Page 1

Hoa Kyø: Mua caây thoâng Noel qua... internet gia taêng A2

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

THÖÙ HAI 19 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 28 - SOÁ 7317 - 25xu

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

Online: www.nguoi-viet.com

Phoù Toång Thoáng Cheney baát ngôø vieáng thaêm Iraq

TT Bush:

Myõ khoâng thua trong cuoäc chieán tranh Iraq

Sau baàu cöû, baïo ñoäng gia taêng trôû laïi

WASHINGTON (Reuters) - Toái hoâm Chuû Nhaät, trong moät coá gaéng nhaèm chieám laïi loøng tin cuûa ngöôøi daân Myõ trong chieán löôïc cuûa oâng taïi Iraq, Toång Thoáng George W. Bush ñaõ chæ vaøo cuoäc baàu cöû cuûa Iraq nhö baèng chöùng cho thaáy cuoäc chieán khoâng phaûi laø thaát baïi. “Cuoäc baàu cöû naøy seõ khoâng coù nghóa chaám döùt baïo ñoäng,” oâng Bush noùi. “Nhöng ñoù laø söï khôûi ñaàu cuûa moät ñieàu môùi meû: Neàn daân chuû hieán ñònh ngay taïi traùi tim cuûa Trung Ñoâng.” Haøng trieäu ngöôøi Iraq ñaõ ñi boû phieáu vaøo hoâm Thöù Naêm trong moät cuoäc baàu cöû seõ doïn ñöôøng cho vieäc thaønh laäp moät chính phuû chính thöùc. Toång Thoáng Bush, voán ñang phaûi vaät loän vôùi nhöõng

BAGHDAD, Iraq (Reuters) - Hoâm Chuû Nhaät, 18/12, Phoù Toång Thoáng Hoa Kyø Dick Cheney ñaõ thöïc hieän moät cuoäc thaêm vieáng khoâng baùo tröôùc tôùi Iraq, laàn ñaàu tieân keå töø khi Hoa Kyø môû cuoäc xaâm laêng Iraq vaøo naêm 2003. OÂng Cheney, moät trong nhöõng kieán truùc sö chính cuûa cuoäc chieán laät ñoå Saddam Hussein, ñaõ gaëp gôõ thuû töôùng vaø toång thoáng cuûa Iraq trong chuyeán vieáng thaêm 8 giôø cuûa oâng, vaø ñaõ ca ngôïi cuoäc baàu cöû vaøo hoâm Thöù Naêm vöøa qua nhö laø raát thaønh coâng. Nhöng oâng Saleh alMutlak, moät ngöôøi AÛ Raäp Sunni coù tinh thaàn quoác gia, ngöôøi ñaõ tham gia vaøo cuoäc baàu cöû nghò vieän vaø noùi leân caùc quan ñieåm cuûa quaân noåi daäy, noùi ngöôøi Myõ khoâng Tieáp trang A10 ñöôïc hoan ngheânh taïi Iraq vaø neân ra ñi. Phoù Toång Thoáng Cheney vieáng thaêm Iraq Nhöõng lôøi bình luaän cuûa Louisiana: Phoù Toång Thoáng Hoa Kyø Dick Cheney (traùi), vaø Trung Töôùng Luïc Quaân Martin Dempsey baét tay caùc binh só Hoa Kyø vaø oâng ñaõ laäp laïi quan ñieåm cuûa Nhöõng caâu hoûi laøm Iraq taïi caên cöù quaân söï Taji ôû Iraq hoâm 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005. OÂng Cheney ñaõ vieáng thaêm Iraq maø khoâng baùo tröôùc, giaùo só Moqtada al-Sadr laàn ñaàu tieân keå khi Hoa Kyø môû cuoäc chieán Iraq vaøo naêm 2003. (Hình Frederick Wellman, do quaân ñoäi Hoa Kyø coâng boá, thuoäc Hoài Giaùo Shiite, hoâm ñau loøng OÂng Giaø qua Getty Images) Tieáp trang A4

Noel New Orleans...

METAIRIE, Louisiana OÂng John Vollenweider thöôøng ñoùng vai OÂng Giaø Noel - neân thöôøng quen noùi vôùi caùc treû em veà caùc loaïi ñoà chôi, caùch OÂng Giaø Noel ñem quaø ñeán taän nhaø, ñeå phaân phaùt cho caùc em, baèng caùch tuït töø loø söôûi xuoáng, nhöng naêm nay OÂng Giaø Noel chuyeân nghieäp ñoù, ñaõ gaëp nhieàu khoù khaên, chæ vì haäu quaû cuûa baõo Katrina, ñaõ taøn phaù naëng neà thaønh phoá New Orleans vaø caùc tieåu bang vuøng Vònh Mexico, nhö Louisiana, Mississippi...

Toå chöùc Ngöôøi Thöôïng baùo ñoäng:

Haøng ngaøn boä ñoäi canh 62 buoân Thöôïng muøa leã Giaùng Sinh, ñeà phoøng bieåu tình

Spartanburg, S. Carolina 18-12 (TH) - “Boä ñoäi ñaõ ñöôïc göûi tôùi canh gaùc 62 laøng ngöôøi Thöôïng” ôû Taây nguyeân Vieät Nam tính tôùi ngaøy 17-122005. “Nhaø caàm quyeàn CSVN bao vaây caùc laøng Thöôïng nhaân dòp saép ñeán Leã Giaùng Sinh,... ñe doïa tín ñoà naøo muoán möøng Leã Giaùng Sinh.” Ngaøy 17-12-2005, Toå Chöùc Tieáp trang A10 Ngöôøi Thöôïng ôû Hoa Kyø baùo

ñoäng nhö vaäy treân website www.montagnardfoundation.org veà tình hình ôû Taây nguyeân vaøo dòp leã lôùn nhaát trong naêm cuûa tín ñoà theo Thieân Chuùa Giaùo. “Nhaø caàm quyeàn CSVN gia taêng kieåm soaùt vaø ñe doïa caùc ngöôøi Thöôïng theo ñaïo Tin Laønh nhaèm ngaên chaën hoï coâng khai toå chöùc möøng Leã Giaùng Sinh naêm nay.” Baûn

tin cuûa Toå Chöùc Ngöôøi Thöôïng ôû Hoa Kyø vieát nhö theá. “Haønh ñoäng taêng cöôøng löïc löôïng an ninh, gia taêng ñe doïa vaø khuûng boá caùc laøng ngöôøi Thöôïng ñaõ baét ñaàu töø Thaùng 11-2005.” Baûn tin noùi treân vieát. Töø sau cuoäc bieåu tình taäp theå cuûa haøng chuïc ngaøn ngöôøi Tieáp trang A4

Time:

Caùc nhaân vaät cuûa 2005: Bill, Melinda Gates vaø Bono NEW YORK - Ngöôøi ñaøn oâng giaøu coù nhaát treân theá giôùi, Bill Gates, vaø vôï, Melinda, cuøng vôùi ca só nhaïc Rock, Bono, ngöôøi Ireland (AÙi Nhó Lan) ñaõ cuøng ñöôïc taïp chí Time, soá phaùt haønh cuoái naêm naøy, choïn laø “Caùc nhaân vaät cuûa naêm 2005,” vì hoï laø nhöõng ngöôøi bieát lo toan cöùu vôùt ñeán caùc ngöôøi haåm hiu khaùc, baèng nhöõng ñöôøng loái khaùc nhau. James Kelly, Toång thö kyù taïp chí Time, tuyeân boá “Caû ba ngöôøi ñaõ ñöôïc choïn vì caùc haønh ñoäng cuûa hoï trong vieäc coá gaéng tìm ra caùc ñöôøng loái ñeå xoùa boû caùc tai hoïa ñoái vôùi nhaân loaïi nhö beänh soát reùt taïi Phi Chaâu, beänh AIDS/ HIV vaø naïn ngheøo khoù maø moãi naêm gieát khoaûng 8 trieäu Tieáp trang A10

Ñöùc Giaùo Hoaøng cöû haønh thaùnh leã

Ñöùc Giaùo Hoaøng Benedict XVI cöû haønh moät thaùnh leã taïi nhaø thôø Santa Maria Consolatrice ôû Rome, hoâm 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005. (Hình Reuters/Max Rossi)

Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi ñoøi CSVN thaû 3 ngöôøi hoäi thoaïi treân internet

Caûnh saùt Sydney taêng cöôøng tuaàn tieãu caùc baõi bieån

Caûnh saùt kî binh UÙc tuaàn tieãu baõi bieån Cronulla hoâm 18 Thaùng Möôøi Hai, taïi Syney, UÙc. Ngöôøi daân Sydney vaø du khaùch ñöôïc neân khuyeân traùnh caùc baõi bieån tieáp theo moät tuaàn leã baát oån vì vaán ñeà chuûng toäc. Khoaûng 2000 caûnh saùt vieân hieän tuaàn tieãu vuøng duyeân haûi phía nam cuûa Syney, trong cuoäc haønh quaân an ninh lôùn lao nhaát keå töø Theá Vaän Hoäi Sydney naêm 2000. (Hình McGrath/Getty Images)

PARIS 18-12 (TH) - Ba ngöôøi trong ñoù goàm moät nöõ Vieät kieàu Myõ bò nhaø caàm quyeàn Saøi Goøn baét giam chæ vì baøy toû yù kieán treân moät dieãn ñaøn hoäi thoaïi tröïc tieáp treân internet (paltalk) vaø Toå Chöùc Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi (RSF) keâu goïi CSVN haõy traû töï do cho hoï. Ba anh em Tröông quoác Tuaán, Tröông quoác Huy vaø Tröông quoác Nghóa ñaõ bò baét cuøng vôùi Lisa Phaïm (fianceù cuûa Nghóa) hoài cuoái thaùng 102005. Ñeán nay, ngaøy 17-122005, tröø Tröông quoác Nghóa ñaõ ñöôïc thaû, nhöõng ngöôøi kia vaãn coøn bò giam giöõ maø RSF

baøy toû söï quan taâm. “Baø Chaâu thò Hoaøng, meï cuûa Tuaán vaø Huy, khi ñöôïc tieáp xuùc baèng ñieän thoaïi xaùc nhaän hai con trai cuûa baø vaãn coøn bò giam cuøng vôùi Lisa Phaïm.” Baûn tin cuûa RSF cho hay. RSF noùi vaên baûn chính thöùc cuûa coâng an maø baø Hoaøng coù ñöôïc noùi caùc con baø vaø coâ Lisa Phaïm bò caùo buoäc laø “xuùi giuïc laät ñoå chính quyeàn”. Nhö theá, theo ñieàu 79 cuûa boä Luaät Hình Söï CSVN ban haønh naêm 2003, nhöõng ngöôøi naøy coù theå bò keâu aùn töø 12 naêm tuø cho ñeán Tieáp trang A10

Ñoïc Trong Soá Naøy

LAÙ THÖ LUAÂN ÑOÂN LEÂ MAÏNH HUØNG

Chæ coøn maáy ngaøy nöõa laø ñeán Giaùng Sinh. Naêm nay coù leõ giaù ñeøn trang trí reû thaønh ra caùi phong traøo chaêng ñeøn trang trí taïi Myõ ñaõ traøn sang nöôùc Anh naøy. Caøng ngaøy caøng nhieàu nhaø töng böøng trang hoaøng caû moät röøng ñeøn ñuû loaïi. Coù nhöõng nôi nguyeân caû moät khu phoá moïi ngöôøi ñua nhau xem nhaø ai coù trang hoaøng röïc rôõ nhaát. Ñaïi bieåu ñieån hình cho nhöõng ngöôøi naøy laø Russell Waterman. Haøng naêm cöù ñeán ñaàu thaùng Chaïp laø Russell laïi baét thang treo suoát caû nhaø mình töø noùc nhaø, oáng khoùi loø söôûi cho tôùi maët tieàn nhaø, trong vöôøn vaø caû coång vaøo nöõa nhöõng chuøm ñeøn ñuû maøu laøn thaønh hình oâng giaø Noel vaø baày höôu keùo xe cuûa oâng cuõng nhö hình boùng cuûa nhieàu nhaân vaät trong caùc truyeän cuûa treû em nöõa. Vaø Russell khoâng phaûi laø ngöôøi ñoäc nhaát trong khu phoá cuûa anh laøm vaäy, caùch ñaáy maáy nhaø, caên nhaø cuûa Katrina Miles moät ngöôøi meï cuûa ba caäu con trai choai choai cuõng chöng ñeøn saùng röïc rôõ khoâng keùm. Katrina khoâng nhöõng chaêng ñeøn khaép beân ngoaøi nhaø maø coøn bieán caû beân trong nhaø thaønh nhö moät caùi ñoäng vôùi nhöõng giaây ñeøn treo ñaày nhaø. Giaûi thích lyù do taïi sao laïi laøm vaäy, Katrina cho bieát “Moïi chuyeän coù leõ baét ñaàu töø khi toâi coøn laø moät ñöùa beù gaùi nhoû. Boá toâi thöôøng laøm laáy ñeøn vaø treo chuùng khaép nhaø vaøo dòp Giaùng Sinh. Coù leõ nhöõng chuyeän toâi laøm chæ laø tieáp tuïc nhöõng ñieàu maø boá toâi tröôùc ñaõ laøm.” Theá nhöng khoâng phaûi laø ai cuõng chia seû vieäc chaêng ñeøn naøy cuûa naøng Katrina vaø chaøng Russell. Neáu baïn coù dòp ñi qua Anh quoác thì haõy boû chuùt thôøi giôø gheù qua ñöôøng Tieáp trang A4

Vieät Nam (A6): Doøng gioáng vaø chuoät - Mieàn Trung thieät haïi naëng vì möa, luït: 49 ngöôøi cheát vaø maát tích Quaûng Ngaõi: 2 ngöôøi UÙc ñöôïc cöùu soáng... Ñòa Phöông (B1): Hôn 1,000 Chö Toân Ñöùc, Phaät Töû kyû nieäm 30 naêm vaän ñoäng töï do toân giaùo - Tuoåi treû Vieät Nam haûi ngoaïi toå chöùc caàu nguyeän cho töï do toân giaùo... Dieãn Ñaøn (B6): Baøn theâm veà tính phaûn ñoäng cuûa hoïc thuyeát Coäng saûn - Baùo chí caùch maïng hay caùch mieäng? Rao vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. Rao Vaët Los Angeles (C12): Daønh rieâng cho vuøng Los Angeles.

Baø Rice beânh vöïc vieäc nghe leùn

Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice xuaát hieän trong chöông trình “Fox News Sunday” ôû Washington, hoâm 18/12. Baø Rice baøy toû lo ngaïi raèng vieäc tieát loä chöông trình nghe leùn coù theå laøm haïi cho neàn an ninh quoác gia. (Hình Reuters/ Freddie Lee)


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Hoa Kyø: Mua caây thoâng Noel qua... internet gia taêng CHESTERFIELD, Missouri - Chuyeän caùch ñaây vaøi naêm coøn laø ñieàu khoù tin, nhöng gaàn ñaây, ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi Hoa Kyø, khoâng coøn phaûi ñích thaân ñi choïn mua caây thoâng, ñeå tröng trong nhaø trong muøa leã Noel nöõa, maø ñaõ choïn löïa, ñaët mua qua maïng internet vaø ñöôïc chuyeån qua ñöôøng böu ñieän hay caùc coâng ty vaän chuyeån nhanh, luoân baûo ñaûm vaø ñuùng heïn. Theo Hieäp hoäi Troàng caày

thoâng Noel Quoác gia cuûa Hoa Kyø (N.C.T.A.) thì trong naêm qua (2004), ñaõ coù khoaûng 330,000 ngöôøi choïn, ñaët mua caùc caây thoâng Noel qua maïng internet hay mua theo caùc “catalog” chaøo haøng cuûa caùc sieâu thò, cuõng ñöôïc chuyeån qua ñöôøng böu ñieän hay coâng ty chuyeån vaän nhanh. Soá ngöôøi mua caây thoâng Noel qua maïng nhö treân, so ra khoâng bao nhieâu so vôùi 27.1 trieäu caây thoâng Noel ñöôïc mua hoài naêm qua (2004)

taïi caùc chôï baùn caây töôi, caùc noâng traïi troàng caây, caùc toå chöùc baát vuï lôïi hay caùc ñòa ñieåm baùn caây leû cuûa caùc caù nhaân... Tuy nhieân, soá ngöôøi ñaët mua caây thoâng töôi Noel qua internet trong naêm nay, ñaõ coù veû taêng leân quan troïng, do giaù xaêng taêng, thôøi tieát khoâng ñöôïc toát taïi moät soá vuøng, neân nhieàu ngöôøi ñaõ coá yù choïn löïa, ñaët mua luoân qua internet. Rick Dungey, cuûa Hieäp hoäi

Troàng caây thoâng Hoa Kyø, coù truï sôû chính ôû Chesterfield, Missouri, cho bieát: “Chuùng toâi chöa coù con soá cuï theå, nhöng chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc caùc phuùc trình töø caùc nôi cho bieát naêm nay soá ngöôøi ñaët mua caây thoâng Noel qua internet, catalog... ñaõ coù phaàn taêng hôn naêm qua, do vieäc vaän chuyeån vaø giao caây taïi nhaø luoân vaãn ñöôïc toát töôi, ñuùng heïn vaø ñuùng yù vôùi ngöôøi ñaët mua...” (L.T.)

Ngoaïi Tröôûng Rice beânh vöïc chuyeän nghe leùn WASHINGTON (Reuters) Hoâm Chuû Nhaät, 18/12, Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice noùi maät leänh cuûa Toång Thoáng Bush cho pheùp do thaùm ngöôøi daân taïi Hoa Kyø laø ñieàu caàn thieát ñeå phoøng ngöøa khuûng boá. Baø Rice, noùi chuyeän trong chöông trình Tin Chuû Nhaät cuûa heä thoáng truyeàn hình Fox, noùi vieäc tieát loä chöông trình nghe leùn coù theå gaây nguy haïi cho nhöõng cuoäc ñieàu tra khuûng boá ñang dieãn ra. “Nhöõng chöông trình raát nhaïy caûm naøy caøng boäc loä, noù caøng phaù hoaïi khaû naêng cuûa chuùng ta nhaèm theo doõi nhöõng keû khuûng boá vaø tìm bieát caùc hoaït ñoäng cuûa hoï,” baø noùi. Baø Rice noùi Toång Thoáng Bush ñaõ söû duïng thaåm quyeàn hieán ñònh vaø hôïp phaùp cuûa oâng, ñeå nhöõng ngöôøi ôû Hoa Kyø khoâng theå thoâng tin veà hoaït

ñoäng khuûng boá vôùi nhöõng ngöôøi ôû ngoaøi Hoa Kyø. Sau khi luùc ñaàu töø choái bình luaän veà moät baùo caùo cuûa tôø New York Times veà chöông trình bí maät, hoâm Thöù Baûy oâng Bush noùi raèng sau nhöõng vuï taán coâng 11 Thaùng Chín, 2001, oâng ñaõ cho pheùp Cô Quan An Ninh Quoác Gia (NSA) ñoùn chaën nhöõng trao ñoåi thoâng tin quoác teá cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc bieát laø coù lieân heä tôùi al Qaeda vaø dính daùng tôùi caùc toå chöùc khuûng boá.

Baø Rice ñaõ nhaéc laïi lôøi tuyeân boá cuûa Toång Thoáng Bush raèng thu thanh nhöõng cuoäc noùi chuyeän ñieän thoaïi vaø nhöõng trao ñoåi thoâng tin khaùc laø chuyeän hôïp phaùp vaø khoâng vi phaïm hieán phaùp Hoa Kyø. Moät ñaïo luaät vaøo naêm 1978, ñöôïc goïi laø Ñaïo Luaät Theo Doõi Tình Baùo Ngoaïi Quoác, coi nhö baát hôïp phaùp vieäc do thaùm nhaém vaøo caùc coâng daân Hoa Kyø ôû trong nöôùc neáu khoâng coù söï chaáp thuaän cuûa toøa aùn.

Nhieàu nhaø laäp phaùp ñaõ neâu vaán ñeà lieäu vieäc do thaùm ngöôøi daân trong nöôùc coù vi phaïm hieán phaùp Hoa Kyø hay khoâng. Hoâm Thöù Baûy, Toång Thoáng Bush noùi oâng ñaõ cho pheùp nghe leùn 30 laàn keå töø 11 Thaùng Chín vaø döï tính tieáp tuïc laøm nhö vaäy cho tôùi chöøng naøo ñaát nöôùc coøn phaûi ñöông ñaàu vôùi moät moái ñe doïa lieân tuïc cuûa al Qaeda vaø caùc nhoùm lieân heä khaùc. (n.n.)

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Hai 19 thaùng 12, 2005. 19 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu. 5:00 AM - 7:00 AM 05:00 - Tin Toång Keát 05:10 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông trình Phaät Hoïc Töï Do 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:20 - Caâu Chuyeän AÂm Nhaïc vôùi Baêng Chaâu 07:00 - Keát thuùc phaùt thanh 12:00 PM - 4:00 PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø - Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - Laù Thô Ñaàu Tuaàn 12:40 - Ñôøi soáng ñieän töû vôùi coâng ty Hitek 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:05 - Ñieän Thoaïi Vieãn Lieân Vieät Nam vôùi Hoà Vaên Sinh 01:20 - Luaät Phaùp vôùi Luaät Sö Ñoã Phuû – Anh Tuaán 01:45 - Coâng Ty Ñieän Töû Reborn Life Style 02:00 - Tin Ñaàu Giôø vaø Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:10 - Thoâng baùo Thöông Maïi vaø Coäng Ñoàng 02:15 - Giôùi Thieäu LL Printing 02:30 - Nhaïc Ngoaïi Quoác vôùi Hoaøng Troïng Thuïy 02:45 - Caùc Maët Haøng Sales taïi Chôï ABC 03:00 - Chöông Trình Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:20 - Coâng Ty Ñieän Töû Tektronic 03:40 - “Boán Muøa Du Lòch” vôùi AV Travel 03:55 - Xa Loä Khoâng Ñeøn vôùi Vuõ Chung 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

Cho moïi löùa tuoåi

Lôùp Thanh Nhaïc LEÂ HOÀNG QUANG Ban ngaøy, ban toái, weekday, weekend taïi Westminster vaø Garden Grove Chuyeân daäy: Luyeän gioïng, Kyù xöôùng aâm, Nhaïc lyù caên baûn, Trình dieãn Do Leâ Hoàng Quang höôùng daãn (BM vocal performance taïi Fullerton University, Toát nghieäp thanh nhaïc taïi Nhaïc vieän Saigon) (714) 515 - 9655 thanhac2003@yahoo.com www.casilehongquang.com

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TIN NHANH MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

EU coù theå caét vieän trôï cho Palestine neáu Hamas thaéng trong cuoäc baàu cöû JERUSALEM (TH) - UÛy vieân Ngoaïi giao Lieân Hieäp AÂu Chaâu (European Union EU) hoâm Chuû Nhaät 18-12, ñaõ leân tieáng caûnh caùo raèng EU coù theå ngöng khoaûn vieän trôï leân ñeán haøng chuïc trieäu myõ kim cho Palestine neáu nhoùm quaù khích Hamas thaéng trong kyø baàu cöû tôùi ñaây vaø khoâng chòu tuyeân boá töø boû baïo löïc. Lôøi ñe doïa cuûa oâng Javier Solana cho thaáy söï lo ngaïi ngaøy caøng gia taêng cuûa quoác teá raèng Hamas, voán ñaõ töøng gieát haøng traêm ngöôøi Do Thaùi trong caùc cuoäc ñaùnh bom töï saùt trong nhöõng naêm qua vaø nhaát ñònh ñoøi huûy dieät quoác gia Do Thaùi, coù theå thaéng lôùn trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi vaøo ngaøy 25 thaùng 1 tôùi ñaây. Lôøi caûnh caùo cuûa EU ñöôïc ñöa ra sau khi Haï Vieän Hoa Kyø thoâng qua moät nghò quyeát hoâm thöù Saùu cho bieát raèng söï uûng hoä cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi chính quyeàn Palestine coù theå seõ gaëp khoù khaên neáu Hamas ñöôïc pheùp tham gia chính quyeàn. Cuõng trong ngaøy Chuû

Nhaät, caùc vieân chöùc trong ñaûng Fatah cuûa oâng Mahmoud Abbas, voán phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng tranh chaáp noäi boä voâ cuøng traàm troïng, ñaõ ñaït ñöôïc moät thoûa thuaän ñeå taïo söï ñoaøn keát sau khi thaønh phaàn treû trong ñaûng taùch ra hoài tuaàn qua ñeå thaønh laäp lieân danh öùng cöû rieâng cuûa hoï. Theo thoûa thuaän naøy, danh saùch cuûa hai ñaûng Töông Lai (Future) vaø Fatah seõ cuøng xuaát hieän tranh cöû nhöng ñoàng yù seõ hôïp nhaát trong vieäc thaønh laäp chính phuû sau ñoù. Toå chöùc Hamas ñaõ thaéng lôùn trong caùc cuoäc baàu cöû caáp ñòa phöông hoài tuaàn qua, lôïi duïng söï baát maõn cuûa cöû tri Palestine vôùi chính quyeàn do oâng Abbas laõnh ñaïo cuõng nhö tình traïng tham nhuõng traøn lan hieän nay. OÂng Solana noùi raèng moät chính quyeàn Palestine goàm coù moät ñaûng khoâng chòu töø boû baïo löïc vaø khoâng coâng nhaän quyeàn ñöôïc hieän höõu cuûa quoác gia Do Thaùi thì khoâng theå naøo nhaän söï trôï giuùp cuûa EU. (V. Giang)

Baàu cöû taïi Palestine

Caùc sinh vieân uûng hoä Chuû Tòch Palestine Mahmoud Abbas hoâ khaåu hieäu trong moät cuoäc baàu cöû hoäi ñoàng sinh vieân taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Al-Aqsa hoâm 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, taïi Thaønh Phoá Gaza. Danh saùch Shabeba uûng hoä oâng Abbas ñaõ chieám ñöôïc 60% soá phieáu, ñaùnh baïi danh saùch Khoái Hoài Giaùo uûng hoä Hamas. Tröôûng ban chính saùch ngoaïi giao cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu, oâng Javier Solana, noùi raèng khoái 25 nöôùc AÂu Chaâu coù theå xeùt laïi chính saùch vaø ngöng haøng chuïc trieäu ñoâ la vieän trôï cho ngöôøi Palestine neáu nhoùm daân quaân Hamas leân caàm quyeàn maø khoâng töø boû baïo löïc hoaëc coâng nhaän nhaø nöôùc Israel. (Hình Abid Katib/Getty Images)

Maùy bay Israel lieân tieáp oanh kích Gaza GAZA (Reuters) - Hoâm Chuû Nhaät, 18/12, maùy bay Israel ñaõ lieân tieáp oanh kích Daûi Gaza vaø quaân ñoäi Israel noùi hoï ñaõ nhaém vaøo caùc vò trí ñöôïc caùc daân quaân söû duïng ñeå baén hoûa tieãn vaøo Israel vaø nhöõng con ñöôøng ñeå chuyeån vaän nhöõng hoûa tieãn töï cheá. Boán ngöôøi Palestine ñaõ bò thöông trong ít nhaát chín cuoäc oanh kích, keå caû ba

caûnh saùt vieân vaø moät em nhoû bò truùng maûnh ñaïn ôû maët, theo lôøi caùc nhaân vieân cöùu thöông. Nhöõng caây caàu then choát ôû phía baéc Daûi Gaza cuõng laø caùc muïc tieâu taán coâng, caét ñöùt nhöõng con ñöôøng löu thoâng cuûa haøng ngaøn ngöôøi. “Nhöõng con ñöôøng naøy ñöôïc nhöõng keû khuûng boá söû duïng ñeå di chuyeån tôùi nhöõng khu vöïc maø töø ñoù hoï phoùng

hoûa tieãn vaøo caùc muïc tieâu Israel,” quaân ñoäi noùi. Baïo ñoäng xaûy ra lieân tieáp ñaõ laøm môø nhaït nhöõng hy voïng ñaït tôùi hoøa bình. Maëc duø coù nhöõng cuoäc khoâng kích cuûa Israel, caùc daân quaân ñaõ baén moät hoûa tieãn vaøo thaønh phoá Ashkelon ôû ven bieån, nhöng khoâng gaây thieät haïi hoaëc thöông tích, quaân ñoäi Israel noùi.

Caùc phe nhoùm Palestine ñaõ baén hoûa tieãn vaøo Israel ñeå traû ñuõa nhöõng vuï ñoät kích nhaém vaøo caùc daân quaân, sau moät vuï noå bom töï saùt gieát cheát naêm ngöôøi Israel vaøo ngaøy 5 Thaùng Möôøi Hai. Nhöõng cuoäc baàu cöû saép dieãn ra vaøo Thaùng Ba ñaõ gaây theâm aùp löïc leân Thuû Töôùng Israel Ariel Sharon, khieán oâng phaûi ñaùp öùng cöùng raén vôùi baát cöù cuoäc taán coâng naøo vaø chöùng toû oâng ñaõ khoâng meàm yeáu hôn trong

laäp tröôøng cuûa mình, sau khi oâng töø boû ñaûng Likud khuynh höõu cuûa oâng ñeå thaønh laäp moät ñaûng môùi coù laäp tröôøng trung dung. Hai traùi hoûa tieãn ñaõ ñaùnh vaøo mieàn nam Israel hoâm Thöù Baûy, vaø quaân ñoäi ñaõ baén troïng phaùo ñeå traû ñuõa. Caùc binh só Israel ñaõ gieát cheát moät daân quaân Palestine trong luùc ngöôøi naøy ñang ñaët bom taïi bieân giôùi giöõa mieàn baéc Daûi Gaza vaø Israel. Israel ñaõ loaïi tröø nhöõng cuoäc thaûo luaän vôùi Chuû Tích

Mahmoud Abbas veà vieäc thaønh laäp quoác gia Palestine tröôùc khi oâng giaûi giôùi caùc daân quaân, moät tieán trình nhaèm khôûi söï moät loä trình do Hoa Kyø uûng hoä ñeå thieát laäp moät nhaø nöôùc Palestine song song vôùi Israel. (n.n.)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

LAÙ THÖ LUAÂN ÑOÂN Tieáp trang A1

West Drive, laøng Sonning thuoäc huyeän Berkshire, moät huyeän naèm ôû ngoaïi oâ Luaân Ñoân moät laøng truø phuù maø cö daân haàu heát laø thuoäc taàng lôùp thöôïng löu trong xaõ hoäi. Ñi doïc theo con ñöôøng naøy, ta coù theå thaáy ñaây laø moät khu phoá ñieån hình cuûa vuøng ngoaïi oâ Anh vôùi nhöõng caên nhaø laøm theo kieåu Tudor coå kính vaø nhöõng vöôøn coû xanh möôùt. Nhöng ñeán nhaø soá 29 thì laïi laø moät caûnh töôïng khaùc haún. Nhaø soá 29 röïc rôõ aùnh ñeøn: Ñeøn treân maùi, ñeøn ngoaøi saân, vaø ñeøn ngay caû treân ñeøn, treân 20,000 boùng ñuû maøu, ñuû loaïi. Cuøng vôùi aùnh ñeøn laø tieáng nhaïc “Santa Claus is coming to town.” Vaø ñuùng laø Santa Claus ñeán thaät vì coù ñeán 25 oâng Santa Claus ñöùng ôû treân vöôøn tröôùc chöa keå moät oâng Santa Claus khoång loà khaùc treo ôû ngay tröôùc cöûa vaøo maø moãi khi coù ngöôøi ñi qua laïi baät leân saùng röïc haøng chöõ “We wish you a Merry Christmas.” Ngoâi nhaø naøy laø nhaø cuûa oâng Vic Moszczynski, vaø moät doanh nhaân môùi noåi leân vaø vieäc oâng bieán caên nhaø cuûa oâng thaønh moät maøn trình dieãn “Son et Lumieøre” naøy ñaõ bieán khu phoá yeân laønh naøy trôû thaønh moät nôi tranh chaáp ñeán noåi phaûi coù sö hieän dieän cuûa caûnh saùt. Tröôùc cöûa nhaø oâng nay coù theâm moät ngoïn ñeøn xanh nöõa, ngoïn ñeøn cuûa moät chieác xe caûnh saùt ñaäu vaø kieåm soaùt ñeán ñuùng 10 giôø ñeâm laø moïi ngoïn ñeøn phaûi taét ñeå cho haøng phoá ñi nghæ. Chính oâng Vic Moszczynski coâng nhaän “Khoâng phaûi chæ coù haøng xoùm hai beân nhaø gheùt vieäc naøy maø nguyeân caû khu phoá.” Nhöng oâng Moszczynski, moät ngöôøi “self made man,” con cuûa moät coâng nhaân traïm xaêng vaø lôùn leân trong moät khu nhaø reû tieàn cuûa chính phuû thì cho raèng ñaây chæ laø moät tröôøng hôïp thaønh kieán cuûa nhöõng

Phoù Toång Thoáng Cheney baát ngôø... Tieáp trang A1

Thöù Baûy ñaõ caùo buoäc ngöôøi Myõ laø haønh ñoäng töï quyeàn vaø baát keå ngöôøi Iraq. Hoâm Chuû Nhaät, moät vuï noå bom taïi moät ngoâi chôï ñoâng ngöôøi ôû Baghdad ñaõ phaù vôõ tình traïng töông ñoái laéng dòu tröôùc vaø sau cuoäc baàu cöû, gieát cheát 5 ngöôøi vaø laøm bò thöông ít nhaát 7 ngöôøi khaùc. Moät keû ñaùnh bom töï saùt ñaõ gieát cheát moät caûnh saùt vieân trong moät vuï taán coâng ôû Baghdad vaø moät keû ñaùnh bom khaùc ñaõ töï cho noå tung ngöôøi gaàn thuû ñoâ khi daây ñeo chaát noå cuûa oâng ta phaùt noå sôùm. Caûnh saùt taïi thaønh phoá Kirkuk ôû phía baéc noùi hai thaân nhaân cuûa moät laõnh tuï chính trò ngöôøi Kurd taïi ñòa phöông ñaõ bò baén cheát hoâm Thöù Baûy. Hoâm Chuû Nhaät, caùc löïc löôïng Hoa Kyø noùi hoï ñaõ khaùm phaù ñöôïc moät nôi choân giaáu duïng cuï cheá taïo bom gaàn thaønh phoá Tikrit queâ quaùn cuûa Saddam Hussein, caùch Baghdad 110 daëm veà phía baéc. OÂng Mutlak, moät thöông

gia giaøu coù vaø laø ngöôøi ñöùng ñaàu lieân minh Sunni coù khuynh höôùng theá tuïc, noùi Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush töï löøa doái mình neáu oâng tin raèng cuoäc baàu cöû thaät söï daân chuû. OÂng noùi vaøi trong soá caùc öùng cöû vieân cuûa oâng ñaõ bò gieát cheát trong ngaøy baàu cöû taïi mieàn nam Iraq, nôi ngöôøi Shiite chieám ña soá. OÂng Cheney, coù maët taïi Iraq laàn ñaàu tieân trong 14 naêm, ñaõ thaêm vieáng caên cöù quaân söï Taji ngay ôû phía baéc Baghdad vaø cuõng noùi chuyeän tröôùc moät cuoäc tuï taäp cuûa caùc binh só Myõ. OÂng noùi vôùi hoï raèng ñöôøng loái duy nhaát ñeå thua traän chieán naøy laø boû cuoäc, vaø ñoù khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp. An ninh ñöôïc taêng cöôøng chaët cheõ cho cuoäc vieáng thaêm cuûa oâng Cheney vaø caùc kyù giaû ñi cuøng vôùi oâng ñaõ khoâng ñöôïc pheùp töôøng thuaät raèng oâng coù maët taïi Iraq cho tôùi khi oâng rôøi khoûi Iraq. Ngay caû Thuû Töôùng Jaafari cuûa Iraq cuõng khoâng bieát raèng oâng Cheney seõ coù maët trong cuoäc hoïp vôùi ñaïi söù Hoa Kyø Zalmay Khalilzad. Chuyeán vieáng thaêm môùi nhaát cuûa oâng Cheney tôùi Iraq

tay nhaø giaøu cuõ ñoái vôùi moät ngöôøi môùi noåi. Vaø taäp tuïc chaêng ñeøn cuûa Myõ khoâng phaûi laø caùi ñoäc nhaát xaâm nhaäp vaøo xaõ hoäi Anh naøy. AÛnh höôûng vaên hoùa cuûa Myõ ñöôïc theå hieän coù leõ roõ nhaát qua vieäc Coca cola hoùa vaø McDonald hoùa nöôùc Anh. Baây giôø thì taïi Anh khoâng ñaâu laø khoâng coù nhöõng cöûa haøng Fast Food, thaønh ra theo moät nghieân cöùu môùi nhaát cuûa Trung Taâm Thoâng Tin Y teá vaø Xaõ hoäi cuûa chính phuû Anh thì con soá ngöôøi Anh bò beänh maäp phì ñaõ leân ñeán möùc kyû luïc. Theo nghieân cöùu naøy, con soá ñaøn oâng Anh bò beänh maäp phì ñaõ taêng gaáp ñoâi trong möôøi naêm, töø 13.2% naêm 1993 leân 23.6% naêm 2004. Ñoái vôùi phuï nöõ, tyû leä gia taêng naøy thaáp hôn töø 16.4% naêm 1993 leân 23.8% naêm 2004. Tuy raèng con soá naøy haõy coøn thaáp hôn con soá cuûa Myõ, nhöng caùc baùc só ñaõ leân tieáng baùo ñoäng veà nhöõng haäu quaû maø tình traïng naøy gaây ra cho heä thoáng y teá khi caøng ngaøy caøng nhieàu ngöôøi bò nhöõng beänh kinh nieân vì tình traïng maäp phì nhö beänh tim vaø beänh tieåu ñöôøng. Ñieàu maø caùc baùc só toû ra quan ngaïi hôn nöõa laø vieäc beänh maäp phì naøy caøng ngaøy caøng xaûy ra nhieàu trong giôùi treû. Tình traïng maäp phì ôû Scotland laø nghieâm troïng nhaát. Coù leõ vì khoâng ñöôïc aên ñuû trong nhieàu theá kyû thaønh ra daân Scot raát meâ nhöõng moùn aên nhieàu chaát beùo vaø nhieàu chaát ñöôøng. Thaønh ra nhöõng nghieân cöùu môùi nhaát naøy cho thaáy ñaát nöôùc Scotland nay ñaõ trôû neân Ði?u ñaát nöôùc coù nhieàu treû em maäp nhaát theá giôùi, vöôït hôn caû Hoa Kyø. Moät phaàn ba treû em Scotland naëng treân möùc trung bình vaø ñeán naêm 12 tuoåi thì cöù naêm em laïi coù moät em bò beänh maäp phì so vôùi moät trong saùu em taïi Myõ vaø moät trong 20 em cho toaøn theå nöôùc Anh. Theo caùc thoáng keâ ñöôïc coâng boá, chæ trong voøng naêm naêm nay, möùc ñoä maäp phì taïi Scotland ñaõ taêng theâm 4.1% vaø coù nhöõng laø vaøo naêm 1991, trong tö caùch boä tröôûng quoác phoøng, khi oâng vieáng thaêm caùc binh só Hoa Kyø ñang haønh quaân ôû mieàn nam Iraq sau cuoäc chieán vuøng vònh thöù nhaát. Phaûi maát khoaûng hai tuaàn nöõa môùi coù caùc keát quaû baàu cöû vaø gaàn nhö chaéc chaén seõ coù nhöõng cuoäc maëc caû thöông löôïng ñeå thaønh laäp moät lieân minh trong boái caûnh chính trò nhieàu phe phaùi taïi Iraq hieän nay. Caùc nhaø ngoaïi giao Taây Phöông tieân ñoaùn lieân minh Shiite, xöông soáng cuûa chính phuû hieän höõu, seõ chieám ñöôïc khoaûng 110 gheá, giaûm töø con soá hôn 140 gheá hieän nay, nhoùm ngöôøi Kurd chieám khoaûng 55 gheá vaø lieân minh goàm nhieàu thaønh phaàn do cöïu Thuû Töôùng Iyad Allawi caàm ñaàu chieám ñöôïc khoaûng 40 gheá. Phe Sunni coù theå chieám ñöôïc töø 50 ñeán 55 gheá. (n.n.)

Toå chöùc Ngöôøi Thöôïng baùo ñoäng... Tieáp trang A1

Thöôïng ôû khu vöïc Taây nguyeân hoài Thaùng Hai 2001 ñoøi töï do toân giaùo vaø ñaát canh taùc truyeàn thoáng, nhieàu ñôn vò quaân ñoäi CSVN ñöôïc cöû tôùi

vuøng naøy, ñoùng taïi caùc buoân laøng ngöôøi Thöôïng cuõng nhö doïc theo bieân giôùi Vieät NamCaêm Boát ñeå chaän baét caùc ngöôøi muoán vöôït bieân tò naïn. Hôn moät ngaøn ngöôøi vöôït bieân sang Caêm Boát ñaõ xin tò naïn chính trò vaø toân giaùo ôû Hoa Kyø vaø Baéc AÂu naêm 2002. Nhaân dòp Leã Phuïc Sinh 104-2004, haøng chuïc ngaøn ngöôøi Thöôïng cuõng vaãn bieåu tình taäp theå taïi caùc tænh Gia Lai, Ñaéc Laéc vaø Ñaéc Noâng ñoøi töï do toân giaùo vaø ñaát canh taùc. Khoaûng moät ngaøn ngöôøi Thöôïng cuõng ñaõ ñöôïc ñöa ñeán Hoa Kyø vaø Baéc AÂu ñònh cö tò naïn. Toå Chöùc Ngöôøi Thöôïng ôû Hoa Kyø, ngaøy 5-12-2005 toá caùo raèng 10 trong soá nhöõng ngöôøi Thöôïng töø caùc traïi tò naïn beân Caêm Boát quay veà Vieät Nam ñaõ bò baét giöõ, tra taán, duø nhaø caàm quyeàn Haø Noäi töøng tuyeân boá nhieàu laàn laø khoâng traû thuø ñoái vôùi nhöõng ai hoài höông. Ngaøy 7-12-2005, cuõng toå chöùc naøy toá caùo raèng 34 ngöôøi Thöôïng ñaõ bò giam giöõ, tra taán chæ vì bò gheùp toäi “truyeàn ñaïo traùi pheùp” hoaëc töø choái khoâng chòu kyù giaáy boû ñaïo. Caùc baûn tin naøy neâu roõ teân, tuoåi, ñòa chæ cuûa caùc naïn nhaân.

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 em môùi leân ba tuoåi ñaõ maéc phaûi beänh maäp. Tuy raèng ngöôøi ta cho raèng vieäc aên quaù nhieàu “junk food” vaø thieáu hoaït ñoäng laø nguyeân nhaân chính daãn ñeán tình traïng naøy, nhöng vaán ñeà khoâng phaûi chæ ñôn giaûn nhö vaäy vì tình traïng maäp phì naøy khoâng chæ giôùi haïn trong nhöõng ngöôøi ngheøo maø coøn coù maët caû trong caùc taàng lôùp trung löu vaø thöôïng löu nöõa. Theo British Nutrition Foundation, so saùnh cheá ñoä aên uoáng cuûa treû em nöôùc Anh trong thaäp nieân 1990 vôùi cheá ñoä aên uoáng cuûa treû em vaøo thaäp nieân 1950 thì thaáy raèng trong thaäp nieân 90 treû em Anh aên ít saét hôn nhöng nhieàu naêng löôïng vaø nhieàu ñöôøng hôn nhieàu so vôùi thaäp nieân 50. Thaønh ra khoâng coù gì ngaïc nhieân khi treû em hieän nay maäp hôn vaø yeáu hôn. Vaø so saùnh vôùi treû con Anh thôøi 1950 thì treû con Anh thôøi nay thieáu hoaït ñoäng hôn nhieàu. Nhöng theo taøi lieäu nghieân cöùu, trôû ngaïi lôùn nhaát trong vieäc laøm giaûm tình traïng maäp phì taïi Anh vaø nhaát laø taïi Scotland laø thaùi ñoä cuûa caùc em ñoái vôùi cheá ñoä aên uoáng laønh maïnh. Coâng trình nghieân cöùu cho thaáy haàu heát giôùi treû cheâ caùc “diet” laønh maïnh. 47.2 % treû em trai vaø 40.4% treû em gaùi 11 tuoåi taïi Scotland uoáng haøng ngaøy caùc loaïi nöôùc ngoït coù gaz vaø treû em Scotland aên nhieàu chocolat thöù ba ôû chaâu AÂu chæ sau Malta vaø Hoøa Lan. Quan troïng hôn nöõa haàu laïi haøi loøng vôùi söï maäp maïp cuûa mình vaø khoâng cho raèng cheá ñoä aên uoáng coù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe. Trong khi chôø ñôïi vôùi nhöõng ngaøy leã Giaùng sinh saép ñeán chaéc haún raèng tình traïng maäp phì cuûa daân Anh seõ coøn gia taêng theâm nöûa vôùi nhöõng moùn aên ñaày chaát beùo cuûa muøa Giaùng sinh. Leâ Maïnh Huøng 18-12-2005 Neáu khoâng cöôõng eùp boû ñaïo thì caùc ngöôøi Thöôïng cuõng bò cöôõng eùp gia nhaäp caùc toå chöùc toân giaùo quoác doanh. “Tröôùc söï leân aùn cuûa coâng ñoàng quoác teá ñoái vôùi caùc söï vi phaïm nhaân quyeàn, nhaø caàm quyeàn Vieät Nam baét ñaàu cöôõng eùp ngöôøi Thöôïng theo ñaïo Tin Laønh phaûi gia nhaäp caùc toå chöùc toân giaùo do nhaø nöôùc kieåm soaùt.” Baûn tin ngaøy 7-12-05 cuûa Toå chöùc Ngöôøi Thöôïng vieát. Trong baûn tin ngaøy 17-122005, toå chöùc vöøa noùi cho hay nhaø cuûa baø cuï meï cuûa Ksor Kok (thuû laõnh ngöôøi Thöôïng taïi Myõ) coù 5 caùn binh CSVN traán ñoùng trong nhaø. Hoï noùi raèng cho tôùi nay coù khoaûng 300 ngöôøi Thöôïng ñang ôû trong caùc nhaø tuø CSVN. Toå chöùc Ngöôøi Thöôïng “keâu goïi Hoa Kyø, AÂu Chaâu, Lieân Hieäp Quoác vaø taát caû caùc quoác gia yeâu chuoäng töï do treân theá giôùi ñoøi hoûi CSVN chaám döùt ñaøn aùp toân giaùo tröôùc khi cho hoï gia nhaäp WTO,” cuõng nhö buoäc hoï “Phaûi cho pheùp caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn ñöôïc tôùi khu vöïc Taây nguyeân ñeå giaùm saùt” tröôùc khi cho Vieät Nam gia nhaäp WTO. Thaùng Ba 2005, Phan vaên

Khaûi, thuû töôùng CSVN, phoå bieán moät nghò ñònh daønh rieâng ñoái vôùi ñaïo Tin Laønh, trong ñoù noùi “taïo ñieàu kieän” cho caùc ngöôøi Thöôïng theo ñaïo Tin Laønh ñöôïc deã daøng haønh ñaïo. Tuy nhieân, caùc tin töùc loït ra ngoaøi cho thaáy caùc vuï eùp buoäc boû ñaïo, eùp buoäc gia nhaäp toå chöùc toân giaùo quoác doanh vaãn phoå bieán töø Baéc ñeán Nam. Trong moät baøi vieát phoå bieán ngaøy 14-12-2005 treân moät tôø baùo ôû tieåu bang New Jersey, DB Christopher Smith (Coäng Hoøa-NJ) vieát raèng “Toâi voâ cuøng kinh haõi tröôùc caùc caâu chuyeän Kinh Thaùnh bò tòch thu, coâng an khuûng boá caùc buoåi leã vaø caùc hoäi thaùnh Tin Laønh khoâng ñöôïc ñaêng kyù duø luaät leä ñaõ coù. Chæ coù moät soá raát ít trong soá 400 hoäi thaùnh Tin Laønh ôû Taây nguyeân bò cöôõng baùch ñoùng cöûa laø ñöôïc pheùp môû cöûa trôû laïi trong khi tình traïng cöôõng baùch boû ñaïo vaãn tieáp dieãn.” Ngaøy 8 thaùng 11-2005 Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø phoå bieán baûn phuùc trình veà tình hình töï do toân giaùo treân theá giôùi vaãn giöõ teân Vieät Nam trong danh saùch “Caùc nöôùc caàn quan taâm ñaëc bieät.”

DAT


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

LD

SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000


TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH MONDAY, DECEMBER 19, 2005

Mieàn Trung VN thieät haïi naëng vì möa, luït: 49 ngöôøi cheát vaø maát tích, haøng ngaøn nhaø ngaäp, giao thoâng bò giaùn ñoaïn...

VIEÄT NAM 18-12 - Caùc baùo trong nöôùc cho hay, tính ñeán ngaøy 18 thaùng 12, möa vaø luõ luït taïi caùc tænh mieàn Trung Vieät Nam töø Khaùnh Hoøa ñeán Quaûng Ngaõi trong nhieàu ngaøy qua ñaõ laøm ít nhaát 49 ngöôøi thieät maïng vaø maát tích, soá naïn nhaân nhieàu nhaát laø tænh Khaùnh Hoøa coù tôùi 29 ngöôøi cheát vì möa luõ. Tôø Thanh Nieân cho hay, möa luõ cuõng laøm saäp vaø hö hoûng 240 caên nhaø, 5,300 caên nhaø bò ngaäp; laøm saït lôû 490,000 meùt khoái ñöôøng giao thoâng, 49 caàu, coáng; 22 coâng trình thuûy lôïi bò hö hoûng naëng, 45,000 ha luùa vaø hoa maøu bò ngaäp... Thieät haïi ban ñaàu öôùc tính leân ñeán gaàn 300 tæ ñoàng, trong ñoù naëng nhaát laø Phuù Yeân, thieät haïi khoaûng 150 tæ ñoàng, Khaùnh Hoøa thieät haïi 85 tæ ñoàng. Tænh Phuù Yeân ñang ñeà nghò ñöôïc hoã trôï khaån caáp 1,650 taán löông thöïc cöùu ñoùi, 900 taán luùa gioáng vaø 43 tæ ñoàng. Bình Ñònh cuõng ñeà nghò hoã trôï khaån caáp 25 tæ ñoàng ñeå mua luùa gioáng, rau maøu, thuoác chöõa beänh, cöùu ñoùi vaø söûa chöõa ñöôøng giao thoâng, thuûy lôïi. Taïi tænh Phuù Yeân, möa luõ trong gaàn 1 tuaàn qua ñaõ laøm suït luùn taïi 2 ñieåm treân quoác loä 1A thuoäc xaõ An Daân, huyeän Tuy An, tænh Phuù Yeân, gaây aùch taéc giao thoâng nhieàu giôø. Ñaëc bieät, nghieâm troïng laø ñieåm luùn taïi Km 1295+50, neàn ñöôøng ñaõ bò saït lôû vaø luùn

vôùi ñoä saâu töø 1.5 ñeán 3 meùt, daøi khoaûng 100m vôùi löôïng ñaát saït lôû öôùc tính khoaûng 4,000m3. Ñieàu ñaùng lo ngaïi laø neàn ñöôøng taïi ñieåm naøy vaãn ñang tieáp tuïc luùn saâu hôn, trung bình khoaûng 10cm moãi giôø. Khaùnh Hoøa ñöôïc xem laø ñòa phöông bò thieät haïi naëng nhaát veà nhaân maïng vôùi 29 ngöôøi cheát vì möa luõ. Ñôït luõ naøy keùo daøi töø ngaøy 16 thaùng 11 ñeán 16 thaùng 12 ñaõ khieán Khaùnh Hoøa ngoaøi soá ngöôøi cheát, thieät haïi taøi saûn öôùc tính 35.5 tyû ñoàng. Trong soá 29 naïn nhaân thieät maïng vì möa luõ coù 9 coâng nhaân thi coâng tuyeán ñöôøng Khaùnh Leâ-Laâm Ñoàng bò ñaát ñaù vuøi laáp trong laùn traïi, tröa nay môùi tìm thaáy thi theå. Hai ngöôøi ñaõ maát tích. Möa to gioù lôùn töø ngaøy 25 thaùng 11 tôùi nay ñaõ laøm saäp 97 caên nhaø; tuït vaùch, toác maùi 175 nhaø. 6 ghe thuyeàn bò laät, 50 ha ñìa toâm bò vôõ. Treân 200 hoä daân phaûi di dôøi. Möa luõ ñaõ laøm saït lôû treân 33,000 m3 ñaát ñaù ñöôøng giao thoâng, treân 32,000 m3 ñaát coâng trình thuûy lôïi, ñeâ ñieàu. Gaàn 1,500 ha luùa bò ngaäp, treân 5,800 ha luùa môùi gieo saï bò maát traéng. Treân 1,000 ha luùa bò hö haïi 50%. Gaàn 800 ha rau maøu caùc loaïi bò hö haïi vaø 750 taán gioáng ñaõ bò troâi. Möa lôùn laøm nöôùc caùc soâng treân tænh ñeàu daâng cao, vöôït möùc baùo ñoäng 3. Nöôùc luõ

ñoå veà ñaõ gaây ra luõ luït dieän roäng ôû haàu heát caùc ñòa phöông trong tænh. Nhieàu nôi bò ngaäp saâu trong nöôùc töø 12m, nhieàu ñöôøng giao thoâng bò chia caét nhö tænh loä 9 ñi Khaùnh Sôn, tænh loä 8 ñi Khaùnh Vónh. Ngay ñöôøng giao thoâng chính ra vaøo thaønh phoá Nha Trang nhö ñöôøng 23 thaùng 10 vaø 2 thaùng 4 cuõng bò ngaäp saâu, gaây aùch taéc giao thoâng ôû nhieàu nôi vaø thieät haïi lôùn veà ngöôøi vaø taøi saûn. Coù theå noùi, ñaây laø côn luït lôùn nhaát trong voøng 5 naêm qua ôû Khaùnh Hoøa, toång thieät haïi öôùc tính khoaûng 35 tyû 500 trieäu ñoàng. Tænh Khaùnh Hoøa cuõng ñaõ phaân boå kinh phí treân 1 tyû 800 trieäu ñoàng ñeå caùc ñòa phöông mua gioáng phuïc vuï cho vuï saûn xuaát Ñoâng Xuaân 2005-2006, aùp duïng chính saùch hoã trôï cho caùc gia ñình coù ngöôøi cheát 2 trieäu ñoàng/ngöôøi, bò saäp nhaø töø 1 trieäu 500 nghìn ñoàng ñeán 3 trieäu ñoàng/nhaø. Coøn taïi tænh Bình Ñònh haøng traêm ngoâi nhaø bò ngaäp trong nöôùc. Tænh naøy laø moät trong nhöõng tænh bò aûnh höôûng lôùn cuûa ñôït möa baõo. Ñaõ coù 21,782 ha luùa môùi gieo saï bò ngaäp trong nöôùc, 30,500m3 ñaát bò saït lôû. Bình Ñònh ñaõ di dôøi ñöôïc gaàn 1,000 hoä daân ra khoûi vuøng nguy hieåm vaø trôï caáp haøng chuïc ngaøn suaát thöïc phaåm thieát yeáu cho hoä daân ôû caùc vuøng bò chia caét do luõ lôùn.

Möa lôùn ñaõ laøm ñoaïn ñeâ soâng Ñaïi An taïi thoân Höng Trò, xaõ Caùt Thaéng, huyeän Phuø Caùt bò vôõ, khieán haøng traêm ngoâi nhaø bò ngaäp trong nöôùc nhöng do trieån khai kòp thôøi caùc bieän phaùp öùng cöùu neân khoâng coù thieät haïi veà ngöôøi. Tænh Quaûng Ngaõi möa

lôùn ñaõ laøm möïc nöôùc ôû caùc soâng daâng cao. Ñaây laø traän luït baát ngôø, xaûy ra muoän so vôùi moïi naêm neân laøm thieät haïi nhieàu ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân caùc ñòa phöông. Ñeán chieàu 15 thaùng 12, toaøn tænh coù 3 ngöôøi bò nöôùc luõ cuoán maát tích. Ñoù laø em Ñaëng Thò Thuùy Vaân, 14 tuoåi ôû xaõ Nghóa Phöông (huyeän Tö Nghóa), em Phaïm Vaên Xeâ, 16 tuoåi, hoïc sinh lôùp 10 tröôøng Ba Xa (huyeän Ba Tô) vaø chò Ñinh Thò Thieáu, 25 tuoåi ôû xaõ Sôn Bao (huyeän Sôn Haø). Möa luõ coøn laøm haøng ngaøn nhaø daân ôû caùc vuøng thaáp, vuøng ven soâng thuoäc caùc huyeän Tö Nghóa, Moä Ñöùc, Ñöùc Phoå, Nghóa Haønh, Bình Sôn, Sôn Tònh ngaäp nöôùc. Ñaëc bieät möa luõ keùo daøi nhieàu ngaøy, dieãn ra treân

dieän roäng, laïi truùng vaøo thôøi ñieåm xuoáng gioáng ñaïi traø vuï ñoâng xuaân 2005-2006 neân gaây thieät haïi naëng veà saûn xuaát. Hôn 12,000 ha luùa Ñoâng Xuaân môùi gieo saï ñaõ bò ngaäp uùng, trong ñoù thieät haïi hoaøn toaøn gaàn 6,000 ha; treân 1,100 taán gioáng ñaõ ngaâm uû vaø 170 ha hoa maøu cuõng bò hö haïi naëng. Haøng ngaøn hoïc sinh ñaõ phaûi nghæ hoïc vì möa luõ. Haàu heát caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng leân caùc huyeän mieàn nuùi ñeàu saït lôû hö hoûng. ÔÛ huyeän Lyù Sôn, hôn 10 ngaøy qua do soùng to gioù lôùn, taøu thuyeàn khoâng ra vaøo ñaûo ñöôïc neân nguoàn löông thöïc thöïc phaåm cuûa ngöôøi daân gaëp nhieàu khoù khaên. Theo chính quyeàn ñòa phöông, ñeán thôøi ñieåm naøy soá gaïo döï tröõ trong daân gaàn nhö ñaõ caïn kieät.

Baùn Lòch Naêm Môùi Nhöõng ngaøy naøy taïi Haø Noäi, thò tröôøng baùn caùc loaïi lòch cho naêm môùi 2006 ñang raát soâi ñoäng. Ngöôøi ta coù theå mua ñöôïc lòch naêm môùi caû Döông Lòch vaø AÛ n h t r o n g n g aø y AÂm Lòch baát cöù tieäm saùch baùo naøo. Trong hình laø moät cöûa haøng baùn lòch ôû khu phoá coå Haø Noäi vôùi haøng chuïc loaïi khaùc nhau. (Hình: Getty Images)


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

TREÂN VÆA HEØ SAIGON

Doøng gioáng vaø chuoät

DAT

LIEÂU TUÙ/Ngöôøi Vieät

ÔÛ ngay quaän 2 (quaän Thuû Ñöùc cuõ), Saøi Goøn, Ban giaùm hieäu moät tröôøng phoå thoâng trung hoïc (caáp 3 - trung hoïc ñeä nhò caáp tröôùc ñaây) töï ñaët ra nhieàu khoaûn tieàn baét buoäc hoïc sinh ñoùng trong naêm hoïc. Phuï huynh hoïc sinh cho bieát, soá tieàn phaûi ñoùng, caû naêm leân tôùi 400 ngaøn ñoàng VN. Vôùi ña soá gia ñình, khoaûn tieàn ñoùng cho con em mình nhö vaäy khoâng phaûi laø nhoû, coù 2-3 ñöùa con ñi hoïc, laø moät gaùnh naëng khoù mang. “Ñaõ hoïc trong tröôøng, laïi cuõng chính nhaø tröôøng toå chöùc hoïc theâm, goïi laø boài döôõng vaên hoùa, hoïc sinh phaûi ñoùng cho khoaûn naøy. Trong khi ñoù, ngaønh giaùo duïc nhaø nöôùc vaãn khoâng ngöøng leân tieáng ñoøi raø soaùt, caám ñoaùn vieäc daïy hoïc theâm. Theá laø sao nhæ?” Ngöôøi baïn caø pheâ væa heø cuûa chuùng toâi ñaët caâu hoûi.

Nhieàu baïn, nhìn sang coâng vieân, voán laø khu ñaát cuûa nhaø ga Saøi Goøn cuõ, ñeå baät caâu traû lôøi: “Ngöôøi Vieät Nam chuùng ta voán thuoäc doøng gioáng loaøi chuoät, chöù khoâng phaûi doøng gioáng Laïc Hoàng, con roàng chaùu tieân nhö ‘truyeàn söû’! Chuùng ta ngaøy caøng thaáy roõ, boïn ñuïc khoeùt nhieàu nhö chuoät ñoàng chuoät coáng, chuoät nhaø queâ chuoät tænh thaønh, chuoät nhaét chuoät chuø. Ngaønh naøo giôùi naøo cuõng ñaày boïn ñuïc khoeùt. Coâng vieân tröôùc maët ñaây, boû troáng traûi, chaúng duøng vaøo vieäc gì lôïi daân ích nöôùc. Roài töôûng raèng cuõng coù giaûi phaùp toát ñeïp cho noù, vôùi tinh thaàn tích cöïc xaây döïng, phaùt trieån thaønh phoá vaên minh hieän ñaïi. Töø maáy thaùng qua, khu ñaát boû troáng ñöôïc thieát keá, xaây döïng nheï (nhöng kinh phí cho xaây döïng nheï cuõng khaù naëng), trôû thaønh “Chôï phieân cuoái tuaàn” cuûa

thaønh phoá, hoaït ñoäng töø chieàu Thöù Saùu tôùi 10 toái Chuû Nhaät. Roài boãng saùng Chuû Nhaät naøy, leàu khoâng, vöôøn troáng. Khu ñaát troáng coù theâm nhöõng daõy nhaø leàu baït tòch lieâu. Theá laø chôï phieân moãi cuoái tuaàn trôû thaønh dó vaõng!” Moät baïn coù vieäc thöôøng xuyeân leân xuoáng Saøi Goøn-An Giang (Long Xuyeân) laéc ñaàu, noùi: “Maáy cha noäi con chaùu ñích toân cuûa ñoàng chí “Tí” naøy ñôùp hít töø chieán coâng ñuïc khoeùt chaéc cuõng chöa ñöôïc bao nhieâu. Toâi bieát roõ, tay giaùm ñoác moät coâng ty lôùn, goàm 2 khaùch saïn , nhaø haøng böï cuûa thò xaõ Long Xuyeân, aên chôi ngaát trôøi, ñuïc khoeùt muoán saäp cô ngôi cuûa nhaø nöôùc, goïi laø bò ngöng chöùc roài, maø vaãn tieáp tuïc laõnh löông haøng thaùng, ñi oâ toâ baûng xanh. Theá môùi laø veû vang noøi gioáng chuoät chöù”.

Nhieàu baïn ngaïc nhieân, sao cô quan chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc boù tay? Ngöôøi baïn thaân thuoäc cuûa An Giang mieàn Taây truø phuù an laønh, cho bieát: “OÂng chöùc naêng naøo ôû tænh maø laøm ñöôïc gì oâng ‘nguyeân xi’ giaùm ñoác naøy. Coâng vaên cuûa Vaên phoøng chính phuû, truyeàn ñaït yù kieán chæ ñaïo cuûa Thuû töôùng, yeâu caàu phaûi xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñaõ tôùi Long xuyeân töø khuya roài. Tôùi xöù an laønh roài cuõng chæ ñeå nguû yeân trong ngaên baøn ngaên tuû maø thoâi. Baèng chöùng cuï theå, laø oâng ‘nguyeân’ giaùm ñoác vaãn ‘nguyeân xi’ laõnh löông, ñi xe con cuûa giaùm ñoác.” Chuùng toâi nhôù maõi nhaän xeùt cuûa ngöôøi baïn nöôùc ngoaøi: Xöù sôû caùc baïn thaät quaùi ñaûn!

Muoán hoïc vaø tra dòch tieáng Anh NHANH & HÖÕU HIEÄU khi duøng Computer? haõy duøng VNI Ñaïi Töø Ñieån Phaùt AÂm ° (714) 891-7656 ° www.vnisoft.com

Lieâu Tuù


.3”

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Saøi Goøn: Nhieàu coâ gaùi töø “chôï tìm choàng” bò ñaåy vaøo nhaø thoå SAØI GOØN 16-12 - Theo moät thoáng keâ chöa ñaày ñuû cuûa Vaên Phoøng Ñaøi Baéc taïi Saøi Goøn, tính ñeán nay VN ñaõ coù hôn 100,000 coâ gaùi laáy choàng Ñaøi Loan, ña phaàn xuaát thaân töø caùc tænh mieàn Taây. Chuyeän seõ khoâng coù gì aàm ó neáu nhö hoï soáng aám eâm, haïnh phuùc. Ñaèng naøy, ñaõ coù quaù nhieàu tröôøng hôïp bò phía beân choàng ñoái xöû taøn teä, bò haét huûi, bò baùn vaøo ñoäng maïi daâm vaø phaûi soáng cuoäc ñôøi ñaày tuûi nhuïc. Tôø CAND hoâm 16 thaùng 12 cho hay, ôû Saøi Goøn coù raát nhieàu “chôï tìm choàng” vaø töø ñaây nhieàu coâ gaùi treû bò ñaåy vaøo choán laàu xanh. Noåi tieáng nhaát laø “chôï tìm choàng” ôû phöôøng 8 (quaän 11) caùch ñaây chöa laâu. Khi aáy, moãi ngaøy nhö moïi ngaøy ñeàu coù haøng traêm coâ gaùi Vieät Nam, haàu heát laø daân mieàn Taây ngoài la lieät ôû caùc coâng vieân, væa heø ñöôøng Laõnh Bình Thaêng, Bình Thôùi, ñöôøng soá 9, soá 2,... ñeå tìm choàng. Coøn baây giôø, caùc “chôï tìm choàng” khoâng coøn nhoän nhòp nhö xöa. Tuy nhieân, nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 12, coù maët taïi quaùn caø pheâ T.T Moät “chôï tìm choàng” treân ñöôøng Leâ Hoàng Phong (quaän 5) - chuùng toâi vaãn chöùng kieán coù haøng chuïc coâ gaùi chaân coøn ñoùng pheøn tuïm naêm tuïm baûy ñeå chôø ñôïi “coø” ñöa ñi “thi tuyeån.” Coâ gaùi teân Höông, 18 tuoåi, queâ Ñoàng Thaùp, cho bieát ñaõ ñeán Saøi Goøn ñöôïc 7 ngaøy vaø ñang ôû cuøng vôùi hôn 50 coâ gaùi khaùc trong moät caên nhaø roäng chöøng 60m2 ôû Bình Taân. Haèng ngaøy, caùc coâ ñöôïc maáy gaõ laùi xe oâm ñöa ñi taäp trung, khi thì ôû Laõnh Bình Thaêng, luùc ôû Leâ Hoàng Phong... roài leân khaùch saïn ñeå cho ngöôøi ta coi maét. Hoâm nay khoâng “truùng tuyeån” thì ñöôïc chôû veà nhaø, mai laïi ñi. Ngaøy 8 thaùng 12, coâ gaùi N.T. Ng., queâ ôû Cao Laõnh (Ñoàng Thaùp) göông maët hoác haùc ñeán “chôï tìm choàng” treân ñöôøng Leâ Hoàng Phong ñeå tìm “baø moái” ngaøy xöa hoûi toäi. Nguyeân nhaân laø naêm 2004, coâ ñöôïc baø M. laøm mai laáy choàng Ñaøi Loan. Sau vaøi thaùng soáng chung vôùi nhau, choàng cuûa Ng. nhaãn taâm “chuyeån nhöôïng” vôï laïi cho moät ngöôøi baïn cuûa mình. Coâ khaùng cöï thì bò ñaùnh ñaäp daõ man maø chaúng bieát keâu cöùu vôùi ai neân ñaønh chaáp nhaän. Khi ñaõ chaùn cheâ, ngöôøi “choàng sau” laïi tieáp tuïc trao coâ cho moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc. Tay

naøy coøn aùc ñoäc hôn vì cuõng chaúng bao laâu sau ñaõ baùn coâ vaøo nhaø chöùa. Raát may, trong moät laàn ñoäng maïi daâm nôi coâ haønh ngheà bò caûnh saùt phaùt hieän, hoï truïc xuaát coâ veà nöôùc... Trong luùc Ng. ñang ngoài uoáng caø pheâ ñeå chôø söï xuaát hieän cuûa baø M. thì moät gaõ thanh nieân ñeán laøm quen. Tay naøy troâng göông maët khaù döõ daèn, nhöng caùch aên noùi thì raát nhoû nheï. Gaõ duùi vaøo tay coâ gaùi 500,000 ñoàng daën: “Em cöù laáy soá tieàn naøy, thueâ moät phoøng troï ôû ñôõ ít hoâm roài anh seõ giuùp cho coâng aên vieäc laøm. Nhôù ñöøng coù veà queâ, ngöôøi ta seõ cöôøi gia ñình mình. Ñaây laø soá di ñoäng cuûa anh...” Noùi roài gaõ boû ñi, nhö theå moät hieäp só ra tay nghóa hieäp maø chaúng caàn ai traû ôn mình. Nhöng gaõ thöøa hieåu, loøng coâ gaùi ñang xoán xang laém. Th. - moät giang hoà ñaõ “röûa tay gaùc kieám”, ngöôøi maø tröôùc ñaây töøng ra tay nghóa hieäp kieåu naøy khaúng ñònh vôùi chuùng toâi, chaéc chaén Ng. seõ rôi vaøo baãy cuûa gaõ kia... Th. daãn chuùng toâi tìm gaëp nhieàu coâ gaùi khaùc ñaõ maéc baãy nhöõng keû löu manh giaû danh löông thieän. Moät trong soá ñoù laø D., hieän ñang laø chuû quaùn bia oâm ôû ñöôøng M.T.L. (quaän 1). Cuõng gioáng nhö Ng., sau khi bò choàng baïc ñaõi, D. töø Ñaøi Loan troán thoaùt veà Vieät Nam vaø nôi ñaàu tieân maø coâ ñeán laø ôû “chôï tìm choàng” treân ñöôøng Laõnh Bình Thaêng ñeå tìm “baø moái” nhaèm traû thuø. Tay giang hoà teân “L. ñaàu ñinh” thaáy coâ gaùi khaù xinh ñeïp neân sau khi thueâ nhaø cho coâ ôû, haén ta “chieám ñoaït” coâ roài haøo phoùng mua saém nhieàu quaàn aùo, voøng vaøng, roài ñaåy vaøo quaùn bia oâm. Sau vaøi ngaøy laøm vieäc oån ñònh, haén laïnh luøng noùi vôùi D.: “Tính ra toång coäng töø ngaøy tao lo cho maøy ñeán giôø heát 10 trieäu ñoàng. Ñoù laø tieàn tao cho vay, baây giôø maøy phaûi traû laõi moãi ngaøy 200,000 ñoàng, khoâng coù thì ñöøng coù traùch tao ñoäc aùc!” Con hoå ñaõ loä nguyeân hình, D. hieåu mình khoâng coøn söï löïa choïn naøo khaùc, ñaønh chaáp nhaän. “Sao em khoâng boû troán?” “Troán sao cho thoaùt. Vaû laïi haén laáy heát giaáy tôø tuøy thaân cuûa em vaø doïa seõ ñeán queâ em quaäy tôùi beán neáu em boû troán. Thoâi thaø vaäy...” Tay giang hoà ñi vôùi chuùng toâi gaät guø: “L. ñaàu ñinh” chæ caàn kieám 5 em nhö vaäy, moãi ngaøy noù coù 1 trieäu ñoàng boû

Vieät kieàu veà Vieät Nam dòp Teát coù theå ñöôïc caáp visa ngay taïi phi tröôøng SAØI GOØN 16-12 - “UÛy ban veà ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi” thaønh phoá Saøi Goøn cho baùo trong nöôùc bieát laø cô quan naøy ñaõ coù vaên baûn thoâng baùo veà thöïc hieän thí ñieåm vieäc caáp thò thöïc (Visa) taïi ngay saân bay cho Vieät kieàu veà nöôùc dòp Teát Bính Tuaát trong thôøi gian töø ngaøy 1 thaùng 12 naêm 2005 ñeán 31 thaùng 1 naêm 2006. Theo moät vaên baûn cuûa Boä Coâng An VN quy ñònh: “Coù theå caáp thò thöïc taïi caùc cöûa khaåu saân bay quoác teá Noäi Baøi, Taân Sôn Nhaát, Ñaø Naüng cho ngöôøi Vieät Nam mang hoä chieáu hoaëc giaáy tôø coù giaù trò thay hoä chieáu nöôùc ngoaøi, coù giaáy tôø chöùng minh nguoàn goác Vieät Nam, xuaát phaùt töø nöôùc chöa coù cô quan ñaïi dieän ngoaïi giao, laõnh söï cuûa Vieät Nam, hoaëc nhöõng tröôøng hôïp coù hoaøn caûnh ñaëc bieät nhö thaân nhaân ôû trong nöôùc cheát, oám naëng, gaëp tai naïn... caàn giaûi quyeát nhaäp caûnh gaáp. Thò thöïc caáp taïi cöûa khaåu coù giaù trò moät laàn, thôøi haïn 3 thaùng keå töø ngaøy nhaäp caûnh. Thaân nhaân cuûa Vieät kieàu laø ngöôøi nöôùc ngoaøi (cha, meï, vôï, choàng, con) cuøng veà nöôùc cuõng ñöôïc xeùt caáp thò thöïc taïi cöûa khaåu, nhöng phaûi coù giaáy tôø hoaëc cô sôû chöùng minh moái quan heä vôùi Vieät kieàu.”

Quaûng Ngaõi: Hai ngöôøi UÙc ñöôïc cöùu soáng sau 12 ngaøy troâi daït treân bieån QUAÛNG NGAÕI 18-12 - Baùo Thanh Nieân daãn nguoàn tin töø löïc löôïng bieân phoøng tænh Quaûng Ngaõi cho hay, vaøo luùc 16 giôø ngaøy 17 thaùng 12, khi ñang haønh ngheà treân bieån, oâng Nguyeãn Löùa (ôû xaõ An Vónh, huyeän ñaûo Lyù Sôn) nhìn thaáy moät chieác phao cöùu sinh lôùn tuùi, ngon aên chöa.” Caøng “ngon aên” hôn khi maø chuùng söû duïng caùc coâ gaùi nhö moät guoàng maùy hoaït ñoäng maïi daâm baát keå ngaøy ñeâm maø tieàn baïc ñeàu veà tay boïn chuùng. Thöïc teá, trong thôøi gian qua, khi caùc tuï ñieåm maïi daâm bò trieät phaù, ngöôøi ta thaáy, caùc coâ gaùi baùn daâm vôùi giaù 200-300 ngaøn ñoàng moãi laàn ñi khaùch chæ nhaän ñöôïc coù 20% soá tieàn.

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 troâi daït töï do, caùch bôø bieån Lyù Sôn khoaûng gaàn 2 haûi lyù. Tieán laïi gaàn, oâng Löùa phaùt hieän coù hai ngöôøi ñang ôû trong tình traïng söùc khoûe nguy kòch. Ngay sau ñoù, oâng Löùa ñaõ ñöa hai ngöôøi bò naïn vaøo bôø an toaøn, cuøng vôùi ngö daân treân ñaûo duøng löûa söôûi aám vaø chuyeån ñeán beänh vieän Lyù Sôn caáp cöùu. Ñeán 20 giôø cuøng ngaøy, hai ngöôøi naøy ñaõ bình phuïc söùc khoûe. Ñoù laø oâng Mark Smith (49 tuoåi) vaø Steven Freeman (30 tuoåi), caû hai ñeàu laø coâng daân UÙc sang Hoàng Koâng ñeå mua taøu du lòch. Hai oâng rôøi Hoàng Koâng vaøo ngaøy 4 thaùng 12 ñeå veà UÙc treân chieác taøu du lòch vöøa mua ñöôïc, nhöng ñeán ngaøy 6 thaùng 12 thì taøu bò soùng lôùn ñaùnh chìm treân bieån. Theo baùc só Leâ Vaên Phöông - Giaùm ñoác Trung taâm Y teá huyeän Lyù Sôn, söùc khoûe cuûa hai coâng daân UÙc bò naïn noùi treân ñaõ bình phuïc hoaøn toaøn, coù theå trôû veà nöôùc baát cöù luùc naøo. Song thôøi tieát möa to vaø gioù hieän nay taïi vuøng bieån Quaûng Ngaõi heát söùc baát lôïi, khoâng coù moät taøu naøo coù theå ra ñöôïc huyeän ñaûo Lyù Sôn suoát hôn 15 ngaøy qua. Hieän chính quyeàn tænh ñaõ ra leänh cho caùc cô quan chöùc naêng ñöa hai coâng daân UÙc noùi treân vaøo ñaát lieàn an toaøn.

Haø Taây: Naêm ngöôøi thieät maïng vì xe chôû ñaù HAØ TAÂY 16-12 - Naêm ngöôøi laø thôï boác ñaù ñaõ thieät maïng trong moät vuï tai naïn giao thoâng xaûy ra vaøo chieàu 16 thaùng 12 treân ñöôøng töø Quaùn Sôn vaøo thoân La Ñoàng, xaõ Hôïp Tieán, huyeän Myõ Ñöùc, tænh Haø Taây. Thoâng taán xaõ Vieät Nam cho bieát, moät chieác xe ben chôû ñaù ñaâm vaøo veä ñöôøng roài laät uùp, laøm 5 thôï boác ñaù cheát taïi choã. Chieác xe naøy do Nguyeãn Vaên Hoøa (41 tuoåi, ôû xaõ Vieân Noäi, huyeän ÖÙng Hoøa) laøm taøi xeá. Theo nhöõng ngöôøi daân beân ñöôøng, coù theå nhöõng ngöôøi xaáu soá treân ngoài treân thuøng xe. Khi xe ñi vaøo veä ñöôøng, baùnh xe tuït vaøo taû ly ñöôøng beân phaûi khieán xe laät uùp. Naêm ngöôøi cheát taïi choã laø: Traàn Vaên Thoaïi (Sinh naêm 1971); Nguyeãn Vaên Kim (SN 1989); Nguyeãn Vaên Huyeân( SN 1987); Nguyeãn Vaên Truyeàn (SN 1974); Nguyeãn Vaên Phong (SN 1975). Taát caû cuøng ôû thoân Vaøi, xaõ Hôïp Thanh, huyeän Myõ Ñöùc. Soá ngöôøi naøy ñöôïc laùi xe thueâ vaøo baõi nuùi ñeå boác ñaù. Hai ngöôøi coøn soáng laø laùi xe Hoøa vaø anh Traàn Vaên Khaù (SN1977).

DAT


THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

DAT

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

34.99 y a d i l o H $

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

N

Ellis Ave.

Brookhurst St.

Talbert Ave.

Magnolia St.

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com ©2004 Cartier

.3”

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

DECIDEDLY FEMININE, UNMISTAKABLY TANK

New Tankissime Authorized Cartier Agency

Collection starting at $13,500


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Louisiana: Nhöõng caâu hoûi laøm ñau loøng... Tieáp trang A1

Nhö 10 muøa Noel qua, OÂng Vollenweider vaãn ñoùng giaû OÂng Giaø Noel taïi khu thöông maïi Lakeside Shopping Center ôû Metairie, Louisiana, moät caùch thaät trôn tru vaø naêm nay oâng cuõng vaãn ñöôïc cöû ñeå ngoài taïi khu thöông maïi naøy, sau khi vöøa ñöôïc phuïc hoài, töø vieäc huùt nöôùc ngaäp luït töø traän baõo Katrina, söûa sang laïi taïm bôï... cho kòp muøa mua baùn Noel naøy. Tuy nhieân, Giaø Noel Vollenweider ñaõ bò nhieàu treû em ñaët caùc caâu hoûi maø oâng caûm thaáy thaät khoù khaên môùi traû lôøi ñöôïc, nhö: “Laøm sao OÂng Giaø Noel tìm ra con? Vì nhaø cuûa con ñaâu coøn nöõa, baõo cuoán troâi ñi luoân roài?...” hay “Nhaø cuûa con ñaâu coøn loø söôûi ñeå OÂng Giaø Noel xuoáng phaùt quaø, vì ñoù laø caên nhaø mobile home, ôû taïm thoâi maø?..” hoaëc “... OÂng Giaø Noel coù theå laøm pheùp cho baõo seõ khoâng xaûy ra nöõa hay khoâng?... OÂng Giaø Noel Vollenweider ñaõ phaûi suy nghó maõi, môùi traû lôøi ñöôïc chung chung nhö sau: “Hoâ ! Hoâ! Hoâ... Ñöøng lo, caùc chaùu ñöøng lo, OÂng Giaø Noel coù nhieàu pheùp laï, chaéc chaén seõ tìm ra caùc chaùu, ñeå phaùt quaø thoâi, duø caùc chaùu ôû ñaâu ñi chaêng nöõa, nhaø coù oáng khoùi loø söôûi hay khoâng...” (L.T.)

Time: Caùc nhaân vaät cuûa 2005... Tieáp trang A1

ngöôøi treân theá giôùi.” Taïp chí Time naøy, soá ñeà ngaøy 19-12, baét ñaàu ñöôïc baùn keå töø ngaøy thöù Hai 19-12. Taïp chí Time cuõng neâu teân caùc cöïu Toång Thoáng Hoa Kyø George Bush vaø Bill Clinton laø “Caùc ngöôøi cuøng chung yù höôùng trong naêm” (Partners of the year), vì hai oâng ñaõ cuøng coù caùc noã löïc nhaân ñaïo chung, sau côn soùng thaàn ôû AÙ Chaâu vaø Baõo Katrina taïi Hoa Kyø, vaø chính trong caùc noã löïc naøy ñaõ phaùt trieån neân moät moái thaân thieän giöõa hai vò cöïu Toång thoáng naøy. Taïp chí Time cho bieát caû ba ngöôøi, tyû phuù Bill Gates, nhaø saùng laäp vaø hieän cuõng ñieàu haønh Coâng ty Microsoft Corp., vaø vôï laø Melinda, ñaõ cuøng gaëp gôõ vôùi ca só Bono, trong moät böõa aên toái hoài naêm 2002, ñeå cuøng keát hôïp coâng cuoäc cöùu vôùt nhöõng ngöôøi ñoùi aên, ngheøo khoå, beänh taät treân khaép theá giôùi, thay vì tröôùc kia hoï laøm moät caùch rieâng reõ. Quyõ Gates cho ñeán nay ñaõ boû ra caû tyû ñoâ la ñeå taøi trôï cho caùc döï aùn treân khaép theá giôùi, ñaëc bieät nhaèm vaøo caùc laõnh vöïc y teá coâng coäng, töø chuûng ngöøa cho caùc treû em cho ñeán vieäc phaùt trieån caùc loaïi thuoác môùi, cuõng nhö hoã trôï cho caùc chöông trình giaùo duïc vaø cung caáp caùc hoïc boång taïi Hoa Kyø vaø ôû caû caùc nôi khaùc treân theá giôùi. Trong khi ñoù, ca só Bono vaø nhaïc só Bob Geldof laïi

ñöùng ñaàu moät chieán dòch ñöôïc ñoâng ñaûo ngöôøi uûng hoä, ñeå choáng laïi naïn ngheøo khoå taïi Phi Chaâu, qua vieäc xoùa boû caùc khoaûn nôï cho caùc nöôùc ngheøo nhaát treân theá giôùi. Qua caùc cuoäc vaän ñoäng vaø caû caùc buoåi trình dieãn ca nhaïc vaän ñoäng, caùc nöôùc kyõ ngheä treân theá giôùi ñaõ baèng loøng xoùa caùc khoaûn nôï cho caùc nöôùc ngheøo vaø coøn taêng leân gaáp ñoâi caùc ngaân khoaûn vieän trôï haøng naêm cho caùc nöôùc ngheøo ñeå ñaït ñeán möùc vaøo khoaûng 100 tyû ñoâ la trong voøng 5 naêm tôùi ñaây, töùc vaøo naêm 2010. Taïp chí Time ñaõ coù muïc choïn thöôøng nieân “Nhaân vaät trong naêm” töø naêm 1927, duø raèng coù naêm ñaõ choïn caû laõnh tuï Ñöùc Quoác Xaõ Adolf Hitler hoài naêm 1938, vaø naêm 1979 choïn laõnh tuï Iran, Ayatollah Khomeini, khieán gaây nhieàu tranh caõi. Hoài naêm ngoaùi (2004), Time choïn “Nhaân vaät trong naêm” laø Toång Thoáng George Bush, vaø naêm tröôùc ñoù, 2003, ñaõ choïn nhaân vaät trong naêm, laø “Ngöôøi lính Hoa Kyø” (The American Soldier), cuõng laø naêm quaân ñoäi Hoa Kyø môû caùc cuoäc taán coâng vaøo Iraq, ñeå laät ñoå laõnh tuï Saddam Hussein. (L.T.)

Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi... Tieáp trang A1

chung thaân hoaëc töû hình. Anthony Nguyeãn, baïn cuûa nhöõng ngöôøi naøy vaø cuõng laø ngöôøi ñieàu haønh trang nhaø hoäi thoaïi internet, phuû nhaän caùo buoäc cuûa nhaø caàm quyeàn Haø Noäi. “Qui keát cho ngöôøi ta laät ñoå chính quyeàn chæ laø caùi côù beà ngoaøi maø nhaø caàm quyeàn CSVN luoân luoân duøng ñeå boùp ngheït quyeàn töï do ngoân luaän.” Anthony Nguyeãn laø thaønh vieân cuûa Phong traøo Quoác Teá cho Vieät Nam Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn. OÂng Nguyeãn cho hay ngaøy 19-10-2005, khoaûng 50 coâng an ñaõ bao vaây nhaø cuûa Tröông quoác Huy maø vôùi nhöõng lyù do khoâng ñöôïc bieát roõ, hoï ñaõ baét giöõ hai anh em Tuaán vaø nghóa cuøng vôùi coâ Lisa Phaïm. OÂng cho hay, ba anh em hoï Tröông vaø coâ gaùi thöôøng tham döï caùc cuoäc hoäi luaän treân Paltalk.com vôùi ñuû moïi ñeà taøi khaùc nhau. “Nhöõng ngöôøi tham döï hoäi thoaïi töø moïi quoác gia. Hoï coù theå coù quan ñieåm choáng hay uûng hoä Coäng Saûn. Ñoâi khi hoï chæ moâ taû söï khoù khaên hoï ñang chòu ñöïng hoaëc laø ñôøi soáng thoaûi maùi hôn ôû caùc nöôùc daân chuû.” Anthony Nguyeãn giaûi thích. Caû boân ngöôøi noùi treân hình nhö ñaõ vaøo moät website khaùc cuõng cuûa nhoùm naøy nhöng coù teân laø “tudongonluanvn.com”. “Neáu nhöõng ngöôøi söû duïng internet naøy bò baét giam chæ vì tham döï vaøo caùc dieãn ñaøn hoäi thoaïi, chuùng toâi seõ laøm taát caû baát cöù gì ñeå traû töï do cho hoï.” RSF vieát trong baûn tuyeân boá. “Vieät Nam gaàn ñaây noùi raèng hoï khoâng ñaùng ñeå bò cho vaøo danh saùch nhöõng nöôùc bò coi laø keû thuø cuûa

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

Ñaøi Loan:

v oø n g q u a n h

Thaønh phaàn ñoái laäp ñoàng yù tham gia chính phuû lieân hieäp

t h eá g i ôù i UÙc:

Lo ngaïi baïo ñoäng chuûng toäc khieán caùc baõi bieån Sydney vaéng veû SYDNEY, Australia (TH) - Caùc moái lo ngaïi veà baïo ñoäng chuûng toäc coù theå laïi taùi dieãn ñaõ khieán cho caùc baõi bieån noåi tieáng ôû Sydney, UÙc, vaéng boùng ngöôøi duø laø trong moät ngaøy Chuû Nhaät 18-12, giöõa muøa Heø noùng böùc. Khoaûng 2,000 caûnh saùt vieân duøng xe, taøu vaø tröïc thaêng cuõng nhö ñi caùc toaùn tuaàn tieãu ñi boä, xe ñaïp vaø ngöïa ñaõ xuaát hieän vôùi tính caùch thò uy taïi caùc bôø bieån töøng xaûy ra nhöõng vuï baïo ñoäng chuûng toäc chöa heà coù tröôùc ñaây giöõa ngöôøi UÙc da traéng vaø ngöôøi UÙc goác Hoài giaùo AÛ Raäp. Trong moät chæ daáu cho thaáy tin töùc tình baùo cuûa caûnh saùt raát chính xaùc khi baùo ñoäng raèng thaønh phaàn cöïc ñoan cuûa caû hai phía ñaõ tìm caùch taïo theâm nhöõng vuï gaây roái, coù 7 ngöôøi ñaõ bò baét vôùi bom xaêng (molotov coctail). Nguoàn tin cuûa caûnh saùt hoâm Chuû Nhaät 18-12 cho hay coù hai ngöôøi bò baét treân moät xe buyùt ñi ñeán bôø bieån Bondi sau khi taøi xeá xe naøy ngöûi thaáy muøi xaêng vaø baùo vôùi caûnh saùt. Trong khi ñoù, coù 5 ngöôøi bò baét ôû Brighton-le-Sands ôû phía nam Sydney. Giaùm ñoác caûnh saùt New South Wales, Ken Moroney noùi raèng moät soá ngöôøi naøy mang trong mình voõ khí khi bò baét - keå caû dao nhoïn vaø gaäy goäc - vaø ñeán töø khu vöïc beân ngoaøi Sydney, xaùc nhaän söï lo ngaïi raèng nhieàu ngöôøi töø ôû caùc tieåu bang khaùc cuõng keùo veà ñeå tham gia vaøo cuoäc baïo loaïn. Keå töø hoâm thöù Saùu, caûnh saùt ñaõ thaønh laäp moät ñôn vò ñaëc nhieäm nhaèm choáng laïi caùc cuoäc taán coâng coù tính caùch kyø thò chuûng toäc vaø ñaõ baét giöõ 59 ngöôøi. Thuû hieán New South Wales, Morris Iemma, noùi raèng moái ñe doïa veà caùc haønh vi baïo ñoäng laø ñieàu coù thaät, vôùi caùc tin töùc cho thaáy coù söï taäp trung cuûa nhieàu ngöôøi vaø xe coä taïi caùc bôø bieån quanh Sydney, keå caû Bondi, Cronulla vaø Brighton. Tin caûnh saùt cho hay laø ñeán ñeâm Chuû Nhaät 18-12, khoâng coù baïo ñoäng taïi bôø bieån naøy. Luùc naøy laø muøa Heø taïi UÙc vaø nhieät ñoä coù theå leân ñeán 30 ñoä Celcius (86 ñoä Fahrenheit) khieán ngöôøi daân trong thaønh phoá vaø khu ngoaïi oâ khoâng chòu noåi söï noùng böùc vaø thöôøng keùo ra bôø bieån. Tuy nhieân, hoâm Chuû Nhaät nhöõng ngöôøi thuoäc ñoäi cöùu naïn ôû bôø bieån cho hay soá ngöôøi ñeán nôi ñaây raát ít, gioáng nhö moät ngaøy muøa ñoâng laïnh giaù. Cuoäc tuï taäp ñoâng ñaûo nhaát ôû Sydney hoâm Chuû Nhaät 18-12 laø moät buoåi mít ting keâu goïi hoøa ñoàng chuûng toäc vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 2,000 ngöôøi. (V. Giang) ngöôøi duøng internet maø chuùng toâi coâng boá hoài Thaùng 11-2005. Vaäy baây giôø chuùng toâi chôø ñeå hoï chöùng toû laø hoï toân troïng quyeàn töï do dieãn ñaït.” Moät trong nhöõng ngöôøi vaøo hoäi thoaïi veà töï do toân giaùo treân internet baày toû söï aâu lo raèng caùc ngöôøi treû tuoåi noùi treân ñaõ bò Coâng an CSVN baét coùc. “Chuùng toâi tin raèng coâng an ñaõ xaâm nhaäp vaøo dieãn ñaøn ñeå phaù hoaïi”. Moät ngöôøi tham döï dieãn ñaøn hoäi thoaïi internet yeâu caàu daáu teân phaùt bieåu. “Thí duï, moät ngöôøi naøo ñoù coù theå söû duïng bí danh gaàn gioáng vôùi bí danh cuûa toâi ñeå laøm toâi mang tieáng vaø noùi toâi laø Coäng saûn. Nhöõng ngöôøi treû tuoåi noùi treân coù theå bò baét sau khi noùi chuyeän vôùi coâng an giaû danh nhö baïn beø.” Nhaø caàm quyeàn CSVN, cho tôùi nay, vaãn nín laëng veà tröôøng hôïp naøy. Nhieàu tröôøng hôïp baét coùc ngöôøi (nhö tröôøng hôïp tu só Phaät Giaùo Thích Trí Löïc bò Coâng an CSVN baét coùc ôû Nam vang duø oâng ñaõ ñöôïc Cao UÛy Tò Naïn LHQ caáp theû tò naïn) nhaø caàm quyeàn CSVN chæ nhìn nhaän sau khi dö luaän quoác teá leân aùn maïnh meõ. Nhaø caàm quyeàn Haø Noäi cuõng luoân luoân phuû nhaän caùc söï leân aùn cheá ñoä laø vi phaïm nhaân quyeàn duø coù ñaày ñuû chöùng cöù khoâng theå naøo choái

ÑAØI BAÉC, Ñaøi Loan (TH) - Laõnh ñaïo ñaûng ñoái laäp taïi Ñaøi Loan, oâng Ma Ying-jeou, môùi ñaây ñaõ ñoàng yù treân nguyeân taéc veà lôøi môøi gia nhaäp moät chính phuû lieân hieäp cuûa Toång Thoáng Traàn Thuûy Bieån (Chen Shui-bian), tuy nhieân cuõng noùi raèng tröôùc heát caàn phaûi giaûi quyeát caùc baát ñoàng yù kieán veà nhöõng vaán ñeà quan troïng. OÂng Chen ñaõ ñöa ra ñeà nghò naøy vôùi chuû tòch quoác hoäi vaø cuõng laø moät nhaân vaät cao caáp trong Quoác Daân Ñaûng Ñaøi Loan Wang Jin-pyng hoâm thöù Baûy 17-12 nhaèm coù ñöôïc söï hôïp taùc cuûa caùc ñaûng phaùi ñoái laäp voán coù theá ña soá, duø laø mong manh, trong quoác hoäi. OÂng Chen ñeà nghò oâng Wang nhaän chöùc vuï thuû töôùng vaø thaønh laäp noäi caùc môùi sau khi coù cuoäc caûi toå, döï truø seõ dieãn ra trong vaøi tuaàn tôùi. Chuû tòch Quoác Daân Ñaûng Ñaøi Loan vaø cuõng laø ñoâ tröôûng Ñaøi Baéc, Ma Ying-jeou, hoâm Chuû Nhaät 18-12, cho hay vieäc thaûo luaän ñeà nghò thaønh laäp chính phuû lieân hieäp khoâng coù gì trôû ngaïi. Nhöng oâng Ma cuõng noùi theâm raèng vì ñaûng caàm quyeàn vaø ñaûng ñoái laäp vaãn coøn coù nhöõng caùch bieät lôùn veà quan ñieåm trong vaán ñeà giao dòch vôùi Trung Quoác vaø nhöõng vaán ñeà heä troïng khaùc, cuoäc thaûo luaän töông lai phaûi chuù troïng ñeán vaán ñeà chính saùch hôn laø vieäc thay ñoåi nhaân söï. Theo söï nhaän ñònh cuûa oâng Ma, neáu khoâng coù thoûa thuaän veà chính saùch thì baát cöù ai leân giöõ chöùc thuû töôùng vaø caàm ñaàu noäi caùc cuõng seõ gaëp caùc khoù khaên nhö oâng Tang Fei naêm naêm tröôùc ñaây. Quoác Daân Ñaûng Ñaøi Loan tröôùc ñaây ñaõ raát ngaàn ngaïi nhöng cuõng chaáp thuaän ñeà nghò cuûa Toång Thoáng Chen sau khi oâng thaéng cöû naêm 2000 laø ñöa oâng Tang, töø phía Quoác Daân Ñaûng, vaøo chöùc vuï thuû töôùng. Chæ maáy thaùng sau, oâng Tang töø chöùc vôùi lyù do söùc khoûe. Tuy nhieân caùc quan saùt vieân noùi raèng lyù do chính laø vì söï baát ñoàng yù kieán lieân quan ñeán vieäc xaây moät nhaø maùy ñieän nguyeân töû trò giaù 5.6 tæ myõ kim maø phía ñaûng cuûa oâng Chen khoâng baèng loøng. Ñeà nghò môùi cuûa Toång Thoáng Chen ñöôïc coi laø moät cöû chæ hoøa giaûi cuûa phía ñaûng Daân Chuû Caáp Tieán (Democratic Progressive Party DPP) vôùi Quoác Daân Ñaûng sau khi DPP bò thua ñaäm trong cuoäc baàu cöû ñòa phöông hoâm 3 thaùng 12 vöøa qua. Caùc cuoäc thaêm doø dö luaän quaàn chuùng ôû Ñaøi Loan gaàn ñaây cuõng cho thaáy daân chuùng ñaõ raát chaùn naûn tröôùc söï ñoái choïi thöôøng xuyeân cuûa ñaûng caàm quyeàn vaø ñaûng ñoái laäp. (V. Giang)

caõi. “Töø khi baét ñaàu coù internet naêm 1997, maïng löôùi thoâng tin ñieän töû naøy hoaøn toaøn bò ñaûng CSVN kieåm soaùt chaët cheõ.” RSF vieát.

TT Bush: Myõ khoâng thua trong cuoäc chieán tranh Iraq Tieáp trang A1

möùc uûng hoä thaáp vaø söï baát maõn lan roäng cuûa quaàn chuùng vì soá thöông vong cuûa Hoa Kyø ngaøy caøng taêng, hy voïng cuoäc baàu cöû seõ ñaùnh daáu moät khuùc quanh trong söï uûng hoä cuûa coâng chuùng ñoái vôùi saùch löôïc cuûa oâng. OÂng Bush, ñöùng tröôùc aùp löïc ngaøy caøng taêng cuûa daân chuùng Myõ phaûi chöùng toû coù tieán boä taïi Iraq ñeå coù theå giaûm bôùt quaân soá Hoa Kyø taïi ñoù vaøo naêm tôùi, caûnh caùo ngöôøi Myõ veà nhöõng haäu quaû tai haïi neáu ruùt quaân ra khoûi Iraq tröôùc khi hoaøn thaønh muïc tieâu. “Chuùng ta seõ khoâng boû rôi nhöõng ngöôøi baïn Iraq cuûa chuùng ta - vaø khieán cho theá giôùi nghó raèng khoâng theå tin töôûng Hoa Kyø seõ giöõ lôøi höùa. Chuùng ta seõ khoâng giao Iraq cho keû thuø - vaø phong traøo khuûng boá toaøn caàu seõ maïnh daïn hôn vaø nguy hieåm hôn bao giôø heát,” oâng Bush noùi. (n.n.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TIN NHANH MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

Ñöùc Giaùo Hoaøng:

DAT

Nieàm vui môùi laø moùn quaø Giaùng Sinh thaät söï ROME, YÙ (Reuters) - Hoâm Chuû Nhaät, 18/12, Ñöùc Giaùo Hoaøng Benedict ñaõ keâu goïi Thieân Chuùa Giaùo La Maõ ñöøng thöông maïi hoùa dòp leã Giaùng Sinh. Ngaøi noùi raèng nieàm vui - khoâng phaûi laø nhöõng moùn quaø ñaét tieàn môùi laø taëng phaåm thaät söï cuûa muøa leã. Vò Giaùo Hoaøng, naêm nay 78 tuoåi, hình nhö ñang bò ñau coå hoïng, ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi bình luaän cuûa ngaøi trong moät baøi thuyeát giaûng öùng khaåu, trong moät cuoäc vieáng thaêm tôùi moät giaùo xöù taïi moät khu daân cö ñoâng ñuùc ôû ngoaïi oâ Rome. “Nieàm vui laø taëng phaåm thöïc söï cuûa ngaøy Giaùng Sinh - khoâng phaûi laø nhöõng moùn

quaø ñaét giaù chæ laøm toán tieàn vaø toán thôøi giôø. “Chính nieàm vui môùi laø thöù caàn truyeàn ñaït. Chuùng ta coù theå truyeàn ñaït nieàm vui baèng moät ñöôøng loái giaûn dò, vôùi moät nuï cöôøi, moät cöû chæ,” ngaøi noùi. Taát caû giaùo daân trong nhaø thôø ñoâng ngheït ñaõ baät leân hoan hoâ. Ñöùc Giaùo Hoaøng, ngöôøi seõ ñaùnh daáu leã Giaùng Sinh ñaàu tieân trong tö caùch ñöùng ñaàu Giaùo Hoäi Thieân Chuùa La Maõ, ñaõ boû baøi soaïn saün vaø öùng khaåu trong suoát baøi thuyeát giaûng. Ñaây laø laàn thöù nhì trong voøng vaøi tuaàn Ñöùc Giaùo Hoaøng ñaõ caûnh caùo khuynh höôùng coi troïng vaät chaát

ñang phoå bieán vaøo leã Giaùng Sinh. Vaøo ñaàu thaùng naøy, ngaøi noùi söï “oâ nhieãm” veà thöông maïi ñaõ phaù hoaïi tinh thaàn cuûa leã Giaùng Sinh. Vaøo ngaøy Thöù Baûy, Ñöùc Giaùo Hoaøng seõ ñöa 1.1 tæ tín ñoà Thieân Chuùa La Maõ vaøo leã Giaùng Sinh vôùi moät buoåi thaùnh leã nöûa ñeâm taïi Thaùnh Ñöôøng St. Peter. Vaøo ngaøy Giaùng Sinh, ngaøi seõ ñoïc baûn thoâng ñieäp Giaùng Sinh ñaàu tieân gôûi thaønh phoá vaø theá giôùi (Urbi et Orbi), vaø ban pheùp laønh töø bao lôn chính giöõa cuûa Thaùnh Ñöôøng St. Peter, nôi ngaøi ñaõ xuaát hieän laàn ñaàu trong cöông vò Giaùo Hoaøng, vaøi phuùt sau khi ñöôïc baàu leân vaøo Thaùng Tö. (n.n.)

New Zealand: Moät soá ngöôøi giaû laøm Noel choáng thöông maïi hoùa leã Giaùng Sinh AUCKLAND, New Zealand - Caûnh saùt thaønh phoá Auckland, New Zealand (Taân Taây Lan) hoâm Chuû Nhaät 18-12 xaùc nhaän tin coù moät nhoùm 40 ngöôøi, aên maëc giaû laøm Noel, nhieàu ngöôøi döôøng nhö ñang say röôïu, ñaõ coù caùc haønh ñoäng phaù phaùch khaép thaønh phoá lôùn nhaát cuûa nöôùc naøy, keå caû vaøo cöôùp moät soá cöûa haøng vaø taán coâng caùc nhaân vieân baûo veä. Noreen Hegarty, nöõ phaùt ngoân vieân cuûa Sôû Caûnh saùt trung öông Auckland nhìn nhaän baùo chí ñòa phöông ñaõ goïi haønh ñoäng cuûa caùc ngöôøi giaû laøm oâng giaø Noel kia, laø “Loaïn Noel”, sau khi hoï coù caùc haønh ñoäng phaù phaùch nhö vaäy, trong boä ñoà maøu ñoû choùt, giaû laøm OÂng Giaø Noel, tuy raèng aên maëc thì xoäc xeäch,

moàm noàng naëc muøi röôïu, uoáng heát xong neùm caùc chai khoâng böøa baõi vaø leân caùc caây caàu vöôït xa loä cuûa Auckland, ñeå tieåu tieän xuoáng caùc chieác xe hôi ñang phoùng vun vuùt ôû döôùi. Nöõ phaùt ngoân vieân caûnh saùt cho bieát theâm laø caùc oâng giaø giaû laøm Noel treân, sau ñoù ñaõ chaïy vaøo coâng vieân trung taâm thaønh phoá, laät ngöôïc caùc thuøng ñoå raùc, neùm tieáp caùc chai khoâng veà phía caùc xe hôi ñang di chuyeån vaø xòt sôn leân töôøng caùc caên nhaø. Moät soá oâng giaø Noel phaù phaùch naøy ñaõ bò caûnh saùt baét giöõ, vì caùc toäi say söa ngoaøi ñöôøng phoá, gaây maát traät töï chung, tuy nhieân moät soá oâng cuõng ñaõ chaïy thoaùt, roài ñoät nhaäp tieáp vaøo moät soá cöûa haøng baùn leû, baát keå ñeán caùc

nhaân vieân baûo veä, laáy vaøi chai bia vaø nöôùc ngoït, sau khi “Chuùc möøng Noel” caùc nhaân vieân baùn taïi caùc cöûa haøng naøy, roài chaïy ra cöûa thoaùt thaân luoân, maø khoâng heà traû tieàn gì heát. Changa Manakynda, moät trong caùc chuû cöûa haøng naøy keå laïi: “Caùc ngöôøi maëc giaû laøm OÂng Giaø Noel naøy aøo aït ñoät nhaäp cöûa haøng cuûa toâi, chuùc möøng Noel, vaø töï ñoäng caàm laáy vaøi chai bia, chai nöôùc ngoït vaø chaïy thoaùt ra ñöôøng maát...” Alex Dyer cho bieát nhoùm Giaø Noel loaïn kia, laø thuoäc moät phong traøo ngaøy caøng lan roäng taïi New Zealand cuõng nhö treân theá giôùi, ñeå choáng laïi tình traïng thöông maïi hoùa muøa Giaùng Sinh. (L.T.)

Beá maïc hoäi nghò boä tröôûng WTO taïi Hong Kong OÂng John Tsang, chuû tòch hoäi nghò boä tröôûng caùc nöôùc thuoäc Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi (WTO), vaãy tay chaøo vaøo cuoái khoùa hoïp cuûa hoäi nghò boä tröôûng WTO laàn thöù saùu, taïi Hong Kong, hoâm 18 Thaùng12, 2005, ñöùng caïnh laø Toång Giaùm Ñoác WTO Pascal Lamy. Caùc boä tröôûng cuûa WTO ñaõ ñaït ñöôïc moät thoûa hieäp veà nhöõng trôû ngaïi chính nhaèm hoaøn thaønh cuoäc caûi toå maäu dòch toaøn caàu vaø tieán tôùi vieäc loaïi boû trôï caáp noâng phaåm xuaát caûng vaø cung caáp nhöõng öu ñaõi cho caùc nöôùc ngheøo. (Hình Ted AlJibe/Getty Images)

Cöïu Ngoaïi Tröôûng Powell toû veû nghi ngôø veà söï ngaïc nhieân cuûa AÂu Chaâu ñoái vôùi caùc chuyeán bay CIA LONDON, Anh (TH) - Cöïu ngoaïi tröôûng Hoa Kyø Colin Powell trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho ñaøi truyeàn hình BBC hoâm 18-12, ñaõ toû ra nghi ngôø veà söï chaân thaønh cuûa caùc chính trò gia ôû AÂu Chaâu khi noùi raèng hoï “baøng hoaøng” tröôùc tin lieân quan ñeán caùc chuyeán bay cuûa cô quan tình baùo CIA. OÂng Powell cho bieát vieäc chuyeân chôû caùc nghi can khuûng boá ngang qua quoác gia Ñeä Tam chaúng laø ñieàu “môùi laï hay chöa ñöôïc bieát” taïi AÂu Chaâu. OÂng Powell cuõng coâng nhaän raèng uy tín ñaïo ñöùc cuûa Hoa Kyø coù phaàn yeáu ñi sau vuï ngöôïc ñaõi tuø nhaân ôû nhaø tuø Abu Ghraib taïi Iraq vaø vieäc tieáp tuïc giam giöõ caùc nghi can

ôû Guantanamo Bay taïi Cuba. Veà caùc chuyeán bay cuûa CIA qua laõnh thoå caùc quoác gia AÂu Chaâu, oâng Powell noùi “Phaàn lôùn caùc baïn AÂu Chaâu cuûa chuùng toâi khoâng theå ngaïc nhieân vì nhöõng ñieàu naøy xaûy ra.” OÂng cho hay “Söï thaät laø töø nhieàu naêm nay chuùng ta ñaõ coù nhöõng quy luaät roõ raøng ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng thaønh phaàn khuûng boá hoaëc tình nghi laø thaønh phaàn khuûng boá.” Theo oâng vieäc di chuyeån tuø nhaân sang moät quoác gia Ñeä Tam ñeå thaåm vaán (goïi laø rendition) khoâng phaûi laø ñieàu môùi hay khoâng ñöôïc bieát ñoái vôùi caùc ñoàng minh AÂu Chaâu cuûa Hoa Kyø. OÂng Powell ñaõ cheá dieãu phaûn öùng cuûa moät soá chính trò

gia AÂu Chaâu khi noùi trong vuï naøy coù nhieàu ñieàu cuõng gioáng nhö trong phim Casablanca, nhö khi vieân thanh tra caûnh saùt trong phim noùi “Toâi baøng hoaøng quaù, thaät baøng hoaøng vì ñieàu naøy xaûy ra.” OÂng Powell noùi raèng ngöôøi keá nhieäm oâng laø baø Condoleezza Rice ñaõ trình baøy roõ laäp tröôøng cuûa Hoa Kyø vaø cuûa Toång Thoáng Bush trong chuyeán coâng du caùc quoác gia AÂu Chaâu hoài tuaàn qua. Baø Rice ñaõ ñaûm baûo vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo AÂu Chaâu raèng Hoa Thònh Ñoán tuaân theo nhöõng quy luaät quoác teá veà tuø nhaân vaø taát caû caùc nhaân söï Hoa Kyø coù traùch nhieäm ñeàu phaûi tuaân haønh duø hoaït ñoäng trong nöôùc hoaëc ngoaøi laõnh thoå Hoa Kyø. (V. Giang)


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

DAT

Sinh hoïat Coäng ñoàng Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa

Ngaøy giôø: Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9AM6PM, vaø Thöù Baûy töø 9AM ñeán 1PM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa, 14221 Euclid Street, Suite #H, Garden Grove, CA 92843. Ñieän thoaïi: 714-5399999. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay. Xin ñeán Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng. Khoâng caàn laáy heïn.

TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Quang caûnh buoåi leã Kyû Nieäm 30 Naêm Vaän Ñoäng cho Töï Do Toân Giaùo, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn. Vò cao taêng ngoài chính giöõa laø Hoøa Thöôïng Thích Hoä Giaùc, Phoù Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, Vaên Phoøng II taïi Hoa Kyø, chuû toïa buoåi leã. Xin môøi ñoäc giaû Ngöôøi Vieät ñoùn ñoïc töôøng thuaät chi tieát treân trang Ñòa Phöông B1 trong soá baùo ngaøy mai, 20 thaùng 12, 2005. (Hình: Nguyeân Huy)

Hôn 1,000 Chö Toân Ñöùc, Phaät Töû kyû nieäm 30 naêm vaän ñoäng töï do toân giaùo SAN GABRIEL, California - Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát, Vaên Phoøng II Vieän Hoùa Ñaïo, ñaõ kyû nieäm 30 naêm vaän ñoäng cho Töï Do Toân Giaùo, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn thaät troïng theå vaøo saùng hoâm qua Chuû Nhaät 18 thaùng 12 taïi chuøa Dieäu Phaùp, truï sôû cuûa GHPGVNTN, Vaên Phoøng II Vieän Hoùa Ñaïo, naèm treân ñöôøng Mission thaønh phoá San Gabriel, nam California. Khoaûng treân 1,000 Chö Toân Ñöùc vaø ñoàng baøo Phaät Töû khaép nôi ñaõ veà tham döï. Ñaëc bieät coù oâng Ryszard Cnarnecki, Daân Bieåu Quoác Hoäi AÂu Chaâu cuõng coù maët.

Ian Voõ: Saâu Laéng Ñieäu Jazz 23... Soå Tay

Tuoåi treû Vieät Nam haûi ngoaïi toå chöùc caàu nguyeän cho töï do toân giaùo

LEÂ HÖÔNG VAÊN Ñaõ bao laàn baïn ñaém mình trong doøng nhaïc Jazz kinh ñieån chöa? Laàn ñaàu tieân trong ñôøi baïn nghe nhaïc khi naøo, coù coøn nhôù khoâng? Doøng nhaïc naøy coù yù nghóa theá naøo ñoái vôùi taâm hoàn baïn? Trong nhöõng caùi teân cuûa Louis Armstrong, Miles Davis, Hiroshima, John Coltrane, Thelonius Monk, Diana Krall,... baïn yeâu thích ai nhaát? Vaø nhieàu caâu hoûi nöõa maø toâi coù theå vieát ra ñaày trang giaáy naøy. Neáu nhöõng ñieàu treân quaû thaät gaàn guõi vôùi baïn, baïn laø moät soá ít trong giôùi thaåm aâm coäng ñoàng Vieät Nam mình ñaõ hoaëc ñang löu yù tôùi aâm ñieäu Jazz. Chuùc möøng baïn vì yeâu thích

Caùc Thoâng Ñieäp cuûa Hoøa Thöôïng Taêng Thoáng Thích Huyeàn Quang vaø Hoøa Thöôïng Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo töø trong nöôùc göûi ra ñaõ ñöôïc caùc Vò Ñaïi Dieän trong Giaùo hoäi haûi ngoaïi tuyeân ñoïc. Trong dòp naøy Toång Thoáng Hoa Kyø vaø nhieàu daân bieåu trong Quoác Hoäi Hoa Kyø, AÂu Chaâu cuõng göûi lôøi chaøo möøng vaø toû loøng ngöôõng phuïc coâng cuoäc ñaáu tranh vì Töï Do Toân Giaùo, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn maø 30 naêm qua GHPGVNTN ñaõ khoâng ngöøng tranh ñaáu.

Ian Voõ. (Taùc giaû cung caáp)

doøng nhaïc naøy khoâng phaûi laø moät ñieàu deã daøng. Cuõng nhö phaàn ñoâng coøn laïi, toâi khoâng heà gaàn guõi ñeán Jazz; tim chöa ñaäp maïnh khi nghe noù. Tieáp trang B2

GARDEN GROVE, California - Moät buoåi thaép neán caàu nguyeän Töï Do Toân Giaùo vaø Nhaân Quyeàn cho VN nhaân ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn 10 thaùng 12, ñaõ ñöôïc caùc baïn treû trong Toång Hoäi Sinh Vieân VN nam California vaø moät soá caùc toå chöùc treû toå chöùc taïi truï sôû cuûa Toång Hoäi vaøo chieàu toái hoâm thöù Baûy 10 thaùng 12 vöøa qua. Gaàn 100 anh chò sinh vieân vaø thaân höõu goàm ñaïi dieän cuûa nhieàu ñoaøn theå trong coäng ñoàng trong ñoù coù ñaïi dieän cuûa Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn VN ñaõ tôùi tham döï. Buoåi leã ñaõ dieãn ra trong khí caûm ñoäng khi nhöõng hình aûnh vi phaïm nhaân quyeàn treân khaép theá giôùi, ñaëc bieät laø taïi VN ñaõ khieán moïi ngöôøi khoâng ngôùt xuùc

Tieáp trang B2

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Chöông trình hoïc haèng tuaàn cuûa Wesley Academy

Ngaøy giôø: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu töø 3:006:00pm. Ñòa ñieåm: Vaên phoøng Wesley Academy, 5380 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115, phoøng 28. Ñieän thoaïi 619-582-5378. Giuùp caùc em homework, luyeän nhöõng moân yeáu, khuyeán khích ñoïc saùch, daïy tinh thaàn toân troïng vaø traùch nhieäm. Giaùo vieân gioûi vaø taän taâm. Khoâng quaù 10 hoïc sinh trong moät lôùp hoïc. Moâi tröôøng toát, thoaûi maùi, tieän nghi, coù

haûi ngoaïi veà moät thaûm traïng maø tuoåi treû trong nöôùc ñang phaûi gaùnh chòu ñeå chuùng ta trong khaû naêng cuûa mình ñoäng. Ngoaøi buoåi chieáu hình cuøng chia seû noãi ñau chung.” Tieáp trang B2 aûnh, Toång Hoäi Sinh Vieân (NH) cuõng coøn toå chöùc moät phoøng trieån laõm hình aûnh phuï nöõ vaø treû em VN bò baùn laøm noâ leä tình duïc qua caùc chính saùch moâi giôùi hoân nhaân, xuaát khaåu lao ñoäng cuûa nhaø caàm quyeàn VN trong thôøi gian gaàn ñaây ñaõ bò dö luaän truyeàn thoâng theá giôùi phanh phui, leân aùn. Buoåi leã cuõng ñöôïc caùc baïn treû thaûo luaän taâm tình vôùi nhau veà tình traïng nhaân quyeàn taïi nhieàu nôi treân theá giôùi coøn bò vi phaïm naëng neà. Anh Mai Höõu Baûo, moät thaønh vieân trong toå chöùc Ñoaøn Thanh Nieân Phan Boäi Chaâu cho bieát: “Buoåi leã naøy ñöôïc toå chöùc vöøa ñeå kyû nieäm Hình aûnh ñaát nöôùc Vieät Nam ñöôïc caùc baïn treû thaép leân baèng Ngaøy Quoác teá Nhaân Quyeàn, nhöõng ngoïn neán caàu nguyeän cho töï do toân giaùo vaø nhaân vöøa ñeå nhaéc nhôû caùc baïn treû quyeàn taïi Vieät Nam. (Hình: Nguyeân Huy)


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 45 Phaûn öùng cuûa Mao Traïch-ñoâng ñoái vôùi nhöõng keát luaän cuûa Ñaïi hoäi XX maïnh meõ hôn caû. Mao khoâng tha cho Khrushov toäi daùm taán coâng vaøo traät töï ñaõ ñöôïc thieát laäp moät laàn cho maõi maõi taïi caùi quoác gia cho ñeán luùc aáy coøn ñöùng ñaàu phe xaõ hoäi chuû nghóa, maø phaûn öùng daây chuyeàn cuûa noù coù theå laøm lung lay ngai vaøng cuûa chính Mao. Choáng suøng baùi caù nhaân khoâng theå khoâng aûnh höôûng tôùi vò trí ñoäc toân cuûa Mao. Ñeå ñoái phoù vôùi tình hình môùi, khi nhöõng tieáng noùi ñoøi daân chuû vaø töï do vang leân ngay beân trong “böùc maøn tre” Trung

Quoác, Mao gaøi baãy “Baùch hoa teà phoùng, baùch gia tranh minh” (traêm hoa ñua nôû, traêm nhaø ñua tieáng (23)) ñeå “coû daïi”, “tieáng laï” loä hình. Cuoäc vaän ñoäng naøy môû ñaàu cho cuoäc taán coâng nhaèm vaøo nhöõng ngöôøi muoán thay ñoåi traät töï xaõ hoäi Trung Quoác, goïi baát cöù ai khoâng öa Mao vaø khoâng ñöôïc Mao öa laø phaàn töû höõu khuynh choáng Ñaûng choáng chuû nghóa xaõ hoäi. Nhöõng lôøi baøi baùc Lieân Xoâ voán coù saün trong Mao nay ñöôïc nhaán maïnh theâm. Söï raïn nöùt trong khoái xaõ hoäi chuû nghóa vaø trong phong traøo coäng saûn quoác teá baét ñaàu. Cuoäc hoïp maët caùc ñaûng coäng saûn vaø coâng nhaân treân theá giôùi naêm 1957 vaø ñaëc bieät Hoäi nghò 81 ñaûng coäng saûn vaø coâng nhaân theá giôùi taïi Moskva vaøo thaùng 11 naêm 1960, boán naêm sau Ñaïi hoäi XX Ñaûng Coäng saûn Lieân Xoâ, vôùi baûn Tuyeân boá chung göôïng gaïo, chæ laø nhöõng thoûa hieäp baát ñaéc dó. Bò loâi keùo vaøo cuoäc chieán yù thöùc heä khoâng nhöõng chæ coù nhöõng ñaûng caàm quyeàn moät soá nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa, maø coøn moät loaït caùc ñaûng coäng saûn vaø coâng nhaân. Tình traïng phaân lieät xaûy ra trong haàu heát caùc ñaûng, coù nhöõng nöôùc coù tôùi hai ba ñaûng, ñaûng naøo cuõng xöng mình laø maùc-xít - leânin-nít. Trong cuoäc chieán yù thöùc heä Mao hi voïng

Ñòa Phöông Ian Voõ: Saâu Laéng Ñieäu Jazz 23... Tieáp trang B1

Vôùi toâi, Jazz coù theå suoát ñôøi laø moät loaøi hoa ñeïp trong moät khu vöôøn ñaày ñuû saéc maøu aâm nhaïc khaùc... cho ñeán khi toâi gaëp Ian Voõ - moät nhaïc só Vieät Nam sinh taïi Myõ ñöôïc ñaøo taïo chuyeân moân veà Jazz Study. Sinh ra taïi Hayward, CA vaøo naêm 1982 vaø lôùn leân ôû Yorba Linda, Voõ Leâ Duy AÂn (teân Vieät cuûa Ian) laø con uùt cuûa gia ñình oâng baø Voõ Hieáu Ñöùc-Voõ Hoa Leâ. Ian laø ngöôøi duy nhaát nghieâm tuùc ñi vaøo nhöõng thaùc gheành cuûa aâm nhaïc trong gia ñình, tuy caû boá, meï vaø anh trai ñeàu yeâu thöông vaø naëng loøng vôùi aâm nhaïc. Nhöõng ngaøy ñaàu chaäp chöõng vôùi moâi tröôøng aâm nhaïc töø khi Ian leân 5 laø nhöõng baøi hoïc döông caàm heät nhö bao ñöùa treû khaùc ñöôïc khuyeán khích bôûi boá meï, gia ñình. Ñaây cuõng laø moät nieàm tin thöôøng gaëp trong ña soá caùc gia ñình Vieät Nam raèng neáu cho con hoïc nhaïc töø nhoû (khoâng caàn bieát chuùng coù ñam meâ khoâng), seõ giaùn tieáp huaán luyeän chuùng trôû thaønh nhöõng ngöôøi nhaõ nhaën, thanh lòch vaø noùi chung laø toát sau naøy. Ian ñaõ rôi vaøo ñieàu ngoaïi leä vôùi muïc ñích naøy! Döôøng nhö sinh ra ñeå gaén lieàn vôùi aâm nhaïc, Ian tieáp tuïc phaùt trieån khaû naêng vaø ñam meâ piano cho ñeán tuoåi 11, reõ sang lónh vöïc keøn Saxophone (maø khoâng ñaùnh maát nhöõng gì ñaõ haáp thuï vôùi piano). Nhö moät caëp tình nhaân, Saxo döôøng nhö ñöôïc noåi baät hôn neáu baét gaëp doøng nhaïc Jazz - ñænh cao cuûa nhöõng gì maø caây Saxo coù theå laøm ñöôïc. Ian ñaõ choïn ñænh cao ñoù ñeå vöôn tôùi: Doøng nhaïc Jazz vôùi vaøi caây keøn Saxo, vôùi moät kieán thöùc aâm nhaïc vöõng vaøng, moät moät

nieàm ñam meâ lôùn cho Jazz, moät söï huaán luyeän, giaùo duïc toát ñeïp cuûa boá meï - ít nhieàu gì, Ian mong moûi seõ tìm thaáy haïnh phuùc toät ñænh. Tôùi nay, tính ra, Ian ñaõ hít thôû Jazz möôøi hai naêm roài. Jazz trong Ian phaùt trieån cuõng laø luùc Ian ñang lôùn daàn theâm. Söï choïn löïa roõ raøng vaø thoâng minh cuûa Ian cuõng coù theå laø ñieàu tuyeät vôøi maø cuõng coù theå laø ñieàu laøm haïn cheá ñi nhöõng “bình thöôøng” maø leõ ra cuoäc ñôøi seõ trao taëng cho moät caäu beù sinh ra taïi Myõ. Chaéc laø khoâng haïn cheá ñaâu vì ñaây laø söï choïn löïa cuûa Ian cô maø. Jazz nheï nhaøng ru Ian vaøo nhöõng suy nghó tuoåi treû; Jazz du döông ñöa Ian ñeán nhöõng con ñöôøng taâm linh sôùm hôn vôùi nhöõng baïn ñoàng trang löùa; Jazz maïnh meõ ñeán döõ doäi, soi loái cho Ian coù nhöõng ñam meâ, hy voïng cho ñôøi soáng Jazz cuûa rieâng mình. Tin vaøo maõnh löïc cuûa giaùo duïc tröôøng lôùp (duø suoát thôøi gian treû, Ian töï hoïc phaàn lôùn tröôùc khi coù nieàm ñam meâ vôùi Jazz), Ian quyeát ñònh hoïc veà Jazz Study taïi UCLA, nôi Ian ra tröôøng cöû nhaân vaøo naêm 2004. Cho ñeán nay, Ian tieáp tuïc phaán ñaáu ñeå laáy baèng Masters Degree in Jazz Reeds taïi The California Institute of The Arts döôùi söï huaán luyeän chuyeân moân cuûa thaày Paul Novros. Vaø sau ñoù, coù theå laø moät baèng DMA (Doctoral Degree in Musical Arts) khoâng chöøng. Nhöõng suy nghó vaø chia seû cuûa Ian coù veû giaø daën. “Jazz cho toâi söï töï do ñeå coù theå vaän chuyeån heát nhöõng taâm traïng cuûa mình vaøo baát cöù luùc naøo. Nghóa laø, ôû baát cöù taâm traïng naøo trong ñôøi soáng, toâi vaãn coù theå tìm thaáy trong caùc cung baäc cuûa Jazz maø toâi coù theå

öùng bieán. Jazz ñoàng nghóa vôùi noäi taâm, vôùi saâu thaúm maø söï töôûng töôïng cuûa toâi coù theå vöôn tôùi. Jazz coøn coù nghóa laø töï do (freedom) ñoái vôùi toâi; töï do trong suy nghó, trong caùch theå hieän vaø trong caùch haáp thuï. Moät band nhaïc Jazz khoâng coù nghóa laø moät ñaùm ngöôøi yeâu nhaïc taäp hoïp chôi caùc duïng cuï nhaïc. Band nhaïc Jazz cho pheùp töøng ngöôøi boû heát caûm xuùc, taâm hoàn vaø söï saùng taïo vaøo baûn nhaïc ñeå roài ai cuõng coù theå cuøng toûa saùng!” Ñoù laø nhöõng chia seû cuûa Ian Voõ khi ñöôïc hoûi veà caûm nhaän cuûa mình ñoái vôùi Jazz. Toâi coøn ñöôïc bieát, cuøng vôùi Jazz, Ian ñeàu ñaën möôïn nhöõng giaây phuùt yeân bình trong caùc lôùp Zen Meditation vaø caû Tai-Chi sau giôø hoïc vaø laøm vieäc vôùi aâm nhaïc haàu vun xôùi cho taâm hoàn mình theâm laéng ñoïng, suùc tích vaø nheï nhoõm. Keát quaû thöïc teá vaø cuõng laø ñaùnh daáu ngaøy ra tröôøng cöû nhaân, vôùi söï giuùp ñôõ tinh thaàn vaø taøi chính cuûa gia ñình, Ian ñaõ cho ra ñôøi taùc phaåm ñaàu tay cuûa mình: Ian Voõ - Past Revisited (Quaù Khöù Quay Veà) goàm 7 baûn nhaïc Jazz Ian saùng taùc raát chaát löôïng, saâu saéc vaø ñöôïc aáp uû baèng khaû naêng tieàm taøng trong Ian cuûa nhöõng naêm ñaém mình vôùi Jazz. Tieáp tay cuøng Ian trong album naøy laø Cheyenne Henderson (piano), Miguel Sawaya (bass), Joe Petrasek (drums) - hoï ñaõ khaúng ñònh cho chính hoï vaø cho tieáng Saxophone Ian moät khaû naêng vaø choã ñöùng nhaát ñònh vôùi Jazz cho giôùi thaåm aâm moïi nôi neáu moät laàn nghe qua “Past Revisited.” Taùc phaåm ñaàu tay naøy seõ mang laïi nhieàu laéng ñoïng, toø moø moät caùch thích thuù cho coäng ñoàng Vieät Nam mình veà höôùng ñi goïi laø “gian nan” cuûa Ian Voõ trong aâm nhaïc. Caû Ian Voõ laãn gia ñình ñeàu mong muoán Ian cöù tieáp tuïc thaúng tieán vôùi con ñöôøng ñaõ choïn. Tuy nhieân, treân con ñöôøng tìm ñeán moät ñænh saùng haøo quang toång theå, Ian vaãn

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

Baéc Kinh seõ trôû thaønh trung taâm laõnh ñaïo phong traøo coäng saûn quoác teá. Baùo chí Trung Quoác khua chieâng goõ moõ veà moät thôøi ñaïi môùi - thôøi ñaïi gioù Ñoâng thoåi baït gioù Taây, trung taâm caùch maïng chuyeån veà chaâu AÙ. Ñeán löôït mình Khrusov laïi phaïm vaøo sai laàm toå toâng truyeàn cuûa chuû nghóa nöôùc lôùn: caét vieän trôï, ruùt toaøn boä chuyeân gia gioûi veà nöôùc (24). Laäp töùc caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuûa caùi quoác gia gaàn moät tyû daân ñöôïc huy ñoäng toaøn löïc ñeå vaïch maët nhöõng teân phaûn boäi chuû nghóa Maùc - Leânin, vaïch maët boïn xeùt laïi hieän ñaïi vaø chuû nghóa xeùt laïi hieän ñaïi. Cuoäc taán coâng baèng nöôùc boït vaø möïc in dieãn ra theo baøi baûn maø ngöôøi Vieät Nam ñaõ haân haïnh ñöôïc bieát trong Caûi caùch ruoäng ñaát: baét ñaàu baèng ñaáu löng (vaïch toäi khi keû bò ñaáu ngoài quay löng laïi), sau môùi ñaáu maët (ñaáu tröïc dieän, chæ taän maët, goïi ñích teân maø ñaáu). Trong giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa cuoäc caõi vaõ giöõa hai nöôùc ñaøn anh, oâng Hoà Chí Minh, nhaïc tröôûng cuûa caùi daøn nhaïc khoân ngoan chæ chôi moät baøi tuû “Keát ñoaøn chuùng ta laø söùc maïnh” lieàn cho cöû nhaïc leân, nhöng laàn naøy tieáng keøn yeáu ôùt cuûa oâng bò tieáng troáng cuûa hai beân xung ñoät ñang haêng maùu aên thua daäp taét. Do keùm hoïc thöùc, caùc vaên kieän Lieân Xoâ mong coù cô hoäi ñöôïc phuïc vuï coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû khaép moïi nôi moät caùch cuï theå hôn. Ñieån hình laø Ian muoán ñem doøng nhaïc Jazz ñeán gaàn hôn vôùi quyù vò thaåm aâm Vieät Nam baèng nhieàu hình thöùc; muoán ñöôïc xuaát hieän trong nhöõng chöông trình vaên ngheä-vaên hoùa thích hôïp. Thaäm chí, neáu coù nhöõng trung taâm ca nhaïc chuyeân nghieäp naøo caàn moät hôi thôû Jazz treû trung, nghieâm chænh vaø tröôøng lôùp mang vaøo caùc saûn phaåm Videos, CD’s hoaëc live shows, Ian chaéc chaén seõ laøm neân söï khaùc bieät - con ñöôøng maø hieám thaáy moät baïn treû Vieät Nam ôû tuoåi 23 naøo laøm ñöôïc, con ñöôøng goïi laø “not taken” nhö trong baøi thô cuûa Robert Frost. Ñeå bieát theâm veà Ian Voõ, ñoäc giaû coù theå gheù vaøo trang nhaø cuûa Ian Voõ taïi: http:// www.ianvo.com hoaëc qua email: ianlevo@gmail.com.

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Internet DSL. Hoïc phí nheï nhaøng, giaûm 10% cho gia ñình coù 2 con trôû leân.

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

laøm caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam thaát ñaûm bôûi gioïng vaên haøn laâm cao ñaïo. Trong khi ñoù caùch lyù giaûi theo loâ gích tam ñoaïn raát bình daân cuûa caùc lyù thuyeát gia Baéc Kinh hôïp vôùi taàm kieán thöùc cuûa hoï hôn. aáy laø chöa keå giöõa hai nöôùc coäng saûn chaâu oû tröôùc nay vaãn coù moät maãu soá chung laø goác reã phong kieán laïc haäu, trong loøng moãi ngöôøi daân coù moät oâng quan. Trong taâm traïng hoang mang tröôùc moät töông lai boãng döng trôû thaønh khoâng xaùc ñònh cuûa phong traøo coäng saûn, caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam, maëc daàu ñaõ ngaû theo Trung Quoác, vaãn kieân trì chuû tröông ñöôøng loái khoân ngoan cuûa nhaø ngheøo - göûi tieàn vaøo hai ngaân haøng cuøng moät luùc. Cho noù chaéc aên. (23) Cuoäc vaän ñoäng “Baùch hoa teà phoùng, baùch gia tranh minh” ñöôïc Mao Traïch-ñoâng phaùt ñoäng töø thaùng 5.1956. Noù ñöôïc ñaëc bieät ñaåy maïnh sau Ñaïi hoäi VIII kyø I (töø 15.9-27.9 naêm 1956) cuûa Ñaûng coäng saûn Trung Quoác. (24) Theo nhöõng nguoàn tin Trung Quoác thôøi kyø ñoù thì thaùng 7-1960 Khrushov ñaõ ñôn phöông xoùa boû 600 hieäp ñònh vaø hôïp ñoàng, ruùt toaøn boä chuyeân gia ñang laøm vieäc taïi Trung Quoác veà nöôùc laøm toån haïi naëng neà cho neàn kinh teá Trung Quoác. Moät soá taøi lieäu Lieân Xoâ noùi raèng Trung Quoác yeâu caàu cho ruùt chuyeân gia veà. (Coøn tieáp)

Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508.

Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu

Ngaøy giôø: Chuû nhaät 01 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa Ngaøy giôø: Thöù Saùu 06 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896.

Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 08 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM. Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân. Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ: 10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-5312203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320.

Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung

Ngaøy giôø: Töø 09 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic, maøu nöôùc.

Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue,

Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


Tình ngöôøi

.3”

nôi

KYØ III (TIEÁP

7/8/1991 Maáy hoâm nay queân khoâng caàm ñeán quyeån soå beù tí cuûa toâi, vì nhieàu söï kieän xaûy ra neân toâi khoâng nhôù noù. Cuoäc soáng coù nhieàu thay ñoåi, bieán ñoäng, khoâng theå ngôø tôùi ñöôïc. Nhöõng lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi con chuù Ba laøm cho loøng mình aám laïi, ñöôïc hoïc nhöõng ñieàu khuyeân nhuû, an uûi, quyù giaù voâ cuøng. Môùi gaëp ñöôïc aân nhaân 3 tuaàn thì nghe tin caäu Quyù ra ñi vónh vieãn, ñoät ngoät xa lìa cuoäc soáng taïm bôï naøy. Khoâng coù vôï con luùc tuoåi chöa ñaày 40. Toâi khoùc vì thöông tieác cho ngöôøi hieàn laønh vaø toát buïng, em ra ñi khoâng lôøi töø bieät, môùi ngaøy naøo gaëp maët noùi cöôøi vui veû, ñem cho gia ñình toâi nieàm vui duø laø ngaén nguûi. Buoåi saùng muø söông, maây ñen u aùm laïnh leõo, chuùng toâi ñeán döï ñaùm tang vôùi nghi thöùc trònh troïng, trang nghieâm vaø voâ cuøng toán keùm. Taát caû im laëng, suït suøi nhìn maët Caäu laàn cuoái. Hoâm sau tieãn Caäu ra nghóa trang, Caäu naèm yeân nghó trong khu ñoài coû xanh nguùt ngaøn, hoa moïc muoân maøu töôi maùt, toâi chaáp tay khaán vaùi cho höông hoàn Quyù ñöôïc sieâu thoaùt nôi mieàn vónh cöûu. Theá laø chuùng toâi khoâng laøm sao ñeàn ñaùp ôn cuûa Caäu ñöôïc. Tuaàn leã ñaàu chuùng toâi leân vieáng moä, cuùng ôû Chuøa, vaø ñoàng thôøi an uûi caùc em toâi. Maáy tuaàn sau caùc em vaãn thöôøng xuyeân xuoáng thaêm vaø mua cho anh maáy caùi quaàn Jeans môùi, cho con gaùi toâi giaøy ñi hoïc, toâi seõ ghi maõi ôn naøy, nguyeän seõ ñaùp laïi veà sau.

8/30/1991 Chuùng toâi vaãn caép saùch ñeán tröôøng, chaúng coù gì vui, thôøi gian qua ñi roài choàng chaát lo aâu, phieàn muoän ngaøy naøo cuõng vaäy. Maáy hoâm nay anh vöøa ñi hoïc veà thì Phöôùc xuoáng, ñoùn anh ñi laøm theâm, kieám tieàn ñeå lo cho gia ñình, söûa chöõa nhaø haøng cho em cuûa Phöôùc tôùi 12 giôø môùi veà, saùng daïy ñi hoïc, ngoài treân xe anh nguû chaäp chôøn meät nhoïc, thaät toäi cho anh.

12/1991 Hoâm nay laø ngaøy ra tröôøng cuûa caû gia ñình chuùng toâi. Caàm trong tay tôø Certificate vôùi haøng nhuõ maøu vaøng in ñeïp ñeõ toâi haõnh dieän vì mình cuõng ñaõ hoaøn taát lôùp hoïc ôû Myõ. Toâi ñöôïc Thaày giaùo môøi leân nhaän baèng, chuïp hình vaø quay phim ñeå chöng baøy taïi tröôøng. Toâi ngoài haøng döôùi ñeøn, chuaån bò cho quay hình, toâi caûm thaáy nhö mình coøn treû laïi, thaät laø hoài hoäp vaø haõnh dieän. Theá laø töø giaõ ngoâi tröôøng ra ñi ñeán bieát bao giôø quay trôû laïi. Coù moät chuùt gì löu luyeán ngoâi tröôøng toâi ñaõ ngoài gaàn moät naêm trôøi daøi ñaêng ñaúng.

Toâi ñi laøm Ra tröôøng laïi ñoåi ngheà, vì tìm khoâng ra vieäc gaàn nhaø, toâi khoâng

xöù laï

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

LYNH PHÖÔNG

(Saùng taùc)

DAT

THEO VAØ HEÁT)

theå laùi xe, vì toâi bò beänh yeáu tim ngaøy luùc coøn ôû tröôøng Trung hoïc. Cuoái cuøng theá laø toâi nhaän ñöôïc ñi laøm ôû nhaø haøng, phuï beáp, ngheà naøy thì raát cöïc ai cuõng bieát, caùi gì cuõng laøm tröø vieäc clean beáp thì ñaõ coù maáy oâng Meã. Toâi laøm coù hoâm 2 giôø môùi veà töø Long Beach leân El Monte raát laø xa. Giôø thì choàng toâi ñaõ coù baèng laùi, mua chieác xe Honda cuõ ñeå ñi laøm, chôû toâi leân tieäm vaø ngoài ñôïi ñöa toâi veà, hoaëc hoâm naøo meät Vuõ noù ñoùn toâi veà, duø sao cuõng nhôø Phöôùc, neáu khoâng coù noù toâi chaúng ñöôïc böôùc chaân vaøo nôi ñaây ñeå laøm. Coù trong tay ñoàng baïc cay ñaéng ôû Myõ, baèng moà hoâi nöôùc maét cuûa mình sao maø sung söôùng theá, ngöôøi toâi nghó ñeán ñaàu tieân laø Ba toâi, toâi gôûi veà ñoàng baïc toâi traân quyù daønh cho ngöôøi, khi toâi kieám ñöôïc. Toâi coù tieàn típ, haøng ñeâm toâi daønh duïm tieàn taëng ñeå chi tieâu trong gia ñình, vaø phuï cho con noù ñoå xaêng. Roài thôøi gian qua ñi toâi khoâng coøn thôøi gian ghi tieáp nhaät kyù cuûa mình, toâi caát vaøo trong hoäc tuû. Vaøi thaùng sau tieäm caàn ngöôøi röûa cheùn, röûa ly, anh tình nguyeän vaøo laøm, toâi nhôù maõi veát thöông anh gaây ra vì nhöõng maûnh ly beùn, maùu tuoân lai laùng khoâng laøm sao ngöng, phaûi ñöa ñi may boù laïi, toâi ñau loøng vaø khoùc suoát ñeâm, töø ñoù choàng toâi phaûi quit job. Toâi khuyeân anh: - Thoâi anh nghæ ñöøng laøm nöõa, moät mình em chòu ñöïng ñöôïc roài, anh ôû nhaø tìm vieäc khaùc ñi. Taát caû töøng giai ñoaïn khoù khaên qua ñi trong söï chòu ñöïng khoù nhoïc. Töøng ngaøy qua ngaøy, toâi daàn daàn quen coâng vieäc ôû ñaây, saùng thöùc daäy voäi vaøng aên ñieåm taâm moät chuùt, toâi rôøi nhaø luùc 10 giôø ñeán toái 2 giôø môùi veà, coá gaéng leân roài caùi gì cuõng qua ñöôïc, toâi töï nhuû vaø an uûi vôùi chính mình duø baát cöù hoaøn caûnh naøo, toâi ñaõ töøng ñau khoå kieám soáng vaát vaû laáy tieàn nuoâi con chaïy ngöôïc xuoâi leùn luùt daáu töøng goùi traø, caø pheâ ñeå thoaùt khoûi baøn tay kieåm soaùt cuûa boïn thueá vuï roài ñi laøm coâng nhaân thaät khoå sôû, ngöôøi vôï tuø caûi taïo phaûi chòu nhieàu cam go vaø nöôùc maét, neân toâi haän thuø caùi cheá ñoä cuûa Coäng Saûn voâ cuøng. Duø sao ôû ñaây toâi coøn coù anh beân caïnh chia sôùt ngoït buøi. Hoâm naøo ngöôøi khaùch cuoái cuøng ra veà toâi môùi thu xeáp chaïy voäi vaõ leân xe hai chaân moûi nhöø, ñeán nhaø toâi nguû luùc naøo khoâng hay bieát. Coù nhöõng hoâm ñi laøm caäu chuû Thi baèng tuoåi em toâi nhìn aùnh maét khoù chòu sai baûo, chæ vieäc cho toâi lôùn tieáng, toâi cuõng ñaønh im laëng caâm nín nhòn nhuïc vì laáy ñoàng tieàn ôû ñaây khoâng coù deã daøng, toâi giaáu kín khoâng heà than van vôùi moïi ngöôøi. Möôøi taùm thaùng sau, thaân nhaân qua ñònh cö ñeán soáng chung vôùi chuùng toâi, roài cô may ñeán, thaáy giaù nhaø ñang thaáp, thieân haï ñua nhau baùn nhaø vì kinh teá khoù khaên, anh quyeát ñònh ñi mua moät caên nhaø nhoû vaø cuõ kyõ, goïi phone nhôø baïn beø ôû caùc tieåu bang xa giuùp ñôõ cho möôïn ñuû soá tieàn kyù gôûi ôû nhaø bank, theá laø chuùng toâi ñöôïc doïn vaøo sau khi thuû tuïc hoaøn taát. Chuùng toâi cuõng xin taï

ôn treân ban cho söï may maén ñoù. Toán bieát bao coâng söùc ñeå söûa chöõa, chaët boû nhöõng caây thoâng cao trong vöôøn toâi tieác laém, muoán ñöôïc hít thôû muøi höông toûa ra töø nhöõng goã thoâng, muoán ñöôïc nghe tieáng traùi thoâng noù tí taùch beân loø söôûi vaøo nhöõng ngaøy buoát laïnh cuoái Ñoâng nay cuõng khoâng coøn nöõa. Moät chuùt kyû nieäm Dalat mang theo coá giöõ trong caên vöôøn cuõng khoâng coøn... Roài moät bieán ñoåi môùi toâi coù ngôø ñaâu mình laïi bò maát vieäc quaù sôùm, vì tieäm ñaõ bò chaùy, toâi nghe baùo tin maø loøng ñau tieác voâ cuøng.

Toâi ñoåi ngheà Ngheà may laø ngheà baát ñaéc dó cuûa chuùng toâi, khoâng coøn caùch naøo hôn toâi ñaønh chaïy theo caùi nghieäp naøy. Thaáy hoaøn caûnh chuùng toâi môùi qua vaø quaù khoå, bò ngöôïc ñaõi maø coøn phaûi lo cho gia ñình choàng, lo cho caùc con neân chò Nga chuû shop may ñaõ thöông tình giuùp ñôõ taïo cho toâi coâng vieäc deã daõi ñeå tìm keá sinh nhai. Nghó laïi toâi thaáy mình thaät lieàu lónh, luùc naøy haõng may raát laø nhieàu öù ñoïng neân caàn thôï ñeå laøm, chuùng toâi laàn nöõa cuõng ñöôïc Trôøi öu ñaõi. Coù bao giôø chuùng toâi ngoài vaøo maùy overlock ñaâu? Toâi cuõng chaúng bao giôø bieát may, theâu thuøa. Thaáy tieáng moteur noå maïnh, töøng xaáp vaûi ñöôïc raùp noái, caét xeùn chaïy vuø vuø, baøn tay thôï ñöa raát nhanh, toâi cuõng ñuû choùng maët, vaäy maø cuõng phaûi taäp ngoài thöïc haønh, maáy ngaøy sau toâi môùi hoaøn hoàn ñeå töï ngoài treân maùy, toäi nghieäp choàng toâi phaûi mieät maøi nhanh nheïn môùi coù haøng ñeå giao, laøm suoát ngaøy vaäy maø cuoái

thaùng chæ nhaän ñöôïc saùu traêm dollars. Caùc con toâi ñang chuaån bò vaøo college, vöøa phaûi ñi laøm theâm, toâi nhôù maõi anh P., baïn anh ñaõ khuyeân caùc con toâi: - Nöôùc Myõ nay caàn coù baèng caáp, caùc con muoán coù töông lai thì phaûi coá gaéng hoïc. Ngoaøi thì giôø raûnh con toâi phuï giuùp cho meï may haøng giuøm, theá laø coù khi hoûng heát caû ñôït haøng, traû laïi, caû nhaø toâi phaûi thöùc suoát ñeå maø thaùo söûa laïi, ñuû thöù khoå taâm trong ngheà naøy, ai ñaõ töøng traûi qua môùi bieát, “thöùc khuya môùi bieát ñeâm daøi”. Roài töø ñoù anh naûn loøng vaø baøn giao job naøy cho toâi ñaûm traùch, anh ñi tìm ngheà khaùc, laøm construction, söûa patio, oáng nöôùc, ... kieám tieàn gom goùp traû nôï daàn cho baïn beø. Chuùng toâi cuõng möøng quaù ñoãi. Anh laøm thôï tieän moät naêm vaø caùi job sau cuøng laø söûa chöõa maùy moùc cho moät Company caùch xa nhaø gaàn 30 miles, anh thì kheùo leùo vaø taän tuïy, coá gaéng hoïc hoûi neân môùi giöõ vöõng ñeán ngaøy hoâm nay. Toâi cöù ngoài tieáp tuïc ngheà may, cho ñeán taùm naêm sau. Thôøi gian naøy caùc con toâi laàn löôït ra tröôøng toát nghieäp Ñaïi Hoïc vôùi vaên baèng Kyõ Sö, coù vieäc laøm may maén ôû Long Beach, chuùng toâi cuõng daønh duïm tieàn göûi veà giuùp ñôõ cho nhöõng ngöôøi thaân beân queâ nhaø, roài nghe tin Meï choàng toâi ñau naëng, khoâng qua khoûi, chuùng toâi mua gaáp veù ñeå veà thaêm ngöôøi Meï maø toâi toân kính thöông yeâu nhö Meï cuûa chính mình. Laàn ñaàu tieân ñaët chaân xuoáng phi tröôøng Taân Sôn Nhaát sau 9 naêm xa caùch, khoâng theå naøo dieãn taû ñöôïc taâm traïng cuûa toâi, boài hoài xuùc ñoäng,

nôi choán thaân yeâu giôø vaãn tieâu ñieàu, phi tröôøng gì maø cuõ kyû troâng thaûm thöông quaù. Coù ra ñi môùi thaáy nöôùc nhaø sao ngheøo naøn. Nhöõng oâng caùn boä laõnh ñaïo cao caáp chæ bieát höôûng thuï maø thoâi, nhaø cao cöûa roäng, xe hôi, chæ cho nhöõng keû tham nhuõng maø coù ñöôïc. Toâi nhìn thaønh phoá Saøi Goøn maø tieác nuoái vu vô, ngöôøi ngheøo vaãn phaûi lam luõ suoát ñôøi ñeå kieám côm nuoâi soáng cho gia ñình, toâi boãng thôû daøi ngao ngaùn, bieát ñeán bao giôø daân mình môùi soáng trong töï do no aám. Laøm sao maø taû ñöôïc heát noãi vui möøng khi gaëp laïi Ba toâi, Meï cha choàng toâi, nhöõng khuoân maët thaân thöông sau bao naêm xa caùch, phuùt sum hoïp nhìn nhau möøng möøng tuûi tuûi, ngaán leä tuoân traøo. Veà laïi Ñaø Laït hình aûnh ngaøy xöa nay chaúng thaáy ñaâu, xe chaïy vaøo thaønh phoá toâi troá maét tìm kieám daáu veát ñoài thoâng thô moäng beân Hoà Xuaân Höông ngaøy cuõ, thay ñoåi ñaõ ngaên caám böôùc chaân moãi ngöôøi, giôø ñaây ñaõ trao ñoåi vôùi nöôùc ngoaøi laøm saân ñaùnh golf, ñoài Cuø coøn ñoù nhöng khoâng laø cuûa chuùng toâi. Toâi nhôù nhöõng con ñöôøng nhoû thoai thoaûi traûi daøi chaïy quanh ñænh ñoài, chuùng toâi thöôøng chaïy xe leân ñaây tìm nuùp boùng döôùi nhöõng haøng thoâng xanh, nghe tieáng gioù reo, nhìn maët hoà yeân tónh vaø deät ñôøi baèng nhöõng aùnh maét yeâu thöông, höùa heïn moät töông lai töôi ñeïp, trong ñoù coù hai chuùng toâi, giôø ñaõ maát huùt ñaâu roài”. Ñaø Laït cho toâi quaù nhieàu kyû nieäm, nhöng sau 9 naêm xa caùch, toâi quay veà noù ñaõ ñoåi thay, duø sao toâi cuõng khoâng muoán noù thay ñoåi, veà Tieáp trang B4


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Reùmy Martin coâng boá giaûi thöôûng vinh danh thaønh töïu AÙ Chaâu Truyeàn hình tröïc tieáp “2006 Asian Excellence Awards” luùc 8 PM, 29 thaùng Gieâng, 2006 LOS ANGELES, California - Ngaøy 12 thaùng 12, 2005, Haõng Reùmy Martin ñaõ loan baùo trao taëng giaûi thöôûng Danh Döï cho ba nhaân vaät ñaït nhöõng thaønh töïu xuaát saéc trong naêm 2005. Giaûi thöôûng Danh Döï “Reùmy Martin XO Honors 2006,” moät phaàn cuûa chöông trình phaùt giaûi “The 2006 Asian Excellence Awards,” keát hôïp cuøng chöông trình ñaïi nhaïc hoäi phaùt giaûi vinh danh thaønh töïu xuaát saéc Myõ-AÙ, laàn ñaàu tieân seõ ñöôïc truyeàn hình treân toaøn quoác. Ñaây laø laàn thöù naêm haõng Reùmy Martin trao taëng giaûi thöôûng naøy; ñeå chaøo möøng vaø vinh danh nhöõng thaønh töïu trong caùc laõnh vöïc ngheä thuaät vaø giaûi trí, cuøng nhöõng coáng hieán caù nhaân goùp phaàn vaøo vieäc naâng cao taàm voùc cuûa coäng ñoàng Myõ goác AÙ Chaâu. Nhöõng nhaân vaät ñöôïc trao taëng caùc giaûi Danh Döï “Reùmy Martin XO Honors” kyø naøy goàm coù: - Giaûi Caûm Höùng: Trao cho Baùc só David Ho, ngöôøi ñöôïc taïp chí Time choïn laøm “Nhaân Vaät Trong Naêm” cuûa naêm 1996 cho nhöõng hoaït ñoäng lôùn lao cuûa oâng trong nhöõng nghieân cöùu thuoäc laõnh vöïc HIV/Aids vaø vieäc phaùt trieån nhöõng lieàu thuoác khaùng khuaån pha troän ñeå ñaùnh laïi loaïi vi khuaån naøy trong nhöõng giai ñoaïn ñaàu môùi nhieãm bònh. - Giaûi Thaønh Töïu Troïn Ñôøi: Trao cho Ismail Merchant (ñaõ quaù coá), ngöôøi ñöôïc bieát ñeán nhôø quaù trình coäng taùc laâu daøi vôùi James Ivory, ñoàng saùng laäp coâng ty “Merchant Ivory Productions” ñaõ töøng ñoaït nhieàu giaûi Academy Awards. - Giaûi Taàm Nhìn/Nhòp Caàu Vaên Hoùa: Ñöôïc trao taëng cho Quentin Tarantino ñeå toû loøng ngöôõng moä nhöõng

ñoùng goùp cuûa oâng cho neàn phim aûnh AÙ Chaâu. Nhöõng nhaân vaät ñaõ töøng nhaän giaûi Danh Döï Reùmy Martin XO Honors tröôùc ñaây goàm Kelly Hu, B.D. Wong, Jason Scott Lee, Bai Ling, Lou Diamond Phillips, Pat Morita, Donnie Yen, Zhang Yimou, David Henry Hwang, Shekhar Kapur, Tan Dun, Mira Nair, Jadin Wong vaø Coco Lee. Chöông trình Buoåi Phaùt Giaûi “2006 Asian Excellence Awards” naêm nay do taøi töû Kelly Hu vaø dieãn vieân haøi kòch Bobby Lee ñieàu khieån seõ ghi nhaän nhöõng ngheä só, dieãn vieân, vaø nhöõng nhaân vaät ñi tieân phong vaø gaây aûnh höôûng coäng ñoàng AÙ Chaâu leân ñôøi soáng Hoa Kyø. Trong boán naêm qua, Reùmy Martin, cuøng vôùi “2nd Generation,” moät toå chöùc baát vuï lôïi ñaõ mang nhöõng caâu chuyeän Myõ-AÙ leân saân khaáu theá giôùi, ñaõ vöõng chaéc gaén

boù söï cam keát cuûa mình vôùi coäng ñoàng Myõ goác AÙ Chaâu qua vieäc tích cöïc baûo trôï cho chöông trình phaùt giaûi “Asian Excellence Awards.” Chöông trình naøy tröôùc ñaây ñöôïc bieát qua teân goïi “Concert of Excellence.” Nhöõng chöông trình ñaïi nhaïc hoäi “Concert of Excellence” tröôùc ñaây ñaõ ñöôïc toå chöùc haøng naêm taïi New York ñeå ñeà cao söï phong phuù cuûa AÙ Chaâu trong laõnh vöïc ngheä thuaät vaø chuyeân moân. Naêm nay, Reùmy Martin laø thaønh vieân baûo trôï daãn ñaàu, ñaõ cuøng keát hôïp vôùi heä thoáng truyeàn hình “cable” AZN Television trong coäng ñoàng Myõ goác AÙ giôùi thieäu nhöõng thaønh töïu lôùn cuûa ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu trong coäng ñoàng Hoa Kyø. Steve Hissam, giaùm ñoác “Category Director” cuûa Reùmy Martin phaùt bieåu: “Reùmy Martin coù moät lòch söû gaén boù laâu daøi vôùi coäng ñoàng

Myõ goác AÙ Chaâu, moät lòch söû baét nguoàn töø AÙ Chaâu, khi Reùmy Martin laø moät trong nhöõng coâng ty Coâ-Nhaéc ñaàu tieân ñi vaøo AÙ Chaâu vaøo nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû 20. Laø hieäu Coâ-Nhaéc daãn ñaàu trong lòch söû taïi AÙ Chaâu, Reùmy Martin ñoàng nghóa vôùi thaønh coâng, thaønh töïu vaø söï sang troïng, ñaõ ñan quyeän vôùi vaên hoùa AÙ Chaâu ñeán ñoä chæ caàn nhìn thaáy bieåu töôïng Centaur - dòch laø ‘nhaân maõ’ töùc ‘ñaàu ngöôøi mình ngöïa’ laø moïi ngöôøi nghó ngay ñeán Reùmy Martin.” OÂng Hissam cuõng ñaõ noùi theâm: “Laø moät trong nhöõng coâng ty haøng ñaàu yeåm trôï coäng ñoàng Myõ goác AÙ Chaâu, Reùmy Martin laáy laøm vui söôùng ghi nhaän nhöõng ñoùng goùp cuûa ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu vaøo xaõ hoäi. Vieäc tham gia vaøo chöông trình phaùt giaûi laø moät cuoäc song haønh cuûa moät beân laø lòch söû cuûa Reùmy Martin vaø beân kia laø

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

söï cam keát thaønh töïu, vôùi nhöõng minh chöùng huøng hoàn, cuûa coäng ñoàng Myõ goác AÙ Chaâu.” Chöông trình phaùt giaûi seõ ñöôïc thu hình vaøo ngaøy 19 thaùng 1, 2006 taïi hyù vieän löøng danh Wiltem Theatre taïi Hollywood, California, vaø seõ ñöôïc phaùt hình luùc 8 giôø toái Teát Nguyeân Ñaùn naêm nay, nhaèm ngaøy 29 thaùng 1,

Tình ngöôøi nôi xöù laï Tieáp trang B3

thaêm ngoâi tröôøng trung hoïc BTX, coång teân cuûa tröôøng coøn ñoù, nhöng veû oàn aøo naùo nhieät laøm toâi tieác thaàm, nhaø cöûa quaùn xaù moïc daøy, chen chuùc voâ traät töï, oâi ñaâu coøn hình boùng thaân yeâu. OÂn laïi ñoaïn ñöôøng daøi quaù choâng gai vaø cöïc nhoïc, giôø ñaây chuùng toâi ñaõ coù nhöõng giaây phuùt an uûi, ñaàm aám beân gia ñình, ôû ñaây ñaõ coù nhöõng nieàm vui, chuùng toâi baét ñaàu daønh thôøi giôø thaêm vieáng baïn beø, hoïp maët nghó ngôi, du lòch ñaây ñoù boû ñi nhöõng thaùng ngaøy gian nan trong ñôøi. Hai vôï choàng toâi nay ñaõ vaøo tuoåi “luïc tuaàn”, toùc ñaõ ñoåi maøu, oâng xaõ vaãn coøn tieáp tuïc trong coâng vieäc, toâi ngoaøi thôøi giôø lo cho caû gia ñình con caùi, coøn coù thuù vui chaêm soùc vöôøn hoa, caây caûnh, chuùng toâi khoâng queân troàng moät caây Anh Ñaøo sau nhaø, ñeå moãi muøa Xuaân ñöôïc caém, tröng baøy trong phoøng khaùch. Vaøo nhöõng hoâm raûnh roãi, chuùng toâi coù thôøi giôø ñeå ngoài döôùi patio uoáng traø, vaø oân chuyeän ngaøy qua, ngaém Taïi buoåi leã loan baùo trao taëng “The 2006 Asian Excellence Awards” hoâm 12 thaùng 12, nhìn caùi maûnh saân sau cuûa 2005. Töø traùi: Maria Tiu (Senior Brand Manager cuûa haõng Remy Martin), Kelly Hu, Welly mình, chieác hoà caù Koi trong Yang, Bobby Lee vaø Teresa Wiedel (Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh cuûa “Communications of AZN treûo, vaø caùi thaùc nöôùc maø choàng toâi ñaõ boû nhieàu coâng TV”). (Hình: Amy Kwong cung caáp)

Countrywide HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

2006. Vieäc saûn xuaát naêm nay laø do heä thoáng truyeàn hình AZN Television ñaûm nhieäm, trong khi Reùmy Martin giöõ vai baûo trôï chính. Nhöõng nhaø saûn xuaát cuûa chöông trình laø Welly Yang, Syd Vinnedge vaø Peilin Chou. Peilin Chou, vò Phoù Chuû Tòch kyø cöïu ñaëc traùch Thieát Laäp Chöông Trình vaø Saûn Tieáp trang B5

söùc xaây noù, nhöõng haøng caây xanh, lieãu ruõ chaïy quanh, ñaøn caù khoe maøu ñuøa giôõn döôùi thaùc nöôùc troâng ñeïp maét, vaø laøm loøng mình caûm thaáy laâng laâng, thanh thaûn. Ñaõ töø laâu toâi khoâng coøn coù thoùi quen vaø thôøi giôø vieát ñeán nhaät kyù nöõa, giôø ñaây con caùi toâi ñaõ tröôûng thaønh, laäp gia ñình, coù maùi nhaø rieâng tö, toâi thong dong caép saùch ñeán tröôøng College theo maáy ñöùa treû hoïc haønh, ngoài vaøo lôùp taäp duøng computer, ñaùnh maùy, ñeå roài coù thì giôøi ngoài vieát laùch, laøm thô, truyeän, linh tinh, gôûi e-mail, toâi caûm thaáy mình tìm ñöôïc nieàm vui trong ñoù. Möôøi boán naêm tò naïn cho toâi moät baøi hoïc lôùn lao, toâi khoâng bao giôø queân ñöôïc nhöõng taám loøng nhaân aùi, yeâu thöông, giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi thaân, baïn beø toâi môùi gaëp, vaø ngöôïc laïi toâi cuõng quaù aân haän, ñau loøng, vì tính ñoái xöû quaù nhoû nhen, heïp hoøi, ích kyû cuûa ngöôøi thaân, ñaõ soáng chung moät maùi nhaø, nhöng khi qua ñaây ñaõ thay loøng ñoåi daï vì chuùng toâi laø ngöôøi tò naïn H.O.. Toâi caát kyû suoát ñôøi, chieác meàn len nhung maøu xanh, toâi traân quyù. Vaøo dòp leã Thanksgiving Day, haøng naêm gia ñình chuùng toâi toå chöùc party, toâi khoâng queân môøi nhöõng ñöùa em hoï ñeán chung vui, moái chaân tình ñoù toâi luoân ghi taïc, chuùng toâi cuõng khoâng queân laùi xe ñeán vieáng moä Caäu em, thaép neùn nhang, mang moät bình hoa ñeå taï ôn ngöôøi ñaõ giuùp cho gia ñình chuùng toâi nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi naøy.

DAT


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Tìm hieåu luaät phaùp Hoa Kyø LUAÄT SÖ LYLY NGUYEÃN

Chaáp Haønh Döï Truø Taøi Saûn Trong caùc baøi tìm hieåu luaät phaùp Hoa Kyø vaøi kyø tröôùc ñaây, chuùng toâi ñaõ trình baøy toaøn boä yù nieäm veà döï truø taøi saûn (estate planning) nhaèm baûo veä gia taøi quyù vò tröôùc nhöõng khoaûn thueá khoâng tính tröôùc, cung caáp cuûa caûi cho thaân nhaân khi qua ñôøi, kieän toaøn nghieäp vuï cuõng nhö moïi söï kieän coù lôïi khaùc trong töông lai; ñoàng thôøi ñaët caùc lôøi daën doø tröôùc lieân heä ñeán caû taøi saûn laãn sinh maïng cuûa mình phoøng hôø tröôøng hôïp ruûi ro bò taøn pheá caû theå xaùc laãn tinh thaàn khoâng töï quyeát ñònh ñöôïc. Nhöõng vieäc treân ñeàu coù chung moät muïc tieâu laø ñem laïi cho quyù vò moät cuoäc soáng yeân taâm trong hieän taïi khoâng lo aâu, khoâng thaéc maéc cho tôùi ngaøy xuoâi tay nhaém maét. Sau naøy khi ñaõ böôùc qua theá giôùi khaùc, phuùc phaàn cho ñaùm haäu dueä veà sau tuøy thuoäc vaøo laõnh vöïc sieâu hình theo tin töôûng phuùc ñöùc toå tieân ñeå laïi chöù khoâng coøn gì ñaùng ñeå aùy naùy, aân haän veà phaàn mình. Sau khi ñaõ hoaøn taát moïi keá hoaïch döï truø taøi saûn, cuoái cuøng chæ coøn moät vieäc laø tìm ngöôøi (hoaëc cô sôû) tín caån thay mình trong ba traùch vuï quaûn lyù gia taøi, thi haønh di chuùc, vaø ñieàu haønh caùc tín muïc ñaõ laäp ngay khi laâm chung. Luaät leä lieân bang Hoa Kyø quy ñònh phaûi chæ ñònh moät ngöôøi chaáp haønh (executor) caùc keá hoaïch döï truø taøi saûn vì caàn coù ngöôøi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà caùc muïc sau ñaây: - Thu thaäp taát caû cuûa caûi trong gia taøi ñeå laïi. - Baûo veä moïi taøi saûn thoáng thuoäc. - Laäp baûn kieåm keâ toaøn boä gia taøi. - Thanh toaùn caùc nôï naàn chính thöùc keå caû thueá maù. - Phaân phoái cuûa caûi cho caùc ngöôøi thöøa höôûng ñaõ chæ ñònh. Hai traùch vuï choùt ñoøi hoûi vieäc thanh toaùn taøi saûn thí duï nhö baùn ñi coå phieáu, traùi phieáu, ñoà ñaïc, xe coä, thuyeàn beø hoaëc baùn ngay caû nhaø ñaát ñeå coù ñuû tieàn maët thanh toaùn thueá, nôï naàn hay chia cho caùc ngöôøi thöøa höôûng. Ngoaøi ra trong di chuùc coøn coù theå keâ theâm nhieàu traùch vuï khaùc maø luaät phaùp khoâng ñoøi hoûi, thí duï nhö hoaïch ñònh thueá maù sau khi cheát, phaân ñònh roõ reät phaàn cuûa caûi seõ chia cho caùc thöøa keá, hoaëc ngay caû ñeán vieäc ñaàu tö gia saûn duø ñaõ cheát ñi. Nhö vaäy nhieäm vuï thi haønh quaû laø naëng neà vaø phöùc taïp. Tuy theá khoâng haún ngöôøi chaáp haønh phaûi chòu troïn veïn gaùnh naëng ñoù. Hoï coù quyeàn trích tieàn trong gia saûn ñeå möôùn chuyeân gia hoaëc dòch vuï giuùp lo phaàn lôùn caùc traùch vuï treân, ñaëc bieät nhöõng vieäc caàn ñeán kinh nghieäm veà taøi chính hay luaät phaùp ñeå giaûi quyeát vaán ñeà; vì theá soá tieàn chia cho caùc ngöôøi thuï höôûng seõ giaûm bôùt ñi. Do ñoù ñieàu haønh taøi saûn ñoâi khi thöôøng ñoøi hoûi söï caân baèng haøi hoøa giöõa vaán ñeà kinh nghieäm, hieåu bieát, tieän lôïi, chi phí cuøng nhieàu yeáu toá khaùc. Tuy nhieân caùc luaät sö khoâng coù yù kieán chung naøo trong vieäc ñeà nghò löïa choïn ai ñaùng ñöùng ra laøm ngöôøi chaáp haønh, taát caû ñeàu hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo tình traïng caù nhaân cuûa moãi sôû höõu chuû gia taøi. Coù hai loaïi chaáp haønh, moät loaïi coù traû coâng vaø moät loaïi khoâng traû tieàn coâng. Loaïi thöù nhaát laø uûy thaùc cho moät ngöôøi khoâng coù maâu thuaãn quyeàn lôïi trong gia taøi ñoù - coù nghóa laø

moät ngöôøi khoâng lieân heä hay dính líu gì ñeán lôïi loäc trong di chuùc ñeå laïi. Vì lyù do ñoù nhieàu ngöôøi chuû gia taøi khoâng muoán choïn thaân nhaân trong gia ñình hay baïn huøn haïp laøm aên buoân baùn. Ñieàu naøy seõ giuùp traùnh khoâng gaây baát bình giöõa ngöôøi nhaø khoâng ñöôïc chia chaùc vöøa yù ñeå coù theå ñoå toäi cho ngöôøi chaáp haønh khoâng ngay thaúng hay löøa bòp. Neáu thaáy gia taøi ñoù coù vaøi keû thuï höôûng khoâng hoøa thuaän vôùi nhau toát hôn heát neân laáy ngöôøi töø beân ngoaøi ñöùng phaân xöû ñoäc laäp thì khoâng ai ta thaùn ñöôïc caû. Hieån nhieân gia taøi caøng lôùn bao nhieâu thì nguy cô tranh chaáp caøng nhieàu neân vieäc möôùn ngöôøi ngoaøi chaáp haønh raát caàn thieát. Ngoaøi ra cuõng coøn phaûi löu yù ñeán yeáu toá ñuïng chaïm quyeàn lôïi khi chia cho nhieàu ngöôøi thöøa höôûng. Cuõng coøn coù lyù do khaùc trong vieäc choïn quaûn lyù coù traû tieàn - thoâng thöôøng laø moät luaät sö - thay cho thaân nhaân trong gia ñình. Neáu choïn ngöôøi hoân phoái nhö vôï hay choàng thì ngöôøi aáy coù theå khoâng coøn taâm trí saùng suoát phaùn ñoaùn vieäc gì vì luùc ñoù seõ bò aûnh höôûng ñau buoàn tang gia boái roái, ñoù laø chöa keå ñeán tình traïng beänh taät, hay taøn pheá. Tuy nhieân ñeå cho vôï hoaëc choàng chaáp haønh thì caù nhaân ngöôøi aáy vaãn phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà thueá taøi saûn chöa ñoùng - keå caû tieàn phaït vì khai chaäm - cho duø ngöôøi aáy coù uûy thaùc cho luaät sö thay maët giaûi quyeát nhöõng vieäc ñoù. Hôn nöõa, vì lyù do ngöôøi chaáp haønh phaûi gom goùp thu thaäp taøi saûn ñeå laïi, cho neân ngöôøi vôï hoaëc choàng deã caûm thaáy chaùn naûn, böïc boäi tröôùc khoù khaên ñoøi laïi tieàn baïc; nhaát laø ñoøi nhöõng moùn tieàn cho ngöôøi nhaø hay baïn beø vay möôïn khoù maø laáy laïi. Tröôùc nhöõng noãi khoù khaên ñoù, neáu nghó raèng ngöôøi hoân phoái cuûa mình khoâng kham noåi nhieäm vuï naøy, toát hôn heát neân choïn moät luaät sö hay moät chuyeân gia khaùc thi haønh giuøm cho duø coù phaûi traû tieàn thuø lao cuõng xöùng ñaùng. Neân nhôù ñaây laø moät vieäc ñoøi hoûi thôøi gian thi haønh ít nhaát treân ba naêm, chính yeáu do raéc roái veà thuû tuïc thueá maù cho duø raèng coù nhieàu moùn taøi saûn ít dính daùng ñeán thueá hôn. Trong moïi tröôøng hôïp, maáy thaùng ñaàu tieân bao giôø cuõng khoù khaên nhaát maø chöa chaéc ngöôøi hoân phoái coù theå kham noåi. Ñoái vôùi gia taøi lôùn dó nhieân phaûi duøng luaät sö hay ngaân haøng laøm coá vaán. Taøi saûn phöùc taïp lieân quan ñeán thöông maïi thöôøng caàn ñeán cô sôû chuyeân moân nhö ngaân haøng nôi coù ñaày ñuû nhaân söï ñuû moïi ngaønh nhö luaät sö, chuyeân gia keá toaùn, chuyeân gia thueá vuï, coá vaán ñaàu tö, keå caû ñeán chuyeân gia quaûn trò haønh chaùnh vaø thöông maïi. Duøng caùc cô sôû chuyeân moân ñöùng ra quaûn trò bao giôø cuõng ñöôïc coâng baèng vaø laâu beàn. Cuõng coù tröôøng hôïp neân möôùn luaät sö ñöùng ra chaáp haønh neáu tieân ñoaùn seõ coù khieáu naïi veà di chuùc hay öôùc tính tröôùc ñöôïc seõ xaûy ra kieän tuïng tranh chaáp gia taøi ôû toøa aùn. Tuy nhieân khoâng haún luaät sö naøo cuõng chòu nhaän laõnh bôûi vì hoï thöôøng ngaïi traùch nhieäm lieân ñôùi ngheà nghieäp. Tröôøng hôïp thöù hai laø duøng ngöôøi nhaø ñöùng ra ñieàu haønh gia taøi khoûi phaûi traû tieàn coâng. Thoâng thöôøng loái naøy ñöôïc duøng ñeán khi tieân ñoaùn töông lai ít coù nguy cô tranh chaáp gia taøi hay khieáu naïi di chuùc, hoaëc cuõng coù theå vì tieàn coâng traû cho luaät sö hay möôùn ngöôøi chaáp haønh beân ngoaøi quaù cao. Muoán vaäy thì neân choïn moät ngöôøi baïn hay thaân nhaân trong nhaø chòu ñaûm traùch ñieàu haønh maø khoâng laáy soá tieàn thuø lao maø ñaùng leõ phaûi trích ra trong gia taøi ñeå ñaøi thoï. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù gia taøi trò giaù döôùi moät trieäu Myõ Kim thì coù leõ choïn vôï hay choàng hay con lôùn ñöùng ñaûm nhieäm ñieàu haønh laø toát nhaát. Ñöông nhieân caù nhaân naøy muoán cho thuû tuïc “thanh toaùn di saûn” (probate) cuûa toøa aùn ñöôïc giaûi quyeát eâm thaám caøng nhanh caøng toát. Nhieàu luaät sö nhaéc chöøng neân thaän troïng khoâng neân ñeå moät ñöùa con naém giöõ gia taøi seõ deã gaây thuø oaùn giöõa anh chò em vôùi nhau.

Neáu vaãn muoán chæ uûy nhieäm moät ngöôøi ñoäc nhaát thi haønh di chuùc vaø cho ngöôøi naøy quyeàn quyeát ñònh cho ai ñöôïc höôûng phaàn naøo hay moùn naøo thì cuõng phaûi khoân ngoan aán ñònh roõ phöông thöùc thi haønh sao cho coù keát quaû. Cuõng coù theå nhôø theâm ngöôøi thöù ba phaân xöû ñeå traùnh khoûi naïn laïm duïng quyeàn töï quyeát ñoàng thôøi loaïi bôùt aùp löïc quaù ñaùng ñeø naëng treân ngöôøi thi haønh. Moät ñöôøng loái thoûa hieäp khaùc daønh cho caùc chuû nhaân thöông nghieäp laø uûy nhieäm ngöôøi chaáp haønh phuï (co-executors) thí duï nhö tìm moät ngöôøi baïn coù lieân laïc gaàn guïi vôùi gia ñình cuøng moät ngöôøi baïn khaùc coù kinh nghieäm veà nghieäp vuï. Sau ñoù seõ duøng caû hai ngöôøi nhöng aán ñònh roõ traùch nhieäm rieâng bieät cuûa töøng ngöôøi moät. Ngoaøi ra ñeå traùnh hieàm khích vaø gaây baát ñoàng trong noäi boä gia ñình thì neân chæ ñònh taát caû caùc con cuøng ñöùng chung laøm chaáp haønh phuï Quan nieäm chæ ñònh chaáp haønh phuï cuõng laø moät yù kieán hay, nhaát laø aùp duïng cho tröôøng hôïp ngöôøi thuï höôûng chính cö nguï taïi tieåu bang khaùc, traùnh baát tieän cho ngöôøi aáy khoâng phaûi ñi qua laïi nhieàu laàn ñeå lo thuû tuïc haønh chaùnh. Do ñoù coù theå nhôø moät thaân nhaân hay baïn höõu khaùc cö nguï cuøng chung thaønh phoá vôùi ngöôøi do toøa giaûi quyeát di saûn chæ ñònh lieân laïc taïi ñòa phöông. Neáu theo loái naøy thì phaûi chaéc chaén choïn cô sôû hay caù nhaân coù khaû naêng laøm vieäc chung vôùi nhau. Ñoàng thôøi cuõng phaûi choïn saün ngöôøi keá vò phoøng hôø ngöôøi choïn ñaàu tieân bò cheát ñi hoaëc khoâng phuïc vuï ñöôïc vì moät trôû ngaïi naøo ñoù. Kyø tôùi chuùng toâi seõ trình baøy chi tieát veà hoaït ñoäng ñieån hình cuûa moät ngöôøi chaáp haønh döï truø taøi saûn. Cuõng nhö thöôøng leä ngöôøi vieát xin xaùc nhaän noäi dung cuûa nhöõng loaït baøi tìm hieåu luaät phaùp naøy chæ coù muïc ñích söû duïng vôùi tính caùch thoâng tin (information) giuùp quyù ñoäc giaû moät vaøi kieán thöùc toång quaùt veà luaät phaùp Hoa Kyø maø thoâi vaø khoâng theå coi nhö lieân heä cuûa luaät sö vôùi thaân chuû (attorney-client relationship). Do ñoù neáu coù vaán ñeà lieân quan ñeán luaät, quyù ñoäc giaû vaãn caàn thaûo luaän vôùi moät luaät sö chuyeân moân veà tröôøng hôïp cuûa quyù vò.

Neáu caàn tham khaûo rieâng xin lieân laïc vôùi Luaät Sö LyLy Nguyeãn taïi vaên phoøng ôû ñòa chæ 16480 Harbor Blvd, Suite 101, Fountain Valley, CA 92708. Ñieän thoaïi: (714) 531-7080 - Fax: (714) 531-7082

Reùmy Martin coâng boá giaûi thöôûng vinh danh thaønh töïu AÙ Chaâu Tieáp trang B4

Xuaát cuûa heä thoáng AZN Television, vaø “Executive Producer” cuûa “The 2006 Asian Excellence Awards” phaùt bieåu: “Chuùng toâi vui söôùng ñöôïc goùp phaàn vaøo leã chaøo möøng naøy cuûa coäng ñoàng Myõ goác AÙ Chaâu vaø giuùp coù theâm thaät nhieàu khaùn giaû nöõa treân khaép caû nöôùc quan taâm ñeán coâng vieäc cuûa coäng ñoàng qua heä thoáng truyeàn hình AZN Television.” “AZN Television” laø heä

thoáng truyeàn hình cho ngöôøi Myõ goác AÙ. Laø moät coâng ty hoaøn toaøn do Comcast Corporation sôû höõu, chöông trình cuûa heä thoáng ñöôïc thieát laäp nhaém vaøo coäng ñoàng Myõ goác AÙ Chaâu ñang phaùt trieån nhanh choùng, treû, thònh vöôïng vaø noùi tieáng Anh. Caùc theå loaïi goàm nhöõng phim truyeän, tuoàng, taøi lieäu, hoaït hoïa AÙ Chaâu vaø nhöõng muïc ñaëc saéc ña daïng khaùc.

D.T. TON & ASSOCIATES, INC Tax Preparation & Planning for High Net Worth Individuals Investors— Investors—Trusts— Trusts—Business— Business—Corporations (C or S) & LLCs...

D.T. Ton, CPFA, CFP® Certified Financial Planner™ Professional.

CAÀN NHIEÀU PHUÏ TAÙ GIOÛI

Tel. (714) 775 775--9077 Chuyeân khai thueá Caù nhaân, Business, Corporations, LLCs, Partnerships, Fiduciary/Trusts... Ñaëc bieät: MuaBaùn Stocks, Nhaø ñaát, Apartment, 1031 Exchanges; Businesses bought-sold. Caùc tröôøng hôïp phöùc taïp, khoù khaên. Chuyeân thaønh laäp & hoaïch ñònh taøi chính, thueá vuï, baûo veä taøi saûn cho coâng ty, toå hôïp thöông maõi Corporation, LLCs 16051 Brookhurst St., Ste AA-B—Fountain Valley, CA 92708 Goùc Brookhurst & Edinger— Edinger—Keá Wells Fargo Bank & Starbucks Coffee

Ñieàu kieän Anh-Vieät löu loaùt, thaønh thaät, leã pheùp, multi-tasks, accuracy. (Khoâng caàn kinh nghieäm) 5 Secretaries (nöõ) Part/Full-Time—Flexible hours 3 Assistants (nöõ) —Major in Accounting-TaxFinance. College students & professionals preferred. Will be trained and working with CFP® professionals. Löông cao, $ traû tuøy theo khaû naêng ñoùng goùp vaø laøm lôïi cho coâng ty. Immediate hiring. Walk-in welcome. Ask for Jonathan. Please fax resumeù to (714) 775-9078 or Email Ton-Associates@sbcglobal.net

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU MONDAY, DECEMBER 19, 2005

DAT

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

Baøn theâm veà tính phaûn ñoäng cuûa hoïc thuyeát Coäng Saûn LEÂ NHAÂN

(PHAÀN II)

LTS - Trong muïc “Taøi Lieäu” soá baùo Thöù Baûy ngaøy 17-12-2005, chuùng toâi ñaõ cho ñaêng taûi moät phaàn baøi naøy. Nhöng do thieáu “ñaát” daønh cho muïc Taøi Lieäu neân chuùng toâi taïm döøng vaø heïn quyù ñoäc giaû seõ cho ñaêng tieáp vaøo kyø tôùi. Xeùt raèng khoâng theå ñeå hai phaàn cuûa moät baøi caùch nhau moät tuaàn neân chuùng toâi cho ñaêng phaàn hai baøi “Baøn theâm veà tính phaûn ñoäng cuûa hoïc thuyeát Coäng Saûn” trong muïc Dieãn Ñaøn ñeå quyù ñoäc giaû theo doõi.

N

göôøi Taây voán nhaân ñaïo, xe ñang phoùng nhanh, boãng phaûi phanh gaáp caùi keùt, toùe löûa: Coù ngöôøi baêng qua ñöôøng laø moät oâng muø. Ngöôøi Taây trong xe böôùc ra daét baùc muø qua ñöôøng, thaáy bieát laø aên maøy, beøn vaøo coáp xe laáy ra ba caùi baùnh ñeå cho, roài ñi maát. Coâng an laáy muøn thôùt baét baùc muø nuoát, ñeå baùc phaûi noân ra hai caùi baùnh vöøa aên vaøo buïng. Hoï tìm trong baõi noân xem coù taøi lieäu maät gì nhöng khoâng thaáy. Hoï beøn ñeå nguyeân caùi saûn phaåm choù cuõng cheâ naøy ñeå göûi leân coâng an huyeän vaø tænh nghieân cöùu. Coøn moät caùi baùnh Taây cho, baùc muø chöa kòp aên, coâng an xaõ nieâm phong caùi baùnh göûi leân huyeän, tænh phaân tích tìm maät maõ giaùn ñieäp! Chieàu ñoù, coâng an huyeän hoûi cung baùc Tieàm muø aên maøy. Boïn Taây giao nhieäm vuï gì cho maøy? Toâi khoâng hieåu! Maøy khoâng khai seõ bò aên ñoøn ñaáy, tao nhaéc laïi, boïn tình baùo trong xe laø Phaùp hay Myõ? Em khoâng bieát! Maáy cuù ñaám ñaù nhö möa gioù laøm baùc Tieàm muø ngaõ laên ra ñau ñôùn, chaûy heát maùu muõi maùu moàm! Ngoài daäy, maøy coù khai khoâng? Thöa con khai! Noù laø Phaùp hay Myõ? Baùc sôï ñoøn quaù, noùi ñaïi: Myõ aï! Bieát ngay maø! Maøy giaû muø phaûi khoâng? Con muø thaät! Goïi baùc só huyeän sang khaùm. Möôøi phuùt sau, coù baùc só khaùm keát luaän baùc Tieàm muø thaät! Toái ñoù, coâng an cho baùc aên côm haåm vôùi caù muïc vaø rau muoáng luoäc. Baùc aên ngon laønh, töï an uûi: Vaøo tuø laø may, ñöôïc aên côm mieãn phí khoâng phaûi ñi aên maøy! Theá roài, suoát moät tuaàn, sau caùc traän ñoøn aùc hieåm cuûa boïn coâng an, moãi laàn bò eùp cung, môùm cung, chöùc vuï giaùn ñieäp CIA cuûa baùc Tieàm laïi leân to theâm moät caáp. Sau moãi laàn baùc nhaän moät chöùc vuï CIA cao hôn, laïi thaáy ñöôïc aên ngon hôn. Baùc nghó buïng: Toäi ñeách gì khoâng nhaän chöùc vuï giaùn ñieäp Myõ cao caáp ñeå aên söôùng hôn, muø thì caàn gì tuø hay ôû ngoaøi, ñaâu chaû toái om nhö nhau! Baùc Tieàm muø khai baùo theá naøo maø cuoái cuøng, baùc trôû thaønh ñaïi dieän cho cuïc tình baùo trung öông Myõ CIA treân toaøn coõi Baéc Vieät, kieâm ñaëc phaùi vieân chính trò cuûa Toång Thoáng Myõ Kennedy coi caû vuøng Ñoâng Nam AÙ. Baùc Tieàm muø ñöôïc ñaûng ta ñaõi suaát aên trong tuø cao tôùi möùc tieåu taùo, möùc aên cuûa caáp ñaïi taù trôû leân trong quaân ñoäi. Baùc Hoà, Boä chính trò nghe tin baét ñöôïc truøm tình baùo Myõ vaø ñaïi dieän chính trò

cuûa Kennedy, vui khoâng nguû ñöôïc, voäi baùo caùo ñaûng coäng saûn Lieân Xoâ cho chuyeân gia KGB sang Haø Noäi kieåm ñònh vaø khai thaùc. Ba thieáu töôùng KGB bay caáp kyø qua Vieät Nam, khai thaùc gaáp teân truøm CIA muø voán mai danh aån tích trong ngheà aên maøy 20 naêm. Chæ caàn traéc nghieäm teân tuø cao caáp truøm CIA non hai tieáng ñoàng hoà, ba vò töôùng KGB keát luaän ñaây laø tình baùo giaû, töï nhaän truøm giaùn ñieäp Myõ ñeå ñöôïc chieâu ñaõi côm böng nöôùc roùt khoûi ñi aên maøy! Baùc Tieàm muø bò ñaùnh moät traän gaàn cheát vaø neùm traû ra ñöôøng vì daùm löøa caû Baùc Hoà vaø Boä chính trò ñaûng. Töø ñoù, treân moät soá quoác loä raûi nhöïa, thieân haï thi thoaûng laïi thaáy moät baùc muø giaø choáng gaäy ñi qua ñöôøng, co ro, laäp caäp nhö coù yù chôø ai daét baùc sang ñöôøng, nhö thuôû voâ tình gaëp xe oâng Taây xöa! Töø ñoù, baùc Tieàm muø aên maøy quyeát taâm phaán ñaáu ñöôïc coâng an baét vaøo tuø laàn nöõa trong ñôøi cho söôùng! PHAÀN II: Chuû nghóa Coäng saûn laø moät toân giaùo khoâng coù Thöôïng Ñeá, phaûn laïi Chuùa Trôøi. Chuû nghóa coäng saûn choáng taát caû caùc toân giaùo, ñaëc bieät laø Thieân Chuùa Giaùo chæ vì noù cuõng xaây döïng cho mình moät heä thoáng lyù luaän coù tính chaát nhö moät toân giaùo, moät toân giaùo khoâng coù thöôïng ñeá. Hay noùi ñuùng hôn, thöôïng ñeá cuûa toân giaùo coäng saûn kia chính laø CHUÛ NGHÓA DUY LÔÏI, hay DUY TAØI SAÛN, DUY VAÄT CHAÁT. Trong haønh trình tieán hoùa cuûa nhaân loaïi, toân giaùo ñöôïc coi nhö moät thaønh töïu vó ñaïi nhaát giuùp con ngöôøi, laàn cuoái cuøng thoaùt khoûi loát thuù, giaõ töø thôøi kyø moïi rôï hoàng hoang ñeå böôùc qua thôøi ñaïi vaên minh. Toân giaùo, noùi cho cuøng laø moät söï thaùnh hoùa, thieâng lieâng hoùa cuûa chính con ngöôøi vôùi hình aûnh cuûa mình, töï mình phaân thaân, hoùa thaân, vinh thaân naâng phaàn sieâu nhieân mình leân taàm taïo hoùa. Toân giaùo, nôi con ngöôøi thaêng hoa baûn thaân mình, cao caû hoùa, toaøn naêng hoùa, voâ bieân hoùa caùi höõu haïn cuûa mình, hieän thöïc hoùa nhöõng khaùt voïng, öôùc mô voâ taän cuûa mình. Toân giaùo, hay laø khaû naêng ñaàu tieân vaø cuoái cuøng giuùp con ngöôøi thoaùt khoûi coâ ñôn, hö voâ vaø noãi cheát? Daãu cho thöôïng ñeá khoâng coù thaät ñi nöõa, thì söï xuaát hieän cuûa khaùi nieäm thöôïng Tieáp trang B7

Vieät Nam:

Baùo chí caùch maïng hay caùch mieäng? Nhò Leâ vaø Hoàng Vinh laäp luaän chaïy laøng baøo chöõa quyeàn ñoäc toân baùo chí PHAÏM TRAÀN Ngöôøi coäng saûn Vieät Nam töï haøo hoï coù moät neàn Baùo chí Caùch maïng töø khi Hoà Chí Minh cho ra ñôøi tôø Thanh Nieân ôû Quaûng Chaâu (Trung Hoa) naêm 1925. Baùo naøy ñöôïc duøng laøm cô quan tuyeân truyeàn cuûa Hoäi Vieät Nam Caùch maïng Thanh nieân ñeå truyeàn baù chuû nghóa Maùc- Leânin vaøo Vieät Nam vaø chuaån bò cho ra ñôøi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Nhöng theá naøo laø “baùo chí caùch maïng”? Neáu tính töø naêm 1930 laø khi ñaûng Coäng saûn thaønh laäp vaø sau 60 naêm coù chính quyeàn thì caùi neàn baùo chí naøy ñaõ tích cöïc truyeàn taûi ñoäc taøi, baïo löïc, tang thöông vaø cheát choùc ñeán cho daân toäc laàm than cuûa Vieät Nam. Neáu ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (CSVN) coù toäi vôùi lòch söû vaø daân toäc vì nhöõng ñoå vôõ gaây ra cho ñaát nöôùc töø ñoù ñeán nay thì caùi neàn baùo chí cuûa ñoäi nguõ caùn boä tay sai tuyeân truyeàn naøy cuõng coù traùch nhieäm nhö theá. Nhöõng ngöôøi laøm baùo Coäng saûn ñaõ ñi tieân phong trong coâng taùc löøa doái dö luaän baèng nhöõng chieán thaéng giaû taïo, nhöõng anh huøng hình noäm vaø nhöõng göông chieán ñaáu anh duõng bòp bôïm ñeå xuùi baåy thanh nieân, thieáu nöõ thieâu thaân vaøo löûa ñaïn. Caùi laøng baùo naøy cuõng ñaõ cuùi gaàm maët xuoáng tröôùc caùi cheát töùc tuûi cuûa nhöõng thieáu nieân treân 10 tuoåi bò xích chaân vaøo caây sao su ôû Loäc Ninh khi phaûi choáng laïi xe taêng tieán ñaùnh cuûa Vieät Nam Coäng hoøa tröôùc naêm 1975. Hoï cuõng ñaõ a toøng vaøo coâng taùc mò daân, noùi doái nhöõng toån thaát cuûa Boä ñoäi Coäng saûn Vieät Nam ôû Laøo, Cao Mieân, doïc Tröôøng Sôn vaø ôû trong Nam trong 30 naêm chieán tranh giöõa hai mieàn Nam-Baéc. Hoï ñaõ nguïy bieän chuyeån cuoäc

chieán tranh xaâm laêng thaønh Giaûi phoùng Mieàn Nam coát ñeå thoûa maõn tham voïng baønh tröôùng chuû nghóa Coäng saûn cuûa Lieân Soâ (cuõ) vaø Taøu. Vôùi suùng ñaïn cuûa Theá giôùi Coäng saûn, ñaûng CSVN vaø laøng baùo ñöôïc goïi laø “caùch maïng” cuûa hoï ñaõ laøm tan naùt caû hai mieàn Nam-Baéc ñeå baây giôø, sau 30 naêm keát thuùc chieán tranh, hoï môùi thaáy taùi teâ thaát baïi trong hoøa bình. Trong suoát 20 naêm ñöôïc goïi laø “Ñoåi môùi” ñeå “quaù ñoä” leân Xaõ hoäi chuû nghóa döïa treân neàn taûng Chuû nghóa Maùc-Leânin vaø Tö töôûng Hoà Chí Minh, ñaát nöôùc Vieät Nam vaãn coøn laø moät trong nhöõng quoác gia chaäm tieán, ngheøo naøn nhaát theá giôùi. Vaäy maø nhöõng ngöôøi laøm baùo vaãn coù theå cam taâm a dua vôùi chính quyeàn ñeà tuyeân truyeàn nhöõng thaønh coâng giaû taïo “naêm sau cao hôn naêm tröôùc” ñeå löøa bòp dö luaän vaø taïo ra nhöõng hình aûnh khoâng coù thaät veà ñaát nöôùc vaø con ngöôøi Vieät Nam ôû Theá kyû 21. Hoï khoe ñöôïc töï do vieát, töï do noùi nhöng ñoù laø thöù töï do coù pheùp, töï do trong khuoân khoå cuûa noäi quy cuûa toå chöùc vaø quy luaät cuûa ñaûng. Nhöõng ngöôøi laøm baùo Vieät Nam cuõng coù Hoäi Nhaø Baùo ñeå baûo veä quyeàn haønh ngheà, nhöng thaät ra laø ñeå kieåm soaùt vaø keàm giöõ ngöôøi vieát khoâng vi phaïm kyû luaät ñaûng. Hoï coøn cao tieáng khoe khoang ôû Vieät Nam baùo chí khoâng bò “kieåm duyeät” tröôùc khi ñem in nhöng ngöôøi Toång bieân taäp laø caùn boä cuûa Ñaûng coù boån phaän “töï kieåm duyeät” ñeå khoâng bò khieån traùch hay maát chöùc. Vaø maëc nhieân hoï ñaõ huøa theo leänh ñaûng choáng laïi nhöõng ñoøi hoûi toân troïng quyeàn ra Baùo, laøm Nhaø in vaø Nhaø

phaùt haønh saùch baùo cuûa tö nhaân. Maëc duø Ñieàu 69 cuûa Hieán phaùp vieát raèng: “Coâng daân coù quyeàn töï do ngoân luaän, töï do baùo chí coù quyeàn ñöôïc thoâng tin; coù quyeàn hoäi hoïp, laäp hoäi, bieåu tình theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.” Nhöng caùi giaây thoøng loïng “Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät” ñaõ gieát cheát quyeàn töï do baùo chí ôû Vieät Nam ñeå keùo daøi söï toàn taïi cuûa moät neàn baùo chí phuïc vuï ñoäc taøi, laøm noâ leä vaø tay sai cho ñaûng vaø nhaø nöôùc. Taïi Haø Noäi ngaøy 8-8-2005, Hoàng Vinh, UÛy vieân Trung öông Ñaûng, Phoù tröôûng ban Thöôøng tröïc Ban Tö töôûng Vaên hoùa Trung öông, Chuû tòch Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam ñaõ xaùc ñònh: “Trong nhieäm kyø vöøa qua, Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam vaø caùc caáp Hoäi cuøng vôùi giôùi baùo chí caû nöôùc, ñaõ quaùn trieät saâu saéc quan ñieåm baùo chí vaø hoaït ñoäng baùo chí laø vuõ khí ñaëc bieät quan troïng trong coâng taùc tö töôûngvaên hoùa cuûa Ñaûng, laø cô quan ngoân luaän cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, dieãn ñaøn tin caäy cuûa nhaân daân. Laø toå chöùc chính trò-xaõ hoäi - ngheà nghieäp töï nguyeän cuûa nhöõng ngöôøi laøm baùo Vieät Nam, Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam coù nhieäm vuï taäp hôïp vaø ñoaøn keát roäng raõi nhöõng ngöôøi laøm baùo Vieät Nam phaán ñaáu vì muïc tieâu vaø lyù töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng.” Nhö vaäy thì caùi laøng baùo naøy coù gì ñeå haõnh dieän khi khoâng laøm chuû ñöôïc mình ñeå a toøng vôùi ñaûng choáng laïi nhu caàu ñoøi hoûi töï do, daân chuû ñang ngaøy moät leân cao cuûa nhaân daân? Moät trong nhöõng ngöôøi ñaõ keùo gaây coå ra ñeå baûo veä chính saùch baùo chí cuûa ñaûng laø Nhò Leâ, moät caùo boä Tieáp trang B8


THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Baøn theâm veà tính phaûn ñoäng cuûa hoïc thuyeát Coäng Saûn Tieáp trang B6

ñeá toaøn naêng giuùp con ngöôøi thoaùt khoûi noãi sôï cheát treân traàn gian ngaén nguûi naøy, an uûi, naâng ñôõ, chia xeû cuøng con ngöôøi caùi gaùnh naëng traàn theá, taëng noù moät baùu vaät voâ giaù nhaát cuûa cuoäc soáng aáy laø HI VOÏNG vaø NIEÀM TIN vaøo söï cöùu roãi seõ ñeán, ñang ñeán, ñaõ ñeán ñöa con ngöôøi tôùi coõi thieân ñöôøng, nieát baøn, noùi cho cuøng laïi chính laø yeáu toá nhaân ñaïo nhaát, cao caû nhaát cuûa toân giaùo vaäy! Toân giaùo mang ñeán cho con ngöôøi moät thoâng ñieäp raèng: Ngöôøi ôi, ngöôøi khoâng chæ laø moät xaùc phaøm mang baûn naêng thuù tính, maø ngöôøi coøn mang khaû naêng thieân tính cuûa trôøi cao, coøn chöùa trong mình söï maëc khaûi voâ bieân cuûa caùi ñeïp khoân cuøng, cuûa coõi meâ ly cao caû coù theå vöôn ñeán moät toàn taïi khaùc saùng laùng vaø baát dieät thieâng lieâng hôn caùi toàn taïi ñang coù, ñaõ coù, haèng coù! Ñuùng roài, toân giaùo thieâng lieâng hoùa tính ngöôøi, moät thöù tính ngöôøi sieâu vieät.

Leâ Nhaân voâ cuøng toân troïng nhöõng ai khoâng coù tín ngöôõng nhöng Leâ Nhaân coøn toân troïng hôn nhöõng ai mang khaùt voïng thöôïng ñeá trong loøng mình, giuùp mình thoaùt khoûi duïc voïng vaät chaát ñeå mình thieâng lieâng hôn, cuõng laø ngöôøi hôn, cao caû hôn. Chính vì toân giaùo laø böôùc ñaàu tieân khaúng ñònh nhaân tính, raên ñe keû aùc, leân aùn caùi aùc, toân vinh vaø khueách tröông, ban thöôûng cho caùi thieän neân môùi coù neàn vaên hoùa ngöôøi, vaên minh ngöôøi nhö hoâm nay. Trong khi chuû nghóa coäng saûn choáng laïi toân giaùo vì toân giaùo ngaên caám khoâng cho con ngöôøi laøm aùc. Maø coäng saûn, laáy hoïc thuyeát ñaáu tranh sinh toàn nghieâng veà caùi aùc laø ñoäng löïc töï nhieân cuûa Darwin do Marx tieáp thu, naâng leân laøm hoïc thuyeát truï coät ÑAÁU TRANH GIAI CAÁP cuûa mình. Marx duøng chính QUY LUAÄT CUÛA CAÙI AÙC = ÑAÁU TRANH SINH TOÀN (trong töï nhieân) laøm haït nhaân cho hoïc thuyeát xaõ hoäi cuûa oâng ta: CAÙI AÙC = BAÏO LÖÏC ÑAÁU TRANH GIAI CAÁP=CHUYEÂN CHEÁ VOÂ SAÛN= ÑOÄC TOÂN KINH TEÁ (kinh teá chæ huy)= BAÏO LÖÏC CAÙCH MAÏNG

(suùng ñeû ra chính quyeàn)= ÑOÄC QUYEÀN CHAÂN LYÙ (maøy khoâng theo tao, khoâng tin caùi ñieàu tao tin, tao gieát maøy)= CHOÁNG ÑA NGUYEÂN (ña nguyeân chính laø baûn theå töï nhieân vaø xaõ hoäi)= DUY TRÌ CHEÁ ÑOÄ ÑOÄC TAØI PHAÛN DAÂN CHUÛ! Nhöõng vaán ñeà treân, Leâ Nhaân ñaõ lyù giaûi khaù caën keõ trong caùc baøi vieát tröôùc cuûa mình. Do ñoù, hoïc thuyeát Maùc-xít, noùi cho cuøng laø hoïc thuyeát cuûa caùi aùc! Ñoù chính laø tính phaûn ñoäng lôùn nhaát cuûa hoïc thuyeát coäng saûn. Hoïc thuyeát MAÙC-XÍT =ÑOÄC TOÂN= ÑOÄC TAØI= ÑOÄC DIEÃN= ÑOÄC CHIEÂU= ÑOÄC SAÛN= ÑOÄC NHÔÕN= ÑOÄC QUYEÀN= ÑOÄC LYÙ= ÑOÄC VAÊN =ÑOÄC KIEÁN ñöa ñeán heä quaû cuoái cuøng: ÑOÄC AÙC, DUY AÙC laø moät taø thuyeát choáng toân giaùo, choáng con ngöôøi. Nhöng taø thuyeát naøy laïi coù xuaát xöù töø toân giaùo ñoäc thaàn maø ra. Trieát hoïc Maùc-xít baét nguoàn töø caùc toân giaùo ñoäc thaàn phöông Taây (thöïc ra caùc toân giaùo naøy sinh ra töø phöông Ñoâng vuøng Palextin, Trung caän ñoâng, baùn ñaûo AÛ-raäp): Do Thaùi giaùo, Thieân chuùa giaùo, Hoài giaùo. Ba

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7 toân giaùo ñoäc thaàn naøy ñeàu choáng nhau, ñeàu coi nhöõng toân giaùo khaùc laø ma quyû, coi keû khoâng theo toân giaùo mình laø keû phaûi bò tieâu dieät (nhaát laø Hoài giaùo). Hi Laïp, khôûi nguoàn vaên minh phöông Taây coù moät toân giaùo daân chuû ña nguyeân ña thaàn vôùi vò thöôïng ñeá raát coäng hoøa ña ñaûng, raát vui veû ham chôi laø thaàn Zôùt, neân môùi taïo ra thôøi ñaïi töï do tö töôûng “Baùch gia chö töû A-ten”, taïo ra neàn trieát hoïc vó ñaïi, neàn daân chuû coäng hoøa sô khai vó ñaïi, neàn khoa hoïc, ngheä thuaät vó ñaïi. La Maõ tieáp thu vaên minh Hi Laïp vôùi vò thaàn ña nguyeân ña ñaûng laø Ju-pi-te, chuû tröông toân giaùo ña thaàn khaù daân chuû neân môùi coù baàu cöû töï do, laøm neân neàn Coäng Hoøa La Maõ röïc rôõ. ÔÛ phöông Ñoâng, AÁn ñoä giaùo ña thaàn, Phaät giaùo ña nguyeân, Trung Hoa tam giaùo ñoàng nguyeân ñeàu laø nhöõng toân giaùo choáng ñoäc taøi. Ngay caû ñöùc Jeâ-hoâ-va, thöôïng ñeá cuûa Do Thaùi giaùo vaø Thieân Chuùa giaùo cuõng ñaõ chuyeån töø nhaát nguyeân sang ña nguyeân, chuyeån töø ñoäc ñaûng sang ña ñaûng. Soá laø thöôïng ñeá Jeâ-hoâ-va ngoài moät mình trong vuõ truï (tuy laø nhaát theå tam vò ba ngoâi song vaãn

cöù moät mình) ñoäc toân laâu ñeán möùc khoâng coù thöôùc ño thôøi gian naøo ño noåi. Ngaøi thaáy ngoài moät mình moät phe, moät mình moät chieáu caøn khoân keå cuõng buoàn, ñeán ruoài muoãi cuõng khoâng coù ñeå ñuoåi, chaúng coù ma naøo treâu choïc Ngaøi, ñoái laäp vôùi Ngaøi cho vui. Moät hoâm Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn thaáy nhöõng yù nghó phaûn nghòch boø nhö saâu boï trong ñaàu cuûa moät ñaùm thieân thaàn caän veä teân laø Lu-xi-phe (nhö chuùng ta nhìn thaáy nhöõng thoâng soá vöøa hieån thò treân maøn hình vi tính). Nhöõng yù nghó phaûn nghòch trong ñaàu ñaùm Lu-xi-phe maø Chuùa Trôøi ñoïc ñöôïc laø: Phaûi chi, hay baèng caùch naøo, ta ñaûo chính ñöôïc ngoâi baùu Ba Ngoâi, leân laøm thöôïng ñeá moät tæ naêm (baèng moät giôø thöôïng giôùi) thì thích nhæ! Chuùa Trôøi phaãn noä, beøn phaït beø luõ Lu-xiphe toäi kieâu ngaïo vaø ñaày chuùng xuoáng chín taàng ñòa nguïc. Tröôùc khi bieán luõ phaûn taëc Lu-xi-phe THAØNH LÖÏC LÖÔÏNG ÑOÁI LAÄP coù teân laø MA QUYÛ, Thieân Chuùa ban cho chuùng thöù vuõ khí khaù toaøn naêng laø boùng ñeâm, caùi aùc vaø toäi loãi. Töø ñoù vuõ truï naøy, thieân ñöôøng vaø traàn gian naøy, Thöôïng ñeá ñaõ coù löïc löôïng Tieáp trang B8

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Baøn theâm veà tính phaûn ñoäng cuûa hoïc thuyeát Coäng Saûn Tieáp trang B7

ñoái laäp luoân thöû thaùch treâu choïc Ngaøi, khieán aùnh saùng cuûa Ngaøi coù boùng toái ma quyû ñeå so saùnh, CAÙI THIEÄN cuûa Ngaøi coù CAÙI AÙC Sa-taêng ñeå toân vinh, CAÙI ÑEÏP NGAØI coù CAÙI XAÁU SA TAÊNG ñoái laäp ñeå toûa haøo quang cao caû... Ngay caû Thöôïng ñeá duy ngaõ ñoäc toân nhö ÑÖÙC JEÂ-HOÂ-VA cuûa hai ñaïo ñoäc thaàn Do Thaùi giaùo vaø Thieân chuùa giaùo CUÕNG PHAÛI ÑA NGUYEÂN ÑA ÑAÛNG! Theá maø laï thay, thuyeát coäng saûn laïi chuû tröông ñoäc ñaûng, töùc laø caùi toân giaùo khoâng thöôïng ñeá Maùc-xít kia laø moät heä phaùi phaûn ñoäng choáng laïi caû töï nhieân, choáng laïi caû Chuùa Trôøi vaø choáng laïi caû nhaân loaïi. Theo Darwin, cuoäc tieán hoùa töø theá giôùi ñôn baøo sang theá giôùi ña baøo treân traùi ñaát ñaõ dieãn ra daøi tôùi 250 trieäu naêm. Nghóa laø ña nguyeân, ña baøo, ña ñaûng laø nguyeân lyù cuûa töï nhieân vaø nguyeân lyù bieän chöùng soáng coøn (caùc maët ñoái laäp thoáng nhaát) cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Quy luaät töï nhieân naøy laø moät dieãn bieán hoøa bình keùo daøi tôùi 250 trieäu naêm môùi bieán theá giôùi töø nhaát nguyeân sang ña nguyeân; maø laï thay, caùc oâng trong boä chính trò ñaûng coäng saûn Trung Quoác, coäng saûn Vieät Nam, coäng saûn Cu-ba, coäng saûn Baéc Trieàu Tieân chæ caàn moät cuoäc hoïp 15 phuùt maø ñaûo ngöôïc quy trình tieán hoùa cuûa töï nhieân, bieán theá giôùi töø ÑA ÑAÛNG (ña baøo) sang ÑOÄC

ÑAÛNG (ñôn baøo). Than oâi, hình nhö coäng saûn ñang toan quay ngöôïc traùi ñaát veà quaù khöù xa xöa, trôû veà kyû nguyeân ñôn baøo, moät traïng huoáng sô khai cuûa söï soáng döôùi bieån caû hay sao? Nhö vaäy, coäng saûn ñuùng laø ñaùm ñaïi phaûn ñoäng, phaûn tieán hoùa, phaûn töø Chuùa Trôøi ñeán con caù löôõng tieâm (sinh vaät tieán hoùa suoát töø ñôn baøo sang ña baøo maø thaønh; cuõng theo Darwin, tieán hoùa coûn con töø ña baøo sang caù löôõng tieâm naøy roøng raõ keùo daøi tôùi 500 trieäu naêm, môùi ñaët neàn moùng cho khôûi nguoàn nhaân loaïi: Ñi töø caù qua eách nhaùi, qua boø saùt, qua chim, qua thuù coù vuù, qua vöôïn, vöôïn ngöôøi roài môùi thaønh Leâ Nhaân vaø caùc vò ñoäc giaû nhö baây giôø)! Lieäu caùc vò vaø Leâ Nhaân coù chòu ngoài yeân ñeå coäng saûn xoay ngöôïc chieàu tieán hoùa, keùo chuùng ta trôû veà kyû nguyeân ñôn baøo caùch ñaây 3 tæ naêm chaêng? Haø Noäi, 14-12-2005

Vieät Nam: Baùo chí caùch maïng hay caùch mieäng? Tieáp trang B6

baùo chí lôùp “ñaøn anh” cuûa hai, ba theá heä. Nhò Leâ vieát trong baùo ñieän töû cuûa Trung öông ñaûng: “Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ta vaø söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc ta, töø laâu chuùng ta ñaõ coù moät neàn baùo chí caùch maïng Vieät Nam töï do, daân chuû phaùt trieån maïnh meõ khoâng ngöøng caû veà quy moâ, tính chaát vaø chieàu saâu, cuøng daân toäc nhòp böôùc trong tieán trình ñoåi môùi ñaát nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa,

vôùi traùch nhieäm xaõ hoäi heát söùc thieâng lieâng, cao caû vaø vinh quang.” “Nhöng môùi ñaây, tieáp tuïc trong chieán dòch dieãn bieán hoøa bình, döôùi laù baøi caùi goïi laø “töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn” nhaèm choáng phaù Vieät Nam, caùc theá löïc thuø ñòch beân ngoaøi ngaám ngaàm caáu keát vôùi nhöõng phaàn töû baát maõn, cô hoäi vaø phaûn ñoäng trong nöôùc nhaát loaït reâu rao raèng, “ôû Vieät Nam thieáu töï do baùo chí’’(! ); raèng “baùo chí Vieät Nam chæ coù Ñaûng vaø Nhaø nöôùc chæ huy”, “caùc nhaø baùo bò haïn cheá thaäm chí bò caám ñoaùn, boùp ngheït trong raát nhieàu phöông dieän hoaït ñoäng ngheà nghieäp”(! ), v.v... vaø v.v... Lyù do maø hoï ñöa ra goàm caùc “tieâu chí - baùo chí ôû Vieät Nam chöa trôû thaønh löïc löôïng thöù tö nhö ôû phöông Taây; chöa laøm thay ñoåi ñöôïc luaät phaùp; chöa coù baùo chí tö nhaân vaø vaãn coù nhaø baùo bò caàm tuø (?). Noùi goïn laïi, theo hoï, vì caùc lyù do ñoù, ôû Vieät Nam chöa coù töï do baùo chí (!)” “Söï thaät coù ñuùng nhö ñieàu hoï ñang reâu rao khoâng?” Nhò Leâ töï hoûi roài töï ñaùp: “Baát kyø ai, neáu hieåu moät caùch ñuùng ñaén vaø thaáu ñaùo veà maët lòch söû Vieät Nam, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; am töôøng moät caùch caën keõ vaø chaân thöïc veà phöông dieän thöïc tieãn cuûa baùo chí Vieät Nam; vôùi thaùi ñoä khaùch quan vaø voâ tö cuûa ngöôøi quan saùt; vôùi caùch nhìn toaøn dieän, cuï theå, saâu saéc vaø nghieâm ngaët cuûa ngöôøi thaåm xeùt... thì chuùng toâi cam keát raèng, caâu traû lôøi khoâng chuùt maûy may do döï cuûa hoï nhaát ñònh laø: Khoâng.”

Taïi sao laïi “Khoâng” ngaén cuït nhö theá? Nhò Leâ giaûi thích troøn tròa nhö nöôùc chaûy treân ñaù cuoäi: “Tröôùc heát, ñöôïc baét ñaàu baèng quan nieäm veà töï do. Neáu hieåu töï do vôùi tö caùch laø moät phaïm truø trieát hoïc ñeå chæ khaû naêng bieåu hieän yù chí, laøm theo yù muoán cuûa mình treân cô sôû nhaän thöùc ñöôïc quy luaät phaùt trieån cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi; vaø döôùi goùc ñoä thöïc tieãn, vaø traïng thaùi khoâng bò caám ñoaùn, haïn cheá trong moät vieäc laøm cuï theå naøo ñoù... thì roõ raøng, caùc nhaø baùo Vieät Nam laø nhöõng ngöôøi raát töï do, thaäm chí coù theå so saùnh vôùi baát cöù caùc nhaø baùo ôû baát cöù nöôùc naøo ñöôïc xem vaø thöïc söï töï do nhaát. Maët khaùc, neáu hieåu töï do vôùi tö caùch laø moät phaïm truø lòch söû ñeå chæ traïng thaùi moät daân toäc, moät xaõ hoäi vaø caùc thaønh vieân khoâng bò leä thuoäc, bò caám ñoaùn, bò haïn cheá voâ lyù trong caùc hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi; vaø ôû nghóa cuï theå, vaø traïng thaùi khoâng coù nhöõng söï raøng buoäc, haïn cheá veà nhöõng maët naøo ñoù, ñoái laäp vôùi nhöõng tröôøng hôïp thoâng thöôøng khaùc... thì khoâng coøn nghi ngôø gì, neàn baùo chí caùch maïng Vieät Nam non treû hôn 80 naêm ñích thöïc laø moät neàn baùo chí töï do hôn baát cöù moät giai ñoaïn naøo trong suoát lòch söû baùo chí Vieät Nam vôùi 141 naêm, keå töø naêm 1864 - naêm tôø baùo ñaàu tieân xuaát hieän ôû Vieät Nam, thaäm chí cuõng coù theå saùnh vai vôùi baát cöù moät neàn baùo chí ôû baát cöù nöôùc naøo ñöôïc xem vaø thöïc söï töï do nhaát hieän nay.” Cöù trôn tru nhö môõ chaûy treân moâi, Nhò Leâ laïi caêng coå ra: “Noùi khaùi löôïc, neáu hieåu

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 töï do laø caùi taát yeáu ñöôïc nhaän thöùc vaø haønh ñoäng theo ñoù nhö ôû baát cöù nôi ñaâu, baát cöù neàn baùo chí cuûa baát cöù quoác gia naøo ñöôïc coi laø vaø thöïc söï laø töï do chaân chính nhaát... thì neàn baùo chí caùch maïng Vieät Nam laø moät neàn baùo chí töï do vaø töï noù, trong noù haøm chöùa, vaän ñoäng, luoân theå hieän moät caùch heát söùc taäp trung, thoáng nhaát, sinh ñoäng vaø saâu saéc söï töï do phaùt trieån, vì söï hoaøn thieän töï do cuûa chính mình, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam vaø söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam trong moät ñaát nöôùc ñoäc laäp töï do vaø chuû nghóa xaõ hoäi, phaán ñaáu vì daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû vaø vaên minh....” Nhò Leâ ñaõ laøm ra veû phaán khôûi töï haøo raèng caùi neàn baùo chí “caùch maïng” hieän nay bao giôø cuõng vinh haïnh ñöôïc naèm “döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc” thì coù gì ñeå tranh bieän vôùi nhöõng anh caùn boä ñieáu caày chæ bieát caõi chaày, caõi coái veà quyeàn töï do baùo chí cuûa ngöôøi daân? Nhöng caên cöù vaøo ñaâu maø Nhò Leâ laïi daùm noùi: “Nhaân daân Vieät Nam coi baùo chí laø dieãn ñaøn, laø coâng cuï ñeå thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa mình, heát loøng chaêm soùc, baûo veä baùo chí.”? Ai ôû trong nöôùc ñaõ noùi nhöõng caâu voâ yù thöùc nhö theá neáu khoâng phaûi noù laø con ñeû cuûa caùn boä vaên hoùa Nhò Leâ? Nhò Leâ ñaõ coá gaéng nguïy bieän cho söï soáng maïnh, soáng huøng vaø phaùt trieån cuûa caùi laøng baùo bò ñaûng sieát coå naøy: “Hieän nay, neàn baùo chí Vieät Nam goàm hôn 14,000 hoäi

vieân Hoäi Nhaø baùo Vieät Nam laøm vieäc ôû hôn 500 tôø baùo, taïp chí, aán haønh 650 aán phaåm baùo chí vôùi hôn 600 trieäu baûn haèng naêm, gaáp maáy nghìn laàn so vôùi nöûa theá kyû tröôùc. Nhö theá, lieäu noùi raèng, “baùo chí Vieät Nam chæ coù Ñaûng vaø Nhaø nöôùc chæ huy” neân khoâng phaùt trieån ñöôïc” (!) lieäu coù ñuùng khoâng?” Taïi sao laïi khoâng ñuùng? Neáu chieác aùo khoâng laøm neân Thaày tu thì nhöõng con soá phaùt haønh cuûa laøng baùo cuõng khoâng theå phaûn aûnh cho moät neàn baùo chí coù töï do. Bôûi vì khi ñaõ töï do thì quyeàn naøy thuoäc veà moïi ngöôøi sinh soáng ôû Vieät Nam chöù khoâng phaûi chæ laø ñaëc quyeàn daønh cho caùc toå chöùc ñaûng vaø ñoaøn theå chính trò-xaõ hoäi do ñaûng laäp ra ñeå “ñoåi traéng ra ñen” vaø tuyeân truyeàn mò daân. Vaäy taïi sao laïi khoâng caàn coù baùo chí tö nhaân ôû Vieät Nam? Nhò Leâ thay maët ñaûng giaûi thích raát cu li: “Laâu nay, khoâng ít ngöôøi quan nieäm raèng, treân theá giôùi, coù boán moâ hình baùo chí maø moät trong boán loaïi aáy laø baùo chí hoaøn toaøn tö nhaân. Hieän nay, ôû Vieät Nam, chæ vì caùi lyù do “khoâng coù baùo chí tö nhaân”, theá laø hoï vu vaï: “Vieät Nam khoâng coù töï do baùo chí” (! ) “Coù moät leõ giaûn ñôn laø, khi nhu caàu con ngöôøi caàn caùi gì thì taïo ra caùi ñoù vaø noù xuaát hieän, ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa mình; khoâng coù caùi gì do con ngöôøi taïo ra coát chæ ñeå toàn taïi moät caùch töï thaân caû. ÔÛ phöông Taây, khi baùo chí nhaø nöôùc do khoâng ñuû ñeå thoûa maõn nhu caàu con ngöôøi thì ngöôøi phöông Taây cho ra ñôøi vaø phaùt trieån baùo chí tö nhaân. Do vaäy, thaät voâ lyù khi ñem chuyeän ñoù aùp ñaët cho ngöôøi Vieät Nam.” OÂ hay Nhò Leâ coù mô nguû khoâng maø aên noùi lung tung nhö vaäy? Khoâng caàn noùi ñeán caùc Nhaø nöôùc daân chuû ôû phöông Taây laøm chi cho xa xoâi. Haõy cöù nhìn chung quanh Vieät Nam trong vuøng Ñoâng Nam AÙ vaø AÙ Chaâu, ngoaïi tröø Trung Hoa vaø Baéc Haøn, coù chính phuû töï do naøo giaønh quyeàn ra baùo nhö ôû Vieät Nam khoâng? Ñaûng CSVN muoán “aên truøm vaø aên heát” thì lòch söû ñaõ bieát roài, thaø ñöøng nguïy bieän coøn hôn. Caøng noùi caøng loä ra caùi hôïm hónh khoù coi. Nhöng “Nhaø baùo” kyø cöïu Nhò Leâ laïi cöù muoán caõi lyù: “Söï thaät nhö baát cöù ai ñeàu thaáy, hôn 80 naêm qua, baùo chí laø vaø ngaøy caøng xöùng ñaùng laø tieáng noùi cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc Vieät Nam, laø dieãn ñaøn cuûa nhaân daân lao ñoäng Vieät Nam, thì töï ñieàu ñoù ñaõ noùi leân taát caû nhöõng giaù trò töï do caên baûn vaø thieát yeáu cuûa neàn baùo chí Vieät Nam. Chính xuaát phaùt töø ñieàu ñoù vaø ñöôïc baûo ñaûm bôûi chính ñieàu ñoù, baùo chí Vieät Nam ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng moät caùch töï do trong moät nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp töï do vaø xaõ hoäi chuû nghóa, phaán ñaáu vì söï phoàn vinh cuûa ñaát nöôùc vaø haïnh phuùc cuûa nhaân daân, nhö moät quyeàn ñoäc laäp vaø nghóa vuï thieâng lieâng, baát khaû xaâm phaïm.” Laøm nhö nhaân daân raát thoûa maõn, haû heâ vôùi caùi neàn baùo chí “ñaûng baûo, baùo vaâng” neân Nhò Leâ cöù hoái haû bòa theâm: “Hôn nöõa, haún duø baát cöù ai ñeàu bieát, naêm 2001, trong dòp söûa ñoåi, boå sung Hieán phaùp naêm 1992 cuûa nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, qua caùc dieãn ñaøn baùo chí, tuyeät ñaïi boä phaän nhaân daân baøy toû yù chí vaø nguyeän voïng, caû nhöõng yeâu caàu, raèng khoâng caàn thieát laäp baùo chí tö nhaân vaø caùc nhaø xuaát baûn tö nhaân; vaø chuùng ta khuyeán khích tö nhaân tham gia laõnh vöïc xuaát baûn. Ñoù chính laø nhu caàu böùc thieát, laø quyeàn töï do chaân chính baát khaû xaâm phaïm cuûa nhaân daân Vieät Nam. Ñoù cuõng chính laø chaân trôøi töï do phaùt trieån saùng taïo cuûa neàn baùo chí caùch maïng Vieät Nam...” “Baát chaáp nhöõng lôøi vu caùo, phuû nhaän, ôû Vieät Nam, ñaõ vaø ñang toàn taïi, phaùt trieån khoâng ngöøng moät neàn baùo chí töï do. Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân chuùng ta Tieáp trang B10

DAT


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC Y Khoa Gia Ñình Phuï Nöõ, Treû Em, Chuyeân Khoa Noäi Khoa, Ngöôøi Giaø Nhaän laøm Baùc Só Gia ñình. Nhaän haàu heát moïi baûo hieåm vaø MSI Ngaøy thöôøng töø 9 am - 7 pm. Môû cöûa luoân thöù Baûy & Chuû Nhaät * Khoù Thôû * Söng Phuø * Thieáu Maùu * Beùo Phì * Tieâu Hoùa * Nhieãm Truøng

* Xoáp Xöông * Cao Maùu * Cao Môõ * Cao Ñöôøng * Nhöùc Ñaàu * Nhöùc Coå

CAÄP NHAÄT HOÙA VIEÄC CHÖÕA TRÒ CAÙC BEÄNH * Nhöùc Löng * Ñau Ngöïc * Ñau Buïng * Ñau Gaân Coát * Choùng Maët

* Yeáu Sinh Lyù * Ho Dai Daúng * Ngheït, Chaûy Muõi * Ngöùa, Meà Ñai * Tieâu Chaûy

* Xoùn Tieåu * Vaåy Neán * Maát Nguû * Noùng Maët * Ñoå Moà Hoâi

* Laõng Trí * Migrain * Gout, Thoáng Phong * Vieâm Xoang * Saïn Thaän

WESTMINSTER MEDICAL OFFICE, INC Phone: 714- 467-4321

10141 Westminster Avenue #E, Garden Grove, CA 92843 Goùc Westminster vaø Brookhurst (Döôùi Laàu - Gaàn Boø 7 moùn AÙnh Hoàng)

Fax:

714- 467-4311

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

l

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

Quang tuyeán Toaøn thaân (X Ray), Ño Tim, Tieåu Ñöôøng, Nöôùc Tieåu, Hoàng Caàu, Chöùc Naêng Phoåi, Thính Giaùc, Nhaõn AÙp, Cholesterol Panel, Noàng ñoä Oxy, Ño Loaõng xöông Bieát (Bone Density), Nhieãm Truøng Keát quaû Bao Töû (H. Pylori), voâ nöôùc bieån, taïi choã Sieâu aâm maøu tim maïch.

Baùc Só Taän Löïc Chaêm Lo Nghieân Cöùu Caùc Beänh Daây Döa Khoù Döùt Kính Giaø - Yeâu Treû - Vui Veû Vôùi Beänh Nhaân

ÑOÃ MYÕ LINH, M.D. Diplomate, American Board of Family Practice Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

Chuùng toâi thaät haõnh dieän hôïp taùc vôùi beänh vieän Orange Coast Memorial Medical Center, moät beänh vieän hoaït ñoäng baát vuï lôïi duy nhaát ôû vuøng Fountain Valley vaø Huntington Beach. Beänh vieän Orange Coast Memorial laø moät trong nhöõng beänh vieän môùi nhaát cuûa quaän Cam, cung caáp dòch vuï y teá toaøn khoa vôùi chaát löôïng chaêm soùc cao, taát caû trong moâi tröôøng thoaûi maùi, thuaän tieän trong vieäc di chuyeån vaø ñöa ñoùn trong vuøng Little Saigon.

NGOÂ BAÙ ÑÒNH, M.D. NGUYEÃN HÖÕU VÖÔÏNG,M.D. Diplomate, American Board of Internal Medicine Assistant Professor at UCI Medical Center

Diplomate, American Board of Internal Medicine Coäng taùc vôùi Kaiser Permanante

Nhöõng dòch vuï bao goàm: ° Phoøng caáp cöùu 24 tieáng ñoaït giaûi thöôûng xuaát saéc. ° Trung taâm hoä sinh hieän ñaïi vôùi phoøng saên soùc ñaëc bieät cho treû sô sinh. ° Trung taâm tim maïch môùi nhaát ôû quaän Cam. ° Coù nhaân vieân Vieät Nam; phoái hôïp vieân Vieät Nam ñeán thaêm beänh nhaân haèng ngaøy.

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam: Baùo chí caùch maïng hay caùch mieäng? Tieáp trang B8

noùi chung, nhöõng ngöôøi laøm baùo noùi rieâng ñang tieáp tuïc noã löïc phaán ñaáu khoâng meät moûi vì söï töï do vaø saùng taïo cuûa neàn baùo chí Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa, traùi vôùi moïi söï boâi nhoï neàn baùo chí caùch maïng Vieät Nam suoát baáy laâu nay vaø nay ñang “taùi baûn” moät caùch thaâm ñoäc vaø ñieân cuoàng.” Chaû caàn phaûi “taùi baûn” theâm laàn naøo nöõa thì ai cuõng thaáy caùi laøng baùo “caùch maïng” cuûa Vieät Nam ngaøy nay chæ ñöôïc coi laø nôi aån naùu daønh cho nhöõng caùn boä, ñaûng vieân chæ bieát noùi hoang, noùi cuoäi ñeå baûo veä noài côm, choã ñöùng cuûa mình trong xaõ hoäi. Hoï khoâng ñaïi dieän cho ai caû vì khoâng ai ñöôïc pheùp vieát ra nhöõng ñieàu tai nghe maét thaáy, hay nhöõng traùi tai gai maét ñang ngoån ngang choàng chaát trong xaõ hoäi. Veït Hoàng Vinh Hoàng Vinh, Chuû tòch Hoäi Nhaø baùo coøn ba hoa hôn trong taäp taøi lieäu “Leõ phaûi cuûa chuùng ta, NXB Chính trò quoác gia, 2004”: “Vaán ñeà “töï do baùo chí ôû Vieät Nam” laø moät noäi dung quan troïng ñöôïc Haï nghò vieän Myõ ñeà caäp trong “Ñaïo luaät Nhaân quyeàn Vieät Nam” (HR. 2833), vaø ñaõ ñöôïc hoï thoâng qua caùch ñaây vaøi naêm tröôùc.

Tieáp theo, trong haøng loaït caùc vaên baûn khaùc, nhö “Döï luaät Nhaân quyeàn Vieät Nam” ñöôïc ñeä trình leân Haï nghò vieän Myõ; Baùo caùo haèng naêm cuûa Boä Ngoaïi giao Myõ, cuûa UÛy ban Töï do toân giaùo quoác teá Myõ; Nghò quyeát cuûa Lieân minh chaâu AÂu veà tình hình nhaân quyeàn treân theá giôùi, cuõng nhö trong caùc taøi lieäu cuûa caùc toå chöùc nuùp döôùi danh nghóa phi chính phuû, nhö toå chöùc “Quyeàn con ngöôøi”, “Vaên buùt quoác teá”, “Toå chöùc nhaø baùo khoâng bieân giôùi”, hoï ñeàu laëp ñi, laëp laïi luaän ñieäu ñaõ quaù cuõ: “ôû Vieät Nam khoâng coù töï do baùo chí” (!) “ÔÛ trong nöôùc, trong caùc taøi lieäu löu truyeàn traùi pheùp cuûa nhöõng ngöôøi cô hoäi chính trò cuõng thöôøng ñeà caäp vaán ñeà “töï do ngoân luaän”, “töï do baùo chí”, vu caùo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta boùp ngheït töï do ngoân luaän; ñoøi phaûi coù baùo tö nhaân, nhaø xuaát baûn tö nhaân, baùo ñoái laäp “naèm ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa Nhaø nöôùc”, v.v... vaø v.v...” Vinh hoà hôûi töï bieân töï dieãn: “Baùo chí nöôùc ta ñaõ laø moùn aên tinh thaàn khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân; thöïc söï ñeán vôùi nhieàu ñoái töôïng trôû thaønh ngöôøi baïn thaân thieát haèng ngaøy cuûa hoï. Ñoù laø vì baùo chí laø tieáng noùi cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, ñoaøn theå chính trò, toå chöùc xaõ hoäi, ngheà nghieäp, tieáng noùi cuûa nhaân daân,...; ñoàng thôøi laø baàu baïn tin caäy cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân, ñaõ vaø ñang ñaùp öùng quyeàn

ñöôïc cung caáp thoâng tin cuûa ñoâng ñaûo caùn boä, nhaân daân.” Coù ngöôøi daân naøo trong nöôùc ñaõ uûy quyeàn cho baùo ñaûng noùi thay mình chöa? Ñoäi nguõ caùn boä baùo chí coù laøm troøn boån phaän ñeå phaûn aûnh nhöõng tieáng keâu oan, ñoøi coâng baèng, choáng caùn boä ñaøn aùp cuûa ngöôøi daân ñang dieãn ra haøng ngaøy vaø ôû moïi nôi chöa? Trong thöïc teá baùo chí Vieät Nam ñaõ laøm ngô tröôùc nhöõng vuï daân ñi “khieáu kieän ñoâng ngöôøi”, ñi bieåu tình, naèm aên vaï keâu oan tröôùc vaên phoøng Trung öông ñaûng, tröôùc Quoác hoäi vaø tröôùc cöûa nhaø caùc Boä tröôûng vaø nhaø Noâng Ñöùc Maïnh (Toång Bí thö ñaûng) vaø Phan Vaên Khaûi (Thuû töôùng). Hoàng Vinh khoâng bieát ngöôïng cho nhöõng thieáu soùt ñoù ñeå tieáp tuïc aên noùi vaêng maïng: “Coù theå ñi ñeán keát luaän laø, baùo chí vaø hoaït ñoäng baùo chí ôû Vieät Nam, ngay töø khi môùi ra ñôøi, ñaõ hoaït ñoäng vì muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø haïnh phuùc cuûa nhaân daân. Ñoù chính laø noäi dung coát loõi cuûa töï do baùo chí ôû nöôùc ta döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.” Laïi chuyeän baùo tö nhaân Hoàng Minh ñaët caâu hoûi: “Vaán ñeà “baùo chí tö nhaân” vaø nhöõng ngöôøi töï nhaän laø nhöõng nhaø baùo “ñaáu tranh cho töï do baùo chí ôû Vieät Nam”. Hoï laø ai?” “Hieän nay, ôû Vieät Nam chöa coù baùo tö nhaân. Vaán ñeà

khoâng phaûi coù hay khoâng coù baùo chí tö nhaân laø söï theå hieän cuûa töï do baùo chí hay khoâng coù töï do baùo chí. Nhöõng ngöôøi laøm baùo Vieät Nam ñaõ vaø ñang phaán ñaáu vì söï nghieäp ñoäc laäp daân toäc vaø töï do, haïnh phuùc cuûa nhaân daân. Nhöõng tôø baùo hieän nay cuûa caùc cô quan ñaûng, nhaø nöôùc, ñoaøn theå chính trò, xaõ hoäi, toå chöùc ngheà nghieäp ñaõ phaûn aùnh ñaày ñuû nhöõng yù kieán, nguyeän voïng chính ñaùng cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân. Vì vaäy, vaán ñeà ra baùo tö nhaân hieän nay laø khoâng caàn thieát. Nhöõng kieán nghò cuûa hoï ñaõ ñöôïc coâng luaän phaûn aùnh ñaày ñuû vaø ñöôïc Ñaûng, Nhaø nöôùc tieáp thu, traû lôøi qua baùo, ñaøi. Ñoù laø söï theå hieän quyeàn ñöôïc thoâng tin cuõng nhö quyeàn ngoân luaän cuûa nhaân daân. Maët khaùc, thöïc tieãn vieäc ra ñôøi baùo tö nhaân ôû nhieàu nöôùc gaây nhieãu thoâng tin, thaäm chí laøm voâ hieäu hoùa söï laõnh ñaïo cuûa chính quyeàn, daãn ñeán söï roái loaïn chính trò- xaõ hoäi ôû nhieàu nöôùc voán quaûng caùo raàm roä cho caùi goïi laø “töï do baùo chí” ñaõ laø baøi hoïc thaám thía cho nhaân daân ta. Coù leõ naøo, chuùng ta laïi tröôït theo veát xe ñoå aáy?” “Sôû dó coù ñoøi hoûi voâ lyù treân, coù nguyeân nhaân töø nhaän thöùc mô hoà veà quyeàn töï do baùo chí vaø nhieäm vuï cuûa baùo chí Vieät Nam. Do hieåu phieán dieän hoaëc coá tình hieåu sai veà töï do baùo chí, hoï ñaõ ra coâng coå suùy, ñaáu tranh ñoøi “töï do baùo chí” theo kieåu phöông Taây, coi ñoù laø bieåu hieän cuûa

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 “tinh thaàn daân chuû”, töï phong cho mình laø “ngöôøi haêng haùi ñaáu tranh cho daân chuû”. Song, hoï khoâng hieåu raèng daân chuû laø moät theå cheá, trong ñoù, quyeàn töï do baùo chí cuûa ngöôøi naøy khoâng ñöôïc laøm toån haïi ñeán quyeàn töï do cuûa ngöôøi khaùc, ñeán lôïi ích cuûa toaøn daân toäc. Söï suïp ñoå moâ hình chuû nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu coù söï goùp phaàn cuûa nhöõng tôø baùo theo khuynh höôùng “töï do baùo chí” kieåu phöông Taây ñoù. “Maët khaùc, trong moät soá ít ngöôøi, tö töôûng neâu treân xuaát phaùt töø nhöõng toan tính lieân quan ñeán lôïi ích, quyeàn löïc, ñoäng cô caù nhaân; töø söï baát maõn cuûa hoï vôùi Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Hoï luoân luoân ñaët lôïi ích caù nhaân leân treân lôïi ích cuûa ñaát nöôùc; chính vì theá, hoï coù nhöõng yù kieán laïc loõng cöïc ñoan phaûn laïi quyeàn lôïi cuûa daân toäc.” “Trong soá nhöõng ngöôøi cô hoäi chính trò, coù ngöôøi ñaõ thöïc söï ñoái laäp vôùi lôïi ích Toå quoác, lieân keát nhöõng phaàn töû baát maõn ôû beân trong cuøng vôùi theá löïc xaáu ôû beân ngoaøi ñeå duøng baùo chí choáng phaù söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác cuûa nhaân daân ta. Hoï quay löng laïi vôùi quaù khöù veû vang, haøo huøng cuûa toaøn daân toäc, trong ñoù coù söï ñoùng goùp naøo ñoù cuûa gia ñình vaø baûn thaân hoï. Nhöõng baøi baùo, nhöõng hoài kyù cuûa hoï ñaày raãy söï xuyeân taïc, vu caùo heøn haï, beâu rieáu nhöõng ngöôøi daân nöôùc Vieät ñang ngaøy ñeâm

caàn cuø lao ñoäng saùng taïo, chaét chiu xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác, taát caû vì muïc tieâu “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh”. Thaät trôù treâu khi hoï cho raèng, neáu chuùng ta khoâng coù töï do baùo chí nhö hoï mong muoán, thì “ñaát nöôùc naøy vaãn khoâng theå caát ñaàu leân ñöôïc”, vaãn “soáng trong voøng laïc haäu toái taêm” (!) Nhöõng ngöôøi nuoâi daõ taâm xaáu xa ñoù khoâng coù quyeàn noùi ñeán “töï do baùo chí”, theo nghóa chaân chính nhaát cuûa töø naøy.” AØ thì ra vì sôï ñaûng vôõ, nhaø nöôùc tan maø ñaûng CSVN ñaõ khoâng daùm cho tö nhaân ra baùo. Caùc “lyù thuyeát gia” Nhò Leâ vaø Hoàng Vinh ñaõ noùi ra heát caùi taâm ñòa “saùng suoát khoân ngoan” cuûa ñaûng. Chæ coù theá maø taïi sao Nhò Leâ vaø Hoàng Vinh vaø haøng chuïc caùn boä laøm baùo, tö töôûng trong ñaûng ñaõ phaûi maát quaù nhieàu thôøi giôø vaø giaáy möïc ñeå lyù giaûi? Hoï chæ caàn noùi moät caâu: “Vì chuùng toâi sôï khi tö nhaân ñöôïc quyeàn ra baùo vaø laøm xuaát baûn thì nhöõng xaáu xa cuûa caùch maïng seõ bò phôi ra aùnh saùng, Ñaûng chuùng toâi seõ tan, chuùng toâi seõ maát quyeàn vaø maát choã ngoài neân chuùng toâi uûng hoä laõnh ñaïo caám tö nhaân ra baùo?” Ñaàu ñuoâi chæ coù theá maø cöù loay hoay maõi töø maáy naêm nay, luùc naøo cuõng cuoáng leân nhö gaø maéc ñeû. Phaïm Traàn 12-2005

DAT


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

CREDIT CHECK

For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

.3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Keå Chuyeän Thaùnh Nicholas Vieáng Thaêm JENNIFER JAMES Bieân taäp vieân baùo Times

“Chöa, oâng chöa thaáy bao giôø.” “Chaùu cuõng vaäy. Nhöng chaùu caûm thaáy chaùu bieát oâng giaø No-en vì oâng giaø No-en gioáng oâng ñoù.” OÂng Noäi cöôøi lôùn vaø chæ vaøo caùi buïng xeïp leùp cuûa oâng. “OÀ, nhìn oâng khoâng gioáng oâng giaø No-en nhöng oâng gioáng oâng giaø laém.” “Nghóa laø sao?” “OÂng maïnh meõ vaø toát buïng, gioáng nhö oâng giaø No-en vaäy.” OÂng Noäi cuùi ñaàu moät luùc laâu. Roài oâng nhìn toâi. “Caùm ôn chaùu.” OÂng chæ noùi baáy nhieâu. Roài oâng baét ñaàu ñoïc: “Ñeâm ñoù laø ñeâm tröôùc Giaùng Sinh, khaép nôi trong nhaø, Khoâng sinh vaät naøo kích ñoäng, ngay caû moät con chuoät; Maáy caùi vôù ñöôïc caån thaän treo treân oáng khoùi, mong moûi Thaùnh Nicholas seõ ñeán thaêm... “Chaùu bieát baøi thô naøy, OÂng Noäi ôi. Naêm naøo oâng cuõng ñoïc cho chaùu nghe. Ñoù laø caâu chuyeän Giaùng Sinh maø chaùu thích nhaát.” OÂng Noäi ngöøng laïi ñeå uoáng röôïu taùo, “Ñuùng vaäy, Beù con aø. Nhöng truyeän naøy coù hôi khaùc moät chuùt ñaáy. OÂng phaùt hieän moät ñieàu môùi laï trong caâu truyeän. Vaø oâng nghó chaùu seõ raát ngaïc nhieân cho xem.” Toâi nheùt baøn tay toâi vaøo caùnh tay OÂng Noäi vaø döïa ngöôøi vaøo gheá töïa. Ñieàu baát ngôø gì ñaây, toâi töï hoûi.

AÙnh löûa trong loø söôûi nhaûy muùa hoan hæ trong maét toâi. Ñeâm nay laø ñeâm Giaùng Sinh, khoâng gian thaät tuyeät vôøi. “Chaùu caàm ly röôïu taùo noùng cuûa chaùu chöa Jenny?” OÂng Noäi hoûi. “Daï roài!” Toâi thöa. “OÂng coù moät ñieàu baát ngôø cho chaùu ñaây,” OÂng Noäi noùi. “Cuoán saùch ñeïp quaù! Cuûa chaùu haû oâng?” Toâi hoûi. “Phaûi, cuûa chaùu ñaáy. Chaùu coù thaáy cuoán saùch coù ñieàu gì khaùc thöôøng khoâng?” Toâi nhìn kyõ cuoán saùch. Roài toâi ñoïc thaáy ngay: “Keå Chuyeän Thaùnh Nicholas Vieáng Thaêm.” do Ngöôøi Voâ Danh vieát. “Ai laø Ngöôøi Voâ Danh vaäy oâng?” Toâi hoûi. “Coù nghóa laø taùc giaû muoán daáu teân ñaáy chaùu aï.” “Taïi sao vaäy nhæ.” “Chuùng ta khoâng bao giôø bieát ñöôïc ñaâu.” “OÂng ñoïc cho chaùu nghe ñi oâng. Toâi ngoài saùt vaøo oâng, döïa ñaàu vaøo caùnh tay oâng vaø nhaém maét laïi. “Thaùnh Nicholas coù phaûi laø OÂng Giaø No-en khoâng oâng?” Toâi hoûi. “Phaûi. OÂng coøn coù nhöõng caùi teân khaùc nhö Kris Kringle vaø Ngöôøi Cha Leã Giaùng Sinh.” “OÂng coù bao giôø thaáy OÂng Giaø No-en Thöù Ba: OÂng Noäi coù cho bieát ñieàu bí chöa oâng?’ maät cuûa oâng khoâng? Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

“I have a surprise for you,” Grandpa said. “What a beautiful book! Is it for me?” I asked. “Yes, it is all yours. Do you notice anything different about it?” I looked closely. Then all at once I saw it: “Account of a Visit From St. Nicholas,” by Anonymous. “Who is ‘Anonymous’ “? I asked. “It means the author did not want his name known.” “I wonder why.” “We’ll never know.” “Read it to me, Grandpa.” I snuggled next to him, leaned my head on his arm, and closed my eyes. “Is St. Nicholas the same as Santa Claus?” I asked. “Yes he. He has other names too, Kris Kringle and Father Christmas.” “Have you ever seen Santa Claus?” “No, I haven’t.” “Neither have I. But I feel as if I know him because he is just like you.” Grandpa laughed and pointed to his flat stomach. “Oh you don’t look like him but you are like him.” “What do you mean?” “You are strong and kind, just like Santa.” Grandpa bowed his head for a long time. Then he looked at me. “Thank you,” was all he said. Then he started to read: ’Twas the night before Christmas, when all through the house Not a creature was stirring, not even a mouse; The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there... “I know this poem, Grandpa. You read it to me every year. It’s my favorite BY JENNIFER JAMES Christmas story.” Times Staff Writer Grandpa paused to sip his apple cider, “Yes, Little One. But this one’s a bit differPart 1 The flames from the fireplace danced mer- ent. I have discovered some new things rily in my eyes. It was Christmas Eve and about it. And I think you are going to be very surprised.” there was magic in the air. I tucked my hand through Grandpa’s “Do you have your hot apple cider, Jenny?” arm and leaned back on the couch. asked Grandpa. What was the surprise, I wondered. “Yes!” I answered.

‘Account of a Visit From St. Nicholas’

Tuesday: Will Grandpa share his secret? This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-14L-120905/198920

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-31L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. Free moät thaùng Hi-Speed Online, charter, 714-677-7229 100-10L-111305/195501

4 Plex Apartment (2PN/1.5PT) kieåu townhouse. Phoøng khaùch, nhaø beáp döôùi laàu, 2PN treân laàu goùc Westminster & Harbor. Ñ/ chæ: 14102 Buena, Garden Grove cho thueâ $1300/thaùng. Deposit $1000. Nhaän housing. L/L Ngaân: 714-448-7557

100-17L-111705/196042

ª Townhouse Westminster goùc Bolsa & Magnolia 2 taàng 3PN/ 2.5 PT (nhaø roäng trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Magnolia. Doïn vaøo ngay. ª 4 Plex Garden Grove goùc Lampson & Harbor 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. L/L: 714-335-2222 or 714-3761900

100-7L-111805/196202

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garage, corner lot, goùc Bushard/ Westminser, cho thueâ $1,900. Goïi cell 714417-4381, 714-748-7182. Bao ñieän nöôùc.

100-21L-112105/196526

Nhaø 4PN, 2PT ôû Huntington Beach (Mac Fadden & Beach) gaà n tröôø n g hoï c Goldenwest, shopping Center, Freeway, khu yeân tónh, cho thueâ $2250/thaùng, deposit $2000. Housing OK. L/L 301-573-1410

100-28L-112305/196846

ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá G.G, 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay. Khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng. Coù saân tröôùc vaø sau, taân trang môùi. Nhaän housing. $2100/thaù n g. 9932 Lenore Ave, goùc Gilbert/ Lampson. ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá WTM 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay, khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng toaøn boä taân trang môùi. Nhaän housing $2150/ thaùng. 14321 Riveron Circle. L/L: 714-904-8988

100-7L-120205/198015

Nhaø gaàn chôï N. Vieät, tröôøng, freeway, 4P. nguû, 3 restroom, p. khaùch roäng, P. g/ ñình 500sq, saân ñaäu 6 xe, raøo töôøng, khu toát. L/L Coâ Taâm Ñ.T 714-2651076

100-14L-120305/198095

Nhaø Huntington Beach 3PN/2PT, saïch, roäng thoaùng, khu an ninh + yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc shopping + freeway + chôï VN, doïn vaøo anytime. Housing OK. L/L: 714-399-6320

100-28L-120505/198218

Nhaø rieâng gaàn Riverside Mall, gaàn freeway 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaän housing, doïn vaøo ngay. Giaù $1,500. Goïi 714726-1423

100-7L-120605/198330

Westminster: 4BD, 2BA, 2 cars garage, thaûm, gaïch, khu yeân tónh, gaàn Bolsa, saân tröôùc/ sau roäng, nhieàu caây aên traùi, nhaän housing $1,950/ mo. Mai 714965-0903, 714-244-0473

100-14L-120605/198414

Townhouse 3PN/ 2.5PT goù c Westminster - Magnolia, nhaø môùi ñang troáng, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Giaù $1,750/ thaùng. Lieân laïc Ngoïc Anh 714-454-7634 hoaëc Lan Anh 714-247-9688

100-14L-120705/198518

Nhaø 3PN, 1.5PT, Westminster sau chôï ABC khu yeân tònh gaàn chôï, gaàn tröôøng hoïc, nhaø troáng, doïn vaøo ngay. $2000/M. Moïi chi tieát L/L Kimberly: 714-657-2188

100-8L-120805/198725

MIDWAY CITY. Nhaø brandnew, 3PN, 2PT, central heat + air. Khu yeân tónh, gaàn Phöôùc Loäc Thoï, tröôø n g hoï c , $2000/M. Nhaä n housing. L/L: 714-785-3879

100-14L-120905/198901

Triplex House goùc Beach/ McFadden. Nhaø roäng 2PN/ 1PT, ñoái dieän tröôøng De-Mille, remodel kitchen/ bathroom. 2 carport parking. 15361 Van Buren St., $1,295/ month. L/L Xuaân Dung (H) 714-893-3371, (cell) 714230-9440, 714-230-9482

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-121405/199388

G.G, goùc Euclid/Chapman. Nhaø cho thueâ, 3PN/2PT, 2 xe garage. Khoâng nhaän housing. Move-in ñaàu thaùng Gieâng. $1500/thaùng. Lieân laïc cho Ly: 714-799-6490

100-7L-121205/199089

Nhaø 2 phoøng nguû 2 phoøng taém phoøng khaùch coù loø söôûi, garage 2 xe. Bao nöôùc. Gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc city Orange. Coù theå nhaän housing. $1400. 714-6333607, 633-3607

North Long Beach, khu yeân tónh, nhaø 3 phoøng two baths car garage. Nhaän housing, goïi Quyù 562-841-5519

100-7L-121205/199100

100-7L-121405/199409

100-7L-121605/199628

Nhaø vuøng Irvine 2 1/2PT, 2 PN, gaàn tröôøng hoïc, freeway 405, maùy giaët, maùy saáy, yeân tónh. Giaù $1,700/thaùng. Xin goïi 714-2003566 100-7L-121605/199632

Nhaø Edinger + Fairview 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, gaàn Böu ñieän, xe bus, chôï, tröôøng hoïc. L/L 714549-4872, cell 585-2358. $1,700/ thaùng, khoâng nhaän housing. L/L 714-549-4872, cell 5852358

Nhaø roäng, ñeïp ôû Fountain Valley 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 1 den, 1 phoøng khaùch, phoøng living room, R.V parking gaàn freeway 405, tröôøng hoïc, traïm xe bus. Giaù $2,300 + deposit. L/L 714-234-7219

Nhaø G.G. Taân trang hoaøn toaøn, 4 sao, ñeïp loäng laãy, 5PN/3PT, roäng 3000 S/F. Ñaát 15,000 S/F. Goùc Chapman/Ninth St. G.G. Cho möôùn $3000/thaùng, $2000 deposit. L/L coâ Cuùc 714-227-5273

Goùc ñöôøng Hazard - Brookhurst. Building 2 phoøng coù loái ñi rieâng, beáp, restroom ñeàu rieâng bieät, $850/month. Bao gas, ñieä n , nöôùc. Lieân laïc 714-531-6052

100-7L-121205/199116

100-7L-121405/199430

100-14L-121605/199664

Nhaø TP/ G. Grove Magnolia + Gar./ Grove 3PN, 2PT 2 car garage saân vöôøn roäng, nhieàu caây aên traùi, öu tieân housing 3 phoøng. Goïi 714-539-9221

100-7L-121205/199179

Nhaø 3PN, 2PT. Goùc Westminster vaø Fairview. Garage nhieàu parking $1850/thaùng. Linh: 626-7574926

100-7L-121205/199190

Victorville/Adelanto (San Bernadino) nhaø duplex cho möôùn, 2PN, 1PT, Ac/heater, garage, patio indoor laundry hook-ups, khu yeân tónh $660/thaùng (bao nöôùc raùc) + deposit. 562-8023361, 562-276-5681

100-14L-121205/199191

ª Thaønh phoá Westminster. Nhaø cho thueâ 4BR, 3 Bath, 2 xe garage môùi saïch vaø ñeïp, $1800/ mos dep $1500. Nhaän housing, 714-741-8020 or 714-757-0041 ª Nhaø ôû Santa Ana 3BR, 1.75 bath $1700/mos ª Apt cho thueâ thaønh phoá Anaheim 1BR, 1 bath, saïch seõ, thoaûi maùi coù 1 garag ñaäu xe $875/ mos dep $600. Nhaän housing. 714-741-8020 or 714-757-0041

100-7L-121205/199210

Phoøng cho thueâ, goùc BushardHazard. Bao giaët saáy. Öu tieân quyù vò cao nieân, ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Doïn voâ 1/1/06. 714-8391240, cuoái tuaàn 714-398-6281

100-7L-121305/199228

Nhaø môùi 3PN, 1PT or 4PN, 2PT, goùc Beach and Chapman, gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø. Bao gas, ñieän, nöôùc. Doïn ñaàu thaùng 1/1/ 06. L/L Ngoïc: 714-262-6243. Phuc: 714-224-8494

100-7L-121305/199247

Nhaø 5PN, 2PT, gaàn chôï, tröôøng hoïc, shopping, doïn vaøo anytime, goùc ñöôøng Brookhurst & Westminster, $1800/thaùng. Goïi Khanh 714-468-6178 or Thuy 714-851-4047

100-14L-121305/199268

Duplex cho möôù n 3PN, 2PT $1550. Nhaø môùi taân trang raát ñeïp, chuû bao raùc nöôùc ôû Midway City. Goïi: 626-836-4039, cell: 323-864-2965

100-7L-121305/199307

Nhaø 3PN +loft, 2PT, (RV park + 8 xe). Mos to month. Giaù thueâ $1700. No housing. 13472 Barnett. G.G. L/L Michael 714371-7886 Nhaø 3PN, 2PT. Khu yeân tònh. Mos to month. Giaù thueâ $1600. No housing. 12222 Brook Haven, G.G. L/L Michael 714-371-7886

100-7L-121305/199317

Lawndale. Nhaø 3 phoøng nguû, 1PT. Phoøng khaùch, nhaø beáp roäng raõi, doïn vaøo ngay gaàn tröôøng hoïc freeway, chôï VN. Lieân laïc 310-263-7085 home, 310-2970524 cell

100-7L-121305/199343

ª Nhaø 3PN + loft/ 2PT (RV park + 8 xe), mos to month. Giaù thueâ $1,700, no housing. 13472 Barnett, G.G. L/L Michael 714371-7886 ª Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, mos to month. Giaù thueâ $1,600, no housing. 12222 Brook Haven, G.G. L/L Michael 714-371-7886

100-7L-121405/199416

Townhouse goùc Bolsa - Magnolia 2 taàng 3PN/2.5PT. Ñoái dieän chôï ABC $1850/thaùng kyù 1 naêm. Move in 01/06, tennis court swimming pool, 714-638-7939 (H), 714-371-3739 (C) 100-5L-121405/199486

WTM. Remodeled house ngay trung taâm Bolsa ñang troáng 2PN/ 1PT. Beáp & loái ñi rieâng, ñaäu xe treân saân. Gaàn chôï, tröôøng, freeways, $950/mon + $700 deposit. L/L: 714-534-3172 100-7L-121505/199504

Westminster Townhouse raát ñeïp cho thueâ 3PN, 2.5PT, 2 xe garage ñi thoâng vaøo nhaø. Roäng raõi, thaûm vaø gaïch môùi treû tuoåi, gaàn nhaø thôø WTM. Ñ/C: 7882 16th #A, gaàn goùc Westminster Ave/ Beach Blvd. Giaù cho thueâ $1675 1/T deposit $1200. Nhaän housing. L/L Larry 714-537-6111 100-7L-121505/199514

Nhaø Fountain Valley, goùc Euclid & Edinger 4PN/2PT, sunroom 3 xe garage nhieàu parking, khu an toaøn $2400 + deposit. L/L 714728-6440, 714-839-6440 100-5L-121505/199539

Nhaø taïi Anaheim, nhaø laàu 4 phoøng nguû, 2.5 nhaø taém $2,200/ thaùng. Lieân laïc Marie 714-7677884 100-7L-121505/199544

STANTON. 3PN, 2PT goùc Beach/ Cerritos khu yeân tónh, caàn ngöôøi thueâ daøi haïn. Giaù $1,750, nhaän housing, doïn vaøo 1/2006. L/L Baûo 714-251-4252, 714-9954107

100-7L-121605/199681

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage, sôn môùi, saïch seõ, gaàn chôï, freeway, raát thuaän tieän Euclid/ Westminster. Goïi 714573-2700, 714-654-9381

100-7L-121505/199561

100-7L-121505/199584

Nhaø cho thueâ 3PN, 2.5PT, 2 garage, Santa Ana giöõa ñöôøng Newhope vaø First giaù $1700, xin lieân laïc 714-531-0895. Housing OK. Goïi baùc Giang. 100-7L-121505/199585

Nhaø 2 tuoå i G.G, 4PN, 3PT, Lampson/Euclid cho thueâ $2200. Deposit $2000. No housing. Credit check, garage 4 choã ñaäu xe. L/L: 949-366-0838 or 714328-7289 100-7L-121505/199597

ANAHEIM. Duplex 2 nguû, 2 taém, thaûm môùi, coù theå doïn vaøo ngay, nhaän housing. 714-775-0707 or cell 714-331-7603

100-7L-121505/199615

100-7L-121405/199385

100-7L-121605/199627

Nhaø vuøng G.G, môùi taân trang 3PN/ 2PT Acacia/ West, sau nhaø haøng $1.99, khu cuoái ñöôøng $1,850 vaø deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 1, no housing. L/L Höng 714-606-2733 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN vuøng APARTMENTS Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, bao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-7L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876. 110-DL-022504/106167

110-36L-052604/120220

Apartment for rent 1BRM 1 bath. Nice area. Housing welcome near school, bus stop, shopping center, gas, water paid. Euclid & Katella, Anaheim, 714-778-3790

110-14L-120705/198569

FREE RENT. Garden Grove. Nice upstair 1 Bedroom 1 Bath apartment on a Cul-de-Sac, 10642 Tibbs off Katella/Nutwood 1 car space parking $835. Large living room. Great area. Mut see 714-557-8632 or 714-557-1430. Housing accepted.

110-14L-120705/198570

Garden Grove. Free utilities. Nice large upstair 1 bedroom, 1 bath apartment on a 9902 13th off Brookhurst/Westminster 1 car space parking $950 living room. Great area must see. 714-5578632 or 714-775-6242

100-2L-121705/199809

100-3L-121605/199761

PERRIS - Nhaø môùi 2 taàng roäng 2500 Sqf, 4BR, 2 1/2 Ba, goùc Ramona Express Way vaø Perris Blvd, gaàn tröôøng UCR, RCC & fwy, doïn anytime. $1500/thaùng + deposit. L/L: 714-331-4349 100-14L-121205/199202

SAN GABRIEL - Nhaø 3PN 1 den, 1PT. Khu yeân tónh $1350/thaùng, 1st + last deposit. Doïn vaøo ngay. L/L 213-200-7429 100-7L-121505/199525

VICTORVILLE - 4BD, 2.5 Bath. Phoøng raát lôùn vaø toát cho gia ñình. Gaàn freeway vaø khu shopping. Nhaän housing. Khu yeân tónh. L/ L: 714-234-9543, $1400.

1 bedroom, 1 bathroom rent $850, no pets. 7922 Stark Ave., Huntington Beach C/O Peter 714863-9089, between Edinger + Heil on Beach Blvd., walking distance to the new Bella Terra Huntington Beach Mall

110-30L-120705/198556

100-7L-121705/199805

100-14L-121805/199884

110-7L-120305/198088

110-28L-120605/198430

2 caên nhaø cho thueâ H.B ª 3PN, 1PT, kitchen, laundry (coù washer & dryer) available. L/L 714-623-6086 or 714-850-9860 ª 2PN, 1PT new paint & windows, available now. L/L 714595-4431 or 714-850-9860

Townhouse goùc Brookhurst & Westminster 2 taàng 3PN, 2.5PT, 2 xe garage. Gaàn chôï, tröôøng, freeways $1750/thaùng + deposit. No housing. Doïn vaøo 1/6/06. L/ L: 714-420-0526

110-7L-120205/198014

APT 1PN 1PT goùc Magnolia & Garden Grove; 12942 Shackleford #6, sôn thaûm maønh môùi, available now. Excellent neighbor treân laàu $800/th. 714307-8621

110-14L-120605/198357

100-14L-121705/199804

100-14L-121705/199833

110-28L-120205/197878

Gaàn Trask/Brookhurst, Apartment 1PN/1PT roäng raõi. Coù hoà taém, table tennis. Khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing & smoking. Muoán “An Cö Laïc Nghieäp”, xin goïi coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C: 13122 Benton St, G.G

Westminster, Cinnamon Creek, Apartment 1 bed, 1 bath for least 10 months, $1200/mo. Must have good credit to be qualified to move in, seõ cho laïi refrigerator and furniture, Move in anytime. L/L Vicky 714-468-9186

100-3L-121605/199775

Nhaø 4 Bedroom 2 bathroom. Khu Little Saigon gaàn Bolsa. Cho thueâ $1850 moãi thaùng. Nhaän housing. Lieân laïc phone 714-8917856

110-14L-113005/197667

G.G. 2 PN/2PT roäng thaûm, sôn, beáp môùi, saøn nhaø laùt gaïch, granite countertop, gaàn tröôøng hoïc. $1175. L/L: 714-414-2012

110-7L-120505/198209

100-14L-121605/199753

Goù c Trask/Goldenwest. Nhaø house 4 nguû, 2 taém roäng, saïch, ñeïp, khu an ninh, nhieàu choã ñaäu xe, coù saün maùy giaët saáy $1750/ M. L/L: 714-653-5499 gaëp coâ Quyønh.

110-14L-112605/197114

APT cho thueâ: 3N/ 2T Dale + Garden Grove. 2N/ 1T Beach & Edinger, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Giaù ñaëc bieät, doïn vaøo thaùng 12. L/L Ñöùc 714-448-8987, 4488969

MIDWAY CITY Town House 3 beds, 2.5 baths, garage 2 xe vaøo nhaø luoân, master bedroom coù skylight vaø thaät roäng, cho thueâ $1600. Xin goïi 714-537-1358

100-3L-121605/199695

Nhaø ñeïp môùi, lake view. 4PN, 3PT, loft, 2 story, 2 car. Large living room with cathedral ceiling. Large kitchen. Family room has fireplace. Back to lake & park. Ñi boä tôùi tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc vaø ñaïi hoïc. Gaàn freeway 15 & 215. Doïn vaøo ngay $1900/Mo. 30665 Spring Deep Terrace, Mehifee. Riverside. Goïi Huy Buøi 714-262-3425, 714836-9876

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

Condo cho möôùn 2BR 1 Bath giaù $1250/thaùng coäng tieàn coïc, raát khang trang. Goùc Westminster vaø Newhope, thaønh phoá Garden Grove. No housing. Lieân laïc coâ Yeán: 714-609-3286 hay Mr.Robert: 714-448-8723

Nhaø Huntington Beach. 4PN, 2PT (Newland & Heil) cho thueâ 2200 + 1000 deposit bao utilities 2 thaùng ñaàu. Housing OK. 714588-4531

100-7L-121505/199560

Townhouse vuøng Santa Ana 3PN, 2.5PT, 2 car garage, khu toát, coù coång an toaøn, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc vaø chôï. Chuû ñaõ taân trang toaø n dieä n . Giaù möôù n $1900. Nhaän housing. L/L: 714612-0085 hay 714-390-6370

110 - APT CHO THUEÂ

Nhaø 1PN + 1PT, ñaäu xe treân saân, goùc Beach vaø 13th, an ninh, gaàn phoá, nhieàu choã ñaäu xe, nhaän housing, nhaø troáng. L/L 714-6367515/ 714-797-4076

Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Maùi ngoùi, beáp môùi granite $1850/ thaùng deposit $1850. Doïn voâ Dec 20.05. 14271 Magnolia Westminster. Chæ nhaän housing, hoûi oâng Bình 714-655-6114

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-4085201

100-7L-121405/199393

WESTMINSTER - Nhaø rieâ n g (4PN/2PT) goùc Westminster & Goldenwest. Chuû taân trang môùi tuyeät ñeïp, cho thueâ $2300 deposit $2000 hôïp ñoàng 6 thaùng, doïn ngay. L/L Ngaân 714-4487557

100-3L-121605/199688

100-14L-121505/199557

Nhaø roäng, môùi taân trang, coù central air, coång, 3 phoøng, 2PT, Euclid/ First, gaàn nhaø thôø St. Barbara, coù theå doïn vaøo ngay, coù kho “storage” 1,600 sqft. beân caïnh nhaø, coù theå chæ möôùn nhaø. Kathy 714-539-4901

Nhaø roä n g ñeï p goù c Ward + Edinger coù laàu, 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, gaàn Mile Square Park, tröôøng hoïc, chôï VN, giaù $2300 + deposit. L/L: 418-0879

Nhaø G.G 1PN, 1PT, 2 car garage coù remote, nhaø coù phoøng khaùch roäng, enclosed patio balcony, coù maùy giaët maùy saáy trong nhaø, sôn môùi, gaàn chôï Ngöôøi Vieät goùc WTM/Euclid. Giaù $1200/ thaùng. Deposit $1000, nhaø troáng. L/L: 714-936-6969

Nhaø townhouse Magnolia and Broadway 3 bed, 2bth, 2 carport, hoà bôi, gaàn fwy 5, 91. Rent $1650 deposit $1000. L/L: 714331-6514 C.Thuùy, 714-504-4936 C. Khanh.

Nhaø goùc Euclid/Westminter khu yeân tónh 2 bed/1 bath. Phoøng khaùch, phoøng aên. Nhaø beáp roäng. All new $1350/M. 714-6575736, 714-933-8954

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/ thaùng. Xin L/L 323-255-5842, 323-633-5320

100-7L-121405/199383

100-3L-121605/199656

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) SOUTH COAST METRO. Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, gaàn freeway, tröôøng hoïc toát, saân roäng, caây aên traùi, housing only $1,750/ thaùng + $1,000 deposit, available 1/7/05. 714-468-9679

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-14L-120805/198661

110-7L-070705/176723

ª GARDEN GROVE Condo 2PN. Garage, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 13191 Edland St. Goù c Brookhurst / Trask. Goïi 714-7192876. 110-14L-100505/190117

APT Huntington Beach 2 phoøng nguû 2 taém, sôn môùi thaûm môùi. Ñöôøng Slater Beach Blvd Koledo 17431 2 choã ñaäu xe, phone 8987519 vaø 537-3495 hoûi oâng Nam, $1400 thaùng + thaùng deposit

110-35L-102205/192551

Two bedroom one story garden apartment near Brookhurst/ Westminster, G.G, enclosed yard, pool, garage available. Near schools, shopping & park. $1235. No housing. Courtyard Villas. 714-638-3433

110-20L-102405/192745

ANAHEIM. Triplex new condo 3BR/ 2.5BA 2 car garage, central air washer, dryer, no pets $1,800/Mo + 1 month deposit, close to St. Boniface Church, Harbor & La Palma (91 FWY), housing OK. Ready by Dec.1. Joe 714-658-9121 leave message.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Condo 2 phoøng nguû, 1.25 taém vuøng Garden Grove. Bao ñieän nöôùc, gas, 2 xe garage coù maùy giaët saáy. Thaùng $1,500. Xin lieân laïc Trang 714-225-3093

110-14L-120905/198830

APT 2PN/1PT treân laàu saøn gaïch sôn môùi. Ñòa chæ 8581 Gloria Ave, G.G. Goùc Newland/Trask. Giaù $1050 dep $700. L/L OÂ.Phöôùc 714-636-9764. Doï n vaø o 15 thaùng 12. Hoaøng 714-231-9845

110-10L-120905/198957

OC, 2 bedroom apartments $1195 - $1495 in La Habra, Garden Grove, Westminster, Buena Park, Huntington Beach, some with hook-up. 714-8218888 ext.105, 107, 111.

110-7L-121205/199083

4 PLEX: 2PN, 1PT, 1 garage. Brookhurst & Trask, môùi taân trang raát ñeïp, roäng raõi, thuaän tieän, khu yeân tónh. Giaù $1200 (No housing). Xin L/L Coâng: 714705-9378

110-7L-121205/199107

APT. Huntington Beach gaà n tröôøng hoïc, shopping 2PN, 1 bath, coù phoøng giaët saáy, thaûm môùi, coù theå doïn vaøo ngay. Giaù $1,275. L/L 714-721-9571 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

110-7L-121205/199195

GARDEN GROVE. APT For Rent gaàn Beach & Lampson $850/ thaùng. Deposit $850. Coù garage rieâng. Voâ ñaàu thaùng 1/06. Goïi coâ AÙnh 714-251-2186, 714-8934254

110-7L-121305/199282

APT 1 phoøng nguû roäng, 1 phoøng taém coù patio, khu raát yeân tónh, saïch seõ. Thaønh phoá Westminster, soá nhaø 7145 C. Trask Ave, gaàn Beach Blvd. $990 1 thaùng. Lieâh laïc Tuaán 714-6234878

110-7L-121305/199293

Condo cho thueâ: Chapman - Dale. 3PN, 2.5PT. Garage 2 xe. Khu yeân tònh, saïch seõ gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø. Thaûm, sôn, beáp ñeàu môùi. Giaù $1600/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-234-9094

110-7L-121305/199325

GARDEN GROVE Quiet, large, 2 bedroom, 2 baths, $1200/mth. Beautiful, 1000 sqft. Apartment, single story, new kitchen, garden setting, private patio, cable ready. Enclosed garage, electric gate, no housing. Deposit $1000. 9858 Acacia Ave. Garden Grove, manager Apt “A”. English speaking 714-638-1998 or 714-505-3166

110-6L-121405/199368

Central Long Beach, $750 1 bedroom/bath in 4 plex, near beach, new paint, carpet, stove, parking near Vietnamese shopping center near hospital school and transportation. Parking available. Please call: 562-591-1616 or 310-373-5390

110-5L-121405/199371

ª APT #3, 2P.nguû, 1P.taém treân laàu, döôùi garage $950 thaùng, deposit $500. ª Apt #8. 2P.nguû, 1P.taém röôûi. Treân laàu vaø döôùi laàu $1150 thaùng deposit $500. Taát caû 2 caên ñeàu sôn môùi, thaûm môùi. Nhaän housing. 7132 Fenway Dr, Westminster. L/laïc Anh Nguyeãn 714-379-1876

110-7L-121405/199415

Guest House (1 nhaø nhoû rieâng bieät) 1PN/1PT, 1 phoøng khaùch. T/P G.G, goùc Chapman/Ninth St, $1000/thaùng. Deposit $800. L/L OÂ.Cang 714-227-5273

110-7L-121405/199457

APT 2PN/2PT, gaàn Goldenwest/ Westminster. Khu lòch söï yeân tónh roäng thoaùng treân laàu. Rent $1000/thaùng. Deposit $700. Doïn vaøo 1/2006. Nhaän housing. L/L Linh 714-379-8247

110-7L-121505/199556

Duplex 8331 Cerritos Ave, Stanton. Nhaø treät 2PN/1PT. Roäng raõi saïch seõ, thaûm, sôn môùi, coù giaët saáy. Gaàn tröôøng hoïc, $1200/ thaùng + deposit. L/L Tö: 714816-9194, cell 300-8833

110-7L-061705/173775

ª ANAHEIM. APT 1PN roäng, thaûm, sôn môùi, Garage rieâng, Khu lòch söï, an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C: 2114 Juno (goùc Brookhurst/Ball). Nhaän housing. Goïi 714-719-2876. 110-28L-120805/198649

ANAHEIM - 1 and 2 bedrooms from $860. All gas paid. Large and quiet. Near school and shopping. Gated parking. 9081 Cerritos, 714-827-5550 110-28L-120805/198650

ANAHEIM - 1 bedroom from $860. Most utilities paid. Walkin closet, carport, laundry. Near school. 1651 Pampas. 714-7580550 110-28L-120805/198656

ANAHEIM - Quiet 2 & 3 bedroom from $1150. Move-in bonus. Pool, parks, playground. Carport & A/C. 10070 Gilbert. 714-774-4090 110-28L-120805/198654

GARDEN GROVE - Quiet 2 bedroom villa from $1200. Pool, patio, park, pantry for W/D. Water and trash paid. Carport. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 714-897-6087 110-14L-121305/199255

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT, enclosed garage. Goùc Gilbert & Katella. Rent $900 deposit $500. L/L: 714-608-5463 110-14L-121305/199267

HUNTINGTON BEACH - APT 2BR. Private back yard, garage enclosed, washer & dryer hookup. Saøn nhaø laùt gaïch, phoøng nguû traûi thaûm. Khu tröôøng hoïc HB raát toát. Treân ñöôøng Pearce, gaàn goùc Warner vaø Bolsa Chica. Nhaän housing. 714-612-1978 110-7L-121605/199727

SANTA ANA - 2 bedroom Apartment dowstairs, gas cooking paid, garage, neat/clean. 2710 W. McFadden, $1050. 714-2998433, 714-540-2492 110-28L-120805/198652

WESTMINSTER - Beautiful two bedrooms from $1100. Quiet parks, some with yards, gated parking. Close to schools and shopping. 6930 Westpark, 714897-6087 110-7L-121505/199509

WESTMINSTER - Appartment 2 phoøng nguû 1 phoøng taém treân laàu coù balcony, nhaø xe döôùi laàu phoøng roäng, khu vöïc yeân tónh. Rent $1250 deposit $1000. Nhaän housing. L/L: 714-698-1777 hoaëc 714-473-1069

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE

110-7L-121505/199618

GARDEN GROVE. Near Brookhurst/ Lampson large 2 bedroom, 1 bath, water/ trash/ gas paid, parking, no housing $1,075/ month, available January 3rd. 714-657-9100

110-3L-121605/199696

Cho thueâ Condo 3PN, 2.5PT, 2 xe garage böôùc ngay vaøo nhaø, khu chôï Vónh Phaù t $1,600, $1,000 deposit, khoâ n g nhaä n housing. Goïi 714-636-1453

110-7L-121605/199781

APARTMENT APT 1BA/BD, goùc Westminster - Harbor, 12611 Morningside, G.G. Khu yeân tónh, gaàn xe bus, $900/M. Call Trang 714-720-3141. Housing OK.

110-28L-121705/199821

WESTMINSTER 4PLEX APT. LARGE 2 BEDROOM. Dowstair on bath encl garage w/storage fenced patio, diswasher, coin laundry room, free water/trash, cul-de-sac, housing OK. H: 714779-4182, C: 714-812-0053

110-7L-121705/199860

TRIPLEX 1.5 mile tôùi bieån 2PN/ 1.5PT. Phoøng roäng, patio, saïch seõ, 1 garage, washer/dryer hookup, 2PN treân laàu $1295/thaùng, bao raùc, nöôùc. Doïn vaøo anytime. 711 Owen Ave, Beach & Garfielf. L/L coâ Lan: 714-417-0388, 714376-5120

110-7L-121805/199873

APT dö 2 phoøng 1 taém, patio treân laàu. Doïn voâ lieàn, vuøng Garden Grove, gaàn goùc Westminster & Harbor. Giaù $1150. Goïi 714689-0763

110-90L-021005/154626

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714554-4700.

120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680. 120-7L-063005/175691

Nhaø Westminster, khu toát, cho share 1 phoøng nguû, coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng. Caàn ñoäc thaân nam/nöõ, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Giaù $500. Bao ñieän nöôùc, giaët, saáy. L/L: 714-876-3761 120-30L-082305/183841

Nhaø vuøng YORBA LINDA, dö phoøng cho share. Tìm ngöôøi ñoäc thaân khoâng naáu aên vaø huùt thuoác. Giaù $480. Cell 949-394-7629 120-14L-083005/184730

Nhaø vuøng Orange dö 1 phoøng, parking roäng raõi. Khu an ninh. Doïn vaøo ngay. L/L Thuûy 714350-3894 or 714-639-9447, $350/month 120-7L-103005/193603

Gaà n chôï N.Vieä t , 1PN, 1PK, restroom, beáp, loái ñi ñeàu rieâng, saân roäng, raøo töôøng, yeân tónh. Tieän xe bus. Phoøng troáng. L/L coâ Taâm: 714-265-1076 120-7L-110705/194650

Nhaø dö 1 phoøng, khu an ninh, yeân tònh, loái ñi rieâng, gaàn chôï Ngöôøi Vieät $310/thaùng, khoâng naáu aên, vaøo ñaàu thaùng 1/06, öu tieân lôùn tuoåi. Goïi Löu 714-5543570, cell 398-7801 120-28L-111005/195081

ANAHEIM Nhaø khu yeân tónh, an toaøn, goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän nöôùc, ñöôïc söû duïng, maùy giaët saáy. L/L 714-343-6781


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 120-3L-111105/195389

Nhaø môùi xaây cho thueâ vuøng Garden Grove, hai phoøng nguû, hai phoøng taém, khu an toaøn, parking roäng, gaàn chôï, tröôøng hoïc vaø freeway. L/L Lan: 714-5301475

120-3L-111705/196079

Nhaø dö phoøng master taân trang roäng maùt khu yeân tónh Euclid / First, Santa Ana, gaàn chôï xe / Bus, nhaø thôø, khoâng huùt thuoác. L/L 714-554-0708 120-6D1237-111905/196388

Nhaø cho share vuøng Anaheim $350/M, gaàn tröôøng hoïc khoâng huùt thuoác bao gas ñieän nöôùc, xin lieân laïc 714-724-1837 120-3L-112305/196842

Phoøng môùi master bedroom coù beáp vaø loái ñi rieâng, bao gas ñieän nöôùc. Tieän cho vôï choàng. Giaù $600, doïn vaøo 01/01/06. Goïi Thuûy 714-657-4221

120-7L-113005/197596

Nhaø dö 2 phoøng cho share. Khu yeân tónh, goùc Ball Rd/State College, Anaheim. Bao ñieän nöôùc. Öu tieân vôï choàng son, ñoäc thaân. L/L: 714-956-1711

120-8L-113005/197644

Nhaø Westminster & Newland dö 2 phoøng, 1 master bedroom, 1 singular cho share, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Xin goïi 714-797-4903

120-3L-120205/197923

Newland/Trask master bedroom. Bao giaët saáy, utilities. Khoâng naáu aên, driveway ñaäu xe. $400/M. Goïi chò Huyeàn 714-468-8022 hoaëc 714-379-6615

120-7L-120405/198176

Nhaø khu yeân tónh lòch söï ngay trung taâm Little Saigon (Magnolia & Hazard) cho möôùn 1 phoøng raát lôùn. $450/M. Xin goïi 714280-6957. Öu tieân phaùi nöõ & ngöôøi lôùn. 120-11D1234567-120505/198191

Nhaø house phoøng môùi, roäng, loái ñi rieâng , taém, bao gas, ñieän nöôùc, direct TV DSL $420, nam ñoäc thaân. Westminster & Faiview. Home: 714-554-2185, cell 714-417-7112 120-7L-120605/198344

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng master, caàn cho share, coù theå doïn vaøo ngay, bao gas, ñieän nöôùc , khoâng huùt thuoác , naáu aên. ÑT: 714-588-8469

120-14L-120605/198353

Nhaø ñeïp, khu sang, master bedroom , loái ñi rieâng . Khoâng naáu aên , bao gas, ñieän nöôùc , ñoäc thaân $500, 2 ngöôøi $600. doïn vaøo anytine. 714-234-5218

120-14L-120605/198388

Nhaø House, goùc Magnolia / Trask dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân share $375/thg, naáu nöôùng thoaûi maùi, Nhaø saïch seõ, yeân tónh, xin goïi 714-865-9408, 404-3251

120-27L-120705/198491

Phoøng cho thueâ master bedroom 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém sahre kitchen vôùi chuû. Thueâ $500/ thaùng, goùc Katella and Brookhurst, goïi 714-396-3558 hoaëc 714-991-3455 (after 5PM).

120-14L-120705/198507

Nhaø coù phoøng cho möôùn cho ñoäc thaân khoâng naáu aên khoâng giaët saáy, Magnolia - Mc.Fadden, doïn vaøo ngay phoøng ñang troáng. 714934-6097

120-14L-120705/198513

Rockfield/Lakeforest. Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tónh. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L Kim cell 949-232-6168

120-14L-120705/198542

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ, doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452

120-7L-120805/198742

APT dö phoøng cho share Beach - Chapman $300/M. Öu tieân phuï nöõ. No smoking. L/L: 714-8834070

120-14L-120805/198745

Nhaø khu Garden Grove coøn dö 2 phoøng cho single mom hoaëc phaùi nöõ share 1 phoøng, coù loái ñi rieâng, xin lieân laïc Thaûo 714-334-6255

120-14L-121105/199048

Magnolia / Edinger Nhaø môùi söûa, 2 phoøng cho share $500 to $550, nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác , bao utility, Call Julie 310-491-6577, Christine 626-780-7655

120-14L-121105/199051

Nhaø Fountain Valley goùc Euclid + Heil, ít ngöôøi yeân tònh , saïch seõ, dö 1 master bed $450 vaø 1 phoøng $370 cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên , bao ñieän nöôùc, Xin lieân laïc coâ Vaân 714-4189783 vaø 299-8100

120-7L-121205/199098

Nhaø goùc Euclid vaø McFadden dö phoøng cho share, khoâng huùt thuoác vaø coù vieäc laøm. L/L sau 6 giôø PM 714-531-2204, cell 714563-5332

120-20L-121205/199108

Nhaø vuøng Fountain Valley cho möôùn, 2N, loái ñi rieâng, khu an ninh, saïch seõ. Öu tieân cho gia ñình ñi laøm, ít naáu aên. Phone 714-235-1717

120-14L-121205/199112

Nhaø rieâng vuøng Garden Grove. Dö 2 phoøng cho möôùn choã ñaäu xe roäng raõi. Ñieàu kieän deã daøng, phone 714-726-1338

120-7L-121205/199115

Nhaø ñöôøng Beach dö 1 phoøng $600/thaùng, nhaø Garden Grove dö 1 phoøng $500/thaùng, caû hai cho thueâ, loái ñi rieâng, beáp rieâng, phoøng taém rieâng. Phone: 714726-7685

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-121205/199129

Nhaø roäng ít ngöôøi cho phuï nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share, xin lieân laïc coâ Hoàng soá 714-5535266 (cell), 714-530-4268 (H)

120-7L-121205/199134

Phoøng roäng môùi. Master bedroom. Khu vöïc yeân tónh, loái ñi rieâng. Ñaäu xe roäng. Maùy giaët, khoâng naáu aên, doïn voâ ñaàu thaùng 1. Ball & Magnolia. 714-2242181, 827-1744

120-7L-121205/199148

Nhaø T/P Orange - Chapman/ Prospect dö master bedroom cho share phoøng loái ñi rieâng. L/L 714-997-5490, öu tieân vôï choàng hoaëc nam nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm.

120-7L-121305/199239

Cho share moät phoøng. Khu yeân tònh, öu tieân nöõ ñoäc thaân & ngöôøi lôùn tuoåi $300/mon. Bao utilities. L/L: 714-260-8227 hoaëc 714726-0781

120-7L-121305/199242

Dö phoøng cho ñoäc thaân ñöùng tuoåi share. Ngang hoâng Phöôùc Loäc Thoï, coù loái ñi rieâng, line phone, cable TV $400/thaùng. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy. Khoâng coù xe vaø khoâng naáu aên. L/L: 714390-5929

120-7L-121305/199245

APT. Dö 1 master bedroom bao gas, ñieän nöôùc cho naáu aên $500/ thaùng. McFadden & Newhope. Voâ anytime. Öu tieân vôï choàng lôùn khoâng con. Cell: 714-3690467

120-14L-121305/199258

Phoøng cho thueâ traàn cao, thoaùng maùt, yeân tònh, nhaø ôû Mission Viejo, gaàn UCI, muoán bieát theâm chi tieát, xin L/L: 949-226-1812

120-7L-121305/199269

Phoøng môùi, phone, cable, loái ñi rieâng, sliding gate parking. Ñeïp, thoaûi maùi, yeân tónh, thích hôïp ngöôøi öa yeân tónh share, khoâng naáu aên. 714-539-0999

120-7L-121305/199278

120-7L-121405/199421

Nhaø goùc Bolsa & Magnolia saïch seõ, roäng coù saün tuû giöôøng. Ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên giaù $400. Doïn vaøo ngay. L/ L: 714-724-5529

120-7L-121405/199446

120-5L-121505/199601

120-7L-121605/199788

APT dö phoøng master bedroom roäng cho nöõ ñoäc thaân thueâ $400, vôï choàng $500. Bao naáu aên. Lieân laïc Anh: 714-675-2427 120-7L-121405/199447

Thueâ phoøng. Nhaø Fountain Valley dö 1 phoøng cho thueâ coù cable, nhaø roäng thoaùng maùt, doïn vaøo ñaàu thaùng Gieâng. 714-378-4538 cell 856-3871 120-7L-121405/199448

Brookhurst Westminster dö phoøng master bedroom cho share, bao ñieän gas, giaët saáy, khoâng naáu aên vaø huùt thuoác, Lieân laïc 714-251-7370, doïn vaøo anytime 120-7L-121405/199449

Nhaø ít ngöôøi Magnolia & Westminster dö 1 phoøng cho share. Bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy. Khoâng naáu aên. Phoøng taém share vôùi 1 ngöôøi (female only). Lieân laïc Phöông 714-726-6524 120-7L-121405/199454

TUSTIN City, khu nhaø môùi, yeân tònh, cho nam single coù job laøm share, khoâng huùt thuoác , khoâng naáu, bao ñieän, gas, utility... vaøo ngay. 714-838-4403, 314-5830444. $400/M 120-7L-121405/199455

Nhaø môùi coù master bedrooms parking roäng, washer/dryer gaàn Newland/Garden Grove. Öu tieân cho ñoäc thaân. Coù theå doïn vaøo ngay. Goïi Long 714-454-1786 120-7L-121405/199488

120-7L-121405/199492

Cho thueâ phoøng master vuøng Westminster naáu aên giaët saáy thoaûi maùi. Xe ñaäu ngay nhaø. Öu tieâ n phuï nöõ . 714-657-8426, $380/1 thaùng.

120-7L-121305/199296

120-7L-121505/199521

120-7L-121405/199496

Master bedroom môùi xaây Fairview/G.G. Loái ñi rieâng, beáp tuû laïnh, giaët saáy, DSL, TV, cable. Nöõ coù job. $575/mo. Doïn vaøo 1/ 1/06. L/L Anh Kim 714-4936396

Nhaø Magnolia/Edinger, gaàn chôï AÙ Chaâu, dö phoøng cho Nam ñoäc thaân khoâng naáu aên share $350/ th. Bao giaët saáy, TV cable. L/L: 714-757-4691, 714-757-4692

120-7L-121305/199305

Phoøng coù toillet vaø loái ñi rieâng. Saïch seõ, yeân tònh cho moät ngöôøi coù vieäc laøm share $400/thaùng. Bao ñieän nöôùc. Hazard & Magnolia. L/L: 714-856-1576, 714893-3529

120-7L-121305/199324

Beach & Cerritos cho share master room cho naáu aên, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, vôï choàng son. Lieân laïc 714-527-2980 töø 8AM-3PM

120-7L-121305/199348

Nhaø rieâng dö phoøng share 1 phoøng cho ñoäc thaân hay vôï choàng son, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi vuøng Garden Grove Harbor/ Trask, ñieàu kieän deã daøng gaëp coâ Nancy: 714-534-5443, 714251-7707

120-10L-121505/199523

120-7L-121505/199527

Nhaø khu yeân tónh, goùc First/ Newhope dö 1 phoøng nhoû cho ñoäc thaân share. Giaù $260. L/L 714-657-4231 (cell), 714-4189304 (home)

120-7L-121505/199537

Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt vuøng Huntington Beach, dö phoøng cho ñoäc thaân share. Xin goïi 714-8473746 120-5L-121505/199543

Nhaø add 2 phoøng lôùn 1 caàu cho share, loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác & röôïu, öu tieân vôï choàng son, ñoäc thaân ñi laøm. L/L: 714675-8666 120-7L-121505/199546

120-7L-121305/199350

APT. Dö phoøng cho share. Öu tieân 2 oâng baø lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son goùc Goldenwest/Main. Neáu vaéng maët cho lôøi nhaén. 714892-9659

120-7L-121405/199374

Westminster. Share. Nhaø môùi, phoøng roäng cho share. Giaù $500. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Öu tieân cho ñoäc thaân vaø phuï nöõ. 714-698-1777, 714-473-1069

120-7L-121405/199387

Phoøng roäng lôùn, loái ñi rieâng 1PN, 1P. khaùch, ñaày ñuû tieän nghi, parking vaø phoøng cho ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng huùt vuøng Westminster. 714-399-6188, 714-896-0098

Nhaø dö phoøng chæ coù moät ngöôøi ôû. Khu yeân tònh. Ñaäu xe trong garage muoán naáu aên thoaûi maùi. Nhaø townhouse, 714-657-8885 Don. Coù dö garage ñoâi cho thueâ ôû goùc Beach & Orangewood coù loái ñi rieâng, cho naáu aên, giaët saáy, bao gas, ñieän, nöôùc, tieän cho ngöôøi coù nhieàu ñoà, khoâng nhaän coù con nít, goïi chò Ñoan 714-293-4915

Mobilehome môùi. Dö 1 phoøng cho share goùc Bolsa/Bushard caàn nöõ ñoäc thaân only $300/thaùng. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L: 714531-7853, 714-468-7135

120-7L-121405/199395

Nhaø house dö 1 phoøng cho share goùc Trask & Goldenwest bao gas, ñieän, cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên $350. Phoøng saïch seõ thoaùng maùt. Phone 714-6538399, 974-9059

120-7L-121405/199398

Townhouse 2PN cho share 1P.lôùn caàn OÂ.baø lôùn tuoåi, hay 1 baø lôùn tuoåi, cho naáu aên, giaët saáy, khu yeân tònh. Nhaø toát. Bolsa/Ward. Call: 714-932-2299

120-14L-121405/199400

Nhaø Fountain Valley Newhope/ Warner dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân ñi laøm, khoâng naáu aên, nhaø ít ngöôøi, khu yeân tònh, $420/thaùng. L/L: 714-7751212, 714-425-5299

120-6L-121405/199412

House in Westminster on Beach and Trask with 2 Rooms 1 bath for share $400. Call: 714-9369001

120-3L-121605/199779

Nhaø goùc Magnolia & Westminster coù phoøng master bedroom. Loái ñi rieâng cho möôùn. Öu tieân vôï choàng son. Vaøo ôû 01/ 01/06. L/L: 714-251-3746, 714899-7158

Nhaø dö phoøng cho möôùn gaàn nhaø thôø Westminster. 1429 Olive St, cho naáu aên, giaët ñoà, lieân laïc baø Mai doïn vaøo ñaàu thaùng 1, phone: 899-2987, gia ñình vui veû.

120-7L-121305/199316

Nhaø 1 phoøng cho share, loái ñi, beáp, phoøng taém rieâng, vöôøn rieâ n g. Goù c Beach/Lampson $700/thaùng. L/L: 714-891-9985 hoaëc 714-724-9437

120-7L-121505/199595

Nhaø loái ñi rieâng, 1P khaùch, 1P nguû, 1 bath. Nhaø môùi xaây, khu Hazard+ Magnolia . Giaù thoaû thuaän. LL: 714-724-0055, bao utilities

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Bush & McFadden dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Höôøng 714-331-5868 hoaëc 714-531-0222

Phoø n g master bedroom cho share gaàn freeway 22 vaø chôï Vinh Phaùt, ñieàu kieän deã daøng thöông löôïng tröïc tieáp. Gaëp Loan phone 714-373-0972, 714-7055930 Nhaø dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng veä sinh rieâng, ôû gaàn Chapman & Dale, gaàn nhaø thôø, saïch seõ, an ninh. Lieân laïc 714-537-2869, 714-362-4834

120-15L-121405/199428

120-7L-121305/199279

Nhaø cho thueâ phoøng khaùch vaø 1 bedroom, ít ngöôøi yeân tónh, an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt thoaûi maùi nhö nhaø cuûa mình, kitchen, DSL, Satellite. Goùc Beach and Westminster. Öu tieân cho Nöõ only. L/L: 714-595-3500, 714902-4210

120-14L-121605/199777

Mobilehome Westminster + Clinton dö phoøng cho möôùn $400 thaùng bao ñieän nöôùc naáu aên, garage. L/L: 714-767-8333 anytime.

Nhaø rieâng sau chôï ABC dö 2 phoøng, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, ñi boä ra chôï, $500/phoøng. L/L: 714-799-0085, 714-2305308

120-7L-121305/199281

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-121505/199590

Nhaø Magnolia - Hazard cho thueâ 2 phoøng tieän nghi an ninh, yeân tónh, roäng thoaùng môùi gaàn B/S, chôï, school, vôï choàng 1 + 2 con, naáu aên giaët saáy OK. 714-8920952 Nhaø goùc Brookhusrt + Hazard coù phoøng cho share caàn nöõ ñoäc thaân goïi coâ Naêm 714-531-6184

RAO RAO VAË VAËTT

120-7L-121505/199548

120-7L-121505/199552

120-7L-121505/199555

Chapman/ Euclid master bedroom, phoøng khaùch, loái ñi rieâng, free cabole TV DSL wireless, ñoäc thaân, vôï choàng son, hieàn laønh, khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu $700. 714-539-8959, cell 714-8784394 120-14L-121505/199568

Nhaø goùc Newland + Westminster, phoøng lôùn, loái ñi rieâng, cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Caàn goïi 714-379-8527 or 714-875-5831 120-7L-121505/199578

Nhaø Chapman & Euclid saïch seõ, khu yeân tónh, dö phoøng cho share, coù bathroom rieâng, öu tieân vôï choàng, bao giaët saáy. L/L 714530-3573, cell 714-890-2916

Nhaø roäng, saïch seõ, ít ngöôøi, khu yeân tònh, dö phoøng cho thueâ, goùc Bolsa vaø Newland, doïn vaøo ngay. Lieân laïc phone 714-580-4700

120-14L-121505/199603

Coù phoøng cho share coù loái ñi rieâng gaàn chôï AÙ Chaâu ôû khu yeân tónh, phone 714-775-2496 xin goïi laïi

Ward/ McFadden phoø n g lôù n roäng, saïch ñeïp, coù loái ñi rieâng, cho naáu aên, giaët saáy. L/L 714675-0803, 714-839-2566

120-3L-121705/199803

120-7L-121705/199807

Nhaø dö phoøng cho share, bao ñieä n gas, nöôù c ñöôø n g Bolsa Ward. L/L 714-588-8537

Nhaø G.G cho share, 1PN, 1PT loái ñi rieâng $450 vaø 1 master loái ñi rieâng $750, kitchen chung, available. L/L 714-850-9860

120-7L-121505/199617

120-7L-121705/199811

120-7L-121505/199605

Luxury Apartment dö 1 phoøng cho möôùn, coù restroom vaø choã ñaäu xe rieâng, ñoäc thaân $450, 2 vôï choàng $500. Tel 714-5378112, goïi Haèng sau 3 giôø chieàu, any time cuoái tuaàn. 714-9251626

Nhaø Fountain Valley gaàn Harbor/ Lilac yeân tónh. Dö phoøng öu tieân cho nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng. Khoâng naáu, bao giaët saáy. 714-837-0429 hoaëc 714-7751614

120-3L-121605/199643

Nhaø dö hai phoøng coù phoøng taém, loái ñi rieâng, khu yeân tónh, saïch seõ cho thueâ. L/L: 714-757-6660, 714-749-1061, sau 8PM: 714418-0310

Phoøng master bedroom cho thueâ, coù loái ñi rieâng ai caàn vaø muoán bieát theâm chi tieát xin goïi soá 951256-6549, 714-828-9347 120-5L-121605/199644

RE2. Nhaø môùi Beach - Trask dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân, vôï choàng son share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy. Moät ngöôøi $300, 2 ngöôøi $400. Goïi 714-903-4316 120-7L-121605/199651

Nhaø Westminster/ Euclid cho share phoøng, coù bathroom rieâng + cable TV free, coù line phone rieâng, khoâng naáu aên, cho nöõ ñoäc thaân share. L/L Heidi 714-5395829, 714-319-5671 (cell) (sau 8:00PM) 120-3L-121605/199652

Nhaø G.Grove gaàn nhaø thôø dö phoøng roäng, yeân tónh cho nöõ ñoäc thaân ñöùng tuoåi thueâ, giaù thöông löôïng, bao utilities. Baø Thoï 714590-1544 120-7L-121605/199660

Nhaø goùc Westminster/Taft cho thueâ 1 phoøng. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao gas, ñieän, nöôùc $320/ thaùng. L/L coâ Vaân: 714-4588613 or 539-6371 120-7L-121605/199661

Phoøng cho thueâ goùc Bolsa Newland, doïn vaøo ngay, bao ñieän nöôùc gas coù furniture 1 thaùng $550. L/L coâ Thanh 714-8929677 120-3L-121605/199671

Nhaø môùi dö 1 phoøng cho share, nhaø gaàn Euclid McFadden, nhaø yeân tónh, saïch seõ, chæ nhaän phaùi nöõ. L/L 714-839-1408

120-5L-121705/199814

120-7L-121705/199819

Nhaø Garden Grove dö 1 phoøng cho thueâ, bao gas/ ñieän/ nöôùc coù cable, khoâng naáu aên, öu tieân cho nam/ nöõ ñoäc thaân $320/ thaùng. Xin goïi 714-537-4253 120-7L-121705/199824

House goùc Magnolia/ McFadden dö phoøng cho share $330/month sau P.L.T, khoâng röôïu, khoâng huùt thuoác, caàn yeân tónh & saïch, coù giaët saáy. L/L 714-895-5807 120-10L-121705/199828

Nhaø ôû Bolsa - Starboard dö 2 phoøng cho thueâ, phoøng master bedroom roäng, loái ñi rieâng, coù beáp. Giaù $600, phoøng nhoû $350. Khu yeân tónh, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, chôï, xe bus. L/laïc Coâ Tuù home: 714-839-9608, cell 714417-2735 120-3L-121705/199838

Phoøng cho thueâ goùc Trask Hoover, beáp, phoøng taém, loái ñi rieâng, öu tieân vôï choàng vaø nöõ coù vieäc laøm. Lieân laïc Coâ Lan 714330-1437 120-7L-121705/199839

Garden Grove vaø Newhope. Nhaø dö 1 phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, thöù Hai ñeán thöù Naêm. Goïi sau 4PM L/L: 714-638-2176 120-3L-121705/199856

120-3L-121605/199689

Nhaø dö big master, phoøng aên, beáp, loái ñi rieâng, gaàn chôï Ñoàng Höông, vôï choàng (2 ngöôøi thueâ). L/L: 714-530-5453 or 714-2448108, doïn vaøo 1/1/06.

120-7L-121605/199693

Nhaø dö 2 master moãi phoøng, vôï choàng lôùn tuoåi, khoâng naáu, giaët, ñöôøng Magnolia/Hazard, doïn voâ ngay. L/L: 714-893-2900, 714379-4672, 12pm ñeán 8pm

120-14L-121605/199697

Nhaø dö phoøng cho thueâ, goùc Brookhurst - Hazard, bao utility, giaët saáy, xin goïi Minh 714-8397595 hoaëc 714-890-2921

Nhaø dö 1 phoøng cho Nam, Nöõ ñoäc thaân share giaù $300 moãi thaùng, khoâng naáu aên, giaët saáy OK. Goùc Westminster & Harbor. Lieân laïc 714-494-5264 Bolsa Goldenwest dö phoøng cho thueâ, phuï nöõ ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên, bao giaët saáy, doïn baát cöù luùc naøo. L/L Sôn 714-775-3714 Nhaø goùc Brookhurst vaø Chapman cho share master bedroom. Loái ñi rieâng, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L: 714-244-8363

120-4L-121705/199861

120-7L-121705/199862

120-7L-121805/199871

120-7L-121605/199730

Newhope/Trask. G.G City $400/ M, $250 deposit cable/DSL, giaët saáy, cooking, games room, pool/ spa. Chuû deã tính, move before 12/20/05. Free utilities until 01/ 01/06. Must be employed/school. 562-965-7939

120-7L-121605/199734

Room/House cho thueâ, share vuøng Lancster/Palmdale K Ave raát toát cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng laøm nail. Lieân laïc 818251-6898 or 818-883-6049

Nhaø ngay trung taâm, gaàn cheø Hieån Khaùnh, 1 master saïch, ñeïp, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän, nöôùc, coù choã ñeå xe trong nhaø. Öu tieân vôï choàng son giaù $700. L/L: 714454-9303 Master bedroom cho share internet high speed. Beáp naáu ñoäc quyeàn tieän cho vôï choàng treû. L/ L 714-213-4046. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/2006

120-3L-121605/199737

Nhaø rieâng dö phoøng cho share. Khu yeân tónh coù loái ñi rieâng. Giaù $350. Öu tieân nam ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Gaàn McFadden & Brookhurst. L/L: 714-531-2943 120-3L-121605/199747

Nhaø roäng, yeân tónh caàn cho Nam ñoäc thaân möôùn. Khoâng naáu, giaët $300/month. Doïn vaøo anytime. Westminster and Edward. Goïi Haûi 200-3317 or 262-6742 120-14L-121605/199756

Nhaø goùc Brookhurst + McFadden caàn cho nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên master bedroom $600/ 1 thaùng, coù vieäc laøm. L/L 714-925-1935, 714531-5549 120-7L-121605/199764

Nhaø coù 2 phoøng troáng, roäng raõi, saïch seõ, khu yeân tónh, cho thueâ $430 moãi phoøng, bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy. Goïi 714-345-3667, 714-775-3660

120-14L-121805/199872

120-7L-121805/199879

Mobilehome môùi gaàn chôï Ngöôøi Vieät chuû ít ngöôøi, cho share master bedroom, khoâng naáu aên, nöõ ñoäc thaân ñi laøm, hoaëc cao nieân bao ñieän nöôùc $400 1 thaùng. L/L coâ Quyønh 714-590-2060 120-7L-121805/199885

2 phoøng cho share loái rieâng $400 vaø $350, nhaø G.G Harbor. L/L coâ Vaân 714-539-2306. Phoøng troáng doïn vaøo gaáp. Ñoäc thaân hoaëc vôï choàng coù con. OK. 120-5L-121805/199891

Nhaø môùi ôû Irvine, gaàn ñöôøng Barranca vaø Harvard. Phoøng nguû coù phoøng taém rieâng hoaëc phoøng master. $750 - $1250. Ñaäu xe trong garage. Khoâng huùt thuoác, öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân. 714429-1996 120-3L-121805/199893

Mobilehome coù 1 phoøng nguû caàn Nam Nöõ ñoäc thaân share, coù saün TV, giöôøng tuû, naáu aên OK, chuû ÑTVT giaù $280, xin L/L: 714890-2204 hoaëc 714-894-5663 120-7L-121605/199749

Brookhurst/Lampson. Phoøng raát ñeïp roäng yeân tónh thoaùng maùt coù choã aên tieáp khaùch, loái ñi vaø phoøng taém rieâng bieät. L/L: 714530-1617, 925-1242 sau 2:45PM ñeán 6PM vaø sau 8PM.

Nhaø G.G dö 1 phoøng, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, coù free cable vaø DSL internet daønh cho ñoäc thaân ñi laøm, xin L/L: 714-7501392, 714-251-1235

120-3L-121605/199769

ANAHEIM - Phoøng roäng, saïch, coù giöôøng, baøn, gheá. Gaàn tröôøng Fullerton cho thueâ $300/thaùng. Cho naáu aên, khoâng giaët saáy. Doïn vaøo ngay, goïi 714-588-1635

120-14L-121505/199581

120-7L-121605/199772

GARDEN GROVE - Room For Rent. Corner Brookhurst & Hazard. $280/month. U can cook, safe neighborhood. 714-3336188 Johnny

Phoøng cho nöõ share khu Fairview vaø 12 Street SA $475. Bao ñieän nöôùc coù garage vaø phoøng taém rieâng. Beáp vaø phoøng khaùch xaøi chung, khoâng huùt thuoác. L/L Linda 714-542-8047 noùi tieáng Anh.

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

Quyù oâng baø hoaëc anh chò em ñoäc thaân caàn coù nôi yeân tónh ñeå soáng vui soáng khoûe, nhaø tö dö 1 phoøng caïnh park Garden Grove, goïi cho Bình ôû 714-890-6517 hoaëc 728-2676

120-3L-121605/199699

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-121605/199760

GARDEN GROVE - Khu toá t , phoøng môùi, phoøng taém loái ñi rieâng caàn ñoäc thaân öu tieân nöõ giaù $475. Bao ñieän nöôùc khoâng naáu aên. L/L coâ Hoa: 714-7169159

120-6L-121505/199570

LONG BEACH - 2PN, 1PT. Remodel. Sôn, thaûm, stove môùi. Ñeïp, gaàn downtown, bieån, freeway. Private parking. Gaàn phoá Ngöôøi Vieät. Housing OK. 529 W. 4th Street, LB. $1195/thaùng. 949-531-6348

120-3L-121505/199588

SOUTH COAST PLAZA - Phoøng sôn môùi, nhaø saïch, ñeïp, ít ngöôøi khu yeân tònh, coù DSL, cho nam ñoäc thaân share, bao gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-979-7317 or 714417-1322

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,250,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Border Huntington Beach. Xaây 1970. Roäng 1700SF. Nhaø ñaõ taân trang. Baùn döôùi giaù thò tröôøng $619,000 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT, roäng 1500SF. Lot 7000SF. RV parking. Giaù $629,000 ª TEMECULA: 5PN/3PT. 2 taàng, xaây 1998. Roäng 2600SF. Ñoái dieän Pachenga Casino. Baùn gaáp. Giaù töø $485,000 - $549,000 ª 2 shopping center. Ngay trung taâm Bolsa. Ñang cho thueâ $656,900/Yr. Roäng treân 35,000SF. Giaù töø $10,949,000 $14,495,000 L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457 300-185L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-14L-042005/164582

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø laàu taïi Saigon, V/Nam. Khu thò töù sang troïng, tieän nghi. Chuû ñoaøn tuï, baùn giaù reû $99Kù. Chuû carry, nhaän traû goùp taïi Myõ. L/L 714-2311397 300-168L-090105/185218

FOUNTAIN VALLEY ª Fountain Valley môùi xaây naêm 1993 hai taàng laàu, maùi ngoùi ñoû, gaàn tröôøng hoïc moãi caên 4PN, 2.5PT, 3 car attached garage giaù $935,000 ª Fountain Valley gaàn nhaø thôø moät caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi 2PN/2PT, $965,000 ª Huntington Beach môùi xaây 1989 moãi caên 5PN/3PT/2 car garage attach. Giaù 1 trieäu 790 ª 6 caên Garden Grove 2002, ñaát roäng 18,000 Sqf giaù trieäu 960 3PN/2.5PT ª 10 caên môùi xaây naêm 1990 moãi caên coù 2PN/1.5PT, ñaát raát roäng 19,000 sqf giaù 1 trieäu 850 ª Yorba Linda coøn raát môùi hai taàng laàu roäng raõi. Giaù chæ coù 1 trieäu 3 ª 8 caên Huntington Beach moãi caên 2PN/2PT. Raát môùi $1 trieäu 792 ª Irvine nhaø coøn môùi khu toát roäng treân 2300 SQ. Giaù chæ coù 1 trieäu 2 ª Corona: Hai taàng laàu maùi ngoùi ñoû, roäng 2450 sqf, 5PN/3PT 3 car garage. Ñaát khoaûng 10,000 sqf baùn gaáp $629,000 CAÀN TIEÀN GAÁP töø 1% tôùi 5.3% contruction loan, commerical loan, caàn möôùn tieàn tö nhaân gaáp gaáp, ñoåi nhaø cuõ laáy nhaø môùi, xin goïi ngay Cao 458-2000 Hoaëc Tuaán 5953543 300-168L-090705/185998

ÑAÁT ÑAÀU TÖ, ÑAÁT ÑAÀU TÖ Mr.QUYØNH CAO LAND SPECIALIST Direct: 714-675-1378 (Helping investors make informed decisions) ª Vuøng Victor Valley: * 4.77AC, R1, Apple Valley, $70K * 2.5AC, C, 395 Hwy, Adelanto $125K * 3.8AC, MI, on I-15, Victorvill $992K * 9.3AC, C, Hwy 395, $239K * 4.24 AC, C, on Hwy 395, $650K ª Vuøng Palmdale, Landcaster: * 2AC, K-4 Av. & 114th St.E., $35,5K * 20AC, F-Ave & 110th St.E, $191K * 5AC, C, Palmdale blvd., $225K * 4.8AC, F-8 Ave & 60 paved St E., $75K * 5AC, G-4, G-6 Ave. & 6 St. E,

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS $125K ª Vaø nhieàu loâ khaùc nöõa taïi: www.usalandbanker.com Xin goïi ngay ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-090805/186248

1% Listing FREE CREDIT REPORT $175,000 nôï $675/month 10% down ª Nhaø 2 taàng 3PN/2.5PT, $1851+TI, 4PN/2PT $2019+TI 5PN/3PT $2187+TI, 6PN/4PT $2591 +TI - 7PN/3.5TI 2842 sqft $2305+TI ª Nhaø GG 4PN/2PT $1632 + TI. 7PN/3PT $2184+TI - 5PN/3PT $2002 +TI. 6PN/3PT $2154+TI - 3PN $1679 +TI. ª Townhouse 2 taàng Magnolia/ Bolsa 2PN/1.5PT HOA $120, $1195+TI. 3PN/2.5PT, $1302 +TI ª Condo 2PN/2PT, $1107+TI. 3PN/2PT $1242+TI 714-654-3157 Agt 300-28L-101405/191403

Nhaø baùn bôûi chuû: ª Nhaø tuyeät ñeïp 5PN/ 3PT hoà bôi. Ñ/C 12321 Lornas, G.G CA 92840. Giaù $670,000 ª Nhaø zone R3 chuû coù baûng veõ 2 caên, moãi caên roäng 2100sf 4 nguû, 3 taém. Ñ/C 12762 Louise St. GG CA 92841. Giaù $635,000 ª Nhaø 2PN/ 1PT. Ñ/C 8231 Michael Dr., Huntington Beach CA 92647. Giaù $609,000 L/L Long 714-448-1185 300-28L-101405/191404

Nhaø baùn bôûi chuû: ª 4 Plex raát saïch ñeïp, 2 taàng, income $4,800/thaùng. Moãi caên 2PN/ 1.5PT. ÑC 14082 Buena St. GG 92843. Giaù $1,050,000 ª Nhaø 3PN/ 2PT. ÑC 9111 Reading Ave., Westminster 92683. Giaù $550,000 City cho pheùp xaây theâm 1 unit phía sau. ª Nhaø 2PN/ 1PT. ÑC 8210 22th St., Westminster 92683. Giaù $525,000. L/L Mary 714-448-6277

300-21L-112905/197488

ª G.G: Condo 1 nguû 1 den, 1 taém, balcony, treân laàu, saøn goã môùi, sôn môùi. Gilbert & Garden Grove $304,500. Free 3 thaùng HOA ª California City: ñaát baùn gaàn Bakersfield, khoaûng 10,000 sqft. Ñang baønh tröôùng. $40,000 ª Elizabeth Lake: ñaát baùn gaàn hoà, treân ñoài, roäng 7800 sqft, $15,000. L/L Joanne 714-448-6399 300-56L-112905/197519

Nhaø baùn house for sale by owner/ agnt. Approximate 3300 living sqft. Built 2004, commercial zone Garden Grove, $890,000. Goïi 714-468-6126 300-14L-112905/197545

ª WESTMINSTER: Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. 3 xe garage, 2 taàng laàu. Roäng 2606 SF. Cöûa ñoâi, traàn cao, maùi ngoùi. Nhaø beáp môùi toanh, roäng raõi. Caùc tuû baèng goã oak, granite counter. Caùc vaät duïng baèng stainless steel. Coù quaày röôïu. Master bedroom lôùn, coù loø söôûi. Nhaø raát ñeïp, ñi boä qua coâng vieân, tröôøng hoïc, gaàn phoá Bolsa. Giaù $895,000 ª TP: RIVERSIDE 4 plex townhouse style moãi ñôn vò 2 taàng laàu, 2 phoøng nguû - 1.5 phoøng taém, xaây naêm 1983, ñaát roäng gaàn 11,000sf, caïnh ñaïi hoïc Riverside. Giaù $765,000. ª TP SANTA ANA 12 units. Taát caû laø 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Roä n g 11,708 SF. Ñaá t roä n g 32,267 SF. Ñang cho thueâ $14,250/thaùng hay $171,000/ naê m . Rent naê m 2006 seõ laø $16,050/thaùng hay $192,000/ naêm. Giaù $2,500,000 L/L Hung Do 714-651-5185 300-36L-120405/198183

300-84L-102005/192166

ÑAÁT CALIFORNIA BY OWNER Land Broker veà höu caàn baùn reû nhieàu maãu ñaát giaù trò ôû Lancaster vaø Antelope Valley. Coù theå xaây caây xaêng, hotel, truck stop vaø Food Court, nhaø etc... 2 UNITS ROSEMEAD Totally Remodeled, 3PN, 2PT, 3 car garage (32x24) vaø 1/1 landscaping, fruit trees, huge lot and more L/L Binh Nguyen Cell: 714-785-8728 Home: 949-551-5165 Claim Your Fortune Now 300-90L-102605/193130

GRAND OPENING SAT vaø SUN 11am - 5pm Nhaø Townhouse môùi xaây 2005 taïi Garden Grove trung taâm Little Saigon. 17 caên nhaø baùn, 6 kieåu maãu, 2 taàng laàu töø 3PN, 2PT, 2 xe garage vaøo tröïc tieáp nhaø. Giaù töø $510,000 trôû leân. Xin goïi ngay ñeå ghi danh. Wayne Yau: 714-920-3399 Daniel Ly: 714-654-6388 Tina Hueä: 714-904-8988 Ñöôøng 11th Street goùc Brookhurst St 300-DL-110405/194367

Baùn ñaát VN. Baùn mieáng ñaát ôû Taây Ninh 50m x 170m, maët tieàn ñöôøng quoác loä 22B roäng 15m, loä giôùi seõ môû roäng 32m thuoäc xaõ Thaùi Bình huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. L/L coâ AÙnh 714636-6518 hoaëc coâ Gaùi ôû Taây Ninh: (066) 825-294. Giaù $40K 300-28L-110805/194798

Mobilhome for sale by owner ñôøi 1998, 4PN, 2PT 1700sf, saøn goã môùi, thaûm PN môùi, maùy laïnh môùi $115,000. L/L 714-8513094, 714-851-3287 300-36L-111405/195674

300-7L-120505/198302

Nhaø baùn gaáp $70,000. Nhaø VN goùc ñöôøng Ñoàng Ñen + Nguyeãn Hoàng Ñaøo, 011 c/c 2 Baàu Caùt, F14, QTB ñang ôû vaø cho thueâ 4 trieäu/thaùng, ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L 714-865-1474, 011-84-903786338 300-14L-120605/198358

For Sale By Owner . Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tónh , gaàn chôï, tröôøng hoïc, Freeway , phía sau cheø Hieån Khaùnh, 9732 Reading Ave, Garden Grove , goùc Westminster & Brookhurst , xin goïi Oscar 714-468-6178 300-30L-120605/198428

Ñaát baùn bôûi chuû ª Salton City, ñi veà höôùng Riverside gaàn 12,000sf, caïnh khu nhaø môùi ñang xaây, caùch soøng baøi 1 mile, zone xaây nhaø. Giaù $39,000. ª Adelanto 10 arces on Shadow Mountain Rd., $50,000. ª Bartow, 20 arces on Dale Evans Pkwy and Stoddard Wells Rd. $60,000. ª Apple Valley, 2.5 arces on Johnson Rd. and Grasshopper Rd. Giaù $79,000 L/L 714-588-9792 300-28L-120705/198577

Baùn Mobilehome, goùc Bolsa / Beach, Nhaø ñeïp, naêm 2000 ñöôïc remodel toaøn boä, rent $786. Ñòa chæ : 15141 Beach #23. Family Park, 2bed + 2 ba th. 714-6579460, 263-5511 300-14L-120705/198583

Fountain Valley, gaàn Talbert + Newland, gaàn bieån, môùi 2 tuoåi, gaàn 3000 sqft. tuyeät ñeïp trong ngoaøi, raát sang vaø nhieàu upgrades, 5PN, 3PT, $1,199,900 Huøng Hoaøng 714-336-6569 300-14L-120805/198642

300-7L-111605/195942

AFFORDABLE leasing Office chæ coù $295 moät phoøng. Free internet building ñeïp môùi treân maët tieàn ñöôøng Westminster khu toát cho thöông vuï. L/L: 714-4233699 300-60L-111905/196399

20 maãu ñaát taïi Yoshua Tree (San Bernadino). Ngaû tö ñöôøng baèng phaúng. Cô hoäi ñaàu tö toát. L/L agent James Döông 626-3538088 300-28L-112205/196692

Nhaø Garden Grove vöøa remodel toaøn dieän goàm 4PN, 2PT, living 2,082 sqft lot 11,660 sqft. Coù theå xaây theâm 1 caên goàm 2PN/ 1PT. Nhaø cul-de-sac, gaàn tröôøng hoïc, freeway 22, 5 & Disneyland. Ñ/C 11721 Puryear Lane GG 92843. L/L 714-200-4261. Agents welcome. Giaù $699,000 300-14L-112605/197162

Free List cuûa nhieàu nhaø ñang ñaïi haï giaù ôû khaép vuøng Orange County, Chuû nhaø caàn baùn gaáp. REMAX Buyer Agent, Xin lieân laïc 949-433-8781

ª Mobilehome: 2PN/2PT, bonus room. Permitted. Ñeïp, saïch seõ, yeân tónh, gaàn Little Saigon. 4 Parking beân hoâng. Guest parking tröôùc nhaø anytime $76,000 ª Mobilehome: 3PN/2PT 1995 gaàn Little Saigon. Giaù $96,000 ª Mobilehome: 2PN, 2PT 1990 rebuilt 2000, $60,000 ª WTM: 3PN/2PT 2 cars garage remodel. Gaà n Little Saigon. $629,000 ª Nhaø 2005, 5PN/3PT, 3 cars garage 2923 sqft. $500,000 Call Taøi Leâ: 714-797-0562 300-14L-120805/198644

ª GARDEN GROVE: 4PN/3PT. Roäng 1700 SQFT coù skylight, roof môùi, sôn môùi trong ngoaøi, cöûa soå môùi, coù hoà bôi raát ñeïp vaø jacuzzi coù thaùc chaûy chuû ñaõ boû nhieàu tieàn ñeå taân trang. Giaù $660,000 ª SANTA ANA: 3PN/2PT. Roäng 1400 Sqft. Cöûa soå môùi, maùi lôïp môùi, sôn môùi hoaøn toaøn (coäng theâm 1 phoøng master add on without permit). Hieän taïi ñang cho thueâ $750 coù loái ñi rieâng. Giaù $575.000 ª Income Properties: Moät caên nhaø 3PN/2PT vaø 2 units, moãi caên 2PN/1PT cuøng treân moät loâ ñaát roäng 20,000 SQFT. Ñang cho thueâ hieän taïi laø $3250 per month. Giaù baùn $649,000. Caùch Little Saigon khoaûng 1 tieáng laùi xe. Moïi chi tieát xin lieân laïc Danny Tieu: 714-397-0328 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-14L-120805/198806 300-30L-121005/198993

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-14L-121105/199061

300-14L-120905/198816

ª Khoâng caàn tieàn down, Fountain Valley condo 2PN, 2PT, gaàn Little Saøigon, nhaø thöông, freeway, doïn vaøo ôû ngay, chuû taân trang raát nhieàu, giaù baùn $415,000 ª Khoâng caàn tieàn down, Pomona 3 units, 2PN, 1PT cho moãi caên, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 60 raát toát cho ngöôøi ñaàu tö hoaëc ôû giaù baùn $500,000. L/L Duc Tran: 714-720-8648

300-21L-120905/198818

ÑAÁT BAÙN ª Los Angeles County, caùch Dowtown 1 giôø, khu phaùt trieån maïnh. Daân soá treân 1/2 trieäu, ñang coù maët caùc haõng maùy bay lôùn nhö Lockheed, Boeing, Northrop... ª Ñaát 2.50, 5, 10, 20, 40, 160, 360 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng toát, baèng phaúng hoaëc coù view ñeïp. Giaù töø $25,000/loâ trôû leân. Mr.Phaïm 714-200-9003 (Land Specialist Since 1985)

300-21L-120905/198848

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

300-28L-120905/198853

ª 8 unit apartment moãi caên 2PN, xaây naêm 1985. Lot ñaát 12,964 SQ. Probate sale 1 trieäu 150,000 ª Hai caên nhaø treân 1 lot ñaát moãi caên 2PN + 1PT gaàn Little SG. $600,000 ª Commercial gaàn Little SG lot ñaát 52,000 SQ. 2 trieäu 900,000 ª Nhaø G.G 3PN + 2PT treân lot ñaá t 9679 SQ. Goù c Gilbert/ Chapman $569,000 ª Nhaø laàu G.G 3PN + 2.3PT, roäng gaàn 1600 SQ xaây 1989. $569,000 ª Nhaø laàu 3PN + 2.5PT, xaây naêm 1998 goùc Euclid/Lincoln $520,000 ª Nhaø Westminster 4PN + 2PT, good neighborhood, $575,000 ª Townhouse G.G: 4PN + 2.5PT, goùc Euclid/Westminster. No associations fee $469,000 L/L Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 (Office) 714-222-8230 (cell) Vaên Buøi (Realtor) 714-742-7041 (cell) Keith Traàn (Realtor) 714-323-0100 (cell)

300-28L-120905/198886

NORTH LONG BEACH 3PN, 2PT, gaà n LB City College (LAC) 1,500sf vaø 5,500sf lot, khu yeân tónh $599,000. Goïi Huyønh Böûu 714-251-7234 Home Land Realty

300-14L-120905/198923

GQ REAL ESTATE CORPORATION ª Huntington Beach: 4PN/ 1.5PT townhouse near Beach, roäng 1254 sqft, new paint & carpet, HOA $170. $450,000 ª Fontana, Gorgeous 2-story home build 2005. 4PN/ 2.5PT roäng 3501 sqft. Big bonus room. $639,000 ª Relands. 1-story 4-Plex 2PN/ 1.75PT with private back yard. Easy to rent area. GSI $3,503/ mo. $679,000 (2 4-Plex available) ª Garden Grove. 8 units. 2PN/ 1.5PT w/ its own garage, long time tenants. GSI $8,285/ mo. $1,549,000. L/L Phil Le 714-515-0111 Bro.

300-60L-120905/198924

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT. Neáu Quí vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù Equipty. Muoán boû nhaø, ly dò muoán baùn nhaø, hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay: 714-554-8600. www. buyhomequick.com

300-28L-120905/198947

VICTORVILLE. NHAØ MÔÙI 2005 REÛ. Bear Valley - 395 HWY. 2 taàng raát ñeïp, 5 bed, 4 bath, 3 car garage, more upgrade, living 3,500 sqft, lot size 7,500 sqft. Baùn by owner. Giaù $485,000. L/L 714-527-7374, 714-260-5853 (cell)

300-14L-120905/198958

- Townhouse ñeïp, khu toát goùc Magnolia & Westminster 3PN, 2PT roäng 1600 sqft, $460,000 - Nhaø Anaheim 3PN, 2PT, roäng 1300 sqft. Khu yeân tónh, nhaø toát $560,000 - 3 Plex Stanton, kieåu ñeïp, 3PN & 1.75 PT vaø 2 (2PN & 1PT) khu toát coù ngöôøi möôùn ñaày, hieám coù, $820,000. Coøn nhieàu nhaø GG, Ana, Buena Park giaù reû, xin goïi Mai Ly: 714310-2087

TRIPLEX BAÙN SAN GABRIEL 3 unit Apt. owner unit 3PN, 2.75PT, Hi-ceiling, 2 unit khaùc 2PN, 2PT, rent income treân 45K/yr, excellent condition. Giaù chæ 888K for 1031 exchange, hôïp ñaàu tö hoaëc töï ôû. L/L 714539-7476, xin ñeå message Vieät ngöõ. Qualify buyer only.

300-14L-121205/199142

G.Q MORTGAGE Lower your Mortgage Payments up to 50%. Rate as low as 100%. No income verification, good or bad credit. Hurry before the rates go up!!! L/L Phil Le 714-5150111 Bro.

300-14L-121305/199315

Lakewood Home baùn bôûi chuû 3PN, 1.5PT, 1700 SF lot. Khu raát yeân tònh, gaàn freewy chôï, tröôøng, $590,000. Goïi 562-5227761 hay Böûu: 714-251-7234 300-90L-121305/199355

ª GARDEN GROVE: 6PN/ 5PT roäng 2240 sqft roof môùi, new landscape & sprinkler. 2 master bedrooms coù loái ñi rieâng. Giaù $695,000. ª GARDEN GROVE: 3PN/ 2PT Condo ngay trong thò töù Little Saigon, goùc Brookhurst/ Westminster. Giaù phaûi chaêng. ª STANTON: Nhaø 3PN/ 2PT lot 7200 sqft, Zone R2, City approved to build second house on the lot. Owner is working on the blue prints, can be sold before or after construction. Moïi chi tieát xin lieân laïc Nam Nguyen 714-235-4592 300-21L-121305/199360

300-30L-121305/199220

Nhaø baùn bôûi chuû. Garden Grove, 3PN, 2PT, 1745 sq ft, ñaát 9000 sq ft, saøn goã môùi, coång saét, raøo gaïch, saân roäng nhieàu caây aên traùi. Giaù $625,000, cell phone: 714363-1297

300-7L-121305/199225

Great Investment; Builders Dream: 1- 30 acres vacant lot surrounded by million dollar propeties located in Woodcrest, Riverside: asking price $1.8M 2- 48,000 sq ft lot in Orange County with possibility to build 9 homes: asking price $2.4M 3- 1.0 to 2.5 acres vacant parcel surrounded by million dollar properties, located in fast growing Rediand City: asking price $350K each parcel. Contact Agent: John 714-5526679 Don: 714-457-3188

300-14L-121305/199226

ª G.G: Beach/Garden Grove, 2 bed/2.5 bath, 1250 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, roäng thoaùng maùt. Phoøng aên, phoøng khaùch rieâng bieät. HOA $130. Giaù $380,000 ª G.G: Dale/Chapman, 3 bed/ 2.5 bath, 1450 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, thoaùng roäng, chuû ñaõ sôn söûa saïch seõ, doïn vaøo ôû lieàn. Giaù $448,000. L/L Tuaân: 714-719-5515

300-7L-121305/199227

LS GATEWAY ª WESTMINSTER: Sang tieäm Furniture. Goùc Goldenwest & Bolsa. Roäng 10,000 sqft. Thu vaøo $15,000/month. Giaù $485,000 (goàm ñoà ñaïc) ª COMMERCIAL: Roäng 7980. Thu vaø o $15,000/thaù n g. Giaù $999,990 (building land + restaurants). ª Roäng 9450. Trung taâm Garden Grove. Giaù $1,100,000 (building + land + market) ª WESTMINSTER: Townhouse 4 phoøng 2 baths. Roäng 1600 a lot size 2000. Trung taâm Little Saigon. Giaù $434,000 ª FOUNTAIN VALLEY: 4 phoøng, 2 bath, 1537, goùc Heil & Magnolia. Giaù $645,000. Xin goïi Realtor/Loan Office Nina 714-720-5270 300-7L-121305/199233

Mobilehome 3BR, 2BA. Nhaø ñeïp traàn cao ñeán coi thích lieàn. Khu yeân tónh saïch seõ khang trang. Giaù haï $78,000 goàm tuû laïnh, maùy giaët saáy, freezer central air/ heat. L/L: 714-908-6756

300-14L-121305/199277

1) Nhaø Westminster: 3PN + 1.5PT. Giaù $540,000 2) Townhouse: goùc Westminster & Magnolia 3PN & 2.5PT, roäng 1500 SF raát ñeïp giaù $460,000 3) Fourplex G.G: Raát ñeïp ñang thueâ ñaày giaù $985,000 4) Triplex Stanton: giaù chæ coù $805,000 5) Mobilehome ñôøi 2004: 3PN, 2PT tieàn ñaát $795 giaù $107,000 Lieân laïc Ngoïc Anh: 714-4547634 Lan Anh: 714-247-9688

300-7L-121305/199280

Townhouse 3 phoøng 2.5 bath, 2 car garage security gate, gaàn freeway 22. Nhaø 9 years, vuøng Westminster Trask/Beach. L/L: 714-454-7783

300-7L-121305/199312

Mobilehome goùc Euclid/Katella (3PN, 2PT, 3 car parking), khu gia ñình. Tieàn rent $1220. Baùn bôûi chuû. Giaù baùn $25,000. Xin L/L: 714-563-2065

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

5PT, branch new house. Builded 2005. Giaù baùn $1,670,000. Included appliances, - Nhaø 3PN, 1 bonus room, 3.5 + 5PT beter than model house, 3 fire place. Builder 12/2003. Giaù baùn $1,6190,000. Included all furnitures, appliances vaø Plasma TVs. ORANGE HILLS: Moät mieáng ñaát roäng 19,000 Sqf, trong khu bieät thöï Multi Million Dollar, coù view. Nhìn ra thaønh phoá vaø ñoài nuùi. Giaù baùn $615,000 Xin L/L Kieåm Phaïm: 714-3906370 cell 714-554-3304 Bus

400-36L-103003/091105

400-36L-111404/144134

Fully loaded, sport package CD, alarm, sunroof, side airbag, 1 chuû 80K miles. Black and black, sôn nguyeân thuûy. No accident xem nhö môù i $17,500. 714-8370277. Chuû ñi freeway, #5MUH441

300-14L-121505/199587

400-36L-111104/143751

WESTMINSTER: Nhaø 3BR, 1.5Ba roäng 1400 sqft corner lot. Giaù $540,000, no down, low down, bad credit OK. L/L Tuaán Buøi (Realty Home) 714-726-2720 Mobilehome 2 bed, 1 bath, khu gia ñình, ngaû tö Mc.Fadden and Euclid spa rent $625. Baù n $39,500. L/L Sony 714-7209017 300-14L-121605/199757

Nhaø Baùn Bôûi Chuû ª $740,000 2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage ª Caên Nhì: 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém 2 xe garage. Giaù reû. Thaønh: 714-448-3700 300-7L-121405/199442

SALE BY OWNER 8861 Dakota, Garden Grove, goùc Trask/Magnolia giaù $565,000 4PN, 1.5PT, neàn oak, bathroom môùi, kitchen counter môùi, 2 car garage chuû traû tieàn laøm giaáy tôø lot roäng 7350 SQ Feet. Lani Nguyen 714-878-7671, 714534-2119 300-30L-121405/199474

CALI HOME REALTY ª Service Agency Office, Long Beach, thaønh laäp töø naêm 1987, lease coøn 4 naêm + 5 naêm option. Net income moã i thaù n g $12,000. Giaù $100,000 ª Mobile Home, khu ngöôøi giaø, saùt naùch Bolsa, Little Saigon, 1PN + 1PT coù theå söûa thaønh 2PN, maùi môùi, thaûm môùi, tieàn ñaát $535 thaùng. Giaù $32,000 ª Mobile Home, khu gia ñình, goùc Magnolia vaø Westminster Ave, 3PN, 2PT. Caàn baùn gaáp bôùt giaù coøn $45,000. Chuû coù theå cary 50% ª 4 Plex Los Angeles coù theâm 2 studios moãi caên 2PN + 1PT. Studio 1PN, 1PT. Ñang cho thueâ ñaày $5800 thaùng. Caàn baùn gaáp. Giaù $715,000 ª 3 Plex, Stanton goùc ñöôøng. Goùc Beach Sentry Drive. 1 caên 3PN + 1.75PT. 2 caên coøn laïi moãi caên 2PN - 1PT. Rent moãi thaùng $3250, coù theå taêng, nhaø ñeï p , ñaá t roä n g, khu toá t . Giaù $820,000 ª Mansion house, San Bernadino. Ñaát gaàn 30,000 sqft, 3 maët ñöôøng, ñöôïc pheùp xaây theâm 1 caên. Nhaø 3800 sqft. 5PN + den, 4.5PT, family room. Enclosed patio. Thích hôïp cho ñaïi gia ñình hoaëc laøm nhaø ôû cho coâng ty muoán di chuyeån. Giaù $785,000 hoaëc cho thueâ $3000/ thaùng. ª Commercial Long Beach treân ñöôøng soá 7. Ñaát 4800 sqft building treân 5000 sqft ñang cho thueâ $4800/thaùng. Giaù $745,000 ª 2 House on a lot (9300+ sqft) chia thaønh 3 caên toång coäng 7PN, 5.5PT. Ñang cho thueâ ñaày. Nhaø môùi xaây 2005. Giaù $1,099,000 Xin L/L Thoâng: 714-414-8010 Mary Do: 714-276-4720 300-21L-121405/199484

BAÙN MOBILEHOME trung taâm Bolsa 3 bed 1 full bath, remodeled trong ngoaøi, phoøng khaùch, beáp roäng, good location. Rent $700 taëng tuû laïnh, maùy giaët saáy coø n ñang söû duï n g toá t . Giaù $79,000. Jessica: 714-3602478. Taøi trôï loan

BAÙN ÑAÁT. Ñaát roäng 9000 Sq.Ft, vuøng Buena Park. Coù plan ñeå xaây 5PN, 3PT, 3 xe. Khu yeân tónh. Gaàn freeway 5, 91, vaø Knott Berry Farm. Ñòa chæ: 6022 Western (Artesia/Western). Mua ñaát xaây reû hôn mua nhaø cuõ. Giaù $390,000. Goïi Huy Buøi 714-2623425, 714-836-9876 300-7L-121705/199802

Nhaø Baùn Reû. - Nhaø rieâng bieät, Garden Grove, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, chuøa Hueä Quang. Giaù $319,000 - Nhaø laàu, Santa Ana, 4PN/2.5PT, 16 tuoåi, maùy laïnh, loø söôûi, vaøo ôû ngay nhaø troáng. Chuû caàn baùn gaáp. Khu yeân tónh, coång an toaøn: 314 Amy - Common. Giaù $598,500 L/L Californa Network Realty Chieåu: 714-585-6556 Cung: 714-642-5749 Bob: 714-785-6005 Judy: 714-758-3146 300-14L-121705/199813

Caàn baùn nhieàu caên nhaø ôû Vieät Nam ôû Quaän Taân Bình, TP.HCM. Lieân laïc 678-468-0446 (cell), 770-982-4648 (work)

2005

400-7L-121405/199444

TOYOTA 4 Runner, 22,000 miles, chuû caàn baùn gaáp Giaù haï L/L baø Trang 714-3697301 (Lic#5LBT106) 400-36L-110704/143262

300-28L-103105/193708

GARDEN GROVE. Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, roäng 1637 sqft. Khu toát, goùc Brookhurst/Westminster. Gaàn chôï, freeway. Giaù $465,000. L/ L: 714-307-4074 (agent)

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 4000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-36L-112404/145524

400-7L-121605/199707

2004 TOYOTA Sienna LE töï

ñoäng, maøu gold, full power, radio cassette, A/C CD trong ngoaøi coøn môùi, 1 chuû ñi kyõ 25,000 miles, caàn baùn $19,000. L/L 714-417-1618, Lic. #5JVR463 400-7L-121605/199722

2004 Sienna XLE, van. Fully loaded, gheá da, sunroof, CD. Alloy wheels, rear spoiler, power seat, xe coøn nhö môùi, power door, 22K miles, maø u kem $19,500. 714-837-0279. No accident. #5GMN419 400-7L-121605/199674

2004 FORD Ranger ñoû. Môùi

26,540 Mil. Trong ngoaøi nhö môùi. Maùy hoäp soá raát eâm. Giaù caû thöông löôïng. Goïi Tony: 714785-7217, vin PA46731 400-7L-121405/199481

2004 HONDA Accord EX, V4,

26,000ML. Leather seat, alloy wheel, power window, auto transmission, navigation system. Xe moät ñôøi chuû. VN JHMCM56744 C004638, giaù $20,000. Lieân laïc 714-224-6600 400-36L-110504/143081

400-3L-121605/199778

2001 LEXUS ES 300 full power,

maøu silver, sunroof, gheá da, alloy wheel, low mile 65K, CD cass., 1 chuû, môùi tinh trong ngoaøi $11,500, VIN #3121560. 714315-9383 400-5L-121405/199404

2001 AVALON LX. Maøu traéng.

Auto full power, CD, tape. Alloy wheel. Xe chaïy freeway mile 100K. Xe baûo trì nhö môùi. Baùn $8800. Lic #4MSG980. L/L: 714270-7226 400-3L-121605/199787

2001 BMW (X5 SUV) 3i, silver

one owner, soá töï ñoäng xaøi luoân ñöôïc soá tay 5 soá, 6CD BMW alarm (navigation) baûn ñoà, no accident khoâng traày ñeïp veà V/ Nam baùn gaáp $24,500.OBO. Xem thích ngay (BKENNY). 675-2920 (payoff roài). 400-7L-121605/199717

2001 HONDA Accord, EX, 4

maù y , sunroof, alloy wheels, alarm, CD 6 ñóa, raát ñeïp, maøu silver, side airbag, 60K miles. Xem thích ngay. No accident $9600. 714-776-7549, #5RQZ211 400-7L-121605/199723

2001 HONDA Odeyssey EX, 7

choã ngoài, maùy 3.5, maøu silver, 70K miles, chaïy toát, AC, CD, alarm, alloy wheels, xe raát môùi, clean tile, power sliding door, $12,900. 714-776-7549, #5H05356 400-7L-121605/199724

2001 TOYOTA Camry, 4 maùy. 400-7L-121405/199375

2004 TOYOTA Avalon XLS, chæ 21,000 miles, maøu traéng, moonroof, gheá da, giöõ kyõ. Tình traïng raát toát. Giaù $22,000. Xin lieâ n laï c : 714-488-5860, lic #5FFM611 400-3L-121605/199771

2003 HONDA Civic LX 4 cöûa,

töï ñoäng, full power, maøu silver, low mile 38K only, CD, 4 new tire, 1 chuû giöõ kyõ , raá t ñeï p $8,500, LP. #5EGX760. 714315-9383 400-3L-121605/199776

2003 HONDA Accord EX 5sp,

soá tay, 4 cöûa, maøu silver low mile 39K only, gheá da, sunroof, alloy wheel, 6 dish CD, raát ñeïp, caàn baùn $11,900, LP #5PEK779. 714-315-9383 400-7L-121605/199715

2003 CAMRY XLE, V6. Top of

the line, sunroof, CD 6 ñóa, gheá da, alarm, alloy wheels, side airbags, thaéng ABS. Xe raát ñeïp, chuû ñi kyõ, 1 chuû 74K miles. No accident $12,500. 714-6236866 400-7L-121605/199719

2003 HONDA Accord, EX, 4

Full power, AC, CD, 4 voû môùi 100K miles, ñaõ laøm timing belt maøu gray, chaïy toát, clean tile. Moïi thöù good $6900. 714-2319453, #4SH230 400-7L-121505/199536

2001 TRUCK Freight liner Century. Baùn ñaàu xe truck 18 baùnh, maàu ñen 710,423 miles, xe ñang chaïy toát. Phone 714-331-6505, lic UP46686

400-14L-110805/194894

2000 Dö duøng caàn baùn xe 4

runner limited 76K. Giaù $14,800, moät ñôøi chuû. L/L Laâm 909-9413888, 909-920-9328, no accident, Lic. #4TTF020 400-4L-120905/198837

2000 TOYOTA Camry LE full

power AC cassette CD chöa bò ñuïng, sôn gine 110,000 miles, xe ñeïp nhö yù. Baùn $7,300, License #4HZK414. 714-315-9560

400-7L-121405/199463

2000 MERCEDES ML320 SUV

töï ñoäng, full power, white CD, look like new, good condition, $17,800. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst). haän Visa, Master Card or Finance 400-7L-121605/199703

maùy, gheá da, sunroof. Alloy wheels, voû môùi, xe ñi freeway 109K miles, nhö môùi, new body style, alarm, CD 6 ñóa, rear spoiler xem nhö yù $11,900. 714839-5620, #5BET711

2000 HONDA Odyssey EX töï

400-7L-121605/199658

400-3L-121605/199743

Maøu vaøng nhaït, beân trong maøu tan. Raát saïch, nhö môùi. Fully loaded, baù n h custome, giaù $30,000.OBO. Goïi Leon 323327-7776, lic 5AW5979 400-14L-120805/198794

400-36L-111804/144874

400-3L-121605/199741

HONDA CRV SE auto, SUV, 4Drs, leather, CD, full option, xe ñeï p tuyeä t , baù n reû $10,800 (nhaän traû goùp). Goïi Nguyeân 714-240-4733, L #4PHH118

auto, all leather, CD 4x4, ñeïp tuyeät, baùn reû $17,800 (nhaän traû goùp). Hoûi Höõu 714-260-5987, 714-260-5987, L #45WK607

2003 MERCEDES Benz E320.

300-7L-121505/199503

WESTMINSTER: - Townhouse: 4PN, 2.75PT. Low Association. Khu yeân tònh vaø an toaøn. Giaù baùn $497,500 - Nhaø 3PN, 2PT. Central air. Chuû ñaõ taân trang toaøn dieän. Khu toát, border FV vaø HB. Giaù baù n $605,000 HUNTINGTON BEACH: Treâ n ñöôøng soá 8, block 4. Ñi boä ra bieån vaø downtown. - Nhaø 3PN, 1 bonus room, 3.5 +

2001

400-3L-121605/199742

300-30L-121805/199881

Caàn baùn mieáng ñaát ôû Vietnam taïi chôï Phuù Laâm maët tieàn roäng 4m daøi 16.5m, giaù $70,000 neáu caàn xin L/L: 562-552-3360

auto, 7 passengers van, electric slide doors, xe ñeïp nguyeân baùn reû $12,600. Hoûi Phöôùc 714-6368668, L #011303

2001 MERCEDES ML 320 V6

300-14L-121705/199843

300-7L-121805/199888

2001 LEXUS GS 300 auto, 4Drs, leather, moonroof, CD, moät chuû record, xe tuyeät hoaøn haûo, baùn reû $19,500 (nhaän traû goùp). Hoûi Höng 714-638-8899, L #4RSB902

400-3L-121605/199740

Nhaø Vieät Kieàu môùi xaây hai taàng ñuû tieän nghi gaàn tröôøng hoïc vaø chôï. Taïi quoác loä 1A Km11 Höông Traø, Hueá, Vieät Nam. Caàn baùn giaù $26,000USD. L/L Davis: 310618-8454 Nhaø môùi 5 tuoåi ôû Westminster chuû caàn baùn gaáp 2280SF. 4PN + den 3PT, trong khu coù coång giaù $750,000. L/L Anh Tam: 714-815-8339

400-3L-121605/199739

2001 HONDA Odyssey EX V6

300-7L-121605/199736

300-14L-121405/199405

ñoäng, full power, 4 cöûa, low mileage, one owner, look like new $12,400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) , Nhaän Visa, Master Card or Finance

2002 BMW 3251, 6 maùy, 4 cöûa.

Nhaø bieät laäp goùc Bolsa + Magnolia, 3PN, 2PT, saïch, ñeïp, 2 car garage, ñoái dieän chôï ABC, tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy, caây aên traùi, coång vaøo an toaøn, $1980/ mo. Housing OK. Doïn vaøo 01/ 01/06. L/L Kim: 714-926-9198

300-5L-121605/199634

300-14L-121405/199403

MERCEDES C240, töï ñoä n g, full power, gold. one owner, CD, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi, good condition $18,400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst). Nhaän Visa, Master Card or Finance

400-7L-121605/199721

300-7L-121505/199620

FOR SALE BY OWNER ª Nhaø Huntington Beach 4PN/ 3PT, roäng 2000 SF. Lot 8000 SF. Built 1968, ñaõ remoldel hoaøn toaøn caùch bieån 1/2 mile, khu raát toát. Giaù 829K ª Nhaø SA built 1999. 5PN/3PT. Roäng 3400 sf. Khu toát coù coång an toaøn nhaø raát ñeïp caàn baùn gaáp. Giaù 899K L/L: 714-720-5957 or 714-8349825

2002

400-7L-121405/199466

400-7L-121405/199469

300-7L-121505/199586

Duplex thuoäc T/P Santa Ana, tình traïng hoaøn haûo corner Newhope & First, roäng 1035 Sqft, 2PN, 2PT, 2 car garage cho moãi caên, haøng xoùm toát, chuû ñang ôû moät caên vaø cho möôùn moät caên. Giaù $719,000. Goïi Cao Döông, cell 714-200-3000 ñeå bieát theâm chi tieát, Agent xin mieãn goïi

300-21L-121305/199366

RAO RAO VAË VAËTT

2002 TOYOTA Camry LE, töï

Caàn baùn 1 caên nhaø trung taâm Quaän Nhöùt vaø 3 caên chung cö, 1PN hoaëc 2PN ngoù ra soâng Saøi Goøn. Ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L: 859431-3119

300-7L-121205/199187

SAIGON REALTY & FUNDING Frank Huynh: 714-401-9894 ª ANAHEIM: Nhaø 3PN, 2PT, ñaát roäng, coù theå xaây theâm 1 caên rieâng bieät, completely remodel, granite countertop, bathroom môùi. Cô hoäi hieám coù giaù $570,000 ª CORONA: 3PN, 2PT, nhaø moät taàng roäng raõi, coù phoøng aên, phoøng laøm vieäc, phoøng gia ñình rieâng bieät, ñaát roäng 9500 Sqft, $575,000 ª ANAHEIM: 4PN, 2.5PT, nhaø môùi 10 tuoåi, traàn cao, phoøng gia ñình rieâng bieät coù loø söôûi, saøn goã ñeïp, saân vöôøn caây kieång ñeïp $675,000 ª GARDEN GROVE: Nhaø 3PN, 2.5PT, thoaùng ñeïp, gaàn nhaø thôø, tieän ñöôøng freeway, $579,999 Hieän nay tieàn lôøi ñang taêng trôû laïi, neáu quyù vò ñang ôû chöông trình thaû noåi caàn chuyeån qua chöông trình coá ñònh ñeå khoûi nhöùc ñaàu khi tieàn lôøi taêng leân quaù cao. Xin goïi chuùng toâi ñeå tham khaûo.

RAO RAO VAË VAËTT

2002 INFINITY QX4, 4 wheel

drive 28,000 miles, white pearl/ tan, full loaded, excellent condition $20,500 or best offer, Lic. #4XNF717. L/L 714-657-8837, 714-657-8838 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

ñoäng maøu traéng full power, radio cassette A/C CD trong ngoaøi coøn môùi 53,000 miles $12,500. L/L Loä c 714-714-5910, Lic. #4KYJ064

2000 TOYOTA Corolla CE, auto

full power, xe ñeïp, origine baùn reû $6,850 (nhaän traû goùp). Hoûi 714-240-4733, L #4LET651 400-7L-121605/199738

2000 CAMRY Maùy hoäp soá raát

toát. Chuû giöõ kyõ nieàng ñoä giaù $8300 (933-980) ° 1999 Avalon sunroof 4 airbags, platinium model nieàng nhoâm maùy raát toát giaù $8800 (4HDR290). Lieân laïc 714-554-8370 Cell: 714-913-7717

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-121205/199182

2000 HONDA Accord SE, full

power, silver gold, trong ngoaøi clean, ñeïp, 74K miles, 1 ñôøi chuû, töï ñoäng, 4 cöûa, 4 maùy, $7600. 714-862-6647. Lic 4HMC234

400-7L-121605/199675

2000 HONDA Civic hatchback silver coøn raát ñeïp maø giaù laïi reû chæ baùn vôùi giaù $4800. Xin goïi Tony: 714-785-7217 or 5150808, vin YH110786

400-7L-121605/199716

2000 LEXUS ES300, 6 maùy. Fully loaded, CD changer, Zeon light, side airbag. Power seat, voû good, maøu traéng, 1 chuû 50K miles. No accident, sunroof, gheá da coøn môùi nguyeân $14,500. 714-837-0274, #4MUB863

400-7L-121805/199874

2000 MAZDA MPV. 1 ñôøi chuû, nhìn nhö môùi, chuû giöõ kyõ. CD player, thaéng ABS, roofrack, töï ñoäng hoaøn toaøn, giaù ñaëc bieät $6900. 714-350-3051. Lic #4RPB572

400-7L-121605/199720

2000 TOYOTA MR2 Spyder con-

vertible, 5SPD, AC, CD, alarm, alloy wheels, nice car, red ανδ black, 1 ownwer, 80K miles, new tile. Must see, clean tile $9200. 714-757-5756, #4NFW275 400-4L-120905/198835

1999 HONDA Prelude VTec full power AC cassette CD, sunroof, alloy wheel chöa accident, chöa sôn laïi 120,000 miles raát ñeïp. Baùn $7,500, license #4HBN285. 714-315-9560

400-4L-120905/198904

1999 TOYOTA Avalon XL full power, AC, cassette CD alloy wheel chöa accident, chöa sôn laïi 100,000 miles thaät ñeïp. Baùn $7,400, license #4DJH755. 714315-9560

400-7L-121405/199470

1999 TOYOTA Sienna Van, 7

400-14L-120805/198792

1998 Dö xe, caàn baùn SUBARU

Forester, maùy toát, môùi thay 4 baùnh xe. Giaù $7,999. L/L Coâ Khaù n h 8PM-10PM 714-6538830 (cell), 714-892-8690 (home), soá xe #4AQU176 400-7L-121405/199468

1998 TOYOTA Camry, 4 cöûa, töï

ñoäng, full power, green, AC, cassette, good condition, $5400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card. 400-7L-113005/197594

1998 ACURA Integra 93,000

mileage, 2drs. 5spd. Alarm, CD player, maøu green, clean title. Excellent condition chöa ñuïng. 4SDC526. Giaù $5400.OBO. Goïi Taâm 714-914-4009 400-7L-121305/199265

1998 ACURA Integra, 2Drs, töï

ñoäng, maøu dark blue 81 ngaøn miles. Full power, CD and starter giaù $7300. Phone 714-4787195, lic 5FDW541 400-7L-121605/199718

1998 CAMRY LE, V6, sunroof,

thaéng ABS, alarm, voû môùi, 1 chuû 107K miles, coøn môùi. Xe ñeïp trong ngoaøi. No accident $5800. 714-231-9453, #4FYK652 400-7L-121705/199845

1998 HONDA Accord 2 Drs, au-

tomatic, V6, sunroof, leather seat. Full power. Fully loaded AC, power seat 50K mile. Lic 3XHL064, $8500, xin goïi Hoaøng 714-580-3381 400-7L-121605/199713

1998 LEXUS ES300, V6, gheá

da, sunroof, AC, CD changer, Nakamichi, xe raát ñeïp, môùi trong ngoaøi. No accident mile over 110K miles. Maøu silver, chaïy toát, $7800. 714-757-5756, #4MVV529 400-7L-121505/199558

choã ngoài, töï ñoäng full power , AC, cassette, xe ñeïp chaïy good, $8400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance

1998 TOYOTA Sienna, LE. Full

400-7L-121405/199471

coupe full power, leather, CD, AC, good condition , look like new, $6400, LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) , Nhaän Visa, Master Card or Finance

1999 TOYOTA Corolla , töï ñoäng, full power, 4 cöûa, green, AC, cassette, good condition $4700. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance

power, xe ñeïp, coù CD, cassette 123K miles. Giaù $5900. L/L: 714-624-4899, lic 5MIC893 400-7L-121405/199464

1997 ACURA 3.0 C töï ñoäng,

400-7L-121405/199467

400-7L-121505/199520

1997 FORD F150 V6, truck, long

400-7L-121505/199566

1997 TOYOTA Camry LE Lic.

1999 HONDA Passport V6 white gheá vaûi gray, 1 ñôøi chuû, new sticker, no accident, voû môùi, xe giöõ kyõ, hoaøn haûo baùn $8,000, License #4EGT601. 714-4142795, 714-848-3529

bed, töï ñoäng white thích hôïp cho construction, chôõ haøng, $5400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-3L-121605/199785

1999 Xe FORD Expedition XLT V8, xe chaïy 87K gheá da coù TV, video, DVD, xe dö duøng khoâng chaïy baùn $10,500. Phone 714369-9259, soá xe 5PKA31

#164136526, auto, 4 maùy, 150,000 miles, freeway, chaïy toát, Garden Grove baùn $4,350/ OBO. Call 909-229-4177 400-4L-120705/198618

1999

400-3L-121605/199744

TOYOTA Truck Tacoma Prerunner reg cab, long bed, soá töï ñoäng ôû döôùi, custom wheel, xe ñeïp tuyeät, baùn $7,650, muoán Sport Truck goïi 714-636-8668, L #7R11227 400-7L-121605/199745

1999 HONDA Odyssey V6 7 choã ngoài, gheá da 2AC, CD, voû môùi, chuû ñi kyõ raát ñeïp, trong ngoaøi saïch ñeïp, 1 chuû 120Kmiles clean tile $8,900. 714-837-0279, #4FDF076

400-3L-121605/199774

1999 TOYOTA Camry LE full power, maøu silver, low mile 62K only, thaéng ABS, power seat, CD, cass., chuû giöõ kyõ, xe ñeïp $7,200, LP. #4FWY335. 714-315-9383

400-3L-121605/199780

1999 HONDA Accord LX 4 cöûa, töï ñoäng, maøu traéng, low mile 45K only, AC, raát ñeïp, trong ngoaøi môùi, no accident, salvage $6,900, VIN #071701. 714-315-9383

400-14L-120805/198699

1999 CHRYSLER Town Country LXi. Maøu traéng. Moät ñôøi chuû, 80,000 miles. Dö duøng caàn baùn. Lieân laïc Minh 714-933-5855, Lic. #4ESU819. Raát ñeïp + saïch.

400-7L-121605/199714

1999 HONDA Accord, V6, 4 cöûa,

töï ñoäng, gheá da, maùy vtec, xe raát môùi, alloy wheels, thaéng ABS, voû môùi, ñaõ laøm timing belt 100K miles, clean tile $7300. 714-8370279, #5DRE371

400-7L-121305/199259

1999 MERCEDES Benze E320, coøn raát toát, dö duøng baùn $12,900, vui loøng goïi 714-2348415, lic 4GLR728

400-7L-120105/197720

1999 TOYOTA Corolla LE, töï

ñoäng, 4 cöûa, maøu gold radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môùi 55,000 miles, caàn baùn $5400T/ löôïng. L/L: 714-554-6223, 714878-8187, vin 2295061 400-7L-121605/199649

1999 TOYOTA Corolla silver, xe hieä n taï i raá t hoaø n haû o , môù i 53,000ML. Baùn vôùi giaù thöông löôïng. Goïi Thuaàn 714-785-7217 or 515-0808 (PL 4UXR179)

400-7L-121605/199690

1999 TOYOTA Camry LE. Full power maùy raát toát, maøu traéng, 88,000 miles. Clean title, caàn baùn giaù $5900. Goïi Khaùnh 714-8999346, 714-277-6368, lic 4HAF454

400-7L-120205/197909

1998 HONDA Accord V6 4 door, gheá da, maøu ñen 1 owner bodykit CD run good, 100 ngaøn miles, baùn $5,650/ OBO. L/L 714-3269252, 714-379-9874, Lic. #3XVJ101

1997 HONDA Accord Special

Edition 4 cöûa töï ñoäng. Fully loaded. A/C. Alloy wheel, sunroof, CD player, alarm w/remote. No accident. Xe ñeïp trong ngoaøi $6200. LP #5DMB356. L/L: 714321-9543 400-7L-120705/198517

1997 NISSAN Maxima, maøu

gold, nhieàu option extra nhö TV, alloy wheel, daøn aâm thanh v.v... 110,000 miles. Ñang chaïy toát. Dö xe, baùnû $4500. 714-7263590, 714-273-8869, (Lic #3WON907) 400-3L-121705/199832

1996 CAMRY LE. Töï ñoäng, 4

cöûa. 142K miles. CD, subwoofer. Voû, thaéng, radiator môùi. Chaïy raát toát. All services done by Dealer damaged front bumper. $2800.OBO. L/L Trung: 714-7912631, #4HAC621 400-7L-121205/199139

1996 DODGE Ram 2500 (con-

vention van). Only 61,000Mi, coù TV & VCR. Trong ngoaøi nhö môùi. Moät ñôøi chuû $5500.OBO. L/L: 714-623-4306. Lic #3TAC130 400-3L-121605/199682

1996 JEEP Grand Cherokee,

automatic. Black (149,205 miles) giaù $3500. Lieân laïc 714-4945264, lic 3MZW859 400-3L-121605/199685

1996 TOYOTA Camry LE. V6.

Dark green. Full power, alloy wheel, voû môùi trong ngoaøi xe saïch ñeïp maùy toát eâm, clean tile 173K miless, vin 120386. Giaù $4200. 714-310-3630 400-3L-121605/199735

1996 TOYOTA Previa, LE, van.

Maøu green, auto, power cöûa CD, tape. Xe maùy hoäp soá raát toát. Baùn $4500. Lic #3PPH361. L/L: 714270-7226 400-14L-121005/199020

1995 MERCEDES S420 72,000

mi, fully loaded white color AMG wheels like new, excellence condition $14,700/OBO. Lieân laïc 714-926-9547 or 559-213-9440, Lic. #3NTU440 400-7L-121405/199462

1995 MERCEDES S500, töï

ñoäng, full options, Gold, All Original, look like new, $12,500) LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) .Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-121705/199837

1995 HONDA Accord, EX, 4 cöûa,

töï ñoäng, fully loaded, AC, stereo, sunroof, alloy wheel, thaéng ABS, trong ngoaøi saïch ñeïp. Giaù $5400. 714-321-9543, lic 3KSP819 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-111705/196062

1994 ACURA Legend 4 door,

air condition, PS, PW, Pdoor, ABS moonroof, Pseat, alloy wheels 78,320 miles, 1 ñôøi chuû, voû môùi. Ask Vu 714-719-3998. Giaù $7,500, Lic. #3JSE663 400-5L-120605/198451

1994 TOYOTA Corolla DX auto,

4 door, AC, PS hôn 70K/M, xe raát saïch, ñeïp, thaéng, voû môùi $3,650 (firm), (Lic. #Z004666), chöa heà bò ñuïng. 714-251-9563 400-7L-121405/199465

1994 TOYOTA Camry XLE töï

ñoäng, full power, 4 cöûa, green, new timing belt, xe ñeïp chaïy toát, $3700. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) . Nhaän Visa, Master Card 400-3L-121605/199636

1994 LEXUS LS 400 full power

A/C CD radio cass., 4DR maøu green 4 voû môùi, tình traïng hoaøn haûo $6,950. 714-418-9349 or 902-3499. 98 ngaøn miles, #4ZBL868 400-14L-120705/198548

1994 TOYOTA Corolla, 101 K,

boán cöûa, töï ñoäng, good condition. Xe dö duøng caàn baùn giaù $2750.OBO. Call 951-541-3345, lic 3VES714 400-7L-121305/199358

1994 TOYOTA 4 Runner. Moät ñôøi

chuû xe coøn chaïy toát, dö duøng caàn baùn gaáp giaù $3200. Xin lieân laï c 714-892-5737, 714-4224840. Lic 3LTK466 400-7L-121205/199114

1993 MAZDA MPV, van, V6. Töï

ñoäng. Full options, 125K miles, pass smog check, $1950, very good condition. Goïi Vaân 714843-0426, license 3FJZ050 400-14L-121505/199599

1992 DODGE Caravan 7 choã

ngoài, auto, AC casssette work, dö duøng caàn baùn $1,000. L/L 714-675-2207, 714-839-2566, Lic. #4AAW786

1992

400-3L-121605/199712

CAMRY XLE auto, full power AC, alloy wheel, gheá da, coøn môùi, 95 ngaøn miles, sunroof, maøu nho, xe thaät hoaøn haûo, soá #4BDE213. Baù n $2,700. Goï i 714-775-7594, cell 247-9990 400-14L-120705/198501

1992 MITSUBISHI 3000 GT-SL

maøu black (vin #41167), töï ñoäng, leather seats chrome wheel. Good condition. Giaù baùn $4500 USD. Moïi lieân laïc xin goïi Paul Nguyeã n 714-251-7374 (cel), 714-539-3518 (H) 400-3L-121705/199808

1992 TOYOTA 4 Runner, töï ñoäng,

AC, CD, cassette, maøu xaùm caàn baùn giaù $2900. Xin lieân laïc Kevin: 714-728-4228, lic 2ZKW113 400-7L-121505/199533

1991 MERZ 300E. Xe ñang chaïy toát, chuû ñaõ thay nhieàu part môùi. Dö duøng baùn reû giaù $2800. Xin goïi OÂ.Phöông 714-721-8821, vin WDBEA30DAM B406590 400-3L-121605/199687

1991 TOYOTA Previa dark blue

xe chaïy toát, good condition trong ngoaø i baù n gaá p giaù $1400. 2VOX445. L/laïc 714-310-3630 400-7L-121505/199517

1990 TOYOTA Cressida xe giöõ

kyõ trong ngoaøi môùi, 1 ñôøi chuû. Giaù $2,150. Lic. #4WAB8672006. Cell 714-362-1294 400-7L-121505/199571

1990 ACURA Legend ñaõ laøm

laïi hoaøn toaøn caû bình ñieän, hoäp soá cuõng môùi. Dö duøng $1600. 714-902-8731. Lic #2TCW609 400-7L-121405/199443

1990 MERCEDES 560SEL, A/ C. Fully power. Chuû giöõ kyõ ñaõ thay nhieàu ñoà môùi 4 voû môùi. Taát caû power coøn work, xe ñeïp caàn baùn gaáp giaù $3850.OBO. Call Tuaán 714-705-5957, #3WYP262 400-3L-121605/199692

1990 TOYOTA 4 Runner SR5.

Dö duøng caàn baùn 6CD, xe raát ñeï p . L/L: 714-580-5152, lic 3DGC664 400-3L-121605/199765

1989 HONDA Accord 4 cöûa, 5SP.

Troâng raát môùi. Chaïy toát. No accident. Baù n gaá p $1600. L/L A.Phöông 714-251-4349 or 714839-8329. LP #2NHH906 400-7L-121405/199406

1989 MERCEDES 300E, V6. Taát

caû hoaøng haûo, excellence condition, xe dö duøng caàn baùn $4000.OBO. 626-627-5829, 5DJW578. 400-7L-121805/199878

1989 TOYOTA Camry maøu grey,

4 cöûa, maùy coøn toát chaïy local coù radio, cassettes giaù $1200 (OBO). L/L: 714-534-5092, lic 2MGS109 400-7L-121605/199678

1988 FORD Asrota van. Trong

ngoaøi coøn môùi. Run good. 79,500 miles. Giaù $1600. L/L: 714-7171048 or 714-612-1915, lic #2HKZ217 400-7L-121205/199150

1985 MERCEDES 280CE, maàu

ñen, 2 cöûa, auto, air. Good running conditions. Xe chaïy good. Baùn $3950.OBO. XZY350, 562805-1357 400-DL-112101/001036

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2002 Honda Accord SE, 4 cöûa töï ñoäng, sunroof, nieàn ñuùc, full power, 61K miles, tuyeät ñeïp $12,500 ° 2001 Honda Accord EX, 4 cöûa, 6 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 105K miles, tuyeät ñeïp, $8,900. ° 2001 Honda Accord EX, 2 cöûa, 6 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 74K miles, $10,900. ° 2000 Honda Accord EX, 4 cöûa, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 88K miles $8800 ° 2004 Toyota Camry LE, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, full power, 48K miles maø u traé n g tuyeä t ñeï p $13,500 ° 2002 Toyota Camry LE, 4 cöûa töï ñoäng, CD, full power, 70K miles, tuyeät ñeïp. $10,900 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy töï ñoäng, CD, full power, 67K miles tuyeät ñeïp. $9300 ° 2000 Toyota Celica GT, 4 maùy töï ñoäng, CD, sunroof, nieàng ñuùc, 96K miles, maøu silver tuyeät ñeïp $8000 ° 1998 Toyota Corolla LE, 4 maùy töï ñoäng, full power, 86K miles. good condition. $4,400 ° 1998 Toyota RAV 4 , 4 maùy töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, $7500 ° 2001 TOYOTA RAV4 L, sunroof, nieàn ñuùc, CD, only 50K miles, tuyeät ñeïp. $12,500 ° 2002 Toyota Tundra extra cab, 4 cöûa, 8 maùy, töï ñoäng, 72K miles, full power, tuyeät ñeïp. $13,900 ° 2000 Toyota Tundra extra cab, 4 cöûa, 8 maùy, töï ñoäng, 106K miles, full power, tuyeät ñeïp. $10,500 ° 2001 Toyota Tacoma Prerunner, 4 maùy, töï ñoäng, extra cab, very good condition, $10,500 ° 2001 Toyota Sienna 6 maùy töï ñoäng, CD, full power, 2 cöûa keùo beân hoâng töï ñoäng, 58K tuyeät ñeïp, miles $11,400 ° 1999 Toyota Sienna LE, 6 maùy, töï ñoäng, CD, full power, 111K miles, maøu traéng tuyeät ñeïp $8,000 ° 1996 Toyota Previa van S/C, töï ñoäng, full power, very good condition $5200 ° 1999 Lexus RX300, 6 maùy töï ñoäng, CD, sunroof, nieàng ñuùc, gheá da, 129K miles, maøu traéng tuyeät ñeïp $10,900 (Prices not include Tax and license) Ngoaøi ra Henry Auto coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry Auto kính môøi. Tel: 714-636-6823, 714530-3451 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2004 Lexus RX 330 “navigation system”, baûn ñoà, low miles, only 31K/miles, coù DVD system cuûa Lexus, 2 headfone cuûa Lexus, tay laùi goã, neïp goã, gheá da, sunroof, alloy, ABS, rear spoiler, Markl Levinson, audio system, xe raát ñeïp, sale: $33600 ° 2002 LEXUS GS300, auto, fully loaded, CD changer, sunroof , gheá da, alloy wheels , memory seats, xe raát ñeïp, Sale $21,950 ° 2003 HONDA ODYSSEY EX, low miles, only 37K / Miles, auto, full power, 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, alloy wheels, CD, sale reû cho family: $17,990. ° 2002 BMW X5, SUV, lowMiles, 49K/Miles, 49K/Miles, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof, gheá da, power seats, Alloy wheels, Rear AC, xe raát ñeïp nhö môùi, Sale reû: $27,990. ° 2002 Lexus IS 300 auto, fully loaded,low miles, only 39K/ miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp cho giôùi treû vaø family, sales: $21,700. ° 2002 Mercedes ML 320, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale: $21,700 ° 2001 Lexus RX 300 auto, full power, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, coù rear spoiler, sale reû: $17,690 ° 2001 Acura CL Coupe, auto CD changer, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe raát ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû: $12,990. ° 2001 Acura MDX, SUV, 7 choã ngoài, low miles only 55K Miles, coù touring sport pkg, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, heated seat, roof rack, xe raát ñeïp, sale reû cho family: $20,950. ° 2002 Acura RSX, auto, 2 doors, lowmiles, only 29K/miles, maøu silver, sunroof, alloy wheels, CD, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh $14,950 ° 2002 Acura RL 3.5 low miles, only 36K/miles, auto, fully loaded, coù CD changer, Bose sound systems, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi. sale $19,950 ° 2002 Toyota Avalon, auto, full power, coù CD, Alloy wheels, sunroof, maøu silver raát ñeïp, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû. Sale reû: $12,690 ° 2001 Toyota Sequoia SR5, auto, SUV, 8 choã ngoài, coù CD, rear AC, alloy wheels, sunroof, running board, roof rack, xe raát ñeïp trong ngoaøi, Sale reû: $17,950 ° 2001 TOYOTA Tundra, longbed, V6, auto, coù maùy laïnh, thuøng daøi thích hôïp cho xaây döïng, delivery, caét coû, sale reõ $9,950 ° 2002 Toyota Sienna XLE low miles, gheá da, sunroof , alloy wheels , cöûa baám ñieän, CD, rear AC, sale reû cho family $14,600 ° 2001 Honda Accord EX V6, gheá da, sunroof, alloy wheel, low miles, ABS, CD changer, 2 cöûa, (coupe), power seat, xe raát ñeïp

maøu traéng: $13,700 ° 2002 Lexus RX 300, auto, fully loaded, low miles, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, sale reû: $21,950 ° 2002 Toyota 4 Runner, auto, full power, AC, CD, xe raát ñeïp thích hôïp cho giôùi treû vaø family, Sale reû $10,700 ° 2001 Lexus ES300, tay laùi goã, auto, fully loaded, Premium sound, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe ñeïp sale reû: $13,990. ° 2001 Toyota Tundra Extracab, V6, auto, full power, power window, door lock coù A/C coù CD running board, chrome wheel, thích hôïp cho family, construction vaø delivery sale:$13,900 ° 2005 HONDA Civic, auto full power A/C, CD low miles, 13K miles, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø family, sale reû $13,995 ° 2001 Mercedes ML320, lowmiles, auto, Fully loaded, CD change, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi. Sale reû: $18,500 ° 2001 Toyota Avalon, auto full power, AC, CD, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû $10,700 Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094. 400-36L-092603/086741

400-36L-103003/091107

400-7L-122603/098097

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com

X-MAS SALE Low Mileage - Low Price Low Rate * 100,000-mile Warranty Available* SUVs: ° 2005 HUMMER H2, navigation system, 16,000 miles, Sale $47,995 (3319) °2005 MBZ ML350, special edition, 19,000, Sale $34,995 (3308) ° 2003 LEXUS LX470, navigation system, factory warranty, Sale $43,995 (3215) °2004 LEXUS GX470 navigation system, 12,000 miles, sale $43,995 (3296) FAMILY & SPORTS SEDAN: °2002 LEXUS ES300, navigation system, sale $18,995 (3320) ° 2002 BMW 745LI, 100,000 miles warranty. like new, Sale $48,995 (3201) ° 2002 BMW 525I, 30,000 miles, Sale $25,995 (3245) ° 2002 BMW 325I, Full options, Sale $20,995 (3285) °2002 MBZ S55, AMG package, 30,000 miles, sale $58,995 (3284) °2002 MBZ E320, factory warranty, sale $26,995 (3314) ° 2001 MBZ S500, 25,000 miles, sale $39,995 (3181) ° 2003 MBZ S430, like new condition, Sale $45,995 (3213) °2003 MBZ C240, factory warranty, sale $23,995 (3217) °2004 LEXUS GS430, navigation system, low mileage, sale $38,995 (3316) °2004 LEXUS IS300, 26,000 miles, sale $26,995 (3223) SPORTS COUPES: °2004 MBZ CLK320, navigation system, Low mileage. Sale $36,995 (3294) °2001 MBZ SL500, convertible, 1 owner, sale $28,995 (3249) °2003 MBZ SL500, 9,000 miles, sport package, Sale $74,995 (3313) °2002 MBZ CLK320, convertible, 23,000 miles, navigation system, Sale $37,995 (3253) ° 2003 MBZ CL500, 16,000 miles, sale $65,995 (3282) °2003 BMW 325CI, 1 owner, like new, sale 25,995 (3287) ° 2002 LEXUS SC430, navigation system, 14,000 sale $46,995 (3244) Ads to expire 12.19.2005 Vaø haøng traêm xe khaùc ñuû hieäu, ñuû maøu. Vui loøng gheù thaúng hoaëc goïi Chris hoaëc Quang 714-5341426

RAO RAO VAË VAËTT

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-36L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. First time Buyer. Bad Credit or Bankruptcy. OK. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát... Raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** °2001 HONDA Civic EX sedan, silver color, auto, A/C, CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $8200. (Stk#0641), Nhaän traû goùp khoâng caàn down $155 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX coupe, green color, auto, A/C, CD , full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû , giaù on sale $8,500 (Stk#0620), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$160. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX sedan , Black color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0575). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Civic EX sedan , white color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0638). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura MDX 4x4, Silver color, auto, A/C, CD Player, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $23,500 (Stk#0529), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$428. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda CR-V LX, Black color, 39K, auto, A/C, power W/ D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $13,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$244. moät thaùng. OAC °2002 Honda Odessey Ex, Silver color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $14,500 (Stk#0526). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $267 moät thaùng. OAC ° 1996 LEXUS ES300, silver Gold color, Auto, A/C, sunroof, Power W/D/S, Alloy Wheels, Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $5900 (Stk#0609) nhaän traû goùp khoâng caàn down. $113 moät thaùng . OAC ° 2001 Lexus GS300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $20,500 (Stk #0606) nhaän traû goùp khoâng caàn down $374 moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus RX300, silver gray color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $19,900 (Stk #0682) nhaän traû goùp khoâng caàn down $363 moät thaùng. OAC. ° 2002 Lexus RX300, white color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $24,200 (Stk #0630) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, Silver color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $8300 (Stk#0466) nhaän traû goùp khoâng caàn down $157 moät thaùng. OAC. ° 1999 Toyota Camry, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0589) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Camry LE, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,900 (Stk#0650) nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC. °1999 Toyota Avalon XL, Green color, auto, A/C, Power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7,300 (Stk#0513) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $139 moä t thaùng. OAC. ° 2002 Toyota RAV-4L. Black

color, 41K, auto. A/C. Power, W/ D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $15,500 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $285 moät thaùng. OAC. ° 2004 Toyota RAV-4L. White color, low mileage, auto. A/C. Power, W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $17,200 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $315 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Sienna LE. White color, 7 choã ngoài, auto. A/C. Power, W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #0437) nhaän traû goùp khoâng caàn down $230 moät thaùng. OAC. ° 2002 Toyota Tundra R/Cab, White color, auto, A/C, Power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $9500 (Stk#0515) nhaän traû goùp khoâng caàn down $178 moät thaùng. OAC. ° 1997 TOYOTA T100 ExtraCab SR5, Gray color, auto, A/C, W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $6900 (Stk#0635) nhaän traû goùp khoâng caàn down $ moät thaùng . OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn raát nhieàu xe môùi veà trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quí khaùch haõy lieân laïc ñeán vôùi Alpha’s Auto Sales ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/162005 ñeán ngaøy 12/ 23/2005. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi 400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø Finance deã daøng ° 2001 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD, cassette, AC, power seat. $7,800 ° 2001 Toyota Corolla, LE, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power, maøu traéng, $7,200 ° 99 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD, cassette, $6,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD cassette, $6,200 ° 98 Toyota Sienna LE, Van, 7 choã ngoài, CD, cassette, AC, full power. $7,200 ° 98 Honda Accord EX, V6, 4 cöûa. soá töï ñoäng, gheá da, sunroof, power seat, CD, cassette, alloy wheels, $7,900 ° 98 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng, power window, power door lock, driver airbag, passenger airbag, AC, cassette AM, FM, moonroof $5,000 ° 97 Honda Accord LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, AC, cassette, CD, AM, FM. $5,500 ° 97 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, ful power, CD, cassette, AC $5200 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, gheá da, cassette, AC $4,500. 400-36L-121304/147780

400-36L-060305/171705

RAO RAO VAË VAËTT

°2001 ACURA MDX, SUV, auto, 7 pass, dual A/C, moonroof, leather, cass+CD... Giaù $18,300 °2001 TOYOTA RAV 4L, SUV, auto, 4DR, full power, Cass+CD, alloy wheels . Giaù $11,800 °2001 HONDA Passport EX, SUV, auto, 100K, good condition, moonroof. leather, cass+CD. Giaù: $8900 ° 2001 TOYOTA Siena XLE, V6, auto, 7 pass, dual, A/C moonroof leather, running board, good condition Giaù $13,200 ° 2001 Mit Montero XLS, SUV, auto, 4DR, full power , A/C, cass+CD. Giaù $9,300 ° 2001 MERCEDES E430, auto, 4DR, one owner, 77K, moonroof, leather, CD, cromewheel. Giaù $18,900 °2001 BMW 325i, auto, 4DR, full power , moonroof , leather+CD. Giaù $16,800 ° 2001 LEXUS IS300, auto, 4DR, moonroof, half leather, cass+CD, full power, Giaù $16,900 ° 2003 Acura TL3.2 type S, auto, 4DR, moonroof, leather, cass+CD changer, Giaù $17,700 ° 2002 MERCEDES CLK430, auto, 2DR, good condition, black, moonroof , leather, CD, full power . Giaù $24,800 ° 2002 ACURA RSX, auto, 2DR, white, full power, moonroof, CD player. Giaù $14,200 °2002 TOYOTA Avalon XLS, auto, lowmile, pearl white, moonroof,. all power, all leather, cass+CD. Giaù $15,800 ° 2002 MERCEDES C320, auto, 4DR, 40K, moonroof ,leather, CD changer. Giaù $21,500 °2001 LEXUS LX470, SUV, auto, 7 pass, lowmile, moonroof, leather, cass+CD changer. Giaù $28,800 ° 2003 Acura CL3.2 type S, auto 2DR, moonroof , leather, cass+CD... Giaù $14,800 °2002 TOYOTA Camry XLE, 4 cyl, moonroof, cass+CD, alloy wheels. full power ... Giaù $12,200 °2001 LEXUS GS300, auto, 4DR, good condition, full power leather , cass +CD.... Giaù $18,800 °2002 MERCEDES S430 one owner, silver, book+key, navigation system full loaded. Giaù $33,300 HAPPY HOLIDAY A&P Auto Sales Kính Môøi

500-30L-013105/172219

Phong Thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa & nôi laøm aên buoân baùn. Caàn baùn nhaø, cöûa tieäm vì eá aåm khoù baùn, baùn chaäm hay gaëp naêm xui vaän ruûi. L/L: 714-554-4056. Nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm

400-7L-121605/199630

AUTO DETAILING. Chuyeân moân: Ñaùnh boùng (xoùa bôùt veát traày), giaët thaûm, röûa maùy xe, vieäc laøm caån thaän, ñeïp, môùi. L/L Lôïi 714580-4833 (coù nhaän ñeán laøm taïi gia)

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-90L-111805/196325

500-14L-062805/175320

500-28L-080405/181014

Sang tieäm video & water, tieäm môùi City Hawthorne. 714-7134832

Tieäm Nails vuøng Carson caùch Bolsa 25 phuùt, caàn baùn gaáp, tieäm coù 4 spa chair, 6 station, waxing giaù $46,000. Goïi Baûo 702413-4409, Möôøi 714-220-7241

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm trong T/X Phöôùc Loäc Thoï. Ñòa ñieåm toát, roäng, tieàn rent reû. L/L 310-213-5112, 714892-6212

500-28L-081705/182797

CÔ HOÄI - CÔ HOÄI - CÔ HOÄI Muoán ñaàu tö hieäu quaû vaø an toaøn nhaát, vuøng HOUSTON - TX, caùch Hong Kong Mall 4 khu thöông maïi ngöôøi Vieät 15' laùi xe. Nhaø môùi ñang build töø 210,000 ñeán 300,000 (3, 4N). Moïi chi tieát xin L/L Michelle Ngo, ñaï i dieä n Roycebuilder 281-341-7303, cell 713-775-1051. Email: mngo@roycebuilders.com

500-28L-092805/189128

MIDWAY AUTO CENTER 8451 Bolsa Ave (corner of Newland) Midway City, CA 92655 Tel: 714-898-3013 Fax: 714-373-2414 ° 95 Ford Taurus auto, A/C, V6, xe chaïy toát, $1095 ° 96 Acura 2.5TL, auto, V6, 4 cöûa, tan $3995 ° 2001 Lexus ES300, auto, A/ C, traéng, xe tuyeät ñeïp, chæ coù $12,995 ° 2002 ML320, auto, A/C. Traéng 48K. Moä t ñôø i chuû . Chæ coù $21,995 ° 2002 CLK320A, auto, A/C, silver $28,995

500-28L-111805/196182

Cô hoäi toát: Laøm chuû tieäm aên VN ôû Hawaii, khaùch Myõ, lôøi nhieàu, thöïc ñôn deã laøm, long lease. Serious buyer please call: 408717-2643 Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû trong Mall lôùn, tieåu bang New Hampshire ñoâng khaùch, khoâng coù ngöôøi coi. Thaät loøng mua xin goïi 603-858-2497 cell, 909-7254668 cell

500-28L-090805/186198

400-7L-121405/199381

500-36L-111405/195671

500-14L-051105/167961

Tieäm toùc Westmintster gaàn Fountain Valley, 7 station toùc, facial room, nail station, good location, tieäm raát ñeïp, roäng 1,200sqft, tieàn rent reû, thieáu ngöôøi coi. LL 714-292-2616

Space available for lease 1000sq, maët tieàn vuøng Long Beach, thích hôïp cho môû small business or nail. Xin L/L Andy 714-8763088, Döông: 714-876-3089 ñeå bieát theâm chi tieát

400-14L-121705/199799

A&P AUTO SALES Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 Ä°2002 TOYOTA Highlander SUV SR5, V6, auto, 4DR, moonroof, full power, cass+CD... Giaù $14,900 ° 2002 MERCEDES ML320, SUV, auto, all leather, CD, moonroof, parking sensor. Giaù $21,800 °2001 TOYOTA 4 Runner SR5 V6 Sport, SUV, auto, moonroof, rack, board, cass+CD, full power . Giaù $12,600

500-201L-032705/161030

LEASE/ NAIL ª ARIZONA - coù lease cho tieäm Nail trong shopping center/ chôï. Good location caàn sang. L/L: Binh 480-459-0166 ª ARIZONA - coù tieäm NAIL trong shopping center lôùn, caàn sang. L/L 714-244-7882

500-14L-082105/183427

° 92 Toyota Celica töï ñoäng. Maøu xanh giaù $1100, xin lieân laïc 714636-3942 (Lic#: 3TV1907) ° 96 Toyota Camry 43700, 105,000 miles, caàn baùn. Lic# 3SIV284 Xin goi Hieáu: 714-716-6552

500-28L-110905/194994

Sang Tieäm Nail & Day Spa, tieäm raát ñeïp roäng 1480 sqft., rent $1150/M, 4 gheá Spa, 5 station, 2 facial waxing, 3 massage, 2 tanning beds, maùy giaët saáy. Good location (City Los Alamitos). Xin goï i 714-757-3359, 714-9028122 500-36L-111305/195544

Vì söùc khoûe vaø gia ñình caàn baùn moät tieäm Toùc nhoû xinh goïn, ba stations. Khu thò töù, tieàn möôùn reû voâ song. Theâm chi tieát, goïi Jacky 714-892-0907

° 1999 BMW 528 Luxury, 89K mile, black color. Good condition. Never accident, $15,500. 714-713-4834, vin #25532

400-7L-020604/172849

500-100L-041304/113176

400-36L-102405/192779

400-14L-121605/199663

400-36L-060505/171808

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ARIZONA caàn sang nhieàu Lease trong shopping center vaø plaza ñeå môû Nails or Hair Salon. Baùn nhieàu loâ ñaát ñang phaùt trieån. Lieân laïc 602-380-6158 Tony Nguyen

500-90L-092905/189202

Arizona! Arizona! Arizona. Baùn tieäm nails vaø baùn nhieàu lease ñeå môû tieäm nails. Xin lieân laïc Ken 480-580-7858

500-30L-101205/191093

Vì lyù do g/ñ caàn sang tieäm gaáp ôû Ohio, thuoäc thaønh phoá Lima, khu Myõ traéng, income cao, tip haäu, khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Bình 419-303-1299

500-14L-101705/191770

Nhaø haøng vuøng Riverside caàn sang laïi. Xin lieân laïc Ñ.T 951352-9548 sau 3 giôø chieàu

500-30L-111905/196423

500-28L-112105/196497

Tieäm phôû ôû T.P.W caàn sang hoaëc partner, moïi thöù trong tieäm hoaøn toaøn môùi, 50 seats. L/L 714-6797394 500-28L-112105/196591

Sang gaáp tieäm nail vuøng Las Vegas 4 spa, 8 baøn, phoøng wax, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy, tieäm roäng, tieàn rent khoâng cao, ñòa ñieåm toát. L/L 702-985-7785 500-30L-112105/196607

Caàn sang tieäm nail ôû tieåu bang Indiana. Tieäm ñeïp + roäng, income cao, vuøng Myõ traéng. Lieân laï c 703-608-7441, 434-2271868 500-30L-112205/196717

Phôû Gaø 40 choã ngoài rent 1,200 license beer wine, saùng baùn phôû côm buùn, toái baùn ñoà nhaäu. Giaù 115K. 714-554-0974, 878-7855 ñöôøng Bolsa + Ward 500-28L-112205/196737

Tieäm toùc coù saün khaùch caàn sang ôû Raleigh, North Carolina khu shopping center, coù chôï Food Lion Eckerd, tieäm aên Myõ, Meã, Taøu. Ñ.T 919-624-0360 500-14L-112205/196742

Tieäm nöôùc loïc, 99¢ & up, cell phone, theû ñieän thoaïi, khu ñoâng daân cö ngöôøi Meã taïi Santa Ana. Giaù $59,500, bao goàm inventories. Hoa Bus. 714-265-9961, 714-679-0679, 714-899-6816

500-28L-112205/196753

Liquor & Mini Market for sale by owner, tieäm ñoâng khaùch, income cao, good location, caùch Bolsa 5 phuùt, thích hôïp cho family own. Giaù $270K. L/L Oanh 714-422-5732, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi 500-14L-112205/196767

Tieäm Nail khu Thò töù caàn sang vì chuû veà höu, rent reõ gaàn Little Saigon L/L 714-719-6532 500-36L-112305/196932

500-92L-102105/192452

Caàn sang gaáp tieäm Nails coù 4 gheá Spa, 5 baøn vaø phoøng Wax + maùy giaët saáy. Giaù $26,000. Thaät loøng muoán sang, xin goïi T: 623-974-8896, C: 623-330-3991

500-60L-110105/193856

Sang tieäm Nails trong khu shopping lôùn, NM, khoâng ngöôøi troâng nom, tieàn rent reû. 5 baøn nail 2 spa neáu thaät loøng. L/L: 714-3984376, 505-440-4743, 505-3632003

500-28L-110205/194099

Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail Spa vuøng Azusa, 4 gheá, 5 station, 2 phoøng facial/wax. Tieäm môû ñöôïc 5 thaùng, ñeïp, rent reû. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 626-652-8107

500-28L-112505/197101

Sang tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, thaø n h phoá Torrance - Palos Verdes. Lieân laïc ñieän thoaïi 310378-0115 500-36L-112505/197107

500-14L-110305/194183

OXNARD Caàn sang laïi tieäm Nail 6 Station, 3 Spa, 1 phoøng facial, waxing, rent reû, lease coøn daøi. Giaù $49,000. L/L 805-486-9407

500-14L-110305/194223

Caàn sang laïi tieäm Gift Shop coù theå buoân baùn theâm vaø caùc dòch vuï khaùc trong khu shopping gaàn Little Saigon lyù töôûng. Rent reû, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-2311397

500-14L-110305/194238

Caàn sang laïi 1 phoøng maïch khu thò töù gaàn Little Saigon, rent reû, parking roäng raõi. L/L: 714-7196532

500-90L-110405/194363

Coù nhieàu lease vaø tieäm Nail ôû TB Arizona caàn sang ñòa ñieåm toát. Neáu quyù vò naøo caàn Build tieäm nail chuùng toâi seõ lo taát caû caùc giaáy tôø thuû tuïc töø A-Z. Moïi chi tieát xin lieân laïc Anthony: 602550-4740, 623-326-8645

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

500-15L-112605/197139

Dòp may hieám coù, khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang vaên phoøng Chiropactic vaø massage, tieäm ñeïp, ñoâng khaùch, 5 phoøng, City Stanton. Giaù $35K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L 714-7153901 500-21L-112805/197354

Tieäm nail ñeïp ñoâng khaùch heïn vaø walk-in vuøng El Toro caùch Bolsa 30 phuùt coù 6 Spa 5 baøn nail 1 phoøng Facial caàn sang $130,000. L/L: 714-468-9115

500-14L-112905/197440

Caàn sang Trung Taâm giöõ vaø keøm treû hoïc, thích hôïp vôùi Coâ Thaày ñaõ daïy ôû VN vaø vaãn muoán trôû laïi ngheà cuõ. 714-914-2062

500-28L-112905/197479

Sang tieäm Hair & Nail vuøng NW Phoenix (Peoria), 1000 sqft, rent $1034, 4 baøn, 3 spa, 1 toùc, 1 facial, 32K. Xin L/L: 623-4871660 bus, 480-703-8008 cell


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-20L-112905/197534

Caàn sang gaáp tieäm nails, tuyeät ñoái khoâng caïnh tranh baèng ñoåi ngang, hoaëc khoâng caân baèng. Giaù $30,000, rent $430/thaùng, very good income. Phone 307745-8899

500-14L-112905/197547

ª WESTMINSTER Tieäm Fast Food trong Thöông Xaù Phöôùc Loäc Thoï. Roäng 1200 sqft, phía tröôùc coù 14 baøn. Baùn caùc loaïi huû tíu, Chaùo, Food To Go, Sinh toá, nöôùc mía, cafeâ, Coù 5 ngöôøi giuùp vieäc, sau khi tröø moïi chi phí, coøn thaâu veà $8000/thaùng. Giaù $145,000. ª BUENA PARK: Tieäm $1 & Discount Store. Roäng 3500 sqft. Hôïp ñoàng thueâ 5 naêm. Goàm baùn taïp hoùa 99¢, laøm chìa khoùa, coù dòch vuï chuyeån tieàn veà caùc nöôùc Nam Myõ. Lôïi töùc sau khi tröø moïi chi phí mang veà $5000/thaùng. Giaù $99,000 + haøng hoùa. L/L Hung Do 714-651-5185

500-54L-112905/197551

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

nhieàu nhaø haøng xung quanh baùn $95,000. Phaûi coù credit khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 949723-5372 500-28L-120505/198205

Mesa, Arizona. Cô sôû saûn xuaát, baùn sæ, baùn leû gioø chaû, boø vieân, pateù, thòt nguoäi... Coù giaáy pheùp cuûa boä Noâng nghieäp, ñaày ñuû maùy moùc. Nay vì söùc khoûe, caàn ngöôøi tieáp noái thöông nghieäp. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 602-743-0469, 480-358-6922

500-14L-120505/198223

Coin laundry roäng 1,850sf, goàm coù 18 front load washers, 14 top load wahsers, 28 dryers and 2 changers (good location in Hawthorne City). Giaù $269,000. L/L 714-454-0917

500-21L-120505/198231

Caàn sang gaáp tieäm Cell phone vì lyù do gia ñình. good location, löông oån ñònh, khoâng heà coù caïnh tranh. Giaù $35,000, bao goàm inventory, chuû seõ giuùp höôùng daãn trong thôøi gian ñaàu.. XLL:714467-6124

500-14L-120505/198238

Caàn sang gaáp tieäm Toùc, 3 nails, 4 spa, 6 hair, 1 facial. tieäm ñeïp,sang vuøng Aliso Viejo. $79K, toát cho 1 gia ñình hôïp taùc. 310505-5761, 714-457-4850 500-36L-112905/197553

500-14L-120505/198255

Haõng tieän (Machine Shop), caàn sang gaáp vì hoaøn caûnh gia ñình, income raát good. Xin L/L Dung 714-651-1531

500-30L-120505/198256

Sang tieäm taïp hoaù taïi Westminster, ñeïp, ngay ngaõ tö, gaàn tieäm giaët, coù theå môû chôï, phone, video, nöôùc, thieáu ngöôøi coi. Giaù 110 ngaøn. 714-8521713, 714-797-9209

500-14L-120505/198266

500-28L-113005/197611

SANG TIEÄM NAILS Tieäm trong mall tieåu bang MS vuøng khoâng bò baõo. Rent $1850/ thaùng. Income: $20 - $25 ngaøn/ thaùng. Giaù nails cao. Full $26, fill $16, pes $25. Baùn gaáp giaù 55 ngaøn. Caàn thôï nails 2 - 3 thôï bao 7 ngaøy $800 USD, bao aên ôû. L/L tieäm: 601-250-0449, cell: 602684-7752. cell: 602-300-9058

500-14L-113005/197648

Caàn sang tieäm Fashion cho giôùi treû. Ñòa ñieåm môùi thuaän lôïi goùc Brookhurst vaø 15th St. Xin lieân laïc Lisa 714-653-8594, Alison 898-4146

500-28L-113005/197683

Chuùng toâi nghæ höu caàn baùn laïi chôï cho baø con naøo muoán laøm chôï thaät söï vaø caàn baùn 2 caùi Townhouse 10 caên, moãi caên phoøng 3 - 4 phoøng nguû môùi xaây ñöôïc 1 naêm vaø ñang cho möôùn ñöôïc 8 caên, cho möôùn chöông trình section 8 ñöôïc moät ngaøn moát trôû leân. Baø con muoán laøm aên xin lieân laïc 214-826-2921

500-30L-120105/197843

Caàn sang tieäm 98¢ + Up Gift caùch Bolsa 15' laùi xe giaù reû. L/L Henry 714-721-6616

500-28L-120105/197857

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail trong Mall ôû tieåu bang Louisiana. Tieä m treâ n 10 thôï chính. Income treân $50,000/ thaùng. Full set: $25 (white tip $30). Refill $15. Pink and white $40. L/L: 337-988-1333, 337781-7038

Caàn sang tieäm quaàn aùo fashion ñeïp, trong khu chôï AÙ Ñoâng coù nhieàu khaùch ñeán ñeå söûa ñoà, raát toát cho ai bieát söûa quaàn aùo. L/L Lan 714-799-9234, or 675-1648

500-30L-120505/198267

Cô hoäi cho tieåu thöông gia naøo coù yù ñònh ñeán tieåu bang Florida ñeå laäp nghieäp. Cho thueâ moät nhaø haøng 200 choã ngoài, coù baõi ñaäu xe roäng raõi ngay trung taâm thaønh phoá. Nhaø haøng coù ñaày ñuû tieän nghi, coù bar röôïu, ñoà ñaïc trong nhaø haøng taát caû ñeàu môùi. Goïi cho Anh Huøng 352-217-3449

500-28L-120505/198273

Caàn sang tieäm nail gaáp, ôû thaønh phoá Tucson, Arizona, baän chuyeän gia ñình. Giaù $25,000, income $3,000 tôùi $3,500 1 tuaàn. L/L 520-792-4222, 714-422-4301

500-14L-120505/198277

NAIL Caàn baùn gaáp tieäm nail ôû Thousand Oak. Tieäm raát ñeïp, khu traéng, 8 gheá spa, 4 baøn, 2 phoøng facial. L/L 818-205-8397

500-7L-120705/198532

Tieäm phim video Myõ ñang coù lôïi töùc caàn sang bôùt 1 trong 2 tieäm vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/ L: 714-828-9168

500-14L-121105/199055

500-14L-120705/198596

GG. Hair Nails, 4 Toùc, 2 Nails, 1 Spa, facial room caàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi $35,000 lease coøn daøi, tieäm ñeïp saïch. L/ L 714-468-9819 or 714-3984314

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang cöûa tieäm Grocery (Mini Market), chuyeân baùn ñuû loaïi thöïc phaåm khoâ... Location raát toát, ñeïp, saùng suûa. Giaù thöông löôïng, 714-7575155 cell, 714-531-4419 tieäm.

Sang Tieäm: vì khoâng ñuû ngöôøi , Caà n baù n gaá p tieä m 99 cent Kingman, AZ. tieäm ñoâng khaùch, tieàn rent reû, 72 cent per sqft, roäng raûi 7200 sq ft, lease coøn 4 naêm, ñaày ñuû haøng hoaù, xe haøng ñaày ñuû. Giaù baùn $200,000+ inventory. Xin lieân laïc Dawn 714264-1141 500-30L-120705/198615

Tieäm Beauty Supply & Salon thaønh phoá Huntington Beach caàn baùn giaù $110,000. Hieän coù hai thôï möôùn station, hai thôï commission. Lieân laïc Trang 714454-8816 500-14L-120805/198664

Tieäm Murrieta môùi build, 6 baøn, 6 gheá, 2 facial, 6 thôï, chuû caàn baùn giaù 165 ngaøn. Neáu khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi Holly 714-360-9578 500-14L-120805/198666

Loø Baùnh Mì & Food To Go. Tieåu bang AZ caàn baùn loø baùnh, loø baùnh cuoán, gioø chaû vaø caùc loaïi Food To Go, good income, good location... Vì lyù do g/ñ caàn baùn. Call 714-757-2523 500-28L-120805/198676

SANG TIEÄM NAILS SPA. Roäng ñeïp, 8 spa, 8 nail stations good location trong mall lôùn gaàn TP St.Louis, Missouri. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù phaûi chaêng. L/L Kim: 626-536-7208 500-90L-120805/198683

Hotel 9 phoøng nguû ngay trung taâ m du lòch thaø n h phoá Nha Trang. Gaàn bieån, chôï, böu ñieän, 375 caây. Lieân laïc Thanh: 714757-0187, 714-841-9763. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 500-14L-120805/198721

Caàn sang tieäm Nail (full service) toùc nail spa facial, city Garden Grove. ÑT: 714-638-5582, cell: 714-468-3904 500-14L-120805/198732

Caàn sang tieäm nail ñeïp, khu toát, tieàn rent reû taïi Tempe, AZ. Xin goïi 480-967-6035 500-14L-120805/198747

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431 500-14L-120805/198788

Arizona! Caàn sang gaáp 2 tieäm Nails vì hoaøn caûnh gia ñình phaûi ñi xa 8 baøn 3 spa vaø 6 baøn 2 spa, khu shopping lôùn, khoâng caïnh tranh vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 4H. Giaù 95K. Coù theå thöông löôïng. L/L Kevin: 714-657-9424 500-36L-120805/198805

500-14L-120505/198284

500-30L-120205/197921

Coù 2 phoøng Office cho thueâ naèm trong khu nhaø haøng Baùt Ñaït goùc ñöôøng Brookhurst & Hazard $400 moãi phoøng bao ñieän nöôùc, xin goïi Dung 714-987-0369

500-28L-120205/197963

ARIZONA Ñi xa caàn sang gaáp, tieäm nails ñeïp, môùi build, rent reû, khoâng caàn credit, coù nhaõ yù xin goïi 480777-5079, 626-258-9736

500-36L-120205/198063

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp tieäm nail ñang ñoâng khaùch vuøng Chandler (Arizona). Giaù caû deã daøng thöông löôïng. L/L: 480326-8949 500-21L-121205/199105

ARIZONA. SPA SALON khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, tieäm goàm coù 4 room, 5P, 6B, TV Plasma, trong khu Shopping Supper Wal-Mart. Giaù $40,000. Muoán bieát theâm chi tieát xin L/L 714-331-4130 or 480-830-1666

500-14L-120905/198857

500-14L-120605/198328

Caàn sang tieäm nail Arizona khu chôï shopping lôùn, good khaùch. L/ laïc Trang 602-402-8064

500-14L-120605/198400

Caàn sang tieäm nail vuøng Fountain Valley, 6 baøn nail, 4 gheá spa, 1 phoøng facial, roäng 1,400sqft, rent reû, thaät loøng mua, seõ thöông löôïng. 714-809-4056

500-30L-120605/198402

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382 500-60L-120905/198927

Tieäm nail vuøng Scottsdale caàn baùn, coù lease môùi ñeå môû tieäm nail, good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-7359695 500-28L-120905/198962

500-14L-120605/198478

500-7L-121205/199133

Nhaø haøng Food To Go caàn sang gaáp coù quaày sinh toá Boba. Ñòa ñieåm toát, gaàn tröôøng hoïc. L/L: 714-894-1829 or 714-863-0107 500-30L-121205/199141

BEST CENTURY REALTY GARDEN GROVE: Commercial Building. 9000 SQ. 24,000 SQ lot 34 parking. Gross rent $9300 full rent. Asking $1,825,000. Tom Vo: 714-719-1888 500-28L-121205/199144

ARIZONA. Caàn sang 2 tieäm 99¢ Store taïi thaønh phoá Stucson, Arizona. 1) Roäng 10,843 sqft. Giaù $95,000 + haøng hoùa. 2) Roäng 8050 sqft. Giaù $75,000 + haøng hoùa. Caû 2 ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao. Xin goïi Khaùnh: 520-3906062 or 520-743-8424 500-28L-121205/199168

CAÀN SANG TIEÄM Trong Super Wal-Mart, N.C, nhieàu khaùch walk-in, thaät loøng sang lieân laïc Rose hoaëc Tuyeát cell 252-469-7178, 336-9853522

NAILS Sang tieäm Nails vuøng Hollywood ñoâng khaùch walk-in vaø khaùch heïn, 5 baøn, 4 gheá, 1 wax. Rent reû. Baùn $50,000. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Tony cell: 626672-9034

500-14L-120705/198514

Nails Spa chuû ñi xa caàn sang gaáp (Arizona) tieäm ñoâng khaùch walk-in, ñòa ñieåm toát, giaù caû thöông löôïng. Neáu thaät loøng xin L/L Tom: 408-632-8908 or 714234-4904

Caàn sang gaáp tieäm Hair & Nail vuøng Temple City, 6 hair, 4 nail, facial room. Giaù thöông löôïng. Coù station for rent. L/L: 626-2851508 (bus), 626-236-3627 (cell) 500-14L-121205/199204

NAILS Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails & Spa vuøng LA. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Income cao. Rent reû, neáu thaät loøng L/L Linda: 323-541-9301, 626-380-5773, 714-623-3664

500-14L-121205/199206

500-30L-121005/198992

500-7L-121405/199379

Phoá thöông maï i 650SF, giaù $975/thaùng, tieän laøm moïi dòch vuï. 13120 A.Brookhurst St, G.G. Doïn vaøo ngay. L/L Tony: 714743-3826 500-14L-121405/199380

Sang tieäm Game Fountain Valley/Mile Square Park. Khu ñang coù nhieàu nhaø haøng vaø khaùch qua laïi. Phone 714-418-0005 500-7L-121405/199408

Nhieàu tieäm nail caàn baùn gaáp. Treân $300K. Tieàn rent reû, income cao. Khu sang giaù cao neáu caàn cho laøm thöû. Thaät tình xin L/L Lina: 714-326-3383 500-14L-121405/199411

Sang tieäm Nails ñeïp sang troïng vuøng Mission Viejo naèm giöõa chôï Vons vaø Savon. Ñoâng khaùch tip haäu giaù $120,000. Lieân laïc 714906-9688

500-14L-121405/199426

Tieäm Nails caàn sang gaáp vuøng Fullerton trong shopping center 6 baøn 2 spa, $55,000 thaät loøng muoán sang thì goïi cho Lisa 714705-5593 cell 500-7L-121405/199438

Sang Tieäm Nails & Spa. Tieäm ñoâng khaùch, hoaït ñoäng gaàn 20 naêm lieân tuïc, vuøng Inglewood, Chuû vì lyù do söùc khoeû Caàn sang, rent thaáp, lôïi töùc chaéc chaén. Nancy 714-251-1640 500-7L-121405/199441

Caàn sang gaáp Tieäm Nail, vuøng Signal Hill. Gross $220K-250K/ yr, rent $1,64/Month. Giaù 110K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. Bus 562-494-7081, sau 9PM 714-425-1366 500-7L-121405/199456

Baùn tieäm Hair-Nail môùi remodel, khaùch saün, rent reõ, vì lyù do gia ñình, Caàn sang gaáp $55,000, caùch Bolsa 15'. L/L 714-8269644 500-7L-121405/199497

Caàn sang lease ñeå môû tieäm Nail or Day Spa trong khu shopping raát lôùn coù Supper Market McDonald, Restaurant Stabuck Coffee, Long Drug v.v... Tieäm caùch Bolsa 4 tieáng laùi xe, lieân laï c 559-375-4819, 714-7575014 500-14L-121405/199500

500-14L-121505/199513

Caàn sang tieäm nail gaáp, chuû ñoåi ngheà. Tieäm ñoâng khaùch trong super Wal-Mart, cô hoäi cho ngöôøi tôùi tröôùc. L/L David 714-6578515 500-7L-121505/199554

Nhaø haøng lôùn caàn sang hoaëc phaàn huøn. Bieát naáu aên thì toát. Parking rieâng bieät, khu sang troïng. Xin goïi Traàn 714-6572008

500-30L-121505/199574

500-7L-121305/199221

500-14L-121305/199252

Baän vieäc caàn sang tieäm Dry Clean & Söûa ñoà. G.G, rent $500. Tieäm Chiropractic ñeïp Artesia City rent $900 sang giaù OK, 6388269 500-14L-121305/199284

Space For Lease trong khu chôï AÙ Ñoâng treân laàu coù nhieàu cöûa tieäm cho möôùn. L/L: 714-3152324

EMPLOYMENT 600-24D25-112501/001377

500-14L-121505/199616

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

500-7L-121505/199619

BAÛO HIEÅM GIAÙ REÛ! Cho Xe, Nhaø, Söùc Khoûe, Nhaân Thoï vaø Thöông Maïi. Chuùng toâi chuyeân lo veà taát caû baûo hieåm vaø ñaïi dieän cho nhieàu haõng lôùn seõ giuùp quyù vò tìm giaù reû nhaát. Moïi chi tieát xin L/L 714-539-3836, Lic. No. #OEIO77I 500-28L-121505/199624

Caàn sang nhaø haøng (Florida). Location toá t trong shopping plaza. Parking roäng. Keá Hospital, Office, Hotel, Traffic ñoâng. Income good. $120,000.00 (2 walking cooler/freezer ask more). Caàn ngöôøi giuùp nhaø haøng bao ôû. Call: 772-214-9611, 772-3351668

500-7L-121605/199635

ARIZONA. Tieäm nail vuøng Scottdale caàn baùn coù lease môùi ñeå môû tieäm Nail good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-735-9695

500-28L-121605/199642

FOR SALE OR LEASE Commercial Property in Victorville, CA. One of the fastest growing cities in California Agent welcome! @ Free standing 25,050 SF building on 1.20 acre lot @ Visible from fwy 15, right off of the Mojave exit @ Currently rented to LA-Z-Boy Furniture @ Owner might carry some Price $2,300,000 or only $90/ SF Loc Phan, Realtor 619-277-7426

500-7L-121605/199670

ORANGE. Tieäm Nail & Hair & Skin, vuøng Myõ Traéng. Tieäm raát ñeïp. Baûo ñaûm seõ thích. Station For Rent. L/L cell: 714-7402335, 714-757-0857

500-28L-121605/199672

ARIZONA. Thaønh phoá Gilbert. Caàn sang tieäm Nail, 10 baøn, 7 gheá spa, coù phoøng Facial, Waxing. Giaù $80,000. Lieân laïc Tina: 623-703-0531

500-10L-121605/199673

Caàn baùn gaáp tieäm aên ñaày ñuû maù y moù c , cuø n g vôù i ñòa oá c 1988sf, 15,000sf lot, treân ñöôøng PCH ôû Long Beach. Lieân laïc 310437-9346

500-14L-121705/199798

TRÖÔNG TRUNG TÍN Realtor 714-713-4834 ª BBQ Express #2. Gaàn chôï Ñaølaït, Costco. Trò giaù $300,000, chuû caàn baùn gaáp. Giaù $249,000 ª Hair & Nail, caùch Little Saigon 3 tieá n g trong Mall, income $5000/thaùng. Giaù $120,000 ª Phaùt’s Toyota Specialist. Coù treân 15 naêm. Income $20,000/ thaùng. 96% rating AAA Satisfaction. Giaù $359,000 ª Skin Care Store, HB. Coù treân 10 naêm, giaù $49,000 ª Furniture Store. Upland. Net income $8000/thaùng. Giaù $179,000 500-14L-121705/199801

FREE RENT. Khu thöông maïi goùc Brookhurst/ Westminster coù nhieàu V/P töø 300 SQF/2000 SQ. Doïn vaøo ngay. Tieän môû caùc D/ V: Keá toaùn, du lòch, baûo hieåm, lôùp hoïc keøm treû, chuïp hình/thueâ aùo cöôùi, möôùn video/saùch baùo. Coù ñoâng khaùch moãi ngaøy. Cho thueâ ngaén haïn vaø daøi haïn. Giaù reû. Ñ/K: deã daøng. Call: 562-7569969 500-7L-121705/199822

NAILS SPA tieä m trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walk-in, vuøng Compton Long Beach. 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $59,000. Tieäm 7 naêm 1 ñôøi chuû, cô hoäi hieám coù. 310-608-7066, 714331-9797

600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung. 600-198L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402 600-36L-011305/151319

500-28L-121705/199831

ASIAN MARKET IN CANOGA PARK. Very busy BLVD. Great location in big shopping center, no competition in the area. Month gross $208,000. Net $20,000. English Tina: 714-785-1279 500-7L-121705/199842

Sang Tieäm Nails. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm coù 6 spa + 6 station. Khu Torrance. Khaùch Traéng. Xin goïi Angel 310291-4382

500-7L-121705/199844

Caàn sang tieäm Nails vuøng Hawthorne. Rent reû, ñeïp, thoaùng, ñaày ñuû tieän nghi. Thaønh thaät xin goïi Hoa 310-951-5883 hoaëc 310218-8301

500-5L-121705/199850

1500SF warehouse + office cho share, ñòa ñieåm toát ngay Westminster saün AC, racks, DSL, nhieàu parking khoâng caàn möôùn rieâng, 80¢/SF + utilities, 714657-9198

500-30L-121705/199852

Sang gaáp tieäm Nail, Las Vegas. 4 spa, 9 baøn, facial room, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy. Tieäm roäng, tieàn rent thaáp. Ñòa ñieåm toát. L/L: 702-767-6519

500-14L-121705/199854

Gold Nails, Lake Havasu, AZ caùch Los 4 tieáng caàn baùn tieäm nail $26,000. Môû hôn 3 naêm; ñoâng khaùch walk-in. 5 baøn nails, 1 spa roäng 1250SF. Rent $1100. L/L: 928-505-3405

500-14L-121705/199863

600-98L-041005/163177

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, haøng nhieàu. Ñi moãi tuaàn Hood Drop only. Löông cao, lieân laïc 714-724-7288 600-14L-041305/163689

Cafeù Maùi Taây Hieân caàn nam laøm ca toái part time, röûa ly, doïn deïp, giöõ gìn saïch seõ quaùn ñoùng cöûa v.v... L/L: 714-920-0072 goïi sau 11am 600-14L-041305/163691

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nöõ tieáp vieân laøm ca toái part time. L/L 714-920-0072 goïi sau 11 am 600-36L-050405/166955

500-7L-121605/199677

Sang tieäm baùn boâng vaø orchids supply, khu Garden Grove, tieàn nhaø $500 moät thaùng. Xin lieân laïc 714-902-8626

500-14L-121605/199680

Nhaø haøng ñoâng khaùch vì vaán ñeà söùc khoûe caàn baùn gaáp. L/L Vivian 714-335-3774. Caàn nöõ waitress gaáp.

500-14L-121705/199866

500-3L-121605/199704

Caàn baùn tieäm Laundry tieàn nhaø reû ôû Anaheim goïi Minh 714-5537086

500-7L-121605/199710

500-7L-121505/199559

Chôï, Food To Go, Thuoác laù Fountain Valley roäng 2050 SQF, walkin ñoâng laïnh, walk-in tuû laïnh, coáng beáp, haàm daàu môùi, tieàn nhaø reû baùn $165,000, W: 714531-4570, cell: 714-260-6782

600 - VIEÄC LAØM

500-14L-121505/199611

Vì lyù do gia ñình, caàn sang tieäm nail vuøng El Centro caùch Bolsa 2 LA 2h45'. Tieäm roäng ñeïp. Thoaùng coù phoøng wax. L/L Andy 714-717-9120

FOR LEASE Phoá thöông maïi 650SF, giaù $975/ thaùng, tieän laøm moïi dòch vuï. Ñ/ C: 13120C Brookhurst St, G.G. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-4176634

Tieäm Beauty Supply ôû Anaheim caàn sang, xin goïi Kim 714-7202335

500-21L-121005/198985

STORE FOR LEASE Busy Mall, high traffic, over 100 parking lot, Appr 1,300sq. 11084 Magnolia St./ Garden Grove. AHN, Yong 818-244-9998

Sang Shop Nails. Shop roäng 2700 SQ ven bieån Ventura. Khu Sear’s Center; Boston Market, Trader Joe’s... giaù $130K. Goïi 626-377-0050

500-14L-121605/199631

FRESNO Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Fresno. Rent reû, trong shopping center Ross, Long Drug, 8 baøn, 6 spas, 1 phoøng wax. L/L: 626232-5555, 626-827-1138

500-14L-121005/198972

ARIZONA. Sang tieäm nails, vuøng Mesa Fry’s shopping center, khaùch sang, rent reû, 5 baøn 3 gheá spas, phoøng facial. Thaät loøng lieân laïc phone 480-833-3039, 480-330-1958

500-14L-121605/199791

500-28L-121305/199365

500-28L-121205/199205

Caàn sang 2 tieäm nail trong 2 mall ôû Mississippi, ñoâng khaùch vaø saïch seõ, muoán ñoåi vieäc laøm vieäc môùi. Xin lieân laïc Anh Phöông 601-408-2070

500-28L-121005/198988

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn gaáp tieäm nail trong plaza ñoâng khaùch, tieàn phoá reû $1,000 moät thaùng. L/L 714-417-1366

500-14L-121205/199125

Tieäm nails vuøng Whittier 4 baøn, 2 spa, 1 wax raát ñeïp, tieàn rent reû, caàn sang gaáp vì baän vieäc gia ñình, giaù caû thöông löôïng. 714277-0658

500-14L-121205/199215

Tieäm nails trong Mall, Palm Springs, ñeïp roäng 1,900sft, 1 phoøng giaët saáy, 2 phoøng wax TV 60", 6 gheá spa, 10 baøn nails, 2 hoà caù kieång, rent $3,350/ thaùng. Giaù $80,000. L/L 760343-2960, lease coøn 9 naêm

500-7L-121305/199335

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-21L-121505/199610

500-7L-121205/199109

NAILS Sang tieäm Nals vuøng Pasadena, 5 baøn, 3 spa, 2 hair, 1 facial. Maùy giaët maùy saáy, parking roäng. Rent reû. Tieäm môû laâu naêm, môùi remodel, giaù $50,000. L/L Tina: 626-304-9721

500-14L-120605/198405

Caàn sang gaáp tieäm Nails, caùch Bolsa 3 hours, tieäm trong Cosco shopping Center lôùn, khang trang , nhieàu khaùch walk-in, rent reõ, tieäm hoaït ñoäng toát, 6 gheá spa pedicure, vaø 6 baø n Nails, 1 phoøng facial. L/L 559-313-6559

500-7L-121305/199318

Tieäm vuøng Fullerton, khaùch Myõ traéng, 1 facial room, maùy giaët saáy, 4 baøn, 2 gheá, rent $650. Giaù $33,000. Thaät loøng mua xin goïi 714-870-4669 caùm ôn

500-7L-121205/199201

500-14L-120605/198427

500-21L-120305/198141

SnackBar naèm trong tieäm giaët caàn sang. 12645 Westminster giöõa Harbor/Fairview. Rent $950/ thaùng. Bao utilities sang $5000.00 deposit $1000.00 xem tieäm tröôùc neáu thích. L/L: 714653-5109

500-7L-121205/199200

500-14L-120505/198321

Caàn sang tieäm massage therapy coù baùc só license, coù 7 phoøng massage, 1 facial, 1 phoøng taém, khaùch Myõ traéng 100%. Xin goïi 714-580-1091

Salon vuøng Newport Beach caàn sang coù 6 toùc 3 nail, 2 spa môùi 1 phoøng facial roäng 1000 SQ khaùch Traéng 100% khu sang giaù cao, caét nöõ $50, caét nam $30. F/S $35, Ped $30, facial $90 naèm trong khu shopping coù chôï, bank of America, Starbuck vaø

500-21L-121205/199102

500-28L-121205/199172

500-14L-120805/198807

500-14L-121305/199310

RESTAURANT Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Aloha Hawaii B.B.Q Restaurant. Coù khaùch. Lease daøi. Rent reû . Address: 1507 W. Beverly Blvd, Montebello, CA. L/ L: 323-727-7187, 626-251-7142

Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng ôû Redlands, giaù cao. Tieäm ñeïp, sang coù 6 spa chair, 6 stations, 2 facial rooms vaø 1 laundry room. Giaù $90,000. L/L 949302-3818 hoaëc 909-379-8464

500-28L-120505/198312

500-7L-121305/199292

500-14L-121105/199060

Nhaø haøng sang ñeïp vuøng Laguna Niguel. ñòa ñieåm raát toát caïnh chôï Ralphs vaø T.G.I Friday’s Restaurant 3000+ sqft., coù Liquor License, caàn sang gaáp. ÑT 949-903-5655 or 714-3668220

RAO RAO VAË VAËTT

500-7L-121305/199285

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372

500-28L-120205/197886

- NAILS TRONG MALL. Caàn baùn tieäm Nails trong Mall ôû Dallas, TX, 8 gheá Spa, 10 baøn Nails. Fire wheel town center mall. Rent $4793, roäng 1280 SF. Giaù baùn $215,000. L/L: 213-804-5273 Gina. - RESTAURANT. Hai caùi nhaø haøng trong Mall caàn sang taïi San Antonio, TX. Rent $11,000/mon. each, roäng 800 SF ea. Income $100,000/mon. Giaù baùn $945,000 cho caû hai. L/L: 281235-0900. Khym, 213-8045273 Gina. - Caàn sang choã troáng trong chôï Hoàng Koâng, ñöôøng Bellair khu chôï ngöôøi Vieät ñoâng nhaát taïi Houston, TX. Giaù $17,000

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-121005/199017

ÑI QUA CHINA Höôùng daãn ngöôøi ñi qua China mua haøng hoùa, taïi ñaây coù baùn sæ vaø leû, ai caàn laøm aên, buoân baùn chôï trôøi hoaëc môû tieäm. L/L: 714261-3650

Caàn sang gaáp tieäm video phim boä HK, ÑL, HQ, trong Center lôùn Long Beach, tieäm coøn raát roäng ñeå môû theâm nhieàu D/vuï khaùc. Giaù thöông löôïng. L/L Cöôøng 562591-3838 Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm phim boä Hongkong, Korean. Phim leû vaø DVD. Tieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong khu chôï. 714-350-7690

RAO RAO VAË VAËTT

Major Franchise gas station for sale high profit fast growing area. Now is best the to get into gas station business, call 909-3368356

500-30L-121505/199582

Office Space Cho Thueâ roäng 500 SQFT, 840 SQFT. Giaù $1.10/ SQFT. Raát tieän cho caùc dòch vuï ñòa oác, baûo hieåm, vaên phoøng. Goùc Beach/Hazard, goïi A.Hoøa 714-373-4422

500-14L-121505/199608

2 nhaø haøng caàn baùn 3000 SF coù license Beer & Wine goùc Brookhurst gaàn Little SG & moät Fast Food goùc Harbor & Trask. Giaù baùn $55,000. Rent $3500/ M lease 10 years. Raát tieän ñeå môû tieäm phôû. L/L Julie: 714-4929987

500-7L-121605/199725

Caàn sang gaáp tieäm Toùc - Nails gaàn West LA 6 baøn Nails 1 station toùc 2 spa chair, 1 facial room, xin lieân laïc 323-933-6349 W, 714-757-5038 cell

500-7L-121605/199728

FOUNTAIN VALLEY. Office Space available, plaza delLago. Building. 17220 Newhope see agent suite 224. Reception area plus 3 separate office. Private restroom. Karen 714-557-1430 500-6D1267-121605/199729

RESTAURANT CAÀN SANG. Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang nhaø haøng vuøng Westminster raát ñoâng khaùch coù license Beer & Wine. Giaù 270,000K. L/L: 714234-6970 500-14L-121605/199768

Caàn sang gaáp nhaø haøng khu trung taâm saàm uaát ñöôøng Bolsa trong khu chôï AÙ Ñoâng, ñoái dieän P. L. Thoï, giaù caû thöông löôïng. L/L 714-391-1351

500-7L-121605/199783

Sang tieäm nail toùc vuøng Vannuys coù 6 baøn nail, 4 baøn toùc, coù phoøng facial, 2 giöôøng wax. Tieäm roäng, tieäm ñoâng khaùch, parking roäng raõi. Xin vui loøng goïi Coâ Bích cell 818-462-3475, bus. 818881-4584 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-121805/199870

RESTAURANT VN. Sang ñeïp, roäng raõi, raát môùi, ñòa ñieåm raát toát, khu Little Saigon ñoâng khaùch. Caàn sang vì lyù do söùc khoûe. Xin L/L Höông 714-665-9324 (tröôùc 9:00AM hoaëc sau 9:00PM)

500-28L-121805/199880

Caàn sang tieäm Dry Clean vuøng Moreno Valley, maùy ñaày ñuû, tieàn thueâ reû. Income $13,000/thaùng. Khu shopping center roäng. Good location. Caà n sang vôù i giaù $120,000 L/L coâ Kim 951-6564131

600-36L-082205/183685

500-5L-121805/199882

Caàn baùn tieäm Nail vuøng Orange Meã, Traéng, khu shopping. Tieäm môùi môû, raát ñeïp, coù 12 gheá spa 5 baøn 1 phoøng wax, 1 facial, maùy giaët, 1400 SF, 1 facial, khoâng ngöôøi troâng coi, baùn giaù 85 ngaøn. Neáu coù yù mua, xin L/L: 562-552-3361 cell, 562-9259702 H

600-28L-090605/185766

500-7L-121805/199887

Caàn sang tieäm Nail vuøng Riverside, goàm 7 baøn, 2 gheá, 1 phoøng wax, rent reû, hôïp cho gia ñình giaù thöông löôïng. L/L W: 951487-8198, C: 714-260-8729

500-7L-121805/199895

600-90L-092805/189174

MASSAGE THERAPISTS Very busy massage spa in Dana Point and Laguna Hills. 500 HRS needed. 949-489-0040 or 949813-7140 600-89L-101105/190981

REAL ESTATE AGENTS Now Hiring: Vaên phoøng caàn nhieàu F/T or P/T License Agents, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao, Lieân laïc Tina 714-7451458


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-101105/190989

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-14L-121005/199011

LOAN PROCESSOR Immediate Hiring: 2 Years Plus Experience - Staff wage 15/hr plus bonus, full time. Please contact + bring resume to Tina 714745-1458. Fax: 714-657-7588

Caàn moät ngöôøi laøm vieäc vaên phoøng, thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng Quickbook vaø caàn moät ngöôøi laøm vieäc shipping warehouse traû löông haäu. L/L 714641-7088

600-90L-101405/191469

600-14L-121005/199027

EXCELLENT JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Professional Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for serious people who want to have stable job and make lot of money. 100% supported and trained by 15 years experienced broker. Free real estate and loan classes. True stories: 1/ Victoria Just Listed and Sold two homes first month. Made $166/Hr. 2/ Thanh vaø Trang Listed and Sold Five Homes in a week. Made $162/Hr 3/ Bill and Haûi Closed 5 Loan in first month made $175/Hr. Coøn raát nhieàu agents vaø loan officers môùi vaøo ngheà ñaõ thaønh coâng ngay, xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Khoâng caàn kinh nghieäm. Phaûi thaønh thaät vaø sieâng naêng. Khoâng coù ñöùc tính treân xin mieãn goïi. Fax resume to: 714-836-8234 Hoaëc goïi 714-262-3425 for a privated interview. World Realty 300 S. Sycamore ST. Santa Ana, CA 92701. Broker/Owner Antoine Buøi

600-28L-121105/199068

Cty quoác teá, saép môû chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Caàn Sales Representative P/T 500-2000/month, F/T $2000-$8000/month. L/L Ryan 310-709-1148 Email iglowce@yahoo.com

600-28L-112905/197433

Coâng ty mua baùn, taøi trôï ñaïi oác danh tieáng laâu naêm vuøng Orange County, Pomona, San Bernadino caàn tuyeån sale person, hueâ hoàng cao, nhieàu quyeàn lôïi. L/L Phillip Nam 909-576-1934, 714-5312919

600-15L-113005/197569

Massage Therapist in Corona 500Hrs. P.T/F.T $25/Hr + tips. Call John 714-883-1250

600-28L-113005/197660

Tieäm Furniture vuøng Lakewood caàn taøi xeá giao haøng coù kinh nghieäm xin lieân laïc vôùi anh Thaéng 562-529-7025

600-14L-121505/199528

Truck Driver Class A 14 naêm kinh nghieäm. Ai caàn Driver khaån caáp. Laùi bao laâu cuõng ñöôïc. L/L: 714-618-3949, 714-724-6938

Need Turor in English and Mathematic for grade 9 student at home. Pls call: 714-962-6348

600-14L-121205/199121

Caàn Baùc só chænh xöông chiropratic caàn 2 coâ laøm massage therapy, laøm cho baùc lôùn tuoåi, vieäc trong nhaø taïi 710 S. Brookhurst St. #R Anaheim. 714774-3132, 465-6934, 697-4702

Caàn ngöôøi tieáp taân vaø ngöôøi baûo trì cho khaùch saïn full/part time. Moïi chi tieát, xin lieân laïc soá 714534-1818

600-7L-121205/199156

Caàn gaáp nhaân vieân bieát laøm Post Office vaø UPS hay Notary, gioûi English, löông haäu. Xin goïi 714224-8122

600-7L-121205/199174

CAÀN NGÖÔØI Caàn thanh nieân laøm vieäc trong Sign-Shop. Metal works. Khoâng kinh nghieäm OK. Löông tuøy theo khaû naêng laøm vieäc. L/L Phöôùc: 714-902-3003

600-7L-121205/199185

Coffee Shop ôû Houston, Texas, khu Vietnam caàn waitress löông $3000/thaùng + tip hoaëc $15/giôø + tip. Bao aên ôû. Xin lieân laïc 832659-5159

600-7L-121205/199193

Moving Co. Caàn taøi xeá xe truck 24 feet. Phaûi coù kinh nghieäm veà moving hoaëc furniture. L/L: 714580-6196

600-14L-121205/199212

Quaùn nhaäu ñoâng khaùch, caàn phuï beáp laéc chaûo + xaøo, caàn ngöôøi röûa cheùn + waitress löông cao + tips. L/L Dieãm 714-244-0345

600-20D12567-120605/198356

Caàn saleman & salelady kinh nghieäm cho tieäm furniture ôø Simi Valley, löông haäu, höôùng freeway 5 North, 118 West. Lieân laïc 714-363-1296 hoaëc 805-5272179

600-14L-120605/198360

CNC MACHINE SHOP Growing aerospace machine shop in Huntington Beach, looking for long term growth minded persons for following positions. 2 CNC Mill and Lathe operator Min. 1 years exp. needed. 1 CNC Mill and Lathe Program and SU - Min 5 years exp in both Mill & Lathe 1 inspector - Min. 3 years exp. We pay competitive wage, regular overtime and offer good benefits. Very comfortable working environment. Must speak English. Fax: 714-903-9992. Phone: 714-903-9972. Email: echo23@hotmail.com 600-7L-120705/198560

Tieäm Dry Clean caùch khu Little Saøigoøn 15 phuùt. Caàn gaëp 7058 Katella Los Alamitos caïnh Cypress vaø Garden Grove City caàn nam giaët uûi shirt. L/L: 714-9024012, 714-276-5804 600-14L-120705/198603

Tieäm baùnh & Cafeù caàn waitress full-time & part-time , 12982 Brookhurst Garden Grove , 714206-9276, 530-9999

600-14L-120805/198690

Construction: Caàn ngöôøi bieát veà construction, framing, plumbing, electrical cho commercial. Xin lieân laïc Uy 714-414-6707

600-14L-120805/198762

CAFEÙ ÑAÉNG Caàn ngöôøi röûa ly (nam) coù kinh nghieäm laøm ca chieàu töø 3 giôø ñeán ñoùng cöûa, doïn deïp, clean up. Xin lieân laïc 714-277-7933

600-7L-121305/199328

Cafeù Dalat caàn vaøi coâ tieáp vieân deã thöông, vui veû, laøm full time hay part time. L/L C. Uyeân 714454-1188, A. Höng 721-6946

600-7L-121305/199329

Bida Phi-Hoàng caàn vaøi coâ baùn haøng vui veû. Xin lieân laïc Uyeân 714-454-1188 hay 265-2009

600-14L-121305/199333

Caàn ngöôøi laøm vieäc taïi warehouse, full time. Xin lieân laïc Anh Theá 714-891-0640

600-7L-121305/199353

Caàn ngöôøi laøm Moäc bieát chuùt veà capinet. Traû löông theo kinh nghieäm. 714-875-0645 (vuøng 562).

600-14L-121405/199378

Tieäm baùnh Phaùp vaø Cafeù caàn nhieàu ngöôøi phuï vieäc lanh lôïi, lòch söï, full/ part time. L/L OÂng Duy taïi 15020 Moran St., CA 92683 sau 3PM

Caàn gaáp thôï Massage, Toùc, Facial, Waxing. Coù baèng 500G. Löông raát cao, tip nhieàu. Vieäc laøm thoaûi maùi, vui veû. L/L: 951279-5113

600-14L-120805/198795

600-7L-121405/199394

Tieäm Furniture ôû vuøng Anaheim, caà n ngöôø i delivery, coù kinh nghieäm, bieát laùi xe, soá tay, laøm full time. Xin L/L 714-251-1223

600-28L-120905/198817

Caàn thôï Tool & Die Maker coù kinh nghieäm; thôï baûo trì coù kinh nghieäm veà maùy moùc, ñieän cao theá. Löông haäu baûo hieåm. Goïi A.Coâng 714-210-8966, cell: 714417-1709

600-30L-121005/199010

Coâng ty T.V.N transport caàn taøi xeá giao haøng baèng A töø California ñi New York, ñi vaø veà trong tuaàn, tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Quoác 714-377-3651 or Vinh 714-889-8119 home 714903-2384

Caàn 1 nöõ tieáp vieân baùn haøng cho tieäm nöôùc hoa. Full time tuoåi töø (28-35). Coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh ngöõ, ñieàn ñôn: 2306 S. Harbor (giöõ a Chapman & Orangewood). L/L Ngaân: 714-748-4779

CAÀN 2 NÖÕ CUSTOMER SERVICE PART TIME Caàn phaûi coù 2 naêm kinh nghieäm, phuïc vuï qua ñieän thoaïi, thoâng thaïo tieáng Vieät/ Anh, thoâng thaïo duøng Internet, word & excel, laøm vieäc 8am-1pm hoaëc 3pm-8pm $8/hr. Xin goïi CT VITEL 714263-9053 600-4L-121705/199855

Caàn thö kyù laøm P/T löông haäu. Caàn theâm ngöôøi laøm construction seõ daïy ngheà traû tieàn maët. Jani 714-892-4370 or 714-7913432

630-7L-121305/199345

Caàn ngöôøi khoûe maïnh naáu aên, doïn deïp saïch seõ, neáu caàn ôû laïi nhaø. L/L Leeann 714-222-4448

Caàn ngöôøi baùn haøng boâng trong P.L.T vaø chôï teát. Haõng laép raùp ñieän töû caàn ngöôøi hôïp taùc hoaëc baùn heát coù maáy SMT throuhole. Nam: 714-8569350 600-14L-121505/199591

Massage Therapy Needed young & active, no experience will train, good pay, call 714-688-6078 600-7L-121505/199606

ª Chiropractor & M.D needed ª Dr. Hien Pham, D.C. Please contact Dr. Thoa ASAP 714-552-6297, 714-801-6165 600-14L-121505/199609

Club OÛ Hawaii caàn gaáp nöõ tieáp vieân (waitress) tuoåi töø 21-35, löông töø 7 - 13 ngaøn. Bao aên ôû veù maùy bay. Lieân laïc Trina: 714675-0390

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-28L-110705/194715

Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 6 thaùng. Löông $1100/thaùng. ÔÛ laïi ñeâm, phoøng rieâng. Vuøng San Bernadino. Goïi Haø: 909-4634210, hoaëc 909-563-0796 630-28L-112805/197305

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ Caàn ngöôøi giöõ treû ôû Florida, löông $1400/thaùng. Bao aên & ôû. Xin lieân laïc Myõ: 239-682-0818 cell, 239-643-5855 work 630-7L-112905/197463

Caàn 1 coâ 50-65 tuoåi coù kinh nghieäm, yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Phuï ít vieäc nhaø 6:30 ñeán 4:30, saùng chôû 1 chaùu ñi hoïc, phaûi coù xe, (tuaàn 5-4 ngaøy). Löông thaùng $1000. Laøm töø 1 thaùng 1 tôùi thaùng 6-2006. Öu tieân cho ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa. Goïi Dinh 949-830-8915, cell 949-302-2909, 949-981-3521 630-14L-120505/198260

Caàn 1 dì coi yeâu thöông treû vaø phuï vieäc nhaø, ôû taïi gia töø thöù hai ñeán thöù baûy, nghæ chuû nhaät, caùch Bolsa 30 phuùt. L/L 714488-3768

600-7L-121605/199702

Caàn ngöôøi lôùn tuoåi laøm vieäc ôû tieäm Coinlaundry vuøng Anaheim (Magnolia/Lincoln). Lieân laïc 714277-0369 600-3L-121605/199709

LE’S Travel taïi Little Saigon caàn ngöôøi laøm vieäc full/ part, nhanh nheïn hoaït baùt, bieát tieáng Anh. L/L 714-839-3312, fax resume 714-908-8085

Caàn ngöôøi tôùi nhaø ôû Tustin ñeå giöõ em beù; saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc Mai Höông 949-4337054

600-7L-121605/199711

Caàn ngöôøi thaønh thaät, hieàn laønh, thöông treû, giöõ beù trai 4 thaùng taïi nhaø, bao aên ôû vuøng Oceanside. Xin L/L 760-757-1722 600-28L-121605/199752

Caø pheâ Bình Minh vuøng Rosemead, caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm full time/ part time. Xin L/L 626-329-2069. Ñ/C 3365 B Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770 600-7L-121605/199759

Drafting, laøm vieäc part time/ contract, bieát autocad & 3D inventor hoaëc solid works. Email resume: bh@bhlighting.com or fax 949-699-6822 600-14L-121605/199762

Tieäm chiropractic clinic caàn thôï nöõ massage therapy vuøng Garden Grove, löông haäu + tip. Xin L/L 714-530-4969, 714-9251935. Caàn baùn 1 maùy lock vaø 1 coverstick 600-7L-121605/199782

Caàn thôï or phuï contraction kinh nghieäm, löông cao, theo khaû naêng, laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L: 714-414-5452, vui loøng nhaén teân, ñieän thoaïi. 600-14L-121605/199790

HELP WANTED Vegetarian - Vegan Restaurant needs, good people and proffesional assistant manager, waiter and waitress, full time only, fluently in English is a must. L/L 714-418-0658 or 714-4748488

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

630-7L-121205/199124

Nhaø vuøng Mission Viejo. Caàn ngöôøi giöõ treû vaø phuï vieäc nhaø. Chi tieát xin lieân laïc 949-8376480 hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén. 630-14L-121205/199136

Caàn moät coâ döôùi 60 tuoåi giöõ moät beù gaùi 2 tuoåi taïi nhaø. Bushard + Mac Fadden. 714-679-4588, 714-679-4603 630-7L-121205/199143

Caàn 1 baø giöõ treû 19 thaùng. Khoaûng 50-55 tuoåi saùng ñi chieàu veà taïi vuøng Marina Del Rey gaàn phi tröôøng LAX, löông haäu. Goïi Ngoïc Höôøng 702-334-2191 630-7L-121205/199147

Caàn dì trung nieân, sieâng naêng, yeâu treû, chaêm soùc beù 2 tuoåi & laøm ít vieäc nhaø. Bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi 714598-5667 630-14L-121205/199149

Caàn ngöôøi troâng treû vuøng Quaän Cam. 1 em 3 tuoåi 1 em 6 thaùng. Löông haäu, goïi baø Linh 949-5525226 630-14L-121205/199178

Caàn moät baø coù xe hôi ôû laïi ñeâm ñeå laøm baïn baø ñöùng tuoåi, khoûe maïnh ôû Anaheim, bao aên ôû, phoøng rieâng, löông thaùng. L/L Trinh: 714-636-4296 630-14L-121305/199236

Caàn ngöôøi coi em beù (5 thaùng) 6 ngaøy/tuaàn ôû ñeâm caùch Santa Ana 4 tieáng laùi xe ($1000/thaùng). L/L Thanh cell: 714-468-8936, bus: 928-681-4242 630-7L-121305/199240

Caàn moät dì chaêm soùc baø cuï coøn khoûe maïnh ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy tuaàn, löông $800/thaùng. L/L baø Tö: 949-951-3251 630-7L-121305/199241

Caàn 1 dì chaêm soùc chaùu beù 6 thaù n g, 6 ngaø y /tuaà n . Löông $1000/thaùng. L/L coâ Haïnh 949951-3251

640-14L-120905/198967

630-7L-121405/199473

630-7L-121605/199666

Caàn dì tuoåi töø 35-55, saïch seõ giuùp vieäc nhaø, naáu aên, giöõ beù gaùi 11 thaùng. ÔÛ laïi nhaø, phoøng rieâng, Huntington Beach. L/L Huø n g 714-657-8700. Tiffany 714-653-8900 630-7L-121605/199679

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø 6 ngaøy/ tuaàn. Xin goïi Coâ Oanh 714-9688078 630-3L-121605/199773

Caàn ngöôøi troâng baø cuï vaø naáu côm, xin lieân laïc coâ Khanh phone 714-775-0944, cell: 714-2605629 sau 12:00 giôø tröa.

640-7L-121205/199101

Light Assembly caàn 2 nöõ bieát chuùt ít tieáng Anh. Khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. M-F $7/hrs, 7:30am - 4:00pm. L/L: 714-4371549 sau 8:00pm 640-7L-121205/199186

CAÀN THÔÏ SÖÛA XE Manager Ñieàu Haønh Shop. Thôï Smog Check (coù License) Thôï Maùy - Ñieän - Hoäp Soá Thôï Detail - Giaët Thaûm - Röûa Xe Sieâng naêng, söûa gioûi, löông cao. Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. Lieân laïc 714-653-0174 or 714883-8440 640-7L-121205/199208

630-14L-121605/199784

Caàn 1 baùc khoâng vöôùng baän gia ñình vui veû khoûe maïnh 60 tuoåi trôû laïi, bieát naáu aên, doïn deïp troâng coi beù 3 tuoåi, löông cao. 310465-5191 630-7L-121705/199827

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh, giöõ baø cuï vuøng Long Beach, ñi veà, ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi soá 562-428-8741

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 640-7L-121705/199859

Electronics/ Electro-Mechanical Assemblers. Full time for assembly of Uninterruptible Power Supplies for small growing company. Requires related experience & good English communication skills. Resume: IntelliPower, 1385A Warner, Tustin, CA 92870. Ph: 714-566-0144. Fax: 714-566-1045. Email: LH INTELLIPOWER@YAHOO.COM

640-36L-121305/199362

650-28L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nail Supply, môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Haøng ngaøn gheá Spa Pedicure môùi veà giaù reû ª Caàn thôï gaén gheá Spa. NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell 714-414-6122

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaân tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-14L-022105/156221

ROSE SKIN CARE ° Ñaïi lyù cho DERMALOGICA products. ° Nhaän NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà SKIN CARE: - European skin care. - Acne - sensitive skin treatment. - Xöû duïng maùy 8 functions - Maùy maøi da (Diamond Microdermabrasion) - Laøm facial baèng Dermalogica products. ° LUYEÄN THI FACIAL laáy baèng State Board ° Goïi Coâ Hoàng Bus: 714-6381670, cell: 714-467-5757 650-36L-031105/158956

640-14L-121305/199364

630-7L-121705/199853

Caàn gaáp 1 phuï nöõ troâng coi baø cuï 76 tuoåi ôû Costa Mesa, nguû ñeâm 5-6 ngaøy moät tuaàn $1200 moät thaùng, xin lieân laïc 949-8363699

630-28L-121805/199869

Caàn moät coâ hoaëc baùc bieát laøm vieäc nhaø vaø chaêm soùc moät beù trai 4 thaùng. Xin lieân laïc Tröôøng hoaëc Höông W: 910-350-8883, H: 910-793-6608 630-7L-121805/199875

Huntington Beach. Caàn moät ngöôøi giöõ beù trai ba thaùng, saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi. Mon - Fri. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát. 714-596-6453

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-28L-040605/162589

Thaát Nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh! Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân Nha Khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. L/L United College of Dental Lab Technician. 714-379-8228.

650-24D2-091205/186745

Caàn thôï nail nöõ coù baèng, coù kinh nghieäm, löông cao, tip haäu. Lim 724-910-3446

650-28L-091305/186955

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu caàn thôï: * Boät nam bieát tchaân nöôùc. * Facial Waxing bieát tchaân nöôùc (bao löông $600 - $700 week) tuøy theo KN. * Caàn tc spa. L/L: 323-678-2406 or 310-9203078 650-14L-091905/187699

NAILS PALM SPRING giaù cao, tip haäu, caàn thôï nöõ K/N boät P/W coù baèng wax caøng toát, bao löông $800/tuaàn, coù choã ôû, nghæ Sunday. L/L 760-369-8881 tieäm, 818-571-2092 cell 650-28L-092005/187981

Irvine Big Shopping Center Nail Station rent $130 weekly, 2 weeks free , call 949-733-0885 or come “Alina Beauty Supply & Salon”, 14370 Culver Dr. #D 92604. Rent or commission. 650-90L-092205/188337

Caàn thôï bieát laøm boät Pink & White, silk vaø tay chaân nöôùc, tieäm ôû vuøng Newport Beach, caùch Bolsa 20'., löông cao, tip haäu. L/L Bus: 949-548-4527, cell: 626-272-2734 650-5L-100605/190226

Nails Spa caùch Bolsa 15' caàn thôï gaáp, boät, facial, wax kinh nghieäm coù baèng, löông $500 $600 tuaàn. 714-856-9436, 562427-8223, laøm Sunday. 650-36L-101305/191373 650-7L-101505/191571

Luyeän thi ñeå laáy baèng hoaëc ñoåi baèng Toùc, Facial, Nails cuûa Cali, baûo ñaûm ñaäu, luyeän boät pink & white, gel, fiber glass. L/L Mr Bình 714-362-1973 650-14L-110905/194978

HAPPY NAILS FRANCHISE Vuøng LA. caùch Bolsa 30' laùi xe, caàn thôï nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $600-$800/tuaàn. W: 310410-8411, 714-460-3885 650-90L-111105/195244

630-7L-121705/199848

630-7L-121805/199868

650-7L-072505/179392

NAIL & HAIR JOBS

630-7L-121705/199841

Caàn moät baø laøm vieäc nhaø, naáu aên vaø phuï coi 1 chaùu beù gaàn 2 tuoåi. Bao aên ôû. Goïi 714-721-1888

650-14L-072205/179061

Tieäm toùc caàn thôï toùc, nail, facial, aên chia hoaëc bao löông cho rent station toùc, nail, facial hoaëc cho möôùn nöûa beân ñeå laøm nail, xin L/L: 714-292-2616

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

650-28L-052704/120245

630-7L-121405/199493

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, vaø coi 2 beù gaùi sau giôø hoïc. Töø thöù 2 thöù 6, 7am - 6pm. Bieát laùi xe. Nhaø goùc Westminster/Newland. L/L 714-468-7416, 714-9149316

Caàn 1 coâ taän taâm & yeâu treû giöõ 1 beù 2 tuoåi, bieát naáu aên & chaêm soùc vieäc nhaø. Nhaø goùc Garden Grove. L/L Nhö 714-724-9739

630-7L-121205/199086

640-36L-112105/196616

630-7L-121405/199451

630-29L-121005/198970

Caàn 1 chò ngöôøi laøm giuùp vieäc nhaø & yeâu thöông treû. Nhaø ngay trung taâm Little Saøigoøn (Magnolia & Hazard). ÔÛ laïi nhaø, coù phoøng rieâng. Nghæ Chuû Nhaät. Löông thaùng $1000. Xin goïi 714280-6957 or 714-280-6958

Established Electronics Co. in O.C is now hiring: - Electronic Assemblers. - Quality Control Inspecters. - Machine Operators/ CNC machine Operators. - Shipping/Receiving Clerks. - Medical Assemblers w/ microscope exp. Requires recent related experience & good communication skills. To apply walk-ins welcome Monday - Friday from: 7:30AM - 10:30AM. 1701 E. Edinger, suite C-4, Santa Ana Call 714-480-1611 Bring 2 form ID & 2 references

630-30L-121405/199440

Caàn phuï nöõ giuùp vieäc nhaø, naáu aên nguû qua ñeâm. Löông cao, nhaø caùch Bolsa 15 phuùt. Lieân laïc coâ Haø 714-553-9991

Caàn moät phuï nöõ (hay ngöôøi vôï choàng ñöùng tuoåi) bieát laùi xe, troâng coi vaø ñöa em beù ñi hoïc. Bao aên ôû, löông haäu. L/L: 714580-4698

640-21L-072805/179871

630-7L-121405/199386

630-14L-120805/198637

Caàn ngöôøi ñeán nhaø giöõ 1 beù gaùi 11 thaùng. Bao aên ôû. Nhaø ôû Las Vegas, Nevada. Xin goïi 702-6823064 hoaëc 702-247-9190

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn ngöôøi Nam khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu chaêm soùc 2 cuï giaø, 6 ngaøy 1 tuaàn. Bao aên ôû. Löông $1200/thaù n g. Vuø n g Garden Grove. L/L Myõ 714-260-8397

600-7L-121805/199894

600-14L-121405/199429

Coâng Ty caàn taøi xeá laùi truck thuøng giao haøng. Class C OK. Lieân laïc anh Thanh 714-825-1638 sau 12 giôø tröa

600-7L-121705/199830

630-7L-121305/199331

Caàn moät ngöôøi coi cuï baø bao aên ôû, cuï vaãn khoûe ñi ñöùng bình thöôøng. Xin goïi Coâ Lieân Ñ.T 714856-5226

600-14L-121505/199579

600-14L-121305/199264

600-7L-121305/199313

600-30L-121705/199818

Caàn nöõ tieáp vieân tuoåi töø 23 trôû leân, lanh, hieàn hoøa deã thöông. Löông $4000 ñeán $5000/thaùng. L/L Chò Chinh hoaëc Thuûy 808218-5178 Chinh, 808-591-2880 Chinh/Thuûy

Caàn ngöôøi giöõ 3 beù trai: 8, 6 & 2 tuoåi. Thöù 4-6. $1200/thaùng. Nhaø vuøng Mission Viejo. Toái nguû laïi hoaëc veà. Xin L/L 949-2940574, 949-413-2141

600-7L-121305/199222

CAÀN GAÁP Baïn coù chuùt ít khaû naêng dieãn xuaát vaø öa thích laøm vieäc tröôùc maùy quay phim, öa thích xuaát hieän trong nhöõng ñoaïn phim quaûng caùo ngaén treân tivi. Coâng ty chuyeân veà Production chuùng toâi ñang caàn gaáp quyù vò nam nöõ tuoåi töø 25 ñeán 50 tuoåi (khoâng caàn kinh nghieäm). Löông haäu. Xin goïi 714-535-3690 hay 714863-9341

630-7L-121305/199308

Caàn ngöôøi khoûe maïnh naáu aên, doïn deïp saïch seõ, neáu caàn ôû laïi nhaø. L/L Leeann: 714-222-4448

600-21L-121705/199858

Manager/ Supervisor needed for water store and home delivery. Responsible for all aspects of store operation. Retail sales experience preferred. Fluent in English and Vietnamese. Please call 714-651-3902

600-7L-121305/199276

Caàn ngöôøi khoûe maïnh saên soùc oâng cuï ôû Irvine theâm chi tieát xin goïi 714-731-1014 hay 714-8924371. Neáu khoâng goïi ñöôïc, ñeå lôøi nhaén.

Tieäm Furniture vuøng OC caàn ngöôøi giao haøng, full time coù kinh nghieäm, xin lieân laïc 949-6907709

600-14L-121505/199623

Tieäm Dry Cleaners caàn thôï uûi kinh nghieäm. Löông haäu, xin goïi Ñieàn 714-848-8611 hay 714653-5522

630-7L-121305/199286

Baùn ñaàu xe truck 18 baùnh Freight liner Century, 2001 maàu ñen 710,423 miles. Xe ñang chaïy toát. Phone 714-331-6505, lic UP46686

600-7L-121505/199621

Caàn thôï coù kinh nghieäm veà facial vaø laøm massage body. Xin goïi Chò Lan 714-280-6108, 714554-3936

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-121605/199792

Caàn baùc phuï giöõ treû, phuï vieäc nhaø ôû qua ñeâm, 1 tuaàn 6 ngaøy. L/L coâ Ngoïc 714-997-4623

600-7L-121505/199538

Chôï caàn taøi xeá laøm vieäc full time, part time vaø 1 quaûn lyù haøng ñoà khoâ. Xin lieân heä soá ñieän thoaïi 714-775-6678 hoaëc 714-2519588

600-14L-120505/198262

600-14L-120605/198345

600-14L-121505/199534

Caesar’s Restaurant (Quaùn Nhaäu) caàn tieáp vieân treû ñeïp, vui veû laøm part time, full time. L/L chò Dung 714-492-9987

Caàn xe 18 baùnh taûi haøng xuyeân bang. Xin L/L 760-224-3844 or 760-224-5366 Hoaø n g Texas, needed 18 wheelers delivery general, freights for 48 states

600-14L-120605/198338

600-28L-121405/199491

600-7L-121205/199097

600-14L-121205/199093

RAO RAO VAË VAËTT

600-14L-121405/199483

GRAPHIC & PRINTING PREPRESS. Tieäm in lôùn vuøng Santa Ana caàn moät Graphic / Prepress coù kinh nghieäm, Full/Part time, Xin goïi: 714-558-9595 or Fax resume 714-558-7960

Day Spa caàn Massage Therapist coù 500/Hrs, certificate. Laøm vieäc gaàn Seal Beach. Good pay good tips. Call Anna 714-417-2236

600-90L-120105/197844

Caàn taøi xeá 18 baùnh 2 naêm KN, löông cao traû ngay khi veà, bonus cuoái naêm neáu haõng income khaù. L/L Ñöùc 714-782-2209, nhaø 714826-9855

Construction caàn thôï kinh nghieäm framing plumbing electrical, lieân laïc Kim 714-5372679, 714-234-6820

Hiring Internal & Outside Sales Rep. Must speak English & Vietnamese Sales exp require. Base salary. Commission & benefit. Phone: 714-444-4144, fax: 714444-3044. Lexor Int. 1939 S. Susan St, Santa Ana, CA 90704

600-14L-112205/196620

Caàn THÔÏ MAÙY vaø THÔÏ BODY gioûi, coù ñoà ngheà, traû löông cao. L/L 714-636-6823, 714-5303451

600-7L-121405/199434

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

640-14L-121405/199367

Caàn ngöôøi. Micro Analog, tuyeån nhaân vieân 1/ Electronic assemblers, (15) - nightshift, $6.75 $7.26/h, no experience required, must speak English Vietnamese; 2/ Hand-soldering assemblers, (3) - nighshift, $8-$10/h, 1-3 yrs exeperience w/handsoldering for electronic manufaturing. 3/ Cable planner (1) - day shift, $10-$12/ h, must have experience in electronic components & Microsoft Excel, coordinating task & interface w/production scheduling & vendors. L/L: 909-392-8277

650-7L-032905/161392

CAÀN THÔÏ. Tieäm Nail trong shopping Center, caùch Bolsa 25', ñoâng khaùch caàn thôï nöõ boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông, $500/ w up. LL 562-989-5509, 562279-1122

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, Gel, Solar, Silkwrap, (Special 4 way Pinkwhite). Taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRAINING SKINCARE: Höôùng daãn caùch söû duïng maùy Treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy Microdermabration. Caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp. Daïy xaâm thaåm myõ coù caáp Certificate. MAGIC EYE: Baùn vaø training Extension noái loâng mi daøi ra Daøy vaø ñaäm theâm hôn. Goïi cho Tracy: Home: 714-3790727 Bus: 714-995-1522 650-40L-111205/195416

Tieäm ôû Florida in khu Myõ traéng caàn nhieàu thôï Nails. Löông töø $600-$1000, neáu thaät loøng xin L/Laïc 954-941-2376, 954-7013087

650-36L-032905/161397

650-36L-111505/195833

650-36L-041205/163517

650-36L-112005/196490

640-7L-121505/199512

PRINTER/ FAX/ SCANNER/ LAPTOP Repair Technicians. Need 3+ year experienced Field and Depot Repair Technicians for repairing HP/Lexmark/ Okidata/ Xerox Laserjet, Inkjet, Dot Matrix A+ and Manufactures. Certications. Part/full time or Contracting. Send resume with salary details ASAP IT Alliance, Inc, Irvine, CA HR@IT-Alliance.com Fax: 949-477-3018

650-36L-060805/172387

640-7L-121505/199569

MACHINE SHOP Caàn CNC Mill, Set-up and Operator caàn coù kinh nghieäm 3 naêm. Khoâng kinh nghieäm mieãn goï i , xin goï i töø 10:00am to 2:00pm. Tel: 714-744-5886, fax: 714-744-6014

650-7L-112205/196700

Tieäm vuøng Palm Spring khaùch sang tieàn tip haäu, caàn thôï boät tay chaân nöôùc, löông bao tuøy theo khaû naêng. L/L Christine B: 760324-5538, cell: 310-491-6572

640-7L-121605/199629

Immediate opening for an assembler and material handler. Must speak some English. Apply at Anacom MedTek 1240 S. Claudina St., Anaheim, cross streets Anaheim Blvd., + Ball 640-7L-121605/199750

Caàn CNC Fadal Mill vaø CNC Lathe Operator. Ñieàn ñôn taïi: 7141 Thomas St #B, Buena Park. L/L Ñaït: 626-807-2077 640-7L-121705/199800

Haõng may haøng len. Caàn thôï 1 kim + overlock. Coù kinh nghieäm. Traû löông giôø. Caàn thôï patten maker coù kinh nghieäm, giaù löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Trang: 714-590-9229, 714-748-2602

650-28L-112205/196703

650-30L-071205/177365

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn thôï lôùn tuoåi, OK, coù kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage, tip cao, bao löông. L/L 714-271-6640 hoaëc 562-902-9514

650-7L-071905/178486

Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät coù kinh nghieäm vaø thôï tay chaân facial, löông cao hoaëc bao löông. 310-707-3176 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Vuøng Lakewood, caàn thôï nail nöõ part time, bieát waxing, löông cao, tip haäu, bao löông. L/L 562-8043660 650-28L-112305/196820

NAILS NAILS NAILS Tieäm Nails vuøng South Bay caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm xin goïi 310-376-5684

650-28L-112305/196911

SCOTTSDALE, ARIZONA. Caàn nhieàu thôï nöõ kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn. LL Steve Business 480-990-1840, cell 562972-7837


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-21L-120505/198294

650-28L-112605/197108

Caàn nöõ thôï Nail. Tieäm trong mall vaø thôï tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia, xin L/L: 262-4122975

650-28L-112605/197153

CAÀN THÔÏ NAILS VUØNG Bakersfield , bao löông $500-$600 tuaàn, bao aên ôû phaûi kinh nghieäm 2 naêm, thôï nöõ. 661-246-8403, 661-396-9802

650-36L-112805/197373

650-14L-120805/198682

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-121205/199132

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp thôï nail bieát boät vaø gioûi chaân tay nöôùc, bao löông, tip haäu, laøm vieäc trong tieäm vui veû. L/L Bus 310-475-4266, home 626570-6797

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310-608-2180, cell 310-5310089

Tieä m Nails vuø n g Huntington Beach caàn thôï boät pink & white vaø tay chaân nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia. L/L 714-863-0107 or 714-373-1565

650-14L-120505/198317

650-14L-120805/198710

NAILS Center lôùn. Ñoâng khaùch coù Spa. Löông cao, chuû thôï hieàn caùch Bolsa 15". Caàn nöõ gioûi boät + nöôùc. Full time & 6 - 7 - CN. 714-527-2462 N, 827-1744 T

650-7L-121205/199135

Caàn thôï Nail gaáp coù kinh nghieäm , Bao löông $700/tuaàn hôn thì chia, laøm ôû Wisconsin khu Myõ traéng. L/L Tieán or Ngoïc work: 262-694-4135, Home: 262-6944954

Caàn thôï Nail gioûi moùng boät. Bao löông $700/tuaàn. Laøm hôn thì aên chia. Coù choã aên, ôû. Laøm 6 ngaøy/ tuaàn. Chi tieát L/L tieäm: 269-9255320, cell: 616-634-0153

650-14L-120505/198322

Caàn thôï nail kinh nghieäm xuyeân bang (ILLINOIS), bao löông $700/ tuaàn. Goïi Chò Minh 618889-2070

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Downey caùch Bolsa 15' laùi xe caàn gaáp thôï boät vaø nöôùc. Bao löông tuøy khaû naêng, xin L/L Le: 714-785-1775

650-14L-120805/198780

650-7L-121205/199145

650-14L-120805/198733

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412

650-36L-112805/197374 650-14L-120505/198323

650-14L-120805/198808

Caàn thôï NAIL coù kinh nghieäm khu Myõ Traéng laøm 6 ngaøy löông töø $800 ñeán $1000 1 tuaàn. Tip haäu. 812-339-7318 (work), 812219-5317 (cell)

650-14L-121205/199146

Caàn thôï Nails nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Coù choã aên ôû. Bao löông hoaëc aên chia/tuaàn 6 ngaøy. L/L Jenni C: 815-590-0325, 815-590-0523

650-14L-120605/198375

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

650-14L-120605/198399

650-28L-112905/197466

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N boät nöôùc vaø wax tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800/tuaàn. L/L: 760-251-8755 (W), 714-3760794 (C)

650-14L-112905/197555

Baùn DVD daïy veõ Nail thöïc haønh CB ( 3 disc.), DVD 800 maãu veõ Nail (3 disc, taëng 1 DVD veõ caên baûn). LH: Linh 714-251-0744, 714-531-3830

650-14L-120605/198425

Caàn nöõ massage therapits, coù 500 hrs vaø Westminster license caøng toát, work under Doctor, löông haäu, tip cao $30/hr. plus tip. Call 714-414-2415

650-14L-120905/198849

Day Spa môùi, ñeïp, caàn thôï nail vaø thôï laøm facial coù kinh nghieäm, laøm vieäc vui veû, laâu daøi. Call Anna 714-417-2236

650-14L-120905/198851

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-344-1088, sau 9PM 626679-1614

650-14L-120905/198963

650-36L-113005/197706

650-14L-120605/198450

650-28L-120105/197744

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc xuyeân bang, bao aên ôû $700 tuaàn, hôn chia neáu caàn chuû seõ training. Tip cao, chuû vui veû. L/L: 410960-0357, 434-239-6990

650-3L-120405/198175

Caàn thôï nails nam nöõ vôï choàng OK kinh nghieäm moùng boät laøm trong mall CA, caùch Santa Ana 10 tieáng laùi xe, bao löông $800/ week treân aên chia. 714-9024413

650-14L-120505/198187

Caàn thôï Nail Nöõ K/N bieát waxing caøng toát, Bao löông $500$600/tuaàn, nghæ CN, laøm taïi vuøng San Pedro. 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H)

Caàn thôï nöõ treû gioûi boät pink/ W laøm luoân C/T nöôùc, löông cao, tip good, vuøng traéng, coù nhieàu spa, baèng waxing caøng toát, laøm luoân Sunday, löông $600-$800/ W, bao löông neáu caàn tuøy K/N, vuøng Bolsa ñi chung xe. L/L 714369-3658

650-14L-120605/198463

Caàn gaáp thôï nail, bieát laøm moùng boät, bao löông treân chia, vuøng Bakerfield, caùch Bolsa 2 tieáng. L/L 661-322-3122, 970-3768295

650-14L-120605/198473

Tieäm Nail ôû Lakewood Caàn thôï tay chaân nöôùc , bieát waxing facial caøng toát, môùi coù baèng OK, will train. L/L 714-657-4289, 310-938-6754

650-14L-120605/198474

650-14L-120505/198192

Tieäm Nail ôû AZ vuøng traéng tip cao, Caàn thôï Nöõ chaân tay nöôùc, Bao löông, coù choã ôû. 520-5755554, 714-705-3770

650-21L-120505/198214

Caàn thôï K/N khaùch Myõ traéng , löông $3,000 up. Laøm vieäc taïi T/B Iowa. Nhaø coù phoøng rieâng. L/L Thu 641-583-1656

650-14L-120505/198216

Caàn thôï Nail Nöõ coù KN boät, bieát wax OK, caùch Bolsa 20' coù xe ñi chung, löông $500& up coù Bao löông . L/L 310-835-6998 tieäm, 714-251-7549 sau 8PM

650-14L-120505/198224

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm & lic bieát laøm color, high light, perm, caét layer, Xin lieân laïc 714642-2276, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi, Bao löông or aên chia.

650-7L-120505/198243

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi airbrush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-422-0527, Cell 714-4259157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805

650-28L-120505/198274

NAIL Arizona, caàn sang tieäm nail trong khu shopping center lôùn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. L/L Lee phone 602-412-7885 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI

Caàn thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. L/laïc Lisa 805-984-2723 or 805-200-7681

650-7L-121205/199170

650-14L-120905/198964

Caàn thôï nails gioûi boät, bao löông $3,200/ 1 thaùng, tip haäu $200 1 tuaàn, laøm 9:30AM-6:30PM, nghæ chuû nhaät, tieåu bang New Hampshire, coù choã aên ôû ñaøng hoaøng, chuû hieàn laønh. Goïi Lisa W 603924-6879, cell 651-492-7151

650-14L-121205/199175

650-14L-121005/198973

Caàn thôï nöõ bieát laøm boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, caùch Santa Ana 3T, bao löông $700/ tuaàn hôn aên chia. L/L 760449-0075 (Kim)

650-14L-121005/198998

Tieäm nail ñoâng khaùch ôû FL, caàn 2 thôï coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc, khoâng caàn baèng, bao löông $600/ tuaàn, laøm 6 ngaøy. Tieäm 714-562-3933, cell 772-9790615

650-14L-121105/199066

Caàn thôï tay chaân nöôùc, öu tieân lôùn tuoåi môùi ra tröôøng OK, khaùch traéng, tip haäu, tieäm caùch Cali 4h. Tel: 928-763-0899, 714-6234797, Passion Nails

650-7L-121205/199087

Tieäm Nails vuøng Hightland Park Figuera khaùch ñoâng tip haäu caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát. Lieân laïc Lucy tieäm 323-259-1548, home: 323-2584419

Vuøng Simivalley caàn thôï nöõ K/N pink & white, facial. Ñoâng khaùch walk-in, khaùch sang, tip haäu. $700 - $900 tuaàn, coù choã ôû. 805578-3499, 805-304-3951

650-14L-121205/199177

Löông $800 - $1200/tuaàn. Tieäm Nail trong Ontario Mills Mall. Raát nhieàu khaùch walk-ins. Tip haäu. Caà n gaá p nhieà u thôï nöõ kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc vaø wax. Caàn 1 thôï nöõ cho 6, 7, Chuû nhaät, xin L/L: 909-381-3500 or 909-559-0171

650-7L-121205/199189

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-7L-121205/199203

Great Clips now hiring qualified hairstylist in Tustin, Fullerton and Laguna Niguel. Great pay and benefits. Please call 714-5055907 or 714-724-5683

650-14L-120705/198568

Tieäm ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caùch Bolsa 25' Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, Bao löông $400-$500/w. L/L W: 310-5490911, H. 562-439-5714

650-7L-121205/199218

650-7L-121305/199339

CORONA Finest Nail. Caàn gaáp thôï boät gioûi, phaûi coù kinh nghieäm P/W, bao löông cao, khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. Phöông 714-657-2630 cell, 951-2780382 tieäm 650-7L-121305/199223

Caàn gaáp thôï gioûi tay chaân nöôùc vaø thôï facial/waxing cho tieäm ñang ñoâng khaùch vuøng Meã caùch Bolsa 35 phuùt. Löông baûo ñaûm. L/L: 714-889-0439 650-7L-121305/199235

Shop Nails Hair ñoâng khaùch, vuøng Anaheim caàn thôï Nail Toùc nhieà u kinh nghieä m , hieà n deã thöông, seõ bao löông. Caàn laøm full time. Hoa: 714-778-1953 (B), 714-553-3024 cell 650-7L-121305/199237

Caàn thôï Nails (Nam or Nöõ) 6 ngaøy/tuaàn, löông $700 trôû leân 1 tuaàn, ñi xe chung caùch Santa Ana 4 tieáng laùi. L/L Tom: 714-4688936 or 928-681-4242 650-7L-121305/199243

Caàn thôï Toùc - Nails kinh nghieäm. Tieä m ñoâ n g khaù c h ôû Garden Grove. Chuû bao löông, xin goïi 714-774-8254 or 714-467-6198 cell

650-5L-121305/199244

Tieäm Nails ñeïp, khu sang. Tip cao, caùch Bolsa 15" caàn thôï gioûi boät, gel, bieát facial waxing caøng toát. L/L Kim: 714-615-5661, 562-493-6654

650-7L-121305/199254

NAIL CAÀ N GAÁ P nöõ coù kinh nghieäm boät, laøm tay chaân nöôùc, waxing, bao löông. L/L: 310-5139829 (vuøng Carson) caùch Long Beach 5 phuùt laùi xe. 650-14L-121305/199261

Tieäm Nail vuøng PalmSpring caàn thôï boät nöõ KN, coù choã ôû vaø xe ñi veà nghæ Chuû Nhaät. L/L Holly: 4688415

650-10L-121305/199271

Caà n gaá p thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, vuøng Myõ Traéng, tip haäu. Bao löông $70/ ngaøy. Laøm Chuû Nhaät. L/L: 310374-5272 (W), sau 8 giôø PM 310-371-9910 (H), cell 310-6589467

650-14L-121305/199283

650-7L-121305/199289

650-7L-121305/199314

650-14L-120705/198600

650-30L-120705/198606

Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ bieát laøm pink & white gioûi, xin lieân laïc cel: 336-755-8879, tieäm: 336-386-4511

650-6L-120805/198667

TORRANCE Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Rolling Hills, Myõ Traéng. Tip haäu. Bao löông theo khaû naêng. Carpool. L/L: 310-541-7955 (tieäm), 714-6097317

650-14L-121205/199119

HAIR & NAILS P.B.S Hair & Nails, goùc Chapman/ Magnolia, caàn gaáp thôï nails bieát laøm moùng boät kinh nghieäm, bao löông $350-$400/ week + commission. Goïi Phöông 714-636-3599, 636-3810 9AM7PM Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn thôï boät gioûi, kinh nghieäm, bao löông. Laøm gaàn vuøng Huntington Beach. Xin goïi Trang hay Trina 714-848-0882 hay 714425-9677 650-7L-121305/199319

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446

650-14L-121205/199118

CAÀN gaáp thôï nail, löông $700/ tuaàn, nghæ chuùa nhaät, khu Myõ traéng, tip haäu, saün choã aên ôû. L/ L Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-474-6245, toái 931-224-8192

650-14L-121305/199357

Caàn thôï Toùc bieát laøm moùng boät, vuøng Garden Grove. ÑT: 714638-5582

650-7L-121305/199361

650-7L-121305/199320

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-121405/199480

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-7L-121605/199633

Nail Spa lôù n vuø n g Torrance (traéng) caàn thôï Facial + tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát. Löông cao tip haäu, ñi chung xe vôùi chuû. Goïi Thoï 714-350-7458, 310944-9600 W

650-7L-121605/199637

Caàn gaáp thôï Nails PT. Vuøng La Habra (Bolsa 30 min). Boät chaân tay nöôùc. Full set $18. Part time Fri & Sat 6/4 ($60 - 120/day). 562-690-5005

650-7L-121605/199639

Tieäm trong mall ôû Bakerfield ñoâng khaùch, caàn thôï nail coù kinh nghieäm pink & white, bao löông $600/tuaàn. Coù theå hôn $600 tuøy khaû naêng. L/L Michael ÑT: 661397-7470, cell: 805-766-0445

650-3L-121605/199653

Nails & Spa caàn nöõ boät, tay chaân nöôùc, KN, khoâng KN, full time, part time, caùch Bolsa 15', neáu caàn ñi chung xe. L/L 714-9025692

650-7L-121605/199654

Tieäm Nail caàn thôï bieát boät vaø chaân tay nöôùc coù baèng Facial, kinh nghieäm. Löông seõ thöông löôïng sau. L/L AÙnh: 714-6575947, tieäm: 714-526-5435

650-7L-121605/199655

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, thôï boät, khu traéng Meã, caùch Bolsa 20', neáu caàn ñi chung xe. 562863-8444, 714-277-7260

650-28L-121605/199657

Caàn thôï nail boät K/N, tay chaân nöôùc vaø 1 thôï toùc phuï. Lieân laïc phone 714-399-6295 or 562630-8561

650-3L-121605/199668

650-7L-121405/199495

Fullerton Nail, caàn thôï boät kinh nghieäm coù baèng Facial caøng toát. Tip cao, löông chia hoaëc bao. L/ L: 714-726-1279 or 714-2135340

650-7L-121405/199502

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, bao löông $3000/month. L/L: 714-326-7187

Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät laøm full time, part time, ñi xe chung caàn chuû seõ bao löông cao, 909-381-5006, 714-892-6802

650-14L-121605/199683

650-7L-121605/199684

650-14L-121305/199363 650-14L-121505/199507

Vuøng Rancho Mirage caàn 2 thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $750/tuaàn trôû leân. L/L Vaân 760-568-9992 or 760-567-2528 cell

650-7L-121505/199522

650-14L-121405/199370

Palm Springs caàn thôï nöõ coù K/ N boät pink & white (hoaëc wax caøng toát). Löông $700 - $900/ tuaàn. Khu du lòch. Tip cao. Coù choã ôû toát. L/L: 760-416-2426, cell: 760-449-6131

650-7L-121405/199372

NAILS vuøng Orange ñoâng khaùch tip haäu caàn thôï nöõ bieát Facial & Waxing, bieát veà boät, tay chaân nöôùc. Bao löông theo khaû naêng. Lieân/L Kim: 714-538-7298, 714925-4408 cell

650-7L-121405/199389

Tieäm Nail khu Myõ Traéng/tip cao caùch Bolsa 20'. Caàn thôï Nail Nöõ gioûi pink & white, gel, silkwrap. Bao löông $600/tuaàn. Lieân laïc 949-699-3375

650-7L-121405/199390

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng, löông töø $500 trôû leân. Thôï vui veû hieàn laønh caùch Bolsa 30 phuùt. Coù xe ñöa röôùc neáu caàn. Phone: 714-721-6894, 230-9266

650-14L-121405/199401

650-7L-121205/199103

Tieäm Nail vuøng Downey, Caàn thôï tay chaâ n nöôù c fulltime hoaë c partime, Bao löông neáu caàn, Lieân laïc 562-927-4187 (w), 562-7616507 (C) Tieäm nghæ CN

Tieäm toùc nail, caùch Bolsa 5' naèm Westminster, caàn thôï nail boät tay chaân nöôùc, bao löông tuøy theo. Xin goïi Huøng 714-2446445

650-14L-121305/199294

650-14L-120705/198588

Nails Fullerton, caàn thôï chaân tay nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm, aê n chia. Call 714-870-4669. Thanks

650-7L-121405/199478

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush. Caàn thôï chaân tay nöôùc bieát laøm 2 moùng boät treân chaân. Tieäm ñoâng khaùch vuøng LA caùch Bolsa 40 phuùt. Löông hôn $600/tuaàn. L/L: 714-392-4434, 310-613-4234

Tieäm Nails ôû Corona roäng ñeïp thoaûi maùi caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät P/W. Bao löông, goïi Vi: 951-279-8146 hoaëc Bình 714-757-2596

650-7L-121305/199304

650-7L-121205/199110

650-14L-121405/199475

Caàn thôï Nail Nöõ boät part time. Bao löông $100/1 ngaøy thöù Ba. Tieä m vuø n g Dana Point. Myõ Traéng. Tip haäu. L/L Höông cel: 714-717-8344, wok: 949-2484552

650-7L-121305/199351

Nail and Spa in Fullerton caàn tuyeån thôï boät, tay chaân nöôùc. Tieäm trong khu shopping mall lôùn caùch Bolsa 15", lôùn tuoåi OK. Goïi Quyønh + Ñaït 714-992-2557, 714-728-0674 Caàn gaáp thôï Nails Nöõ bao $700/ W. Nghæ Chuû Nhaät veà Bolsa moãi tuaàn caùch Bolsa 2H30. Khoâng khí gia ñình. L/L: 818-915-2938, 818-259-5481

650-7L-121205/199216

650-14L-121405/199472

CAÀN GAÁP THÔÏ NAIL, caàn gaáp nhieàu thôï nail Nöõ coù kinh nghieäm, laøm vuøng Myõ traéng, Giaù cao ($30,$18) tip haäu, Bao löông $3200/thaùng. L/L 414-801-1291, 262-797-2999

Caàn thôï Nail chaân tay nöôùc bieát fill, Bao löông töø $450-$550. Lieân laïc cell: 714-757-2137, work 805-671-9556, vuøng Myõ traéng, tip cao, coù choã ôû

650-7L-121305/199250

Tieäm Nail vuøng Carson caàn thôï moùng nöôùc, bieát wax, coù khaû naêng bao löông tuaàn töø $350 $400. Soá phone goïi 310-8343183 hoaëc 562-253-4965 gaëp Nhi.

Caàn thôï Nails bieát Facial vaø 1 thôï chaân tay nöôùc part time. Tieäm ñoâng khaùch laøm vieäc vôùi tính caùch gia ñình. L/laïc Patty 714-903-5438

650-7L-121205/199092

650-14L-121405/199461

Tieäm Nail & Spa gaàn LA. Caàn thôï boät vaø nöôùc, seõ bao löông töø 500-700/moät tuaàn. Xin lieân laïc 310-529-9605 or 310-404-1703

Hair Nail Spa vuøng Costs Mesa caàn gaáp thôï Toùc Nail. Full time part time. K/N traéng hoàng. Bieát facial waxing chuû seõ bao löông. L/L Thanh 714-251-9263 cell, 949-645-7871 W

650-7L-121405/199391

650-14L-121205/199214

650-7L-121405/199437

Tieäm Nails & Spa, ñoâng khaùch, vuøng phi tröôøng LAX, Caàn thôï tay chaân nöôùc bieát laøm boät caøng toát, Baûo ñaûm coù khaùch. Goïi Cookie 714-251-1640

650-7L-121305/199249

Tieäm nail vuøng South Coast caàn thôï nöõ bieát ñaép boät coù kinh nghieäm xin lieân laïc 714-8509387 hay cell 714-234-8133

Tieäm Nail xuyeân bang caàn sang, khaùch Myõ traéng , lôïi töùc cao, rent reû, chuû ñoåi ngheà, Caàn sang gaáp . L/L 714-728-0528

650-9D127-120705/198593

650-7L-121305/199349

650-7L-121405/199436

Caàn gaáp thôï boät nöõ, bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc, vuøng Orange, Bao löông hoaëc aên chia tuyø khaû naêng. 714-9973788, 714-262-8875

650-7L-121305/199248

Tieäm Nails vuøng Lawndale caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush caøng toát. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L coâ Kim 310-2631510 hay 310-357-7696 cell

Caàn thôï Toùc Nam coù license kinh nghieäm moät naêm trôû leân. Xin lieân laïc Phi 714-902-5388

BAKERFIELD. Caàn thôï nail bieát laøm P + W vaø wax, bao löông $700/ week. L/L 951-905-8083, tieäm caùch Bolsa 2 tieáng röôõi

650-7L-121305/199287

Tieäm Nail vuøng Huntington Park nhieàu khaùch walk-in khu Meã caàn thôï tay chaân nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm laøm vieäc thoaûi maùi. L/L: 323-789-6728 töø 10am 7pm

Tieäm Hair & Nail caàn thôï boät chaân tay nöôùc. Full time, bao löông tuøy theo khaû naêng, ñöôøng Katella - Knott. Goïi Jennie 714995-8203

650-7L-121305/199347

650-7L-121205/199213

650-14L-121205/199095

Caàn thôï nail nöõ laøm boät tay chaân nöôùc pink and white caùch Bolsa 30". Goïi Jennifer 949-497-5580, sau 8PM 949-425-9879

650-7L-121305/199341

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, khaùch Myõ traéng, caùch Bolsa 15 phuùt. Xin goïi 949-488-0714 or 714-623-4342, bao löông

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm Nail trong Mall caàn gaáp thôï boät facial, waxing vaø tay chaân nöôùc. Seõ bao löông. L/L Quyen 714-417-4244 or 562-923-6332

MURRIETA, caàn thôï Nam Nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng laøm luoân tay chaân nöôùc. Coù baèng Facial caøng toát, chuû bao löông, goïi Haèng 714-360-9578

650-28L-120705/198579

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740

CAÀN GAÁP THÔÏ NAILS NÖÕ laøm tay chaân nöôùc vaø 1 thôï Nöõ bieát laøm P/W. Lieân laïc 714-5728610, 714-799-3760

650-7L-121205/199090

Caàn thôï Hair Nail coù kinh nghieäm höôùng daãn theâm color bao löông. 714-870-6279, 714-290-5063

Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm laøm luoân tay chaân nöôùc, bao löông, vuøng bieån San Pedro, caùch Bolsa 25 phuùt. L/L Uyeân 714244-8650 or 714-726-4548

Tieäm Nails vuøng Corona caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Lieân laïc Nhi 714-357-2085 or 714-488-2871

Tieäm Nails vuøng San Pedro Myõ Traéng caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm löông $500/tuaàn trôû leân, tips haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310-781-9422 650-28L-120705/198480

650-7L-121305/199326

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell

650-14L-121205/199088

Caàn thôï nails K/N chaân tay wax design vuøng Meã, City Bellflower, bao löông $60-$70/ day. Xin L/L 562-804-6898, cell 562-3310687

650-14L-120505/198204

650-21L-121205/199167

650-7L-121205/199169

650-14L-120605/198445

NAILS Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Myõ traéng, caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, löông töø $2,500 thaùng trôû leân, tip nhieàu, coù choã ôû thoaûi maùi. L/ L 661-472-4240, 661-665-8616

650-7L-121205/199163

LAKE FOREST Nail trung taâm City, khu shopping lôùn, caùch Bolsa 20'. Caàn gaáp thôï nöõ boät pink & white, bieát waxing caøng toát, löông $500$700. 949-581-1178, 714-5850896 (toái)

YORBA LINDA. Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät P/W, khu Myõ traé n g sang troï n g, ñoâ n g khaùch walk-in, löông $500-$700/ W, tip nhieàu, caùch Bolsa 15'. 714-637-1460, 714-282-7374, sau 9PM 714-657-2265

650-14L-120605/198439

Caàn gaáp thôï nöõ laøm boät coù kinh nghieäm, bao löông $600 tuaàn and up, caùch Cali 3 tieáng Yuma Arizona. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Xin lieân laïc Cindy or Tuaán 928344-4373 (W), 714-721-2802 (cell)

Tieäm nail vuøng Palm Spring, caàn thôï nöõ kinh nghieäm: boät, wax, facial, tay chaân nöôùc, coù choã ôû, income töø $500/up. L/L 760-3285813, sau 7PM 714-588-1110

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-121305/199337

650-7L-121205/199140

650-7L-121205/199161

650-21L-112805/197382

650-14L-121205/199217

650-14L-121405/199396

Caàn gaáp thôï Nail Nam or Nöõ kinh nghieäm bao löông $700 & up a week. Caàn thôï tay chaân nöôùc bao löông $600 & up. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu caùch Bolsa vaø LA 2 tieáng. L/L: 760-391-2838

650-7L-121405/199407

Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm 2 naêm vaø 1 thôï tay chaân nöôùc vuøng Costa Mesa. Löông cao. Tip haäu. Lieân laïc M.Lieân 714-641-1252, 714-282-0786

650-14L-121405/199414

L.A caàn gaáp thôï boät. Tieäm ñoâng khaùch. Lieân laïc soá 323-766-8590 gaëp Tammy hoaëc Kim.

NAILS & WAXING Caàn thôï nail nöõ treû K/N boät bieát facial & wax bao löông $100/day, tip K/K vui veû, caùch Bolsa 25 phuùt. L/L Linh (W) 310-5490042, (C) 714-357-8105 650-14L-121505/199541

Caàn thôï nail kinh nghieäm vaø khoâng K/N seõ training. Tieäm caùch Bolsa 1h20. Xin lieân laïc work 951-652-6120, cell 714-6575898 650-5L-121505/199547

Tieä m nail khu shopping lôù n , khaùch ñoâng, tip haäu vuøng Lamirada caùch Bolsa 20 min., caàn thôï kinh nghieäm boät, tay chaân, neáu caàn bao löông. Goïi 714-521-6071, 714-588-5673 650-14L-121505/199551

Tieäm Hair & Nail trong khu shopping center caùch Bolsa 15' caàn thôï boät KN, xin goïi Kenny 714657-2784. Khoâng KN xin ñöøng goïi.

650-14L-121505/199562

CAÀN THÔÏ NAIL nöõ full time, bao löông, tieäm ñoâng khaùch vuøng Anaheim, chuû vui veû. Lieân laïc Coâ Giang (W) 714-535-2591, (H) 714-299-1118 650-7L-121505/199567

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785 650-7L-121505/199596

Hair Stylist and nail tech needed at hair and nail salon and Huntington Beach, commission and salary. Please call Samantha 714-651-6864 650-7L-121505/199602

Nail 8 spa chair ñeïp, sang troïng, löông cao, tip haäu, caàn thôï K/N boät, facial, waxing, löông $500$700/ W, bao löông tuøy theo K/ N, ñi vôùi chuû OK. L/L 714-2517578 or 714-757-0967 650-14L-121505/199614

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-7L-121405/199417

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát, vuøng Traéng khaùch sang tip haäu. L/L Tröïc W: 562496-8130, cell: 562-388-4308

650-14L-121505/199625

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-121605/199691

Caàn thôï nöõ K/N P&W, gel, & thôï tay chaân nöôùc. Tieäm sang troïng trong shopping lôùn vuøng Myõ traéng, tip cao, bao löông $3,200/month, coù choã ôû neáu caàn. L/L Haûi 970-224-1818, cell 970581-5151

650-7L-121605/199698

Nail vuøng Downey, caàn thôï boät kinh nghieäm & tay chaân nöôùc. Xin L/L Kevin 714-417-7708 (C), 562-806-0228 (W)

650-3L-121605/199705

Caàn thôï nail bieát tay chaân nöôùc boät caøng toát. Neáu caàn ñi chung xe. Xin goïi 714-234-8906

650-7L-121605/199706

Redondo Beach caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät & skincare caøng toát. Löông cao. L/L Darly: 310561-0861

650-5L-121605/199708

Tieäm Nail vuøng LA. Ñoâng khaùch. Löông cao. Tip haäu. Caàn gaáp thôï moùng tay. Xin lieân laïc 323-2965800

650-7L-121605/199732

Caàn thôï Nails kinh nghieäm boät vaø nöôùc. Tieäm caùch Bolsa 4 tieáng, löông cao. Coù choã aên ôû. Lieân laïc Tony: 714-604-3766 hoaëc 559-291-0223

650-7L-121605/199748

Nail Lakewood ñoâng khaùch, tip haäu, caàn nöõ boät kinh nghieäm full time/ part time, tay chaân nöôùc, löông $400-$700/ tuaàn theo khaû naêng. L/L 562-920-5655, 626228-5624

650-14L-121605/199751

NAIL Vuøng San Fernado, trong shopping center lôùn, gheá spa, caàn thôï wax, boät gioûi, vuøng (626) ñi chung xe, löông $600 up, raát ñoâng khaùch. W 818-898-7881, C 626-246-5374

650-7L-121605/199754

NAIL! Caàn thôï kinh nghieäm vuøng Torrance/Redondo Beach bieát boät, tay chaân nöôùc, waxing. Khaùch Traéng, tip haäu. Löông bao tuøy khaû naêng. Kim: 310-3710840 (tieä m ), 310-370-4221 (nhaø), 310-487-9935 (cell) 650-14L-121605/199755

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, full time, coù kinh nghieäm bieát facial, waxing caøng toát, vuøng Pico Rivera. Lieân laïc Jackie 562-9422992, cell 626-272-9096, bao löông tuøy khaû naêng vaø giôø giaác

650-14L-121605/199770

Caàn thôï nam gioûi boät laøm ôû Hawaii. Call Lina 808-891-2285 hoaëc 714-417-1604

650-7L-121405/199418

SALON FOR SALE. Baùn Hair Salon in Rowland Hight raát ñoâng khaùch, veà höu caàn baùn, rent reû. Busy area laáy laïi voán nhanh. Sale $40,000, rent $1500/mo. 626272-4818 Marty.

CAÀN GAÁP thôï nail, thôï boät chaân tay nöôùc, kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng. 562-864-8827 (W), Michael 562-841-4977 (C). 10637 Imperial Hwy, Norwalk CA 90650

650-14L-121605/199794

650-7L-121605/199626

Caàn moät thôï toùc kinh nghieäm, laøm buoåi chieàu vaø cuoái tuaàn. L/L 714-870-6522 tieäm, 740-0657 (sau 9PM), 326-6915 cell


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 650-36L-121605/199796

660-28L-120105/197838

Legal Secretary/Office Adminstrator fluent English a must. Word Processing good organizational skills required, salary. DOE. 714-531-7080 fax resume 714-531-7082

660-7L-121405/199501

665-30L-120905/198811

660-14L-120505/198258

650-7L-121705/199820

FOUNTAIN VALLEY Caàn thôï Nails K/N P/W bao $500/ W treân chia bieát laøm Facial caøng toát. Tieäm ñeïp, sang, khu Traéng. L/L coâ Thu 714-842-8896, 714726-9339 650-7L-121705/199849

VUØNG MYÕ TRAÉNG, löông cao, tip haäu, bao löông $500 to $700/ W. Caàn thôï P-W, boät, facial, nöôùc, kinh nghieäm. L/L: 949842-1082 650-10L-121705/199851

Tieäm Nail ôû Long Beach ñang caàn gaáp thôï boät nöõ bieát wax, caøng toát bao löông, khaùch Myõ ñen, Meã, laøm vieäc khoâng khí gia ñình ôû Little Saigon ñi xe chung, goïi Haïnh 714-496-9200 650-7L-121705/199864

Caàn nhaân vieân specialized in web-design, layout, publishing (catalog & magazine layout). Flexible hours, great position for students. Xin L/L 714-224-7149 660-14L-120505/198319

Medical Office caàn parttime receptionist, laøm Tuesdays, Thursday, Saturday. Phaûi thoâng thaïo Vietnamese vaø English, saïch seõ, caån thaän. Lieân laïc 714-897-2623

660-14L-120605/198354

VP Baùc Syõ caàn moät Medical Asssistant coù nhieàu naêm kinh nghieäm back & front office, bieát chích thuoác & vaøo nöôùc bieån...) Laøm vieäc ôû Westminster. Löông cao. L/L OÂ.Loäc 818-383-7425

660-21L-120705/198509

Caàn thö kyù traû lôøi ÑT cho toång ñaøi ngoaøi giôø laøm ban ñeâm, part time, ñaùnh maùy 35 wpm löu loaùt Anh - Vieät. L/L: 418-2446

660-14L-120805/198703

Vaên Phoøng Baùc Só Nha Khoa caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-534-9292

660-14L-120905/198858

650-3L-121805/199867

NAIL trong shopping center, khaùch Traéng caùch Bolsa 20'. Caàn thôï full or part time. Vui veû hoøa nhaõ. Bao löông cao tuøy khaû naêng. Ñi xe chung neáu caàn. L/L: 9935933, 531-0765 (H) 650-7L-121805/199890

NAIL. Caàn thôï boät nöõ K/N boät traéng hoàng. Löông töø $600 & up, tip haäu. Coù theå bao löông. Tieäm caùch Bolsa 30'. Coù theå ñi chung xe. L/L: 714-839-8695 650-7L-121805/199892

Tieäm vuøng Anaheim Hill caùch Bolsa 20'-25' laùi xe, caàn thôï nöõ gioûi boät P/W. L/L bus: 714-2828213, cell: 714-785-9684

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-30L-102505/192921

Vieäc laøm Vaên phoøng: Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu, coù baûo hieåm söùc khoeû, holiday & vacation paid, vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L 1800-730-2886

660-28L-110805/194810

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ JOSEPH VU & CO. Caà n thö kyù vaø license tax preparer, thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L Anh Paul or Thuøy 714-531-8875 (office)

660-42L-110905/195022

Receptionist needed. Dental Orthodontic Office. F/T. Great benefit. Be nice, professional, ethical, quick. English/Vietnamese. Join our great team. Will train. 714-839-9800

660-31L-111005/195161

Company seeking driver, customer service representatives and office assistants/ receptionists. Must be fluent in English and Vietnamese. Must be able to multi-task and prioritize. Call 714-210-2888 or fax resume to 714-210-2885

660-15L-111505/195781

Caàn Customer Service laáy order traû lôøi, phuïc vuï khaùch qua ñieän thoaïi. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï, ñieän thoaïi computer. Noùi tieáng Vieät vaø English, Chinese caøng toát. Flexible hours. L/L: 714-8947100 hoaëc fax resume 714-8947177

660-14L-111805/196315

Vaên phoøng Nha Khoa caàn moät P/T Dental Assistant, coù X-ray license. Xin goïi 714-841-6001 hoaëc fax resume 714-841-6008

660-14L-112205/196680

Law Office in Garden Grove need a secretary handle car accident files, fluence in English & Vietnamese. Tel: 714-636-1228

660-28L-112805/197375

Dental Assistant. Vaên phoøng caàn Dental Assistant cho Tues., Thurs., Sat., caàn coù experience vaø X-ray license. Xin lieân laïc 714458-8352

660-13L-121005/198971

Vaên phoøng nhaõn khoa ôû Westminster caàn part time thö kyù, coù kinh nghieäm caøng toát. Caàn bieát typing, ñoïc vaø noùi Anh + Vieät. E m a i l : diana012776@yahoo.com. Fax: 71-893-0340, L/L 714-2004261

660-7L-121205/199084

Chiropractor, Acupuncturist, M.D to share medical office with psychologist. Translator + receptionist needed. $7/Hr. Contact Dr.Thoa 714-801-6165, 714552-6297 office is 1200 sqf, corner Chapman & Brookhurst.

660-7L-121205/199117

Vaên Phoøng Baùc Só caàn 1 nöõ full time secretary front desk, thoâng thaïo Anh - Vieät, coù kinh nghieäm. L/L: 714-775-7700, fax resume 714-775-1144

660-7L-121205/199197

Caàn nhieàu nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng, full/part time, required read, write, speak English, computer, typing, filing, phone, customer service. Call: 714-4488987, 714-448-8969, 714-5399025

660-14L-121305/199224

QC Inspector/ Stockroom. ClerkBasic typing skill. Clerical knowlegedge of ISO 9001. Basic Knowledge of Electronic Manufactory. SMT Dynamics Tel: 714-938-0133 Fax: 714-938-3123

660-14L-121305/199231

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm. Laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Nga 714536-8988

660-14L-121305/199232

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Hieàn 626-572-2929

660-7L-121305/199256

CAÀN GAÁP. Coâng ty ñòa oác taïi Garden Grove caàn 1 nöõ thö kyù vaên phoøng. Full time. Bieát noùi tieáng Anh vaø söû duïng computer. Löông boång tuøy theo khaû naêng. Xin fax resume veà 714-7757577. Attention OÂ.Minh

660-7L-121305/199288

Tieäm Mail Box Copies ôû Costa Mesa caàn 1 coâ laøm vieäc part time coù kinh nghieäm customer service, bieát tieáng Anh, will train. Lieân laïc 714-247-9889 hay 714897-7478

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294

660-7L-121305/199332

V/P caàn moät ngöôøi bieát laáy maùu vaø moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Prefer: Medical Assistant. Lieân laïc 714893-1212

660-7L-121405/199425

Caàn tìm coâ thö kyù part time cho vaên phoøng baûo hieåm. Thoâng thaïo Anh & Vieät bieát computer. Seõ train. Xin lieân laïc coâ Hoàng 714602-0020 660-14L-112905/197530

Vaên phoøng baùc só caàn tuyeån moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

660-15L-120105/197730

Caàn tuyeån Receptionist. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï khaùch haøng, ñieän thoaïi, computer, noùi tieáng Vieät vaø English. Theâm Chinese caøng toát. L/L: 714-894-7100 hoaëc fax resume 714-894-7177

660-60L-120105/197788

Need DA/RDA w/x-rays lic, Office Manager PT/FT for U.S DR and hitech Aliso Viejo Dental Office. Hih pay $13-$16/Hr. Please call Emily 949-302-3505 or email emilyle2000@yahoo.com

660-7L-121505/199510

Caàn moät nhaân vieân vaên phoøng thoâng thaïo Anh ngöõ, coù kinh nghieäm customer services. Goïi Richard 714-553-2777, nhaän ñôn töø 12/15 tôùi 12/22/05 660-14L-121605/199638

Data Entry/ Clerk Jobs. Laguna Niguel. U.S citizen, gorvement building, security clearance, H.S, diploma, type 30wpm. Fully paid medical, dental, vision benefits, and holidays. Shift 6am - 2:30πµ or 3pm-11:30pm, $11-$13/Hr. Email resume to con@aproconsulting.com or fax to 714-544-4587 660-14L-121605/199640

Satellite Citi caàn nöõ thö kyù laøm part time buoåi saùng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Xin L/L: 714-7198332 660-7L-121605/199648

Vaên phoøng Baùc só caàn moät nöõ Medical Assistant laøm “Back office”. Xin lieân laïc 714-957-0044 660-28L-121605/199665

660-7L-121405/199450

Caàn FT/PT Clerk laøm vieäc VP Insurance. Xin goïi Angie 714677-0844

660-14L-121405/199485

Medical Office seeking F/T anf P/T assistant. Fax resume 714899-0117 or L/L Kristee 714899-0054 or cell: 714-679-5418

660-7L-121405/199494

Vaên phoøng Baùc Só Nhaõn Khoa Phi Ñoaøn caàn Nöõ Thö Kyù parttime bieát tieáng Anh, Vieät, baùn kính, khoâng caàn kinh nghieäm, L/L 714-530-4167 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

NEEDED Japanese Restaurant in Temecula, CA need Teppan & Sushi Chef & Server. Please call Wa @951-265-8262 or 951-6931927 665-14L-120905/198820

Japanese restaurant looks for Teppan Chef. Cooking experience is required, will be trained in Teppan. Good salary + tip. Must speak English. Call Steve: 714842-7677 665-14L-121005/198975

Chinese Fast Food caàn coâ baùn haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Chinese Fast Food need experience food server. Must speak English. Please call 714608-4598 665-7L-121205/199104

Phôû Höông Queâ caàn nam phuï beáp full time bieát ra Phôû & Côm, nam chaïy baøn part time (coù kinh nghieäm, chòu khoù, traùch nhieäm). L/L Traâm: 714-531-4965 665-7L-121205/199113

Caàn waiter or waitress, thaønh phoá H.B. 714-963-9890 Ngoïc 665-7L-121205/199155

670-21L-112005/196476

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

670-28L-120105/197830

700-DL-112701/001551

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock. Moïi chi tieát xin L/L Chuù Kyø 714-636-6626

670-14L-121205/199192

Shop may ñöôøng Joy, G.G caàn thôï may vaø caét chæ vaø thôï uûi kinh nghieäm. Lieân laïc coâ Leâ 714-6755627 670-28L-121305/199297

670-14L-121405/199373

Chuyeân may Ñaàm. Caàn thôï 1 kim, overlock, may nguyeân caùi. Check haøng, caét chæ thôï uûi, shop treâ n ñöôø n g Westminster qua Clinton. L/L A.Phöôùc 714-5542745, 714-554-2661

Nhaø haøng Chinese Food caàn nöõ phuï baùn P/T buoåi saùng, caàn moät phuï beáp P/T. 19891 Brookhurst goùc Adam, Huntington Beach 92646. L/L: 714-260-3775

Shop may goùc Westminster & Newhope caà n thôï 1 kim & overlock may taïi shop. Lieân laïc A.Cuong 714-719-3998

665-7L-121305/199246

670-7L-121605/199662

660-7L-121705/199806

VAÊN PHOØNG BAÙC SÓ caàn thö kyù lòch thieäp, duyeân daùng, thoâng thaïo Anh - Vieät. L/L coâ Chi 714898-6514 hoaëc 714-418-9499

660-14L-121705/199829

DATA ENTRY JOBS - Full Time. High Pay. Typer 50 wpm with 99% accuracy in high volume data entry work. Responsible, meticulous and able to concentrate and maintain accuracy for hours of keying required... Email resume to jobsNetResultLLC.com or fax to 714-638-9400. Numerous openings in Garden Grove area. For inquiries call 714-6389400 Mon - Fri 9am to 6pm 660-5L-121705/199840

Vaên Phoøng Keá Toaùn caàn moät thö kyù bieát Typing. Khoâng caàn kinh nghieäm will train, xin goïi 714539-4211 660-7L-121805/199883

Phoøng maïch Baùc só caàn Front Office/Clerk F/P coù kinh nghieäm caøng toát. Löông tuøy khaû naêng kinh nghieäm. L/L: 714-534-4001

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-64L-091905/187704

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn ñaàu beáp kinh nghieäm; waiter/ waitress laøm part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018 Nhaø haøng vuøng Irvine caàn phuï beáp, chaïy baøn vaø röûa cheùn, bieát chuùt Anh ngöõ, coù kinh nghieäm, FT/ PT. Lieân laïc 714-623-2048 665-28L-120505/198196

Tieäm phôû vuøng Cypress caàn thôï beáp ra phôû, bieát xaøo caøng toát, vaø waiters khoûe, chòu khoù, coù traùch nhieäm. Xin lieân laïc Cypress: An: 714-995-1006 665-7L-120505/198198

Nhaø haøng vuøng Long Beach, caàn ngöôøi phuï giuùp ôû tröôùc vaø phuï beáp. L/L 714-933-8418, 562420-7774

Nhaø haøng caàn beáp chính bieát naáu ñoà nhaäu vaø phuï beáp, lieân laïc 714-478-2003 hay 714-5549896

665-14L-121305/199262

Nhaø haøng VN taïi Bakersfield caàn tuyeån phuï beáp coù kinh nghieäm. Lieân laïc Andy 714-328-8884

665-7L-121305/199303

Nhaø haøng vuøng Garden Grove caàn ngöôøi nöõ phuï beáp. Lieân laïc 714-839-5541

665-14L-121305/199342

Nhaø haøng caàn nöõ tieáp vieân “waitress” xin lieân laïc Baûo sau 12:00 giôø tröa. 714-713-1672 665-7L-121405/199369

Tieäm phôû ôû Orange caàn chaïy baøn part time or full time, goïi sau 2:00PM 714-978-1453 665-7L-121405/199399

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn. Lieân laïc 714-839-3069

665-4L-121405/199419

Nhaø haøng vuøng Phöôùc Loäc Thoï caàn phuï beáp coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714-799-5588 665-7L-121405/199439

CAÀN NGÖÔØI EZO Noodle Cafe Nhaät Baûn taïi Irvine caàn ngöôøi giuùp beáp P/T vaø F/T. Löông haäu cho ngöôøi coù kinh nghieäm. Goïi Shin: 714-554-5075. 13256 Jamboree Rd, Irvine, CA 82602 665-7L-121505/199563

Tieäm phôû caàn gaáp nam chaïy baøn, bieát laøm nöôùc, nhanh nheïn, kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc phone 714-531-2009 665-7L-121605/199650

Caàn sinh vieân laøm vieäc taïi Bakery Cafeù AM & PM. Caàn ngöôøi laøm beáp gioûi, kinh nghieäm, bieát naáu cheø... cho tieäm Bakery. L/L: 714-468-9227 665-3L-121605/199676

Nhaø haø n g caà n nöõ phuï beá p . Phong 714-501-4149

665-7L-121605/199766

Tieäm côm chay caàn phuï beáp ra haøng, 1 ngöôøi baùn haøng phuï vieäc laët vaët, nöõ vui veû, nhanh nheïn, ngöôøi clean up part time. L/L 714-373-1232 665-14L-121705/199810

Quaùn aên caàn ngöôøi chaïy baøn vaø phuï beáp nöõ. Bieát theâm chi tieát goïi 714-775-4838 xin traùnh cuoái tuaàn vaø giôø tröa. 665-7L-121705/199815

Tieäm phôû vuøng Santa Ana caàn ngöôøi nam röûa cheùn vaø doïn deïp. Xin lieân laïc phone 714-554-2696 (sau 3PM) 665-3L-121705/199816

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm vaø ngöôøi ra haøng coù kinh nghieäm. L/L: 714-6363016, 714-883-6699 665-7L-121705/199817

EBISUSHI. Laguna Niguel, needs cashier PT/ FT OK. Please call 949-495-9100

665-14L-120505/198210

Nhaø haøng Chisene caàn nöõ phuï baùn part time vaø full time, bieát tieáng Anh, tieáng Quaûng caøng toát. Xin L/L 714-539-3200 665-14L-120605/198336

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ vui veû, deã thöông laøm full time or part time, traû löông cao 12 and up. Xin L/L 714-392-9687, 714-474-8106 665-7L-120605/198368

Caàn ngöôøi chaïy baøn full time hoaëc part time, coù kinh nghieäm thoâ n g thaï o tieá n g Anh. L/L Amanda 949-331-6295 665-14L-120605/198395

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vuøng Placentia (gaàn Cal State University Fullerton). L/L 714993-6509 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

665-7L-121705/199857

Nhaø haøng Ñaø Laït Bistro caàn nam nöõ chaïy baøn full time hoaëc part time. Caàn coù saün kinh nghieäm nhaø haøng, xin L/L coâ Thuùy 714623-0222 665-7L-121805/199876

Nhaø haøng Brookhurst/ Westminster caàn gaáp ñaàu beáp chính laøm ñoà xaøo vaø phuï beáp (nhanh nheïn, chaêm chæ). Xin L/ L Höông 714-537-3386

700-96L-101805/191942

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

700-DL-091302/037525

670-14L-121405/199377

660-7L-121605/199701

Vaên phoøng baùc só caàn Driver vaø FT/PT medical assistant. L/L: 714-654-6000

TDK4U An sinh: Tieàn beänh, Thoâng dòch, Tieàn giaø... AÙn nhoû: Ñieàn ñôn, Thoâng dòch, Môû hoà sô,... Di truù: Du lòch, Du hoïc (giuùp chöùng minh taøi chaùnh), Thoâng dòch, Ñính/keát hoân, Ñoaøn tuï, Lao ñoäng, Nhaäp tòch (Xin mieãn thi/ Lo xoùa aùn),... Nhaän nhöõng hoà sô nôi khaùc “cheâ ” . Hoaø n phí neá u khoâ n g thaønh. Taëng 30% phí khi giôùi thieäu baïn Kevis: 714-293-9615 Jayne: 714-745-9615

670-7L-121205/199171

Shop may haøng thung vaø ñaàm quanh naêm caàn thôï coverstich, overlock, moä t kim hoaë c laø m nguyeân caùi. L/L coâ Hoa: 714-5371294, 657-9644

Shop may G.G and Western caàn nhieàu thôï moät kim, overlock, haøng nhieàu deã laøm, laøm taïi shop, tieàn tính trong tuaàn, xin lieân laïc coâ Trang 714-379-9338 670-7L-121405/199498

Shop may ñöôøng Westminster & Harbor ñang caàn thôï overlock 1 kim vaø nguyeân caùi, xin goïi coâ Xuaân 714-554-6181, 714-2341800 (cell)

670-7L-121605/199726

Shop may khu Myõ Long, haøng nhieàu deã, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim, coverstich laøm taïi shop, caét chæ. L/L: 554-5013, 376-3268 670-7L-121605/199786

Shop may haøng nhieàu, caàn thôï overlock, 1 kim taïi shop vaø nhaø, traû tieàn moãi tuaàn. L/L 714-5343115, cell 213-8821 670-14L-121705/199826

Shop may Garden Grove vaø Western, caàn thôï moät kim vaø lock. Xin goïi 714-799-6930, 714606-8795 670-28L-121705/199846

Shop may haøng nhieàu deã may, caàn nhieàu thôï 1 kim, overlock taïi shop vaø nhaø, caàn thôï may löông thaùng coù kinh nghieäm vaø final. L/L: 714-537-8092

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-365L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

700-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

700-32L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

700-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585

700-96L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348, 714638-0947

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm. Professional network cho cô sôû thöông maïi, internet DSL cable. Goïi Cöôøng 714-8757131.

700-90L-042104/114406

ÑÖA ÑOÙN LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909 714-254-5758 Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach, Burbank, Ontario. Moïi luùc, moïi nôi, van 2004 & 2005. Ñuùng heïn, vui veû, kinh nghieäm.

CHUYEÂN CHÔÛ Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail vaø nhaän thoâng dòch moïi dòch vuï keå treân, minimum $10/ chuyeán. OÂ. Kim 714-7249891

700-28L-112105/196599

VIET GOLF CUSTOM FIT Thay grip, shaft, spinealingment, swing-weight, length - loft - lie adjustment, frequency - analysis, frequency - match, fine - tune clubs, custom built golf clubs. 714-366-4431 Leâ Ñình Thaùi, GCA Membership (Golf Club Makers Association), certified/ diplomas of complete golf club maker/ master crafstman by Golfsmith Internation & Harvey - Penick Golf Academy Texas

700-14L-112305/196814

NAM Phuï doïn nhaø, ñoå raùc, chôû möôùn ñuû thöù xe coù liftgate taän taâm giaù reû, ñuùng heïn. Xin goïi 714-7977672, 714-474-8814. Caùm ôn.

700-30L-112305/196854

EXPERT TECHNICIAN 24/24 Service Gas, Heat, Ñieän, Nöôùc, Ñieän laïnh, Phoøng laïnh. Maùy laïnh cho Chôï, Nhaø haøng, Chung cö, Caây xaêng, Tö gia. 714-673-5173

700-21L-113005/197684

COMPUTER NETWORKING. Chuyeân gaén servers, VPN vaø wireless networks. Xoùa password Windows. 10 naêm kinh nghieäm Microsoft-certified. Vieát MP3 ra CD. Ñaêng: 623-3160

700-90L-120205/198056

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

700-90L-063004/125497

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-653-5832 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn.

700-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail.

700-36L-042505/165477

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån - Phi tröôøng vaø caùc nôi xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. 702-90L-111901/000544

TUAÁN 714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, ñi khaép moïi nôi. Tuyeân theä quoác tòch, kinh nghieäm, uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Loä Thieân 714-925-4840 702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân. 702-95L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-90L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-713-1089, cell: 714-412-9154 702-90L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû. 702-36L-021605/155398

700-30L-120205/198057

700-28L-120305/198091

Laïc. Phuï doïn nhaø nhoû, chôû ñoà vaø ñoå raùc, laøm taän taâm, aên giaù reû. Goïi 714-588-2688, 588-1291

700-36L-120905/198961 702-36L-082605/184404

700-8L-121305/199301

HOAN - ÑÖA ÑOÙN 714-230-5462 Ñi Fi tröôøng, Casino, Caùc ñieåm du lòch. Vui veû. Ñuùng heïn 24/ 24. Giaù bình daân. L/L: 714-2305462

700-7L-121305/199330

LÖU VAÊN. Mieãn phí phi tröôøng LAX. Coù nhieàu model cho Hair & Nail. Xe môùi 2005, xa gaàn xin goïi L/L: 714-318-7513, 714717-8295, 714-878-8829, 714895-1554

702-84L-092705/188948

TOAØN SERVICES - Cung caáp models, kits, taøi lieäu cho Hair, Nail, Facial. - Nhaän xoùa aùn, divorce ñôn giaûn, quoác tòch, theû xanh, small claims, housing and more. L/L: 714-719-2748 702-36L-112805/197378

700-3L-121605/199694

Quí vò caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø clean up nhaø cöûa cuoái tuaàn, xin goïi phone 714-468-8623 sau 3 giôø PM.

700-7L-121705/199825

CHUYEÂN CHÔÛ Hoïc sinh, Baùc só, shopping, Casino vaø moïi nôi xa gaàn. Xin goïi 714-467-8364

700-7L-121705/199847

SAØIGOØN DÒCH VUÏ. Chuyeân caùc dòch vuï chuyeân chôû phi tröôøng, casino, baùc só. Xa gaàn caùc nôi, goïi Minh 714-553-0005 cell

700-36L-111901/000743

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

700-90L-051805/169105

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

700-7L-121705/199835

700-92L-111901/000531

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

702-90L-111901/000543

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

THAIS TRAVEL Baùn veù maùy bay veà VN vaø caùc tour ñi AÂu AÙ giaù reû. Ñöa ñoùn phi tröôøng vaø caùc nôi, goïi Thaùi 5393809 hoaëc cell 926-7152

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

670-28L-032105/160234

or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

700-90L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY Caàn thôï coù kinh nghieäm may nguyeân caùi, 1 kim, overlock, final, uûi, caét chæ. Haøng giaù cao. L/ L Phöông 714-657-9271

700-5L-091405/187036

ACCUTECH COMPUTER (Giaù reû baát ngôø) - Söûa chöõa taïi nhaø caùc loãi computer. - Caøi ñaët phaàn meàm öùng duïng, baûo veä - Computer: khôûi ñoäng chaäm, môû chöông trình chaäm, leân maïng chaäm. L/L 714-376-9077

700-46L-101505/191589

Shop may haøng nhieàu, tieàn traû moã i tuaà n , caà n gaá p thôï may nguyeân caùi coverstich, blindstich. Xin goïi Hoan 714-251-8887 hoaëc Nhung 714-265-5040

Caàn gaáp ngöôøi PT/FT cho nhaø haøng Chinese Golden Gate Fast Food. L/L Raymond 714-5422263 665-7L-121305/199238

700-90L-112501/001376

Quy Tailor caàn nhieàu thôï may veston, quaàn taây, sô mi coù kinh nghieäm. Baûo ñaûm traû giaù cao nhaát vuøng, baûo ñaûm vieäc laøm quanh naêm, caàn thôï söûa ñoà gioûi traû löông giôø, giaù cao. Xin L/L: 714-533-8999

Caàn coâ thö kyù khoâng caàn kinh nghieäm nhöng bieát massage caøng toát cho vaên phoøng baùc só chænh hình, xin L/L B.S Leâ 714863-8808

665-30L-101505/191631

660-10L-121305/199323

665-7L-120705/198573

Caàn 1 ñaàu beáp bieát traùng baùnh cuoán coù kinh nghieäm , khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L phone 714-890-0805, 553-2944, 7283822

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

706-21L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 Cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-9999L-111901/000744

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 710-29L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

720-DL-111901/000576

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-636-1348, 714-537-2939

710-180L-041603/063107

740-915L-080503/078934

JIM ELECTRIC Company Chuyeân söûa ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi. Lighting specialist. Install Recessed light, spot light, giaù ñaëc bieät. Goïi Jim 714-8786720. Electrical Egineer. State License #820256

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, & heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel Hoaøng 714-3908808.

740-180L-022003/000602

710-28L-100603/087783

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088, 714612-9034

710-36L-120503/095891

720-29L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234

720-28L-051702/022142

740-90L-022802/011348

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898. 720-30L-070804/126528

710-180L-052104/119323

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-36L-072704/129443 710-DL-112001/000888

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714331-7273. 720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch 720-7L-062005/174057

Söûa maùy, hoäp soá, ñieän xe Honda, Toyota, Lexus, Nissan... stater, timming belt, aternator, khoâng noå, khoâng chaïy. Call 714-9142826 Tuaán (ÑEÁN NHAØ) 720-28L-091905/187692

Dinhauto.com Chuùng toâi söûa xe import vaø domestic. Diagnostic by computer update to 2005 - timing belt, electrical brake, valve job, transmission, aslse. Lieân laïc Dinh 714-414-7577 hay 714-8905726 710-37L-102905/193591

720-30L-100605/190311

PROTEK AUTO ª $85 Timing belt part & labor ª $45 front or rear brake part & labor ª $80 Axle, part & labor - For most car 4 cylinder - Ñaëc bieät chuùng toâi coù söûa cho taát caû loaïi xe maùy daàu Open M-Sat 8AM-7PM, Sun 9AM-4PM L/L Vuõ 714-891-1397. 720-28L-112805/197279

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe taän taâm, giaù reû. Maùy hoäp soá, alternator, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa quyù vò. 714-724-4533 720-28L-120605/198409

710-DL-112101/001076

710-7L-120905/198885

Electronics Repair. TV, Big screen, flat screen monitor, HDTV, amplifier, car stereo and more. 714-615-7568

710-36L-121205/199209

Atlantic Auto Repair Tel: 714-896-8746 Chuyeân caùc loaïi xe Ñöùc, Myõ, Nhaät. Thaät thaø, uy tín, khoâng veõ vôøi, giaù bình daân. On sale voû Good Years $99/ 1 caëp. Thaéng xe loaïi toát $75/ 1 caëp. Thay daàu $15. Taëng $20 cho towing 720-30L-121205/199138

NP Auto Body & Repair Timing Belt Brakes Tune-Up Shocks Strust. Chuùng toâi laøm giaù thaät reû vaø taän taâm. Lieân laïc A.Hoaøng 714-554-6715. 3300 W Westminster Ave, #B, Santa Ana, CA 92703

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

740-100L-111901/000611

THÔÏ MAÙY: xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-636-7673, 714-213-5185, 714-902-7659

710-100L-111901/000745

C.P.I CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 23 naêm KN haønh ngheà xaâysöûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 PROFLOORING Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

720-28L-010102/004712

720-9L-121102/047965

D&T ÑIEÄN LAÏNH

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714239-0037 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-31L-022003/000588

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

RAO RAO VAË VAËTT

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626 740-95L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting c& Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714390-5924. ÑIEÄN - Chuyeân söûa maát ñieän oå caém, moïi trôû ngaïi veà ñieän. - Chuyeân veà Recessed light. - Laép raùp ñieän. Thôï coù trình ñoä caên baûn nhieàu naêm kinh nghieäm. Goïi 714-7202686.

740-30L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307. 740-364L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co 7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition.

RAO RAO VAË VAËTT

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L: A. Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-28L-031803/059292

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong & ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, vinyl, tile, hardwood floor, add phoøng. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã & xi maêng, roofing. Kyõ löôõng & ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-5745, 714-720-4973 740-7L-040903/062185

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034. 740-33L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

Chuyeâ n sôn söû a nhaø , theâ m phoøng, remodeling, phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-719-2797 or 714-852-8855 740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington,

740-28L-120205/198010

740-90L-101705/191691

Chuyeân laáp hoà bôi. Xin lieân laïc 714-478-6244

740-36L-101705/191810

Chuyeân thay cabinet môùi gaén ñaù granite counter nhaø beáp, loùt goã, hardwood floor, laminate. ÑAËC BIEÄT: Laøm caàu thang laàu baèng goã hardwood. Son Traàn cell: 714-425-8963 Home: 714-899-9050

740-90L-010804/099455

CONSTRUCTION - Nhaän sôn, aùp phoøng, patio. - Thay cöûa soå, ñoå xi maêng. - Loùt gaïch, saøn goã. - Laøm buoàng taém, nhaø beáp. - Plumbing, roofing. - Ñieän, gas, nöôùc. Lieân laïc Sang: 714-856-0820

740-30L-030704/107532

Andy Contraction State Lic. #854494 Laøm môùi phoøng taém, kitchen. Laøm môùi heä thoáng nöôùc copper, loùt gaïch, thay cöûa soå ra vaøo patio. Giaù phaûi chaêng. Andy 714679-7927, 554-9069

740-85L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-403-7463 English 351-1725 Vòeât 740-180L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-28L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöõa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

740-14L-050605/167264

SANG CONSTRUCTION Chuyeân: Xaây haøng raøo, xaây töôøng, stucco, landscape. Loùt gaïch v.v... 714-713-2690, 230-9610

740-28L-053105/170870

SÖÛA NHAØ, REMODELING Phoøng taém, Nhaø beáp, Patio, Door, Windowm wood floor, plumbing, stucco, painting, textile, decking, bathroom, kitchen, cement. Call Nick 714-785-7301. Lic 66476

740-90L-061605/173656

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ, : Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. ADD PHOØNG, PATIO & FLOORING. Lieân laïc Michael 714-260-3058

740-14L-062505/175027

Chuyeâ n söû a nhaø cöû a , cô sôû thöông maïi, ngaên phoøng, theâm phoøng, göông, kieáng, maët baøn, cöûa soå, gaïch goã, boàn taém, caàu tieâu, free estimates. Goïi Thoâng 714-856-5710, 856-5712

740-32L-070505/176163

HOAØNG’S CONSTRUCTION - Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi nhaø. - X texture - Add phoøng - Patio - Thay cöûa soå - Loùt gaïch - Loùt saøn goã Xin L/L Hoaøng 714-675-1337 740-30L-080404/130530

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit breakers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930 714-724-6766 (cell) 949-337-0954

740-36L-102504/141649

740-7L-071305/177516

<NHAÄN SÖÛA CHÖÕA> Nhaän laøm theâm phoøng taém, thay cöûa soå, nhaø beáp, patio, bình nöôùc noùng, sink, loùt gaïch, landscape, gas ñieän nöôùc. L/L Hoà 714-2446630, 714-966-9082

740-14L-071905/178333

ROOFING COMPANY. Lic#817092 Chuyeân söûa chöõa vaø thay theá môùi taát caû caùc loaïi roof, vieäc laøm baûo ñaûm, nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L 714-719-3022

740-36L-072505/179395

740-28L-101805/191843

BUILDING PLANS AND ENGINEERING Licensed professional engineer and certified energy plan examiner (CEPE), nhaän laøm baûn veõ, tính toaùn structures, energy, giaûi quyeát correction notes. 714-6752011

740-63L-101905/192123

D&T HARDWOOD FLOORS Chuyeân veà saøn goã sanding refinishing and repair. Laminate. Installed. Mouding. Free estimate. Lic 864776, 714-9338803

740-28L-102005/192281

BOÏC GHEÁ Chuyeân söûa chöõa vaø boïc laïi caùc loaïi gheá cho tö gia, toùc - nail, vaên phoøng baùc só. Nhaø Haøng. Plastic - Vinyl - Leather - Fabric. Goïi Thìn 626-329-2332

CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã, thay cöûa soå, patio, ñieän nöôùc v.v... L/L Nhaân: 260-5054, Khoaùi: 714-902-8664

740-90L-030605/158024

CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø coù Addition laäu. BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi Tuaán 714-623-4545

740-90L-032205/160408

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-90L-032305/160525

MT INSPECTION Deputy Inspector Chuyeân nhaän inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential. LL: Michael 714-465-7761, 714890-3309

740-90L-041405/163761

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201

740-14L-041905/164437

Nhaän remodel nhaø beáp. Phoøng taém loùt gaïch, laøm saøn goã. Theâm phoøng laøm patio söûa ñieän oáng nöôùc oáng gas. Taän taâm kyõ löôõng. Xin L/L Huøng 714-200-4883

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

740-21L-120705/198576

AAA CONSTRUCTION St. Lic#854708 Caàn thôï chaùnh coù kinh nghieäm , löông cao, vieäc laøm quanh naê m, coù theå laøm coâng hoaëc thaàu laïi (sub-construct). Kinh nghieäm only. Lieân laïc Trí 714-720-2073 740-14L-120705/198629

740-64L-102505/192876

740-90L-110105/193926

PETER CONSTRUCTION. Chuyeân sôn trong ngoaøi. Söûa chöõa heä thoáng nöôùc, phoøng taém toilet, sink, patio, loùt gaïch goã, giaù nheï nhaøng, xin L/L: 714-468-9791, 714-724-8652 740-90L-110405/194309

N. T GENERAL CONTRACTION - Nhaän söûa chöõa, taân trang moïi dòch vuï veà nhaø cöûa. - Loùt gaïch, saøn goã, patio, maøn cöûa. - Giaù reû, baûo ñaûm. Goïi Myõ Lan 714-330-1437

740-7L-120805/198653

LAÂM HANDYMAN Nhaän moïi söûa chöõa, taân trang ñieän nöôùc sôn, loùt saøn K/N taän taâm, giaù phaûi chaêng. Laâm 714600-6559

740-90L-111105/195250

VEÕ PLAN - XIN PERMIT License 590706 14411 Edward St, Westminster, CA 92683 714-373-4143, 714-448-3974, 714-908-6582 ª Nails - Dental - Restaurant. ª Room Additions - New homes. ª Mua Baùn Trao Ñoåi Vaät Lieäu Xaây Döïng: Lumber - Door/Window - Plumbing - Electrical. ª Höôùng daãn Build by Owner/ Subcontractor.

740-28L-120805/198692

A.N BUILDING SUPPLY. Tiles & Marbles Wholesales. Saøn nhaø, phoøng taém beáp, gaïch, landscape, haøng raøo. Ñeïp, reû beàn. L/L Anh Duõng 714-588-5974 740-28L-120805/198737

Nhaän sôn söûa, nhaø cöûa, add phoøng, patio loùt gaïch, laøm phoøng taém, kitchen, plumbing. HT General Construction. Lieân laïc Huøng 714-636-7935, 263-6299, 2636297 740-7L-120905/198812

K General Construction Add on & remodelin, plan, permit bathroom, patio, gas, water heater, plumbing, electrical, painting, texture. Tel: 714-3885219 Kenny 740-7L-121205/199157

740-30L-110704/143235

740-30L-010505/150177

740-14L-120605/198460

TL Designer & Architecture - Bò problems vôùi City permits - Build without permit caàn legal permit - Caàn home inspection with license - Caàn design and architecture house L/L Leon 714-713-5866 free estimate

CONSTRUCTION ª Nhaän laøm nhaø môùi ª Laøm theâm phoøng, patio, maùi nhaø. ª Phoøng taém, nhaø beáp, thay cöûa. ª Laøm caàu thang, sôn trong vaø ngoaøi. ª Ñieän, nöôùc, gas. ª Loùt gaïch, loùt goã, ñoùng molding. Lieân laïc Long 1-714-595-5414, 310-676-7415

740-36L-112005/196488

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, tieäm Nails, thieát keá môùi heä thoáng ñieän, ñieän 3 phase, xin L/L Taâm 714-2605656 or 714-414-5785. Free Estimate.

NHAØ DOÄT. Quyù khaùch nhaø, mobile home, business bò doät. Xin goïi cho Tommy giaù phaûi chaêng Bus.714-816-1758, cell 714553-4361 740-28L-120305/198112

740-90L-100603/087798

740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-36L-041905/164566

Chuyeân ñoå xi maêng, loùt gaïch goã sôn söûa nhaø trong nhaø laøm patio xaây töôøng, ñoå raùc. Giaù caû phaûi chaêng uy tín. Goïi Duõng cell: 4256432, 425-1203

740-28L-052602/023175

740-90L-052003/067642

740-DL-110805/194907

Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-28L-112205/196670

740-14L-072605/179523

PAINTING & ADD PHOØNG Sôn nhaø vaø add phoøng, chuyeân sôn nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän add phoøng vaø ñoå xi maêng, nhieàu naêm kinh nghieäm. License 817092. Lieân laïc 714-719-3022

740-28L-082505/184051

Nhaän sôn remodel nhaø beáp, phoøng taém, loùt gaïch goã, thay cöûa moïi trôû ngaïi veà gas nöôùc, taän taâm, giaù caû phaûi chaêng. L/L Ñöùc 714-675-2920, Tam 714422-4923

740-28L-083005/184844

ROOFING & GARAGE. Chuyeân thay maùi nhaø vaø gaén cöûa garage, vieäc laøm caån thaän, giaù caû laáy coâng laøm lôøi, ñònh giaù mieãn phí (lo heát giaáy tôø City). L/L Sonny 562-394-6008 740-30L-091105/186519

Hoaø Construction chuyeân loùt goã vaø laøm caàu thang , thay tuû cabinet beáp thay maët ñaù granite môùi, thay boàn taém, loùt gaïch theâm phoøng, sôn söûa theâm patio vaø Plumbing. Xin goïi Hoaø 714-362-1294

740-90L-092505/188642

V.P CONSTRUCTION License # 849-4444 Commercial & Redential - Söôû i nhaø , Business, Theâ m phoøng, Upgrade Kitchen, Phoøng taém, Landcape, Laøm saøn, loùt gaïch, goã. Giaù haï, ñuùng heïn. Goïi Vuõ home: 714-894-2656, cell: 714-889-0494

740-90L-092805/189056

A & V CONSTRUCTION Chuyeân: Loùt gaïch, goã, painting, thay window, phoøng taém, patio, plumbing, laminate, flooring. Please call 714-200-9722, 626827-2388, 818-381-6772

740-30L-112305/196851

THÔÏ ÑIEÄN CT ELECTRIC State C10 Lic #858287 Söûa chöõa vaø laép raùp moïi vaán ñeà veà ñieän. Lieân laïc: 714-467-5070

740-28L-112305/196870

VU MARBLE Chuyeân laøm Counter Top, loø söôûi, buoàng taém, laøm goã, loùt gaïch. Caùc loaïi, ñoå cement landscape v.v... Nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Goïi Vuõ or Jack 714-588-1378

740-30L-112405/197004

ÑIEÄN & PHONE TV - Plasma Installation DSL - Network ª ÑIEÄN: Chuyeân laép ñaët recessed light, laøm theâm oå ñieän, naâng caáp ñoàng hoà ñieän (panel). ª PHONE: Chuyeân söûa chöõa vaø thieát laäp ñöôøng daây phone môùi. ª DSL: Set-up DSL internet, chaïy daây cable cat-5 cho computer networking. ª TV - Plasma: Nhaän laép ñaët Plasma - TV. Chaïy daây cable TV. Set-up home theater system. ª KP - Electrical System Company nhaän thaàu caùc coâng trình ñieän lôùn hay nhoû cho residential - commercial - industrial. Lieân laïc Ken Pham (Electrical Engineeer): 714-478-8205 714-531-1851 714-478-8206

TOMMY CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, beáp, loùt gaïch, goã, sôn nhaø, apartment, söûa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm phoøng, laøm patio v.v.... L/L 24/24 714580-8288, 714-890-9265

THÔÏ ÑIEÄN treân 10 naêm laøm haõng xöôûng. Vaên phoøng. Tö gia thay ñoàng hoà ñieän nhaø. Vieäc laøm kyõ löôõng taän taâm, uy tín. L/L Thuaän phone 714-889-0535 or 717-7683

740-90L-100805/190585

740-30L-112805/197372

QUALITY GRANITE & MARBLE Fabrication & Installation. Kitchen countertop. Restroom. Fireplace. 4977 W. State St, Ontario, CA 91761 Sonny: 714-713-0327

740-30L-112805/197230

THÔÏ ÑIEÄ N . Nhieà u naê m kinh nghieäm laøm nhaø, haõng xöôûng, vaên phoøng, tö gia. Thay ñoàng hoà ñieän nhaø v.v... Vieäc laøm kyõ löôûng taän taâm, uy tín. L/L: Duõng 714-415-5015, 714-552-0869

HANDYMAN Chuyeân sôn, add phoøng, ñieän, remodel bathroom, clean popcorn, thoåi texture, drywall, sink disposal vynil, toilet. Taát caû veà söûa nhaø. L/L Vuõ: 714-224-2955 740-28L-121205/199176

A.S.I DEVELOPMENT CONSTRUCTION. Chuyeân nhaän xaây caát nhaø môùi, cô sôû thöông maïi, vaên phoøng nha só, baùc só, tieäm baùnh, cafe, chôï, nail, toùc. Ñaûm nhaän taát caû coâng vieäc söûa chöõa môùi cuõ. Nhaän Subcontract, call 714-467-6967 740-28L-121205/199180

HUØNG’S CONSTRUCTION Nhaän söûa vaø remodel nhaø vaø thöông maïi. Laøm Plumbing, gas, ñieän, nöôùc. Theâm phoøng nguû, taém, thay maùi nhaø, door, window, cabinet, countertop, loùt gaïch goã, patio v.v... L/L Huøng 714-230-9205 740-7L-121205/199183

H & D REMODELED MAN Remodeling bedroom & bathroom, add phoøng, thay cöûa, loùt gaïch, ñieän, nöôùc, gas... Coâng vieäc ñaûm baûo. Call Ñöùc: 714350-2109 or Haûi: 714-232-6497 740-6L-121305/199273

HAULING SERVICE Complete Demolition Broken Concrete. Asphalt. Tile. Removal Dirt. Grass, tree’s trash, junk, swimming pool exc. Cleanups. Big or small job’s. Ask for Martin cell: 714-619-1561, Luis cell: 714-830-9821 740-28L-121705/199836

Chuyeân ñoå xi maêng - xaây töôøng, laøm patio, thoaûi maùi nhaø, sôn trong ngoaøi, loùt gaïch vaø goã, eùp phoøng, caét caây ñoå raùc, giaù reû. L/L ÑAN 714-260-2238

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000529

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-839-7937 CELL 714-309-4443 24/24


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOØA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-21L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-251-8970. Lic #164482. 742-379L-111901/000620

TEØO MOVING Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-90L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-31L-070903/074996

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301.

742-30L-061404/123003

KIM MOVING Chuyeân doïn nhaø, Office, haõng may, Piano, Xe lôù n , liftgate. ÑUÙNG HEÏN. KINH NGHIEÄM. NHAÄN ÑI XA 714-636-4347 714-715-6695

742-90L-062004/123928

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

legalty to a moving company, please call the Public Utilities Commission. 714-558-4151 742-90L-111305/195540

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-28L-120605/198396

TUAN MOVING C #261782 Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng. Vui veû, ñuùng heïn. 714467-6968

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-29L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING C #176985 Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø. Taän Taâm Uy tín. Cell 714251-8970. 742-180L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 742-36L-021005/154802

744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-90L-111901/000628

JOSEPH’S PLUMBING & ROOTER State License #855251 Bus 714-839-7112, cell 714425-6890 Remodel phoøng taém, thoâng coáng water slab leaks. Camera inspection sewer line. Thaønh thaät uy tín. Lieân laïc Tuaân

744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

744-84L-112101/000963

742-90L-030705/158140

LOÄC’S MOVING Coù lisence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066

742-7L-070805/176975

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233

744-60L-041102/017120

HAPPY MOVING Nhaän ñi xuyeân bang vaø local cho cô sôû thöông maïi, tö gia. Laøm vieäc vui veû, uy tín, ñuùng heïn, thaønh thaät. Coù license vaø baûo hieåm. L/L: 714-260-7634 (24/ 24). Nhaän göûi caùc loaïi xe hôi ñi khaép tieåu bang. L/L: 714-2606647, license #176212

742-36L-091405/187152

744-89L-090602/036582

742-36L-093005/189582

742-DL-110305/194252

NOTICE The Public Utilities commission requires that all mover of household good be licesed and insured. The moving company’s Cal Tnumber must appear in all advertising. If you would like to verify the

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Phuïc vuï vuøng Orange vaø caùc vuøng phuï caän Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor 744-30L-052003/067727

ABC PLUMBING SERVICES Chuyeâ n veà gas, ñieä n , nöôù c . Thoâng oáng ngheït. Chuyeân söûa thay oáng nöôùc, coáng, sink, toilet, bathtub, water-heater v.v... Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate 24/24. L/L Cöôøng: 714-200-8852 744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, pho xeùt, toilet, maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Baûo ñaûm, giaù thaáp. Goïi Duõng 714-2305457 744-30L-033004/111017

AP PLUMBING Lic #563136 ª 24hr fast service/giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937, 714902-3904

746-28L-050504/116735

GARDENER LICENSE: 243076 Laøm môùi, söûa chöûa ª Saân coû, heä thoáng nöôùc, boàn hoa, haøng raøo. Caây caûnh ª Tæa goïn, tæa moûng, caét ngoïn, caét boû, doïn deïp. Laøm vöôøn ª Haøng tuaàn & moãi 2 tuaàn BAÙ LINH Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424 746-180L-080105/180375

LANDCAPING & CONCRETE ª Chuyeân veà traùng cement ª Cement thöôøng, maøu stamped ª Retaning wall bock, brick. Flatstone ª Step saân tröôùc & saân sau ñuû kieåu. Tom Nguyen: 714-719-3054

747 - GIAËT THAÛM 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-32L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

744-29L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222. 744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454. 744-29L-032205/160335

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 cell 714-623-4088 cell (unlicensed contractor) 744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637 714-331-9636 Unlicensed contractor 744-28L-050405/166806

THAØNH PLUMBING + CONSTRUCTION Chuyeân: Thoâng oáng coáng caùc dòch vuï veà plumbing, remodel. Addition, sôn söûa nhaø phoøng taém, patio, add phoøng taän taâm, uy tín. LL 714-638-9067 or 4687805 C. 854-8482 744-28L-110105/193817

VINH PLUMBING Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït. Thay sink, disposals, faucets, toilet, water heater. Free estimate. L/L Vinh phone 714360-2648 744-28L-111605/195943

TONG’S PLUMBING Thay oáng nöôùc, gas, faucet, toilet, water heater, garbage disposal, maùy röûa cheùn, sink v.v... Handyman. Giaù reû. Baûo ñaûm. L/ L: 714-390-3979 744-31L-112905/197487

PLUMBING State lic #760932. Söûa nöôùc leak phoøng taém. Thay söûa faucet, water heater, gas. Thay heä thoáng nöôùc. Coù maùy doø gas leak, doø nöôùc leak döôùi cement, doø oáng coáng beå vaø reã caây raát chính xaùc. Ñaëc bieät thay vaø laøm môùi phoøng taém. L/laïc Anh Nguyeã n 714-614-1773, 714227-7971 744-30L-120105/197842

29 Hours Plumbing Söûa oáng - Coáng. - Nöôùc. - Gas. - Toilet. - Kitchen. - Water heater. - Main line. 24 Hrs service OC vaø LA County. 714-489-3104

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

RAO RAO VAË VAËTT

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-92L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, môùi vaø söûa chöõa only, khoâng nhaän caét coû. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955 747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING * Chuyeân nhaän giaët, taåy thaûm vaø ñaùnh boùng saøn nhaø vôùi maùy moùc taân tieán. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp, mau khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. FREE ESTIMATE Phone: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822 747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM - FLOOR DÒCH VUÏ CLEANING Heä thoá n g TruckMount, kinh nghieäm, Taän taâm, Trung tín, Thieän chí. Ñònh giaù mieãn phí. B.C PRO.CLEANING SERVICES BEN (714) 531-8412, (714) 863-4122 747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-90L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM SÔN NHAØ Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø, loùt gaïch & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn: 714-200-8683, 714-3624850. 747-32L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñ/bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/tuaàn. 714-263-6472 747-90L-112404/145545

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, office, maùy truck mount maïnh, mau khoâ, vieäc laøm kinh nghieäm. FREE 1 chai professional thuoác taåy neáu dòch vuï treân $49. 714-791-0184 (Cell). 747-36L-020705/154532

746-29L-041602/017688

746-180L-042403/064173

747-30L-100205/189680

Chuyeân vieân giaët thaûm tö gia, thöông maïi: vôùi heä thoáng huùt cöïc maïnh, giaët saïch, mau khoâ, tính caùch vui veû, giaù caû phaåm chaát phuø hôïp. L/L Tom 714-397-1461 747-16D1267-120105/197863

THANH GIAËT THAÛM Chuyeân giaët thaûm, tö gia, nhaø haøng, vaên phoøng v.v... maùy lôùn vaø hieän ñaïi, saïch, mau khoâ, power ful, truck mount, carpet steam, leaning with hot solution. 626-572-7634 747-14L-121305/199295

Baùn heä thoáng TruckMount. Vaø xe van ñôøi 86 coøn toát. Ñaày ñuû ñoà ngheà. Giaù $5500. L/L Anh Kim: 714-493-6396

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-44L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL 750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificate döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Ñöa ñoùn hoïc vieân taän nhaø. * Giôø hoïc uyeån chuyeån. * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921 750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi Riverside. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goï i Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-719-4249, 310-365-4835, 714-379-1688, 818-458-1002. 750-7L-073103/078251

LAÙI XE NGHÓA 714-726-4867 ª Chuyeân huaán luyeän caùc HV bò thi laùi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, khoâng bieát chuùt Anh vaên ñaäu ñöôïc baèng laùi GAÁP. ª Cöïu HLV daïy vaø ñaäu treân 5500 HV. Ñaëc bieät laáy heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø vaø chæ nhaän tieàn sau khi ñaäu. 750-14L-010605/150446

Daïy computer: Basic, Winword, caøi software, internet + mail + Chat, ñöa hình vaøo DVD, Movie, Baùn DVD maãu veõ Nail. LH (Linh) 714-531-3830, 714-251-0744

750-90L-062205/174400

KUMON, Trung taâm keøm Toaùn, taäp ñoïc töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Chi nhaùnh môùi taïi goùc ñöôøng Beach & Chapman (11951, Beach Blvd, Suite L). Ñeå giöõ choã vaø bieát theâm nhöõng chöông trình giaûm giaù ñaëc bieät. Xin L/L 714-895-7857

750-60L-092705/188882

Giaùo sö daïy nhaïc, nhaän daïy ñaøn guitar ñieän vaø guitar daây, ñuû caùc caáp. Giaù $20/nöûa tieáng. L/L David ñieän thoaïi 714-553-5874 sau 3 giôøPM

750-21L-102605/193127

DAÏY KEØM Toaùn-Lyù-Hoùa & Anh-Vaên töø lôùp 1 ñeán 12, Ñaïi-Hoïc, Cao-Hoïc. Baûo ñaûm ñaït ñöôïc ñieåm B hoaëc A. Lôùp luyeän thi SAT I, SAT II khoùa môùi ngaøy 07 thaùng 1. Tieán-Só HUYØNH QUOÁC BÖÛU 714-229-8951

750-30L-120105/197847

Nhaän daïy keøm töø lôùp 2 tôùi Ñaïi hoïc luyeän thi SAT coù baèng cöû nhaân UC Berkeley, cöû nhaân Trieát hoïc English UC Santa Barbara. L/L Vuõ714-609-1049

750-15L-120605/198466

CHUYEÂN DAÏY PIANO Töø sô caáp cho ngöôøi môùi hoïc. Giaùo vieân laâu naêm kinh nghieäm. Daïy raát taän taâm. L/L Coâ Giaùo 714-531-5699

750-14L-120605/198476 750-7L-121605/199646

Nhaän daïy keøm piano, organ cho ngöôøi lôùn vaø treû em, coâ giaùo taän taâm. Lieân laïc Coâ Uyeân ñieän thoaïi 714-478-4974 750-7L-121705/199823

UC TUTOR Sinh vieân UCI daïy keøm hoïc: Physics, Chemistry, Math (Calculus I, II, Algebra etc) Biology, Sat I & II. L/L: 714-425-3828 Roland Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275 TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

RAO RAO VAË VAËTT

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ LOANS - INVESTMENT 760-36L-111305/195545 760-28L-120705/198628

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-168L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâm $400. Daïy facial $400. Daïy noái loâng mi $100. Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825. 770-32L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

THAÀY CAMPUCHIA Giaûi ñoaùn chính xaùc ñôøi ngöôøi veà tình duyeân + gia ñaïo + laøm aên + coâng danh qua boùi baøi, chæ tay + töôùng ÑAËC BIEÄT Duøng thaàn löïc cuûa Buøa Pheùp Campuchia giuùp cô sôû thöông maõi laøm aên muoán ñaét khaùch hay muoán baùn tieäm nhanh choùng. RIEÂNG veà tình yeâu traéc trôû seõ coät yeâu thöông trôû laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà haïnh phuùc suoát ñôøi. Raát kinh nghieäm. K/Q nhanh choùng. Phone 714-677-7555 (C) 714-894-6192 (H)

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 Cell: 714-902-5459

780-36L-053102/023976

770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-588-9843, 714-5985134. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm.

770-95L-032805/161235

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $50 baûo ñaûm 100% keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm myõ phaåm. 951600-7917, 714-675-3950

770-90L-100205/189638

ª Uoáng traø Long Chaâu thöôøng xuyeân seõ giaûm maäp, ngöøa ung thö, ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò thôm ngon, traø pha laïi nhieàu laàn maø vaãn coøn thôm. ª Traø Ngaân Haïnh ngöøa baù beänh, giaûm chaát môõ trong maùu, ñieàu hoøa tim maïch, huyeát aùp, maïch maùu naõo. 714-531-3045, 714775-6500, 714-839-3661, 888999-3922,

770-30L-120305/198103

Myõ vieän Botox. Chuyeân phun xaâm vaø xaâm ñang maét, chaân maøy, moâi, nhuû hoa. Khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu ñeïp töï nhieân. Chæ coù $99. Eyelash extenssions $85. Facial huùt muïn $25, ñoát muïn ruoài, muïn coùc, muïn thòt, taøn nhang baèng Laser khoâng ñeå laïi theïo, trang ñieåm coâ daâu, laøm eo thon. Coù nhaän hoïc vieân. ÑC: 9550 Bolsa, trong khu Luïc Ñænh Kyù 2. ÑT: 714-417-7275 Linda kính môøi.

770-28L-120605/198422

Baùn sæ vaø leõ myõ phaåm cao caáp cuûa Nhaät: Kem choáng naéng, trò naùm, laøm saùng da vaø nhieàu myõ phaåm khaùc. Baûo ñaûm coù keát quaû. Whole sale ñaày ñuû duïng cuï noái mi, tatoo loaïi toát. L/ laïc 714244-6185, www.ceraclays.com

770-28L-120805/198731

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

780-28L-110805/194762

THAÀY THIEÄN TUAÁN. Chuyeân boùi toaùn, xem phong thuûy, giuùp caùc cô sôû thöông maïi mua may baùn ñaét - Tình Yeâu - Thi Cöû - Giaûi tröø taø ma, chöõa beänh 714-8919619, cell 714-251-2661 780-62L-111105/195320

CHIEÂM TINH GIA LÓNH MAI. Buøa loã ban coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi tình boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: nails, restaurant, baùn tieäm, sang tieäm leï laøng, phong thuûy nhaø ôû. 714-890-7098, cell 714-902-7797 780-30L-120105/197778

Boùi baøi. Ñeán vôùi toâi khi Quyù vò bò maát nguû vì aùi tình, söï nghieäp, phaùp luaät v.v... Sau ñoù quyù vò seõ haøi loøng vì söï chính xaùc, huyeàn bí cuûa noù. L/L Vanna Nguyen 714-895-7032 780-7L-121205/199198

Coâ Baïch Mai coi boùi. Chuyeân coi boùi baøi, chæ tay, coi töôùng. Dòch laù soá töû vi vaø phong thuûy. Töø 9:00am - 7:00pm L/L phone: 714-422-4283 (C)

770-28L-100804/139586

MARY MAI PHUN XAÂM & EYESLASH EXTENSION ª Phun xaâm loâng maøy, mí maét, moâi, ñeïp khoâng ñau. ª Noái loâng mi daøy, daøi giöõ ñöôïc laâu. ª Ñaïi lyù baùn Maùy phun xaâm L/laïc: 714-263-5642

780-28L-110205/194018

Haûi Trieàu: ñeä töû chieâm tinh gia Vuõ Huøng taïi V.N xem chæ tay, boùi baøi, ngaøy giôø khai tröông, cöôùi hoûi, huøn haïp, ñaùm tang, thöa kieän, ñòa lyù, phong thuûy. L/L laáy heïn: 714-277-9118

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 780-63L-072202/030678

NGUÕ HAØNH SÔN ÑÒA LYÙ Phong thuûy! Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù phoái hôïp töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714260-1276.

780-90L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740,

820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Thôm ngon, veä sinh, tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Giao taän nhaø. Goïi coâ Vi 714775-7594.

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-90L-062804/125204

780-28L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-467-8606

780-29L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. ÑT: 714-247-9534

780-28L-060505/171743

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461

780-28L-070305/176002

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657

780-28L-090605/185630

Coi boùi. Coi baøi, coi töôùng, coi tay, gia ñaïo quaù khöù vaø hieän taïi töông lai. Tuøy hyû haûo taâm quí khaùch. Lieân laïc chò Phöông. 714554-4694

780-30L-092705/189042

THAÀY NHAÂN THIEÂN Xem: Baøi Tarot, Chæ tay, Chöõ kyù, Töôùng maïo, Ñòa lyù, Phong thuûy, Töû vi, Töù truï, Boùi dòch, Mai Hoa. Giaûi tröø thö eám, buøa yeâu, ñem ngöôøi veà, ñoøi nôï, con caùi, vôï choàng xaøo xaùo, nhieàu vaán ñeà khaù c . Xem khoâ n g ñuù n g laø m khoâng keát quaû khoâng nhaän thuø lao. Nhaän daïy caùc moân treân. 310-938-3565, 714-587-2469

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. Giuùp ñôõ P/H coù con em huùt saùch, boû hoïc ñi hoang. 714-593-9389 830-90L-011605/151588

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555. 830-14L-022405/156545

Nhaø treû coù license kinh nghieäm. Yeâu treû heát loøng. Noùi English/ Vieät. Nhaø roäng, saïch. Phoøng chôi rieâ n g cho treû (Brookhurst Westminster). L/L coâ Phöông ÑT: 714-530-1990, cell: 714-7166527 830-90L-031605/159411

Giöõ treû coù license nhaø roäng saïch, phoøng chôi rieâng, raát an toaøn, thöông treû, aên uoáng ñaày ñuû, nhaän moïi löùa tuoåi, C/T Chính phuû, ñöôøng LOng Beach / 31 st. Bup 562-997-3925 830-14L-041905/164499

Nhaø rieâng (Euclid + Lampson) nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, chaêm soùc taän taâm, chu ñaùo, nhaø roäng saïch, thoaùng maùt. L/L: 714-2519902, 714-534-8745 830-28L-050505/167117

COÂ THAÛO GIÖÕ TREÛ coù license, goù c Euclid + Westminster + Brookhurst. Nhaø roäng coù saân chôi. Nhaän Calwork, moät tuoåi trôû leân. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Coâ Thaûo 714-539-8421 830-28L-081705/182920

Hazard & Euclid coù license, nhaän giöõ treû chöông trình Calwork cho moïi löùa tuoåi, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Call Anh Chò Naêm 714-775-8586 830-28L-102005/192178

Nhaø house saïch môùi kinh nghieäm, nhaän töø 1 thaùng tôùi 12 tuoåi. Laáy check chính phuû, ñöôøng Mc.Fadden goùc Magnolia. Goïi töø 7:00AM - 10:00PM. L/L coâ Traâm 714-891-7629, 714-914-0983 830-60L-112905/197403

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng tôùi 6 tuoåi, coù license, phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû, goïi coâ Vaân & Traân 714-839-9389 830-21L-120905/198838

Bolsa/ Bushard. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch, roäng raõi, kinh nghieäm, taän taâm, kyõ löôõng, yeâu thöông treû. Xin L/L Coâ Minh 714-933-5195 or 714-230-5847 830-7L-121205/199111

Taän taâm kinh nghieäm, nhaän giöõ treû töø hai tuoåi trôû leân, ñieän thoaïi baø Dung. Nhaø Beach - Trask, ñieän thoaïi: 714-891-4309 830-7L-121405/199432

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, Nhaø roäng raõi saïch seõ, ñöa röôùc, keøm Homework. 714-708-3090 coâ Dung, Nhaø Mc Fadden vaø Harbor 830-7L-121405/199435

747-100L-061505/173501

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, Nhaø roäng raõi saïch seõ , Goïi 714-6366061, cell: 369-0907 coâ Vaân, Nhaø goùc Euclid vaø Hazard 830-7L-121405/199490

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, ñöa röôùc vaø keøm homework, nhaø house roäng maùt, saân chôi, phoøng nguû rieâng, kinh nghieäm, taän taâm, 714-657-2564


MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 830-14L-121505/199565

BABYSITER Nhaø vuøng Garden Grove, nhaän coi treû 2 thaùng ñeán 4 tuoåi, caån thaän, saïch seõ, thöông treû nhö con, tính giaù reû. L/L 714-4675555

830-5L-121605/199645

Nhaø Beach - Trask giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhieàu naêm kinh nghieäm coù phöông phaùp daïy dinh döôõng, keøm homework. Giöõ caû weekend, qua ñeâm, 714-903-4316

830-10L-121705/199834

Coâ Tuù giöõ treû ôû Anaheim nay dôøi veà Bolsa - Starboard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng - 6 tuoåi. Nhaø roäng maùt, coång an toaøn, yeâu thöông treû nhö con chaùu, coù ñoùn sau giôø tan hoïc. L/L Coâ Tuù Home: 714-839-9608, Cell 714-4172735

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 850-180L-052705/170519

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544 850-31L-070605/176326

DIGITAL CABLE TV $19.95/ thaùng 200 ñaøi VN 24/24, SBTN, DSL Internet, Free moät thaùng, khoâng hôïp ñoàng. LAÉP RAÙP MIEÃN PHÍ. Charter 714-399-8199 850-91L-083005/184789

SIMMON BEAUTYREST. Neäm cöùng, môùi coøn trong bao. Soá löôïng giôùi haïn. Baùn vôùi giaù ñaëc bieät. King size: $450. Queen size: $350. Twin size: $250. Xin lieân laïc Joe: 714-206-8338

850-28L-090205/185265

Baùn só DVD phim ngöôøi lôùn XXX Myõ, Meã, AÙ Chaâu, $2.50 cuoán, khi mua töø 100 cuoán trôû leân, phim original brand new, baùn só DVD/ CD cases ñuû loaïi. L/L 714839-2582

850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-9L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Nhaän söûa chöõa, chænh signal & laáy laïi caùc ñaøi ñaõ maát v.v... Baùn, raùp caùc loaïi Satellite, coi taát caû caùc ñaøi X.X.X. L/L 714-224-8663

850-90L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM CABLE - DIRECTTV DISHNETWORK 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-554-6300 or 714-7204443 SD 858-405-2377 ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng v.v... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $36.99mo. ª VIEWSAT - PANSAT COOLSAT - SAMSONIL ª Furniture - Tranh ñieän - Tranh daàu - Linh tinh v.v... Sale 50% ª DVD XXX VN môùi - Karaoke Haøi - Caûi Löông - Phoùng söï VN v.v... $1.99 - $3.99 www.karaokeretail.com

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi XXX ngöôøi lôùn, V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. L/L 714468-8624.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-105L-061603/071619

850-14L-091605/187465

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424

850-90L-101005/190718

VN-PROSATELLITE 7167 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. 714903-8131, 714-619-1007. Baùn só vaø leõ caùc loaïi receiver (coolsat, pansat, Ultrasat, Viewsat...) vaø caùc thieát bò veà satellite (1 ñóa 4 höôùng hoaëc Motor coi heát höôùng satellite) Nhaän söûa receiver bò hö

850-28L-102905/193571

HUALATRONICS 10278 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-636-7798 ª Samsung 21" Flat TV. Retail $250; sale $129.99 ª Samsung 30" Widescreen, HDTV built-in, coù TV guide. Retail $1100; sale $599.99 ª Akai 42" Plasma TV, only $1295.99 ª Samsung 46" DLP HDTV builtin, 2 PIP. Retail $2400; sale $1499.99 ª Samsung 50" DLP HDTV builtin. Retail $2700; sale $1795.99 ª Sony 50" LCD projection HDTV-Ready. Retail $2800; sale $1869.99 ª Akai 50" plasma HDTV monitor, DVI-input speaker, stand. Retail $4800; sale $2599.99 ª Vizio 42" plasma, HDTV-ready, PIP, HDMI, DVI, PC inputs... Retail $3000; sale $1499.99 ª Karaoke Mixer. Reatail $250; sale $99.99 ª Karaoke wireless 2-Mic. Retail $260, sale $89.99 ª Hi-end speakers for Karaoke, movie, music, 400 watts power. Retail $1999.99/ea, sale $145.99/ea. ª Power Subwoofer 120 watts. Retail $220; sale $99.99 ª Name Brand receiver, Dolby digital, DTS. Retail $280; sale $129.99 ª Samsung HDTV power Antenna. Retail $70; sale $39.99 ª Sanyo HiFi VCR only $39.99 ª Cyberhome DVD, ña heä, play DVD-R/+R/RW VCD, MP3, CDR/RW. Only $29.99 ª DVD-Recorders. Retail $140; sale $79.99 Ñaëc Bieät nhaän repair Plasma, LCD, DLP-TV

850-28L-110305/194171

BONSAI CAÂY CAÛNH, caàn baùn heát caùc chaäu caây bonsai lôùn nhoû ñang chöng baøy ôû saân sau. Coù nhaän thay ñaát, sang chaäu vaø caét tæa, uoán naén caây bonsai. L/L Khaùn 714-609-2983

850-36L-111505/195834

850-28L-120105/197821

SATELLITE Coolsat 5000 Platinum Viewsat 2000 Platinum. Baùn, raùp laùp hôn 600 channel in America vaø hôn 100 ôû Chaâu AÙ, Hong Kong, Thai Lan, Viet Nam, Trung Quoác v.v.... Söûa chöõa caùc loaïi Fortec, Pansat, Digiwave, Megasat. Nhaän chænh signal laáy theâm ñaøi. L/L 626890-5142 850-90L-120105/197850

PUBLIC WHOLESALE. Baùn daøn Karaoke Brand name BMB. °CAVS HDT-201 sale $350 + 10,000 baøi nhaïc Vieät + English ° Brand name wireless Mic : $99 ° DVD XXX: $1.99 Nhaän gôûi ñi khaép tieåu bang. Call 562-246-6900 850-28L-120505/198232

Caàn baùn moät soá quaàn Jeans hieäu True Religion, Citizen, Joe’s, nhieàu size cuûa nam vaø nöõ. L/L Minh 714-260-4110 850-14L-120605/198349

D.V.D for auto repair smog station, 82-2005. Raát nhieàu loaïi khaùc nhau. Nhaät, Ñöùc Domestic. $295 up. Xin L/L David 310877-2771, 714-613-3766 850-14L-120605/198369

Baùn; Program; Raùp satellite cho xem nhieàu phim p.p.v sport, XXX. Vietnam, khoâng traû haøng thaùng. L/L 714-205-0014 nhaén tin. 850-14L-120805/198702

Caàn baùn 1 maùy caét thòt töï ñoäng 1 maùy laøm ñaù 300 pound 1 ngaøy vaø 2 caùi loø naáu phôû. L/L: 909802-6974 cell, 909-865-5988 home

Sale ñoà ñaïc trong nhaø TV, DVD, maùy Sony baøn gheá, giöôøng tuû ... Xe VOLVO 1990, maùy caét thòt, ñoà nhaø haøng. L/L 714-971-7908 (H) & 595-5091 (cell), Lic. #3AWG463 850-40L-121205/199207

Caàn baùn 1 baøn Bida Phaùp 3 traùi side lôùn caàn goïi 714-933-8392

850-14L-121305/199219

PROFESSIONAL GRANITE COUNTERTOP Giaù Wholesale Chuyeân laép raùp, design, granite-marble, limeston cho kitchen, restaurant, office vaø bathroom, 1 cô sôû Vietnam ôû vuøng Orange County coù ñuû maùy töï ñoäng CNC machine hieän ñaïi, caét maøi ñuû loaïi granite, marble, limeston theo yù thích cuûa khaùch haøng. * Warehouse roäng treân 100,000 square feet coù ñuû loaïi granite marble, limeston vaø coù hôn 100 maàu saéc khaùc nhau ñeå quí khaùch tuøy yù löïa choïn. Baûo ñaûm ñeïp saéc saûo, nhanh, ñuùng heïn. Beat any price. Giaù reû nhaát vuøng. * Tham khaûo, ñònh giaù mieãn phí * Coù giaù ñaëc bieät cho constructors Conerstone Granite Company 1191 Knolwood, cir Anaheim, CA 92801 Bus: 714-995-8647 Cell: 714-251-1223 Fax: 714-995-8479 850-7L-121305/199260

Baùn ñoàng hoà Omega coù 12 hoät xoaøn raát ñeïp, maøu silver cuûa Nhaät Baûn reû $250. 714-657-4948

850-14L-121305/199275

COMPUTER * Pentium 4 - 3.0GHZ, DVDRW + 17" monitor $550 * HP Pentium 4 - 1.6GHZ + 17" monitor $350 * Dell laptop 800 MHz, DVD $320 * Maùy môùi warranty 6 month. Free game, nhaïc MP3, MP4. * Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng: 657-4805

850-7L-121305/199346

850-36L-061404/122985

850-28L-111805/196216

850-30L-112205/196641

LAPTOP COMPUTER Mua, Baùn, Ñoåi, Söûa caùc loaïi Laptop môùi, cuõ. 714-554-8677 M-F 10AM-6PM. 2610 Westminster Ave. #C (goùc Westminster & Fairview)

850-14L-112405/196997

DVD SALE - DVD phim boä, leû Haøn Quoác, Hoàng Koâng... - DVD cho treû em. Giaù reû. Goïi 714-688-6659

850-30L-112605/197134

850-90L-032105/160235

TOP SATELLITES. Laép raùp, söûa vaø ñieàu chænh F.T.A Satellite System. Xem ñöôïc 500 ñaøi Myõ vaø treân 100 ñaøi AÙ Chaâu goàm coù 2 ñaøi Vietnam. L/L: 714-537-2946, 714-468-6624

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Chihuahua raët gioáng, khoân lanh, 8 tuaàn, 2 ñöïc, 1 caùi. Maøu naâu, vaø n g, ñoá m , traé n g. Ñeï p deã thöông. Giaù $300/1 con. Vui loøng lieân laïc Van: 562-425-7141 850-7L-121405/199423

- Baùn computer Pentium 3 Window XP + monitor, keyboard, mouse $95 - Laptop Compaq 400MHz CD Room $160 coù DVD/CRR $240 - Laptop Toshiba P3 700MHz DVD/CDRW $360. Goïi Thaønh 714-414-7676, 5341654 850-4L-121505/199508

Caàn baùn heát hoa kieång: Haûi ñöôøng, Söù, Ñaøo, Hoa sim, Tuøng, OÅi, Truùc ñen, Truùc vaøng, Boâng giaáy, King palm (3 thaân), Queen palm, Sago palm, Rhapis palm, Kentia palm vaø nhieàu hoa kieång khaùc. Coù Red maple (Nhöït boån). Ñeïp, reû. L/L Lôïi: 714-580-4833 850-14L-121505/199516

Caàn baùn 2 mieáng ñaát nghóa trang ôû ñöôøng Bolsa vaø Beach. Khu toát ñeïp giaù reû, xin L/L coâ Dung ñieän thoaïi 714-841-7931 hoaëc 714717-4225 850-7L-121505/199573

Baùn hoøn non boä vaø fountain ñeïp, Vieät Nam, sofas, baøn aên. L/L: 951-454-6011

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009.

900-90L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giuùp giaûm ñau 2 baû vai, bôùt moûi meät, nôi yeân tónh, nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

850-7L-121605/199647

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781

Moving baù n gaá p TV 60"/70" Mitsubishi, 1 dining room antique (8 gheá), 1 dining room môùi (4 gheá), king & queen beds vôùi mattress, nhieàu baøn v.v... L/L: 714-654-6000 850-4L-121605/199667

Baù n computer Intel Celeron 2.53GHz, 512MB memory, 128MB graphic, 16X DVD-ROM, Pioneer 109 (thaâu DVD) floppy, Win XP Professional, software ñaùnh tieáng Vieät v.v.. $300. L/L 714-705-3766 850-7L-121605/199669

Dog for sale (choù baùn) 4 choù con, 3 thaùng tuoåi - Chihuahua mix Maltese (choù Nhaät) raát deã thöông, baùn moãi con $250. Ai thích L/L 714-899-2827 or 714260-6286 850-3L-121605/199686

Ñoùng tieäm baùn cooler ñöïng hoa vaø nöôùc ngoït, baùn tuû, keä, baùn aùo cöôùi brandnew, nöôùc hoa Phaùp, fashion brandname, scooter, giaù reû khoâng ngôø. 714553-0916 850-7L-121605/199733

Baùn choù Chihuahua 7 thaùng tuoåi vaø 1 con 6 tuaàn. L/L 626-2305761

850-7L-121305/199311

COMPUTER/ LAPTOP SERVICES söûa computer laptop clean virus/ install windows network DSL wireless INTERNET, giaù reû, coâng vieäc baûo ñaûm, taän nhaø 714-2512461

850-3L-121605/199641

850-3L-121605/199746

850-3L-121605/199758

2006 Camry, Sienna brandnew 17" wheels Dunlop 225/50/17 700. 2006 GS300 700. Other brandnew CR-V, Odyssey Quest Town & Country 420. Tires BFGoodrich 215/65/16, call 4 more 714-651-7206 850-4L-121605/199767

Dö duøng baùn nhieàu ñoà coøn toát. Reû. Computer set, hoà caù 30 gal, 60 gal. Maùy game PS2, tuû laïnh duøng cho single, daøn maùy haùt. Xin L/L: 714-890-0187, 3694882 850-36L-121605/199795

850-7L-121705/199812

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, baøn hoïc, maùy giaët saáy vaø ñoà duøng khaùc, goï i 714-588-1291, 714-5882688 850-7L-121805/199877

Hoà 125 gallon + bôm, stand, 2 caù Flower-Horn (M+F) (Loâ Hoäi), 2 Blood Parrot, $300, choù phoùc (M) 8 thaùng, $200. L/L King 714-636-6696 hay 13096 Blackbird St, G.G, CA 92843

850-7L-121805/199886

Doïn nhaø baùn tuû laïnh boä baøn aên ñaù marble 6 gheá, tuû kieáng, sofa & nhieàu thöù giaù phaûi chaêng. L/ L: 714-580-2003, boä giöôøng queen size.

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

CHUÙ YÙ! Caùc anh meät moûi caàn ñaám boùp vui veû. Em coù thuoác boài boå sinh lyù do Myõ cheá taïo thaät toát. Goïi Em Dung 714-295-2995 900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone: 714839-1522 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409 900-96L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-15L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Taëng lòch Tam Toâng Mieáu. 900-180L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

RAO RAO VAË VAËTT

900-90L-052104/119322

Must go! Must go! Caàn baùn taát caû duïng cuï leàu, baøn duøng cho chôï trôøi vaø toaøn boä handbags and clothes T-shirts, kieám raát nhieàu tieàn vaøo weekend. Ai caàn sang laïi ñaàu tö small business. Xin goïi Duõng 714-467-7982

850-7L-121205/199173

Dö duøng baùn 2 gheá SPA Pedicure coù 2 remote control. Baùn reû. L/laïc 310-437-3877

Caàn baùn 4 nieàng nhoâm baùnh xe hieäu Hamann PG2, daønh rieâng cho xe BMW E39, môùi nguyeân giaù $3200. Coù theå thöông löôïng. L/L Khuyeân: 626-228-7169

850-31L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

Moving baùn reû loa Bose A.16. Maùy taäp theå duïc Bowflex gheá massage Ijoy, taát caû coøn trong thuøng, xin L/L A.Vinh 714-8890524 or 379-9724

Baùn tuû laïnh maùy giaët saáy coøn raát môùi giaù reû, coù baûo ñaûm goïi 714-713-1379

Baùn choù con gioáng chihuahua 1 vaøng, 2 naâu, 4 maét. Baùn reû $200/ con. Chuù Saùu: 714-417-6092, 714-835-6092

850-30L-090903/084105

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-7L-121505/199577

850-7L-121205/199154

850-7L-121305/199302

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn vaø cho thueâ Desktops. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3500+ AMD Athlon 64, $600 714-362-1032.

RAO RAO VAË VAËTT

900-15L-110504/143118

900-28L-112205/196633

900-30L-071505/177838

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090

900-31L-092805/189107

MAI Sau giôø laøm vieäc meät moûi laøm thoa boùp cho khoûe, Mai raát vui veû. Xin L/L Mai 714-808-2383

900-36L-100405/190002

900-30L-022405/156729

Quí vò laøm vieäc nhieàu, ñau ñaàu, ñau löng, nhöùc moûi, caàn baám huyeät, caïo gioù, giaùc hôi, relax, thuoác tan môõ buïng, bong gaân heát ñau. Xin goïi 714-360-9346

900-90L-040405/162215

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

900-14L-042705/165710

Sau giôø laøm vieäc meät moõi, caàn massage xin goïi Traâm 714-9025780

900-36L-061705/173897

Caàn tìm nôi relax yeân tònh vui veû caùc anh phaûi ñeán ViVi, 5PM-2AM seõ ñöôïc nhö yù 714-260-7673

900-30L-112405/196937

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789

900-28L-112905/197543

Khu Rosemead hoaøn caûnh ñeïp, nôi nghæ ngôi thoaûi maùi vaø massage, caàn ngöôøi giuùp vieäc Ñ.T Coâ Linda 626-458-0168

900-28L-121205/199099

Full body Massage. Very hot, young and beautiful therapist. L/ L: 714-569-9270

900-14L-121205/199126

900-31L-011205/151053

MAI VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, MAI VY raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-28L-102705/193312

TRAØ MI Massage Therapy chuyeân nghieäp, giaûm bôùt stress vaø ñau nhöùc cuûa quyù vò. Vieäc laøm ñöùng ñaén, taän taâm, vui veû. Lieân laïc 714-899-3853

900-14L-111905/196424

Grand Opening. Caùc anh meät moûi, caàn caùc coâ treû ñeïp, ñoâi tay nhuaàn nhuyeãn, seõ laøm cho caùc anh khoûe laïi ngay. 714-901-9101

BEST RELAX Haõy taän höôûng caûm giaùc saûng khoaùi eâm dòu vaø khoaûnh khaéc thö giaûn ñích thöïc sau 1H massage baèng ñaù noùng vaø aán huyeät cuøng Jimmy 714-260-8447 (cho nam vaø nöõ)

Ñoïc 9L/ ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN 900-7L-121405/199489

Trong 5 naêm, toâi bò ngöôøi quen eám. Cuoäc ñôøi laän ñaän, gia ñình lao ñao. May maén gaëp chuù An, Hoäi Ñaïo oâng Traàn, cöùu giuùp maø khoâng nhaän thuø lao, tai qua naïn khoûi, gia ñình bình yeân, thaønh thaät bieát ôn chuù An. Mong ôn treân phuø hoä cho chuù vaø Hoäi. Coâ Tö Santana!. Xin giôùi thieäu Chuù An. 626-575-7904 900-14L-121605/199789

Good massage 18-22 kinh nghieäm, côûi môû, vui veû, thoaûi maùi. L/L Sally, Sandy 714-5301963 900-36L-121605/199793

900-7L-121205/199130

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage, xin goïi Mai: 714-6538043, 714-537-0387

900-7L-121205/199166

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät.

900-7L-121705/199865 900-14L-121805/199889

Grand Opening. Caùch anh meät moûi, caàn massage goïi caùc em. New owner, new girls. 714-7784194


THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai

Tel: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi South Bay Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT 100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ 120 - Phoøng Cho Thueâ 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn 400 - Xe Baùn 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû 600 - Vieäc Laøm 630 - Vieäc Nhaø 640 - Vieäc Haõng Xöôûng 650 - Vieäc Hair/Nail

HOUSE FOR RENT 100-30L-112805/167033

Hawthorne, nhaø 2 taàng: 4PN & bonus + 2.5 taém, phoøng gia ñình, 2 cars detach garage. Thaûm, gaïch, sôn môùi, nhieàu choã ñaäu xe, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway, nhaän housing. L/ L 310-408-5201

100-21L-121505/167138

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/thaùng. Xin L/L 323-2555842, 323-633-5320

100-21L-121505/167141

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-4085201

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-28L-112805/167030

2 bed 1 1/2 bath Townhouse $1,200 gated property, good neighborhood by Trask/ Brookhurst, no pet, no housing plus deposit. Call 562-598-1383 or 714-306-1500

110-14L-121005/167089

West Covina APT. Kieåu Town House 2PN, 1.5PT garage böôùc ngay vaøo nhaø, washer/Dryer hook-up khu yeân tónh gaàn chôï, sôn, thaûm môùi. doïn vaøo ngay, bao nöôùc cho thueâ $1,250/thaùng. Goïi 714-932-8968

110-30L-121205/167129

CONDO. ANAHEIM 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang toaøn dieän, coù balcony barbecue 1250 Brookhurst, nhaän housing. Giaù $1,450/ thaùng. Lieân laïc Danh 562-754-3055

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-120705/167083

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân tònh, bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452

120-21L-121205/167111

Nhaø Bushard/ Hazard dö choã nguû, phoøng khaùch, ñieàu kieän lôùn tuoåi, ít ñoà, coù job caøng toát $200 + $100 deposit. L/L Day 562-6912546, toái 714-799-4317, 7241095

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-30L-121005/167094

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-30L-121005/167098

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400 - XE BAÙN

600 - VIEÄC LAØM

AUTOS FOR SALES

EMPLOYMENT

400-21L-121005/167092

2004 Caàn baùn xe MERCEDES SUV ML 350 (Model Inspiration), maøu silver, fulls options, xe raát toaøn haûo 31,000K. Giaù $30,500. Xin lieân laïc OÂ. VU 626-375-2063, Lic. #5GDE363

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-21L-112805/167019

RESTAURANT Caàn sang nhaø haøng tieåu bang Oklahoma roäng 6,430sqft, ñaát 14,900sqft. Giaù thöông löôïng $240,000. Moïi chi tieát xin L/L Lee 626-216-6761

600-28L-112605/167001

Tieäm giaët vuøng Long Beach Atlantic/ 52th, caàn ngöôøi laøm töø 2:30PM ñeán 10:30PM. Lieân laïc 626-675-4031 hoaëc 626-2621543

600-32L-121205/167131

DENTIST WANTED. Caàn nha só cho office in Arizona, 30 min. w of Phoenix, income $300K/ year plus (ñoåi license raát deã). L/ L Long 562-261-6598

600-28L-121205/167133

Tieäm furniture City Cerritos, caàn delivery man bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. L/L Anh Danny 562-673-4258

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS

500-27L-112805/167022

Thai Restaurant for sale, near Buena Park Mall $30,000 - cash. Call for detail Paul 323-3692019, 714-828-2872

500-21L-121005/167093

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372

630-28L-112805/167021

Caàn ngöôøi giöõ treû 6 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn vaø laøm theâm ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm. Giaù caû thöông löôïng. L/L 626-307-0322, 626-4225288 (12PM-5PM)

630-30L-121205/167106

Caàn moät phuï nöõ troâng coi ngöôøi giaø, laøm vieäc noäi trôï vuøng Rosemead. L/L Coâ Lee 626-2328246

500-28L-121005/167096

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

630-30L-121205/167108

Caàn ngöôøi giöõ treû 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà, töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 714-897-9445 hoaëc 562-706-3535

630-24L-121505/167142

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai hôn 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 562-7063535

500-26L-121005/167097

NAILS Tieäm vuøng Inglewood gaàn LAX, caàn sang gaáp vì phaûi move ñi tieå u bang khaù c . Tieä m ñoâ n g khaùch, tip haäu. L/L 626-2723983 (cell 24 hrs.)

500-27L-121205/167103

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431

500-27L-121205/167104

Sang tieäm nail vuøng West L.A ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm, tieäm coù khaùch saün, good location, rent reû (no spa). L/L 310-837-9240

500-26L-121205/167105

Caàn sang tieäm nails vuøng Hawthorne, rent reû, ñeïp, thoaùng ñaày ñuû tieän nghi, thaønh thaät xin goïi Hoa 310-970-0899 hoaëc 310-218-8301

500-27L-121205/167116

NAILS SPA. Tieäm trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walkin, vuøng Compton Long Beach, 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $68,000, cô hoäi hieám coù. 310608-7066, 714-224-6484

500-31L-121205/167120

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-17L-121205/167122

Sang tieäm nails ñeïp, sang trong khu traéng vuøng Arlington, TX. Tieäm coù 8 spa, 8 baøn, 1 waxing. Moïi chi tieát xin L/L 817223-5556

500-24L-121205/167127

BAÙN TIEÄM Hair & Spa-Nail. Tieäm ñeïp sang troïng, caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Giaù baùn $80,000. L/ L 562-841-8394

500-17L-121505/167137

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-20L-112605/167002

NAILS SPA HAWTHORNE Trong big center ñoâng khaùch, caàn 2 thôï boät & 2 thôï chaân tay nöôùc (spa only), löông baûo ñaûm $500 up. L/L Vaân 310-644-3457 (W), 310-437-3877 cell

650-20L-112605/167009

Caàn thôï nail aên chia hoaëc rent station. L/L Michael 562-5875597, xin noùi tieáng Anh

650-18L-112805/167016

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm Nails vuøng LA caàn thôï nöõ gioûi boät, nöôùc, design, Löông bao $700 moät tuaàn. Closed Sunday. Xin goïi anh Thuaän 323-757-8456

650-19L-112805/167018

NAIL Highland Park, caàn gaáp thôï nails & tay chaân nöôùc, löông $500$700/ tuaàn, bao löông tuøy khaû naêng. L/L Kim 323-304-2828, 323-256-6147

650-18L-112805/167023

Tieäm nails lôùn trong shopping mall, vuøng Meã thu nhaäp cao, caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc, bao löông $450-$600. L/L Lee 310-308-8373, 562-676-6417

650-20L-112805/167026

Caàn gaáp thôï nail nöõ, gioûi laøm boät, nöôùc, bieát waxing, trong mall caùch Bolsa 15', löông $550$650/ tuaàn, laøm full time. L/L David 562-809-3359, 714-8835155

650-19L-112805/167027

NAIL, ARIZONA Caàn nhieàu thôï boät tay chaân nöôùc gioûi, bao löông giaù cao, coù choã ôû. Xin lieân laïc Trang 520-8365099 (tieäm), 505-550-9660 (cell)

650-22L-112805/167028

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/ week FT, PT môùi ra tröôøng OK, vuøng Chinatown, coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (bus.), 213210-8440 (cell)

650-23L-112805/167029

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time vaø part time. Goïi Ana work phone 310318-5188, cell phone 310-4647947

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-22L-112805/167031

NAILS Caàn thôï nails nam gioûi boät air brush, löông 500-$700/ tuaàn, khaùch Meã ñoâng, gaàn soøng baøi Bicycle, laøm laâu daøi hoaït baùt, seõ baûo ñaûm löông. L/L 323-7732920, 323-620-2766 650-14L-120205/167053

500-550 / week Caàn gaáp thôï Nail Nöõ KN boät, nöôùc, bieát laøm design, tieäm ñoâng khaùch Meã. Bao löông neáu caàn. 310-357-7764, 310-357-7765 650-14L-120505/167054

650-22L-121205/167117

NAILS USA Long Beach, caàn thôï laøm caû boät vaø nöôùc, full or part time, thôï nam OK. L/L 714-8902012, 562-426-5756

650-20L-121205/167118

Lakewood Hair Nails, caàn thôï toùc, bieát Nails kinh nghieäm. L/L Chirstine 562-422-9468 or cell 714-417-1001

650-15L-121205/167119

Caàn thôï boät - nöôùc F/T - P/T vuøng La Habra. Phone 562-6906131

Tieäm Nail Spa vuøng bieån Torrance C/T nail Nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc , löông cao, tip haäu, löông $550 up, neáu caàn bao löông. Tom 310-561-9352, Chung 310-372-3852

Tieäm nail ôû Downey, caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng töø $500-$600. L/L 562-803-6885 (bus.), 562-607-7157 (cell)

650-21L-120505/167055

650-18L-121205/167123

Tieäm Spa Nail Ñ/khaùch vuøng Mahhatta Beach C/thôï Nail Nöõ K/N boät T/chaân nöôùc löông cao tieáp haäu, neáu caàn Bao löông . L/ L Tomy 310-376-4698, 310-4049514, 310-756-9714 650-14L-120605/167081

Nails Spa vuøng Santa Monica, caàn thôï K/N bieát wax caøng toát, löông cao, tip haäu, neáu caàn bao löông L/L 310-394-4343, sau 8PM 626-975-1506, 818-7204022

650-15L-121005/167091

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc hieàn laønh, laøm khoâng khí gia ñình, môùi ra tröôøng OK. Goïi soá 562924-7078 (10AM), home 714578-0182 (9PM) 650-15L-121005/167095

NAIL Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät chuùt ít caøng toát, vuøng (626) ñi chung xe neáu caàn. L/L 626-272-3983 (cell), 310-673-6584 (bus.) 650-19L-121005/167099

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-344-1088, sau 9PM 626679-1614 650-15L-121205/167100

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell

650-24L-121205/167101

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-16L-121205/167102

Caàn thôï nöõ boät & chaân tay nöôùc, khu Norwalk, khaùch Meã. Lieân laïc Linda 562-929-1963, cell 714-837-0339 650-20L-121205/167107

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412 650-24L-121205/167109

LAKEWOOD MALL. Caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walkin, caàn 1 thôï nöõ gioûi ngheà, löông treân $600/W, öu tieân cho ngöôøi coù baèng wax. 562-531-6755, 714-522-4990 650-23L-121205/167112

Barber & Salon Beach/ Whittier, caàn thôï nöõ lanh leï, noùi English. bao löông, ñieàu kieän bieát fade, flattop, nhuoäm, highlight. L/L Day 562-691-2546, toái 714799-4317, 724-1095 650-25L-121205/167113

Tieäm nail vuøng Montery Park, caàn thôï nam nöõ kinh nghieäm boät, neáu caàn bao löông. L/L Kent 626-416-9182 650-26L-121205/167114

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310-608-2180, cell 310-5310089 650-27L-121205/167115

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm City Lakewood, löông cao, tip nhieàu. L/L Mindy 562425-1334 work, 562-895-4334 home Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-16L-121205/167121

Caàn gaáp thôï nails boät chaân tay nöôùc, tieäm trong shopping lôùn vuøng Meã, thu nhaäp cao $450 up, bao löông $450-$600/ week. L/L Tina 310-308-8373, 562676-6417

650-17L-121205/167124

Tieäm nails gaàn Fullerton, caùch Bolsa 20', Myõ traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $450$500, bao löông. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm

650-22L-121205/167125

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

650-16L-121205/167126

CAÀN THÔÏ boät & chaân tay nöôùc, bao löông theo khaû naêng, caàn thôï toùc & chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. L/L 562841-8394

650-17L-121205/167128

Caàn thôï nail kinh nghieäm baèng AZ, bao löông $700/ tuaàn, coù choã ôû. Xin L/L 928-649-1889

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 650-19L-121505/167139

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-17L-121505/167140

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785

650-16L-121505/167143

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740

650-19L-121505/167145

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840

650-22L-121505/167146

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-22L-121505/167144

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-30L-111905/166950

Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm boät, khoâng caàn kinh nghieäm, ñi xe chung OK. Lieân laïc 323-5853645 hay 714-251-1305

Nhaø haøng gaàn China Town LA, laùi xe 10 phuùt, caàn phuï beáp kinh nghieäm vaø giuùp vieäc trong beáp. Goïi 714-675-3601, 323667-9591

650-23L-121205/167132

665-21L-112605/166996

650-15L-121205/167130

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc vaø waxing tieäm vuøng Carson, neáu khoâng coù xe ñi chung vôùi chuû. Lieân laïc Jimmy tieäm 310-5323830, cell 714-889-0134

650-18L-121505/167135

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi airbrush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-422-0527, Cell 714-4259157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

100 - NHAØ CHO THUEÂ

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

Caàn ngöôøi ñaøn oâng phuï beáp, bieát laøm ra phôû, khu phoá Taøu, löông haäu, cho tips. 1-213-252-4401

665-21L-112605/167013

Nhaø haøng ôû Hawthorne, caàn ngöôøi chaïy baøn vaø ngöôøi phuï beáp bieát ra haøng. Xin L/L 310973-2800

665-27L-112805/167032

Nhaø haøng Saigon Dish ôû Lawndale, caàn ngöôøi phuï beáp nöõ tuoåi trung nieân, nghæ chuû nhaät. L/L 310-676-8778

665-28L-121505/167134

NHAØ HAØNG VIEÄT NAM Taïi khu Rosemead caàn ngöôøi thaâu ngaân coù traùch nhieäm vaø nhaø haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh, Vieät, Taøu, full time, caàn theâm phuï beáp. L/L 626-7861889

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-30L-112605/167004

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-38L-121205/167110

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

Toâi coù raát nhieàu ñoà duøng aùo quaàn, meàn khaên v.v... (ñoà môùi). Ai muoán laøm phöôùc laáy veà VN cho L/L Ann Crosby 323-468-9898 (home), 213-716-9898 (cell)

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

CONSTRUCTION

FOR SALE

740-28L-112205/166981

A & V CONSTRUCTION Chuyeân: Loùt gaïch, goã, painting, thay window, phoøng taém, patio, plumbing, laminate, flooring. Please call 714-200-9722, 626827-2388, 818-381-6772

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-28L-112605/167003

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-111905/166945

Neáu phuï huynh caàn ngöôøi daïy keøm cho con. Xin L/L 562-5568911. Nhaän töø lôùp 1-12

750-30L-111905/166951

DAÄY KHAI THUEÁ Baûo ñaûm thaät gioûi sau 15 giôø, laáy baèng OK. Giôø hoïc uyeån chuyeån. Ñòa ñieåm hoïc: Westminster/ Long Beach. L/L GM Joseph Nguyeãn Sôn 562591-4983, cell 562-822-0124

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-24L-112805/167025

850-20L-112605/166991

Caàn baùn maùy somg check, hieäu ESP. Lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát 310-634-6866 850-28L-112605/167010

FREEZER Caàn baùn 2 tuû freezer, 2 cöûa, stainless steel, tieän duøng cho nhaø haøng, tình traïng toát. Giaù $1,500. L/L 562-427-8399 (City Long Beach) 850-30L-112605/167014

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-32L-121505/167136

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-28L-112605/166992

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789 900-28L-121005/167090

Tìm ba laø Traàn Vieät Baéc, hieän giôø ñang ôû ñaâu. Xin lieân laïc veà con laø Traàn Thò Kieàu Haïnh soá phone 623-824-8632 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

MONDAY, DECEMBER 19, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C13

.3”

DAT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ HAI - SOÁ 7317 - 19 thaùng 12, 2005 (19 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

MONDAY, DECEMBER 19, 2005

.3”

DAT

NV2005-1219  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you