Page 1

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ngaùn! THUAÄN PHAN/Ngöôøi Vieät Maáy ngaøy qua, dö luaän vaø caùnh baùo chí taïi Vieät Nam nhö soâi leân sau khi cô quan ñieàu tra cuûa boä coâng an khaùm phaù ra 5 caàu thuû chuû choát cuûa ñoäi boùng troøn U 23 Vieät Nam baùn ñoä trong hai traän ñaáu gaëp Mieán Ñieän vaø Malaysia taïi SEA Games 23 vöøa qua toå chöùc ôû Philippines. Trong giaûi naøy, U23 VN ñoaït huy chöông Baïc sau khi thua U 23 Thaùi Lan trong traän chung keát. Chöa heát, cô quan ñieàu tra coøn phanh phui moät kyù giaû theå thao laøm “moâi giôùi” trong vuï mua baùn ñoä. Thaät tình maø noùi, vôùi baûn thaân toâi caâu chuyeän “boä nguõ” caàu thuû goàm Vaên Quyeán, Vaên Tröông, Haûi Laâm, Baät Hieáu vaø Quoác Vöôïng ñang bò ñaët vaøo voøng nghi vaán baùn ñoä ôû SEA Games 23 khoâng heà gaây cho toâi cuù soác naøo - nhö haøng trieäu ngöôøi daân Vieät Nam ñang “bò” hieän nay. Taïi sao? Chaúng coù gì gheâ gôùm caû, duø toâi khoâng heà coù pheùp thaùnh naøo ñeå bieát tröôùc chuyeän naøy, thaäm chí cuõng nhö bao ngöôøi khaùc, toâi ñaõ bò löøa moät caùch cay ñaéng trong nhöõng traän caàu baùn ñoä ôû SeaGames 23 vöøa keát thuùc, maø ñôn giaûn laø vì toâi chaùn ngaùn tröôùc tình caûnh boùng ñaù Vieät Nam ñeán taän coå roài. Vôùi toâi, baây giôø phanh phui ra ai mua ñoä, ai baùn ñoä cuûa khoâng laøm toâi ngaïc nhieân chuùt naøo.

Toâi daùm töï nhaän laø moät trong nhöõng ngöôøi haâm moä cuoàng nhieät nhaát cuûa boùng ñaù Vieät Nam, keå töø naêm 1995, khi moät theá heä vaøng cuûa boùng ñaù Vieät Nam xuaát hieän vôùi nhöõng Huyønh Ñöùc, Ñoã Khaûi, Hoaøng Böûu... vaø sau ñoù, toâi ñaët Vaên Quyeán vaøo chính giöõa traùi tim ñam meâ boùng ñaù cuûa mình... vaø luoân doõi theo tin töùc nhöõng chuyeán taäp huaán taän beân Taây beân Taøu cuûa ñoäi tuyeån... baûn thaân toâi cuõng ñaõ töøng coù dòp troø chuyeän vôùi caùc huaán luyeän vieân tröôûng ñoäi tuyeån Vieät Nam laø ngöôøi ngoaïi quoác nhö Weigang (Ñöùc), Collins Murphy (Anh), Dido (Brazil) vaø caû oâng Alfred Riedl (AÙo)... taát caû laø vì toâi quaù meâ ñoäi tuyeån boùng ñaù Vieät Nam. Baây giôø thì sao? Toâi vaãn coøn ñoù nieàm ñam meâ cuûa mình, nhöng vôùi moät ñieàu kieän, toâi tin haøng trieäu Fan boùng ñaù Vieät Nam cuõng ra ñieàu kieän nhö toâi laø: Haõy vaïch maët vaø chæ chính xaùc ai ai ñaõ coù “baøn tay nhuùng chaøm”, maø toâi chaéc laø neáu laøm tôùi nôi tôùi choán - seõ thaáy teân nhöõng vò trong Lieân Ñoaøn Boùng Ñaù Vieät Nam (VFF), ít ra laø coù lieân ñôùi vì traùch nhieäm. Maáy ngöôøi naøy, luoân tung hoûa muø ñoå loãi cho caàu thuû khi gaëp chuyeän... Toâi thaáy maéc cöôøi cho caùi chuyeän oâng Vuõ Tieán Thaønh, cöïu huaán luyeän vieân phoù ñoäi tuyeån Vieät Nam bò baét, ngay tröôùc SEAGames 23 chæ vì boài döôõng troïng taøi 20 trieäu

Noãi gian nan mua veù taøu veà queâ aên Teát Tieáp trang A8

chieác aùo laïnh, nghóa laø anh ta cuõng ñaõ ôû ñaây suoát ñeâm qua. Göông maët anh taùi ñi coù theå do thöùc traéng ñeâm meät moûi maø cuõng coù theå chöa heát côn noùng giaän veà söï phi lyù, bôûi anh chìa ra taám ticket soá 585 ra nhö laøm chöùng cho lôøi noùi... Anh keå, nhaân vieân baùn veù baûo raèng ngaøy 26 thaùng Chaïp khoâng coøn veù ga Dieâu Trì, maø chæ coøn... duy nhaát moät veù vaøo ngaøy 25, sôùm hôn ngaøy anh döï tính leân taøu moät ngaøy. Anh baät leân tieáng ruûa, vì anh khoâng chæ veà moät mình maø coøn coù vôï vaø con. Ñöùa con anh hôn moät tuoåi, phaûi ñi xa ñeán vaäy môùi ñöôïc veà thaêm queâ caû noäi laãn ngoaïi laàn ñaàu tieân trong ñôøi, neân khoâng theå naøo ñoùn xe ñoø maø veà ñöôïc, maø ñaâu phaûi anh muoán veà luùc naøo laø veà. Anh baûo theâm, luùc naõy ra mua caø pheâ, coù moät tay coø hoûi anh veà ñaâu seõ coù veù, nhöng phaûi chòu giaù ñaét hôn khoaûng 3 ñeán 4 laàn... Chaéc ñaønh phaûi mua veù chôï ñen. Vaãn chöa heát giaän döõ, anh baûo hoâm nay laø ñaàu tuaàn, anh phaûi xin nghæ ñeå chôø mua veù, (anh ñang laøm vieäc ôû Khu cheá xuaát Taân Taïo) nhö vaäy laø laø maát khoaûng 100,000 ñoàng tieàn löông. Tha phöông caàu thöïc, töï xoay xôû nuoâi vôï con, vôùi anh coù leõ, moät vaøi ngaøn ñoàng cuõng laø ñaùng chaét chiu, noùi gì ñeán soá tieàn gaáp ba gaáp boán maø anh phaûi traû cho veù chôï ñen, maø leõ ra anh ñaâu phaûi maát tieàn moät caùch oan uoång nhö vaäy... Nhoùm saùu coâ gaùi vaø chaøng sinh vieân “phôø phaïc” kia laäp töùc “hoäi yù.” Neáu heát veù ga Dieâu Trì, Quaûng Ngaõi, caû boïn seõ chaáp nhaän mua veù xuoáng ga Hueá roài ñoùn xe ñi ngöôïc

veà queâ cuõng ñöôïc, taát nhieân laïi phaûi ñoäng vieân nhau baèng moät caâu “mieãn veà tôùi nhaø aên teát nhö yù laø “ok”! Nhöng... Moät chaøng sinh vieân khaùc,ñi mua veù moät mình, naõy giôø ngoài im laëng, choïn ñuùng thôøi ñieåm gaây caán nhaát ñeå leân tieáng baèng gioïng Hueá nhoû nheï tieát loä moät chi tieát heát söùc... ñoäng trôøi. Veù taøu veà Hueá coøn, nhöng chæ coøn veù toa giöôøng naèm, vôùi giaù 630,000/veù. Toâi hoûi moät thaùng nhaø göûi voâ cho bao nhieâu tieàn, chaøng sinh vieân cöôøi hieàn cho bieát chæ 500,000 ñoàng, coøn caäu phaûi ñi laøm “gia sö” kieám theâm... Vì ñònh mua veù gheá “cöùng” ñoä khoaûng treân döôùi 300,000 ñoàng neân caäu khoâng ñem theo ñuû tieàn... ñaønh phaûi göûi laïi giaáy caên cöôùc, ticket chôø moät ngöôøi baïn ñem tieàn ñeán cho möôïn. Caäu thôû daøi, bieát laøm sao baây giôø, mieãn ñöôïc veà nhaø aên Teát laø möøng laém roài, moät naêm caäu chæ veà queâ moät laàn vaøo dòp naøy... Khoûi keå, moïi ngöôøi cuõng coù theå hình dung caûnh nhoán nhaùo cuûa nhoùm saùu coâ vaø moät chaøng sinh vieân kia... Hoï laäp töùc... khoûe haún leân, neùt meät moûi tan bieán treân göông maët vaø thay vaøo ñoù laø noãi lo laéng cao ñoä vì ñaõ saép ñeán löôït mình ñeán quaày baùn veù maø... tieàn thì khoâng ñuû. Theá laø, ai coù ñieän thoaïi di ñoäng thì moùc ra goïi töùc thôøi ñi ñaâu ñoù, coøn ai chöa saém ñöôïc ñieän thoaïi caàm tay thì lao voâ böu ñieän naèm ngay trong nhaø ga... Maø nghe ñaâu, suoát maáy hoâm nay, ñieän thoaïi ôû ñaây bò ngheõn maïch lieân tuïc vì soá ngöôøi goïi ñi töø ga quaù ñoâng...

Thö Saøi Goøn “Toâi ñaõ sai laàm vì thöôøng ñoå loãi cho ngoaïi caûnh maø khoâng bieát raèng caàu thuû cuûa mình “xaáu” töø taâm. Coù leõ toâi phaûi xem xeùt laïi toaøn boä traän ñaáu cuûa VN taïi SEA Games 23. Khoâng chæ rieâng traän ñaáu vôùi Mieán Ñieän hay Malaysia maø caû traän chung keát vôùi Thaùi Lan. Toâi daùm chaéc raèng, thaát baïi cuûa U.23 VN trong traän ñaáu cuoái cuøng laø do nhieàu caàu thuû ñaõ khoâng “saün saøng” ñaù traän chung keát. Thaùi Lan hôn chuùng ta haún moät caùi ñaàu, hoï cuõng treû nhöng chuyeân nghieäp hôn caàu thuû VN caû trong laãn ngoaøi saân coû. Caùc caàu thuû VN haàu heát chæ nghó ñeán tieàn thöôûng. Chöa thi ñaáu, hoï ñaõ baøn nhau seõ ñi nghæ ôû ñaâu, mua saém nhöõng thöù gì. Ñoâi khi toâi ñaõ töï hoûi, Toå quoác Vieät Nam chieám bao nhieâu phaàn traêm trong traùi tim nhöõng con ngöôøi treû tuoåi aáy? Toâi mong laém, keát luaän cuûa cô quan coâng an khoâng phaûi laø söï thaät nhöng hy voïng naøy cuõng chæ laø hy voïng quaù nhoû nhoi maø thoâi! Thaät khoâng töø naøo dieãn taû ñöôïc noãi buoàn cuûa toâi luùc naøy. Nhöõng caàu thuû maø toâi tin töôûng nhaát ñaõ laøm moät ñieàu cöïc kyø ngu ngoác vaø raát ñaùng hoå theïn.” (Alfred Riedl, huaán luyeän vieân tröôûng ñoäi tuyeån boùng troøn Vieät Nam)

Theo nghi vaán cuûa cô quan ñieàu tra, khi ñeán phi tröôøng Taân Sôn Nhaát, tuyeån thuû Vaên Quyeán khoâng leân chuyeán bay ra phía Baéc, maø ôû laïi Saøi Goøn chôø nhaän tieàn. Quyeán ñang nghó gì luùc aáy? Hình: Thuaän Phan/Ngöôøi Vieät

ñoàng. Neáu cöù tieáp tuïc nhö theá, thì boùng ñaù Vieät Nam seõ khoâng coøn moät vò laõnh ñaïo ñoäi boùng naøo xuaát hieän caû, vì phaûi ngoài trong nhaø ñaù. Moãi

traän ñaáu ôû V-league vaø Haïng nhaát, tröôùc khi coù tieáng coøi giao banh, caùc ñoäi boùng ñeàu phaûi boài döôõng cho troïng taøi. Quan troïng laø beân naøo cho

nhieàu, beân naøo cho ít maø thoâi... Caùch ñaây chuïc naêm, oâng Weigang sau moät traän ñaáu cuûa ñoäi tuyeån Vieät Nam ñaõ chæ ñích danh 4 caàu thuû noùi: “Anh naøy, anh naøy, anh naøy vaø anh naøy baùn ñoä!” Nhöng roài boán caàu thuû ñoù “laäp coâng chuoäc toäi” ôû ngay traän ñaáu sau ñoù, thì moïi chuyeän ñöôïc boû qua... Trong soá ñoù, coù caû caàu thuû ñöôïc lieät Baät Hieáu vaø Quoác Vöôïng, hai trong vaøo haøng ... “huyeàn” soá nhöõng caàu thuû bò nghi vaán “baùn thoaïi cuûa boùng ñaù ñoä”. Hình: Thuaän Phan/Ngöôøi Vieät Vieät Nam baây giôø. Gheâ gôùm nhaát laø traän thua caàu thuû thuoäc theá heä vaøng “traéng trôïn” cuûa ñoäi tuyeån ñoù ñang ñöôïc coi laø ngöôøi VN treân saân Haøng Ñaãy, Haø ñang moùc noái trong vuï “boä Noäi tröôùc Singapore trong nguõ” ñang gaây “soác” thieân traän chung keát Tiger Cup haï. Caàu thuû naøy thuoäc boùng 1999 maø khi ñoù haøng trieäu Soâng Lam Ngheä An, töøng bò ngöôøi Vieät Nam ñang chuaån baét vì toäi ñaùnh baïc... Theo bò aên möøng, vì tin chaéc toâi, ñoù chính laø Nguyeãn Phi khoâng coù chuyeän thaát baïi... Huøng - ngöôøi coù cuù suùt cöïc Thuû moân Tieán Anh, ngöôøi ñaõ ñeïp töø phía bieân traùi ñoäi ñeå caàu thuû Sisakuma cuûa tuyeån, ñöôïc coi laø “phaùt Singapore ghi baøn baèng... caùi hieän sau cuøng” cuûa theá heä löng laõng xeït, sau ñoù bieán “caàu thuû vaøng”. Chuùng ta maát taêm - maø khoâng nghe haõy chôi tieáp troø “GUESS nhaéc ñeán chuyeän bò tröøng WHO” trong danh saùch caùc nhaø baùo theå thao nheù! phaït... Noùi vaäy thoâi, chöù cöù ñoaùn Taát nhieân trong traän thua ñoù, khoâng chæ coù moãi anh ta hoaøi thì cuõng seõ coù luùc... laø ñaùng ngôø... Chính vì theá, traät laát. Toát nhaát laø cöù nhö sau ñoù ngöôøi ta noùi ñeán “Baûn oâng Alfred Riedl noùi raèng: danh saùch ñen” lieät keâ ñaày “Toâi luoân tin, khoâng ai laøm ñuû danh taùnh cuûa nhöõng chuyeän ñoù, haõy ñôïi ñeán luùc tuyeån thuû boùng ñaù quoác gia cô quan chöùc naêng coâng boá baùn ñoä, trong soá ñoù, coù nhieàu danh saùch laø hay nhaát! Tuy nhieân, hieän nay moïi caàu thuû laø thaàn töôïng cuûa toâi. Nhöng tôùi taän hoâm nay, ngöôøi ñang noùi ñeán nhöõng ngöôøi haâm moä vaãn coøn phaûi nhaø baùo theå thao coù maët ôû ñoaùn giaø ñoaùn non ai coù teân Phillippines saép tôùi seõ bò trong ñoù, moãi khi nhaéc laïi thaåm vaán, ñoù laø S.H cuûa Baùo TT, T. cuûa baùo SGGP... chuyeän naøy... Vaø baây giôø, moät trong soá Haõy chôø xem!

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

DAT

Ngheä An: Nhieàu ngöôøi maéc beänh laï, ñi lang thang trong ñeâm khuya NGHEÄ AN - Haøng traêm ngöôøi daân ôû taïi baûn Naït, xaõ Chaâu Cöôøng, huyeän Quyø Hôïp, tænh Ngheä An, maáy thaùng qua soáng trong taâm traïng lo laéng, sôï haõi bôûi gaàn chuïc ngöôøi trong baûn ñang khoûe maïnh ñoät nhieân maéc nhöõng chöùng beänh kyø laï. Ngöôøi thì maát nguû trieàn mieân; coù ngöôøi ñöùng ngoài cuõng chaúng yeân. Ngöôøi beänh sôï tieáp xuùc, hoï thô thaån ñi quanh laøng hoaëc ra suoái ngoài moät mình. Baùo Tieàn Phong daãn lôøi tröôûng baûn Löông Vaên Vieän cho bieát: “Ñaõ coù 9 ngöôøi maéc beänh laï. Moãi ngöôøi moät kieåu naëng nheï khaùc nhau. Nhöng trieäu chöùng chung laø taâm traïng baát an, maát nguû keùo daøi. Coù ngöôøi leân côn suoát ngaøy noùi laûm nhaûm, ñi lang thang trong ñeâm khuya”. Con ñöôøng nuùi nhaáp nhoâ daãn ñeán caên nhaø cuûa anh Loäc Vaên Haø. “Coù leõ chuù aáy ñi ra suoái roài. Maáy thaùng nay thöôøng vaäy, ñi ra suoái ngoài moät mình haøng giôø ñoàng hoà - Ngöôøi anh vöøa lui cui nhoùm loø vöøa keå - Ban ñaàu chuù Haø thaáy sôï haõi vaø lo laéng voâ côù, aên uoáng thaát thöôøng neân suùt caân, gaày roäc ñi”. Nhöõng ñeâm daøi traèn troïc treân giöôøng khoâng theå chôïp maét ñöôïc ñaõ trôû thaønh cöïc hình ñoái vôùi anh Loäc Vaên Haø töø 2 naêm nay. Beân caïnh, hoaøn caûnh gia ñình anh Vi Vaên Taâm-Löông Thò Thònh coøn khoå hôn nhieàu: Caû vôï laãn choàng ñeàu mang beänh. “Moät buoåi chieàu, anh aáy ñi qua 8 nhaø nhöng chaúng vaøo nhaø ai. Trôû veà, ñoät nhieân tuoân ra nhöõng chuyeän ma quyû. Roài töø ñoù sinh chöùng baát an, lo laéng” - Chò Thònh keå. Nhieàu ñeâm khoâng nguû ñöôïc, anh Taâm heát loanh quanh trong nhaø laïi ra ñöôøng. Gaàn ñaây, heã naèm hoaëc ngoài moät laùt toaøn thaân ñaõ moûi nhöø, leân côn co giaät, ñöùng daäy thì laïi heát. Ñi vieän, ngöôøi ta chaån ñoaùn anh bò

öùc cheá thaàn kinh, ñieàu trò moät thaùng trôû veà baûn Naït, beänh laïi taùi phaùt. Trong khi ngöôøi choàng ñang khoán ñoán vì beänh thì ñeán löôït vôï trôû chöùng. Chò Thònh caûm thaáy meät moûi, toaøn thaân ñau nhöùc vaø khoâ cöùng. “Caøng uoáng thuoác, cô baép toâi caøng co quaép, cöùng nhö que cuûi, raát khoù cöû ñoäng. Theâm vaøo ñoù nhieàu ñeâm thöùc traéng, ñaàu cöù caêng leân vì lo laéng. Khoâng hieåu vì sao”. - Ngöôøi ñaøn baø ngheøo khoå cuùi ñaàu buoàn baõ. OÂng Haø Quyeát Thaéng vöøa ñi ñieàu trò ôû Beänh vieän taâm thaàn Ngheä An veà, ñoâi maét thaát thaàn keå: “Toâi ñang laøm luïng, soáng bình thöôøng thì boãng moät hoâm thaáy choaùng vaùng, ñau ñaàu. Maát nguû trieàn mieân khoâng roõ lyù do. Vaøi naêm nay toâi hay lo sôï. Sôï haõi caû nhöõng ñieàu khoâng roõ raøng. Ví duï, nghe ai noùi chuyeän gì ñoù thì toâi cöù nghó laø ngöôøi ta ñang noùi veà mình, sôï ngöôøi ta laøm haïi mình. Moãi ngaøy, noãi sôï voâ lyù ñoù caøng lôùn daàn, khieán toâi sôï run leân. Trong baûn, nhieàu ngöôøi cuõng maéc beänh nhö toâi”. “Nhöõng luùc ñoù oâng thöôøng laøm gì ?” - Toâi hoûi oâng Thaéng. OÂng yeáu ôùt noùi: “Toâi muoán ñi ñaâu ñoù cho yeân oån. Thaäm chí coù luùc toâi muoán töï töû”. Giaáy ra vieän caáp cho beänh nhaân Haø Quyeát Thaéng (ngaøy 13/2/2005) ghi: Loaïn taâm thaàn phaân lieät. Hieän taïi, oâng Thaéng ñang ñieàu trò ngoaïi truù. Chuû tòch xaõ Chaâu Cöôøng Loâ Vaên Caàm noùi: “Hoâm tröôùc toâi vaøo nhaø moät ngöôøi quen, thaáy anh naøy traàn truoàng ñi laïi trong nhaø. Khi toâi xuaát hieän, anh cuõng chaúng theøm maëc quaàn aùo vaø cuõng khoâng bieåu loä söï ngöôïng nguøng gì”. OÂng Caàm ñöa toâi xem danh saùch beänh nhaân maéc chöùng beänh naøy taïi baûn Naït. Ngoaøi nhöõng ngöôøi toâi vöøa tieáp xuùc keå treân, coøn coù: Loäc Vaên Thoaïi; Vi Thò Mai; Vi Thò Thöông; Loäc Vaên Chung; Vi Thò Taâm. Taát caû coù 9 ngöôøi, ñoä tuoåi töø 31-45.

Teâ giaùc traéng Phi Chaâu.

Haø Noäi: Sinh vieân buoân laäu söøng teâ giaùc gaàn 200 ngaøn ñoâ la

HAØ NOÄI 14-12 - Toøa aùn thaønh phoá Haø Noäi hoâm 13 thaùng 12 ñaõ xöû phaït Nguyeãn Linh Tuøng, moät sinh vieân du hoïc taïi Angola (Phi chaâu) 22 thaùng tuø giam veà toäi buoân laäu söøng teâ giaùc vaøo Vieät Nam vôùi tang vaät laø 2 chieác söøng teâ giaùc trò giaù khoaûng 200 ngaøn ñoâ la khi ñi qua cöûa khaåu phi tröôøng Noäi Baøi vaøo thaùng 10 naêm 2004. Theo bieân baûn giaùm ñònh soá 404 ngaøy 9/12/2004 cuûa Vieän Sinh thaùi vaø Taøi nguyeân sinh vaät thuoäc Vieän Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Vieät Nam keát luaän hai chieác söøng teâ giaùc maø Tuøng mang veà Vieät Nam laø loaïi söøng tröôùc cuûa teâ giaùc traéng phía Nam Ceratotherinmsinrum. Chieác thöù nhaát coù khoái löôïng 5.95 kg, daøi 47 cm, chu vi goác 67.2 cm. Chieác coøn laïi coù khoái löôïng 4.8 Tieáp trang A12 kg, daøi 40 cm, chu vi goác 74.4 cm.

Theo phuï luïc cuûa Coâng öôùc quoác teá CITES phaân loaøi teâ giaùc naøy thuoäc Phuï luïc 11 (kyù ngaøy 16-2-1995). Ngaøy 26 thaùng 1 naêm 2005, tieán haønh ñònh giaù taïi Sôû Taøi chính Haø Noäi, hai chieác söøng treân coù troïng löôïng 10.55 kg trò giaù hôn 2.9 tyû ñoàng (gaàn 200.000 USD). Theo baùo trong nöôùc, Nguyeãn Linh Tuøng laø con trai moät vò nguyeân laø quan chöùc thuoäc ngaønh ngoaïi giao neân vieäc Tuøng ñöôïc ñi du hoïc ôû nöôùc ngoaøi khoâng phaûi laø quaù khoù khaên. Toát nghieäp caáp ba naêm 2000, Tuøng chuaån bò hoïc tieáng cho vieäc ñi theo dieän xuaát khaåu lao ñoäng sang Angola cuøng anh trai ñang laøm vieäc taïi ñaát nöôùc naøy. Sau hai naêm lao ñoäng taïi Angola, keá hoaïch du hoïc cho caäu uùt ñaõ ñöôïc gia ñình Tuøng tieán haønh. Thaùng 4/ 2003, Tuøng ñöôïc gia ñình cho theo

hoïc töï tuùc taïi ÑH Fort Elizabert (UPE). Thôøi gian theo hoïc taïi Tröôøng UPE, Tuøng coù quen vôùi David, moät ngöôøi baïn quoác tòch Nam Phi laøm vieäc taïi moät trang traïi gaàn Johannesburg. Tuøng ñaõ mua cuûa David hai chieác söøng teâ giaùc, moãi chieác naëng khoaûng 5kg vôùi giaù 11,000 USD. Thaùng 10 naèm 2004, Tuøng leân maùy bay veà nöôùc “thaêm gia ñình” laàn thöù 16 trong naêm cuøng vôùi caëp söøng teâ giaùc vöøa mua ñöôïc. Taïi cöûa khaåu saân bay quoác teá Noäi Baøi treân chuyeán bay VN791 ñöôøng bay Hong Kong-Noäi Baøi, Tuøng ñaõ bò Haûi quan cöûa khaåu Noäi Baøi phaùt hieän, taïm giöõ. Nhö vaäy, chæ vôùi hai chieác söøng teâ giaùc, neáu ñem veà troùt loït, Tuøng coù theå thu laõi suaát gaáp gaàn 20 laàn Tieáp trang A12


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

CREDIT CHECK

For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745 TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Haø Noäi: Noãi ñau soáng moøn cuûa nhöõng ngöôøi trong xoùm “chaïy thaän” HAØ NOÄI - Vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo khoù ôû Vieät Nam noùi chung vaø Haø Noäi noùi rieâng, bò beänh hieåm ngheøo ñoàng nghóa vôùi vieäc taùn gia baïi saûn vaø caàm chaéc caùi cheát. Hoaøn caûnh cuûa hoï ñöôïc moâ taû sinh ñoäng trong baøi kyù söï cuûa baùo Ngöôøi Lao Ñoäng veà xoùm “chaïy thaän”, nôi maø nhöõng ngöôøi maéc beänh hö thaän phaûi soáng lay laét qua ngaøy chôø cheát. “Ít ai bieát trong moät ngoõ nhoû ngay giöõa Haø thaønh, ñang coù nhöõng ngöôøi soáng laëng leõ, hao moøn nhö nhöõng boùng ma.” Cuoäc soáng cuûa nhöõng con ngöôøi khoâng phaûi ñeå xaây töông lai maø ñeå ñôïi chôø caùi cheát. Hình aûnh chuùng toâi baét gaëp trong phoøng troï ôû ngoõ 84 phoá Coät Côø, quaän Hai Baø Tröng, thaønh phoá Haø Noäi laø anh Phaïm Vaên Chieán ñang naèm. AÙi ngaïi chuùng toâi khoâng bieát laø anh ñang thöùc hay ñang nguû, trong moät traïng thaùi lôø ñôø, taùi nhôït vaø voâ hoàn. Khoù nhoïc laém anh ngoài daäy ñöôïc. Caên nhaø 12 meùt vuoâng keâ 2 chieác giöôøng gheùp vaùn: Moät cho vôï choàng anh, moät cho ngöôøi cuøng chaïy thaän khaùc. Khi bieát chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi laøm baùo, aùnh maét lôø ñôø cuûa anh saùng leân moät chuùt hy voïng, theo suy

nghó cuûa anh ñôn giaûn chæ laø: Leân baùo thì seõ coù nhieàu ngöôøi bieát ñeán vaø coù nhöõng taám loøng haûo taâm giuùp anh vôi khoå. - Vôï anh ñi laøm aø? - Ñi buoân, maø buoân baùn gì, baùn cuû khoai lang ôû coång beänh vieän aáy maø. Hoâm nay trôøi naéng, khoâng bieát coù ai mua khoâng? - Anh noùi maø nhö ngheïn. Anh Phaïm Vaên Chieán queâ ôû huyeän Haûi Haäu, tænh Nam Ñònh. Anh coù vôï vaø sinh ñöôïc moät caäu con trai 5 tuoåi. Haïnh phuùc seõ thaät troøn ñaày neáu nhö anh khoâng baát ngôø dính phaûi caên beänh “chöõa thì khoâng cheát nhöng cuõng khoâng khoûi”. Caàm keát quaû xeùt nghieäm beänh hö thaän treân tay, taát caû suïp ñoå: Söùc lao ñoäng bò taøn phaù, gia ñình chia ly. Ñöùa con nhoû phaûi ôû vôùi baø ngoaïi, hai vôï choàng anh baùn nhaø cöûa, ruoäng vöôøn leân Haø Noäi chaïy chöõa. Vôï anh cöù vaøi tuaàn laïi veà queâ mua khoai mua saén, mang leân luoäc roài haèng ngaøy mang ra baùn ôû beänh vieän. Hoâm naøo trôøi maùt meû, baùn ñöôïc haøng cuõng kieám 15,000-20,000 ñoàng, coøn hoâm naøo eá aåm thì: “Mang veà aên tröø böõa”. Caùch ñaây khoaûng 1 naêm, khi chöa coù baûo hieåm y teá, moãi laàn chaïy thaän toán 200,000 ñoàng, moãi tuaàn

600,000 ñoàng (40 ñoâ la) gia ñình anh ñaõ lao ñao baùn heát gia saûn. May thay, khi coù ñöôïc baûo hieåm y teá, tieàn phí chaïy thaän cho anh ñöôïc “nhaø nöôùc” chi traû, tuy vaäy tieàn chi phí thuoác thang vaãn laø noãi lo lôùn. Hôn 1 naêm trôøi, anh ñaõ soáng hao moøn, thaät khoù coù theå noùi ñöôïc noãi ñau, nieàm tuyeät voïng cuûa moät con ngöôøi soáng khoâng phaûi xaây töông lai maø laø ñeå ñoùn chôø caùi cheát. Keá phoøng anh Chieán laø phoøng anh Nguyeãn Chi Phöông - anh thuoäc lôùp daân nguï cö laâu naêm nhaát trong xoùm chaïy thaän naøy. Ñaõ 7 naêm, hai meï con anh baùm truï ôû ñaây ñeå chôø ngaøy anh cheát. Chuùng toâi vaøo thaêm nhaø anh khi meï anh ñang söûa soaïn gaùnh haøng nöôùc leân chieác xe ñaïp coïc caïch ñi baùn ôû væa heø ñöôøng Giaûi Phoùng. Gaùnh haøng nöôùc cuûa meï anh Phöông moãi ngaøy kieám ñöôïc 15,000-20,000 ñoàng, trang traûi cho cuoäc soáng, thuoác men. Suoát 7 naêm qua, hai meï con vaät loän: Meï giaø vaät loän vôùi gaùnh naëng aùo côm, ngöôøi con chieán ñaáu vôùi beänh taät vaø caû hai soáng vôùi nieàm hy voïng moûi moøn daàn. Coù thôøi ñieåm, khi chöa laøm ñöôïc baûo hieåm maø tieàn baùn nhaø cöûa ruoäng vöôøn mang theo ñaõ heát, moãi tuaàn baø meï phaûi coøng löng gaùnh 600,000 ñoàng tieàn loïc maùu. Ñaõ coù luùc khoâng kieám ñaâu ra tieàn töôûng phaûi ñeå anh naèm chôø cheát. Khi chia tay, anh Phöông noùi moät caâu laøm chuùng toâi nhoùi loøng: “Ñôøi toâi keå nhö heát! Toâi giôø chæ coøn soáng cho meï thoâi. Chæ sôï laù vaøng coøn ñoù maø laù xanh ñaõ ruïng”. Noùi roài anh khoùc. Phoá Coät Côø, thuoäc quaän Hai Baø Tröng coù khoaûng gaàn 100 ngöôøi chaïy thaän nhaân

taïo, hoï soáng taäp trung trong nhöõng khu nhaø troï toài taøn ôû hai ngoõ 80 vaø 84. Ñaõ haøng chuïc naêm nay, haøng traêm ngöôøi veà ñaây ôû troï, chaïy chöõa vaø cheát daàn, cheát moøn. Laâu daàn thaønh ra quen, ngöôøi ta vaãn goïi ngoõ Coät Côø laø “xoùm chaïy thaän nhaân taïo”. Vaøi naêm trôû laïi ñaây khi boä y teá VN coù chính saùch chaêm soùc söùc khoûe cho ngöôøi maéc beänh hieåm ngheøo, beänh nhaân maéc beänh suy thaän maõn cuõng ñöôïc mua baûo hieåm y teá vaø ñöôïc hoã trôï loïc maùu nhaân taïo. Caùc khoaûn tieàn thuoác men, boài döôõng söùc khoûe vaø caùc phuï phí thì ngöôøi beänh phaûi töï chi traû. Caùc beänh nhaân trong xoùm chaïy thaän Coät Côø cuõng nhaän ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc toå chöùc nhaân ñaïo xaõ hoäi. Anh Chieán keå, naêm 2003 caùc nhaø sö ôû Chuøa Quaùn Söù ñaõ quyeân goùp giuùp nhöõng ngöôøi trong xoùm naøy chaïy thaän mieãn phí 3 laàn (khi maø haàu heát nhöõng ngöôøi maéc beänh trong xoùm chöa mua ñöôïc baûo hieåm y teá, phaûi chòu möùc phí 200,000 ñoàng/laàn).

Haø Noäi: Sinh vieân buoân laäu söøng teâ giaùc trò giaù gaàn 200 ngaøn ñoâ la Tieáp trang A10

soá tieàn goác boû ra mua. Tính theo giaù thò tröôøng laäu, con soá naøy coù theå coøn cao hôn raát nhieàu. Ñaây laø loaïi söøng ñoäng vaät hoang daõ quyù hieám, daân gian cho raèng noù coù taùc duïng chöõa ñöôïc raát nhieàu beänh, laõi suaát cao ngaát ngöôûng khieán nhieàu ngöôøi naèm mô cuõng khoâng daùm nghó tôùi. Tuøng voán laø moät sinh vieân coù kinh nghieäm ñi veà giöõa

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 Vieät Nam vaø moät soá nöôùc yeáu... Nam Phi, nôi taäp trung khaù Ñoaøn kieåm tra cuûa Trung phong phuù theá giôùi ñoäng vaät taâm y teá huyeän Quyø Hôïp taïm hoang daõ quyù hieám. keát luaän: Soá beänh nhaân naøy phaùt sinh töø vieäc ngöôøi daân söû duïng nöôùc oâ nhieãm ñeå sinh Ngheä An: Nhieàu hoaït, nguoàn nöôùc naøy traøn töø ngöôøi maéc beänh laï, treân ñoài xuoáng gieáng nöôùc aên”. Giôùi chöùc xaõ cho bieát theâm: ñi lang thang “Doøng Naäm Huoáng baét nguoàn Tieáp trang A10 töø Chaâu Thaønh chaûy veà Chaâu Beänh nhaân Haø Quyeát Cöôøng tröôùc ñaây trong laønh, Thaéng lyù giaûi nguyeân nhaân nay ñaõ chuyeån maøu ñen, ñuïc gaây beänh moät caùch bí hieåm: ngaàu. Bôûi thöôïng nguoàn khai “Ñaàu baûn coù moät caây Boäp coå thaùc thieác böøa baõi. Nöôùc bò oâ thuï. Khoaûng naêm 2000 caây coå nhieãm chaïy qua baûn Naït, daân thuï bò chaët haï. Töø ñoù môùi trong baûn soáng caïnh doøng sinh ra caên beänh naøy”(!?) soâng cuõng bò vaï laây”. Nhöng theo oâng Loâ Vaên Caàm: Ñöùng tröôùc “hoäi chöùng lo “Khaû naêng do uoáng phaûi aâu”, chính quyeàn xaõ Chaâu nguoàn nöôùc oâ nhieãm, sinh Cöôøng vöøa ra söùc tuyeân beänh”. truyeàn traán an ngöôøi daân baûn Cô quan chöùc naêng cho Naït vöøa toå chöùc cöùu trôï nhöõng bieát: “Phía taây baûn Naït giaùp gia ñình coù beänh nhaân maéc xaõ Chaâu Hoàng, phía ñoâng giaùp beänh “nghi laø taâm thaàn”. khu vöïc khai thaùc quaëng thieác Keát quaû xeùt nghieäm vi khe Ñoøi Lieân Hôïp, phía nam khuaån nöôùc cuûa Trung taâm y giaùp khe nöôùc chaûy töø xaõ teá döï phoøng tænh Ngheä An Chaâu Thaønh xuoáng. (maãu nöôùc laáy taïi baûn Naït) Qua kieåm tra thöïc teá baûn keát luaän: Maãu nöôùc khoâng ñaït Naït nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm tieâu chuaån veä sinh cuûa nöôùc naëng. Tyû leä daân soá maéc caùc aên uoáng vaø sinh hoaït. loaïi beänh laø 21.43%. Ñaëc Tuy nhieân cho ñeán nay, bieät trong voøng 3 naêm nay vaãn chöa coù keát luaän chính xuaát hieän moät soá beänh laï thöùc veà nguyeân nhaân gaây nghi beänh taâm thaàn. Ngöôøi beänh ôû baûn Naït. Ngöôøi daân beänh coù traïng thaùi taâm lyù baûn Naït noùi rieâng vaø xaõ Chaâu khoâng oån ñònh, hoang mang Cöôøng noùi chung vaãn ñang vaø sôï seät, da khoâ, ngöôøi gaày nôm nôùp soáng trong noãi lo.

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

Trung Quoác caûnh caùo:

Beänh cuùm gaø coù theå lan maïnh vaøo dòp Teát AÂm Lòch tôùi ñaây BAÉC KINH, Trung Quoác Trung Quoác, töøng ghi nhaän ñöôïc ñeán khoaûng 30 oå cuùm gaø môùi trong naêm nay, hoâm 14-12 cho raèng nöôùc naøy seõ coøn phaûi ñoái phoù vôùi theâm nhieàu oå cuùm gaø môùi khaùc, khi vieäc vaän chuyeån soá gia caàm soáng gia taêng, do nhu caàu tieâu thuï cuûa daân chuùng, vaøo dòp Teát AÂm Lòch tôùi ñaây. Jia Youling, Toång Giaùm ñoác cuûa Sôû Thuù y thuoäc Boä Noâng Nghieäp Trung Quoác, cho bieát khoâng coù tröôøng hôïp cuùm gaø H5N1 môùi naøo, ñöôïc ghi nhaän taïi nöôùc naøy trong voøng 15 ngaøy qua sau khi coù moät loaït tröôøng hôïp cuùm gaø ñöôïc ghi nhaän trong voøng 2 thaùng tröôùc ñoù, tuy nhieân Jia Youling cho raèng khoâng neân toû ra coi thöôøng. Jia noùi tieáp trong moät cuoäc hoïp baùo nhö sau: “Vaãn coù khaû naêng beänh cuùm gaø seõ coøn phaùt trieån trong muøa Ñoâng naêm nay hay muøa Xuaân naêm tôùi vaø chuùng ta vaãn coøn phaûi ñoái phoù vôùi nhieàu söï thöû thaùch lôùn lao trong vieäc kieåm soaùt ñöôïc beänh cuùm gaø naøy.”

Caùc nhaø khoa hoïc hieän nay ñeàu toû ra lo ngaïi laø beänh cuùm gaø coù theå bieán ñoåi, ñeå coù theå laây lan giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, vaø nhö vaäy coù theå ñöa ñeán moät traän ñaïi dòch. Trung Quoác hieän coá gaéng ngaên chaën söï laây lan cuûa beänh cuùm gaø naøy, baèng caùch chuûng ngöøa qui moâ cho baày gaø, leân ñeán 14 tyû con cuûa nöôùc naøy, vôùi moät chieán dòch giaùo duïc ñeå khuyeán khích caùc noâng daân vaø caùc giôùi chöùc ñòa phöông haõy mau maén vaø thaønh thaät baùo caùo caùc tröôøng hôïp cuùm gaø môùi, maø cho tôùi caùch ñaây khoâng laâu hoï vaãn thöôøng che daáu böng bít. Jia noùi tieáp: “Chuùng toâi tieân ñoaùn laø vaøo dòp Naêm Môùi AÂm Lòch tôùi ñaây, möùc tieâu thuï thòt gaø taïi noäi ñòa seõ taêng cao vaø nhö vaäy söï vaän chuyeån gaø seõ dieãn ra taáp naäp, vaø töø ñoù seõ coù theå boäc phaùt caùc oå cuùm gaø môùi taïi Trung Quoác naøy.” Teát AÂm Lòch cuûa AÙ Chaâu seõ laø vaøo cuoái thaùng Gieâng tôùi ñaây. L.T.

KUALA LUMPUR, Malaysia (TH) - Moái baát hoøa giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn ñaõ ñöôïc bieåu loä roõ raøng môùi ñaây trong moät buoåi kyù keát vaên kieän coù söï tham döï cuûa nhaø laõnh ñaïo hai quoác gia naøy. Thuû töôùng Trung Quoác OÂn Gia Baûo (Wen Jiabao) ñaõ khoâng che daáu söï laïnh nhaït cuûa oâng ñoái vôùi thuû töôùng

Nhaät Junichiro Koizumi khi oâng taûng lôø lôøi yeâu caàu cuûa oâng Koizumi laø cho möôïn caây vieát ñeå kyù vaøo baûn vaên kieän chung trong moät buoåi leã ôû thuû ñoâ Kuala Lumpur, Malaysia. OÂng Wen tröôùc ñoù ñaõ töø choái khoâng gaëp rieâng oâng Koizumi taïi cuoäc hoïp thöôïng ñænh vì söï giaän döõ tröôùc vieäc oâng Koizumi thöôøng xuyeân

Taân Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Nam Haøn nhaän nhieäm vuï

OÂng Alexander Vershbow (giöõa), taân ñaïi söù Hoa Kyø taïi Nam Haøn, duyeät qua ñoäi gaùc danh döï cuûa caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Lieân Hieäp Quoác, trong moät buoåi leã hoâm 14 Thaùng Möôøi Hai taïi caên cöù quaân söï Yongsan cuûa Hoa Kyø ôû Seoul, Nam Haøn. OÂng Vershbow, vöøa hoaøn taát moät söù maïng boán naêm taïi Nga, seõ thay theá oâng Christopher Hill, ngöôøi ñöôïc boå nhieäm laøm thöù tröôûng ngoaïi giao Hoa Kyø, ñaëc traùch caùc vaán ñeà Ñoâng AÙ vaø Thaùi Bình Döông. (Hình Chung Sung-Jun/Getty Images)

Trung Quoác tieáp tuïc baøy toû söï laïnh nhaït vôùi Nhaät Baûn ñeán leã taïi moät ñeàn thôø chieán só traän vong Nhaät, nôi coù thôø caû nhöõng ngöôøi bò xöû töû veà caùc toäi phaïm chieán tranh gaây ra ôû Trung Quoác vaø Nam Haøn. Trong luùc caùc nhaø laõnh ñaïo kyù keát vieäc hình thaønh Hoäi Nghò Ñoâng AÙ, oâng Koizumi nghieâng ngöôøi sang hoûi möôïn oâng Wen caây vieát. OÂng Wen laøm nhö khoâng

nghe thaáy trong voøng maáy giaây ñoàng hoà khieán thuû töôùng Malaysia laø Abdullah Ahmad Badawi phaûi nôû nuï cöôøi to vaø laäp laïi lôøi yeâu caàu cuûa oâng Koizumi. OÂng Wen luùc ñoù môùi mæm cöôøi vaø chuyeàn caây vieát sang cho oâng Koizumi. Tuy vaäy, thaùi ñoä naøy ñaõ ñöôïc taát caû moïi ngöôøi tham döï ghi nhaän. Hai quoác gia Nhaät vaø

Trung Quoác vaãn coù nhöõng tranh ñua veà kinh teá vaø chính trò taïi AÙ Chaâu, nhöng cuõng coù lieân heä chaët cheõ trong laõnh vöïc maäu dòch vôùi toång trò giaù haøng hoùa buoân baùn cuõng nhö ñaàu tö leân ñeán nhieàu tæ myõ kim. Tokyo hieän ñang lo ngaïi veà söï baønh tröôùng quaân söï cuûa Beijing nhöng vaãn muoán tieáp tuïc duy trì moái quan heä

thaân thieän ñeå traùnh coù nhöõng tranh chaáp giöõa hai cöôøng quoác AÙ Chaâu. OÂng Wen hoâm thöù Hai 12-12 ñaõ ñoå loãi cho oâng Koizumi laø gaây ra tình traïng caêng thaúng hieän nay vì 5 cuoäc vieáng thaêm cuûa oâng naøy taïi ngoâi ñeàn Yasukuni ôû Tokyo ñaõ “gaây ra söï toån thöông cho daân chuùng Trung Quoác.” (V. Giang)

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

.3”

DAT

) rs te

or

bu s

Mu

a Th saém 16 Pre öù S tr 8a th vie aùu öôùc (n go aïi m aùn w trö g ø h -1 aøn 1 g 0p Do m 2

Thöù Baœy 17 thaùng 12 töø 7am ñeán nöœa ñeâm!

17 Tieáng Tieát Kieäm Trong Toaøn Tieäm!

8.99

Toaøn boä aùo thun cho caùc beù trai – goàm ñoà chôi mieãn phí khi mua aùo! Giaù thöôøng 17.99

Bôùt 50%

Caùc boä troø chôi

Giaù haï 9.99-49.99

Bôùt 50-60%

Giaù thöôøng 19.99-99.99

Toaøn boä aùo veùt vaø aùo khoaùc cho quyù oâng

Bôùt 50% Toaøn boä quaàn, aùo hieäu W® & nicole

Giaù haï 79.99–299.99 Giaù thöôøng $160-$600

Giaù haï 12.99-39.99 Giaù thöôøng $29 - $80

Doorbusters: töø 7am – tröa! Thöù Baœy 17 thaùng 12 Bôùt 70% Toaøn boä nöõ trang vaøng

9.99

99.99

Toaøn boä aùo len muøa leã cho caùc beù gaùi

Toaøn boä aùo da cöøu lòch laõm

Giaù thöôøng 29.99

Phieáu giaœm giaù aùp duïng cho Thöù Baœy töø 6 giôø chieàu ñeán nöœa ñeâm

khi mua töø $50 trôœ leân

* $10 off savings coupon redeemable for a merchandise purchase that totals $50 or more in JCPenney Stores, Saturday, December 17, 2005 from 6 pm - midnight. Discount does not apply to Value Right, “2 or more” prices, Jewelry Bonus Buys, Cosmetics & Fragrances, Cookware, Cutlery & Gadgets, Floor Care, Furniture & Mattresses, Personal Care Appliances, Small Appliances and Electronics, Clarks, Columbia Sportswear Co., Easy Spirit, Hunter Douglas, Levi’s Jeans, Nike Max Air, Catalog/Internet and Outlet Stores, Salon Products, Services & Service Contracts, or Gift Cards, prior purchases, or in combination with any other discount coupon/certificate. No cash value. One coupon per customer. Coupon must be surrendered at time of purchase. Unauthorized duplications, reproductions or facsimiles of this coupon cannot be accepted. Discount is applied to all qualifying items purchased on a prorated basis; any applicable refunds will be given in the prorated amount.

020010900010000000005186

Giaù thöôøng 299.99

Phieáu giaœm giaù aùp duïng cho Thöù Baœy töø 6 giôø chieàu ñeán nöœa ñeâm

* $15 off savings coupon redeemable for a merchandise purchase that totals $75 or more in JCPenney Stores, Saturday, December 17, 2005 from 6 pm - midnight. Discount does not apply to Value Right, “2 or more” prices, Jewelry Bonus Buys, Cosmetics & Fragrances, Cookware, Cutlery & Gadgets, Floor Care, Furniture & Mattresses, Personal Care Appliances, Small Appliances and Electronics, Clarks, Columbia Sportswear Co., Easy Spirit, Hunter Douglas, Levi’s Jeans, Nike Max Air, Catalog/Internet and Outlet Stores, Salon Products, Services & Service Contracts, or Gift Cards, prior purchases, or in combination with any other discount coupon/certificate. No cash value. One coupon per customer. Coupon must be surrendered at time of purchase. Unauthorized duplications, reproductions or facsimiles of this coupon cannot be accepted. Discount is applied to all qualifying items purchased on a prorated basis; any applicable refunds will be given in the prorated amount.

khi mua töø $75 trôœ leân

020015900010000000005187

Ghi danh theœ tín duïng JCPenney vaø khi ñöôïc chaáp thuaän, quyù vò seõ ñöôïc bôùt 10% cho ñôït mua haøng laàn tôùi. *Tuøy thuoäc vaøo chaáp thuaän tín duïng. Vaøi giôùi haïn vaø ngoaïi leä aùp duïng. Xem ñieàu leä ñeå bieát theâm chi tieát. Haï giaù keát thuùc ngaøy 17 thaùng 12. % giaœm treân giaù thöôøng. Vaøi ngoaïi leä aùp duïng. Ñeán tieäm ñeå bieát theâm chi tieát.


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

1

Ñòa Phöông

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

toøa soaïn Ngöôøi Vieät

ngaøy ôû

Sinh hoaït Coäng ñoàng Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa

Ngaøy giôø: Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9AM6PM, vaø Thöù Baûy töø 9AM ñeán 1PM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa, 14221 Euclid Street, Suite #H, Garden Grove, CA 92843. Ñieän thoaïi: 714-5399999. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay. Xin ñeán Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng. Khoâng caàn laáy heïn.

NGUYEÂN HUY ghi

WESTMINSTER, California - Hai möôi taùm naêm laø tuoåi cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät. Tôø baùo khôûi ñi töø moät nhaø ñeå xe vaø lôùn maïnh cuøng coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Nam California. Ñeán nay, coù theå noùi ngöôøi Vieät Nam ôû nhieàu nôi treân theá giôùi coù theå ñoïc ñöôïc baùo Ngöôøi Vieät vì song song vôùi “baùo in”, nhaät baùo Ngöôøi Vieät coøn coù “baùo treân maïng” qua “Ngöôøi Vieät Online.” Saùng saùng khi ngöôøi ñoïc coù ñöôïc tôø baùo treân tay, coù theå mua töø moät thuøng baùo, moät tieäm saùch, moät sieâu thò hay moät haøng quaùn naøo taïi Los Angeles, taïi Orange County hay taïi San Diego, thì moät ngaøy cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät cuõng baét ñaàu baèng nhöõng coâng vieäc chuaån bò cho soá baùo ngaøy hoâm sau. Taùm giôø saùng, khi cöûa truï sôû baùo môû cöûa laø ñaõ coù ít ra laø daêm baûy khaùch haøng vaøo ñaêng Rao Vaët. Nhöõng khaùch haøng naøy thöôøng voäi vaõ vì phaûi tranh thuû cho nhanh ñeå coøn kòp ñeán sôû laøm cho ñuùng giôø. Soá khaùch naøy thöôøng laø ñaêng Quaûng Caùo, giôùi thieäu cô sôû thöông maïi môùi, hoaëc tin töùc sinh hoaït trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nam California. Ba coâ thö kyù “front desk” coù khi phaûi taêng cöôøng ñeán boán maø nhieàu khi cuõng khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cho khaùch haøng. Caùc coâ raát caån troïng trong coâng vieäc. Phaàn vì tinh thaàn traùch nhieäm, phaàn lo ngaïi bò khaùch haøng trôû laïi “maéng voán” khi lôõ nhaän sai chi tieát treân quaûng caùo, rao vaët, nhaát laø Caùo Phoù, Tin Möøng. Vieäc vui thì cuõng coù nhöng vieäc ñieân ñaàu thì haøng ngaøy. Coù nhöõng khaùch haøng ñaêng Rao Vaët treân muïc Xe Baùn cöù naèng naëc ñoøi ñaêng leân ñaàu muïc daønh cho xe ñôøi 2005, trong khi xe cuûa oâng ta baùn laø ñôøi 2001.

TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Ban “Front Desk” nhaät baùo Ngöôøi Vieät. Töø traùi: Coâ Thaûo Traâm Traàn, Töôøng Vi Nguyeãn vaø Loan Huyønh. (Hình: Vuõ Ñình Troïng)

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Chöông trình hoïc haèng tuaàn cuûa

Giaûi thích maõi oâng khaùch Böôùc vaøo trong moät chuùt, haøng naøy môùi chòu nhöng vaãn ngay sau caùc coâ “front desk” coøn haäm höïc. Thoâi thì cuõng laø baûy vò chuyeân coâng vieäc ñaønh... cöôøi vui thoâi. baùn nhöõng saûn phaåm ngöôøi

Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät kyû nieäm

WESTMINSTER, California - Ngaøy hoâm qua, 14 thaùng 12, 2005, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät ñaõ toå chöùc moät leã kyû nieäm ñôn giaûn trong khoâng khí thaân maät ñaùnh daáu 28 naêm ngaøy thaønh laäp. Buoåi tieäc kyû nieäm ñöôïc toå chöùc ngay taïi Phoøng Sinh Hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. “Tôø Ngöôøi Vieät baét ñaàu töø garage.” OÂng Phan Huy Ñaït, Toång Giaùm Ñoác kieâm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, keå laïi nhöõng ngaøy ñaàu thaønh laäp. OÂng noùi, trong khi ñöa tay chæ vaøo baûn in phoùng lôùn soá baùo Ngöôøi Vieät ñaàu tieân: “Noùi laø moät nhoùm ngöôøi cuøng laøm vieäc, thaät ra, soá baùo naøy do moät mình anh Ñoã Ngoïc Yeán gaùnh vaùc.” Soá baùo ñaàu tieân ra maét ñoäc giaû ñuùng vaøo ngaøy 15 thaùng 12 naêm 1978; tin lôùn nhaát trong soá baùo aáy ñöôïc in ñaäm ngay ñaàu trang nhaát: “Boác 100,000 tò naïn ôû Ñoâng Nam AÙ baèng caàu khoâng vaän Myõ.” OÂng Phan Huy Ñaït cuõng ñaõ ñaïi dieän Coâng Ty Ngöôøi Vieät toùm löôïc lòch söû tôø baùo cho “nhöõng anh chò em môùi vaøo bieát theâm veà quaù trình thaønh hình cuûa tôø baùo.” OÂng Ñoã Vieät Anh, Chuû Buùt Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, taâm söï: “Tôø Ngöôøi Vieät laø söï tieáp noái moät tình baïn cuûa hôn 40 naêm.” OÂng cho bieát: “Nhöõng ngöôøi thaønh laäp tôø Ngöôøi Vieät ña soá laø

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Vieät cho khaùch haøng. Hoï coù naøy ñaàu taét maët toái vôùi Wesley Academy Ngaøy giôø: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu töø 3:00söù meänh raát quan troïng: Ñoù nhöõng khaùch haøng ñeán ñaêng 6:00pm. laø nhöõng ngöôøi lo côm aùo gaïo quaûng caùo, ngöôøi nguyeân Ñòa ñieåm: Vaên phoøng Wesley Academy, tieàn cho tôø baùo. Caû baûy vò Tieáp trang B2 5380 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115,

28 NAÊM

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH

THE THELAW LAW

DAT

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

thaønh laäp

phoøng 28. Ñieän thoaïi 619-582-5378. Giuùp caùc em homework, luyeän nhöõng moân yeáu, khuyeán khích ñoïc saùch, daïy tinh thaàn toân troïng vaø traùch nhieäm. Giaùo vieân gioûi vaø taän taâm. Khoâng quaù 10 hoïc sinh trong moät lôùp hoïc. Moâi tröôøng toát, thoaûi maùi, tieän nghi, coù Internet DSL. Hoïc phí nheï nhaøng, giaûm 10% cho gia ñình coù 2 con trôû leân.

nhöõng baïn beø trong caùc phong traøo sinh vieân vaø thanh nieân taïi Saøi Goøn töø thaäp nieân 1960s.” Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Coù maët taïi buoåi kyû nieäm 28 naêm, nhaø baùo Traàn Daï Töø, Hoäi Hoa Lan Vieät Nam ñaïi dieän tôø Vieät Baùo, cho bieát oâng “khoâng chæ laø ñoàng nghieäp Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: cuûa tôø Ngöôøi Vieät veà phöông dieän baùo chí” maø coøn laø “moät - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. ngöôøi baïn thaân vôùi nhaø baùo Ñoã Ngoïc Yeán töø thôøi thieáu nieân.” - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan OÂng Traàn cho bieát: “Töø ngaøy aáy, caû hai ñaõ baét ñaàu say meâ Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan ngheà baùo.” Beân caïnh söï hieän dieän cuûa nhaø baùo Traàn Daï Töø coøn coù baø Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian Nhaõ Ca, Chuû Nhieäm Saùng Laäp tôø Vieät Baùo, vaø nöõ taøi töû Kieàu 11832 Euclid, Garden Grove. Chinh. Baø Kieàu Chinh dí doûm: “Toâi khoâng phaûi laø khaùch cuûa Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Ngöôøi Vieät; toâi chính laø ngöôøi Vieät.” Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät hieän coù gaàn 100 nhaân vieân vöøa toaøn Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã. thôøi gian vöøa baùn thôøi gian. Trong 28 naêm, Ngöôøi Vieät “nhích” daàn töø moät tuaàn baùo trôû thaønh nhaät baùo vôùi soá phaùt Tieäc ra maét Hoài Kyù Tuøng Giang haønh trung bình gaàn 18,000 soá moät ngaøy. Ñoäc giaû Ngöôøi Vieät Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai, naèm raûi raùc nhieàu nôi treân nöôùc Myõ vaø theá giôùi, trong ñoù caùc 2005, 5 PM. ñieåm: Thy Thy Ñieåm Heïn, 8780 Warner khu vöïc chính yeáu bao goàm Orange County, Los Angeles Ñòa Avenue, Fountain Valley, CA 92708. County vaø San Diego. Ñoäc giaû “toaøn caàu” cuûa Ngöôøi Vieät, keå Ñieän thoaïi: 714-360-2276. caû taïi Vieät Nam, theo doõi tin töùc do Ngöôøi Vieät loan taûi treân Chöông trình nhaïc 60-70 Anh, Phaùp, Vieät Ngöôøi Vieät Online www.nguoi-viet.com. (T.G.) Tieáp trang B6


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 41 Anosova laø ngöôøi trung thöïc. Baø khoâng bòa ñaët. Chaúng leõ baø cuõng laø moät trong nhöõng keû thuø cuûa nhaân daân xoâ-vieát? Toâi ñöôïc nghe moät ngöôøi vöøa ñöôïc tha veà töø traïi taäp trung Koâlöma noåi tieáng (10) phaùt bieåu. Ngöôøi ñaøn oâng ñöùng tuoåi, tröôùc kia laøm vieäc taïi vaên phoøng nhaø tröôøng, khoùc nöùc nôû trong cuoäc hoïp chi boä (11):”Caùc ñoàng chí ôi! Toâi bò Ñaûng ñöa ñi giaùo duïc möôøi moät naêm. Trôû veà, toâi nhö bò laïc vaøo moät theá giôùi khaùc. Taát caû ñeàu khoù hieåu, moïi caùi ñeàu xa laï. Haõy giuùp ñôõ toâi, caùc ñoàng chí! Toâi muoán ñöôïc laøm moät ngöôøi bình thöôøng...nhö moïi

Ñòa Phöông Moät ngaøy toøa soaïn Ngöôøi Vieät Tieáp trang B1

trang, ngöôøi nöûa trang, ngöôøi phaàn tö trang vaø cuõng coù ngöôøi chæ ñaêng 1/8 trang hay trong khuoân khoå taám bussiness card. Coâng vieäc xem ra khoâng deã, bôûi moät maët phaûi trình baøy giaù bieåu quaûng caùo, maët khaùc phaûi vaän duïng sao cho khaùch haøng vui loøng maø coøn trôû laïi ñaêng daøi daøi. Tôø baùo bình thöôøng treân 50 trang vaøo ngaøy ñaàu tuaàn, sau ñoù cöù taêng daàn coù khi leân tôùi 96 trang vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn, hieån nhieân laø phaûi coù nhöõng trang thöôøng ñöôïc ngöôøi ñoïc löu yù. Laøm sao giaûi quyeát ñöôïc ñaây khi maø khaùch haøng naøo cuõng ñoøi “ñi” vaøo nhöõng trang deã baét maét naøy? Laïi coøn trang maàu, trang ñen traéng, trang gaàn nhöõng muïc ñöôïc ñoäc giaû ñoïc nhieàu... OÂi thoâi, thaät ñieân caùi ñaàu. Nhöng khoâng sao, ñaõ coù caùch. Coâ Ngoïc Anh, moät salewoman cho bieát: “Tuïi em ñaõ coù caùch. Ñoù laø bí maät ngheà nghieäp, khoâng theå tieát loä.” Coøn chò Minh Phuù laøm ôû Ngöôøi Vieät töø 1984, nghóa laø ñaõ 21 naêm roøng cho bieát nieàm vui cuûa mình: “Caùi thích nhaát khi ñöôïc baø con cho bieát laø coù nhu caàu gì veà quaûng caùo hay tìm dòch vuï laø nghó ngay tôùi Ngöôøi Vieät.” Coøn coâ Hoàng, cuõng laø moät salewoman khaùc tieát loä: “Nhieàu khi coâng vieäc ñoøi hoûi laøm caû ngoaøi giôø, cuõng khoâng sao.” Phaàn haønh naøy coøn moät soá vò coäng taùc, aên hoa hoàng theo quaûng caùo laáy ñöôïc nhieàu ít. Vôùi caùc vò naøy thì vieäc “tieáp thò” chaéc chaén seõ laø coâng vieäc chính, nhöng theo hoï: “Cuõng khoâng khoù laém vì noùi ñeán Ngöôøi Vieät laø ai cuõng bieát, cuõng saün saøng ñi quaûng caùo neáu hoï coù nhu caàu. Ñieàu khoù khaên vôùi chuùng toâi laø chæ sôï ñuïng vôùi caùc anh chò trong ban quaûng caùo chính thöùc vì

ngöôøi”. Ngöôøi tuø ñöôïc tha khoâng heà thoát leân moät lôøi oaùn traùch ñaûng. OÂng cuõng chaúng noùi gì tôùi lyù töôûng coäng saûn. Döôøng nhö côn aùc moäng coøn ñoù, veà tôùi Moskva roài oâng vaãn chöa heát sôï. Nhöng lyù trí phaûn baùc raèng caûm giaùc cuûa toâi sai, raèng nhôø tính ñaûng cao neân traûi qua ñoïa ñaày oâng ta vaãn trung thaønh vôùi ñaûng. Chæ ñeán khi chính mình neám traûi nhöõng gì maø nhöõng ngöôøi coäng saûn noï neám traûi toâi môùi hieåu tröïc caûm cuûa toâi laø ñuùng. Ñoù chính laø caùi sôï. Khoâng phaûi caùi gì khaùc (12). Trong nhöõng cuoán hoài kyù ñöôïc xuaát baûn sau ñoù, caùc taùc giaû vieát raèng khi nöôùc Ñöùc Quoác xaõ vöôït qua bieân giôùi Ba Lan tieán vaøo laõnh thoå Lieân Xoâ, xeù toaïc hieäp öôùc khoâng xaâm phaïm laãn nhau Xoâ-Ñöùc, Stalin môùi ngaõ ngöûa ngöôøi ra thaáy caùc töôùng lónh vaø caùn boä chæ huy quaân ñoäi ñaõ naèm gaàn heát trong caùc traïi taäp trung. OÂng haï leänh tha khaån caáp ñeå hoï trôû veà ñi ñaùnh nhau vôùi Ñöùc. Ñieàu ñaùng ngaïc nhieân vaø hôn nöõa, ñaùng khaâm phuïc, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc tha ñeàu saün saøng ra ngay maët traän ñeå chieán ñaáu choáng quaân xaâm löôïc. Nhöõng ngöôøi bò baét oan khi ñöôïc tha vaãn phaûi kyù vaøo moät tôø giaáy cam ñoan khoâng

noùi laïi vôùi ai veà giai ñoaïn ñaõ qua. Moät quaân ñoaøn tröôûng gaëp caáp döôùi, tö leänh sö ñoaøn, taïi nhaø an döôõng mieàn Nam Lieân Xoâ:”Kìa, Ivan, laâu laém toâi môùi ñöôïc gaëp ñoàng chí! oâng möøng rôõ keâu leân - Daïo naøy ñoàng chí gaøy quaù!”, “Baùo caùo thuû tröôûng, toâi vöøa ñi coâng taùc xa veà. - tö leänh sö ñoaøn traû lôøi Toâi troâng thuû tröôûng cuõng khoâng ñöôïc khoûe?”. Quaân ñoaøn tröôûng cöôøi:“Toâi cuõng vaäy, toâi vöøa ñi coâng taùc xa veà”. Moät soá ngöôøi beânh Stalin noùi raèng Stalin khoâng bieát gì veà caùc nguyeân soaùi, caùc töôùng lónh bò baén hoaëc bò ñi ñaày. Toâi khoâng tin. Caùi huyeàn thoaïi veà vò laõnh tuï anh minh bò caáp döôùi bòt maét, bò löøa doái, khoâng ñöùng vöõng tröôùc söï thaät haøng ngaøy dieãn ra beân nhöõng ngöôøi daân bieát suy nghó nhö giaùo sö Anosova. Moät ngöôøi baïn ôû khoa lyù thuyeát ñieän aûnh, Naum Kleiman (13), cho toâi bieát chính anh vaø gia ñình ñaõ bò ñaày ñi Sibir gaàn chuïc naêm chæ vì hoï laø ngöôøi Do Thaùi. Maø ngöôøi Do Thaùi, theo Stalin, laø gioáng ngöôøi khoâng tin ñöôïc, phaûi chòu toäi chung cuøng vôùi nhöõng baùc só Do Thaùi bò baét trong caùi goïi laø “vuï aùn boïn aùo choaøng traéng” ôû Leâningrad (14). Maõi tôùi khi Stalin qua ñôøi Naum môùi ñöôïc trôû veà Moskva. Anh noùi anh khoâng bao giôø queân chuyeán ñi tôùi mieàn Cöïc ñoâng baêng giaù trong

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 toa chôû suùc vaät vôùi nhöõng thanh goã ñoùng cheùo ngoaøi cöûa. Caùch di chuyeån daân ñi ñaøy cuûa cô quan an ninh Lieân Xoâ gioáng heät caùch phaùt-xít Ñöùc chuyeån tuø. (10) Moät trong nhöõng traïi taäp trung noåi tieáng nhaát Lieân Xoâ thôøi Stalin, ñöôïc mieâu taû tæ mæ trong tieåu thuyeát “Quaàn ñaûo nguïc tuø” cuûa Solzhenitsyn. (11) Toâi tình côø rôi vaøo moät cuoäc hoïp chi boä môû roäng Ñaûng coäng saûn Lieân Xoâ do chuû tröông coâng khai hoùa moïi coâng vieäc cuûa ñaûng trong lyù thuyeát ñaûng toaøn daân raát deã thöông cuûa Nikita Khrusov. Khrusov cho raèng ñaûng khoâng coù gì bí maät ñoái vôùi daân bôûi vì moïi coâng vieäc ñaûng laøm laø vì daân. Trong cuoäc hoïp maø toâi ñöôïc döï ngöôøi ta chæ baøn chuyeän maéc theâm maùy ñieän thoaïi coâng coäng cho nhaø ôû taäp theå cuûa sinh vieân, chuyeän laøm veä sinh quanh tröôøng sôû, chuyeän keát naïp ñaûng vieân môùi. (12) Veleùri Frid, nhaø bieân kòch ñieän aûnh noåi tieáng, töøng ôû tuø 11 naêm trong caùc nhaø tuø GULAG, ñoàng yù vôùi nhaän ñònh cuûa toâi. Söï sôï haõi döôùi thôøi Stalin ñaõ hình thaønh nhö moät tính caùch xoâ-vieát. (13) Naum Kleiman, vieän tröôûng Vieän baûo taøng ñieän aûnh, chuyeân gia veà Eisenshtein. (14) Vuï naøy baét ñaàu baèng moät böùc thö cuûa nöõ baùc só Timashuk toá caùo aâm möu choáng Ñaûng vaø Nhaø nöôùc xoâ-vieát cuûa moät nhoùm baùc só.. Moät cuoäc toång khuûng boá noå ra, nhieàu chuyeân gia y teá loãi laïc bò baét vaø bò gieát. Nhöõng bieän phaùp chuyeân cheá trung coå ñöôïc aùp duïng. Stalin ra leänh troùi vieän só Vinogradov baèng xích saét. Muïc ñích cuûa nhaø ñoäc taøi xa hôn - qua vuï “aùo choaøng traéng” oâng muoán lôïi duïng lôøi khai cuûa caùc bò can ñeå trieät haï caùc ñoái thuû cuûa mình trong Boä Chính trò.

khaùch haøng coù theå cuõng ñaõ lieân laïc tröôùc ñoù roài. Vaøo luùc 9.30 saùng, trong khi phaàn haønh kyõ thuaät coøn “thong thaû” thì anh chò em bieân taäp phoùng vieân sau khi hoïp ruùt öu khuyeát cuûa tôø baùo vöøa ra, ñaõ taát baät ngay vôùi tin töùc theá giôùi, ñòa phöông, trong nöôùc, ngoaøi nöôùc. Tin naøo chaïy “vô ñeùt”, tin naøo vaøo trang trong, hình naøo neân “ñi” lôùn, nhoû... Haøng traêm tin töùc baøi vôû hieän leân maøn hình, maïng löôùi moãi saùng cho tha hoà maø löïa choïn. Gioïng oâng Leâ Thuïy tröôûng ban tin töùc: “Tin Mua Saém Giaùng Sinh online ñi trang nhaát roài ñaáy.” Laäp töùc coù gioïng Vann Phan: “Theá maø toâi ñònh ñi vaøo trang Theá Giôùi.” Söï soâi noåi baøn soaïn khi aâm thaàm, khi roän raõ nhaát laø vaøo nhöõng dòp coù “söï kieän” lôùn nhö baàu cöû, chieán tranh Iraq noå ra hay dòp Leã Teát... Coâng vieäc doàn daäp cho nhöõng bieân taäp vieân tin töùc cho ñeán gaàn 6 giôø, khi ban kyõ thuaät ñaõ trình baøy gaàn Moät phaàn cuûa Ban Bieân Taäp Ngöôøi Vieät. Töø traùi: Tröôûng Ban Tin Töùc Leâ Thuïy, Bieân Taäp Vieân Trang Anh Ngöõ Ruth Talovich, Phuï Taù Chuû xong caùc trang baùo vaø söûa Buùt Vuõ AÙnh, vaø Giaùm Ñoác Cô Sôû Nguyeãn Khaû Loäc. (Hình: Vuõ Ñình Troïng) soaïn göûi ñi. Ñeán giôø naøy thì chuû buùt vaø caùc phuï taù môùi kieåm laïi laàn choùt baøi vôû, caùch trình baøy qua caùc trang baùo maãu vöøa ñöôïc ban kyõ thuaät in ra. Ñeå coù ñöôïc tôø baùo saùng suûa, baøi vôû ít loãi ñeán toái ña, hình aûnh roõ neùt vaø ñöôïc ñaët ñuùng choã, coù leõ phaàn haønh kyõ thuaät phaûi chòu nhieàu traùch nhieäm nhaát. Do ñoù maø khi caùc “ma keùt” cuûa caùc phaàn vuï trong bieân taäp vöøa ñöôïc Toång Thö Kyù hay Phuï taù Chuû Buùt ñöa ra laø anh em, lôùp thì söûa laïi loãi vaên phaïm, lôùp thì trình baøy, lôùp thì söûa ñi söûa laïi quaûng caùo, rao vaët... thoâi thì cöù roái nhö tô voø bôûi vì kyõ thuaät khoâng chæ laøm moät mình maø luoân coù yù kieán cuûa phaàn haønh tieáp thò quaûng caùo nhaén göûi cho ñuùng yù khaùch haøng, cuûa Ban Bieân Taäp khi thöøa baøi hay thieáu baøi... cuûa Chuû Buùt veà moät trang naøo ñoù. Giôø cao ñieåm cuûa ban kyõ thuaät thöôøng vaøo cuoái ngaøy, Tieáp trang B5 Toaøn caûnh Ban Quaûng Caùo vaø Thöông Vuï Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. (Hình: Vuõ Ñình Troïng)

DAT


quaù khöù

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

coù neân queân

.3”

Ñ

aûng CSVN ñöa quaân xaâm laêng Campuchia laáy danh nghóa laø laøm nghóa vuï quoác teá giuùp nhaân daân Campuchia ñaùnh ñuoåi laät ñoå boïn “Khôø Me Ñoû” (boïn naøy cuõng laø coäng saûn Mieân cuøng coù moät thaày vôùi CSVN laø CS Trung Quoác vöøa “giaûi phoùng” ñaát nöôùc Campuchia vaø cuõng ñaõ baén gieát tuø ñaày hôn trieäu ngöôøi, goàm daân quaân caùn chính tö saûn cuûa cheá ñoä cuõ Loupon). Nhaø nöôùc baét caùc thanh nieân treû cuûa mieàn Nam ñi laøm bia ñôõ ñaïn cho tuïi boä ñoäi Baéc Vieät ôû chieán tröôøng Campuchia. Tænh, phöôøng, huyeän, xaõ laïi coù dòp laäp coâng vôùi trung öông ñaûng. Ñeå ñaït chæ tieâu chaùnh quyeàn ñòa phöông töï göûi giaáy baùo ñeán caùc gia ñình coù thanh nieân ôû tuoåi nghóa vuï giaáy baùo: “Chuùc möøng oâng baø coù con teân... ñaõ ñöôïc truùng tuyeån nghóa vuï quaân söï, ñöôïc danh döï laø quaân ñoäi nhaân daân... phaûi ñeán phöôøng trình dieän vaøo ngaøy... thaùng... giôø...! Ñeán ngaøy giôø aán ñònh coù moät soá thanh nieân khoâng ra trình dieän, qua ngaøy sau chaùnh quyeàn ñöa giaáy môøi cha meï hoï laïi phöôøng xaõ hoïp, chaùnh quyeàn “giaûng ñaïo” xong roài giöõ nhöõng phuï huynh naøy ôû laïi phoøng hoïp khoâng cho veà nhaø, keâu hoï phaûi kyù giaáy cam keát ñöa con ra trình dieän thì môùi cho veà nhaø, ai naáy cuõng bò giöõ moät hai ngaøy. Ñaûng CSVN coøn löøa gaït nhaân daân Campuchia vaø quoác teá baèng caùch ñieàu ñoäng nhöõng thanh nieân

VIEÄT GOÁC HOA

ngöôøi Vieät goác Mieân phaàn ñoâng ôû caùc tænh mieàn Taây, trang bò hoï thaønh nhöõng ñoaøn quaân giaûi phoùng Campuchia, vôùi söï hoã trôï cuûa ñoaøn quaân boä ñoäi Baéc Vieät tieán ñaùnh vaøo xöù Chuøa Thaùp neân “Khôø Me Ñoû” phaûi thua traän troán ruùt boû vaøo röøng. Ñaûng CSVN döïng leân moät chaùnh quyeàn môùi ôû Campuchia ñöa Hunsen leân laøm bình phong quoác teá, taát caû nhöõng chieán löôïc, chính saùch cai trò ôû xöù Chuøa Thaùp ñeàu do ñaûng CSVN naém quyeàn laõnh ñaïo, nhöõng chöùc vuï then choát trong chính quyeàn ña soá laø caùc thaønh phaàn ngöôøi Vieät goác Mieân maø tröôùc khi laät ñoå ñaùnh vaøo CSVN bieán hoùa hoï thaønh quaân ñoäi nhaân daân Campuchia, trong caùc caáp chaùnh quyeàn töø Huyeän, Xaõ, Thaønh Phoá ñeàu coù vaøi só quan boä ñoäi CSVN naém quyeàn vôùi danh xöng laø “coá vaán”, coøn boä ñoäi CSVN thì vaãn ñoùng quaân ngoaøi ngoaïi oâ ñeå baûo veä caùi chaùnh theå do hoï döïng leân. Bôûi vaäy caùc vuï ñi vöôït bieân baèng ñöôøng boä sang Campuchia roài qua bieân giôùi Thaùi Lan ñeàu coù söï ñoàng loõa cuûa só quan boä ñoäi CSVN. Vì hoï laø ngöôøi naém quyeàn haønh treân laõnh thoå Campuchia naøy. Naêm 1979, ñaøn anh Trung Quoác keùo quaân sang ñaùnh caùc vuøng phía Baéc VN ñeå goïi laø “daïy cho VN moät baøi hoïc” vì VN ñaõ phaûn thaày TQ vaø phaûn baïn laø Coäng Saûn Mieân (Khôø Me Ñoû)”. Caùc thanh nieân ngöôøi Vieät goác Hoa ñi boä ñoäi “nghóa vuï quaân söï” ñöôïc nhaø nöôùc cho veà giaûi nguõ.

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

Buùt kyù Kyø 2

khoâng?

30 thaùng 4 naêm 1975 ñeán nay ñaõ 30 naêm trôøi vaø thôøi gian seõ cöù theá maõi ñi qua, roài coù theå ngöôøi daân caû hai mieàn Nam Baéc nhaát laø theá heä treû sau naøy seõ khoâng coøn nhôù bieát gì veà bieán coá lòch söû sau caùi ngaøy maø ngöôøi Coäng Saûn mieàn Baéc goïi laø chieán thaéng “giaûi phoùng” ñöôïc mieàn Nam, vì saùch baùo VN chæ noùi moät chieàu maø khoâng daùm noùi ra söï thaät cuûa lòch söû. Ngöôøi vieát laø ngöôøi chöa töøng ñi lính VNCH vaø cuõng khoâng laø boä ñoäi nhaân daân, toâi laø moät gia ñình tö saûn Vieät goác Hoa, sang Hoa Kyø theo dieän ODP. Nay chæ muoán chia seû vaø ñoùng goùp moät vaøi caâu chuyeän thaät ôû VN ñeå ñoïc giaû vaø caû baø con coøn ôû VN hieåu bieát theâm. Xin pheùp cho ñöôïc vaø nhaéc laïi vaøi caâu chuyeän maø baùo chí ôû haûi ngoaïi ñaõ töøng vieát qua.

Coøn nhöõng caùn boä trong ñaûng mang hoï Taøu cuõng bò nghi ngôø cho ñoåi sang nhöõng coâng vieäc thöôøng khaùc. Vì nghi sôï ngöôøi Vieät goác Hoa sau naøy seõ ñoàng tình vôùi Trung Quoác (vì ñaûng CSVN phaùt giaùc ra ngöôøi Vieät goác Hoa ôû mieàn Baéc coù tieáp tay laøm giao lieân daét ñöôøng chæ loái cho boä ñoäi Trung Quoác luùc hoï ñaùnh voâ VN). Vaø cuõng ñeå vô veùt theâm vaøng baïc taøi saûn cuûa ngöôøi Vieät goác Hoa, thay vì ñeå hoï troán ñi vöôït bieân thì nhaø nöôùc maát ñi lôïi loäc. Neân nhaø nöôùc cho ngöôøi Vieät goác Hoa toå chöùc vöôït bieân baùn coâng khai vôùi chaùnh quyeàn ñòa phöông ôû caùc Tænh vuøng bieån. Vaøo thôøi ñieåm ñoù cuõng coù moät soá ngöôøi Vieät ñöôïc ñi chung trong ñoaøn taøu ngöôøi Vieät goác Hoa, nhöng hoï phaûi ñoùng noäp soá vaøng nhieàu hôn ngöôøi goác Hoa, thay vì moãi ñaàu ngöôøi laø baûy caây vaøng laù 24, nhöõng ngöôøi Vieät naøy phaûi ñoùng 10 ñeán 12 caây vaøng ñeå coâng an laäp danh saùch baèng teân ngöôøi goác Hoa. Vì chæ bieát hoát vaøng maø boïn coâng an khoâng coøn löông tri, suy nghó gì cho söï an toaøn hay nguy hieåm gì cho moät con taøu ra khôi vöôït ñaïi döông, naøo CA tænh, huyeän, xaõ, göûi keù theâm ngöôøi leân taøu

Minh hoïa: NÍN

ñeå laáy vaøng, baïc boû tuùi rieâng, luùc ñoù coù ngöôøi ñöa vaøi chæ, 12 löôïng gì cuõng ñöôïc CA cho leân taøu, thay vì taøu ñaêng kyù 100-150 ngöôøi, boïn CA nheùt theâm ngöôøi leân thaønh 200250 ngöôøi. Cho neân taïi sao haøng chuïc ngaøn ngöôøi phaûi

cheát oan ngoaøi bieån caû, laø vì taøu chôû quaù söùc taûi neân khoâng chòu noåi nhöõng côn soùng bieån ngoaøi ñaïi döông, ñaõ ñaùnh chìm taøu hoï, ngoaøi ra moät soá taøu bò haûi taëc cöôùp cuûa haõm hieáp ñaøn baø con gaùi treân taøu. Cuøng nhöõng thôøi

gian ñoù, moät soá ngöôøi Vieät goác Hoa vaø caû ngöôøi Vieät vì gia ñình khoâng ñuû taøi chaùnh vaøng ñeå ñaêng kyù ñi baùn coâng khai, thì hoï vaãn leùn luùt tìm caùch troán ñi vöôït bieân treân nhöõng con taøu nhoû beù, moät soá Tieáp trang B4

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Tieáp trang B3 höông cuûa nhaø nöôùc XHCN ñoâ la.

coù neân queân quaù khöù khoâng? cuõng bò chìm taøu, boû maïng treân bieån, moät soá ít ñeán ñöôïc beán bôø maø taát caû ñeàu öôùc muoán hy voïng chung, coù ñöôïc moät töông lai toát ñeïp haïnh phuùc vaø caùi quyeàn soáng thaät söï töï do coâng baèng cuûa con ngöôøi treân xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Caùc ñaûng vieân lôùn ôû treân khi coù vaán ñeà traéc trôû thöôøng bieän minh laø nhöõng vieäc laøm sai traùi ñi khoâng ñuùng höôùng... ñeàu laø do caáp döôùi! Chöù khi ngöôøi daân ñeán chaùnh quyeàn ñeå xin kyù caùc giaáy tôø, thuû tuïc caàn thieát xin laøm vieäc naøy noï thì caáp döôùi phöôøng, xaõ, thöôøng noùi vôùi daân laø phaûi chôø yù kieán laõnh ñaïo, chôø caáp treân duyeät xeùt, tænh chôø Trung Öông giaûi quyeát. Cuõng nhö thöïc teá ñoàng

ñoái vôùi taát caû caùc caùn boä ñaûng vieân laø khoâng ñuû soáng cho gia ñình, hoï theo caùi goïi laø kinh teá thò tröôøng hieän nay. Cho neân caáp laõnh ñaïo ñaûng phaûi maét nhaém, maét môû, ñoàng loõa, ñoàng tình cho ñaøn em tham nhuõng, aên hoái loä, ñeå chia chaùc nhau maø soáng, mieãn ñöøng laøm vieäc gì coù dính daùng ñeán chính trò an ninh quoác gia maø ngöôøi daân trong nöôùc baây giôø raát hieåu roõ, vaø cho bieát nhö vaäy. Ñeå cuûng coá cheá ñoä cuûa ñaûng CSVN vaø ñeå ñöôïc ñaûng vieân trung thaønh hôn vaø baûo veä ñaûng, nhaø nöôùc caáp nhaø cho taát caû caùc caùn boä ñaûng, tuøy chöùc vuï thì caáp cho nhaø lôùn, hoaëc nhoû do nhöõng nhaø tröôùc ñoù chaùnh quyeàn ñaõ tòch thu cuûa tö saûn, cuûa só quan VNCH, cuûa nhöõng ngöôøi ñi vöôït bieân. Moät soá caùn boä ñaûng ñöôïc cho mua laïi giaù reû, roài baùn laïi laáy lôøi caû chuïc ngaøn ñoâ, moät soá thì cho tö nhaân mua laïi moãi thaùng laáy tieàn thueâ, tính ra coù caû ngaøn

Caùc Chuøa Chieàn lôùn ñöôïc hoaït ñoäng laø do Maët traän toå quoác VN quaûn lyù vaø kieåm soaùt, caùc nhaân söï trong Chuøa ñöôïc söï tuyeån choïn vaø saép xeáp bôûi MTTQ vaø ñöôïc aên löông cuûa nhaø nöôùc, coù vaøi ngöôøi daân ñeán laøm coâng quaû khoâng löông. (Caùc Chuøa tö nhoû vaøi ngöôøi truï trì thì phaûi ñaêng kyù). Vì vaäy, caùc thuøng “coâng ñöùc” ôû Chuøa ñöôïc MTTQ quaûn lyù kieåm toaùn moãi thaùng vaø giao noäp soá tieàn “coâng ñöùc” vaøo coâng quyõ nhaø nöôùc Tænh. Coù thaày tu muoán ñi leân nuùi tìm caùc nôi choã thanh tònh ñeå tu thì chaùnh quyeàn khoâng cho ñi, baûo phaûi ôû taïi caùc Chuøa maø tu, ñeå nhaø nöôùc deã beà kieåm soaùt. Cuõng nhö nhöõng danh taøi cuûa caùc Chuøa nay phaûi söûa ñoåi laïi theo yù leänh cuûa nhaø nöôùc, nhö tröôùc kia laø “THAÙNH THAÁT CAO ÑAØI”, nay khoâng coøn thaáy hai chöõ thaùnh thaát nöõa, maø laø Chuøa Cao Ñaøi. Coøn tröôùc kia laø Chuøa “THIEÂN KHAI

HUYØNH ÑAÏO”, nay laø Chuøa Huyønh Ñaïo, ñoù laø caùi goïi laø töï do toân giaùo cuûa nhaø nöôùc coäng saûn VN hieän nay, vaø cuõng chöùng minh roõ raøng hôn laø ñaûng CSVN hieän nay, vaø cuõng chöùng minh roõ raøng hôn laø ñaûng CSVN laø nhöõng con ngöôøi, voâ thaàn khoâng bao giôø tin töôûng coù Trôøi Phaät Thaùnh Thaàn ôû treân theá gian naøy, boïn hoï chæ tin coù ñaûng laø treân heát nhôø ñaûng “saùng suoát” maø nay boïn hoï giaøu sang phuù quyù, coù xe hôi, coù nhaø laàu, coù döï aùn naøy coâng trình noï, laøm aên tieàn voâ ñeàu ñeàu. Tröôùc 1975, cheá ñoä cuõ khoâng laõnh ñaïo “saùng suoát” vaø coù ñænh cao trí tueä nhö ñaûng CSVN hieän nay, laø cho xuaát caûng haøng traêm ngaøn nhaân coâng ñi lao ñoäng ôû nöôùc ngoaøi, toå chöùc cho haøng chuïc ngaøn phuï nöõ ñi laáy choàng ngoaïi quoác Ñaøi Loan, Ñaïi Haøn, Maõ Lai, Trung Quoác... ñöa haøng traêm treû con leân caùc oå maõi daâm ôû Campuchia, noâng daân laøm ruoäng, raãy hai

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 ñeán ba vuï moät naêm, nhaø maùy saûn xuaát ñaït chæ tieâu 100%... Coøn daân chuùng naøo giaø treû beù laãn ngöôøi taät nguyeàn thì ñi baùn veù soá ñaày ñöôøng phoá VN, vì moãi ngaøy ñeàu coù xoå soá, coù khi hai ñeán ba tænh cuøng xoå soá moät ngaøy, vaäy maø daân vaãn ngheøo. Thôøi gian ñi qua ñaõ 30 naêm, chuùng ta nhìn laïi quaù khöù thì ñaûng CSVN ñaõ ñi töø sai laàm naøy ñeán nhöõng sai laàm khaùc. Keá hoaïch 5 naêm naøy ñeán keá hoaïch 5 naêm noï ñeàu thaát baïi, taøi saûn quoác gia caøng ngaøy caøng bò thaâm thuûng thaát thoaùt theâm, daân chuùng vaãn laàm than ngheøo khoå, chæ moät soá nhoû giaøu coù nhôø maùnh mung, thoâng ñoàng vôùi nhaø nöôùc, neáu maø khoâng coù tö baûn quoác teá vaø Hoa Kyø vieän trôï nhaân ñaïo tieàn baïc, vaät chaát moãi naêm cho VN thì coù leõ ñoàng baøo VN coøn khoå sôû gaáp boäi phaàn. Nhaân daân VN chuùng ta phaûi caùm ôn Quoác Teá vaø Hoa Kyø laø nhöõng nöôùc tö baûn giaøu loøng nhaân ñaïo baùc aùi, chöù ñaûng bao giôø coù

thaáy nhöõng nöôùc coäng saûn nhö Trung Quoác, Baéc Haøn, Cu Ba coù trôï giuùp gì cho nhaân daân VN vaø caùc nöôùc ngheøo khaùc treân theá giôùi naøy khoâng? (Chæ coù giuùp suùng ñaïn ñeå baûo veä Ñaûng). Vì theá nhaân daân vaø ñaûng vieân CSVN phaûi thöïc söï ñöùng leân laøm moät cuoäc “caùch maïng” môùi laø phaûi giaûi phoùng vaø giaûi taùn ñaûng CSVN, hôn heát laø caùc ngöôøi trong boä chaùnh trò trung öông ñaûng, phaûi töï ñoäng ra ñi khoûi coù caáu chaùnh quyeàn ñeå nhaân daân mieàn Nam khoâng coøn nghe teân, thaáy maët cuûa caùc ngöôøi cai trò ñaát nöôùc naøy, thì coù theå ñoàng baøo mieàn Nam chuùng toâi môùi queân ñi quaù khöù! Chöù caùc ngöôøi ñaõ laøm sai, laõnh ñaïo toài, daân thieáu töï do, nöôùc khoâng daân chuû, maø vaãn ngoài giöõ ngai vaøng thì baûo chuùng toâi haõy queân ñi quaù khöù! Xin pheùp hoûi nhaân daân ñoàng baøo caû nöôùc coù ñoàng yù chaáp nhaän nhöõng lôøi noùi cuûa caùc ngöôøi khoâng?

DAT


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Ñòa Phöông “Organ Procurement and Transplantation Network:”

UCI khoâng ñuû baùc só giaûi phaãu ñeå thöïc hieän gheùp gan IRVINE, Nam California Hoài thaùng Naêm, caùc beänh nhaân ñang chôø ñöôïc gheùp gan ñaõ maát ñi cô hoäi ñeå ñöôïc nhöõng boä phaän môùi, vì khoâng coù saün caùc baùc só giaûi phaãu, tham gia chöông trình gheùp gan cuûa UC Irvine, ñeå laøm vieäc ba laàn trong 10 ngaøy, theo caùc döõ lieäu ñöôïc maïng löôùi Organ Procurement and Transplantation Network ñöa ra hoâm Thöù Hai 12 thaùng Möôøi Hai. Ñöôïc thuùc ñaåy bôûi cuoäc ñieàu tra cuûa moät thöôïng nghò só ôû Iowa - ñöôïc tieán haønh sau khi UCI quyeát ñònh ñoùng cöûa chöông trình gheùp gan cuûa hoï hoài thaùng Möôøi Moät, baûn baùo caùo cuûa cô quan naøy ñaõ chuù yù ñeán chöông trình gheùp gan cuûa beänh vieän töø Thaùng Baûy 2000 ñeán Thaùng Saùu 2005. Trong khoaûng thôøi gian ñoù, UCI ñaõ nhaän khoâng ñaày 10 phaàn traêm trong soá 542 laù gan ñöôïc hieán taëng cho hoï. Cuøng moät luùc, danh saùch cuûa caùc beänh nhaân chôø ñôïi ñeå ñöôïc gheùp gan ñaõ coù ñeán 171 ngöôøi. Taát caû nhöõng laù gan maø UCI loaïi boû ñaõ ñöôïc caùc beänh vieän khaùc nhaän, ñeå gheùp cho nhöõng ngöôøi coù teân treân danh saùch cuûa hoï, nhö ñöôïc keâ khai trong baûn baùo caùo. Taát caû nhöõng trung taâm gheùp gan ôû Nam California ñeàu ñaõ baùc boû moät soá löôïng lôùn nhöõng boä phaän ñöôïc hieán taëng cho hoï, nhöng tyû leä maø UCI chaáp nhaän thì ba laàn

thaáp hôn so vôùi caùc trung taâm khaùc. Caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn ôû UCI ñaõ töø choái khoâng bình luaän, khi cho bieát moät cuoäc ñieàu tra noäi boä ñang ñöôïc tieán haønh. Baûn baùo caùo treân, coäng theâm vôùi vieäc trình baøy chi tieát soá löôïng gan ñöôïc chaáp nhaän hoaëc loaïi boû, cuõng ñöa ra nhöõng lyù do vì sao UCI ñaõ loaïi boû nhöõng laù gan naøy . Thí duï nhö, tröôøng ñaõ baùo caùo laø “khoâng coù saün” caùc baùc só giaûi phaãu khi caùc boä phaän ñöôïc hieán taëng vaøo nhöõng ngaøy 17, 24 vaø 27 thaùng Naêm. Taùm ngöôøi treân danh saùch chôø ñôïi cuûa UCI laø nhöõng öùng vieân thích hôïp vôùi nhöõng laù gan ñoù. Vaøo luùc naøy, UCI khoâng coù nhöõng baùc só gheùp gan laøm vieäc trong tröôøng. Ñeå thay theá, hai baùc só giaûi phaãu ôû UC San Diego ñaõ ñoàng yù giuùp ñôõ khi caàn. UCI khoâng cho caùc beänh nhaân chôø ñôïi gan bieát laø chöông trình khoâng coù baùc só giaûi phaãu gheùp gan toaøn thôøi gian. Baûn baùo caùo cuõng thaáy raèng nhöõng baùc só giaûi phaãu gheùp gan cuûa UCI ñaõ baùc boû ña soá nhöõng laù gan - khoaûng 320 caùi - vì chuùng khoâng coù kích thöôùc, troïng löôïng hoaëc phaåm chaát thích hôïp. Khoâng coù ai traû lôøi khi UCI nhaän moät cuù ñieän thoaïi cho hay veà moät laù gan ñöôïc hieán taëng hoâm 27 thaùng Saùu, 2003. Döõ lieäu veà nhöõng boä phaän bò loaïi boû cuûa caùc trung taâm

gheùp gan treân toaøn quoác seõ ñöôïc coâng boá vaøo tuaàn tôùi, nhö vaäy hieän nay khoâng roõ laøm sao UCI so saùnh ñöôïc vôùi nhöõng chöông trình khaùc. Maëc duø vaäy, moät giôùi chöùc gheùp boä phaän cho bieát chöông trình cuûa UCI ñaõ nhaän caùc boä phaän ôû tyû leä thaáp nhaát so vôùi baát cöù trung taâm naøo ôû Nam California, vaø ñaõ ñaët vaán ñeà veà noã löïc cuûa beänh vieän ñeå giöõ cho chöông trình naøy tieáp tuïc toàn taïi trong khi hình nhö khoâng coù ñuû nhaân vieân. Ít nhaát moät ngöôøi thaân cuûa beänh nhaân, ñaõ cheát trong khi chôø ñeå coù ñöôïc moät laù gan, ñaõ khoâng haøi loøng khi ñöôïc trao cho nhöõng chi tieát veà vieäc taïi sao UCI loaïi boû caùc boä phaän naøy. Regenia Hope - maø vò hoân phu laø Don Wade, ñaõ qua ñôøi hoài naêm ngoaùi vaøo luùc 57 tuoåi, trong khi chôø ñôïi ñöôïc gheùp gan taïi UCI - ñaõ leân tieáng: “Hoï bieát raèng ñaõ coù saün nhöõng laù gan, vaø hoï bieát laø chuùng toâi raát caàn chuùng nhö theá naøo.” “Chuùng toâi coù caûm töôûng laø nhöõng laù gan naøy raát khan hieám. Taïi sao moät nhoùm gheùp gan coù theå boû ñi nhöõng laù gan ñoù.” Töø naêm 2000, 108 ngöôøi ôû treân danh saùch chôø ñôïi cuûa UCI ñaõ cheát. Döõ kieän veà nhöõng boä phaän bò loaïi boû ñaõ ñöôïc ñöa ra sau khi nghò só Chuck Grassley, Coäng Hoøa-Iowa, yeâu caàu coù cuoäc ñieàu tra veà vieäc giaùm saùt

caùc chöông trình gheùp gan cuûa chính phuû. Bieän phaùp naøy ñaõ ñöôïc thuùc ñaåy bôûi söï ñoùng cöûa caùc chöông trình gheùp gan taïi UCI vaø beänh vieän St. Vincent Medical Center ôû Los Angeles, sau khi vi phaïm caùc luaät leä cuûa tieåu bang vaø lieân bang. Khi moät boä phaän ñöôïc hieán taëng ñaõ saün saøng ñeå söû duïng, moät danh saùch öu tieân ñöôïc laäp ra caên cöù vaøo ñòa lyù (nôi cö nguï cuûa beänh nhaân), söï thích hôïp vaø möùc ñoä traàm troïng cuûa beänh traïng. Beänh vieän coù lieân heä vôùi beänh nhaân ñöùng ñaàu danh saùch ñöôïc thoâng baùo, vaø baùc só giaûi phaãu coù moät giôø ñeå quyeát ñònh xem coù nhaän boä phaän ñoù hay khoâng. Vaøo Thaùng Baûy 2004, hai laàn trong moät tuaàn, baùc só giaûi phaãu cuûa UCI ñaõ khoâng thöïc hieän vieäc löïa choïn moät laù gan ñöôïc hieán taëng trong khoaûng thôøi gian moät giôø ñöôïc cho pheùp. (Theo OC Register) (NY)

Moät ngaøy toøa soaïn Ngöôøi Vieät Tieáp trang B2

luùc maø caùc phaàn haønh khaùc “thong thaû dang tay ra veà.” Coâ Nhung Huyønh, ngöôøi phuï traùch ñaùnh maùy vaø trình baøy Rao Vaët, maëc duø coù maët töø saùng sôùm nhöng ít khi roãi raûnh ñöôïc vì coâng vieäc cöù uøn

DAT

leân. Caùi khoù cho coâ laø: “Söûa Rao Vaët cho ñuùng yù khaùch haøng.” Nhöõng haøng chöõ li ti treân maùy, nhöõng khuoân maãu rao vaët luoân nhaûy muùa tröôùc maét coâ. Nhöng töø haøng chuïc naêm nay coâ vaãn tinh töôøng vaø ít khi ñeå sai phaïm phieàn loøng khaùch haøng. Cho ñeán giôø chuyeån baùo veà nhaø in, hoaøn toaøn baèng kyõ thuaät ñieän töû, thöôøng laø vaøo luùc 7 giôø. Caùi khoå nhaát cho anh em kyõ thuaät laø khi phaûi chôø “tin giôø choùt” hay coù söï thay ñoåi maãu maõ luùc maø caùc trang baùo ñaõ ñöôïc trình baøy xong. Bôûi vì söï saép xeáp laïi noù seõ aûnh höôûng daây chuyeàn ñeán caùc trang baùo, baøi baùo ngaén daøi... vaø taát nhieân noù cuõng lieân quan ñeán nhieàu ngöôøi chöù khoâng chæ rieâng trong Ban Kyõ Thuaät. Tuy nhieân, caùc anh Chinh, Ñoàng, vaø caùc anh chò phuï traùch caùc phaàn haønh trong Ban Kyõ Thuaät luùc naøo cuõng bình tónh ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng tình huoáng roái raém nhaát. Do kinh nghieäm vaø laøm vieäc coù kyû luaät, ho ñaõ vöôït qua ñöôïc aùp löïc cuûa coâng vieäc. Ñeán ñaây, moät ngaøy laøm vieäc cuûa Ngöôøi Vieät chöa heát bôûi vaøo saùng hoâm sau, töø 5 giôø saùng, nhaø in giao baùo ñeán thì caû moät “maïng löôùi” phaùt haønh ñaõ taäp trung ñeå tung baùo ñi khaép nôi cho kòp giôø. OÂng Ñaëng Traàn Hoa, moät cöïu quaân nhaân, laøm coâng vieäc phaùt haønh baùo Ngöôøi Vieät töø 20 naêm nay cho bieát: “Tröôùc ñaây chæ coù mình toâi, vöøa ñi boû baùo vöøa ñi thu tieàn nhöng nay thì ñaõ thaønh laäp Coâng Ty Phaùt Haønh neân coâng vieäc ñaõ ñi vaøo kyû luaät. Caùi chính trong vieäc phaùt haønh cuûa

chuùng toâi laø ñöa tôø baùo ñeán tay moïi ngöôøi töø 5, 6 giôø saùng. Neân khi baùo tôùi laø chuùng toâi hoø nhau phaân phoái cho caùc anh chò em mang baùo ñi xa, sau roài trong ngaøy phaûi taát baät ñoùng goùi göûi baùo ñi toaøn nöôùc Myõ vaø ngoaïi quoác nöõa. Vieäc ñoùng baùo phaûi cho nhanh goïn vaø ñuùng theå leä cuûa Böu Ñieän. Chuùng toâi hieän coù chính thöùc laø 5 ngöôøi ñeå laøm coâng vieäc phaân phoái, löu tröõ vaø theo doõi. Ngoaøi ra coøn coù treân 10 ngöôøi ngoaïi vi chuyeân laøm coâng vieäc giao baùo khaép nôi goàm caùc cô sôû thöông maïi ñang quaûng caùo daøi haïn, khaùch mua baùo taïi nhaø, vaø caùc ñòa ñieåm ñeå baùo baùn trong nhöõng thuøng baùo. Coâng vieäc cöù dieãn ra ñeàu ñaën nhö vaäy nhöng thöïc ra thì aùp löïc coâng vieäc phaân phoái phaùt haønh nhieàu luùc cuõng ñeø naëng leân anh em chuùng toâi, ví nhö khi nhaø in giao baùo ñeán treã hay coù moät bieán coá thôøi söï naøo ñoù.” Moät ngaøy trong toøa baùo Ngöôøi Vieät, coøn moät phaàn haønh nöõa laø haønh chaùnh, töông ñoái coâng vieäc ít bò aùp löïc hôn nhöng vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm khi phaûi keát toaùn soå saùch Year Book, baùo Xuaân, vaø löông boång, bonus thì coâng vieäc cuõng ngaäp ñaàu. Nhöng taát caû nhöõng ngöôøi laøm vieäc cho nhaät baùo Ngöôøi Vieät ñeàu coù moät nieàm vui chung laø: “Tôø baùo ñöôïc ñoäc giaû tín nhieäm, coù choã ñöùng khaù vöõng chaéc trong coäng ñoàng,” nhö lôøi Muïc Sö Traàn Thanh Vaân trong Hoäi Ñoàng Lieân Toân cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñaõ phaùt bieåu trong laàn Hoäi Ñoàng ñeán thaêm nhaät baùo Ngöôøi Vieät.

©2005 Cartier

.3”

Pasha ® de Cartier Authorized Cartier Agency

Starting at $13,900

New 42 mm watch, case in pink gold. Workshop-crafted mechanical movement with automatic winding.


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông

Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

vôùi Thanh Tuøng, Vi Vaân, Phöông Haø, Thuïy AÙi, Löu Minh Thaéng, Traàn Hoaøng, Nguyeân Thaùi vaø Fatima.

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508.

Leã khaùnh thaønh Saigon National Bank

Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000

Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B1

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 10am ñeán 1pm. Ñòa ñieåm: Saigon National Bank, 15606 Brookhurst Street, Wesminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-338-8700.

Ngaøy Ñaïi Vieät

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 1:00PM Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Regent West, 4717 W. 1st Street, Santa Ana, CA 92703. Ñieän thoaïi: 714-531-5798. Lieân laïc: Traàn Troïng Ñaït 714-654-3509, Thaùi Hoøa: 714-425-4647, Quang Thanh 714-757-4457, Phaïm Quang 619-2444499. Kyû nieäm 66 naêm thaønh laäp Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng, ra maét hoäi ñoàng laõnh ñaïo trung öông, coâng boá ñöôøng höôùng ñaáu tranh.

Kyû nieäm 30 naêm GHPGVNTN vaän ñoäng cho töï do toân giaùo

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 11:00AM. Ñòa ñieåm: Chuøa Dieäu Phaùp, truï sôû trung öông cuûa giaùo hoäi, 311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776. Lieân laïc: 626-614-0556.

Chuïp quang tuyeán ngöïc cho phuï nöõ vaø khaùm söùc khoeû mieãn phí

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 9:00AM ñeán 2:00PM Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng Cô Ñoác Phuïc Laâm El Monte, 11061 E. Bryant Road, El Monte, CA 91732. Phuï nöõ töø 40 tuoåi trôû leân, khoâng coù baûo hieåm. Lieân laïc: 626-454-1304 hoaëc 626-7807051.

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005.

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu

Ngaøy giôø: Chuû nhaät 01 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 06 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896.

t i n v aé n

Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 08 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM. Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân. Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ: 10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-5312203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320.

Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung

Ngaøy giôø: Töø 09 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic, maøu nöôùc.

Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

Thaønh phoá Laguna ñoàng yù taêng Töø 7.75% ñeán 8.25% thueá tieâu thuï LAGUNA BEACH, Nam California - Hoâm Thöù Ba 13 thaùng Möôøi Hai, trong moät cuoäc baàu cöû ñaëc bieät, caùc cöû tri ñaõ quyeát ñònh taêng thueá tieâu thuï (coøn ñöôïc goïi laø thueá baùn haøng - sales-tax) cuûa thaønh phoá leân nöûa xu (cent) trong saùu naêm tôùi, baét ñaàu töø ngaøy 1 thaùng Baûy. Döï luaät A, ñöôïc thoâng qua vôùi 55.7 phaàn traêm soá phieáu, seõ giuùp thanh toaùn cho nhöõng vuï söûa chöõa ôû Bluebird Canyon, ñaõ bò taøn phaù vì moät vuï ñaát lôû xaûy ra caùch ñaây saùu thaùng. Vieäc chaáp thuaän döï luaät naøy coù nghóa laø thaønh phoá seõ nhaän ñöôïc khoaûng $10.2 trieäu, vôùi moät phaàn khaù lôùn daønh ñeå söûa chöõa haï taàng cô

sôû trong khu vöïc Bluebird Canyon. Soá coøn laïi, khoaûng $3.4 trieäu, seõ thuoäc veà quyõ daønh cho nhöõng thaûm hoïa trong töông lai. Theo Vaên phoøng Registrar of Voters, gaàn 25 phaàn traêm caùc cöû tri cuûa thaønh phoá ñaõ coù maët trong cuoäc baàu cöû vaø hôn 15 phaàn traêm boû phieáu khieám dieän. Möôøi moät ngoâi nhaø ñaõ bò phaù huûy trong vuï ñaát lôû, vaø theâm nhieàu ngöôøi nöõa khoâng coù nôi cö nguï. Nhöng soá tieàn thu ñöôïc khoâng ñöôïc daønh ñeå giuùp cho caùc cö daân xaây döïng laïi nhaø hoï. Toång coäng soá tieàn ñeå söûa chöõa khu vöïc naøy öôùc tính vaøo khoaûng $15 trieäu, vaø hy voïng chính phuû lieân bang seõ

ñoùng goùp ñeán $7 trieäu. Döï luaät treân taêng thueá baùn haøng töø 7.75 phaàn traêm leân 8.25 phaàn traêm. Söï taêng theâm naøy laøm cho thueá tieâu thuï trôû neân töông töï nhö ôû quaän Los Angeles, vaø cao hôn baát cöù thaønh phoá naøo ôû Quaän Cam. Caùc cô sôû kinh doanh vaø Phoøng Thöông Maïi baøy toû söï lo ngaïi laø caùc khaùch haøng seõ ñi ñeán nôi khaùc. Tom Ahern, chuû nhaân cuûa 33 hieäu saùch Latitude, nghó raèng thaønh phoá neân caét giaûm hôn laø taêng thueá. Trong khi ñoù, Jon Madison, chuû nhaân cuûa Madison Square vaø Garden Cafeù, ñaõ boû phieáu cho Döï luaät A, ngay caû maëc duø noù coù theå aûnh höôûng ñeán vieäc kinh doanh cuûa oâng. (NY)

Moät cöïu veä binh quoác gia bò buoäc toäi gieát ngöôøi caùch ñaây boán naêm

LOS ANGELES, Califor- bieát, moät trung só Veä Binh nia - Caùc coâng toá vieân cho Quoác Gia, chæ môùi trôû veà töø Iraq, ñaõ bò buoäc toäi gieát cheát moät sinh vieân ñaïi hoïc caùch Ba treû em, moät ngöôøi lôùn thieät ñaây hôn boán naêm. Raymond Lee Jennings bò maïng trong vuï chaùy nhaø ôû Arizona baét giöõ hoâm Thöù Ba 13 thaùng PEORIA, Arizona - Saùng ñaäp cöûa kính ñeå vaøo trong vaø Möôøi Hai, vaø bò buoäc toäi vì sôùm Thöù Tö 14 thaùng Möôøi tìm ñeán choã caùc con cuûa baø, gieát cheát Michelle O’Keele Hai, löûa ñaõ phuû kín moät caên neân bò khaù nhieàu veát ñöùt nheï vaøo ngaøy 22 thaùng Hai, 2000. nhaø tieàn cheá, khieán cho ba ôû caùnh tay. Baø ñöôïc ñöa ñeán Nöõ sinh vieân 18 tuoåi naøy ñaõ treû em, trong soá ñoù coù moät beänh vieän ñeå baêng boù veát bò baén boán phaùt khi ngoài trong chieác xe Ford Mustang ñöùa beù sô sinh, vaø moät ngöôøi thöông. ñaøn oâng bò thieät maïng. Caên nhaø ñaõ chìm trong cuûa coâ taïi moät baõi ñaäu xe ôû Ngöôøi meï cuûa ba ñöùa treû trong bieån löûa khi nhaân vieân Palmdale, ñeå chôø phöông tieän ñaõ phaùt giaùc ra vuï chaùy, khi cöùu hoûa ñeán nôi. Hieän coøn coâng coäng ñöa coâ vaøo thaønh baø trôû veà nhaø khoâng laâu sau quaù sôùm ñeå xaùc ñònh nguyeân phoá. Jennings, hieän nay 31 1 giôø saùng. nhaân gaây ra ñaùm chaùy ôû Theo lôøi phaùt ngoân vieân ngoaïi oâ thaønh phoá Phoenix. tuoåi, laø moät nhaân vieân baûo veä cuûa Sôû Caûnh Saùt, hình nhö Caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn taïi baõi ñaäu xe vaøo luùc ñoù. Cha meï cuûa O’Keefe laáy baø ta ñaõ trôû veà nhaø vaø thaáy ñaõ khoâng tieát loä danh taùnh vaø ngoâi nhaø ñang chaùy, baø coá tuoåi cuûa caùc naïn nhaân. (NY) laøm an uûi khi ñöôïc tin

Jennings bò baét giöõ. Hoï ñaõ töøng mang nhöõng taám baûng coù taám hình cuûa Michelle vôùi nhöõng doøng chöõ: “Toâi khoâng cam loøng ñeå cheát vaøo tuoåi 18. Quyù vò coù theå giuùp baét ñöôïc keû gieát toâi khoâng?” Ñöôïc bieát Jennings bò xem nhö laø moät nghi ca, vì hình nhö oâng ta ñaõ thay ñoåi caâu chuyeän cuûa mình veà vieäc laøm sao oâng ñaõ tìm thaáy naïn nhaân. O’Keefe ñaõ khoâng bò cöôùp cuûa hoaëc taán coâng tình duïc. Jennings bò giam giöõ vôùi $1 trieäu ñoàng tieàn theá chaân neáu muoán ñöôïc taïi ngoaïi. OÂng ta khoâng coù tieàn aùn. Palmdale ôû caùch Los Angeles khoaûng 40 daëm veà phía Ñoâng Baéc. (NY)

DAT


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông

Missouri:

Boàn chöùa nöôùc cuûa moät nhaø maùy thuûy ñieän bò thuûng

Want to be in tune?

Nhieàu nhaø cöûa, xe coä bò nöôùc cuoán troâi LESTERVILLE, Missousi - Saùng Thöù Tö 14 thaùng Möôøi Hai, nöôùc chaûy traøn qua moät loã thuûng taïi moät beå chöùa nöôùc trong vuøng noâng thoân cuûa moät nhaø maùy thuûy ñieän ôû Ñoâng Nam tieåu bang Missouri, ñaõ cuoán ñi nhaø cöûa vaø nhieàu xe coä. Moät gia ñình naêm ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu thoaùt, sau khi beå chöùa nöôùc cuûa nhaø maùy thuûy ñieän Taum Sauk Lake cuûa AmerenUE bò thuûng moät loã vaøo khoaûng 5 giôø 30 saùng. Khu vöïc Leterville vaø nhöõng khu vöïc ôû phía Nam doïc theo soâng Black River

ñang laâm vaøo tình theá voâ cuøng nguy hieåm. Nhaø maùy treân ôû Ozarks, caùch St. Louis khoaûng 120 daëm veà phía Taây Nam. Caùc nhoùm caáp cöùu ñang tìm kieám nhöõng ngöôøi coøn bò keït trong xe, ñaëc bieät laø doïc theo xa loä N ôû gaàn beå chöùa nöôùc. Moät ngoâi nhaø, moät caên nhaø tieàn cheá, nhieàu xe coä vaø moät chieác tractor-trailer ñaõ bò cuoán ñi. Thaønh phoá Lesterville ñaõ ñöôïc di taûn. Nhöng khoâng roõ coù bao nhieâu ngöôøi bò buoäc phaûi rôøi khoûi nhaø. Ñöôïc bieát, möa khoâng phaûi

laø moät yeáu toá trong vuï thuûng ôû beå chöùa, vì vuøng naøy chæ nhaän ñöôïc khoaûng 1 phaàn möôøi inch nöôùc möa trong ñeâm. Nhaø maùy treân ñöôïc xaây döïng vaøo naêm 1963. Loã thuûng ñöôïc tìm thaáy taïi goùc phía Taây Baéc cuûa beå chöùa khoaûng 1.5 gallons nöôùc töø soâng Black River. Moät soá kyõ sö vaø chuyeân vieân cuûa AmerenUE ñang ñieàu tra veà söï kieän naøy, vì “söï an toaøn cuûa coâng chuùng laø quan taâm haøng ñaàu cuûa chuùng toâi,” moät vieân chöùc cuûa nhaø maùy ñaõ tuyeân boá nhö treân. (NY)

Boston:

Boán ngöôøi bò baén cheát taïi moät phoøng thaâu nhaïc BOSTON, Massachusetts Vaøo toái Thöù Ba 13 thaùng Möôøi Hai, boán ngöôøi ñaøn oâng ñaõ bò baén cheát taïi moät taàng haàm cuûa moät ngoâi nhaø ôû Boston, maø caùc laùng gieàng cho bieát ñaõ ñöôïc trang bò thaønh moät phoøng thu thanh nhaïc rap, trong vuï noå suùng laøm cheát nhieàu ngöôøi nhaát ôû thaønh phoá naøy, keå töø hôn moät thaäp nieân nay. Ba ngöôøi ñaõ cheát taïi nhaø vaø ngöôøi thöù tö ñaõ qua ñôøi taïi beänh vieän. Caùc naïn nhaân bao goàm hai ngöôøi da ñen vaø hai ngöôøi da traéng. Hoï ñeàu ôû ñoä tuoåi töø 18 ñeán ngoaøi 20. Caùc nhaân chöùng cho caûnh saùt bieát hoï ñaõ troâng thaáy moät ngöôøi to lôùn boû chaïy khoûi hieän tröôøng. Khoâng coù ai bò baét giöõ. Theo lôøi Tia Duncan, ngöôøi ñaõ doïn khoûi nhaø naøy hoâm Thöù Hai, em trai coâ laø moät trong caùc naïn nhaân. Edwin Duncan, 21 tuoåi, laø

thaønh vieân cuûa moät nhoùm nhaïc rap, vaø ñaõ soáng trong ngoâi nhaø nôi vuï noå suùng xaûy ra. Caäu vaø moät ngöôøi baïn trong ban nhaïc ñang chôø, ôû taàng haàm, caùc thaønh vieân khaùc cuûa nhoùm ñeán ñaây khi vuï noå suùng xaûy ra. Caûnh saùt ñaõ khoâng xaùc nhaän Edwin Duncan laø moät trong caùc naïn nhaân, nhöng cho bieát nhöõng ngöôøi coù dính líu ñeán söï kieän treân hình nhö ñaõ quen bieát nhau, vaø moät trong caùc naïn nhaân ñaõ soáng taïi ngoâi nhaø naøy. Theo caûnh saùt, coøn quaù sôùm ñeå suy ñoaùn veà ñoäng cô daãn ñeán vuï noå suùng, nhöng noùi chung, nhöõng vuï gieát ngöôøi xaûy ra ôû trong nhaø ít khi laø haønh ñoäng baïo löïc ngaãu nhieân, khoâng coù muïc ñích. Nhöõng vuï gieát ngöôøi toái Thöù Ba laø moät trong nhöõng vuï saùt nhaân nghieâm troïng

nhaát trong lòch söû gaàn ñaây cuûa Boston. Naêm 1995, boán ngöôøi ñaõ bò baén haï taïi moät nhaø haøng ñoâng ngöôøi trong khu Charlestown cuûa thaønh phoá. Naêm 1991, naêm ngöôøi ñaõ bò baén theo kieåu haønh quyeát taïi khu Chinatown cuûa thaønh phoá naøy. Nhöõng caùi cheát treân ñaõ ñaåy con soá nhöõng vuï saùt nhaân ôû Boston naêm nay leân 71. Ñaây laø con soá cao nhaát trong moät thaäp nieân, vaø ñaõ gaây trôû ngaïi cho nhöõng noã löïc cuûa caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn thaønh phoá nhaèm ngaên chaën laøn soùng baïo löïc. Caùc vuï noå suùng ñaõ taêng 34 phaàn traêm so vôùi caùch ñaây moät naêm. Nhöõng vuï baét giöõ coù lieân quan ñeán vuõ khí ñaõ taêng voït 38 phaàn traêm, ôû löùa tuoåi töø 18 ñeán 21. Naêm nay, trong soá taát caû nhöõng vuï gieát ngöôøi coù 46 vuï lieân quan ñeán suùng ñaïn. (NY)

Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends. We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $60 Name: Address: Phone number: E-mail:

Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street Westminster, CA 92683

DAT


CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

.3”

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

Phim do phuï nöõ saûn xuaát “ñöôïc muøa” VUÕ HUY THUÏC Khi giaûi thöôûng Oscar daønh cho phim coù hình aûnh ñeïp nhaát ñöôïc loan baùo vaøo ngaøy 5-3-2005 taïi Ñaïi Hoäi Ñieän AÛnh Oscar laàn thöù 78th, noù ñaõ trôû thaønh cô hoäi tuyeät vôøi cho moät phuï nöõ böôùc leân saân khaáu ñeå nhaän giaûi thöôûng. Traùi vôùi taát caû nhöõng lôøi döï ñoaùn thaän troïng nhaát, taát caû caùc phim hy voïng ñöôïc giaûi thöôûng naêm nay, töø “Match Point” cuûa DreamWorks, “Brokeback Mountain” cuûa Focus Features, “Crash” cuûa Lion Gates, “The New World” cuûa New Line cho ñeán “Memoirs of a Geisha” cuûa Sony vaø “Jarhead” cuûa Universal ñeàu ñöôïc saûn xuaát bôûi moät phaàn hay hoaøn toaøn laø phuï nöõ. Ñieàu naøy coù veû nhö laø moät coät moác, nhöng thöïc ra nhieàu thaäp nieân ñaõ qua ñi vaø cuïc dieän cuûa Hollywood ñaõ ñoåi thay. Ngaøy nay, söï kieän vöøa keå gioáng nhö leõ ñöông nhieân vaø laø cô hoäi ñeå cho nhöõng nhaø saûn xuaát phim aûnh khaúng ñònh söï bình quyeàn vaø uy tín cuûa hoï. Veà nhöõng ñoái töôïng cuûa giaûi Oscar keå treân, ba trong soá nhöõng teân phim thuoäc veà 2 phuï nöõ: Moät nhaø moâi giôùi phim aûnh laâu naêm Lucy Fisher ngöôøi “chaên daét” hai phim Jarhead vaø “Geisha cuøng vôùi choàng vaø moät ngöôøi coäng taùc teân laø Douglas Wick vaø Sarah Green moät nhaø saûn xuaát ñoäc laäp, ngöôøi ñaõ taïo ñöôïc böôùc tieán lôùn cho phim “New World” cuûa Terrence Malick. Dó nhieân, nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñaày mô moäng trong phim aûnh ôû Hollywood coøn phaûi ñöông ñaàu vôùi raát nhieàu khoù khaên, nhöng khoâng ai coù theå noùi raèng hoï khoâng thaønh coâng trong cuoäc theo ñuoåi muïc tieâu ñieän aûnh cuûa hoï. Green cho bieát, baø ta theo hoïc ngaønh kyõ thuaät ôû baäc ñaïi hoïc. Nhöng cuoái cuøng “vì caûm thaáy ñoù khoâng phaûi laø cuoäc soáng” cuûa mình neân quay sang ñieän aûnh. Green sinh tröôûng ôû moät thò traán khoâng

coù raïp xi neâ naøo vaø chæ khi leân Boston ñeå theo hoïc ñaïi hoïc, Green môùi khaùm phaù ra nieàm say meâ cuûa mình. Sau khi toát nghieäp tröôøng ñaïi hoïc Emerson veà lòch söû ñieän aûnh, Green nghó raèng ñaây laø cô hoäi ngaøn naêm ñeå coù theå keát hôïp giöõa kieán thöùc kyõ thuaät vaø nieàm say meâ ñieän aûnh ñeå theo ñuoåi moät ngheà maø mình yeâu thích. Caâu chuyeän cuûa Green vöøa laø moät maãu möïc cho nhöõng ngöôøi môùi böôùc vaøo ngheà (baát cöù phöông dieän naøo) vöøa laø moät maãu möïc cho thaáy laøm theá naøo bieán söï say meâ cuûa mình thaønh söï thöïc. Green thuù nhaän raèng, luùc ñaàu tieân coâ ta laøm baát cöù ñieàu gì coù theå laøm ñöôïc ñeå taïo ra moät ngaân saùch cho nhöõng döï aùn trong ñaàu, nhöng khoâng theå thaønh coâng cho ñeán khi Green chòu baét tay ngay vaøo vieäc vôùi moät phim taøi lieäu vaø vôùi moät ngaân saùch ít oûi. Qua phim naøy, Green hoïc ñöôïc baøi hoïc veà caùch quaûn trò vaø chi tieâu cuûa moät nhaø saûn xuaát. Green noùi: “Toâi thaáy ñaây chính laø coâng vieäc cuûa toâi”. Teân tuoåi ñaàu tieân cuûa Green xuaát hieän vôùi American Playhouse. Nhöng söï thay ñoåi ñöôïc coi laø lôùn lao nhaát trong cuoäc ñôøi cuûa nhaø saûn xuaát ñieän aûnh Green laø khi coâ baét tay laøm vieäc vôùi ñaïo dieãn John Sayles vaø nhöõng ngöôøi huøn voán laø Maggie Renzi vaø Peggy Rajski. Sau khi giöõ vai troø phuï taù saûn xuaát trong hai phim cuûa ñaïo dieãn Sayles, “Matewan” (1987) vaø “Eight Men Out” (1988), Green tìm laïi ñöôïc khaû naêng chính cuûa mình trong coâng vieäc quaûn trò vaø saûn xuaát phim. Green traûi qua vai troø phuï taù saûn xuaát roài trôû thaønh nhaø saûn xuaát thöïc thuï qua caùc phim khaùc: “City of Hope” (1991), “Passion Fish” (1992) vaø “Secret of Roan Inish” (1995). Sau giai ñoaïn naøy nhaø saûn xuaát Sarah Green ñaõ tröôûng thaønh vaø taïo ñöôïc khuynh

höôùng roõ reät cho mình, chieâu moä nhöõng ñaïo dieãn taøi ba vaøo laøm vieäc, vaø ñaùng keå nhaát laø David Mamet, ngöôøi giuùp Sarah Green thöïc hieän phim “Oleanna” naèm 1994 vaø “American Buffalo 1996, “The Spanish Prisoner” naêm 1998 vaø “The Winslow Boy Boy” (1999). Nhìn nhöõng phim ñaõ ñöôïc thöïc, ngöôøi ta coù theå thaáy Sarah Green laø moät nhaø hoaït ñoäng tích cöïc vaø cuõng laø ngöôøi say meâ ñieän aûnh ñeán cuøng cöïc. Fisher cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi gaëp nhöõng ñieàu deã daøng khi böôùc vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát ñieän aûnh. Caû hai, Fisher vaø Green ñeàu coù moät nguyeân taéc chung khi laøm vieäc, ñoù laø söï dung hoøa caùch nhìn kòch baûn cuûa ñaïo dieãn vaø cuûa ngaân saùch do nhaø saûn xuaát hoaïch ñònh. Fisher cho raèng khoâng coù söï dung hoøa, söï quaù laïm seõ xuaát hieän vaø seõ thieáu ñi moät yeáu toá thaønh coâng. Fisher nhaán maïnh: “Ñoâi khi söï giôùi haïn ngaân saùch coù theå trôû thaønh moät thöû thaùch mang tính chaát tích cöïc, bôûi vì söï vieäc naøy buoäc baïn phaûi quan taâm ñeán chaát löôïng thöïc cuûa moät cuoán phim vaø nhöõng yeáu toá caàn thieát nhaát. Haõy noùi thöïc ñeán moái öu tieân cuûa baïn, toâi coù theå giuùp baïn thöïc hieän mô öôùc cuûa mình”. Baèng söï thoûa thuaän laøm vieäc chung vôùi Malick, moät ngöôøi noåi tieáng caàu toaøn vôùi caùc phim “Day of Heaven” (1978) vaø “The Thin Red Line” (1998), Green ñaõ gaëp nhöõng khoù khaên khi khôûi quay fim “New World”. Vôùi chi phí 150 trieäu ñoâ la, ngöôøi ta nghó raèng ñaõ ñaày ñuû cho moät kòch baûn khoâng laáy gì laøm gheâ gôùm, nhöng söï caàu toaøn cuûa Malick coù theå laøm chi phí cuoán phim gia taêng. Nhöng Green ñaõ traán an ngay laø neân tieáp tuïc tieán haønh. Malick ñaõ cho thu hình caû trieäu feet phim, nhöng theo Green, ñieàu ñoù khoâng coù gì quan troïng vì Green ñaõ tính toaùn laøm sao ñeå ñuùng

Töø treân xuoáng döôùi: Lucy Fisher nhaø saûn xuaát trong moät caûnh cuûa “Jarhead” vaø Sarah Green trong moät caûnh cuûa “The New World”. Ñaây laø hai trong soá nhöõng nhaø saûn xuaát noåi tieáng ôû Hollywood hieän nay (Hình Taøi Lieäu)

ngaân saùch ñöôïc döï truø”. Trong ngaønh saûn xuaát phim aûnh, khoâng maáy khi ngöôøi ta coù theå tính saùt nuùt ngaân khoaûn chi tieâu. Theá naøo

cuõng coù chuyeän thieáu. Nhöng aùp löïc naøy khoâng laø moät vaán ñeà lôùn, maø vaán ñeà lôùn chính laø söï quaûng baù vaø tieâu thuï saûn phaåm.

Tuy nhieân, ñieàu ñaùng möøng vaãn laø: Ngaøy caøng coù theâm nhieàu phuï nöõ ôû Hollywood böôùc vaøo ngaønh saûn xuaát ñieän aûnh vaø hoï ñaõ thaønh coâng.

DAT


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Ngöïa Con Voâ Gia Ñình RUTH KELLEY Vieát cho baùo Times Phaàn 4 Tieáp theo kyø tröôùc: Ngay caû nhoùm Nhaïc Coâng Laøng Bremen cuõng ñuoåi ngöïa baïch con ñi.

DAT

ngaõ loän nhaøo. “Cuùt ngay khoûi ñaây, ñoà thöù aên caép,” moät ngöôøi ñaøn oâng caàm caùi cuoác trong tay heùt leân. “Mi khoâng thuoäc veà nôi naøy ñaâu nhaù.” Vaäy laø ngöïa con meät moûi leâ chaân xuoáng ñöôøng. Khi gaàn kieät söùc thì noù gaëp moät chuù beù böôùc chaân ñi cöùng nhaéc, nhö theå chuù laøm baèng goã vaäy. “Chuù beù ôi, haõy noùi cho toâi bieát,” ngöïa baïch con hoûi, “ôû ñaây coøn ngoâi nhaø naøo khoâng? Toâi phaûi tìm moät nôi truù thaân maø khoâng ai chöùa chaáp toâi caû. Toâi cho raèng vì caùi vaät kyø dò treân ñaàu toâi cöù lôùn daàn, lôùn daàn leân.” “Tôù hieåu,” chuù beù noùi. “Tôù cuõng coù khoù khaên töông töï nhö caäu vaäy.” Chuù beù coù böôùc chaân cöùng ngaéc chaø caùi muõi cuûa chuù. “Tôù raát tieác tôù khoâng giuùp gì ñöôïc caäu.” “Coù leõ toâi neân thöû ñeán ngoâi nhaø ôû goùc phoá, beân kia caây soài lôùn vaäy,” ngöïa con noùi. “Caäu coù nghó hoï cho toâi ôû laïi khoâng?” “Tôù khoâng bieát noùi doái,” chuù beù noùi. “Ñoù laø moät ngoâi nhaø laï luøng laém. Coâ beù soáng ôû ñoù teân laø Alice.” Chuù beù chaø muõi laàn nöõa. “Coâ ta ñeán roài ñi. Nhöng khi khaùch böôùc vaøo nhaø coâ aáy thì hoï chaúng bao giôø böôùc ra nöõa caû.”

Ngöïa baïch con caøng luùc caøng ñoùi. Sau cuøng noù ñi ñeán moät böùc töôøng. Moät con thoû ngoài caïnh ñoù ñang nhai moät cuû caø roát. Ngöïa con nhìn thaáy töøng haøng rau baép caûi beân kia böùc töôøng. “Rau baép caûi nhìn thieät ngon,” noù noùi. “Vaø mình ñoùi buïng quaù söùc.” “Haõy queân ñi anh baïn,” thoû noùi. “Nghe lôøi khuyeân cuûa tôù ñi. Ñöøng coù nhoøm ngoù vöôøn rau cuûa oâng McGregor.” Thoû ta noùi vôùi laïi trong luùc chaïy vuït ñi. Nhöng ngöïa baïch con ñoùi quaù, noù khoâng theå khoâng nhìn maáy caùi baép caûi. Noù ñöùng treân hai chaân sau vaø vöôn coå qua Thöù Saùu: Ngöïa con coù ñeán thaêm Alice böùc töôøng. “Chaùt!” Moät cuù ñaùnh vaøo gaùy laøm noù khoâng? Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

The Colt That Didn’t Belong BY RUTH KELLEY Special to The Times Part 4 The story so far: Even the Bremen Town Musicians have turned the white colt away.

sent him stumbling backward. “Git outta here, you thief,” yelled a man with a hoe in his hand. “You don’t belong here.” So the colt trudged down the road. By and by he met a boy walking stiff-legged, as though he were made of wood. “Tell me, boy,” the white colt asked, “are there any more houses here? I’ve got to find a place to stay but nobody wants me. I think it’s because of this peculiar thing on my head that keeps growing and growing.” “I understand,” said the boy. “I have a similar problem.” The stiff-legged boy rubbed his nose. “I’m sorry, but I can’t help you.” “Maybe I should try that house around the corner past the big oak tree,” said the colt. “Do you think they will want me?” “I cannot tell a lie,” said the boy. “It’s a strange house. The girl who lives there is named Alice.” The boy rubbed his nose again. “She comes and goes. But when visitors go in her house, they never come out again.”

The white colt grew hungrier and hungrier. Finally he came to a wall. A rabbit sat next to it munching on a carrot. The colt looked over the wall at the rows and rows of cabbages on the other side. “Those cabbages look delicious,” he said. “And I’m very hungry.” “Forget it,” said the rabbit. “Take my advice. Leave Mr. McGregor’s garden alone,” he called as he scampered off. But the white colt was so hungry he couldn’t take his eyes off the cabbages. He stood on his hind legs and stretched his neck Friday: over the wall. “Whack!” A blow on the back of his neck Will the colt pay a visit to Alice?

This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

DAT

Ñaûng Daân Chuû Nhaân Daân ra thoâng caùo veà vieäc Ñaûng CSVN khuûng boá oâng Hoaøng Minh Chính LTS.- Trong ñieän thö soá 53 cuûa Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam, coù moät baûn thoâng caùo cuûa ñaûng Daân Chuû Nhaân Daân veà vieäc oâng Hoaøng Minh Chính bò khuûng boá khi töø Myõ trôû veà Haø Noäi, nguyeân vaên nhö sau: Thöa ñoàng baøo! Gaàn ñaây, chính quyeàn Haø Noäi ñaõ tieán haønh nhöõng thuû ñoaïn traán aùp nhaø ñaáu tranh daân chuû Hoaøng Minh Chính moät caùch thaâm hieåm vaø hung baïo. Trong thôøi gian oâng Chính chöõa beänh taïi Hoa Kyø, chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam ñaõ chæ ñaïo baùo chí trong nöôùc ñaêng laïi nhöõng baøi baùo vôø vòt vôùi nhöõng lôøi leõ haï caáp ñeå chöûi bôùi oâng ta, nhöng hoï khoâng cho ñaêng nguyeân vaên nhöõng gì oâng Chính ñaõ phaùt bieåu taïi Hoa Kyø. Maët khaùc, chính quyeàn coøn cho phaùt taùn nhöõng taøi lieäu giaû hình daân chuû ôû caû trong laãn ngoaøi nöôùc vôùi ñuû moïi laäp luaän nhaèm boâi nhoï oâng Hoaøng Minh Chính. Moät chính quyeàn töï xöng “daân chuû gaáp trieäu laàn caùc chính quyeàn tö saûn” nhöng laïi trô traùo, xuùi giuïc boïn coân ñoà löu manh taït aùt xít vaøo nhaø con gaùi oâng Chính ôû Saøi Goøn. Boïn chuùng giôû troø cho tay chaân bieåu tình tröôùc nhaø ñeå gaây aùp löïc oâng Hoaøng Minh Chính phaûi rôøi Saøi Goøn veà Haø Noäi ñeå tieáp tuïc cho maät vuï giaû daïng coân ñoà, ñaàu gaáu khuûng boá, nhö söï vieäc ñaõ xaûy ra hoâm thöù Naêm 01-12-2005 taïi nhaø oâng Chính, 26 Lyù thöôøng Kieät, quaän Hoaøn Kieám, Haø Noäi vöøa qua. Neáu söï kieän tac acid ôû Saøi goøn chæ dieãn ra ôû möùc ñoä nhoû thì vieäc khuûng boá ôû Haø Noäi ñaõ cho thaáy coù chæ thò töø laõnh ñaïo cao caáp trong ñaûng CSVN. Vuï naøy do chính Ban an ninh gaây ra, keát hôïp giöõa A24 (An ninh ñieàu tra), PA24 (An ninh ñieàu tra thaønh phoá HCM), A21 (Trinh saùt lieân heä nöôùc ngoaøi) cuøng caùc coâng an ôû quaän, phöôøng vaø caùc boä phaän trinh saùt ngoaïi tuyeán giaû laøm coân ñoà ñeå gaây roái, khuûng boá oâng Hoaøng Minh Chính. Ñaây laø keát quaû cuûa laõnh ñaïo moàm töø Nguyeãn Khoa Ñieàm, Tröôûng ban tö töôûng vaø vaên hoùa, UÛy vieân trung öông ñaûng CSVN ñaõ ra leänh cho caáp döôùi coù haønh ñoäng doïa naït, khuûng boá oâng Hoaøng Minh Chính nhöng traùnh gaây thöông tích. Söï kieän oàn aøo naøy laøm cho dö luaän ñaët caâu hoûi: Hoaøng Minh Chính laø ai? OÂng ta laø ngöôøi töø thôøi nieân thieáu ñaõ tham gia ñaáu tranh cho ñoäc laäp daân toäc, töøng bò thöïc daân Phaùp tra taán, caàm tuø, vaø sau ñoù laïi bò chính nhöõng ñoàng chí cuûa mình ba laàn haï nguïc. Chính quyeàn keát toäi oâng ta laø daùm ñöùng leân choáng laïi chính quyeàn, maø chính quyeàn naøy laø moät taäp ñoaøn ñaõ chieám ñoaït thaønh quaû ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp cuûa moät daân toäc. Taäp ñoaøn naøy goïi oâng laø “teân phaûn ñoäng”! Chuùng coi Hoaøng Minh Chính

nhö keû thuø khoâng ñoäi trôøi chung. Sau nhöõng baøi phaùt bieåu cuûa oâng ta ôû UÛy ban ñoái ngoaïi thöôïng vieän Hoa Kyø vaø taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Harvard, boïn chuùng coøn caêm thuø oâng hôn nöõa. Vaäy Hoaøng Minh Chính ñaõ phaùt bieåu nhöõng gì ôû Hoa Kyø ñeå ñeán noåi ban laõnh ñaïo ñaûng coäng saûn phaûi töùc toái ñeán nhö theá? OÂng Hoaøng Minh Chính chæ keâu goïi: XOÙA BOÛ ÑOÄC TAØI! XAÂY DÖÏNG DAÂN CHUÛ! Ñoù laø noäi dung cô baûn trong nhöõng baøi phaùt bieåu cuûa oâng ta. OÂng ta toá caùo chính quyeàn ñoäc taøi ñaøn aùp töï do ngoân luaän, ñaøn aùp töï do toân giaùo, bao che tham nhuõng, kìm haõm söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, ñaåy quoác gia vaøo tình traïng tuït haäu, khieán cho nhaân daân, ñaëc bieät laø nhaân daân ôû caùc vuøng saâu vuøng xa phaûi soáng trong caûnh thieáu thoán, baàn cuøng. OÂng ta nhaán maïnh laø chính quyeàn ñaõ löøa bòp trong vieäc baét caû daân toäc phaûi kieân trì xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi theo ñöôøng loái Maùc-Leânin maø ñaõ phaù saûn ngay taïi queâ höông cuûa Maùc vaø Leâ Nin. Thöïc chaát laø chính quyeàn muoán theo ñuoåi ñöôøng loái baûo thuû naøy nhaèm duy trì quyeàn löïc ñeå tieáp tuïc ñeø ñaàu cöôõi coå nhaân daân vaø kieám lôïi baát chính cho taäp ñoaøn quan laïi cuûa mình. Thöa ñoàng baøo! Chuùng ta bò löøa bòp nhieàu roài. Chuùng ta quyeát khoâng bò löøa bòp theâm laàn nöõa. Giôø ñaây chieán tuyeán ñaõ roõ raøng. Beân naøy laø chuùng ta, nhaân daân ñang bò aùp böùc. Beân kia laø taäp ñoaøn thoáng trò, ñang pheø phôõn soáng treân moà hoâi, xöông maùu cuûa chuùng ta. Chuùng ñaõ, ñang vaø seõ ñaøn aùp baát cöù ai daùm noùi leân söï thaät. Ñöøng tin chuùng! Hoaøng Minh Chính laø ngöôøi ñaáu tranh ñeå baûo veä quyeàn laøm ngöôøi, baûo veä töï do vaø haïnh phuùc nhaân daân. Chuùng ta caûnh caùo taäp ñoaøn caàm quyeàn: “Haõy döøng tay!” “Khoâng ñöôïc ñuïng ñeán Hoaøng Minh Chính!” Vôùi nhöõng gì coù trong tay, chuùng ta kieân quyeát baûo veä Hoaøng Minh Chính. Vieät Nam ngaøy 5 thaùng 12 naêm 2005 Ñaûng Daân Chuû Nhaân Daân

Baøn veà haïng ngöôøi löu manh trong xaõ hoäi Vieät Nam ngaøy nay TUEÄ MINH I. Trong cuoäc soáng haøng ngaøy, khi noùi ñeán löu manh ngöôøi ta hình dung ra ngay ñoù laø chæ moät keû ít hoïc chuyeân löøa ñaûo vaø laøm nhieàu ñieàu xaáu. Toâi goïi haïng ngöôøi naøy laø löu manh ít hoïc. Nhìn roäng ra toaøn xaõ hoäi thì löu manh cuõng coù laém kieåu laém hình, nhaát laø döôùi cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa nhö ôû ta hieän nay. ÔÛ ñaây, toâi thöû neâu theâm 3 haïng löu manh nöõa cuõng heát söùc ñaùng löu yù. 1. Haïng löu manh trí thöùc Ñoù laø nhöõng keû maø xaõ hoäi lieät vaøo haøng trí thöùc nhöng baûn chaát löu manh. Ai ñoù seõ hoûi toâi: Ñaõ goïi laø trí thöùc thì laøm sao löu manh ñöôïc? Xin thöa, ñieàu ñoù hoaøn toaøn chính xaùc. Nhöng döôùi cheá ñoä cai

trò hieän nay, moïi giaù trò ñaõ bò thay ñoåi. Coù nhöõng thöù raùc röôûi cuõng ñöôïc ñöa vaøo loàng kính ñeå ngôïi ca, toân thôø. Coøn nhöõng thöù quyù giaù thöïc söï thì bò vöùt vaøo thuøng raùc, thaäm chí laø bò phæ nhoå, bò cheùm cho tan taønh. Cho neân laém keû löu manh vaø vaãn ñöôïc goïi laø trí thöùc cuõng laø chuyeän thöôøng. Khaùc vôùi haïng löu manh ít hoïc, löu manh trí thöùc thaät söï nguy hieåm, bôûi caùi trí tueä khoâng ñöôïc duøng ñuùng chöùc naêng cuûa noù. Caùi trí tueä cuûa haïng löu manh trí thöùc coù khi ñoùng vai troø laø noâ leä cuûa quyeàn löïc, saün saøng thöïc hieän nhöõng “nhieäm vuï” coù theå gaây haïi cho nhieàu ngöôøi, thaäm chí cho caû daân toäc, cho nhieàu theá heä. Cuõng coù

khi noù ñoùng vai troø laø noâ leä cuûa loøng tham caù nhaân. Keû trí thöùc bieán chaát buoâng thaû mình xa rôøi tính thieän, bieán ñoåi mình cho thích öùng vôùi moâi tröôøng thoái naùt maø anh ta ñang soáng: Ñeå leân chöùc cuõng nònh bôï, luoàn cuùi, thuû ñoaïn. Ñeå kieám mieáng aên cuõng löøa gaït tranh giaønh. Coù cô hoäi cuõng thuû tuùi (tham nhuõng) nhö ai. Cheá ñoä chính trò taïo neân moâ hình xaõ hoäi; moâ hình xaõ hoäi taïo neân khuoân maãu con ngöôøi (1). ÔÛ thôøi naøo cuõng coù haïng löu manh trí thöùc, nhöng döôùi cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta, haïng ngöôøi naøy xuaát hieän nhieàu nhö naám sau möa. Ñoù laø haäu quaû taát yeáu, naèm trong Tieáp trang B11

ÑAÏI HOÄI 10 ÑI VEÀ ÑAÂU? - XEÙ RAØO “CHÍNH TRÒ!” AÂU DÖÔNG THEÄ Sau khi vieát xong toâi ñaõ ñöa ñeán Nhaø xuaát baûn Chính trò Quoác gia in giuùp, töø ngaøy 18/10/2004. Nhöng sau 6 thaùng khoâng ñöôïc traû lôøi, theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh soá 79/ CP ngaøy 6/11/1993, ñieàu 8 “Trong thôøi haïn 30 ngaøy keå töø khi nhaän

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû.

ñöôïc baûn thaûo, Nhaø xuaát baûn phaûi traû lôøi cho taùc giaû”. Treân ñaây laø lôøi xaùc nhaän cuûa Ñoaøn Duy Thaønh, nguyeân Phoù Thuû töôùng, cöïu UÛy vieân Trung öông ñaûng ñaõ trình baøy trong cuoäc hoïp taïi Chi boä cuûa OÂng ôû Haûi phoøng ngaøy 11.11.05 ñeå nghe phaùi ñoaøn UÛy ban Kieåm tra Trung öông muoán keát toäi oâng Thaønh vì ñaõ daùm phoå bieán taâp hoài kí? Laøm ngöôøi laø khoù, gaàn ñaây, maëc daàu khoâng ñöôïc pheùp

cuûa Boä Vaên hoùa vaø Thoâng tin, OÂng Thaønh coøn noùi theâm, do nhöõng böùc xuùc cuûa moät ñaûng vieân tröôùc nhöõng sai traùi vaø loäng quyeàn cuûa moät soá ngöôøi “quyeàn uy” vaø “quyeàn löïc” (caùc töø ngöõ cuûa cöïu TT Voõ Vaên Kieät aùm chæ Leâ Ñöùc Anh, Ñoã Möôøi vaø vaøi UÛy vieân Boä chính trò-UV BCT) ñang ñaïp leân caû Ñieàu leä ñaûng vaø phaùp luaät Nhaø nöôùc ngaøy moät traéng trôïn; cho neân oâng muoán cho caùc UV BCT vaø UÛy vieân Trung öông ñaûng (TUÑ)

bieát söï thöïc veà maët traùi cuûa nhöõng ngöôøi ñang nhaân danh Ñaûng vaø caùch maïng, nhöng laïi ñang laøm nhöõng vieäc sai traùi töø maáy chuïc naêm qua! Trong ñoù nguy hieåm nhaát laø Ñoã Möôøi, moät ngöôøi ñang giaät daây BCT ñeå eùm nheïm nhöõng toäi aùc cuûa mình vaø vaây caùnh. Cuï theå nhaát laø töø bao nhieâu naêm nay ñaõ khoâng ñeå cho BCT trình baøy tröôùc TUÑ veà nhöõng gian doái vaø loäng haønh cuûa Tieáp trang B11


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Baøn veà haïng ngöôøi löu manh trong xaõ hoäi Vieät Nam ngaøy nay Tieáp trang B10

caùi ñaø xuoáng doác chung cuûa neàn taûng ñaïo ñöùc xaõ hoäi. 2. Haïng löu manh kinh teá Ñaây laø chæ nhöõng keû laøm aên phaïm phaùp. Loaïi naøy phoå bieán trong xaõ hoäi ta. Kinh doanh laø moät nhu caàu töï nhieân caên baûn cuûa con ngöôøi. Ngay töø thôøi loaøi ngöôøi chöa soáng thaønh xaõ hoäi ñaõ xuaát hieän nhu caàu trao ñoåi vaät chaát. Roài keå töø ñoù trôû ñi, vieäc buoân baùn kinh doanh ngaøy caøng phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, keå töø theá kyû II-III sau coâng nguyeân, vuøng Daâu-Keo thuoäc ñaát Kinh Baéc, nôi coù thaønh Luy Laâu, ñaõ laø moät trung taâm thöông maïi. Caùc di chæ khaûo coå cuõng minh chöùng söï giao löu thöông maïi ôû vuøng vaên hoùa Sa Huyønh cuõng phaùt trieån khaù sôùm. Roài ngoùt nghìn naêm cheá ñoä Phong kieán thoái naùt phaûn ñoäng (2) trò vì, 80 naêm döôùi aùch ñoâ hoä cuûa thöïc daân Phaùp, maáy chuïc naêm mieàn Nam soáng döôùi aùch cuûa cheá ñoä Nguïy quyeàn (3). Suoát chieàu daøi lòch söû ñoù, chöa bao giôø ôû nöôùc ta chính quyeàn laïi caám daân kinh doanh nhö döôùi cheá ñoä coäng saûn. Chính saùch caám chôï ngaên soâng thôøi bao caáp quaû laø moät “phaùt kieán vó ñaïi” baäc nhaát cuûa taäp ñoaøn coäng saûn thoáng trò. Noù ñaõ choáng laïi quy luaät töï nhieân cuûa con ngöôøi (nhu caàu trao ñoåi haøng hoùa), choáng laïi quy luaät thò tröôøng. Ngöôøi daân do nhu caàu thuùc baùch ñaõ buoân laäu baùn chui. Ñoù laø khôûi ñieåm ñeå roài, treân cô sôû neàn phaùp luaät thieáu vaéng nhöõng boä luaät caàn thieát, taïo ñaø xuaát hieän phong caùch kinh doanh choäp giaät, löøa gaït ôû nöôùc ta. Nhö vaäy chính saùch cuûa nhaø nöôùc laø moät yeáu toá quan troïng laøm saûn sinh haïng löu manh kinh teá. Haïng löu manh kinh teá laø moät vaät caûn lôùn trong vieäc hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Doøng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi bò thaát thoaùt moät löôïng khoång loà sang caùc nöôùc laùng gieàng moät phaàn vì luaät phaùp khoâng roõ raøng, thuû tuïc nhieâu kheâ, ñaát ñai ñaét ñoû, cô sôû haï taàng yeáu keùm,... vaø phong caùch hôïp taùc cuûa haïng löu manh kinh teá khieán ñoái taùc maát nieàm tin. Ñaõ ñeán luùc giôùi doanh nghieäp phaûi höôùng veà söï chính quy, baøi baûn. Thay vì phong caùch choäp giaät, haõy toân troïng phaùp luaät.Thay vì troán thueá, laøm haøng giaû, haøng nhaùi ñeå kieám lôøi, haõy gia taêng chaát löôïng saûn phaåm, xaây döïng uy tín, xaây döïng thöông hieäu laâu daøi. Tieác thay, treân thöïc teá giaûi quyeát naïn troán thueá, haøng giaû, buoân laäu,v.v... laø moät vieäc heát söùc khoù khaên khi luaät phaùp vaãn choàng cheùo vaø nhieàu baát caäp, caùc chính saùch thì thieáu tính oån ñònh, doanh nghieäp tö nhaân vaãn gaëp raát nhieàu trôû ngaïi töø caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc. Neáu nhö vaãn giöõ tình traïng naøy thì vieäc sôùm gia nhaäp WTO chöa chaéc ñaõ laø ñieàu ñaùng möøng. Khi chuùng ta tham gia vaøo moät “cuoäc chôi” lôùn maø khoâng coù ñuû tri thöùc vaø baûn lónh thì raát coù theå seõ bò nhaán chìm. Ñoù laø chöa keå ñeán vieäc chuùng ta coù moät neàn chính trò laïc haäu cuõng laø moät baát lôïi raát lôùn. Moät neàn chính trò toát seõ khoâng coù ñaát cho haïng löu manh kinh teá sinh soâi. Coù nhö theá neàn kinh teá môùi phaùt trieån laønh maïnh ñöôïc.

caäp ñeán nhöõng keû löu manh trong giôùi quyeàn chöùc. Haïng ngöôøi naøy khi nhaéc ñeán deã daøng khieán ngöôøi ta hình dung ra tính nham hieåm cuûa hoï. Nhöõng keû löu manh quyeàn löïc thöôøng ñi ñoâi vôùi söï ñoäc aùc, daõ taâm. Hoï saün saøng vu khoáng, bòa ñaët, tung tin ñoàn, giaêng baãy,v.v... ñeå “haï” ñoái thuû chính trò. Naëng hôn laø thuû tieâu sinh maïng. Taát caû cuõng chæ vì chieác gheá quyeàn löïc, nôi coù caû quyeàn uy vaø tieàn baïc. Ngoaøi ra, nhöõng keû naém quyeàn löøa doái daân, cöôùp boùc cuûa daân, tham nhuõng tieàn cuûa nhaø nöôùc (töùc cuûa daân),v.v... cuõng ñöôïc lieät vaøo haïng naøy. Löu manh quyeàn löïc thì thôøi naøo cuõng coù, nhöng ôû nhöõng trieàu ñaïi maø vò trí cuûa chieác gheá quyeàn löïc caøng gaén lieàn vôùi lôïi ích vaät chaát lôùn thì haïng ngöôøi löu manh quyeàn löïc xuaát hieän caøng nhieàu. Ngöôøi quan taâm lòch söû chaéc vaãn ruøng mình moãi khi nghó ñeán toäi aùc cuûa Stalin, bieát bao naïn nhaân ñaõ phaûi thieät maïng döôùi baøn tay quyeàn löïc Stalin. Roài nhöõng vuï thanh tröøng noäi boä kinh hoaøng trong ÑCS Trung Quoác. Roài nhöõng ñaáu ñaù gheâ gôùm trong noäi boä ÑCS Vieät Nam. Neáu chæ keå giai ñoaïn sau naøy (thôøi kyø haäu Leâ Duaån) thì nhöõng vuï nhö: Saùu Söù, T4, v.v... laø nhöõng ví duï ñieån hình. Vieäc giaønh giaät “gheá” xaûy ra töø caáp xaõ (phöôøng) cho ñeán caáp trung öông, cho ñeán Boä Chính trò. Moãi kyø ñaïi hoäi ñaûng, vaán ñeà nhaân löïc bao giôø cuõng gay caán nhaát. Haïng löu manh chính trò heát söùc nguy hieåm. Vì quyeàn lôïi baûn thaân, vì söï heøn nhaùt, chuùng saün saøng baùn nöôùc caàu vinh. Ñaát nöôùc ñeå rôi vaøo tay nhöõng keû nhö theá thaät hieåm hoïa khoân löôøng. Cheá ñoä daân chuû seõ cho pheùp nhaân daân löïa choïn cho mình ngöôøi laõnh ñaïo ñuû taøi naêng vaø nhaân caùch.Söï thöôïng toân cuûa luaät phaùp cho pheùp loaïi boû baát cöù moät keû löu manh chính trò naøo bò phaùt hieän ra khoûi chính tröôøng. Coù nhö theá boä maùy laõnh ñaïo môùi luoân baûo ñaûm ñöôïc tính trong saïch vaø vöõng maïnh ñeå daãn daét ñaát nöôùc ñi leân. II. Moái quan heä giöõa caùc loaïi löu manh

Boán loaïi löu manh nhö vöøa keå treân coù moái quan heä qua laïi nhau maät thieát, chuùng döïa vaøo nhau ñeå toàn taïi vaø laøm haïi ñaát nöôùc. Haïng löu manh chính trò söû duïng boä oùc cuûa haïng löu manh trí thöùc trong caùc möu ñoà chính trò, ngöôïc laïi haïng löu manh trí thöùc seõ ñöôïc tieàn thöôûng hoaëc chuùt ñòa vò. Trong caùc moái quan heä giöõa nhöõng haïng ngöôøi naøy thì moái quan heä giöõa löu manh chính trò vaø löu manh kinh teá laø phoå bieán hôn caû. Noùi caùch khaùc, ñoù laø söï keát hôïp giöõa quyeàn löïc ñen vaø xaõ hoäi ñen. Löu manh kinh teá duøng tieàn ñeå mua chuoäc löu manh chính trò, ñoåi laïi laø nhöõng hôïp ñoàng kinh teá beùo bôû, khoâng phaûi ñoùng thueá, ñöôïc öu tieân veà quota, nhöõng thoâng tin veà chính saùch saép ra, v.v... Moái quan heä lieân keát giöõa hai haïng ngöôøi naøy coù theå luõng ñoaïn toaøn boä neàn kinh teá. Laø moät nguyeân nhaân cuûa maát oån ñònh kinh teá, taïo neân nhöõng baát coâng trong xaõ hoäi. Moät moái quan heä nöõa laø quan heä giöõa löu manh ít hoïc vaø löu manh quyeàn löïc. Keû coù quyeàn löïc söû duïng (thueâ, kích ñoäng, eùp buoäc) nhöõng teân löu manh ít hoïc trong vieäc khuûng boá (hoaëc thuû tieâu) ñoái thuû chính trò, thuû ñoaïn naøy cuõng ñaõ ñöôïc nhöõng teân löu manh chính trò 3. Haïng löu manh quyeàn löïc, trong giôùi chop bu ÑCS aùp duïng hay coøn coù theå goïi laø haïng löu nhieàu laàn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaáu manh chính trò. tranh ñoøi hoûi daân chuû. Trong Ñöông nhieân ôû ñaây chuùng ta ñeà tröôøng hôïp naøy, löu manh ít hoïc

vöøa laø thuû phaïm, vöøa laø naïn nhaân bò lôïi duïng. Keát luaän: Ñeå ñaát nöôùc ñöôïc phaùt trieån theo ñuùng tieàm naêng saün coù, caàn phaûi chaám döùt söï phaùt trieån cuûa 4 haïng löu manh vöøa keå treân. Muoán nhö theá, khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc laø phaûi xaây döïng xaõ hoäi daân chuû, ña ñaûng. Phaûi traû laïi quyeàn laõnh ñaïo ñaát nöôùc veà tay nhaân daân. Haø Noäi 7/12/2005 Chuù thích: (1) ÔÛ ñaây toâi ñeà caäp ñeán moâ hình xaõ hoäi theo nghóa roäng, bao goàm cô caáu toaøn xaõ hoäi maø cheá ñoä chính trò chi phoái. (2) & (3) Theo caùch noùi cuûa saùch vôû coäng saûn.

ÑAÏI HOÄI 10 ÑI VEÀ ÑAÂU? Tieáp trang B10

Leâ Ñöùc Anh trong caùc vuï Toång cuïc 2, T4... maø Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp ñaõ phaûi noùi thaúng ñaây laø moät vuï aùn “sieâu nghieâm troïng”. Khoâng nhöõng theá, nhoùm Ñoã Möôøi vaø Leâ Ñöùc Anh coøn ñang vaän ñoäng ngaám ngaàm vaø coâng khai ñeå cho vaây caùnh giöõ nhöõng chöùc vuï then choát trong BCT khoùa 10. Chính vì nhöõng nguy cô naøy cho neân Ñoaøn DuyThaønh, theo lôøi oâng töôøng thuaät thaúng thaén tröôùc tröôùc cuoäc hoïp Chi boä, muoán ñeå Hoäi nghò Trung öông 12 ( thaùng 7.05) bieát roõ tình hình trong Ñaûng vaø nhaát laø nhìn roõ boä maët thöïc cuûa cuûa moât ngöôøi “quyeàn uy” vaø “quyeàn löïc” ñang qua maët taát caû moïi ngöôøi. Cho neân oâng Thaønh ñaõ quyeát ñònh phaûi “xeù raøo” maëc cho nhöõng nguy hieåm coù theå tôùi cho caù nhaân mình vaø gia ñình mình. Vì theá, vaãn theo lôøi oâng: “Ñeå kòp phuïc vuï cho Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 12 khoùa IX, cuoái thaùng 4/2005 toâi laøm taïi nhaø rieâng 300 cuoán ñoùng goùi thaønh saùch cho lòch söï, ñaàu thaùng 5/2005 ngaøy moàng 10 toâi göûi cuoán Hoài kyù tôùi ñoàng chí Toång Bí thö Noâng Ñöùc Maïnh, ngay sau ñoù toâi göûi tieáp cho ñoàng chí UÛy vieân Boä Chính trò, Ban Bí thö vaø caùc ñoàng chí UÛy vieân Trung öông phuï traùch ngaønh taïi thuû ñoâ Haø Noäi vaø moät soá Thaønh phoá lôùn, toång soá khoaûng 80 cuoán, goàm 74 ñoàng chí. Coù moät soá ñoàng chí xin theâm 1, 2 cuoán. Cuøng thôøi gian naøy toâi göûi taëng moät soá ñoàng chí nguyeân UÛy vieân Boä Chính trò, Ban Bí thö, UÛy vieân Trung öông cuøng khoùa vôùi toâi, vaø moät soá baïn beø, ngöôøi thaân trong gia ñình.” Ñuùng nhö döï kieán, sau khi caùc taäp hoài kí “Laøm ngöôøi laø khoù” in theo Photokopie vaø chæ phoå bieán noäi boä cho moät soá ngöôøi, nhöng Ñoaøn Duy Thaønh ñaõ bò traû thuø tröïc tieáp maø caû moät soá con trai cuõng bò truø daäp. Nhöõng ngöôøi tìm caùch tröøng trò oâng Thaønh khoâng ai laï laïi chính laø nhöõng nhaân vaät ñang coù “quyeàn löïc”, nhö ngöôøi ñöùng thöù hai cuûa ñaûng hieän nay laø Phan Dieãn, ngöôøi cöïc kì baûo thuû vaø chaïy côø laø nhaø thô vaø UV BCT kieâm Tröôûng ban Tö töôûng Vaên hoùa Trung öông Nguyeãn Khoa Ñieàn vaø Phaïm Quang Nghò, Boä tröôûng Vaên hoùa Thoâng tin. OÂng Thaønh cho bieát, ngaøy 1.7.05 - töùc laø chæ 3 ngaøy tröôùc khi Hoäi nghò Trung öông (HNTU) 12 hoïp ñeå baøn veà döï thaûo caùc vaên kieän vaø phöông aùn nhaân söï cho ÑH 10 oâng ñaõ ñöôïc “môøi” leân (phaûi noùi laø bò goïi leân) Vaên phoøng Trung öông ñeå aùp löïc baét oâng Thaønh phaûi im mieäng: “Ngaøy 1/7/2005 Vaên phoøng Trung öông Ñaûng coù giaáy môøi toâi ñeán laøm vieäc töø 8 giôø ñeán 10 giôø 15. Ñoàng chí Phan Dieãn chuû trì, coù ñoàng chí Nguyeãn Khoa Ñieàm - UÛy

vieân Boä Chính trò, Bí thö Trung öông, Tröôûng ban Tö töôûng Vaên hoùa Trung öông, ñoàng chí Phaïm Quang Nghò - Boä tröôûng Boä Vaên hoùa, ñoàng chí Ngoâ Vaên Duï - Chaùnh Vaên phoøng Trung öông. Ñoàng chí Duï khoâng phaùt bieåu, 3 ñoàng chí phaùt bieåu chuû yeáu laø pheâ phaùn khuyeát ñieåm vieäc xuaát baûn cuoán Hoài kyù; toâi phaùt bieåu laïi laø toâi khoâng sai phaïm gì. Cuoái cuøng ñoàng chí Phan Dieãn noùi: “Ñeà nghò anh Thaønh khoâng laøm gì theâm nöõa. Anh baùo caùo coøn 18 cuoán, chuùng toâi khoâng thu”. Ngoaøi ra, trong baûn töôøng trình tröôùc Chi boä, Ñoaøn Duy Thaønh coøn cho bieát nhieàu thuû ñoaïn toài teä xaáu xa cuûa nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu caùc cô quan Tö töôûng, vaên hoùa, daân vaän ñaõ vieát baøi, ræ tai noùi xaáu vaø bòa ñaët veà oâng Thaønh: “Ñoái vôùi toâi, tung tin raát roäng raõi laø toâi bò quaûn thuùc, coù coâng an maät giaùm saùt 24/24 giôø. Ai ñeán nhaø toâi bò theo doõi... vì ñaõ ñöa vaøo “oáng ngaém” cuûa coâng an v.v...” “Ban Tö töôûng Vaên hoùa Trung öông vaø moät soá Ban Tuyeân giaùo tænh, thaønh phoá cho caùn boä ñi moät soá tænh, thaønh phoá, cô sôû noùi chuyeän vaø leân aùn cuoán Hoài kyù cuûa toâi, ñaëc bieät laø vieát baøi in trong Taïp chí Tö töôûng Vaên hoùa vaø Thoâng baùo noäi boä thaùng 8/2005,...” Trong baùo caùo tröôùc Chi boä ngaøy 11.11 Ñoaøn Duy Thaønh coøn cho bieát, chính Ñoã Möôøi vaãn laø ngöôøi ñöùng ñaèng sau giaät daây ñeå ñaøn aùp nhöõng ñoái thuû cuûa mình: “Ñaëc bieät nghieâm troïng hôn laø anh Nguyeãn Vaên Thuaän - Bí thö Thaønh uûy Haûi Phoøng ngöôøi ñöôïc anh Ñoã Möôøi ñôõ ñaàu ñaõ toå chöùc 3 cuoäc hoïp lôùn noùi laø ñeå phoå bieán Nghò quyeát Trung öông laàn thöù 12, nhöng taäp trung noùi veà cuoán hoài kyù cuûa toâi coù 5 sai phaïm nghieâm troïng, bò thu hoài vaø bò thi haønh kyû luaät.” Chính trong baûn baùo caùo taïi cuoäc hoïp cuûa Chi boä, Ñoaøn Duy Thaønh ñaõ can ñaûm, thaúng thaén vaø chöùng minh ñaày ñuû nhöõng hoaït ñoäng giaät daây cuûa Ñoã Möôøi vaø nhöõng vieäc laøm sai traùi ñoái vôùi Ñieàu leä cuûa Ñaûng cuõng nhö luaät phaùp cuûa Nhaø nöôùc cuûa caùc nhaân vaät coù traùch nhieäm trong ñaûng vaø chính phuû. Neân oâng Thaønh ñaõ thuyeát phuïc haàu nhö ñöôïc taát caû caùc ñaûng vieân trong Chi boä maëc daàu coù söï hieän dieän cuûa phaùi ñoaøn UÛy ban Kieåm tra Trung öông. Vì theá khi bieåu quyeát, theo lôøi cuûa oâng Ñaëng Vaên Vieät: “Hoäi nghò thaûo luaän, boû phieáu kín vaø cuoái cuøng tuyeân boá keát quaû: “11/13 traéng aùn (voâ toäi) 1/13 caûnh caùo, 1/13 pheâ bình” (Thô cuûa Ñaëng Vaên Vieät gôûi BCT vaø TUÑ ngaøy 15.11.05 veà vieäc naøy. Xem baøi “Con huøm xaùm Ñöôøng soá 4” ñaõ phaûi leân tieáng caûnh caùo Boä chính trò!, trong www.dcpt.org) Muïc ñích chính cuûa cuoäc hoïp naøy, nhö Ñaëng Vaên Vieät cho bieát, laø nhoùm baûo thuû trong BCT muoán qua ñoaøn cuûa UÛy ban Kieåm tra trung öông thöïc hieän yù ñoà ñeå Chi boä keát aùn Ñoaøn Duy Thaønh: “... Vaän ñoäng thi haønh kyû luaät döôùi 4 hình thöùc (caûnh caùo, khai tröø, pheâ bình, traéng aùn) veà 7 toäi danh (vi phaïm luaät xuaát baûn, laøm loä bí maät quoác gia, gaây maát ñoaøn keát, ñaû kích caù nhaân laõnh tuï, bòa ñaët moät soá vaán ñeà khoâng coù thöïc teá, ñeå taâng coâng...).” (Ñaëng Vaên Vieät, saùch ñaõ daãn) Nhö vaäy, keát quaû boû phieáu trong cuoäc hoïp cuûa Chi boä ñaõ cho thaáy, duø duøng nhöõng aùp löïc vaø ñe doïa maïnh nhöng phe caùnh Ñoã Möôøi theå hieän qua söï coù maët cuûa ñoaøn UÛy ban Kieåm tra Trung öông ñaõ hoaøn toaøn bò thaát baïi! Thaùi ñoä ñoàng tình cuûa haàu heát

caùc ñaûng vieân trong Chi boä cuøng vôùi Ñoaøn Duy Thaønh ñaõ cho thaáy, caùc ñaûng vieân bình thöôøng cuõng ñaõ nhaän thaáy nhöõng vieäc laøm sai traùi vôùi Ñieàu leä ñaûng vaø vi phaïm phaùp luaät Nhaø nöôùc cuûa caùc quan lôùn treân trung öông. Vì theá hoï ñaõ ñöùng veà phía leõ phaûi, ñöùng veà phía ngöôøi ñang bò ñaøn aùp voâ lí. Ñaây laø moät söï “xeù raøo” chính trò cuûa nhöõng ñaûng vieân can ñaûm vaø bieát töï troïng! Trong thôøi gian qua, hieän töôïng “xeù raøo chính trò” ñaõ khôûi ñaàu töø moät soá töôùng laõnh vaø moät soá caùch maïng laõo thaønh coù uy tín vaø bieát töï troïng qua caùc thö cuûa hoï gôûi cho BCT, TUÑ yeâu caàu phaûi chaám döùt tình traïng coi thöôøng kæ cöông cuûa ñaûng vaø phaùp luaät ngaøy caøng traéng trôïn cuûa nhöõng ngöôøi ñang lôïi duïng quyeàn löïc ñeå tham nhuõng vaø mua quan baùn töôùc. Cuï theå nhaát laø caùc thö gôûi BCT, TUÑ cuûa caùc töôùng Voõ Nguyeân Giaùp, Nguyeãn Nam Khaùnh, Nguyeãn Vaên Xoâ, Ñoàng Vaên Coáng, Nguyeãn Vaên Thi toá caùo nhöõng söï loäng quyeàn cuûa Leâ Ñöùc Anh trong caùc vuï Toång cuïc 2 vaø vuï T4 tìm caùch aùm haïi caû nhöõng UV BCT vaø töôùng laõnh khoâng aên caùnh. Hay caùc thö gôûi BCT, TUÑ cuûa cöïu TT Voõ Vaên Kieät vaïch traàn caùc haønh ñoäng cuûa moät soá ngöôøi trong vaø ngoaøi BCT ñang tìm caùch chuyeân quyeàn ñaët BCT treân caû TUÑ! Hoaëc thö cuûa oâng Kieät chæ trích thaúng Nguyeãn Khoa Ñieàm ñang tìm moïi caùch boùp cheát quyeàn töï do tö töôûng, töï do baùo chí. Vì ngay caû oâng Kieät cuõng laø naïn nhaân cuûa chính saùch ñoäc taøi naøy! (Xem trong www.dcpt.org). Hieän töôïng “xeù raøo chính trò” töø nhieàu ngöôøi coù uy tín ôû caáp treân ñaõ ñang lan roäng tôùi nhieàu ñaûng vieân bieát giöõ tö caùch vaø coù loøng ôû caùc caáp döôùi. Vieäc naøy laøm nhôù laïi hieän töôïng “xeù raøo kinh teá” cuûa noâng daân ta trong caùc thaäp nieân tröôùc ñaây. Khi bò cöôõng eùp phaûi gia nhaäp vaøo caùc hôïp taùc xaõ noâng nghieäp, noâng daân nhieàu nôi ñaõ phaûn öùng choáng laïi baèng nhieàu caùch, töø tieâu cöïc sang tích cöïc, töø giöõ thaùi ñoä chæ laøm aên caàm chöøng tôùi thöïc hieän nhöõng caùch “khoaùn chui” ôû tænh Vónh Phuù, Haûi phoøng trong thaäp kæ 60 cuûa theá kæ tröôùc. Sau khi chieán thaéng ôû mieàn Nam, chính saùch hôïp taùc xaõ noâng nghieäp cuõng ñöôïc nhaäp caûng töø mieàn Baéc vaøo. Nhöng noâng daân ñaõ choáng laïi baèng caùch khoâng chaêm lo ñoàng ruoäng. Ñaây laø thaùi ñoä “xeù raøo kinh teá” cuûa noâng daân mieàn Nam. Keát quaû thaûm khoác laø naïn ñoùi ñaõ ñe doïa caû nöôùc töø cuoái thaäp nieân 70 cuûa theá kæ tröôùc. Noù ñe doïa caû söï soáng coøn cuûa cheá ñoä. Chính vì theá naêm 1988 BCT ñaõ phaûi ra Nghò quyeát soá 10 traû laïi cho noâng daân moät soá quyeàn canh taùc vaø baùn caùc noâng saûn do chính mình laøm ra. Vaø cuõng chính töø ñoù nöôùc ta môùi thoaùt ra khoûi naïn ñoùi, roài töø moät nöôùc phaûi nhaäp caûng gaïo, phaûi ñi xin caàu vieän löông thöïc beân ngoaøi, nay trôû thaønh moät nöôùc xuaát caûng gaïo ñöùng thöù hai treân theá giôùi! Hieän töôïng “xeù raøo chính trò” hieän nay cuõng ñang bung ra raát maïnh trong thaønh phaàn ñaûng vieân, caùn boä caùc caáp, töø nhöõng ngöôøi ñaõ veà höu tôùi nhöõng ngöôøi ñang coøn taïi chöùc. Hieän töôïng “xeù raøo chính trò” hieän nay cuõng gioáng nhö hieän töôïng “xeù raøo kinh teá” tröôùc ñaây. Ñoù laø hieän töôïng töùc nöôùc vôõ bôø. Tröôùc ñaây noâng daân ñaõ thaáy caùc chính saùch laøm aên taäp theå trong noâng nghieäp laø sai laàm thì nay caùc caùn boä, ñaûng vieân ñang thaáy söï loäng quyeàn vaø tham nhuõng cuûa moät soá ngöôøi ôû trong vaø ngoaøi BCT laø vi phaïm traéng trôïn vaøo Ñieàu leä ñaûng Tieáp trang B12

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

ÑAÏI HOÄI 10 ÑI VEÀ ÑAÂU? Tieáp trang B11

vaø coi thöôøng luaät phaùp do chính hoï ñaët ra. Caùc ñaûng vieân coù yù thöùc vaø tieán boä naøy ñaõ thaáy ñaõ ñeán luùc khoâng theå chôø ñôïi söï saùng suoát vaø bieát ñieàu cuûa caùc quan lôùn ñoäc taøi, baûo thuû vaø tham quyeàn ñöôïc nöõa! Nhöõng söï im laëng vaø kieân taâm chôø ñôïi cuûa hoï ñeàu ñaõ bò rôi vaøo laõng queân. Trong khi ñoù tình traïng sai traùi vaø nhöõng toäi aùc ngaøy caøng choáng chaát. Vì theá chæ coøn caùch “xeù raøo chính trò” thì môùi mong thay ñoåi ñöôïc ñôøi soáng chính trò, cuõng nhö chæ coù “xeù raøo kinh teá” thì môùi mong thay ñoåi ñöôïc tình traïng ñoùi ngheøo! Tröôùc ñaây noâng daân VN ñaõ chöùng minh raát ñuùng raèng, chæ coù vöôït qua ñöôïc raøo caûn kinh teá taäp theå môùi laøm cho noâng daân soáng ñöôïc vaø ñaát nöôùc heát naïn ñoùi. Nay nhieàu caùn boä ñaûng vieân cuõng ñang nhaän thöùc ñöôïc raèng,

chæ coù deïp boû ñöôïc naïn ñoäc taøi maø raøo caûn laø moät soá phaàn töû baûo thuû vaø tham quyeàn trong vaø ngoaøi BCT thì môùi ñöa ñaát nöôùc thoaùt khoûi tuït haäu, tham nhuõng! Chæ tröôùc ñaây ít ngaøy, Ñaëng Vaên Vieät, “Con huøm xaùm Ñöôøng soá 4” ñaõ vieát thô caûnh caùo BCT: Ñöøng ñeå Ñoã Möôøi “Duøng uy löïc caù nhaân baét caùc cô quan cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc laøm theo yù rieâng cuûa oâng”! Vaø - Neáu chæ nghe nhöõng lôøi xu nònh, bôï ñôõ, baûo thuû, Ñaûng seõ maát vai troø tieân phong, trôû thaønh söùc caûn cuûa xaõ hoäi”! Ñaây roõ raøng khoâng coøn phaûi laø tieáng noùi caù nhaân hay cuûa moät vaøi ngöôøi, maø ñang laø ñoøi hoûi raát chính ñaùng cuûa raát nhieàu caùn boä, ñaûng vieân coøn bieát töï troïng, vaø hoï thaáy raèng ñaõ ñeán luùc khoâng theå im laëng ñeå cho caùc tham quan lôïi duïng chöùc quyeàn chaø ñaïp Ñieàu leä Ñaûng vaø phaùp luaät ñang loäng quyeàn tham nhuõng vaø mua quan baùn töôùc tröôùc Ñaïi hoäi 10!

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

DAT

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

D.T. TON & ASSOCIATES, INC Tax Preparation & Planning for High Net Worth Individuals Investors— Investors—Trusts— Trusts—Business— Business—Corporations (C or S) & LLCs...

D.T. Ton, CPFA, CFP® Certified Financial Planner™ Professional.

CAÀN NHIEÀU PHUÏ TAÙ GIOÛI

Tel. (714) 775 775--9077 Chuyeân khai thueá Caù nhaân, Business, Corporations, LLCs, Partnerships, Fiduciary/Trusts... Ñaëc bieät: MuaBaùn Stocks, Nhaø ñaát, Apartment, 1031 Exchanges; Businesses bought-sold. Caùc tröôøng hôïp phöùc taïp, khoù khaên. Chuyeân thaønh laäp & hoaïch ñònh taøi chính, thueá vuï, baûo veä taøi saûn cho coâng ty, toå hôïp thöông maõi Corporation, LLCs 16051 Brookhurst St., Ste AA-B—Fountain Valley, CA 92708 Goùc Brookhurst & Edinger— Edinger—Keá Wells Fargo Bank & Starbucks Coffee

Ñieàu kieän Anh-Vieät löu loaùt, thaønh thaät, leã pheùp, multi-tasks, accuracy. (Khoâng caàn kinh nghieäm) 5 Secretaries (nöõ) Part/Full-Time—Flexible hours 3 Assistants (nöõ) —Major in Accounting-TaxFinance. College students & professionals preferred. Will be trained and working with CFP® professionals. Löông cao, $ traû tuøy theo khaû naêng ñoùng goùp vaø laøm lôïi cho coâng ty. Immediate hiring. Walk-in welcome. Ask for Jonathan. Please fax resumeù to (714) 775-9078 or Email Ton-Associates@sbcglobal.net


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

DAT

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

N

Ellis Ave.

Brookhurst St.

Talbert Ave.

Magnolia St.

.3”

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

.3”

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

Boùng roå:

Miami Heat döôùi söï daãn daét cuûa Pat Riley haï Chicago Bulls 100-97 Huaán luyeän vieân Pat Riley nhaán maïnh raèng oâng laø moät ngöôøi ñem ñeán söï thay ñoåi, maëc daàu chuyeän oâng trôû veà vò trí huaán luyeän vieân voán ñaõ töøng quen thuoäc. Quaû thaät oâng ñaõ daãn daét caùc ñaáu thuû cuûa mình ñeán thaønh coâng ngay traän ñaàu tieân toái Thöù Ba treân saân United Center ôû Chicago. Sau traän ñaáu, Riley tuyeân boá: “Toâi raát haøi loøng vôùi chieán thaéng. Neáu thua toâi phaûi boû ñi vaø giaûi ngheä”. Töø vò trí chuû tòch ñoäi, oâng trôû laïi coâng vieäc huaán luyeän vieân hoâm Thöù Hai khi Stan Van Gundy giaûi nhieäm.

Trong traän ñeâm Thöù Ba, Shaquilele O’Neal ghi 30 ñieåm, thaønh tích cao nhaát töø khi trôû laïi chôi cho Miami sau khi bò traät coå tay phaûi vaø nghæ ñaáu 18 traän. Dwyane Wade vaø Antoine Wlker moãi ngöôøi ghi theâm 14 ñieåm. Beân phía Chicago Bulls, Kirk Hinrich thaéng 26 ñieåm vaø Darius Songaila 19, ñieåm cao nhaát cuûa anh trong muøa naøy. Ben Gordon ghi 9 ñieåm trong voøng 25 phuùt sau hai traän ñaõ nghæ vì chaán thöông ñaàu goái. Maëc daàu bò daãn 12 ñieåm ôû ñaàu hieäp 4, Bulls chöa deã daøng chòu khuaát phuïc

ngay vaø traän ñaáu chæ keát thuùc vôùi tyû soá sít sao 100-97. Pat Riley sinh naêm 1945 ôû tieåu bang New York laø caàu thuû boùng roå trong ñoäi ñaïi hoïc Kentucky ñaõ ñoaït cuùp NCAA naêm 1966. Tôùi 1976, Riley töø boû vò trí caàu thuû, trôû laïi NBA ñaàu thaäp kyû 1980 ôû vò trí phuï taù huaán luyeän vieân cho ñoäi Lakers roài huaán luyeän vieân tröôûng cho ñoäi naøy naêm 1982, thaéng Philadelphia 76ers ñoaït cuùp voâ ñòch naêm ñoù. Naêm 1988, Lakers moät laàn nöõa chieám voâ ñòch vaø laø ñoäi boùng roå ñaàu tieân töø 20 naêm ñaït thaønh tích hai laàn. (HC) Caàu thuû Tim Hudson cuûa ñoäi Atlanta neùm boùng trong traän ñaáu thöù 4 vôùi Houston Astros trong muøa tranh giaûi National League Division ngaøy 9 thaùng 10 treân saân Minute Maid Park ôû Houston, TX. (Hình Brian Bahr/Getty Images)

Ñoäi boùng chaøy Atlanta Braves coù theå ñöôïc ñem baùn treân thò tröôøng Moät baûn thoâng caùo cuûa ñoäi boùng chaøy Atlanta Braves hoâm Thöù Ba cho bieát coâng ty Time Warner ñang thaêm doø khaû naêng baùn ñoäi boùng vaø heä thoáng truyeàn hình cable Turner South vaãn töôøng thuaät haàu heát caùc traän ñaáu cuûa Braves. Phoù Chuû tòch giao teá coâng coäng vaø truyeàn thoâng cuûa ñoäi, vieát trong baûn thoâng caùo: “Chuùng toâi ñang thaûo luaän vôùi moät ngaân haøng ñaàu tö ñeå nhôø tìm nhöõng giaûi phaùp chieán löôïc cho Turner South vaø Atlanta Braves ñeå coù theá baùn moät hay caû hai baûn quyeàn kinh doanh naøy”. Ñaây laø chæ daáu gaàn nhaát cho thaáy Time Warner, tröôùc Huaán luyeän vieân tröôûng Pat Riley cuûa ñoäi Miami Heat ñöùng theo doõi traän gaëp Chicago kia mang teân laø AOL Time Bulls toái Thöù Ba 13 thaùng 12 treân saân United Center ôû Chicago, Illinois. (Hình Garrett Warner, coù yù ñònh baùn ñoäi W. Ellwood/NBAE via Getty Images) boùng chaøy Braves. Taát caû caùc

ñoäi vaø cô sôû theå thao thuoäc höõu cuûa coâng ty ñeàu ñaõ ñöôïc ñöa ra thò tröôøng cho tôùi khi Atlanta Hawks, Atlanta Thrashers vaø saân Philips Arena ñöôïc loan baùo baùn ngaøy 16 thaùng 9 naêm 2003. Vaøo thôøi ñieåm ñoù, Phoù Chuû tòch Terry McGuirk cuûa TBS noùi raèng khoâng coøn coù döï aùn baùn ñoäi Braves. Hieän nay McGuirk laø Chuû tòch Toång giaùm ñoác cuûa Braves. Theo öôùc löôïng cuûa taïp chí Forbes, trò giaù cuûa ñoäi Braves laø 374 trieäu dollars naêm 2004. Atlanta Braves laø ñoäi boùng chaøy trong lieân ñoaøn Major League Baseball, ñaët caên cöù ôû Atlanta, Georgia. Ñöôïc thaønh laäp naêm 1871 ôû Boston, Massachusetts vôùi teân Boston Red Stokings vaø thuoäc lieân

ñoaøn Natinal Association cho tôùi 1876 gia nhaäp National League vaø töø ñoù cho ñeán nay lieân tuïc ôû trong lieân ñoaøn naøy. Töø 1912 ñeán 1935 vaø 1941-1952 mang teân Boston Braves; töø 1953 ñeán 1965 mang teân Milwaukee Braves. Naêm 1965 vaøo luùc khaùn giaû ôû Milwaukee giaûm suùt vaø Georgia xaây döïng moät saân môùi, Fulton County Stadium, ñoäi Braves chuyeån veà Atlanta. Ñoäi boùng ñaõ lieân tieáp 13 naêm voâ ñòch trong khu vöïc, bao goàm caùc ñoäi Florida Marlins, Philadelphia Phillies, New York Mets vaø Washington Nationals, töø 1191 ñeán 2004, ngoaïi tröø moät thôøi gian ngaén muøa 1994. Ñoäi theå thao nhaø ngheà naøy cuõng ñaõ moät laàn ñoaït giaûi voâ ñòch World Series naêm 1995.

FIFA boû ra 300 trieäu Francs Thuïy Só ñeå Daân Anh hy voïng mua theâm veù World Cup chi cho caùc ñoäi tham döï vaø ñoaït chöùc voâ ñòch Giaûi Theá giôùi 2006 LEIPZIG, Ñöùc.- Lieân ñoaøn Boùng troøn Theá giôùi (FIFA) ñaõ quyeát ñònh daønh ra 300 trieäu Franc Thuïy Só (229.5 trieäu ñoâ la Hoa Kyø) ñeå chi cho caùc ñoäi tham döï vaø ñoaït chöùc voâ ñòch Giaûi Boùng troøn Theá giôùi 2006 taïi Ñöùc. Chæ caàn laø moät trong 32 ñoäi loït ñöôïc vaøo voøng chung keát Giaûi boùng troøn Theá giôùi 2006 naøy, thì moãi ñoäi ñaõ nhaän ñöôïc ít nhaát laø 6 trieäu Franc Thuïy Só (4.59 trieäu ñoâ la). Taùm ñoäi bò loaïi trong voøng

nhì seõ nhaän ñöôïc 8.5 trieäu Franc Thuïy Só (6.5 trieäu ñoâ la) moãi ñoäi, vaø 4 ñoäi bò ñaù baïi trong voøng töù keát seõ nhaän ñöôïc 11.5 trieäu Franc Thuïy Só cho moãi ñoäi. Hai ñoäi bò ñaù baïi trong baùn keát seõ nhaän ñöôïc 21.5 trieäu Franc Thuïy Só (16.45 trieäu ñoâ la) moãi ñoäi, tuy nhieân khoâng coù tieàn thöôûng cho ñoäi ñöùng thöù ba. Ñoäi thua ôû traän chung keát vaøo ngaøy 9-7 taïi saân Berlin, laõnh ñöôïc 22.5 trieäu Franc Thuïy Só, vaø ñoäi ñoaït chöùc voâ

ñòch laõnh ñöôïc 24.5 trieäu Franc Thuïy Só (18.75 trieäu ñoâ la). Tröôùc khi vaøo voøng chung keát, moãi ñoäi ñöôïc phaùt cho moät trieäu Franc Thuïy Só (765.100 ñoâ la) ñeå chuaån bò cho vieäc döï Giaûi. FIFA cuõng ñaøi thoï cho moãi ñoäi cuøng vôùi caùc nhaø dìu daét (toång coäng laø 45 ngöôøi), moãi ngöôøi ñöôïc 400 Franc Thuïy Só/ moät ngaøy (306 ñoâ la) trong thôøi gian döï Giaûi Theá giôùi 2006. L.T.

LONDON (BBC) - Lieân ñoaøn tuùc caàu Anh seõ ñöôïc phaân phoái 8% soá veù trong caùc traän ôû baûng B giöõa Anh vôùi caùc ñoäi tuyeån Paraguay, Trinidad & Tobago, Thuïy Ñieån. Ngoaïi tröø Thuïy Ñieån coù leõ seõ baùn heát veù, coøn laïi Paraguay vaø Trinidad & Tobago seõ coù veù dö traû laïi. Hoâm Thöù Hai 12 thaùng 12, 250,000 veù baùn ñôït 3 ñöôïc ñöa ra vaø chæ trong voøng 12 giôø sau ñaõ baùn heát phaân nöûa. Phoù Chuû tòch UÛy ban Toå chöùc Horst Schmidt noùi raèng: “Chuùng toâi döï ñoaùn soá tieâu thuï moät laàn nöõa seõ vöôït quaù löôïng veù cung caáp”. OÂng cho bieát ñeán ngaøy 31 thaùng 1 naêm 2006 seõ coù moät kyø ruùt thaêm ñeå phaân phoái veù vì chæ

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO

D

L SO

HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG ©

Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

115 - 65 Caùc traän ñaáu trong baûng: 100 - 60 - 45 - 35 Caùc traän voøng 16: 120 -75 - 60 - 45 Caùc traän töù keát: 180 - 110 - 85 - 55 Caùc traän baùn keát: 400 240 - 150 - 90 Traän tranh haïng ba: 120 75 - 60 - 45 Traän chung keát: 600 - 360 - 220 - 120 Veù haïng 1 hai beân ñöôøng bieân daøi. Veù haïng 2 treân cao goùc saân. Veù haïng 3 treân cao phía sau khuoân thaønh. Veù haïng 4 phaàn thaáp phía sau khuoân thaønh hay phaàn thaáp goùc saân.

Countrywide

10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

coù phöông caùch naøy môùi coù theå laø coâng baèng. Thôøi haïn ñaët mua phaûi laø tröôùc 15 thaùng 1. Theo ban toå chöùc, soá veù daønh cho Trinidad & Tobago vaø Paraguay laø 15,000, coù leõ khoâng baùn ñöôïc heát vaø hoï seõ traû laïi moät soá. Lieân ñoaøn tuùc caàu Anh seõ daønh nhöõng veù coù theâm cho caùc nhoùm uûng hoä vieân chính thöùc, coøn caùc ngöôøi khoâng phaûi thaønh vieân seõ qua ruùt thaêm. Toång coäng coù 2.9 trieäu veù chia laøm 4 haïng cho 64 traän ñaáu töø ngaøy 6 thaùng 6 ñeán 6 thaùng 7 naêm 2006. Giaù veù 4 haïng (tính baèng Euros) cho caùc traän ñaáu ôû World Cup nhö sau: Traän khai maïc: 300 - 180 -

Equal Housing Lender. 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-14L-120905/198920

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-31L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. Free moät thaùng Hi-Speed Online, charter, 714-677-7229 100-7L-101405/191423

Nhaø rieâng gaàn Riverside Mall, gaàn freeway 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaän housing, doïn vaøo ngay. Giaù $1,500. Goïi 714726-1423

100-7L-120605/198330

Westminster: 4BD, 2BA, 2 cars garage, thaûm, gaïch, khu yeân tónh, gaàn Bolsa, saân tröôùc/ sau roäng, nhieàu caây aên traùi, nhaän housing $1,950/ mo. Mai 714965-0903, 714-244-0473

100-14L-120605/198414

Nhaø roäng coù coång 3 phoøng, 2PT, Euclid/First, gaàn nhaø thôø St.Barbara, coù kho “storage” 1600 Sq.Ft, beân caïnh nhaø. Coù theå chæ möôùn nhaø. Kathy: 714539-4901

Townhouse 3PN/ 2.5PT goù c Westminster - Magnolia, nhaø môùi ñang troáng, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Giaù $1,750/ thaùng. Lieân laïc Ngoïc Anh 714-454-7634 hoaëc Lan Anh 714-247-9688

100-7L-111105/195352

100-14L-120705/198518

Nhaø 3PN, 1PT môùi, ñeïp.05. Khu toát, gaàn tröôøng hoïc I, II, III vaø nhaø thôø. Goùc Chapman vaø Dale. Giaù $1600. Chuû bao gas, ñieän nöôùc. Goïi Tuøng 714-914-7820

Nhaø 3PN, 1.5PT, Westminster sau chôï ABC khu yeân tònh gaàn chôï, gaàn tröôøng hoïc, nhaø troáng, doïn vaøo ngay. $2000/M. Moïi chi tieát L/L Kimberly: 714-657-2188

100-10L-111305/195501

100-7L-120805/198680

4 Plex Apartment (2PN/1.5PT) kieåu townhouse. Phoøng khaùch, nhaø beáp döôùi laàu, 2PN treân laàu goùc Westminster & Harbor. Ñ/ chæ: 14102 Buena, Garden Grove cho thueâ $1300/thaùng. Deposit $1000. Nhaän housing. L/L Ngaân: 714-448-7557

100-17L-111705/196042

ª Townhouse Westminster goùc Bolsa & Magnolia 2 taàng 3PN/ 2.5 PT (nhaø roäng trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Magnolia. Doïn vaøo ngay. ª 4 Plex Garden Grove goùc Lampson & Harbor 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. L/L: 714-335-2222 or 714-3761900

100-28L-111805/196204

Calespana APT beân caïnh Asian Mall, chôï ABC. Coù 1 vaø 2PN, roäng an ninh, yeân tònh. $150 hueâ hoàng ngöôøi giôùi thieäu. No housing. L/L: Victoria Ng. 714-8930519

100-21L-112105/196526

Nhaø 4PN, 2PT ôû Huntington Beach (Mac Fadden & Beach) gaà n tröôø n g hoï c Goldenwest, shopping Center, Freeway, khu yeân tónh, cho thueâ $2250/thaùng, deposit $2000. Housing OK. L/L 301-573-1410

100-28L-112305/196846

ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá G.G, 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay. Khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng. Coù saân tröôùc vaø sau, taân trang môùi. Nhaän housing. $2100/thaù n g. 9932 Lenore Ave, goùc Gilbert/ Lampson. ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá WTM 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay, khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng toaøn boä taân trang môùi. Nhaän housing $2150/ thaùng. 14321 Riveron Circle. L/L: 714-904-8988

100-5L-112305/196861

ª Nhaø G.G. Good location (Trask + Galway), 5BD + 4BA 2 car garage. Coù 2 master môùi build in + taân trang toaøn dieän. Vaøo ngay! ª Nhaø khaùc (Magn + Chapman) 5BR + 2BA + 2 cars... Taân trang toaøn dieän. Caû 2 ñöôïc xem nhö duplex! Will buy by tenants in Future?! Tom: 714-903-3736 or 7573736, 262-7859

100-7L-120105/197763

Nhaø laàu maùi ngoùi 3PN, 2 1/2PT, sôn, thaûm môùi, saïch seõ, 2 car garages remote, ngay nhaø thôø Saint Barbara vaø Mile Square Park $1950/ thaùng, housing OK. L/L 864-367-4997

100-7L-120205/198015

Nhaø môùi xaây Beach/Chapman 2 phoøng nguû 1 phoøng taém roäng 1500 sqft, daønh öu tieân gia ñình gaàn church school bao gas, ñieän, nöôùc, doïn 01/01, 714-901-2607, 714-657-9612, 714-657-9610

100-7L-120805/198689

Nhaø 3PN, 2PT goùc Beach/ Ball maùy giaët, maùy saáy, tuû laïnh, khu yeân tónh, saân tröôùc sau roäng, theâm patio 600sf. Caàn ngöôøi thueâ daøi haïn, tieàn thueâ nhaø $1,800, nhaän housing, doïn vaøo 01/2006. L/L Baûo 714-251-4252, 714995-4107

100-7L-120805/198707

Triplex 2PN/1.5PT Huntington Beach gaàn Beach + Garfield. Phoøng roäng, patio, 1 garage, washer/dryer hook-up, bao nöôùc raùc, $1275 deposit $1000. L/L coâ Lan 714-417-0388, 714-3765120

100-7L-120805/198708

Nhaø cho thueâ 3PN, 2.5PT, khu vöïc an ninh, corner lot, choã ñaäu xe roäng raõi, nhaø saùng suûa roäng 1600 SF. Goùc ñöôøng Garden Grove vaø City Drive, gaàn nhaø thôø Tam Bieân, giaù $1950/thaùng. L/L Thanh: cell: 818-913-4580, home: 323-258-5957 sau 8PM. housing OK.

100-7L-120805/198725

MIDWAY CITY. Nhaø brandnew, 3PN, 2PT, central heat + air. Khu yeân tónh, gaàn Phöôùc Loäc Thoï, tröôø n g hoï c , $2000/M. Nhaä n housing. L/L: 714-785-3879 100-7L-120905/198815

Townhouse 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém goùc Harbor & Hazard. Rent $1500. Nhaän housing & thöông löôïng. Doïn vaøo ngay. L/L Thanh: 714-336-9127 hoaëc Traâm: 714-898-8796, Thuûy: 714348-9324

100-14L-120905/198821

Las Vegas - Green Valley. Nhaø 3PN + P.dö, 2 1/2 taém. Freeway 215. Gaân mall. Good schools. Appliances, sôn vaø gaïch môùi $1350 + deposit. L/L: 949-3945178, 714-251-2794

100-7L-120905/198839

Nhaø laàu môùi roäng 1800 Sqft, gaàn nhaø thôø phoá Bolsa vaø Park 3BD, 2 Bth + bonus giaù $1700 + 1/2 utility deposit $1000 + 1st + last. Chris: 714-376-6780. Coù theå doïn vaøo ngay.

100-14L-120305/198126

100-7L-121005/199016

Nhaø 2 nguû, 1 taém, gaàn nhaø thôø Santa Barbara, khoâng nhaän housing $950/ 1 thaùng. Goïi 714-5985667 hay 714-908-6913 100-7L-121105/199065

Westminster. Nhaø 2 taàng 4PN/ 2PT phoøng khaùch, family, dining room, $1650/thaùng+ deposit. Doïn 1-1-06. Khoâng nhaän housing , share 2 phoøng lôùn, 1PT, loái ñi rieâng, caàn vôï choàng hoaëc Nöõ ($500-$700) sinh vieân, ñi laøm, bao utilities. L/L 714-9014027 ñeå lôøi nhaén 100-14L-121105/199070

Môùi xaây second Unit 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém raát ñeïp, giaët saáy inside, gaàn Nhaø thôø Tam Bieân, goùc Lewis / Lampson, bao utilities, doïn vaøo ñaàu thaùng 1. Lieân laïc Nga 714-740-1943, 714-705-9052 100-7L-121205/199083

4 PLEX: 2PN, 1PT, 1 garage. Brookhurst & Trask, môùi taân trang raát ñeïp, roäng raõi, thuaän tieän, khu yeân tónh. Giaù $1200 (No housing). Xin L/L Coâng: 714705-9378 100-7L-121205/199089

North Long Beach, khu yeân tónh, nhaø 3 phoøng two baths car garage. Nhaän housing, goïi Quyù 562-841-5519 100-6L-121205/199096

Nhaø Garden Grove, 4 nguû, 2 taém $1700 thaùng deposit $1000. Goùc Chapman & West. Doïn vaøo 15/ 1/06. Nhaø 3 nguû 1 taém $1500 thaùng deposit $800. Doïn vaøo thaùng 1/06. L/L: 714-390-3499 100-7L-121205/199100

Nhaø roäng, ñeïp ôû Fountain Valley 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 1 den, 1 phoøng khaùch, phoøng living room, R.V parking gaàn freeway 405, tröôøng hoïc, traïm xe bus. Giaù $2,300 + deposit. L/L 714-234-7219 100-7L-121205/199116

100-7L-120905/198901

100-14L-120305/198113

ORANGE CITY. 4 Plex 2PN/1PT. 1 garage, phoøng khaùch roäng, gaàn freeway 22, 5, 57 vaø Main-Place, nhaän housing $1200/M. Doïn vaøo 1/2006. Goïi Tuøng 714-771-6499, cell: 714-280-2942

100-7L-121005/198995

Nhaø môùi 5 tuoåi, khu Westminster 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, 2 taàng, laùng gieàng toát $2,350/ 1 thaùng + deposit. L/L Coâ Ty 714913-8309

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garage hoaëc 2PN, 2PT. Gaàn chôï N.Vieät. Nhaø troáng, doïn vaøo 12.15.05, 01.01.06. Nhaän housing. L/L: 714-890-3988, 714-933-8954

Nhaø 2 taàng 3 bed, 2 1/2 baths, 2 car gar, corner lot, goùc Westminster/Olive. Doïn vaøo 1/ 15/06. $1500/M. L/L Töôi: 714642-4724 cell, 714-962-8594 PM

Nhaø Garden Grove cho möôùn. Chæ nhaän housing 3 phoøng nguû. Lieân laïc 714-414-5140

100-7L-120905/198943

ª Townhouse 3PN/1.5PT goùc Westminster - Euclid, sôn thaûm beáp môùi, patio roäng Bolsa, spa. 1 garage + carport $1500/thaùng ª G.G. Nhaø 4PN/2PT. Nhaän housing. Magnolia + Katella, roäng saïch, ñeïp $2100/thaùng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. ª Cypress (Cerritos - Valley View). Townhouse 3PN/1.5PT, 2 garage vaøo nhaø, extra room, everything new. Tröôøng hoïc raát toát. $1700/thaùng. L/L Mai: 714-902-3630

100-7L-120905/198900

Goùc Beach/Mc.Fadden, gaàn saân tennis. Nhaø 4 phoøng nguû, 4 phoøng taém giaù $2500/thaùng + deposit. Khoâng nhaän housing. Call Haïnh 714-448-3230

100-14L-120305/198095

Nhaø Huntington Beach 3PN/2PT, saïch, roäng thoaùng, khu an ninh + yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc shopping + freeway + chôï VN, doïn vaøo anytime. Housing OK. L/L: 714-399-6320

100-7L-120905/198938

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 taém, 2 car garage, saïch, môùi sôn, gaàn chôï, freeway. Doï n ngay, Euclid/ Westminster $1800 thaùng, deposit $1000. 714-573-2700, 714-654-9381

Nhaø TP/ G. Grove Magnolia + Gar./ Grove 3PN, 2PT 2 car garage saân vöôøn roäng, nhieàu caây aên traùi, öu tieân housing 3 phoøng. Goïi 714-539-9221

Triplex House goùc Beach/ McFadden. Nhaø roäng 2PN/ 1PT, ñoái dieän tröôøng De-Mille, remodel kitchen/ bathroom. 2 carport parking. 15361 Van Buren St., $1,295/ month. L/L Xuaân Dung (H) 714-893-3371, (cell) 714230-9440, 714-230-9482

Nhaø gaàn chôï N. Vieät, tröôøng, freeway, 4P. nguû, 3 restroom, p. khaùch roäng, P. g/ ñình 500sq, saân ñaäu 6 xe, raøo töôøng, khu toát. L/L Coâ Taâm Ñ.T 714-2651076

SOUTH COAST METRO. Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, gaàn freeway, tröôøng hoïc toát, saân roäng, caây aên traùi, housing only $1,750/ thaùng + $1,000 deposit, available 1/7/05. 714-468-9679

100-7L-120905/198902

100-7L-120905/198908

Nhaø cho möôùn, gaàn chôï Ngöôøi Vieät 3PN, 1PT, phoøng family lôùn, theâm 1 phoøng coù loái ñi rieâng, nhaø saïch, ñeïp. 714-899-1907, 714-244-6185 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

100-3L-121205/199131

100-3L-121205/199152

Nhaø rieâng ba phoøng nguû, hai phoøng taém caàn cho thueâ. Nhaän housing khu toát, vuøng Westminster, $1800 moät thaùng. Lieân laïc coâ Hoàng 714-897-2730 buoåi toái. 100-5L-121205/199165

GARDEN GROVE. Nhaø môùi xaây raát roäng, saïch ñeïp, coù laàu, traàn cao, trong khu yeân tónh, security gate, doï n vaø o thaù n g gieâ n g $1,900/ month, housing OK. Open House 12/23/05. L/L Thuûy 714-263-5229 100-7L-121205/199179

Nhaø 3PN, 2PT. Goùc Westminster vaø Fairview. Garage nhieàu parking $1850/thaùng. Linh: 626-7574926

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-121205/199190

100-7L-121405/199416

Victorville/Adelanto (San Bernadino) nhaø duplex cho möôùn, 2PN, 1PT, Ac/heater, garage, patio indoor laundry hook-ups, khu yeân tónh $660/thaùng (bao nöôùc raùc) + deposit. 562-8023361, 562-276-5681

Nhaø G.G. Taân trang hoaøn toaøn, 4 sao, ñeïp loäng laãy, 5PN/3PT, roäng 3000 S/F. Ñaát 15,000 S/F. Goùc Chapman/Ninth St. G.G. Cho möôùn $3000/thaùng, $2000 deposit. L/L coâ Cuùc 714-227-5273

100-14L-121205/199191

Townhouse goùc Bolsa - Magnolia 2 taàng 3PN/2.5PT. Ñoái dieän chôï ABC $1850/thaùng kyù 1 naêm. Move in 01/06, tennis court swimming pool, 714-638-7939 (H), 714-371-3739 (C)

ª Thaønh phoá Westminster. Nhaø cho thueâ 4BR, 3 Bath, 2 xe garage môùi saïch vaø ñeïp, $1800/ mos dep $1500. Nhaän housing, 714-741-8020 or 714-757-0041 ª Nhaø ôû Santa Ana 3BR, 1.75 bath $1700/mos ª Apt cho thueâ thaønh phoá Anaheim 1BR, 1 bath, saïch seõ, thoaûi maùi coù 1 garag ñaäu xe $875/ mos dep $600. Nhaän housing. 714-741-8020 or 714-757-0041 100-3L-121205/199199

Nhaø ôû goùc Bolsa/Euclid khu yeân tónh 2 bedroom 1 bath 1 phoøng khaùch moät phoøng aên, nhaø beáp roäng. All new $1300/thaùng, goïi coâ Hoa 714-721-5360 100-7L-121205/199210

Phoøng cho thueâ, goùc BushardHazard. Bao giaët saáy. Öu tieân quyù vò cao nieân, ñoäc thaân, khoâng naáu aên. Doïn voâ 1/1/06. 714-8391240, cuoái tuaàn 714-398-6281 100-7L-121305/199228

Nhaø môùi 3PN, 1PT or 4PN, 2PT, goùc Beach and Chapman, gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø. Bao gas, ñieän, nöôùc. Doïn ñaàu thaùng 1/1/ 06. L/L Ngoïc: 714-262-6243. Phuc: 714-224-8494 100-7L-121305/199247

Nhaø 5PN, 2PT, gaàn chôï, tröôøng hoïc, shopping, doïn vaøo anytime, goùc ñöôøng Brookhurst & Westminster, $1800/thaùng. Goïi Khanh 714-468-6178 or Thuy 714-851-4047 100-14L-121305/199268

Duplex cho möôù n 3PN, 2PT $1550. Nhaø môùi taân trang raát ñeïp, chuû bao raùc nöôùc ôû Midway City. Goïi: 626-836-4039, cell: 323-864-2965 100-7L-121305/199307

Nhaø 3PN +loft, 2PT, (RV park + 8 xe). Mos to month. Giaù thueâ $1700. No housing. 13472 Barnett. G.G. L/L Michael 714371-7886 Nhaø 3PN, 2PT. Khu yeân tònh. Mos to month. Giaù thueâ $1600. No housing. 12222 Brook Haven, G.G. L/L Michael 714-371-7886 100-7L-121305/199317

Lawndale. Nhaø 3 phoøng nguû, 1PT. Phoøng khaùch, nhaø beáp roäng raõi, doïn vaøo ngay gaàn tröôøng hoïc freeway, chôï VN. Lieân laïc 310-263-7085 home, 310-2970524 cell 100-7L-121305/199343

ª Nhaø 3PN + loft/ 2PT (RV park + 8 xe), mos to month. Giaù thueâ $1,700, no housing. 13472 Barnett, G.G. L/L Michael 714371-7886 ª Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tònh, mos to month. Giaù thueâ $1,600, no housing. 12222 Brook Haven, G.G. L/L Michael 714-371-7886 100-7L-121405/199383

Nhaø roä n g ñeï p goù c Ward + Edinger coù laàu, 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, gaàn Mile Square Park, tröôøng hoïc, chôï VN, giaù $2300 + deposit. L/L: 418-0879

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) 100-28L-120505/198218

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-36L-052604/120220

100-7L-121405/199430

110-14L-120305/198070

100-3L-121405/199431

Nhaø rieâng; 3 beds, 2 baths; vuøng Westminster, goùc Edward & Trask. Cho thueâ reû. Ñieàu kieän deã daøng. Öu tieân cho ngöôøi voâ 16/12. Xin lieân laïc 714-2777048, 714-892-7494

100-4L-121405/199482

Nhaø cho thueâ TP/G.G 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay, khu toát, coù saân, khoâ n g nhaä n housing $1560/ thaùng. Goùc Newland vaø Garden Grove. L/L: 714-537-8538 ngaøy or 714-856-9634 ñeâm 100-7L-121405/199486

WTM. Nhaø troáng Hazard/Bushard cho thueâ gaáp 3PN/1PT, roäng 1150 SQFT. Ñ/K deã. G/Ñ ñoâng OK. Gaàn tröôøng, freeways, trung taâm VN. Khu an ninh. L/L: 714534-3172 100-7L-120905/198832

ORANGE - Nhaø ba phoøng nguû, 2 phoøng taém bonus phoøng gaàn nhaø thôø, school, freeway, tieän cho ngöôøi ñi laøm Irvine. Lieân laïc Kieân: 412-1726 100-14L-121205/199202

SAN GABRIEL - Nhaø 3PN 1 den, 1PT. Khu yeân tónh $1350/thaùng, 1st + last deposit. Doïn vaøo ngay. L/L 213-200-7429 100-7L-121405/199393

WESTMINSTER - Nhaø rieâ n g (4PN/2PT) goùc Westminster & Goldenwest. Chuû taân trang môùi tuyeät ñeïp, cho thueâ $2300 deposit $2000 hôïp ñoàng 6 thaùng, doïn ngay. L/L Ngaân 714-4487557

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN vuøng APARTMENTS Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, bao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-7L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876. 110-DL-022504/106167

100-7L-121405/199385

Nhaø G.G 1PN, 1PT, 2 car garage coù remote, nhaø coù phoøng khaùch roäng, enclosed patio balcony, coù maùy giaët maùy saáy trong nhaø, sôn môùi, gaàn chôï Ngöôøi Vieät goùc WTM/Euclid. Giaù $1200/ thaùng. Deposit $1000, nhaø troáng. L/L: 714-936-6969 100-7L-121405/199388

G.G, goùc Euclid/Chapman. Nhaø cho thueâ, 3PN/2PT, 2 xe garage. Khoâng nhaän housing. Move-in ñaàu thaùng Gieâng. $1500/thaùng. Lieân laïc cho Ly: 714-799-6490 100-7L-121405/199409

Nhaø 2 phoøng nguû 2 phoøng taém phoøng khaùch coù loø söôûi, garage 2 xe. Bao nöôùc. Gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc city Orange. Coù theå nhaän housing. $1400. 714-6333607, 633-3607 100-7L-121405/199412

Brand New House in Westminster on Beach and Trask with Two Nice Rooms 1 bath, For Rent, Can move in anytime. 714-936-9001

NGÖÔØI VIEÄTYEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

110-10L-070705/176723

ª GARDEN GROVE Condo 2PN. Garage, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 13191 Edland St. Goù c Brookhurst / Trask. Goïi 714-7192876.

110-7L-082205/183642

Apartment 1 phoøng nguû/ phoøng taém roäng thuoäc thaønh phoá Anaheim, goùc Ball & Anaheim Blvd., $825/thaùng, coù nhaän housing. Tel: 714-420-6232, pager 714409-1523, ñeå laïi phone lôøi nhaén seõ goïi laïi

110-14L-100505/190117

APT Huntington Beach 2 phoøng nguû 2 taém, sôn môùi thaûm môùi. Ñöôøng Slater Beach Blvd Koledo 17431 2 choã ñaäu xe, phone 8987519 vaø 537-3495 hoûi oâng Nam, $1400 thaùng + thaùng deposit

110-35L-102205/192551

Two bedroom one story garden apartment near Brookhurst/ Westminster, G.G, enclosed yard, pool, garage available. Near schools, shopping & park. $1195. No housing. Courtyard Villas. 714-638-3433

110-20L-102405/192745

ANAHEIM. Triplex new condo 3BR/ 2.5BA 2 car garage, central air washer, dryer, no pets $1,800/Mo + 1 month deposit, close to St. Boniface Church, Harbor & La Palma (91 FWY), housing OK. Ready by Dec.1. Joe 714-658-9121 leave message.

110-28L-111905/196442

ª GARDEN GROVE: Four-Plex Townhouse 2 bed/ 1 1/2 bath, large patio, garage & nice neighborhood. Brookhurst/ Trask. ª NORTH FONTANA: New home, 4 bed/ 3 bath, loft, fireplace, golf, nice, quiet neighborhood for rent or sale. ª WEST COVINA: New home 4 bed/ 2 1/2 bath, modern kitchen, fireplace for sale. Phone 909-860-4147

110-7L-112005/196461

Condo ñeïp. T.P Garden Grove, 1 bed, 1 bath. For rent. Khu sang troïng. Lòch söï, an toaøn. Coù coång security. Tieàn rent thaáp. L/L David 714-261-5083

110-14L-112605/197114

APT cho thueâ: 3N/ 2T Dale + Garden Grove. 2N/ 1T Beach & Edinger, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Giaù ñaëc bieät, doïn vaøo thaùng 12. L/L Ñöùc 714-448-8987, 4488969

110-14L-113005/197667

G.G. 2 PN/2PT roäng thaûm, sôn, beáp môùi, saøn nhaø laùt gaïch, granite countertop, gaàn tröôøng hoïc. $1175. L/L: 714-414-2012

110-28L-120205/197878

Gaàn Trask/Brookhurst, Apartment 1PN/1PT roäng raõi. Coù hoà taém, table tennis. Khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing & smoking. Muoán “An Cö Laïc Nghieäp”, xin goïi coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C: 13122 Benton St, G.G

110-7L-120205/198014

APT 1PN 1PT goùc Magnolia & Garden Grove; 12942 Shackleford #6, sôn thaûm maønh môùi, available now. Excellent neighbor treân laàu $800/th. 714307-8621

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

110-7L-120905/198894

GARDEN GROVE/ ANAHEIM 12 BEDROOM apartment Euclid/ Stanford - Euclid/ Orangewood from $950 to $1,175, nhaä n HOUSING, khu yeân tònh, lòch söï, caïnh nhaø thôø gated. L/L Mai 714636-5333, 714-530-7378 110-10L-120905/198957

Vuøng Westminster. Thaûm vaø neàn môùi phoøng lôùn 2PN/1PT. Giaù $1250/thaùng, coång raøo. Ñòa chæ 13750 La Pat, goùc Westminster/ Edward. Period 12/3/05 - 12/23/ 05. L/L Thaønh: 714-901-9351

OC, 2 bedroom apartments $1195 - $1495 in La Habra, Garden Grove, Westminster, Buena Park, Huntington Beach, some with hook-up. 714-8218888 ext.105, 107, 111.

110-7L-120305/198088

WESTMINSTER - CHERRY 2PN + 2PT khu yeân tónh, bao raùc + nöôùc, sôn môùi gaïch vaø goã môùi, nhaø ôû döôùi $1,200 month deposit $600, doïn vaøo ñaàu thaùng 01/06. L/L 714-230-5901 gaëp Sôn

110-14L-120305/198111

West Covina APT. Kieåu Town House 2PN, 1.5PT, garage böôùc ngay vaøo nhaø. Washer / Dryer hook-up, khu yeân tónh gaàn chôï, sôn, thaûm môùi. doïn vaøo ngay , bao nöôùc, cho thueâ $1,250/thaùng. Goïi 714-932-8968

Condo cho möôùn 2BR 1 Bath giaù $1250/thaùng coäng tieàn coïc, raát khang trang. Goùc Westminster vaø Newhope, thaønh phoá Garden Grove. No housing. Lieân laïc coâ Yeán: 714-609-3286 hay Mr.Robert: 714-448-8723

100-3L-121405/199477

ª Single house: 4 beds 2baths, thaønh phoá Westminster ª Huntington Beach: Midle School cho thueâ $2200/thaùng. Deposit 1 thaùng. Total remodel. L/L coâ Xuyeán 714-799-4908 or 714-414-9780

110-14L-120305/198068

Vuøng Stanton coång raøo. Khu yeân tònh 2PN/1PT. Giaù $1125/thaùng. Ñòa chæ 7882 1St. Goùc Beach/ Cerritos. (Nhaän housing). Giaù ñaëc bieät cho ngöôøi môùi ñeán. Period 12/3/05 - 12/23/05. L/L Tuaát: 714-478-7686

ª Nhaø rieâng 2PN/1PT $1250 ª 1 caên Studio $600 Goùc Chapman vaø Ninth, Garden Grove. Khoâng nhaän housing. Doïn voâ ngay. Xin lieân laïc 714-6795932

110-14L-120305/198116

Apartments for rent 1BR, 1BA, huge unit G.G + Magnolia. Ask Mrs. Kim 714-539-0809

110-7L-120505/198209

MIDWAY CITY Town House 3 beds, 2.5 baths, garage 2 xe vaøo nhaø luoân, master bedroom coù skylight vaø thaät roäng, cho thueâ $1600. Xin goïi 714-537-1358

110-14L-120605/198357

Westminster, Cinnamon Creek, Apartment 1 bed, 1 bath for least 10 months, $1200/mo. Must have good credit to be qualified to move in, seõ cho laïi refrigerator and furniture, Move in anytime. L/L Vicky 714-468-9186

110-28L-120605/198430

1 bedroom, 1 bathroom rent $850, no pets. 7922 Stark Ave., Huntington Beach C/O Peter 714863-9089, between Edinger + Heil on Beach Blvd., walking distance to the new Bella Terra Huntington Beach Mall

110-30L-120705/198556

Apartment for rent 1BRM 1 bath. Nice area. Housing welcome near school, bus stop, shopping center, gas, water paid. Euclid & Katella, Anaheim, 714-778-3790

110-14L-120705/198569

FREE RENT. Garden Grove. Nice upstair 1 Bedroom 1 Bath apartment on a Cul-de-Sac, 10642 Tibbs off Katella/Nutwood 1 car space parking $835. Large living room. Great area. Mut see 714-557-8632 or 714-557-1430. Housing accepted.

110-14L-120705/198570

Garden Grove. Free utilities. Nice large upstair 1 bedroom, 1 bath apartment on a 9902 13th off Brookhurst/Westminster 1 car space parking $950 living room. Great area must see. 714-5578632 or 714-775-6242

110-7L-120805/198643

Duplex 2 phoøng nguû vaø 1 taém Euclid/ Trask or Bolsa/ Euclid $1,200, söûa hoaøn toaøn môùi, vuøng an ninh, Bolsa coù theå môû vaên phoøng. L/L Hoa 714-260-3159 or 949-833-3855

110-14L-120805/198661

Condo 2 phoøng nguû, 1.25 taém vuøng Garden Grove. Bao ñieän nöôùc, gas, 2 xe garage coù maùy giaët saáy. Thaùng $1,500. Xin lieân laïc Trang 714-225-3093

110-3L-120805/198767

Condo Westminster 2PN, 2PT an ninh saïch ñeïp, gaàn nhaø thôø, chôï, tröôøng hoïc, nhaän housing. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1. L/L Tina: 714746-6675, Haø: 714-757-8871

110-7L-120805/198776

Apartment 3N/2T garage töï ñoäng 2 xe coù vöôøn roäng Bristol khoaûng giöõa Warner & Sergestrom, doïn vaøo giöõa 12/05 hay ñaàu 1/06, $1200/month. Goï i : 714-2309954

110-14L-120905/198830

APT 2PN/1PT treân laàu saøn gaïch sôn môùi. Ñòa chæ 8581 Gloria Ave, G.G. Goùc Newland/Trask. Giaù $1050 dep $700. L/L OÂ.Phöôùc 714-636-9764. Doï n vaø o 15 thaùng 12. Hoaøng 714-231-9845

110-7L-120905/198856

RENT APT ôû G.G goùc Westminster/Harbor, 1 bed + 1 bath $900/m vaø 2 bed 1 bath, available. Khu yeâ n tònh, call Trang: 714-720-3141. Housing is OK.

110-7L-121005/199015

110-14L-121005/199028

110-7L-121105/199075

°Garden Grove cho thueâ Condo 2PN, 2½PT, 2 car garage . cho share 1 phoøng nguû, phoøng taém , coù loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác . Goïi OÂ Ba 714-799-0450, 4786735 110-7L-121205/199107

APT. Huntington Beach gaà n tröôøng hoïc, shopping 2PN, 1 bath, coù phoøng giaët saáy, thaûm môùi, coù theå doïn vaøo ngay. Giaù $1,275. L/L 714-721-9571 110-5L-121205/199160

APT 2 phoøng cho thueâ $1000 moät thaùng, bao heát, doïn vaøo thaùng 01/01/06. Lieân laïc 714898-2715 sau 6 giôø chieàu 110-7L-121205/199195

GARDEN GROVE. APT For Rent gaàn Beach & Lampson $850/ thaùng. Deposit $850. Coù garage rieâng. Voâ ñaàu thaùng 1/06. Goïi coâ AÙnh 714-251-2186, 714-8934254 110-7L-121305/199282

APT 1 phoøng nguû roäng, 1 phoøng taém coù patio, khu raát yeân tónh, saïch seõ. Thaønh phoá Westminster, soá nhaø 7145 C. Trask Ave, gaàn Beach Blvd. $990 1 thaùng. Lieâh laïc Tuaán 714-6234878 110-7L-121305/199293

Condo cho thueâ: Chapman - Dale. 3PN, 2.5PT. Garage 2 xe. Khu yeân tònh, saïch seõ gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø. Thaûm, sôn, beáp ñeàu môùi. Giaù $1600/thaùng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-234-9094 110-7L-121305/199325

GARDEN GROVE Quiet, large, 2 bedroom, 2 baths, $1200/mth. Beautiful, 1000 sqft. Apartment, single story, new kitchen, garden setting, private patio, cable ready. Enclosed garage, electric gate, no housing. Deposit $1000. 9858 Acacia Ave. Garden Grove, manager Apt “A”. English speaking 714-638-1998 or 714-505-3166 110-6L-121405/199368

Central Long Beach, $750 1 bedroom/bath in 4 plex, near beach, new paint, carpet, stove, parking near Vietnamese shopping center near hospital school and transportation. Parking available. Please call: 562-591-1616 or 310-373-5390 110-5L-121405/199371

ª APT #3, 2P.nguû, 1P.taém treân laàu, döôùi garage $950 thaùng, deposit $500. ª Apt #8. 2P.nguû, 1P.taém röôûi. Treân laàu vaø döôùi laàu $1150 thaùng deposit $500. Taát caû 2 caên ñeàu sôn môùi, thaûm môùi. Nhaän housing. 7132 Fenway Dr, Westminster. L/laïc Anh Nguyeãn 714-379-1876 110-7L-121405/199415

Guest House (1 nhaø nhoû rieâng bieät) 1PN/1PT, 1 phoøng khaùch. T/P G.G, goùc Chapman/Ninth St, $1000/thaùng. Deposit $800. L/L OÂ.Cang 714-227-5273 110-7L-121405/199457

APT 2PN/2PT, gaàn Goldenwest/ Westminster. Khu lòch söï yeân tónh roäng thoaùng treân laàu. Rent $1000/thaùng. Deposit $700. Doïn vaøo 1/2006. Nhaän housing. L/L Linh 714-379-8247 110-90L-021005/154626

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714554-4700.


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

110-7L-061705/173775

ª ANAHEIM. APT 1PN roäng, thaûm, sôn môùi, Garage rieâng, Khu lòch söï, an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C: 2122 Juno (goùc Brookhurst/Ball). Nhaän housing. Goïi 714-719-2876.

110-28L-120805/198649

ANAHEIM - 1 and 2 bedrooms from $860. All gas paid. Large and quiet. Near school and shopping. Gated parking. 9081 Cerritos, 714-827-5550

110-28L-120805/198650

ANAHEIM - 1 bedroom from $860. Most utilities paid. Walkin closet, carport, laundry. Near school. 1651 Pampas. 714-7580550

110-28L-120805/198656

ANAHEIM - Quiet 2 & 3 bedroom from $1150. Move-in bonus. Pool, parks, playground. Carport & A/C. 10070 Gilbert. 714-774-4090

110-28L-120805/198654

GARDEN GROVE - Quiet 2 bedroom villa from $1200. Pool, patio, park, pantry for W/D. Water and trash paid. Carport. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 714-897-6087

110-14L-121305/199255

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT, enclosed garage. Goùc Gilbert & Katella. Rent $900 deposit $500. L/L: 714-608-5463

110-14L-121305/199267

HUNTINGTON BEACH - APT 2BR. Private back yard, garage enclosed, washer & dryer hookup. Saøn nhaø laùt gaïch, phoøng nguû traûi thaûm. Khu tröôøng hoïc HB raát toát. Treân ñöôøng Pearce, gaàn goùc Warner vaø Bolsa Chica. Nhaän housing. 714-612-1978

110-28L-120805/198652

WESTMINSTER - Beautiful two bedrooms from $1100. Quiet parks, some with yards, gated parking. Close to schools and shopping. 6930 Westpark, 714897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ 120-14L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680.

120-7L-063005/175691

Nhaø Westminster, khu toát, cho share 1 phoøng nguû, coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng. Caàn ñoäc thaân nam/nöõ, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Giaù $500. Bao ñieän nöôùc, giaët, saáy. L/L: 714-876-3761

120-7L-081105/182074

Corona nhaø môùi brandnew 2005 ngay goùc (91/15) freeway, phoøng raát roäng ñaày ñuû tieän nghi (DSL, cable) doïn vaøo ngay $425/thaùng. L/L Hieu Nguyen 714-878-9865

120-30L-082305/183841

Nhaø vuøng YORBA LINDA, dö phoøng cho share. Tìm ngöôøi ñoäc thaân khoâng naáu aên vaø huùt thuoác. Giaù $480. Cell 949-394-7629

120-14L-090405/185511

Goùc Beach/Trask gaàn Wal-Mart, khu yeân tònh, cho share moät master bedroom loái ñi rieâng, vaø 2 phoøng thöôøng. Goïi coâ Loan 714-454-5071, 714-379-3874

120-7L-101505/191568

Room for rent, female only, Fountain Valley, Edinger & Harbor. Gated community, very peaceful & Clean, cooking OK and room is furnished $400 month. Tuøng 714-260-5997. Move in anytime.

120-7L-103005/193603

Gaà n chôï N.Vieä t , 1PN, 1PK, restroom, beáp, loái ñi ñeàu rieâng, saân roäng, raøo töôøng, yeân tónh. Tieän xe bus. Phoøng troáng. L/L coâ Taâm: 714-265-1076

120-28L-111005/195081

ANAHEIM Nhaø khu yeân tónh, an toaøn, goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän nöôùc, ñöôïc söû duïng, maùy giaët saáy. L/L 714-343-6781

120-7L-111305/195500

Nhaø Fountain Valley goùc Magnolia & Talbert dö phoøng treân laàu cho share $400/thaùng. öu tieân Nam ñoäc thaân coù vieäc laøm. Ñ/ Chæ 9050 La Crescenta Ave, F.V. L/L Ngaân 714-448-7557

120-6L-111505/195748

Coù phoøng cho share, coù bathroom trong phoøng, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, naáu aên, doïn vaøo lieàn. L/L Coâ Tuyeát soá phone 714484-1077, 714-677-7471

120-7L-113005/197596

Nhaø dö 2 phoøng cho share. Khu yeân tónh, goùc Ball Rd/State College, Anaheim. Bao ñieän nöôùc. Öu tieân vôï choàng son, ñoäc thaân. L/L: 714-956-1711

120-7L-120805/198772

120-14L-120305/198117

Nhaø vuøng Westminster/Fountain Valley dö phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc gas $400, xin lieân laïc Trang: 714-225-3093

120-14L-120405/198145

Share phoøng khu South Coast Metro goùc Sunflower vaø Main Santa Ana. Bao utility giaët saáy, cooking, gaàn UCI/OCC fwy 55/ 405. Loái ñi rieâng (nöõ ñoäc thaân). L/L: 714-751-6585

120-7L-120405/198176

Nhaø khu yeân tónh lòch söï ngay trung taâm Little Saigon (Magnolia & Hazard) cho möôùn 1 phoøng raát lôùn. $450/M. Xin goïi 714280-6957. Öu tieân phaùi nöõ & ngöôøi lôùn. 120-11D1234567-120505/198191

Nhaø house phoøng môùi, roäng, loái ñi rieâng , taém, bao gas, ñieän nöôùc, direct TV DSL $420, nam ñoäc thaân. Westminster & Faiview. Home: 714-554-2185, cell 714-417-7112 120-10L-120605/198341

Nhaø ñöôøng Libby LN / Garden Grove coù 1 phoøng cho share, ñöôøng ñi rieâng, beáp naáu aên rieâng, bao gas, ñieän nöôùc , phone coâ Lyù 714-539-6446, cell: 714-7053902

120-7L-120605/198344

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng master, caàn cho share, coù theå doïn vaøo ngay, bao gas, ñieän nöôùc , khoâng huùt thuoác , naáu aên. ÑT: 714-588-8469

120-14L-120605/198353

Nhaø ñeïp, khu sang, master bedroom , loái ñi rieâng . Khoâng naáu aên , bao gas, ñieän nöôùc , ñoäc thaân $500, 2 ngöôøi $600. doïn vaøo anytine. 714-234-5218

120-4L-120605/198380

Nhaø ñang dö 1 phoøng troáng, goùc First/ Newhope, khu yeân tónh, öu tieân phaùi nöõ hoaëc sinh vieân. L/L 714-657-4231 (cell), 714418-9304 (home)

120-14L-120605/198388

Nhaø House, goùc Magnolia / Trask dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân share $375/thg, naáu nöôùng thoaûi maùi, Nhaø saïch seõ, yeân tónh, xin goïi 714-865-9408, 404-3251

120-27L-120705/198491

Phoøng cho thueâ master bedroom 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém sahre kitchen vôùi chuû. Thueâ $500/ thaùng, goùc Katella and Brookhurst, goïi 714-396-3558 hoaëc 714-991-3455 (after 5PM).

120-14L-120705/198507

Nhaø coù phoøng cho möôùn cho ñoäc thaân khoâng naáu aên khoâng giaët saáy, Magnolia - Mc.Fadden, doïn vaøo ngay phoøng ñang troáng. 714934-6097

120-14L-120705/198513

Rockfield/Lakeforest. Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tónh. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L Kim cell 949-232-6168

120-14L-120705/198542

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ, doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452

120-7L-120805/198645

Nhaø goùc Brookhurst/ Katella coù master bedroom, loái ñi rieâng cho share, coù giaët ñoà, naáu aên OK, vôï choàng OK $500/thaùng, doïn vaøo 1-1-06. Goïi 714-925-6687

120-7L-120805/198668

Nhaø Townhouse cho share 1 phoøng coù maùy laïnh, vôï choàng son, hay lôùn tuoåi, coù vieäc laøm. Bao utility maùy giaët saáy, choã ñaäu xe, naáu aên thoaûi maùi. Ñöôïc huùt thuoác ngoaøi nhaø (goùc Harbor + Hazard). $500/1 thaùng + $500 deposit. Goïi Kim: 714-724-2906. Doïn vaøo anytime

120-7L-120805/198672

Nhaø house môùi, ñeïp, saïch seõ. Dö 1 phoøng coù restroom, loái ñi rieâng. Khu yeân tònh, thoaùng maùt, an ninh. Goùc Westminster Springdale. Gaàn freeway 405, 22. Öu tieâ n ñoä c thaâ n , ñaø n g hoaøng, coù vieäc laøm. L/L 714373-4765, cell: 714-890-2762

120-7L-120805/198695

Beach - Westminster APT dö 1 phoøng master bedroom cho ñoäc thaân share $350/thaùng. Coù choã ñaäu xe rieâng. Phoøng troáng vaøo anytime. ÑT: 714-260-5484

120-7L-120805/198705

Nhaø F.V cho share moät phoøng, vôï choàng son nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên, khu yeân tònh, ít ngöôøi, goïi sau 6:00 chieàu 714-839-4846

120-7L-120805/198727

BURBANK Nhaø dö phoøng rieâng bieät cho share, loái ñi rieâng, khu toát, yeân tónh, raát tieän cho ñoäc thaân. L/L Helen 818-247-2506 (bus.), 818846-6281 (sau 9PM)

120-7L-120805/198742

120-7L-113005/197644

APT dö phoøng cho share Beach - Chapman $300/M. Öu tieân phuï nöõ. No smoking. L/L: 714-8834070

120-14L-120105/197815

Nhaø khu Garden Grove coøn dö 2 phoøng cho single mom hoaëc phaùi nöõ share 1 phoøng, coù loái ñi rieâng, xin lieân laïc Thaûo 714-334-6255

Nhaø Westminster & Newland dö 2 phoøng, 1 master bedroom, 1 singular cho share, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Xin goïi 714-797-2025

Nhaø môùi dö 3 phoøng coù master bedroom cho share, loái ñi rieâng, khu yeân tónh ñoäc thaân goùc Euclid/ Chapman vaø 1 master lôùn rieâng bieät West/Chapman. L/L home: 714-638-8438, cell, 714-3338518

120-14L-120105/197855

Trask / Newland: nhaø dö phoøng master, loái ñi rieâng cho share. 3 phoøng thöôøng cho share. Bao utility, basic cable, wireless internet, naáu aên, doïn vaøo ngay. Michael 714-914-2688

120-14L-120805/198745

120-7L-120805/198752

Nhaø Fountain Valley gaàn Harbor/ Lilac yeân tònh. Dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share $400 coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, bao giaët saáy. Doïn voâ 12/15 hoaëc ñaàu thaùng 714-775-1614 sau 3:30PM Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø dö 1 phoøng cho share, goùc Brookhurst vaø Mac Fadden, cho naáu aên, bao gas, ñieän, nöôùc. Phoøng ñang troáng doïn vaøo ngay. L/L: 714-623-0089 120-7L-120805/198774

Garden Grove. Disneyland - Harbor vaø Lampson. Nhaø roäng coù room cho share. Cho ñoäc thaân. Lieân laïc 949-439-3834 120-7L-120805/198787

New master bedroom hoaøn toaøn rieâng bieät, coù maùy ñieàu hoøa, boàn röûa cheùn... ñaày ñuû tieän nghi... Gaàn chôï Ngöôøi Vieät, Garden Grove, no smoking. Giaù $700. 714-534-3515 120-7L-120805/198798

Goùc Brookhurst/ Westminster. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son, 1 ngöôøi $400, 2 ngöôøi $475. L/L 714-200-3000 120-7L-120805/198804

Nhaø coù 2 phoøng roäng saïch seõ, khu yeân tónh ôû FV $450 moãi phoøng, öu tieân nöõ ñoäc thaân. Bao ñieän nöôùc, gas, giaët. Goïi: 714345-3667, 714-775-3660

120-7L-120905/198813

Nhaø Fountain Valley dö phoøng cho share $400/thaùng, bao ñieän nöôùc gas, coù maùy giaët saáy, khoâng naáu aên. Öu tieân maáy coâ. L/L 714653-2011 120-7L-120905/198819

Nhaø Bushard/Mc.Fadden. Dö hai phoøng roäng, bathroom rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, nam nöõ ñoäc thaân hay vôï choàng son coù coâng vieäc laøm khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. L/L chò Taùm 714-775-6210 120-14L-120905/198822

Phoøng cho thueâ. Lake Forest Irvine Spectrum. Gaàn freeway 5/ 405. Nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoá c $500/thaù n g. 714-2512794, 949-394-5178 120-7L-120905/198824

House in Garden Grove/Euclid. Clean room for rent. Private entry and parking share bathroom. No kitchen/smoking $300/month. Utilities included. Females only, 714-926-6566 120-7L-120905/198827

Nhaø Westminster & Goldenwest dö 1 phoøng cho ngöôøi lôùn tuoåi ñöùng ñaén möôùn ñoäc thaân $230/ M, hai ngöôøi $270/M. Coù theå vaøo ngay. No cook. L/L: 714-8903941 120-7L-120905/198840

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-121005/199005

Mobile home. Bolsa Brookhurst tröôùc T&K dö 2 phoøng, öu tieân nöõ ñoäc thaân 40 hay vôï choàng lôùn tuoåi, chuû nhaø deã chòu. L/L sau 6:00PM 714-418-0905

120-7L-121005/199018

Nhaø ñeïp 4 sao ñöôøng 1st Street gaàn Favori Restaurant coù coång an toaøn, dö 3 phoøng cho thueâ, nöõ ñoäc thaân, coù coâng aên vieäc laøm, khoâng huùt thuoác, moãi phoøng $400/thaùng. L/L Coâ Cuùc 714227-5273

Nhaø house goù c Brookhurst/ Westminster ít ngöôøi, saïch, sôn thaûm môùi. Gaàn freeway, parking roäng. Dö phoøng cho share. Bao giaët saáy. Öu tieân nöõ. L/laïc: 714-908-6384, 714-537-9412 120-7L-121305/199239

Cho share moät phoøng. Khu yeân tònh, öu tieân nöõ ñoäc thaân & ngöôøi lôùn tuoåi $300/mon. Bao utilities. L/L: 714-260-8227 hoaëc 714726-0781 120-7L-121305/199242

Nhaø dö phoøng share, bao gas ñieän nöôùc Westminster/ cho nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, nöõ ñoäc thaân, vôï choàng son. L/l Kim Chi 714-837-0139 (cell) hoaëc Hoàng 714-891-7891 (H)

Dö phoøng cho ñoäc thaân ñöùng tuoåi share. Ngang hoâng Phöôùc Loäc Thoï, coù loái ñi rieâng, line phone, cable TV $400/thaùng. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy. Khoâng coù xe vaø khoâng naáu aên. L/L: 714390-5929

120-7L-121105/199045

120-7L-121305/199245

Fullerton phoøng môùi cho share , loái ñi rieâng, cable, internet, TV, gaàn school, Goïi anh Duõng 714392-2640. Giaù $550. 120-14L-121105/199048

Magnolia / Edinger Nhaø môùi söûa, 2 phoøng cho share $500 to $550, nam ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác , bao utility, Call Julie 310-491-6577, Christine 626-780-7655 120-14L-121105/199051

Nhaø Fountain Valley goùc Euclid + Heil, ít ngöôøi yeân tònh , saïch seõ, dö 1 master bed $450 vaø 1 phoøng $370 cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên , bao ñieän nöôùc, Xin lieân laïc coâ Vaân 714-4189783 vaø 299-8100 120-14L-121105/199052

Nhaø rieâng cho share phoøng, GG. öu tieân Nöõ giôùi $350/thaùng, khu Fairview & Garden Grove , utilities not included, khu yeân tónh L/L 714-488-8151, or 651-6469 120-7L-121105/199053

Nhaø dö phoøng caàn cho ñoäc thaân share, goùc Bushard / Hazard. L.L coâ Lieân 714-943-7644 120-7L-121105/199054

Nhaø dö phoøng cho thueâ , goùc Hazard vaø Ward coù loái ñi rieâng, naáu aên, giaët saáy, Xin lieân laïc 714-531-4699 hoaëc 714-3008865 120-7L-121105/199062

Cho thueâ moät phoøng roäng, gaàn Bolsa loái ñi rieâng, bao gas, ñieän nöôùc. ñoäc thaân, sinh vieân, 400/ thaùng. Goïi chò Ba 714-379-1296 ñeå message 120-7L-121105/199072

Nhaø goùc Westminster - Beach dö 1 phoøng daønh cho ñoäc thaân, coù loái ñi rieâng. bao gas, ñieän nöôùc , $380/month, call 714839-2040, 714-653-0407

120-7L-120905/198844

120-5L-121105/199076

APT. Dö 1 master bedroom bao gas, ñieän nöôùc cho naáu aên $500/ thaùng. McFadden & Newhope. Voâ anytime. Öu tieân vôï choàng lôùn khoâng con. Cell: 714-3690467 120-14L-121305/199258

Phoøng cho thueâ traàn cao, thoaùng maùt, yeân tònh, nhaø ôû Mission Viejo, gaàn UCI, muoán bieát theâm chi tieát, xin L/L: 949-226-1812 120-7L-121305/199269

Phoøng môùi, phone, cable, loái ñi rieâng, sliding gate parking. Ñeïp, thoaûi maùi, yeân tónh, thích hôïp ngöôøi öa yeân tónh share, khoâng naáu aên. 714-539-0999 120-7L-121305/199278

Nhaø Magnolia - Hazard cho thueâ 2 phoøng tieän nghi an ninh, yeân tónh, roäng thoaùng môùi gaàn B/S, chôï, school, vôï choàng 1 + 2 con, naáu aên giaët saáy OK. 714-8920952

Nhaø Brookhurst & Bolsa dö phoøng cho share, bao gas ñieän nöôùc, giaët khoâng naáu aên, huùt thuoác ñoäc thaân, doïn ñaàu thaùng 1 $350, parking thoaûi maùi. 714418-9722, 902-5503

Nhaø cho thueâ phoøng khaùch vaø 1 bedroom, ít ngöôøi yeân tónh, an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt thoaûi maùi nhö nhaø cuûa mình, kitchen, DSL, Satellite. Goùc Beach and Westminster. Öu tieân cho Nöõ only. L/L: 714-595-3500, 714902-4210

120-3L-120905/198910

Caàn cho möôùn phoøng roäng coù loái ñi, restroom, phone line, rieâng bieät, goùc Brookhurst vaø Katella, öu tieân cho ñoäc thaân, lieân laïc 714-251-0808 120-7L-120905/198917

Beach & Cerritos cho share master room cho naáu aên, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, vôï choàng son. Lieân laïc 714-527-2980 töø 8AM-3PM

120-20L-121205/199108

Master Bedroom & bath, roäng 450 Sf, goùc Brookhurst/ McFadden, khu yeân tònh, saïch seõ, loái ñi rieâng, cho nam hoaëc nöõ ñoäc thaân giaù $550/thaùng. Coâ Trinh 714-654-5799

120-14L-121205/199112

120-7L-121205/199115

Nhaø ñöôøng Beach dö 1 phoøng $600/thaùng, nhaø Garden Grove dö 1 phoøng $500/thaùng, caû hai cho thueâ, loái ñi rieâng, beáp rieâng, phoøng taém rieâng. Phone: 714726-7685 120-5L-121205/199123

House ít ngöôøi saïch. Gaàn Saint Barbara. Dö 2 phoøng lôùn, coù beáp, loái ñi rieâng. Ñoäc thaân, coù job $450, $350. Vaøo anytime. Home: 714-839-7656, cell: 714-2009021

Magnolia/ Katella dö family room roäng, cho vôï choàng + ñoäc thaân share, coù bath vaø loái ñi rieâng + tuû laïnh, doïn voâ 1-1-2006. Phone 714-636-3309

120-7L-120905/198922

Nhaø roäng ít ngöôøi cho phuï nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share, xin lieân laïc coâ Hoàng soá 714-5535266 (cell), 714-530-4268 (H)

Phoøng cho thueâ, goùc Beach Orangewood, loái ñi chung, cho naáu aên, giaët saáy, bao tieän nghi, khoâng nhaän coù con nít. Goïi Doan 714293-4915 120-7L-121005/198976

Townhouse môùi saïch seõ, yeân tònh, khoâng con nít, chuû nhaø hieàn laønh vui veû, dö phoøng cho share. Xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Nhaø gaàn chôï Wal-Mart, gaàn goùc ñöôøng Trask and Beach. Lieân laïc 714-785-9817 hoaëc 714-5803887 120-7L-121005/198978

Nhaø dö phoøng cho share, Magnolia - Jennrich, yeân tònh, ít ngöôøi, coù vieäc laøm, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi. Xin lieân laïc Baø Hai 714-892-1776 120-7L-121005/198979

Nhaø Beach/ Chapman dö phoøng cho share, bao utilities, parking an toaøn, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, öu tieân ñoäc thaân $275/thaùng. Call 714-8946016 120-7L-121005/198989

Nhaø goùc Brookhurst/ Hazard yeân tónh, ít ngöôøi dö phoøng cho nam ñoäc thaân share $350, bao ñieän giaët saáy, doïn vaøo anytime. L/L 714-688-6608 (cell), 714-5310576 (H)

120-7L-121305/199316

Nhaø goùc Euclid vaø McFadden dö phoøng cho share, khoâng huùt thuoác vaø coù vieäc laøm. L/L sau 6 giôø PM 714-531-2204, cell 714563-5332

Nhaø rieâng vuøng Garden Grove. Dö 2 phoøng cho möôùn choã ñaäu xe roäng raõi. Ñieàu kieän deã daøng, phone 714-726-1338

120-7L-121205/199129

120-7L-121205/199134

Phoøng roäng môùi. Master bedroom. Khu vöïc yeân tónh, loái ñi rieâng. Ñaäu xe roäng. Maùy giaët, khoâng naáu aên, doïn voâ ñaàu thaùng 1. Ball & Magnolia. 714-2242181, 827-1744

120-5L-121305/199340

120-7L-121305/199348

Nhaø rieâng dö phoøng share 1 phoøng cho ñoäc thaân hay vôï choàng son, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi vuøng Garden Grove Harbor/ Trask, ñieàu kieän deã daøng gaëp coâ Nancy: 714-534-5443, 714251-7707 120-7L-121305/199350

Nhaø dö phoøng chæ coù moät ngöôøi ôû. Khu yeân tònh. Ñaäu xe trong garage muoán naáu aên thoaûi maùi. Nhaø townhouse, 714-657-8885 Don. 120-3L-121305/199352

Nhaø dö phoøng cho thueâ $800 1 thaùng, khu trung taâm Little Sgoøn. Gaàn chôï, ngaân haøng. Öu tieân cho vôï choàng son. L/L: 714-6385909 120-7L-121405/199374

Coù dö garage ñoâi cho thueâ ôû goùc Beach & Orangewood coù loái ñi rieâng, cho naáu aên, giaët saáy, bao gas, ñieän, nöôùc, tieän cho ngöôøi coù nhieàu ñoà, khoâng nhaän coù con nít, goïi chò Ñoan 714-293-4915 120-3L-121405/199382

120-5L-121205/199137

Nhaø Euclid/Westminster dö phoøng cho nam ñoäc thaân share khoâng naáu aên, phoøng troáng, doïn anytime $300 month deposit $50, goïi sau 3 giôø L/L: 714-6361059

120-7L-121205/199148

Nhaø Magnolia/McFadden ñeïp, dö phoøng master, loái ñi rieâng cho thueâ . Öu tieâ n ñoä c thaâ n . No smoke. No cook. No laundry. Doïn 1/1/06. 714-890-5362, cell 6542358

Nhaø Anaheim (Magnolia/ Cerritos) dö 2 phoøng lôùn coù nhaø taém, loái ñi rieâng, bao giaët, saáy, cable, DSL, internet. Öu tieân ñoäc thaân, phaùi nöõ. L/L: 714-7571780, 714-897-8271 Nhaø T/P Orange - Chapman/ Prospect dö master bedroom cho share phoøng loái ñi rieâng. L/L 714-997-5490, öu tieân vôï choàng hoaëc nam nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm. 120-5L-121205/199159

Cho thueâ phoøng ñoâi roäng, ñeïp, taïi Laguna Hills vôùi ñaày ñuû tieän nghi giöôøng, baøn, tuû, TV lôùn, taát caû môùi. Giaù $700/thaùng. L/L Nga 714-322-8987

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-121405/199446

APT dö phoøng master bedroom roäng cho nöõ ñoäc thaân thueâ $400, vôï choàng $500. Bao naáu aên. Lieân laïc Anh: 714-675-2427

120-7L-121405/199447

120-7L-121305/199305

120-7L-121305/199324

120-3L-120905/198903

120-15L-121405/199428

Mobilehome Westminster + Clinton dö phoøng cho möôùn $400 thaùng bao ñieän nöôùc naáu aên, garage. L/L: 554-8073 anytime.

TUSTIN City, khu nhaø môùi, yeân tònh, cho nam single coù job laøm share, khoâng huùt thuoác , khoâng naáu, bao ñieän, gas, utility... vaøo ngay. 714-838-4403, 314-5830444. $400/M

Nhaø Brookhurst - Hazard coù phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son coù vieäc laøm khoâng naáu aên coù restroom rieâng. Lieân laïc 714-675-5971 or 714-2448348

120-7L-121205/199098

Nhaø vuøng Fountain Valley cho möôùn, 2N, loái ñi rieâng, khu an ninh, saïch seõ. Öu tieân cho gia ñình ñi laøm, ít naáu aên. Phone 714-235-1717

120-7L-121405/199421

Nhaø goùc Bolsa & Magnolia saïch seõ, roäng coù saün tuû giöôøng. Ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên giaù $400. Doïn vaøo ngay. L/ L: 714-724-5529

120-5L-121305/199300

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Bush & McFadden dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Höôøng 714-331-5868 hoaëc 714-531-0222

120-7L-120905/198890

120-4L-121405/199420

Nhaø saï c h, ñeï p , goù c Euclid/ Edinger. Dö phoøng lôùn cho phuï nöõ ñoäc thaân thích yeân tónh share $350/month. L/L: 714-200-4574

Nhaø ít ngöôøi Magnolia & Westminster dö 1 phoøng cho share. Bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy. Khoâng naáu aên. Phoøng taém share vôùi 1 ngöôøi (female only). Lieân laïc Phöông 714-726-6524

Nhaø goùc Mc Fadden+ Euclid yeân tònh , saïch seõ , dö phoøng cho share vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc ñoäc thaân, cho giaët saáy, naáu aên L/L 714-418-0817, cell: 714-7248624

Nhaø dö phoøng khu Garden Grove, gaàn nhaø thôø Tam Bieân, daønh cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên $330/ mo. Xin lieân laïc Anh Ñöùc hoaëc Tommy 714-615-1722/ 2802155

120-3L-121405/199410

Phoøng troáng cho ñoäc thaân share, gaàn chôï, thaûm môùi choã ñaäu xe nhieàu bao ñieän nöôùc giaët, doïn 12.15.05 hoaëc 01.1.06, $290, 552-1684, 265-0548

120-7L-121305/199296

Master bedroom môùi xaây Fairview/G.G. Loái ñi rieâng, beáp tuû laïnh, giaët saáy, DSL, TV, cable. Nöõ coù job. $575/mo. Doïn vaøo 1/ 1/06. L/L Anh Kim 714-4936396

120-7L-120905/198847

120-7L-120905/198867

120-14L-121405/199400

Nhaø Fountain Valley Newhope/ Warner dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân ñi laøm, khoâng naáu aên, nhaø ít ngöôøi, khu yeân tònh, $420/thaùng. L/L: 714-7751212, 714-425-5299

Brookhurst Westminster dö phoøng master bedroom cho share, bao ñieän gas, giaët saáy, khoâng naáu aên vaø huùt thuoác, Lieân laïc 714-251-7370, doïn vaøo anytime

Nhaø rieâng: 1 phoøng roäng, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, bao utilities giaët saáy, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. L/L 714-623-5590

Magnolia/Trask nhaø môùi phoøng master, loái ñi rieâng, roäng, ñeïp, doïn vaøo anytime, öu tieân ñoäc thaân, lieân laïc Ñöùc Anh 553-7360

Townhouse 2PN cho share 1P.lôùn caàn OÂ.baø lôùn tuoåi, hay 1 baø lôùn tuoåi, cho naáu aên, giaët saáy, khu yeân tònh. Nhaø toát. Bolsa/Ward. Call: 714-932-2299

120-7L-121305/199281

Nhaø dö phoøng cho möôùn gaàn nhaø thôø Westminster. 1429 Olive St, cho naáu aên, giaët ñoà, lieân laïc baø Mai doïn vaøo ñaàu thaùng 1, phone: 899-2987, gia ñình vui veû.

120-4L-121405/199384

120-7L-121405/199387

Mobilehome môùi. Dö 1 phoøng cho share goùc Bolsa/Bushard caàn nöõ ñoäc thaân only $300/thaùng. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L: 714531-7853, 714-468-7135 120-7L-121405/199395

Nhaø house dö 1 phoøng cho share goùc Trask & Goldenwest bao gas, ñieän, cho ñoäc thaân, khoâng naáu aên $350. Phoøng saïch seõ thoaùng maùt. Phone 714-6538399, 974-9059

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-9999L-111901/000105

120-7L-121405/199398

Thueâ phoøng. Nhaø Fountain Valley dö 1 phoøng cho thueâ coù cable, nhaø roäng thoaùng maùt, doïn vaøo ñaàu thaùng Gieâng. 714-378-4538 cell 856-3871

Nhaø roäng, ít ngöôøi, saïch seõ, khu yeân tónh, dö phoøng roäng cho ñoäc thaân, khoâng naáu nöôùng vaø huùt thuoác share. Ñ/T 714-331-0000, 714-803-3003

120-7L-121105/199078

RAO RAO VAË VAËTT

120-4L-121305/199230

120-7L-121005/199024

Nhaø gaàn Costco/ Lee Sandwich/ Fullerton College dö 1 phoøng cho share, loái ñi rieâng, bao utilities cable TV/ Internet available now. L/L 714-251-0798 or 675-9867

Nhaø Harbor & Lampson dö phoøng cho ñoäc thaân share, bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy, doïn vaøo anytime. 714-720-5270

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

120-7L-121405/199448

120-7L-121405/199449

120-7L-121405/199454

120-7L-121405/199455

Nhaø môùi coù master bedrooms parking roäng, washer/dryer gaàn Newland/Garden Grove. Öu tieân cho ñoäc thaân. Coù theå doïn vaøo ngay. Goïi Long 714-454-1786

120-7L-121405/199488

Nhaø rieâng sau chôï ABC dö 2 phoøng, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, ñi boä ra chôï, $500/phoøng. L/L: 714-799-0085, 714-2305308

120-7L-121405/199492

Nhaø loái ñi rieâng, 1P khaùch, 1P nguû, 1 bath. Nhaø môùi xaây, khu Hazard+ Magnolia . Giaù thoaû thuaän. LL: 714-724-0055, bao utilities

120-7L-121405/199496

Cho thueâ phoøng master vuøng Westminster naáu aên giaët saáy thoaûi maùi. Xe ñaäu ngay nhaø. Öu tieâ n phuï nöõ . 714-657-8426, $380/1 thaùng.

120-7L-120905/198845

HUNTINGTON BEACH - Nhaø dö laàu rieâng bieät goàm 2PN, 1PT, 1 phoøng roäng duøng laøm phoøng khaù c h & beá p coù cable TV, internet access. Khoâ n g giaë t , khoâng nuoâi thuù vaät. $900/thaùng + utilities. Deposit $100. Goïi 714596-6453 Caàn ngöôøi giöõ beù trai 3 thaùng ôû laïi nhaø. Mon - Fri. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát. 714-5966453

120-7L-120905/198836

ORANGE - Dö 2 phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng tieän cho ngöôøi laøm Irvine, gaà n nhaø thôø , school, khoâng huùt thuoác naáu aên. Loan 714-289-1069

120-4L-121405/199433

WESTMINSTER - Dö phoøng roäng thoaùng maùt cho nam nöõ ñoäc thaân share, moät thaùng $300, chuû vui veû. 714-468-7448

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,250,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Border Huntington Beach. Xaây 1970. Roäng 1700SF. Nhaø ñaõ taân trang. Baùn döôùi giaù thò tröôøng $619,000 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT, roäng 1500SF. Lot 7000SF. RV parking. Giaù $629,000 ª TEMECULA: 5PN/3PT. 2 taàng, xaây 1998. Roäng 2600SF. Ñoái dieän Pachenga Casino. Baùn gaáp. Giaù töø $485,000 - $549,000 ª 2 shopping center. Ngay trung taâm Bolsa. Ñang cho thueâ $656,900/Yr. Roäng treân 35,000SF. Giaù töø $10,949,000 $14,495,000 L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457 300-185L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254 300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314. 300-7L-120304/146639

ª Townhouse: 2PN/1.75PT, G2 xe. Living 1440 SF, lot 1987 SF xaây 1974. Baùn $440,000. Garden Grove ª House: 3PN/2PT. G2 xe, living 1450 SF, lot 12,000SF xaây 1954. Baùn $639,000. Anaheim ª Fourplex: 1 unit 3PN/2PT, 2 units, 2PN/1PT, 1 unit 1PN/1PT, income $40,400, xaây 1964, baùn $859,000. Living 4200 SF, lot 10,300 SF. Anaheim ª Multiplex: 8 Units moãi unit 2PN/1.5PT, living 7800 SF, xaây 1960, 8 car garages, income $8100/thaùng. Baùn $1,599,000. Garden Grove Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Realtor Laân Ñinh/LS Gateway 714-791-8881 300-14L-042005/164582

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø laàu taïi Saigon, V/Nam. Khu thò töù sang troïng, tieän nghi. Chuû ñoaøn tuï, baùn giaù reû $99Kù. Chuû carry, nhaän traû goùp taïi Myõ. L/L 714231-1397 300-168L-090105/185218

FOUNTAIN VALLEY ª Fountain Valley môùi xaây naêm 1993 hai taàng laàu, maùi ngoùi ñoû, gaàn tröôøng hoïc moãi caên 4PN, 2.5PT, 3 car attached garage giaù $935,000 ª Fountain Valley gaàn nhaø thôø moät caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi 2PN/2PT, $965,000 ª Huntington Beach môùi xaây 1989 moãi caên 5PN/3PT/2 car garage attach. Giaù 1 trieäu 790 ª 6 caên Garden Grove 2002, ñaát roäng 18,000 Sqf giaù trieäu 960 3PN/2.5PT ª 10 caên môùi xaây naêm 1990 moãi caên coù 2PN/1.5PT, ñaát raát roäng 19,000 sqf giaù 1 trieäu 850 ª Yorba Linda coøn raát môùi hai taàng laàu roäng raõi. Giaù chæ coù 1 trieäu 3 ª 8 caên Huntington Beach moãi caên 2PN/2PT. Raát môùi $1 trieäu 792 ª Irvine nhaø coøn môùi khu toát roäng treân 2300 SQ. Giaù chæ coù 1 trieäu 2 ª Corona: Hai taàng laàu maùi ngoùi ñoû, roäng 2450 sqf, 5PN/3PT 3 car garage. Ñaát khoaûng 10,000 sqf baùn gaáp $629,000 CAÀN TIEÀN GAÁP töø 1% tôùi 5.3% contruction loan, commerical loan, caàn möôùn tieàn tö nhaân gaáp gaáp, ñoåi nhaø cuõ laáy nhaø môùi, xin goïi ngay Cao 458-2000 Hoaëc Tuaán 5953543 300-168L-090705/185998

ÑAÁT ÑAÀU TÖ, ÑAÁT ÑAÀU TÖ Mr.QUYØNH CAO LAND SPECIALIST Direct: 714-675-1378 (Helping investors make informed decisions) ª Vuøng Victor Valley: * 4.77AC, R1, Apple Valley, $70K * 2.5AC, C, 395 Hwy, Adelanto $125K * 3.8AC, MI, on I-15, Victorvill $992K * 9.3AC, C, Hwy 395, $239K * 4.24 AC, C, on Hwy 395, $650K ª Vuøng Palmdale, Landcaster: * 2AC, K-4 Av. & 114th St.E., $35,5K * 20AC, F-Ave & 110th St.E, $191K * 5AC, C, Palmdale blvd., $225K * 4.8AC, F-8 Ave & 60 paved St E., $75K * 5AC, G-4, G-6 Ave. & 6 St. E, $125K ª Vaø nhieàu loâ khaùc nöõa taïi: www.usalandbanker.com Xin goïi ngay ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-090805/186248

1% Listing FREE CREDIT REPORT $175,000 nôï $675/month 10% down ª Nhaø 2 taàng 3PN/2.5PT, $1851+TI, 4PN/2PT $2019+TI 5PN/3PT $2187+TI, 6PN/4PT $2591 +TI - 7PN/3.5TI 2842 sqft $2305+TI ª Nhaø GG 4PN/2PT $1632 + TI. 7PN/3PT $2184+TI - 5PN/3PT $2002 +TI. 6PN/3PT $2154+TI - 3PN $1679 +TI. ª Townhouse 2 taàng Magnolia/ Bolsa 2PN/1.5PT HOA $120, $1195+TI. 3PN/2.5PT, $1302 +TI

ª Condo 2PN/2PT, $1107+TI. 3PN/2PT $1242+TI 714-654-3157 Agt 300-36D357-092305/188610

300-28L-101405/191403

Nhaø baùn bôûi chuû: ª Nhaø tuyeät ñeïp 5PN/ 3PT hoà bôi. Ñ/C 12321 Lornas, G.G CA 92840. Giaù $670,000 ª Nhaø zone R3 chuû coù baûng veõ 2 caên, moãi caên roäng 2100sf 4 nguû, 3 taém. Ñ/C 12762 Louise St. GG CA 92841. Giaù $635,000 ª Nhaø 2PN/ 1PT. Ñ/C 8231 Michael Dr., Huntington Beach CA 92647. Giaù $609,000 L/L Long 714-448-1185 300-28L-101405/191404

Nhaø baùn bôûi chuû: ª 4 Plex raát saïch ñeïp, 2 taàng, income $4,800/thaùng. Moãi caên 2PN/ 1.5PT. ÑC 14082 Buena St. GG 92843. Giaù $1,050,000 ª Nhaø 3PN/ 2PT. ÑC 9111 Reading Ave., Westminster 92683. Giaù $550,000 City cho pheùp xaây theâm 1 unit phía sau. ª Nhaø 2PN/ 1PT. ÑC 8210 22th St., Westminster 92683. Giaù $525,000. L/L Mary 714-448-6277 300-84L-102005/192166

ÑAÁT CALIFORNIA BY OWNER Land Broker veà höu caàn baùn reû nhieàu maãu ñaát giaù trò ôû Lancaster vaø Antelope Valley. Coù theå xaây caây xaêng, hotel, truck stop vaø Food Court, nhaø etc... 2 UNITS ROSEMEAD Totally Remodeled, 3PN, 2PT, 3 car garage (32x24) vaø 1/1 landscaping, fruit trees, huge lot and more L/L Binh Nguyen Cell: 714-785-8728 Home: 949-551-5165 Claim Your Fortune Now 300-90L-102605/193130

GRAND OPENING SAT vaø SUN 11am - 5pm Nhaø Townhouse môùi xaây 2005 taïi Garden Grove trung taâm Little Saigon. 17 caên nhaø baùn, 6 kieåu maãu, 2 taàng laàu töø 3PN, 2PT, 2 xe garage vaøo tröïc tieáp nhaø. Giaù töø $510,000 trôû leân. Xin goïi ngay ñeå ghi danh. Wayne Yau: 714-920-3399 Daniel Ly: 714-654-6388 Tina Hueä: 714-904-8988 Ñöôøng 11th Street goùc Brookhurst St 300-DL-110405/194367

Baùn ñaát VN. Baùn mieáng ñaát ôû Taây Ninh 50m x 170m, maët tieàn ñöôøng quoác loä 22B roäng 15m, loä giôùi seõ môû roäng 32m thuoäc xaõ Thaùi Bình huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. L/L coâ AÙnh 714636-6518 hoaëc coâ Gaùi ôû Taây Ninh: (066) 825-294. Giaù $40K 300-36L-111405/195674

300-28L-111705/196040

Nhaø soá 9351 Jennrich Ave., Westminster. 1450 sqft, ñaát 6600 sqft, gaàn chôï nhaø thôø. Giaù $599,900, chuû caàn baùn. Goïi Nguyeân 714-585-2156 300-60L-111905/196399

20 maãu ñaát taïi Yoshua Tree (San Bernadino). Ngaû tö ñöôøng baèng phaúng. Cô hoäi ñaàu tö toát. L/L agent James Döông 626-3538088 300-28L-112205/196692

Nhaø Garden Grove vöøa remodel toaøn dieän goàm 4PN, 2PT, living 2,082 sqft lot 11,660 sqft. Coù theå xaây theâm 1 caên goàm 2PN/ 1PT. Nhaø cul-de-sac, gaàn tröôøng hoïc, freeway 22, 5 & Disneyland. Ñ/C 11721 Puryear Lane GG 92843. L/L 714-200-4261. Agents welcome. Giaù $699,000 300-14L-112605/197162

Free List cuûa nhieàu nhaø ñang ñaïi haï giaù ôû khaép vuøng Orange County, Chuû nhaø caàn baùn gaáp. REMAX Buyer Agent, Xin lieân laïc 949-433-8781 300-21L-112905/197488

ª G.G: Condo 1 nguû 1 den, 1 taém, balcony, treân laàu, saøn goã môùi, sôn môùi. Gilbert & Garden Grove $304,500. Free 3 thaùng HOA ª California City: ñaát baùn gaàn Bakersfield, khoaûng 10,000 sqft. Ñang baønh tröôùng. $40,000 ª Elizabeth Lake: ñaát baùn gaàn hoà, treân ñoài, roäng 7800 sqft, $15,000. L/L Joanne 714-448-6399 300-56L-112905/197519

Nhaø baùn house for sale by owner/ agnt. Approximate 3300 living sqft. Built 2004, commercial zone Garden Grove, $890,000. Goïi 714-468-6126 300-14L-120105/197792

Nhaø Duplex môùi xaây 2005 vuøng Corona baùn bôûi chuû. Caên 1 4PN, 2PT 1,400sqf. Caên 2 3PN, 1PT 1,100sqf. Baùn $699K. L/L 714657-5633 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-120105/197874

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-14L-120805/198642

ª Mobilehome: 2PN/2PT, bonus room. Permitted. Ñeïp, saïch seõ, yeân tónh, gaàn Little Saigon. 4 Parking beân hoâng. Guest parking tröôùc nhaø anytime $76,000 ª Mobilehome: 3PN/2PT 1995 gaàn Little Saigon. Giaù $96,000 ª Mobilehome: 2PN, 2PT 1990 rebuilt 2000, $60,000 ª WTM: 3PN/2PT 2 cars garage remodel. Gaà n Little Saigon. $629,000 ª Nhaø 2005, 5PN/3PT, 3 cars garage 2923 sqft. $500,000 Call Taøi Leâ: 714-797-0562

300-14L-120805/198644

300-14L-120205/197884

NHAØ BAÙN REÛ - Nhaø laàu 4PN, 2.5PT, maùy laïnh, loø söôûi, 16 tuoåi. Nhaø troáng vaøo ôû ngay. Khu yeân tónh, coång an toaøn. Giaù reû nhaát trong khu. Open house moãi ngaøy. Giaù $599,000 - Nhaø Westminster 3PN, 1.5 PT, patio, 1 ñôøi chuû, hai maët ñöôøng. Gaàn chôï, tröôøng, nhieàu choã ñaäu xe. Chuû ñi xa baùn gaáp giaù reû $539,000 L/L California Network Realty 714-964-8791 Judy: 714-785-3146 Bob: 714-785-6005 Cung: 714-642-5749 Chieu: 714-585-6556

300-7L-120205/198020

MOBILEHOME SALE. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Bolsa/ Newland, khu gia ñình. Moving caàn baùn gaáp giaù thaät reû $36,500. L/L Höng: 714-4231912. Coù theå thöông löôïng. 300-7L-120205/198032

Nhaø môùi xaây 05. Roäng 3000 SF chia thaønh 2 caên. 3PN/1PT vaø 3PN 2PT coù patio nôi ñaäu xe thoaûi maùi beân trong, gaàn nhaø thôø vaø tröôøng hoïc, hieän ñang cho thueâ $3250/thaùng. Giaù baùn $760,000. 714-914-7820

300-14L-120205/198052

ÑAÁT CALIFORNIA CITY 2.5 maãu, 5.24 maãu, 10 maãu, gaàn freeway 58 giöõa California City Blvd., vaø Huyndai. Giaù $9,000/ 1 maãu, gaàn ñieän nöôùc gas. L/L 714-7176319

300-36L-120405/198183

ª GARDEN GROVE: 4PN/3PT. Roäng 1700 SQFT coù skylight, roof môùi, sôn môùi trong ngoaøi, cöûa soå môùi, coù hoà bôi raát ñeïp vaø jacuzzi coù thaùc chaûy chuû ñaõ boû nhieàu tieàn ñeå taân trang. Giaù $660,000 ª SANTA ANA: 3PN/2PT. Roäng 1400 Sqft. Cöûa soå môùi, maùi lôïp môùi, sôn môùi hoaøn toaøn (coäng theâm 1 phoøng master add on without permit). Hieän taïi ñang cho thueâ $750 coù loái ñi rieâng. Giaù $575.000 ª Income Properties: Moät caên nhaø 3PN/2PT vaø 2 units, moãi caên 2PN/1PT cuøng treân moät loâ ñaát roäng 20,000 SQFT. Ñang cho thueâ hieän taïi laø $3250 per month. Giaù baùn $649,000. Caùch Little Saigon khoaûng 1 tieáng laùi xe. Moïi chi tieát xin lieân laïc Danny Tieu: 714-397-0328

300-7L-120805/198647

Vuøng Victoville Valley ñang phaùt trieån maïnh, nhieàu haõng xöôûng ñaõ vaø ñang ñoå veà ñaây. - Triplex: Moãi unit 2PN, 1PT, built 1978. Giaù $469K - Fourplex: Moãi unit 2PN, 1PT, built 1978. Giaù $575K - 19 unit apartment: Moãi unit 2PN, 1PT, built 1984, good income, owner carry. Giaù $1,800,000 - Ñaát zone xaây apartment 5 maãu. Giaù $75K - Vuøng Riverside: Triplex moãi unit 3PN, 2PT. Built 1991. Giaù $359K - Mobil Home tænh Midway, treân ñöôøng Bolsa/Newland 2PN, 2PT. Giaù $45K VKL Real Estate L/L Long Vuõ 714-539-3539, 714-651-5677 cell

ª Nhaø laàu G.G 3PN + 2.3PT, roäng gaàn 1600 SQ xaây 1989. $569,000 ª Nhaø laàu 3PN + 2.5PT, xaây naêm 1998 goùc Euclid/Lincoln $520,000 ª Nhaø Westminster 4PN + 2PT, good neighborhood, $575,000 ª Townhouse G.G: 4PN + 2.5PT, goùc Euclid/Westminster. No associations fee $469,000 L/L Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 (Office) 714-222-8230 (cell) Vaên Buøi (Realtor) 714-742-7041 (cell) Keith Traàn (Realtor) 714-323-0100 (cell) 300-28L-120905/198886

NORTH LONG BEACH 3PN, 2PT, gaà n LB City College (LAC) 1,500sf vaø 5,500sf lot, khu yeân tónh $599,000. Goïi Huyønh Böûu 714-251-7234 Home Land Realty 300-7L-120905/198888

GARDEN GROVE: Townhome 2BR, 2.5BA, 2 car garage attached. Giaù $380,000, no down, bad credit no problem. L/L Tuaán Buøi (gotmortgage.com). 714726-2720 300-7L-120905/198905

Nhaø 2003 Riverside gaàn freeway 91 & 15, caùch Little Saigon 30'. 2 taàng 3PN, 1 big loft, 3PT 1800sqf, tröôøng toát, shopping center. Giaù $485,000. L/L 714915-1910 300-7L-120905/198907

Nhaø baùn bôûi chuû GG, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. 3B - 1 bath roäng 1,134sqf, coù theâm phoøng family room, 1 phoøng lôùn coù loái ñi rieâng, saân roäng 7,230sqf. Baùn $557,000. 714-244-6185, 714899-1907 300-14L-120905/198923

Cô hoäi hieám coù, caàn baùn 1 commercial 5000sf building, one acre, gaàn downtown Houston, tieän môû haõng xöôûng, church, chuøa v.v... $220,000. L/L 713828-3427

GQ REAL ESTATE CORPORATION ª Huntington Beach: 4PN/ 1.5PT townhouse near Beach, roäng 1254 sqft, new paint & carpet, HOA $170. $450,000 ª Fontana, Gorgeous 2-story home build 2005. 4PN/ 2.5PT roäng 3501 sqft. Big bonus room. $639,000 ª Relands. 1-story 4-Plex 2PN/ 1.75PT with private back yard. Easy to rent area. GSI $3,503/ mo. $679,000 (2 4-Plex available) ª Garden Grove. 8 units. 2PN/ 1.5PT w/ its own garage, long time tenants. GSI $8,285/ mo. $1,549,000. L/L Phil Le 714-515-0111 Bro.

300-7L-120805/198735

300-60L-120905/198924

300-7L-120805/198678

FRESNO. Nhaø 3PN/ 1.5PT, coù pool, nhaø ñaõ taân trang toaøn dieän, new roof, new carpet, new tile floor, new windows, khu raát ñeïp. Giaù $319,900. L/L 714-468-3562

300-14L-120805/198806

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT. Neáu Quí vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù Equipty. Muoán boû nhaø, ly dò muoán baùn nhaø, hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay: 714-554-8600. www. buyhomequick.com 300-7L-120905/198941

Mobihome baùn bôûi chuû 2 phoøng nguû, 2 ptaém, tieàn ñaát $625. Baùn $90,000 khu ngöôøi giaø. 9800 Bolsa lieân laïc 714-418-1877 nhaø, 714-653-8862 cell

300-7L-120505/198302

Nhaø VN goùc ñöôøng Ñoàng Ñen + Nguyeãn Hoàng Ñaøo, 011 c/c 2 Baàu Caùt, F14, QTB ñang ôû vaø cho thueâ 2 trieäu 500 ngaøn ñoàng/ thaùng, ñi ñoaøn tuï baùn reû $80,000 USD. L/L 714-865-1474, 01184-903-786338

300-28L-120905/198947

VICTORVILLE. NHAØ MÔÙI 2005 REÛ. Bear Valley - 395 HWY. 2 taàng raát ñeïp, 5 bed, 4 bath, 3 car garage, more upgrade, living 3,500 sqft, lot size 7,500 sqft. Baùn by owner. Giaù $485,000. L/L 714-527-7374, 714-260-5853 (cell)

300-14L-120605/198358

For Sale By Owner . Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tónh , gaàn chôï, tröôøng hoïc, Freeway , phía sau cheø Hieån Khaùnh, 9732 Reading Ave, Garden Grove , goùc Westminster & Brookhurst , xin goïi Oscar 714-468-6178 300-30L-120605/198428

Ñaát baùn bôûi chuû ª Salton City, ñi veà höôùng Riverside gaàn 12,000sf, caïnh khu nhaø môùi ñang xaây, caùch soøng baøi 1 mile, zone xaây nhaø. Giaù $39,000. ª Adelanto 10 arces on Shadow Mountain Rd., $50,000. ª Bartow, 20 arces on Dale Evans Pkwy and Stoddard Wells Rd. $60,000. ª Apple Valley, 2.5 arces on Johnson Rd. and Grasshopper Rd. Giaù $79,000 L/L 714-588-9792

300-8L-120705/198575

Stanton 4 units chung cö coù haøng raøo 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém , 2 parking $950/1 thaùng, gaàn Beach Katella, cho thueâ töø 1/1/ 06. Goïi 714-452-7794, or 213675-2679

300-28L-120705/198577

Baùn Mobilehome, goùc Bolsa / Beach, Nhaø ñeïp, naêm 2000 ñöôïc remodel toaøn boä, rent $786. Ñòa chæ : 15141 Beach #23. Family Park, 2bed + 2 ba th. 714-6579460, 263-5511 300-14L-120705/198583

Fountain Valley, gaàn Talbert + Newland, gaàn bieån, môùi 2 tuoåi, gaàn 3000 sqft. tuyeät ñeïp trong ngoaøi, raát sang vaø nhieàu upgrades, 5PN, 3PT, $1,199,900 Huøng Hoaøng 714-336-6569 300-12D567-120705/198610

EL MONTE (Cul-de-sac) ° Nhaø 4PN, 2PT, hardwood floor, saâ n roä n g 9000 sqft, $575,000 ° Nhaø 3PN, 2PT, 2 fire place, hardwood floor, 10,000 sqft, $750,000 ROSEMEAD: 2 Units ° Nhaø 4PN, 2PT, granite counter top, laminate floor ° Nhaø 2PN, 2PT, granite top, laminate floor, 2 caên $850,000 ° Nhaø 3PN, 1PT, 2300 sqft, yeân tònh saâ n roä n g, 39,560 sqft, $1,800,000. L/L Kevin Tröông 626-6794013 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

300-14L-120905/198958

300-14L-120905/198816

ª Khoâng caàn tieàn down, Fountain Valley condo 2PN, 2PT, gaàn Little Saøigon, nhaø thöông, freeway, doïn vaøo ôû ngay, chuû taân trang raát nhieàu, giaù baùn $415,000 ª Khoâng caàn tieàn down, Pomona 3 units, 2PN, 1PT cho moãi caên, gaàn tröôøng hoïc vaø freeway 60 raát toát cho ngöôøi ñaàu tö hoaëc ôû giaù baùn $500,000. L/L Duc Tran: 714-720-8648

- Townhouse ñeïp, khu toát goùc Magnolia & Westminster 3PN, 2PT roäng 1600 sqft, $460,000 - Nhaø Anaheim 3PN, 2PT, roäng 1300 sqft. Khu yeân tónh, nhaø toát $560,000 - 3 Plex Stanton, kieåu ñeïp, 3PN & 1.75 PT vaø 2 (2PN & 1PT) khu toát coù ngöôøi möôùn ñaày, hieám coù, $820,000. Coøn nhieàu nhaø GG, Ana, Buena Park giaù reû, xin goïi Mai Ly: 714310-2087 300-7L-120905/198965

300-21L-120905/198818

ÑAÁT BAÙN ª Los Angeles County, caùch Dowtown 1 giôø, khu phaùt trieån maïnh. Daân soá treân 1/2 trieäu, ñang coù maët caùc haõng maùy bay lôùn nhö Lockheed, Boeing, Northrop... ª Ñaát 2.50, 5, 10, 20, 40, 160, 360 maãu, gaàn nhaø, tröôøng, ñöôøng toát, baèng phaúng hoaëc coù view ñeïp. Giaù töø $25,000/loâ trôû leân. Mr.Phaïm 714-200-9003 (Land Specialist Since 1985)

300-21L-120905/198848

ª Vaên phoøng dòch vuï thaät laâu naêm (21 naêm), thaät uy tín, trong coäng ñoàng Vieät, Campuchia, Laøo, Meã, Phi, Marocco, Beliz, trong khu buoân baùn lôùn ñöôøng Anaheim, Long Beach, income haøng thaùng khoaûng $22,000. Chuû seõ taän tình train cho buyer. Giaù baùn $100,000. ª Triplex (3 units) taïi Long Beach. Giaù reû $529,000. ª Nhaø 3N + 2T + 2 xe garage, raát roäng + large den + formal dining room, good location (Long Beach). $479,000. Chuùng toâi coøn raát nhieàu nhaø ñeïp ôû Gardina, Lawndale, Cerritos, Hawthorn, Torrance... theo yeâu caàu quyù vò. Xin L/L Agent: Khaù n h Vaâ n Nguyeãn 562-298-3833

300-28L-120905/198853

ª 8 unit apartment moãi caên 2PN, xaây naêm 1985. Lot ñaát 12,964 SQ. Probate sale 1 trieäu 150,000 ª Hai caên nhaø treân 1 lot ñaát moãi caên 2PN + 1PT gaàn Little SG. $600,000 ª Commercial gaàn Little SG lot ñaát 52,000 SQ. 2 trieäu 900,000 ª Nhaø G.G 3PN + 2PT treân lot ñaá t 9679 SQ. Goù c Gilbert/ Chapman $569,000

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-7L-121205/199187

SAIGON REALTY & FUNDING Frank Huynh: 714-401-9894 ª ANAHEIM: Nhaø 3PN, 2PT, ñaát roäng, coù theå xaây theâm 1 caên rieâng bieät, completely remodel, granite countertop, bathroom môùi. Cô hoäi hieám coù giaù $570,000 ª CORONA: 3PN, 2PT, nhaø moät taàng roäng raõi, coù phoøng aên, phoøng laøm vieäc, phoøng gia ñình rieâng bieät, ñaát roäng 9500 Sqft, $575,000 ª ANAHEIM: 4PN, 2.5PT, nhaø môùi 10 tuoåi, traàn cao, phoøng gia ñình rieâng bieät coù loø söôûi, saøn goã ñeïp, saân vöôøn caây kieång ñeïp $675,000 ª GARDEN GROVE: Nhaø 3PN, 2.5PT, thoaùng ñeïp, gaàn nhaø thôø, tieän ñöôøng freeway, $579,999 Hieän nay tieàn lôøi ñang taêng trôû laïi, neáu quyù vò ñang ôû chöông trình thaû noåi caàn chuyeån qua chöông trình coá ñònh ñeå khoûi nhöùc ñaàu khi tieàn lôøi taêng leân quaù cao. Xin goïi chuùng toâi ñeå tham khaûo. 300-30L-121305/199220

Nhaø baùn bôûi chuû. Garden Grove, 3PN, 2PT, 1745 sq ft, ñaát 9000 sq ft, saøn goã môùi, coång saét, raøo gaïch, saân roäng nhieàu caây aên traùi. Giaù $625,000, cell phone: 714363-1297 300-7L-121305/199225

Great Investment; Builders Dream: 1- 30 acres vacant lot surrounded by million dollar propeties located in Woodcrest, Riverside: asking price $1.8M 2- 48,000 sq ft lot in Orange County with possibility to build 9 homes: asking price $2.4M 3- 1.0 to 2.5 acres vacant parcel surrounded by million dollar properties, located in fast growing Rediand City: asking price $350K each parcel. Contact Agent: John 714-5526679 Don: 714-457-3188 300-14L-121305/199226

ª G.G: Beach/Garden Grove, 2 bed/2.5 bath, 1250 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, roäng thoaùng maùt. Phoøng aên, phoøng khaùch rieâng bieät. HOA $130. Giaù $380,000 ª G.G: Dale/Chapman, 3 bed/ 2.5 bath, 1450 sqft/2 car garage. Nhaø 2 taàng, töôøng cao, thoaùng roäng, chuû ñaõ sôn söûa saïch seõ, doïn vaøo ôû lieàn. Giaù $448,000. L/L Tuaân: 714-719-5515 300-7L-121305/199233

Mobilehome 3BR, 2BA. Nhaø ñeïp traàn cao ñeán coi thích lieàn. Khu yeân tónh saïch seõ khang trang. Giaù haï $78,000 goàm tuû laïnh, maùy giaët saáy, freezer central air/ heat. L/L: 714-908-6756 300-5L-121305/199270

Jennifer Le/Broker 714-240-4990 Nhaø Westminster 4PN, 2PT, nhaø môùi taân trang, corner lot 7200 sf, 2 xe garage, nhaø troáng chuû caàn baùn gaáp. 300-14L-121305/199277

1) Nhaø Westminster: 3PN + 1.5PT. Giaù $540,000 2) Townhouse: goùc Westminster & Magnolia 3PN & 2.5PT, roäng 1500 SF raát ñeïp giaù $460,000 3) Fourplex G.G: Raát ñeïp ñang thueâ ñaày giaù $985,000 4) Triplex Stanton: giaù chæ coù $805,000 5) Mobilehome ñôøi 2004: 3PN, 2PT tieàn ñaát $795 giaù $107,000 Lieân laïc Ngoïc Anh: 714-4547634 Lan Anh: 714-247-9688 300-7L-121305/199280

Townhouse 3 phoøng 2.5 bath, 2 car garage security gate, gaàn freeway 22. Nhaø 9 years, vuøng Westminster Trask/Beach. L/L: 714-454-7783 300-7L-121305/199312

Mobilehome goùc Euclid/Katella (3PN, 2PT, 3 car parking), khu gia ñình. Tieàn rent $1220. Baùn bôûi chuû. Giaù baùn $25,000. Xin L/L: 714-563-2065 300-14L-121305/199315

Lakewood Home baùn bôûi chuû 3PN, 1.5PT, 1700 SF lot. Khu raát yeân tònh, gaàn freewy chôï, tröôøng, $590,000. Goïi 562-5227761 hay Böûu: 714-251-7234 300-90L-121305/199355

300-30L-121005/198993

Chuû ñoaøn tuï, caàn baùn nhaø treät villa kieåu Phaùp cuõ. Ñòa chæ 22 Höông Sôn, Nhatrang, Vieät Nam, khu yeân tónh, nhaø ñeïp, vöôøn roäng, xaây 1963, taân trang 2003. Nhaø roäng 1931sf (179.41m²), 5PN, 2PT, P/ khaùch, P/ aên. Ñaát roäng 9026sf (836.41m²). Giaù $699,000. L/L Haûi Vaên Nguyeãn 310-769-6917 hay Nguyeân Nguyeãn 714-898-8626 300-7L-121105/199059

Mobilehome baù n , khu family 3PN, 2PT, ñaát $630/T saïch seõ, yeân tònh, 3+ car parking, nhieàu caây caûnh, döôùi giaù thò tröôøng. Phone 714-677-7743 300-14L-121105/199061

TRIPLEX BAÙN SAN GABRIEL 3 unit Apt. owner unit 3PN, 2.75PT, Hi-ceiling, 2 unit khaùc 2PN, 2PT, rent income treân 45K/yr, excellent condition. Giaù chæ 888K for 1031 exchange, hôïp ñaàu tö hoaëc töï ôû. L/L 714539-7476, xin ñeå message Vieät ngöõ. Qualify buyer only. 300-14L-121205/199142

G.Q MORTGAGE Lower your Mortgage Payments up to 50%. Rate as low as 100%. No income verification, good or bad credit. Hurry before the rates go up!!! L/L Phil Le 714-5150111 Bro.

ª GARDEN GROVE: 6PN/ 5PT roäng 2240 sqft roof môùi, new landscape & sprinkler. 2 master bedrooms coù loái ñi rieâng. Giaù $695,000. ª GARDEN GROVE: 3PN/ 2PT Condo ngay trong thò töù Little Saigon, goùc Brookhurst/ Westminster. Giaù phaûi chaêng. ª STANTON: Nhaø 3PN/ 2PT lot 7200 sqft, Zone R2, City approved to build second house on the lot. Owner is working on the blue prints, can be sold before or after construction. Moïi chi tieát xin lieân laïc Nam Nguyen 714-235-4592 300-21L-121305/199360

300-21L-121305/199366

RAO RAO VAË VAËTT

HICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-36L-112404/145524

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-120905/198876

2003 TOYOTA Camry, XLE, V6. Fully loaded, CD 6 ñóa, gheá da, side airbag, power seat, voû toát, xe raát ñeïp, 1 chuû 74K miles, xem thích ngay, $12,600. 714837-0274, #4XOR355

400-14L-120805/198794

2002 INFINITY QX4, 4 wheel drive 28,000 miles, white pearl/ tan, full loaded, excellent condition $20,500 or best offer, Lic. #4XNF717. L/L 714-657-8837, 714-657-8838

300-14L-121405/199403

FOR SALE BY OWNER ª Nhaø Huntington Beach 4PN/ 3PT, roäng 2000 SF. Lot 8000 SF. Built 1968, ñaõ remoldel hoaøn toaøn caùch bieån 1/2 mile, khu raát toát. Giaù 829K ª Nhaø SA built 1999. 5PN/3PT. Roäng 3400 sf. Khu toát coù coång an toaøn nhaø raát ñeïp caàn baùn gaáp. Giaù 899K L/L: 714-720-5957 or 714-8349825

400-7L-120905/198887

400-36L-111804/144874

400-36L-103003/091105

300-30L-121405/199474

CALI HOME REALTY ª Service Agency Office, Long Beach, thaønh laäp töø naêm 1987, lease coøn 4 naêm + 5 naêm option. Net income moã i thaù n g $12,000. Giaù $100,000 ª Mobile Home, khu ngöôøi giaø, saùt naùch Bolsa, Little Saigon, 1PN + 1PT coù theå söûa thaønh 2PN, maùi môùi, thaûm môùi, tieàn ñaát $535 thaùng. Giaù $32,000 ª Mobile Home, khu gia ñình, goùc Magnolia vaø Westminster Ave, 3PN, 2PT. Caàn baùn gaáp bôùt giaù coøn $45,000. Chuû coù theå cary 50% ª 4 Plex Los Angeles coù theâm 2 studios moãi caên 2PN + 1PT. Studio 1PN, 1PT. Ñang cho thueâ ñaày $5800 thaùng. Caàn baùn gaáp. Giaù $715,000 ª 3 Plex, Stanton goùc ñöôøng. Goùc Beach Sentry Drive. 1 caên 3PN + 1.75PT. 2 caên coøn laïi moãi caên 2PN - 1PT. Rent moãi thaùng $3250, coù theå taêng, nhaø ñeïp, ñaát roäng, khu toát. Giaù $820,000 ª Mansion house, San Bernadino. Ñaát gaàn 30,000 sqft, 3 maët ñöôøng, ñöôïc pheùp xaây theâm 1 caên. Nhaø 3800 sqft. 5PN + den, 4.5PT, family room. Enclosed patio. Thích hôïp cho ñaïi gia ñình hoaëc laøm nhaø ôû cho coâng ty muoán di chuyeån. Giaù $785,000 hoaëc cho thueâ $3000/ thaùng. ª Commercial Long Beach treân ñöôøng soá 7. Ñaát 4800 sqft building treân 5000 sqft ñang cho thueâ $4800/thaùng. Giaù $745,000 ª 2 House on a lot (9300+ sqft) chia thaønh 3 caên toång coäng 7PN, 5.5PT. Ñang cho thueâ ñaày. Nhaø môùi xaây 2005. Giaù $1,099,000 Xin L/L Thoâng: 714-414-8010 Mary Do: 714-276-4720

300-28L-103105/193708

GARDEN GROVE. Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, roäng 1637 sqft. Khu toát, goùc Brookhurst/Westminster. Gaàn chôï, freeway. Giaù $465,000. L/ L: 714-307-4074 (agent) 300-14L-120105/197708

WESTMINSTER. Nhaø roäng 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém khoaûng 2,500 SQFT. Ñaát roäng raõi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, gaàn tröôøng hoïc, gaàn chôï. Maùi ngoùi, heä thoáng maùy laïnh, loø söôûi môùi khoaûng 10 naêm trôû laïi. Ñöøng boû lôõ dòp may, $790,000 $825,000. Caàn coi nhaø goïi cho coâ Donna Legan soá ñieän thoaïi caàm tay 949-533-0445

400-7L-121005/198977

2002 CAMRY LE maøu traéng,

2002

400-7L-121405/199466

MERCEDES C240, töï ñoä n g, full power, gold. one owner, CD, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi, good condition $18,400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst). Nhaän Visa, Master Card or Finance

2002

400-7L-121405/199469

TOYOTA Camry LE, töï ñoäng, full power, 4 cöûa, low mileage, one owner, look like new $12,400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) , Nhaän Visa, Master Card or Finance

400-7L-120905/198879

2002 HONDA Accord EX, 4 cöûa, 400-7L-121405/199444

2005 TOYOTA 4 Runner, 22,000

miles, chuû caàn baùn gaáp Giaù haï L/L baø Trang 714-369-7301 (Lic#5LBT106)

400-36L-110704/143262

töï ñoäng, maøu silver, voû môùi, Cd 6 dóa, side airbag, alarm, 4 maùy vtec thaéng ABS, sunroof, xe ñeïp trong ngoaøi 66K miles, no accident $9800. 714-839-5620, #5RQZ211

400-7L-120905/198918

2001 HONDA Civic EX 2 cöûa, töï ñoäng, full power sunroof CD cassette AC, thaéng ABS, xe raát ñeïp 60,000 miles $7,250, Lic. #4HUC549. L/L 714-892-1995 or 714-655-0206

400-5L-121405/199404

2001 AVALON LX. Maøu traéng. 400-7L-121005/199008

2004 Caàn baùn xe MERCEDES SUV ML 350 (Model Inspiration), maøu silver, fulls options, xe raát toaøn haûo 31,000K. Giaù $30,500. Xin lieân laïc OÂ. VU 626-375-2063, Lic. #5GDE363

400-7L-120905/198882

2004 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

maùy vtec, 8 airbag, CD 6 dóa, gheá da, sunroof, voû môùi, 1 chuû freeway mile 100K timing chain, xe nhö môùi, no accident alarm, $12,900. 714-837-2077, #5HHL802 400-7L-121405/199481

2004 HONDA Accord EX, V4,

26,000ML. Leather seat, alloy wheel, power window, auto transmission, navigation system. Xe moät ñôøi chuû. VN JHMCM56744 C004638, giaù $20,000. Lieân laïc 714-224-6600 400-36L-110504/143081

Auto full power, CD, tape. Alloy wheel. Xe chaïy freeway mile 100K. Xe baûo trì nhö môùi. Baùn $8800. Lic #4MSG980. L/L: 714270-7226

400-7L-120905/198878

2001 LEXUS ES300, maøu white, tay laùi goã, auto, gheá da, sunroof, 6 CD changer. Xe ñeïp sale reû $13,500. 714-767-9234 or 714720-5975, lic #4TRL402

400-14L-110805/194894

2000 Dö duøng caàn baùn xe 4 runner limited 76K. Giaù $14,800, moät ñôøi chuû. L/L Laâm 909-9413888, 909-920-9328, no accident, Lic. #4TTF020

400-7L-120905/198868

maùy, air cond, everything power, 102,000M, run good, Giaù $9150. Tel 714-602-0573 gaëp coâ Lan (lic#4MHJ626)

400-7L-121405/199463

#5FQY609, like new only 15,000 miles, fully loaded, special sport package, and with warrante plan, first owner and also a lady, $16,500.OBO. Call Tuan 714467-5181, Fountain Valley.

2000 MERCEDES ML320 SUV

400-7L-121405/199375

400-7L-120905/198873

21,000 miles, maøu traéng, moonroof, gheá da, giöõ kyõ. Tình traïng raát toát. Giaù $22,000. Xin lieâ n laï c : 714-488-5860, lic #5FFM611

400-7L-120905/198912

töï ñoäng, full power, white CD, look like new, good condition, $17,800. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst). haän Visa, Master Card or Finance

2000 CAMRY LE, 4 maùy, thaéng ABS, alarm, power seat, CD, voû toát, xe ñeïp, môùi trong ngoaøi, 1 chuû 90K miles. No accident $7200, 714-837-0277. #4MVY529

400-4L-121305/199336

2003 HONDA Accord LX 4 maùy,

2000 CHRYSLER Town Country

400 - XE BAÙN

4 cöûa, töï ñoäng full power, AC, CD cassette, xe ñoåi kieåu môùi, moät ñôøi chuû only 26,000 miles. $11,750. Lic. #5HET621, salvaged title. L/L 714-892-1995, 714-655-0206

AUTOS FOR SALES

400-7L-120905/198834

2000 HONDA Accord SE, full

400-DL-111901/000145

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VE-

2003 CHEVROLET Cargo van. Express (white), 116,000 miles, AT, AC, xe trong ngoaøi nhö môùi, excellent condition, xem thích ngay $8500.OBO. L/L Cöôøng: 714-757-1357 call anytime. License #6Z74686 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

töï ñoäng, all power, perfect condition CD changer AC/heat 1 ñôøi chuû, 65K miles $7500. 714-4825916, lic #FKA315 400-7L-121305/199259

1999 MERCEDES Benze E320,

coøn raát toát, dö duøng baùn $12,900, vui loøng goïi 714-2348415, lic 4GLR728 400-7L-120805/198674

1999 NISSAN Sentra GXE,

white, 4 doors, A/C, CD, 100,000 miles good condition $3500. L/ L: 562-754-5612, #5SZH460 400-7L-120105/197720

1999 TOYOTA Corolla LE, töï

ñoäng, 4 cöûa, maøu gold radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môù i 55,000 miles, caà n baù n $5400T/löôïng. L/L: 714-5546223, 714-878-8187, vin 2295061 400-7L-120905/198880

1999 TOYOTA Sienna, V6, 7 choã

ngoài, 2 AC, CD, alarm, thaéng ABS, voû môùi, chaïy toát 90K miles, 2 cöûa hoâng, clean tile saïch ñeïp, $7800. 714-231-9453, #4FYK652 400-7L-120205/197909

1998 HONDA Accord V6 4 door,

gheá da, maøu ñen 1 owner bodykit CD run good, 100 ngaøn miles, baùn $5,650/ OBO. L/L 714-3269252, 714-379-9874, Lic. #3XVJ101 400-7L-120805/198655

1998 CHEV, 8 maùy, maùy laïnh, CD, good condition, battery môùi, baùn reû $3,000. 714-260-8639, Lic. #5HEH825

400-14L-120805/198792

1998 Dö xe, caàn baùn SUBARU

Forester, maùy toát, môùi thay 4 baùnh xe. Giaù $7,999. L/L Coâ Khaù n h 8PM-10PM 714-6538830 (cell), 714-892-8690 (home), soá xe #4AQU176 400-3L-121105/199080

1998 TOYOTA Camry, 4 cöûa, töï

400-7L-121105/199049

2004 TOYOTA Avalon XLS, chæ

400-4L-121305/199356

1999 HONDA Accord LX, 4 cöûa,

400-14L-120205/197930

AC, CD, alarm, voû môùi, 1 chuû 60K miles, xe nhö môùi, clean tile. Moïi thöù toát, 4 cöûa, töï ñoäng. Maøu silver, $7200. 714-776-7549, #4RLL350

2000 HONDA Acc. 4 door, 6

400-3L-121305/199306

400-7L-120905/198875

1999 HONDA Accord V6, gheá

1998 HONDA Accord LX, V6,

ñôøi chuû. Baùn $8,200 maøu gold, maân ñuùc CD changer, xe coøn nguyeânn thuûy, no accident #4MOT346, 54K miles. Phone 714-675-9155 or 613-2705

2004 TOYOTA Rav-4 S, CA plate

try LXi. Maøu traéng. Moät ñôøi chuû, 80,000 miles. Dö duøng caàn baùn. Lieân laïc Minh 714-933-5855, Lic. #4ESU819. Raát ñeïp + saïch.

2001 COROLLA LE. Full power,

2000 HONDA Accord SE moät

300-21L-121405/199484

BAÙN MOBILEHOME Rancho Del Sol 3 bed 1 full bath trong ngoaøi môùi phoøng khaùch, beáp roäng, good location, rent $700 (new corner) $79,000. Jessica 714360-2478. Taøi trôï loan

full power, orig. owner 37K miles, excellent condition $14,600. 714924-5051, #5NMD527

low mileage nhìn nhö môùi, chöa bò ñuïng, nieàng xi, voû môùi, thueá löu haønh môùi, moät ñôøi chuû. Giaù $11,500. VIN #09102. 714-7912988

300-7L-121405/199442

SALE BY OWNER 8861 Dakota, Garden Grove, goùc Trask/Magnolia giaù $565,000 4PN, 1.5PT, neàn oak, bathroom môùi, kitchen counter môùi, 2 car garage chuû traû tieàn laøm giaáy tôø lot roäng 7350 SQ Feet. Lani Nguyen 714-878-7671, 714534-2119

400-14L-120805/198699

da, maùy 3.5 vtec, power seat, CD, alloy wheels, alarm, voû môùi, chuû ñaõ laøm timing belt 115K miles, xe chaïy toát, clean tile raát môùi maøu silver $7400. #5DRE371. 714-837-0279

4 cöûa, full power, maøu silver, AC cassette, xe raát ñeïp only 32,000 miles $8,250, Lic. #5HRF427. L/ L 714-655-0206 or 714-8921995

400-36L-111104/143751

full power, 4 cöûa, green, AC, cassette, good condition $4700. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance

400-7L-120905/198899

400-7L-120905/198915

400-36L-111404/144134

400-7L-121405/199471

1999 TOYOTA Corolla , töï ñoäng,

1999 CHRYSLER Town Coun-

2002 HONDA Civic LX töï ñoäng,

300-3L-121405/199427

List Nhaø chæ coù 1% ª Garden Grove: 1/ Town House: 2PN/2.5PT,. 2 stories, 2 cars garage attached,. end unit, maùi ngoùi ñoû, roäâng approx 1,050 sf., H.O.A. $180/ M, giaù baùn $375,000 or ngay trung taâm thaønh phoá 2/ Town House 2PN/2.5PT. 2 stories, 2 cars garage H.O.A. $130/M roäng 1,250 sf. Giaù baùn $380,000. ª Huntington Beach: 3/ House 5PN / 3PT, 2 car garage attached, 2 stories, roäng 2,870 sf, lot size 7200 sf gaàn bieån, phoøng master döôùi laàu, giaù baùn $799,000. Xin Goïi: CHARLIE VO 714-7859951 Coù chöông trình help buyer’s closing cost

choã ngoài, töï ñoäng full power , AC, cassette, xe ñeïp chaïy good, $8400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance

maøu black 27,000 miles, full power, good A/C CD, moät ñôøi chuû, xe nhö môùi, no accident, xe nhaø baùn $17,500 reû hôn 1/2 giaù bluebook, License #5ROT605. L/L 951-454-2909 (Salvage title)

2002 TOYOTA Highlander V6

300-14L-121405/199405

Nhaø Baùn Bôûi Chuû ª $740,000 2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 xe garage ª Caên Nhì: 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém 2 xe garage. Giaù reû. Thaønh: 714-448-3700

2002 BMW 325CI Convertible,

400-7L-121405/199470

1999 TOYOTA Sienna Van, 7

V6, LX. Maøu gold 70M. Moät ñôøi chuû. Eng raát hoaøn haûo trong ngoaøi saïch seõ nhö môùi. Giaù $9500. 714-657-9790, #4MXU854

400-7L-121205/199182

power, silver gold, trong ngoaøi clean, ñeïp, 74K miles, 1 ñôøi chuû, töï ñoäng, 4 cöûa, 4 maùy, $7600. 714-862-6647. Lic 4HMC234

400-7L-120905/198877

2000 LEXUS ES300, V6.

Loaded, CD changer, zeon light side airbag, maøu pearl white, silver raát ñeïp, 57K miles, xem thích ngay 1 chuû ñi kyõ, sunroof, gheá da. $14,500. 714-837-0279, #4MUB863, 714-837-0279

black, 2 cöûa, full powers, töï ñoäng, 116,000 miles, new timing belt, good condition, $6000 OBO. 714878-4860 (#4AAN830) 400-7L-121405/199468

ñoäng, full power, green, AC, cassette, good condition, $5400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card. 400-7L-121305/199265

1998 ACURA Integra, 2Drs, töï

ñoäng, maøu dark blue 81 ngaøn miles. Full power, CD and starter giaù $7300. Phone 714-4787195, lic 5FDW541 400-7L-120905/198874

1998 LEXUS ES300, 6 maùy.

Fully loaded, CD changer, alarm, gheá da, maøu silver, AC, power seat, sunroof, xe ñeïp. No accdent môùi trong ngoaøi. 120K miles $7800. 714-839-5620, #4YJB607 400-7L-120905/198897

1997 HONDA Accord SE 4Drs,

automatic, full power, 1 onwer #3UST576, 75K miles $5,700/ OBO. 714-391-2280

1997

400-7L-121105/199074

MAZDA MVP 87,000 miles maøu green giaù $6300 tình traïng xe coøn toát, moät ñôøi chuû. L/L 714-839-9553 (license# 3WUF424) 400-7L-121405/199464

1997 ACURA 3.0 C töï ñoäng,

coupe full power, leather, CD, AC, good condition , look like new, $6400, LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) , Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-121405/199467

1997 FORD F150 V6, truck, long

bed, töï ñoäng white thích hôïp cho construction, chôõ haøng, $5400. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst), Nhaän Visa, Master Card or Finance 400-7L-120905/198881

1997 CAMRY LE, V6. Full

power, AC, cassette, alarm, 4 voû môùi, thaéng ABS, sunroof, sôn nguyeân thuûy, no accident chaïy toát, 100K miles. $5800. 714837-0279, #3VRL675 400-4L-120705/198618

1997 HONDA Accord Special

Edition 4 cöûa töï ñoäng. Fully loaded. A/C. Alloy wheel, sunroof, CD player, alarm w/remote. No accident. Xe ñeïp trong ngoaøi $6200. LP #5DMB356. L/L: 714321-9543


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-4L-121305/199354

1997 TOYOTA Camry, LE, auto.

Power window/lock, no accident 90K freeway miles, 4 maùy one owner maù y AC/heat coø n toá t $5300. 714-277-0216. Lic #3WPV475 400-4L-120205/198017

1996 HONDA Civic LX 4 cöûa,

töï ñoäng, fully loaded, A/C, CD player, alloy wheel, voû môù i 89,000 miles, xe ñeïp trong ngoaøi $4,900, L/P #5CBS105. L/L 714321-9543

1996

400-7L-121005/198987

LEXUS ES 300 130K miles, auto AM/ FM stereo CD changer moonroof, Lic. #3NOU912, white, good condition, full power. Ask for $6,000. 714-488-1636 400-3L-121405/199452

1996 Van, 7 choã, V6, auto, 2

cöûa luøa, voû môùi, maùy hoäp soá, eâm doït, khoâng chaûy nhôùt thueá 9/2006, xe chaïy eâm aùi raát toát, $2450.OBO. 714-892-5624, lic 3SPV390 400-7L-121205/199139

1996 DODGE Ram 2500 (con-

vention van). Only 61,000Mi, coù TV & VCR. Trong ngoaøi nhö môùi. Moät ñôøi chuû $5500.OBO. L/L: 714-623-4306. Lic #3TAC130

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-121405/199406

1989 MERCEDES 300E, V6. Taát

caû hoaøng haûo, excellence condition, xe dö duø n g caà n baù n $4000.OBO. 626-627-5829, 5DJW578. 400-7L-121005/199014

1988 Baùn xe FORD ñang xöû

duïng baùn haøng chôï trôøi, boán voû xe toát, bình môùi. L/L 714-2651572 or 262-3029, Lic. #3V00448 400-7L-120805/198694

1988 TOYOTA Celica maùy laïnh

toát. Tình traïng toát caàn baùn $950. L/L: 714-803-8727, lic #2KGZ057

OD shortbed toolbox. M/traéng, sôn original 190K Mi maùy môùi xe coøn ñeïp chaïy toát veà V/Nam baùn gaáp $2800.OBO, lic FP15617, 714-675-2920

400-7L-120705/198555

1995 TOYOTA 4 Runner, dark

green, auto, A/C, just rebuilt engine, has paper to prove. Giaù $4300, call Sôn 714-658-2893 (lic#4N74721) 400-7L-121005/199007

1995 MITSUBISHI 4 door, silver 148,000 miles. Baùn $1,500 mieãn traû giaù. L/L Hoaøng 714697-5667, Lic. #4WMF913

400-14L-121005/199020

1995 MERCEDES S420 72,000

mi, fully loaded white color AMG wheels like new, excellence condition $14,700/OBO. Lieân laïc 714-926-9547 or 559-213-9440, Lic. #3NTU440

1995

400-7L-121405/199462

MERCEDES S500, töï ñoäng, full options, Gold, All Original, look like new, $12,500) LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) .Nhaän Visa, Master Card or Finance

1995

400-7L-120905/198921

TOYOTA Corolla, 107K miles, voû môùi, maùy toát, baûo trì caån thaän, maøu ñen, $3100. 714899-9173, 3NNX282 400-7L-120805/198701

1995 ACURA Legend. Automatic,

V6, 3.2L. Green, 4drs. Leather seats. Full power sunroof, A/C, very clean 137K. Dö duøng price $4900. Vuõ: 714-264-1029, lic #5EJL880 400-7L-121305/199299

1995 JEEP Grand Cherokee dö

duøng caàn baùn gaáp giaù reû $1500, xin goïi coøn raát toát. 714-4544302, 454-4301, lic 43XX441 400-7L-111705/196062

1994 ACURA Legend 4 door,

air condition, PS, PW, Pdoor, ABS moonroof, Pseat, alloy wheels 78,320 miles, 1 ñôøi chuû, voû môùi. Ask Vu 714-719-3998. Giaù $7,500, Lic. #3JSE663 400-6L-121005/198986

1994 HONDA Accord, maøu ñoû, töï ñoäng, CD player, new tires, pwr doors. Lic. #3JRE501 $2,000 (OBO). 714-728-9179 400-7L-121405/199465

1994 TOYOTA Camry XLE töï

ñoäng, full power, 4 cöûa, green, new timing belt, xe ñeïp chaïy toát, $3700. LL: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst) . Nhaän Visa, Master Card 400-14L-120705/198548

1994 TOYOTA Corolla, 101 K,

boán cöûa, töï ñoäng, good condition. Xe dö duøng caàn baùn giaù $2750.OBO. Call 951-541-3345, lic 3VES714 400-7L-121305/199358

1994 TOYOTA 4 Runner. Moät ñôøi

chuû xe coøn chaïy toát, dö duøng caàn baùn gaáp giaù $3200. Xin lieân laï c 714-892-5737, 714-4224840. Lic 3LTK466 400-7L-121205/199114

1993 MAZDA MPV, van, V6. Töï

ñoäng. Full options, 125K miles, pass smog check, $1950, very good condition. Goïi Vaân 714843-0426, license 3FJZ050 400-14L-120705/198501

1992 MITSUBISHI 3000 GT-SL

maøu black (vin #41167), töï ñoäng, leather seats chrome wheel. Good condition. Giaù baùn $4500 USD. Moïi lieân laïc xin goïi Paul Nguyeã n 714-251-7374 (cel), 714-539-3518 (H) 400-7L-120905/198968

1990 DOG Ram 250, xe thuøng

chôû haøng tieän lôïi, xe ñang chaïy toát. Giaù $1600. 714-609-5342, Lic. #HIJ0012 400-7L-120805/198657

1990 MAZDA MPV. Very good

condition 86,000 miles for sale $1650. L/L: 714-613-3256 or 714-613-3267

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094. 400-36L-092603/086741

400-36L-103003/091107

400-7L-121205/199150

1985 MERCEDES 280CE, maàu

ñen, 2 cöûa, auto, air. Good running conditions. Xe chaïy good. Baùn $3950.OBO. XZY350, 562805-1357 400-DL-112101/001036

400-7L-122603/098097

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com

toát maùy laïnh CD maøu xanh ñaäm, 117K miles, caàn baùn giaù $4250. Xin goïi Vinh phone: 714-9023378, license 4RBG421

vin 48722. Auto, A/C, sunroof, power door & window, leather seat, CD changer, xe chaïy raát toát. Thích hôïp cho gia ñình. Giaù baùn $9500. Lieân laïc Vaân: 714468-7963

400-28L-072203/076874

1988 TOYOTA Truck EFI AT AC/

1996 HONDA Passport. Xe chaïy

400-7L-120105/197862

Saigon Auto Sales Kính Môøi

400-3L-121305/199327

400-4L-121305/199344

1996 LEXUS LX450 SUV, 7 choã,

reû: $18,500 ° 2001 Toyota RAV-4, auto, full power , low miles, 48K/miles, xe raát ñeïp, coù CD changer, roofrack, Sale $13,700

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2004 Lexus RX 330 “navigation system”, baûn ñoà, low miles, only 31K/miles, coù DVD system cuûa Lexus, 2 headfone cuûa Lexus, tay laùi goã, neïp goã, gheá da, sunroof, alloy, ABS, rear spoiler, Markl Levinson, audio system, xe raát ñeïp, sale: $33600 ° 2002 LEXUS GS300, auto, fully loaded, CD changer, sunroof , gheá da, alloy wheels , memory seats, xe raát ñeïp, Sale $21,950 ° 2003 HONDA ODYSSEY EX, low miles, only 37K / Miles, auto, full power, 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, alloy wheels, CD, sale reû cho family: $17,990. ° 2002 BMW X5, SUV, lowMiles, 49K/Miles, 49K/Miles, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof, gheá da, power seats, Alloy wheels, Rear AC, xe raát ñeïp nhö môùi, Sale reû: $27,990. ° 2002 Lexus IS 300 auto, fully loaded,low miles, only 39K/ miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp cho giôùi treû vaø family, sales: $21,700. ° 2002 Mercedes ML 320, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale: $21,700 ° 2001 Lexus RX 300 auto, full power, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, coù rear spoiler, sale reû: $17,690 ° 2001 Acura CL Coupe, auto CD changer, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe raát ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû: $12,990. ° 2001 Acura MDX, SUV, 7 choã ngoài, low miles only 55K Miles, coù touring sport pkg, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, heated seat, roof rack, xe raát ñeïp, sale reû cho family: $20,950. ° 2002 Acura RSX, auto, 2 doors, lowmiles, only 29K/miles, maøu silver, sunroof, alloy wheels, CD, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh $14,950 ° 2002 Acura RL 3.5 low miles, only 36K/miles, auto, fully loaded, coù CD changer, Bose sound systems, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi. sale $19,950 ° 2002 Toyota Avalon, auto, full power, coù CD, Alloy wheels, sunroof, maøu silver raát ñeïp, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû. Sale reû: $12,690 ° 2001 Toyota Sequoia SR5, auto, SUV, 8 choã ngoài, coù CD, rear AC, alloy wheels, sunroof, running board, roof rack, xe raát ñeïp trong ngoaøi, Sale reû: $17,950 ° 2001 TOYOTA Tundra, longbed, V6, auto, coù maùy laïnh, thuøng daøi thích hôïp cho xaây döïng, delivery, caét coû, sale reõ $9,950 ° 2002 Toyota Sienna XLE low miles, gheá da, sunroof , alloy wheels , cöûa baám ñieän, CD, rear AC, sale reû cho family $14,600 ° 2001 Honda Accord EX V6, gheá da, sunroof, alloy wheel, low miles, ABS, CD changer, 2 cöûa, (coupe), power seat, xe raát ñeïp maøu traéng: $13,700 ° 2002 Lexus RX 300, auto, fully loaded, low miles, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, sale reû: $21,950 ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, fully loaded, gheá da, sunroof, CD changer, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû cho family $11,700. ° 2001 Lexus ES300, tay laùi goã, auto, fully loaded, Premium sound, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe ñeïp sale reû: $13,990. ° 2001 Toyota Tundra Extracab, V6, auto, full power, power window, door lock coù A/C coù CD running board, chrome wheel, thích hôïp cho family, construction vaø delivery sale:$13,900 ° 2003 Ford Expedition XLT auto, 43 K/miles, full power, 8 choã ngoài, xe ñeïp maøu silver, thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi $17,990 ° 2001 Mercedes ML320, lowmiles, auto, Fully loaded, CD change, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi. Sale

WEEKEND SPECIALS Low Mileage - Low Price Low Rate * 100,000-mile Warranty Available* SUVs: °2005 MBZ ML350, special edition, Sale $32,995 (3307) ° 2002 LEXUS LX470, navigation system, factory warranty, Sale $34,995 (3298) °200 MBZ ML320, full options, Sale $14,995 (3304) °2004 LEXUS GX470 navigation system, factory warranty, sale $43,995 (3295) FAMILY & SPORTS SEDAN: ° 2004 BMW 745i, full option, like new, Sale $57,995 (3202) ° 2004 BMW 525I, hard to find, Sale $39,995 (3317) ° 2002 BMW 325I, Full options, Sale $20,995 (3285) °2002 MBZ S55, AMG package, 30,000 miles, sale $58,995 (3284) °2002 MBZ E320, factory warranty, sale $26,995 (3314) °2002 MBZ S500, fully loaded, Sale $35,995 (3144) ° 2003 MBZ S430, like new condition, Sale $45,995 (3213) °2003 MBZ C240, factory warranty, sale $23,995 (3217) ° 2002 LEXUS GS430. 38,000 miles, Sale $32,995 (3236) ° 2002 LEXUS GS300, 1 owner, Sale $20,995 (3151) SPORTS COUPES: °2003 MBZ SL500, 9000 miles, sport package, Sale $74,995 (3313) °1999 MBZ SL500, low mileage, Sale $27,995 (3251A) °2002 MBZ CLK320, convertible, 23,000 miles, navigation system, Sale $37,995 (3253) °2002 MBZ CLK430 Coupe, 30,000 miles, Sale $29,995 (3276) °2002 MBZ CL500, 18,000 miles, sale $55,995 (3215) °2003 BMW 325CI, 1 owner, like new, sale 25,995 (3287) °2003 LEXUS SC430, navigation system, Sale $42,995 (3271) Ads to expire 12.12.2005 Vaø haøng traêm xe khaùc ñuû hieäu, ñuû maøu. Vui loøng gheù thaúng hoaëc goïi Chris: 714-534-1426 400-36L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. First time Buyer. Bad Credit or Bankruptcy. OK. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát... Raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2000 HONDA Prelude coupe, Black color, 57K, auto, A/C, CD, full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôøi treû, giaù on sale $12,500 (Stk#0615) nhaän traû goùp khoâng caàn down. $230 moät thaùng . OAC ° 1999 Honda Accord EX coupe, green color, auto, A/C, CD , full power, alloy wheels, xe môùi veà

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû , giaù on sale $8,500 (Stk#0620), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$160. moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Accord EX coupe , Silver color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $11,900 (Stk#1956). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $220 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX sedan , Black color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0575). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic EX sedan , white color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0638). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2 TL Blue color, auto, A/C, CD, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $9,500 (Stk#0553), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$178. moät thaùng. OAC ° 2002 Acura MDX 4x4, Silver color, auto, A/C, CD Player, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $23,500 (Stk#0529), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$428. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda CR-V LX, Black color, 39K, auto, A/C, power W/ D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $13,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$244. moät thaùng. OAC °2002 Honda Odessey Ex, Silver color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $14,500 (Stk#0526). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $267 moät thaùng. OAC ° 1996 LEXUS ES300, silver Gold color, Auto, A/C, sunroof, Power W/D/S, Alloy Wheels, Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $5900 (Stk#0609) nhaän traû goùp khoâng caàn down. $ moät thaùng . OAC ° 1997 LEXUS ES300, Black color, Auto, A/C, sunroof, Power W/D/S, Alloy Wheels, Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $8500 (Stk#0532) nhaän traû goùp khoâng caàn down. $160 moät thaùng . OAC ° 2001 Lexus GS300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $20,500 (Stk #0606) nhaän traû goùp khoâng caàn down $374 moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus RX300, silver gray color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $19,900 (Stk #0682) nhaän traû goùp khoâng caàn down $363 moät thaùng. OAC. ° 2002 Lexus RX300, white color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $24,200 (Stk #0630) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, Silver color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $8300 (Stk#0466) nhaän traû goùp khoâng caàn down $157 moät thaùng. OAC. ° 1999 Toyota Camry, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0589) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. ° 1997 Toyota Camry, V6, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0597) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. °1999 Toyota Avalon XL, Green color, auto, A/C, Power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7300 (Stk#0513) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $139 moä t thaùng. OAC. ° 2002 Toyota RAV-4L. Black color, 41K, auto. A/C. Power, W/ D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $15,500 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $285 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota Sienna LE. White color, 7 choã ngoài, auto. A/C. Power, W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, giaù on sale trong tuaàn $12,500 (Stk #0437) nhaän traû goùp khoâng caàn down $230 moät thaùng. OAC. ° 1991 TOYOTA Previa, Gray color, 7 choã ngoài, auto. A/C. Power, W/D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, giaù on sale trong tuaà n $2,500 (Stk #0606) nhaän traû goùp khoâng caàn down $ moät thaùng. OAC. ° 2002 Toyota Tundra R/Cab, White color, auto, A/C, Power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $9500 (Stk#0515) nhaän traû goùp khoâng caàn down $178 moät thaùng. OAC. ° 1997 TOYOTA T100 ExtraCab SR5, Gray color, auto, A/C, W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû,

Giaù on sale trong tuaàn $6900 (Stk#0635) nhaän traû goùp khoâng caàn down $ moät thaùng . OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn raát nhieàu xe môùi veà trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quí khaùch haõy lieân laïc ñeán vôùi Alpha’s Auto Sales ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/09/2005 ñeán ngaøy 12/ 16/2005. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi 400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

RAO RAO VAË VAËTT

cass+CD, exclean. Giaù $14,600 °2001 HONDA Passport EX, SUV, auto, 4DR, moonroof. leather, cass+CD, full power . Giaù: $8800 ° 2002 MERCEDES C230K, auto, 2DR, moonroof , full power , CD, alloy wheels . Giaù $15,500 ° 2001 Mitshibishi. Ellipse Spider, 2DR convertible, 5SP,V6, lowMi, allpower, leather, cass+CD. Giaù $10,800 ° 2000 TOYOTA 4 Runner, SR5, V6, SUV, auto, silver, 85K, moonroof , cass+CD, full power . Giaù $11,300 ° 2001 Mit. Montero XLS sport SUV, auto, 4DR, full power , CD player, 81K. Giaù $9300 A&P Auto Sales Kính Môøi 400-36L-102405/192779

400-7L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø Finance deã daøng ° 2001 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD, cassette, AC, power seat. $7,800 ° 2001 Toyota Corolla, LE, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power, maøu traéng, $7,200 ° 99 Honda Civic EX, 2 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD, cassette, $6,200 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, CD cassette, $6,200 ° 98 Toyota Sienna LE, Van, 7 choã ngoài, CD, cassette, AC, full power. $7,200 ° 98 Honda Accord EX, V6, 4 cöûa. soá töï ñoäng, gheá da, sunroof, power seat, CD, cassette, alloy wheels, $7,900 ° 98 Toyota Corolla, 4 cöûa, soá töï ñoäng, power window, power door lock, driver airbag, passenger airbag, AC, cassette AM, FM, moonroof $5,000 ° 97 Honda Accord LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, AC, cassette, CD, AM, FM. $5,500 ° 97 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, ful power, CD, cassette, AC $5200 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, gheá da, cassette, AC $4,500. 400-36L-121304/147780

Caàn chuû nhaân ñaàu tö cô sôû nhieàu lôïi töùc daøi laâu. Cô hoäi hieám coù voán 20-40 ngaøn ñoâ. OÂng Leâ 714924-8463, 714-799-1096

500-28L-092805/189128

ARIZONA caàn sang nhieàu Lease trong shopping center vaø plaza ñeå môû Nails or Hair Salon. Baùn nhieàu loâ ñaát ñang phaùt trieån. Lieân laïc 602-380-6158 Tony Nguyen

500-90L-092905/189202

Arizona! Arizona! Arizona. Baùn tieäm nails vaø baùn nhieàu lease ñeå môû tieäm nails. Xin lieân laïc Ken 480-580-7858

500-30L-101205/191093

Vì lyù do g/ñ caàn sang tieäm gaáp ôû Ohio, thuoäc thaønh phoá Lima, khu Myõ traéng, income cao, tip haäu, khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Bình 419-303-1299

500-14L-101705/191770

500-92L-102105/192452

Caàn sang gaáp tieäm Nails coù 4 gheá Spa, 5 baøn vaø phoøng Wax + maùy giaët saáy. Giaù $26,000. Thaät loøng muoán sang, xin goïi T: 623-974-8896, C: 623-330-3991

500-21L-110105/193786

Nail Salon, Culver City 6 year, 5 employees $234K gross, ask $75K, 888-284-4818 bkr. 400-7L-121405/199381

° 92 Toyota Celica töï ñoäng. Maøu xanh giaù $1100, xin lieân laïc 714636-3942 (Lic#: 3TV1907) ° 96 Toyota Camry 43700, 105,000 miles, caàn baùn. Lic# 3SIV284 Xin goi Hieáu: 714-716-6552

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-7L-120705/198566

Vuøng bieån San Pedro caàn baùn tieäm Nails 4 baøn 2 Spa Chair, 1 Facial. Tieäm raát ñeïp, good location. Giaù $29,000. L/L: 714-5078289 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

400-36L-060505/171808

500-30L-111605/195845

500-6D567-092105/188059

Nhaø haøng vuøng Riverside caàn sang laïi. Xin lieân laïc Ñ.T 951352-9548 sau 3 giôø chieàu

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

400-36L-060305/171705

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-100L-041304/113176

500-60L-110105/193856

Sang tieäm Nails trong khu shopping lôùn, NM, khoâng ngöôøi troâng nom, tieàn rent reû. 5 baøn nail 2 spa neáu thaät loøng. L/L: 714-3984376, 505-440-4743, 505-3632003

500-7L-110105/193868

BAR Quaùn Bar Myõ raát ñeïp, vuøng Long Beach, caàn sang rent $1,550. Giaù $95,000, 50K down for qualified buyers. L/L 714-721-7972

500-28L-110205/194099

Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail Spa vuøng Azusa, 4 gheá, 5 station, 2 phoøng facial/wax. Tieäm môû ñöôïc 5 thaùng, ñeïp, rent reû. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 626-652-8107

500-14L-110305/194183

OXNARD Caàn sang laïi tieäm Nail 6 Station, 3 Spa, 1 phoøng facial, waxing, rent reû, lease coøn daøi. Giaù $49,000. L/L 805-486-9407

500-14L-110305/194223

Caàn sang laïi tieäm Gift Shop coù theå buoân baùn theâm vaø caùc dòch vuï khaùc trong khu shopping gaàn Little Saigon lyù töôûng. Rent reû, giaù phaûi chaêng. L/L: 714-2311397

500-14L-110305/194238

Caàn sang laïi 1 phoøng maïch khu thò töù gaàn Little Saigon, rent reû, parking roäng raõi. L/L: 714-7196532

500-90L-110405/194363

Coù nhieàu lease vaø tieäm Nail ôû TB Arizona caàn sang ñòa ñieåm toát. Neáu quyù vò naøo caàn Build tieäm nail chuùng toâi seõ lo taát caû caùc giaáy tôø thuû tuïc töø A-Z. Moïi chi tieát xin lieân laïc Anthony: 602550-4740, 623-326-8645

500-14L-110805/194794

Baùn tieäm massage coù baùc só, 4 phoøng, coù nhaø taém, Daily Health Care 710 S Brookhurst St. #R 714-774-3132, Anh Minh 4656934

500-7L-110805/194833

500-201L-032705/161030

400-7L-020604/172849

A&P AUTO SALES Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 Ä°2001 ACURA TL3.2, auto, 4DR, LowMi, moonroof, leather, Cass+CD Giaù $14,400 °2001 BMW 325i, auto, 4DR, white, exclean, allpower, leather, CD. Giaù $16,700 °2001 LEXUS IS300, auto, 4DR, good condition, moonroof, cass +CD. Giaù $17,300 ° 2001 TOYOTA Camry LE, auto, moonroof , white alloy wheels , A/C full power, cass+CD. Giaù $8700. ° 2001 TOYOTA Siena XLE, V6, auto, 4DR, 7 pass, dual, A/C allpower, leather, moonroof, running board. Giaù $13,300 ° 2002 LEXUS RX300, SUV, Pearlwhite, auto, 4DR, good condition , allpower, leather, moonroof. Giaù $19,300 °2003 ACURA MDX touring, SUV, 7 pass, dual A/C allpower, leather, cass+CD... Giaù $23,600 ° 2002 MERCEDES ML320, SUV, auto, 4DR, moonroof, running board, leather, cass+CD, navigation. Giaù $22,700 °2001 LEXUS GS300, auto, 4DR, good condition, moonroof, leather , cass +CD. Chrome wheel. Giaù $18,800 °2002 TOYOTA Sequoia, SR5, auto, 7 pass, dual A/C, full power, silver, cass+CD. Giaù $17,900. °2002 TOYOTA RAV-4 L. Auto, 4DR, silver, moonroof, fullpower, cass CD, Giaù $14,500 ° 2002 MERCEDES CLK430, auto, 2DR, black, moonroof , leather, cass+CD, full power . Giaù $25,700 ° 2002 LEXUS ES300, auto, silver, 4DR, moonroof , leather, cass+CD, oneowner. Giaù $17,900 ° 2003 Acura CL3.2, 2DR type S, auto, moonroof , leather,

LEASE/ NAIL ª ARIZONA - coù lease cho tieäm Nail trong shopping center/ chôï. Good location caàn sang. L/L: Binh 480-459-0166 ª ARIZONA - coù tieäm NAIL trong shopping center lôùn, caàn sang. L/L 714-244-7882 500-30L-013105/172219

Phong Thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa & nôi laøm aên buoân baùn. Caàn baùn nhaø, cöûa tieäm vì eá aåm khoù baùn, baùn chaäm hay gaëp naêm xui vaän ruûi. L/L: 714-554-4056. Nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm 500-14L-062805/175320

Tieäm Nails vuøng Carson caùch Bolsa 25 phuùt, caàn baùn gaáp, tieäm coù 4 spa chair, 6 station, waxing giaù $46,000. Goïi Baûo 702413-4409, Möôøi 714-220-7241

Caàn sang laïi TIEÄM HOA WESTMINSTER roäng raõi, ñòa ñieåm toát, tieàn thueâ reû, lôïi töùc cao. Giaù $75,000. L/L 714-9151910

500-28L-110905/194994

Sang Tieäm Nail & Day Spa, tieäm raát ñeïp roäng 1480 sqft., rent $1150/M, 4 gheá Spa, 5 station, 2 facial waxing, 3 massage, 2 tanning beds, maùy giaët saáy. Good location (City Los Alamitos). Xin goï i 714-757-3359, 714-9028122

500-14L-111105/195409

Sang tieäm Video & Cleaners. Lôïi töùc $3500 - $4000. Ñaõ coù khaùch quen töø 15 naêm. Coù theå laøm theâm söûa quaàn aùo, $45,000 taïi Long Beach - PCH/Orange. L/L: 714-651-5105

500-36L-111305/195544

500-14L-082105/183427

Vì söùc khoûe vaø gia ñình caàn baùn moät tieäm Toùc nhoû xinh goïn, ba stations. Khu thò töù, tieàn möôùn reû voâ song. Theâm chi tieát, goïi Jacky 714-892-0907 500-28L-090805/186198

Space available for lease 1000sq, maët tieàn vuøng Long Beach, thích hôïp cho môû small business or nail. Xin L/L Andy 714-8763088, Döông: 714-876-3089 ñeå bieát theâm chi tieát

500-28L-111705/196039

TIEÄM NAIL ÔÛ vuøng Lancaster caùch Bolsa 2 tieáng, coù 5 baøn nails, 3 gheá spa, 1 phoøng massage, 1 phoøng wax, vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù $38,000. L/L Hoaøng, Hoàng 661-948-6881, 714-902-7078 500-28L-111705/196045

Tieäm Furniture vuøng Murrieta. Good location ñang phaùt trieån, ñoâng khaùch caàn sang gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L Jeff: 310-919-7170 500-28L-111705/196092

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm nail ôû Ohio roäng 1000 sqft, income $13,000-$15,000/ thaùng, rent $1,000. Giaù $35K. L/L Oanh 724-652-6676, 724944-3212 (cell), thaønh 330-9656945 500-28L-111705/196106

Caàn sang tieäm Nails ôû vuøng Riverside giaùp Moreno Valley caùch Bolsa 50 phuùt. Tieäm naèm khu Target shopping center tieäm 10 thôï 9 gheá Spa, income $10 $14K tuaàn. L/L tieäm: 951-6561090, cell: 909-520-6527 500-30L-111705/196139

Office space cho thueâ roäng ±840 sqft, goùc Beach/ Hazard. Giaù $1.10/sqft, raát tieän cho caùc dòch vuï vaên phoøng vaø ñòa oác. Goïi A. Hoøa 714-373-4422 500-28L-111805/196182

Cô hoäi toát: Laøm chuû tieäm aên VN ôû Hawaii, khaùch Myõ, lôøi nhieàu, thöïc ñôn deã laøm, long lease. Serious buyer please call: 408717-2643 500-28L-111805/196210

Sang tieäm Nail & Spa 16 naêm vuøng West LA gaàn Beverly Hill, sang troïng hoaøn toaøn ñoà môùi. Lôïi töùc cao, giaù baùn gaáp $95,000. Goïi 323-931-6382 hay 310-5926298 500-28L-111805/196211

Caàn sang tieäm nail, Arizona, vuøng Myõ traéng 100%, ñòa ñieåm raát toát, khaùch sang. L/L ngaøy 480836-8123, ñeâm 602-237-9365 500-28L-111805/196300

Xe thöùc aên, chôï trôøi Golden West. Raát ñoâng khaùch. Hueâ lôïi cao, rent thaáp, chuû doïn ñi xa, ñoåi ngheà. $95,000.OBO. 951-769-5993. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 500-28L-111805/196317

Caàn sang 2 tieäm Bullhead AZ, 6 nails 4 spa. Mission Viejo 6 toùc 4 nail 2 spa & supplies muoán bieát theâm chi tieát. L/L Dung 714775-2147, 714-364-7986

500-90L-111805/196325

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû trong Mall lôùn, tieåu bang New Hampshire ñoâng khaùch, khoâng coù ngöôøi coi. Thaät loøng mua xin goïi 603-858-2497 cell, 909-7254668 cell 500-28L-111805/196336

Mesa, Arizona. Caàn sang gaáp tieäm 99 Cents (appx 4000 sqft), khu Meã caïnh chôï Fry’s ñoâng ñuùc & an toaøn. Asking 110K. L/L 602-793-9216 500-28L-111905/196409

Phoø n g maï c h cho thueâ , khu thöông maïi ñoâng ñuùc, thuaän tieän cho phoøng maïch, giaûi phaãu hoaëc phoøng nha. 2700 SF. Goïi 714448-8474 500-28L-111905/196412

Tieäm giaët uûi möôøi ngaøy möôøi moät thaùng. Ñòa ñieåm toát, caàn baùn gaáp giaù 35 ngaøn, lieân laïc Leâ 909626-1674, 660 E. Arrow Hwy, Pomona 91767 500-30L-111905/196423

Sang tieäm video & water, tieäm môùi City Hawthorne. 714-7134832

500-28L-112105/196497

500-28L-112105/196591

500-36L-111405/195671

500-28L-081705/182797

CÔ HOÄI - CÔ HOÄI - CÔ HOÄI Muoán ñaàu tö hieäu quaû vaø an toaøn nhaát, vuøng HOUSTON - TX, caùch Hong Kong Mall 4 khu thöông maïi ngöôøi Vieät 15' laùi xe. Nhaø môùi ñang build töø 210,000 ñeán 300,000 (3, 4N). Moïi chi tieát xin L/L Michelle Ngo, ñaïi dieän Roycebuilder 281-341-7303, cell 713-775-1051. Email: mngo@roycebuilders.com

500-28L-111705/195983

Tieäm taïi tieåu bang Colorado caàn sang. Tieäm môùi build xong caàn baùn laïi. Neáu thaät loøng xin goïi anh Höng Leâ, soá phone 719-5921130 or 720-323-6980 (cell). Nail & Tans Spa LLC.

Tieäm phôû ôû T.P.W caàn sang hoaëc partner, moïi thöù trong tieäm hoaøn toaøn môùi, 50 seats. L/L 714-6797394

500-28L-080405/181014

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm trong T/X Phöôùc Loäc Thoï. Ñòa ñieåm toát, roäng, tieàn rent reû. L/L 310-213-5112, 714892-6212

CAÀN SANG GAÁP Sang hoaëc ñoåi qua coâng vieäc khaùc. Tieäm Sale & Repair Electronics ôû Garden Grove, ñòa ñieåm ngay ngaû 3, khu ñoâng ñuùc. Rent $900, coøn 2 naêm hôïp ñoàng, coù income, toát cho thôï TV hoaëc taát caû ai caàn môû tieäm, chuû ñi xa caàn baùn $6000. L/L: 714-9330242

Sang gaáp tieäm nail vuøng Las Vegas 4 spa, 8 baøn, phoøng wax, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy, tieäm roäng, tieàn rent khoâng cao, ñòa ñieåm toát. L/L 702-985-7785 500-30L-112105/196607

Caàn sang tieäm nail ôû tieåu bang Indiana. Tieäm ñeïp + roäng, income cao, vuøng Myõ traéng. Lieân laï c 703-608-7441, 434-2271868 500-30L-112205/196717

500-30L-111505/195682

HOLIDAYS! HOLIDAYS! Tieäm hoa ñeïp vuøng Fountain Valley vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn giaù $30,000. Lieân laïc Michael 714-848-8645

500-7L-111505/195760

Office cho thueâ goùc WMT/ Springdale approx, 2000 sft or 950 sft, tieän môû retails or business office. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Mimi 714-2104911

Phôû Gaø 40 choã ngoài rent 1,200 license beer wine, saùng baùn phôû côm buùn, toái baùn ñoà nhaäu. Giaù 115K. 714-554-0974, 878-7855 ñöôøng Bolsa + Ward 500-28L-112205/196737

Tieäm toùc coù saün khaùch caàn sang ôû Raleigh, North Carolina khu shopping center, coù chôï Food Lion Eckerd, tieäm aên Myõ, Meã, Taøu. Ñ.T 919-624-0360

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-14L-112205/196742

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-120105/197820

Tieäm nöôùc loïc, 99¢ & up, cell phone, theû ñieän thoaïi, khu ñoâng daân cö ngöôøi Meã taïi Santa Ana. Giaù $59,500, bao goàm inventories. Hoa Bus. 714-265-9961, 714-679-0679, 714-899-6816

HAIR Ñi xa, caàn sang gaáp tieäm toùc vuøng Covina, coù khaùch saün, ñòa ñieåm toát, rent reû, giaù thöông löôïng. Xin L/L Coâ Lan ngaøy 626966-6646, ñeâm 626-453-3533

500-28L-112205/196753

500-30L-120105/197843

Liquor & Mini Market for sale by owner, tieäm ñoâng khaùch, income cao, good location, caùch Bolsa 5 phuùt, thích hôïp cho family own. Giaù $270K. L/L Oanh 714-422-5732, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi

500-14L-112205/196767

Tieäm Nail khu Thò töù caàn sang vì chuû veà höu, rent reõ gaàn Little Saigon L/L 714-719-6532

500-36L-112305/196932

Caàn sang tieäm 98¢ + Up Gift caùch Bolsa 15' laùi xe giaù reû. L/L Henry 714-721-6616

500-28L-120105/197857

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail trong Mall ôû tieåu bang Louisiana. Tieä m treâ n 10 thôï chính. Income treân $50,000/ thaùng. Full set: $25 (white tip $30). Refill $15. Pink and white $40. L/L: 337-988-1333, 337781-7038

500-14L-120105/197860

SAN WOO BBQ EXPRESS Vuøng Chinatown trong center Vónh Hieäp Phong, caàn sang tieäm BBQ & Food To Go, coù baùn heo quay, vòt quay, gaø haáp muoái, gaø xì daàu, boâ ba söõa, traø thaùi, slush. Giaù thöông löôïng $88,000. L/L 626-202-3988 (cell) 500-21L-112505/197038

BAÙN TIEÄM PHÔÛ CHICAGO Tieäm 3600 sq.ft, ñoâng khaùch, khu downtown, sang troïng, phôû ñöôïc giaù: $8 moät toâ, theâm naïm $1, theâm boø vieân $1. Caàn veà laïi California lo chuyeän gia ñình. L/ L coâ Yeân 312-933-4850

500-28L-112505/197101

Sang tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, thaø n h phoá Torrance - Palos Verdes. Lieân laïc ñieän thoaïi 310378-0115

500-36L-112505/197107

500-15L-112605/197139

Dòp may hieám coù, khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang vaên phoøng Chiropactic vaø massage, tieäm ñeïp, ñoâng khaùch, 5 phoøng, City Stanton. Giaù $35K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L 714-7153901

500-7L-112605/197145

500-14L-120205/197879

Baùn tieäm City Torrance. Tieäm môùi Nail Spa trong khu Albertson. Thaønh phoá Torrance, 6 Spa, 5 Nail, Facial. Rent reû, thieáu ngöôøi troâng coi caàn baùn, 818-919-5153

500-28L-120205/197886

- NAILS TRONG MALL. Caàn baùn tieäm Nails trong Mall ôû Dallas, TX, 8 gheá Spa, 10 baøn Nails. Fire wheel town center mall. Rent $4793, roäng 1280 SF. Giaù baùn $215,000. L/L: 213-804-5273 Gina. - RESTAURANT. Hai caùi nhaø haøng trong Mall caàn sang taïi San Antonio, TX. Rent $11,000/mon. each, roäng 800 SF ea. Income $100,000/mon. Giaù baùn $945,000 cho caû hai. L/L: 281235-0900. Khym, 213-8045273 Gina. - Caàn sang choã troáng trong chôï Hoàng Koâng, ñöôøng Bellair khu chôï ngöôøi Vieät ñoâng nhaát taïi Houston, TX. Giaù $17,000

500-14L-120205/197919

CAÀ N SANG GAÁ P . Shop may Garden Grove vì baän con nhoû khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp giaù caû thöông löôïng. L/L: 714-260-7011

500-30L-120205/197921

WATER Chuû ñoåi ngheà, caàn baùn tieäm nöôùc loïc, lôïi töùc toát, rent reû, gaàn chôï Meã City Market, gaàn LAX, baùn bôùt giaù, coù theå thöông löôïng. L/ L 714-553-9144

Coù 2 phoøng Office cho thueâ naèm trong khu nhaø haøng Baùt Ñaït goùc ñöôøng Brookhurst & Hazard $400 moãi phoøng bao ñieän nöôùc, xin goïi Dung 714-987-0369

500-21L-112805/197354

Salon vuøng Huntington Beach caàn sang tieäm coù 4 toùc 3 nail 3 gheá spa. Tieäm roäng 1200 Sq, rent reû, ñeïp ngay maët tieàn $70,000 coù theå thöông löôïng. L/L: 714-596-5022, 949-9810853

Tieäm nail ñeïp ñoâng khaùch heïn vaø walk-in vuøng El Toro caùch Bolsa 30 phuùt coù 6 Spa 5 baøn nail 1 phoøng Facial caàn sang $130,000. L/L: 714-468-9115

500-28L-112905/197479

Sang tieäm Hair & Nail vuøng NW Phoenix (Peoria), 1000 sqft, rent $1034, 4 baøn, 3 spa, 1 toùc, 1 facial, 32K. Xin L/L: 623-4871660 bus, 480-703-8008 cell

500-20L-112905/197534

Caàn sang gaáp tieäm nails, tuyeät ñoái khoâng caïnh tranh baèng ñoåi ngang, hoaëc khoâng caân baèng. Giaù $30,000, rent $430/thaùng, very good income. Phone 307745-8899

500-54L-112905/197551

500-14L-120205/197948

500-28L-120205/197963

ARIZONA Ñi xa caàn sang gaáp, tieäm nails ñeïp, môùi build, rent reû, khoâng caàn credit, coù nhaõ yù xin goïi 480777-5079, 626-258-9736

500-14L-120205/197997

Tieäm Coin Laundry roäng 3000SF, ñòa ñieåm raát toát, ngay khu chung cö thaønh phoá Los Angeles, caàn baù n gaá p giaù $320,000. No agency. L/L home: 909-4609865, cell: 213-321-7642

500-14L-120205/198009

Sang tieäm Nails trong mall lôùn. Tieäm ôû tieåu bang Texas. Giaù laøm coøn raát cao. Vì lyù do gia ñình xin lieân laïc Hoaøng Dung: 210204-9482

500-14L-120205/198021

500-28L-113005/197611

SANG TIEÄM NAILS Tieäm trong mall tieåu bang MS vuøng khoâng bò baõo. Rent $1850/ thaùng. Income: $20 - $25 ngaøn/ thaùng. Giaù nails cao. Full $26, fill $16, pes $25. Baùn gaáp giaù 55 ngaøn. Caàn thôï nails 2 - 3 thôï bao 7 ngaøy $800 USD, bao aên ôû. L/L tieäm: 601-250-0449, cell: 602684-7752. cell: 602-300-9058

Haõng may vuøng Garden Grove, thôï ñoâng, haøng nhieàu quanh naêm vì baän coâng vieäc gia ñình, caàn baùn gaáp, giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc Tina 714-399-6964

500-14L-120205/198034

Fantastic Sams in Santa Fe Springs for sale. Call Jay at 310408-2957

500-36L-120205/198063

500-21L-120305/198141

Salon vuøng Newport Beach caàn sang coù 6 toùc 3 nail, 2 spa môùi 1 phoøng facial roäng 1000 SQ khaùch Traéng 100% khu sang giaù cao, caét nöõ $50, caét nam $30. F/S $35, Ped $30, facial $90 naèm trong khu shopping coù chôï, bank of America, Starbuck vaø nhieàu nhaø haøng xung quanh baùn $95,000. Phaûi coù credit khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 949723-5372 500-14L-120405/198142

Caàn sang tieäm Hair & Nail trong Plaza ôû Bellflower coù 3 station toùc, 2 spa, 4 baøn nail, 1 phoøng facial. Giaù $55,000. Thaät loøng xin goïi 562-804-1755, cell: 510521-4525

500-28L-120505/198205

Mesa, Arizona. Cô sôû saûn xuaát, baùn sæ, baùn leû gioø chaû, boø vieân, pateù, thòt nguoäi... Coù giaáy pheùp cuûa boä Noâng nghieäp, ñaày ñuû maùy moùc. Nay vì söùc khoûe, caàn ngöôøi tieáp noái thöông nghieäp. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 602-743-0469, 480-358-6922 500-14L-120505/198223

Coin laundry roäng 1,850sf, goàm coù 18 front load washers, 14 top load wahsers, 28 dryers and 2 changers (good location in Hawthorne City). Giaù $269,000. L/L 714-454-0917 500-21L-120505/198231

Caàn sang gaáp tieäm Cell phone vì lyù do gia ñình. good location, löông oån ñònh, khoâng heà coù caïnh tranh. Giaù $35,000, bao goàm inventory, chuû seõ giuùp höôùng daãn trong thôøi gian ñaàu.. XLL:714467-6124 500-14L-120505/198238

Caàn sang gaáp tieäm Toùc, 3 nails, 4 spa, 6 hair, 1 facial. tieäm ñeïp,sang vuøng Aliso Viejo. $79K, toát cho 1 gia ñình hôïp taùc. 310505-5761, 714-457-4850 500-10L-120505/198253

Seattle. Muoán baùn tröôøng Beauty School taïi trung taâm VN Seattle, tröôøng roäng, ñoâng HS, seõ höôùng daãn laáy license instructor. L/L 206-349-0412 (cell), 206-7604552 (H) 500-14L-120505/198255

Haõng tieän (Machine Shop), caàn sang gaáp vì hoaøn caûnh gia ñình, income raát good. Xin L/L Dung 714-651-1531

500-30L-120505/198256

Sang tieäm taïp hoaù taïi Westminster, ñeïp, ngay ngaõ tö, gaàn tieäm giaët, coù theå môû chôï, phone, video, nöôùc, thieáu ngöôøi coi. Giaù 110 ngaøn. 714-8521713, 714-797-9209 500-14L-120505/198266

Caàn sang tieäm quaàn aùo fashion ñeïp, trong khu chôï AÙ Ñoâng coù nhieàu khaùch ñeán ñeå söûa ñoà, raát toát cho ai bieát söûa quaàn aùo. L/L Lan 714-799-9234, or 675-1648 500-30L-120505/198267

Cô hoäi cho tieåu thöông gia naøo coù yù ñònh ñeán tieåu bang Florida ñeå laäp nghieäp. Cho thueâ moät nhaø haøng 200 choã ngoài, coù baõi ñaäu xe roäng raõi ngay trung taâm thaønh phoá. Nhaø haøng coù ñaày ñuû tieän nghi, coù bar röôïu, ñoà ñaïc trong nhaø haøng taát caû ñeàu môùi. Goïi cho Anh Huøng 352-217-3449 500-28L-120505/198273

Caàn sang tieäm nail gaáp, ôû thaønh phoá Tucson, Arizona, baän chuyeän gia ñình. Giaù $25,000, income $3,000 tôùi $3,500 1 tuaàn. L/L 520-792-4222, 714-422-4301

500-14L-120505/198277

NAIL Caàn baùn gaáp tieäm nail ôû Thousand Oak. Tieäm raát ñeïp, khu traéng, 8 gheá spa, 4 baøn, 2 phoøng facial. L/L 818-205-8397

500-28L-120505/198312

Vì lyù do söùc khoûe caàn baùn shop söûa xe; ñaày ñuû duïng cuï. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi 714757-3467

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm phim boä Hongkong, Korean. Phim leû vaø DVD. Tieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong khu chôï. 714-350-7690

500-28L-113005/197683

500-14L-120505/198321

500-7L-113005/197666

Chuùng toâi nghæ höu caàn baùn laïi chôï cho baø con naøo muoán laøm chôï thaät söï vaø caàn baùn 2 caùi Townhouse 10 caên, moãi caên phoøng 3 - 4 phoøng nguû môùi xaây ñöôïc 1 naêm vaø ñang cho möôùn ñöôïc 8 caên, cho möôùn chöông trình section 8 ñöôïc moät ngaøn moát trôû leân. Baø con muoán laøm aên xin lieân laïc 214-826-2921

500-14L-120105/197721

Caàn sang gaáp tieäm Nail ôû Long Beach, coù 4 baøn, 2 spa, 1 phoøng wax, tieàn rent reû, lyù do khoâng coù ngöôøi coi caàn baùn gaáp! L/L: 562-599-1155, 714-724-7738

500-14L-120105/197728

Nhaø haøng caàn sang gaáp vì lyù do söùc khoûe. L/L Anh AÂn 714-6580969

500-7L-120105/197772

Caàn sang tieäm Nail lôùn vuøng Palm Dale caùch Bolsa 1’15 roäng 1750 SF, 12 baøn, 6 spa + waxing room. Parking roäng, nhieàu khaùch walk-in, lease coøn daøi giaù $127,000. L/L: 714-467-8840

500-14L-120305/198082

Caàn sang tieäm Spa Nails thaønh phoá Lakewood khu thò töù. Rent thaät reû sang troïng. Chuû moving 5 spa, 4 nails, 1 phoøng Facial Waxing. Xin L/L: 562-301-8092

500-14L-120305/198096

Tieäm nails 5 spa, 8 baøn coù phoøng facial, giaët saáy trong shopping lôùn, caïnh chôï Myõ, gaàn ñöôøng Beach, La Habra, gaàn Costo môùi. Giaù laøm cao, lease coøn 7 naêm $1,400. Baùn $125,000. L/L 714468-9172

Caàn sang tieäm massage therapy coù baùc só license, coù 7 phoøng massage, 1 facial, 1 phoøng taém, khaùch Myõ traéng 100%. Xin goïi 714-580-1091

500-14L-120705/198514

Nails Spa chuû ñi xa caàn sang gaáp (Arizona) tieäm ñoâng khaùch walk-in, ñòa ñieåm toát, giaù caû thöông löôïng. Neáu thaät loøng xin L/L Tom: 408-632-8908 or 714234-4904 500-7L-120705/198532

ÑI QUA CHINA Höôùng daãn ngöôøi ñi qua China mua haøng hoùa, taïi ñaây coù baùn sæ vaø leû, ai caàn laøm aên, buoân baùn chôï trôøi hoaëc môû tieäm. L/L: 714261-3650 500-14L-120705/198596

Sang Tieäm: vì khoâng ñuû ngöôøi , Caà n baù n gaá p tieä m 99 cent Kingman, AZ. tieäm ñoâng khaùch, tieàn rent reû, 72 cent per sqft, roäng raûi 7200 sq ft, lease coøn 4 naêm, ñaày ñuû haøng hoaù, xe haøng ñaày ñuû. Giaù baùn $200,000+ inventory. Xin lieân laïc Dawn 714264-1141 500-30L-120705/198615

Tieäm Beauty Supply & Salon thaønh phoá Huntington Beach caàn baùn giaù $110,000. Hieän coù hai thôï möôùn station, hai thôï commission. Lieân laïc Trang 714454-8816 500-7L-120805/198636

CAÀN SANG TIEÄM GAÁP. XIN L/ L: 928-777-8472 OR 520-8314074. THAO

500-7L-120805/198638

Sang tieäm Nail vuøng Valencia, ñeïp, sang troïng 7 Spa 5 Station 1 Facial room, phoøng aên, giaët saáy. Lease coøn 9 naêm giaù raát cao. Fill $28, Man + Ped $32, khu toát. L/L David: 714-360-8989 500-7L-120805/198659

Caàn sang tieäm Nail 6 Spa 8 nails, 1 phoøng Facial, xin lieân laïc Haïnh tieäm: 480-940-4498, cell: 714261-5076, giaù baùn $110,000. 500-14L-120805/198664

Tieäm Murrieta môùi build, 6 baøn, 6 gheá, 2 facial, 6 thôï, chuû caàn baùn giaù 165 ngaøn. Neáu khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi Holly 714-360-9578 500-14L-120805/198666

500-14L-120605/198328

500-14L-120605/198400

Caàn sang tieäm nail vuøng Fountain Valley, 6 baøn nail, 4 gheá spa, 1 phoøng facial, roäng 1,400sqft, rent reû, thaät loøng mua, seõ thöông löôïng. 714-809-4056 500-30L-120605/198402

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

500-14L-120805/198807

NAILS Tieäm vuøng Inglewood gaàn LAX, caàn sang gaáp vì phaûi move ñi tieå u bang khaù c . Tieä m ñoâ n g khaùch, tip haäu. L/L 626-2723983 (cell 24 hrs.) 500-7L-120905/198926

Chuû vì quaù baän roän caàn baùn 1 trong 2 video game stores (hoaëc caû hai) raát ñoâng khaùch, seõ train cho ñeán khi thaønh thaïo coâng vieäc. ª Tieäm Fountain Valley (goùc Magnolia and Warner) coù game room. Giaù $295,000 (inventory included). ª Tieäm Stanton (goùc Beach & Garden Grove). Giaù $195,000 (inventory included) Moãi tieäm coù khoaûng 5 nhaân vieân part time vaø manager ñieàu haønh coâng vieäc, chöù khoâng caàn coù maët thöôøng xuyeân. Net income moãi tieäm khoaûng $7,000. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Döông, Cell 714-200-3000 500-60L-120905/198927

Tieäm nail vuøng Scottsdale caàn baùn, coù lease môùi ñeå môû tieäm nail, good location. Ai thích xin goïi 602-790-4650 or 480-7359695 500-7L-120905/198940

Nail shop khu sang, ñòa ñieåm toát ôû Palm Spring in Blockbuster shopping center, 6 station Nails, 5 Ped, Spa. Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Lieân laïc Tony: 951-849-3304 (W), 951-8452383 (after 8:00PM), 714-3911064 cell 500-7L-120905/198946

500-7L-120805/198669

500-28L-120905/198962

500-90L-120805/198683

Hotel 9 phoøng nguû ngay trung taâ m du lòch thaø n h phoá Nha Trang. Gaàn bieån, chôï, böu ñieän, 375 caây. Lieân laïc Thanh: 714757-0187, 714-841-9763. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 500-14L-120805/198721

Caàn sang tieäm Nail (full service) toùc nail spa facial, city Garden Grove. ÑT: 714-638-5582, cell: 714-468-3904 500-14L-120805/198732

Caàn sang tieäm nail ñeïp, khu toát, tieàn rent reû taïi Tempe, AZ. Xin goïi 480-967-6035 500-14L-120805/198747

Sang tieäm nail vuøng Beverly Hills vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp, giaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc 310-273-8431 500-7L-120805/198750

Caàn sang tieäm nails vuøng Hawthorne, rent reû, ñeïp, thoaùng ñaày ñuû tieän nghi, thaønh thaät xin goïi Hoa 310-970-0899 hoaëc 310218-8301 500-7L-120805/198781

Tieäm thôøi trang lôùn 4000 sqf, raát ñeïp, giöõa chôï Ralphs & 24 Hrs Fitness cho share maët baèng ñeå kinh doanh myõ phaåm, nöõ trang hoaëc ñoà töï thieát keá... Call Jenny 714-333-8480 500-14L-120805/198788

Arizona! Caàn sang gaáp 2 tieäm Nails vì hoaøn caûnh gia ñình phaûi ñi xa 8 baøn 3 spa vaø 6 baøn 2 spa, khu shopping lôùn, khoâng caïnh tranh vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 4H. Giaù 95K. Coù theå thöông löôïng. L/L Kevin: 714-657-9424

Khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang cöûa tieäm Grocery (Mini Market), chuyeân baùn ñuû loaïi thöïc phaåm khoâ... Location raát toát, ñeïp, saùng suûa. Giaù thöông löôïng, 714-7575155 cell, 714-531-4419 tieäm.

500-7L-121205/199109

500-14L-121205/199125

500-14L-121005/198972

Caàn sang 2 tieäm nail trong 2 mall ôû Mississippi, ñoâng khaùch vaø saïch seõ, muoán ñoåi vieäc laøm vieäc môùi. Xin lieân laïc Anh Phöông 601-408-2070

500-21L-121005/198985

Tieäm nails trong Mall, Palm Springs, ñeïp roäng 1,900sft, 1 phoøng giaët saáy, 2 phoøng wax TV 60", 6 gheá spa, 10 baøn nails, 2 hoà caù kieång, rent $3,350/ thaùng. Giaù $80,000. L/L 760343-2960, lease coøn 9 naêm

500-30L-121005/198992

STORE FOR LEASE Busy Mall, high traffic, over 100 parking lot, Appr 1,300sq. 11084 Magnolia St./ Garden Grove. AHN, Yong 818-244-9998

500-7L-121305/199318

500-30L-121205/199141

500-7L-121305/199335

500-28L-121305/199365

500-28L-121205/199168

CAÀN SANG TIEÄM Trong Super Wal-Mart, N.C, nhieàu khaùch walk-in, thaät loøng sang lieân laïc Rose hoaëc Tuyeát cell 252-469-7178, 336-9853522

500-28L-121205/199172

Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng ôû Redlands, giaù cao. Tieäm ñeïp, sang coù 6 spa chair, 6 stations, 2 facial rooms vaø 1 laundry room. Giaù $90,000. L/L 949302-3813 hoaëc 909-379-8464

500-7L-121205/199200

NAILS Sang tieäm Nails vuøng Hollywood ñoâng khaùch walk-in vaø khaùch heïn, 5 baøn, 4 gheá, 1 wax. Rent reû. Baùn $50,000. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Tony cell: 626672-9034

500-7L-121205/199201

Caàn sang gaáp tieäm Hair & Nail vuøng Temple City, 6 hair, 4 nail, facial room. Giaù thöông löôïng. Coù station for rent. L/L: 626-2851508 (bus), 626-236-3627 (cell)

500-14L-121205/199204

NAILS Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails & Spa vuøng LA. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Income cao. Rent reû, neáu thaät loøng L/L Linda: 323-541-9301, 626-380-5773, 714-623-3664

FRESNO Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Fresno. Rent reû, trong shopping center Ross, Long Drug, 8 baøn, 6 spas, 1 phoøng wax. L/L: 626232-5555, 626-827-1138

500-14L-121205/199206

NAILS Sang tieäm Nals vuøng Pasadena, 5 baøn, 3 spa, 2 hair, 1 facial. Maùy giaët maùy saáy, parking roäng. Rent reû. Tieäm môû laâu naêm, môùi remodel, giaù $50,000. L/L Tina: 626-304-9721

600-14L-041305/163689

600-14L-041305/163691

500-7L-121405/199379

Phoá thöông maïi 650SF, giaù $975/ thaùng, tieän laøm moïi dòch vuï. 13120 A.Brookhurst St, G.G. Doïn vaøo ngay. L/L Tony: 714-7433826

Vuøng Long Beach coù 2 unit 1 ñang troáng, 1 tieäm video Myõ, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. Lieân laïc Lan Anh 562-6821372 500-14L-121105/199055

GG. Hair Nails, 4 Toùc, 2 Nails, 1 Spa, facial room caàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi $35,000 lease coøn daøi, tieäm ñeïp saïch. L/ L 714-468-9819 or 714-3984314 500-7L-121105/199058

Caàn baùn tieäm söûa xe goàm 3 bay, trong caây xaêng Arco, Cudahi City, gaàn Bicycle Casino. Giaù 70K. L/ L 714-425-8726 500-14L-121105/199060

Nhaø haøng sang ñeïp vuøng Laguna Niguel. ñòa ñieåm raát toát caïnh chôï Ralphs vaø T.G.I Friday’s Restaurant 3000+ sqft., coù Liquor License, caàn sang gaáp. ÑT 949-903-5655 or 714-3668220

500-7L-121405/199408

Nhieàu tieäm nail caàn baùn gaáp. Treân $300K. Tieàn rent reû, income cao. Khu sang giaù cao neáu caàn cho laøm thöû. Thaät tình xin L/L Lina: 714-326-3383

500-1L-121405/199424

500-14L-121405/199426

600-28L-090605/185766

Tieäm Nails caàn sang gaáp vuøng Fullerton trong shopping center 6 baøn 2 spa, $55,000 thaät loøng muoán sang thì goïi cho Lisa 714705-5593 cell

500-7L-121405/199438

Sang Tieäm Nails & Spa. Tieäm ñoâng khaùch, hoaït ñoäng gaàn 20 naêm lieân tuïc, vuøng Inglewood, Chuû vì lyù do söùc khoeû Caàn sang, rent thaáp, lôïi töùc chaéc chaén. Nancy 714-251-1640

500-7L-121405/199441

Caàn sang gaáp Tieäm Nail, vuøng Signal Hill. Gross $220K-250K/ yr, rent $1,64/Month. Giaù 110K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. Bus 562-494-7081, sau 9PM 714-425-1366

500-7L-121405/199456

Baùn tieäm Hair-Nail môùi remodel, khaùch saün, rent reõ, vì lyù do gia ñình, Caàn sang gaáp $55,000, caùch Bolsa 15'. L/L 714-8269644

500-14L-121405/199500

600-90L-092805/189174

MASSAGE THERAPISTS Very busy massage spa in Dana Point and Laguna Hills. 500 HRS needed. 949-489-0040 or 949813-7140 600-89L-101105/190981

REAL ESTATE AGENTS Now Hiring: Vaên phoøng caàn nhieàu F/T or P/T License Agents, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao, Lieân laïc Tina 714-7451458 600-28L-101105/190989

LOAN PROCESSOR Immediate Hiring: 2 Years Plus Experience - Staff wage 15/hr plus bonus, full time. Please contact + bring resume to Tina 714745-1458. Fax: 714-657-7588 600-90L-101405/191469

EMPLOYMENT 600-24D25-112501/001377 500-7L-121305/199221

Chôï, Food To Go, Thuoác laù Fountain Valley roäng 2050 SQF, walkin ñoâng laïnh, walk-in tuû laïnh, coáng beáp, haàm daàu môùi, tieàn nhaø reû baùn $165,000, W: 714-5314570, cell: 714-260-6782

500-14L-121305/199252

600-100L-090605/185762

Caàn sang tieäm nail vuøng Riverside, 7 station, 2 spa, 1 phoøng facial, rent raát reû thích hôïp cho gia ñình. L/L: 714-260-8729

600 - VIEÄC LAØM

Baän vieäc caàn sang tieäm Dry Clean & Söûa ñoà. G.G, rent $500. Tieäm Chiropractic ñeïp Artesia City rent $900 sang giaù OK, 6388269

600-36L-082205/183685

500-14L-121405/199380

500-14L-121205/199215

LS GATEWAY ª WESTMINSTER: Sang tieäm Furniture. Goùc Goldenwest & Bolsa. Roäng 10,000 sqft. Thu vaøo $15,000/month. Giaù $485,000 (goàm ñoà ñaïc) ª COMMERCIAL: Roäng 7980. Thu vaø o $15,000/thaù n g. Giaù $999,990 (building land + restaurants). ª Roäng 9450. Trung taâm Garden Grove. Giaù $1,100,000 (building + land + market) ª WESTMINSTER: Townhouse 4 phoøng 2 baths. Roäng 1600 a lot size 2000. Trung taâm Little Saigon. Giaù $434,000 ª FOUNTAIN VALLEY: 4 phoøng, 2 bath, 1537, goùc Heil & Magnolia. Giaù $645,000. Xin goïi Realtor/Loan Office Nina 714-720-5270

Cafe Maùi Taây Hieân caàn nöõ tieáp vieân laøm ca toái part time. L/L 714-920-0072 goïi sau 11 am

Sang tieäm Game Fountain Valley/Mile Square Park. Khu ñang coù nhieàu nhaø haøng vaø khaùch qua laïi. Phone 714-418-0005

500-7L-121305/199227

500-7L-121005/199017

600-98L-041005/163177

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, haøng nhieàu. Ñi moãi tuaàn Hood Drop only. Löông cao, lieân laïc 714-724-7288 Cafeù Maùi Taây Hieân caàn nam laøm ca toái part time, röûa ly, doïn deïp, giöõ gìn saïch seõ quaùn ñoùng cöûa v.v... L/L: 714-920-0072 goïi sau 11am

500-28L-121205/199144

ARIZONA. Caàn sang 2 tieäm 99¢ Store taïi thaønh phoá Stucson, Arizona. 1) Roäng 10,843 sqft. Giaù $95,000 + haøng hoùa. 2) Roäng 8050 sqft. Giaù $75,000 + haøng hoùa. Caû 2 ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao. Xin goïi Khaùnh: 520-3906062 or 520-743-8424

500-28L-121005/198988

ARIZONA. Sang tieäm nails, vuøng Mesa Fry’s shopping center, khaùch sang, rent reû, 5 baøn 3 gheá spas, phoøng facial. Thaät loøng lieân laïc phone 480-833-3039, 480-330-1958

500-14L-121305/199310

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn gaáp tieäm nail trong plaza ñoâng khaùch, tieàn phoá reû $1,000 moät thaùng. L/L 714-417-1366

BEST CENTURY REALTY GARDEN GROVE: Commercial Building. 9000 SQ. 24,000 SQ lot 34 parking. Gross rent $9300 full rent. Asking $1,825,000. Tom Vo: 714-719-1888

600-36L-011305/151319

RESTAURANT Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Aloha Hawaii B.B.Q Restaurant. Coù khaùch. Lease daøi. Rent reû . Address: 1507 W. Beverly Blvd, Montebello, CA. L/ L: 323-727-7187, 626-251-7142

500-7L-121205/199133

Nhaø haøng Food To Go caàn sang gaáp coù quaày sinh toá Boba. Ñòa ñieåm toát, gaàn tröôøng hoïc. L/L: 714-894-1829 or 714-863-0107

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402

500-7L-121305/199292

SnackBar naèm trong tieäm giaët caàn sang. 12645 Westminster giöõa Harbor/Fairview. Rent $950/ thaùng. Bao utilities sang $5000.00 deposit $1000.00 xem tieäm tröôùc neáu thích. L/L: 714653-5109

500-28L-121205/199205

500-28L-120805/198676

500-7L-121305/199285

500-21L-121205/199105

Tieäm nails vuøng Whittier 4 baøn, 2 spa, 1 wax raát ñeïp, tieàn rent reû, caàn sang gaáp vì baän vieäc gia ñình, giaù caû thöông löôïng. 714277-0658

500-7L-120905/198860

Space For Lease trong khu chôï AÙ Ñoâng treân laàu coù nhieàu cöûa tieäm cho möôùn. L/L: 714-3152324 Tieäm phim video Myõ ñang coù lôïi töùc caàn sang bôùt 1 trong 2 tieäm vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L: 714828-9168

500-14L-120905/198857

49K Shop söûa xe fully equipped - 8 bay showroom - billing office. Choã ñôïi cho khaùch haøng vaø nhieàu phoøng troáng (use car sale - before), roäng khoaûng 10,000sqft, parking treân 30 cars treân ñöôøng chính City (San Gabriel Valley), rent thaät reû. More. INF. Tony 949-315-1029, 626-797-0382

600-198L-081304/131975

500-14L-121305/199284

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp tieäm nail ñang ñoâng khaùch vuøng Chandler (Arizona). Giaù caû deã daøng thöông löôïng. L/L: 480326-8949

Tieäm vuøng Fullerton, khaùch Myõ traéng, 1 facial room, maùy giaët saáy, 4 baøn, 2 gheá, rent $650. Giaù $33,000. Thaät loøng mua xin goïi 714-870-4669 caùm ôn

Lease môû tieäm Nail Hair trong shopping centers lôùn saép môû: Santa Ana, Chino, Riverside, Ontario, Fontana, Hemet, Santa Clarita. Xin goïi Amy: 714-9023630

SANG TIEÄM NAILS SPA. Roäng ñeïp, 8 spa, 8 nail stations good location trong mall lôùn gaàn TP St.Louis, Missouri. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù phaûi chaêng. L/L Kim: 626-536-7208

Tieäm laâu naêm thueâ reû, ñaäu xe roäng, lôïi töùc cao, giaù Nail cao, hôïp vôùi gia ñình. Lancaster. 661949-1663 Tieäm, 661-272-5975 nhaø sau 7PM

500-7L-120905/198852

Baùn moät tieäm hair salon ôû Anaheim trong khu chôï Ralph, Tieäm raát ñeïp, coi seõ thích ngay, caàn good credit. Goïi Lieân 714-6758348. Giaù $38,000

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-121105/199079

ARIZONA. SPA SALON khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, tieäm goàm coù 4 room, 5P, 6B, TV Plasma, trong khu Shopping Supper Wal-Mart. Giaù $40,000. Muoán bieát theâm chi tieát xin L/L 714-331-4130 or 480-830-1666

Loø Baùnh Mì & Food To Go. Tieåu bang AZ caàn baùn loø baùnh, loø baùnh cuoán, gioø chaû vaø caùc loaïi Food To Go, good income, good location... Vì lyù do g/ñ caàn baùn. Call 714-757-2523 NAILS SPA. Tieäm trong Mall Swapmeet ñoâng khaùch walk-in, vuøng Compton Long Beach, 8 thôï, rent reû $1,100. Giaù $68,000, cô hoäi hieám coù. 310-608-7066, 714-224-6484

RAO RAO VAË VAËTT

500-21L-121205/199102

500-14L-120605/198478

500-7L-120805/198755

Caàn sang tieäm nail Arizona khu chôï shopping lôùn, good khaùch. L/ laïc Trang 602-402-8064

500-36L-120805/198805

500-14L-120605/198427

Sang tieäm nail vuøng West L.A ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm, tieäm coù khaùch saün, good location, rent reû (no spa). L/L 310-837-9240

500-14L-120305/198067

Tröông Trung Tín Realtor 714-713-4834 LOCATION! LOCATION! ª BBQ & Food To Go $249K Giaù trò trong tieäm $200,000. Khoâng bieát ngheà. Net income $7000/thaùng. ª Furniture Store. Upland $179K. Net income $8000/thaùng. ª Hair & Nails, Visalia $149K. Net income $5000/thaùng.

Caàn sang gaáp tieäm Nails, caùch Bolsa 3 hours, tieäm trong Cosco shopping Center lôùn, khang trang , nhieàu khaùch walk-in, rent reõ, tieäm hoaït ñoäng toát, 6 gheá spa pedicure, vaø 6 baø n Nails, 1 phoøng facial. L/L 559-313-6559

500-14L-120405/198146

Caàn baùn tieäm Nail vuøng Orange Myõ Traéng Nöõ vì khoâng ngöôøi troâng coi tieäm ñeïp sang troïng môùi môû hai thaùng coù 12 gheá Spa, 5 baøn Nail, 1 phoøng Wax, 1 phoøng Facial, roäng 1400 sqft. Giaù $85,000 neáu thaät loøng xin L/laïc: 562-552-3361, 562-5523360

Caàn sang gaáp tieäm video phim boä HK, ÑL, HQ, trong Center lôùn Long Beach, tieäm coøn raát roäng ñeå môû theâm nhieàu D/vuï khaùc. Giaù thöông löôïng. L/L Cöôøng 562591-3838

Caàn sang tieäm Fashion cho giôùi treû. Ñòa ñieåm môùi thuaän lôïi goùc Brookhurst vaø 15th St. Xin lieân laïc Lisa 714-653-8594, Alison 898-4146

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-120605/198405

500-14L-120505/198284

500-14L-113005/197648

RAO RAO VAË VAËTT

600-30L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung.

EXCELLENT JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Professional Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for serious people who want to have stable job and make lot of money. 100% supported and trained by 15 years experienced broker. Free real estate and loan classes. True stories: 1/ Victoria Just Listed and Sold two homes first month. Made $166/Hr. 2/ Thanh vaø Trang Listed and Sold Five Homes in a week. Made $162/Hr 3/ Bill and Haûi Closed 5 Loan in first month made $175/Hr. Coøn raát nhieàu agents vaø loan officers môùi vaøo ngheà ñaõ thaønh coâng ngay, xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Khoâng caàn kinh nghieäm. Phaûi thaønh thaät vaø sieâng naêng. Khoâng coù ñöùc tính treân xin mieãn goïi. Fax resume to: 714-836-8234 Hoaëc goïi 714-262-3425 for a privated interview. World Realty 300 S. Sycamore ST. Santa Ana, CA 92701. Broker/Owner Antoine Buøi 600-36L-110905/195071

600-31L-111605/195928

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Body Shop ñoâng khaùch caàn gaáp thôï maùy & ñoàng. Goïi: 714-5549450 office, 714-697-7856 cell phone


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-30L-111705/196011

Caàn Instructor, Hair, Facial, Nail coù kinh nghieäm caøng toát, xin lieân laïc O.V.C Beauty Colleg 714-6989209

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-7L-120705/198560

600-28L-111805/196272

Tieäm Dry Clean caùch khu Little Saøigoøn 15 phuùt. Caàn gaëp 7058 Katella Los Alamitos caïnh Cypress vaø Garden Grove City caàn nam giaët uûi shirt. L/L: 714-9024012, 714-276-5804

600-14L-112205/196620

Tieäm baùnh & Cafeù caàn waitress full-time & part-time , 12982 Brookhurst Garden Grove , 714206-9276, 530-9999

Caàn caùc coâ treû, ñeïp laøm cho Massage ôû San Francisco. Löông haäu. Xin L/L Chris: 415-5038752 Caàn THÔÏ MAÙY vaø THÔÏ BODY gioûi, coù ñoà ngheà, traû löông cao. L/L 714-636-6823, 714-5303451

600-28L-112905/197433

Coâng ty mua baùn, taøi trôï ñaïi oác danh tieáng laâu naêm vuøng Orange County, Pomona, San Bernadino caàn tuyeån sale person, hueâ hoàng cao, nhieàu quyeàn lôïi. L/L Phillip Nam 909-576-1934, 714-5312919

600-15L-113005/197569

Massage Therapist in Corona 500Hrs. P.T/F.T $25/Hr + tips. Call John 714-883-1250

600-28L-113005/197660

Tieäm Furniture vuøng Lakewood caàn taøi xeá giao haøng coù kinh nghieäm xin lieân laïc vôùi anh Thaéng 562-529-7025

600-14L-120105/197746

Quaùn BAR/CAFE ôû Bolsa saép khai tröông caàn nhieàu waitress treû ñeïp. Good pay excellent tips. L/ L Tony 721-7972

600-14L-120105/197758

Tieäm Dry Clean caàn thôï uûi shirt vaø blouse coù kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm hoaëc kinh nghieäm shop may xin mieãn goïi). L/L: 714-636-9311 from 9am to 4pm, M-F.

600-14L-120105/197775

Tieäm söûa xe caàn thôï gioûi, kinh nghieäm, bieát estimate vaø diagnostic vaø söû duïng scanner. Xin lieân laïc 714-537-6136

600-14L-120105/197825

Coâng ty ñang caàn treân 40 nhaân vieân töø 18 tuoåi trôû leân, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn Anh ngöõ, laøm vieäc töø 20 giôø/ tuaàn. Giôø giaác uyeån chuyeån, löông caên baûn + hueâ hoàng cao. Moïi chi tieát xin lieân laïc vaên phoøng: 15364 Valley Blvd., City of Industry, CA 91746. Phone 626-363-9433, 626-780-7726

600-90L-120105/197844

Caàn xe 18 baùnh taûi haøng xuyeân bang. Xin L/L 760-224-3844 or 760-224-5366 Hoaø n g Texas, needed 18 wheelers delivery general, freights for 48 states

600-14L-120205/197944

Looking for exp Auto Mechanic, owned tool. Smog lic is a plus. Call 562-595-2084 cell

600-14L-120305/198073

CAÀN GAÁP Nöõ massage therapists. Full part time (Santa Ana). L/L: 714-569-9270

600-14L-120305/198074

A Leading Company in Electronics field needs employees who want Growth & Stability! 15 Opening 1st, 2nd, 3rd. Rework, Inspection, Testing, SMT, Assembly. Call Volt 949-282-1010. E-mail: jrosado@volt.com

600-14L-120305/198104

Jlry Mfg needs Exper Diamond Cutting Persons. Please call 818556-5025

600-14L-120305/198123

Caàn thôï maùy söûa xe, auto mechanic, coù kinh nghieäm vaø coù ñoà ngheà rieâng. L/L soá 714-8942737

600-14L-120305/198130

Cafe Di Vang III, caàn nhieàu waitress saùng vaø chieàu, traû löông cao + tip. L/L 714-422-8429, 714489-7064

600-14L-120505/198262

Caàn thôï coù kinh nghieäm veà facial vaø laøm massage body. Xin goïi Chò Lan 714-280-6108, 714554-3936

600-14L-120705/198603

600-7L-120805/198660

Voõ ñöôøng môùi, raát roäng vaø ñeïp, caàn Voõ Sö yeâu ngheà, thích sinh hoaït vôùi giôùi treû ñeå daïy voõ, moân voõ naøo cuõng ñöôïc. Xin L/L OÂng Taùc sau 5 giôø chieàu 714-5340999

600-14L-120805/198690

Construction: Caàn ngöôøi bieát veà construction, framing, plumbing, electrical cho commercial. Xin lieân laïc Uy 714-414-6707

600-7L-120805/198700

Coâng ty Ñieän töû TekTronic caàn tuyeån theâm Saleman coù kinh nghieäm laøm full time or part time. Vui loøng goïi gaáp cho Huøng 714-719-9711 (goïi sau 10AM 10PM)

600-14L-120605/198360

CNC MACHINE SHOP Growing aerospace machine shop in Huntington Beach, looking for long term growth minded persons for following positions. 2 CNC Mill and Lathe operator Min. 1 years exp. needed. 1 CNC Mill and Lathe Program and SU - Min 5 years exp in both Mill & Lathe 1 inspector - Min. 3 years exp. We pay competitive wage, regular overtime and offer good benefits. Very comfortable working environment. Must speak English. Fax: 714-903-9992. Phone: 714-903-9972. Email: echo23@hotmail.com

600-7L-121205/199174

600-14L-120805/198762

Tieäm baùnh Phaùp vaø Cafeù caàn nhieàu ngöôøi phuï vieäc lanh lôïi, lòch söï, full/ part time. L/L OÂng Duy taïi 15020 Moran St., CA 92683 sau 3PM

600-14L-120805/198795

Tieäm Furniture ôû vuøng Anaheim, caà n ngöôø i delivery, coù kinh nghieäm, bieát laùi xe, soá tay, laøm full time. Xin L/L 714-251-1223

600-7L-120905/198814

CAØ PHEÂ Dieãm caàn theâm waitress ca saùng vaø toái. Löông traû tuøy K/N. L/L: 714-531-6986

600-28L-120905/198817

Caàn thôï Tool & Die Maker coù kinh nghieäm; thôï baûo trì coù kinh nghieäm veà maùy moùc, ñieän cao theá. Löông haäu baûo hieåm. Goïi A.Coâng 714-210-8966, cell: 714417-1709

600-7L-120905/198898

Tieäm baùnh Ñoâng Höng Vieân caàn - 1 nöõ baùn haøng buoåi saùng. - 1 nöõ baùn haøng buoåi chieàu. Ñieàu kieän: nhanh nheïn, sieâng naêng, vui veû. Goïi: 714-891-4404

600-7L-120905/198929

Caà n saleman coù nhieà u kinh nghieäm baùn furniture - phaûi gioûi tieáng Anh, khoâng coù kinh nghieäm baùn furniture xin mieãn goïi 714402-8589

600-7L-121005/198982

Caàn 2 ngöôøi laøm part time cho 2 tieäm phone vaø travel ôû Westminster, bieát tieáng Anh, kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-418-0414

600-7L-121005/198999

Caàn moät sinh vieân khoûe maïnh, phuï clean nhaø 1 or 2 days per week. Wed-Fri 8AM-4:30PM, cash $8.50/ giôø. 714-775-3604, xin ñeå laïi teân vaø soá phone

600-30L-121005/199010

Coâng ty T.V.N transport caàn taøi xeá giao haøng baèng A töø California ñi New York, ñi vaø veà trong tuaàn, tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Quoác 714-377-3651 or Vinh 714-889-8119 home 714903-2384

600-14L-121005/199011

600-28L-121105/199068

Cty quoác teá, saép môû chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Caàn Sales Representative P/T 500-2000/month, F/T $2000-$8000/month. L/L Ryan 310-709-1148 Email iglowce@yahoo.com

600-7L-121105/199077

Caàn 1 nöõ sinh vieân gioûi Anh vaên, coù kinh nghieäm keøm treû, ñeå keøm 1 beù gaùi lôùp ba. Lieân laïc 714265-2312 sau 8PM

630-28L-110705/194715

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ Caàn ngöôøi giöõ treû ôû Florida, löông $1400/thaùng. Bao aên & ôû. Xin lieân laïc Myõ: 239-682-0818 cell, 239-643-5855 work

600-7L-121205/199193

630-7L-112805/197343

Moving Co. Caàn taøi xeá xe truck 24 feet. Phaûi coù kinh nghieäm veà moving hoaëc furniture. L/L: 714580-6196 600-14L-121205/199212

Caàn 1 dì (50-60) tuoåi khoûe maïnh giuùp vieäc nhaø naáu aên & giöõ 2 treû, ôû laïi ñeâm 2 tuaàn veà 1 laàn, laøm ôû Fountain Valley, goùc Magnolia - Talbert. Löông $1200/ thaùng. L/L Ngaân 714-448-7557 630-5L-120105/197812

Caàn dì coù xe ñöa röôùc beù trai/ gaùi ñi hoïc vaø laøm vieäc nhaø ôû vuøng Anaheim töø thöù Hai - thöù Saùu 7:00AM - 5:30PM, $235/ tuaàn. L/L: 714-598-8459 630-14L-120205/197924

Caàn 1 baø ñöùng tuoåi giuùp saên soùc baø cuï, caùch Little SG 15 phuùt, ôû laïi ñeâm 6 ngaøy/1 tuaàn. Bao aên ôû. Löông haäu. L/L: 562-865-8536 hoaëc 562-213-6889 600-7L-121305/199222

Manager/ Supervisor needed for water store and home delivery. Responsible for all aspects of store operation. Retail sales experience preferred. Fluent in English and Vietnamese. Please call 714-651-3902 600-3L-121305/199251

CHÔÏ TRÔØI caàn ngöôøi laøm. Caàn ñaøn oâng khoûe maïnh cao tuoåi töø 30-50 doïn ra vaø doïn vaøo cuoái tuaàn moãi ngaøy $60. L/L Höng 714-468-8453 600-14L-121305/199264

Tieäm Dry Cleaners caàn thôï uûi kinh nghieäm. Löông haäu, xin goïi Ñieàn 714-848-8611 hay 714653-5522

600-4L-121305/199266

Medical Office Assistant. Caàn female assistant fluent Vieät-Myõ, back office, in Westminster, laøm 1PM - 5PM, Monday to Friday. 714-892-1313 600-7L-121305/199276

CAÀN GAÁP Baïn coù chuùt ít khaû naêng dieãn xuaát vaø öa thích laøm vieäc tröôùc maùy quay phim, öa thích xuaát hieän trong nhöõng ñoaïn phim quaûng caùo ngaén treân tivi. Coâng ty chuyeân veà Production chuùng toâi ñang caàn gaáp quyù vò nam nöõ tuoåi töø 25 ñeán 50 tuoåi (khoâng caàn kinh nghieäm). Löông haäu. Xin goïi 714-535-3690 hay 714863-9341 600-7L-121305/199313

CAFEÙ ÑAÉNG Caàn ngöôøi röûa ly (nam) coù kinh nghieäm laøm ca chieàu töø 3 giôø ñeán ñoùng cöûa, doïn deïp, clean up. Xin lieân laïc 714-277-7933

630-14L-120405/198156

Caàn 1 baø vuù troâng treû laøm luoân vieäc nhaø, khoâng vöôùng baän gia ñình ôû luoân taïi nhaø, lieân laïc Sandra: 714-638-3725 630-14L-120505/198260

Caàn 1 dì coi yeâu thöông treû vaø phuï vieäc nhaø, ôû taïi gia töø thöù hai ñeán thöù baûy, nghæ chuû nhaät, caùch Bolsa 30 phuùt. L/L 714488-3768 630-8L-120705/198571

Caàn ngöôøi trung nieân ñaøn baø giuùp vieäc vaët ôû thaønh phoá El Monte. Lieân laïc anh Haûi cell: 714-785-2246 630-14L-120805/198637

Caàn ngöôøi ñeán nhaø giöõ 1 beù gaùi 11 thaùng. Bao aên ôû. Nhaø ôû Las Vegas, Nevada. Xin goïi 702-6823064 hoaëc 702-247-9190 630-7L-120805/198730

Caàn hai ngöôøi ñaøn oâng ñeå saên soùc moät cuï giaø, 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái, 7 giôø toái ñeán 7 giôø saùng. Goïi 714-896-9585, ñeå thöông löôïng giaù caû 630-7L-120805/198760

600-7L-121305/199329

600-14L-121305/199333

Caàn ngöôøi laøm vieäc taïi warehouse, full time. Xin lieân laïc Anh Theá 714-891-0640 600-7L-121305/199353

Caàn ngöôøi laøm Moäc bieát chuùt veà capinet. Traû löông theo kinh nghieäm. 714-875-0645 (vuøng 562). 600-14L-121405/199378

Caàn gaáp thôï Massage, Toùc, Facial, Waxing. Coù baèng 500G. Löông raát cao, tip nhieàu. Vieäc laøm thoaûi maùi, vui veû. L/L: 951279-5113 600-7L-121405/199394

Caàn 1 nöõ tieáp vieân baùn haøng cho tieäm nöôùc hoa. Full time tuoåi töø (28-35). Coù kinh nghieäm baùn haøng, thoâng thaïo Anh ngöõ, ñieàn ñôn: 2306 S. Harbor (giöõ a Chapman & Orangewood). L/L Ngaân: 714-748-4779 600-14L-121405/199429

600-7L-121405/199434

630-7L-121205/199143

Caàn 1 baø giöõ treû 19 thaùng. Khoaûng 50-55 tuoåi saùng ñi chieàu veà taïi vuøng Marina Del Rey gaàn phi tröôøng LAX, löông haäu. Goïi Ngoïc Höôøng 702-334-2191 630-7L-121205/199147

Caàn dì trung nieân, sieâng naêng, yeâu treû, chaêm soùc beù 2 tuoåi & laøm ít vieäc nhaø. Bao aên ôû, phoøng rieâng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi 714598-5667 630-14L-121205/199149

Caàn ngöôøi troâng treû vuøng Quaän Cam. 1 em 3 tuoåi 1 em 6 thaùng. Löông haäu, goïi baø Linh 949-5525226

Nhaø Corona caàn 1 baø khoûe maïnh, troâng coi em beù 1 tuoåi, laøm vieäc nhaø, bao aên ôû, coù phoøng rieâng, löông haäu. L/L Coâ Thanh 714655-8492 630-7L-120805/198810

630-7L-120905/198863

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên, vuøng Anaheim Hills. L/L Linh cell: 714-337-3336, H: 714-2818790 630-7L-120905/198889

Caàn ngöôøi döôùi 50 tuoåi, phuï laøm vieäc nhaø vaø côm nöôùc thöù 2 & thöù naêm töø 11gAM-7gPM, bieát laùi xe. L/L Coâ Nghóa 714-4706296 630-29L-121005/198970

Caàn moät phuï nöõ (hay ngöôøi vôï choàng ñöùng tuoåi) bieát laùi xe, troâng coi vaø ñöa em beù ñi hoïc. Bao aên ôû, löông haäu. L/L: 714580-4698 630-7L-121005/198990

Caàn moät baø nuoâi sanh vaø côm nöôùc, saùng ñi chieàu veà. L/L Oanh 714-782-2839 630-8L-121005/199002

Caàn 1 baø giöõ treû, beù gaùi 18 thaùng, beù trai 2 thaùng, nguû qua ñeâm töø thöù 2 ñeán thöù 6 vuøng Laguna Niguel. L/L 949-8317354

630-7L-121005/199023

600-28L-121405/199491

Caàn 1 chò ngöôøi laøm giuùp vieäc nhaø & yeâu thöông treû. Nhaø ngay trung taâm Little Saøigoøn (Magnolia & Hazard). ÔÛ laïi nhaø, coù phoøng rieâng. Nghæ Chuû Nhaät. Löông thaùng $1000. Xin goïi 714280-6957 or 714-280-6958

630-7L-121205/199086

630-6L-121205/199122

CAÀN NGÖÔØI Ñeå troâng chöøng 1 baø cuï coøn khoûe maïnh taïi Orange City, ban ngaøy töø 7:30-5:30, chuû nhaät nghæ. Tel 714-325-2143 hay 714-9978861

Established Electronics Co. in O.C is now hiring: - Electronic Assemblers. - Quality Control Inspecters. - Machine Operators/ CNC machine Operators. - Shipping/Receiving Clerks. - Medical Assemblers w/ microscope exp. Requires recent related experience & good communication skills. To apply walk-ins welcome Monday - Friday from: 7:30AM - 10:30AM. 1701 E. Edinger, suite C-4, Santa Ana Call 714-480-1611 Bring 2 form ID & 2 references 640-14L-111605/195937

Help Wanted: Programmer For CNC Mill. Set Up Operator For CNC Mill Operator For CNC Mill, Lathe apply at: VIANH COMPANY 13841 A Better Way, #10C Garden Grove, CA, 92843

640-36L-112105/196616

Caàn ngöôøi coi em beù (5 thaùng) 6 ngaøy/tuaàn ôû ñeâm caùch Santa Ana 4 tieáng laùi xe ($1000/thaùng). L/L Thanh cell: 714-468-8936, bus: 928-681-4242

640-14L-120205/197891

630-7L-121305/199240

Haõng ñieän töû caàn ngöôøi coù kinh nghieäm account payable, receivable, receiving audit, touch up rework, machine operator (phillips pick & place), QC, inspector. Lieân laïc 949-553-1234

630-7L-121305/199241

Auto mechanic wanted experienced, own tools in Irvine. 949206-9108

Caàn moät dì chaêm soùc baø cuï coøn khoûe maïnh ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy tuaàn, löông $800/thaùng. L/L baø Tö: 949-951-3251 Caàn 1 dì chaêm soùc chaùu beù 6 thaù n g, 6 ngaø y /tuaà n . Löông $1000/thaùng. L/L coâ Haïnh 949951-3251 630-4L-121305/199274

Caàn baø giöõ treû 2 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn taïi T.P Fountain Valley, saùng ñeán toái veà. L/L: 714-554-3041 cell: 856-3670 630-7L-121305/199286

Caàn ngöôøi khoûe maïnh saên soùc oâng cuï ôû Irvine theâm chi tieát xin goïi 714-731-1014 hay 714-8924371. Neáu khoâng goïi ñöôïc, ñeå lôøi nhaén. 630-7L-121305/199308

Caàn ngöôøi khoûe maïnh naáu aên, doïn deïp saïch seõ, neáu caàn ôû laïi nhaø. L/L Leeann: 714-222-4448

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS exeperience w/handsoldering for electronic manufaturing. 3/ Cable planner (1) - day shift, $10-$12/ h, must have experience in electronic components & Microsoft Excel, coordinating task & interface w/production scheduling & vendors. L/L: 909-392-8277

640-14L-120205/197943

640-14L-120205/198029

CAÀN QA AUDITOR Inspector. Haõng ñieän töû ôû Santa Ana caàn gaáp moät QA Auditor coù kinh nghieäm veà: receiving, in-process vaø out of box audit. Bieát veà ISO, IPC-A-610 vaø process control. Gôûi resume keøm vôùi salary history veà soá fax 714-258-0238 hoaëc email tnhan@memoryexpertsinc.com 640-7L-120805/198715

Haõng vuøng S.A caàn thôï kinh nghieäm Set-Up + Run CNC Mill HAAS & thôï Set-Up + run Okuma Lathe, 2nd shift. L/L: 714-5492075 640-14L-120905/198967

630-7L-121305/199331

Caàn moät ngöôøi coi cuï baø bao aên ôû, cuï vaãn khoûe ñi ñöùng bình thöôøng. Xin goïi Coâ Lieân Ñ.T 714856-5226 630-7L-121305/199345

NAIL & HAIR JOBS 650-28L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nail Supply, môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Haøng ngaøn gheá Spa Pedicure môùi veà giaù reû ª Caàn thôï gaén gheá Spa. NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell 714-414-6122

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaân tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-14L-022105/156221

ROSE SKIN CARE ° Ñaïi lyù cho DERMALOGICA products. ° Nhaän NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà SKIN CARE: - European skin care. - Acne - sensitive skin treatment. - Xöû duïng maùy 8 functions - Maùy maøi da (Diamond Microdermabrasion) - Laøm facial baèng Dermalogica products. ° LUYEÄN THI FACIAL laáy baèng State Board ° Goïi Coâ Hoàng Bus: 714-6381670, cell: 714-467-5757 650-36L-031105/158956

630-7L-121405/199451

630-7L-121405/199473

Caàn ngöôøi giöõ 3 beù trai: 8, 6 & 2 tuoåi. Thöù 4-6. $1200/thaùng. Nhaø vuøng Mission Viejo. Toái nguû laïi hoaëc veà. Xin L/L 949-2940574, 949-413-2141 630-7L-121405/199493

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, vaø coi 2 beù gaùi sau giôø hoïc. Töø thöù 2 thöù 6, 7am - 6pm. Bieát laùi xe. Nhaø goùc Westminster/Newland. L/L 714-468-7416, 714-9149316

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG

Caàn Electronic Technican kinh nghieäm, bieát trouble shoot, söûa board. Phone 949-859-5230 ext.151. Cell 714-376-4877 Light Assembly caàn 2 nöõ bieát chuùt ít tieáng Anh. Khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. M-F $7/hrs, 7:30am - 4:00pm. L/L: 714-4371549 sau 8:00pm 640-4L-121205/199184

Caàn ngöôøi treû laøm trong Warehouse xin lieân laïc vôùi Thaønh taïi 714-425-6364 hay 714-2659888

650-14L-031605/159405

ANC NAIL TRAINING. Höôùng daãn ñaép boät, traéng hoàng, gel silk, airbrush, design, vaø noái loâng mi. Coù giaù ñaëc bieät cho khoùa môùi. LL Phong 714-719-3320

650-36L-032905/161397

640-7L-121205/199186

CAÀN THÔÏ SÖÛA XE Manager Ñieàu Haønh Shop. Thôï Smog Check (coù License) Thôï Maùy - Ñieän - Hoäp Soá Thôï Detail - Giaët Thaûm - Röûa Xe Sieâng naêng, söûa gioûi, löông cao. Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. Lieân laïc 714-653-0174 or 714883-8440

650-36L-041205/163517 650-36L-060805/172387

640-7L-121205/199208

650-5L-100605/190226

Nails Spa caùch Bolsa 15' caàn thôï gaáp, boät, facial, wax kinh nghieäm coù baèng, löông $500 $600 tuaàn. 714-856-9436, 562427-8223, laøm Sunday. 650-36L-101305/191373 650-8L-101505/191571

Luyeän thi ñeå laáy baèng hoaëc ñoåi baèng Toùc, Facial, Nails cuûa Cali, baûo ñaûm ñaäu, luyeän boät pink & white, gel, fiber glass. L/L Mr Bình 714-362-1973

HAPPY NAILS FRANCHISE Vuøng LA. caùch Bolsa 30' laùi xe, caàn thôï nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $600-$800/tuaàn. W: 310410-8411, 714-460-3885 650-90L-111105/195244

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, Gel, Solar, Silkwrap, (Special 4 way Pinkwhite). Taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRAINING SKINCARE: Höôùng daãn caùch söû duïng maùy Treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy Microdermabration. Caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp. Daïy xaâm thaåm myõ coù caáp Certificate. MAGIC EYE: Baùn vaø training Extension noái loâng mi daøi ra Daøy vaø ñaäm theâm hôn. Goïi cho Tracy: Home: 714-3790727 Bus: 714-995-1522 650-40L-111205/195416

Tieäm ôû Florida in khu Myõ traéng caàn nhieàu thôï Nails. Löông töø $600-$1000, neáu thaät loøng xin L/Laïc 954-941-2376, 954-7013087 650-36L-111505/195833

640-36L-121305/199362

650-30L-071205/177365

640-14L-121305/199364

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn thôï lôùn tuoåi, OK, coù kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage, tip cao, bao löông. L/L 714-271-6640 hoaëc 562-902-9514

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

640-28L-040605/162589

Thaát Nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh! Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân Nha Khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. L/L United College of Dental Lab Technician. 714-379-8228.

650-90L-092205/188337

Caàn thôï bieát laøm boät Pink & White, silk vaø tay chaân nöôùc, tieäm ôû vuøng Newport Beach, caùch Bolsa 20'., löông cao, tip haäu. L/L Bus: 949-548-4527, cell: 626-272-2734

650-14L-110905/194978

640-7L-121205/199101

640-9999L-111901/000386

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

650-28L-092005/187981

Irvine Big Shopping Center Nail Station rent $130 weekly, 2 weeks free , call 949-733-0885 or come “Alina Beauty Supply & Salon”, 14370 Culver Dr. #D 92604. Rent or commission.

650-14L-110105/193810

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

650-14L-091905/187699

NAILS PALM SPRING giaù cao, tip haäu, caàn thôï nöõ K/N boät P/W coù baèng wax caøng toát, bao löông $800/tuaàn, coù choã ôû, nghæ Sunday. L/L 760-369-8881 tieäm, 818-571-2092 cell

Coù lôùp höôùng daãn boät silk taän taâm deã hieåu giaù nheï nhaøng (seõ giuùp coù vieäc laøm). Lieân laïc 714633-3696

640-5L-121005/198983

MANUFACTURING JOBS

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

650-28L-091305/186955

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu caàn thôï: * Boät nam bieát tchaân nöôùc. * Facial Waxing bieát tchaân nöôùc (bao löông $600 - $700 week) tuøy theo KN. * Caàn tc spa. L/L: 323-678-2406 or 310-9203078

650-7L-102905/193532

630-4L-121405/199397

Caàn baùc phuï giöõ treû, phuï vieäc nhaø ôû qua ñeâm, 1 tuaàn 6 ngaøy. L/L coâ Ngoïc 714-997-4623

650-36D357-072805/179992

Tieäm Great Clips for hair ôû Mission Viejo, caàn thôï toùc kinh nghieäm, bieát tieáng Anh, löông cao, tip haäu, traû ngaøy leã vaø vacation. Goïi Coâ Linh tieäm tieáng Anh: 949-586-7732, cell 714679-7909

Caàn ngöôøi Nam khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu chaêm soùc 2 cuï giaø, 6 ngaøy 1 tuaàn. Bao aên ôû. Löông $1200/thaù n g. Vuø n g Garden Grove. L/L Myõ 714-260-8397 Caàn ngöôøi trung nieân giöõ treû 2 tuoåi, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, saùng ñi chieàu veà. L/L: 714-821-6201 hoaëc 714-251-3089 Lan.

650-7L-072505/179392

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

650-28L-052704/120245

630-14L-121305/199236

630-30L-121405/199440

630-7L-120905/198846

640-21L-072805/179871

Caàn moät baø coù xe hôi ôû laïi ñeâm ñeå laøm baïn baø ñöùng tuoåi, khoûe maïnh ôû Anaheim, bao aên ôû, phoøng rieâng, löông thaùng. L/L Trinh: 714-636-4296

Caàn ngöôøi tôùi nhaø ôû Tustin ñeå giöõ em beù; saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc Mai Höông 949-4337054 Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh chaêm soùc em beù 1 thaùng tuoåi laøm chuùt ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, xin goïi coâ Thy 714-264-0401

RAO RAO VAË VAËTT

630-14L-121205/199178

630-7L-121405/199386

600-14L-121405/199483

Hiring Internal & Outside Sales Rep. Must speak English & Vietnamese Sales exp require. Base salary. Commission & benefit. Phone: 714-444-4144, fax: 714444-3044. Lexor Int. 1939 S. Susan St, Santa Ana, CA 90704

630-14L-121205/199136

Caàn moät coâ döôùi 60 tuoåi giöõ moät beù gaùi 2 tuoåi taïi nhaø. Bushard + Mac Fadden. 714-679-4588, 714-679-4603

630-7L-120805/198796

Caàn 1 baùc yeâu treû giöõ 2 chaùu song sinh 1 tuoåi töø 7:30AM8:30PM, 7 ngaøy/ tuaàn, löông haäu. L/L Coâ Dung taïi 714-539-8508, 457-0480 hoaëc 537-1151 sau 8PM

GRAPHIC & PRINTING PREPRESS. Tieäm in lôùn vuøng Santa Ana caàn moät Graphic / Prepress coù kinh nghieäm, Full/Part time, Xin goïi: 714-558-9595 or Fax resume 714-558-7960

Nhaø vuøng Mission Viejo. Caàn ngöôøi giöõ treû vaø phuï vieäc nhaø. Chi tieát xin lieân laïc 949-8376480 hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén.

Caàn ngöôøi khoûe maïnh naáu aên, doïn deïp saïch seõ, neáu caàn ôû laïi nhaø. L/L Leeann 714-222-4448

600-7L-121305/199328

Bida Phi-Hoàng caàn vaøi coâ baùn haøng vui veû. Xin lieân laïc Uyeân 714-454-1188 hay 265-2009

630-7L-121205/199124

Caàn moät phuï nöõ troâng coi ngöôøi giaø , laø m vieä c noä i trôï vuø n g Rosemead. L/L Coâ Lee 626-2328246

Cafeù Dalat caàn vaøi coâ tieáp vieân deã thöông, vui veû, laøm full time hay part time. L/L C. Uyeân 714454-1188, A. Höng 721-6946

600-7L-121205/199097

600-14L-121205/199121

630-5L-081505/182523

Caàn nöõ chaêm soùc baø cuï taïi beänh vieän Chapman/ TP Orange, löông $200/tuaàn, töø thöù 2 - thöù 6: 9:30am-6pm & thöù 7: 9:30am1pm. L/L: 714-851-8000, 714598-8459

Coffee Shop ôû Houston, Texas, khu Vietnam caàn waitress löông $3000/thaùng + tip hoaëc $15/giôø + tip. Bao aên ôû. Xin lieân laïc 832659-5159

Construction caàn thôï kinh nghieäm framing plumbing electrical, lieân laïc Kim 714-5372679, 714-234-6820

Caàn ngöôøi tieáp taân vaø ngöôøi baûo trì cho khaùch saïn full/part time. Moïi chi tieát, xin lieân laïc soá 714534-1818

HOME HELPERS

630-28L-112805/197305

600-14L-121205/199093

Truck Driver Class A 14 naêm kinh nghieäm. Ai caàn Driver khaån caáp. Laùi bao laâu cuõng ñöôïc. L/L: 714-618-3949, 714-724-6938

630 - VIEÄC NHAØ

600-7L-121205/199185

Coâng Ty caàn taøi xeá laùi truck thuøng giao haøng. Class C OK. Lieân laïc anh Thanh 714-825-1638 sau 12 giôø tröa

Day Spa caàn Massage Therapist coù 500/Hrs, certificate. Laøm vieäc gaàn Seal Beach. Good pay good tips. Call Anna 714-417-2236

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 6 thaùng. Löông $1100/thaùng. ÔÛ laïi ñeâm, phoøng rieâng. Vuøng San Bernadino. Goïi Haø: 909-4634210, hoaëc 909-563-0796

600-7L-120805/198743

Tieäm söûa xe caàn thôï coù kinh nghieäm, diagnos, traû löông haäu, xin lieân laïc veà soá phone: 714531-6244

RAO RAO VAË VAËTT

CAÀN NGÖÔØI Caàn thanh nieân laøm vieäc trong Sign-Shop. Metal works. Khoâng kinh nghieäm OK. Löông tuøy theo khaû naêng laøm vieäc. L/L Phöôùc: 714-902-3003

Caàn thôï tieän, khoâng caàn kinh nghieäm. Goïi 714-229-9977, ext. 55, ca 1 vaø ca 2

600-14L-121005/199027

Caàn saleman & salelady kinh nghieäm cho tieäm furniture ôø Simi Valley, löông haäu, höôùng freeway 5 North, 118 West. Lieân laïc 714-363-1296 hoaëc 805-5272179

Caàn gaáp nhaân vieân bieát laøm Post Office vaø UPS hay Notary, gioûi English, löông haäu. Xin goïi 714224-8122

600-7L-120805/198728

600-14L-120605/198345

600-20D12567-120605/198356

600-7L-121205/199156

Tieäm Purrfect Auto Sale #23, caàn 2 thôï maùy coù kinh nghieäm, coù ñuû ñoà ngheà. Xin goïi cho Sôn cell: 714-933-5012, 714-5348090

Caàn taøi xeá 18 baùnh 2 naêm KN, löông cao traû ngay khi veà, bonus cuoái naêm neáu haõng income khaù. L/L Ñöùc 714-782-2209, nhaø 714826-9855 Quaùn nhaäu ñoâng khaùch, caàn phuï beáp laéc chaûo + xaøo, caàn ngöôøi röûa cheùn + waitress löông cao + tips. L/L Dieãm 714-244-0345

Caàn thôï Massage khoâng coù kinh nghieäm will train. Tieäm khu lòch söï. L/L coâ Mai sau 1 giôø tröa 714-522-4214

600-7L-120805/198716

Caàn moät ngöôøi laøm vieäc vaên phoøng, thoâng thaïo Anh Vieät, bieát söû duïng Quickbook vaø caàn moät ngöôøi laøm vieäc shipping warehouse traû löông haäu. L/L 714641-7088

600-14L-120605/198338

600-3L-121205/199128

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

640-14L-121405/199367

Caàn ngöôøi. Micro Analog, tuyeån nhaân vieân 1/ Electronic assemblers, (15) - nightshift, $6.75 $7.26/h, no experience required, must speak English Vietnamese; 2/ Hand-soldering assemblers, (3) - nighshift, $8-$10/h, 1-3 yrs

650-28L-111805/196186

CORONA. Nails & Spa caïnh freeway 91, trong khu chôï Stater Bros, ñoâng khaùch Myõ Traéng, löông cao. Tip haäu. Caàn thôï Nail kinh nghieä m , 951-353-0220 work, 951-272-5734 sau 9PM, 714-615-3075


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-36L-112005/196490

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-120105/197873

650-14L-120205/197880

650-7L-112205/196700

Tieäm vuøng Palm Spring khaùch sang tieàn tip haäu, caàn thôï boät tay chaân nöôùc, löông bao tuøy theo khaû naêng. L/L Christine B: 760324-5538, cell: 310-491-6572

650-28L-112205/196703

Vuøng Lakewood, caàn thôï nail nöõ part time, bieát waxing, löông cao, tip haäu, bao löông. L/L 562-8043660

650-28L-112305/196820

NAILS NAILS NAILS Tieäm Nails vuøng South Bay caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm xin goïi 310-376-5684

650-28L-112305/196911

SCOTTSDALE, ARIZONA. Caàn nhieàu thôï nöõ kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn. LL Steve Business 480-990-1840, cell 562972-7837

650-28L-112605/197108

Caàn nöõ thôï Nail. Tieäm trong mall vaø thôï tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia, xin L/L: 262-4122975

650-6L-112605/197137

Caàn thôï boät nöôùc wax, N/Nöõ laøm trong mall Meã 100%. Ñoâ n g khaùch Bolsa carpool, öu tieân coù baèng Wax. Nam phaûi coù K/N. L/ L 310-605-0776 (W), 714-6572797

City Torrance tieäm Nail Spa, Torrance. Khu chôï Albertson caàn thôï kinh nghieäm boät, nöôùc, wax. Bao löông. Lieân laïc 310-5179132 cell 818-919-5153

650-14L-120205/197905

Tieäm Fountain Valley trong khu shopping caàn thôï nail nöõ. Xin lieân laïc Kim 714-839-3155 ñeå nhaén hoaëc cell 714-890-2064

650-14L-120205/197934

NAILS. Caà n thôï Nails kinh nghieä m vuø n g West LA, Myõ Traéng, ñoâng khaùch, tips nhieâu. Öu tieân ngöôøi ñeán tröôùc. L/L: 213550-7899, 213-804-5273 Jeanne

650-14L-120205/197952

Tieäm Toùc vuøng Newport Beach coù 2 station toùc cho thueâ, khu Traéng, giaù cao caét nöõ $50, nam $30 vaø facial $90. Phaûi coù khaùch rieâng, chuû vui veû, speak English. L/L: 949-723-5372

650-14L-120205/198048

Laguna Beach Nail Tech w/fill and mani/pedi experience. Nice Salon in dowtown Laguna Beach, right on the beach. Very good tips and carpool also. Tuaán 714608-2172

650-14L-120505/198216

Tieäm Nail xuyeân bang caàn sang, khaùch Myõ traéng , lôïi töùc cao, rent reû, chuû ñoåi ngheà, Caàn sang gaáp . L/L 714-728-0528

650-14L-120505/198224

Caàn thôï nail nöõ laøm boät tay chaân nöôùc pink and white caùch Bolsa 30". Goïi Jennifer 949-497-5580, sau 8PM 949-425-9879

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm & lic bieát laøm color, high light, perm, caét layer, Xin lieân laïc 714642-2276, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi, Bao löông or aên chia.

650-28L-120505/198274

NAIL Arizona, caàn sang tieäm nail trong khu shopping center lôùn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. L/L Lee phone 602-412-7885

650-21L-120505/198294

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp thôï nail bieát boät vaø gioûi chaân tay nöôùc, bao löông, tip haäu, laøm vieäc trong tieäm vui veû. L/L Bus 310-475-4266, home 626570-6797 650-6D567-120505/198300

Caà n thôï boä t air-brush kinh nghieäm, khoâng xe coù theå ñi chung vôùi chuû, xin goïi coâ Vuõ 714539-0620 hay 714-277-0221, tieäm treân East LA. 650-14L-120505/198317

Caàn thôï Nail gaáp coù kinh nghieäm , Bao löông $700/tuaàn hôn thì chia, laøm ôû Wisconsin khu Myõ traéng. L/L Tieán or Ngoïc work: 262-694-4135, Home: 262-6944954

650-14L-120505/198322

650-14L-120205/198058

650-14L-120505/198323

650-14L-120605/198375

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn

650-14L-120605/198399

Baùn DVD daïy veõ Nail thöïc haønh CB ( 3 disc.), DVD 800 maãu veõ Nail (3 disc, taëng 1 DVD veõ caên baûn). LH: Linh 714-251-0744, 714-531-3830 650-21L-112805/197382

650-14L-120205/198064

650-14L-120605/198425

Caàn nöõ massage therapits, coù 500 hrs vaø Westminster license caøng toát, work under Doctor, löông haäu, tip cao $30/hr. plus tip. Call 714-414-2415

650-14L-120605/198439

650-14L-120305/198071

Caàn thôï Nail coù baèng Arizona, bao löông $700 saùu ngaøy. Chuû raát thoaûi maùi. Xin goïi 520-2272652 650-28L-112905/197466

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N boät nöôùc vaø wax tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800/tuaàn. L/L: 760-251-8755 (W), 714-3760794 (C)

650-7L-112905/197549

650-14L-120305/198080

Wanted Manicurist with Acrylic experience. Please contact Kathy for more info 562-787-4277

650-10D14567-120305/198106

Caàn thôï Nail bieát laøm boät, waxing caøng toát. Bao löông $500/ tuaàn. Khu Myõ Traéng. Caùch Bolsa 2 tieáng. L/L: 805-574-0086

650-14L-120305/198138

Caàn gaáp thôï nöõ laøm boät coù kinh nghieäm, bao löông $600 tuaàn and up, caùch Cali 3 tieáng Yuma Arizona. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Xin lieân laïc Cindy or Tuaán 928344-4373 (W), 714-721-2802 (cell)

650-14L-120605/198445

NAILS Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Myõ traéng, caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, löông töø $2,500 thaùng trôû leân, tip nhieàu, coù choã ôû thoaûi maùi. L/ L 661-472-4240, 661-665-8616

650-14L-120605/198450

Caàn thôï nöõ treû gioûi boät pink/ W laøm luoân C/T nöôùc, löông cao, tip good, vuøng traéng, coù nhieàu spa, baèng waxing caøng toát, laøm luoân Sunday, löông $600-$800/ W, bao löông neáu caàn tuøy K/N, vuøng Bolsa ñi chung xe. L/L 714369-3658

650-14L-120605/198463

650-7L-112905/197554 650-14L-120405/198147

Tieä m Nail khu Meã raá t ñoâ n g khaùch. Caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, waxing. Xin lieân laïc: 323587-7883

650-14L-120405/198148

650-14L-112905/197555

Caàn thôï Nöõ K/N tay chaân nöôùc vaø boät. Vuøng Palm Spring, caùch Bolsa 2 tieáng. Xin goïi: 714-4229466, 760-863-1568

Caàn gaáp thôï nail, bieát laøm moùng boät, bao löông treân chia, vuøng Bakerfield, caùch Bolsa 2 tieáng. L/L 661-322-3122, 970-3768295

650-14L-120605/198473

Tieäm Nail ôû Lakewood Caàn thôï tay chaân nöôùc , bieát waxing facial caøng toát, môùi coù baèng OK, will train. L/L 714-657-4289, 310-938-6754

650-14L-120605/198474

650-36L-113005/197706

650-28L-120105/197744

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc xuyeân bang, bao aên ôû $700 tuaàn, hôn chia neáu caàn chuû seõ training. Tip cao, chuû vui veû. L/L: 410960-0357, 434-239-6990

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

650-28L-120705/198480

650-14L-120505/198192

Great Clips now hiring qualified hairstylist in Tustin, Fullerton and Laguna Niguel. Great pay and benefits. Please call 714-5055907 or 714-724-5683

650-14L-120505/198204

Mission Viejo caàn thôï boät kinh nghieäm pink & white, tay chaân nöôùc, waxing, facial. Khaùch sang. Tip cao. Löông $600/tuaàn, 949293-3647

Caàn thôï nails K/N chaân tay wax design vuøng Meã, City Bellflower, bao löông $60-$70/ day. Xin L/L 562-804-6898, cell 562-3310687 Tieäm Nail ôû AZ vuøng traéng tip cao, Caàn thôï Nöõ chaân tay nöôùc, Bao löông, coù choã ôû. 520-5755554, 714-705-3770

650-21L-120505/198214

Caàn thôï K/N khaùch Myõ traéng , löông $3,000 up. Laøm vieäc taïi T/B Iowa. Nhaø coù phoøng rieâng. L/L Thu 641-583-1656

650-14L-120905/198851

650-7L-120805/198634

Caàn thôï Nails vuøng AZ. No experience OK, will train. Xin L/L: 928-777-8472 or 520-831-4074 Thao

650-7L-120805/198635

Lakewood Hair Nails, caàn thôï toùc, bieá t Nails kinh nghieä m . L/L Chirstine 562-422-9468 or cell 714-417-1001

650-7L-120705/198562

650-14L-120705/198568

Tieäm ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caùch Bolsa 25' Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, Bao löông $400-$500/w. L/L W: 310-5490911, H. 562-439-5714 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-14L-120905/198849

NAILS Tieäm vuøng Eagle Rock caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, chuû vui veû, khoâng khí gia ñình, khoâng kinh nghieäm OK seõ train. L/L Taâm 323-344-1088, sau 9PM 626679-1614 650-7L-120905/198855

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-121105/199056

Caàn gaáp 2 thôï nails Nöõ FT&PT bieát laøm boät, Bao löông hoaëc aên chia, tieäm raát ñoâng khaùch, nghæ Chuû Nhaät. Goïi Susan 562-8612242, cell: 562-213-6379

650-7L-121105/199063

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm gioûi nam & nöõ, vuøng Santa Ana, löông cao, nhieàu tip. Goïi Kim 714-7858608

Caàn thôï tay chaân nöôùc, öu tieân lôùn tuoåi môùi ra tröôøng OK, khaùch traéng, tip haäu, tieäm caùch Cali 4h. Tel: 928-763-0899, 714-6234797, Passion Nails

650-7L-121105/199073

Tieäm Nail TP Orange, caùch Bolsa 15', tieäm ñoâng khaùch, tip cao, caàn gaáp thôï Nöõ kinh nghieäm boät laøm part-time. L/L 714-9250808, 249-0432

650-7L-121105/199081

650-7L-120905/198861

650-7L-121105/199082

Caàn thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. L/laïc Lisa 805-984-2723 or 805-200-7681

650-7L-121205/199087

Tieäm ñoâng khaùch, caàn thôï toùc KN bieát laøm Nails. Bao löông cao. Khoâng khí vui veû gia ñình. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. L/L Huyeàn 714-931-7118

Nails vuøng Mission Viejo caùch Bolsa 25', caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, bao löông tuøy kinh nghieäm. L/L Vaân 949-3640868, 714-470-0653

650-6L-120805/198667

650-7L-120905/198884

650-14L-121205/199088

Caàn thôï toùc bieát nail caøng toát, bao löông neáu caàn, tieäm treân ñöôøng First Harbor. L/L Ngoïc 714-260-6140 650-7L-120905/198892

Caàn thôï nails boät, coù chuùt ít kinh nghieäm, laøm full time, goùc Harbor and Garden Grove. Goïi Mina 714-638-2887 650-7L-120905/198960

650-14L-120805/198682

650-14L-120905/198963

Tieäm nail vuøng Montery Park, caàn thôï nam nöõ kinh nghieäm boät, neáu caàn bao löông. L/L Kent 626416-9182

650-14L-120905/198964

650-7L-121205/199110

650-14L-121205/199118

650-7L-120905/198966

650-14L-120805/198710

Caàn thôï Nail gioûi moùng boät. Bao löông $700/tuaàn. Laøm hôn thì aên chia. Coù choã aên, ôû. Laøm 6 ngaøy/ tuaàn. Chi tieát L/L tieäm: 269-9255320, cell: 616-634-0153

650-14L-121005/198973

650-14L-120805/198733

Caàn thôï nöõ bieát laøm boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, caùch Santa Ana 3T, bao löông $700/ tuaàn hôn aên chia. L/L 760449-0075 (Kim)

650-7L-120805/198736

Caàn moät thôï nam gioûi, bieát laøm taát caû moïi thöù veà ngaønh nail ñeå thay theá chuû troâng coi tieäm. Xin lieân laïc 714-552-6991

650-7L-120805/198779

Arizona! Caàn gaáp 2 thôï nail nöõ, vôï choàng khoâng caàn K/N, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng, coù choã aên ôû caùch Bolsa 4H. L/L Kevin: 714-657-9424

650-7L-120805/198789

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn 2 thôï Nöõ kinh nghieäm laøm ôû tieåu bang Indiana. Bao löông $3600 thaùng treân aên chia 6/4. Lieân laïc 812630-2372 (Tom/Diana)

650-14L-120805/198808

CAÀN gaáp thôï nail, löông $700/ tuaàn, nghæ chuùa nhaät, khu Myõ traéng, tip haäu, saün choã aên ôû. L/ L Cuùc hoaëc Thaønh telephone 931-474-6245, toái 931-224-8192

650-14L-121205/199119

650-7L-120805/198729

Tieäm nail vuøng LA caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät ôû Westminster, coù theå ñi chung xe. L/L 714-613-3340, sau 8:00 714-893-4999, thôï môùi ra tröôøng OK

Caàn thôï nöõ boät & chaân tay nöôùc, khu Norwalk, khaùch Meã. Lieân laïc Linda 562-929-1963, cell 714837-0339

Nails Fullerton, caàn thôï chaân tay nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm, aê n chia. Call 714-870-4669. Thanks

650-7L-120805/198709

Tieäm nails caùch Bolsa 15', caàn thôï boät laøm tính caùch gia ñình, neáu caàn seõ training theâm boät 2 maøu. Tel: 949-631-7568

MURRIETA, caàn thôï Nam Nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng laøm luoân tay chaân nöôùc. Coù baèng Facial caøng toát, chuû bao löông, goïi Haèng 714-360-9578

650-3L-121205/199106

650-7L-120805/198698

Caàn thôï nail kinh nghieäm xuyeân bang (ILLINOIS), bao löông $700/ tuaàn. Goïi Chò Minh 618889-2070

650-7L-121205/199092

Tieäm Nail vuøng Huntington Park nhieàu khaùch walk-in khu Meã caàn thôï tay chaân nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm laøm vieäc thoaûi maùi. L/L: 323-789-6728 töø 10am 7pm

650-7L-121205/199103

ANAHEIM caàn gaáp thôï nail nöõ, laøm boät vaø nöôùc. Tieäm vui veû, khaùch ñoâng, bao löông. 714-5352591 coâ Giang 714-299-1119

NAILS Caàn gaáp thôï nails, bao löông $700-$900/ tuaàn 6 ngaøy, choã ôû thoaûi maùi, mieãn phí. L/L Quí 920979-0854, 920-923-2854

650-7L-121205/199090

Caàn thôï Hair Nail coù kinh nghieäm höôùng daãn theâm color bao löông. 714-870-6279, 714-290-5063

Tieäm Hair & Nail caàn thôï boät chaân tay nöôùc. Full time, bao löông tuøy theo khaû naêng, ñöôøng Katella - Knott. Goïi Jennie 714995-8203

650-7L-120805/198696

Tieäm Nail vuøng Palm Desert caàn 1 thôï nöõ bieát laøm boät P/W. Bao löông $700. Nghæ Chuû Nhaät. Vui loøng lieân laïc Sôn cel: 760-4062161

Tieäm Nails vuøng San Pedro Myõ Traéng caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm löông $500/tuaàn trôû leân, tips haäu, xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310-781-9422

650-14L-121205/199095

650-7L-120805/198684

Caàn thôï Toùc Nam Nöõ bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Cell: 714-425-1912, tel: 714894-3834, Linda.

650-5L-121205/199164

Nails. Tieäm ñoâng khaùch vuøng Huntington Beach, caàn gaáp thôï kinh nghieäm, löông cao, tip haäu. Lieân laïc 714-843-0083

Tieäm Nails vuøng Hightland Park Figuera khaùch ñoâng tip haäu caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát. Lieân laïc Lucy tieäm 323-259-1548, home: 323-2584419

Tieä m nail trong mall indoor swapmeet ñoâng khaùch Myõ, Meã, tieàn rent reû $675. Cô hoäi hieám coù cho ngöôøi ít voán $35,000. Bus 310-608-2180, cell 310-5310089

650-7L-121205/199163

LAKE FOREST Nail trung taâm City, khu shopping lôùn, caùch Bolsa 20'. Caàn gaáp thôï nöõ boät pink & white, bieát waxing caøng toát, löông $500$700. 949-581-1178, 714-5850896 (toái)

Nails ñöôøng Beach, caùch Bolsa 20' Caàn thôï Nöõ FT+PT, coù chuùt kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc, löông tuyø khaû naêng. Phone 562228-3464

650-7L-120905/198870

650-7L-121005/198994

650-7L-121005/198997

Caàn thôï nail nöõ laøm chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Bolsa 40', coù theå ñi chung xe vôùi chuû, bao löông hoaëc aên chia. Tieäm nghæ ngaøy chuû nhaät. L/L 909-9483868 or 714-300-8722 650-14L-121005/198998

Tieäm nail ñoâng khaùch ôû FL, caàn 2 thôï coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc, khoâng caàn baèng, bao löông $600/ tuaàn, laøm 6 ngaøy. Tieäm 714-562-3933, cell 772-9790615 650-6L-121005/199006

Tieäm nail gaàn South Coast trong khu Target shopping center caùch Bolsa 10', caàn thôï boät laøm luoân chaân tay nöôùc. L/L Lee (cell phone) 714-376-9465, tieäm 714556-5818 650-7L-121005/199013

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc hieàn laønh, laøm cuoái tuaàn, khoâng khí gia ñình, môùi ra tröôøng OK. Goïi soá 562-924-7078 (10AM), home 714-578-0182 (9PM) 650-7L-121105/199046

Nails. Tieäm Nails trong Mall ñoâng khaùch, Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm, bieát wax caøng toát, löông cao (500-700)/tuaàn, tip haäu, caùch Bolsa 20'. L/L 714-256-8454 650-5L-121105/199050

Anaheim. Caàn thôï Nail nöõ kinh nghieäm boät vaø nöôùc laøm full time vaø cuoái tuaàn, bieát facial caøng toát, Bao löông tuøy kinh nghieäm 714623-2861, 714-826-1688

HAIR & NAILS P.B.S Hair & Nails, goùc Chapman/ Magnolia, caàn gaáp thôï nails bieát laøm moùng boät kinh nghieäm, bao löông $350-$400/ week + commission. Goïi Phöông 714-636-3599, 636-3810 9AM7PM

650-21L-121205/199167

650-7L-121205/199169

YORBA LINDA. Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät P/W, khu Myõ traéng sang troïng, ñoâng khaùch walk-in, löông $500-$700/W, tip nhieàu, caùch Bolsa 15'. 714-6371460, 714-282-7374, sau 9PM 714-657-2265 650-7L-121205/199170

Caàn thôï nails gioûi boät, bao löông $3,200/ 1 thaùng, tip haäu $200 1 tuaàn, laøm 9:30AM-6:30PM, nghæ chuû nhaät, tieåu bang New Hampshire, coù choã aên ôû ñaøng hoaøng, chuû hieàn laønh. Goïi Lisa W 603924-6879, cell 651-492-7151 650-14L-121205/199175

Vuøng Simivalley caàn thôï nöõ K/N pink & white, facial. Ñoâng khaùch walk-in, khaùch sang, tip haäu. $700 - $900 tuaàn, coù choã ôû. 805578-3499, 805-304-3951

650-14L-121205/199177

Löông $800 - $1200/tuaàn. Tieäm Nail trong Ontario Mills Mall. Raát nhieàu khaùch walk-ins. Tip haäu. Caà n gaá p nhieà u thôï nöõ kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc vaø wax. Caàn 1 thôï nöõ cho 6, 7, Chuû nhaät, xin L/L: 909-381-3500 or 909-559-0171 650-3L-121205/199188

Yorbalinda Center caàn thôï Nail full or part time laøm boät nöôùc. Caùch Bolsa 20', khaùch Traéng. Bao löông tuøy khaû naêng. Ñi xe chung neáu caàn. L/L: 993-5933, 531-0765 (H) 650-7L-121205/199189

Tieäm Nails gaàn Fullerton caùch Bolsa 20' Myõ Traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät, löông $450 $500. 562-690-0084 ngaøy, 714284-0250 ñeâm 650-4L-121205/199194

Tieäm trong mall, caùch Bolsa 15' caàn gaáp thôï nail nöõ gioûi boät nöôùc bieát wax caøng toát. Löông $550 trôû leân tuaàn. Laøm vui veû. L/L David: 562-809-3359, 714-8835155 650-7L-121205/199203

Tieäm Nails vuøng La Habra caàn gaáp thôï nöõ boät tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát. Part time/ Full time. L/L Loan 562-6944823, 626-374-6358 cell 650-7L-121205/199213

650-7L-121305/199223

Caàn gaáp thôï gioûi tay chaân nöôùc vaø thôï facial/waxing cho tieäm ñang ñoâng khaùch vuøng Meã caùch Bolsa 35 phuùt. Löông baûo ñaûm. L/L: 714-889-0439

650-7L-121305/199235

Shop Nails Hair ñoâng khaùch, vuøng Anaheim caàn thôï Nail Toùc nhieàu kinh nghieäm, hieàn deã thöông, seõ bao löông. Caàn laøm full time. Hoa: 714-778-1953 (B), 714-553-3024 cell

650-7L-121305/199237

Caàn thôï Nails (Nam or Nöõ) 6 ngaøy/tuaàn, löông $700 trôû leân 1 tuaàn, ñi xe chung caùch Santa Ana 4 tieáng laùi. L/L Tom: 714468-8936 or 928-681-4242

650-7L-121305/199243

Caàn thôï Toùc - Nails kinh nghieäm. Tieä m ñoâ n g khaù c h ôû Garden Grove. Chuû bao löông, xin goïi 714-774-8254 or 714-467-6198 cell

650-5L-121305/199244

Tieäm Nails ñeïp, khu sang. Tip cao, caùch Bolsa 15" caàn thôï gioûi boät, gel, bieát facial waxing caøng toát. L/L Kim: 714-615-5661, 562-493-6654

650-7L-121305/199248

Tieäm Nail trong Mall caàn gaáp thôï boät facial, waxing vaø tay chaân nöôùc. Seõ bao löông. L/L Quyen 714-417-4244 or 562-923-6332

650-7L-121305/199249

Tieäm nail vuøng South Coast caàn thôï nöõ bieát ñaép boät coù kinh nghieäm xin lieân laïc 714-8509387 hay cell 714-234-8133

650-7L-121305/199250

Tieäm Nail vuøng Carson caàn thôï moùng nöôùc, bieát wax, coù khaû naêng bao löông tuaàn töø $350 $400. Soá phone goïi 310-8343183 hoaëc 562-253-4965 gaëp Nhi.

650-3L-121305/199253

Tieäm Nails vuøng Long Beach caàn moät thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc ôû Bolsa ñi chung xe. Lieân laïc 714530-2188, 562-422-4491

650-7L-121305/199254

NAIL CAÀ N GAÁ P nöõ coù kinh nghieäm boät, laøm tay chaân nöôùc, waxing, bao löông. L/L: 310-5139829 (vuøng Carson) caùch Long Beach 5 phuùt laùi xe.

650-14L-121305/199261

Tieäm Nail vuøng PalmSpring caàn thôï boät nöõ KN, coù choã ôû vaø xe ñi veà nghæ Chuû Nhaät. L/L Holly: 4688415

650-10L-121305/199271

Caà n gaá p thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, vuøng Myõ Traéng, tip haäu. Bao löông $70/ ngaøy. Laøm Chuû Nhaät. L/L: 310374-5272 (W), sau 8 giôø PM 310-371-9910 (H), cell 310-6589467

650-14L-121305/199283

Tieäm Nails vuøng Corona caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Lieân laïc Nhi 714-357-2085 or 714-488-2871

650-7L-121305/199287

650-3L-121205/199120

Caàn thôï nail kinh nghieäm tay chaân boät, wax vuøng bieån Myõ traéng, 25 gheá spa, bao löông, caùch Bolsa 30 phuùt, ñi chung xe. 714-809-3110, 714-2607781

650-7L-121205/199218

650-3L-121205/199162

SALON & DAY SPA goùc Mc.Fadden vaø Beach caàn nhieàu thôï gioûi vaø KN cho boät vaø facial. Bao löông. Coù Hair station cho möôùn. L/L Ñöùc 714-657-9362

650-7L-120805/198663

650-14L-121205/199217

650-7L-121205/199161

650-14L-121105/199066

Tieäm Nail goùc Beach / Imperial Hwy, caùch Bolsa 25' raát ñoâng khaùch, Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät, löông $500-$700/tuaàn. L/L 562-697-0773, 714-251-9334

TORRANCE Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Rolling Hills, Myõ Traéng. Tip haäu. Bao löông theo khaû naêng. Carpool. L/L: 310-541-7955 (tieäm), 714-6097317

650-3L-121205/199151

Fullerton Nail, caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm, coù baèng Facial caøng toát, tip cao. Löông bao hoaëc chia. L/L: 714-726-1279 or 714-2135340 Tieäm nail vuøng Palm Spring, caàn thôï nöõ kinh nghieäm: boät, wax, facial, tay chaân nöôùc, coù choã ôû, income töø $500/up. L/L 760-3285813, sau 7PM 714-588-1110

NAIL Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät chuùt ít caøng toát, vuøng (626) ñi chung xe neáu caàn. L/L 626-272-3983 (cell), 310-673-6584 (bus.)

650-7L-120805/198662

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm Nail ñoâng khaùch ñen Meã, Caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc, boät wax, löông $500-$700/tuaàn, neáu gioûi seõ bao löông. Xin lieân laïc : 310-637-3761, 310-3087666

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm City Lakewood, löông cao, tip nhieàu. L/L Mindy 562425-1334 work, 562-895-4334 home

650-7L-120805/198785

650-14L-120505/198187

650-7L-120905/198833

Caàn gaáp thôï nails nöõ K/N boät, bieát waxing OK, laøm part time. Tieäm gaàn Little Saøigoøn 10' freeway. Lieân laïc 714-633-3696

650-30L-120705/198606

Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ bieát laøm pink & white gioûi, xin lieân laïc cel: 336-755-8879, tieäm: 336-386-4511

650-14L-120805/198780

Tieäm nail caùch Bolsa 30 phuùt caàn thôï boät nöôùc K/N bao löông theo khaû naêng. Thôï boät nöôùc môùi ra tröôøng OK. Ñi chung xe. L/laïc 714-890-2825, 714-890-2823

Tieäm nail FV shopping center, caàn thôï laøm PT or FT, kinh nghieäm laøm moùng boät pink and white vaø tay chaân nöôùc. L/L 714468-7917 or 468-7918

Day Spa môùi, ñeïp, caàn thôï nail vaø thôï laøm facial coù kinh nghieäm, laøm vieäc vui veû, laâu daøi. Call Anna 714-417-2236

NAIL. Long Beach, khu Ñen + Meã, caàn theâm thôï nam or nöõ boät, bieát wax caøng toát, bao löông or aên chia. L/L 562-422-6222 or 562-388-4412

650-14L-120405/198179

Caàn thôï Nail Nöõ K/N bieát waxing caøng toát, Bao löông $500$600/tuaàn, nghæ CN, laøm taïi vuøng San Pedro. 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H)

650-14L-120705/198600

650-7L-120905/198831

Tieäm Nail vuøng Downey, Caàn thôï tay chaâ n nöôù c fulltime hoaë c partime, Bao löông neáu caàn, Lieân laïc 562-927-4187 (w), 562-7616507 (C) Tieäm nghæ CN

IRVINE, caùch Bolsa 15', khu sang ñoâng khaùch w/in, caàn gaáp thôï nöõ K/N boät P/W - gel & 01 nöôùc, bao löông cao theo khaû naêng ($500 & up). L/L Nina 949477-9275, 714-504-4705

650-36L-112805/197373

650-36L-112805/197374

650-14L-120705/198588

650-14L-120805/198671

650-14L-120205/198061

650-14L-120205/198062

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-28L-120705/198579

Caàn thôï Nail Nöõ coù KN boät, bieát wax OK, caùch Bolsa 20' coù xe ñi chung, löông $500& up coù Bao löông . L/L 310-835-6998 tieäm, 714-251-7549 sau 8PM

650-28L-112605/197153

CAÀN THÔÏ NAILS VUØNG Bakersfield , bao löông $500-$600 tuaàn, bao aên ôû phaûi kinh nghieäm 2 naêm, thôï nöõ. 661-246-8403, 661-396-9802

RAO RAO VAË VAËTT

650-14L-121205/199214

Caàn thôï Nails bieát Facial vaø 1 thôï chaân tay nöôùc part time. Tieäm ñoâng khaùch laøm vieäc vôùi tính caùch gia ñình. L/laïc Patty 714-903-5438

650-7L-121305/199289

Nail and Spa in Fullerton caàn tuyeån thôï boät, tay chaân nöôùc. Tieäm trong khu shopping mall lôùn caùch Bolsa 15", lôùn tuoåi OK. Goïi Quyønh + Ñaït 714-992-2557, 714-728-0674

650-7L-121205/199132

Tieä m Nails vuø n g Huntington Beach caàn thôï boät pink & white vaø tay chaân nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia. L/L 714-863-0107 or 714-373-1565

650-14L-121305/199294

650-7L-121205/199135

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ bao $700/ W. Nghæ Chuû Nhaät veà Bolsa moãi tuaàn caùch Bolsa 2H30. Khoâng khí gia ñình. L/L: 818-915-2938, 818-259-5481

650-7L-121205/199140

Tieäm môùi môû khaùch Traéng, sang caàn thôï boät P/W gioûi vaø T/C nöôùc bieát facial waxing, coù K.N bao löông. L/L: 714-745-2781

NAILS Center lôùn. Ñoâng khaùch coù Spa. Löông cao, chuû thôï hieàn caùch Bolsa 15". Caàn nöõ gioûi boät + nöôùc. Full time & 6 - 7 - CN. 714-527-2462 N, 827-1744 T

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Downey caùch Bolsa 15' laùi xe caàn gaáp thôï boät vaø nöôùc. Bao löông tuøy khaû naêng, xin L/L Le: 714-785-1775

650-5L-121305/199298

650-7L-121205/199216

650-7L-121205/199145

Caàn thôï NAIL coù kinh nghieäm khu Myõ Traéng laøm 6 ngaøy löông töø $800 ñeán $1000 1 tuaàn. Tip haäu. 812-339-7318 (work), 812219-5317 (cell)

650-7L-121305/199314

Caàn thôï boät gioûi, kinh nghieäm, bao löông. Laøm gaàn vuøng Huntington Beach. Xin goïi Trang hay Trina 714-848-0882 hay 714425-9677

650-14L-121205/199146

Caàn thôï Nails nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Coù choã aên ôû. Bao löông hoaëc aên chia/tuaàn 6 ngaøy. L/L Jenni C: 815-590-0325, 815-590-0523 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

650-7L-121305/199304

Tieäm Nails vuøng Lawndale caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush caøng toát. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L coâ Kim 310-2631510 hay 310-357-7696 cell

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 650-7L-121305/199319

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, laøm full/ part time, lôùn tuoåi OK, bao löông neáu caàn, tieäm trong shopping lôùn. L/L 310-830-5499, 310-3270446 650-7L-121305/199320

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn thôï nöõ bieát laøm boät, bao löông tuøy khaû naêng (80-100) ngaøy. 310-866-2839, 310-866-2840

650-7L-121305/199326

Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm laøm luoân tay chaân nöôùc, bao löông, vuøng bieån San Pedro, caùch Bolsa 25 phuùt. L/L Uyeân 714244-8650 or 714-726-4548 650-7L-121305/199337

Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc & waxing caøng toát, shopping Meã, khaùch nice, tip haäu, caùch Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. Xin L/L 323-263-3238, sau 8pm 714-933-0740 650-7L-121305/199338

Tieäm Nail vuøng Chino caàn thôï laøm Facials Wax, tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, bao löông hay aên chia tuøy khaû naêng. L/L: 714717-8805 or 909-590-1499 650-7L-121305/199339

CORONA Finest Nail. Caàn gaáp thôï boät gioûi, phaûi coù kinh nghieäm P/W, bao löông cao, khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. Phöông 714-657-2630 cell, 951-2780382 tieäm 650-7L-121305/199341

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, khaùch Myõ traéng, caùch Bolsa 15 phuùt. Xin goïi 949-488-0714 or 714-623-4342, bao löông 650-7L-121305/199347

BAKERFIELD. Caàn thôï nail bieát laøm P + W vaø wax, bao löông $700/ week. L/L 951-905-8083, tieäm caùch Bolsa 2 tieáng röôõi 650-7L-121305/199349

Hair Nail Spa vuøng Costs Mesa caàn gaáp thôï Toùc Nail. Full time part time. K/N traéng hoàng. Bieát facial waxing chuû seõ bao löông. L/L Thanh 714-251-9263 cell, 949-645-7871 W 650-7L-121305/199351

Tieäm toùc nail, caùch Bolsa 5' naèm Westminster, caàn thôï nail boät tay chaân nöôùc, bao löông tuøy theo. Xin goïi Huøng 714-2446445

650-14L-121405/199414

L.A caàn gaáp thôï boät. Tieäm ñoâng khaùch. Lieân laïc soá 323-766-8590 gaëp Tammy hoaëc Kim.

650-7L-121405/199417

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát, vuøng Traéng khaùch sang tip haäu. L/L Tröïc W: 562496-8130, cell: 562-388-4308

Customer Service/Admin Assistant, excellent pay great opportunity for growth must be fluent in English, professional attitude and demeanor computer Experience a must. Call 714-4656782 or 714-263-0455 X226

650-7L-121405/199436

660-14L-111805/196315

650-7L-121405/199418

Caàn gaáp thôï boät nöõ, bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc, vuøng Orange, Bao löông hoaëc aên chia tuyø khaû naêng. 714-9973788, 714-262-8875

650-7L-121405/199437

650-14L-121405/199475

Caàn thôï Nail Nöõ boät part time. Bao löông $100/1 ngaøy thöù Ba. Tieä m vuø n g Dana Point. Myõ Traéng. Tip haäu. L/L Höông cel: 714-717-8344, wok: 949-2484552

650-7L-121405/199478

Caàn thôï Nail chaân tay nöôùc bieát fill, Bao löông töø $450-$550. Lieân laïc cell: 714-757-2137, work 805-671-9556, vuøng Myõ traéng, tip cao, coù choã ôû

650-14L-121405/199480

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï boät kinh nghieäm bieát airbrush. Caàn thôï chaân tay nöôùc bieát laøm 2 moùng boät treân chaân. Tieäm ñoâng khaùch vuøng LA caùch Bolsa 40 phuùt. Löông hôn $600/tuaàn. L/L: 714-392-4434, 310-613-4234

650-7L-121405/199495

Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï Nail Nam Nöõ gioûi boät laøm full time, part time, ñi xe chung caàn chuû seõ bao löông cao, 909-381-5006, 714-892-6802

650-7L-121405/199502

Phoøng maïch baùc só nhi khoa caàn moät coâ phuï taù baùc só coù baèng medical assistant laøm vieäc full time thoâng thaïo anh ngöõ, xin goïi soá ñieän thoaïi 714-894-3103 ñeå laáy ñôn xin vieäc.

660-90L-091605/187509

CIVIL ENGINEERING & LAND SURVEYORS Immediate Opening for all level of Civil Engineers, Land Surveyors and AutoCad Drafters, no experience neccessary, will train. Recent C. E graduated OK. Fluent of AutoCad is a must. Call 714-527-2552 - Fax 714-5272662. Email:kpham@dhcivil.com

660-7L-121205/199197

Nhaø haøng Chisene caàn nöõ phuï baùn part time vaø full time, bieát tieáng Anh, tieáng Quaûng caøng toát. Xin L/L 714-539-3200

Caàn nhieàu nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng, full/part time, required read, write, speak English, computer, typing, filing, phone, customer service. Call: 714-4488987, 714-448-8969, 714-5399025 660-14L-121305/199224

QC Inspector/ Stockroom. ClerkBasic typing skill. Clerical knowlegedge of ISO 9001. Basic Knowledge of Electronic Manufactory. SMT Dynamics Tel: 714-938-0133 Fax: 714-938-3123

660-14L-121305/199232

660-14L-112905/197530

Vaên phoøng baùc só caàn tuyeån moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

660-15L-120105/197730

Caàn tuyeån Receptionist. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï khaùch haøng, ñieän thoaïi, computer, noùi tieáng Vieät vaø English. Theâm Chinese caøng toát. L/L: 714-894-7100 hoaëc fax resume 714-894-7177 660-14L-120105/197777

Trung Taâm Ñieàu Döôõng Söùc Khoûe caàn RN/LVN (part time) 1 phuï taù (full time) coù kieán thöùc veà ñieän toaùn. Xin goïi soá phone 714-6381818 660-60L-120105/197788

Need DA/RDA w/x-rays lic, Office Manager PT/FT for U.S DR and hitech Aliso Viejo Dental Office. Hih pay $13-$16/Hr. Please call Emily 949-302-3505 or email emilyle2000@yahoo.com 660-28L-120105/197838

Legal Secretary/Office Adminstrator fluent English a must. Word Processing good organizational skills required, salary. DOE. 714-531-7080 fax resume 714-531-7082

DATA ENTRY/ CLERK JOBS, Laguna Niguel - U.S. citizen, government building, security clearance, H.S. diploma, type 30wpm. Fully paid medical, dental vision benefits, and holidayσ. Shifts 6am - 2:30pm or 3pm11:30pm, $11-13/hr. Email resume to con@aprconsulting.com oρ fax to 714-544-4587 Caàn nhaân vieân specialized in web-design, layout, publishing (catalog & magazine layout). Flexible hours, great position for students. Xin L/L 714-224-7149 660-14L-120505/198319

Medical Office caàn parttime receptionist, laøm Tuesdays, Thursday, Saturday. Phaûi thoâng thaïo Vietnamese vaø English, saïch seõ, caån thaän. Lieân laïc 714-897-2623

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Hieàn 626-572-2929 660-7L-121305/199256

CAÀN GAÁP. Coâng ty ñòa oác taïi Garden Grove caàn 1 nöõ thö kyù vaên phoøng. Full time. Bieát noùi tieáng Anh vaø söû duïng computer. Löông boång tuøy theo khaû naêng. Xin fax resume veà 714-7757577. Attention OÂ.Minh 660-7L-121305/199288

Tieäm Mail Box Copies ôû Costa Mesa caàn 1 coâ laøm vieäc part time coù kinh nghieäm customer service, bieát tieáng Anh, will train. Lieân laïc 714-247-9889 hay 714897-7478 660-10L-121305/199323

Coâng ty du lòch caàn tuyeån nhaân vieân keá toaùn coù KN laøm vieäc FT taïi Los Angles ñaàu naêm 2006. Coâng ty seõ training theâm. L/L 626-588-2000, Fax resume 626282-0294 660-7L-121305/199332

V/P caàn moät ngöôøi bieát laáy maùu vaø moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ. Prefer: Medical Assistant. Lieân laïc 714893-1212 660-7L-121405/199425

Caàn tìm coâ thö kyù part time cho vaên phoøng baûo hieåm. Thoâng thaïo Anh & Vieät bieát computer. Seõ train. Xin lieân laïc coâ Hoàng 714602-0020 660-7L-121405/199450

Caàn FT/PT Clerk laøm vieäc VP Insurance. Xin goïi Angie 714677-0844

660-30L-102505/192921

660-7L-120805/198681

665-9999L-111901/000508

650-7L-121405/199391

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät traéng hoàng, löông töø $500 trôû leân. Thôï vui veû hieàn laønh caùch Bolsa 30 phuùt. Coù xe ñöa röôùc neáu caàn. Phone: 714-721-6894, 230-9266 650-3L-121405/199392

Tieäm Nails vuøng Santa Ana caàn 2 thôï nöõ full time hoaëc part time, laøm boät vaø nöôùc, baûo ñaûm $450 and up, tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät, lieân laïc: 714-549-4488 650-14L-121405/199396

Tieäm Nails ôû Corona roäng ñeïp thoaûi maùi caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät P/W. Bao löông, goïi Vi: 951-279-8146 hoaëc Bình 714-757-2596

650-14L-121405/199401

Caàn gaáp thôï Nail Nam or Nöõ kinh nghieäm bao löông $700 & up a week. Caàn thôï tay chaân nöôùc bao löông $600 & up. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu caùch Bolsa vaø LA 2 tieáng. L/L: 760-3912838 650-7L-121405/199407

Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm 2 naêm vaø 1 thôï tay chaân nöôùc vuøng Costa Mesa. Löông cao. Tip haäu. Lieân laïc M.Lieân 714-641-1252, 714-282-0786 Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

660-28L-110805/194810

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ JOSEPH VU & CO. Caàn thö kyù vaø license tax preparer, thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L Anh Paul or Thuøy 714-531-8875 (office)

660-14L-120805/198703

Vaên Phoøng Baùc Só Nha Khoa caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-534-9292 660-7L-120805/198809

660-42L-110905/195022

Receptionist needed. Dental Orthodontic Office. F/T. Great benefit. Be nice, professional, ethical, quick. English/Vietnamese. Join our great team. Will train. 714-839-9800

660-14L-111105/195340

FULL TIME DENTAL RECEPTIONIST. New clean office looking for energetic friendly responsible receptionist to join team in happy working enviroment. Experience preferred. Will train. Must see fluent in English and Vietnamese, 714-531-4311

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-64L-091905/187704

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn ñaàu beáp kinh nghieäm; waiter/ waitress laøm part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018 665-14L-092305/188508

660-31L-111005/195161

Company seeking driver, customer service representatives and office assistants/ receptionists. Must be fluent in English and Vietnamese. Must be able to multi-task and prioritize. Call 714-210-2888 or fax resume to 714-210-2885

660-14L-120905/198858

Dental Assistant. Vaên phoøng caàn Dental Assistant cho Tues., Thurs., Sat., caàn coù experience vaø X-ray license. Xin lieân laïc 714-458-8352 660-14L-121005/198971

Vaên phoøng nhaõn khoa ôû Westminster caàn part time thö kyù, coù kinh nghieäm caøng toát. L/ L 714-200-4261 660-7L-121205/199084

Chiropractor, Acupuncturist, M.D to share medical office with psychologist. Translator + receptionist needed. $7/Hr. Contact Dr.Thoa 714-801-6165, 714552-6297 office is 1200 sqf, corner Chapman & Brookhurst.

Quaùn nhaäu (Hoàng Lieân), caàn 2 nöõ chaïy baøn coù kinh nghieäm, löông $10 1 giôø, tuoåi töø 21 ñeán 30. L/L Chò Lieân 714-262-2399 665-30L-120905/198811

NEEDED Japanese Restaurant in Temecula, CA need Teppan & Sushi Chef & Server. Please call Wa @951-265-8262 or 951-6931927 665-14L-120905/198820

Japanese restaurant looks for Teppan Chef. Cooking experience is required, will be trained in Teppan. Good salary + tip. Must speak English. Call Steve: 714842-7677 665-7L-120905/198948

Nhaø haøng $1.99 caàn 2 ngöôøi chaïy baøn vaø 2 ngöôøi laøm nöôùc. Xin lieân laïc Chuù Saùng 714-310-2582 hoaëc 714-893-8364 665-7L-121005/198974

Tieäm phôû caàn thanh nieân chaïy baøn, löông cao, tip haäu. L/L vôùi Dieãm 714-898-6404 665-14L-121005/198975

Chinese Fast Food caàn coâ baùn haøng kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Chinese Fast Food need experience food server. Must speak English. Please call 714608-4598 665-7L-121005/199022

Thanh Thanh Food To Go caàn ngöôøi laøm lanh leï vaø chòu khoù. Vui loøng goïi 714-539-8508 hoaëc 457-0480 gaëp Coâ Dung 665-7L-121105/199044

665-7L-121205/199104

665-7L-121205/199155

650-7L-121405/199389

Vaên Phoøng Thueá Vuï caàn tuyeån Nam thö kyù laøm vieäc full part time. Student OK. Öu tieân ngöôøi coù baèng khai thueá. Xin L/L Cöôøng 714-598-6832

665-7L-120805/198769

Caàn gaáp ngöôøi PT/FT cho nhaø haøng Chinese Golden Gate Fast Food. L/L Raymond 714-5422263

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ

CAÀN GAÁP THÔÏ NAILS NÖÕ laøm tay chaân nöôùc vaø 1 thôï Nöõ bieát laøm P/W. Lieân laïc 714-5728610, 714-799-3760

665-7L-120805/198723

Nhaø haøng vuøng Westminster caàn moät chaïy baøn treû cho 2 ngaøy thöù 7 & Chuû nhaät. L/L: 458-7909

665-7L-121205/199113

660-14L-120605/198354

660-7L-120805/198685

665-7L-120705/198573

Caàn 1 ñaàu beáp bieát traùng baùnh cuoán coù kinh nghieäm , khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L phone 714-890-0805, 553-2944, 7283822

Caàn waiter or waitress, thaønh phoá H.B. 714-963-9890 Ngoïc

660-21L-120705/198509

650-7L-121405/199390

665-14L-120605/198395

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vuøng Placentia (gaàn Cal State University Fullerton). L/L 714993-6509

660-7L-121405/199501

VP Baùc Syõ caàn moät Medical Asssistant coù nhieàu naêm kinh nghieäm back & front office, bieát chích thuoác & vaøo nöôùc bieån...) Laøm vieäc ôû Westminster. Löông cao. L/L OÂ.Loäc 818-383-7425

Caàn tuyeån nhieàu Loan Officers traû commission raát cao, vaø Loan Processor löông cao cho moät coâng ty Mortgage ôû Newport Beach. Khaû naêng Anh ngöõ löu loaùt. Goïi 714-357-4988

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ vui veû, deã thöông laøm full time or part time, traû löông cao 12 and up. Xin L/L 714-392-9687, 714-474-8106

Phôû Höông Queâ caàn nam phuï beáp full time bieát ra Phôû & Côm, nam chaïy baøn part time (coù kinh nghieäm, chòu khoù, traùch nhieäm). L/L Traâm: 714-531-4965

Caàn thö kyù traû lôøi ÑT cho toång ñaøi ngoaøi giôø laøm ban ñeâm, part time, ñaùnh maùy 35 wpm löu loaùt Anh - Vieät. L/L: 418-2446

Vieäc laøm Vaên phoøng: Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu, coù baûo hieåm söùc khoeû, holiday & vacation paid, vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L 1800-730-2886

665-14L-120605/198336

660-7L-121405/199494

Vaên phoøng Baùc Só Nhaõn Khoa Phi Ñoaøn caàn Nöõ Thö Kyù parttime bieát tieáng Anh, Vieät, baùn kính, khoâng caàn kinh nghieäm, L/L 714-530-4167

CAÀN phuï nöõ lanh leïn laøm vieäc F/T vaên phoøng BS vuøng Westminster. Caàn bieát noùi tieáng Anh/Vieät, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L: 714-775-4553

Tieäm Nail khu Myõ Traéng/tip cao caùch Bolsa 20'. Caàn thôï Nail Nöõ gioûi pink & white, gel, silkwrap. Bao löông $600/tuaàn. Lieân laïc 949-699-3375

665-14L-120505/198210

Nhaø haøng Nhaät ôû Florida caàn tuyeån waitress, waiter and Dish washer, bao aên ôû löông töø 15002500 moät thaùng. Osaka Japanese Steak House. 1401 Citrus Blvd. Leesburg, FL 34748. Goïi cho anh Huøng. 352-217-3449

660-14L-121405/199485

Medical Office seeking F/T anf P/T assistant. Fax resume 714899-0117 or L/L Kristee 714899-0054 or cell: 714-679-5418

NAILS vuøng Orange ñoâng khaùch tip haäu caàn thôï nöõ bieát Facial & Waxing, bieát veà boät, tay chaân nöôùc. Bao löông theo khaû naêng. Lieân/L Kim: 714-538-7298, 714925-4408 cell

660-7L-100505/190140

665-7L-120505/198198

Nhaø haøng vuøng Long Beach, caàn ngöôøi phuï giuùp ôû tröôùc vaø phuï beáp. L/L 714-933-8418, 562420-7774

660-14L-121305/199231

660-14L-120505/198258

660-14L-030705/158158

660-7L-121205/199117

Vaên Phoøng Baùc Só caàn 1 nöõ full time secretary front desk, thoâng thaïo Anh - Vieät, coù kinh nghieäm. L/L: 714-775-7700, fax resume 714-775-1144

Nhaø thuoác taây caàn tuyeån Clerk & Pharmacy Technician coù kinh nghieäm treân hai naêm. Laøm vieäc full time, xin lieân laïc coâ Nga 714536-8988

660-14L-120105/197872

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

650-7L-121405/199372

660-28L-112805/197375

650-14L-121405/199461

Tieäm Nail & Spa gaàn LA. Caàn thôï boät vaø nöôùc, seõ bao löông töø 500-700/moät tuaàn. Xin lieân laïc 310-529-9605 or 310-404-1703

650-7L-121305/199361

650-14L-121405/199370

Vaên phoøng Nha Khoa caàn moät P/T Dental Assistant, coù X-ray license. Xin goïi 714-841-6001 hoaëc fax resume 714-841-6008

Tieäm Nails & Spa, ñoâng khaùch, vuøng phi tröôøng LAX, Caàn thôï tay chaân nöôùc bieát laøm boät caøng toát, Baûo ñaûm coù khaùch. Goïi Cookie 714-251-1640

Caàn thôï Toùc bieát laøm moùng boät, vuøng Garden Grove. ÑT: 714638-5582

Palm Springs caàn thôï nöõ coù K/ N boät pink & white (hoaëc wax caøng toát). Löông $700 - $900/ tuaàn. Khu du lòch. Tip cao. Coù choã ôû toát. L/L: 760-416-2426, cell: 760-449-6131

660-30L-111705/195986

SALON FOR SALE. Baùn Hair Salon in Rowland Hight raát ñoâng khaùch, veà höu caàn baùn, rent reû. Busy area laáy laïi voán nhanh. Sale $40,000, rent $1500/mo. 626272-4818 Marty.

650-14L-121305/199357

650-14L-121305/199363

660-15L-111505/195781

Caàn Customer Service laáy order traû lôøi, phuïc vuï khaùch qua ñieän thoaïi. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï, ñieän thoaïi computer. Noùi tieáng Vieät vaø English, Chinese caøng toát. Flexible hours. L/L: 714-8947100 hoaëc fax resume 714-8947177

Cerritos: Tieäm Phôû caàn ngöôøi phuï beáp vaø tieáp vieân bieát tieáng Anh coù kinh nghieäm vaø nhanh nheïn. Laøm vieäc full time. L/L: 562-4020909 vaø 714-321-5066 665-30L-101505/191631

Nhaø haøng vuøng Irvine caàn phuï beáp, chaïy baøn vaø röûa cheùn, bieát chuùt Anh ngöõ, coù kinh nghieäm, FT/ PT. Lieân laïc 714-623-2048 665-14L-120205/197949

Chôï Ngöôøi Vieät caàn cashier. Lieân laïc Coâ Hoa goïi soá 714-530-2999 665-28L-120505/198196

Tieäm phôû vuøng Cypress caàn thôï beáp ra phôû, bieát xaøo caøng toát, vaø waiters khoûe, chòu khoù, coù traùch nhieäm. Xin lieân laïc Cypress: An: 714-995-1006

665-7L-121305/199238

Nhaø haøng Chinese Food caàn nöõ phuï baùn P/T buoåi saùng, caàn moät phuï beáp P/T. 19891 Brookhurst goùc Adam, Huntington Beach 92646. L/L: 714-260-3775 665-7L-121305/199246

Nhaø haøng caàn beáp chính bieát naáu ñoà nhaäu vaø phuï beáp, lieân laïc 714-478-2003 hay 714-5549896 665-14L-121305/199262

Nhaø haøng VN taïi Bakersfield caàn tuyeån phuï beáp coù kinh nghieäm. Lieân laïc Andy 714-328-8884 665-7L-121305/199303

Nhaø haøng vuøng Garden Grove caàn ngöôøi nöõ phuï beáp. Lieân laïc 714-839-5541

700-90L-112501/001376

670-21L-112005/196476

Quy Tailor caàn nhieàu thôï may veston, quaàn taây, sô mi coù kinh nghieäm. Baûo ñaûm traû giaù cao nhaát vuøng, baûo ñaûm vieäc laøm quanh naêm, caàn thôï söûa ñoà gioûi traû löông giôø, giaù cao. Xin L/L: 714-533-8999

Shop may ñoà thung. Caàn thôï overlock. Goïi Bình: 714-5543476

670-28L-120105/197830

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock. Moïi chi tieát xin L/L Chuù Kyø 714-636-6626

670-7L-121005/199012

665-3L-121405/199419

Nhaø haøng vuøng Phöôùc Loäc Thoï caàn phuï beáp coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714-795-5588 665-7L-121405/199439

CAÀN NGÖÔØI EZO Noodle Cafe Nhaät Baûn taïi Irvine caàn ngöôøi giuùp beáp P/T vaø F/T. Löông haäu cho ngöôøi coù kinh nghieäm. Goïi Shin: 714-554-5075. 13256 Jamboree Rd, Irvine, CA 82602

700-DL-091302/037525

Shop may haøng nhieàu deã may, caàn nhieàu thôï 1 kim, overlock taïi shop vaø nhaø. Caàn ngöôøi laøm löông thaùng coù kinh nghieäm. L/ L 714-537-8092

670-7L-121205/199171

Shop may haøng nhieàu, tieàn traû moãi tuaàn, caàn gaáp thôï may nguyeân caùi coverstich, blindstich. Xin goïi Hoan 714-251-8887 hoaëc Nhung 714-265-5040

670-14L-121205/199192

Shop may ñöôøng Joy, G.G caàn thôï may vaø caét chæ vaø thôï uûi kinh nghieäm. Lieân laïc coâ Leâ 714675-5627

670-28L-121305/199297

Shop may haøng thung vaø ñaàm quanh naêm caàn thôï coverstich, overlock, moät kim hoaëc laøm nguyeân caùi. L/L coâ Hoa: 714537-1294, 657-9644

670-14L-121405/199373

Chuyeân may Ñaàm. Caàn thôï 1 kim, overlock, may nguyeân caùi. Check haøng, caét chæ thôï uûi, shop treân ñöôøng Westminster qua Clinton. L/L A.Phöôùc 714-5542745, 714-554-2661

670-14L-121405/199377

Shop may G.G and Western caàn nhieàu thôï moät kim, overlock, haøng nhieàu deã laøm, laøm taïi shop, tieàn tính trong tuaàn, xin lieân laïc coâ Trang 714-379-9338

670-7L-121405/199498

Shop may goùc Westminster & Newhope caà n thôï 1 kim & overlock may taïi shop. Lieân laïc A.Cuong 714-719-3998

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

700-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

670-5L-080105/180432

700-14L-112305/196814

700-28L-050703/065964

EXPERT TECHNICIAN 24/24 Service Gas, Heat, Ñieän, Nöôùc, Ñieän laïnh, Phoøng laïnh. Maùy laïnh cho Chôï, Nhaø haøng, Chung cö, Caây xaêng, Tö gia. 714-673-5173

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585

700-96L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348, 714638-0947

700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm. Professional network cho cô sôû thöông maïi, internet DSL cable. Goïi Cöôøng 714-8757131.

700-90L-042104/114406

LAÂM ÑUÙNG HEÏN Laâm Phuïng 714-254-5909 714-254-5758 Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach, Burbank, Ontario. Moïi luùc, moïi nôi, van 2004 & 2005. Ñuùng heïn, vui veû, kinh nghieäm.

700-90L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz

700-90L-063004/125497

700-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail.

700-36L-042505/165477

700-92L-111901/000531

700-30L-112305/196854

700-21L-113005/197684

COMPUTER NETWORKING. Chuyeân gaén servers, VPN vaø wireless networks. Xoùa password Windows. 10 naêm kinh nghieäm Microsoft-certified. Vieát MP3 ra CD. Ñaêng: 623-3160 700-90L-120205/198056

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn. 700-30L-120205/198057

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 700-28L-120305/198091

Laïc. Phuï doïn nhaø nhoû, chôû ñoà vaø ñoå raùc, laøm taän taâm, aên giaù reû. Goïi 714-588-2688, 588-1291 700-7L-120805/198738

Saøi Goøn dòch vuï. Chuyeân caùc dòch vuï chuyeân chôû phi tröôøng, casino, baùc só, xa gaàn caùc nôi... Goïi Minh 714-553-0005 (cell) 700-7L-120905/198883

ÑÖA ÑOÙN Phi tröôøng casino, quoác tòch, theû xanh, nails, baùc só, shopping caùc nôi. Ñuùng heïn. Giaù reû. Goïi Taâm 714-852-8976 (LAX $35/ 1 ngöôøi) 700-36L-120905/198961

700-8L-121305/199301

HOAN - ÑÖA ÑOÙN 714-230-5462 Ñi Fi tröôøng, Casino, Caùc ñieåm du lòch. Vui veû. Ñuùng heïn 24/ 24. Giaù bình daân. L/L: 714-2305462 700-7L-121305/199330

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

LÖU VAÊN. Mieãn phí phi tröôøng LAX. Coù nhieàu model cho Hair & Nail. Xe môùi 2005, xa gaàn xin goïi L/L: 714-318-7513, 714717-8295, 714-878-8829, 714895-1554

700-36L-111901/000743

700-4L-121405/199402

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY Tieäm Alteration caàn thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm ñoà suit, bieát tieáng Anh. Full time, part time, weekend laøm ôû Fullerton, Cerritos. L/ L: 714-563-1093, 276-3648

VIET GOLF CUSTOM FIT Thay grip, shaft, spinealingment, swing-weight, length - loft - lie adjustment, frequency - analysis, frequency - match, fine - tune clubs, custom built golf clubs. 714-366-4431 Leâ Ñình Thaùi, GCA Membership (Golf Club Makers Association), certified/ diplomas of complete golf club maker/ master crafstman by Golfsmith Internation & Harvey - Penick Golf Academy Texas NAM Phuï doïn nhaø, ñoå raùc, chôû möôùn ñuû thöù xe coù liftgate taän taâm giaù reû, ñuùng heïn. Xin goïi 714-7977672, 714-474-8814. Caùm ôn.

700-365L-111901/000526

LAÂM

700-30L-111705/196137

THOÂNG CAÙO Thoâng caùo cho nhöõng ai ñang laøm chuû baát ñoäng saûn hay laøm chuû cô sôû thöông maïi: Ñeå baûo veä cuûa caûi vaø cô sôû thöông maïi khoûi bò maát hay söû duïng moät caùch khoâng cho pheùp, xin lieân laïc Vaên Phoøng Luaät Sö B.Nguyeãn ôû ñieän thoaïi sau ñeå ñöôïc theâm chi tieát. 714-334-7670 (Vietnamese), 949-509-6584 (English only)

700-32L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-653-5832 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn.

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

SATELLITE WHOLESALE Baùn ñaày ñuû duïng cuï, höôùng daãn laép raùp Satellite, Nhaän chænh signal, söûa chöõa heä thoáng cuõ. Giaù reû. 714-719-8220

700-28L-112105/196599

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell)

700-DL-111901/000527

665-7L-121405/199399

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

670-7L-121005/199021

665-7L-121405/199369

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn. Lieân laïc 714-839-3069

700-32D1567-103105/193688

670-7L-120905/198842

Shop may ngay Bolsa caàn thôï overlock kinh nghieäm, traû löông haøng tuaàn. Goïi Coâ Haïnh 714224-8112, 714-224-8115

TDK4U An sinh: Tieàn beänh, Thoâng dòch, Tieàn giaø... AÙn nhoû: Ñieàn ñôn, Thoâng dòch, Môû hoà sô,... Di truù: Du lòch, Du hoïc (giuùp chöùng minh taøi chaùnh), Thoâng dòch, Ñính/keát hoân, Ñoaøn tuï, Lao ñoäng, Nhaäp tòch (Xin mieãn thi/ Lo xoùa aùn),... Nhaän nhöõng hoà sô nôi khaùc “cheâ ” . Hoaø n phí neá u khoâ n g thaønh. Taëng 30% phí khi giôùi thieäu baïn Kevis: 714-293-9615 Jayne: 714-745-9615 700-96L-101805/191942

670-7L-120805/198632

Shop may Goldenwest & Hazard, caàn thôï moät kim, thôï lock, xin vui loøng goïi cho 714-2607067 caùm ôn.

700-46L-101505/191589

CHUYEÂN CHÔÛ Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail vaø nhaän thoâng dòch moïi dòch vuï keå treân, minimum $10/ chuyeán. OÂ. Kim 714-7249891

Haõng may Montebello City. Caàn thôï may maãu coù kinh nghieäm may haøng vaûi hoaëc haøng thun, quaàn aùo or jacket OK. Traû löông haøng tuaàn, goïi phone: 323-4289398

Nhaø haøng caàn nöõ tieáp vieân “waitress” xin lieân laïc Baûo sau 12:00 giôø tröa. 714-713-1672 Tieäm phôû ôû Orange caàn chaïy baøn part time or full time, goïi sau 2:00PM 714-978-1453

700-DL-112701/001551

670-14L-120105/197709

AA 2000 COMMUNICATIONS Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

665-14L-121305/199342

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

700-90L-051805/169105

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

Uy tín. Ñuùng heïn - Dòch vuï ñöa ñoùn trong ngaøy. Los - San Diego. - Phi tröôøng, nhaäp tòch, thi nail toùc, baùc só... - Ñaëc bieät Casino 6 Places Luxury sport van. 24/24 Xin goïi Tim: 714-705-9075, 714-5985651


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 702 - DU LÒCH TRAVEL

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

702-90L-111901/000543

HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

- Coù phöông tieän di chuyeån - Phi tröôøng vaø caùc nôi xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. 702-90L-111901/000544

706-21L-050203/065492

TUAÁN 714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, ñi khaép moïi nôi. Tuyeân theä quoác tòch, kinh nghieäm, uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Loä Thieân 714-925-4840

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-95L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 Cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-9999L-111901/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-90L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-713-1089, cell: 714-412-9154

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

Electronics Repair. TV, Big screen, flat screen monitor, HDTV, amplifier, car stereo and more. 714-615-7568 710-36L-121205/199209

710-36L-062302/027141

720 - SÖÛA XE HÔI

706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

710-7L-120905/198885

702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

RAO RAO VAË VAËTT

AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

710-29L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281 720-DL-111901/000576

710-180L-041603/063107

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

740-915L-080503/078934

710-28L-100603/087783

710-100L-111901/000745

740-180L-022003/000602

720-29L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234 720-28L-010102/004712

THÔÏ MAÙY: xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883 720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-9L-121102/047965

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-636-7673, 714-213-5185, 714-902-7659

702-90L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

720-30L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714331-7273.

702-36L-021605/155398

710-31L-042604/115064

710-DL-112001/000888

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657. 710-180L-052104/119323

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

702-36L-082605/184404

710-36L-072704/129443

720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch 720-28L-091905/187692

Dinhauto.com Chuùng toâi söûa xe import vaø domestic. Diagnostic by computer update to 2005 - timing belt, electrical brake, valve job, transmission, aslse. Lieân laïc Dinh 714-414-7577 hay 714-8905726 720-30L-100605/190311

PROTEK AUTO ª $85 Timing belt part & labor ª $45 front or rear brake part & labor ª $80 Axle, part & labor - For most car 4 cylinder - Ñaëc bieät chuùng toâi coù söûa cho taát caû loaïi xe maùy daàu Open M-Sat 8AM-7PM, Sun 9AM-4PM L/L Vuõ 714-891-1397.

702-89L-091805/187660

THAÉNG Xe van 7 choã 2005 Cell 714-553-2480 714-539-1726 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, nail, theû xanh, casino, ñi caùc nôi gaàn xa, ñuùng heïn, vui veû 24/24.

720-28L-112805/197279

702-84L-092705/188948

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe taän taâm, giaù reû. Maùy hoäp soá, alternator, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa quyù vò. 714-724-4533

TOAØN SERVICES - Cung caáp models, kits, taøi lieäu cho Hair, Nail, Facial. - Nhaän xoùa aùn, divorce ñôn giaûn, quoác tòch, theû xanh, small claims, housing and more. L/L: 714-719-2748

710-37L-102905/193591

702-36L-112805/197378 710-DL-112101/001076

720-28L-120605/198409

Atlantic Auto Repair Tel: 714-896-8746 Chuyeân caùc loaïi xe Ñöùc, Myõ, Nhaät. Thaät thaø, uy tín, khoâng veõ vôøi, giaù bình daân. On sale voû Good Years $99/ 1 caëp. Thaéng xe loaïi toát $75/ 1 caëp. Thay daàu $15. Taëng $20 cho towing 720-30L-121205/199138

NP Auto Body & Repair Timing Belt Brakes Tune-Up Shocks Strust. Chuùng toâi laøm giaù thaät reû vaø taän taâm. Lieân laïc A.Hoaøng 714-554-6715. 3300 W Westminster Ave, #B, Santa Ana, CA 92703

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

C.P.I CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 23 naêm KN haønh ngheà xaâysöûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-100L-111901/000611

PROFLOORING Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-95L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting c& Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714390-5924.

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L: A. Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-184L-031003/058389

740-90L-090402/036170

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-7425017, Loâi 714-448-9435

740-30L-110702/044057

DAT HANDYMAN Specialist in painting, roofing, plumbing granit, kitchen and bath remodel, flooring, windows and doors. Quality work. Please call for estimate. Dat 714-6232004/ 714-720-6845. 740-364L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit breakers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930 714-724-6766 (cell) 949-337-0954

740-14L-082304/133384

740-52L-101704/140607

740-28L-031803/059292

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong & ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, vinyl, tile, hardwood floor, add phoøng. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã & xi maêng, roofing. Kyõ löôõng & ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-5745, 714-720-4973

HANDY MAN - Chuyeân sôn & söûa ñieän gas nöôùc cho nhaø, tieäm. Nhaän loùt gaïch saøn goã. - Remode restroom, kitchen giaù reõ - Patio, landscaping ñieän thoaïi cable. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102504/141649

740-33L-042403/064236

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN PAINT & REMODELING VUØNG ARIZONA Chuyeân sôn söûa nhaø & cô sôû thöông maïi. Ñaëc bieät remodeling, add phoøng. Coù giaù thaáp cho investors. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714-719-2797.

740-31L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-14L-081003/079710

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-8503.

740-50L-081003/079762

740-14L-050605/167264

SANG CONSTRUCTION Chuyeân: Xaây haøng raøo, xaây töôøng, stucco, landscape. Loùt gaïch v.v... 714-713-2690, 230-9610 740-28L-053105/170870

740-7L-040903/062185

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

740-28L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöõa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

SÖÛA NHAØ, REMODELING Phoøng taém, Nhaø beáp, Patio, Door, Windowm wood floor, plumbing, stucco, painting, textile, decking, bathroom, kitchen, cement. Call Nick 714-785-7301. Lic 66476

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034.

ÑIEÄN - Chuyeân söûa maát ñieän oå caém, moïi trôû ngaïi veà ñieän. - Chuyeân veà Recessed light. - Laép raùp ñieän. Thôï coù trình ñoä caên baûn nhieàu naêm kinh nghieäm. Goïi 714-7202686.

740-30L-061702/026256

740-36D3456-042005/164766 740-30L-080404/130530

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. Cell: 714-717-6319, Home: 714-894-4723,

740-28L-052602/023175

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-28L-022003/000598

740-90L-022003/000590

VIEÄT HOME BUILDER. ª Chuyeân xaây nhaø, add phoøng, patio ª Plan, permit ª Maùi nhaø, xi maêng, landscape ª Phoøng taém, beáp, texture ª Gas, ñieän, nöôùc, phone ª Tham khaûo mieãn phí ª 15 naêm phuïc vuï. L/L Loâi 714-448-9435., Sôn 714742-5017

JIM ELECTRIC Company Chuyeân söûa ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi. Lighting specialist. Install Recessed light, spot light, giaù ñaëc bieät. Goïi Jim 714-8786720. Electrical Egineer. State License #820256

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

710-36L-120503/095891

740-DL-110805/194907

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co 7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714239-0037 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-636-1348, 714-537-2939

710-28L-072803/077738

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088, 714612-9034

CONSTRUCTION

740-31L-022003/000588

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, & heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel Hoaøng 714-3908808.

710-90L-120303/095460

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

RAO RAO VAË VAËTT

740-90L-061605/173656

740-30L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, tieäm Nails, thieát keá môùi heä thoáng ñieän, ñieän 3 phase, xin L/L Taâm 714-2605656 or 714-414-5785. Free Estimate.

740-30L-010505/150177

CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã, thay cöûa soå, patio, ñieän nöôùc v.v... L/L Nhaân: 260-5054, Khoaùi: 714-902-8664

740-14L-013105/153634

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân sôn söûa Nhaø, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, laøm Patio, add phoøng, remodel, phoøng taém, gas ñieän nöôùc. LL: 714-470-0641

740-90L-030605/158024

CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø coù Addition laäu. BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi Tuaán 714-623-4545

740-30L-031105/158863

CITI ARCHITECTURAL & ENGINEERING DESIGNS CHUYEÂN: Veõ plan xin permit for Commercial and residential ÑAËC BIEÄT: Room addition, remodeling, new custom house, nail & Restaurant, coâng vieäc baûo ñaûm nhanh choùng. Giaù phaûi chaêng. Goïi TUØNG 714-651-4125

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ, : Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. ADD PHOØNG, PATIO & FLOORING. Lieân laïc Michael 714-260-3058

740-14L-062505/175027

Chuyeâ n söû a nhaø cöû a , cô sôû thöông maïi, ngaên phoøng, theâm phoøng, göông, kieáng, maët baøn, cöûa soå, gaïch goã, boàn taém, caàu tieâu, free estimates. Goïi Thoâng 714-856-5710, 856-5712 740-32L-070505/176163

HOAØNG’S CONSTRUCTION - Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi nhaø. - X texture - Add phoøng - Patio - Thay cöûa soå - Loùt gaïch - Loùt saøn goã Xin L/L Hoaøng 714-675-1337

740-7L-071305/177516

<NHAÄN SÖÛA CHÖÕA> Nhaän laøm theâm phoøng taém, thay cöûa soå, nhaø beáp, patio, bình nöôùc noùng, sink, loùt gaïch, landscape, gas ñieän nöôùc. L/L Hoà 714-2446630, 714-966-9082 740-7L-071905/178333

ROOFING COMPANY. Lic#817092 Chuyeân söûa chöõa vaø thay theá môùi taát caû caùc loaïi roof, vieäc laøm baûo ñaûm, nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L 714-719-3022 740-36L-072505/179395

740-90L-032205/160408

740-90L-100603/087798

Chuyeân ñoå xi maêng, loùt gaïch goã sôn söûa nhaø trong nhaø laøm patio xaây töôøng, ñoå raùc. Giaù caû phaûi chaêng uy tín. Goïi Duõng cell: 4256432, 425-1203

740-90L-010804/099455

CONSTRUCTION - Nhaän sôn, aùp phoøng, patio. - Thay cöûa soå, ñoå xi maêng. - Loùt gaïch, saøn goã. - Laøm buoàng taém, nhaø beáp. - Plumbing, roofing. - Ñieän, gas, nöôùc. Lieân laïc Sang: 714-856-0820

740-30L-030704/107532

Andy Contraction State Lic. #854494 Laøm môùi phoøng taém, kitchen. Laøm môùi heä thoáng nöôùc copper, loùt gaïch, thay cöûa soå ra vaøo patio. Giaù phaûi chaêng. Andy 714679-7927, 554-9069

740-85L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-403-7463 English 351-1725 Vòeât 740-180L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-90L-032305/160525

MT INSPECTION Deputy Inspector Chuyeân nhaän inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential. LL: Michael 714-465-7761, 714890-3309

740-90L-041405/163761

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201

740-14L-041905/164437

Nhaän remodel nhaø beáp. Phoøng taém loùt gaïch, laøm saøn goã. Theâm phoøng laøm patio söûa ñieän oáng nöôùc oáng gas. Taän taâm kyõ löôõng. Xin L/L Huøng 714-200-4883

740-36L-041905/164566

740-7L-072605/179523

PAINTING & ADD PHOØNG Sôn nhaø vaø add phoøng, chuyeân sôn nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän add phoøng vaø ñoå xi maêng, nhieàu naêm kinh nghieäm. License 817092. Lieân laïc 714-719-3022 740-28L-082505/184051

Nhaän sôn remodel nhaø beáp, phoøng taém, loùt gaïch goã, thay cöûa moïi trôû ngaïi veà gas nöôùc, taän taâm, giaù caû phaûi chaêng. L/L Ñöùc 714-675-2920, Tam 714422-4923 740-28L-083005/184844

ROOFING & GARAGE. Chuyeân thay maùi nhaø vaø gaén cöûa garage, vieäc laøm caån thaän, giaù caû laáy coâng laøm lôøi, ñònh giaù mieãn phí (lo heát giaáy tôø City). L/L Sonny 562-394-6008 740-30L-091105/186519

Hoaø Construction chuyeân loùt goã vaø laøm caàu thang , thay tuû cabinet beáp thay maët ñaù granite môùi, thay boàn taém, loùt gaïch theâm phoøng, sôn söûa theâm patio vaø Plumbing. Xin goïi Hoaø 714-362-1294 740-90L-092505/188642

V.P CONSTRUCTION License # 849-4444 Commercial & Redential - Söôû i nhaø , Business, Theâ m phoøng, Upgrade Kitchen, Phoøng taém, Landcape, Laøm saøn, loùt gaïch, goã. Giaù haï, ñuùng heïn. Goïi Vuõ home: 714-894-2656, cell: 714-889-0494 740-90L-092805/189056

TOMMY CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, beáp, loùt gaïch, goã, sôn nhaø, apartment, söûa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm phoøng, laøm patio v.v.... L/L 24/24 714580-8288, 714-890-9265 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


THURSDAY, DECEMBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 770-168L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâm $400. Daïy facial $400. Daïy noái loâng mi $100. Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825. 770-32L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-588-9843, 714-5985134. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm.

770-95L-032805/161235

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $50 baûo ñaûm 100% keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm myõ phaåm. 951600-7917, 714-675-3950

770-90L-100205/189638

ª Uoáng traø Long Chaâu thöôøng xuyeân seõ giaûm maäp, ngöøa ung thö, ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò thôm ngon, traø pha laïi nhieàu laàn maø vaãn coøn thôm. ª Traø Ngaân Haïnh ngöøa baù beänh, giaûm chaát môõ trong maùu, ñieàu hoøa tim maïch, huyeát aùp, maïch maùu naõo. 714-531-3045, 714775-6500, 714-839-3661, 888999-3922,

770-14L-120105/197741

LONG-MASSAGE THERAPY: Certified. Giuùp quí oâng baø, anh chò heát meät moûi, ñau nhöùc. Vieäc laøm ñöùng ñaén, kinh nghieäm, taän taâm. L/L: 714-933-5665

770-14L-120205/198026

DÖÔÏC THAÛO Giuùp tan môõ, taåy ñoäc, haï cholesteron, döôõng da,... Hieäu quaû? Haõy ñeán haõng ñeå xem thöû nghieäm, chôû mieãn phí. L/L 714717-6319

770-30L-120305/198103

Myõ vieän Botox. Chuyeân phun xaâm vaø xaâm ñang maét, chaân maøy, moâi, nhuû hoa. Khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu ñeïp töï nhieân. Chæ coù $99. Eyelash extenssions $85. Facial huùt muïn $25, ñoát muïn ruoài, muïn coùc, muïn thòt, taøn nhang baèng Laser khoâng ñeå laïi theïo, trang ñieåm coâ daâu, laøm eo thon. Coù nhaän hoïc vieân. ÑC: 9550 Bolsa, trong khu Luïc Ñænh Kyù 2. ÑT: 714-417-7275 Linda kính môøi.

770-28L-120605/198422

Baùn sæ vaø leõ myõ phaåm cao caáp cuûa Nhaät: Kem choáng naéng, trò naùm, laøm saùng da vaø nhieàu myõ phaåm khaùc. Baûo ñaûm coù keát quaû. Whole sale ñaày ñuû duïng cuï noái mi, tatoo loaïi toát. L/ laïc 714244-6185, www.ceraclays.com

770-28L-120805/198731

THUOÁC GIA TRUYEÀN TRÒ BEÄNH ª Da ñaàu bò gaàu, ngöùa, toùc ruïng. ª Beänh phong ngöùa, dò öùng allergy do aên toâm cua, caù, boø v.v... Beänh chaøm Eszema ª Hoâi mieäng, vieâm lôïi, chaân raêng chaûy maùu, lung lay, khoûi nhoå ª Beänh hoâi naùch, moà hoâi naùch, naùch aùo vaøng. L/L OÂng Can 626-571-6518

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 780-29L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. ÑT: 714-247-9534

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 10 thaùng tôùi 6 tuoåi, coù license, phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû, goïi coâ Vaân & Traân 714-839-9389

780-28L-060505/171743

830-14L-120305/198100

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461

Kinh nghieäm yeâu treû chu ñaùo, nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi ñeán 6 tuoåi. Nhaø khang trang, coù coång an toaøn, goùc Ward/Mc.Fadden. 714775-0748 (H), 714-724-2105 (C)

780-28L-070305/176002

Giöõ treû, keøm homework. Tieáng Vieät, English, Piano. Ñaõ daïy hoïc nhieàu naêm. Raønh taâm lyù treû. Saùt tröôøng Excelsior sau löng Boø 7 Moùn AÙnh Hoàng. L/L Coâ Cuùc 714952-9708

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657

780-30L-092705/189042

THAÀY NHAÂN THIEÂN Xem: Baøi Tarot, Chæ tay, Chöõ kyù, Töôùng maïo, Ñòa lyù, Phong thuûy, Töû vi, Töù truï, Boùi dòch, Mai Hoa. Giaûi tröø thö eám, buøa yeâu, ñem ngöôøi veà, ñoøi nôï, con caùi, vôï choàng xaøo xaùo, nhieàu vaán ñeà khaù c . Xem khoâ n g ñuù n g laø m khoâng keát quaû khoâng nhaän thuø lao. Nhaän daïy caùc moân treân. 310-938-3565, 714-587-2469

780-28L-110205/194018

Haûi Trieàu: ñeä töû chieâm tinh gia Vuõ Huøng taïi V.N xem chæ tay, boùi baøi, ngaøy giôø khai tröông, cöôùi hoûi, huøn haïp, ñaùm tang, thöa kieän, ñòa lyù, phong thuûy. L/L laáy heïn: 714-277-9118

780-28L-110805/194762

THAÀY THIEÄN TUAÁN. Chuyeân boùi toaùn, xem phong thuûy, giuùp caùc cô sôû thöông maïi mua may baùn ñaét - Tình Yeâu - Thi Cöû - Giaûi tröø taø ma, chöõa beänh 714-8919619, cell 714-251-2661 780-62L-111105/195320

CHIEÂM TINH GIA LÓNH MAI. Buøa loã ban coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi tình boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: nails, restaurant, baùn tieäm, sang tieäm leï laøng, phong thuûy nhaø ôû. 714-890-7098, cell 714-902-7797

780-30L-120105/197778

Boùi baøi. Ñeán vôùi toâi khi Quyù vò bò maát nguû vì aùi tình, söï nghieäp, phaùp luaät v.v... Sau ñoù quyù vò seõ haøi loøng vì söï chính xaùc, huyeàn bí cuûa noù. L/L Vanna Nguyen 714-895-7032

780-7L-121205/199198

Coâ Baïch Mai coi boùi. Chuyeân coi boùi baøi, chæ tay, coi töôùng. Dòch laù soá töû vi vaø phong thuûy. Töø 9:00am - 7:00pm L/L phone: 714-422-4283 (C)

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-90L-062804/125204

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. Giuùp ñôõ P/H coù con em huùt saùch, boû hoïc ñi hoang. 714-593-9389

830-14L-112304/145393

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi nhaø roäng saïch seõ, nhaän Calworks, keøm Homework, ñöa röôùc. Call 714-531-7175. Bolsa/Bushard, 714-901-8856 Trask//Beach 714-785-5860 cell.

830-90L-011605/151588

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

THAÀY CAMPUCHIA Giaûi ñoaùn chính xaùc ñôøi ngöôøi veà tình duyeân + gia ñaïo + laøm aên + coâng danh qua boùi baøi, chæ tay + töôùng ÑAËC BIEÄT Duøng thaàn löïc cuûa Buøa Pheùp Campuchia giuùp cô sôû thöông maõi laøm aên muoán ñaét khaùch hay muoán baùn tieäm nhanh choùng. RIEÂNG veà tình yeâu traéc trôû seõ coät yeâu thöông trôû laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà haïnh phuùc suoát ñôøi. Raát kinh nghieäm. K/Q nhanh choùng. Phone 714-677-7555 (C) 714-894-6192 (H)

780-36L-053102/023976

830-60L-112905/197403

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555.

830-14L-022405/156545

Nhaø treû coù license kinh nghieäm. Yeâu treû heát loøng. Noùi English/ Vieät. Nhaø roäng, saïch. Phoøng chôi rieâ n g cho treû (Brookhurst Westminster). L/L coâ Phöông ÑT: 714-530-1990, cell: 714-7166527

830-90L-031605/159411

Giöõ treû coù license nhaø roäng saïch, phoøng chôi rieâng, raát an toaøn, thöông treû, aên uoáng ñaày ñuû, nhaän moïi löùa tuoåi, C/T Chính phuû, ñöôøng LOng Beach / 31 st. Bup 562-997-3925

830-14L-041905/164499

Nhaø rieâng (Euclid + Lampson) nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, chaêm soùc taän taâm, chu ñaùo, nhaø roäng saïch, thoaùng maùt. L/L: 714-2519902, 714-534-8745

780-35L-072202/030678

830-21L-120905/198838

Bolsa/ Bushard. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch, roäng raõi, kinh nghieäm, taän taâm, kyõ löôõng, yeâu thöông treû. Xin L/L Coâ Minh 714-933-5195 or 714-230-5847 830-5L-121005/198991

Nhaø gaàn tröôøng Lampson vaø Haster. Nhaän giöõ treû vaø ñoùn sau giôø tan hoïc. Goïi sau 7 giôø toái. L/ L Haø 714-260-5798 830-7L-121205/199111

Taän taâm kinh nghieäm, nhaän giöõ treû töø hai tuoåi trôû leân, ñieän thoaïi baø Dung. Nhaø Beach - Trask, ñieän thoaïi: 714-891-4309 830-7L-121405/199432

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, Nhaø roäng raõi saïch seõ, ñöa röôùc, keøm Homework. 714-708-3090 coâ Dung, Nhaø Mc Fadden vaø Harbor

780-90L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740,

780-28L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-467-8606 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø Magnolia/ Hazard nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôø leân, nhaø roäng thoaùng maùt, yeâu treû em, coù kinh nghieäm, nhaø ñaïo ñöùc. L/L Coâ Phöông 714-890-0125

830-28L-081705/182920

Hazard & Euclid coù license, nhaän giöõ treû chöông trình Calwork cho moïi löùa tuoåi, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Call Anh Chò Naêm 714-775-8586

830-36L-082505/184235

850-36L-111505/195834

830-4L-121405/199487

830-7L-121405/199490

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, ñöa röôùc vaø keøm homework, nhaø house roäng maùt, saân chôi, phoøng nguû rieâng, kinh nghieäm, taän taâm, 714-657-2564

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-14L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Nhaän söûa chöõa, chænh signal & laáy laïi caùc ñaøi ñaõ maát v.v... Baùn, raùp caùc loaïi Satellite, coi taát caû caùc ñaøi X.X.X. L/L 714-224-8663 850-90L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM CABLE - DIRECTTV DISHNETWORK 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-554-6300 or 714-7204443 SD 858-405-2377 ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng v.v... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $36.99mo. ª VIEWSAT - PANSAT COOLSAT - SAMSONIL ª Furniture - Tranh ñieän - Tranh daàu - Linh tinh v.v... Sale 50% ª DVD XXX VN môùi - Karaoke Haøi - Caûi Löông - Phoùng söï VN v.v... $1.99 - $3.99 www.karaokeretail.com 850-105L-061603/071619

850-90L-032105/160235

TOP SATELLITES. Laép raùp, söûa vaø ñieàu chænh F.T.A Satellite System. Xem ñöôïc 500 ñaøi Myõ vaø treân 100 ñaøi AÙ Chaâu goàm coù 2 ñaøi Vietnam. L/L: 714-537-2946, 714-468-6624 850-180L-052705/170519

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544 850-31L-070605/176326

DIGITAL CABLE TV $19.95/ thaùng 200 ñaøi VN 24/24, SBTN, DSL Internet, Free moät thaùng, khoâng hôïp ñoàng. LAÉP RAÙP MIEÃN PHÍ. Charter 714-399-8199 850-36L-072205/178942

850-30L-090903/084105

850-31L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

850-28L-111805/196216

COMPUTER/ LAPTOP SERVICES söûa computer laptop clean virus/ install windows network DSL wireless INTERNET, giaù reû, coâng vieäc baûo ñaûm, taän nhaø 714-2512461

850-30L-112205/196641

LAPTOP COMPUTER Mua, Baùn, Ñoåi, Söûa caùc loaïi Laptop môùi, cuõ. 714-554-8677 M-F 10AM-6PM. 2610 Westminster Ave. #C (goùc Westminster & Fairview)

850-30L-112605/197134

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057

850-14L-120105/197742

Doïn nhaø coù maáy boä loa T-R 400 watts caàn baùn gaáp xin lieân laïc Minh home: 714-531-7473, cell: 714-705-3796

850-28L-120105/197821

850-91L-083005/184789

SIMMON BEAUTYREST. Neäm cöùng, môùi coøn trong bao. Soá löôïng giôùi haïn. Baùn vôùi giaù ñaëc bieät. King size: $450. Queen size: $350. Twin size: $250. Xin lieân laïc Joe: 714-206-8338 850-28L-090205/185265

Baùn só DVD phim ngöôøi lôùn XXX Myõ, Meã, AÙ Chaâu, $2.50 cuoán, khi mua töø 100 cuoán trôû leân, phim original brand new, baùn só DVD/ CD cases ñuû loaïi. L/L 714839-2582 850-90L-101005/190718

VN-PROSATELLITE 7167 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. 714903-8131, 714-619-1007. Baùn só vaø leõ caùc loaïi receiver (coolsat, pansat, Ultrasat, Viewsat...) vaø caùc thieát bò veà satellite (1 ñóa 4 höôùng hoaëc Motor coi heát höôùng satellite) Nhaän söûa receiver bò hö 850-28L-102905/193571

HUALATRONICS 10278 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-636-7798 ª Samsung 21" Flat TV. Retail $250; sale $129.99 ª Samsung 30" Widescreen, HDTV built-in, coù TV guide. Retail $1100; sale $599.99 ª Akai 42" Plasma TV, only $1295.99 ª Samsung 46" DLP HDTV builtin, 2 PIP. Retail $2400; sale $1499.99 ª Samsung 50" DLP HDTV builtin. Retail $2700; sale $1795.99 ª Sony 50" LCD projection HDTV-Ready. Retail $2800; sale $1869.99 ª Akai 50" plasma HDTV monitor, DVI-input speaker, stand. Retail $4800; sale $2599.99 ª Vizio 42" plasma, HDTV-ready, PIP, HDMI, DVI, PC inputs... Retail $3000; sale $1499.99 ª Karaoke Mixer. Reatail $250; sale $99.99 ª Karaoke wireless 2-Mic. Retail $260, sale $89.99 ª Hi-end speakers for Karaoke, movie, music, 400 watts power. Retail $1999.99/ea, sale $145.99/ea. ª Power Subwoofer 120 watts. Retail $220; sale $99.99 ª Name Brand receiver, Dolby digital, DTS. Retail $280; sale $129.99 ª Samsung HDTV power Antenna. Retail $70; sale $39.99 ª Sanyo HiFi VCR only $39.99 ª Cyberhome DVD, ña heä, play DVD-R/+R/RW VCD, MP3, CDR/RW. Only $29.99 ª DVD-Recorders. Retail $140; sale $79.99 Ñaëc Bieät nhaän repair Plasma, LCD, DLP-TV 850-28L-110305/194171

BONSAI CAÂY CAÛNH, caàn baùn heát caùc chaäu caây bonsai lôùn nhoû ñang chöng baøy ôû saân sau. Coù nhaän thay ñaát, sang chaäu vaø caét tæa, uoán naén caây bonsai. L/L Khaùn 714-609-2983 850-14L-111105/195394

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn vaø cho thueâ Desktops. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3500+ AMD Athlon 64, $600 714-362-1032.

850-3L-121205/199196

LAPTOP ª Toshiba Tecra 8100 Intel, PIII 700/128MB, 20GB, DVD-Ram w/ program installed internet ready for $325 ª Toshiba Intel PIII 600, 64MB, 20GB, DVD-Rom, modem wireless w program installed. Very thins small for $349 Contact: 714-924-0061

SATELLITE Coolsat 5000 Platinum Viewsat 2000 Platinum. Baùn, raùp laùp hôn 600 channel in America vaø hôn 100 ôû Chaâu AÙ, Hong Kong, Thai Lan, Viet Nam, Trung Quoác v.v.... Söûa chöõa caùc loaïi Fortec, Pansat, Digiwave, Megasat. Nhaän chænh signal laáy theâm ñaøi. L/L 626890-5142

850-90L-120105/197850

PUBLIC WHOLESALE. Baùn daøn Karaoke Brand name BMB. °CAVS HDT-201 sale $350 + 10,000 baøi nhaïc Vieät + English ° Brand name wireless Mic : $99 ° DVD XXX: $1.99 Nhaän gôûi ñi khaép tieåu bang. Call 562-246-6900

850-28L-120505/198232

Caàn baùn moät soá quaàn Jeans hieäu True Religion, Citizen, Joe’s, nhieàu size cuûa nam vaø nöõ. L/L Minh 714-260-4110

850-14L-120605/198349

D.V.D for auto repair smog station, 82-2005. Raát nhieàu loaïi khaùc nhau. Nhaät, Ñöùc Domestic. $295 up. Xin L/L David 310877-2771, 714-613-3766

850-14L-120605/198369

Baùn; Program; Raùp satellite cho xem nhieàu phim p.p.v sport, XXX. Vietnam, khoâng traû haøng thaùng. L/L 714-205-0014 nhaén tin. 850-7L-120805/198697

Moving Sale caàn baùn 1 tuû laïnh Stainless Steal vaø 1 maùy may 1 kim hieäu Juki vaø maùy overlock hieäu EX coøn môùi. Lieân laïc Ñöùc 714-719-9874 850-14L-120805/198702

Caàn baùn 1 maùy caét thòt töï ñoäng 1 maùy laøm ñaù 300 pound 1 ngaøy vaø 2 caùi loø naáu phôû. L/L: 909802-6974 cell, 909-865-5988 home 850-7L-120805/198713

Baùn 2 maùy coverstick töï ñoäng Suzukie môùi 1 töï ñoäng 1 kim Sukie, 2 overlock, 2 tuû laïnh môùi mua Kenmore. Phöông 562-4893669 850-7L-120805/198714

T & T MUSIC Chuyeân baùn caùc loaïi phim boä vaø leû Hoàng Koâng, Ñaøi Loan, Haøn Quoác vôùi giaù raát reû vaø raát roõ. Xin lieân laïc 714-889-4045, 9242627 850-7L-120905/198913

Baùn ba choù Chihuahua 8 tuaàn tuoåi, maàu vaøng ñoám traéng vaø maàu traéng ñoám ñen, raát ñeïp vaø khoân. L/L: 714-418-9638, 714653-5481 850-7L-120905/198916

Caàn baùn baøn aên 8 gheá, tuû ly ñeàu baèng goã, toát, daøn maùy, loa, tranh aûnh töôïng Trung Quoác. L/L: 714757-2235

850-7L-120905/198935

Phim. Deïp tieäm caàn baùn laïi phim thaät reû, HK, VN, Myõ ñuû loaïi, nhieàu phim goác. L/L 714-3903979 850-7L-121205/199154

Dö duøng baùn 2 gheá SPA Pedicure coù 2 remote control. Baùn reû. L/laïc 310-437-3877 850-7L-121205/199173

Sale ñoà ñaïc trong nhaø TV, DVD, maùy Sony baøn gheá, giöôøng tuû ... Xe VOLVO 1990, maùy caét thòt, ñoà nhaø haøng. L/L 714-971-7908 (H) & 595-5091 (cell), Lic. #3AWG463 850-3L-121205/199181

Michelin Brandnew 235/65/17 Acura MDX $350. Dunlop 100% Brandnew 215/70/16 for RAV-4 $250. Dunlop brand new 100% 265/65/17 for Tundra. Sequoia $350, with Oem Rims $350 more. 714-651-7206

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 900-14L-111505/195722

900-31L-092805/189107

Giöôøng Italy king size 7 moùn maøu kem khoâng coù neäm mua $2900 baùn $800 môùi mua 1 naêm trôû leân, loa Bose $900. Moving baùn gaáp. 675-2922

GOOD MASSAGE 22 tuoåi, kinh nghieäm, vui veû vaø côûi môû. Xin goïi Sally 714-5301963

MAI Sau giôø laøm vieäc meät moûi laøm thoa boùp cho khoûe, Mai raát vui veû. Xin L/L Mai 714-808-2383

900-90L-111502/045080

CHUÙ YÙ! Caùc anh meät moûi caàn ñaám boùp vui veû. Em coù thuoác boài boå sinh lyù do Myõ cheá taïo thaät toát. Goïi Em Dung 714-295-2995

900-36L-100405/190002

850-40L-121205/199207

850-14L-121305/199219

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, Nhaø roäng raõi saïch seõ , Goïi 714-6366061, cell: 369-0907 coâ Vaân, Nhaø goùc Euclid vaø Hazard Nhaø roäng thoaùng maùt, ít ngöôøi. Nhaän giöõ baby moïi löùa tuoåi. Perfect take care. Goïi coâ Taâm 714839-7656

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn baùn 1 baøn Bida Phaùp 3 traùi side lôùn caàn goïi 714-933-8392

830-7L-121405/199435

COÂ THAÛO GIÖÕ TREÛ coù license, goù c Euclid + Westminster + Brookhurst. Nhaø roäng coù saân chôi. Nhaän Calwork, moät tuoåi trôû leân. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Coâ Thaûo 714-539-8421

830-7L-072505/179276

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-36L-061404/122985

830-7L-120805/198754

830-28L-050505/167117

NGUÕ HAØNH SÔN ÑÒA LYÙ Phong thuûy! Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù phoái hôïp töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714260-1276.

RAO RAO VAË VAËTT

PROFESSIONAL GRANITE COUNTERTOP Giaù Wholesale Chuyeân laép raùp, design, granite-marble, limeston cho kitchen, restaurant, office vaø bathroom, 1 cô sôû Vietnam ôû vuøng Orange County coù ñuû maùy töï ñoäng CNC machine hieän ñaïi, caét maøi ñuû loaïi granite, marble, limeston theo yù thích cuûa khaùch haøng. * Warehouse roäng treân 100,000 square feet coù ñuû loaïi granite marble, limeston vaø coù hôn 100 maàu saéc khaùc nhau ñeå quí khaùch tuøy yù löïa choïn. Baûo ñaûm ñeïp saéc saûo, nhanh, ñuùng heïn. Beat any price. Giaù reû nhaát vuøng. * Tham khaûo, ñònh giaù mieãn phí * Coù giaù ñaëc bieät cho constructors Conerstone Granite Company 1191 Knolwood, cir Anaheim, CA 92801 Bus: 714-995-8647 Cell: 714-251-1223 Fax: 714-995-8479

850-3L-121305/199257

Baùn sofa loveseat baøn aên 6 gheá highchair ñeøn giaù reû. Loan: 2514438

850-7L-121305/199260

Baùn ñoàng hoà Omega coù 12 hoät xoaøn raát ñeïp, maøu silver cuûa Nhaät Baûn reû $250. 714-657-4948

850-5L-121305/199263

Baùn hoà caù 150 gallons. Build-in filter + caù + accessory $850. L/ L: 714-260-2420

850-14L-121305/199275

COMPUTER * Pentium 4 - 3.0GHZ, DVDRW + 17" monitor $550 * HP Pentium 4 - 1.6GHZ + 17" monitor $350 * Dell laptop 800 MHz, DVD $320 * Maùy môùi warranty 6 month. Free game, nhaïc MP3, MP4. * Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng: 657-4805

850-3L-121305/199290

Baùn 1 caây thieân tueá (42 years old) (sago palm), cao 7 foot 1/2 trong chaäu 4 caây cao 4 foot (bonsai sago palm) trong chaäu. Toyota long bed truck rack $95. ÑT: 714-717-3528

850-3L-121305/199291

Baùn 1 maùy laøm ñaù cuïc hieäu IceO-Matic Model ICM 0320 laøm 350 pound ñaù/ngaøy, coøn catalog nhö môùi $750. 2 tuû ñöïng Coke Pepsi cao 76 inches roäng 30 inches, 1 cöûa hieäu True. 714-717-3528

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone: 714839-1522

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409

900-96L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-16L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Taëng lòch Tam Toâng Mieáu. 900-180L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-90L-052104/119322

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009.

900-90L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giuùp giaûm ñau 2 baû vai, bôùt moûi meät, nôi yeân tónh, nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

850-5L-121305/199334

Baùn 1 baøn bida 3 banh coøn môùi $400. Lieân laïc coâ Thanh 714595-2380

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

900-14L-042705/165710

Sau giôø laøm vieäc meät moõi, caàn massage xin goïi Traâm 714-9025780

900-3L-053005/173313

Massage Xin L.L Demi 714-2309811

900-36L-061705/173897

900-7L-121005/199003

Tìm ba laø Traàn Vieät Baéc, hieän giôø ñang ôû ñaâu. Xin lieân laïc veà con laø Traàn Thò Kieàu Haïnh soá phone 623-824-8632 900-8L-121005/199026

900-28L-121205/199099

Full body Massage. Very hot, young and beautiful therapist. L/ L: 714-569-9270 900-14L-121205/199126

BEST RELAX Haõy taän höôûng caûm giaùc saûng khoaùi eâm dòu vaø khoaûnh khaéc thö giaûn ñích thöïc sau 1H massage baèng ñaù noùng vaø aán huyeät cuøng Jimmy 714-260-8447 (cho nam vaø nöõ) 900-7L-121205/199130

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage, xin goïi Mai: 714-6538043, 714-537-0387 900-7L-121205/199166

900-7L-121405/199489

850-3L-121405/199413

850-4L-121405/199422

900-28L-112905/197543

Khu Rosemead hoaøn caûnh ñeïp, nôi nghæ ngôi thoaûi maùi vaø massage, caàn ngöôøi giuùp vieäc Ñ.T Coâ Linda 626-458-0168

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9L/ ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN

Chihuahua raët gioáng, khoân lanh, 8 tuaàn, 2 ñöïc, 1 caùi. Maøu naâu, vaø n g, ñoá m , traé n g. Ñeï p deã thöông. Giaù $300/1 con. Vui loøng lieân laïc Van: 562-425-7141

Huge Garage Sale. Antiques, silver, picture, plants, tools, spokting. Goods. Books. Mirror, clothes. Shose. Jewlry. Much more. Sat & Sun 8:00am to 3:00pm. 1386 Galary Dr. Newport Beach (near Santiago and Irvine)

900-15L-112605/197126

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn trong moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù. HT

900-30L-022405/156729

850-7L-121305/199346

Baùn nguyeân boä baøn aên lôùn Italy môùi chæ ñeå tröng nay ai caàn duøng baùn laïi nöûa giaù $1500. Giöôøng baby + maùy may thöôøng. 265-0548, 552-1684

900-30L-112405/196937

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789

MAI VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, MAI VY raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

900-90L-040405/162215

850-7L-121305/199311

900-28L-112205/196633

Caàn tìm nôi relax yeân tònh vui veû caùc anh phaûi ñeán ViVi, 5PM-2AM seõ ñöôïc nhö yù 714-260-7673

900-31L-011205/151053

850-5L-121305/199309

Caàn baùn 4 nieàng nhoâm baùnh xe hieäu Hamann PG2, daønh rieâng cho xe BMW E39, môùi nguyeân giaù $3200. Coù theå thöông löôïng. L/L Khuyeân: 626-228-7169

900-14L-111905/196425

Grand Opening. Caùch anh meät moûi, caàn massage goïi caùc em. New owner, new girls. 714-7784194

900-16L-110504/143118

Baùn choù con gioáng chihuahua 1 vaøng, 2 naâu, 4 maét. Baùn reû $200/ con. Chuù Saùu: 714-417-6092, 714-835-6092 Baùn 1 con choù Minitoys maltypoos loâng xuø traéng raát ñeïp. Raát khoân lanh deã thöông. 8 tuaàn tuoåi. L/L: 626-285-5143, cell: 626-202-8339

900-14L-111905/196424

Grand Opening. Caùc anh meät moûi, caàn caùc coâ treû ñeïp, ñoâi tay nhuaàn nhuyeãn, seõ laøm cho caùc anh khoûe laïi ngay. 714-901-9101

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781

Quí vò laøm vieäc nhieàu, ñau ñaàu, ñau löng, nhöùc moûi, caàn baám huyeät, caïo gioù, giaùc hôi, relax, thuoác tan môõ buïng, bong gaân heát ñau. Xin goïi 714-360-9346

850-7L-121305/199302

900-28L-102705/193312

TRAØ MI Massage Therapy chuyeân nghieäp, giaûm bôùt stress vaø ñau nhöùc cuûa quyù vò. Vieäc laøm ñöùng ñaén, taän taâm, vui veû. Lieân laïc 714-899-3853

900-30L-071505/177838

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090

Trong 5 naêm, toâi bò ngöôøi quen eám. Cuoäc ñôøi laän ñaän, gia ñình lao ñao. May maén gaëp chuù An, Hoäi Ñaïo oâng Traàn, cöùu giuùp maø khoâng nhaän thuø lao, tai qua naïn khoûi, gia ñình bình yeân, thaønh thaät bieát ôn chuù An. Mong ôn treân phuø hoä cho chuù vaø Hoäi. Coâ Tö Santana!. Xin giôùi thieäu Chuù An. 626-575-7904

850-7L-121405/199423

- Baùn computer Pentium 3 Window XP + monitor, keyboard, mouse $95 - Laptop Compaq 400MHz CD Room $160 coù DVD/CRR $240 - Laptop Toshiba P3 700MHz DVD/CDRW $360. Goïi Thaønh 714-414-7676, 5341654

850-3L-121405/199453

Moving baùn 1 boä computer CD/ DVD Copy 17" View Sonic LCD + baøn office gheá (khoâng baùn leû) 1 sofa bed coøn môùi $120, taát caû coøn môùi toát. 714-892-5624

850-4L-121405/199459

Moving Sale tuû laïnh Microwave, giöôøng tuû, maùy giaët, hoà caù, loø nöôùng vaø taát caû ñoà gia duïng. L/ L Höông 714-373-4961

NGÖÔØI VIEÄT

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

nguoi-viet.com


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7313 - 15 thaùng 12, 2005 (15 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 15, 2005

.3”

DAT


LIVING Thursday, December 15, 200 5

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 — USA Online: www.nguoi-viet.com TRUCK STOP : Volunteers and two Red Cross vans come in on weekends to help distribute food and supplies to the needy. Photos courtesy of NAVASA.

Helping hands

Nearly four months after Hurricane Katrina’s devastation, Vietnamese American groups continue to reach out to those rebuilding. B Y JAMI FARKAS he holidays. They conjure up visions of a Norman Rockwell painting. Home. Sitting hearthside with family. For some, victims of Hurricane Katrina — who could number as many as 50,000 Vietnamese Americans — the merriment won’t be the same. The roof over their head is gone. Cousins, brothers and fathers have scattered. Jobs have vanished. But several Vietnamese American groups have remembered that it truly is better to give than to receive. From

California’s Bay Area to the nation’s capital, volunteers coastto-coast have spent the time since the devastating Aug. 29 disaster working to help the refugees, hoping to make sure that by next Christmas, they will have new livelihoods, new places to raise their children and secure futures. “For victims that are not going to go back, we encourage our member organizations and communities to help them and welcome them to resettle,” said Huy Buøi, executive director of the National Alliance of Vietnamese American Service Agencies, or NAVASA. “For the people who are committed to going back and rebuilding, the operation is a long-

term project.” It’s a project that this immigrant community has embraced. There’s NAVASA, a 35-member organization, which has made site visits and just last week, finished training fellows to work one-on-one with victims. There’s the Viet Bay Area Katrina Relief Fund, which has raised funds and sent teams to the Gulf Coast on two trips to help with culturally and linguistically sensitive services and resources. And there’s Boat People SOS, which immediately after the

See GIVING on page 2


Page 2

LIVING NGUOI VIET 2

Thursday, December 15, 2005

Indulge in the season — and stay safe, officials say BY JOSIE CABIGLIO It’s busy, busy, as we rush around crossing off our Christmas lists, but in the spirit of festivities, officials are reminding the public that safety still comes first. And that awareness can go a long way in avoiding tragedy including injuries and even deaths that are related to the holidays or which become more prevalent at this time of year. With the exception of fir tree fires — which account for nearly 2,600 injuries and more than $930 million in damages, according to the United States Fire Administration =— the dangers that loom close require that you pay more attention to your surroundings, said Rich Pena, a sheriff’s deputy in Los Angeles County. He advised people who showcase live trees in their homes to make sure they are well-watered. “Don’t use real candles or lights that are not made for indoor use because these can get real hot. A dry tree can catch on fire and it can go up in 30 seconds,” he added. When you go away from your home, navigating your way between Santa and his elves and carolers at the mall, keep your eyes on your youngsters, he urged. Have other adults on hand to help you. You can keep your eyes on your purchases, too, but if thieves do strike, he said, don’t try to hang onto your packages, because “if you struggle you can get hurt.” Another threat that increases at the holidays is identity theft, which can be prevented. While e-mails requesting personal identification information, known as “phishing”, appear legitimate, remember that banks, government agecies and other institutions do not ask for personal information in online messages. Penal also worries about road fatalities. In 2004, from Thanksgiving through New Year’s Day, for example, 1,210 people across the United States were killed in alcohol-related highway crashes, according to the National Highway Traffic Safety Administration. ”There are more parties and social events where alcohol is served and there are more people are on the road who have been drinking,” he said. “There is a definite spike” in those numbers this time of year, so once more it is crucial that you remain aware of your surroundings. Holiday Safety Tips 2005 ° Let’s be jolly, but let’s also keep in mind these suggestions that may make the difference between a Merry Christmas and a tragic one. Trees ° If you still plan to buy a live tree, check for freshness. A fresh tree is green, needles are hard to pull from branches and when bent between your fingers, needles do not break. The trunk butt of a fresh tree is sticky with resin, and when tapped on the ground, the tree should not lose many needles. ° Cut a few inches off the trunk of your tree to expose the fresh wood. This allows for better water absorption and will GIVING Continued from page 1 catastrophe, opened satellite offices to aid those affected with applying for assistance. Other groups nationwide have raised hundreds of thousands of dollars and sent volunteers. And there is no sign of the assistance slowing with the new year. In fact, NAVASA is picking up steam with an ambitious goal to empower the displaced families to infuse energy into their lives and communities. It’s called Operation Community Building Project. Similar to the Peace Corps, it calls on young Vietnamese Americans to take part in its National Daán Thaân (“Be the Change”) Corps to assist with recovery. Buøi said that last week, leaders trained 10 Daán Thaân fellows who are now in the hurricane and evacuation zones, where they will work with adults on transitional housing, as well as strategize to rebuild their businesses, houses and community support systems. Most of the families forced from their homes that the NAVASA volunteers have discovered want to stay in the area, he said. It is part of the Vietnamese American nature to understand displacement, what with generations forced out of the country by war, Buøi said. “Most of them have been through the Vieät Nam War, and I think somehow, personally, I think they have been vacci-

help to keep your tree from drying out and becoming a fire hazard. ° Be sure to keep the stand filled with water because heated rooms can dry live trees out rapidly. Lights ° Never use electric lights on a metallic tree. The tree can become charged with electricity from faulty lights, and a person touching a branch could be electrocuted. ° Plug all outdoor electric decorations into circuits with ground fault circuit interrupters to avoid potential shocks. ° Turn off all lights when you go to bed or leave the house. The lights could short out and start a fire. Decorations ° Use only non-combustible or flame-resistant materials to trim a tree. Choose tinsel or artificial icicles of plastic or nonleaded metals. ° Never use lighted candles on a tree or near other evergreens. Always use non-flammable holders, and place candles where they will not be knocked down. ° Keep trimmings with small removable parts out of the reach of children to avoid the child swallowing or inhaling small pieces and avoid trimmings that resemble candy or food that may tempt a young child to eat them. ° Wear gloves to avoid eye and skin irritation while decorating with spun glass “angel hair.” Follow container directions carefully to avoid lung irritation while decorating with artificial snow sprays. ° Remove all wrapping papers, bags, paper, ribbons and bows from tree and fireplace areas after gifts are opened.

These items can pose suffocation and choking hazards to a small child or can cause a fire if near flame. Toy safetyty ° Select toys to suit the age, abilities, skills and interest level of the intended child. Toys too advanced may pose safety hazards for younger children. ° Before buying a toy or allowing your child to play with a toy that he has received as a gift, read the instructions carefully. ° To prevent both burns and electrical shocks, don’t give young children (under age 10) a toy that must be plugged into an electrical outlet. Instead, buy toys that are batteryoperated. ° Children under age 3 can choke on small parts contained in toys or games. Government regulations specify that toys for children under age 3 cannot have parts less than 1 1/4 inches in diameter and 2 1/4 inches long. ° Children under age 8 can choke or suffocate on uninflated or broken balloons. Remove strings and ribbons from toys before giving them to young children. ° Watch for pull toys with strings that are more than 12 inches in length. They could be a strangulation hazard for babies. Food safety ° Always keep raw foods and cooked foods separate, and use separate utensils when preparing them. ° Always thaw meat in the refrigerator, never on the countertop. ° Foods that require refrigeration should never be left at room temperature for more than two hours. Happy visiting ° Clean up immediately after a holiday party. A toddler could rise early and choke on leftover food or come in contact with alcohol or tobacco. ° Remember that the homes you visit may not be childproofed. Keep an eye out for danger spots. ° Keep a laminated list with all of the important phone numbers you or a baby-sitter are likely to need in case of an emergency. Include the police and fire department, your pediatrician and the national Poison Help Line, (800) 222-1222. Fireplaces ° Before lighting any fire, remove all greens, boughs, papers, and other decorations from fireplace area. Check to see that the flue is open. ° Use care with “fire salts,” which produce colored flames when thrown on wood fires. They contain heavy metals that can cause intense gastrointestinal irritation and vomiting if eaten. Keep them away from children. ° Do not burn wrapping papers in the fireplace. A flash fire may result as wrappings ignite suddenly and burn intensely. Source: American Academy of Pediatrics

nated,” he said. “They have the coping skills to deal with these kinds” of problems.” And they apparently have passed on what they learned to the younger generations who want to help. In early October, Uyeân Leâ, a senior from University of California, Berkeley, traveled with her peers to work with the families in the impacted areas. What she saw had her hooked, and she signed up to be a Daán Thaân fellow. “We share the same goal that the Vietnamese community should have equal access to resources for recovery and rebuilding, and that poor minority communities need to work collaboratively to rebuild a more inclusive and equitable place to live,” she said. Buøi said NAVASA is helping the Katrina victims to the best of its resources. “We do what we can... There are so many needs in the Gulf region.” And he knows that New Orleans and the rest of the region can flourish again — with support and constant pushing from supporters. In a visit earlier this month, he was pleased to see parts of the famed tourist mecca reopened. “The city is back,” he said. “The people want to come back, but they need CLEANING, CLEARING AND COOKING: Women help with a lot of help. The leadership from the federal, state and city the daily work at Temple Vaïn Haïnh in New Orleans. levels is going to be very critical.”


Thursday, December 15, 2005

STAFF EDITOR Anh B. Do NEWS EDITOR Jami Farkas NEWS ASSISTANT Minh-An La-Pham WRITERS Josie Cabiglio Andrew Lam Denise Nguyen Nguyen-Khoa Thai Anh Audrey Pham Vann Phan Tim Sullivan Ruth Talovich Pauline Vu DESIGNERS Chinh Nguyen Danchi Nguyen Nguyen Thi Hop PHOTOGRAPHERS Kiet Huynh Benjamin Vu WEBSITE TEAM Phuong Nguyen CONTACT US To ask about advertising, submissions and subscriptions, please get in touch with us in the following ways: NGUOI VIET 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683 Phone: (714) 892-9414 Fax: (714) 894-1381 E-mail: nv2@nguoi-viet.com

Letter from the editor This month, we opened the local paper, and for two days in a row the front page carried a story of a star student, a Vietnamese American. Wow, I thought, he sure is making waves. I had three other interviews, so I immediately called news editor Jami Farkas to ask her to approach this fellow. Please take a moment to read what she and he says below. As the mother of a high school sophomore, I am privileged to get to know some of his friends, phenomenal teenagers in all. The all-state athlete. The Eagle Scout candidate. The accomplished cellist. The youth who gives tirelessly of himself, connecting with handicapped children. My work as a reporter gives me even more opportunities to meet the highest

NGUOI VIET DAILY NEWS www.nguoi-viet.com FOUNDER Do Ngoc Yen EDITOR Do Viet Anh

caliber of young people, those who will become the nation’s leaders in the sciences, arts, politics and more. A few weeks ago, I had the pleasure of telling NguoiViet 2 readers about Andrew Voõ, currently on the big screen in the movie “Yours, Mine & Ours,” as well as Xuaân-Trang Hoà, a Nebraska student recently named a Rhodes Scholar. The two of them overwhelmed me, Andrew with his childhood effervescence, Trang with her genuine enthusiasm for working to change the world. Just when I didn’t think it was possible to be enraptured by yet another young adult, Huy Nguyeãn came into my life. Huy, a senior at acclaimed Troy High School in Fullerton, Calif., and partner Gerald Tiu placed third nationally in the Siemens

Westinghouse Competition for Math, Science and Technology. The pair won $40,000 in scholarship money to share. More than 1,700 students nationwide applied. The title of their winning project: Theoretical Mechanisms and Kinetics of the Abstraction Reactions of Fluorinated Acetones by Chlorine Radical. (Let me interject something right here. I will tell anyone who will listen that high school is much harder now than when I went to school. I’m a college graduate but can no longer help my son with most of his homework. I also have no clue about the meaning of this work.) So I asked Huy to tell me about it. OK, to explain it to me in plain English, if possible. “Basically,” he said, “we investigated the degradation reactions of possible by products of hydrofluorocarbons (HFCs), which are replacements for chlorofluorocarbons (CFCs), since CFCs have been shown to destroy the ozone layer. We used computational chemistry to simulate different fluorinated acetones, which are potential byproducts of HFCs. By studying all the

possible combinations of fluorinated acetones, we were able to determine what characteristics of the compound could lead to a faster or a slower degradation rate. This is important because since HFCs have been shown to be global warming agents, compounds that react slower will accumulate in the atmosphere and help lead to global warming. Also, some fluorinated acetones have even been shown to inhibit the Krebs cycle in cells (a crucial process in our metabolism) and contaminate human tissue. Our study lays the groundwork for understanding such potential problems.” Well, that makes perfect sense to me, I think. Huy said winning the award hasn’t completely sunken in yet. While he says he’s back to the daily grind again — catching up on classes and lessons — the accomplishment amazes him. “When I reflect on the experience, it’s still fascinating to think that we were able to place that high, since we never even expected to make it to the regional competition at UC Berkeley, much less the national competition in New

York,” he said. Huy, who lives in Yorba Linda, Calif., said he hasn’t decided on a career but is leaning toward becoming a researcher or a neurosurgeon. He hasn’t picked a university. He has advice for others who think they have no shot at attaining a goal: Give it the old college try. “For those who are afraid of the competition, all I have to say is that it doesn’t hurt to try and the worst you can do is end up not making it, which is a certainty if you don’t try in the first place,” he said. “It happened to us, so it can happen to you. Keep working and the right combination of talent and luck might lead you to success. The rewards are not only the monetary amounts but the opportunity to meet some of the brightest minds in the country — from world-renowned professors to awesome peers who share your interests, some of whom could become great friends.” I am grateful to count these super achievers as among my new friends. May you find a young person who inspires you, too.

NEWS IN BRIEF

Compiled by Vann Phan from Nguoi Viet Daily News, Reuters and staff reports

Copyright by Nguoi Viet Daily News. Nguoi Viet 2 is the premier English-language publication of Nguoi Viet Daily News, the oldest and largest Vietnameselanguage newspaper in the United States. Our section appears every Thursday, targeting the young, multi-cultural generation of Vietnamese-Americans. We share a content partnership with The Orange County Register newspaper in Santa Ana, CA, at www.ocregister.com. We welcome your feedback. ___________

Page 3

NGUOI VIET 2

Vatican sees progress in Vieät Nam Wells Fargo top lender to small businesses VATICAN CITY — A top Vatican official said he believes that establishing new dioceses in Vieät Nam should not be a problem. Cardinal Crescenzio Sepe, prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, made that assessment in the wake of recent conversations he had with Vietnamese authori-

ties. On Nov. 22, the Vatican established the Diocese of Baø Ròa in Vieät Nam, with territory taken from the Diocese of Xuaân Loä c . Its creation was announced two days earlier by the Vietnamese government “because of the very great number of Catholics” at the request of the Vatican and the Viet-

namese bishops’ conference, the Asia News agency reported at the time. The celebration of the new diocese and its first bishop, as well as the priestly ordination of 57 deacons in the Haø Noäi cathedral were highlights of Cardinal Sepe’s recent pastoral visit to Vieät Nam.

Bird flu spread may harm Vieät Nam’s economy ÑOÀNG NAI — Vieät Nam’s bird-flu outbreaks threaten to drop farmers back into the poverty they escaped only recently and the government needs to find ways to help them, a United Nations official said. Vieät Nam and the U.N. had set up a joint program, the world’s first, to coordinate the human health and animal health sectors to fight the disease, said Jordan Ryan, the U.N. development program

chief in Vieät Nam. “Many farmers are now above the poverty line but natural disasters and avian influenza can drop them back to below,” he said. People in the country, where the latest of 42 deaths occurred in October, are tending to avoid poultry products, threatening thousands of poultry farmers with bankruptcy. Last week, Agriculture Minister Cao Ñöùc Phaùt joined a

chicken feast in the southern province of Ñoàng Nai, an event that received wide publicity on state-run media. “Concrete action is needed to help farmers sell poultry and limit growers’ losses,” he was quoted as saying in a report of the government’s bird flu Web site. Cao said his ministry would promote poultry consumption and organize production lines to ensure bird-flu-free products.

For the third year in a row, Wells Fargo has led the category of lending to small businesses, extending more than 540,000 loans totaling $13.6 billion nationwide 15 percent of the industry total. The company was the top lender to small businesses in low and moderate income neighborhoods (loans under $100,000), with more than 114,000 loans totaling more than $3 billion dollars (16 percent of the industry total), according to the 2004 Community Reinvestment Act data. Additionally, Wells Fargo was the top lender to businesses with less than $1 million in annual revenue. CRA statistics provide the industry’s most comprehensive set of small business lending figures. “As uncertainties continue, small businesses are clearly anchoring us through economic ups and downs,” said Wells Fargo’s president and chief operating officer, John Stumpf. “They are over 20 million strong, have created 55 million jobs, and generate 50 percent of the total U.S. GDP roughly $5 trillion. There is no denying that small business is big business.” Small businesses represent more than 99 percent of all employers, employ half of all private-sector employees, and generate between 60 percent and 80 percent of new jobs annually. And they are still growing. According to the latest U.S. Census Data (1997 – 2002), small businesses overall grew 10 percent, with the diverse segments increasing even faster. African American-owned businesses grew 45 percent; Latino-owned businesses grew 31 percent; Asian-owned businesses grew 24 percent; and women-owned businesses grew 20 percent.


Page 4

NGUOI VIET 2

Thursday, December 15, 2005

COMMUNITY SNAPSHOTS SANTA ANA, Calif. — The animals were waiting, but first, dozens of parents with their youngsters streamed through Prentice Park at the Santa Ana Zoo last weekend, toting canned goods or a toy in exchange for free admission. The charitable drive launched five years ago at the suggestion of Orange County Supervisor Lou Correa to bring hope to the needy during this season of giving. “It was also an opportunity to bring together many nonprofit organizations as well as health screeners to reach our families in the first district,” added Tammy Traàn, his executive assistant. Some of these groups included the county’s Health Care Agency and the city’s fire department, lining up to greet guests from the legislator’s district of Westminster, Garden Grove and Santa Ana. By the end of the after-

CREATURES GREAT AND SMALL... AND MERRY

noon, volunteers had collected more than 600 toys and about 1,700 pounds of food, according to Traàn, who will help the local leader as

well as other members of his staff to hand-deliver some of the gifts to those who could use a bit of help, whom they know.

FROLIC AND FELLOWSHIP, clockwise from top left: Among the youngest visitors, Steven and Raymond Tuù of Irvine, try on fire fighter hats; Xuaân Nhö and Thomas Löông pause to catch their breath while going from exhibit to exhibit; participants add to the stacks; Santa Ana Firefighter Andy Ogren shows his audience a ram bar used to break into burning homes; O. C. Supervisor Lou Correa gets his blood sugar level tested by Jenifer Calderon from Salud Clinica. Photos by BENJAMIN VUÕ.

“I meet people throughout the year, add them to my list, and drop off some things for them after the drive,” Traàn said.

NV2005-1215  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you