Page 1

OÂng Hoaøng Minh Chính toá caùo CSVN vaãn tieáp tuïc khuûng boá nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán A2 FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

NGUOI VIET

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ SAÙU 16 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 28 - SOÁ 7314 - 25xu

Online: www.nguoi-viet.com

Hoa Kyø chi tieâu 3 tyû ñoâ la ñeå cuûng coá heä thoáng ñeâ cuûa New Orleans

NOEL:

Cô hoäi cho caùc caëp tình nhaân Nhaät Baûn

WASHINGTON.- Toøa Baïch OÁc cho bieát hoâm 15-12 laø nôi ñaây ñaõ baèng loøng chi ra khoaûng 3.1 tyû ñoâ la ñeå cuûng coá heä thoáng ñeâ cuûa thaønh phoá New Orleans, Louisiana, moät noã löïc quan troïng ñeå coù theå hoài sinh laïi ñöôïc thaønh phoá ñaõ bò baõo Katrina taøn phaù naëng neà hoài thaùng Taùm vöøa qua. OÂng Donald Powell, nhaân vaät troïng yeáu trong Chính phuû Bush ñeå taùi xaây döïng laïi vuøng duyeân haûi cuûa caùc tieåu bang vuøng Vònh Mexico, töøng bò baõo Katrina taøn phaù, noùi nhö sau: “Heä thoáng ñeâ cuûa New Orleans roài ñaây seõ toát ñeïp vaø maïnh meõ hôn so vôùi baát cöù thôøi gian naøo trong lòch söû cuûa thaønh phoá naøy.” Thò tröôûng Ray Nagin, töøng luoân coá gaéng thuyeát phuïc söï Keá hoaïch lieân bang veà ñeâ ñieàu taïi New Orleans trôû veà cuûa caùc cö daân di taûn Thò Tröôûng New Orleans, Ray Nagin (Coäng Hoøa) leân tieáng tröôùc baùo chí taïi moät cuoäc thuyeát trình ôû Toøa Baïch OÁc cuûa New Orleans vì baõo sau khi hoäi kieán vôùi Toång Thoáng George W. Bush ñeå baøn thaûo veà keá hoaïch cuûa lieân bang trong noã löïc taêng cöôøng heä Katrina, nay tieáp tuïc keâu goïi thoáng ñeâ ñieàu taïi New Orleans, ngaøy 15 Thaùng Chaïp. Beân phaûi thò tröôûng Nagin laø Giaùm Ñoác Taùi Thieát Lieân Bang, daân chuùng trôû laïi thaønh phoá Tieáp trang A6 Donald Powell. (Hình: REUTERS/Kevin Lamarque)

TOKYO, Nhaät Baûn(Reuters) - Ñeâm Noel ôû caùc nöôùc coù theå laø luùc ngöôøi mua saém voäi vaõ mua noát nhöõng moùn quaø cuoái cuøng, hoaëc baän roän giaáu ñoà chôi vaøo trong nhöõng chieác vôù trong khi treû con ñang nguû. Nhöng ôû Nhaät thì khaùc. Ngaøy leã naøy ôû xöù hoa anh ñaøo coù yù nghóa vôùi caùc caëp tình nhaân nhieàu hôn. Caùc taïp chí daønh cho thanh nieân vaø giôùi treû ñaày aép nhöõng lôøi khuyeân neân ñi ñaâu, xuoáng phoá naøo ñeå ngaém nghía nhöõng chuøm ñeøn lung linh; nhöõng tieäm aên naøo taïo khung caûnh böõa toái thaân maät nhaát cho caùc ñoâi uyeân öông; vaø cuoái cuøng laø khaùch saïn Tieáp trang A6

HOA KYØ:

350,000 khaùch haøng maát ñieän, tröôøng hoïc ñoùng cöûa vì baõo tuyeát COLUMBIA, South Carolina - Möa giaù vaø baêng tuyeát taïi vuøng phía Nam-Hoa Kyø hoâm 15-12, töø caùc tieåu bang North vaø South Carolina ñeán Georgia, ñaõ khieán phaûi ñoùng cöûa caùc tröôøng hoïc, laøm beá taéc caùc söï löu thoâng vaø laøm maát nguoàn ñieän cuûa hôn 350,000 khaùch haøng. Caùc söï maát ñieän ñaõ do tuyeát ñoùng cöùng treân caùc caønh caây vaø rôi xuoáng laøm ñöùt caùc daây ñieän, khieán laøm cho 160,000 khaùch haøng bò maát ñieän taïi vuøng thöôïng cuûa South Carolina, 102,000 khaùch haøng taïi vuøng Ñoâng Baéc Georgia, 57,000 ngöôøi

Periodicals

DB Smith: Vaãn khoâng hoaøn toaøn coù töï do toân giaùo taïi Vieät Nam

ASBURY PARK, NJ. 1412 (TH) - “Ngaøy nay, chuùng ta coù leõ thöôøng ñöôïc nghe nhieàu veà Vieät Nam qua hình aûnh cuûa giaøy Nike, chieán dòch vaän ñoäng chính trò hay beänh cuùm gia caàm hôn laø caùc vuï vi phaïm nhaân quyeàn. Nhöng söï thaät vaãn laø nhaø caàm quyeàn Vieät Nam tieáp tuïc quy ñònh luaät leä vaø ñaøn aùp moät caùch coù heä thoáng caùc sinh hoaït toân Tieáp trang A6 giaùo ôû trong nöôùc.”

Trong moät baøi vieát ñaêng taûi treân tôø nhaät baùo Asbury Park Press ngaøy 14-12-2005 töôøng thuaät vaø trình baøy nhaän xeùt cuûa oâng veà chuyeán thaêm vieáng Vieät Nam hoài ñaàu thaùng 12 môùi ñaây, daân bieåu Christopher Smith (Coäng Hoøa-New Jersey) noùi nhö theá. “Toâi ñeán Vieät Nam caùc ngaøy töø 1-3/12/2005 ñeå xem nhaø caàm quyeàn Vieät Nam cö xöû theá naøo ñoái vôùi

caùc toân giaùo cuõng nhö giaùm saùt söï tieán trieån cuûa caùc noã löïc tìm kieám vaø toång keát toaøn dieän veà caùc ngöôøi Myõ coøn bò ghi maát tích (MIA) trong cuoäc chieán Vieät Nam.” DB Smith noùi raèng Haø Noäi vaãn chöa chòu môû roäng hôn hoà sô taøi lieäu cuûa hoï cuõng nhö coøn nhieàu khu vöïc vaãn bò caám neân caùc ñoaøn tìm kieám MIA vaãn khoâng tôùi Tieáp trang A6

NEW YORK:

Thöông löôïng raùo rieát ñeå traùnh ñình coâng ngaønh chuyeân chôû coâng coäng NEW YORK - Hoâm Thöù Naêm, 15 Thaùng Chaïp, caùc giôùi chöùc giao thoâng vaän taûi New York vaø caùc laõnh tuï nghieäp ñoaøn ñaõ môû nhöõng cuoäc thöông thuyeát ñeå cöùu vaõn tình theá trong khi kyø haïn sau cuøng ñaõ ñeán gaàn maø khoâng coù ñöôïc thoûa thuaän naøo, nhaèm traùnh khoûi cuoäc ñình coâng cuûa nhaân vieân ngaønh xe ñieän ngaàm vaø xe buyùt, moät cuoäc ñình coâng maø theo vò thò tröôûng seõ laøm hao toán cho coâng quyõ 400 trieäu Myõ kim moät ngaøy. Hôïp ñoàng maø Nghieäp Ñoaøn Coâng Nhaân Vaän Chuyeån kyù vôùi Cô Quan Chuyeån Vaän Thaønh Phoá theo döï truø seõ maõn haïn vaøo luùc 12 giôø 01 saùng, giôø ñòa phöông (töùc 5 giôø 01 saùng, Giôø Quoác Teá) vaøo hoâm Thöù Saùu 16-12. Neáu cuoäc thöông löôïng thaát baïi, caùc nhaø laõnh ñaïo nghieäp ñoaøn ñaõ ñöôïc chöøng 34,000 thaønh vieân uûy nhieäm ñöa ra lôøi keâu goïi ñình coâng choáng laïi moät heä thoáng

Daân Iraq haûi ngoaïi cuõng tham gia baàu cöû quoác hoäi

Moät cöû tri Iraq haûi ngoaïi (traùi) giô ngoùn tay coù taåm möïc tím ñieån hình cho Toång Thoáng Hoa Kyø George Bush thaáy raèng coâ ñaõ boû phieáu trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi Iraq ngaøy 15 Thaùng Chaïp. (Hình: REUTERS/Kevin Lamarque)

TT Bush ca ngôïi cuoäc baàu cöû Iraq laø “moät böôùc tieán quan troïng” Cuoäc baàu cöû thaønh coâng giuùp cho Hoa Kyø coù theå ruùt quaân

New York tröôùc tình traïng coâng nhaân vaän chuyeån saép ñình coâng

Caùc giôùi chöùc giao thoâng vaän taûi New York vaø caùc laõnh tuï nghieäp ñoaøn ñang raùo rieát thöông thuyeát ñeå cöùu vaõn tình theá trong khi kyø haïn sau cuøng ñaõ ñeán nhaèm traùnh khoûi cuoäc ñình coâng cuûa nhaân vieân ngaønh vaän chuyeån coâng coäng. Trong hình laø haønh khaùch treân moät chuyeán xe buyùt thöôøng leä cuûa Cô Quan Chuyeån Vaän Thaønh Phoá New Tieáp trang A6 York, ngaøy 15 Thaùng Chaïp. (Hình: REUTERS/Jeff Zelevansky)

WASHINGTON - Toång Thoáng Bush tuyeân boá hoâm 15-12, cuoäc baàu cöû taïi Iraq laø “moät böôùc tieán quan troïng veà phía tröôùc” ñeå thieát laäp moät ñoàng minh daân chuû cho Hoa Kyø ôû Trung Ñoâng vaø tieán ñeán moät ngaøy maø caùc löïc löôïng quaân söï cuûa Hoa Kyø coù theå hoài höông ñöôïc. Toång Thoáng Bush ñaõ tuyeân boá nhö treân, khi cuøng ñöùng vôùi 6 thanh nieân Iraq, vôùi caùc ngoùn tay cuûa hoï coøn dính moät loaïi chaát loûng maøu hoàng coù nghóa laø hoï ñaõ ñi boû

phieáu baàu cöû Quoác hoäi cuûa nöôùc hoï ôû ngay ñaát Hoa Kyø naøy, vaø oâng tieáp theâm raèng oâng thaáy haøi loøng vì soá ngöôøi ñi baàu ñoâng ñaûo maëc duø chöa coù keát quaû sau cuøng. Tuyeân boá khi ñöùng trong phoøng Baàu duïc Toøa Baïch OÁc, phía tröôùc caùi loø söôûi ñang chaùy baäp buøng, Toång Thoáng Bush nhaán maïnh tieáp: “Chuùng ta tin chaéc raèng soá ngöôøi ñi baàu seõ coù yù nghóa vaø caùc cuoäc baïo ñoäng ñang giaûm bôùt.” Tieáp trang A6

Ñoïc Trong Soá Naøy

AÙ Chaâu caàn Trung Quoác daân chuû hoùa NGOÂ NHAÂN DUÏNG Caùc nöõ taøi töû Chöông Töû Di, Cuûng Lôïi, vôùi oâng Junichoro Koizumi, thuû töôùng Nhaät Baûn ñaõ ñoùng moät vai troø gioáng nhau. Hoï goùp phaàn laøm cho moái bang giao Trung-Nhaät trôû neân caêng thaúng! Môùi hoâm roài, thuû töôùng Nhaät gaëp chuû tòch Hoà Caåm Ñaøo cuûa Trung Quoác ôû Kuala Lumpur, hoï göôïng gaïo baét tay nhöng khoâng muoán nhìn maët nhau. Cuoäc hoïp naøy Vieät Nam coù tham döï nhöng ñoùng vai phuï, vaø baùo chí ôû Vieät Nam thì cuõng khoâng noùi ñeán nhöõng uaån khuùc trong haäu tröôøng saân khaáu. Trong haäu tröôøng laø moái xung ñoät giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn, maø Nhaät thì ñaïi dieän cho quyeàn lôïi cuûa Myõ ôû AÙ chaâu trong luùc Trung Quoác ñang baønh tröôùng theá löïc. Haõy noùi ñeán chuyeän saân khaáu ñieän aûnh tröôùc. Hollywood saép tung ra moät phim aên khaùch chaéc chaén seõ hoát baïc ôû Myõ, hoï ñaõ boû ra hôn 200 trieäu ñoâ la ñeå thöïc hieän. Cuoán phim keå caâu chuyeän cuûa moät coâ gaùi Geisha. Rieâng vieäc môøi ñöôïc 2 nöõ taøi töû chính trong phim Phuïc hoå Tieáp trang A4

- (A9) Vieät Nam: Nhieàu hoïc sinh bò beänh taâm thaàn vì hoïc. - (A17) Dieãn Ñaøn: “Toâi laø Phaät Töû theo caùch rieâng cuûa toâi.” (Döông Thu Höông) - (B1) Ñòa Phöông: Nhaät baùo Vieät Baùo khai tröôûng truï sôû môùi treân ñöôøng Moran - LSR trao hôn $600,000 quyeân goùp cöùu trôï naïn nhaân Katrina. - (B8) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: “King Kong” tung hoaønh trong ngaøy ñaàu khôûi chieáu. - (B10) Söùc Khoûe: BS Nguyeãn Traàn Hoaøng noùi veà beänh tieåu ñöôøng. - (C1) Phuï Nöõ: Nhöõng ngöôøi cha ôû nôi ñaâu? - (D1) Nhaø Ñaát: Giôùi ñaàu tö ñòa oác ruùt lui khoûi caùc thò tröôøng töøng soâi ñoäng nhaát. - (D9) Xe: Baûo veä hoäp soá khi laùi xe. Bieå u tình choá n g toaø n caà u hoù a vaø WTO taï i Hoà n g Koâ n g Haèng nghìn ngöôøi bieåu tình choáng phong traøo toaøn caàu hoùa vaø Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi (WTO) ñaõ keùo veà Hoàng Koâng ñeå bieåu tình phaûn ñoái. Trong hình, caùc noâng daân Nam Haøn ñang môû cuoäc bieåu tình ngoài treân moät ñöøng phoá taïi Hoàng Koâng, ngaøy 15 Thaùng Chaïp. (Hình: REUTERS/Bobby Yip)


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

OÂng Hoaøng Minh Chính toá caùo CSVN vaãn tieáp tuïc khuûng boá baát ñoàng chính kieán HAØ NOÄI 15-12 - OÂng Hoaøng Minh Chính, 83 tuoåi, vöøa göûi ra ngoaïi quoác moät baûn “töôøng trình khaån caáp soá 3” caùo buoäc nhaø caàm quyeàn CSVN vaãn cho Coâng An vaø boä haï cuûa hoï tôùi tieáp tuïc khuûng boá oâng vaø gia ñình. Beà ngoaøi thì phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao leân tieáng choái, nhöng treân thöïc teá thì söï vieäc dieãn ra hoaøn toaøn ngöôïc laïi. OÂng Hoaøng Minh Chính, maát chöùc vieän tröôûng Vieän Trieát Hoïc (Maùc-Leâ) naêm 1967 vaø bò boû tuø 7 naêm vì vieát taøi lieäu daøy 200 trang vaïch ra caùc sai laàm cuûa chuû nghóa Coäng Saûn. OÂng ñaõ bò cheá ñoä Haø Noäi boû tuø chính thöùc ba laàn toång coäng khoaûng 14 naêm chöa keå nhieàu chuïc naêm quaûn cheá, nhaø thöôøng xuyeân coù coâng an theo doõi ngaøy ñeâm. OÂng ñöôïc toøa ñaïi söù Myõ vaän ñoäng ñöa sang Hoa Kyø chöõa beänh ung thö cuoái thaùng 82005 vôùi söï baûo trôï phí toån cuûa moät soá caù nhaân vaø toå chöùc ngöôøi Vieät haûi ngoaïi. Veà nöôùc ngaøy 10-11-2005 ôû vôùi gia ñình con gaùi taïi Saøi Goøn thì oâng baét ñaàu bò khuûng boá trôû laïi. Döôùi ñaây laø nguyeân vaên böùc thö oâng Hoaøng minh Chính göûi cho caùc caáp laõnh ñaïo ñaûng vaø nhaø nöôùc CSVN cuõng nhö chính phuû, quoác hoäi caùc nöôùc daân chuû vaø caùc toå chöùc quoác teá. Töôøng trình khaån caáp soá 3 cuûa coâng daân Hoaøng Minh Chính Kính göûi : - OÂng Noâng Ñöùc Maïnh Toång bí thö BCHTWÑCSVN - OÂng Traàn Ñöùc Löông Chuû tòch nöôùc CHXHCNVN - OÂng Phan Vaên Khaûi Thuû töôùng nöôùc CHXHCNVN - OÂng Nguyeãn Vaên An Chuû tòch Quoác Hoäi CHXHCNVN Ñoàng kính göûi: - Baø Louise Arbour - Cao uûy Nhaân quyeàn LHQ

- Caùc cô quan, toå chöùc nhaân quyeàn quoác teá vaø quoác gia - Quoác hoäi vaø chính phuû caùc nöôùc daân chuû treân theá giôùi - Caùc cô quan thoâng taán baùo chí quoác gia, quoác teá - Ñoàng baøo trong nöôùc, haûi ngoaïi vaø caùc baïn beø Kính thöa quyù vò, Toâi xin pheùp noùi roõ nguyeân nhaân cuûa caùc vuï khuûng boá coâng daân Hoaøng Minh Chính vaø gia ñình toâi. Töø ngaøy 14-10-2005 tôùi 3010-2005, trong nöûa thaùng trôøi caùc cô quan thoâng taán baùo chí quoác doanh CHXHCNVN ñaõ nhaát loaït tieán haønh chieán dòch boâi nhoï, vu khoáng, thoùa maï coâng daân Hoaøng Minh Chính moät caùch hieåm ñoäc xaáu xa. Hoï vu caùo toâi laø “phaûn quoác” vì baøi thuyeát trình cuûa toâi nhan ñeà “Chuû nghóa Maùc vaø heä luïy” tröôùc Ñaïi hoïc Harvard ngaøy 28-9-2005 vaø baûn Töôøng trình cuûa toâi tröôùc UÛy ban ngoaïi giao Haï vieän Hoa Kyø ngaøy 29-9-2005 veà Töï do toân giaùo vaø Nhaân quyeàn taïi CHXHCNVN, nhöng hoï laïi khoâng daùm ñaêng hai baøi ñoù cho coâng luaän khaùch quan xem xeùt. Loái tuyeân truyeàn nhö vaäy laø phi phaùp vi phaïm hieán phaùp vaø luaät phaùp nhaø nöôùc vaø coâng phaùp quoác teá. Toâi ñaõ chính thöùc phaùt ñôn kieän 7 cô quan baùo chí ñaàu ñaøn ngaøy 31-10-2005, nhöng cho tôùi hoâm nay toâi vaãn chöa nhaän ñöôïc hoài aâm. Hoï khoâng daùm ñoái thoaïi coâng khai, bình ñaúng, vaên minh treân bình dieän khoa hoïc. Hoï haønh söû kieåu “truøm chaên ñoái phöông” roài ñaùnh hoäi ñoàng loái phoá chôï. Vaø chính chieán dòch phi phaùp vi phaïm nhaân quyeàn naøy laø maøn môû ñaàu cho caùc vuï khuûng boá baèng gaäy goäc, axít, maém toâm vaø thoùa maï tieáp theo. Vuï khuûng boá thöù nhaát

Bôûi moät nhoùm keû xaáu ñöôïc CA hoã trôï ngaøy 19-11-2005 taán coâng nhaø con gaùi toâi ôû 96/ 5 Leâ Thò Rieâng, Q1, TP HCM, nôi toâi taïm truù, baèng nöôùc pha hoùa chaát atxít côlo HCL xoái vaøo trong nhaø, v.v... Toâi ñaõ töôøng trình khaån caáp soá 1. Vuï khuûng boá thöù hai Xaûy ra ngaøy 01-12-2005 taïi nhaø toâi 26 ngoõ Lyù Thöôøng Kieät, Haø Noäi, coù treân 100 ngöôøi laï maët tuï taäp töø coång vaøo saân nhaø chöûi bôùi, haønh hung, ñaùnh ñaäp toâi vaø caùc con chaùu toâi, ñaäp phaù cöûa kính, neùm caø chua, maém toâm vaøo trong nhaø, ñe doïa phaù cöûa, ñe doïa ñaùnh vôõ soï caùc con chaùu toâi, trong khi toâi phaûi coá thuû trong nhaø khoùa chaët cöûa. Coøn caùc CA coù maët (oâng Quoác vaø oâng Ngoïc) thì voâ tö maëc cho ñaùm ñoâng. Sôû CA ñöôïc gia ñình caáp baùo nhöng boû maëc khoâng can thieäp. Toâi ñaõ töôøng trình khaån caáp soá 2 . Vuï khuûng boá thöù ba Xaûy ra chieàu ngaøy 8-122005, moät nhoùm chöøng 10 ngöôøi töï xöng laø CCB thöông binh taäp trung taïi coång nhaø toâi ñoøi vaøo trong nhaø chaát vaán Hoaøng Minh Chính veà toäi “phaûn quoác”. Con chaùu toâi hoûi caên cöù vaøo ñaâu maø baûo oâng Hoaøng Minh Chính laø “phaûn quoác” thì hoï traû lôøi raêng caùc baùo chí cuûa Ñaûng nhaø nöôùc ñeàu ñaêng taûi nhö vaäy neân tôùi hoûi toäi Hoaøng Minh Chính. Coù hai coâng an teân laø Nguyeãn Tröôøng Sôn vaø Coâng Bình thì ñöùng maëc cho nhöõng ngöôøi naøy gaây roái. Hoï ñöùng baám chuoâng coång inh oûi. Gia ñình phoân tôùi Sôû CA thì Sôû khoâng tôùi giaûi quyeát. Sau hôn moät giôø gaây roái khoâng vaøo nhaø ñöôïc hoï ra veà, ñe doïa seõ trôû laïi vaø seõ duøng xaêng ñoát phaù. Kính thöa quyù vò, Nhöõng tieáng noùi maïnh meõ trong nöôùc, haûi ngoaïi vaø quoác teá ñaõ kòp thôøi leân aùn vaø yeâu caàu chính quyeàn Haø Noäi ngaên

chaën ngay caùc vuï khuûng boá coâng daân Hoaøng Minh Chính vaø gia ñình ñaõ coù taùc duïng tích cöïc vaø voâ cuøng quan troïng. Gia ñình chuùng toâi xin voâ cuøng caûm ôn caùc chính quyeàn treân theá giôùi, nhö Boä Ngoaïi giao Hoa Kyø ñaõ leân tieáng maïnh meõ vaø Quoác hoäi EU ñaõ ra Nghò Quyeát lòch söû ngaøy 01-12-2005. Chuùng toâi xin voâ cuøng caûm ôn toå chöùc Human Rights Watch, vaø caùc toå chöùc nhaân quyeàn vaø daân chuû quoác teá, caùc toå chöùc vaø baùo chí cuøng ñoàng baøo haûi ngoaïi ñaõ lôùn tieáng baûo veä chuùng toâi vaø caùc baïn höõu cuøng ñoàng baøo trong nöôùc cuõng ñaõ saùt caùnh cuøng chuùng toâi. Taát caû tieáng noùi nhaân baûn aáy laø söï hoã trôï voâ giaù vaø söï ñoäng vieân tuyeät vôøi cho chuùng toâi vaø cho caû phong traøo töï do daân chuû VN. Dö luaän raát ngaïc nhieân veà lôøi ngöôøi phaùt ngoân Boä Ngoaïi Giao Leâ Duõng choái cuoäi raèng “Khoâng coù caùi goïi laø ‘caùc cuoäc taán coâng’ nhaèm vaøo oâng Hoaøng Minh Chính.” (ñaêng treân baùo Haø Noäi Môùi ngaøy 812-2005). Toâi thoâng caûm vôùi oâng Leâ Duõng vì oâng maéc beänh lieät daây thaàn kinh xaáu hoå?! Nhöõng vuï khuûng boá nhö keå treân khoâng heà laøm toâi khieáp sôï. Toâi ñaõ coáng hieán caû cuoäc ñôøi mình cho Toå quoác vaø nhaân daân, cho Töï Do Daân Chuû Hoùa ñaát nöôùc. Neáu nay caàn hy sinh noát cuoäc ñôøi coøn laïi - toâi thanh thaûn saün saøng hy sinh - duø vaøo tuø hoaëc cheát bôûi baøn tay oâ nhuïc cuûa chính quyeàn ñaõ vaø ñang baøy ra. Cuoäc ñaáu tranh cho Töï Do Daân Chuû Hoùa ñaát nöôùc ñang tieán böôùc laø voâ ñòch!!! Kính chaøo traân troïng. Hoaøng Minh Chính ÑC: 26 Lyù Thöôøng Kieät (ngoõ 26), Haø Noäi. ÑT coá ñònh: 8.249252 laïi bò CA caét ñöùt trong vuï khuûng boá ngaøy 01-12-2005. ÑTDÑ: 0915.684427.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Saùu 16 thaùng 12, 2005. 16 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu 5:00 AM - 7:00 AM 05:00 - Tin Toång Keát 05:15 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông Trình Chuùng Ta Ñi Mang Theo Queâ Höông 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:30 - LD & Auto Part 06:50 - Caùc maët haøng sales Chôï AÙ Ñoâng 07:00 - Keát thuùc phaùt thanh. 12:00 PM - 4:00 PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:35 - Happy 2 EZ Furniture 12:45 - OC Autohaus vôùi Hoà Leâ 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:10 - Coâng Ty Ñieän Töû Reborn Life Style 01:20 – Söùc Khoûe vôùi BioCalth 01:35 - Today’s Furniture 01:50 - Thoâng baùo Coäng Ñoàng &Thöông Maïi 02:00 - Tin Ñaàu Giôø vaø Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:10 - Toyota of Garden Grove 02:20 - New World Electronics 02:30 - Chöông trình “Tin Laønh” vôùi Muïc sö Nguyeãn Thæ 03:00 - Chöông trình Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:10 - Coâng Ty Ñieän Töû Tektronic 03:30 - Tieàn Haûi Ngoaïi, Tình Vieät Nam vôùi Le Gôûi Tieàn Leï 03:45 - Giôùi Thieäu Coâng Ty Ñieän Töû SuperCo 03:55 - Xa Loä Khoâng Ñeøn vôùi Vuõ Chung 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Phaùp tòch thu moät kho vuõ khí nghi laø cuûa phe Zarqawi beân Iraq PARIS, Phaùp - Hoâm Thöù Naêm, 15 Thaùng Chaïp, caûnh saùt Phaùp ñaõ tòch thu moät soá löôïng lôùn vuõ khí vaø chaát noå trong cuoäc ñieàu tra veà moät nhoùm baïo ñoäng Hoài Giaùo coù lieân heä tröïc tieáp tôùi vieân laõnh tuï al Qaeda beân Iraq. Boä Tröôûng Noäi Vuï Nicolas Sarkozy noùi vôùi caùc nhaø baùo raèng kho vuõ khí naøy ñaõ ñöôïc khaùm phaù thaáy vaøo hoâm Thöù Tö taïi moät khu vöïc ñoùng kín noái lieàn vôùi moät khu nhaø treät taïi vuøng ngoaïi oâ Clichy-sousBois ôû phía Baéc thuû ñoâ Paris. Nguoàn tin toøa aùn cho hay tang vaät baét ñöôïc goàm nhöõng suùng tröôøng taán coâng, coát Nhaân vieân thuoäc UÛy Ban Tuyeån Cöû Iraq chuaån bò caùc thuû tuïc tröôùc khi khôûi söï cuoäc kieåm mìn vaø caùc khoái chaát noå phieáu taïi moät phoøng phieáu ôû trung taâm thuû ñoâ Baghdad, ngaøy 15 Thaùng Chaïp. Cöû tri Iraq TNT. kyø naøy ñaõ ñi baàu quoác hoäi thaät ñoâng ñaûo, keå caû daân Sunni laø thaønh phaàn töøng taåy chay Hoâm Thöù Tö, caûnh saùt cuoäc tuyeån cöû hoài Thaùng Gieâng. (Hình: REUTERS/Ceerwan Aziz) cuõng baét giöõ hai keû tình nghi nöõa theâm vaøo soá 25 ngöôøi ñaõ bò baét trrong moät chuoãi nhöõng cuoäc ñoät kích vaøo luùc höøng ñoâng quanh khu vöïc Paris vaøo hoâm Thöù Hai. Caùc nhaø ñieàu tra tin raèng

Iraq:

Thaêm doø cho thaáy cuoäc tranh cöû quoác hoäi khaù gay go BAGHDAD, Iraq - Moät cuoäc thaêm doø ñöôïc thöïc hieän ngay sau khi caùc phoøng phieáu ñoùng cöûa taïi Iraq vaøo hoâm Thöù Naêm, 15 Thaùng Chaïp, cho thaáy khoái Hoài Giaùo chính thoáng Shi’ite ñang ngöï trò ñaát nöôùc vaãn giöõ ñöôïc theá maïnh, nhöng khoái naøy hieän ñang bò danh saùch öùng cöû vieân theá tuïc cuûa cöïu Thuû Töôùng Iyad Allawi thaùch thöùc. Hôn 500 cuoäc phoûng vaán cöû tri ñöôïc phoùng vieân cuûa Thoâng Taán Xaõ Reuters thöïc hieän treân khaép Iraq cho thaáy coù söï uûng hoä maïnh meõ taïi caùc khu vöïc ngöôøi Shi’ite daønh cho Lieân Hieäp Ñoaøn Keát Iraq (UIA) laø ñaûng maïnh theá hôn hieän ñöùng chung trong lieân hieäp caàm quyeàn vôùi phe ngöôøi Kurd. Lieân Hieäp Ñoaøn Keát Iraq noùi raèng hoï ñaõ thaéng ñöôïc 57 phaàn traêm toång soá phieáu toaøn quoác trong cuoäc baàu cöû hoâm 15 Thaùng Chaïp laø cuoäc baàu cöû quoác hoäi coù nhieäm kyø ñaày ñuû ñaàu tieân cuûa Iraq, keå töø khi Saddam Hussein bò laät ñoå. Nhöng OÂng Allawi döôøng

nhö ñaõ laán theâm ñaát so vôùi 14 phaàn traêm soá phieáu maø phe oâng ñaõ giaønh ñöôïc trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi laâm thôøi hoài Thaùng Gieâng. Keát quaû thaêm doø cuûa Reuters gôïi yù raèng OÂng Allawi coù theå laø moät löïc löôïng maïnh taïi nhöõng vuøng vôùi cö daân thuoäc caùc giaùo phaùi laãn loän nhö thuû ñoâ Baghdad, laø nôi ñöôïc daønh cho 59 gheá trong 230 gheá cuûa mieàn chung quanh thuû ñoâ so vôùi toång soá 275 gheá quoác hoäi treân toaøn quoác. OÂng Allawi coù ñöôïc söùc haäu thuaãn maïnh meõ trong soá ngöôøi Sunni vaø Shi’ite theá tuïc taïi Baghdad, nhöng cuoäc haêm doø khoâng chính thöùc cho thaáy thöû thaùch daønh cho oâng laø coù nhieàu ñoàng ñaïo Shi’ite cuûa oâng taïi thuû ñoâ vaãn coøn giöõ loøng trung thaønh vôùi Lieân Hieäp Ñoaøn Keát Iraq coù khuynh höôùng chính thoáng, hay coøn goïi laø “danh saùch “555”. Caùc cöû tri ñöôïc phoûng vaán khi hoï rôøi phoøng phieáu taïi moät vuøng chính yeáu laø cuûa cö daân Shi’ite taïi Baghdad cho thaáy coù 48 phaàn traêm cöû tri

ñaõ boû phieáu cho Lieân Hieäp Ñoaøn Keát Iraq, trong khi danh saùch öùng cöû vieân cuûa phe OÂng Allawi chieám ñöôïc 38 phaàn traêm. Ñaõ coù baùo caùo cho bieát soá ngöôøi ñi baàu leân cao taïi tænh Anbar chính yeáu laø cuûa cö daân AÛ Raäp Sunni - laø nôi maø haàu heát daân chuùng ñaõ taåy chay cuoäc tuyeån cöû hoài Thaùng Gieâng hoaëc vì quaù sôï seät maø khoâng daùm ñi baàu. Söï kieän naøy khieán cho ngöôøi AÛ Raäp Shi’ite vaø ngöôøi Kurd - voán khoâng thuoäc chuûng toäc AÛ Raäp - cheá ngöï ñöôïc quoác hoäi laâm thôøi. Cuoäc thaêm doø cuûa Reuters coøn cho thaáy soá phieáu baàu taïi tænh Anbar ñaõ bò chia ñoâi giöõa Maët Traän Hoøa Hôïp Ngöôøi Sunni Chính Thoáng Iraq (IAF) vaø maët Traän Ñoái Thoaïi Toaøn Quoác Iraq coù khuynh höôùng theá tuïc cuûa OÂng Saleh al-Mutlak, töøng coù lieân heä maïnh meõ vôùi Ñaûng Baath tröôùc ñaây. Taïi Salahaddin, moät tænh khaùc maø ñaïi ña soá cö daân laø ngöôøi Sunni vaø trong ñoù coù thaønh phoá queâ nhaø Tikrit cuûa Saddam, OÂng Allawi,

moät cöïu ñaûng vieân Baath, coù veû nhö ñaõ coù ñuû söùc thaùch thöùc hai danh saùch öùng cöû vieân Sunni. Trong soá 50 cöû tri ñöôïc thaêm doø taïi Tikrit, Reuters thaáy coù 14 cöû tri ñaõ baàu cho OÂng Allawi, 13 cho Lieân Hieäp Ñoaøn Keát Iraq, vaø 12 cho danh saùch cuûa OÂng Mutlak. Taïi thaønh phoá thieâng lieâng Najaf, chöøng 90 phaàn traêm cöû tri ñaõ boû phieáu cho phe Hoài Giaùo chính thoáng Shi’ite, vaø taïi thaønh phoá Hilla, 70 phaàn traêm nhöõng ngöôøi ñöôïc thaêm doø cho hay hoï ñaõ boû phieáu cho Lieân Hieäp Ñoaøn Keát Iraq. Nhöng Lieân Hieäp naøy chæ chieám ñöôïc phaân nöûa soá phieáu taïi Basra, moät thaønh phoá ôû mieàn Nam lôùn haøng thöù nhì taïi Iraq. Lieân hieäp cuûa ngöôøi Kurd, töøng giaønh ñöôïc 25 phaàn traêm toång soá gheá quoác hoäi vaøo hoài Thaùng Gieâng, vaãn giöõ ñöôïc söï uûng hoä maïnh meõ taïi caùc tænh cuûa ngöôøi Kurd ôû vuøng Ñoâng Baéc tröôùc ñoái thuû cuûa hoï laø Ñaûng Kurd Chính Thoáng. (V.P.)

caùc nhoùm baêng ñaûng ñaõ taøi trôï cho quaân baïo ñoäng Hoài Giaùo baèng caùch môû nhöõng cuoäc cöôùp boùc coù voõ trang, vaø caùc nguoàn tin toøa aùn cho hay moät keû tình nghi ñaõ nhaän coù hoaïch ñònh moät vuï cöôùp cuûa nhö theá taïi Beauvais, ôû phía Baéc Paris, vaøo hoài Thaùng Möôøi. Hoài tuaàn naøy, Boä Tröôûng Sarkozy noùi tröôùc Quoác Hoäi Phaùp raèng nhöõng keû bò baét giöõ ñaõ coù caùc lieân heä tröïc tieáp vôùi caùc laõnh tuï al Qaeda cuõng nhö vôùi Anbu Musab alZarqawi, nhaø laõnh ñaïo cuûa toå chöùc khuûng boá naøy taïi Iraq. “Nhôø nhöõng vuï baét bôù naøy, moät choã choân giaáu vuõ

khí ñaõ bò khaùm phaù thaáy, noùi leân möùc ñoä nghieân troïng cuûa vaán ñeà naøy. Caùc nghi can laø nhöõng ngöôøi raát quyeát chí ñang hoaït ñoäng trong vai troø trung gian giöõa quaân cöïc ñoan vaø boïn toäi phaïm,” Boä Tröôûng Sarkozy noùi vôùi Ñaøi Truyeàn Hình BFM nhö theá. Boán ngöôøi ñaõ ñöôïc phoùng thích, nhöng caûnh saùt vaãn coøn caàm giöõ 23 ngöôøi vì tình nghi hoï coù nhöõng hoaït ñoäng toäi phaïm lieân heä tôùi khuûng boá. Boä Tröôûng Noäi Vuï Sarkozy, nhaân vaät coù döï ñònh ra tranh cöû toång thoáng vaøo naêm 2007, hieän ñang baûo trôï moät döï luaät choáng khuûng boá taïi Quoác Hoäi Phaùp. (V.P.)

Iraq:

Ba ngöôøi thieät maïng trong caùc vuï baïo ñoäng leû teû trong ngaøy baàu cöû BAGHDAD, Iraq (TH) Möùc ñoä baïo ñoäng taïi Iraq coù veû ñaõ xuoáng thaáp hoâm thöù Naêm 15-12, trong thôøi gian coù cuoäc baàu cöû quoác hoäi. Tuy nhieân, coù 3 ngöôøi thieät maïng vì caùc vuï noå bom duø raèng ñaõ coù lôøi höùa heïn cuûa caùc nhoùm phieán loaïn cho hay hoï seõ khoâng taán coâng caùc phoøng phieáu. Ñaïn suùng coái ñaõ phaùt noå ôû moät soá nôi trong thuû ñoâ Baghdad, keå caû moät quaû rôi vaøo khu vöïc Xanh, nôi ñöôïc canh phoøng caån maät vì laø nôi ñaët toøa ñaïi söù Hoa Kyø, caùc cô quan chính phuû Iraq. Coù hai nhaân vieân daân söï vaø moät quaân nhaân TQLC Hoa Kyø ñaõ bò thöông nheï. Moät beù gaùi ñaõ bò thöông khi quaû ñaïn suùng coái nhaém vaøo moät phoøng phieáu taïi khu Bab al-Muadam, naèm veà phía baéc thuû ñoâ Baghdad, ñaõ huït ra ngoaøi vaø rôùt gaàn nhaø naïn nhaân chæ caùch ñoù khoaûng 200 thöôùc. Moät quaû ñaïn khaùc nhaém vaøo phoøng phieáu taïi khu Sadr City, nôi coù ñoâng ñaûo ngöôøi Shiite sinh soáng, nhöng may maén khoâng ai bò thöông tích gì. Taïi thaønh phoá Mosul ôû veà phía baéc Iraq, moät quaû löïu ñaïn phaùt noå ôû khu vöïc giöõa beänh vieän vaø phoøng phieáu ñaõ

laøm moät ngöôøi cheát vaø 2 ngöôøi khaùc bò thöông. Moät quaû ñaïn cuõng ñaõ rôùt gaàn moät phoøng phieáu khaùc nhöng khoâng gaây thieät haïi gì. Moät thöôøng daân ñaõ thieät maïng vì ñaïn suùng coái rôi gaàn phoøng phieáu ôû thaønh phoá Tal Afar ôû veà phía baéc Iraq. Trong khi ñoù, moät quaû bom gaøi beân leà ñöôøng ñaõ phaùt noå taïi khu vöïc phía taây Baqouba laøm moät binh só Iraq thieät maïng vaø moät ngöôøi khaùc bò thöông. Thaønh phoá Baqouba naèm caùch thuû ñoâ Baghdad chöøng 35 daëm veà phía ñoâng baéc. Hai nhaân vieân phoøng phieáu ñaõ bò thöông nheï taïi Muqdadiyah, moät thaønh phoá coù khoaûng 80,000 daân naèm caùch Baghdad chöøng 60 daëm veà phía baéc, sau khi caùc chuyeân vieân chaát noå Iraq phaù noå quaû bom gaøi caùch phoøng phieáu chöøng 700 thöôùc. Taïi Tikrit, queâ quaùn cuûa Saddam Hussein, moät quaû ñaïn suùng coái ñaõ rôi caùch phoøng phieáu chöøng 200 thöôùc nhöng khoâng gaây thieät haïi. Hoâm thöù Hai, caû 5 nhoùm voõ trang Hoài giaùo taïi Iraq, keå caû löïc löôïng al-Qaeda taïi Iraq, ñaõ höùa laø seõ khoâng taán coâng caùc phoøng phieáu duø raèng coi cuoäc baàu cöû naøy laø moät “keá hoaïch cuûa quyû”. (V. Giang)

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

AÙ Chaâu caàn Trung Quoác daân chuû hoùa Tieáp trang A1

Taøng long cuõng ñuû toán tieàn roài, laïi môøi theâm myõ nhaân Cuûng Lôïi nöõa. Nhöng cuoán phim chöa ra maét ñaõ bò dö luaän ôû Nhaät Baûn vaø Trung Quoác cheâ, vaø ngay taïi Myõ nhieàu nhaø pheâ bình cuõng neâu leân moät nhöôïc ñieåm lôùn. Hoï noùi cuoán phim naøy boùp meùo hình aûnh caùc coâ Geisha, noùi chung laø trình baøy moät thöù ñôøi soáng vaên hoùa Nhaät Baûn nhìn theo thieân kieán cuûa ngöôøi da traéng, ñaøn oâng da traéng. Ngay coâ Chöông Töû Di ñoùng vai chính cuõng coù luùc khoâng keát toùc kieåu Geisha Nhaät maø laïi ñeå toùc daøi ruõ röôïi nhö trong phim ma, roài muùa may theo kieåu phim chöôûng Myõ chöù khoâng theo vuõ ñieäu coå ñieån Nhaät! Daân Nhaät Baûn cheâ phim naøy, ñeán noãi nhaø saûn xuaát khi phaùt haønh phim ôû Nhaät ñaõ phaûi ñoåi teân, khoâng goïi laø Cuoäc ñôøi Geisha nöõa. Ngöôøi Nhaät coøn giaän, vì taïi sao moät phim keå chuyeän xöù Nhaät Baûn maø laïi phaûi môøi ba coâ taøi töû ngöôøi Trung Hoa ñoùng vai chính? Boä nöôùc Nhaät khoâng coù coâ naøo ñeïp hay sao? Nhöng taïi sao dö luaän caùc maïng löôùi internet beân Trung Quoác, Ñaøi Loan vaø Hoàng Koâng cuõng chæ trích phim naøy? Vì caùc nöõ taøi töû Trung Hoa dieãm leä nhaát ñöôïc môøi ñoùng, nhöng hoï ñeàu ñoùng vai nhöõng ngöôøi phuï nöõ chæ laøm moät coâng vieäc laø haàu haï ñaøn oâng. Maø laïi laø ñaøn oâng Nhaät Baûn nöõa, ñoù laø ñieàu khoâng theå tha thöù ñöôïc! Duø ñaây chæ laø chuyeän phöôøng tuoàng, khoâng phaûi chuyeän thöïc, nhöng thanh nieân Trung Hoa cuõng khoâng theå neùn taám loøng giaän döõ, vì töï aùi daân toäc khieán hoï caûm thaáy hoå theïn. Hoï cuõng hoâ haøo khaùn giaû Trung Hoa haõy taåy chay phim Geisha naøy, vì noù nhaéc nhôû ñeán nhöõng noãi nhuïc trong quaù khöù. Quaû thöïc, hoï noùng naåy hôn quyù vò laõnh ñaïo ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Tröôùc caûnh caùc phuï nöõ Vieät Nam bò ñem baùn laøm coâ daâu thieân haï caùc cuï trong Trung öông Ñaûng, Boä Chính trò khoâng bao giôø caûm thaáy hoå theïn caû. Roài ñeán chuyeän caùc coâ gaùi Vieät Nam bò ñem qua Singapore tröng baày, roài baùn cho ñaøn oâng Singapore tôùi laáy veà laøm vôï thöû, moät tuaàn sau khoâng haøi loøng ñem traû! Quyù oâng laõnh ñaïo ñaûng khoâng thaáy ñoù laø hoå theïn, vì con em caùc oâng chöa bò ñem gaû baùn ñeå laáy ngoaïi teä. Coøn taøi nguyeân quoác gia caùi gì baùn ñöôïc laø cöù baùn. Hieän nay trong nhaø ngoaøi ngoõ coù ai muoán mua caùi gì thì ñaûng vaø nhaø nöôùc ñeàu cho baùn heát, mieãn laø coù ngoaïi teä ñem veà ñeå mai moát caùc cuï coøn ñem sang Myõ mua ñòa oác. Nhö vaäy thì caùc coâ Chöông Töû Di, Cuûng Lôïi ñaõ taïo theâm tình traïng caêng thaúng trong bang giao Trung Nhaät. Coøn oâng Junichoro Koizumi, oâng cuõng gaây soùng gioù, vì thaùng tröôùc oâng môùi ñeán thaêm Ñeàn Yasukuni, nôi thôø caùc anh huøng lieät só Nhaät, nhöng trong ñoù cuõng thôø nhöõng nhaø laõnh ñaïo nöôùc Nhaät ñaõ gaây toäi aùc trong thôøi Ñaïi chieán Thöù hai. Haøng naêm, moãi laàn oâng thuû töôùng Nhaät ñeán leã ôû ñeàn Yasukuni laø caùc chính phuû Trung Quoác vaø Haøn quoác ñeàu leân tieáng phaûn ñoái. Vì trong thôøi chieán quaân ñoäi Nhaät chieám ñoùng Haøn quoác vaø Trung Quoác ñeàu aùp duïng nhöõng chính saùch raát taøn baïo. Maëc duø caùc chính phuû Nhaät Baûn cuõng nhö Thieân hoaøng ñaõ nhieàu laàn leân tieáng xin nhaän laàm loãi lòch söû cuûa tieàn nhaân, nhöng caùc daân toäc laùng gieàng cuõng chöa tha thöù.

Cho neân trong cuoäc hoäi nghò ôû Kuala Lumpur vöøa roài, Nhaät Baûn vaø Trung Quoác nhìn nhau vaãn haàm heø! Nhöng thöïc ra naêm naøo caùc oâng thuû töôùng Nhaät Baûn ñeàu ñi leã nhö oâng Koizumi, ñaâu coù gì môùi maø phaûi laøm maët giaän? Thöïc ra, noãi giaän cuûa oâng Hoà Caåm Ñaøo laø do vai troø cuûa Nhaät Baûn trong vieäc caûn trôû böôùc tieán cuûa Trung Quoác treân con ñöôøng leân ngoâi thoáng soaùi ôû mieàn Ñoâng AÙ chaâu. Trung Quoác môùi thoâng baùo hoï tính laïi con soá Toång saûn löôïng Noäi ñòa cho ñuùng thöïc teá hôn. Ñaùng leõ GDP cuûa nöôùc Taøu phaûi ghi laø treân 1,500 tyû myõ kim, chöù khoâng phaûi chæ laø 1,300 tyû. Neáu tính ñuùng laïi nhö vaäy thì neàn kinh teá Trung Quoác seõ ñöùng haøng thöù ba treân theá giôùi, qua maët Anh, Phaùp, vaø chæ thua Myõ, Nhaät Baûn, Ñöùc. Vôùi söùc naëng kinh teá ñoù, caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác muoán ñoùng vai chuû yeáu trong vuøng AÙ ñoâng. Cho neân hoï uûng hoä yù kieán cuûa chính phuû Maõ Lai AÙ toå chöùc moät hoäi nghò goàm möôøi nöôùc khoái ASEAN vôùi ba nöôùc Haøn quoác, Nhaät Baûn, Trung Quoác. Trong moät hoäi nghò ASEAN + 3 nhö vaäy, Trung Quoác seõ nhôø vaøo moái giao haûo vôùi 10 nöôùc Ñoâng Nam AÙ, ñaëc bieät laø Vieät Nam, Mieán Ñieän, Laøo, Cam Boát, ñeå ñoùng vai ñaøn anh caû vuøng AÙ Ñoâng veà maët chính trò. Chính phuû Nhaät Baûn bieát laø trong moät hoäi nghò 10+3 nhö theá, Nhaät seõ leùp veá. Maø Trung Quoác vaø nöôùc chuû nhaø Maõ Lai AÙ thì nhaát quyeát khoâng muoán môøi Hoa kyø, duø Nhaät Baûn muoán môøi. Ñaây laø moät thöù hoäi nghò vuøng quan troïng, cuõng thuoäc khu vöïc Thaùi Bình Döông maø nöôùc Myõ bò gaït ra ngoaøi. Muoán giaûm bôùt vai troø cuûa Trung Quoác, Nhaät Baûn ñaõ ñi ñöôøng voøng. Hoï ñeà nghò caùc nöôùc ASEAN haõy môøi theâm AÁn Ñoä, UÙc chaâu, Taân Taây Lan, laø nhöõng cöôøng quoác kinh teá trong vuøng. Nhaät voán laø nöôùc vieän trôï doài daøo cho caû vuøng Ñoâng Nam AÙ cho neân thuyeát phuïc caùc nöôùc khaùc cuõng deã. Vaû laïi, chính caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ cuõng muoán giaûm bôùt troïng löôïng cuûa Trung Quoác trong moät hoäi nghò vuøng. AÁn Ñoä laø moät ñoái thuû cuûa Trung Quoác ôû AÙ chaâu, vôùi söùc naëng moät tyû daân. UÙc vaø Taân Taây Lan laø caùc quoác gia thaân Myõ nhaát trong vuøng, cuøng da traéng vaø cuøng noùi tieáng Anh. Cho neân cuoái cuøng hoäi nghò ASEAN+3 ñaõ trôû thaønh ASEAN+ 6. Hoäi nghò dieãn ra trong maáy ngaøy vöøa qua, vaø nhö quyù vò thaáy, baùo chí chaúng maáy ai nhaéc tôùi, tröø nhöõng chuyeän vaët nhö khi oâng chuû tòch Hoà Caåm Ñaøo (laøm boä?) khoâng nhìn thaáy, khoâng cho oâng thuû töôùng Nhaät Baûn möôïn caây buùt ñeå kyù teân, khi caây buùt cuûa oâng Koizumi heát möïc! Tuyeàn thoâng quoác teá khoâng coù gì ñeå loan baùo veà cuoäc hoäi nghò ASEAN+6 caû, vì quaû thaät hoäi nghò chæ coù tính caùch xaõ giao, khoâng ñaït ñöôïc moät keát quaû naøo ngoaøi lôøi höùa seõ hoïp laïi. Nhöng hoï khoâng ñònh ñöôïc bao giôø seõ hoïp, trong khi Trung Quoác thì ñaõ daøn xeáp ñeå hoïp moät hoäi nghò ASEAN+3 trong thôøi gian saép tôùi. Trong ñôøi soáng kinh teá toaøn caàu hoùa hieän nay, caùc quoác gia lôùn nhoû ñeàu caàn ñeán nhau, khoâng ai coù theå “nghæ chôi” vôùi ngöôøi khaùc. Ñôøi soáng kinh teá cuõng coù tính caùch caïnh tranh, töï do caïnh tranh, coù theå khuyeán khích caùc quoác gia ñeàu phaûi laøm vieäc gioûi nhaát, vôùi giaù thaønh reû nhaát môùi caïnh tranh ñöôïc. Nhöng ôû caùc nöôùc daân chuû, chính phuû khoâng daùm laøm nhöõng vieäc traùi vôùi quy luaät kinh teá caïnh tranh vì seõ bò daân phaûn ñoái, chaúng haïn ñem tieàn ñi hoái loä caùc xí nghieäp hoaëc chính phuû nöôùc khaùc. Trung Quoác khoâng phaûi theo quy luaät ñoù, vì ñaûng Coäng Saûn ñoäc quyeàn muoán laøm gì

thì laøm, daân cöù vieäc ñoùng thueá cho nhaø nöôùc tieâu. Vì vaäy, Trung Quoác ñöôïc lôïi theá khi muoán gaây aûnh höôûng trong vuøng Ñoâng Nam AÙ cuõng nhö treân theá giôùi. Caùc nöôùc nhö Nhaät Baûn, AÁn Ñoä, hoaëc Myõ muoán caïnh tranh aûnh höôûng vôùi Trung Quoác ñeàu phaûi duøng caùc bieän phaùp chính quy, coøn Trung Quoác coù theå duøng caùc thuû ñoaïn baù ñaïo maø khoâng e ngaïi. Vì theá trong khi caùc quoác gia daân chuû ñeàu leân aùn cheá ñoä ñoäc taøi quaân phieät ôû Mieán Ñieän thì Trung Quoác laø nöôùc uûng hoä nhöõng laõnh chuùa xöù naøy trong caùc haønh ñoäng ñaøn aùp daân chuû. Töông töï, caùc xí nghieäp AÁn Ñoä, Nhaät Baûn vaø UÙc, Myõ khoâng theå ñi mua gì treân giaù thò tröôøng, hoaëc baùn caùi gì quaù reû so vôùi thò tröôøng. Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc ôû Trung Quoác khoâng caàn theo caùc quy taéc thò tröôøng, ngay caû khi ñi mua caùc coâng ty ôû Myõ hoï cuõng saün saøng traû giaù cao hôn baát cöù ñoái thuû naøo, duø ñoù laø moät giaù cao phi lyù. Vieäc Trung Quoác gia nhaäp Toå chöùc Maäu dòch Theá giôùi laø moät cô hoäi ñeå caùc chính phuû khaùc coù theå buoäc Baéc Kinh theo ñuùng luaät chôi quoác teá hôn, nhöng cuõng coøn laâu ñieàu ñoù môùi thöïc hieän ñöôïc ñaày ñuû. Trong khi chôø ñôïi, caùc nöôùc nhoû ôû Ñoâng Nam AÙ caàn phaûi bieát “giöõ mình” ñöøng ñeå cho bò rôi vaøo quyõ ñaïo cuûa Trung Quoác quaù sôùm vaø quaù chaët cheõ. Khi Trung Quoác tìm caùch nhaán maïnh tôùi maët giao thieäp thöông maïi töï do, laøm lôïi cho caû hai beân, thì caùc nöôùc khaùc khoù töø choái hôïp taùc. Nhöng trong vieäc hôïp taùc giöõa moät con voi khoång loà vaø maáy con chuoät nhoû trong vuøng Ñoâng Nam AÙ thì caøng ngaøy caùc nöôùc nhoû caøng bò leä thuoäc vaøo Trung Quoác hôn. Mua tieáp lieäu töø Trung Quoác. Baùn sang thò tröôøng Trung Quoác. Caïnh tranh vôùi haøng hoùa Trung Quoác. Laøm caùch naøo baûo ñaûm ñöôïc laø chính phuû Trung Quoác seõ toân troïng caùc quy luaät quoác teá, khoâng duøng caùc thuû ñoaïn baù ñaïo? Chæ coù caùch laø taát caû caùc quoác gia ñeàu phaûi ñöôïc daân chuû hoùa, coù ñôøi soáng chính trò coâng khai, minh baïch. Neáu chính quyeàn ôû Trung Quoác do daân töï do baàu leân thì khoâng phaûi chæ ngöôøi daân Trung Quoác ñöôïc soáng töï do, haïnh phuùc hôn. Khi daân chuùng moãi nöôùc ñöôïc quyeàn kieåm soaùt chính phuû cuûa hoï qua baùo chí töï do, luaät leä minh baïch, baàu cöû ñöùng ñaén, thì caùc nöôùc khaùc laùng gieàng cuõng ñôõ lo! Trong maáy tuaàn qua, chính phuû Baéc Kinh ñaõ taøn saùt nhöõng noâng daân ñi bieåu tình ôû Ñoàng Chaâu, tænh Quaûng Ñoâng. Baéc Kinh phaûi coâng nhaän coù ba ngöôøi cheát, nhöng noâng daân cho bieát coù vaøi chuïc ngöôøi. Soá löôïng caùc cuoäc bieåu tình cuûa noâng daân ôû Trung Quoác ñaõ taêng voït trong thôøi gian qua. Naêm 1994 coù khoaûng 10,000 vuï bieåu tình ñöôïc baùo caùo; naêm ngoaùi con soá leân tôùi 74,000. Hieän nay caùc cuoäc bieåu tình ñoù chæ nhaém baày toû nhöõng noãi oan khuaát cuûa ngöôøi daân chöù khoâng nhaém laät ñoå cheá ñoä. Nhöng ngay vuï bieåu tình ôû Thieân An Moân cuõng khoâng nhaém laät ñoå cheá ñoä coäng saûn, maø vaãn bò ñaøn aùp thaúng tay. Phong traøo nhaân daân bieåu tình ñaõ taêng leân maïnh meõ trong thôøi gian qua nhôø coù caùc phöông tieän truyeàn thoâng toái taân töø ñieän thoaïi caàm tay ñeán internet. Ngay taïi thuû ñoâ Baéc Kinh cuõng coù nhöõng khaåu hieäu vieát treân töôøng ñoøi Toân troïng Nhaân quyeàn. Neáu phong traøo daân chuû ôû Trung Quoác thaønh coâng, cheá ñoä coäng saûn ôû ñoù ñöôïc thay ñoåi coù boä maët nhaân ñaïo hôn, coâng khai minh baïch hôn, thì caùc nöôùc AÙ chaâu khaùc cuõng ñöôïc nhôø. Vì neáu Trung Quoác laø moät quoác gia daân chuû thì giôùi laõnh ñaïo cuûa hoï cuõng ñoái xöû vôùi laân bang theo loái bình ñaúng hôn.

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

626-582-8668 $210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

%N 0 0 at u r al 1

$13.50/ sqft.

Ha r d wood

Experience Sales wanted

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

HOA KYØ: 350,000 khaùch haøng maát ñieän, tröôøng hoïc ñoùng cöûa vì baõo tuyeát Tieáp trang A1

trong vuøng Atlanta vaø 40,000 ngöôøi ôû vuøng phía Taây vaø mieàn Trung North Carolina. Möôøi hoïc khu ñaõ bò ñoùng cöûa taïi Georgia vaø hôn chuïc hoïc khu bò ñoùng cöûa taïi North Carolina, nôi caùc coäng ñoàng sinh soáng trong vuøng nuùi naèm veà phía Taây tieåu bang naøy ñaõ ñöôïc thoâng baùo laø hoï coù theå phaûi laõnh nhaän töø 1 ñeán 3 inches (khoaûng 9 cm) tuyeát vaø trôn trôït. Thôøi tieát xaáu cuõng khieán cho caùc chuyeán bay phaûi dôøi laïi caû giôø tröôùc khi caát caùnh töø phi tröôøng quoác teá Hartsfield-Jackson Atlanta. L.T.

NOEL: Cô hoäi cho caùc caëp tình nhaân Nhaät Baûn Tieáp trang A1

naøo laø toát nhaát ñeå qua moät ñeâm laõng maïn. Tokyo Tower, ñieåm hoø heïn noåi tieáng ôû thuû ñoâ Nhaät Baûn, ñaõ leân ñeøn töø nhieàu ngaøy nay vaø seõ saùng cho ñeán heát Noel. Moät soá ngöôøi tin raèng caùc ñoâi tình nhaân ñöùng döôùi chaân thaùp moãi khi ñeøn saùng leân seõ noùi nhöõng lôøi yeâu baát töû. Caùc chaøng vaø naøng cuõng coù theå buoäc moät ruy baêng Noel ñaëc bieät leân “caây tình yeâu”, ñaët taïi baøn ñaêng kyù ñaët choã ôû chaân thaùp. “Khi toâi buoäc daûi baêng naøy, toâi ñaõ öôùc tình yeâu cuûa chuùng toâi seõ toàn taïi maõi maõi”, coâ Masahiro Yamamoto 23 tuoåi noùi trong khi cuøng ngöôøi yeâu ngaém caûnh thaønh phoá töø treân cao. Khaùch saïn Tokyo Prince Hotel Park Tower quaûng caùo hai phoøng suites ñöôïc trang trí ñaëc bieät daønh cho ñeâm Noel vôùi giaù 2 trieäu yeân (töông ñöông 16,600 ñoâ la) moät ñeâm, bao goàm caû aên toái. Caû hai phoøng ñeàu ñöôïc khaùch ñaët cho ñeâm 24-12 töø tröôùc

ñaây moät thaùng. “Chuùng toâi ñöa ra keá hoaïch naøy daønh cho nhöõng ñoâi tình nhaân muoán coù moät ñeâm Noel ñaëc bieät vaø khoâng theå naøo queân,” ngöôøi giöõ cöûa khaùch saïn Hiromi Koshikawa noùi. “Kieåu vung tieàn naøy töøng raát phoå bieán trong thôøi kinh teá bong boùng,” nhaø kinh teá caáp cao Toshihiro Nagahama thuoäc Dai-Ichi Life Research Institute, bình luaän. “Giôø ñaây khi kinh teá ñang phuïc hoài, noù laïi xuaát hieän, ngöôøi ta chi maïnh tay hôn.” Chæ 1% daân soá Nhaät theo ñaïo Thieân Chuùa vaø ngaøy 2512 vôùi nhieàu ngöôøi vaãn laø ngaøy laøm vieäc bình thöôøng. Tuy nhieân vieäc trang hoaøng, mua baùnh Noel cuõng nhö mua quaø taëng laãn nhau ñaõ trôû thaønh chuyeän phoå bieán trong xaõ hoäi tieâu thuï cuûa Nhaät.

DB Smith: Vaãn khoâng hoaøn toaøn coù töï do toân giaùo taïi Vieät Nam Tieáp trang A1

ñöôïc, keå caû vieäc göûi taøu haûi quaân tìm kieám döôùi nöôùc. Coøn veà vaán ñeà töï do toân giaùo, oâng ghi nhaän coù moät vaøi khía caïnh coù caûi tieán nhö cho thuï phong linh muïc moät luùc 57 phoù teá, thaû töôïng tröng moät vaøi tuø nhaân toân giaùo. Nhöng treân heát, DB Smith noùi raèng “Nhaø caàm quyeàn Vieät Nam chæ cho caùc toå chöùc toân giaùo naøo ñöôïc pheùp sinh hoaït neáu chaáp nhaän khuoân khoå quy ñònh saün, coøn ñaøn aùp thaúng caùnh nhöõng toå chöùc naøo nhaát ñònh ñoøi hoaït ñoäng ñoäc laäp.” OÂng neâu ra moät soá tröôøng hôïp ñieån hình nhö quaûn cheá HT Quaûng Ñoä, LM Nguyeãn vaên Lyù. “Duø ñöôïc cho thuï phong 57 linh muïc, Giaùo hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam vaãn bò buoäc hoaït ñoäng trong söï kieàm cheá chaët cheõ”. DB Smith vieát. “Nhaø nuôùc quyeát ñònh cho ai ñöôïc phong linh muïc. Baùo chí

(Coâng giaùo) bò caám. Giaùo hoäi khoâng ñöôïc hoaït ñoäng xaõ hoäi. Tu só naøo daùm leân tieáng ñoái khaùng laø bò boû tuø hay quaûn cheá.” OÂng noùi LM Lyù sau khi ñöôïc thaû ra khoûi tuø ngaøy 311-2005 thì nay ñang bò quaûn cheá. Ñoái vôùi ñaïo Tin Laønh, oâng noùi caùc laõnh tuï caàm ñaàu caùc hoäi thaùnh ñeàu gaëp caùc khoù khaên, nhaát laø taïi khu vöïc Taây nguyeân. Duø Haø Noäi ñöa ra Phaùp leänh Toân Giaùo Tín Ngöôõng (hieäu löïc töø 15-112004) nhöng söï thi haønh thì khoâng ñoàng ñeàu vaø söï khuûng boá tieáp dieãn. “Toâi voâ cuøng kinh haõi tröôùc caùc caâu chuyeän veà tòch thu Kinh Thaùnh, coâng an khuûng boá caùc buoåi leã vaø caùc hoäi thaùnh khoâng ñöôïc ñaêng kyù duø luaät leä ñaõ coù. Chæ coù moät soá raát ít trong khoaûng 400 nhaø thôø Tin Laønh bò cöôõng baùch ñoùng cöûa laø ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ôû Taây nguyeân trong khi tình traïng cöôõng baùch boû ñaïo vaãn tieáp dieãn.” OÂng noùi. Tröôùc tình hình nhö vaäy, oâng keâu goïi baø Ngoaïi Tröôûng C. Rice neân thaän troïng tröôùc khi quyeát ñònh boû teân Vieät Nam ra khoûi danh saùch caùc nöôùc “caàn quan taâm ñaëc bieät”. “Vieät Nam caàn laøm nhieàu hôn nöõa ñeå caùc toå chöùc toân giaùo ñöôïc hoaït ñoäng töï do vaø ñoäc laäp. Ñoàng thôøi toâi thuùc hoái ngoaïi tröôûng Rice neân töø töø tröôùc khi cöùu xeùt vieäc laáy teân Vieät Nam khoûi danh saùch caàn quan taâm ñaëc bieät.” OÂng vieát. Dòp naøy oâng keâu goïi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi, vaøo cuoäc ñaïi hoäi Ñaûng naêm tôùi, neân gia taêng quyeàn töï do chính trò cuõng nhö naêm 1992 ñaõ gia taêng quyeàn töï do kinh teá cho daân. Ñoàng thôøi oâng thuùc Haø Noäi phaûi ñeå caùc toå chöùc toân giaùo tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, traû töï do hay giaûi cheá cho caùc nhaân vaät baát ñoàng chính kieán, ñoøi töï do toân giaùo. “Cuoái cuøng, Vieät Nam caàn phaûi hôïp phaùp hoùa taát caû moïi hoaït ñoäng toân giaùo vaø traû laïi taøi saûn cho hoï”. OÂng vieát trong phaàn keát luaän. “Neáu

Vieät Nam muoán laøm ñoái taùc thöông maïi vaø chính trò thaân thieát cuûa Hoa Kyø, hoï caàn phaûi chia xeû caùc giaù trò neàn taûng cuûa Hoa Kyø voán laøm cho ñaát nöôùc naøy vó ñaïi. Nhöõng giaù trò ñoù laø coå voõ daân chuû, toân troïng nhaân quyeàn, baûo veä töï do toân giaùo, töï do ngoân luaän vaø toân troïng quyeàn cuûa caùc saéc daân thieåu soá. Ngöôøi daân Vieät Nam xöùng ñaùng ñöôïc höôûng ñaày ñuû nhöõng thöù ñoù.” (NT)

NEW YORK: Thöông löôïng raùo rieát ñeå traùnh ñình coâng ngaønh chuyeân chôû coâng coäng Tieáp trang A1

chuyeån vaän hieän ñang chuyeân chôû 7 trieäu haønh khaùch moãi ngaøy. Nhieàu daân söû duïng caùc phöông tieän di chuyeån coâng coäng döôøng nhö nay ñaønh buoâng xuoâi theo cuoäc ñình coâng. “Ñeán choã sôû toâi laøm thì chæ caùch ñaây chöøng 20 loác, vì theá toâi seõ maëc ñoà cho aám vaø ñi boä tôùi sôû,” ñoù laø lôøi cuûa Harvey Katz, moät chuyeân gia giuùp vay tieàn ñòa oác taïi Manhattan luùc aáy ñang ñöùng chôø taøu ñieän ngaàm. Nhaø veõ kieåu thôøi trang Jennifer Belton, 34 tuoåi, thì noùi raèng baø seõ ñi boä hay ñi xe ñaïp. “Toâi môùi vöøa mua moät chieác noùn môùi, aám aùp vaø coù loâng daøy, vì vaäy toâi ñaõ saün saøng neáu coù ñình coâng,” baø noùi vaäy. Chuû Tòch Cô Quan Chuyeån Vaän Thaønh Phoá Peter Kalikow thì thuùc giuïc nghieäp ñoaøn haõy thuaän ñeå cho moät cô quan hoøa giaûi ñoäc laäp ñöùng laøm trung gian neáu cuoäc thöông löôïng hieän nay thaát baïi, khieán cho chuû tòch nghieäp ñoaøn Roger Toussaint ñaâm ra böïc töùc. “Nhöõng nhaän xeùt cuûa Chuû Tòch Kalikow laø ñieàu baát haïnh vaø khoâng phaûi laø ñieàm laønh cho nhöõng cuoäc thöông löôïng hieän nay,” Chuû Tòch

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 Toussaint noùi nhö theá vôùi caùc nhaø baùo taïi khaùch saïn nôi ñaïi dieän cuûa hai phía tranh chaáp suoát ngaøy giam mình beân trong ñeå coá tìm ra choã khai thoâng beá taéc. OÂng Toussaint baûo raèng cho duø keát quaû cuoäc thöông löôïng hieän taïi coù ra sao ñi nöõa thì nhöõng ñeà nghò cuûa oâng ñöa ra cho caùc thaønh vieân nghieäp ñoaøn lao ñoäng laø nhaát ñònh khoâng ñeå ai ñöùng ra laøm troïng taøi trong vuï naøy caû.” Thaønh phoá New York ñaõ thaûo hoaïch caùc bieän phaùp phoøng hôø, keå caû caùc luaät leä nghieâm ngaët hôn trong chuyeän ñi xe chung, leänh caám caùc xe vaän taûi vaøo giôø ñi laøm ñoâng ñuùc buoåi saùng vaø vieäc ñoùng cöûa moät soá nhöõng con ñöôøng chính ñeå cho caùc xe caáp cöùu coù theå chaïy qua. Caùc cô sôû kinh doanh ñöôïc khuyeán khích cho pheùp coâng nhaân laøm vieäc taïi nhaø, vaø soá khaùc thì ñöôïc khuyeán khích cung caáp söï chuyeân chôû chung cho coâng nhaân ñeán sôû vaø veà nhaø, ñeå giaûm thieåu aûnh höôûng cuûa vieäc giaùn ñoaïn giao thoâng gaây ra do cuoäc ñình coâng ñaàu tieân cuûa ngaønh vaän taûi coâng coäng, keå töø 25 naêm nay. Nhöõng vaán ñeà chính trong caùc cuoäc thöông löôïng vôùi nghieäp ñoaøn coâng nhaân bao goàm vieäc taêng löông, quyeàn lôïi veà baûo hieåm söùc khoûe vaø caùc ñieàu khoaûn höu boång. (V.P.)

TT Bush ca ngôïi cuoäc baàu cöû Iraq laø “moät böôùc tieán quan troïng” Tieáp trang A1

Caùc tin töùc cho bieát raèng caùc vuøng cuûa ngöôøi AÛ Raäp Sunni cuõng ñi baàu ñoâng ñaûo, khieán laøm cho Hoa Kyø gia taêng caùc moái hy voïng laø caùc cuoäc baïo ñoäng seõ giaûm bôùt, giuùp cho Hoa Kyø coù theå khôûi ñaàu ruùt quaân vaøo naêm tôùi. Ngöôøi AÛ Raäp Sunni ñaõ taåy chay cuoäc baàu cöû hoài thaùng Gieâng vöøa qua. Nghò só Lindsey Graham, Coäng Hoøa-South Carolina,

hieän coù maët ôû Baghdad, ñeå theo doõi cuoäc boû phieáu, cho bieát raèng oâng caûm thaáy khích leä veà caùc ñieàu oâng ñaõ thaáy tuy nhieân ñaây môùi chæ laø böôùc ñaàu tieán ñeán xaây döïng moät neàn daân chuû oån ñònh ôû Iraq, vaø vaãn caàn theâm söï trôï giuùp khaùc töø coäng ñoàng quoác teá. Nghò só Graham tuyeân boá tieáp vôùi ñaøi truyeàn hình NBC hoâm 15-12, nhö sau: “Khoâng neân laáy cuoäc baàu cöû naøy ñeå noùi raèng caùc vaán ñeà taïi Iraq ñaõ ñöôïc giaûi quyeát xong - thaät ra xeùt veà nhieàu khía caïnh khaùc nhau, noù môùi chæ laø giai ñoaïn khôûi ñaàu maø thoâi.” Cuøng coù maët taïi Baghdad, Nghò só Joseph Biden, Daân Chuû- Delaware, tuyeân boá nhö sau: “Giai ñoaïn khoù khaên cho ngöôøi Iraq seõ ñeán vôùi ngöôøi Iraq sau cuoäc boû phieáu naøy ñoù laø vieäc thaønh laäp moät chính phuû vaø vieát moät baûn hieán phaùp môùi.” Nghò só Biden noùi vôùi ñaøi truyeàn hình CBS nhö sau: “Vaán ñeà sau cuøng laø hoï vaãn caàn ñeán chuùng ta taïi ñoù. Tuy nhieân vaán ñeà quan troïng ñoù, khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp quaân söï. Noù laø moät giaûi phaùp chính trò.” L.T.

Hoa Kyø chi tieâu 3 tyû ñoâ la ñeå cuûng coá heä thoáng ñeâ cuûa New Orleans Tieáp trang A1

tan naùt cuûa hoï, trong moät buoåi xuaát hieän taïi Toøa Baïch OÁc hoâm 15-12, nhö sau: “Qua haønh ñoäng cuûng coá laïi heä thoáng ñeâ treân. Ñoàng baøo haõy trôû veà New Orleans ñi.” Baûo Katrina, töøng thoåi moät caùch döõ doäi vaøo thaønh phoá New Orleans vaøo hoâm 29-8, laøm ngaäp luït ñeán gaàn 80% thaønh phoá naøy, sau khi caùc bôø ñeâ ñaõ bò vôõ tung taïi 50 ñòa ñieåm khaùc nhau. Baûo Katrina cuõng phaù huûy moät ñoaïn daøi cuûa duyeân haûi vuøng Vònh Mexico. L.T.

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

.3”

DAT


.3�

TIN TÖÙC

TheĂĄ GiĂ´Ăši

A8 NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T THĂ–Ă™ SAĂ™U - SOĂ 7314 - 16 thaĂšng 12, 2005 (16 thaĂšng M. Moät naĂŞm AĂ t Daäu)

Toøa Illinois baĂšc hoĂ sĂ´ Ăąoøi haĂľng thuoĂĄc laĂš Philip Morris boĂ i thÜôøng 10 tyĂť Ăąoâla CHICAGO, Illinois - ToĂĄi Cao PhaĂšp Vieän hoâm thÜÚ NaĂŞm 15-12 ĂąaĂľ baĂšc hoĂ  sĂ´ Ăąoøi haĂľng thuoĂĄc laĂš Philip Morris USA boĂ i thÜôøng 10 tyĂť myĂľ kim. LyĂš do laø vĂŹ coâng ty saĂťn xuaĂĄt caĂšc loaĂŻi thuoĂĄc laĂš thÜôïng thaĂŤng nhĂś Marlboros vaø nhieĂ u loaĂŻi khaĂšc khoâng heĂ  coĂš yĂš lÜøa doĂĄi khaĂšch haøng qua nhÜþng caâu quaĂťng caĂšo cuĂťa hoĂŻ. VĂ´Ăši phaĂšn quyeĂĄt treân, TCPV ĂąaĂľ phuĂť ùònh baĂťn aĂšn trÜôÚc Ăąaây vaø gÜÝi hoĂ  sĂ´ veĂ  cho toøa Madison County xÜÝ laĂŻi maø khoâng ùÜôïc xeĂšt noĂš nhĂś moät vuĂŻ kieän taäp theĂĽ. VĂ´Ăši tyĂť leä 4-2, TCPV tieĂĽu bang xaĂšc ùònh, UĂ›y Ban ThÜông MaĂŻi Lieân Bang FTC (Federal Trade Commission) ĂąaĂľ minh thò cho pheĂšp caĂšc coâng ty ùÜôïc moâ taĂť loaĂŻi thuoĂĄc laĂš cuĂťa mĂŹnh laø “nheĂŻâ€? vaø “coĂš it noĂ ng Ăąoä nicotinâ€?, vĂŹ theĂĄ Philip Morris khoâng heĂ  coĂš yĂš ĂąaĂšnh lÜøa khaĂšch haøng veĂ  aĂťnh hÜôÝng cuĂťa thuoĂĄc laĂš vĂ´Ăši sÜÚc khoĂťe cuĂťa ngÜôøi huĂšt thuoĂĄc. VieĂĄt thay cho khoĂĄi Ăąa soĂĄ trong phaĂšn quyeĂĄt 15 thaĂšng 12, ThaĂĽm phaĂšn Rita Garman cho bieĂĄt, “NeĂĄu FTC ĂąaĂľ minh thò cho pheĂšp sÜÝ duĂŻng caĂšc tÜø ngÜþ aĂĄy, thĂŹ Philip Morris USA khoâng coĂš loĂŁi gĂŹ ĂąoĂĄi vĂ´Ăši Ă‘aĂŻo Luaät ChoĂĄng LÜøa DoĂĄi KhaĂšch

Haøng caÝ, duø nhÜþng tÜø ngÜþ aåy coÚ ùÜôïc ùaÚnh giaÚ laø sai laà m, lÜøa doåi, vaø ùaÚnh laïc hÜôÚng dÜ luaän.� Moät nÜþ phaÚt ngoân vieân cuÝa haþng thuoåc laÚ cho bieåt khoâng caàn phaÝi noÚi theâm ùieàu gÏ ngoaøi vieäc toÝ ra raåt haøi loøng vôÚi phaÚn quyeåt noÚi treân. Coøn luaät sÜ cuÝa nguyeân caÚo chÜa thaåy leân tieång veà dieãn tieån naøy. Coü phieåu Altria Group, tÜÚc coâng ty meï cuÝa Philip Morris, ùaþ taêng $3.56, tÜÚc 4.8%, leân tôÚi $77.29 sau khi phaÚn quyeåt treân ùÜôïc coâng boå. Ñaây laø mÜÚc giaÚ cao nhaåt trong hôn 1 naêm qua. Haþng thuoåc laÚ - hieän chieåm tôÚi gaàn moät nÜÝa thò trÜôøng thuoåc laÚ Hoa Kyø - tranh bieän raèng, vuï aÚn naøy khoâng theü xeÚt nhÜ moät vuï kieän taäp theü thay maÍt cho 1.1 ngÜôøi huÚt thuoåc laÚ nheï ôÝ Illinois. NgÜôøi huÚt thuoåc laÚ khoâng toå caÚo haþng thuoåc laÚ ùaþ laøm haïi sÜÚc khoÝe cuÝa hoï, nhÜng caÚo buoäc Philip Morris ôÝ ùieüm sau ùaây: Haþng naøy ùaþ bieåt ngay tÜø naêm 1971, laø naêm hoï tung ra thò trÜôøng loaïi thuoåc laÚ nheï, raèng thuoåc cuÝa hoï cuþng chaúng laønh maïnh gÏ hôn caÚc loaïi thuoåc khaÚc, nhÜng hoï laïi giaåu dieåm ùieàu ùoÚ vaø giaåu theâm moät

sÜï kieän khaĂšc laø thuoĂĄc laĂš nheĂŻ thÜïc sÜï haøm chÜÚa moät loaĂŻi nicotin coøn Ăąoäc haĂŻi hĂ´n. ThaĂĽm phaĂšn toøa Quaän HaĂŻt Madison County, oâng Nicholas Byron, trÜôÚc Ăąaây ĂąaĂľ ĂąoĂ ng yĂš vĂ´Ăši nguyeân caĂšo laø Philip Morris coĂĄ tĂŹnh ĂąaĂšnh laĂŻc hÜôÚng khaĂšch haøng, laøm cho hoĂŻ tin raèng huĂšt Marlboro thĂŹ Ă­t Ăąoäc haĂŻi hĂ´n. Vaøo thaĂšng Ba 2003, oâng ĂąaĂľ truyeĂ n cho coâng ty naøy phaĂťi traĂť $10.1 tyĂť - trong ĂąoĂš coĂš $5 tyĂť boĂ i thÜôøng, $3 tyĂť tieĂ n phaĂŻt vaø $2.1 tyĂť tieĂ n lôøi. Trong phaĂšn quyeĂĄt cuĂťa TCPV hoâm thÜÚ NaĂŞm, chĂŚ coĂš 6 vò boĂť phieĂĄu vĂ´Ăši tyĂť leä 4-2 nghieâng veĂ  cho bò caĂšo Philip Morris. ChaĂšnh thaĂĽm Robert Thomas khoâng coĂš yĂš kieĂĄn, vĂ´Ăši lyĂš do oâng coĂš quan heä ngheĂ  nghieäp vĂ´Ăši moät vò luaät sĂś ùÜÚng ra tranh bieän vuĂŻ vieäc naøy. Ă‘aĂŻi dieän cho yĂš kieĂĄn thieĂĽu soĂĄ, ThaĂĽm PhaĂšn Charles Freeman vieĂĄt, “PhaĂšn quyeĂĄt hoâm nay cuĂťa toøa ùÜôïc ùÜa ra dÜôÚi aĂťnh hÜôÝng cuĂťa sÜï caĂŠt nghĂła sai laĂ m vaø voâ traĂšch nhieäm veĂ  Ă‘aĂŻo Luaät Gian DoĂĄi VĂ´Ăši KhaĂšch Haøng.â€? OĂ‚ng cho raèng phaĂšn quyeĂĄt naøy seĂľ laøm suy yeĂĄu nhÜþng bieän phaĂšp baĂťo veä tieĂĽu bang trÜôÚc caĂšc quy ùònh cuĂťa lieân bang. (DP)

Trung Quoåc: ChaÚy beänh vieän laøm ít nhaåt 33 ngÜôøi cheåt BAÉC KINH, Trung Quoåc Taân Hoa Xaþ loan tin hoâm 1512 laø moät vuï hoÝa hoaïn lan roäng trong moät beänh vieän ôÝ phía Ñoâng BaÊc Trung Quoåc trong ngaøy naøy, ùaþ laøm cho ít nhaåt 33 ngÜôøi thieät maïng, trong ùoÚ coÚ caÝ caÚc beänh nhaân. Taân Hoa Xaþ trích daãn lôøi moät soå nhaân chÜÚng keü laïi raèng coÚ moät soå naïn nhaân ùaþ phaÝi

nhaÝy xuoång tÜø caÚc toøa nhaø cuÝa beänh vieän ùang boåc chaÚy naøy, thuoäc tÌnh Jilin. Tin cho bieåt theâm laø coÚ ít nhaåt moät soå naïn nhaân laïi chính laø caÚc beänh nhaân, ùang chôø ùeü ùÜôïc chuyeün ùeån caÚc beänh vieän khaÚc. Beänh vieän bò chaÚy laø beänh vieän lôÚn nhaåt cuÝa thaønh phoå Liaoyuan, caÚch Chang Chun,

tÌnh lÎ cuÝa tÌnh Jilin, khoaÝng 75 miles veà phía Taây Nam. TrÜôÚc ùoÚ trong ngaøy, Boä Coâng An Trung Quoåc cho bieåt trong thôøi gian tÜø thaÚng Gieâng cho ùeån thaÚng MÜôøi moät naêm nay, ùaþ coÚ ùeån 222,000 tai naïn chaÚy taïi Trung Quoåc, khieån cho coÚ treân 2,000 ngÜôøi thieät maïng. L.T.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

Ă‘Ă´n ĂąaĂŤt haøng cuĂťa Hoa Kyø: GiaĂš caĂšc maĂŤt haøng tieâu thuĂŻ ngÜôøi MyĂľ cho giaĂťm maĂŻnh nhaĂĄt tÜø 56 naĂŞm OĂ‚ng Giaø Noel 2005 WASHINGTON - GiaĂš caĂšc cho giĂ´Ăši tieâu thuĂŻ laĂŻc quan chuĂšt LOS ANGELES, California - Noel, muøa cuĂťa ÜôÚc mĂ´ vaø nieĂ m vui. Vaø khoâng chĂŚ cho treĂť em, coâng ty Zogby International ĂąaĂľ tĂŹm hieĂĽu xem nhÜþng ngÜôøi MyĂľ trÜôÝng thaønh ÜôÚc mĂ´ nhaän ùÜôïc quaø gĂŹ tÜø OĂ‚ng giaø Noel. HoĂŻ ĂąaĂľ tham khaĂťo nieân giaĂšm thÜông maĂŻi Noel 2005 cuĂťa Neiman Marcus. KeĂĄt quaĂť: 36% ngÜôøi Hoa Kyø trÜôÝng thaønh muoĂĄn coĂš moät xe hĂ´i loäng laĂŁy cuĂťa Lexus GS 450h NM Limited Edition 2007 (giaĂš khoaĂťng 65,000 Ăąoâ la), 12% thĂ­ch moät xe boĂĄn choĂŁ cuĂťa Moller M400 Skycar (duø tĂ´Ăši taän thaĂšng 12-2008 chieĂĄc “xe hĂ´i bayâ€? naøy mĂ´Ăši xuaĂĄt xÜôÝng). VeĂ  thÜÚ ba (9%) laø mĂ´ ÜôÚc coĂš moät boä sĂśu taäp nhÜþng trang sÜÚc coĂĽ vaø dĂł nhieân laø ĂąaĂŠt giaĂš. Tuy nhieân, “bĂŹnh dòâ€? nhaĂĄt vaĂŁn laø moät buoĂĽi dieĂŁn cuĂťa danh ca Anh QuoĂĄc Elton John, vaø moät caĂŞn nhaø Ă´Ăť... treân caây! QuaĂť thaät khoĂš coĂš theĂĽ tÜôÝng tÜôïng ùÜôïc, nhĂśng ÜôÚc mĂ´ bao giôø chaĂşng laø ÜôÚc mĂ´!

maÍt haøng tieâu thuï trong thaÚng 11 ùaþ giaÝm xuoång vôÚi moät tyÝ leä maïnh nhaåt keü tÜø 56 naêm qua, do chi phí nhieân lieäu giaÝm 16% trong khi thaønh phaüm taïi caÚc coâng xÜôÝng, haà m moÝ vaø nhaø maÚy gia taêng, theo baÚo caÚo chính quyeàn phoü bieàn hoâm thÜÚ Naêm. Moät baÚo caÚo khaÚc cho thaåy, sinh hoaït saÝn xuaåt taïi tieüu bang New York taêng voït trong thaÚng 12, ùoàng thôøi soå ùôn xin tieàn baÝo hieüm thaåt nghieäp laàn ùaàu cuþng taêng voït moät caÚch baåt ngôø trong tuaàn trÜôÚc. Trong thaÚng 11, giaÚ caÝ caÚc maÍt haøng tieâu thuï ùaþ giaÝm ùÜôïc 0.6%, so vôÚi 0.4% cuÝa thaÚng trÜôÚc, ngÜôïc vôÚi suy ùoaÚn cuÝa giôÚi kinh teå Wall Street ùÜa ra trÜôÚc ùoÚ, vaø laø tyÝ leä giaÝm giaÚ maïnh nhaåt keü tÜø thaÚng BaÝy naêm 1949. Neåu khoâng keü giaÚ caÚc maÍt haøng nhieàu bieån ùoäng nhÜ xaêng daàu vaø thÜïc phaüm, thÏ mÜÚc laïm phaÚt caên baÝn laø 0.2% trong thaÚng 11, hôïp vôÚi suy ùoaÚn cuÝa thò trÜôøng. Trong khi tÏnh traïng xaêng daàu giaÝm giaÚ kyÝ luïc coÚ theü khieån

ùÌnh, nhĂśng giaĂš nhieĂ u maĂŤt haøng khaĂšc laĂŻi taĂŞng leân trong thaĂšng 11 - chaĂşng haĂŻn nhĂś thÜïc phaĂĽm, Ăąieän lÜïc, saĂŞn soĂšc y teĂĄ, nhaø Ă´Ăť vaø giaĂšo duĂŻc, theo baĂšo caĂšo boä Lao Ă‘oäng phoĂĽ bieĂĄn hoâm thÜÚ NaĂŞm. OĂ‚ng Joel Naroff, kinh teĂĄ gia trÜôÝng taĂŻi Naroff Economic Advisors, nhaän xeĂšt, “CaĂši con soĂĄ treân tÜïa baøi ĂąaĂľ che Ăąaäy sÜï thaät veĂ  giaĂš caĂť. ThÜïc ra, chĂŚ coĂš xaĂŞng daĂ u xuoĂĄng giaĂš, chÜÚ coøn vĂ´Ăši caĂšc maĂŤt haøng khaĂšc, giĂ´Ăši tieâu thuĂŻ chĂśa caĂťm thaĂĄy nheĂŻ mĂŹnh ùÜôïc Ăąaâu.â€? Trong naĂŞm qua, giaĂš caĂšc maĂŤt haøng tieâu thuĂŻ ĂąaĂľ taĂŞng 3.5%, chaäm hĂ´n so vĂ´Ăši mÜÚc laĂŻm phaĂšt cuĂťa thaĂšng 10 laø 4.3%, nhĂśng vaĂŁn cao hĂ´n mÜÚc taĂŞng thaâu nhaäp cuĂťa daân chuĂšng laø 3.2%. Ă‘ieĂ u ĂąoĂš coĂš nghĂła, tuĂši tieĂ n cuĂťa giĂ´Ăši tieâu thuĂŻ khoâng baĂŠt kòp vĂ´Ăši Ăąaø gia taĂŞng cuĂťa giaĂš sinh hoaĂŻt. MÜÚc laĂŻm phaĂšt ĂąoĂ ng nieân, thÜôøng ùÜôïc caĂšc thò trÜôøng taøi chaĂšnh vaø Ngaân Haøng Trung Ă–Ă´ng Hoa Kyø theo doĂľi raĂĄt sĂ­t sao ĂąeĂĽ hoaĂŻch ùònh chĂ­nh saĂšch taøi chaĂšnh cho toaøn quoĂĄc, hieän vaĂŁn Ă´Ăť mÜÚc Ăąoä vÜøa phaĂťi - 2.1% trong thaĂšng 11. (DP)

Mexico, Hoa Kyø phaÚ vôþ toü chÜÚc laøm ùoâ la giaÝ MEXICO CITY, Mexico (TH) - CaÚc vieân chÜÚc Mexico vaø Hoa Kyø hoâm thÜÚ TÜ 1412, cho hay ùaþ phaÚ vôþ moät toü chÜÚc chuyeân laøm tieà n giaÝ, ùaþ in khoaÝng 5 trieäu myþ kim giaåy 100 ùoâ la taïi Mexico vaø baÚn sang beân kia bieân giôÚi. Toü chÜÚc naøy ùaÍt taïi tieüu bang Jalisco ôÝ vuøng taây Mexico, ùaþ hoaït ùoäng tÜø hôn 4 naêm nay, chuyeân baÚn giaåy 100 ùoâ la giaÝ taïi Santa Ana, California; San Diego, California vaø Phoenix, Arizona. Theo oâng Jose Luis

/&&)#)!,2/,%8*%7%,%2 2/,%8

THĂ”Ă˜I SĂ–Ă?

/934%20%20%45!, $!4%*534!.$0%!2,-!34%2!2%42!$%-!2+3

Marmolejo, thuoäc vaên phoøng boä TÜ phaÚp Mexico, ùaÍc traÚch caÚc toü chÜÚc toäi phaïm, thÏ caÚc giaåy baïc giaÝ naøy ùÜôïc in vôÚi maÚy moÚc toåi taân vaø laø moät trong nhÜþng giaåy baïc giaÝ tinh vi nhaåt maø cô quan naøy tÜøng baÊt ùÜôïc. GiôÚi hÜþu traÚch ùaþ baÊt giÜþ 6 ngÜôøi, keü caÝ moät ngÜôøi tÜøng laø caÝnh saÚt tieüu bang vaø tòch thu khoaÝng 400,000 myþ kim tieà n giaÝ hoâm thÜÚ SaÚu tuaàn qua taïi tieüu bang Jalisco. Cuþng vaøo ngaøy thÜÚ SaÚu tuaàn qua, caÚc nhaân vieân sôÝ Maät Vuï Hoa Kyø ùaþ baÊt giÜþ 10

ngÜôøi vaø tòch thu 75,000 myþ kim trong caÚc cuoäc luïc soaÚt taïi 3 caên nhaø ôÝ Santa Ana, California. Theo phoÚ coâng toå vieân lieân bang Robert Keenan thÏ coÚ 13 ngÜôøi ùaþ bò truy toå taïi Hoa Kyø veà toäi baÚn tieàn giaÝ, OÂng Marmolejo cho hay ùaây laø keåt quaÝ cuÝa cuoäc ùieàu tra ùaþ keÚo daøi tÜø 2 naêm qua. CaÚc giôÚi chÜÚc Mexico cuþng ùaþ tòch thu 6 suÚng ùuÝ loaïi, ùaïn dÜôïc, duïng cuï in aån, caÚc chaåt hoÚa hoïc trong caÚc cuoäc luïc soaÚt ôÝ Jalisco. (V. Giang)

DAT


24

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

giôø qua

DAT

Giaù vaøng taïi VN baét ñaàu giaûm SAØI GOØN 15-12 - Sau vaøi ngaøy taêng giaù vöôït qua möùc 1 trieäu VNÑ/chæ, giaù vaøng taïi VN ñaõ baét ñaàu giaûm. Baùo Tuoåi Treû cho hay, giaù vaøng tieáp tuïc giaûm theâm 30,000-35,000 ñoàng/chæ, chieàu 15 thaùng 12 giaù vaøng SJC baùn ra taïi Haø Noäi chæ coøn 970,000 ñoàng/chæ, taïi Saøi Goøn coøn 964,000 ñoàng/chæ. Nhö vaäy trong ba ngaøy qua giaù

vaøng ñaõ giaûm ñeán 86,000 ñoàng/chæ (töông ñöông 8.2%), trong ñoù ngaøy 15 thaùng 12 giaûm maïnh nhaát. Cuõng trong ngaøy 15 thaùng 12 giaù vaøng theá giôùi tieáp tuïc giaûm theâm, thaáp nhaát chæ coøn 501 USD/ounce. Tính chung trong ba ngaøy qua giaù vaøng theá giôùi ñaõ giaûm khoaûng 40 USD/ounce (treân 77,000 VN ñoàng/chæ).

Haø Noäi: Tranh nhau loái ñi, moät ngöôøi bò baén thieät maïng HAØ NOÄI 15-12 - Khoaûng 18 giôø chieàu 14 thaùng 12 taïi nhaø soá 55, ñöôøng 15 phöôøng Phuùc Xaù, quaän Ba Ñình xaûy ra moät vuï gieát ngöôøi. Chò Huyønh Thò AÙi Lieân (37 tuoåi) bò baén vaøo giöõa traùn, cheát taïi choã. Hung thuû laø Nguyeãn Theá Haûi (48 tuoåi). Theo VietnamNet, khi ngöôøi daân chuùng vaø Coâng an phöôøng Phuùc Xaù ñeán coøn thaáy anh Cao Tröôøng Giang, choàng chò Lieân, ñang giaèng co khaåu suùng saên noøng to vôùi Haûi. Coâng an cuøng moät soá ngöôøi daân ñaõ vaøo cuøng anh Giang vaät loän vaø baét ñöôïc

Haûi veà cô quan coâng an. Nguoàn goác cuûa söï vieäc laø do maâu thuaãn töø tröôùc giöõa gia ñình chò Lieân vaø gia ñình Haûi. Vaøo cuoái naêm 2004, Haûi baùn caên phoøng phía trong coù dieän tích 15 meùt vuoâng taïi ñòa chæ treân vaø caét moät loái ñi cho meï chò Lieân. Sau ñoù vôï choàng chò Lieân cuøng coâ con gaùi ñaõ veà ñaây ôû. Môùi ñaây Haûi ñaõ söûa laïi nhaø ngoaøi vaø xaây bòt ngoõ ñi vôùi yù: Neáu gia ñình chò Lieân muoán coù loái ñi thì phaûi mua laïi vôùi giaù thoûa thuaän. Nhöng Haûi xaây bòt loái ñi thì gia ñình chò Lieân laïi phaù ra.

Kieân Giang Boán du khaùch ngoaïi quoác suyùt cheát ñuoái KIEÂN GIANG 15-12 - Baùo Thanh Nieân hoâm 15 thaùng 12 daãn lôøi oâng Nguyeãn Thaønh Nhôn, giaùm ñoác khaùch saïn Saøi Goøn-Phuù Quoác cho bieát: “Vaøo khoaûng 12 giôø 30 ngaøy 13 thaùng 12, trong luùc laën bieån taïi khu vöïc Hoøn Thôm, thò traán An Thôùi, 4 du khaùch treân ñaõ gaëp soùng lôùn, thuûy trieàu chaûy xieát keùo ra xa bôø.

Ngay luùc ñoù, 4 nhaân vieân ngöôøi Vieät ñang laøm vieäc cho khaùch saïn ñi keøm ñaõ hoã trôï kòp thôøi, keùo nhöõng ngöôøi gaëp naïn ra khoûi khu vöïc nguy hieåm vaø ñöa leân moät hoøn ñaûo gaàn ñoù nghæ ngôi; ñoàng thôøi duøng boä ñaøm goïi cöùu hoä. Khoaûng 15 giôø cuøng ngaøy, caû 8 ngöôøi naøy ñaõ ñöôïc taøu cuûa Haûi quaân vuøng 5 ñöa vaøo bôø

AÛ n h t r o n g n g aø y

Saøi Goøn chuaån bò ñoùn Giaùng Sinh Nhieàu nhaø haøng, quaùn caø pheâ vaø khaùch saïn taïi Saøi Goøn thi nhau trang hoaøng maët tieàn vôùi nhöõng caây thoâng, töôïng oâng giaø Noel ñeå haáp daãn khaùch trong muøa Giaùng Sinh. Trong hình: Moät cöûa haøng baùn ñoà trang trí Giaùng Sinh treân ñöôøng Voõ Thò Saùu (khu Ña Kao). AÛnh: Hoaøi Vieät/Ngöôøi Vieät

Nhieàu hoïc sinh bò beänh taâm thaàn vì hoïc HAØ NOÄI 15-12 - Phuùc trình cuûa Beänh vieän Taâm thaàn Trung öông 1 ôû Haø Noäi cho hay, trong naêm 2004 vaø 2005, soá ngöôøi ñeán khaùm ôû ñaây vì caùc trieäu chöùng “khoâng bình thöôøng” laø gaàn 8,000 ngöôøi, trong ñoù 30% laø hoïc sinh, sinh vieân. an toaøn.” Tôø Thanh Nieân khoâng tieát loä danh taùnh cuõng nhö quoác tòch cuûa caùc du khaùch gaëp naïn. Nhöõng du khaùch naøy gaëp naïn khi tham gia moät tour laën bieån do khaùch saïn Saøi Goøn-Phuù Quoác toå chöùc. Vaãn theo tôø Thanh Nieân, hoâm 14 thaùng 12, boán du khaùch naøy ñaõ rôøi ñaûo Phuù Quoác, tieáp tuïc lòch trình tham quan du lòch taïi Vieät Nam.

Baùo ANTG keå veà moät beänh nhaân 13 tuoåi, teân laø Phan Ñöùc D., hoïc sinh lôùp 8. Theo lôøi meï D. keå vôùi baùc só, thì: “Toái qua chaùu vaãn hoïc baøi roài ñi nguû bình thöôøng. Nhöng saùng nay, luùc goïi chaùu daäy ñeå chuaån bò ñeán tröôøng, thì ñoät nhieân chaùu noùi naêng laûm nhaûm, khoâng coøn nhaän ra cha meï, anh chò em mình nöõa...” Maát hôn moät tieáng, sau khi tieán haønh kieåm tra tim, phoåi, laøm ñieän naõo ñoà, baùc só Döông, ngöôøi tröïc tieáp khaùm cho D. nhaän thaáy soùng naõo cuûa em coù nhöõng daáu hieäu baát thöôøng, bieåu hieän cuûa hoäi chöùng roái loaïn taâm thaàn. Hoûi veà sinh hoaït haøng ngaøy cuûa D., meï D. cho bieát: “Chaùu hoïc baùn truù töø 7 giôø 30 ñeán 16 giôø 30. Veà tôùi nhaø, aên côm xong

chaùu ñi hoïc theâm tieáng Anh ôû moät trung taâm ngoaïi ngöõ töø 19 ñeán 20 giôø 30. Sau ñoù, chaùu oân baøi, laøm baøi ñeán khoaûng 11 giôø khuya roài ñi nguû”. D. coù moät khuoân maët coù theå noùi laø thoâng minh, saùng suûa nhöng ñoâi maét laïi voâ hoàn. Suoát caû tieáng ñoàng hoà, D. ngoài im, khoâng nhuùc nhích, chæ thænh thoaûng laûm nhaûm nhöõng coâng thöùc toaùn hoïc, luùc thì thaàm nho nhoû, luùc heùt to. Trong Khoa taâm thaàn hoïc, ngöôøi ta goïi ñaây laø “hoäi chöùng loaïn nhôù”, theå “nhôù giaû”, nghóa laø ñoái vôùi nhöõng söï vieäc coù thaät trong cuoäc soáng cuûa ngöôøi beänh, xaûy ra vaøo moät thôøi gian, khoâng gian naøo ñoù, thì ngöôøi beänh laïi nhôù vaøo moät thôøi gian, khoâng gian khaùc.

Chuyeän aùp löïc trong hoïc haønh vôùi hoïc sinh, sinh vieân khoâng phaûi laø chuyeän môùi, vaø baùo chí ñaõ raát nhieàu laàn baùo ñoäng veà söùc eùp ñang ngaøy ñeâm ñeø naëng leân vai caùc coâ, caùc caäu, ngay caû caùc coâ caäu baäc tieåu hoïc... Moät hoïc sinh lôùp 3, ngoaøi caùc moân caên baûn, coøn phaûi hoïc tieáng Anh, hoaëc tieáng Phaùp vaø 70% phuï huynh ñeàu cho con mình hoïc theâm ôû nhaø, hoaëc taïi nhaø rieâng cuûa thaày, coâ giaùo. Cuõng taïi phoøng khaùm beänh Khoa Noäi thaàn kinh cuûa Beänh vieän C saùng hoâm aáy, coøn chöùng kieán moät nöõ sinh hoïc lôùp 12, bò hai oâng anh keøm chaët hai tay, aán ngoài xuoáng gheá. Nhöng khi Tieáp trang A13


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

DAT

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Tröôûng Laõo Nam Cali cöùu trôï naïn nhaân baõo soá 8 mieàn Trung VN Kyù söï cuûa HOAØI VIEÄT/Ngöôøi Vieät Chieác quang gaùnh tuoät khoûi vai, cuï giaø chaäp choaïng saép söûa ngaõ laên xuoáng ñaát, neáu khoâng ñöôïc moät ngöôøi trung nieân ñôõ kòp, khoâng bieát roài cuï coù theå tieáp tuïc ñoaïn ñöôøng trôû veà nhaø sau khi laõnh gaïo. Moät beân gaùnh laø taûng ñaù naëng, moät beân laø bao gaïo vöøa ñöôïc phaùt bôûi ñoaøn Hoäi Thaùnh Tin Laønh Tröôûng Laõo Nam Cali cöùu trôï naïn nhaân baõo luït traän baõo soá 8 thay maët nhöõng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi trao taëng. Ngöôøi trung nieân (cuõng ñi laõnh gaïo) giaûi thích: Cuï bò lieät nöûa ngöôøi, khoâng con caùi, cuï phaûi duøng caùch naøy ñeå coù theå mang gaïo veà nhaø. Moïi ngöôøi xuùm laïi giuùp cuï ñaët quang gaùnh leân vai. Hoï chôø ñeán khi cuï böôùc ñöôïc nhöõng böôùc ñaàu tieân treân con ñöôøng buøn ñaát sình laày môùi yeân loøng trôû laïi vôùi coâng vieäc cuûa mình. Moät caäu beù vôùi daùng nhoû beù nhö chöa ñaày möôøi tuoåi haêng haùi quaûy bao gaïo to hôn vaø coù leõ cuõng naëng hôn chính caäu. Moät baø laõo ngoaøi tuoåi 60, khaúng khiu, löng coøng, choáng gaäy cuõng töï mình di chuyeån bao gaïo vöøa ñöôïc caáp phaùt. Khoâng hieåu laøm theá naøo cuï mang ñöôïc bao gaïo veà ñeán nhaø vaø phaûi maát bao nhieâu thôøi gian. Chæ mong raèng coù moät thanh nieân naøo ñoù giuùp cuï. Nhöõng hình aûnh nhö vaäy khieán ngöôøi troâng thaáy khoâng khoûi xoùt xa. Ñöôïc hoûi töø hoâm bò baõo ñeán nay hoï ñaõ ñöôïc giuùp gì chöa, coù ngöôøi baûo coù, nhöng chæ ñöôïc moät laàn vaøi kí gaïo vaø 2 goùi mì... Ñaây laø laàn ñaàu tieân gia ñình hoï ñöôïc nguyeân moät bao gaïo nhöng cuõng chæ voûn veïn coù 20 kí-loâ.

Nhö theá vaãn coøn hôn phaûi aên khoai mì ñoän côm caû thaùng nay. Hoäi Thaùnh Tin Laønh Tröôûng Laõo vaø muïc sö Nguyeãn Xuaân Baûo cuûa Thaùnh Ñöôøng Saøi Goøn taïi Nam California ñaõ keâu goïi ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø vaø ñaëc bieät moät soá vò haûo taâm nhö Ñinh Family, Baùc Só Nguyeãn Thöôïng Haûi, OÂng baø Vieät Kha, ñoaøn thanh nieân Tin Laønh Lutheran, vaø nhieàu ñoàng baøo khaùc cho chuyeán coâng taùc thöù 33 vöøa qua. Chuyeán cöùu trôï vôùi muïc tieâu chính laø giuùp nhöõng ngöôøi cuøi ñaõ laønh beänh nhöng ñöôïc soáng taäp trung taïi caùc traïi phong trong phaïm vi caùc tænh Qui Nhôn, Quaûng Nam, Kontum, Daklac, Bình Döông, Long Khaùnh vaø Bieân Hoøa. Nhöng, tröôùc nhöõng thieáu thoán vaø khoù khaên cuûa ñoàng baøo ngheøo ôû mieàn Trung, laïi theâm traän baõo soá 8 vöøa qua, muïc tieâu thöù hai ñöôïc theâm vaøo chuyeán coâng taùc ñoù laø cöùu trôï naïn nhaân baõo luït. Ñoaøn coâng taùc 11 ngöôøi goàm caùc tín höõu vaø muïc sö thuoäc Hoäi Thaùnh Tin Laønh Tröôûng Laõo trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Hôn 100 taán gaïo ñöôïc chôû ñeán vaø phaùt taän tay ñoàng baøo trong ñôït cöùu trôï naøy. Nhöõng bao gaïo ñöôïc voâ bao do nhaø cung caáp ôû Saøi Goøn, in nhaõn hieäu hoäi thaùnh Tin Laønh Tröôûng Laõo vaø phöông danh cuûa vò haûo taâm (cho töø 250 bao trôû leân) ñöôïc chuyeån vaän baèng nhöõng chieác xe taûi lôùn thueâ bao chôû töø Saøi Goøn ra mieàn Trung vaø nhöõng nôi cöùu trôï. Nhöõng chieác xe

taûi mang bieåu ngöõ thaät lôùn (4 feetx16 feet) hai beân hoâng xe, ghi roõ xuaát xöù vaø muïc tieâu, thaät deã nhaän ra ñoù laø quaø cuûa nhöõng ñoàng baøo ruoät thòt töø ngoaøi nöôùc chia seû vôùi ñoàng baøo thieáu thoán vaø keùm may maén trong nöôùc. Haønh trình cuûa chuyeán cöùu trôï Phaûi daøi doøng laém môùi coù theå ghi laïi troïn veïn nhöõng ñòa ñieåm maø ñoaøn cöùu trôï ñaõ ñeán, vaø cuõng khoâng buùt möïc naøo taû xieát nhöõng neùt haân hoan hay nhöõng hình aûnh thöông taâm maø chuùng toâi baét gaëp treân ñöôøng cöùu trôï. Thaät vaén taét, trong suoát hôn 6 ngaøy chuùng toâi phaûi leân ñöôøng töø 5 giôø saùng vaø ñeán ñöôïc choã nguû vaøo luùc 9, 10 giôø toái. Chuùng toâi vöôït qua moät haønh trình daøi hôn 2,800 caây soá, khôûi ñi töø Saøi Goøn ra Qui Nhôn, ñieåm cöùu trôï ñaàu tieân laø laøng phong ôû Nuùi Saïn (Khaùnh Hoøa) roài tôùi laøng phong Quy Hoøa (Qui Nhôn) thaúng ñöôøng tôùi thaønh phoá Ñaø Naüng (thuoäc tænh Quaûng Nam) chuyeån gaïo tôùi laøng phong ôû Hoøa Vang, vaøo saâu trong nhöõng xaõ thoân xa xoâi heûo laùnh (Vaên Sôn, Nam Phöôùc, Ñieän Thaéng, Ñieän An, Ñieän Hoàng, Ñaïi Hoøa, Ñaïi Phong, Ñaïi Hoàng, Nam Giang) vaø ñeán caùc xaõ Caø Tum, Caø Dy cuûa ngöôøi thieåu soá Caø Tu. Ñoaøn tieáp tuïc leân vuøng Taây Nguyeân vaø di chuyeån doïc theo ñöôøng Tröôøng Sôn ñeán vôùi uûy laïo ñoàng baøo thieåu soá thoân Dak Dring (gaàn Dakto) vaø vaøo phaùt gaïo taïi laøng phong Dak Kia, vöôït qua Pleiku (nôi

Ñoaøn xe cöùu trôï khôûi haønh saùng sôùm 1-12 töø thaønh phoá Saøi Goøn treân ñöôøng ra mieàn Trung vaø Taây Nguyeân phaùt quaø cöùu trôï. (AÛnh: Hoaøi Vieät)

Caäu hoïc sinh möøng vui nhaän bao gaïo töø phaùi ñoaøn cöùu trôï. (AÛnh: Hoaøi Vieät)

khoâng ñöôïc pheùp cöùu trôï) ñeán Daklac (vôùi muïc ñích cöùu trôï laøng phong Ea Na), qua Dak Nong, Gia Nghóa, Ñoàng Xoaøi, Bình Long, Phöôùc Long (hai tænh naøy nay ñöôïc goïi laø Bình

Phöôùc), Xuaân Loäc, Bình caûm giaùc nhö moãi böôùc ñi cuûa chuùng toâi ñeàu bò coâng an theo Döông vaø trôû veà Saøi Goøn. saùt. Khoaûng 1 giôø saùng, khaùch Khoâng ñöôïc thoaûi maùi saïn chuùng toâi taïm truù bò 6 taïi Daklac ngöôøi coâng an ñeán khaùm xeùt Tieáp trang A13 Taïi Daklac, chuùng toâi coù


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

.3”

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Vieät Nam Neø. Theo maáy oâng thì ASEAN hôn hay WTO hôn. Anh Saùu xe oâm ñaët caâu hoûi sau giaác nguû tröa. Ñeà taøi coi boä hay vì ai cuõng chuù yù nhöng hoång ai traû lôøi lieàn. Tui thaáy cuõng khoù so saùnh. Vaøo hoâm Thöù Hai nguyeân thuû caùc nöôùc ASEAN keùo veà Kuala Lumpur hoïp. Thöù Tö coù theâm maáy nöôùc lôùn nhö Nga, Trung Quoác, Ñaïi Haøn, Nhaät, UÙc, Taân Taây Lan keùo veà tuï thaønh khoái Ñoâng AÙ. Hoâm Thöù Ba ôû Hoàng Koâng khai maïc WTO. Moät caùi taàm quoác teá nhöng hoång keát quaû gì töø maáy naêm nay. Caùi kia mang tính khu vöïc nhöng coi boä ñang coù chuyeån bieán. Vaäy vôùi Vieät Nam thì caùi naøo quan troïng hôn? Vieät Nam “maën” vôùi WTO hôn. Baùo chí caû naêm qua noùi quaù trôøi. Chuù Tö deø daët nhaän xeùt. Phaûi roài. WTO laø buoân baùn. Voâ trong ñoù roài thì thoaûi maùi xuaát haøng. Coâ gaùi vôùi caùi laptop deã thöông goùp chuyeän. Baây giôø thì tuïi tui bieát teân coå laø Mai. Thuoäc haøng laøm aên coù tieáng ôû Saøi Goøn naøy. Keâu baèng theá heä A coøng ñoù. Laøm thueâ maø löông tính baèng ñoâ. Thôøi gian ngoài chôi vôùi caùi maùy tính ngoaøi quaùn caø pheâ chuù Tö nhieàu hôn trong vaên phoøng. Tröôùc hoïc ôû Ñoâng AÂu. Sau sang Myõ tu nghieäp. Anh choàng saép cöôùi laø Vieät kieàu Myõ. Cuõng ñang laøm cho moät coâng ty coù vaên phoøng gaàn ñaây. Nhöng maø coâ hai coi. Voâ WTO laø phaûi môû cöûa thò tröôøng cho haøng Trung Quoác traøn voâ. Boû thueá haøng chaâu AÂu. Chòu thua haøng Myõ. Vaäy Vieät Nam coøn choã naøo ñeå ñöùng nöõa chôù. Maáy nöôùc ngheøo bò eùp quaù neân ngöôøi ta môùi phaûi bieåu tình ñoù. Coù ngöôøi coøn töï töû nöõa. Coâ thaáy sao. Thì laø maáy ngöôøi hoång thöùc thôøi, hoång töï tin tröôùc thôøi cuoäc thoâi.

Phieám baøn

Baø con xa vaø laùng gieàng gaàn BA QUOÁC (TEÁ) Hoång phaûi vaäy ñaâu coâ. Ngöôøi nhö coâ sao cuõng coù vieäc. Ngöôøi nhö tui hay tuïi con tui bieát laøm gì khi môû cöûa. Coù nöôùc xin qua Ñaøi Loan nuoâi ngöôøi beänh hay laøm ngöôøi ôû thoâi. Maáy cha chính phuû thích WTO taïi vì World Bank cho tieàn ñi hoïc. Chuù Naêm leân tieáng. Ngöôøi Vieät deã bò duï. Ñöôïc tuïi tö baûn cho ñi nöôùc ngoaøi moät chuyeán laø veà noù bieåu gì cuõng thaáy ñuùng heát. Khoái ASEAN laø phaûi töï thaân vaän ñoäng chôù hoång ai cho tieàn heát. Ñi Seagames cuõng phaûi boû tôùi maáy traêm trieäu môùi ñöôïc huy chöông ñoù. Nhöng maø chuù coi. Ñaâu coù ai cho khoâng mình caùi gì ñaâu. Nhaän tieàn cuûa ngöôøi ta laø phaûi leä thuoäc ngöôøi ta. Chôi vôùi maáy thaèng ngheøo nhöng soøng phaúng vaãn hôn chôù. Anh Saùu laäp luaän. ÔÛ ñaây ñaâu phaûi maáy thaèng treû quyeát ñònh ñaâu. Ña phaàn laø maáy thaèng giaø saép veà höu ñöôïc tuïi noù cho tieàn, veà cöù boû phieáu uûng hoä laø xong. Ñôøi con chaùu anh chòu chöù maáy chaû ñaâu phaûi lo laéng gì. Con caùi ñi hoïc ôû Anh, ôû Myõ, teä laém laø ôû Singapore heát roài. Vaäy chöù sao cöù leân gaân noùi lo cho daân, cho nöôùc. Anh Saùu böùc xuùc. Chuù Naêm cöôøi haét ra. Hoång traû lôøi. Ai cuõng bieát caâu traû lôøi roài. Hoûi ñeå maø hoûi thoâi. Vaäy chöù theo anh chôi vôùi ASEAN thì ñöôïc lôïi gì hôn WTO? Coâ Mai laptop hoûi. Thì oâng baø ta noùi roài. Baùn baø con xa laáy laùng gieàng gaàn. WTO xa xoâi quaù bieát tôùi chöøng naøo. ASEAN ngay quanh ñaây, chôi vôùi laùng gieàng ngheøo nhöng tình caûm, bieát ñuøm boïc nhau trong luùc khoù khaên vaãn hôn. Nöôùc naøo cuõng coù chuyeän noäi boä. Thaùi Lan coù ngöôøi Hoài baïo loaïn ôû phía Nam. Philippines

coù phæ Abu Sayaf. Indonesia thì heát Timor laïi tôùi Aceh. Nöôùc naøo cuõng caàn quaân Lieân Hieäp Quoác tôùi can ngaên heát. Vieät Nam coù 2 trieäu boä ñoäi. Mang ra laøm lính hoøa giaûi hôi bò ñöôïc. Giaûm thaát nghieäp. Taêng thu nhaäp cho con em. Chuyeän mua baùn cuõng vaäy. Mình coù toâm, coù nhöïa, coù gaïo, coù traùi caây, caø pheâ. Vaãn phaûi caïnh tranh vôùi Thaùi Lan nhöng maø coù naêm nöôùc naøy

maát muøa, nöôùc kia truùng maùnh chôù. Chöa keå laø coù moät chuïc oâng laõnh ñaïo noùi chuyeän vôùi nhau vaãn deã hôn laø hoäi nghò 150 oâng boä tröôûng. Rieâng tieàn phieân dòch vaø choáng bieåu tình ñaõ ñuû cheát roài, coøn thôøi gian ñaâu maø lo chuyeän mua baùn. Maø tieàn ñoù laø caùc nöôùc thaønh vieân phaûi ñoùng vaøo chôù ai cho ñaâu. Chuyeän vaäy maø sao baùo Vieät Nam hoång ai noùi haù. Coâ Mai

laptop hoûi ngaây thô. Anh Saùu giaûng giaûi. Coâ bieát tieáng Anh thì chòu khoù ñoïc baùo nöôùc ngoaøi ñi. Thaùi Lan, Singapore, Malaysia, moãi nöôùc ñoïc moät chuùt. Môû roäng taàm nhìn. Chuù Naêm laïi traàm ngaâm. Vieät Nam baây giôø coù bieát cuõng hôi muoän. Ra quoác teá muoán laøm chuyeän gì cuõng phaûi chuaån bò caû naêm trôøi. Naêm nay coù nhieàu nhaân söï taäp trung vaøo WTO heát roài. Muoán

cöû ngöôøi lo ASEAN cuõng hoång bieát laáy ñaâu ra. Hoång phaûi ñaâu chuù ôi. Anh Saùu xe oâm hieán keá. Thieáu gì sinh vieân hoïc ngaønh Ñoâng Nam AÙ ñoù. Huy ñoäng caùi laø ñöôïc lieàn. Chæ hoång bieát coù ngöôøi naøo ñuû taøi ñeå huy ñoäng. Ñuû taàm nhìn chieán löôïc ñeå vaïch höôùng ñi hay khoâng thoâi. Giôø laø luùc lo chuyeän ñoù. Ñöøng nguû queân vôùi quaù khöù “Ñoåi Môùi” nöõa. Ai caàn. Ñeå lòch söû phaân giaûi.

NÖÕ BAÙC SÓ SAÛN PHUÏ KHOA

HUYØNH THÒ NGOÏC MYÕ, M.D., F.A.C.O.G.

DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY FELLOW AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY Nöõ Baùc Só Vieät Nam toát nghieäp Ñaïi Hoïc U.C.L.A. Chuyeân moân ngaønh Saûn Phuï Khoa taïi Hoa Kyø.

CHUYEÂN TRÒ: l

(714) 379-8809

BOLSA

Baume & Mercier, Inc.

www.baume-and-mercier.com

(Trong khu chôï ABC)

BROOKHURST

8900 Bolsa Ave., Ste. #C, Westminster, CA 92683

WESTMINSTER MAGNOLIA

Giôø Laøm Vieäc:

Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10am - 6pm Thöù Baûy: 10am - 2pm

Keá hoaïch hoùa gia ñình Truy taàm ung thö vuù, coå töû cung, töû cung, buoàng tröùng l Beänh hieám muoän l

NEWLAND

Thaêm thai vaø ñôõ ñeû l Khaùm beänh phuï nöõ: Kinh nguyeät baát thöôøng, huyeát traéng l Giaûi phaãu caùc beänh phuï nöõ l

© 2005

.3”

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

CAPELAND

DAT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam Hoäi Thaùnh Tin Laønh Tröôûng Laõo Nam Cali cöùu trôï

DAT

Tieáp trang A10

giaáy tôø, tra vaán veà muïc ñích chuyeán ñi. Hoï “laøm vieäc” vôùi chuùng toâi töøng phoøng cho ñeán 3 giôø saùng môùi rôøi khoûi. Hoï giöõ laïi 3 chöùng minh thö nhaân daân cuûa thaønh vieân trong ñoaøn, laáy côù nhöõng ngöôøi naøy khoâng noäp cho khaùch saïn. Thöïc ra, hoï ñaõ noäp cho khaùch saïn nhöng vì quaù khuya neân khaùch saïn chæ giöõ maø khoâng khai baùo cho coâng an phöôøng. Chuùng toâi ñeán laøng phong Ea Na luùc 7 giôø saùng thì ñaõ gaëp ngay vieân coâng an khaùm xeùt ñeâm hoâm tröôùc ñöùng ñoùn vaø yeâu caàu xuaát trình giaáy pheùp cöùu trôï. Luùc ñoù chuùng toâi môùi bieát raèng giaáy pheùp chöa coù nhö ban quaûn trò traïm xaù y teá höùa heïn. Chuùng toâi caàn phaûi trôû laïi Ban Meâ Thuoät ñeå gaëp vò chuû tòch Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû cuûa tænh Daklac. OÂng naøy cho bieát vì phaûi coâng taùc xa, ñaõ chuyeån ñaït yeâu caàu cho vò phoù chuû tòch laøm, nhöng vì coøn thieáu söï chuaån nhaän cuûa nhieàu cô quan lieân heä neân chöa hoaøn taát giaáy pheùp, xin ñôïi theâm vaøi ngaøy nöõa (!) Sau khi bieát söï theå, chuùng toâi quyeát ñònh rôøi Daklac ngay cho eâm chuyeän. Tröôùc khi rôøi Daklac, chuùng toâi caàn laáy laïi giaáy tôø neân trôû laïi khaùch saïn. Khaùch saïn baûo chuùng toâi phaûi leân coâng an phöôøng ñeå laáy laïi giaáy tôø cuûa 3 ngöôøi. Ñeán ñoù chuùng toâi laïi ñöôïc coâng an baûo trôû veà khaùch saïn ñeå chuû khaùch saïn mang veà cho chuùng toâi. Trong suoát thôøi gian töø laøng phong Ea Na trôû veà Ban Meâ Thuoät hoûi han chuyeän giaáy pheùp vaø 3 chöùng minh thö nhaân daân bò giöõ cho ñeán khi chuùng toâi ra khoûi ñòa phaän tænh DakLac, chuùng toâi luoân bò baùm saùt bôûi moät chieác

Moät beänh nhaân phong ñaõ khoûi beänh soáng taïi laøng phong Nuùi Saïn. (AÛnh: Hoaøi Vieät)

xe coâng an, treân ñoù coù ngöôøi coâng an ñaõ “laøm vieäc” vôùi chuùng toâi ñeâm hoâm tröôùc (!) Chuùng toâi hieåu ra raèng taát caû nhöõng söï vieäc vöøa qua chæ chöùng toû tænh Daklac khoâng muoán chuùng toâi thöïc hieän cuoäc cöùu trôï. Caûm giaùc thaät chua xoùt: Chaéc chæ coù moät nôi treân theá giôùi maø muoán “cho”, muoán “giuùp” ngöôøi cuøng khoå cuõng caàn phaûi “xin” môùi ñöôïc! Ñoái phoù vôùi ñaïi dòch cuùm gaø Khi leân ñöôøng coâng taùc taïi moät quoác gia bò coi laø nôi ñang coù söï buøng phaùt cuûa dòch cuùm gaø, chuùng toâi heát söùc caûnh giaùc ñeå traùnh bò laây nhieãm, vì e ngaïi “lôõ coù gì” laøm sao trôû vaøo ñaát Myõ. Nhöõng moái lo ñoù bôùt daàn khi hoûi han daân chuùng vaø ñöôïc bieát haàu heát ñaõ khoâng aên thòt gaø töø hôn 2 thaùng nay. Taïi chôï Pleikaàn (thuoäc thò traán Ngoïc Hoài), hoâm 4 thaùng 12, chuùng toâi thaáy baày baùn nhöõng roå tröùng vòt loän. Ngöôøi baùn cho bieát chính quyeàn vöøa cho pheùp baùn trôû laïi tröùng gaø vòt. Treân thöïc ñôn vaãn coøn ghi

Baø meï daân toäc thieåu soá vaø 3 treû treân ñöôøng veà thoân Dak I Preng nhaän quaø cuûa muïc sö Baûo.

caùc moùn gaø raát haáp daãn (coù leõ vì khoâng kòp söûa ñoåi) nhöng goïi thöû ñeå aên thì nhaø haøng cho bieát hoï khoâng mua gaø vòt veà nhaø haøng vì chaúng coù khaùch naøo goïi nhöõng moùn gaø. Nhöõng nôi duy nhaát coøn baùn thòt gaø vaø chuùng toâi thaáy vaãn coù khaùch aên laø caùc tieäm Gaø Raùn Kentucky. Doïc quoác loä soá 1 vaø ñöôøng Tröôøng Sôn chuùng toâi vaãn thaáy gaø, vòt, boà caâu, chim, coø... ñi laïi vaø bay löôïn “voâ tö” döôùi ñaát laãn treân trôøi. Taïi traïi phong Beán Saén ôû Bình Döông chuùng toâi thaáy moät gia ñình ngoãng goàm ngoãng cha, ngoãng meï, ngoãng anh, ngoãng em vaø ngoãng nhi ñoàng daét nhau ñi daïo tænh bô nhö “ngoãng”. Ngöôøi daân baûo raèng “maáy con gaø nhaø toâi chöa cheát thì chaéc noù chöa bò beänh, chuùng toâi khoâng aên laø ñöôïc roài, sao laïi phaûi gieát ñi. Chim trôøi kia kìa, laøm sao gieát heát ñöôïc!” Nghe nhö vaäy chuùng toâi khoâng khoûi caûm thaáy moät chuùt lo aâu. Taïi ranh giôùi vaøo tænh Kontum, chuùng toâi bò moät choát Kieåm Dòch Gia Caàm

(AÛnh: Hoaøi Vieät)

chaën xe laïi hoûi xem coù gaø vòt treân xe khoâng vaø baûo chuùng toâi ñoùng kín cöûa kieáng xe ñeå hoï xòt thuoác, kyõ nhaát laø döôùi gaàm xe. Coù theå noùi ñaây laø tænh duy nhaát chuùng toâi ñi qua coù noã löïc kieåm dòch roõ

reät. Duø yeân taâm caùch maáy, chuùng toâi vaãn traùnh nhaéc tôùi chöõ “gaø” trong khi goïi caùc moùn aên. Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân Hoäi thaùnh Tin Laønh Tröôûng Laõo Nam California

thöïc hieän nhöõng chuyeán cöùu trôï nhö theá naøy. Coâng vieäc toát ñeïp aáy ñang raát caàn nhöõng baøn tay cuûa nhieàu ngöôøi khaùc ñeå xoa dòu nhöõng khoù khaên cuûa nhöõng ñoàng baøo baát haïnh nôi queâ nhaø. (H.V.)

Nhieàu hoïc sinh bò beänh taâm thaàn vì hoïc Tieáp trang A9

vöøa buoâng ra, coâ nöõ sinh ñaõ baát ngôø nhaûy leân, taùt tôùi taáp vaøo maët moät nam y taù khi ngöôøi anh trai cuûa coâ ñang ñoïc hoï, teân, ngaøy thaùng naêm sinh cuûa coâ cho anh y taù ghi vaøo beänh aùn. Vöøa taùt coâ vöøa tuoân ra moät traøng tieáng Anh laø... baøi hoïc veà ñoäng töø baát quy taéc. Anh trai coâ keå: “Noù môùi phaùt ñeán maáy ngaøy nay thoâi, heã thaáy trong nhaø noùi chuyeän vôùi ngöôøi haøng xoùm naøo, noù cuõng ñaùnh. Gia ñình tui töø tröôùc ñeán giôø ñaâu ai bò beänh naøy”. Hoûi ra môùi bieát, nhaø coâ coù ba anh em, coâ laø con uùt. Hai anh coâ ñeàu thi ñaäu ñaïi hoïc neân yeâu caàu cuûa gia ñình laø coâ

cuõng phaûi ñaäu ñaïi hoïc. Theá laø, coâ hoïc ngaøy hoïc ñeâm, khoâng ñeâm naøo coâ ñi nguû tröôùc 1 giôø saùng. Hoïc ôû tröôøng sôï chöa ñuû, ba maù coâ môøi thaày veà nhaø daïy keøm vaø chaúng ngaøy naøo maø coâ laïi khoâng nghe caâu noùi, khi thì cuûa ba coâ luùc thì maù coâ: “Nuoâi maøy aên hoïc nhö vaäy, maø maøy khoâng ñaäu thì ñöøng traùch tao”. Chính nhöõng lôøi “haêm doïa” aáy laø aùp löïc ñaõ ñaåy coâ nöõ sinh rôi vaøo tình traïng taâm thaàn, theå “hoang töôûng lieân heä”. Trong suy nghó cuûa coâ, khi thaáy anh trai coâ noùi chuyeän vôùi y taù, coâ cho raèng hoï ñang noùi veà mình, noùi veà vieäc thi ñaïi hoïc cuûa mình! Cho ñeán nay, ñaõ coù nhieàu bieän phaùp “giaûm taûi” cho hoïc

sinh ñöôïc caùc ngaønh chöùc naêng ñöa ra baøn luaän vaø aùp duïng. Nhöng ñoái vôùi töøng gia ñình, thì vieäc “giaûm taûi” cho con em mình trong hoïc taäp laø vieäc maø nhieàu baäc phuï huynh vaãn chöa thöïc söï quan taâm. Haàu heát ñeàu thuùc eùp con em mình “raùng hoïc” ñeå khoûi thua suùt ngöôøi khaùc. Beänh taâm thaàn laø beänh do hoaït ñoäng cuûa naõo boä bò roái loaïn gaây neân, taïo thaønh nhöõng bieán ñoåi baát thöôøng trong yù nghó, caûm xuùc, haønh vi vaø taùc phong cuûa ngöôøi beänh. Maø moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây ra roái loaïn hoaït ñoäng cuûa naõo boä, chính laø aùp löïc hoïc haønh nhöng laïi khoâng coù thôøi gian nghæ ngôi, giaûi trí thích hôïp.


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

Toå chöùc khuûng boá Hamas ñe doïa gia taêng khuûng boá neáu Israel taán coâng Iran

Phe Hamas thaéng lôïi trong cuoäc baàu cöû ñòa phöông

Caùc uûng hoä vieân Phong traøo Hamas ôû Palestine reo vui sau khi nghe keát quaû cuoäc thaêm doø baàu cöû taïi laøng al-Qarara, phía Nam Daûi Gaza, ngaøy 15 Thaùng Chaïp. Phe chuû tröông baïo ñoäng Hamas ñaõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi tröôùc ñoái thuû laø Ñaûng Fatah ñang caàm quyeàn cuûa Chuû Tòch Mahmoud Abbas trong cuoäc baàu cöû hoäi ñoàng thò xaõ tröôùc cuoäc aàu cöû quoác hoäi vaøo thaùng tôùi. (Hình: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

TT Bush ñoàng yù vôùi NS McCain veà vieäc caám chæ haønh haï tuø nhaân WASHINGTON - TT Bush hoâm thöù Naêm 15-12, ñaõ xoay chuyeån laäp tröôøng cuõ, vaø ñoàng yù vôùi lôøi keâu goïi cuûa Nghò Só John McCain veà vieäc phaûi coù moät ñaïo luaät caám chæ haønh haï vaø laøm nhuïc nhöõng nghi can ngoaïi quoác bò giam caàm veà toäi khuûng boá. TT Bush cho bieát, thoûa thuaän giöõa oâng vaø Nghò Só McCain seõ “noùi roõ vôùi theá giôùi raèng chính phuû naøy

khoâng haønh haï tuø nhaân, vaø raèng chuùng toâi seõ tuaân thuû coâng öôùc quoác teá veà tuø nhaân, duø tuø nhaân ôû trong noäi ñòa hay ôû ngoaïi quoác.” Coøn Nghò Só McCain, phaùt bieåu vôùi giôùi truyeàn thoâng sau buoåi gaëp gôõ toång thoáng, oâng cho bieát, “coi nhö xong”. Nghóa laø, theo söï thoûa thuaän giöõa oâng vaø oâng Bush, thì caùc ñieàu tra vieân CIA cuõng seõ coù quyeàn baøo chöõa

Argentina: OÂng giaø Noel vaän ñoäng ñoùng thueá BUENOS AIRES, Argentina - (AP) - Vôùi caùc giôùi chöùc Buenos Aires, muøa leã Noel khoâng phaûi laø muøa ñeå vui chôi vì ñaây chính laø thôøi ñieåm ngöôøi daân phaûi traû thueá. Giôùi chöùc thaønh phoá naøy ñaõ ñieàu ñoäng khoaûng 100 oâng giaø Noel ñi khaép nôi, khuyeán khích ngöôøi daân ñoùng thueá. Nhaân vieân thueá trong boä ñoà ñoû, raâu traéng xoùa, chaën ñöôøng khaùch boä haønh vaø quaûng caùo veà nhöõng lôïi ích neáu ñoùng thueá ngay tröôùc ngaøy 20-12. Caùc oâng giaø Noel cuõng ñöôïc phaùi tôùi nhöõng sieâu thò vaø cöûa haøng ñeå baûo ñaûm taát caû cô sôû kinh doanh ñeàu ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà vieäc ñoùng thueá.

Theo giôùi chöùc Buenos Aires, chieán dòch coù teân “Nhöõng kyø nghæ khoâng nôï naàn” laø moät cô hoäi ñeå thaønh phoá baét ñaàu naêm môùi trong an bình vaø töï do. Ñaây laø chieán dòch môùi nhaát trong haøng loaït caùc chöông trình choáng naïn troán thueá ôû Argentina. Thôøi gian gaàn ñaây, Argentina ñaõ coù nhieàu tieán boä trong vieäc giaûm naïn troán thueá, töøng laø moät vaán naïn trong neàn kinh teá cuûa hoï. Tuy nhieân, gioáng nhieàu ngöôøi treân theá giôùi, daân Argentina khoâng thích phaûi ruùt tieàn khoûi boùp, ñaëc bieät laø trong thôøi ñieåm phaûi mua quaø Noel.

cho mình nhö caùc thaåm vaán vieân quaân ñoäi bò caùo toäi vi phaïm coâng öôùc quoác teá veà thaåm vaán nghi can ngoaïi quoác; ñoàng thôøi caùc bò caùo coù theå bieän hoä cho mình vôùi lyù do laø phaûi thöøa leänh caáp treân; chính quyeàn cuõng seõ cung caáp luaät sö bieän hoä cho nhöõng thaåm vaán vieân bò caùo buoäc loãi luaät quoác teá. Ngoài caïnh TT Bush trong Vaên Phoøng Baàu Duïc, oâng McCain tuyeân boá, “Chuùng toâi ñaõ noùi vôùi theá giôùi raèng nöôùc Myõ khoâng gioáng nhö ñaùm khuûng boá. Chuùng toâi laø moät quoác gia toân troïng caùc giaù trò vaø coù tieâu chuaån ñoái xöû vôùi moïi ngöôøi, cho duø ñoù laø ngöôøi xaáu hay toát. Toâi nghó raèng söï cam keát naøy seõ giuùp chuùng ta chinh phuïc ñöôïc traùi tim vaø trí oùc cuûa nhaân daân theá giôùi trong traän chieán choáng khuûng boá toaøn caàu.” Tuy nhieân, Daân Bieåu Duncan Hunter, R-Calif., chuû tòch UÛy Ban Quaân Söï Haï Vieän, cho bieát, oâng seõ coá gaéng ngaên chaën döï luaät naøy, khoâng ñem noù ra boû phieáu treân dieãn ñaøn Haï Vieän, tröø khi Baïch OÁc phaûi cam keát raèng, nhöõng ñieàu luaät môùi aáy vaãn cho pheùp “thaâu thaäp tin tình baùo coù chaát löôïng” nhö döôùi caùc ñieàu kieän hieän nay. Thöïc ra, luùc ñaàu Baïch OÁc

cuõng ñaõ doïa seõ phuû quyeát neáu moät döï thaûo minh thò caám chæ haønh haï tuø nhaân ñöôïc Quoác Hoäi göûi ñeán baøn giaáy cuûa oâng. Coøn phoù TT Dick Cheney baát ngôø leân tieáng keâu goïi caùc vò nghò só Coäng Hoøa neáu coù thoâng qua luaät caám chæ aáy thì cuõng haõy cho CIA ñöôïc mieãn tröø. Tuy nhieân, khoâng khí trong Quoác Hoäi toû ra oà aït uûng hoä ñeà nghò caám chæ, ñöôïc oâng McCain, moät phi coâng Haûi Quaân ñaõ töøng bò tuø vaø bò haønh haï trong traïi tuø coäng saûn Vieät Nam, ñöa ra. Vò nghò só Coäng Hoøa vaø giôùi chöùc chính quyeàn ñaõ thöông thaûo trong nhieàu tuaàn leã qua nhaèm tìm moät thoûa hieäp, nhöng caøng luùc caøng thaáy roõ laø oâng McCain chöù khoâng phaûi laø beân chính quyeàn naém ñöôïc phieáu ña soá trong Quoác Hoäi. Phaùt bieåu sau buoåi gaëp gôõ, TT Bush goïi oâng McCain laø moät ngöôøi toát “luùc naøo cuõng toân troïng nhöõng giaù trò cuûa nöôùc Myõ. OÂng noùi, “Chuùng toâi ñaõ laøm vieäc raát saùt caùnh vôùi nghò só McCain vaø nhieàu vò khaùc ñeå hoaøn taát ñöôïc muïc tieâu naøy, cuõng nhö cung caáp ñöôïc söï baûo veä caàn thieát cho nhöõng ngöôøi ñang ñaùnh khuûng boá ngoaøi tuyeán ñaàu. (DP)

TEHRAN, Iran (TH) - Toå chöùc khuûng boá Hamas hoâm thöù Naêm 15-12, ñaõ ñe doïa seõ gia taêng caùc cuoäc taán coâng khuûng boá neáu chính quyeàn Israel coù caùc hoaït ñoäng quaân söï nhaém vaøo Iran. Toå chöùc naøy cuõng ca ngôïi toång thoáng Iran laø can ñaûm sau khi coù nhöõng lôøi phaùt bieåu ñaû phaù Israel. Nhaân vaät ñöùng ñaàu ngaønh chính trò cuûa Hamas laø Khaled Meshaal tuyeân boá voùi baùo chí taïi thuû ñoâ Tehran cuûa Iran raèng vì coäng hoøa Iran baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi Palestine, Hamas cuõng seõ baûo veä quyeàn lôïi cuûa Iran. Meshaal noùi caû Hamas vaø Iran ñeàu ôû trong moät traän tuyeán chung choáng laïi keû thuø cuûa theá giôùi Hoài giaùo. Israel vaø Hoa Kyø caùo buoäc Iran laø ñang coù chöông trình nghieân cöùu vaø cheá taïo voõ khí nguyeân töû, nguïy trang döôùi hình thöùc nghieân cöùu naêng löôïng. Toång thoáng Ahmadinejad cuûa Iran ñaõ taïo söï lo ngaïi trong theá giôùi Taây Phöông khi tuyeân boá quoác gia Israel phaûi bò xoùa khoûi baûn ñoà theá giôùi vaø goïi quoác gia naøy laø moät ung

nhoït. Vì nhöõng lôøi phaùt bieåu naøy maø Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñaõ coù nghò quyeát caûnh caùo chính phuû Iran. Hoâm thöù Tö, oâng Ahmadinejad laïi taïo ra söï phaûn ñoái khi tuyeân boá raèng söï kieän caû trieäu ngöôøi goác Do Thaùi bò Ñöùc Quoác Xaõ tieâu dieät hoài Ñeä Nhò Theá Chieán chæ laø moät huyeàn thoaïi. OÂng Meshaal, ngöôøi ñaët vaên phoøng ôû thuû ñoâ Damascus cuûa Syria vaø ñaõ ñeán Iran töø hoâm thöù Ba, cho hay toå chöùc Hamas hoan ngheânh laäp tröôøng cuûa Iran, ñaëc bieät laø nhöõng lôøi tuyeân boá cuûa giaùo chuû Ayatollah Ali Khamenei vaø toång thoáng Ahmadinejad. Theo Meshaal thì lôøi phaùt bieåu cuûa caùc giôùi chöùc Iran coù theå khoâng laøm haøi loøng moät soá ngöôøi nhöng laø nhöõng lôøi tuyeân boá raát can ñaûm. Veà vaán ñeà nguyeân töû cuûa Iran, oâng Meshaal noùi neáu Iran duøng naêng löïc nguyeân töû vaøo muïc ñích quaân söï thì cuõng khoâng laø vaán ñeà vì caùc quoác gia khaùc, keå caû Do Thaùi, cuõng coù haønh ñoäng töông töï. (V. Giang)

DAT


Chuyeän Thôøi Söï

.3”

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Phuùc trình cuûa toå chöùc Theo Doõi Nhaân Quyeàn: (BAØI 2) Chính phuû Singapore ñaõ aùp duïng vaøi chính saùch gaây traàm troïng theâm cho söï coâ laäp cuûa nhöõng phuï nöõ ngoaïi quoác laøm vieäc trong nhöõng tö gia vaø caøng khieán cho hoï deã bò ngöôïc ñaõi hôn. Moät trong nhöõng chính saùch ñoù laø baét buoäc caùc chuû nhaân möôùn ngöôøi ngoaïi quoác giuùp vieäc nhaø phaûi noäp “tieàn kyù quyõ an ninh” 5,000 ñoâ la Singapore (khoaûng 3,000 ñoâ la Myõ). Caùc chuû nhaân seõ bò chính phuû tòch thu khoaûn tieàn kyù quyõ naøy neáu coâng nhaân giuùp vieäc nhaø cuûa hoï boû troán, hoaëc neáu hoï khoâng traû phí toàn hoài höông cuûa coâng nhaân. Chính phuû Singapore aùp duïng chính saùch naøy vôùi muïc ñích kieåm soaùt naïn di truù baát hôïp phaùp vaø ñeå baûo ñaûm raèng chuû nhaân coù ñuû ngaân quyõ ñeå traû phí toån hoài höông cho coâng nhaân khi nhöõng ngöôøi naøy maõn haïn hôïp ñoàng. Tuy nhieân, khoaûn tieàn kyù quyõ naøy ñaõ trôû thaønh moät ñoäng cô thuùc ñaåy giôùi chuû nhaân caøng khaét khe hôn nöõa veà söï di chuyeån cuûa ngöôøi giuùp vieäc nhaø, khieán hoï khoâng muoán cho coâng nhaân ñöôïc höôûng ngaøy nghæ haèng tuaàn ñeå ñi chôi, vaø ñoâi khi giam haõm nhöõng ngöôøi naøy ôû nôi laøm vieäc. Moät chính saùch khaùc laø raøng buoäc giaáy pheùp laøm vieäc cuûa coâng nhaân giuùp vieäc nhaø vaøo nhöõng gia ñình naøo ñoù moät caùch coá ñònh - ñieàu naøy khieán cho chuû nhaân coù quaù nhieàu quyeàn löïc ñoái vôùi nhöõng coâng nhaân laøm vieäc cho hoï. Theo heä thoáng hieän thôøi, chuû nhaân coù quyeàn cho hoài höông coâng nhaân giuùp vieäc nhaø baát cöù luùc naøo, ngay caû khi nhöõng ngöôøi naøy chöa traû xong nôï hoaëc chöa ñöôïc laõnh löông. Nhöõng quy luaät veà giaáy pheùp laøm vieäc cuûa Singapore caám coâng nhaân ngoaïi quoác giuùp vieäc nhaø coù thai, haïn cheá nhöõng quyeàn keát hoân vaø sinh ñeû cuûa hoï. Nhöõng quy luaät naøy caøng thuùc ñaåy giôùi chuû nhaân giam haõm coâng nhaân giuùp vieäc nhaø taïi nôi laøm vieäc ñeå ngaên caûn hoï “boû troán” hoaëc “coù baïn trai.” Ñieàu khoaûn caám mang thai cuõng daãn tôùi söï baát bình ñaúng trong nhöõng dòch vuï saên soùc y teá, nhö töï nguyeän phaù thai, vì moät soá chuû nhaân, haõng moâi giôùi vaø coâng nhaân giuùp vieäc nhaø tin raèng neáu hoï xin phaù thai thì hoï seõ bò truïc xuaát (vì ñaõ vi phaïm leänh caám coù thai). Vôùi muïc ñích kieåm soaùt chaët cheõ söï nhaäp caûnh cuûa nhöõng coâng nhaân khoâng coù ngheà chuyeân moân, Singapore cuõng ñaët ra moät khoaûn tieàn thueá ñaëc bieät haøng thaùng ñaùnh vaøo chuû nhaân cuûa nhöõng ngöôøi coù giaáy pheùp laøm vieäc - chuû cuûa nhöõng

coâng nhaân giuùp vieäc nhaø phaûi noäp thueá moãi thaùng töø 200 tôùi 295 ñoâ la Singapore (118-174 ñoâ la Myõ). Khoaûn tieàn thueá naøy nhieàu khi cao hôn tieàn thuø lao maø chuû nhaân traû cho chính nhöõng coâng nhaân laøm vieäc cho hoï. Khi öôùc tính ôû Singapore coù 150,000 coâng nhaân loaïi naøy, coù nghóa laø moãi naêm chính phuû thu ñöôïc töø 350 trieäu tôùi 531 trieäu ñoâ la Singapore (212-313 ñoâ la Myõ). Trong khi ñoù chính phuû khoâng trích ra baát cöù khoaûn tieàn naøo töø ngaân quyõ naøy ñeå laäp nhöõng dòch vuï daønh cho giôùi coâng nhaân giuùp vieäc nhaø. Ñeå ñaùp laïi nhöõng chæ trích vaø lôøi baùo ñoäng ngaøy caøng nhieàu veà tình traïng ngöôïc ñaõi giôùi coâng nhaân ngoaïi quoác giuùp vieäc nhaø, Boä Nhaân Löïc Singapore ñaõ aùp duïng moät soá caûi toå trong hai naêm qua. Trong soá ñoù coù nhöõng chöông trình höôùng daãn baét buoäc daønh cho nhöõng coâng nhaân môùi vaø chuû nhaân môùi, soát saéng hôn trong vieäc truy toá nhöõng tröôøng hôïp khoâng traû löông cho coâng nhaân vaø haønh haï theå xaùc hoï, ñoàng thôøi laäp moät chöông trình göûi giaáy ban khen cho nhöõng haõng moâi giôùi ñaùng tin caäy. Boä naøy cuõng ñaõ xuaát baûn moät taøi lieäu höôùng daãn ñeå khuyeân nhuû giôùi chuû nhaân veà caùch ñoái xöû thích ñaùng vôùi nhöõng coâng nhaân giuùp vieäc nhaø vaø noùi cho hoï bieát veà nhöõng hình phaït neáu hoï ñaùnh ñaäp vaø giam haõm ngöôøi giuùp vieäc. Human Rights Watch noùi raèng ñaây laø nhöõng bieän phaùp ñaùng keå, nhöng vaãn chöa ñuû. Singapore caàn phaûi laøm nhieàu hôn nöõa ñeå coá gaéng giaûi quyeát nhöõng baát coâng vaø cung caáp söï baûo veä cho giôùi coâng nhaân giuùp vieäc nhaø ñeå hoï khoûi bò ngöôïc ñaõi. Ñaïo Luaät Vieäc Laøm vaø Ñaïo Luaät Boài Thöôøng Coâng Nhaân cuûa Singapore caàn phaûi tu chính ñeå bao goàm caû giôùi coâng nhaân giuùp vieäc nhaø. Nhöõng ñaïo luaät naøy baûo ñaûm cho coâng nhaân ñöôïc höôûng ngaøy nghæ haøng tuaàn, giôùi haïn soá giôø laøm vieäc, ñöôïc laõnh löông ñeàu ñaën. Chuùng cuõng quy ñònh nhöõng caùch thöùc tröø nôï vaø nhöõng khoaûn boài thöôøng cho nhöõng thöông tích xaûy ra taïi nôi laøm vieäc. Trong moät nöôùc noåi tieáng veà chuyeän thöïc thi nhöõng ñieàu luaät khaét khe ñeå baûo veä traät töï vaø söï höõu hieäu cuûa guoàng maùy xaõ hoäi, thaùi ñoä laøm ngô khoâng cung caáp söï baûo veä thích ñaùng cho troïn caû moät thaønh phaàn lao ñoäng laø moät ñieàu baát bình thöôøng vaø traùi ngöôïc vôùi tinh thaàn phaùp trò. Human Rights Watch noùi raèng ñeå hôïp taùc vôùi caùc nöôùc göûi lao coâng cho hoï vaø caùc cô caáu quoác teá nhö Toå Chöùc Lao Ñoäng Quoác Teá (ILO), Singapore caàn neân thi haønh

Phuï nöõ ngoaïi quoác tôùi Singapore laøm vieäc noäi trôï thöôøng bò ngöôïc ñaõi LTS - Theo moät baûn phuùc trình cuûa toå chöùc Human Rights Watch (Theo Doõi Nhaân Quyeàn), môùi coâng boá hoâm 6-12-2005, nhöõng phuï nöõ ngoaïi quoác laøm ngheà giuùp vieäc trong nhaø (domestic worker) ôû Singapore thöôøng phaûi chòu ñöïng nhöõng söï haønh haï ñaày tuûi nhuïc, nhö bò ñaùnh ñaäp, haõm hieáp, baét nhòn ñoùi, bò nhoát ôû trong nhaø. Baûn phuùc trình daøi 124 trang, nhan ñeà “Maid to Order: Ending Abuses against Migrant Domestic Workers in Singapore,” noùi raèng keå töø naêm 1999 cho tôùi nay ít nhaát 147 ngöôøi ngoaïi quoác tôùi Singapore laøm ngheà giuùp vieäc nhaø ñaõ thieät maïng vì töï töû, hoaëc do nhöõng tai naïn taïi nôi laøm vieäc, ña soá ñaõ nhaûy xuoáng hoaëc ngaõ xuoáng töø nhöõng cao oác chung cö. Nhöõng lao coâng ngoaïi quoác naøy chæ ñöôïc traû thuø lao baèng moät nöûa tieàn löông cuûa coâng nhaân ñòa phöông, trong khi laøm nhöõng vieäc gioáng nhau. Hoï khoâng ñöôïc luaät phaùp cuûa Singapore baûo veä. Hoï thöôøng phaûi laøm vieäc 7 ngaøy moãi tuaàn vaø coù khi bò chuû nhaân khoâng traû löông trong nhieàu thaùng. Loaït baøi naøy trích dòch töø moät soá ñoaïn chuû yeáu cuûa baûn phuùc trình noùi treân. (n.m.)

nhöõng caûi toå ngay baây giôø ñeå chaám döùt teä naïn ngöôïc ñaõi coâng nhaân. Baûn phuùc trình naøy cuûa Human Rights Watch caên cöù vaøo moät cuoäc khaûo saùt keùo daøi vaøi thaùng, trong ñoù coù moät chöông trình nghieân cöùu taïi choã goàm nhöõng cuoäc phoûng vaán vaø ñi tìm hieåu söï thaät ôû Singapore trong thaùng Hai, thaùng Ba vaø thaùng Möôøi Moät. Human Rights Watch ñaõ thi haønh saùu möôi laêm cuoäc phoûng vaán saâu roäng vôùi nhöõng coâng nhaân ngoaïi quoác giuùp vieäc nhaø, khaûo saùt hoà sô kieän caùo cuûa hai möôi laêm coâng nhaân ngoaïi quoác giuùp vieäc nhaø, môû nhöõng cuoäc thaûo luaän vaø tìm caùch gaëp gôõ ñeå noùi chuyeän rieâng vôùi vaøi chuïc ngöôøi nöõa. Nhöõng cuoäc phoûng vaán vaø noùi chuyeän rieâng ñöôïc thi haønh taïi nhöõng nhaø taïm truù, taïi nhöõng nôi huaán luyeän coâng nhaân, trong nhöõng coâng vieân, nhöõng sieâu thò, taïi nhöõng giaùo ñöôøng maø coâng nhaân ñi leã trong nhöõng ngaøy ñöôïc nghæ, taïi nhöõng vaên phoøng moâi giôùi. Human Rights Watch cuõng phoûng vaán hôn naêm möôi ñaïi dieän thuoäc Boä Nhaân Löïc Singapore, nhöõng nhaân vieân vaên phoøng moâi giôùi, nhöõng chuû nhaân, nhöõng toå chöùc phi chính phuû, vaø nhöõng toå chöùc toân giaùo. Taát caû danh taùnh cuûa nhöõng coâng nhaân giuùp vieäc nhaø ñöôïc neâu ra trong phuùc trình naøy ñaõ ñöôïc thay ñoåi ñeå baûo veä lai lòch cuûa hoï. Nhieàu nhaân vieân vaên phoøng moâi giôùi vaø nhöõng ngöôøi cung caáp dòch vuï cuõng ñaõ noùi chuyeän vôùi Human Rights Watch vôùi ñieàu kieän aån danh, vaø teân cuûa hoï ñaõ ñöôïc giöõ kín. Ñaây laø baûn phuùc trình thöù chín cuûa Human Rights Watch veà teä naïn ngöôïc ñaõi coâng nhaân giuùp vieäc nhaø, goàm caû treû em laãn ngöôøi lôùn. Toå chöùc theo doõi nhaân quyeàn naøy cuõng ñaõ laäp phuùc trình veà naïn ngöôïc ñaõi ôû El Salvador, Guatemala, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Saudi Arabia, Togo, vaø Hoa Kyø. “Cha meï toâi khoâng coù coâng vieäc gì ñeå laøm, khoâng coù ñaát canh taùc. Toâi ñaõ ñi Manila ñeå tìm vieäc laøm trong ngaønh laép raùp maùy moùc ñieän töû. Trong naêm 2000 kyõ ngheä ñieän töû bò suy thoaùi. Neáu tieáp tuïc laøm vieäc ôû Philippines toâi seõ khoâng theå kieám ñuû tieàn ñeå göûi veà cho gia ñình. Chæ vì muoán giuùp ñôõ gia ñình neân toâi ñaõ ñi Singapore laøm

vieäc.” - Lôøi baø Cristina Lopez (khoâng phaûi teân thaät), moät phuï nöõ Philippines 32 tuoåi laøm ngheà giuùp vieäc nhaø ôû Singapore, noùi trong moät cuoäc phoûng vaán ngaøy 20-22005. Trong khi ngaøy caøng deã ñi ngoaïi quoác hôn tröôùc (vì ñang soáng trong thôøi ñaïi toaøn caàu hoùa) vaø khoù tìm ñöôïc vieäc laøm löông khaù ôû queâ nhaø, haøng trieäu phuï nöõ AÙ Chaâu ñaõ ra nöôùc ngoaøi ñeå laøm vieäc, ña soá laøm ngheà giuùp vieäc nhaø. Hieän thôøi, Toå Chöùc Lao Ñoäng Quoác Teá öôùc tính coù khoaûng 20 trieäu ngöôøi AÙ Chaâu (caû nam laãn nöõ) ñang laøm vieäc ôû ngoaïi quoác. Trong nhöõng thaäp nieân giöõa theá kyû 20 tæ leä coâng nhaân phuï nöõ treân theá giôùi ñi laøm ôû ngoaïi quoác raát thaáp, so vôùi nam giôùi. Nhöng tôùi cuoái thaäp nieân 1970 chieàu höôùng ñoù baét ñaàu thay ñoåi, nhaát laø ôû AÙ Chaâu - theo nhöõng döõ lieäu cuûa Lieân Hieäp Quoác. Trong thaäp nieân 1970 moãi naêm coù vaøi chuïc ngaøn phuï nöõ AÙ Chaâu ra nöôùc ngoaøi laøm vieäc, nhöng tôùi naêm 1995, con soá öôùc tính naøy ñaõ leân tôùi khoaûng 800,000. Tæ leä phuï nöõ AÙ Chaâu ñi laøm ôû ngoaïi quoác gia taêng nhanh nhaát trong nhöõng nöôùc Philippines, Indonesia vaø Sri Lanka. Trong nhöõng nöôùc naøy, nhöõng con soá öôùc tính cho thaáy tæ leä phuï nöõ ra nöôùc ngoaøi laøm vieäc moät caùch hôïp phaùp laø khoaûng töø 60% tôùi 75%, so vôùi coâng nhaân nam giôùi, ña soá laøm ngheà giuùp vieäc nhaø ôû Trung Ñoâng, Singapore, Malaysia vaø Hong Kong. Ñoái vôùi nhöõng nöôùc göûi coâng nhaân ra ngoaïi quoác, nhö Indonesia, Philippines, Sri Lanka, AÁn Ñoä, Bangladesh, Pakistan, vaø Thaùi Lan, ngaønh “xuaát caûng” lao ñoäng ñaõ trôû thaønh moät chieán löôïc ngaøy caøng quan troïng ñeå ñoái phoù vôùi naïn thaát nghieäp, ñoàng thôøi kieám theâm ngoaïi teä vaø ñoùng goùp vaøo söï taêng tröôûng kinh teá trong nöôùc hoï. Tieàn göûi veà nöôùc cho nhöõng quoác gia ñang môû mang ñaõ gia taêng ñeàu ñaën trong ba thaäp nieân qua, vaø giôùi coâng nhaân di truù treân khaép theá giôùi hieän thôøi ñang göûi moãi naêm khoaûng 100 tæ myõ kim veà nöôùc nhaø. Quó Tieàn Teä Quoác Teá (IMF) noùi trong moät phuùc trình: “Ñoái vôùi nhieàu nöôùc ñang môû mang, tieàn göûi veà laø nguoàn cung caáp ngoaïi teä lôùn nhaát cuûa hoï, nhieàu hôn caû lôïi

nhuaän xuaát caûng, nhieàu hôn tieàn ñaàu tö tröïc tieáp cuûa ngoaïi quoác vaø nhöõng nguoàn taøi chaùnh tö nhaân khaùc.” Ngaøy nay, taïi moät soá quoác gia ñang môû mang, tieàn göûi veà nöôùc laø nguoàn cung caáp ngoaïi teä lôùn nhaát vaø laø moät chieán löôïc chuû yeáu ñeå giaûm naïn ngheøo. Nhöõng ngöôøi Philippines di truù göûi veà nöôùc khoaûng 8 tæ myõ kim trong naêm 2004, vaø ngöôøi Indonesia di truù göûi veà nöôùc khoaûng 2 tæ myõ kim. Indonesia, cuøng vôùi nhieàu nöôùc khaùc, ñaõ bao goàm chieán löôïc göûi coâng nhaân ra ngoaïi quoác trong nhöõng keá hoaïch phaùt trieån kinh teá nguõ nieân cuûa hoï. Chæ tieâu göûi coâng nhaân ra ngoaïi quoác cuûa Indonesia ñaõ taêng voït trong nhöõng naêm qua: Trong keá hoaïch phaùt trieån kinh teá nguõ nieân 1979-1984, hoï ñaët ra chæ tieâu ñeå göûi 100,000 coâng nhaân ra ngoaïi quoác, vaø trong keá hoaïch cuûa thôøi kyø 1999-2003 chæ tieâu naøy ñaõ taêng voït leân tôùi 2.8 trieäu coâng nhaân. Nhöõng nöôùc maø nhieàu coâng nhaân di truù AÙ Chaâu muoán ñeán laøm vieäc ñaõ chuyeån ñoåi töø vuøng Trung Ñoâng sang nhöõng nöôùc AÙ Chaâu khaùc maø neàn kinh teá ñaõ nôû roä trong maáy thaäp nieân gaàn ñaây. Trong naêm 1990, tæ leä coâng nhaân di truù töø Indonesia, Philippines vaø Thaùi Lan sang caùc nöôùc AÙ Chaâu khaùc laøm vieäc chæ baèng 1 phaàn 3 soá ngöôøi sang vuøng Trung Ñoâng laøm vieäc. Nhöng tôùi naêm 1997, soá coâng nhaân di truù töø nhöõng nöôùc ñoù sang caùc nöôùc AÙ Chaâu khaùc - nhö Malaysia, Singapore, Nhaät Baûn, Hong Kong vaø Nam Haøn - ñaõ vöôït leân treân soá ngöôøi sang vuøng Trung Ñoâng laøm vieäc. Nhöõng nöôùc AÙ Chaâu tieáp nhaän hoï ñang caàn möôùn coâng nhaân di truù ñeå buø vaøo söï thieáu huït lao ñoäng, khi löïc löôïng lao ñoäng ñòa phöông khoâng ñuû ñeå cung caáp cho nhu caàu taêng cao vì kinh teá cuûa hoï phaùt trieån nhanh, hoaïc vì caùc coâng daân cuûa hoï khoâng muoán laøm nhöõng vieäc cöïc nhoïc vôùi möùc löông thaáp. Tuy trong soá coâng nhaân di truù AÙ Chaâu coù nhöõng ngöôøi gioûi veà nhöõng ngaønh chuyeân moân, nhö quaûn trò vaø kyõ thuaät, nhöng ñaïi ña soá ra ngoaïi quoác laøm trong nhöõng ngaønh thaáp keùm hôn vaø caàn nhieàu söùc lao ñoäng. Trong khi khoù tìm vieäc ôû queâ nhaø vaø thaáy coù nhöõng coâng vieäc löông cao hôn ôû ngoaïi quoác, giôùi coâng nhaân di truù thöôøng

laøm nhöõng coâng vieäc lao ñoäng, nhö lao coâng trong nhöõng ñoàn ñieàn, trong nhöõng haõng thaàu xaây caát, nhöõng nhaø maùy saûn xuaát, vaø phuï nöõ giuùp vieäc nhaø trong nhöõng tö gia. Phaàn nhieàu trong soá nhöõng vieäc laøm naøy laø chæ taïm thôøi vaø baát traéc moãi naêm coù khoaûng 2 trieäu coâng nhaân di truù AÙ Chaâu ñi laøm qua nhöõng hôïp ñoàng ngaén haïn. Duø raèng caû nhöõng nöôùc göûi laãn nhöõng nöôùc nhaän coâng nhaân di truù ñeàu ñaõ ñöôïc höôûng lôïi nhôø söùc lao ñoäng vaø tieàn göûi veà nöôùc do giôùi naøy cung caáp, cho tôùi nay hoï chöa laøm nhöõng ñieàu gì ñaùng keå ñeå baûo veä giôùi coâng nhaân naøy - nhöõng ngöôøi thöôøng xuyeân bò ngöôïc ñaõi trong nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Nhieàu phuï nöõ AÙ Chaâu ra nöôùc ngoaøi laøm ngheà giuùp vieäc nhaø coù nhieàu ruûi ro bò ngöôïc ñaõi vaø bò khai thaùc taïi nôi laøm vieäc, vì khi laøm vieäc vaø ôû laïi trong nhöõng tö gia hoï bò coâ laäp, trong khi thieáu söï baûo veä veà luaät phaùp. Luaät lao ñoäng khaép theá giôùi thöôøng khoâng bao goàm nhöõng ngöôøi laøm ngheà giuùp vieäc nhaø, hoaëc chæ daønh cho hoï söï baûo veä ít hôn caùc giôùi coâng nhaân khaùc. Cho tôùi nay ngöôøi ta thöôøng laøm ngô veà nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn ñoái vôùi giôùi coâng nhaân giuùp vieäc nhaø. Nhöõng haønh vi ngöôïc ñaõi thoâng thöôøng ñoái vôùi giôùi coâng nhaân naøy laø laøm vieäc quaù nhieàu giôø, khoâng ñöôïc höôûng nhöõng ngaøy nghæ, bò haïn cheá di chuyeån vaø giao du, khoâng ñöôïc traû ñuû tieàn löông, coù khi bò ñaùnh ñaäp vaø xaâm phaïm tình duïc. Giôùi coâng nhaân naøy thöôøng khoù tieáp caän vôùi heä thoáng phaùp luaät ñòa phöông, vì hoï bò haïn cheá di chuyeån, thieáu nhöõng thoâng tin veà quyeàn cuûa hoï, vaø ngoân ngöõ baát ñoàng. Khi nhöõng coâng nhaân thieáu giaáy tôø hôïp thöùc bò ngöôïc ñaõi, hoï khoâng daùm tieáp caän chính quyeàn ñòa phöông, vì sôï bò baét giöõ hoaëc bò truïc xuaát; vaû laïi, hoï ít coù hy voïng ñöôïc nhaø chöùc traùch ñòa phöông giaûi quyeát thoûa ñaùng cho nhöõng lôøi kieän caùo cuûa hoï. Söï thieáu baûo veä nhaân quyeàn cuûa giôùi coâng nhaân phuï nöõ giuùp vieäc nhaø cuõng taïo ra nhöõng moâi tröôøng dung döôõng naïn buoân baùn phuï nöõ vaøo nhöõng oå maõi daâm hoaëc vaøo tay nhöõng keû baét buoäc hoï laøm vieäc khoâng löông. (Coøn tieáp)

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT

Rao Vaët nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Toâi laø Phaät Töû

TAØI LIEÄU FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

DAT

theo caùch cuûa rieâng toâi DÖÔNG THU HÖÔNG

Sau khi traû lôøi oâng Ñinh Ngoïc Ninh boãng nhieân toâi nhaän ñöôïc moät loaït thö, hoûi: - Baø coù phaûi Phaät Töû khoâng? Chuùng toâi thaáy nhieàu quan ñieåm trong baøi vieát cuûa baø raát gaàn vôùi lyù thuyeát ñaïo Phaät. - Neáu ñieàu chuùng toâi nghi ngôø laø ñuùng, taïi sao moät ngöôøi ñaáu tranh cho daân chuû laïi coù theå laø Phaät Töû?... Caâu traû lôøi cuûa toâi laø: Taïi sao khoâng?

Ñ

aïo Phaät khoâng bieân giôùi. Ñoù laø moät toân giaùo thaãm ñaãm tính ñaïo ñöùc vaø trieát lyù. Ñaïo Phaät cuõng nhö baát cöù toân giaùo naøo khaùc ñeàu toàn taïi vaø phaùt trieån thoâng qua haèng haø sa soá caùc caù nhaân. Baát cöù caù nhaân naøo cuõng coù moät goác reã vaên hoùa, cuõng mang moät nhaõn hieäu baûn theå goïi laø quoác tòch. Do ñoù khi trong moät con ngöôøi cuøng toàn taïi song song hai tình yeâu lôùn: Toân giaùo vaø toå quoác, ngöôøi ñoù aét phaûi tranh ñaáu cho hai kyø voïng, hai nieàm tin. Vì theá, caâu traû lôøi cuûa toâi laø: Taïi sao khoâng? Tuy nhieân, toâi chæ laø Phaät Töû theo caùch cuûa rieâng toâi. Toâi khoâng ñi leã Chuøa. Chaúng phaûi laø coá tình tìm moät caùch toàn taïi ñoäc ñaùo nhöng vì toâi khoâng coù khaû naêng thoûa hieäp, cho duø ñoù laø moät söï thoûa hieäp deã chòu nhaát. Caùch ñaây chöøng möôøi baûy möôøi taùm naêm moät ngaøy Xuaân toâi ñi vieáng caûnh Chuøa. Ngoâi Chuøa ñoù naèm gaàn phuû Taây Hoà. Treân ñöôøng tôùi phuû reõ tay phaûi chöøng non traêm meùt laø tôùi. Toâi khoâng coøn nhôù roõ teân Chuøa maëc duø ñoù laø nôi tröôùc khi xaûy ra söï vieäc naêm naøo toâi cuõng tôùi, khoaûng moät hai thaùng moät laàn, sieâng naêng nhaát laø muøa Xuaân vaø muøa Thu. Ñoù laø ngoâi Chuøa coå coøn may maén soùt laïi sau nhöõng côn ñoát phaù ñình Chuøa ñeàn mieáu theo chuû tröông “tieâu dieät taøn dö phong kieán” cuûa chính quyeàn coäng saûn. Khoâng coù gì ñaëc bieät ôû ngoâi Chuøa aáy, ngoaøi moät maûnh vöôøn nhoû vöøa troàng ñaøo vöøa troâng mai. Coù leõ caûnh töôïng thaân aùi cuûa nhöõng caây ñaøo vaø caây mai chen vai, thích caùnh cuoán huùt toâi vaøo muøa Xuaân vaø khi muøa Thu ñeán, ñaùm caønh traàn truïi khaúng khiu vöôn leân trong laëng leõ cuõng mang laïi moät veû ñeïp u saàu vaø nghieâm caån, veû ñeïp ta thöôøng gaëp ôû moïi ngoâi Chuøa coå xöù Baéc. Tröa hoâm ñoù, toâi qua coång Chuøa ñi vaøo ngoâi nhaø ngang. Vöøa ñaët chaân leân baäc tam caáp toâi chöùng kieán moät caûnh töôïng khoâng töông hôïp chuùt naøo vôùi choán töø bi: Treân taám phaûn goã moác, sö cuï baø oám naèm coøng queo, baùt chaùo aên dôû ôû moät goùc phaûn khoâ ñeùt laïi. Nhaø “sö nöõ” ngoaïi tam tuaàn maét long soøng soïc, tay naém coå ngöôøi beänh laéc, mieäng rít leân: - Maøy cheát ñi, maøy cheát ngay ñi cho ngöôøi ta nhôø!....

Sö cuï ñaõ quaù yeáu khoâng ñoäng cöïa noåi, caùi ñaàu laéc lö ngaät ngöôõng nhö quaû böôûi trong tay ngöôøi ñaøn baø treû hung haõn: - Maøy cheát ñi... Toâi ñònh lui ra nhöng coâ ta ñaõ nhìn thaáy toâi. Quaù muoän cho caû ñoâi beân. Haún coâ ta khoâng ngôø coù keû ñoät nhaäp vaøo “ngang hoâng” bôûi thoâng thöôøng khaùch thaäp phöông phaûi qua saân ñi vaøo Chuøa chính. Coâ ta khoâng bieát raèng toâi quen moïi ngoõ ngaùch vaø thöôøng ñi taét qua nhaø ngang vaøo Chuøa sau ñeå haàu chuyeän sö cuï. Khoâng theå môû mieäng “Moâ Phaät” nhö laàn tröôùc coâ ta neùm cho toâi moät caùi nhìn giaän döõ vaø thaùch thöùc roài ngoay ngoaûy quay ñi. Toâi ngoài xuoáng phaûn vôùi sö cuï. Cuï khoâng môû maét noåi vaø gioïng noùi ñaõ ñöùt quaõng nhöng hoaøn toaøn minh maãn. Ñoù laø ngöôøi ñaõ xuoáng toùc töø thôøi chính quyeàn 1945 chöa thieát laäp, ñaõ duy trì vaø tu taïo ngoâi Chuøa naøy qua moïi thaêng traàm cuûa thôøi gian. Nhöng cuï khoâng coù maûy may quyeàn haønh ñeå löu giöõ caùc chaân tu ôû laïi, thay cuï chuû trì. “Nhaân söï” do “beân treân” ñöa xuoáng. Vaäy caùi gì laø “beân treân”? Quyeàn löïc naøo aùp cheá nhöõng ngöôøi tu haønh vaø thaû luõ lôïn baån thæu vaøo khaép Chuøa chieàn xöû sôû?... Chaúng coù gì bí maät caû, “beân treân” laø A 25 Cuïc baûo veä vaên hoùa thuoäc Toång cuïc 1 Boä Noäi vuï. A 25 coù nhieäm vuï ñaøo taïo sö saõi ñeå “yeåm” Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam, ñeå traán giöõ heä thoáng Chuøa toaøn quoác. Khoâng ai queân raèng chính nhaø nöôùc coäng saûn ñaõ daáy leân côn baõo kinh hoaøng nhaèm taøn phaù ñình Chuøa, ñeàn mieáu thaäm chí ñaøo moà hoát maû chuùng sinh, tieâu dieät taát caû nhöõng gì maø hoï cho laø “taøn tích cuûa cheá ñoä phong kieán”. Trong moät thôøi gian daøi, nhöõng ngöôøi coäng saûn muoán xoùa saïch taát caû caùc toân giaùo, baét chuùng sinh thôø vò thaàn duy nhaát maét xanh muõi loõ teân laø Karl Marx vaø ñaùm toâng ñoà cuûa oâng ta. Nhöng ñeå xoùa ñi moät ñöùc tin vaø thay theá vaøo moät ñöùc tin khaùc khoâng deã daøng nhö hoï töôûng. Vaø khoâng phaûi baát cöù luùc naøo hoïng suùng cuõng ñem laïi nhöõng keát quaû mong muoán. Thôøi gian khoâng uûng hoä hoï. Böùc töôøng Berlin suïp ñoå vaø Leùnine vó ñaïi cuûa hoï suïp ñoå theo. Daân Nga xích coå töôïng oâng ta keùo leâ treân buøn. Ñaùm tín ñoà phöông Ñoâng ñöùng chô vô khoâng bieát

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

töø nay “ngöôøi caàm laùi vó ñaïi” cuûa hoï seõ laø ai?... Trong luùc ñoù daân chuùng aøo aøo döïng ñình, caát Chuøa. Khaép nôi mieáu maïo, ñeàn Chuøa, laêng taåm döïng leân theo trí nhôù. Chính quyeàn coäng saûn coù theå truy böùc taøn saùt chuùng sinh, cöôùp boùc phaù huûy taøi saûn cuûa hoï, nhöng trí nhôù vaø nieàm tin laø nhöõng thöù khoâng theå baén thuûng baèng caùc loaïi ñaïn. Vaø nhö theá, giôø ñaây daân chuùng ñaõ xaây laïi taát caû nhöõng gì ñaõ töøng bò hoï taøn phaù, neáu khoâng noùi laø coøn nhieàu hôn. Nhu caàu taâm linh hoùa ra cuõng laø moät nhu caàu sinh töû cuûa kieáp ngöôøi. Tröôùc tình hình naøy A 25 trôû neân quan troïng hôn trong vai troø “baûo veä neàn chuyeân chính”. Nhieäm vuï cuûa hoï laø “khoáng cheá hoäi Phaät Giaùo” bieán Chuøa chieàn toaøn quoác thaønh heä thoáng phaùo ñaøi cuûa quyeàn löïc, rình moø theo doõi tö töôûng daân chuùng vaø... ñieàu naøy nöõa, caùc tín ñoà cuûa Marx khoâng queân: Taän thu nguoàn lôïi beùo bôû töø ñaùm chuùng sinh “meâ tín” kia. Vaäy laø ñoäi quaân “sö nhaø nöôùc” ñöôïc hình thaønh. Nguoàn ñaøo taïo chính laø C 500 (ñaïi hoïc ngaønh an ninh). Theâm nöõa, sinh vieân tuyeån löïa töø caùc ñaïi hoïc khaùc nhö Toång hôïp, Sö phaïm, Ngoaïi ngöõ... coù thaønh phaàn cô baûn (lyù lòch ñaùng tin caäy) ñöôïc vuõ trang baèng lyù thuyeát giai caáp cuûa Marx-Leùnine vaø moät thöù chuû nghóa duy vaät haï ñaúng. Sau ñoù, lôùp ngöôøi naøy ñöôïc “traùng men” baèng lyù thuyeát ñaïo Phaät vaø tröôùc heát caùc phöông phaùp nieäm kinh, haønh leã ñeå “vaøo ngheà”. Nhö theá nhaø nöôùc coäng saûn ñaõ taïo neân moät ñoäi nguõ “toâi tôù trung thaønh” ñöôïc quyeàn thoûa maõn moïi nhu caàu vaät chaát vaø nhuïc theå döïa treân söï ñaàu cô truïc lôïi “nhöõng khaùt voïng taâm linh” cuûa daân chuùng. Caùc oâng sö baø sö aùo quaàn phaáp phôùi cöôõi xe vuø vuø ñi “hoïp kín”. Hoïp kín ôû ñaây töùc laø hoïp “giao ban” ngaønh doïc A 25. Hoï baùo caùo raønh maïch moïi thaønh tích. Rieâng nhöõng coïc tieàn thu ñöôïc töø caùc

hoøm coâng ñöùc laø “khoâng theå raønh maïch” vì caùc sö coøn phaûi mang veà queâ xaây nhaø taàng vaø lo cho caùc con hoïc ñaïi hoïc trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Sö haønh ngheà ôû Thaùi Nguyeân, Haø Baéc thöôøng coù queâ quaùn gia thaát taïi Thanh Hoùa, Nam Ñònh vaø ngöôïc laïi... So vôùi caùc ngheà khaùc trong Boä Noäi vuï, “ngheà laøm sö” laø beùo bôû, chæ thua keùm “Cuïc buoân laäu ma tuùy” thoâi. Caû moät boä maùy löøa bòp vaän haønh nghieãm nhieân vaø ngang nhieân döôùi aùnh maët trôøi, tröôùc maét daân chuùng. Daân chuùng, tuy thöôøng xuyeân phaûi cuùi maët nhaãn nhuïc cam chòu, ñoâi khi cuõng vuøng leân tranh ñaáu, ñoøi ñuoåi sö nhaø nöôùc, giaønh Chuøa cho chaân tu. Vuï bieåu tình cuûa caùc tín ñoà Chuøa Laùng Haø Noäi caùch ñaây ba naêm laø moät ví duï. Trong toái hoâm ñoù, coâng an ñaõ baét giam treân moät traêm tín ñoà. Vaäy toâi xin trôû laïi lyù do khieán toâi khoâng ñi leân Chuøa töø gaàn hai thaäp kyû nay, sau kyû nieäm ñau buoàn vôùi sö cuï toâi khoâng coøn muoán nhìn thaáy moät laàn nöõa boïn “thaày Chuøa ñeåu”. Nhöng chöa heát. Toâi khoâng ñi leã Chuøa cuõng coøn vì Chuøa chieàn giôø ñaây ñaày raãy boïn “ñao phuû” ñi “ñaùnh quaû” Thaàn, Phaät. Goïi laø “ñao phuû” vì chính luõ ngöôøi ñoù tröôùc ñaây ñaõ ra leänh phaù ñình Chuøa, ñuoåi sö saõi, vaët coå vaët tay töôïng Phaät laøm cuûi... giôø ñaây chuùng laïi xì xuïp höông khoùi hôn taát thaåy moïi ngöôøi. Vì sao coù söï ñoåi höôùng quay chieàu?... Toâi seõ traû lôøi töôøng taän nhöng tröôùc heát, ñeå traùnh rôi vaøo loái aùm chæ chung chung toâi xin neâu daãn chöùng: Moät laø, nhöõng ngöôøi daân Hueá côõ trung nieân haún chöa queân caâu ca naøy: Buøi San cuøng vôùi Traàn Hoaøn Hai thaèng ngu aáy phaù ñaøn Nam Giao Buùi San: Bí thö tænh uûy. Traàn Hoaøn: Tröôûng ty vaên hoùa. Coâng trình chung cuûa hoï laø huûy dieät moät di tích lòch söû nôi xöa kia caùc vua Nguyeãn teá Trôøi Ñaát vaø tieân vöông.

Sau naøy, oâng Traàn Hoaøn ra laøm boä tröôûng Boä Vaên hoùa, vôï con oâng ta xem boùi töø Nam ra Baéc, khaán leã moïi nôi, ñaëc bieät leã haäu laø Bia Baø ñeå caàu cho oâng ñöôïc”vöõng vaøng”. Rieâng toâi, toâi nhìn thaáy oâng nhieàu laàn caép caëp ñöùng tröôùc coång nhaø caùc vò “Boä Chính trò”. Quaû laø moät cuoäc hieäp ñoàng taùc chieán; vôï con oâng ñi ñuùt loùt “Thaàn, Phaät” coøn oâng ñi haàu haï caùc “thaùnh soáng” ñeå oâng ñöôïc duy trì theâm 4 naêm treân gheá boä tröôûng vì oâng ñaõ giaø laïi quaù nhieàu khieáu kieän, caáp treân cuûa oâng ñaõ chaám oâng “vaøo soå höu”. - Hai laø, thôøi kyø Leâ Khaû Phieâu laøm toång bí thö Ñaûng, ngoaøi chieán dòch “Thanh Hoùa hoùa boä maùy caàm quyeàn” oâng ta ñaõ tranh thuû ñaøo bôùi ngaân khoá quoác gia ñeå xaây döïng laïi, môû mang hoaønh traùng ñeàn thôø Leâ Lai, tin töôûng ñoù laø toå tieân tröïc tieáp, laø thaàn hoä maïng cho mình. - Ba laø, vaøi naêm gaàn ñaây nhieàu ngöôøi hoï Traàn veânh vang tuyeân boá raèng hoï Traàn saép söûa böôùc vaøo thôøi kyø “ñaïi phaùt” vì Traàn Ñöùc Löông vöøa cho xaây khu moä coå hoï Traàn taïi Thaùi Bình. Khu moä naøy seõ ñöôïc xaây theo theá “roàng phuïc” sao cho ít nhaát, chín ñôøi hoï Traàn seõ lieân tuïc “laøm vua”, v.v... vaø v. v... Theo logic, ngaøy naøo cheá ñoä ñoäc taøi naøy coøn toàn taïi thì taát thaûy boïn caàm quyeàn hoï Mieâu hoï Thöû hoï Ngöu hoï Maõ... seõ laàn löôït veùt ngaân khoá quoác gia ñeå xaây döïng moà maû ñeàn mieáu cho rieâng doøng toäc cuûa chuùng vôùi moät chuû ñích hoaëc nguïy trang hoaëc loä lieãu: Duy trì quyeàn löïc. Quyeàn lôïi, ñoù laø caên nguyeân söï quay chieàu ñoåi höôùng cuûa keû caàm quyeàn. Marx vaø Leùnine heát saøi ñöôïc thì quay sang ñaàu tö, ñaùnh quaû Thaàn, Phaät. Haïng ngöôøi ti tieän, loøng tham nguøn nguït nhö vaäy laøm gì coù “taâm hoàn toân giaùo”?..., nhaát laø moät toân giaùo coù quaù nhieàu yeâu caàu Tieáp trang A18


A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Toâi laø Phaät Töû theo caùch cuûa rieâng toâi Tieáp trang A17

ñaïo ñöùc, caáu truùc treân tinh thaàn khaéc kyû nhö ñaïo Phaät?... Khoâng phaûi voâ côù maø so vôùi ñaïo Hoài vaø Thieân Chuùa Giaùo, ñaïo Phaät coù ít tín ñoà hôn. Con ñöôøng doác khoù treøo. Con ñöôøng doác aáy laøm sao töông hôïp ñöôïc vôùi boïn côûi aùo ñao phuû khoaùc aùo caø sa ñieàm nhieân nhö dieãn vieân thay trang phuïc saân khaáu, khoâng moät chuùt ngöôïng nguøng, khoâng maûy may hoái taâm, khoâng moät laàn thaønh khaån tröôùc tha nhaân?... Leõ ra, chính quyeàn Vieät Nam phaûi xin loãi daân chuùng moät caùch coâng khai, moät caùch thaønh thaät, moät caùch nghieâm khaéc vì toäi aùc phaù ñeàn Chuøa laêng mieáu, ñaøo bôùi san uûi moà maû tieàn nhaân cuûa chuùng sinh. Neáu hoï caûi taâm hoï ñaõ phaûi laøm ñieàu ñoù tröôùc khi ñaët chaân leân theàm nhöõng ñeàn Chuøa maø daân chuùng gom goùp xaây döïng laïi. Nhöng caùi ngaõ maïn cuûa keû caàm quyeàn khieán löông taâm hoï muø toái. Hoï khoâng caàn xin loãi ai bôûi vì hoï töï nhaän laø “Ñaûng thaàn thaùnh vaø vó ñaïi”. Vaø vì “thaàn thaùnh vaø vó ñaïi” hoï ñaõ thaûn nhieân laøm caùi vieäc maø coå nhaân töøng caûnh baùo: “Theá gian coù maët muõi naøo. Ñaõ nhoå laïi lieám laøm sao cho ñaønh.” Toâi chuyeån sang muïc thöù hai: Toâi laø Phaät Töû theo kieåu cuûa rieâng toâi. Khoâng ñi leã Chuøa ñaõ ñaønh, toâi cuõng khoâng tin tuyeät ñoái vaøo loøng töø bi. Ñoái vôùi toâi, loøng töø bi khoâng theå ñoäc haønh. Loøng töø bi phaûi böôùc song song vôùi moät trí tueä saùng suoát vaø khaû naêng chieán ñaáu choáng laïi ñieàu aùc. Khi loøng töø bi khoâng ñöôïc roïi chieáu döôùi aùnh saùng trí tueä, noù deã daøng ñöa ta ñeán tai hoïa. Chæ caàn nhôù laïi tích “Ñöôøng Tam Taïng ñi laáy kinh” laø ñuû. Ñaõ bao nhieâu laàn

vò sö phuï naøy maéc löøa boïn yeâu quaùi, nieäm chuù ñeå sieát chaët voøng kim coâ laøm Toân Ngoä Khoâng ñau ñôùn vaät vaõ ñieân cuoàng. Vaø cuõng chôù neân queân raèng bao nhieâu laàn oâng ta maéc löøa, baáy nhieâu laàn Toân Haønh Giaû ñi giaûi cöùu. Khi thieáu khaû naêng chieán ñaáu choáng laïi caùi aùc, loøng töø bi cuûa chuùng ta bieán thaønh chaát daàu nhôøn, boâi trôn coã maùy nghieàn cuûa loaøi ngaï quyû vaø chính coã maùy naøy seõ nghieàn naùt chuùng sinh. Moät daân toäc hieàn hoøa nhö daân toäc Taây Taïng ñaõ maát nöôùc vì thieáu khaû naêng chieán ñaáu. Quaân lính Trung Quoác khoâng chæ xaâm chieám, taøn phaù ñaát nöôùc Taây Taïng maø coøn ñoå than hoàng vaøo ñaàu vaøo hoïng caùc nhaø sö vaø tra taán hoï baèng taát caû nhöõng hình thöùc tra taán thôøi Trung Coå. Theâm moät ví duï nöõa: Ai cuõng bieát ôû Khô-me ñaïo Phaät laø quoác giaùo. Vaäy maø chính taïi xöù sôû naøy naïn dieät chuûng ñaõ xaûy ra. Hôn hai trieäu ngöôøi bò gieát döôùi chính quyeàn Khô-me Ñoû. Theâ thaûm thay, raát nhieàu cuoäc taùn saùt man rôï laïi xaûy ra chính taïi caùc Chuøa. Nôi thôø cuùng linh thieâng bieán thaønh ñòa nguïc vaø giôø ñaây, thaønh moät thöù baûo taøng löu giöõ ñaàu laâu cuûa caùc naïn nhaân. Vôùi nghieäm sinh, toâi xin goùp moät daãn duï nhoû. Naêm 1991, trong gaàn taùm thaùng tuø, toâi nhôù nhaát caâu naøy: - Chò seõ ñöôïc ra töông ôùt! Chò seõ ñöôïc nghieàn ra töông ôùt! Khoâng phaûi vì caâu noùi ñöôïc laëp ñi laëp laïi maø vì thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi noùi. Hoï coù moät veû haøi loøng ñaùng sôï, moät söï ñieàm nhieân ñaùng sôï. Toâi khoâng thuø gheùt hoï: Moät ñaïi taù, moät ñaïi uùy, moät trung uùy. Coù leõ veà baûn chaát hoï khoâng phaûi ngöôøi aùc ngöôøi xaáu. Nhöng hoï ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ñeå laøm caùi vieäc “nghieàn ngöôøi khaùc ra töông ôùt”. Vì theá, ñoái vôùi hoï, vieäc nghieàn ai ñoù ra töông ôùt laø phaän söï, laø phöông tieän sinh toàn, gioáng nhö ngöôøi thôï phay baøo moät con oác theùp hoaëc

ngöôøi ñaàu beáp xaøo moùn rau. - Chò seõ ñöôïc nghieàn ra töông ôùt! Moãi laàn nghe caâu noùi ñoù, toâi ñoïc thaáy treân göông maët hoï nieàm haïnh phuùc thanh thaûn cuûa “Gaõ noâng phu vöøa caøy xong thöûa ruoäng, Ngaû mình treân neáp coû nguû ngon laønh”. Ñöông nhieân, hoï chuaån bò moïi söï ñeå cho toâi ra “töông ôùt”. Nhöng khoâng may cho hoï, moät tuaàn sau cuoäc ñaûo chính ôû Nga thaát baïi, thaønh trì cuûa chuû nghóa xaõ hoäi suïp ñoå tan taønh, caû eâ-kíp ba ngöôøi hoûi cung toâi taùi xanh taùi xaùm, maët hoï hieän leân noãi hoang mang theâ thaûm, khoâng coøn chuùt töï tin. Hoï phaûi döøng tay, khoâng daùm cho toâi ra “töông ôùt”... Vaø roài, vôùi 95 trieäu franc vieän trôï khoâng hoaøn laïi cuûa chính phuû ñaûng Xaõ hoäi Phaùp, nhaø nöôùc coäng saûn ñaõ thaû toâi ra... Hôn moät thaäp kyû troâi qua, toâi vaãn khoâng queân hình aûnh “töông ôùt”. Vì coã maùy nghieàn con ngöôøi ra töông ôùt vaãn toàn taïi. Vaø noù tieáp tuïc nghieàn nhöõng ngöôøi khaùc. Caû moät ñoäi nguõ “thôï nghieàn” tieáp tuïc nuoâi soáng baûn thaân cuõng nhö vôï con hoï baèng ngheà nghieäp naøy. Lieäu caùc vò coù theå duøng loøng töø bi hæ xaû nhö vuõ khí toái haäu vaø duy nhaát ñeå laøm thay ñoåi coã maùy nghieàn naøy chaêng?... Toâi khoâng tin. Vì thôøi gian höõu haïn, khaû naêng con ngöôøi cuõng höõu haïn. Vì söï taäp nhieãm laø baûn naêng thöù hai coù söùc maïnh gheâ gôùm maø chæ rieâng loøng toát khoâng ñuû ñeå ñoåi thay. Vì leõ ñoù, cuoäc ñaáu tranh cuûa Phaät Töû cuõng nhö cuûa giaùo daân khoâng theå chæ töïa treân söùc maïnh cuûa loøng töø aùi. Cuoäc ñaáu tranh naøo cuõng phaûi coù chieán löôïc vaø chieán thuaät, tuøy cô öùng bieán. Vaø duø ñöùng döôùi boùng Phaät hay boùng Chuùa, con ngöôøi cuõng caàn coù moät boä oùc phaùn ñoaùn phaân tích saéc beùn coäng vôùi moät khaû naêng ñuû cho vieäc choáng laïi caùi aùc, beân caïnh

loøng hæ xaû töø bi, Toâi laø Phaät Töû theo kieåu cuûa rieâng toâi vì toâi khoâng bao giôø chuû tröông ñaïo Phaät trôû thaønh “quoác giaùo”, toâi ñaáu tranh cho moät neàn daân chuû ñích thöïc maø neàn daân chuû ñích thöïc chæ cho pheùp toàn taïi moät nhaø nöôùc theá tuïc trong ñoù taát thaûy caùc toân giaùo ñeàu ñöôïc baûo veä moät caùch bình ñaúng nhöng tröôùc heát moïi tín ñoà ñeàu coù nghóa vuï laøm coâng daân xöùng ñaùng. Vôùi toâi, chæ coù moät neàn daân chuû ñích thöïc cho pheùp thay ñoåi thöôøng xuyeân caùc chính phuû thoái naùt, laïm nhuõng môùi cho pheùp caùc toân giaùo toàn taïi ñuùng vôùi tö caùch toân giaùo, ñeàn Chuøa vaø nhaø thôø môùi toàn taïi nhö nhöõng choán thieâng lieâng nhaèm thoûa maõn nhu caàu taâm linh cuûa coõi ngöôøi maø khoâng bò bieán thaønh ñoàn boát baûo veä cho quyeàn löïc nôi ñaùm cöôøng haøo traù hình öùc hieáp ngöôøi tu haønh vaø boùc loät chuùng sinh. Baây giôø, laø moät caâu hoûi coù tính rieâng tö: - Cô duyeân naøo ñöa baø ñeán cöûa Thieàn? Toâi xin traû lôøi: - Söï ñöa daãn cuûa soá phaän. Ñuùng nhö vaäy. Taát caû nhöõng ngaû reõ lôùn treân ñöôøng ñôøi, toâi khoâng truø tính. Taát caû, ñeàu xaûy ra nhö nhöõng ngaãu nhieân. Noùi moät caùch boùng baåy hôn suoát phaàn ñôøi toâi ñaõ traûi qua laø taïo phaåm döôùi baøn tay voâ hình cuûa soá phaän. Tuoåi thô, toâi khoâng mô öôùc laøm ngheà vieát vaên. Tröôûng thanh toâi cuõng khoâng hình dung ñöôïc coù ngaøy toâi trôû thaønh keû thuø soá 1 cuûa cheá ñoä naøy. Töông töï nhö theá, chöa bao giôø toâi coá yù ñi tìm ñoïc giaùo lyù nhaø Phaät. Sau caùi cheát cuûa cha toâi 1992 trong toâi boãng naûy sinh nhu caàu sieâu hình. Vì sao, chính toâi cuõng khoâng roõ. Coù ñieàu, toâi bieát chaéc chaén raèng ñôøi ngöôøi thöôøng chöa chaát nhöõng ngoä nhaän, nhöõng nhaàm töôûng, nhöõng bí aån, nhöõng che giaáu... taát caû nhöõng gì maø ta thöôøng goïi laø bôø luù beán meâ. Trong quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, nhöõng meâ luù thöôøng ñem laïi

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 khoå ñau, hôøn oaùn. Thaâm tình caøng saâu, khoå ñau caøng lôùn. Bôûi vì, chæ nhöõng ngöôøi ta yeâu thöông môùi coù khaû naêng laøm cho ta ñau ñôùn. Phaät Toå Nhö Lai daïy: “Con caùi laø nhöõng sôïi xích baèng vaøng”. Vôùi toâi, söï thaät daïy theâm veá ñoái: “Cha meï laø nhöõng chieác cuøm baèng ngoïc”. Trong gia ñình toâi, toàn taïi moät nguyeân taéc “Gia phaùp cao hôn quoác phaùp”. Vì leõ ñoù, trong hôn moät thaäp kyû cha toâi ñaõ aùp duïng vôùi toâi moïi hình thöùc kyû luaät quaân ñoäi ñeå eùp toâi soáng vôùi ngöôøi choàng cuõ, vì “boû choàng laø ñieám nhuïc gia phong”... Coù leõ vì nhöõng aån öùc ñoù toâi boãng coù nhu caàu sieâu hình sau caùi cheát cuûa oâng, duø ngöôøi aâm keû döông chuùng toâi vaãn laø cha con vaø vaãn coù nhu caàu troø chuyeän. Cuõng chính vì nhöõng aån öùc ñoù cuoäc gaëp gôõ vaø thôø phuïng Phaät Baø Quan AÂm ñoái vôùi toâi laø moät haïnh duyeân, moät may maén vó ñaïi vaø thaàn bí. Laø ngöôøi vieát vaên toâi bieát raèng vôùi thôøi gian vaø qua thôøi gian taát thaûy caùc nhaân vaät lôùn thuoäc moïi toân giaùo ñeàu ñöôïc thaàn thoaïi hoùa. Nhöng cho duø töôùc boû moïi chi tieát huyeàn hoaëc, moïi sôïi chæ oùng aùnh theâu deät chaân dung toâi vaãn thaáy Phaät Baø laø moät nhaân caùch vó ñaïi toûa saùng. Bò chinh phuïc hoaøn toaøn vì naøng coâng chuùa töø boû cuoäc ñôøi xa hoa cuûa hoaøng cung, chaïy troán söï truy ñuoåi cuûa quaân lính trieàu ñình, cöôõi hoå veà phöông Nam tu haønh, toâi ñi tìm ñoïc giaùo lyù nhaø Phaät. Vaäy laø con ñöôøng toâi ñi ngöôïc chieàu vôùi nhieàu ngöôøi khaùc. Tuy nhieân phöông Taây coù caâu: “Moïi con ñöôøng ñeàu daãn ñeán Roma”. Toâi tin raèng coù nhieàu con ñöôøng khaùc nhau daãn ñeán toân giaùo noùi chung cuõng nhö cöûa Phaät noùi rieâng. Tuøy theo duyeân phaän töøng ngöôøi, hoï coù theå daán thaân vaøo haønh trình ñoù sôùm hay muoän, laâu daøi hay ngaén nguûi, saâu hay noâng, thaønh thöïc hay chieáu leä, v.v... Ñoái vôùi toâi, ñaïo Phaät ñem laïi nhieàu chaân lyù vónh haèng: Tính voâ thöôøng cuûa Toàn Sinh, luaät ly hôïp cuûa con ngöôøi,

voøng quay Sinh Dieät, v.v... Nhöng tröôùc taát thaûy moïi trieát thuyeát, ñaïo Phaät daïy ta xöû lyù ra sao trong caùc moái maâu thuaãn nan giaûi cuûa ñôøi ngöôøi. Lòch söû caù nhaân cuûa Quaùn AÂm Boà Taùt ñem cho toâi moät söùc maïnh môùi meû vaø söï thanh thaûn trieät ñeå trong taâm hoàn. Toâi hieåu laø töø ngaøn xöa nhöõng con ngöôøi vó ñaïi ñaõ giaûi quyeát ra sao moái maâu thuaãn giöõa caùc theá heä ñaët trong boái caûnh tình huyeát nhuïc. Toâi hieåu raèng ngoaïi tröø ngaøy cha meï ñaët ta vaøo coõi ñôøi, con ngöôøi phaûi töï mình sinh ñeû ra mình, vaø laàn sinh tröôûng thöù hai naøy môùi thöïc söï quyeát ñònh cho nhaân caùch cuõng nhö söï nghieäp. Toâi hieåu raèng khoâng phaûi vinh quang cuõng khoâng phaûi chieán thaéng maø chính laø Tình Yeâu vaø söï Hy Sinh naâng con ngöôøi leân cao. Vaø taát thaûy nhöõng yù töôûng aáy ñöôïc chaét loïc ra khi toâi ñoïc “Chuyeän Quan AÂm”. Cho neân toâi nhö ñöôïc hoài sinh khi taåy xoùa moïi aån öùc, thanh loïc taâm hoàn. Toâi cuùi ñaàu tröôùc vong linh cha toâi vì hieåu raèng chính oâng vaø chæ oâng môùi taïo ra toâi nhöng toâi vaãn ñi ñuùng con ñöôøng toâi ñaõ choïn, khoâng maûy may nao nuùng. Toâi cuõng khoâng bao giôø eùp duyeân hay can thieäp vaøo ñôøi tö cuûa caùc con toâi. Vaø baøi hoïc lôùn lao aáy toâi hoïc ñöôïc töø Phaät baø Quan AÂm. Ngaøi chính laø cô duyeân ñöa toâi ñeán cöûa Thieàn. Cuoái cuøng, ñeå caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ quan taâm hoûi toâi, nhaát laø caùc Phaät töû toâi xin pheùp noùi raèng: Toâi vaãn mô öôùc coù moät ngaøy, khi luõ lôïn baån thæu bò ñuoåi khoûi ñeàn Chuøa, moïi nôi thôø cuùng linh thieâng ñöôïc traû laïi cho caùc chaân tu nhöõng ngöôøi maø meänh vaø nghieäp gaén keát hoï vôùi toân giaùo... Ngaøy aáy, neáu Trôøi coøn cho soáng toâi seõ laïi “vaõn caûnh Chuøa”, ñeå thöôûng thöùc muøi höông thuaàn khieát, thanh cao cuûa hoa moäc hoa soùi hoa lan... nhöõng loaøi hoa chæ ñöôïc pheùp troàng nôi thieâng lieâng höông khoùi. Döông Thu Höông

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

LS Nguyeãn Quoác Laân trôû thaønh Chuû Tòch Hoïc Khu Giaùo Duïc Garden Grove GARDEN GROVE, California - Sau ba voøng boû phieáu, Luaät Sö Nguyeãn Quoác Laân ñaõ ñöôïc caùc ñoàng vieän baàu laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grove vaøo ngaøy 6 Thaùng 12, 2005 vöøa qua. Traû lôøi phoûng vaán baùo Ngöôøi Vieät, Luaät Sö Laân noùi: “Laøm chuû tòch laø moät coâng vieäc bình thöôøng trong hoïc khu. Tuy nhieân ñaây laø laàn ñaàu tieân coù chuû tòch laø ngöôøi Vieät. Ñieàu naøy cho thaáy roõ söùc maïnh chính trò cuûa coäng ñoàng Vieät Nam trong khu vöïc vaø cho thaáy ngöôøi ta baét ñaàu thöøa nhaän söï hieän dieän ñaùng keå cuûa coäng ñoàng thieåu soá trong hoïc khu.” Tuy nhieân, ñaây laø moät coâng vieäc khaù naëng neà vaø khoù khaên. Luaät Sö Laân cho bieát: “Laø moät ngöôøi Vieät Nam, toâi caûm thaáy raát vinh döï khi ñöôïc baàu vaøo vò trí naøy. Tuy nhieân, toâi phaûi coá gaéng laøm toát hôn vì coù theå moïi ngöôøi troâng ñôïi nhieàu hôn, neáu khoâng, caùc saéc daân khaùc coù theå nhìn vaøo vaø ñaùnh giaù khoâng toát vaø coù theå coù yù nghó khoâng ñuùng veà khaû naêng laõnh ñaïo cuûa ngöôøi thieåu soá. Noùi chung, noù gioáng nhö laø con dao hai

löôõi vaäy.” Vôùi vai troø môùi, Luaät Sö Nguyeãn Quoác Laân hy voïng seõ höôùng caùc ñoàng vieän chuù yù hôn vaøo moät soá vaán ñeà maø oâng cho laø quan troïng trong hoïc khu Garden Grove. Luaät Sö Laân noùi: “Toâi ñaõ töøng laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng vaø thaáy raèng caùc thaønh vieân ñeàu coù quyeàn haønh ngang nhau. Tuy nhieân, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng vaãn coù theå ñoùng moät vai troø quan troïng trong caùc cuoäc hoïp.” Traû lôøi caâu hoûi lieäu coù phaûi vì coù ba thaønh vieân hoäi ñoàng laø ngöôøi Vieät neân Luaät Sö Laân ñöôïc baàu khoâng, vò taân Chuû Tòch cho bieát: “Hoaøn toaøn khoâng phaûi vaäy. Chöùc vuï naøy phaûi ñöôïc toaøn theå naêm thaønh vieân ñoàng yù. Vì theá, coù ba ngöôøi Vieät vaãn chöa ñuû.” Luaät Sö Nguyeãn Quoác Laân laø moät cöïu hoïc sinh tröôøng trung hoïc Bolsa Grande High School. Tröôùc ñaây oâng laø UÛy Vieân Keá Hoaïch thaønh phoá Garden Grove. Naêm 2002, Luaät Sö Laân ñaéc cöû UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc Hoïc Khu Garden Grove. Chöùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng ñöôïc baàu moãi naêm moät laàn.

Nhaø baùo Vuõ Boäi Quang Khoâi laøm töø thieän SANTA ANA, Quaän Cam Hoâm Chuû Nhaät 27 thaùng Möôøi Moät sau ngaøy leã Thanksgiving, chuû nhieäm taïp chí Vieät ngöõ Ngaøy Mai, Vuõ Boäi Quang Khoâi, ñaõ taëng 200 tuùi nguû môùi tinh vaø moät böõa aên mieãn phí cho ngöôøi voâ gia cö, trong khu downtown cuûa thaønh phoá Santa Ana. OÂng Vuõ Boäi Quang Khoâi, ôû Anaheim, ñaõ toå chöùc söï kieän treân vaøo moãi cuoái tuaàn cuûa Leã Thanksgiving, keå töø naêm 1994 ñeán nay. Khoaûng 20 ngöôøi töï nguyeän ñaõ phuïc vuï chaû gioø, côm chieân, khoai taây raùn vaø baùnh ngoït cho ngöôøi voâ gia cö, sau ñoù phaân phaùt nhöõng tuùi nguû, ñöôïc bieáu taëng, ôû beân ngoaøi truï sôû Hall of Finance and Records ôû Civic Center Plaza.

OÂng Khoâi noùi vôùi nhöõng ngöôøi nhaän quaø: “Toâi hy voïng naêm tôùi, toâi seõ khoâng gaëp quyù vò ôû ñaây nöõa. Quyù vò coù bieát taïi sao khoâng? Toâi hy voïng quyù vò tìm ñöôïc moät choã nöông thaân, tìm ñöôïc moät vieäc laøm toát.” Sau ñaây laø lôøi phaùt bieåu cuûa hai ngöôøi voâ gia cö: Maria Mediana, 34 tuoåi, moät ngöôøi meï coù hai ñöùa con nhoû, ñaõ noùi: “Ñoâi khi toâi khoâng coù caû nöôùc uoáng hoaëc thöùc aên cho ñöùa con nhoû cuûa toâi. Nhöng hoâm nay laø moät hoàng aân cuûa Thöôïng Ñeá. Chuùng toâi khoâng phaûi ñoùi nöõa, trong ngaøy hoâm nay.” Lee Ho, 75 tuoåi, moät cöïu chieán binh Vieät Nam: “Toâi caàn moät tuùi nguû. Toâi bò laïnh quaù. Toâi laø moät ngöôøi giaø. Toâi raát sung söôùng vì noù seõ giuùp toâi nguû ngon hôn.” (NY)

Sinh hoïat Coäng ñoàng Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa

Ngaøy giôø: Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9AM6PM, vaø Thöù Baûy töø 9AM ñeán 1PM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa, 14221 Euclid Street, Suite #H, Garden Grove, CA 92843. Ñieän thoaïi: 714-5399999. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay. Xin ñeán Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng. Khoâng caàn laáy heïn.

Chuû nhieäm saùng laäp nhaät baùo Vieät Baùo Nhaõ Ca Traàn Thò Thu Vaân (thöù ba töø phaûi sang) ñang giôùi thieäu noäi thaát cuûa truï sôû môùi. (Hình: Vuõ Ñình Troïng)

Nhaät Baùo Vieät Baùo khai tröông truï sôû môùi

Nhaø baùo Traàn Daï Töø: “Ñöøng sôï khoâng coù ñoäc giaû taïi Myõ; nhö theá laø khoâng coâng baèng!” WESTMINSTER, California - Nhaät Baùo Keå töø ngaøy 15 thaùng 12, 2005, tôø Vieät Vieät Baùo, thaønh laäp töø naêm 1992 vôùi truï Baùo ñaõ chính thöùc dôøi veà ñöôøng Moran, nôi sôû toøa soaïn ñaàu tieân treân ñöôøng Moran, voán ñaõ coù truï sôû cuûa hai nhaät baùo Ngöôøi sau vaøi laàn thay ñoåi ñòa ñieåm, nay laïi trôû Vieät vaø Vieãn Ñoâng. veà ñuùng con ñöôøng Moran; caùch toøa soaïn “Chuùng toâi trang trí noäi thaát theo phong Ngöôøi Vieät chæ vaøi böôùc chaân. Tieáp trang B2

LSR vaø Vieät Tide gaëp cöïu Toång Thoáng Clinton:

Trao hôn $600 ngaøn quyeân goùp cöùu trôï naïn nhaân Katrina HARLEM, New York Theo tin töø ñaøi Little Saigon Radio, ngaøy taùm thaùng 12, 2005 vöøa qua, moät phaùi ñoaøn cuûa Little Saigon Radio vaø tuaàn baùo Vieät Tide ñaõ ñeán vaên phoøng cöïu Toång thoáng Hoa Kyø Bill Clinton ôû khu Harlem thuoäc thaønh phoá New York ñeå trao soá tieàn $609,547 cho “Quyõ Cöùu trôï Bush & Clinton Katrina Fund.” Phaùi ñoaøn goàm coù baø Mai Khanh, Toång quaûn trò Little Saigon Radio vaø cuõng laø Chuû buùt Vieät Tide, cuøng choàng laø nhaø vaên Kieân Nguyeãn; baø Mai Haân, Giaùm ñoác Little Saigon Radio taïi San Jose; luaät sö Nguyeãn Hoaøng Duõng, thaønh vieân UÛy ban Coá vaán Toång thoáng veà Coäng ñoàng Ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu-Thaùi Bình Döông; vaø phoùng vieân Ñinh Quang Anh Thaùi. Baø Mai Khanh ñaõ traân troïng trao soá tieàn $609,547 cho cöïu Toång Thoáng Clinton vaø thöa vôùi nhaân vaät töøng laõnh ñaïo Toøa Baïch OÁc raèng:

TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Chöông trình hoïc haèng tuaàn cuûa Wesley Academy

Ngaøy giôø: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu töø 3:006:00pm. Ñòa ñieåm: Vaên phoøng Wesley Academy,

Tieáp trang B2

Ngöôøi ñi chôï

Haøng Sale ñaëc bieät ngaøy Thöù Saùu 16 thaùng 12, 2005 * Hannam Chain Supermarket, 9772 Garden Grove Blvd., Garden Grove, 714-590-8408.

Phaùi ñoaøn ñaïi dieän Little Saigon Radio vaø Vieät Tide trao taän tay cöïu Toång Thoáng Bill Clinton soá tieàn $609,547 do ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø ñoùng goùp cho ‘Quyõ Cöùu trôï Bush & Clinton Katrina Fund.’ Töø traùi: LS Nguyeãn Hoaøng Duõng, baø Mai Haân, baø Mai Khanh, cöïu TT Bill Clinton vaø oâng Kieân Nguyeãn. (Hình: LSR cung caáp)

“Ñaây laø soá tieàn do coäng ñoàng ngöôøi Vieät treân toaøn nöôùc Myõ ñoùng goùp ñeå tieáp tay vôùi hai cöïu Toång Thoáng Bush vaø Clinton nhaèm cöùu trôï naïn nhaân côn baõo Katrina.” Baø Mai Khanh phaùt bieåu tieáp:

Röôïu Johnnie Walker Black w/Glass: $22.98/750ml Röôïu Chivas Regal w/Glass: $19.98/750ml Hennessy X.O w/Glass: $94.98/750ml Nöôùc xuùp caù Hon Dashi: $9.48/1kg Bachus-F: $3.78/Box Nöôùc maém 3 cua: $2.68/1 chai Söôøn boø Ñaïi Haøn: $2.49/Lb Boø Rib Eye thaùi laùt: $2.59/Lb Khoâ caù meø: $11.98/Box Khoâ caù luø ñuø: $19.98/Box Caù roâ Phi fileâ (7-9 up): $1.78/Pk Rau deàn Myõ: $0.98/3 boù Bí ñoû: $0.98/3 Lbs Döa gan Ñaïi Haøn: $9.98/Box Taùo Nhaät Fuji: $9.98/ Gift Box Cam Sunkist: $4.98/ Box

“Soá tieàn naøy chuùng toâi xin * AÙ Ñoâng Supermarket: 9221 Bolsa trao cho Toång thoáng vôùi taám Avenue, Westminster, 714-999-5566: loøng thaønh töø nhöõng em beù Taùo Fuji Washington loaïi 1: $0.99/2 Lbs Ñuøi gaø 1/4 vaøng töôi, size lôùn: $0.38/Lb Vieät Nam ñaõ daønh duïm, ñeán Ñoà bieån thaäp caåm: $1.38/Bòch 1Lb caùc cuï cao nieân goùp töø tieàn Caù loøng tong coù ñaàu size Jumbo: $0.58/Lb giaø; cuûa caùc hoäi ñoaøn vaø cuûa Nhaõn lon Aroy D: $0.78/lon Tieáp trang B2

Tieáp trang B2

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 42 Caâu chuyeän cuûa Naum laøm toâi choaùng vaùng. Chuû nghóa coäng saûn trong hình dung cuûa toâi khoâng coù vaø khoâng theå coù gì chung vôùi teä kyø thò chuûng toäc. Toâi quan nieäm moïi gioáng ngöôøi laø nhö nhau, bình ñaúng vôùi nhau, ngöôøi ta sinh ra laø ñeå thöông yeâu nhau. Toâi raát thích moät ca khuùc cuûa Löu Höõu Phöôùc (15), môû ñaàu baèng hai caâu “Vaøng, ñen, traéng - nöôùc da khoâng chia taám loøng. Bieân giôùi kia khoân ngaên moái daây taâm tình...” Ñoù chính laø theá giôùi maø toâi muoán ñöôïc thaáy khi ñi vôùi chuû nghóa coäng saûn. Chuû nghóa coäng saûn cuûa Leâ Duaån, Leâ Ñöùc

Ñòa Phöông Nhaät Baùo Vieät Baùo khai tröông truï sôû môùi Tieáp trang B1

caùch AÙ Chaâu; nhöng boá trí khoâng khaùc nhieàu so vôùi truï sôû cuõ.” Anh Chaán Leâ, Giaùm Ñoác Tieáp Thò cuûa Nhaät Baùo Vieät Baùo, cho bieát. Truï sôû môùi cuûa Vieät Baùo roäng 5,000 feet vuoâng; trong ñoù hai phaàn ba dieän tích daønh cho toøa soaïn vaø moät phaàn ba daønh cho phoøng sinh hoaït. “Phoøng Sinh Hoaït Vieät Baùo ñuû cho 100 ñeán 120 ngöôøi. Chuùng toâi duøng phoøng sinh hoaït naøy cho moät muïc ñích khaùc; vì beân Ngöôøi Vieät ñaõ coù moät phoøng sinh hoaït ñaày ñuû coâng duïng roài.” Nhaø baùo Traàn Daï Töø trình baøy. Soá baùo Vieät Baùo ñaàu tieân ra ñôøi vaøo ngaøy 3 thaùng Chín, 1992 vôùi 32 trang. Moät thaùng sau ñoù, tuaàn baùo Vieät Baùo naâng nhòp xuaát baûn leân thaønh 3 soá moät tuaàn. Sau ñoù, vaøo hai naêm 1995 vaø 1997, Vieät Baùo naâng leân thaønh naêm, roài baûy soá moät tuaàn theo ñuùng nghóa cuûa moät nhaät baùo. “Vieät Baùo coù khoaûng 30 nhaân vieân laøm vieäc toaøn thôøi gian, nay chuùng toâi chuyeån sang ñòa ñieåm môùi lôùn hôn.” Nhaø baùo Traàn Daï Töø noùi tieáp. Theo oâng, “ñôn giaûn chæ laø moät laàn doïn nhaø,” nhöng oâng “hy voïng thay ñoåi thì seõ toát hôn.” “Toâi vaãn tin töôûng veà söï toàn taïi laâu daøi cuûa baùo chí Vieät ngöõ.” Nhaø baùo Traàn Daï Töø phaân tích; oâng so saùnh laøng baùo Vieät vôùi caùc saéc daân khaùc taïi Hoa Kyø. “Chuùng ta ñeán sau, nhöng thôøi ñaïi thoâng tin seõ ñaåy chuùng ta ñi nhanh hôn. Haõy nhìn caùc saéc daân thieåu soá ñeán ñaây tröôùc chuùng ta, baùo chí cuûa hoï cuõng vaãn toàn taïi ñaáy thoâi.” OÂng Traàn tin töôûng vaøo coâng duïng cuûa internet trong vieäc phaùt trieån baùo chí vaø hoã trôï baùo in. “Website cuûa Vieät Baùo coù khoái löôïng baøi vôû vaø ngöôøi ñoïc lôùn,” OÂng cho bieát.

Thoï vaø Huyønh Ngöï hoaøn toaøn khoâng gioáng theá. Coù theå, toâi sai. Trong toâi chuû nghóa coäng saûn coù daùng daáp Thieân Chuùa giaùo, nôi moïi ngöôøi ñeàu laø con caùi Chuùa. Laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc thaáy moät chuû nghóa coäng saûn phaân bieät chuûng toäc. Nhöõng ñöùa treû cuõng khoâng ñöôïc yeân khi cuoäc traán phaûn ñaõ buøng leân thaønh côn cuoàng taøn saùt. Nhaân danh caùch maïng ngöôøi ta chuyeân chính caû vôùi con nít. Caùch suy nghó cuûa nhöõng nhaø chuyeân chính voâ saûn thaät ñôn giaûn: neáu cha meï ñaõ laø keû thuø cuûa nhaân daân xoâ-vieát thì con caùi hoï lôùn leân nhaát ñònh cuõng seõ laø keû thuø cuûa nhaân daân xoâ-vieát. Moät trong nhöõng nghò ñònh cuûa Boä Noäi vuï thôøi Sta-lin ghi roõ:”...Vôï con nhöõng teân phaûn boäi Toå quoác phaûi bò giam giöõ trong caùc traïi taäp trung vôùi thôøi haïn khoâng döôùi 5-8 naêm tuøy theo möùc ñoä nguy haïi cho an ninh xaõ hoäi. Nhöõng ñöùa treû coù haïi cho an ninh xaõ hoäi phaûi ñem xöû aùn, tuøy theo tuoåi, tuøy theo möùc ñoä nguy haïi vaø khaû naêng caûi taïo chuùng, chuùng phaûi bò giam giöõ trong caùc traïi taäp trung, caùc traïi caûi taïo lao ñoäng cuûa Boä Noäi vuï hoaëc giam giöõ taïi caùc nhaø treû vôùi cheá ñoä ñaëc bieät” (16). Thì ra döôùi lôùp vaøng son loäng laãy tröng ra maët tieàn moät xaõ hoäi tuyeät vôøi laïi laø nhöõng vuï thanh toaùn cung ñình, nhöõng vuï thuû tieâu môø

“Cuõng chính vì vaäy maø Giaûi Thöôûng Vieát Veà Nöôùc Myõ, do Vieät Baùo chuû tröông, phaùt trieån maïnh trong 5 naêm qua.” “Toâi thích ñeà taøi Vieát Veà Nöôùc Myõ. Maø thaät, trong suoát 5 naêm, moãi ngaøy Vieät Baùo ñaêng moät baøi do ñoäc giaû döï thi gôûi vaøo.” Nhaø baùo Traàn Daï Töø keát luaän: “Ñöøng sôï khoâng coù ñoäc giaû taïi Myõ, nhö theá laø khoâng coâng baèng vôùi ñoäc giaû.” Truï sôû môùi cuûa toøa soaïn Vieät Baùo toïa laïc taïi 14841 Moran Str., Westminster, CA-92683; ñieän thoaïi 714894-2500; caùc thoâng tin lieân quan coù theå ñöôïc tìm thaáy treân website www.vietbao.com. (TG)

LSR vaø Vieät Tide gaëp cöïu Toång Thoáng Clinton Tieáp trang B1

raát nhieàu caù nhaân.” Trong lôøi ñaùp töø, cöïu Toång Thoáng Bill Clinton ngoû lôøi caùm ôn coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Myõ. OÂng noùi: “Toâi ñaõ töøng ñi thaêm ba tieåu bang Alabama, Mississippi vaø Louisiana vaø chöùng kieán taän maét nhöõng thieät haïi do baõo Katrina gaây ra. Taïi Alabama, toâi coù ñeán thaêm moät laøng cuûa ngö daân Vieät Nam vaø nhìn thaáy nhöõng chieác taøu ñaùnh caù mang baûng hieäu tieáng Vieät bò baõo laøm hö haïi. Toâi raát thoâng caûm hoaøn caûnh cuûa nhöõng ngöôøi Vieät, sau bao nhieâu naêm laøm vieäc môùi coù ñöôïc cô ngôi nhö vaäy, nay thì hoï maát maùt theâm moät laàn nöõa.” Baø Mai Khanh ngoû lôøi cuøng vò cöïu toång thoáng, raèng “Chuùng toâi heát loøng tin töôûng vaøo Toång thoáng vaø Toång Thoáng Bush trong coâng vieäc ñieàu haønh Quyõ Cöùu Trôï Katrina. Chuùng toâi tin töôûng vaø chaéc chaén raèng hai Toång thoáng seõ chuù taâm giuùp ñôõ taát caû naïn nhaân thieân tai maø khoâng phaân bieät saéc daân cuõng nhö thaønh phaàn. Xin Toång thoáng cuõng hieåu cho raèng, raát nhieàu gia ñình

aùm, nhöõng vuï traán phaûn ñaåy haøng trieäu daân chuùng voâ toäi vaøo caùc traïi taäp trung khuûng khieáp, khoâng tröø phuï nöõ vaø treû em. Toâi bò soác thaät söï. Moät phaàn trong nhöõng toäi aùc cuûa Stalin toâi noùi moät phaàn vì sau naøy ngöôøi ta coøn phaùt hieän nhieàu toäi aùc khaùc, thí duï nhö vuï thuû tieâu binh lính, só quan vaø caùc nhaø chính trò Ba Lan vaøo naêm 1940 (löïc löôïng nhöõng ngöôøi khaùng chieán Ba Lan naøy chaïy sang laùnh nhôø ñaát baïn) taïi khu röøng Katön thuoäc tænh Smolensk. Con soá ñöôïc noùi tôùi khoaûng 30.000 ngöôøi. Khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi: baén cheát 30.000 ngöôøi roài vuøi trong caùc huyeät taäp theå. Lôøi bình trong moät boä phim taøi lieäu veà khu röøng khuûng khieáp noùi treân noùi raèng ôû ñaây coøn coù caû di theå caùc coâng daân xoâ-vieát “khoâng roõ laø nhöõng ai, con soá hoï laø bao nhieâu, bôûi vì chaúng ai quan taâm tôùi nhöõng ngöôøi xaáu soá aáy”. Nhöõng gì ñöôïc neâu leân trong Baùo caùo maät (17) do Nikita Khrusoáp trình baøy tröôùc Ñaïi hoäi XX coøn xa môùi tôùi söï thaät. Khoâng bieát baèng caùch naøo, chæ ít laâu sau Ñaïi hoäi Baùo caùo maät ñaõ ñöôïc ñaêng taûi treân trang nhaát nhöõng tôø baùo lôùn ôû “theá giôùi töï do”. Nhöõng ngöôøi coäng saûn Lieân Xoâ ñöôïc ñoïc Baùo caùo maät veà tình hình quoác gia mình sau nhöõng keû voâ coâng roài ngheà ôû caùc nöôùc khaùc.

ngöôøi Vieät taïi ba tieåu bang bò Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 baõo ñaõ tay traéng vaø caàn söï Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng giuùp ñôõ.” Möôøi Hai, 2005. Theo lôøi Little Saigon Ra- Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 dio: “Phaùi ñoaøn rôøi vaên tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã. phoøng cöïu Toång Thoáng Bill Tieäc ra maét Hoài Kyù Tuøng Giang Clinton trong caùi giaù reùt cuûa Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai, muøa Ñoâng cuûa New York 2005, 5 PM. nhöng loøng thaät aám aùp vì Ñòa ñieåm: Thy Thy Ñieåm Heïn, 8780 Warner chaân tình cuûa cöïu Toång Avenue, Fountain Valley, CA 92708. Ñieän thoaïi: 714-360-2276. thoáng; vaø raát vui vì ñaõ hoaøn Chöông trình nhaïc 60-70 Anh, Phaùp, Vieät thaønh coâng vieäc trung gian laø vôùi Thanh Tuøng, Vi Vaân, Phöông Haø, Thuïy trao taän tay ‘Quyõ Bush & AÙi, Löu Minh Thaéng, Traàn Hoaøng, Nguyeân Clinton’ soá tieàn cuûa ngöôøi Thaùi vaø Fatima. Vieät taïi Myõ ñoùng goùp ñeå Leã khaùnh thaønh Saigon National phaàn naøo phuï vaøo vieäc giuùp Bank ñôõ naïn nhaân thieân tai.” Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai,

Ngöôøi ñi chôï

Tieáp trang B1

* Sieâu thò & Thöông Xaù Saigon: 10131 Westminster Ave. Garden Grove (gaàn ngaõ tö Brookhurst), 714-636-5600 Cuû haønh traéng: $0.99/8Lbs Thòt boø fillet migon töôi, size lôùn: $3.98/Lb Möïc hoäp 3 lbs: $2.88/Hoäp Thòt oác höông: $1.28/Bòch 1 Lb Mì khoâ Indo: $2.98/Thuøng 20 goùi

AÙ Chaâu Supermarket: 16042 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708. 714-843-1818

Nho ñoû: $4.88/(1 thuøng 18 Lbs) Cam Texas: $0.99/3 Lbs Caûi ngoït: $0.99/2 Lbs Caûi kim chi: $0.99/5 Lbs Toâm traéng khoâng ñaàu 26/30: $7.98/1 bòch (2 Lbs) Boø baép: $1.68/1Lb Buùn boät gaïo “Rice Vermicelli”: $0.99/3 goùi Gaïo “Laïc ñaø”, “OÂng Ñòa” ñaàu muøa 2006: $16.99/1 bao (50 Lbs)

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B1 5380 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115, phoøng 28. Ñieän thoaïi 619-582-5378. Giuùp caùc em homework, luyeän nhöõng moân yeáu, khuyeán khích ñoïc saùch, daïy tinh thaàn toân troïng vaø traùch nhieäm. Giaùo vieân gioûi vaø taän taâm. Khoâng quaù 10 hoïc sinh trong moät lôùp hoïc. Moâi tröôøng toát, thoaûi maùi, tieän nghi, coù Internet DSL. Hoïc phí nheï nhaøng, giaûm 10% cho gia ñình coù 2 con trôû leân.

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

2005, töø 10am ñeán 1pm. Ñòa ñieåm: Saigon National Bank, 15606 Brookhurst Street, Wesminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-338-8700.

Ngaøy Ñaïi Vieät

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 1:00PM Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Regent West, 4717 W. 1st Street, Santa Ana, CA 92703. Ñieän thoaïi: 714-531-5798. Lieân laïc: Traàn Troïng Ñaït 714-654-3509, Thaùi Hoøa: 714-425-4647, Quang Thanh 714-757-4457, Phaïm Quang 619-2444499. Kyû nieäm 66 naêm thaønh laäp Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng, ra maét hoäi ñoàng laõnh ñaïo trung öông, coâng boá ñöôøng höôùng ñaáu tranh.

Kyû nieäm 30 naêm GHPGVNTN vaän ñoäng cho töï do toân giaùo

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 11:00AM. Ñòa ñieåm: Chuøa Dieäu Phaùp, truï sôû trung öông cuûa giaùo hoäi, 311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776. Lieân laïc: 626-614-0556.

Chuïp quang tuyeán ngöïc cho phuï nöõ vaø khaùm söùc khoeû mieãn phí

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 9:00AM ñeán 2:00PM Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng Cô Ñoác Phuïc Laâm El Monte, 11061 E. Bryant Road, El Monte, CA 91732. Phuï nöõ töø 40 tuoåi trôû leân, khoâng coù baûo hieåm. Lieân laïc: 626-454-1304 hoaëc 626-7807051.

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293,

Leõ ñöông nhieân, caùc ñoaøn ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi ñeàu nhaän ñöôïc Baùo caùo maät. Nhöng ôû Vieät Nam tröø caùc uûy vieân Boä Chính trò vaø vaøi uûy vieân Ban Bí thö, khoâng ai ñöôïc ñoïc noù. Toâi ñöôïc bieát noäi dung Baùo caùo maät töôùng Leâ Lieâm keå laïi. OÂng chæ laø uûy vieân Trung öông, khoâng coù tieâu chuaån ñoïc Baùo caùo maät, oâng phaûi ñi möôïn. Nhieàu uûy vieân Trung öông khaùc thaäm chí chöa ñöôïc caàm noù trong tay. (15) Nhaïc só noåi tieáng, taùc giaû nhieàu ca khuùc caùch maïng, trong ñoù coù hai baøi ñöôïc chính quyeàn Vieät Nam Coäng hoøa vaø chính quyeàn laâm thôøi Coäng hoøa mieàn Nam Vieät Nam choïn laøm quoác ca (döôùi teân Huyønh Minh Sieâng). (16) Trích chæ thò cuûa boä tröôûng Boä Noäi vuï nhaân daân soá 00486, ñeà ngaøy 15.8.1937. Sau cuoäc chính bieán muøa thu naêm 1991 baùo chí Lieân Xoâ (cuõ) khui ra ñöôïc raát nhieàu vaên kieän maät vaø toái maät cuûa chính quyeàn xoâ-vieát lieân quan tôùi nhöõng vuï traán aùp. (17) Teân chính thöùc cuûa noù laø:”Veà teä suøng baùi caù nhaân vaø haäu quaû cuûa noù” do Nikita Khrusov ñoïc suoát ñeâm 24 raïng ngaøy 25 thaùng Hai naêm 1956 trong moät phieân hoïp bí maät cuûa Ñaïi hoäi, maø khoâng moät ñoaøn ñaïi bieåu cuûa caùc ñaûng anh em coù maët taïi Ñaïi hoäi ñöôïc tham döï. (Coøn tieáp)

Fountain Valley, CA 92728-0293.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508.

Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu

Ngaøy giôø: Chuû nhaät 01 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 06 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896.

Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 08 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM. Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân. Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ: 10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-5312203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320.

Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung

Ngaøy giôø: Töø 09 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic, maøu nöôùc.

Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Tình ngöôøi

.3”

Baây giôø trôøi vaøo Haï, Cali thôøi tieát cuõng ñaõ baét ñaàu thay ñoåi noùng ñoät ngoät, caû nhaø toâi coù thoùi quen ñi ra baõi bieån Redondo ñeå caâu caù, thay ñoåi khoâng khí vaø queân ñi nhöõng coâng vieäc meät nhoïc trong tuaàn. Con ñöôøng daãn ñeán bieån baây giôø thaáy quen thuoäc thaân thöông, khoâng coøn mang veû ñaùng gheùt xa laï nhö ngaøy naøo toâi môùi ñeán. Chieác xe Mercedes con toâi ngoài laùi vôùi veû maët töï tin yeâu ñôøi, giôø noù ñaõ coù trong tay maûnh baèng kyõ sö. Baûo noù khoâng coøn uû doät chaùn chöôøng, mang maëc caûm nhö ngaøy ñaàu soáng ôû ñaây, haøng ngaøy leân xe bus oâm caëp ñeán tröôøng, tieàn thì khoâng kieám ra ñöôïc, thaät laø toäi nghieäp. . . Choàng toâi vaø moïi ngöôøi ñang haêng say, loay hoay trong thuù vui thaû caàn caâu caù. Toâi ñöa maét im laëng ngaém nhìn nhöõng con haûi aâu bay löôïn treân baàu trôøi xanh ngaét, gioù bieån thoåi laønh laïnh, quyeán ruõ toâi mieät maøi laàn moø xuoáng baõi caùt, nhö ngaøy naøo coøn laø moät coâ nöõ sinh treû daïi ngaây ngoâ, toâi caûm nhaän ñöôïc söï eâm aùi cuûa laøn caùt mòn döôùi chaân, nheï nhaøng böôùc ñi treân ngoïn soùng voã vaøo bôø, caûm thaáy loøng mình laâng laâng queân heát öu phieàn, toâi kheõ haùt moät baøi ca gôûi trong gioù lôøi nhaén gôûi veà beân kia bôø bieån xa tít: “Ngaøy mai em ñi bieån nhôù teân goïi thaàm, goïi bôø caùt traéng ñeâ meâ, . . .” . . . Maët trôøi ñaõ baét ñaàu laën, veû ñeïp rieâng tö cuûa noù cuõng laøm cho ngöôøi ta chieâm ngöôõng, khoâng keùm phaàn neân thô. Toâi hít thôû ñoùn môøi muøi maën maën cuûa laøn hôi bieån, thaáy ñaâu ñaây hình aûnh thaân yeâu ôû queâ mình. Toâi quay veà sau khi ñaõ thaáy moûi ñoâi chaân, tìm moät chieác gheá ñaù ngoài nghæ, môû tôø baùo Ngöôøi Vieät caàm trong tay, nhìn thaáy coù haøng chöõ “Cuoäc thi vieát 30 naêm tò naïn”. Theá laø ñaõ coù 30 naêm uaát haän coäng ñoàng ñua nhau toå chöùc vaên ngheä, baùo chí, ñeà taøi naøy ñaõ loâi cuoán vaø haáp daãn toâi, khoâng laøm sao queân ñi ñöôïc ngaøy thaùng khoán khoå khoâng loái thoaùt cuûa nhieàu ngöôøi daân mieàn Nam, trong ñoù coù hoaøn caûnh gia ñình chuùng toâi, toâi seõ veà môû laïi trang nhaät kyù cuõ vaø môøi caùc ñoäc giaû haõy cuøng toâi ñoïc leân ñaây nhöõng noãi nieàm toâi gôûi gaém, vì khoâng phaûi nhaø vaên hay nhaø baùo, neân toâi vieát ñôn sô, moäc maïc, mong thoâng caûm ñoùn nhaän. Toâi môû daàn nhöõng trang nhaät kyù, cuoán soå nhoû maøu ñen ngaøy thaùng cuõ vaãn coøn giöõ trong ngaên tuû, khoâng

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

nôi xöù laï

Saùng Taùc LYNH PHÖÔNG

Kyø 1

bieát toâi vieát ñeå laøm gì? Ñoù laø nhöõng doøng taâm tö cuûa chính mình maø khoâng phaûi mô trong toâi. 1/24/1991 Suoát ñeâm khoâng nguû, loøng toâi buoàn voâ haïn, chaúng bieát noùi cuøng ai, nghó ñeán ngaøy mai phaûi xa rôøi queâ höông ñeå ñònh cö nôi xöù laï, nghìn truøng xa caùch, khoâng coù ngaøy veà thaêm laïi thaät xoùt xa voâ cuøng. Nhìn Ba toâi ñang naèm ngoaøi chieác sofa traên trôû moät mình ra vaøo khoâng nguû ñöôïc thaät laø toäi quaù. Meï toâi maát töø ngaøy toâi troøn moät thaùng tuoåi cho neân toâi chæ troâng caäy vaøo tình thöông cuûa ngöôøi, toâi traân quyù tình yeâu aáy. Toâi chaúng daùm laïi gaàn ngöôøi vì toâi seõ khoâng an uûi ñöôïc moät lôøi naøo, ngoài beân oâng toâi laïi khoùc ngheïn ngaøo, laøm sao ngaên ñöôïc doøng nöôùc maét. Suoát ñeâm chò toâi vaø caùc chaùu lo taâm söï neân ai cuõng meät moûi, ñoâi maét thaâm quaàng. Boán giôø saùng coù maët ôû phi tröôøng, haønh lyù chuùng toâi mang theo 4 caùi xaùch tay goïn gaøng cho moïi ngöôøi, goàm khoaûng 20 kyù, moät gioû traùi caây vaø baùnh keïo. Chuùng toâi boû laïi sau löng taát caû baïn beø vaø baø con thaân thöông, cuøng caên nhaø nhoû ñaùng yeâu, trong ñoù bieát bao laø kyû nieäm, coù con choù Mili cuûa toâi, noù raát coù tình nghóa, khi chuùng toâi qua ñeán Myõ, ngöôøi thaân cho bieát noù nhôù thöông nhòn aên ñeán khi gaày soïp vaø cheát ôû goùc giöôøng toâi naèm. Thaät laø toäi nghieäp cho con vaät maø loøng noù coøn quyù hôn con ngöôøi. Ñöùng tröôùc beân ngoaøi phoøng ñôïi, chuùng toâi chöùng kieán caûnh töôïng cha meï choàng, baïn beø, anh chò em ñöa tieãn gaàn 30 ngöôøi, caû nhaø ñeàu rôi leä. Chuùng toâi caûm ôn taám loøng thöông meán moïi ngöôøi ñaõ töø Ñaø Laït, quaù xa xoâi, boû caû moïi vieäc ñeå vaøo Saøi Goøn tieãn chaân. Toâi khoâng bao giôø queân ñöôïc buoåi saùng hoâm nay trong maøn ñeâm u toái se laïnh, khoâng gian aûm ñaïm nhö chia xoùt noãi buoàn cuûa ngöôøi ra ñi. Moïi ngöôøi thaân im laëng, treân khuoân maët haèn leân neùt xoùt xa, buoàn thiu, khoâng ai muoán noùi lôøi naøo, maëc duø loøng muoán daën doø traêm thöù. Böôùc vaøo phoøng caùch ly, toâi voäi côûi chieác nhaãn vaøng ñöa laïi cho Ba toâi, vaø moät chieác toâi trao cho meï choàng. Ba toâi oâm hoân toâi, hình aûnh voäi vaøng maø ngöôøi thaân bòn ròn töø giaõ khoâng laøm sao toâi queân ñöôïc. Nhìn leân haønh lang daønh cho thaân nhaân ñöa tieãn ñaày ngöôøi, toâi vaãy tay töø giaõ

nhöng chaúng thaáy ai, chieác noùn næ cuûa Ba choàng toâi vaãy treân khoâng sau laøn nöôùc maét chan chöùa nhaït nhoøa. Böôùc leân maùy bay chuùng toâi khoâng coøn thaáy ñöôïc hình boùng ai, tieáng ñoäng cô baét ñaàu chuyeån baùnh rôøi phi ñaïo, choàng toâi vaø caùc con khuoân maët cuõng ñaàm ñìa nöôùc maét, ñoû hoe. Toâi buoâng mình xuoáng chieác gheá neäm maø muoán ngaát lòm ñi vì xuùc ñoäng. Toâi khoùc oøa cho vôi ñi noãi ñau thöông maát maùt naøy. Nhìn laïi hai ñöùa con thaät toäi, noù ñaõ phaûi rôøi boû baïn beø thaân yeâu ñeå ra ñi bieàn bieät, chuùng noù buoàn voâ keå. Haønh trang maø toâi mang theo toaøn laø nhöõng kyû vaät quyù giaù. Beân Myõ caùi gì cuõng coù, nhöng kyû vaät cuûa toâi thì khoâng mua ñöôïc baèng tieàn, toâi coù nhöõng quyeån album ngaøy cöôùi, nhöõng moùn quaø ñaét giaù maø anh ñaõ laøm ôû trong traïi tuø gôûi gaám cho meï con toâi, naøy laø nhöõng chieác löôïc maøi baèng voû ñaïn, hoäp ñöïng ñoà nöõ trang, hoäp ñöïng vieát cho caùc con, caùi loïc caø pheâ goùi gheùm bieát bao laø thöông nhôù. Choàng toâi ñaõ boû nhieàu coâng söùc sau nhöõng

giôø nghó lao ñoäng, ngoài maøi giuõa noù môùi ñöôïc thaønh hình, maø phöông tieän noù chæ laø ñoâi baøn tay kheùo leùo, mieät maøi, trau chuoát. Baûn chaát con ngöôøi toâi thì uûy mò vaø öôùt aùt, coù leõ toâi ñöôïc tröôûng thaønh, nuoâi lôùn trong thaønh phoá nhoû Ñaø Laït quaù neân thô. . . Chuùng toâi ra ñi nhö söï chaïy troán, maùy bay caát caùnh roài môùi yeân taâm laø mình ñaõ thoaùt naïn, thoaùt cuoäc soáng quaù ö laø khuûng khieáp, con ngöôøi maø sao loøng daï hoï nhö loaøi thuù daõ man, taøn baïo, haønh haï nhöõng ngöôøi lính baïi traän nhö nhöõng keû thuø. . . . Toâi thieáp ñi trong nhöõng hình aûnh cuûa quaù khöù hieän veà, cuoán phim buoàn laàn löôït môû ra trong tieàm thöùc cuûa toâi. Tröôùc naêm 1975, choàng toâi mang caáp baäc Ñaïi uùy neân khi coäng saûn chieám Mieàn Nam phaûi ñi tuø, roài bò goâng cuøm thoaùt cheát, ñoùi chuùng khoâng cho aên, khaùt khoâng cho uoáng. Chæ coù pheùp nhieäm maøu cuûa Trôøi Phaät ban cho môùi ñöôïc soáng soùt maø thoâi. Meï con toâi ôû ngoaøi xaõ hoäi cuõng khoå cöïc voâ cuøng, noùi laøm sao cho heát noãi oan

khieân naøy. Toâi ñaõ laøm ñuû ngheà ñeå kieám tieàn nhö baùn chôï Trôøi, roài theo coâ em buoân traø, caø pheâ, cuoái cuøng thì khoâng laøm sao caïnh tranh ñöôïc vôùi ngöôøi ta, heát voán toâi phaûi ñi xin laøm coâng nhaân, kieám ñoàng löông ñeå lo cho caùc con, duø meï con toâi coù ñoùi khoå chaät vaät, nhöng khoâng laøm sao saùnh baèng noãi khoå cöïc cuûa choàng toâi. Cheá ñoä thaät laø taøn baïo ñeå daân ñoùi, nöôùc ngheøo ai cuõng ñaõ bieát, noùi laøm sao cho heát. Vì ñaâu chuùng ta phaûi boû nöôùc ra ñi, coù phaûi laø vì cheá ñoä coäng saûn haø khaéc khoâng? Sau 7 naêm trôøi trong traïi giam, choàng toâi veà vôùi ñoâi chaân gaàn nhö bò baïi lieät, ñi khoâng muoán vöõng, vaäy maø chuùng vaãn khoâng tha, coâng an phöôøng, xoùm, ñòa phöông tieáp tuïc haønh haï. Toâi phaûi ñeøo anh ñi hoïp trong nhöõng ñeâm möa gioù baõo buøng baèng xe ñaïp, Ñaø Laït cuûa toâi coù nhöõng thaùng möa trieàn mieân khoâng döùt. Roài thôøi gian qua ñi, anh coá gaéng laøm vieäc kieám tieàn lo cho gia ñình, cuoäc soáng môùi ñaàu gian truaân, cöïc nhoïc, roài daàn daàn cuõng quen ñi, baïn beø anh

thöông tình giuùp ñôõ ñeå ñi theo ghe troán thoaùt vöôït bieân, öôùc nguyeän khoâng thaønh laïi traéng tay. Hoâm nay naèm trong loøng maùy bay, môùi bieát mình ñaõ thoaùt nôï, xa lìa ñaát nöôùc maø ngöôøi ta ñaõ ñoái xöû quaù teä baïc vôùi mình. Thaät laø trôøi cao coù maét, thöông cho nhöõng ngöôøi gaëp naïn, ñöôïc tìm ñeán beán bôø töï do. Toâi cuõng khoâng queân chaáp tay khaán vaùi taï ôn treân Trôøi Phaät ñöôïc coù ngaøy hoâm nay ñeå mong gaëp laïi con trai toâi noù ñaõ vöôït bieân qua ñaûo Maõ Lai, vaø hieän ñang soáng ôû Cali. . . . Toâi laïi vieát tieáp cuoäc haønh trình, chuùng toâi ngoài ôû traïm taïm cö töø 8 giôø 30 ñeán 5 giôø chieàu môùi coù xe ñoùn vaøo Suan fu, sau khi laøm thuû tuïc laên tay, giaáy tôø ñuû thöù, thaät ueå oaûi trôøi noùng quaù neân meät nhoaøi luoân. Treân ñöôøng vaøo thaønh phoá chôû baèng xe bus nhìn caûnh vaät hai beân ñöôøng quaù xa laï vaø vaên minh maø Vieät Nam sau bao nhieâu naêm thay ñoåi cheá ñoä khoâng caûi tieán ñöôïc gì, xe Tieáp trang B4

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Tình ngöôøi nôi xöù laï

.3”

Tieáp trang B3

coä chaïy nhö bay, ñöôøng saù baét caàu treân khoâng daønh cho khaùch boä haønh. Maáy ngaøy ôû ñaây nghæ ngôi, chích thuoác, laõnh thöïc phaåm, haøng ngaøy chæ coù tröùng vaø canh caûi. Toâi baùn taïm vaøng ñeå mua traùi caây vaø mì goùi aên theâm, caùi gì cuõng maéc moû, cuoái cuøng toâi chæ coøn voûn veïn 5 chæ vaøng mang theo. 1/30/1991 Rôøi Bankok ñi Myõ. Suoát ñeâm thu doïn haønh lyù ñeå mai ñi sôùm 1 giôø 30 saùng theo ngöôøi höôùng daãn ra xe bus ñeå chôû ñeán phi tröôøng. Nhìn traêng saùng treân baàu trôøi mình thaáy nhôù queâ nhaø quaù, hai beân ñöôøng ñaày aùnh ñeøn röïc rôõ oâi thaät laø ñeïp voâ cuøng. Chuùng toâi caûm thaáy choùi ngôïp khi böôùc ñeán phi tröôøng quoác teá naøy. Thaät ñeïp vaø sang troïng caùi gì cuõng laï. Loái ñi vaøo phoøng ñôïi ñöôïc traûi thaûm meàm mòn nhö ñöôïc böôùc ñi treân coû non. Baûy giôø maùy bay caát caùnh nhìn nhöõng coâ tieáp vieân ngöôøi Thaùi cuûa haõng maùy bay North West deã thöông vaø dòu daøng trong trang phuïc, hoï thaät leã pheùp laøm mình kính neå, 5 tieáng sau ñeán Seoul, naéng chieàu chieáu xuoáng maùi nhaø quanh ñoài, nhöõng laøn tuyeát vaãn chöa tan, moät maøu traéng ñuïc bao phuû caùc ngoâi nhaø taïo thaønh böùc tranh tuyeät ñeïp maø toâi chæ ñöôïc thaáy treân maøn aûnh. . . Sau khi döøng laïi 30 phuùt chuùng toâi ñöôïc chôû ñi tieáp ñeán Myõ sau 11 tieáng ñoàng

hoà. Chuùng toâi ñöôïc duøng caùc böõa aên ñaày ñuû, xem TV vaø nghæ ngôi treân maùy bay. Loøng toâi thì noân noùng muoán gaëp maët con trai cuûa toâi sau bao nhieâu naêm daøi troâng ñôïi, ngaøy noù böôùc ra ñi khi tuoåi vöøa troøn möôøi laêm, khoâng bieát baây giôø noù ra sao? Toâi khoâng theå naøo hình dung ra ñöôïc voùc daùng noù. Chuùng toâi mang bao nhieâu laø hy voïng, khi ñeán Myõ, seõ coù nhöõng nieàm soáng môùi traøn ñaày haïnh phuùc. Mong seõ gaëp laïi nhöõng khuoân maët thaân thöông anh chò em vaø caùc chaùu, trong tình ruoät thòt hoï seõ giuùp ñôõ chuùng toâi duø laø maët tinh thaàn. Toâi nhaän ra Vuõ, con chuùng toâi, taát caû möøng tuûi khi thaáy nhau, nöôùc maét chöïc traøo ra, toäi nghieäp con toâi noù cuõng khoâng thay ñoåi nhieàu, tuy coù cao hôn vaø oám ñi nhieàu. Beân caïnh noù laø anh Hoaøng, anh choàng cuûa toâi, baø chò daâu vì sôï boû moät buoåi laøm vieäc neân khoâng ra ñoùn ñöôïc. 1/31/1991 Thaùng ngaøy gian nan buoàn chaùn. Gia ñình chuùng toâi xuoáng ñònh cö taïi Cali, mang theo nhieàu noãi ñaéng cay chua xoùt trong nhöõng naêm ñaàu, toâi ñaõ khoùc bieát bao nhieâu nöôùc maét. Ngoài treân chieác xe hôi sang troïng anh toâi chôû veà nhaø, treân con ñöôøng daøi freeway, toâi môø maét nhìn thaáy nhaø cöûa phoá xaù caùi gì cuõng laï vaø quaù saïch seõ ngaên naép, thaät laø moät giaác mô khi ñaët chaân veà ñaây, buoåi chieàu chò daâu toâi veà nhaø chaøo ñoùn gia ñình toâi, vôùi aùnh maét döûng döng, khoâng chuùt vui möøng, caên nhaø nhoû naèm im lìm trong con phoá vaéng laïnh leõo, taát caû chaúng coù gì, toâi chôø ñôïi maõi khoâng thaáy söï aân caàn cuûa tình chò em thaân thuoäc. Chuùng toâi nghe noùi ôû Myõ ñoà aên dö thöøa, vaäy maø

sao caùi tuû laïnh nhaø hoï laïi troáng trôn, chaúng coù gì ñeå aên, ngoaøi nhöõng thuøng mì ly chaát ôû moät goùc nhaø. Nhöõng ngaøy keá tieáp, anh Hoaøng saùng sôùm lo coâng vieäc ôû haõng, baø chò laùi xe gôûi con ñeå ñi laøm, caùc chaùu ñi hoïc chieàu toái môùi veà ñeán nhaø. Chuùng toâi ôû nhaø chæ nhìn ra cöûa soå, khoâng daùm böôùc ra ngoaøi coång tröôùc, thaáy caùi gì cuõng chaúng daùm sôø vaøo, chæ coù moät caùi ti vi cuõ vaø moät ít phim Taøu ñeå xem cho ñôõ buoàn maø thoâi. Toâi ngaïc nhieân ôû nhaø chò chaúng coù nöôùc Pepsi hoaëc söõa ñeå uoáng, caùc con toâi noù theøm chaúng daùm mua veà. Maáy hoâm nay raûnh roãi toâi coù thì giôø ñeå taâm söï vôùi Vuõ, con toâi, thì ra noù cuõng coù nhöõng noãi nieàm maø con toâi phaûi chòu ñöïng, giaáu kín khoâng heà vieát thö cho toâi bieát, neáu bieát tröôùc hoaøn caûnh theá naøy chuùng toâi cuõng khoâng nhôø ñeán anh baûo trôï, thaø raèng chuùng toâi qua nhôø hoäi sponsor coøn hay hôn. Vaøi tuaàn leã ñaàu nhôø anh chò ñöa ñi laøm moïi thuû tuïc vaø khaùm söùc khoûe, xin trôï caáp, caùi gì cuõng thaáy phieàn haø, khoù khaên, vì con toâi noù cuõng chöa ñöôïc hoïc laáy baèng laùi xe, ngoaøi thì giôø ñi hoïc Anh vaên, noù coøn phuï giuùp doïn deïp haõng cho Baùc ñeå kieám soáng, mua saùch vôû. Thoâi thì moïi söï töø töø xeáp ñaët. Anh Hoaøng chaúng coù yù kieán gì trong nhaø, moïi söï ñeàu do chò thu xeáp, beân naøy vì ñaøn baø ñöôïc troïng neå neân anh toâi phaûi caùi tính yeáu meàm vaø kieâng neå theá thoâi. Toâi quaù ñaây môùi bieát ñöôïc tình ngöôøi, nghó cho cuøng hoï cuõng laø ngöôøi tî naïn boû nöôùc ra ñi tìm töï do, loái thoaùt tröôùc chuùng toâi, taïi sao laïi nôû quay maët boû ñi.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

Ñeâm Thaùnh Nhaïc Giaùng Sinh taïi Nhaø Thôø Kieáng GARDEN GROVE, California - Moät ñeâm Thaùnh nhaïc thaät töng böøng ñeå Möøng Chuùa Ra Ñôøi seõ ñöôïc toå chöùc taïi Nhaø Thôø Kieáng naèm treân ñöôøng Lewis, thaønh phoá Garden Grove vaøo ñeâm mai, thöù Saùu 16 thaùng 12. Ñeâm Thaùnh Nhaïc seõ dieãn ra vôùi moät chöông trình ca nhaïc ñaëc saéc do Ban Hôïp Xöôùng Ngaøn Khôi vôùi nhaïc tröôûng Vuõ Toân Bình ñieàu khieån. Ngoaøi ra ban Hôïp Ca Xuaân Ñieàm vaø nhieàu ca só cuûa caùc Thaùnh Ñöôøng khaùc cuõng hoäi tuï veà trong ñeâm nhaïc hieám coù naøy. Nhaø Thôø Kieáng, Crystal Cathedral, naèm treân ñöôøng Lewis soá 12141 laø moät nhaø thôø lôùn cuûa Hoa Kyø, moät kyø quan veà kieán truùc trong thaønh phoá, nôi coù laàu chuoâng Arboretum maø tieáng chuoâng thöôøng ngaân vang trong caùc buoåi leã. Naêm nay, nhaø thôø cho pheùp toå chöùc Ñeâm Thaùnh Nhaïc cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät. Ñaây laø laàn ñaàu tieân vaø seõ laø truyeàn thoáng cho nhöõng naêm tôùi. Ñeâm Thaùnh Nhaïc naêm nay ñöôïc moät soá tín höõu trong coäng ñoàng goác Vieät ñöùng ra baûo trôï laø baø Topaz Traàn Hoaøng Ngoïc, baø quaû phuï Thieáu Töôùng Leâ Trung Tröïc vaø coâ Nguyeãn Thuïy Lam Baûo, moät ca só noåi tieáng trong caùc

DAT

Baø Topaz Traàn Hoaøng Ngoïc, ngöôøi ñöùng toå chöùc Ñeâm Thaùnh Nhaïc taïi nhaø thôø Kính. (Hình: Nguyeân Huy)

nhaø thôø ôû mieàn Ñoâng. Baø Hoaøng Ngoïc, moät trong nhöõng Tröôûng Laõo (Elder) cho chuùng toâi bieát: “Muïc vuï Vieät Nam môùi ñöôïc thaønh laäp ít thaùng nay taïi ñaây, maëc duø soá tín höõu ngöôøi Vieät ôû ñaây coøn ít nhöng caùc Muïc Sö Hoäi Thaùnh cuõng ñaõ ñoàng yù toå chöùc Ñeâm Thaùnh Nhaïc naøy. Ngöôøi tín höõu Tin Laønh cuõng

nhö ñoàng höông ngöôøi Vieät duø thuoäc toân giaùo khaùc, moãi muøa Giaùng Sinh laø laïi cuøng hoøa chung nieàm vui Tin Möøng. Chuùng toâi mong raèng Ñeâm Thaùnh Nhaïc naøy coäng ñoàng ngöôøi Vieät chuùng ta seõ ñeán tham döï thaät ñoâng tröôùc laø ñeå Möøng Chuùa Ra Ñôøi, sau laø noái keát nhau trong cuoäc soáng taâm linh.”

(Coøn tieáp)

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

©2004 Cartier

DAT

DECIDEDLY FEMININE, UNMISTAKABLY TANK

New Tankissime Authorized Cartier Agency

Collection starting at $13,500

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

Ellis Ave.

Brookhurst St.

N

Magnolia St.

Talbert Ave.

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

0.14 0.12 -2.9

Price

Microsoft Nasdaq 100 Intel Corp. Cisco sys Abgenix Oracle corp. Sun Microsys Activision Inc. Yahoo Inc. Symantec Apple Compu Sandisk Dell Inc. Ebay Inc. Amgen Adobe System Comcast Google Amazon AMD

Change

Volume

-0.17 0.07 -0.05 0.07 7.03 0.02 0.04 1.15 0.45 -0.36 0.17 4.97 0.06 0.73 3.66 0.41 0.28 1.97 -0.08 0.35

79,012,297 72,584,572 69,629,181 62,284,688 61,720,385 39,327,591 36,069,697 28,998,930 20,875,937 20,630,906 20,028,801 19,277,703 19,232,675 12,427,962 11,331,008 10,729,429 10,577,729 9,505,430 7,494,530 7,286,500

$26.93 $41.97 $26.58 $17.76 $21.68 $12.83 $4.46 $13.15 $41.75 $17.38 $72.18 $56.20 $32.89 $46.02 $80.44 $34.93 $26.89 $424.50 $49.40 $27.90

10 Year Bond 30 Year Bond Oil / barrel

4.46% 4.67% $61.10

0.01 0.01 -0.77

Dow Jones Industrial Average Volume

600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000

12/13/05

11/29/05

11/15/05

11/01/05

10/18/05

10/04/05

09/20/05

09/06/05

08/23/05

08/09/05

07/26/05

07/12/05

0 06/28/05

Dow Jones Industrial Average

11000 10800 10600

10400 10200 10000

Close 10881.67 -1.84

9800

NASDAQ

2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950

Close 2260.63 -1.96

1900 1850

S&P 500

1300 1280 1260 1240 1220 1200 1180

Close 1270.94 -1.8

1160 1140 1120

giaùm, vaø caám coâ khoâng ñöôïc tham döï buoåi khieâu vuõ ngaøy Valentine. Theo ñôn kieän, caùc nhaân vieân trong ban ñieàu haønh cuõng thöôøng giam giöõ coâ taïi

12/12/05

11/28/05

11/14/05

10/31/05

10/17/05

10/03/05

09/19/05

09/05/05

08/22/05

1100

08/08/05

bieát sau khi coâ gaùi ngöng maëc ñoàng phuïc, caùc nhaân vieân cuûa ban ñieàu haønh ñaõ ñe doïa seõ ñuoåi hoïc taïm thôøi, töø choái khoâng cho pheùp coâ ñöôïc chuïp hình ñeå ñöa vaøo nieân

6.54% 6.12% $506.60

06/14/05

Hoï noùi raèng coâ khoâng bao giôø bò ngaên caûn khoâng cho vaøo tröôøng hoaëc bò ñuoåi veà nhaø. Trong caùc baûn baùo caùo môû ñaàu phieân toøa xeùt xöû hoâm Thöù Ba, luaät sö cuûa Land cho

53,050,200 42,488,800 42,402,700 34,030,200 23,015,900 21,411,200 19,937,300 19,668,300 18,938,800 18,034,600 17,071,900 16,025,600 14,702,800 14,597,100 14,113,700 13,927,700 13,198,100 13,137,600 11,542,000 11,516,100

Company

Interest Rates & Bonds 30 Year Fixed 15 Year Fixed Gold /Troy oz

05/31/05

löông boång, moät yeáu toá cuûa laïm phaùt. Hoâm thöù Ba, caùc nhaø soaïn thaûo taøi chaùnh noùi raèng möùc laõi suaát ngaén haïn seõ khoâng kích thích söï taêng tröôûng kinh teá nöõa nhöng quy cheá tieàn teä coøn tuøy thuoäc vaøo caùc döõ kieän kinh teá. Söï taêng tröôûng veà laõnh vöïc kyõ ngheä ñöôïc coi laø vöôït möùc treân baùo caùo veà chæ soá giaù caû tieâu thuï vaø ngoaøi möùc döï lieäu nhöng theo lôøi nhaän ñònh cuûa oâng Stuart Freeman, giaùm ñoác chieán löôïc tích saûn coâng ty A.G. Edwards & Sons thì: “Caùc soá lieäu laïm phaùt vaãn cho thaáy daáu hieäu toát hoâm nay, duø Quyõ Döï tröõ coù theå tieáp tuïc quan taâm veà möùc laïm phaùt vì aûnh höôûng cuûa söï gia taêng veà laõnh vöïc kyõ ngheä.” Luùc thò tröôøng ñoùng cöûa, chæ soá: Dow Jones giaûm 1.84 ñieåm ôû möùc 10881.67. Nasdaq xuoáng 1.98 ñieåm ôû möùc 2260.63 .S&P 500 maát ñi 1.80 ôû möùc 1270.94 Giaù traùi phieáu giaûm. Loaïi coâng khoá phieáu 10 naêm xuoáng 6/32 ñieåm hay loaïi giaáy nôï $1000 bò loã $1.86 vôùi möùc lôïi suaát 4.470%; vaø loaïi 30 naêm giaûm 13/32 ñieåm vôùi möùc lôïi suaát 4.678%. Ñoàng ñoâ la tuït giaûm. Möùc hoái ñoaùi tieàn teä ñoái vôùi Nhaät hoâm nay laø 116.32 yen so vôùi 117.36 yen ngaøy hoâm qua. Vaø ñoái vôùi AÂu chaâu, hoâm nay laø $1.1971 euro, so vôùi 1.2002 euro hoâm qua.

0.06 2.89 -0.06 0.23 1.33 0.1 0.09 0.01 -0.05 -0.37 0.57 0.53 -0.02 -0.54 -0.37 0.08 0.2 0.12 0.07 0.26

Volume

07/25/05

cho moät nhaân vieân haønh chaùnh laù thö cuûa ngöôøi baø yeâu caàu cho coâ ñöôïc mieãn maëc ñoàng phuïc, ngöôøi ñaøn oâng naøy ñaõ cuoän laù thö laïi vaø neùm xuoáng ñaát. Coâ cho bieát moät nhaân vieân haønh chaùnh khaùc ñaõ coù laàn tuùm laáy caùnh tay coâ vaø loâi coâ vaøo moät vaên phoøng, vì coâ maëc quaàn aùo ñi ngoaøi ñöôøng. Vuï kieän cuûa nöõ sinh naøy nhaém vaøo vieäc caám nhaø tröôøng khoâng ñöôïc tröøng phaït coâ veà vaán ñeà ñoàng phuïc, cuøng vôùi vieäc boài thöôøng cho coâ moät soá tieàn, khoâng noùi roõ laø bao nhieâu, vì ñaõ vi phaïm quyeàn töï do caù nhaân cuûa coâ, baét coâ phaûi chòu ñau ñôùn veà maët tinh thaàn vaø ñaùnh ñaäp coâ. Caùc luaät sö cuûa hoïc khu thöøa nhaän raèng hoïc sinh coù quyeàn töø choái khoâng maëc ñoàng phuïc, nhöng cho bieát Land khoâng bao giôø giaûi thích laø coâ ñaõ laøm nhö theá, vaø coâ khoâng coù bò ngöôïc ñaõi.

Giôùi ñaàu tö vaãn coøn baên khoaên veà laïm phaùt duø raèng coù nhieàu daáu chæ cho thaáy möùc laïm phaùt ñaõ ñöôïc naèm trong voøng kieåm soaùt. Vaø chính vì aûnh höôûng naøy ñaõ taùc ñoäng tôùi sinh hoaït thò tröôøng trong ngaøy thöù Naêm duø raèng beân caïnh ñoù, moät phuùc trình kinh teá trong thaùng qua coù söï suùt giaûm maïnh veà chæ soá giaù caû tieâu thuï. Keát quaû treân phuùc trình cho thaáy chæ soá naøy giaûm 0.6% trong thaùng 11; ñaây laø moät söï tuït giaûm lôùn nhaát keå töø thaùng 7 naêm 1949, sau khi ñaõ taêng leân 0.2% trong thaùng 10. Vaø söï giaûm suùt maïnh meõ veà giaù caû naêng löôïng sau nhöõng côn baõo ñaõ naèm xa ngoaøi möùc döï ñoaùn. Daàu vaäy, möùc laïm phaùt chính, trong ñoù ñaõ loaïi tröø giaù caû löông thöïc vaø naêng löôïng, ñaõ taêng leân 0.2% laø tyû leä töông ñoàng vôùi möùc taêng cuûa thaùng 10 vaø cuõng laø möùc ñuùng vôùi söï döï lieäu cuûa Wall Street. Giaù caû naêng löôïng ñaõ taêng leân trong thaùng 12 vaø giôùi ñaàu tö ñang caûm thaáy khoâng maáy an taâm vôùi baùo caùo coù söï taêng tröôûng maïnh veà kinh teá coù theå ñöa tôùi söï taêng cao laïm phaùt. Moät baùo caùo cuûa Quyõ Döï tröõ Lieân bang ñöa ra hoâm nay cho thaáy söï taêng tröôûng maïnh meõ veà saûn löôïng kyõ ngheä trong thaùng 11 vôùi tyû leä khaû duïng leân 80%, laàn ñaàu tieân keå töø thaùng 8. Möùc khaû duïng maïnh laø moät söï trì treä veà kinh teá coù theå ñöa tôùi aùp löïc

$2.81 $76.62 $22.79 $36.00 $14.23 $22.82 $3.16 $8.17 $17.84 $33.35 $29.77 $58.77 $24.85 $49.10 $59.49 $16.81 $13.90 $5.82 $30.61 $9.71

07/11/05

LOS ANGELES - California - Moät nöõ sinh 13 tuoåi ôû Los Angeles, töøng töø choái khoâng chòu maëc ñoàng phuïc cuûa tröôøng, ñaõ ñöa ñôn kieän, vaø toá caùo laø caùc giôùi chöùc cuûa nhaø tröôøng vi phaïm quyeàn töï do caù nhaân cuûa coâ, khi ñoøi hoûi coâ phaûi maëc vaùy xanh vaø aùo traéng. Duan’ne Land cho laø coâ ñaõ bò quaáy nhieãu, laøm nhuïc vaø ngay caû bò nhaân vieân cuûa tröôøng trung hoïc caáp 2 Horace Mann Middle School “ñaùnh ñaäp,” maëc duø ñieàu leä cuûa Hoïc Khu Thoáng Nhaát Los Angeles cho pheùp hoïc sinh ñöôïc choïn löïa khoâng maëc ñoàng phuïc. Hoâm Thöù Ba 13 thaùng Möôøi Hai, coâ ñaõ keå laïi vôùi boài thaåm ñoaøn cuûa Toøa Thöôïng Thaåm laø nhieàu laàn coâ sôï ñi ñeán tröôøng vì khoâng bieát ñieàu gì seõ xaûy ra. Nhöng sau ñoù ít coù vieäc can thieäp vaøo chuyeän cuûa coâ hôn. Land cho hay khi coâ trao

ANDREW HUY HAN

Lucent Altria Group Pfizer Inc General Ele Elan cp Motorola Nortel NTWK Ford Motor Time Warner Chesapeake Merck Co Conocohpillips AT & T Citigroup Inc Exxon Mobil Cendant Corp E M C Cp Qwest Comm Verizon Comm Interpublic Gr

06/27/05

Los Angeles: Nöõ sinh13 tuoåi kieän tröôøng vì bò buoäc maëc ñoàng phuïc

Giaù traùi phieáu vaø ñoàng ñoâ la giaûm

Price Change

05/17/05

vaø cöûa hieäu 99 Cents Only. Moät vaøi cöûa tieäm nhoû hôn hoaëc nhöõng cöûa haøng baùn leû do ngöôøi ñòa phöông laøm chuû ôû ngay trong khu vöïc nhö Golf Etc., Canton Bistro vaø Gamestop. Caùc cô sôû kinh doanh môùi naøy, keå caû cöûa hieäu Wal-Mart Supercenter, ñaõ giuùp gia taêng lôïi töùc thueá baùn haøng naêm 2004 leân ñeán $600,000. Söï phaùt trieån kinh teá cuûa thaønh phoá giuùp caûi tieán phaåm chaát ñôøi soáng cuûa cö daân La Quinta, baèng caùch taøi trôï theâm nhaân vieân caûnh saùt, xaây döïng moät thö vieän coâng coäng môùi, vaø phaùt trieån trung taâm golf coâng coäng ñaàu tieân cuûa thaønh phoá vôùi khaùch saïn Silver Rock Resort. (NY)

NASDAQ

Company

06/13/05

LA QUINTA, California Coäng ñoàng Coachella Valley ñaõ thaáy neàn kinh teá cuûa hoï phaùt trieån nhanh töø khi moät trung taâm sieâu thò Wal-Mart lôùn ñöôïc môû ra trong thaønh phoá gaàn hôn naêm nay ôû La Quinta, chæ caùch trung taâm Los Angeles khoaûng 130 daëm veà phía Ñoâng. Tieáp theo vôùi vieäc khai tröông cuûa Trung Taâm Sieâu Thò Lôùn Wal-Mart Supercenter, nhieàu löïa choïn mua saém ñaõ taêng voït trong coäng ñoàng sa maïc naøy. Keå töø khi tieäm baùn leû lôùn nhaát quoác gia doïn ñeán La Quinta, caùc cô sôû kinh doanh khaùc cuõng doïn ñeán ñeán ñaây. Trong soá ñoù coù Target, Kohl’s, Circuit City, Trader Joe’s Market, Goodyear Auto Service

Chöùng khoaùn xaùo troän

Winners & Losers NYSE

05/30/05

Wal-Mart khôûi söï phaùt trieån ôû La Quinta

Thò Tröôøng Chöùng Khoaùn

05/16/05

.3”

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

vaên phoøng hieäu tröôûng, vaø hai laàn baét coâ ñöùng töïa vaøo töôøng vaø raày la coâ. Phieân toøa xeùt xöû ñaõ ñöôïc tieáp tuïc hoâm Thöù Tö vôùi lôøi khai cuûa hieäu tröôûng. (NY)

DAT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

27” LCD Panel HDTV Ready Built-in Speakers/1280x768 Resolution

Mitsubishi Revolutionizes HDTV Viewing With NEW 1080p Technology, Featuring Twice The Resolution Of Standard HDTVs!

60” LCD Projection HDTV Including Wall-mount Kit Quantity Limited

HDTV Ready Stand is Optional

LUÙ C NAØ O CUÕ N G COÙ CAÙ C CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙ P TÖØ 6 THAÙ N G ÑEÁ N 12 THAÙ N G KHOÂ N G TIEÀ N LÔØ I (OAC)

Digital Camedia

DVD Player VERY GOOD DVD-R, SVCD, VCD, MP3, JPEG CDRS, ETC... PLAYING

Karaoke Mixer Mixer Karaoke Built-in Amplifier Amplifier 300W 300W Built-in

VHF Wireless Wireless Sys. Sys. VHF w/Dual Recharging Recharging w/Dual Microphone Microphone

Plays DVD/CD/CD-R CD-RW/VCD/MP3 Car Adapter Soft Case Remote

After $20. Instant Gift Card

After $20. Instant Gift Card

2 Mic. Inputs Echo, Delay

Electric Juicer

Super Capacity Washer

Extra Large Gas Dryer

8-Speed Blender

Electric Chopper

10-Cup Rice Cooker

Pair 18 cu.ft Frost Free Refrigerator

Deep Fryer

18 Cu.Ft. 3.5Lit Electric Water Heater

25 Cu.Ft.

By Whirlpool

Frost Free Side-by-Side Refrigerator IceMaker Water Filter

Super Turbo Oven

13858 Brookhurst St.(Corner of Westminster) Garden Grove, CA 92843 - 714.636.2388


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Phim “KING KONG” tung hoaønh ngay töø ngaøy chieáu ñaàu tieân treân toaøn theá giôùi

HOLLYWOOD - Trong ngaøy ñaàu tieân chieáu cho coâng chuùng, phim “King Kong” ñaõ tung hoaønh taïi caùc raïp treân toaøn theá giôùi vôùi soá tieàn veù thu ñöôïc leân tôùi 18 trieäu ñoâ la moät ngaøy. Nhöng soá veù baùn ñöôïc taïi Myõ vaø Canada thaáp hôn döï truø. Nguoàn tin töø Hollywood cho bieát nhöõng vieân chöùc taïi Universal Studios, coâng ty phaân phoái cuoán phim maø chi phí thöïc hieän leân tôùi 200 trieäu naøy ñaõ toû ra thaát voïng soá veù ñöôïc ôû noäi ñòa Hoa Kyø vôùi 9.8 trieäu ñoâ la trong ngaøy Thöù Naêm. Hoï hy voïng raèng soá löông veù baùn ra vaøo soá tieàn thu vaøo seõ gia taêng vaøo cuoái tuaàn naøy vaø tuaàn tôùi nhôø vaøo muøa leã ñang tôùi gaàn. Nhöõng chuyeân vieân phaân thích taïi nhöõng phoøng baùn veù treân toaøn lieân bang ñoàng yù vôùi nhau raèng, nhöõng yeáu toá chính ñi ngöôïc laïi phim “King Kong”, xuaát hieän: Treû em vaãn coøn phaûi ñi hoïc vaø phim khoâng phaûi laø phaàn keá tieáp cuûa cuoán phim ñaõ chieáu tröôùc, chaúng haïn nhö “Lord of The Rings” hay “Harry Potter.” Hieän nay coøn quaù sôùm ñeå keát luaän ñaây coù phaûi laø moät phim coù khaû naêng vô heát tieàn cuûa phim khaùc khoâng, nhöng theo Boxofficeguru.com, “King Kong” coù nhieàu trieån voïng ñoät phaù. Nhieàu nhaø pheâ bình cho raèng soá thu cuûa “King Kong” coù theå ñuoåi kòp

hoaëc vöôït qua nhöõng ñoái thuû tröôùc ñoù nhö “Lord of the Rings.” Tuy nhieân, moät soá nhaø pheâ bình khaùc laïi cho raèng cuøng laém chæ coù theå so saùnh “King Kong” vôùi “Godzilla” vôùi soá thu 8.4 trieäu ñoâ la cuõng trong ngaøy khôûi chieáu vaøo Thöù Tö cuûa Thaùng 5 naêm nay. Nhöng “Godzilla” laø moät phim bò cheâ vaø nhöõng ngöôøi ghieàn xi neâ vaø ñaõ quen xem nhöõng phim kinh dò, quaùi vaät coù söï can thieäp cuûa maùy ñieän toaùn ñaõ baát maõn vôùi caùch laøm phim quaùi vaät kieåu coå ñieån. Trong khi ñoù “King Kong” laø moät phim nhaän khaù nhieàu lôøi khen cuûa caùc nhaø pheâ bình, maø khaùn giaû cuõng chaáp nhaän. Taïi kinh ñoâ ñieän aûnh Hollywood hieän nay traøn ngaäp nhöõng truyeän phim ñaïi loaïi nhö “King Kong”, nhö “Titanic”, nhö “Tomorrow Never Dies” laø nhöõng phim chi phí cao, nhöng hy voïng raát mong manh tröôùc khi chuùng trôû thaønh nhöõng phim aên khaùch vôùi soá tieàn veù baùn khaép theá giôùi leân tôùi 1.8 tyû ñoâ la. Nikki Rocco, ngöôøi caàm ñaàu toå chöùc phaân phoái quoác noäi cuûa coâng ty Universal leân tieáng nhaän ñònh raèng, vôùi söï khôûi ñi ñaõ toát ñeïp vaø vôùi 1.5 trieäu ngöôøi hieän ñang baøn taùn xoân xao phim “King Kong”, “chuùng ta hy voïng vaøo nhöõng ngaøy nghæ cuoái naêm saép tôùi ñaây, soá thu seõ taêng voït.”

Tröông Töû Di trong “Memoirs of a Geisha.”

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

DAT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Moät naêm u aùm cuûa Hollywood taïi caùc quaày baùn veù xi neâ HOLLYWOOD - Duø raèng coù moät soá chaán ñoäng do phim KingKong, Narnia vaø Hogwarts mang laïi, nhöng Hollywood seõ keát thuùc moät naêm ñieän aûnh vôùi vaøi nieàm vui khoâng ñuû ñeå laøm tan bieán noãi lo aâu lôùn nhaát laø soá khaùn giaû giaûm ñi laàn ñaàu tieân trong 20 naêm qua. Theo döï ñoaùn cuûa nhöõng nhaø phaân tích taøi chaùnh, doanh thu taïi caùc raïp chieáu phim coù theå tuït xuoáng döôùi 9 tyû ñoâ la laàn ñaàu tieân töø naêm 2001, so vôùi con soá 9.3 tyû Myõ kim trong ba naêm lieân tieáp tröôùc ñaây. Söï gia taêng giaù veù khieán cho soá veù baùn giaûm ñi vaø soá thu treân toaøn theá giôùi chæ vaøo khoaûng 1.4 tyû ñoâ la, soá thaáp nhaát keå töø naêm 1997. Tröôùc leã Thanksgiving, soá ngöôøi xem phim giaûm xuoáng 8%. Ñaây coù theå laø con soá thaáp nhaát keå töø naêm 1985, naêm maø soá ngöôøi xem phim giaûm tôùi 12%. Moät soá nhaø phaân tích cho raèng vieäc soá ngöôøi xem phim taïi caùc raïp xi neâ khoâng haún chæ laø vaán ñeà kinh teá, maø laø vaán ñeà tieän lôïi trong cuoäc soáng: Moät soá khaùn giaû ghieàn xi neâ hieän nay saün saøng boû raïp ñeå xem phim taïi nhaø vôùi maøn aûnh raát lôùn vaø aâm thanh khoâng thua gì ôû raïp. Hôn nöõa, taïi caùc phoøng xem phim ôû nhaø khaùn giaû coù theå xem phim treân DVD vaøi thaùng sau khi phim ñöôïc phoå bieán taïi raïp. Laùi xe ñeán raïp ñaõ laø caû moät vaán ñeà, tìm ñöôïc moät parking khoâng phaûi laø chuyeän thoaûi maùi, roài xeáp

DAT

Moät caûnh trong The Family Stone vôùi Sarah Jessica Parker, Diane Keaton vaø Rachel Adams. haøng mua veù, ñuïng chaïm vôùi nhöõng ngöôøi baát lòch söï coù theå laøm hoûng buoåi xem phim. Trong hoaøn caûnh aáy, xem phim ôû nhaø trôû neân haáp daãn hôn. Richard Roeper, nhaø pheâ

bình ñieän aûnh cho tôø Chicago Sun Times vaø Roger Ebert cuûa chöông trình “Ebert & Roeper and the Movies” ñaët ra moät vaán ñeà: “Neáu moät khaùn giaû xi neâ phaûi boû ra 20 phuùt chôø cho

quaûng caùo qua ñi, theá roài laïi phaûi gaëp chuyeän khaùc nhö ngöôøi ngoài sau ñaïp leân gheá, hay noùi cell phone oang oang. Trong tröôøng hôïp aáy baïn nghó gì. Taát nhieân laø baïn khoâng thích ñi xem phim ôû

raïp xi neâ. Nhöng cuõng coù ngöôøi seõ hoûi laïi baïn: Theá toâi phaûi chôø ñeán ba boán thaùng sau môùi coù DVD ñeå coi?” Theo moät cuoäc ñieàu tra cuûa AP, khoaûng 73% ngöôøi lôùn noùi raèng hoï thích coi phim ôû

nhaø hôn laø ra raïp haùt. Cho neân neáu nhö soá phim trong naêm khoâng ñuû söùc haáp daãn, thì vieäc nhieàu ngöôøi khoâng ñeán raïp cuõng coù theå hieåu ñöôïc. Khoâng coù gì khieán hoï phaûi voäi vaõ.


Söùc Khoûe

.3”

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Baùc só giaûi phaãu:

Huaán luyeän vaø kinh nghieäm (phaàn I) Baùc só Tristan Nguyeãn Huøng Anh, M.D. Plastic & reconstructive surgeon Giaûi phaãu thaåm myõ vaø taùi taïo hình (714) 962-3533

N

eáu coù cha meï ôû tuoåi giaø, coù theå baïn ñaõ hôn moät laàn töï hoûi phaûi choïn baùc só naøo ñeå chaêm soùc söùc khoûe cho cha meï thaät chu ñaùo vaø coù keát quaû toát. Ñoïc qua khu röøng quaûng caùo, laøm sao baïn choïn ñöôïc moät baùc só thaät söï coù khaû naêng xöùng hôïp? Toâi cuõng ñang ôû trong tröôøng hôïp naøy vì ba meï toâi ñaõ ñeán tuoåi veà höu. Moät söï thaät hieån nhieân, khoâng phaûi chæ nhöõng ngöôøi trong ngaønh ngheà maø caû ngöôøi ngoaøi cuõng coù theå nhìn thaáy, laø khoâng phaûi “baùc só” naøo cuõng coù söï hieåu bieát vaø khaû naêng nhö nhau trong cuøng moät laõnh vöïc chuyeân moân. Vaø söï thaät naøy ñuùng cho baát cöù ngaønh khoa hoïc, kyõ thuaät hay chuyeân moân naøo. ÔÛ laõnh vöïc y khoa, trong suoát thôøi gian hoïc ôû tröôøng, ñi thöïc taäp, nghieân cöùu, roài laøm vieäc, toâi ñaõ coù raát nhieàu cô hoäi quan saùt caùch thöùc haønh ngheà cuûa nhieàu baùc só trong vieäc ñoái xöû, chaêm soùc bònh nhaân. Moät soá baùc só raát nhaïy beùn, öùng phoù nhanh choùng, laøm chuû tình theá; moät soá khaùc thì luoân luoân phaán ñaáu vôùi hoaøn caûnh traéc trôû gaëp phaûi, chaäm chaïp trong vieäc giaûi quyeát. Coù ngöôøi chæ raùng laøm vöøa ñuû boån phaän ngöôøi thaày thuoác; coù ngöôøi ñi xa hôn, chaêm soùc bònh nhaân khoâng neà haø, baát keå giôø giaác. Töø nhöõng quan saùt, trao ñoåi hieåu bieát vaø kinh nghieäm vôùi caùc ñoàng nghieäp, toâi nhaän thaáy moät nhaø giaûi phaãu taøi gioûi, khaùc thöôøng coù boán ñaëc tính sau ñaây: - Hieåu bieát chuyeân moân. - Kyõ naêng thöïc haønh. - Kinh nghieäm. - OÙc thaåm myõ vaø trieát lyù haønh ngheà. A. HIEÅU BIEÁT CHUYEÂN MOÂN VAØ KHAÛ NAÊNG HOÏC HOÛI Khi xeùt ñònh söï hieåu bieát chuyeân moân cuûa moät baùc só, coù hai yeáu toá thaät roõ reät: 1. Chuyeân moân phaûi phuø hôïp vôùi laõnh vöïc haønh ngheà 2. Chöông trình huaán luyeän, goàm hai phaàn: Chöông trình hoïc vaø nôi ñaøo taïo (tröôøng vaø caáp baèng nhö M.D. hoaëc D.O.,... hay... caùi gì khaùc).

Khaû naêng tieáp nhaän, hieåu nhöõng gì ñöôïc giaûng daïy 1. Chuyeân moân vaø vaán ñeà chöõa trò bònh Phong ñoä cuûa moät baùc só taøi gioûi chính laø do chöông trình huaán luyeän thaät ñaày ñuû, chu ñaùo veà ngaønh chuyeân moân cuûa mình. Moät baùc só gia ñình coù theå chöõa vaøi chöùng bònh ngoaøi da nheï, thoâng thöôøng, nhöng khoâng theå coù caùi nhìn lôùn, chính xaùc ñoái vôùi caùc bònh da, nhaát laø nhöõng bònh phöùc taïp, khoù trò. Chính vì lyù do ñoù maø moät baùc só gia ñình toát luoân luoân chuyeån ñöa bònh nhaân cuûa mình ñeán caùc baùc só chuyeân moân lieân heä; tröôøng hôïp naøy laø baùc só da. Töông töï nhö vaäy, baùc só tai-muõi-hoïng hoaëc baùc só giaûi phaãu maët khoâng ñöôïc huaán luyeän ñeå giaûi phaãu caùc nôi khaùc treân thaân theå töø coå trôû xuoáng nhö ngöïc, buïng... Cho neân coù nhieàu tröôøng hôïp moät baùc só tai-muõi-hoïng, baùc só chuyeân bònh da, baùc só gia ñình hay baùc só giaûi phaãu toång quaùt muoán “thöû” qua giaûi phaãu thaåm myõ ngöïc vuù vaø chæ khuyeân duï bònh nhaân giaûi phaãu ôû phaàn döôùi vuù hoaëc laøm to ngöïc baèng caùch ñaët chaát ñoän treân baép thòt, maëc daàu ñoù khoâng phaûi laø phöông caùch duy nhaát, vaø trong nhieàu tröôøng hôïp, ñoù cuõng khoâng phaûi laø phöông caùch chính xaùc, toát ñeïp nhaát cho bònh nhaân. Tröôøng hôïp ñieån hình khaùc khi moät baùc só gia ñình hay baùc só noäi thöông môû roäng laõnh vöïc haønh ngheà chuyeân moân cuûa mình sang “chaêm soùc thaåm myõ da,” moät laõnh vöïc mình khoâng ñöôïc huaán luyeän vaø moät laõnh vöïc mình ñöôïc hieåu bieát raát ít. Vì khoâng bieát giaûi phaãu, baùc só naøy luoân luoân khuyeân baïn neân chích Botox vaøo nhöõng nôi da nhaên treân maët, maëc daàu coù khi coù nhieàu caùch toát ñeïp hôn, höõu hieäu daøi laâu hôn, vaø ít toán keùm hôn cho baïn. Ñoù (chích Botox) laø caùch deã nhaát vaø cuõng laø caùch duy nhaát hoï bieát, nhöng laïi haùi ra tieàn ñoái vôùi hoï. Thaät laø hoïa hieám caùc baùc só naøy môùi chòu giôùi thieäu baïn ñeán moät baùc só giaûi phaãu thaåm myõ (plastic surgeon) ñeå caêng da maët, naâng traùn, chöõa baèng laser hay caùc coâng trình giaûi phaãu naøo khaùc hôn laø chích Botox. Moät em hoïc sinh chæ môùi hoïc laøm moät baøi toaùn coäng 2 + 3 = 5 thì nghó raèng toaùn hoïc chæ coù chöøng ñoù

maø khoâng heà nghó tôùi caùc pheùp toaùn khaùc nhö tröø, nhaân, chia, hay phöùc taïp hôn nhö hình hoïc, löôïng giaùc, ñaïi soá, soá hoïc... 2. Chöông trình huaán luyeän Ñaây laø chöông trình huaán luyeän chaùnh thöùc, töùc kinh nghieäm hoïc hoûi ôû tröôøng. Ai cuõng bieát cô hoäi hoïc hoûi ôû moät tröôøng ñaïi hoïc coäng ñoàng (community college) khoâng theå naøo so saùnh vôùi cô hoäi hoïc hoûi ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc noåi tieáng toaøn quoác. Ñaây laø moät söï thaät roõ reät. Trong ngaønh chuyeân moân cuûa mình, baùc só giaûi phaãu thaåm myõ (plastic surgeon) cuõng bieát roõ chöông trình huaán luyeän naøo ñaày ñuû, coù nhieàu cô hoäi nhuùng tay thöïc haønh, giaûi phaãu caùc tröôøng hôïp khoù khaên, phöùc taïp... vaø chöông trình naøo maø ngöôøi ñöôïc huaán luyeän chæ coù cô hoäi ñeå “laéng nghe” vaø “quan saùt” hôn laø nhuùng tay thöïc taäp. Vaøi chöông trình huaán luyeän giaûi phaãu thaåm myõ (plastic surgery) thaät söï cung öùng cho baùc só voâ vaøn cô hoäi hoïc hoûi vaø thöïc haønh trong moïi laõnh vöïc lieân heä nhö giaûi phaãu laøm ñeïp, giaûi phaãu thöông tích traàm troïng, giaûi phaãu tinh vi li ti, giaûi phaãu da phoûng, giaûi phaãu thaåm myõ treû em coù taät, giaûi phaãu tay, giaûi phaãu taùi taïo vuù sau bònh ung thö, giaûi phaãu söûa laïi soï, haøm... Coù chöông trình chæ nhaém moät hai laõnh vöïc nhö giaûi phaãu phoûng chaùy hoaëc giaûi phaãu thöông tích tai naïn. Vì chöông trình huaán luyeän giôùi haïn vaø khoâng coù nhieàu cô hoäi thöïc haønh, caùc baùc só naøy phaûi “phaán ñaáu” vaø traûi qua nhieàu giôø hôn cho caùc coâng trình giaûi phaãu khi ra haønh ngheà, nhö phaûi maát 5 giôø cho moät cuoäc giaûi phaãu laøm to ngöïc ñôn giaûn ñaùng lyù chæ caàn 1-2 giôø; hoaëc maát caû ngaøy ñeå taùi taïo ngöïc baèng teá baøo buïng sau bònh ung thö (thöôøng chæ maát 5 giôø hay ít hôn). Maëc duø quan troïng nhö ñaõ noùi treân, moät chöông trình huaán luyeän thaät toát vaø ñaày ñuû cuõng khoâng ñöông nhieân ñaøo taïo neân baùc só giaûi phaãu taøi gioûi. Moät yeáu toá khaùc cuõng quan troïng khoâng keùm laø khaû naêng laõnh hoäi, thu

D.T. TON & ASSOCIATES, INC Tax Preparation & Planning for High Net Worth Individuals Investors— Investors—Trusts— Trusts—Business— Business—Corporations (C or S) & LLCs...

Chuyeân khai thueá Caù nhaân, Business, Corporations, LLCs, Partnerships, Fiduciary/Trusts... Ñaëc bieät: MuaBaùn Stocks, Nhaø ñaát, Apartment, 1031 Exchanges; Businesses bought-sold. Caùc tröôøng hôïp phöùc taïp, khoù khaên. Chuyeân thaønh laäp & hoaïch ñònh taøi chính, thueá vuï, baûo veä taøi saûn cho coâng ty, toå hôïp thöông maõi Corporation, LLCs 16051 Brookhurst St., Ste AA-B—Fountain Valley, CA 92708 Goùc Brookhurst & Edinger— Edinger—Keá Wells Fargo Bank & Starbucks Coffee

Baïn ñoïc thaân meán! Muïc ñích cuûa trang baùo naøy chæ nhaèm cung caáp nhöõng thoâng tin veà y teá vaø söùc khoûe, baïn khoâng neân söû duïng ñeå töï chuaån ñoaùn vaø ñieàu trò beänh. Neáu baïn coù caâu hoûi cuï theå lieân quan ñeán söùc khoûe, neân tham vaán baùc só cuûa baïn hoaëc gôûi thö cho Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, chuùng toâi seõ môøi baùc só hay nhöõng nhaø chuyeân moân giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa baïn treân trang baùo naøy. Ñòa chæ gôûi thö: Trang Söùc Khoûe, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät 14771Moran St, Westminster, CA 92683. Email: taithangdo@yahoo.com

BAÙC SÓ CUÛA BAÏN Phuï traùch:

BS. NGUYEÃN TRAÀN HOAØNG

(714) 531-7930 nguyentranhoang@ aol.com Muïc naøy chæ nhaèm giaûi ñaùp caùc thaéc maéc veà söùc khoûe coù tính caùch toång quaùt. Cho caùc vaán ñeà cuï theå, chi tieát, cuûa töøng beänh nhaân, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi baùc só ñeå ñöôïc thaêm khaùm tröïc tieáp.

Ñoâi ñieàu veà Beänh Tieåu Ñöôøng

Hoûi: - Tieåu ñöôøng theo em hieåu, töùc laø ñi tieåu ra ñöôøng, töùc laø trong nöôùc tieåu coù ñöôøng, vaäy maø sao em laïi thaáy baùc só thöû maùu maù em ñeå chaån ñoaùn beänh tieåu ñöôøng maø khoâng chæ thöû nöôùc tieåu? (Tí khôø) - Toâi nghe noùi aên ñöôøng nhieàu coù theå bò tieåu ñöôøng, vaäy maø sao toâi aên uoáng raát caån thaän laïi vaãn bò tieåu ñöôøng? (baø Hieàn) - Em bò tieåu ñöôøng luùc coù thai, sinh con xong thì heát bò tieåu ñöôøng, nhöng nghe noùi sau naøy seõ deã bò tieåu ñöôøng hôn, coù ñuùng khoâng? (Dung) - Toâi nghe noùi moät soá thuoác coù theå gaây ra tieåu ñöôøng, coù ñuùng khoâng? Xin cho bieát caùc nguyeân nhaân gaây ra tieåu ñöôøng? Beänh tieåu ñöôøng coù di truyeàn hay khoâng? (Richard, An, Hung) - ÔÛ Vieät Nam toâi ít thaáy ngöôøi bò tieåu ñöôøng maø ôû beân Myõ naøy laïi thaáy baïn beø bò beänh naøy quaù nhieàu, taïi sao vaäy? Laøm sao ñeå bieát laø mình coù bò tieåu ñöôøng hay khoâng? (baùc Caàm) - Taïi sao cuøng laø bò tieåu ñöôøng maø laïi coù ngöôøi coù theå uoáng thuoác, coù ngöôøi laïi phaûi chích thuoác? Toâi sôï chích thuoác quaù, coù theå uoáng thuoác thay theá thuoác chích ñöôïc khoâng? (Nam, Thanh) - Nghe noùi bò tieåu ñöôøng thì theá naøo cuõng bò suy thaän vaø deã bò muø, coù phaûi vì uoáng thuoác maø gaây ra chuyeän naøy hay khoâng? Ngoaøi suy thaän, muø maét tieåu ñöôøng coøn coù caùc bieán chöùng naøo khaùc hay khoâng? Laøm sao ñeå traùnh caùc bieán chöùng naøy? (Tuyen, Baéc) - Toâi nghe moät soá ngöôøi quaûng caùo thuoác chöõa khoûi haún beänh tieåu ñöôøng, maø theo toâi bieát hình nhö beänh naøy chöa coù thuoác chöõa khoûi haún, xin cho bieát giuøm söï thaät nhö theá naøo? (Van, Nhö, Lai) Tieåu ñöôøng laø gì? Tieåu ñöôøng, khaùc vôùi tieåu (ngoaøi) ñöôøng, tieáng Anh goïi laø Diabetes Mellitus, laø moät hoäi chöùng (töùc laø söï tuï hoäi cuûa nhieàu trieäu chöùng) do roái loaïn veà chuyeån hoùa vaø söï gia taêng möùc ñöôøng trong maùu moät caùch khoâng thích hôïp. Khi möùc ñöôøng trong maùu taêng quaù möùc bình thöôøng, noù seõ khoâng theå ñöôïc söû duïng ñeå cung caáp naêng löôïng cho cô theå laøm vieäc, maø coù theå bò thaûi moät caùch phung phí ra nöôùc tieåu. Vì vieäc ñi tieåu ra (chaát) ñöôøng chæ laø haäu quaû cuûa vieäc gia taêng quaù ñaùng cuûa möùc ñöôøng trong maùu, neân vieäc chaån ñoaùn tieåu ñöôøng ñöôïc thöïc hieän baèng caùch thöû möùc ñöôøng trong maùu, chöù khoâng phaûi baèng caùch tìm ñöôøng trong nöôùc tieåu. Trong cô theå coù moät chaát noäi tieát (hormone) chòu traùch nhieäm chính veà vieäc chuyeån hoùa ñöôøng, goïi laø chaát insulin. Insulin do moät cô quan naèm trong buïng goïi laø tuïy taïng hoaëc laø laù mía (pancreas) tieát ra. Khi ñöôøng trong maùu taêng cao, ví duï nhö sau khi ta uoáng nöôùc ñöôøng, môùi aên xong..., insulin seõ ñöôïc tieát ra nhaèm kieàm cheá söï gia taêng naøy baèng caùch ñem ñöôøng caát vaøo caùc nhaø kho, hoaëc ñem vaøo caùc xöôûng cheá bieán noù thaønh chaát ñaïm hay

D.T. Ton, CPFA, CFP® Certified Financial Planner™ Professional. Ñieàu kieän Anh-Vieät löu loaùt, thaønh thaät, leã pheùp, multi-tasks, accuracy. (Khoâng caàn kinh nghieäm) 5 Secretaries (nöõ) Part/Full-Time—Flexible hours 3 Assistants (nöõ) —Major in Accounting-TaxFinance. College students & professionals preferred. Will be trained and working with CFP® professionals. Löông cao, $ traû tuøy theo khaû naêng ñoùng goùp vaø laøm lôïi cho coâng ty. Immediate hiring. Walk-in welcome. Ask for Jonathan. Please fax resumeù to (714) 775-9078 or Email Ton-Associates@sbcglobal.net

Tieáp trang B11

Tieáp trang B11

Luaät sö

CAÀN NHIEÀU PHUÏ TAÙ GIOÛI

Tel. (714) 775 775--9077

thaäp, hieåu bieát , roài chuyeån hoùa, aùp duïng thöïc haønh ñeå lôùn leân trong ngheà nghieäp. Coù baùc só, maëc duø theo ñuoåi chöông trình huaán luyeän raát toát nhöng khoâng thu thaäp ñöôïc nhöõng gì ñaùng leõ phaûi thu thaäp. Ñieàu naøy theå hieän raát roõ trong caùc buoåi hoïp haøng ngaøy hay haøng tuaàn ñeå trao ñoåi hieåu bieát vaø kinh nghieäm giöõa caùc baùc só cuøng trong moät chöông trình huaán luyeän, qua caùch quyeát ñònh vaø giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp moå xeû. Chöông trình huaán luyeän ôû Harvard hay ôû Yale khoâng töï ñoäng bieán baùc só thaønh nhaø giaûi phaãu taøi gioûi. Caùc chöông trình naøy cung öùng cho baùc só giaûi phaãu nhieàu cô hoäi ñeå trôû neân toát, gioûi neáu thaät söï muoán hoïc vaø coù khaû naêng hoïc. Cho neân, neáu ngöôøi baùc só giaûi phaãu khoâng nhaïy beùn, saéc saûo, chæ thích choïn löïa caùi deã coù saün, khoâng muoán gaëp thöû thaùch ñeå caûi tieán ngheà nghieäp thì cô hoäi hoïc hoûi cuûa moät chöông trình huaán luyeän toát cuõng thöôøng bò laõng phí. Trong “theá giôùi huyeàn bí (!)”cuûa ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ (plastic surgery), ñieàu khoâng may cho bònh nhaân khoâng nhöõng nôi coäng ñoàng caùc saéc toäc thieåu soá, maø ngay caû trong coäng ñoàng ngöôøi da traéng Taây phöông - nhöõng tin töùc caàn thieát veà ngöôøi “haønh ngheà giaûi phaãu thaåm myõ” ít khi ñöôïc coâng boá hay chia seû vôùi bònh nhaân nhö tröôøng hoïc, caáp baèng, chöông trình huaán luyeän chuyeân moân, khaû naêng vaø tieàm naêng phaùt trieån trong ngheà... Trong coäng ñoàng ngöôøi AÙ Ñoâng, moät baùc só coù baèng M.D. raát haõnh dieän coâng boá ñieàu naøy cho moïi ngöôøi bieát, chaúng haïn “baùc só Joe Nguyen, M.D.” Nhieàu ngöôøi nghó raèng hai chöõ “M.D.” sau teân “baùc só Joe Nguyen” laø dö thöøa, khoâng caàn thieát vì “baùc só” laø ngöôøi coù baèng M.D. vaø M.D. laø “baùc só” roài. Thöïc teá khoâng haún nhö vaäy. Moät baùc só coù baèng D.O. (doctor of osteopathy) thöôøng chæ quaûng caùo laø “baùc só John Lee” maø khoâng ghi laø “baùc só John Lee, D.O.” Ñieàu naøy chaéc chaén khoâng do söï khieâm nhöôøng. Do ñoù, baïn caàn neân caån thaän tìm hieåu tröôùc khi quyeát ñònh, choïn löïa baùc só chaêm soùc cho mình trong caùc laõnh vöïc söùc khoûe lieân heä.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

Huyønh Tuaán Kieät Lieân laïc

Tel: (714) 636-6320 Fax: (877) 882.1930 E.mail: kiet@lawyer.com

KTH

LAW OFFICES

12866 Main Street, Suite 201, Garden Grove, CA 92840

Ñaûm traùch

° ° ° ° °

Luaät Thöông Maïi Luaät Phaù Saûn Luaät Thöông Tích Luaät Gia Ñình Toá Tuïng

DAT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

B AÙ C S Ó C UÛ A B AÏ N Tieáp trang B10

chaát beùo döï tröõ trong cô theå; noù cuõng goùp phaàn ñem ñöôøng vaøo caùc boä maùy laøm vieäc cuûa cô theå (nhö teá baøo cô baép, teá baøo naõo...) ñeå chaát ñöôøng ñöôïc chuyeån hoùa thaønh naêng löôïng giuùp cho teá baøo coù theå laøm vieäc. Moät chaát noäi tieát khaùc cuõng tham gia vaøo vieäc chuyeån hoùa ñöôøng goïi laø chaát glucagon, cuõng ñöôïc tieát bôûi tuïy taïng, coù taùc duïng ngöôïc laïi vôùi insulin. Khi möùc ñöôøng trong maùu xuoáng quaù thaáp, noù coù theå ñöôïc tieát ra ñeå naâng möùc ñöôøng trong maùu leân. Cuõng coøn nhieàu chaát khaùc aûnh höôûng ñeán vieäc chuyeån hoùa chaát ñöôøng trong cô theå. Tuy nhieân, insulin laø chaát chính yeáu laøm nhieäm vuï naøy, glucagon goùp phaàn nhoû hôn, coøn caùc chaát kia chæ aûnh höôûng moät phaàn. Khi cô theå bò thieáu insulin moät caùch tuyeät ñoái hay töông ñoái, hoaëc khi maø chaát glucagon bò tieát nhieàu quaù, ñoù laø luùc maø möùc ñöôøng trong maùu taêng cao quaù möùc, laøm cho ta bò tieåu ñöôøng. Ngoaøi ra coøn moät soá nguyeân nhaân khaùc nöõa. Tuy nhieân, tieåu ñöôøng thöôøng gaëp nhaát laø do söï roái loaïn cuûa insulin.

Baùc só giaûi phaãu:

Huaán luyeän vaø kinh nghieäm Tieáp trang B10

B. KYÕ NAÊNG VAØ SÖÏ KHEÙO TAY Trong laõnh vöïc caàm ca, coù ca só coù gioïng ca trong treûo baåm sinh, vöôït thôøi gian, nhöng cuõng coù nhieàu ca só phaûi luoân luoân heát söùc coá gaéng ñeå laøm dòu gioïng haùt cuûa mình. Trong laõnh vöïc giaûi phaãu thaåm myõ, moät ít ngöôøi ñöôïc trôøi phuù cho khaû naêng coù ñoâi tay kheùo leùo, giaûi phaãu dòu daøng, nhanh choùng. Nhôø ñoù, caùc coâng trình giaûi phaãu ôû mí maét khoâng söng baàm nhieàu; veát theïo mau laønh, khoù nhaän ra; caêng da buïng ít ñau vaø khoâng maát nhieàu maùu (50-100 cc)... Traùi laïi, cuõng coù nhieàu baùc só hai tay luùng tuùng, maát nhieàu thì giôø khieán bònh nhaân maát nhieàu maùu trong cuoäc giaûi phaãu caêng da buïng ñôn giaûn (1000-1500 cc). Trong moät cuoäc giaûi phaãu thöông tích tai naïn, khi tim bò toån thöông, maùu chaûy cuøng khaép, coù baùc só giaûi phaãu traàm tónh, chuû ñoäng, bieát caùch caàm maùu nhanh choùng, vaø giuùp cho bònh nhaân coù cô hoäi soáng

coøn; nhöng cuõng coù baùc só phaûi maát nhieàu thôøi giôø môùi nghó ra caùch öùng phoù vaø bònh nhaân phaûi maát theâm nhieàu maùu. Ñoù laø nhöõng söï kieän ñöông nhieân cuûa ñôøi soáng. Chöông trình huaán luyeän nhaèm cung öùng nhöõng kyõ naêng caên baûn vaø caàn thieát ñeå baùc só coù theå giaûi phaãu thích nghi trong phoøng moå. Tuy nhieân, moät baùc só ñang ñöôïc huaán luyeän neáu kheùo tay, coù khaû naêng, coù tieàm naêng phaùt trieån trong ngheà nghieäp, thích hoïc hoûi thöôøng ñöôïc caùc baùc só taøi gioûi, laâu naêm trong ngheà chæ daãn taän tình, chia seû kinh nghieäm vaø tin töôûng giao phoù traùch nhieäm. Nhôø ñoù caùc coâng trình giaûi phaãu cuûa baùc só naøy thöôøng toát ñeïp, vaø neáu coù tröôøng hôïp traéc trôû baát ngôø xaûy ra, baùc só bieát caùch ñoái phoù höõu hieäu. Caùc nhaø giaûi phaãu thaåm myõ chuyeân moân ôû caùc bònh vieän bao giôø cuõng muoán bieát vaø nhìn thaáy thaønh quaû giaûi phaãu cuûa ngöôøi baùc só ñoàng nghieäp cuûa mình. Laø bònh nhaân, baïn cuõng caàn thaåm

Taïi sao bò beänh tieåu ñöôøng? Khi insulin bò thieáu moät caùch tuyeät ñoái, töùc laø khi caùc teá baøo cuûa tuïy taïng tieát ra insulin (ñöôïc goïi laø teá baøo beâta) bò phaù huûy, khoâng theå tieát ra ñöôïc insulin ñuû theo nhu caàu cuûa cô theå, ta seõ bò tieåu ñöôøng loaïi 1 (type 1 diabetes). Vì vaäy maø nhöõng ngöôøi bò tieåu ñöôøng loaïi 1 caàn phaûi chích insulin. Söï phaù huûy cuûa caùc teá baøo beâta tieát ra insulin, trong 90 phaàn traêm caùc tröôøng hôïp, bò gaây ra bôûi moät quaù trình ñöôïc goïi laø töï mieãn (autoimmune). Töï mieãn laø moät quaù trình maø trong ñoù caùc teá baøo mieãn dòch (quaân lính) cuûa cô theå cöù töôûng moät phaàn naøo ñoù cuûa cô theå (trong tröôøng hôïp naøy laø caùc teá baøo beâta tieát ra insulin) laø keû thuø, vaø quaân ta cöù theá maø xuùm vaøo ñaùnh quaân mình, khi caùc teá baøo beâta bò thieät haïi ñeán moät möùc naøo ñoù, noù seõ khoâng coøn ñuû söùc ñeå cung caáp löôïng insulin caàn thieát cho cô theå, vaø theá laø ta baét ñaàu bò tieåu ñöôøng loaïi 1. Loaïi tieåu ñöôøng thöôøng gaëp nhaát laïi laø beänh tieåu ñöôøng loaïi 2 (type 2 diabetes). Trong tröôøng hôïp naøy, caùc teá baøo beâta vaãn maïnh khoûe vaø tieát ra ñaày ñuû insulin. Tuy nhieân, khi ñeán caùc teá baøo ñeå leân chöông trình cho caùc teá baøo tieáp nhaän ñöôøng vaøo ñeå bieán thaønh naêng löôïng hoaït ñoäng, nhöõng teân gaùc cöûa (receptor) cuûa teá baøo laïi trôû chöùng khoâng cho insulin vaøo laøm vieäc (tieáng Myõ goïi laø “insulin resistance”), vaø do ñoù, teá baøo khoâng theå duøng chaát ñöôøng, vaø möùc

ñöôøng laïi trong maùu laïi bò taêng cao. Chaát ñöôøng lang thang ngoaøi maùu voâ tích söï roài quaäy phaù lung tung gaây ra ñuû bieán chöùng. Ngoaøi hai nguyeân nhaân chính (beänh tieåu ñöôøng loaïi 2 vaø beänh tieåu loaïi 1) keå treân, ñöôøng trong maùu cuõng coù theå taêng cao trong moät soá caùc tröôøng hôïp khaùc. Trong caùc tröôøng hôïp naøy, neáu nguyeân nhaân ñöôïc giaûi quyeát, möùc ñöôøng trong maùu seõ coù theå trôû laïi bình thöôøng. Moät soá trong caùc nguyeân nhaân naøy laø: - Moät soá u böôùu tieát ra caùc chaát noäi tieát coù taùc duïng laøm taêng löôïng ñöôøng trong maùu. - Moät soá thuoác coù theå laøm taêng ñöôøng trong maùu. Ví duï: Caùc chaát coû chaát glucocorticoids (thöôøng duøng trò vieâm khôùp vaø caùc loaïi vieâm khaùc, coù ngöôøi coøn laïm duïng ñeå trò caûm), caùc chaát thuoác kích thích thaàn kinh giao caûm... - Moät soá beänh cuûa gan. - Caùc roái loaïn cuûa caùc moâ môõ. - Moät soá beänh cuûa tuïy taïng. - Moät soá roái loaïn cuûa baép thòt. (myotonic dystrophy)

ñònh kyõ naêng cuûa baùc só giaûi phaãu qua vieäc nghe thaáy thaønh quaû caùc coâng trình giaûi phaãu phöùc taïp. Nhìn thaønh quaû hai cuoäc giaûi phaãu caêng da buïng - moät ñaøng bònh nhaân ít ñau coù theå ñi ñöùng laïi bình thöôøng sau 7 ngaøy vaø moät ñaøng khaùc, bònh nhaân 3, 4 tuaàn sau giaûi phaãu vaãn coøn ñau nhieàu vaø khoâng theå ñi thaúng ngöôøi - baïn coù nghó ñeán söï khaùc bieät veà kyõ naêng vaø söï kheùo tay cuûa hai nhaø giaûi phaãu khoâng?

só coù phaûi laø plastic & reconstructive surgeon khoâng?” Baây giôø coù moät soá baùc só seõ chæ quaûng caùo tieáng Vieät laø “baùc só giaûi phaãu thaåm myõ.” Vôùi söï gia taêng hieåu bieát vaø tieán boä cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Hoa Kyø, hieän nay ít coù söï nhaàm laãn giöõa hai loaïi baùc só giaûi phaãu “plastic & reconstructive surgeon” vaø “cosmetic surgeon.” Theá nhöng, khi chuyeån sang tieáng Vieät, thaät khoù phaân bieät vì caùc “cosmetic surgeons” (baùc só tai-muõi-hoïng, baùc só giaûi phaãu maét, baùc só saûn phuï khoa, baùc só giaûi phaãu haøm mieäng, baùc só giaûi phaãu toång quaùt) cuõng töï quaûng caùo goïi laø “baùc só giaûi phaãu thaåm myõ” khieán cho bònh nhaân laàm töôûng caùc baùc só naøy cuõng ñöôïc huaán luyeän chuyeân moân trong ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ vaø taùi taïo hình nhö baùc só “plastic & reconstructive surgeon.” Ñaây laø moät chieàu höôùng roõ raøng... nhöõng baùc só naøy thieät ra khoâng muoán baïn bieát nghaønh chuyeân moân thaät söï cuûa hoï... ngaønh maø khoâng phaûi laø chuyeân veà giaûi phaãu thaåm myõ (baùc só moã toång quaùt, baùc só saûn phuï khoa), hoaëc ngaønh chuyeân veà moät phaàn nhoû, raát haïn cheá trong ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ

CHUYEÄN CAÛNH CAÙO CUÛA MOÄT SOÁ BÒNH NHAÂN TRONG QUAÄN CAM Töø luùc toâi vieát veà ñeà taøi huaán luyeän cuûa caùc ngaønh y khoa, coù moät soá baùc só ngoaøi ngaønh thaåm myõ vaø taïo hình ñaõ coá thay ñoåi caùch xöng hoâ cuûa hoï ñeå bònh nhaân khoù nhaänbieát hoï chæ laø moät baùc só moã toång quaùt, baùc só tai-muõihoïng, baùc só saûn phuï khoa, baùc só da, baùc só gia ñình/noäi thöông, hoaëc döôïc só coá laøm veà ngaønh thaåm myõ. Toâi coù moät soá bònh nhaân ñaõ cho bieát laø khi hoï böôùc vaøo moät soá vaên phoøng tham khaûo, hoï thaáy baùc só treo moät trang baùo coù chöõ raát to “reconstructive surgeon,” hoaëc ñöôïc coâ

thö kyù noùi raèng, ñaây laø baùc só “M.D.”, hoaëc baùc só “plastic surgeon.” Moät thôøi gian sau, khi giaûi phaãu xong, vaø ñaõ quaù muoän roài, bònh nhaân môùi khaùm phaù ra laø ngöôøi baùc só naøy khoâng phaûi laø baùc só M.D. (baùc só y khoa) nhö vaên phoøng ñaõ noùi, maø laø baùc só baèng D.O. (doctor of osteopathy). Hôn nöõa, baùc só ñoù cuõng khoâng phaûi laø baùc só giaûi phaãu thaåm myõ vaø taïo hình (plastic & reconstructive surgeon), maø laø baùc só moã toång quaùt, baùc só tai-muõi-hoïng, vaø baùc só saûn phuï khoa, hoaëc baùc só da. Nhieàu ngöôøi bònh nhaân noùi laø luùc suy nghó laïi, thì töø ñaàu ñeán cuoái trong cuoäc tieáp xuùc vôùi baùc só vaø vaên phoøng, hoï môùi hieåu raèng nhöõng ngöôøi baùc só naøy khoâng bao giôø ñeå baèng hoïc thieät cuûa hoï trong vaên phoøng hoaëc treân theû “business card” hoaëc trong trang quaûng caùo cuûa hoï. Nhieàu ngöôøi bònh nhaân luùc suy nghó laïi môùi hieåu raèng nhöõng baùc só naøy khoâng bao giôø noùi roû veà ngaønh chaùnh cuûa hoï, moät ngaønh khoâng phaûi laø ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ plastic & reconstructive surgery. Baïn neân hoûi roõ baùc só cuûa baïn nhöõng ñieàu sau ñaây: 1. Hoûi baèng tieáng Myõ, “baùc

Thaân meán Baùc só Nguyeãn Traàn Hoaøng (Coøn tieáp)

(baùc só tai-muõi-hoïng chuyeân veà maët thoâi). Neáu nhöõng baùc só naøy thaät söï noùi vôùi baïn hoï laø baùc só moã toång quaùt hoaëc tai-muõi-hoïng, baïn daùm lieàu nhaém maét ñöa thaân cho nhöõng baùc só naøy ñuïng tôùi ngöïc hoaëc buïng cuûa baïn? Neáu ñoù laø giaù caû reû nhaát cuûa quaän Cam? Baïn chuù yù laø caùc baùc só plastic & reconstructive surgeons seõ quaûng caùo roõ raøng laø baùc só giaûi phaãu thaåm myõ vaø taùi taïo hình. Hoûi baùc só cuûa baïn coù baèng M.D. khoâng? Coù vaøi baùc só khoâng chuyeân veà ngaønh y khoa, töùc laø khoâng coù baèng M.D. Nhöõng baùc só naøy thöôøng quaûng caùo laø “Baùc só John Doe” nhöng khoâng neâu ra baèng (döôïc khoa, nha khoa, etc). Laøm nhö vaäy, hoï mong raèng luùc baïn thaáy 2 chöõ baùc só, baïn seõ nhaän laàm laø baùc só y khoa (coù baèng M.D.). Baïn neân töï hoûi mình laø taïi sao ngöôøi baùc só ñoù phaûi giaáu dieám thaân phaän huaán luyeän cuûa mình? Vaø neáu ngöôøi baùc só ñaõ khoâng thaät thaø veà lai lòch, thì baïn coù theå coøn tin töôûng vaøo nhöõng lôøi duï doã cuûa baùc só ñoù hoaëc cuûa ngöôøi laøm vaên phoøng cuûa baùc só khoâng?

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Danh thuû Ronaldo mô ñoaït Giaûi Nobel Hoøa Bình

Boùng troøn: RIO DE JANEIRO, Brazil - Tieàn ñaïo xuaát saéc cuûa ñoäi Brazil vaø ñoäi Caâu laïc boä Real Madrid cuûa Taây Ban Nha, Ronaldo, cho bieát hoâm 11-12, laø moät trong caùc öôùc voïng

trong ñôøi cuûa mình laø giaønh ñöôïc Giaûi Nobel hoøa bình. Trong cuoäc phoûng vaán daønh cho tuaàn baùo Epoca, Ronaldo, 29 tuoåi, töøng ñöôïc baàu choïn laø caàu thuû xuaát saéc

nhaát theá giôùi cuûa FIFA (Lieân ñoaøn boùng troøn Theá giôùi), ñaõ noùi nhö sau: “Toâi muoán löu laïi moät hình aûnh ñeïp khoâng nhöõng vôùi tö caùch moät caàu thuû maø coøn laø vôùi tö caùch moät Ñaïi söù thieän chí cuûa Lieân Hieäp Quoác nöõa.” Ronaldo, cuõng nhö ñoàng ñoäi Zinedine Zidane, trong ñoäi Real Madrid, ñeàu laø Ñaïi söù thieän chí cuûa Chöông trình phaùt trieån cuûa Lieân Hieäp Quoác (UNDP), tuyeân boá tieáp: “Toâi coá gaéng laøm vieäc suoát ñôøi toâi vaø seõ phaán ñaáu voâ cuøng maõnh lieät ñeå ñoaït cho baèng ñöôïc moät Giaûi Nobel Hoøa Bình.” “ Luùc ñoù toâi môùi coù theå caûm thaáy thaät haøi loøng veà cuoäc soáng. Moät söï hy sinh xöùng ñaùng ñeå buø ñaép cho caùc noã löïc cuûa toâi.” Tuy nhieân danh thuû boùng troøn naøy, töøng giuùp ñoäi Brazil ñoaït chöùc voâ ñòch Theá giôùi vaøo naêm 2002, cho bieát khoâng döï ñònh ñi sang laõnh vöïc chính trò. Ronaldo noùi tieáp: “Aecio Neves (Thoáng Ñoác tieåu bang Minas Gerais, cuûa Brazil), laø moät baïn thaân cuûa toâi, coù noùi raèng khi naøo oâng ñaéc cöû Toång Thoáng Brazil, thì oâng seõ saün saøng cöû toâi laøm Boä Tröôûng Theå Thao.” “Neáu söï kieän naøy maø xaåy ra thaät, toâi caàn phaûi chuaån bò ngay töø baây giôø. Toâi chöa bao giôø nghó ñeán ñieàu ñoù, tuy Danh thuû Ronaldo, aùo traéng, cuûa Brazil vaø cuûa ñoäi Real nhieân toâi cuõng khoâng boû qua Madrid, caàu thuû xuaát saéc nhaát theá giôùi, cuõng mô ñeán moät ñieàu ñoù ñaâu.” L.T. ngaøy ñöôïc trao cho Giaûi Nobel Hoøa Bình.

Hamilton ñöa Pistons ñeán chieán thaéng 109-98 tröôùc Kings

Tin töùc NBA:

thaéng 109-98 cuûa Detroit Pistons trong traän gaëp Sacramento Kings treân saân Palace of Auburn Hills, Michigan, toái Thöù Tö. Chauncey Billups goùp theâm 28 ñieåm vaø môùm banh cho ñoàng ñoäi ghi ñieåm 19 laàn, nhieàu nhaát trong soá caùc caàu thuû ôû muøa boùng NBA naêm nay. Veà phía Kings, Brad Miller ghi 16 ñieåm, Shareef Abdur-Rahim vaø Mike Bibby cuøng 14 ñieåm. Detroit daãn 56-48 ôû giöõa traän nhöng Kings ñaõ baùm theo vaø chæ coøn thua moät ñieåm, 69-68 ôû ñaàu hieäp 3, tröôùc khi Detroit daãn trôû laïi. Nhö vaäy thaønh tích cuûa Pistons ñeán nay laø 16-3 trong khi Kings 10-13. Trong traän Orlando MagicNew York Knicks, caàu thuû Grant Hill trôû laïi saân laàn ñaáu

Keát quaû caùc traän toái Thöù Tö: Chicago 105, Toronto 94 Philadelphia 106, Atlanta 101 Boston 85, Indiana 71 Orlando 105, New York 90 Detroit 109, Sacramento 98 Charlotte 91, New Jersey 83 Miami 100, Milwaukee 83 L.A. Lakers 94, Memphis 79 Dallas 102, Phoenix 96 New Orleans 102, L.A. Clippers 89 Utah 82, Portland 77 Houston 111, Golden State 105. Ñaùng chuù yù nhaát laø hai traän Detroit Pistons-Sacramento Kings vaø Orlando Magic-New York Knicks. Huaán luyeän vieân Pat Riley môùi trôû veà höôùng daãn ñoäi Miami Heat töø ñaàu tuaàn, ñaõ taïo ñöôïc hai chieán thaéng lieân tieáp cho ñoäi naøy, Miami Heat-Chicago Bulls 100-97 toái Thöù Ba vaø Miami HeatMilwaukee Bucks 100-83 toái Thöù Tö. Richard Hamilton ghi 36 ñieåm goùp phaàn lôùn vaøo chieán

sau 19 traän vaéng maët vì phaûi giaûi phaãu maøng ruoät hoâm 31 thaùng 10. Hill ñaõ baén ñöôïc moät traùi 3 ñieåm trong moät pha quyeát ñònh vaø Dwight Howard ghi 23 ñieåm goùp phaàn vaøo chieán thaéng cuûa Orlando treân saân Madison Square Garden, New York City. Vôùi söï coù maët laïi cuûa Hill, Hedo Turkoglu vaø Pat Garrity vöõng loøng khai thaùc ñöôïc lôïi theá trong nhöõng sô hôû cuûa New York Knicks ñeå

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

ghi ñieåm. Turkoglu ghi 16 ñieåm vaø Garrity 17. Sau traän ñaáu, Turkoglu nhaän xeùt: “Hoï gioáng nhö thieáu lieân laïc vaø khoâng giuùp nhau ñöôïc gì. Haàu nhö hoï ñeå ngoû cho Pat vaø toâi haønh ñoäng. Theo toâi coù leõ Knicks coù nhieàu caàu thuû treû vaø haõy coøn caàn hoïc hoûi kinh nghieäm cho neân ñaõ giao ñaáu raát loän xoän. Trong moät traän ñaáu khoâng neân ñeå ñoái phöông lieân tieáp taán coâng nhö vaäy.”

Hình beân: Richard Hamilton, soá 32 cuûa Detroit Pistons, taán coâng laùch qua Shareef Abdur-Rahim, soá 3, vaø Brad Miller, soá 52 cuûa Sacramento Kings, trong traän ñaáu treân saân Palace of Auburn Hills, Michigan, toái Thöù Tö vöøa qua. (Hình D. Lippitt/Einstein/NBAE via Getty Images)

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

Tay ñua Lance Armstrong seõ phaûi ra toøa aùn ôû YÙ veà toäi phæ baùng Ferrari ñaõ cho mình thuoác kích thích. Ngaøy 1 thaùng 10 naêm 2004, Ferrari bò buoäc toäi gian laän trong theå thao vaø haønh söû vai troø döôïc só baát hôïp phaùp, nhöng ñaõ khaùng aùn. Luaät sö Giuseppe Napoleone cuûa Simeoni noùi vôùi phoùng vieân thoâng taán xaõ Reuters raèng “Quan toøa phaùn ñònh laø maëc daàu lôøi bình luaän cuûa Armstrong ñöôïc ñaêng taûi treân moät tôø baùo Phaùp, nhöng haønh ñoäng phæ baùng Simeoni vaãn xaûy ra vì ñöông söï naøy ñoïc ñöôïc tôø baùo qua Internet”. Luaät sö Enrico Nan cuûa

Armstrong cho bieát seõ khaùng nghò veà ñòa ñieåm phieân toøa. Lance Armstrong, 34 tuoåi, khoâng bò boù buoäc phaûi ra tröôùc toøa nhöng neáu bò keát toäi, theo luaät YÙ, coù theå laõnh aùn tuø töø 1 ñeán 6 naêm. Simeoni vaø Armstrong ñaõ ñuïng ñoä nhieàu laàn trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Thaùng 8 naêm 2004, Armstrong ñaõ bò ñaët döôùi söï ñieàu tra chính thöùc vì baïo haønh vôùi Simeoni, sau khi ñaõ röôït ñuoåi vaø cheøn ngaõ Simeoni trong chaëng 18 Voøng Phaùp Quoác 2004. Tuy nhieân cuoäc ñieàu tra ñaõ ñöôïc chaám döùt vaøo ñaàu naêm nay. (HC)

Hai tay ñua Lance Armstrong (ñoäi US Postal/Myõ) vaø Filippo Simeoni (ñoäi Domina Vacanze/YÙ), beân traùi, trong chaëng 18 Voøng Phaùp Quoác naêm 2004; töø Annemasse tôùi Lonsle-Saunier, ngaøy 23 thaùng 7 naêm 2004. (Hình JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

Toái Thöù Saùu seõ coù caùc traän (treân saân cuûa caùc ñoäi thöù hai) Utah-Indiana, 5 p.m. New York-Atlanta, 5 p.m. Golden State-Toronto, 5 p.m. Milwaukee -Boston, 5:30 p.m. Denver-New Jersey, 5:30 p.m. Miami-Philadelphia, 6 p.m. Chicago-Detroit, 6 p.m. Phoenix-New Orleans, 6 p.m. Orlando-Dallas, 7:30 p.m. SeattlePortland, 8 p.m. Washington-L.A. Lakers, 8:30 p.m.

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH

THE THELAW LAW

ROMA, YÙ Lance Armstrong, tay ñua xe ñaïp Hoa Kyø 7 laàn voâ ñòch Voøng Phaùp Quoác seõ phaûi ra tröôùc moät toøa aùn taïi YÙ vaøo ñaàu naêm tôùi, sau khi thua tay ñua ngöôøi YÙ Filippo Simeoni trong moät phieân toøa sô khôûi hoâm Thöù Tö. Thaåm phaùn ngöôøi YÙ Nicola Insiti phaùn ñònh raèng Lance Arrmstrong phaûi ra tröôùc phieân toøa ngaøy 7 thaùng 3 taïi Latina, thaønh phoá queâ höông cuûa Simeoni gaàn Rome, vì trong cuoäc phoûng vaán cuûa nhaät baùo Phaùp Le Monde naêm 2003 Armstrong ñaõ goïi Simeoni laø keû noùi doái. Naêm 2002, Simeoni ñaõ cung caáp baèng chöùng cho toøa aùn trong vuï xeùt xöû Michele Ferrari, cöïu huaán luyeän vieân cuûa Armstrong, vaø noùi raèng

SOÁNG KHOÛE

DAT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D WESTMINSTER

BOLSA

MAGNOLIA

FWY 22

FWY

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

S¨n ph¸m ½õìc chöng nhºn tiÅu chu¸n ch¶t lõìng quâc tÆ

CH˜C M÷NG LÍ GI€NG SINh & TÆT NGUY‰N ‡€N NƒM 2006

ISO -9001

MUA M€Y SÁ T´NG PIN RECHARGEABLE

TrÙ Gi€

$29.99

t÷ ½iÌn anh-viÎt, viÎt-anh, anh-anh

T÷ ½iÌn anh-viÎt-phŸp T÷ ‡IÌN ANH-VIÎT, VIÎT-ANH CŒ HŽN MæT TRIÎU T÷. ½­i t÷ ½iÌn anh-anh american heritage dictionary. ‡·Y ‡™ VƒN PH­M Nhœ : T÷ ‡ãNG NGHØA, T÷ PH‚N NGHØA,

ÆNG

PH€T „M TI

ANH / viÎt

/ PH€P

C„U ThÏ Dò, NHŒM T÷, biÆn ½äi ‡æNG T÷ V.V...

‡M THO­I CŒ PH€T „M TIÆNG ANH, VIÎT,

PH€P, ž, NHºT, hÝa lan, ½öc, T„Y BAN NHA, TIÆNG Phä THNG V TIÆNG QU‚NG ‡NG.

9 Bæ T÷ ‡IÌN CHUY‰N NGHIÎP. 22 H­NG MòC TRONG T÷ ‡IÌN THúC DòNG. ½·y ½ð cŸc cµu hÞi ½Ÿp vË b¡i luyÎn thi nhºp tÙch mþ mèi nh¶t

$359

$279

sä ghi nhè (vèi bæ nhè lèn 256k bytes). CÜ chöc n¯ng ½àc l­i nhiËu l·n. T÷ ‡iÌn Anh-ViÎt, ViÎt-Anh, Anh-Anh.

9 Bæ T÷ ‡iÌn ChuyÅn NghiÎp : ‡iÎn ToŸn, ‡iÎn Tø, Xµy Dúng, Cç KhÏ, Ngo­i Thõçng, Kinh TÆ, Luºt, Y Dõìc, Du LÙch.

kháng c·n pin back up, lõu trù dù liÎu kháng bÙ m¶t

$199

$159

Sø dòng pin AAA ho´c Adaptor

(626)285-8688

MAIL ORDER : 1(800)735-1309

h xŸ c - rß r¡ ng

$269

flash memory

8525 E.Valley Blvd.Rosemead CA 91770

ng ù

Anh - ViÎt ch Ïn

$329

Vèi kþ thuºt hiÎn ½­i nh¶t

TECHNOLOGY INC.

Ph Ÿt µm so ng

ROWLAND HTS, CA.

‡¡m tho­i cÜ phŸt µm tiÆng Hoa, Anh, PhŸp v¡ Tµy Ban Nha.

WESTMINSTER, CA.

(626) 964-1498

(Trõèc cøa chì € ‡áng)

1050 S. NOGALES ST.#110 ROWLAND HTS, CA 91748

9221 BOLSA AVE #11-12 WESTMINSTER, CA 92683

(714) 899-8488

SAN GABRIEL, CA. (626) 573-2556

Monterey Park, CA. (626)307-2618 1635 S. SAN GABRIEL BLVD, 230N. Garfield Ave., #D1 SAN GABRIEL, CA 91776 Monterey Park, CA91754

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc

DAT

GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Ngöïa Con Voâ Gia Ñình RUTH KELLEY Vieát cho baùo Times

Phaàn 5 Tieáp theo kyø tröôùc: Ngöïa baïch con coù söøng treân ñaàu ñaõ ñi qua heát maûnh ñaát cuûa nhöõng caâu truyeän , coá tìm moät nôi ñeå ôû. Ngöïa baïch con chaùn naûn ñeán möùc noù quyeát ñònh khoâng laøm phieàn tôùi ngoâi nhaø kyø laï coù coâ beù teân Alice ôû. Nhöng khi noù ñeán gaàn, noù thaáy moät baõi coû cao xanh möôùt trong saân. Noù ñoùi quaù beøn tính gaëm moät vaøi mieáng. Noù gaàn gaëm ñöôïc moät mieáng, coù ngöôøi la leân, “Ñöøng coù maø gaëm coû cuûa tôù chöù.” Ngöïa baïch con nhìn leân thì thaáy Alice ñöùng ñoù. “Baïn laøm gì ôû ñaây?” Coâ beù heùt leân. “Toâi xin loãi. Toâi ñoùi quaù. Toâi ñi tìm moät maùi nhaø ñeå ôû caû ngaøy trôøi roài. Toâi chöa coù mieáng gì trong buïng töø ngaøy hoâm qua.” “Baïn töø ñaâu tôùi vaäy?” Coâ beù hoûi. “Toâi ñöôïc sanh ra treân nuùi vôùi nhöõng con ngöïa nhöng hoï khoâng cho toâi ôû vôùi hoï nöõa. Toâi khoâng gioáng hoï. Chæ vì caùi söøng

xaáu xí, ngu ngoác, daïi khôø treân ñaàu cuûa tôù maø thoâi.” “Noù ñaâu coù xaáu xí, ngu ngoác, daïi khôø ñaâu. Ñi vôùi tôù, tôù seõ chæ cho baïn xem.” Coâ beù daãn ngöïa con vaøo nhaø vaø cho noù ñöùng tröôùc caùi göông lôùn. Laàn ñaàu tieân, ngöïa baïch con thaáy ñöôïc chính mình. Noù nghieâng ñaàu beân traùi, roài beân phaûi ñeå nhìn cho roõ.” “Moät caùi söøng thaät ñeïp ñaáy chöù,” noù noùi. “Sao khoâng ai chöùa chaáp toâi vaäy?” “Vì baïn quaù ñaëc bieät. Baïn phaûi ôû moät nôi ñaëc bieät chöù,” Alice noùi. Coâ beù aán maët cuûa coâ vaøo taám göông. Thaät ngaïc nhieân, taám göông meàm ra vaø tan thaønh söông. “Ñi vôùi tôù,” coâ beù noùi. Vaø coâ daãn ngöïa con ñi qua maøn söông. Ngöïa con nhìn thaáy moät caùi caây ñaày cuû caø roát, naëng ñeán noãi caønh cuûa noù xaø xuoáng maët ñaát. Coû cao ñeán buïng laøm noù ngöùa ngaùy. Nhöõng buïi caây moïc ñaày rau baép caûi. “Xöù thaàn tieân môùi laø nôi ôû hoaøn haûo nhaát cho con ngöïa moät söøng ñaáy.” Alice noùi.

The Colt That Didn’t Belong BY RUTH KELLEY Special to The Times

Part 5 The story so far: The white colt with the bump on his head has traveled all over Storyland trying to find where he belongs. The white colt was so discouraged he decided not to bother with the strange house that the girl named Alice lived in. But when he got near, he saw a big lawn with long green grass in the yard. He was very hungry and decided to eat a few bites. He barely got a nibble when someone shouted, “You leave my grass alone.”

Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

TRANG GIÔÙI THIEÄU KINH DOANH & DÒCH VUÏ TRANG GIÔÙI THIEÄU KINH DOANH & DÒCH VUÏ

SAN DIEGO DONG VAN FASHIONS CLOTHING - SHOES - WATCHES - CLOCKS MON-SUN 9 AM - 7:30 PM 6947 LINDA VISTA RD #D SAN DIEGO, CA 92111

VAN ONG PH (858) 569-9541 FAX (858) 569-9857

KC

TRAVEL & SERVICES

HUNG TONY NGUYEN -

This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

SAN DIEGO TRANG GIÔÙI THIEÄU KINH DOANH & DÒCH VUÏ

4138 University Ave., San Diego, CA 92105 Tel: (619) 516-4888 * 516-5888 Fax: (619) 516-4000 Khaån Caáp Tel: (619) 261-1441 24/24 Email: KCNWtravel@aol.com - Baùn Veù Maùy Bay Quoác Noäi Vaø Quoác Ngoaïi. - Ñaëc Bieät Veà Vieät Nam Giaù Reû. - Passport, Visa, Re-Entry Permit, I.D. - Honeymoon Packages, Tour.

Laøm Hoà Sô Baûo Laõnh Vôï Choàng. Chön ù g Nhan ä Ñocä Than â , Con â g Ham ø . Xin Theû Xanh, Quoác Tòch Dòch Caùc Loaïi Giaáy Tôø. NOTARY PUBLIC.

AUDIO-TEK KHANH PHARMACY 4575 El Cajon Blvd., #C, San Diego, CA 92115

5360 University Avenue, San Diego, CA 92105

ONKYO - YAMAHA - SONY PANASONIC - PIONEER - BMB NIKKODO - XPL - HARMAN KARDON J.B.L - INFINITY - SOUND - DYNAMICS OPEN 7 DAYS A WEEK 10:00 AM - 8:00 PM

(619) 287-2800 Fax: (619) 287-1319 Tel:

PHÔÛ HOØA

Phôû Vaân

4717 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115

Ñaëc bieät coù caùc loaïi cheø

Vietnamese Restaurant

Tel: (619) 283-6431 Parking Roäng Raõi Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn: töø 7 giôø saùng ñeán 8 giôø toái

* Hôïp Khaåu Vò * Cafeù Phaùp Tuyeät Vôøi * Nhaïc Choïn Loïc

COÙ BEER

Vietnamese Restaurant 7 ngaøy trong tuaàn Töø 7g30 AM - 10g00 PM 4658 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115

(619) 280-3398

The white colt looked up and there stood Alice. “What are you doing here?” she yelled. “I’m sorry. I’m very hungry. I’ve been looking for a home all day. I haven’t had anything to eat since yesterday.” “Where are you from?” the girl asked. “I was born up on the mountain with the horses, but I can’t stay with them. I don’t belong. It’s all because of this awful, stupid, silly thing on my head.” “That’s not an awful, stupid, silly thing. Come with me and I’ll show you.” The little girl led the colt into the house and stood him in front of a big looking glass. For the first time, the white colt could see himself. He tipped his head from side to side to get a better look. “It’s a beautiful horn,” he said. “Why won’t anyone let me stay? “It’s because you are so special. You belong in a special place,” Alice said. She pressed her face against the looking glass. Wonder of wonders, the glass softened and turned to mist. “Come with me,” she said. And she led the colt right through the mist. The colt saw trees full of carrots, so heavy that their branches hung to the ground. Tall grass tickled his tummy. The bushes were covered with cabbages. “Wonderland is the perfect place for a unicorn,” Alice said.

(Gaàn vaên phoøng BS Sôn, BS Tueä, gaàn Food To Go Nhö Lan vaø Tieäm Traùi Caây Meã)

PHUÏC VUÏ QUYÙ VÒ VÔÙI NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM: * Döôïc Só haønh ngheà laâu naêm taïi Vieät Nam vaø Myõ * Höôùng daãn taän tình vaø tæ mæ beänh Tieåu Ñöôøng, Phong Thaáp * Seõ giao thuoác taän nhaø (vuøng East San Diego, Linda Vista vaø Mira Mesa)

(619) 281-9420

ÑAÄM ÑAØ ÑAÀY HÖÔNG VÒ Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn töø 7 giôø saùng - 9 giôø toái

(619) 280-0199

DS. LEÂ THÒ ÑOAØN

Trung Taâm Baêng Nhaïc

BOÁN PHÖÔNG

Vietnamese Restaurant 4233 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92105

Tel:

GIÔØ MÔÛ CÖÛA Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 3:00 PM Chuû Nhaät: Nghæ

5366 University Ave., San Diego, CA 92105 (Keá beân chôï Vieãn Ñoâng East San Diego, ñöôøng 54)

Nguyeãn Troïng Baûo

Ñieän Thoaïi:

(619) 582-4221

* Coù ñaày ñuû CD's, Phim Boä, DVD's Movies, DVD's Karaoke (Vietnamese - Lao - Thai - Chinese - Philippino - English). Gift - Toys - Alarm Clock - Art Picture (Sôn daàu) * Maùy Kim Töï Ñieån, saùch baùo, taïp chí ñuû loaïi ôû Santa Ana (Vieãn Ñoâng, Ngöôøi Vieät, Viet Tide, Saigon Nhoû, Chí Linh, Vaên Hoa, Naéng Mai - KBC, Mai) * Moät röøng Video cc caùc Trung Taâm taïi hn nhö: Thuùy Nga, Asia, Tình, Vaân Sôn, Hoaøi Linh vv.vv. * Haøng traêm loaïi VCD vaø DVD voõ hiep ä chuyen å am â tien á g Vietä * Hanøg tram ê cacù loaiï Video cuaû Trung Tam â Tanâ Coå Giao Duyenâ Môû Cöûa 7 Ngaøy Trong Tuaàn Töø 10 AM - 8 PM

Uy Tín - Lòch Söï - Vui Veû PARKING Roäng Raõi


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

CREDIT CHECK For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745 TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT

) te rs

us

Mu a Th saém 16 Pre öù S tr 8a th vie aùu öôùc (n go aïi m aùn w trö g ø h -1 aøn 12 g 0p Do or m b

Thöù Baœy 17 thaùng 12 töø 7am ñeán nöœa ñeâm!

17 Tieáng Tieát Kieäm Trong Toaøn Tieäm!

8.99

Toaøn boä aùo thun cho caùc beù trai – goàm ñoà chôi mieãn phí khi mua aùo! Giaù thöôøng 17.99

Bôùt 50%

Caùc boä troø chôi

Giaù haï 9.99-49.99

Bôùt 50-60%

Giaù thöôøng 19.99-99.99

Toaøn boä aùo veùt vaø aùo khoaùc cho quyù oâng

Bôùt 50% Toaøn boä quaàn, aùo hieäu W® & nicole

Giaù haï 79.99–299.99 Giaù thöôøng $160-$600

Giaù haï 12.99-39.99 Giaù thöôøng $29 - $80

Doorbusters: töø 7am – tröa! Thöù Baœy 17 thaùng 12 Bôùt 70% Toaøn boä nöõ trang vaøng

9.99

99.99

Toaøn boä aùo len muøa leã cho caùc beù gaùi

Toaøn boä aùo da cöøu lòch laõm

Giaù thöôøng 29.99

Phieáu giaœm giaù aùp duïng cho Thöù Baœy töø 6 giôø chieàu ñeán nöœa ñeâm

khi mua töø $50 trôœ leân

* $10 off savings coupon redeemable for a merchandise purchase that totals $50 or more in JCPenney Stores, Saturday, December 17, 2005 from 6 pm - midnight. Discount does not apply to Value Right, “2 or more” prices, Jewelry Bonus Buys, Cosmetics & Fragrances, Cookware, Cutlery & Gadgets, Floor Care, Furniture & Mattresses, Personal Care Appliances, Small Appliances and Electronics, Clarks, Columbia Sportswear Co., Easy Spirit, Hunter Douglas, Levi’s Jeans, Nike Max Air, Catalog/Internet and Outlet Stores, Salon Products, Services & Service Contracts, or Gift Cards, prior purchases, or in combination with any other discount coupon/certificate. No cash value. One coupon per customer. Coupon must be surrendered at time of purchase. Unauthorized duplications, reproductions or facsimiles of this coupon cannot be accepted. Discount is applied to all qualifying items purchased on a prorated basis; any applicable refunds will be given in the prorated amount.

020010900010000000005186

Giaù thöôøng 299.99

Phieáu giaœm giaù aùp duïng cho Thöù Baœy töø 6 giôø chieàu ñeán nöœa ñeâm

* $15 off savings coupon redeemable for a merchandise purchase that totals $75 or more in JCPenney Stores, Saturday, December 17, 2005 from 6 pm - midnight. Discount does not apply to Value Right, “2 or more” prices, Jewelry Bonus Buys, Cosmetics & Fragrances, Cookware, Cutlery & Gadgets, Floor Care, Furniture & Mattresses, Personal Care Appliances, Small Appliances and Electronics, Clarks, Columbia Sportswear Co., Easy Spirit, Hunter Douglas, Levi’s Jeans, Nike Max Air, Catalog/Internet and Outlet Stores, Salon Products, Services & Service Contracts, or Gift Cards, prior purchases, or in combination with any other discount coupon/certificate. No cash value. One coupon per customer. Coupon must be surrendered at time of purchase. Unauthorized duplications, reproductions or facsimiles of this coupon cannot be accepted. Discount is applied to all qualifying items purchased on a prorated basis; any applicable refunds will be given in the prorated amount.

khi mua töø $75 trôœ leân

020015900010000000005187

Ghi danh theœ tín duïng JCPenney vaø khi ñöôïc chaáp thuaän, quyù vò seõ ñöôïc bôùt 10% cho ñôït mua haøng laàn tôùi. *Tuøy thuoäc vaøo chaáp thuaän tín duïng. Vaøi giôùi haïn vaø ngoaïi leä aùp duïng. Xem ñieàu leä ñeå bieát theâm chi tieát. Haï giaù keát thuùc ngaøy 17 thaùng 12. % giaœm treân giaù thöôøng. Vaøi ngoaïi leä aùp duïng. Ñeán tieäm ñeå bieát theâm chi tieát.


Phuï Nöõ Gia Ñình

.3”

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Nemcoma: PSoáetra ng soùt töø thaûm kòch

coù ñöôïc trong tay.” OANH THÔ Sau ñaây laø moät trích ñoaïn ôû trong cuoán hoài kyù “Love aõ gaàn moät naêm qua, Always, Petra” cuûa coâ vieát veà keå töø ngaøy cuoäc ñôøi thaûm kòch maø coâ ñaõ traûi qua cuûa coâ ngöôøi maãu noåi vaøo naêm ngoaùi. tieáng Petra Nemcoma bò tan naùt bôûi côn soùng thaàn Tsu“Toâi (Petra) nhôù laïi laø nami ôû vuøng Nam AÙ, gieát mình ñaõ raát haïnh phuùc vaøo cheát gaàn 200 ngaøn ngöôøi. khoaûng thôøi gian aáy. Toâi Baäy giôø thì coâ gaùi xinh ñeïp ñang nghæ maùt ôû Thaùi Lan, sinh tröôûng ôû Czech, vöøa trôû moät ñaát nöôùc maø toâi öa thích laïi laøm vieäc. nhöng cuøng luùc vôùi ngöôøi yeâu cuûa toâi teân laø baét ñaàu thaønh hình toå chöùc Simon Atlee. Simon laø moät baùc aùi rieâng cuûa coâ mang teân nhieáp aûnh gia vaø chuùng toâi “Give 2 Asia Happy Hearts môùi trôû thaønh ngöôøi yeâu cuûa Fund” ñeå gaây quyõ xaây tröôøng nhau ñöôïc 18 thaùng. Döôùi hoïc vaø nhaø cöûa cho ngöôøi daân maét toâi, Simon laø moät ngöôøi taïi vuøng ñaát bò taøn phaù ñoù ôû Thaùi Lan. Petra Nemcoma cho bieát muïc ñích cuûa coâ trong hoaït ñoäng töø thieän naøy laø ñeå giuùp treû con xaây laïi cuoäc soáng cuûa chuùng. Chính coâ cuõng ñang coá xaây döïng laïi ñôøi soáng cuûa rieâng mình tuy vaãn chöa tìm ñöôïc tình yeâu môùi. Petra noùi: “Khi naøo noù ñeán thì haüng hay, baây giôø toâi soáng töøng daäy phuùt cuûa ñôøi soáng bôûi vì ñoù laø nhöõng gì chuùng ta

Ñ

ñaøn oâng ñaùng yeâu vì beân caïnh vieäc coù tính haøi höôùc anh laø moät ngöôøi raát saâu saéc. Khoâng nhö nhöõng ngöôøi thôï chuïp hình khaùc, Simon luoân luoân luoân kieân nhaãn vaø dòu daøng vôùi toâi khi chuïp hình cho toâi, cuõng nhö luùc chuùng toâi khoâng phaûi laøm vieäc. Do ñoù, chæ sau 6 thaùng laøm vieäc chung, chuùng toâi ñaõ trôû neân taâm ñaàu yù hieäp. Baïn muoán bieát caùi tieáng ñoäng maø toâi nghe thaáy ñaàu tieân vaøo buoåi saùng naøy 26 thaùng 12 aáy laø gì khoâng? Ñoù laø nhöõng tieáng la heùt kinh hoaøng. Toâi vaø Simon ñang ôû tröôùc haøng ba cuûa hotel Orchid ôû Khao Lak thì nhöõng tieáng keâu theùt nhö vaäy vang ñaày trong khoâng gian, ñaøn baø vaø treû con chaïy taùn loaïn. Tieáp theo ñoù laø moät tieáng saám xeù tai gioáng nhö moïi thöù bò suïp ñoå tröôùc moät cuoäc taán coâng. Boãng nhieân möïc nöôùc daâng leân nhanh moät caùch laï luøng, ñaåy chuùng toâi troâi giaït ra moät doøng nöôùc cuoán maõnh lieät. Tröôùc khi bò nöôùc chia caùch, trong nhaùy maét, toâi thaáy khuoân maët cuûa Simon vaø nghe tieáng anh aáy la leân: “Petra, chuyeän gì xaûy ra vaäy?” Toâi khoâng theå traû lôøi vì toâi khoâng bieát gì caû. Roài Simon bieán maát, nhöng vaøi daäy sau ñoù, toâi laïi nhìn thaáy Simon ôû moät nôi caùch xa toâi vaø ñang laën huïp giöõa nhöõng côn soùng doàn daäp. Toâi cuõng thaáy moät mieáng maùi nhaø noåi leân treân maët nöôùc vaø toâi keâu: “Simon, baùm vaøo caùi maùi nhaø”. Nhöng roài toâi khoâng thaáy Sinon ñaâu nöõa caû, theá nhöng toâi nghó Simon bôi raát gioûi chaéc laø anh aáy seõ khoâng sao. Petra, soáng soùt ñöôïc nhôø baùm vaøo moät caây Palm vaø

Khuoân Maët

Phuï Nöõõ

sau ñoù ñöôïc moät nhoùm 6 ngöôøi ñaøn oâng cöùu. Trong suoát 8 tieáng ñoàng hoà chôø ñôïi aáy, coâ ñaõ ngaát ñi roài tænh daäy nhieàu laàn vì côn ñau ñôùn do bò gaãy xöông hoâng vaø bò chaûy maùu ôû beân trong cô theå (internal bleeding) gaây ra. Petra ñöôïc khieâng treân moät taám neäm vaø ñem veà ñeán Hotel Orchid, nôi chæ coøn moät ít khu vöïc chöa bò taøn phaù. Ngöôøi bò thöông naèm la lieät khaép nôi vaø toâi nghó raèng Simon theá naøo cuõng soáng soùt vaø coù leõ ñang tìm kieám toâi. Vaøo chieàu toái hoâm ñoù, ngöôøi ta baét ñaàu chôû ngöôøi bò thöông ñeán moät nhaø thöông ôû ñòa phöông. Toâi naèm trong moät chieác xe van vaø baát cöù moät cöû ñoäng naøo cuõng laøm cho toâi ñôùn ñau cuøng cöïc. Toâi ngoaùi ñaàu nhìn ra bieån vaø chöa bao giôø toâi thaáy maët trôøi laïi coù caùi maøu ñoû röïc nhö maùu aáy, khi noù

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

DAT

Laù Thö Baïn Gaùi YEÁN TUYEÁT

Nhöõng ngöôøi cha ôû nôi ñaâu?

Coâ baïn gaùi cuûa toâi, Trôøi vaãn coøn toái ñen vaøo nhöõng buoåi saùng cuûa thaùng 12 ôû Cali khi toâi thöùc daäy vieát thö cho baïn. Choác nöõa ñaây, naéng aám seõ laøm tan ñi raát nhanh ñaùm söông muø laïnh leõo bao truøm khoâng gian cuûa caùi muøa ñoâng, roài seõ ñi qua raát voäi vaõ, cuûa chuùng ta. ÔÛ quaän Cam, ñeøn giaêng quanh nhöõng ngoâi nhaø, saùng laáp laùnh vaøo ban ñeâm troâng raát ñeïp vaø vui maét. Naêm nay vaøo dòp leã Giaùng sinh, nhöõng con nai “made in China” ñang traøn vaøo thaønh phoá, guïc gaëc caùi ñaàu cuûa chuùng trong saân tröôùc cuûa nhöõng cö daân ôû ñaây vì giaù caû cuûa noù nheï nhaøng hôn maáy naêm tröôùc. Caùi gì chöù ngöôøi Trung Hoa hình nhö bao giôø cuõng voâ ñòch veà vuï baét chöôùc moät moùn haøng goác naøo ñoù vaø giaù thì reû hôn nhieàu ñoái thuû khaùc treân thöông tröôøng. Coøn vieäc haøng Made in China reû maø coù xaøi beàn hay khoâng, thì ñoái vôùi ña soá ngöôøi Myõ hình nhö chaúng phaûi laø vaán ñeà quan troïng laém thì phaûi? Giöõa muøa leã laïc, toâi laïi vieát cho baïn veà moät ñeà taøi khoâng maáy vui vì hoâm qua ôû sôû laøm, toâi gaëp moät ngöôøi meï treû môùi 19 tuoåi, beá treân tay moät ñöùa con beù boûng deã thöông, vöøa môùi chaøo ñôøi ñöôïc hai thaùng. Vaø cuõng vì söï gaëp gôõ naøy, toâi muoán vieát thö cho baïn veà nhöõng ngöôøi

Tieáp trang C2

Tieáp trang C2

Beáp hoàng

Gaø naáu röôïu vang Vaät lieäu: 4 muoãng boät mì; 1 con gaø gioø, 3 pounds, caét laøm taùm mieáng; 1 muoãng canh daàu oâ-liu, 5 muoãng canh bô, 20 caùi cuû haønh nhoû; 20 caùi naám, 1 chai röôïu vang ñoû Burgundy, moät boù hoaëc tuùi höông lieäu (bouquet garni) duøng ñeå taêng theâm muøi vò cho moùn gaø, 3 teùp toûi, 1 muoãng caø pheâ ñöôøng caùt môõ gaø (ñöôøng hôi vaøng), muoái vaø tieâu ñen; 1 muoãng canh ngoø taây, baêm nhoû vaø baùnh mì nöôùng ñeå trang hoaøng.

NGOÏC YEÁN Söu taàm vaø giôùi thieäu

Caùch laøm: 1. Cho 3 muoãng canh boät mì vaø gia vò vaøo trong moät tuùi nhöïa lôùn roài boû töøng mieáng gaø vaøo trong ñoù laéc ñeàu cho ñeán khi ñöôïc phuû moät lôùp boät moûng. Ñun daàu vaø 4 muoãng canh bô trong moät caùi noài, roài boû cuû haønh vaøo xaøo töø 3 ñeán 4 phuùt, cho ñeán khi cuû haønh hôi vaøng. Cho theâm naám vaøo xaøo trong 2 phuùt. Vôùt ra baèng moät caùi muoãng coù khe hôû vaø ñoå vaøo moät caùi cheùn, roài ñeå rieâng ra moät beân. 2. Cho nhöõng mieáng gaø vaøo daàu ñang noùng vaø chieân cho ñeán khi vaøng khaép caùc maët, khoaûng töø 5 ñeán 6 phuùt. Ñoå röôïu Burgundy leân, vaø cho theâm höông lieäu, toûi, ñöôøng caùt môõ gaø cuøng vôùi gia vò vaøo. 3. Ñem ñun soâi, ñaäy naép laïi vaø ninh nhoû löûa trong 1 tieáng ñoàng hoà, thænh thoaûng quaäy ñeàu. 4. Ñoå cuû haønh, bacon vaø naám vaøo noài trôû laïi, ñaäy naép vaø naáu theâm khoaûng 30 phuùt. 5. Vôùt gaø, rau caûi vaø bacon ra baèng moät caùi muoãng coù khe hôû, roài xeáp vaøo moät caùi ñóa ñöôïc laøm cho aám. Laáy boù höông lieäu ra vaø ñun soâi chaát loûng trong noài khoaûng 2 phuùt, troän vôùi bô vaø boät mì coøn laïi chung vôùi nhau, ñaùnh cho ñeán khi hôi ñaëc, roài ñoå leân gaø vaø trang hoaøng vôùi ngoø taây cuøng baùnh mì chieân. (NY)


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Khuoân Maët

Phuï Nöõõ Petra Nemcoma Tieáp trang C1

ñang töø töø laën xuoáng. Sau moät ngaøy ôû nhaø thöông Khao Lak, Petra ñöôïc di chuyeån ñeán moät cô sôû y teá lôùn hôn. Taïi ñaây, moät du khaùch khoâng bò thöông ñaõ giuùp coâ lieân laïc vôùi ngöôøi chò ruoät teân laø Olga vaø coâ aáy höùa laø seõ bay ñeán Thaùi Lan vaøo ngaøy 28 thaùng 12, 2004. Toâi caûm thaáy thaät laø an uûi khi nghe tin Olga seõ ñeán ñeå ôû beân caïnh toâi. Toâi noùi vôùi Olga: “Em khoâng sao ñaâu. Chæ coù ñieàu laø em khoâng bieát Simon ôû ñaâu thoâi”. Vaø khi noùi nhö theá, toâi baét ñaàu khoùc nöùc nôû. Leigh, baïn cuûa toâi ñang ñi nghæ Heø ôû India, khi nghe tin toâi bò naïn, cuõng saép xeáp ñeå ñeán Thaùi Lan thaêm toâi. Sau naøy, Leigh keå laïi laø toâi ñaõ khoâng heà nhaéc gì ñeán Simon caû. Thaät ra, toâi khoâng muoán nhaéc ñeàn Simon vì toâi muoán tin chaéc 100% laø anh aáy seõ ñöôïc bình an. Cho duø baùc só cho toâi nhöõng lieàu morphine thaät maïnh beân caïnh nhieàu loaïi thuoác khaùc nöõa nhöng nhöõng côn ñau cuûa toâi vaãn hieän dieän moãi ngaøy. Buoåi toái, toâi coøn traûi qua nhöõng giaác mô khuûng khieáp. Vieäc bình phuïc cuûa toái tieán trieån moät caùch nhanh choùng ñeán noãi caùc baùc só coi ñoù nhö moät pheùp laï. Toâi xuoáng caân vaø thaân hình chæ coøn da boïc xöông, nhöng ba tuaàn sau ñoù thì toâi ñöôïc saép xeáp ñeå trôû veà Praque. Sau gaàn moät thaùng ôû beänh vieän, Memcova veà nhaø cuûa cha meï cuûa coâ ñeå döôõng beänh. Cho maõi ñeán thaùng 3, 2005, Petra môùi ñöôïc tin laø ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa Simon. Toâi laëng ngöôøi ñi tröôùc

tin Simon ra ñi. Ñaàu oùc toâi quay cuoàng vaø toâi töï hoûi: “Taïi sao toâi laïi soáng trong khi Simon thì phaûi cheát?” Vaø yù nghó gheâ gôùm nhaát caén röùt toâi laø neáu chuùng toâi khoâng ñi Thaùi Lan thì Simon vaãn coøn soáng beân caïnh toâi. Vaøo thaùng 5 naêm 2005, toâi bay trôû laïi Thaùi Lan bôûi vì toâi muoán xaây döïng moät cô quan baùc aùi ñeå coù theå taøi trôï cho vieäc xaây döïng laïi tröôøng hoïc, cuõng nhö cung caáp söï naâng ñôõ tinh thaàn cho nhöõng ñöùa treû moà coâi cha hay meï. Chuyeán bay keùo daøi caû thaûy 26 tieáng ñoàng hoà töø Chzech ñeán Thaùi Lan vaø haàu nhö trong suoát thôøi gian aáy toâi ñaõ khoâng ngöøng chaûy nöôùc maét. ÔÛ thaønh phoá Khao Lak, toâi tìm ñöôøng trôû laïi Orchid Hotel vaø böôùc veà höôùng bieån. Nhöõng caây Palm vaãn coøn naèm raûi raùc treân maët ñaát vaø dó nhieân khoâng caùch gì toâi ñoaùn ñöôïc caùi caây naøo toâi ñaõ baùm vaøo ñoù ñeå ñöôïc soáng coøn. Toâi böôùc tôùi moät thaân caây traày truïa vaø quyø xuoáng ñeå ñaët moät boù hoa beân caïnh. Toâi ngöôùc maét doõi nhìn chaân trôøi vaø boãng nhieân loøng toâi traøn ngaäp söï giaän döõ. Toâi ñaù vaøo nöôùc bieån vaø la leân: “Bieån ôi, maøy thaät laø khoán naïn vaø taøn aùc!” Boãng nhieân, hình nhö toâi nghe tieáng cöôøi cuûa Simon voïng leân ñaâu ñoù vaø gioïng noùi cuûa anh vang leân hoûi toâi: “Ai khoán naïn vaø taøn aùc haû Petra?” Söï töùc giaän trong toâi tan bieán ñi. Toâi nhaän ra raèng, ôû ñaây khoâng heà coù aùc quyû maø chæ coù ñònh meänh maø thoâi. Toâi coù mang theo beân mình moät ít tro cuûa Simon vaø toâi raûi chuùng vaøo nöôùc bieån. Khi ñoù, toâi laïi nghe gioïng Simon noùi raèng: “OK, Petra, haõy böôùc tôùi ñi”. Toâi thaàm noùi: “Simon ôi, em seõ böôùc ñeán vôùi taát caû nhöõng gì maø em coù theå laøm ñöôïc ñeå giuùp nhöõng ngöôøi ñang caàn söï giuùp ñôõ. Em laøm nhö vaäy bôûi vì tình yeâu daønh cho anh vaø cho moïi ngöôøi.” (OT) (Vieát döïa treân baøi vieát töø tôø People)

Laù Thö Baïn Gaùi Nhöõng ngöôøi cha ôû nôi ñaâu?

Tieáp trang C1

cha vaéng maët trong ñôøi soáng cuûa nhöõng ñöùa con. Toâi khoâng bieát goïi ngöôøi ñaøn baø naøy laø thieáu nöõ hay laø thieáu phuï bôûi vì tröôùc maét toâi, coâ aáy laø moät ñöùa treû baèng tuoåi con hay chaùu cuûa toâi vaø baïn. Dó nhieân, toâi cuõng ñaõ töøng gaëp khoâng bieát bao nhieâu baø meï treû hôn nhö vaäy nöõa, nhöng laàn naøy, coù leõ vì ñoâi maét to vaø buoàn cuûa coâ gaùi, khi naøo cuõng nhö coù moät doøng leä nhö chöïc traøo ra, coïng theâm caùi thaân hình gaày oám, yeáu ñuoái cuûa coâ laøm toâi thöông caûm. Vaø treân heát moïi ñieàu, toâi xuùc ñoäng, nhö bao nhieàu laàn muûi loøng khaùc, vì bieát raèng caùi ñöùa beù trong tay cuûa baø meï treû naøy khoâng coù cha beân caïnh, baây giôø vaø trong nhieàu naêm saép tôùi cuûa cuoäc ñôøi noù. Coâ gaùi naøy oâm con chaïy troán khoûi ngöôøi baïn trai thöôøng ñaùnh ñaäp vaø chöûi maéng coâ. Ñoù cuõng chæ laø moät lyù do deã hieåu nhaát cuûa moät söï chaám döùt vieäc soáng chung. Theá nhöng, toâi khoâng chòu noåi vieäc ngöôøi ñaøn oâng giô tay leân ñaùnh vôï khi cô theå ngöôøi meï ñang coøn non yeáu sau laàn sinh nôû; hay truùt nhöõng lôøi coäc caèn, thoâ loã xuoáng caùi tinh thaàn, coù leõ vaãn coøn ngôõ ngaøng vaø sôï haõi vôùi traùch nhieäm môùi cuûa moät ngöôøi meï - ñoàng thôøi cuõng coøn laø cuûa moät ñöùa treû con . Khoâng bieát baïn coù nhö toâi, ñoâi luùc töï hoûi taïi sao khi ngöôøi ta yeâu nhau thì chaúng caàn vì moät lyù do roõ raøng naøo caû, coøn khi chia tay thì coù haøng ngaøn lyù do khaùc nhau vaäy nhæ? Ñaõ coù bao nhieâu cuoäc soáng chung ñi ñeán söï keát thuùc maø phaàn lôùn do söï xuaát hieän cuûa moät ngöôøi thöù ba hay vì côø baïc, vì nghieän huùt. Noùi moät caùch coâng baèng, ñaøn baø cuõng coù ngoaïi tình, cuõng laøm tan cöûa naùt nhaø vì nghieän ngaäp chöù khoâng phaûi chæ coù ñaøn oâng. Theá nhöng nhöõng tröôøng hôïp naøy cuõng chæ laø soá ít. ÔÛ Myõ, moät khi vôï choàng chia tay nhau, phaàn lôùn nhöõng ngöôøi cha thöôøng bieán maát khoûi cuoäc ñôøi con caùi raát nhanh. Nhaát laø khi hoï boû vôï con vì moät ngöôøi ñaøn baø khaùc. Maáy ngöôøi ñaøn oâng naøy thaûn nhieân xaây döïng moät cuoäc ñôøi môùi, saên soùc, chìu chuoäng maáy ñöùa con coù vôùi ngöôøi vôï thöù hai. Khoâng moät laàn hoûi han, thaêm vieáng, chöù ñöøng noùi chi ñeán vieäc gôûi tieàn caáp döôõng cho nhöõng ñöùa con maø hoï ñaõ goùp phaàn taïo ra vôùi ngöôøi vôï cuõ. Coù nhieàu ngöôøi tuyeân boá moät

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 caùch voâ traùch nhieäm raèng con hoï ñaõ coù chính phuû lo vôùi trôï caáp xaõ hoäi. Beân caïnh ñoù, toâi ñaõ töøng nghe moät vaøi ngöôøi cha than thôû veà soá tieàn trôï caáp hoï phaûi traû sau khi li dò. Coù ngöôøi tìm caùch chaïy troán vieäc caáp döôõng baèng caùch doïn nhaø ñi tieåu bang khaùc, hay laøm vieäc nhöng chæ choïn choã naøo traû tieàn maët ñeå toøa aùn khoâng theå tröø tieàn löông cuûa hoï cho vuï caáp döôõng con. Haønh ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi cha voâ tö caùch ñoù thì coù leõ ngay caû nhöõng ngöôøi cha vaø ngöôøi choàng töû teá khaùc cuõng phaûi laéc ñaàu chaøo thua, bôûi vì ai cuõng bieát raèng boån phaän tinh thaàn cuûa ngöôøi cha ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa ñöùa con töø khi môùi sinh cho ñeán luùc tröôûng thaønh, coøn quan troïng hôn caû côm aên vaø aùo maëc haøng ngaøy. Dó nhieân, toâi cuõng bieát coù moät vaøi phuï nöõ, cay ñaéng vì söï chia tay neân ñaõ ñem maáy ñöùa con ra ñeå söû duïng nhö moät ñoøn traû thuø ngöôøi ñaøn oâng ñaõ ra ñi. Phaàn lôùn soá ngöôøi naøy phaûi coù tieàn baïc vaø cuûa caûi thì môùi coù khaû naêng toán tieàn luaät sö vaø toán thì giôø ñeå laøm coâng vieäc naøy nhö vaäy. Chöù coøn phaàn ñoâng nhöõng baø meï khaùc thì moät khi oâng choàng döùt aùo ra ñi, thöôøng boû laïi moät caûnh nhaø xô xaùc vaø moät ñaøn con nheo nhoùc. Hoï phaûi taát baät laøm vieäc raát cöïc khoå ñeå nuoâi thaân vaø nuoâi con. May maén thì nhöõng ñöùa con thaønh nhaân, khoâng may maén thì hö ñoán. Duø keát quaû coù theá naøo ñi nöõa, toâi bieát laø hoï ñaõ coá gaéng hy sinh raát nhieàu ñeå ít nhaát, cung caáp cho con nhöõng gì maø hoï coù theå laøm ñöôïc. Moät soá baïn beø vaø ngöôøi quen cuûa toâi laøm vieäc trong nhöõng cô quan xaõ hoäi thì dó nhieân ñaõ quaù quen thuoäc vôùi nhöõng caûnh ngoä töông töï nhö cuûa ngöôøi meï treû noùi treân. Vaø sau nhieàu naêm laøm vieäc chaéc roài hoï cuõng phaûi chai ñaù tröôùc voâ soá caûnh ngoä cuûa cuoäc ñôøi maø mình coù dòp tieáp xuùc haøng ngaøy. Trong soá ñoù, moät coâ baïn töøng khuyeân toâi khoâng neân ñeå tình caûm tham döï vaøo hoaøn caûnh cuûa khaùch haøng, vì nhö theá chæ laøm coâng vieäc cuûa mình theâm caêng thaúng, khoâng coù lôïi cho vaán ñeà söùc khoûe vaø tinh thaàn veà laâu, veà daøi. Toâi thì nghó raèng laøm coâng vieäc cuûa moät nhaân vieän xaõ hoäi thì caàn phaûi coù söï ñoàng caûm, nhö theá môùi coù theå giuùp ngöôøi khaùc ñeán nôi ñeán choán (dó nhieân trong khaû naêng cuûa mình!) Coøn coù ngöôøi döûng döng tröôùc ñau khoå cuûa ngöôøi khaùc vì laøm coâng vieäc naøy chæ vì vaán ñeà lôïi töùc, maéc môù gì phaûi “thöông vay, khoùc möôùn” cho meät thaân, thì dó nhieân ñoù laø quyeàn cuûa hoï. Toâi cho raèng khi cuoäc ñôøi rieâng tö töøng kinh qua nhöõng baát traéc, khoán khoù vaø ñaéng cay, baïn thöôøng deã thoâng caûm hôn vôùi ngöôøi khaùc. Theá cho neân, ñöa ngöôøi meï treû ra khoûi sôû laøm, toâi nhìn theo caùi daùng laàm luõi böôùc ñi trong hôi laïnh vaø boùng toái chaäp choaïng cuûa buoåi hoaøng hoân maø loøng daáy leân moät noãi buoàn man maùc. Toâi bieát coâ gaùi aáy seõ oâm con thaät chaët trong voøng tay khi ñoùn chuyeán xe buyùt trôû veà caên nhaø taïm truù. Vaø toâi mong sao caùi voøng tay oâm cuûa ngöôøi meï aáy seõ aám aùp vaø vöõng maïnh cho ñöùa con ñöôïc aáp uû vaø nöông töïa maõi maõi, cho duø cha cuûa noù ôû nôi ñaâu ñi nöõa. Heïn baïn thö sau nheù. (YT)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI

VIEÄT

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-120605/198330

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-31L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. Free moät thaùng Hi-Speed Online, charter, 714-677-7229 100-7L-111105/195352

100-14L-120605/198414

Townhouse 3PN/ 2.5PT goù c Westminster - Magnolia, nhaø môùi ñang troáng, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Giaù $1,750/ thaùng. Lieân laïc Ngoïc Anh 714-454-7634 hoaëc Lan Anh 714-247-9688

100-14L-120705/198518

Nhaø 3PN, 1PT môùi, ñeïp.05. Khu toát, gaàn tröôøng hoïc I, II, III vaø nhaø thôø. Goùc Chapman vaø Dale. Giaù $1600. Chuû bao gas, ñieän nöôùc. Goïi Tuøng 714-914-7820

Nhaø 3PN, 1.5PT, Westminster sau chôï ABC khu yeân tònh gaàn chôï, gaàn tröôøng hoïc, nhaø troáng, doïn vaøo ngay. $2000/M. Moïi chi tieát L/L Kimberly: 714-657-2188

100-10L-111305/195501

100-8L-120805/198725

4 Plex Apartment (2PN/1.5PT) kieåu townhouse. Phoøng khaùch, nhaø beáp döôùi laàu, 2PN treân laàu goùc Westminster & Harbor. Ñ/ chæ: 14102 Buena, Garden Grove cho thueâ $1300/thaùng. Deposit $1000. Nhaän housing. L/L Ngaân: 714-448-7557

100-17L-111705/196042

ª Townhouse Westminster goùc Bolsa & Magnolia 2 taàng 3PN/ 2.5 PT (nhaø roäng trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Magnolia. Doïn vaøo ngay. ª 4 Plex Garden Grove goùc Lampson & Harbor 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. L/L: 714-335-2222 or 714-3761900

100-28L-111805/196204

Calespana APT beân caïnh Asian Mall, chôï ABC. Coù 1 vaø 2PN, roäng an ninh, yeân tònh. $150 hueâ hoàng ngöôøi giôùi thieäu. No housing. L/L: Victoria Ng. 714-8930519

100-21L-112105/196526

Nhaø 4PN, 2PT ôû Huntington Beach (Mac Fadden & Beach) gaà n tröôø n g hoï c Goldenwest, shopping Center, Freeway, khu yeân tónh, cho thueâ $2250/thaùng, deposit $2000. Housing OK. L/L 301-573-1410

100-28L-112305/196846

ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá G.G, 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay. Khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng. Coù saân tröôùc vaø sau, taân trang môùi. Nhaän housing. $2100/thaù n g. 9932 Lenore Ave, goùc Gilbert/ Lampson. ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá WTM 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay, khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng toaøn boä taân trang môùi. Nhaän housing $2150/ thaùng. 14321 Riveron Circle. L/L: 714-904-8988

100-5L-112305/196861

ª Nhaø G.G. Good location (Trask + Galway), 5BD + 4BA 2 car garage. Coù 2 master môùi build in + taân trang toaøn dieän. Vaøo ngay! ª Nhaø khaùc (Magn + Chapman) 5BR + 2BA + 2 cars... Taân trang toaøn dieän. Caû 2 ñöôïc xem nhö duplex! Will buy by tenants in Future?! Tom: 714-903-3736 or 7573736, 262-7859

100-7L-120205/198015

Nhaø gaàn chôï N. Vieät, tröôøng, freeway, 4P. nguû, 3 restroom, p. khaùch roäng, P. g/ ñình 500sq, saân ñaäu 6 xe, raøo töôøng, khu toát. L/L Coâ Taâm Ñ.T 714-2651076

100-14L-120305/198095

Nhaø Huntington Beach 3PN/2PT, saïch, roäng thoaùng, khu an ninh + yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc shopping + freeway + chôï VN, doïn vaøo anytime. Housing OK. L/L: 714-399-6320

100-14L-120305/198113

Nhaø Garden Grove cho möôùn. Chæ nhaän housing 3 phoøng nguû. Lieân laïc 714-414-5140

100-14L-120305/198126

ORANGE CITY. 4 Plex 2PN/1PT. 1 garage, phoøng khaùch roäng, gaàn freeway 22, 5, 57 vaø Main-Place, nhaän housing $1200/M. Doïn vaøo 1/2006. Goïi Tuøng 714-771-6499, cell: 714-280-2942 100-12D167-120305/198129

Nhaø 3PN/ 2PT, 2 xe garage, vöôøn roäng, nhieàu caây aên traùi, khu raát yeân tónh, ñeïp, gaàn tröôøng hoïc, chuøa, nhaø thôø, shopping, goùc Katella & Magnolia. Goïi 714883-4141 100-28L-120505/198218

Nhaø rieâng gaàn Riverside Mall, gaàn freeway 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaän housing, doïn vaøo ngay. Giaù $1,500. Goïi 714726-1423

MIDWAY CITY. Nhaø brandnew, 3PN, 2PT, central heat + air. Khu yeân tónh, gaàn Phöôùc Loäc Thoï, tröôø n g hoï c , $2000/M. Nhaä n housing. L/L: 714-785-3879 100-7L-120905/198815

Townhouse 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém goùc Harbor & Hazard. Rent $1500. Nhaän housing & thöông löôïng. Doïn vaøo ngay. L/L Thanh: 714-336-9127 hoaëc Traâm: 714-898-8796, Thuûy: 714348-9324

100-7L-120905/198839

Nhaø laàu môùi roäng 1800 Sqft, gaàn nhaø thôø phoá Bolsa vaø Park 3BD, 2 Bth + bonus giaù $1700 + 1/2 utility deposit $1000 + 1st + last. Chris: 714-376-6780. Coù theå doïn vaøo ngay.

100-7L-120905/198900

100-7L-121205/199083

Nhaø roä n g ñeï p goù c Ward + Edinger coù laàu, 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, gaàn Mile Square Park, tröôøng hoïc, chôï VN, giaù $2300 + deposit. L/L: 418-0879

100-7L-121205/199089

Nhaø G.G 1PN, 1PT, 2 car garage coù remote, nhaø coù phoøng khaùch roäng, enclosed patio balcony, coù maùy giaët maùy saáy trong nhaø, sôn môùi, gaàn chôï Ngöôøi Vieät goùc WTM/Euclid. Giaù $1200/ thaùng. Deposit $1000, nhaø troáng. L/L: 714-936-6969

North Long Beach, khu yeân tónh, nhaø 3 phoøng two baths car garage. Nhaän housing, goïi Quyù 562-841-5519 100-6L-121205/199096

Nhaø Garden Grove, 4 nguû, 2 taém $1700 thaùng deposit $1000. Goùc Chapman & West. Doïn vaøo 15/ 1/06. Nhaø 3 nguû 1 taém $1500 thaùng deposit $800. Doïn vaøo thaùng 1/06. L/L: 714-390-3499 100-7L-121205/199100

Nhaø roäng, ñeïp ôû Fountain Valley 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 1 den, 1 phoøng khaùch, phoøng living room, R.V parking gaàn freeway 405, tröôøng hoïc, traïm xe bus. Giaù $2,300 + deposit. L/L 714-234-7219 100-7L-121205/199116

Nhaø TP/ G. Grove Magnolia + Gar./ Grove 3PN, 2PT 2 car garage saân vöôøn roäng, nhieàu caây aên traùi, öu tieân housing 3 phoøng. Goïi 714-539-9221 100-5L-121205/199165

GARDEN GROVE. Nhaø môùi xaây raát roäng, saïch ñeïp, coù laàu, traàn cao, trong khu yeân tónh, security gate, doï n vaø o thaù n g gieâ n g $1,900/ month, housing OK. Open House 12/23/05. L/L Thuûy 714-263-5229 100-7L-121205/199179

Goùc Beach/Mc.Fadden, gaàn saân tennis. Nhaø 4 phoøng nguû, 4 phoøng taém giaù $2500/thaùng + deposit. Khoâng nhaän housing. Call Haïnh 714-448-3230

Nhaø 3PN, 2PT. Goùc Westminster vaø Fairview. Garage nhieàu parking $1850/thaùng. Linh: 626-7574926

100-7L-120905/198901

Victorville/Adelanto (San Bernadino) nhaø duplex cho möôùn, 2PN, 1PT, Ac/heater, garage, patio indoor laundry hook-ups, khu yeân tónh $660/thaùng (bao nöôùc raùc) + deposit. 562-8023361, 562-276-5681

Triplex House goùc Beach/ McFadden. Nhaø roäng 2PN/ 1PT, ñoái dieän tröôøng De-Mille, remodel kitchen/ bathroom. 2 carport parking. 15361 Van Buren St., $1,295/ month. L/L Xuaân Dung (H) 714-893-3371, (cell) 714230-9440, 714-230-9482

100-7L-120905/198902

Nhaø 2 taàng 3 bed, 2 1/2 baths, 2 car gar, corner lot, goùc Westminster/Olive. Doïn vaøo 1/ 15/06. $1500/M. L/L Töôi: 714642-4724 cell, 714-962-8594 PM

100-7L-120905/198908

Nhaø cho möôùn, gaàn chôï Ngöôøi Vieät 3PN, 1PT, phoøng family lôùn, theâm 1 phoøng coù loái ñi rieâng, nhaø saïch, ñeïp. 714-899-1907, 714-244-6185

100-14L-120905/198920

SOUTH COAST METRO. Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, gaàn freeway, tröôøng hoïc toát, saân roäng, caây aên traùi, housing only $1,750/ thaùng + $1,000 deposit, available 1/7/05. 714-468-9679

100-7L-120905/198938

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 taém, 2 car garage, saïch, môùi sôn, gaàn chôï, freeway. Doï n ngay, Euclid/ Westminster $1800 thaùng, deposit $1000. 714-573-2700, 714-654-9381

100-7L-120905/198943

ª Townhouse 3PN/1.5PT goùc Westminster - Euclid, sôn thaûm beáp môùi, patio roäng Bolsa, spa. 1 garage + carport $1500/thaùng ª G.G. Nhaø 4PN/2PT. Nhaän housing. Magnolia + Katella, roäng saïch, ñeïp $2100/thaùng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. ª Cypress (Cerritos - Valley View). Townhouse 3PN/1.5PT, 2 garage vaøo nhaø, extra room, everything new. Tröôøng hoïc raát toát. $1700/thaùng. L/L Mai: 714-902-3630

100-7L-121005/198995

Nhaø môùi 5 tuoåi, khu Westminster 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, 2 taàng, laùng gieàng toát $2,350/ 1 thaùng + deposit. L/L Coâ Ty 714913-8309

100-7L-121005/199016

Nhaø 2 nguû, 1 taém, gaàn nhaø thôø Santa Barbara, khoâng nhaän housing $950/ 1 thaùng. Goïi 714-5985667 hay 714-908-6913

100-7L-121105/199065

Westminster. Nhaø 2 taàng 4PN/ 2PT phoøng khaùch, family, dining room, $1650/thaùng+ deposit. Doïn 1-1-06. Khoâng nhaän housing , share 2 phoøng lôùn, 1PT, loái ñi rieâng, caàn vôï choàng hoaëc Nöõ ($500-$700) sinh vieân, ñi laøm, bao utilities. L/L 714-9014027 ñeå lôøi nhaén

100-7L-121405/199383

4 PLEX: 2PN, 1PT, 1 garage. Brookhurst & Trask, môùi taân trang raát ñeïp, roäng raõi, thuaän tieän, khu yeân tónh. Giaù $1200 (No housing). Xin L/L Coâng: 714705-9378

100-7L-121205/199190

100-14L-121205/199191

ª Thaønh phoá Westminster. Nhaø cho thueâ 4BR, 3 Bath, 2 xe garage môùi saïch vaø ñeïp, $1800/ mos dep $1500. Nhaän housing, 714-741-8020 or 714-757-0041 ª Nhaø ôû Santa Ana 3BR, 1.75 bath $1700/mos ª Apt cho thueâ thaønh phoá Anaheim 1BR, 1 bath, saïch seõ, thoaûi maùi coù 1 garag ñaäu xe $875/ mos dep $600. Nhaän housing. 714-741-8020 or 714-757-0041 100-7L-121205/199210

Phoøng cho thueâ, goùc BushardHazard. Bao giaët saáy. Öu tieân quyù vò cao nieân, ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Doïn voâ 1/1/06. 714-8391240, cuoái tuaàn 714-398-6281 100-7L-121305/199228

Nhaø môùi 3PN, 1PT or 4PN, 2PT, goùc Beach and Chapman, gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø. Bao gas, ñieän, nöôùc. Doïn ñaàu thaùng 1/1/ 06. L/L Ngoïc: 714-262-6243. Phuc: 714-224-8494 100-7L-121305/199247

Nhaø 5PN, 2PT, gaàn chôï, tröôøng hoïc, shopping, doïn vaøo anytime, goùc ñöôøng Brookhurst & Westminster, $1800/thaùng. Goïi Khanh 714-468-6178 or Thuy 714-851-4047 100-14L-121305/199268

100-7L-121405/199385

100-7L-121405/199388

G.G, goùc Euclid/Chapman. Nhaø cho thueâ, 3PN/2PT, 2 xe garage. Khoâng nhaän housing. Move-in ñaàu thaùng Gieâng. $1500/thaùng. Lieân laïc cho Ly: 714-799-6490 100-7L-121405/199409

100-3L-121405/199431

Nhaø rieâng; 3 beds, 2 baths; vuøng Westminster, goùc Edward & Trask. Cho thueâ reû. Ñieàu kieän deã daøng. Öu tieân cho ngöôøi voâ 16/12. Xin lieân laïc 714-2777048, 714-892-7494 100-3L-121405/199477

ª Single house: 4 beds 2baths, thaønh phoá Westminster ª Huntington Beach: Midle School cho thueâ $2200/thaùng. Deposit 1 thaùng. Total remodel. L/L coâ Xuyeán 714-799-4908 or 714-414-9780 100-3L-121405/199479

Westminster Nhaø khu toát 4 PN, 2PT, Bolsa Chica / Westminster , available 01/05/06 hay 2/1/06, nhaän housing $1950, 714-7576197 No Pet 100-4L-121405/199482

Nhaø cho thueâ TP/G.G 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay, khu toát, coù saân, khoâ n g nhaä n housing $1560/ thaùng. Goùc Newland vaø Garden Grove. L/L: 714-537-8538 ngaøy or 714-856-9634 ñeâm 100-5L-121405/199486

WTM. Remodeled house ngay trung taâm Bolsa ñang troáng 2PN/ 1PT. Beáp & loái ñi rieâng, ñaäu xe treân saân. Gaàn chôï, tröôøng, freeways, $950/mon + $700 deposit. L/L: 714-534-3172 100-7L-121505/199504

Westminster Townhouse raát ñeïp cho thueâ 3PN, 2.5PT, 2 xe garage ñi thoâng vaøo nhaø. Roäng raõi, thaûm vaø gaïch môùi treû tuoåi, gaàn nhaø thôø WTM. Ñ/C: 7882 16th #A, gaàn goùc Westminster Ave/ Beach Blvd. Giaù cho thueâ $1675 1/T deposit $1200. Nhaän housing. L/L Larry 714-537-6111 100-7L-121505/199514

Nhaø Fountain Valley, goùc Euclid & Edinger 4PN/2PT, sunroom 3 xe garage nhieàu parking, khu an toaøn $2400 + deposit. L/L 714728-6440, 714-839-6440

100-7L-121305/199307

100-3L-121505/199518

100-7L-121305/199317

Lawndale. Nhaø 3 phoøng nguû, 1PT. Phoøng khaùch, nhaø beáp roäng raõi, doïn vaøo ngay gaàn tröôøng hoïc freeway, chôï VN. Lieân laïc 310-263-7085 home, 310-2970524 cell 100-7L-121305/199343

ª Nhaø 3PN + loft/ 2PT (RV park + 8 xe), mos to month. Giaù thueâ $1,700, no housing. 13472 Barnett, G.G. L/L Michael 714371-7886 ª Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, mos to month. Giaù thueâ $1,600, no housing. 12222 Brook Haven, G.G. L/L Michael 714-371-7886

Nhaø vuøng toát Santa Ana 3BR, 2BA family room corner house 1800sf, garage 2 xe, khu an ninh, near school, no pet, nhaän housing. L/L Trung 714-636-2836, 714-653-5987 100-5L-121505/199539

Nhaø taïi Anaheim, nhaø laàu 4 phoøng nguû, 2.5 nhaø taém $2,200/ thaùng. Lieân laïc Marie 714-7677884 100-7L-121505/199544

STANTON. 3PN, 2PT goùc Beach/ Cerritos khu yeân tónh, caàn ngöôøi thueâ daøi haïn. Giaù $1,750, nhaän housing, doïn vaøo 1/2006. L/L Baûo 714-251-4252, 714-9954107

100-14L-121505/199557

Nhaø roäng, môùi taân trang, coù central air, coång, 3 phoøng, 2PT, Euclid/ First, gaàn nhaø thôø St. Barbara, coù theå doïn vaøo ngay, coù kho “storage” 1,600 sqft. beân caïnh nhaø, coù theå chæ möôùn nhaø. Kathy 714-539-4901

110-28L-120205/197878

100-7L-121505/199584

110-7L-120205/198014

APT 1PN 1PT goùc Magnolia & Garden Grove; 12942 Shackleford #6, sôn thaûm maønh môùi, available now. Excellent neighbor treân laàu $800/th. 714307-8621

100-7L-121505/199585

110-14L-120305/198068

110-36L-052604/120220

ANAHEIM. Duplex 2 nguû, 2 taém, thaûm môùi, coù theå doïn vaøo ngay, nhaän housing. 714-775-0707 or cell 714-331-7603

110-14L-120305/198070

100-3L-121505/199598

110-7L-120305/198088

Condo cho möôùn 2BR 1 Bath giaù $1250/thaùng coäng tieàn coïc, raát khang trang. Goùc Westminster vaø Newhope, thaønh phoá Garden Grove. No housing. Lieân laïc coâ Yeán: 714-609-3286 hay Mr.Robert: 714-448-8723

100-3L-121505/199600

Nhaø cho thueâ. Garden Grove 3BR, 2BTH, 2 car: R.V park, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway. Goïi 12PM to 6PM rent $1,950M. 13421 Sorrel. 714-866-7095

110-14L-120305/198111

ª Nhaø rieâng 2PN/1PT $1250 ª 1 caên Studio $600 Goùc Chapman vaø Ninth, Garden Grove. Khoâng nhaän housing. Doïn voâ ngay. Xin lieân laïc 714-6795932

100-3L-121505/199613

BAÙN MOBILEHOME 3 phoøng nguû + den, 2 phoøng taém, roäng. Tieân rent + gas + raùc $1200/M. Ñöôøng G.G vaø West. Giaù $30,000. Phone: 714-263-5677

110-14L-120305/198116

100-7L-121505/199615

100-7L-120905/198832

ORANGE - Nhaø ba phoøng nguû, 2 phoøng taém bonus phoøng gaàn nhaø thôø, school, freeway, tieän cho ngöôøi ñi laøm Irvine. Lieân laïc Kieân: 412-1726 100-14L-121205/199202

SAN GABRIEL - Nhaø 3PN 1 den, 1PT. Khu yeân tónh $1350/thaùng, 1st + last deposit. Doïn vaøo ngay. L/L 213-200-7429 100-7L-121505/199525

VICTORVILLE - 4BD, 2.5 Bath. Phoøng raát lôùn vaø toát cho gia ñình. Gaàn freeway vaø khu shopping. Nhaän housing. Khu yeân tónh. L/ L: 714-234-9543, $1400. 100-7L-121405/199393

WESTMINSTER - Nhaø rieâ n g (4PN/2PT) goùc Westminster & Goldenwest. Chuû taân trang môùi tuyeät ñeïp, cho thueâ $2300 deposit $2000 hôïp ñoàng 6 thaùng, doïn ngay. L/L Ngaân 714-4487557

110-10L-070705/176723

ª GARDEN GROVE Condo 2PN. Garage, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 13191 Edland St. Goù c Brookhurst / Trask. Goïi 714-7192876.

110-7L-082205/183642

Apartment 1 phoøng nguû/ phoøng taém roäng thuoäc thaønh phoá Anaheim, goùc Ball & Anaheim Blvd., $825/thaùng, coù nhaän housing. Tel: 714-420-6232, pager 714409-1523, ñeå laïi phone lôøi nhaén seõ goïi laïi

110-14L-100505/190117

APT Huntington Beach 2 phoøng nguû 2 taém, sôn môùi thaûm môùi. Ñöôøng Slater Beach Blvd Koledo 17431 2 choã ñaäu xe, phone 8987519 vaø 537-3495 hoûi oâng Nam, $1400 thaùng + thaùng deposit

110-35L-102205/192551

Two bedroom one story garden apartment near Brookhurst/ Westminster, G.G, enclosed yard, pool, garage available. Near schools, shopping & park. $1195. No housing. Courtyard Villas. 714-638-3433

110-20L-102405/192745

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, bao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-7L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876.

Vuøng Stanton coång raøo. Khu yeân tònh 2PN/1PT. Giaù $1125/thaùng. Ñòa chæ 7882 1St. Goùc Beach/ Cerritos. (Nhaän housing). Giaù ñaëc bieät cho ngöôøi môùi ñeán. Period 12/3/05 - 12/23/05. L/L Tuaát: 714-478-7686

Vuøng Westminster. Thaûm vaø neàn môùi phoøng lôùn 2PN/1PT. Giaù $1250/thaùng, coång raøo. Ñòa chæ 13750 La Pat, goùc Westminster/ Edward. Period 12/3/05 - 12/23/ 05. L/L Thaønh: 714-901-9351

Nhaø roäng Westminster 4 phoøng nguû, 2 master bed vôùi walk-in closet, phoøng khaùch, phoøng family roäng 2.5 taém, 2 car garage gaàn tröôøng, nhaän housing, giaù thöông löôïng, doïn vaøo Feb. 106. L/L 714-890-9297

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/ thaùng. Xin L/L 323-255-5842, 323-633-5320

110-14L-113005/197667

G.G. 2 PN/2PT roäng thaûm, sôn, beáp môùi, saøn nhaø laùt gaïch, granite countertop, gaàn tröôøng hoïc. $1175. L/L: 714-414-2012

Gaàn Trask/Brookhurst, Apartment 1PN/1PT roäng raõi. Coù hoà taém, table tennis. Khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing & smoking. Muoán “An Cö Laïc Nghieäp”, xin goïi coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C: 13122 Benton St, G.G

Nhaø cho thueâ 3PN, 2.5PT, 2 garage, Santa Ana giöõa ñöôøng Newhope vaø First giaù $1700, xin lieân laïc 714-531-0895. Housing OK. Goïi baùc Giang.

100-7L-121505/199597

100-7L-121405/199430

110-DL-022504/106167

100-7L-121505/199561

100-7L-121405/199416

Townhouse goùc Bolsa - Magnolia 2 taàng 3PN/2.5PT. Ñoái dieän chôï ABC $1850/thaùng kyù 1 naêm. Move in 01/06, tennis court swimming pool, 714-638-7939 (H), 714-371-3739 (C)

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

Townhouse vuøng Santa Ana 3PN, 2.5PT, 2 car garage, khu toát, coù coång an toaøn, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng hoïc vaø chôï. Chuû ñaõ taân trang toaø n dieä n . Giaù möôù n $1900. Nhaän housing. L/L: 714612-0085 hay 714-390-6370

Nhaø 2 tuoå i G.G, 4PN, 3PT, Lampson/Euclid cho thueâ $2200. Deposit $2000. No housing. Credit check, garage 4 choã ñaäu xe. L/L: 949-366-0838 or 714328-7289

Duplex cho möôù n 3PN, 2PT $1550. Nhaø môùi taân trang raát ñeïp, chuû bao raùc nöôùc ôû Midway City. Goïi: 626-836-4039, cell: 323-864-2965 Nhaø 3PN +loft, 2PT, (RV park + 8 xe). Mos to month. Giaù thueâ $1700. No housing. 13472 Barnett. G.G. L/L Michael 714371-7886 Nhaø 3PN, 2PT. Khu yeân tònh. Mos to month. Giaù thueâ $1600. No housing. 12222 Brook Haven, G.G. L/L Michael 714-371-7886

100-7L-121505/199560

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-4085201

Nhaø 2 phoøng nguû 2 phoøng taém phoøng khaùch coù loø söôûi, garage 2 xe. Bao nöôùc. Gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc city Orange. Coù theå nhaän housing. $1400. 714-6333607, 633-3607 Nhaø G.G. Taân trang hoaøn toaøn, 4 sao, ñeïp loäng laãy, 5PN/3PT, roäng 3000 S/F. Ñaát 15,000 S/F. Goùc Chapman/Ninth St. G.G. Cho möôùn $3000/thaùng, $2000 deposit. L/L coâ Cuùc 714-227-5273

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) Westminster: 4BD, 2BA, 2 cars garage, thaûm, gaïch, khu yeân tónh, gaàn Bolsa, saân tröôùc/ sau roäng, nhieàu caây aên traùi, nhaän housing $1,950/ mo. Mai 714965-0903, 714-244-0473

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

Apartments for rent 1BR, 1BA, huge unit G.G + Magnolia. Ask Mrs. Kim 714-539-0809

110-7L-120505/198209

MIDWAY CITY Town House 3 beds, 2.5 baths, garage 2 xe vaøo nhaø luoân, master bedroom coù skylight vaø thaät roäng, cho thueâ $1600. Xin goïi 714-537-1358

110-14L-120605/198357

Westminster, Cinnamon Creek, Apartment 1 bed, 1 bath for least 10 months, $1200/mo. Must have good credit to be qualified to move in, seõ cho laïi refrigerator and furniture, Move in anytime. L/L Vicky 714-468-9186

110-28L-120605/198430

1 bedroom, 1 bathroom rent $850, no pets. 7922 Stark Ave., Huntington Beach C/O Peter 714863-9089, between Edinger + Heil on Beach Blvd., walking distance to the new Bella Terra Huntington Beach Mall

110-30L-120705/198556

Apartment for rent 1BRM 1 bath. Nice area. Housing welcome near school, bus stop, shopping center, gas, water paid. Euclid & Katella, Anaheim, 714-778-3790

110-14L-120705/198569

ANAHEIM. Triplex new condo 3BR/ 2.5BA 2 car garage, central air washer, dryer, no pets $1,800/Mo + 1 month deposit, close to St. Boniface Church, Harbor & La Palma (91 FWY), housing OK. Ready by Dec.1. Joe 714-658-9121 leave message.

FREE RENT. Garden Grove. Nice upstair 1 Bedroom 1 Bath apartment on a Cul-de-Sac, 10642 Tibbs off Katella/Nutwood 1 car space parking $835. Large living room. Great area. Mut see 714-557-8632 or 714-557-1430. Housing accepted.

110-28L-111905/196442

Garden Grove. Free utilities. Nice large upstair 1 bedroom, 1 bath apartment on a 9902 13th off Brookhurst/Westminster 1 car space parking $950 living room. Great area must see. 714-5578632 or 714-775-6242

110-14L-120705/198570

ª GARDEN GROVE: Four-Plex Townhouse 2 bed/ 1 1/2 bath, large patio, garage & nice neighborhood. Brookhurst/ Trask. ª NORTH FONTANA: New home, 4 bed/ 3 bath, loft, fireplace, golf, nice, quiet neighborhood for rent or sale. ª WEST COVINA: New home 4 bed/ 2 1/2 bath, modern kitchen, fireplace for sale. Phone 909-860-4147

110-7L-112005/196461

Condo ñeïp. T.P Garden Grove, 1 bed, 1 bath. For rent. Khu sang troïng. Lòch söï, an toaøn. Coù coång security. Tieàn rent thaáp. L/L David 714-261-5083

110-14L-112605/197114

APT cho thueâ: 3N/ 2T Dale + Garden Grove. 2N/ 1T Beach & Edinger, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Giaù ñaëc bieät, doïn vaøo thaùng 12. L/L Ñöùc 714-448-8987, 4488969

110-14L-120805/198661

Condo 2 phoøng nguû, 1.25 taém vuøng Garden Grove. Bao ñieän nöôùc, gas, 2 xe garage coù maùy giaët saáy. Thaùng $1,500. Xin lieân laïc Trang 714-225-3093

110-3L-120805/198767

Condo Westminster 2PN, 2PT an ninh saïch ñeïp, gaàn nhaø thôø, chôï, tröôøng hoïc, nhaän housing. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L Tina: 714746-6675, Haø: 714-757-8871

110-14L-120905/198830

APT 2PN/1PT treân laàu saøn gaïch sôn môùi. Ñòa chæ 8581 Gloria Ave, G.G. Goùc Newland/Trask. Giaù $1050 dep $700. L/L OÂ.Phöôùc 714-636-9764. Doï n vaø o 15 thaùng 12. Hoaøng 714-231-9845

110-7L-120905/198856

RENT APT ôû G.G goùc Westminster/Harbor, 1 bed + 1 bath $900/m vaø 2 bed 1 bath, available. Khu yeâ n tònh, call Trang: 714-720-3141. Housing is OK. 110-7L-120905/198894

GARDEN GROVE/ ANAHEIM 12 BEDROOM apartment Euclid/ Stanford - Euclid/ Orangewood from $950 to $1,175, nhaä n HOUSING, khu yeân tònh, lòch söï, caïnh nhaø thôø gated. L/L Mai 714636-5333, 714-530-7378 110-10L-120905/198957

OC, 2 bedroom apartments $1195 - $1495 in La Habra, Garden Grove, Westminster, Buena Park, Huntington Beach, some with hook-up. 714-8218888 ext.105, 107, 111. 110-7L-121005/199015

WESTMINSTER - CHERRY 2PN + 2PT khu yeân tónh, bao raùc + nöôùc, sôn môùi gaïch vaø goã môùi, nhaø ôû döôùi $1,200 month deposit $600, doïn vaøo ñaàu thaùng 01/06. L/L 714-230-5901 gaëp Sôn 110-14L-121005/199028

West Covina APT. Kieåu Town House 2PN, 1.5PT, garage böôùc ngay vaøo nhaø. Washer / Dryer hook-up, khu yeân tónh gaàn chôï, sôn, thaûm môùi. doïn vaøo ngay , bao nöôùc, cho thueâ $1,250/thaùng. Goïi 714-932-8968 110-7L-121105/199075

°Garden Grove cho thueâ Condo 2PN, 2½PT, 2 car garage . cho share 1 phoøng nguû, phoøng taém , coù loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác . Goïi OÂ Ba 714-799-0450, 4786735 110-7L-121205/199107

APT. Huntington Beach gaà n tröôøng hoïc, shopping 2PN, 1 bath, coù phoøng giaët saáy, thaûm môùi, coù theå doïn vaøo ngay. Giaù $1,275. L/L 714-721-9571 110-5L-121205/199160

APT 2 phoøng cho thueâ $1000 moät thaùng, bao heát, doïn vaøo thaùng 01/01/06. Lieân laïc 714898-2715 sau 6 giôø chieàu 110-7L-121205/199195

GARDEN GROVE. APT For Rent gaàn Beach & Lampson $850/ thaùng. Deposit $850. Coù garage rieâng. Voâ ñaàu thaùng 1/06. Goïi coâ AÙnh 714-251-2186, 714-8934254 110-7L-121305/199282

APT 1 phoøng nguû roäng, 1 phoøng taém coù patio, khu raát yeân tónh, saïch seõ. Thaønh phoá Westminster, soá nhaø 7145 C. Trask Ave, gaàn Beach Blvd. $990 1 thaùng. Lieâh laïc Tuaán 714-6234878 110-7L-121305/199293

Condo cho thueâ: Chapman - Dale. 3PN, 2.5PT. Garage 2 xe. Khu yeân tònh, saïch seõ gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø. Thaûm, sôn, beáp ñeàu môùi. Giaù $1600/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-234-9094 110-7L-121305/199325

GARDEN GROVE Quiet, large, 2 bedroom, 2 baths, $1200/mth. Beautiful, 1000 sqft. Apartment, single story, new kitchen, garden setting, private patio, cable ready. Enclosed garage, electric gate, no housing. Deposit $1000. 9858 Acacia Ave. Garden Grove, manager Apt “A”. English speaking 714-638-1998 or 714-505-3166 110-6L-121405/199368

Central Long Beach, $750 1 bedroom/bath in 4 plex, near beach, new paint, carpet, stove, parking near Vietnamese shopping center near hospital school and transportation. Parking available. Please call: 562-591-1616 or 310-373-5390 110-5L-121405/199371

ª APT #3, 2P.nguû, 1P.taém treân laàu, döôùi garage $950 thaùng, deposit $500. ª Apt #8. 2P.nguû, 1P.taém röôûi. Treân laàu vaø döôùi laàu $1150 thaùng deposit $500. Taát caû 2 caên ñeàu sôn môùi, thaûm môùi. Nhaän housing. 7132 Fenway Dr, Westminster. L/laïc Anh Nguyeãn 714-379-1876 110-7L-121405/199415

Guest House (1 nhaø nhoû rieâng bieät) 1PN/1PT, 1 phoøng khaùch. T/P G.G, goùc Chapman/Ninth St, $1000/thaùng. Deposit $800. L/L OÂ.Cang 714-227-5273

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 110-7L-121405/199457

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-111305/195500

120-7L-120905/198827

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-121105/199062

APT 2PN/2PT, gaàn Goldenwest/ Westminster. Khu lòch söï yeân tónh roäng thoaùng treân laàu. Rent $1000/thaùng. Deposit $700. Doïn vaøo 1/2006. Nhaän housing. L/L Linh 714-379-8247

Nhaø Fountain Valley goùc Magnolia & Talbert dö phoøng treân laàu cho share $400/thaùng. öu tieân Nam ñoäc thaân coù vieäc laøm. Ñ/ Chæ 9050 La Crescenta Ave, F.V. L/L Ngaân 714-448-7557

Nhaø Westminster & Goldenwest dö 1 phoøng cho ngöôøi lôùn tuoåi ñöùng ñaén möôùn ñoäc thaân $230/ M, hai ngöôøi $270/M. Coù theå vaøo ngay. No cook. L/L: 714-8903941

Cho thueâ moät phoøng roäng, gaàn Bolsa loái ñi rieâng, bao gas, ñieän nöôùc. ñoäc thaân, sinh vieân, 400/ thaùng. Goïi chò Ba 714-379-1296 ñeå message

110-7L-121505/199556

120-6L-111505/195748

120-7L-120905/198840

Nhaø goùc Westminster - Beach dö 1 phoøng daønh cho ñoäc thaân, coù loái ñi rieâng. bao gas, ñieän nöôùc , $380/month, call 714839-2040, 714-653-0407

Duplex 8331 Cerritos Ave, Stanton. Nhaø treät 2PN/1PT. Roäng raõi saïch seõ, thaûm, sôn môùi, coù giaët saáy. Gaàn tröôøng hoïc, $1200/ thaùng + deposit. L/L Tö: 714816-9194, cell 300-8833

Coù phoøng cho share, coù bathroom trong phoøng, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên, doïn vaøo lieàn. L/L Coâ Tuyeát soá phone 714484-1077, 714-677-7471

110-7L-121505/199618

120-7L-113005/197596

120-7L-120905/198844

GARDEN GROVE. Near Brookhurst/ Lampson large 2 bedroom, 1 bath, water/ trash/ gas paid, parking, no housing $1,075/ month, available January 3rd. 714-657-9100

Nhaø dö 2 phoøng cho share. Khu yeân tónh, goùc Ball Rd/State College, Anaheim. Bao ñieän nöôùc. Öu tieân vôï choàng son, ñoäc thaân. L/L: 714-956-1711

110-90L-021005/154626

Nhaø Westminster & Newland dö 2 phoøng, 1 master bedroom, 1 singular cho share, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Xin goïi 714-797-4903

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714554-4700.

110-7L-061705/173775

ª ANAHEIM. APT 1PN roäng, thaûm, sôn môùi, Garage rieâng, Khu lòch söï, an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C: 2114 Juno (goùc Brookhurst/Ball). Nhaän housing. Goïi 714-719-2876.

110-28L-120805/198649

ANAHEIM - 1 and 2 bedrooms from $860. All gas paid. Large and quiet. Near school and shopping. Gated parking. 9081 Cerritos, 714-827-5550

110-28L-120805/198650

ANAHEIM - 1 bedroom from $860. Most utilities paid. Walkin closet, carport, laundry. Near school. 1651 Pampas. 714-7580550

110-28L-120805/198656

ANAHEIM - Quiet 2 & 3 bedroom from $1150. Move-in bonus. Pool, parks, playground. Carport & A/C. 10070 Gilbert. 714-774-4090

110-28L-120805/198654

GARDEN GROVE - Quiet 2 bedroom villa from $1200. Pool, patio, park, pantry for W/D. Water and trash paid. Carport. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 714-897-6087

110-14L-121305/199255

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT, enclosed garage. Goùc Gilbert & Katella. Rent $900 deposit $500. L/L: 714-608-5463

110-14L-121305/199267

HUNTINGTON BEACH - APT 2BR. Private back yard, garage enclosed, washer & dryer hookup. Saøn nhaø laùt gaïch, phoøng nguû traûi thaûm. Khu tröôøng hoïc HB raát toát. Treân ñöôøng Pearce, gaàn goùc Warner vaø Bolsa Chica. Nhaän housing. 714-612-1978

110-28L-120805/198652

WESTMINSTER - Beautiful two bedrooms from $1100. Quiet parks, some with yards, gated parking. Close to schools and shopping. 6930 Westpark, 714897-6087

110-7L-121505/199509

WESTMINSTER - Appartment 2 phoøng nguû 1 phoøng taém treân laàu coù balcony, nhaø xe döôùi laàu phoøng roäng, khu vöïc yeân tónh. Rent $1250 deposit $1000. Nhaän housing. L/L: 714-698-1777 hoaëc 714-473-1069

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

120-3L-040705/162695

Phoøng master coù loái ñi rieâng, khu vöïc yeân tónh goùc Beach vaø Chapman, xin goïi 714-894-1415 cell 714-782-8922. Öu tieân cho ñoäc thaân

120-7L-063005/175691

Nhaø Westminster, khu toát, cho share 1 phoøng nguû, coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng. Caàn ñoäc thaân nam/nöõ, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Giaù $500. Bao ñieän nöôùc, giaët, saáy. L/L: 714-876-3761

120-30L-082305/183841

Nhaø vuøng YORBA LINDA, dö phoøng cho share. Tìm ngöôøi ñoäc thaân khoâng naáu aên vaø huùt thuoác. Giaù $480. Cell 949-394-7629

120-14L-090405/185511

Goùc Beach/Trask gaàn Wal-Mart, khu yeân tònh, cho share moät master bedroom loái ñi rieâng, vaø 2 phoøng thöôøng. Goïi coâ Loan 714-454-5071, 714-379-3874 120-3D1567-092905/189363

Dö 1 phoøng öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân, coù ñi laøm, khoâng naáu aên, khoâng daãn baïn veà phoøng, coù phoøng giaët ñoà. Goïi Baø Mai 714-657-4522, 714-933-5853 120-7L-103005/193603

Gaà n chôï N.Vieä t , 1PN, 1PK, restroom, beáp, loái ñi ñeàu rieâng, saân roäng, raøo töôøng, yeân tónh. Tieän xe bus. Phoøng troáng. L/L coâ Taâm: 714-265-1076

120-28L-111005/195081

Nhaø gaàn Costco/ Lee Sandwich/ Fullerton College dö 1 phoøng cho share, loái ñi rieâng, bao utilities cable TV/ Internet available now. L/L 714-251-0798 or 675-9867

120-8L-113005/197644

120-14L-120305/198117

Nhaø vuøng Westminster/Fountain Valley dö phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc gas $400, xin lieân laïc Trang: 714-225-3093

120-14L-120405/198145

Share phoøng khu South Coast Metro goùc Sunflower vaø Main Santa Ana. Bao utility giaët saáy, cooking, gaàn UCI/OCC fwy 55/ 405. Loái ñi rieâng (nöõ ñoäc thaân). L/L: 714-751-6585

120-7L-120405/198176

Nhaø khu yeân tónh lòch söï ngay trung taâm Little Saigon (Magnolia & Hazard) cho möôùn 1 phoøng raát lôùn. $450/M. Xin goïi 714280-6957. Öu tieân phaùi nöõ & ngöôøi lôùn. 120-11D1234567-120505/198191

Nhaø house phoøng môùi, roäng, loái ñi rieâng , taém, bao gas, ñieän nöôùc, direct TV DSL $420, nam ñoäc thaân. Westminster & Faiview. Home: 714-554-2185, cell 714-417-7112 120-10L-120605/198341

Nhaø ñöôøng Libby LN / Garden Grove coù 1 phoøng cho share, ñöôøng ñi rieâng, beáp naáu aên rieâng, bao gas, ñieän nöôùc , phone coâ Lyù 714-539-6446, cell: 714-7053902

120-7L-120605/198344

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng master, caàn cho share, coù theå doïn vaøo ngay, bao gas, ñieän nöôùc , khoâng huùt thuoác , naáu aên. ÑT: 714-588-8469

120-14L-120605/198353

Nhaø ñeïp, khu sang, master bedroom , loái ñi rieâng . Khoâng naáu aên , bao gas, ñieän nöôùc , ñoäc thaân $500, 2 ngöôøi $600. doïn vaøo anytine. 714-234-5218

120-14L-120605/198388

Nhaø House, goùc Magnolia / Trask dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân share $375/thg, naáu nöôùng thoaûi maùi, Nhaø saïch seõ, yeân tónh, xin goïi 714-865-9408, 404-3251

120-27L-120705/198491

Phoøng cho thueâ master bedroom 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém sahre kitchen vôùi chuû. Thueâ $500/ thaùng, goùc Katella and Brookhurst, goïi 714-396-3558 hoaëc 714-991-3455 (after 5PM).

120-14L-120705/198507

Nhaø coù phoøng cho möôùn cho ñoäc thaân khoâng naáu aên khoâng giaët saáy, Magnolia - Mc.Fadden, doïn vaøo ngay phoøng ñang troáng. 714934-6097

120-14L-120705/198513

Rockfield/Lakeforest. Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tónh. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L Kim cell 949-232-6168

120-14L-120705/198542

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ, doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452 120-6D167-120705/198621

Phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân 2 phoøng ôû khu Euclid & 4th St. 1 phoøng ôû khu Magnolia + Mac Fadden. Lieân laïc 714-6777519 120-6D167-120805/198640

Townhouse ñoái dieän nhaø haøng Seafood World dö phoøng cho share, bao giaët saáy. L/L 714588-6568, coù theå doïn vaøo ngay 120-14L-120805/198745

Nhaø khu Garden Grove coøn dö 2 phoøng cho single mom hoaëc phaùi nöõ share 1 phoøng, coù loái ñi rieâng, xin lieân laïc Thaûo 714-334-6255

120-3L-120805/198756

Hazard/ Harbor phoøng lôùn, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên, khu an ninh, thoaùng maùt. L/L 714-224-8663, 714-724-5570

120-7L-120905/198813

Nhaø Fountain Valley dö phoøng cho share $400/thaùng, bao ñieän nöôùc gas, coù maùy giaët saáy, khoâng naáu aên. Öu tieân maáy coâ. L/L 714653-2011

120-7L-120905/198819

Nhaø Bushard/Mc.Fadden. Dö hai phoøng roäng, bathroom rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, nam nöõ ñoäc thaân hay vôï choàng son coù coâng vieäc laøm khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L chò Taùm 714-775-6210

120-7L-120905/198824

ANAHEIM Nhaø khu yeân tónh, an toaøn, goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän nöôùc, ñöôïc söû duïng, maùy giaët saáy. L/L 714-343-6781

House in Garden Grove/Euclid. Clean room for rent. Private entry and parking share bathroom. No kitchen/smoking $300/month. Utilities included. Females only, 714-926-6566

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

Caàn lieân laïc thöông maõi:

NGÖÔØI VIEÄT

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Nhaø roäng, ít ngöôøi, saïch seõ, khu yeân tónh, dö phoøng roäng cho ñoäc thaân, khoâng naáu nöôùng vaø huùt thuoác share. Ñ/T 714-331-0000, 714-803-3003

120-7L-121105/199072

120-5L-121105/199076

Nhaø rieâng: 1 phoøng roäng, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, bao utilities giaët saáy, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. L/L 714-623-5590

120-7L-121105/199078

Nhaø Harbor & Lampson dö phoøng cho ñoäc thaân share, bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy, doïn vaøo anytime. 714-720-5270

Nhaø goùc Mc Fadden+ Euclid yeân tònh , saïch seõ , dö phoøng cho share vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc ñoäc thaân, cho giaët saáy, naáu aên L/L 714-418-0817, cell: 714-7248624

120-7L-120905/198867

120-3L-121205/199091

120-7L-120905/198847

Magnolia/Trask nhaø môùi phoøng master, loái ñi rieâng, roäng, ñeïp, doïn vaøo anytime, öu tieân ñoäc thaân, lieân laïc Ñöùc Anh 553-7360 120-7L-120905/198890

Nhaø dö phoøng khu Garden Grove, gaàn nhaø thôø Tam Bieân, daønh cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên $330/ mo. Xin lieân laïc Anh Ñöùc hoaëc Tommy 714-615-1722/ 2802155 120-3L-120905/198903

Nhaø Brookhurst & Bolsa dö phoøng cho share, bao gas ñieän nöôùc, giaët khoâng naáu aên, huùt thuoác ñoäc thaân, doïn ñaàu thaùng 1 $350, parking thoaûi maùi. 714418-9722, 902-5503 120-7L-120905/198917

House ít ngöôøi saïch. Gaàn Saint Barbara. Dö 2 phoøng lôùn, coù beáp, loái ñi rieâng. Ñoäc thaân, coù job $450, $350. Vaøo anytime. Home: 714-839-7656, cell: 714-2009021 120-7L-120905/198922

Phoøng cho thueâ, goùc Beach Orangewood, loái ñi chung, cho naáu aên, giaët saáy, bao tieän nghi, khoâng nhaän coù con nít. Goïi Doan 714293-4915 120-7L-121005/198976

Townhouse môùi saïch seõ, yeân tònh, khoâng con nít, chuû nhaø hieàn laønh vui veû, dö phoøng cho share. Xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Nhaø gaàn chôï Wal-Mart, gaàn goùc ñöôøng Trask and Beach. Lieân laïc 714-785-9817 hoaëc 714-5803887 120-7L-121005/198978

Nhaø dö phoøng cho share, Magnolia - Jennrich, yeân tònh, ít ngöôøi, coù vieäc laøm, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi. Xin lieân laïc Baø Hai 714-892-1776 120-7L-121005/198979

Nhaø Beach/ Chapman dö phoøng cho share, bao utilities, parking an toaøn, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, öu tieân ñoäc thaân $275/thaùng. Call 714-8946016 120-3D167-121005/198981

Phoøng master cho share, goùc Edinger Fairview, khu yeân tónh, nhaø ít ngöôøi. Xin goïi 714-6750161 120-7L-121005/198989

Nhaø goùc Brookhurst/ Hazard yeân tónh, ít ngöôøi dö phoøng cho nam ñoäc thaân share $350, bao ñieän giaët saáy, doïn vaøo anytime. L/L 714-688-6608 (cell), 714-5310576 (H) 120-7L-121005/199005

Mobile home. Bolsa Brookhurst tröôùc T&K dö 2 phoøng, öu tieân nöõ ñoäc thaân 40 hay vôï choàng lôùn tuoåi, chuû nhaø deã chòu. L/L sau 6:00PM 714-418-0905

120-7L-121005/199018

Nhaø ñeïp 4 sao ñöôøng 1st Street gaàn Favori Restaurant coù coång an toaøn, dö 3 phoøng cho thueâ, nöõ ñoäc thaân, coù coâng aên vieäc laøm, khoâng huùt thuoác, moãi phoøng $400/thaùng. L/L Coâ Cuùc 714227-5273 120-7L-121005/199024

Nhaø dö phoøng share, bao gas ñieän nöôùc Westminster/ cho nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, nöõ ñoäc thaân, vôï choàng son. L/l Kim Chi 714-837-0139 (cell) hoaëc Hoàng 714-891-7891 (H) 120-7L-121105/199045

Fullerton phoøng môùi cho share , loái ñi rieâng, cable, internet, TV, gaàn school, Goïi anh Duõng 714392-2640. Giaù $550. 120-3L-121105/199047

Nhaø G/G Newhope / Trask dö phoøng, loái ñi chung yeân tònh , cho Nöõ ñoäc thaân thueâ, cho naáu aên , doïn vaøo ngay, Xin goïi: 714200-7967 120-14L-121105/199048

Magnolia / Edinger Nhaø môùi söûa, 2 phoøng cho share $500 to $550, nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác , bao utility, Call Julie 310-491-6577, Christine 626-780-7655 120-14L-121105/199051

Nhaø Fountain Valley goùc Euclid + Heil, ít ngöôøi yeân tònh , saïch seõ, dö 1 master bed $450 vaø 1 phoøng $370 cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên , bao ñieän nöôùc, Xin lieân laïc coâ Vaân 714-4189783 vaø 299-8100 120-7L-121105/199053

Nhaø dö phoøng caàn cho ñoäc thaân share, goùc Bushard / Hazard. L.L coâ Lieân 714-943-7644 120-7L-121105/199054

Nhaø dö phoøng cho thueâ , goùc Hazard vaø Ward coù loái ñi rieâng, naáu aên, giaët saáy, Xin lieân laïc 714-531-4699 hoaëc 714-3008865

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

TOWNHOUSE just upgrade everything new cho share 1 phoøng $350. Goùc Newhope, 5th Street. Fit for single student young couples, female, call David: 714757-2694, move in 1/06 120-7L-121205/199098

Nhaø goùc Euclid vaø McFadden dö phoøng cho share, khoâng huùt thuoác vaø coù vieäc laøm. L/L sau 6 giôø PM 714-531-2204, cell 714563-5332 120-20L-121205/199108

Nhaø vuøng Fountain Valley cho möôùn, 2N, loái ñi rieâng, khu an ninh, saïch seõ. Öu tieân cho gia ñình ñi laøm, ít naáu aên. Phone 714-235-1717 120-14L-121205/199112

Nhaø rieâng vuøng Garden Grove. Dö 2 phoøng cho möôùn choã ñaäu xe roäng raõi. Ñieàu kieän deã daøng, phone 714-726-1338 120-7L-121205/199115

Nhaø ñöôøng Beach dö 1 phoøng $600/thaùng, nhaø Garden Grove dö 1 phoøng $500/thaùng, caû hai cho thueâ, loái ñi rieâng, beáp rieâng, phoøng taém rieâng. Phone: 714726-7685 120-5L-121205/199123

Magnolia/ Katella dö family room roäng, cho vôï choàng + ñoäc thaân share, coù bath vaø loái ñi rieâng + tuû laïnh, doïn voâ 1-1-2006. Phone 714-636-3309

120-7L-121205/199129

Nhaø roäng ít ngöôøi cho phuï nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share, xin lieân laïc coâ Hoàng soá 714-5535266 (cell), 714-530-4268 (H) 120-7L-121205/199134

120-7L-121305/199278

Nhaø Magnolia - Hazard cho thueâ 2 phoøng tieän nghi an ninh, yeân tónh, roäng thoaùng môùi gaàn B/S, chôï, school, vôï choàng 1 + 2 con, naáu aên giaët saáy OK. 714-8920952 120-7L-121305/199279

Nhaø goùc Brookhusrt + Hazard coù phoøng cho share caàn nöõ ñoäc thaân goïi coâ Naêm 714-531-6184 120-7L-121305/199281

RAO RAO VAË VAËTT 120-4L-121405/199420

Nhaø saï c h, ñeï p , goù c Euclid/ Edinger. Dö phoøng lôùn cho phuï nöõ ñoäc thaân thích yeân tónh share $350/month. L/L: 714-200-4574

120-7L-121405/199421

Nhaø goùc Bolsa & Magnolia saïch seõ, roäng coù saün tuû giöôøng. Ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên giaù $400. Doïn vaøo ngay. L/ L: 714-724-5529

120-15L-121405/199428

Nhaø dö phoøng cho möôùn gaàn nhaø thôø Westminster. 1429 Olive St, cho naáu aên, giaët ñoà, lieân laïc baø Mai doïn vaøo ñaàu thaùng 1, phone: 899-2987, gia ñình vui veû.

Mobilehome Westminster + Clinton dö phoøng cho möôùn $400 thaùng bao ñieän nöôùc naáu aên, garage. L/L: 714-767-8333 anytime.

120-7L-121305/199296

Dö phoøng cho share. Öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm, khoâng naáu, khoâng huùt thuoác. Khu yeân tònh, caïnh Mile SQ Park. Vaøo January 06. Goïi 714-839-5621

Master bedroom môùi xaây Fairview/G.G. Loái ñi rieâng, beáp tuû laïnh, giaët saáy, DSL, TV, cable. Nöõ coù job. $575/mo. Doïn vaøo 1/ 1/06. L/L Anh Kim 714-4936396 120-5L-121305/199300

Nhaø Brookhurst - Hazard coù phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son coù vieäc laøm khoâng naáu aên coù restroom rieâng. Lieân laïc 714-675-5971 or 714-2448348 120-7L-121305/199305

Nhaø cho thueâ phoøng khaùch vaø 1 bedroom, ít ngöôøi yeân tónh, an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt thoaûi maùi nhö nhaø cuûa mình, kitchen, DSL, Satellite. Goùc Beach and Westminster. Öu tieân cho Nöõ only. L/L: 714-595-3500, 714902-4210 120-7L-121305/199316

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Bush & McFadden dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Höôøng 714-331-5868 hoaëc 714-531-0222 120-7L-121305/199324

Beach & Cerritos cho share master room cho naáu aên, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, vôï choàng son. Lieân laïc 714-527-2980 töø 8AM-3PM 120-5L-121305/199340

Master Bedroom & bath, roäng 450 Sf, goùc Brookhurst/ McFadden, khu yeân tònh, saïch seõ, loái ñi rieâng, cho nam hoaëc nöõ ñoäc thaân giaù $550/thaùng. Coâ Trinh 714-654-5799 120-7L-121305/199348

Nhaø rieâng dö phoøng share 1 phoøng cho ñoäc thaân hay vôï choàng son, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi vuøng Garden Grove Harbor/ Trask, ñieàu kieän deã daøng gaëp coâ Nancy: 714-534-5443, 714251-7707 120-7L-121305/199350

120-3L-121405/199445

120-7L-121405/199446

APT dö phoøng master bedroom roäng cho nöõ ñoäc thaân thueâ $400, vôï choàng $500. Bao naáu aên. Lieân laïc Anh: 714-675-2427

120-7L-121405/199447

Thueâ phoøng. Nhaø Fountain Valley dö 1 phoøng cho thueâ coù cable, nhaø roäng thoaùng maùt, doïn vaøo ñaàu thaùng Gieâng. 714-378-4538 cell 856-3871

120-7L-121405/199448

Brookhurst Westminster dö phoøng master bedroom cho share, bao ñieän gas, giaët saáy, khoâng naáu aên vaø huùt thuoác, Lieân laïc 714-251-7370, doïn vaøo anytime

120-7L-121405/199449

Nhaø ít ngöôøi Magnolia & Westminster dö 1 phoøng cho share. Bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy. Khoâng naáu aên. Phoøng taém share vôùi 1 ngöôøi (female only). Lieân laïc Phöông 714-726-6524

120-7L-121405/199454

TUSTIN City, khu nhaø môùi, yeân tònh, cho nam single coù job laøm share, khoâng huùt thuoác , khoâng naáu, bao ñieän, gas, utility... vaøo ngay. 714-838-4403, 314-5830444. $400/M

120-7L-121405/199455

Nhaø môùi coù master bedrooms parking roäng, washer/dryer gaàn Newland/Garden Grove. Öu tieân cho ñoäc thaân. Coù theå doïn vaøo ngay. Goïi Long 714-454-1786

120-3L-121405/199458

Nhaø gaàn ñöôøng Beach & Katella dö 1 phoøng cho thueâ. Bao ga, ñieän nöôùc $280 moät thaùng. Goïi Tuyeát: 714-816-9177 hay cell: 714-391-3725

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-3L-121505/199542

Cho share moät master bedroom. Coù loái ñi rieâng. Goùc ñöôøng Ward vaø Edinger. Khoâng huùt thuoác. Khoâng naáu aên. L/L coâ Haø 714531-4069 120-5L-121505/199543

Nhaø add 2 phoøng lôùn 1 caàu cho share, loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác & röôïu, öu tieân vôï choàng son, ñoäc thaân ñi laøm. L/L: 714675-8666 120-7L-121505/199546

APT. Dö phoøng cho share. Öu tieân 2 oâng baø lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son goùc Goldenwest/Main. Neáu vaéng maët cho lôøi nhaén. 714892-9659

120-6D167-121505/199550

GARDEN GROVE - Nhaø yeân tónh, ít ngöôiø, cho thueâ master bedroom coù bathroom rieâng beân trong, naáu aên giaët saáy, DSL, cho phaùi nöõ thueâ, 714-614-3529

Nhaø Fountain Valley cho share master bedroom yeân tònh ñoäc thaân khoâng huùt thuoác naáu aên, bao utility coù cable, ñaäu xe roäng raõi. Available. L/L: 714-8397562, 414-8186 120-7L-121505/199552

Phoøng roäng lôùn, loái ñi rieâng 1PN, 1P. khaùch, ñaày ñuû tieän nghi, parking vaø phoøng cho ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng huùt vuøng Westminster. 714-399-6188, 714-896-0098 120-7L-121505/199555

Chapman/ Euclid master bedroom, phoøng khaùch, loái ñi rieâng, free cabole TV DSL wireless, ñoäc thaân, vôï choàng son, hieàn laønh, khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu $700. 714-539-8959, cell 714-8784394 120-3L-121505/199564

WESTMINSTER. Khu yeân tónh, ñaøng hoaøng cho share nöõ, sinh vieân ñoäc thaân, vôï choàng son khoâng huùt thuoác, coù vieäc laøm. 714-331-9111 120-14L-121505/199568

Nhaø goùc Newland + Westminster, phoøng lôùn, loái ñi rieâng, cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Caàn goïi 714-379-8527 or 714-875-5831 120-7L-121505/199570

Nhaø Fountain Valley. Ñeïp, roäng, yeân tónh, ít ngöôøi. Bao giaët saáy, ñieän, nöôùc, cable. Môùi remodel. Sôn môùi. Khoâng huùt thuoác. Vaøo ngay. Master bed $495/thaùng. $395/F.thöôøng. 714-458-7623 120-6D167-121505/199575

Nhaø yeân tónh Euclid - Hazard cho share phoøng master brandnew bath, ñoäc thaân coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác $450/mo, bao giaët saáy. Call: 714-251-9324

120-5L-121205/199137

Nhaø dö phoøng cho thueâ $800 1 thaùng, khu trung taâm Little Sgoøn. Gaàn chôï, ngaân haøng. Öu tieân cho vôï choàng son. L/L: 714-6385909

Nhaø rieâng sau chôï ABC dö 2 phoøng, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, ñi boä ra chôï, $500/phoøng. L/L: 714-799-0085, 714-2305308

120-7L-121405/199374

120-7L-121405/199492

Nhaø rieâng khu yeân tónh. Dö 2 master bedrooms khoâng naáu aên, phoøng taém loái ñi rieâng. Öu tieân nöõ hay vôï choàng son, 714-7053236

120-7L-121405/199496

Phoøng cho nöõ share khu Fairview vaø 12 Street SA $475. Bao ñieän nöôùc coù garage vaø phoøng taém rieâng. Beáp vaø phoøng khaùch xaøi chung, khoâng huùt thuoác. L/L Linda 714-542-8047 noùi tieáng Anh.

Nhaø Anaheim (Magnolia/ Cerritos) dö 2 phoøng lôùn coù nhaø taém, loái ñi rieâng, bao giaët, saáy, cable, DSL, internet. Öu tieân ñoäc thaân, phaùi nöõ. L/L: 714-7571780, 714-897-8271 120-7L-121205/199148

Nhaø T/P Orange - Chapman/ Prospect dö master bedroom cho share phoøng loái ñi rieâng. L/L 714-997-5490, öu tieân vôï choàng hoaëc nam nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm. 120-5L-121205/199159

Cho thueâ phoøng ñoâi roäng, ñeïp, taïi Laguna Hills vôùi ñaày ñuû tieän nghi giöôøng, baøn, tuû, TV lôùn, taát caû môùi. Giaù $700/thaùng. L/L Nga 714-322-8987 120-12D167-121305/199229

Phoøng ñeïp coù closet, baøn tuû kính giöôøng bao utility + giaët saáy $370/thaùng. ÑT: 533-6924 cell 510-1154, goùc La Palma & State College. T/P Anaheim. Phuï nöõ only. 120-4L-121305/199230

Nhaø house goù c Brookhurst/ Westminster ít ngöôøi, saïch, sôn thaûm môùi. Gaàn freeway, parking roäng. Dö phoøng cho share. Bao giaët saáy. Öu tieân nöõ. L/laïc: 714-908-6384, 714-537-9412 120-6D167-121305/199234

Nhaø môùi khu yeân tónh saïch seõ parking roäng raõi. Dö 2P cho thueâ bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy. Lampson - Brookhurst. L/L: 714741-4903, 714-852-2015 120-7L-121305/199239

Cho share moät phoøng. Khu yeân tònh, öu tieân nöõ ñoäc thaân & ngöôøi lôùn tuoåi $300/mon. Bao utilities. L/L: 714-260-8227 hoaëc 714726-0781 120-7L-121305/199242

Dö phoøng cho ñoäc thaân ñöùng tuoåi share. Ngang hoâng Phöôùc Loäc Thoï, coù loái ñi rieâng, line phone, cable TV $400/thaùng. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy. Khoâng coù xe vaø khoâng naáu aên. L/L: 714390-5929 120-7L-121305/199245

APT. Dö 1 master bedroom bao gas, ñieän nöôùc cho naáu aên $500/ thaùng. McFadden & Newhope. Voâ anytime. Öu tieân vôï choàng lôùn khoâng con. Cell: 714-3690467 120-14L-121305/199258

Phoøng cho thueâ traàn cao, thoaùng maùt, yeân tònh, nhaø ôû Mission Viejo, gaàn UCI, muoán bieát theâm chi tieát, xin L/L: 949-226-1812 120-7L-121305/199269

Phoøng môùi, phone, cable, loái ñi rieâng, sliding gate parking. Ñeïp, thoaûi maùi, yeân tónh, thích hôïp ngöôøi öa yeân tónh share, khoâng naáu aên. 714-539-0999

120-3L-121305/199352

Coù dö garage ñoâi cho thueâ ôû goùc Beach & Orangewood coù loái ñi rieâng, cho naáu aên, giaët saáy, bao gas, ñieän, nöôùc, tieän cho ngöôøi coù nhieàu ñoà, khoâng nhaän coù con nít, goïi chò Ñoan 714-293-4915 120-3L-121405/199376

Nhaø sau chôï Ñoàng Höông dö phoøng cho möôùn $300/thaùng bao giaët saáy, khoâng naáu aên, ñoäc thaân lôùn tuoåi, xin goïi Andre Phöông 714-636-2190 120-3L-121405/199382

Nhaø Euclid/Westminster dö phoøng cho nam ñoäc thaân share khoâng naáu aên, phoøng troáng, doïn anytime $300 month deposit $50, goïi sau 3 giôø L/L: 714-6361059 120-4L-121405/199384

Nhaø Magnolia/McFadden ñeïp, dö phoøng master, loái ñi rieâng cho thueâ . Öu tieâ n ñoä c thaâ n . No smoke. No cook. No laundry. Doïn 1/1/06. 714-890-5362, cell 6542358 120-7L-121405/199387

Mobilehome môùi. Dö 1 phoøng cho share goùc Bolsa/Bushard caàn nöõ ñoäc thaân only $300/thaùng. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L: 714531-7853, 714-468-7135 120-7L-121405/199395

Nhaø house dö 1 phoøng cho share goùc Trask & Goldenwest bao gas, ñieän, cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên $350. Phoøng saïch seõ thoaùng maùt. Phone 714-6538399, 974-9059 120-7L-121405/199398

Townhouse 2PN cho share 1P.lôùn caàn OÂ.baø lôùn tuoåi, hay 1 baø lôùn tuoåi, cho naáu aên, giaët saáy, khu yeân tònh. Nhaø toát. Bolsa/Ward. Call: 714-932-2299 120-14L-121405/199400

Nhaø Fountain Valley Newhope/ Warner dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân ñi laøm, khoâng naáu aên, nhaø ít ngöôøi, khu yeân tònh, $420/thaùng. L/L: 714-7751212, 714-425-5299 120-3L-121405/199410

Phoøng troáng cho ñoäc thaân share, gaàn chôï, thaûm môùi choã ñaäu xe nhieàu bao ñieän nöôùc giaët, doïn 12.15.05 hoaëc 01.1.06, $290, 552-1684, 265-0548 120-6L-121405/199412

House in Westminster on Beach and Trask with 2 Rooms 1 bath for share $400. Call: 714-9369001 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-121405/199488

Nhaø loái ñi rieâng, 1P khaùch, 1P nguû, 1 bath. Nhaø môùi xaây, khu Hazard+ Magnolia . Giaù thoaû thuaän. LL: 714-724-0055, bao utilities

Cho thueâ phoøng master vuøng Westminster naáu aên giaët saáy thoaûi maùi. Xe ñaäu ngay nhaø. Öu tieâ n phuï nöõ . 714-657-8426, $380/1 thaùng.

120-3L-121405/199499

Nhaø môùi goùc Fifth & Newhop dö 2 phoøng cho ñoäc thaân ñi laøm thueâ. Giaù $375/thaùng. Bao full utilities. Khoâng naáu aên hoaëc huùt thuoác. Goïi Michelle 714-2109254

120-7L-121505/199521

Nhaø Magnolia/Edinger, gaàn chôï AÙ Chaâu, dö phoøng cho Nam ñoäc thaân khoâng naáu aên share $350/ th. Bao giaët saáy, TV cable. L/L: 714-757-4691, 714-757-4692

120-10L-121505/199523

Phoøng coù toillet vaø loái ñi rieâng. Saïch seõ, yeân tònh cho moät ngöôøi coù vieäc laøm share $400/thaùng. Bao ñieän nöôùc. Hazard & Magnolia. L/L: 714-856-1576, 714893-3529

120-7L-121505/199527

Nhaø khu yeân tónh, goùc First/ Newhope dö 1 phoøng nhoû cho ñoäc thaân share. Giaù $260. L/L 714-657-4231 (cell), 714-4189304 (home)

120-3L-121505/199529

120-7L-121505/199578

Brookhurst/Lampson. Phoøng raát ñeïp roäng yeân tónh thoaùng maùt coù choã aên tieáp khaùch, loái ñi vaø phoøng taém rieâng bieät. L/L: 714530-1617, 925-1242 sau 2:45PM ñeán 6PM vaø sau 8PM. 120-3L-121505/199580

120-14L-121505/199581

120-7L-121505/199590

Phoø n g master bedroom cho share gaàn freeway 22 vaø chôï Vinh Phaùt, ñieàu kieän deã daøng thöông löôïng tröïc tieáp. Gaëp Loan phone 714-373-0972, 714-7055930 120-3L-121505/199593

Mobilehome ñoái dieän chôï Little SG cuõ (Brookhurst/Bolsa). Share 1 phoøng roäng, saïch seõ, yeân tònh, coù saün giöôøng full size. L/L: 714263-6445 120-7L-121505/199595

Nhaø dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng veä sinh rieâng, ôû gaàn Chapman & Dale, gaàn nhaø thôø, saïch seõ, an ninh. Lieân laïc 714-537-2869, 714-362-4834 120-5L-121505/199601

Nhaø Chapman & Euclid saïch seõ, khu yeân tónh, dö phoøng cho share, coù bathroom rieâng, öu tieân vôï choàng, bao giaët saáy. L/L 714530-3573, cell 714-890-2916 120-14L-121505/199603

Nhaø môùi cho share, khoâng naáu aên, yeân tònh ñaäu xe an toaøn, nhaän ñöa röôùc hoïc sinh, ñi hoïc goùc Ward/ McFadden. L/L 714-8393910

Ward/ McFadden phoø n g lôù n roäng, saïch ñeïp, coù loái ñi rieâng, cho naáu aên, giaët saáy. L/L 714675-0803, 714-839-2566

120-3L-121505/199530

Nhaø dö 2 phoøng, loái ñi rieâng, coù beáp, nhaø taém rieâng, bao ñieän gas nöôùc ñöôøng Euclid Lampson. L/L Mai 714-657-8987

Nhaø môùi dö phoøng coù giöôøng tuû bathroom rieâng cho ñoäc thaân share khoâng naáu aên $450/T, goùc Newhope/First. Coù theå doïn vaøo ngay. 714-417-6625 (C), 714265-2495 (H)

120-3L-121505/199531

Nhaø dö phoøng, cho möôùn gaàn Chôï ABC, saïch seõ $350/ thaùng, ít naáu aên, giaët saáy OK. 714677-7955

120-7L-121505/199537

Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt vuøng Huntington Beach, dö phoøng cho ñoäc thaân share. Xin goïi 714-8473746 120-6D167-121505/199540

Nhaø gaàn Hazard & Ward coù phoøng cho moät ngöôøi share, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên $320/thaùng. Doïn vaøo ngay. 714775-5208, 467-5530

120-3L-121505/199526

120-7L-121505/199548

Westminster. Share. Nhaø môùi, phoøng roäng cho share. Giaù $500. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Öu tieân cho ñoäc thaân vaø phuï nöõ. 714-698-1777, 714-473-1069

Nhaø dö phoøng chæ coù moät ngöôøi ôû. Khu yeân tònh. Ñaäu xe trong garage muoán naáu aên thoaûi maùi. Nhaø townhouse, 714-657-8885 Don.

120-3L-121405/199476

120-3L-121505/199622

Nhaø dö 1 phoøng master, 2 phoøng thöôøng cho möôùn, goùc Magnolia/ McFadden, doïn vaøo ngay. Goïi Phuong 714-726-3966 FOUNTAIN VALLEY - Master bedroom saï c h seõ , yeâ n tónh, single Nam, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, bao ñieän giaët saáy $450/thaùng. L/L: 714-531-4426 or 728-9970

Phoøng roäng môùi. Master bedroom. Khu vöïc yeân tónh, loái ñi rieâng. Ñaäu xe roäng. Maùy giaët, khoâng naáu aên, doïn voâ ñaàu thaùng 1. Ball & Magnolia. 714-2242181, 827-1744

Nhaø cho share , Town House goùc Bolsa & Brookhurst dö phoøng cho share, coù choã ñaäu xe & coång an toaøn, xin goïi 714-418-0356

120-7L-121505/199617

Luxury Apartment dö 1 phoøng cho möôùn, coù restroom vaø choã ñaäu xe rieâng, ñoäc thaân $450, 2 vôï choàng $500. Tel 714-5378112, goïi Haèng sau 3 giôø chieàu, any time cuoái tuaàn. 714-9251626

120-3L-121505/199604

120-7L-121505/199605

Nhaø dö phoøng cho share, bao ñieä n gas, nöôù c ñöôø n g Bolsa Ward. L/L 714-588-8537 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

120-3L-121505/199589

120-7L-120905/198845

HUNTINGTON BEACH - Nhaø dö laàu rieâng bieät goàm 2PN, 1PT, 1 phoøng roäng duøng laøm phoøng khaù c h & beá p coù cable TV, internet access. Khoâ n g giaë t , khoâng nuoâi thuù vaät. $900/thaùng + utilities. Deposit $100. Goïi 714596-6453 Caàn ngöôøi giöõ beù trai 3 thaùng ôû laïi nhaø. Mon - Fri. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát. 714-5966453 120-7L-120905/198836

ORANGE - Dö 2 phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng tieän cho ngöôøi laøm Irvine, gaà n nhaø thôø , school, khoâng huùt thuoác naáu aên. Loan 714-289-1069 120-4L-121405/199433

WESTMINSTER - Dö phoøng roäng thoaùng maùt cho nam nöõ ñoäc thaân share, moät thaùng $300, chuû vui veû. 714-468-7448

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,250,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Border Huntington Beach. Xaây 1970. Roäng 1700SF. Nhaø ñaõ taân trang. Baùn döôùi giaù thò tröôøng $619,000 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT, roäng 1500SF. Lot 7000SF. RV parking. Giaù $629,000 ª TEMECULA: 5PN/3PT. 2 taàng, xaây 1998. Roäng 2600SF. Ñoái dieän Pachenga Casino. Baùn gaáp. Giaù töø $485,000 - $549,000 ª 2 shopping center. Ngay trung taâm Bolsa. Ñang cho thueâ $656,900/Yr. Roäng treân 35,000SF. Giaù töø $10,949,000 $14,495,000 L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457 300-185L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254 300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314.

300-7L-120304/146639

ª Townhouse: 2PN/1.75PT, G2 xe. Living 1440 SF, lot 1987 SF xaây 1974. Baùn $440,000. Garden Grove ª House: 3PN/2PT. G2 xe, living 1450 SF, lot 12,000SF xaây 1954. Baùn $639,000. Anaheim ª Fourplex: 1 unit 3PN/2PT, 2 units, 2PN/1PT, 1 unit 1PN/1PT, income $40,400, xaây 1964, baùn $859,000. Living 4200 SF, lot 10,300 SF. Anaheim ª Multiplex: 8 Units moãi unit 2PN/1.5PT, living 7800 SF, xaây 1960, 8 car garages, income $8100/thaùng. Baùn $1,599,000. Garden Grove Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Realtor Laân Ñinh/LS Gateway 714-791-8881


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-042005/164582

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø laàu taïi Saigon, V/Nam. Khu thò töù sang troïng, tieän nghi. Chuû ñoaøn tuï, baùn giaù reû $99Kù. Chuû carry, nhaän traû goùp taïi Myõ. L/L 714-2311397 300-168L-090105/185218

FOUNTAIN VALLEY ª Fountain Valley môùi xaây naêm 1993 hai taàng laàu, maùi ngoùi ñoû, gaàn tröôøng hoïc moãi caên 4PN, 2.5PT, 3 car attached garage giaù $935,000 ª Fountain Valley gaàn nhaø thôø moät caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi 2PN/2PT, $965,000 ª Huntington Beach môùi xaây 1989 moãi caên 5PN/3PT/2 car garage attach. Giaù 1 trieäu 790 ª 6 caên Garden Grove 2002, ñaát roäng 18,000 Sqf giaù trieäu 960 3PN/2.5PT ª 10 caên môùi xaây naêm 1990 moãi caên coù 2PN/1.5PT, ñaát raát roäng 19,000 sqf giaù 1 trieäu 850 ª Yorba Linda coøn raát môùi hai taàng laàu roäng raõi. Giaù chæ coù 1 trieäu 3 ª 8 caên Huntington Beach moãi caên 2PN/2PT. Raát môùi $1 trieäu 792 ª Irvine nhaø coøn môùi khu toát roäng treân 2300 SQ. Giaù chæ coù 1 trieäu 2 ª Corona: Hai taàng laàu maùi ngoùi ñoû, roäng 2450 sqf, 5PN/3PT 3 car garage. Ñaát khoaûng 10,000 sqf baùn gaáp $629,000 CAÀN TIEÀN GAÁP töø 1% tôùi 5.3% contruction loan, commerical loan, caàn möôùn tieàn tö nhaân gaáp gaáp, ñoåi nhaø cuõ laáy nhaø môùi, xin goïi ngay Cao 458-2000 Hoaëc Tuaán 5953543 300-168L-090705/185998

ÑAÁT ÑAÀU TÖ, ÑAÁT ÑAÀU TÖ Mr.QUYØNH CAO LAND SPECIALIST Direct: 714-675-1378 (Helping investors make informed decisions) ª Vuøng Victor Valley: * 4.77AC, R1, Apple Valley, $70K * 2.5AC, C, 395 Hwy, Adelanto $125K * 3.8AC, MI, on I-15, Victorvill $992K * 9.3AC, C, Hwy 395, $239K * 4.24 AC, C, on Hwy 395, $650K ª Vuøng Palmdale, Landcaster: * 2AC, K-4 Av. & 114th St.E., $35,5K * 20AC, F-Ave & 110th St.E, $191K * 5AC, C, Palmdale blvd., $225K * 4.8AC, F-8 Ave & 60 paved St E., $75K * 5AC, G-4, G-6 Ave. & 6 St. E, $125K ª Vaø nhieàu loâ khaùc nöõa taïi: www.usalandbanker.com Xin goïi ngay ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-090805/186248

1% Listing FREE CREDIT REPORT $175,000 nôï $675/month 10% down ª Nhaø 2 taàng 3PN/2.5PT, $1851+TI, 4PN/2PT $2019+TI 5PN/3PT $2187+TI, 6PN/4PT $2591 +TI - 7PN/3.5TI 2842 sqft $2305+TI ª Nhaø GG 4PN/2PT $1632 + TI. 7PN/3PT $2184+TI - 5PN/3PT $2002 +TI. 6PN/3PT $2154+TI - 3PN $1679 +TI. ª Townhouse 2 taàng Magnolia/ Bolsa 2PN/1.5PT HOA $120, $1195+TI. 3PN/2.5PT, $1302 +TI ª Condo 2PN/2PT, $1107+TI. 3PN/2PT $1242+TI 714-654-3157 Agt

300-28L-101405/191403

Nhaø baùn bôûi chuû: ª Nhaø tuyeät ñeïp 5PN/ 3PT hoà bôi. Ñ/C 12321 Lornas, G.G CA 92840. Giaù $670,000 ª Nhaø zone R3 chuû coù baûng veõ 2 caên, moãi caên roäng 2100sf 4 nguû, 3 taém. Ñ/C 12762 Louise St. GG CA 92841. Giaù $635,000 ª Nhaø 2PN/ 1PT. Ñ/C 8231 Michael Dr., Huntington Beach CA 92647. Giaù $609,000 L/L Long 714-448-1185

300-28L-101405/191404

Nhaø baùn bôûi chuû: ª 4 Plex raát saïch ñeïp, 2 taàng, income $4,800/thaùng. Moãi caên 2PN/ 1.5PT. ÑC 14082 Buena St. GG 92843. Giaù $1,050,000 ª Nhaø 3PN/ 2PT. ÑC 9111 Reading Ave., Westminster 92683. Giaù $550,000 City cho pheùp xaây theâm 1 unit phía sau. ª Nhaø 2PN/ 1PT. ÑC 8210 22th St., Westminster 92683. Giaù $525,000. L/L Mary 714-448-6277

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-DL-110405/194367

300-14L-120605/198358

Baùn ñaát VN. Baùn mieáng ñaát ôû Taây Ninh 50m x 170m, maët tieàn ñöôøng quoác loä 22B roäng 15m, loä giôùi seõ môû roäng 32m thuoäc xaõ Thaùi Bình huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. L/L coâ AÙnh 714636-6518 hoaëc coâ Gaùi ôû Taây Ninh: (066) 825-294. Giaù $40K

For Sale By Owner . Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tónh , gaàn chôï, tröôøng hoïc, Freeway , phía sau cheø Hieån Khaùnh, 9732 Reading Ave, Garden Grove , goùc Westminster & Brookhurst , xin goïi Oscar 714-468-6178

300-18D167-111205/195425

Ñaát baùn bôûi chuû ª Salton City, ñi veà höôùng Riverside gaàn 12,000sf, caïnh khu nhaø môùi ñang xaây, caùch soøng baøi 1 mile, zone xaây nhaø. Giaù $39,000. ª Adelanto 10 arces on Shadow Mountain Rd., $50,000. ª Bartow, 20 arces on Dale Evans Pkwy and Stoddard Wells Rd. $60,000. ª Apple Valley, 2.5 arces on Johnson Rd. and Grasshopper Rd. Giaù $79,000 L/L 714-588-9792

Nhaø môùi remodel thaät ñeïp, 3PN, 2PT, traàn cao, cöûa glass double door, phoøng khaùch, phoøng aên vôùi loø söôûi, phoøng gia ñình vaø phoøng beáp thaät ñeïp vôùi maple cabinet, granite counter top, new appliances vôùi island, gaïch lôùn loùt diamond, dual pane windows, landscaping raát roäng vaø ñeïp, gaàn tröôøng, chôï vaø FWY 22, only $675,000. Xin goïi ngay Kimberly 714-863-5066 hay 714-8161640

300-36L-111405/195674

300-30L-120605/198428

300-3L-120705/198565

Caàn baùn nhaø Corona brandnew’s 05 ñeïp tuyeät vôøi 5PN/3PT, 3500 sq. Lot 8,100 sq. $629,000, reû hôn $30K builder price. Mobilehome 2PN/2PT, khu GÑ $29,000. Bolsa / Newland, rent $850/T 2 naêm ñaàu 714-2512008 300-28L-120705/198577

300-60L-111905/196399

20 maãu ñaát taïi Yoshua Tree (San Bernadino). Ngaû tö ñöôøng baèng phaúng. Cô hoäi ñaàu tö toát. L/L agent James Döông 626-3538088

300-28L-112205/196692

Nhaø Garden Grove vöøa remodel toaøn dieän goàm 4PN, 2PT, living 2,082 sqft lot 11,660 sqft. Coù theå xaây theâm 1 caên goàm 2PN/ 1PT. Nhaø cul-de-sac, gaàn tröôøng hoïc, freeway 22, 5 & Disneyland. Ñ/C 11721 Puryear Lane GG 92843. L/L 714-200-4261. Agents welcome. Giaù $699,000

300-14L-112605/197162

Free List cuûa nhieàu nhaø ñang ñaïi haï giaù ôû khaép vuøng Orange County, Chuû nhaø caàn baùn gaáp. REMAX Buyer Agent, Xin lieân laïc 949-433-8781

300-21L-112905/197488

ª G.G: Condo 1 nguû 1 den, 1 taém, balcony, treân laàu, saøn goã môùi, sôn môùi. Gilbert & Garden Grove $304,500. Free 3 thaùng HOA ª California City: ñaát baùn gaàn Bakersfield, khoaûng 10,000 sqft. Ñang baønh tröôùng. $40,000 ª Elizabeth Lake: ñaát baùn gaàn hoà, treân ñoài, roäng 7800 sqft, $15,000. L/L Joanne 714-448-6399

300-56L-112905/197519

Nhaø baùn house for sale by owner/ agnt. Approximate 3300 living sqft. Built 2004, commercial zone Garden Grove, $890,000. Goïi 714-468-6126

300-14L-120205/197884

NHAØ BAÙN REÛ - Nhaø laàu 4PN, 2.5PT, maùy laïnh, loø söôûi, 16 tuoåi. Nhaø troáng vaøo ôû ngay. Khu yeân tónh, coång an toaøn. Giaù reû nhaát trong khu. Open house moãi ngaøy. Giaù $599,000 - Nhaø Westminster 3PN, 1.5 PT, patio, 1 ñôøi chuû, hai maët ñöôøng. Gaàn chôï, tröôøng, nhieàu choã ñaäu xe. Chuû ñi xa baùn gaáp giaù reû $539,000 L/L California Network Realty 714-964-8791 Judy: 714-785-3146 Bob: 714-785-6005 Cung: 714-642-5749 Chieu: 714-585-6556

300-7L-120205/198020

MOBILEHOME SALE. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Bolsa/ Newland, khu gia ñình. Moving caàn baùn gaáp giaù thaät reû $36,500. L/L Höng: 714-4231912. Coù theå thöông löôïng. 300-7L-120205/198032

Nhaø môùi xaây 05. Roäng 3000 SF chia thaønh 2 caên. 3PN/1PT vaø 3PN 2PT coù patio nôi ñaäu xe thoaûi maùi beân trong, gaàn nhaø thôø vaø tröôøng hoïc, hieän ñang cho thueâ $3250/thaùng. Giaù baùn $760,000. 714-914-7820

Baùn Mobilehome, goùc Bolsa / Beach, Nhaø ñeïp, naêm 2000 ñöôïc remodel toaøn boä, rent $786. Ñòa chæ : 15141 Beach #23. Family Park, 2bed + 2 ba th. 714-6579460, 263-5511 300-14L-120705/198583

Fountain Valley, gaàn Talbert + Newland, gaàn bieån, môùi 2 tuoåi, gaàn 3000 sqft. tuyeät ñeïp trong ngoaøi, raát sang vaø nhieàu upgrades, 5PN, 3PT, $1,199,900 Huøng Hoaøng 714-336-6569 300-12D567-120705/198610

EL MONTE (Cul-de-sac) ° Nhaø 4PN, 2PT, hardwood floor, saâ n roä n g 9000 sqft, $575,000 ° Nhaø 3PN, 2PT, 2 fire place, hardwood floor, 10,000 sqft, $750,000 ROSEMEAD: 2 Units ° Nhaø 4PN, 2PT, granite counter top, laminate floor ° Nhaø 2PN, 2PT, granite top, laminate floor, 2 caên $850,000 ° Nhaø 3PN, 1PT, 2300 sqft, yeân tònh saâ n roä n g, 39,560 sqft, $1,800,000. L/L Kevin Tröông 626-6794013 300-14L-120805/198642

ª Mobilehome: 2PN/2PT, bonus room. Permitted. Ñeïp, saïch seõ, yeân tónh, gaàn Little Saigon. 4 Parking beân hoâng. Guest parking tröôùc nhaø anytime $76,000 ª Mobilehome: 3PN/2PT 1995 gaàn Little Saigon. Giaù $96,000 ª Mobilehome: 2PN, 2PT 1990 rebuilt 2000, $60,000 ª WTM: 3PN/2PT 2 cars garage remodel. Gaà n Little Saigon. $629,000 ª Nhaø 2005, 5PN/3PT, 3 cars garage 2923 sqft. $500,000 Call Taøi Leâ: 714-797-0562 300-14L-120805/198644

ª GARDEN GROVE: 4PN/3PT. Roäng 1700 SQFT coù skylight, roof môùi, sôn môùi trong ngoaøi, cöûa soå môùi, coù hoà bôi raát ñeïp vaø jacuzzi coù thaùc chaûy chuû ñaõ boû nhieàu tieàn ñeå taân trang. Giaù $660,000 ª SANTA ANA: 3PN/2PT. Roäng 1400 Sqft. Cöûa soå môùi, maùi lôïp môùi, sôn môùi hoaøn toaøn (coäng theâm 1 phoøng master add on without permit). Hieän taïi ñang cho thueâ $750 coù loái ñi rieâng. Giaù $575.000 ª Income Properties: Moät caên nhaø 3PN/2PT vaø 2 units, moãi caên 2PN/1PT cuøng treân moät loâ ñaát roäng 20,000 SQFT. Ñang cho thueâ hieän taïi laø $3250 per month. Giaù baùn $649,000. Caùch Little Saigon khoaûng 1 tieáng laùi xe. Moïi chi tieát xin lieân laïc Danny Tieu: 714-397-0328 300-6D167-120805/198766

Ñaát Saøi Goøn VN baùn gaáp 4x15M2, khu daân cö ñoâng ñuùc saün saøng ñeå caát nhaø laàu $20,000. Bao giaáy tôø sang teân soå ñoû. L/L: 714-839-7562 Chaâu Bích cell 714-414-8168 300-14L-120805/198806

ÑAÁT CALIFORNIA CITY 2.5 maãu, 5.24 maãu, 10 maãu, gaàn freeway 58 giöõa California City Blvd., vaø Huyndai. Giaù $9,000/ 1 maãu, gaàn ñieän nöôùc gas. L/L 714-7176319

300-28L-120905/198853

ª 8 unit apartment moãi caên 2PN, xaây naêm 1985. Lot ñaát 12,964 SQ. Probate sale 1 trieäu 150,000 ª Hai caên nhaø treân 1 lot ñaát moãi caên 2PN + 1PT gaàn Little SG. $600,000 ª Commercial gaàn Little SG lot ñaát 52,000 SQ. 2 trieäu 900,000 ª Nhaø G.G 3PN + 2PT treân lot ñaá t 9679 SQ. Goù c Gilbert/ Chapman $569,000 ª Nhaø laàu G.G 3PN + 2.3PT, roäng gaàn 1600 SQ xaây 1989. $569,000 ª Nhaø laàu 3PN + 2.5PT, xaây naêm 1998 goùc Euclid/Lincoln $520,000 ª Nhaø Westminster 4PN + 2PT, good neighborhood, $575,000 ª Townhouse G.G: 4PN + 2.5PT, goùc Euclid/Westminster. No associations fee $469,000 L/L Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 (Office) 714-222-8230 (cell) Vaên Buøi (Realtor) 714-742-7041 (cell) Keith Traàn (Realtor) 714-323-0100 (cell) 300-28L-120905/198886

NORTH LONG BEACH 3PN, 2PT, gaà n LB City College (LAC) 1,500sf vaø 5,500sf lot, khu yeân tónh $599,000. Goïi Huyønh Böûu 714-251-7234 Home Land Realty 300-7L-120905/198888

GARDEN GROVE: Townhome 2BR, 2.5BA, 2 car garage attached. Giaù $380,000, no down, bad credit no problem. L/L Tuaán Buøi (gotmortgage.com). 714726-2720 300-7L-120905/198905

Nhaø 2003 Riverside gaàn freeway 91 & 15, caùch Little Saigon 30'. 2 taàng 3PN, 1 big loft, 3PT 1800sqf, tröôøng toát, shopping center. Giaù $485,000. L/L 714915-1910 300-7L-120905/198907

Nhaø baùn bôûi chuû GG, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. 3B - 1 bath roäng 1,134sqf, coù theâm phoøng family room, 1 phoøng lôùn coù loái ñi rieâng, saân roäng 7,230sqf. Baùn $557,000. 714-244-6185, 714899-1907 300-14L-120905/198923

GQ REAL ESTATE CORPORATION ª Huntington Beach: 4PN/ 1.5PT townhouse near Beach, roäng 1254 sqft, new paint & carpet, HOA $170. $450,000 ª Fontana, Gorgeous 2-story home build 2005. 4PN/ 2.5PT roäng 3501 sqft. Big bonus room. $639,000 ª Relands. 1-story 4-Plex 2PN/ 1.75PT with private back yard. Easy to rent area. GSI $3,503/ mo. $679,000 (2 4-Plex available) ª Garden Grove. 8 units. 2PN/ 1.5PT w/ its own garage, long time tenants. GSI $8,285/ mo. $1,549,000. L/L Phil Le 714-515-0111 Bro. 300-60L-120905/198924

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT. Neáu Quí vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù Equipty. Muoán boû nhaø, ly dò muoán baùn nhaø, hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay: 714-554-8600. www. buyhomequick.com

300-7L-120905/198941

Mobihome baùn bôûi chuû 2 phoøng nguû, 2 ptaém, tieàn ñaát $625. Baùn $90,000 khu ngöôøi giaø. 9800 Bolsa lieân laïc 714-418-1877 nhaø, 714-653-8862 cell

300-36L-120405/198183

300-28L-120905/198947

300-14L-120905/198816

300-90L-102605/193130 300-7L-120505/198302

Nhaø baùn gaáp $70,000. Nhaø VN goùc ñöôøng Ñoàng Ñen + Nguyeãn Hoàng Ñaøo, 011 c/c 2 Baàu Caùt, F14, QTB ñang ôû vaø cho thueâ 4 trieäu/thaùng, ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L 714-865-1474, 011-84-903786338 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

ª Khoâng caàn tieàn down, Fountain Valley condo 2PN, 2PT, gaàn Little Saøigon, nhaø thöông, freeway, doïn vaøo ôû ngay, chuû taân trang raát nhieàu, giaù baùn $415,000 ª Khoâng caàn tieàn down, Pomona 3 units, 2PN, 1PT cho moãi caên, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 60 raát toát cho ngöôøi ñaàu tö hoaëc ôû giaù baùn $500,000. L/L Duc Tran: 714-720-8648 300-21L-120905/198818

ÑAÁT BAÙN ª Los Angeles County, caùch Dowtown 1 giôø, khu phaùt trieån maïnh. Daân soá treân 1/2 trieäu, ñang coù maët caùc haõng maùy bay lôùn nhö Lockheed, Boeing, Northrop... ª Ñaát 2.50, 5, 10, 20, 40, 160, 360 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng toát, baèng phaúng hoaëc coù view

300-7L-120905/198965

300-21L-120905/198848

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

300-14D167-120905/198937

300-84L-102005/192166

GRAND OPENING SAT vaø SUN 11am - 5pm Nhaø Townhouse môùi xaây 2005 taïi Garden Grove trung taâm Little Saigon. 17 caên nhaø baùn, 6 kieåu maãu, 2 taàng laàu töø 3PN, 2PT, 2 xe garage vaøo tröïc tieáp nhaø. Giaù töø $510,000 trôû leân. Xin goïi ngay ñeå ghi danh. Wayne Yau: 714-920-3399 Daniel Ly: 714-654-6388 Tina Hueä: 714-904-8988 Ñöôøng 11th Street goùc Brookhurst St

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ñeïp. Giaù töø $25,000/loâ trôû leân. Mr.Phaïm 714-200-9003 (Land Specialist Since 1985)

Nhaø ñeïp Moreno Valley 15515 Carmel Verde, xaây 1990 4N/ 3T. 1N/ 1T döôùi laàu, 3 car garage, maùi ngoùi, khu vöïc ngon laønh, new paint/ carpet. Giaù $415,000. L/L Minh 714-797-4609

300-14L-120205/198052

ÑAÁT CALIFORNIA BY OWNER Land Broker veà höu caàn baùn reû nhieàu maãu ñaát giaù trò ôû Lancaster vaø Antelope Valley. Coù theå xaây caây xaêng, hotel, truck stop vaø Food Court, nhaø etc... 2 UNITS ROSEMEAD Totally Remodeled, 3PN, 2PT, 3 car garage (32x24) vaø 1/1 landscaping, fruit trees, huge lot and more L/L Binh Nguyen Cell: 714-785-8728 Home: 949-551-5165 Claim Your Fortune Now

RAO RAO VAË VAËTT

VICTORVILLE. NHAØ MÔÙI 2005 REÛ. Bear Valley - 395 HWY. 2 taàng raát ñeïp, 5 bed, 4 bath, 3 car garage, more upgrade, living 3,500 sqft, lot size 7,500 sqft. Baùn by owner. Giaù $485,000. L/L 714-527-7374, 714-260-5853 (cell) 300-14L-120905/198958

- Townhouse ñeïp, khu toát goùc Magnolia & Westminster 3PN, 2PT roäng 1600 sqft, $460,000 - Nhaø Anaheim 3PN, 2PT, roäng 1300 sqft. Khu yeân tónh, nhaø toát $560,000 - 3 Plex Stanton, kieåu ñeïp, 3PN & 1.75 PT vaø 2 (2PN & 1PT) khu toát coù ngöôøi möôùn ñaày, hieám coù, $820,000. Coøn nhieàu nhaø GG, Ana, Buena Park giaù reû, xin goïi Mai Ly: 714310-2087

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-121305/199280

Townhouse 3 phoøng 2.5 bath, 2 car garage security gate, gaàn freeway 22. Nhaø 9 years, vuøng Westminster Trask/Beach. L/L: 714-454-7783

300-7L-121305/199312

300-30L-121005/198993

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626 300-7L-121105/199059

Mobilehome baùn, khu family 3PN, 2PT, ñaát $630/T saïch seõ, yeân tònh, 3+ car parking, nhieàu caây caûnh, döôùi giaù thò tröôøng. Phone 714-677-7743 300-14L-121105/199061

TRIPLEX BAÙN SAN GABRIEL 3 unit Apt. owner unit 3PN, 2.75PT, Hi-ceiling, 2 unit khaùc 2PN, 2PT, rent income treân 45K/yr, excellent condition. Giaù chæ 888K for 1031 exchange, hôïp ñaàu tö hoaëc töï ôû. L/L 714539-7476, xin ñeå message Vieät ngöõ. Qualify buyer only.

Mobilehome goùc Euclid/Katella (3PN, 2PT, 3 car parking), khu gia ñình. Tieàn rent $1220. Baùn bôûi chuû. Giaù baùn $25,000. Xin L/L: 714-563-2065

300-14L-121305/199315

Lakewood Home baùn bôûi chuû 3PN, 1.5PT, 1700 SF lot. Khu raát yeân tònh, gaàn freewy chôï, tröôøng, $590,000. Goïi 562-5227761 hay Böûu: 714-251-7234

300-90L-121305/199355

ª GARDEN GROVE: 6PN/ 5PT roäng 2240 sqft roof môùi, new landscape & sprinkler. 2 master bedrooms coù loái ñi rieâng. Giaù $695,000. ª GARDEN GROVE: 3PN/ 2PT Condo ngay trong thò töù Little Saigon, goùc Brookhurst/ Westminster. Giaù phaûi chaêng. ª STANTON: Nhaø 3PN/ 2PT lot 7200 sqft, Zone R2, City approved to build second house on the lot. Owner is working on the blue prints, can be sold before or after construction. Moïi chi tieát xin lieân laïc Nam Nguyen 714-235-4592

300-21L-121305/199360

300-14L-121205/199142

G.Q MORTGAGE Lower your Mortgage Payments up to 50%. Rate as low as 100%. No income verification, good or bad credit. Hurry before the rates go up!!! L/L Phil Le 714-515-0111 Bro. 300-9D167-121205/199158

Townhouse Anaheim $425K, 3PN, 2.5 baths, 2 levels, roäng thoaùng, caùch Little Saigon 15' & chuyeân mua baùn, refiance listing with low cost. Xin lieân laïc Myõ Traàn 714-362-6990 Asiamerica Lending.Co. 300-7L-121205/199187

SAIGON REALTY & FUNDING Frank Huynh: 714-401-9894 ª ANAHEIM: Nhaø 3PN, 2PT, ñaát roäng, coù theå xaây theâm 1 caên rieâng bieät, completely remodel, granite countertop, bathroom môùi. Cô hoäi hieám coù giaù $570,000 ª CORONA: 3PN, 2PT, nhaø moät taàng roäng raõi, coù phoøng aên, phoøng laøm vieäc, phoøng gia ñình rieâng bieät, ñaát roäng 9500 Sqft, $575,000 ª ANAHEIM: 4PN, 2.5PT, nhaø môùi 10 tuoåi, traàn cao, phoøng gia ñình rieâng bieät coù loø söôûi, saøn goã ñeïp, saân vöôøn caây kieång ñeïp $675,000 ª GARDEN GROVE: Nhaø 3PN, 2.5PT, thoaùng ñeïp, gaàn nhaø thôø, tieän ñöôøng freeway, $579,999 Hieän nay tieàn lôøi ñang taêng trôû laïi, neáu quyù vò ñang ôû chöông trình thaû noåi caàn chuyeån qua chöông trình coá ñònh ñeå khoûi nhöùc ñaàu khi tieàn lôøi taêng leân quaù cao. Xin goïi chuùng toâi ñeå tham khaûo. 300-30L-121305/199220

Nhaø baùn bôûi chuû. Garden Grove, 3PN, 2PT, 1745 sq ft, ñaát 9000 sq ft, saøn goã môùi, coång saét, raøo gaïch, saân roäng nhieàu caây aên traùi. Giaù $625,000, cell phone: 714-363-1297 300-7L-121305/199225

Great Investment; Builders Dream: 1- 30 acres vacant lot surrounded by million dollar propeties located in Woodcrest, Riverside: asking price $1.8M 2- 48,000 sq ft lot in Orange County with possibility to build 9 homes: asking price $2.4M 3- 1.0 to 2.5 acres vacant parcel surrounded by million dollar properties, located in fast growing Rediand City: asking price $350K each parcel. Contact Agent: John 714-5526679 Don: 714-457-3188 300-14L-121305/199226

ª G.G: Beach/Garden Grove, 2 bed/2.5 bath, 1250 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, roäng thoaùng maùt. Phoøng aên, phoøng khaùch rieâng bieät. HOA $130. Giaù $380,000 ª G.G: Dale/Chapman, 3 bed/ 2.5 bath, 1450 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, thoaùng roäng, chuû ñaõ sôn söûa saïch seõ, doïn vaøo ôû lieàn. Giaù $448,000. L/L Tuaân: 714-719-5515 300-7L-121305/199233

Mobilehome 3BR, 2BA. Nhaø ñeïp traàn cao ñeán coi thích lieàn. Khu yeân tónh saïch seõ khang trang. Giaù haï $78,000 goàm tuû laïnh, maùy giaët saáy, freezer central air/ heat. L/L: 714-908-6756 300-5L-121305/199270

Jennifer Le/Broker 714-240-4990 Nhaø Westminster 4PN, 2PT, nhaø môùi taân trang, corner lot 7200 sf, 2 xe garage, nhaø troáng chuû caàn baùn gaáp. 300-14L-121305/199277

1) Nhaø Westminster: 3PN + 1.5PT. Giaù $540,000 2) Townhouse: goùc Westminster & Magnolia 3PN & 2.5PT, roäng 1500 SF raát ñeïp giaù $460,000 3) Fourplex G.G: Raát ñeïp ñang thueâ ñaày giaù $985,000 4) Triplex Stanton: giaù chæ coù $805,000 5) Mobilehome ñôøi 2004: 3PN, 2PT tieàn ñaát $795 giaù $107,000 Lieân laïc Ngoïc Anh: 714-4547634 Lan Anh: 714-247-9688 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS coâng ty muoán di chuyeån. Giaù $785,000 hoaëc cho thueâ $3000/ thaùng. ª Commercial Long Beach treân ñöôøng soá 7. Ñaát 4800 sqft building treân 5000 sqft ñang cho thueâ $4800/thaùng. Giaù $745,000 ª 2 House on a lot (9300+ sqft) chia thaønh 3 caên toång coäng 7PN, 5.5PT. Ñang cho thueâ ñaày. Nhaø môùi xaây 2005. Giaù $1,099,000 Xin L/L Thoâng: 714-414-8010 Mary Do: 714-276-4720

300-14L-121405/199403

FOR SALE BY OWNER ª Nhaø Huntington Beach 4PN/ 3PT, roäng 2000 SF. Lot 8000 SF. Built 1968, ñaõ remoldel hoaøn toaøn caùch bieån 1/2 mile, khu raát toát. Giaù 829K ª Nhaø SA built 1999. 5PN/3PT. Roäng 3400 sf. Khu toát coù coång an toaøn nhaø raát ñeïp caàn baùn gaáp. Giaù 899K L/L: 714-720-5957 or 714-8349825

300-14L-121405/199405

Nhaø Baùn Bôûi Chuû ª $740,000 2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage ª Caên Nhì: 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém 2 xe garage. Giaù reû. Thaønh: 714-448-3700

300-3L-121405/199427

List Nhaø chæ coù 1% ª Garden Grove: 1/ Town House: 2PN/2.5PT,. 2 stories, 2 cars garage attached,. end unit, maùi ngoùi ñoû, roäâng approx 1,050 sf., H.O.A. $180/ M, giaù baùn $375,000 or ngay trung taâm thaønh phoá 2/ Town House 2PN/2.5PT. 2 stories, 2 cars garage H.O.A. $130/M roäng 1,250 sf. Giaù baùn $380,000. ª Huntington Beach: 3/ House 5PN / 3PT, 2 car garage attached, 2 stories, roäng 2,870 sf, lot size 7200 sf gaàn bieån, phoøng master döôùi laàu, giaù baùn $799,000. Xin Goïi: CHARLIE VO 714-7859951 Coù chöông trình help buyer’s closing cost

300-7L-121405/199442

SALE BY OWNER 8861 Dakota, Garden Grove, goùc Trask/Magnolia giaù $565,000 4PN, 1.5PT, neàn oak, bathroom môùi, kitchen counter môùi, 2 car garage chuû traû tieàn laøm giaáy tôø lot roäng 7350 SQ Feet. Lani Nguyen 714-878-7671, 714534-2119

300-30L-121405/199474

CALI HOME REALTY ª Service Agency Office, Long Beach, thaønh laäp töø naêm 1987, lease coøn 4 naêm + 5 naêm option. Net income moã i thaù n g $12,000. Giaù $100,000 ª Mobile Home, khu ngöôøi giaø, saùt naùch Bolsa, Little Saigon, 1PN + 1PT coù theå söûa thaønh 2PN, maùi môùi, thaûm môùi, tieàn ñaát $535 thaùng. Giaù $32,000 ª Mobile Home, khu gia ñình, goùc Magnolia vaø Westminster Ave, 3PN, 2PT. Caàn baùn gaáp bôùt giaù coøn $45,000. Chuû coù theå cary 50% ª 4 Plex Los Angeles coù theâm 2 studios moãi caên 2PN + 1PT. Studio 1PN, 1PT. Ñang cho thueâ ñaày $5800 thaùng. Caàn baùn gaáp. Giaù $715,000 ª 3 Plex, Stanton goùc ñöôøng. Goùc Beach Sentry Drive. 1 caên 3PN + 1.75PT. 2 caên coøn laïi moãi caên 2PN - 1PT. Rent moãi thaùng $3250, coù theå taêng, nhaø ñeï p , ñaá t roä n g, khu toá t . Giaù $820,000 ª Mansion house, San Bernadino. Ñaát gaàn 30,000 sqft, 3 maët ñöôøng, ñöôïc pheùp xaây theâm 1 caên. Nhaø 3800 sqft. 5PN + den, 4.5PT, family room. Enclosed patio. Thích hôïp cho ñaïi gia ñình hoaëc laøm nhaø ôû cho

400-36L-103003/091105

300-21L-121405/199484

BAÙN MOBILEHOME trung taâm Bolsa 3 bed 1 full bath, remodeled trong ngoaøi, phoøng khaùch, beáp roäng, good location. Rent $700 taëng tuû laïnh, maùy giaët saáy coø n ñang söû duï n g toá t . Giaù $79,000. Jessica: 714-3602478. Taøi trôï loan

400-36L-111404/144134 300-7L-121505/199503

WESTMINSTER: - Townhouse: 4PN, 2.75PT. Low Association. Khu yeân tònh vaø an toaøn. Giaù baùn $497,500 - Nhaø 3PN, 2PT. Central air. Chuû ñaõ taân trang toaøn dieän. Khu toát, border FV vaø HB. Giaù baù n $605,000 HUNTINGTON BEACH: Treâ n ñöôøng soá 8, block 4. Ñi boä ra bieån vaø downtown. - Nhaø 3PN, 1 bonus room, 3.5 + 5PT, branch new house. Builded 2005. Giaù baùn $1,670,000. Included appliances, - Nhaø 3PN, 1 bonus room, 3.5 + 5PT beter than model house, 3 fire place. Builder 12/2003. Giaù baùn $1,6190,000. Included all furnitures, appliances vaø Plasma TVs. ORANGE HILLS: Moät mieáng ñaát roäng 19,000 Sqf, trong khu bieät thöï Multi Million Dollar, coù view. Nhìn ra thaønh phoá vaø ñoài nuùi. Giaù baùn $615,000 Xin L/L Kieåm Phaïm: 714-3906370 cell 714-554-3304 Bus 300-3L-121505/199519

300-21L-121305/199366

400-36L-111804/144874

ª Cô hoäi toát vöøa ôû vöøa ñaàu tö: Nhaø Garden Grove, 3PN, 2PT, 1300 SF, big lot 10,000 SF, theâm 1 guest house ñang cho thueâ $1050/thaùng, coù dining room, loø söôûi, saân sau roäng coù patio, hoà bôi vaø nhieàu caây aên traùi. $725,900 ª Nhaø môùi 2004, Garden Grove 4PN, 3PT, 2500SF, lot 4000 SF, loø söôûi, granite countertop, breakfast bar, master roäng coù tuû kieáng vôùi walk-in closet, landscape tröôùc vaø sau, nhaø raát ñeïp. Gaàn Little SG vaø everything, $734,900 ª Nhaø môùi 2004, Moreno Valley, 5PN, 4PT, 3 car garage, 3600SF, lot 7500SF, phoøng aên, loø söôûi, phoøng gia ñình vaø 1 bonus room, saân sau roäng, thaûm môùi. Good location $509,900. Jenny: 714-269-6256 Ñeå message goïi laïi ngay. Agent welcome.

300-7L-121505/199586

WESTMINSTER, nhaø bieät laäp goùc Bolsa + Magnolia, 3PN, 2PT, 2 car garage, ñoái dieän chôï ABC, tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy, caây aên traùi, coång vaøo an toaøn. Housing OK. Doïn vaøo 01/01/06. L/L Kim: 714-926-9198

300-14L-121505/199587

Caàn baùn 1 caên nhaø trung taâm Quaän Nhöùt vaø 3 caên chung cö, 1PN hoaëc 2PN ngoù ra soâng Saøi Goøn. Ñi ñoaøn tuï baùn reû. L/L: 859431-3119

400-36L-111104/143751

400-7L-121405/199444

2005 TOYOTA 4 Runner, 22,000

miles, chuû caàn baùn gaáp Giaù haï L/L baø Trang 714-369-7301 (Lic#5LBT106) 400-36L-110704/143262

400-7L-121005/199008

2004 Caàn baùn xe MERCEDES

SUV ML 350 (Model Inspiration), maøu silver, fulls options, xe raát toaøn haûo 31,000K. Giaù $30,500. Xin lieân laïc OÂ. VU 626-375-2063, Lic. #5GDE363 400-7L-120905/198882

2004 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

maùy vtec, 8 airbag, CD 6 dóa, gheá da, sunroof, voû môùi, 1 chuû freeway mile 100K timing chain, xe nhö môùi, no accident alarm, $12,900. 714-837-2077, #5HHL802 400-7L-121405/199481

2004 HONDA Accord EX, V4,

26,000ML. Leather seat, alloy wheel, power window, auto transmission, navigation system. Xe moät ñôøi chuû. VN JHMCM56744 C004638, giaù $20,000. Lieân laïc 714-224-6600 400-36L-110504/143081

300-3L-121505/199592

Nhaø 4PN/2.5PT, G 2 xe attached living 1350 SF, xaây 1976, driveway, grass backyard, gaàn trung taâm Little SG baùn $469,900. Garden Grove. L/L Laân 714-7918881

300-7L-121505/199620

Duplex thuoäc T/P Santa Ana, tình traïng hoaøn haûo corner Newhope & First, roäng 1035 Sqft, 2PN, 2PT, 2 car garage cho moãi caên, haøng xoùm toát, chuû ñang ôû moät caên vaø cho möôùn moät caên. Giaù $719,000. Goïi Cao Döông, cell 714-200-3000 ñeå bieát theâm chi tieát, Agent xin mieãn goïi

300-28L-103105/193708

GARDEN GROVE. Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, roäng 1637 sqft. Khu toát, goùc Brookhurst/Westminster. Gaàn chôï, freeway. Giaù $465,000. L/ L: 714-307-4074 (agent)

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 4000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

400-36L-112404/145524

400-3L-121305/199306

2004 TOYOTA Rav-4 S, CA plate

#5FQY609, like new only 15,000 miles, fully loaded, special sport package, and with warrante plan, first owner and also a lady, $16,500.OBO. Call Tuan 714467-5181, Fountain Valley. 400-7L-121405/199375

2004 TOYOTA Avalon XLS, chæ

21,000 miles, maøu traéng, moonroof, gheá da, giöõ kyõ. Tình traïng raát toát. Giaù $22,000. Xin lieâ n laï c : 714-488-5860, lic #5FFM611 400-7L-120905/198912

2003 HONDA Accord LX 4 maùy,

4 cöûa, töï ñoäng full power, AC, CD cassette, xe ñoåi kieåu môùi, moät ñôøi chuû only 26,000 miles. $11,750. Lic. #5HET621, salvaged title. L/L 714-892-1995, 714-655-0206 400-7L-120905/198834

2003 CHEVROLET Cargo van.

Express (white), 116,000 miles, AT, AC, xe trong ngoaøi nhö môùi, excellent condition, xem thích ngay $8500.OBO. L/L Cöôøng: 714-757-1357 call anytime. License #6Z74686 400-7L-120905/198876

2003 TOYOTA Camry, XLE, V6.

Fully loaded, CD 6 ñóa, gheá da, side airbag, power seat, voû toát, xe raát ñeïp, 1 chuû 74K miles, xem thích ngay, $12,600. 714837-0274, #4XOR355 400-14L-120805/198794

2002 INFINITY QX4, 4 wheel

drive 28,000 miles, white pearl/ tan, full loaded, excellent condition $20,500 or best offer, Lic. #4XNF717. L/L 714-657-8837, 714-657-8838


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-120905/198887

2002 BMW 325CI Convertible,

maøu black 27,000 miles, full power, good A/C CD, moät ñôøi chuû, xe nhö môùi, no accident, xe nhaø baùn $17,500 reû hôn 1/2 giaù bluebook, License #5ROT605. L/L 951-454-2909 (Salvage title) 400-7L-120905/198899

2002 TOYOTA Highlander V6 full power, orig. owner 37K miles, excellent condition $14,600. 714924-5051, #5NMD527 400-7L-120905/198915

2002 HONDA Civic LX töï ñoäng,

4 cöûa, full power, maøu silver, AC cassette, xe raát ñeïp only 32,000 miles $8,250, Lic. #5HRF427. L/ L 714-655-0206 or 714-8921995 400-7L-121005/198977

2002 CAMRY LE maøu traéng,

low mileage nhìn nhö môùi, chöa bò ñuïng, nieàng xi, voû môùi, thueá löu haønh môùi, moät ñôøi chuû. Giaù $11,500. VIN #09102. 714-7912988

2002

400-7L-121405/199466

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-120905/198877

2000 LEXUS ES300, V6.

Loaded, CD changer, zeon light side airbag, maøu pearl white, silver raát ñeïp, 57K miles, xem thích ngay 1 chuû ñi kyõ, sunroof, gheá da. $14,500. 714-837-0279, #4MUB863, 714-837-0279

1999

400-3L-121205/199094

HONDA Odyssey #4HHE025, maøu gold, gheá da, radio + CD, take over payments $400/m. Lieân laïc 714-724-4469

400-7L-121405/199470

1999 TOYOTA Sienna Van, 7

choã ngoài, töï ñoäng full power , AC, cassette, xe ñeïp chaïy good, $8400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-121405/199471

1999 TOYOTA Corolla , töï ñoäng,

full power, 4 cöûa, green, AC, cassette, good condition $4700. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-121505/199520

MERCEDES C240, töï ñoä n g, full power, gold. one owner, CD, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi, good condition $18,400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst). Nhaän Visa, Master Card or Finance

1999 HONDA Passport V6 white

400-7L-121405/199469

1999 Xe FORD Expedition XLT

2002

TOYOTA Camry LE, töï ñoäng, full power, 4 cöûa, low mileage, one owner, look like new $12,400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) , Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-120905/198879

2002 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

töï ñoäng, maøu silver, voû môùi, Cd 6 dóa, side airbag, alarm, 4 maùy vtec thaéng ABS, sunroof, xe ñeïp trong ngoaøi 66K miles, no accident $9800. 714-839-5620, #5RQZ211 400-7L-120905/198918

2001 HONDA Civic EX 2 cöûa,

töï ñoäng, full power sunroof CD cassette AC, thaéng ABS, xe raát ñeïp 60,000 miles $7,250, Lic. #4HUC549. L/L 714-892-1995 or 714-655-0206 400-5L-121405/199404

2001 AVALON LX. Maøu traéng.

Auto full power, CD, tape. Alloy wheel. Xe chaïy freeway mile 100K. Xe baûo trì nhö môùi. Baùn $8800. Lic #4MSG980. L/L: 714270-7226 400-7L-120905/198878

2001 COROLLA LE. Full power,

AC, CD, alarm, voû môùi, 1 chuû 60K miles, xe nhö môùi, clean tile. Moïi thöù toát, 4 cöûa, töï ñoäng. Maøu silver, $7200. 714-776-7549, #4RLL350 400-14L-120205/197930

2001 LEXUS ES300, maøu white, tay laùi goã, auto, gheá da, sunroof, 6 CD changer. Xe ñeïp sale reû $13,500. 714-767-9234 or 714720-5975, lic #4TRL402 400-7L-121505/199536

2001 TRUCK Freight liner Cen-

tury. Baùn ñaàu xe truck 18 baùnh, maàu ñen 710,423 miles, xe ñang chaïy toát. Phone 714-331-6505, lic UP46686 400-14L-110805/194894

2000 Dö duøng caàn baùn xe 4

runner limited 76K. Giaù $14,800, moät ñôøi chuû. L/L Laâm 909-9413888, 909-920-9328, no accident, Lic. #4TTF020 400-7L-120905/198868

2000 HONDA Accord SE moät ñôøi chuû. Baùn $8,200 maøu gold, maân ñuùc CD changer, xe coøn nguyeânn thuûy, no accident #4MOT346, 54K miles. Phone 714-675-9155 or 613-2705 400-7L-121105/199049

2000 HONDA Acc. 4 door, 6

maùy, air cond, everything power, 102,000M, run good, Giaù $9150. Tel 714-602-0573 gaëp coâ Lan (lic#4MHJ626) 400-7L-121405/199463

2000 MERCEDES ML320 SUV

töï ñoäng, full power, white CD, look like new, good condition, $17,800. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst). haän Visa, Master Card or Finance 400-4D167-120105/197853

2000 Accord LX, V6, töï ñoäng,

maøu traéng. Full power, AC, CD changer, 81,000 miles. Good condition, no accident. Giaù $8400.OBO. L/L: 714-717-4202, #16368 400-4L-121305/199336

2000 Town Country V6, LX. Maøu

gold 70M. Moät ñôøi chuû. Eng raát hoaøn haûo trong ngoaøi saïch seõ nhö môùi. Giaù $7500. 714-6579790, #4MXU854 400-3L-121505/199594

2000 ACURA 3.2TL. Full options. Coøn nguyeân thuûy, 1 ñôøi chuû. Maøu ñen 124,000 miles, giaù baù n $11,500. Phone: 714-281-4317, cell: 714-743-4317, lic #4KKA151 400-7L-120905/198873

2000 CAMRY LE, 4 maùy, thaéng

ABS, alarm, power seat, CD, voû toát, xe ñeïp, môùi trong ngoaøi, 1 chuû 90K miles. No accident $7200, 714-837-0277. #4MVY529 400-7L-121205/199182

2000 HONDA Accord SE, full

power, silver gold, trong ngoaøi clean, ñeïp, 74K miles, 1 ñôøi chuû, töï ñoäng, 4 cöûa, 4 maùy, $7600. 714-862-6647. Lic 4HMC234 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

gheá vaûi gray, 1 ñôøi chuû, new sticker, no accident, voû môùi, xe giöõ kyõ, hoaøn haûo baùn $8,000, License #4EGT601. 714-4142795, 714-848-3529 400-7L-121505/199566

V8, xe chaïy 87K gheá da coù TV, video, DVD, xe dö duøng khoâng chaïy baùn $10,500. Phone 714369-9259, soá xe 5PKA31 400-14L-120805/198699

1999 CHRYSLER Town Coun-

try LXi. Maøu traéng. Moät ñôøi chuû, 80,000 miles. Dö duøng caàn baùn. Lieân laïc Minh 714-933-5855, Lic. #4ESU819. Raát ñeïp + saïch. 400-7L-120905/198875

1999 HONDA Accord V6, gheá

da, maùy 3.5 vtec, power seat, CD, alloy wheels, alarm, voû môùi, chuû ñaõ laøm timing belt 115K miles, xe chaïy toát, clean tile raát môùi maøu silver $7400. #5DRE371. 714-837-0279 400-4L-121305/199356

1999 HONDA Accord LX, 4 cöûa, töï ñoäng, all power, perfect condition CD changer AC/heat 1 ñôøi chuû, 65K miles $7500. 714-4825916, lic #FKA315 400-7L-121305/199259

1999 MERCEDES Benze E320, coøn raát toát, dö duøng baùn $12,900, vui loøng goïi 714-2348415, lic 4GLR728

400-3L-121505/199532

1999 MERCEDES Benz ML300,

PL #4HDT7736, 65,000 miles. Full power, soá töï ñoäng. Maøu traéng, 4 doors, sunroof, gheá da, 6 CD changer, giöõ kyõ trong ngoaøi nhö môùi. L/L Thaéng 714-6234383. Giaù $16,500. 400-7L-120805/198674

1999 NISSAN Sentra GXE,

white, 4 doors, A/C, CD, 100,000 miles good condition $3500. L/ L: 562-754-5612, #5SZH460 400-7L-120105/197720

1999 TOYOTA Corolla LE, töï

ñoäng, 4 cöûa, maøu gold radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môù i 55,000 miles, caà n baù n $5400T/löôïng. L/L: 714-5546223, 714-878-8187, vin 2295061 400-7L-120905/198880

1999 TOYOTA Sienna, V6, 7 choã

ngoài, 2 AC, CD, alarm, thaéng ABS, voû môùi, chaïy toát 90K miles, 2 cöûa hoâng, clean tile saïch ñeïp, $7800. 714-231-9453, #4FYK652 400-7L-120205/197909

1998 HONDA Accord V6 4 door,

gheá da, maøu ñen 1 owner bodykit CD run good, 100 ngaøn miles, baùn $5,650/ OBO. L/L 714-3269252, 714-379-9874, Lic. #3XVJ101 400-14L-120805/198792

1998 Dö xe, caàn baùn SUBARU

Forester, maùy toát, môùi thay 4 baùnh xe. Giaù $7,999. L/L Coâ Khaù n h 8PM-10PM 714-6538830 (cell), 714-892-8690 (home), soá xe #4AQU176 400-3L-121105/199080

1998 HONDA Accord LX, V6, black, 2 cöûa, full powers, töï ñoäng, 116,000 miles, new timing belt, good condition, $6000 OBO. 714-878-4860 (#4AAN830) 400-7L-121405/199468

1998 TOYOTA Camry, 4 cöûa,

töï ñoäng, full power, green, AC, cassette, good condition, $5400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card. 400-7L-121305/199265

1998 ACURA Integra, 2Drs, töï ñoäng, maøu dark blue 81 ngaøn miles. Full power, CD and starter giaù $7300. Phone 714-4787195, lic 5FDW541 400-3L-120305/198134

1998 CAMRY LE, V6, töï ñoäng,

gray, good condition. Ñi xa caàn baùn $4800. Lieân laïc: 714-9063821 hoaëc 714-728-3354, #5KAZ051 400-7L-120905/198874

1998 LEXUS ES300, 6 maùy.

Fully loaded, CD changer, alarm, gheá da, maøu silver, AC, power seat, sunroof, xe ñeïp. No accdent môùi trong ngoaøi. 120K miles $7800. 714-839-5620, #4YJB607 400-7L-121505/199558

1998 TOYOTA Sienna, LE. Full

power, xe ñeïp, coù CD, cassette 123K miles. Giaù $5900. L/L: 714-624-4899, lic 5MIC893

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-14L-120705/198548

400-7L-120905/198897

1997 HONDA Accord SE 4Drs,

1994 TOYOTA Corolla, 101 K,

automatic, full power, 1 onwer #3UST576, 75K miles $5,700/ OBO. 714-391-2280

boán cöûa, töï ñoäng, good condition. Xe dö duøng caàn baùn giaù $2750.OBO. Call 951-541-3345, lic 3VES714

400-7L-121105/199074

400-7L-121305/199358

1997

MAZDA MVP 87,000 miles maøu green giaù $6300 tình traïng xe coøn toát, moät ñôøi chuû. L/L 714-839-9553 (license# 3WUF424) 400-7L-121405/199464

1997 ACURA 3.0 C töï ñoäng,

coupe full power, leather, CD, AC, good condition , look like new, $6400, LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) , Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-121405/199467

1997 FORD F150 V6, truck, long

bed, töï ñoäng white thích hôïp cho construction, chôõ haøng, $5400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-120905/198881

1997 CAMRY LE, V6. Full power,

AC, cassette, alarm, 4 voû môùi, thaéng ABS, sunroof, sôn nguyeân thuûy, no accident chaïy toát, 100K miles. $5800. 714-837-0279, #3VRL675 400-4L-120705/198618

1997 HONDA Accord Special Edition 4 cöûa töï ñoäng. Fully loaded. A/C. Alloy wheel, sunroof, CD player, alarm w/remote. No accident. Xe ñeïp trong ngoaøi $6200. LP #5DMB356. L/L: 714321-9543 400-4L-121305/199354

1997 TOYOTA Camry, LE, auto.

Power window/lock, no accident 90K freeway miles, 4 maùy one owner maù y AC/heat coø n toá t $5300. 714-277-0216. Lic #3WPV475 400-4L-120205/198017

1994 TOYOTA 4 Runner. Moät ñôøi

chuû xe coøn chaïy toát, dö duøng caàn baùn gaáp giaù $3200. Xin lieân laï c 714-892-5737, 714-4224840. Lic 3LTK466 400-7L-121205/199114

1993 MAZDA MPV, van, V6. Töï

ñoäng. Full options, 125K miles, pass smog check, $1950, very good condition. Goïi Vaân 714843-0426, license 3FJZ050 400-14L-121505/199599

1992 DODGE Caravan 7 choã

ngoài, auto, AC casssette work, dö duøng caàn baùn $1,000. L/L 714-675-2207, 714-839-2566, Lic. #4AAW786 400-14L-120705/198501

1992 MITSUBISHI 3000 GT-SL maøu black (vin #41167), töï ñoäng, leather seats chrome wheel. Good condition. Giaù baùn $4500 USD. Moïi lieân laïc xin goïi Paul Nguyeã n 714-251-7374 (cel), 714-539-3518 (H) 400-7L-121505/199533

1991 MERZ 300E. Xe ñang chaïy

toát, chuû ñaõ thay nhieàu part môùi. Dö duøng baùn reû giaù $2800. Xin goïi OÂ.Phöông 714-721-8821, vin WDBEA30DAM B406590 400-7L-120905/198968

1990 DOG Ram 250, xe thuøng chôû haøng tieän lôïi, xe ñang chaïy toát. Giaù $1600. 714-609-5342, Lic. #HIJ0012 400-7L-121505/199517

1990 TOYOTA Cressida xe giöõ

kyõ trong ngoaøi môùi, 1 ñôøi chuû. Giaù $2,150. Lic. #4WAB8672006. Cell 714-362-1294 400-3L-121505/199524

1996 HONDA Civic LX 4 cöûa,

1990 MAXIMA Nissan töï ñoäng

400-7L-121005/198987

1990 ACURA Legend ñaõ laøm

töï ñoäng, fully loaded, A/C, CD player, alloy wheel, voû môù i 89,000 miles, xe ñeïp trong ngoaøi $4,900, L/P #5CBS105. L/L 714321-9543

1996

LEXUS ES 300 130K miles, auto AM/ FM stereo CD changer moonroof, Lic. #3NOU912, white, good condition, full power. Ask for $6,000. 714-488-1636 400-3L-121405/199452

1996 Van, 7 choã, V6, auto, 2

cöûa luøa, voû môùi, maùy hoäp soá, eâm doït, khoâng chaûy nhôùt thueá 9/2006, xe chaïy eâm aùi raát toát, $2450.OBO. 714-892-5624, lic 3SPV390 400-7L-121205/199139

1996 DODGE Ram 2500 (con-

vention van). Only 61,000Mi, coù TV & VCR. Trong ngoaøi nhö môùi. Moät ñôøi chuû $5500.OBO. L/L: 714-623-4306. Lic #3TAC130 400-4L-121305/199344

1996 HONDA Passport. Xe chaïy

toát maùy laïnh CD maøu xanh ñaäm, 117K miles, caàn baùn giaù $4250. Xin goïi Vinh phone: 714-9023378, license 4RBG421 400-3L-121505/199607

1996 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

automatic, sunroof, loaded. Maøu green, xe trong tình traïng nguyeân thuûy, hoaøn chænh, xe nhaø ñang söû duïng. Giöõ gìn caån thaän. Nhìn thích ngay, miles 160K. Lic 3STP309. Dö duøng caàn baùn gaáp. Giaù $4200. Xin lieân laïc 714-8782894, 714-251-8471 400-7L-120105/197862

1996 LEXUS LX450 SUV, 7 choã,

trong ngoaøi ñeïp maøu traéng. Giaù $1,650. Lieân laïc Tuaán after 8PM 714-891-4575, cell 714-2305114, #3XZ938 400-7L-121505/199571

laïi hoaøn toaøn caû bình ñieän, hoäp soá cuõng môùi. Dö duøng $1600. 714-902-8731. Lic #2TCW609 400-7L-121405/199443

1990 MERCEDES 560SEL, A/

C. Fully power. Chuû giöõ kyõ ñaõ thay nhieàu ñoà môùi 4 voû môùi. Taát caû power coøn work, xe ñeïp caàn baùn gaáp giaù $3850.OBO. Call Tuaán 714-705-5957, #3WYP262 400-7L-121405/199406

1989 MERCEDES 300E, V6. Taát

caû hoaøng haûo, excellence condition, xe dö duøng caàn baùn $4000.OBO. 626-627-5829, 5DJW578. 400-7L-121005/199014

1988 Baùn xe FORD ñang xöû duïng baùn haøng chôï trôøi, boán voû xe toát, bình môùi. L/L 714-2651572 or 262-3029, Lic. #3V00448 400-3L-121305/199327

1988 TOYOTA Truck EFI AT AC/ OD shortbed toolbox. M/traéng, sôn original 190K Mi maùy môùi xe coøn ñeïp chaïy toát veà V/Nam baùn gaáp $2800.OBO, lic FP15617, 714-675-2920 400-7L-121205/199150

1985 MERCEDES 280CE, maàu

ñen, 2 cöûa, auto, air. Good running conditions. Xe chaïy good. Baùn $3950.OBO. XZY350, 562805-1357 400-DL-112101/001036

vin 48722. Auto, A/C, sunroof, power door & window, leather seat, CD changer, xe chaïy raát toát. Thích hôïp cho gia ñình. Giaù baùn $9500. Lieân laïc Vaân: 714468-7963 400-7L-121005/199007

1995 MITSUBISHI 4 door, sil-

ver 148,000 miles. Baùn $1,500 mieãn traû giaù. L/L Hoaøng 714697-5667, Lic. #4WMF913 400-14L-121005/199020

1995 MERCEDES S420 72,000

mi, fully loaded white color AMG wheels like new, excellence condition $14,700/OBO. Lieân laïc 714-926-9547 or 559-213-9440, Lic. #3NTU440 400-7L-121405/199462

1995 MERCEDES S500, töï

ñoäng, full options, Gold, All Original, look like new, $12,500) LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) .Nhaän Visa, Master Card or Finance

1995

400-7L-120905/198921

TOYOTA Corolla, 107K miles, voû môùi, maùy toát, baûo trì caån thaän, maøu ñen, $3100. 714899-9173, 3NNX282 400-7L-111705/196062

1994 ACURA Legend 4 door,

air condition, PS, PW, Pdoor, ABS moonroof, Pseat, alloy wheels 78,320 miles, 1 ñôøi chuû, voû môùi. Ask Vu 714-719-3998. Giaù $7,500, Lic. #3JSE663 400-6L-121005/198986

1994 HONDA Accord, maøu ñoû, töï ñoäng, CD player, new tires, pwr doors. Lic. #3JRE501 $2,000 (OBO). 714-728-9179 400-7L-121405/199465

1994 TOYOTA Camry XLE töï

ñoäng, full power, 4 cöûa, green, new timing belt, xe ñeïp chaïy toát, $3700. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) . Nhaän Visa, Master Card Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2002 Honda Accord SE, 4 cöûa töï ñoäng, sunroof, nieàn ñuùc, full power, 61K miles, tuyeät ñeïp $12,500 ° 2001 Honda Accord EX, 4 cöûa, 6 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 105K miles, tuyeät ñeïp, $8,900. ° 2001 Honda Accord EX, 2 cöûa, 6 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 74K miles, $10,900. ° 2000 Honda Accord EX, 4 cöûa, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc, 88K miles $8800 ° 2004 Toyota Camry LE, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, full power, 48K miles maø u traé n g tuyeä t ñeï p $13,500 ° 2002 Toyota Camry LE, 4 cöûa töï ñoäng, CD, full power, 70K miles, tuyeät ñeïp. $10,900 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy töï ñoäng, CD, full power, 67K miles tuyeät ñeïp. $9300 ° 2000 Toyota Celica GT, 4 maùy töï ñoäng, CD, sunroof, nieàng ñuùc, 96K miles, maøu silver tuyeät ñeïp $8000 ° 1998 Toyota Corolla LE, 4 maùy töï ñoäng, full power, 86K miles. good condition. $4,400 ° 1998 Toyota RAV 4 , 4 maùy töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, $7500 ° 2001 TOYOTA RAV4 L, sunroof, nieàn ñuùc, CD, only 50K miles, tuyeät ñeïp. $12,500 ° 2002 Toyota Tundra extra cab, 4 cöûa, 8 maùy, töï ñoäng, 72K miles, full power, tuyeät ñeïp. $13,900 ° 2000 Toyota Tundra extra cab, 4 cöûa, 8 maùy, töï ñoäng, 106K

miles, full power, tuyeät ñeïp. $10,500 ° 2001 Toyota Tacoma Prerunner, 4 maùy, töï ñoäng, extra cab, very good condition, $10,500 ° 2001 Toyota Sienna 6 maùy töï ñoäng, CD, full power, 2 cöûa keùo beân hoâng töï ñoäng, 58K tuyeät ñeïp, miles $11,400 ° 1999 Toyota Sienna LE, 6 maùy, töï ñoäng, CD, full power, 111K miles, maøu traéng tuyeät ñeïp $8,000 ° 1996 Toyota Previa van S/C, töï ñoäng, full power, very good condition $5200 ° 1999 Lexus RX300, 6 maùy töï ñoäng, CD, sunroof, nieàng ñuùc, gheá da, 129K miles, maøu traéng tuyeät ñeïp $10,900 (Prices not include Tax and license) Ngoaøi ra Henry Auto coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry Auto kính môøi. Tel: 714-636-6823, 714530-3451 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2004 Lexus RX 330 “navigation system”, baûn ñoà, low miles, only 31K/miles, coù DVD system cuûa Lexus, 2 headfone cuûa Lexus, tay laùi goã, neïp goã, gheá da, sunroof, alloy, ABS, rear spoiler, Markl Levinson, audio system, xe raát ñeïp, sale: $33600 ° 2002 LEXUS GS300, auto, fully loaded, CD changer, sunroof , gheá da, alloy wheels , memory seats, xe raát ñeïp, Sale $21,950 ° 2003 HONDA ODYSSEY EX, low miles, only 37K / Miles, auto, full power, 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, alloy wheels, CD, sale reû cho family: $17,990. ° 2002 BMW X5, SUV, lowMiles, 49K/Miles, 49K/Miles, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof, gheá da, power seats, Alloy wheels, Rear AC, xe raát ñeïp nhö môùi, Sale reû: $27,990. ° 2002 Lexus IS 300 auto, fully loaded,low miles, only 39K/ miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp cho giôùi treû vaø family, sales: $21,700. ° 2002 Mercedes ML 320, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale: $21,700 ° 2001 Lexus RX 300 auto, full power, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, coù rear spoiler, sale reû: $17,690 ° 2001 Acura CL Coupe, auto CD changer, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe raát ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû: $12,990. ° 2001 Acura MDX, SUV, 7 choã ngoài, low miles only 55K Miles, coù touring sport pkg, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, heated seat, roof rack, xe raát ñeïp, sale reû cho family: $20,950. ° 2002 Acura RSX, auto, 2 doors, lowmiles, only 29K/miles, maøu silver, sunroof, alloy wheels, CD, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh $14,950 ° 2002 Acura RL 3.5 low miles, only 36K/miles, auto, fully loaded, coù CD changer, Bose sound systems, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi. sale $19,950 ° 2002 Toyota Avalon, auto, full power, coù CD, Alloy wheels, sunroof, maøu silver raát ñeïp, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû. Sale reû: $12,690 ° 2001 Toyota Sequoia SR5, auto, SUV, 8 choã ngoài, coù CD, rear AC, alloy wheels, sunroof, running board, roof rack, xe raát ñeïp trong ngoaøi, Sale reû: $17,950 ° 2001 TOYOTA Tundra, longbed, V6, auto, coù maùy laïnh, thuøng daøi thích hôïp cho xaây döïng, delivery, caét coû, sale reõ $9,950 ° 2002 Toyota Sienna XLE low miles, gheá da, sunroof , alloy wheels , cöûa baám ñieän, CD, rear AC, sale reû cho family $14,600 ° 2001 Honda Accord EX V6, gheá da, sunroof, alloy wheel, low miles, ABS, CD changer, 2 cöûa, (coupe), power seat, xe raát ñeïp maøu traéng: $13,700 ° 2002 Lexus RX 300, auto, fully loaded, low miles, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, sale reû: $21,950 ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, fully loaded, gheá da, sunroof, CD changer, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû cho family $11,700. ° 2001 Lexus ES300, tay laùi goã, auto, fully loaded, Premium sound, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe ñeïp sale reû: $13,990. ° 2001 Toyota Tundra Extracab, V6, auto, full power, power window, door lock coù A/C coù CD running board, chrome wheel, thích hôïp cho family, construction vaø delivery sale:$13,900 ° 2003 Ford Expedition XLT auto, 43 K/miles, full power, 8 choã ngoài, xe ñeïp maøu silver, thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi $17,990 ° 2001 Mercedes ML320, lowmiles, auto, Fully loaded, CD change, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi. Sale reû: $18,500 ° 2001 Toyota RAV-4, auto, full power , low miles, 48K/miles, xe raát ñeïp, coù CD changer, roofrack, Sale $13,700 Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094.

RAO RAO VAË VAËTT 400-36L-092603/086741

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS ° 97 Honda Accord LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, AC, cassette, CD, AM, FM. $5,500 ° 97 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, ful power, CD, cassette, AC $5200 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, gheá da, cassette, AC $4,500. 400-36L-121304/147780

400-36L-103003/091107

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-7L-120705/198566

Vuøng bieån San Pedro caàn baùn tieäm Nails 4 baøn 2 Spa Chair, 1 Facial. Tieäm raát ñeïp, good location. Giaù $29,000. L/L: 714-5078289 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

400-36L-060305/171705 400-7L-122603/098097

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com

WEEKEND SPECIALS Low Mileage - Low Price Low Rate * 100,000-mile Warranty Available* SUVs: °2005 MBZ ML350, special edition, Sale $32,995 (3307) ° 2002 LEXUS LX470, navigation system, factory warranty, Sale $34,995 (3298) °200 MBZ ML320, full options, Sale $14,995 (3304) °2004 LEXUS GX470 navigation system, factory warranty, sale $43,995 (3295) FAMILY & SPORTS SEDAN: ° 2004 BMW 745i, full option, like new, Sale $57,995 (3202) ° 2004 BMW 525I, hard to find, Sale $39,995 (3317) ° 2002 BMW 325I, Full options, Sale $20,995 (3285) °2002 MBZ S55, AMG package, 30,000 miles, sale $58,995 (3284) °2002 MBZ E320, factory warranty, sale $26,995 (3314) °2002 MBZ S500, fully loaded, Sale $35,995 (3144) ° 2003 MBZ S430, like new condition, Sale $45,995 (3213) °2003 MBZ C240, factory warranty, sale $23,995 (3217) ° 2002 LEXUS GS430. 38,000 miles, Sale $32,995 (3236) ° 2002 LEXUS GS300, 1 owner, Sale $20,995 (3151) SPORTS COUPES: °2003 MBZ SL500, 9000 miles, sport package, Sale $74,995 (3313) °1999 MBZ SL500, low mileage, Sale $27,995 (3251A) °2002 MBZ CLK320, convertible, 23,000 miles, navigation system, Sale $37,995 (3253) °2002 MBZ CLK430 Coupe, 30,000 miles, Sale $29,995 (3276) °2002 MBZ CL500, 18,000 miles, sale $55,995 (3215) °2003 BMW 325CI, 1 owner, like new, sale 25,995 (3287) °2003 LEXUS SC430, navigation system, Sale $42,995 (3271) Ads to expire 12.12.2005 Vaø haøng traêm xe khaùc ñuû hieäu, ñuû maøu. Vui loøng gheù thaúng hoaëc goïi Chris: 714-534-1426 400-36L-032304/110073

400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

400-36L-060505/171808

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

400-7L-020604/172849

A&P AUTO SALES Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 Ä°2001 ACURA TL3.2, auto, 4DR, LowMi, moonroof, leather, Cass+CD Giaù $14,400 °2001 BMW 325i, auto, 4DR, white, exclean, allpower, leather, CD. Giaù $16,700 °2001 LEXUS IS300, auto, 4DR, good condition, moonroof, cass +CD. Giaù $17,300 ° 2001 TOYOTA Camry LE, auto, moonroof , white alloy wheels , A/C full power, cass+CD. Giaù $8700. ° 2001 TOYOTA Siena XLE, V6, auto, 4DR, 7 pass, dual, A/C allpower, leather, moonroof, running board. Giaù $13,300 ° 2002 LEXUS RX300, SUV, Pearlwhite, auto, 4DR, good condition , allpower, leather, moonroof. Giaù $19,300 °2003 ACURA MDX touring, SUV, 7 pass, dual A/C allpower, leather, cass+CD... Giaù $23,600 ° 2002 MERCEDES ML320, SUV, auto, 4DR, moonroof, running board, leather, cass+CD, navigation. Giaù $22,700 °2001 LEXUS GS300, auto, 4DR, good condition, moonroof, leather , cass +CD. Chrome wheel. Giaù $18,800 °2002 TOYOTA Sequoia, SR5, auto, 7 pass, dual A/C, full power, silver, cass+CD. Giaù $17,900. °2002 TOYOTA RAV-4 L. Auto, 4DR, silver, moonroof, fullpower, cass CD, Giaù $14,500 ° 2002 MERCEDES CLK430, auto, 2DR, black, moonroof , leather, cass+CD, full power . Giaù $25,700 ° 2002 LEXUS ES300, auto, silver, 4DR, moonroof , leather, cass+CD, oneowner. Giaù $17,900 ° 2003 Acura CL3.2, 2DR type S, auto, moonroof , leather, cass+CD, exclean. Giaù $14,600 °2001 HONDA Passport EX, SUV, auto, 4DR, moonroof. leather, cass+CD, full power . Giaù: $8800 ° 2002 MERCEDES C230K, auto, 2DR, moonroof , full power , CD, alloy wheels . Giaù $15,500 ° 2001 Mitshibishi. Ellipse Spider, 2DR convertible, 5SP,V6, lowMi, allpower, leather, cass+CD. Giaù $10,800 ° 2000 TOYOTA 4 Runner, SR5, V6, SUV, auto, silver, 85K, moonroof , cass+CD, full power . Giaù $11,300 ° 2001 Mit. Montero XLS sport SUV, auto, 4DR, full power , CD player, 81K. Giaù $9300 A&P Auto Sales Kính Môøi

400-36L-102405/192779

400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø Finance deã daøng ° 2001 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD, cassette, AC, power seat. $7,800 ° 2001 Toyota Corolla, LE, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power, maøu traéng, $7,200 ° 99 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD, cassette, $6,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD cassette, $6,200 ° 98 Toyota Sienna LE, Van, 7 choã ngoài, CD, cassette, AC, full power. $7,200 ° 98 Honda Accord EX, V6, 4 cöûa. soá töï ñoäng, gheá da, sunroof, power seat, CD, cassette, alloy wheels, $7,900 ° 98 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng, power window, power door lock, driver airbag, passenger airbag, AC, cassette AM, FM, moonroof $5,000

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

500-201L-032705/161030

LEASE/ NAIL ª ARIZONA - coù lease cho tieäm Nail trong shopping center/ chôï. Good location caàn sang. L/L: Binh 480-459-0166 ª ARIZONA - coù tieäm NAIL trong shopping center lôùn, caàn sang. L/L 714-244-7882 500-30L-013105/172219

Phong Thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa & nôi laøm aên buoân baùn. Caàn baùn nhaø, cöûa tieäm vì eá aåm khoù baùn, baùn chaäm hay gaëp naêm xui vaän ruûi. L/L: 714-554-4056. Nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm 500-14L-062805/175320

Tieäm Nails vuøng Carson caùch Bolsa 25 phuùt, caàn baùn gaáp, tieäm coù 4 spa chair, 6 station, waxing giaù $46,000. Goïi Baûo 702413-4409, Möôøi 714-220-7241 500-28L-080405/181014

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm trong T/X Phöôùc Loäc Thoï. Ñòa ñieåm toát, roäng, tieàn rent reû. L/L 310-213-5112, 714892-6212 500-28L-081705/182797

CÔ HOÄI - CÔ HOÄI - CÔ HOÄI Muoán ñaàu tö hieäu quaû vaø an toaøn nhaát, vuøng HOUSTON - TX, caùch Hong Kong Mall 4 khu thöông maïi ngöôøi Vieät 15' laùi xe. Nhaø môùi ñang build töø 210,000 ñeán 300,000 (3, 4N). Moïi chi tieát xin L/L Michelle Ngo, ñaï i dieä n Roycebuilder 281-341-7303, cell 713-775-1051. Email: mngo@roycebuilders.com 500-14L-082105/183427

Vì söùc khoûe vaø gia ñình caàn baùn moät tieäm Toùc nhoû xinh goïn, ba stations. Khu thò töù, tieàn möôùn reû voâ song. Theâm chi tieát, goïi Jacky 714-892-0907 500-28L-090805/186198

Space available for lease 1000sq, maët tieàn vuøng Long Beach, thích hôïp cho môû small business or nail. Xin L/L Andy 714-8763088, Döông: 714-876-3089 ñeå bieát theâm chi tieát 500-6D567-092105/188059

Caàn chuû nhaân ñaàu tö cô sôû nhieàu lôïi töùc daøi laâu. Cô hoäi hieám coù voán 20-40 ngaøn ñoâ. OÂng Leâ 714924-8463, 714-799-1096 500-28L-092805/189128

ARIZONA caàn sang nhieàu Lease trong shopping center vaø plaza ñeå môû Nails or Hair Salon. Baùn nhieàu loâ ñaát ñang phaùt trieån. Lieân laïc 602-380-6158 Tony Nguyen 500-90L-092905/189202

Arizona! Arizona! Arizona. Baùn tieäm nails vaø baùn nhieàu lease ñeå môû tieäm nails. Xin lieân laïc Ken 480-580-7858 500-30L-101205/191093

Vì lyù do g/ñ caàn sang tieäm gaáp ôû Ohio, thuoäc thaønh phoá Lima, khu Myõ traéng, income cao, tip haäu, khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Bình 419-303-1299 500-33D167-101405/191470

400-7L-121405/199381

° 92 Toyota Celica töï ñoäng. Maøu xanh giaù $1100, xin lieân laïc 714636-3942 (Lic#: 3TV1907) ° 96 Toyota Camry 43700, 105,000 miles, caàn baùn. Lic# 3SIV284 Xin goi Hieáu: 714-716-6552

KS THIEÂN THAI - PARADISE VN Muoán xa laùnh naéng noùng böùc oàn aøo cuûa SG, xin môøi quyù vò ñeán caûnh tieân boàng cuûa K.saïn Paradise naèm treân quoác loä I, tænh Bình Döông, caùch SG 20 phuùt. Ksaïn ñaày ñuû tieän nghi goàm Ksaïn, nhaø haøng, vuõ tröôøng, laøng nöôùng, hoà bôi, 50 phoøng massage vaø karaoke and more. Coù theå sang laïi neáu caàn. L/L: 0650-780-612 hoaëc 0650-780-613 hoaëc 903652-032 hoaëc email: paradisevn2003@yahoo.com

400-3L-121505/199583

° Baùn Acura 89 6 cyl, automatic giaù $1800, NBKC967, body 4D, chaïy toát, phone 714-530-3944 ° Scooter 3 baùnh nhoû chaïy batterie môùi chöa duøng giaù $400. Phone 714-530-3944

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-14L-101705/191770

Nhaø haøng vuøng Riverside caàn sang laïi. Xin lieân laïc Ñ.T 951352-9548 sau 3 giôø chieàu

500-92L-102105/192452

Caàn sang gaáp tieäm Nails coù 4 gheá Spa, 5 baøn vaø phoøng Wax + maùy giaët saáy. Giaù $26,000. Thaät loøng muoán sang, xin goïi T: 623-974-8896, C: 623-330-3991

500-21L-110105/193786

Nail Salon, Culver City 6 year, 5 employees $234K gross, ask $75K, 888-284-4818 bkr.

500-60L-110105/193856

Sang tieäm Nails trong khu shopping lôùn, NM, khoâng ngöôøi troâng nom, tieàn rent reû. 5 baøn nail 2 spa neáu thaät loøng. L/L: 714-3984376, 505-440-4743, 505-3632003

500-28L-110205/194099

Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail Spa vuøng Azusa, 4 gheá, 5 station, 2 phoøng facial/wax. Tieäm môû ñöôïc 5 thaùng, ñeïp, rent reû. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 626-652-8107

500-14L-110305/194183

OXNARD Caàn sang laïi tieäm Nail 6 Station, 3 Spa, 1 phoøng facial, waxing, rent reû, lease coøn daøi. Giaù $49,000. L/L 805-486-9407

500-14L-110305/194223

Caàn sang laïi tieäm Gift Shop coù theå buoân baùn theâm vaø caùc dòch vuï khaùc trong khu shopping gaàn Little Saigon lyù töôûng. Rent reû, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-2311397

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn sang 2 tieäm Bullhead AZ, 6 nails 4 spa. Mission Viejo 6 toùc 4 nail 2 spa & supplies muoán bieát theâm chi tieát. L/L Dung 714775-2147, 714-364-7986

500-90L-111805/196325

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû trong Mall lôùn, tieåu bang New Hampshire ñoâng khaùch, khoâng coù ngöôøi coi. Thaät loøng mua xin goïi 603-858-2497 cell, 909-7254668 cell

500-28L-111805/196336

Mesa, Arizona. Caàn sang gaáp tieäm 99 Cents (appx 4000 sqft), khu Meã caïnh chôï Fry’s ñoâng ñuùc & an toaøn. Asking 110K. L/L 602-793-9216

500-28L-112905/197479

Sang tieäm Hair & Nail vuøng NW Phoenix (Peoria), 1000 sqft, rent $1034, 4 baøn, 3 spa, 1 toùc, 1 facial, 32K. Xin L/L: 623-4871660 bus, 480-703-8008 cell

500-14L-111105/195409

Sang tieäm Video & Cleaners. Lôïi töùc $3500 - $4000. Ñaõ coù khaùch quen töø 15 naêm. Coù theå laøm theâm söûa quaàn aùo, $45,000 taïi Long Beach - PCH/Orange. L/L: 714-651-5105

500-36L-111305/195544

500-36L-111405/195671

Phoø n g maï c h cho thueâ , khu thöông maïi ñoâng ñuùc, thuaän tieän cho phoøng maïch, giaûi phaãu hoaëc phoøng nha. 2700 SF. Goïi 714448-8474

500-28L-111905/196412

Tieäm giaët uûi möôøi ngaøy möôøi moät thaùng. Ñòa ñieåm toát, caàn baùn gaáp giaù 35 ngaøn, lieân laïc Leâ 909626-1674, 660 E. Arrow Hwy, Pomona 91767

500-30L-111905/196423

Sang tieäm video & water, tieäm môùi City Hawthorne. 714-7134832

500-28L-112105/196497

Tieäm phôû ôû T.P.W caàn sang hoaëc partner, moïi thöù trong tieäm hoaøn toaøn môùi, 50 seats. L/L 714-6797394

500-28L-112105/196591

Caàn sang tieäm nail ôû tieåu bang Indiana. Tieäm ñeïp + roäng, income cao, vuøng Myõ traéng. Lieân laï c 703-608-7441, 434-2271868

500-30L-112205/196717

Phôû Gaø 40 choã ngoài rent 1,200 license beer wine, saùng baùn phôû côm buùn, toái baùn ñoà nhaäu. Giaù 115K. 714-554-0974, 878-7855 ñöôøng Bolsa + Ward

500-12D167-112205/196720

Beauty Supplies/ Spa full serv salon $135, Long Beach. BKR 562-607-5465

500-28L-112205/196737

Tieäm toùc coù saün khaùch caàn sang ôû Raleigh, North Carolina khu shopping center, coù chôï Food Lion Eckerd, tieäm aên Myõ, Meã, Taøu. Ñ.T 919-624-0360

500-14L-112205/196742

Tieäm nöôùc loïc, 99¢ & up, cell phone, theû ñieän thoaïi, khu ñoâng daân cö ngöôøi Meã taïi Santa Ana. Giaù $59,500, bao goàm inventories. Hoa Bus. 714-265-9961, 714-679-0679, 714-899-6816

500-28L-112205/196753

500-28L-113005/197611

SANG TIEÄM NAILS Tieäm trong mall tieåu bang MS vuøng khoâng bò baõo. Rent $1850/ thaùng. Income: $20 - $25 ngaøn/ thaùng. Giaù nails cao. Full $26, fill $16, pes $25. Baùn gaáp giaù 55 ngaøn. Caàn thôï nails 2 - 3 thôï bao 7 ngaøy $800 USD, bao aên ôû. L/L tieäm: 601-250-0449, cell: 602684-7752. cell: 602-300-9058

500-18D167-111705/196038

500-14L-113005/197648

500-21L-112505/197038

BAÙN TIEÄM PHÔÛ CHICAGO Tieäm 3600 sq.ft, ñoâng khaùch, khu downtown, sang troïng, phôû ñöôïc giaù: $8 moät toâ, theâm naïm $1, theâm boø vieân $1. Caàn veà laïi California lo chuyeän gia ñình. L/ L coâ Yeân 312-933-4850

500-28L-112505/197101

Sang tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, thaø n h phoá Torrance - Palos Verdes. Lieân laïc ñieän thoaïi 310378-0115

500-36L-112505/197107

500-30L-111705/196139

500-28L-111805/196210

Sang tieäm Nail & Spa 16 naêm vuøng West LA gaàn Beverly Hill, sang troïng hoaøn toaøn ñoà môùi. Lôïi töùc cao, giaù baùn gaáp $95,000. Goïi 323-931-6382 hay 310-5926298

500-28L-111805/196211

Caàn sang tieäm nail, Arizona, vuøng Myõ traéng 100%, ñòa ñieåm raát toát, khaùch sang. L/L ngaøy 480836-8123, ñeâm 602-237-9365

500-28L-111805/196300

Xe thöùc aên, chôï trôøi Golden West. Raát ñoâng khaùch. Hueâ lôïi cao, rent thaáp, chuû doïn ñi xa, ñoåi ngheà. $95,000.OBO. 951-769-5993. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-15L-112605/197139

Dòp may hieám coù, khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang vaên phoøng Chiropactic vaø massage, tieäm ñeïp, ñoâng khaùch, 5 phoøng, City Stanton. Giaù $35K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L 714-7153901

500-7L-112605/197145

WATER Chuû ñoåi ngheà, caàn baùn tieäm nöôùc loïc, lôïi töùc toát, rent reû, gaàn chôï Meã City Market, gaàn LAX, baùn bôùt giaù, coù theå thöông löôïng. L/ L 714-553-9144

500-21L-112805/197354

Tieäm nail ñeïp ñoâng khaùch heïn vaø walk-in vuøng El Toro caùch Bolsa 30 phuùt coù 6 Spa 5 baøn nail 1 phoøng Facial caàn sang $130,000. L/L: 714-468-9115 500-9D167-112905/197408

Tieäm video 20K member gross sale 11K. Chuû veà höu baùn giaù 65K. 714-523-1927, 562-9446161

Tröông Trung Tín Realtor 714-713-4834 LOCATION! LOCATION! ª BBQ & Food To Go $249K Giaù trò trong tieäm $200,000. Khoâng bieát ngheà. Net income $7000/thaùng. ª Furniture Store. Upland $179K. Net income $8000/thaùng. ª Hair & Nails, Visalia $149K. Net income $5000/thaùng. 500-14L-120305/198082

500-7L-113005/197666

Chuùng toâi nghæ höu caàn baùn laïi chôï cho baø con naøo muoán laøm chôï thaät söï vaø caàn baùn 2 caùi Townhouse 10 caên, moãi caên phoøng 3 - 4 phoøng nguû môùi xaây ñöôïc 1 naêm vaø ñang cho möôùn ñöôïc 8 caên, cho möôùn chöông trình section 8 ñöôïc moät ngaøn moát trôû leân. Baø con muoán laøm aên xin lieân laïc 214-826-2921 500-7L-120105/197772

Caàn sang tieäm Nail lôùn vuøng Palm Dale caùch Bolsa 1’15 roäng 1750 SF, 12 baøn, 6 spa + waxing room. Parking roäng, nhieàu khaùch walk-in, lease coøn daøi giaù $127,000. L/L: 714-467-8840 500-30L-120105/197843

Caàn sang tieäm 98¢ + Up Gift caùch Bolsa 15' laùi xe giaù reû. L/L Henry 714-721-6616 500-28L-120105/197857

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail trong Mall ôû tieåu bang Louisiana. Tieä m treâ n 10 thôï chính. Income treân $50,000/ thaùng. Full set: $25 (white tip $30). Refill $15. Pink and white $40. L/L: 337-988-1333, 337781-7038 500-14L-120205/197879

- NAILS TRONG MALL. Caàn baùn tieäm Nails trong Mall ôû Dallas, TX, 8 gheá Spa, 10 baøn Nails. Fire wheel town center mall. Rent $4793, roäng 1280 SF. Giaù baùn $215,000. L/L: 213-804-5273 Gina. - RESTAURANT. Hai caùi nhaø haøng trong Mall caàn sang taïi San Antonio, TX. Rent $11,000/mon. each, roäng 800 SF ea. Income $100,000/mon. Giaù baùn $945,000 cho caû hai. L/L: 281235-0900. Khym, 213-8045273 Gina. - Caàn sang choã troáng trong chôï Hoàng Koâng, ñöôøng Bellair khu chôï ngöôøi Vieät ñoâng nhaát taïi Houston, TX. Giaù $17,000 500-14L-120205/197919

CAÀ N SANG GAÁ P . Shop may Garden Grove vì baän con nhoû khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp giaù caû thöông löôïng. L/L: 714-260-7011

500-30L-120205/197921

Coù 2 phoøng Office cho thueâ naèm trong khu nhaø haøng Baùt Ñaït goùc ñöôøng Brookhurst & Hazard $400 moãi phoøng bao ñieän nöôùc, xin goïi Dung 714-987-0369 500-14L-120205/197948

500-28L-111805/196182

500-14L-120305/198067

500-14L-120305/198096

500-28L-120205/197886

Tieäm Nail khu Thò töù caàn sang vì chuû veà höu, rent reõ gaàn Little Saigon L/L 714-719-6532

Caàn baùn tieäm söûa xe goàm 3 bay, trong caây xaêng Arco, Cudahi City, gaàn Bicycle Casino. Giaù 70K. L/ L 714-425-8726 500-14L-121105/199060

Nhaø haøng sang ñeïp vuøng Laguna Niguel. ñòa ñieåm raát toát caïnh chôï Ralphs vaø T.G.I Friday’s Restaurant 3000+ sqft., coù Liquor License, caàn sang gaáp. ÑT 949-903-5655 or 714-3668220

500-7L-121105/199079

Caàn sang tieäm Spa Nails thaønh phoá Lakewood khu thò töù. Rent thaät reû sang troïng. Chuû moving 5 spa, 4 nails, 1 phoøng Facial Waxing. Xin L/L: 562-301-8092

500-14L-112205/196767

Office space cho thueâ roäng ±840 sqft, goùc Beach/ Hazard. Giaù $1.10/sqft, raát tieän cho caùc dòch vuï vaên phoøng vaø ñòa oác. Goïi A. Hoøa 714-373-4422

Cô hoäi toát: Laøm chuû tieäm aên VN ôû Hawaii, khaùch Myõ, lôøi nhieàu, thöïc ñôn deã laøm, long lease. Serious buyer please call: 408717-2643

500-14L-120505/198321

Caàn sang tieäm Fashion cho giôùi treû. Ñòa ñieåm môùi thuaän lôïi goùc Brookhurst vaø 15th St. Xin lieân laïc Lisa 714-653-8594, Alison 898-4146

Baùn tieäm City Torrance. Tieäm môùi Nail Spa trong khu Albertson. Thaønh phoá Torrance, 6 Spa, 5 Nail, Facial. Rent reû, thieáu ngöôøi troâng coi caàn baùn, 818-919-5153

500-30L-111605/195845

SPACE FOR LEASE 875 sf- 1750 sf, maët ñöôøng goùc Ward/ McFadden, Garden Grove, thuaän tieän cho moïi dòch vuï vaên phoøng, retail hay restaurant, fast food. L/L Julie 949-466-2741

500-36L-120805/198805

500-7L-121105/199058

Tieäm laâu naêm thueâ reû, ñaäu xe roäng, lôïi töùc cao, giaù Nail cao, hôïp vôùi gia ñình. Lancaster. 661949-1663 Tieäm, 661-272-5975 nhaø sau 7PM

500-21L-121205/199102

Liquor & Mini Market for sale by owner, tieäm ñoâng khaùch, income cao, good location, caùch Bolsa 5 phuùt, thích hôïp cho family own. Giaù $270K. L/L Oanh 714-422-5732, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi

500-36L-112305/196932

CAÀN SANG GAÁP Sang hoaëc ñoåi qua coâng vieäc khaùc. Tieäm Sale & Repair Electronics ôû Garden Grove, ñòa ñieåm ngay ngaû 3, khu ñoâng ñuùc. Rent $900, coøn 2 naêm hôïp ñoàng, coù income, toát cho thôï TV hoaëc taát caû ai caàn môû tieäm, chuû ñi xa caàn baùn $6000. L/L: 714-9330242

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm phim boä Hongkong, Korean. Phim leû vaø DVD. Tieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong khu chôï. 714-350-7690

Arizona! Caàn sang gaáp 2 tieäm Nails vì hoaøn caûnh gia ñình phaûi ñi xa 8 baøn 3 spa vaø 6 baøn 2 spa, khu shopping lôùn, khoâng caïnh tranh vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 4H. Giaù 95K. Coù theå thöông löôïng. L/L Kevin: 714-657-9424

500-14L-120805/198807

500-28L-113005/197683

Sang Tieäm Nail & Day Spa, tieäm raát ñeïp roäng 1480 sqft., rent $1150/M, 4 gheá Spa, 5 station, 2 facial waxing, 3 massage, 2 tanning beds, maùy giaët saáy. Good location (City Los Alamitos). Xin goï i 714-757-3359, 714-9028122

500-28L-120505/198312

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-120805/198788

500-28L-111905/196409

500-30L-112105/196607

500-28L-110905/194994

500-36L-120205/198063

Caàn sang gaáp tieäm video phim boä HK, ÑL, HQ, trong Center lôùn Long Beach, tieäm coøn raát roäng ñeå môû theâm nhieàu D/vuï khaùc. Giaù thöông löôïng. L/L Cöôøng 562591-3838

RAO RAO VAË VAËTT

500-54L-112905/197551

500-90L-110405/194363

500-7L-110805/194833

Fantastic Sams in Santa Fe Springs for sale. Call Jay at 310408-2957

Caàn sang gaáp tieäm nails, tuyeät ñoái khoâng caïnh tranh baèng ñoåi ngang, hoaëc khoâng caân baèng. Giaù $30,000, rent $430/thaùng, very good income. Phone 307745-8899

Vì lyù do söùc khoûe caàn baùn shop söûa xe; ñaày ñuû duïng cuï. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi 714757-3467

Caàn sang laïi TIEÄM HOA WESTMINSTER roäng raõi, ñòa ñieåm toát, tieàn thueâ reû, lôïi töùc cao. Giaù $75,000. L/L 714-9151910

500-14L-120205/198034

500-20L-112905/197534

Sang gaáp tieäm nail vuøng Las Vegas 4 spa, 8 baøn, phoøng wax, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy, tieäm roäng, tieàn rent khoâng cao, ñòa ñieåm toát. L/L 702-985-7785

Coù nhieàu lease vaø tieäm Nail ôû TB Arizona caàn sang ñòa ñieåm toát. Neáu quyù vò naøo caàn Build tieäm nail chuùng toâi seõ lo taát caû caùc giaáy tôø thuû tuïc töø A-Z. Moïi chi tieát xin lieân laïc Anthony: 602550-4740, 623-326-8645

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-120505/198284

Caàn sang laïi 1 phoøng maïch khu thò töù gaàn Little Saigon, rent reû, parking roäng raõi. L/L: 714-7196532

500-14L-110305/194238

RAO RAO VAË VAËTT

500-28L-111805/196317

Salon vuøng Huntington Beach caàn sang tieäm coù 4 toùc 3 nail 3 gheá spa. Tieäm roäng 1200 Sq, rent reû, ñeïp ngay maët tieàn $70,000 coù theå thöông löôïng. L/L: 714-596-5022, 949-9810853 500-28L-120205/197963

ARIZONA Ñi xa caàn sang gaáp, tieäm nails ñeïp, môùi build, rent reû, khoâng caàn credit, coù nhaõ yù xin goïi 480777-5079, 626-258-9736

Tieäm nails 5 spa, 8 baøn coù phoøng facial, giaët saáy trong shopping lôùn, caïnh chôï Myõ, gaàn ñöôøng Beach, La Habra, gaàn Costo môùi. Giaù laøm cao, lease coøn 7 naêm $1,400. Baùn $125,000. L/L 714468-9172 500-21L-120305/198141

Salon vuøng Newport Beach caàn sang coù 6 toùc 3 nail, 2 spa môùi 1 phoøng facial roäng 1000 SQ khaùch Traéng 100% khu sang giaù cao, caét nöõ $50, caét nam $30. F/S $35, Ped $30, facial $90 naèm trong khu shopping coù chôï, bank of America, Starbuck vaø nhieàu nhaø haøng xung quanh baùn $95,000. Phaûi coù credit khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 949723-5372 Caàn sang tieäm Hair & Nail trong Plaza ôû Bellflower coù 3 station toùc, 2 spa, 4 baøn nail, 1 phoøng facial. Giaù $55,000. Thaät loøng xin goïi 562-804-1755, cell: 510521-4525 500-14L-120405/198146

Caàn baùn tieäm Nail vuøng Orange Myõ Traéng Nöõ vì khoâng ngöôøi troâng coi tieäm ñeïp sang troïng môùi môû hai thaùng coù 12 gheá Spa, 5 baøn Nail, 1 phoøng Wax, 1 phoøng Facial, roäng 1400 sqft. Giaù $85,000 neáu thaät loøng xin L/laïc: 562-552-3361, 562-5523360 500-28L-120505/198205

Mesa, Arizona. Cô sôû saûn xuaát, baùn sæ, baùn leû gioø chaû, boø vieân, pateù, thòt nguoäi... Coù giaáy pheùp cuûa boä Noâng nghieäp, ñaày ñuû maùy moùc. Nay vì söùc khoûe, caàn ngöôøi tieáp noái thöông nghieäp. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 602-743-0469, 480-358-6922 500-14L-120505/198223

Coin laundry roäng 1,850sf, goàm coù 18 front load washers, 14 top load wahsers, 28 dryers and 2 changers (good location in Hawthorne City). Giaù $269,000. L/L 714-454-0917 500-21L-120505/198231

Caàn sang gaáp tieäm Cell phone vì lyù do gia ñình. good location, löông oån ñònh, khoâng heà coù caïnh tranh. Giaù $35,000, bao goàm inventory, chuû seõ giuùp höôùng daãn trong thôøi gian ñaàu.. XLL:714467-6124 500-14L-120505/198238

Caàn sang gaáp tieäm Toùc, 3 nails, 4 spa, 6 hair, 1 facial. tieäm ñeïp,sang vuøng Aliso Viejo. $79K, toát cho 1 gia ñình hôïp taùc. 310505-5761, 714-457-4850 500-14L-120505/198255

Haõng tieän (Machine Shop), caàn sang gaáp vì hoaøn caûnh gia ñình, income raát good. Xin L/L Dung 714-651-1531

500-30L-120505/198256

Sang tieäm taïp hoaù taïi Westminster, ñeïp, ngay ngaõ tö, gaàn tieäm giaët, coù theå môû chôï, phone, video, nöôùc, thieáu ngöôøi coi. Giaù 110 ngaøn. 714-8521713, 714-797-9209 500-14L-120505/198266

Caàn sang tieäm quaàn aùo fashion ñeïp, trong khu chôï AÙ Ñoâng coù nhieàu khaùch ñeán ñeå söûa ñoà, raát toát cho ai bieát söûa quaàn aùo. L/L Lan 714-799-9234, or 675-1648 500-30L-120505/198267

Tieäm Coin Laundry roäng 3000SF, ñòa ñieåm raát toát, ngay khu chung cö thaønh phoá Los Angeles, caàn baù n gaá p giaù $320,000. No agency. L/L home: 909-4609865, cell: 213-321-7642 500-14L-120205/198009

500-28L-120505/198273

Sang tieäm Nails trong mall lôùn. Tieäm ôû tieåu bang Texas. Giaù laøm coøn raát cao. Vì lyù do gia ñình xin lieân laïc Hoaøng Dung: 210204-9482

Caàn sang tieäm nail gaáp, ôû thaønh phoá Tucson, Arizona, baän chuyeän gia ñình. Giaù $25,000, income $3,000 tôùi $3,500 1 tuaàn. L/L 520-792-4222, 714-422-4301

500-14L-120205/198021

500-14L-120505/198277

Haõng may vuøng Garden Grove, thôï ñoâng, haøng nhieàu quanh naêm vì baän coâng vieäc gia ñình, caàn baùn gaáp, giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc Tina 714-399-6964

500-14L-120605/198400

Caàn sang tieäm nail vuøng Fountain Valley, 6 baøn nail, 4 gheá spa, 1 phoøng facial, roäng 1,400sqft, rent reû, thaät loøng mua, seõ thöông löôïng. 714-809-4056

500-30L-120605/198402

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-14L-120605/198405

Caàn sang gaáp tieäm Nails, caùch Bolsa 3 hours, tieäm trong Cosco shopping Center lôùn, khang trang , nhieàu khaùch walk-in, rent reõ, tieäm hoaït ñoäng toát, 6 gheá spa pedicure, vaø 6 baø n Nails, 1 phoøng facial. L/L 559-313-6559

500-14L-120605/198427

Caàn sang tieäm massage therapy coù baùc só license, coù 7 phoøng massage, 1 facial, 1 phoøng taém, khaùch Myõ traéng 100%. Xin goïi 714-580-1091

500-14L-120605/198478

NAIL Caàn baùn gaáp tieäm nail ôû Thousand Oak. Tieäm raát ñeïp, khu traéng, 8 gheá spa, 4 baøn, 2 phoøng facial. L/L 818-205-8397

500-7L-120905/198852

Baùn moät tieäm hair salon ôû Anaheim trong khu chôï Ralph, Tieäm raát ñeïp, coi seõ thích ngay, caàn good credit. Goïi Lieân 714-6758348. Giaù $38,000

500-14L-120905/198857

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

500-7L-120905/198860

NAILS Tieäm vuøng Inglewood gaàn LAX, caàn sang gaáp vì phaûi move ñi tieå u bang khaù c . Tieä m ñoâ n g khaùch, tip haäu. L/L 626-2723983 (cell 24 hrs.) 500-9D167-120905/198862

SANG TIEÄM VIDEO Tieäm phim Myõ saïch, ñeïp, ñòa ñieåm toát, tieàn thueâ reû. Caàn sang gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L Ken: 714-612-7947 500-7L-120905/198926

500-14L-120405/198142

Cô hoäi cho tieåu thöông gia naøo coù yù ñònh ñeán tieåu bang Florida ñeå laäp nghieäp. Cho thueâ moät nhaø haøng 200 choã ngoài, coù baõi ñaäu xe roäng raõi ngay trung taâm thaønh phoá. Nhaø haøng coù ñaày ñuû tieän nghi, coù bar röôïu, ñoà ñaïc trong nhaø haøng taát caû ñeàu môùi. Goïi cho Anh Huøng 352-217-3449

500-14L-120205/197997

500-14L-120605/198328

Caàn sang tieäm nail Arizona khu chôï shopping lôùn, good khaùch. L/ laïc Trang 602-402-8064

500-14L-120705/198514

Nails Spa chuû ñi xa caàn sang gaáp (Arizona) tieäm ñoâng khaùch walk-in, ñòa ñieåm toát, giaù caû thöông löôïng. Neáu thaät loøng xin L/L Tom: 408-632-8908 or 714234-4904 500-7L-120705/198532

ÑI QUA CHINA Höôùng daãn ngöôøi ñi qua China mua haøng hoùa, taïi ñaây coù baùn sæ vaø leû, ai caàn laøm aên, buoân baùn chôï trôøi hoaëc môû tieäm. L/L: 714261-3650 500-14L-120705/198596

Sang Tieäm: vì khoâng ñuû ngöôøi , Caà n baù n gaá p tieä m 99 cent Kingman, AZ. tieäm ñoâng khaùch, tieàn rent reû, 72 cent per sqft, roäng raûi 7200 sq ft, lease coøn 4 naêm, ñaày ñuû haøng hoaù, xe haøng ñaày ñuû. Giaù baùn $200,000+ inventory. Xin lieân laïc Dawn 714264-1141

500-30L-120705/198615

Tieäm Beauty Supply & Salon thaønh phoá Huntington Beach caàn baùn giaù $110,000. Hieän coù hai thôï möôùn station, hai thôï commission. Lieân laïc Trang 714454-8816 500-7L-120805/198636

CAÀN SANG TIEÄM GAÁP. XIN L/ L: 928-777-8472 OR 520-8314074. THAO

Chuû vì quaù baän roän caàn baùn 1 trong 2 video game stores (hoaëc caû hai) raát ñoâng khaùch, seõ train cho ñeán khi thaønh thaïo coâng vieäc. ª Tieäm Fountain Valley (goùc Magnolia and Warner) coù game room. Giaù $295,000 (inventory included). ª Tieäm Stanton (goùc Beach & Garden Grove). Giaù $195,000 (inventory included) Moãi tieäm coù khoaûng 5 nhaân vieân part time vaø manager ñieàu haønh coâng vieäc, chöù khoâng caàn coù maët thöôøng xuyeân. Net income moãi tieäm khoaûng $7,000. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Döông, Cell 714-200-3000

500-60L-120905/198927

Tieäm nail vuøng Scottsdale caàn baùn, coù lease môùi ñeå môû tieäm nail, good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-7359695

500-7L-120905/198940

Nail shop khu sang, ñòa ñieåm toát ôû Palm Spring in Blockbuster shopping center, 6 station Nails, 5 Ped, Spa. Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Lieân laïc Tony: 951-849-3304 (W), 951-8452383 (after 8:00PM), 714-3911064 cell

500-7L-120905/198946

Lease môû tieäm Nail Hair trong shopping centers lôùn saép môû: Santa Ana, Chino, Riverside, Ontario, Fontana, Hemet, Santa Clarita. Xin goïi Amy: 714-9023630

500-28L-120905/198962

500-14L-120805/198664

Tieäm Murrieta môùi build, 6 baøn, 6 gheá, 2 facial, 6 thôï, chuû caàn baùn giaù 165 ngaøn. Neáu khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi Holly 714-360-9578

500-14L-120805/198666

Loø Baùnh Mì & Food To Go. Tieåu bang AZ caàn baùn loø baùnh, loø baùnh cuoán, gioø chaû vaø caùc loaïi Food To Go, good income, good location... Vì lyù do g/ñ caàn baùn. Call 714-757-2523

500-28L-120805/198676

SANG TIEÄM NAILS SPA. Roäng ñeïp, 8 spa, 8 nail stations good location trong mall lôùn gaàn TP St.Louis, Missouri. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù phaûi chaêng. L/L Kim: 626-536-7208 500-90L-120805/198683

Hotel 9 phoøng nguû ngay trung taâ m du lòch thaø n h phoá Nha Trang. Gaàn bieån, chôï, böu ñieän, 375 caây. Lieân laïc Thanh: 714757-0187, 714-841-9763. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 500-6D167-120805/198687

Caàn baùn gaáp tieäm Nail vuøng Lynwood. Tieäm 2 Spa, 6 baøn 1 phoøng Wax $26,000 neáu thaät loøng xin goïi Anna: 310-639-2484 tieäm, 714-595-3350 cell 500-14L-120805/198721

Caàn sang tieäm Nail (full service) toùc nail spa facial, city Garden Grove. ÑT: 714-638-5582, cell: 714-468-3904

500-14L-120805/198732

Caàn sang tieäm nail ñeïp, khu toát, tieàn rent reû taïi Tempe, AZ. Xin goïi 480-967-6035

500-14L-120805/198747

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431

500-14L-121005/198972

Caàn sang 2 tieäm nail trong 2 mall ôû Mississippi, ñoâng khaùch vaø saïch seõ, muoán ñoåi vieäc laøm vieäc môùi. Xin lieân laïc Anh Phöông 601-408-2070

500-21L-121005/198985

Tieäm nails trong Mall, Palm Springs, ñeïp roäng 1,900sft, 1 phoøng giaët saáy, 2 phoøng wax TV 60", 6 gheá spa, 10 baøn nails, 2 hoà caù kieång, rent $3,350/ thaùng. Giaù $80,000. L/L 760343-2960, lease coøn 9 naêm

ª WESTMINSTER: Townhouse 4 phoøng 2 baths. Roäng 1600 a lot size 2000. Trung taâm Little Saigon. Giaù $434,000 ª FOUNTAIN VALLEY: 4 phoøng, 2 bath, 1537, goùc Heil & Magnolia. Giaù $645,000. Xin goïi Realtor/Loan Office Nina 714-720-5270 500-14L-121305/199252

Baän vieäc caàn sang tieäm Dry Clean & Söûa ñoà. G.G, rent $500. Tieäm Chiropractic ñeïp Artesia City rent $900 sang giaù OK, 6388269

500-14L-121305/199284

Space For Lease trong khu chôï AÙ Ñoâng treân laàu coù nhieàu cöûa tieäm cho möôùn. L/L: 714-3152324 500-7L-121305/199285

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp tieäm nail ñang ñoâng khaùch vuøng Chandler (Arizona). Giaù caû deã daøng thöông löôïng. L/L: 480326-8949

Tieäm phim video Myõ ñang coù lôïi töùc caàn sang bôùt 1 trong 2 tieäm vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L: 714828-9168

500-21L-121205/199105

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang cöûa tieäm Grocery (Mini Market), chuyeân baùn ñuû loaïi thöïc phaåm khoâ... Location raát toát, ñeïp, saùng suûa. Giaù thöông löôïng, 714-7575155 cell, 714-531-4419 tieäm.

ARIZONA. SPA SALON khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, tieäm goàm coù 4 room, 5P, 6B, TV Plasma, trong khu Shopping Supper Wal-Mart. Giaù $40,000. Muoán bieát theâm chi tieát xin L/L 714-331-4130 or 480-830-1666 500-7L-121205/199109

Tieäm vuøng Fullerton, khaùch Myõ traéng, 1 facial room, maùy giaët saáy, 4 baøn, 2 gheá, rent $650. Giaù $33,000. Thaät loøng mua xin goïi 714-870-4669 caùm ôn

500-14L-121205/199125

Tieäm nails vuøng Whittier 4 baøn, 2 spa, 1 wax raát ñeïp, tieàn rent reû, caàn sang gaáp vì baän vieäc gia ñình, giaù caû thöông löôïng. 714277-0658

500-7L-121205/199133

Nhaø haøng Food To Go caàn sang gaáp coù quaày sinh toá Boba. Ñòa ñieåm toát, gaàn tröôøng hoïc. L/L: 714-894-1829 or 714-863-0107

500-30L-121205/199141

BEST CENTURY REALTY GARDEN GROVE: Commercial Building. 9000 SQ. 24,000 SQ lot 34 parking. Gross rent $9300 full rent. Asking $1,825,000. Tom Vo: 714-719-1888

500-28L-121205/199144

ARIZONA. Caàn sang 2 tieäm 99¢ Store taïi thaønh phoá Stucson, Arizona. 1) Roäng 10,843 sqft. Giaù $95,000 + haøng hoùa. 2) Roäng 8050 sqft. Giaù $75,000 + haøng hoùa. Caû 2 ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao. Xin goïi Khaùnh: 520-3906062 or 520-743-8424

500-7L-121305/199292

500-14L-121305/199310

RESTAURANT Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Aloha Hawaii B.B.Q Restaurant. Coù khaùch. Lease daøi. Rent reû . Address: 1507 W. Beverly Blvd, Montebello, CA. L/ L: 323-727-7187, 626-251-7142 500-7L-121305/199318

SnackBar naèm trong tieäm giaët caàn sang. 12645 Westminster giöõa Harbor/Fairview. Rent $950/ thaùng. Bao utilities sang $5000.00 deposit $1000.00 xem tieäm tröôùc neáu thích. L/L: 714653-5109 500-18D167-121305/199322

Baùn tieäm boâng Huntington Beach 60K ñoâng working, coù nhieàu hôïp ñoàng nhaø quaøng, nhaø thôø, ñaùm cöôùi, lease daøi haïn. Rent $1,100 vì lôùn tuoåi xin vui loøng goïi 714847-1805 500-7L-121305/199335

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn gaáp tieäm nail trong plaza ñoâng khaùch, tieàn phoá reû $1,000 moät thaùng. L/L 714-417-1366 500-28L-121305/199365

500-28L-121205/199168

CAÀN SANG TIEÄM Trong Super Wal-Mart, N.C, nhieàu khaùch walk-in, thaät loøng sang lieân laïc Rose hoaëc Tuyeát cell 252-469-7178, 336-9853522

500-28L-121205/199172

Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng ôû Redlands, giaù cao. Tieäm ñeïp, sang coù 6 spa chair, 6 stations, 2 facial rooms vaø 1 laundry room. Giaù $90,000. L/L 949302-3818 hoaëc 909-379-8464

500-7L-121205/199200

NAILS Sang tieäm Nails vuøng Hollywood ñoâng khaùch walk-in vaø khaùch heïn, 5 baøn, 4 gheá, 1 wax. Rent reû. Baùn $50,000. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Tony cell: 626672-9034

500-7L-121205/199201

Caàn sang gaáp tieäm Hair & Nail vuøng Temple City, 6 hair, 4 nail, facial room. Giaù thöông löôïng. Coù station for rent. L/L: 626-2851508 (bus), 626-236-3627 (cell)

500-14L-121205/199204

NAILS Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails & Spa vuøng LA. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Income cao. Rent reû, neáu thaät loøng L/L Linda: 323-541-9301, 626-380-5773, 714-623-3664

500-7L-121405/199379

Phoá thöông maï i 650SF, giaù $975/thaùng, tieän laøm moïi dòch vuï. 13120 A.Brookhurst St, G.G. Doïn vaøo ngay. L/L Tony: 714743-3826 500-14L-121405/199380

Sang tieäm Game Fountain Valley/Mile Square Park. Khu ñang coù nhieàu nhaø haøng vaø khaùch qua laïi. Phone 714-418-0005 500-7L-121405/199408

Nhieàu tieäm nail caàn baùn gaáp. Treân $300K. Tieàn rent reû, income cao. Khu sang giaù cao neáu caàn cho laøm thöû. Thaät tình xin L/L Lina: 714-326-3383

500-14L-121405/199411

Sang tieäm Nails ñeïp sang troïng vuøng Mission Viejo naèm giöõa chôï Vons vaø Savon. Ñoâng khaùch tip haäu giaù $120,000. Lieân laïc 714906-9688 500-14L-121405/199426

Tieäm Nails caàn sang gaáp vuøng Fullerton trong shopping center 6 baøn 2 spa, $55,000 thaät loøng muoán sang thì goïi cho Lisa 714705-5593 cell 500-7L-121405/199438

500-28L-121205/199205

Sang Tieäm Nails & Spa. Tieäm ñoâng khaùch, hoaït ñoäng gaàn 20 naêm lieân tuïc, vuøng Inglewood, Chuû vì lyù do söùc khoeû Caàn sang, rent thaáp, lôïi töùc chaéc chaén. Nancy 714-251-1640

500-14L-121205/199206

Caàn sang gaáp Tieäm Nail, vuøng Signal Hill. Gross $220K-250K/ yr, rent $1,64/Month. Giaù 110K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. Bus 562-494-7081, sau 9PM 714-425-1366

FRESNO Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Fresno. Rent reû, trong shopping center Ross, Long Drug, 8 baøn, 6 spas, 1 phoøng wax. L/L: 626232-5555, 626-827-1138 NAILS Sang tieäm Nals vuøng Pasadena, 5 baøn, 3 spa, 2 hair, 1 facial. Maùy giaët maùy saáy, parking roäng. Rent reû. Tieäm môû laâu naêm, môùi remodel, giaù $50,000. L/L Tina: 626-304-9721

500-14L-121205/199215

500-7L-121405/199441

500-7L-121405/199456

Baùn tieäm Hair-Nail môùi remodel, khaùch saün, rent reõ, vì lyù do gia ñình, Caàn sang gaáp $55,000, caùch Bolsa 15'. L/L 714-8269644 500-14L-121405/199500

500-28L-121005/198988

ARIZONA. Sang tieäm nails, vuøng Mesa Fry’s shopping center, khaùch sang, rent reû, 5 baøn 3 gheá spas, phoøng facial. Thaät loøng lieân laïc phone 480-833-3039, 480-330-1958

500-30L-121005/198992

STORE FOR LEASE Busy Mall, high traffic, over 100 parking lot, Appr 1,300sq. 11084 Magnolia St./ Garden Grove. AHN, Yong 818-244-9998

500-7L-121005/199017

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372

500-14L-121105/199055

GG. Hair Nails, 4 Toùc, 2 Nails, 1 Spa, facial room caàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi $35,000 lease coøn daøi, tieäm ñeïp saïch. L/ L 714-468-9819 or 714-3984314

500-7L-121305/199221

Chôï, Food To Go, Thuoác laù Fountain Valley roäng 2050 SQF, walkin ñoâng laïnh, walk-in tuû laïnh, coáng beáp, haàm daàu môùi, tieàn nhaø reû baùn $165,000, W: 714-5314570, cell: 714-260-6782

500-7L-121305/199227

LS GATEWAY ª WESTMINSTER: Sang tieäm Furniture. Goùc Goldenwest & Bolsa. Roäng 10,000 sqft. Thu vaøo $15,000/month. Giaù $485,000 (goàm ñoà ñaïc) ª COMMERCIAL: Roäng 7980. Thu vaø o $15,000/thaù n g. Giaù $999,990 (building land + restaurants). ª Roäng 9450. Trung taâm Garden Grove. Giaù $1,100,000 (building + land + market)

500-14L-121505/199513

Caàn sang tieäm nail gaáp, chuû ñoåi ngheà. Tieäm ñoâng khaùch trong super Wal-Mart, cô hoäi cho ngöôøi tôùi tröôùc. L/L David 714-6578515 500-14L-121505/199516

Caàn baùn 2 mieáng ñaát nghóa trang ôû ñöôøng Bolsa vaø Beach. Khu toát ñeïp giaù reû, xin L/L coâ Dung ñieän thoaïi 714-841-7931 hoaëc 714-717-4225 500-7L-121505/199545

Vì hoaøn caûnh gia ñình caàn sang laïi vaên phoøng baùc só vaø coù massage 6 phoøng vaø 1 phoøng taém vaø 1 phoøng aên, xin vui loøng L/L: 714-260-8823


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-36L-082205/183685

500-7L-121505/199554

Nhaø haøng lôùn caàn sang hoaëc phaàn huøn. Bieát naáu aên thì toát. Parking rieâng bieät, khu sang troïng. Xin goïi Traàn 714-6572008

600-14L-120305/198123

600-28L-090605/185766

500-30L-121505/199574

Major Franchise gas station for sale high profit fast growing area. Now is best the to get into gas station business, call 909336-8356

500-14L-121505/199608

2 nhaø haøng caàn baùn 3000 SF coù license Beer & Wine goùc Brookhurst gaàn Little SG & moät Fast Food goùc Harbor & Trask. Giaù baùn $55,000. Rent $3500/ M lease 10 years. Raát tieän ñeå môû tieäm phôû. L/L Julie: 714-4929987

500-21L-121505/199610

Sang Shop Nails. Shop roäng 2700 SQ ven bieån Ventura. Khu Sear’s Center; Boston Market, Trader Joe’s... giaù $130K. Goïi 626-377-0050

500-14L-121505/199611

Vì lyù do gia ñình, caàn sang tieäm nail vuøng El Centro caùch Bolsa 2 LA 2h45'. Tieäm roäng ñeïp. Thoaùng coù phoøng wax. L/L Andy 714-717-9120

500-14L-121505/199616

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415 500-7L-121505/199619

BAÛO HIEÅM GIAÙ REÛ! Cho Xe, Nhaø, Söùc Khoûe, Nhaân Thoï vaø Thöông Maïi. Chuùng toâi chuyeân lo veà taát caû baûo hieåm vaø ñaïi dieän cho nhieàu haõng lôùn seõ giuùp quyù vò tìm giaù reû nhaát. Moïi chi tieát xin L/L 714-539-3836, Lic. No. #OEIO77I 500-28L-121505/199624

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung. 600-198L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402 600-36L-011305/151319

600-14L-120505/198262

600-90L-092805/189174

MASSAGE THERAPISTS Very busy massage spa in Dana Point and Laguna Hills. 500 HRS needed. 949-489-0040 or 949813-7140

600-89L-101105/190981

REAL ESTATE AGENTS Now Hiring: Vaên phoøng caàn nhieàu F/T or P/T License Agents, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao, Lieân laïc Tina 714-7451458

600-28L-101105/190989

LOAN PROCESSOR Immediate Hiring: 2 Years Plus Experience - Staff wage 15/hr plus bonus, full time. Please contact + bring resume to Tina 714745-1458. Fax: 714-657-7588

600-90L-101405/191469

EXCELLENT JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Professional Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for serious people who want to have stable job and make lot of money. 100% supported and trained by 15 years experienced broker. Free real estate and loan classes. True stories: 1/ Victoria Just Listed and Sold two homes first month. Made $166/Hr. 2/ Thanh vaø Trang Listed and Sold Five Homes in a week. Made $162/Hr 3/ Bill and Haûi Closed 5 Loan in first month made $175/Hr. Coøn raát nhieàu agents vaø loan officers môùi vaøo ngheà ñaõ thaønh coâng ngay, xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Khoâng caàn kinh nghieäm. Phaûi thaønh thaät vaø sieâng naêng. Khoâng coù ñöùc tính treân xin mieãn goïi. Fax resume to: 714-836-8234 Hoaëc goïi 714-262-3425 for a privated interview. World Realty 300 S. Sycamore ST. Santa Ana, CA 92701. Broker/Owner Antoine Buøi

600-31L-111605/195928

Body Shop ñoâng khaùch caàn gaáp thôï maùy & ñoàng. Goïi: 714-5549450 office, 714-697-7856 cell phone

600-30L-111705/196011

Caàn Instructor, Hair, Facial, Nail coù kinh nghieäm caøng toát, xin lieân laïc O.V.C Beauty Colleg 714-6989209

600-28L-111805/196272

Caàn caùc coâ treû, ñeïp laøm cho Massage ôû San Francisco. Löông haäu. Xin L/L Chris: 415-5038752

600-14L-112205/196620

Caàn THÔÏ MAÙY vaø THÔÏ BODY gioûi, coù ñoà ngheà, traû löông cao. L/L 714-636-6823, 714-5303451

600-28L-112905/197433

Coâng ty mua baùn, taøi trôï ñaïi oác danh tieáng laâu naêm vuøng Orange County, Pomona, San Bernadino caàn tuyeån sale person, hueâ hoàng cao, nhieàu quyeàn lôïi. L/L Phillip Nam 909-576-1934, 714-5312919

600-15L-113005/197569

Massage Therapist in Corona 500Hrs. P.T/F.T $25/Hr + tips. Call John 714-883-1250

600-28L-113005/197660

Tieäm Furniture vuøng Lakewood caàn taøi xeá giao haøng coù kinh nghieäm xin lieân laïc vôùi anh Thaéng 562-529-7025 600-9D167-120105/197760

Caàn thôï Smog Check laøm taïi City of Hawthorne. L/L Julie 714-9330672 600-90L-120105/197844

Caàn xe 18 baùnh taûi haøng xuyeân bang. Xin L/L 760-224-3844 or 760-224-5366 Hoaø n g Texas, needed 18 wheelers delivery general, freights for 48 states

600-14L-120205/197944

600-98L-041005/163177

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, haøng nhieàu. Ñi moãi tuaàn Hood Drop only. Löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-14L-041305/163689

Cafeù Maùi Taây Hieân caàn nam laøm ca toái part time, röûa ly, doïn deïp, giöõ gìn saïch seõ quaùn ñoùng cöûa v.v... L/L: 714-920-0072 goïi sau 11am

600-14L-041305/163691

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nöõ tieáp vieân laøm ca toái part time. L/L 714-920-0072 goïi sau 11 am

600-14L-120305/198130

Cafe Di Vang III, caàn nhieàu waitress saùng vaø chieàu, traû löông cao + tip. L/L 714-422-8429, 714489-7064 Caàn thôï coù kinh nghieäm veà facial vaø laøm massage body. Xin goïi Chò Lan 714-280-6108, 714554-3936

500-30L-121505/199582

Office Space Cho Thueâ roäng 500 SQFT, 840 SQFT. Giaù $1.10/ SQFT. Raát tieän cho caùc dòch vuï ñòa oác, baûo hieåm, vaên phoøng. Goùc Beach/Hazard, goïi A.Hoøa 714-373-4422

Jlry Mfg needs Exper Diamond Cutting Persons. Please call 818556-5025

Caàn thôï maùy söûa xe, auto mechanic, coù kinh nghieäm vaø coù ñoà ngheà rieâng. L/L soá 714-8942737

500-7L-121505/199559

Tieäm Beauty Supply ôû Anaheim caàn sang, xin goïi Kim 714-7202335

600-14L-120305/198104

Looking for exp Auto Mechanic, owned tool. Smog lic is a plus. Call 562-595-2084 cell

600-14L-120305/198073

CAÀN GAÁP Nöõ massage therapists. Full part time (Santa Ana). L/L: 714-569-9270

600-14L-120305/198074

A Leading Company in Electronics field needs employees who want Growth & Stability! 15 Opening 1st, 2nd, 3rd. Rework, Inspection, Testing, SMT, Assembly. Call Volt 949-282-1010. E-mail: jrosado@volt.com

600-14L-120605/198338

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-121105/199077

Caàn 1 nöõ sinh vieân gioûi Anh vaên, coù kinh nghieäm keøm treû, ñeå keøm 1 beù gaùi lôùp ba. Lieân laïc 714265-2312 sau 8PM 600-14L-121205/199093

Day Spa caàn Massage Therapist coù 500/Hrs, certificate. Laøm vieäc gaàn Seal Beach. Good pay good tips. Call Anna 714-417-2236 600-7L-121205/199097

Truck Driver Class A 14 naêm kinh nghieäm. Ai caàn Driver khaån caáp. Laùi bao laâu cuõng ñöôïc. L/L: 714-618-3949, 714-724-6938 600-14L-121205/199121

Caàn ngöôøi tieáp taân vaø ngöôøi baûo trì cho khaùch saïn full/part time. Moïi chi tieát, xin lieân laïc soá 714534-1818

600-7L-121405/199434

Construction caàn thôï kinh nghieäm framing plumbing electrical, lieân laïc Kim 714-5372679, 714-234-6820 600-14L-121405/199483

GRAPHIC & PRINTING PREPRESS. Tieäm in lôùn vuøng Santa Ana caàn moät Graphic / Prepress coù kinh nghieäm, Full/Part time, Xin goïi: 714-558-9595 or Fax resume 714-558-7960 600-28L-121405/199491

Hiring Internal & Outside Sales Rep. Must speak English & Vietnamese Sales exp require. Base salary. Commission & benefit. Phone: 714-444-4144, fax: 714444-3044. Lexor Int. 1939 S. Susan St, Santa Ana, CA 90704

Caàn taøi xeá 18 baùnh 2 naêm KN, löông cao traû ngay khi veà, bonus cuoái naêm neáu haõng income khaù. L/L Ñöùc 714-782-2209, nhaø 714826-9855

Caàn thôï Massage, khoâng coù kinh nghieäm will train. Tieäm khu lòch söï. L/L coâ Mai sau 1 giôø tröa 714-522-4214

Caàn thôï phuï vieäc. Khoâng caàn kinh nghieäm, sieâng naêng coù söùc khoûe. L/L: 714-448-7683

600-14L-120605/198345

600-7L-121205/199156

Need Turor in English and Mathematic for grade 9 student at home. Pls call: 714-962-6348

600-6D167-121205/199127

Quaùn nhaäu ñoâng khaùch, caàn phuï beáp laéc chaûo + xaøo, caàn ngöôøi röûa cheùn + waitress löông cao + tips. L/L Dieãm 714-244-0345

Caàn gaáp nhaân vieân bieát laøm Post Office vaø UPS hay Notary, gioûi English, löông haäu. Xin goïi 714224-8122

600-20D12567-120605/198356

600-7L-121205/199174

Caàn saleman & salelady kinh nghieäm cho tieäm furniture ôø Simi Valley, löông haäu, höôùng freeway 5 North, 118 West. Lieân laïc 714-363-1296 hoaëc 805-5272179 600-14L-120605/198360

CNC MACHINE SHOP Growing aerospace machine shop in Huntington Beach, looking for long term growth minded persons for following positions. 2 CNC Mill and Lathe operator Min. 1 years exp. needed. 1 CNC Mill and Lathe Program and SU - Min 5 years exp in both Mill & Lathe 1 inspector - Min. 3 years exp. We pay competitive wage, regular overtime and offer good benefits. Very comfortable working environment. Must speak English. Fax: 714-903-9992. Phone: 714-903-9972. Email: echo23@hotmail.com

CAÀN NGÖÔØI Caàn thanh nieân laøm vieäc trong Sign-Shop. Metal works. Khoâng kinh nghieäm OK. Löông tuøy theo khaû naêng laøm vieäc. L/L Phöôùc: 714-902-3003

Construction: Caàn ngöôøi bieát veà construction, framing, plumbing, electrical cho commercial. Xin lieân laïc Uy 714-414-6707 600-14L-120805/198762

Tieäm baùnh Phaùp vaø Cafeù caàn nhieàu ngöôøi phuï vieäc lanh lôïi, lòch söï, full/ part time. L/L OÂng Duy taïi 15020 Moran St., CA 92683 sau 3PM 600-14L-120805/198795

Tieäm Furniture ôû vuøng Anaheim, caà n ngöôø i delivery, coù kinh nghieäm, bieát laùi xe, soá tay, laøm full time. Xin L/L 714-251-1223 600-7L-120905/198814

CAØ PHEÂ Dieãm caàn theâm waitress ca saùng vaø toái. Löông traû tuøy K/N. L/L: 714-531-6986

600-28L-120905/198817

Caàn thôï Tool & Die Maker coù kinh nghieäm; thôï baûo trì coù kinh nghieäm veà maùy moùc, ñieän cao theá. Löông haäu baûo hieåm. Goïi A.Coâng 714-210-8966, cell: 714417-1709 600-7L-120905/198898

Tieäm baùnh Ñoâng Höng Vieân caàn - 1 nöõ baùn haøng buoåi saùng. - 1 nöõ baùn haøng buoåi chieàu. Ñieàu kieän: nhanh nheïn, sieâng naêng, vui veû. Goïi: 714-891-4404 600-7L-120905/198929

Caà n saleman coù nhieà u kinh nghieäm baùn furniture - phaûi gioûi tieáng Anh, khoâng coù kinh nghieäm baùn furniture xin mieãn goïi 714402-8589 600-7L-121005/198982

Caàn 2 ngöôøi laøm part time cho 2 tieäm phone vaø travel ôû Westminster, bieát tieáng Anh, kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-418-0414 600-7L-121005/198999

Caàn moät sinh vieân khoûe maïnh, phuï clean nhaø 1 or 2 days per week. Wed-Fri 8AM-4:30PM, cash $8.50/ giôø. 714-775-3604, xin ñeå laïi teân vaø soá phone 600-30L-121005/199010

Coâng ty T.V.N transport caàn taøi xeá giao haøng baèng A töø California ñi New York, ñi vaø veà trong tuaàn, tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Quoác 714-377-3651 or Vinh 714-889-8119 home 714903-2384 600-14L-121005/199011

Caàn moät ngöôøi laøm vieäc vaên phoøng, thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng Quickbook vaø caàn moät ngöôøi laøm vieäc shipping warehouse traû löông haäu. L/L 714641-7088

600-28L-121105/199068

Cty quoác teá, saép môû chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Caàn Sales Representative P/T 500-2000/month, F/T $2000-$8000/month. L/L Ryan 310-709-1148 Email iglowce@yahoo.com Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

600-14L-121505/199534

Caàn Baùc só chænh xöông chiropratic caàn 2 coâ laøm massage therapy, laøm cho baùc lôùn tuoåi, vieäc trong nhaø taïi 710 S. Brookhurst St. #R Anaheim. 714774-3132, 465-6934, 697-4702

630-14L-120805/198637

Caàn ngöôøi tôùi nhaø ôû Tustin ñeå giöõ em beù; saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc Mai Höông 949-4337054

630-7L-120905/198846

Caàn baùc phuï giöõ treû, phuï vieäc nhaø ôû qua ñeâm, 1 tuaàn 6 ngaøy. L/L coâ Ngoïc 714-997-4623

Caàn ngöôøi ñeán nhaø giöõ 1 beù gaùi 11 thaùng. Bao aên ôû. Nhaø ôû Las Vegas, Nevada. Xin goïi 702-6823064 hoaëc 702-247-9190 Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh chaêm soùc em beù 1 thaùng tuoåi laøm chuùt ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, xin goïi coâ Thy 714-264-0401 630-7L-120905/198863

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, vuøng Anaheim Hills. L/L Linh cell: 714-337-3336, H: 714-2818790 630-7L-120905/198889

Caàn ngöôøi döôùi 50 tuoåi, phuï laøm vieäc nhaø vaø côm nöôùc thöù 2 & thöù naêm töø 11gAM-7gPM, bieát laùi xe. L/L Coâ Nghóa 714-4706296 630-29L-121005/198970

Caàn moät phuï nöõ (hay ngöôøi vôï choàng ñöùng tuoåi) bieát laùi xe, troâng coi vaø ñöa em beù ñi hoïc. Bao aên ôû, löông haäu. L/L: 714580-4698 630-7L-121005/198990

Moving Co. Caàn taøi xeá xe truck 24 feet. Phaûi coù kinh nghieäm veà moving hoaëc furniture. L/L: 714580-6196

Caàn ngöôøi baùn haøng boâng trong P.L.T vaø chôï teát. Haõng laép raùp ñieän töû caàn ngöôøi hôïp taùc hoaëc baùn heát coù maáy SMT throuhole. Nam: 714-8569350

600-14L-121205/199212

600-14L-121505/199591

Caàn 1 baùc yeâu treû giöõ 2 chaùu song sinh 1 tuoåi töø 7:30AM8:30PM, 7 ngaøy/ tuaàn, löông haäu. L/L Coâ Dung taïi 714-539-8508, 457-0480 hoaëc 537-1151 sau 8PM

600-7L-121205/199193

Massage Therapy Needed young & active, no experience will train, good pay, call 714-688-6078 600-7L-121505/199606

ª Chiropractor & M.D needed ª Dr. Hien Pham, D.C. Please contact Dr. Thoa ASAP 714-552-6297, 714-801-6165 600-14L-121505/199609

Caesar’s Restaurant (Quaùn Nhaäu) caàn tieáp vieân treû ñeïp, vui veû laøm part time, full time. L/L chò Dung 714-492-9987 600-7L-121305/199222

Manager/ Supervisor needed for water store and home delivery. Responsible for all aspects of store operation. Retail sales experience preferred. Fluent in English and Vietnamese. Please call 714-651-3902

600-7L-121505/199621

Chôï caàn taøi xeá laøm vieäc full time, part time vaø 1 quaûn lyù haøng ñoà khoâ. Xin lieân heä soá ñieän thoaïi 714-775-6678 hoaëc 714-2519588 600-14L-121505/199623

600-3L-121305/199251

600-7L-121305/199313

CAFEÙ ÑAÉNG Caàn ngöôøi röûa ly (nam) coù kinh nghieäm laøm ca chieàu töø 3 giôø ñeán ñoùng cöûa, doïn deïp, clean up. Xin lieân laïc 714-277-7933 600-7L-121305/199328

Cafeù Dalat caàn vaøi coâ tieáp vieân deã thöông, vui veû, laøm full time hay part time. L/L C. Uyeân 714454-1188, A. Höng 721-6946 600-7L-121305/199329

Bida Phi-Hoàng caàn vaøi coâ baùn haøng vui veû. Xin lieân laïc Uyeân 714-454-1188 hay 265-2009 600-14L-121305/199333

Caàn ngöôøi laøm vieäc taïi warehouse, full time. Xin lieân laïc Anh Theá 714-891-0640 600-7L-121305/199353

Caàn ngöôøi laøm Moäc bieát chuùt veà capinet. Traû löông theo kinh nghieäm. 714-875-0645 (vuøng 562). 600-14L-121405/199378

Caàn gaáp thôï Massage, Toùc, Facial, Waxing. Coù baèng 500G. Löông raát cao, tip nhieàu. Vieäc laøm thoaûi maùi, vui veû. L/L: 951279-5113 600-7L-121405/199394

Caàn 1 nöõ tieáp vieân baùn haøng cho tieäm nöôùc hoa. Full time tuoåi töø (28-35). Coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh ngöõ, ñieàn ñôn: 2306 S. Harbor (giöõ a Chapman & Orangewood). L/L Ngaân: 714-748-4779 600-14L-121405/199429

Coâng Ty caàn taøi xeá laùi truck thuøng giao haøng. Class C OK. Lieân laïc anh Thanh 714-825-1638 sau 12 giôø tröa

630-6L-121205/199122

CAÀN NGÖÔØI Ñeå troâng chöøng 1 baø cuï coøn khoûe maïnh taïi Orange City, ban ngaøy töø 7:30-5:30, chuû nhaät nghæ. Tel 714-325-2143 hay 714-9978861 630-7L-121205/199124

Nhaø vuøng Mission Viejo. Caàn ngöôøi giöõ treû vaø phuï vieäc nhaø. Chi tieát xin lieân laïc 949-8376480 hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén.

630-7L-121205/199143

630-7L-121205/199147

600-4L-121305/199266

600-7L-121305/199276

630-7L-121205/199086

Caàn 1 chò ngöôøi laøm giuùp vieäc nhaø & yeâu thöông treû. Nhaø ngay trung taâm Little Saøigoøn (Magnolia & Hazard). ÔÛ laïi nhaø, coù phoøng rieâng. Nghæ Chuû Nhaät. Löông thaùng $1000. Xin goïi 714280-6957 or 714-280-6958

Caàn 1 baø giöõ treû 19 thaùng. Khoaûng 50-55 tuoåi saùng ñi chieàu veà taïi vuøng Marina Del Rey gaàn phi tröôøng LAX, löông haäu. Goïi Ngoïc Höôøng 702-334-2191

600-14L-121305/199264

CAÀN GAÁP Baïn coù chuùt ít khaû naêng dieãn xuaát vaø öa thích laøm vieäc tröôùc maùy quay phim, öa thích xuaát hieän trong nhöõng ñoaïn phim quaûng caùo ngaén treân tivi. Coâng ty chuyeân veà Production chuùng toâi ñang caàn gaáp quyù vò nam nöõ tuoåi töø 25 ñeán 50 tuoåi (khoâng caàn kinh nghieäm). Löông haäu. Xin goïi 714-535-3690 hay 714863-9341

630-7L-121005/199023

Caàn moät coâ döôùi 60 tuoåi giöõ moät beù gaùi 2 tuoåi taïi nhaø. Bushard + Mac Fadden. 714-679-4588, 714-679-4603

Tieäm Dry Cleaners caàn thôï uûi kinh nghieäm. Löông haäu, xin goïi Ñieàn 714-848-8611 hay 714653-5522

Medical Office Assistant. Caàn female assistant fluent Vieät-Myõ, back office, in Westminster, laøm 1PM - 5PM, Monday to Friday. 714-892-1313

630-8L-121005/199002

630-14L-121205/199136

CHÔÏ TRÔØI caàn ngöôøi laøm. Caàn ñaøn oâng khoûe maïnh cao tuoåi töø 30-50 doïn ra vaø doïn vaøo cuoái tuaàn moãi ngaøy $60. L/L Höng 714-468-8453

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS

Caàn dì trung nieân, sieâng naêng, yeâu treû, chaêm soùc beù 2 tuoåi & laøm ít vieäc nhaø. Bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi 714598-5667 630-14L-121205/199149

630-5L-081505/182523

Caàn nöõ chaêm soùc baø cuï taïi beänh vieän Chapman/ TP Orange, löông $200/tuaàn, töø thöù 2 - thöù 6: 9:30am-6pm & thöù 7: 9:30am1pm. L/L: 714-851-8000, 714598-8459

Caàn ngöôøi troâng treû vuøng Quaän Cam. 1 em 3 tuoåi 1 em 6 thaùng. Löông haäu, goïi baø Linh 949-5525226 630-14L-121205/199178

630-28L-110705/194715

Caàn moät baø coù xe hôi ôû laïi ñeâm ñeå laøm baïn baø ñöùng tuoåi, khoûe maïnh ôû Anaheim, bao aên ôû, phoøng rieâng, löông thaùng. L/L Trinh: 714-636-4296

630-28L-112805/197305

Caàn ngöôøi coi em beù (5 thaùng) 6 ngaøy/tuaàn ôû ñeâm caùch Santa Ana 4 tieáng laùi xe ($1000/thaùng). L/L Thanh cell: 714-468-8936, bus: 928-681-4242

Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 6 thaùng. Löông $1100/thaùng. ÔÛ laïi ñeâm, phoøng rieâng. Vuøng San Bernadino. Goïi Haø: 909-4634210, hoaëc 909-563-0796 CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ Caàn ngöôøi giöõ treû ôû Florida, löông $1400/thaùng. Bao aên & ôû. Xin lieân laïc Myõ: 239-682-0818 cell, 239-643-5855 work 630-7L-112805/197343

Caàn 1 dì (50-60) tuoåi khoûe maïnh giuùp vieäc nhaø naáu aên & giöõ 2 treû, ôû laïi ñeâm 2 tuaàn veà 1 laàn, laøm ôû Fountain Valley, goùc Magnolia - Talbert. Löông $1200/ thaùng. L/L Ngaân 714-448-7557 630-7L-112905/197463

Caàn 1 coâ 50-65 tuoåi coù kinh nghieäm, yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Phuï ít vieäc nhaø 6:30 ñeán 4:30, saùng chôû 1 chaùu ñi hoïc, phaûi coù xe, (tuaàn 5-4 ngaøy). Löông thaùng $1000. Laøm töø 1 thaùng 1 tôùi thaùng 6-2006. Öu tieân cho ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa. Goïi Dinh 949-830-8915, cell 949-302-2909, 949-981-3521 630-5L-120105/197812

Caàn dì coù xe ñöa röôùc beù trai/ gaùi ñi hoïc vaø laøm vieäc nhaø ôû vuøng Anaheim töø thöù Hai - thöù Saùu 7:00AM - 5:30PM, $235/ tuaàn. L/L: 714-598-8459 630-14L-120205/197924

Caàn 1 baø ñöùng tuoåi giuùp saên soùc baø cuï, caùch Little SG 15 phuùt, ôû laïi ñeâm 6 ngaøy/1 tuaàn. Bao aên ôû. Löông haäu. L/L: 562-865-8536 hoaëc 562-213-6889 630-14L-120405/198156

Caàn 1 baø vuù troâng treû laøm luoân vieäc nhaø, khoâng vöôùng baän gia ñình ôû luoân taïi nhaø, lieân laïc Sandra: 714-638-3725

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

630-4L-121405/199397

Caàn ngöôøi trung nieân giöõ treû 2 tuoåi, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, saùng ñi chieàu veà. L/L: 714-821-6201 hoaëc 714-251-3089 Lan.

600-14L-121505/199579

Baùn ñaàu xe truck 18 baùnh Freight liner Century, 2001 maàu ñen 710,423 miles. Xe ñang chaïy toát. Phone 714-331-6505, lic UP46686

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn 1 dì coi yeâu thöông treû vaø phuï vieäc nhaø, ôû taïi gia töø thöù hai ñeán thöù baûy, nghæ chuû nhaät, caùch Bolsa 30 phuùt. L/L 714488-3768

Caàn 1 baø giöõ treû, beù gaùi 18 thaùng, beù trai 2 thaùng, nguû qua ñeâm töø thöù 2 ñeán thöù 6 vuøng Laguna Niguel. L/L 949-8317354

600-7L-121205/199185

Coffee Shop ôû Houston, Texas, khu Vietnam caàn waitress löông $3000/thaùng + tip hoaëc $15/giôø + tip. Bao aên ôû. Xin lieân laïc 832659-5159

600-14L-120705/198603

600-14L-120805/198690

600-14L-121505/199528

630-14L-120505/198260

600-7L-121505/199538

600-7L-120705/198560

Tieäm baùnh & Cafeù caàn waitress full-time & part-time , 12982 Brookhurst Garden Grove , 714206-9276, 530-9999

600-14L-121505/199506

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn moät baø nuoâi sanh vaø côm nöôùc, saùng ñi chieàu veà. L/L Oanh 714-782-2839

Tieäm Dry Clean caùch khu Little Saøigoøn 15 phuùt. Caàn gaëp 7058 Katella Los Alamitos caïnh Cypress vaø Garden Grove City caàn nam giaët uûi shirt. L/L: 714-9024012, 714-276-5804

600-14L-121005/199027

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

630-30L-121405/199440

630-7L-121405/199451

630-7L-121405/199473

Caàn ngöôøi giöõ 3 beù trai: 8, 6 & 2 tuoåi. Thöù 4-6. $1200/thaùng. Nhaø vuøng Mission Viejo. Toái nguû laïi hoaëc veà. Xin L/L 949-2940574, 949-413-2141

630-7L-121405/199493

630-7L-121305/199240

630-7L-121305/199241

Caàn 1 dì chaêm soùc chaùu beù 6 thaù n g, 6 ngaø y /tuaà n . Löông $1000/thaùng. L/L coâ Haïnh 949951-3251 630-4L-121305/199274

Caàn baø giöõ treû 2 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn taïi T.P Fountain Valley, saùng ñeán toái veà. L/L: 714-554-3041 cell: 856-3670 630-7L-121305/199286

Caàn ngöôøi khoûe maïnh saên soùc oâng cuï ôû Irvine theâm chi tieát xin goïi 714-731-1014 hay 714-8924371. Neáu khoâng goïi ñöôïc, ñeå lôøi nhaén. 630-7L-121305/199308

Caàn ngöôøi khoûe maïnh naáu aên, doïn deïp saïch seõ, neáu caàn ôû laïi nhaø. L/L Leeann: 714-222-4448 630-7L-121305/199331

Caàn moät ngöôøi coi cuï baø bao aên ôû, cuï vaãn khoûe ñi ñöùng bình thöôøng. Xin goïi Coâ Lieân Ñ.T 714856-5226 630-7L-121305/199345

Caàn ngöôøi khoûe maïnh naáu aên, doïn deïp saïch seõ, neáu caàn ôû laïi nhaø. L/L Leeann 714-222-4448 630-7L-121405/199386

Caàn ngöôøi Nam khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu chaêm soùc 2 cuï giaø, 6 ngaøy 1 tuaàn. Bao aên ôû. Löông $1200/thaù n g. Vuø n g Garden Grove. L/L Myõ 714-260-8397

640-4L-121205/199184

Caàn ngöôøi treû laøm trong Warehouse xin lieân laïc vôùi Thaønh taïi 714-425-6364 hay 714-2659888 640-7L-121205/199186

CAÀN THÔÏ SÖÛA XE Manager Ñieàu Haønh Shop. Thôï Smog Check (coù License) Thôï Maùy - Ñieän - Hoäp Soá Thôï Detail - Giaët Thaûm - Röûa Xe Sieâng naêng, söûa gioûi, löông cao. Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. Lieân laïc 714-653-0174 or 714883-8440 640-7L-121205/199208

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, vaø coi 2 beù gaùi sau giôø hoïc. Töø thöù 2 thöù 6, 7am - 6pm. Bieát laùi xe. Nhaø goùc Westminster/Newland. L/L 714-468-7416, 714-9149316

630-3L-121505/199535

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai hôn 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 562-7063535

640-36L-121305/199362

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

640-14L-121305/199364

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-28L-040605/162589

Thaát Nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh! Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân Nha Khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. L/L United College of Dental Lab Technician. 714-379-8228.

640-21L-072805/179871

Established Electronics Co. in O.C is now hiring: - Electronic Assemblers. - Quality Control Inspecters. - Machine Operators/ CNC machine Operators. - Shipping/Receiving Clerks. - Medical Assemblers w/ microscope exp. Requires recent related experience & good communication skills. To apply walk-ins welcome Monday - Friday from: 7:30AM - 10:30AM. 1701 E. Edinger, suite C-4, Santa Ana Call 714-480-1611 Bring 2 form ID & 2 references

640-14L-121405/199367

Caàn ngöôøi. Micro Analog, tuyeån nhaân vieân 1/ Electronic assemblers, (15) - nightshift, $6.75 $7.26/h, no experience required, must speak English Vietnamese; 2/ Hand-soldering assemblers, (3) - nighshift, $8-$10/h, 1-3 yrs exeperience w/handsoldering for electronic manufaturing. 3/ Cable planner (1) - day shift, $10-$12/ h, must have experience in electronic components & Microsoft Excel, coordinating task & interface w/production scheduling & vendors. L/L: 909-392-8277 640-7L-121505/199512

PRINTER/ FAX/ SCANNER/ LAPTOP Repair Technicians. Need 3+ year experienced Field and Depot Repair Technicians for repairing HP/Lexmark/ Okidata/ Xerox Laserjet, Inkjet, Dot Matrix A+ and Manufactures. Certications. Part/full time or Contracting. Send resume with salary details ASAP IT Alliance, Inc, Irvine, CA HR@IT-Alliance.com Fax: 949-477-3018 640-7L-121505/199569

MACHINE SHOP Caàn CNC Mill, Set-up and Operator caàn coù kinh nghieäm 3 naêm. Khoâng kinh nghieäm mieãn goï i , xin goï i töø 10:00am to 2:00pm. Tel: 714-744-5886, fax: 714-744-6014

640-14L-111605/195937

Help Wanted: Programmer For CNC Mill. Set Up Operator For CNC Mill Operator For CNC Mill, Lathe apply at: VIANH COMPANY 13841 A Better Way, #10C Garden Grove, CA, 92843

640-36L-112105/196616

630-14L-121305/199236

Caàn moät dì chaêm soùc baø cuï coøn khoûe maïnh ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy tuaàn, löông $800/thaùng. L/L baø Tö: 949-951-3251

640-7L-121205/199101

Light Assembly caàn 2 nöõ bieát chuùt ít tieáng Anh. Khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. M-F $7/hrs, 7:30am - 4:00pm. L/L: 714-4371549 sau 8:00pm

640-14L-120205/197891

Haõng ñieän töû caàn ngöôøi coù kinh nghieäm account payable, receivable, receiving audit, touch up rework, machine operator (phillips pick & place), QC, inspector. Lieân laïc 949-553-1234

640-14L-120205/197943

Auto mechanic wanted experienced, own tools in Irvine. 949206-9108

640-14L-120205/198029

CAÀN QA AUDITOR Inspector. Haõng ñieän töû ôû Santa Ana caàn gaáp moät QA Auditor coù kinh nghieäm veà: receiving, in-process vaø out of box audit. Bieát veà ISO, IPC-A-610 vaø process control. Gôûi resume keøm vôùi salary history veà soá fax 714-258-0238 hoaëc email tnhan@memoryexpertsinc.com

640-14L-120905/198967

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-28L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nail Supply, môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Haøng ngaøn gheá Spa Pedicure môùi veà giaù reû ª Caàn thôï gaén gheá Spa. 650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell 714-414-6122 650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaân tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-022105/156221

ROSE SKIN CARE ° Ñaïi lyù cho DERMALOGICA products. ° Nhaän NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà SKIN CARE: - European skin care. - Acne - sensitive skin treatment. - Xöû duïng maùy 8 functions - Maùy maøi da (Diamond Microdermabrasion) - Laøm facial baèng Dermalogica products. ° LUYEÄN THI FACIAL laáy baèng State Board ° Goïi Coâ Hoàng Bus: 714-6381670, cell: 714-467-5757

650-36L-031105/158956

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-8L-101505/191571

Luyeän thi ñeå laáy baèng hoaëc ñoåi baèng Toùc, Facial, Nails cuûa Cali, baûo ñaûm ñaäu, luyeän boät pink & white, gel, fiber glass. L/L Mr Bình 714-362-1973

650-36L-112805/197374

650-90L-111105/195244

650-14L-031605/159405

ANC NAIL TRAINING. Höôùng daãn ñaép boät, traéng hoàng, gel silk, airbrush, design, vaø noái loâng mi. Coù giaù ñaëc bieät cho khoùa môùi. LL Phong 714-719-3320

650-36L-032905/161397

650-36L-041205/163517 650-36L-060805/172387

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, Gel, Solar, Silkwrap, (Special 4 way Pinkwhite). Taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRAINING SKINCARE: Höôùng daãn caùch söû duïng maùy Treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy Microdermabration. Caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp. Daïy xaâm thaåm myõ coù caáp Certificate. MAGIC EYE: Baùn vaø training Extension noái loâng mi daøi ra Daøy vaø ñaäm theâm hôn. Goïi cho Tracy: Home: 714-3790727 Bus: 714-995-1522

650-14L-120405/198147

Tieä m Nail khu Meã raá t ñoâ n g khaùch. Caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, waxing. Xin lieân laïc: 323587-7883

650-14L-120405/198148

Caàn thôï Nöõ K/N tay chaân nöôùc vaø boät. Vuøng Palm Spring, caùch Bolsa 2 tieáng. Xin goïi: 714-4229466, 760-863-1568 650-28L-112905/197466

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N boät nöôùc vaø wax tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800/tuaàn. L/L: 760-251-8755 (W), 714-3760794 (C)

650-14L-112905/197555

650-36L-111505/195833

650-36L-113005/197706

650-30L-071205/177365

650-36L-112005/196490

650-7L-071905/178486

650-28L-120105/197744

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc xuyeân bang, bao aên ôû $700 tuaàn, hôn chia neáu caàn chuû seõ training. Tip cao, chuû vui veû. L/L: 410960-0357, 434-239-6990

Tieäm Fountain Valley trong khu shopping caàn thôï nail nöõ. Xin lieân laïc Kim 714-839-3155 ñeå nhaén hoaëc cell 714-890-2064

650-14L-120205/197934

NAILS. Caà n thôï Nails kinh nghieä m vuø n g West LA, Myõ Traéng, ñoâng khaùch, tips nhieâu. Öu tieân ngöôøi ñeán tröôùc. L/L: 213550-7899, 213-804-5273 Jeanne

650-14L-120205/197952

Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät coù kinh nghieäm vaø thôï tay chaân facial, löông cao hoaëc bao löông. 310-707-3176

Tieäm Toùc vuøng Newport Beach coù 2 station toùc cho thueâ, khu Traéng, giaù cao caét nöõ $50, nam $30 vaø facial $90. Phaûi coù khaùch rieâng, chuû vui veû, speak English. L/L: 949-723-5372

650-7L-072505/179392

650-14L-120205/198048

650-7L-112205/196700

Tieäm vuøng Palm Spring khaùch sang tieàn tip haäu, caàn thôï boät tay chaân nöôùc, löông bao tuøy theo khaû naêng. L/L Christine B: 760324-5538, cell: 310-491-6572

Laguna Beach Nail Tech w/fill and mani/pedi experience. Nice Salon in dowtown Laguna Beach, right on the beach. Very good tips and carpool also. Tuaán 714608-2172

650-14L-120205/198058

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu caàn thôï: * Boät nam bieát tchaân nöôùc. * Facial Waxing bieát tchaân nöôùc (bao löông $600 - $700 week) tuøy theo KN. * Caàn tc spa. L/L: 323-678-2406 or 310-9203078

650-14L-091905/187699

NAILS PALM SPRING giaù cao, tip haäu, caàn thôï nöõ K/N boät P/W coù baèng wax caøng toát, bao löông $800/tuaàn, coù choã ôû, nghæ Sunday. L/L 760-369-8881 tieäm, 818-571-2092 cell 650-28L-092005/187981

Irvine Big Shopping Center Nail Station rent $130 weekly, 2 weeks free , call 949-733-0885 or come “Alina Beauty Supply & Salon”, 14370 Culver Dr. #D 92604. Rent or commission.

650-90L-092205/188337

Vuøng Lakewood, caàn thôï nail nöõ part time, bieát waxing, löông cao, tip haäu, bao löông. L/L 562-8043660

650-28L-112305/196820

NAILS NAILS NAILS Tieäm Nails vuøng South Bay caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm xin goïi 310-376-5684

SCOTTSDALE, ARIZONA. Caàn nhieàu thôï nöõ kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn. LL Steve Business 480-990-1840, cell 562972-7837 650-28L-112605/197108

Caàn thôï boät nöôùc wax, N/Nöõ laøm trong mall Meã 100%. Ñoâ n g khaùch Bolsa carpool, öu tieân coù baèng Wax. Nam phaûi coù K/N. L/ L 310-605-0776 (W), 714-6572797

CAÀN THÔÏ NAILS VUØNG Bakersfield , bao löông $500-$600 tuaàn, bao aên ôû phaûi kinh nghieäm 2 naêm, thôï nöõ. 661-246-8403, 661-396-9802

650-5L-100605/190226

650-36L-112805/197373

650-36L-101305/191373

Tieäm Nail TP Orange, caùch Bolsa 15', tieäm ñoâng khaùch, tip cao, caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm boät laøm part-time. L/L 714-9250808, 249-0432

NAIL Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät chuùt ít caøng toát, vuøng (626) ñi chung xe neáu caàn. L/L 626-272-3983 (cell), 310-673-6584 (bus.)

650-7L-120905/198870

Nails vuøng Mission Viejo caùch Bolsa 25', caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, bao löông tuøy kinh nghieäm. L/L Vaân 949-3640868, 714-470-0653

650-7L-120905/198884

Caàn thôï toùc bieát nail caøng toát, bao löông neáu caàn, tieäm treân ñöôøng First Harbor. L/L Ngoïc 714-260-6140 Caàn thôï nails boät, coù chuùt ít kinh nghieäm, laøm full time, goùc Harbor and Garden Grove. Goïi Mina 714-638-2887

650-14L-120605/198473

650-7L-120905/198960

650-7L-120905/198892

Tieäm Nail ôû Lakewood Caàn thôï tay chaân nöôùc , bieát waxing facial caøng toát, môùi coù baèng OK, will train. L/L 714-657-4289, 310-938-6754

650-7L-120505/198243

650-28L-120505/198274

NAIL Arizona, caàn sang tieäm nail trong khu shopping center lôùn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. L/L Lee phone 602-412-7885

650-21L-120505/198294

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp thôï nail bieát boät vaø gioûi chaân tay nöôùc, bao löông, tip haäu, laøm vieäc trong tieäm vui veû. L/L Bus 310-475-4266, home 626570-6797

650-7L-121205/199090

650-14L-120705/198568

MURRIETA, caàn thôï Nam Nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng laøm luoân tay chaân nöôùc. Coù baèng Facial caøng toát, chuû bao löông, goïi Haèng 714-360-9578

650-28L-120705/198579

Tieäm Hair & Nail caàn thôï boät chaân tay nöôùc. Full time, bao löông tuøy theo khaû naêng, ñöôøng Katella - Knott. Goïi Jennie 714995-8203

650-14L-121205/199095

650-14L-120905/198964

650-7L-120905/198966

650-14L-120705/198588

650-14L-121005/198973

650-30L-120705/198606

Caàn thôï nöõ bieát laøm boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, caùch Santa Ana 3T, bao löông $700/ tuaàn hôn aên chia. L/L 760449-0075 (Kim)

650-6L-120805/198667

Caàn moät thôï nam gioûi, bieát laøm taát caû moïi thöù veà ngaønh nail ñeå thay theá chuû troâng coi tieäm. Xin lieân laïc 714-552-6991

Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ bieát laøm pink & white gioûi, xin lieân laïc cel: 336-755-8879, tieäm: 336-386-4511

TORRANCE Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Rolling Hills, Myõ Traéng. Tip haäu. Bao löông theo khaû naêng. Carpool. L/L: 310-541-7955 (tieäm), 714-6097317 650-14L-120805/198682

650-14L-120505/198317

Caàn thôï Nail gioûi moùng boät. Bao löông $700/tuaàn. Laøm hôn thì aên chia. Coù choã aên, ôû. Laøm 6 ngaøy/ tuaàn. Chi tieát L/L tieäm: 269-9255320, cell: 616-634-0153

650-14L-120805/198710

650-14L-120805/198733

Caàn thôï nail kinh nghieäm xuyeân bang (ILLINOIS), bao löông $700/ tuaàn. Goïi Chò Minh 618889-2070

650-14L-120805/198780

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412

650-14L-120805/198808

650-7L-121005/198994

650-7L-121005/198997

Caàn thôï nail nöõ laøm chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Bolsa 40', coù theå ñi chung xe vôùi chuû, bao löông hoaëc aên chia. Tieäm nghæ ngaøy chuû nhaät. L/L 909-9483868 or 714-300-8722

650-14L-121005/198998

Tieäm nail ñoâng khaùch ôû FL, caàn 2 thôï coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc, khoâng caàn baèng, bao löông $600/ tuaàn, laøm 6 ngaøy. Tieäm 714-562-3933, cell 772-9790615

650-6L-121005/199006

Tieäm nail gaàn South Coast trong khu Target shopping center caùch Bolsa 10', caàn thôï boät laøm luoân chaân tay nöôùc. L/L Lee (cell phone) 714-376-9465, tieäm 714556-5818

650-7L-120905/198831

650-14L-120605/198375

650-14L-120305/198071

Caàn thôï Nail coù baèng Arizona, bao löông $700 saùu ngaøy. Chuû raát thoaûi maùi. Xin goïi 520-2272652

650-14L-120305/198080

Wanted Manicurist with Acrylic experience. Please contact Kathy for more info 562-787-4277

650-10D14567-120305/198106

Caàn thôï Nail bieát laøm boät, waxing caøng toát. Bao löông $500/ tuaàn. Khu Myõ Traéng. Caùch Bolsa 2 tieáng. L/L: 805-574-0086

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

650-14L-120605/198399

Baùn DVD daïy veõ Nail thöïc haønh CB ( 3 disc.), DVD 800 maãu veõ Nail (3 disc, taëng 1 DVD veõ caên baûn). LH: Linh 714-251-0744, 714-531-3830

650-14L-120605/198425

Caàn nöõ massage therapits, coù 500 hrs vaø Westminster license caøng toát, work under Doctor, löông haäu, tip cao $30/hr. plus tip. Call 714-414-2415

Tieäm nail FV shopping center, caàn thôï laøm PT or FT, kinh nghieäm laøm moùng boät pink and white vaø tay chaân nöôùc. L/L 714468-7917 or 468-7918 650-7L-120905/198833

Caàn gaáp thôï nails nöõ K/N boät, bieát waxing OK, laøm part time. Tieäm gaàn Little Saøigoøn 10' freeway. Lieân laïc 714-633-3696

650-14L-120905/198851

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-344-1088, sau 9PM 626679-1614

650-7L-121205/199189

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-4L-121205/199194

Tieäm trong mall, caùch Bolsa 15' caàn gaáp thôï nail nöõ gioûi boät nöôùc bieát wax caøng toát. Löông $550 trôû leân tuaàn. Laøm vui veû. L/L David: 562-809-3359, 714-8835155

650-7L-121205/199203

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell

650-7L-121205/199213

650-14L-121205/199214

Caàn gaáp 2 thôï nails Nöõ FT&PT bieát laøm boät, Bao löông hoaëc aên chia, tieäm raát ñoâng khaùch, nghæ Chuû Nhaät. Goïi Susan 562-8612242, cell: 562-213-6379

650-7L-121105/199063

Tieäm Nail ñoâng khaùch ñen Meã, Caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc, boät wax, löông $500-$700/tuaàn, neáu gioûi seõ bao löông. Xin lieân laïc : 310-637-3761, 310-3087666

650-7L-121205/199216

650-7L-121205/199132

Tieä m Nails vuø n g Huntington Beach caàn thôï boät pink & white vaø tay chaân nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia. L/L 714-863-0107 or 714-373-1565 650-7L-121205/199135

NAILS Center lôùn. Ñoâng khaùch coù Spa. Löông cao, chuû thôï hieàn caùch Bolsa 15". Caàn nöõ gioûi boät + nöôùc. Full time & 6 - 7 - CN. 714-527-2462 N, 827-1744 T

650-14L-121205/199217

650-7L-121205/199140

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Downey caùch Bolsa 15' laùi xe caàn gaáp thôï boät vaø nöôùc. Bao löông tuøy khaû naêng, xin L/L Le: 714-785-1775 650-7L-121205/199145

650-7L-121105/199046

Nails. Tieäm Nails trong Mall ñoâng khaùch, Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm, bieát wax caøng toát, löông cao (500-700)/tuaàn, tip haäu, caùch Bolsa 20'. L/L 714-256-8454

650-14L-120905/198849

Day Spa môùi, ñeïp, caàn thôï nail vaø thôï laøm facial coù kinh nghieäm, laøm vieäc vui veû, laâu daøi. Call Anna 714-417-2236

650-14L-121205/199177

Löông $800 - $1200/tuaàn. Tieäm Nail trong Ontario Mills Mall. Raát nhieàu khaùch walk-ins. Tip haäu. Caà n gaá p nhieà u thôï nöõ kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc vaø wax. Caàn 1 thôï nöõ cho 6, 7, Chuû nhaät, xin L/L: 909-381-3500 or 909-559-0171

650-14L-121205/199119

HAIR & NAILS P.B.S Hair & Nails, goùc Chapman/ Magnolia, caàn gaáp thôï nails bieát laøm moùng boät kinh nghieäm, bao löông $350-$400/ week + commission. Goïi Phöông 714-636-3599, 636-3810 9AM7PM

Caàn thôï Nails nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Coù choã aên ôû. Bao löông hoaëc aên chia/tuaàn 6 ngaøy. L/L Jenni C: 815-590-0325, 815-590-0523

650-7L-121105/199056

650-14L-120205/198064

650-14L-121205/199175

Vuøng Simivalley caàn thôï nöõ K/N pink & white, facial. Ñoâng khaùch walk-in, khaùch sang, tip haäu. $700 - $900 tuaàn, coù choã ôû. 805578-3499, 805-304-3951

CAÀN gaáp thôï nail, löông $700/ tuaàn, nghæ chuùa nhaät, khu Myõ traéng, tip haäu, saün choã aên ôû. L/ L Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-474-6245, toái 931-224-8192

650-7L-121005/199013

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc hieàn laønh, laøm cuoái tuaàn, khoâng khí gia ñình, môùi ra tröôøng OK. Goïi soá 562-924-7078 (10AM), home 714-578-0182 (9PM)

650-5L-121105/199050

650-28L-112605/197153

650-7L-121205/199110

Nails Fullerton, caàn thôï chaân tay nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm, aê n chia. Call 714-870-4669. Thanks

Caàn thôï NAIL coù kinh nghieäm khu Myõ Traéng laøm 6 ngaøy löông töø $800 ñeán $1000 1 tuaàn. Tip haäu. 812-339-7318 (work), 812219-5317 (cell)

Anaheim. Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm boät vaø nöôùc laøm full time vaø cuoái tuaàn, bieát facial caøng toát, Bao löông tuøy kinh nghieäm 714623-2861, 714-826-1688

650-14L-120505/198323

650-7L-121205/199170

Caàn thôï nails gioûi boät, bao löông $3,200/ 1 thaùng, tip haäu $200 1 tuaàn, laøm 9:30AM-6:30PM, nghæ chuû nhaät, tieåu bang New Hampshire, coù choã aên ôû ñaøng hoaøng, chuû hieàn laønh. Goïi Lisa W 603924-6879, cell 651-492-7151

650-14L-121205/199118

650-14L-120705/198600

Tieäm Nail vuøng Downey, Caàn thôï tay chaâ n nöôù c fulltime hoaë c partime, Bao löông neáu caàn, Lieân laïc 562-927-4187 (w), 562-7616507 (C) Tieäm nghæ CN

650-7L-121205/199169

YORBA LINDA. Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät P/W, khu Myõ traé n g sang troï n g, ñoâ n g khaùch walk-in, löông $500-$700/ W, tip nhieàu, caùch Bolsa 15'. 714-637-1460, 714-282-7374, sau 9PM 714-657-2265

650-7L-121205/199103

Caàn thôï nail nöõ laøm boät tay chaân nöôùc pink and white caùch Bolsa 30". Goïi Jennifer 949-497-5580, sau 8PM 949-425-9879

650-6D567-120505/198300

650-14L-120205/198062

Caàn thôï Hair Nail coù kinh nghieäm höôùng daãn theâm color bao löông. 714-870-6279, 714-290-5063

650-28L-120705/198480

Great Clips now hiring qualified hairstylist in Tustin, Fullerton and Laguna Niguel. Great pay and benefits. Please call 714-5055907 or 714-724-5683

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310-608-2180, cell 310-5310089

Caàn thôï Nail gaáp coù kinh nghieäm , Bao löông $700/tuaàn hôn thì chia, laøm ôû Wisconsin khu Myõ traéng. L/L Tieán or Ngoïc work: 262-694-4135, Home: 262-6944954

650-7L-121205/199087

Tieäm Nails vuøng Hightland Park Figuera khaùch ñoâng tip haäu caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát. Lieân laïc Lucy tieäm 323-259-1548, home: 323-2584419

650-7L-121205/199092

650-14L-120505/198224

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi airbrush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-422-0527, Cell 714-4259157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805

650-7L-121105/199082

Tieäm Nail goùc Beach / Imperial Hwy, caùch Bolsa 25' raát ñoâng khaùch, Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät, löông $500-$700/tuaàn. L/L 562-697-0773, 714-251-9334

Tieäm Nail vuøng Huntington Park nhieàu khaùch walk-in khu Meã caàn thôï tay chaân nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm laøm vieäc thoaûi maùi. L/L: 323-789-6728 töø 10am 7pm

Tieäm Nail xuyeân bang caàn sang, khaùch Myõ traéng , lôïi töùc cao, rent reû, chuû ñoåi ngheà, Caàn sang gaáp . L/L 714-728-0528

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm & lic bieát laøm color, high light, perm, caét layer, Xin lieân laïc 714642-2276, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi, Bao löông or aên chia.

650-7L-121105/199081

Nails ñöôøng Beach, caùch Bolsa 20' Caàn thôï Nöõ FT+PT, coù chuùt kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc, löông tuyø khaû naêng. Phone 562228-3464

Tieäm Nails vuøng San Pedro Myõ Traéng caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm löông $500/tuaàn trôû leân, tips haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310-781-9422

650-14L-120905/198963

650-14L-120505/198216

Caàn thôï Nail Nöõ coù KN boät, bieát wax OK, caùch Bolsa 20' coù xe ñi chung, löông $500& up coù Bao löông . L/L 310-835-6998 tieäm, 714-251-7549 sau 8PM

650-7L-121105/199073

650-14L-121205/199088

650-14L-120605/198474

Tieäm ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caùch Bolsa 25' Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, Bao löông $400-$500/w. L/L W: 310-5490911, H. 562-439-5714

650-14L-120505/198322

650-6L-112605/197137

Caàn thôï bieát laøm boät Pink & White, silk vaø tay chaân nöôùc, tieäm ôû vuøng Newport Beach, caùch Bolsa 20'., löông cao, tip haäu. L/L Bus: 949-548-4527, cell: 626-272-2734 Nails Spa caùch Bolsa 15' caàn thôï gaáp, boät, facial, wax kinh nghieäm coù baèng, löông $500 $600 tuaàn. 714-856-9436, 562427-8223, laøm Sunday.

650-14L-120205/198061

650-28L-112305/196911

Caàn nöõ thôï Nail. Tieäm trong mall vaø thôï tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia, xin L/L: 262-4122975

Caàn thôï K/N khaùch Myõ traéng , löông $3,000 up. Laøm vieäc taïi T/B Iowa. Nhaø coù phoøng rieâng. L/L Thu 641-583-1656

Caà n thôï boä t air-brush kinh nghieäm, khoâng xe coù theå ñi chung vôùi chuû, xin goïi coâ Vuõ 714539-0620 hay 714-277-0221, tieäm treân East LA.

650-28L-112205/196703

650-28L-091305/186955

650-7L-120905/198861

SALON & DAY SPA goùc Mc.Fadden vaø Beach caàn nhieàu thôï gioûi vaø KN cho boät vaø facial. Bao löông. Coù Hair station cho möôùn. L/L Ñöùc 714-657-9362

Caàn gaáp thôï nail, bieát laøm moùng boät, bao löông treân chia, vuøng Bakerfield, caùch Bolsa 2 tieáng. L/L 661-322-3122, 970-3768295

Caàn thôï nails K/N chaân tay wax design vuøng Meã, City Bellflower, bao löông $60-$70/ day. Xin L/L 562-804-6898, cell 562-3310687

650-21L-120505/198214

650-14L-120205/197905

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn thôï lôùn tuoåi, OK, coù kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage, tip cao, bao löông. L/L 714-271-6640 hoaëc 562-902-9514

650-14L-120505/198187

Caàn thôï Nail Nöõ K/N bieát waxing caøng toát, Bao löông $500$600/tuaàn, nghæ CN, laøm taïi vuøng San Pedro. 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H)

650-14L-120605/198463

650-14L-121105/199066

Caàn thôï tay chaân nöôùc, öu tieân lôùn tuoåi môùi ra tröôøng OK, khaùch traéng, tip haäu, tieäm caùch Cali 4h. Tel: 928-763-0899, 714-6234797, Passion Nails

650-14L-120505/198204

City Torrance tieäm Nail Spa, Torrance. Khu chôï Albertson caàn thôï kinh nghieäm boät, nöôùc, wax. Bao löông. Lieân laïc 310-5179132 cell 818-919-5153

CORONA. Nails & Spa caïnh freeway 91, trong khu chôï Stater Bros, ñoâng khaùch Myõ Traéng, löông cao. Tip haäu. Caàn thôï Nail kinh nghieä m , 951-353-0220 work, 951-272-5734 sau 9PM, 714-615-3075

Tieäm nail caùch Bolsa 30 phuùt caàn thôï boät nöôùc K/N bao löông theo khaû naêng. Thôï boät nöôùc môùi ra tröôøng OK. Ñi chung xe. L/laïc 714-890-2825, 714-890-2823

Tieäm Nail ôû AZ vuøng traéng tip cao, Caàn thôï Nöõ chaân tay nöôùc, Bao löông, coù choã ôû. 520-5755554, 714-705-3770

650-14L-120205/197880

650-28L-111805/196186

650-14L-120405/198179

650-14L-120605/198450

Caàn thôï nöõ treû gioûi boät pink/ W laøm luoân C/T nöôùc, löông cao, tip good, vuøng traéng, coù nhieàu spa, baèng waxing caøng toát, laøm luoân Sunday, löông $600-$800/ W, bao löông neáu caàn tuøy K/N, vuøng Bolsa ñi chung xe. L/L 714369-3658

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-120905/198855

650-14L-120505/198192

650-40L-111205/195416

Tieäm ôû Florida in khu Myõ traéng caàn nhieàu thôï Nails. Löông töø $600-$1000, neáu thaät loøng xin L/Laïc 954-941-2376, 954-7013087

Caàn gaáp thôï nöõ laøm boät coù kinh nghieäm, bao löông $600 tuaàn and up, caùch Cali 3 tieáng Yuma Arizona. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Xin lieân laïc Cindy or Tuaán 928344-4373 (W), 714-721-2802 (cell)

NAILS Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Myõ traéng, caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, löông töø $2,500 thaùng trôû leân, tip nhieàu, coù choã ôû thoaûi maùi. L/ L 661-472-4240, 661-665-8616

650-21L-112805/197382

RAO RAO VAË VAËTT

650-14L-120605/198439

650-14L-120605/198445

650-14L-110105/193810

HAPPY NAILS FRANCHISE Vuøng LA. caùch Bolsa 30' laùi xe, caàn thôï nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $600-$800/tuaàn. W: 310410-8411, 714-460-3885

Xaâm Trang Ñieåm Coâ Daâu Chaân Maøy ($80), Maét Moâi, Vieàn moâi Facial Maøi da Noái loâng mi ($100). Nhieân nhaän tôùi nhaø 714-2093779 or 229-0782

650-14L-120305/198138

Coù lôùp höôùng daãn boät silk taän taâm deã hieåu giaù nheï nhaøng (seõ giuùp coù vieäc laøm). Lieân laïc 714633-3696

650-14L-110905/194978

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-6D167-120305/198133

650-36D167-102005/192266

Independent Sale and Field Service Technician. Chuù YÙ: moät ngheà töï do, khoâng caàn lôùn voán, chæ caàn sieâng naêng vaø uy tín, phuø hôïp vôùi ngöôøi ñöùng tuoåi. Ngheà söûa chöõa, laép ñaët vaø baùn Pedicure Spa cho caùc tieäm nails treân toaøn quoác Hoa Kyø. Coâng ty seõ huaán luyeän, khi ñi thöïc taäp traû $15 giôø. Chuùng toâi nhaän söûa chöõa caùc loaïi boàn, gheá vaø upgrade heä thoáng roller massage coù maët treân thò tröôøng. Xin goïi 1-800-650-7781

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-121205/199218

650-14L-121205/199146

650-7L-121205/199161

Tieäm nail vuøng Palm Spring, caàn thôï nöõ kinh nghieäm: boät, wax, facial, tay chaân nöôùc, coù choã ôû, income töø $500/up. L/L 760-3285813, sau 7PM 714-588-1110 650-7L-121205/199163

LAKE FOREST Nail trung taâm City, khu shopping lôùn, caùch Bolsa 20'. Caàn gaáp thôï nöõ boät pink & white, bieát waxing caøng toát, löông $500$700. 949-581-1178, 714-5850896 (toái) 650-5L-121205/199164

Nails. Tieäm ñoâng khaùch vuøng Huntington Beach, caàn gaáp thôï kinh nghieäm, löông cao, tip haäu. Lieân laïc 714-843-0083 650-21L-121205/199167

Caàn thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. L/laïc Lisa 805-984-2723 or 805-200-7681

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-121305/199223

Caàn gaáp thôï gioûi tay chaân nöôùc vaø thôï facial/waxing cho tieäm ñang ñoâng khaùch vuøng Meã caùch Bolsa 35 phuùt. Löông baûo ñaûm. L/L: 714-889-0439

650-7L-121305/199235

Shop Nails Hair ñoâng khaùch, vuøng Anaheim caàn thôï Nail Toùc nhieàu kinh nghieäm, hieàn deã thöông, seõ bao löông. Caàn laøm full time. Hoa: 714-778-1953 (B), 714-553-3024 cell

650-7L-121305/199237

Caàn thôï Nails (Nam or Nöõ) 6 ngaøy/tuaàn, löông $700 trôû leân 1 tuaàn, ñi xe chung caùch Santa Ana 4 tieáng laùi. L/L Tom: 714468-8936 or 928-681-4242

650-7L-121305/199243

Caàn thôï Toùc - Nails kinh nghieäm. Tieä m ñoâ n g khaù c h ôû Garden Grove. Chuû bao löông, xin goïi 714-774-8254 or 714-467-6198 cell

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 650-5L-121305/199244

Tieäm Nails ñeïp, khu sang. Tip cao, caùch Bolsa 15" caàn thôï gioûi boät, gel, bieát facial waxing caøng toát. L/L Kim: 714-615-5661, 562-493-6654 650-7L-121305/199248

Tieäm Nail trong Mall caàn gaáp thôï boät facial, waxing vaø tay chaân nöôùc. Seõ bao löông. L/L Quyen 714-417-4244 or 562-923-6332

650-7L-121305/199351

Tieäm toùc nail, caùch Bolsa 5' naèm Westminster, caàn thôï nail boät tay chaân nöôùc, bao löông tuøy theo. Xin goïi Huøng 714-2446445 650-14L-121305/199357

Caàn thôï Toùc bieát laøm moùng boät, vuøng Garden Grove. ÑT: 714638-5582 650-7L-121305/199361

650-7L-121305/199249

Tieäm nail vuøng South Coast caàn thôï nöõ bieát ñaép boät coù kinh nghieäm xin lieân laïc 714-8509387 hay cell 714-234-8133

650-14L-121405/199480

Receptionist needed. Dental Orthodontic Office. F/T. Great benefit. Be nice, professional, ethical, quick. English/Vietnamese. Join our great team. Will train. 714-839-9800

650-7L-121405/199495

Company seeking driver, customer service representatives and office assistants/ receptionists. Must be fluent in English and Vietnamese. Must be able to multi-task and prioritize. Call 714-210-2888 or fax resume to 714-210-2885

Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät laøm full time, part time, ñi xe chung caàn chuû seõ bao löông cao, 909-381-5006, 714-892-6802

650-7L-121405/199502

660-14L-111105/195340

650-14L-121305/199363

650-3L-121305/199253

Tieäm Nails vuøng Long Beach caàn moät thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc ôû Bolsa ñi chung xe. Lieân laïc 714530-2188, 562-422-4491

650-14L-121505/199507

Vuøng Rancho Mirage caàn 2 thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $750/tuaàn trôû leân. L/L Vaân 760-568-9992 or 760-567-2528 cell

650-7L-121305/199254

NAIL CAÀ N GAÁ P nöõ coù kinh nghieäm boät, laøm tay chaân nöôùc, waxing, bao löông. L/L: 310-5139829 (vuøng Carson) caùch Long Beach 5 phuùt laùi xe. 650-14L-121305/199261

Tieäm Nail vuøng PalmSpring caàn thôï boät nöõ KN, coù choã ôû vaø xe ñi veà nghæ Chuû Nhaät. L/L Holly: 4688415

650-10L-121305/199271

Caà n gaá p thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, vuøng Myõ Traéng, tip haäu. Bao löông $70/ ngaøy. Laøm Chuû Nhaät. L/L: 310374-5272 (W), sau 8 giôø PM 310-371-9910 (H), cell 310-6589467

650-14L-121305/199283

Tieäm Nails vuøng Corona caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Lieân laïc Nhi 714-357-2085 or 714-488-2871 650-7L-121305/199287

Caàn thôï Nails bieát Facial vaø 1 thôï chaân tay nöôùc part time. Tieäm ñoâng khaùch laøm vieäc vôùi tính caùch gia ñình. L/laïc Patty 714-903-5438 650-7L-121305/199289

Nail and Spa in Fullerton caàn tuyeån thôï boät, tay chaân nöôùc. Tieäm trong khu shopping mall lôùn caùch Bolsa 15", lôùn tuoåi OK. Goïi Quyønh + Ñaït 714-992-2557, 714-728-0674 650-14L-121305/199294

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ bao $700/ W. Nghæ Chuû Nhaät veà Bolsa moãi tuaàn caùch Bolsa 2H30. Khoâng khí gia ñình. L/L: 818-915-2938, 818-259-5481 650-5L-121305/199298

Tieäm môùi môû khaùch Traéng, sang caàn thôï boät P/W gioûi vaø T/C nöôùc bieát facial waxing, coù K.N bao löông. L/L: 714-745-2781 650-7L-121305/199304

Tieäm Nails vuøng Lawndale caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush caøng toát. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L coâ Kim 310-2631510 hay 310-357-7696 cell 650-7L-121305/199314

Caàn thôï boät gioûi, kinh nghieäm, bao löông. Laøm gaàn vuøng Huntington Beach. Xin goïi Trang hay Trina 714-848-0882 hay 714425-9677 650-7L-121305/199319

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446 650-7L-121305/199320

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840

650-7L-121305/199326

Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm laøm luoân tay chaân nöôùc, bao löông, vuøng bieån San Pedro, caùch Bolsa 25 phuùt. L/L Uyeân 714244-8650 or 714-726-4548 650-7L-121305/199337

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740 650-7L-121305/199338

Tieäm Nail vuøng Chino caàn thôï laøm Facials Wax, tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, bao löông hay aên chia tuøy khaû naêng. L/L: 714717-8805 or 909-590-1499 650-7L-121305/199339

CORONA Finest Nail. Caàn gaáp thôï boät gioûi, phaûi coù kinh nghieäm P/W, bao löông cao, khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. Phöông 714-657-2630 cell, 951-2780382 tieäm 650-7L-121305/199341

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, khaùch Myõ traéng, caùch Bolsa 15 phuùt. Xin goïi 949-488-0714 or 714-623-4342, bao löông 650-7L-121305/199347

BAKERFIELD. Caàn thôï nail bieát laøm P + W vaø wax, bao löông $700/ week. L/L 951-905-8083, tieäm caùch Bolsa 2 tieáng röôõi 650-7L-121305/199349

Hair Nail Spa vuøng Costs Mesa caàn gaáp thôï Toùc Nail. Full time part time. K/N traéng hoàng. Bieát facial waxing chuû seõ bao löông. L/L Thanh 714-251-9263 cell, 949-645-7871 W Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

660-31L-111005/195161

FULL TIME DENTAL RECEPTIONIST. New clean office looking for energetic friendly responsible receptionist to join team in happy working enviroment. Experience preferred. Will train. Must see fluent in English and Vietnamese, 714-531-4311

650-7L-121305/199250

Tieäm Nail vuøng Carson caàn thôï moùng nöôùc, bieát wax, coù khaû naêng bao löông tuaàn töø $350 $400. Soá phone goïi 310-8343183 hoaëc 562-253-4965 gaëp Nhi.

660-42L-110905/195022

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush. Caàn thôï chaân tay nöôùc bieát laøm 2 moùng boät treân chaân. Tieäm ñoâng khaùch vuøng LA caùch Bolsa 40 phuùt. Löông hôn $600/tuaàn. L/L: 714-392-4434, 310-613-4234

650-14L-121405/199370

Palm Springs caàn thôï nöõ coù K/N boät pink & white (hoaëc wax caøng toát). Löông $700 - $900/tuaàn. Khu du lòch. Tip cao. Coù choã ôû toát. L/L: 760-416-2426, cell: 760-449-6131 650-7L-121405/199372

NAILS vuøng Orange ñoâng khaùch tip haäu caàn thôï nöõ bieát Facial & Waxing, bieát veà boät, tay chaân nöôùc. Bao löông theo khaû naêng. Lieân/L Kim: 714-538-7298, 714925-4408 cell

650-7L-121405/199389

Tieäm Nail khu Myõ Traéng/tip cao caùch Bolsa 20'. Caàn thôï Nail Nöõ gioûi pink & white, gel, silkwrap. Bao löông $600/tuaàn. Lieân laïc 949-699-3375

650-7L-121405/199390

CAÀN GAÁP THÔÏ NAILS NÖÕ laøm tay chaân nöôùc vaø 1 thôï Nöõ bieát laøm P/W. Lieân laïc 714-5728610, 714-799-3760

650-7L-121405/199391

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng, löông töø $500 trôû leân. Thôï vui veû hieàn laønh caùch Bolsa 30 phuùt. Coù xe ñöa röôùc neáu caàn. Phone: 714-721-6894, 230-9266

650-3L-121405/199392

Tieäm Nails vuøng Santa Ana caàn 2 thôï nöõ full time hoaëc part time, laøm boät vaø nöôùc, baûo ñaûm $450 and up, tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät, lieân laïc: 714-549-4488

650-14L-121405/199396

Tieäm Nails ôû Corona roäng ñeïp thoaûi maùi caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät P/W. Bao löông, goïi Vi: 951-279-8146 hoaëc Bình 714-757-2596

650-14L-121405/199401

Caàn gaáp thôï Nail Nam or Nöõ kinh nghieäm bao löông $700 & up a week. Caàn thôï tay chaân nöôùc bao löông $600 & up. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu caùch Bolsa vaø LA 2 tieáng. L/L: 760-391-2838

650-7L-121405/199407

Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm 2 naêm vaø 1 thôï tay chaân nöôùc vuøng Costa Mesa. Löông cao. Tip haäu. Lieân laïc M.Lieân 714-641-1252, 714-282-0786

650-14L-121405/199414

L.A caàn gaáp thôï boät. Tieäm ñoâng khaùch. Lieân laïc soá 323-766-8590 gaëp Tammy hoaëc Kim.

650-7L-121405/199417

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát, vuøng Traéng khaùch sang tip haäu. L/L Tröïc W: 562496-8130, cell: 562-388-4308

650-3L-121505/199511

Tieäm Tustin caùch Bolsa 15', caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát fill caøng toát, khoâng khí gia ñình. Goïi 714573-9324 650-7L-121505/199522

NAILS & WAXING Caàn thôï nail nöõ treû K/N boät bieát facial & wax bao löông $100/day, tip K/K vui veû, caùch Bolsa 25 phuùt. L/L Linh (W) 310-5490042, (C) 714-357-8105 650-14L-121505/199541

Caàn thôï nail kinh nghieäm vaø khoâng K/N seõ training. Tieäm caùch Bolsa 1h20. Xin lieân laïc work 951-652-6120, cell 714657-5898 650-5L-121505/199547

Tieäm nail khu shopping lôùn, khaùch ñoâng, tip haäu vuøng Lamirada caùch Bolsa 20 min., caàn thôï kinh nghieäm boät, tay chaân, neáu caàn bao löông. Goïi 714-521-6071, 714-588-5673

650-7L-121405/199437

Tieäm Nails & Spa, ñoâng khaùch, vuøng phi tröôøng LAX, Caàn thôï tay chaân nöôùc bieát laøm boät caøng toát, Baûo ñaûm coù khaùch. Goïi Cookie 714-251-1640

650-14L-121405/199461

Tieäm Nail & Spa gaàn LA. Caàn thôï boät vaø nöôùc, seõ bao löông töø 500-700/moät tuaàn. Xin lieân laïc 310-529-9605 or 310-404-1703

650-14L-121405/199472

CAÀN GAÁP THÔÏ NAIL, caàn gaáp nhieàu thôï nail Nöõ coù kinh nghieäm, laøm vuøng Myõ traéng, Giaù cao ($30,$18) tip haäu, Bao löông $3200/thaùng. L/L 414-801-1291, 262-797-2999

650-14L-121405/199475

Caàn thôï Nail Nöõ boät part time. Bao löông $100/1 ngaøy thöù Ba. Tieä m vuø n g Dana Point. Myõ Traéng. Tip haäu. L/L Höông cel: 714-717-8344, wok: 949-2484552

650-7L-121405/199478

Caàn thôï Nail chaân tay nöôùc bieát fill, Bao löông töø $450-$550. Lieân laïc cell: 714-757-2137, work 805-671-9556, vuøng Myõ traéng, tip cao, coù choã ôû

660-30L-111705/195986

Customer Service/Admin Assistant, excellent pay great opportunity for growth must be fluent in English, professional attitude and demeanor computer Experience a must. Call 714-4656782 or 714-263-0455 X226 660-14L-111805/196315

Vaên phoøng Nha Khoa caàn moät P/T Dental Assistant, coù X-ray license. Xin goïi 714-841-6001 hoaëc fax resume 714-841-6008 660-14L-112205/196680

Law Office in Garden Grove need a secretary handle car accident files, fluence in English & Vietnamese. Tel: 714-636-1228 660-28L-112805/197375

650-14L-121505/199551

650-14L-121505/199562

CAÀN THÔÏ NAIL nöõ full time, bao löông, tieäm ñoâng khaùch vuøng Anaheim, chuû vui veû. Lieân laïc Coâ Giang (W) 714-535-2591, (H) 714-299-1118 650-7L-121505/199567

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785 650-7L-121505/199596

Hair Stylist and nail tech needed at hair and nail salon and Huntington Beach, commission and salary. Please call Samantha 714-651-6864 650-7L-121505/199602

Nail 8 spa chair ñeïp, sang troïng, löông cao, tip haäu, caàn thôï K/N boät, facial, waxing, löông $500$700/ W, bao löông tuøy theo K/ N, ñi vôùi chuû OK. L/L 714-2517578 or 714-757-0967 650-14L-121505/199614

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178 650-14L-121505/199625

660-14L-112905/197530

Vaên phoøng baùc só caàn tuyeån moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

660-15L-120105/197730

Caàn tuyeån Receptionist. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï khaùch haøng, ñieän thoaïi, computer, noùi tieáng Vieät vaø English. Theâm Chinese caøng toát. L/L: 714-894-7100 hoaëc fax resume 714-894-7177 660-60L-120105/197788

Need DA/RDA w/x-rays lic, Office Manager PT/FT for U.S DR and hitech Aliso Viejo Dental Office. Hih pay $13-$16/Hr. Please call Emily 949-302-3505 or email emilyle2000@yahoo.com

660-14L-120505/198258

Caàn nhaân vieân specialized in web-design, layout, publishing (catalog & magazine layout). Flexible hours, great position for students. Xin L/L 714-224-7149

VP Baùc Syõ caàn moät Medical Asssistant coù nhieàu naêm kinh nghieäm back & front office, bieát chích thuoác & vaøo nöôùc bieån...) Laøm vieäc ôû Westminster. Löông cao. L/L OÂ.Loäc 818-383-7425 660-21L-120705/198509

Phoøng maïch baùc só nhi khoa caàn moät coâ phuï taù baùc só coù baèng medical assistant laøm vieäc full time thoâng thaïo anh ngöõ, xin goïi soá ñieän thoaïi 714-894-3103 ñeå laáy ñôn xin vieäc. 660-7L-100505/190140

CAÀN phuï nöõ lanh leïn laøm vieäc F/T vaên phoøng BS vuøng Westminster. Caàn bieát noùi tieáng Anh/Vieät, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L: 714-775-4553 660-30L-102505/192921

Vieäc laøm Vaên phoøng: Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu, coù baûo hieåm söùc khoeû, holiday & vacation paid, vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L 1800-730-2886 660-28L-110805/194810

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ JOSEPH VU & CO. Caà n thö kyù vaø license tax preparer, thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L Anh Paul or Thuøy 714-531-8875 (office)

NGÖÔØI VIEÄTYEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

660-14L-121305/199232

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Hieàn 626-572-2929 660-7L-121305/199256

CAÀN GAÁP. Coâng ty ñòa oác taïi Garden Grove caàn 1 nöõ thö kyù vaên phoøng. Full time. Bieát noùi tieáng Anh vaø söû duïng computer. Löông boång tuøy theo khaû naêng. Xin fax resume veà 714-775-7577. Attention OÂ.Minh 660-7L-121305/199288

Tieäm Mail Box Copies ôû Costa Mesa caàn 1 coâ laøm vieäc part time coù kinh nghieäm customer service, bieát tieáng Anh, will train. Lieân laïc 714-247-9889 hay 714897-7478 660-10L-121305/199323

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294 660-7L-121305/199332

V/P caàn moät ngöôøi bieát laáy maùu vaø moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Prefer: Medical Assistant. Lieân laïc 714893-1212 Caàn tìm coâ thö kyù part time cho vaên phoøng baûo hieåm. Thoâng thaïo Anh & Vieät bieát computer. Seõ train. Xin lieân laïc coâ Hoàng 714602-0020 660-7L-121405/199450

Caàn FT/PT Clerk laøm vieäc VP Insurance. Xin goïi Angie 714677-0844 660-14L-121405/199485

Medical Office seeking F/T anf P/T assistant. Fax resume 714899-0117 or L/L Kristee 714899-0054 or cell: 714-679-5418 660-7L-121405/199494

Vaên phoøng Baùc Só Nhaõn Khoa Phi Ñoaøn caàn Nöõ Thö Kyù parttime bieát tieáng Anh, Vieät, baùn kính, khoâng caàn kinh nghieäm, L/L 714-530-4167

660-7L-121405/199501

Legal Secretary/Office Adminstrator fluent English a must. Word Processing good organizational skills required, salary. DOE. 714-531-7080 fax resume 714-531-7082

660-14L-120605/198354

660-14L-030705/158158

660-14L-121305/199231

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm. Laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Nga 714536-8988

660-28L-120105/197838

660-14L-120505/198319

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

660-14L-121305/199224

QC Inspector/ Stockroom. ClerkBasic typing skill. Clerical knowlegedge of ISO 9001. Basic Knowledge of Electronic Manufactory. SMT Dynamics Tel: 714-938-0133 Fax: 714-938-3123

660-7L-121405/199425

Medical Office caàn parttime receptionist, laøm Tuesdays, Thursday, Saturday. Phaûi thoâng thaïo Vietnamese vaø English, saïch seõ, caån thaän. Lieân laïc 714-897-2623

650-7L-121405/199418

650-7L-121405/199436

Caàn Customer Service laáy order traû lôøi, phuïc vuï khaùch qua ñieän thoaïi. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï, ñieän thoaïi computer. Noùi tieáng Vieät vaø English, Chinese caøng toát. Flexible hours. L/L: 714-8947100 hoaëc fax resume 714-8947177

Tieäm Hair & Nail trong khu shopping center caùch Bolsa 15' caàn thôï boät KN, xin goïi Kenny 714657-2784. Khoâng KN xin ñöøng goïi.

SALON FOR SALE. Baùn Hair Salon in Rowland Hight raát ñoâng khaùch, veà höu caàn baùn, rent reû. Busy area laáy laïi voán nhanh. Sale $40,000, rent $1500/mo. 626272-4818 Marty.

Caàn gaáp thôï boät nöõ, bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc, vuøng Orange, Bao löông hoaëc aên chia tuyø khaû naêng. 714-9973788, 714-262-8875

660-15L-111505/195781

660-7L-121205/199197

Caàn nhieàu nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng, full/part time, required read, write, speak English, computer, typing, filing, phone, customer service. Call: 714-4488987, 714-448-8969, 714-5399025

Caàn thö kyù traû lôøi ÑT cho toång ñaøi ngoaøi giôø laøm ban ñeâm, part time, ñaùnh maùy 35 wpm löu loaùt Anh - Vieät. L/L: 418-2446 660-14L-120805/198703

Vaên Phoøng Baùc Só Nha Khoa caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-534-9292 660-14L-120905/198858

Dental Assistant. Vaên phoøng caàn Dental Assistant cho Tues., Thurs., Sat., caàn coù experience vaø X-ray license. Xin lieân laïc 714-458-8352 660-13L-121005/198971

Vaên phoøng nhaõn khoa ôû Westminster caàn part time thö kyù, coù kinh nghieäm caøng toát. Caàn bieát typing, ñoïc vaø noùi Anh + Vieät. E m a i l : diana012776@yahoo.com. Fax: 71-893-0340, L/L 714-2004261 660-7L-121205/199084

Chiropractor, Acupuncturist, M.D to share medical office with psychologist. Translator + receptionist needed. $7/Hr. Contact Dr.Thoa 714-801-6165, 714552-6297 office is 1200 sqf, corner Chapman & Brookhurst. 660-7L-121205/199117

Vaên Phoøng Baùc Só caàn 1 nöõ full time secretary front desk, thoâng thaïo Anh - Vieät, coù kinh nghieäm. L/L: 714-775-7700, fax resume 714-775-1144

665-28L-120505/198196

Tieäm phôû vuøng Cypress caàn thôï beáp ra phôû, bieát xaøo caøng toát, vaø waiters khoûe, chòu khoù, coù traùch nhieäm. Xin lieân laïc Cypress: An: 714-995-1006

665-7L-120505/198198

Nhaø haøng vuøng Long Beach, caàn ngöôøi phuï giuùp ôû tröôùc vaø phuï beáp. L/L 714-933-8418, 562420-7774

665-14L-120505/198210

Nhaø haøng Chisene caàn nöõ phuï baùn part time vaø full time, bieát tieáng Anh, tieáng Quaûng caøng toát. Xin L/L 714-539-3200

665-14L-120605/198395

665-7L-120705/198573

Shop may ngay Bolsa caàn thôï overlock kinh nghieäm, traû löông haøng tuaàn. Goïi Coâ Haïnh 714224-8112, 714-224-8115

665-30L-120905/198811

Shop may haøng nhieàu deã may, caàn nhieàu thôï 1 kim, overlock taïi shop vaø nhaø. Caàn ngöôøi laøm löông thaùng coù kinh nghieäm. L/ L 714-537-8092

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vuøng Placentia (gaàn Cal State University Fullerton). L/L 714993-6509

Caàn 1 ñaàu beáp bieát traùng baùnh cuoán coù kinh nghieäm , khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L phone 714-890-0805, 553-2944, 7283822 NEEDED Japanese Restaurant in Temecula, CA need Teppan & Sushi Chef & Server. Please call Wa @951-265-8262 or 951-6931927

665-14L-120905/198820

Japanese restaurant looks for Teppan Chef. Cooking experience is required, will be trained in Teppan. Good salary + tip. Must speak English. Call Steve: 714842-7677

665-7L-120905/198948

Nhaø haøng $1.99 caàn 2 ngöôøi chaïy baøn vaø 2 ngöôøi laøm nöôùc. Xin lieân laïc Chuù Saùng 714-3102582 hoaëc 714-893-8364

665-7L-121005/198974

Tieäm phôû caàn thanh nieân chaïy baøn, löông cao, tip haäu. L/L vôùi Dieãm 714-898-6404

665-14L-121005/198975

Chinese Fast Food caàn coâ baùn haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Chinese Fast Food need experience food server. Must speak English. Please call 714608-4598

660-3L-121505/199515

660-3L-121505/199549

Caàn thö kyù laøm part time coù theå mang vieäc veà nhaø laøm. Goïi 714889-8459 trong giôø laøm vieäc

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

665-64L-091905/187704

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn ñaàu beáp kinh nghieäm; waiter/ waitress laøm part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018 665-30L-101505/191631

Nhaø haøng vuøng Irvine caàn phuï beáp, chaïy baøn vaø röûa cheùn, bieát chuùt Anh ngöõ, coù kinh nghieäm, FT/ PT. Lieân laïc 714-623-2048

670-7L-121005/199021

670-7L-121205/199171

Shop may haøng nhieàu, tieàn traû moãi tuaàn, caàn gaáp thôï may nguyeân caùi coverstich, blindstich. Xin goïi Hoan 714-251-8887 hoaëc Nhung 714-265-5040

665-7L-121205/199104

Phôû Höông Queâ caàn nam phuï beáp full time bieát ra Phôû & Côm, nam chaïy baøn part time (coù kinh nghieäm, chòu khoù, traùch nhieäm). L/L Traâm: 714-531-4965

Caàn gaáp ngöôøi PT/FT cho nhaø haøng Chinese Golden Gate Fast Food. L/L Raymond 714-5422263

670-28L-121305/199297

Shop may haøng thung vaø ñaàm quanh naêm caàn thôï coverstich, overlock, moät kim hoaëc laøm nguyeân caùi. L/L coâ Hoa: 714537-1294, 657-9644

670-14L-121405/199373

Chuyeân may Ñaàm. Caàn thôï 1 kim, overlock, may nguyeân caùi. Check haøng, caét chæ thôï uûi, shop treân ñöôøng Westminster qua Clinton. L/L A.Phöôùc 714-5542745, 714-554-2661

670-14L-121405/199377

670-7L-121405/199498

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005

665-7L-121305/199238

Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-121305/199246

BUSINESS PHONE SYSTEM

Nhaø haøng Chinese Food caàn nöõ phuï baùn P/T buoåi saùng, caàn moät phuï beáp P/T. 19891 Brookhurst goùc Adam, Huntington Beach 92646. L/L: 714-260-3775 Nhaø haøng caàn beáp chính bieát naáu ñoà nhaäu vaø phuï beáp, lieân laïc 714-478-2003 hay 714-5549896

665-14L-121305/199262

Nhaø haøng VN taïi Bakersfield caàn tuyeån phuï beáp coù kinh nghieäm. Lieân laïc Andy 714-328-8884

665-7L-121305/199303

Nhaø haøng vuøng Garden Grove caàn ngöôøi nöõ phuï beáp. Lieân laïc 714-839-5541

665-14L-121305/199342

Nhaø haøng caàn nöõ tieáp vieân “waitress” xin lieân laïc Baûo sau 12:00 giôø tröa. 714-713-1672

665-7L-121405/199369

Tieäm phôû ôû Orange caàn chaïy baøn part time or full time, goïi sau 2:00PM 714-978-1453

665-7L-121405/199399

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn. Lieân laïc 714-839-3069

CAÀN NGÖÔØI EZO Noodle Cafe Nhaät Baûn taïi Irvine caàn ngöôøi giuùp beáp P/T vaø F/T. Löông haäu cho ngöôøi coù kinh nghieäm. Goïi Shin: 714-554-5075. 13256 Jamboree Rd, Irvine, CA 82602

700-90D167-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383 700-DL-091302/037525

670-14L-121205/199192

665-7L-121105/199044

Nhaø haøng Nhaät ôû Florida caàn tuyeån waitress, waiter and Dish washer, bao aên ôû löông töø 15002500 moät thaùng. Osaka Japanese Steak House. 1401 Citrus Blvd. Leesburg, FL 34748. Goïi cho anh Huøng. 352-217-3449

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

Shop may ñöôøng Joy, G.G caàn thôï may vaø caét chæ vaø thôï uûi kinh nghieäm. Lieân laïc coâ Leâ 714675-5627

Shop may goùc Westminster & Newhope caà n thôï 1 kim & overlock may taïi shop. Lieân laïc A.Cuong 714-719-3998

700-DL-111901/000525

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-365L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-92L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754. 700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

700-32L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 700-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585 700-96L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348, 714638-0947 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm. Professional network cho cô sôû thöông maïi, internet DSL cable. Goïi Cöôøng 714-8757131. 700-90L-042104/114406

ÑÖA ÑOÙN LAÂM ÑUÙNG HEÏN 714-254-5909 714-254-5758 Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach, Burbank, Ontario. Moïi luùc, moïi nôi, van 2004 & 2005. Ñuùng heïn, vui veû, kinh nghieäm. 700-90L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz 700-90L-063004/125497

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-653-5832 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn. 700-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail. 700-36L-042505/165477

700-36L-111901/000743

665-7L-121505/199563

Tieäm phôû caàn gaáp nam chaïy baøn, bieát laøm nöôùc, nhanh nheïn, kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc phone 714-531-2009

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

665-14L-120205/197949

Chôï Ngöôøi Vieät caàn cashier. Lieân laïc Coâ Hoa goïi soá 714-530-2999

670-7L-121005/199012

665-7L-121005/199022

Thanh Thanh Food To Go caàn ngöôøi laøm lanh leï vaø chòu khoù. Vui loøng goïi 714-539-8508 hoaëc 457-0480 gaëp Coâ Dung

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 665-3L-121405/199419 Nhaø haøng vuøng Phöôùc Loäc Thoï Phone: 626-292-7004 caàn phuï beáp coù kinh nghieäm. Fax: 626-292-7005 Xin lieân laïc 714-795-5588 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët 665-7L-121405/199439 Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

670-7L-120905/198842

Shop may G.G and Western caàn nhieàu thôï moät kim, overlock, haøng nhieàu deã laøm, laøm taïi shop, tieàn tính trong tuaàn, xin lieân laïc coâ Trang 714-379-9338

665-7L-121205/199155

Secretary P/T develop to F/T Bilingual, will train, computer A+. Good English, Avg typing, start $7.50 to $9.Hr. Santa Ana Office, Charlie or Vince @ 714-5426777

670-28L-120105/197830

Shop may Goldenwest & Hazard, caàn thôï moät kim, thôï lock, xin vui loøng goïi cho 714-2607067 caùm ôn.

665-7L-121205/199113

660-7L-121505/199510

670-21L-112005/196476

665-14L-120605/198336

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ vui veû, deã thöông laøm full time or part time, traû löông cao 12 and up. Xin L/L 714-392-9687, 714-474-8106

700-DL-112701/001551

Quy Tailor caàn nhieàu thôï may veston, quaàn taây, sô mi coù kinh nghieäm. Baûo ñaûm traû giaù cao nhaát vuøng, baûo ñaûm vieäc laøm quanh naêm, caàn thôï söûa ñoà gioûi traû löông giôø, giaù cao. Xin L/L: 714-533-8999 Shop may caàn thôï 1 kim, overlock. Moïi chi tieát xin L/L Chuù Kyø 714-636-6626

Caàn waiter or waitress, thaønh phoá H.B. 714-963-9890 Ngoïc

Caàn moät nhaân vieân vaên phoøng thoâng thaïo Anh ngöõ, coù kinh nghieäm customer services. Goïi Richard 714-553-2777, nhaän ñôn töø 12/15 tôùi 12/22/05

670-5L-080105/180432

Tieäm Alteration caàn thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm ñoà suit, bieát tieáng Anh. Full time, part time, weekend laøm ôû Fullerton, Cerritos. L/ L: 714-563-1093, 276-3648

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

700-90L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 700-90L-051805/169105

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

700-46L-101505/191589

TDK4U An sinh: Tieàn beänh, Thoâng dòch, Tieàn giaø... AÙn nhoû: Ñieàn ñôn, Thoâng dòch, Môû hoà sô,... Di truù: Du lòch, Du hoïc (giuùp chöùng minh taøi chaùnh), Thoâng dòch, Ñính/keát hoân, Ñoaøn tuï, Lao ñoäng, Nhaäp tòch (Xin mieãn thi/ Lo xoùa aùn),... Nhaän nhöõng hoà sô nôi khaùc “cheâ ” . Hoaø n phí neá u khoâ n g thaønh. Taëng 30% phí khi giôùi thieäu baïn Kevis: 714-293-9615 Jayne: 714-745-9615

700-96L-101805/191942

CHUYEÂN CHÔÛ Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail vaø nhaän thoâng dòch moïi dòch vuï keå treân, minimum $10/ chuyeán. OÂ. Kim 714-7249891

700-32D1567-103105/193688

SATELLITE WHOLESALE Baùn ñaày ñuû duïng cuï, höôùng daãn laép raùp Satellite, Nhaän chænh signal, söûa chöõa heä thoáng cuõ. Giaù reû. 714-719-8220

700-30L-111705/196137

THOÂNG CAÙO Thoâng caùo cho nhöõng ai ñang laøm chuû baát ñoäng saûn hay laøm chuû cô sôû thöông maïi: Ñeå baûo veä cuûa caûi vaø cô sôû thöông maïi khoûi bò maát hay söû duïng moät caùch khoâng cho pheùp, xin lieân laïc Vaên Phoøng Luaät Sö B.Nguyeãn ôû ñieän thoaïi sau ñeå ñöôïc theâm chi tieát. 714-334-7670 (Vietnamese), 949-509-6584 (English only)

700-28L-112105/196599

VIET GOLF CUSTOM FIT Thay grip, shaft, spinealingment, swing-weight, length - loft - lie adjustment, frequency - analysis, frequency - match, fine - tune clubs, custom built golf clubs. 714-366-4431 Leâ Ñình Thaùi, GCA Membership (Golf Club Makers Association), certified/ diplomas of complete golf club maker/ master crafstman by Golfsmith Internation & Harvey - Penick Golf Academy Texas

700-14L-112305/196814

NAM Phuï doïn nhaø, ñoå raùc, chôû möôùn ñuû thöù xe coù liftgate taän taâm giaù reû, ñuùng heïn. Xin goïi 714-7977672, 714-474-8814. Caùm ôn.

700-30L-112305/196854

EXPERT TECHNICIAN 24/24 Service Gas, Heat, Ñieän, Nöôùc, Ñieän laïnh, Phoøng laïnh. Maùy laïnh cho Chôï, Nhaø haøng, Chung cö, Caây xaêng, Tö gia. 714-673-5173

700-21L-113005/197684

COMPUTER NETWORKING. Chuyeân gaén servers, VPN vaø wireless networks. Xoùa password Windows. 10 naêm kinh nghieäm Microsoft-certified. Vieát MP3 ra CD. Ñaêng: 623-3160

700-90L-120205/198056

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

700-30L-120205/198057

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 700-4L-121405/199402

Uy tín. Ñuùng heïn - Dòch vuï ñöa ñoùn trong ngaøy. Los - San Diego. - Phi tröôøng, nhaäp tòch, thi nail toùc, baùc só... - Ñaëc bieät Casino 6 Places Luxury sport van. 24/24 Xin goïi Tim: 714-705-9075, 714-5985651

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

702-36L-112805/197378

710-37L-102905/193591 710-DL-112101/001076

702-DL-090902/000017

HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån - Phi tröôøng vaø caùc nôi xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. 702-90L-111901/000544

TUAÁN 714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, ñi khaép moïi nôi. Tuyeân theä quoác tòch, kinh nghieäm, uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Loä Thieân 714-925-4840

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-95L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-90L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-713-1089, cell: 714-412-9154

702-90L-032304/109921

720-30L-121205/199138

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

706-21L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 Cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-9999L-111901/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

710-28L-100603/087783

720-29L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234

720-28L-010102/004712

THÔÏ MAÙY: xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-9L-121102/047965

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-30L-070804/126528

710-31L-042604/115064

702-36L-082605/184404

700-36L-120905/198961

710-DL-112001/000888

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657. 710-180L-052104/119323

702-89L-091805/187660

THAÉNG Xe van 7 choã 2005 Cell 714-553-2480 714-539-1726 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, nail, theû xanh, casino, ñi caùc nôi gaàn xa, ñuùng heïn, vui veû 24/24.

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-36L-072704/129443

702-84L-092705/188948

TOAØN SERVICES - Cung caáp models, kits, taøi lieäu cho Hair, Nail, Facial. - Nhaän xoùa aùn, divorce ñôn giaûn, quoác tòch, theû xanh, small claims, housing and more. L/L: 714-719-2748

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714331-7273.

720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch

720-28L-091905/187692

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

740-DL-022003/000595

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334.

740-90L-032703/000596

740-100L-052104/119320

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238 740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L: A. Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong & ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, vinyl, tile, hardwood floor, add phoøng. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã & xi maêng, roofing. Kyõ löôõng & ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-5745, 714-720-4973

740-7L-040903/062185

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034.

740-33L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

740-100L-111901/000611

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-DL-011702/006657-B/R

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-8503.

PROFLOORING Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 NL CONSTRUCTION License #635459 - Nhaän xaây nhaø, theâm phoøng. - Söûa nhaø cuõ. - Laøm tieäm aên, Phoøng maïch. - Laøm heä thoáng, ñieän, nöôùc, gas. - Laøm cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù nheï. Free estimate Laõnh 714-971-5648 Cell: 714-396-7409

740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-14L-081003/079710

740-50L-081003/079762

740-36D167-082703/082370

DAT HANDYMAN Specialist in painting, roofing, plumbing granit, kitchen and bath remodel, flooring, windows and doors. Quality work. Please call for estimate. Dat 714-6232004/ 714-720-6845.

720-30L-100605/190311

740-364L-012203/052729

740-30L-110702/044057

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

740-36L-102504/141649

740-30L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, tieäm Nails, thieát keá môùi heä thoáng ñieän, ñieän 3 phase, xin L/L Taâm 714-2605656 or 714-414-5785. Free Estimate. 740-30L-010505/150177

CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã, thay cöûa soå, patio, ñieän nöôùc v.v... L/L Nhaân: 260-5054, Khoaùi: 714-902-8664 740-14L-013105/153634

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân sôn söûa Nhaø, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, laøm Patio, add phoøng, remodel, phoøng taém, gas ñieän nöôùc. LL: 714-470-0641 CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø coù Addition laäu. BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi Tuaán 714-623-4545 740-30L-031105/158863

CITI ARCHITECTURAL & ENGINEERING DESIGNS CHUYEÂN: Veõ plan xin permit for Commercial and residential ÑAËC BIEÄT: Room addition, remodeling, new custom house, nail & Restaurant, coâng vieäc baûo ñaûm nhanh choùng. Giaù phaûi chaêng. Goïi TUØNG 714-651-4125

740-28L-052602/023175

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-52L-101704/140607

HANDY MAN - Chuyeân sôn & söûa ñieän gas nöôùc cho nhaø, tieäm. Nhaän loùt gaïch saøn goã. - Remode restroom, kitchen giaù reõ - Patio, landscaping ñieän thoaïi cable. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-90L-030605/158024

DELTA Concrete Cutting c& Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714390-5924.

740-30L-061702/026256

740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. Cell: 714-717-6319, Home: 714-894-4723,

740-31L-080503/078997

740-95L-032102/014096

ÑIEÄN - Chuyeân söûa maát ñieän oå caém, moïi trôû ngaïi veà ñieän. - Chuyeân veà Recessed light. - Laép raùp ñieän. Thôï coù trình ñoä caên baûn nhieàu naêm kinh nghieäm. Goïi 714-7202686.

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit breakers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930 714-724-6766 (cell) 949-337-0954

740-90L-052003/067642

740-180L-022003/000602

C.P.I CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 23 naêm KN haønh ngheà xaâysöûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

740-180L-051104/117732

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

CHUYEÂN PAINT & REMODELING VUØNG ARIZONA Chuyeân sôn söûa nhaø & cô sôû thöông maïi. Ñaëc bieät remodeling, add phoøng. Coù giaù thaáp cho investors. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714-719-2797.

Dinhauto.com Chuùng toâi söûa xe import vaø domestic. Diagnostic by computer update to 2005 - timing belt, electrical brake, valve job, transmission, aslse. Lieân laïc Dinh 714-414-7577 hay 714-8905726 PROTEK AUTO ª $85 Timing belt part & labor ª $45 front or rear brake part & labor ª $80 Axle, part & labor - For most car 4 cylinder - Ñaëc bieät chuùng toâi coù söûa cho taát caû loaïi xe maùy daàu Open M-Sat 8AM-7PM, Sun 9AM-4PM L/L Vuõ 714-891-1397.

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

740-915L-080503/078934

JIM ELECTRIC Company Chuyeân söûa ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi. Lighting specialist. Install Recessed light, spot light, giaù ñaëc bieät. Goïi Jim 714-8786720. Electrical Egineer. State License #820256

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-636-7673, 714-213-5185, 714-902-7659

700-7L-120905/198883

700-7L-121305/199330

740-31L-022003/000588

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

710-100L-111901/000745

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co 7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714239-0037 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-636-1348, 714-537-2939

710-28L-072803/077738

710-36L-120503/095891

DAÏY LAÙI XE Tính caùch gia ñình, baûo ñaûm ñaäu trong 2 tuaàn, xe môùi. Tony 714-317-1268

LÖU VAÊN. Mieãn phí phi tröôøng LAX. Coù nhieàu model cho Hair & Nail. Xe môùi 2005, xa gaàn xin goïi L/L: 714-318-7513, 714717-8295, 714-878-8829, 714895-1554

720-DL-111901/000576

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, & heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel Hoaøng 714-3908808.

700-12D167-120805/198648

HOAN - ÑÖA ÑOÙN 714-230-5462 Ñi Fi tröôøng, Casino, Caùc ñieåm du lòch. Vui veû. Ñuùng heïn 24/ 24. Giaù bình daân. L/L: 714-2305462

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

710-180L-041603/063107

710-90L-120303/095460

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-28L-031803/059292

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088, 714612-9034

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ 740-DL-110805/194907

720-28L-022003/000579

710-29L-080102/032056

NP Auto Body & Repair Timing Belt Brakes Tune-Up Shocks Strust. Chuùng toâi laøm giaù thaät reû vaø taän taâm. Lieân laïc A.Hoaøng 714-554-6715. 3300 W Westminster Ave, #B, Santa Ana, CA 92703

CONSTRUCTION

AUTO REPAIR

700-28L-120305/198091

700-8L-121305/199301

710-36L-121205/199209

720 - SÖÛA XE HÔI

Laïc. Phuï doïn nhaø nhoû, chôû ñoà vaø ñoå raùc, laøm taän taâm, aên giaù reû. Goïi 714-588-2688, 588-1291

ÑÖA ÑOÙN Phi tröôøng casino, quoác tòch, theû xanh, nails, baùc só, shopping caùc nôi. Ñuùng heïn. Giaù reû. Goïi Taâm 714-852-8976 (LAX $35/ 1 ngöôøi)

710-7L-120905/198885

Electronics Repair. TV, Big screen, flat screen monitor, HDTV, amplifier, car stereo and more. 714-615-7568

710-36L-062302/027141

706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

702-36L-021605/155398

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe taän taâm, giaù reû. Maùy hoäp soá, alternator, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa quyù vò. 714-724-4533

720-28L-120605/198409

TRAVEL

702-90L-111901/000543

720-28L-112805/197279

Atlantic Auto Repair Tel: 714-896-8746 Chuyeân caùc loaïi xe Ñöùc, Myõ, Nhaät. Thaät thaø, uy tín, khoâng veõ vôøi, giaù bình daân. On sale voû Good Years $99/ 1 caëp. Thaéng xe loaïi toát $75/ 1 caëp. Thay daàu $15. Taëng $20 cho towing

702 - DU LÒCH

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

RAO RAO VAË VAËTT

740-90L-032205/160408

740-90L-100603/087798

Chuyeân ñoå xi maêng, loùt gaïch goã sôn söûa nhaø trong nhaø laøm patio xaây töôøng, ñoå raùc. Giaù caû phaûi chaêng uy tín. Goïi Duõng cell: 4256432, 425-1203

740-90L-010804/099455

CONSTRUCTION - Nhaän sôn, aùp phoøng, patio. - Thay cöûa soå, ñoå xi maêng. - Loùt gaïch, saøn goã. - Laøm buoàng taém, nhaø beáp. - Plumbing, roofing. - Ñieän, gas, nöôùc. Lieân laïc Sang: 714-856-0820

740-30L-030704/107532

Andy Contraction State Lic. #854494 Laøm môùi phoøng taém, kitchen. Laøm môùi heä thoáng nöôùc copper, loùt gaïch, thay cöûa soå ra vaøo patio. Giaù phaûi chaêng. Andy 714679-7927, 554-9069

740-85L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-403-7463 English 351-1725 Vòeât

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-90L-032305/160525

MT INSPECTION Deputy Inspector Chuyeân nhaän inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential. LL: Michael 714-465-7761, 714890-3309 740-90L-041405/163761

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201 740-14L-041905/164437

Nhaän remodel nhaø beáp. Phoøng taém loùt gaïch, laøm saøn goã. Theâm phoøng laøm patio söûa ñieän oáng nöôùc oáng gas. Taän taâm kyõ löôõng. Xin L/L Huøng 714-200-4883


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 740-36L-041905/164566

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-30L-091105/186519

Hoaø Construction chuyeân loùt goã vaø laøm caàu thang , thay tuû cabinet beáp thay maët ñaù granite môùi, thay boàn taém, loùt gaïch theâm phoøng, sôn söûa theâm patio vaø Plumbing. Xin goïi Hoaø 714-362-1294

740-90L-092505/188642

740-36D3456-042005/164766

V.P CONSTRUCTION License # 849-4444 Commercial & Redential - Söôû i nhaø , Business, Theâ m phoøng, Upgrade Kitchen, Phoøng taém, Landcape, Laøm saøn, loùt gaïch, goã. Giaù haï, ñuùng heïn. Goïi Vuõ home: 714-894-2656, cell: 714-889-0494

740-90L-092805/189056

TOMMY CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, beáp, loùt gaïch, goã, sôn nhaø, apartment, söûa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm phoøng, laøm patio v.v.... L/L 24/24 714580-8288, 714-890-9265

740-90L-100805/190585

QUALITY GRANITE & MARBLE Fabrication & Installation. Kitchen countertop. Restroom. Fireplace. 4977 W. State St, Ontario, CA 91761 Sonny: 714-713-0327 740-28L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöõa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

740-90L-101705/191691

Chuyeân laáp hoà bôi. Xin lieân laïc 714-478-6244

740-36L-101705/191810

SANG CONSTRUCTION Chuyeân: Xaây haøng raøo, xaây töôøng, stucco, landscape. Loùt gaïch v.v... 714-713-2690, 230-9610

740-28L-053105/170870

SÖÛA NHAØ, REMODELING Phoøng taém, Nhaø beáp, Patio, Door, Windowm wood floor, plumbing, stucco, painting, textile, decking, bathroom, kitchen, cement. Call Nick 714-785-7301. Lic 66476

740-90L-061605/173656

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ, : Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. ADD PHOØNG, PATIO & FLOORING. Lieân laïc Michael 714-260-3058

740-14L-062505/175027

Chuyeâ n söû a nhaø cöû a , cô sôû thöông maïi, ngaên phoøng, theâm phoøng, göông, kieáng, maët baøn, cöûa soå, gaïch goã, boàn taém, caàu tieâu, free estimates. Goïi Thoâng 714-856-5710, 856-5712

740-32L-070505/176163

HOAØNG’S CONSTRUCTION - Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi nhaø. - X texture - Add phoøng - Patio - Thay cöûa soå - Loùt gaïch - Loùt saøn goã Xin L/L Hoaøng 714-675-1337

740-7L-071305/177516

<NHAÄN SÖÛA CHÖÕA> Nhaän laøm theâm phoøng taém, thay cöûa soå, nhaø beáp, patio, bình nöôùc noùng, sink, loùt gaïch, landscape, gas ñieän nöôùc. L/L Hoà 714-2446630, 714-966-9082

740-14L-071905/178333

ROOFING COMPANY. Lic#817092 Chuyeân söûa chöõa vaø thay theá môùi taát caû caùc loaïi roof, vieäc laøm baûo ñaûm, nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L 714-719-3022

740-36L-072505/179395

VU MARBLE Chuyeân laøm Counter Top, loø söôûi, buoàng taém, laøm goã, loùt gaïch. Caùc loaïi, ñoå cement landscape v.v... Nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Goïi Vuõ or Jack 714-588-1378 740-30L-112405/197004

ÑIEÄN & PHONE TV - Plasma Installation DSL - Network ª ÑIEÄN: Chuyeân laép ñaët recessed light, laøm theâm oå ñieän, naâng caáp ñoàng hoà ñieän (panel). ª PHONE: Chuyeân söûa chöõa vaø thieát laäp ñöôøng daây phone môùi. ª DSL: Set-up DSL internet, chaïy daây cable cat-5 cho computer networking. ª TV - Plasma: Nhaän laép ñaët Plasma - TV. Chaïy daây cable TV. Set-up home theater system. ª KP - Electrical System Company nhaän thaàu caùc coâng trình ñieän lôùn hay nhoû cho residential - commercial - industrial. Lieân laïc Ken Pham (Electrical Engineeer): 714-478-8205 714-531-1851 714-478-8206 740-30L-112805/197230

THÔÏ ÑIEÄN treân 10 naêm laøm haõng xöôûng. Vaên phoøng. Tö gia thay ñoàng hoà ñieän nhaø. Vieäc laøm kyõ löôõng taän taâm, uy tín. L/L Thuaän phone 714-889-0535 or 717-7683 740-30L-112805/197372

740-12D167-112905/197394

740-28L-101805/191843

BUILDING PLANS AND ENGINEERING Licensed professional engineer and certified energy plan examiner (CEPE), nhaän laøm baûn veõ, tính toaùn structures, energy, giaûi quyeát correction notes. 714-6752011

740-63L-101905/192123

D&T HARDWOOD FLOORS Chuyeân veà saøn goã sanding refinishing and repair. Laminate. Installed. Mouding. Free estimate. Lic 864776, 714-9338803

740-28L-102005/192281

BOÏC GHEÁ Chuyeân söûa chöõa vaø boïc laïi caùc loaïi gheá cho tö gia, toùc - nail, vaên phoøng baùc só. Nhaø Haøng. Plastic - Vinyl - Leather - Fabric. Goïi Thìn 626-329-2332

740-64L-102505/192876

CONSTRUCTION ª Nhaän laøm nhaø môùi ª Laøm theâm phoøng, patio, maùi nhaø. ª Phoøng taém, nhaø beáp, thay cöûa. ª Laøm caàu thang, sôn trong vaø ngoaøi. ª Ñieän, nöôùc, gas. ª Loùt gaïch, loùt goã, ñoùng molding. Lieân laïc Long 1-714-595-5414, 310-676-7415

740-90L-110105/193926

PETER CONSTRUCTION. Chuyeân sôn trong ngoaøi. Söûa chöõa heä thoáng nöôùc, phoøng taém toilet, sink, patio, loùt gaïch goã, giaù nheï nhaøng, xin L/L: 714-468-9791, 714-724-8652

KHANG GRANITE & CABINET INSTALLATION Chuyeân veà granite countertop and cabinet. Cho kitchen, bathroom and fire place (with granite). Vieäc laøm baûo ñaûm vaø uy tín. 714623-5960, 714-623-5966 740-28L-120205/198010

NHAØ DOÄT. Quyù khaùch nhaø, mobile home, business bò doät. Xin goïi cho Tommy giaù phaûi chaêng Bus.714-816-1758, cell 714553-4361 740-28L-120305/198112

Chuyeân thay cabinet môùi gaén ñaù granite counter nhaø beáp, loùt goã, hardwood floor, laminate. ÑAËC BIEÄT: Laøm caàu thang laàu baèng goã hardwood. Son Traàn cell: 714-425-8963 Home: 714-899-9050 740-14L-120605/198460

TL Designer & Architecture - Bò problems vôùi City permits - Build without permit caàn legal permit - Caàn home inspection with license - Caàn design and architecture house L/L Leon 714-713-5866 free estimate 740-21L-120705/198576

AAA CONSTRUCTION St. Lic#854708 Caàn thôï chaùnh coù kinh nghieäm , löông cao, vieäc laøm quanh naê m, coù theå laøm coâng hoaëc thaàu laïi (sub-construct). Kinh nghieäm only. Lieân laïc Trí 714-720-2073

740-14L-072605/179523

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-839-7937 CELL 714-309-4443 24/24 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOØA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-21L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-251-8970. Lic #164482. 742-379L-111901/000620

TEØO MOVING Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867. 742-90L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-31L-070903/074996

740-28L-112205/196670

A & V CONSTRUCTION Chuyeân: Loùt gaïch, goã, painting, thay window, phoøng taém, patio, plumbing, laminate, flooring. Please call 714-200-9722, 626827-2388, 818-381-6772

740-16D167-112305/196839

BATH + KITCHEN. Thay phoø n g taé m (remodel) $1499 (Labor). Thay cabinet (Kitchen) $1399 (Labor). Loùt gaïch Tile 95 cent/sqft (labor). Laminate 90cent / sqft (labor). Coâng vieäc baûo ñaûm, uy tín, löông taâm. L/L Anh Ñaït 714-657-5847

740-30L-112305/196851

THÔÏ ÑIEÄN CT ELECTRIC State C10 Lic #858287 Söûa chöõa vaø laép raùp moïi vaán ñeà veà ñieän. Lieân laïc: 714-467-5070

740-7L-120905/198812

K & T General Construction Add on & remodelin, plan, permit bathroom, patio, gas, water heater, plumbing, electrical, painting, texture. Tel: 714-3885219 Kenny

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING C #176985 Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø. Taän Taâm Uy tín. Cell 714251-8970.

742-180L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 742-36L-021005/154802

740-7L-121205/199157

HANDYMAN Chuyeân sôn, add phoøng, ñieän, remodel bathroom, clean popcorn, thoåi texture, drywall, sink disposal vynil, toilet. Taát caû veà söûa nhaø. L/L Vuõ: 714-224-2955

742-36L-093005/189582

742-DL-110305/194252

NOTICE The Public Utilities commission requires that all mover of household good be licesed and insured. The moving company’s Cal Tnumber must appear in all advertising. If you would like to verify the legalty to a moving company, please call the Public Utilities Commission. 714-558-4151

742-90L-111305/195540

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-28L-120605/198396

TUAN MOVING C #261782 Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng. Vui veû, ñuùng heïn. 714467-6968

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-29L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-90L-111901/000628

JOSEPH’S PLUMBING & ROOTER State License #855251 Bus 714-839-7112, cell 714425-6890 Remodel phoøng taém, thoâng coáng water slab leaks. Camera inspection sewer line. Thaønh thaät uy tín. Lieân laïc Tuaân

744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

744-84L-112101/000963

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233

740-28L-121205/199176

A.S.I DEVELOPMENT CONSTRUCTION. Chuyeân nhaän xaây caát nhaø môùi, cô sôû thöông maïi, vaên phoøng nha só, baùc só, tieäm baùnh, cafe, chôï, nail, toùc. Ñaûm nhaän taát caû coâng vieäc söûa chöõa môùi cuõ. Nhaän Subcontract, call 714-467-6967

742-90L-030705/158140

LOÄC’S MOVING Coù lisence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-89L-090602/036582

742-DL-111901/000529

742-DL-080904/131253

Nhaän sôn söûa, nhaø cöûa, add phoøng, patio loùt gaïch, laøm phoøng taém, kitchen, plumbing. HT General Construction. Lieân laïc Huøng 714-636-7935, 263-6299, 2636297

742-36L-091405/187152

MOVING SERVICES

742-90L-062004/123928

740-28L-120805/198692

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

747-28L-102203/090076

744-30L-120105/197842

HAPPY MOVING Nhaän ñi xuyeân bang vaø local cho cô sôû thöông maïi, tö gia. Laøm vieäc vui veû, uy tín, ñuùng heïn, thaønh thaät. Coù license vaø baûo hieåm. L/L: 714-260-7634 (24/ 24). Nhaän göûi caùc loaïi xe hôi ñi khaép tieåu bang. L/L: 714-2606647, license #176212

742 - DOÏN NHAØ

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

A.N BUILDING SUPPLY. Tiles & Marbles Wholesales. Saøn nhaø, phoøng taém beáp, gaïch, landscape, haøng raøo. Ñeïp, reû beàn. L/L Anh Duõng 714-588-5974

742-7L-070805/176975

740-4L-121305/199272

HAULING SERVICE Complete Demolition Broken Concrete. Asphalt. Tile. Removal Dirt. Grass, tree’s trash, junk, swimming pool exc. Cleanups. Big or small job’s. Ask for Martin cell: 714-619-1561, Luis cell: 714-830-9821

742-30L-061404/123003

740-28L-120805/198737

740-28L-082505/184051

740-36D167-090905/186495

740-7L-121205/199183

H & D REMODELED MAN Remodeling bedroom & bathroom, add phoøng, thay cöûa, loùt gaïch, ñieän, nöôùc, gas... Coâng vieäc ñaûm baûo. Call Ñöùc: 714350-2109 or Haûi: 714-232-6497

740-90L-111105/195250

PAINTING & ADD PHOØNG Sôn nhaø vaø add phoøng, chuyeân sôn nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän add phoøng vaø ñoå xi maêng, nhieàu naêm kinh nghieäm. License 817092. Lieân laïc 714-719-3022

740-28L-083005/184844

HUØNG’S CONSTRUCTION Nhaän söûa vaø remodel nhaø vaø thöông maïi. Laøm Plumbing, gas, ñieän, nöôùc. Theâm phoøng nguû, taém, thay maùi nhaø, door, window, cabinet, countertop, loùt gaïch goã, patio v.v... L/L Huøng 714-230-9205

KIM MOVING Chuyeân doïn nhaø, Office, haõng may, Piano, Xe lôù n , liftgate. ÑUÙNG HEÏN. KINH NGHIEÄM. NHAÄN ÑI XA 714-636-4347 714-715-6695

740-36L-112005/196488

ROOFING & GARAGE. Chuyeân thay maùi nhaø vaø gaén cöûa garage, vieäc laøm caån thaän, giaù caû laáy coâng laøm lôøi, ñònh giaù mieãn phí (lo heát giaáy tôø City). L/L Sonny 562-394-6008

740-28L-121205/199180

740-90L-110405/194309

N. T GENERAL CONTRACTION - Nhaän söûa chöõa, taân trang moïi dòch vuï veà nhaø cöûa. - Loùt gaïch, saøn goã, patio, maøn cöûa. - Giaù reû, baûo ñaûm. Goïi Myõ Lan 714-330-1437

RAO RAO VAË VAËTT 744-60L-041102/017120

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301.

740-14L-120705/198629

VEÕ PLAN - XIN PERMIT License 590706 14411 Edward St, Westminster, CA 92683 714-373-4143, 714-448-3974, 714-908-6582 ª Nails - Dental - Restaurant. ª Room Additions - New homes. ª Mua Baùn Trao Ñoåi Vaät Lieäu Xaây Döïng: Lumber - Door/Window - Plumbing - Electrical. ª Höôùng daãn Build by Owner/ Subcontractor.

Nhaän sôn remodel nhaø beáp, phoøng taém, loùt gaïch goã, thay cöûa moïi trôû ngaïi veà gas nöôùc, taän taâm, giaù caû phaûi chaêng. L/L Ñöùc 714-675-2920, Tam 714422-4923

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-28L-112305/196870

THÔÏ ÑIEÄ N. Nhieà u naê m kinh nghieäm laøm nhaø, haõng xöôûng, vaên phoøng, tö gia. Thay ñoàng hoà ñieän nhaø v.v... Vieäc laøm kyõ löôûng taän taâm, uy tín. L/L: Duõng 714-415-5015, 714-552-0869

740-14L-050605/167264

RAO RAO VAË VAËTT

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Phuïc vuï vuøng Orange vaø caùc vuøng phuï caän Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

29 Hours Plumbing Söûa oáng - Coáng. - Nöôùc. - Gas. - Toilet. - Kitchen. - Water heater. - Main line. 24 Hrs service OC vaø LA County. 714-489-3104

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-92L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, môùi vaø söûa chöõa only, khoâng nhaän caét coû. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-29L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor

744-30L-052003/067727

ABC PLUMBING SERVICES Chuyeâ n veà gas, ñieä n , nöôù c . Thoâng oáng ngheït. Chuyeân söûa thay oáng nöôùc, coáng, sink, toilet, bathtub, water-heater v.v... Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate 24/24. L/L Cöôøng: 714-200-8852

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, pho xeùt, toilet, maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Baûo ñaûm, giaù thaáp. Goïi Duõng 714-2305457

744-3L-022803/102561

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881.

746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

744-30L-033004/111017

744-29L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

746-180L-080105/180375

LANDCAPING & CONCRETE ª Chuyeân veà traùng cement ª Cement thöôøng, maøu stamped ª Retaning wall bock, brick. Flatstone ª Step saân tröôùc & saân sau ñuû kieåu. Tom Nguyen: 714-719-3054

747 - GIAËT THAÛM 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637 714-331-9636 Unlicensed contractor

744-28L-050405/166806

THAØNH PLUMBING + CONSTRUCTION Chuyeân: Thoâng oáng coáng caùc dòch vuï veà plumbing, remodel. Addition, sôn söûa nhaø phoøng taém, patio, add phoøng taän taâm, uy tín. LL 714-638-9067 or 4687805 C. 854-8482

744-28L-110105/193817

VINH PLUMBING Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït. Thay sink, disposals, faucets, toilet, water heater. Free estimate. L/L Vinh phone 714360-2648

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893

744-31L-112905/197487

PLUMBING State lic #760932. Söûa nöôùc leak phoøng taém. Thay söûa faucet, water heater, gas. Thay heä thoáng nöôùc. Coù maùy doø gas leak, doø nöôùc leak döôùi cement, doø oáng coáng beå vaø reã caây raát chính xaùc. Ñaëc bieät thay vaø laøm môùi phoøng taém. L/laïc Anh Nguyeã n 714-614-1773, 714227-7971

747-90L-112404/145545

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, office, maùy truck mount maïnh, mau khoâ, vieäc laøm kinh nghieäm. FREE 1 chai professional thuoác taåy neáu dòch vuï treân $49. 714-791-0184 (Cell). 747-36L-020705/154532

747-100L-061505/173501

747-30L-100205/189680

Chuyeân vieân giaët thaûm tö gia, thöông maïi: vôùi heä thoáng huùt cöïc maïnh, giaët saïch, mau khoâ, tính caùch vui veû, giaù caû phaåm chaát phuø hôïp. L/L Tom 714-397-1461 747-16D1267-120105/197863

THANH GIAËT THAÛM Chuyeân giaët thaûm, tö gia, nhaø haøng, vaên phoøng v.v... maùy lôùn vaø hieän ñaïi, saïch, mau khoâ, power ful, truck mount, carpet steam, leaning with hot solution. 626-572-7634 747-14L-121305/199295

Baùn heä thoáng TruckMount. Vaø xe van ñôøi 86 coøn toát. Ñaày ñuû ñoà ngheà. Giaù $5500. L/L Anh Kim: 714-493-6396

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-44L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL 750-24D167-072502/031145

747-100D14567-112101/001086

KHIEU VU Daïy private & group lesson ñuû moïi trình ñoä (Vietnamese, International Style). Phöông phaùp deã hieåu. Giaù caû vaên ngheä. Call Ngoïc Anh 714-531-1436 750-8L-102002/041867

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING * Chuyeân nhaän giaët, taåy thaûm vaø ñaùnh boùng saøn nhaø vôùi maùy moùc taân tieán. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp, mau khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. FREE ESTIMATE Phone: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

744-28L-111605/195943

TONG’S PLUMBING Thay oáng nöôùc, gas, faucet, toilet, water heater, garbage disposal, maùy röûa cheùn, sink v.v... Handyman. Giaù reû. Baûo ñaûm. L/ L: 714-390-3979

747-32L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñ/bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/tuaàn. 714-263-6472

747-32L-111901/000645

744-29L-032205/160335

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 cell 714-623-4088 cell (unlicensed contractor)

747-90L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM SÔN NHAØ Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø, loùt gaïch & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn: 714-200-8683, 714-3624850.

746-28L-050504/116735

GARDENER LICENSE: 243076 Laøm môùi, söûa chöûa ª Saân coû, heä thoáng nöôùc, boàn hoa, haøng raøo. Caây caûnh ª Tæa goïn, tæa moûng, caét ngoïn, caét boû, doïn deïp. Laøm vöôøn ª Haøng tuaàn & moãi 2 tuaàn BAÙ LINH Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

CARPET CLEANING AP PLUMBING Lic #563136 ª 24hr fast service/giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937, 714902-3904

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM - FLOOR DÒCH VUÏ CLEANING Heä thoá n g TruckMount, kinh nghieäm, Taän taâm, Trung tín, Thieän chí. Ñònh giaù mieãn phí. B.C PRO.CLEANING SERVICES BEN (714) 531-8412, (714) 863-4122

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificate döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Ñöa ñoùn hoïc vieân taän nhaø. * Giôø hoïc uyeån chuyeån. * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921 750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi Riverside. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goï i Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-719-4249, 310-365-4835, 714-379-1688, 818-458-1002. 750-14L-010605/150446

Daïy computer: Basic, Winword, caøi software, internet + mail + Chat, ñöa hình vaøo DVD, Movie, Baùn DVD maãu veõ Nail. LH (Linh) 714-531-3830, 714-251-0744 750-90L-062205/174400

KUMON, Trung taâm keøm Toaùn, taäp ñoïc töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Chi nhaùnh môùi taïi goùc ñöôøng Beach & Chapman (11951, Beach Blvd, Suite L). Ñeå giöõ choã vaø bieát theâm nhöõng chöông trình giaûm giaù ñaëc bieät. Xin L/L 714-895-7857

750-60L-092705/188882

Giaùo sö daïy nhaïc, nhaän daïy ñaøn guitar ñieän vaø guitar daây, ñuû caùc caáp. Giaù $20/nöûa tieáng. L/L David ñieän thoaïi 714-553-5874 sau 3 giôøPM

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 750-21L-102605/193127

DAÏY KEØM Toaùn-Lyù-Hoùa & Anh-Vaên töø lôùp 1 ñeán 12, Ñaïi-Hoïc, Cao-Hoïc. Baûo ñaûm ñaït ñöôïc ñieåm B hoaëc A. Lôùp luyeän thi SAT I, SAT II khoùa môùi ngaøy 17 thaùng 12. Tieán-Só HUYØNH QUOÁC BÖÛU 714-229-8951 750-14D356-111605/195979

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-588-9843, 714-5985134. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm.

770-95L-032805/161235

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $50 baûo ñaûm 100% keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm myõ phaåm. 951600-7917, 714-675-3950

770-90L-100205/189638

ª Uoáng traø Long Chaâu thöôøng xuyeân seõ giaûm maäp, ngöøa ung thö, ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò thôm ngon, traø pha laïi nhieàu laàn maø vaãn coøn thôm. ª Traø Ngaân Haïnh ngöøa baù beänh, giaûm chaát môõ trong maùu, ñieàu hoøa tim maïch, huyeát aùp, maïch maùu naõo. 714-531-3045, 714775-6500, 714-839-3661, 888999-3922, 750-30L-120105/197847

Nhaän daïy keøm töø lôùp 2 tôùi Ñaïi hoïc luyeän thi SAT coù baèng cöû nhaân UC Berkeley, cöû nhaân Trieát hoïc English UC Santa Barbara. L/L Vuõ714-609-1049

750-14L-120205/197910

H.L.V Daïy Laùi Xe nhieàu naêm kinh nghieäm taän taâm vui tính. Baûo ñaûm cho nhöõng ngöôøi ñi thi rôùt nhieàu laàn vaø daïy cho moïi löùa tuoåi. Thi vuøng Riverside L/L: 714260-7406

750-14L-120305/198114

Daï y laù i xe HLV nhieà u kinh nghieäm taän taâm, vui veû, daïy giôø hoaëc bao haäu, daïy laùi freeway. Goïi 714-797-7494

750-14L-120305/198139

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. L/L 714-593-9389

750-15L-120605/198466

CHUYEÂN DAÏY PIANO Töø sô caáp cho ngöôøi môùi hoïc. Giaùo vieân laâu naêm kinh nghieäm. Daïy raát taän taâm. L/L Coâ Giaùo 714-531-5699

750-14L-120605/198476 750-9D234567-120705/198580

DAÏY KHAI THUEÁ 250 Baûo ñaûm thaät gioûi sau 15 giôø, giôø uyeå n chuyeå n , ñòa ñieå m Westminster / Long Beach. GM. Joseph Son Nguyen. 562-5914983 / 5627, 822-0124 cell

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ LOANS - INVESTMENT 760-36L-111305/195545 760-28L-120705/198628

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-168L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâm $400. Daïy facial $400. Daïy noái loâng mi $100. Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825. 770-32L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

780-36L-053102/023976

770-14L-120205/198026

DÖÔÏC THAÛO Giuùp tan môõ, taåy ñoäc, haï cholesteron, döôõng da,... Hieäu quaû? Haõy ñeán haõng ñeå xem thöû nghieäm, chôû mieãn phí. L/L 714717-6319

770-30L-120305/198103

Myõ vieän Botox. Chuyeân phun xaâm vaø xaâm ñang maét, chaân maøy, moâi, nhuû hoa. Khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu ñeïp töï nhieân. Chæ coù $99. Eyelash extenssions $85. Facial huùt muïn $25, ñoát muïn ruoài, muïn coùc, muïn thòt, taøn nhang baèng Laser khoâng ñeå laïi theïo, trang ñieåm coâ daâu, laøm eo thon. Coù nhaän hoïc vieân. ÑC: 9550 Bolsa, trong khu Luïc Ñænh Kyù 2. ÑT: 714-417-7275 Linda kính môøi.

770-28L-120605/198422

Baùn sæ vaø leõ myõ phaåm cao caáp cuûa Nhaät: Kem choáng naéng, trò naùm, laøm saùng da vaø nhieàu myõ phaåm khaùc. Baûo ñaûm coù keát quaû. Whole sale ñaày ñuû duïng cuï noái mi, tatoo loaïi toát. L/ laïc 714244-6185, www.ceraclays.com

770-28L-120805/198731

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

THAÀY CAMPUCHIA Giaûi ñoaùn chính xaùc ñôøi ngöôøi veà tình duyeân + gia ñaïo + laøm aên + coâng danh qua boùi baøi, chæ tay + töôùng ÑAËC BIEÄT Duøng thaàn löïc cuûa Buøa Pheùp Campuchia giuùp cô sôû thöông maõi laøm aên muoán ñaét khaùch hay muoán baùn tieäm nhanh choùng. RIEÂNG veà tình yeâu traéc trôû seõ coät yeâu thöông trôû laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà haïnh phuùc suoát ñôøi. Raát kinh nghieäm. K/Q nhanh choùng. Phone 714-677-7555 (C) 714-894-6192 (H)

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 Cell: 714-902-5459

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

830-14L-022405/156545

Nhaø treû coù license kinh nghieäm. Yeâu treû heát loøng. Noùi English/ Vieät. Nhaø roäng, saïch. Phoøng chôi rieâ n g cho treû (Brookhurst Westminster). L/L coâ Phöông ÑT: 714-530-1990, cell: 714-7166527 830-90L-031605/159411

780-35L-072202/030678

NGUÕ HAØNH SÔN ÑÒA LYÙ Phong thuûy! Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù phoái hôïp töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714260-1276. 780-90L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740, 780-28L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-467-8606

780-29L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. ÑT: 714-247-9534

Giöõ treû coù license nhaø roäng saïch, phoøng chôi rieâng, raát an toaøn, thöông treû, aên uoáng ñaày ñuû, nhaän moïi löùa tuoåi, C/T Chính phuû, ñöôøng LOng Beach / 31 st. Bup 562-997-3925 830-14L-041905/164499

Nhaø rieâng (Euclid + Lampson) nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, chaêm soùc taän taâm, chu ñaùo, nhaø roäng saïch, thoaùng maùt. L/L: 714-2519902, 714-534-8745 830-28L-050505/167117

COÂ THAÛO GIÖÕ TREÛ coù license, goù c Euclid + Westminster + Brookhurst. Nhaø roäng coù saân chôi. Nhaän Calwork, moät tuoåi trôû leân. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Coâ Thaûo 714-539-8421 830-28L-081705/182920

Hazard & Euclid coù license, nhaän giöõ treû chöông trình Calwork cho moïi löùa tuoåi, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Call Anh Chò Naêm 714-775-8586 830-36L-082505/184235

780-28L-060505/171743

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461 780-28L-070305/176002

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657 780-30L-092705/189042

THAÀY NHAÂN THIEÂN Xem: Baøi Tarot, Chæ tay, Chöõ kyù, Töôùng maïo, Ñòa lyù, Phong thuûy, Töû vi, Töù truï, Boùi dòch, Mai Hoa. Giaûi tröø thö eám, buøa yeâu, ñem ngöôøi veà, ñoøi nôï, con caùi, vôï choàng xaøo xaùo, nhieàu vaán ñeà khaù c . Xem khoâ n g ñuù n g laø m khoâng keát quaû khoâng nhaän thuø lao. Nhaän daïy caùc moân treân. 310-938-3565, 714-587-2469 780-28L-110205/194018

Haûi Trieàu: ñeä töû chieâm tinh gia Vuõ Huøng taïi V.N xem chæ tay, boùi baøi, ngaøy giôø khai tröông, cöôùi hoûi, huøn haïp, ñaùm tang, thöa kieän, ñòa lyù, phong thuûy. L/L laáy heïn: 714-277-9118 780-28L-110805/194762

THAÀY THIEÄN TUAÁN. Chuyeân boùi toaùn, xem phong thuûy, giuùp caùc cô sôû thöông maïi mua may baùn ñaét - Tình Yeâu - Thi Cöû - Giaûi tröø taø ma, chöõa beänh 714-8919619, cell 714-251-2661 780-62L-111105/195320

CHIEÂM TINH GIA LÓNH MAI. Buøa loã ban coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi tình boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: nails, restaurant, baùn tieäm, sang tieäm leï laøng, phong thuûy nhaø ôû. 714-890-7098, cell 714-902-7797 780-30L-120105/197778

Boùi baøi. Ñeán vôùi toâi khi Quyù vò bò maát nguû vì aùi tình, söï nghieäp, phaùp luaät v.v... Sau ñoù quyù vò seõ haøi loøng vì söï chính xaùc, huyeàn bí cuûa noù. L/L Vanna Nguyen 714-895-7032 780-7L-121205/199198

830-28L-102005/192178

830-9D167-120105/197837

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, caån thaän saïch seõ, nhaø môùi thoaùng maùt City Cerritos caïnh Cerritos College. Coâ Nguyeãn 562-5690731 830-14L-120305/198100

Kinh nghieäm yeâu treû chu ñaùo, nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi ñeán 6 tuoåi. Nhaø khang trang, coù coång an toaøn, goùc Ward/Mc.Fadden. 714775-0748 (H), 714-724-2105 (C) 830-21L-120905/198838

Bolsa/ Bushard. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch, roäng raõi, kinh nghieäm, taän taâm, kyõ löôõng, yeâu thöông treû. Xin L/L Coâ Minh 714-933-5195 or 714-230-5847 830-5L-121005/198991

Nhaø gaàn tröôøng Lampson vaø Haster. Nhaän giöõ treû vaø ñoùn sau giôø tan hoïc. Goïi sau 7 giôø toái. L/ L Haø 714-260-5798

830-14L-112304/145393

830-90L-011605/151588

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-105L-061603/071619

850-30L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn vaø cho thueâ Desktops. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3500+ AMD Athlon 64, $600 714-362-1032.

850-31L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

850-36L-061404/122985

830-7L-121405/199432

830-7L-121405/199435

830-14L-121505/199565

BABYSITER Nhaø vuøng Garden Grove, nhaän coi treû 2 thaùng ñeán 4 tuoåi, caån thaän, saïch seõ, thöông treû nhö con, tính giaù reû. L/L 714-4675555

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

850-31L-070605/176326

DIGITAL CABLE TV $19.95/ thaùng 200 ñaøi VN 24/24, SBTN, DSL Internet, Free moät thaùng, khoâng hôïp ñoàng. LAÉP RAÙP MIEÃN PHÍ. Charter 714-399-8199

850-36L-072205/178942

FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-14L-120605/198369

Baùn; Program; Raùp satellite cho xem nhieàu phim p.p.v sport, XXX. Vietnam, khoâng traû haøng thaùng. L/L 714-205-0014 nhaén tin. 850-28L-102905/193571

HUALATRONICS 10278 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-636-7798 ª Samsung 21" Flat TV. Retail $250; sale $129.99 ª Samsung 30" Widescreen, HDTV built-in, coù TV guide. Retail $1100; sale $599.99 ª Akai 42" Plasma TV, only $1295.99 ª Samsung 46" DLP HDTV builtin, 2 PIP. Retail $2400; sale $1499.99 ª Samsung 50" DLP HDTV builtin. Retail $2700; sale $1795.99 ª Sony 50" LCD projection HDTV-Ready. Retail $2800; sale $1869.99 ª Akai 50" plasma HDTV monitor, DVI-input speaker, stand. Retail $4800; sale $2599.99 ª Vizio 42" plasma, HDTV-ready, PIP, HDMI, DVI, PC inputs... Retail $3000; sale $1499.99 ª Karaoke Mixer. Reatail $250; sale $99.99 ª Karaoke wireless 2-Mic. Retail $260, sale $89.99 ª Hi-end speakers for Karaoke, movie, music, 400 watts power. Retail $1999.99/ea, sale $145.99/ea. ª Power Subwoofer 120 watts. Retail $220; sale $99.99 ª Name Brand receiver, Dolby digital, DTS. Retail $280; sale $129.99 ª Samsung HDTV power Antenna. Retail $70; sale $39.99 ª Sanyo HiFi VCR only $39.99 ª Cyberhome DVD, ña heä, play DVD-R/+R/RW VCD, MP3, CDR/RW. Only $29.99 ª DVD-Recorders. Retail $140; sale $79.99 Ñaëc Bieät nhaän repair Plasma, LCD, DLP-TV

850-91L-083005/184789

SIMMON BEAUTYREST. Neäm cöùng, môùi coøn trong bao. Soá löôïng giôùi haïn. Baùn vôùi giaù ñaëc bieät. King size: $450. Queen size: $350. Twin size: $250. Xin lieân laïc Joe: 714-206-8338

850-28L-090205/185265

Baùn só DVD phim ngöôøi lôùn XXX Myõ, Meã, AÙ Chaâu, $2.50 cuoán, khi mua töø 100 cuoán trôû leân, phim original brand new, baùn só DVD/ CD cases ñuû loaïi. L/L 714839-2582

850-14L-120805/198702

Caàn baùn 1 maùy caét thòt töï ñoäng 1 maùy laøm ñaù 300 pound 1 ngaøy vaø 2 caùi loø naáu phôû. L/L: 909802-6974 cell, 909-865-5988 home

850-7L-120905/198913

Baùn ba choù Chihuahua 8 tuaàn tuoåi, maàu vaøng ñoám traéng vaø maàu traéng ñoám ñen, raát ñeïp vaø khoân. L/L: 714-418-9638, 714653-5481

850-7L-120905/198916

Caàn baùn baøn aên 8 gheá, tuû ly ñeàu baèng goã, toát, daøn maùy, loa, tranh aûnh töôïng Trung Quoác. L/L: 714757-2235

850-7L-120905/198935

Phim. Deïp tieäm caàn baùn laïi phim thaät reû, HK, VN, Myõ ñuû loaïi, nhieàu phim goác. L/L 714-3903979

850-7L-121205/199154

Dö duøng baùn 2 gheá SPA Pedicure coù 2 remote control. Baùn reû. L/laïc 310-437-3877

850-7L-121205/199173

Sale ñoà ñaïc trong nhaø TV, DVD, maùy Sony baøn gheá, giöôøng tuû ... Xe VOLVO 1990, maùy caét thòt, ñoà nhaø haøng. L/L 714-971-7908 (H) & 595-5091 (cell), Lic. #3AWG463

850-40L-121205/199207

Caàn baùn 1 baøn Bida Phaùp 3 traùi side lôùn caàn goïi 714-933-8392

850-14L-121305/199219

PROFESSIONAL GRANITE COUNTERTOP Giaù Wholesale Chuyeân laép raùp, design, granite-marble, limeston cho kitchen, restaurant, office vaø bathroom, 1 cô sôû Vietnam ôû vuøng Orange County coù ñuû maùy töï ñoäng CNC machine hieän ñaïi, caét maøi ñuû loaïi granite, marble, limeston theo yù thích cuûa khaùch haøng. * Warehouse roäng treân 100,000 square feet coù ñuû loaïi granite marble, limeston vaø coù hôn 100 maàu saéc khaùc nhau ñeå quí khaùch tuøy yù löïa choïn. Baûo ñaûm ñeïp saéc saûo, nhanh, ñuùng heïn. Beat any price. Giaù reû nhaát vuøng. * Tham khaûo, ñònh giaù mieãn phí * Coù giaù ñaëc bieät cho constructors Conerstone Granite Company 1191 Knolwood, cir Anaheim, CA 92801 Bus: 714-995-8647 Cell: 714-251-1223 Fax: 714-995-8479

850-3L-121305/199257

Baùn sofa loveseat baøn aên 6 gheá highchair ñeøn giaù reû. Loan: 2514438

850-7L-121305/199260

850-28L-111805/196216

COMPUTER/ LAPTOP SERVICES söûa computer laptop clean virus/ install windows network DSL wireless INTERNET, giaù reû, coâng vieäc baûo ñaûm, taän nhaø 714-2512461

850-30L-112205/196641

LAPTOP COMPUTER Mua, Baùn, Ñoåi, Söûa caùc loaïi Laptop môùi, cuõ. 714-554-8677 M-F 10AM-6PM. 2610 Westminster Ave. #C (goùc Westminster & Fairview) 850-27D167-112505/197096

Baùn caây traùi vaø hoa kieång Vieät Nam: Söù, Quyønh hoa, Mai, Lan, Truùc, Ñaøo, Hoa ñeïp, gioáng toát cho Teát Vieät Nam. L/L 714-5340248 hay 714-232-5233. 12862 Magnolia Street, Garden Grove , CA 92708 850-30L-112605/197134

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

850-14L-120605/198349

850-15D167-051905/169191

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544

850-90L-120105/197850

PUBLIC WHOLESALE. Baùn daøn Karaoke Brand name BMB. °CAVS HDT-201 sale $350 + 10,000 baøi nhaïc Vieät + English ° Brand name wireless Mic : $99 ° DVD XXX: $1.99 Nhaän gôûi ñi khaép tieåu bang. Call 562-246-6900

D.V.D for auto repair smog station, 82-2005. Raát nhieàu loaïi khaùc nhau. Nhaät, Ñöùc Domestic. $295 up. Xin L/L David 310877-2771, 714-613-3766

850-90L-032105/160235

850-180L-052705/170519

850-28L-120105/197821

SATELLITE Coolsat 5000 Platinum Viewsat 2000 Platinum. Baùn, raùp laùp hôn 600 channel in America vaø hôn 100 ôû Chaâu AÙ, Hong Kong, Thai Lan, Viet Nam, Trung Quoác v.v.... Söûa chöõa caùc loaïi Fortec, Pansat, Digiwave, Megasat. Nhaän chænh signal laáy theâm ñaøi. L/L 626890-5142

850-28L-120505/198232

TOP SATELLITES. Laép raùp, söûa vaø ñieàu chænh F.T.A Satellite System. Xem ñöôïc 500 ñaøi Myõ vaø treân 100 ñaøi AÙ Chaâu goàm coù 2 ñaøi Vietnam. L/L: 714-537-2946, 714-468-6624

830-7L-121405/199490

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn baùn moät soá quaàn Jeans hieäu True Religion, Citizen, Joe’s, nhieàu size cuûa nam vaø nöõ. L/L Minh 714-260-4110

850-36L-111505/195834

Nhaø roäng thoaùng maùt, ít ngöôøi. Nhaän giöõ baby moïi löùa tuoåi. Perfect take care. Goïi coâ Taâm 714839-7656 Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, ñöa röôùc vaø keøm homework, nhaø house roäng maùt, saân chôi, phoøng nguû rieâng, kinh nghieäm, taän taâm, 714-657-2564

850-36D167-101305/191366

BONSAI CAÂY CAÛNH, caàn baùn heát caùc chaäu caây bonsai lôùn nhoû ñang chöng baøy ôû saân sau. Coù nhaän thay ñaát, sang chaäu vaø caét tæa, uoán naén caây bonsai. L/L Khaùn 714-609-2983

GAME GAME 25% OFF NES, Nintendo, Game Cube, PS2, XBox... Baùn taát caû game vaø maùy game môùi cuõ. Giaù reû 25% OFF. The Game Floor 16509 Brookhurst St, #A Fountain Valley, CA 92703 714-418-0005 (Goùc ñöôøng Heil)

830-4L-121405/199487

850-90L-101005/190718

VN-PROSATELLITE 7167 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. 714903-8131, 714-619-1007. Baùn só vaø leõ caùc loaïi receiver (coolsat, pansat, Ultrasat, Viewsat...) vaø caùc thieát bò veà satellite (1 ñóa 4 höôùng hoaëc Motor coi heát höôùng satellite) Nhaän söûa receiver bò hö

850-28L-110305/194171

830-7L-121205/199111

Taän taâm kinh nghieäm, nhaän giöõ treû töø hai tuoåi trôû leân, ñieän thoaïi baø Dung. Nhaø Beach - Trask, ñieän thoaïi: 714-891-4309

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi XXX ngöôøi lôùn, V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. L/L 714468-8624.

830-12D167-121205/199085

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi nhaø roäng saïch seõ, nhaän Calworks, keøm Homework, ñöa röôùc. Call 714-531-7175. Bolsa/Bushard, 714-901-8856 Trask//Beach 714-785-5860 cell.

850-90L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM CABLE - DIRECTTV DISHNETWORK 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-554-6300 or 714-7204443 SD 858-405-2377 ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng v.v... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $36.99mo. ª VIEWSAT - PANSAT COOLSAT - SAMSONIL ª Furniture - Tranh ñieän - Tranh daàu - Linh tinh v.v... Sale 50% ª DVD XXX VN môùi - Karaoke Haøi - Caûi Löông - Phoùng söï VN v.v... $1.99 - $3.99 www.karaokeretail.com

Nhaø house Brookhurst & Westminster, gia ñình christian, coâ giaù o cöû nhaâ n Anh vaê n , CBEST, licensed yeâu treû, nhaän calworks, boán tuoåi trôû leân, daïy keøm. L/L: 714-537-0653

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, Nhaø roäng raõi saïch seõ , Goïi 714-6366061, cell: 369-0907 coâ Vaân, Nhaø goùc Euclid vaø Hazard

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. Giuùp ñôõ P/H coù con em huùt saùch, boû hoïc ñi hoang. 714-593-9389

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Nhaän söûa chöõa, chænh signal & laáy laïi caùc ñaøi ñaõ maát v.v... Baùn, raùp caùc loaïi Satellite, coi taát caû caùc ñaøi X.X.X. L/L 714-224-8663

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng tôùi 6 tuoåi, coù license, phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû, goïi coâ Vaân & Traân 714-839-9389

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, Nhaø roäng raõi saïch seõ, ñöa röôùc, keøm Homework. 714-708-3090 coâ Dung, Nhaø Mc Fadden vaø Harbor

830-90L-062804/125204

850-14L-051803/024973

830-60L-112905/197403

Coâ Baïch Mai coi boùi. Chuyeân coi boùi baøi, chæ tay, coi töôùng. Dòch laù soá töû vi vaø phong thuûy. Töø 9:00am - 7:00pm L/L phone: 714-422-4283 (C)

CHILD CARE

850-14L-091605/187465

850-90L-021603/055580

Nhaø house saïch môùi kinh nghieäm, nhaän töø 1 thaùng tôùi 12 tuoåi. Laáy check chính phuû, ñöôøng Mc.Fadden goùc Magnolia. Goïi töø 7:00AM - 10:00PM. L/L coâ Traâm 714-891-7629, 714-914-0983

RAO RAO VAË VAËTT

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-30D167-113005/197559

www.Ftacybersat.com Nhaän laép raùp, söûa chöõa vaø Baùn caùc loaïi Satellite ñeå coi TV. Mieãn leä phí haøng thaùng. Ñaëc bieät ViewSat chæ coù $145.00Usd. Mua nhieàu coù theå thöông löôïng. Söûa caùc loaïi hoäp satellite vôùi $10.00/ caùi. L/L Phong: 714-981-5159

Baùn ñoàng hoà Omega coù 12 hoät xoaøn raát ñeïp, maøu silver cuûa Nhaät Baûn reû $250. 714-657-4948

850-5L-121305/199263

Baùn hoà caù 150 gallons. Build-in filter + caù + accessory $850. L/ L: 714-260-2420

850-14L-121305/199275

COMPUTER * Pentium 4 - 3.0GHZ, DVDRW + 17" monitor $550 * HP Pentium 4 - 1.6GHZ + 17" monitor $350 * Dell laptop 800 MHz, DVD $320 * Maùy môùi warranty 6 month. Free game, nhaïc MP3, MP4. * Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng: 657-4805

850-3L-121305/199290

Baùn 1 caây thieân tueá (42 years old) (sago palm), cao 7 foot 1/2 trong chaäu 4 caây cao 4 foot (bonsai sago palm) trong chaäu. Toyota long bed truck rack $95. ÑT: 714-717-3528

850-3L-121305/199291

Baùn 1 maùy laøm ñaù cuïc hieäu IceO-Matic Model ICM 0320 laøm 350 pound ñaù/ngaøy, coøn catalog nhö môùi $750. 2 tuû ñöïng Coke Pepsi cao 76 inches roäng 30 inches, 1 cöûa hieäu True. 714-717-3528

850-7L-121305/199302

Baùn choù con gioáng chihuahua 1 vaøng, 2 naâu, 4 maét. Baùn reû $200/ con. Chuù Saùu: 714-417-6092, 714-835-6092

850-5L-121305/199309

Baùn 1 con choù Minitoys maltypoos loâng xuø traéng raát ñeïp. Raát khoân lanh deã thöông. 8 tuaàn tuoåi. L/L: 626-285-5143, cell: 626-202-8339 850-7L-121305/199311

Caàn baùn 4 nieàng nhoâm baùnh xe hieäu Hamann PG2, daønh rieâng cho xe BMW E39, môùi nguyeân giaù $3200. Coù theå thöông löôïng. L/L Khuyeân: 626-228-7169 850-5L-121305/199334

Baùn 1 baøn bida 3 banh coøn môùi $400. Lieân laïc coâ Thanh 714595-2380 850-7L-121305/199346

Chihuahua raët gioáng, khoân lanh, 8 tuaàn, 2 ñöïc, 1 caùi. Maøu naâu, vaø n g, ñoá m , traé n g. Ñeï p deã thöông. Giaù $300/1 con. Vui loøng lieân laïc Van: 562-425-7141 850-3L-121405/199413

Baùn nguyeân boä baøn aên lôùn Italy môùi chæ ñeå tröng nay ai caàn duøng baùn laïi nöûa giaù $1500. Giöôøng baby + maùy may thöôøng. 265-0548, 552-1684 850-4L-121405/199422

Huge Garage Sale. Antiques, silver, picture, plants, tools, spokting. Goods. Books. Mirror, clothes. Shose. Jewlry. Much more. Sat & Sun 8:00am to 3:00pm. 1386 Galary Dr. Newport Beach (near Santiago and Irvine) 850-7L-121405/199423

- Baùn computer Pentium 3 Window XP + monitor, keyboard, mouse $95 - Laptop Compaq 400MHz CD Room $160 coù DVD/CRR $240 - Laptop Toshiba P3 700MHz DVD/CDRW $360. Goïi Thaønh 714-414-7676, 5341654 850-3L-121405/199453

Moving baùn 1 boä computer CD/ DVD Copy 17" View Sonic LCD + baøn office gheá (khoâng baùn leû) 1 sofa bed coøn môùi $120, taát caû coøn môùi toát. 714-892-5624 850-4L-121405/199459

Moving Sale tuû laïnh Microwave, giöôøng tuû, maùy giaët, hoà caù, loø nöôùng vaø taát caû ñoà gia duïng. L/ L Höông 714-373-4961 850-3L-121405/199460

Baùn Computer Intel Pentium 4 2.8 GHz DVD 16X monitor 17" mouse speaker keyboard giaù $430. Xin goïi 714-925-6442 850-4L-121505/199508

Caàn baùn heát hoa kieång: Haûi ñöôøng, Söù, Ñaøo, Hoa sim, Tuøng, OÅi, Truùc ñen, Truùc vaøng, Boâng giaáy, King palm (3 thaân), Queen palm, Sago palm, Rhapis palm, Kentia palm vaø nhieàu hoa kieång khaùc. Coù Red maple (Nhöït boån). Ñeïp, reû. L/L Lôïi: 714-580-4833 850-3L-121505/199553

Baùn 1 boä sofa bed hình chöõ L coøn toát $150. L/L: 714-902-3964 or 534-3895 850-7L-121505/199573

Baùn hoøn non boä vaø fountain ñeïp, Vieät Nam, sofas, baøn aên. L/L: 951-454-6011 850-7L-121505/199577

Moving baùn reû loa Bose A.16. Maùy taäp theå duïc Bowflex gheá massage Ijoy, taát caû coøn trong thuøng, xin L/L A.Vinh 714-8890524 or 379-9724

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

CHUÙ YÙ! Caùc anh meät moûi caàn ñaám boùp vui veû. Em coù thuoác boài boå sinh lyù do Myõ cheá taïo thaät toát. Goïi Em Dung 714-295-2995 900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone: 714839-1522 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409 900-96L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-15L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Taëng lòch Tam Toâng Mieáu. 900-180L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-90L-052104/119322

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009. Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 900-90L-072304/128787

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 900-30L-071505/177838

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giuùp giaûm ñau 2 baû vai, bôùt moûi meät, nôi yeân tónh, nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090

900-15L-110504/143118

900-31L-092805/189107

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781

MAI Sau giôø laøm vieäc meät moûi laøm thoa boùp cho khoûe, Mai raát vui veû. Xin L/L Mai 714-808-2383

900-31L-011205/151053

900-36L-100405/190002

MAI VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, MAI VY raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

900-28L-112905/197543

Khu Rosemead hoaøn caûnh ñeïp, nôi nghæ ngôi thoaûi maùi vaø massage, caàn ngöôøi giuùp vieäc Ñ.T Coâ Linda 626-458-0168 900-7L-121005/199003

Tìm ba laø Traàn Vieät Baéc, hieän giôø ñang ôû ñaâu. Xin lieân laïc veà con laø Traàn Thò Kieàu Haïnh soá phone 623-824-8632 900-8L-121005/199026

900-30L-022405/156729

Quí vò laøm vieäc nhieàu, ñau ñaàu, ñau löng, nhöùc moûi, caàn baám huyeät, caïo gioù, giaùc hôi, relax, thuoác tan môõ buïng, bong gaân heát ñau. Xin goïi 714-360-9346

900-90L-040405/162215

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

900-14L-042705/165710

Sau giôø laøm vieäc meät moõi, caàn massage xin goïi Traâm 714-9025780

900-36L-061705/173897

900-28L-102705/193312

TRAØ MI Massage Therapy chuyeân nghieäp, giaûm bôùt stress vaø ñau nhöùc cuûa quyù vò. Vieäc laøm ñöùng ñaén, taän taâm, vui veû. Lieân laïc 714-899-3853

900-14L-111905/196424

Grand Opening. Caùc anh meät moûi, caàn caùc coâ treû ñeïp, ñoâi tay nhuaàn nhuyeãn, seõ laøm cho caùc anh khoûe laïi ngay. 714-901-9101

900-14L-111905/196425

Grand Opening. Caùch anh meät moûi, caàn massage goïi caùc em. New owner, new girls. 714-7784194

900-28L-112205/196633

Caàn tìm nôi relax yeân tònh vui veû caùc anh phaûi ñeán ViVi, 5PM-2AM seõ ñöôïc nhö yù 714-260-7673

900-30L-112405/196937

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789

900-28L-121205/199099

Full body Massage. Very hot, young and beautiful therapist. L/ L: 714-569-9270 900-14L-121205/199126

BEST RELAX Haõy taän höôûng caûm giaùc saûng khoaùi eâm dòu vaø khoaûnh khaéc thö giaûn ñích thöïc sau 1H massage baèng ñaù noùng vaø aán huyeät cuøng Jimmy 714-260-8447 (cho nam vaø nöõ) 900-7L-121205/199130

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage, xin goïi Mai: 714-6538043, 714-537-0387 900-7L-121205/199166

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9L/ ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-7L-121405/199489

Trong 5 naêm, toâi bò ngöôøi quen eám. Cuoäc ñôøi laän ñaän, gia ñình lao ñao. May maén gaëp chuù An, Hoäi Ñaïo oâng Traàn, cöùu giuùp maø khoâng nhaän thuø lao, tai qua naïn khoûi, gia ñình bình yeân, thaønh thaät bieát ôn chuù An. Mong ôn treân phuø hoä cho chuù vaø Hoäi. Coâ Tö Santana!. Xin giôùi thieäu Chuù An. 626-575-7904 900-1L-121505/199505

Kinh Cöùu Khoå Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Quaûng Ñaïi Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Nam Moâ Cöùu Khoå Cöùu Naïn Quan Theá AÂm Boà Taùt Baù Thieân Vaïn ÖÙc Phaät, Haèng Haø Sa Soá Phaät. Voâ Löôïng Coâng Ñöùc Phaät. Phaät caùo A-Nan ngoân. Thöû kinh ñaïi, thaùnh naêng cöùu nguïc tuø, naêng cöùu troïng bònh, naêng cöùu tam tai, naêng cöùu baù naïn khoå. Nhöôïc höõu nhôn tuïng ñaéc nhöùt thieân bieán nhöùt thaân ly khoå naïn, tuïng ñaéc nhöùt vaïn bieán, hieäp gia ly khoå naïn. Nam Moâ Phaät löïc oai, Nam Moâ Phaät löïc hoä, xöû nhôn voâ aùc taâm, lònh nhôn thaân ñaéc ñoä. Hoài Quaûng Boà Taùt Hoài Thieän Boà Taùt A Naäu Ñaïi Thieân Vöông Chaùnh Ñieän Boà Taùt, Ma Kheo, Ma kheo thanh tònh, tyø kheøo, quan söï ñaéc taùn, tuïng söï ñaéc öu. Chö vò Boà Taùt, nguõ baù A La-Haùn cöùu ñoä ñeä töû ........ nhöùt thaân ly khoå naïn, töï ngoân Quan Theá AÂm Boà Taùt anh laïc baát tu giaûi caån ñoïc baù thieân vaïn bieán tai naïn töï nhieân ñaéc giaûi thoaùt, tín thoï phuïng haønh. Töùc thuyeát chôn ngoân vieát: kim baø kim baø ñeá, caàu ha caàu ha ñeá, ñaø ra ni ñeá ni ba la ñeá, tyø neå, neå ñeá, ma ha giaø ñeá, chôn laêng caøng ñeá, ta ba ha. Thieän Vónh 900-1L-121505/199612

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Kim Mai caûm taï Phaät Baø Quan AÂm

NGÖÔØI VIEÄT nguoi-viet.com

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS


THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai

Tel: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi South Bay Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com

HOUSE FOR RENT 100-30L-112805/167033

Hawthorne, nhaø 2 taàng: 4PN & bonus + 2.5 taém, phoøng gia ñình, 2 cars detach garage. Thaûm, gaïch, sôn môùi, nhieàu choã ñaäu xe, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway, nhaän housing. L/ L 310-408-5201

100-21L-121505/167138

HIGHLAND PARK (LOS ANGELES). Nhaø 2 phoøng nguû/ 1 phoøng taém, gaàn tröôøng Middle School, ñöôøng roäng raõi, deã ñaäu xe $900/thaùng. Xin L/L 323-2555842, 323-633-5320

100-21L-121505/167141

Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, bonus room + enclosed patio + RV parking, gaïch thaûm, sôn môùi vuøng Hawthorne, khu yeân tónh, giaù phaûi chaêng. L/L 310-4085201

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-28L-112805/167030

2 bed 1 1/2 bath Townhouse $1,200 gated property, good neighborhood by Trask/ Brookhurst, no pet, no housing plus deposit. Call 562-598-1383 or 714-306-1500

110-14L-121005/167089

West Covina APT. Kieåu Town House 2PN, 1.5PT garage böôùc ngay vaøo nhaø, washer/Dryer hook-up khu yeân tónh gaàn chôï, sôn, thaûm môùi. doïn vaøo ngay, bao nöôùc cho thueâ $1,250/thaùng. Goïi 714-932-8968

110-30L-121205/167129

CONDO. ANAHEIM 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang toaøn dieän, coù balcony barbecue 1250 Brookhurst, nhaän housing. Giaù $1,450/ thaùng. Lieân laïc Danh 562-754-3055

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-120705/167083

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân tònh, bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452

120-21L-121205/167111

Nhaø Bushard/ Hazard dö choã nguû, phoøng khaùch, ñieàu kieän lôùn tuoåi, ít ñoà, coù job caøng toát $200 + $100 deposit. L/L Day 562-6912546, toái 714-799-4317, 7241095

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-30L-121005/167094

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626

300-30L-121005/167098

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400 - XE BAÙN

600 - VIEÄC LAØM

AUTOS FOR SALES

EMPLOYMENT

400-21L-121005/167092

2004 Caàn baùn xe MERCEDES SUV ML 350 (Model Inspiration), maøu silver, fulls options, xe raát toaøn haûo 31,000K. Giaù $30,500. Xin lieân laïc OÂ. VU 626-375-2063, Lic. #5GDE363

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-21L-112805/167019

RESTAURANT Caàn sang nhaø haøng tieåu bang Oklahoma roäng 6,430sqft, ñaát 14,900sqft. Giaù thöông löôïng $240,000. Moïi chi tieát xin L/L Lee 626-216-6761

600-28L-112605/167001

Tieäm giaët vuøng Long Beach Atlantic/ 52th, caàn ngöôøi laøm töø 2:30PM ñeán 10:30PM. Lieân laïc 626-675-4031 hoaëc 626-2621543

600-32L-121205/167131

DENTIST WANTED. Caàn nha só cho office in Arizona, 30 min. w of Phoenix, income $300K/ year plus (ñoåi license raát deã). L/ L Long 562-261-6598

600-28L-121205/167133

Tieäm furniture City Cerritos, caàn delivery man bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. L/L Anh Danny 562-673-4258

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS

500-27L-112805/167022

Thai Restaurant for sale, near Buena Park Mall $30,000 - cash. Call for detail Paul 323-3692019, 714-828-2872

500-21L-121005/167093

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372

630-28L-112805/167021

Caàn ngöôøi giöõ treû 6 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn vaø laøm theâm ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm. Giaù caû thöông löôïng. L/L 626-307-0322, 626-4225288 (12PM-5PM)

630-30L-121205/167106

Caàn moät phuï nöõ troâng coi ngöôøi giaø, laøm vieäc noäi trôï vuøng Rosemead. L/L Coâ Lee 626-2328246

500-28L-121005/167096

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

630-30L-121205/167108

Caàn ngöôøi giöõ treû 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà, töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 714-897-9445 hoaëc 562-706-3535

630-24L-121505/167142

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai hôn 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà töø thöù hai ñeán thöù saùu. L/L 562-7063535

500-26L-121005/167097

NAILS Tieäm vuøng Inglewood gaàn LAX, caàn sang gaáp vì phaûi move ñi tieå u bang khaù c . Tieä m ñoâ n g khaùch, tip haäu. L/L 626-2723983 (cell 24 hrs.)

500-27L-121205/167103

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431

500-27L-121205/167104

Sang tieäm nail vuøng West L.A ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm, tieäm coù khaùch saün, good location, rent reû (no spa). L/L 310-837-9240

500-26L-121205/167105

Caàn sang tieäm nails vuøng Hawthorne, rent reû, ñeïp, thoaùng ñaày ñuû tieän nghi, thaønh thaät xin goïi Hoa 310-970-0899 hoaëc 310-218-8301

500-27L-121205/167116

NAILS SPA. Tieäm trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walkin, vuøng Compton Long Beach, 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $68,000, cô hoäi hieám coù. 310608-7066, 714-224-6484

500-31L-121205/167120

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-17L-121205/167122

Sang tieäm nails ñeïp, sang trong khu traéng vuøng Arlington, TX. Tieäm coù 8 spa, 8 baøn, 1 waxing. Moïi chi tieát xin L/L 817223-5556

500-24L-121205/167127

BAÙN TIEÄM Hair & Spa-Nail. Tieäm ñeïp sang troïng, caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Giaù baùn $80,000. L/ L 562-841-8394

500-17L-121505/167137

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng Santa Monita full set $20, fill $13, rent $1,400 a month, sang giaù $25,000. L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-20L-112605/167002

NAILS SPA HAWTHORNE Trong big center ñoâng khaùch, caàn 2 thôï boät & 2 thôï chaân tay nöôùc (spa only), löông baûo ñaûm $500 up. L/L Vaân 310-644-3457 (W), 310-437-3877 cell

650-20L-112605/167009

Caàn thôï nail aên chia hoaëc rent station. L/L Michael 562-5875597, xin noùi tieáng Anh

650-18L-112805/167016

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm Nails vuøng LA caàn thôï nöõ gioûi boät, nöôùc, design, Löông bao $700 moät tuaàn. Closed Sunday. Xin goïi anh Thuaän 323-757-8456

650-19L-112805/167018

NAIL Highland Park, caàn gaáp thôï nails & tay chaân nöôùc, löông $500$700/ tuaàn, bao löông tuøy khaû naêng. L/L Kim 323-304-2828, 323-256-6147

650-18L-112805/167023

Tieäm nails lôùn trong shopping mall, vuøng Meã thu nhaäp cao, caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc, bao löông $450-$600. L/L Lee 310-308-8373, 562-676-6417

650-20L-112805/167026

Caàn gaáp thôï nail nöõ, gioûi laøm boät, nöôùc, bieát waxing, trong mall caùch Bolsa 15', löông $550$650/ tuaàn, laøm full time. L/L David 562-809-3359, 714-8835155

650-19L-112805/167027

NAIL, ARIZONA Caàn nhieàu thôï boät tay chaân nöôùc gioûi, bao löông giaù cao, coù choã ôû. Xin lieân laïc Trang 520-8365099 (tieäm), 505-550-9660 (cell)

650-22L-112805/167028

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/ week FT, PT môùi ra tröôøng OK, vuøng Chinatown, coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (bus.), 213210-8440 (cell)

650-23L-112805/167029

Redondo Beach, khu traéng, tip cao, caàn thôï full time vaø part time. Goïi Ana work phone 310318-5188, cell phone 310-4647947

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-22L-112805/167031

NAILS Caàn thôï nails nam gioûi boät air brush, löông 500-$700/ tuaàn, khaùch Meã ñoâng, gaàn soøng baøi Bicycle, laøm laâu daøi hoaït baùt, seõ baûo ñaûm löông. L/L 323-7732920, 323-620-2766 650-14L-120205/167053

500-550 / week Caàn gaáp thôï Nail Nöõ KN boät, nöôùc, bieát laøm design, tieäm ñoâng khaùch Meã. Bao löông neáu caàn. 310-357-7764, 310-357-7765 650-14L-120505/167054

650-22L-121205/167117

NAILS USA Long Beach, caàn thôï laøm caû boät vaø nöôùc, full or part time, thôï nam OK. L/L 714-8902012, 562-426-5756

650-20L-121205/167118

Lakewood Hair Nails, caàn thôï toùc, bieát Nails kinh nghieäm. L/L Chirstine 562-422-9468 or cell 714-417-1001

650-15L-121205/167119

Caàn thôï boät - nöôùc F/T - P/T vuøng La Habra. Phone 562-6906131

Tieäm Nail Spa vuøng bieån Torrance C/T nail Nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc , löông cao, tip haäu, löông $550 up, neáu caàn bao löông. Tom 310-561-9352, Chung 310-372-3852

Tieäm nail ôû Downey, caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng töø $500-$600. L/L 562-803-6885 (bus.), 562-607-7157 (cell)

650-21L-120505/167055

650-18L-121205/167123

Tieäm Spa Nail Ñ/khaùch vuøng Mahhatta Beach C/thôï Nail Nöõ K/N boät T/chaân nöôùc löông cao tieáp haäu, neáu caàn Bao löông . L/ L Tomy 310-376-4698, 310-4049514, 310-756-9714 650-14L-120605/167081

Nails Spa vuøng Santa Monica, caàn thôï K/N bieát wax caøng toát, löông cao, tip haäu, neáu caàn bao löông L/L 310-394-4343, sau 8PM 626-975-1506, 818-7204022

650-15L-121005/167091

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc hieàn laønh, laøm khoâng khí gia ñình, môùi ra tröôøng OK. Goïi soá 562924-7078 (10AM), home 714578-0182 (9PM) 650-15L-121005/167095

NAIL Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät chuùt ít caøng toát, vuøng (626) ñi chung xe neáu caàn. L/L 626-272-3983 (cell), 310-673-6584 (bus.) 650-19L-121005/167099

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-344-1088, sau 9PM 626679-1614 650-15L-121205/167100

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell

650-24L-121205/167101

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-16L-121205/167102

Caàn thôï nöõ boät & chaân tay nöôùc, khu Norwalk, khaùch Meã. Lieân laïc Linda 562-929-1963, cell 714-837-0339 650-20L-121205/167107

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412 650-24L-121205/167109

LAKEWOOD MALL. Caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walkin, caàn 1 thôï nöõ gioûi ngheà, löông treân $600/W, öu tieân cho ngöôøi coù baèng wax. 562-531-6755, 714-522-4990 650-23L-121205/167112

Barber & Salon Beach/ Whittier, caàn thôï nöõ lanh leï, noùi English. bao löông, ñieàu kieän bieát fade, flattop, nhuoäm, highlight. L/L Day 562-691-2546, toái 714799-4317, 724-1095 650-25L-121205/167113

Tieäm nail vuøng Montery Park, caàn thôï nam nöõ kinh nghieäm boät, neáu caàn bao löông. L/L Kent 626-416-9182 650-26L-121205/167114

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310-608-2180, cell 310-5310089 650-27L-121205/167115

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm City Lakewood, löông cao, tip nhieàu. L/L Mindy 562425-1334 work, 562-895-4334 home Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ 120 - Phoøng Cho Thueâ 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn 400 - Xe Baùn 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû 600 - Vieäc Laøm 630 - Vieäc Nhaø 640 - Vieäc Haõng Xöôûng 650 - Vieäc Hair/Nail

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C15

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

100 - NHAØ CHO THUEÂ

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

650-16L-121205/167121

Caàn gaáp thôï nails boät chaân tay nöôùc, tieäm trong shopping lôùn vuøng Meã, thu nhaäp cao $450 up, bao löông $450-$600/ week. L/L Tina 310-308-8373, 562676-6417

650-17L-121205/167124

Tieäm nails gaàn Fullerton, caùch Bolsa 20', Myõ traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $450$500, bao löông. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm

650-22L-121205/167125

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

650-16L-121205/167126

CAÀN THÔÏ boät & chaân tay nöôùc, bao löông theo khaû naêng, caàn thôï toùc & chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. L/L 562841-8394

650-17L-121205/167128

Caàn thôï nail kinh nghieäm baèng AZ, bao löông $700/ tuaàn, coù choã ôû. Xin L/L 928-649-1889

650-19L-121505/167139

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt, caàn thôï nöõ boät - wax kinh nghieäm, bao löông $550/week hôn aên chia, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L 310-9235178

650-17L-121505/167140

Spa Nails bieån Redondo C/T nail nöõ K/N boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu, bao löông $500 up. L/L Kenny 310-6343319, 9AM-7PM 310-318-8785

650-16L-121505/167143

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740

650-19L-121505/167145

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840

650-22L-121505/167146

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-22L-121505/167144

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-30L-111905/166950

Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm boät, khoâng caàn kinh nghieäm, ñi xe chung OK. Lieân laïc 323-5853645 hay 714-251-1305

Nhaø haøng gaàn China Town LA, laùi xe 10 phuùt, caàn phuï beáp kinh nghieäm vaø giuùp vieäc trong beáp. Goïi 714-675-3601, 323667-9591

650-23L-121205/167132

665-21L-112605/166996

650-15L-121205/167130

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc vaø waxing tieäm vuøng Carson, neáu khoâng coù xe ñi chung vôùi chuû. Lieân laïc Jimmy tieäm 310-5323830, cell 714-889-0134

650-18L-121505/167135

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi airbrush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-422-0527, Cell 714-4259157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Caàn ngöôøi ñaøn oâng phuï beáp, bieát laøm ra phôû, khu phoá Taøu, löông haäu, cho tips. 1-213-252-4401

665-21L-112605/167013

Nhaø haøng ôû Hawthorne, caàn ngöôøi chaïy baøn vaø ngöôøi phuï beáp bieát ra haøng. Xin L/L 310973-2800

665-27L-112805/167032

Nhaø haøng Saigon Dish ôû Lawndale, caàn ngöôøi phuï beáp nöõ tuoåi trung nieân, nghæ chuû nhaät. L/L 310-676-8778

665-28L-121505/167134

NHAØ HAØNG VIEÄT NAM Taïi khu Rosemead caàn ngöôøi thaâu ngaân coù traùch nhieäm vaø nhaø haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh, Vieät, Taøu, full time, caàn theâm phuï beáp. L/L 626-7861889

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-30L-112605/167004

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-38L-121205/167110

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

Toâi coù raát nhieàu ñoà duøng aùo quaàn, meàn khaên v.v... (ñoà môùi). Ai muoán laøm phöôùc laáy veà VN cho L/L Ann Crosby 323-468-9898 (home), 213-716-9898 (cell)

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

CONSTRUCTION

FOR SALE

740-28L-112205/166981

A & V CONSTRUCTION Chuyeân: Loùt gaïch, goã, painting, thay window, phoøng taém, patio, plumbing, laminate, flooring. Please call 714-200-9722, 626827-2388, 818-381-6772

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-28L-112605/167003

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-111905/166945

Neáu phuï huynh caàn ngöôøi daïy keøm cho con. Xin L/L 562-5568911. Nhaän töø lôùp 1-12

750-30L-111905/166951

DAÄY KHAI THUEÁ Baûo ñaûm thaät gioûi sau 15 giôø, laáy baèng OK. Giôø hoïc uyeån chuyeån. Ñòa ñieåm hoïc: Westminster/ Long Beach. L/L GM Joseph Nguyeãn Sôn 562591-4983, cell 562-822-0124

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-24L-112805/167025

850-20L-112605/166991

Caàn baùn maùy somg check, hieäu ESP. Lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát 310-634-6866 850-28L-112605/167010

FREEZER Caàn baùn 2 tuû freezer, 2 cöûa, stainless steel, tieän duøng cho nhaø haøng, tình traïng toát. Giaù $1,500. L/L 562-427-8399 (City Long Beach) 850-30L-112605/167014

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-32L-121505/167136

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-28L-112605/166992

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789 900-28L-121005/167090

Tìm ba laø Traàn Vieät Baéc, hieän giôø ñang ôû ñaâu. Xin lieân laïc veà con laø Traàn Thò Kieàu Haïnh soá phone 623-824-8632 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C17

.3”

DAT


C18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

LD

SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C19

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


C20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT


.3”

DAT

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D1

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Giôùi ñaàu tö ñòa oác ruùt lui khoûi Laõi suaát taêng khoâng ñaùng keå caùc thò tröôøng töøng soâi ñoäng nhaát tuaàn naøy so vôùi tuaàn tröôùc TRAÀN GIA TRANG oài giöõa thaùng 11-2005, Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø (NAR) phoå bieán baûn tin hoà hôûi loan baùo raèng giaù nhaø taïi nhieàu khu vöïc thò tröôøng vaãn taêng leân toát ñeïp. Hoï döïa vaøo caùc phuùc trình cuûa quí thöù ba trong naêm ñeå noùi nhö theá. Trong moät soá baùo tröôùc chuùng toâi ñaõ trình baøy treân trang baùo naøy nhöõng khu vöïc coù giaù nhaø taêng leân nhanh nhaát ôû Hoa Kyø töø PhoenixScootsdale (Arizona) ñeán Orlando (Florida) boû qua nhöõng khu vöïc nhö Las Vegas (Nevada) San Diego, San Jose, v.v... Nhöng cuoái tuaàn qua, töùc chæ 3 tuaàn leã sau, nhaät baùo taøi chính Wall Street Journal ñöa ra baûn tin döïa vaøo caùc con soá khaûo cöùu thoáng keâ cuûa hoï noùi raèng taïi raát nhieàu nôi voán laø noùng boûng nhaát, thò tröôøng ñòa oác nguoäi bôùt chæ vì giôùi ñaàu tö ñòa oác “laïnh caúng.” “Caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân - töùc mua theâm moät hai caên nhaø ngoaøi caên nhaø ñeå ôû cho gia ñình mình - ruùt lui khoûi caùc yù ñònh mua nhaø bieät laäp hay condo ñeå cho möôùn, moät haønh H

ñoäng coù theå laøm gia taêng nhòp ñoä nguoäi daàn cuûa thò tröôøng ñòa oác.” WSJ baùo ñoäng nhö theá. Hoï döïa vaøo caùc döõ kieän thoáng keâ môùi nhaát ñeå noùi raèng nhöõng khu vöïc thò tröôøng töøng laø nôi leân giaù nhanh nhaát nhö Las Vegas, Miami, Phoenix, San Diego vaø Washington D.C., ñaõ loâi cuoán raát nhieàu nhaø ñaàu tö ñòa oác, tranh nhau mau töøng caên nhaø, thì nay khoâng coøn maáy ngöôøi ñeán nhöõng nôi naøy nöõa. Khoâng nhöõng vaäy, moät soá nhaø ñaàu tö mua ñöôïc nhaø, thaáy nhaø khoâng coøn leân giaù nhieàu nöõa, ñaõ ñem caùc caên nhaø ñaàu tö cuûa hoï ra baùn laïi treân thò tröôøng. Nhöõng ai tính kieám aên chôùp nhoaùng nhôø giaù nhaø leân raát nhanh, nay ñang bò tình hình thò tröôøng chaäm laïi laøm hoï trôû neân vaát vaû. “Thaùi ñoä thuït lui cuûa caùc nhaø ñaàu tö thaáy ñöôïc töø nhöõng daáu hieäu môùi nhaát vaø noù cuõng môùi chæ xuaát hieän treân caùc döõ kieän thoáng keâ.” WSJ vieát. “Baèng chöùng coù theå nhìn thaáy ôû nhöõng thò tröôøng töøng loâi cuoán nhieàu nhaø ñaàu tö nhaát. Thí duï, khu vöïc thò tröôøng San Diego, California, soá nhaø

ñaàu tö ñòa oác nôi ñaây giaûm ñeán moät nöûa.” Daáu hieäu nguoäi daàn Taïi sao hoï boû chaïy? Theo söï phaân tích, khi trò giaù nhaø leân chaäm laïi, giôùi ñaàu tö thaáy khoâng coøn lôïi loäc bao nhieâu hoaëc coù theå laø daáu hieäu coù theå xuoáng doác, neân boû chaïy. Chính vì theá nhieàu ngoâi nhaø bieät laäp hay condo ñaõ bò boû ngang hôïp ñoàng mua baùn. Ngöôøi ta chaúng thaø maát ít coøn hôn maát nhieàu sau naøy. Moät soá nhaø ñaàu tö, thaáy giaù nhaø taêng chaäm laïi, thay vì ñem baùn thì laïi ñem cho möôùn ñeå chôø thôøi. Theo caùc döõ kieän thoáng, keâ coù ñeán 30% caùc caên nhaø ñem baùn treân thò tröôøng hieän nay laø nhöõng caên nhaø do giôùi ñaàu tö laøm chuû, theo söï tìm hieåu cuûa Jay Butler, giaùm ñoác Trung Taâm Khaûo Cöùu Ñòa OÁc Arizona taïi ñaïi hoïc Arizona State University. Saùu thaùng tröôùc, ôû khu vöïc Phoenix vaø caùc thaønh phoá phuï caän, giôùi ñaàu tö ñòa oác mua nhieàu hôn baùn. Vaøo thôøi ñieåm naøy, caùc coâng ty xaây

Khu vöïc Nam California khoâng thay ñoåi NGOÂ ÑOÀNG

L

aõi suaát trung bình treân caû nöôùc Myõ tuaàn qua chæ nhích leân chuùt ñænh so vôùi tuaàn leã tröôùc ñoù, theo baûn thoáng keâ tình hình thò tröôøng taøi trôï ñòa oác cuûa Freddie Mac phoå bieán ngaøy 9-12-2005. Theo cô quan naøy, chöông trình vay nôï mua nhaø 30 naêm laõi suaát coá ñònh, coù laõi suaát trung bình laø 6.32%. Moät tuaàn leã tröôùc ñoù laø 6.26%. Vaøo thôøi gian naøy cuûa naêm ngoaùi, chöông trình vay nôï naøy coù laõi suaát trung bình 5.71%. Vôùi chöông trình taøi trôï 15 naêm laõi suaát coá ñònh, tuaàn qua coù laõi suaát laø 5.87% so vôùi tuaàn leã tröôùc ñoù laø 5.81%, töùc cuõng khoâng thay ñoåi gì ñaùng keå. Moät naêm tröôùc ñaây, chöông trình vay nôï naøy coù laõi suaát trung bình 5.14%. Moät chöông trình vay nôï khaùc cuõng khaù phoå bieán laø chöông trình taøi trôï laõi suaát thaû noåi nhöng coù laõi suaát coá ñònh 5 naêm ñaàu tieân (Five-year Treasury-Indexed Hybrid Adjustable Tieáp trang D6 Rate Mortgage) tuaàn qua coù laõi suaát

laø 5.78%, cuõng chæ gia taêng chuùt ít so vôùi tuaàn leã tröôùc ñoù laø 5.76%. Ñoái vôùi chöông trình vay nôï laõi suaát thaû noåi vaø thay ñoåi moãi naêm moät laàn (One-year Treasury-Indexed ARM) coù laõi suaát trung bình 5.16%, khoâng thay ñoåi chuùt naøo so vôùi tuaàn leã tröôùc ñoù. Bình luaän veà tình hình thò tröôøng taøi trôï ñòa oác hieän nay, Frank Nothaft, phoù chuû tòch kieâm kinh teá gia tröôûng cuûa Freddie Mac noùi raèng, neáu nhìn trôû laïi toaøn dieän caû naêm 2005 (vì baây giôø ñaõ gaàn cuoái naêm) chöông trình taøi trôï ñòa oác 30 naêm laõi suaát coá ñònh coù möùc laõi suaát trung bình gaàn nhö khoâng thay ñoåi bao nhieâu trong suoát hai naêm qua.” Chính vì laõi suaát vaãn coøn raát thaáp, oâng Nothaft noùi tieáp raèng “Vì laõi suaát raát thaáp nhö ba naêm qua, noù giuùp raát nhieàu cho kyõ ngheä ñòa oác ñaõ lieân tieáp ñaït caùc kyû luïc veà soá nhaø baùn ñöôïc trong caùc naêm naøy.” Tieáp trang D8


D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

NAR môû chieán dòch choáng ñeà nghò giaûm thueá nhôø khai tieàn lôøi vay mua nhaø VÖÔNG THUAÄN Ñaàu tuaàn tröôùc, Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø (NAR) môû chieán dòch quaûng caùo ñeå caûnh baùo moïi ngöôøi raèng giaù trò ñòa oác seõ bò suït giaûm ñaùng keå neáu nhö caùc ñeà nghò caûi caùch thueá vuï cuûa Hoäi Ñoàng Caûi Caùch Thueá Vuï Lieân Bang ñöôïc chaáp thuaän. Ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng giaûm raát nhieàu söï chöôùc giaûm thueá nhôø khai tieàn lôøi vay mua nhaø treân hoà sô khai thueá lôïi töùc haøng naêm. “Taát caû moïi ngöôøi chuû nhaø (homeowners) ñeàu bò thieät haïi neáu chính saùch noùi treân ñöôïc thi haønh, duø ngöôøi ta coù lôïi duïng khoaûn chöôùc giaûm thueá nhôø khai tieàn lôøi vay mua nhaø hay khoâng treân hoà sô khai thueá

lôïi töùc.” Thomas M. Stevens, taân chuû tòch cuûa NAR tuyeân boá nhö theá. Stevens cuõng laø phoù chuû tòch coâng ty ñòa oác NTR Inc., ôû Vienna, tieåu bang Virginia. “Giaûm khoaûn tieàn lôøi vay mua nhaø (nhôø coù noù maø ngöôøi ta ñöôïc giaûm thueá lôïi töùc) seõ kích thích cho giaù nhaø giaûm xuoáng vaø coù taùc duïng voâ cuøng tai haïi ñoái vôùi thò tröôøng ñòa oác cuõng nhö neàn kinh teá quoác gia.” OÂng noùi. Nhö chuùng toâi trình baøy moät soá laàn treân trang baùo naøy, Hoäi Ñoàng Caûi Caùch Thueá Vuï Lieân Bang (goàm chuyeân vieân thueá vuï, kinh teá gia, luaät gia, nhieàu chính trò gia noåi tieáng thuoäc caû hai ñaûng Coäng Hoøa vaø Daân

Chuû) hoài thaùng tröôùc ñaõ phuùc trình cho Toång Thoáng George W. Bush baûn ñeà nghò nhieàu ñieàu caûi caùch neàn thueá khoùa nöôùc naøy. Ngay töø khi ra tranh cöû nhieäm kyø toång thoáng ñaàu tieân, oâng Bush ñaõ höùa heïn seõ caûi toå heä thoáng thueá khoùa nöôùc naøy cho giaûn dò hôn, coâng baèng hôn. Qua nhieàu ñôøi toång thoáng, heä thoáng thueá vuï lieân bang ñaõ ñöôïc caûi toå, theâm bôùt. Ai cuõng muoán noù giaûn dò vaø coâng baèng nhöng treân thöïc teá, noù caøng ngaøy caøng theâm phöùc taïp. Baûn khai thueá lôïi töùc haøng naêm moãi naêm ñeàu coù moät vaøi thay ñoåi maø neáu khoâng phaûi giôùi chuyeân moân, vôùi caùc tröôøng hôïp phöùc taïp, khoù loøng khai ñuùng. Hôn moät naêm qua, hoäi ñoàng noùi treân ñaõ nghe nhieàu cuoäc ñieàu traàn töø chuyeân vieân caùc ngaønh, caùc toå chöùc quaàn chuùng, môû caùc cuoäc thaûo luaän, nghieân cöùu vaø sau nhieàu trì hoaõn cuõng ñaõ phaûi hoaøn taát vaø ñeä trình toång thoáng baøn ñeà nghò cuûa hoï. Nöôùc Myõ laø moät nöôùc roäng lôùn goàm nhieàu tieåu bang hôïp laïi. Caùc toå chöùc quaàn chuùng thì nhieàu voâ keå. Nhöõng toå chöùc lôùn thöôøng coù ngaân khoaûn rieâng ñeå vaän ñoäng chính trò (lobby) haàu baûo veä quyeàn lôïi cho mình. Thaønh thöû, caùc chính saùch ñoái noäi cuûa chính phuû lieân bang, qua caùc ñaïo luaät cuûa quoác hoäi, nhieàu khi khoù traùnh phaûn aûnh quyeàn lôïi cuûa nhöõng nhoùm hay toå chöùc goïi laø “special interest” (lôïi ích rieâng phe nhoùm). Raát

nhieàu ñaïo luaät töø khi baøn caõi taïi quoác hoäi ñeán khi thoâng qua vaø ñöôïc ban haønh ñeàu coù nhöõng yù kieán traùi ngöôïc. Phía naøy ñoàng yù thì phía khaùc choáng ñoái vì ñuïng chaïm tôùi quyeàn lôïi cuûa hoï. Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø laø moät toå chöùc quaàn chuùng coù raát nhieàu aûnh höôûng chính trò vì coù tôùi 1.2 trieäu hoäi vieân treân caû nöôùc chöa keå maáy trieäu chuyeân vieân ñòa oác haønh ngheà ñoäc laäp. Ngoaøi tieàn hoäi phí, hoï coøn ñoùng goùp theâm moät khoaûn ñeå vaän ñoäng chính trò. Chieán dòch quaûng caùo hieän nay choáng laïi ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng Caûi Caùch Thueá Vuï Lieân Bang laø thí duï môùi nhaát maø NAR bieåu döông söùc maïnh. Tröôùc ñaây, khi ra ñieàu traàn tröôùc UÛy Ban Caûi Caùch Thueá Vuï Lieân Bang taïi Quoác hoäi, ñaïi dieän NAR cuõng ñaõ caûnh caùo raèng daân chuùng nhôø khai tieàn lôøi mua nhaø treân hoà sô khai thueá lôïi töùc haøng naêm, laáy laïi ñöôïc moät hai chuïc ngaøn hay nhieàu hôn, maø ngöôøi ta ñua nhau mua nhaø. Neáu maáy khoaûn chöôùc giaûm thueá naøy, vieäc mua nhaø seõ bôùt haáp daãn vaø nhöõng ngöôøi ñaàu tö ñòa oác cuõng boû chaïy, aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi neàn kinh teá caû nöôùc. Ngöôøi ta bieát raèng thò tröôøng ñòa oác laø caùi ñaàu taøu keùo cho nöôùc Myõ ra khoûi côn suy thoaùi gaàn ñaây khi taát caû caùc ngaønh kyõ ngheä saûn xuaát vaø thöông maïi khaùc ñeàu beát baùt. Trong caùi quaûng caùo vaän ñoäng choáng laïi ñeà nghò cuûa Hoäi

Ñoàng Caûi Caùch Thueá Vuï Lieân Bang, NAR duøng taám hình moät caên nhaø tieâu bieåu naèm trong moät ñoà bieåu hình troøn vôùi 15% cuûa caên nhaø bò taùch lìa (veõ maøu ñoû) ñeå mieâu taû tæ leä suït giaù cuûa caên nhaø maø chuû nhaø seõ maát neáu khai thueá lôïi töùc khoâng ñöôïc khai phaàn tieàn lôøi mua nhaø (treân maãu Schedule A cuûa baûn khai thueá lôïi töùc caù nhaân 1040) hay bò chuyeån qua hình thöùc “tax credit” (töùc laø chính phuû lieân bang cho höôûng moät soá tieàn tröø thueá naøo ñoù tröïc tieáp maø khoâng duøng caùc con soá cuûa tieàn lôøi traû cho ngaân haøng). “Hôn 1.2 trieäu hoäi vieân ñòa oác khuyeán caùo Chính phuû vaø Quoác hoäi noùi “khoâng” ñoái vôùi ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng (noùi treân) vì noù huûy boû söï khích leä quan troïng naøy ñoái vôùi giôùi chuû nhaø.” Baøi quaûng caùo in treân moät soá baùo noùi nhö theá. Baûn quaûng caùo naøy döï truø phoå bieán treân moät soá baùo chí cuûa quoác hoäi nhö Roll Call, The Hill vaø caùc baùo the Washington Times, The Weekly Standard cuûa khu vöïc Hoa Thònh Ñoán maø caùc nhaø laäp phaùp Hoa Kyø theá naøo cuõng ñoïc. Nhöõng quaûng caùo naøy döï truø keùo daøi hai tuaàn leã ñaàu thaùng 12. Theo öôùc tính cuûa NAR, neáu trò giaù nhaø giaûm maát 15%, trung bình, tính ra thaønh tieàn laø maát ñi khoaûng $20,000 ñeán $30,000. Hoï noùi neáu boû chöôùc giaûm thueá nhôø khai tieàn lôøi vay mua nhaø seõ gaây thieät haïi nhieàu nhaát ñoái vôùi caùc gia ñình trung

löu. Theo caùc döõ kieän thoáng keâ cuûa Sôû Thueá Lieân Bang IRS, döïa vaøo caùc hoà sô khai thueá lôïi töùc naêm 2003, coù khoaûng 52% caùc gia ñình khai khoaûn tieàn lôøi vay mua nhaø ñeå giaûm thueá. Ñoù laø nhöõng gia ñình coù lôïi töùc trung bình töø $60,000 ñeán $200,000. Trong ñeà nghò cuûa Hoäi Ñoàng Caûi Caùch Thueá Vuï, hoï khuyeân TT Bush neân ñoåi khoaûn khai tieàn lôøi vay mua nhaø sang hình thöùc “tax credit”. Hoï cho raèng caùc ngöôøi chuû nhaø khoâng bò maát ñi caùi gì vì ñaèng naøo cuõng ñöôïc giaûm thueá, töùc tröø thaúng vaøo soá thueá maø daân phaûi ñoùng. Nhöng neáu naèm döôùi hình thöùc “tax credit” thì Sôû Thueá Lieân Bang coù theå theo leänh cuûa chính phuû laø giaûm töø töø tôùi luùc coù theå boû haún thì sao? Ñaây laø ñieåm maø giôùi haønh ngheà ñòa oác lo ngaïi seõ xaûy ra. Ngoaøi chuyeän ñeà nghò ñoåi töø khai tieàn lôøi vay mua nhaø treân hoà sô khai thueá lôïi töùc thaønh “tax credit”, Hoäi Ñoàng Caûi Caùch Thueá Vuï coøn ñeà nghò boû caùc khoaûn khaùc lieân quan tôùi caên nhaø nhö khai tieàn thueá baát ñoäng saûn vaø caùc saéc thueá ñòa phöông. Roài hoï laïi coøn ñeà nghò haï möùc ñöôïc höôûng “tax credit” töø soá tieàn vay (mortgage) mua nhaø $1 trieäu ñoâ la xuoáng beân döôùi möùc naøy döïa vaøo söï aán ñònh (tuøy khu vöïc cuûa nöôùc Myõ coù giaù nhaø ñaét reû) möùc cho vay toái ña cuûa Boä Gia Cö (FHA), hieän nay ñang töø $170,000 cho Tieáp trang D8

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D3

.3”

DAT


D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D5

.3”

DAT


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Giôùi ñaàu tö ñòa oác ruùt lui khoûi caùc thò tröôøng töøng soâi ñoäng nhaát Tieáp trang D1

nhaø môùi vaãn chæ baùn caàm chöøng moãi tuaàn chöøng treân döôùi 20 caên nhaø neân ai muoán mua cuõng ñeàu phaûi ruùt soá. May maén thì môùi ñöôïc mua. Cuõng töø naêm ngoaùi sang ñeán muøa Heø naøy, giaù nhaø môùi xaây ôû khu vöïc Phoenix moãi tuaàn leân giaù khoaûng 2%. Tuaàn naøy khoâng mua ñöôïc thì tuaàn leã sau ñoù phaûi mua vôùi giaù cao hôn cho cuøng moät kieåu nhaø, moät dieän tích. Neáu ai coù cô hoäi ñeán thaønh phoá Phoenix vaø caùc khu vöïc phuï caän, ngöôøi ta môùi thaáy hoaït ñoäng xaây caát nhaø cöûa ôû ñaây nhoän nhòp vaø lôùn lao ñeán theá naøo. Khoaûng 20 coâng ty xaây nhaø môùi, moãi coâng ty xaây nhaø ôû hôn chuïc ñòa ñieåm khaùc nhau. Nhöng ngöôøi mua vaãn cöù phaûi chaàu chöïc vaø xeáp haøng nhö ñi xin trôï caáp xaõ hoäi.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 Nhöng nay, theo caùc con soá cuûa Hieäp Hoäi Ñòa OÁc khu vöïc Phoenix vaø phuï caän, soá ngoâi nhaø baùn treân thò tröôøng vaøo Thaùng Tö 2005 vôùi khoaûng 8,600 caên naèm treân danh saùch do toå chöùc naøy nieâm yeát baùn treân heä thoáng MLS (Multiple Listing Service). Ñeán Thaùng Möôøi 2005, con soá ngoâi nhaø nieâm yeát treân MLS taêng leân thaønh 22,340. Ñieàu naøy minh chöùng söï kieän laø thò tröôøng ñòa phöông ñaõ nguoäi bôùt raát nhieàu. Hieän nay, khoâng ai daùm caû quyeát raèng khuynh höôùng nguoäi bôùt treân thò tröôøng ñòa oác seõ ñi xuoáng tôùi ñaâu. Moät soá chuyeân vieân ñòa oác ôû San Diego, California, thì traán an giôùi chuû nhaø raèng thò tröôøng chaäm laïi khoâng coù nghóa noù seõ suïp ñoå. Thò tröôøng ñòa oác ñòa phöông naøo ñoå uïp xuoáng ñaàu chuû nhaø chæ khi naøo neàn kinh teá cuûa khu vöïc suy thoaùi, caùc coâng ty kyõ ngheä sa thaûi nhaân vieân haøng loaït. Maø baây giôø, khoâng coù daáu hieäu naøo cho thaáy chuyeän ñoù xaûy ra.

Coù chaêng, söï nguoäi bôùt cuûa thò tröôøng ñòa oác chæ aûnh höôûng tôùi giaù nhaø. Thay vì noù cöù ñi leân vôùi toác ñoä choùng maët, thì ngaøy nay, nhöõng ngöôøi coù nhu caàu mua nhaø ñeå ôû coù theå thaáy cô hoäi mua nhaø cuûa mình deã daøng hôn. Theo coâng ty chuyeân khaûo cöùu veà tình hình thò tröôøng taøi trôï ñòa oác LoanPerformance (maø chuùng toâi töøng ñeà caäp ñeán treân trang baùo naøy) tính chung 9 thaùng ñaàu naêm nay, giôùi ñaàu tö ñòa oác ñaõ chieám khoaûng 9.6% soá löôïng caùc ñôn xin vay tieàn taøi trôï mua nhaø. Caùch ñaây 3 naêm, con soá naøy chæ coù khoaûng 6.7%. Nhöng nhìn vaøo töøng quí moät cuûa naêm nay thì thaáy quí thöù ba coù soá nhaø ñaàu tö ñòa oác xin vay tieàn giaûm haún so vôùi hai quí tröôùc. Tuy nhieân coâng ty treân cho bieát caùc con soá tæ leä thoáng keâ vöøa noùi khoâng keå vaøo ñoù nhöõng ngöôøi chæ mua theâm moät caên nhaø ñeå cho möôùn, coi nhö coù theâm moät nguoàn lôïi töùc phuï Tieáp trang D7

DAT


FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Giôùi ñaàu tö ñòa oác ruùt lui khoûi caùc thò tröôøng töøng soâi ñoäng nhaát Tieáp trang D6

vaø laø moät haønh ñoäng ñaàu tö coù tính caùch laâu daøi, khoâng phaûi caùc nhaø ñaàu tö mua nhieàu nhaø hôn vaø muoán aên xoåi (flipping) töùc chæ giöõ trong vaøi thaùng hay toái ña moät hai naêm laø baùn laïi. “Söï kieän giôùi ñaàu tö khoâng coøn maën moøi mua nhaø nöõa hieån nhieân laø laøm cho thò tröôøng ñòa oác giaûm bôùt hoaït ñoäng.” David Berson, moät kinh teá gia cuûa Fannie Mae phaùt bieåu. OÂng tieân ñoaùn raèng soá ngoâi nhaø baùn ñöôïc trong naêm 2006 vaø 2007 seõ giaûm khoaûng 10.4%, phaàn lôùn taïi nhöõng ngöôøi ñaàu tö ñòa oác vaø nhöõng ngöôøi mua theâm caên nhaø thöù hai ñeå cho thueâ khoâng coøn haêm hôû mua nöõa. Moät moái aâu lo khaùc nöõa laø moät soá nhaø ñaàu tö voäi vaõ baùn nhaø thì ñieàu naøy seõ laøm cho thò tröôøng ñòa oác nguoäi nhanh

hôn, nhaát laø ôû nhöõng nôi giaù nhaø leân quaù nhanh nhö ôû California vaø Arizona, Florida, Nevada. Tröôùc ñaây, raát nhieàu laàn keå caû thoáng ñoác Quyõ Döï Tröõ Tieàn Teä Lieân Bang Alan Greenspan vaø nhieàu vieân chöùc cuûa kyõ ngheä kinh doanh taøi chính, vieân chöùc chính phuû lieân bang, caûnh caùo nhieàu laàn raèng nhöõng thò tröôøng naøo leân giaù nhanh nhaát, khi coù cuoäc khuûng hoaûng, thì nhöõng nôi ñoù seõ maát giaù nhanh nhaát, nhieàu nhaát. Trong tình hình naøy, theo baøi vieát cuûa WSJ, moät soá nhaø ñaàu tö ñòa oác boû chaïy khoûi nhöõng khu vöïc nhaø ñaét nhöng leân giaù chaäm ñeå chaïy tôùi nhöõng thò tröôøng coù giaù nhaø thaáp vaø khoâng taêng giaù bao nhieâu. Ñaàu tö ñòa oác laø phaûi tính tröôùc, nhìn thaáy tröôùc vaø phaûi chòu khoù ñi tröôùc ngöôøi khaùc moät hai böôùc, nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi kieân nhaãn. WSJ noùi raèng moät soá ngöôøi nhaém tôùi tieåu bang Texas maø ñaëc bieät laø khu vöïc Dallas.

Tôø baùo naøy keå thí duï veà moät baø chuyeân vieân ñòa oác ôû Sonoma County (nôi coù kyõ ngheä röôïu vang noåi tieáng cuûa baéc California) toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo vaø daãn haøng traêm nhaø ñaàu tö ñi sang moät soá tieåu bang khaùc nhö Oregon, Nevada, Arizona mua nhaø ñaàu tö. Nhöng daïo gaàn ñaây, caùc nhaø ñaàu tö khaùch haøng cuûa baø raát ít ngöôøi xuaát hieän. Baø maát ñeán 75% khaùch haøng. Naêm ngoaùi, Mike Morgan, chuû moät vaên phoøng ñòa oác ôû thaønh phoá Stuart tieåu bang Florida, laäp moät website nhaèm muïc ñích haáp daãn nhöõng ngöôøi leo leân Internet tìm mua nhaø môùi saép xaây. Muïc ñích cuûa nhöõng nhaø ñaàu tö naøy haàu heát chæ laø ñaët coïc roài baùn laïi caên nhaø ngay töø khi noù chöa xaây ñeå kieám lôøi. Nhöng vì thò tröôøng chaäm laïi, Morgan khoâng coù quaûng caùo raùo rieát cho trang nhaø cuûa oâng nöõa. Thay vaøo ñoù, oâng chæ coøn laøm moâi giôùi baùn nhaø cho nhöõng nhaø ñaàu tö coù yù ñònh mua roài cho möôùn, töùc ñaàu tö

Countrywide HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

ñöôøng daøi. “Töø thaùng 6 ñeán nay, toâi khoâng heà baùn ñöôïc caên nhaø naøo cho giôùi ñaàu tö aên xoåi (flipper).” Morgan thuù nhaän. Moät soá nhaø ñaàu tö coøn “boû cuûa chaïy laáy ngöôøi”. Hoï ñaõ boû soá tieàn ñaët coïc caùc caên nhaø chuaån bò xaây. Nhö taïi San Diego, nhöõng ngöôøi ñaët coïc mua condos ñaõ boû chaïy tôùi 47% vaøo quí thöù ba so vôùi quí thöù hai cuûa naêm nay. Moät trong nhöõng lyù do chính laø giôùi ñaàu tö caûm thaáy “laïnh caúng” khi thaáy giaù nhaø treân thò tröôøng khoâng coøn leân nhanh nöõa, theo tin töùc töø Hieäp Hoäi Kyõ Ngheä Xaây Caát San Diego. Theo caùc tin töùc gaàn ñaây nhaát, ngöôøi ta ñöôïc bieát khoâng phaûi chæ coù thò tröôøng San Diego laø coù tình traïng nhö theá. Nhöõng thò tröôøng khaùc taïi Florida, Washington cuõng coù tình traïng ngöôøi mua nhaø boû chaïy nhieàu, theo baûn phuùc trình cuûa Hieäp Hoäi Kyõ Ngheä Xaây Caát Hoa Kyø (NAHB). “Phaàn lôùn laø taïi nhöõng ngöôøi ñaàu tö boû chaïy.” Gopal

DAT

Ahluwalia, chuyeân vieân khaûo cöùu cuûa NAHB cho hay. “Moät soá ñaùng keå caùc caên chung cö ñaõ xaây xong maø khoâng coù ngöôøi mua.” Vôùi giaù nhaø khoâng coøn taêng nhanh nöõa, raát khoù cho nhaø ñaàu tö aên xoåi (flippers) coù theå kieám lôøi, neáu khoâng muoán noùi laø “oâm ñaàu maùu” neáu boû chaïy khoâng kòp. Bôûi vì hoï phaûi traû raát nhieàu phí khoaûn nhö tieàn hoa hoàng cho chuyeân vieân ñòa oác, tieàn leä phí thuû tuïc giaáy tôø vaø leä phí vay nôï. Roài

laïi coøn phaûi traû tieàn lôøi cho ngaân haøng chuû nôï neáu nhaø nhaän roài maø khoâng baùn ñöôïc sôùm. Theo lôøi keå ñaêng taûi treân tôø WSJ, Robert Cayoutte, moät chuyeân vieân ñieän toaùn ñaõ ñaët coïc mua 10 caên condos ôû Florida. OÂng ta tính nhaåm neáu baùn heát nhöõng caên nhaø naøy ngay khi xaây gaàn xong, ít ra moãi caên cuõng kieám ñöôïc khoaûng $30,000. Caên condo ñaàu tieân oâng ta ñang laøm thuû Tieáp trang D8


D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Laõi suaát taêng khoâng ñaùng keå Tieáp trang D1

Nhöng tröôùc tình hình laõi suaát nhuùc nhích leân cao hôn, oâng tieân ñoaùn raèng sang naêm 2006 “hoaït ñoäng thò tröôøng ñòa oác seõ giaûm bôùt phaàn naøo. Nhöng duø naêm tôùi khoù loøng trôû thaønh kyû luïc môùi baèng naêm ngoaùi, noù cuõng vaãn seõ laø naêm coù theå coù soá baùn nhieàu hôn naêm kyû luïc cuûa 2003. Noùi khaùc, naêm 2006 vaãn laø naêm raát baän roän cho kyõ ngheä ñòa oác.” Coøn nhôù raèng cuoái naêm 2004, David Lereah, Kinh teá Gia Tröôûng cuûa Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø (NAR) töøng tieân ñoaùn naêm 2005 seõ khoâng baèng ñöôïc naêm kyû luïc 2003 veà soá ngoâi nhaø baùn ñöôïc. Lyù do ñöôïc neâu ra, theo oâng naøy, laø laõi suaát gia taêng, seõ laøm cho giôùi tieâu thuï trôû neân ñaén ño hôn khi quyeát ñònh mua nhaø. Nhöng thöïc teá laø, nhö nhöõng phuùc trình gaàn ñaây noùi raèng soá ngoâi nhaø baùn ñöôïc naêm nay cuûa caùc hoäi vieân Hieäp Hoäi Ñòa OÁc Hoa Kyø ñaït ñöôïc kyû luïc

môùi. Ñieàu naøy cho thaáy, nhu caàu mua nhaø cuûa daân chuùng vaãn raát lôùn maø laõi suaát coøn raát thuaän lôïi, taïo nieàm tin töôûng ñeå ngöôøi ta quyeát ñònh tieán tôùi laøm chuû moät ngoâi nhaø. Trong khi laõi suaát ôû nhöõng nôi naøo khaùc coù theå leân cao hôn, nhöng taïi khu vöïc thò tröôøng mieàn Nam California, nhöõng gì chuùng toâi ghi nhaän ñöôïc trong tuaàn naøy cho thaáy, laõi suaát taøi

trôï cuûa khu vöïc vaãn ôû möùc 6%. Ñaây laø möùc laõi suaát khoâng thay ñoåi taïi nhieàu coâng ty taøi trôï ñòa oác suoát 3 tuaàn leã qua. Mieàn Nam California laø moät thò tröôøng ñòa oác coù theå coi nhö lôùn nhaát nöôùc Myõ. Bôûi vaäy, söï caïnh tranh raùo rieát giöõa caùc coâng ty taøi trôï ñòa oác vaø caùc ngaân haøng ñaõ giuùp cho möùc laõi suaát vay mua nhaø ôû ñaây thuoäc loaïi thaáp nhaát nöôùc.

Laõi suaát taïi caùc ngaân haøng vaø caùc coâng ty taøi trôï coù theå khaùc nhau. Tuy nhieân, vì vaán ñeà caïnh tranh, söï khaùc bieät chaén chaén khoâng hôn keùm nhau bao nhieâu. Tröôùc khi quyeát ñònh vay taïi moät nhaø taøi trôï naøo, neân tieáp xuùc vôùi ít nhaát 3 nhaø taøi trôï khaùc nhau, ñaët caøng nhieàu caâu hoûi caøng toát ñeå töø ñoù, choïn laáy moät nhaø taøi trôï naøo maø mình thaáy toát nhaát, thích hôïp nhaát trong hoaøn caûnh taøi chính vaø mua nhaø cuûa mình. Khoâng phaûi laõi suaát reû hôn moät chuùt xíu maø ñaõ chaéc chaén laø toát nhaát. Caàn phaûi cöùu xeùt nhieàu khía caïnh khaùc, ñaëc bieät laø leä phí vaø caùc khoaûn phuï phí cho moät vuï vay nôï mua nhaø.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

Giôùi ñaàu tö ñòa oác ruùt lui Tieáp trang D7

tuïc nhaän nhaø coù 3 phoøng nguû ôû thaønh phoá Port St. Lucie. OÂng ñaêng quaûng caùo ñeå baùn. Tuy nhieân, oâng ñöôïc bieát laø neáu may maén baùn ñöôïc, giaù baùn laø khoaûng $285,000, töùc thaáp hôn giaù oâng ñaõ mua laø $10,000. Trong hoaøn caûnh naøy, nhieàu ngöôøi tính tôùi chuyeän cho thueâ. Nhöng cho thueâ phaàn nhieàu tieàn thu ñöôïc cuõng vaãn khoâng ñuû ñeå traû nôï ngaân haøng haøng thaùng. Raát nhieàu ngöôøi Vieät Nam ñaõ hoïc baøi hoïc ñaét giaù naøy hai chuïc naêm tröôùc

ôû quaän Cam. Ñöøng töï caêng mình ra quaù ñaùng, coù theå “boû maïng nôi sang tröôøng.”

NAR choáng ñeà nghò giaûm thueá Tieáp trang D2

ñeán gaàn $470,000. Beân caïnh ñoù, Hoäi Ñoàng Caûi Caùch Thueá Vuï coøn ñeà nghò vôùi Quoác Hoäi laø neân boû caùc khoaûn khai toán phí moïi thöù treân caên nhaø thöù hai (caên nhaø maø ngöôøi chuû khoâng ôû, töùc cho thueâ, ñaàu tö) ñeå choáng laïi thueá. NAR noùi raèng neáu ñieàu naøy xaûy ra seõ aûnh höôûng ñeán ít nhaát 5% cuûa toång saûn löôïng quoác gia (GDP). Laõnh vöïc gia cö (residential housing sector) chieám khoaûng 15% cuûa toång saûn löôïng quoác gia (GDP). Theo caùc thoáng keâ tröôùc ñaây, soá ngoâi nhaø mua ñaàu tö hoài naêm ngoaùi chieám tôùi 36% soá ngoâi nhaø baùn treân thò tröôøng.

DAT


Xe Hôi

.3”

hoäp soá THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

baûo veä

K

PHAÏM ÑÌNH

hoâng coù gì toàn taïi vónh vieãn treân coõi ñôøi naøy, duø laø saéc ñeïp, tieàn taøi, danh voïng, vaø ngay caû tình yeâu... Coù nhieàu ngöôøi coøn bi quan cho raèng tình yeâu môùi laø thöù choùng phoâi pha nhaát. Thöa caùc baïn, môû ñaàu nhö vaäy, Phaïm Ñình khoâng coù yù baøn trieát lyù, maø thöïc ra chæ muoán noùi veà caùi xe cuûa chuùng ta thoâi. Ñuùng theá, caùi xe, cho duø baïn coù yeâu quyù giöõ gìn ñeán möùc naøo chaêng nöõa, cuõng

khi laùi xe

coù luùc noù taøn taï, baét ñaàu sinh taät vaø ñoå beänh. Tuy nhieân, trong khi moät soá xe coù khaû naêng phuïc vuï taän tuïy trong nhieàu naêm, ñöa chuùng ta qua nhieàu traêm ngaøn daëm ñöôøng moät caùch eâm aùi vaø bình yeân, thì cuõng coù moät soá xe khaùc khoâng ñöôïc nhö vaäy: Chuùng khuïc khaëc ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu, chaúng maáy khi khoâng coù vaán ñeà, nhö moät ñöùa beù oaët eïo, dò öùng vôùi ñuû moïi loaïi thôøi tieát! Taïi sao laïi khaùc bieät nhö vaäy? Coù nhieàu nguyeân nhaân khaùch quan. Chaúng han, do

Moät chieác Volvo saùng loaùng giöõa trôøi Thu.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D9

Khi xe thaû doác maø duøng thaéng ñeå haõm toác ñoä, ñoù cuõng laø luùc khoâng neân duøng O/D.

Ngoaïi tröø nhöõng ñoà duøng caàn thieát trong tröôøng hôïp nguy caáp, thuøng xe neân ñeå troáng ñeå giaûm bôùt troïng taûi, giuùp xe di chuyeån ñôõ hao xaêng trong thôøi buoåi ñaét ñoû naøy.

thöôøng xuyeân chöù gì? Ñuùng laém. Neáu coù theå thay nhôùt thöôøng xuyeân hôn ñoøi hoûi cuûa nhaø saûn xuaát laïi caøng toát. Traùnh cho xe rôi vaøo tình traïng noùng maùy (overheat) baèng caùch thöôøng xuyeân kieåm tra nhôùt vaø nöôùc Coolant. Thay bu-gi, maøng loïc khí, heä thoáng daây keùo (timing belts) cuõng nhö caùc vaät duïng khaùc theo thôøi bieåu chæ daãn trong saùch kim chæ nam. Söûa ngay nhöõng choã truïc traëc khi môùi xuaát hieän tröôùc khi noù phaù ra thaønh nhöõng chöùng beänh hieåm ngheøo. Ñoù laø nhöõng ñieàu caàn thieát Ñöôøng saù baèng phaúng, laïi coù hoa thôm coû laï beân ñöôøng, laùi xe trong vaø töông ñoái ñôn giaûn. Phaàn nhöõng ñieàu kieän nhö theá naøy thaät quaù tuyeät. Baïn coù theå baät O/D leân döôùi ñaây xin daønh ñeå noùi veà ñeå haï soá voøng quay trong maùy cho ñôõ toán xaêng. moät boä phaän phöùc taïp vaø ñaét tieàn hôn ôû trong xe, ñoù laø baûo tai naïn, do khuyeát ñieåm moät yeáu toá khaùc - chaúng haïn, veä vaø baûo trì hoäp soá. trong luùc cheá taïo, khuyeát xe khoâng söû duïng laâu ngaøy, ñieåm veà thieát keá. . . Trong ñaäu trong moät choã coù nhieàu BOÄ PHAÄN PHÖÙC TAÏP, nhöõng ñieàu kieän khoa hoïc kyõ aåm ñoä cuõng hay bò hö hôn ÑAÉT TIEÀN NHAÁT TRONG thuaät vaø söï caïnh tranh raùo nhöõng xe ñöôïc söû duïng XE rieát nhö hieän nay, caùc khuyeát thöôøng xuyeân. Coù ngöôøi ví von nhö theá ñieåm khaùch quan ñoù töông Tuy nhieân, thieáu saên soùc naøy: Hoäp soá laø moät trong ñoái ít. Nhöng phaàn lôùn laø do baûo trì laø lyù do lôùn nhaát gaây nhöõng boä phaän phöùc taïp nhöõng lyù do chuû quan, nhö ra truïc traëc. Noùi chuyeän veà nhaát vaø vì theá keùm tin caäy caùch söû duïng xe. Thí duï, baûo trì thì chæ khi naøo ñöôøng nhaát ôû trong xe. Noùi nhö vaäy thöôøng xuyeân söû duïng xe ñi phoá khoâng coøn boùng xe laên coù leõ hôi bi quan, nhöng nhöõng quaõng ngaén maø khoâng baùnh, khi ñoù môùi heát ñeà taøi khoâng phaûi laø khoâng coù lyù do. kòp thôøi giôø Warmup (roà maùy maø thoâi, phaûi khoâng caùc baïn? Laø vì, söûa choã hoäp soá raát cho aám tröôùc khi laên baùnh) Vaäy caùi gì laø yeáu toá quan phöùc taïp vaø maéc tieàn. Hôn dó nhieân laøm cho ñaàu maùy troïng nhaát trong vieäc baûo veä theá nöõa, noù coøn laø nguyeân ñoaûn thoï hôn. Söï aên moøn laø vaø baûo trì xe? Thay nhôùt Tieáp trang D10

DAT


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Xe Hôi Baûo veä hoäp soá khi laùi xe Tieáp trang D9

nhaân ñöa xe ñeán choã keùm an toaøn - chaúng haïn hoäp soá hö coù theå khieán cho chieác xe vaãn laên khi baïn ñaõ gaøi thaéng ôû chöõ P (Parking) hoaëc chöõ N (Neutral, soá khoâng). Treân trang baùo naøy, coù laàn chuùng ta ñaõ trình baøy cô caáu cuûa hoäp soá. Nay xin noùi ñeán nhöõng chuyeän ñôn giaûn vaø thöïc tieãn hôn, ñoù laø laøm sao ñeå baûo veä hoäp soá, cuï theå laø giöõ cho hoäp soá khoûi bò toån haïi vaø phuc vuï beàn bæ laâu daøi. Tìm hieåu nguyeân nhaân gaây toån haïi hoäp soá Phaàn lôùn truïc traëc veà hoäp soá xaûy ra sau khi hoäp soá bò quaù noùng (overheat). Khi xe chôû naëng, chaúng haïn nhö phaûi keùo moät caùi trailer naëng neà ñaèng sau, ñi laïi laéc lö trong tuyeát, vöøa chaïy vöøa ngöøng trong luùc keït xe. . . laø nhöõng tröôøng hôïp ñieån hình khieán hoäp soá bò Overheat. Noùi tôùi tuyeát, Phaïm Ñình khoâng theå khoâng nhôù laïi kinh nghieäm caù nhaân trong nhöõng muøa Noel Traéng khi coøn ôû Canada. Roà ga ñöa xe ra khoûi vuõng tuyeát tröôùc nhaø laø caû moät kyø coâng. Leân ga quaù gaét vaø quaù laâu maø xe chöa laên baùnh ñöôïc laø moät cöïc hình ñoái vôùi taøi xeá, vaø laø söï tra taán daõ man ñoái vôùi boä phaän soá. Khoâng caån thaän, xe coù theå chaùy hoäp soá nhö chôi. Ruùt kinh nghieäm cuûa nhöõng ngöôøi ôû xöù tuyeát, chuùng ta khoâng neân roà ga quaù laâu khi xe khoâng theå laên baùnh. Thay daàu hoäp soá Chuùng ta caàn phaûi bieát raèng, vaän haønh ôû nhieät ñoä cao, daàu hoäp soá trôû neân chaùy noùng, maát daàn tính nhôøn, bò oxít hoùa, ñoùng thaønh töøng lôùp vaåy caën beân trong hoäp soá. Caùc boä phaän phuï thuoäc nhö caùc ñöôøng haøn baèng cao su, gasket beân trong hoäp soá chòu noùng mieát, trôû neân gioøn deã vôõ, laøm ræ daàu. Vì theá caàn phaûi kieåm tra daàu hoäp soá thöôøng xuyeân. Daàu quaù ít hoaëc quaù nhieàu trong bình ñeàu gaây toån haïi hoäp soá. Luoân luoân kieåm tra choã

ñaäu xe moãi saùng: Tìm veát daàu loang döôùi gaàm xe, treân neàn xi maêng. Neáu thaáy coù veát loang treân neàn, caàn phaûi ñaëc bieät löu yù, duø ñoù laø nöôùc Coolant, nhôùt maùy, daàu tay laùi, hay daàu hoäp soá. Bôûi vì, baát cöù moät loaïi chaát loûng naøo ræ gioït cuõng ñeàu laø nghieâm troïng, ñoøi hoûi phaûi ñöôïc saên soùc ngay baèng baøn tay chuyeân moân. Neáu kieåm tra maø thaáy löôïng daàu trong bình coøn quaù thaáp, aáy laø daáu chæ daàu ñaõ bò roø ôû ñaâu ñoù. Caàn phaûi ñöôïc thôï chuyeân moân saên soùc ngay. Daàu khoâng hao caïn, nhöng ñaõ chuyeån sang maøu naâu ñaäm, thay vì maøu ñoû töôi, ñoù laø luùc phaûi thay. Caàn theo höôùng daãn trong saùch kim chæ nam ñeå bieát lòch trình thay daàu vaø loaïi daàu thích hôïp phaûi söû duïng. Ñoàng thôøi, xin nhôù raèng daàu trong boä hoäp soá töï ñoäng khoù suùc ra heát - maø coøn ñoïng laïi khoaûng 40% daàu cuõ trong Torque Converter. Nhö ñaõ noùi trong moät soá baøi caùch ñaây ít laâu, chuùng ta coù theå taïm haøi loøng neáu chæ ñuû giôø thay löôïng daàu beân ngoaøi Torque Converter. Nhöng cuõng chính vì theá, chuùng ta caàn phaûi thay daàu hoäp soá thöôøng xuyeân hôn. Neân nhôù laø chæ duøng loaïi daàu hoäp soá thích hôïp ñöôïc keâ ra töôøng taän trong saùch kim chæ nam ñi theo xe. Duøng daàu khoâng thích hôïp coù theå laøm chaùy hoäp soá. Baûo veä hoäp soá khi laùi xe Ñieàu khieån xe coù hoäp soá töï ñoäng, chuùng ta thöôøng ít khi chuù yù tôùi söï hieän dieän cuûa hoäp soá. Nhö moät keû giuùp vieäc trung thaønh, hoäp soá töï ñoäng aâm thaàm laøm coâng taùc cuûa mình trong khi xe laên baùnh. Vì theá, chuùng ta laïi caøng caàn phaûi ñaëc bieät thaän troïng ñeå ñöøng ñi tôùi choã queân haún ngöôøi baïn trung thaønh naøy trong khi laùi xe. Sau ñaây laø moät soá ñieàu caàn löu yù: - Ñöøng bao giôø gaït caàn veà soá de (R) hay Parking (P) khi xe chöa ngöøng haún laïi. - Ñöøng bao giôø gaït caàn veà P khi ñoàng hoà chæ voøng quay trong maùy (rpm) coøn cao hôn möùc xe noå khoâng nhaán ga. (Idle) - Luoân luoân giöõ chaân treân baøn thaéng khi chuyeån caàn gaït veà P.

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

Khi xe bò hö doïc ñöôøng, buoäc phaûi goïi xe keùo, xin nhôù ñieàu sau ñaây: Ñöøng bao giôø ñeå cho 2 baùnh ñaåy (drive wheel) chaïy raø treân maët ñaát trong luùc xe bò keùo. Chaúng haïn, neáu xe cuûa baïn thuoäc loaïi Front Wheel Drive - töùc laø hoäp soá vaän haønh 2 baùnh tröôùc, coøn 2 baùnh sau chæ ñöôïc loâi theo - thì 2 baùnh tröôùc phaûi gaùc leân treân xe taûi (tow truck), coøn 2 baùnh sau coù theå chaïy raø treân maët ñöôøng. Ñaây laø moät nguyeân taéc quan troïng maø caùc taøi xeá xe keùo phaûi bieát. Nhöng neáu hoï khoâng bieát, thì chuùng ta chuû nhaân nhöõng chieác xe bò keùo - caàn phaûi bieát vaø yeâu caàu taøi xeá tow truck laøm ñieàu ñoù ñeå baûo veä taøi saûn cho Neân nhôù, chôø xe ngöøng haún laïi, môùi chuyeån caàn gaït veà chöõ P (Parking). Khoâng bao giôø ñieàu khieån caàn mình. gaït khi xe coøn laên baùnh.

Söû duïng soá Overdrive (O/ D) Noùi chung, ñaây laø soá cao nhaát trong heä thoáng caàn soá. Trong caùc xe coù hoäp soá töï ñoäng, caàn gaït coù 3 soá, coøn Overdrive chính laø soá thöù tö, söû duïng khi xe chaïy ôû vaän toác cao. Overdrive cho pheùp bloác maùy vaän haønh vôùi soá voøng quay thaáp (xem ñoàng hoà chæ RPM - Revolutions Per Minute) trong luùc xe chaïy ôû vaän toác cao, ñeå tieát kieäm xaêng. O/D chæ nhaém muïc ñích ñoù. Khi baät O/D, chuùng ta cho pheùp boä phaän hoäp soá ñöôïc chuyeån vaøo traïng thaùi Overdrive khi xe ñaït tôùi moät vaän toác naøo ñoù (thöôøng laø 3040 mph tuøy troïng löôïng ngöôøi vaø haøng hoùa maø xe phaûi taûi theo luùc ñoù.) Khi taét O/D, chuùng ta giôùi haïn hoaït ñoäng cuûa boä phaän soá tôùi möùc soá 3 laø toái ña. Nhö vaäy, khi naøo neân duøng O/D? Trong nhöõng ñieàu kieän laùi xe bình thöôøng, xe coù theå chaïy ñeàu ñaën vôùi moät vaän toác ít nhaát 35 mph, nhaát laø treân xa loä, chuùng ta neân baät O/D. Nhöng, tuyeät ñoái khoâng duøng O/D trong nhöõng tình traïng sau ñaây: Khi keït xe khieán xe chaïy trong tình traïng Stop-and-Go (vöøa chaïy vöøa ngöøng), khi xe phaûi chôû naëng, khi phaûi keùo theo moät caùi trailer, khi xe chaïy döôùi 35 miles, khi xe leân doác, vaø caû khi xe xuoáng doác maø chuùng ta muoán haõm bôùt vaän toác baèng caùch ñaïp thaéng. . . Trong nhöõng tröôøng hôïp naøy,

Ñeå baûo veä hoäp soá, xe leân doác, khoâng neân duøng Overdrive. (O/D)

neáu ñeå O/D hoäp soá phaûi laøm vieäc lieân tuïc - ñoåi sang soá 4 (overdrive) roài laïi chuyeån veà soá 3 ñeå thích öùng vôùi vaän toác. Caàn phaûi taét O/D ñeå khoûi laøm hoäp soá Overheat. KEÁT LUAÄN Giôø vui naøo cuõng coù luùc taøn, nhieàu chuyeän caùch maáy cuõng phaûi tôùi choã ngöng. Chöa noùi heát chuyeân veà hoäp soá, Phaïm Ñình vaãn buoäc phaûi ngöng nôi ñaây. Ñeå thay cho lôøi keát, chæ xin nhaéc nhôû moät ñieàu: Hoäp soá laø moät boä phaän quan troïng, phöùc taïp, vaø söûa chöõa raát ñaét tieàn, neân khi mua laïi xe cuõ, caàn phaûi raø kyõ lyù lòch cuûa xe. Ñöøng bao giôø mua laïi chieác xe ñaõ töøng ñöôïc duøng ñeå cho möôùn. Caàn phaûi hoûi chuû nhaân veà hoäp soá: Coù söûa bao giôø chöa, ñaõ thay boä hoäp soá môùi hay môùi chæ rì biu

(rebuild). . .? Taïi Hoa Kyø, luaät phaùp boù buoäc chuû nhaân phaûi noùi thaät, baèng khoâng söï mua baùn khoâng coù hieäu löïc neáu ngöôøi mua khaùm phaù thaáy coù truïc traëc sau naøy. Neáu gaëp xe ñaõ töøng coù trôû ngaïi veà hoäp soá, hoaëc hoäp soá ñaõ ñöôïc rebuild. . . chuùng ta chaúng neân maát coâng traû giaù, cöù nhìn veà phía khaùc laø nheï loøng hôn caû. Tieän ñaây, xin noùi theâm ñoâi chuùt veà Rebuild. Rebuild hoäp soá - hoaëc baát cöù boä phaän naøo khaùc trong xe - töï noù khoâng phaûi laø ñieàu khoâng neân laøm. Nhieàu hoäp soá hoaëc ñaàu maùy ñöôïc Rebuild maø vaän haønh coøn toát hôn tình traïng nguyeân thuûy. Coù ñieàu laø, chuùng ta khoâng bieát tay ngheà cuûa ngöôøi thôï Rebuild ra sao - coù thöïc söï laønh ngheà hay chæ laø tay mô? Ñi mua laïi xe

cuõ, neân traùnh nhöõng tröôøng hôïp Rebuild cho nheï mình laø vì theá. Chuùng ta ñang böôùc vaøo muøa Ñoâng, taïi nhieàu nôi tuyeát ñaõ rôi traéng xoùa phoá phöôøng. Ñaõ töøng laø ngöôøi ôû vuøng laïnh, Phaïm Ñình xin chia seû vôùi caùc baïn giôø naøy ñang phaûi laùi xe treân tuyeát, di chuyeån giöõa tuyeát. . . Ñaây laø luùc chuùng ta phaûi kieân nhaãn vaø thaän troïng hôn ñeå giöõ gìn chieác xe thaân yeâu. Ngoaøi ñieàu baát tieän ñoù ra, thì tuyeát thaät laø deã thöông. Vaø treân taát caû, tuyeát laø bieåu töôïng cuûa Noel, moät muøa leã tuyeät vôøi ñoái vôùi raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta. Merry Christmas and Happy New Year. Phaïm Ñình dinhcpham@yahoo.com

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D11

.3”

DAT

Want to be in tune?

Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends. We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $50 or 1 year for $60 Name: Address: Phone number: E-mail: Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street Westminster, CA 92683


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D13

.3”

DAT


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

DAT


THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ SAÙU - SOÁ 7314 - 16 thaùng 12, 2005 (16 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

FRIDAY, DECEMBER 16, 2005

.3”

BAÙ N NHAØ

NHAØ BAÙ N

BAÙ N NHAØ

NHAØ BAÙ N

Quaûng caùo mua baùn nhaø, vay nôï, treân

Trang Ñòa oác Nhaät baùo

Ngöôøi Vieät höõu hieäu nhaát

Trang Nhaø Ñaát Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

(714)

BAÙ N NHAØ

NHAØ BAÙ N

To Your Needs ng nghe nhöõng gì quí vò muoán Laéistens ggressive Action Plans huøng maïnh daïn raát laø nhanh Anh egotiate The Best Deals Noùi veà traû giaù khoâng ai baèng chieve Your Total Satisfaction chò raát haøi loøng vaø toaïi nguyeän Anh SUPERSTARS

Lana 714-345-5262 REALTOR

DAT

Email: lana@c21lana.com FREE - FREE - FREE

Goïi cho Lana ñeå bieát giaù trò cuûa caên nhaø quí vò laø bao nhieâu

NV2005-1216  
NV2005-1216