Page 1

.3”

24

THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

Vieät Nam

nhaát töø tröôùc tôùi nay. Giaù vaøng trong nöôùc taêng cao kyû luïc nhö vaäy laø do treân thò tröôøng Chaâu AÙ trong ngaøy, giaù vaøng vaãn tieáp tuïc trong côn soát daøi, coù luùc vöôït ngöôõng 540 USD/ounce. Vaøo 19 giôø ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai, giaù ôû möùc 538.25 USD/ounce trong khi ñaàu giôø saùng nay giaù vaøng theá giôùi vaãn coøn ôû möùc 532.25 USD/ounce. Möùc 522.25 USD/ounce laàn tröôùc ñaõ khieán giaù vaøng giao dòch taïi Vieät Nam chính thöùc ñaït ngöôõng 1 trieäu ñoàng/chæ vaø vaãn tieáp tuïc vöôït ngöôõng naøy keå töø ñoù. Moät soá chuyeân gia gaàn ñaây döï baùo raèng giaù vaøng coù theå leân ñeán 850 USD/ounce trong 18 thaùng tôùi. Nguyeân nhaân giaù vaøng theá giôùi taêng laàn naøy vaãn laø do nguoàn cung vaøng ngaøy caøng giaûm suùt, trong khi nhu caàu mua saém nöõ trang cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi taêng maïnh do chuaån bò ñeán muøa leã cöôùi, Giaùng Sinh, Teát. Hôn nöõa, do ñoàng USD suy yeáu khieán nhöõng nhaø ñaàu tö treân theá giôùi ngaøy caøng quan taâm tôùi kim loaïi quyù naøy nhaèm choáng laïi nguy cô laïm phaùt.

giôø qua

Hieäp ñònh deät may Myõ-Vieät gia haïn 1 naêm HAØ NOÄI.- Vaøo ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai vöøa qua taïi Washington DC, ñaïi söù Coäng Saûn Vieät Nam taïi Myõ, Nguyeãn Taâm Chieán, vaø oâng David Spoonner, ngöôøi chòu traùch nhieäm ñaøm phaùn veà deät may cuûa Cô Quan Ñaïi Dieän Thöông Maïi Myõ (USTR), ñaõ thay maët cheá ñoä Haø Noäi vaø Myõ kyù bieân baûn ghi nhôù veà vieäc gia haïn theâm moät naêm hieäp ñònh veà thöông maïi deät may giöõa hai nöôùc, theo baûn tin haõng thoâng taán chính thöùc Coäng Saûn Vieät Nam. Baûn hieäp ñònh veà deät may naèm ngoaøi baûn thöông öôùc song phöông kyù naêm 2000 chæ coù hieäu löïc moät naêm vaø ñöôïc gia haïn neáu Vieät Nam chöa ñöôïc gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO). Ñaây laø laàn gia haïn thöù hai keå töø khi hieäp ñònh deät may ñöôïc hai nöôùc kyù keát hoài Thaùng Tö naêm 2003. Hieäp ñònh vöøa ñöôïc gia haïn naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 ñeán heát ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai naêm 2006. Theo nguoàn tin treân bieân baûn ghi raèng “chính phuû hai nöôùc thoûa thuaän raèng hieäp ñònh deät may song phöông seõ coù hieäu löïc trong khung thôøi gian treân, tröø phi Vieät Nam trôû thaønh thaønh vieân Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) vaø Myõ aùp duïng hieäp ñònh thaønh laäp WTO vôùi Vieät Nam”. Vôùi hieäp ñònh vöøa ñöôïc gia haïn, kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may cuûa Vieät Nam vaøo thò tröôøng Myõ naêm 2006 seõ ñöôïc pheùp taêng töø 5-6% so vôùi naêm 2005 tuøy theo töøng chuûng loaïi maët haøng. Theo thoáng keâ sô boä, trong 11 thaùng ñaàu naêm 2005, giaù trò xuaát khaåu 25 chuûng loaïi haøng deät may cuûa Vieät Nam vaøo thò tröôøng Myõ chæ ñaït khoaûng 1.4 tyû USD, trong khi thoûa thuaän cho pheùp xuaát caûng sang Myõ soá löôïng quaàn aùo trò giaù hôn 1.7 tæ USD. Mai Vaên Daâu, thöù tröôûng Boä Thöông Maïi Coäng Saûn Vieät Nam vaø moät soá quan chöùc lôùn nhoû coù quyeàn tröïc tieáp veà caáp phaùt haïn ngaïch haøng deät may xuaát caûng hieän ñang naèm trong tuø chôø ngaøy xeùt xöû vì voøi hoái loä ñeå caáp giaáy pheùp. Nhieàu nhaø nhaäp caûng cuûa Myõ chaïy sang Hoa luïc vaø nhöõng nöôùc AÙ Chaâu khaùc vì nhöõng raéc roái khoù khaên ñeå voøi vónh hoái loä cuûa quan chöùc Haø Noäi.

ngaøy) taïi 126 xaõ cuûa 58 quaän, huyeän thuoäc 15 tænh, thaønh phoá. Toång soá gia caàm phaûi tieâu huûy treân toaøn quoác töø ñaàu muøa dòch ñeán nay ñaõ vöôït con soá 3.45 trieäu con. Toång soá löôït gia caàm ñöôïc tieâm vaccine ñeán nay laø hôn 187 trieäu löôït, trong ñoù phaàn lôùn laø gaø. Do khoâng coù ñieåm gieát moå gia caàm taäp trung, taïi Ñoàng Thaùp, Haäu Giang, Traø Vinh... vaãn duy trì vieäc taïm ngöøng mua baùn gia caàm taïi caùc chôï. Taïi thaønh phoá Caàn Thô, khoaûng 50 ñieåm gieát moå gia caàm tö nhaân, do khoâng ñaûm baûo yeâu caàu, haàu heát phaûi ngöng hoaït ñoäng. Theo Phoù Giaùm Ñoác Sôû Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân Ñoàng Thaùp Döông Nghóa Quoác: Töø chuû tröông caám thaû vòt chaïy ñoàng ñeå ñaûm baûo yeâu caàu phoøng, choáng dòch, moät soá hoä nuoâi vòt khoâng tieâu thuï ñöôïc - laïi khoâng coù choã nhoát coá ñònh - ñang gaëp khoù khaên, tænh Ñoàng Thaùp vaän ñoäng soá hoä naøy tieâu huûy, vôùi möùc hoã trôï 10,000 ñoàng/con (neáu töï tieâu huûy, khoanh nôï moät naêm). Nhieàu ngöôøi nuoâi vòt ñaøn ôû Ñoàng Thaùp - ñòa phöông coù soá vòt nhieàu nhaát ñoàng baèng soâng Cöûu Long: Treân 4 trieäu con - cuõng chuû ñoäng xin tieâu huûy. ÔÛ Long An, soá löôïng gia caàm tôùi tuoåi tieâu thuï hieän cuõng xaáp xæ nöûa trieäu con; “ñaàu ra” ñang laø baøi toaùn nan giaûi. Vieäc tieâu huûy gia caàm vôùi quy moâ lôùn hieän cuõng khoâng phaûi laø deã daøng trong vieäc choïn ñòa ñieåm choân laáp, thieáu löïc löôïng caùn boä chuyeân moân giaùm saùt vieäc tieâu huûy ñeå ñaûm baûo yeâu caàu veä sinh...

Giaù vaøng leân 1.05 trieäu ñoàng/chæ HAØ NOÄI.- “Treân thò tröôøng Vieät Nam cuoái giôø chieàu ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai, giaù vaøng giao dòch trong nöôùc ñaõ leo leân 1,050,000 ñoàng/chæ (khoaûng $61.12 USD) ñaït kyû luïc môùi khi taêng so vôùi kyû luïc vöøa laäp ñaàu giôø saùng tôùi 26,000 ñoàng/chæ (taêng theâm 260,000 ñoàng/löôïng).” Theo baùo ñieän töû VNExpress. VNExpress ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005: Cuï theå, vaøng SJC cuûa coâng ty Vaøng Baïc Ñaù Quyù Saøi Goøn taïi Haø Noäi mua vaøo: 1,033,000 ñoàng/chæ, baùn ra giaù baùn 1,050,000 ñoàng/chæ. Ñaàu giôø saùng ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai, giaù vaøng giao dòch trong nöôùc vaãn coøn ôû möùc 1,024,000 ñoàng/chæ (giaù baùn) vaø ñoù cuõng ñaõ laø möùc giaù cao

Dòch cuùm gia caàm khoâng giaûm

HAØ NOÄI.- Tình hình dòch cuùm gia caàm taïi Vieät Nam vaãn coøn nghieâm troïng vì coù nhöõng ñòa phöông töôûng ñaõ heát dòch nhöng sau ñoù ñaõ bò trôû laïi. Baùo Lao Ñoäng ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005: Nhöõng oå dòch môùi laïi lieân tieáp xuaát hieän trôû laïi taïi nhöõng xaõ Gia Thuûy, Thöôïng Hoøa - huyeän Nho Quan vaø xaõ Yeân Bình, thò xaõ Tam Ñieäp (tænh Ninh Bình) trong nhöõng ngaøy 08 vaø 09 Thaùng Möôøi Hai. Cuïc Thuù Y (Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân) ngaøy 11 Thaùng Möôøi Hai cho bieát, coù ít nhaát 100 con vòt taïi nhöõng hoä chaên nuoâi noùi treân cheát beänh haøng Giaù vaøng taïi Vieät Nam ñaõ leo leân tôùi 1,050,000 ñoàng ($61.12 USD) moät chæ hay $621.2 USD moät löôïng. Ñaây laø giaù cao loaït vaø khoaûng 2,000 con vòt khaùc phaûi tieâu huûy. nhaát töø tröôùc tôùi nay. Nhö vaäy, dòch cuùm gia caàm hieän ñaõ xuaát hieän (chöa qua 21

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH TUESDAY, DECEMBER 13, 2005

DAT

Ngheä An:

Nhaø taùi ñònh cö ôû 1 naêm ñaõ saäp NGHEÄ AN.- Tham nhuõng aên aên baát cöù caùi gì. “Ñoái töôïng” laø nhöõng keû cuøng khoå trong xaõ hoäi laø nhöõng keû deã baét naït nhaát. Baøi vieát döôùi ñaây cuûa baùo ñieän töû VietnamNet tuy ngaén nhöng keøm nhieàu hình aûnh laïi noùi leân raát nhieàu veà khaåu hieäu maø Noâng Ñöùc Maïnh nhieàu laàn hoâ hoø “Cuûa daân, do daân vaø vì daân” ñeå “xaây döïng moät nöôùc Vieät Nam tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc.” Caùi khoâi haøi ñen cuûa vaán ñeà laø nhöõng coâng trình xaây döïng naøy ñeàu ñöôïc thieát laäp thaønh döï aùn “trình duyeät” ñeå ñöôïc chaáp thuaän thi coâng, roài “nghieäm thu”. Nhöõng giai ñoaïn chaéc chaén phaûi coù thanh tra kieåm soaùt. Baùo ñieän töû VietnamNet ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005: 129 hoä daân “nhöôøng” maët baèng ñeå thi coâng coâng trình nhaø maùy thuûy ñieän Baûn Veõ (xaõ Yeân

Na, huyeän Töông Döông), tôùi vuøng ñaát laán soâng, saùt nuùi, cöù möa xuoáng laø chòu lôû nuùi, saäp töôøng nhaø, gaõy coät. Thöïc hieän chuû tröông giaûi phoùng maët baèng ñeå thi coâng coâng trình nhaø maùy thuûy ñieän Baûn Veõ (xaõ Yeân Na, Töông Döông, Ngheä An), daân baûn Veõ dôøi ñeán nôi ôû môùi taïi khu taùi ñònh cö Khe OØ vaø Khe Chooùng caùch ñoù 01 km. Hai khu taùi ñònh cö naøy chæ caùch baûn Veõ (nay laø coâng tröôøng thuûy ñieän baûn Veõ, do ban quaûn lyù Döï AÙn Thuûy Ñieän 2, Toång Coâng Ty Ñieän Löïc Vieät Nam laøm chuû ñaàu tö) khoaûng 01 km. Laø nhöõng ngoâi nhaø troâng beà ngoaøi khaù kieân coá, töôøng gaïch, sôn vaøng, ngoùi ñoû nhöng hai khu taùi ñònh cö Khe OØ vaø Khe Chooùng naèm cheânh veânh beân doøng soâng Caû, treân neàn ñaát laán soâng (ban quaûn lyù döï aùn ñoå ñaát laán soâng Caû - PV), saùt nuùi; nguy cô chòu saït lôû nuùi,

luùn ñaát raát cao khi möa lôùn. Chæ sau moät naêm ñöa vaøo söû duïng, haàu heát nhöõng ngoâi nhaø bò xuoáng caáp, luùn suït, lôû ñaát, saäp töôøng, nöùt neû. Khu taùi ñònh cö Khe OØ coù 47 ngoâi nhaø thì 8 nhaø ñaõ nöùt, luùn. Taïi Khe Chooùng, 33/82 nhaø cuõng trong tình traïng töông töï; moät soá bò saäp töôøng. Tröôûng baûn Löông Vaên Noäi cho bieát: “Baûn Veõ coù 129 hoä, 584 nhaân khaåu, daân toäc Thaùi vaø Khô-muù. Nhaø xaây chaát löôïng quaù keùm neân hieän coù 3 Ñoå ñaát laán soâng Caû ñeå laøm nhaø taùi ñònh cö cho daân Khe OØ. Ñaây laø moät phaàn cuûa khu vöïc hoä chöa chòu nhaän baøn giao taùi ñònh cö daân bò baét buoäc di dôøi ñeå laøm ñaäp thuûy ñieän. nhaø maø ñang laøm nhaø taïm ôû. Moät soá ngöôøi daân nhaän maët baèng, töï di dôøi nhaø vaø xaây treân neàn ñaát môùi khoâng vöõng chaéc neân ñang bò luùn nöùt. Do boá trí daân ôû saùt nuùi neân heã möa xuoáng laø bò lôû nuùi, saäp töôøng nhaø, gaõy caû coät”. OÂng Noäi buoàn raàu: “Chuùng toâi lo laém. Daân ñaõ vieát ñôn kieán nghò leân caáp treân nhöng chöa thaáy traû lôøi”. Beáp bò saäp, gia ñình anh Vi Vaên Baûn phaûi Nhaø oâng Vi Vaên Ngheä bò nuùi lôû, saäp döïng laùn ôû taïm, khoâng daùm soáng trong ngoâi töôøng, nghieâng sang moät beân. nhaø môùi nhaän.

Ñaát laøm ñöôøng ñi, neàn nhaø cho daân laø ñaát laáp bôø soâng, ñaõ khoâng ñöôïc laøm ñuùng kyõ thuaät neân luùn, nöùt vaø coù theå suïp xuoáng soâng baát cöù luùc naøo.

Baø Loâ Thò Lieân raàu ró: “Ngoâi nhaø chuùng toâi vöøa ôû ñaõ luùn, Anh Loâ Vaên Huøng chæ veà ngoâi nhaø ñöôïc caáp Coâng trình caáp nöôùc taäp theå cho ngöôøi daân nghieâng; veát nöùt cöù to daàn. nhöng chöa nhaän. Nhaø chöa ôû ñaõ nöùt neû, xuoáng ñaõ baøn giao moät naêm nay nhöng chöa coù gioït Chuùng toâi lo laém, khoâng bieát caáp. Hieän anh ñang döïng leàu tranh ñeå ôû. nöôùc naøo. laøm sao ñaây.”


TUESDAY, DECEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Vieät Nam SAØI GOØN.- Chính saùch sai laàm, khoâng höôùng daãn noâng daân ñeán nôi ñeán choán cuûa cô quan coù traùch nhieäm veà noâng nghieäp cuûa Coäng Saûn Vieät Nam ñang laøm raát nhieàu gia ñình khoán ñoán ôû moät soá tænh mieàn Nam, ñaëc bieät laø Soùc Traêng, Baïc Lieâu vaø Caø Mau. Baùo Tuoåi Treû ngaøy 11 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005: Sau vaøi naêm chuyeån dòch cô caáu kinh teá töø troàng luùa sang nuoâi toâm, khoâng ít noâng daân ôû Soùc Traêng, Caø Mau, Baïc Lieâu... bò nôï naàn vaây haõm, phaûi boû nhaø ñi xöù khaùc laøm thueâ ñaép ñoåi qua ngaøy. Nuoâi toâm khoâng ñöôïc, troàng luùa chaúng xong, ñaõ laøm cho nhieàu caùnh ñoàng luùa phì nhieâu ngaøy naøo trôû neân hoang daïi. Tænh Caø Mau coù gaàn 7,000 hecta gieo caáy luùa toâm bò “cheát yeåu”, noâng daân heát caùch khoâi phuïc. Dieän tích gieo troàng luùa toâm cuûa tænh ñeán nay chæ coøn 12,000 hecta, trong khi keá hoaïch naêm 2005 troàng ñeán 35,000 hecta luùa treân ñaát nuoâi toâm. Vua luùa cuõng laéc ñaàu Xaõ Thaïnh Phuù, huyeän Caùi Nöôùc, nôi ñöôïc xem laø ñòa chæ ñoû maø maáy naêm qua nhaø nöôùc ñaëc bieät quan taâm phaùt trieån moâ hình troàng luùa treân ñaát nuoâi toâm, noâng daân nôi ñaây

Quy hoaïch kieåu ñaùnh troáng boû duøi Noâng daân ñoùi vì chính saùch luùa-toâm ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long Ñoàng ruoäng phì nhieâu trôû neân hoang hoùa cuõng theå hieän tính “tieân phong” ngay töø nhöõng naêm ñaàu chuyeån dòch. Hoï ñaõ nuoâi troàng ñöôïc ñeán 500 hecta dieän tích luùa-toâm ôû naêm ñaàu chuyeån dòch cô caáu (2001). Theá nhöng, caû xaõ chæ coù moät ngöôøi troàng ñöôïc chuùt luùa, ñoù laø baùc Saùu Nieäm ôû keânh Laùng Töôïng, aáp Taân Hoøa. Anh Thònh, con trai uùt cuûa baùc, cho bieát: “OÂng aáy luùc naøy khoâng coøn laø oâng Saùu Nieäm nöõa, maø laø Saùu Thôøi Söï roài. Toái ngaøy baø con vaây oâng ñeå hoûi chuyeän troàng luùa”. Ñeán choã ruoäng luùa cuûa baùc Saùu, ñuùng laø coù troàng ñöôïc luùa treân ñaát nuoâi toâm. Moät khoaûnh chöøng nöûa hecta, naèm trong loøng ruoäng toâm roäng treân 1 hecta cuûa baùc, nhöng luùa khoâng xanh möôït maø nhieàu choã loám ñoám vaøng laù, coøi coïc. Phoøng noâng nghieäpthuûy saûn huyeän Caùi Nöôùc cho bieát, naêm nay huyeän ñöôïc giao troàng 5,000 hecta luùa toâm. Do nhieàu nguyeân nhaân, huyeän chæ thöïc hieän ñöôïc 1,118 hecta. Nhöng ñeán giôø naøy, soá luùa cheát ñaõ leân ñeán 1,058 hecta, nhieàu vuøng baây giôø ñaõ trôû thaønh nhöõng caùnh ñoàng hoang. Khoâng chæ Thaïnh Phuù maø caû vuøng ñaát Lôïi An, huyeän Traàn Vaên Thôøi, nôi töøng ñöôïc

Luùa moïc khoâng noåi vì ruoäng nhieãm maën. (Hình baùo Tuoåi Treû)

meänh danh laø vöïa luùa cuûa tænh Caø Mau, naêm nay cuõng chæ laø moät caùnh ñoàng toaøn nöôùc. OÂng Nguyeãn Vaên Chieán ôû aáp Raïch Laêng laø “vua luùa” cuûa vuøng naøy. Thôøi coøn chuyeân canh luùa, oâng laøm 10 coâng ñaát (hôn 1 hecta), moãi naêm thu hoaïch 800-1,000 giaï luùa. Vaäy maø giôø oâng ñang ngoài buoàn xo beân bôø ruoäng, nhìn thaát thaàn xuoáng ñaùm luùa löa thöa nhö raêng oâng giaø. OÂng laéc ñaàu, chaùn naûn: “Tuaàn ñaàu khi môùi saï, thaáy luùa phaùt trieån bình thöôøng, ai deø sang tuaàn thöù hai vaø thöù ba thì noù ruïi heát. Vôï choàng toâi phaûi thay nhau moùt töøng buïi maï ôû sau heø nhaø mình, ñem ra caáy laïi môùi ñöôïc nhö vaày”. Caùch nhaø oâng moät ñoãi laø caùnh ñoàng meânh moâng nöôùc, chæ coù vaøi coâng luùa vaøng hoe cuûa oâng Maïc Hoàng Phæ. OÂng Phæ ñaõ saï hai laàn gioáng, nhöng ñeàu maát saïch neân oâng cuõng chaáp nhaän thua traéng, cuøng oâng Chieán thaùo boû “vöông mieän” vua troàng luùa treân ñaát Lôïi An. Boû ñaát ñi laøm thueâ Phoù Giaùo Sö Tieán Só Nguyeãn Höõu Chieám, tröôûng boä moân moâi tröôøng vaø quaûn lyù taøi nguyeân thieân nhieân, ñaïi hoïc Caàn Thô: Do heä thoáng xaû maën yeáu. Luùa cheát phaûi xem cho kyõ coi bò pheøn, maën, hay saâu beänh. Ngaøy xöa ngöôøi ta vaãn nuoâi luùa toâm ñöôïc vì khoâng coù ñaép ñeâ bao, ngaên ñaäp gì caû. Tôùi muøa möa khi naøo heát maën vaø thaáy coû nöôùc ngoït moïc leân thì môùi saï luùa. Coøn baây giôø, mình bao ñeâ ñeå nuoâi toâm. Khi ñaép ñeâ bao thì löôïng nöôùc xaû ra khoâng kòp, muoái toàn ñoïng trong ruoäng coøn nhieàu. Chæ caàn naéng haïn chuùt xíu thoâi laø khoâng ñuû nöôùc ngoït, nöôùc boác hôi nhanh ñeå toàn dö laïi muoái laøm maën ñaát vaø luùa cheát. Nguyeân nhaân saâu xa laø do caáu

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

N

Ellis Ave.

Brookhurst St.

Talbert Ave.

Magnolia St.

.3”

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com

truùc haï taàng cuûa mình xaû maën khoâng kòp (nghóa laø heä thoáng cuûa mình khoâng coøn töï nhieân nöõa). Baây giôø nuoâi toâm nhieàu, nuoâi trong nhieàu naêm neân maën tích luõy cuõng nhieàu, vì mình chuû ñoäng ñöa nöôùc maën vaøo. Neáu phaùt trieån dieän tích toâm-luùa moät caùch aøo aït laïi khoâng ñoàng boä vôùi heä thoáng thuûy lôïi röûa xaû maën thì luùa seõ bò nhieãm maën maø cheát vaø khoù troàng laïi. Khi ñaõ chuyeån moâi tröôøng töï nhieân sang nhaân taïo roài thì phaûi tính toaùn kyõ. Maáy naêm qua, moâ hình luùatoâm ngaøy caøng xuoáng doác. Naêm nay laïi ñaïi baïi, luùa cheát caû chuïc nghìn hecta. Ñaëc bieät laø huyeän Ñaàm Dôi, naêm nay khoâng troàng laïi ñöôïc caây luùatoâm naøo. Huyeän Caùi Nöôùc cuõng luïn luoân, troàng ñöôïc 1,100 hecta thì ñaõ bò cheát heát 1,000 hecta. Tình hình naøy thì naêm sau chaéc baø con boû luoân caây luùa. Tröôùc maét, chuùng toâi vaãn chöa coù giaûi phaùp môùi, vì ñoù laø coâng vieäc khoâng deã, caàn söï taäp trung trí tueä cuûa nhieàu ngaønh môùi giaûi quyeát ñöôïc. Taïi Soùc Traêng, moät trong nhöõng ñòa phöông coù phong traøo nuoâi toâm phaùt trieån maïnh ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long, caû caùnh ñoàng daãn vaøo Xoùm Môùi, aáp Gioàng Chaùt, xaõ Lieâu Tuù, huyeän Long Phuù ñang ñöôïc phuû moät maøu xanh cuûa... coû. Hôn hai naêm qua, ngöôøi daân Lieâu Tuù khoâng coøn goïi nôi ñaây laø vuøng ñaát “taäp ñoaøn” maø thay baèng caùi teân quen thuoäc laø “caùnh ñoàng hoang”. Sôû dó hoï goïi nhö vaäy vì trong taàm maét vaøi caây soá höôùng veà Toång Caùng roài chaïy daøi sang xaõ Lòch Hoäi Thöôïng, moïi ngöôøi ñeàu baét gaëp moät caùnh ñoàng roäng meânh moâng chæ coù vaøi chuïc ao toâm, vaøi caên choøi laù raùch naùt, xieâu veïo, coøn laïi laø nhöõng thöûa ruoäng boû hoang, coû laùc moïc um tuøm.

Troàng luùa thaát baïi, noâng daân Caø Mau ñaõ caáy naêng xuoáng vuoâng toâm, giöõ cho ñaát khoûi thoaùi hoùa. (Hình baùo Tuoåi Treû)

Ñöùng treân bôø ñeâ, nhìn ba coâng ruoäng luùa bò cheát khoâ, anh Thaïch Chöõa noùi: “Caû gia taøi toâi chæ coù ba coâng ñaát caém duøi. Tuy ñaát khoâng nhieàu, nhöng nhôø laøm hai vuï luùa neân maáy naêm tröôùc trung bình moät naêm thu hoaïch ñöôïc khoaûng 120 giaï luùa, tröø chi phí cuõng ñuû aên ñeán heát nhöõng thaùng noâng nhaøn. Töø khi ao toâm xuaát hieän, moät coâng ruoäng thu hoaïch khoâng ñöôïc 10 giaï luùa/vuï, do luùa bò nhieãm pheøn, ngaäp maën cheát heát neân vöøa roài khoâng gaët haùi ñöôïc hoät naøo”. Caïnh nhaø Thaïch Chöõa, tranh thuû luùc nöôùc döôùi keânh Gioàng Chaùt - Toång Caùng coøn chöa maën, anh Lai Chinh ñaõ taän duïng maûnh ñaát troáng khoaûng 25m2 treân bôø ñeâ ñeå troàng vaøi lieáp haønh tím tröôùc khi ñuøm tuùm vôï con ñi xöù khaùc laøm thueâ. Anh Chinh thôû moät hôi daøi, noùi chua xoùt: “Luùa laøm khoâng ñöôïc, laïi khoâng coù tieàn nuoâi toâm, neân toâi ñaønh phaûi baùn ñaát ñeå nuoâi vôï con vì chaúng bieát ñaøo ñaâu ra tieàn treân maûnh ruoäng quanh naêm vaøng quaùnh moät maøu pheøn vaø traøn ngaäp nöôùc maën. Maáy naêm tröôùc nghe noùi naïo veùt keânh ñeå daãn nöôùc ngoït vaøo, nhöng coâng

trình vöøa hoaøn thaønh thì caû tuyeán keânh cuõng maën chaùt, chæ troàng ñöôïc moät vuï haønh roài ñoùng cöûa nhaø ñi laøm möôùn”. Quy hoaïch kieåu ñaùnh troáng boû duøi OÂng Leâ Vaên Sôn, tröôûng phoøng kinh teá huyeän Long Phuù, cho bieát, naêm 2002 tænh Soùc Traêng ñaõ pheâ duyeät döï aùn nuoâi toâm thuoäc hai xaõ Lieâu Tuù vaø Lòch Hoäi Thöôïng vôùi toång dieän tích 1,500 hecta. Khi vuøng naøy ñöôïc quy hoaïch thaønh caùnh ñoàng nuoâi toâm thì huyeän Long Phuù tieán haønh ñaøo keânh thuûy lôïi, ñaép laïi nhöõng ñaäp ngaên maën nhaèm ñaûm baûo nguoàn nöôùc ngoït cho caùnh ñoàng giaùp vôùi xaõ Vieân Bình (huyeän Myõ Xuyeân) saûn xuaát luùa thoâng qua tuyeán keânh Gioàng Chaùt - Toång Caùng. Tuy nhieân, do chuyeån dòch cô caáu kinh teá töø caây luùa sang con toâm moät caùch khoâng ñoàng boä neân ñeán nay chæ coù 600 hecta ñaát trong vuøng döï aùn ñöôïc nuoâi toâm vaø tuyeán keânh Gioàng Chaùt - Toång Caùng thöôøng xuyeân bò nhieãm maën. Rieâng khu vöïc thuoäc taäp ñoaøn 6, 7 (cuõ) chæ coù 80 treân toång soá Tieáp trang A10

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam Nhieàu tuyeån thuû boùng ñaù Vieät Nam bò tình nghi baùn ñoä ôû Sea Games

HAØ NOÄI.- Vì ñoùi raùch duø noåi tieáng? Hay vì lyù do gì khaùc? Moät soá tuyeån thuû cuûa laøng boùng ñaù Vieät Nam ñang bò ñieàu tra vì tình nghi baùn ñoä khi ñi tham döï Sea Games ôû Phi Luaät Taân môùi ñaây. Baùo Tuoåi Treû ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005: Chieàu ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai, cuïc tröôûng Cuïc Caûnh Saùt Ñieàu Tra Toäi Phaïm Veà Traät Töï Xaõ Hoäi Thieáu Töôùng Coâng An Phaïm Xuaân Quaéc - ñaõ kyù quyeát ñònh trieäu taäp gaàn 10 ngöôøi lieân quan trong “nghi aùn” baùn ñoä cuûa ñoäi tuyeån boùng ñaù nam U23 Vieät Nam ôû SEA Games 23. OÂng Quaéc khoâng cho bieát ñaày ñuû danh taùnh nhöõng ngöôøi bò trieäu taäp nhöng xaùc nhaän trong baûn danh saùch treân ít nhaát coù Phaïm Vaên Quyeán, Nguyeãn Haûi Laâm, Leâ Vaên Tröông vaø Leâ Baät Hieáu - boán caàu thuû coù nhieàu bieåu hieän nghi vaán nhaát... Boán tuyeån thuû treân bò nghi ngôø ñaõ tham gia baùn ñoä trong ít nhaát hai traän ñaáu coù tính chaát quyeát ñònh taïi SEA Games 23 vaø ngöôøi moâi giôùi laø moät phoùng vieân theå thao Vieät Nam cuõng coù maët taïi Philippines. Ñaàu tieân laø traän Vieät Nam gaëp Myanmar taïi voøng ñaáu baûng hoâm 24 Thaùng Möôøi Moät, vaø thöù hai laø traän baùn keát gaëp Malaysia. Ñeå tìm hieåu söï thaät, baùo Tuoåi Treû ñaõ phoûng vaán ñoäi tröôûng Phan Vaên Taøi Em. “Chuùng toâi coù nghe ñoàn...” Vôùi tö caùch ñoäi tröôûng, Phan Vaên Taøi Em cho bieát: “Toâi vaø nhieàu ñoàng nghieäp khaùc hoaøn toaøn khoâng hay bieát gì veà laù ñôn toá caùo tieâu cöïc cuûa moät tuyeån thuû U-23. Sau luùc trôû veà ñeán nay, chuùng toâi khoâng lieân laïc gì vôùi nhau, do vaäy raát ngôõ ngaøng khi bieát nhöõng thoâng tin maø baùo chí neâu vaøo saùng ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai...” * Nhöng anh coù nghe phong thanh gì veà vieäc moät soá ñoàng ñoäi bò caùo giaùc laø coù tieâu cöïc ôû

* Gaàn 10 ngöôøi bò coâng an thaåm vaán *Moâi giôùi laø moät kyù giaû theå thao traän gaëp Myanmar? - Nghe thì coù, coøn baèng chöùng thì chuùng toâi khoâng bieát. * Laø ñoäi tröôûng, anh coù thaáy gì baát thöôøng treân saân khoâng, trong hai traän ñaáu bò nghi ngôø? - Khoaûng chuïc phuùt cuoái traän gaëp Myanmar, boùng thöôøng xuyeân doàn qua beân caùnh phaûi, nhöng khi leân tôùi giöõa saân thì laïi traû veà hoaëc traû ngang vaøo giöõa chöù khoâng ñem boùng leân taán coâng nhö trong chieán thuaät ñeà ra. Thaáy thaùi ñoä thi ñaáu khoâng bình thöôøng, thaäm chí laø khaù nguy hieåm nhö vaäy, chuùng toâi ñaõ lôùn tieáng la heùt nhaéc nhôû nhau raèng: khoâng ñöôïc chôi nhö vaäy vì neáu Myanmar gôõ hoøa hoaëc thaéng ngöôïc vaøo cuoái traän, Vieät Nam seõ meät moûi vôùi Indonesia ôû traän choùt. * Caùc baïn coù nghó raèng moät soá ñoàng ñoäi tay nhuùng chaøm khoâng? - Tröôùc nhöõng bieåu hieän thi ñaáu laï luøng nhö theá, chuùng toâi raát nghi ngôø. Bôûi khoâng huaán luyeän vieân naøo buoäc caàu thuû mình thi ñaáu hôù heânh, coi thöôøng ñoái phöông nhö vaäy caû. * Tröôùc vaø sau traän gaëp Myanmar, nhoùm caàu thuû Baät Hieáu, Vaên Tröông, Vaên Quyeán, Haûi Laâm coù nhöõng bieåu hieän gì khaùc thöôøng hay khoâng? - Khoâng coù gì baát bình thöôøng tröø nhöõng bieåu hieän treân saân coû. Nhoùm naøy cuøng vôùi Quoác Vöôïng laø naêm caàu thuû ñi treã khi tham döï cuoäc hoïp baøn veà chieán thuaät vaø ñoäi hình ra saân ôû traän gaëp Myanmar. Ñoù cuõng laø bieåu hieän baát thöôøng vaø ñaõ bò huaán luyeän vieân tröôûng pheâ bình. * Nhöõng caàu thuû naøo thöôøng xuyeân ñoøi hoûi veà tieàn thöôûng? - Ñoù laø Vaên Quyeán, Quoác Vöôïng, Vaên Tröông, Baät Hieáu vaø Haûi Laâm. Khoâng chæ ñoøi hoûi suoâng, hoï coøn thuùc hoái ban caùn

söï phaûi gaëp gôõ VFF ñeå hoûi cho ra leõ. Nhieàu luùc chuùng toâi noùi vôùi hoï raèng: haõy thi ñaáu heát söùc mình ñi roài seõ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng xöùng ñaùng. Haõy laøm vieäc tröôùc roài ñoøi hoûi sau. Vaäy maø hoï vaãn khoâng chòu. Trong ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai, Toång Cuïc Caûnh Saùt vaø Lieân Ñoaøn Boùng Ñaù Vieät Nam ñaõ coù cuoäc hoïp khaån tröôùc nhöõng thoâng tin veà moät soá caàu thuû boùng ñaù Vieät Nam baùn ñoä trong nhöõng traän ñaáu taïi SEA Games 23. Thoâng tin treân moät soá baùo cho bieát moät soá thaønh vieân ñoäi tuyeån U-23 ñaõ coù ñôn toá caùo göûi cô quan ñieàu tra veà vieäc moät soá caàu thuû chuû choát ôû caû ba tuyeán cuûa ñoäi tuyeån ñaõ moùc ngoaëc vôùi giôùi caù ñoä, thi ñaáu moät caùch baát bình thöôøng döôùi phong ñoä. Tuy nhieân, Töôùng Phaïm Xuaân Quaéc khaúng ñònh cô quan ñieàu tra khoâng nhaän ñöôïc moät laù ñôn toá caùo naøo, cuõng nhö chöa heà coù söï tieát loä naøo cho baùo chí töø ñieàu tra vieân Thaùi Coâng Huaân - ngöôøi cuûa cuïc tham gia trong ñoaøn theå thao Vieät Nam döï SEA Games vôùi tö caùch caùn boä phuï traùch an ninh. Coøn theo nguoàn tin rieâng cuûa Tuoåi Treû, nhöõng daáu hieäu nghi vaán baùn ñoä cuûa nhoùm caàu thuû treân ñaõ ñöôïc phaùt hieän töø tröôùc traän Vieät Nam - Malaysia, thoâng qua moät bieän phaùp nghieäp vuï cuûa Toång Cuïc An Ninh - Boä Coâng An. Cô quan coâng an ñaõ bieát ñöôïc toaøn boä noäi dung trao ñoåi qua ñieän thoaïi cuûa moät phoùng vieân theå thao vôùi nhoùm cuûa Vaên Quyeán, Haûi Laâm... Trong ñoù, ngöôøi phoùng vieân naøy giöõ vai troø “moâi giôùi” giuùp moät soá truøm caù ñoä trong nöôùc. Ngaøy 02 Thaùng Möôøi Hai, tröôùc traän baùn keát gaëp Malaysia, ngöôøi phuï traùch an ninh cuûa ñoaøn theå thao Vieät Nam ñaõ goïi Vaên Quyeán vaø ba caàu thuû lieân quan “nghi aùn” baùn ñoä leân caûnh caùo.

Coù thoâng tin cho bieát khi trôû veà Vieät Nam, soá caàu thuû treân ñaõ naùn laïi Saøi Goøn ñeå tieáp xuùc vôùi moät soá truøm caù ñoä taïi ñaây ñeå “giaûi quyeát coâng vieäc” vaø ñieàu naøy khoâng loït qua taàm quan saùt cuûa cô quan ñieàu tra. Ngoaøi ra, moät keânh thoâng tin khaùc giuùp “boùc traàn” söï vieäc baùn ñoä laø töø chính noäi boä U-23 Vieät Nam. Tröôùc khi coù ñuû thoâng tin vaø ñoä tin caäy ñeå quyeát ñònh ai laø caàu thuû xuaát saéc nhaát, xöùng ñaùng nhaän nhöõng phaàn thöôûng coù giaù trò, laõnh ñaïo VFF ñaõ phaûi “caàu cöùu” cô quan coâng an, töø ñoù cuõng heù môû theâm nhöõng daáu hieäu nghi vaán khaùc trong söï vieäc baùn ñoä naøy.

TUESDAY, DECEMBER 13, 2005 vieân: “Neáu trong saïch thì Tröông seõ laøm gì tröôùc thoâng tin cho raèng mình baùn ñoä?”, Tröông ñaùp: “Toâi xin pheùp khoâng traû lôøi caâu hoûi naøy”! Rieâng Haûi Laâm, anh vaãn chöa taäp trung cuøng ñoäi Ñaø Naüng, ñang ôû nhaø taïi Baéc Ninh vaø chuùng toâi khoâng theå lieân laïc ñöôïc khi maùy lieân tuïc “ngoaøi vuøng phuû soùng hoaëc taét maùy”! Coøn moät ñieàu ñaùng chuù yù nöõa laø Vaên Quyeán cuøng moät soá caàu thuû ñaõ töøng bò nghi ngôø baùn ñoä trong moät soá traän ñaáu khaùc töø tröôùc ñaây nhöng vaãn chöa ñuû baèng chöùng xöû lyù. Laàn naøy, cô quan coâng an cho bieát seõ quyeát taâm laøm ñeán cuøng ñeå ñöa ra xöû lyù tröôùc phaùp luaät, mang laïi söï trong saïch cho boùng ñaù nöôùc nhaø vaø nieàm tin cuûa ngöôøi haâm moä.

Phaïm Vaên Quyeán: “Caùi gì ñeán seõ ñeán...”

Noâng daân ñoùi vì chính saùch luùa-toâm ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long

Chieàu ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai, chuùng toâi (kyù giaû baùo Tuoåi Treû) ñaõ coù cuoäc trao ñoåi vôùi caàu thuû Vaên Quyeán veà chuyeän baùo chí ñaêng tin anh lieân quan ñeán chuyeän baùn ñoä. Vaên Quyeán khoâng noùi nhieàu, chæ veûn veïn hai caâu: “Caùc anh xem Quyeán ñaù thì bieát Quyeán coù baùn ñoä hay khoâng. Toâi khoâng traû lôøi nhieàu, caùi gì ñeán seõ ñeán thoâi”! Treân saân Vinh, ñoäi boùng xöù Ngheä vaãn taäp luyeän bình thöôøng, Quyeán ra saân taäp vôùi moät thaùi ñoä heát söùc bình thöôøng. Duy chæ coù khaùn giaû laø baøn taùn raát nhieàu. Coù ngöôøi coøn lôùn tieáng phaûi nhanh choùng laøm saïch boùng ñaù Vieät Nam. Coøn Baät Hieáu (ñang ñöôïc nghæ pheùp taïi Thanh Hoùa) cuõng noùi ngaén: “Toâi raát söõng sôø nhöng toâi khoâng bieát noùi gì baây giôø caû”! Vôùi Vaên Tröông, anh ñang cuøng ñoäi Hueá taäp trung taïi Thaønh Long (Saøi Goøn), thì cho bieát: “Toâi raát baát ngôø khi ñoïc baùo vaø nghe tin mình bò nghi ngôø baùn ñoä. Toâi khaúng ñònh laø mình khoâng dính líu ñeán tieâu cöïc”. Traû lôøi caâu hoûi cuûa phoùng

180 hecta ñaát troàng luùa chuyeån sang nuoâi toâm. OÂng Sôn giaûi thích: “Luùc ñaàu, khi xaây döïng keá hoaïch chuyeån vuøng naøy sang chuyeân toâm chuùng toâi cöù töôûng nhöõng hoä ngheøo ôû ñaây seõ ñöôïc ngaân haøng cho vay voán, nhöng cuoái cuøng hoï laïi khoâng ñöôïc vay”. Caû huyeän vaø tænh bieát roõ vuøng ñaát naøy coøn raát nhieàu hoä ngheøo khoâng coù voán ñeå nuoâi toâm vaø khoâng ít hoä chæ coù vaøi ba coâng ñaát neân khoâng theå ñaøo ao nuoâi toâm coâng nghieäp, nhöng tænh Soùc Traêng vaãn tieán haønh quy hoaïch khu vöïc naøy vaøo vuøng “chuyeån dòch”. Chính vì “chuyeån dòch” moät caùch noùng voäi neân caùi giaù phaûi traû laø haøng traêm hecta ñaát ñang troàng luùa bò nhieãm maën, nhieãm pheøn vaø daân ngheøo caøng ngheøo theâm vì hoï khoâng theå cöùu laáy ñoàng luùa. Nguyeãn Thanh Quang, chuû tòch uûy ban nhaân daân xaõ Lieâu Tuù, thöøa nhaän: “Ngöôøi daân bao ñôøi ñaõ quen taäp quaùn laøm luùa neân khi nghe chuyeån sang nuoâi toâm thì khoâng daùm nuoâi vì moâ hình naøy ñoái vôùi hoï quaù

Tieáp trang A09

môùi. Chuùng toâi ñaõ nhieàu laàn tieán haønh hoïp daân nhöng ai cuõng baûo veà nhaø baøn tính laïi”. Trong luùc ngöôøi daân ñang baên khoaên veà höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá töø luùa sang toâm thì giöõa caùnh ñoàng luùa phì nhieâu töø Gioàng Chaùt chaïy daøi qua gaàn tôùi Nam Chaùnh (xaõ Lòch Hoäi Thöôïng) boãng xuaát hieän vaøi ñaàm toâm cuûa nhöõng ngöôøi coù voán. Vì chaïy theo lôïi nhuaän cuûa con toâm neân khi nghe tænh coâng boá quy hoaïch nhöõng hoä naøy ñaøo ao nuoâi toâm lieàn. Hoï ñaâu nghó ñeán chuyeän ñaøo ao nuoâi toâm lung tung seõ phaù vôõ heä sinh thaùi töï nhieân. Laät laïi quaù trình chuyeån dòch cô caáu saûn xuaát noâng nghieäp ôû Caø Mau, ngöôøi noâng daân oaùn traùch nhaø chöùc traùch ñaõ ñaùnh troáng boû duøi. Theo ñeà aùn chuyeån dòch, ñeå hai vuøng Nam (vuøng chuyeân toâm vaø luùa toâm) vaø Baéc (vuøng chuyeân luùa) Caø Mau saûn xuaát toát giai ñoaïn 2000-2010 treân cô caáu saûn xuaát môùi, thì caàn phaûi thöïc hieän hoaøn chænh heä thoáng thuûy lôïi trò giaù leân ñeán treân 4,000 tyû ñoàng. Theá nhöng ñaõ 5 naêm troâi qua, tænh chæ môùi thöïc hieän ñöôïc chöa tôùi 400 tyû. Töø ñoù daãn ñeán haäu quaû taát yeáu laø heä thoáng thuûy lôïi khaäp kheãnh yeáu keùm, saûn xuaát baáp beânh. Ñeå cöùu laáy “caùnh ñoàng hoang” haïn cheá thaûm hoïa suy thoaùi moâi tröôøng, moät trong nhöõng bieän phaùp ñöôïc laõnh ñaïo nhöõng tænh ñöa ra hieän nay laø khuyeán khích nhöõng hoä thieáu voán nuoâi toâm theo hình thöùc quaûng canh vì voán ñaàu tö cho moâ hình naøy chæ caàn khoaûng 20 trieäu ñoàng/hecta. “Tôùi ñaây, chuùng toâi seõ cho xeû moät con keânh daãn nöôùc ngoït vaøo khu vöïc coù nhieàu ñaát boû hoang ñeå cho daân troàng luùa”, oâng Sôn, tröôûng phoøng kinh teá huyeän Long Phuù (Soùc Traêng), khaúng ñònh. Tuy nhieân, keá hoaïch naøy coù theå chæ laø “lyù thuyeát” vì khi ñaát ñaõ ñaøo ao nuoâi toâm thì khoù coù theå caøo baèng ñeå troàng luùa trôû laïi. Cöù theá ngaøy caøng coù nhieàu noâng daân phaûi boû nhaø ñi laøm thueâ suoát naêm naøy qua thaùng noï chæ vì caùi chuyeän quy hoaïch toâm-luùa cuûa chính quyeàn.

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TIN NHANH TUESDAY, DECEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

DAT

Luaät sö cuûa coá vaán Rove noùi chuyeän vôùi kyù giaû baùo Time WASHINGTON - Baùo Time aán baûn môùi nhaát cho hay, nhieàu thaùng tröôùc khi oâng Karl Rove, coá vaán chính trò toái cao cuûa Toång Thoáng Bush, söûa laïi lôøi khai cuûa oâng trong vuï ñieàu tra veà baø Valerie Plame, thì luaät sö cuûa oâng ñöôïc bieát raèng coù theå vò coá vaán haøng ñaàu cuûa Toång Thoáng Bush ñaõ tieát loä danh taùnh cuûa maät vuï vieân CIA, baø Valerie Plame. OÂng Rove sau ñoù cho bieát, oâng queân caâu chuyeän ñaõ noùi vôùi kyù giaû Matt Cooper cuûa baùo Time hoâm 11 Thaùng Baûy naêm 2003. Theá nhöng baøi töôøng thuaät cuûa baùo Time phaùt haønh hoâm Chuû Nhaät cho bieát, trong nöûa naêm ñaàu 2004, khi cuoäc taùi tranh cöû ngoài laïi Baïch OÁc cuûa Toång Thoáng Bush ñang tôùi luùc gay caán, thì luaät sö cuûa oâng Rove ñöôïc moät kyù giaû thöù hai cuûa tôø Time - Viveca Novak - cho bieát cuoäc noùi chuyeän giöõa oâng Rove vaø kyù giaû Cooper. Caâu chuyeän giöõa baø Novak vôùi Luaät Sö Robert ñaõ ñöôïc töôøng thuaät treân trang maïng cuûa baùo Time. Baûn thaân oâng Luskin khoâng leân tieáng veà baøi baùo naøy. Theá nhöng, oâng Mark Corallo, phaùt ngoân vieân cuûa ñoaøn luaät sö baøo chöõa cho oâng Rove, thì phaùt bieåu, vò coá vaán Baïch OÁc hoaøn toaøn hôïp taùc vôùi nhöõng ñieàu tra vieân chöù khoâng chuû taâm che giaáu ñieàu gì. Saùu tuaàn tröôùc ñaây, trong moät coá gaéng baûo veä oâng Rove khoûi bò truy toá, Luaät Sö Luskin ñaõ tieát loä cuoäc

noùi chuyeän giöõa oâng vaø kyù giaû Novak vôùi Coâng Toá Vieân Ñaëc Bieät Patrick Fitzgerald. Coù theå nhôø ñoù maø oâng Rove chöa bò truy toá, nhöng vaãn coøn trong tình traïng bò ñieàu tra. Trong baøi töôøng thuaät cuûa mình, baø Novak cho bieát, oâng Luskin roõ raøng nghó raèng tieát loä caâu chuyeän seõ laø phöông thöùc “giuùp ñôõ oâng Rove, baèng caùch caét nghóa taïi sao oâng Rove laïi khoâng cho Fitzgerald hay ñaïi boài thaåm ñoaøn veà caâu chuyeän giöõa oâng vaø kyù giaû Matt Cooper.” Coâng toá ñaëc bieät Fitzgerald hoâm Thöù Naêm ñaõ thaåm vaán baø Novak, tröôùc khi chuyeån nhöõng döõ kieän môùi cho boài thaåm ñoaøn ñang cöùu xeùt baèng chöùng trong vuï roø ræ tin töùc. Trong baøi baùo ñaêng trong tôø Time, baø Novak vieát raèng baø ngaïc nhieân khi trong naêm 2004 ñöôïc nghe bieát veà caâu chuyeän giöõa oâng Rove vaø Cooper lieân quan ñeán baø Valerie, vôï cuûa cöïu Ñaïi Söù Joseph Wilson. Theo lôøi töôøng thuaät cuûa baø Novak, thì Luaät Sö Luskin coù yù cho baø bieát raèng oâng “Rove khoâng phaûi Toång Thoáng Putin baát ngôø ñeán thaêm Chechnya laø nguoàn tin cuûa kyù giaû Matt.” Baø Novak cuõng cho hay, caâu chuyeän vôùi Toång Thoáng Nga Vladimir Putin (giöõa) tham döï moät phieân hoïp khai maïc cuûa Nghò Vieän Chechnya, ngaøy 12 oâng Luskin laø vaøo khoaûng Thaùng Thaùng Möôøi Hai. Beân phaûi cuûa nhaø laõnh ñaïo Lieân Bang Nga laø toång thoáng Chechnya, Alu Alkhanov. (Hình: Gieâng tôùi Thaùng Naêm naêm 2004, coù REUTERS/Stringer) theå laø Thaùng Ba. Nhöng maõi ñeán toaøn quoác Hoa Kyø ñaõ chôø ñôïi ngaøy Thaùng Möôøi naêm 2004, thì oâng naøy töø laâu. Hoï ñaõ chuaån bò ñaùp öùng Rove môùi tieát loä cuoäc noùi chuyeän vôùi nhöõng ñoøi hoûi veà kieåm nghieäm. cuûa oâng vôùi nhaø baùo Cooper cho Toâi raát laïc quan, vaø chuùng toâi nghó coâng toá vieân. (D.P.) WASHINGTON - Trong khi kyõ Hieäp Trang Traïi Xuaát Caûng Thòt Boø raèng caû kyõ ngheä thòt boø seõ thích öùng ngheä thòt boø Hoa Kyø ñang chuaån bò Toaøn Quoác NCBA (National raát nhanh vôùi tình traïng naøy.” Nhaø chöùc traùch Hoa Kyø ñaõ keâu goïi ñôït xuaát caûng ñaàu tieân sang Nhaät Cattlemen’s Beef Association) hoâm Baûn sau 2 naêm khoâng buoân baùn vôùi Thöù Hai cho bieát, chuyeán haøng xuaát nhöõng quoác gia AÙ Chaâu khaùc, nhö nhau, chính phuû Bush hoâm Thöù Hai caûng ñaàu tieân sang Nhaät seõ khôûi Ñaøi Loan, Nam Haøn vaø Singapore, 12 Thaùng Möôøi Hai cuõng cho bieát ñaõ haønh vaøo ngaøy Thöù Baûy saép tôùi, theo böôùc Nhaät Baûn ñeå môû cöûa thò yeâu caàu Myanmar cho pheùp moät baõi boû leänh caám nhaäp caûng thòt boø cuøng vôùi moät soá maët haøng thöïc tröôøng cho thòt boø Hoa Kyø. Thaùp tuøng Boä Tröôûng Noâng phaåm khaùc. phaùi ñoaøn cuûa toå chöùc ñeán ñeå duyeät cuûa Nhaät. Vaán ñeà beänh boø daïi ñaõ ñöa ñeán söï OÂng Jamie Willrett, chuû tòch uûy Nghieäp Johanns, oâng Rob Portman, xeùt tình hình töï do daân chuû taïi quoác haïn cheá sinh hoaït xuaát nhaäp caûng ban thò tröôøng quoác teá cuûa NCBA, ñaïi dieän thöông maïi cuûa Hoa Kyø, gia naøy. phaùt bieåu, “Chuùng toâi tin raèng giôùi phaùt bieåu, “Hieän nay, 70 quoác gia ñaõ Ngoaïi tröôûng Thailand, oâng trong thôøi gian qua. Vieäc môû laïi thò tröôøng Nhaät coù tieâu thuï vaø chính quyeàn Nhaät seõ môû cöûa cho thòt boø cuûa Myõ. Toâi keâu Kantathi Suphamongkhon, noùi raèng taát caû nhöõng quoác gia hoäi vieân khaùc moät yù nghóa thaät lôùn lao ñoái vôùi Hoa thaáy söï kieän naøy coøn vöôït quaù öôùc goïi nhöõng quoác gia baïn haøng khaùc cuõng sôùm tieán haønh nhöõng böôùc ñeàu muoán nhìn thaáy baø Aung San Kyø, bôûi vì Nhaät Baûn laø quoác gia tieâu mong cuûa hoï.” thuï raát nhieàu thòt boø Myõ, vôùi thöông Boä Tröôûng Noâng Nghieäp Mike töông töï.” Suu Kyi ñöôïc traû töï do. Boä Tröôûng Johanns cho hay, Tình traïng caêng thaúng giöõa vuï leân ñeán $1.4 tyû moät naêm tröôùc Johanns cho bieát, phaùi ñoaøn thanh Trung Quoác vaø Nhaät Baûn cuõng laø khi beänh boø daïi ñöôïc phaùt giaùc taïi tra Nhaät Baûn seõ vieáng thaêm nhöõng Nhaät ñaõ pheùp nhaäp thòt xeû töø nhöõng ñieàu laøm moïi ngöôøi löu yù taïi cuoäc Hoa Kyø vaøo Thaùng Möôøi Hai naêm nhaø maùy saûn xuaát thòt boø taïi Myõ ñeå con boø döôùi 20 thaùng tuoåi, töông 2003. chöùng nhaän tình traïng oån ñònh ñöông 94% naêng suaát xuaát caûng cuûa hoïp thöôïng ñænh. kyõ ngheä thòt boø taïi Hoa Kyø. Sôû dó Trong khi ñoù, söï öa chuoäng cuûa trong maáy ngaøy saép tôùi.” Thuû töôùng Trung Quoác, oâng OÂn Tuyeân boá töø Hongkong hoâm Thöù coøn ñieàu kieän veà tuoåi cuûa con boø laø Gia Baûo (Wen Jiabao), hoâm Thöù giôùi tieâu thuï saønh aên taïi Myõ ñoái vôùi Hai ñaõ leân tieáng caùo buoäc Thuû thòt boø Kobe ñaét tieàn cuûa Nhaät cuõng Hai, Boä Tröôûng Johanns xaùc nhaän, vì, giôùi kyõ ngheä tin raèng beänh boø daïi Töôùng Nhaät Junichiro Koizumi laø leân tôùi $808,000 moät naêm. Lieân “Chuùng toâi bieát nhieàu nhaø maùy treân chuyeàn ñi theo tuoåi. (D.P.) ñaõ gaây nguy haïi cho moái quan heä hôïp taùc giöõa nhöõng quoác gia Ñoâng PHILADELPHIA.- Toång Thoáng AÙ baèng caùch thöôøng xuyeân ñeán Bush hoâm 12 Thaùng Möôøi Hai nhìn vieáng thaêm ñeàn thôø chieán só traän nhaän ñaõ coù nhieàu thaát baïi trong vong Yasukuni taïi Tokyo, nôi thôø nhöõng noã löïc ñeå taïo neân moät chính phöôïng 2.5 trieäu töû só Nhaät Baûn, keå theå daân chuû taïi Iraq, tuy nhieân nhöõng nhaán maïnh tieáp laø khoâng coù nöôùc naëng neà - ñaõ coù ñeán 30,000 ngöôøi caû moät soá ngöôøi bò xöû töû vì laø toäi cuoäc baàu cöû trong tuaàn naøy seõ giuùp naøo ñaõ laäp ñöôïc moät theå cheá daân cheát - keå töø khi Hoa Kyø môû cuoäc phaïm chieán tranh. cho nöôùc naøy ñaït ñöôïc moät khuùc chuû maø khoâng phaûi traûi qua “caùc taán coâng vaøo Iraq, ñeå laät ñoå nhaø Chuyeán vieáng thaêm ñeàn Yasukuni quanh trong lòch söû cuûa Iraq, cuûa thöû thaùch, nhöõng söï thaát baïi vaø cöù ñoäc taøi Saddam Hussein, töø Thaùng cuûa oâng Koizumi hoài Thaùng Möôøi vuøng Trung Ñoâng vaø lòch söû cuûa töï do. phaûi khôûi söï laïi hoaøi.” Ba naêm 2003. vöøa qua ñaõ khieán oâng Wen Jiabao vaø Toång Thoáng Bush ñaõ phaùt bieåu Toång Thoáng Bush cuõng nhìn Toång Thoáng Bush cuõng nhìn Toång Thoáng Nam Haøn Roh Moo- nhö treân, sau baøi dieãn vaên vaø moät nhaän laø ñeå tieán treân con ñöôøng daân nhaän veà phía Hoa Kyø cuõng ñaõ coù hyun huûy boû nhöõng cuoäc hoïp ñaõ ñöôïc cuoäc tieáp xuùc vôùi cöû toïa, do Hoäi chuû, ngöôøi Iraq ñaõ phaûi traû giaù khaù 2,140 quaân nhaân hy sinh. (L.T.) ñònh tröôùc vôùi oâng Koizumi taïi Ñoàng Theá Giôùi Söï Vuï (World AfKuala Lumpur. Caû Trung Quoác vaø fairs Council), moät toå chöùc tö nhaân Nam Haøn, töøng bò quaân Nhaät chieám baát vuï lôïi, toå chöùc taïi thaønh phoá Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam ñoùng tröôùc naêm 1945, ñeàu cho raèng Philadelphia, Pennsylvania. Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Nhaät chöa hoaøn toaøn hoái loãi veà Trong khi ngöôøi Iraq baét ñaàu ñi nhöõng toäi aùc cuûa mình trong thôøi Ñeä baàu Quoác Hoäi trong ngaøy 12 Thaùng Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT Nhò Theá Chieán. (V.G.) Möôøi Hai naøy, Toång Thoáng Bush

Myõ Nhaät taùi giao thöông treân thò tröôøng thòt boø sau vuï boø daïi 2003

Caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ aùp löïc Myanmar traû töï do tuø chính trò KUALA LUMPUR, Malaysia (TH) - Trong cuoäc hoïp thöôïng ñænh hoâm Thöù Hai 12 Thaùng Möôøi Hai, nhaèm môû roäng söï noái keát kinh teá taïi AÙ Chaâu, nhöõng quoác gia trong vuøng Ñoâng Nam AÙ ñaõ gia taêng aùp löïc ñoái vôùi Myanmar (Mieán Ñieän) ñeå buoäc hoäi ñoàng töôùng laõnh cai trò quoác gia naøy phaûi traû töï do cho tuø chính trò vaø thöïc söï coù nhöõng haønh ñoäng daãn ñeán töï do daân chuû. Moät vuï tranh chaáp giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn qua vieäc Thuû Töôùng Koizumi ñeán thaêm moät ñeàn thôø chieán só traän vong cuõng laø moät thí duï ñieån hình cho thaáy söï khoù khaên maø khu vöïc AÙ Chaâu ñang phaûi ñoái ñaàu trong noã löïc taêng cöôøng nhöõng moái quan heä kinh teá vaø an ninh. Söï kieän Hoäi Ñoàng Töôùng Laõnh Myanmar khoâng chòu coù nhöõng bieän phaùp caûi caùch daân chuû vaø khoâng traû töï do cho laõnh tuï phía ñoái laäp laø baø Aung San Suu Kyi khoûi tình traïng quaûn thuùc taïi gia hieän nay maëc duø coù söï ñoøi hoûi cuûa nhieàu quoác gia treân theá giôùi, ñaõ trôû thaønh moät thöû thaùch chính trò lôùn cho ASEAN. Caùc nhaø laõnh ñaïo ASEAN ñaõ töø boû truyeàn thoáng coù töø 38 naêm nay laø khoâng can thieäp vaøo noäi boä nhöõng quoác gia hoäi vieân ñeå leân tieáng keâu goïi Myanmar nhanh choùng thöïc hieän nhöõng höùa heïn caûi caùch daân chuû. Caùc nhaø laõnh ñaïo ASEAN cuõng

TT Bush phoûng ñònh ñaõ coù ñeán 30,000 ngöôøi Iraq cheát töø Thaùng Ba 2003

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

LD

SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU TUESDAY, DECEMBER 13, 2005

Thö ngoû cuûa Haø Syõ Phu göûi cöïu thuû töôùng Voõ Vaên Kieät Ñaø Laït ngaøy 10-12-2005 Thöa oâng, Ñieàu khieán toâi phaûi vieát böùc thö ngoû naøy tôùi oâng laø nhö sau: Saùng ngaøy 9-12-2005 coâng an phöôøng ñöa giaáy môøi toâi, (sau 15 phuùt) leân truï sôû ñeå “laøm roõ moät soá noäi dung do quaàn chuùng toá giaùc”. Taïi truï sôû, coâng an PA25 tænh Laâm ñoàng, CA thaønh phoá Ñaø laït vaø CA phöôøng 2 ñöa cho toâi moät thö naëc danh, toá caùo toâi ñaõ traû lôøi phoûng vaán cuûa ñaøi RFA veà 2 baøi vieát cuûa oâng (Voõ Vaên Kieät) göûi Boä Chính trò, thaùng 4 vaø thaùng 7-05, toång keát veà lyù luaän vaø söï nghieäp ñoåi môùi (ngoaøi ra coøn baøi traû lôøi phoûng vaán cuûa RFA veà chuyeán ñi Hoa kyø cuûa thuû töôùng Phan vaên Khaûi vaø thö ngoû cuûa toâi tham luaän vôùi oâng Traàn Khueâ). Coâng an ñaõ ñöa cho toâi caùc vaên baûn noùi treân laáy töø trang Web cuûa RFA vaø yeâu caàu toâi kyù xaùc nhaän nhöõng noäi dung ñoù laø lôøi cuûa toâi.Chöa caàn noùi raèng thö toá caùo naëc danh kia laøm gì coù giaù trò khieán Coâng an phaûi laøm vieäc nghieâm tuùc theá, trong khi nhöõng thö toá caùo tham nhuõng maø naëc danh thì maëc nhieân bò coi laø voâ giaù trò. Toâi ñaõ traû lôøi coâng an raèng: Khi ñaõ traû lôøi coâng khai treân moät ñaøi phaùt thanh quoác teá thì ñöông nhieân ñoù laø vieäc laøm coâng khai, ai cuõng coù theå nghe vaø ñoïc, bí maät gì ñaâu maø laïi coù ngöôøi phaûi “toá giaùc”? Thöïc ra ñieàu ñaëc bieät cuûa böùc thö “toá giaùc” naëc danh naøy laø: ngöôøi vieát töï xöng laø moät coâng daân cuøng soáng trong phöôøng 2 vôùi toâi, raèng phöôøng 2 ñang coù thaønh tích xaây döïng phöôøng Vaên hoùa, khu phoá Vaên hoùa, sao laïi ñeå coù moät ngöôøi nhö Haø Syõ Phu laøm aûnh höôûng ñeán tính Vaên hoùa ñoù, ñeà nghò Coâng an phaûi nghieâm trò. Baøi baûn cuûa böùc thö theá laø ñaõ roõ: “Laøm aûnh höôûng ñeán tính Vaên hoùa” cuûa phoá phöôøng thì laø ñieàu phaù hoaïi xaáu xa, phaûi bò leân aùn, raát coù theå bò kieåm ñieåm tröôùc phoá phöôøng! (Noùi thaúng ra, nhö theá laø ñaáu toá, toâi ñaõ bò nhö theá vaøi ba laàn roài). Ñeà nghò “Coâng an nghieâm trò” thì raát coù theå laø coâng an seõ laøm moät hoà sô toái thieåu ñuû laøm cô sôû cho moät cuoäc “pheâ phaùn ñoâng ngöôøi” hoaëc daãn ñeán moät leänh quaûn cheá 2 naêm theo nghò ñònh 31/CP do thuû töôùng Voõ vaên Kieät ñaõ kyù. (Toâi vaø moät soá trí thöùc ôû Ñaø laït cuõng ñaõ bò nhö theá nhieàu laàn roài). Töø kinh nghieäm baûn thaân chuùng toâi haàu nhö ñaõ thuoäc loøng quy trình naøy.Vaäy böùc thö ngoû naøy coù 2 ñieàu lieân

quan khieán toâi phaûi vieát thö tôùi oâng.1. Nhöõng böùc thö ngoû cuûa oâng göûi Boä Chính trò vaø Trung öông, ñoùng goùp nhöõng suy nghó traên trôû cuûa oâng tröôùc tình hình ñaát nöôùc lieäu coù theå bò coi laø noùi xaáu, laø thieáu vaên hoùa khoâng? Nhöõng böùc thö ñoù ñaõ ñöôïc raát nhieàu ngöôøi quan taâm, trong ñoù coù toâi, khieán caùc cô quan coâng luaän muoán thu thaäp caùc yù kieán bình luaän, ñoùng goùp, trong ñoù coù toâi. Trong khi bình luaän, xu höôùng suy nghó cuûa toâi coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vôùi oâng neân toâi taùn thaønh laø chuû yeáu, taát nhieân toâi coù noùi theâm veà moät vaøi ñieàu caàn boå sung, laø ñieàu bình thöôøng. Vaäy baøi traû lôøi phoûng vaán cuûa toâi, xin oâng cho bieát, coù maâu thuaãn vôùi tính Vaên hoùa hay khoâng, coù laøm maát tính Vaên hoùa cuûa phoá phöôøng hay khoâng?2. Nghò ñònh 31/CP do oâng kyù ngaøy 14/4/1997, laø vaên baûn taïo cô sôû phaùp lyù cho nhöõng bieän phaùp xöû lyù heát söùc thieáu daân chuû: quaûn cheá ñeán 2 naêm maø khoâng coù xeùt xöû cuûa toøa aùn, chòu hình phaït tröôùc ñaùm ñoâng maø döôùi caùi voû raát nhaân aùi, coi nhö khoâng coù gì quan troïng caû, laøm nhö ñeà cao daân maø thöïc chaát laø coi thöôøng daân, duøng daân laøm coâng cuï.Veà chuyeän cöù laáy yù kieán cuûa daân laøm côù, toâi keå theâm moät ví duï khaùc. Nhaø thô Buøi Minh Quoác gaàn ñaây bò moät keû laï maët khoâng quen bieát, mang soá ñieän thoaïi 0903.232824 thöôøng xuyeân nhaén vaøo maùy ñieän thoaïi di ñoäng cuûa oâng nhöõng caâu tuïc tóu nhö: “Maøy coù muoán ñi Myõ vôùi thaèng Chính ñeå lieám ñít Myõ tao caáp visa cho!”, hoaëc “Thaèng Chính bò aên ñoøn, maøy coù kinh khoâng? Boïn phaûn boäi chuùng maøy seõ coøn laõnh ñuû con aï!”... Keû laøm vieäc ñoài baïi naøy muoán ñoùng vai “nhaân daân” phaãn noä tröôùc nhöõng baøi vieát cuûa oâng Buøi Minh Quoác. Nhöng nhaø thô Buøi Minh Quoác khoâng sôï, oâng ñaõ laøm ñôn toá giaùc haønh ñoäng cuûa keû löu manh mang soá ñieän thoaïi aáy vôùi coâng an vaø böu ñieän. Coâng an nhaän ñöôïc ñôn toá giaùc aáy nhöng khoâng heà ñieàu tra, khoâng heà traû lôøi. Sao moät söï toá giaùc chính xaùc nhö theá thì laïi laøm ngô (bieát soá ñieän thoaïi, tìm ra ngöôøi laø vieäc quaù deã vôùi cô quan an ninh, moät ngöôøi daân chuû duø duøng soá ñieän thoaïi naøo coâng an cuõng bieát ngay!). Coøn caùi goïi laø “toá giaùc” trong tröôøng hôïp cuûa toâi thì hoaøn toaøn ngöôïc laïi: keû toá giaùc chæ laø moät keû naëc danh, laïi vu caùo moät vieäc laøm coâng khai roõ raøng cuûa toâi, thì coâng an laïi “môøi” toâi leân ñieàu tra

ngay! Baøi traû lôøi phoûng vaán cuûa toâi ñaêng coâng khai treân maïng, toâi bieát nhieàu ñaûng vieân ñaõ chuyeàn tay nhau ñoïc, bí maät gì maø phaûi “toá giaùc”? Neáu thaáy quan ñieåm treân baùo chí cuûa toâi laø sai traùi thì laïi duøng baùo chí ñeå coâng khai tranh luaän chöù “toá giaùc” caùi noãi gì? Phaûi chaêng ñònh möôïn lôøi toá giaùc naëc danh ñoù laøm côù quaûn cheá toâi moät laàn nöõa theo nghò ñònh 31/CP maø thuû töôùng Voõ Vaên Kieät ñaõ kyù hay sao?Thöa oâng cöïu thuû töôùng, toâi bieát oâng laø ngöôøi ñaõ coù nhöõng suy nghó daân chuû, vaø cuõng ñaõ laø naïn nhaân trong lónh vöïc töï do tö töôûng vaø töï do ngoân luaän. Chính nghò ñònh 31/CP ñaõ laøm oâng mang tieáng laø ngöôøi choáng daân chuû. Neáu oâng coù moät lôøi ñaùnh giaù chính thöùc ñeå voâ hieäu hoùa caùi nghò ñònh 31/CP choáng daân chuû, vi phaïm hieán phaùp aáy thì seõ laø moät vieäc laøm raát coù yù nghóa maø nhöõng ngöôøi daân töû teá ñang chôø ñôïi. Toâi nghó, veà vieäc naøy oâng coù traùch nhieäm hôn ai heát, vaø coù khaû naêng giaûi quyeát hôn ai heát. Neáu coù theå ñöôïc, xin oâng moät söï traû lôøi. Kính göûi oâng moät lôøi traân troïng vaø nieàm hy voïng thöïc loøng. Haø Syõ Phu 4E, Buøi thò Xuaân, Ñaø laït Taùi buùt: - Khoâng hieåu sao maø ngaãu nhieân nhöõng raéc roái cuûa toâi töø 1995 ñeán nay cöù lieân quan ñeán nhöõng vaên baûn maø oâng ñaõ vieát hoaëc ñaõ kyù. Haân haïnh vaø duyeân nôï? - Nay oâng khoâng coøn ôû Phuû thuû töôùng, muoán göûi cho oâng maø chaúng bieát göûi theá naøo, ñaønh vieát thö ngoû, mong ôû oâng söï thoâng caûm vaø ñoàng caûm nöõa. Thuû töôùng, thöôïng töôùng coøn phaûi vieát thö ngoû, nhôø coâng luaän ñaùnh tieáng, thì traùch gì chuùng toâi. - Cuõng nhaân ñaây, toâi göûi oâng baûn sao tôø giaáy môøi toâi leân truï sôû coâng an laøm vieäc vì coù thö toá giaùc nhö treân ñaõ noùi. Moät quy trình laøm vieäc kieåu naøy thaät “hoaøn haûo”, vöøa ñuû lòch söï, vöøa ñuû nghi thöùc, nhöng cuõng vöøa ñuû chuyeân chính ñeå goø moät trí thöùc coù tö duy ñoäc laäp phaûi naèm goïn trong moät tö duy ñaõ aán ñònh saün, khoâng cöïa vaøo ñaâu ñöôïc, nghóa laø vöøa ñuû ñeå laøm cho caùi quyeàn töï do tö töôûng ghi trong hieán phaùp trôû thaønh voâ nghóa. OÂng laø ngöôøi ñaõ töøng giöõ traùch nhieäm toái cao trong heä haønh phaùp quoác gia, toâi mong ñöôïc oâng giaûng giaûi cho veà vieäc naøy. Kính thö Haø Syõ Phu

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

DAT

Huy Quang - Vuõ Ñöùc Vinh Hai con ngöôøi: Moät nhaân caùch lôùn VAÊN QUANG

Toâi muoán noùi roõ hôn, trong oâng Vuõ Ñöùc Vinh coù hai con ngöôøi ñöôïc phaân ñònh raát roõ. Moät Huy Quang nhaø vaên vaø moät Vuõ Ñöùc Vinh ngöôøi lính. Nhöng hai con ngöôøi ñoù hoøa nhaäp laø moät nhaân caùch lôùn. Vôùi tö caùch naøo cuõng ñöôïc, oâng giao thieäp vôùi moïi ngöôøi hoàn nhieân, chaân thaät baèng chính nhöõng gì töø trong tö caùch ñónh ñaïc cuûa oâng. Ai nhìn oâng baèng con maét naøo cuõng theá thoâi. Ñieàu maø moïi ngöôøi nhaän ñöôïc sau khi giao thieäp vôùi oâng laø söï tin töôûng cuøng vôùi loøng caûm meán ñi thaúng vaøo cuoäc soáng cuûa mình. Toâi cho ñoù laø ñieàu khoù khaên nhaát cho moãi ngöôøi trong cuoäc soáng ñaày nhöõng baát traéc naøy. Taïo ñöôïc moät nieàm tin cho ngöôøi ñoái dieän khoâng phaûi laø deã, tìm ñöôïc söï quyù troïng coøn khoù khaên hôn. OÂng Vinh khoâng bao giôø muoán taïo ra ñieàu ñoù, maø do chính caùch ñoái xöû thaúng thaén, bình thaûn cuûa oâng laøm neân taát caû. Töø ngaøy bieát oâng ñeán nay, hôn 50 naêm roài, toâi chöa töøng nghe ai phaøn naøn ñieàu gì veà oâng, keå caû nhöõng ngöôøi khoù tính nhaát, duø laø caáp treân hay caáp döôùi cuûa oâng, duø baïn beø quen bieát thaân sô. Cho neân coù theå keát luaän moät caùch chính xaùc raèng oâng “ñöôïc loøng” moïi ngöôøi quanh oâng. Vaø “ñöôïc loøng” cuøng vôùi söï quyù troïng chaân tình. Caùi tin seùt ñaùnh ñeán vôùi baïn beø khi oâng baát tænh naèm trong beänh vieän, haàu nhö ai cuõng baøng hoaøng cuøng vôùi noãi thöông xoùt ngô ngaån.

Nhö moät noãi oan khieân naøo ñoù, nhö moät chuyeän cöïc kyø phi lyù, nhö moät tai hoïa maø taïo hoùa khoâng daønh cho rieâng ai, keå caû nhöõng ngöôøi ñaùng ñöôïc soáng nhaát. Bôûi môùi chæ vaøi ngaøy tröôùc ñoù thoâi, oâng coøn tænh taùo, bình tónh vieát thö cho baïn beø vôùi nhöõng doøng thaûn nhieân nhö ñi chôi ñaâu xa: “Taïm thôøi ngöng thö töø moät vaøi ngaøy cho ñeán khi bình phuïc”. Laù thö cuoái cuøng oâng vieát cho toâi ngaøy 19-10-2005. Noãi ñau khoân cuøng Vaø sau ñoù, ngaøy 22-10 vöøa qua, khi ñöôïc tin Huaán maát ôû San Jose, oâng coøn ngoài vieát baûn Phaân Öu vôùi gia ñình Phaïm Huaán göûi cho chuùng toâi ñoïc. OÂng caån thaän ghi teân töøng ngöôøi baïn vaø yeâu caàu chuùng toâi boå tuùc hoaëc theâm teân nhöõng ai oâng khoâng nhôù heát. Tính oâng vaãn caån thaän, chuaån möïc nhö töø bao laâu nay. Nhöõng baûn phaân öu ñaêng treân nhieàu baùo keøm theo hoaëc khoâng keøm vôùi baøi vieát cuûa toâi chính laø do oâng Vinh vieát. Toâi raát toân troïng oâng, neân khoâng theâm bôùt töø moät caùi daáu phaåy. Baøi vieát cuûa toâi vöøa ñöôïc göûi ñi thì oâng vaøo beänh vieän. OÂng raát tin töôûng vaøo ngaøy bình phuïc trôû laïi vôùi gia ñình, vôùi baïn beø cuûa mình. Nhöng roài oâng khoâng bao giôø trôû laïi. Vì ôû xa, toâi khoâng bieát roõ heát chi tieát veà beänh tình cuûa oâng, chæ xin keát luaän: Ñoù laø moät tröôøng hôïp raát hy höõu, ít khi xaûy ra. Trong moät ngaøn tröôøng hôïp chæ xaûy ra moät laàn. Nhöõng ngaøy gaàn ñaây,

oâng naèm ñoù, thôû bình oxy, hoân meâ... vaø khoâng coøn caùch naøo cöùu vaõn. Chuùng toâi ôû VN chæ bieát coù theá. Roài baát ngôø nhaän ñöôïc e mail cuûa caùc con oâng “xin loãi caùc baùc, caùc coâ chuù, meï chaùu phaûi chaêm soùc cho boá chaùu ôû beänh vieän neân khoâng nhaän ñöôïc ñieän thoaïi, xin göûi qua e mail cho chuùng chaùu”. Döôùi kyù teân ñuû 4 ngöôøi con cuûa oâng: Vuõ Thanh Tuøng, Vuõ Teá Theá, Vuõ Thò Phöông Thaûo, Vuõ Thò Phöôïng Taàn. Theá neân chuùng toâi chæ coøn bieát laëng leõ theo doõi beänh tình oâng qua nhöõng baïn beø ôû gaàn ñoù. Vaøo ba tuaàn tröôùc, hai anh Vuõ Quang Ninh vaø Thaùi Thuûy töø Cali bay leân Seattle thaêm oâng cho bieát roõ hôn tình traïng cuûa oâng luùc ñoù. OÂng nhaän bieát hai ngöôøi baïn thaân, nhöng chæ traû lôøi baèng nhöõng doøng nöôùc maét. Cô theå oâng chæ coøn ñoâi maét vaø ngoùn chaân chuyeån ñoäng ñöôïc. Hình dung ra caûnh naøy, toâi thaät ñau xoùt. Gia ñình quanh oâng, naøo vôï, naøo con, naøo chaùu noäi, chaùu ngoaïi... chaàu chöïc, chaêm soùc oâng, oâng coù bieát khoâng? Nhöõng ngöôøi thaân cuûa oâng ñau ñôùn nhö theá naøo trong caùi caûnh naøy? Ruùt bình döôõng khí ra thì khoâng nôõ, ñeå laïi thì khoâng ñaønh... Vaø nhöõng ngaøy ñau ñôùn ñoù cöù phaûi keùo daøi. OÂi, laáy gì dieãn taû ñöôïc tình caûnh ngaäp ñaày thöông xoùt ñoù? OÂng Vinh ôi, baïn beø oâng ôû gaàn hay ôû xa, ñaõ vaø ñang nhôù thöông oâng voâ cuøng. Toâi hy voïng, töø trong moät coõi xa xaêm, oâng hieåu ñöôïc taám loøng Tieáp trang A13


THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Tieáp trang A12

cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi oâng nhö theá naøo. Chuùng toâi muoán noùi lôøi chia buoàn cuøng vôùi gia ñình oâng, nhöng lôøi leõ naøo cuõng laø chöa ñuû vaø coù leõ chính chuùng toâi cuõng caàn ñöôïc chia buoàn. OÂng ñaõ laø moät phaàn trong cuoäc soáng cuûa baïn beø roài, thieáu vaéng oâng töø nay seõ laø moät khoaûng troáng lôùn lao, khoâng gì buø ñaép ñöôïc. Toâi ngoài ôû Saøi Goøn, moät nôi chuùng ta ñaõ töøng ñeå laïi suoát moät thôøi trai treû ñeå oân laïi nhöõng kyû nieäm xöa. Huy Quang vaø Löûa Löïu Khi môùi töø vuøng loaïn laïc Thaùi Bình, “dinh teâ” vaøo thaønh phoá Haûi Phoøng, khoaûng naêm 1951-1952, luùc ñoù toâi môùi vaøo tuoåi 20. Khi aáy, baét ñaàu voõ veõ vieát vaên laøm thô göûi baøi lai caûo cho maáy tôø baùo ôû Haø Noäi nhö Tia Saùng, Caûi Taïo, Tieáng Daân. Hoài ñoù caû thaønh phoá Haûi Phoøng khoâng coù noåi moät tôø baùo. Ñöôïc ñaêng baøi ôû baùo Haø Noäi ñaõ laø söôùng laém roài. Boãng moät hoâm ra cöûa haøng saùch, coi coïp ñöôïc moät tôø giai phaåm muøa Heø coù caùi teân laø “Löûa Löïu” cuûa caùc ñaøn anh ôû Haø Noäi. Trong ñoù toâi ñoïc baøi cuûa Huy Quang. Caùi teân gaàn gioáng vôùi teân toâi laøm toâi chuù yù. Baøi cuûa Huy Quang ñöôïc nhaø vaên Ngoïc Giao giôùi thieäu raát noåi vaø quaû tình baøi vieát cuõng khaù hay. Toâi khoâng nhôù ñaây coù phaûi laø saùng taùc ñaàu tay cuûa oâng Huy Quang hay khoâng. Nhöng cuõng töø ñoù toâi vaø ñoäc giaû bieát ñeán “danh” oâng. Luùc ñoù caùnh “vaên ngheä maàm non” ôû Haûi Phoøng nhö toâi, coi caùc nhaø vaên ôû Haø Noäi laø nhöõng “teân tuoåi lôùn”. OÂng Huy Quang cuõng ñöôïc chuùng toâi xeáp ôû “chieáu treân” cuøng vôùi nhöõng nhaø vaên, nhaø thô nhö Ñinh Huøng, Ngoïc Giao, Thöôïng Só, Nguyeãn Minh Lang, Sao Mai... Vaø, giai phaåm “Löûa Löïu” vaãn laø moät taùc phaåm ñöôïc chuùng toâi traân troïng nhaát. Bôûi töø caùch trình baøy ñeán baøi vôû ñöôïc choïn loïc

Huy Quang - Vuõ Ñöùc Vinh Hai con ngöôøi: Moät nhaân caùch lôùn khaù kyõ. Nhaát laø caùi teân töôïng tröng cho muøa Heø “löûa löïu” thì quaû laø raát kheùo vaø raát... vaên chöông. Cho ñeán vaøi thaùng sau, khi coù nhöõng nhaø vaên nhaø thô ôû Haø Noäi, chaéc cuõng chæ thuoäc haøng “vaên ngheä maàm non” nhö toâi, ñeå maét ñeán, xuoáng thaønh phoá Caûng chôi gheù thaêm, cöù töôûng nhö toâi ñaõ ñaët moät “caúng” vaøo laøng vaên ngheä. Nhöng toâi vaãn chöa ñöôïc gaëp nhaø vaên Huy Quang trong nhoùm Löûa Löïu. Toâi hoûi thaêm thì ñöôïc bieát, oâng nhaø vaên naøy ñang ñöôïc ñoäng vieân vaøo khoùa 1 Tröôøng só quan tröø bò (vaøo thaùng 10 naêm 1951), luùc ñoù hoïc ôû Nam Ñònh. Toâi caøng ngöôõng moä oâng hôn vì trong thôøi gian naøy oâng ñaõ coù hai taùc phaåm do nhaø XB Coâng Löïc-Haø Noäi aán haønh laø “Hai maùi toùc xanh” vaø truyeän daøi “Ñoâi ngaû”. Vaên chöông oâng cuõng “laû löôùt”, laõng maïn, tình töù nhö caùi khuynh höôùng cuûa nhöõng nhaø vaên Haø Noäi thôøi aáy. Söï nghieäp noåi troäi cuûa moät nhaø vaên vaø ngöôøi coâng chöùc Nghieäp chieán binh laøm giaùn ñoaïn moät thôøi gian khaù laâu, vaøi naêm sau oâng vieát raát ít. Cho ñeán naêm 1956, khi toâi töø Nha Trang veà Nha CTTL Boä Quoác Phoøng, toâi laøm vieäc ôû phoøng baùo chí, oâng Huy Quang laøm vieäc ôû Ñaøi Phaùt Thanh Quaân Ñoäi. Luùc ñoù Ñaøi PTQÑ coøn naèm “teânh heânh” ôû ñöôøng Hoàng Thaäp Töï. Cöûa ngoõ khoâng caàn lính gaùc, cöù ra voâ töï nhieân. Toâi gaëp oâng Trung uùy Vuõ Ñöùc Vinh trong moät buoåi hoïp. OÂng ñi cuøng vôùi oâng Vuõ Quang Ninh, tröôûng ñaøi. OÂng Vinh laø Phoù tröôûng phoøng kieâm Tröôûng ban Bieân Taäp cuûa ñaøi naøy. Phaûi sau buoåi hoïp toâi môùi bieát Vuõ Ñöùc Vinh chính laø

nhaø vaên Huy Quang maø toâi ñaõ ngöôõng moä töø laâu. Chuùng toâi ñöa nhau xuoáng uoáng caø pheâ ôû caâu laïc boä beù tí naèm phía sau truï sôû Nha CTTL. Thôøi aáy haàu nhö caû Saøi Goøn ñeàu nghe chöông trình phaùt thanh Tao Ñaøn do thi só Ñinh Huøng phuï traùch cuøng Thaùi Thuûy, Thanh Nam... trong ñoù coù caû nhaø vaên Huy Quang. Sau ñoù, toâi coù nhieàu dòp sang Ñaøi PTQÑ lieân heä coâng vieäc. Luùc ñoù toâi môùi laïi bieát raèng beân caïnh oâng Huy Quang coøn coù moät loaït nhöõng ngheä só teân tuoåi laãy löøng khaùc nöõa naèm trong Ban Nhaïc cuûa Ñaøi. Caùc oâng Canh Thaân, Ngoïc Bích, Ñan Thoï, Vaên Phuïng, Xuaân Loâi, Xuaân Tieân, Anh Ngoïc, Vuõ Huaân, Vuõ Huyeán... ñeàu laøm vieäc chung vôùi oâng Huy Quang. Nhöõng caùi teân maø ngay töø hoài môùi lôùn toâi ñaõ nghe danh, ñaõ bi boâ taäp haùt nhöõng saùng taùc maø ñeán baây giôø ôû Saøi Goøn vaãn haùt, vaø ñöôïc coi laø nhöõng saùng taùc baát huû. Baây giôø doøng nhaïc ñoù vaãn ñöôïc keå laø “doøng nhaïc sang troïng” cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nhaïc VN. Duø cho naêm thaùng vaø nhöõng bieån daâu ñaõ coù khi muoán vuøi laáp noù, bôûi noù ñöôïc keå laø loaïi “nhaïc vaøng uûy mò” caàn phaûi choân nhö choân “boïn tö saûn laïc haäu” . Nhöng giaù trò cuûa taùc phaåm ñaâu phaûi ôû toan tính cuûa con ngöôøi. Töï noù soáng maõi vôùi thôøi gian. Khoâng ai vaø khoâng gì coù theå vuøi choân ñöôïc noù. OÂng Huy Quang chính laø ngöôøi ñaõ goùp phaàn raát lôùn vaøo vieäc giöõ gìn vaø baûo veä nhöõng giaù trò aáy cuûa daân toäc. Vaøi naêm sau, khi oâng Nguyeãn Xuaân Vinh (nhaø vaên Toaøn Phong) veà laøm tham möu tröôûng roài leân chöùc Tö leänh Khoâng Quaân, oâng Vuõ Ñöùc Vinh ñöôïc ñieàu ñoäng sang laøm Tröôûng khoái Chieán

tranh chính trò ôû Boä Tö Leänh Khoâng Quaân. Trong thôøi gian naøy, oâng cuøng moät vaøi ngöôøi baïn trong Boä Tö Leänh ñaõ khai sinh ra tôø baùo Lyù Töôûng, moät tôø nguyeät san raát ñaëc tröng cuûa nhöõng “ngöôøi lính haøo hao” khoâng quaân, song vaãn khoâng queân tranh ñaáu cho lyù töôûng coâng baèng xaõ hoäi. Lyù töôûng cuûa oâng ñaõ töøng chöùng toû trong moät soá nhöõng baøi dieãn vaên, oâng soaïn cho caáp treân cuûa mình ñi tham döï nhöõng hoäi nghò lôùn. Cuï theå nhö trong hoäi nghò thöôïng ñænh ôû Honolulu, Toång Thoáng Myõ Johnson cuõng ñaõ ca ngôïi baøi dieãn vaên cuûa oâng vieát. Cuõng trong thôøi kyø naøy, trong traän KQVN bay ra “hoûi thaêm söùc khoûe Ñoàng Hôùi”, Vuõ Ñöùc Vinh cuõng leo leân maùy bay oanh taïc ngoài beân caïnh anh chaøng phi coâng Löu kim Cöông - töï Cöông kheånh bay löôïn treân baàu trôøi ngoaøi mieàn Baéc, xoâng pha trong löôùi löûa phoøng khoâng, baát chaáp hieåm nguy. Ngöôøi thaàm laëng, coù coâng ñaàu vôùi quoác gia Sau ñoù, oâng laïi laøm vieäc ôû Phuû Thuû töôùng roài phuû Toång Thoáng. ÔÛ ñaâu coâng vieäc cuûa oâng cuõng gaén lieàn vôùi baùo chí. Phaûi noùi roõ moät söï thaät laø hoài ñoù, trong moät theå cheá daân chuû, giöõa “caùnh baùo chí” vaø nhaø caàm quyeàn thöôøng coù nhöõng xung ñoät, thaäm chí choáng ñoái raát gay gaét. Töø nhöõng ñaûng phaùi ñoái laäp ñeán nhöõng tôø baùo coù khuynh höôùng rieâng, luoân xaûy ra nhöõng tranh chaáp vì baát ñoàng trong moät chuû tröông chính saùch naøo ñoù. Coù nhöõng söï kieän khieán chính quyeàn luùng tuùng, taát nhieân ñaõ laøm thì phaûi coù caùi ñuùng, caùi sai. Caùc “phuû boä” laïi phaûi nhôø ngöôøi ñöùng ra daøn xeáp tìm

TUESDAY, DECEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13 moät tieáng noùi chung. OÂng Huy Quang - Vuõ Ñöùc Vinh vôùi caû hai tö caùch, nhaø vaên vaø nhaø “thöông thuyeát” ñöùng ra laøm coâng vieäc hoøa giaûi. Coù tieáng noùi cuûa oâng, coù baøn tay xoa dòu cuûa oâng, coù uy tín cuûa oâng, moïi coâng vieäc nhanh choùng ñöôïc thu xeáp oån thoûa. Nhö theá coù phaûi laø moät söï lôïi duïng oâng hay khoâng, khoâng phaûi laø quan troïng, maø coâng vieäc oån ñònh xaõ hoäi, goùp ñöôïc söùc maïnh chung môùi laø ñieàu ñaùng keå. Vaø ñoù chính laø muïc ñích cuûa oâng. Vì ñaâu oâng coù ñöôïc caùi uy tín aáy? Phaûi nhìn vaøo caùch soáng, nhìn vaøo coâng vieäc, nhìn vaøo khaû naêng cuûa oâng môùi thaáy heát ñöôïc giaù trò con ngöôøi ñích thöïc cuûa oâng. Vôùi ai oâng cuõng cö xöû nhö moät ngöôøi baïn, oâng bieát nghe, thaáu tình ñaït lyù, meàm moûng ñeán vôùi töøng ngöôøi baèng caû taám loøng trung thöïc, nhaân haäu cuûa mình. Khi ngöôøi ta bieát chaéc raèng oâng khoâng möu caàu lôïi ích rieâng tö, khoâng phe phaùi, khoâng thieân vò thì ngöôøi ta ñaõ coi oâng laø baïn vaø ngöôøi ta saün saøng nghe oâng. Söï thaønh coâng cuûa oâng chính laø ôû caùi tö caùch chöõng chaïc vaø tính caùch thaân thieän ñoù. Coù moät thôøi kyø, oâng laøm Toång giaùm ñoác Nha Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh. Noùi cho roõ hôn, oâng ñieàu haønh caû guoàng maùy phaùt thanh quoác gia. Trong thôøi kyø ñoù, oâng ñaõ laøm thay ñoåi boä maët cuûa laøn soùng phaùt thanh, naâng taàm voùc noù leân cao hôn. Heä thoáng phaùt thanh ñöôïc caûi tieán maïnh meõ. Ñaøi Phaùt thanh Saøi Goøn ñöôïc chuyeån thaønh heä thoáng A, vaø Ñaøi Quaân Ñoäi thuoäc heä thoáng B. Moãi ñaøi ñeàu coù chöông trình vaø haï taàng cô sôû rieâng cuûa mình, tuy nhieân Trung Taâm Phaùt Tuyeán Quaùn Tre vaãn laø nôi leân soùng cuûa caû hai heä thoáng A vaø B. Ngöôøi töø quaân ñoäi bieät phaùi sang laøm chuyeân vieân kyõ thuaät nhöng quyeàn quaûn trò vaãn thuoäc heä thoáng phaùt thanh Quoác Gia. Trong thôøi chieán tranh, ngöôøi cuûa quaân ñoäi thöôøng

ñöôïc bieät phaùi hoaëc taêng vieän cho raát nhieàu cô quan, keå caû ôû caûnh saùt vaø caùc phuû boä khaùc. Tuy nhieân ñieàu haønh caû moät heä thoáng phaùt thanh quoác gia khoâng giaûn dò chuùt naøo. Noù laø coâng vieäc haønh chaùnh vôùi nhöõng nguyeân taéc baát di baát dòch vaø noù cuõng laø coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi laøm vaên hoùa vôùi voâ soá nhöõng vaán ñeà khoâng bao giôø coù nguyeân taéc vaø vôùi nhöõng ngöôøi anh em ñaõ töøng vieát laùch, töøng côm buïi nguû heø, töøng gaëp nhau trong haàu heát nhöõng toøa soaïn baùo... Laøm caáp döôùi coù leõ coøn deã chòu hôn laøm caáp treân. Nhöng oâng Huy Quang - Vuõ Ñöùc Vinh ñaõ ñeå laïi moät aán töôïng raát saâu saéc trong loøng moïi ngöôøi, töø anh phoùng vieân treû ñeán nhöõng vò bieân taäp giaø vaø ngay caû nhöõng vaên ngheä só daân chính coäng taùc vôùi ñaøi. Cho ñeán baây giôø, khoâng ai laø khoâng yeâu quyù oâng. Duø chæ trong moät thôøi gian ngaén, oâng ñaõ laøm raïng rôõ cho ngaønh phaùt thanh quoác gia vaø ñieàu ñaùng keå hôn laø oâng ñaõ gaây ñöôïc loøng tin yeâu cuûa thính giaû ñoái vôùi tieáng noùi cuûa ñaøi. Chính toâi cuõng ñaõ hoïc ñöôïc ôû oâng raát nhieàu khi ngu ngô baét tay vaøo laøm coâng vieäc naøy. Phong caùch maãu möïc trong cuoäc soáng Suoát trong khoaûng thôøi gian ñoù, toâi thöôøng coù nhieàu dòp gaëp oâng trong coâng vieäc cuõng nhö trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Nhöng chöa heà gaëp oâng trong baát cöù moät choán aên chôi naøo. Phoøng traø, tieäm nhaûy, soøng baøi, döôøng nhö khoâng bao giôø oâng ñaët chaân tôùi. Chæ nghe phong thanh raèng hoài coøn raát treû, coøn ôû chung trong con heûm ñöôøng Baøn Côø vôùi oâng Phan Nghò thì ñoâi khi, oâng cuõng bò oâng baïn haøng xoùm voán coù maùu giang hoà ruû reâ ñi aên chôi, nhaûy nhoùt tí ñænh. Nhöng thaät ra chaúng ai ruû reâ ñöôïc oâng ñaâu, toâi nghó laø oâng neå baïn neân ñi theo cho vui Tieáp trang A14

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Tieáp trang A13

loøng baïn beø vaäy thoâi. Thænh thoaûng oâng cuõng ñaùnh maït chöôïc vôùi chuùng toâi vaø thöôøng laø chôi ngay taïi nhaø oâng ôû cö xaù Traàn Quoác Toaûn. Chuùng toâi ñaõ mang tieáng laø “ñaùnh coøm” roài, oâng coøn chôi “coøm” hôn. Naêm thì möôøi hoïa toâi môùi ñöôïc oâng trieäu ñeán nhaø chôi cho vui. Ñoái vôùi oâng coù leõ ñoù laø caùi thuù duy nhaát trong cuoäc soáng voâ cuøng maãu möïc cuûa oâng. Töø nhaø ñeán sôû, bao giôø oâng cuõng giöõ ñuùng caùi phong caùch aáy. Vaø oâng laïi laø ngöôøi raát kín tieáng neân ít coù ai hieåu gì veà nhöõng suy nghó rieâng tö cuûa oâng. Ngay trong gia ñình, oâng cuõng ít noùi, luùc naøo cuõng lo laéng ñuøm boïc cho vôï con, ñeán ngay caû luùc tröôùc khi bò beänh. Khoâng bao giôø ñeå caùc con phaûi lo moät chuyeän gì vaø caû 4 ngöôøi con cuûa oâng ñeàu ñöôïc thöøa höôûng moät cuoäc soáng eâm ñeàm, haïnh phuùc cho ñeán khi thaønh ñaït. Vaø oâng coù moät ñaëc ñieåm laø duø ôû moät cöông vò khaù cao trong chính quyeàn, nhöõng nôi maø trong caùc buoåi leã laïc, ñaïi hoäi, ngöôøi ta raát thích môøi caû “phu nhaân cuøng ñeán döï cho theâm phaàn long troïng”. Nhöng oâng khoâng bao giôø ñöa phu nhaân cuøng ñi, coù theå laø chính baø Vinh cuõng khoâng thích ñi döï nhöõng “chuyeän phieàn toaùi” ñoù. Suoát nhöõng naêm thaùng ôû Saøi Goøn, oâng soáng nhö theá, maëc cho thôøi cuoäc ñoåi dôøi, oâng vaãn laø moät quaân nhaân thuaàn tuùy göông maãu. Maëc daàu nhöõng ngöôøi quanh oâng, nhöõng caáp treân cuûa oâng, vì lyù do naøy hay lyù do khaùc vöôùng maéc vaøo voøng “quyeàn löïc chính trò”. Nhöng trong baát cöù cöông vò naøo, duø laøm vieäc vôùi baát cöù ai, oâng vaãn laø Huy Quang - Vuõ Ñöùc Vinh, ñieàm ñaïm, thanh thaûn, taän tuïy vôùi moïi nhieäm vuï ñöôïc giao. Caøi taøi cuûa oâng laø söï vöôït thoaùt ra ngoaøi nhöõng heä luïy ñoù, nhöõng heä luïy raát deã quyeán ruõ con ngöôøi vì danh lôïi, ôû vaøo

Huy Quang - Vuõ Ñöùc Vinh Hai con ngöôøi: Moät nhaân caùch lôùn vò trí cuûa oâng. Toâi cho raèng ñoù laø söï saùng suoát cuûa moät con ngöôøi töø khi coøn raát treû. Phaûi coù moät nhaân caùch ñaëc bieät môùi laøm ñöôïc ñieàu ñoù. ÔÛ VN hay ôû Hoa Kyø, Vinh vaãn laø Vinh Roài ngaøy 30-4-75, oâng cuøng gia ñình sang ñònh cö ôû Myõ. Baüng ñi moät thôøi gian raát laâu, toâi khoâng bieát tin töùc gì veà oâng. Nhöng naêm 1987, khi vöøa veà ñeán Saøi Goøn, toâi ñaõ ñöôïc oâng thaêm hoûi. Nhöng cuõng chæ laø qua thö töø. Hoài ñoù intrenet chöa coù, chuùng toâi phaûi vieát thö tay. Moät ñieàu raát xuùc ñoäng laø naêm naøo cuõng ñuùng vaøo ngaøy 30 Teát Nguyeân Ñaùn, oâng ñieän thoaïi veà VN thaêm toâi vaø Phan Nghò. Khoâng bao giôø oâng queân. Hai naêm sau naøy thì nhieàu ngöôøi ôû Myõ goïi veà VN thaêm gia ñình vaøo dòp ñoù neân oâng goïi tröôùc moät hai ngaøy cho chaéc aên. Moät laàn, caùch ñaây khoaûng 8-9 naêm, oâng trôû laïi Saøi Goøn. Trong khi baø xaõ oâng ôû laïi haøn huyeân vôùi baø haøng xoùm cuõ Phan Nghò thì oâng sang nhaø toâi ngoài taùn doùc. Vaãn caùi gioïng cöôøi aáy, vaãn loái noùi chuyeän thaân tình aáy, oâng keå sô löôïc veà nhöõng naêm thaùng ôû Myõ. Xöa kia, ñaõ coù thôøi kyø chuùng toâi goïi nhau “maøy tao” cho thaân, nhöng sau naøy chuùng toâi keâu nhau baèng “oâng” cho ñuùng vôùi tuoåi taùc cuûa mình. Ngoaïi tröø vôùi moät soá nhöõng ngöôøi baïn thaân gaàn nhau quaù ñeán noãi “khoâng theå naøo goïi nhau laø oâng ñöôïc” vì nghe noù “kyø kyø” theá naøo aáy, thì cöù “maøy tao cho tieän vieäc soå saùch”. Vôùi oâng Vinh thì laïi khaùc, vaãn thaân gaàn ñaáy, nhöng laïi coù theå thay ñoåi caùch xöng hoâ ñöôïc vì caùi tính caùch cuûa oâng. Khoâng suoàng saõ vôùi baïn beø, luùc naøo ôû oâng cuõng laø söï thaän troïng. Toâi

chaéc nhieàu oâng baïn toâi cuõng gaëp tröôøng hôïp naøy. Theo nhöõng gì toâi bieát cuõng do oâng vaø baïn beø keå laïi, cuoäc soáng ôû Myõ cuûa oâng döôøng nhö chaúng coù gì ñoåi khaùc. Gia ñình vaø xaõ hoäi vaãn laø hai maùi nhaø oâng chung soáng, daønh heát taâm trí cuûa mình vaøo ñoù. OÂng vaãn laø Huy Quang-Vuõ Ñöùc Vinh. Laø Huy Quang khi vieát vaên laøm baùo vaøo nhöõng naêm 1975 ñeán 1982. OÂng laø Chuû nhieäm Baùn nguyeät san Ñaát Môùi, moät trong soá vaøi tôø baùo tieáng Vieät ñaàu tieân taïi Hoa Kyø. Vôùi moät ban bieân taäp khaù huøng haäu nhö Thanh Nam, Tuùy Hoàng, Maëc Ñoã, Haø Huyeàn Chi, Linh Vang, Traàn Vaên Minh, Nhaát Tuaán cuøng caùc teân tuoåi khaùc maø toâi khoâng theå naøo bieát heát. Coù leõ “kinh doanh baùo chí” khoâng phaûi laø ngheà cuûa oâng neân 7 naêm sau, oâng nhöôøng laïi tôø baùo cho ngöôøi khaùc. Tuy nhieân, “ñaõ mang laáy nghieäp vaøo thaân” oâng vaãn coäng taùc vôùi nhieàu tôø baùo nhö Ngaøy Nay cuûa anh Nguyeãn Ngoïc Linh vaø Tröông Troïng Traùc ôû Houston cuøng caùc ñaëc san, kyû yeáu Khoùa 1 SQ tröø bò Nam Ñònh vaø Thuû Ñöùc... Ñoâi khi oâng cuõng vieát moät vaøi baøi cho baùo Myõ. Coù moät baøi oâng vieát veà ñeà taøi: “Refugees Need A Helping Hand” ñaõ ñöôïc Thöôïng Nghò só Kennedy khen laø “eloquent” vaø cho vaøo “congressional record”. Ñoàng thôøi oâng ta cuõng gôûi taëng oâng Vinh moät taám hình maø oâng coøn treo ôû nhaø. Ngay töø naêm 1982 oâng ñaõ laøm vieäc taïi Boä An sinh Xaõ hoäi cuûa tieåu bang Washington lo giuùp ñôõ ngöôøi tò naïn trong quaän haït Baéc thuû ñoâ Olympya (Pierce County) veà ñònh cö, ngheà nghieäp. Ñoàng thôøi, vôùi uy tín trong coäng

ñoàng, OÂng Vinh coøn ñöôïc yeâu caàu ñaûm traùch nhieàu coâng taùc khaùc. OÂng ñaõ töøng laøm Quaûn trò vieân caùc chöông trình thuoäc tieåu bang, ñoâi khi cuûa caû lieân bang, lo cho ñôøi soáng caû coäng ñoàng moïi saéc toäc veà di daân, tò naïn, ñònh cö. OÂng cuõng laø Thaønh Vieân tieân khôûi trong Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuûa Hoïc Boång Huøng Vöông (moät toå chöùc voâ vuï lôïi), cuøng chung söùc vôùi moät soá cöïu quaân nhaân, goùp tieàn caáp hoïc boång haøng naêm cho caùc em hoïc sinh Myõ goác Vieät, coá gaéng ñöa hoï vaøo hoïc ôû caùc tröôøng Ñaïi hoïc danh tieáng taïi Hoa Kyø vaø sau trôû thaønh nhöõng baùc só, luaät sö ñeå roài xaây döïng moät truyeàn thoáng giuùp ñôõ laïi nhöõng ngöôøi ñaøn em ñi sau. ÔÛ ñaâu Vuõ Ñöùc Vinh cuõng laø moät con ngöôøi göông maãu, taän taâm lo cho moïi ngöôøi hôn laø lo cho mình. Vôùi nhöõng ngöôøi ôû VN caàn ñöôïc söï giuùp ñôõ, khi toâi baùo tin, oâng ñeàu

TUESDAY, DECEMBER 13, 2005 soát saéng höôûng öùng vaø keâu goïi baïn beø chung söùc. Chöa bao giôø oâng vaéng maët trong baát cöù coâng vieäc töø thieän naøo. Ñoù laø nhöõng gì toâi nhaän ñöôïc ôû oâng khi khoâng coøn ôû gaàn nhau. Chaéc chaén seõ coøn raát nhieàu vieäc nöõa maø caùc baïn ôû nöôùc ngoaøi bieát nhieàu hôn toâi. Nhöng vôùi moät con ngöôøi nhö theá, moät nhaân caùch lôùn nhö theá, toâi töï haøo ñöôïc laø baïn oâng, ñöôïc oâng thöông meán. Nhöõng naêm sau naøy, chuùng toâi goàm moät soá baïn beø thaân quen xöa cuõ laäp thaønh moät club, thöôøng xuyeân göûi e mail cho nhau haøng ngaøy. Baát cöù chuyeän vui buoàn naøo cuõng coù theå chia seû cuøng nhau. Toâi vaãn cöù töôûng nhö oâng vaãn ôû gaàn ñaâu ñaây. Khi caây löïu tröôùc cöûa nhaø toâi ôû Loäc Ninh nôû nhöõng ñoùa hoa ñaàu tieân, toâi keå laïi vôùi oâng vaø chuïp taám hình vôùi caùi töïa ñeà “Löûa Löïu” taëng oâng, moät nhaø vaên maø toâi ñaõ “quen” ngay töø khi chöa gaëp. OÂng thích laém vì ñoù laø “khôûi nghieäp” vaøng son trong cuoäc ñôøi vieát vaên maø oâng khoâng theå naøo tìm laïi ñöôïc. Khi Ñaèng Giao mang tranh sang Myõ trieån laõm ôû Santa Ana, oâng cuõng coù maët. OÂng keå laïi vôùi toâi vaø noùi

raèng raát thích böùc tranh sôn maøi coù caùi ñieáu caøy vaø aám nöôùc treân bôø ruoäng, nhöng chöa mua ñöôïc. Ñoù laïi laø böùc tranh sôn maøi Ñaèng Giao ñaõ cho toâi neân toâi hoûi yù kieán Ñaèng Giao roài göûi taëng oâng ngay. OÂng mang ñi ñoùng khung, khaéc theâm taám bieån ñoàng, trònh troïng treo ngay trong nhaø. Theá laø nhaø oâng vaãn coøn 2 kyû nieäm cuûa toâi, oâng ñeå laïi cho con chaùu. Khi toâi vieát baøi naøy gaàn xong thì Ñaèng Giao gheù thaêm. Anh noùi thaùng tröôùc khi ñieän thoaïi cho oâng Vinh, anh höùa taëng oâng moät böùc tranh caây truùc môùi veõ xong. OÂng Vinh vui laém vaø heïn ñeå ñoù roài coù ai veà Seattle thì göûi cho oâng. Vaäy maø baây giôø oâng Vinh ñaõ voäi ra ñi. Böùc tranh coøn ñoù, Ñaèng Giao coøn göûi ôû nhaø toâi. Duø oâng ñaõ ra ñi, nhöng toâi cuõng seõ tìm caùch göûi ñeán cho oâng. Trong loøng toâi, bao giôø oâng cuõng vaãn coøn soáng. Nhaân caùch cuûa oâng coøn röïc rôõ maõi, coøn laø moät taám göông saùng cho baïn beø, cho con chaùu vaø cho caû moïi ngöôøi duø ôû beân naøy hay beân kia. OÂng töø giaõ chuùng ta vaøo luùc 10 giôø 46 phuùt, ngaøy 912-2005 taïi Seattle. Höôûng thoï 75 tuoåi.

DAT


TUESDAY, DECEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng..

CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696

Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

Countrywide HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG ©

Equal Housing Lender. 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7311 - 13 thaùng 12, 2005 (13 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 13, 2005

.3”

DAT

NV2005-1213  
NV2005-1213