

740-14L-071905/178333

ROOFING COMPANY. Lic#817092 Chuyeân söûa chöõa vaø thay theá môùi taát caû caùc loaïi roof, vieäc laøm baûo ñaûm, nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L 714-719-3022

740-36L-072505/179395

740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. Cell: 714-717-6319, Home: 714-894-4723,

740-28L-082505/184051

Nhaän sôn remodel nhaø beáp, phoøng taém, loùt gaïch goã, thay cöûa moïi trôû ngaïi veà gas nöôùc, taän taâm, giaù caû phaûi chaêng. L/L Ñöùc 714-675-2920, Tam 714422-4923

LAÂM HANDYMAN Nhaän moïi söûa chöõa, taân trang ñieän nöôùc sôn, loùt saøn K/N taän taâm, giaù phaûi chaêng. Laâm 714600-6559 740-28L-120805/198692

A.N BUILDING SUPPLY. Tiles & Marbles Wholesales. Saøn nhaø, phoøng taém beáp, gaïch, landscape, haøng raøo. Ñeïp, reû beàn. L/L Anh Duõng 714-588-5974 740-28L-120805/198737

Nhaän sôn söûa, nhaø cöûa, add phoøng, patio loùt gaïch, laøm phoøng taém, kitchen, plumbing. HT General Construction. Lieân laïc Huøng 714-636-7935, 263-6299, 2636297 740-7L-120905/198812

K General Construction Add on & remodelin, plan, permit bathroom, patio, gas, water heater, plumbing, electrical, painting, texture. Tel: 714-3885219 Kenny 740-28L-121205/199176

A.S.I DEVELOPMENT CONSTRUCTION. Chuyeân nhaän xaây caát nhaø môùi, cô sôû thöông maïi, vaên phoøng nha só, baùc só, tieäm baùnh, cafe, chôï, nail, toùc. Ñaûm nhaän taát caû coâng vieäc söûa chöõa môùi cuõ. Nhaän Subcontract, call 714-467-6967 740-28L-121205/199180

HUØNG’S CONSTRUCTION Nhaän söûa vaø remodel nhaø vaø thöông maïi. Laøm Plumbing, gas, ñieän, nöôùc. Theâm phoøng nguû, taém, thay maùi nhaø, door, window, cabinet, countertop, loùt gaïch goã, patio v.v... L/L Huøng 714-230-9205

740-30L-112305/196851

THÔÏ ÑIEÄN CT ELECTRIC State C10 Lic #858287 Söûa chöõa vaø laép raùp moïi vaán ñeà veà ñieän. Lieân laïc: 714-467-5070

ÑIEÄN & PHONE TV - Plasma Installation DSL - Network ª ÑIEÄN: Chuyeân laép ñaët recessed light, laøm theâm oå ñieän, naâng caáp ñoàng hoà ñieän (panel). ª PHONE: Chuyeân söûa chöõa vaø thieát laäp ñöôøng daây phone môùi. ª DSL: Set-up DSL internet, chaïy daây cable cat-5 cho computer networking. ª TV - Plasma: Nhaän laép ñaët Plasma - TV. Chaïy daây cable TV. Set-up home theater system. ª KP - Electrical System Company nhaän thaàu caùc coâng trình ñieän lôùn hay nhoû cho residential - commercial - industrial. Lieân laïc Ken Pham (Electrical Engineeer): 714-478-8205 714-531-1851, 714-478-8206

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301.

742-30L-061404/123003

KIM MOVING Chuyeân doïn nhaø, Office, haõng may, Piano, Xe lôù n , liftgate. ÑUÙNG HEÏN. KINH NGHIEÄM. NHAÄN ÑI XA 714-636-4347 714-715-6695

742-90L-062004/123928

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING C #176985 Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø. Taän Taâm Uy tín. Cell 714251-8970.

742-180L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 742-36L-020105/153848

740-6L-121305/199273

Chuyeân ñoå xi maêng - xaây töôøng, laøm patio, thoaûi maùi nhaø, sôn trong ngoaøi, loùt gaïch vaø goã, eùp phoøng, caét caây ñoå raùc, giaù reû. L/L ÑAN 714-260-2238

742-36L-021005/154802

740-11L-121905/199911

740-7L-122005/200037

740-9L-122005/200117

PAINTING & ADD PHOØNG Sôn nhaø vaø add phoøng, chuyeân sôn nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän add phoøng vaø ñoå xi maêng, nhieàu naêm kinh nghieäm. License 817092. Lieân laïc 714-719-3022 740-7L-122105/200221

CONSTRUCTION Nhaän: Loùt gaïch, laminate, patio. - Haøng raøo goã. Sôn trong ngoaøi. - Remodel kitchen. Nhaø taém. - Ñoå xi maêng. Lôïp maùi. - Thay cöûa soå. Xin goïi Anh Nhaân: 714-658-3673

742-90L-111305/195540

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-28L-120605/198396

TUAN MOVING C #261782 Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng. Vui veû, ñuùng heïn. 714467-6968

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-29L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-90L-111901/000628

JOSEPH’S PLUMBING & ROOTER State License #855251 Bus 714-839-7112, cell 714425-6890 Remodel phoøng taém, thoâng coáng water slab leaks. Camera inspection sewer line. Thaønh thaät uy tín. Lieân laïc Tuaân THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

744-84L-112101/000963

Chuyeân sôn nhaø, apt. vaø taát caû dòch vuï veà sôn. Lieân laïc Trung Ñ.T 714-417-3217 HANDYMAN! Chuyeân sôn trong ngoaøi, add phoøng, remodel bathroom, ñieän, drywall, clean popcorn, texture sink, disposal vaø taát caû veà söûa nhaø. L/L Vu 714-224-2955

742-DL-110305/194252

NOTICE The Public Utilities commission requires that all mover of household good be licesed and insured. The moving company’s Cal Tnumber must appear in all advertising. If you would like to verify the legalty to a moving company, please call the Public Utilities Commission. 714-558-4151

744-30L-111901/000630

HAULING SERVICE Complete Demolition Broken Concrete. Asphalt. Tile. Removal Dirt. Grass, tree’s trash, junk, swimming pool exc. Cleanups. Big or small job’s. Ask for Martin cell: 714-619-1561, Luis cell: 714-830-9821 740-28L-121705/199836

740-30L-112405/197004

740-36L-102504/141649

740-7L-120805/198653

742-36L-093005/189582

742-DL-111901/000529

742-90L-121902/048960

D&T HARDWOOD FLOORS Chuyeân veà saøn goã sanding refinishing and repair. Laminate. Installed. Mouding. Free estimate. Lic 864776, 714-9338803

RAO RAO VAË VAËTT

MOVING SERVICES

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

740-63L-101905/192123

740-7L-071305/177516

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit breakers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930 714-724-6766 (cell) 949-337-0954

740-28L-120305/198112

Chuyeân thay cabinet môùi gaén ñaù granite counter nhaø beáp, loùt goã, hardwood floor, laminate. ÑAËC BIEÄT: Laøm caàu thang laàu baèng goã hardwood. Son Traàn cell: 714-425-8963 Home: 714-899-9050

742 - DOÏN NHAØ

742-90L-021603/055641

Andy Contraction State Lic. #854494 Laøm môùi phoøng taém, kitchen. Laøm môùi heä thoáng nöôùc copper, loùt gaïch, thay cöûa soå ra vaøo patio. Giaù phaûi chaêng. Andy 714679-7927, 554-9069

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334.

740-28L-120205/198010

740-36L-041905/164566

740-30L-030704/107532

740-180L-051104/117732

740-90L-100805/190585

QUALITY GRANITE & MARBLE Fabrication & Installation. Kitchen countertop. Restroom. Fireplace. 4977 W. State St, Ontario, CA 91761 Sonny: 714-713-0327

CONSTRUCTION - Nhaän sôn, aùp phoøng, patio. - Thay cöûa soå, ñoå xi maêng. - Loùt gaïch, saøn goã. - Laøm buoàng taém, nhaø beáp. - Plumbing, roofing. - Ñieän, gas, nöôùc. Lieân laïc Sang: 714-856-0820

740-85L-050904/117298

740-90L-092805/189056

MT INSPECTION Deputy Inspector Chuyeân nhaän inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential. LL: Michael 714-465-7761, 714890-3309

740-90L-010804/099455

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-403-7463 English 351-1725 Vòeât

740-30L-112805/197372

CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã, thay cöûa soå, patio, ñieän nöôùc v.v... L/L Nhaân: 260-5054, Khoaùi: 714-902-8664

740-90L-100603/087798

Chuyeân ñoå xi maêng, loùt gaïch goã sôn söûa nhaø trong nhaø laøm patio xaây töôøng, ñoå raùc. Giaù caû phaûi chaêng uy tín. Goïi Duõng cell: 4256432, 425-1203

THÔÏ ÑIEÄN treân 10 naêm laøm haõng xöôûng. Vaên phoøng. Tö gia thay ñoàng hoà ñieän nhaø. Vieäc laøm kyõ löôõng taän taâm, uy tín. L/L Thuaän phone 714-889-0535 or 717-7683 THÔÏ ÑIEÄ N . Nhieà u naê m kinh nghieäm laøm nhaø, haõng xöôûng, vaên phoøng, tö gia. Thay ñoàng hoà ñieän nhaø v.v... Vieäc laøm kyõ löôûng taän taâm, uy tín. L/L: Duõng 714-415-5015, 714-552-0869

740-90L-032305/160525

740-33L-042403/064236

740-30L-091105/186519

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-30L-112805/197230

Hoaø Construction chuyeân loùt goã vaø laøm caàu thang , thay tuû cabinet beáp thay maët ñaù granite môùi, thay boàn taém, loùt gaïch theâm phoøng, sôn söûa theâm patio vaø Plumbing. Xin goïi Hoaø 714-362-1294

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

ROOFING & GARAGE. Chuyeân thay maùi nhaø vaø gaén cöûa garage, vieäc laøm caån thaän, giaù caû laáy coâng laøm lôøi, ñònh giaù mieãn phí (lo heát giaáy tôø City). L/L Sonny 562-394-6008

RAO RAO VAË VAËTT

742-90L-030705/158140

LOÄC’S MOVING Coù licence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066 (Licence# 175434)

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233

744-60L-041102/017120

742-7L-070805/176975

HAPPY MOVING Nhaän ñi xuyeân bang vaø local cho cô sôû thöông maïi, tö gia. Laøm vieäc vui veû, uy tín, ñuùng heïn, thaønh thaät. Coù license vaø baûo hieåm. L/L: 714-260-7634 (24/ 24). Nhaän göûi caùc loaïi xe hôi ñi khaép tieåu bang. L/L: 714-2606647, license #176212 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 744-89L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Phuïc vuï vuøng Orange vaø caùc vuøng phuï caän Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor

744-30L-052003/067727

ABC PLUMBING SERVICES Chuyeâ n veà gas, ñieä n , nöôù c . Thoâng oáng ngheït. Chuyeân söûa thay oáng nöôùc, coáng, sink, toilet, bathtub, water-heater v.v... Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate 24/24. L/L Cöôøng: 714-200-8852

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, pho xeùt, toilet, maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Baûo ñaûm, giaù thaáp. Goïi Duõng 714-2305457

746-29L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399 746-28L-050504/116735

GARDENER LICENSE: 243076 Laøm môùi, söûa chöûa ª Saân coû, heä thoáng nöôùc, boàn hoa, haøng raøo. Caây caûnh ª Tæa goïn, tæa moûng, caét ngoïn, caét boû, doïn deïp. Laøm vöôøn ª Haøng tuaàn & moãi 2 tuaàn BAÙ LINH Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424 746-180L-080105/180375

LANDCAPING & CONCRETE ª Chuyeân veà traùng cement ª Cement thöôøng, maøu stamped ª Retaning wall bock, brick. Flatstone ª Step saân tröôùc & saân sau ñuû kieåu. Tom Nguyen: 714-719-3054

747 - GIAËT THAÛM

744-3L-022803/102561

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881.

744-30L-033004/111017

AP PLUMBING Lic #563136 ª 24hr fast service/giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937, 714902-3904

744-29L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-32L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-100D14567-112101/001086

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

744-29L-032205/160335

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 cell 714-623-4088 cell (unlicensed contractor)

744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637 714-331-9636 Unlicensed contractor 744-28L-050405/166806

THAØNH PLUMBING + CONSTRUCTION Chuyeân: Thoâng oáng coáng caùc dòch vuï veà plumbing, remodel. Addition, sôn söûa nhaø phoøng taém, patio, add phoøng taän taâm, uy tín. LL 714-638-9067 or 4687805 C. 654-8482

744-28L-110105/193817

VINH PLUMBING Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït. Thay sink, disposals, faucets, toilet, water heater. Free estimate. L/L Vinh phone 714360-2648

744-28L-111605/195943

TONG’S PLUMBING Thay oáng nöôùc, gas, faucet, toilet, water heater, garbage disposal, maùy röûa cheùn, sink v.v... Handyman. Giaù reû. Baûo ñaûm. L/ L: 714-390-3979

744-31L-112905/197487

PLUMBING State lic #760932. Söûa nöôùc leak phoøng taém. Thay söûa faucet, water heater, gas. Thay heä thoáng nöôùc. Coù maùy doø gas leak, doø nöôùc leak döôùi cement, doø oáng coáng beå vaø reã caây raát chính xaùc. Ñaëc bieät thay vaø laøm môùi phoøng taém. L/laïc Anh Nguyeã n 714-614-1773, 714227-7971

744-30L-120105/197842

29 Hours Plumbing Söûa oáng - Coáng. - Nöôùc. - Gas. - Toilet. - Kitchen. - Water heater. - Main line. 24 Hrs service OC vaø LA County. 714-489-3104

746 - LAØM VÖÔØN 746-92L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, môùi vaø söûa chöõa only, khoâng nhaän caét coû. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955 747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING * Chuyeân nhaän giaët, taåy thaûm vaø ñaùnh boùng saøn nhaø vôùi maùy moùc taân tieán. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp, mau khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. FREE ESTIMATE Phone: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822 747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM - FLOOR DÒCH VUÏ CLEANING Heä thoá n g TruckMount, kinh nghieäm, Taän taâm, Trung tín, Thieän chí. Ñònh giaù mieãn phí. B.C PRO.CLEANING SERVICES BEN (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-29L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-90L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM SÔN NHAØ Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø, loùt gaïch & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn: 714-200-8683, 714-3624850. 747-32L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñ/bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/tuaàn. 714-263-6472


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 747-90L-112404/145545

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, office, maùy truck mount maïnh, mau khoâ, vieäc laøm kinh nghieäm. FREE 1 chai professional thuoác taåy neáu dòch vuï treân $49. 714-791-0184 (Cell).

747-36L-020705/154532

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 750-7L-121705/199823

UC TUTOR Sinh vieân UCI daïy keøm hoïc: Physics, Chemistry, Math (Calculus I, II, Algebra etc) Biology, Sat I & II. L/L: 714-425-3828 Roland

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 Cell: 714-902-5459 780-36L-053102/023976

LOANS - INVESTMENT 760-28L-120705/198628

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ 747-100L-061505/173501

HEALTH - COSMETICS 770-168L-031103/058522

747-30L-100205/189680

Chuyeân vieân giaët thaûm tö gia, thöông maïi: vôùi heä thoáng huùt cöïc maïnh, giaët saïch, mau khoâ, tính caùch vui veû, giaù caû phaåm chaát phuø hôïp. L/L Tom 714-397-1461

747-14L-121305/199295

Baùn heä thoáng TruckMount. Vaø xe van ñôøi 86 coøn toát. Ñaày ñuû ñoà ngheà. Giaù $5500. L/L Anh Kim: 714-493-6396

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-44L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificate döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Ñöa ñoùn hoïc vieân taän nhaø. * Giôø hoïc uyeån chuyeån. * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi Riverside. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goï i Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-719-4249, 310-365-4835, 714-379-1688, 818-458-1002.

750-7L-073103/078251

LAÙI XE NGHÓA 714-726-4867 ª Chuyeân huaán luyeän caùc HV bò thi laùi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, khoâng bieát chuùt Anh vaên ñaäu ñöôïc baèng laùi GAÁP. ª Cöïu HLV daïy vaø ñaäu treân 5500 HV. Ñaëc bieät laáy heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø vaø chæ nhaän tieàn sau khi ñaäu.

750-90L-062205/174400

KUMON, Trung taâm keøm Toaùn, taäp ñoïc töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Chi nhaùnh môùi taïi goùc ñöôøng Beach & Chapman (11951, Beach Blvd, Suite L). Ñeå giöõ choã vaø bieát theâm nhöõng chöông trình giaûm giaù ñaëc bieät. Xin L/L 714-895-7857

750-28L-063005/175647

Daï y keø m : CHEMISTRY, ENGLISH & MATH, PHYSICS + BIOLOGY 1-on-1 hay nhoùm nhoû. Daïy töø lôùp 1 - 12th & College levels. Free hoïc thöû. Xin goïi 714467-5539

750-60L-092705/188882

Giaùo sö daïy nhaïc, nhaän daïy ñaøn guitar ñieän vaø guitar daây, ñuû caùc caáp. Giaù $20/nöûa tieáng. L/L David ñieän thoaïi 714-553-5874 sau 3 giôøPM

750-30L-120105/197847

Nhaän daïy keøm töø lôùp 2 tôùi Ñaïi hoïc luyeän thi SAT coù baèng cöû nhaân UC Berkeley, cöû nhaân Trieát hoïc English UC Santa Barbara. L/L Vuõ714-609-1049

750-3L-121505/199576

Daïy Toaùn Mieãn Phí. Free Mathematics Tutoring. Trong muøa leã Chuùa Giaùng Sinh. Algebra. Geometry. Trigonometry. Pre-Calculus. Calculus I. Xin lieân laïc Tuaán 714-381-8826

750-7L-121605/199646

Nhaän daïy keøm piano, organ cho ngöôøi lôùn vaø treû em, coâ giaùo taän taâm. Lieân laïc Coâ Uyeân ñieän thoaïi 714-478-4974

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâm $400. Daïy facial $400. Daïy noái loâng mi $100. Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825. 770-32L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

770-28L-100804/139586

MARY MAI PHUN XAÂM & EYESLASH EXTENSION ª Phun xaâm loâng maøy, mí maét, moâi, ñeïp khoâng ñau. ª Noái loâng mi daøy, daøi giöõ ñöôïc laâu. ª Ñaïi lyù baùn Maùy phun xaâm L/laïc: 714-263-5642

770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-588-9843, 714-5985134. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm.

770-95L-032805/161235

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $50 baûo ñaûm 100% keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm myõ phaåm. 951600-7917, 714-675-3950

770-90L-100205/189638

ª Uoáng traø Long Chaâu thöôøng xuyeân seõ giaûm maäp, ngöøa ung thö, ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò thôm ngon, traø pha laïi nhieàu laàn maø vaãn coøn thôm. ª Traø Ngaân Haïnh ngöøa baù beänh, giaûm chaát môõ trong maùu, ñieàu hoøa tim maïch, huyeát aùp, maïch maùu naõo. 714-531-3045, 714775-6500, 714-839-3661, 888999-3922,

770-30L-120305/198103

Myõ vieän Botox. Chuyeân phun xaâm vaø xaâm ñang maét, chaân maøy, moâi, nhuû hoa. Khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu ñeïp töï nhieân. Chæ coù $99. Eyelash extenssions $85. Facial huùt muïn $25, ñoát muïn ruoài, muïn coùc, muïn thòt, taøn nhang baèng Laser khoâng ñeå laïi theïo, trang ñieåm coâ daâu, laøm eo thon. Coù nhaän hoïc vieân. ÑC: 9550 Bolsa, trong khu Luïc Ñænh Kyù 2. ÑT: 714-417-7275 Linda kính môøi.

770-28L-120605/198422

Baùn sæ vaø leõ myõ phaåm cao caáp cuûa Nhaät: Kem choáng naéng, trò naùm, laøm saùng da vaø nhieàu myõ phaåm khaùc. Baûo ñaûm coù keát quaû. Whole sale ñaày ñuû duïng cuï noái mi, tatoo loaïi toát. L/ laïc 714244-6185, www.ceraclays.com

770-28L-120805/198731

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

THAÀY CAMPUCHIA Giaûi ñoaùn chính xaùc ñôøi ngöôøi veà tình duyeân + gia ñaïo + laøm aên + coâng danh qua boùi baøi, chæ tay + töôùng ÑAËC BIEÄT Duøng thaàn löïc cuûa Buøa Pheùp Campuchia giuùp cô sôû thöông maõi laøm aên muoán ñaét khaùch hay muoán baùn tieäm nhanh choùng. RIEÂNG veà tình yeâu traéc trôû seõ coät yeâu thöông trôû laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà haïnh phuùc suoát ñôøi. Raát kinh nghieäm. K/Q nhanh choùng. Phone 714-677-7555 (C) 714-894-6192 (H)

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-90L-062804/125204

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. Giuùp ñôõ P/H coù con em huùt saùch, boû hoïc ñi hoang. 714-593-9389 830-90L-011605/151588

780-63L-072202/030678

NGUÕ HAØNH SÔN ÑÒA LYÙ Phong thuûy! Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù phoái hôïp töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714260-1276. 780-90L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740, 780-28L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-467-8606

780-29L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. ÑT: 714-260-3256 780-28L-060505/171743

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461 780-28L-070305/176002

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657 780-28L-090605/185630

Coi boùi. Coi baøi, coi töôùng, coi tay, gia ñaïo quaù khöù vaø hieän taïi töông lai. Tuøy hyû haûo taâm quí khaùch. Lieân laïc chò Phöông. 714554-4694 780-30L-092705/189042

THAÀY NHAÂN THIEÂN Xem: Baøi Tarot, Chæ tay, Chöõ kyù, Töôùng maïo, Ñòa lyù, Phong thuûy, Töû vi, Töù truï, Boùi dòch, Mai Hoa. Giaûi tröø thö eám, buøa yeâu, ñem ngöôøi veà, ñoøi nôï, con caùi, vôï choàng xaøo xaùo, nhieàu vaán ñeà khaù c . Xem khoâ n g ñuù n g laø m khoâng keát quaû khoâng nhaän thuø lao. Nhaän daïy caùc moân treân. 310-938-3565, 714-587-2469 780-14L-102405/192776

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555.

780-28L-110205/194018

Haûi Trieàu: ñeä töû chieâm tinh gia Vuõ Huøng taïi V.N xem chæ tay, boùi baøi, ngaøy giôø khai tröông, cöôùi hoûi, huøn haïp, ñaùm tang, thöa kieän, ñòa lyù, phong thuûy. L/L laáy heïn: 714-277-9118 780-28L-110805/194762

THAÀY THIEÄN TUAÁN. Chuyeân boùi toaùn, xem phong thuûy, giuùp caùc cô sôû thöông maïi mua may baùn ñaét - Tình Yeâu - Thi Cöû - Giaûi tröø taø ma, chöõa beänh 714-8919619, cell 714-251-2661 780-62L-111105/195320

CHIEÂM TINH GIA LÓNH MAI. Buøa loã ban coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi tình boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: nails, restaurant, baùn tieäm, sang tieäm leï laøng, phong thuûy nhaø ôû. 714-890-7098, cell 714-902-7797 780-30L-120105/197778

Boùi baøi. Ñeán vôùi toâi khi Quyù vò bò maát nguû vì aùi tình, söï nghieäp, phaùp luaät v.v... Sau ñoù quyù vò seõ haøi loøng vì söï chính xaùc, huyeàn bí cuûa noù. L/L Vanna Nguyen 714-895-7032 780-14L-122105/200133

Thaà y Baû y chuyeâ n moâ n xem Phong thuûy, Töû vi, Töôùng soá, Ñòa lyù ôû Vieät Nam treân 45 naêm giaûi ñoaùn chính xaùc veà vaän maïng tình duyeân gia ñaïo vaø xaây phöông höôùng tieäm quaùn. Baûo ñaûm cho thaân chuû an vui. Thaày ñi du lòch chôi Thaày seõ trôû veà Vieät Nam 01-15-06 muoán xem xin L/L: 714-452-7968 home: 714-7501985 Coâ Baïch Mai coi boùi!. Chuyeân coi boùi baøi, chæ tay vaø coi töôùng. Dòch laù soá Töû vi vaø Phong thuyû. Töø 9AM-7PM. L/L phone: 714422-4283 cell

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Thôm ngon, veä sinh, tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Giao taän nhaø. Goïi coâ Vi 714775-7594.

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi XXX ngöôøi lôùn, V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. L/L 714468-8624.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-105L-061603/071619

830-90L-031605/159411

Giöõ treû coù license nhaø roäng saïch, phoøng chôi rieâng, raát an toaøn, thöông treû, aên uoáng ñaày ñuû, nhaän moïi löùa tuoåi, C/T Chính phuû, ñöôøng LOng Beach / 31 st. Bup 562-997-3925 830-14L-041905/164499

Nhaø rieâng (Euclid + Lampson) nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, chaêm soùc taän taâm, chu ñaùo, nhaø roäng saïch, thoaùng maùt. L/L: 714-2519902, 714-534-8745 830-28L-050505/167117

COÂ THAÛO GIÖÕ TREÛ coù license, goù c Euclid + Westminster + Brookhurst. Nhaø roäng coù saân chôi. Nhaän Calwork, moät tuoåi trôû leân. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Coâ Thaûo 714-539-8421

850-30L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn vaø cho thueâ Desktops. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3500+ AMD Athlon 64, $600 714-362-1032.

850-31L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

850-36L-061404/122985

830-28L-081705/182920

830-60L-112905/197403

830-21L-120905/198838

Bolsa/ Bushard. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch, roäng raõi, kinh nghieäm, taän taâm, kyõ löôõng, yeâu thöông treû. Xin L/L Coâ Minh 714-933-5195 or 714-230-5847 830-14L-121505/199565

BABYSITER Nhaø vuøng Garden Grove, nhaän coi treû 2 thaùng ñeán 4 tuoåi, caån thaän, saïch seõ, thöông treû nhö con, tính giaù reû. L/L 714-4675555 Coâ Tuù giöõ treû ôû Anaheim nay dôøi veà Bolsa - Starboard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng - 6 tuoåi. Nhaø roäng maùt, coång an toaøn, yeâu thöông treû nhö con chaùu, coù ñoùn sau giôø tan hoïc. L/L Coâ Tuù Home: 714-839-9608, Cell 714-4172735 830-7L-121905/199918

Nhaø goùc Beach / Trask gaàn Walmart, nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân, saên soùc chu ñaùo kinh nghieäm, goïi baø Dung 714-8914309

850-90L-032105/160235

TOP SATELLITES. Laép raùp, söûa vaø ñieàu chænh F.T.A Satellite System. Xem ñöôïc 500 ñaøi Myõ vaø treân 100 ñaøi AÙ Chaâu goàm coù 2 ñaøi Vietnam. L/L: 714-537-2946, 714-468-6624 850-180L-052705/170519

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544 850-31L-070605/176326

DIGITAL CABLE TV $19.95/ thaùng 200 ñaøi VN 24/24, SBTN, Free moät thaùng ñaàu cable INTERNET, khoâng hôïp ñoàng. LAÉP RAÙP MIEÃN PHÍ. Charter 714-399-8199

850-91L-083005/184789

SIMMON BEAUTYREST. Neäm cöùng, môùi coøn trong bao. Soá löôïng giôùi haïn. Baùn vôùi giaù ñaëc bieät. King size: $450. Queen size: $350. Twin size: $250. Xin lieân laïc Joe: 714-206-8338

850-28L-090205/185265

Baùn só DVD phim ngöôøi lôùn XXX Myõ, Meã, AÙ Chaâu, $2.50 cuoán, khi mua töø 100 cuoán trôû leân, phim original brand new, baùn só DVD/ CD cases ñuû loaïi. L/L 714839-2582

850-14L-091605/187465

Nhaø ñöôøng Trask Magnolia, ôû ñaây coù nhaän giöõ treû em, töø 0 tuoåi tôùi 6, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Xin L/L soá phone 714-636-7673, 714-2135185

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424

830-7L-122005/200068

850-90L-101005/190718

830-7L-121905/199960

Nhaän giöõ treû töø 9 thaùng ñeán 3 tuoåi, bao aên, bao taû, caån thaän, saïch seõ. Xin lieân laïc soá phone 714-454-6895, gaà n Phôû 54 Westminster

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Nhaän söûa chöõa, chænh signal & laáy laïi caùc ñaøi ñaõ maát v.v... Baùn, raùp caùc loaïi Satellite, coi taát caû caùc ñaøi X.X.X. L/L 714-224-8663 850-90L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM CABLE - DIRECTTV DISHNETWORK 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-554-6300 or 714-7204443 SD 858-405-2377 ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng v.v... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $36.99mo. ª VIEWSAT - PANSAT COOLSAT - SAMSONIL ª Furniture - Tranh ñieän - Tranh daàu - Linh tinh v.v... Sale 50% ª DVD XXX VN môùi - Karaoke Haøi - Caûi Löông - Phoùng söï VN v.v... $1.99 - $3.99 www.karaokeretail.com

VN-PROSATELLITE 7167 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. 714903-8131, 714-619-1007. Baùn só vaø leõ caùc loaïi receiver (coolsat, pansat, Ultrasat, Viewsat...) vaø caùc thieát bò veà satellite (1 ñóa 4 höôùng hoaëc Motor coi heát höôùng satellite) Nhaän söûa receiver bò hö

850-28L-102905/193571

HUALATRONICS 10278 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-636-7798 ª Samsung 21" Flat TV. Retail $250; sale $129.99 ª Samsung 30" Widescreen, HDTV built-in, coù TV guide. Retail $1100; sale $599.99 ª Akai 42" Plasma TV, only $1295.99 ª Samsung 46" DLP HDTV builtin, 2 PIP. Retail $2400; sale $1499.99 ª Samsung 50" DLP HDTV builtin. Retail $2700; sale $1795.99 ª Sony 50" LCD projection HDTV-Ready. Retail $2800; sale $1869.99 ª Akai 50" plasma HDTV monitor, DVI-input speaker, stand. Retail $4800; sale $2599.99 ª Vizio 42" plasma, HDTV-ready, PIP, HDMI, DVI, PC inputs... Retail $3000; sale $1499.99 ª Karaoke Mixer. Reatail $250; sale $99.99 ª Karaoke wireless 2-Mic. Retail $260, sale $89.99 ª Hi-end speakers for Karaoke, movie, music, 400 watts power. Retail $1999.99/ea, sale $145.99/ea. ª Power Subwoofer 120 watts. Retail $220; sale $99.99 ª Name Brand receiver, Dolby

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 850-7L-121605/199647

Moving baù n gaá p TV 60"/70" Mitsubishi, 1 dining room antique (8 gheá), 1 dining room môùi (4 gheá), king & queen beds vôùi mattress, nhieàu baøn v.v... L/L: 714-654-6000

850-7L-121605/199669

Dog for sale (choù baùn) 4 choù con, 3 thaùng tuoåi - Chihuahua mix Maltese (choù Nhaät) raát deã thöông, baùn moãi con $250. Ai thích L/L 714-899-2827 or 714260-6286

850-7L-121605/199733

Baùn tuû laïnh maùy giaët saáy coøn raát môùi giaù reû, coù baûo ñaûm goïi 714-713-1379

850-36L-121605/199795

850-14L-112405/196997

DVD SALE - DVD phim boä, leû Haøn Quoác, Hoàng Koâng... - DVD cho treû em. Giaù reû. Goïi 714-688-6659

850-30L-112605/197134

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057

850-28L-120105/197821

SATELLITE Coolsat 5000 Platinum Viewsat 2000 Platinum. Baùn, raùp laùp hôn 600 channel in America vaø hôn 100 ôû Chaâu AÙ, Hong Kong, Thai Lan, Viet Nam, Trung Quoác v.v.... Söûa chöõa caùc loaïi Fortec, Pansat, Digiwave, Megasat. Nhaän chænh signal laáy theâm ñaøi. L/L 626890-5142 PUBLIC WHOLESALE. Baùn daøn Karaoke Brand name BMB. °CAVS HDT-201 sale $350 + 10,000 baøi nhaïc Vieät + English ° Brand name wireless Mic : $99 ° DVD XXX: $1.99 Nhaän gôûi ñi khaép tieåu bang. Call 562-246-6900

850-28L-120505/198232

Caàn baùn moät soá quaàn Jeans hieäu True Religion, Citizen, Joe’s, nhieàu size cuûa nam vaø nöõ. L/L Minh 714-260-4110

850-14L-120805/198702

Caàn baùn 1 maùy caét thòt töï ñoäng 1 maùy laøm ñaù 300 pound 1 ngaøy vaø 2 caùi loø naáu phôû. L/L: 909802-6974 cell, 909-865-5988 home

850-40L-121205/199207

Caàn baùn 1 baøn Bida Phaùp 3 traùi side lôùn caàn goïi 714-933-8392

850-14L-121305/199219

PROFESSIONAL GRANITE COUNTERTOP Giaù Wholesale Chuyeân laép raùp, design, granite-marble, limeston cho kitchen, restaurant, office vaø bathroom, 1 cô sôû Vietnam ôû vuøng Orange County coù ñuû maùy töï ñoäng CNC machine hieän ñaïi, caét maøi ñuû loaïi granite, marble, limeston theo yù thích cuûa khaùch haøng. * Warehouse roäng treân 100,000 square feet coù ñuû loaïi granite marble, limeston vaø coù hôn 100 maàu saéc khaùc nhau ñeå quí khaùch tuøy yù löïa choïn. Baûo ñaûm ñeïp saéc saûo, nhanh, ñuùng heïn. Beat any price. Giaù reû nhaát vuøng. * Tham khaûo, ñònh giaù mieãn phí * Coù giaù ñaëc bieät cho constructors Conerstone Granite Company 1191 Knolwood, cir Anaheim, CA 92801 Bus: 714-995-8647 Cell: 714-251-1223 Fax: 714-995-8479

850-14L-121305/199275

COMPUTER * Pentium 4 - 2.8GHZ, DVDRW + 17" monitor $520 * HP Pentium 4 - 1.6GHZ + 17" monitor $350 * AMD 300, DVDRW $450 * Maùy môùi warranty 6 month. Free game, nhaïc MP3, MP4. * Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng: 657-4805

850-14L-121505/199516

Caàn baùn 2 mieáng ñaát nghóa trang ôû ñöôøng Bolsa vaø Beach. Khu toát ñeïp giaù reû, xin L/L coâ Dung ñieän thoaïi 714-841-7931 hoaëc 714717-4225

850-7L-121505/199573

Baùn hoøn non boä vaø fountain ñeïp, Vieät Nam, sofas, baøn aên. L/L: 951-454-6011

850-7L-121505/199577

Moving baùn reû loa Bose A.16. Maùy taäp theå duïc Bowflex gheá massage Ijoy, taát caû coøn trong thuøng, xin L/L A.Vinh 714-8890524 or 379-9724

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

900-90L-052104/119322

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009. 900-90L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giuùp giaûm ñau 2 baû vai, bôùt moûi meät, nôi yeân tónh, nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612 900-15L-110504/143118

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781 900-31L-011205/151053

MAI VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, MAI VY raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

850-2L-112205/196641

LAPTOP COMPUTER Mua, Baùn, Ñoåi, Söûa caùc loaïi Laptop môùi, cuõ. Link Tronic. 714-554-8677 M-F 10AM-6PM. 2610 Westminster Ave. #C (goùc Westminster & Fairview)

850-90L-120105/197850

830-28L-102005/192178

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng tôùi 6 tuoåi, coù license, phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû, goïi coâ Vaân & Traân 714-839-9389

850-28L-110305/194171

BONSAI CAÂY CAÛNH, caàn baùn heát caùc chaäu caây bonsai lôùn nhoû ñang chöng baøy ôû saân sau. Coù nhaän thay ñaát, sang chaäu vaø caét tæa, uoán naén caây bonsai. L/L Khaùn 714-609-2983

850-28L-111805/196216

Hazard & Euclid coù license, nhaän giöõ treû chöông trình Calwork cho moïi löùa tuoåi, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Call Anh Chò Naêm 714-775-8586 Nhaø house saïch môùi kinh nghieäm, nhaän töø 1 thaùng tôùi 12 tuoåi. Laáy check chính phuû, ñöôøng Mc.Fadden goùc Magnolia. Goïi töø 7:00AM - 10:00PM. L/L coâ Traâm 714-891-7629, 714-914-0983

RAO RAO VAË VAËTT

digital, DTS. Retail $280; sale $129.99 ª Samsung HDTV power Antenna. Retail $70; sale $39.99 ª Sanyo HiFi VCR only $39.99 ª Cyberhome DVD, ña heä, play DVD-R/+R/RW VCD, MP3, CDR/RW. Only $29.99 ª DVD-Recorders. Retail $140; sale $79.99 Ñaëc Bieät nhaän repair Plasma, LCD, DLP-TV

COMPUTER/ LAPTOP SERVICES söûa computer laptop clean virus/ install windows network DSL wireless INTERNET, giaù reû, coâng vieäc baûo ñaûm, taän nhaø 714-2512461

830-14L-022405/156545

Nhaø treû coù license kinh nghieäm. Yeâu treû heát loøng. Noùi English/ Vieät. Nhaø roäng, saïch. Phoøng chôi rieâ n g cho treû (Brookhurst Westminster). L/L coâ Phöông ÑT: 714-530-1990, cell: 714-7166527

830-10L-121705/199834

780-7L-122105/200160

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

900-90L-040405/162215

850-7L-121705/199812

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, baøn hoïc, maùy giaët saáy vaø ñoà duøng khaùc, goï i 714-588-1291, 714-5882688

850-7L-121805/199877

Hoà 125 gallon + bôm, stand, 2 caù Flower-Horn (M+F) (Loâ Hoäi), 2 Blood Parrot, $300, choù phoùc (M) 8 thaùng, $200. L/L King 714-636-6696 hay 13096 Blackbird St, G.G, CA 92843

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

900-14L-042705/165710

Sau giôø laøm vieäc meät moõi, caàn massage xin goïi Traâm 714-9025780 900-3L-053005/173313

Massage Xin L.L Demi 714-2309811 900-36L-061705/173897

850-7L-121805/199886

Doïn nhaø baùn tuû laïnh boä baøn aên ñaù marble 6 gheá, tuû kieáng, sofa & nhieàu thöù giaù phaûi chaêng. L/ L: 714-580-2003, boä giöôøng queen size.

850-4L-122005/200025

Moving caàn baùn gaáp sofa bed love seat, maùy giaët, maùy saáy, coøn good $200. Lieân laïc Vaân 714-580-3773

900-30L-071505/177838

Caàn baùn moät ñaøn Organ hieäu Yamaha, tình traïng raát toát, giaù reû $195. Xin lieân laïc OÂng Chuùng, ñieän thoaïi 562-438-3728

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090

850-14L-122005/200074

900-31L-092805/189107

850-5L-122005/200064

Christmas Gifts for kids, toy Chihuahua, choù gioáng nhoû con, 7 tuaàn tuoåi, raát lanh leï, deã thöông vaø khoân ngoan, raát ñeïp. Goïi 562233-8334

MAI Sau giôø laøm vieäc meät moûi laøm thoa boùp cho khoûe, Mai raát vui veû. Xin L/L Mai 714-808-2383 900-36L-100405/190002

850-5L-122105/200130

Original Aluminum wheels 4 tires: 2006 Camry, Sienna brandnew 17" w/Dunlop 225/50/17 $700. 2003 GS300 w/Bridgestone 225/ 55/16 $600. 2004 4 Runner Limited $350 w/265-70-16 brandnew $320 more. Mercedes 15" wheels w/4 Michelin only $180 completed set. L/L: 714651-7206

850-3L-122105/200156

Caàn baùn loø xaøo 3 loã 79'-41' hoaëc ñoåi laáy loø 2 loã, 1 loã cuõng ñöôïc, caàn mua tuû coke 1 caùnh. Tel 714425-5670 or 557-8824

850-7L-122105/200157

- Computer Pentium 3 Window XP + monitor $95 - Laptop Toshiba 800 MHz DVD/ CD Rom wireless internet $350 - Computer 1000MHz + monitor 17' Flat screen $190, internet ready goïi Thaønh 714-414-7676 or 534-1654

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO 900-90L-111502/045080

CHUÙ YÙ! Caùc anh meät moûi caàn ñaám boùp vui veû. Em coù thuoác boài boå sinh lyù do Myõ cheá taïo thaät toát. Goïi Em Dung 714-295-2995

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone: 714839-1522

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409

900-96L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-28L-102705/193312

TRAØ MI Massage Therapy chuyeân nghieäp, giaûm bôùt stress vaø ñau nhöùc cuûa quyù vò. Vieäc laøm ñöùng ñaén, taän taâm, vui veû. Lieân laïc 714-899-3853 900-14L-111905/196424

Grand Opening. Caùc anh meät moûi, caàn caùc coâ treû ñeïp, ñoâi tay nhuaàn nhuyeãn, seõ laøm cho caùc anh khoûe laïi ngay. 714-901-9101 900-30L-112405/196937

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789 900-28L-112905/197543

Khu Rosemead hoaøn caûnh ñeïp, nôi nghæ ngôi thoaûi maùi vaø massage, caàn ngöôøi giuùp vieäc Ñ.T Coâ Linda 626-458-0168 900-28L-121205/199099

Full body Massage. Very hot, young and beautiful therapist. L/ L: 714-569-9270 900-14L-121205/199126

BEST RELAX Haõy taän höôûng caûm giaùc saûng khoaùi eâm dòu vaø khoaûnh khaéc thö giaûn ñích thöïc sau 1H massage baèng ñaù noùng vaø aán huyeät cuøng Jimmy 714-260-8447 (cho nam vaø nöõ) 900-14L-121605/199789

Good massage 18-22 kinh nghieäm, côûi môû, vui veû, thoaûi maùi. L/L Sally, Sandy 714-5301963 900-36L-121605/199793

900-15L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Taëng lòch Tam Toâng Mieáu. 900-180L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-14L-121805/199889

Grand Opening. Caùch anh meät moûi, caàn massage goïi caùc em. New owner, new girls. 714-7784194 900-3L-122105/200226

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn trong moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù. Gia ñình hoï Nguyeãn


THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai

Tel: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi South Bay Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-30L-112805/167033

Hawthorne, nhaø 2 taàng: 4PN & bonus + 2.5 taém, phoøng gia ñình, 2 cars detach garage. Thaûm, gaïch, sôn môùi, nhieàu choã ñaäu xe, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway, nhaän housing. L/ L 310-408-5201

100-21L-121505/167138

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/thaùng. Xin L/L 323-2555842, 323-633-5320

100-21L-121505/167141

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-408-5201 100-7L-121905/167160

TEMPLE CITY. Nhaø 1PN, 1PT hoïc tröôøng Temple City, coù theå doïn vaøo anytime $950/thaùng. Xin goïi 626-340-7296 or 626-3407286 100-7L-121905/167163

BALDWIN PARK, LA. Nhaø môùi remodel 2 phoøng nguû röôõi, 1PT $1,300/thaùng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L 626-392-5515

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT

ª Triplex (3 units) taï i Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaùnh Vaân Nguyeãn 562-298-3833 300-30L-122005/167170

ÑAÁT BAÙN Ñaát baèng, ñeïp, vuøng Victorville, giöõa ñöôøng 9 vaø 11, ñöôøng Tokai song song vôùi Bear Valley roäng 21,000sqft, mixed zone, coù theå xaây 5 caên. APN #3093-571-060-000. Baù n $120,000. Agent welcome. Call 626-672-8480

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-14L-122005/167165

2005 LEXUS RX330 black, fully loaded, DVD in headrest 18" chrome wheels $37,000 or OBO. Email:msladybug@hotmail.com 562-449-7704, Lic. #5LAZ777, low mileage 8,553

400-21L-121005/167092

2004 Caàn baùn xe MERCEDES

SUV ML 350 (Model Inspiration), maøu silver, fulls options, xe raát toaøn haûo 31,000K. Giaù $30,500. Xin lieân laïc OÂ. VU 626-375-2063, Lic. #5GDE363 400-14L-122005/167174

1996 HONDA Accord soá tay,

maøu xanh, timing belt môùi, voû xe môùi, AC, CD changer, sunroof, 128,000 miles, soá #3NVA499. Baùn $3,600. Phone cell 310-7067999, home 310-973-1756

110-28L-112805/167030

2 bed 1 1/2 bath Townhouse $1,200 gated property, good neighborhood by Trask/ Brookhurst, no pet, no housing plus deposit. Call 562-598-1383 or 714-306-1500

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES

110-14L-121005/167089

West Covina APT. Kieåu Town House 2PN, 1.5PT garage böôùc ngay vaø o nhaø , washer/Dryer hook-up khu yeân tónh gaàn chôï, sôn, thaûm môùi. doïn vaøo ngay, bao nöôùc cho thueâ $1,250/thaùng. Goïi 714-932-8968

110-30L-121205/167129

CONDO. ANAHEIM 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang toaøn dieän, coù balcony barbecue 1250 Brookhurst, nhaän housing. Giaù $1,450/ thaùng. Lieân laïc Danh 562-754-3055

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-120705/167083

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân tònh, bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452

120-21L-121205/167111

Nhaø Bushard/ Hazard dö choã nguû, phoøng khaùch, ñieàu kieän lôùn tuoåi, ít ñoà, coù job caøng toát $200 + $100 deposit. L/L Day 562-6912546, toái 714-799-4317, 7241095

120-21L-122005/167169

LAWNDALE. Nhaø coù phoøng cho share, saïch seõ, maùt meû, gaàn FWY, phi tröôøng LAX, ñaïi hoïc El Camino. L/L 310-675-1208 hay 310-256-7987

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-30L-121005/167094

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-30L-121005/167098

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000.

500-27L-112805/167022

Thai Restaurant for sale, near Buena Park Mall $30,000 - cash. Call for detail Paul 323-3692019, 714-828-2872

500-17L-121205/167122

Sang tieäm nails ñeïp, sang trong khu traéng vuøng Arlington, TX. Tieäm coù 8 spa, 8 baøn, 1 waxing. Moïi chi tieát xin L/L 817223-5556

500-24L-121205/167127

BAÙN TIEÄM Hair & Spa-Nail. Tieäm ñeïp sang troïng, caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Giaù baùn $80,000. L/ L 562-841-8394 500-17L-121505/167137

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

500-7L-121905/167149

Caàn baùn gaáp tieäm aên ñaày ñuû maù y moù c , cuø n g vôù i ñòa oá c 1988sf, 15,000sf lot, treân ñöôøng PCH ôû Long Beach. Lieân laïc 310437-9346

500-7L-121905/167157

NAILS SPA tieä m trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walk-in, vuøng Compton Long Beach. 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $59,000. Tieäm 7 naêm 1 ñôøi chuû, cô hoäi hieám coù. 310-608-7066, 714-331-9797

500-24L-122005/167173

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang tieäm nails gaàn High School. Tieäm ñoâng khaùch, coù spa. Cell 714414-8862, W #562-493-2766

500-32L-122005/167177

TIEÄM VAÛI Lyù do laøm vieäc khaùc, caàn sang gaáp tieäm vaûi vuøng El Monte, giaù reû, coù theå thöông löôïng. L.L Anita 626-443-7031

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT Tieäm giaët vuøng Long Beach Atlantic/ 52th, caàn ngöôøi laøm töø 2:30PM ñeán 10:30PM. Lieân laïc 626-6754031 hoaëc 626-262-1543

600-32L-121205/167131

DENTIST WANTED. Caàn nha só cho office in Arizona, 30 min. w of Phoenix, income $300K/ year plus (ñoåi license raát deã). L/ L Long 562-261-6598

600-28L-121205/167133

Tieäm furniture City Cerritos, caàn delivery man bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. L/L Anh Danny 562-673-4258

500-28L-121005/167096

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

500-26L-121005/167097

NAILS Tieäm vuøng Inglewood gaàn LAX, caàn sang gaáp vì phaûi move ñi tieåu bang khaùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. L/ L 626-272-3983 (cell 24 hrs.)

500-27L-121205/167103

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431

500-27L-121205/167104

Sang tieäm nail vuøng West L.A ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm, tieäm coù khaùch saün, good location, rent reû (no spa). L/L 310-837-9240

500-26L-121205/167105

Caàn sang tieäm nails vuøng Hawthorne, rent reû, ñeïp, thoaùng ñaày ñuû tieän nghi, thaønh thaät xin goïi Hoa 310-970-0899 hoaëc 310-218-8301

500-27L-121205/167116

NAILS SPA. Tieäm trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walkin, vuøng Compton Long Beach, 8 thôï , rent reû $1,100. Giaù $68,000, cô hoäi hieám coù. 310608-7066, 714-224-6484

500-31L-121205/167120

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

650-15L-121005/167091

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc hieàn laønh, laøm khoâng khí gia ñình, môùi ra tröôøng OK. Goïi soá 562924-7078 (10AM), home 714578-0182 (9PM)

650-15L-121005/167095

NAIL Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät chuùt ít caøng toát, vuøng (626) ñi chung xe neáu caàn. L/L 626-272-3983 (cell), 310-673-6584 (bus.) 650-19L-121005/167099

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-3441088, sau 9PM 626-679-1614 650-15L-121205/167100

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell 650-24L-121205/167101

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-16L-121205/167102

Caàn thôï nöõ boät & chaân tay nöôùc, khu Norwalk, khaùch Meã. Lieân laïc Linda 562-929-1963, cell 714-837-0339 650-20L-121205/167107

600-28L-112605/167001

500-21L-121005/167093

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-682-1372

650-21L-120505/167055

Tieäm Spa Nail Ñ/khaùch vuøng Mahhatta Beach C/thôï Nail Nöõ K/N boät T/chaân nöôùc löông cao tieáp haäu, neáu caàn Bao löông . L/ L Tomy 310-376-4698, 310-4049514, 310-756-9714

600-7L-121905/167155

Caø pheâ Bình Minh vuøng Rosemead, caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm full time/ part time. Xin L/L 626-329-2069. Ñ/C 3365 B Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770

600-7L-121905/167164

Coâng ty du lòch taïi Little Saigon caàn ngöôøi baùn veù maùy bay kinh nghieäm, thoâng thaïo tieáng Anh, Vieät, Hoa, hueâ hoàng cao. L/L Angela Luk 626-782-7853

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-28L-112805/167021

Caàn ngöôøi giöõ treû 6 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn vaø laøm theâm ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm. Giaù caû thöông löôïng. L/L 626-3070322, 626-422-5288 (12PM-5PM)

630-30L-121205/167106

Caàn moät phuï nöõ troâng coi ngöôøi giaø, laøm vieäc noäi trôï vuøng Rosemead. L/L Coâ Lee 626-232-8246

630-30L-121205/167108

Caàn ngöôøi giöõ treû 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà, töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 714-897-9445 hoaëc 562-706-3535

630-24L-121505/167142

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai hôn 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 562-706-3535

630-7L-121905/167158

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, giöõ baø cuï vuøng Long Beach, ñi veà, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá 562-428-8741

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-23L-112805/167029

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time vaø part time. Goïi Ana work phone 310-3185188, cell phone 310-464-7947

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412

650-22L-121205/167125

650-16L-121205/167126

Caàn thôï chaân tay nöôùc, full or part time, khaùch traéng, tip cao, khoâng khí vui veû, vuøng Long Beach. L/L Chaâu 562-986-9191 töø 10am-7pm

CAÀN THÔÏ boät & chaân tay nöôùc, bao löông theo khaû naêng, caàn thôï toùc & chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. L/L 562841-8394

650-26L-121205/167114

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310608-2180, cell 310-531-0089 650-27L-121205/167115

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm City Lakewood, löông cao, tip nhieàu. L/L Mindy 562-4251334 work, 562-895-4334 home

650-22L-121205/167117

NAILS USA Long Beach, caàn thôï laøm caû boät vaø nöôùc, full or part time, thôï nam OK. L/L 714-8902012, 562-426-5756 650-20L-121205/167118

Lakewood Hair Nails, caàn thôï toùc, bieát Nails kinh nghieäm. L/L Chirstine 562-422-9468 or cell 714-417-1001 650-15L-121205/167119

Caàn thôï boät - nöôùc F/T - P/T vuøng La Habra. Phone 562-6906131 650-16L-121205/167121

Tieäm nail ôû Downey, caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông theo khaû naê n g töø $500-$600. L/L 562-803-6885 (bus.), 562-607-7157 (cell) 650-18L-121205/167123

Caàn gaáp thôï nails boät chaân tay nöôùc, tieäm trong shopping lôùn vuøng Meã, thu nhaäp cao $450 up, bao löông $450-$600/ week. L/L Tina 310-308-8373, 562676-6417 650-17L-121205/167124

Tieäm nails gaàn Fullerton, caùch Bolsa 20', Myõ traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $450$500, bao löông. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm

650-7L-121905/167161

650-7L-121905/167162

Caàn thôï nail kinh nghieäm baèng AZ, bao löông $700/ tuaàn, coù choã ôû. Xin L/L 928-649-1889

650-17L-121205/167128

Baän roän caàn thôï gaáp. Thôï toùc bieát luoân nail, bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc Höông ñeïp 562-422-9468, 714-417-1001

650-15L-121205/167130

650-22L-122005/167166

Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm boät, khoâng caàn kinh nghieäm, ñi xe chung OK. Lieân laïc 323-5853645 hay 714-251-1305

650-23L-121205/167132

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc vaø waxing tieäm vuøng Carson, neáu khoâng coù xe ñi chung vôùi chuû. Lieân laïc Jimmy tieäm 310-5323830, cell 714-889-0134

650-18L-121505/167135

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi air-brush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-4220527, Cell 714-425-9157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805

650-19L-121505/167139

Tieä m NailSpa vuø n g Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-17L-121505/167140

650-23L-121205/167112

650-25L-121205/167113

650-7L-121905/167159

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/wk, FT, PT, môù i ra tröôø n g OK, vuø n g Chinatown coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (Bus.), 213210-8440 (cell)

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740

Tieäm nail vuøng Montery Park, caàn thôï nam nöõ kinh nghieäm boät, neáu caàn bao löông. L/L Kent 626-416-9182

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

650-24L-121205/167109

Barber & Salon Beach/ Whittier, caàn thôï nöõ lanh leï, noùi English. bao löông, ñieàu kieän bieát fade, flattop, nhuoäm, highlight. L/L Day 562-691-2546, toái 714799-4317, 724-1095

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ 120 - Phoøng Cho Thueâ 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn 400 - Xe Baùn 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû 600 - Vieäc Laøm 630 - Vieäc Nhaø 640 - Vieäc Haõng Xöôûng 650 - Vieäc Hair/Nail

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785

LAKEWOOD MALL. Caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walkin, caàn 1 thôï nöõ gioûi ngheà, löông treân $600/W, öu tieân cho ngöôøi coù baèng wax. 562-531-6755, 714-522-4990

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

Nails Spa vuøng bieån Long Beach, khu Myõ traéng, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát fill caøng toát, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L 562-439-6499, sau 9PM 562714-0491

650-21L-122005/167167

Tieäm nails khu Myõ traéng, gaàn Seal Beach, caàn thôï boät + tay chaân, bieát waxing caøng toát, löông töø $400-$500 1/tuaàn, tip cao. L/L 562-377-1249

650-24L-122005/167168

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay coù kinh nghieäm, bao löông. 10637 Imperial Hwy Norwalk CA 90650. 562-841-8394

650-16L-122005/167175

Caàn thôï nail nöõ bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù baèng wax caøng toát. Goïi 562-985-3035

650-22L-122005/167176

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time and part time. Call work 310-318-5188, cell 310-464-7947

650-26L-122005/167178

NAILS Caàn thôï nails nam gioûi boät airbrush löông $500-$700/ tuaàn, khaùch Meã ñoâng, gaàn soøng baøi Bicycle, laøm laâu daøi hoaït baùt, seõ baûo ñaûm löông. L/L 323-7732920, 323-620-2766

650-16L-121505/167143

650-19L-121505/167145

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840

650-22L-121505/167146

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446

650-7L-121905/167147

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, thôï boät, khu traéng Meã, caùch Bolsa 20', neáu caàn ñi chung xe. 562863-8444, 714-277-7260 650-7L-121905/167148

Caàn thôï nail boät K/N, tay chaân nöôùc vaø 1 thôï toùc phuï. Lieân laïc phone 714-399-6295 or 562630-8561 650-7L-121905/167150

CAÀN GAÁP thôï nail, thôï boät chaân tay nöôùc, kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng. 562-864-8827 (W), Michael 562-841-4977 (C). 10637 Imperial Hwy, Norwalk CA 90650 650-7L-121905/167151

NAIL Vuøng San Fernado, trong shopping center lôùn, gheá spa, caàn thôï wax, boät gioûi, vuøng (626) ñi chung xe, löông $600 up, raát ñoâng khaùch. W 818-898-7881, C 626-246-5374 650-7L-121905/167152

Nail Lakewood ñoâng khaùch, tip haäu, caàn nöõ boät kinh nghieäm full time/ part time, tay chaân nöôùc, löông $400-$700/ tuaàn theo khaû naêng. L/L 562-920-5655, 626228-5624 650-7L-121905/167153

Nail vuøng Downey, caàn thôï boät kinh nghieäm & tay chaân nöôùc. Xin L/L Kevin 714-417-7708 (C), 562-806-0228 (W) 650-7L-121905/167156

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, full time, coù kinh nghieäm bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Pico Rivera. Lieân laïc Jackie 562-9422992, cell 626-272-9096, bao löông tuøy khaû naêng vaø giôø giaác

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-22L-121505/167144

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-24L-112805/167025

665-27L-112805/167032

Toâi coù raát nhieàu ñoà duøng aùo quaàn, meàn khaên v.v... (ñoà môùi). Ai muoán laøm phöôùc laáy veà VN cho L/L Ann Crosby 323-468-9898 (home), 213-716-9898 (cell)

665-28L-121505/167134

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

Nhaø haøng Saigon Dish ôû Lawndale, caàn ngöôøi phuï beáp nöõ tuoåi trung nieân, nghæ chuû nhaät. L/L 310-676-8778

NHAØ HAØNG VIEÄT NAM Taïi khu Rosemead caàn ngöôøi thaâu ngaân coù traùch nhieäm vaø nhaø haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh, Vieät, Taøu, full time, caàn theâm phuï beáp. L/L 626-7861889

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-30L-112605/167004

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-965-6334, Danny 562-495-3994 Bus

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-28L-112605/167003

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

FOR SALE 850-28L-112605/167010

FREEZER Caàn baùn 2 tuû freezer, 2 cöûa, stainless steel, tieän duøng cho nhaø haøng, tình traïng toát. Giaù $1,500. L/L 562-427-8399 (City Long Beach)

850-30L-112605/167014

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-32L-121505/167136

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424 850-7L-121905/167154

Baùn choù Chihuahua 7 thaùng tuoåi vaø 1 con 6 tuaàn. L/L 626-2305761

850-28L-122005/167171

Caàn baùn moät ñaøn Organ hieäu Yamaha, tình traïng raát toát, giaù reû $195. Xin lieân laïc OÂng Chuùng, ñieän thoaïi 562-438-3728 850-29L-122005/167172

Christmas Gifts for kids, toy Chihuahua, choù gioáng nhoû con, 7 tuaàn tuoåi, raát lanh leï, deã thöông vaø khoân ngoan, raát ñeïp. Goïi 562-233-8334

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

HEALTH - COSMETICS

ANNOUNCEMENTS

770-38L-121205/167110

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

900-28L-112605/166992

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789

900-28L-121005/167090

Tìm ba laø Traàn Vieät Baéc, hieän giôø ñang ôû ñaâu. Xin lieân laïc veà con laø Traàn Thò Kieàu Haïnh soá phone 623-824-8632 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

.3”

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C13

.3”

DAT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7320 - 22 thaùng 12, 2005 (22 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

.3”

DAT


WORKING

Santa’s secrets

Thursday, December 22, 2005

Marketing pro and St. Nick look-alike Tim Connaghan teaches the business of being the jolly old elf.

WISHES OF THEIR OWN: The Santa instructor, above, whose license plate announces his love for youngsters, leads this class of wannabes, teaching them the magic art of interacting with children while staying safe and muss-free. Photos by Mark Rightmire.

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 — USA Online: www.nguoi-viet.com

BY GWENDOLYN DRISCOLL SAN DIMAS, Calif. — Do you believe in Santa Claus? Stop reading. To continue is to uncover the shocking truth of steeltoed boots and snow-white hair dye, rub-on rouge and grown men who sleep in hair curlers. It is to know the difference between a “naturally endowed” Santa and one with a “strap-on” belly. It is to be able to spot a soggy diaper from 50 feet — and understand the peril it poses to Santa’s velvet-clad knees. Old Saint Nick may be a jolly fellow, with rosy cheeks and a magical ability to squeeze down chimneys, but he’s still a man at the end of the day, with a man’s See LESSON on page 7


Page 2

NGUOI VIET 2

Thursday, December 22, 2005

.3”

DAT


Thursday, December 22, 2005

STAFF EDITOR Anh B. Do NEWS EDITOR Jami Farkas NEWS ASSISTANT Minh-An La-Pham WRITERS Josie Cabiglio Andrew Lam Denise Nguyen Nguyen-Khoa Thai Anh Audrey Pham Vann Phan Tim Sullivan Ruth Talovich Pauline Vu DESIGNERS Chinh Nguyen Danchi Nguyen Nguyen Thi Hop PHOTOGRAPHERS Kiet Huynh Benjamin Vu WEBSITE TEAM Phuong Nguyen CONTACT US To ask about advertising, submissions and subscriptions, please get in touch with us in the following ways: NGUOI VIET 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683 Phone: (714) 892-9414 Fax: (714) 894-1381 E-mail: nv2@nguoi-viet.com Copyright by Nguoi Viet Daily News. Nguoi Viet 2 is the premier English-language publication of Nguoi Viet Daily News, the oldest and largest Vietnameselanguage newspaper in the United States. Our section appears every Thursday, targeting the young, multi-cultural generation of Vietnamese-Americans. We share a content partnership with The Orange County Register newspaper in Santa Ana, CA, at www.ocregister.com. We welcome your feedback. ___________ NGUOI VIET DAILY NEWS www.nguoi-viet.com FOUNDER Do Ngoc Yen EDITOR Do Viet Anh

Page 3

NGUOI VIET 2

Letter from the editor Santa Ana, Calif — ’Tis the season for spirituality... And so when an invitation came to hear Bishop Dominic Mai Thanh Löông speak, I rushed to RSVP. I knew he would be eloquent: what surprised me was his charm. The highest-ranking Vietnamese American Catholic leader in the United States met this month with reporters and editors at The Orange County Register, sharing stories from his trip to New Orleans — where he administered to the faithful for years — before landing in Southern California in 2003. He had returned following Hurricane Katrina, after helping to collect $230,000 in relief aid through interviews on immigrant radio and television. Amid the devastation, he personally distributed donations, along with inspiring local parishes here to join an “Adopt a Parish” program there. Orange County churches are very new, he said, contrasting our area institutions

on the West Coast with those on the East Coast. The diocese of Louisiana, where he worked, in fact, is the second-oldest diocese in the United States — at one time covering 13 states as well as Cuba. More differences emerge among worshippers who are Vietnamese American vs. American, he notes. The former, he says, demonstrate faith in practice.“They pray many nights as a family, they recite the Rosary... the mother and father are seen as extensions of the church.” The latter questions the faith a lot, attending Mass often on time rather than arriving beforehand to begin chanting like the Vietnamese, he said, citing in part what he has witnessed at Our Lady Queen of Angels in Newport Beach, his current home base. During his talk, the bishop, I noticed, made eye contact with each of us. He moved closer when he had something special to recount. He poked fun at himself and

how — when the call came from the Vatican about his promotion to this job, from among nearly 600 Vietnamese priests in the U.S.— he thought it was a prank. “My old classmate,” he said, “I thought it was him so I didn’t take it seriously.” Yet he takes his role as messenger very seriously. One day, a man had come up to him to ask, “If God is truly good, why do we have such things like tsunamis” on the last day after Christmas? “I don’t have the answers,” Bishop Löông responded. “We can wait to see what happens. We will find some meaning out of it.” What eventually happened was that picking up The New York Times, this man — born in a rice-farming village in North Vieät Nam — read that Indonesia and Sri Lanka had been contemplating civil war, as both busily stacked up weapons. Then catastrophe struck, and the citizens of both nations came together to rebuild. Ultimately, he told the audience, “We are more successful if we integrate with others.” Yours,

NEWS IN BRIEF Compiled by Vann Phan from Nguoi Viet Daily News and staff reports

Overseas Vietnamese scour country for business SAØ I GOØ N — Overseas Vietnamese entrepreneurs began their second tour last week to explore new investment opportunities and kick off projects finalized during their first mission last year. The annual trip organized by the Overseas Vietnamese Business Club has plans to take 17 businesspeople to 26 provinces and cities. OVBC

boasts 500 members working in Vieä t Nam and other countries. The trip last year resulted in several projects, including a $20 million investment to build a resort and housing area in the Mekong Delta city of Caà n Thô; setting up a high-tech park in the southern coastal city of Vuõõng Taøu; and an in-

bombs and enemy fighters in every U.S. war since World War I. “They’re trained to detect any danger that’s there before you get to it,” said Ron Aiello, president of the U.S. War Dogs Association and a Marine veteran dog handler in the Vieät Nam War. “I’m only here today because, chances are, if I was in Vieät Nam as a scout without a dog, I’d be dead.”

By RUTH TALOVICH

All things merry The season is here, bringing its energy and good cheer. Christmas is a Christian festival, yes, but it spills across religious margins to bring delight to many among us. This year we get a little comedy along with all the ways our fellow man revs up to celebrate. Some people launch a movement to purify it by deleting those invigorating fir trees. Why? Because the pagans in ancient Europe paid homage to such trees before Christians got there to explain trees had no spirits and were not gods. However, these same folks soon adopted the towering greens as part of the decor for Dec. 25. There are other purifying ideas that are just as dumb; watch for them in the news and you can use Santa Claus’ “Ho, Ho, Ho” to make your opinion clear. It’s clear that “holiday” is a word that derives from “holy day,” and it has invaded the community. Churches and temples also find merit in the term. One of the great things about where we live in Southern California is the tangle of languages and people, customs and faiths. Our respect and admiration for the variations grow with our tenure here. As I go back and forth, that seasonal cheerfulness for each other and our mixes bring me a wonderful exhilaration. So let’s celebrate this indulgence, one that carries us into a new year, bright and shiny.

No date fixed for Vieät Nam to join WTO HONG KONG — Vieät Nam will not fix a concrete day for joining the World Trade Organization, said Trade Deputy Minister Löông Vaên Tö. He said the country was expected to join around June 2006, though setting a firm timeline could impose a lot of pressure on Vieät Nam. Through his discussions with partners from New Zealand and the United States, Löông believes Vieät Nam’s progress in improving its legal system and accelerating its administrative reform were recognized with the ongoing economic renewal. Vieät Nam will have a sufficient legal system to meet the international standards before an official entrance, he stressed. Vieät Nam is now waiting for the U.S. response to conduct bilateral negotiations, which are considered most important, removing the barrier for WTO entry. So far, it has completed bilateral negotiations with 22 other nations.

dustrial and service zone in the central Haø Tónh province. Following the last tour, OVBC founded OV Constancy Co. to provide companies owned by Vietnamese businesspeople overseas information about the investment environment here HAØ NOÄI — Three young Internet users detained by Vieta n d t o c o o r d i n a t e w i t h namese security forces for visiting a chat room and Web site agencies. dedicated to religious freedom were still in jail late last week, a day after the Paris-based press freedom organization, Reporters Without Borders, demanded their release. In late October, there was a report on the arrests in Saøi Goøn of Tröông Quoáùc Tuaáùn and his two brothers along with a By June, Aiello predicts, a Vietnamese with U.S. residency named Lisa Phaïm. At least life-size bronze statue of a 50 security people were involved in the Oct. 19 raid at the German shepherd and his Saøi Goøn home of Tröông Quuoác Huy and that for “some unhandler will be erected near known reasons,” they also detained the two brothers and the the Vietnam Veterans’ Memo- young woman. One of Tuaán’s bother, Tröông Quoác Nghóa, was reportedly rial in Homdel. It took six years of planning and released later, but Reporters Without Borders said it is still fundraising to get to this point, concerned about the other three detainees. Group members and on Saturday members of also say the siblings’ mother has an official document saying the association got to see a her sons and Phaïm were accused of violating article 19 of clay model of the sculpture, the criminal code by inciting the population to “overthrow before it goes to a foundry to the government.” be made into a mold that will be cast in bronze.

Dogs of war finally get their due NEWARK, N.J. — After generations of service as more than man’s best friends, U.S. military working dogs are about to get their own memorial in this state to raise awareness of their contributions. These four-legged fighters and their human companions, considered a weapon in the military’s arsenal, have done everything from delivering ammunition to detecting

BACKGROUND NOISE

Vieät Nam pressured to release jailed Internet users


Page 4

NGUOI VIET 2

Thursday, December 22, 2005

Sometimes you really want to curl up and relax with the Register… other times, you just can’t! Welcome to E-Register, the print edition online! E-Register is absolutely FREE to all 7-day Register subscribers. If you haven’t upgraded to 7-day delivery, you can still get the complete E-Register for just over a dollar a week! Now you can access: • our archives, featuring easy-to-locate Register articles dating back to 2002 • your favorite sections, immediately • every ad, every article, every day! It’s your paper—online and ready whenever (and wherever) you are.

6880-AG3539

Claim your E-Register access! Just visit OCRegister.com and click the E-Register link. Or call 1·877·469·7344.


Thursday, December 22, 2005

HEALTH

Page 5

NGUOI VIET 2

More APIs needed for marrow donations B Y JOSIE CABIGLIO

ABCs of marrow or blood cell donation

and passed through an apheresis machine that separates out the blood-forming cells. The remaining blood, minus the blood-forming cells, is returned through a sterile needle placed in a vein in the other arm. What are the risks for the bone marrow donor? Bone marrow donation is a surgical procedure. There is minimal risk involved. Serious complications are rare but could include anesthesia reactions, infection, transfusion reactions, or injury at the needle insertion sites. With a marrow donation, donors can expect to feel some soreness in the lower back for several days or longer following the donation. Peripheral (circulating) blood cell (PBSC) donors may experience bone pain, muscle pain, nausea, insomnia and fatigue while receiving injections of Filgrastim. Bone pain and headaches have been the two most frequently reported symptoms. These effects disappear promptly when the collection is complete. During the apheresis procedure some donors experience a tingling feeling from the anticoagulant used to keep the cells from clotting. Others experience chills. These effects are relieved after the donation is complete. Can I get tested for a specific patient such as a family member or friend? The NMDP maintains a registry of unrelated potential donors willing to help any patient that they might match. Individuals can be tested through the NMDP and ask for a copy of their results at the time of testing. If they are interested in getting tested only for a specific friend or family member, they will need to have the blood test done privately. For private testing, contact the patient’s transplant physician for suggestions. I’ve already been tested for a family member and would like my results added to the NMDP Registry. How can I do this? Obtain a copy of your HLA tissue typing and contact the NMDP Donor Center in your area for information on joining the registry. The donor center will have you fill out some health history forms and a consent form. The center then will place your results into the registry so you will be crossreferenced for any patient searching the registry for an unrelated marrow or blood cell donor. Why does a person have to be 18 to be a donor? Can’t my parents sign the consent form for me? NMDP standards require that volunteer marrow donors must be between the ages of 18 and 60. This is standard medical practice. The reason is because the donation is done through a surgical procedure and the person undergoing the procedure must be able to give his or her informed consent. A guardian or parent is not able to sign a release because unrelated marrow donation is a voluntary procedure and is not beneficial or lifesaving to the donor. How do I get involved in organizing a recruitment drive and/or ordering NMDP materials (brochures, fliers, t-shirts, etc.)? If you are interested in organizing a drive to recruit potential donors for the registry, or in ordering materials, contact the NMDP donor center or recruitment group in your area. They have staff to assist you in setting up a drive. All of the donor centers keep a supply of NMDP materials for public distribution. Source: National Marrow Donor Program

You are Vietnamese and your doctor tells you that you need a bone marrow transplant to fight a potentially deadly blood disease that has just been diagnosed. Such an operation requires a match of certain tissue traits between you and the donor, and because these traits are inherited, your best chance for a match is a family member. But none of your relatives turns out to be a match. Now, short of a donation from as-yet unknown kin, your only hope for a bone marrow match likely can be found in someone of your same race or ethnicity. While some 360,000 potential donors exist among Asian and Pacific Islanders, far fewer actually step up to volunteer their help to save a life, according to the National Marrow Donor Program and its affiliate, the Los Angeles-based Asians for Miracle Marrow Matches. “Marrow types can be traced to their geographic origin and therefore ethnicity matters when searching for a match, and the API community is under-represented” in the program, said Madhuri Mistry, an A3M spokeswoman, whose organization conducts regular donor drives of this ethnic group. “For a patient, finding a perfect match in time is important. Asian patients often have to wait months or even years to find a donor. “Having a larger pool of donors offers a better chance to patients in search of a life-saving bone marrow donor,” Mistry added, especially for those suffering from life-threatening blood disorders that could potentially be cured by this type of transplant.” Such operations actually may help people stricken with more than 60 blood disorders, and for diseases like leukemia, aplastic anemia and other blood-related cancers, “bone marrow transplant is a known potentially life saving treatment,” she notes. What’s important for potential donors to realize is that “if you come up as a match, you registered knowing that you may be able to save a life and that life is waiting at the other end to receive your donation. You made a commitment to help,” Mistry said. And it’s crucial to keep your word, even if you resettle elsewhere. She cites one example. “Say a young Vietnamese (or other API) registers on campus and gives his parents’ telephone number as his permanent number. Then they get a call, but they don’t give their son the message. Sometimes the parents don’t want them to give the donation,” she said, adding that too often, a matching donor backs out once contacted by program workers. “We have been facing a lot of these kinds of things,” even while “the person needing the donation could be a 2-year-old, a 20-year old... It could be somebody’s mother or somebody’s child. My advice is to educate yourself. You could be the only person who is a match. You could be their only chance. Any given day, 3,000 patients, including Asians and Pacific Islanders, are waiting for bone marrow donations.”

What is a marrow or blood cell transplant? A marrow or blood cell transplant is a potentially life-saving treatment for patients with leukemia, lymphoma and other blood diseases. A transplant replaces a patient’s unhealthy blood cells with healthy blood-forming cells from a volunteer donor. The three sources of blood-forming cells are marrow, blood-forming cells collected from the blood (called a PBSC donation) and umbilical-cord blood. How are patients matched with donors? Blood samples from adult donors or cord blood units are tested, and the tissue type is added to the National Marrow Donor Program registry. Doctors can search this database when they need to find a donor whose tissue type matches their patient’s. How does a person’s race or ethnicity affect matching? Because tissue type is inherited, patients are most likely to match someone of their same race and ethnicity. There is a special need to recruit more donors who identify themselves as: Asian, Hawaiian or other Pacific Islander, Black or African American, American Indian or Alaska Native and Hispanic or Latino. How are blood-forming cells collected? Marrow donation is a surgical procedure performed in a hospital. While the donor receives anesthesia, doctors use special, hollow needles to withdraw liquid marrow from the donor’s pelvic bones. Many donors receive a transfusion of their own previously donated blood. PBSC donation takes place at an apheresis center. To increase the number of blood-forming cells in the bloodstream, donors receive daily injections of a drug called Filgrastim for five days before the collection. The donor’s blood is then removed through a sterile needle in one arm, passed through a machine that separates out the cells used in transplantation, and the remaining blood is returned through the other arm. Cord blood is collected from the umbilical cord after a baby’s birth. It is then taken to a cord blood bank where it is tested. Cord blood units that meet eligibility standards are frozen and stored for future use. The collection does not pose any health risk to the mother or baby, and does not affect the birth process in any way. Does donating hurt? What are the side effects? Marrow donors can expect to feel some soreness in their lower back for a few days or longer. Donors also have reported feeling tired and having some difficulty walking. Most, though, are back to their usual routine in a few days but some may take two to three weeks before they feel completely recovered. PBSC donors report varying symptoms including headache, bone or muscle pain, nausea, insomnia and fatigue while receiving injections of Filgrastim. These effects disappear shortly after collection. During the collection, donors may experience a tingling feeling or chills. These symptoms go away shortly after donating. When asked about their discomfort, most donors are quick to point out that it was worth it to help save a life, and they would be willing to do it again. How does a patient receive a transplant? After a patient undergoes chemotherapy and/or radiation treatment to destroy their diseased marrow, the healthy donor cells are given directly into the patient’s bloodstream. The cells travel to the marrow, where they begin to function and multiply. How does a person become a volunteer donor? Potential donors must be between the ages of 18 and 60 years old and meet health guidelines. A small blood sample

is taken and tested to determine the donor’s tissue type. Individuals also complete a brief health questionnaire and sign a consent form to have their tissue type listed on the registry. How does one sign up to be a volunteer donor? Having met the age requirement, a simple blood test given through an authorized NMDP donor center or recruitment group to determine your HLA tissue type so it can be entered onto the National Registry. If there is not an NMDP donor center or recruitment group in my area, how can I join the NMDP Registry? Call the NMDP donor center or recruitment group nearest you. They may have a satellite office or a donor recruitment drive coming up in your area. Also, some centers will mail out blood-test kits after you fill out consent forms and return them to the center. Will it cost anything to be a donor? The cost for HLA tissue typing ranges from $45 to $96 depending on the donor center, the level of testing performed and the laboratory that analyzes the test results. Some centers can defer the cost of your testing by asking for a donation of whole blood or blood components. There also may be funding available through the donor center. After the initial testing, all medical expenses are covered by the recipient or the recipient’s insurance. Please contact your local center for further information. What is the marrow or blood-cell donation process? When you donate marrow, it is removed with a surgical needle from the back of your pelvic bone. All marrow donors are given either general or regional anesthesia. Usually, four to eight tiny incisions are made in the pelvic area. These incisions are so small that stitches are not necessary. The procedure lasts between 45 and 90 minutes. Marrow is constantly regenerating itself and is replaced within several weeks. For a donation of peripheral (circulating) blood cells, the donor receives one injection of Filgrastim each day for four to five days. Filgrastim is a drug that increases the number of blood-forming cells released from the bone marrow into the blood stream. The cells are then collected from the bloodstream through a process called apheresis. During apheresis, which is done at a blood center or a hospital, your blood is removed through a sterile needle placed in a vein in one arm

Want to be in tune?

Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

For details on donations: Visit www.asianmarrow.org or call (888) 236-4673, or go to www.marrow.org or call (800) 627-7692.

Please join us.

Subscribe at www.nguoi-viet.com. Click on the Nguoi Viet 2 button.

We’re the voice — and the choice — of younger Vietnamese Americans. 6 months for $50 or 1 year for $60 Name: Address: Phone number: E-mail:

Please make a check to: Nguoi Viet Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 Online :www.nguoi-viet.com


Page 6

Thursday, December 22, 2005

NGUOI VIET 2

READING ROOM

Reaching higher through reading B Y AUDREY PHAM

LOS ANGELES. — The numbers came as a shock. The audience members gasped. “Out of the 900,000 children in Los Angeles aged 0 to 4, half of them can’t read or aren’t being read to,” said Dr. Graciela Italiano-Thomas, the chief executive officer of Los Angeles Universal Preschool, in a report to sponsors of the Los Angeles Times Reading by 9 program. LAUP, a young nonprofit organization funded after the passage of Proposition 10 in 1998, has goals to make highquality preschool available to every 4-year-old in this county by 2014. Only once these early educational resources are available can the illiteracy rates decrease, she added, citing study after study which show how early gains in cognitive development were carried onto reading achievement scores into the early teens. “They don’t lose these skills,” Italiano-Thomas said. “That’s why it’s important to start early, why preschool is the greatest public investment for the future, and why we have the Reading by 9 program. There is a cutoff point where it becomes more difficult to catch up to your grade level.” Reading by 9, launched in 1998, was created to help nurture literate children by age 9, when it might be too late for a youngster to catch up in the classroom. To date, the initiative has aided more than 1.9 million parents, 80 elementary schools, and 12,000 teachers through book donations, events, educational programs and bilingual guides. Its goals and LAUP’s aren’t just to inspire boys and girls to pick up books, but how to understand what’s on the page. “What is reading? Reading is bringing meaning to the written word,” Italiano-Thomas said, giving an example of how she could teach the audience to do it in another language. “You will be able to get the pronunciation in half an hour, but will you really understand what you are reading?” This brings up the issue of cultural relevance, which the educator grasps firsthand as an Uruguay native. “Sometimes parents from a non-American culture might not know that they should read to their young children or don’t know where to find books in their own tongue.” Her tips for mothers and fathers include blending one’s heritage as well as others, building knowledge through experiences such as playing, providing a print-rich environment, and setting devel-

opmentally-appropriate standards. “It all starts with the parents. We are a resource available to them that will teach them how to teach their children.”

Snowy pleasures Reviews by Audrey Pham As the days get colder and the nights get longer, cuddle under a blanket with your children and read these new winter tales, tales we think will stretch their imagination and push them to turn reading into not just a habit, but a daily joy.

The Christmas Story By Ian Beck Doubleday Another gloriously illustrated read from Ian Beck, “The Christmas Story” is a simple retelling of the origins of the holiday. The paperback is easy to follow along for younger children and delights everyone with drawings of angels, animals and the characters who come to greet the baby Jesus. During this season, get lost in the flurry of snow as you join Mary and Joseph on the trek to Bethlehem.

The Wild Girl By Chris Wormell Jonathan Cape Children’s Books Enter the lives of a little girl and her small brown dog who lived in a cave in the mountainous wilderness. Learn to catch trout and start a fire with her because after all, “she had to learn things for herself.” One cold, wintry day, the two come back from collecting firewood and see tracks — big tracks — in the snow lead-

ing to their makeshift home. What could it be? Would the tiny child be able to fight it off with her equally tiny spear? This suspenseful and adventurous hardcover is for snuggling up in your own warm cave.

The Adventures of Pinocchio By Carlo Collodi & Roberto Innocenti Designed by Rita Marshall Random House Children’s Books The story we all grew up has just gotten more endearing — and the credit goes to this simple, stunningly-illustrated tome. Right away we could not resist thumbing through this whole book for the pictures are at once haunting and memorable. We can’t say enough about these images as they add so much to the skillful plot that’s separated into chapters, making it an ideal bedtime ritual that you can spread out over days at a time.

Anthony Browne’s King Kong From the story conceived by Edgar Wallace and Merian C. Cooper Picture Corgi Book As the saga of the world’s best-known ape hits the silver screen, just in time for the mega box-office season, so too does this volume. And the author, as you may remember, has won international acclaim for his art. King Kong is a giant gorilla who lives on a remote island. His adventures include battling with men, dinosaurs, mixed with daring rescues and incredible escapes. The “beast” also shows his tender side, enthralled by a “beauty.” It’s nice to sit quietly with your child to leaf, page by page, through this retelling, and then see the movie — another retelling through the eyes of director of Peter Jackson (of the “Lord of the Rings” fame) — then regroup to chat and compare. This large-sized paperback is best for youngsters age 10 or above.

Inspire your youngster.

Subscribe to the literary magazine for children written by children.

$34 a year for six issues

(800) 447-4569

ART STORIES POEMS Ages 8-13


Thursday, December 22, 2005

Page 7

NGUOI VIET 2

LESSON Continued from page 1 pressing concerns: Makeup. Hairdo. How to get soot out of fur-trimmed cuffs. Such trade secrets are part and Christmas-parcel of being a professional Santa, something a half-dozen Southern California men discovered this year at a workshop designed to instruct aspiring Kriss Kringles in the art — and artifice — of allthings Claus. The session leader is Tim Connaghan, in his late 50s and one of the nation’s leading Santa Claus impersonators. The Hollywood parade, television commercials and even Dr. Phil all have featured his beaming face, custom-made red velvet get-up, and authentic, frostywhite whiskers. He’s also the Southern California sales and marketing director of Santa Ana-based Red Roof Inns and, as such, a marketing pro who has made the business of Santa his business. Even before the Big Day, the Red Roof people are in the Christmas spirit, deciding to give Connaghan the months of November and December off, as well as use of their conference room for him to teach aspiring Santas — mostly bearded, somewhat portly men of a certain age, the majority dressed in shrieking shades of red and green casual wear. Connaghan himself stands before the class in a candy-cane striped red and white shirt, red trousers, and silver-glitter belt buckle that, just in case it wasn’t clear, spells the magic word: SANTA. The gathering is one of eight “International University of Santa Claus” seminars he held before the Christmas holiday, or “low season,” as Connaghan calls it. “There are a lot of people who think they can

HERE’S LOOKING AT YOU, CLAUS: Pupils aspiring to be Santa pore diligently over their handouts while their instructor works hard to teach them the joys and tribulations of making children happy. become Santa just by being a big guy and having a white beard,” Connaghan tells his rapt audience. “It takes more than just that. Part of it is in the heart.” Part of it is also in the marketing. In his seminar and booklet, “Behind the Red Suit”, Connaghan walks his students through the surprisingly strenuous world of professional Santadom. Want to prevent your toes from being squashed by eager, stampeding little feet? Invest in a pair of steel-toed Santa boots. Anxious to protect other, er, sensitive parts from squirmy elbows and knees? Professional hockey players wear a cup — Santa should too. Prepare yourself as well for a significant cash investment. Today’s custom-made Kris Kringle costumes are trimmed with real fur and can cost up to $1,500. (Connaghan recommends buying two — always having one to wear while the other is at the dry cleaners.)

On one of his many Web sites devoted to his favorite holiday, he hawks a red and green Santa chair that rolls and has a seat set low enough for little people to easily clamber into his lap. Connaghan also runs a Web-based booking service for his “Amalgamated Order of Real Bearded Santa Clauses,” a social group and booking service of 579 authentically-maned Santas, who can fetch up to twice the pay of the lowly fake-bearded. Fake-bearded Santa are paid $35 to $45 an hour at parties, while realbearded Santas can make $75 or more, he said. And while most “real bearded” Santas don the red suit more for fun than for money, a handful of commercially successful Santas — the Macy’s Parade Santa, the Victoria’s Secret Santa — can haul away $30,000 or more in their tinsel-covered sleighs. Ho ho ho! “Real beards are becoming more and more of a big thing,” Connaghan says. “Because kids are becoming

more alert about everything. They can spot special effects, things that are hokey.” Connaghan’s Santa-booking service inspired the training sessions, an effort to inculcate professional standards in the “gentlemen,” as members call each other. His seminar is one of a number offered to wannabe Santas across the country by companies such as Colorado Springs, Colo.-based Naturally Santa Inc. and the Midland, Mich.based Charles W. Howard Santa School. Santa’s reputation — not just his ability to shake like a bowl full of jelly — is at stake in such trainings. In the unfortunate age of “Megan’s Law,” Connaghan recommends all of his students get a criminal-background check to reassure nervous parents and employers. Also suggested is liability insurance, such as the $3 million Clowns of America policy he carries. Other safety tips: Santa’s whitegloved hands should be visible at all

times in photographs, children should be handled by parents or helpers, and Santa’s red posterior should stay seated at parties unless otherwise instructed by his host or employer. “It mitigates some liabilities,” Connaghan explains tactfully. Santa also must protect himself from more immediate perils. “These new diapers — have you seen how much they hold?” Connaghan asks. To keep Santa’s knees dry, the instructor advises studying each child before it lands on Santa’s lap. How to spot the wet diaper? “The parent is holding it away from their body as they present it,” Connaghan says. Santa must also deflate expectations about what he can — and cannot — bring down the chimney. “You never make promises” to children,” Connaghan advises his students. “A lot of kids ask for a pet, which the parent might not want. So I tell them, ‘Usually, they’re not potty-trained. It might end up being a bit uncomfortable in the sleigh.’ That usually works.” Listening attentively is “Santa” Patrick Barnes of Sunset Beach, Calif. A load master for America West Airlines and holiday-season Santa for Montebello Town Center mall, he maintains his long, white ringlets by sleeping in pink sponge hair curlers. His path to the North Pole was initially rocky. The first child ever to sit in his lap promptly shrieked. “I looked at (my girlfriend) and said: ‘Did I do the right thing?’” Barnes recalls. Seven years later, he has the answer. Being Santa “does something to your heart and soul,” he says. “The smiles from the kids, it’s just amazing.” Shhh. That’s the real trade secret.

Painful or comical, post office reads all 10,000 Christmas letters B Y LORI BASHEDA SANTA ANA, Calif — The letters begin trickling in around May. They are addressed to the North Pole, Polo Norte, the Arctic Circle, or sometimes just Santa Claus. Many aren’t even in envelopes but are just scraps of paper folded umpteen times and taped up crazier than a new pack of Barbie shoes. Few have stamps on them. Well, unless stamps drawn with crayons count. But the U.S. Postal Service makes sure that each Santa letter slipped into a mailbox in Orange County finds its way to the headquarters on Sunflower Avenue in Santa Ana. There, in a room codenamed Customer Relations, a team of “elves” busily reads every one of the roughly 10,000 letters that arrive by Christmas. It’s comical — when it’s not so heartbreaking. “Dear Santa Claus,” writes one boy. “I know I haven’t talked to you in a long time, but I really need your help. My family has big problems right now. Since we are too many persons theirs not a lot of

money going around. I may sound spoiled but I really need clothes and shoes. So please Santa, help us out in our time of need. Still believing in you, Joseù.” The problem with many of the young writers, it seems, isn’t so much their willingness to believe, but their eagerness to have too much faith in the Big Guy. “My biggest wish is to see my mom happy,” writes one 11-year-old girl, whose only other request is for a house so her family doesn’t have to live in a motel room anymore. “Dear Santa, what I would like is a better life,” another boy writes. If that can’t be arranged, he’ll settle for seeing Tony Hawk. Of course not every letter writer is a hard-luck case. There’s a kid on Balboa Island who asked Santa to please send his family to the Bahamas this winter break. He’s getting tired of Cancun. A girl with a Santa Ana address asked, on behalf of all her siblings, for a pool, a playhouse (with a kitchen and office), three laptops and a treehouse. She wrote nine letters and left three cell phone num-

bers in case he has any questions. For every high-maintenance kid, there’s five Tiny Tims asking for a pair of shoes or a bed. One girl sent Santa a small dinosaur with its head chewed off. “Can you fix this dinosaur?” was all the letter asked. “Love, Emma.” Some children figure a little buttering up can’t hurt. Letters arrive with pennies taped to them, or sticks of gum, or even a smushed Milky Way. “Excuse me for having to bother you and to give you more work but I was wondering if you could squeeze in a little time,” wrote one young diplomat, who then proceeded to ask for a baseball bat and card packs. “I’ll pay you in cookies and egg nog! Your fan, Michael. P.S. say hi to Rudolph and the elfs for me.” Some letter writers play the “I’vebeen-good-all-year” card. Others, without admitting anything, take the time to point out that “it’s hard to be good all year.” One Anaheim boy got all philosophical on Santa: “I don’t really know if I’ve been notty or nice, but I am different from some kids. There is some people lucyer

than me, or just better. Signed, your fan.” Children aren’t the only ones who send letters to Santa. One woman wrote that she was 45 and could she please have a husband. “Dear Santa,” came another letter from a woman who was hurting. “Even though I am over 40, I still believe in you with all my heart.” One Christmas past, a trucker wrote a letter asking Santa for a job. He had been laid off. One of the local car dealers read the letter and gave him a job. “You just never know,” said Celeste Jaime (aka postal elf). That’s why the Postal Service reads each letter. It’s not just for a good laugh or a good cry. Letters are sorted by need. Until Christmas Eve, random do-gooders drop by the administrative office on Sunflower, rifle through the bins, and pick a letter or two (or 100) that speaks to them. You can’t make every wish come true: “Dear Santa, for Christmas the thing I truly want is for my par-

ents to stop fighting!” one girl writes. “I really, really don’t want them to get a devorce! I don’t care if I get presents or not. I love them both so much!” Another girl asks for a puppy that stays a puppy. And one sensitive 11-year-old boy says the only thing he wants “is for my ex-girlfriend to be happy.” But other requests are doable: “Dear Santa,” writes an Anaheim boy. “My mom is not here. My dad is trying to buy us presents. I don’t think he is.” All the boy wants is a bike. A boy named Daniel asks for nothing for himself but explains that his dad is a gardener and has always taken good care of the family but now his equipment is breaking down. The boy asks for a blower and a weed whacker. “They don’t have to be new, just working. So my dad can work again,” he writes. “He has been very good this year.” Reprinted with permission from The Orange County Register


Page 8

Thursday, December 22, 2005

NGUOI VIET 2

COMMUNITY SNAPSHOTS

Vietnamese and Latinos connect through art PHOTO ESSAY B Y JEAN LIBBY Bình Danh escaped from Communist Vieä t Nam to Malaysia in 1979, when he was two years old. Like many young Vietnamese (called the 1.5 generation) he has no memory of either the homeland or his refugee camp. He absorbed and reflects this experience through an art process that he has invented, using actual leaves to print the pictures of people who have been affected by war in Vieät Nam and Cambodia. Danh credits his mother’s detailed stories in building the structure for his original photographic art.

“Where are you from?” is among the most traditional welcoming questions in all three cultures.

The vinyl mural with the entire group of portraits of the “Intersections” is permanently installed outside their building at 510 S. First Street in San Jose. The design was created by Chris Valdivia. Here, Anjelica Muro, the principal photographer (with Bình Danh) of the Family Portraits Project, points out some of the residents of the Latino-Vietnamese neighborhood who took part. Muro encouraged closeness of the subjects — to touch each other, to make a circle of their arms or bodies. “In many cases they did not need to be asked, they moved together naturally,” she said. Noticeable among these images are young people with their important vehicles, from cars to skateboards.

How do two professional fine arts photographers make portraits together? Bình Danh and Anjelica Muro demonstrate their approach. Using one subject, Monserat Cabrera, against this green backdrop, they show how she responds to the portraiture experience in her sitting. Muro teaches photography classes at the MACLA complex; Danh is an instructor at Foothill Community College and the San Francisco Art Institute.

SAN JOSE — “Intersections: Reflections of Home and Migration,” is the artistic expression of a local neighborhood of mostly Latino and Vietnamese immigrants. Hector Dio Mendoza, pictured at right, who came to the United States from Mexico 15 years ago, portrays the idea of memory and a new life in a vibrant mix of artifacts, photography and interactive media. His contemporary pieces utilize found objects in the community in imaginative ways — with prisms, video, and kaleidoscopes — plus framed speaking interviews with seven of the area’s residents. In a gallery walk in early December, he told of hearing the stories of immigrant residents such as Linh Nguyeãn who came escaped Vieät Nam by boat, surviving the dangerous journey to Malaysia, then resettling in America in The signature image of the exhibit 1980. In turn, the artist would tell his own is the smiling faces of herb shop saga of immigration from south of the bor- owner Linh Nguyeãn, and her daughter, Haø Tröông, at their store on Wilder. Yet sharing stories between Latinos and liam and 7th streets. The enclave is called the Reed-William Corridor Vietnamese was not an instant process. MACLA, also known as Movimiento de and is two blocks wide and ten Arte y Cultura Latino Americana, spurred blocks long. The show will travel to the exhibit as one of 10 organizations na- Project Row in Houston in the tionwide with a grant from the Ford Foun- spring. dation to interpret neighborhoods in transition. Its members immersed themselves in this enclave with workshops, events, classes — even free Slam Nights for young poets. Its staff worked with another San Jose organization, Vieät Arts, to bring one of their board representatives, Maria Nguyeãn, to go door-to-door with Lidia Doniz, a Latina education and outreach assistant, to translate at interviews with Vietnamese residents. “Breaking the language barrier immediately was the key to people agreeing to be photographed and interviewed, both Vietnamese and Spanish” she told Nguoi Viet 2. Still, it was tough convincing both Vietnamese and Latinos to participate fully. Maria Nguyeãn described it as “fear of police.” In the case of Latinos, that feeling is based on the issues of undocumented workers in the U.S., who are faced with a bill before Congress, which, among other things, would make the crime of being here illegally an “aggravated felony.” That means an entire undocumented population, including 1.6 million children, would be permanently barred from the states, according to the United Farm Workers Organizing Committee. In the case of the Vietnamese, the fear, for some, means staying out of public view even though immigration is legal.

NV2005-1222