Page 1

Moät traän ñaïi dòch cuùm gaø seõ aûnh höôûng tôùi Hoa Kyø nhö theá naøo? A2 SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

NGUOI VIET

Tieáp trang A4

Dòch cuùm gia caàm coù theå gia taêng ngheøo khoù taïi Vieät Nam

HAØ NOÄI 9-12 (TH) - Dòch cuùm gia caàm ñe doïa ñôøi soáng kinh teá cuûa noâng daân vaø ñaåy hoï trôû laïi thôøi ñoùi khoå cuûa nhieàu naêm tröôùc. Bôûi vaäy, nhaø caàm quyeàn phaûi tìm caùch giuùp hoï, moät vieân chöùc Chöông Trình Phaùt Trieån LHQ (UNDP) phaùt bieåu nhö theá hoâm Thöù Saùu 9-12-2005. Theo lôøi Jordan Ryan, ñaïi dieän UNDP taïi Vieät Nam cho hay thì LHQ vaø Vieät Nam ñaõ thaønh laäp moät chöông trình hôïp taùc nhaèm phoái trí caùc khu vöïc y teá cho con ngöôøi vaø y teá cho loaøi vaät ñeå choáng laïi dòch cuùm gia caàm. “Nhieàu noâng daân hieän ñang soáng beân treân möùc ngheøo khoù nhöng thieân tai vaø dòch beänh coù theå laøm hoï trôû laïi beân döôùi möùc naøy.” Jordan Ryan noùi. Ngöôøi daân Vieät Nam hieän nay ñang sôï aên thòt gia caàm vì sôï beänh dòch thaønh thöû gia

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 10 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7308 - 25xu

Online: www.nguoi-viet.com

Hoa Kyø:

Baõo tuyeát beá taéc giao thoâng taïi vuøng Ñoâng Baéc

Thaùi Lan: Ngöôøi thöù 14 cheát vì beänh cuùm gaø laø moät beù trai

BANGKOK, Thaùi Lan Caùc giôùi höõu traùch hoâm 9-12 cho bieát moät beù trai 5 tuoåi vöøa cheát vì beänh cuùm gaø taïi Thaùi Lan, trôû thaønh beänh nhaân thöù 14 cheát vì sieâu vi khuaån H5N1 taïi nöôùc naøy vaø laø beänh nhaân thöù 70 treân theá giôùi cheát vì beänh cuùm gaø naøy. Vieät Nam daãn ñaàu veà soá ngöôøi cheát vì beänh cuùm gaø vôùi 42 ngöôøi, Thaùi Lan vôùi 14 ngöôøi, Indonesia coù 8 ngöôøi cheát, Cambodia coù 4 ngöôøi cheát, Trung Quoác coù 2 ngöôøi cheát, maëc duø taïi Trung Quoác ngöôøi ta ñaõ tìm ra ñeán 30 oå cuùm gaø. Boä tröôûng y teá coâng coäng

Periodicals

WASHINGTON - Baõo tuyeát, töøng phuû moät lôùp tuyeát daày ñeán 10 inches (33 cm) treân nhieàu vuøng cuûa mieàn Trung Taây Hoa Kyø hoâm 9-12, ñang di chuyeån veà phía Ñoâng Baéc Hoa Kyø, khieán caùc tröôøng hoïc phaûi ñoùng cöûa, laøm dôøi laïi caùc chuyeán bay vaø giaùn ñoaïn caùc söï löu thoâng, vì caùc ñöôøng saù trôn trôït, trong khi nhieàu ngöôøi phaûi laùi xe ñi laøm. Nhieàu phaàn cuûa New Jersey ñaõ bò phuû moät lôùp tuyeát daày ñeán 9 inches (29 cm) tính cho ñeán tröa ngaøy 9-12, trong khi Maryland cuõng bò phuû lôùp tuyeát daày 7 inches, vaø nhieàu phaàn cuûa Pennsylvania bò phuû ñeán 6 inches tuyeát. Do tröôøng hoïc phaûi ñoùng cöûa, neân giaùo sö Ron Ruth ñaõ ñöôïc nghæ hoâm 9-12, nhôø vaäy oâng coù theå caøo bôùt lôùp tuyeát phuû caên nhaø vaø caùc chieác xe hôi cuûa gia ñình oâng ôû Cornwall, Pennsylvania, caùch Harrisburg vaøo khoaûng 25 miles ( 40 Söông tuyeát haét hiu taïi Central Park ôû New York km) veà phía Ñoâng. Moät xe ngöïa kieåu coå ñang chaàm chaäm di chuyeån treân con ñöôøng tuyeát phuû traéng xoùa taïi coâng vieân Central Park ôû Caùc nhaø tieân ñoaùn thôøi tieát cho New York, ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai. Moät traän baõo tuyeát ñaõ thoåi ngang qua vuøng Ñoâng Baéc Hoa Kyø, gaây caûnh treã bieát tính ñeán tröa ngaøy 9-12, traøng cho nhöõng chuyeán bay thöông maïi vaø taïo hieåm nguy cho xe coä vaø boä haønh löu thoâng trong vuøng. thaønh phoá New York ñaõ phaûi laõnh (Hình: TIMOTHY A CLAIRY/AFP/Getty Images) Tieáp trang A8

Vieät Nam: Phöông Nam, Haø Só Phu bò coâng an thaåm vaán

SAØI GOØN 09-12 (TH).Moät soá nhaø tranh ñaáu vaän ñoäng daân chuû hoùa Vieät Nam vöøa bò loâi ñeán sôû coâng an ñeå thaåm vaán, trong soá ñoù coù Phöông Nam ôû Saøi Goøn vaø Haø Syõ Phu ôû Ñaø Laït. Cuoäc thaåm vaán naøy dieãn ra sau khi coù tin töùc loan taûi treân Internet laø vaøo ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 seõ khai tröông tôø baùo ñieän töû “Phong Traøo Daân Chuû Vieät Nam”. Theo lôøi baùo ñoäng cuûa moät Tieáp trang A4 nhaø tranh ñaáu daân chuû trong nöôùc, oâng Haø Syõ Phu ñaõ bò Coâng An Thaønh Phoá Ñaø Laït Trung Quoác: goïi tôùi ñeå tra vaán nhieàu Caûnh saùt coâ laäp moät chuyeän buoåi chieàu ngaøy 09

Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Nhöng kyõ sö Phöông Nam Ñoã Nam Haûi thì bò Coâng An Saøi Goøn daøn döïng moät vuï tai naïn roài baét oâng ñöa veà truï sôû coâng an Phöôøng 6 Quaän 3 Saøi Goøn. Tai naïn chæ laø côù daøn döïng vì trong tôø “quyeát ñònh taïm giöõ ngöôøi theo thuû tuïc haønh chính” do Traàn Song Nam caáp baäc trung taù vaø tröôûng Coâng An Phöôøng 6 kyù teân neâu ra lyù do taïm giöõ thì “ñeå xöû lyù vuï vieäc ñöông söï Haûi phaùt haønh, taøng tröõ nhaèm muïc ñích löu haønh xuaát baûn aán phaåm khoâng ñöôïc pheùp löu haønh.” AÁn phaåm maø coâng an noùi tôùi laø quyeån “Haõy tröng caàu

daân yù” do Phöông Nam Ñoã Nam Haûi vieát, nhieàu taøi lieäu ñöôïc phoå bieán qua Internet tröôùc ñaây ñöôïc gom laïi vaø do nhaø xuaát baûn Caønh Nam, Hoa Kyø, aán haønh vaø phoå bieán caùch ñaây 3 thaùng. Trong quyeån saùch naøy, Phöông Nam neâu ra nhöõng ñieàu sai traùi cuûa cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam vaø ñoøi hoûi tröng caàu daân yù ñeå cho nhaân daân quyeát ñònh hình thöùc chính trò cuûa ñaát nöôùc chöù khoâng theå ñeå ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam tieáp tuïc duy trì chính saùch ñoäc taøi ñaûng trò. Phöông Nam, 46 tuoåi, laøm vieäc cho Ngaân Haøng Thöông

Giaûi Hoa Haäu Theá Giôùi 2005 taïi Haûi Nam

Tieáp trang A4 Nhöõng thí sinh hoa haäu theá giôùi Vuõ Höông Giang (traùi), töø

ngoâi laøng sau caùc vuï bieåu tình baïo ñoäng

BAÉC KINH, Trung Quoác (Reuters) - Caûnh saùt voõ trang ñaõ coâ laäp moät ngoâi laøng ôû mieàn Nam Trung Quoác sau nhöõng cuoäc ñuïng ñoä baïo ñoäng vôùi daân laøng. Toå chöùc AÂn Xaù Quoác Teá noùi ñaây laø laàn ñaàu tieân caûnh saùt Trung Quoác noå suùng vaøo nhöõng ngöôøi bieåu tình keå töø naêm 1989. Daân laøng noùi hoâm Thöù Ba caûnh saùt choáng baïo ñoäng ñaõ noå suùng vaøo nhöõng ngöôøi phaûn ñoái taïi laøng Ñoâng Chaâu ôû tænh Quaûng Ñoâng. Daân laøng ñaõ phaûn ñoái vieäc boài thöôøng khoâng ñaày ñuû ñaát ñai maø hoï bò maát ñeå xaây döïng moät nhaø maùy saûn xuaát ñieän baèng söùc gioù. Nhöõng öôùc löôïng cuûa nhöõng cö daân vaø nhöõng Caây Giaùng Sinh cuûa Thò Tröôøng Chöùng Khoaùn New York nhoùm nhaân quyeàn ñaët con soá Khaùch boä haønh ñang böôùc qua caây Giaùng Sinh röïc rôõ ñeøn maøu cuûa Thò Tröôøng Chöùng ngöôøi cheát trong khoaûng töø 2 Khoaùn New York treân ñaïi loä Wall Street, ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: Mario Tama/ Tieáp trang A4 Getty Images)

Cöïc kyø Daân Chuû

Vieät Nam, vaø Carlene Aguilar, töø Phi Luaät Taân, ñang taäp döôït vôùi trang phuïc döï thi cho phaàn chung keát cuûa giaûi Hoa Haäu Theá Giôùi 2005 taïi ñaûo Haûi Nam, beân Trung Quoác, dieãn ra vaøo ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: Cancan Chu/getty Images)

Hoa Kyø ñöùng trô troïi taïi hoäi nghò thôøi tieát theá giôùi Cöïu TT Clinton keâu goïi Myõ tham gia vaøo nghò ñònh thö Kyoto MONTREAL, Canada Hoâm Thöù Saùu, 09/12, nhöõng nöôùc kyõ ngheä hoùa vaø nhöõng nöôùc ñang phaùt trieån ñaõ tieán gaàn tôùi moät thoûa hieäp ñeå khôûi söï nghieân cöùu vieäc môû roäng Nghò Ñònh Thö Kyoto vöôït ra ngoaøi naêm 2012, nhöng Hoa Kyø ñaõ choáng laïi nhöõng lôøi keâu goïi coù nhöõng cam keát môùi ñeå choáng laïi söï thay ñoåi thôøi tieát. Vaøo ngaøy cuoái cuøng cuûa hoäi nghò Lieân Hieäp Quoác ñeå thaûo luaän veà söï thay ñoåi khí haäu, dieãn ra töø ngaøy 28 Thaùng

Möôøi Moät ñeán ngaøy 9 Thaùng Möôøi Hai taïi Montreal, caùc nhaø moâi tröôøng noùi hoï heát hy voïng Hoa Kyø - laø nöôùc phoùng thaûi nhieàu nhaát caùc chaát khí gaây hieäu öùng nhaø kính laøm ñòa caàu aám daàn - seõ kyù moät thoûa thuaän rieâng reõ daønh cho moïi quoác gia, khoâng phaûi chæ rieâng cho caùc thaønh vieân cuûa Nghò Ñònh Thö Kyoto. Cuoäc hoïp taïi Montreal, vôùi söï tham döï cuûa gaàn 10,000 ñaïi bieåu, caùc nhaø moâi tröôøng, caùc ñaïi dieän kinh doanh vaø Tieáp trang A8

Ñoïc Trong Soá Naøy

NGOÂ NHAÂN DUÏNG Ngaøy hoâm qua, baùo chí ôû Saøi Goøn ñeàu loan tin ñaïi hoäi ñaûng cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh hoïp xong, hoï ñaõ baàu 59 ngöôøi vaøo ban chaáp haønh vaø baàu thöôøng vuï thaønh uûy. Sau ñoù, coù nhaø baùo phoûng vaán oâng Nguyeãn Minh Trieát, bí thö thaønh uûy. OÂng Trieát noùi moät caâu laøm ngöôøi ñoïc caûm thaáy khích leä. OÂng Nguyeãn Minh Trieát noùi: “Chuùng ta khoâng bao giôø baèng loøng vôùi caùi cuõ maø phaûi tieáp tuïc suy nghó, tìm toøi, ñoù laø tö töôûng ñoåi môùi. Khoâng bao giôø baèng loøng vôùi ngaøy hoâm qua!” Khoâng baèng loøng vôùi caùi cuõ. Suy nghó, tìm toøi caùi môùi. Nhöõng ñieàu phaùt nguyeän ñoù ñeàu ñaùng quyù. Neáu nhö ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam cöù chòu khoù ñi tìm nhöõng yù kieán môùi thì theá naøo cuõng tôùi ngaøy hoï thaáy nhöõng lyù thuyeát Maùc, Leâ Nin ñaõ cuõ rích, cuõ meøm, phaûi töø boû; theá naøo hoï cuõng chuyeån hoùa ñöôïc. Maëc duø sau ñoù oâng Nguyeãn Minh Trieát vaãn hoâ caùc khaåu hieäu raát cuõ nhö “Trung vôùi ñaûng, hieáu vôùi daân,” hoaëc “luoân reøn luyeän, reøn luyeän khoâng ngöøng,” cho thaáy trí töôûng töôïng cuûa oâng vaãn chöa ñi ra ngoaøi khuoân saùo cuõ. Nhöng chuùng ta coù theå coi ñoù chæ laø thoùi quen khoù boû cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ bò tuyeân truyeàn nhoài soï laâu ñôøi, thoùi quen khoâng boû ñöôïc maø thoâi. Coøn phaûi taäp theâm Tieáp trang A6

Taân Thaåm Phaùn Toái Cao Phaùp Vieän California

- (A10) Vieät Nam: Haøng ngöôøi thöùc traéng ñeâm chôø mua veù taøu Teát -Ñaïo “uoáng bia” ôû ñaát Haø Thaønh. - (B1) Ñòa Phöông: Cöïu Trung Taù Vuõ Ñöùc Vinh nguyeân Toång Giaùm Ñoác Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh töø traàn - Höôùng Ñaïo Vieät Nam raùo rieát toå chöùc ngaøy hoïp baïn theá giôùi Thaúng Tieán 8. - (B12) Du Lòch: Kyù söï: Du lòch Trung Quoác (7). - (B14) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: 100 naêm kyõ ngheä ñieän aûnh Trung Quoác. - (B21) Theå Thao: Hoa Kyø loït vaøo moät trong nhöõng baûng “khoù khaên” nhaát trong World Cup. - (C1) Ngöôøi Vieät Treû: Nhaø baùo treû Phaïm Phuù Thieän Giao noùi veà Giaûi Thöôûng maø Quoác Hoäi Myõ vöøa trao taëng cho oâng. - (D2) Taøi Lieäu: Phöông phaùp nuoâi caù salmon nöôùc ngoït. - (D10) Dieãn Ñaøn: Vieät Nam: Ñaûng cöông leân, caùn boä xìu xuoáng

Thoáng Ñoác Arnold Schwarzenegger (traùi) chuïp hình vôùi Carol Corringan sau khi oâng coâng boá vieäc boå nhieäm baø vaøo chöùc vuï Thaåm Phaùn Toái Cao Phaùp Vieän California, ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai, taïi thuû phuû Sacramento. (Hình: Justin Sullivan/ Getty Images)


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Moät traän ñaïi dòch cuùm gaø seõ aûnh höôûng Hoa Kyø nhö theá naøo? WASHINGTON (Reuters) Theo nhöõng öôùc löôïng trong hai cuoäc nghieân cöùu ñöôïc coâng boá hoâm Thöù Naêm, 08 Thaùng Möôøi Hai, moät traän ñaïi dòch cuùm gaø coù theå gaây ra moät cuoäc suy thoaùi nghieâm troïng cho neàn kinh teá Hoa Kyø, vôùi nhöõng phí toån tröïc tieáp naèm trong khoaûng töø 500 tæ ñeán 675 tæ Myõ kim. Caû hai cuoäc nghieân cöùu ñeàu cho raèng loaïi vi khuaån cuùm H5N1, hieän ñang phaù huûy ñaøn gaø vòt treân khaép AÙ Chaâu

vaø vaøi vuøng cuûa AÂu Chaâu, seõ nhaûy leân ngöôøi vaø gaây beänh traàm troïng. Cho tôùi nay, H5N1 ñaõ gieát cheát 69 ngöôøi vaø laây nhieãm cho 135 ngöôøi, nhöng nhöõng chuyeân vieân y teá noùi noù ñang gaàn ñi tôùi choã bieán ñoåi thaønh moät hình thöùc deã daøng laây töø ngöôøi noï sang ngöôøi kia. Neáu ñi tôùi tình traïng ñoù, noù coù theå seõ gaàn gioáng vôùi traän ñaïi dòch cuùm naêm 1918 ñaõ gieát ñaâu ñoù khoaûng 20 trieäu ñeán 100 trieäu ngöôøi

trong Theá Chieán I, caû hai baùo caùo ñeàu noùi. Ñieàu naøy coù nghóa 30 phaàn traêm daân chuùng seõ bò nhieãm beänh vaø hôn 2 phaàn traêm seõ thieät maïng, theo baûn baùo caùo cuûa Phoøng Ngaân Saùch Quoác Hoäi. Ngoaøi ra, baùo caùo treân noùi nhöõng ngöôøi soáng soùt seõ phaûi nghæ vieäc ba tuaàn leã, hoaëc vì hoï bò ñau oám, vì hoï sôï bò laây taïi sôû laøm, hoaëc vì hoï caàn chaêm soùc cho gia ñình hoaëc baïn beø. Cuøng vôùi nhöõng vuï vaéng

Nhaân chöùng chuyeán bay: Alpizar khoâng heà doïa “coù bom” MIAMI, Florida.- Moät soá haønh khaùch trong cuøng chuyeán bay vôùi naïn nhaân bò nhöõng vieân chöùc lieân bang baén cheát vì ñe doïa taán coâng baèng bom hoâm Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, xaùc nhaän ñöông söï toû ra kích ñoäng ngay luùc xeáp haøng vaøo maùy bay roài sau ñoù laïi muoán nhaøo ra khoûi maùy bay. Tuy nhieân, moät haønh khaùch cho bieát oâng “hoaøn toaøn khoâng nghe thaáy moät caâu noùi ‘coù bom’” luùc hoãn ñoän giöõa giôø maùy bay chuaån bò caát caùnh töø Miami ñeå ñi Orlando hoâm Thöù Tö. Caùc nhaân vieân an ninh phi haønh cho hay, oâng Rigoberto Alpizar ñaõ ñe doïa maùy bay khi ñang töø choã ngoài ôû haøng gheá cuoái chaïy voït leân giöõa loái ñi giöõa. Theo lôøi nhöõng vieân chöùc naøy, hoï buoäc phaûi khai hoûa vì ngöôøi ñaøn oâng 44 tuoåi voán laø moät nhaân vieân cuûa cöûa haøng Home Depot - khoâng ñöùng laïi theo yeâu caàu, laïi coøn thoø tay vaøo tuùi xaùch ñeo sau löng vaø tuyeân boá coù mang bom. Anh trai cuûa Alpizar töø

Costa Rica noùi oâng khoâng bao giôø tin raèng tình caûnh ñaõ dieãn tieán tôùi choã buoäc phaûi noå suùng. Ngöôøi anh, coù teân Carlos Alpizar, cho baùo Orlando Sentinel bieát “Toâi khoù maø tin ñöôïc nhöõng vieân chöùc kia khoâng ñuû khaû naêng khoáng cheá moät ngöôøi daân thöôøng khoâng coù vuõ khí trong tay, nhaát laø tröôùc ñoù ngöôøi ta ñaõ phaûi qua moät cöûa kieåm soaùt an ninh”. Coù nhöõng haønh khaùch noùi hoï ñeå yù Alpizar töø luùc ñang ñôïi leân maùy bay, thaáy anh haùt baøi “Go Down Moses” khieán vôï anh phaûi coá caûn mieäng anh laïi. Moät soá ngöôøi khaùc noùi hoï thaáy Alpizar khi ñang aên böõa tröa loä veû boàn choàn lo laéng, nhöng khoâng coù gì laø nguy hieåm. Moät haønh khaùch teân Alan Tirpak keå laïi: Ngöôøi vôï caát tieáng noùi vôùi anh ta raèng “Im naøo. Ñeå moïi ngöôøi leân maùy bay heát ñi. Moïi chuyeän ñaâu seõ vaøo ñoù thoâi”. Nhöõng haønh khaùch khaùc, trong ñoù coù oâng John McAlhany, noùi hoï khoâng thaáy Alpizar coù veû gì laø nguy hieåm

cho nhöõng ngöôøi xung quanh. OÂng McAlhany - laø coâng nhaân xaây döïng 44 tuoåi, ñang treân ñöôøng veà nhaø sau chuyeán ñi caâu caù ôû Key West vaø cuøng coù maët treân chuyeán bay - noùi luùc ñoù oâng ñang ngoài ôû gheá 21C thì nghe coù tieáng gì soät soaït vaøi haøng gheá phía sau. OÂng noùi: “Toâi nghe anh naøy noùi vôùi vôï ‘Toâi phaûi ra khoûi maùy bay’. Roài anh ñi leân chaïm vaøo ngöôøi toâi vaø hai nhaân vieân phuïc vuï chuyeán bay nöõa. Anh aáy chæ muoán ra khoûi maùy bay thoâi”. McAlhany keå theâm: Alpizar chaïy giöõa loái ñi vaøo khoang khaùch haïng nhaát, taïi ñaây moät soá nhaân vieân kieåm soaùt ñuoåi theo. OÂng McAlhany noùi “tuyeät ñoái toâi khoâng nghe thaáy moät caâu naøo laø ‘coù bom’ caû. Laàn ñaàu toâi nghe ngöôøi ta noùi caâu ‘coù bom’ laø luùc bò nhaân vieân FBI thaåm vaán. Hoï cöù hoûi toâi coù nghe anh ta noùi chöõ B hay khoâng. Toâi traû lôøi ‘Chöõ B laø sao?’ Hoï noùi yù chöõ ‘Bom’. Toâi traû lôøi khoâng, hoï noùi ‘OÂng chaéc chaén khoâng?’ - Toâi noùi chaéc chaén”. (D.P.)

maët cuûa nhöõng coâng nhaân, nhieàu ngaønh kinh doanh (nhö nhöõng tieäm aên vaø raïp haùt) coù theå seõ vaéng veû bôûi vì khaùch haøng sôï khoâng daùm tôùi hoaëc vì chính phuû seõ ra leänh cho hoï ñoùng cöûa. Caùc phoøng maïch baùc só vaø nhöõng beänh vieän seõ trôû neân quaù ñoâng, baùo caùo döï ñoaùn. Caùc beänh vieän cuõng gaëp khoù khaên trong vieäc keàm cheá söï laây nhieãm vaø coù theå trôû thaønh nhöõng nguoàn laây nhieãm, baùo caùo noùi. Moät baùo caùo thöù nhì cuûa WBB Securities LLC ôû New Jersey öôùc tính 35 phaàn traêm daân soá seõ bò beänh vaø 5 phaàn traêm seõ thieät maïng. Baùo caùo naøy tieân ñoaùn thieät haïi veà kinh teá trong moät naêm laø 488 tæ Myõ kim vaø thieät haïi vónh vieãn laø 1,400 tæ Myõ kim cho neàn kinh teá Hoa Kyø. “Neáu cuùm gia caàm aûnh höôûng ôû ngöôøi vôùi cuøng möùc ñoä nhö doøng cuùm H5N1 hieän nay, coi nhö taát caû nhöõng beänh nhaân caàn phaûi naèm beänh vieän, ñöa tôùi moät söï thieáu huït khoaûng 6.5 trieäu giöôøng beänh moãi ngaøy trong thôøi kyø ñaïi dòch,” baùo caùo cuûa WBB noùi. Caûnh saùt, lính cöùu hoûa, nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï veä sinh vaø nhöõng dòch vuï thieát yeáu khaùc, seõ bò thieáu huït nhaân vieân vaø phaûi laøm theâm giôø, aûnh höôûng tôùi ngaân saùch thò xaõ vaø tieåu bang. Cuõng coù theå xaûy ra nhöõng roái loaïn daân söï gaây ra bôûi nhöõng ngöôøi hoaëc cho raèng hoï coù theå lôïi duïng tình hình hoaëc hoï caûm thaáy ít coù cô may soáng coøn, do ñoù hoï tìm caùch thuï höôûng trong luùc coøn coù theå. (n.n.)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

1190 AM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Baûy 10 thaùng 12, 2005. 10 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu ****************** 02:00 PM - 4:00 PM

02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Vaên Hoïc Theá Giôùi 02:30 - Phoùng Söï vôùi Tuaán Thaûo 03:00 - Chöông Trình Tröôøng Hoïc Tröôøng Ñôøi 03:30 - Giôùi Thieäu Coâng ty Myõ Phaåm Paris Cosmetic 04:00 - Chaám Döùt Phaùt Thanh

GIÔØ MÔÛ CÖÛA

NHAÄT BAÙO NGÖÔØI VIEÄT Thöù Hai - Thöù Saùu:

8:00 AM - 7:00 PM

Thöù Baûy Chuû Nhaät:

10:00 AM - 3:00 PM

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Iraq: Phöông chaâm cho cuoäc baàu cöû tuaàn tôùi:

An ninh quoác gia

BAGHDAD, IRAQ - Hoâm Thöù Saùu, 9 Thaùng Chaïp, vôùi söï theå chæ coøn chöa ñaày moät tuaàn leã nöõa laø tôùi cuoäc baàu cöû quoác hoäi taïi Iraq, caùc khoái chính trò caïnh tranh nhau ñang aàm ó loan baùo nhöõng lôøi höùa ñeå mua chuoäc giôùi cöû tri ñang khao khaùt muoán coù ñöôïc moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn sau bao naêm chieán tranh gian khoå. Vôùi gaàn ba naêm trôøi soáng trong caûnh bom ñaïn, baét coùc vaø gieát choùc ñöa ñeán haäu quaû laø söï cheát choùc cuûa haèng nghìn ngöôøi keå töø khi caùc löïc löôïng Myõ laät ñoå Saddam Hussein, ñieàu ñaùng ngaïc nhieân laø phaàn lôùn caùc chính trò gia ñeàu laáy neàn an ninh quoác gia laøm öu tieân haøng ñaàu trong ñöôøng loái cuûa phe nhoùm hoï. Maáy chuïc trong toång soá caùc danh saùch chính ñaûng vaø öùng cöû vieân ñoäc laäp tranh ñua nhau taïi cuoäc baàu cöû quoác hoäi vaøo Thöù Naêm 15-12 tôùi, ñaõ bao haøm nhöõng thoâng ñieäp ñaùng chuù yù ñöôïc söûa soaïn ñeå duï doã moät khoái nhaân daân ñaõ chaùn ngaáy thöù baïo ñoäng khoâng phaân bieät baïn thuø vaø nhöõng vuï saùt haïi vì lyù do phe phaùi. “Toâi seõ ñaäp naùt chuû nghóa khuûng boá!” moät bích chöông coù haøng chöõ gaây tieáng vang nhö vaäy tröôùc böùc hình coù khuoân maët moät chính trò gia khoâng ai bieát laø ai ñang ñöa maét nhìn xuoáng phoá xaù nhoän nhòp ôû thuû ñoâ Baghdad. Caùc bích chöông khaùc thì theà seõ chaám döùt cho baèng ñöôïc naïn phaân chia giaùo phaùi vaø tham nhuõng. “Caùc ñaûng nhoû ñang coá

söùc thu huùt cöû tri khoûi caùc ñaûng lôùn ñang cheá ngöï chính tröôøng, vì theá hoï ra söùc phoâ tröông raèng hoï thöøa khaû naêng giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà caên baûn cuûa xaõ hoäi Iraq vôùi hy voïng seõ giaønh ñöôïc moät hay hai gheá ñaïi bieåu,” ñoù laø yù kieán cuûa nhaø phaân tích chính trò Ghassan alAttiyah, nhaân vaät daãn ñaàu boä tham möu cuûa Toå Chöùc Phaùt Trieån vaø Daân Chuû Iraq. Ngoaøi nhöõng lôøi höùa heïn thoâng thöôøng veà an ninh vaø taùi thieát, nhieàu ñaûng phaùi vaø öùng cöû vieân ñaõ ñieàu chænh baûn tuyeân ngoân cuûa hoï ñeå coù theå höôùng lôøi keâu goïi tôùi coäng ñoàng rieâng cuûa hoï. Khoái chính trò gia Shi’ite ñang caàm quyeàn, Lieân Hieäp Ñoaøn Keát Iraq, ñaõ höùa ñem laïi cho daân ngheøo Shi’ite taïi mieàn Nam nhöõng moùn tieàn boài thöôøng vaø theâm quyeàn lôïi quoác gia ñeå ñeàn buø cho nhieàu thaäp nieân hoï bò boû beâ vaø ñaøn aùp döôùi thôøi Saddam. Cöïu Thuû Töôùng Iyad Allawi, ra öùng cöû trong moät danh saùch roäng môû goàm nhöõng khuoân maët theá tuïc vaø ñaïi dieän cho caùc boä toäc, ñaõ theà seõ duyeät xeùt laïi nhöõng luaät leä chuû yù töôùc boû aûnh höôûng cuûa Ñaûng Baath hieän ñang ñöôïc ñem ra aùp duïng ñeå loaïi boû aûnh höôûng cuûa caùc cöïu vieân chöùc thuoäc ñaûng naøy - töøng do Saddam ñieàu khieån - trong guoàng maùy chính quyeàn hieän taïi. OÂng Allawi, coù thôøi gian ngaén nguûi töøng laø thaønh vieân Ñaûng Baath, muoán ñöa trôû laïi caùc cöïu só quan thuoäc cheá ñoä cuõ cuûa Saddam vaøo caùc löïc löôïng an ninh coøn

non treû cuûa Iraq hieän nay. Nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo Sunni, töøng taåy chay cuoäc baàu cöû hoài Thaùng Gieâng, laàn naøy ñang tích cöïc tham döï vaø ñang vaän ñoäng maïnh meõ cho vieäc ruùt caùc löïc löôïng ngoaïi quoác do Myõ caàn ñaàu ra khoûi Iraq. Caùc öùng cöû vieân trong danh saùch cuûa hoï höùa heïn seõ phoùng thích nhöõng tuø nhaân ngöôøi Sunni töøng bò luøng baét töø nhöõng cöù ñieåm cuûa quaân noåi daäy taïi Iraq. Vaø ngöôøi Kurd thì höùa heïn vôùi cöû tri raèng hoï seõ giaûi quyeát vaán ñeà caùc khu daân cö nhaïy caûm taïi thaønh phoá giaøu daàu moû Kirkuk vaø theà quyeát baønh tröôùng vuøng cö daân ngöôøi Kurd töï trò baèng nhöõng phöông caùch hoøa bình. (V.P.)

Toång thoáng Ba Lan thaêm Ñöùc Giaùo Hoaøng

Ñöùc Giaùo Hoaøng Benedict 16 (nhì, traùi) trao ñoåi quaø löu nieäm vôùi Toång Thoáng Ba Lan Aleksander Kwasniewski (nhì, phaûi) vaø Ñeä Nhaát Phu Nhaân Ba Lan Jolanta (phaûi) trong cuoäc hoäi kieán taïi thö vieän rieâng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai, nhaân chuyeán coâng du Toøa Thaùnh Vatican cuûa vò nguyeân thuû Ba Lan. (Hình: Gregor Galazka-Vatican Pool/Getty Images)

Tröôûng ban ñieàu tra LHQ seõ noäp baùo caùo veà caùi cheát cuûa Hariri ngaøy 13-12 BEIRUT, Lebanon - Hoâm Thöù Saùu, 9 Thaùng Chaïp, OÂng Detlev Mehlis, tröôûng ban ñieàu tra Lieân Hieäp Quoác trong vuï saùt haïi cöïu Thuû Töôùng Rafik al-Hariri cuûa Lebanon, noùi raèng oâng seõ ñeä naïp keát quaû cuoäc ñieàu tra naøy cho Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác vaøo ngaøy 13 Thaùng Chaïp tôùi ñaây. “Ñaây seõ chæ laø baûn baùo caùo noái tieáp nhöõng gì ñaõ ñöôïc trình baøy trong baûn baùo caùo chính tröôùc ñaây... Toâi nghó coøn caàn theâm moät thôøi gian nöõa môùi coù theå ñaït ñeán baûn baùo caùo sau cuøng veà vuï vieäc,”

vò bieän lyù ngöôøi Ñöùc noùi vôùi caùc nhaø baùo taïi Beirut nhö theá. “Trong thaùng tröôùc, chuùng toâi ñaõ thu thaäp moät soá löôïng lôùn nhöõng baèng côù maø chuùng toâi ñaõ ñeà caäp trong baûn baùo caùo tröôùc vaø chuùng toâi seõ laøm saùng toû theâm trong baûn baùo caùo tôùi. Toâi haøi loøng vôùi nhöõng baèng côù maø chuùng toâi ñang coù trong tay,” oâng cho bieát nhö vaäy. OÂng Mehlis coøn noùi theâm raèng quyeát ñònh veà chuyeän lieäu caùc baèng côù naøy ñaõ ñuû chöa laø tuøy ôû toøa aùn thuï lyù vuï xöû nghi can naøo coù dính líu

tôùi vuï aùm saùt ñoù. Trong baûn baùo caùo taïm thôøi vaøo hoài Thaùng Möôøi, OÂng Mehlis ñaõ neâu leân söï dính líu cuûa caùc só quan an ninh cao caáp Syria vaø caùc ñoàng minh ngöôøi Lebanon cuûa hoï vaøo vuï aùm saùt, vaøo ngaøy 14 Thaùng Hai, OÂng Hariri cuøng 22 ngöôøi khaùc taïi moät ñòa ñieåm gaàn bôø bieån ôû thuû ñoâ Beirut cuûa Lebanon. Syria ñaõ quyeát lieät choái boû chuyeän hoï coù giöõ baát cöù vai troø naøo trong vu gieát choùc, nhöng baûn baùo caùo vaãn ñöa tôùi moät nghò quyeát ñoàng thanh cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An

ñe doïa Damascus raèng seõ coù nhöõng bieän phaùp chöa ñònh roõ neáu nöôùc naøy khoâng chòu coäng taùc vôùi cuoäc ñieàu tra cuûa Lieân Hieäp Quoác. Ñöôïc hoûi baèng caùch naøo oâng coù theå ñaùnh giaù möùc ñoä coäng taùc cuûa Syria, OÂng Mehlis noùi: “Neáu toâi traû lôøi caâu hoûi naøy moät caùch trung thöïc thì Hoäi Ñoàng Baûo An seõ gieát toâi ngay trong chieàu hoâm Thöù Ba 13-12, laø ngaøy baûn baùo coù ñöôïc ñeä trình... Chuùng toâi chæ laø coâng cuï cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An... hoï coù quyeàn ñöôïc thoâng baùo tröôùc tieân veà vaán ñeà naøy.” (V.P.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Thaùi Lan: Ngöôøi thöù 14 cheát vì beänh cuùm gaø... Tieáp trang A1

Thaùi Lan Pinit Jarusombat noùi vôùi caùc nhaø baùo laø beù trai treân, cö nguï taïi tænh Nakhon Nayok, ñaõ qua ñôøi hoâm 7-12 vaø coù ít nhaát 2 phoøng thöû nghieäm ngaøy hoâm sau ñaõ xaùc nhaän beù trai naøy cheát vì vi khuaån H5N1. Caùc giôùi chöùc y teá ñaõ ra leänh theo doõi saùt ngay 14 thaân nhaân cuûa beù trai cheát naøy, cuõng nhö ra leänh gieát 1,800 con gaø ôû trong vuøng, caùch Bangkok vaøo khoaûng 100 km (65 miles) veà phía Baéc. Caùc giôùi chöùc y teá cho bieát hieän nay hoï ñang môû caùc cuoäc ñieàu tra xem baèng caùch naøo beù trai treân ñaõ bò nhieãm sieâu vi khuaån H5N1 kia, trong khi döôøng nhö khoâng coù gia caàm naøo bò ghi nhaän laø coù beänh hay bò cheát trong vuøng, khi beù trai treân maéc beänh caû. Tuy nhieân sau ñoù, coù moät soá con gaø ñaõ bò cheát vì beänh cuùm gaø naøy. Trong moät noã löïc khaùm phaù vaø chaën ñöùng söï phaùt trieån cuûa beänh cuùm gaø naøy, chính phuû Thaùi Lan ñaõ tuyeån moä 900,000 ngöôøi töï nguyeän ñeå khaùm phaù sôùm baát cöù oå cuùm gaø naøo, trong khi nöôùc naøy ñaõ baét ñaàu töï saûn xuaát ra loaïi thuoác choáng cuùm gaø Tamiflu cuûa mình. Ngoaøi ra trong voøng 2 naêm qua, Thaùi Lan ñaõ tieâu

huûy hôn 63 trieäu gaø, vòt vaø caùc loaïi gia caàm khaùc, sau khi coù moät soá ñaõ cheát vì sieâu vi khuaån H5N1. (L.T.)

Dòch cuùm gia caàm coù theå gia taêng... Tieáp trang A1

caàm duø khoâng coù beänh cuõng baùn khoâng ai mua. Ñaây laø söï khoán ñoán cuûa haøng traêm ngaøn caùc gia ñình noâng daân soáng troâng vaøo lôïi töùc cuûa ñaøn gaø ñaøn vòt. Nhieàu gia ñình ñaõ boû maëc ñaøn vòt ngoaøi ñoàng ñeå chuùng cheát ñoùi. Moät soá baøi baùo trong nöôùc noùi raèng hoï ñang ñöùng beân bôø vöïc phaù saûn. Tröôùc hoaøn caûnh naøy, hoâm thöù Naêm 8-12-05, Cao ñöùc Phaùt, Boä tröôûng Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân ñaõ cuøng moät soá chöùc saéc cao caáp aên bieåu dieãn moät böõa tieäc thòt gaø ôû tænh Ñoàng Nai. Tin töùc loan truyeàn quaûng caùo treân taát caû heä thoáng baùo ñaøi ñeå chöùng toû aên thòt gia caàm naáu chín khoâng coù gì nguy hieåm. “Caàn coù caùc haønh ñoäng cuï theå ñeå giuùp noâng daân baùn ñöôïc gia caàm ñeå giôùi haïn söï thieät haïi cho hoï.” Phaùt noùi nhö theá trong böõa tieäc vaø ñöôïc baùo ñieän töû VietnamNet töôøng thuaät. Dòp naøy, Phaùt cho hay Boä NN&PTNT CSVN seõ “ñaåy maïnh tieâu thuï gia caàm ôû phía Nam”. Khoâng coù tình traïng gia caàm cheát dòch trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây ôû caùc tænh phía Nam, theo lôøi oâng Phaùt. Nhöng ôû caùc tænh phía Baéc coù nhieät ñoä thaáp hôn vì ñang ôû

muøa laïnh, moät vieân chöùc Cuïc Thuù Y noùi raèng 7 oå dòch ôû 4 tænh phía Baéc ñaõ laøm cheát 267 gaø vòt maáy ngaøy gaàn ñaây. Theo lôøi vieân chöùc naøy, coù 7,000 gia caàm ñaõ bò tieâu huûy ôû caùc tænh Sôn La, Yeân Baùi, Thanh Hoùa vaø Ninh Bình trong caùc ngaøy töø muøng 2- ñeán 7-12-05. Nguyeãn vaên Giaøu, giaùm ñoác Sôû NN&PTNT tænh Ñoàng Nai cho hay tính ñeán cuoái naêm 2003, ñòa phöông naøy nuoâi tôùi 13 trieäu 510,000 gia caàm vaø laø nguoàn cung caáp thòt chính cho thò tröôøng Saøi Goøn. Tuy nhieân, do aûnh höôûng töø dòch cuùm, ñaøn gia caàm ôû ñaây nay chæ coøn khoaûng hôn 6 trieäu con.

Trung Quoác: Caûnh saùt coâ laäp moät ngoâi laøng... Tieáp trang A1

ñeán 20 ngöôøi. “Baây giôø chính quyeàn vaøo laøng ñeå baét ngöôøi,” moät daân laøng noùi vaø cho bieát theâm ngöôøi anh cuûa oâng ôû trong soá nhöõng ngöôøi bò baén cheát trong nhöõng cuoäc bieåu tình. OÂng noùi coù hôn 10 ngöôøi cheát. Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác khoâng chaáp nhaän baát ñoàng chính kieán nhöng nhöõng vuï phaûn ñoái ñang ngaøy caøng trôû neân phoå bieán, buøng leân vì nhöõng vuï tranh chaáp ñaát ñai, tham nhuõng vaø hoá caùch bieät giaøu ngheøo ngaøy caøng lôùn. Nhieàu vuï phaûn ñoái bieán thaønh baïo ñoäng, nhöng AÂn

Xaù Quoác Teá noùi vieäc caûnh saùt noå suùng ñaùnh daáu moät khuùc quanh quan troïng. “Caûnh saùt ñaõ söû duïng suùng ñeå baén vaøo nhöõng ngöôøi phaûn ñoái laàn cuoái cuøng vaøo naêm 1989,” theo lôøi baø Chine Chan cuûa AÂn Xaù Quoác Teá, khi ñeà caäp tôùi vuï quaân ñoäi Trung Quoác ñaøn aùp nhöõng ngöôøi bieåu tình ñoøi daân chuû taïi Thieân An Moân naêm 1989. Cö daân noùi caûnh saùt ñaõ xua ñuoåi nhöõng ngöôøi trong gia ñình khi nhöõng ngöôøi naøy coá laáy xaùc cuûa nhöõng naïn nhaân bò gieát. Cuoäc tranh chaáp taïi laøng Ñoâng Chaâu xoay quanh vieäc boài thöôøng veà ñaát ñai ñaõ bò tröng thu ñeå xaây döïng moät nhaø maùy phaùt ñieän baèng söùc gioù trong vuøng, naèm treân bôø bieån phía Ñoâng thuoäc moät tænh duyeân haûi gaàn Hong Kong. AÂn Xaù Quoác Teá noùi nhöõng vuï phaûn ñoái ñaõ khôûi söï töø Thaùng Chín, khi nhöõng daân laøng phaøn naøn veà chuyeän bò toáng xuaát baèng vuõ löïc, vaø vaøi ngö daân lo ngaïi nhaø maùy coù theå aûnh höôûng tôùi ñôøi soáng cuûa hoï. Moät vieân chöùc chính phuû ñòa phöông noùi caûnh saùt voõ trang ñaõ ñöôïc gôûi tôùi khu vöïc nhöng chính daân laøng ñaõ gaây ra baïo ñoäng khi taán coâng caûnh saùt baèng bom oáng. Caùc cö daân noùi haøng ngaøn caûnh saùt voõ trang ñaõ tôùi khu vöïc, ngaên chaën ñöôøng saù vaø baét giöõ nhöõng ngöôøi bò tình nghi tham gia vaøo nhöõng cuoäc phaûn ñoái. Ñaøi AÙ Chaâu Töï Do phaùt

taïi Hoa Kyø noùi caûnh saùt voõ trang ñaõ chaën ñöôøng ra vaøo khu vöïc vaø ngöôøi daân ôû trong tình traïng noäi baát xuaát ngoaïi baát nhaäp. (n.n.)

Vieät Nam: Phöông Nam, Haø Só Phu bò coâng an thaåm vaán Tieáp trang A1

Maïi Coå Phaàn X ôû Saøi Soøn nhöng hoï ñaõ bò aùp löïc cuûa coâng an ñeå ñuoåi vieäc anh hoài Thaùng Hai naêm 2005. Sau ñoù, anh ñöôïc haõng baûo hieåm Anh Quoác Prudential nhaän laøm chuyeân vieân nhöng coâng ty naøy cuõng bò aùp löïc caám nhaän. Theo bieân baûn “Quyeát ñònh taïm giöõ tang vaät phöông tieän vi phaïm haønh chính” ñeà ngaøy 08 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 cuûa Phan Vónh Phuùc, caáp baäc thieáu taù coâng an, phoù tröôûng Coâng An Phöôøng 6, thì tang vaät, phöông tieän vi phaïm haønh chaùnh taïm giöõ goàm coù: 12 cuoán saùch coù töïa “Haõy tröng caàu daân yù” vôùi chi tieát “11 cuoán saùch photocopy, 1 cuoán nguyeân goác, saùch coøn môùi.” Tin töùc phoå bieán treân Internet noùi raèng Phöông Nam bò giöõ töø 05 giôø ngaøy 08 Thaùng Möôøi Hai ñeán 05 giôø ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 thì ñöôïc thaû veà nhöng trong tôø “Quyeát ñònh taïm giöõ” thì noùi giöõ töø 05 giôø ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 ñeán 05 giôø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 ôû truï sôû Coâng An Phöôøng 6

PROMOTION From

$1,750

Tieáp trang A6

S Brookhurst

4 jets + Roller Massage

$1,650

Only Pipeless + Roller Massage Only

$2,200

14920 Dillow Street, Westminster, CA 92683 * (714)

894-8772 or 234-0170

(Ñöôøng beân hoâng böu ñieän Bolsa, gaàn baùo Ngöôøi Vieät) * Mon-Fri: 10AM-6PM * Sat & Sun: By Apointment

T Spa Manufacturing, haõng saûn xuaát Pedicure Spa ñaët taïi Little Saigon Kính Môiø ñen á Showroom T Spa Manufacturing coù ° Nhieàu kieåu boàn ° Nhieàu kieåu gheá ° Nhieàu loaïi maùy Pipeless maïnh, eâm, ñaùp öùng ñoøi hoûi veä sinh cuûa State Board. Haõy löïa theo ñuùng nhu caàu cuûa mình, chuùng toâi seõ Custom Made theo yù quyù khaùch.

Magnolia

Bolsa Ave

T Spa Manufacturing

14920 Dillow St

Moran St

(DEC 03 - DEC 31/05)

6 jets + Roller Massage Fully Automatic Adjust

Quaän 3. Trong moät laàn traû lôøi phoûng vaán cuûa baùo Ngöôøi Vieät tröôùc ñaây, Phöông Nam hieåu söï nguy hieåm cho caù nhaân mình neân töøng noùi raèng anh ñaõ chuaån bò ñeå bò baét vaø ñi tuø baát cöù luùc naøo. Cuõng chính vì noãi lo sôï anh bò baét maø gia ñình anh moãi khi nghe thaáy tieáng goõ cöûa, tieáng ai baám chuoâng goïi cöûa ñeàu sôï ñoù laø coâng an. Noãi aùm aûnh sôï haõi naøy ñeo ñaúng thöôøng tröïc vôùi moïi ngöôøi trong gia ñình. Cuõng coù moät nguoàn tin baùo ñoäng laø oâng Hoaøng Minh Chính cuõng ñaõ bò coâng an baét nhöng moïi lieân laïc vôùi gia ñình oâng qua ñieän thoaïi ñeàu bò caét. Caû hai cuoäc ñieän thoaïi goïi cho Phöông Nam vaø oâng Hoaøng Minh Chính ñeàu chæ ñöôïc nghe lôøi ghi aâm moät phuï nöõ cuûa toång ñaøi ñieän thoaïi Vieät Nam noùi: “Soá maùy quyù khaùch vöøa goïi ñang taïm khoùa. Vì vaäy, cuoäc goïi khoâng thöïc hieän ñöôïc. Xin quyù khaùch goïi laïi sau.” Theo lôøi nhaø vaên Hoaøng Tieán trong cuoäc ñieän ñaøm saùng Thöù Baûy, oâng cho hay cho tôùi chieàu ngaøy Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 thì “khoâng coù gì”. “Nhöng neáu coù gì xaûy ra vaøo ban ñeâm thì toâi khoâng ñöôïc bieát.” OÂng Tieán noùi theâm raèng: “Nhöõng ngöôøi leân tieáng coâng khai veà daân chuû thì... khoâng bieát theá naøo. Coøn ôû ngoaøi hay khoâng. Hoï chaúng laøm gì sai phaùp luaät maø chæ boäc loä nhöõng suy nghó veà ñaát nöôùc.”

Dillow St

.3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Ngöôøi Vieät

! Nhaän ñoåi boàn cuõ (Trade in). ! Nhaän söûa chöõa moïi hö hoûng veà gheá, boàn, nöôùc thoaùt chaäm,nöôùc chaûy ngöôïc vaøo boàn. ! Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi kyõ thuaät: Nhanh choùng vaø hieäu quaû bôûi nhaân vieân kinh nghieäm tröïc tieáp saûn xuaát. ! Saûn xuaát ngay taïi Myõ theo ñuùng tieâu chuaån an toaøn UL.

FREE HOOK UP & DELIVERY

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT

NHÖ YÙ CAÙ 8 MOÙN 10830 Warner Ave., Fountain Valley, CA 92708

(giöõa Ward & Euclid) ñoái dieän Mile Square Park) - Web: www.nhuycorp.com

Coù ñaàu beáp Ñaëc Bieät cho ÑAÙM CÖÔÙI - ÑAÙM HOÛI töø 5 tôùi 15 baøn NHAÄN ÑAËT: GAØ NHOÀI xin ñaët tröôùc 1 ngaøy

CAÙ ÑUÙT LOØ, BEER HAÛI SAÂM & WINE ÑAËC BIEÄT: Goûi OÁc Nhaûy CÔM CHAÙY: BAR RÖÔÏU NGON ÑOÄC ÑAÙO

ÑAËC BIEÄT: MOÃI NGAØY COÙ CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH

Coù nhaïc soáng moãi ngaøy NHAÏ NG MOÃ I ÑEÂu M töø C7SOÁgiôø chieà Thöù 7-CN: töø 6:30PM tôùi 1 giôø ñeâm Ngaøy thöôøng töø 7PM tôùi giôø ñoùng cöûa ñeán 12 giôø ñeâm Vôùi caùc ca só: Nhö Mai, Thuùy Höông, Mai Ly, Tina Vöông, Tuyeát Trinh

CAÙC MOÙN NHAÄU ÑOÄC ÑAÙO: CAÙ SAÁU - BOÀ CAÂU CHIM CUÙT HEO RÖØNG - DEÂ v.v... CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

$19.95

Tieát canh vòt - OÁc len xaøo döøa Deâ tieàm thuoác Baéc Löôn xaøo laên Ngheâu baèm xuùc baùnh traùng.v.v.

Môû cöûa 7 ngaøy: Töø 10 GIÔØ SAÙNG ñeán 12 GIÔØ ÑEÂM T6-T7-CN: 10AM - 12:30 Khuya

NHAÄN MÔÛ CHI NHAÙNH TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC MYÕ - Lieân laïc Chuû Nhaân NHÖ YÙ

(714) 963-1700

CAÙ 8 MOÙN MOÄT PHAÀN $15.99 TAÊNG CÖÔØNG BOØ 7 MOÙN

Goûi Caù Caù Chieân Doøn Soát Maém Me Nhaän ñaët tieäc: Goûi Cuoán Caù HOÏP MAËT Chaû Gioø Caù SINH NHAÄT v.v...

Caù Môõ Chaøi Caù Laù Loát Caù Nöôùng Vó Chaùo Caù

Ngoaøi ra nhaø haøng coøn coù treân 100 moùn khaùc: Caùc loaïi buùn, caùc loaïi phôû, caùc loaïi côm vaø côm taám, caùc loaïi laåu nhö laåu Thaùi, Laåu löôn, Laåu toâm caøng...


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Cöïc kyø Daân Chuû Tieáp trang A1

nhieàu môùi coù loái suy nghó môùi meû thaät. Nhöng moät nhaän xeùt cuûa oâng Nguyeãn Minh Trieát seõ laøm nhieàu ngöôøi thaát voïng. Ñoù laø khi oâng neâu leân moät caùi môùi ñaëc bieät trong kyø ñaïi hoäi naøy, maø oâng thaáy baùo chí ôû Saøi Goøn cuõng chöa bieát maø khai thaùc, raát uoång. Ñoù laø trong cuoäc boû phieáu baàu Ban chaáp haønh môùi kyø naøy thì, “Ban chaáp haønh cuõ khoâng giôùi thieäu danh saùch chuaån bò maø do caùc ñoaøn ñaïi bieåu giôùi thieäu (caùc öùng cöû vieân)... Treân cô sôû ñoù... löïa choïn kyõ löôõng ñeå baàu ra 59 ngöôøi.” Ñoù laø moät bieán coá môùi, chöa töøng coù trong ñaûng Coäng Saûn: Ban chaáp haønh cuõ khoâng töï mình giôùi thieäu caùc öùng vieân maø ñeå cho caùc ñoaøn ñaïi bieåu giôùi thieäu. Nhieàu ngöôøi quen soáng ôû theá giôùi vaên minh chaéc khoâng hieåu hieän töôïng treân coù gì môùi laï maø oâng Nguyeãn Minh Trieát phaûi hoà hôûi ca ngôïi nhö vaäy. Ai ñaõ soáng trong cheá ñoä coäng saûn thì bieát raèng moãi khi coù vuï baàu cöû laø hoï vaãn theo loái “ñaûng cöû daân baàu” quen roài. Töø thôøi caùc oâng Stalin, Mao Traïch Ñoâng vaãn nhö theá, ôû trong noäi boä ñaûng hay baàu cöû ngoaøi daân chuùng cuõng ñeàu laøm nhö vaäy. Tröôùc khi ñaûng vieân boû phieáu thì caáp uûy ñaõ quyeát ñònh saün ai seõ ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï naøo. Ñeán khi hoäi hoïp thì vieäc ñeà cöû caùc öùng vieân laø vieäc cuûa caùc quan treân saép xeáp, anh chò ñaûng vieân thöôøng naøo maø voâ tình moù voâ laø “coù vaán ñeà” ngay, coù ngaøy coøn maát maïng nhö chôi. Nhöng gaàn ñaây ngay ôû trong ñaûng ñaõ coù nhieàu ngöôøi thaáy caùi loái “treân cöû döôùi baàu” ñoù khoù ngöûi quaù. Nhaát laø ñoái vôùi daân chuùng mieàn Nam, hoài xöa hoï ñaõ töøng thaáy coù cheá ñoä cho pheùp nhöõng ngöôøi ñoái laäp vôùi chính quyeàn cuõng ñöôïc töï do tranh cöû. Hoïc sinh trung hoïc ôû mieàn Nam ñaõ töï do baàu cöû tröôûng lôùp, sinh vieân töï do baàu ban ñaïi dieän, ai cuõng coi ñoù laø chuyeän töï nhieân, ñaõ noùi daân chuû laø phaûi nhö vaäy. Cho neân nhieàu ñaûng vieân, nhaát laø caùc oâng laõnh ñaïo ñaõ maát chöùc, ñaõ ñeà nghò töø nay trong caùc ñaïi hoäi cuûa ñaûng haõy cho caùc ñaïi bieåu ñöôïc öùng cöû, ñeà cöû töï do. Caùi ñoù ñoái vôùi loaøi ngöôøi vaên minh thì chaúng coù gì môùi laï, noù ñaõ ñöôïc theå hieän maáy traêm naêm nay roài; nhöng ñoái vôùi caùc ñaûng vieân coäng saûn Vieät Nam thì noù laïi laø môùi. Cho neân, oâng Nguyeãn Minh Trieát môùi laáy laøm tieác raèng caùc nhaø baùo trong nöôùc khoâng nhaän ra caùi môùi ñoù trong kyø ñaïi hoäi cuûa ñaûng boä thaønh phoá. Vaø oâng Nguyeãn Minh Trieát ñaõ taùn thaùn caùi taäp tuïc môùi theå hieän trong ñaïi hoäi vöøa baàu oâng leân laøm bí thö laàn nöõa. OÂng Trieát cao höùng ca ngôïi laø noù: “Daân chuû cöïc kyø!” Daân chuû cöïc kyø? Thieät sao? Cuõng neân bieát raèng trong ngoân ngöõ haøng ngaøy cuûa ñoàng baøo ta ôû trong nöôùc baây giôø baø con raát hay duøng hai chöõ “cöïc kyø,” nhaát laø ngöôøi Haø Noäi. Trôøi naéng baûo laø naéng cöïc kyø! Trôøi möa cuõng cöïc kyø möa! Hoa hoàng ñeïp cöïc kyø, maém toâm thôm cöïc kyø, con nôïn cöïc kyø beùo! Nhieàu khi ngöôøi ta chæ khen moät caâu “cöïc kyø” laø ñuû cho thaáy mình raát xuùc ñoäng, raát thaùn phuïc, khoâng caàn noùi noù cöïc kyø veà caùi vuï gì nöõa. Coù theå töôûng töôïng trong loøng oâng Nguyeãn Minh Trieát ñang voâ cuøng haõnh dieän veà moät taäp tuïc môùi ñem ra duøng thöû laàn ñaàu ôû Saøi Goøn, khi oâng cho caùc “ñoaøn ñaïi bieåu” döï hoäi nghò ñöôïc töï mình ñeà cöû caùc ngöôøi vaøo caùc chöùc vuï, chöù khoâng phaûi nhaém maét nghe leänh caáp treân nhö truyeàn thoáng cuûa ñaûng töø thôøi Stalin, Mao Traïch Ñoâng, Hoà Chí Minh, Pol Pot. Trong côn xuùc ñoäng cöïc kyø ñoù, oâng môùi thoát leân: “Daân chuû cöïc kyø!”

Coù theå thoâng caûm vôùi nieàm thoáng khoaùi cuûa oâng Nguyeãn Minh Trieát khi thoát leân boán tieáng ñoù. Nhöng neáu chuùng ta hieåu nhöõng chöõ “cöïc kyø!” theo ñuùng nghóa cuûa chuùng, töùc laø “heát côõ roài, khoâng theå naøo hôn ñöôïc nöõa,” thì phaûi caûm thaáy ñaùng lo ngaïi. Neáu môùi chæ coù theá thoâi maø ñaõ goïi laø “Daân chuû cöïc kyø!” khoâng theå hôn ñöôïc, thì chaéc nöôùc ta khoâng theå naøo tieán tôùi moät cô cheá daân chuû thaät söï. Nhö vaäy maø noùi “Daân chuû cöïc kyø!” thì cuõng chaúng khaùc gì anh Chí Pheøo ñöôïc aên cheùn canh mieán dö thöøa trong ñaùm gioã nhaø Cuï Baù beøn töï cho laø mình ñaõ ñöôïc thöôûng thöùc nhöõng moùn “cöïc kyø” sôn haøo haûi vò. Theá laø maõn nguyeän, cöïc kyø roài, coù cheát ngay cuõng yeân taâm maø nhaém maét ñöôïc! Neáu quyù vò toø moø ñoïc baûn danh saùch 59 vò trong ban chaáp haønh cuûa ñaûng Coäng Saûn taïi thaønh phoá thì thaáy haàu heát ñoù laø nhöõng ngöôøi ñang coù chöùc vuï laïi ñöôïc baàu vaøo caùc ngoâi vò cuõ. OÂng bí thö thaønh uûy laïi ñöôïc ñeà cöû roài baàu laøm bí thö, caùc phoù bí thö laïi ñöôïc laàn löôït ñeà cöû vaø baàu leân laøm phoù bí thö. Ñaïi khaùi, trong caùi danh saùch 59 ngöôøi ñoù coù khoaûng 15, 16 oâng baø laø bí thö cuûa caùi naøy hay caùi khaùc; coù 13, 14 oâng baø laø giaùm ñoác cuûa caùi naøy hay caùi kia, roài ñeán caùc oâng baø thanh tra, caùc tröôûng ban naøy ban noï, vaân vaân. Ñieàu naøy khieán chính nhaø baùo cuõng phaûi thaéc maéc, vì coi noù khoâng coù veû daân chuû tí naøo caû. Caùc oâng baø ñöùng ñaàu trong ñaûng thì cuõng ñöùng ñaàu beân guoàng maùy nhaø nöôùc, keå caû caùc ngaønh chuyeân moân, khoâng cho ngöôøi ngoaøi döï phaàn. Nhöng oâng Trieát gaït ñi, oâng traán an raèng “nhöõng caùn boä ñaõ ñöôïc baàu vaøo caáp uûy coù nghóa laø nhöõng ngöôøi coù ñöùc coù taøi ñaõ ñöôïc löïa choïn kyõ caøng roài.” Nhö vaäy thì vaãn laø ñaûng cöû daân baàu! Ñoù chính laø moät ñieàu ñaùng lo ngaïi. Bôûi vì trong ñaàu oâng Nguyeãn Minh Trieát vaãn chöa hieåu caùch ñieàu haønh nhaø nöôùc trong moät theå cheá Daân Chuû noù nhö theá naøo maø oâng ñaõ voäi töï voã buïng khen mình Daân chuû cöïc kyø! Vieäc tuyeån choïn nhöõng ngöôøi trong guoàng maùy nhaø nöôùc phaûi caên cöù vaøo khaû naêng chuyeân moân, coù theå ño löôøng baèng nhöõng tieâu chuaån khaùch quan, minh baïch, coâng khai. Vieäc baàu cöû trong noäi boä moät ñaûng laø löïa choïn döïa treân laäp tröôøng chính trò. Moät chính quyeàn daân chuû do daân baàu leân thöôøng chæ ñöôïc pheùp boå nhaäm moät soá chöùc vuï chính trò coù giôùi haïn, khoâng ñöôïc pheùp thay ñoåi caùc chöùc vuï coù tính caùch chuyeân moân. Thí duï trong giôùi haïn moät thaønh phoá, nhöõng chöùc vuï chæ huy trong ñaïi hoïc phaûi caên cöù vaøo khaû naêng chuyeân moân, khoâng caàn vaø khoâng neân döïa treân tieâu chuaån chính trò. Nhöõng chöùc vuï thanh tra, kieåm saùt, caøng neân löïa choïn ngoaøi tieâu chuaån chính trò, neáu khoâng thì laïi toaøn moät ñoàng moät coát vôùi nhau, bao che laãn nhau, coøn ai kieåm soaùt hay thanh tra nöõa? Nhaát laø nhöõng chöùc vuï trong ngaønh Tö phaùp, caàn phaûi baûo veä caùi tính ñoäc laäp, voâ tö tuyeät ñoái (tuyeät ñoái cöïc kyø ñaáy nheù) cuûa vai troø caùc thaåm phaùn, nhaát ñònh khoâng ñeå cho chính trò chi phoái. Khi nhìn vaøo danh saùch ban chaáp haønh ñaûng boä thaønh phoá, ngöôøi ta thaáy hoï ñaõ choïn ñaày ñuû caùc chöùc vuï ñöùng ñaàu töø ñaïi hoïc ñeán ban thanh tra, sôû y teá ñeán ngaân haøng nhaø nöôùc; thaäm chí caû chöùc vuï chaùnh aùn nöõa, toaøn laø laáy chính trò laán aùt chuyeân moân, laáy chính trò ñeø leân tö phaùp. Chính cô caáu moät ñaûng naém ñaàu taát caû caùc hoaït ñoäng chi phoái ñôøi soáng ngöôøi daân noù ñaõ laø phi daân chuû roài. Trong noäi boä moät ñaûng cuõng vaäy. Caùc chöùc vuï trong moät thaønh phoá ñaõ ñöôïc caùc oâng lôùn phong cho nhau töø tröôùc, caên cöù vaøo tieâu chuaån chính trò, töùc laø phe ta leân thì cuøng leân vôùi nhau. Khi caùc ñaïi bieåu hoïp vôùi nhau maø cöù nhìn tröôùc nhìn sau coi oâng naøo, baø naøo ñaõ ñöôïc caáp treân boå nhieäm vaøo caùc chöùc vuï quan troïng roài, cöù nhìn vaøo danh saùch ñoù maø ñeà cöû, thì chöa theå naøo coù muøi daân chuû ñöôïc. Duø oâng Nguyeãn Minh Trieát coù khoe raèng chính caùc ñoaøn ñaïi bieåu ñeà cöû chöù khoâng phaûi oâng Trieát

cöû, nhöng chuùng ta coøn laï gì caùi cô cheá cuûa caùc oâng nöõa. Ví duï moät ñoaøn ñaïi bieåu cuûa coâng an thì taát nhieân phaûi ñeà cöû caùc seáp lôùn coâng an vaøo ban chaáp haønh thaønh uûy, chöù daùm ñeà cöû ai? Caùc ñoaøn ñaïi bieåu khaùc, töø ñaïi hoïc ñeán y teá, tö phaùp cuõng vaäy caû. Trong caû caùi ñaïi hoäi ñoù coù ai daùm phaù thoâng leä hay khoâng? Nhö theá maø oâng Nguyeãn Minh Trieát coi laø “Daân chuû cöïc kyø!” thì chaéc nöôùc Vieät Nam seõ khoâng bao giôø bieát daân chuû thaät söï noù nhö theá naøo nöõa! Thôøi oâng Ngoâ Ñình Dieäm laø toång thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa, oâng bò coi laø ñoäc taøi hôn thôøi ñeä nhò Coäng Hoøa, nhöng trong quoác hoäi thôøi ñoù vaãn coù nhöõng daân bieåu ñoái laäp. Ñeán thôøi Thieäu Kyø thì mieàn Nam coù nhöõng ñaûng ñoái laäp, caùc nhaø chính trò ñoái laäp thöïc söï, ngöôøi daân mieàn Nam ai cuõng coøn nhôù. Saøi Goøn vaãn ñöôïc coi laø moät thaønh phoá ñöùng ñaàu veà phaùt trieån kinh teá ôû nöôùc ta hieän nay vaø cuoäc soáng xaõ hoäi cuõng deã thôû hôn nhieàu thaønh phoá khaùc. Ñoù cuõng laø nhôø daân chuùng ñaõ töøng ñöôïc soáng töï do vaø vaãn chöa bò nhuoám ñoû quaù ñaäm. Sau naêm 1975 daân Saøi Goøn phaûi neám muøi coäng saûn hoùa cuûa caùc oâng Leâ Duaån, Leâ Ñöùc Thoï, Ñoã Möôøi ñöôïc möôi naêm thì ñaõ baét ñaàu ñöôïc “ñoåi môùi,” töø ñoù daàn daàn giaûi bôùt chaát ñoäc voâ saûn chuyeân chính ñi. Thaønh phoá Saøi Goøn coøn nhieàu khaû naêng tieán xa hôn nöõa, neáu ngöôøi daân ñöôïc töï do hôn. Neáu ñaûng Coäng Saûn chòu “ñoåi môùi” cho gioáng Saøi Goøn tröôùc 1975 hôn, thì khoâng neân coi cuoäc baàu cöû thaønh uûy vöøa roài laø “Daân chuû cöïc kyø!” NGOÂ NHAÂN DUÏNG

Vieät Nam: Phöông Nam, Haø Só Phu bò coâng an thaåm vaán Tieáp trang A4

Ngaøy 08 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, khoaûng 10 ngöôøi tôùi nhaø oâng Chính kieám chuyeän, ñoøi chaát vaán veà nhöõng lôøi oâng tuyeân boá ôû ngoaïi quoác nhöng khoâng ñöôïc oâng tieáp. Tröôùc ñoù, tröa ngaøy 01 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, khoaûng 100 ngöôøi ñaõ haønh hung oâng baø Chính vaø gia ñình khi hoï töø Saøi Goøn veà Haø Noäi tröôùc söï chöùng kieán cuûa 4 caûnh saùt saéc phuïc löïc löôïng Caûnh Saùt 113, töùc nhöõng ngöôøi ñöôïc huaán luyeän ñeå choáng bieåu tình, baïo ñoäng. Ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, nhaân dòp Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam toå chöùc leã trao giaûi thöôûng Nhaân Quyeàn cho caùc oâng Leâ Quang Lieâm, hoäi tröôûng ban trò söï cuûa Phaät Giaùo Hoøa Haûo, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi ôû Hueá vaø Thöôïng Toïa Thích Tueä Só, toång thö kyù Vieän Hoùa Ñaïo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát ôû Vieät Nam, 8 hoäi ñoaøn ngöôøi Vieät haûi ngoaïi phoå bieán moät baûn leân tieáng veà tröôøng hôïp nhaø

caàm quyeàn Haø Noäi “haønh xöû coân ñoà” ñoái vôùi Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä vaø oâng Hoaøng Minh Chính. “Cöïc löïc leân aùn nhöõng haønh vi moïi rôï cuûa coâng an nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam, caû ôû Saøi Goøn laãn Haø Noäi, ñoái vôùi nhöõng vò cao nieân khaû kính, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, 75 tuoåi, vaø oâng Hoaøng Minh Chính, 84 tuoåi”. Baûn leân tieáng vieát. Ban chaáp haønh Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do ôû UÙc cuõng ñaõ göûi Boä Ngoaïi Giao nöôùc naøy böùc thö löu yù ñeán nhöõng vuï ñaøn aùp nhaân quyeàn taïi Vieät Nam maø gaàn ñaây nhaát ñoái vôùi oâng Hoaøng Minh Chính vaø oâng Ñoã Nam Haûi. (T.N.)

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU

WESTMINSTER DENTAL CENTER DOCTOR OF DENTAL SURGERY BAÙC SÓ NHA KHOA

g

y

y

CHUYEÂN TRÒ VÔÙI KYÕ THUAÄT NHA KHOA TOÁI TAÂN NHAÁT * Beänh Nöôùu Raêng (Periodontal Disease) * Laøm Raêng giaû caùc loaïi (Fixed, Removable Prosthodontic) * Nha Khoa Phoøng Ngöøa (Preventive Treatment) * Nha Khoa Thaåm Myõ vaø duøng tia saùng Ultaviolet söûa vaø laøm ñeïp caùc raêng cöûa bò hö, xaáu hoaëc keõ hôû. * Khaùm Raêng toång quaùt vaø ñònh kyø. * Chöõa vaø Nhoå Raêng treû em vaø ngöôøi lôùn. * Giaûi Phaãu Nha Khoa (Oral Surgery) * Taåy traéng raêng (Bleaching) * Coù maùy Syrijet laøm teâ nöôùu raêng, khoâng caàn kim cho quyù vò naøo ngaïi chích * Coù maùy Sieâu aâm (Ultrasonic) chaø raêng khoâng ñau. * ÑAËC BIEÄT: Coù heä thoáng Sterilization ñuùng theo tieâu chuaån cuûa Boä Nha Khoa ñeå ngaên ngöøa beänh truyeàn nhieãm.

Westminster Tröôùc

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

Hazard

(714) 241-8162 Sau

GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10AM - 7 PM * Thöù Baûy: 9 AM - 6 PM

6771 Westminster Blvd., Suite H, Westminster, CA 92683

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

Beach

WDC

Goldenwest

Garden Grove

* Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY

Fwy 22 Edward

.3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

(Beân caïnh Post Office goùc Westminster & Golden West)

Tel: (714) 898-3707

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

.3”

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Hoa Kyø: Baõo tuyeát laøm beá taéc moïi söï giao thoâng taïi vuøng Ñoâng Baéc Tieáp trang A1

nhaän ñeán 4 inches tuyeát, trong khi baõo tuyeát ñang thoåi höôùng veà vuøng New England, töùc vuøng Ñoâng Baéc Hoa Kyø. Nhieàu chuyeán bay ñaõ bò huûy boû hay dôøi laïi taïi caùc phi tröôøng trong vuøng, trong ñoù coù phi tröôøng LaGuardia cuûa New York, ñaõ phaûi dôøi laïi caùc chuyeán bay ñeán 90 phuùt, trong khi treân caùc xa loä ñaõ ghi ñöôïc nhieàu va chaïm giöõa caùc xe hôi, do söï trôn trôït cuûa caùc con ñöôøng. Baõo tuyeát cuõng ñaõ laøm phaûi hoaõn laïi ñeán 3 giôø caùc chuyeán bay caát caùnh töø phi tröôøng quoác teá Logan ôû Boston, Massachusetts, phi tröôøng quoác teá Newark cuûa tieåu bang New Jersey vaø phi tröôøng quoác teá Philadelphia, Pennsylvania. Baõo tuyeát, möa vaø gioù maïnh, taàm nhìn keùm cuõng ñaõ laøm dôøi laïi nhieàu chuyeán bay caát caùnh hay haï caùnh taïi caùc phi tröôøng ôû Cleveland, Ohio vaø Chicago. Chính taïi phi tröôøng Chicago naøy, hoài toái hoâm tröôùc (8-12), moät chieác phi cô cuûa Haõng Southwest Airlines ñaõ chaïy tröôït khoûi phi ñaïo, khi haï caùnh giöõa traän baõo tuyeát, ñuïng phaûi 2 chieác xe hôi ñang di chuyeån saùt gaàn phi tröôøng, laøm thieät maïng moät beù trai 6 tuoåi vaø laøm bò thöông 11 ngöôøi khaùc. Phi tröôøng Midway naøy cuûa Chicago, bò ñoùng cöûa

suoát ñeâm, ñaõ hoaït ñoäng trôû laïi vaøo saùng 9-12. Ngoaøi ba ngöôøi cheát vì tai naïn giao thoâng trong ngaøy 8-12, hoâm 9-12, Texas coù theâm 2 ngöôøi cheát, cuõng bò coi dính daùng ñeán caùc traän baõo tuyeát vaø côn laïnh giaù hieän nay, ñoù laø moät baø meï vaø ñöùa con trai ñaõ cheát trong moät vuï hoûa hoaïn do vieäc ñaët loø söôûi baèng goã khoâng ñuùng qui caùch gaây neân. (L.T.)

khi lyù luaän raèng nhöõng söï caét giaûm baét buoäc veà löôïng phoùng thaûi töø caùc nhieân lieäu khai thaùc töø moû seõ laøm haïi cho söï phaùt trieån kinh teá. Washington chuû tröông thöïc hieän ñöôøng loái rieâng cuûa mình ñeå choáng laïi tình traïng ñòa caàu aám daàn, phaàn lôùn baèng caùch ñaàu tö naëng neà vaøo kyõ thuaät. Nhieàu ngöôøi tröôùc ñaây ñaõ hy voïng raèng söï choáng ñoái cuûa Hoa Kyø seõ bò phaù vôõ vì nhöõng bieán coá thôøi tieát cöïc Hoa Kyø ñöùng trô troïi ñoan trong naêm nay, ñaëc bieät laø söï taøn phaù cuûa traän baõo taïi hoäi nghò thôøi tieát Katrina ôû New Orleans. Baèng chöùng khoa hoïc cho theá giôùi thaáy raèng tình traïng ñòa caàu Tieáp trang A1 aám leân coù theå ñöùng sau caùc thaønh phaàn khaùc, laø hoäi nhöõng vuï taøn phaù môùi ñaây nghò thöôøng nieân ñaàu tieân cuûa thôøi tieát. cuûa Lieân Hieäp Quoác veà thôøi tieát, keå töø khi nghò ñònh thö Cöïu Toång Thoáng Kyoto coù hieäu löïc vaøo Thaùng Clinton leân tieáng taïi hoäi Hai naêm nay. nghò Maëc duø Hoa Kyø khoâng Hoâm Thöù Saùu, cöïu Toång phaûi laø moät trong 157 nöôùc Thoáng Bill Clinton ñaõ noùi vôùi ñaõ tham gia vaøo hieäp ñònh moät cöû toïa goàm nhöõng nhaø Kyoto, Canada muoán coù moät ngoaïi giao, nhöõng nhaø moâi thoûa hieäp giöõa moïi quoác gia tröôøng vaø nhöõng ngöôøi khaùc veà söï hôïp taùc daøi haïn lieân töø khaép nôi treân theá giôùi, quan ñeán tình traïng thay ñoåi raèng Toång Thoáng Bush hoaøn thôøi tieát. toaøn sai laàm khi noùi raèng caét Baát keå söï choáng ñoái cuûa giaûm vieäc phoùng thaûi chaát Hoa Kyø, caùc nöôùc tham gia khí gaây hieäu öùng nhaø kính seõ vaøo Kyoto seõ loan baùo moät laøm haïi cho neàn kinh teá Hoa thoûa hieäp ñeå môû nhöõng cuoäc Kyø. thöông löôïng vaøo naêm tôùi cho Vôùi moät noã löïc nhaèm phaùt giai ñoaïn hai cuûa nghò ñònh trieån kyõ thuaät tieát kieäm naêng thö. löôïng, oâng noùi, “chuùng ta coù Ñieàu naøy seõ daønh cho caùc theå ñaùp öùng vaø vöôït qua caùc thaønh vieân baûy naêm ñeå muïc tieâu cuûa Kyoto theo moät thöông löôïng vaø pheâ chuaån chieàu höôùng seõ laøm maïnh caùc hieäp öôùc tröôùc ngaøy giai theâm chöù khoâng phaûi laøm ñoaïn moät keát thuùc vaøo naêm yeáu ñi caùc neàn kinh teá cuûa 2012. chuùng ta.” Toång Thoáng George W. Vaøo hoâm Thöù Naêm, phaùi Bush ñaõ ruùt ra khoûi thoûa ñoaøn cuûa chính phuû Bush taïi hieäp Kyoto vaøo naêm 2001, hoäi nghò nghe noùi ñaõ khoâng

vui tröôùc tin töùc veà cuoäc xuaát hieän baát ngôø cuûa oâng Clinton. “Hoï ñaõ khoâng chính thöùc phaûn ñoái, nhöng hoï baát maõn,” theo moät nguoàn tin trong chính phuû Canada, khi noùi veà phaûn öùng cuûa caùc ñaïi bieåu Hoa Kyø. “Hoï khoâng giaän döõ, nhöng hoï khoâng troâng ñôïi.” Khi coøn laø toång thoáng, oâng Clinton ñaõ vaän ñoäng cho Nghò Ñònh Thö Kyoto 1997 ñeå choáng laïi tình traïng ñòa caàu aám daàn. Ngay sau khi keá nhieäm oâng Clinton, Toång Thoáng Bush ñaõ chính thöùc ruùt khoûi thoûa hieäp Kyoto, noùi raèng noù seõ laøm haïi cho neàn kinh teá Hoa Kyø. OÂng Clinton, ngöôøi ñöôïc Thò Xaõ Montreal môøi, ñaõ noùi chuyeän treân cöông vò khoâng chính thöùc taïi phoøng hoïp chính vaøo tröa Thöù Saùu. Cöïu Toång Thoáng Hoa Kyø Bill Clinton, ngöôøi töøng uûng hoä hieäp ñònh Kyoto nhöng ñaõ khoâng thuyeát phuïc ñöôïc caùc nhaø laäp phaùp Hoa Kyø ñeå pheâ chuaån hieäp ñònh tröôùc khi oâng rôøi khoûi chöùc vuï. Tröôûng phaùi ñoaøn Hoa Kyø Paula Dobriansky baùc boû nhaän ñònh cho raèng söï hieän dieän cuûa oâng Clinton seõ laø moät vaán ñeà cho Washington. Nhöõng nhaø tranh ñaáu cho moâi tröôøng ñaõ thuùc giuïc Lieân Hieäp AÂu Chaâu - laø khoái quoác gia ñang daãn ñaàu tieán trình haõy xuùc tieán maø khoâng coù söï tham gia cuûa Washington, cho duø oâng Bush ñaõ ñoàng yù taïi cuoäc hoïp thöôïng ñænh G8 taïi Gleneagles trong naêm nay ñeå tieán tôùi taïi Montreal. Theo nghò ñònh thö Kyoto, khoaûng 40 nöôùc kyõ ngheä hoùa ñaõ ñoàng yù caét giaûm hôn 5 phaàn traêm löôïng phoùng thaûi töø 2008 ñeán 2012, so vôùi

nhöõng möùc naêm 1990. Nhöng haàu heát caùc nöôùc ñoàng yù raèng caàn coù nhöõng söï caét giaûm nhieàu hôn vaø daøi haïn ñeå traùnh söï xaùo troän veà thôøi tieát trong nhöõng thaäp nieân saép tôùi. Hieän cuõng ñang coù aùp löïc ñeå loâi keùo söï tham gia cuûa caùc

nöôùc khoång loà ñang phaùt trieån nhö Trung Quoác vaø AÁn Ñoä, laø nhöõng nöôùc khoâng ñöôïc bao goàm trong giai ñoaïn ñaàu trong khi nhöõng neàn kinh teá ñang phaùt trieån nhanh choùng cuûa hoï troâng caäy naëng neà vaøo nhöõng loaïi naêng löôïng baån. (n.n.)

Naïn tham nhuõng ñang gia taêng treân toaøn theá giôùi

Ngöôøi ngheøo bò aûnh höôûng naëng neà nhaát LONDON, Anh Quoác (Reuters) - Theo moät cuoäc khaûo saùt treân toaøn theá giôùi ñöôïc coâng boá hoâm Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, naïn tham nhuõng ñang treân ñaø gia taêng taïi haàu heát nhöõng quoác gia treân theá giôùi vaø ngöôøi ngheøo thöôøng bò aûnh höôûng naëng neà nhaát. Cuoäc thaêm doø, ñöôïc coâng boá vaøo Ngaøy Choáng Tham Nhuõng cuûa Lieân Hieäp Quoác, ñaõ thaáy raèng ña soá ngöôøi daân taïi 48 trong soá 69 quoác gia ñöôïc khaûo saùt nghó raèng vaán naïn ñaõ trôû neân teä haïi hôn trong ba naêm vöøa qua. “Cuoäc khaûo saùt naøy cho thaáy ngöôøi daân tin raèng naïn tham nhuõng aên saâu vaøo nhöõng quoác gia cuûa hoï,” theo lôøi baø Huguette Labelle, chuû tòch cuûa nhoùm choáng tham nhuõng Transparency International, laø nhoùm ñöôïc giao nhieäm vuï nghieân cöùu tình traïng tham nhuõng treân theá giôùi. Noùi chung, ngöôøi daân ñaùnh giaù nhöõng ñaûng chính trò nhö laø nhöõng ñònh cheá tham nhuõng nhieàu nhaát. Nhöng nhöõng vieân chöùc haûi quan ñöôïc coi nhö tham nhuõng hôn caû taïi nhieàu nöôùc Trung AÂu vaø Ñoâng AÂu,

trong khi caûnh saùt vaø nhöõng heä thoáng phaùp lyù thöôøng vöôït leân haøng ñaàu cuoäc thaêm doø taïi Phi Chaâu. Cuoäc thaêm doø cuõng cho thaáy raèng traû tieàn hoái loä cuõng phoå bieán taïi Trung vaø Ñoâng AÂu, Phi Chaâu vaø Myõ Latinh. Hôn 30 phaàn traêm nhöõng gia ñình ôû Cameroon, Paraguay, Cam Boát vaø Mexico ñaõ traû tieàn ñuùt loùt trong naêm vöøa qua. Khoaûng 11 ñeán 30 phaàn traêm nhöõng gia ñình ñaõ laøm nhö vaäy taïi 22 quoác gia nöõa, trong ñoù coù nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån nhöng cuõng goàm nhöõng nöôùc AÂu Chaâu nhö Hy Laïp vaø Coäng Hoøa Czech. Ngöôøi daân taïi Phi Chaâu luïc ñòa ngheøo nhaát - coù veû nhö chòu tyû leä cao nhaát veà lôïi töùc cuûa hoï cho hoái loä. Ñöùng ñaàu danh saùch ñoù laø Cameroon, Ghana vaø Nigeria, nôi nhöõng gia ñình phaûi traû hôn 20 phaàn traêm lôïi töùc tính theo ñaàu ngöôøi cho tham nhuõng. Moät coâng öôùc choáng tham nhuõng cuûa Lieân Hieäp Quoác, ñaõ ñöôïc 137 quoác gia kyù keát, seõ baét ñaàu coù hieäu löïc vaøo ngaøy 14 Thaùng Möôøi Hai. (n.n.) ©2004 Cartier

.3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

DECIDEDLY FEMININE, UNMISTAKABLY TANK

New Tankissime Authorized Cartier Agency

Collection starting at $13,500

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

DAT

Taây Ninh:

Hai noâng daân laïi trình laøng chieác tröïc thaêng thöù hai TAÂY NINH 09-12 - Vaøo naêm 2003, söï kieän hai oâng noâng daân Traàn Quoác Haûi vaø Leâ Vaên Danh ôû Taây Ninh töï cheá taïo chieác maùy bay tröïc thaêng ñaõ laøm “chaán ñoäng” dö luaän. Ngöôøi ta kinh ngaïc, toø moø, hoaøi nghi..., thaäm chí coøn nhaïo baùng hai anh laøm chuyeän vieån voâng, ñieân roà! Nhöng maëc, boû qua nhöõng lôøi ñaøm tieáu, “Hai Luùa” vaãn mieät maøi theo ñuoåi giaác mô cuûa mình vaø chieác tröïc thaêng thöù hai laïi saép ñöôïc xuaát xöôûng... Baùo Tuoåi Treû soá ra ngaøy 9 thaùng 12 ñaõ keå laïi caâu chuyeän thuù vò naøy: “So vôùi chieác maùy bay ñaàu, chieác tröïc thaêng thöù hai naøy ñeïp hôn, “hieän ñaïi” hôn vaø ñöôïc cheá taïo trong thôøi gian ngaén hôn chieác tröôùc ñeán saùu naêm röôõi (chieác tröïc thaêng ñaàu ñöôïc anh Haûi vaø anh Danh maøy moø cheá taïo trong baûy naêm roøng). “Hieän nay theá giôùi môùi chæ coù hai haõng saûn xuaát maùy bay coù theå cheá taïo ñöôïc kieåu tröïc thaêng maùy ñöùng: Haõng Lycominr (Myõ) vaø Haõng Kawasaki (Nhaät). Tính luoân toâi thì theá giôùi chæ coù ba nöôùc cheá taïo thaønh coâng kieåu maùy bay coù ñoäng cô “ngöôïc” thoâi!” - noâng daân Traàn Quoác Haûi töï haøo giôùi thieäu veà chieác tröïc thaêng thöù hai cuûa mình nhö theá. Trôû neân “noåi tieáng” sau khi cheá taïo chieác tröïc thaêng ñaàu, anh Haûi coù cô hoäi tieáp xuùc nhieàu cô quan nghieân cöùu, nhieàu nhaø khoa hoïc

trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán quan saùt, goùp yù veà chieác tröïc thaêng ñang bò boû pheá ngay taïi “xöôûng saûn xuaát” cuûa mình. Töø nhöõng moái quan heä naøy, anh Haûi ñaõ ñöôïc cung caáp nhieàu taøi lieäu raát coù giaù trò veà kyõ thuaät cheá taïo maùy bay. Anh Haûi boäc baïch: “Taâm nguyeän cuûa toâi laø muoán laøm moät ñieàu gì ñoù coù ích cho neàn khoa hoïc VN, muoán chöùng minh vôùi theá giôùi raèng nhöõng gì caùc nöôùc coù neàn khoa hoïc tieân tieán laøm ñöôïc thì ngöôøi VN cuõng laøm ñöôïc. Toâi tin raèng ngöôøi VN seõ laøm ñöôïc raát nhieàu ñieàu neáu chuùng ta daùm laøm!” Vôùi söï hoã trôï cuûa anh Leâ Vaên Danh, cuûa vôï, caäu con trai ñang hoïc lôùp 11 vaø nhöõng “hoïc troø” cuûa mình, anh Haûi laïi maøy moø cheá taïo chieác tröïc thaêng thöù hai. Theo anh, chieác tröïc thaêng môùi naøy coù nhöõng öu ñieåm vöôït troäi hôn so vôùi chieác tröôùc veà nhieàu maët. Tröôùc heát, khung söôøn tröïc thaêng ñöôïc thieát keá tinh xaûo, goïn nheï vôùi kieåu daùng khaù ñeïp. Cô caáu vaän haønh ñöôïc hoã trôï baèng heä thoáng ñieàu khieån thuûy löïc. “Ñaây laø kyõ thuaät tieân tieán baäc nhaát ñöôïc aùp duïng trong caùc loaïi tröïc thaêng hieän ñaïi cuûa theá giôùi!”, anh Haûi giaûi thích. Ñaëc bieät, anh Haûi coøn khoe anh ñaõ caûi tieán thaønh coâng coã maùy nguyeân thuûy hieäu Kawasaki voán laø maùy “naèm” trôû thaønh maùy “ñöùng” vôùi khaù nhieàu thôøi gian vaø

coâng söùc. Töø coã maùy chaïy daàu diesel, anh Haûi ñaõ caûi tieán thaønh maùy chaïy daàu traéng (daàu hoâi) ñeå giaûm ñöôïc ñoä rung khi maùy vaän haønh (?) “Ñoäng cô cuûa maùy laø 250 maõ löïc vaø toán nhieân lieäu laø 60 lít daàu/8 giôø, ít hao nhieân lieäu hôn chieác tröôùc raát nhieàu. Nhöõng maùy bay hieän ñaïi cuûa theá giôùi cuõng ñoát Noâng daân Leâ Vaên Danh vôùi boä ñoà bay trong chieác maùy bay saép xuaát xöôûng. (Hình: Baùo Tuoåi Treû) chöøng aáy nhieân lieäu trong cuøng soá giôø bay”, “Baø xaõ” anh Haûi cuõng noâng daân töï thieát keá vaø saûn Khoâng coøn cô quan chöùc anh Haûi giaûng giaûi (!?) khoâ ng giaáu veû töï haøo khi noùi xuaát chöa coù nhöõng caên cöù Troïng löôïng chieác tröïc naêng naøo caûn trôû anh Haûi veà choà ng vaø con trai mình, phaùp lyù, chöùng chæ veà chaát thaêng thöù hai naøy laø 680 kg vaø anh Danh cheá taïo chieác ñieà u ñoù laøm toâi hieåu theâm löôïng trong lónh vöïc thieát keá, (chieác tröôùc 900 kg). Theo tröïc thaêng thöù hai naøy. raè n g taï i sao ngöôøi ñaøn oâng coù cheá taïo; vaät lieäu cheá taïo; vaät tính toaùn kyõ thuaät cuûa anh “Ñieàu ñoù khieán chuùng toâi thuù ñam meâ “kyø laï” kia laïi coù tö, thieát bò... Maùy bay cuûa Haûi, chieác tröïc thaêng thöù yeân taâm hôn trong vieäc theå nhaã n naï i ñoái maët vôùi raát oâng noâng daân naøy laïi khoâng hai seõ bay cao toái ña 3 caây nghieân cöùu vaø cheá taïo tröïc nhieà u khoù khaê n ñeå maøy moø tuaân thuû theo baát cöù tieâu soá vôùi toác ñoä nhanh nhaát laø thaêng. Tuy nhieân, toâi vaãn nghieâ n cöù u trong nhieàu naêm chuaån baét buoäc naøo cuûa haøng 140km/giôø vaø coù khaû naêng caûm nhaän ñöôïc söï hoaøi nghi trôø i , vaø gaà n nhö boû caû söï khoâng; neáu coù saûn xuaát ra bay lieân tuïc 12 giôø lieàn. Ñeán cuûa nhieàu ngöôøi veà keát quaû nghieä p ñeå chuyeâ n taâm vaøo cuõng khoâng ñuû ñieàu kieän cho nay, ñoäng cô tröïc thaêng ñaõ nghieân cöùu, cheá taïo cuûa vieä c cheá taï o maù y bay. pheùp bay. ñöôïc chaïy “roâ ñai” gaàn 300 chuùng toâi, coù ngöôøi coøn noùi Trao ñoå i vôù i chuù n g toâ i , Baùo Tuoåi Treû keát luaän: thaúng ra raèng chuùng toâi giôø. moä t nhaø chuyeâ n moâ n cho “Vaâ ng, coù theå chieác maùy bay “Toâi muoán chieác tröïc ñang laøm moät chuyeän ñieân bieá t maù y bay muoá n bay ñöôï c thöù hai naøy cuõng cuøng chung thaêng cuûa mình coù theå bay roà, vieån voâng. Maëc hoï! Taïi phaû i tuaâ n thuû caù c quy ñònh soá phaä n vôùi chieác thöù nhaát. moät maïch töø Saøi Goøn ra Haø sao hoï cöù phaûi cho raèng cheá heá t söù c chaë t cheõ vaø nghieâ m Nhöng nhöõng gì maø ngöôøi Noäi chöù khoâng phaûi döøng gheù taïo maùy bay laø moät ñieàu gì ngaë t . Ví duï nhö ñieà u leä bay, noâ n g daâ n naøy ñang ñeo ñuoåi nôi naøo. Mình ñi sau phaûi coù ñoù gheâ gôùm laém vaø baát khaû ñieà u leä an toaø n bay, caù c tieâ u raá t ñaù n g ñöôïc traân troïng vaø nhöõng phaùt minh tieán boä, thaønh? Toâi seõ daønh caû cuoäc chuaå n thieá t keá , cheá taï o khí khoâ n g phaû i ai cuõng coù: Khaùt ñoäc ñaùo hôn nhöõng ngöôøi ñi ñôøi cho vieäc nghieân cöùu vaø cuï bay... voï n g saù n g taïo voâ bôø cuûa moät tröôùc”, anh Haûi toû veû laïc cheá taïo maùy bay, roài con cuûa Trong khi ñoù , maù y bay do noâ n g daâ n chaâ n ñaát!” toâi seõ tieáp tuïc nhö theá”. quan.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

.3”

DAT


.3”

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Hieän giaù vaøng trong nöôùc vaãn thaáp hôn giaù vaøng theá giôùi 10,000 ñoàng/chæ. Saùng 9 thaùng 12, giaù vaøng theá giôùi ñaõ leân tôùi 522.15 USD/ ounce, töông ñöông giaù ôû Vieät Nam laø 1,008,165 ñoàng/chæ (chæ tính thueá nhaäp caûng, chöa tính phí vaø laõi), taêng hôn 4 ñoâ la/ ounce so vôùi möùc giaù kyû luïc 518.25 ñoâ la/ounce ngaøy hoâm tröôùc. Beân caïnh ñoù, trong ngaøy 8 thaùng 12, ñaõ coù nhöõng giao dòch vaøng treân thò tröôøng theá giôùi ñöôïc kyù hôïp ñoàng leân tôùi giaù 523.9 USD/ounce, cao nhaát keå töø naêm 1981 ñeán nay. Döï baùo giaù vaøng chaéc chaén seõ phaù vôõ möùc 525 USD/ounce vaø sang ñaàu tuaàn tôùi coù theå haï thaáp moät chuùt, sau ñoù seõ bieán SAØI GOØN 09-12 - Giaù vaøng taïi Vieät Nam ñaõ ñaït möùc cao ñoäng theo höôùng taêng daàn. Veà daøi haïn, sang naêm 2006 giaù kyû luïc nhaát töø tröôùc ñeán nay vôùi 1 trieäu VNÑ/chæ, töùc gaáp ñoâi vaøng coù theå leân tôùi möùc 550-570 USD/ounce. so vôùi 5 naêm tröôùc ñaây. Baùo trong nöôùc cho hay, vaøo saùng ngaøy 9 thaùng 12, giaù vaøng giao dòch treân thò tröôøng trong nöôùc ñaõ ñaït tôùi möùc 1 trieäu ñoàng/chæ, phaù vôõ kyû luïc 982,000 ñoàng/chæ vöøa laäp hoâm 8 thaùng 12. Theo döï baùo cuûa nhieàu chuyeân gia kinh doanh vaøng, giaù vaøng seõ tieáp tuïc taêng, vöôït möùc 1 trieäu ñoàng/chæ SAØI GOØN 09-12 - Sau moät thôøi gian hoaõn bay thöû vì nhieàu hieän nay. Nhö vaäy, giaù vaøng ñaõ taêng tôùi 18,000 ñoàng/chæ trong voøng lyù do, vaøo luùc 9 giôø 30 phuùt saùng 8 thaùng 12, chieác maùy bay 1 ngaøy vaø taêng tôùi 50,000 ñoàng/chæ trong voøng 3 ngaøy, keå töø VAM1 (maùy bay caùnh quaït loaïi nhoû chôû 2 ngöôøi) do Hoäi Cô hoïc VN chuû trì saûn xuaát thöû ñaõ caát caùnh taïi saân bay Nöôùc 6 thaùng 12. Taïi Haø Noäi, giaù vaøng 3 chöõ A cuûa Coâng ty vaøng baïc ñaù quyù Trong, Long Thaønh, Ñoàng Nai. Ngaân haøng Noâng nghieäp Phaùt trieån Noâng thoân laø 1 trieäu ñoàng/chæ, möùc giaù cao nhaát treân thò tröôøng. Giaù vaøng 99.99% cuûa Coâng ty kinh doanh vaøng baïc Baûo Tín-Minh Chaâu laø 990.000ñ/chæ vaø taïi Coâng ty vaøng baïc Ngoïc Tín laø 997.000ñ/ chæ. Theo caùc coâng ty kinh doanh vaøng thuoäc Hieäp hoäi kinh doanh vaøng Vieät Nam, söùc mua vaøng ñaõ chaäm laïi, thò tröôøng gaàn nhö ñoùng baêng. Tuy nhieân, ngöôøi daân hieän nay coù nhöõng phaûn öùng bình thaûn hôn tröôùc nhöõng bieán ñoäng cuûa giaù vaøng, xu höôùng ñaàu tö vaøo vaøng giaûm do lo ngaïi tröôùc nhöõng bieán ñoäng quaù baát thöôøng cuûa maët haøng ñaëc bieät naøy. OÂng Ñinh Nho Baûng, Phoù Chuû tòch, kieâm Toång thö kyù Hieäp hoäi kinh doanh vaøng Vieät Nam cho bieát, giaù vaøng trong nöôùc taêng do söùc eùp taêng giaù vaøng treân thò tröôøng theá giôùi. Haøn laø quoác gia thöù ba ñoå tieàn vaøo Vieät Nam xaây döïng vaø kinh doanh beänh vieän. Caùch ñaây vaøi naêm, caùc nhaø ñaàu tö Phaùp ñaõ xaây döïng hai beänh vieän mang teân Vieät-Phaùp taïi Saøi Goøn vaø Haø Noäi. Ngoaøi ra moät beänh vieän mang teân Colombia do caùc nhaø ñaàu tö Myõ boû tieàn ñaàu tö trong khuoân vieân beänh vieän Gia Ñònh (BV Nguyeãn Vaên Hoïc cuõ) ôû Saøi Goøn.

Saøi Goøn: Giaù vaøng ñoaït kyû luïc 1 trieäu ñoàng/chæ

Haø Noäi: Nam Haøn ñaàu tö 200 trieäu ñoâ la xaây beänh vieän lôùn nhaát Vieät Nam

HAØ NOÄI 09-12 - Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö CSVN vöøa caáp giaáy pheùp cho coâng ty Jukjin Holding cuûa Nam Haøn Quoác ñöôïc xaây döïng moät beänh vieän lôùn nhaát vaø hieän ñaïi nhaát VN mang teân Kwang Myun, taïi xaõ Coå Nhueá, huyeän Töø Lieâm, thaønh phoá Haø Noäi vaøo hoâm 9 thaùng 12 naêm 2005 vôùi chi phí leân ñeán 200 trieäu ñoâ la Myõ. Thoâng taán xaõ Vieät Nam cho hay, beänh vieän naøy khoâng chæ ñeå khaùm chöõa beänh maø laø moät cuïm khaùch saïn, trung taâm mua saém vaø giaûi trí ngay trong khuoân vieân theo moâ hình beänh vieän-khaùch saïn. Beänh vieän trang bò hieän ñaïi khaùm chöõa beänh cho ngöôøi Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi. Döï tính coù 57 khoa, vôùi 1,000 giöôøng, coù khaû naêng khaùm chöõa cho 6,000-7,000 ngöôøi moãi ngaøy. Beänh vieän seõ khai tröông coâng trình ñaàu tieân vaøo cuoái naêm 2007. Beänh vieän Kwang Myung döï tính seõ thueâ möôùn khoaûng 6,000 nhaân vieân y teá vaøo laøm vieäc. Theo oâng Yoo Young Chang, Toång giaùm ñoác coâng ty Yukjin Holding, do kyõ naêng cuûa caùc nhaân vieân y teá Vieät Nam chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phuïc vuï trong beänh vieän cao caáp, neân Kwang Myung quyeát ñònh seõ thaønh laäp moät trung taâm ñaøo taïo. Trung taâm naøy seõ ñaøo taïo khoaûng 18,000 nhaân vieân y teá vaø nhöõng ngöôøi gioûi seõ ñöôïc beänh vieän göûi sang Nam Haøn hoïc taäp trong thôøi gian töø 6 thaùng ñeán 1 naêm. OÂng Yoo Young Chang ñaõ coù 10 naêm khaûo saùt moâi tröôøng ñaàu tö taïi Vieät Nam tröôùc khi ñi ñeán quyeát ñònh ñaàu tö xaây döïng beänh vieän 100% voán Nam Haøn Quoác. OÂng Yoo Young Chang cho bieát, Coâng ty Jukjin Holding ñaõ chuaån bò raát kyõ cho döï aùn xaây döïng Beänh vieän Kwang Myung vaø moät soá coâng ty saûn xuaát thieát bò y teá ñaõ vaø seõ xaây döïng nhaø maùy taïi moät khu coâng nghieäp thuoäc tænh Haø Nam ñeå cung caáp thieát bò cho beänh vieän naøy. Yukjin Holding cuõng baøy toû yù ñònh seõ ñaàu tö xaây döïng tieáp moät soá beänh vieän khaùc ôû Haûi Phoøng, Ñaø Naüng vaø Saøi Goøn, neáu Vieät Nam coù nhöõng chính saùch öu ñaõi phuø hôïp. Nam

Laàn ñaàu tieân bay thöû maùy bay do Vieät Nam cheá taïo

Laàn thöû nghieäm ñaàu tieân thaønh coâng.

Phi coâng Phaïm Duy Long ñaõ thöïc hieän chuyeán bay ñaàu tieân loaïi maùy bay VAM1 do VN laép raùp vôùi ba laàn leân xuoáng thaønh coâng. Laàn 1, phi coâng caát caùnh vôùi toác ñoä khoaûng 60 km/h, bay moät voøng vôùi cao ñoä 200m vaø ñaùp xuoáng ñeå kieåm tra caøng, loáp vaø caùc chi tieát kyõ thuaät. Laàn 2, VAM1 bay hai voøng vôùi ñoä cao 300m. Laàn 3, phi coâng bay hai voøng soá 8 beân traùi vaø soá 8 beân phaûi ôû ñoä cao töø 500m-800m vôùi ñoä nghieâng 15-250. Tröôùc ñoù, saùng ngaøy 7 thaùng 12, Hoäi ñoàng bay thöû nghieäm cuõng ñaõ cho pheùp bay thöû vôùi ñoä cao döôùi 5m.

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Vieät Nam

DAT

“Ñaïo” uoáng bia ôû Haø thaønh HAØ NOÄI - ÔÛ thaønh phoá naøy cöù töø 5 giôø chieàu tôùi toái laø daân nhaäu luïc tuïc keùo nhau hoäi heø. Baùo Tieàn Phong cho hay, cöù gheù qua quaùn bia treân caùc phoá Giaûng Voõ, Taêng Baït Hoå, Laùng Haï, nhö böôùc vaøo moät theá giôùi khaùc, theá giôùi cuûa bia. Tieáng aøo aøo nhö ong vôõ toå xen laãn tieáng dzoâ vang daäy. “Cheø tam, töûu töù nhöng vôùi bia thì caøng ñoâng uoáng caøng toát, uoáng bia thì phaûi dzoâ thaät to môùi khí theá”. Anh Nguyeãn Maïnh Huøng, 30 tuoåi, nhaø ôû ñöôøng Tröôøng Chinh heå haû. Caùi “ñaïo” uoáng bia moãi ngöôøi, moãi nhoùm moät caùch thöùc khaùc nhau, neân khi nhaäp baøn laø phaûi hoûi ngay luaät uoáng hoâm nay laø gì. Ví nhö coù nhöõng nhoùm uoáng hôi ñaàu tieân phaûi heát ñuùng ñeán vaïch giöõa ly, neáu uoáng sai thì phaûi chòu phaït baèng caùch uoáng laïi. Coù nhoùm nhaäp cuoäc thì phaûi laøm ngay ñoäng taùc “chaøo saân” baèng 1 ly ñaày vaø coù troùt baän bòu vieäc gì muoán veà tröôùc thì 3 ly... “taï loãi”. Caùc caâu chuyeän ñöa ñaåy uoáng bia thì voâ vaøn lyù do. “Baùc coù ñoàng yù vôùi em hoâm nay trôøi raát noùng khoâng? Neáu ñoàng yù chuùng ta caïn ly naøy ñeå giaûm bôùt caùi noùng”. Hay “uoáng möøng tuyeån Vieät Nam vöøa thaéng Laøo ôû SEA Games 23...” Taïi quaùn bia treân ñöôøng Laùng Haï, Traàn Vaên Phuù nhaø ôû Khaâm Thieân cho bieát: “Lyù

do ñeå uoáng bia thì raát nhieàu, nhö möøng nhaø môùi, leân chöùc, sinh nhaät. Coù luùc muoán naâng ly, chæ caàn lyù do ñôn giaûn laø con meøo nhaø baø haøng xoùm môùi ñeû”. Veà kyû luïc uoáng bia thì Bia Ñoû ñaõ töøng ñöa ra cuoäc thi uoáng 1 hôi heát 2 lít bia. Chò Hoàng ôû quaùn bia 39 Nguyeãn Khuyeán cho bieát: Coù moät nhoùm khaùch ôû cöûa haøng chò ñaõ uoáng heát moãi ngöôøi 16 ly bia vaø ngoài töø 17 giôø hoâm tröôùc ñeán 2 giôø saùng hoâm sau môùi chòu veà. Uoáng ñöùng, uoáng ngoài, uoáng rieâng vôùi nhau, uoáng cheùo tay, uoáng thaùch ñoá vaø bao giôø hoûi uoáng ñöôïc nöõa khoâng maø traû lôøi laø “uoáng ñöôïc” laø luùc ra veà. Khaùc vôùi veû naùo nhieät cuûa bia coû (bia reû tieàn), nhöõng quaùn bia töôi coù veû traàm hôn. Khaùch ñeán uoáng bia töôi (giaù caû bình daân) ñôõ oàn aøo hôn, uoáng ít hôn vaø thieân veà ñoà nhaém. Thöôøng thöôøng bia töôi moãi ngöôøi uoáng khoaûng 1 ly 1 lít, vì bia töôi khoù uoáng hôn, choùng say hôn vaø cuõng coù theå laø giaù cuõng ñaét. “Ñaïo bia” cuõng khoâng keå sang heøn mieãn thích laø coù. ÔÛ Haø Noäi ñuû caùc loaïi bia töø 1,000 ñoàng/ly (bia coû) ñeán 50,000 ñoàng/ly (bia töôi). Tuy nhieân nhöõng loaïi bia reû tieàn uoáng vaøo hay bò nhöùc ñaàu do khoâng ñöôïc naáu ñuùng quy trình tieâu chuaån. Phoå bieán nhaát vaãn laø bia Haø Noäi “xòn” vôùi möùc giaù töø

Uoáng bia ñaõ trôû thaønh “ñaïo” cuûa ngöôøi Haø Noäi. (Hình: Getty images)

3,000-4,000 ñoàng/ly, bia Anchor 4,000 ñoàng/ly, bia Vieät Haø 2,500 ñoàng/ly. Saønh ñieäu hôn laø nhöõng bar baùn bia töôi giaù coù khi leân tôùi 50,000 ñoàng. Tieáp thò bia baèng vaùy ngaén, chaân daøi. Caùc haõng tuyeån nhöõng coâ gaùi vaùy ngaén, chaân daøi ñeå tieáp thò bia taïi caùc cöûa haøng lôùn. Ñeán quaùn bia Hoaøng Ñaït 124 Hai Baø Tröng khaùch haøng seõ ñöôïc caùc coâ gaùi maëc ñoàng phuïc xanh nhieät tình mang baùt ñuõa, ñoà nhaém ñeán vaø nheï nhaøng hoûi: “Anh duøng bia Tiger nheù?” Linh - Nhaân vieân tieáp thò cho bia Tiger - cho bieát, “Em khoâng ñöôïc löông cuûa quaùn, nhöng vaãn phaûi phuïc vuï baøn ñeå tieáp thò bia. Moãi thaùng tieàn löông, coäng tieàn thöôûng khoaûng 800,000 ñoàng. Vaäy maø ñoâi khi coøn phaûi uoáng bia

cuøng ñeå chieàu khaùch”. Khoâng chæ coù Tiger maø caû Heiniken cuøng söû duïng chieâu tieáp thò naøy. Bia Anchor cuûa Nhaø maùy bia Haø Taây coøn ñöa ra moâ hình baùn leû rieâng. Caùc quaùn bia Anchor ñeàu ñöôïc thieát keá gioáng nhau ñeán caû ly cheùn, baùt ñuõa. Anchor laøm caû theû VIP giaûm giaù cho khaùch haøng ruoät. Gaàn ñaây nhaõn hieäu bia naøy cho ra ñôøi saûn phaåm bia lon 330ml ñeå caïnh tranh cuøng caùc haõng khaùc. Ñeå thu huùt khaùch, moät soá chuû nhaø haøng ñaõ ñöa caû daây chuyeàn saûn xuaát bia tröïc tieáp taïi quaùn ñeå phuïc vuï daân nhaäu nhö bia Vieät-Tieäp 198 Traàn Quang Khaûi, Bia Ñoû, Legends soá 4 Vuõ Ngoïc Phan. Caùc quaùn naøy ñöôïc trang bò saïch seõ laïi coù saân khaáu ca nhaïc vaøo buoåi toái neân khaù nhieàu ngöôøi höôûng öùng.

Laøo Cai: Moät caëp nam nöõ noå mìn töï saùt LAØO CAI 09-12 - Baùo Tieàn Phong daãn nguoàn tin töø coâng an tænh Laøo Cai cho bieát, moät vuï noå mìn töï saùt vöøa xaûy ra taïi thoân Saûy Luøng Cheùng, xaõ Cao Sôn, huyeän Möôøng Khöông hoâm 6 thaùng 12 laøm thieät maïng ñoâi trai gaùi laø Thaøo Saàn vaø Giaøng Duùa. Tôø CAND cho bieát, moái quan heä giöõa ngöôøi ñaøn oâng coù vôï vaø coâ gaùi 16 tuoåi khoâng ñöôïc ngöôøi xung quanh uûng hoä, hoï ñaõ ruû nhau tìm ñeán caùi cheát. Böôùc vaøo tuoåi 16, Giaøng Duùa, coâ gaùi vuøng cao sinh ra vaø lôùn leân taïi thoân Saûy Luøng Cheùng, xaõ Cao Sôn, huyeän Möôøng Khöông tình côø quen bieát vôùi Thaøo Saàn (21 tuoåi), chaøng trai ngöôøi Moâng, truù taïi xaõ Cao Sôn, laøm ngheà noå mìn khai thaùc ñaù. Söï töøng

traûi cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñaõ coù gia ñình khieán Duùa say ñaém, duø bieát Saàn ñaõ coù vôï con. Gia ñình Duùa ñaõ tìm moïi caùch ngaên caûn, song Duùa vaø Saàn vaãn leùn luùt ñi laïi vôùi nhau. Söï vieäc caêng thaúng ñeán möùc chính quyeàn xaõ phaûi can thieäp buoäc Saàn phaûi chaám döùt quan heä tình caûm vôùi Duùa vì Duùa môùi 16 tuoåi, coøn Saàn thì ñaõ laø ngöôøi ñaøn oâng coù gia ñình. Söï vieäc trôû neân caêng thaúng khi Duùa bieát mình mang thai. Theo nhöõng taøi lieäu cô quan ñieàu tra thu thaäp ñöôïc, trong hoaøn caûnh ñoù, Duùa ñaõ yeâu caàu Saàn phaûi laáy coâ laøm vôï. Saàn chaáp nhaän nhöng sau khi thoûa hieäp vôùi gia ñình, anh ta chæ coù theå laáy Duùa laøm vôï hai. Tieáp trang A16


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Vieät Nam

DAT

Saøi Goøn:

Haøng ngaøn ngöôøi thöùc traéng ñeâm chôø mua veù taøu Teát SAØI GOØN 09-12 - Trong toång soá gaàn 8 trieäu daân ôû Saøi Goøn coù moät phaàn lôùn laø ngöôøi daân nhaäp cö töø caùc tænh mieàn Baéc vaø mieàn Trung, moãi naêm khi Teát ñeán nhu caàu ñi laïi baèng phöông tieän taøu löûa taêng leân ñoät bieán vaø ñoù laø nguyeân nhaân haøng ngaøn ngöôøi phaûi thöùc traéng caû ñeâm ñôïi mua veù taøu. VietNamNet cho hay, sau khi bieát ñöôïc thoâng tin ngaøy 8 thaùng 12, Ga Saøi Goøn baét ñaàu phaùt soá thöù töï, baùn veù taøu Teát ñi caùc ga töø Ñoâng Haø ñeán Haø Noäi cho caùc ngaøy ñi taøu töø 17 ñeán 26 thaùng 1 naêm 2006, (18 ñeán 27 thaùng Chaïp AÂm Lòch), ngay töø buoåi chieàu ngaøy 7 thaùng 12, haøng ngaøn ngöôøi ñaõ chaàu chöïc taïi ñòa ñieåm caáp soá thöù töï chôø ñeán löôït mình laáy tích-keâ. Maëc duø theo thoâng baùo chính thöùc cuûa Ga Saøi Goøn, ñeán 6 giôø saùng ngaøy 8 thaùng 12, phoøng phaùt soá thöù töï môùi hoaït ñoäng. Tuy nhieân, töø 0 giôø ngaøy 8 thaùng 12, ga ñaõ linh ñoäng môû cöûa phoøng caáp soá thöù töï cho haøng ngaøn ngöôøi ñang coá chòu traän giöõa

Laøo Cai: Moät caëp nam nöõ noå mìn töï saùt Tieáp trang A14

Maëc caûm vì Saàn khoâng chòu boû vôï caû, Duùa yeâu caàu caû hai cuøng phaûi cheát. Vaäy laø, Saàn ñaõ bí maät giöõ laïi moät chuùt thuoác noå, sau ñoù caû hai ñaõ ñöa nhau ñeán khu vöïc Thaùc Ba töï saùt.

caùi noùng haàm haäp cuûa hôi ngöôøi, muoãi chích vôùi hy voïng coù ñöôïc taám veù taøu trong tay. Theo ghi nhaän cuûa VietNamNet saùng ngaøy 8 thaùng 12, taïi khu vöïc nhaø chôø laáy soá thöù töï, haøng ngaøn ngöôøi trong ñoù coù khoâng ít vieân chöùc, sinh vieân, coâng nhaân, ngöôøi vaøo Saøi Goøn laøm thueâ... ñang meät moûi chôø ñôïi. Minh Thuïy, SV tröôøng ñaïi hoïc Noâng Laâm cho bieát, coâ ñaõ coù moät ñeâm thöùc traéng, chôø ñôïi suoát caû ñeâm qua. “Meät laém! Nhöng khoâng daùm nguû vì sôï ngöôøi khaùc giaønh choã. Cuõng khoâng daùm ra ngoaøi ñi veä sinh vì baûo veä thaáy ra vaøo nhieàu hoï töôûng ñaõ laáy ñöôïc tích-keâ, khoâng cho vaøo chôø nöõa” Thuïy noùi. May maén hôn Thuïy, anh Thanh Loäc (quaân nhaân) möøng rôõ, laät qua laät laïi taám tích-keâ vöøa laáy ñöôïc caàm treân tay. Anh saêm soi, ñoïc ñi ñoïc laïi nhöõng doøng chöõ ít oûi maø noäi dung chæ voûn veïn thoâng baùo veà ngaøy laáy veù. Anh noùi: “Gaàn moät naêm nay, vì baän coâng taùc neân chöa coù dòp veà thaêm gia ñình. Teát naêm ngoaùi do phaûi tröïc neân coù vui vaày vôùi ngöôøi thaân ñöôïc ñaâu. Ñeán giôø cuoái laïi treã taøu, heát xe theá laø phaûi aên Teát xa nhaø. Naêm nay, phaûi veà cho baèng ñöôïc”. Moät baùc baûo veä cho bieát, ñeâm qua, ñaõ coù 3 phuï nöõ ngaát xæu vì meät. Nhieàu haønh khaùch chôø töø ñeâm qua ñeán saùng nhöng vaãn chöa laáy ñöôïc soá thöù töï. Coù ngöôøi “buïng mang daï chöûa” vaãn

Haøng ngaøn ngöôøi phaûi qua ñeâm ôû ga Saøi Goøn môùi mong mua ñöôïc moät taám veù veà queâ aên Teát.

phaûi chaàu chöïc trong suoát nhieàu giôø lieàn. Trong phoøng caáp soá thöù töï, 8 nhaân vieân cuûa ñoaøn Thanh nieân Coâng ty vaän taûi haønh khaùch Saøi Goøn vöøa ñöôïc taêng cöôøng laøm vieäc khoâng ngôi tay. Hoï thay phieân nhau, ngöôøi vöøa ñoïc soá theû caên cöôùc, giaáy tôø tuøy thaân hôïp leä cuûa khaùch vöøa löôùt nhanh tay treân baøn phím maùy vi tính. Thanh Duõng, moät nhaân vieân tröïc tieáp caáp phaùt tíchkeâ cho haønh khaùch than phieàn: “Nhieàu haønh khaùch ñeán giôø naøy coøn chöa hieåu roõ veà quy ñònh baùn taøu Teát cuûa ga Saøi Goøn, coù ngöôøi ñem giaáy tôø khoâng hôïp leä, laïi coù haønh khaùch mang theû caên cöôùc nhöng khoâng coâng chöùng. Do ñoù phaûi ngöøng laïi giaûi thích cho hoï laøm chaäm treã quy trình caáp phaùt tích-

Meät moûi vì chôø ñôïi.

keâ”. Do phaûi maát nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc môùi coù theå laáy ñöôïc taám veù taøu veà queâ aên Teát neân nhieàu haønh khaùch lôïi duïng sô hôû mua nhieàu veù hôn quy ñònh. Theo quy ñònh, trong ngaøy, moãi tích-keâ ñöôïc pheùp mua 2 veù theá neân coù haønh khaùch vöøa

Muoán mua veù phaûi trình theû caên cöôùc.

duøng theû caên cöôùc laáy tíchkeâ sau ñoù laïi duøng caùc giaáy tôø khaùc nhö: Theû sinh vieân, Theû coâng ñoaøn, Giaáy pheùp laùi xe tieáp tuïc vaøo khu vöïc nhaø chôø laáy soá thöù töï. Caùc nhaân vieân caáp tích-keâ cho bieát, haønh khaùch lôïi duïng moät theû caên cöôùc ñeå laáy 2 laàn tích-keâ seõ nhanh choùng

bò phaùt hieän. Vì khi nhaäp soá theû caên cöôùc cuûa cuøng moät ngöôøi vaøo, maùy tính seõ thoâng baùo “Khaùch haøng naøy ñaõ coù tích-keâ. Nhöng moät ngöôøi duøng nhieàu giaáy tôø hôïp leä theo quy ñònh cuûa ga Saøi Goøn muoán “qua maët” nhaân vieân caáp soá thì hoï cuõng ñaønh “boù tay.”


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN TÖÙC

THÔØI SÖÏ

A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

DAT

Hamas tuyeân boá cuoäc höu chieán vôùi Israel vaãn coøn hieäu löïc cho tôùi cuoái naêm GAZA - Hoâm Thöù Saùu, 9 Thaùng Chaïp, moät phaùt ngoân vieân Toå Chöùc Hamas tuyeân boá raèng cuoäc höu chieán keùo daøi ñaõ ñöôïc chín thaùng roài vôùi Israel vaãn coøn coù hieäu löïc, moät lôøi tuyeân boá coù duïng yù laøm saùng toû moät caâu noùi tröôùc ñoù töø cöûa mieäng cuûa moät laõnh tuï khaùc cuûa nhoùm baïo ñoäng Hoài Giaùo naøy baûo raèng, cuoäc höu chieán ñaõ bò baõi boû. “Hamas xaùc nhaän raèng, cho tôùi luùc naøy, tình traïng yeân tónh vaãn coøn tieáp tuïc, vaø ñaây laø moät söï ñoàng tình treân toaøn quoác,” ñoù laø lôøi phaùt bieåu cuûa Mushir al-Masri, phaùt ngoân vieân cuûa phe Hamas taïi Gaza. “Ñaây laø quyeát ñònh cuøng laäp tröôøng chính thöùc vaø sau cuøng cuûa Toå Chöùc Hamas.” Tröôùc ñoù, Khaled Meshaal, vò thuû laõnh löu vong cuûa Toå Chöùc Hamas, noùi tröôùc moät cuoäc taäp hoïp taïi thuû ñoâ Damascus cuûa Syria: “Thôøi kyø ngöng chieán maø chuùng ta ñaõ traûi qua trong quaù khöù thì nay ñaõ ñuû roài. Khoâng coù choã cho cuoäc höu chieán. Toâi coù noùi vôùi caùc anh em thuoäc Nhaø Caàm Quyeàn Palestine raèng chuùng ta hieän ñang chöùng kieán trình traïng beá taéc veà chính trò,” oâng noùi theâm nhö vaäy. Cuoäc höu chieán naøy ñaõ ñöôïc Chuû Tòch Palestine Mahmoud Abbas vaø Thuû Töôùng Israel, Ariel Sharon thoûa thuaän vaøo hoài Thaùng Hai naèm trong noã löïc chaän ñöùng caùc cuoäc giao tranh buøng leân hoài naêm 2000 vaø nhaèm taïo deã daøng cho cuoäc tuùt lui cuûa Israel ra khoûi Daûi Gaza bò chieám ñoùng. Chính Chuû Tòch Abbas ñaõ khuyeán duï nhoùm Hamas vaø caùc phe phaùi khaùc ñöùng ñaèng sau cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi Palesrine laø haõy toân troïng cuoäc ngöng baén cho tôùi cuoái naêm 2005. Nhöng tình traïng töông ñoái yeân tónh naøy ñaõ bò toån thieät vì nhöõng ñôït baïo ñoäng baát chôït. Israel ñaõ cho môû laïi caùc cuoäc haønh quaân caøn queùt taïi Taây Ngaïn, baûo raèng hoï phaûi haønh ñoäng ñeå töï veä vaø hoï khoâng coù thoûa thuaän gì vôùi quaân baïo ñoäng caû. Nhoùm Hamas vaø caùc phe phaùi khaùc vaãn goïi nhöõng bieän phaùp quaân söï ñoù laø vi phaïm vaøo thoûa öôùc ñaït ñöôïc vaø cuõng seõ thöïc hieän caùc cuoäc taán coâng traû ñuõa, maëc duø vôùi moät quy moâ nhoû hôn tröôùc kia. Caû hai beân döôøng nhö, moät laàn nöõa, seõ laïi ñi vaøo con ñöôøng ñoái ñaàu nhau vôùi vieäc Israel tieáp tuïc nôùi roäng caùc khi ñònh cö Do Thaùi taïi vuøng Taây Ngaïn bò chieám ñoùng vaø vieäc Nhaø Caàm Quyeàn Palestine töø choái khoâng chòu töôùc khí giôùi quaân baïo ñoäng - caû hai söï kieän ñeàu laø nhöõng vi phaïm vaøo caùc yeâu caàu cuûa loä trình chính trò cho vuøng Trung Ñoâng. (V.P.)

Cuoäc höu chieán giöõa Israel vaø Palestine hieäu löïc cho tôùi cuoái naêm

Khaled Meshaal, thuû laõnh löu vong cuûa toå chöùc Hamas, noùi tröôùc moät cuoäc taäp hoïp taïi traïi tî naïn Yarmuk ôû thuû ñoâ Damascus cuûa Syria, ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai, raèng thôøi kyø ngöng chieán giöõa Palestine vaø Israel nay ñaõ ñuû roài vaø khoâng theå tieáp tuïc cuoäc höu chieán naøy quaù haïn kyø laø cuoái naêm nay ñöôïc. (Hình: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images)

Trung Quoác voâ tình nhaän vaøo nhöõng noâ leä tình duïc töø Baéc Haøn BAÉC KINH, Trung Quoác - Moät giôùi chöùc cao caáp cuûa Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø ñaëc traùch choáng noâ leä quoác teá vaøo hoâm Thöù Saùu, 09 Thaùng Möôøi Hai, cho hay nhieàu daân tò naïn Baéc Haøn troán thoaùt sang Trung Quoác haèng naêm ñaõ keát thuùc cuoäc haønh trình tìm cuoäc soáng môùi baèng caùch trôû thaønh nhöõng noâ leä tình duïc, vaø Trung Quoác thöôøng gôûi traû hoï veà nöôùc ñeå bò tröøng phaït. John Miller, giaùm ñoác Vaên Phoøng Theo Doõi vaø Choáng Buoân Ngöôøi thuoäc Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø, cho hay oâng ñaõ thaûo luaän veà Baéc Haøn trong hai ngaøy thöông thaûo vôùi nhöõng giôùi chöùc Trung Quoác veà vieäc buoân baùn noâ leä thôøi nay - maø ña soá nhöõng naïn nhaân laø phuï nöõ vaø thieáu nöõ bò eùp buoäc ñi vaøo ñöôøng maõi daâm hay laøm vôï ngöôøi ta. Moät baûn baùo caùo do vaên phoøng cuûa oâng Miller ñöa ra hoài Thaùng Saùu noùi raèng “haèng nghìn” ngöôøi Baéc Haøn ñaõ bò laâm vaøo caûnh “nôï naàn troùi tay, bò khai thaùc tình duïc

kieåu thöông maïi, vaø/hoaëc bò ñöa ñi lao ñoäng khoå sai” khi hoï tôùi nôi tò naïn, haàu heát laø vaøo Trung Quoác. OÂng Miller cho hay hieän khoâng coù soá lieäu thoáng keâ chính xaùc naøo veà nhöõng phuï nöõ Baéc Haøn bò cöôõng eùp phaûi baùn daâm hay laøm vôï ngöôøi ta taïi Trung Quoác. Nhöng nhöõng toå chöùc töø thieän vaø toân gaùo hoaït ñoäng trong mieàn ñaõ öôùc tính coù töø 30 tôùi 50 phaàn traêm trong soá nhieàu nghìn ngöôøi Baéc Haøn vöôït bieân giôùi qua Trung Quoác haèng naêm ñaõ trôû thaønh nhöõng “naïn nhaân cuûa dòch vuï buoân ngöôøi” bò cöôõng eùp hay duï gaït vaøo ñöôøng noâ leä, oâng cho bieát nhö vaäy. “Ñoâi khi hoï bò trao ñoåi vaø bò ñöa ra khoûi Baéc Haøn. Nhöõng giôùi chöùc Baéc Haøn laø nhöõng keû ñoàng loõa,” OÂng Miller noùi vôùi baùo chí nhö theá. “Neáu nhöõng

con ngöôøi naøy bò nhaø caàm quyeàn Trung Quoác toùm coå thì hoï seõ bò gôûi traû veà Baéc Haøn vaø bò tröøng phaït.” Trung Quoác vaãn coi nhöõng ngöôøi Baéc Haøn chaïy sang ñoù laø nhöõng di daân kinh teá baát hôïp phaùp vaø phaûi bò gôûi traû veà. Nhöõng chuyeân gia Trung Quoác vaãn ñeà caäp tôùi nhöõng tai haïi gheâ gôùm do vieäc töøng ñoaøn daân tò naïn keùo vaøo qua ngaõ bieân thuøy phía Baéc cuûa hoï. Soá phoûng tính taát caû nhöõng cö daân goác Baéc Haøn soáng moät caùch baát hôïp phaùp taïi Trung Quoác thay ñoåi töø nhieàu chuïc nghìn ngöôøi tôùi 300,000 ngöôøi. Phuû Cao UÛy Tò Naïn Lieân Hieäp Quoác, Hoa Kyø vaø nhöõng nöôùc khaùc ñaõ thuùc giuïc Trung Quoác haõy ñoái xöû vôùi ít nhaát cuõng laø moät soá trong nhoùm ngöôøi naøy nhö laø daân tò naïn hôïp phaùp hoaëc laø nhöõng naïn nhaân thôøi cuoäc khoâng theå bò

cho hoài höông ñöôïc. Vaø tình hình daân tò naïn cuõng nhö tình traïng cöôõng baùch lao ñoäng vaãn laø nhöõng vaán ñeà nhaân quyeàn ñang gieo u aùm leân nhöõng cuoäc thaûo luaän veà chöông tình nguyeân töû cuûa Baéc Haøn. Vaøo hoài Thaùng Chín, Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush ñaõ ñaët Baéc Haøn vaøo danh saùch goàm 14 quoác gia ñöôïc coi laø nhöõng nöôùc vi phaïm naëng neà nhaát trong teä traïng buoân noâ leä treân theá giôùi, cuøng vôùi Caêm Boát vaø Myanmar (Mieán Ñieän cuõ). “Chính Phuû Coäng Hoøa Daân Chuû Nhaân Daân Trieàu Tieân khoâng chòu ñöa ra noã löïc naøo nhaèm giaûi quyeát naïn buoân ngöôøi,” OÂng Bush vieát moät caùch khaúng ñònh nhö theá veà vaán ñeà naøy, ñeà caäp tôùi Baéc Haøn baèng teân chính thöùc cuûa hoï, nöôùc Coäng Hoøa Daân Chuû Nhaân Daân Trieàu Tieân (Democratic People’s Repulic of Korea, DPRK). (V.P.)

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

Cöïu TGÑ/Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh VNCH Vuõ Ñöùc Vinh töø traàn sau côn beänh naëng LITTLE SAIGON - Theo nguoàn tin cuûa gia ñình, Cöïu Trung Taù Vuõ Ñöùc Vinh töùc nhaø vaên Huy Quang, nguyeân Toång Giaùm Ñoác Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh VNCH ñaõ töø traàn vaøo saùng Thöù Saùu 9-122005 taïi moät beänh vieân ôû Seattle, thoï 74 tuoåi. Beân caïnh oâng giaây phuùt laâm chung coù söï hieän dieän ñoâng ñuû cuûa vôï con. Caùch ñaây ít laâu, cöïu Trung Taù Vuõ Ñöùc Vinh ñaõ phaûi traûi qua hai cuoäc phaãu thuaät tim maïch. OÂng ñaõ phaán ñaáu choáng laïi caên beänh moät caùch can ñaûm trong tình yeâu thöông cuûa gia ñình. Cöïu Trung Taù Vuõ Ñöùc Vinh sinh naêm 1931 taïi Haø Noäi. OÂng toát nghieäp khoùa 1 tröôøng só quan Nam Ñònh, caáp baäc cuoái cuøng tröôùc bieán coá 30-41975 laø Trung Taù phuïc vuï trong ngaønh Taâm Lyù Chieán cuûa Khoâng Quaân VNCH. Naêm 1964, oâng Vuõ Ñöùc Vinh ñöôïc cöû nhieäm laøm Toång Giaùm Ñoác Nha Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh quoác gia VNCH, sau ñoåi laïi thaønh Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh Quoác Gia vaøo luùc oâng mang caáp baäc Thieáu Taù. OÂng

Bò nghi ngôø “ganh

ñöôïc gaén lon Trung Taù laø do nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa oâng trong keá hoaïch caûi toå ngaønh truyeàn thanh quoác gia cuûa VNCH. Ñaëc bieät trong dòp Teát Maäu Thaân, Trung taù Vuõ Ñöùc Vinh ñaõ laø ngöôøi phaù hoûng keá hoaïch phaùt thanh cuoán baêng hieäu trieäu cuûa Hoà Chí Minh treân laøn soùng phaùt thanh quoác gia VNCH duø raèng ñaëc coâng Vieät Coäng ñaõ chieám ñöôïc truï sôû trung öông Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh VNCH ngay trong ñeâm Giao Thöøa Teát Maäu Thaân 1968. Nhôø vaøo heä thoáng döï phoøng vaø heä thoáng caét soùng maø oâng ñaõ cho thieát laäp tröôùc ñoù raát laâu, boïn ñaëc coâng tuy ñaët ñöôïc cuoán baêng Nöõ Baùc Só nhaõn khoa Phaïm Ñoã Thieân Höông, tröôûng ban Truyeàn Thoâng cuûa Hoïp Baïn thu thanh töø Haø Noäi vaøo maùy, Thaúng Tieán 8 taïi nôi laøm vieäc cuûa mình. (Hình: Nguyeân Huy) nhöng khoâng phaùt ñöôïc.Ñieàu naøy traùnh cho toøan mieàn Nam söï tai haïi veà maët taâm lyù. Hôn nöõa, cuõng do heä thoáng döï phoøng neân duø khi caùc ñôn vò nhaûy duø ñeán giaûi toûa, Ñaøi Phaùt Thanh trung öông bò saäp, tieáng noùi quoác gia vaãn ñöôïc duy trì. Theo lôøi haàu heát nhöõng NGUYEÂN HUY Tieáp trang B6 WESTMINSTER, Califor- Ñaïo VN choïn Nam California cuõng khoâng xa laï vôùi toå chöùc nia - Hoâm nay, vaøo luùc 10 giôø laøm nôi Hoïp Baïn toaøn theá Höôùng Ñaïo vì Höôùng Ñaïo laø gheùt vaø kyø thò” saùng, taïi Thö Vieän Vieät Nam giôùi. Laàn thöù nhaát hoïp ôû toå chöùc phi quoác gia, phi naèm trong khu thöông maïi Paris, Phaùp quoác vaøo naêm chính trò, hoaøn toaøn giuùp cho chôï Ngöôøi Vieät, anh chò em 1985, ñaõ coù tôùi 500 anh chò tuoåi treû haêng haùi hoaït ñoäng Höôùng Ñaïo VN coù moät cuoäc em tuï veà. Sau ñoù cöù 2, 3 naêm vaøo ñôøi, xaây döïng cho ñôøi hoïp baùo ñeå thoâng baùo chính laïi ñöôïc toå chöùc vaø laàn thöù 8 soáng ñöôïc toát ñeïp töø chính thöùc veà Traïi Hoïp Baïn Theá naøy, theo chò Phaïm Ñoã Thieân mình ñeán moïi ngöôøi xung cheâ traùch vò nöõ caûnh saùt Giôùi laàn thöù 8 taïi haûi ngoaïi Höông thì coù theå tôùi 1,500 quanh. Hôn theá nöõa, Höôùng tröôûng vì ñaõ chæ trích nhöõng vaøo thaùng 7/2006 cuûa anh chò Höôùng Ñaïo veà hoïp baïn. Ñaïo coøn ñoäc laäp hoaøn toaøn veà cuoán baêng naøy. OÂng ta leân em Höôùng Ñaïo VN. Tuoåi treû duø thuoäc theá heä taøi chaùnh, khoâng nhaän baát cöù tieáng: “Nhöõng video ñoù ñöôïc Tieáp trang B6 Ñaây laø laàn ñaàu tieân Höôùng naøo vaø duø ôû ñaát nöôùc naøo thì laøm rieâng cho chuùng toâi, vì vaäy thaät ñaùng xaáu hoå cho baø Sony ñaåy maïnh quaûng caùo cuøng Superco: ta.” Thò tröôûng Gavin Newsom cho raèng nhöõng cuoán video, ñöôïc chuaån bò cho moät buoåi NGUYEÃNGOÏCHAÁN tieäc Giaùng Sinh vaø ñöôïc ñöa leân internet, thaät laø chöôùng WESTMINSTER, Califor- cho bieát, 3 heä thoáng naøy laø: home theater. Caùc boä phim tai gai maét, coù noäi dung kyø nia - “Superco luoân luoân coù Fry’s Electronics, Urner vaø thöïc hieän baèng phöông phaùp thò giôùi tính, chuûng toäc, vaø nhöõng thöù laï, hoâm nay Uy thöù ba laø Superco taïi thaønh High Definition Television seõ caêm gheùt söï ñoàng tính luyeán Nguyeãn tôùi ñaây môøi quí vò.” phoá Cerritos. ñöôïc trình chieáu leân maøn aûnh aùi. Trong hai ngaøy 10 vaø 11 HDTV. Khaùn giaû seõ nhìn Uy Nguyeãn, store manager Baø thuùc giuïc uûy ban nhaân cuûa coâng ty Superco raát haøo thaùng Möôøi Hai naøy, taïi thaáy söï trung thöïc ñeán ñoä quyeàn cuûa thaønh phoá ñieàu tra höùng cho phaùi vieân Ngöôøi Superco soá 18714 S. Gridley töôûng mình ñang ôû cuøng veà tình traïng cuûa caùc phuï nöõ Vieät bieát nhöõng chuyeän laï seõ Road, thaønh phoá Cerritos, khoâng gian vôùi oáng kính. treân. Trong khi aáy chuùng ta seõ dieãn ra taïi cöûa tieäm ôû haõng Sony seõ döïng moät maùi Hoâm Thöù Tö, nöõ Caûnh saùt Cerritos vaøo cuoái tuaàn naøy; leàu roäng 10,000 sqft ngay baõi coù cô hoäi thaéng nhöõng phaàn tröôûng Heather Fong cho bieát 10 vaø 11 thaùng Möôøi Hai, ñaäu xe cuûa tieäm ñeå thieát trí thöôûng voâ cuøng quí giaù maø ñaõ coù ñeán 20 nhaân vieân caûnh 2006. moät raïp haùt ñaïi vó tuyeán ñeå haõng Sony seõ boác thaêm theo saùt tham gia vaøo vieäc laøm ra “Haõng Sony Corporation tröng baøy vaø giôùi thieäu caùc lòch trình (qua internet): vaø bieåu dieãn trong nhöõng vöøa choïn Superco, laø moät saûn phaåm HDTV. Ngaøy 14 thaùng Möôøi Hai: cuoán video treân. Baø tuyeân boá, trong 3 heä thoáng baùn ñoà ñieän Chuyeân vieân ñieän töû cuûa Moät chuyeán ñi cho hai ngöôøi khi nhöõng vuï ñình chæ coâng töû ñeå giôùi thieäu chöông trình Sony seõ coù maët ñeå bieåu dieãn tham döï cuoäc ñua xe noåi taùc ñöôïc loan baùo, laø vieäc ñöa “Race To The Endzone” cuûa vaø giôùi thieäu saûn phaåm hieän tieáng nhaát theá giôùi Daytona Tieáp trang B6 Sony.” Uy Nguyeãn haøo höùng ñaïi nhaát trong laõnh vöïc Tieáp trang B8

Höôùng Ñaïo Vieät Nam raùo rieát chuaån bò Hoïp Baïn Theá Giôùi

San Francisco ñình chæ coâng taùc 20 caûnh saùt vieân SAN FRANCISCO, Baéc California - San Francisco ñaõ ñình chæ coâng taùc 20 caûnh saùt vieân, töøng goùp phaàn vaøo nhöõng vôû kòch vui ngaén ñöôïc thu hình trong nhöõng baêng video, mieâu taû caûnh saùt ñang lieác maét ñöa tình vôùi caùc phuï nöõ, lôø ñi nhöõng cuù ñieän thoaïi khaån caáp, vaø ñi ñeán moät tieäm massage trong phieân tröïc. Nhöng luaät sö cuûa vieân caûnh saùt ñaõ laøm ra nhöõng cuoán video naøy cho raèng thaân chuû cuûa oâng coù yù söû duïng chuùng nhö moät troø khoâi haøi, vaø caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn ñaõ phaûn öùng quaù maïnh... Hoâm Thöù Naêm 8 thaùng Möôøi Hai, luaät sö Daniel Horowitz cho bieát Sôû Caûnh Saùt San Francisco coù theå seõ bò kieän, neáu hoï khoâng huûy boû tieán trình ñình chæ coâng taùc caûnh saùt vieân Andrew Cohen - bò buoäc toäi vì ñaõ laøm nhöõng video treân. Cohen ñaõ beânh vöïc cho vieäc laøm cuûa mình laø coù tính caùch traøo phuùng, vaø

“Lakers Girls” xuaát hieän taïi Little Saigon

Sinh hoïat Coäng ñoàng Hoäi Cao Nieân AÙ Myõ toå chöùc chích ngöøa caûm cuùm mieãn phí Ngaøy giôø: Thöù Baûy 03 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 2:00 PM tôùi 5:00PM Ñòa ñieåm: 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-893-8110. Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa Ngaøy giôø: Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9AM6PM, vaø Thöù Baûy töø 9AM ñeán 1PM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa, 14221 Euclid Street, Suite #H, Garden Grove, CA 92843. Ñieän thoaïi: 714-5399999. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay. Xin ñeán Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng. Khoâng caàn laáy heïn. TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006 Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006.

Tieáp trang B3

Ngöôøi ñi chôï Haøng Sale ñaëc bieät ngaøy Thöù Baûy 10 thaùng Möôøi Hai 2005 * Hannam Chain Supermarket, 9772 Garden Grove Blvd., Garden Grove, 714590-8408. Röôïu Crown Royal w/ Glass: $14.98/750ml Röôïu Courvoisier X.O w/ Hanger: $79.98/750ml Bia hoäp Hite: $3.48/6Pk Nöôùc xuùp boø C.J.: $6.48/ 1kg Nöôùc töông Kikkoman: $6.88/1 Gal Xoát BBQ J.S.M: $2.98/ 960kg Söôøn boø Ñaïi Haøn: $2.49/ Lb Boø Rib Eye thaùi laùt: $2.59/ Lb Caù roâ Phi phi leâ (7-9 up): $1.78/Pk Toâm lôùn (21-25): $5.98/Lb Caù pollack ñoâng laïnh: $0.98/Lb Caûi Baéc Thaûo: $7.98/3 Box Haønh laù: $0.98/8 boù Haït deû Ñaïi Haøn: $1.78/Lb Cam Sunkist: $4.98/Box ÔÙt Ñaïi Haøn: $0.88/Lb Tieáp trang B8

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 36 - Khoâng phaûi toâi nghe ai noùi hoaëc thoâng minh maø ñoaùn ra ñaâu. Chaúng qua, noùi thöïc vôùi anh, toâi sinh ra vaø lôùn leân trong moät gia ñình caùch maïng, trong gia ñình chuùng toâi hai tieáng ñoàng chí ñöôïc coi laø raát thieâng lieâng, toâi ñaõ thaáy vì tình ñoàng chí nhöõng ngöôøi caùch maïng saün saøng hy sinh caû tính maïng mình... - Höøm. Huyønh Ngöï tím maët. Y luùng tuùng, khoâng bieát neân xöû söï theá naøo khi thaáy toâi ñoái ñaùp baèng gioïng ñieàm ñaïm nhö theá. Leõ ra neân keát thuùc, y laïi ngu xuaån keùo daøi cuoäc ñoái thoaïi:

- Khoâng nhöõng khoâng ñöôïc xöng hoâ ñoàng chí, maø anh coøn phaûi keâu caùn boä tuïi tui baèng oâng hoaëc baèng baø... Hoaøn toaøn baát ngôø ñoái vôùi y, toâi ñaõ saün saøng ñeå ñaäp laïi. - Moät caùch xöng hoâ tuyeät vôøi, thöa oâng! toâi noùi, coøn vui veû hôn tröôùc - Thuù thöïc, toâi vui möøng ñöôïc bieát ngaønh coâng an, tieác thay laïi khoâng phaûi ngaønh vaên hoùa chuùng toâi, ñaõ coù coâng trong söï phuïc hoài nhöõng töø ngöõ cheát uoång. Keå töø Caùch maïng Thaùng Taùm nhöõng töø lòch söï töï nhieân bò aùc caûm, bò mieät thò, cöù nhö theå chuùng thuoäc veà moät ngoân ngöõ keùm coûi, cuûa rieâng giai caáp thoáng trò. Voâ lyù, vaø hôn theá, coøn ñaùng buoàn, coù phaûi khoâng aï? Toâi hoan ngheânh söï phuïc hoài nhöõng töø ñoù. Baûn thaân chuùng voâ toäi. Ñeå maát chuùng, tieáng Vieät cuûa ta chæ coù ngheøo ñi, trong khi noù caàn ñöôïc boå sung caøng nhieàu caùch dieãn ñaït caøng toát ñeå trôû neân phong phuù theâm. Hay laém, hay laém! Vaäy thì thöa oâng caùn boä, veà phía caùc oâng, caùc oâng seõ goïi toâi baèng gì? - Chuùng toâi keâu caùc anh baèng anh chôù baèng caùi chi? - Cheát cheát, sao laïi theá? Goïi nhö vaäy ñaâu coù ñöôïc?! Nhö vaäy laø khoâng coâng baèng. Huyønh Ngöï treà moâi, cöôøi ñeåu: - Boä anh muoán tui keâu anh baèng ngaøi chaéc?

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Toâi nghieâm maët: - Noùi veà xöng hoâ toâi yeâu caàu phaûi coù söï soøng phaúng. Chuùng toâi ñaõ lòch söï goïi caùc anh baèng oâng thì veà phía caùc anh toâi yeâu caàu caùc anh cuõng phaûi goïi chuùng toâi baèng oâng. Huyønh Ngöï baät khoûi gheá. Y ñaõ maát bình tónh. Töø ñaàu cuoäc noùi chuyeän, y chôi troø meøo vôøn chuoät vôùi toâi, ñeán ñaây vai troø bò ñaûo ngöôïc. Y caûm thaáy nhuïc nhaõ bò teân tuø giôõn maët. - A, anh laùo! Voâ tôùi nôi ni roài maø vaãn coøn laùo! Anh...anh daùm ví tui vôùi anh höû? Anh daùm ñaët tui ngang haøng vôùi anh höû? Tui laø ai? Tui laø ngöôøi troâng coi phaùp luaät, anh hieåu chöa? Coøn anh laø ai? Anh laø keû vi phaïm phaùp luaät. Röùa ñoù, hieåu chöûa? Anh laø can...can phaïm, anh...anh...laø thaèng tuø! Bình vôùi chaû ñaúng! Bình ñaúng caùi con c...tui neø! Ñöôïc, roài tui seõ cho anh bieát theá naøo laø bình... bình... bình ñaúng! Tui... tui seõ vaën...vaën coå anh! Maët toâi noùng böøng. Khi coù quyeàn trong tay caùi luõ hö ñoán naøy coi ngöôøi baèng nöûa con maét. Chuùng leo leûo ca tuïng nhöõng anh huøng caùch maïng tröôùc keû thuø, nhöng khoâng bao giôø chuùng thöøa nhaän coù nhöõng anh huøng tröôùc maët chuùng.

- Haõy bình tónh nghe toâi noùi. - toâi bình thaûn nhìn vaøo maët y - Anh baûo toâi laø can phaïm ö? Ñoù môùi chæ laø quan ñieåm cuûa caùc anh. Cuûa rieâng caùc anh thoâi. Chuùng toâi coù quan ñieåm cuûa chuùng toâi. Noù khaùc quan ñieåm cuûa caùc anh, khaùc haún. Theo quan ñieåm naøy chính caùc anh môùi laø can phaïm. Caùc anh phaïm toäi lôïi duïng chöùc quyeàn töôùc ñoaït nhöõng thaønh töïu cuûa caùch maïng. Caùc anh ngang nhieân vi phaïm Hieán phaùp, chaø ñaïp nhöõng quyeàn töï do daân chuû cuûa nhaân daân... - Laùo! - Ñöøng voäi noùng. Roài ñaây lòch söû seõ phaùn xeùt taát caû, chính anh seõ ñöôïc thaáy söï phaùn xeùt ñoù, chính anh cuõng seõ hieåu ra ai ñuùng ai sai, ai vì nhaân daân, ai phaûn boäi nhaân daân...... - Caâm ngay! Caâm ngay laäp töùc! Huyønh Ngöï reù leân. Toaøn thaân y run baàn baät. Trong phuùt choác maët y meùo xeäch, daõi nheåu ra nôi khoùe mieäng. Toâi ñaâm lo. Thaèng cha naøy maéc chöùng kinh phong? Toâi seõ phaûi laøm gì neáu ñoät nhieân y laên ñuøng ra? Trong tröôøng hôïp naøy phaûi luoàn moät caùi thìa giöõa hai haøm raêng ñeå beänh nhaân khoûi caén phaûi löôõi, ngöôøi ta noùi theá. Nhöng bôùi ñaâu ra moät caùi thìa baây giôø? Maø y thì ñang leân côn. Teä hôn, neáu y chaûy maùu naõo? Y coù theå cheát. Coøn tieáp

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

D

L SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

DAT


SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) Hieän dieän Vuõ Theá Höng. Lieân laïc: 714-418-2120, 408-835-4907.

.3”

Ñoàng Höông Caàn Thô Nam California toå chöùc tieäc gaây quyõ

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B1

Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com. Chöông trình hoïc haèng tuaàn cuûa Wesley Academy Ngaøy giôø: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu töø 3:006:00pm. Ñòa ñieåm: Vaên phoøng Wesley Academy, 5380 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115, phoøng 28. Ñieän thoaïi 619-582-5378. Giuùp caùc em homework, luyeän nhöõng moân yeáu, khuyeán khích ñoïc saùch, daïy tinh thaàn toân troïng vaø traùch nhieäm. Giaùo vieân gioûi vaø taän taâm. Khoâng quaù 10 hoïc sinh trong moät lôùp hoïc. Moâi tröôøng toát, thoaûi maùi, tieän nghi, coù Internet DSL. Hoïc phí nheï nhaøng, giaûm 10% cho gia ñình coù 2 con trôû leân. Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã. Trieån laõm hoäi hoïa vaø ñieâu khaéc cuûa Löông Vaên Tyû Ngaøy giôø: Töø Thöù Baûy 03 Thaùng Möôøi Hai ñeán Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chuû ñeà: Trieån laõm hoäi hoïa vaø ñieâu khaéc cuûa Löông Vaên Tyû - Queâ Höông & Nieàm Nhôù Myõ Thuaät Qua Haønh Trình 50 Naêm. Hoäi AÙi Höõu Traø Vinh hoïp Ñaïi Hoäi Baàu Cöû Ban Chaáp Haønh 2006-2008 Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 1:00pm. Ñòa ñieåm: Truï sôû cuûa hoäi 9242 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-895-7080. Ha Mach Foundation toå chöùc gaây quyõ Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Môû cöûa 12 giôø tröa. Khai maïc 1 giôø chieàu. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic. Ca só: Dieäp Thanh Thanh, Ngoïc AÙnh, Jenny Hieàn, Thy Nga, Vaân Anh, Kevin Khoa vaø Huy Cöôøng. MC: Ñoå Thanh vaø Uyeân Vy. Veù: $20, baùn taïi Nguyeät Caàm Music 714934-6200, Nhaø Haøng Phong Dinh 626307-8868. Chi phieáu uûng hoä xin ñeà: Ha Mach Foundation, gôûi veà 8172 18th Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Haø Maïch 714-553-9939, Myõ Ngoïc 714-623-5658. Quyõ ñöôïc duøng cho vieäc uûng hoä Phöôùc Long Töï, Caàn Thô vaø Homeless, Westminster. Giôùi thieäu saùch “Haønh Trang Vaøo Ñôøi IV...” Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 1pm-3pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Vieãn Ñoâng, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ra maét saùch “Haønh Trang Vaøo Ñôøi IV Nuoâi Daïy Con Treû” cuûa taùc giaû Baùc Só Leâ Phöông Thuùy. Chöông trình: Tieäc traø, giôùi thieäu taùc giaû, taùc phaåm, hoäi thaûo vaø trình dieãn thô nhaïc.

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 11 giôø tröa. Ñòa ñieåm: Seafood Palace 2 Restaurant, 3150 W. Lincoln Avenue #134, Anaheim, California. Tieäc gaây quyõ Caây Muøa Xuaân 2006 cho thöông pheá binh, treû moà coâi vaø khuyeát taät cuûa thaønh phoá Taây Ñoâ. Lieân laïc: 714-761-1131. Gaây quyõ cöùu trôï naïn luït taïi Vieät Nam cuûa Hoäi Baïn Ngöôøi Ngheøo vaø Khuyeát Taät Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683.

Goùp maët: Höông Lan, Ngoïc Minh, Laâm Nhaät Tieán, Dieãm Lieân, Nguyeân Khang, Thuøy Vaân, Tuaán Huøng, Daï Nhaät Yeán, Thanh Vaân. Ñieàu khieån chöông trình: Ñinh Quang Anh Thaùi, Ñaïi Döông. Ban nhaïc Unison. Lieân laïc: Nguyeãn Huøng 714-655-4825, Nguyeãn Phan 714-501-6550. Veù: Thaêng Long 714-899-7898, Bích Thu Vaân 714897-4519, Little Saigon Radio 714-9184444. Giaù veù $30 (bao goàm aåm thöïc). Kyû nieäm Ñeä Nhaát Chu Nieân Saigon City Marketplace

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 9:30pm. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic. Traàn Thu Haø vaø Quang Tuaán cuøng daøn Dancer Hollywood vôùi söï goùp maët cuûa Ngoïc AÙnh, Ngoïc Nhö Traâm, Trieäu Ngoïc Yeán, Baûo Ngoïc vaø nhöõng ca só thöôøng tröïc cuûa Majestic. MC Traàn Quoác Baûo. Veù baùn tröôùc taïi Tuù Quyønh 714-531-4284 vaø Bích Thu Vaân 714-897-4519. Giaù veù VIP $30, taïi cöûa $35. Trung Hoïc Nguyeãn Baù Toøng hoïp maët

Ngaøy giôø: Thöù Naêm 08 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 6:00PM. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood World, 15351 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-531-9800.

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 9 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 6:00pm. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Dynasty 1001 Story Road, San Jose. Lieân laïc: Minh 408-532-7662 hoaëc Baïch Lan 714-549-1126.

Ñeâm “Tình Ca Muøa Ñoâng”

Club O’Noodles trình dieãn

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 8:00pm-11:00pm. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø The Blessed Sacrament Church of Westminster “Hoäi Thaùnh Phero Westminster”, 14072 Olive Street, Westminster, CA 92683. Ñaëc saéc, caûm ñoäng, giaän döõ vaø cuõng khoâng keùm phaàn haøi höôùc vui nhoän. Ñaïo dieãn Uyeân Huyønh. Goùp maët: ca só Traàn Thaùi Hoøa, Andy Quaùch, Vieät Anh, Ñoan Thy, Caùt Ly, Bridgette Thuûy Tieân. Veù $20 mua tröôùc taïi Vaân Sôn, Tuù Quyønh... $25 mua taïi cöûa - $40 VIP. Lieân laïc: Tröông Phoù 714-797-7805, Jenni 310-500-7698, Phong 714-494-3481. Phoøng Chöõa Laønh Strong Tower khaùm beänh mieãn phí Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 10:00am tôùi 2:00pm. Ñòa ñieåm: 8642 Westminster Avenue,

Westminster, CA 92683. Seõ caàu nguyeän mieãn phí cho baát cöù ai coù nhu caàu. Ngoaøi caùc thöù beänh thaân theå, chuùng toâi seõ caàu nguyeän giaûi thoaùt cho nhöõng ngöôøi coù khoù khaên veà tinh thaàn, taâm linh, hoaëc bò taø ma aùp cheá. Lieân laïc: 714-414-5733, 310-619-7655. Ñeâm ca nhaïc Giaùng Sinh “Muøa Ñoâng An Vui” Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 7:30PM Ñòa ñieåm: Korean Christian Reformed Church of Orange County, 14381 Magnolia (goùc Magnolia & Hazard), Westminster, CA 92683. Ca nhaïc só: Bích Lieân, Bích Vaân, Ngoïc Haø, Melody Versoza, Moäng Thuùy, Baûo Chaâu, Phaïm Haø, Nhö An, Phaïm Hoaøng Ñieàn, Vöông Lan, Thanh Vaân. Ca ñoaøn Magnificat vôùi ca tröôûng Traàn Chuùc. Vaøo cöûa töï do.

Tieáp trang B4

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B3 Ñeâm Thaép Neán cho Vieät Nam Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 6:30PM Ñòa ñieåm: Truï sôû Toång Hoäi Sinh Vieân Vieät Nam, 12821 Western Avenue, Suite H, Garden Grove. Caàu nguyeän cho töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam. Trieån laõm vaø chieáu hình aûnh veà nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn treân theá giôùi cuõng nhö taïi Vieät Nam. Sau ñoù seõ laø buoåi taâm tình veà cuøng ñeà taøi. Lieân laïc: Myõ Dung 408-416-7075, Mai Höõu Baûo 714-309-027, Ñoaøn Theá Cöôøng 714478-8889. Ñaøi truyeàn hình Vieät Haûi Ngoaïi TV 24/24 ra maét Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 12:00 tröa Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Emerald Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Ñieän thoaïi: 714-775-5161. Chöông trình: Giôùi thieäu hoäi ñoàng quaûn trò, giôùi thieäu hoäi ñoàng coá vaán, trình baøy ñöôøng loái vaø chuû tröông phuïc vuï. Lieân laïc: 714-775-2340. Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam toå chöùc ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá Ngaøy giôø: Ngaøy Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 1:30PM. Ñòa ñieåm: Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Kyû nieäm Ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá, vaø trao giaûi thöôûng cho oâng Leâ Quang Lieâm, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi vaø Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ. Taïi Sacramento: Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 6:00PM. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng TIB, 1/2 8515 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824.

Giaùo Sö Nguyeãn Thanh Trang phaùt bieåu, ra maét taùc phaåm “Let’s Have A Referendum” cuûa Phöông Nam Ñoã Nam Haûi. Giôùi thieäu tieåu söû caùc nhaø tranh ñaáu daân chuû cho Vieät Nam. Lieân laïc: Buøi Quyønh 816-230-5036 hoaëc 916-428-4238. Hoäi Alzheimer giaûi thích “Alzheimer laø gì?”

Quyeàn Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 1:30pm ñeán 4:00pm. Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng thaønh phoá Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Giaûi Nhaân Quyeàn naêm 2005 ñöôïc trao ñeán caùc vò sau: Cuï Leâ Quang Lieâm, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi vaø Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ.

Kyû nieäm 30 naêm GHPGVNTN vaän ñoäng cho töï do toân giaùo Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 11:00AM. Ñòa ñieåm: Chuøa Dieäu Phaùp, truï sôû trung öông cuûa giaùo hoäi, 311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776. Lieân laïc: 626-614-0556.

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 10:30AM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Khoa UCI, 15355 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Quyù vò seõ ñöôïc giaûi thích veà nhöõng lyù do gaây ra beänh maát trí nhôù, Möôøi Daáu Baùo Hieäu cuûa beänh laõng trí Alzheimer, caùch chaån beänh vaø ñònh beänh, vaø nhöõng dòch vuï yeåm trôï do hoäi cung caáp. Lieân laïc: Kim Lieân Buøi 949-757-3756 hoaëc Baùc Só Chính Leâ 714-531-2220.

Ngaøy Thaùi Bình do Ñoàng Höông Thaùi Bình thöïc hieän

Chuïp quang tuyeán ngöïc cho phuï nöõ vaø khaùm söùc khoeû mieãn phí

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai töø 12:30pm. Ñòa ñieåm: Community Services & Recreation Center, Westminster, 8200 Westminster Avenue, Westminster, CA 92683. Chöông trình ñöôïc söï baûo trôï cuûa BS Nguyeãn Duy AÙi, V.I.E.T Foundation, TSKS Ñaøo Kim Chung.

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 9:00AM ñeán 2:00PM Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng Cô Ñoác Phuïc Laâm El Monte, 11061 E. Bryant Road, El Monte, CA 91732. Phuï nöõ töø 40 tuoåi trôû leân, khoâng coù baûo hieåm. Lieân laïc: 626-454-1304 hoaëc 626-7807051.

Ñeâm nhaïc Giaùng Sinh chuû ñeà “Muøa Ñoâng An Vui”

Tieäc ra maét Hoài Kyù Tuøng Giang

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 7:30PM. Ca nhaïc só: Bích Lieân, Phaïm Haø, Bích Vaân, Moäng Thuûy, nhaïc tröôûng Traàn Truùc vaø ca ñoaøn Magnificat, Ñoã Ñình Phöông... Ñòa ñieåm: 14381 Magnolia Street, Westminster, CA 92683 (goùc Magnolia/ Hazard). Vaøo cöûa töï do. Xin ñöøng mang treû em döôùi 10 tuoåi. Ban toå chöùc traïi Thaúng Tieán 8 toå chöùc hoïp baùo Ngaøy giôø: Saùng thöù Baûy, 10 thaùng 12, 2005, 10:00-10:30: Tieáp taân. 10:30-12:00: Hoïp baùo. (Thay vì töø 2 giôø ñeán 3 giôø chieàu nhö trong thö môøi ñaõ göûi ra hai tuaàn tröôùc). Ñòa ñieåm: Thö Vieän Vieät Nam, 10872 Westminster Avenue #214, Westminster, CA 92843 (goùc ñöôøng Westminster vaø Euclid). Muïc ñích: Thoâng baùo chính thöùc veà Traïi Hoïp Baïn Theá Giôùi Höôùng Ñaïo Vieät Nam seõ ñöôïc toå chöùc taïi Nam Califoarnia vaøo Thaùng Baûy, 2006. Moïi thaéc maéc veà buoåi hoïp baùo naøy, xin lieân laïc Phaïm Ñoã Thieân Höông 714-925-7135, email: huongviet105@yahoo.com. Kyû nieäm 57 naêm Ngaøy Quoác Teá Nhaân

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai, 2005, 5 PM. Ñòa ñieåm: Thy Thy Ñieåm Heïn, 8780 Warner Avenue, Fountain Valley, CA 92708. Ñieän thoaïi: 714-360-2276. Chöông trình nhaïc 60-70 Anh, Phaùp, Vieät vôùi Thanh Tuøng, Vi Vaân, Phöông Haø, Thuïy AÙi, Löu Minh Thaéng, Traàn Hoaøng, Nguyeân Thaùi vaø Fatima. Leã khaùnh thaønh Saigon National Bank Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 10am ñeán 1pm. Ñòa ñieåm: Saigon National Bank, 15606 Brookhurst Street, Wesminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-338-8700.

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293.

Ngaøy Ñaïi Vieät

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 1:00PM Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Regent West, 4717 W. 1st Street, Santa Ana, CA 92703. Ñieän thoaïi: 714-531-5798. Lieân laïc: Traàn Troïng Ñaït 714-654-3509, Thaùi Hoøa: 714-425-4647, Quang Thanh 714-757-4457, Phaïm Quang 619-2444499. Kyû nieäm 66 naêm thaønh laäp Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng, ra maét hoäi ñoàng laõnh ñaïo trung öông, coâng boá ñöôøng höôùng ñaáu tranh.

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-717-

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 9508. Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000 Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän. Ra maét Thieàn Ca DVD Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc. Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu Ngaøy giôø: Chuû nhaät 01 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614. Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa Ngaøy giôø: Thöù Saùu 06 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu

Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896. Ñaïi Hoäi Y Nha Döôïc Xuaân 2006 Ngaøy giôø: Chuû Nhaät, 08 Thaùng Gieâng 2006, töø 6:00PM ñeán 12:00AM. Ñòa ñieåm: Irvine Marriott Hotel, 18000 Von Karman Avenue, Irvine. Ca nhaïc: Majestic Bands vaø caùc ca só Tuaán Ngoïc, Phöông Hoàng Queá, Lilian, Dieãm Lieân... Coù xoå soá laáy heân. Giaù veù mua tröôùc: $60 (Sau ngaøy 1 Thaùng Gieâng: $70, mua taïi cöûa: $80). Check traû cho VPASC veà ñòa chæ: 10301 Bolsa Avenue, Suite 102, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Chung Theá Buøi MD: 714-5312203, Hoïc Vaên Traàn DDS: 714-932-2406, Tuøng Vaên Vuõ RPh: 562-436-2566, Buøi Khieát RPh: 858-337-4385, Thu Haèng Traàn Pharm D: 714-554-3320. Trieån laõm “Moät Thoaùng Vieät Nam I” cuûa hoïa só Nguyeãn Vaên Trung Ngaøy giôø: Töø 09 Thaùng Gieâng, 2006 ñeán 13 Thaùng Gieâng 2006, khai maïc 3:00PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chaát lieäu tranh: Sôn ta, sôn daàu, acrylic, maøu nöôùc. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562. Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

An Cöïu Hueá, moät nhaø haøng thaät deå thöông, nôi nhöõng ngöôøi Hueá cuøng nhöõng ngöôøi yeâu soâng Höông nuùi Ngöï gaëp nhau ñeå thöôûng thöùc nhöõng moùn aên thuaàn tuùy cuûa Hueá: baùnh canh toâm töôi, buùn boø Hueá, baùnh beøo cheùn toâm töôi, baùnh naäm chaû toâm, cheø hoät sen, v.v. Taát caû ñeàu nguyeân thuûy, 100% Hueá. Nhôù Hueá, muoán tìm höông vò ñaäm ñaø, cay cay thaät Hueá, xin môøi quí khaùch ñeán nhaø haøng An Cöïu Hueá.

Ñaëïc Bieät: Xin môøi thöôûng thöùc moùn Baùnh Khoaùi An Cöïu tuyeät ngon, baûo ñaûm khoâng ñaâu saùnh baèng! Ñoùng cöûa ngaøy thöù Ba 413 Euclid, Santa Ana - Giöõa ñöôøng soá 5 vaø ñöôøng First - Tel: 714-554-9900

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Cöïu TGÑ/Cuïc Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh

nhieäm oâng vaø toaøn theå nhaân vieân laøm vieäc trong ngaønh”. OÂng nhaán maïnh: “Öôùc mô cuûa Tieáp trang B1 toâi ñaõ thaønh söï thaät duø raèng nhaân vieân cuõ cuûa Cuïc Voâ moät soá anh em khaùc vì baän Tuyeán truyeàn thanh thì Trung coâng vieäc hay vì coøn keït ôû Taù Vinh laø moät trong nhöõng Vieät Nam khoâng theå coù maët.” vò chæ huy ñöôïc hoï quyù meán nhaát. Taäp trung döôùi quyeàn Bò nghi ngôø “ganh ñieàu ñoäng cuûa oâng laø ñoäi nguõ phoùng vieân, bieân taäp vieân, gheùt vaø kyø thò”... xöôùng ngoân vieân caùc chuyeân Tieáp trang B1 vieân kyõ thuaät treû tuoåi, ñöôïc ra coâng khai nhöõng cuoán huaán luyeän kyõ ôû trong nöôùc vaø video naøy ñaõ ñaùnh daáu “moät töø nöôùc ngoaøi veà, cho neân giai ngaøy ñen toái” cuûa Sôû Caûnh ñoaïn 4 naêm töø 1964 ñeán 1968 Saùt San Francisco. Nhöõng cuoán video treân laø giai ñoaïn ngaønh truyeàn thanh phaùt trieån vaø caûi toå raát goàm coù moät vôû kòch traøo phuùng ngaén, trong ñoù moät maïnh. OÂng Thaùi Thuûy, cöïu caûnh saùt vieân da traéng ngoài tröôûng phoøng Vaên Ngheä Cuïc treân moät chieác xe tuaàn tra Voâ Tuyeán Truyeàn Thanh, ñang caùn leân moät phuï nöõ voâ moät ngöôøi baïn raát thaân cuûa gia cö da ñen. Trong moät baêng video, baét cöïu Trung Taù Vuõ Ñöùc Vinh ñaõ goïi ñieän thoaïi xaùc nhaän chöôùc show “Charlie’s Antin treân vaø cho bieát moät baûn gels” treân TV, ba nöõ caûnh saùt caùo phoù vaø moät tieåu söû cuûa mang suùng, maëc T-shirt vaø cöïu Trung Taù Vuõ Ñöùc Vinh seõ quaàn jeans xanh, ñang baùo ñöôïc chính thöùc phoå bieán ñeán caùo vôùi moät ñaïi uùy caûnh saùt, caùc cô quan baùo chí vaø truyeàn ngoài sau moät baøn giaáy vaø ñang lieám moâi moät caùch thoâng. Naêm ngoaùi, trong cuoäc hoäi theøm thuoàng. Suoát phaàn coøn ngoä cuûa caùc cöïu nhaân vieân laïi cuûa ñoaïn phim dieãn taû ngaønh truyeàn thanh VNCH moät ngöôøi soáng ngoaøi ñöôøng taïi Houston-Texas, cöïu Toång phoá, roõ raøng laø moät ngöôøi Giaùm Ñoác Vuõ Ñöùc Vinh ñaõ ñaøn oâng aên maëc quaàn aùo phuï cuøng caùc cöïu toång giaùm ñoác nöõ, vaø nhieàu ngöôøi khaùc ñaõ khaùc cuûa ngaønh nhö oâng lieám moâi hoï moät caùch töông Nguyeãn Ngoïc Linh, Nguyeãn töï. Moät video khaùc cho thaáy Roâ, Phaïm Haäu vaø Phaïm Baù Caùt tôùi döï. Trong baøi phaùt hai nhaân vieân caûnh saùt löôøi bieåu trong cuoäc hoäi ngoä, cöïu bieáng ñaõ lôø ñi nhöõng cuù ñieän Toång Giaùm Ñoác Cuïc Voâ Tuyeán thoaïi khaån caáp trong khi Truyeàn Thanh Vuõ Ñöùc Vinh ñang ñoïc baùo, nhöng toû ra noùi raèng: “Mô öôùc vaøo cuoái ñôøi haêm hôû hôn ñeå thöïc hieän oâng laø gaëp laïi taát caû nhöõng nhöõng vuï khaùm xeùt tìm kieám ngöôøi tieàn nhieäm hay keá ma tuùy. Hoï ñaõ nguû treân xe ñi

tuaàn vaø taäp voõ trong moät baõi ñaäu xe. Khi ñöôïc baùo caùo coù tieáng suùng noå, hoï ñua nhau chaïy ra ngoaøi vôùi chieác xe tuaàn tra chôùp ñeøn vaø huï coøi reàn ró chæ ñeå xuaát hieän taïi moät tieäm massage, maø ngöôøi laùi xe ñaõ tìm thaáy trong moät quaûng caùo cuûa taïp chí. Luaät sö Horowitz cuõng baøo chöõa laø caùc baêng video treân coù tính caùch ngheä thuaät, vaø laø moät hình thöùc “pheâ bình coù tính caùch xaõ hoäi”, vaø cho raèng Andrew Cohen laø moät ngheä só. Theo lôøi Horowitz, nhöõng vôû kòch traøo phuùng naøy ñöôïc quay nhaèm söû duïng söï haøi höôùc ñeå cho thaáy coäng ñoàng ñaõ nghó veà caûnh saùt taïi traïm Bayview nhö theá naøo. Thò tröôûng Newsom ñaõ boå nhieäm Fong, ngöôøi phuï nöõ AÙ Chaâu ñaàu tieân ñöùng ñaàu moät löïc löôïng caûnh saùt lôùn ôû Hoa Kyø, vaøo thaùng Moät 2004. Baø ñaõ ñaûm traùch cô quan naøy tieáp theo sau vuï tai tieáng “Fajitagate” cuûa Sôû Caûnh Saùt trong ñoù nhöõng caûnh saùt haøng ñaàu ñaõ bò buoäc toäi, vì ñaõ che ñaäy moät vuï aåu ñaû ngoaøi ñöôøng phoá vì moùn fagitas (moät moùn aên Meã) beân ngoaøi moät quaùn röôïu, coù dính líu ñeán moät ngöôøi con trai cuûa vieân caûnh saùt tröôûng tröôùc ñaây. (NY)

Höôùng Ñaïo Vieät Nam raùo rieát chuaån bò Hoïp Baïn Theá Giôùi Tieáp trang B1

moät trôï giuùp taøi chaùnh cuûa baát cöù moät chính phuû, toân giaùo hay toå chöùc naøo. Söï chi phí phaûi coù trong nhöõng laàn toå chöùc ñeàu do chính Höôùng Ñaïo ñoùng goùp. Nhaân dòp saép coù cuoäc hoïp baïn theá giôùi cuûa Höôùng Ñaïo VN, chuùng toâi coù dòp ñöôïc gaëp coâ Phaïm Ñoã Thieân Höông, tröôûng ban Truyeàn Thoâng cuûa Ban Toå Chöùc. Tieáp chuùng toâi taïi tieäm kính thuoác Euclid Optrometry, Baùc Só Phaïm Ñoã Thieân Höông cho bieát coâ ôû trong Höôùng Ñaïo töø nhoû, khi coøn ôû VN. Coâ noùi “Töø naêm 1932, Vieät Nam mình ñaõ coù Höôùng Ñaïo, nhöng chöa ñöôïc phoå bieán roäng. Sau naêm 1954, ôû mieàn Baéc hoaït ñoäng höôùng ñaïo bò caám, Höôùng Ñaïo chæ coøn ôû mieàn Nam. Sau naêm 1975, taïi VN baây giôø Höôùng Ñaïo cuõng khoâng coøn ñöôïc hoaït ñoäng nöõa. Hieän nay taïi haûi ngoaïi, Höôùng Ñaïo VN coù maët khaép nôi. Trong haøng nguõ cao nieân thì coøn cuï Traàn Vaên Khaéc, treân 80 vaø cuï vaãn coøn höôùng daãn tinh thaàn anh em. Caùi yù chính cuûa Höôùng Ñaïo laø Moät Ngaøy Laø Maõi Maõi nghóa laø ñaõ vaøo Höôùng Ñaïo thì ít khi maø rôøi ñöôïc.” “Caùi gì laøm cho meâ theá?” “Giaûn dò thoâi. Höôùng ñaïo chuùng toâi ñöôïc reøn luyeän trong Ba Lôøi Höùa vaø tuaân theo 10 ñieàu luaät. Ba Lôøi Höùa, moät laø laøm troøn boån phaän vôùi Tín Ngöôõng cuûa mình vaø Toå Quoác, thöù hai laø giuùp ích moïi ngöôøi, thöù ba laø tuaân theo luaät Höôùng Ñaïo. Taát caû nhöõng Lôøi Höùa vaø

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 ñieàu luaät khoâng coù gì khoù khaên, ngöôïc laïi coøn raát thích hôïp vôùi tuoåi treû. Do ñoù chuùng toâi vui veû sinh hoaït vôùi nhau. Maø sinh hoaït thì thaät laø vui thích vì trong ñoù coù saùng taïo, coù giuùp ñôõ nhau vaø hoïc hoûi nhau caùch soáng moät caùch cuï theå, thieát thöïc.” Coâ Phaïm Ñoã Thieân Höông cuõng cho chuùng toâi bieát veà söï toå chöùc cuûa Höôùng Ñaïo goàm coù boán lôùp tuoåi. Moãi lôùp tuoåi coù moät toân chæ khi sinh hoaït nhö lôùp nhoû nhaát laø AÁu, tuoåi töø 7 ñeán 11, toân chæ phaûi theo laø “Gaéng Söùc”, keá ñeán laø lôùp Thieáu, tuoåi töø 11 ñeán 14, toân chæ hoaït ñoäng laø “Saép Saün”, roài ñeán Thanh, tuoåi töø 14 ñeán 18, toân chæ laø “Khai Phaù”, choùt heát laø Traùng goàm nhöõng ai treân 18 tuoåi, lôùp tuoåi naøy hoaït ñoäng vôùi toân chæ laø “Giuùp Ích”. Ngoaøi ra coøn lôùp Tröôûng Nieân goàm caùc cuï veà höu thöôøng laøm Coá Vaán tinh thaàn cho anh chò em. Coâ Phaïm Ñoã Thieân Höông cuõng cho bieát trong caùc toân giaùo nhö Phaät Giaùo vaø Coâng Giaùo cuõng coù nhöõng toå chöùc gaàn nhö Höôùng Ñaïo. Ñoái vôùi nhöõng toå chöùc naøy, Höôùng Ñaïo VN vaãn giöõ ñöôïc lieân laïc thaân tình. Hieän nay ôû Nam California, Höôùng Ñaïo VN ñaõ thaønh laäp ñöôïc 11 ñôn vò chính thöùc laø caùc Lieân Ñoaøn Höôùng Ñaïo. Ñoù laø Tröôøng Sôn, Hoa Lö, Lam Sôn, Vaên Lang, Vaïn Kieáp, Chí Linh, Cöûu Long, Höôùng Vieät, Chi Laêng, Huøng Vöông vaø Thanh Ñoaøn Baïch Ñaèng Giang. Hình aûnh maø chaéc coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Nam Cali-

fornia chöa queân ñoù laø hình aûnh haøng traêm em trong y phuïc cuûa Höôùng Ñaïo ñaõ raàm roä xuoáng ñöôøng “Röûa Xe”, quyeân goùp gaây quyõ “Cöùu Trôï Katrina” caùch ñaây ít thaùng, ñaõ chöùng toû raèng sinh hoaït höôùng ñaïo quaû laø moät sinh hoaït toát ñeïp cho tuoåi treû vaø sö an bình cho nhaân loaïi, bôûi vì neáu taát caû chuùng ta ñeàu hoïc ñöôïc vaø quen vôùi neáp soáng ñaày tình thöông yeâu thì nhaân loaïi chaéc chaén seõ traùnh ñöôïc nhöõng thaûm hoïa chieán tranh. Keát thuùc cuoäc gaëp gôõ, coâ Phaïm Ñoã Thieân Höông coøn cho bieát: “Keát quaû nhöõng hoaït ñoäng cuûa Höôùng Ñaïo Vieät Nam ñeàu ñöôïc toå chöùc Höôùng Ñaïo Hoa Kyø ghi nhaän vaøo Record cuûa Höôùng Ñaïo Hoa Kyø, bôûi toå chöùc Höôùng Ñaïo VN ngoaøi nöôùc ñeàu thuoäc trong toå chöùc Höôùng Ñaïo cuûa caùc quoác gia maø mình ñöôïc cö truù.”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Sony ñaåy maïnh quaûng caùo cuøng... Tieáp trang B1

500 Race, taïi Daytona Beach, Florida vaøo thaùng Hai, 2006 (Ngaøy giôø seõ thoâng baùo sau). Giaûi thöôûng goàm troïn boä chi phí cho 2 ngöôøi trò giaù $4,400. Ngaøy 21 thaùng Möôøi Hai: 1 chuyeán ñi 2 veù coi traän ñaáu chung keát Big Game taïi Detroit, Michigan vaøo ngaøy 4 thaùng Hai, 2006, phoøng khaùch saïn töø 4-6 thaùng Hai, 2006 vaø $4,000 tieàn maët boû tuùi; coäng chung phaàn thöôûng naøy trò giaù $7,000. Ngaøy 28 thaùng Möôøi Hai: 1 maùy truyeàn hình Sony

HDTV 55; vaø heä thoáng Sony DVD Dream systems (maãu maõ seõ ñöôïc thoâng baùo sau) trò giaù $4,400. Ngaøy 4 thaùng Gieâng: Moät chuyeán ñi 2 ngöôøi tham döï cuoäc ñua xe Daytona 500 Race taïi Daytona Beach, Florida, khoaûng thaùng Hai, 2006, trò giaù $4,400. Chöa heát, trong ngaøy Thöù Baûy, hoâm nay, 10 thaùng Möôøi Hai, töø 1 giôø ñeán 3 giôø chieàu, ñoaøn Laker Girls, noåi tieáng cuûa ñoäi Basket Ball Laker seõ coù maët ñeå trình dieãn caùc maøn vuõ noùng boûng maø haøng traêm trieäu ngöôøi treân theá giôùi chæ ñöôïc nhìn loaùng thoaùng treân maøn aûnh TV. Tröa thöù Baûy naøy, caùc coâ “Laker Girls” seõ

coù maët baèng xöông baèng thòt, trình dieãn caùc maøn nhaûy muùa ngoaïn muïc. Khaùch tham döï seõ ñöôïc chuïp hình vôùi caùc coâ, ñöôïc taëng posters vôùi chöõ kyù cuûa caùc em taïi choã. Taát caû nhöõng chuyeän laï naøy seõ dieãn ra trong hai ngaøy 10 vaø 11 thaùng Möôøi Hai, ngay taïi tieäm Superco ôû Cerritos. Uy Nguyeãn giaûi thích theâm: “Uy Nguyeãn raát hoài hoäp, ñôïi ñeán giôø naøy môùi daùm thoâng baùo, vì suoát maáy thaùng nay phaûi lo xin giaáy pheùp cuûa thaønh phoá ñeå cho SONY döïng raïp trong saân cuûa Superco. Ñeán tröa naøy (8 thaùng 12), caàm giaáy pheùp trong tay Uy Nguyeãn môùi daùm môøi baø con leân tham döï chuyeän ñaëc bieät naøy.” Ngoaøi ra, baø con ñeán vôùi Superco seõ ñöôïc quan saùt haøng ngaøn maët haøng töø ñoà gia duïng tôùi quaø taëng vaø nhaát laø ñuû laïi, ñuû haøng, maãu maõ HDTV, xeáp san saùt beân nhau cho baø con so saùnh phaåm

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

löôïng vaø giaù caû. Veà taøi trôï, Uy Nguyeãn nhaán maïnh: “Ñaëc bieät trong dòp naøy Superco coù nhieàu chöông trình taøi trôï vaø baûo ñaûm giaù haøng, baùn theo giaù (match) baát cöù tieäm naøo, neáu khoâng moùn haøng aáy khaùch seõ ñöôïc free.” Veà finnancing, Uy Nguyeãn giôùi thieäu caùc chöông trình: “Caùc saûn phaåm cuûa Mitsubishi-LG, khaùch mua hoâm nay, seõ phoâng traû tieàn lôøi, khoâng phaûi traû tieàn thaùng cho ñeán naêm 2008. Haøng cuûa Sony vaø Hitachi mua hoâm nay, khoâng tieàn lôøi, khoâng traû tieàn ñuùng 24 thaùng.” Uy Nguyeãn hieän laø manager cuûa Superco taïi thaønh phoá Cerritos, ñoàng baøo Nam Cali muoán bieát theâm chi tieát, coù theå goïi Superco taïi soá ñieän thoaïi (562) 653-9999. (C.N.N.)khaùch, kyù teân vaø taëng poster; cuøng vôùi nhieàu giaûi thöôûng giaù trò khaùc. (Hình: Superco cung caáp)

Phu Nhaân DB Tom Harman döï ñònh tranh cöû daân bieåu tieåu bang California WESTMINSTER, California - Hoâm Thöù Naêm, 9 Thaùng 12, 2005, baø Diane Harman ñaõ ñeán thaêm baùo Ngöôøi Vieät vaø tuyeân boá döï ñònh ra tranh cöû chöùc daân bieåu tieåu bang California, ñòa haït 67, vaøo naêm tôùi. Ñòa haït 67 bao goàm toaøn boä hoaëc moät phaàn caùc thaønh phoá Huntington Beach, Anaheim, Cypress, Westminster, Seal Beach, Garden Grove, La Palma, Los Alamitos vaø Stanton. Hieän gheá daân bieåu tieåu bang ñaïi dieän ñòa haït naøy do Daân Bieåu Tom Harman, choàng baø Diane Harman, naém giöõ. Baø Diane Harman ra

tranh gheá ñòa haït 67 vì choàng baø seõ ra tranh chöùc Nghò Só Tieåu Bang ñòa haït 35. Gheá nghò só ñòa haït 35 hieän do Nghò Só John Campbell giöõ; nhöng gheá naøy seõ bò troáng vì Nghò Só John Campbell vöøa ñaéc cöû chöùc Daân Bieåu Lieân Bang ñòa haït 48 trong cuoäc baàu cöû ñaëc bieät vaøo ngaøy 6 Thaùng 12 vöøa qua. Ñòa haït 48 tröôùc ñaây do cöïu Daân Bieåu Lieân Bang Christopher Cox ñaïi dieän. OÂng Christopher Cox ñaõ töø chöùc Daân Bieåu Lieân Bang sau khi ñöôïc Toång Thoáng Bush boå nhieäm laøm Chuû Tòch UÛy Ban Trao Ñoåi Chöùng Khoaùn Hoa Kyø.

Ngöôøi ñi chôï

Caên leàu cuûa haõng SONY, thieát trí taïi tieäm Superco, Cerritos trong hai ngaøy 10 Tieáp trang B1 vaø 11 thaùng 12 ñeå giôùi thieäu Hoàng: $0.98/2Lbs saûn phaåm HDTV cho ñoàng höông. (Hình: Superco cung * AÙ Ñoâng Supermarket: caáp) 9221 Bolsa Avenue, Westminster, 714-999-5566: Cam ngoït Texas: $0.99/3 Lbs Caùnh gaø vaøng lôùn: $0.78/ 1Lb Söôøn heo non töôi: $1.38/1 Lb Caù hoá caét khuùc: $1.28/Lb Naám ñoâng coâ lon: $0.88/2 lon

* Sieâu thò & Thöông Xaù Saigon: 10131 Westminster Ave. Garden Grove (gaàn ngaõ tö Brookhurst), 714-6365600 Nho ñoû khoâng hoät: $4.98/ Thuøng 18Lbs Gaân boø: $1.18/Lb Caù loøng tong coù ñaàu size Jumbo: $0.58/Lb Basa fillet: $1.88/Lb Mì toâ Hong Kong: $1.68/ Ngaøy Thöù Baûy, 10 thaùng Möôøi Hai, ñoaøn Laker Girls seõ coù maët taïi Superco ñeå trình dieãn, Pack 3 toâ chuïp hình vôùi

Baø Diane Harman, phu nhaân ñöông kim DB Tom Harman, taïi Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät hoâm 9 thaùng 12, 2005. Baø Harman cho bieát seõ tranh cöû chöùc daân bieåu tieåu bang California, ñòa haït 67, vaøo naêm tôùi. (Hình: Vuõ Ñình Troïng)

* Chôï AÙ Chaâu Supermarket: 16042 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708. 714-843-1818 Nho ñoû, hoàng gioøn: $0.99/ 2 Lbs Cam Cali: $0.99/6 Lbs Boâng caûi xanh, Caûi beï xanh: $0.99/3 Lbs

Caûi kim chi: $0.99/5 Lbs Toâm traéng khoâng ñaàu 26/ 30: $7.98/1 bag (2 Lbs) Söôøn non: $1.38/1Lb Tröùng gaø naâu (medium): $1.28/1 væ (20 tröùng) Gaïo “Laïc ñaø”, “OÂng Ñòa” ñaàu muøa 2006: $16.99/1 bao (50 Lbs).

Countrywide HOME LOANS

MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT

Jettone Imaging Supplies Jettone coù haøng traêm loaïi MÖÏC danh tieáng trong thò tröôøng töø caùc loaïi maùy Printer, Fax vaø Copy nhö InkJet, Laser Toner, Copier Toner vaø Fax Ribbons, keå caû haøng goác (Original) vaø nhöõng haøng caïnh tranh treân thò tröôøng (Compatible).

Phuïc Vuï Taän Taâm Phaåm chaát Cao. Giaù Caû phaûi chaêng . Phuïc vuï nhanh choùng, aân caàn. Chaát löôïng baûo ñaûm 100%.

Inkjet Cartridge

Thermal Ribbons

Phuïc vuï Caùc Cô Sôû Thöông Maïi. Tieâu chuaån haøng ñaàu Saûn Phaåm ñaùp öùng cho taát caû nhu caàu.

Laser Toner

Copier Toner

17233 Newhope St. #A, Fountain Valley, Ca. 92708

Tel. (714) 241-1818 Fax (714) 241-1955 www.jettonecorp.com


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Chöùng khoaùn taêng Giaù traùi phieáu giaûm vaø ñoàng ñoâ la xaùo troän

treân haàu heát caùc chæ soá, trong gaàn 4 naêm röôõi qua; duø raèng trong khi ñoù vaãn coøn moái quan taâm veà söï naâng cao möùc laõi suaát trong kyø nhoùm hoïp saép tôùi cuûa Quyõ Döï Tröõ Lieân Bang maø theo döï lieäu seõ laø 4.25%.

ANDREW HUY HAN Sau gaàn moät tuaàn leã do vì aùp löïc giaù daàu thoâ vaø hôi ñoát taêng cao ñaõ laøm suy yeáu giaù chöùng khoaùn caùc loaïi. Saùng nay, trong sinh hoaït thò tröôøng, tuy giaù chöùng khoaùn vaãn coøn xaùo troän; nhöng sau khi giaù daàu thoâ giaûm döôùi möùc $60 moät barrel vôùi hôïp ñoàng Thaùng Gieâng xuoáng tôùi $1.16 ôû möùc $59.50 moät barrel treân thò tröôøng buoân baùn New York, cuõng nhö giaù hôi ñoát xuoáng 71.4 cents ôû möùc $14.28. Ñoàng thôøi laø baûn baùo caùo cuûa tröôøng ñaïi hoïc Michigan coøn cho thaáy chæ soá nhaïy caûm veà tieâu thuï Thaùng Möôøi Moät ñaõ taêng leân 7.1 ñieåm, töø möùc 81.6 cuûa Thaùng Möôøi leân tôùi 88.7, moät möùc cao hôn con soá döï lieäu laø 85. Vaø theo lôøi nhaän ñònh cuûa oâng Robert Froehlich, chuû tòch UÛy Ban Chieán Löôïc Ñaàu Tö coâng ty Scudder Investment taïi Chicago, khi noùi raèng: “Vieäc giaù daàu giaûm seõ giuùp gia taêng ngöôøi ta tieáp tuïc mua saém, ñaåy maïnh kinh teá trong naêm tôùi. Ñaây laø yeáu toá caên baûn giuùp thaêng hoa thò tröôøng chöùng khoaùn”. Nhôø vaäy maø sinh hoaït thò tröôøng ñaõ ñöôïc vöïc daäy luùc cuoái ngaøy. Ngaøy Thöù Naêm hoâm qua, chæ soá Dow maát ñi khaù nhieàu

ñieåm. Hoâm nay, do aûnh höôûng giaù coå phieáu cuûa coâng ty xe hôi General Motors taêng 4% cuøng vôùi caùc nguyeân do noùi treân, ñaõ giuùp ñaåy cao chæ soá naøy vôùi hy voïng coù theå ñaït ñöôïc möùc 11,000 nhö döï lieäu. Giaù coå phieáu cuûa caùc coâng ty thaønh vieân hai chæ soá New York Stock Exchange vaø Nasdaq Stock Market ñöôïc baùn ra trong ngaøy hoâm nay ñöôïc coi laø coù nhöõng tieán boä, coù giaù cao hôn laø soá löôïng baùn giaù thaáp duø soá löôïng trao ñoåi chöùng khoaùn khoâng nhieàu laém, vôùi 985 trieäu coå phieáu treân chöùng khoaùn Big Board, moät con soá thaáp nhaát keå töø ngaøy 14 Thaùng Möôøi Moät vöøa qua. Giaù vaøng hoâm nay tieáp tuïc leân tôùi moät möùc cao nhaát keå töø Thaùng Tö naêm 1981. Treân thò tröôøng quyù kim New York, giaù vaøng trong hôïp ñoàng Thaùng Hai leân $7.50 vôùi giaù $530.20 moät ounce. Vôùi giaù chöùng khoaùn ñang leân hoâm nay laø nieàm hy voïng cuûa nhieàu ngöôøi veà muøa leã “Santa Clause” seõ coøn coù söï thaêng hoa giaù caû, tieáp sau söï thaêng hoa trong Thaùng Möôøi Moät vöøa qua, vôùi S&P 500 leân 3.5% vaø Nasdaq taêng 5%. Ñaây laø moät söï gia taêng cao nhaát

Luùc thò tröôøng ñoùng cöûa, caùc chæ soá: Dow Jones taêng 23.46 ñieåm ôû möùc 10,778.58. Nasdaq leân 10.27 ñieåm ôû möùc 2256.73. S&P 500 taêng ñöôïc 3.53 ñieåm ôû möùc 1259.37.

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 Giaù traùi phieáu giaûm. Loaïi coâng khoá phieáu 10 naêm xuoáng 17/32 ñieåm hay loaïi giaáy nôï $1,000 bò loã $5.3125 vôùi lôïi suaát 4.533% vaø loaïi 30 naêm maát ñi 31/32 ñieåm vôùi möùc lôïi suaát 4.736%.

Giaù trò thôøi gian cuûa ñoàng tieàn Noùi ñeán tieàn ai ai cuõng ñeàu bieát ñeán giaù trò cuûa noù vaø theo nhö lôøi nhaân gian vaãn noùi: “Coù tieàn mua tieân cuõng ñöôïc”. Thöïc vaäy, ñoàng tieàn coù moät giaù trò raát lôùn trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi vaø nhôø coù tieàn, ngöôøi ta coù theå mua saém baát cöù nhöõng gì hoï muoán. Tuy nhieân, trong baøi naøy chuùng toâi muoán noùi veà giaù trò thôøi gian cuûa ñoàng tieàn theo yù nghóa kinh teá. Giaù trò

ñoàng tieàn coù theå leân xuoáng tuøy theo caùch söû duïng cuûa chuùng ta. Noùi noâm na laø 1 ñoâ la cuûa hoâm nay coù theå chæ coøn giaù trò 80 cents trong naêm tôùi vì söï laïm phaùt kinh teá, hoaëc cuõng coù theå taêng leân $1.20. Moät thí duï cuï theå ñeå chuùng ta deã daøng hieåu laø 1 ñoâ la hoâm nay chuùng ta coù theå mua ñöôïc moät chai bia Heineken hay moät goùi keïo nhöng vaøo naêm tôùi vôùi tyû leä

laïm phaùt taêng 2% thì ñoàng ñoâ la ñoù maát ñi 2 cents, giaù trò cuûa noù chæ coøn laïi 98 cents, khoâng theå mua ñöôïc moät moùn ñoà coù giaù $1. Tuy nhieân, cuøng vôùi $1 ñoù, neáu chuùng ta ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn vaø giaù coå phieáu trong naêm tôùi lôøi ñöôïc 10% thì $1 ñoù coù giaù trò laø $1.10. Theo caùch tính naøy, neáu tieàn tieát kieäm cuûa chuùng ta caøng

Ñoàng ñoâ la xaùo troän. Möùc hoái ñoaùi vôùi ñoàng yen cuûa Nhaät laø 120.62 taêng so vôùi 120.28 yen ngaøy hoâm qua. Vôùi ñoàng euro cuûa AÂu Chaâu laø $1.1814 so vôùi $1.1819 cuûa ngaøy hoâm tröôùc. nhieàu thì möùc lôøi caøng leân cao. Giaû duï raèng, moãi tuaàn chuùng ta boû ra $20 vaøo quyõ töông trôï (Mutual Fund) trong thôøi gian 40 naêm vôùi möùc lôøi 12%. Thöïc söï soá tieàn chuùng ta boû ra chæ laø $40,800 nhöng con soá thu veà seõ leân tôùi haøng trieäu ñoâ la.Coù nhieàu caùch ñeå ñoàng tieàn sinh lôïi nhöng caùch hay nhaát laø chuùng ta neân bieát caùch ñaàu tö voán vaøo chöùng khoaùn, moät thò tröôøng môû roäng vaø baûo ñaûm.

ÖÙng Cöû Vieân Daân Bieåu Lieân Bang Taân Nguyeãn toå chöùc tieáp taân GARDEN GROVE, California - Vaøo luùc 6 giôø 30 chieàu ngaøy 8 Thaùng 12, 2005, öùng cöû vieân Daân Bieåu Lieân Bang, ñòa haït 47 cuûa tieåu bang California, Taân Nguyeãn, ñaõ toå chöùc moät buoåi tieáp taân nhaân dòp Giaùng Sinh ñeå tieáp ñaõi moät soá uûng hoä vieân vaø cöû tri ngay taïi vaên phoøng tranh cöû cuûa mình. Moät soá vieân chöùc Ñaûng Coäng Hoøa taïi Quaän Cam vaø baïn höõu cuûa oâng Taân Nguyeãn ñaõ ñeán tham döï.

Daân Bieåu Tieåu Bang Traàn Thaùi Vaên cuõng coù maët vaø thaêm hoûi öùng cöû vieân Taân Nguyeãn. Gheá daân bieåu lieân bang ñòa haït naøy hieän do Daân Bieåu Loretta Sanchez naém giöõ vaø seõ ñöôïc baàu laïi vaøo naêm tôùi. ÖÙng cöû vieân Taân Nguyeãn seõ toå chöùc moät buoåi tieáp taân nöõa vaøo ngaøy 15 thaùng 12 tôùi cuõng vaøo thôøi gian vaø ñòa ñieåm töông töï.

ÖÙng cöû vieân Taân Nguyeãn (traùi) vaø Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên ñöùng tröôùc caây Noel taïi buoåi tieáp taân. (Hình: Ñoã Dzuõng/NV)

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


Du Lòch

.3”

Vaïn lyù

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

T

rung Quoác

Kyù söï du lòch:

Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh daøi 3,946 miles (6,350 km) chaïy töø Lieâu Ñoâng gaàn bieân giôùi giaùp Maõn Chaâu ôû phía Ñoâng ñeán Cam Tuùc, Hoaøng Haø veà höôùng Taây laø coâng trình kieán truùc vó ñaïi nhaát theá giôùi. Söû saùch khoâng ghi roõ ñöôïc xaây töø naêm naøo nhöng ngöôøi ta ñaõ thaáy noù töø naêm 656 tröôùc Taây Lòch thôøi Xuaân Thu Chieán Quoác. Qua caùc trieàu ñaïi Taàn, Teà, Sôû, Nguïy, Yeân, Trieäu, Trung Sôn ñeàu tu boå vaø xaây theâm ñeå ngaên chaän giaëc Hung noâ töø phöông Baéc. Nhaø Haùn vaø nhaø Minh coù coâng raát nhieàu trong vieäc xaây tröôøng thaønh.

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 TRÒNH HAÛO TAÂM

tröôøng thaønh Thaùp canh treân ñænh nuùi ôû Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh.

Gaàn Baéc Kinh coù ba ñòa ñieåm ñeå vieáng thaêm Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh laø Baùt Ñaït Lónh (Badaling), Moä Ñieàn Coác (Mutianyu) vaø Tö Maõ Ñaøi (Simatai). Ñoaïn Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh Baùt Ñaït Lónh

naèm veà höôùng Taây Baéc treân daõy nuùi Thaùi Haø caùch Baéc Kinh 60 km ñöôïc xaây töø naêm 1505 thôøi vua Chính Ñöùc nhaø Minh. Baùt Ñaït Lónh laø vò trí chieán löôïc phoøng thuû cho thaønh Baéc Kinh vì naèm ngay

phía Baéc cuûa ñeøo Juyongguan, phoøng tuyeán Baùt Ñaït Lónh maát, ñòch quaân coù theå traøn vaøo ñöôøng ñeøo maø keùo xuoáng Baéc Kinh. Tröôøng Thaønh Baùt Ñaït Lónh daøi 4,770 meùt naèm vaét veûo qua

vuøng nuùi truøng ñieäp noái nhau baèng 19 thaùp canh hieän laø moät ñoaïn Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh tieâu bieåu thöôøng xuyeân ñöôïc gìn giöõ baûo trì. Coøn nhöõng ñoaïn khaùc xaây Tieáp trang B16

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

.3”

B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Mel Gibson döï truø laøm phim nhieàu taäp veà Holocaust

Töø traùi qua phaûi: Ñaïo dieãn Trung Hoa Yonfan, nöõ dieãn vieân Nhaät Baûn Matsuzaka Keiko, nöõ dieãn vieân Trung Hoa Teresa Cheung, nöõ dieãn vieân Nam Haøn Harisu vaø nam dieãn vieân Trung Hoa Carl Ng. chuïp chung taïi Ñaïi Hoäi Ñieän AÛnh Berlin. Neàn ñieän aûnh Trung Hoa ñaõ phaùt trieån vaø nay ñöùng vaøo haøng thöù ba treân theá giôùi vaø baét ñaàu môû cuoäc xaâm laêng vaøo caùc thò tröôøng Taây Phöông vaø Chaâu Myõ. (Hình: GettyImages)

Ñieän aûnh Trung Quoác ñang môû cuoäc xaâm laêng theá giôùi VUÕ HUY THUÏC Theá giôùi coù theå moãi ngaøy moät nhoû hôn, nhöng noù vaãn coøn baûo ñaûm cho nhöõng ai noùi raèng hieän nay, giôùi khaùn giaû Taây Phöông vaãn chöa hieåu hieän traïng cuûa neàn ñieän aûnh Trung Quoác ra sao. Khi gheùp chung nhöõng töø ngöõ “Trung Quoác” vaø “ñieän aûnh” lieàn nhau, baát quaù hoï chæ nghó ñöôïc ñeán nhöõng teân tuoåi ñaõ quen thuoäc, chaúng haïn nhö Bruce Lee hay Jackie Chan. Thöïc teá, ñieän aûnh Trung

Söï côûi môû gia taêng, moät neàn kinh teá phaùt trieån, söï taäp hôïp nhöõng taøi naêng ñang bieán ngaønh phim aûnh non nôùt cuûa Trung Quoác thaønh moät khu vöïc maïnh treân theá giôùi vaø ñang taïo ñöôïc nhöõng aûnh höôûng lôùn hôn nhöõng ñaùnh giaù tröôùc ñaây. Quoác ñaõ coù ñöôïc moät lòch söû phong phuù, ña daïng, vaø quan troïng hôn: Hoa luïc ñang chaøo ñoùn sinh nhaät laàn thöù 100 kyõ ngheä ñieän aûnh cuûa mình. Laàn sinh nhaät naøy, Baéc Kinh coù dòp chöùng toû raèng khoâng theå

nhìn kyõ ngheä ñieän aûnh Trung Hoa moät caùch phieán dieän qua moät vaøi sieâu sao kung fu cuûa Hoàng-Koâng. Nhöng quaû thaät, ít coù ngöôøi daân bình thöôøng naøo taïi nöôùc Coäng Hoøa Nhaân Daân Trung Hoa chuù yù tôùi neàn

ñieän aûnh ñaõ ñöôïc traêm tuoåi, hoaëc ít coù ngöôøi Trung Hoa naøo bieát veà moät ñieàu gì khaùc hôn laø cuoán phim “Chinh Phuïc Nuùi Jun”, moät cuoán phim thöïc hieän töø thaäp nieân 1950. Ngöôïc laïi, nhöõng nhaø laøm phim vaø nhöõng khaùn giaû yeâu phim Trung Hoa ñang chöùng kieán giai ñoaïn phuïc sinh cuûa neàn ñieän aûnh Trung Quoác. Ñaèng sau söï gia taêng vieäc laøm phim thöông maïi hieän nay taïi Hoa luïc, coù moät giai

HOLLYWOOD.Mel Gibson hieän ñang khôûi daäy nieàm ham meâ ñieän aûnh baèng moät döï aùn laøm phim caên cöù treân truyeän thaät, nghóa laø laøm phim nhieàu taäp lieân quan ñeán Holocaust (ñaïi hoïa Ñöùc gieát Do Thaùi). Tuy nhieân, noäi dung cuûa döï aùn naøy coù theå ñi ngöôïc laïi caùi haäu caûnh thöôøng coù trong nhöõng phim döïa treân ñeà taøi naøy. Nguoàn tin cho bieát raèng, Con Artist Productions hieän ñang khai trieån phim nhieàu taäp truyeàn nhan ñeà laø “Flory cho haõng truyeàn hình ABC döïa treân moät truyeän thaät veà moät ngöôøi Hoøa Lan goác Do Thaùi teân laø Flory Van Beek vaø ngöôøi tình cuûa coâ voán laø ngöôøi khoâng coù goác gaùc Do Thaùi, ngöôøi ñaõ che chôû coâ khoûi rôi vaøo tay boïn Ñöùc Quoác Xaõ.” Tôø The New York Times vaø tôø Variety töôøng thuaät nhö vaäy vaøo hoâm Thöù Tö. Nhöõng nhaø pheâ bình ngöôøi Do Thaùi ñaõ töøng than phieàn veà phim “Passion of The Christ” cuûa Mel Gibson vaø hoï cho raèng ñaây laø moät phim choáng Do Thaùi, moät loaïi caùo buoäc maø Mel ñaõ phuû nhaän. Rafael Medoff, giaùm ñoác Vieän David S Wyman, moät cô quan chuyeân nghieân cöùu veà naïn Ñöùc Quoác Xaõ gieát ngöôøi ñoaïn song song, trong khoaûng thaäp nieân 1920s vaø 1930s khi Hollywood che môø neàn kyõ ngheä ñieän aûnh môùi khai sinh cuûa Trung Hoa. Thôøi kyø “Hoaøng Kim” ñaàu tieân cuûa ñieän aûnh Trung Hoa, khaùn giaû Tieáp trang B15

Do Thaùi, coù vaên phoøng taïi Melrose Park, Philadelphia, ñaõ tuyeân boá vôùi tôø Times raèng, ñoái vôùi moät ngöôøi nhö Mel Gibson, vieäc anh ta coù lieân quan ñeán phim naøy laø ñieàu ñaùng quan taâm. Medoff nhaán maïnh: “OÂng ta caàn phaûi laøm saùng toû vaán ñeà baèng caùch khaúng ñònh ñaây khoâng phaûi laø moät cuoán phim phuû nhaän Holocaust”. Mel Gibson hieän nay ñang coù maët taïi Mexico ñeå nghieân cöùu vieäc quay moät cuoán phim saép tôùi mang teân “Apocalypto” vaø ñaõ khoâng theå traû lôøi nhöõng cuù ñieän thoaïi ñeå laïi treân maùy nhaén tin hay goïi ñeán nhaø rieâng. Quinn Taylor, phoù chuû tòch cao caáp cuûa coâng ty ABC ñaëc traùch heä thoáng cung caáp phim truyeàn hình ñaõ coù phaûn öùng khaù gay ñoái vôùi nhöõng lôøi pheâ bình cho raèng “Flory” laø phim phuû nhaän Holocaust. Taylor cho raèng, caàn phaûi chôø ñôïi ñeå xem cuoán phim tröôùc khi coù nhöõng lôøi pheâ phaùn. OÂng nhaán maïnh theâm: “Chuùng toâi khoâng vieát laïi lòch söû, chuùng toâi chæ thöïc hieän nhöõng gì maø lòch söû ñaõ ñeå laïi”. Caàn bieát raèng trong hoài öùc phoå bieán vaøo naêm 1998 nhan ñeà “Flory: Survival In the Valley of Death”, Van Beek vaø choàng ñaõ thoaùt cheát trong vuï ñaém taøu trong luùc hoï coá gaéng ñeå thoaùt khoûi Hoøa Lan sau 3 naêm troán traùnh trong vuøng Ñöùc chieám ñoùng. Nguoàn tin cho bieát raèng phaûi ñeán muøa 2006-2007, phim môùi coù theå ñöôïc baät ñeøn xanh ñeå ra maét coâng chuùng Myõ.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛI TRÍ Ñieän aûnh Trung Quoác ñang môû cuoäc xaâm laêng theá giôùi

DAT

Tieáp trang B14

Thöôïng Haûi keùo nhau ñeán nhöõng raïp chæ ñöôïc xem thoaùng qua nhöõng minh tinh maøn baïc haáp daãn nhö Ruan Lingyu hay “Butterfly” Hu Die, trong khi coâng ty Walt Disney chieáu phim “Baïch Tuyeát vaø Baûy Chuù Luøn” thöïc hieän naêm 1937 ñöôïc chieáu cuøng vôùi nhieàu phim ngoaïi quoác khaùc. Yang Buting, chuû tòch Taäp Ñoaøn Phim AÛnh Trung Quoác, moät taäp ñoaøn lôùn nhaát Hoa luïc, tuyeân boá: “ÔÛ thôøi kyø coå ñaïi cuûa Trung Hoa, chuùng toâi cuõng ñaõ coù kòch chieáu boùng (kòch vôùi nhöõng boùng ñen chuyeån ñoäng treân moät caùi maøn). Cho neân khi phim aûnh Taây Phöông xaâm nhaäp vaøo Hoa Luïc, noù deã lôùn maïnh hôn vaø thöïc teá phaùt trieån raát nhanh. Khaùn giaû ngöôøi Trung Hoa nhaän ra ngay ñaây laø theå loaïi ngheä thuaät coå ñaïi maø hoï ñaõ töøng yeâu thích”. Nhöõng hoïc giaû vaø nhöõng nhaø nghieân cöùu boä moân thuoäc ngheä thuaät thöù baûy chia lòch söû ñieän aûnh Trung Hoa ra laøm ba theá heä: - Theá Heä Thöù Nhaát goàm nhöõng nhaø laøm ñieän aûnh tieàn phong mang phim aûnh vaøo thò tröôøng vaøo nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû 20 vaø sau ñoù lieân doanh ñeå baét ñaàu saûn xuaát phim taïi noäi ñòa. - Theá Heä Thöù Hai coù khuynh höôùng pha troän ñieän aûnh coå ñieån cuûa Hollywood vaø ngheä thuaät trình dieãn coå truyeàn cuûa ngöôøi Trung Hoa trong nhöõng thaäp nieân 1930 vaø 1940. - Theá Heä Thöù Ba töï hoïc vaø khôûi söï laøm nhöõng phim chính trò khi phuïc vuï trong quaân ñoäi Coäng Saûn, hoaëc chính hoï laø quaân nhaân hay nhöõng nhaø laøm phim. Sau nhöõng thaäp nieân noäi chieán vaø traûi qua cuoäc chieán Trung Nhaät töø 1937 ñeán 1945, kyõ ngheä ñieän aûnh Trung Hoa phaûi nhaän söï laõnh ñaïo cuûa

ñaûng Coäng Saûn vaø chaáp nhaän kieåu caùch laøm phim cuûa Lieân Xoâ - thöôøng laø coù muïc tieâu tuyeân truyeàn - vaø tình traïng naøy keùo daøi cho ñeán giöõa thaäp nieân 1980s. Vaøo khoaûng giöõa thaäp nieân 1950 vaø 1960, Theá Heä Laøm Phim Thöù Tö laø theá heä ñaàu tieân ñöôïc huaán luyeän theo baøi baûn ñaøng hoaøng. Nhöõng ñaïo dieãn thuoäc theá heä naøy coá gaéng thöû nghieäm nhöõng caùi môùi trong khi vaãn muoán laøm soáng laïi neàn ñieän aûnh theo saùt hieän thöïc xaõ hoäi coù tröôùc Cuoäc Caùch Maïng Vaên Hoùa 1966-1972 khi kyõ ngheä ñieän aûnh Trung Hoa gaàn nhö ñoùng cöûa hoaøn toaøn. Vaøo ñaàu thaäp nieân 1980, Theá Heä Ngöôøi Laøm Phim Thöù Naêm bò thöû thaùch bôûi chuû nghóa hieän thöïc xaõ hoäi vaø nhöõng moâ thöùc môùi töø AÂu Chaâu thay vì töø Hollywood. Nhöõng ñaïo dieãn thuoäc “Ñôït Soùng Môùi” naøy goàm Chen Kaige, Tian Zhuangzhuang vaø Zhang Yimou (Tröông Ngheä Möu). Chen Kaige, ngöôøi coù thaân phuï cuõng laø moät ñaïo dieãn ñieän aûnh, luùc laøm phim coøn laø moät thanh nieân 31 tuoåi. OÂng ñaõ thöïc hieän cuoán phim “Ñaát Vaøng” (Yellow Earth) vôùi kinh phí veûn veïn 70,000 ñoâ la, nhöng cuoán phim naøy ñaõ laøm Chen Kaige noåi tieáng ngay trong Lieân Hoan Phim Quoác Teá ôû Hoàng Koâng naêm 1985. Leân tieáng taïi Xöôûng Phim Baéc Kinh, Chen Kaige nhaán maïnh raèng, thöïc tình oâng khoâng troâng ñôïi söï ñoùn nhaän böôùc khôûi ñaàu cuûa coâng chuùng ñoái vôùi oâng laïi noàng nhieät ñeán nhö theá. Do ñoù, oâng raát mang ôn söï uoán naén ngheà nghieäp maø oâng nhaän ñöôïc töø nhöõng vò thaày ôû Hoïc Vieän Ñieän AÛnh Baéc Kinh. Chen nhôù laïi lôøi leõ cuûa nhöõng vò giaùo sö ôû Hoïc Vieän Ñieän AÛnh ñaõ noùi vôùi nhöõng sinh vieân: “Chuùng toâi khoâng daïy

nhöõng anh chò ñöôïc laâu ñeå nhöõng anh chò coù theå hieåu heát, neân caùch toát nhaát laø ñöa caùc anh chò vaøo trong vaên khoá ñieän aûnh ñeå cho nhöõng baïn coù theå xem nhöõng cuoán phim thöïc hieän töø nhieàu nôi treân theá giôùi”. Theá heä laøm phim sau cuøng cuûa Trung Quoác baét ñaàu töø sau caùi cheát cuûa Mao Traïch Ñoâng naêm 1976. Nhöng keå töø Theá Heä Laøm Ñieän AÛnh Thöù Saùu trôû ñi, nhöõng ñaïo dieãn treû daàn daàn xa rôøi vôùi khuynh höôùng laøm phim vôùi soá ít voán thöôøng laø vaøo khoaûng 8 trieäu nhaân daân teä töùc khoaûng 990,000 ñoâ la. Chen Kaige nhaán maïnh: “Chuùng toâi chuû tröông laøm nhöõng phim lôùn hôn, vaø ñeå phaùt trieån nhöõng döï aùn khoâng coù gì hay hôn laø ngoaøi vieäc laø nhöõng ñaïo dieãn ñieän aûnh, chuùng toâi phaûi bieát kinh doanh neàn vaên hoùa naøy”. Phim vôùi chi phí lôùn hôn, nhöng côõ bao nhieâu? Kaige ñöa ra moät con soá töôïng tröng: Phim “Lôøi Höùa” (The Promise) döï truø ñöôïc chieáu thöû taïi Baéc Kinh vaøo ngaøy 12 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 ñöôïc thöïc hieän vôùi ngaân khoaûn 35 trieäu ñoâ la. Khoâng nhöõng gia taêng ngaân saùch cho moãi phim maø coøn phaûi gia taêng soá löôïng phim nöõa. Naêm ngoaùi, Trung Quoác saûn xuaát tôùi 212 phim, töùc gia taêng 51% so vôùi soá löôïng cuûa 2003, naâng Trung Quoác leân haøng thöù ba treân theá giôùi veà soá löôïng phim, ñöùng sau Hollywood vaø Bollywood. Ngoaøi ra, nhöõng phim trong nöôùc taïi Trung Quoác ñaõ kieám ñöôïc soá tieàn baùn veù lôùn hôn so vôùi phim cuûa Hollywood laàn ñaàu tieân keå töø 1994. Maëc coøn raát nhoû so vôùi ngaân khoaûn 9.4 tyû Myõ kim thu ñöôïc töø 551 phim Myõ ñöôïc thöïc hieän naêm 2004, con soá gaàn 186 trieäu Myõ kim baùn veù taïi nhöõng quaày veù cuûa phim noäi ñòa Trung Quoác, con soá vöøa keå cuõng ñaõ gia

Nöõ dieãn vieân ñieän aûnh Trung Hoa, coâ Cuûng Lôïi, moät trong nhöõng dieãn vieân haøng ñaàu cuûa kyõ ngheä ñieän aûnh Trung Quoác. (Hình: GettyImages)

taêng 58% so vôùi naêm 2003. Soá thu ñöôïc töø nhöõng phim quoác noäi döï truø gia taêng leân 274.4 trieäu ñoâ la trong naêm nay. Noùi toùm laïi, neàn ñieän aûnh Trung Hoa ñaõ tieán moät böôùc raát daøi vaø, theo lôøi cuûa Kaige, “phim Trung Quoác baét ñaàu xaâm laêng theá giôùi”. Coù moät söï kieän ñaùng keå cho neàn ñieän aûnh Trung Quoác, ñoù laø xuaát hieän cuûa phim “Hero”. Phim naøy chieám soá thu haøng ñaàu taïi nöôùc Myõ vôùi 53.6 trieäu Myõ kim chæ trong 3 thaùng

trình chieáu. Moät caùch toùm taét, ngaøy nay phim Trung Hoa do Hoa luïc saûn xuaát ñaõ coù theå coù danh thu ôû nöôùc ngoaøi leân tôùi 136 trieäu Myõ kim haøng naêm. Noùi toùm laïi, aûnh höôûng cuûa phim Trung Quoác ôû Hoa luïc khoâng coøn laø ñieàu phaûi baøn caõi nöõa. Yang Buting, toång giaùm ñoác Taäp Ñoaøn Ñieän AÛnh Trung Hoa, moät taäp ñoaøn vaãn ñöùng haøng ñaàu hieän nay taïi Trung Quoác, cho bieát caûm töôûng cuûa oâng veà naêm kyû nieäm 100 naêm neàn ñieän aûnh Trung Hoa nhö

sau: “Kyõ ngheä ñieän aûnh Hollywood ñaõ nhaéc nhôû chuùng toâi raèng chuùng toâi coù theå laøm ñöôïc nhö hoï ñaõ vaø ñang laøm, vì chuùng toâi coù caû moät ñoäi nguõ goàm ñeán treân nöûa trieäu ngöôøi laøm phim. Noùi moät caùch ñôn giaûn hôn keå töø ngaøy khaùn giaû Trung Hoa meâ ñieän aûnh vaø chuùng toâi coù theå kieám tieàn ñöôïc töø ñieän aûnh, toâi töï hoûi taïi sao chuùng toâi laïi khoâng theå saùnh vai ñöôïc vôùi Hollywood chöù?” (V.H.T.)


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vaïn lyù Tieáp trang B12

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

tröôøng thaønh

DAT

qua nhöõng vuøng nuùi xa xoâi hieåm trôû bò boû pheá hoang taøn, daây leo coû moïc hoaëc daân laøng laøm saân phôi luùa tieåu maïch. Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh Baùt Ñaït Lónh naèm treân cao ñoä 600 meùt, coâng trình nôi ñaây goàm coù: Töôøng thaønh, ñaøi thaønh, phong hoûa ñaøi vaø thaùp canh. Ñaàu tieân naêm 1505 chæ xaây ñaøi thaønh vaø phong hoûa ñaøi treân neàn cuõ töôøng thaønh do Taàn Thuûy Hoaøng xaây. Ñeán naêm 1571 xaây tieáp nhöõng töôøng thaønh noái lieàn caùc phong hoûa ñaøi laïi vôùi nhau taïo thaønh moät daõy töôøng thaønh chaïy ngoaèn ngoeøo nhö con raén qua caùc ngoïn nuùi maø moãi ngoïn laø moät thaùp canh. Töôøng thaønh cao trung bình 7.5 meùt, daày 4 meùt, chieàu roäng phaàn ñaùy 6.5 meùt vaø chieàu roäng beân treân 5.8 meùt ñuû roäng cho 10 quaân

só daøn haøng ngang hay 6 con ngöïa cuøng ñi moät luùc. Vaät lieäu xaây laø ñaù taûng xaây töôøng vaø gaïch nung loùt loái ñi vaø chaát keát dính laøm baèng voâi vaø maät mía thay theá xi maêng. Phía treân töôøng thaønh coøn xaây theâm moãi beân moät töôøng thaáp cao 1 meùt vôùi nhieàu loã vuoâng chaâu mai ñeå ñaët suùng thaàn coâng choáng quaân ñòch phía döôùi traøn leân. Moãi khi quaân ñòch xuaát hieän, lính treân töôøng thaønh ñoát khoùi baèng phaân choù soùi neáu laø ban ngaøy vaø ban ñeâm thì ñoát löûa. Töø naêm 1468 nhöõng öôùc hieäu ñaõ ñöôïc ñaët ra: Moät phaùt suùng vaø moät ngoïn löûa hay coät khoùi laø baùo hieäu coù 100 ñòch quaân, 2 phaùt suùng vaø 2 ñieåm löûa hay khoùi laø coù 500 ñòch quaân vaø 3 phaùt suùng laø hôn 1,000 quaân ñòch. Nhöõng phong hoûa ñaøi khi nhaän ñöôïc tín hieäu töø ñaøi beân Traïm nghæ chaân tröôùc khi leân Baùt Ñaït Lónh.

ngoaøi lieàn laäp laïi vaø cöù theá nhö veát loang töø ngoaøi vaøo trong vaø trong vaøi tieáng ñoàng hoà tín hieäu baùo ñoäng coù theå truyeàn ñi 500 caây soá. Naêm 1900 khi lieân quaân baùt quoác AÂu Chaâu tieán chieám thaønh Baéc Kinh, Töø Hy Thaùi Haäu boân taåu veà phía Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh. Khi tôùi Baùt Ñaït Lónh baø treøo leân phoùng hoûa ñaøi ñeå nhìn Baéc Kinh maø tieác nuoái cuoäc soáng xa hoa nhung luïa ñaõ qua. Töø ñoù moät ngoïn phoùng hoûa ñaøi ôû ñaây ñöôïc ñaët teân laø “Baéc Kinh Voïng Thaïch.” Töôøng thaønh Baùt Ñaït Lónh naêm 1987 ñöôïc Lieân Hieäp Quoác phong taëng laø “Di Saûn Vaên Hoùa Theá Giôùi” vaø haøng naêm ñöôïc caáp ngaân khoaûn truøng tu baûo quaûn töø ñoù chính quyeàn môùi xaây nhaø baûo taøng vaø heä thoáng xe caùp treo ñöa leân ngoïn nuùi. Giaù veù

tham quan Baùt Ñaït Lónh beân ñöôøng môû roäng ra laøm hieän nay laø 80 yuan. baõi ñaäu xe nhöng chæ coù vaøi chieác xe buyùt. Sau khi aên Rôøi laêng taåm nhaø Minh tröa vaø xe chaïy chaàm chaäm töùc Thaäp Tam Laêng chuùng neân ai cuõng buoàn nguû vaø toâi ñi aên tröa ôû xöôûng saûn ñoaïn ñöôøng vaøi miles ñoù xuaát bình ñoàng traùng men söù chuùng toâi cuõng ñaõ “chaäp chôøn (Cloisonne) sau ñoù leân xe nöûa tænh nöûa meâ” nhöng khi buyùt ñi veà höôùng Taây Baéc ñoä nghe oâng Löông Kieän hoâ leân: 6 miles. Ñaây laø vuøng nuùi “Ñaõ ñeán... Vaïn Lyù Tröôøng Thaùi Haø naèm treân cao ñoä 600 Thaønh! Môøi quyù vò xuoáng” thì meùt neân söông muø laõng ñaõng ai cuõng tænh giaác vì ñi Trung khaép vuøng nuùi che maát aùnh Quoác laø phaûi bieát Vaïn Lyù thaùi döông. Trôøi giöõa Thu Tröôøng Thaønh! OÂng Löông neân nuùi ñoài ñaõ ngaû maøu xaùm Kieän noùi tieáp: “Baây giôø laø 3 vaø moät vaøi ngoïn caây laù ñaõ ñoû. giôø, giôø Baéc Kinh, 4 giôø 30 Sau khi traû tieàn leä phí xa loä, quyù vò nhôù trôû laïi ngay ñòa xe reõ ra khoûi xa loä nôi coù ñieåm naøy.” baûng “Exit Badaling Great Chuùng toâi keû tröôùc ngöôøi Wall.” Chuùng toâi qua khu sau xuoáng xe, gioù laïnh baàn ñoâng ñuùc du khaùch vôùi baõi baät thoåi, nhöõng ngöôøi baùn ñaäu xe coù haøng chuïc xe buyùt haøng maët saïm naéng cuõng co du lòch ñang ñaäu nôi ñoù vaø ro trong nhöõng chieác aùo aám tieán thaúng leân vuøng cao hôn. vaø treân ñaàu thì ñoäi noùn chaïy Coù leõ ñòa ñieåm naøy môùi môû ñeán môøi mua aùo thun, aùo aám, neân vaéng veû du khaùch, hai noùn, quaø löu nieäm. Vaøi ngöôøi

trong ñoaøn chuùng toâi khoâng coù mang theo aùo aám neân traû giaù mua ngay taïi choã. Coâ tröôûng ñoaøn Simone Nga AV Travel vui cöôøi khi mua ñöôïc moät caùi muõ loâng choàn kieåu ngöôøi Moâng Coå, coù oâng thì mua aùo maõo vua Caøn Long vaø ñoäi ñeå leân Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh! Nôi ñaây coù xe caùp treo ñöa chuùng toâi leân moät ñoaïn tröôøng thaønh ôû löng chöøng nuùi. Ñöa veù cho ngöôøi giöõ coång chuùng toâi vaøo nhaø xe caùp treo, töøng xe khoâng chaïy ñeán, cöù 4 ngöôøi vaøo xe vaø xe töï ñoäng ñoùng cöûa laïi maø khoâng coù moät nhaân vieân naøo ôû ñaây giöõ an toaøn cho khaùch ñi xe. Chuùng toâi ngoài xe treo lô löûng giöõa trôøi, phía döôùi laø nuùi vôùi nhöõng luøm caây nho nhoû, phía treân laø baàu trôøi xaùm söông phuû la ñaø. Xe chaàm chaäm leân nuùi ñoä 10 Tieáp trang B18


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B17

.3”

DAT


B18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vaïn lyù Tieáp trang B16

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

tröôøng thaønh

phuùt sau thì tôùi, ra khoûi nhaø xe caùp vaø ra phía töôøng thaønh thì gaëp laïi nhöõng ngöôøi trong ñoaøn ñang co ro cöôøi noùi ñöùng ôû ñoù. Nhìn ra phía xa daõy tröôøng thaønh nhö con raén ñang naèm vaét ngang nhöõng traùi nuùi, nhìn doác cao ñoaïn tröôøng thaønh gaàn nhaát thaáy ngöôøi ta nho nhoû nhö ñaøn kieán nhieàu maøu saéc loá nhoá leân xuoáng töø ñænh cao nhaát laø moät thaùp canh. OÂng Löông Kieän cho bieát neáu ai choïn con ñöôøng deã ñi thì ñi tröôøng thaønh phía tay traùi coøn ai choïn con ñöôøng “choâng gai” doác ñaù thì ñi veà phía tay phaûi. Hình nhö moïi ngöôøi chuùng toâi ñeàu thuoäc loøng caâu: “Ví nhö ñöôøng ñôøi baèng phaúng caû. Anh huøng haøo kieät coù hôn ai?”

Vaø Mao Traïch Ñoâng ñaõ töøng noùi: “Baát ñaùo tröôøng thaønh phi haûo haùn” (khoâng leân tôùi tröôøng thaønh khoâng phaûi laø anh huøng) neân moïi ngöôøi ñeàu choïn con ñöôøng ñi leân chöù khoâng ñi xuoáng. Vaø treân ñænh nuùi cao coù thaùp canh kia maø tröôøng thaønh ñang boø leân laø ñieåm ñích nôi ñoù coù döïng taám baûng in neùt chöõ cuûa Mao vôùi caâu vöøa noùi cuõng nhö coù ngöôøi caáp taám baèng “Ñaùo Tröôøng Thaønh” vôùi giaù 30 yuan coù teân tuoåi vaø moäc son cuøng ngaøy thaùng. Chuùng toâi hì huïc leo leân, thaáy deã maø khoâng deã, leo chöøng moät traêm naác thì chaân moûi, goái ñau, ngöôøi meät. Phaûi níu vaøo oáng thanh saét lan can ñaët saùt töôøng ñaù maø töøng böôùc leo leân thaät laø caûnh... “moûi goái choàn chaân cuõng phaûi treøo!” Boïn nhaø Minh ngaøy xöa chaúng coù tieâu chuaån “standard” gì heát, naác thang naøo cuõng cao töø 1 feet röôõi trôû leân vaø laïi khoâng ñeàu nhau, coù naác cao gaàn 2 feet!

Treøo moät ñoaïn tröôøng thaønh ñeán moät khoaûng baèng phaúng thì döøng laïi nghæ meät vaø chuïp aûnh. Ngheà chuïp aûnh cuûa toâi voán ñaõ... khoâng khaù, oám chuïp thaønh maäp vì toâi khoâng coù theo moät tröôøng lôùp naøo chæ laø “töï bieân töï dieãn” maø hoâm nay leân ñeán ñaây caûnh caàn chuïp nhöùt laïi maây giaêng söông phuû che khuaát Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh laøm sao chuïp cho ñeïp ñöôïc! Vöøa chuïp aûnh vöøa thôû phì phoø nghæ meät trong khi ñaùm du khaùch treû qua maët vöøa ñi vöøa cöôøi giôõn vui veû oàn aøo. Coøn moät ñoaïn chöøng 200 baäc thang nöõa ñeán taám baûng “Baát ñaùo tröôøng thaønh phi haûo haùn” thì toâi ñaønh boû cuoäc vì sôï coá quaù seõ trôû thaønh “quaù coá”, thoái lui trôû xuoáng maø coù ngöôøi “xuyeân taïc” cheá dieãu cho raèng ai leân nöûa chöøng maø thoái lui thì khoâng phaûi laø “haûo haùn” maø laø... thoái haùng! Thoâi cuõng ñaønh chaáp nhaän vaø laøm theo lôøi Moät du khaùch ngoaïi quoác böôùc qua cöûa haøng baùn ñoà löu nieäm treân tröôøng thaønh. thaày Thieàn Sö laø nhaém maét laïi, hít thaät saâu, thôû ra chaàm chaäm vaø... mieäng mæm cöôøi! Ñöùng treân tröôøng thaønh nhìn haøng côø ñuoâi nheo nguõ saéc baàn baät bay trong gioù, nghe tieáng gioù vi vu trong chieàu Thu aûm ñaïm maø nghe nhö tieáng reân than ai oaùn cuûa haøng vaïn sinh linh ñaõ boû mình khi xaây vaïn lyù. Vöông Sôn Linh moät nhaø thô thôøi Ñöôøng khi quaù böôùc ñeán ñaây ñaõ chaïnh loøng caûm taùc baøi thô sau: “Tyø baø ñoåi taáu khuùc taân thanh. Vaán ñieäu quan san haän bieät tình. Bieân aûi nhaïc saàu lan baát taän. Traêng thu bieân aûi phuû tröôøng thaønh.”

Trong thi vaên VN hoïc thôøi trung hoïc cuõng taû laïi caûnh troáng tröôøng thaønh vang

DAT

“Troáng tröôøng thaønh lung lay boùng nguyeät Khoùi Cam Tuyeàn (1) môø mòt thöùc maây Chín taàng göôm baùu trao tay Nöûa ñeâm truyeàn hòch ñònh ngaøy xuaát chinh.” (Chinh Phuï Ngaâm - Ñoaøn Thò Ñieåm) (1) Moät ñòa ñieåm trong tænh Cam Tuùc.

Ñoù laø caûnh chieán só ra bieân aûi nôi tröôøng thaønh ít khi trôû laïi. Coøn haøng trieäu ngöôøi bò tröng taäp ñaäp ñaù xaây tröôøng thaønh thay nhau phôi thaây treân nuùi cao hoá thaúm xaùc thaân bò vuøi choân ñaâu ñoù. Chuyeän keå raèng thôøi Taàn Thuûy Hoaøng coù chaøng thö sinh ôû xöù Giang Nam teân Chöùng chæ baùn cho nhöõng ai leân tôùi Baùt Ñaït Lónh. Vaïn Hæ Löông vöøa cöôùi ñöôïc naøng Maïnh Khöông thì coù ñoäng vaø khoùi boác cao baùo ngöôøi thanh nieân phaûi töø giaû laïi ngöôøi chinh phuï bao naêm lònh vua Taàn baét ñi tröng taäp ñoäng giaëc thuø ñang keùo ñeán, nhaø theo nghieäp ñao cung ñeå ngoùng ñôïi: Tieáp trang B20


SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B19

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

www.omegawatches.com

.3”

CINDY CRAWFORD.

MY CHOICE.

DAT


B20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vaïn lyù Tieáp trang B18

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

tröôøng thaønh

xaây Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh. Thaáy ñaõ quaù laâu khoâng tin töùc vaø muoán göûi aùo aám cho choàng, Maïnh Khöông phaûi laën loäi ñi tìm nhöng khoâng gaëp, ngöôøi ta noùi choàng naøng ñaõ thaùc. Naøng khoùc loùc thaûm thieát, maëc taám aùo ñònh mang cho choàng vaøo vaø nhaûy xuoáng Baéc Haûi töï traàm. Ngaøy nay ngoaøi cöûa Ñoâng cuûa Sôn Haûi Quan coøn ngoâi mieáu thôø ngöôøi trinh nöõ, trong mieáu coù hai caâu ñoái maø ngöôøi ta cho laø cuûa nhaø vaên Vaên Thieân Töôøng: “Taàn Hoaøng an taïi tai, Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh tuùc oaùn! Khöông nöõ vò vong daõ Thieân thu phieán thaïch minh trinh.” Taïm dòch: Vua Taàn ngoài yeân sao ñaønh? Oaùn xaây Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh. Khöông nöõ naøng ôi khoâng cheát Nghìn thu bia ñaù chöõ trinh!

Keùo daøi hôn 2600 naêm traûi qua bieát bao ñôøi vua, ngöôøi Trung Hoa ñaõ hy sinh haøng trieäu sinh linh xaây Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh ñeå laøm moät coâng trình quaân söï hieåm hoùc chöa töøng thaáy trong lòch söû nhaân loaïi. Ñoái vôùi ngaøy nay coâng lao kia trôû thaønh maây khoùi, töôøng ñaù daày haøng chuïc lôùp, thaønh cao haøng traêm thöôùc cuõng khoâng ngaên ñöôïc hoûa tieãn phoùng töø xa, bom nguyeân töû töø maùy bay doäi xuoáng! Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh ngaøy nay chæ ñeå thu huùt du khaùch nhaèm thu ngoaïi teä vaø laø moät nôi choán ñeå ngöôøi Trung Hoa haõnh dieän trong nieàm ñau xoùt veà söùc maïnh vaø söï hy sinh cuûa toå tieân hoï nhö taám bia coù khaéc 6 chöõ “Thieân Haï Ñeä Nhaát Huøng Quan” ôû coång vaøo Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh. Trònh Haûo Taâm (Cali vaøo thaùng Möôøi Hai Trôøi xanh se laïnh nhöõng ngaøy cuoái Thu)

Cuøng moät taùc giaû ñaõ phaùt haønh 2 quyeån kyù söï du lòch “Treân Nhöõng Neûo Ñöôøng Vieät Nam” vaø “Mieàn Taây Hoa Kyø” caû hai saùch ñoàng giaù $15 US moãi quyeån, coù baùn taïi caùc nhaø saùch Vaên Buùt, Vaên Khoa, Tuù Quyønh vaø Töï Löïc. ÔÛ xa gôûi ngaân phieáu $15 US veà taùc giaû, saùch coù chöõ kyù ñöôïc gôûi ñeán taän nhaø: TRÒNH HAÛO TAÂM 3683 Hawks Drive Brea CA-92823 Ñieän thoaïi 714-528-1413 (Nhaø) 909-395-2134 (Sôû) Email: trinhhaotam@hotmail.com

DAT

Taùc giaû Trònh Haûo Taâm vaø ngöôøi baïn ñôøi treân Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B21

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B22 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

NBA: Indiana Pacers 111, Washington Wizards 87 INDIANAPOLIS, IN. (Reuters) - Stephen Jackson ghi 30 ñieåm vaø Jermaine O’Neal tieáp theâm 25 ñaõ ñöa ñoäi Indiana Pacers ñeán chieán thaéng 111-97 tröôùc Washingyon Wizards trong muøa tranh giaûi NBA toái Thöù Naêm treân saân Conseco Playhouse ôû Indianapolis, Indiana. Indiana Pacers chöùng toû ñaõ coù theå thaéng duø thieáu moät caàu thuû chaën boùng vaø ghi baøn soá 2 cuûa ñoäi laø Ron Artest phaûi ngoài ngoaøi saân vì chaán thöông nôi coå tay phaûi. Trong moät traän gaàn ñaây nhaát khoâng coù Artest, Indiana Pacers thua Atlanta Hawks. Gibert Arenas, ngoâi sao cuûa Washington Wizards vaø Caùc phoùng vieân xuùm quan phoûng vaán Juergen Klinsmann, huaán luyeän vieân tröôûng cuûa ñoäi tuyeån ñöôïc xeáp haïng 4 trong nhöõng tuùc caàu Ñöùc, sau buoåi ruùt thaêm taïi thaønh phoá Leipzig hoâm Thöù Saùu ñeå phaân baûng thi ñaáu cho 32 caàu thuû ghi baøn cuûa NBA, chæ ghi ñöôïc 18 ñieåm so vôùi trung ñoäi ôû FIFA World Cup 2006. (Hình: FRANCOIS XAVIER MARIT/AFP/Getty Images) bình 28 moãi traän. World Cup: Nhaän ñònh veà keát quaû cuûa traän ñaáu, Jackson noùi: “Chuùng toâi ñaõ chôi thieân veà

Ñoäi tuyeån Hoa Kyø loït vaøo moät trong caùc baûng khoù khaên nhaát LEIPZIG, Ñöùc (Reuters) Cuoäc ruùt thaêm phaân baûng ñöôïc toå chöùc linh ñình nhö moät ñeâm daï hoäi ñaõ dieãn ra taïi thaønh phoá Leipzig toái Thöù Saùu. Keát quaû, ñoäi tuyeån tuùc caàu Hoa Kyø ñaõ rôi vaøo moät trong nhöõng baûng ñöôïc coi laø gay go nhaát, baûng E goàm YÙ, Ghana, Coäng Hoøa Czech, Hoa Kyø. Caùc quan saùt vieân nhaän ñònh raèng neáu naêm 2002 ñoäi tuyeån Hoa Kyø ñaõ gaàn vaøo tôùi voøng baùn keát thì naêm 2006 loït qua voøng loaïi trong baûng ñaõ laø moät trieån voïng voâ cuøng khoù khaên. Ñeå vaøo tôùi voøng baùt keát (voøng 16 ñoäi) caàn

phaûi chieám haïng nhaát hay nhì trong baûng. Theo xeáp haïng cuûa FIFA thì YÙ, Hoa Kyø vaø Coäng Hoøa Czechs ñeàu ôû trong soá 12 ñoäi tuyeån haøng ñaàu theá giôùi. Hoa Kyø khoâng ñöôïc choïn laøm moät trong taùm ñoäi haït nhaân khi ruùt thaêm, do ñoù ñaõ hieåu raèng seõ phaûi ñöùng trong baûng vôùi moät ñoäi maïnh. Rôùt truùng baûng E do YÙ laø haït nhaân, do keát quaû ruùt thaêm may ruûi Hoa Kyø laïi phaûi ñuïng theâm Coäng Hoøa Czech. Ngoaïi tröø Ghana coù veû yeáu, vöôït qua ñöôïc caû YÙ vaø Czech seõ khoâng laø chuyeän deã daøng. Ñoäi tuyeån Coäng Hoøa Czech laàn ñaàu tieân vaøo World

Cup, nhöng qua thaønh tích thi ñaáu ôû AÂu Chaâu vaø nhöõng traän voøng loaïi khu vöïc, ñaõ chöùng toû laø moät ñoäi boùng raát nguy hieåm. Cuõng theo lòch trình ñöôïc ñònh saün, nhö vaäy Hoa Kyø trong traän ñaàu tieân ôû World Cup seõ gaëp Coäng Hoøa Czech, sau ñoù ñeán YÙ vaø Ghana. Keát quaû ruùt thaêm ôû nhöõng baûng khaùc nhö sau: Baûng A: Ñöùc, Costa Rica, Ba Lan, Ecuador. Baûng B: Anh, Paraguay, Trinidad & Tobago, Thuïy Ñieån. Ñieåm ñaùng löu yù laø ñoäi Anh coù huaán luyeän vieân Sven-Goran Eriksson ngöôøi

Thuïy Ñieån, do ñoù Anh coù theå hieåu roõ öu nhöôïc ñieåm cuûa ñoái phöông. Baûng C: Argentina, Ivory Coast, Serbia & Montenegro, Hoøa Lan. Ñaây cuõng seõ laø moät baûng khoù khaên. Baûng D: Mexico, Iran, Angola, Boà Ñaøo Nha. Baûng F: Brazil, Croatia, Australia, Nhaät Baûn. Ñoäi Brazil coù öu theá vöôït haún, coøn laïi 3 ñoäi chaéc seõ tranh veù haïng nhì. Baûng G: Phaùp, Thuïy Só, Nam Haøn, Togo. Baûng H: Taây Ban Nha, Ukraine, Tunisia, Saudi Arabia. Ñöôïc xem laø baûng yeáu nhaát, Taây Ban Nha seõ trong ñieàu kieän deã daøng ôû baûng naøy. (H.C.)

phoøng veä vöõng chaéc”. Maëc daàu thieáu Artest, ñoäi Pacers ñaõ giaønh 59% suùt boùng vaø Wizards chæ ñöôïc 34%. Indiana khôûi ñaàu traän ñaáu deø daët vaø bò daãn 30-18 khi döùt hieäp nhaát, nhöng ñeán giöõa traän ñaõ theo kòp chæ coøn thua 1 ñieåm, 51-50. Tôùi hieäp thöù ba, Pacers ghi theâm 37 ñieåm, thaønh tích cao nhaát cuûa ñoäi trong muøa, ñeå daãn tröôùc vaø qua hieäp 4 vôùi theá thöôïng phong ñi ñeán keát quaû. Huaán luyeän vieân tröôûng Eddie Jordan cuûa Washington Wizards noùi raèng khaû naêng phoøng thuû ñaõ ñöa ñeán

keát quaû tai haïi cho ñoäi mình. OÂng noùi: “Chuùng toâi ñaõ boû lôõ maát quaù nhieàu baøn thaéng. Chuùng toâi taán coâng toát nhöng ñaõ khoâng ngaên chaën ñöôïc ñoái phöông khi bò taán coâng”. Cuøng trong ñeâm Thöù Naêm, Houston Rockets haï Sacramento Kings 106-95 treân saân Sacramento, California. Trong traän naøy Tracy McGrady ghi 28 ñieåm vaø Yao Ming theâm 21 ñieåm. Qua 18 traän trong muøa naøy Rockets môùi chæ thaéng ñöôïc 6 traän. Kings thaéng 7 thua 12 sau 4 traän thua lieân tieáp treân saân nhaø. (H.C.)

Stephen Jackson mang soá 1 cuûa Indiana Pacers ñöa boùng vaøo roå vöôït qua Jared Jeffires mang soá 1 cuûa Washington Wizards trong traän toái Thöù Naêm ôû Indianapolis, Indiana. (Hình: David Sherman/NBAE via Getty Images)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Baùc Só

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B23

PHAÏM GIA KHAÙNH, M.D

9191 BOLSA AVE., SUITE 205, WESTMINSTER, CA 92683 (Trong khu Chôï 99)

Ñieän thoaïi: (714) 891-7035

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Trung taâm y teá toaøn khoa Ñaø Naüng. * Nguyeân Baùc Só saûn phuï khoa vaø ngoaïi thöônhg döôõng ñöôøng * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Tai-Muõi Hoïng beänh vieän Maltezer vaø baûo sanh vieän Haøm Nghi. * Hoaøn taát haäu Ñaïi Hoïc UCLA. * Hoäi vieân hoäi Y Só Hoa Kyø. Vieät Ñöùc Ñaø Naüng.

Chuyeân Trò: BEÄNH TOAØN KHOA vaø TAI MUÕI HOÏNG

GiÔØ LAØM VIEÄC:

NHAÄN n KHAÙM BEÄNH LAØM THEÛ XANH, DI TRUÙ, NHAÄP TÒCH cuûa Sôû Di Truù Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: MEDICAL * Beänh Ngoaøi da vaø Hoa Lieãu, Beänh ngöôøi lôùn, Treû Em, Beänh Ngoaøi 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: MEDICARE da, Saûn phuï khoa, Tieåu giaûi phaãu, Chích ngöøa, Khaùm söùc khoûe toång 9:30 AM- 2:00 PM vaø BAÛO HIEÅM quaùt, Nhaäp hoïc, Chöông Trình WIC, Thöû maùu laøm hoân thuù.

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN

l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

KHAI KHAÙNH TAÄN

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi) l

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349

Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111

DAT


B24 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D1

.3”

DAT


Taøi Lieäu

.3”

D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Moät nguoàn lôïi môùi veà thuûy saûn:

Nuoâi caù Salmon hoaøn toaøn trong nöôùc ngoït VUÕ THEÁ TRUÏ (Kyõ sö thuûy saûn, ñaïi hoïc Washington, Hoa Kyø) (206) 363-8321; trutvu@yahoo.com

Trong thieân nhieân, caù Salmon laø loaïi thuûy saûn xöù laïnh, ñöôïc sinh ñeû trong moâi tröôøng nöôùc ngoït nhöng haàu heát quaõng ñôøi laïi chuùng laïi soáng ôû moâi tröôøng nöôùc maën, khi ñaõ tröôûng thaønh ñaày ñuû, chuùng tìm veà nôi sinh tröôûng ñeå sinh ñeû (moâi tröôøng nöôùc ngoït), duy trì noøi gioáng. Neáu vì moät lyù do naøo ñoù, chuùng khoâng trôû laïi ñöôïc nôi “choân nhau caét roán” thì chuùng oâm boïc tröùng maø cheát chöù khoâng sinh saûn baát cöù nôi naøo khaùc. Vì vaäy taùc giaû xin ñeà nghò dòch chöõ Salmon laø caù Hoài Höông cho thích hôïp vôùi baûn tính ñaëc thuø laø veà queâ höông ñeå sinh ñeû duø queâ nhaø nghìn truøng xa caùch. Noùi roõ hôn, caù Salmon laø loaïi caù nöôùc laïnh, caàn caû moâi tröôøng nöôùc ngoït vaø nöôùc maën ñeå hoaøn taát chu kyø sinh soáng cuûa chuùng. Vì theá ôû caùc xöù noùng nhö nöôùc ta, töø tröôùc tôùi nay khoâng coù loaïi caù Salmon. Muïc ñích cuûa baøi naøy laø giôùi thieäu vôùi giôùi Thuûy saûn Vieät Nam moät khaùm phaù cuûa Trung taâm nghieân cöùu Domsea thuoäc tieåu bang Washington, Hoa Kyø. Ñoù laø thaønh quaû nuoâi caù Salmon, loaïi Coho (coøn coù teân laø Silver Salmon) hoaøn toaøn trong moâi tröôøng nöôùc ngoït thay vì chæ coù theå nuoâi chuùng vaøi thaùng trong nöôùc ngoït keå töø khi tröùng nôû, sau ñoù phaûi thaû baày caù Salmon nhoû ra bieån ñeå chuùng taêng tröôûng trong nöôùc maën tôùi thôøi kyø sinh ñeû, khoaûng 2 naêm ñoái vôùi caù Coho Salmon, tröôùc khi chuùng trôû laïi queâ höông. Trung taâm Domsea ñaõ khôûi söï nuoâi caù Coho Salmon hoaøn toaøn trong nöôùc ngoït töø naêm 1977 vaø ñaõ thaønh coâng lieân tuïc 17 theá heä vöøa qua. Kyõ thuaät naøy ñaõ ñöôïc phoå bieán ra cho nhieàu quoác gia xöù laïnh ngoaøi Hoa Kyø.

Taùc giaû coù may maén laø ñöôïc tham döï ñaày ñuû trong söï khaùm phaù naøy töø giai ñoaïn ñaàu tieân vôùi nhoùm thöïc hieän, nhaát laø vôùi giaùo sö Lauren Donaldson, Tieán só Robert Iwamoto cuûa Ñaïi hoïc Washington vaø cô quan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Cuõng caàn nhaán maïnh laø taïi Thaùi Bình Döông coù nhieàu loaïi caù Salmon nhö Chinook, Sockey, Chum, Pink, Coho... nhöng môùi chæ coù Coho Salmon laø môùi ñöôïc nghieân cöùu ñeå nuoâi trong nöôùc ngoït hoaøn toaøn, coøn caùc loaïi caù Salmon khaùc thì chöa ñöôïc nghieân cöùu neân vaãn soáng caû trong hai moâi tröôøng, nöôùc ngoït (khi môùi sinh) vaø trong nöôùc maën (cho tôùi thôøi kyø sinh ñeû). Theá roài, nhaân moät chuyeán veà Vieät Nam thaêm gia ñình, taùc giaû coù dòp vieáng Ñaø Laït ôû Cao Nguyeân Trung phaàn vaø Sapa, tænh Laøo Kay, Thöôïng du Baéc phaàn. Keû vieát baøi naøy ñaõ ñaëc bieät quan taâm tôùi nhieät ñoä nöôùc cuûa caùc nguoàn suoái lôùn vaø caùc ao hoà nôi ñaây. Nhieät ñoä caùc nôi naøy veà muøa Ñoâng khoaûng 14-15oC vaø muøa Heø khoaûng 19-20oC. Theo kinh nghieäm hôn 20 naêm laøm vieäc vôùi tröôøng Ñaïi hoïc Washington, phaân khoa Thuûy saûn, taùc giaû yeân taâm veà muøa Ñoâng, nhieät ñoä naøy tuyeät vôøi cho caù Salmon. Veà muøa Heø, tuy nhieät ñoä coù cao nhöng nhôø vò trí ñaëc bieät cuûa ao hoà nôi ñaây, nhaát laø taïi mieàn Thöôïng du Baéc phaàn, vieäc nuoâi caù Salon taïi ñaây khoâng phaûi laø khoâng khuaát phuïc ñöôïc. Taùc giaû trôû laïi Hoa Kyø vaø taâm söï yù kieán naøy vôùi moät ngöôøi baïn hoïc taïi Ñaïi hoïc Washington caùch ñaây hôn 30 naêm, hieän laø Chuû tòch Coâng Ty Aquaseed, chuyeân nuoâi caù Coho

Salmon hoaøn toaøn trong nöôùc ngoït, cho sinh ñeû roài cung caáp tröùng hoaëc caù Salmon nhoû cho Hoa Kyø cuõng nhö moät soá quoác gia khaùc. OÂng baïn naøy raát höùng thuù vaø muoán tham gia khai trieån yù kieán naøy. Nhöng ñoái vôùi taùc giaû thì coøn vaøi trôû ngaïi, coù leõ thôøi gian coøn hôi sôùm. Nhöng giaû thöû vöôït qua ñöôïc nhöõng khoù khaên naøy thì lôïi duïng nhöõng hieåu bieát veà loaøi caù Coho Salmon trong thieân nhieân vaø aùp duïng nhöõng khaùm phaù nhö vöøa keå treân cuûa Trung taâm nghieân cöùu Thuûy saûn Domsea, chuùng ta coù theå nuoâi caù Salmon taïi caùc vuøng Cao nguyeân Trung phaàn vaø Thöôïng du Baéc phaàn Vieät Nam ñeå cung öùng loaøi caù quyù naøy cho ngaønh thöïc phaåm trong kyõ ngheä du lòch treân theá giôùi. Taïi Vieät Nam cuõng nhö taïi caùc quoác gia xöù noùng, caùc nhaø haøng hoaëc khaùch saïn coù nhieàu khaùch du lòch AÂu-Myõ, nhu caàu caù Salmon khaù lôùn vaø haàu heát ñeàu phaûi nhaäp caûng vôùi giaù caû khaù maéc moû so vôùi caù noäi ñòa. Taïi Vieät Nam, trong caùc Sieâu thò giaù caù Salmon laø 200,000$VN/ kg (töông ñöông 12 ñoâ la) trong khi caùc caù khaùc chæ khoaûng 40,00050,000$VN/kg. Tuy nhieân khaùch haøng trong nöôùc seõ khoâng nhieàu maø caàn thò tröôøng ngoaïi quoác, nhaát laø Hoàng Koâng vaø Singapore. Rieâng ñoái vôùi vieäc thieát laäp traïi caù gioáng (hatchery) ñeå saûn xuaát caù Salmon nhoû thì caàn taêng cöôøng moät kyõ thuaät phuï vôùi maùy laøm laïnh (Chiller). Ñeå tieát kieäm nöôùc söû duïng, ngöôøi ta thöôøng taùi söû duïng (recycle) nöôùc trong caùc traïi gioáng ñeå giaù thaønh thaáp hôn nöõa. Beân caïnh nguoàn lôïi laø caù Salmon filet ñoâng laïnh, chuùng ta coøn khai thaùc theâm caùc nguoàn lôïi khaùc nhö caù

Salmon xoâng khoùi (Smoke Salmon), tröùng caù Salmon ñeå aáp thaønh caù con vaø tröùng caù Salmon laøm tröùng caù Caviar, moät ñaëc saûn raát quyù treân thò tröôøng theá giôùi. Nhaän thaáy ñieàu kieän moâi tröôøng nöôùc ngoït nuoâi caù Coho Salmon cuõng töông töï nhö caù Donaldson Trout ñaõ ñöôïc ñeà caäp naêm 2004, taùc giaû muoán giôùi thieäu hai nguoàn lôïi khaû thi aùp duïng ñöôïc taïi Vieät Nam neân ñaõ thu thaäp raát nhieàu taøi lieäu veà vaán ñeà saûn xuaát caù gioáng (hatchery), moâi tröôøng nuoâi caù thòt, phöông phaùp cheá bieán vaø thò tröôøng tieâu thuï. Taïi Vieät Nam coù nhieàu yeáu toá thích hôïp cho ngaønh nuoâi hai loaïi caù naøy. Caùc nguoàn lôïi xuaát phaùt töø ngaønh nuoâi caù Salmon Trong phaïm vi baøi naøy, taùc giaû cuõng muoán trình baøy cuøng caùc baïn ñoàng nghieäp vaø caùc ngö daân vuøng cao, raèng loaøi caù Salmon coù theå nuoâi trong nöôùc ngoït ñeå töø ñoù ngö daân Vieät nam coù theå phong phuù hoùa maët nöôùc noäi ñòa thích hôïp vaø cuoái cuøng laø naâng cao ñôøi soáng kinh teá cuûa mieàn Cao nguyeân vaø Thöôïng du leân gaàn guõi vôùi cuoäc soáng cuûa giôùi tænh thaønh. Vì bieát taïi Vieät Nam moät soá ngöôøi coøn xa laï vôùi ngaønh nuoâi caù Salmon vaø khoâng roõ nuoâi caù Salmon seõ coù nhöõng lôïi ích gì neân ngöôøi vieát baøi naøy muoán trình baøy döôùi ñaây nhöõng lôïi ích khi chuùng ta khai thaùc ngaønh Thuûy saûn naøy: Tröùng caù Salmon saûn xuaát töø traïi gioáng ñeå cung caáp caù con (alevin, fry, fingerling) cho caùc ao nuoâi caù thòt. Tröùng caù Salmon ñeå laøm Caviar.

Caù Salmon döôùi daïng töôi hoaëc ñoâng laïnh ñeå laøm thöùc aên cho con ngöôøi, nhaát laø caùc du khaùch AÂu-Myõ. Caù Salmon xoâng khoùi (Smoked Salmon). Tröùng caù Salmon nôû thaønh caù con: Moãi con caù Salmon caùi nhö Coho Salmon trong thieân nhieân nghóa laø vöøa soáng trong nöôùc ngoït, vöøa soáng trong nöôùc maën, ñeû chöøng 2,000 tröùng, nhöng theo trung taâm Dowmsea taïi Washington chæ nuoâi caù Coho Salmon trong nöôùc ngoït thì soá löôïng naøy coù theå ñaït ñöôïc 3,0003,200 tröùng, moãi haït tröùng naøy lôùn baèng haït ngoâ nhoû. Sau chöøng 42-60 ngaøy, tuøy theo nhieät ñoä moâi tröôøng, tröùng naøy seõ nôû ra Alevin, Alevin coù mang 1 noaõn saøo (yolk), noaõn saøo laø boïc thöùc aên cho Alevin khi chuùng chöa bieát tìm thöùc aên trong moâi tröôøng. Alevin seõ trôû thaønh Fry vaø thaùng thöù 5 hoaëc 6 thì ta coù fingerling, saün saøng ñeå bôi ra bieån. Ñoù laø nhöõng giai ñoaïn cuûa caù Salmon trong thieân nhieân. Rieâng trong döï aùn cuûa chuùng ta, fingerling seõ ñöôïc thaû vaøo ao caù thòt (growout) nöôùc ngoït vaø nuoâi cho tôùi kích côõ 2 lbs maø thò tröôøng ñoøi hoûi. Thôøi gian nuoâi töø khi phuû tinh cho tôùi luùc caù ñaït kích côõ thò tröôøng laø khoaûng 15-18 thaùng. Ñoù laø nguoàn lôïi thöù nhaát. Tröùng caù Salmon laøm Caviar: Sau khi coù tröùng caù Salmon, neáu khoâng muoán saûn xuaát caù con, ngöôøi ta seõ duøng tröùng naøy ñeå laøm tröùng Caviar. Phöông phaùp cheá bieán tröùng caù Caviar raát ñôn giaûn. Nguoàn lôïi thöù 2 naøy raát lôùn vì giaù Caviar raát maéc 1 lb (454 grams) Caviar coù theå baùn vôùi giaù treân $20 US. Tieáp trang D3

DAT


SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Taøi Lieäu

.3”

Moät nguoàn lôïi môùi veà thuûy saûn:

Nuoâi caù Salmon hoaøn toaøn trong nöôùc ngoït

DAT

Tieáp trang D2

Thòt caù Salmon döôùi daïng töôi hay ñoâng laïnh: Caù Salmon ñöïc sau khi eùp tinh truøng vaø caù caùi, sau khi eùp laáy tröùng, ngöôøi ta duøng ñeå saûn xuaát caù Salmon filet töôi hay ñoâng laïnh. Sau khi cheá bieán, chuùng ta coù nhöõng khoái caù maàu hoàng ñaäm gioáng heät khoái thòt boø, lôùn hay nhoû tuøy yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Chuùng ta ñaõ coù theâm nguoàn lôïi thöù 3. Nhaân tieän ñaây, ngöôøi vieát cuõng xin theâm moät chi tieát laø böõa aên do Toång Thoáng Hoa Kyø khoaûn ñaõi Toång Thoáng Nga, OÂng Regan vaø oâng Gorbachop (?) thöôûng thöùc moùn caù Salmon laø chính. Hình aûnh caùc moùn aên trong böõa tieäc naøy coøn ñang tröng baøy trong phoøng khaùch cuûa Toøa Baïch OÁc ñeå du khaùch thaêm vieáng. Caù Salmon xoâng khoùi (Smoked Salmon): Ñaây laø moät moùn haûi saûn ñaëc bieät cuûa ngöôøi AÂu-Myõ. Mieáng caù Salmon filet naëng khoaûng 1 lb ñöôïc hun khoùi vôùi moät loaïi cuûi coù muøi thôm ñaëc bieät, ôû moät nhieät ñoä khoâng cao laém trong moät thôøi gian 8-12 giôø, khaùch haøng phaûi traû vôùi giaù khoaûng $20 US/kg. Nguoàn lôïi thöù 4 naøy raát ñôn giaûn trong vieäc cheá bieán nhöng mang laïi lôïi töùc khaù haáp daãn cho ngaønh thuûy saûn. Chuùng ta ñaõ coù moät yù nieäm ñôn giaûn trong coâng vieäc laøm giaøu baèng ngheà nuoâi caù Salmon, baây giôø chuùng ta haõy tìm hieåu theâm veà caù Coho Salmon nöôùc maën ñöôïc nuoâi naáng nhö theá naøo taïi Hoa Kyø vaø caùc quoác gia beân Chaâu AÂu, ngoaøi phöông phaùp thieân nhieân laø cho caù ñeû trong nöôùc ngoït, khi tröùng nôû thaønh caù con qua 3 giai ñoaïn Alevin, Fry vaø Fingerling thì thaû chuùng ra ao, hoà vaø chuùng seõ töï tìm ñöôøng ra bieån... Maáy naêm sau, tuøy loaïi Salmon, chuùng seõ trôû veà nôi chuùng ñöôïc thaû ñi, ñeå sinh ñeû duy trì noøi gioáng. Taïi doøng soâng Columbia, bieân giôùi cuûa tieåu bang Washington vaø tænh Vancouver BC cuûa Canada, haøng naêm caùc loaïi caù Salmon sau ñaây ñaõ laàn löôït töø Thaùi Bình Döông trôû veà nôi “choân nhau caét roán”: Coho Salmon, Chinook Salmon, Pink Salmon, Sockey Salmon vaø Chum Salmon. 5 loaïi caù Salmon naøy chæ sinh ñeû moät laàn trong ñôøi khaùc vôùi loaïi caù Atlantic

Salmon sinh ñeû nhieàu laàn thôøi ñieåm ñoù Salmon coù khaû hôn. naêng thích nghi vôùi moâi tröôøng nöôùc maën, ñöôïc Nuoâi caù Salmon trong loàng chuyeån sang caùc loàng baèng nöôùc maën ngoaøi bieån (Marine löôùi thaû xuoáng bieån ñeå nuoâi Salmon farm) vôùi thöùc aên coâng nghieäp Ñeå coù caù con thaû vaøo caùc trong voøng 9 thaùng (ñoái vôùi loàng nuoâi treân bieån, tröôùc ñoù caù Coho). Moãi ngaøy cho aên ngöôøi ta caàn laäp traïi caù gioáng 2% troïng löôïng cô theå. Tyû leä töùc traïi Döôõng ngö (hatch- hoaùn chuyeån thöùc aên trong ery). Trong traïi naøy, ngöôøi ta giai ñoaïn naøy laø: FCR = 1.2thu nhaän nhöõng caù Salmon 1.5 nghóa laø cho aên 1.2-1.5 kg ñöïc vaø caùi trôû veà töø vuøng thöùc aên thì caù naëng theâm nöôùc maën roài cho eùp tröùng vaø ñöôïc 1 kg troïng löôïng. Taïi phuû tinh. trung taâm Domsea, WashingEÙp tröùng vaø phuû tinh ton-Hoa Kyø, tyû leä naøy laø 1:1. (strip & sperm): Coâng vieäc Döôùi ñaây laø nhöõng coâng naøy xaûy ra vaøo nhöõng thaùng thöùc laøm thöùc aên cho caù Coho cuoái muøa Ñoâng. Sau khi ñöôïc Salmon hoaëc Donaldson phuû tinh, tröùng caù ñöôïc chöùa Trout tuøy theo giai ñoaïn (fry trong caùc khay, gioû, hoäp... coù vaø adult). maét löôùi thích hôïp vaø thöôøng xuyeân coù doøng nöôùc chaûy qua Thaønh phaàn trong thöùc ñeå cung caáp ñaày ñuû Oxy cho aên cho Salmon vaø Trout tröùng trong giai ñoaïn phaùt Thaønh phaàn (kg/100kgs): trieån naøy nhöng khoâng laøm Granualated: Pelleted: Trout: lay ñoäng vò trí cuûa moãi haït Salmon tröùng cho tôùi khi tröùng fry: Grower: Growerchuyeån sang giai ñoaïn maét Boät caù (nhieät ñoä thaáp): 68: xuaát hieän (Eye-stage). Moät 30: -: yeáu toá quan troïng khaùc laø Boät caù Herring: -: 30: 30: nhieät ñoä, caàn taïo nhieät ñoä 60 12-14oC trong suoát thôøi gian Soluble blood meal: 5: 5: 3: tröùng phaùt trieån. Taïi caùc 3 vuøng cao cuûa Vieät Nam vaøo Skimmed milk powder: 5: muøa Ñoâng, nhieät ñoä trung 2: -: bình laø 15-16oC, do ñoù ngöôøi Heat treated soya meal: -: ta caàn duøng maùy laøm laïnh 9: 20: 10 (Chiller) ñeå ñöa nöôùc xuoáng Meat and bone meal: -: -: vôùi nhieät ñoä thích hôïp. Caàn 10: aùp duïng phöông phaùp taùi söû Feather meal: -: -: 10: duïng nöôùc ñeå laøm giaûm giaù Pre-cooked wheat: 10: 12: thaønh trong giai ñoaïn naøy. 14: 14 Nhöng chuùng ta cuõng yeân Binder: 2: 1: 1: 1 taâm laø trong giai ñoaïn saûn High grade fish oil: 5: 9: xuaát caù gioáng, löôïng nöôùc söû 10: 10 duïng khoâng nhieàu so vôùi giai Cod liver oil: 3: -: -: ñoaïn nuoâi caù thòt veà caû soá Vitamin mix: 1: 1: 1: 1 löôïng laãn thôøi gian, neân vieäc Mineral mix: 1: 1: 1: 1 duøng maùy laøm laïnh seõ khoâng 100 100 100 100 gaây toán keùm cho caùc chuû traïi. Moisture: 9: 9: 9: 9 Thôøi gian caàn thieát töø luùc Protein: 54: 51: 46: 49 tröùng ñöôïc phuû tinh cho tôùi Oil: 15: 14: 13: 16 khi tröùng nôû thaønh Alevin Ash: 11: 10: 12: 13 khoaûng 42-60 ngaøy vôùi nhieät Theo L.M. Laird, Ph.D. ñoä moâi tröôøng nöôùc 13oC vaø and T. Needham, Ph.D., Unilöôïng Oxy trong khoaûng 8-12 versity of Aberdeen. ppm. Khi Alevins ñaõ tieâu thuï Taïi Washington, tyû leä heát chaát noaõn hoaøng (yolk) soáng töø luùc phuû tinh cho tôùi vaø tieán sang ñöôïc giai ñoaïn khi caù ñöôïc baùn ra thò tröôøng bieát söû duïng thöùc aên beân laø 50%. Lyù do bò hao huït laø ngoaøi thì ta caàn chuyeån bònh taät, khoâng thích nghi chuùng töø caùc khay, gioû.... ñöôïc vôùi moâi tröôøng môùi sang caùc maùng (trough) hay (nöôùc maën), caù troán ra khoûi coøn goïi laø beå baét ñaàu aên löôùi, ñieàu kieän xaáu cuûa moâi (starting tank). Töø ñaây chuùng tröôøng... coù teân laø Fry, ta caàn cho fry Ngöôøi ta thöôøng mua caù aên ñaày ñuû tôùi giai ñoaïn Coho Salmon kích côõ 250-350 chuùng höôùng ra moâi tröôøng grs ñeå thaû vaøo loàng nuoâi. nöôùc maën (smolt stage). Vaøo Moät caùch heát söùc ñôn giaûn,

moãi traïi nuoâi caù Salmon trong loàng ôû ngoaøi bieån coù chöøng vaøi tôùi 20 loàng (netpen/cage) rieâng bieät ñöôïc thaû neo döôùi ñaùy bieån töông ñoái gaàn bôø. Caùc nhaø nuoâi caù Salmon trong loàng naøy coù theå laøm chuû ñöôïc caùc yeáu toá nhö: Kích côõ cuûa caù, ñoä töôi, maøu saéc cuûa lôùp thòt caù, chaát beùo vaø giaù trò thò tröôøng cuûa saûn phaåm maø hoï saûn xuaát. Moät ñieåm maïnh cuûa caùc chuû traïi naøy laø khi muøa thu hoaïch caù Salmon thieân nhieân ñaõ qua thì hoï vaãn coù nhöõng saûn phaåm töôi toát ñeå cung caáp cho ngöôøi tieâu thuï vôùi giaù caû töông ñoái cao hôn nhieàu. Traïi saûn xuaát caù Salmon nuoâi trong loàng lôùn nhaát nöôùc Myõ vaø coù leõ lôùn nhaát theá giôùi laø Domsea Farms, cuûa tieåu bang Washington. Hai loaïi caù Salmon vaø Trout ñaõ ñöôïc ngöôøi Myõ khaûo cöùu töôøng taän hôn taát caû caùc loaøi caù khaùc vaø nhöõng kieán thöùc naøy ñaõ giuùp ngöôøi Myõ thaønh coâng nhieàu trong laõnh vöïc nuoâi troàng thuûy saûn so vôùi caùc quoác gia khaùc. Moät trong nhöõng thaønh quaû trong laõnh vöïc naøy laø söï xuaát hieän cuûa caù Donaldson Trout, mang teân Giaùo sö Donaldson cuûa Ñaïi hoïc Washington. Nhöng sau khi ngöôøi ta ñaõ aùp duïng thaønh coâng phöông phaùp nuoâi trong loàng caù Salmon (Coho Salmon) trong moâi tröôøng nöôùc maën nhö vöøa noùi thì nhoùm chuû nhaân caùc loàng nuoâi ngoaøi bieån laïi muoán thöïc hieän moät coâng taùc môùi vôùi muïc tieâu töông töï nhöng nuoâi trong moâi tröôøng nöôùc ngoït vaø hoï ñaõ thaønh coâng. Nhôø keát quaû naøy maø

chuùng ta chæ caàn aùp duïng nhöõng kieán thöùc cuûa hoï ñaõ coù saün ñeå nuoâi caù Salmon taïi xöù ta treân caùc vuøng cao. Ñeå giuùp caùc doanh nhaân Vieät Nam coù theâm moät soá yù kieán ñeå böôùc vaøo ngaønh nuoâi caù Salmon nöôùc ngoït taïi nöôùc nhaø, döôùi ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm maø taùc gæa thaâu thaäp ñöôïc sau khi thaêm vieáng trung taâm nuoâi caù Salmon hoaøn toaøn trong nöôùc ngoït taïi tieåu bang Washington, Hoa Kyø. Nuoâi caù Coho Salmon trong nöôùc ngoït taïi Trung taâm Domsea, Washington Trung taâm Domsea laø nôi ñaàu tieân thöïc hieän thaønh coâng vieäc nuoâi caù Coho Salmon trong nöôùc ngoït lieân tuïc khoaûng 30 naêm qua vôùi 17 theá heä. Trung taâm Domsea roäng 5 acres vôùi 4 maùy bôm nöôùc gieáng (nöôùc ngoït), ñuû cung caáp nöôùc cho traïi saûn xuaát treân 10,000,000 caù Salmon con (fry hoaëc fingerling) phaân phoái cho nöôùc Myõ vaø cung caáp tröùng caù Salmon giai ñoaïn Eye-stage cho caùc quoác gia khaùc treân theá giôùi. Nhieät ñoä nöôùc ôû ñaây khaù laïnh nhaát laø veà muøa Ñoâng (8-10oC) neân vieäc söû duïng maùy naâng nhieät (Heater) thöôøng xuyeân ñöôïc söû duïng khi tröùng caù ñaõ chuyeån sang giai ñoaïn Fry vaø nhaát laø giai ñoaïn Fingerling. Trong thôøi gian naøy Fry caàn nhieät ñoä 10-12oC vaø Fingerling thích hôïp vôùi nhieät ñoä 13-14oC. Taïi caùc ñòa ñieåm coù theå nuoâi caù Salmon hoaëc

Donaldson Trout cuûa Vieät Nam, chuùng ta caàn duøng maùy giaûm nhieät (Chiller) ñeå haï nhieät ñoä nöôùc töø 15oC xuoáng 10-12oC ñeå tröùng nôû thaønh Alevin vaø töø 15oC xuoáng 1214oC cho Fry vaø sau ñoù thì duøng nöôùc töï nhieân vôùi 1415oC cho fingerling, khoâng caàn taêng hay giaûm nhieät ñoä nöôùc nöõa. Ñoù laø moät theá maïnh cuûa caùc ñòa ñieåm nuoâi caù Salmon hay Donaldson Trout cuûa Vieät Nam vì löôïng nöôùc trong giai ñoaïn Fingerling töùc giai ñoaïn nuoâi caù thòt tôùi khi caù coù theå ñöa ra thò tröôøng tieâu thuï thì môùi caàn thaät nhieàu nöôùc so vôùi caùc giai ñoaïn caù coøn ôû trong traïi gioáng. Caùc ao hoà lôùn vaø saâu taïi Cao nguyeân Trung phaàn vaø Thöôïng du Baéc Vieät raát thích hôïp cho vieäc nuoâi caù Coho Salmon vaø Donaldson Trout trong giai ñoaïn caù thòt. Vò trí ñòa dö cuûa Vieät Nam khoâng cho pheùp chuùng ta chòu caûnh ngheøo ñoùi, phaùt trieån ñöôïc hay khoâng laø do con ngöôøi chuùng ta. Haõy nhìn sang caùc quoác gia laân caän, nhaát laø Singapore, Nhaät Baûn. Caùc quoác gia naøy ñaâu coù taøi nguyeân phong phuù nhö Vieät Nam, chæ vì hoï bieát söû duïng boä oùc cuûa hoï moät caùch höõu hieäu maø caùc ñaát nöôùc naøy giaøu coù nhö theá, coøn chuùng ta maëc duø coù nhieàu taøi nguyeân phong phuù maø cöù luaån quaån loanh quanh nhìn ngöôøi ta qua maët mình maõi theá naøy sao? Muøa Ñoâng treân vuøng Baéc Myõ 2005 Vuõ Theá Truï


D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Ngöôøi töû tuø taïi Singapore

DAT

Nguyeãn Töôøng Vaân vaø baûn aùn treo coå vì buoân laäu ma tuùy SINGAPORE (TH) - Luaät Sö Lex Lasry hoâm Thöù Naêm cho bieát thaân chuû cuûa oâng, Nguyeãn Töôøng Vaân 25 tuoåi, seõ bò treo coå vaøo ngaøy 02 Thaùng Möôøi Hai, chieáu theo vaên thö thoâng baùo cuûa chính quyeàn Singapore. Vaên thö gôûi ñeán baø Kim, meï cuûa töû toäi ôû Melbourne, noùi raèng baø coù theå ñeán thaêm con laàn cuoái, 3 ngaøy tröôùc khi baûn aùn ñöôïc thi haønh. Nguyeãn Töôøng Vaân bò baét naêm 2002 ôû phi caûng quoác teá Changi, Singapore, khi töø Cambodia ñeán vaø treân ñöôøng chuyeån maùy bay veà Australia, mang theo 14 ounces (396 gram) heroin giaáu ôû löng vaø trong haønh lyù. Baát chaáp nhöõng lôøi yeâu caàu khaån thieát cuûa chính phuû Australia, nhöõng nhoùm tranh ñaáu cho nhaân quyeàn, gia ñình vaø nhöõng ngöôøi baïn cuûa Nguyeãn Töôøng Vaân, chính quyeàn Singapore cöông quyeát theo ñuoåi chính saùch maïnh meõ choáng ma tuùy, toû ra khoâng chaáp nhaän vieäc aân giaûm cho töû toäi. Chieán dòch vaän ñoäng suoát ba naêm qua ñeå cöùu maïng cho Vaân coi nhö keát thuùc voâ hieäu khi ngöôøi meï cuûa anh ta nhaän ñöôïc moät laù thö baùo cho bieát neân chuaån bò tang leã. Tôø Vieät Luaän phaùt haønh ôû Sydney noùi raèng “Boä Caûi Huaán Singapore giöõ moät thaùi ñoä im laëng naëng neà... töø choái khoâng trình baøy chi tieát nhöõng caùch thöùc haønh quyeát, phaûn aùnh quyeát ñònh maø chính phuû Singapore ñöa ra maáy ngaøy tröôùc ñoù, töùc khoâng traû lôøi moät laù thö than phieàn cuûa Lieân Hieäp Quoác göûi ñeán. Tuy nhieân vuï aùn gaây nhieàu tranh caõi naøy cuõng ñöôïc giôùi truyeàn thoâng ôû Singapore, ña soá laø thaân vôùi chính phuû,

nhaäp cuoäc vaø ñöa ra nhöõng lôøi uûng hoä chính saùch cöùng raén cuûa chính phuû hoï”. Theo baùo Vieät Luaän, treân tôø The Straits Times ôû Singapore trong phaàn yù kieán ñoäc giaû coù nhieàu laù thö göûi ñeán töø ngöôøi daân Singapore vaø Australia. Moät ñoäc giaû coù teân Jonathan Ariel ôû NSW vaøo thaùng qua cho raèng “voâ soá daân UÙc ñang töï laøm nhuïc mình khi chæ trích Singapore”. Moät ñoäc giaû khaùc, teân Jacqueline Tan noùi raèng vuï aùn cuûa Vaân laø moät “thaûm kòch” nhöng coâ khoâng keâu goïi aân xaù cho Vaân. Tôø baùo tieáng Vieät, “Nam UÙc Tuaàn Baùo” cho bieát cuoái tuaàn naøy Quoác Hoäi Lieân Bang Australia seõ thoâng qua moät baûn kieán nghò veà “söï hoái tieác saâu xa” ñoái vôùi vieäc chính phuû Singapore tieáp tuïc cuoäc haønh hình nhö ñaõ hoaïch ñònh. Baûn tin cuûa TNT töø Melbourne tröôùc ñaây noùi raèng Luaät Sö Lex Lasry, moät trong nhöõng luaät sö haøng ñaàu taïi Australia vaø laø ngöôøi bieän hoä cho Vaân, ñaõ toá caùo Thuû Töôùng Howard thieáu quyeát taâm trong tröôøng hôïp cuûa Vaân, oâng ñaõ khoâng can thieäp moät caùch tröïc tieáp vaø caù nhaân ñeå cöùu maïng cho Vaân. Theo luaät sö thì neáu oâng Howard duøng uy tín caù nhaân cuûa oâng ñeå keâu goïi chính phuû Singapore thay ñoåi quyeát ñònh haønh quyeát thì moïi chuyeän ñaõ coù theå khaùc haún. Luaät Sö Lasry noùi: “Baûn aùn baát coâng ñoái vôùi anh Vaân ñaõ khoâng bò oâng Howard choáng ñoái moät caùch kòch lieät”. Theo moät soá nhaø quan saùt, oâng Howard ñaõ khoâng can thieäp vì moät phaàn khoâng nhoû cuûa quaàn chuùng UÙc cho raèng baûn aùn ñoái vôùi Vaân laø xöùng ñaùng.

Tuy nhieân phaùt ngoân vieân ñoái laäp veà ngoaïi giao, oâng Kevin Rudd, cho bieát ñaûng Lao Ñoäng vaãn tieáp tuïc tranh ñaáu cho Vaân. OÂng noùi: “Coøn nöôùc thì coøn taùt. Chuùng toâi seõ tieáp tuïc neâu leân söï quan taâm cuûa chuùng toâi vôùi chính phuû Singapore. Vaân ñaõ phaïm moät troïng toäi, nhöng khoâng ñaùng cheát treân daây treo coå”. Nhöng taïi hoäi nghò APEC ñang hoïp ôû Pusan, Nam Haøn, Ngoaïi Tröôûng Alexander Downer cuûa Australia hoâm Thöù Hai ñaõ ñeà caäp vaán ñeà naøy vôùi Ngoaïi Tröôûng George Yeo cuûa Singapore, vaø sau ñoù hoâm Thöù Naêm, Thuû Töôùng John Howard cuõng ñöa ñeà nghò khi gaëp Thuû Töôùng Lee Hsien Loong. Toå Chöùc AÂn Xaù Quoác Teá (Amnesty International) töøng phaøn naøn raèng tính treân tyû leä daân soá thì Singapore coù möùc haønh quyeát töû toäi cao hôn caû Trung Quoác vaø Saudi Arabia. Theo nhöõng soá lieäu chính thöùc cuûa giôùi chöùc Singapore, 340 ngöôøi ñaõ bò treo coå ôû Singapore töø naêm 1991 ñeán 2000, toái ña coù theå ñeán 50 töû toäi moät naêm. Theo Nam UÙc Tuaàn Baùo, thì “Chính phuû Singapore giöõ raát kín nhöõng chi tieát veà chöông trình tröøng phaït töû hình cuûa hoï, nhöng caâu chuyeän veà ‘David W’ - moät tuø nhaân bò treo coå hai naêm tröôùc ñaây cuõng vì toäi buoân baïch phieán - ñaõ ñeå loä cho thaáy ñònh meänh raát khuûng khieáp ñang chôø ñôïi Nguyeãn Töôøng Vaân. Keû bò keát aùn buoân laäu baïch phieán naøy ñaõ vieát trong nhaät kyù raèng: “Hoâm nay hoï ñöa toâi leân baøn caân, khoâng phaûi bôûi vì hoï lo ngaïi toâi ñang taêng troïng löôïng, khoâng, khoâng phaûi theá. Hoï caàn bieát toâi caân naëng

Michelle Lowe, moät ngöôøi baïn cuûa Nguyeãn Töôøng Vaân, hoâm 18 thaùng 11 ghi theâm thö cuûa mình vaøo haøng ngaøn böùc thænh nguyeän thö yeâu caàu chính quyeàn Singapore ñöøng xöû töû ngöôøi thanh nieân UÙc goác Vieät bò can toäi buoân laäu ma tuùy. (Hình: Ryan Pierse/Getty Images)

bao nhieâu ñeå tính toaùn chieàu daøi cuûa sôïi daây thoøng loïng. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng maëc aùo khoaùc phoøng thí nghieäm loay hoay ghi cheùp treân giaáy caùch laøm noù cho ñuùng”. Tôø tuaàn baùo naøy cuõng moâ taû theâm moät soá chi tieát khaùc veà theå thöùc haønh quyeát töû toäi: “Trong nhöõng ngaøy tröôùc cuoäc treo coå, nhaø chöùc traùch Singapore ñöôïc troâng ñôïi seõ cho pheùp baø Kim thaêm ñöùa con trai moät laàn 30 phuùt moãi ngaøy, thay vì ñöôïc pheùp thaêm moät laàn 30 phuùt moãi tuaàn nhö thöôøng leä. Tuy nhieân baø meï naøy seõ khoâng theå chaïm tay vaøo ñöùa con trai maø baø ta ñaõ sinh ra trong moät traïi tî naïn vaø ñöa ñeán UÙc treân moät chieác thuyeàn mong manh. Töû toäi seõ ñöôïc cho ngoài ñaèng sau moät taám kính raát daøy. Moät linh

muïc tuyeân uùy Thieân Chuùa Giaùo seõ ñeán laøm leã caàu hoàn cho Nguyeãn Töôøng Vaân, anh ta ñaõ caûi ñaïo caùch ñaây moät naêm. Father Peter Norden, hieäu tröôûng tröôøng tieåu hoïc maø Nguyeãn Töôøng Vaân ñaõ hoïc ôû Richmond, Melbourne, noùi raèng vò linh muïc tuyeân uùy naøy coù leõ seõ thaûo luaän vôùi Nguyeãn Töôøng Vaân veà vieäc leã caàu hoàn neân ñöôïc thöïc hieän tröôùc hoaëc sau khi anh ta qua ñôøi. Theo truyeàn thoáng, ngöôøi bò haønh hình ñöôïc xöùc daàu thaùnh sau khi cheát. Töû toäi seõ ñöôïc chuyeån vaøo moät xaø lim ñaëc bieät vaø ñöôïc pheùp choïn nhöõng moùn aên vaø seõ bò haønh quyeát bí maät, khoâng nhö ôû Hoa Kyø. Moät phöông caùch baûo ñaûm caùi cheát thaät mau leï vaø khoâng vuøng vaãy cho nhöõng tuø nhaân ma tuùy, anh ta seõ bò truøm

ñaàu tröôùc khi treo coå. Coù nhöõng lyù do ñeå truøm ñaàu moät tuø nhaân. Tröôùc tieân, töû tuø khoâng cöû ñoäng vaøo giaây phuùt cuoái cuøng, khi caàn ñieàu khieån ñöôïc keùo, do ñoù khoâng laøm thay ñoåi vò trí cuûa daây thoøng loïng vaø laøm cho hoï cheát thaät mau leï. Lyù do thöù hai laø sôïi daây thöøng seõ ñeå laïi raát ít daáu veát treân da. Baø Kim seõ coù theå nhaän laïi xaùc con vaøi tieáng ñoàng hoà sau vaø moät giaáy khai töû vôùi lôøi ghi chuù raèng “xöông soáng coå bò traät/gaõy laø haäu quaû bôûi cuoäc treo coå cuûa toøa aùn”. Trong laù thö göûi tôùi gia ñình cuûa nhöõng töû tuø, nhöõng vieân giaùm thò nhaø giam ñaõ vieát raèng: Quyù vò ñöôïc khuyeân neân chuaån bò coâng vieäc tang leã. Neáu quyù vò khoâng theå laøm nhö vaäy, hoûa taùng seõ ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaø nöôùc”. (H.C.)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D5

.3”

DAT


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

.3”

DAT

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

626-582-8668 $210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

%N 0 0 at u r al 1

Ha r d wood

Experience Sales wanted

$13.50/ sqft.

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only


SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

CREDIT CHECK

For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745 TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D9

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam: Ñaûng cöông leân, caùn boä xìu xuoáng Tieáp trang D10

caùc coäng ñoàng nhaân daân theá giôùi ñeå saùt caùnh tieán leân. Nhöng sau 5 naêm hì hoaïch chuõi ñaàu xuoáng caùt ñi tìm caùi xaõ hoäi vaøng son giaû töôûng Xaõ hoäi Chuû nghóa maø vaãn chöa thaáy, Vieät Nam ñaõ lôõ chuyeán taøu gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (World Trade Organization, WTO) vaøo thaùng 12/05. Nguyeân nhaân chöa ñuû ñieàu kieän gia nhaäp ñeå ñem laïi lôïi ích kinh teá baèng vaøng cho Vieät Nam vì laõnh ñaïo ñaûng vaø nhaø nöôùc vaãn “vöøa ñaùnh vöøa run”, thaäm thuït chöa daùm môû cöûa toaøn dieän, chöa thaät loøng minh baïch, ngay thaúng vaø bình ñaúng, coâng baèng trong kinh doanh. Haø Noäi vaãn muoán chæ huy kinh teá theo caùi goïi laø “ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa” mô hoà, voâ nghóa. Trong khi heä thoáng luaät phaùp thì lung tung, choàng cheùo vaø giaãm leân nhau taïo ra nhieàu keõ hôû cho caùn boä, ñaûng vieân tham nhuõng laøm nhuït chí caùc nhaø ñaàu tö. Haäu quaû nhaõn tieàn cuûa chuû tröông ngang böôùng Coäng saûn laïc haäu “Hoäi nhaäp maø khoâng hoøa tan” vaø “Ñoåi môùi nhöng khoâng ñoài maàu” cuûa ñaûng ñaõ kìm haõm ñaø phaùt trieån cuûa Vieät Nam theâm 1 naêm nöõa. Tình traïng “Traâu chaäm uoáng nöôùc ñuïc” naøy, so vôùi caùc neàn kinh teá phaùt trieån nhö vuõ baõo baây giôø cuûa Trung Hoa, Nhaät Baûn, Nam Haøn vaø caùc nöôùc laùng gieàng Ñoâng Nam AÙ laø moät thaûm hoïa laâu daøi cho nhaân daân chaäm tieán vaø ñoùi ngheøo cuûa Vieät Nam. Noäi boä cho thaáy ñaûng caøng ra leänh caûi toå haønh chính thì nhöõng möu moâ cuûa caùn boä töï bieân, töï cheá ra “leä phí” mieäng caøng ngaøy caøng nhieàu ñeå haønh daân moi tieàn traø nöôùc. Ñaûng keâu goïi ñoaøn keát thì chia reõ trong noäi boä ñaûng caøng saâu vaø söï caùch bieät giöõa daân vaø ñaûng caøng ngaøy caøng roäng ra. Khaåu hieäu “Ñaûng coù lieân heä maùu thòt” vôùi nhaân daân khoâng coøn yù nghóa gì trong thôøi kinh teá caùn boä “thôø phöôïng” tieàn taøi, danh voïng. Vaø khi Trung öông chæ thò caùc ñaûng boä taäp trung xaây döïng chænh ñoán ñaûng ñeå loaïi ra khoûi toå chöùc nhöõng phaàn töû thoaùi traøo, maát ñònh höôùng thì caøng coù nhieàu ngöôøi ñaët quyeàn

lôïi caù nhaân, phe nhoùm leân treân quyeàn lôïi cuûa taäp theå vaø tìm caùch traùnh baøn ñeán Chuû nghóa MaùcLeânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh! Tình traïng rieäu raõ, tham nhuõng, laõng phí vaø voâ kyû luaät trong ñaûng ñaõ ñöôïc caùc Cöïu Toång Bí thö Ñoã Möôøi, Leâ Khaû Phieâu vaø Cöïu Thuû töôùng Voõ Vaên Kieät neâu ra trong caùc baøi phaùt bieåu vaø phoûng vaán cuûa baùo chí trong nöôùc töø ngaøy 30-4-05. Chuû tröông kyû luaät caùn boä phaïm phaùp baát kyø laø ai, giöõ chöùc vuï gì trong ñaûng; choáng buoân laäu, maõi daâm, ma tuùy, ngaên chaën naïn buoân phuï nöõ, treû em qua bieân giôùi ñaõ noùi nhieàu nhöng laøm chaúng laøm ñöôïc bao nhieâu. NOÂNG ÑÖÙC MAÏNH-SAØI GOØN Tình traïng giaäm chaân taïi choã hay thuït luøi trong nhieàu lónh vöïc taïi ñòa phöông ñaõ phaûn aûnh töông ñoái roõ reät qua caùc baøi phaùt bieåu cuûa Noâng Ñöùc Maïnh, Toång Bí Thö; Nguyeãn Phuù Troïng, Chuû tòch Hoäi ñoàng Lyù luaän Trung öông; Traàn Ñình Hoan, Bí thö Trung öông Ñaûng; Nguyeãn Khoa Ñieàm, Tröôûng Ban Tö töôûng-Vaên hoùa Trung öông, v.v... Taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä thaønh phoá Hoà Chí Minh laàn thöù VIII ngaøy 6-12-05, Maïnh noùi veà thaønh phoá naøy: “Haï taàng kyõ thuaät vaø xaõ hoäi chöa ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá vaø caûi thieän daân sinh; quy hoaïch vaø quaûn lyù ñoâ thò coøn nhieàu yeáu keùm, oâ nhieãm moâi tröôøng chaäm ñöôïc khaéc phuïc, chaát löôïng giaùo duïc-ñaøo taïo coøn thaáp; tieàm naêng khoa hoïc vaø coâng ngheä chöa ñöôïc phaùt huy ñuùng möùc, hieäu quaû coøn haïn cheá; nhieàu vaán ñeà vaên hoùa, xaõ hoäi böùc xuùc chaäm ñöôïc giaûi quyeát. An ninh chính trò tuy ñöôïc giöõ vöõng nhöng coøn tieàm aån nhöõng yeáu toá maát oån ñònh; traät töï an toaøn xaõ hoäi coøn dieãn bieán phöùc taïp...” “Ñieàu raát ñaùng quan taâm laø, coâng taùc xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng duø ñaõ coù nhieàu coá gaéng nhöng chöa thöïc söï taïo ñöôïc nhöõng chuyeån bieán caên baûn; naêng löïc laõnh ñaïo vaø söùc chieán ñaáu cuûa toå chöùc ñaûng vaø cuûa caû heä thoáng chính trò, cuûa ñoäi nguõ caùn boä Thaønh phoá chöa theo kòp vôùi

yeâu caàu; trình ñoä quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa chính quyeàn caùc caáp tuy coù ñöôïc naâng leân nhöng vaãn chöa ngang taàm vôùi nhieäm vuï trong thôøi kyø phaùt trieån môùi cuûa moät ñoâ thò lôùn nhaát nöôùc ta...” “Trong 5 naêm tôùi, muïc tieâu chung cuûa toaøn Ñaûng vaø toaøn daân ta laø ra söùc phaán ñaáu ñeå sôùm ñöa nöôùc ta ra khoûi tình traïng keùm phaùt trieån; taïo neàn taûng ñeå ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi...” “Phaùt huy truyeàn thoáng cuûa Thaønh phoá, heát söùc coi troïng “theá traän loøng daân” laøm neàn taûng phaùt huy söùc maïnh toång hôïp cuûa khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc, trong ñoù xaây döïng quaân ñoäi vaø coâng an laøm noøng coát, thöïc söï trong saïch, trung thaønh, vöõng maïnh, ñuû söùc ngaên chaën vaø kòp thôøi laøm thaát baïi moïi aâm möu, thuû ñoaïn “dieãn bieán hoøa bình”, baïo loaïn, laät ñoå cuûa caùc theá löïc thuø ñòch...” “Tieáp tuïc ñoåi môùi vaø chænh ñoán Ñaûng, xaây döïng Ñaûng trong saïch, vöõng maïnh, naâng cao naêng löïc laõnh ñaïo vaø söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng leân ngang taàm vôùi yeâu caàu vaø nhieäm vuï cuûa tình hình môùi laø ñoøi hoûi coù yù nghóa soáng coøn ñoái vôùi Ñaûng vaø nhaân daân ta...” “Phaûi taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, taïo söï thoáng nhaát veà nhaän thöùc, lyù töôûng, yù chí vaø haønh ñoäng trong Ñaûng, noùi vaø laøm theo nghò quyeát; cuûng coá nieàm tin cuûa caùn boä, ñaûng vieân vaø nhaân daân lao ñoäng vaøo coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi. Taêng cöôøng giaùo duïc ñaïo ñöùc, naâng cao tính trung thöïc, khieâm toán, nhaân aùi, nghóa tình, ngaên chaën coù hieäu quaû söï sa suùt phaåm chaát ñaïo ñöùc, teä quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí, chuû nghóa caù nhaân, tö töôûng cô hoäi, thöïc duïng...” “Caàn tieáp tuïc ñoåi môùi coâng taùc caùn boä, xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä caùc ngaønh, caùc caáp cuûa Thaønh phoá coù baûn lónh chính trò vöõng vaøng, coù naêng löïc, phaåm chaát ñaïo ñöùc vaø nhieät tình caùch maïng cao. Phaûi laøm trong saïch vaø naâng taàm trí tueä ñoäi nguõ caùn boä. Raø soaùt, boá trí laïi ñoäi

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D11 nguõ caùn boä, kòp thôøi thay theá nhöõng caùn boä khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï, khoâng ñuû naêng löïc, phaåm chaát. Xöû lyù nghieâm, kòp thôøi nhöõng caùn boä vi phaïm kyû luaät Ñaûng vaø phaùp luaät Nhaø nöôùc duø ñoù laø ai, ôû caáp naøo; ñöa ra khoûi Ñaûng nhöõng ngöôøi thoaùi hoùa, bieán chaát veà chính trò vaø ñaïo ñöùc, gaây chia reõ, beø phaùi, tham oâ, hoái loä, nhuõng nhieãu, öùc hieáp quaàn chuùng. Quaù trình chænh ñoán Ñaûng phaûi gaén lieàn vôùi tieáp tuïc ñoåi môùi caùn boä vaø coâng taùc caùn boä. Phaûi bieát troïng duïng nhaân taøi, xaây döïng cô cheá phaùt hieän, ñeà baït, baûo ñaûm daân chuû vaø tính taäp theå trong coâng taùc caùn boä. Ngaên ngöøa tö töôûng cuïc boä ñòa phöông, aùp ñaët hoaëc daân chuû hình thöùc trong vieäc tuyeån choïn vaø boá trí caùn boä...” NGUYEÃN PHUÙ TROÏNG TRAÀN ÑÌNH HOAN Nguyeãn Phuù Troïng, UÛy vieân Boä Chính trò phaùt bieåu taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh Ninh Bình laàn thöù XV töø 5-7/12: “Ñeán nay Ninh Bình vaãn laø moät tænh ngheøo trong khu vöïc; kinh teá coøn nhoû beù, phaùt trieån chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng, theá maïnh cuûa ñòa phöông. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi coøn ôû möùc thaáp so vôùi caùc tænh ñoàng baèng Soâng Hoàng vaø so vôùi bình quaân chung cuûa caû nöôùc (xaáp xæ 50% thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa caû nöôùc). Cô caáu kinh teá chuyeån dòch chaäm, coâng taùc quy hoaïch vaø quaûn lyù quy hoaïch coøn yeáu; quaûn lyù ñaát ñai, quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng cô baûn coøn nhieàu thieáu soùt. Hieäu quaû hoaït ñoäng du lòch vaø kinh teá ñoái ngoaïi coøn haïn cheá (tyû troïng dòch vuï trong neàn kinh teá, nguoàn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø voán ñaàu tö cuûa daân cö ñeàu thaáp). Vieäc chæ ñaïo giaûi quyeát moät soá vaán ñeà böùc xuùc nhö vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng coøn khoù khaên, keát quaû coøn haïn cheá.” “Coâng taùc luaân chuyeån caùn boä thöïc hieän chaäm, moät boä phaän caùn boä coøn yeáu caû veà phaåm chaát chính trò vaø chuyeân moân, chöa ñaùp öùng yeâu caàu tröôùc maét vaø laâu daøi. Moät soá nôi coù söï haãng huït veà caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù, caùn boä tham möu, caùn tham möu, caùn boä treû, caùn boä nöõ, nhaát laø ôû nôi coù ñoâng ñoàng baøo coù ñaïo vaø vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. Keát quaû thöïc hieän Cuoäc vaän ñoäng xaây döïng, chænh ñoán

Ñaûng theo tinh thaàn Nghò quyeát Trung öông 6 (laàn 2) chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu nhieäm vuï; moät soá cô quan, ñôn vò coøn coù nhieàu bieåu hieän maát ñoaøn keát.” Troïng keâu goïi ñaûng boä Ninh Bình: “Chuù troïng laøm toát hôn nöõa coâng taùc tö töôûng kieân ñònh chuû nghóa Maùc-Leânin, Tö töôûng Hoà Chí Minh vaø nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa Ñaûng. Kieân quyeát ñaáu tranh vôùi nhöõng tö töôûng sai traùi, nhöõng luaän ñieäu xuyeân taïc, bòa ñaët vaø vu khoáng cuûa caùc theá löïc thuø ñòch, nhöõng thuû ñoaïn ræ tai, kích ñoäng, gaây maâu thuaãn chia reõ noäi boä ta, nhaát laø vaøo nhöõng dòp chuùng ta chuaån bò vaø tieán haønh ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp. Thöïc hieän nghieâm tuùc caùc nguyeân taéc toå chöùc sinh hoaït Ñaûng, baûo ñaûm phaùt huy daân chuû ñoàng thôøi giöõ vöõng kyû luaät, kyû cöông. Ñaáu tranh choáng moïi bieåu hieän vuï lôïi, caù nhaân, vi phaïm ñaïo ñöùc, vi phaïm kyû luaät cuûa Ñaûng vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Ñaây laø nhaân toá quyeát ñònh baûo ñaûm cho moïi thaéng lôïi cuûa coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa tænh; ñaây cuõng laø ñoøi hoûi coù yù nghóa soáng coøn ñoái vôùi toaøn Ñaûng ta trong tình hình môùi.” Ñeán phieân Traàn Ñình Hoan, UÛy vieân Boä Chính trò, Bí thö Trung öông Ñaûng, Tröôûng ban Toå chöùc Trung öông cuõng gay gaét kieåm ñieåm nhöõng thieáu soùt cuûa Quaûng Trò trong kyø Ñaïi hoäi ñaïi bieåu cuûa Ñaûng boä naøy (2/12/05): “Ñaïi hoäi Ñaûng boä tænh Quaûng Trò laàn naøy, beân caïnh vieäc ñaùnh giaù nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc, cuõng caàn phaûi thaät nghieâm tuùc xem xeùt nhöõng khuyeát ñieåm, yeáu keùm trong söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa Ñaûng boä, cuûa Ban Chaáp haønh.” “Kinh teá cuûa tænh nhaø taêng tröôûng khaù, nhöng chöa toaøn dieän vaø thieáu vöõng chaéc, chöa töông xöùng vôùi vò theá, tieàm naêng maø leõ ra chuùng ta phaûi ñaït ñöôïc cao hôn. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá khaù, nhöng giaù trò, hieäu quaû kinh teá cuûa moät soá lónh vöïc coøn thaáp, chöa coù nhöõng saûn phaåm mang tính chuû löïc ñuû söùc caïnh tranh chi phoái thò tröôøng, doanh nghieäp phaùt trieån chaäm, ñôøi soáng cuûa nhaân daân ôû noâng thoân, mieàn nuùi, nhaát laø khi bò thieân tai, baõo luõ coøn nhieàu khoù khaên thieáu thoán.” “Thôøi gian qua, thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng xaây döïng, chænh ñoán Tieáp trang D12

DAT


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Tieáp trang D11

Ñaûng, Thoâng baùo soá 59-TB/ TW cuûa Ban Bí thö ñaõ ñöôïc Ñaûng boä tænh trieån khai khaù nghieâm tuùc, tình hình ñoaøn keát noäi boä gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc.

Nhöng nghieâm tuùc nhìn nhaän chuùng ta vaãn thaáy coøn moät soá vaán ñeà caàn quan taâm veà coâng taùc xaây döïng Ñaûng, xaây döïng heä thoáng chính trò, ñoù laø naêng löïc laõnh ñaïo, ñieàu

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Vieät Nam: Ñaûng cöông leân, caùn boä xìu xuoáng haønh cuûa moät soá caáp uûy, chính quyeàn thieáu hieäu löïc, tính chieán ñaáu chöa cao; tinh thaàn töï giaùc, tính trung thöïc trong töï pheâ bình vaø pheâ bình ôû moät soá ñoàng chí coøn yeáu, vaãn coøn coù bieåu hieän phaân taâm, thieáu thoáng nhaát

trong noäi boä, vieäc laõnh ñaïo, quaûn lyù treân moät soá lónh vöïc thieáu chaët cheõ vaø chöa saâu saùt, ñeå xaûy ra moät soá vuï vieäc vöøa laøm maát caùn boä vöøa laøm giaûm loøng tin trong caùn boä, ñaûng vieân vaø trong nhaân daân.”

“Ñaây laø nhöõng baøi hoïc ñaét giaù, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï oån ñònh vaø phaùt trieån cuûa tænh nhaø. Phaûi kieân quyeát choáng moïi bieåu hieän suy thoaùi veà chính trò, tö töôûng vaø ñaïo ñöùc, loái soáng, xa rôøi nguyeân taéc, mô hoà, maát caûnh

giaùc; choáng aûo töôûng, yû laïi, chuøn böôùc tröôùc khoù khaên; chöùng quan lieâu, tham nhuõng, maát daân chuû, maát ñoaøn keát noäi boä, xa daân, keøn cöïa, cuïc boä, cô hoäi, ñòa vò... ñoù laø nhöõng bieåu hieän cuûa chuû nghóa caù nhaân.” “Baøi hoïc lôùn cuûa Quaûng Trò laø baøi hoïc veà xaây döïng ñoaøn keát noäi boä. Tình traïng thieáu ñoaøn keát, thoáng nhaát trong noäi boä xaûy ra ôû Quaûng Trò trong cuoái nhieäm kyø tröôùc vaø ñaàu nhieäm kyø 2000-2005 do nhieàu nguyeân nhaân, ñaõ ñöôïc Ban Bí thö keát luaän taïi Thoâng baùo soá 59- TB/TW vaø chæ ñaïo cuûa Boä Chính trò sau cuoäc kieåm tra. Trong nhieàu nguyeân nhaân, xeùt cho cuøng nguyeân nhaân chính vaãn laø töø caùn boä, do khoâng thöïc hieän ñuùng nguyeân taéc taäp trung daân chuû, ñeå chuû nghóa caù nhaân chi phoái, keøn cöïa ñòa vò, tranh giaønh quyeàn löïc... Ñaây laø caên beänh neáu khoâng kòp thôøi ngaên chaën seõ gaây taùc haïi lôùn, aûnh höôûng nghieâm troïng vai troø laõnh ñaïo vaø uy tín cuûa Ñaûng, ñeán vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi. Vì vaäy, caàn phaûi ñöôïc ñaáu tranh kieân quyeát, khoâng khoan nhöôïng, khoâng ñeå noù aån naáp trong toå chöùc vaø trong moãi con ngöôøi.” NGUYEÃN KHOA ÑIEÀM LEÂ VAÊN DUÕNG Nguyeãn Khoa Ñieàm - UÛy vieân Boä Chính trò, Tröôûng Ban Tö töôûng-Vaên hoùa Trung öông nhaän xeùt veà tình hình cuûa ñaûng boä Baéc Giang (2/12/ 05): “Thaønh tích maø Ñaûng boä vaø nhaân daân Baéc Giang ñaït ñöôïc laø raát cô baûn, nhöng nghieâm tuùc kieåm ñieåm, nhieäm kyø vöøa qua, söï laõnh ñaïo, chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän cuûa Ñaûng boä, chính quyeàn caùc caáp trong tænh coøn boäc loä moät soá haïn cheá, thieáu soùt, khuyeát ñieåm. Nhìn chung ñeán nay Baéc Giang vaãn laø moät tænh ngheøo, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi môùi baèng khoaûng moät nöûa so vôùi caû nöôùc; chaát löôïng taêng tröôûng chöa cao; möùc taêng tröôûng kinh teá coøn thaáp so vôùi khu vöïc vaø chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng; cô caáu kinh teá coøn laïc haäu; söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm coøn yeáu; saûn xuaát coâng nghieäp qui moâ coøn nhoû beù, saûn xuaát noâng nghieäp coøn phaân taùn, chaát löôïng noâng saûn chöa cao; hoaït ñoäng thöông maïi, dòch vuï chöa phaùt trieån; coâng taùc caûi caùch haønh chính coøn haïn cheá; moät soá vaán ñeà veà vaên hoùa - xaõ hoäi coøn baát caäp. Moät boä phaän caùn boä cuûa tænh coøn chöa thöïc söï naêng ñoäng, saùng taïo, chaäm ñoåi môùi tö duy kinh teá...” “Tieáp tuïc thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng xaây döïng chænh ñoán Ñaûng theo tinh thaàn Nghò quyeát Trung öông 6 laàn 2 (khoùa VIII), coi ñaây laø nhieäm vuï thöôøng xuyeân cuûa moãi toå chöùc ñaûng; thöïc hieän toát Qui cheá daân chuû ôû cô sôû; Tieáp trang D14

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D13

.3”

DAT


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

Vieät Nam: Ñaûng cöông leân, caùn boä xìu xuoáng

Tieáp trang D12

tích cöïc ñaáu tranh choáng quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí. Naâng cao hieäu quaû vieäc toå chöùc trieån khai thöïc hieän caùc chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc...” Leâ Vaên Duõng, Thöôïng Töôùng Chuû nhieäm Toång cuïc Chính trò, Bí thö Trung öông Ñaûng noùi taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh Caø Mau laàn thöù XIII (27-30/11/05): “Maëc duø kinh teá coù böôùc phaùt trieån, nhöng vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng vaø lôïi theá cuûa Caø Mau. Vieäc xaây döïng quy hoaïch, quaûn lyù, boå sung quy hoaïch coøn raát luùng tuùng. Nhieàu tieàm naêng, lôïi theá lôùn cuûa tænh chöa ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng möùc vaø chöa ñöôïc khai thaùc toát.” “Neàn kinh teá cuûa Caø Mau chuû yeáu vaãn laø noâng nghieäp, chaäm phaùt trieån, keùm beàn vöõng, coâng nghieäp, dòch vuï nhoû beù, söùc caïnh tranh thaáp. Vieäc öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä cao vaøo saûn xuaát chöa nhieàu. Keát caáu haï taàng, nhaát laø giao thoâng, thuûy lôïi vöøa yeáu keùm, vöøa khoâng ñoàng boä. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc coøn thaáp, tyû leä lao ñoäng chöa qua ñaøo taïo coøn cao. Ñôøi soáng nhaân daân vuøng saâu, vuøng xa coøn nhieàu khoù khaên. Moâi tröôøng soáng vaø moâi tröôøng saûn xuaát ôû nhieàu nôi ñang bò oâ nhieãm...” “An ninh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi vaãn coøn nhieàu

DAT

dieãn bieán phöùc taïp. Coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc treân moät soá lónh vöïc coøn sô hôû. Ñoäi nguõ caùn boä nhieàu nôi coøn yeáu...” “Veà vaán ñeà xaây döïng Ñaûng, xaây döïng heä thoáng chính trò, toâi taùn thaønh vôùi nhöõng noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc trình baøy trong Baùo caùo Chính trò cuûa Ñaûng boä. Ñaây laø vaán ñeà then choát, coù vai troø quyeát ñònh ñeå thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï chính trò, xaây döïng Ñaûng phaûi ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä, maïnh meõ vaø coù chaát löôïng treân taát caû caùc maët chính trò, tö töôûng, toå chöùc vaø caùn boä.” “... Coi troïng ñoåi môùi phöông thöùc laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø khoâng luùc naøo ñöôïc lôi loûng cuoäc ñaáu tranh choáng quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí, tieâu cöïc. Giöõ vöõng ñoaøn keát thoáng nhaát trong Ñaûng, tröôùc heát laø ñoaøn keát trong Thöôøng tröïc Tænh uûy, Ban Thöôøng vuï vaø Ban Chaáp haønh Ñaûng boä tænh, chaêm lo giöõ gìn söï ñoaøn keát thoáng nhaát trong Ñaûng boä, treân cô sôû thöïc hieän nghieâm nguyeân taéc taäp trung daân chuû...” NGUYEÃN VAÊN CHI TRÖÔNG VÓNH TROÏNG Veà vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ta haõy nghe Nguyeãn Vaên Chi, Bí thö Trung öông Ñaûng, Chuû nhieäm uûy ban Kieåm tra Trung öông taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh Baïc Lieâu

laàn thöù XIII (28-30/11/05): “Beân caïnh nhöõng thaønh tích, keát quaû ñaït ñöôïc, 5 naêm qua, tình hình thöïc, hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi XII Ñaûng boä tænh coøn coù nhöõng haïn cheá, khuyeát ñieåm, yeáu keùm, ñoù laø: Baïc Lieâu vaãn coøn laø moät tænh ngheøo, trình ñoä phaùt trieån kinh teá coøn thaáp so vôùi nhieàu tænh trong khu vöïc vaø caû nöôùc, cô sôû haï taàng vaãn coøn nhieàu khoù khaên, yeáu keùm; khu vöïc noâng nghieäp (bao goàm caû laâm nghieäp, thuûy saûn) coøn chieám treân 56% GDP vaø treân 72% lao ñoäng xaõ hoäi, kinh teá thuûy saûn phaùt trieån nhanh nhöng chöa beàn vöõng, yeáu toá ruûi ro coøn cao, coâng nghieäp coøn nhoû beù, dòch vuï phaùt trieån chaäm...” “Vieäc söû duïng voán ñaàu tö laïi thieáu taäp trung, ñoàng boä, neân tieán ñoä xaây ñieän cô baøn chaäm, nhieàu coâng trình xaây döïng cô baûn trieån khai töø laâu chaäm hoaøn thaønh; coâng taùc giaûi toûa ñeàn buø, quaûn lyù vaø söû duïng ñaát ñai coøn nhieàu baát caäp. Coâng taùc chænh trang ñoâ thò ôû thò xaõ Baïc Lieâu coù nhieàu vaán ñeà caàn quan taâm.” “Tieáp tuïc xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng, xaây döïng chính quyeàn, Maët traän ñoaøn theå trong saïch vöõng maïnh. Taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng cho caùn boä, ñaûng vieân, naâng cao nhaän thöùc veà chuû nghóa MaùcLeânin, Tö töôûng Hoà Chí Minh, ñöôøng loái quan ñieåm

cuûa Ñaûng, giöõ vöõng baûn lónh chính trò, vöõng vaøng tröôùc moïi thöû thaùch, khoù khaên, caùm doã.” Tröông Vónh Troïng (Bí thö Trung öông Ñaûng, Tröôûng Ban Noäi chính Trung öông) cho yù kieán taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh Ñoàng Thaùp (28-30/11/05): “Khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu, phaán khôûi, töï haøo veà nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc chuùng ta caàn nhaän roõ raèng Ñoàng Thaùp vaãn laø tænh ngheøo, trình ñoä phaùt trieån kinh teá coøn thaáp hôn so vôùi nhieàu tænh trong khu vöïc vaø caû nöôùc, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa Ñoàng Thaùp raát thaáp (treân 400 Ñoâ la Myõ/ ngöôøi) ñaây laø vaán ñeà chuùng ta phaûi suy nghó, tính toaùn ñeå phaán ñaáu 5 naêm tôùi baèng möùc thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa caû nöôùc.” “Kinh teá taêng tröôûng khaù nhöng thieáu tính oån ñònh vaø beàn vöõng, moät soá chæ tieâu veà thu nhaäp, kim ngaïch xuaát khaåu, giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp... phaùt trieån chaäm, coù maët coøn coù khoaûng caùch xa, theå hieän söï tuït haäu so vôùi caùc tænh khaùc. Tieàm naêng veà kinh teá cöûa khaåu, dòch vuï, du lòch vaø moät soá ngaønh khaùc chöa khai thaùc toát, söùc caïnh tranh coøn thaáp. Chuyeån dòch lao ñoäng trong ngaønh noâng nghieäp chaäm, naêng suaát lao ñoäng chöa cao; caùc moái lieân keát, gaén boù trong kinh teá coøn

rôøi raïc. Quy moâ neàn kinh teá, nhaát laø coâng nghieäp, dòch vuï coøn nhoû beù, cô sôû haï taàng coøn nhieàu khoù khaên, yeáu keùm... Naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû, söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá thaáp.” “Söï phaùt trieån cuûa tænh trong thôøi gian qua chuû yeáu töø noäi löïc vaø do hoã trôï cuûa Trung öông, thu huùt ngoaïi löïc coøn haïn cheá; thieáu chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn, moät soá chöông trình chöa coù giaûi phaùp cuï theå, coøn luùng tuùng vaø chaäm thay ñoåi moâi tröôøng ñaàu tö; chöa khai thaùc heát caùc tieàm naêng vaø theá maïnh; tính naêng ñoäng saùng taïo chöa thaät cao...” “Vieäc trieån khai toå chöùc moät soá chuû tröông, chính saùch cuûa Trung öông treân ñòa baøn coøn chaäm, hieäu quaû thaáp. Hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc treân moät soá maët chöa cao; caûi caùch haønh chính chaäm; yù thöùc chuû ñoäng ñeå chuû ñoäng hoäi nhaäp chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo trong nhaân daân coù taäp trung nhöng vaãn coøn toàn ñoïng; moät soá vaán ñeà veà toân giaùo coøn bò ñoäng, xöû lyù thieáu kòp thôøi...” “Trong noäi boä Ñaûng, ñaùng löu yù laø coøn moät boä phaän caùn boä, ñaûng vieân, keå caû caùn boä chuû choát ôû moät soá ngaønh, ñòa phöông ñaõ ñeå cho chuû nghóa caù nhaân chi phoái, maát ñoaøn keát noäi boä, vi phaïm nguyeân taéc Ñaûng; suy thoaùi veà ñaïo

ñöùc, loái soáng. Nhöõng khuyeát ñieåm ñoù ít nhieàu laøm giaûm nieàm tin cuûa caùn boä, ñaûng vieân, nhaân daân ñoái vôùi söï laõnh ñaïo cuûa Tænh uûy vaø laøm caûn trôû söï phaùt trieån kinh teá cuûa tænh Ñoàng Thaùp voán coù truyeàn thoáng caùch maïng veû vang, coù nhieàu tieàm naêng, lôïi theá nhöng chöa ñöôïc phaùt huy maïnh meõ trong söï nghieäp ñoåi môùi...” Sau khi ñoïc nhöõng nhaän xeùt vaø pheâ bình cuûa Noâng Ñöùc Maïnh vaø moät soá caáp laõnh ñaïo to ñaàu cuûa ñaûng CSVN thì tình hình chung töø Baéc vaøo Nam khoâng coù gì phaán khôûi. Hình aûnh Vieät Nam, sau 20 naêm ñoåi môùi vaãn coøn meùo moù, xieâu veïo vaø aûm ñaïm, khoâng coù gì ñöôïc goïi laø “nöùc loøng phaán khôûi” nhö ñaûng tuyeân truyeàn. Vôùi “thaønh quaû” khaäp khieãng naøy, Ban chaáp haønh Trung öông khoùa IX vaø ñoaøn Ñaïi bieåu cuûa caùc ñaûng boä ñòa phöông seõ böôùc vaøo phoøng hoïp ôû Hoäi tröôøng Ba Ñình nhö moät ngöôøi taøn taät khoù coi, khoâng nhö söï troâng ñôïi cuûa ñaûng vieân vaø ñoàng baøo caû nöôùc. Baèng chöùng töø ñòa phöông ñaõ cho thaáy duø Laõnh ñaïo Ñaûng coù coá söùc cöông leân thì caùn boä cuõng xìu xuoáng vì toaøn theå heä thoáng caùn boä, ñaûng vieân trong guoàng maùy cai trò khoâng coøn gaân coát gì nöõa. Nhieàu caáp ñaõ “baát löïc vónh vieãn.” Phaïm Traàn (12-2005)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

UÛy Ban Luaät Gia Baûo Veä Daân Quyeàn

Tuyeân döông Muïc Sö Nguyeãn Hoàng Quang Thaùng Möôøi Moät naêm 2004 Muïc sö Nguyeãn Hoàng Quang ñaõ bò toøa aùn Saøi Goøn tuyeân phaït 3 naêm tuø veà toäi (bòa ñaët) choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï vôùi tröôøng hôïp gia troïng laø xuùi giuïc, kích ñoäng loâi keùo ngöôøi khaùc phaïm toäi. 5 ñoàng söï laø caùc truyeàn ñaïo Phaïm Ngoïc Thaïch bò keát aùn 2 naêm tuø, Leâ Thò Hoàng Lieân vaø Nguyeãn Vaên Phöông moãi ngöôøi 1 naêm tuø, Nguyeãn Hieáu Nghóa vaø Nguyeãn Thaønh Nhaân moãi ngöôøi 9 thaùng tuø. Tröôùc ñoù moät naêm, thaùng 11-2003, 3 ngöôøi chaùu cuûa Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù, Nguyeãn Vuõ Vieät vaø Nguyeãn Tröïc Cöôøng bò phaït moãi ngöôøi 32 thaùng tuø, vaø Nguyeãn Thò Hoa bò 4 thaùng 8 ngaøy tuø, veà toäi (giaû taïo) lôïi duïng quyeàn töï do daân chuû. Caùc Ñieàu 257 vaø 258 Hình Luaät phaït toäi choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï vaø toäi lôïi duïng quyeàn töï do daân chuû xaâm phaïm lôïi ích cuûa nhaø nöôùc. Ñoù laø caùc toäi xaâm phaïm traät töï coâng coäng vôùi hình phaït töø 2 deán 7 naêm tuø. Ñieàu trôù treâu laø, theo lôøi yeâu caàu cuûa gia ñình Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù, Muïc Sö Nguyeãn Hoàng Quang, toát nghieäp coâng phaùp quoác teá, ñaõ nhaän baøo chöõa cho Vieät, Cöôøng, Hoa trong vuï lôïi duïng quyeàn töï do daân chuû. Nay töø cöông vò ngöôøi baøo chöõa oâng boãng bieán thaønh bò caùo vaø bò truy toá veà toäi choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï. Trong cöông vò baøo chöõa vieân cho caùc bò caùo Vieät Cöôøng

Hoa, maëc daàu khoâng ñöôïc ñích thaân bieän hoä tröôùc toøa, Luaät Gia Nguyeãn Hoàng Quang ñaõ phaûn baùc caùc lyù leõ do Vieän Kieåm Saùt ñöa ra. Baøi bieän minh cuûa oâng goàm hai phaàn: 1) Coâng Toá Vieän traùch cöù caùc bò caùo ñaõ taøng tröõ moät soá taøi lieäu phaûn ñoäng trong ñoù coù baûn Phuï Ñính Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác coâng boá naêm 1998, nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm ban haønh Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn. Ngöôøi baøo chöõa söûng soát khi thaáy taøi lieäu naøy ñöôïc hoäi ñoàng xeùt xöû lieät keâ laø phaûn ñoäng. Nhö vaäy phaûi chaêng Lieân Hieäp Quoác laø toå chöùc phaûn ñoäng vaø caùc quoác gia thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác thoâng qua taøi lieäu naøy cuõng laø phaûn ñoäng? Ñaây laø söï xuùc phaïm naëng neà ñeán uy tín quoác gia vaø coäng ñoàng quoác teá. Keát quaû laø chính hoäi ñoàng xeùt xöû ñaõ töï keát aùn mình vaø ñoàng thôøi keát aùn quoác gia mình. Caùc bò caùo coøn bò traùch cöù ñaõ thoâng tin tình hình, tin töùc cuûa ngöôøi chuù ruoät laø Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù; thoâng tin dieãn bieán cuoäc ñaáu tranh cuûa giaùo daân An Truyeàn, Hueá; roài ñi tìm hieåu naém baét thoâng tin veà vuï caùc Phaät Töû chuaån bò ñi ñoùn Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn Quang töø Quaûng Ngaõi veà Saigon chöõa beänh. Vì nhaø caâm quyeàn khoâng cho pheùp Hoøa Thöôïng veà Saigon, neân caùc bò caùo ñaõ ra Quaûng Ngaõi vaán an vaø chuïp 2 taám aûnh cuûa Hoøa Thöôïng.

Traùch cöù nhö vaäy Toøa AÙn ñaõ vi phaïm quyeàn töï do thoâng tin vaø töï do phaùt bieåu ñöôïc quy ñònh trong Ñieàu 69 Hieán Phaùp cuõng nhö trong Ñieàu 19 Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn vaø Coâng Öôùc Quoác Teá veà nhöõng Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò, theo ñoù: “Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn töï do thoâng tin vaø töï do phaùt bieåu. Quyeàn naøy bao goàm quyeàn töï do tìm kieám, tieáp nhaän vaø phoå bieán caùc tin töùc vaø yù kieán baèng moïi phöông tieän truyeàn thoâng khoâng keå bieân giôùi quoác gia”. Thay vì ñeå ban phaùt coâng lyù cho ngöôøi daân vaø baûo veä con ngöôøi veà sinh maïng, töï do, danh döï vaø taøi saûn, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñaõ duøng toøa aùn vaø luaät phaùp ñeå ñaøn aùp ñoái laäp vaø cuûng coá cheá ñoä ñoäc taøi toaøn trò. Trong soá 5 voõ khí ñaøn aùp khuûng boá thì 3 loaïi ñaøn aùp daõ man nhaát laø thuû tieâu caù nhaân, taøn saùt taäp theå vaø lao ñoäng caûi taïo, nay bò xeáp vaøo loaïi caùc “toäi choáng nhaân loaïi” bò tröøng phaït bôûi Toøa AÙn Hình Söï Quoác Teá thieát laäp naêm 1998. Do ñoù, ngaøy nay 2 voõ khí chieán löôïc cuûa Ñaûng Coäng Saûn ñeå ñaøn aùp ñoái laäp laø toøa aùn luaät phaùp vaø quaûn cheá haønh chaùnh. Phaùp Leänh Toân Giaùo vieän daãn 2 toäi ñaïi hình laø toäi lôïi duïng quyeàn töï do toân giaùo, vôùi hình phaït töø 2 ñeán 7 naêm tuø, vaø toäi phaù hoaïi chính saùch ñoaøn keát toân giaùo, vôùi hình phaït töø 5 ñeán 15 naêm tuø. Naêm 1995, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä bò keát aùn 5 naêm tuø veà toäi phaù hoaïi chính

saùch ñoaøn keát toân giaùo chieáu Ñieàu 87 Hình Luaät, chæ vì ñaõ toå chöùc cöùu trôï caùc naïn nhaân luõ luït taïi ñoàng baèng Soâng Cöûu Long maø khoâng coù giaáy pheùp cuûa nhaø caàm quyeàn. Moät thaùng sau vuï khuûng boá ngaøy 11-9-2001, Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù ñaõ bò keát aùn 13 naêm tuø cuõng veà toäi naøy, coäng theâm 2 naêm tuø veà toäi vi phaïm quyeát ñònh quaûn cheá haønh chaùnh, chæ vì ñaõ toá caùo nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñaøn aùp toân giaùo. Thaùng 9-2004 vaø thaùng 112005, Chính Phuû Hoa Kyø ñaõ lieät keâ Vieät Nam, cuøng moät soá quoác gia taïi Ñoâng AÙ nhö Baéc Haøn, Trung Quoác vaø Mieán Ñieän, vaøo danh saùch “caùc quoác gia caàn phaûi ñaëc bieät quan taâm” veà vaán ñeà töï do toân giaùo. Naêm 2004, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ban haønh Phaùp Leänh Toân Giaùo noùi laø ñeå baûo veä töï do toân giaùo. Thöïc ra hoï vaãn theo chuû tröông coá höõu laø ñaøn aùp toân giaùo trong chính saùch vaø tieâu dieät toân giaùo theo chuû thuyeát. Ñoái vôùi ngöôøi coäng saûn, toân giaùo laø keû thuø khoâng ñoäi trôøi chung. Coäng Saûn ñaõ mieät thò vaø coi toân giaùo laø moät thöù thuoác phieän ñeå ru nguû ngöôøi daân. Tuy nhieân ñeå khoûi bò maát maët, hoï vaãn tuyeân boá toân troïng quyeàn sinh hoaït töï trò cuûa caùc giaùo hoäi. Hoï ñaõ ghi quyeàn töï do toân giaùo vaøo Hieán Phaùp nôi Ñieàu 70. Veà maët quoác teá coâng phaùp hoï ñaõ kyù keát tham gia Coâng Öôùc veà nhöõng Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò trong ñoù quyeàn töï do toân giaùo, töï do löông taâm

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 vaø töï do tö töôûng ñaõ ñöôïc long troïng thöøa nhaän nôi Ñieàu 18. Phaùp Leänh Toân Giaùo cuõng minh thò cam keát toân troïng vaø tuaân haønh Coâng Öôùc Quoác Teá noùi treân maø hoï ñaõ tham gia naêm 1982. Ngaøy 26 thaùng 10 vöøa qua, giaùo só Tröông Trí Hieàn, nguyeân Toång Thö Kyù Giaùo Hoäi Tin Laønh Mennonite Vieät Nam, ñaõ ñieàu traàn taïi Quoác Hoäi Hoa Kyø veà chính saùch baùch haïi caùc Hoäi Thaùnh Tin Laønh cuûa Nhaø Nöôùc CS Vieät Nam. Giaùo só vöøa tôùi ñònh cö taïi Hoa Kyø sau moät thôøi gian laån troán taïi Caêm Boát vì coù leänh truy naõ cuûa Coâng An ñoøi baét ñem veà Vieät Nam. Trong buoåi ñieàu traàn naøy giaùo só ñaõ töôøng trình veà keá hoaïch ñaøn aùp vaø tieâu dieät ñaïo Tin Laønh ôû caùc tænh mieàn ñoàng baèng vaø mieàn nuùi. Haäu quaû laø, tuaân haønh nhöõng chæ thò maät cuûa Ñaûng CS, coâng an ñaõ xoùa saïch ñaïo Tin Laønh ôû tónh Ñieän Bieân; baét eùp caùc giaùo höõu Tin Laønh phaûi boû ñaïo, chieám ñoaït nhaø cöûa gia suùc cuûa caùc saéc daân thieåu soá theo ñaïo Tin Laønh nhö nhöõng ngöôøi Hmong ôû Ñieän Bieân, Sôn La, Haø Giang, Lao Cay vaø nhöõng ngöôøi Rhe ôû Quaûng Ngaõi. Ngoaøi ra hoï coøn giam giöõ ñoäc ñoaùn haøng traêm muïc sö vaø tín ñoà Tin Laønh taïi Bình Phöôùc, Long An, Taây Nguyeân; phaù saäp caùc nhaø nguyeän cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Mennonite Vieät Nam maø Muïc Sö Nguyeãn Hoàng Quang laø Phoù Hoäi Tröôûng kieâm Toång Thö Kyù. Vôùi tö caùch luaät gia oâng giöõ chöùc chuû nhieäm UÛy Ban Phaùp Luaät Hieäp Hoäi Thoâng Coâng Tin Laønh Vieät Nam. OÂng coù nhieàu thaønh tích ñaáu tranh ñoøi töï do toân giaùo vaø coâng baèng xaõ hoäi.

Laø Chaâu Tröôûng Chaâu Höôùng Ñaïo Cô Ñoác Vieät Nam, oâng töøng ñöùng leân beânh vöïc daân ngheøo bò giaûi toûa vaø truïc xuaát taïi caùc truù khu lao ñoäng Saigon maø khoâng coù chính saùch taùi ñònh cö hay boài thöôøng thieät haïi, traùi vôùi Ñieàu 23 Hieán Phaùp. Rieâng taïi Phöôøng Bình Khaùnh Quaän 2 Saigon nôi toïa laïc Hoäi Thaùnh Tin Laønh Mennonite, maø cuõng laø tö thaát Muïc Sö Quang, coù 345 hoä daân ñöôïc leänh truïc xuaát. Tuy nhieân oâng ñaõ kòp thôøi can thieäp cho ñoàng baøo loái xoùm. Naêm 2000 coâng an ñeán giaät saäp nhaø nguyeän Tin Laønh Quaän 2, Saigon. Do söï khieáu naïi cuûa Muïc Sö Quang, nhaø caàm quyeàn ñaõ chaáp thuaän baèng vaên thö cho xaây döïng laïi, nhöng vaãn dieân trì khoâng caáp giaáy pheùp. Do ñoù caùc giaùo höõu Tin Laønh ñaõ xaây döïng moät nhaø nguyeän taïm thôøi trong khi chôø giaáy pheùp. Khi coâng an ñoøi giaät saäp, Muïc Sö Quang cuøng caùc tín höõu Tin Laønh vaø Höôùng Ñaïo Cô Ñoác chít khaên tang caàu nguyeän quyeát taâm baûo veä thaùnh ñöôøng, thaø cheát chöù khoâng ñeå nhaø thôø bò giaät saäp laàn thöù hai. Vì vaäy chuùng toâi UÛy Ban Luaät Gia Baûo Veä Daân Quyeàn, baèng vaên thö naøy, tuyeân döông Muïc Sö Nguyeãn Hoàng Quang laø moät Tuø Nhaân Löông Taâm, vaø vinh danh Luaät Gia Nguyeãn Hoàng Quang laø moät Luaät Gia vì Coâng Lyù vaø Nhaân Quyeàn. Laøm taïi haûi ngoaïi ngaøy 6 thaùng 12, 2005 T.M. UÛy Ban Luaät Gia Baûo Veä Daân Quyeàn LS Nguyeãn Höõu Thoáng GS Nguyeãn Cao Haùch GS Vuõ Quoác Thuùc

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D17

.3”

DAT


D18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Tín ñoà Tin Laønh Thanh Hoùa keâu cöùu: “Vaãn bò ñaøn aùp, eùp buoäc coù toå chöùc” Moät soá tín ñoà taïi tænh Thanh Hoùa töøng bò coâng an, vieân chöùc nhaø nöôùc ñòa phöông ñaùnh troïng thöông vì toäi theo ñaïo Tin Laønh vaø “truyeàn ñaïo traùi pheùp” laïi göûi ñôn caàu cöùu ñi khaép nôi vì vaãn tieáp tuïc bò khuûng boá vaø ñe doïa tính maïng chæ vì lyù do toân giaùo. Döôùi ñaây laø “Ñôn khieáu naïi” cuûa ba oâng Nguyeãn trung Toân, Nguyeãn trung Maïnh vaø Nguyeãn vaên Baùu trình baøy vuï vieäc ñaõ xaûy ra cho hoï: Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc Ñôn Khieáu Naïi Kính göûi: - Thuû töôùng Phan vaên Khaûi - Ban Toân Giaùo Chính Phuû - UBMT Toå Quoác Vieät Nam - UBND tænh Thanh Hoùa - UBND huyeän Quaûng Xöông - Ñaïi söù quaùn Hoa Kyø taïi Haø Noäi - Vaên phoøng UB AÂu Chaâu taïi Haø Noäi Chuùng toâi laø: 1.- Nguyeãn trung Toân, 34 tuoåi. 2.- Nguyeãn trung Maïnh, 79 tuoåi. 3.- Nguyeãn vaên Baùu Truù taïi: Thoân Yeân Coå-Quaûng Yeân-Quaûng Xöông-Thanh Hoùa. Chuùng toâi cuøng coù tín ngöôõng theo toân giaùo Tin Laønh Phuùc AÂm Toaøn Veïn Vieät Nam töø thaùng 5 naêm 2002. Chuùng toâi cuøng laøm ñôn naøy tieáp tuïc khieáu naïi tôùi caùc cô quan noùi treân noäi dung khieáu naïi cuûa ñôn laàn tröôùc, vaø moät vaøi söï vieäc tieáp theo. Sau khi chuùng toâi göûi ñôn cho quyù vò thì: Ngaøy 20/11 khi chuùng toâi vaø moät soá tín ñoà tôùi gia ñình anh Baùu ñeå thôø phöôïng Chuùa, thì chuùng toâi laïi gaëp söï ngaên trôû cuûa tröôûng thoân vaø coâng an thoân Yeân Ñoaøi. Ngaøy 30/11 chuùng toâi nhaän ñöôïc giaáy môøi cuûa UBND xaõ

Quaûng Yeân ñeán UB ñeå nghe traû lôøi ñôn thö, buoåi chieàu hoâm aáy chuùng toâi tôùi taïi UBND xaõ Quaûng Yeân taïi ñaây chuùng toâi gaëp oâng Ngoâ vaên Ñaïo, coâng an tænh Thanh Hoùa vaø oâng Dieäp coâng an huyeän Quaûng Xöông phuï traùch xaõ Quaûng Yeân, oâng chuû tòch UBND xaõ Quaûng Yeân cuøng moät soá ñaïi dieän caùc Ban ngaønh trong xaõ. Taïi ñaây hoï traû lôøi chuùng toâi raèng: “ÔÛ Quaûng Yeân khoâng coù ñaïo Tin Laønh vì vaäy chuùng toâi theo ñaïo Tin Laønh vaø thôø phöôïng Chuùa laø traùi phaùp luaät. Vieäc oâng Nguyeãn trung Toân laøm CMND (Chöùng Minh Nhaân Daân töùc theû caên cöôùc) khai toân giaùo Tin Laønh laø traùi vôùi Thoâng Tö soá 05 cuûa tænh Thanh Hoùa, vì vaäy khoâng laøm CMND cho oâng Nguyeãn trung Toân laø ñuùng. Hoï coøn noùi chuùng toâi göûi ñôn khieáu naïi cho Ñaïi söù quaùn Hoa Kyø vaø UN AÂu Chaâu taïi Haø Noäi laø laøm aûnh höôûng ñeán an ninh vaø chính trò quoác gia, neáu chuùng toâi coøn tieáp tuïc laøm nhö vaäy hoï seõ truy toá chuùng toâi ra phaùp luaät. Trong buoåi laøm vieäc toâi laø Nguyeãn trung Toân coù yù kieán raèng: “Chuùng toâi coù quyeàn theo ñaïo, khoâng theo ñaïo, thay ñoåi ñaïo khoâng ai ñöôïc pheùp ngaên caûn vì vaäy ngay taïi UBND xaõ ngaøy hoâm nay chuùng toâi vaãn ñang bò ñaøn aùp, eùp buoäc moät caùch coù toå chöùc. Ñaây cuõng laø lyù do maø chuùng toâi phaûi göûi ñôn tôùi Ñaïi söù quaùn Hoa Kyø vaø UB Chaâu AÂu. Theo chæ thò soá 01 cuûa Thuû töôùng Phan vaên Khaûi thì quyù vò phaûi höôùng daãn cho chuùng toâi sinh hoaït ñaïo”. Noùi tôùi ñaây thì oâng Nguyeãn trung Toân bò caét lôøi. Keát thuùc buoåi laøm vieäc oâng Ngoâ vaên Ñaïo coù yù kieán raèng: “Theo nhö lôøi oâng Nguyeãn trung Toân laø ñuùng moïi ngöôøi coâng daân Vieät Nam coù quyeàn theo ñaïo, khoâng theo ñaïo, thay ñoåi ñaïo. Nhöng neáu oâng Nguyeãn trung Toân laøm CMND theo ñaïo Tin Laønh phaûi coù chöõ kyù cuûa Muïc Sö Phuøng quang Huyeán, Toång Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam mieàn Baéc coøn oâng

Toân theo Phuùc AÂm Toaøn Veïn laø heä phaùi Tin Laønh chöa coù tö caùch phaùp nhaân. Hoï yeâu caàu oâng Nguyeãn trung Toân phaûi noäp phaït haønh chính theo bieân baûn tröôùc ñaây vì lyù do: “Truyeàn ñaïo traùi pheùp taïi gia ñình”. Neáu oâng Toân khoâng noäp tieàn phaït thì hoï seõ khöôùc töø moïi ñôn thö maø oâng Toân göûi tôùi UBND xaõ. OÂng Leâ quang Kyø tröôûng coâng an xaõ Quaûng Yeân vaø oâng Leâ vaên Long chuû tòch UBND xaõ Quaûng Yeân noùi raèng vieäc oâng Laân tröôûng thoân Yeân Ñoaøi ngaên trôû buoåi nhoùm

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 vaø thu Kinh Thaùnh cuûa chuùng toâi laø hôïp phaùp. OÂng Laân coøn ñe doïa neáu oâng Nguyeãn trung Toân coøn leân Yeân Ñoaøi oâng seõ boá trí lao xe vaøo ngöôøi vaø tieáp tuïc ngaên trôû buoåi nhoùm tieáp theo, baèng moïi caùch hoï xoùa saïch Tin Laønh taïi xaõ Quaûng Yeân. Kính thöa quyù caáp laø moät ngöôøi daân bình thöôøng nhö chuùng toâi, soáng trong moät quoác gia vaø laø moät ñaát nöôùc töï do daân chuû luoân luoân toân troïng quyeàn töï do tín ngöôõng nhö lôøi phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Leâ Duõng ñaõ töøng noùi treân ñaøi truyeàn hình, taïi sao chuùng toâi vaãn tieáp tuïc bò ñe doïa gaây khoù khaên chæ vì lyù do tín ngöôõng, thaäm chí coøn nguy hieåm ñeán tính maïng. Vì vaäy chuùng toâi kính chuyeån tôùi caùc cô quan ñôn khieáu naïi naøy mong ñöôïc söï giuùp ñôõ. Chuùng toâi cuõng keâu goïi Ñaïi söù quaùn Hoa Kyø, UB Chaâu AÂu taïi Haø

Noäi cuøng caùc cô quan truyeàn thoâng quoác teá leân tieáng maïnh meõ veà vaán ñeà töï do toân giaùo treân ñaát nöôùc Vieät Nam noùi chung vaø taïi tænh Thanh Hoùa noùi rieâng ñeå nhöõng ngöôøi daân nhö chuùng toâi ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn sô ñaúng nhaát cuûa con ngöôøi. Xin ñöøng nhìn chuùng toâi qua laêng kính maøu ñeå chuùng toâi khoûi bò bieán daïng baèng nhöõng töø ngöõ naëng neà nhö: Boïn phaûn ñoäng, boïn taïp ñaïo, v.v... Chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn! Quaûng Yeân ngaøy 3 thaùng 12 naêm 2005 Nhöõng ngöôøi cuøng laøm ñôn Ngöôøi thöù nhaát: Nguyeãn trung Toân (kyù teân) Ngöôøi thöù hai: Nguyeãn trung Maïnh (kyù teân) Ngöôøi thöù ba: Nguyeãn vaên Baùu (kyù teân)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D19

TRUNG TAÂM TRÔÏ THÍNH SUNCOAST ª Môøi OÂng Baø ñeán tham khaûo mieãn phí caùc vaán ñeà trôï thính. ª Thöïc söï thaáy ñöôïc beân trong khoang tai mình khoâng phaûi laø ñieàu kyø laï sao? ° Cung caáp maùy 100% digital môùi. Söûa chöõa maùy cuõ. Baùn pin duøng cho maùy (baûo ñaûm giaù haï hôn so vôùi thò tröôøng hieän nay!) ° Ño ñoä laõng tai cho treû em vaø ngöôøi lôùn do chuyeân gia veà thính giaùc saên soùc taän tình chu ñaùo. ° Ñaëc bieät chuùng toâi coù phoøng LAB (do cô quan F.D.A trong vaønh tai chaáp thuaän) goàm nhöõng TECHNICIANS ñaõ coù treân CIC ITC 17 naêm kinh nghieäm veà ngaønh maùy trôï thính. Baûo ñaûm ñoàng höông seõ haøi loøng veà aâm thanh ITE phaåm chaát cuûa maùy. Ngoaøi ra, chuùng toâi coù baùn ñuû caùc loaïi maùy hieän coù treân thò tröôøng. ° Cung caáp maùy cho thaân nhaân ôû Vieät Nam.

trong loã tai

BTE

MEDICAL ° BAÛO HIEÅM ° CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙP 31606 RAILROAD CANYON Rd. #203 Canyon Lake, CA 92578 (951) 244-8832 DONNA JENSEN Board Certified Hearing Instrument Specialist WILLENA BAYER CCC-A. Audiologis

6888 LINCOLN Ave. Suite#E,H,G Buena Park, CA 90620 (714) 229-9178 MARK HADDAD Hearing Aid Dispenser

9191 WESTMINSTER Blvd. Garden Grove, CA 92844 (Beân trong khu Medical Center, xin laáy heïn)

JOHN MALAN M.S.,CCC-A Audiologis/HA. Dis. Sonus Network Goïi Coâ AÙnh (714) 229-9178 Operations Manager

DAT


D20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

“Nhaân quyeàn” kieåu Coäng Saûn Vieät Nam:

“Maøy khoâng yeâu tao, tao gieát!” BAØI THÖÙ NHAÁT LEÂ NHAÂN (Haø Noäi) Laáy toaøn boä yù töôûng vaø chuû ñeà, thaäm chí thoù töøng maûng caâu chöõ cuûa baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn Caùch Maïng Phaùp vaø Baûn Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp Hoa Kyø, oâng Hoà Chí Minh ñaõ vieát vaø ñoïc “Baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp” taïi vöôøn hoa Ba Ñình Haø Noäi ngaøy 29-1945. Trong baûn tuyeân ngoân naøy, oâng Hoà doõng daïc tuyeân boá tröôùc theá giôùi nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng Hoøa thöøa nhaän vaø toân vinh taát caû quyeàn laøm ngöôøi coù ghi trong hieán phaùp cuûa Phaùp vaø Myõ, tuaân theo nguyeân taéc Nhaân Quyeàn cuûa Caùch Maïng Phaùp vôùi khaåu hieäu: Töï Do, Bình Ñaúng, Baùc AÙi! Nghóa laø, oâng Hoà Chí Minh ñaõ theà tröôùc daân toäc Vieät Nam vaø theá giôùi: Chính phuû cuûa oâng seõ traû laïi moïi quyeàn laøm ngöôøi cho daân Vieät Nam maø oâng cho laø Phaùp vaø Nhaät ñaõ töôùc ñoaït. Ñoù laø quyeàn soáng, quyeàn möu caàu haïnh phuùc, quyeàn töï do tö töôûng, töï do baùo chí, töï do ngoân luaän, töï do ñi laïi, töï do bieåu tình, töï do laäp ñaûng phaùi, töï do buoân baùn kinh doanh, töï do laøm giaøu, töï do tö höõu taøi saûn caù nhaân, töï do baàu cöû, öùng cöû, töï do toân giaùo, töï do hoïc haønh, töï do khieáu kieän, töï do luyeán aùi, töï do hôn caû Phaùp vaø Myõ nöõa! Nhöng treân thöïc teá, oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng coäng saûn Vieät Nam 60 naêm caàm quyeàn (tröø 21 naêm mieàn Nam ñöôïc soáng trong moät xaõ hoäi deã thôû hôn, töï do hôn) ñaõ töôùc ñoaït taát caû moïi quyeàn laøm ngöôøi cuûa nhaân daân Vieät Nam maø oâng Hoà ñaõ long troïng theà boài tröôùc toaøn daân

Lôøi taùc giaû: Leâ Nhaân vieát baøi baùo naøy nhaèm toân vinh noã löïc vaø loøng quaû caûm, saün saøng hi sinh tính maïng cho quyeàn laøm ngöôøi cuûa daân toäc Vieät Nam nôi GS. Traàn Khueâ, Nhaø vaên Hoaøng Tieán (trong nöôùc) vaø GS. Nguyeãn Ngoïc Bích (nöôùc ngoaøi); khi caû ba vò cuøng ñöùng ra laøm tôø baùo ñieän töû cuûa Phong Traøo Daân Chuû Vieät Nam, do GS. Traàn Khueâ laøm Toång bieân taäp, Nhaø vaên Hoaøng Tieán vaø GS. Nguyeãn Ngoïc Bích laøm Phoù Toång bieân taäp ra maét ñoäc giaû vaøo ngaøy 10-12-2005, nhaân ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá: http://www.ptdcvn.95mb.com Xin chuùc möøng tôø baùo cuûa chuùng ta. Caàu mong cho ba vò vaø ban bieân taäp söùc khoûe, bình an, chaân cöùng ñaù meàm ñeå ñöông ñaàu vôùi baïo quyeàn tai ngöôïc ñoäc taøi. Boïn ñoäc taøi ñang duøng suùng aùp ñaët yù muoán chuû quan raát phaûn ñoäng cuûa chuùng laø “Chuû nghóa Maùc-Leâ nin” leân daân toäc Vieät Nam, nhö moät haønh vi hieáp daâm chính trò Toå Quoác chuùng ta vôùi meänh leänh ñoû: “Maøy khoâng yeâu tao, tao gieát!” L.N. vaø theá giôùi ngaøy 2-9-1945. noùi thì daân cuõng maát luoân haønh baèng lyù lòch; cho töï do gioït nöôùc maét toâi nhoû xuoáng OÂng Hoà vaø ñaûng cuûa oâng - quyeàn töï do tö töôûng laø caùi toân giaùo nhöng laïi caám thaày ñaát khoùc meï toâi khi ngöôøi moät ñaûng ngoaïi bang (laáy côø quyeàn toái thöôïng ñeå laøm chuøa, cha coá laäp heä phaùi toân qua ñôøi; khoâng phaûi cuûa toâi Lieân Xoâ laøm côø ñaûng coäng ngöôøi. Maát quyeàn töï do tö giaùo rieâng, baét taát caû nhoát choã toâi thôø phuïng toå tieân; saûn VN) höùa thöïc thi quyeàn töôûng, ngöôøi daân maát luoân trong caùi roï “toân giaùo quoác khoâng phaûi cuûa toâi caùi loã cuoái laøm ngöôøi naøo vôùi daân VN quyeàn toàn taïi: “Toâi tö duy, toâi doanh”; cho töï do baàu cöû, öùng cuøng treân traàn gian seõ oâm toâi thì oâng vaø ñaûng cuûa oâng caám toàn taïi” (Descartes). Töôùc cöû maø laïi töôùc ñi cuûa daân moät vaøo loøng ñaát meï... Chao oâi, ngay ñieàu ñoù. Baát cöù quyeàn maát caùi quyeàn caên baûn laø chöõ cöû trong moät meänh ñeà bao giôø coøn coäng saûn thì Ñaát laøm ngöôøi naøo oâng Hoà ñoøi quyeàn Tö Duy (Tö Töôûng) cuûa löøa ñaûo laø: “Ñaûng Cöû, Daân Meï-Toå Quoác toâi khoâng phaûi Phaùp traû laïi cho daân Vieät con ngöôøi maø Descartes ñaõ Baàu”; cho töï do bieåu tình laø cuûa toâi, toâi khoâng ñöôïc yeâu Nam, thì luùc oâng caàm quyeàn, suy toân, cuõng coù nghóa coäng nhöng laïi ra leänh caám tuï taäp caùi khoâng phaûi cuûa mình laø oâng khoâng chæ caám daân caùi saûn theá giôùi vaø coäng saûn Vieät ñoâng ngöôøi ôû nôi coâng coäng; ñaát nöôùc, neân coäng saûn ñoäc quyeàn Phaùp ñaõ caám, maø coøn Nam ñaõ ñaåy con ngöôøi xuoáng nhöng ñaûng laïi töï do toå chöùc quyeàn ñaát ñai, ñoäc quyeàn yeâu caám hôn Phaùp caám raát nhieàu thaáp hôn loaøi caàm thuù. Loaøi haøng traêm löu manh keùo ñeán nöôùc, khoâng cho ai yeâu nöôùc (vì Phaùp noùi vaäy vaãn coøn cho voi vaø loaøi kieán coù theå chöa bieåu tình ñoøi phaù nhaø, ñoøi caùch yeâu rieâng cuûa mình, maø daân VN ra baùo tö, cho daân coù tö duy (nhöng ñaûng vaø Baùc ñaäp cheát oâng Hoaøng Minh baét daân yeâu nöôùc töùc laø yeâu VN bieåu tình, cho daân laøm Hoà ñaõ töøng laø voi, laø kieán Chính, ñoaïn neùm cöùt troän chuû nghóa xaõ hoäi! Maø chuû giaøu, cho daân töï do cö truù, ñi bao giôø ñaâu maø bieát noù maém toâm vaøo oâng Chính vaø nghóa xaõ hoäi laø con toá cha, vôï laïi hoïc haønh, töï do toân giaùo). khoâng coù tö duy?) maø noù vaãn vôï con nhaø cöûa cuûa oâng töø toá choàng, laø ñaûng töï do giöõa Caùi quyeàn soáng caên baûn toàn taïi. Nhöng vôùi loaøi ngöôøi, ngaøy 1-12-2005 (ngaøy 8-12- ban ngaøy xoâng vaøo nhaø daân nhaát maø Caùch Maïng Phaùp khi khoâng coù, khoâng coøn tö 2005 chuùng laïi keùo ñeán bieåu aên cöôùp, baét choàng con ta ñi traû laïi cho loaøi ngöôøi sau duy, thì toàn taïi vôùi noù cuõng tình kieåu löu manh coù ñònh tuø laïi noùi ñeåu laø ñi hoïc taäp! haøng nghìn naêm bò phong chæ laø toàn taïi aûo maø thoâi! Ñaây höôùng, boác cöùt neùm daân coù toå Chuû nghóa xaõ hoäi laø thaûm saùt kieán töôùc ñoaït laø quyeàn töï do, laø toäi aùc choáng con ngöôøi lôùn chöùc, chöûi ñuø maù oâng Chính haøng vaïn ngöôøi voâ toäi trong bình ñaúng, baùc aùi. Maø coát loõi nhaát cuûa coäng saûn vaø Hoà Chí coù ñaûng laõnh ñaïo tröôùc cöûa caûi caùch ruoäng ñaát, trong Teát cuûa quyeàn töï do laø töï do tö Minh! nhaø oâng Hoaøng Minh Chính); Maäu Thaân ôû Hueá, laø noâ dòch töôûng, töï do ngoân luaän. Maø Hieán phaùp cuûa oâng Hoà vaø treân giaáy tôø cho laäp ñaûng hoùa, ngheøo ñoùi hoùa noâng daân caên nguyeân cuûa töï do tö lôøi oâng höùa ngaøy 2-9-1945 phaùi nhöng treân thöïc teá laïi trong hôïp taùc hoùa noâng töôûng, töï do ngoân luaän laø töï cuûa oâng cho daân töï do ñi laïi, caám ña nguyeân. Anh Nguyeãn nghieäp, laø caám daân buoân baùn, do baùo chí. Nhöng trong xaõ töï do cö truù nhöng oâng Hoà laïi Vuõ Bình môùi laøm ñôn xin caám daân ñi nhaø thôø, ñi chuøa hoäi oâng Hoà, nhaø nöôùc coäng duøng hoä khaåu ñeå caám chuyeän thaønh laäp ñaûng daân chuû Vieät cuûa rieâng mình, phaûi thôø saûn ñoäc quyeàn, ñoäc taøi, ñoäc töï do cö truù, töï do ñi laïi cuûa Nam lieàn bò coäng saûn baét tuø Chuùa thôø Phaät quoác doanh ñaûng, ñoäc toân, ñoäc aùc ñaõ caám nhaân daân; cho töï do laøm giaøu moït goâng; cho daân töï do coù cô! Chuû nghóa xaõ hoäi laø ñoùi, nhaân daân khoâng coù quyeàn ra maø cöù ai giaøu moät tí laø cöôùp quyeàn coù taøi saûn maø quoác höõu reùt, doát, aùc, xaáu, voâ saûn hoùa baùo. heát taøi saûn goïi traù hình laø caûi hoùa ñaát ñai: caùi nhaø cuûa anh toaøn daân! Toùm laïi, chuû nghóa Caám nhaân daân ra baùo tö, caùch ruoäng ñaát, laø caûi taïo tö laø cuûa anh, nhöng caùi neàn xaõ hoäi laø quaân ñeåu, laø quaân töùc laø nhaø nöôùc coäng saûn bòt saûn, tö doanh; cho töï do hoïc nhaø, töùc ñaát neàn laø cuûa ñaûng, gieát ngöôøi, quaân aên cöôùp daõ mieäng daân; khoâng cho daân haønh nhöng laïi caám hoïc gioáng nhö töø maét caù chaân man coù ñaûng laõnh ñaïo, laø ñaåy anh leân tôùi ñaàu anh laø cuûa haøng trieäu nhaân daân ra bieån anh, cuûa thaèng Leâ Nhaân, laøm moài cho haûi taëc vaø caù nhöng baøn chaân cuûa maøy aø maäp... Sao laïi ñoàng nhaát Toå Leâ Nhaân, leâ daân kia (gioáng Quoác Vieät Nam ngaøn laàn yeâu CHUYEÂ N KHOA TRÒ BEÄ N H TIEÂ U HOÙ A VAØ GAN neàn nhaø) laø cuûa ñaûng, cuûa sôû quyù cuûa toâi vôùi caùi ñaïi gian 12665 Garden Grove Blvd., Suite 304 (laàu 3), Garden Grove, CA 92843 höõu toaøn daân con aï! ñaïi aùc, ñaïi ñeåu giaû löu manh, Caá m ngöôø i daâ n quyeà n sôû GIÔØ LAØ M VIEÄ C : ñaïi löøa ñaûo, löôøng gaït, ñaïi CHUYEÂN ÑIEÀU TRÒ Thöù Hai - Thöù Saùu: höõ u ñaá t ñai, coä n g saû n caá m thoái tha gheâ tôûm coù teân laø * THÖÏC QUAÛN: Khoù nuoát, Ngheõn thöùc aên, ÖÏa chua. * Diplomate, American Subspecialty Board of Gastroenterology. 9 AM - 6 PM quyeàn sôû höõu cuûa chính con Chuû Nghóa Xaõ Hoäi naøy haû * BAO TÖÛ: Ñaày hôi, Loeùt bao töû, Chaûy maùu bao töû, * Diplomate, American Board of Internal Medicine. Thöù Tö: 9 AM - 1 PM ngöôøi: Hoùa ra toâi khoâng phaûi giôøi ? AÊn khoâng tieâu, OÙi möûa. * Hoäi vieân American College of Physicians vaø Orange County NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM * RUOÄT: Ñau buïng, Taùo boùn, Tieâu chaûy, Ñi caàu ra maùu, cuûa toâi; khoâng phaûi cuûa toâi Medical Association. Toäi aùc lôùn voâ cuøng cuûa Ung thö vaø Böôùu ruoät. G.G. * Thöôøng Truù Noäi Khoa (Internal Medicine) taïi University of choã meï cha toâi choân nhau caét coäng saûn laø aùc hoùa, ñeåu hoùa, Hospital * TRÓ: Ñau nhöùc haäu moân, Chaûy maùu haäu moân. Suite 304-607 California, San Francisco (UCSF). roán; khoâng phaûi cuûa toâi choã löôøng hoùa, ngheøo hoùa, xaáu * GAN: Vaøng da, Saïn tuùi maät vaø oáng daãn maät, Söng gan, GARDEN GROVE * Toát nghieäp Chuyeân Khoa Beänh Tieâu Hoùa vaø Gan toâi ngoài hoân ngöôøi yeâu ngay hoùa, thoái hoùa toå quoác Vieät Chai gan WESTMINSTER (Gastroenterology) taïi University of California, Los Angeles * LAÙ LAÙCH: Ñau buïng caáp tính. döôùi goác caây cau theàm nhaø; Nam, tha hoùa hoùa nhaân BOLSA (UCLA). khoâng phaûi cuûa toâi caùi choã phaåm ñaïo ñöùc daân toäc, laø ñieám hoùa caû doøng nöõ tu! Cho neân haøng trieäu ñoàng baøo sôï coäng saûn ñeán vôõ maät, nghe lôøi daïy cuûa Leânin: “Ngöôøi daân boû phieáu baèng ñoâi chaân cuûa mình” maø aøo aøo troán khoûi mieàn Baéc naêm 1954, di cö vaøo mieàn Nam ñeå ñöôïc vöøa boû phieáu baèng ñoâi chaân, vöøa boû phieáu baèng ñoâi tay cuûa mình. Roài ñaïi quoác naïn naêm 1975, haøng trieäu nhaân daân mieàn Nam laïi duøng ñoâi chaân laøm laù phieáu ñeå chaïy xuoáng bieån thaø bò caù maäp aên thòt coøn hôn ôû laïi vôùi Baùc Hoà! Nhaân daân bò ñaûng caám töï do boû phieáu baèng tay, baèng chaân thì hoï laïi tìm ra caùch boû phieáu khaùc höõu hieäu hôn cuõng raát saùng taïo, raát taøi hoa, baát ngôø. Nhö caùi caùch

QUOÁC QUANG, M.D.

FAIRVIEW

(714) 537-5302

HARBOR

BAÙC SÓ PHAN

EUCLID

.3”

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

“boû... phieáu vaøo maët nhaø caàm quyeàn Haø Noäi” cuûa nöõ vaên só Döông Thu Höông ai baûo laø caùch boû phieáu keùm vaên hoùa naøo? Treân maët ñaát naøy, khoâng coù moät choã naøo cho toâi-nhaân daân-coù quyeàn sôû höõu, tö höõu, coù quyeàn caém duøi, caém neùn nhang! Taát caû maët ñaát meï Toå Quoác cha oâng truyeàn laïi cho chuùng toâi chuùng noù cöôùp heát saïch roài; chuùng noù bieán ñaát nöôùc thaønh taøi saûn rieâng ñeå coù theå caàm coá cho Taøu, cho Nhaät. Chuùng noù göûi Ñeàn Huøng,Vònh Haï Long, soâng Hoàng, Ñaïi Noäi Hueá, soâng Cöûu Long vaøo keùt saét ngaân haøng Thuïy só vôùi ñònh danh löøa ñaûo raèng: Ñaát ñai laø sôû höõu toaøn daân! Laïi hoûi: Toaøn daân laø thaèng naøo? Thöa toaøn daân laø khoâng coù thaèng daân naøo coù moät tí quyeàn naøo treân ñaát ñai cha oâng cuûa Toå Quoác, cuûa oâng baø truyeàn laïi; Toaøn daân chính laø maáy thaèng trong Boä Chính Trò, Trung Öông ñaûng coäng saûn chöù coøn thaèng choù naøo nöõa! Chuùng noù cöôùp saïch saønh sanh moïi quyeàn laøm ngöôøi cuûa nhaân daân Vieät Nam. Moät que nhang, moät coïng coû, moät con deá cuõng coøn coù quyeàn sôû höõu ñaát ñai; nhöng con ngöôøi trong cheá ñoä coäng saûn phaán ñaáu maõi chaúng theå hoùa thaønh que nhang, thaønh coïng coû, thaønh con deá ñöôïc, than oâi! Xoùa boû sôû höõu, tö höõu, cuõng coù nghóa laø xoùa boû nhaân tính, xoùa boû xuaát xöù con vaät haøng chuïc trieäu naêm ñi hai chaân treân maët ñaát ñeå tieán hoùa, ñeå luyeän con vöôïn ngöôøi thaønh con ngöôøi vaên minh hoâm nay. Ñaây chính laø toäi aùc choáng con ngöôøi man rôï nhaát cuûa coäng saûn! Sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát, oâng Hoà Chí Minh ñaõ khaù töï do ñoøi quyeàn laøm ngöôøi cho daân Ñoâng Döông vaø Vieät Nam ngay giöõa thuû ñoâ Paris cuûa ñeá quoác Phaùp. Nöôùc Phaùp noâ dòch Vieät Nam nhöng chính phuû Phaùp vaãn cho oâng Nguyeãn AÙi Quoác ra baùo “Ngöôøi cuøng khoå”, in cuoán saùch “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp” ñeå leân aùn thöïc daân Phaùp, toá caùo chuùng noâ dòch vaø baàn cuøng hoùa nhaân daân Ñoâng Döông. Nöôùc Phaùp maø oâng Hoà choáng laïi quyeát lieät baèng baùo chí, saùch vôû vaãn maëc oâng baøy toû quan ñieåm choáng ñoái vaø beâu xaáu, ñaû ñaûo nhaø nöôùc Ñaïi Phaùp baèng mít tinh, bieåu tình, kieán nghò ôû ngay trong loøng nöôùc Phaùp, maø Phaùp ñaâu coù baét tuø, ñaâu coù neùm cöùt vaøo maët oâng Nguyeãn AÙi Quoác nhö ñaûng ta vöøa laøm vôùi oâng giaø Hoaøng Minh Chính! Theá maø caùc oâng baø Hoaøng Minh Chính, Traàn Khueâ, Haø Só Phu, Nguyeãn Vuõ Bình, Nguyeãn Khaéc Toaøn, Leâ Chí Quang, Buøi Minh Quoác, Döông Thu Höông, Nguyeãn Thanh Giang, Phaïm Queá Tieáp trang D22

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D21

.3”

DAT


D22 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

“Nhaân quyeàn” kieåu Coäng Saûn Vieät Nam:

“Maøy khoâng yeâu tao, tao gieát!” Tieáp trang D20

Döông, Tieâu Dao Baûo Cöï vaø maáy chuïc oâng baø khaùc chæ duøng phöông phaùp hoøa bình ñoøi ñaûng coäng saûn Vieät Nam traû laïi cho nhaân daân ta nhöõng quyeàn laøm ngöôøi maø oâng Hoà Chí Minh theà thoát giöõa Ba Ñình ngaøy 2-9-1945, maø sao ñaûng coäng saûn laïi baét tuø caùc vò treân, coøn toan giôû troø meøo boâi tro traùt... nghò quyeát leân maët hoï nöõa, gioáng nhö maáy ngaøy vöøa qua, ñaûng neùm maém toâm troän tö töôûng Hoà Chí Minh vaøo maët oâng Hoaøng Minh Chính vaäy? Thì ra, ñaûng coäng saûn coøn toài teä hôn thöïc daân Phaùp raát nhieàu! Caû nöôùc Vieät Nam vôùi 25 trieäu ngöôøi vöøa böôùc ra töø ñeâm tröôøng 80 naêm noâ leä thöïc daân Phaùp, böôùc ra töø naïn ñoùi AÁt Daäu vôùi 2 trieäu ngöôøi cheát ñoùi, phaùt khoùc leân vì sung söôùng, hoan ngheânh chính phuû ña nguyeân ña ñaûng ñöôïc toaøn daân baàu ra naêm 1946. Nhaân daân nhìn qua baùo chí thaáy oâng Hoà coäng saûn oâm hoân caùc oâng laõnh tuï caùc ñaûng phaùi Quoác Daân Ñaûng, Ñaïi Vieät... laø caùc oâng Nguyeãn Haûi Thaàn, Nguyeãn Töôøng Tam, Vuõ Hoàng Khanh, Traàn Trung Dung, Ñaëng Vaên Sung... coøn thaém thieát hôn anh em ruoät thòt. Laïi coù caû moät vò nhaø nho khoâng ñaûng phaùi laø cuï Huyønh Thuùc Khaùng cuõng ñöôïc môøi töø Trung kyø ra ñeå laøm tôùi chöùc Phoù Chuû tòch nöôùc; thì ñuùng laø caùi chính phuû naøy cuûa daân, do daân baàu ra, vì daân phuïc vuï thaät roài, laøm gì coù chuyeän nhaø nöôùc, chính phuû ôû trong tay moät ñaûng nhö boïn xaáu vu caùo treân baùo chí! OÂng Hoà coøn noùi trong quoác hoäi raèng, toâi xin theà vôùi anh em Vieät Quoác, Vieät Caùch vaø chö vò ñaûng phaùi khaùc raèng caùc vò yeân trí, ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông ñaõ töï giaûi taùn roài, ai veà nhaø naáy roài, khoâng coøn lo hoïa coäng saûn nöõa nhaù, söôùng chöa?

Theá thì maáy traêm, maáy nghìn chö vò coäng saûn aáy ñi ñaâu? OÂng Hoà caû cöôøi, baûo hoï vaøo thö vieän ñeå laäp “Hoäi nghieân cöùu chuû nghóa Maùc” taát taàn taät roài, chaúng coøn boùng ma coäng saûn nöõa, söôùng theá! Caùc oâng coäng saûn goäc trong chính phuû nhö Phaïm Vaên Ñoàng, Voõ Nguyeân Giaùp, Ñaëng Thai Mai noùi gaàn noùi xa raèng hoï laø ngöôøi quoác gia caû roài, coøn theà boài chuùng toâi noùi doái quyù vò thì seõ baèng con kieán, khoâng tin caùc vò nhìn vaøo baøn laøm vieäc cuûa chuùng toâi maø xem, toaøn coù saùch cuûa Löông Khaûi Sieâu, Toân Trung Sôn, Töôûng Giôùi Thaïch vôùi caùc nhaø khai saùng Phaùp khoâng aø! Caùc laõnh tuï Vieät Quoác Vieät Caùch noùi vaäy cuõng chöa theå tin haún vaøo loøng thaønh thaät cuûa oâng Hoà, vaãn roùn reùn ngoù tröôùc troâng sau deø chöøng maáy oâng coäng saûn. Nhöng khi hoï thaáy oâng Hoà troïng ñaõi coá vaán Vónh Thuïy laø vò vua vöøa maát ngai vaøng nhö thöôïng khaùch. Luùc naøo cuõng thaáy cuï chuû tòch vaø oâng coá vaán cuoán laáy nhau, ngoài aên chung vôùi nhau, tieáng taây tieáng ta noùi cöôøi meïc xaø luø sang saûng. Laïi thaáy cuï chuû tòch troïng ñaõi caùc quan ñaïi thaàn, thöôïng thö, toång ñoác cuûa vua xöa laø caùc vò Buøi Baèng Ñoaøn, Phan Keá Toaïi, Vi Vaên Ñònh, Hoà Ñaéc Ñieàm... quyù hoùa quaù ñi, chaân tình caûm khaùi quaù ñi. Thaäm chí coù cuï Khaâm sai ñaïi thaàn vöøa baét tay cuï chuû tòch vöøa khoùc vì aân suûng cuï chuû tòch ban cho nhieàu quaù, ñöôïc troïng voïng coøn hôn vua Baûo Ñaïi ñoái vôùi mình xöa. Theá laø maáy cuï Vieät Quoác, Vieät Caùch baûo nhau: Cuï Hoà chôi ñöôïc, thaät chöù khoâng coù giaû ñaâu “toa”! Naøy “moa” thaáy cuï chuû tòch khoùc söng caû maét vì thöông tieác hai quan thöôïng thö laø Phaïm Quyønh vaø Ngoâ Ñình Khoâi vöøa bò Vieät Minh Hueá gieát laàm. Naøy, neáu cuï chuû

tòch khoâng ra tay cöùu, thöôïng thö Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ bò Vieät Minh Phan Thieát gieát cheát töø taùm hoaùnh roài nhaù! Giöõa luùc caùc vò laõnh tuï Vieät Quoác, Vieät Caùch thaät loøng tin vaøo vieäc cuï Hoà boû ñaûng coäng saûn ñi vôùi quoác gia daân toäc roài, ña nguyeân ña ñaûng laø nguyeân lyù ñoaøn keát daân toäc roài, thì coäng saûn döïa vaøo vieäc quaân Taøu Töôûng ruùt ra ñeå quaân Phaùp vaøo thay theá giaûi giaùp quaân Nhaät ôû Baéc kyø, lieàn ñoäng thuû quyeát tieâu dieät baèng heát caùc phe phaùi khaùc ñeå ñoäc quyeàn laõnh ñaïo chính phuû. Coá vaán Vónh Thuïy nghe noùi coäng saûn phaù boû quoác hoäi ña nguyeân, naèm yø taïi Hoàng Koâng tìm caùch troán. Phoù chuû tòch nöôùc Nguyeãn Haûi Thaàn, caùc boä tröôûng Nguyeãn Töôøng Tam, Vuõ Hoàng Khanh... may maø troán thoaùt sang Trung quoác... Laõnh tuï Ñaïi Vieät Tröông Töû Anh chöa kòp chuoàn ñaõ bò Vieät Minh xin tí huyeát! Maáy oâng quoác gia ngaây thô chaïy sang Taøu môùi ngoài tieác ñöùt ruoät; raèng côø ñeán tay khoâng phaát, laïi nhôø Hoà Phaát, raèng ngöôøi quoác gia chuùng ta luùc aáy coù trong tay caû chuïc vaïn quaân cuûa töôùng Lö Haùn, laïi khoâng quyeát taâm gieát quaùch Hoà Chí Minh thì giôø ñaâu coøn ñaïi hoïa! Khi aáy oâng Hoà nhö caù naèm treân thôùt quoác gia, chæ caàn khai ñao laø oâng ñi ñöùt! “Thòt” oâng Hoà luùc ñoù vôùi caùc oâng Vieät quoác, Vieät caùch coøn deã hôn thoø tay laáy quaân côø maït chöôïc! Chính baèng haønh vi gieát saïch caùc ñaûng phaùi khoâng coäng saûn naêm 1946, Hoà Chí Minh vaø ñaûng coäng saûn ñaõ laàn ñaàu tieân phaù vôõ tinh thaàn ñaïi ñoaøn keát quoác gia, cuõng laø tröïc tieáp gieát cheát tinh thaàn nhaân vaên cuûa cuoäc Caùch maïng thaùng Taùm, baèng khaåu hieäu: “Maøy (phe quoác gia, töùc nhaân daân) khoâng yeâu tao, tao gieát!” (Xem tieáp phaàn thöù hai kyø sau ) Haø Noäi ngaøy 9-12-2005 LEÂ NHAÂN

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D23

.3”

DAT


D24 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7308 - 10 thaùng 12, 2005 (10 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, DECEMBER 10, 2005

.3”

DAT

NV2005-1210  
NV2005-1210