Page 1

Myõ-EU-IMF: CSVN caàn deïp quoác doanh trong phaùt haønh traùi phieáu quoác teá A2

NGUOI VIET

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

THÖÙ NAÊM 8 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7306 - 25xu

Online: www.nguoi-viet.com

HRW ñaû kích CSVN ñaøn aùp oâng Chính kieåu “caùch maïng vaên hoùa”

Böu Ñieän khôûi söï baùn tem 39 xu

WASHINGTON - Baét ñaàu töø ngaøy Thöù Naêm, 08 Thaùng Möôøi Hai, Böu Ñieän Hoa Kyø seõ baùn moät loaïi tem môùi trò giaù 39 xu, mang hình böùc töôïng Nöõ Thaàn Töï Do vaø laù côø Myõ, ñeå ñöôïc söû duïng khi giaù bieåu tem thö môùi baét ñaàu coù hieäu löïc vaøo ngaøy 08 Thaùng Gieâng, 2006. Sôû Böu Ñieän cuõng loan baùo seõ in laïi vôùi soá löôïng lôùn moät con tem hai xu, ñöôïc phaùt haønh laàn ñaàu vaøo naêm 2004, ñeå taïo deã daøng cho caùc khaùch haøng nhaèm söû duïng heát soá tem 37 xu maø hoï coøn sau khi giaù bieåu gôûi thö taêng leân vaøo thaùng tôùi. Con tem môùi coù nhieàu maøu, daønh cho thö haïng nhaát, ñöôïc goïi laø Nöõ Thaàn Töï Do vaø Côø Myõ, mang hình

OÂng Chính chuaån bò kieän vuï haønh hung

NEW YORK 07-12 (TH).- “Nhaø caàm quyeàn Vieät Nam caàn phaûi chaám döùt chieán dòch taán coâng oâng laõo 83 tuoåi vaän ñoäng daân chuû Hoaøng Minh Chính”. Toå Chöùc Theo Doõi Nhaân Quyeàn (Human Rights Watch) truï sôû ôû New York phoå bieán baûn tuyeân boá nhö vaäy hoâm Thöù Tö 07 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. OÂng Hoaøng Minh Chính, vôï vaø moät soá con chaùu ñaõ bò haønh hung hoâm 01 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 taïi ngoõ vaøo nhaø ôû Haø Noäi bôûi moät ñaùm ñoâng khoaûng 100 ngöôøi maø theo oâng laø “coù toå chöùc” vaø coâng an hieän dieän nhöng chæ ñöùng nhìn. Nhieàu ngöôøi trong soá ñoù hoø heùt, chöûi oâng laø phaûn ñoäng, phaûn quoác, voâ ôn khi cheá ñoä Haø Noäi “gia aân” cho ñi Myõ chöõa beänh maø coøn chæ trích chuû Tieáp trang A4

Tieáp trang A4

WASHINGTON.Toång Thoáng Bush tuyeân boá hoâm 07 Thaùng Möôøi Hai, laø söï tieán boä kinh teá hieän lan roäng khaép Iraq, duø raèng coâng cuoäc taùi thieát “khoâng tieán trieån nhö chuùng ta hy voïng.” Ñeå baûo veä cho chính saùch chieán tranh cuûa oâng, Toång Thoáng Bush ñaõ neâu leân nhöõng noã löïc cuûa Hoa Kyø ñeå giuùp cho Iraq caûi thieän neàn kinh teá cuûa hoï vaø taùi xaây döïng nhöõng cô sôû haï taàng ñaõ tan naùt cuûa nöôùc naøy, moät noã löïc maø oâng nhìn nhaän coù phaàn bò chaäm laïi, nhöng khoâng heà bò ngöng laïi, duø coù nhöõng cuoäc baïo ñoäng luoân tieáp dieãn. Trong baøi dieãn vaên ñoïc

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

TT Bush ca ngôïi caùc tieán boä taïi Iraq nhöng coøn nhieàu thaùch thöùc

Periodicals

Muïc Sö Michael Diggins (traùi) ñang chuû trì leã thaønh hoân cho Tieán Só Kevin Zysk (giöõa) vaø baø Phuùc. (Hình: Benjamin Vuõ/NV)

Los Angeles:

Moät phuï nöõ Vieät ñaùm cöôùi ngay taïi giöôøng beänh ÑOÃ DZUÕNG/NGÖÔØI VIEÄT

LOS ANGELES, California - Vaøo luùc 11 giôø saùng ngaøy Thöù Ba 06 Thaùng Möôøi Hai vöøa qua, taïi moät beänh vieän cuûa coâng ty baûo hieåm y teá Kaiser Permanente, baø Phuùc Murphy ñaõ ñoàng yù laøm vôï Tieán Só Kevin Zysk, ngay taïi giöôøng beänh cuûa mình. Buoåi leã thaønh hoân ñöôïc Muïc Sö Michael Diggins, thuoäc nhaø thôø Light of the World C.O.G.I.C, chuû trì. Baø Phuùc Murphy, giôø mang teân môùi Phuùc Zysk, bò beänh suy thaän thôøi kyø cuoái vaø hieän ñang naèm trong phoøng saên soùc ñaëc bieät. Tieán Só Kevin Zysk, hieän ñang laøm vieäc taïi caên cöù Tieáp trang A4 Khoâng Quaân Hoa Kyø Ed-

ward Air Force Base, California, quen baø Phuùc caùch ñaây hôn naêm naêm. Khi baét ñaàu quen, baø Phuùc coù cho Tieán Só Zysk bieát baø bò beänh lupus (moät caên beänh maø khaùng theå cuûa heä mieãn nhieãm taán coâng nhöõng teá baøo cuûa chính mình). Sau moät thôøi gian chöõa trò, baø Phuùc bò beänh suy thaän. Caùch ñaây boán thaùng, vì beänh tình trôû neân traàm troïng, baø ñaõ ñöôïc ñöa vaøo nhaø thöông. Traû lôøi phoûng vaán baùo Ngöôøi Vieät, Tieán Só Zysk noùi: “Toâi khoâng roõ Phuùc seõ coøn soáng bao laâu nöõa. Nhöng toâi hy voïng, sau leã cöôùi, Phuùc seõ leân tinh thaàn vaø coù

theå khoûi beänh.” Tieán Só Zysk noùi tieáp: “Toâi yeâu coâ aáy thaät söï. Coâ aáy laø ngöôøi deã thöông nhaát maø toâi gaëp töø tröôùc tôùi giôø. Coâ aáy töû teá vôùi taát caû moïi ngöôøi vaø ñaëc bieät laø vôùi toâi.” Khi vò muïc sö hoûi baø Phuùc coù ñoàng yù nhaän Tieán Só Zysk laøm choàng khoâng, baø Phuùc ñaõ chôùp maét ñoàng yù. Buoåi leã thaønh hoân keùo daøi trong 30 phuùt, ñôn giaûn, trònh troïng vaø coù söï hieän dieän cuûa haàu heát nhöõng ngöôøi thaân cuûa baø Phuùc. Baùo Ngöôøi Vieät seõ coù baøi chi tieát treân trang Ngöôøi Vieät Treû ngaøy Thöù Baûy, 10 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 naøy.

Hoa Kyø:

Moät haønh khaùch American Airlines bò baén cheát vì cho bieát coù mang theo bom

MIAMI, Florida - Hoâm Thöù Tö, 07 Thaùng Möôøi Hai, nguoàn tin töø nhöõng giôùi chöùc Hoa Kyø cho hay moät haønh khaùch cuûa haõng haøng khoâng American Airlines baûo raèng mình ñang mang theo moät traùi bom ñaõ bò caûnh saùt phi tröôøng baén cheát khi anh ta ñang coá chaïy thoaùt khoûi moät maùy bay vöøa töø Medellin, Colombia, haï caùnh xuoáng Phi Tröôøng Quoác Teá Miami, Florida. “Ñaõ coù suùng baén khi toaùn nhaân vieân an ninh ra söùc khuaát phuïc ñöông söï,” moät phaùt ngoân vieân Boä Noäi An cho bieát nhö theá. Haønh khaùch naøy laø moät coâng daân Hoa Kyø 44 tuoåi. Moät nhaân vieân coâng löïc noùi raèng “cho tôùi baây giôø ngöôøi ta chöa tìm thaáy boä

Moät ngöôøi baùn choåi loâng gaø ñaïp xe treân döôøng phoá Haø Noäi hoâm Thöù Tö 07 Thaùng Möôøi Hai 2005. Vaøo ngaøy naøy, caùc toå chöùc caáp vieän quoác teá, nhieàu chính phuû giaøu coù, keå caû Myõ, Nhaät, Phaùp ñaõ cam keát vieän trôï cho Vieät Nam $3.7 tæ USD ñeå giuùp phaùt trieån kinh teá, xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Vieät Nam ñang bò dòch cuùm gia caàm taùi phaùt taïi 20 tænh thò caû nöôùc. Daân chuùng sôï bò laây beänh dòch neân khoâng daùm aên thòt gaø vòt, ñoàng thôøi leänh caám vaän chuyeån, buoân baùn, chaên nuoâi gia caàm ôû caùc thaønh phoá ñang laøm giôùi noâng daân khoán ñoán. (Hình Reuters ngaøy 07 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005)

Quoác teá taøi trôï Vieät Nam $3.7 tæ USD

Hoái thuùc caûi caùch caùc laõnh vöïc chuû choát

Moät haønh khaùch American Airlines mang bom bò baén cheát

Khung truyeàn hình cho thaáy di aûnh cuûa Rigoberto Alpizar, moät haønh khaùch cuûa haõng haøng khoâng American Airlines bò nhaân vieân an ninh phi tröôøng baén cheát vì bò nghi ngôø laø mang bom chaïy vaøo phi caûng sau khi xuoáng phi cô, ngaøy 07 Thaùng Möôøi Hai. Chieác phi cô naøy, loaïi Boeing 747, vöøa töø Meddelin, Colombia, haï caùnh xuoáng Phi Tröôøng Quoác Teá Tieáp trang A4 Miami. (Hình: REUTERS/Carlos Barria)

Caùc laõnh tuï Hoài Giaùo coâng nhaän ñaïo Hoài ñang gaëp khuûng hoaûng MECCA, AÛ Raäp Saudi (Reuters) - Hoâm Thöù Tö, 07 Thaùng Möôøi Hai, Quoác Vöông Abdullah cuûa AÛ Raäp Saudi ñaõ keâu goïi nhöõng laõnh tuï Hoài Giaùo haõy ñoaøn keát vaø keàm cheá nhöõng phaàn töû cöïc ñoan - nhöõng ngöôøi maø oâng noùi ñaõ ñaùnh cöôùp toân giaùo cuûa hoï. Taïi moät cuoäc hoïp cuûa Toå Chöùc Nghò Hoäi Hoài Giaùo (OIC) ôû thaønh phoá thaùnh ñòa Mecca, Quoác Vöông Abdullah noùi raèng moät tæ ngöôøi Hoài Giaùo treân theá giôùi toû ra yeáu theá vaø chia reõ, moät nhaän ñònh cuõng ñöôïc nhöõng nhaø laõnh ñaïo khaùc laëp laïi. “Noù laøm cho traùi tim cuûa moät tín ñoà röôùm maùu khi thaáy neàn vaên minh huy hoaøng naøy ñaõ rôi töø ñænh vinh quang xuoáng vöïc thaúm baïc nhöôïc vaø nhöõng tö töôûng cuûa noù bò ñaùnh cöôùp bôûi nhöõng baêng toäi phaïm vaø ma quyû gieo raéc hoãn loaïn treân traùi ñaát,” oâng Abdullah noùi. AÛ Raäp Saudi, queâ höông cuûa 15 trong soá 19 teân khoâng taëc al Qaeda ñaõ gieát cheát 3,000 ngöôøi ôû Hoa Kyø hoâm 11 Thaùng Tieáp trang A4

HAØ NOÄI 07-12 (TH).Nhöõng ñònh cheá taøi chính quoác teá vaø quoác gia giaøu coù hoâm Thöù Tö 07 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 ñaõ cam keát taøi trôï cho Vieät Nam $3.7 tæ USD trong buoåi hoïp cuoái cuøng cuûa nhöõng toå chöùc caáp vieän. Ñaây laø soá tieàn lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay ñeå giuùp nöôùc naøy giöõ ñöôïc möùc taêng tröôûng

Ñoïc Trong Soá Naøy

kinh teá töø 7.5% ñeán 8% töø nay ñeán naêm 2010 qua keá hoaïch phaùt trieån 5 naêm. Theo nhöõng tin töùc loan baùo, nhöõng khoaûn tín duïng vaø vieän trôï khoâng hoaøn laïi noùi treân ñeå caûi caùch heä thoáng giaùo duïc, haï taàng cô sôû, xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø chuaån bò ñeå Vieät Nam hoäi nhaäp vôùi theá giôùi khi döï truø ñöôïc thu Tieáp trang A4

Trang Anh Ngöõ

(A7) Vieät Nam: Vui buoàn chuyeän hoä khaåu taïi Saigon; Vöùt tieàn xuoáng ñöôøng möøng ñaùm cöôùi. (B1) Ñòa Phöông: Hoäi thaûo di truù vaø tò naïn; Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi toång keát hoaït ñoäng 2005. (B8) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Caùc chöông trình ca nhaïc “ñuïng haøng” trong dòp leã lôùn cuoái naêm. (B10) Dieãn Ñaøn: LM Phan Vaên Lôïi töôøng trình veà vieäc gaëp phaùi ñoaøn Daân Bieåu Smith; CSVN bòp Toøa Thaùnh Vatican? (B16) Theå Thao: Kobe Bryant ñem chieán thaéng cho Lakers tröôùc Bucks. (C1) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. (D1): Nguoi Viet Two.

Töôûng nieäm vuï Nhaät taán coâng Pearl Harbor naêm 1941

Herb Weatherwax, 89 tuoåi, ngöôøi goác Honolulu, khoùc trong buoåi leã töôûng nieäm tröôùc Ñaøi Kyû Nieäm Arizona Memorial ôû Pearl Harbor, Hawaii, ngaøy 07 Thaùng Möôøi Hai. Ngaøy naøy 64 naêm veà tröôùc, quaân Nhaät ñaõ baát thaàn taán coâng Hawaii, saùt haïi 2,390 ngöôøi vaø phaù huûy 21 chieán haïm, keùo Myõ vaøo Theá Chieán 2. (Hình: REUTERS/Lucy Pemoni)

Section D


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Myõ, EU, IMF: CSVN caàn deïp quoác doanh, thaän troïng phaùt haønh traùi phieáu quoác teá HAØ NOÄI 07-12 (TH).Vieät Nam neân giaûm bôùt söï hoã trôï daønh cho heä thoáng quoác doanh loã laõ ñeå coù theå ñaït ñöôïc muïc ñích phaùt trieån kinh teá. Hoa Kyø, Lieân AÂu vaø Quyõ Tieàn Teä Quoác Teá (IMF) khuyeán caùo nhaø caàm quyeàn Haø Noäi nhö theá, theo tin thoâng taán taøi chính Bloomberg hoâm Thöù Tö 07 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Cho tôùi Thaùng Chín naêm 2005, tuy Vieät Nam ñaõ höùa heïn giaûm xuoáng chæ coøn giöõ loái 1,200 xí nghieäp quoác doanh “chuû löïc”, nhöng theo nhöõng con soá thoáng keâ cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi (WB) thì vaãn coøn gaàn 3,200 xí nghieäp quoác doanh so vôùi con soá cuûa naêm 2001 laø 5,600. Nhieàu baøi baùo trong heä thoáng tuyeân truyeàn cuûa cheá ñoä Haø Noäi nhìn nhaän raèng quan chöùc uø lì hay tìm caùch traùnh neù chuyeän “coå phaàn hoùa” hay giaûi theå nhöõng xí nghieäp quoác doanh thua loã vì sôï maát phaàn aên. Moät soá trong nhöõng xí nghieäp thua loã trieàn mieân laø hôn 30 nhaø

maùy ñöôøng. Heä thoáng ngaân haøng quoác doanh gaùnh moät ñoáng nôï “khoù ñoøi” khoång loà töø ñaùm kyõ ngheä quoác doanh. Laâu nay, Haø Noäi vaãn giaáu söï thaät veà nhöõng khoaûn nôï naøy. Tröôùc ñaây, töøng ñöôïc WB öôùc ñoaùn töø $3 tæ ñeán $4.5 tæ USD nhöng Haø Noäi chæ nhìn nhaän con soá naøy khoaûng $1.5 tæ USD. Vieät Nam hy voïng taêng möùc taêng tröôûng kinh teá töø 7% leân 8% haøng naêm trong keá hoaïch phaùt trieån 5 naêm. Nhöng muïc tieâu ñoù seõ khoâng ñaït noåi neáu nhaø caàm quyeàn vaãn tieáp tuïc oâm laáy heä thoáng quoác doanh, baûn tuyeân boá cuûa chính phuû Hoa Kyø ñoïc trong cuoäc hoïp nhöõng nhaø taøi trôï ôû Haø Noäi vöøa chaám döùt noùi nhö theá. Trong nhieàu baøi dieãn vaên, Noâng Ñöùc Maïnh vaãn noùi raèng “laáy quoác doanh laø chuû ñaïo cho neàn kinh teá”. “Söï cheá ngöï cuûa heä thoáng quoác doanh tieáp tuïc boøn ruùt heát nguoàn taøi trôï maø ñuùng ra phaûi ñöôïc duøng cho laõnh vöïc tö doanh.” Baûn tuyeân boá treân

vieát. “Chuùng toâi thuùc hoái nhaø caàm quyeàn xeùt laïi nhöõng quyeát ñònh duy trì nhieàu xí nghieäp quoác doanh, giaûi quyeát soá nôï khoù ñoøi, vaø ñoàng thôøi phaùt trieån ñaùng keå vai troø cuûa khu vöïc tö doanh.” Söï phaùt trieån khu vöïc tö doanh laø yeáu toá then choát ñeå Vieät Nam duy trì möùc phaùt trieån kinh teá, ñaïi dieän Lieân AÂu cuõng phoå bieán moät baûn tuyeân boá noùi nhö theá trong cuoäc hoïp noùi treân. “Tieáp tuït haäu thuaãn cho heä thoáng quoác doanh thua loã, khoâng coù khaû naêng caïnh tranh seõ tieáp tuïc boøn ruùt taøi nguyeân vaø phaù hoaïi phaùt trieån kinh teá.” Baûn tuyeân boá cuûa Lieân AÂu vieát nhö theá. “Tieán trình caûi caùch heä thoáng quoác doanh phaûi ñöôïc thi haønh nhanh hôn nöõa neáu Vieät Nam muoán ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá.” Naêm naøo cuõng vaäy, ngöôøi ta thaáy ñieäp khuùc naøy ñöôïc laëp laïi maø khoâng coù bao nhieâu keát quaû. Trong phieân hoïp, Vuõ Khoan, phoù thuû töôùng Coäng

Saûn Vieät Nam, noùi raèng Haø Noäi ñaét ñaàu baùn traùi phieáu quoác teá, töùc moät keânh vaän ñoäng taøi chính môùi haàu taøi trôï nhöõng döï aùn trong nöôùc. Hoài Thaùng Möôøi naêm 2005, Vieät Nam ñaõ baùn ñöôïc $750 trieäu USD traùi phieáu treân thò tröôøng quoác teá. Troïn soá tieàn naøy ñöôïc caáp cho kyõ ngheä ñoùng taøu. Tuy nhieân vieäc vöøa noùi laøm cho IMF quan ngaïi veà moät soá keá hoaïch ñaàu tö côõ lôùn nhöng coù phaåm chaát baát ñònh. “Vieäc baùn traùi phieáu do chính phuû baûo ñaûm trong töông lai maø moät soá xí nghieäp truø tính thöùc hieän seõ ñoái dieän vôùi söï nguy hieåm lôùn lao.” IMF noùi nhö theá vaø thuùc giuïc Haø Noäi neân cöùu xeùt laïi vieäc phaùt haønh traùi phieáu quoác teá. Caùc ngaân haøng Vieät Nam ñaõ giaûm möùc ñoä cho vay baèng caùch sieát chaët hôn thuû tuïc cho vay. Tæ leä cho vay cho tôùi Thaùng Saùu naêm 2005 laø 28% trong khi caû naêm ngoaùi hoï cho vay tôùi 36%, theo cac con soá cuûa WB.

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Naêm 08 thaùng 12, 2005 / 08 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu 5:00 AM - 7:00 PM 05:00 - Tin Toång Keát 05:15 - Chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông Trình Phaät Giaùo Ñuoác Tueä 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:20 - Voøng Chaân Trôøi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät 06:40 - Chöông Trình Giôùi Thieäu Maët Naï Laøm Ñeïp 06:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 07:00 - Keát thuùc phaùt thanh 12:00 PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:45 - ShangHai Photo Studio 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:10 - Giôùi Thieäu Coâng ty Dynamax 01:30 - Coâng ty Myõ Phaåm Paris Cosmetic 01:40 - Ñeâm Thu Phöông 02:00 - Tin Ñaàu Giôø & Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:10 - Thoâng baùo thöông maïi vaø coäng ñoàng 02:35 - Phuï nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Phöông Dung 02:45 - Chöông Trình Taác Ñaát Taác Vaøng 03:00 - Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:10 - Ñi Chôï Sieâu Thò ABC 03:30 - Huntington Beach Toyota vaø anh Steven Traàn 03:55 - Xa Loä Khoâng Ñeøn vôùi Vuõ Chung 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Chuû tòch ñaûng Likud boû theo phe Sharon

Maùy bay Israel gieát thuû laõnh quaân baïo ñoäng JERUSALEM - Hoâm Thöù Tö, 07 Thaùng Möôøi Hai, moät ñoái thuû töøng choáng laïi keá hoaïch ruùt quaân vaø daân Israel ra khoûi Daûi Gaza roài sau ñoù ñaûm nhieäm quyeàn laõnh ñaïo ñaûng Likud vì söï ra ñi cuûa oâng Sharon thì nay cuõng ñaõ rôøi boû ñaûng naøy ñeå gia nhaäp ñaûng môùi goïi laø Kadima cuûa vò thuû töôùng, moät haønh ñoäng baát ngôø dieãn ra tröôùc cuoäc toång tuyeån cöû Thaùng Ba. Caùc nhaø bình luaän thôøi söï cuûa Israel cho bieát raèng vuï boû nguõ cuûa Tzachi Hanegbi ñaõ giaùng theâm moät ñoøn naëng nöõa xuoáng ñaûng Likud, hieän ñang bò tuït haäu sau ñaûng Kadima vaø ñaûng Lao Ñoäng trung taû trong nhöõng cuoäc thaêm doø dö luaän quaàn chuùng tröôùc baàu cöû. OÂng Hanegbi, töø laâu vaãn laø coät truï cuûa caùnh höõu trong ñaûng Likud, coù theå giuùp oâng Sharon xoa dòu daân caùnh höõu maø ngöôøi ta sôï raèng seõ coù theå xa laùnh ñaûng naøy tröôùc vieäc vò thuû töôùng ñaõ chieâu moä cöïu laõnh tuï ñaûng Lao Ñoäng Shimon Peres vaøo haøng nguõ cuûa mình. OÂng Peres laø ngöôøi uûng hoä then choát cho vieäc ruùt khoûi Gaza ñöôïc hoaøn taát vaøo hoài Thaùng Chín. OÂng Hanegbi ñaõ boû phieáu choáng vieäc ruùt lui khoûi Gaza

beân trong noäi caùc, nhöng laïi phaûn ñoái - vì cho laø baát lôïi cuoäc noåi loaïn cuûa nhoùm cöïc höõu trong ñaûng Likud, moät bieán coá maø oâng Sharon ñaõ vin vaøo ñoù ñeå ra khoûi ñaûng naøy maø laäp neân ñaûng Kadima ñeå chuaån bò cho cuoäc toång tuyeån cöû vaøo Thaùng Ba tôùi. “Vì quyeàn lôïi cuûa ñaát nöôùc, Israel caàn söï tieáp tuïc laõnh ñaïo cuûa oâng Ariel Sharon,” OÂng Hanegbi tuyeân boá nhö theá taïi moät cuoäc hoïp baùo laø nôi oâng coâng boá raèng oâng ñang gia nhaäp ñaûng Kadima vaø uûng hoä lôøi theà cuûa ñaûng naøy baûo veä “ñaëc tính Do Thaùi vaø daân chuû” cuûa Israel. Cuïm töø treân laø noäi dung chính trò ngaén goïn cuûa keá hoaïch dung hoøa veà laõnh thoå theo ñoù ngöôøi Palestine seõ coù ñöôïc moät ñaát nöôùc rieâng trong khi Israel, qua vieäc traû laïi moät soá vuøng ñaát maø hoï ñaõ chieám ñoùng (nôi coù saùu, baûy trieäu ngöôøi AÛ Raäp ñang sinh soáng), seõ vaãn coù theå duy trì quyeàn lôïi cuûa ngöôøi Do Thaùi hieän chieám ña soá trong vuøng. “Toâi tin raèng khi chuùng ta caàn tôùi nhöõng quyeát ñònh khoù khaên... thì oâng Sharon laø nhaân vaät maø toâi phaûi tin caäy,” OÂng Hanegbi noùi theâm nhö theá. Veà maët chieán söï, cuõng vaøo

hoâm Thöù Tö, moät cuoäc khoâng taäp cuûa Israel ñaõ laøm thieät maïng moät laõnh tuï quaân baïo ñoäng Palestine taïi Daûi Gaza vaø laøm bò thöông theâm 10 ngöôøi nöõa, trong ñoù coù ba treû em, ñoù laø theo lôøi nhöõng nhaân vieân y teá cho bieát nhö vaäy. Vuï oanh taïc baèng maùy bay naøy xaûy ra hai ngaøy sau sau khi Israel theà quyeát baùo thuø moät vuï noå bom töï töû töøng saùt haïi naêm ngöôøi Israel aïi moät thöông xaù ôû thaønh phoá Netanyia treân duyeân haûi mieàn Trung Israel. Quaân ñoäi Israel cho hay phi cô cuûa hoï ñaõ nhaém ñaùnh vaøo moät chieác xe hôi treân ñoù coù moät laõnh tuï baïo ñoäng cao caáp töøng bò Israel caùo buoäc dính líu tôùi nhöõng vuï baén seû vaø nhöõng vuï taán coâng khaùc vaøo nhöõng löïc löôïng Israel. Caùc nhaân vieân y teá caáp cöùu Palestine cho hay raèng hai traùi hoûa tieãn töø treân phi cô ñaõ gieát cheát Mahmud el-Argan, 29 tuoåi, moät laõnh tuï cuûa UÛy Ban Bình Daân Khaùng Chieán voán laø moät lieân hieäp goàm nhöõng nhoùm baïo ñoäng, taïi thaønh phoá Rafah. Nhöõng maûnh ñaïn coøn laøm bò thöông 10 khaùch qua ñöôøng, trong ñoù coù ba treû em döôùi 10 tuoåi. (V.P.)

Iraq: Saddam khoâng chòu ra toøa Toøa vaãn xöû nhöng sau ñoù ñöôïc hoaõn laïi 2 tuaàn BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Tö, 07 Thaùng Möôøi Hai, Sadam Hussein ñaõ töø choái khoâng chòu ñeán toøa aùn ñeå nghe xöû, laøm cho phieân toøa voán hay huyeân naùo boãng nhö ngöøng laïi, nhöng sau ñoù vò chaùnh aùn ñaõ quyeát ñònh cöù xuùc tieán phieân xöû ñöôïc truyeàn

hình maø khoâng coù maët Saddam. Sau khi baûo toøa “haõy sa xuoáng ñòa nguïc” trong phieân toøa tröôùc, nhaø cöïu ñoäc taøi ñaõ taåy chay phieân xöû thöù naêm cuûa toøa aùn, vaø oâng ñaõ duøng thì giôø thaûo luaän vôùi nhöõng luaät sö cuøng suy gaãm veà cuoäc chieán

tranh caân naõo vôùi vò chaùnh aùn ngöôøi Kurd. Chaùnh AÙn Rizgar Amin sau cuøng ñaõ choïn vieäc cöù tieán haønh vôùi nhöõng thuû tuïc xöû aùn vaø oâng ñaõ nghe lôøi cung khai cuûa hai nhaân chöùng nöõa tröôùc khi ra leänh ñình hoaõn phieân toøa cho tôùi ngaøy 21 Thaùng

Israel khoâng kích saùt haïi thuû laõnh quaân baïo ñoäng

Daân Palestine keùo tôùi coi chieác xe hôi bò phaù huûy cuûa moät thuû laõnh quaân baïo ñoäng sau cuoäc khoâng taäp cuûa Israel vaøo Rafah ôû Gaza, ngaøy 07 Thaùng Möôøi Hai. Cuoäc khoâng taäp cuûa Israel ñaõ laøm thieät maïng moät laõnh tuï quaân baïo ñoäng Palestine taïi Daûi Gaza vaø laøm bò thöông theâm 10 ngöôøi nöõa, trong ñoù coù ba treû em.

(Hình: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Möôøi Hai - saùu ngaøy sau cuoäc tuyeån cöû vaøo tuaàn tôùi ñeå choïn ra toaøn boä ñaïi bieåu quoác hoäi cuûa thôøi haäu Saddam. Vò chaùnh aùn cho hay oâng seõ duøng hai tuaàn leã taïm ngöng xöû ñeå cöùu xeùt moät thænh nguyeän cuûa phe bieän hoä muoán duyeät xeùt laïi caùch thöùc nhaân chöùng ñöa ra nhöõng baèng côù. Trong luùc nhöõng nhaân chöùng tieáp tuïc ñieàu traàn, chieác gheá boïc da maøu ñen cuûa Saddam vaãn bò ñeå troáng beân trong caùi khung saét bao quanh choã bò caùo ngoài trong toøa aùn laùt caåm thaïch naøy taïi thuû ñoâ Baghdad. Caùc nhaân chöùng naøy, leân tieáng töø sau moät böùc maøn vì sôï nguy hieåm tôùi taùnh maïng, ñaõ moâ taû nhöõng vuï laïm quyeàn vaø ngöôïc ñaõi maø hoï phaûi chòu ñöïng trong nguïc tuø cuûa Saddam hoài thaäp nieân 1980. Moät trong hai nhaân chöùng

naøy, ñöôïc goïi ñôn giaûn laø Nhaân Chöùng F, cho hay oâng ñaõ troâng thaáy moät baïn tuø bò tra taán tôùi cheát. “Hoï baûo hoï muoán noùi chuyeän vôùi chuùng toâi chöøng 10 phuùt,” nhaân chöùng cuoái cuøng, chöõ G, leân tieáng nhö vaäy veà cuoäc luøng baét ngöôøi taïi thaønh phoá Dujail cuûa ngöôøi Shi’ite sau khi coù vuï möu toan aùm saùt Saddam Hussein vaøo naêm 1982. “Nhöng chuùng toâi ñaõ phaûi ñi tuø trong boán naêm röôõi trôøi.” Chieáu theo luaät phaùp Iraq, ñang laø caên baûn cho nhöõng luaät leä cuûa phieân toøa naøy vaø ñöôïc pha troän vôùi nhöõng nguyeân taéc khaùc cuûa luaät quoác teá, vuï xöû naøy coù theå cöù tieáp tuïc cho tôùi keát cuïc maø khoâng caàn coù söï hieän dieän cuûa Saddam. Maëc duø nhieàu ngöôøi Iraq vaø nhöõng quan saùt vieân quoác teá caûm thaáy raèng baûn aùn laø ñieàu

ñaõ ñöôïc ñònh ñoaït roài Saddam seõ bò treo coå - hoï cuõng noùi raèng tieán trình xöû aùn nhaø cöïu ñoäc taøi hieän nay coù theå giuùp Iraq tieán leân, vöôït ra khoûi nhöõng taøn aùc trong suoát 30 naêm trôøi döôùi quyeàn cai trò cuûa oâng. Vôùi cuoäc toång tuyeån cöû saép söûa dieãn ra, chính phuû do ngöôøi Shi’ite vaø Kurd laõnh ñaïo raát chuù taâm trình baøy cho coäng ñoàng daân chuùng töøng bò ñaøn aùp laâu daøi thaáy raèng nhöõng keû haønh haï hoï ngaøy xöa hieän nay ñang bò coâng lyù xeùt xöû. (V.P.)


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Böu Ñieän khôûi söï baùn tem 39 xu Tieáp trang A1

ñaàu, caùnh tay, vaø ngoïn ñuoác cuûa böùc töôïng noåi tieáng ôû haûi caûng New York, naèm treân moät phaàn cuûa moät laù côø Hoa Kyø ñang phaát phôùi. Böùc töôïng laø moät taëng phaåm cuûa nöôùc Phaùp vaøo naêm 1886. Cuõng nhö nhöõng laàn taêng giaù tem thö tröôùc ñaây, trong ñoù Böu Ñieän khôûi söï nghieân cöùu maãu tem tröôùc khi giaù bieåu môùi ñöôïc chaáp thuaän, con tem môùi cuõng khoâng ñeà giaù, nhöng seõ ñöôïc coi nhö coù giaù 39 xu. Con tem hai xu coù hình moät sôïi daây chuyeàn trang söùc cuûa boä laïc da ñoû Navajo. Nhieàu trong soá 37,000 phoøng böu ñieän treân toaøn quoác seõ môû cöûa sôùm vaø ñoùng cöûa treã trong nhöõng ngaøy leã. Khaùch haøng cuõng coù theå ñaët mua tem hoaëc traû phí toån böu kieän treân Internet taïi ñòa chæ http://www.usps.com, hoaëc baèng caùch goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí 1-800-STAMP24. Ngöôøi ñöa thö seõ tôùi laáy caùc böu kieän töø caùc tö gia hoaëc vaên phoøng. (n.n.)

TT Bush ca ngôïi caùc tieán boä taïi Iraq nhöng coøn nhieàu thaùch thöùc Tieáp trang A1

tröôùc Hoäi Ñoàng Bang Giao Quoác Teá taïi Washington, Toång Thoáng Bush ñaõ neâu teân hai thaønh phoá cuûa Iraq, laø Najaf vaø Mosul - töøng laø nhöõng baõi chieán tröôøng noùng boûng trong cuoäc chieán Iraq nay trôû thaønh hai thaønh phoá phaùt trieån veà kinh teá, giuùp cho ngöôøi Iraq daàn daàn coù quyeát ñònh veà töông lai cuûa ñaát nöôùc hoï. Toång Thoáng Bush ñaõ noùi ñeán nhöõng döï aùn taùi xaây döïng vaø môû laïi nhöõng tröôøng hoïc, chôï buùa vaø beänh vieän, caûi thieän nhöõng heä thoáng ñöôøng saù vaø soá coâng vieäc xaây döïng gia taêng taïi hai thaønh phoá naøy. Tuy nhieân, Toång Thoáng Bush cuõng nhìn nhaän raèng caû 2 thaønh phoá naøy vaãn coøn phaûi ñoái phoù vôùi nhieàu thaùch thöùc. Baøi dieãn vaên treân cuûa Toång Thoáng Bush, laø baøi dieãn vaên thöù nhì trong moät loaït nhöõng phuùc ñaùp cuûa Toång Thoáng Bush ñeå ñoái phoù laïi nhöõng lôøi chæ trích vaø söï tieáp tuïc hieän dieän cuûa Hoa Kyø ôû Iraq. Caùc giôùi chöùc trong chính phuû Bush cuõng thöôøng neâu leân nhöõng tieán boä ñaõ ñaït

ñöôïc trong neàn kinh teá cuûa Iraq, nhö saûn phaåm noäi ñòa gia taêng, möùc saûn xuaát daàu löûa gia taêng, vieäc taïo ra nhieàu doanh nghieäp môùi vaø söï söû duïng roäng raõi cuûa nhöõng maùy ñieän thoaïi caàm tay, cuõng laø moät baèng chöùng cuûa söï tieán boä kinh teá cuûa Iraq hieän nay. Theo döï ñònh vaøo tuaàn tôùi, Toång Thoáng Bush seõ tieáp tuïc noùi veà con ñöôøng phaùt trieån chính trò taïi Iraq. (L.T.)

Hoa Kyø: Moät haønh khaùch American Airlines bò baén... Tieáp trang A1

maùy coù gaén chaát noå naøo.” Vuï naøy dieãn ra khi chuyeán bay 924 cuûa haøng khoâng American Airlines töø Medellin, Colombia, ñaùp xuoáng phi tröôøng Miami vaø ñang ñaäu tröôùc caûng haøng khoâng. Phaùt ngoân vieân Boä Noäi An noùi raèng, trong chuyeán bay, haønh khaùch naøy cho bieát coù moät quaû bom chöùa trong moät haønh lyù xaùch tay. Vaø roài khi phi cô vöøa ñaùp xuoáng thì anh ta laäp töùc boû chaïy ra khoûi maùy bay, baêng qua caàu taøu daãn ñeán toøa nhaø phi caûng taïi Coång D42. Caûnh saùt phi tröôøng ñuoåi theo vaø ra leänh cho haønh khaùch naøy phaûi naèm xuoáng ñaát. “Theá roài haønh khaùch naøy ñöa tay vôùi vaøo caùi xaùch tay. Ngay vaøo luùc ñoù, cöù theo nhö baøi baûn trong tröôøng huaán luyeän caûnh saùt haøng khoâng, nhaân vieân an ninh beøn haønh ñoäng thích nghi. Ñaõ coù ñaïn baén ra trong khi nhöõng nhaân vieân an ninh ra söùc khuaát phuïc ñöông söï,” vaãn theo lôøi phaùt ngoân vieân noùi treân. Phaùt ngoân vieân cuûa coâng ty American Airlines, Tim Smith, thì xaùc nhaän: “Ñaõ coù moät vuï vieäc xaûy ra treân caàu ñöa haønh khaùch tôùi toøa nhaø phi caûng treân moät trong nhöõng phi cô cuûa chuùng toâi taïi Miami.” Phi cô haønh khaùch naøy, chieác Boeing 757, ñaõ töø Medellin bay tôùi vaøo luùc 12 giôø 16 phuùt chieàu. Theo chöông trình, phi cô seõ caát caùnh ñi Orlando vaøo luùc 02 giôø 18 chieàu cuøng ngaøy. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Phi Tröôøng Quoác Teá Miami noùi raèng Phaân Caûng D ñaõ ñöôïc di taûn, nhöng vuï naøy khoâng aûnh höôûng gì tôùi nhöõng chuyeán bay ñaùp xuoáng hay caát caùnh bay ñi. Phi tröôøng ngay sau ñoù ñaõ ñöôïc môû cöûa laïi ñeå tieáp tuïc vieäc khoâng löu. (V.P.)

Caùc laõnh tuï Hoài Giaùo coâng nhaän ñaïo Hoài ñang gaëp khuûng hoaûng Tieáp trang A1

Chín, 2001, ñang choáng choïi vôùi moät laøn soùng baïo ñoäng cuûa daân quaân trong nöôùc. OÂng Abdullah keâu goïi coù nhöõng noã löïc giaùo duïc lôùn lao hôn ñeå quaûng baù tinh thaàn khoan dung. “Toâi troâng chôø söï lan traøn cuûa moät tinh thaàn oân hoøa naèm trong söï khoan dung cuûa ñaïo Hoài,” oâng noùi. Quoác vöông ñaõ leân tieáng taïi buoåi khai maïc moät cuoäc hoïp thöôïng ñænh keùo daøi hai ngaøy taïi Mecca cuûa 57 thaønh vieân cuûa OIC, ñöôïc trieäu taäp ñeå thaûo luaän nhöõng ñieàu maø oâng cho laø nhöõng nguy cô traàm troïng ñoái vôùi quoác gia Hoài Giaùo. Thuû Töôùng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi cuõng ñöa ra moät lôøi caûnh caùo nghieâm troïng, khi noùi raèng ngöôøi Hoài Giaùo treân khaép theá giôùi ñang ôû trong moät tình traïng “thieáu ñoaøn keát vaø thieáu nhaát trí” teä haïi hôn baát cöù thôøi kyø naøo trong lòch söû 14 theá kyû cuûa Hoài Giaùo. “Haøng ngaøn nhöõng anh chò em cuûa chuùng ta ôû Iraq, Afghanistan, Syria vaø Sudan vaø nhöõng nôi töông töï, ñang soáng trong sôï haõi döôùi nhöõng ñe doïa cuûa chieán tranh vaø baïo ñoäng,” oâng noùi. “Nhieàu ngöôøi khaùc ñang soáng döôùi söï ñe doïa cuûa ngheøo khoå vaø tuït haäu.” Cuoäc tuï hoïp taïi Mecca nhaèm khuyeán khích caûi toå chính trò vaø xaõ hoäi taïi nhöõng nöôùc Hoài Giaùo baèng caùch chaáp thuaän moät keá hoaïch 10 naêm nhaèm ñaït tôùi giaùo duïc toát ñeïp hôn, phaùt trieån kinh teá nhanh hôn, môû roäng maäu dòch, oân hoøa hôn veà toân giaùo, vaø theâm quyeàn haïn cho phuï nöõ Hoài Giaùo. Hoäi nghò cuõng coá thoåi moät luoàng sinh khí cho OIC, laø toå chöùc ñaõ haàu nhö thieáu hieäu quaû keå töø khi noù ñöôïc thaønh laäp 36 naêm veà tröôùc, vôùi muïc tieâu ñöôïc tuyeân boá laø chieám laïi Ñoâng Jerusalem khoûi tình traïng chieám ñoùng cuûa Israel sau cuoäc chieán tranh Trung Ñoâng 1967. (n.n.)

HRW ñaû kích CSVN ñaøn aùp oâng Chính... Tieáp trang A1

nghóa Maùc-Leâ vaø cheá ñoä Haø Noäi. “Nhaø caàm quyeàn Vieät Nam phaûi toû ra “tröôûng thaønh hôn” thay vì taán coâng oâng laõo 83 tuoåi maø voõ khí duy nhaát

chæ laø nhöõng lôøi noùi.” Brad Adams, giaùm ñoác khu vöïc AÙ Chaâu cuûa HRW phaùt bieåu trong baûn tuyeân boá. “Hoï (Coäng Saûn Vieät Nam) sôï caùi gì?” OÂng Chính ñeán Myõ chöõa ung thö tuyeán tieàn lieät vaøo ngaøy 30 Thaùng Taùm naêm 2005 theo söï baûo trôï cuûa moät soá toå chöùc vaø caù nhaân ngöôøi Vieät haûi ngoaïi. Neáu khoâng coù söï can thieäp tích cöïc cuûa Toøa Ñaïi Söù Myõ ôû Haø Noäi thì chöa chaéc chuyeán ñi coù theå thaønh hình. Chæ khi naøo ngoài treân maùy bay ra ngoaïi quoác thì môùi bieát chaéc chaén laø coù ñi ñöôïc hay khoâng, baèng höõu cuûa oâng cuõng nhö chính oâng Chính töøng noùi nhö vaäy. Khi ôû Myõ, oâng Chính ñaõ ñoïc dieãn vaên ôû Ñaïi Hoïc Harvard vaø Quoác Hoäi ñaû kích söï sai laàm cuûa chuû nghóa Maùc-Leâ, ñaû kích cheá ñoä Vieät Nam hieän nay laø ñoäc taøi ñaûng trò. Tröôùc khi oâng veà nöôùc ngaøy 09 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005, heä thoáng baùo ñaøi Coäng Saûn Vieät Nam môû chieán dòch chöûi bôùi oâng thaäm teä, ñoå cho oâng toäi phaûn quoác. OÂng ñaõ göûi ñôn kieän heä thoáng tuyeân truyeàn cuûa Coäng Saûn Vieät Nam ngaøy 30 Thaùng Möôøi naêm 2005 veà toäi vu khoáng vaø laøm maát danh döï, phaåm giaù cuûa coâng daân. Ngaøy 19 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005, coâng an thaønh phoá Saøi Goøn ñaõ caûnh caùo oâng raèng neáu ñi ra ñöôøng seõ khoâng baûo ñaûm tính maïng, cuõng nhö buoäc oâng phaûi ñi khoûi Saøi Goøn trong haïn 10 ngaøy duø oâng baø muoán ôû chôi vôùi gia ñình con gaùi uùt cho tôùi Teát AÂm Lòch. Hai ngaøy sau thì nhaø con gaùi oâng bò doäi aùt xít laøm hoûng xe gaén maùy vaø caây caûnh. Con reå oâng vì ngöûi hôi aùt xít nhieàu ñaõ phaûi ñi baùc só caáp cöùu. Veà Haø Noäi ngaøy 01 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, oâng baø Chính ñaõ bò caû traêm ngöôøi neùm caø chua, tröùng thoái, maém toâm vaø ñaùnh. Nhaø thì bò ñaäp cöûa kính vaø keùm ñoà dô baån vaøo trong. Haøng xoùm cuûa oâng cho hay hoï nhìn maët ñöôïc 10 ngöôøi coâng an chìm trong soá nhöõng ngöôøi tham döï cuoäc haønh hung coøn 4 coâng an saéc phuïc thì ñöùng canh. “Haønh vi thoâ baïo (cuûa Coäng Saûn Vieät Nam) laøm ngöôøi ta nhôù laïi nöôùc Trung Hoa trong thôøi kyø caùch maïng vaên hoùa, khoâng phaûi laø nöôùc töøng kyù vaøo nhöõng baûn coâng öôùc quoác teá cam keát baûo veä nhaân quyeàn, vaø haøng naêm nhaän ñöôïc nhieàu tæ ñoâ la vieän trôï cuûa quoác teá keå caû Lieân AÂu vaø Myõ.” Brad Adams noùi. OÂng Hoaøng Minh Chính

gia nhaäp ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam naêm 1940, nguyeân laø vieän tröôûng Vieän Trieát Hoïc Maùc-Leâ cho tôùi naêm 1967 thì bò boû tuø vì vieát taøi lieäu daøi 200 trang ñaû kích söï sai laàm cuûa chuû nghóa naøy. Ra tuø naêm 1972 vaø bò quaûn cheá tieáp tuïc, roài ñeán naêm 1981 thì bò tuø cho ñeán 1987 vì daùm coâng khai kieän ñaùm laõnh tuï Coäng Saûn Vieät Nam veà toäi ñaõ boû tuø oâng cuõng nhö ñoøi boû ñieàu 4 hieán phaùp (daønh ñoäc quyeàn cai trò cho ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam). Ñeán naêm 1995 thì oâng laïi bò theâm moät naêm tuø nöõa. Duø luùc khoâng bò quaûn cheá, quanh nhaø oâng luoân luoân coù coâng an canh chöøng. Maët khaùc, theo tin töø Haø Noäi, oâng Hoaøng Minh Chính ñang chuaån bò taøi lieäu ñeå kieän nhöõng keû “baûo veä phaùp luaät” maø khoâng baûo veä coâng daân. Khoâng nhöõng chæ ñöùng canh chöøng cho caû traêm ngöôøi laï haønh hung maø coøn tham döï vaøo ñoù nöõa. Ñieàu 71 Hieán Phaùp Coäng Saûn Vieät Nam vieát: “Coâng daân coù quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà thaân theå, ñöôïc phaùp luaät baûo hoä veà tính maïng, söùc khoûe, danh döï vaø nhaân phaåm... Nghieâm caám moïi hình thöùc truy böùc, nhuïc hình, xuùc phaïm danh döï, nhaân phaåm cuûa coâng daân.” Trong maáy ngaøy qua dieãn ñaøn ñieän töû Ñaøn Chim Vieät phoå bieán böùc thö ngoû cuûa moät ngöôøi teân Leâ Nhaân, baïn hoïc cuõ cuûa Phan Vaên Khaûi, toá caùo raèng oâng Khaûi ñaõ laøm ngô ñeå thuoäc caáp laøm nhuïc oâng Hoaøng Minh Chính. OÂng noùi raèng caû oâng vaø Phan Vaên Khaûi ñeàu laø hoïc troø cuûa oâng Hoaøng Minh Chính taïi Vieän Trieát Hoïc. Khoâng nhöõng vaäy, oâng Chính coøn ñaõ cöùu Khaûi khoûi ñi tuø, khoâng bò khai tröø khoûi ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vì toäi “Ñuø maù” ngay buoåi chaøo côø coù söï hieän dieän cuûa Leâ Ñöùc Thoï maø Khaûi töøng noùi “suoát ñôøi mang ôn oâng Chính” vaø “ngöôøi maø oâng coi laø coù coâng ngang vôùi ôn sinh thaønh cuûa cha meï.”

Quoác teá taøi trôï Vieät Nam $3.7 tæ USD Hoái thuùc caûi caùch caùc laõnh vöïc... Tieáp trang A1

nhaän vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) nöûa ñaàu naêm 2006. Naêm naøo cuõng vaäy, nhöõng nhaø taøi trôï quoác teá ñeàu thuùc hoái nhaø caàm quyeàn Haø Noäi phaûi caûi caùch thaät nhieàu, thaät

PROMOTION From

$1,750

Tieáp trang A5

S Brookhurst

4 jets + Roller Massage

$1,650

Only Pipeless + Roller Massage Only

$2,200

14920 Dillow Street, Westminster, CA 92683 * (714)

894-8772 or 234-0170

(Ñöôøng beân hoâng böu ñieän Bolsa, gaàn baùo Ngöôøi Vieät) * Mon-Fri: 10AM-6PM * Sat & Sun: By Apointment

T Spa Manufacturing, haõng saûn xuaát Pedicure Spa ñaët taïi Little Saigon Kính Môiø ñen á Showroom T Spa Manufacturing coù ° Nhieàu kieåu boàn ° Nhieàu kieåu gheá ° Nhieàu loaïi maùy Pipeless maïnh, eâm, ñaùp öùng ñoøi hoûi veä sinh cuûa State Board. Haõy löïa theo ñuùng nhu caàu cuûa mình, chuùng toâi seõ Custom Made theo yù quyù khaùch.

! Nhaän ñoåi boàn cuõ (Trade in). ! Nhaän söûa chöõa moïi hö hoûng veà gheá, boàn, nöôùc thoaùt chaäm,nöôùc chaûy ngöôïc vaøo boàn. ! Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi kyõ thuaät: Nhanh choùng vaø hieäu quaû bôûi nhaân vieân kinh nghieäm tröïc tieáp saûn xuaát. ! Saûn xuaát ngay taïi Myõ theo ñuùng tieâu chuaån an toaøn UL.

FREE HOOK UP & DELIVERY

T Spa Manufacturing

14920 Dillow St

Magnolia

Bolsa Ave Moran St

(DEC 03 - DEC 31/05)

6 jets + Roller Massage Fully Automatic Adjust

nhanh nhöõng laõnh vöïc chuû choát nhö heä thoáng ngaân haøng, heä thoáng xí nghieäp quoác doanh, guoàng maùy haønh chaùnh coâng quyeàn nhöng toác ñoä raát chaäm chaïp vì söï uø lyø cuûa caùn boä ñaûng vieân nhöõng caáp sôï thay ñoåi vaø maát quyeàn lôïi kinh teá caù nhaân. Nhaät Baûn laø nöôùc vaãn daãn ñaàu veà caáp vieän cho Vieät Nam nhöõng naêm qua. Naêm nay hoï cam keát tín duïng cho Vieät Nam laø $835.6 trieäu USD. Keá ñeán laø Ngaân Haøng Theá Giôùi (WB) cam keát $750 trieäu USD vaø Ngaân Haøng Phaùt Trieån AÙ Chaâu vôùi $539 trieäu USD. Nöôùc Phaùp cam keát khoaûn tín duïng $397.7 trieäu USD laø nöôùc cung caáp vieän trôï nhieàu nhaát trong caû Coäng Ñoàng AÂu Chaâu, töôïng tröng cho 42% cuûa toång soá tieàn cam keát cuûa Lieân AÂu vôùi $936.2 trieäu USD. Trung Coäng cam keát cho Vieät Nam vay $200 trieäu USD naêm nay. Vieät Nam noùi raèng caàn tôùi $140 tæ USD ñeå ñaàu tö vaøo neàn kinh teá trong chöông trình phaùt trieån 5 naêm giai ñoaïn 2006-2010. Trong ñoù, 65% do nhöõng nguoàn tieàn ñeán töø ngaân saùch, ñaàu tö noäi ñòa vaø 35% töø nhöõng nguoàn taøi trôï ngoaïi quoác. Trong cuoäc hoïp baùo sau phieân hoïp, Voõ Hoàng Phuùc, boä tröôûng Boä Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö, noùi raèng “Caùc nhaø taøi trôï khoâng ñaët ñieàu kieän gì ñeå vieän trôï maø chæ trao ñoåi quan ñieåm vaø thaûo luaän chính saùch.” Tuy nhieân, oâng naøy cuõng nhìn nhaän raèng nhöõng nhaø taøi trôï ñaëc bieät chuù yù ñeán chieán dòch choáng tham nhuõng vaø caûi caùch luaät phaùp, nhöõng laõnh vöïc hieän vaãn coøn quaù thaáp so vôùi söï mong ñôïi. Trong baûn tin phoå bieán veà cuoäc hoïp noùi treân, WB noùi raèng “Caùc ñaïi bieåu nhaán maïnh ñeán söï quan troïng cuûa vieäc phaûi hoaøn taát nhöõng chöông trình caûi caùch nhöõng laõnh vöïc chuû choát nhö heä thoáng ngaân haøng quoác doanh, heä thoáng xí nghieäp kyõ ngheä quoác doanh, caûi caùch haønh chính. Nhôø ñoù, Vieät Nam coù theå ñaït ñöôïc troïn veïn tieàm naêng vaø tieáp tuïc giaûm ñoùi ngheøo vôùi toác ñoä nhanh.” “Baèng côù ngaøy caøng moät nhieàu hôn cho thaáy khoaûng caùch xaõ hoäi giaøu ngheøo ngaøy moät lôùn hôn giöõa noâng thoân vaø thaønh thò, giöõa nhöõng khu vöïc kinh teá khaùc nhau, giöõa ñoàng baèng vaø mieàn nuùi, giöõa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo.” Baûn tin baùo chí cuûa WB vieát. “Phaåm chaát phaùt trieån phaûi ñöôïc caûi thieän ñeå baûo

Dillow St

.3”

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Ngöôøi Vieät

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ngaân Haøng Theá Giôùi:

Vieät Nam caàn moät ñôït caûi caùch môùi ñeå phaùt trieån HAØ NOÄI 1-12 (TH) - Vieät Nam caàn phaûi thöïc hieän “moät theá heä caûi caùch thöù hai” neáu nöôùc naøy muoán trôû thaønh moät neàn kinh teá coù lôïi töùc trung bình. Ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa oâng Martin Rama, kinh teá gia cuûa vaên phoøng Ngaân Haøng Theá Giôùi (WB) taïi Vieät Nam trong moät cuoäc hoïp baùo taïi Haø Noäi ngaøy Thöù Naêm 1, thaùng 12, 2005 moät tuaàn leã tröôùc khi coù cuoäc hoïp 2 ngaøy cuûa caùc nhaø taøi trôï cho Vieät Nam. OÂng noùi raèng söï chuyeån ñoåi sang neàn kinh teá thò tröôøng töø naêm 1986 thöôøng ñöôïc goïi laø “ñoåi môùi” caàn moät ñôït caûi caùch môùi. “Chöông trình Ñoåi Môùi töï thaân cuûa noù laø moät cuoäc caûi caùch khoâng hoaøn taát, nhaát laø trong caùc laõnh vöïc ngaân haøng vaø hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá toaøn caàu.” OÂng Rama noùi trong cuoäc hoïp baùo. Tröôùc ñoù, vaøo caùc ngaøy 29 vaø 30, thaùng 11, 2005, moät cuoäc “Hoäi nghò quoác teá toång keát caûi caùch haønh chính giai ñoaïn 2001-2005” ñaõ dieãn ra taïi Haø Noäi. “Caùch thöùc laøm vieäc cuûa coâng chöùc CSVN chöa thay ñoåi”. David Ma, chuyeân gia caûi caùch haønh chính ñaõ noùi nhö theá trong hoäi nghò vaø ñöôïc baùo ñieän töû VietnamNet töôøng thuaät nhö theá.

Jordan Ryan, ñaïi dieän LHQ taïi Vieät Nam dòp naøy cuõng ñaû kích raèng teä traïng tham nhuõng, quan lieâu, phaåm chaát phuïc vuï thaáp, thieáu minh baïch, v.v... vaãn coøn ñaày daãy trong guoàng maùy coâng quyeàn CSVN. David Ma coøn cho hay “Nhieàu muïc tieâu ñaët ra trong giai ñoaïn I (2001-2005) ñaõ khoâng thöïc hieän ñöôïc. Caùch thöùc laøm vieäc cuûa coâng chöùc vaø cô quan coâng quyeàn chöa coù thay ñoåi cô baûn”. Theo söï töôøng thuaät cuûa VNNet. Naêm naêm tröôùc, CSVN loan baùo raàm roä chöông trình “tinh giaûn bieân cheá” ñeå naâng cao khaû naêng phuïc vuï cuûa heä thoáng coâng quyeàn CSVN. Ñieàu ñaàu tieân phaûi laøm laø loaïi boû nhöõng ngöôøi thöøa, khoâng khaû naêng nhöng ñöôïc thu nhaän vì thaân quen, ñeå laáy tieàn taêng löông cho nhöõng ngöôøi coøn laïi. Tuy nhieân guoàng maùy coâng quyeàn CSVN haøng naêm laïi phình to ra theâm haøng chuïc ngaøn ngöôøi nhö heä thoáng baùo chí trong nöôùc töôøng thuaät. Hoâm thöù Hai, CSVN thoâng qua Luaät Phoøng Choáng Tham Nhuõng, tröôùc khi beá maïc khoùa hoïp vaøo ngaøy hoâm sau, ñaõ bò giôùi tham vaán ñaàu tö ngoaïi quoác taïi Vieät Nam cheâ raèng khoâng coù taùc duïng gì. Tröôùc ñoù, Quoác hoäi CSVN cuõng ñaõ thoâng qua Luaät Ñaàu Tö cuõng ñaõ bò ñaû kích kòch

lieät vì gia taêng quyeàn haïn “xin cho” cho ñaùm quan chöùc cuûa cheá ñoä, vì nhö theá, gia taêng cô hoäi ñeå caùc nhaø ñaàu tö bò haïch saùch voøi vónh tham nhuõng. Moät vieân chöùc Coâng An cao caáp CSVN noùi raèng chæ rieâng trong laõnh vöïc xaây döïng caên baûn, tieàn thaát thoaùt vaøo tuùi tham nhuõng ñaõ leân khoaûng $1.88 tæ ñoâ la moãi naêm, chöa keå tham nhuõng ôû trong taát caû caùc boä ngaønh, ñòa phöông taïi Vieät Nam. Hoâm thöù Ba, cuoäc khaûo cöùu ñieàu tra veà tình traïng tham nhuõng hoái loä taïi Vieät Nam (do chính phuû Thuïy Ñieån taøi trôï) ñöôïc coâng boá cho thaáy moät phaàn ba caùn boä ñaûng vieân cuûa cheá ñoä noùi raèng neáu “ñöôïc” môøi aên hoái loä thì hoï saün saøng nhaän. Cuõng trong cuoäc hoïp baùo cuûa WB, cô quan naøy cho hay duø neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån khaû quan, caùc cuoäc vieän trôï, taøi trôï ñeå nöôùc naøy taêng tröôûng, xoùa ñoùi giaûm ngheøo, cuõng seõ khoâng coù bao nhieâu thay ñoåi so vôùi naêm ngoaùi laø $3.4 tæ ñoâ la. Tuy con soá lôùn nhö vaäy nhöng nhaø caàm quyeàn Haø Noäi thöôøng chæ ñöôïc giaûi ngaân khoaûn moät nöûa vì thuû tuïc haønh chaùnh cuûa cheá ñoä röôøm raø vaø maët khaùc cuõng khoâng thi haønh ñuùng caùc ñieàu kieän ñeå ñöôïc thaùo khoaùn ngaân khoaûn.

HRW toá caùo Singapore khoâng baûo veä quyeàn cuûa nhöõng phuï nöõ di daân SINGAPORE.- Moät toå chöùc nhaân quyeàn quoác teá ñaõ toá caùo chính phuû Singapore laø khoâng laøm gì nhieàu ñeå baûo veä quyeàn cuûa nhöõng phuï nöõ di daân giuùp vieäc trong nhaø. Trong baûn phuùc trình daøi 124 trang ñöôïc coâng boá hoâm 06 Thaùng Möôøi Hai, toå chöùc Human Right Watch (HRW) - coù truï sôû taïi New York ñaõ neâu chi tieát veà nhieàu

tröôøng hôïp vi phaïm nhaân quyeàn töø nhöõng haønh vi baïo löïc xuùc phaïm theå xaùc vaø tính duïc tôùi vieäc boû ñoùi vaø khoâng ñöôïc rôøi khoûi nôi laøm vieäc. Toå chöùc vöøa keå noùi raèng nhöõng di daân laøm vieäc nhaø naøy bò buoäc phaûi laøm vieäc tôùi 19 giôø moät ngaøy, 7 ngaøy moät tuaàn. Phuùc trình vöøa keå cuõng cho bieát, nhöõng phuï nöõ naøy khoâng ñöôïc pheùp keát hoân

vôùi coâng daân Singapore hoaëc mang thai. Toå chöùc Human Rights Watch keâu goïi chính phuû Singapore baûo veä ñaày ñuû cho nhöõng coâng nhaân laøm vieäc nhaø cuûa hoï. Nhöõng gia ñình taïi Singapore thueâ möôùn khoaûng 150 ngaøn phuï nöõ laøm vieäc nhaø, ña soá laø töø Indonesia, Philippines, vaø Sri Lanka tôùi.

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

Lieân Hieäp Quoác quan ngaïi veà tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn ôû Cam Boát NAM VANG, Cam Boát.Taân ñaëc phaùi vieân veà nhaân quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác, oâng Yash Ghai, sau chuyeán coâng taùc taïi Cam Boát, môùi ñaây ñaõ leân tieáng baøy toû quan ngaïi veà tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn taïi quoác gia Ñoâng Nam AÙ naøy. Theo töôøng trình cuûa oâng Yash Ghai, tình hình taïi nöôùc naøy thaät laø ñaùng lo ngaïi, sau khi nhöõng nhaân vaät chæ trích chính phuû ñaõ bò baét vaø boû tuø, moät soá ngöôøi khaùc thì boû chaïy khoûi ñaát nöôùc sau khi bò phaùt leänh baét giöõ. Maëc duø laø ngöôøi Kenya, nhöng phaùi vieân Lieân Hieäp Quoác Yash Ghai khoâng laï laãm gì ñoái vôùi Cam Boát. OÂng ñaõ töøng tham gia soaïn thaûo hieán phaùp nöôùc naøy hoài 12 naêm tröôùc. Nay, oâng ñang lo ngaïi laø nhöõng quyeàn thieâng lieâng ñöôïc ghi trong vaên baûn ñoù ñang bò xoùi moøn.

OÂng noùi raèng hieän ñang coù hai nhoùm ñoái laäp nhau taïi Cam Boát, moät nhoùm thì cho raèng nhaân quyeàn laø nguyeân nhaân gaây ra moïi vaán ñeà, vaø nhoùm kia cho raèng nhaân quyeàn chính laø caâu traû lôøi duy nhaát. Phaùi vieân Lieân Hieäp Quoác tin raèng chuyeän naøy ñang laøm phaân reõ saâu saéc xaõ hoäi Cam Boát. OÂng noùi raèng maáy tuaàn qua, ñaõ xaûy ra hieän töôïng suy yeáu lieân tuïc trong coâng taùc baûo veä nhaân quyeàn vaø trong vaán ñeà daân chuû. OÂng muoán chuyeän naøy phaûi ñöôïc ñaûo ngöôïc laïi. OÂng noùi: “Coù veû nhö chính phuû nöôùc naøy ñang cho raèng nhaân quyeàn laø moái gaây phieàn phöùc. Toâi hy voïng raèng trong thôøi gian ôû ñaây, toâi seõ thuyeát phuïc ñöôïc chính phuû Cam Boát veà giaù trò cuûa nhaân quyeàn. Vôùi baûn thaân chính phuû thì nhaân quyeàn trao cho

Vieät Nam hy voïng coù theå saûn xuaát Tamiflu töø caây hoài sao HAØ NOÄI, Vieät Nam (Reuters) - Giôùi chöùc y teá Vieät Nam kyø voïng coù theå saûn xuaát thuoác Tamiflu phoøng cuùm gia caàm vôùi nguyeân lieäu chieát suaát töø caây hoài sao. Theo moät baûn tin ñaêng taûi treân tôø Tieàn Phong soá ra hoâm Thöù Ba 06 Thaùng Möôøi Hai, quaû hoài sao raát phoå bieán taïi Vieät Nam coù chöùa acid shikimic, moät chaát ñöôïc nhöõng chuyeân gia cho laø coù theå giuùp con ngöôøi choáng laïi virus cuùm gia caàm moät caùch höõu hieäu. Ñeå saûn xuaát ñöôïc 10 vieân Tamiflu caàn 15 gram chaát acid shikimic töø caây hoài. Hieän thuoác Tamiflu chuyeân trò cuùm gia caàm do haõng döôïc phaåm Roche cuûa Thuïy Só cheá xuaát cuõng duøng nguyeân lieäu caây hoài sao. Vaãn lieân quan ñeán tình

hình cuùm gia caàm, Toå Chöùc Löông Noâng Lieân Hieäp Quoác (FAO) vaø Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) hoâm 05 Thaùng Möôøi Hai ñöa ra caûnh baùo raèng nguy cô laây nhieãm virus H5N1 cao nhaát laø do tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi gia caàm beänh trong quaù trình gieát moå. Tuy nhieân, nhöõng toå chöùc naøy cuõng nhaán maïnh raèng thòt gia caàm vaø nhöõng cheá phaåm töø gia caàm neáu ñöôïc ñun naáu kyõ seõ hoaøn toaøn an toaøn ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi. Hoâm 06 Thaùng Möôøi Hai, Boä Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng Coäng Saûn Vieät Nam vöøa coù höôùng daãn vaø yeâu caàu nhöõng ñòa phöông coù gia caàm maéc beänh phaûi tieâu huûy, choân laáp ñuùng caùch traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.

chính phuû tính hôïp phaùp vaø nhöõng giaù trò; ñoù laø nhöõng coâng cuï ñem nhaân daân xích laïi beân nhau.” Trong chuyeán ñi cuûa mình, oâng Yash Ghai ñaõ gaëp gôõ vôùi ba nhaân vaät ñoái laäp hieän ñang bò boû tuø. OÂng tin raèng caû ba ngöôøi naøy caàn phaûi ñöôïc traû töï do, vaø nhöõng caùo buoäc hình söï veà toäi phæ baùng ñöôïc ñöa ra ñoái vôùi hai trong soá ba ngöôøi naøy laø raát ñaùng ngôø vaø khoâng hôïp hieán. Quoác Hoäi AÂu Chaâu ñaõ thoâng qua moät nghò quyeát keâu goïi coù moät phaùi ñoaøn tôùi Cam Boát ñeå kieåm tra veà tình hình nhaân quyeàn taïi ñaây. Moät phaùt ngoân vieân cuûa chính phuû Cam Boát thì noùi raèng phaùi ñoaøn ñoù seõ ñöôïc hoan ngheânh neáu nhö hoï khoâng can thieäp vaøo nhöõng noã löïc cuûa nöôùc naøy trong vieäc chieán ñaáu choáng khuûng boá.

Quoác teá taøi trôï Vieät Nam $3.7 tæ USD... Tieáp trang A4

ñaûm raèng lôïi ích cuûa phaùt trieån phaûi ñöôïc chia seû caøng roäng raõi bao nhieâu toát baáy nhieâu treân khaép caû nöôùc, giöõa nhöõng taàng lôùp xaõ hoäi vaø nhöõng nhoùm kinh teá, coâng baèng giöõa phuï nöõ vaø nam giôùi.” Jordan Ryan, ñaïi dieän Chöông Trình Phaùt Trieån cuûa Lieân Hieäp Quoác taïi Vieät Nam phaùt bieåu trong cuoäc hoïp. Gaàn moät thaùng tröôùc, Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam thoâng qua Luaät Choáng Tham Nhuõng, giao quyeàn chæ ñaïo cho chính phuû ñöôïc bình luaän laø “giao nhieäm vuï baét cöôùp cho keû cöôùp”.

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

hoä khaåu

A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Saø i Goø n vui buoàn chuyeän Ghi cheùp cuûa NGUYEÃN ÑAÏT/NV

ÑEÁN TÆNH THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

DAT

Thaønh phoá Saøi Goøn hieän coù khoaûng gaàn 8 trieäu daân, trong ñoù gaàn 1 trieäu ngöôøi chöa coù hoä khaåu. (Hình: Getty Images)

Buoân gaùnh, baùn böng... laø coâng vieäc cuûa nhieàu ngöôøi nhaäp cö vaøo thaønh phoá.

Chuùng toâi töøng coù baøi ghi cheùp veà tình hình ngöôøi daân nhaäp cö taïi Saøi Goøn. Trôû laïi vaán ñeà naøy, do chuùng toâi bieát vöøa coù quyeát ñònh cuûa chính quyeàn thaønh phoá, moät quyeát ñònh mang nhieàu thuaän lôïi cho ngöôøi daân nhaäp cö, ñoàng thôøi giuùp vieäc quaûn lyù traät töï, an toaøn xaõ hoäi taïi thaønh phoá ñöôïc ñaûm baûo. Ñoù laø vieäc giaûi quyeát cho nhöõng ngöôøi taïm truù daøi haïn muoán nhaäp hoä khaåu thöôøng truù, vaø nhöõng ngöôøi cö truù laâu naêm taïi thaønh phoá, chöa ñöôïc nhaäp hoä khaåu vì nhöõng ñieàu kieän khoù khaên raøng buoäc tröôùc ñaây. Khôûi ñieåm cuûa vaán ñeà noùi treân, töø naêm 2003, tröôùc söï gia taêng ngöôøi nhaäp cö, thaønh phoá ñaõ coù döï thaûo veà

vieäc quaûn lyù theá naøo, ñeå vöøa khoâng gaây khoù khaên cho ngöôøi nhaäp cö vì nhöõng lyù do chính ñaùng, vöøa baûo ñaûm an toaøn traät töï xaõ hoäi treân ñòa baøn thaønh phoá. Naêm 2003, soá ngöôøi nhaäp cö taêng gaàn 3% so vôùi naêm tröôùc, tyû leä taêng trieån caøng cao hôn gaáp boäi trong naêm 2004-2005. Hieän nay ngöôøi nhaäp cö chieám tyû leä gaàn 25% daân soá cuûa thaønh phoá Saøi Goøn, caên cöù treân soá ngöôøi coù ñaêng kyù taïm truù. Thöïc teá, soá ngöôøi nhaäp cö coøn cao hôn, vì soá ngöôøi nhaäp cö khoâng ñaêng kyù taïm truù laø moät con soá khoâng nhoû. Ñieàu naøy laø hieån nhieân, vì ngaønh chöùc naêng khoâng theå quaûn lyù chaët cheõ, khi nhöõng daõy nhaø taïm bôï moïc leân nhö naám, nhöõng

tröôøng hôïp chieám ñaát laán ñaát, xaây döïng traùi pheùp ñeå thu huùt ngöôøi nhaäp cö taïm truù raát ña daïng, vöôït khoûi söï quaûn lyù cuûa chính quyeàn. Vaø trong thöïc teá, tình hình maát traät töï an toaøn xaõ hoäi taïi thaønh phoá, töø giao thoâng tôùi nhöõng vuï vieäc cöôùp cuûa gieát ngöôøi, maïi daâm, löôøng gaït... coù moät phaàn do vieäc quaûn lyù khoâng chaët cheõ, thaáu ñaùo cuûa nhöõng ngaønh chöùc naêng. Döï thaûo luaät mang teân “Quy Cheá Veà Quaûn Lyù Daân Nhaäp Cö Treân Ñòa Baøn Thaønh Phoá” ñaõ ñöôïc ban haønh, trôû thaønh moät quyeát ñònh ñeå giaûi quyeát, ñaùp öùng tình hình daân nhaäp cö, ngöôøi taïm truù coù cô sôû ñaûm baûo cuoäc soáng taïi thaønh phoá.

Quyeát ñònh naøy goàm quy cheá cho ngöôøi nhaäp cö coù ñieàu kieän mua nhaø, ôû nhaø ngöôøi thaân, coù yù ñònh sinh soáng laâu daøi taïi thaønh phoá. Tröôøng hôïp ñaõ mua nhaø ñeå ôû hôïp phaùp, hôïp leä nhöng chöa coù giaáy chöùng nhaän hôïp phaùp, tröôøng hôïp coù nhaø trong khu quy hoaïch hoaëc laán chieám. Tröôùc thöïc teá ñaïi ña soá daân nhaäp cö laø ngöôøi lao ñoäng ngheøo, ôû nhaø thueâ möôùn, trong nhöõng ñieàu kieän sinh soáng raát baát tieän, cöïc nhoïc... Neân vieäc ban haønh quy cheá treân cuûa thaønh phoá môùi ñaây laø moät tieàn ñeà toát ñeïp, daãn tôùi vieäc xeùt nhaäp hoä khaåu ñaïi traø taïi thaønh phoá. Ñaõ coù quy cheá cho ngöôøi nhaäp cö, hieän nay taïi nhöõng Phoøng Quaûn Lyù Traät Töï Trò

An thuoäc nhöõng coâng an quaän/huyeän trong toaøn thaønh phoá ñang tieán haønh vieäc xeùt nhaäp hoä khaåu cho nhöõng ngöôøi taïm truù töø laâu taïi thaønh phoá. Dó nhieân ñôït xeùt nhaäp hoä khaåu laàn naøy mang tính caùch ñaïi traø, xeùt giaûi quyeát cho moïi tröôøng hôïp, maø tröôùc ñaây, do nhieàu ñieàu kieän raøng buoäc, ñaõ khoâng cöùu xeùt. Chuùng toâi nhaän thaáy, nhöõng ngöôøi thuoäc dieän “sao cöù maõi laø ngöôøi taïm truù” ngay trong caên nhaø do mình sôû höõu, raát vui möøng. Ñeán nhaø moät ngöôøi quen, ñöôïc bieát ngöôøi oâng coù hai ñöùa chaùu noäi soáng chung töø luùc chuùng môùi ñöôïc cha meï sinh ra. Nay ngöôøi cha cuûa hai ñöùa beù ñaõ maát, ngöôøi meï boû ñi. OÂng noäi cuûa hai ñöùa chaùu cöôøi nhaên nhuùm, ñau khoå, noùi: “Hai ñöùa chaùu noäi tui ôû ñaây töø luùc môùi ñöôïc sanh ra, nhöng chæ ñöôïc ghi trong soå hoä khaåu laø taïm truù, vì cha meï chuùng luùc ñoù töø vuøng kinh teá môùi trôû veà. Nay coù quyeát ñònh xeùt nhaäp hoä khaåu, toâi möøng quaù, nghó: töø ñaây hai chaùu tui laø thaønh vieân chính thöùc trong caên nhaø chuùng ôû töø luùc loït loøng. Tui ñi tôùi ñi lui naêm laàn baûy löôït, Phoøng Quaûn Lyù Traät Töï Trò An cöù nhöùt möïc bieåu: OÂng noäi hay oâng ngoaïi cuõng khoâng xin

nhaäp hoä khaåu cho chaùu ñöôïc. Phaûi laø cha cuûa chuùng. Cha cuûa chuùng khoâng coù teân tuoåi gì heát trong soå hoä khaåu cuûa oâng. Chuùng chæ ñöôïc taïm truù nhö vaäy maø thoâi. Tui hoûi chuù, hoài ñoù vì ôû kinh teá môùi dìa, con trai tui khoâng ñöôïc nhaäp hoä khaåu cuûa tui. Bi giôø con trai tui ñaõ maát, maáy oång coù cho noù nhaäp hoä khaåu cuõng khoâng ñöôïc. Vaäy töø choã khoâng theå naøo ñöôïc ñoù, hai ñöùa chaùu moà coâi cuûa tui cuõng khoâng theå ñöôïc xeùt nhaäp hoä khaåu”. Noùi chung, nhieàu tröôøng hôïp khaùc chuùng toâi ñöôïc bieát, vieäc xeùt nhaäp hoä khaåu vaãn coøn quaù nhieàu ñoøi hoûi eùo le, quaù nhieàu raéc roái. Quy cheá, chính saùch chung cuûa nhaø nöôùc laø moät ñaøng, vieäc thöïc hieän ôû nhöõng ñòa phöông (caùc quaän, huyeän thuoäc thaønh phoá) laø moät neûo. Baùo, ñaøi taïi thaønh phoá cuõng ñaõ phaûn aûnh tình hình thöïc teá nhö vaäy ôû nhöõng quaän huyeän. “Coù chöùc naêng baùo noùi, baùo vieát, cöù vieäc noùi, cöù vieäc vieát. Chuyeän xeùt nhaäp hoä khaåu laø vieäc cuûa chuùng toâi, ngaønh chöùc naêng, coù thaåm quyeàn”, chuùng toâi nghó, hoï ñaõ nghó nhö vaäy, neân vieäc xeùt nhaäp hoä khaåu cho nhöõng ngöôøi töø laâu nay thuoäc dieän taïm truù taïi Saøi Goøn, vaãn cöù theá, cöù theá tieán böôùc treân con ñöôøng “theânh thang xaõ hoäi chuû nghóa...”

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

ÔÛ vaøi goùc phoá ngöôøi ta coøn ñoát löûa ñeå söôûi aám.

HAØ NOÄI 07-12 - Thaønh phoá Haø Noäi vaø nhöõng ñòa phöông laân caän ñang phaûi traû qua moät ñôït reùt nhaát keå töø ñaàu naêm ñeán nay khi nhieät ñoä trung bình chæ khoaûng töø 10 ñeán 15 ñoä C. VietNamNet cho hay, chæ sau moät ñeâm ñôït reùt töø phía Baéc ñaõ traøn xuoáng caû khu vöïc mieàn Baéc khieán sinh hoaït cuûa ngöôøi daân bò xaùo troän. Trung Taâm Khí Töôïng Thuûy Vaên Vieät Nam cho bieát, ñôït reùt naøy seõ coøn keùo daøi, khu vöïc mieàn nuùi nhieät ñoä xuoáng coøn 10 ñeán 12 ñoä C. Traän reùt ñoå veà khieán cho nhöõng cöûa haøng baùn ñoà maëc reùt laøm aên phaùt ñaït khi ngöôøi Haø Noäi ñoå xoâ ñi saém ñoà aám. Nhöõng cöûa haøng quaàn aùo, chaên, goái ñeäm vaø aên uoáng... laäp töùc “boäi thu”. Taïi nhöõng ñöôøng phoá, ngöôøi mua ñaõ taáp naäp, ngöôøi baùn khoâng

kòp thôû. Vaãn theo VietnamNet, nhôø trôøi reùt maø nhöõng loaïi haøng cuûa nhöõng ñaïi lyù töôûng eá nay ñöôïc dòp tung haøng ra. AÙo gioù, aùo laïnh laø nhöõng maët haøng baùn “chaïy” nhaát giaù töø 13 ñoâ la ñeán 17 ñoâ la/chieác. Tuùi tieàn moûng hôn, coù theå choïn moät chieác aùo len daøy daën giaù chöøng ñoâ la. Moät boä ñoà aám aùp cuõng chæ treân döôùi 10 ñoâ la. Cuõng vôùi “chieâu” baùn haøng quen thuoäc, haøng toàn, haøng “loãi thôøi” ñeàu ñöôïc gaén teân goïi haáp daãn “Ñaïi haï giaù”. Ñaàu muøa maø ñaõ coù haøng ñaïi haï giaù, nghe cuõng laï. Nhöng khaùch haøng cuõng chaúng maáy quan taâm, chæ caàn reû, aám vaø “vöøa maét”. Khoâng chæ coù quaàn aùo, nhöõng loaïi thöùc aên nhanh cuõng baùn raát ñaét haøng. Khi nhieät ñoä xuoáng döôùi 15 ñoä C, nhieàu ngöôøi cuõng khoâng

muoán duøng côm trong giaù reùt. Theá laø khoâng caàn phaûi rôøi phoøng aám, moät cuù ñieän thoaïi laø coù ngay hoäp côm; hoaëc moät cuoác ñi boä laø tìm thaáy ngay moät quaùn côm vaên phoøng thôm nöùc muøi thòt raùn. Moät tieäm baùn côm hoäp cuûa naèm goïn treân phoá Ñeâ La Thaønh hai hoâm nay baùn khaù chaïy. Ngaøy bình thöôøng tieäm baùn chæ ñöôïc gaàn 100 suaát. “Theá laø cuõng ñuû soáng roài. Nhöng maáy hoâm nay trôøi reùt löôïng khaùch goïi côm ñoâng hôn. Theâm moãi ngaøy vaøi chuïc hoäp theá cuõng laø möøng roài”, chò Phöông, chuû quaùn cho hay. Do trôøi reùt ñoät ngoät, soá treû em nhaäp vieän cuõng gia taêng, nhaát laø treû em bò maéc beänh qua ñöôøng hoâ haáp. Moãi ngaøy nhöõng khoa hoâ haáp taïi nhöõng beänh vieän phaûi tieáp nhaän vaø ñieàu trò treân döôùi 100 beänh nhaân. Moät giôùi

Muoán ra ñöôøng, ngöôøi daân Haø Noäi phaûi truøm kín töø ñaàu ñeán chaân.

Haø Noäi

giaù reùt

chöùc cuûa beänh vieän Nhi Trung Öông, cho hay: “Vaøi ngaøy qua nhöõng beänh nhaân maéc nhöõng chöùng beänh veà hoâ haáp vaø tieâu hoùa taêng leân raát nhanh do thôøi tieát chuyeån haún sang Muøa Ñoâng. Trôøi laïnh seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán heä hoâ haáp cuûa treû nhoû,

co ro trong

nhaát laø treû sô sinh.” “Beänh vieän cuõng phaûi tieáp nhaän vaø ñieàu trò raát nhieàu beänh nhi maéc chöùng beänh lieân quan ñeán heä tieâu hoùa. Neáu nhö ôû nhöõng ngaøy thöôøng soá beänh nhaân nhaäp vieän treân 10 chaùu, thì nhöõng ngaøy cao ñieåm, con soá naøy leân

tôùi 30-40 beänh nhaân/ngaøy, ñaëc bieät trong maáy ngaøy gaàn ñaây, soá beänh nhaân ñaõ leân ñeán treân 100 ngöôøi. Trong khi ñoù, ôû khoa hoâ haáp cuûa beänh vieän Nhi Trung Öông chæ coù 50 giöôøng beänh, tình traïng 2 ñeán 3 ngöôøi chung moät giöôøng beänh laïi dieãn ra”.


24

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam Gia Lai:

giôø qua

Tai naïn giao thoâng, 16 ngöôøi cheát vaø bò thöông GIA LAI 07-12 - Ít nhaát 3 ngöôøi ñaõ cheát vaø 13 ngöôøi bò thöông naëng khi moät chieác xe khaùch chaïy töø höôùng Pleiku ñi Ayunpa ñaâm vaøo xe taûi loaïi 2.5 taán chôû gaïo ñi ngöôïc chieàu. Tai naïn xaûy ra luùc 03 giôø chieàu ngaøy 06 Thaùng Möôøi Hai taïi quoác loä 25 thuoäc ñòa phaän xaõ H’Boâng, Chö Seâ, Gia Lai.

Caû taøi xeá xe khaùch vaø xe taûi ñeàu bò thöông, trong ñoù taøi xeá xe khaùch laø Nguyeãn Than (27 tuoåi) ñang trong tình traïng nguy kòch. Baùo Thanh Nieân daãn lôøi nhöõng nhaân chöùng cho bieát, xe khaùch 12 choã ngoài naøy chôû quaù naëng, gaõy nhíp tröôùc, lao vaøo leà ñöôøng phía traùi, ñaâm vaøo xe taûi ñi ngöôïc chieàu.

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Trong khi ñoù, theo moät phuùc trình môùi ñaây cuûa “UÛy Ban An Toaøn Giao Thoâng Quoác Gia” Vieät Nam, trong 11 thaùng qua cuûa naêm 2005 ñaõ coù hôn 10 ngaøn ngöôøi ôû Vieät Nam thieät maïng vì tai naïn giao thoâng. Soá ngöôøi cheát laø 10,418 ngöôøi. Soá ngöôøi bò thöông laø 11,041. Chæ tính rieâng Thaùng Möôøi Moät naêm 2005 trong caû nöôùc xaûy ra 1,135 vuï tai naïn giao thoâng laøm cheát 946 ngöôøi vaø bò thöông 849 ngöôøi. So vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi, soá vuï tai naïn giaûm 18.5%, soá ngöôøi cheát giaûm 3.5% vaø soá ngöôøi bò thöông giaûm 31,1%. Trong 11 thaùng qua, taïi Vieät Nam ñaõ coù theâm 91,190 xe hôi vaø 1,924,931 xe gaén maùy ñaêng kyù môùi, naâng toång soá phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä löu haønh leân 866,000 xe hôi vaø 16,166,871 xe gaén maùy.

DAT

Ngheä An:

Vöùt tieàn xuoáng ñöôøng möøng ñaùm cöôùi NGHEÄ AN 07-12 - Duø laø moät tænh ñöôïc xeáp vaøo haïng ngheøo khoù ôû Vieät Nam nhöng daân chuùng ôû thaønh phoá Vinh (thuû phuû cuûa tænh Ngheä An) vaø moät soá ñòa phöông ôû tænh naøy coù “moát” chôi sang laø vöùt tieàn ra ñöôøng moãi khi hai ñaùm cöôùi gaëp nhau treân ñöôøng. Thoâng taán xaõ Vieät Nam hoâm 07 Thaùng Möôøi Hai cho bieát: “Khoaûng 10 giôø saùng ngaøy 02 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, nhöõng ngöôøi ñi treân ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai (thaønh phoá Vinh) chöùng kieán 2 ñaùm cöôùi ñi ngöôïc chieàu nhau, khi gaëp nhau, nhöõng ñoàng tieàn meänh giaù 1,000 ñoàng, 5,000 ñoàng vaø 10,000 ñoàng (töông ñöông 65 xu Myõ) ñöôïc caû coâ daâu vaø chuù reå vöùt tung toùe xuoáng ñöôøng. Ngay khi ñoaøn xe ñi qua, raát ñoâng treû nhoû hai beân ñöôøng ñaõ lao vaøo tranh giaønh tieàn. Ñaây laø hieän töôïng thöôøng xuaát hieän gaàn ñaây ôû Ngheä An khi nhöõng ñaùm cöôùi gaëp nhau. Tröôùc ñaây khi tieàn

ñang coù giaù, nhöõng ñaùm cöôùi thöôøng chæ vöùt loaïi tieàn 200 ñoàng hoaëc quaù laém laø 500 ñoàng; coøn nay hoï saün saøng vöùt nhöõng ñoàng tieàn coù giaù trò. Soá tieàn vöùt ra ñöôøng cuõng tuøy, coù ñaùm chôi sang vöùt ra caû maáy traêm ngaøn ñoàng cho moãi laàn gaëp nhau. Hieän töôïng naøy naûy sinh laø do theo quan nieäm cuûa nhieàu ngöôøi, hai ñaùm cöôùi ñi ngöôïc chieàu gaëp nhau thì phaûi vöùt tieàn xuoáng ñöôøng môùi traùnh ñöôïc xui xeûo cho cuoäc soáng vôï choàng.

Chaúng bieát quan nieäm treân xuaát hieän töø luùc naøo, döïa treân cô sôû gì, nhöng gaàn nhö 100% soá ñaùm cöôùi trong tænh Ngheä An khi gaëp nhau ñeàu laøm nhö vaäy. Khoâng chæ ñaùm cöôùi ôû vuøng noâng thoân maø ôû thaønh phoá, coù caû nhöõng coâng chöùc vaø con em cuûa laõnh ñaïo khi toå chöùc ñaùm cöôùi ñeàu laøm nhö vaäy. Nhöõng coâ daâu, chuù reå tröôùc khi leân xe hoa, bao giôø ngöôøi nhaø hoaëc baïn beø cuõng daën hoï ñöøng queân mang theo tieàn ñeå “vöùt” xuoáng ñöôøng.

Möôøi ba ngöôøi Vieät Nam bò Malaysia baét vì naáu röôïu laäu HAØ NOÄI 07-12 - Thoâng taán xaõ Vieät Nam trích nguoàn tin töø Malaysia cho hay 13 ngöôøi Vieät Nam laøm thueâ taïi Malaysia ñaõ bò caûnh saùt nöôùc naøy baét giöõ hoâm 04 Thaùng Möôøi Hai vì toäi naáu röôïu laäu. Hoâm 06 Thaùng Möôøi Hai, caûnh saùt khu vöïc Klang cho bieát caûnh saùt ñaõ baét giöõ 13

ngöôøi Vieät Nam trong moät ngoâi nhaø maø nhöõng ngöôøi naøy ñaõ thueâ ñeå naáu röôïu laäu ôû Bandar Sultan Suleiman trong 3 thaùng qua. Nhöõng ngöôøi naøy coù tuoåi töø 23 ñeán 36. Caûnh saùt ñaõ luïc soaùt caên nhaø treân vaø thu giöõ hai container duøng laøm nôi naáu röôïu cuøng caùc tang vaät haønh ngheà

AÛ N H T R O N G N G AØ Y

Muøa Noel ñang tôùi

Moät ngöôøi ñaøn oâng laø daân nhaäp cö ôû thaønh phoá Saøi Goøn ñang chôû nhöõng boä maët naï, muõ, raâu... cuûa oâng giaø Noel ñi baùn daïo treân ñöôøng phoá. Ñaây laø daáu hieäu cuûa moät muøa Noel ñang tôùi raát gaàn. (Hình: Getty Images)

khaùc. Theo cô quan ñieàu tra, nhöõng coâng nhaân treân ñaõ söû duïng moät chieác thuøng phuy ñeå naáu moãi ngaøy ñöôïc khoaûng 30 lít röôïu baùn cho

caùc coâng nhaân Vieät Nam ñang laøm vieäc taïi ñaây vôùi giaù 4 RM/lít. Taát caû caùc coâng nhaân naøy ñeàu coù giaáy pheùp lao ñoäng nhöng hoï naáu röôïu ñeå baùn theâm. Nhöõng ngöôøi

naøy bò giam giöõ trong 7 ngaøy ñeå ñieàu tra theo luaät caûi caùch caám laøm röôïu laäu naêm 1976. Neáu phaùt hieän thaáy phaïm toäi, hoï coù theå bò phaït tuø töø 4 ñeán 10 naêm.


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Haø Nam

Hai gia ñình moãi ngöôøi ñeàu coù moät ngoùn tay, moät ngoùn chaân HAØ NAM 07-12 - Chuyeän hy höõu naøy ñöôïc baùo Thanh Nieân phaùt hieän taïi thoân Hoaøng Lyù, xaõ Hoaøng Ñoâng, huyeän Duy Tieân, tænh Haø Nam, caùch Haø Noäi chöøng 60 caây soá veà höôùng Nam. Theo tôø baùo naøy, hai gia ñình vôùi 6 ngöôøi phaûi chòu caûnh taät nguyeàn: chaân tay ñeàu chæ coù moät ngoùn. Lôùp cha chuù ñaõ neám ñuû nhöõng cô cöïc, tuûi hôøn, nay lôùp con chaùu laïi ñang oaèn mình tröôùc caùi ñoùi, caùi doát vaø maëc caûm “moät ngoùn”... Tìm ñeán “gia ñình moät ngoùn” laø ngoâi nhaø xaäp xeä vôùi maùi nhaø nöûa ngoùi, nöûa toân xi maêng ñaõ oaèn xuoáng vì thôøi gian. Trong caên nhaø ñöôïc bao boïc bôûi nhöõng böùc töôøng nöùt neû coù moät caùi baøn loã choã moái moït, hai caùi gheá baêng cuõ kyõ vaø vaøi thöù ñoà ñaïc ñöôïc baøi trí tueành toaøng. OÂng Nguyeãn Vaên Tuaán chuû nhaân cuûa ngoâi nhaø quaán sôïi daây thöøng maáy voøng vaøo coå tay, ñang nhoùn töøng böôùc chaân khoù nhoïc daét boø vaøo chuoàng. Moãi baøn tay, baøn chaân cuûa oâng Tuaán chæ coù ñuùng moät ngoùn. Sau moät hoài hí hoaùy vôùi con boø, oâng Tuaán vaøo nhaø troø chuyeän vôùi khaùch. Chæ vaøo nhöõng goùt chaân baønh to ra moät caùch baát thöôøng, oâng Tuaán noùi: “Caùc goùt chaân naøy giuùp toâi coù theå ñi laïi ñöôïc nhöng raát khoù khaên. Nhöõng hoâm trôøi möa, ñi moät ñoaïn ñöôøng töø nhaø ra ñoàng khoaûng moät caây soá maø ngaõ ñeán 10-15 laàn, ngöôøi ngôïm ñaày thöông tích”. Baø

Xuaân - vôï oâng Tuaán - ñang caëm cuïi laøm haøng maây giang ñan, chen ngang caâu chuyeän: “Tay oâng aáy yeáu, chaúng ñôõ ñaàn ñöôïc nhieàu cho vôï trong khi hai ñöùa con cuõng maéc taät nhö boá. Nhaø toâi ñuùng laø khoå traêm beà!” Caû nhaø oâng Tuaán coù tôùi 5 mieäng aên nhöng chæ troâng chôø vaøo maáy saøo luùa. Laøm ruoäng ñoøi hoûi phaûi coù söùc khoûe, ñaèng naøy 3 ngöôøi con trai trong nhaø vì taät nguyeàn neân chæ coù theå ñuoåi gaø, ñun nöôùc thaønh ra baø Xuaân phaûi thueâ theâm ngöôøi laøm cho kòp muøa vuï. Ñeå coù theâm ñoàng ra ñoàng vaøo, baø Xuaân tranh thuû ñan laùt nhöng cuõng chaúng kieám ñöôïc laø bao. Neùn moät tieáng thôû daøi, baø Xuaân noùi: “Laøm caät löïc, moãi ngaøy cuõng ñöôïc 4 caùi ñaùy. Luùc ñaét, moãi caùi kieám ñöôïc khoaûng 3 ngaøn ñoàng (20 xu Myõ) chaúng thaám vaøo ñaâu”. Gioïng cuûa ngöôøi ñaøn baø gaàn moät ñôøi gian khoù ngheøn ngheïn: “Toâi ñaõ maáy laàn laøm ñôn xin vay voán hoä ngheøo ñeå chaên nuoâi hay coá laøm caùi gì ñoù vôùi mong muoán thoaùt khoûi caûnh aên böõa tröa lo böõa toái nhöng hình nhö hoï sôï gia ñình toâi khoâng traû noåi neân khoâng cho vay. Laàn löõa maõi chaúng ñöôïc neân cuõng chaùn phaän laém!” Ngöûa coå uoáng caïn coác nöôùc ñun soâi ñeå nguoäi, oâng Tuaán noùi veà noãi lo cuûa caû ñôøi oâng: “Toâi ñaõ cô cöïc heát caû moät ñôøi roài. Con toâi cuõng laïi chòu phaän haåm cuûa kieáp ngöôøi moät ngoùn. Coù caùch naøo thoaùt

ngheøo, thoaùt khoå khoâng?” Caùi ngheøo thöôøng keùo theo caùi doát. Maáy ñöùa con cuûa oâng Tuaán ñaâu ñöôïc aên hoïc ñeán nôi ñeán choán maëc duø nhöõng anh raát khaùt khao ñeán tröôøng vaø toû ra raát thoâng minh. Ngöôøi con caû teân Thöông vaø caû caäu uùt nöõa cuõng ñeàu phaûi xa tröôøng xa baïn khi ñang hoïc lôùp 6 vaø lôùp 10, duø raèng ñeå ñeán lôùp hoï ñaõ phaûi böôùc nhöõng böôùc raát khoù khaên treân con ñöôøng laøng ñaày ñaù soûi, ñeâm ñeâm chaép hai ngoùn tay cuûa caû hai baøn tay laïi oâm buùt maø luyeän chöõ...! Naêm nay Thöông ñaõ 27 tuoåi maø khoâng daùm ñi hoûi vôï vì maëc caûm “moät ngoùn”, nhaø ngheøo vaø sôï laïi sinh ra nhöõng con ngöôøi moät ngoùn thì khoå! Ngay saùt naùch nhaø oâng Tuaán laø nhaø oâng Nguyeãn Tieán Thieåu. OÂng Thieåu laø anh ruoät cuûa oâng Tuaán. OÂng giaûi thích veà caùi teân nghe nhö “thieáu thieáu caùi gì ñoù” cuûa mình: “Toâi sinh ra, chaân tay ñeàu chæ coù moät ngoùn duy nhaát neân boá meï ñaët cho caùi teân laø Thieåu”. Cuoäc ñôøi thaät baát coâng vôùi ñaïi gia ñình cuûa oâng Thieåu, coâ con gaùi teân Höông vaø caäu con trai teân Ñaït cuûa oâng cuõng phaûi chòu caûnh “moät ngoùn” gioáng nhö boá, chuù vaø nhöõng em cuûa mình. Ñaït naêm nay môùi 5 tuoåi nhöng ñaõ thuoäc baûng chöõ caùi, ñoïc thoâng vieát thaïo. Nhìn Ñaït hai tay oâm buùt vieát teân chuùng toâi leân tôø giaáy traéng, oâng Thieåu röng

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 ra sao nöõa. Tay chaân thì theá, nhaø laïi ngheøo...” Coøn Höông, naêm nay ñaõ 30 tuoåi, coù khuoân maët xinh xaén vaø raát hoaït baùt. Tuy coù hoïc may vaù nhöng chò khoâng theå laøm nhanh vaø laøm trong thôøi gian daøi lieân tuïc neân tieàn kieám ñöôïc qua ñöôøng kim muõi chæ cuõng chaúng ñöôïc laø bao. Maëc caûm “moät ngoùn”

khieán Höông suoát ngaøy ru ruù ôû nhaø. Chuùng toâi hoûi veà chuyeän tình yeâu, maét nhìn xa xa, gioïng Höông buoàn buoàn: “Yeâu ñöông gì em kia chöù. Xa vôøi laém nhöõng anh aï. Em khoâng daùm nghó raèng mình seõ coù moät gia ñình nho nhoû trong töông lai maëc duø em raát khao khaùt ñöôïc laøm vôï, laøm meï...”

röng nöôùc maét: baø vôï hai sinh ñöôïc moät caäu con trai laø Nguyeãn Duy Ñaït. Nhöng taïo hoùa baïc ñaõi oâng, gaén luoân dò taät gioáng cha, tay chaân chæ coù moät ngoùn neân beù Ñaït nhö moät ñònh meänh. Buø laïi, Ñaït thoâng minh. Môùi 5 tuoåi, caäu ñaõ thuoäc baûng chöõ caùi vaø vieát ñöôïc khaù nhieàu chöõ, gheùp vaàn thaønh thaïo. Nhìn Ñaït nhanh nhaûu vieát teân chuùng toâi leân giaáy vaø ñaùnh vaàn vanh vaùch, oâng Thieåu noùi: “Noù thoâng minh laém, nhöng coøn beù quaù. Toâi lo khi boá meï Chaùu Ñaït, con oâng Thieåu vieát chöõ baèng moät ngoùn tay. (Hình: Baùo maát ñi, chaúng bieát noù seõ soáng Thanh Nieân)

Nhöõng baøn tay, baøn chaân chæ coù moät ngoùn cuûa oâng Tuaán. (Hình: Baùo Thanh Nieân)

DAT


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

CREDIT CHECK

For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745 TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÔØI SÖÏ

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Osama Bin Laden Ñeä nhò laõnh tuï al Qaeda xuùi khuûng boá giôø naøy ñang ôû ñaâu? ñaùnh thaúng vaøo kyõ ngheä daàu DUBAI.Osama Bin Laden giôø naøy ñang ôû ñaâu? Coøn soáng hay ñaõ cheát? Ñoù laø söï thaéc maéc cuûa nhieàu ngöôøi, nhaát laø giôùi tình baùo Hoa Kyø, sau khi ñaõ ra giaù ñeán maáy chuïc trieäu ñoâla, ñeå mong baét soáng hay coù ñöôïc tin töùc veà laõnh tuï caàm ñaàu toå chöùc khuûng boá Al Qaeda naøy. Ngay chính ñaøi truyeàn hình Al Jazeera cuõng nhìn nhaän khoâng heà bieát gì veà soá phaän hieän nay cuûa Bin Laden, maëc duø coù cho chieáu hoâm 07 Thaùng Möôøi Hai moät cuoän phim video veà caùnh tay maët cuûa Bin Laden, vaø cuoän phim naøy döôøng nhö ñaõ ñöôïc thu töø ba thaùng qua. Ñaøi Al Jazeera cho bieát cuoän video hoï cho chieáu hoâm 07 Thaùng Möôøi Hai, cho thaáy nhaân vaät soá 2 cuûa toå chöùc Al Qaeda, Ayman alZawahiri, lôùn tieáng noùi raèng Bin Laden vaãn coøn soáng vaø caàm ñaàu cuoäc “thaùnh chieán” choáng laïi Taây Phöông, ñaõ ñöôïc quay töø hoài Thaùng Chín vöøa qua. Trong cuoän video, Zawahiri cuõng coù keâu goïi haõy môû nhöõng cuoäc taán coâng khuûng boá vaøo nhöõng cô sôû daàu löûa, vaø ngay sau ñoù ñaõ laøm cho giaù daàu taêng trôû laïi treân thò tröôøng quoác teá. Chuû buùt Ahmad Sheikh cuûa Al Jazeera cho bieát: “Chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc cuoán video naøy töø hoài Thaùng Chín, chuùng toâi ñaõ xem qua vaø bieân taäp caét ngaén laïi, chæ chieáu nhöõng phaàn chuùng toâi cho laø quan troïng thoâi.” Caùc giôùi chöùc Hoa Kyø cho ñeán nay vaãn cho raèng Bin Laden vaø nhöõng phaàn töû Al Qaeda quaù khích khaùc, hieän vaãn aån naùu ôû ñaâu ñoù trong vuøng bieân giôùi nuùi non, naèm giöõa Pakistan vaø Afghanistan. (L.T.)

DUBAI, Caùc Tieåu Vöông Quoác AÛ Raäp Thoáng Nhaát.Laõnh tuï ñöùng haøng thöù hai cuûa toå chöùc al Qaeda, Ayman al-Zawahri, ñaõ thuùc giuïc quaân baïo ñoäng haõy taán coâng thaúng vaøo muïc tieâu laø nhöõng cô sôû daàu hoûa taïi nhöõng nöôùc Hoài Giaùo. OÂng naøy leân tieáng trong moät cuoäc phoûng vaán ñöôïc thu baêng video ñaêng ôû moät trang nhaø treân maïng löôùi Internet vaøo hoâm Thöù Tö, 07 Thaùng Möôøi Hai. Ñaøi noùi tieáng AÛ Raäp Al Jazeera sau ñoù ñaõ cho phaùt hình nhöõng trích ñoaïn cuoäc phoûng vaán ñoù vaøo ngaøy 19 Thaùng Chín, nhöng coù boû ñi moät soá ñoaïn, keå caû lôøi ñe doïa taán coâng thaúng vaøo nhöõng cô sôû saûn xuaát daàu. “Toâi keâu goïi nhöõng duõng só thaùnh chieán haõy chóa muõi duøi taán coâng vaøo nhöõng cô sôû saûn xuaát nhöõng daàu ñaùnh caép ñöôïc trong kho trôøi cuûa Hoài Giaùo maø haàu heát lôïi nhuaän ñeàu chui vaøo tay keû thuø cuûa Hoài Giaùo. Boïn keû caép ñoù thu toùm nhöõng quyeàn lôïi vaø cai trò nhöõng vuøng ñaát nöôùc cuûa chuùng ta,” Zawahri ra huaán thò nhö vaäy. Trong nhöõng lôøi tuyeân boá khaùc maø tröôùc ñaây vaãn chöa ñöôïc tung ra, Zawahri noùi raèng Osama bin Laden vaãn ñang laõnh ñaïo cuoäc chieán cuûa al Qaeda choáng laïi Taây Phöông. Lôøi tuyeân boá môùi nhaát do chính bin Laden ñöa ra tröôùc coâng chuùng laø nhöõng lôøi ñaõ ñöôïc ghi aâm vaø phoå bieán vaøo hoài Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, luùc ñoù oâng thuùc giuïc ngöôøi Hoài Giaùo haõy môû cuoäc thaùnh chieán choáng laïi nhöõng löïc löôïng Myõ vaø chính phuû taïi Iraq. Theo ngöôøi phuï traùch phoûng vaán Zawahri thì nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa nhaø laõnh ñaïo naøy ñaõ ñöôïc thu hình ñeå ñaùnh daáu kyû nieäm

naêm thöù tö cuoäc taán coâng tröïc tieáp vaøo Hoa Kyø vaøo ngaøy 11 Thaùng Chín naêm 2001. Hieän khoâng ai hieåu ñöôïc vì sao maø cuoäc phoûng vaán naøy nay laïi ñöôïc ñöa leân maïng löôùi Internet, thaät laâu sau khi ñaøi Al Jazeera ñaõ cho truyeàn ñi nhöõng phaàn khaùc cuûa cuoäc phoûng vaán. “Ta mang laïi thoâng ñieäp cuûa nieàm vui ñeán cho moïi ngöôøi Hoài Giaùo vaø nhöõng duõng só thaùnh chieán raèng al Qaeda ñang phaùt trieån roäng lôùn vaø huøng maïnh haún leân. Ñaïi vöông cuûa toå chöùc, laø Sheikh Osama bin Laden, vaãn ñang laõnh ñaïo cuoäc thaùnh chieán,” Zawahri leân tieáng nhö theá trong cuoäc phoûng vaán keùo daøi naøy. (V.P.)

Ñaùm tang nhaø baùo Iran töû naïn maùy bay

Caùc nhaø baùo cuøng thaân nhaân ñang khieâng quan taøi cuûa phoùng vieân nhieáp aûnh Mohammadhasan Gharib trong tang leã nhöõng nhaø baùo Iran töû naïn maùy bay vöøa roài. Tai naïn maùy bay teä haïi nhaát töø ba naêm nay taïi Iran ñaõ gaây thieät maïng cho hôn 100 ngöôøi, caû töø treân khoâng laãn döôùi maët ñaát. (Hình: REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Maëc duø Baéc Haøn ñe doïa taåy chay hoäi ñaøm

Hoa Kyø quyeát duy trì caùc bieän phaùp cheá taøi SEOUL, Nam Haøn (Reuters) - Hoâm Thöù Tö, 07 Thaùng Möôøi Hai, ñaïi söù Hoa Kyø taïi Seoul noùi raèng Baéc Haøn laø moät cheá ñoä toäi phaïm tham gia vaøo vieäc buoân baùn vuõ khí vaø ma tuùy baát hôïp phaùp, vaø Washington seõ khoâng baõi boû nhöõng bieän phaùp tröøng phaït choáng laïi hoï trong khi nhöõng haønh ñoäng ñoù coøn tieáp dieãn. Washington tröôùc ñaây noùi raèng hoï nghi ngôø Baéc Haøn dính líu vaøo vieäc laøm baïc giaû, röûa tieàn vaø buoân baùn ma tuùy, ñieàu maø Hoa Kyø noùi ñaõ giuùp cho Pyongyang coù tieàn ñeå taøi trôï nhöõng chöông trình vuõ khí haït nhaân cuûa hoï. “Ñaây laø moät cheá ñoä toäi phaïm,” ñaïi söù Hoa Kyø taïi Nam Haøn, Alexander Vershbow, noùi taïi moät dieãn ñaøn cuûa nhöõng nhaø baùo.

“Vaø chuùng toâi khoâng theå baõi boû nhöõng bieän phaùp cheá taøi cuûa chuùng toâi nhö moät cöû chæ chính trò khi cheá ñoä naøy tham gia vaøo nhöõng hoaït ñoäng nguy hieåm, nhö xuaát caûng vuõ khí tôùi nhöõng nöôùc baát haûo, chuyeån laäu ma tuùy nhö moät hoaït ñoäng cuûa quoác gia vaø laøm giaû tieàn cuûa chuùng toâi treân moät quy moâ lôùn.” Nhöõng lôøi bình luaän gay gaét khieán Nam Haøn phaûi thuùc giuïc nhöõng nöôùc coù lieân heä trong cuoäc hoäi ñaøm saùu beân haõy keàm cheá. Nhöõng lôøi leõ khieâu khích laâu nay ñaõ gaây khoù khaên cho tieán trình chính trò voán ñaõ gaëp trôû ngaïi. Hoâm Thöù Ba, Baéc Haøn ñoøi hoûi Washington phaûi chaám döùt nhöõng bieän phaùp nhaèm boùp ngheït taøi chaùnh cuûa hoï vaø noùi ñieàu naøy khieán cho

cuoäc hoäi ñaøm saùu beân khoâng theå naøo taùi tuïc ñöôïc. Washington ñaõ keàm cheá nhöõng xí nghieäp maø Hoa Kyø nghi ngôø tieáp tay cho Baéc Haøn trong ngaønh buoân baùn baát hôïp phaùp. Hoa Kyø ñaõ ñeà nghò giaûi thích cho nhöõng vieân chöùc Baéc Haøn veà lyù do phaùp lyù cuûa nhöõng bieän phaùp cheá taøi, vaø

noùi toát hôn heát vaán ñeà neân ñöôïc giaûi quyeát bôûi giôùi thi haønh luaät phaùp vaø taùch bieät vôùi nhöõng cuoäc ñaøm phaùn veà haït nhaân. “Hieän giôø chuùng toâi ñaõ saün saøng thöông löôïng veà vaán ñeà haït nhaân. Chính Baéc Haøn ñang taïo ra nhöõng trôû ngaïi cho tieán trình,” oâng Vershbow noùi. (n.n.)

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

DAT

Quaän Cam:

Naïn aên caép xe lan traøn taïi caùc thaønh phoá lôùn

Sinh hoaït Coäng ñoàng

Taêng 21% so vôùi naêm tröôùc; Santa Ana lan traøn “möôïn” xe leùn ñi chôi SANTA ANA, Quaän Cam Caùc vuï troäm caép xe hôi ôû nhöõng thaønh phoá lôùn nhaát cuûa Quaän Cam ñaõ taêng 63 phaàn traêm trong 5 naêm vöøa qua, theo moät cuoäc phaân tích caùc taøi lieäu veà nhöõng vuï phaïm toäi ôû California cuûa nhaät baùo Orange County Register. Baûn baùo caùo “Crime in 2005, January through June”, ñöôïc Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang Bill Lockyer coâng boá hoâm Thöù Hai 05 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ lieät keâ soá löôïng sô khôûi caùc toäi aùc lieân quan ñeán baïo löïc vaø cuûa caûi, trong saùu thaùng ñaàu naêm ôû nhöõng thaønh phoá coù hôn 100,000 cö daân. Caùc vuï troäm caép xe, ôû taùm thaønh phoá lôùn nhaát cuûa Quaän Cam vaø trong nhöõng khu vöïc ñöôïc sôû caûnh saùt tuaàn tra, ñaõ taêng töø 3,059 trong saùu thaùng ñaàu naêm 2000 leân 4,998 trong cuøng thôøi kyø naøy vaøo naêm 2005, 21 phaàn traêm cao hôn naêm ngoaùi trong cuøng thôøi kyø naøy, vôùi 4,127 vuï. Thaønh phoá Santa Ana ñaõ baùo caùo veà söï gia taêng ñoät

ngoät cao nhaát - hôn 39 phaàn traêm - töø 2004 ñeán 2005. Tuy nhieân, Trung Só Lorenzo Carrillo cho bieát haàu heát nhöõng chieác xe ñöôïc baùo caùo maát caép ñeàu bò boû laïi ôû trong thaønh phoá, vaø ñaõ ñöôïc thu hoài. Phaàn lôùn nhöõng vuï ñoù khoâng naèm trong caùc ñöôøng daây troäm caép xe hôi. Hoï laø nhöõng thieáu nieân ñaõ laáy xe, laùi ñi voøng quanh vaø ñeå xe laïi ôû khaép moïi nôi trong thaønh phoá. Haàu heát nhöõng ñöùa treû naøy khoâng phaûi ñaäp cöûa kính xe hoaëc cho xe noå maùy maø khoâng coù chìa khoùa, vaø laùi ñi chôi leùn. Theo lôøi Carrillo, quyù vò seõ khoâng tin laø phaàn lôùn nhöõng xe naøy ñöôïc ñeå laïi maø maùy vaãn coøn ñang chaïy treân moät con ñöôøng daãn vaøo nhaø vaø taïi moät cöûa tieäm. Moät soá lôùn ñöôïc boû laïi vôùi chìa khoùa ôû trong nhöõng chieác xe coøn ñang noå maùy. Costa Mesa laø thaønh phoá ñöùng haøng thöù nhì veà soá xe maát caép ñang gia taêng - gaàn 30 phaàn traêm töø naêm ngoaùi. Sôû caûnh saùt ñaõ baùo caùo chæ coù Tieáp trang B2

Hoäi Hy Voïng Phuïc Vuï Coäng Ñoàng toå chöùc hoäi thaûo:

Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán di truù vaø tî naïn QUAÄN CAM - Theå theo lôøi yeâu caàu cuûa quyù vò ñoàng höông, Hoäi Hy Voïng Phuïc Vuï Coäng Ñoàng (Hope Community Services Inc.) seõ phoái hôïp cuøng oâng Nam Loäc toå chöùc moät buoåi hoäi thaûo veà di truù vaø tî naïn, vaøo 09 giôø 30 saùng ngaøy Thöù Saùu, 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005, taïi Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam, 1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA 92703 (goùc ñöôøng Wesminster vaø Habor Blvd). Ñieän thoaïi: (714)2651181 hoaëc (213) 251-3460. Buoåi hoäi thaûo coù phaàn trình baøy vaø giaûi ñaùp thaéc

maéc veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán Chöông Trình Ñònh Cö Nhaân Ñaïo töø Vieät Nam (Humanitarian Resettlement). Ñoàng thôøi hoäi seõ phaùt caùc maãu thö ñeå xin ñôn tî naïn qua chöông trình noùi treân, cuõng nhö cuûa dieän McCain. Ngoaøi ra, oâng Nam Loäc cuõng seõ chia seû nhöõng tin töùc caäp nhaät cuøng caùc bieán chuyeån môùi veà Theû Xanh, Quoác Tòch, vaø Baûo Trôï Gia Ñình, ñaëc bieät laø nhöõng thoâng baùo chính thöùc vaø raát caàn thieát do Toøa Toång Laõnh Söï Hoa Kyø ôû Vieät Nam phoå bieán. (N.Y.)

Hoäi Cao Nieân AÙ Myõ toå chöùc chích ngöøa caûm cuùm mieãn phí

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 03 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 2:00 PM tôùi 5:00PM Ñòa ñieåm: 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-893-8110.

Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa

Nhöõng baøn tay tu só, baùc só vaø thaønh vieân Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñang saên soùc ñoàng baøo bò beänh taät. (Hình: Coâng Nguyeãn)

Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi toång keát hoaït ñoäng naêm 2005 Giuùp $225,310; Xaây, söûa hôn 100 caên nhaø; caáp hoïc boång, nuoâi aên haøng ngaøn ñoàng baøo phong cuøi NGUYEÃNGOÏCHAÁN/Ngöôøi Vieät WESTMINSTER, California - Nhaät baùo Ngöôøi Vieät vöøa nhaän ñöôïc thoâng caùo baùo chí do Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi cung caáp ñeå töôøng trình chi tieát hoaït ñoäng vaø chi tieâu cuûa hoäi taïi Vieät Nam. Töø hôn 11 naêm qua, Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñaõ lieân tieáp quyeân goùp, toå chöùc ñaïi nhaïc hoäi vôùi haøng traêm anh chò em ngheä só tình nguyeân giuùp vui vaø cuõng ñoùng goùp taøi chaùnh cho vieäc töø thieän cao quyù cuûa hoäi. Sau ñoù, tuøy theo thôøi gian cho pheùp, nhöõng thaønh vieân cuûa hoäi, cuøng vôùi nhöõng thieän nguyeän vieân goàm nhieàu giôùi: nha, y, döôïc só, kyõ sö, ngheä só, sinh vieân... laáy ngaøy nghæ pheùp moãi naêm, ñi theo phaùi ñoaøn veà Vieät Nam, aâm thaàm ñeán thaêm vieáng, uûy laïo, chöõa trò vaø giuùp ñôõ tinh thaàn ñeán vaät chaát cho nhöõng ngöôøi bò chöùng beänh phong cuøi trong nhöõng traïi nôi sôn laâm cuøng coác, cuõng nhö, nhöõng ngöôøi soáng raûi raùc trong daân chuùng. Hoäi coøn lo taùi ñònh cö cho ngöôøi coù trieäu chöùng laønh

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

beänh, lo vieäc hoïc haønh cho haøng chuïc ngaøn con em ngöôøi cuøi. Nhöõng em ñöôïc hoïc haønh thaønh taøi ñaõ trôû laïi daïy doã caùc em, chaùu tieáp noái xaõ hoäi laønh maïnh trong nhöõng taám thaâm taøn uùa. Ñieåm ñaùng chuù yù ñaëc bieät, theo truyeàn thoáng cuûa Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi, laø “taát caû moïi thaønh vieân, thieän nguyeän vieân thaùp tuøng phaùi ñoaøn ñeàu phaûi töï tuùc phöông tieän maùy bay vaø di chuyeån, nôi aên, choã ôû taïi Vieät Nam, nhö vaäy, troïn veïn soá tieàn quyeân goùp töø nhöõng maïnh thöôøng quaân vaø ñoàng baøo haûi ngoaïi seõ daønh heát cho ngöôøi taøn taät; khoâng söùt meû, phung phí.” Nhöõng nôi Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñaõ giuùp naêm 2005 Toång coäng soá tieàn Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñaõ giuùp nhöõng beänh nhaân phong trong naêm 2005 laø $225,310.00 ñöôïc chia ra nhö sau: Mieàn Taây: $12,770; trong ñoù Traïi Phong Soùc Traêng $6,500 (caáp 5 xe laên. Xaây

nhaø taém vaø nhaø veä sinh. Nuoâi aên 38 beänh nhaân); Beán Tre, Traø Vinh, Vónh Long: $4,300 (xaây 2 nhaø vaø nuoâi aên 7 ngöôøi. Caáp 15 hoïc boång); Tænh An Giang (Cuø Lao Gieâng): $1,970 (söûa nhaø vaø nuoâi aên 16 beänh nhaân. Caáp phaùt 20 bình loïc nöôùc uoáng). Bình Thuaän: $17,800; trong ñoù beänh nhaân phong Haøm Taân nhaän $3,800 (söûa chöõa 3 nhaø ôû. Caáp 25 hoïc boång vaø giuùp voán cho 24 gia ñình mua phaân boùn troàng troït); beänh nhaân phong Haø Taân nhaän $7,500 (xaây 5 nhaø. Nuoâi aên 18 ngöôøi taøn pheá. Caáp 21 hoïc boång); beänh nhaân phong Taùnh Linh nhaän $6,500 (xaây 9 nhaø. Nuoâi aên 13 ngöôøi taøn pheá. Caáp 26 hoïc boång). Di Linh: $2,000; trong ñoù Traïi Phong II Gia Laønh nhaän $2,000 (nuoâi aên 25 beänh nhaân vaø caáp 35 hoïc boång). Nha Trang: $33,500; trong ñoù Laøng Phong Xoùm Nhoû Nuùi Saïn nhaän $33,500 (xaây theâm Tieáp trang B2

Ngaøy giôø: Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9AM6PM, vaø Thöù Baûy töø 9AM ñeán 1PM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa, 14221 Euclid Street, Suite #H, Garden Grove, CA 92843. Ñieän thoaïi: 714-5399999. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay. Xin ñeán Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng. Khoâng caàn laáy heïn.

TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Chöông trình hoïc haèng tuaàn cuûa Wesley Academy

Ngaøy giôø: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu töø 3:006:00pm. Ñòa ñieåm: Vaên phoøng Wesley Academy, 5380 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115, phoøng 28. Ñieän thoaïi 619-582-5378. Giuùp caùc em homework, luyeän nhöõng moân yeáu, khuyeán khích ñoïc saùch, daïy tinh thaàn toân troïng vaø traùch nhieäm. Giaùo vieân gioûi vaø taän taâm. Khoâng quaù 10 hoïc sinh trong moät lôùp hoïc. Moâi tröôøng toát, thoaûi maùi, tieän nghi, coù Internet DSL. Hoïc phí nheï nhaøng, giaûm 10% cho gia ñình coù 2 con trôû leân.

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 thaùng 12, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

Tieáp trang B7


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 34 Caùi gheá keâu coït keït döôùi taám thaân gaøy coøm cuûa Huyønh Ngöï. - Toâi khoâng cheâ Ñieän Bieân. Nhöng toâi khoâng huùt. - Chaø, anh Hieân neø, anh coi thöôøng cô quan an ninh hôi nhieàu ñoù! - maët Huyønh Ngöï toaùc ra trong nuï cöôøi khoaùi traù - Anh nghó tuïi tui bieát veà anh quaù ít thì phaûi? Tieáng cöôøi khanh khaùch cuûa y laøm toâi noùng maët. - Toâi chaúng coi troïng maø cuõng chaúng coi thöôøng cô quan an ninh. Toâi cuõng chaúng quan taâm chuyeän caùc anh bieát veà toâi nhieàu

hay ít. Toâi khoâng coù thôøi giôø ñeå nghó vôù vaån. Huyønh Ngöï nghieâm nghò trôû laïi. - Neø, noùi cho anh hay, tröôùc khi baét moät ngöôøi tuïi tui nghieân cöùu veà ngöôøi ñoù raát kyõ. Tui bieát moïi khuyeát taät cuûa anh, moïi thoùi quen cuûa anh. Tui bieát anh ghieàn thuoác laù, maø coøn ghieàn naëng nöõa kìa. Ñeán löôït toâi baät cöôøi. - Theá thì khoâng ñuùng roài. Toâi chöa bao giôø lieät mình vaøo loaïi nghieän naëng. - Chaúng ai baét beû anh chuyeän ghieàn thuoác hay khoâng ghieàn thuoác. Coù chi maø phaûi choái! - Huùt thuoác laù ñeán ñoä boû ñieáu naøy ra phaûi naïp ngay ñieáu khaùc vaøo, khoâng thì khoâng chòu ñöôïc môùi laø nghieän naëng. Toâi coù huùt nhöng chöa nghieän tôùi möùc ñoù. - Anh baét ñaàu huùt töø naêm naøo nhæ? - Töø naêm toâi möôøi saùu. Chaúng coù cuoán trinh thaùm naøo vieát veà söï hoûi cung kyø cuïc nhö theá naøy. Khoâng coù laáy moät duïng cuï tra taán naøo - khoâng moät caùi magneùto, khoâng moät sôïi thöøng, khoâng moät caùi roi, khoâng moät moùc xích luûng laúng treân traàn. - Sôùm quaù, huùt theá sôùm quaù! - Huyønh Ngöï laéc ñaàu - Thuoác laù coù haïi laém, chaúng noùi anh cuõng bieát. Ung thö phoåi, ung thö

Ñòa Phöông Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi toång keát hoaït ñoäng naêm 2005 Tieáp trang B1

10 caên nhaø cho beänh nhaân, toång coäng hoäi ñaõ giuùp 30 caên. Mua ñaát vaø xaây xöôûng moäc ñeå daïy ngheà cho nhöõng em. Caáp hoïc boång cho 17 em ñang theo hoïc ñaïi hoïc, trong soá naøy coù 1 em ñöôïc hoäi baûo trôï göûi qua Phi Luaät Taân du hoïc). Cam Ranh: $17,150; trong ñoù Laøng Phong Cam Taân: $6,250 (xaây 3 nhaø cho beänh nhaân vaø nuoâi aên 30 ngöôøi taøn pheá); beänh nhaân phong Cam Phöôùc Ñoâng: $4,200 (xaây 3 nhaø vaø phuï giuùp nuoâi aên 44 gia ñình); beänh nhaân phong Cam Phöôùc Taây: $6,700 (phuï giuùp phaàn aên cho 51 gia ñình, caáp 150 boä quaàn aùo aám vaø xaây 5 caên nhaø cho beänh nhaân). Vuøng Taây Nguyeân: $87,600; trong ñoù Traïi Phong Dakkia, Kontum nhaän $5,200 (phuï giuùp moät phaàn aên cho 140 beänh nhaân, caáp 160 hoïc boång cho caùc em); beänh nhaân phong ôû saâu vuøng Kontum (67 buoân laøng): $18,800 (nuoâi aên 300 beänh nhaân taøn pheá. Caáp 25 hoïc boång. Caáp 55 xe ñaïp. Ñaøo 2 gieáng nöôùc vaø caùc thöù thuoác thoâng duïng); beänh nhaân phong ôû Pleiku vaø vuøng phuï caän (68 buoâng laøng): $25,300 (chi phí hoïc ngheà may cho 12 em con beänh nhaân. Söûa laïi 5 caên bò muïc naùt. Nuoâi aên 718 beänh nhaân taøn pheá); Chu Seâ, Mang Yang, Gia Lai: $15,800 (nuoâi aên 215 beänh nhaân taøn pheá. Caáp 30 hoïc boång. Söûa chöõa 4 caên nhaø muïc naùt); Phuù Boån (Ajunpa): $15,500 (söûa chöõa nhaø cho 3 gia ñình. Giuùp voán mua phaân boùn vaø haït gioáng cho 30 gia ñình beänh nhaân coøn söùc lao ñoäng, nuoâi aên 76 ngöôøi taøn pheá vaø 30 em hoïc sinh); Ban Meâ Thuoät: $1,000

(caáp tuû thuoác thoâng duïng cho 55 beänh nhaân soáng trong laøng); Traïi Phong Eana, Ban Meâ Thuoät: $6,000 USD (phuï giuùp tieàn nuoâi aên cho 20 ngöôøi taøn pheá vaø giuùp tieàn aên cho 160 em maãu giaùo vaø lôùp 1). Ñaø Naüng: $7,000; trong ñoù Traïi Phong Hoøa Vaân nhaän $7,000 (giuùp voán ñaàu tö vaø daäy ngheà ñieâu khaéc cho con beänh nhaân). Hueá: $6,900; trong ñoù beänh nhaân ôû noäi thaønh vaø vuøng phuï caän Hueá: $6,900 (söûa nhaø cho beänh nhaân. Nuoâi aên 47 ngöôøi taøn pheá vaø caáp 54 hoïc boång cho con em cuûa hoï). Quaûng Bình: $4,880; trong ñoù beänh nhaân phong vuøng Quaûng Bình: $4,880 (caáp 1 maùy xaùt luùa. Chi phí hoïc may cho 2 em. Caáp 4 xe ñaïp. Giuùp voán nuoâi heo, boø vaø mua quaàn aùo aám Muøa Ñoâng cho 38 beänh nhaân). Quyønh Laäp: $3,500; trong ñoù Traïi Phong Quyønh Laäp nhaän $3,500 (caáp 58 hoïc boång cho nhöõng em töø maãu giaùo ñeán ñaïi hoïc). Thaùi Bình: $22,750; trong ñoù Traïi Phong Vaên Moân, Thaùi Bình: $22,750 (söûa chöõa 3 daãy nhaø cho beänh nhaân. Xaây 12 nhaø veä sinh vaø nhaø taém rieâng bieät cho beänh nhaân nam vaø nöõ. Thueâ 5 ngöôøi giuùp vieäc lo cho beänh nhaân naèm lieät. Caáp hoïc boång cho 142 con ngöôøi phong, trong naøy coù 11 em ñang hoïc ñaïi hoïc). Baéc Ninh: $7,460; trong ñoù Laøng Phong Ñoàng Leänh: $1,660 (caáp quaàn aùo aám cho 30 beänh nhaân); Traïi Phong Sôn La: $5,800 (xaây nhaø cho 5 gia ñình beänh nhaân). Haûi Döông: $2,000; trong ñoù Traïi Phong Chí Linh: $2,000 (phuï giuùp moät phaàn tieàn aên cho 153 ngöôøi vaø tieàn hoïc cho 52 em töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc).

Caùc tieâu chí cuûa hoäi Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi laø moät toå chöùc töø thieän thuoäc moïi thaønh phaàn nhöõng toân giaùo. Ñöôïc chính quyeàn tieåu bang vaø lieân bang Hoa Kyø coâng nhaän. Muïc ñích cuûa hoäi: Giuùp ñôõ nhöõng beänh nhaân phong cuøi taïi Vieät Nam. Hoäi öu tieân daønh cho nhöõng beänh nhaân soáng ngoaøi traïi, ñang ôû chung vôùi gia ñình vaø khoâng nhaän ñöôïc baát cöù söï giuùp ñôõ naøo cuûa chính quyeàn Vieät Nam. Ñôøi soáng: Hoäi giuùp nuoâi aên nhöõng beänh nhaân taøn pheá, maát söùc lao ñoäng. Ñoái vôùi nhöõng gia ñình ñaõ laønh beänh, coù con em khoâng maéc beänh, muoán ra ngoaøi traïi sinh soáng, hoäi seõ giuùp tieàn mua ñaát laøm nhaø, soáng hoøa ñoàng vôùi ngöôøi daân thöôøng beân ngoaøi. Vieäc hoïc vaø hoïc ngheà: Hoäi taïo ñieàu kieän giuùp nhöõng em con beänh nhaân hoïc moät ngheà chuyeân moân ñeå coù theå tìm ñöôïc vieäc laøm. Rieâng nhöõng em töø maãu giaùo tôùi ñaïi hoïc, haøng naêm hoäi vaãn giuùp tieàn hoïc cho caùc em vaø khuyeán khích nhöõng em coù khaû naêng hoïc leân cao ñeå mai sau coù vieäc laøm toát khoâng bò maëc caûm taøn taät. Y teá: Öu tieân nuoâi aên vaø chöõa trò cho nhöõng ngöôøi môùi phaùt beänh ñang soáng ngoaøi traïi, ôû chung vôùi gia ñình. Taøi chaùnh: Hoäi baùo caùo cho ñoàng höông bieát roõ vieäc chi thu taøi chaùnh cuûa hoäi trong naêm vaøo dòp toå chöùc ñaïi nhaïc hoäi haøng naêm.

Naïn aên caép xe lan traøn taïi caùc thaønh phoá lôùn Tieáp trang B1

moät vuï suït giaûm ñoäc nhaát laø 10.7 phaàn traêm. Soá xe bò maát caép ôû Fullerton ñaõ taêng döôùi 2 phaàn traêm töø naêm 2004, nhöng Trung Só Linda King cho bieát nhöõng vuï ñoät nhaäp vaøo xe baát hôïp phaùp laø nguyeân nhaân chính cuûa söï gia taêng 13 phaàn traêm, trong toång soá caùc vuï phaïm toäi coù lieân quan ñeán taøi saûn cuûa thaønh phoá. Taïi Quaän Cam, nhöõng toäi

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

voøm hoïng töø ñoù maø ra. Ñeå coi, bao nhieâu phaàn traêm ngöôøi huùt thuoác bò ung thö heø? Tui coù ñoïc maø khoâng nhôù. Nhöng huùt chuùt chuùt thì khoâng sao. Tui laâu laâu cuõng huùt moät ñieáu, ghieàn thì khoâng, tui khoâng ghieàn. Thì cöù noùi chuyeän chôi vôùi thaèng cha naøy moät laùt xem y ñònh daãn caâu chuyeän tôùi ñaâu? Moät ngheä thuaät hoûi cung ñoäc ñaùo? Buoàn cöôøi, y treû con quaù! - Hoài aáy chuùng toâi ñoùi. - toâi dòu gioïng Huùt thuoác queân ñi ñöôïc phaàn naøo caûm giaùc khoù chòu. - Noùi chi laï? Anh maø ñoùi? - Anh ngöôøi Khu 5, phaûi khoâng? Huyønh Ngöï cau maët. Y boû ñieáu thuoác ra khoûi caëp moâi thaâm. Toâi chôït hieåu - y bò chaïm noïc. Trong soá nhöõng ngöôøi töø beân kia vó tuyeán 17 taäp keát ra Baéc theo Hieäp nghò Geneøve, Khu 5 ñoâng hôn caû. Ngoaøi caùn boä vaø gia ñình hoï, coøn coù moät ñaùm luùc nhuùc tuø hình söï ñöôïc taäp keát theo. Ngöôøi ta noùi Khu uûy Khu 5 sôï khoâng ñöa tuø theo chuùng seõ chaïy theo ñòch. Trong luùc coâng taùc ñoùn tieáp caùn boä taäp keát dieãn ra loän xoän, chaúng hieåu sao boïn tuø laïi ñöôïc thaû ra, thaäm chí coøn ñöôïc boá trí coâng taùc, phaàn ñoâng sung vaøo ngaønh thueá vaø quaûn lyù thò tröôøng, gaây neân nhieàu tieáng taêm khoâng ñeïp. Noùi chung, hoài aáy caû daân Baéc laãn daân Nam

boä taäp keát ñeàu coù ñònh kieán raát xaáu vôùi daân khu 5. - YÙ toâi muoán noùi ôû chieán tröôøng Lieân khu 5 caùc anh khoâng bò ñoùi, - toâi noùi chöõa, trong loøng aân haän caûm thaáy mình thieáu teá nhò chöù ngoaøi naøy naêm 1949 laø naêm boä ñoäi chuùng toâi bò ñoùi nhaát, saén khoâng coù maø aên... Toâi ñaõ laøm cho y hieåu toâi khoâng coù yù noùi xoû, nhöng maët y vaãn laïnh nhö baêng. Y khoâng muoán nghe chuyeän toâi ñaõ ôû trong quaân nguõ, chaéc theá. Raát coù theå, tröôùc ñaây y cuõng töøng ôû boä ñoäi nhö phaàn lôùn caùn boä khaùng chieán, nhöng luùc naøy ñaây y khoâng muoán thaáy giöõa toâi vaø y coù caùi gì ñoù gioáng nhau, laø caùi laøm nhoøa ñi ranh giôùi giöõa vieân caùn boä chaáp phaùp vaø teân tuø ñang bò hoûi cung. Tuy nhieân, chuyeän toâi ñaõ ôû boä ñoäi laø söï thaät khoâng theå baùc boû. Y noùi y nghieân cöùu kyõ lyù lòch toâi, theá taát y phaûi bieát ñieàu ñoù. Nhöng roài y cuõng laáy laïi saéc maët bình thöôøng: - Anh khoâng coù thuoác huùt laø taïi tui. - y noùi nhö theå phaân traàn - Anh naøo ghieàn voâ ñaây cuõng coù tieâu chuaån thuoác laù nhö khi ôû ngoaøi. Tui maéc nhieàu coâng chuyeän quaù. Leõ ra anh phaûi coù thuoác ngay môùi ñuùng. Thoâi ñöôïc, cöù huùt taïm thuoác tieâu chuaån cuûa tui caùi ñaõ. Mai moát roài tính.

Nhieät ñoä xuoáng thaáp ñeán möùc kyû luïc taïi nhieàu vuøng ôû Hoa Kyø DENVER, Colorado Hoâm Thöù Tö 07 Thaùng Möôøi Hai, khí laïnh buoát giaù ñaõ traøn veà höôùng Nam khaép mieàn Trung Hoa Kyø, vaø nhieät ñoä ñaõ xuoáng döôùi 0, ôû nhöõng möùc thaáp kyû luïc töø tieåu bang Montana ñeán Illinois. Sôû Thôøi Tieát Quoác Gia cho bieát, thôøi tieát laïnh leõo laïi coøn lan xuoáng caû mieàn Nam ñeán vuøng Texas Panhandle, nôi thaønh phoá Lubbock ôû Trung Baéc Texas bò run vì laïnh ôû möùc 9 treân 0 ñoä, phaù vôõ kyû luïc cuûa ngaøy 07 Thaùng Möôøi Hai, vaãn giöõ ñöôïc töø naêm 1942. Thi theå moät ngöôøi voâ gia cö ñöôïc tìm thaáy naèm co ro gaàn moät haøng raøo ôû Denver, nôi nhieät ñoä xuoáng tôùi 11 döôùi 0 ñoä hoâm Thöù Tö, vaø nhaø chöùc traùch ñaõ coá xaùc ñònh xem coù phaûi oâng ta ñaõ bò laïnh ñeán cheát khoâng. Hình nhö oâng ta ñaõ neùm ñi caùi aùo jacket vì moät hieän töôïng ñöôïc goïi laø “paradoxical undressing” (côûi quaàn aùo moät caùch nghòch lyù), trong ñoù caùc naïn nhaân bò giaûm nhieät ñaõ trôû neân maát phöông höôùng vaø coù aûo giaùc. Denver Rescue Mission ñaõ môû taát caû nhöõng nôi coù theå aùc baïo löïc - nhö gieát ngöôøi, haõm hieáp baèng vuõ löïc, ñaùnh cöôùp vaø taán coâng gia troïng ñaõ taêng leân khoaûng 3 phaàn traêm töø naêm ngoaùi. Sôû caûnh saùt ñaõ töôøng trình moät söï gia taêng nhieàu nhaát laø 30.8 phaàn traêm, vôùi 104 baùo caùo veà toäi aùc baïo löïc trong naêm 2004, vaø 136 vuï naêm 2005. Phaàn lôùn laø vì coù söï gia taêng trong caùc vuï taán coâng - töø 85 trong saùu thaùng ñaàu naêm 2004 leân 114 vuï naêm nay. Tieåu bang ñaõ bieân soaïn caùc thoáng keâ treân töø nhöõng döõ kieän do caùc sôû caûnh saùt cung caáp. (Theo O.C. Register) (N.Y.)

söû duïng ñöôïc cho ngöôøi voâ gia cö. Moät luoàng khí laïnh ñaõ traøn xuoáng höôùng Nam töø cuoái tuaàn qua. Taïi Gunnison, nhieät ñoä beân ngoaøi ñaõ xuoáng tôùi 12 ñoä döôùi 0 vaøo saùng sôùm Thöù Tö. Lôøi caûnh baùo veà moät côn baõo Muøa Ñoâng ñöôïc ñöa ra hoâm Thöù Tö cho nhöõng quaän ôû trong vaø chung quanh khu vöïc Dallas-Fort Worth, nôi nhieät ñoä giaûm töø 40 ñoä ngoaøi tröôùc khi maët trôøi moïc

Coøn tieáp

xuoáng ngoaøi 20 ñoä vaøo cuoái giôø ñi laøm buoåi saùng. Ngöôøi ta tieân ñoaùn seõ coù möa laïnh vaø 2 inche tuyeát rôi vaøo saùng Thöù Naêm. ÔÛ nôi khaùc, hoâm Thöù Tö, cô quan thôøi tieát cho bieát nhöõng möùc thaáp kyû luïc bao goàm 28 döôùi 0 ñoä ôû Drummond, Montana, nôi kyû luïc tröôùc ñaây cuûa ngaøy naøy laø 21 döôùi 0 ñoä vaøo naêm 1971; 26 döôùi 0 ñoä ôû Seeley Lake, Montana; 25 döôùi 0 ñoä taïi Laramie, Wyoming, ngang vôùi naêm 1978; 17 döôùi 0 ñoä ôû Alliance, Nebraska; 19 döôùi 0 ôû Cedar Rapids, Iowa; vaø 3 döôùi 0 ñoä taïi Lincoln, Illinois. (N.Y.)

Trung Hoïc Santiago:

Moät hoïc sinh bò baén cheát Chöa xaùc ñònh coù baêng ñaûng hay khoâng GARDEN GROVE, Quaän Cam - Hoâm Thöù Ba 06 Thaùng Möôøi Hai, moät hoïc sinh cuûa tröôøng Trung Hoïc Santiago High School ñaõ bò baén cheát ngay beân ngoaøi khuoân vieân tröôøng, trong moät vuï caõi nhau vaøo buoåi chieàu vôùi söï can döï cuûa 15 thieáu nieân. Theo lôøi Trung UÙy Mike Handfield, vaøo khoaûng 3 giôø chieàu, Abraham Ortega, 16 tuoåi, ôû Santa Ana, ñang chôø moät ngöôøi baïn ôû gaàn moät loái moøn noái lieàn ñöôøng Harper vôùi saân theå thao cuûa tröôøng. “Chuùng toâi khoâng bieát nguyeân nhaân cuûa vuï ñaùnh nhau, nhöng chuùng toâi bieát raèng Ortega ñaõ bò nhieàu ngöôøi ñaùnh, vaø hình nhö caäu ta laø ngöôøi maø hoï ñang nhaém vaøo.” Nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ nhaûy voâ trôï giuùp Ortega, tröôùc khi moät thieáu nieân trong nhoùm kia noå suùng. Teân naøy ñaõ chaïy veà phía ñaïi loä Westeminster. Moät ngöôøi baïn ñaõ ñöa Ortega ñeán beänh vieän Garden Grove tröôùc khi caûnh saùt ñeán. Ortega ñaõ ñöôïc chöõa trò caáp thôøi, vaø sau ñoù chuyeån ñeán UCI Medical Center, nôi caäu ñaõ qua ñôøi vaøo khoaûng 4

giôø 15 chieàu. Caùc nhaø ñieàu tra ñaõ thaåm vaán ít nhaát 10 nhaân chöùng. Jenny Ho, moät cö daân, cho bieát baø ñang ôû trong nhaø beáp khi nghe ba phaùt suùng noå, roài thaáy moät chieác xe phoùng ñi. Baø Ho keå laïi: “Caùc hoïc sinh vaø thaønh vieân cuûa baêng ñaûng luoân ñi qua chieác coång nhoû ôû ñaèng sau, vaø ñaùnh nhau tröôùc cöûa nhaø chuùng toâi. Nhöng ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi nghe nhöõng phaùt suùng noå trong khu vöïc naøy.” Caûnh saùt ñang ñieàu tra veà khaû naêng vuï noå suùng treân coù lieân quan ñeán baêng ñaûng hay khoâng. Vuï naøy ñaõ xaûy ra moät ngaøy sau khi moät thieáu nieân 16 tuoåi bò baén bò thöông beân ngoaøi moät ngoâi tröôøng ôû Anaheim. Caûnh saùt yeâu caàu baát cöù ai coù tin töùc gì xin goïi cho hoï ôû soá (714) 741-5704. (N.Y.)

DAT


Nhöõng doøng thaùc luõ ñi qua

.3”

Toâi khoâng coù dieãm phuùc ñöôïc traûi qua cuoäc soáng nhö nhöõng baïn ñoàng trang löùa. Toâi sinh ra taïi moät quoác gia goác gaùc ngoaøi ñaát nöôùc Vieät nam.

LEÂ HOAØNG VOÕ AÙNH

Kyø 2 Nhöng nhieàu khi toâi töï hoûi coøn ñöùc tính “chòu ñöïng” thì theá naøo? Söï chòu ñöïng naèm trong moät laõnh vöïc khaùc. Noù khoâng ôû trong laõnh vöïc tri thöùc cuûa naõo boä. Söùc “chòu ñöïng” phaàn lôùn naèm saün trong chieàu ño cuûa yù thöùc vaø tieàm thöùc caù nhaân. Noù lieân quan ñeán phaàn trí tueä vaø taâm linh. Söùc “chòu ñöïng” lieân keát vôùi ñöùc taùnh khieâm nhöôøng con ngöôøi. Ñöùc taùnh naày ñaït ñeán giaù trò ñích thöïc cuûa noù khi con ngöôøi khoâng bò chi phoái bôûi ngoaïi caûnh. Cho neân khoâng laï gæ trong khuoân vieân ñình chuøa, con ngöôøi deã tìm thaáy söùc “chòu ñöïng”. Traùi haún ôû ngoaøi ñôøi giöõa nôi hoäi heø ñình ñaùm thì khoù maø tìm ñöôïc. Xin caùc baäc lôùn tuoåi ñöøng tin raèng lôùp treû chuùng toâi chæ caàn vaøi phuùt “chòu ñöïng” ñeå tieán ñeán thaønh coâng, nhö moïi saùch baùo ñaõ kyø voïng tuoåi treû laø töông lai, laø thaønh trì xaõ hoäi. Bôûi leõ tuoåi treû chuùng toâi gaàn ba möôi naêm nay ñaõ haáp thuï moät loaïi vaên hoùa “töï chuû”, khaùc haún vôùi vaên hoùa “leä thuoäc” cuûa coäi nguoàn. Coù leõ naøo caâu noùi trong daân gian xöa kia “coù tieàn mua tieân cuõng ñöôïc” ñaõ aùm aûnh nhöõng baäc tuoåi ñoàng Boá Meï toâi? Haù leõ caùi loái soáng sung tuùc haøo hoa cuûa xaõ hoäi Taây Phöông neân 30 naêm nay ñaõ thuùc ñaåy deã daøng nhöõng ngöôøi môùi ñeán ñaây chæ coá chuøi ñaàu vaøo cuoäc tranh soáng? Lôùp treû chuùng toâi bò neùm ra ngoaøi cho xaõ hoäi môùi tieáp thu ñaûm traùch lo lieäu töø vaät chaát ñeán tinh thaàn. Vaø trong thöïc teá, khoâng coù caùi

kyù öùc

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Buùt kyù

trong

Minh hoïa: AÙNH BUØI/NV

tinh thaàn naøo deã daøng aên saâu vaøo coát tuûy con ngöôøi baèng tinh thaàn töï do thieáu ñònh höôùng. Do ñoù, khoâng neân traùch cöù moät lôùp thanh nieân tuoåi chuùng toâi khoâng chòu ñöïng noãi moät loaïi vaên hoùa “kyû luaät”, vaø ñaõ soáng thaùc loaïn suy ñoài! Maët khaùc, phaàn ñoâng caùc baäc tuoåi Boá Meï toâi vöøa môùi ñeán ñaây chöa coù ñuû thì gian hoäi nhaäp, laïi coøn mang saün trong tim doøng maùu kieâu huøng maëc caûm, neân ñaõ taïo ra moät hoá ngaên chia giöõa lôùp giaø vaø lôùp treû, duy chæ vì ñöùc cuûa tuoåi treû chuùng toâi khoâng theå deã daøng uoán naén theo yù nghó cuûa lôùp ngöôøi lôùn tuoåi trong moät khoâng gian bao bòt. Hoâm nay trong gia ñình, giöõa naêm anh chò em toâi, chæ coù toâi laø ngöôøi bieát ñoïc vaø hieåu ñöôïc tieáng Vieät. Nhöng laém luùc toâi caûm thaáy baên khoaên vì döôøng nhö toâi laø ñöùa con bò thieät thoøi nhöùt trong gia ñình. Boán anh chò em toâi soáng coù veõ hoàn nhieân hôn toâi. Laém luùc toâi nghó raèng cuoäc soáng cuûa boán anh chò em toâi sôû dó ñöôïc thoaûi maùi laø nhôø khoâng bieát ñoïc tieáng Vieät vaø do ñoù, khoâng caàn phaûi dính daùng gì vôùi nhöõng chuyeän giöõa ngöôøi Vieät nhö toâi. Moãi laàn toâi baùo nhöõng tin “noùng boûng” vöøa xaûy ra giöõa caùc coäng ñoàng Vieät nam beân Myõ hay beân UÙc, caû maáy anh chò em toâi chæ traû lôøi goïn gheõ maáy tieáng “merci” vaø “no comment”. Toâi ñaønh cuït höùng vaø ñaønh ñeà caäp ñeán chuyeän voâ boå khaùc. Nhöng trôù treâu thay laø khi toâi noùi ñeán nhöõng chuyeän

“côm khoâng laønh, chaùo khoâng ngoït” giöõa Palestine-Israel, hay giöõa Myõ-AfghanistanIrak, thì anh chò em toâi laïi öa baøn baïc vaø lyù luaän ra ñieàu laø am hieåu laém. Keû thì choáng vieäc khuûng boá lieàu lónh cuûa boïn cöïc ñoan Hoài giaùo, keû cheâ Israel chæ bieát duøng ñoùn quaân söï vaø thieáu löông taâm, hoaëc cheâ ngöôøi Myõ gioäi bom leân Afghanistan ñeå truy kích Ben Laden chæ laø vieäc toán tieàn vaø nhaân maïng. Rieâng thaèng em uùt daân luaät hoïc, toû ra mình coù hoïc lòch söû theá giôùi, laïi daùm noùi tröôùc raèng “neáu Myõ cho quaân vaøo Afghanistan, hay vaøo Irak maø khoâng tìm caùch thaønh laäp moät quaân ñoäi quoác gia thay theá sôùm, thì cuõng seõ bò sa laày nhö ôû Vieät nam maø thoâi” Thaät laø laï, vì chuyeän nhaø thì khoâng ai bieát (hay khoâng caàn bieát), maø chæ bieát chuyeän thieân haï. Nghó quaù buoàn cöôøi! Qua nhöõng vieäc “huyeàn bí” khoù hieåu naày, toâi laïi ngôø vöïc yù ñoà Boá toâi khuyeân toâi hoïc moãi ngaøy moät chöõ Vieät. Khoâng lyù laø vì saùch baùo cöù nhaéc ñi nhaéc laïi caâu noùi cuûa vò thöôïng thö thuôû naøo raèng: “Tieáng Vieät coøn, nöôùc Vieät coøn”, ñeå khuyeân raên vaø loâi keùo nhöõng lôùp treû nhö toâi phaûi hoïc ñeå baûo toàn ñaát nöôùc Vieät? Nhöõng baøy bieän treân töôøng hay nhöõng baøi khuyeán caùo cuûa caùc vò boâ laõo giaùo sö tröôùc ngaøy nghæ heø thöôøng nieân taïi caùc trung taâm vaên hoùa haûi ngoaïi ñuû noùi leân muïc ñích tieân quyeát raèng cha meï Vieät nam phaûi khuyeân con caùi noùi tieáng Vieät vaø neân baét chuùng hoïc tieáng Vieät ñeå baûo

toàn vaên hoùa Vieät nam. Trong khi ñoù thì Boá toâi laïi ñöa ra nhöõng quan ñieåm khaùc haún moãi laàn tieáp xuùc vôùi baïn beø raèng oâng khoâng bao giôø traùch cöù con caùi duøng ngoaïi ngöõ noùi chuyeän vôùi nhau trong nhaø. Tuy vaäy, toâi vaãn ñoaùn raèng vieäc toâi bieát vieát vaø bieát ñoïc tieáng Vieät chaéc ñaõ laøm Boá toâi baèng loøng laém. Nhöng coù ñieàu laø Boá toâi khoâng bao giôø nghæ raèng hoïc chöõ Vieät taïi caùc trung taâm Vieät ngöõ laø giöõ ñöôïc vaên hoùa ngöôøi Vieät. Theo Boá toâi thì vieäc hoïc chöõ Vieät tröôùc tieân laø bieát ñoïc vaø bieát vieát chöõ Vieät, chaúng

khaùc naøo nhö moät ngöôøi ñi hoïc moät ngoân ngöõ khaùc. Khi ngöôøi sinh vieân caøng boû ra nhieàu thì giôø cho ngoân ngöõ naøo, thì ngöôøi ñoù caøng laøm giaøu theâm ngoân ngöõ ñoù. Coøn nhöõng chuyeän vaên hoùa, neáu coù dính daùng, thì coù theå laây laát theo sau. Toâi cuõng nghó raèng trong söï tieáp xuùc haèng ngaøy, ngöôøi ít hoïc vaø ngöôøi coù hoïc thöôøng hieän ra hai loaïi ngoân ngöõ coù trình ñoä khaùc nhau. Moät beân, ngöôøi ít hoïc thì nghó sao noùi vaäy, hoï chæ bieát duøng loaïi ngoân ngöõ daân gian trong vuøng, trong mieàn. Moät beân,

ngöôøi coù hoïc thì thöôøng trau chuoát caâu noùi, duøng lôøi vaên sao cho nghe ñöôïc thanh tao, boùng baåy. Vì theá neân trong vaên hoïc nöôùc ta ñaõ chia thaønh hai loaïi vaên chöông bình daân vaø vaên chöông baùc hoïc. Vaäy muïc ñích oâm saùch ñeán tröôøng, vaán ñeà tieân quyeát laø ñeå hoïc vieát vaø hoïc ñoïc moät ngoân ngöõ naøo ñoù. Vaên hoïc cuûa moät nöôùc ñöôïc xem laø phong phuù hay ngheøo naøn, chæ caàn ñoïc qua ngoân ngöõ vaø vaên chöông nöôùc ñoù. Qua vaên hoïc chuùng ta môùi bieát ñöôïc vaên hoùa. Trong Tieáp trang B4

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Nhöõng doøng thaùc luõ ñi qua trong kyù öùc

.3”

Tieáp trang B3

khi ñoù, con ngöôøi thì ai cuõng coù vaên hoùa nhöng khoâng phaûi ai cuõng bieát vaên hoïc. Noùi khaùc, vaên hoùa khoâng baét buoäc phaûi coù söï hieän dieän cuûa vaên hoïc vaø ngöôïc laïi. Lôùp treû chuùng toâi ñi hoïc taïi caùc tröôøng ngöôøi Taây phöông ñeå bieát ngoân ngöõ, vaên hoïc vaø vaên chöông Taây phöông, chöù chuùng toâi ñaâu caàn phaûi phaûi ñeán tröôøng ngöôøi taây phöông ñeå hoïc vaên hoùa ngöôøi Taây phöông. Caùc tröôøng Taây phöông khoâng bao giôø daïy (hoaëc khoâng ñuû khaû naêng daïy) lôùp treû chuùng toâi phaûi “aên thòt gaø vôùi laù chanh” môùi ñuùng ñieäu vaên hoùa Vieät Nam. Caùc tröôøng Taây Phöông chæ ñuû khaû naêng daïy lôùp treû chuùng toâi vaên chöông vaø vaên hoïc Taây Phöông. Do ñoù phaûi nghæ raèng lôùp treû chuùng toâi tìm ñeán caùc trung taâm Vieät ngöõ laø ñeå hoïc ñoïc vaø hoïc vieát ngoân ngöõ Vieät, chöù khoâng phaûi ñeán ñaây ñeå hoïc vaên hoùa Vieät. Muïc ñích vieäc ñi hoïc hoaøn toaøn naèm trong laõnh vöïc vaên hoïc, nghóa laø chuù troïng veà kieán thöùc. Ñaây laø neàn taûng tröïc tieáp trong laõnh vöïc tö duy vaø söï tieán trieån trí tueä töông lai nhaân loaïi. Trong khi ñoù, vaên hoùa laø haäu quaû

taát yeáu cuûa khoâng gian vaø thôøi gian, cuûa caùi khung trôøi maø con ngöôøi ñaõ soáng vaø ñaõ lôùn leân chuyeån tieáp töø ñôøi naày sang ñôøi khaùc. Ngöôøi bieát moät ngoân ngöõ chöa haún laø ngöôøi coù mang trong tim caùi vaên hoùa cuûa coäng ñoàng nhaân loaïi coù cuøng ngoân ngöõ ñoù. Ngöôøi bieát tieáng Myõ vaø gioûi tieáng Phaùp chöa haún laø ngöôøi Myõ chính coáng hay ngöôøi Phaùp thuaàn tuùy. Traùi laïi, nhieàu ngöôøi cuøng moät vaên hoùa nhöng trong ngoân ngöõ thöôøng dieãn ñaït khoâng gioáng nhau. Ngöôøi bieát saønh soûi ngoân ngöõ Vieät Nam khoâng caàn phaûi laø ngöôøi coù vaên hoùa Vieät, maø coù theå ngöôøi ñoù ñaõ laøm cho töø ngöõ Vieät nam giaøu theâm baèng caùch thieát keá nhöõng loaïi ngoân ngöõ cuûa nhaân loaïi, cuûa vaên minh khoa hoïc, theo kieán truùc hôïp vôùi vaên chöông ngöôøi Vieät. Caùch ñaây moät tuaàn nhaät, oâng chuù ruoät toâi coù yù laøm quaø cho chuùng toâi moät ít boø khoâ saûn xuaát taïi Myõ. Khi oâng ra nhaø daây theùp göûi, coâ nhaân vieân khoâng bieát Bruxelles laø nöôùc naøo, ôû ñaâu, ñeå ñaùnh giaù trò tieàn göûi. Ruùt cuoäc oâng chuù toâi ñaønh trôû lui veà nhaø ñieän thoaïi toû roõ söï vieäc vôùi Boá toâi vaø Boá toâi cho bieát Bruxelles tieáng Myõ goïi laø Brussels, thuoäc vöông quoác Belgique goïi laø Belgium. Ñoù laø chuyeän coù thaät, khoâng ngoa chuùt naøo! Giaû nhö baø ñaàm kia hay oâng chuù toâi coù hoïc theâm loaïi ngoaïi ngöõ Phaùp, hoaëc trong vaên chöông ngöôøi Myõ coù saün söï caáu truùc ngoân töø thì chaéc chaén ñaõ khoâng xaåy ra söï

kieän chaïy vaïy thieát thöïc treân! Ñoù laø ích lôïi thöïc duïng khi con ngöôøi coù caép saùch ñeán tröôøng ñeå môû mang kieán thöùc. Con ngöôøi thöôøng coù taùnh töï haøo, nhaát laø töï haøo vaên hoùa daân toäc. Toâi xin khaúng ñònh raèng vaên hoùa laø caùi voán khoâng caàn boû tieàn ra mua ñöôïc, maø noù coù saün töø luùc môùi sinh ra cho ñeán luùc khoân lôùn. ÔÛ ñaâu con ngöôøi cuõng mang theo trong maùu huyeát mình caùi vaên hoùa cuûa khung trôøi hoï lôùn leân. Con ngöôøi Vieät khoâng caàn ñeán tröôøng hay ñeán trung taâm hoïc hieäu naøo ñeå cho mình coù vaên hoùa Vieät. Vaên hoùa moät quoác gia ñöôïc truyeàn tuïng trong daân gian laø nhôø vaên hoïc, maø trong böôùc ñaàu ngoân ngöõ quoác gia ñoù coù söù maïng laøm neàn taûng. Ngoân ngöõ ñöôïc xem nhö cô cheá laøm giaøu cho vaên hoïc, chöù khoâng baét buoäc boå ích caàn kíp laøm neàn taûng cho laõnh vöïc vaên hoùa. Khi chuùng ta nhaän raèng nhöõng cuïm töø “taây lai” nhö caøpheâ, nhaø ga vaãn ñeïp, vaãn deã hieåu, thì vì sao chuùng ta laïi e deø vaø chaàn chôø trong vieäc duøng chöõ Vieät theo loái phaùt aâm cuûa moät soá danh töø rieâng? Vì sao chuùng ta khoâng daùm noùi aêng-gôø-le-te thay cho Nöôùc Anh, a-meâ-ri-can thay cho Ngöôøi Myõ, hoaëc oát-tôø-ralieâng thay cho Ngöôøi UÙc? Nhaát laø moät soá danh töø chung trong caùc boä moân khoa hoïc hieän ñaïi thì vieäc ngöõ hoùa Vieät raát caàn thieát cho sinh vieân hoïc sinh. Chaúng haïn, vì sao khoâng daùm duøng cuïm töø “dit keùt” thay cho disquette maø

phaûi duøng “dóa meàm”? Hoaëc “xi-beùc-neâ-tíc” (cyberneùtique) maø phaûi duøng “ñieàu khieån hoïc”? Thöïc ra cuïm töø “ñieàu khieån hoïc” nhö ñaõ coù trong saùch töø ñieån Vieät Nam vaãn chöa ñuû nghóa dieãn ñaït nhö trong moân hoïc ñieän töû! Toâi nhôù maõi sau Thaùng Tö naêm 1975, treân saùch baùo trong nöôùc coù nhieàu töø ngöõ môùi töø mieàn Baéc Coäng Saûn nhaäp vaøo mieàn Nam quoác gia. Trong vaên chöông ngöôøi Coäng Saûn ñaõ thay theá nhieàu danh xöng raát laï tai, nghe qua cuõng deã hieåu. Chaúng haïn nhö danh töø “xöôûng ñeû” thay cho “nhaø hoä sinh”, hoaëc “ñoàng hoà khoâng ngöôøi laùi” thay cho ñoàng hoà “töï ñoäng”. Nhöng khi phaùt aâm nhöõng cuïm töø “xöôûng ñeû” ngöôøi ta caûm nhaän caùi thoâ loã, khoâng ñeïp, khoâng hôïp yù thöùc thanh tao trong vaên hoùa Vieät, hoaëc cuïm töø “ñoàng hoà khoâng ngöôøi laùi” coù veû daøi doøng leâ theâ, vaø moät aán töôïng maùy moùc, naëng neà, saét theùp ñang ñeo treân tay con ngöôøi, nhaát laø treân tay ngöôøi con gaùi ñaøn baø. Vì vaäy, chaúng bao laâu caùc cuïm töø naày töï ñaøo thaûi, chöù chaúng ai thoâi thuùc hoâ haøo loaïi boû. Trong khi ñoù vieäc aên “maém neâm” ban ñaàu thì khoâng thoaûi maùi, nhöng neáu ñaõ quen thì thieät laø khoù boû qua. Noùi khaùc, vaên hoïc deã thaâu löôïm vaø deã maát maùt, coøn vaên hoùa khoù thu vaøo vaø thaät khoù phai. Hoâm nay taïi haûi ngoaïi xin cöù nhìn vaøo thöïc teá trong soá nhöõng ngöôøi bieát tieáng Vieät, hieåu tieáng Vieät nhö lôùp treû

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 chuùng toâi, thöïc ra chöa haún laø ngöôøi Vieät thuaàn thuïc nhö trong ngoân ngöõ cuûa caùc thöùc giaû muoán ñeà cao. Laém luùc toâi nghi ngôø vaø töï hoûi coù phaûi nhöõng cô sôû vaên hoùa Vieät nam trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ oâm ñoàm hai laõnh vöïc vaên chöông vaø vaên hoùa laøm moät? Nhieàu ngöôøi hoïc raát cao nghóa laø nhöõng ngöôøi töï cho mình coù caên baûn vaên hoïc, nhöng laø nhöõng con ngöôøi buûn xæn, keo kieät, hung baïo, thoâ loã... cuõng vì hoï ñaõ mang trong maùu moät loaïi vaên hoùa buûn xæn, keo kieät, hung baïo thoâ loã... chöù ñaâu phaûi vaên hoïc hay vaên chöông ñaõ daïy cho hoï trôû neân nhöõng phaàn töû toài teä nhö vaäy. Con ngöôøi thieáu ñaïo ñöùc, thieáu thaønh tín khoâng dính daùng gì vôùi con ngöôøi tieâm nhieãm moät vaên hoùa moäc maïc, ñôn sô vaø thuaàn haäu.

Vieäc lôùp treû chuùng toâi ñoïc troâi chaûy vaø hieåu ñöôïc ngoân ngöõ Vieät nam, naèm trong moâi tröôøng vaên hoïc, nhöng vieäc lôùp treû chuùng toâi thích aên chaû gioø chaém vôùi tieâu muoái hoaøn toaøn naèm trong laõnh vöïc vaên hoùa. Ñaây cuõng laø ñieàu nghòch lyù khi caùc trung taâm vaên hoùa Vieät nam cho raèng ñi hoïc chöõ Vieät seõ coù vaên hoùa Vieät vaø nöôùc Vieät toàn taïi nhö xöa. Chuùng toâi ñaønh cam chòu vaø nhaän raèng caùi vaên hoùa cuûa lôùp treû chuùng toâi ñaõ ñi ra ngoaøi caùi vaên hoùa cuûa lôùp ngöôøi lôùn tuoåi cuøng vôùi Boá Meï toâi vaø nhöõng ngöôøi Vieät ñang soáng trong nöôùc. Nhöng cuõng khoâng phaûi vì leû naày maø coù ngöôøi daùm nghó raèng tinh thaàn lôùp treû chuùng toâi laïi khoâng thieát tha vôùi Ñaát Nöôùc coäi nguoàn. (Coøn tieáp)

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

Ellis Ave.

Brookhurst St.

N

Magnolia St.

Talbert Ave.

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Chöùng khoaùn vaø giaù traùi phieáu giaûm Ñoàng ñoâ la taêng ANDREW HUY HAN Giaù chöùng khoaùn caùc loaïi luùc ñaàu ngaøy Thöù Tö ñaõ taêng trôû laïi sau hai ngaøy bò giaûm suùt, ñaëc bieät laø giaù coå phieáu xaêng daàu leân maïnh nhöng sau ñoù, ñaõ suùt giaûm trôû laïi do aûnh höôûng töø baûn phuùc trình cuûa Boä Naêng Löôïng cho thaáy saûn löôïng daàu thoâ taêng leân 2.7 trieäu thuøng trong tuaàn leã tính ñeán cuoái ngaøy 02 Thaùng Möôøi Hai, moät möùc taêng ngoaøi döï lieäu; Trong khi ñoù thì caùc nhaø phaân tích ñaõ döï lieäu coù söï giaûm suùt veà löôïng daàu döï tröõ. Tuy vaäy, sau ñoù, giaù daàu thoâ cho nhöõng hôïp ñoàng töông lai

laïi giaûm 9 cents ôû möùc giaù $59.85 treân thò tröôøng buoân baùn New York. Theo nhaän ñònh cuûa giôùi ñaàu tö thì vieäc giaù caû naêng löôïng taêng laø do nhu caàu söôûi aám Muøa Ñoâng taïi vuøng Ñoâng Baéc Hoa Kyø, nhöng cuõng vì nhu caàu gia taêng naøy maø taïo neân söï khoù khaên cho vieäc cung öùng ñaày ñuû. Ngoaøi ra, söï suùt giaûm giaù chöùng khoaùn luùc cuoái ngaøy, ñaëc bieät laø söï suy yeáu giaù coå phieáu cuûa caùc coâng ty taøi chaùnh ngaân haøng, trong ñoù Bank of America ñöôïc coi laø daãn ñaàu, cuõng do vì söï quan

ngaïi veà möùc taêng trieån quaù cao trong quyù 4 laø nguyeân do ñöa tôùi vieäc Quyõ Döï Tröõ Lieân Bang cho naâng cao theâm möùc laõi suaát. Vaø theo nhö nhaän ñònh cuûa Cummins Catherwood, ngöôøi quaûn lyù $715 trieäu voán cuûa coâng ty Walnut Asset Management taïi Philadelphia khi noùi raèng: “Moät khi thò tröôøng khoâng oån ñònh thì giaù chöùng khoaùn hoaëc naèm lô löûng hoaëc ñi xuoáng. Vaø neáu nhìn vaøo caùc döõ lieäu kinh teá, chuùng ta thaáy ñöôïc laø seõ coù söï laïm phaùt, ñöa tôùi vieäc Quyõ Döï Tröõ Lieân

Nasdaq xuoáng 8.75 ñieåm ôû 25/32 ñieåm ôû möùc lôïi suaát möùc 2,252.01; 4.72%. S&P 500 giaûm 6.33 ñieåm ôû Ñoàng ñoâ la xaùo troän. Möùc möùc 1,257.37. hoái suaát ñoái vôùi ñoàng yen cuûa Giaù traùi phieáu giaûm. Loaïi Nhaät hoâm nay laø 120.75 giaûm coâng khoá phieáu 10 naêm xuoáng so vôùi hoâm qua laø 120.80 vaø 13/32 ñieåm hay loaïi giaáy ñoái vôùi ñoàng euro cuûa AÂu Chaâu $1,000 bò loã $4.0625 ôû möùc lôïi laø $1.172 so vôùi hoâm qua laø Bang phaûi naâng cao möùc laõi suaát 4.53%. Loaïi 30 naêm giaûm $1.792. suaát.” Nhö chuùng ñeàu bieát laø giaù xaêng daàu trong 5 ngaøy qua lieân tieáp gia taêng coäng theâm Dow Jones Industrial Average 11000 vôùi soá löôïng ñôn ñaët haøng trong tuaàn leã qua leân cao 10800 ngoaøi döï lieäu neân theo baûn thaêm doø keát quaû töø 71 nhaø 10600 kinh teá, cho thaáy laø möùc laõi suaát seõ taêng leân moät phaàn tö 10400 ñieåm ôû möùc 4.25%, laø laàn taêng thöù 13 lieân tieáp, trong tuaàn leã 10200 tôùi. Luùc thò tröôøng ñoùng cöûa, 10000 caùc chæ soá: Dow Jones maát ñi 45.95 Close 10,810.91 -45.95 9800 ñieåm ôû möùc 10,810.95; 9600

Winners & Losers NYSE

NASDAQ

Company

Price Change

Volume

Company

Price Change

Volume

NASDAQ

2300 2250

30 Year Fixed 15 Year Fixed Gold /Troy oz

6.40% 6.00% $517.80

600,000,000

-0.09 -0.09 4

10 Year Bond 30 Year Bond Oil / barrel

4.53% 4.72% $59.21

0.04 0.03 -0.73

Dow Jones Industrial Average Volume

500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0

2150 2100 2050 2000 1950 1900

Close 2,252.01 -8.75

1850 1800

S&P 500

1280 1260 1240 1220 1200 1180 1160

Close 1,257.37 -6.33

1140 1120 1100

11/22/05

11/08/05

10/25/05

10/11/05

09/27/05

09/13/05

1080 08/30/05

Interest Rates & Bonds

2200

08/16/05

96,680,308 87,659,233 83,007,488 65,132,376 53,556,972 39,703,146 35,305,378 31,072,897 24,122,723 23,941,010 22,811,146 22,109,409 16,683,879 15,542,278 13,704,321 12,646,951 11,500,968 11,102,737 10,223,825 9,973,057 9,332,834 9,355,283 9,089,568 8,854,391 8,778,034

08/02/05

0.22 -0.07 -0.08 -0.52 0.06 -0.01 -0.02 0.09 -0.1 0.04 0.37 0.12 0.06 -0.08 1.17 -0.36 -0.32 -0.01 -0.01 -0.04 -0.61 -0.22 0.25 -0.05 0.26

07/19/05

$17.78 $4.02 $41.86 $26.15 $27.75 $12.51 $2.69 $7.30 $73.95 $18.99 $17.93 $31.78 $3.06 $40.11 $4.92 $44.33 $404.22 $4.18 $2.70 $27.10 $7.59 $7.77 $12.98 $4.29 $45.00

07/05/05

Cisco sys Sun Micro. Nasdaq 100 Intel Microsoft Oracle Corp JDS Uni Sirius Apple Comp. Applied Mat. Symantec CP Dell Ciena Yahoo Spherix Ebay Google Brocade comm Applied Micro Comcast Tibco soft. PMC sierra Powerwave Sanmina sci Qualcomm

06/21/05

33,338,700 26,383,200 25,009,200 22,812,503 21,373,000 19,389,600 19,341,200 19,069,300 18,285,600 15,441,900 15,209,400 15,124,200 14,891,000 14,665,500 14,366,500 14,091,000 13,017,000 12,923,800 11,569,600 11,186,800 11,175,700 10,927,800 10,705,200 10,241,500 6,596,400

06/07/05

-0.04 0.65 -0.23 -0.13 -0.43 0.09 -0.67 -0.02 0.9 -0.39 0.11 -0.01 0.27 0.57 -0.43 1.17 -0.19 0.84 -0.45 -0.33 -0.03 -0.29 0.13 0.42 -0.28

05/24/05

$21.10 $23.04 $35.57 $18.12 $10.90 $8.20 $59.02 $2.79 $66.55 $23.06 $17.78 $2.98 $33.56 $19.32 $60.04 $12.03 48l70 $49.59 $45.86 $13.66 $14.25 $31.45 $47.75 $19.51 $26.67

05/10/05

Pfizer Inc GM GE Time Warner Int. Coal Ford Exxon Mobil Lucent XL Capital Motorola Nokia Nortel Texas Inst. Amer. Airline Johnson&Joh Elan cp Citigroup Newmont Min BofA Micron Tech. EMC Verizon Walmart Northeast Util AMD

05 /1 0/ 05 05 /2 4/ 05 06 /0 7/ 05 06 /2 1/ 05 07 /0 5/ 05 07 /1 9/ 05 08 /0 2/ 05 08 /1 6/ 05 08 /3 0/ 05 09 /1 3/ 05 09 /2 7/ 05 10 /1 1/ 05 10 /2 5/ 05 11 /0 8/ 05 11 /2 2/ 05 12 /0 6/ 05

.3”

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

DAT


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) Gaây quyõ cöùu trôï naïn luït taïi Vieät Nam cuûa Hoäi Baïn Ngöôøi Ngheøo vaø Khuyeát Taät

.3”

Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Trieån laõm hoäi hoïa vaø ñieâu khaéc cuûa Löông Vaên Tyû

Ngaøy giôø: Töø Thöù Baûy 03 Thaùng Möôøi Hai ñeán Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chuû ñeà: Trieån laõm hoäi hoïa vaø ñieâu khaéc cuûa Löông Vaên Tyû - Queâ Höông & Nieàm Nhôù Myõ Thuaät Qua Haønh Trình 50 Naêm.

Hoäi AÙi Höõu Traø Vinh hoïp Ñaïi Hoäi Baàu Cöû Ban Chaáp Haønh 2006-2008

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 1:00pm. Ñòa ñieåm: Truï sôû cuûa hoäi 9242 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-895-7080.

Ha Mach Foundation toå chöùc gaây quyõ

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Môû cöûa 12 giôø tröa. Khai maïc 1 giôø chieàu. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic. Ca só: Dieäp Thanh Thanh, Ngoïc AÙnh, Jenny Hieàn, Thy Nga, Vaân Anh, Kevin Khoa vaø Huy Cöôøng. MC: Ñoå Thanh vaø Uyeân Vy. Veù: $20, baùn taïi Nguyeät Caàm Music 714934-6200, Nhaø Haøng Phong Dinh 626307-8868. Chi phieáu uûng hoä xin ñeà: Ha Mach Foundation, gôûi veà 8172 18th Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Haø Maïch 714-553-9939, Myõ Ngoïc 714-623-5658. Quyõ ñöôïc duøng cho vieäc uûng hoä Phöôùc Long Töï, Caàn Thô vaø Homeless, Westminster.

Giôùi thieäu saùch “Haønh Trang Vaøo Ñôøi IV...”

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 1pm-3pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Vieãn Ñoâng, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ra maét saùch “Haønh Trang Vaøo Ñôøi IV Nuoâi Daïy Con Treû” cuûa taùc giaû Baùc Só Leâ Phöông Thuùy. Chöông trình: Tieäc traø, giôùi thieäu taùc giaû, taùc phaåm, hoäi thaûo vaø trình dieãn thô nhaïc. Hieän dieän Vuõ Theá Höng. Lieân laïc: 714-418-2120, 408-835-4907.

Ñoàng Höông Caàn Thô Nam California toå chöùc tieäc gaây quyõ

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 11 giôø tröa. Ñòa ñieåm: Seafood Palace 2 Restaurant, 3150 W. Lincoln Avenue #134, Anaheim, California. Tieäc gaây quyõ Caây Muøa Xuaân 2006 cho thöông pheá binh, treû moà coâi vaø khuyeát taät cuûa thaønh phoá Taây Ñoâ. Lieân laïc: 714-761-1131.

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Goùp maët: Höông Lan, Ngoïc Minh, Laâm Nhaät Tieán, Dieãm Lieân, Nguyeân Khang, Thuøy Vaân, Tuaán Huøng, Daï Nhaät Yeán, Thanh Vaân. Ñieàu khieån chöông trình: Ñinh Quang Anh Thaùi, Ñaïi Döông. Ban nhaïc Unison. Lieân laïc: Nguyeãn Huøng 714-655-4825, Nguyeãn Phan 714-501-6550. Veù: Thaêng Long 714-899-7898, Bích Thu Vaân 714897-4519, Little Saigon Radio 714-9184444. Giaù veù $30 (bao goàm aåm thöïc).

Kyû nieäm Ñeä Nhaát Chu Nieân Saigon City Marketplace

Ngaøy giôø: Thöù Naêm 08 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 6:00PM. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood World, 15351 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-531-9800.

Ñeâm “Tình Ca Muøa Ñoâng”

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 9:30pm. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic. Traàn Thu Haø vaø Quang Tuaán cuøng daøn Dancer Hollywood vôùi söï goùp maët cuûa Ngoïc AÙnh, Ngoïc Nhö Traâm, Trieäu Ngoïc Yeán, Baûo Ngoïc vaø nhöõng ca só thöôøng tröïc cuûa Majestic. MC Traàn Quoác Baûo. Veù baùn tröôùc taïi Tuù Quyønh 714-531-4284 vaø Bích Thu Vaân 714-897-4519. Giaù veù VIP $30, taïi cöûa $35.

Trung Hoïc Nguyeãn Baù Toøng hoïp maët

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 9 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 6:00pm. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Dynasty 1001 Story Road, San Jose. Lieân laïc: Minh 408-532-7662 hoaëc Baïch Lan 714-549-1126.

Club O’Noodles trình dieãn

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 8:00pm-11:00pm. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø The Blessed Sacrament Church of Westminster “Hoäi Thaùnh Phero Westminster”, 14072 Olive Street, Westminster, CA 92683. Ñaëc saéc, caûm ñoäng, giaän döõ vaø cuõng khoâng keùm phaàn haøi höôùc vui nhoän. Ñaïo dieãn Uyeân Huyønh. Goùp maët: ca só Traàn Thaùi Hoøa, Andy Quaùch, Vieät Anh, Ñoan Thy, Caùt Ly, Bridgette Thuûy Tieân. Veù $20 mua tröôùc taïi Vaân Sôn, Tuù Quyønh... $25 mua taïi cöûa - $40 VIP. Lieân laïc: Tröông Phoù 714-797-7805, Jenni 310-500-7698, Phong 714-494-3481.

Phoøng Chöõa Laønh Strong Tower khaùm beänh mieãn phí

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 10:00am tôùi 2:00pm. Ñòa ñieåm: 8642 Westminster Avenue, Westminster, CA 92683. Seõ caàu nguyeän mieãn phí cho baát cöù ai coù nhu caàu. Ngoaøi caùc thöù beänh thaân theå,

chuùng toâi seõ caàu nguyeän giaûi thoaùt cho nhöõng ngöôøi coù khoù khaên veà tinh thaàn, taâm linh, hoaëc bò taø ma aùp cheá. Lieân laïc: 714-414-5733, 310-619-7655.

Ñeâm ca nhaïc Giaùng Sinh “Muøa Ñoâng An Vui”

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 7:30PM Ñòa ñieåm: Korean Christian Reformed Church of Orange County, 14381 Magnolia (goùc Magnolia & Hazard), Westminster, CA 92683. Ca nhaïc só: Bích Lieân, Bích Vaân, Ngoïc Haø, Melody Versoza, Moäng Thuùy, Baûo Chaâu, Phaïm Haø, Nhö An, Phaïm Hoaøng Ñieàn, Vöông Lan, Thanh Vaân. Ca ñoaøn Magnificat vôùi ca tröôûng Traàn Chuùc. Vaøo cöûa töï do.

Ñeâm Thaép Neán cho Vieät Nam

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 6:30PM Ñòa ñieåm: Truï sôû Toång Hoäi Sinh Vieân Vieät Nam, 12821 Western Avenue, Suite H, Garden Grove. Caàu nguyeän cho töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam. Trieån laõm vaø chieáu hình aûnh veà nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn treân theá giôùi cuõng nhö taïi Vieät Nam. Sau ñoù seõ laø buoåi taâm tình veà cuøng ñeà taøi. Lieân laïc: Myõ Dung 408-416-7075, Mai Höõu Baûo 714-309-027, Ñoaøn Theá Cöôøng 714478-8889.

Ñaøi truyeàn hình Vieät Haûi Ngoaïi TV 24/24 ra maét

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 12:00 tröa Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Emerald Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Ñieän thoaïi: 714-775-5161. Chöông trình: Giôùi thieäu hoäi ñoàng quaûn trò, giôùi thieäu hoäi ñoàng coá vaán, trình baøy ñöôøng loái vaø chuû tröông phuïc vuï. Lieân laïc: 714-775-2340.

Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam toå chöùc ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá

Ngaøy giôø: Ngaøy Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 1:30PM. Ñòa ñieåm: Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Kyû nieäm Ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá, vaø trao giaûi thöôûng cho oâng Leâ Quang Lieâm, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi vaø Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ. Taïi Sacramento: Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 6:00PM. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng TIB, 1/2 8515 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824. Giaùo Sö Nguyeãn Thanh Trang phaùt bieåu, ra maét taùc phaåm “Let’s Have A Referendum” cuûa Phöông Nam Ñoã Nam Haûi. Giôùi thieäu tieåu söû caùc nhaø tranh ñaáu daân chuû cho Vieät Nam. Lieân laïc: Buøi Quyønh 816-230-5036 hoaëc 916-428-4238.

Hoäi Alzheimer giaûi thích “Alzheimer laø gì?”

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 10:30AM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Khoa UCI, 15355 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683.

Quyù vò seõ ñöôïc giaûi thích veà nhöõng lyù do gaây ra beänh maát trí nhôù, Möôøi Daáu Baùo Hieäu cuûa beänh laõng trí Alzheimer, caùch chaån beänh vaø ñònh beänh, vaø nhöõng dòch vuï yeåm trôï do hoäi cung caáp. Lieân laïc: Kim Lieân Buøi 949-757-3756 hoaëc Baùc Só Chính Leâ 714-531-2220.

Ñeâm nhaïc Giaùng Sinh chuû ñeà “Muøa Ñoâng An Vui”

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 7:30PM. Ca nhaïc só: Bích Lieân, Phaïm Haø, Bích Vaân, Moäng Thuûy, nhaïc tröôûng Traàn Truùc vaø ca ñoaøn Magnificat, Ñoã Ñình Phöông... Ñòa ñieåm: 14381 Magnolia Street, Westminster, CA 92683 (goùc Magnolia/ Hazard). Vaøo cöûa töï do. Xin ñöøng mang treû em döôùi 10 tuoåi.

Ban toå chöùc traïi Thaúng Tieán 8 toå chöùc hoïp baùo

Ngaøy giôø: Saùng thöù Baûy, 10 thaùng 12, 2005, 10:00-10:30: Tieáp taân. 10:30-12:00: Hoïp baùo. (Thay vì töø 2 giôø ñeán 3 giôø chieàu nhö trong thö môøi ñaõ göûi ra hai tuaàn tröôùc). Ñòa ñieåm: Thö Vieän Vieät Nam, 10872 Westminster Avenue #214, Westminster, CA 92843 (goùc ñöôøng Westminster vaø Euclid). Muïc ñích: Thoâng baùo chính thöùc veà Traïi Hoïp Baïn Theá Giôùi Höôùng Ñaïo Vieät Nam seõ ñöôïc toå chöùc taïi Nam Califoarnia vaøo Thaùng Baûy, 2006. Moïi thaéc maéc veà buoåi hoïp baùo naøy, xin lieân laïc Phaïm Ñoã Thieân Höông 714-925-7135, email: huongviet105@yahoo.com.

Kyû nieäm 57 naêm Ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 1:30pm ñeán 4:00pm. Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng thaønh phoá Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Giaûi Nhaân Quyeàn naêm 2005 ñöôïc trao ñeán caùc vò sau: Cuï Leâ Quang Lieâm, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi vaø Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ.

Ngaøy Thaùi Bình do Ñoàng Höông Thaùi Bình thöïc hieän

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai töø 12:30pm. Ñòa ñieåm: Community Services & Recreation Center, Westminster, 8200 Westminster Avenue, Westminster, CA 92683. Chöông trình ñöôïc söï baûo trôï cuûa BS Nguyeãn Duy AÙi, V.I.E.T Foundation, TSKS Ñaøo Kim Chung.

Leã khaùnh thaønh Saigon National Bank

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 10am ñeán 1pm. Ñòa ñieåm: Saigon National Bank, 15606 Brookhurst Street, Wesminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-338-8700.

Ngaøy Ñaïi Vieät

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 1:00PM Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Regent West, 4717 W. 1st Street, Santa Ana, CA 92703. Ñieän thoaïi: 714-531-5798. Lieân laïc: Traàn Troïng Ñaït 714-654-3509, Thaùi Hoøa: 714-425-4647, Quang Thanh 714757-4457, Phaïm Quang 619-244-4499.

Kyû nieäm 66 naêm thaønh laäp Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng, ra maét hoäi ñoàng laõnh ñaïo trung öông, coâng boá ñöôøng höôùng ñaáu tranh.

Kyû nieäm 30 naêm GHPGVNTN vaän ñoäng cho töï do toân giaùo

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 11:00AM. Ñòa ñieåm: Chuøa Dieäu Phaùp, truï sôû trung öông cuûa giaùo hoäi, 311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776. Lieân laïc: 626-614-0556.

Chuïp quang tuyeán ngöïc cho phuï nöõ vaø khaùm söùc khoeû mieãn phí

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 9:00AM ñeán 2:00PM Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng Cô Ñoác Phuïc Laâm El Monte, 11061 E. Bryant Road, El Monte, CA 91732. Phuï nöõ töø 40 tuoåi trôû leân, khoâng coù baûo hieåm. Lieân laïc: 626-454-1304 hoaëc 626-7807051.

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette. Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508.

Giôùi thieäu taùc phaåm Bieân Giôùi VieätTrung 1885-2000

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 1 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ban toå chöùc: Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Thanh Lieâm, Nguyeãn Nhö Taán, Phaïm Cao Döông, Traàn Huy Bích... Lieân laïc: Nguyeãn Nhö Taán 909-627-9718, Ngoâ Vaên Hueä 714-531-6534, Traàn Hoaøng 626-294-0164. Trình baøy taùc phaåm “Bieân Giôùi Vieät-Trung 1885-2000, lòch söû thaønh hình vaø nhöõng tranh chaáp,” nhaø bieân khaûo Tröông Nhaân Tuaán thöïc hieän.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts. Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Ñaïi hoäi Lieân Tröôøng Vuõng Taøu

Ngaøy giôø: Chuû nhaät 01 Thaùng Gieâng, 2006, töø 6:00pm ñeán 12:30am. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood Palace, 3150 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California. Chöông trình: Daï tieäc, phaùt bieåu cuûa quí nhaân só Vuõng Taøu, giaùo sö vaø cöïu hoïc sinh, vaên ngheä giuùp vui, daï vuõ ñoùn möøng naêm môùi. Lieân laïc: Döông Baûo Quoác 714-478-7620, Chaâu Höõu Hieäp 714-750-0586, Nguyeãn Vaên Thôm 714-915-2072, Hoaøng Thoâng 714697-8614.

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 06 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896.

Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 20 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15582-15589 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Caây Muøa Xuaân Bính Tuaát 2006 do Hieäp Hoäi Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø toå chöùc. Lieân laïc: Vaên phoøng hieäp hoäi: 714-5316020, 531-1627, 390-7562.

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Little Saigon:

Caùc chöông trình

trong dòp leã lôùn

ca nhaïc “ñuïng haøng”cuoái naêm

LITTLE SAIGON, Westminster.- Chöa bao giôø maø vuøng Little Saigon, Orange County, Nam California, nôi coù coäng ñoàng Vieät Nam ñoâng ñaûo nhaát ôû haûi ngoaïi, maø nhöõng chöông trình ca nhaïc, caûi löông laïi “ñuïng haøng” maïnh, ñeán nhö trong nhöõng ngaøy leã cuoái cuøng cuûa naêm 2005 naøy, vôùi nhöõng ca só haûi ngoaïi vaø trong nöôùc cuøng tham döï. Tính chung caû nhöõng chöông trình ca nhaïc lôùn vaø nhoû, baùn veù vaø khoâng baùn veù cuõng ñaõ leân ñeán caû treân chuïc chöông trình khaùc nhau roài. Sau ñaây laø moät soá chöông

trình tieâu bieåu, ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu nhaát trong giôùi thöôûng thöùc vaên ngheä, ca nhaïc cuûa vuøng Little Saigon. Chöông trình “Tình ca Muøa Ñoâng” vaøo toái Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai 2005, taïi vuõ tröôøng Majestic, vôùi Quang Tuaán, Traàn Thu Haø, Ngoïc AÙnh, Ngoïc Nhö Traâm, Trieäu Ngoïc Yeán, Baûo Ngoïc... Veù baùn tröôùc taïi nhaø saùch Tuù Quyønh, 714531-4248. Caùc chöông trình khoâng baùn veù coù theå keå ñeán chöông trình vinh danh nhaïc só laõo thaønh Nguyeãn Hieàn, hieän bò beänh ung thö phoåi naëng (thôøi kyø thöù tö) taïi Little Saigon, vaøo chieàu Thöù Baûy 10

Thaùng Möôøi Hai, töø 03 giôø chieàu ñeán 06 giôø chieàu taïi vuõ tröôøng Majestic, ñöôøng Beach, do Little Saigon Radio, tuaàn baùo Vieät Tide, trung taâm Thuùy Nga cuøng toå chöùc, vôùi söï goùp tieáng cuûa nhöõng ca só noåi tieáng cuûa laøng ca nhaïc Vieät Nam, nhö Thaùi Thanh, Khaùnh Ly, Leä Thu, Kim Töôùc, Mai Höông, Quyønh Giao, Tuaán Ngoïc... vaø theá heä treû, nhö Traàn Thaùi Hoøa, Quang Leâ cuøng nhieàu ca só khaùc... Veù coù theå ñeán nhaän taïi ñaøi Little Saigon Radio, hay ñieän thoaïi cho soá 714-918-4444. Moät chöông trình ca nhaïc quan troïng khaùc, vaøo cöûa mieãn phí (tuy nhieân ñoùng goùp tuøy hæ gaây quyõ hoaït ñoäng cho ban hôïp xöôùng Ngaøn

Khôi) seõ dieãn ra taïi phoøng sinh hoaït baùo Vieãn Ñoâng, ñöôøng Moran, Westminster, ñieän thoaïi 714-3792851, vaøo 04 giôø chieàu Chuùa Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, mang töïa ñeà “Haùt möøng Giaùng Sinh 2005” vôùi nhöõng ca khuùc Giaùng Sinh Vieät Nam vaø quoác teá, qua nhöõng gioïng haùt quen thuoäc cuûa Bích Lieân, Bích Vaân, Leâ Hoàng Quang, Phaïm Haø, nhoùm ca Maây Ngaøn, töù ca Ngaøn Khôi, song ca, nhoùm ca nam vaø ban hôïp xöôùng Ngaøn Khôi vôùi nhaïc tröôûng Vuõ Toân Bình. Daï vuõ “Ñeâm Saøi Goøn”, do nhöõng ca nhaïc só vuõ tröôøng cuûa Saøi Goøn tröôùc 1975 toå chöùc, vaøo toái Thöù Saùu 16 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 taïi nhaø haøng Seafood Palace II, 420 South Brookhurst (ñoái dieän vôùi vuõ tröôøng Ritz cuõ), vôùi nhöõng ca só Carol Kim, Jimmy Toøng, Jimmy Joseph, Höông Thô, Mai Haân, Maïnh Haø... Veù baùn taïi Tuù Quyønh (714-531-4284). Chöông trình caûi löông, coù ñeâm Minh Phuïng 2 Muøa Thu Laù Bay, toå chöùc taïi nhaø haøng Seafood Kingdom, ñöôøng Katella, Anaheim, ñieän thoaïi: 714-636-0398, vaøo ngaøy Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, baét ñaàu luùc 06 giôø chieàu, vôùi nhöõng ngoâi sao caûi löông töø tröôùc 1975, nhö Baïch Tuyeát, Minh Phuïng vaø theá heä treû hôn, nhö Taøi Linh, Chaâu Thanh, Caåm Tieân, Kieàu Tieân, Tuaán Chaâu... Giaù veù 70 ñoâla vaø 50 ñoâla, mua tröôùc taïi trung taâm Giaùng Ngoïc 714-531-2246. Kòch ñoaøn Daân Nam cuûa baø baàu Thuùy Uyeån, vôùi chöông trình Ñaïi Hoäi Caûi Löông, trình dieãn troïn vôû tuoàng lòch söû Tieáng Troáng Meâ Linh taïi raïp haùt La Mirada, vaøo toái Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, khai maïc ñuùng 07 giôø toái, vôùi nhöõng nam nöõ ngheä só Phöông Lieân, Leä Chöông trình “Vietnamese Night at the Mirage” taïi Las Vegas, Nevada, vaøo toái Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Thuûy, Thanh Kim Hueä, Vaên Chung, Hai naêm 2005. Ngoïc Huyeàn, Höông Huyeàn, Chaâu

Thanh, Ñoan Thy, Linh Tuaán, Bình Trang, Caåm Tieân, Quoác Duõng, Philip Nam, Thanh Thuøy, Ngoïc Thaønh... Veù baùn taïi Tuù Quyønh 714-531-4284, Thuùy Uyeån 714-715-5864. Giaù veù: 75, 55 vaø 40 ñoâla. Chöông trình ca nhaïc “Ñeâm Thu Phöông” vaøo 09 giôø toái, Thöù Saùu 16 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 taïi raïp Orange County Pavilion, 801 North Main Street, Santa Ana, vôùi nöõ ca só Thu Phöông, Vöông Höông, Hoà Kim Hieáu, Hoàng Nhaân, Xuaân Quang, Haäu Nguyeãn. Giaù veù 50 ñoâla, mua tröôùc taïi Tuù Quyønh, 714-531-4284, mua taïi cöûa theâm 10 ñoâla. Chöông trình ca nhaïc “Christmas Celebration” taïi soøng baïc Pala, do Saigon Entertainment Inc. toå chöùc, vôùi nhöõng ca só ôû trong nöôùc vaø haûi ngoaïi cuøng tham gia, nhö Ngoïc Huyeàn, Döông Trieäu Vuõ, nhoùm kòch Hoàng Ñaøo-Quang Minh, Leâ Tín, Ñaøm Vónh Höng, Nguyeãn Hoàng Nhung, Kieàu Oanh, Hoàng Ngoïc, Leä Quyeân, Tuaán Höng... MC Nguyeãn Cao Kyø Duyeân, giaù veù 100 ñoâla, 65 ñoâla, 50 ñoâla, 35 ñoâla. Ñieän thoaïi: 1-877-946-7252. Coù theå mua veù ôû Tuù Quyønh 714-5314284. Ñi xa hôn moät chuùt, leân tôùi Las Vegas, laø chöông trình “Vietnamese Night” taïi khaùch saïn vaø soøng baøi The Mirage, vaøo Thöù Baûy 17 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, vôùi nhöõng ca só nhö Löu Bích, Thanh Haø, Don Ho, Truùc Lam, Truùc Linh, Naêm Doøng keû, Baûo Yeán, Leâ Tín, Nguyeãn Hoàng Nhung, Döông Trieäu Vuõ... MC Nguyeãn Ngoïc Ngaïn. Ñieän thoaïi 702-791-7238. LEÂ THUÏY

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

DAT

Mooarachi MARIA CISNEROS TOTH Vieát cho baùo Times

PHAÀN 4

Mooarachi

Tieáp theo kyø tröôùc: Ngöôøi chuû traïi boø “Haùt cho hay vaø haùt lôùn nha,” coâ Carmen ñeán daét Kiki ñi nhöng con boø bieán maát. nhaé c nhôû em. Coâ Carmen ñang khoù xöû. Anna ñoùng cöûa xe laïi. “Daï.” Em ñi theo BY MARIA CISNEROS TOTH “Nhìn kìa!” Anna chæ xuoáng nhöõng veát maáy tay chôi nhaïc vaø nhöõng ngöôøi trình dieãn Special to The Times moùng boø. Veát moùng ngöøng laïi taïi leà ñöôøng. ñeán tuï hoïp ôû sau löng nhaø thôø. Em khoâng ngôø ôû ñoù ñoâng ngöôøi ñeán nhö “Con boø ñieân ñoù chaéc ñang gaëm coû vöôøn vaä y . Buïng em coàn caøo lo laéng. Neáu em queân PART 4 nhaø ai ñoù,” Coâ Carmen noùi. “Tìm noù phaûi The story so far: The dairy farmer has maát maáy tieáng ñoàng hoà. Chuùng ta seõ ñi leã lôøi baøi haùt thì sao ñaây?” Mình khoâ n g theå nghó ñeá n chuyeä n ñoù vaø o come to pick up Kiki, but the cow is gone. treã thoâi.” luù c naø y , em nghó thaà m . Em phaû i tôù i ñöôï c saâ n Aunt Carmen is stumped. “Laøm gì coù chuyeän ñoù,” ngöôøi nuoâi boø noùi. “Toâi seõ coät coå con boø ñoù trong choác laùt chôi boùng baàu duïc tröôùc ngöôøi nuoâi boø. “Hai möôi phuùt nöõa!” Baø Lugo ñaùnh daáu “Look!” Anna pointed at hoof prints. The thoâi.” vaø o danh saù c h caù c ngöôø i trình dieã n khi hoï coù tracks stopped at the sidewalk. Anna khoâng tin oâng ta seõ tìm ra con maë t . “That crazy cow is probably grazing on Kiki. “Chaø o Anna,” baø noù i . “AÙ o cuû a chaù u ñeï p someone’s lawn,” Aunt Carmen said. “It could “Baây giôø toâi chæ caàn suy nghó nhö moät laé m .” take hours to find her. We’ll be late for con boø laø xong chuyeän,” oâng ta noùi. “Ñeå “Caù m ôn baø , ” Anna ñaù p . church.” xem naøo, baõi coû gaàn nhaát ñaây ôû choã naøo Anan chôø ñôïi. Roài thì khi khoâng coù ai ñeå “Nonsense,” the dairy farmer said. “I’ll vaäy?” yù , em chaï y vuø tôù i tröôø n g hoï c . Khi thaá y con round up that cow in no time flat.” “Mình tôùi coâng vieân!” Coâ Carmen ñeà Kiki vaã n coø n ôû taï i saâ n chôi boù n g baà u duï c , em Anna had not counted on him searching nghò. Coâ laéc chìa khoùa xe cuûa coâ nhö moãi nheï nhoõ m haú n ra. Em vôù i laá y taá m thaû m vaø for Kiki. khi coâ voäi vaõ chuyeän gì. “Vaø thöû caû saân caùi muõ roäng vaønh, roài voäi vaøng quay trôû laïi “Now, all I have to do is to think like a chôi boùng baàu duïc nöõa.” nhaø thôø St. Mary. Con Kiki goõ moù n g ñi theo cow,” he said. “Hmm...where is the nearest Anna nuoát hôi. Em phaûi nhanh chaân sau. pasture?” leân. Coâ thaû Anna xuoáng choã thaønh vieân “The park!” Aunt Carmen suggested. She ban nhaïc mariachi ñang khieâng duïng cuï Thöù Saù u : “Mooarachi.” jingled her car keys the way she always did aâm nhaïc cuûa hoï xuoáng.

Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

when she was in a hurry. “And try the high-school football field too.” Anna gulped. She’d have to hurry. At St. Mary’s, Aunt Carmen circled its busy parking lot. She dropped Anna off where the mariachi band members unloaded their instruments. “Sing nice and loud,” Aunt Carmen reminded her. Anna slammed the car door. “I will.” She followed the musicians and other performers who began to gather at the back of the church building. She hadn’t expected to see such a crowd. Butterflies fluttered in her stomach. What if she forgot the words to the song? I can’t think about that now, she thought. She had to reach the football field before the dairy farmer. “Twenty minutes!” Mrs. Lugo checked off her list of performers as they arrived. “Good morning, Anna,” she said. “What a pretty dress.” “Thank you,” Anna answered. Anna waited. Then, when no one was looking, she sprinted toward the high school. At the football field, she felt relieved to see Kiki still there. She grabbed the serape and sombrero, then hurried back to St. Mary’s. Kiki hoofed along. Friday: “Mooarachi.”

This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Linh Muïc Phan Vaên Lôïi

Töôøng trình veà cuoäc gaëp phaùi ñoaøn Daân Bieåu Smith Saùng ngaøy 01 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, moät nhaân vieân thuoäc Sôû Ngoaïi Vuï tænh Thöøa Thieân Hueá, phoøng leã taân - ñoái ngoaïi, teân laø Nguyeãn Quang Vònh, khoaûng 45 tuoåi, ñeán nhaø toâi (Linh Muïc Pheâroâ Phan Vaên Lôïi) taïi soá 16 kieät 46, ñöôøng Traàn Phuù. Gaëp toâi ñang ñi trong saân, anh ta hoûi: - Ñaây coù phaûi nhaø oâng Lôïi khoâng? - Ñuùng roài, Lôïi laø toâi ñaây. Anh caàn chuyeän gì? - Toâi ôû Sôû Ngoaïi Vuï, phoøng leã taân, xin gaëp oâng coù chuùt vieäc. - Môøi anh vaøo nhaø. Anh ta ruùt taám danh thieáp trao cho toâi roài vaøo ñeà ngay: - Hai ngaøy nöõa, ngaøy 03 Thaùng Möôøi Hai, phaùi ñoaøn cuûa Daân Bieåu Christopher Smith seõ ñeán thaêm oâng luùc 13 giôø 45 phuùt. Chuùng toâi coù tôø chöông trình ñaây. Vaäy oâng coù nhaän lôøi gaëp hoï khoâng? - Toâi ñaõ ñöôïc thoâng baùo chuyeän naøy roài vaø ñaõ chaáp thuaän gaëp hoï. Caûm ôn anh ñaõ baùo tin. - Toâi seõ ñöa phaùi ñoaøn ñeán nhaø roài ra ngoaøi, ñeå quyù vò thoaûi maùi noùi chuyeän. - Anh khoûi caàn löu yù nhö theá. Anh muoán ngoài tham döï cuõng ñöôïc. Söï hieän dieän cuûa anh hay cuûa moät coâng an ñoái vôùi toâi cuõng töøng aáy maø thoâi. Toâi seõ noùi thaät vaø noùi thaúng nhöõng gì caàn noùi cho phaùi ñoaøn Myõ. Chính quyeàn bieát laäp tröôøng laâu nay cuûa toâi roài maø! Nhìn tôø chöông trình ñeå tröôùc maët anh nhaân vieân ñang ngoài ñoái dieän, toâi thoaùng ñoïc ñöôïc maáy haøng chöõ: “Duøng côm tröa taïi Phaät Hoïc Vieän Thöøa Thieân (chuù thích: töùc chuøa Baùo Quoác, nôi Hoøa Thöôïng Thích Thieän Haïnh ñang ôû vaø seõ gaëp phaùi ñoaøn). Gaëp Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù taïi Toøa Giaùm Muïc Hueá luùc 13 giôø. Gaëp Phan Vaên Lôïi taïi nhaø luùc 13 giôø 45”. Kieåu vieát troång nhö theá phaûi chaêng phaûn aûnh naõo traïng tròch thöôïng cuûa nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam töï coi mình nhö keû coù quyeàn xaùc ñònh baûn chaát, vai troø cuûa nhöõng chöùc saéc toân giaùo? Chieàu ngaøy 03 Thaùng Möôøi Hai 2005, luùc 13 giôø 45, trong aùo doøng ñen trang troïng, môû roäng caùnh coång, toâi ngoài chôø phaùi ñoaøn. Nhöng maõi ñeán 14 giôø, anh nhaân vieân leã taân noùi treân cuøng moät ngöôøi treû khaùc maëc aùo sô-mi traéng (maø toâi ñoaùn laø coâng an) môùi xuaát hieän, tay xaùch moät caùi caëp to töôùng vaø caêng phoàng leân. Anh ta ñon ñaû noùi: - Chaøo cha, cha coù maïnh khoûe khoâng? Con xin loãi cha chuyeän phaùi ñoaøn ñeán hôi treã vì baän beân cha Lyù. Hoï ñang ñi vaøo ñöôøng kieät, saép tôùi roài! - Khoâng sao! Khoâng sao! Anh Vònh vaøo nhaø toâi vaø thaûn nhieân ñaët caùi caëp treân baøn giaáy trong phoøng rieâng cuûa toâi, saùt ngay

phoøng khaùch (chæ coù moät taám maøn vaûi ngaên hai phoøng). Vì ñeå taâm ñeán chuyeän ñoùn phaùi ñoaøn neân toâi khoâng löu yù cöû chæ naøy. Ñoaïn anh ta xin ruùt lui ra ñöùng ngoaøi ñöôøng cuøng oâng baïn, chôø cho xong vieäc. Vöøa luùc aáy thì phaùi ñoaøn xuaát hieän ôû coång, goàm coù Daân Bieåu Christopher Smith, baø Eleanor J. Nagy ngöôøi phuï taù, oâng Robert Silberstein laø chuyeân vieân chính trò Toøa Toång Laõnh Söï Myõ (ôû Saøi Goøn) vaø coâ Traàn Lan Höông laø chuyeân vieân kinh teá chính trò kieâm thoâng dòch vieân, cuõng thuoäc toøa toång laõnh söï. Toâi chaøo ñoùn phaùi ñoaøn baèng tieáng Anh vaø môøi taát caû vaøo nhaø. Sau khi phaân ngoâi chuû khaùch, oâng Smith giôùi thieäu mình vaø baø Nagy laø ngöôøi Coâng Giaùo, raát suøng kính Ñöùc Meï Guadeloupe (Meâhicoâ) vaø Ñöùc Meï Medjugorje (Nam Tö cuõ). Moät baàu khí côûi môû toûa lan ngay. Chuaån bò laøm vieäc, toâi phaân phaùt cho moãi vò khaùch baûn trình baøy maø toâi ñaõ soaïn saün baèng Anh ngöõ (coù gôûi rieâng leân maïng). Coâ Höông, ngoài ñoái dieän vôùi toâi, noùi nhoû ñieàu gì ñoù nhöng toâi khoâng nghe, hoûi laïi hai ba laàn. Sau cuøng coâ phaûi vieát leân giaáy: “Maáy anh (nhaø nöôùc) ñang vaøo ngoài ôû nhaø döôùi cuûa cha ñoù!” Toâi beøn noùi to (baèng tieáng Vieät): - Khoâng coù vaán ñeà gì ñaâu maø sôï. Maëc keä hoï! Hoï muoán nghe thì nghe. (Roài chuyeån sang tieáng Anh) Toâi seõ trình baøy vaán ñeà to tieáng, coâng khai, roõ raøng cho quyù vò. Phaùi ñoaøn toû veû aùi ngaïi cho toâi. Maëc! Toâi baét ñaàu ñoïc löôùt baûn trình baøy, nhaán maïnh nhöõng choã caàn nhaán maïnh. Hai ñaïi dieän chính quyeàn Coäng Saûn ñeàu nghe roõ vaø chaéc hieåu (neáu hoï bieát tieáng Anh). Xong xuoâi laø ñeán phaàn trao ñoåi. OÂng Smith vaø oâng Silberstein thay phieân nhau hoûi vaø toâi traû lôøi (xin ghi toaùt löôïc): - Hieän tình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Vieät Nam nhö theá naøo, taêng hay giaûm daân soá? - Theo thoáng keâ do Vaên Phoøng Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ñöa ra thì suoát 45 naêm qua, tyû leä ngöôøi coù ñaïo ngaøy caøng giaûm so vôùi daân soá caû nöôùc: vaøo naêm 1960, tyû leä ñoù laø 7.17%, cuoái naêm 2004 chæ coøn 7.04%. - Daân soá Coâng Giaùo thöïc söï laø bao nhieâu? - Coù leõ töø 6 ñeán 8 trieäu. - Taøi saûn cuûa giaùo hoäi nhö theá naøo? - Sau naêm 1975, taøi saûn cuûa giaùo hoäi bò nhaø nöôùc tòch thu raát nhieàu: goàm 2 vieän ñaïi hoïc laø Thuï Nhaân ôû Ñaø Laït vaø Minh Ñöùc ôû Saøi Goøn, haøng ngaøn tröôøng tieåu hoïc vaø trung hoïc, raát nhieàu nhaø duïc anh, döôõng laõo, beänh xaù, roài moät soá tu vieän, hoïc vieän vaø chuûng vieän.

TAØI LIEÄU THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Ngöôøi chöùng kieán caûnh chính quyeàn Haø Noäi khuûng boá cuï Hoaøng Minh Chính thuaät laïi chi tieát HOAØNG TIEÁN Chieác xe oâ toâ du lòch 15 choã ngoài, coù ñieàu hoøa nhieät ñoä, bon bon qua caàu Thaêng Long, thaúng ñöôøng cao toác ñeán saân bay Noäi Baøi tröa ngaøy 01 Thaùng Möôøi Hai 2005. Hoâm nay trôøi ñeïp, naéng hanh vaøng. Caûnh trôøi hôïp vôùi caûnh loøng ngöôøi vui veû ñi ñoùn cuï Hoaøng Minh Chính töø Saøi Goøn trôû ra Haø Noäi. Ngoaøi caùc con vaø caùc chaùu cuï, coù hai anh em daân chuû laø baùc Traàn Duõng Tieán vaø toâi. Chuùng toâi khoâng muoán ñi ñoâng vì traùnh gaây söï hieåu laàm cho chính quyeàn vaø coâng an. Loøng moïi ngöôøi vui veû vì nghe ñöôïc thoâng tin, baùo chí thoâi khoâng coâng kích cuï Chính nöõa, vieäc khuûng boá cuï Chính ôû Saøi Goøn ngöøng laïi. OÂng toå tröôûng daân phoá heûm Leâ Thò Rieâng - Saøi Goøn ñaõ töôi cöôøi laøm laønh vôùi gia ñình con gaùi cuï Chính, nôi hai cuï taïm truù vöøa qua. Nhieàu ngöôøi ñieän thoaïi hoûi thaêm vaø xin loãi. Khi hai cuï ra maùy bay, oâng toå tröôûng vaø baø con daân phoá thaân aùi chia tay, coøn chuùc hai cuï ñi ñöôøng maïnh khoûe. Nhö theá laø chính quyeàn ñaõ nhaän ra sai laàm, uoán naén caùch cö xöû ñoái vôùi cuï Chính. Ñôn töôøng trình khaån caáp soá 1 cuûa cuï Chính, cuøng söï leân tieáng cuûa dö luaän trong nöôùc vaø theá giôùi ñaõ coù taùc duïng. Ñoù laø daáu hieäu ñaùng möøng. Buoåi ñoùn tieáp hai cuï ôû saân bay Noäi Baøi dieãn ra cuõng raát toát ñeïp. Moïi ngöôøi coù soát ruoät tyù chuùt vì thaáy hai cuï ra sau cuøng. Coù bò khaùm xeùt gì khoâng? Thu giöõ gì khoâng? Anh con reå uùt cuï Chính thaùp tuøng hai cuï töø Saøi Goøn ra Haø Noäi baûo khoâng coù chuyeän gì caû. Luùng tuùng vì mình anh vôùi 4 chieác va-ly, theá thoâi. Nhöng ra muoän cuõng hay. Chuùng toâi tha hoà baøy toû nhöõng tình caûm xa nhau laâu ngaøy gaëp laïi. OÂm nhau, coï maù, voã voã löng nhau. Taëng hoa. Chuïp aûnh kyû nieäm. Khoâng phieàn phöùc ai caû.

Roài taát caû ra xe. Döôùi caùi naéng hanh vaøng cuûa thaùng troïng ñoâng (moàng 1 thaùng 12 döông naêm 2005, cuõng laø moàng 1 thaùng 11 aâm naêm AÁt Daäu. Söï kieän truøng ngaøy ñaàu thaùng khaù hieám trong AÂm Döông lòch), chieác xe du lòch 15 choã ngoài laïi bon bon treân con ñöôøng cao toác chaïy veà Haø Noäi. Chuyeän nôû nhö ngoâ rang. Baø Chính keå chuyeän beân Myõ. Vieät kieàu ñoùn oâng Chính ra sao. AÊn ôû theá naøo. Ñi thaêm hoï haøng baø con, ñöôøng giao thoâng raát thuaän tieän. Baø laø ngöôøi vui nhaát. Choàng khoûi beänh. Xa caùch laâu ngaøy ñöôïc gaëp caùc con caùc chaùu. Nom baø treû ra ñeán chuïc tuoåi. Nhöng khoâng ai ngôø. Thaät khoâng theå ngôø. Tröôùc ngoõ nhaø cuï Chính ôû 26 Lyù Thöôøng Kieät coù moät soá ngöôøi tuï taäp treân væa heø. Ñeàu traïc khoaûng 40-50. Coù vaøi ngöôøi toùc baïc. Hai cuï Chính xuoáng xe böôùc vaøo ngoõ thì hoï xoâ laïi. Moät ngöôøi noùi: - OÂng Chính veà roài, chuùng toâi ñeán noùi chuyeän vôùi oâng. - Khoâng noùi chuyeän, ñeán ñeå hoûi toäi. - Ñoà phaûn boäi! - Ñoà baùn nöôùc! OÀn aøo. Huyeân naùo. Kòch baûn nhö ñaõ ñöôïc chuaån bò saün. Coù tieáng heùt: - Ñaùnh boû meï noù ñi! - Cho noù aên caø chua thoái! Moät tuùi to caø chua ñeå ôû ñaàu ngoõ töø bao giôø, ñöôïc laáy ra neùm veà phía cuï Chính. Maáy ngöôøi caàm nhöõng chai nöôùc LaVie ñaäp vaøo ngöôøi cuï Chính, vaøo ñaàu cuï Chính. Hai ñöùa chaùu cuï Chính laø nhöõng thanh nieân to khoûe voäi xoâ ñeán che chaén cho oâng. Moät chaùu bò du ñaåy ngaõ vaøo chieác xe maùy döïng treân heø. Chieác xe ñoå laøm chaùu ngaõ theo. Moät ngöôøi trong ñaùm ñoâng ñaù chaùu vaøo haï boä. AÀm ó. Loaïn xaï. Hai cuï Chính oân toàn: “Caùc baùc muoán noùi chuyeän, xin

môøi vaøo nhaø. Khoâng neân laøm nhö theá.”Khoâng neân laøm nhö theá.” Caùc con cuï Chính noùi to: “Boá meï chuùng toâi vöøa ñi chöõa beänh veà, coøn yeáu meät. Toäi loãi gì ñaõ coù luaät phaùp. Caùc oâng khoâng ñöôïc laøm theá. Muoán noùi chuyeän môøi vaøo nhaø.”Muoán noùi chuyeän môøi vaøo nhaø.” Cuï baø dìu cuï oâng ñi vaøo ngoõ. Ñaùm ñoâng vaãn tieáp tuïc neùm caø chua. Coù ngöôøi chaïy leân tröôùc chuïp aûnh. Coù ñeán boán, naêm chieác maùy quay phim caàm tay, coù caû maùy quay phim vaùc vai chuyeân nghieäp. Nhaø cuï Chính ôû saâu trong ngoõ. Ñaùm ñoâng vaãn ñi sau la où vaø neùm caø chua. Ñeán khuùc quaønh moät soá ngöôøi xoâ leân, chaën cuï laïi: - Chuùng ta noùi chuyeän ôû ñaây. Khoâng vaøo nhaø. OÂng laø laõo thaønh caùch maïng sang Myõ aên noùi theá aø? Chuùng toâi ñeán hoûi toäi oâng. - Ñoà phaûn boäi! - Ñoà baùn nöôùc! Laïi xuùm xít. Naùo loaïn. Caùc con chaùu gaït ñaùm ñoâng, ñaåy hai cuï veà nhaø: “Khoâng noùi chuyeän ôû ñaây. Ngoaøi ñöôøng khoâng phaûi choã noùi chuyeän”. Ñaùm ñoâng theo ñeán tröôùc nhaø. Chieác coång saét keùo ra. Hoï oà vaøo, ñöùng chen chuùc trong chieác saân chaät heïp baøy caây caûnh, coù hai chieác xe maùy döïng ôû ñaáy. Laïi hoø heùt. Raát huyeân naùo. Cöûa vaøo nhaø ñöôïc môû ra. Ñöa hai cuï Chính vaøo roài choát ngang laïi. Ba ngöôøi con reå vaø hai coâ con gaùi ñöùng chaén tröôùc cöûa ra vaøo. Cuoäc ñaáu lyù dieãn ra. Caùc con cuï Chính noùi: - Caùc oâng muoán noùi chuyeän maø nhö theá naøy thì noùi chuyeän sao ñöôïc. Caùc oâng khoâng coù thieän yù. - Môû cöûa ñeå caùc oâng uøa vaøo ñaäp phaù nhaø chuùng toâi thì ai chòu traùch Tieáp trang B12

Coäng Saûn Vieät Nam bòp Toøa Thaùnh Vatican?

Chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam cho pheùp giaùo phaän Haø Noäi coâng khai toå chöùc troïng theå leå truyeàn chöùc cho 57 linh muïc Coâng Giaùo do Ñöùc Hoàng Y Cresezio Sepe, Boä Tröôûng Boä Truyeàn Giaùo, töø Vatican ñeán Chuû Trì. Caûnh saùt giao thoâng Haø Noäi, chaän xe ñeå cho ñoâng ñaûo tính ñoà Thieân Chuùa Giaùo töø thaäp phöông veà döï. Söï noâ nöùc cuûa giaùo daân, söï coâng khai cho pheùp 57 taân linh muïc laõnh söù maïng ñi rao truyeàn ñaïo phaùp laø moät chuyeän laï chöa töøng thaáy xaåy ra taïi thuû ñoâ moät nöôùc coäng saûn. Ñaõ vaäy maø ngaøy 28-11-05, Vatican vaø Haø Noäi coøn thoâng baùo muoán caûi thieän moái quan heä ñoâi beân. Hoàng Y Cresezio Sepe yeâu caàu Haø Tieáp trang B12 Noäi cho môû tröôøng vaø xuaát baûn baùo, hai vaán ñeà caám kî maø ñaûng coäng saûn luoân luoân giöõ ñoäc quyeàn. Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng Ngöôøi ta ñaët caâu hoûi taïi sao Haø nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ Noäi haønh ñoäng traùi ngöôïc vôùi lôøi daïy phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû. cuûa Leùnine? “Toân Giaùo laø thuoác

VOÕ LONG TRIEÀU phieän cuûa quaàn chuùng”, phaûi baøi tröø baèng caùch caám ñoaùn roài töï noù seõ cheát daàn. Theá maø coäng saûn Haø Noäi laïi cho pheùp toå chöùc oàn aøo moät leã troïng theå nhö vaäy? Beà traùi cuûa vaán ñeà laø taïi sao ngaøy 22-11-05 Haø Noäi laïi truïc xuaát linh muïc Traàn Coâng Nghò, Giaùm Ñoác Vietcatholic khoâng cho nhaäp caûnh maëc duø coù chieáu khaùn do toøa Ñaïi Söù Haø Noäi ôû Mexico chính thöùc caáp? Ñoàng thôøi taïi sao Haø Noäi laïi baét bôù giam caàm quaûn cheá ba Linh Muïc Coâng Giaùo Nguyeãn Vaên Lyù, Phan Vaên Lôïi vaø Nguyeãn Höõu Giaûi ñaáu tranh ñoøi töï do toân giaùo? Taïi sao ngaøy 8-11-05, Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø coâng boá baûn phuùc trình veà töï do toân giaùo theá giôùi maø coøn giöõ teân Vieät Nam trong danh saùch caùc nöôùc “caàn ñaëc bieät quan taâm”? Taïi sao ngaøy 01-12-05 Quoác Hoäi AÂu Chaâu goàm 25 quoác gia vôùi 730 Daân Bieåu ñaïi dieän, thoâng qua “Quyeát Nghò” leân aùn tình traïng

nhaân quyeàn ôû ba nöôùc Vieät Nam, Camboát vaø Laøo? Taïi sao ngaøy 1 thaùng 12 Daân Bieåu Christopher H. Smith, Chuû Tòch UÛy Ban Nhaân Quyeàn Toaøn Caàu, caàm ñaàu moät phaùi ñoaøn Haï Vieän Hoa Kyø ñi thaêm Vieät Nam? Caû theá giôùi, ñang löu yù veà tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn, ñaøn aùp toân giaùo taïi Vieät Nam vaø luoân luoân khuyeán caùo chính quyeàn Haø Noäi phaûi tuaân haønh hieäp öôùc quoác teá vôùi tö caùch laø thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác. Ngöôøi ta coøn nhôù Toång Thoáng Bush coâng khai tuyeân boá tröôùc theá giôùi laø Phan Vaên Khaûi ñaõ thoûa thuaän vôùi oâng: “Haø Noäi seõ nôùi roäng töï do toân giaùo ôû Vieät Nam”. Vaøi ngaøy sau ñoù Haø Noäi ñaøn aùp daõ mang tu só vaø tính ñoà ñaïo Tin Laønh. Baét bôù giam caàm, thuû tieâu tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo laøm cho boán tín ñoà khaùc baát maõng töï thieâu ñeå phaûn ñoái. Tieáp trang B14

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Linh Muïc Phan Vaên Lôïi töôøng trình... Tieáp trang B10

- Cho ñeán nay, hoï coù traû laïi gì khoâng? - Haàu nhö khoâng gì caû! Laáy theâm thì coù! - Tình traïng cuûa cha bao laâu nay thì sao? - Toâi ñaõ bò Coäng Saûn boû tuø 7 naêm, töø 1981 ñeán 1988. Moät naêm bieät giam taïi nhaø lao Thöøa Phuû. Ba naêm taïi nôi goïi laø “traïi caûi taïo” Ñoàng Sôn, thuoäc tænh Ñoàng Hôùi, ba naêm taïi “traïi caûi taïo” Bình Ñieàn thuoäc tænh Thöøa Thieân. - Cha bò bieät giam nhö theá naøo? - Nhoát trong moät xaø lim daøi 2 meùt, roäng 1 meùt röôõi, giöõa boùng toái hoaøn toaøn. - Cha thaáy cheá ñoä nhaø tuø theá naøo? - Choã toài teä nhaát treân haønh tinh naøy laø nhöõng nöôùc coäng saûn. Choã toài teä nhaát trong nhöõng nöôùc coäng saûn laø nhaø tuø. Toâi thaáy nhaø tuø Coäng Saûn raát voâ nhaân ñaïo, raát taøn aùc. Theá maø hoï goïi laø traïi caûi taïo. Thaät heát söùc mæa mai! - Hoï coù tra taán cha khoâng? - Toâi khoâng bò tra taán, nhöng kieåu giam moät mình suoát moät naêm tröôøng cuõng laø moät hình thöùc tra taán, coù theå ñieân leân ñöôïc. Tuy vaäy toâi ñaõ thaáy nhieàu baïn tuø cuûa toâi bò ñaùnh ñaäp, bò nhoát xaø lim, cuøm

tay cuøm chaân haøng tuaàn, haøng thaùng, thaäm chí haøng naêm, vôùi khaåu phaàn töø 9 ñeán 10 kg moãi thaùng. Coù ngöôøi ñaõ cheát trong ñoù, nhö moät vaøi só quan Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa. - Sau khi cha ra tuø ñeán nay thì sao? - Toâi tieáp tuïc bò theo doõi, ngaên chaän coâng vieäc muïc vuï, vaø keå töø naêm 2001 ñeán nay thì bò quaûn thuùc taïi gia. Cuõng keå töø ñoù, coâng an caét ñieän thoaïi baøn cuûa toâi vaø cho ñeán nay ñaõ khoùa cuûa toâi 16 Sim Cards roài. (Toâi queân chuyeän bò tòch thaâu toaøn boä maùy vi tính Thaùng Saùu naêm 1998). - Cha coù khi naøo thöû ñi ra ngoaøi khoâng? - Toâi ñaõ coù thöû ñi ra vaøi laàn, thaêm vaøi nhaø haøng xoùm, nhöng ñeàu bò coâng an chaän laïi. Nhieàu ngöôøi ñeán thaêm toâi cuõng bò chaän laïi. Coù ngöôøi vaøo thaêm ñöôïc, ñeán khi ra thì bò huø doïa, luïc soaùt. Ñaëc bieät thôøi gian töø 2001 ñeán 2003. - Chính phuû Hoa Kyø ñaõ yeâu caàu Vieät Nam phaûi ñoái xöû vôùi toân giaùo cho ñuùng phaùp luaät! - Caùc oâng muoán noùi ñeán Phaùp Leänh Toân Giaùo ö? Ñoái vôùi chuùng toâi, ñoù laø moät caùi baãy, moät caùi loàng, moät sôïi xích naêm voøng. Nghóa laø nhaø nöôùc muoán kieåm soaùt, giôùi haïn quy cheá, nhaân söï, sinh hoaït, taøi chaùnh vaø lieân laïc cuûa nhöõng toân giaùo. Chuùng toâi, 4

anh em linh muïc, ñang tranh ñaáu ñeå tieâu huûy noù! - Roài ñaây coù theå seõ coù boä luaät toân giaùo. Cha nghó theá naøo? Ñoù coù phaûi laø daáu hieäu caûi thieän vaø hy voïng khoâng? - Bao laâu coøn coù cheá ñoä coäng saûn ñoäc taøi treân queâ höông toâi, thì moïi luaät leä veà toân giaùo ñeàu baát coâng, ñeàu troùi buoäc, ñeàu nhaém bieán nhöõng giaùo hoäi thaønh coâng cuï. Chuùng toâi khoâng heà hy voïng gì ôû cheá ñoä ñoäc taøi ñoäc ñaûng naøy caû. Ngöôøi Coäng Saûn luoân ñoùng kòch vaø noùi doái. Chuùng toâi ñang ñaáu tranh ñeå giaûi theå cheá ñoä hoï döïng neân. Noù laø moät trong nhöõng cheá ñoä tham nhuõng nhaát theá giôùi! - Quyù cha ñaáu tranh baèng caùch naøo? - Nhö trong baûn trình baøy, moät trong nhöõng phöông caùch cuûa chuùng toâi laø keâu goïi taåy chay baàu cöû ñoäc ñaûng vaø ñoøi hoûi baàu cöû ña ñaûng. Chuùng toâi ñaõ ñöa ra lôøi keâu goïi nhö theá hoài Thaùng Möôøi naêm 2005. - Nhaø nöôùc ñaõ phaûn öùng ra sao? - Hieän thôøi thì hoï giöõ im laëng. Nhöng chaéc hoï ñang chuaån bò traû thuø. - Quyù cha coù sôï bò hoï traû thuø khoâng? - Hoaøn toaøn khoâng. Chuùng toâi luoân saün saøng ñoùn nhaän taát caû: saùch nhieãu, quaûn cheá, caàm tuø, thaäm chí keát aùn töû. Cuoái cuøng, sau chöøng moät

giôø, oâng Smith noùi: - Baây giôø toâi ñeà nghò chuùng ta cuøng caàu nguyeän ñeå keát thuùc cuoäc gaëp gôõ naøy. Xin cha caàu cho chuùng toâi ñöôïc saùng suoát, thaáy roõ moïi söï thaät ñeå giuùp ñôõ höõu hieäu cho daân toäc vaø ñaát nöôùc cha. Theá laø caû naêm ngöôøi im laëng cuùi ñaàu trong giaây laùt. Rieâng mình toâi caàu nguyeän thaønh tieáng, caûm ôn Chuùa vì cuoäc hoäi ngoä vaø xin Chuùa chuùc laønh cho chuyeán ñi cuûa phaùi ñoaøn. Ñöùng leân töø giaõ, oâng Smith ñeà nghò chuïp vaøi taám hình kyû nieäm. Toâi lieàn noùi vui: “Ñuùng, chuùng ta neân baát töû hoùa giaây phuùt lòch söû naøy” (We must immortalize this historic moment!) Trao laïi cho anh Vònh caùi caëp anh ta ñaõ ñeå treân baøn laøm vieäc cuûa mình, toâi söïc tænh vaø noùi: “Coù phaûi anh ñaõ ghi aâm leùn khoâng? Daàu sao, nhö ñaõ noùi, ñoái vôùi toâi cuõng töøng aáy thoâi, chaúng coù vaán ñeà gì!” Ra tôùi ngöôõng coång, oâng Smith hoûi: - Ñaây laø raøo chaén caûn trôû cha bao naêm nay phaûi khoâng? Hoâm nay cha vöôït ñöôïc chöù? - Ñuùng laø raøo chaén. Hoâm nay laø tröôøng hôïp ñaëc bieät, chaéc ngöôøi ta khoâng daùm chaän laïi. Theá laø toâi ñöa ñöôïc phaùi ñoaøn ñi suoát ñöôøng kieät, daøi

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 gaàn 100 meùt, ra tôùi ñöôøng loä Traàn Phuù, döôùi möa buïi laát phaát. Ñaây laø ñoaïn ñöôøng daøi nhaát toâi ñi töø 5 naêm nay. Treân ñoaïn ñöôøng naøy, Thaùng Gieâng naêm 2004, boán thaønh vieân phaùi ñoaøn Nghò Só Sam Brownback (trong ñoù coù cha Traàn Xuaân Taâm) ñaõ bò 20 coâng an chaën laïi khi hoï chæ coøn caùch nhaø toâi 10 meùt, luùc 10 giôø ñeâm. Sau ñoù ngöôøi nhaø, haøng xoùm vaø vaøi thaân höõu toû veû lo laéng vì cuoäc noùi chuyeän ñaõ bò nghe leùn vaø coù theå ñaõ bò ghi leùn. Toâi lieàn traán an: - Chuùng ta tranh ñaáu coâng khai vaø tröïc dieän vôùi Coäng Saûn. Chaúng coù chi phaûi sôï caû!!!

Ngöôøi chöùng kieán caûnh chính quyeàn Haø Noäi... Tieáp trang B10

nhieäm. - Coù theå gaây ra aùn maïng nöõa. - Chuùng toâi khoâng môû. Coù cheát chuùng toâi cuõng khoâng môû. Hoø heùt. Haêm doïa. Roài thöông löôïng. Ñeå 5 ngöôøi vaøo, coøn taát caû ñöùng ngoaøi. Con gaùi cuï Chính ñeà nghò 5 ngöôøi cho bieát teân tuoåi vaø choã ôû. Moät soá ngöôøi giô theû thöông binh vaø theû cöïu chieán binh. Con gaùi cuï Chính ghi teân tuoåi vaøo moät tôø

giaáy vaø chuyeån vaøo trong nhaø. Laïi hoø heùt: - Chuùng toâi ñaõ ñoå maùu cho ñaát nöôùc naøy. OÂng Chính ñaõ noùi xaáu ñaát nöôùc, phaûn boäi toå quoác. - Chuùng toâi ñeán hoûi toäi oâng Chính. - Ñaùnh boû meï noù ñi. Moät choác, nhö ñöôïc ai maùch nöôùc, hoï ñoøi laïi tôø giaáy, nhaát quyeát ñoøi laïi kyø ñöôïc. Hoï sôï ñeå laïi nhöõng daáu veát, coù theå roài thaønh tang chöùng vaät chöùng. Thaáy vaäy, con chaùu cuï Chính cuõng nhaát quyeát khoâng cho vaøo. Con chaùu cuï bò ñaùm ñoâng ñaùnh, nhöng khoâng ñaùnh laïi. Con chaùu cuï goàng ngöôøi chòu ñöïng. Moät ngöôøi con reå bò ñaùm ñoâng tuùm laáy coå aùo, laïi coù ngöôøi ñaïp moät caùi thaät maïnh vaøo buïng, khieán anh suïp xuoáng. Moät ngöôøi con gaùi cuï Chính bò moät phuï nöõ caàm gaäy tuùm laáy toùc giaät xuoáng, giô gaäy leân. May maø ngöôøi reå choàng coâ gaùi giaèng ra ñöôïc. Sau ñoù chính ngöôøi phuï nöõ caàm gaäy naøy ñaõ ñaäp tan cöûa kính ra vaøo, maûnh vôõ tung toùe ñaày nhaø vaø haøng hieân. Luùc baáy giôø toâi ñöùng ôû ngoaøi, khoâng vaøo ñöôïc trong saân, tay coøn oâm moät boù hoa to vaø tay kia xaùch moät tuùi nhöõng chai nöôùc khoaùng, ñoà uoáng döï tröõ ôû saân bay. Khoâng vaøo ñöôïc Tieáp trang B14

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ngöôøi chöùng kieán caûnh chính quyeàn Haø Noäi... Tieáp trang B12

maø cuõng khoâng luøi ñöôïc, vì ñaøng sau chaät ních ngöôøi. Coù ai ñoù giaät boù hoa trong tay toâi neùm xuoáng ñaát. Toâi ñaønh chòu, giöông maét nhìn. OÂi! Luùc naøy toâi öôùc coù moät Voõ Toøng, moät Loã Trí Thaâm cao cöôøng voõ ngheä ñaày tình nghóa hieäp, xoâng vaøo giöõa ñaùm ngöôøi kia taû xung höõu ñoät cho hoï moät baøi hoïc nhôù ñôøi. Hoï caäy soá ñoâng uy hieáp hai oâng baø giaø beänh taät, cuøng caùc con chaùu thuaàn nhöõng trí thöùc chæ bieát ñoïc saùch khoâng bieát ñuïng chaïm tay chaân. Ñaùm ñoâng hoø heùt ngaøy caøng thaáy ñoâng. Coù caû nhöõng ngöôøi hieáu kyø ñeán xem. Con soá öôùc ñeán hôn traêm, laøm taéc ngheõn con ñöôøng cuûa khu taäp theå Vieän Trieát thöôøng phaûi ñi qua cöûa nhaø cuï Chính. Toâi luøi phía sau quan saùt heát caû caûnh töôïng, roài ñi vaøo khu taäp theå Vieän Trieát, tôùi nhaø moät ngöôøi baïn ôû sau nhaø cuï Chính, nghe roõ caû tieáng hoø heùt quaùt thaùo ngoaøi kia. Nhôø theá maø toâi ñöôïc bieát, khoâng coù ai trong khu taäp theå naøy tham gia vaøo vieäc hoø heùt ñaäp phaù aáy. Toaøn nhöõng ngöôøi laï ôû ñaâu keùo ñeán. Baø con trong khu nhaän maët ñöôïc hai coâng an maëc thöôøng phuïc trong ñaùm ngöôøi hoø heùt, tay caàm di ñoäng. ÔÛ trong nhaø, taän duïng thôøi gian ñaáu lyù keùo daøi beân ngoaøi, cuï baø Hoaøng Minh Chính ñaõ goïi ñieän caàu cöùu caùc nôi. Chính quyeàn phöôøng vaø coâng

an phöôøng. Chính quyeàn quaän vaø coâng an quaän. Sôû coâng an Haø Noäi. Caûnh saùt 113. Hoï coù traû lôøi qua ñieän thoaïi, höùa seõ cöû ngöôøi xuoáng ngay. Nhöng khoâng thaáy xuoáng. Ñaùm ngöôøi hoø heùt ra toái haäu thö, heïn ñeán 2 giôø chieàu khoâng môû thì hoï phaù nhaø. Cho ñeán khi nhöõng boùng saéc phuïc aùo maøu reâu nguø vai ñoû xuaát hieän, thì cöûa kính ñaõ bò ñaäp phaù tan taønh. Nhöõng veät maém toâm vaåy khaép maët tieàn ngoâi nhaø vaø nhô nhôùp ñaày saân chaäu caûnh. Chieác xe con vòt cuûa toâi ñeå nhôø trong saân ñi ñoùn cuï Chính cuõng bò nhem nhuoác maém toâm.Coâng an 113 (toå chöùc coâng an phaûn öùng nhanh, deïp roái loaïn) maõi roài cuõng ñeán. Coù 3 ngöôøi. Moät ngöôøi teân laø Quaân. Moät ngöôøi teân laø Ngoïc. Coøn ngöôøi kia gia ñình khoâng nhôù teân. Gia ñình yeâu caàu laøm bieân baûn thì coâng an höùa raèng seõ laøm, seõ coù ngöôøi laøm. Nhöng roài khoâng thaáy ai laøm caû. Nhö theá cuoäc vaây nhaø cuï Chính, ñaäp phaù phía ngoaøi nhaø, keùo daøi hôn hai tieáng ñoàng hoà. Ñeán gaàn 3 giôø chieàu ñaùm ngöôøi môùi boû ñi. Khoâng coù ai bò coâng an baét giöõ. Taïi sao vaãn tieáp tuïc khuûng boá nhaø daân chuû Hoaøng Minh Chính? Nhaèm muïc ñích gì? Nhaèm laøm cuï Chính suy suïp tinh thaàn ö? Thì roõ laø voâ voïng roài. Toâi ñaõ gaëp cuï Chính ngay sau cuoäc ñaäp phaù hoø heùt ñoù. Quanh vuøng maét traùi coøn bò baàm ñoû, aùo veùt ngoaøi vaø aùo sô-mi beâ beát nhöõng veät caø chua, cuï vaãn bình tónh noùi: “Toâi seõ toá caùo tröôùc dö luaän.

Chieàu nay, nhö ñaõ heïn töø tröôùc, seõ coù cuoäc phoûng vaán cuûa ñaøi BBC, toâi seõ toá caùo chuyeän naøy vôùi theá giôùi.”Chieàu nay, nhö ñaõ heïn töø tröôùc, seõ coù cuoäc phoûng vaán cuûa ñaøi BBC, toâi seõ toá caùo chuyeän naøy vôùi theá giôùi.” Con ngöôøi theùp Hoaøng Minh Chính khoâng heà bò giaûm suùt tinh thaàn. Ñaõ laø chaát theùp thì caøng bò ñaäp noù caøng raén chaéc laïi. Vieäc laøm naøy ai cuõng thaáy laø coù chæ ñaïo roõ raøng. Caø chua. Chai nöôùc. Maém toâm. Quay phim chuïp aûnh. Ñieän thoaïi di ñoäng. Loä quaù roõ söï baät ñeøn xanh cuûa chính quyeàn vaø cuûa coâng an. Dö luaän baøn taùn raèng: Chính quyeàn phaûi duøng ñeán bieän phaùp naøy ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán, caøng khoâng che giaáu noåi söï yeáu keùm cuûa chính quyeàn, söï baát löïc trong nhöõng bieän phaùp an ninh. Laøm theá laø chính quyeàn ñaõ nuoâi döôõng söï khuûng boá, gaây roái loaïn traät töï xaõ hoäi. Ñaùng buoàn thay! Nhöõng vuï vieäc ñaøn aùp nhaân quyeàn vaãn cöù tieáp tuïc xaûy ra thì ta khoâng vaøo ñöôïc WTO cuoái naêm nay laø caàm chaéc. Caùi khuynh höôùng thaân Trung Quoác ôû Vieät Nam seõ laán löôùt, Vieät Nam ngaû vaøo voøng tay Trung Quoác laø roõ raøng. Tieàn ñoà ñaát nöôùc seõ ra sao neáu chuùng ta khoâng vaøo ñöôïc WTO? Mong caùc vò laõnh ñaïo haõy ñaët quyeàn lôïi ñaát nöôùc treân heát, söï no aám cuûa nhaân daân treân heát, thì haõy ra leänh ngöøng ngay nhöõng cuoäc khuûng boá ñaøn aùp nhaân quyeàn vaø töï

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

do toân giaùo, tröøng phaït nhöõng keû coá tình vi phaïm. Dö luaän baøn taùn coøn nhieàu laém, coù caû nhöõng khía caïnh töôûng cuõng neân caûnh baùo vôùi caùc vò laõnh ñaïo. Daân oan khieáu kieän ngaøy caøng nhieàu, neáu nhöõng cuoäc khuûng boá nhö treân khoâng bò deïp ñi, hoï coù theå noi göông cuõng laøm nhö theá vôùi caùc vò chöùc quyeàn. Con chaùu caùc vò ñi hoïc trong nöôùc, ngoaøi nöôùc, chaéc ñaâu ñaõ ñöôïc yeân thaân. Roài Vieät kieàu ôû haûi ngoaïi laáy vieäc uûng hoä ñoàng baøo trong nöôùc bò khuûng boá, khuûng boá laïi caùc vò ñi coâng caùn nöôùc ngoaøi. Theá laø ñaïi loaïn. Ñaïi loaïn trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät vôùi nhau. Cho neân duøng bieän phaùp khuûng boá ñaøn aùp ngöôøi khaùc, thì söï khuûng boá aáy seõ quay laïi chính mình. Chuyeän xöa, Thöông Öôûng ñôøi Taàn ñaët ra chính saùch khaéc nghieät quaûn lyù ngöôøi daân, thì chính oâng ta bò cheát bôûi chính saùch khaéc nghieät ñoù. Kinh Phaät daïy: “Gieo nhaân naøo, gaët quaû aáy”. Thieát töôûng caùc vò laõnh ñaïo cuõng neân ruùt ra baøi hoïc cho chính mình. Ñaát thieâng Thaêng Long ngaøy 4 thaùng 12 naêm 2005 Hoaøng Tieán, nhaø vaên. Ñòa chæ: Nhaø A11 Phoøng 420 Thanh Xuaân Baéc—Haø Noäi. Nôi göûi: - Caùc vò laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc - Caùc cô quan thoâng taán, baùo chi. - Gia ñình cuï Hoaøng Minh Chinh - Caùc baïn beø quan taâm vuï vieäc naøy.

Coäng Saûn Vieät Nam bòp Toøa Thaùnh... Tieáp trang B10

Coäng saûn gian doái töø baûn chaát ñeán haønh ñoäng, khoâng phaûi baây giôø maø töø khi noù môùi thaønh hình. Ñöùng tröôùc söï baát bình chæ trích cuûa toaøn theá giôùi vaø tín ñoà caùc toân giaùo taïi Vieät nam, coâng saûn Haø Noäi ñoái phoù baèng

caùch vuoát ve Toøa Thaùnh Vatican, trình dieãn moät maøng giaû taïo ñeå xoa dòu söï chæ trích cuûa theá giôùi beân ngoaøi vaø thoûa maõn moät nhoùm tín ñoà hieän taïi ít lôïi haïi nhöùt ñoái vôùi chính quyeàn laø Coâng Giaùo. “Chính saùch toân giaùo hai maët” nhö giaùo só Tröông Trí Hieàn, thuoäc hoäi Thaùnh Tin Laønh, ñaõ vaïch traàn tröôùc Haï vieän Hoa Kyø ngaøy 26 thaùng 10 vöøa qua laø moät söï thaät. Laø moät xaûo thuaät gian aùc. Rieâng phaàn Vatican luùc naøo cuõng döïa vaøo söï phaân chia khaùc bieät giöõa “Thaàn Quyeàn” vaø “Theá Quyeàn”, giöõa ñaïo vaø ñôøi ñeå xöû theá ñoái vôùi chính quyeàn cuûa baát cöù xöù naøo. Cho neân moät söï lieân keát ñeå yeâu caàu ñoøi hoûi, ñeå choáng ñôõ töï veä, hay ñeå ñaáu tranh phaûn ñoái khoâng khi naøo coù Vatican tham gia! Ñaõ vaäy neàn ngoaïi giao cuûa Vatican noåi tieáng theá giôùi laø kính ñaùo, oân hoøa, höõu hieäu nhöùt, bôûi vì khoâng khi naøo Vatican chæ trích, phaûn ñoái maø chæ coù naøi næ, van xin. Moãi khi laøm trung gian hoøa giaûi maâu thuaãn giöõa nhieàu nöôùc khaùc hay ñeå theå hieän tính caùch nhaân ñaïo cuûa Toøa Thaùnh hoaëc baûo veä tín ñoà cuûa chính toân giaùo mình, chuû tröông cuûa Vatican laø caûm hoùa ñoái töôïng, nhöng Vatican queân raèng caûm hoùa moät teân cöôùp chuyeân nghieäp, moät teân saùt thuû coù döï möu laø ñieàu voâ ích. Lòch söû cuõng ñaõ chöùng minh thôøi ñeä nhò theá chieán. Khi Staline taán coâng gaàn saùt thaønh phoá Varsovie, ñeà nghò vôùi ñoàng minh ra leänh cho khaùng chieán noåi daäy, roài Staline laïi aùn binh baát ñoäng. Khaùng chieán trong thaønh phoá caïn löông heát vuõ khí. Phe ñoàng minh tieáp teá khoâng ñöôïc, caùc nöôùc töï do can thieäp khoâng thaønh, Toøa Thaùnh Vatican yeâu caàu Staline ñeå cho phe ñoàng minh tieáp teá, van xin Hitler khoâng taøn saùt daân laønh, Hitler vaãn gieát hôn moät trieäu ngöôøi khoâng coäng saûn. Ñöùc Giaùo Hoaøn Pie XII ñaõ khoùc... nhöng Vatican vaãn khoâng heà leân aùn hay phaûn ñoái. Theá quyeàn vaø thaàn quyeàn laø nhö vaäy ñoù! Cuoäc taøn saùt xong roài, quaân

ñoäi cuûa Staline lieàn tieán vaøo Varsovie laäp chính phuû coäng saûn Lublin taïi ñoù. Söï gian doái, taøn aùc daõ mang cuûa coäng saûn xöa nay khoâng khaùc. Keû vieát baøi naày laø tín ñoà Coâng Giaùo, khoâng daùm nghó ngöôïc vôùi thaùnh yù cuûa Vatican, nhöng töï cho mình quyeàn dieãn taû söï baát bình, söï suy nghó veà vieäc Toøa Thaùnh ñang bò chính quyeàn gian doái Haø Noäi löøa gaït. Toøa Thaùnh haønh ñoäng khoân ngoan, laán daàn töøng böôùc, tìm moïi caùch taïo cho ñoaøn chieân cuûa mình ñöôïc an toaøn vaø coù cô hoäi phaùt trieån. Nhöng toøa thaùnh queân raèng chaáp nhaän phaàn lôïi giaû taïo naày coù theå phöông haïi raát nhieàu cho söï ñoøi hoûi phaûi coù töï do toân giaùo thaät söï cho Veät Nam maø caùc toân giaùo khaùc ñang tranh ñaáu vì bò baùch haïi. Toøa Thaùnh cuõng khoâng nghó raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam seõ bò mang tieáng ñoái vôùi caùc toân giaùo khaùc, vaø cuõng coù theå vì vaäy maø bò kyø thò ganh gheùt. Laøm sao coäng saûn cho Coâng Giaùo môû tröôøng, cho Coâng Giaùo xuaát baûn baùo chí? Tröø khi ñaûng coäng saûn bò giaûi taùn, chính quyeàn coång saûn khoâng coøn nöõa hay laø Haø Noäi muoán nhôø töï do baùo chí vaø töï do giaùo duïc ñeå giaûi theå cheá ñoä cuûa hoï? Chính saùch cho töï do tín ngöôõng ñoái vôùi moät toân giaùo coù beà theá vôùi quoác teá vaø ñaøn aùp daõ mang nhöõng toân giaùo khaùc. Thuû thuaät dung döôõng vaø hoã trôï moät soá tín ñoà tai say, loàng trong caùc toân giaùo ñeå laäp caùi goïi laø “Toân Giaùo Quoác Doanh” khoâng coøn che maét ñöôïc ai. Cho duø Haø Noäi coù bòp bôïm ñöôïc moät thôøi gian ngaén nhöng khoâng theå gaït ñöôïc dö luaän quoác teá laâu daøi. Xaûo thuaät chia ñeå trò, duøng chieâu baøi “Côûi Môû” ñeå mua thôøi gian trong hoaøn caûnh gaàn nhö tuyeät voïng khoâng coù theå aùp duïng deã daøng nhö Haø Noäi töôûng. Con ñöôøng phaûi ñi ñeán laø Töï Do Daân chuû vaø toân troïng Nhaân Quyeàn ñoù laø xu theá cuûa thôøi ñaïi maø coäng saûn Haø Noäi khoâng coøn caùch naøo troán thoaùt. (VLT - 3-12-05)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

626-582-8668

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

$210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

% 100 NHaat u r ald

$13.50/ sqft.

rd woo

Experience Sales wanted

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

DAT


THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Löûa Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng ñaõ töø Hy Laïp tôùi YÙ Ngoïn löûa Olympic ñaõ ñöôïc ñöa töø Athens ñeán Rome hoâm Thöù Tö, 65 ngaøy tröôùc khi Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng khai maïc taïi Turin, mieàn Baéc nöôùc YÙ. Hoâm Thöù Ba löûa thieâng ñaõ ñöôïc trao cho Chuû Tòch UÛy Ban Toå Chöùc Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng Valentino Castellani trong moät buoåi leã long troïng taïi Athens döôùi söï chuû toïa cuûa Toång Thoáng Hy Laïp Karolos Papoulias, vaø sau ñoù ñeå moät ñeâm taïi Toøa Ñaïi Söù YÙ. Ngoïn löûa ñeå trong moät caây ñeøn daàu nhoû, chôû treân moät maùy bay vaän taûi quaân söï C-130 cuûa YÙ ñaõ ñaùp xuoáng Phi Tröôøng Quoác Teá Ciampino ôû Rome vaø ñöôïc oâng Valentino Castellani röôùc ñi treân saân bay trong luùc ñoäi quaân nhaïc cöû baøi ca chính thöùc cuûa Olympic vaø sau ñoù leân ñoaøn xe veà phuû toång thoáng, Quirinal Palace. Ngaøy Thöù Naêm, Toång Thoáng Carlo Azeglio Ciampi seõ chaâm ngoïn löûa cho ngöôøi ñaàu tieân trong soá 10,000 ngöôøi seõ röôùc ngoïn ñuoác ñi voøng 7,022 daëm voøng quanh khaép nöôùc YÙ laø Stefano Baldini, vaän ñoäng vieân thaéng giaûi marathon ôû Theá Vaän Hoäi Muøa Heø Athens naêm 2004. Chaëng ñaàu tieân seõ laø qua beå nöôùc Trevi Fountain vaø nhöõng thaéng tích ôû Rome nhö Spanish Steps vaø Pantheon, tröôùc khi ñeán Toøa Thaùnh Vatican ñeå ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Benedict XVI ban phöôùc. Nôi ngoïn ñuoác döøng chaân ñeâm ñaàu tieân laø Campidoglio, ngoâi ñieän treân ñoài Capitoline Hill ñöôïc thieát keá theo hoïa ñoà

Kobe Bryant, soá 8 cuûa Los Angeles Lakers, tìm caùch thoaùt qua trong khi Michael Redd, soá 22 cuûa Milwaukee Bucks, truy caûn, trong traän toái Thöù Ba treân saân Bradley Center ôû Milwaukee, Wisconsin. (Hình: Gary Dineen/NBAE via Getty Images)

NBA: Kobe Bryant ñem chieán thaéng cho Lakers tröôùc Bucks

Moät nhaân vieân phi haønh ñoaøn chieác maùy bay vaän taûi C-130 cuûa Khoâng Quaân YÙ tröông laù quoác kyø khi mang ngoïn löûa Olympic veà ñeán phi caûng Ciampino ôû Rome hoâm Thöù Tö. (Hình: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

cuûa Michelangelo vaø naêm 1960 ñaõ tieáp ngoïn ñuoác Theá Vaän Hoäi Muøa Heø 1960 ôû Rome. Löûa Olympic seõ coøn ôû Rome theâm moät ngaøy Thöù Saùu vaø trong soá nhöõng ngöôøi ñoùn ñuoác röôùc ñi coù nhöõng caàu thuû danh tieáng Francesco Totti cuûa AS Roma vaø Palo Di Canio cuûa Lazio. Trong haønh trình voøng quanh nöôùc YÙ xuoáng tôùi Sicily roài môùi quay trôû veà mieàn Baéc ñeå ñeán Turin. Nhöõng thaéng tích noåi tieáng seõ ñi qua bao goàm thaùp nghieâng Pisa vaø

thaønh phoá Venice. Moät soá nhaân vaät ngoaïi quoác cuõng tham gia vaøo vieäc röôùc ngoïn ñuoác ñi treân nöôùc YÙ nhö vaän ñoäng vieân chaïy Hicham El Guerrouj, giaùm ñoác Joe Torre ñoäi boùng chaøy New York Yankees. Chöa roõ ai seõ laø ngöôøi cuoái cuøng röôùc ngoïn ñuoác ñeå chaâm vaøo hoûa ñaøi ôû Turin ngaøy khai maïc Theá Vaän Hoäi, 10 Thaùng Hai naêm 2006, nhöng theo döï ñoaùn thì coù theå laø Alberto Tomba, vaän ñoäng vieân tröôït baêng noåi tieáng ngöôøi YÙ. (H.C.)

Nam-Baéc Haøn chöa ñaït thoûa thuaän thaønh laäp ñoäi theå thao chung

phaùp coâng baèng cho nhöõng vaän ñoäng vieân cuûa hai mieàn ñöôïc tham döï vaø ñoàng thôøi ñeå coù moät ñoäi tuyeån maïnh nhaát seõ laø ñieàu raát khoù. Ñaïi dieän UÛy Ban Theá Vaän Nam Haøn, traû lôøi phoûng vaán qua ñieän thoaïi, noùi raèng “Nam Haøn vaø Baéc Haøn chia seû quan ñieåm veà moät ñoaøn ñaïi bieåu chung vaø ñaõ thaûo luaän nhieàu vaán ñeà lieân heä”, tuy nhieân ñaïi dieän uûy ban khoâng cho bieát hay giaûi thích theâm chi tieát maø chæ noùi theâm laø “Chuùng toâi seõ tieáp tuïc nhöõng cuoäc thaûo luaän vaøo moät thôøi ñieåm töông lai”. Taïi Theá Vaän Hoäi Sydney naêm 2000 vaø Athens naêm 2004, hai phaùi ñoaøn theå thao Nam Haøn vaø Baéc Haøn ñaõ dieãn haønh sau moät laù côø chung hình baûn ñoà nöôùc Trieàu Tieân thoáng nhaát, nhöng moãi ñoaøn thi ñaáu Caùc caàu thuû hai ñoäi tuyeån boùng troøn Baéc vaø Nam Haøn mang laù côø thoáng nhaát hai mieàn sau moät traän giao höõu taïi Seoul, Nam Haøn, ngaøy 14 Thaùng nhö moät quoác gia rieâng bieät.(H.C.) Taùm naêm 2005 vöøa qua. (Hình: Chung Sung-Jen/Getty Images) SEOUL, Nam Haøn - Nhöõng giôùi chöùc theå thao Nam Haøn vaø Baéc Haøn trong cuoäc hoïp hoâm Thöù Tö ôû Kaesong phía Baéc ñöôøng ranh giôùi taïi vó tuyeán 38 ñoä, ñaõ khoâng ñi ñeán thoûa thuaän veà vieäc thaønh laäp moät ñoäi tuyeån thoáng nhaát ñeå tham döï Theá Vaän Hoäi Baéc

Kinh 2008 vaø AÙ Vaän Hoäi 2006 ôû Doha. Ngaøy 01 Thaùng 11 vöøa qua, hai beân ñaõ ñoàng yù tham gia nhöõng cuoäc tranh taøi theå thao quoác teá trong moät ñoäi tuyeån chung cho caû hai mieàn. Tuy nhieân nhöõng giôùi chöùc Nam Haøn cho raèng tìm ra moät giaûi

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

SOÁNG KHOÛE

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

D

L SO

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

MILWAUKEE, Wisconsin Hai caàu thuû Kobe Bryant ghi 33 ñieåm vaø Lamar Odom ghi 22 ñieåm, cuøng vôùi 9 laàn ñoaït boùng vaø 8 laàn trôï giuùp, ñaõ ñem laïi chieán thaéng 111-92 cho ñoäi boùng roå Los Angeles Lakers trong traän ñaáu vôùi ñoäi Milwaukee Bucks toái Thöù Ba treân saân Bradley Center thaønh phoá Milwaukee. Lakers vaãn tieáp tuïc ôû theá cheá ngöï Bucks, ñaõ coù 9 traän thaéng lieân tuïc. Môùi vaøo traän, Lakers bò daãn tröôùc nhöng ñaõ phuïc hoài vaø keát thuùc hieäp nhaát 34-25. Bucks noã löïc phaán ñaáu cho ñeán hieäp thöù nhì vaø coù luùc chæ coøn bò daãn tröôùc 3 ñieåm, nhöng roài vaãn bò daãn laïi 61-51

ôû nöûa traän ñaáu. Sau giôø nghæ, Milwaukee Bucks khoâng luùc naøo toû ra coù theå vöôït leân vaø luoân luoân thua treân 15 ñieåm cho ñeán khi maõn traän. Taïi Arizona, 3 caàu thuû ñoäi Phoenix Suns moãi ngöôøi ghi treân 20 ñieåm daãn ñaàu laø James Jones, ñem ñeán chieán thaéng 130-85 trong traän ñaáu vôùi Portland Trail Blazers. Treân saân Renton, Washington Wizards thaéng Toronto Raptors 119-111 nhôø Gibert Arenas ghi tôùi 37 ñieåm, Antawn Jamison 28 ñieåm vaø Jarvis Hayes 21 ñieåm. Taïi Denver, Colorado, 4 caàu thuû Nuggets ghi treân 20 ñieåm,

PHILADELPHIA, Pennsylvania - Ñoäi football Philadelphia Eagles gaëp theâm xui xeûo vôùi caàu thuû thöù naêm chaán thöông phaûi ngoài gheá döï bò trong muøa naêm nay. Brian Westbrook, caàu thuû ôû vò trí running back seõ khoâng chôi cho tôùi heát muøa vì chaán thöông ôû chaân. Westbrook bò thöông chaân phaûi trong traän hoâm Thöù Hai, Seattle Seahawks thaéng Philadelphia Eagles 42-0. Baùc só chaån beänh cho Westbrook hoâm Thöù Ba xaùc ñònh laø anh phaûi nghæ moät thôøi gian daøi. Westbrook laø caàu thuû thöù naêm thuoäc tuyeán taán coâng cuûa ñoäi Eagles phaûi ngoài gheá döï bò muøa naøy, trong soá ñoù coù quarterback Donovan McNabb. Ngoaøi ra, Terrell Owens, wide receiver, bò treo gioø vaø sau ñoù bò caám thi ñaáu vì bieän phaùp kyû luaät cuûa Eagles. Nghieäp ñoaøn caàu thuû cuûa NFL ñaõ khieáu naïi laàn thöù nhì veà vieäc Eagles caám Owens chôi vaø cho raèng Eagles ñaõ vi phaïm hôïp ñoàng khi tìm caùch thaâu hoài soá tieàn thöôûng $1.725 trieäu ñaõ kyù keát.

Brian Westbrook, soá 36 ñoäi Philadelphia Eagles, ñang vöôït qua trong khi moät caàu thuû cuûa Green Bay Packers coá truy caûn, ôû traän ngaøy 27 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005 treân saân Lincoln Financial Field taïi Philadelphia, Pennsylvania. Eagles thaéng Packers 19-14 trong traän naøy. (Hình: Jim McIsaac/Getty Images)

daãn ñaàu laø Carmelo Anthony 26, vaø Denver Nuggets thaéng Atlanta Hawks 125-116. Taïi Sacramento, maëc duø LeBron James ghi 30 ñieåm, 6 ñoaït boùng vaø 6 trôï giuùp, nhöng keát quaû Sacramento Kings thaéng Cleveland Cavaliers 102-97. Keát quaû caùc traän NBA khaùc toái Thöù Ba: Memphis Grizzlies - New Orleans Hornets: 89-73. Dallas Mavericks - Indiana Pacers: 84-75. Houston Rockets - Boston Celtics: 91-73. New York Knicks – SuperSonics: 104-101. (H.C.)

NFL: Caàu thuû Westbrook ñoäi Eagles phaûi nghæ tôùi heát muøa vì chaán thöông chaân

Moät uûy ban troïng taøi tröôùc ñaây ñaõ phaùn ñònh laø Eagles coù quyeàn treo gioø Owens 4 traän khoâng traû tieàn vì vi phaïm kyû luaät noäi boä vaø cuõng coù theå caám Owens trong 5 traän cuoái cuûa muøa. Eagles töø hoài Thaùng Baûy ñaõ muoán thaâu hoài tieàn thöôûng sau khi Owens vaéng maët traùi pheùp trong traïi huaán luyeän vaøo Thaùng Tö. Môùi ñaây, Eagles nhaéc laïi yeâu caàu naøy vaø giöõ laïi nhöõng phieáu löông cuûa Owens.

Richard Berthelsen, coá vaán phaùp lyù cuûa nghieäp ñoaøn caàu thuû NFL, trong moät thoâng caùo ñöa ra, noùi raèng: “Eagles ñaõ tuyeân boá vôùi Owens, troïng taøi vaø truyeàn thoâng raèng Owens seõ ñöôïc traû tieàn khi heát giai ñoaïn treo gioø. Chuùng toâi ñöa ra khieáu naïi naøy vì quyeàn lôïi cuûa Owens vaø cuûa taát caû nhöõng caàu thuû khaùc, hoï phaûi ñöôïc baûo ñaûm vôùi nhöõng hôïp ñoàng ñaõ kyù keát treân giaáy tôø”. (H.C.)

Countrywide HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-14L-112505/197044

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-31L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. Free moät thaùng Hi-Speed Online, charter, 714-677-7229 100-7L-101405/191423

Nhaø roäng coù coång 3 phoøng, 2PT, Euclid/First, gaàn nhaø thôø St.Barbara, coù kho “storage” 1600 Sq.Ft, beân caïnh nhaø. Coù theå chæ möôùn nhaø. Kathy: 714539-4901

100-10L-111305/195501

Nhaø rieâng (5PN/2PT) Garden Grove, Ñ chæ 13241 Safford, goùc Euclid & Garden Grove, hoà bôi, nhieàu parking, 2 xe garage thoâng voâ nhaø, cho thueâ $2200/thaùng. Deposit $1500. Nhaän Housing, L/L Ngaân 714-448-7557

100-28L-111405/195590

RIVERSIDE. Nhaø brandnew 2 taàng, 3PN, 2.5PT, garage 2 xe, 1815 SQFT. Khu toát coù coång. Gaàn tröôøng UCR, RCC & fwy. Doïn vaøo ngay. Thueâ $1400/thaùng + deposit. L/L: 714-470-2753 or 408-373-6451

100-28L-111505/195685

Nhaø môùi cho thueâ, Lake Elsinore 4PN, 2PT 3,200sqf at Hwy 74/ 15 Fwy, coù access ñi qua Irvine, Laguna & Riverside $1,750. L/L Alex 714-425-5284

100-28L-111505/195816

Nhaø cho thueâ vuøng G.G, roäng, saïch vaø thoaùng maùt, khu yeân tónh, môùi taân trang 3PN/2PT, gaàn chôï , tröôø n g hoï c vaø freeway $2000/thaùng + deposit. Xin lieân laïc 714-468-8587

100-17L-111705/196042

ª Townhouse Westminster goùc Bolsa & Magnolia 2 taàng 3PN/ 2.5 PT (nhaø roäng trung taâm Little Saigon goùc Bolsa & Magnolia. Doïn vaøo ngay. ª 4 Plex Garden Grove goùc Lampson & Harbor 2PN/1PT hoaøn toaøn taân trang, doïn vaøo ngay coù nhaän housing. L/L: 714-335-2222 or 714-3761900

100-7L-111805/196202

Nhaø 3PN, 2PT, 2 garage, corner lot, goùc Bushard/ Westminser, cho thueâ $1,900. Goïi cell 714417-4381, 714-748-7182. Bao ñieän nöôùc.

100-28L-111805/196204

Calespana APT beân caïnh Asian Mall, chôï ABC. Coù 1 vaø 2PN, roäng an ninh, yeân tònh. $150 hueâ hoàng ngöôøi giôùi thieäu. No housing. L/L: Victoria Ng. 714-8930519

100-21L-112105/196526

Nhaø 4PN, 2PT ôû Huntington Beach (Mac Fadden & Beach) gaà n tröôø n g hoï c Goldenwest, shopping Center, Freeway, khu yeân tónh, cho thueâ $2250/thaùng, deposit $2000. Housing OK. L/L 301-573-1410

100-14L-112105/196571

LAWNDALE: 2BD, 1 bath, garage $1500.00, saân tröôùc vaø sau roäng. L/L 310-483-6238 (Lieân), 714-757-1571 (Vicky)

100-7L-112205/196678

Nhaø Anaheim 3PN, 2PT saïch seõ gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø, freeway, nhieàu caây aên traùi, doïn vaøo ôû ngay. Giaù $2,200 moät thaùng. L/L Steven 714-925-7636

100-28L-112305/196846

ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá G.G, 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay. Khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng. Coù saân tröôùc vaø sau, taân trang môùi. Nhaän housing. $2100/thaù n g. 9932 Lenore Ave, goùc Gilbert/ Lampson. ª Nhaø cho thueâ thaønh phoá WTM 3PN/2PT. Doïn vaøo ngay, khu toát. Nhaø lôùn vaø roäng toaøn boä taân trang môùi. Nhaän housing $2150/ thaùng. 14321 Riveron Circle. L/L: 714-904-8988

100-5L-112305/196861

ª Nhaø G.G. Good location (Trask + Galway), 5BD + 4BA 2 car garage. Coù 2 master môùi build in + taân trang toaøn dieän. Vaøo ngay! ª Nhaø khaùc (Magn + Chapman) 5BR + 2BA + 2 cars... Taân trang toaøn dieän. Caû 2 ñöôïc xem nhö duplex! Will buy by tenants in Future?! Tom: 714-903-3736 or 7573736, 262-7859

100-14L-112605/197122

Lake Perris Nhaø môùi 2700 sqft, 3 car garage , 5PN, 3PT, 1 PN, 1PT downstair, gaàn freeway 215, school, park, shopping, cho thueâ $1700. L/L 714-657-5223

100-14L-112605/197171

Nhaø Santa Ana (goùc First + Raitt), 4 phoøng nguû, 1 phoøng taé m , khu yeâ n tónh, an toaø n $1,600/thaùng, deposit $1,000. 714-675-0803, 714-839-2566

100-8L-112705/197204

Montclair / Pomona, caùch Little Saigon 30 phuùt laùi xe. Nhaø laàu môùi dö 2 phoøng roäng, bao utilities, khoâng huùt thuoác $400/ phoøng /th. Tieän ñöôøng ñeán caùc ñaïi hoïc, Metro Link Montclair Plaza (Fwy 10 & Monte Vista) 714-326-9540

100-7L-112805/197253

Hawthorne, nhaø 2 taàng: 4PN & bonus + 2.5 taém, phoøng gia ñình, 2 cars detach garage. Thaûm, gaïch, sôn môùi, nhieàu choã ñaäu xe, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, freeway, nhaän housing. L/L 310408-5201

100-6L-112905/197465

Nhaø cho thueâ 3P/N, 2P/T, 2 garage, khu toát saân tröôùc sau roäng caây aên traùi gaàn chôï Bolsa, nhaø troáng (no housing) $1850/thaùng. 714-785-8018

100-8L-112905/197481

Studio goùc Brookhurst + Campoon coù nhaø beáp + phoøng taém + closet + phoøng nguû , move in anytime, chæ nhaän ñoäc thaân or 2 vôï choàng (no children) XLL coâ Thuûy 714-390-0891

100-14L-112905/197516

Nhaø laàu môùi xaây ñöôïc 3 naêm 5PN/ 3PT nhaø roäng 3000 sqft, raát ñeïp, ngay goùc G.G & Newland, cho thueâ $2,800, deposit 1 thaùng, doïn vaøo 12/15/05 hoaëc 01/01/06. L/L Tính 714390-5924

100-7L-120105/197723

Nhaø 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, 1 beáp, sôn môùi, gaïch môùi, thaûm môùi, loái ñi rieâng, ngay trong loøng Little Saigon, gaàn nhaø thôø Saint Barbara $1000/thaùng. Goïi Thaûo 714-598-5667

100-7L-120105/197733

Duplex 3 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém Garden Grove, 2 garage, gaàn freeway 22, khoâng nhaän housing, 1 thaùng $1650, coäng security deposit, ñang troáng. Cell 714-797-1579, phone 714-5305969

100-7L-120105/197743

Nhaø môùi 2005 Riverside cho thueâ 5 phoøng nguû 3 phoøng taém $1550 1 thaùng, coù theå doïn vaøo 1 thaùng 12. L/L: 714-839-3404, 714276-4436

100-7L-120105/197748

Nhaø môùi 4 tuoåi goùc ñöôøng Garden Grove - Newland, 4 phoøng nguû 3 phoøng taém, 1 phoøng döôùi laàu giaù $1995. HOA $75. Doïn vaøo 12/01/05 - 12/15, 714-2009008

100-7L-120105/197754

Nhaø cho thueâ Springdale/ Westminster roä n g 2100sf, 4 phoøng nguû, 2.5 taém, 2 car garage $2,100/ thaùng, nhaän housing, gaàn tröôøng, doïn vaøo Jan 1506. L/L 714-890-9297

100-7L-120105/197763

Nhaø laàu maùi ngoùi 3PN, 2 1/2PT, sôn, thaûm môùi, saïch seõ, 2 car garages remote, ngay nhaø thôø Saint Barbara vaø Mile Square Park $1950/ thaùng, housing OK. L/L 864-367-4997

100-7L-120105/197797

Nhaø cho thueâ, 3 phoøng nguû, 2 taém, 2 car garage, saïch seõ, gaàn chôï, freeway, goùc Euclid/ Westminster $2000 thaùng, deposit $1000. 714-573-2700, 714-654-9381

100-7L-120205/197887

Nhaø cho thueâ vuø n g Rancho Cucamonga. Brand new, khu yeân tónh gaàn shopping & school 4PN, 3.5PT, 2 master bedroom coù jacuzzi, 3 car garage. No housing. L/L Thuûy 909-629-9090

100-7L-120205/197890

NHAØ roäng yeân tònh an ninh nhieàu parking ñaäu xe, gaàn freeway 22, nhaø thôø, chuøa, tröôøng hoïc, 4 bed 2 bath cho thueâ. ÑT: 714-4688539 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

100-7L-120205/197901

100-7L-120505/198236

Nhaø house 3 phoøng nguû moät nhaø taém, khu yeân tònh thaønh phoá Garden Grove, doïn vaøo luùc naøo cuõng ñöôïc. Xin lieân laïc Thuùy 714602-0509

Nhaø Garden Grove , 1 master bedroom & den, 1 PN, 1PT, kitchen loái ñi rieâng, $1100 + deposit. L/L 714-850-9860

100-7L-120205/197922

Nhaø Garden Grove 3 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém, khoâng nhaän housing , doïn vaøo ñaàu 12/05, coäng deposit, gaàn freeway 22. Cell 714-797-1579, phone 714530-5969

Nhaø Stanton 4 nguû, 2 taém, phoøng khaùch, phoøng gia ñình $1,700/ thaùng, deposit $1,000, doïn vaøo ñaàu thaùng 1 hoaëc 2/ 06, housing OK. Corner Chapman/ Beach. L/L 714-390-3499 100-7L-120205/198005

Nhaø vuøng toát Santa Ana 3BR, 2BA family room, corner house, 1,800sf garage 2 xe, khu an ninh, near school, no pet, nhaän housing. L/L Trung 714-636-2836, cell 714-653-5987 100-7L-120205/198015

Nhaø gaàn chôï N. Vieät, tröôøng, freeway, 4P. nguû, 3 restroom, p. khaùch roäng, P. g/ ñình 500sq, saân ñaäu 6 xe, raøo töôøng, khu toát. L/L Coâ Taâm Ñ.T 714-2651076 100-7L-120205/198022

Nhaø 3PN, 1PT cho thueâ nhaø môùi ñeïp khu an ninh toát gaàn tröôøng hoïc vaø nhaø thôø, doïn vaøo 15/12, giaù phaûi chaêng. T/P G.G. Thy: 714-914-7820 100-14L-120205/198023

2 story Townhouse môùi Westminster 3PN 2PT roäng, ñeïp 1300 SQ. Sôn môùi thaûm môùi, maùy laïnh, 2 xe garage, giaët saáy hook-up. Doïn vaøo ngay, ngay Little Saigon. $1650/month deposit $1650. 714-493-3652 100-7L-120205/198027

Nhaø 4PN/2PT. G.G, bonus room, 714-417-4381, 714-748-7182, corner lot, $2300/M, Lemonwood. 100-7L-120205/198050

Triplex house 15361 Van Buren gaàn Beach/Mc.Fadden ñoái dieän tieåu hoïc Demille 2PN/1PT, remodel kitchen & bathroom $1295. L/L Xuaân Dung cell: 2309440 or 230-9482 100-7L-120305/198078

Nhaø rieâng Garden Grove, gaàn Magnolia & Lampson, 3PN, 2PT. Khu yeân tónh, an ninh, gaàn tröôøng hoïc Stanford. $1500/th. L/L: 714-797-7184 100-7L-120305/198086

Nhaø 4 phoøng nguû 2 taém, khu yeân tónh, an ninh vacant. Doïn vaø o ngay. Housing OK, goù c Edinger + Newhope. Giaù $1850. Tel: 714-531-4173 100-7L-120305/198095

Nhaø Huntington Beach 3PN/2PT, saïch, roäng thoaùng, khu an ninh + yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc shopping + freeway + chôï VN, doïn vaøo anytime. Housing OK. L/L: 714-399-6326 or 890-2466 100-5L-120305/198102

Nhaø cho thueâ. Nhaø 3 hoaëc 2PN + 1 PT, garage 1 xe, goùc Magnolia, nhaän housing, khu yeân, nhieàu choã ñaäu xe. Lan 714-3389467 100-14L-120305/198113

Nhaø Garden Grove cho möôùn. Chæ nhaän housing 3 phoøng nguû. Lieân laïc 714-414-5140 100-14L-120305/198126

ORANGE CITY. 4 Plex 2PN/1PT. 1 garage, phoøng khaùch roäng, gaàn freeway 22, 5, 57 vaø Main-Place, nhaän housing $1200/M. Doïn vaøo 1/2006. Goïi Tuøng 714-771-6499, cell: 714-280-2942 100-7L-120405/198151

Nhaø 3PN, 2PT gaàn park goùc Magnolia - Westminster, khu toát, giaù reû, thoaùng maùt backyard roäng, caàn gia ñình toát ñeán xem seõ thích ngay. 714-417-3163, 714-360-8446 100-28L-120505/198218

Nhaø rieâng gaàn Riverside Mall, gaàn freeway 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaän housing, doïn vaøo ngay. Giaù $1,500. Goïi 714726-1423 100-7L-120505/198221

Duplex Santa Ana goùc Fairview/ Westminster 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém, 1 garage, gaàn tröôøng hoïc, shopping, sôn môùi, nhaø beáp môùi, gaïch môùi, nhaø troáng, nhaän housing $1,500/ thaùng. L/L 714260-5276 100-7L-120505/198234

Nhaø HB. 3PN, 1PT, kitchen, laundry (washer & dryer) for rent $1850 + deposit, available now 714-850-9860

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-120505/198246

100-6L-120505/198314

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ $800 1 thaùng, gaàn chôï, tröôøng hoïc. Nhaø bank trung taâm Little SG. Coù loái ñi rieâng bieät, doïn vaøo ngay. Öu tieân cho vôï choàng son. L/L: 714-638-5904 100-7L-120605/198330

Westminster: 4BD, 2BA, 2 cars garage, thaûm, gaïch, khu yeân tónh, gaàn Bolsa, saân tröôùc/ sau roäng, nhieàu caây aên traùi, nhaän housing $1,950/ mo. Mai 714965-0903, 714-244-0473 100-7L-120605/198350

Fountain Valley , 5PN, 3PT, 2 hoøn non boä, nhieàu caây aên traùi, Mile Square Park , chôï AÙ chaâu, Freeway 405, housing Okay, doïn anytime. 714-493-3888, $2500/ mo+deposit 100-7L-120605/198355

Nhaø house vuøng Westminster , 3 bed / 2 bath, loái ñi rieâng , khu yeân tónh , haøng xoùm toát, $1500/ thaùng. Xin lieân laïc 714-2608479, no housing 100-7L-120605/198359

Studio For Rent, 1 bath, öu tieân ñoäc thaân, gaàn Magnolia + Westminster , $600 / month. L/ laï c 714-434-3898, 714-8890473, 714-588-3808 100-7L-120605/198361

Nhaø Fountain Valley coù laàu, 3 phoøng ôû döôùi, 2PT, gaàn Mile Square Park, vaø tröôøng hoïc raát an ninh, yeân tónh, $2700/thaùng. Doïn anytime. L/L 714-418-0879 100-3L-120605/198371

Nhaø House 2 phoø n g nguû , 1 phoøng taém, cho thueâ $1200/ thaùng, doïn voâ ñaàu thaùng, 1 nhaän housing , xin goïi 714-448-3933 100-3L-120605/198387

Nhaø môùi 2PN, 1 PT, 1 garage , $1350/M. 3PN, 2PT, 2 garage , $1750/M + deposit, gaàn chôï N Vieät, khoâng housing, Nhaø troáng, doïn vaøo 15/12 hoaëc 1/1/06. Cell 714-933-8954, (h) 714-8903988

100-7L-120705/198625

SANTA ANA - 4 Bedroom 2 1/2 bath home: gardner included: water paid, located in “Wellington Place” @ Harbor/ Fifth: Gas, cooking & heating. No HUD, $1995. 949-551-4593 100-7L-113005/197673

WESTMINSTER - 3-5 BR, 2BA, single house. New wood or carpet, kitchen remodeling w/new cabinet & marble counter. New paint 2 car garage large back yard. 15112 Eden St, ABC Market side $1995. Tel: 949-4588479, 949-395-2938 100-11L-120105/197810

WESTMINSTER - Fourplex 2 bed + 2 bath, coù garage neàn loùt gaïch men, khu yeân tónh, address 7271 Wyoming #5 on Goldenwest goùc Westminster. L/L: 714-454-5322 cell, 714-891-2112 H, 448-9953 cell 100-7L-120205/198031

WESTMINSTER - Nhaø hai taàng, 2PN, 1 1/2 PT, hai cars garage attached, beân caïnh Phuùc Loäc Thoï vaø chôï. Raát ñeïp, nhieàu parking $1550. L/L: 714-402-0305 100-7L-120405/198153

WESTMINSTER - Nhaø 2 taàng, 4PN/2PT. Khu toát. Phoøng khaùch, family, phoøng aên rieâng, gaàn chôï, tröôøng, freeway. $1650/thaùng + deposit. Doïn 1-1-2006. Khoâng nhaän housing. L/L: 714-9014027 or 949-502-7099 ñeå lôøi nhaén.

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN vuøng APARTMENTS Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, bao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-7L-051403/066854

ª LITTLE SAIGON APT 2 phoøng nguû, thaûm + sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaän housing. 15192 Jackson St (Bolsa/Beach), goï i 714-7192876. 110-DL-022504/106167

100-14L-120305/198076

GARDEN GROVE - Nhaø 3PN/ 2PT. Nhieàu choã ñaäu xe coù central air, khu yeân tónh, gaàn tröôøng hoïc, khu Bolsa v.v... Housing OK. L/L coâ Thaûo 714-251-7927

WESTMINSTER. 2 bedroom, 1 1/2 bath, 1 enclosed garage, 1 parking space $1,250 month, $800 deposit. 7211 Trask (Goldenwest). 714-373-4257, 714-821-8888

110-14L-112605/197128

HUNTINGTON BEACH: APT 2BR, private back yard, garage enclosed, wahsher & dryer hookup, saøn nhaø laùt gaïch, phoøng nguû traûi thaûm, khu tröôøng hoïc HB raát toát, treân ñöôøng Pearce, gaàn goùc Warner - Bolsa Chica, nhaä n housing. 714-612-1978

110-14L-112605/197154

New Condo 2 bed, 2 bath, cho thueâ in Las Vegas 7 minutes from the Strip, microwave, refrigerator, maùy giaët saáy, all new included $1,100/ month, nhaø raát ñeïp. L/L 714-468-7801

110-14L-112605/197156

Condo 1 phoøng nhaän housing, goùc Bristol & Warner, bao gas, raùc, doïn vaøo thaùng 1/ 2006, coång an toaøn. Xin goïi 909-262-8450, TP. Santa Ana

110-7L-120105/197773

2 bed 1 1/2 bath, back yard, new carpet & paint, 2 story, 1 car garage & parking space, no housing, address: 13402 Magnolia St. #13, G.G Magnolia/ Trask. Call 714-878-2682

100-7L-120705/198482

100-7L-120705/198587

110-12L-112605/197125

110-14L-113005/197667

WESTMINSTER. Nhaø moät phoøng (studio), goùc Beach & Hazard $700 moät thaùng, bao gas, ñieän nöôùc, loái ñi rieâng, parking roäng raõi. Goïi Coâ Sau 714-875-9132

Nhaø vuøng Fountain Valley gaàn tröôøng hoïc James Monroe, 4PN/ 2PT, 3 xe garage , sun room, 1 thaùng $2400+ deposit, Nhaø troáng coù theå doïn vaøo ngay . L/L 714728-6440 or 714-839-6440

110-14L-112605/197114

APT cho thueâ: 3N/ 2T Dale + Garden Grove. 2N/ 1T Beach & Edinger, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Giaù ñaëc bieät, doïn vaøo thaùng 12. L/L Ñöùc 714-448-8987, 4488969

G.G. 2 PN/2PT roäng thaûm, sôn, beáp môùi, saøn nhaø laùt gaïch, granite countertop, gaàn tröôøng hoïc. $1175. L/L: 714-414-2012

100-7L-120605/198461

100-14L-120705/198518

110-7L-112005/196461

Condo ñeïp. T.P Garden Grove, 1 bed, 1 bath. For rent. Khu sang troïng. Lòch söï, an toaøn. Coù coång security. Tieàn rent thaáp. L/L David 714-261-5083

GARDEN GROVE. 1PN, 1PT enclosed garge, goù c Gilbert & Katella rent $900, deposit $500. L/L 714-608-5463

Nhaø cho thueâ 4PN/ 2PT big family room saøn goã 2 taàng, khang trang, khu lòch söï 2,700 square feet. L/L Coâ Nhung tele: 714902-7931

Nhaø 3PN, 1.5PT, Westminster sau chôï ABC khu yeân tònh gaàn chôï, gaàn tröôøng hoïc, nhaø troáng, doïn vaøo ngay. $2000/M. Moïi chi tieát L/L Kimberly: 714-657-2188

110-28L-111905/196442

ª GARDEN GROVE: Four-Plex Townhouse 2 bed/ 1 1/2 bath, large patio, garage & nice neighborhood. Brookhurst/ Trask. ª NORTH FONTANA: New home, 4 bed/ 3 bath, loft, fireplace, golf, nice, quiet neighborhood for rent or sale. ª WEST COVINA: New home 4 bed/ 2 1/2 bath, modern kitchen, fireplace for sale. Phone 909-860-4147

110-14L-112805/197274

100-7L-120605/198423

100-4L-120705/198511

110-33L-110705/194699

CINNAMON CREEK. APT Homes Co. 1PN/ 1PT. 2PN/ 1PT, 2PN/ 2PT cho thueâ, roäng vaø phoøng raát ñeïp, giôùi thieäu ngöôøi vaøo ôû ñöôïc taëng $150, no housing. 714-531-6266

110-14L-112805/197262

100-14L-120605/198414

Westminster, Hazard - Olive, 3N + 2T, 2 car garage, saân tröôùc sau roäng ñang söûa môùi trong ngoaøi ñi boä tôùi nhaø thôø gaàn Busstop Bolsa, freeway 405 gaàn tröôøng, $1950+. 714-893-4939, 714-697-6677

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

2 bed 1 1/2 bath Townhouse $1,200 gated property, good neighborhood by Trask/ Brookhurst, no pet, no housing plus deposit. Move - in Special. Call 562-598-1383 or 714-3061500

Townhouse 3PN/ 2.5PT goù c Westminster - Magnolia, nhaø môùi ñang troáng, doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Giaù $1,750/ thaùng. Lieân laïc Ngoïc Anh 714-454-7634 hoaëc Lan Anh 714-247-9688

Westminster $2300. Parthy Furnished, 4 bed w/spa + 2 1/2 bath, completely remodeled, 2 car garage, easy access to freeway, available 1/1/06. Light + bright, spacious, no pets, wood & tile floors. Call Luz: 714-7859876

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) 3 bedroom, 2 1/2 bath, 2 car garage, townhouse in Garden Grove, section 8 okay. 714-5295176

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-5L-070705/176723

110-7L-120105/197841

ª GARDEN GROVE Condo 2PN. Garage, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 13191 Edland St. Goù c Brookhurst / Trask. Goïi 714-7192876.

Garden Grove/ Anaheim large 2 bedroom nhaän housing, khu ñeïp, gaàn nhaø thôø, tröôøng $1,250, gated ñieàu kieän deã, nöôùc raùc bao. Lieân laïc Mai 714-636-5333, 5307378

110-14L-100505/190117

110-28L-120205/197878

APT Huntington Beach 2 phoøng nguû 2 taém, sôn môùi thaûm môùi. Ñöôøng Slater Beach Blvd Koledo 17431 2 choã ñaäu xe, phone 8987519 vaø 537-3495 hoûi oâng Nam, $1400 thaùng + thaùng deposit

110-35L-102205/192551

Two bedroom one story garden apartment near Brookhurst/ Westminster, G.G, enclosed yard, pool, garage available. Near schools, shopping & park. $1195. No housing. Courtyard Villas. 714-638-3433

110-15L-102405/192745

ANAHEIM. Triplex new condo 3BR/ 2.5BA 2 car garage, central air washer, dryer, no pets $1,800/Mo + 1 month deposit, close to St. Boniface Church, Harbor & La Palma (91 FWY), housing OK. Ready by Dec.1. Joe 714-658-9121 leave message.

Gaàn Trask/Brookhurst, Apartment 1PN/1PT roäng raõi. Coù hoà taém, table tennis. Khu an ninh saïch seõ. Tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing & smoking. Muoán “An Cö Laïc Nghieäp”, xin goïi coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C: 13122 Benton St, G.G

110-7L-120205/197896

APT 1 phoøng ôû Newport Beach treân ñoài ñi boä 2 miles ra bieån, phoøng taäp, maùy giaët saáy trong nhaø, loø söôûi, tuû laïnh, microwave saün saøng trong nhaø vaø 1 garage rieâng bieät vôùi remote control $1300. 714-876-4629

110-7L-120205/197908

Condo khu Tustin 1St/Newport 2 phoøng nguû 1.5 taém, patio maùy giaët saáy, hoà bôi. Doïn voâ ngay $1400/thaùng. L/L: 714-244-2606

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

110-7L-120205/198014

APT 1PN 1PT goùc Magnolia & Garden Grove; 12942 Shackleford #6, sôn thaûm maønh môùi, available now. Excellent neighbor treân laàu $800/th. 714307-8621

110-14L-120305/198068

Vuøng Stanton coång raøo. Khu yeân tònh 2PN/1PT. Giaù $1125/thaùng. Ñòa chæ 7882 1St. Goùc Beach/ Cerritos. (Nhaän housing). Giaù ñaëc bieät cho ngöôøi môùi ñeán. Period 12/3/05 - 12/23/05. L/L Tuaát: 714-478-7686

110-14L-120305/198070

Vuøng Westminster. Thaûm vaø neàn môùi phoøng lôùn 2PN/1PT. Giaù $1250/thaùng, coång raøo. Ñòa chæ 13750 La Pat, goùc Westminster/ Edward. Period 12/3/05 - 12/23/ 05. L/L Thaønh: 714-901-9351

110-7L-120305/198088

Condo cho möôùn 2BR 1 Bath giaù $1250/thaùng coäng tieàn coïc, raát khang trang. Goùc Westminster vaø Newhope, thaønh phoá Garden Grove. Lieân laïc coâ Yeán: 714-6093286 hay Mr.Robert: 714-4488723

110-14L-120305/198111

ª Nhaø rieâng 2PN/1PT $1250 ª 1 caên Studio $600 Goùc Chapman vaø Ninth, Garden Grove. Khoâng nhaän housing. Doïn voâ ngay. Xin lieân laïc 714-6795932

110-14L-120305/198116

Apartments for rent 1BR, 1BA, huge unit G.G + Magnolia. Ask Mrs. Kim 714-539-0809

110-7L-120505/198209

MIDWAY CITY Town House 3 beds, 2.5 baths, garage 2 xe vaøo nhaø luoân, master bedroom coù skylight vaø thaät roäng, cho thueâ $1600. Xin goïi 714-537-1358

110-7L-120505/198275

Galway Apartment, goùc Brookhurst / Garden Grove blvd., roäng, saïch, 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, $875/thaùng, coù garage vaø theâm 1 parking rieâng, goïi chuù Tieân 714-530-8216

110-14L-120505/198276

ORANGE COUNTY - 2 bedroom apartments $1,195-$1,495 in La Habra, Garden Grove, Buena Park, Huntington Beach, some with hook-up. 3 bedroom house in Huntington Beach $1,850. 714-821-8888

110-3L-120505/198281

Large 2PN, 1PT plus den, Bolsa and Newland, new paint clean, available now. 714-914-5588, 714-330-0135

110-7L-120505/198293

Apartment Garden Grove 1 phoøng nguû, khu yeân tónh goùc Harbor & Garden Grove blvd. $850/thaùng, coù nhaän housing . Tel: 714-420-6232, pager 714409-1523, ñeå laïi lôøi nhaén, soá phone, seõ goïi laïi.

110-3L-120505/198304

Cho thueâ Condo 3PN, 2.5PT, 2 xe garage böôùc ngay vaøo nhaø . Trung taâm Little Saigon, $1600 deposit $1000. Khoâng nhaän housing. Goïi 714-636-1453

110-7L-120605/198324

For rent: Fullerton Area. 1 bedroom, 1 bath. Apt, very clean incl. garage $875. Call 714-3458369

110-4L-120605/198332

APT cho thueâ 2PN, 1PT, khu toát, Trask/ Newland, saïch vaø saùng suûa, doïn vaøo ngay $1,150/ thaùng. L/L Coâ Höông 714-809-3392

110-7L-120605/198333

GARDEN GROVE. APT ñaèng sau chôï T&K, ñoái dieän tröôøng Murdy, 1P. nguû, 1P. taém, remodel môùi toaøn dieän, garage, P. giaët $875 month, $700 deposit. 9612 Washington #2, doïn vaøo ngay. L/L 714-260-8855

110-14L-120605/198357

Westminster, Cinnamon Creek, Apartment 1 bed, 1 bath for least 10 months, $1200/mo. Must have good credit to be qualified to move in, seõ cho laïi refrigerator and furniture, Move in anytime. L/L Vicky 714-468-9186

110-7L-120605/198391

4-Plex vuøng Garden Grove goùc Trask / Harbor, 2 bed, 2 bath, roäng-ñeïp. Giaù $1100/thaùng, deposit $700. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/206. Goïi Jimmy 714-260-6277

110-28L-120605/198430

1 bedroom, 1 bathroom rent $850, no pets. 7922 Stark Ave., Huntington Beach C/O Peter 714863-9089, between Edinger +

Heil on Beach Blvd., walking distance to the new Bella Terra Huntington Beach Mall 110-7L-120605/198452

Apartment dö 1 phoøng roäng raõi, traõi thaûm, internet, cable, bao ñieän nöôùc, raùc, naáu aên thoaûi maùi, khoâng khí gia ñình , öu tieân Nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng lôùn tuoåi, goùc Magnolia / Bishop. Doïn anytime. L/L 714-598-9137 110-7L-120705/198541

APT 1 phoøng cho share caàn ngöôøi töû teá ñoäc thaân coù job $400/ thaùng. L/L Khanh: 714-534-5890 sau 6PM doïn anytime. 110-30L-120705/198556

Apartment for rent 1BRM 1 bath. Nice area. Housing welcome near school, bus stop, shopping center, gas, water paid. Euclid & Katella, Anaheim, 714-778-3790 110-14L-120705/198569

FREE RENT. Garden Grove. Nice upstair 1 Bedroom 1 Bath apartment on a Cul-de-Sac, 10642 Tibbs off Katella/Nutwood 1 car space parking $835. Large living room. Great area. Mut see 714-557-8632 or 714-557-1430. Housing accepted. 110-14L-120705/198570

Garden Grove. Free utilities. Nice large upstair 1 bedroom, 1 bath apartment on a 9902 13th off Brookhurst/Westminster 1 car space parking $950 living room. Great area must see. 714-5578632 or 714-775-6242 110-7L-120705/198608

Condo 3N 2T $1900 & 2N 2T $1580. Tuyeät ñeïp 2 garages, khu sang Myõ Traéng. Best school of California ñi Phöôùc Loäc Thoï 7 phuùt. Freeway shoping Myõ 2 phuùt. Los Alamitos. Housing OK, 714-351-0857 110-90L-021005/154626

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714554-4700. 110-7L-103105/193762

ª GARDEN GROVE. Townhouse 2PN. Garage, saân sau roäng, khu lòch söï, an ninh, thaûm, sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C: 10281 Woodbury Rd. (Sau chôï Ñoàng Höông). No housing. Goïi: 714719-2876 110-11L-120105/197811

ANAHEIM - Apartment 2 bed + 1 bath, khu yeân tónh saïch seõ, address 1135 N.West St #6 vaø address 3340 W.Orange St 2 bed + 2 bath, khu lòch söï, ñeïp, yeân tónh on Orange goùc Western. L/ L 714-454-5322 cell, 891-2112 H, 448-9953 cell 110-7L-120305/198118

GARDEN GROVE - APT, 1PN, 1PT, gaàn chôï, tröôøng hoïc. Giaù $850/thaùng deposit $500, goùc Garden Grove/Galway goïi 714772-4400

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-13L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680. 120-30L-082305/183841

Nhaø vuøng YORBA LINDA, dö phoøng cho share. Tìm ngöôøi ñoäc thaân khoâng naáu aên vaø huùt thuoác. Giaù $480. Cell 949-394-7629 120-14L-090405/185511

Goùc Beach/Trask gaàn Wal-Mart, khu yeân tònh, cho share moät master bedroom loái ñi rieâng, vaø 2 phoøng thöôøng. Goïi coâ Loan 714-454-5071, 714-379-3874 120-4D1567-092905/189363

Dö 1 phoøng öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân, coù ñi laøm, khoâng naáu aên, khoâng daãn baïn veà phoøng, coù phoøng giaët ñoà. Goïi Baø Mai 714-657-4522, 714-933-5853 120-7L-093005/189391

FULLERTON very-big room ñaày ñuû tieän nghi cho share, coù loái ñi rieâ n g $650/mo., goù c Harbor Orangethorpe, bao heát utilities. Goïi Peter 714-234-6750 120-3L-102405/192668

Nhaø house Brookhurst/ Lampson dö phoøng cho ñoäc thaân share $300/M, khoâng naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, doïn vaøo anytime. 714-537-4534


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-103105/193657

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-120105/197845

Phoøng cho thueâ goùc Brookhurst and Mc.Fadden (coù phoøng taém rieâng + maùy giaët). Öu tieân cho vôï choàng ñi laøm hoaëc sinh vieân khoâng huùt thuoác. ÑT: 714-8890576

Nhaø Fountain Valley goùc Brookhurst + Heil dö phoøng cho share. Vôï choàng hoaëc single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Khu yeân tónh, doïn anytime. L/L: 714-775-5642, 260-8855

120-28L-111005/195081

120-14L-120105/197852

ANAHEIM Nhaø khu yeân tónh, an toaøn, goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän nöôùc, ñöôïc söû duïng, maùy giaët saáy. L/L 714-343-6781

120-28L-111105/195279

FOUNTAIN VALLEY. Nhaø dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân, khoâng naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, giaët, khu yeân tònh, nhaø ít ngöôøi. $400/thaùng. 714775-1212, 714-425-5299

120-7L-111905/196445

GARDEN GROVE. Gaàn nhaø thôø Columban, cho share 1 phoøng, coù phoøng taém rieâng, bao ñieän, nöôùc, khoâng naáu aên. L/L C.Phöôïng 714-537-5622

120-7L-112405/196939

Tustin. Khu nhaø môùi, yeân tònh, cho Nam ñoäc thaân, coù job laøm share, khoâng naáu aên, khoâng thuoác, bao ñieän, gas, TV cable... $400/M, vaøo ngay. 714-8384403, 314-583-0444

120-14L-112405/196993

Fountain Valley. Goùc Harbor/ Edinger 1 phoøng cho share. Öu tieân nöõ, vôï choàng son, hoaëc lôùn tuoåi. Khoâng huùt thuoác, naáu aên OK $450. L/L Kathleen 714-6159239

120-14L-112405/196999

Nhaø rieâng, dö phoøng cho möôùn vuøng G.G, öu tieân phuï nöõ, doïn vaøo thaùng 12, gaàn tröôøng, freeway $300/1 thaùng. L/L 714-4888151, 714-851-8122

120-14L-112405/197003

Magnolia/ GG 2 phoøng môùi roäng, ñeå ñöôïc refrigerator, microwave, bathroom, kitchen sink, loái ñi rieâng, ñaäu xe an toaøn, öu tieân ñoäc thaân $550. L/L 909-6475386

120-14L-112505/197089

Share phoøng. Nhaø gaàn khu Bolsa, yeân tónh coù 2 phoøng, phoøng master bedroom/ bathroom, môùi raát roäng, ñeïp, phoøng gaàn bathroom lôùn, ñöôïc xöû duïng nhaø beáp. Xin goïi Baïch Cuùc 714-276-5459

120-14L-112805/197329

Coù loái ñi rieâng, phoøng roäng, bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên, coù maùy giaët, maùy saáy, öu tieân cho vôï choàng son, coù gì tham khaûo soá phone 714-897-9175 goïi Nguyeân

120-14L-112905/197482

Share Phoøng. Santa Ana gaàn Bolsa, nhaø townhouse cho thueâ $500/thaùng, coù garage & gate. Xin goïi Ñoân: 714-657-8885

120-14L-112905/197484

Nhaø coù phoøng cho thueâ. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët, naáu aên, ñi chung gaàn ñöôøng Beach & Westminster. L/L: 714-423-1706

120-14L-113005/197579

Townhouse môùi saïch, ñeïp Magnolia/Lampson 1 master walk-in closet $480/T vaø 1 thöôøng $300, caàn vôï choàng son, ñoäc thaân khoâng huùt thuoác share, bao gas, ñieän, giaët saáy, xem seõ thích ngay. L/L: 714-614-3116, doïn vaøo anytime. 120-6D567-113005/197653

Nhaø rieâng khu an ninh, haøng xoùm toát. Dö phoøng cho thueâ $450 hay master $600. Ñieàu kieän: ñoäc thaân coù vieäc laøm saïch seõ, khoâng huùt thuoác hay naáu aên. Doïn lieàn. L/L: 714-636-4119 120-7L-120105/197718

Nhaø môùi söûa coù phoøng cho thueâ. Bao ñieän nöôùc vaø cho naáu. Phuï nöõ only $350/M. L/L Hoaøng 714717-8592. Doïn vaøo ngay.

120-7L-120105/197722

Phoøng nguû coù giöôøng, TV, khu ñeïp, yeân tónh, an toaøn, gaàn South Coast Mall/ Metro point plaza $400/thaùng, bao ñieän nöôùc. Cell 310-251-6126

120-7L-120105/197739

Nhaø Garden Grove/Euclid. Phoøng cho phuï nöõ share. Loái ñi rieâng, 2 ngöôøi share moät phoøng taém. Khoâng naáu aên/huùt thuoác $300. 714-926-6566

120-7L-120105/197766

Nhaø house goùc Trask & Brookhurst dö phoøng master bedroom cho share, chæ öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi, phoøng troáng, coù theå doïn vaøo ngay. L/L 714-878-2512

120-7L-120105/197791

Temecula/Murrieta. Nhaø dö 5 phoøng cho share/rent. Tieän cho ai laøm vieäc taïi Pechanga/Elsinore area. Maùy giaët saáy $500/month. L/L: 949-232-6557

120-7L-120105/197796

Hazard/ Bushard coù 1 master cho share, nhaø taém, loái ñi rieâng, öu tieân ñoäc thaân ñi laøm, khoâng huùt, khoâng naáu, ñieàu kieän deã, ñi boä ra Bolsa. Home 714-689-8539, cell 728-9600

120-7L-120105/197814

Coù 1 phoøng lôùn loái ñi rieâng, restroom rieâng cho ñoäc thaân share khoâng naáu aên coù line phone rieâng, bao giaët saáy, doïn anytime. L/L: 714-267-1646, 714-902-4529

120-14L-120105/197815

Nhaø môùi dö 3 phoøng coù master bedroom cho share, loái ñi rieâng, khu yeân tónh ñoäc thaân goùc Euclid/ Chapman vaø 1 master lôùn rieâng bieät West/Chapman. L/L home: 714-638-8438, cell, 714-3338518

Nhaø dö phoøng cho share phoøng taém toilet rieâng khoâng naáu aên, $430 thaù n g. Westminster Brookhurst. L/L: 260-4741

120-14L-120105/197855

Trask / Newland: nhaø dö phoøng master, loái ñi rieâng cho share. 3 phoøng thöôøng cho share. Bao utility, basic cable, wireless internet, naáu aên, doïn vaøo ngay. Michael 714-914-2688

120-7L-120105/197858

Nhaø house Westminster sau löng chôï ABC, phoøng roäng dö moät Phoøng cho share , öu tieân cho ñoäc thaân, doïn ñaàu thaùng 12/ 2002. L/L coâ Ngoïc 714-8996035, 714-423-0435

120-7L-120205/197888

Mobile Home ñöôøng Euclid + First môùi caát, 1 phoøng loái ñi rieâng cho vôï choàng son bao naáu aên ñieä n nöôù c $550/month. L/L Xuyeân: 714-775-6406

120-7L-120205/197895

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-3L-120605/198347

120-14L-120305/198117

Nhaø vuøng Westminster/Fountain Valley dö phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc gas $400, xin lieân laïc Trang: 714-225-3093 120-7L-120305/198121

Nhaø goùc Beach/Westminster coù master bedroom, loái ñi rieâng cho share khoâng naáu aên, khoâng giaët saáy. Doïn voâ 01-01-06. Goïi 714903-1565 120-7L-120305/198135

Nhaø Magnolia - Trask cho möôùn 1 phoøng $320, 1 phoøng $250. Doïn anytime. Bao utility ñaäu xe trong nhaø gaàn tröôøng chôï freeway, 714-537-5388, 714-2512198, 714-615-7947 120-14L-120405/198145

Share phoøng khu South Coast Metro goùc Sunflower vaø Main Santa Ana. Bao utility giaët saáy, cooking, gaàn UCI/OCC fwy 55/ 405. Loái ñi rieâng (nöõ ñoäc thaân). L/L: 714-751-6585 120-7L-120405/198174

Nhaø yeâ n tònh ít ngöôø i gaà n Westminster High School. Doïn voâ anytime. Öu tieân nöõ. ÑT Haø: 714-808-3339 (C), 714-8934301 (H) 120-7L-120405/198176

Goùc Beach - Chapman, dö phoøng cho share $300/thaùng, khu yeân tónh. Bao utility, khoâng huùt thuoác. Doïn vaøo anytime. Goïi Vaên 714251-7179

120-7L-120605/198348

Nhaø Garden Grove dö 2 phoøng cho share goùc Lampson and Knott. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy. Ñoäc thaân OK. Lieân laïc 714262-9661, 799-3905

GARDEN GROVE. Goùc Woodbury Bowen 3 phoøng cho share $375/ thaùng, khoâng huùt thuoác, naáu aên, bao utility, phoøng troáng. Call 714952-9708 Coâ Cuùc 120-7L-120605/198352

Apartment 2PN, 2PT, coøn dö 1 phoøng cho nöõ hieàn töø share, naáu aên töï nhieân, bao utilities, internet, phoøng troáng, doïn vaøo ngay . Beach / Hazard, $300, 714-6973040 120-14L-120605/198353

Nhaø ñeïp, khu sang, master bedroom , loái ñi rieâng . Khoâng naáu aên , bao gas, ñieän nöôùc , ñoäc thaân $500, 2 ngöôøi $600. doïn vaøo anytine. 714-234-5218

120-4L-120605/198363

Nhaø house goùc Newland Bolsa, saïch, yeân tónh, ít ngöôøi, sôn thaûm môùi, dö phoøng cho share, bao giaët saáy, öu tieân Nöõ ñoäc thaân. L/ L 714-908-6193, 714-908-6384 120-7L-120605/198365

Nhaø khu yeân tónh lòch söï ngay trung taâm Little Saigon (Magnolia & Hazard) cho möôùn 1 phoøng raát lôùn. Loái ñi rieâng $450/M. Xin goïi 714-280-6957. Phoøng troáng. Doïn vaøo anytime.

Phoøng cho share, loái ñi rieâng, coù giaët saáy, phoøng $450 deposit $200, phoøng taém rieâng $500 deposit $300, bao ñieän gas. 714362-7565

120-7L-120205/197898

120-7L-120405/198180

Nhaø gaàn Harbor + Edinger, dö 02 phoøng nhoû cho share, $300/ M, naáu aên + giaët saáy, khoâng huùt thuoác , khoâng uoáng röôïu, Lieân laïc 714-653-5759 or 714-6535760

120-7L-120205/197915

Nhaø Irvine gaàn 405, 5, UCI. Khu lòch söï, Spa, pool. Cho single share room $450. Move in cond. Mieãn naáu aên. Mr Bi: 714-4673566 (W), 949-552-5148 (H)

120-7L-120205/197933

Dö phoøng roäng, caàn ngöôøi ñaøng hoaøng share 1 ngöôøi $350, 2 ngöôøi $450. Ñieän thoaïi Mai 714772-1481 hoaëc cell 714-9283057

120-7L-120205/197945

Nhaø rieâng ít ngöôøi, choã ñaäu xe thoaûi maùi, goùc First & Euclid, dö phoøng cho ñoäc thaân share. Xin goïi Ms. Hoa 714-554-3778, 714-478-9655, 714-554-3884

120-7L-120205/197974

House goùc Magnolia - Mc.Fadden dö phoøng cho student $300/ month, khoâng bia röôïu, khoâng huùt thuoác, caàn yeân tònh & saïch, coù giaët saáy sau P.L.T. L/L: 714895-5807

120-21L-120205/197999

Nhaø goùc Newland & Westminster phoøng master, loái ñi rieâng, cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Caàn goïi 714-379-8527 or 714-8755831

120-7L-120205/198001

Cho thueâ phoøng nguû roäng coù phoøng taém rieâng, gaàn Irvine High school, öu tieân cho phuï nöõ $700/ thaùng. Lieân laïc Haø Nhi 949-7356905

120-7L-120205/198003

Nhaø keá Mile Square Park, dö 2 phoøng lôùn, loái ñi rieâng, beáp rieâng, öu tieân SV, nöõ, phoøng phía sau $500, phoøng trong nhaø $450. L/L 714-839-7656, 839-7656

120-7L-120205/198008

Mobile Home roäng thoaùng maùt ít ngöôøi cho share phoøng saïch bathroom rieâng $300/thaùng, xin lieân laïc Tina 714-468-7794. Bao gas, ñieän, nöôùc.

120-7L-120205/198030

Nhaø dö phoøng ôû vuøng Costa Mesa cho share gaàn tröôøng hoïc OCC, freeway 405 cho vôï choàng son vaø phaùi nöõ goïi coâ Mai 714241-7234

120-7L-120205/198037

Nhaø Westminster & Goldenwest dö 1 phoøng cho ngöôøi lôùn tuoåi ñöùng ñaén möôùn ñoäc thaân $230, hai ngöôøi $270/M coù theå vaøo ngay. No cook. L/L: 890-3941

120-7L-120205/198053

Nhaø laàu coù phoøng cho thueâ, gaàn khu South Coast Plaza, Irvine, OCC, John-Way Airport, freeway 405, 55. Lieân laïc 714-546-5438, 714-262-6311, 714-262-6312

120-7L-120305/198069

Nhaø gaàn Phöôùc Loäc Thoï Bushard Bolsa cho thueâ master bedroom 1 ngöôøi $450, 2 ngöôøi $500, bao gas ñieän nöôùc, giaët saáy, khu an ninh. L/L 714-839-9508, 714657-4531

120-6L-120305/198075

Chapman - Euclid master bedroom phoøng khaùch, loái ñi rieâng. Free cable TV DSL wire less, ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son, caàn hieàn laønh khoâng huùt thuoác, uoáng röôï u $700. Home: 714-5398959, cell: 714-878-4394

120-7L-120305/198077

Nhaø môùi dö phoøng cho share, goùc Euclid/ Fith, phoøng roäng öu tieân vôï choàng son, bao giaët saáy, doïn vaøo ngay. L/L cell 714-6755946, home 714-554-8113

120-7L-120305/198087

Westminster/Magnolia. Nhaø ít ngöôøi cho share master bedroom lôùn, ñeïp $400/thaùng. Khu yeân tónh bao utility. No cook, no smoking, doïn anytime. L/L cell: 714-797-1981 or 714-373-0658

120-7L-120305/198094

Nhaø Brookhurst/Chapman share 1 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch, 1 phoøng taém rieâng, 2 parking spaces, coù loái ñi rieâng. Giaù $750. Doïn vaøo ngay. Goïi coâ Leä: 714234-7536

Cho thueâ phoøng master bedroom coù parking giaët saáy, naáu aên thoaûi maùi, vuøng Westminster giaù $400/ M. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. Xin goïi 714-657-8426 120-7L-120505/198189

120-7L-120605/198373

120-7L-120605/198376

Nhaø gaàn Euclid - Hazard cho share, master bdrm with brandnew bath, no smoking, no cooking, bao giaët saáy cable, phone line ready $450/month. Call 714-251-9324

Nhaø Magnolia / Hazard dö 2 phoøng cho thueâ, roäng thoaùng, môùi, an ninh, yeân tónh, gaàn B/ só, chôï, school, vôï choàng 1+2 con, naáu aên, giaët saáy, OK. 714892-0952

120-8D1567-120505/198191

120-5L-120605/198383

Nhaø house phoøng môùi loái ñi rieâng , taém, bao gas, ñieän nöôùc, direct TV DSL $420, nam ñoäc thaân. Westminster & Faiview. Home: 714-554-2185, cell 714417-7112 120-7L-120505/198201

Garden Grove, cho thueâ phoøng coù bathroom rieâng beân trong, saïch seõ, ñeïp, naáu aên, giaët saáy, DSL, Nhaø ít ngöôøi, cho phaùi nöõ thueâ. 714-614-3529 120-7L-120505/198222

Nhaø HB coù phoøng , loái ñi, phoøng taém rieâng, khu raát yeân tónh, bao utilities , DSL, cable, cho ñoäc thaân , khoâng huùt thuoác , gaán Fwy 405, $500/thaùng. L/L 714757-4132 120-7L-120505/198226

phoøng dö cho thueâ, raát roäng, loái ñi rieâng , ñaáy ñuû tieän nghi. Vuøng Fairview & Edinger. doïn vaøo ngay. Giaù $550. Goïi Minh. 714331-4835 hoaëc 714-662-2962 120-7L-120505/198227

Phoøng troáng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân coù giaët saáy, Bao ñieän nöôùc ñöôøng Bushard sau chôï Bolsa, phoøng roäng yeân tònh. L/L dì Cuùc 714-418-1359 120-7L-120505/198233

Nhaø Brookhurst/ Westminster dö phoøng cho share, bao giaët saáy, khoâng naáu aên, öu tieân nöõ sinh vieân, khoâng xe. L/L 714-5802565 120-7L-120505/198240

Nhaø dö moät phoøng cho möôùn, gaàn xe bus, chôï, tröôøng, freeway. Xin lieân laïc 714-398-4975 120-3L-120505/198245

Nhaø ôû Westminster/ Harbor dö 2 phoøng, bieät laäp, loái ñi rieâng, doïn vaøo thaùng 12, ñaày ñuû tieän nghi, cho naáu aên. L/L Baø Saâm 714-265-2375 (ñeå laïi message)

120-5L-120505/198250

Nhaø saïch, khoâng con nít cho share phoøng, nam nöõ, raát yeân tònh, McFadden & Magnolia, khoâng naáu aên. 714-657-2689, 714-893-5184 120-7L-120505/198280

Nhaø house Bushard/ Hazard khu yeân tónh, saïch seõ, khoâng naáu aên, 2 phoøng cho share, bao ñieän nöôùc, loái ñi rieâng. L/L Coâ Mai 714-891-1748 120-3L-120505/198286

Nhaø Brookhurst & Bolsa dö 2 phoøng cho share, bao gas, ñieän nöôùc giaët, khoâng naáu aên, huùt thuoác, ñoäc thaân $350, parking thoaûi maùi, doïn anytime. 714418-9722, 902-5503 120-5L-120505/198315

Phoøng môùi roäng ñaày ñuû tieän nghi, 2 parking, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi $500/T Westminster + Monroe, moving anytime. Phone 714893-7193 Höông 120-7L-120605/198331

Phoøng môùi, saïch seõ, gaàn trung taâm Phöôùc Loäc Thoï, 2PN, 1PT, master bedroom cho gia ñình, ñoäc thaân, beáp, loái ñi rieâng. L/L Tel: 714-675-2628 120-10L-120605/198341

Nhaø ñöôøng Libby LN / Garden Grove coù 1 phoøng cho share, ñöôøng ñi rieâng, beáp naáu aên rieâng, bao gas, ñieän nöôùc , phone coâ Lyù 714-539-6446, cell: 714-7053902 120-7L-120605/198344

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng master, caàn cho share, coù theå doïn vaøo ngay, bao gas, ñieän nöôùc , khoâng huùt thuoác , naáu aên. ÑT: 714-588-8469 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

120-7L-120705/198494

Bolsa Purdy, phoøng roäng, môùi xaây ngoaøi, phoøng taém loái ñi rieâng , yeân saïch, khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc, phoøng troáng, $550 / 1 ngöôøi / thaùng. Thuùy. 714-9036228

Brookhurst/Trask master bedroom roäng môùi xaây, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, ñoäc thaân only, khoâng naáu $650/month, $650 deposit available now, one car parking, 714-273-6284

APT dö 1 master bedroom bao gas, ñieän nöôùc cho naáu aên $500/ thaùng. McFadden & Newhope voâ anytime, öu tieân vôï choàng lôùn khoâng con, cell: 714-369-0467

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Dö phoøng coù loái ñi rieâng , toilet rieâng, khu toát Westminster Newland, cho 1 ngöôøi share $400/thaùng, khoâng giaët, naáu, bao ñieän nöôùc 714-893-3529, 8561576 120-14L-120605/198385

Master bedroom môùi, lôùn, ñeïp, coù phoøng aên rieâng, khu yeân tónh , parking toát, vuøng Garden Grove Brookhurst / Lampson, coù refrigerator, air-conditioner, microwave vaø loái ñi rieâng , bao ñieän nöôùc, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, ñoäc thaân vaø vôï choàng chöa coù con, Lieân laïc 714-724-1444 120-14L-120605/198388

Nhaø House, goùc Magnolia / Trask dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân share $375/thg, naáu nöôùng thoaûi maùi, Nhaø saïch seõ, yeân tónh, xin goïi 714-865-9408, 404-3251 120-5L-120605/198389

Nhaø laàu 2 taàng môùi xaây, roäng ñeïp, saïch seõ , goùc Brookhurst / Trask, gaàn chôï Saigon Môùi, dö phoøng cho Nöõ share, phoøng taém rieâng, $350/thaùng. L/L Chaâu 714-590-8454, 714-675-0323 120-7L-120605/198390

Nhaø Westminster , khu toát cho share 1 phoøng nguû coù phoøng taém vaø loái ñi rieâng , caàn ÑOÄC THAÂN Nam Nöõ, khoâng huùt thuoác / naáu aên . Giaù $500, bao ñieän nöôùc, giaët saáy . L/L 714-8763761 120-7L-120605/198397

Nhaø G/G, khu toát cho thueâ 1PN, 1P. khaùch + 1N. Taém+ Beáp. Phoøng môùi, ñeïp, loái ñi rieâng, saân vöôøn thoaùng maùt, bao utilities $800/M, cho ñoäc thaân, vôï choàng son, khoâng con nít, Free cable TV, DSL. L/L 714-530-8789, cell: 705-3901 120-7L-120605/198415

Nhaø rieâng, hai phoøng cho thueâ, phoøng taém, loái ñi rieâng, khu yeân tónh, ñeïp, saïch. L/L 714-7491061, 714-553-7526, 714-7576660

120-7L-120705/198496

120-7L-120705/198500

Master raát roäng, ñeïp, môùi xaây, traàn cao, loái ñi rieâng, gaàn chôï Vietnam, gaàn freeway, $650/ thaùng. Öu tieân ñoäc thaân, Brookhurst/Trask. L/L: 714-2736284 120-5L-120705/198503

Nhaø dö phoøng cho thueâ, yeân tónh gaàn Mile Square Park, gaàn chôï, VN, gaàn nhaø thôø. Toát cho caùc coâ, caùc baø ñoäc thaân ñang ñi hoïc hoaëc ñi laøm. Xin goïi Nancy: 714349-8939 120-7L-120705/198506

$300/T. Phoøng saïch, ñeïp saün giöôøng tuû, khu an ninh Westminster/Euclid. Nöõ ñoäc thaân ñi laøm khoâng naáu giaët ôû laâu daøi. OÂ.Tuyeân 714-720-5409 120-14L-120705/198507

Nhaø coù phoøng cho möôùn cho ñoäc thaân khoâng naáu aên khoâng giaët saáy, Magnolia - Mc.Fadden, doïn vaøo ngay phoøng ñang troáng. 714934-6097

120-14L-120705/198513

Rockfield/Lakeforest. Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tónh. Bao gas, ñieän, nöôùc. L/L Kim cell 949-232-6168 120-3L-120705/198534

Brookhurst/Hazard phoøng môùi xaây masrter bedroom. Loái ñi rieâng, naáu aên, bao ñieän nöôùc. Öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân. L/L: 714-636-6774, nhaø sau 7PM 531-7898 120-14L-120705/198542

Nhaø Bolsa / Ward dö master bedroom cho share khu yeân bao ñieän nöôùc, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ, doïn vaøo anytime . L/L 714-775-1452 120-4L-120705/198545

Nhaø coù 2 phoøng cho share, parking loái ñi rieâng, vuøng Westminster - Magnolia cho 2 vôï choàng son, 714-896-0098, 714-399-6188 120-4L-120705/198549

Goù c Bolsa Brookhurst Little Saigon an ninh yeân tònh, phoøng share nam ñoäc thaân. khoâng naáu aên , Xin goïi: 714-624-1822 120-7L-120705/198563

Mobilehome First + Euclid. Nguyeân caên môùi caát rieâng bieät 1 phoøng beáp rieâng, restroom rieâ n g. Bao ñieä n nöôù c $550/ month. Vôï choàng son. L/L Xuyeân: 714-775-6406, 785-5154 120-3L-120705/198567

Phoøng master bedroom , loùt gaïch raát saïch ñeïp, loái ñi rieâng naáu aên rieâng, vôï choàng coù con OK, Magnolia & Orangewood, doïn vaøo anytime L/L Vaân 714-261-7153 120-4L-120705/198589

Chapman Magnolia master bedroom saïch, loái ñi rieâng , cho naáu aên , vôï choàng $500, yeân tònh, caàn ñaøng hoaøng lôùn tuoåi 714537-2474, cell 251-0177 coù parking 120-7L-120705/198590

Nhaø goùc Brookhurst/Westminster dö 2 phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân coù job or vôï choàng son. Home phone: 714-638-7136, cell: 280-2273, 280-2271. Lieân laïc An or Sydney, $350 each room. 120-10L-120305/198140

GARDEN GROVE - Caà n cho share phoøng, gaàn Mile Square Park, chôï, nhaø thôø, khu yeân tónh. Phoøng ñeïp, thaûm môùi, loái ñi rieâng, bao ñieän, nöôùc giaët. L/L: 714-468-9937

300 - NHAØ BAÙN

120-7L-120605/198416

Nhaø rieâng Euclid McFadden dö 2 phoøng cho share, öu tieân cho ñoäc thaân $300 1 thaùng, doïn vaøo anytime. Goïi Nam 714-713-5359 120-7L-120605/198424

Dö phoøng cho share $450 1/th. Nhaø goùc Newland Westminster, öu tieân cho phuï nöõ, vôï choàng lôùn tuoåi. L/L 714-262-7914 hoaëc 714-553-9846 120-7L-120605/198436

Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tònh, coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác. Lieân laïc 714-757-2481 120-7L-120605/198457

Nhaø Bolsa & Bushard dö phoøng cho share , Xin LL 714-2109341, 717-7683 vaø nhaän giöõ treû

120-7L-120605/198464

Phoøng roäng, khu lòch söï, loái ñi & phoøng taém rieâng, ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên Segerstrom/ Bristol $550/ thaùng. 714-966-2826 120-7L-120705/198487

Nhaø house goùc Dale + Orangewood cho share 1 phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng coù theå naáu aên $500, 2 ngöôøi $550 vaø 1 phoøng trong nhaø bao giaët saáy, 1 restroom rieâng $350 cho ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, xin goïi 448-8833 or 588-0669 120-28L-120705/198491

Phoøng cho thueâ 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, 1 phoøng khaùch, coù loái ñi rieâng, thueâ $800/thaùng. Goùc Katella and Brookhurst. Goïi 714-396-3558 hoaëc 714-9913455 (after 2PM).

300-58L-111901/000104

ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,250,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª WESTMINSTER: 4PN/2PT. Border Huntington Beach. Xaây 1970. Roäng 1700SF. Nhaø ñaõ taân trang. Baùn döôùi giaù thò tröôøng $619,000 ª GARDEN GROVE: 4PN/2PT, roäng 1500SF. Lot 7000SF. RV parking. Giaù $629,000 ª TEMECULA: 5PN/3PT. 2 taàng, xaây 1998. Roäng 2600SF. Ñoái dieän Pachenga Casino. Baùn gaáp. Giaù töø $485,000 - $549,000 ª 2 shopping center. Ngay trung taâm Bolsa. Ñang cho thueâ $656,900/Yr. Roäng treân 35,000SF. Giaù töø $10,949,000 $14,495,000 L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457

RAO RAO VAË VAËTT 300-185L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314.

300-14L-080205/180638

LS GATEWAY REALTY AND MORTGAGE Caà n Mua, Baù n nhaø , Condo, Townhouse, APT... Xin goïi Jennie Han: 714-397-3186 List nhaø chæ nhaän leä phí thaáp nhaát. ª Four-plex WTM $1,135,000, all units have 2 beds & baths. Approx. 3,584 sqft / with a spacious 7,680 sqft lot. Walking distance to Phuoc Loc Tho, Vietnamese Super market, shop, restaurant... ª 4 Units HB. $1,350,000, living 3,843 sqft lot size 7,763 sqft, 3 beds & 2 baths / 3 units 2 beds & 2 baths, long term tenants fully occupied ª 10 units SA $2,250,000. All units with 2 beds & 1 bath, most tenant are section 8 housing, no rent control ª SFR. WTM. $795,000. 5 beds, 3 baths, living 2,181 sqft, Lot size 6,014 sqft, new carpet, new paint, very clean. 300-168L-090105/185218

FOUNTAIN VALLEY ª Fountain Valley môùi xaây naêm 1993 hai taàng laàu, maùi ngoùi ñoû, gaàn tröôøng hoïc moãi caên 4PN, 2.5PT, 3 car attached garage giaù $935,000 ª Fountain Valley gaàn nhaø thôø moät caên 3PN/2PT, 3 caên coøn laïi 2PN/2PT, $965,000 ª Huntington Beach môùi xaây 1989 moãi caên 5PN/3PT/2 car garage attach. Giaù 1 trieäu 790 ª 6 caên Garden Grove 2002, ñaát roäng 18,000 Sqf giaù trieäu 960 3PN/2.5PT ª 10 caên môùi xaây naêm 1990 moãi caên coù 2PN/1.5PT, ñaát raát roäng 19,000 sqf giaù 1 trieäu 850 ª Yorba Linda coøn raát môùi hai taàng laàu roäng raõi. Giaù chæ coù 1 trieäu 3 ª 8 caên Huntington Beach moãi caên 2PN/2PT. Raát môùi $1 trieäu 792 ª Irvine nhaø coøn môùi khu toát roäng treân 2300 SQ. Giaù chæ coù 1 trieäu 2 ª Corona: Hai taàng laàu maùi ngoùi ñoû, roäng 2450 sqf, 5PN/3PT 3 car garage. Ñaát khoaûng 10,000 sqf baùn gaáp $629,000 CAÀN TIEÀN GAÁP töø 1% tôùi 5.3% contruction loan, commerical loan, caàn möôùn tieàn tö nhaân gaáp gaáp, ñoåi nhaø cuõ laáy nhaø môùi, xin goïi ngay Cao 458-2000 Hoaëc Tuaán 5953543 300-168L-090705/185998

ÑAÁT ÑAÀU TÖ, ÑAÁT ÑAÀU TÖ Mr.QUYØNH CAO LAND SPECIALIST Direct: 714-675-1378 (Helping investors make informed decisions) ª Vuøng Victor Valley: * 4.77AC, R1, Apple Valley, $70K * 2.5AC, C, 395 Hwy, Adelanto $125K * 3.8AC, MI, on I-15, Victorvill $992K * 9.3AC, C, Hwy 395, $239K * 4.24 AC, C, on Hwy 395, $650K ª Vuøng Palmdale, Landcaster: * 2AC, K-4 Av. & 114th St.E., $35,5K * 20AC, F-Ave & 110th St.E, $191K * 5AC, C, Palmdale blvd., $225K * 4.8AC, F-8 Ave & 60 paved St E., $75K * 5AC, G-4, G-6 Ave. & 6 St. E, $125K ª Vaø nhieàu loâ khaùc nöõa taïi: www.usalandbanker.com Xin goïi ngay ñeå bieát theâm chi tieát 300-28L-090805/186248

1% Listing FREE CREDIT REPORT $175,000 nôï $675/month 10% down ª Nhaø 2 taàng 3PN/2.5PT, $1851+TI, 4PN/2PT $2019+TI 5PN/3PT $2187+TI, 6PN/4PT $2591 +TI - 7PN/3.5TI 2842 sqft $2305+TI ª Nhaø GG 4PN/2PT $1632 + TI. 7PN/3PT $2184+TI - 5PN/3PT $2002 +TI. 6PN/3PT $2154+TI - 3PN $1679 +TI. ª Townhouse 2 taàng Magnolia/ Bolsa 2PN/1.5PT HOA $120, $1195+TI. 3PN/2.5PT, $1302 +TI ª Condo 2PN/2PT, $1107+TI. 3PN/2PT $1242+TI 714-654-3157 Agt 300-36D357-092305/188610

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-36L-092805/189191

300-36L-111405/195674

300-28L-101405/191403

Nhaø baùn bôûi chuû: ª Nhaø tuyeät ñeïp 5PN/ 3PT hoà bôi. Ñ/C 12321 Lornas, G.G CA 92840. Giaù $670,000 ª Nhaø zone R3 chuû coù baûng veõ 2 caên, moãi caên roäng 2100sf 4 nguû, 3 taém. Ñ/C 12762 Louise St. GG CA 92841. Giaù $635,000 ª Nhaø 2PN/ 1PT. Ñ/C 8231 Michael Dr., Huntington Beach CA 92647. Giaù $609,000 L/L Long 714-448-1185 300-28L-101405/191404

Nhaø baùn bôûi chuû: ª 4 Plex raát saïch ñeïp, 2 taàng, income $4,800/thaùng. Moãi caên 2PN/ 1.5PT. ÑC 14082 Buena St. GG 92843. Giaù $1,050,000 ª Nhaø 3PN/ 2PT. ÑC 9111 Reading Ave., Westminster 92683. Giaù $550,000 City cho pheùp xaây theâm 1 unit phía sau. ª Nhaø 2PN/ 1PT. ÑC 8210 22th St., Westminster 92683. Giaù $525,000. L/L Mary 714-448-6277 300-84L-102005/192166

ÑAÁT CALIFORNIA BY OWNER Land Broker veà höu caàn baùn reû nhieàu maãu ñaát giaù trò ôû Lancaster vaø Antelope Valley. Coù theå xaây caây xaêng, hotel, truck stop vaø Food Court, nhaø etc... 2 UNITS ROSEMEAD Totally Remodeled, 3PN, 2PT, 3 car garage (32x24) vaø 1/1 landscaping, fruit trees, huge lot and more L/L Binh Nguyen Cell: 714-785-8728 Home: 949-551-5165 Claim Your Fortune Now 300-90L-102605/193130

GRAND OPENING SAT vaø SUN 11am - 5pm Nhaø Townhouse môùi xaây 2005 taïi Garden Grove trung taâm Little Saigon. 17 caên nhaø baùn, 6 kieåu maãu, 2 taàng laàu töø 3PN, 2PT, 2 xe garage vaøo tröïc tieáp nhaø. Giaù töø $510,000 trôû leân. Xin goïi ngay ñeå ghi danh. Wayne Yan: 714-920-3399 Daniel Ly: 714-654-6388 Tina Hueä: 714-904-8988 Ñöôøng 11th Street goùc Brookhurst St 300-36L-110205/194109

300-DL-110405/194367

Baùn ñaát VN. Baùn mieáng ñaát ôû Taây Ninh 50m x 170m, maët tieàn ñöôøng quoác loä 22B roäng 15m, loä giôùi seõ môû roäng 32m thuoäc xaõ Thaùi Bình huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. L/L coâ AÙnh 714636-6518 hoaëc coâ Gaùi ôû Taây Ninh: (066) 825-294. Giaù $40K 300-36L-110705/194744

300-28L-111505/195738

IRVINE nhaø 2 taàng, gate, comunity roäng nhieàu upgrade, tieän gaàn tröôøng, shopping, freeway $950,000. L/L Kim Pham 714-936-9262, Hung 714-4328077 300-28L-111505/195805

ª Townhouse G.G 3PN, 2.5PT, 2 car garage $429,000 ª Nhaø Anaheim 3PN + 2PT roäng 1741 SQ. Ñaát roäng 10,920 SQ. $475,000 ª Nhaø Garden Grove 4PN, 2PT, roäng 1500 SQ. Ñaát roäng 8025 SQ. $558,000 ª Nhaø laàu 4PN + 3PT goùc Lincoln/Brookhurst xaây naêm 1997 $655,000 ª Nhaø laàu Huntington Beach 5PN + 3.5PT roäng 2840 SQ xaây naêm 2001 $799,000 ª Hai caên nhaø treân 1 lot ñaát ôû Ana moãi caên 2PN + 1PT, $569,000 ª Four Plex G.G, 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN, 1PT, $875,000 ª Commercial ôû Stanton, corner lot roäng 3716 SQ, lot ñaát 11,925 SQ $640,000 ª Commercial ôû Ana goùc Euclid/ Orange. Ñaát roäng 29,742 SQ, 1 trieäu 320,000 L/L Tröôøng Traàn (Broker) 714-775-0800 (Office) 714-222-8230 (Cell) Vaên Bui (Realtor) 714-742-7041 (cell) Keith Traân (Realtor) 714-323-0100 (Cell) 300-7L-111605/195942

AFFORDABLE leasing Office chæ coù $295 moät phoøng. Free internet building ñeïp môùi treân maët tieàn ñöôøng Westminster khu toát cho thöông vuï. L/L: 714-423-3699 300-28L-111705/196040

Nhaø soá 9351 Jennrich Ave., Westminster. 1450 sqft, ñaát 6600 sqft, gaàn chôï nhaø thôø. Giaù $599,900, chuû caàn baùn. Goïi Nguyeân 714-585-2156 300-4L-111705/196094

1/ Cô hoäi toát vöøa ôû vöøa ñaàu tö: Nhaø Garden Grove, 3PN, 2PT, 1300 SF, big lot 10,000 SF theâm 1 guest house ñang cho thueâ $1050/thaùng, coù dining room, loø söôûi, saân sau roäng coù patio, hoà bôi vaø nhieàu caây aên traùi, $725,900 2/ Nhaø môùi 2004, Garden Grove, 4PN, 3PT, 2500 SF, lot 4000 SF, coù loø söôûi, granite countertop, breakfast bar, master roäng tuû kieáng vôùi walk-in closets, landscape tröôùc vaø sau nhaø raát ñeïp. Gaàn Little SG, tröôøng, shopping. $734,900 3/ Nhaø môùi 2004, Moreno Valley, 5PN, 4PT, 3 car garage, 3600 SF, lot 7500 SF, coù phoøng aên, loø söôûi, phoøng gia ñình vaø 1 bonus room, saân sau roäng, thaûm môùi. Good location $509,900. Jenny Vo: 714-269-6256 Ñeå message, goïi laïi ngay. Agent welcome 300-60L-111905/196399

20 maãu ñaát taïi Yoshua Tree (San Bernadino). Ngaû tö ñöôøng baèng phaúng. Cô hoäi ñaàu tö toát. L/L agent James Döông 626-3538088 300-28L-111005/195167

Caàn baùn nhaø ôû thaønh phoá Hueá Vieät Nam ba taàng, xaây kieân coá roäng raõi, maët tieàn tieän vieäc kinh doanh. Xin lieân laïc Tammy Tran 562-377-2358 300-30L-111005/195183

LS GATEWAY REALTY ª SANTA ANA: Caàn baùn gaáp nhaø 2 taàng, 3PN, 2.5PT, den xaây 1989, 1500 sqft, garage 2 xe, coù coång an toaøn, traàn cao, nhaø roäng, thoaùng maùt, gaàn phoá VN, giaù $599,000. 408 Amy Comm. ª GARDEN GROVE: Towhouse 2 taàng, 4PN, 3PT, lot size 2173 sqft, living space, 1547 sqft. End unit. Fire place. Hoà bôi, garage 2 xe, coù loái nhoû ñi rieâng, gaàn shopping, freeway, giaù $465,000. Doïn voâ ôû ngay. Open house, 12/03/04 - 10-11-05 ª TUSTIN: Nhaø 3PN, 2.5PT, 2 story, maùi ngoùi, traàn cao, thoaùng roäng 1972 sqft, garage 2 xe converted to 4th bedroom. Chuû vöøa taân trang beáp môùi, sôn môùi, thaûm môùi, khu Tustin Meadows raát lòch söï, ñi boä ñeán nhaø thôø VN $745,000 Michelle Traàn: 714-305-0439 Kenny Khaùnh: 714-209-8525 300-28L-111105/195384

L.S GATEWAY: ª 2 houses on big lot 3.20 AC. each 2bd, 1bt, good for builder R-1. Asking $850K. ª 4 houses on 2 lots each 2bd, 1 bt renting. Asking $595K. ª Auto Repair & Smog Check Shop: all equipment good, 5 bay building 6300ft, lot 9300ft $15K, net income, City of Walnut, 20 minutes from G.G. Asking $1,250,000. ª Vacant Land, Victorville 1.80 AC. R-1 all ultility, City cho xaây 9 houses. Asking $395K. ª 5. AC R-1, khu KB home builder $600K. ª 10. AC R-1, khu KB home builder $1,200,000. L/L Kennedy Kim 714-493-6396 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

300-28L-112205/196692

Nhaø Garden Grove vöøa remodel toaøn dieän goàm 4PN, 2PT, living 2,082 sqft lot 11,660 sqft. Coù theå xaây theâm 1 caên goàm 2PN/ 1PT. Nhaø cul-de-sac, gaàn tröôøng hoïc, freeway 22, 5 & Disneyland. Ñ/C 11721 Puryear Lane GG 92843. L/L 714-200-4261. Agents welcome. Giaù $699,000 300-14L-112505/197079

Nhaø môùi lôùn 2 phoøng nguû lôùn, maùi ngoùi, caïnh chôï Vieät Kieàu ôû Cuû Chi, caàn baùn gaáp. Giaù reû $55,000 ñoâ. Lieân laïc 818-3628811 vaø 1 caên cuõ ôû Bình Thaïnh 300-14L-112605/197150

Baùn Mobile home ñôøi 97, 3Pnguû, 2P taém, nhaø môùi ñeïp, tieàn ñaát $677 reû, doïn ñi xa, caàn baùn, gaàn chôï tröôøng hoïc. L/L Coâ YÙ 714-757-1864, 3PM-6PM (M-F), 8AM-6PM (weekend) 300-14L-112605/197162

Ñaïi Haï Giaù - Free List cuûa nhöõng caên nhaø ñang ñaïi haï giaù ôû khaép Orange County, Chuû nhaø caàn baùn gaáp. Xin lieân laïc Agent 949433-8781

300-14L-112805/197275

ª Nhaø Westminster 3PN, 1.5PT. Giaù $540,000. ª Townhouse goùc Westminster & Magnolia 3PN, 2.5PT roäng 1500sf raát ñeïp. Giaù $460,000. ª Fourplex G.G raát ñeïp, ñang cho thueâ ñaày. Giaù $985,000. Lieân laïc Ngoïc Anh 714-454-7634, Lan Anh 714-247-9688


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-14L-112805/197332

CALI HOME REALTY ª Nhaø Corona Del Ma, ñaát roäng 12,000 + Sqft, nhaø roäng 3400 + Sqft, 4PN, 4PT, hoaøn toaøn taân trang trong ngoaøi, appliances cao caáp. View: ocean, hill, city lights. Giaù $2,800,000. Caàn baùn gaáp, nhaø troáng. ª Nhaø Norco, Riverside, goùc ñöôøng, ñaát 9,300+ Sqft, nhaø gaàn 2200 Sqf, ñôøi 2004, 4PN, 3PT, garage 3 xe, khu môùi xaây, lòch söï, beáp roäng coù gourmet island, formal dining room. Giaù $570,000. Open house 11AM 4PM, Nov 27,2005 ª Nhaø San Bernadino, 3 maët ñöôøng, ñaát gaàn 30,000 Sft, nhaø 3,800 Sqft, garage 5 xe, RV 3 caùi, ñöôïc pheùp xaây theâm 1, 2 caên nöõa. Giaù $785,000 hoaëc cho thueâ $3,000/thg, 5PN, 4 1/2PT, family room, ñeïp, beáp theânh thang ª 4 Plex, Los Angeles, 4 caên, moãi caên 2PN, 2PT; 2 caên: 1PN, 1PT, haø n g thaù n g ñang thu $5,700 caàn baùn gaáp $735,000 ª 2 Houses on a lot, ñaát roäng 9,300 Sqft, nhaø thöù 1: 2,400 Sqft (chia thaønh 2 caên, 1 caên 3PN, 1PT, 1 caên 2PN, 2PT). Nhaø thöù 2 - 1,650 Sqft, 3PN, 2PT. Taát caû ñeàu cho thueâ ñaày, môùi xaây 2005. Giaù $1,099,000 ª Warehouse, Westminster, treân ñöôøng Dillow, trung taâm Little Saigon, 6,000 Sqft, leasesable, ñaát roäng 11,500. Giaù $1,700,000 ª Commercial - Long Beach, ñaát roäng 4,800 Sqft, döôùi laø tieäm buoân 3,800 Sqft treân laø apartment 1,500 Sqft, ñang cho möôùn taát caû $3,360 + $1,500/thg. Giaù $749,000 XIN L/L: Thong Nguyen: 714-414-8010 Mary Do: 714-276-4720 300-21L-112905/197488

ª G.G: Condo 1 nguû 1 den, 1 taém, balcony, treân laàu, saøn goã môùi, sôn môùi. Gilbert & Garden Grove $304,500. Free 3 thaùng HOA ª California City: ñaát baùn gaàn Bakersfield, khoaûng 10,000 sqft. Ñang baønh tröôùng. $40,000 ª Elizabeth Lake: ñaát baùn gaàn hoà, treân ñoài, roäng 7800 sqft, $15,000. L/L Joanne 714-448-6399

300-56L-112905/197519

Nhaø baùn house for sale by owner/ agnt. Approximate 3300 living sqft. Built 2004, commercial zone Garden Grove, $890,000. Goïi 714-468-6126

300-14L-112905/197545

ª WESTMINSTER: Nhaø 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. 3 xe garage, 2 taàng laàu. Roäng 2606 SF. Cöûa ñoâi, traàn cao, maùi ngoùi. Nhaø beáp môùi toanh, roäng raõi. Caùc tuû baèng goã cherry, granite counter. Caùc vaät duïng baèng stainess steel. Coù quaày röôïu. Master bedroom lôùn, coù loø söôûi. Nhaø raát ñeïp, ñi boä qua coâng vieân, tröôøng hoïc, gaàn phoá Bolsa. Giaù $895,000 ª TP: RIVERSIDE 4 plex townhouse style moãi ñôn vò 2 taàng laàu, 2 phoøng nguû - 1.5 phoøng taém, xaây naêm 1983, ñaát roäng gaàn 11,000sf, caïnh ñaïi hoïc Riverside. Giaù $765,000. ª TP SANTA ANA 12 units. Taát caû laø 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Roä n g 11,708 SF. Ñaá t roä n g 32,267 SF. Ñang cho thueâ $14,250/thaùng hay $171,000/ naê m . Rent naê m 2006 seõ laø $16,050/thaùng hay $192,000/ naêm. Giaù $2,500,000 L/L Hung Do 714-651-5185

300-12L-112905/197546

Cathedral City. Nhaø 4PN/2PT, roäng 1528 SQ, family & living room, maùi ngoùi ñoû. Built 1985, desert landcasping in front back. Next to Rancho Mirage & Palm Spring City, tieän cho chuû own tieäm nail, $379,900. Joseph 714306-9893

300-7L-120105/197783

Mobilehome moving caàn baùn gaáp, tieàn rent reû $544/thaùng. Acacia Ave, Beach. L/L Ivy: 714891-7455 home, 714-260-6007 cell

300-14L-120105/197792

Nhaø Duplex môùi xaây 2005 vuøng Corona baùn bôûi chuû. Caên 1 4PN, 2PT 1,400sqf. Caên 2 3PN, 1PT 1,100sqf. Baùn $699K. L/L 714657-5633

300-7L-120105/197795

Nhaø vuøng Garden Grove goùc Stanford/Magnolia caàn baùn 6PN - 4PT, garage 2 xe, maùy laïnh môùi, maùy heat, nhaø beáp môùi, nhaø ñaõ remodel toaøn boä giaù $598,000. L/L: 714-260-3537, 534-5305

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-12D567-120705/198610

300-7L-120205/197882

300-7L-120605/198343

Baùn bôûi chuû: Westminster gaàn Springdale, 3PN + 1.5PT. Enclosed Patio, ñaát roäng 7500 Sqft, khu lòch söï yeân tónh $559,000. Xin L/L OÂng Traàn: 714-894-0421

BUENA PARK. 4PN, 1.5PT 1,200sf, khu yeân tónh, caàn baùn gaáp $570,000. L/L Coâ Cuùc 714952-9708, cell 714-390-8955

300-14L-120205/197884

Nhaø môùi Mareno Valley 5PN, 4PT, 2 bonus room, 2 taà n g 3,300sf, 3 car garage, gaàn tröôøng tieåu & trung hoïc tuyeät ñeïp. Giaù $560,000. L/L Coâ Cuùc 714-9529708, cell 714-390-8955

NHAØ BAÙN REÛ - Nhaø laàu 4PN, 2.5PT, maùy laïnh, loø söôûi, 16 tuoåi. Nhaø troáng vaøo ôû ngay. Khu yeân tónh, coång an toaøn. Giaù reû nhaát trong khu. Open house moãi ngaøy. Giaù $599,000 - Nhaø Westminster 3PN, 1.5 PT, patio, 1 ñôøi chuû, hai maët ñöôøng. Gaàn chôï, tröôøng, nhieàu choã ñaäu xe. Chuû ñi xa baùn gaáp giaù reû $539,000 L/L California Network Realty 714-964-8791 Judy: 714-785-3146 Bob: 714-785-6005 Cung: 714-642-5749 Chieu: 714-585-6556

300-7L-120205/197911

Mobilehome Euclid baùn bôû chuû. Giaù $63,000 saøn goã trong ngoaøi hoaøn haûo PN, 3PT coù loái ñi rieâng, moïi chi tieát traû lôøi sau. L/L 714839-4915, cell 414-8957

300-7L-120205/198020

MOBILEHOME SALE. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Bolsa/ Newland, khu gia ñình. Moving caàn baùn gaáp giaù thaät reû $36,500. L/L Höng: 714-4231912. Coù theå thöông löôïng. 300-21L-120205/198035

- Townhouse ñeïp, khu toát goùc Magnolia & Westminster 3PN, 2PT roäng 1600 sqft, $460,000 - Nhaø Anaheim 3PN 1.5PT, ñaát 7600. Khu yeân tónh, nhaø toát $570,000 Coøn nhieàu nhaø G.G, Ana, Buena Park, giaù reû, xin goïi Maily: 714310-2087

300-14L-120205/198052

ÑAÁT CALIFORNIA CITY 2.5 maãu, 5.24 maãu, 10 maãu, gaàn freeway 58 giöõa California City Blvd., vaø Huyndai. Giaù $9,000/ 1 maãu, gaàn ñieän nöôùc gas. L/L 714-7176319

300-7L-120305/198097

ª Westminster: Baùn nhaø 2 caên treân loâ ñaát 4PN, 2PT vaø 2PN 2PT giaù $765,000 ª Westminster: Nhaø 3PN, 2PT. Ñaát 8400 SQFT, giaù $599,000 ª Victoville: Nhaø môùi 4PN, 3PT. Ñaát 7000 sqft giaù $399,000 ª Garden Grove Townhouse 3PN, 2.5PT, khu toát gaàn chôï goùc Brookhurst vaø Westminster giaù $449,000 ª Garden Grove Townhouse 2PN, 2PT, gaà n Little Saigon goù c Westminster vaø Magnolia giaù $369,000 Goïi Dzinh: 714-397-0686

300-6L-120305/198131

ª Baùn nhaø taïi VIETNAM caùch Trung taâm Saigon 15 khu dieän tích 1000M2 (20 x 50) gaàn chôï tröôøng hoïc, böu ñieän. Dieän tích xaây döïng moät caên bieät thöï 2 taám röôûi (350M2) vaø moät caên thöông maïi 18m x 20m giaù 260 ngaøn ñoâ. ª Moät caên nhaø Baàu Caùt caùch Baûy Hieàn 800m khu ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû. Ngaû tö ñöôøng, 5mx15m, giaù 150 ngaøn. Ñieän thoaïi chò Hai: 213-273-5625

300-7L-120405/198170

Brandnew Townhouse, El Monte (Valley-Tyler) 3 beds, 2.5 baths, 2 stories. Fully upgrades, $464,000. Call: 714-724-3717 or 626-375-4156

300-7L-120405/198177

LS GATEWAY ª WESTMINSTER: Tieäm Furniture, goùc ñöôøng Goldenwest & Bolsa. Roäng 10,000 sqft a lot size 47,800 sqft. Net income $15,000/1 thaùng. (include inventory) ª COMMERCIAL roäng 1100 thu veà $15,000/thaùng. Roäng 7890 sqft. Giaù $1,000,000 (building + land + restaurant) ª Ñaëc bieät: Giuùp mua nhaø môùi xaâ y ôû caù c vuø n g Riverside, Moreno Valley, Perris, San Jacinto, Lake Elsinore, Temecula, Menifee. Giaù töø 300K - $700K, roäng 1400 + 3300 sqft ª WESTMINSTER: Townhouse 4 phoøng 2.5 baths, roäng 1600 a lot size 2000. Goù c Bolsa & Bushard. Giaù $465,000 ª GARDEN GROVE: 4 phoøng 2 bath roäng 1532 a lot size 7600 ª FOUNTAIN VALLEY: 4 phoøng, 2 bath sr 1537 a lot size 8134, goù c Heil & Magnolia . Giaù $745,000 Xin goïi Realtor/ Loan Officer Nina: 714-720-5270 300-36L-120405/198183

300-7L-120105/197861

SA. Nhaø baùn giaù thaáp hôn Land Value $365,000. Nhaø 3PN, 1.75PT, roäng khoaûng hôn 1200 sqft. Ñaát roäng 6500 SF zone C. Cô hoäi hieám coù cho Investor, Contrator söûa chöõa laïi vaø “make a lot of money”. Nhaø bò chaùy nhaø beáp, töôøng sau leân ñeán maùi. Caàn baùn tieàn maët hoaëc toái thieåu 50% down chuû seõ cho möôïn laïi. Ñòa chæ: 1040 W.First St, SA, (First/Flower). Goïi 714-931-5500

300-7L-120605/198346

300-14L-120605/198358

For Sale By Owner . Nhaø 3PN/ 2PT khu yeân tónh , gaàn chôï, tröôøng hoïc, Freeway , phía sau cheø Hieån Khaùnh, 9732 Reading Ave, Garden Grove , goùc Westminster & Brookhurst , xin goïi Oscar 714-468-6178 300-7L-120605/198406

Baùn nhaø + ñaát VN. Baùn 1 bieät thöï naèm trong khu ñaát dieän tích 800m², vöôøn caây aên traùi, taïi Nguyeãn AÙnh Thuû, xaõ Baø Ñieåm/ Hoùc Moân, TP HCM. Giaù $200,000 USD bao sang teân. Phone 714-260-5175 300-30L-120605/198428

Ñaát baùn bôûi chuû ª Salton City, ñi veà höôùng Riverside gaàn 12,000sf, caïnh khu nhaø môùi ñang xaây, caùch soøng baøi 1 mile, zone xaây nhaø. Giaù $39,000. ª Adelanto 10 arces on Shadow Mountain Rd., $50,000. ª Bartow, 20 arces on Dale Evans Pkwy and Stoddard Wells Rd. $60,000. ª Apple Valley, 2.5 arces on Johnson Rd. and Grasshopper Rd. Giaù $79,000 L/L 714-588-9792 300-7L-120605/198429

Open House Saturday 11-5PM Corona $455,000. 3PN + Den, 2.5PT, 2 taàng, 2 garage, vöôøn tröôùc sau, trong khu coù coång, gaàn Orange County. L/L Ñöùc Nguyeãn 714-425-4358 300-14L-120705/198483

House for sale by Owner $645,000, 4 bedrooms, 2 baths + extra 1 bedroom, 1 bath. Approx 1600 sqft. Approx 6700 sqft of lot size, attached 2 car garage, kitchen remodel & bathroom tile & laminated, rieâng 2 bedrooms 1 bathroom cho thueâ $900 per month. Sau Phöôùc Loäc Thoï, gaàn tröôøng hoïc, chôï, frreay. 15571 Canna Way, Westminster, CA 92683. L/L Thaønh: 714-8929218 300-7L-120705/198508

Mobilehome 3PN/2PT brandnew 2005, goùc Beach/Lampson, khu family, tieàn ñaát $975, ñi xa caàn baùn gaáp ñeå laïi tuû laïnh & giaët saáy. Giaù $120,000. L/L Nam: 714-713-9456 300-7L-120705/198510

DUPLEX 1 caên 3PN/1PT, 1 caên 2PN/1PT gaàn khu VN, giaù $699,000 4 Plex 4 caê n 2PN/1PT giaù $785,000. Coi nhaø goïi Mr.Haûi 714-423-7081 300-7L-120705/198527

4 Plex, 1 caên 3PN/2PT, 2 caên 2PN/1.5PT, 1 caên 2PN/1.5PT. Built 1976, income $5200/thaùng. Gaàn Placentia (Orangethorpe vaø 57 frwy), giaù $990,000. Danny Tran: 714-454-7300 300-3L-120705/198565

Caàn baùn gaáp Mobilehome 2PN, 2PT. Khu GÑ $29,000. Bolsa/ Newland, rent $750/T, 2 naêm. Nhaø Brandnew 2005, 5PN/3PT, 3500SQ, lot 81,000 SQ. Ñeïp sang troïng, custom drapes 25" driving Corona. 714-251-2008 300-8L-120705/198575

Stanton 4 units chung cö coù haøng raøo 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém , 2 parking $950/1 thaùng, gaàn Beach Katella, cho thueâ töø 1/1/ 06. Goïi 714-452-7794, or 213675-2679

EL MONTE (Cul-de-sac) ° Nhaø 4PN, 2PT, hardwood floor, saâ n roä n g 9000 sqft, $575,000 ° Nhaø 3PN, 2PT, 2 fire place, hardwood floor, 10,000 sqft, $750,000 ROSEMEAD: 2 Units ° Nhaø 4PN, 2PT, granite counter top, laminate floor ° Nhaø 2PN, 2PT, granite top, laminate floor, 2 caên $850,000 ° Nhaø 3PN, 1PT, 2300 sqft, yeân tònh saâ n roä n g, 39,560 sqft, $1,800,000. L/L Kevin Tröông 626-6794013

300-28L-103105/193708

GARDEN GROVE. Townhouse 3PN, 2.5PT, 2 xe garage, roäng 1637 sqft. Khu toát, goùc Brookhurst/Westminster. Gaàn chôï, freeway. Giaù $465,000. L/ L: 714-307-4074 (agent)

300-7L-120705/198614

LONG BEACH - Nhaø 2PN, 1PT phía tröôùc phía sau 3 caên studio APT $748,000. Eric 714-4488995 hoaëc 562-599-0554 300-4L-120705/198524

SANTA ANA - Mobilehome 3PN, 2PT, roäng 1440 sqft, khu an toaøn saïch seõ, ñaäu 3 xe, giaù coù theå thöông löôïng, goïi Xuaân Phöông 714-458-8217 300-14L-112805/197339

WESTMINSTER - Nhaø tröôùc 3 phoøng nguû 2 phoøng taém. Nhaø sau 2 phoøng nguû 1 phoøng taém. Saân sau coù coång remote control, ñaäu ñöôïc 8-10 chieác. Nhaø ñaõ ñöôïc taân trang $669,900. L/ L Tiifany Tuyeát Höùa 714-2064215 300-7L-120405/198143

WESTMINSTER - Nhaø baùn reû maït $640,000. Baùn döôùi giaù thò tröôøng. Môùi taân trang, 4B & 3BA. 1700 sqft, traàn cao, töôøng gaïch, vöôøn roäng ñaày caây aên traùi, maùi ngoùi ñoû. Khu lòch söï. Ngay trung taâm Little Saigon (Buyer only). Goïi ngay keûo treã. L/L Tuaán 714293-8139 300-7L-120705/198591

WESTMINSTER - Nhaø môùi 1 naêm caàn baùn 4PN 3PT. Khu yeân tónh, gaàn chôï, tröôøng hoïc an ninh coù coång, upgrade töø ngoaøi vaøo trong. L/L: 714-414-2621

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-36L-112404/145524

300-28L-120705/198577

2001 HONDA Accord, EX, 4 cöûa,

400-7L-120205/197965

2003 HONDA Van Odyssey LX 7 choã ngoài, xe tuyeät ñeïp, 2 maùy laïnh, maùy raát toát 65,000 miles, Salvaged $10,800 (#4ZBV00). 626-572-0787, 626-374-5457 400-7L-120505/198237

2003 Baùn TOYOTA Truck Stake

Bed, thuøng goã 8x10f, auto, A/C, 6 voû + thaéng môùi 60,000 miles, 15800. 562-802-1389, 714-7850576, Lic. #354867 400-7L-120605/198410

2003 HONDA Accord E 1 ñôøi chuû, ñi xa baùn $15,300 maøu silver, xe option, ñaày ñuû 25K nhö xe môùi #5AKF498. Phone 714613-3984

400-3L-120605/198441

2003 HONDA Accord LX 4 cöûa,

töï ñoäng, full power, coøn nhö môùi, no accident 25K miles, 1 chuû. Baùn $13,200. 714-251-4804, Lic. #5DAN339 400-7L-120205/198047

2002 BMW 325CI Convertible,

maøu black 27,000 miles, full power, good A/C, CD, moät ñôøi chuû, xe nhö môùi, no accident, xe nhaø baùn $17,500, reû hôn 1/ 2 giaù bluebook, license #5ROT605. 951-454-2909 (salvage title) 400-7L-120505/198242

2002 HONDA Accord EX V6

400-7L-120205/197990

2002 CAMRY XLE, V6. Fully

loaded, sunroof, gheá da, CD 6 dóa, 8 airbag, power seat, alloy wheels. Xe raát môùi, xem thích ngay, 1 chuû 70K miles, $12,500. 714-623-6866, #4XOR655 400-7L-120205/197993

2002 HONDA Van Odeyssey EX,

7 choã ngoài, 2 cöûa hoâng töï ñoäng, 6 maùy vtec, alloy wheels, side airbag, CD, alarm, 1 chuû 37K miles, maøu silver xem thích ngay. No accident $15,200. 714839-5620, #4RNM647

ñoäng. Full power, gold all original moät ñôøi chuû gheá da, CD, xe ñeïp loäng laãy chaïy good. $18,400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St, giöõa Trask & Garden Grove). Nhaän visa, master card. Finance.

400-7L-120405/198162

2002 MERCEDES C240, töï 400-36L-111804/144874

300-7L-120705/198582

Westminster , gaàn Edinger + Newland, tröôøng Oceanview, hôn 2100 sqft, 4PN, 2PT, tuyeät ñeïp trong ngoaøi, hoaøn toaøn ñaõ taân trang, traàn nghieâng khaép nôi. Huø n g Hoaø n g. 714-336-6569, $739,900

400-7L-120205/198036

2001 HONDA Accord 2 cöûa, 4 400-36L-103003/091105

Chuû töï baùn. Garden Grove . Magnolia - Stanford, Caàn baùn 6PN, 4PT, 3 master bedroom , loái ñi rieâng, garage 2 xe, maùy laïnh môùi, maùy heat, Nhaø beáp môùi, Nhaø ñaõ remodel toaøn boä, roäng 1800 sqft., ñaát 7500 sqfts, chuû cho laïi ngöôøi mua tieàn laøm giaáy tôø. Giaù $598.000. L/L 714260-3537, 714-534-5305 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

maùy, maøu silver, töï ñoäng 78,910 miles, xe raát ñeïp, 1 ñôøi chuû $8,800. 714-920-0550, 714638-7443 400-7L-120205/198055

2001 FORD Focus ZX3 2dr, 5sp, tint, A/C, sunroof, maøu black, 52,300 miles $5,800. 714-9200550, 714-638-7443 400-7L-120605/198392

2001 HONDA Accord LX 4drs, 400-36L-111404/144134

maøu traéng, xe chaïy toát. Baùn $7,800. Lic. # 4RLJ408. Xin goïi Tuøng 714-230-9162 400-7L-120605/198412

2001 HONDA Accord EX 1 chuû,

caàn baùn $10,800 maøu ñoû baïc ñoâ, full power, good condition, xe raát ñeïp #4NOT536. Phone 714-657-9046 400-3L-120605/198444

2001 TOYOTA Camry LE, full

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

maøu silver, CD 6 dóa, 4 maùy, Vtec, alarm, alloy wheels, sunroof, side airbag, chaïy maïnh 1 chuû 65K miles. No accident $9900. 714-623-6866, #5RQZ211

loaded, auto CD AC/ heat, taát caû coøn toát, very good condition, never accident, one owner 48,000 miles, ñoåi xe môùi baùn $7,500. Lic. #4NAC215. 714889-0291

400-7L-120205/197904

2000 TOYOTA Sienna LE, van,

7 choã ngoài, AC, CD. Maùy toát, chuû giöõ kyõ maøu gold. No accident baùn $9000. Dö xe call 714932-2299, license plate #4KCC694 400-7L-120205/198051

2000 TOYOTA Avalon XL, V6.

2001 LEXUS ES300, maøu white,

tay laùi goã, auto, gheá da, sunroof, 6 CD changer. Xe ñeïp sale reû $13,500. 714-767-9234 or 714720-5975, lic #4TRL402

töï ñoäng, fully loaded, A/C, CD player, alloy wheel, voû môù i 89,000 miles, xe ñeïp trong ngoaøi $5,400, L/P #5CBS105. L/L 714321-9543

miles, new tires, moät owner, coù alarm, baù n $6,499, License 4ENS148. 949-468-7573 400-7L-120205/197907

maøu traéng, môùi 46,000 miles, 1 ñôøi chuû, coøn raát môùi. L/L Truùc: 714-308-7681, lic #4SSU388

1996 CAMRY LE, V6. Fully

runner limited 76K. Giaù $14,800, moät ñôøi chuû. L/L Laâm 909-9413888, 909-920-9328, no accident, Lic. #4TTF020 400-7L-120205/198054

2000 HONDA Accord LX maøu

traéng, 4 cöûa, 4 maùy, töï ñoäng, 50,750 miles, tint alarm, voû môùi, full power $8,600. 714-9200550, 714-638-7443 400-7L-120505/198244

2000 ACURA Interga 2 Drs, soá

tay, maøu traéng 58K miles, gheá da, silver 4 voû môùi, môøi ñeán chaïy thöû $6,800/ OBO. L/L 714-7282060 PL. #5KWY334. salvage title 400-4L-120505/198307

2000 V6 EX Accord, light blue,

99K Freeway miles, full loaded, leather seats, CD player, automatic, tail, 1 owner, always garaged, all records, $10,000. 714392-9785, 714-277-0900 400-7L-120605/198411

2000 TOYOTA Camry 4 maùy,

maøu silver, caàn baùn $8,400, xe coù CD, maâm ñuùc 56K, 1 ñôøi chuû giöõ kyõ #3#BTL829. Phone 714613-3985

2000

400-5L-120605/198432

HONDA Prelude V-Tec engine, 5 speed manual, new timing belt + water pump, maøu traéng 77,500 miles. Giaù $10,250, Lic. #4MPW286. Goïi Brian cell 714-925-0737

400-7L-120105/197853

2000 HONDA Accord LX, V6, töï ñoäng, maøu traéng. Full power, AC, CD changer, 81,000 miles. Good condition, no accident. Giaù $8400.OBO. L/L: 714-717-4202, #16368

400-7L-120305/198137

2000 HONDA CR-V, auto. Red

109K miles, power window mirror power remote door lock. Alloy wheel CD player clean title. Good condition $6990, 562-4057757, lic #4KAN622 400-3L-120705/198558

2000 HONDA Accord, LX, auto,

4 cöûa, full power, never accident, trong ngoaøi saïch nhö môùi 63K miles. 1st owner, $8300, 714657-5467, lic #4ELS507 400-7L-120205/197985

2000 LEXUS ES300, 6 maùy.

Fully loaded, CD changer, gheá da, sunroof, side airbag, ñeøn zeon maøu traéng ngaø, 1 ñôøi chuû 55K miles. Xe nhö môùi ñi kyõ clean tile $14,500. 714-623-6866, #4MUB863 400-7L-120405/198158

2000 MERCEDES ML320, SUV,

gheá da, töï ñoäng. Full power, white, CD changer. Look like new all good. $17,900. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St, giöõa Trask & Garden Grove). Nhaän visa, master card. Finance. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

moät ñôøi chuû nöõ, auto, baûo trì kyõ, trong ngoaøi hoaøn haûo, mua xe môùi dö duøng baùn reû $3,500, Lic. #5FTC784. 714-537-1917 400-7L-120205/197992

1999 HONDA Accord V6, 4 cöûa, maøu silver, gheá da, CD, alarm, power seat, maùy vtech 3.5, xe raát toát, voû môùi 100K miles, clean tile, xem thích ngay $7400. #5DRE371. Ñaõ laøm timing belt 714-776-7549

400-4L-120705/198492

1999 CAMRY LE. Maøu dark green, new timing water pump, strust tire, alarm, CD cassette, AC, thaéng ABS, sôn gine. 69K miles. $6900. 714-531-7985, lic #4INR272

400-7L-120205/197958

1999 MERCEDES E320, 4DRS,

auto, air, silver, xe ñeïp >100K freeway miles. Baùn $10,995.OBO. Mua xe môùi neân baùn, #4LKF993, 714-470-8950 400-7L-110505/194503

Automatic. Full power, AC AM CD-FM, cassette. Good condition, new tires, new battery, run great xe ñeïp $7400. 714-838-6397, goïi Baø Hoa Taâm, lic #4GGA984 400-7L-120105/197720

1999 TOYOTA Corolla LE, töï

400-7L-120205/197987

1999 TOYOTA Sienna, V6, van, 7 choã ngoài, AC, CD, alarm, voû môùi, 90K miles, chaïy toát, thaéng ABS. Moïi thöù toát. No accident, $7800, 714-757-5756, #4FYK652

400-14L-110805/194894

2000 Dö duøng caàn baùn xe 4

400-3L-120505/198193

400-7L-120205/197986

ñoäng, maøu green ñaäm, CD, A/C, alarm, good condition, tint windows, xe ít chaïy, 4 voû xe môùi, 66K miles. Giaù $6500. L/L 818705-3389 (#4DKW900)

ñoäng, 4 cöûa, maøu gold radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn môùi 55,000 miles, caàn baùn $5400T/ löôïng. L/L: 714-554-6223, 714878-8187, vin 2295061

2001 VOLKSWAGEN Beetle,

400-6L-120205/198017

1996 HONDA Civic LX 4 cöûa,

1996 Corolla DX white 120K,

400-7L-120105/197824

400-7L-120705/198515

1996, 146484 Kmiles, chaïy toát, baùn $5,250. Goïi 714-261-7204, soá #4EST742

1999 TOYOTA CE Corolla, töï

1999 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa.

Full loaded. Low miles coù sunroof. Baùn $9130. Goïi Hong 626-3775723 hay 714-651-8507. Lic #4UJL315

400-7L-120205/197912

400-7L-120105/197768

1999 TOYOTA Avalon XL 97,300

C320, 5-speed automatic transmission 3.2L, V6, 215HP gas, final assembly location, Germany, good conditions, 47K miles, price $27,000.OBO. 714588-0282, still under dearship warranty star membership. Lic #4RNC512

2001 MITSUBISHI ECLP, V6.

gold, nhieàu option extra nhö TV, alloy wheel daøn aâm thanh v.v... 110,000 miles. Ñang chaïy toát. Dö xe baùn 714-726-3590, 714273-8869, $4500. Lic #3WON907

1996 Xe TOYOTA RAV4 modle

400-4L-120305/198109

2001 MERCEDES Benz C-class

400-7L-120705/198517

1997 NISSAN Maxima, maøu

Full power, töï ñoäng, chæ coù 53,000 miles 1 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat nieàng nhoâm gheá da. Xe coøn nhö môùi raát ñeïp giaù $12,500. Lic #4LPD613. L/ L: 714-234-9970, 714-588-1708

400-14L-120205/197930

2002 ACURA RSX-S 53K maøu

silver, xe coøn raát toát, voû môùi. Baù n $15,000. Goï i 714-4431247, #5ENC645

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-120205/197984

2001 CAMRY LE, 4 maùy. Full

400-7L-120205/197988

300-7L-120705/198581

Nhaø gaàn Magnolia + Stanford, 5PN, 4PT, tuyeät ñeïp trong ngoaøi, 2 xe garage , 2 driveway, tieän cho share phoøng hay nhaø ñoâng ngöôøi . $599,900 Huøng Hoaøng. 714-336-6569

toát, voû môùi nieàng nhoâm chuû giöõ ñeï p trong ngoaø i giaù $8300 (4TRU078) ° 1999 Avalon Sunroof 4 airbags platinium model giaù $8900 (4HDR290) ° 1986 Camry maùy hoäp soá toát giaù $800 (4NUR353) Lieân laïc 714-554-8370 Cell: 714-913-7717

power, AC, CD, voû môùi, ñaõ laøm timing belt. Xe chaïy toát, clean title. Moïi thöù good, 110K miles, maøu grey $7000. 714-757-5816, #4SH230

2002 HONDA Accord, ES, soá tay, maøu traéng salvaged tile, coøn thaät toát. $1600, #4YMV814. L/ L: 714-537-8985 (sau 2:00PM)

300-7L-120705/198602

300-7L-120605/198337

400-36L-110504/143081

Baùn Mobilehome, goùc Bolsa / Beach, Nhaø ñeïp, naêm 2000 ñöôïc remodel toaøn boä, rent $786. Ñòa chæ : 15141 Beach #23. Family Park, 2bed + 1 ba th. 714-6579460

300-3L-120705/198594

GARDEN GROVE. Nhaø 3 nguû, 2 taém, roäng 1800sqfts, ñaát 10,000sqfts, töôøng xaây, sôn, thaûm môùi, gaàn khu VN. Giaù $599,900. Lieân laïc Baø Vaân 714531-1000, cell 719-3180

gheá da, 5 soá, full power, CD, tint 17" rim, raát ñeïp, 27,300 miles, $10,800. 714-920-0550, 638-7443

400-3L-120705/198520

Baùn Mobilehome 3BR roäng + den 2 phoøng taém. Beáp gas, heat, maùy laïnh, 30,000 ñoâ. Ñöôøng G.G gaàn Newhope. Phone: 714-263-5677

ÑAÁT BAÙN. 80 maã u ñaá t for sale höôù n g Adelanto vaø höôùng taây Barstow gaàn Kramer Junction. Zoned xaây nhaø vaø troàng caây. L/L 714-3256797

400-7L-120205/198049

2004 FORD Mustang maøu gray,

400-7L-120605/198421

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

400-7L-120205/197970

2001 AVALON XL sedan white

400-7L-120205/197885

AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

2001 ACURA MDX. Touring,

2001 CAMRY Maùy hoäp soá raát

400 - XE BAÙN

4000

400-7L-120405/198159

color. 46,000 miles, one owner. Soá xe 4RSH611, good take care. Lieân laïc 714-392-6939

maøu silver, leather seat, sunroof, 4 new tires 6 CD, 2 doors, 57 Kmiles, run excellent, salvage title $9,400/ OBO. L/L 714-7282060, VIN # A028471

300-14L-120705/198583

300-7L-120505/198295

400-36L-110704/143262

300-14L-120105/197708

WESTMINSTER. Nhaø roäng 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém khoaûng 2,500 SQFT. Ñaát roäng raõi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, gaàn tröôøng hoïc, gaàn chôï. Maùi ngoùi, heä thoáng maùy laïnh, loø söôûi môùi khoaûng 10 naêm trôû laïi. Ñöøng boû lôõ dòp may, $790,000 $825,000. Caàn coi nhaø goïi cho coâ Donna Legan soá ñieän thoaïi caàm tay 949-533-0445

RAO RAO VAË VAËTT

SUV, 7 choã ngoài, töï ñoäng. Full power, gheá da, green, navigation system. CD, no accident. Like new $19,900. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St, giöõa Trask & Garden Grove). Nhaän visa, master card. Finance

300-7L-120705/198613

Family Mobilehome 1969 - 1152 SQF. 3 phoøng, 2 bath, gaàn Harbor/Westminster, sôn, saøn goã môùi. Coù maùy giaët saáy, tuû laïnh môùi. Rent $800. 714-653-8660

Fountain Valley, gaàn Talbert + Newland, gaàn bieån, môùi 2 tuoåi, gaàn 3000 sqft. tuyeät ñeïp trong ngoaøi, raát sang vaø nhieàu upgrades, 5PN, 3PT, $1,199,900 Huøng Hoaøng 714-336-6569

300-14L-120105/197874

400-36L-111104/143751

400-7L-120205/197994

1999 TOYOTA RAV4 (SUV) 4

maùy, goïn ñeïp, sunroof, gheá da, alloy wheels, roof rack, 4 maùy, CD, voû môùi, 100K miles, maøu silver, $7500. 714-839-5620, ID 452114

400-3L-120705/198530

1999 TOYOTA Camry LE. V6, full power, AC, cassette, CD, sunroof, thaéng voû xe môùi, xe trong ngoaøi ñeïp maùy toát. No accident. Baùn $5800. License no.5HYT617, 714-609-8762, 531-1618

400-7L-120705/198586

1999 TOYOTA RAV4 (SUV), silver, 4D, CD, AM/FM, AC. Chaïy toát, carfax. Power door/window. $6200. Xin L/L Peter: 714-2479780, 714-210-9053, lic #4DRJ792

400-7L-120205/197909

1998 HONDA Accord V6 4 door, gheá da, maøu ñen 1 owner bodykit CD run good, 100 ngaøn miles, baùn $6,850/ OBO. L/L 714-3269252, 714-379-9874, Lic. #3XVJ101

400-7L-120705/198617

1998 BMW 740IL. Black soá töï ñoäng. Fully loaded! Leather int. 6CD, new rims & tire. Only 68,000 miles. One owner. Excellent condition. $16,700.OBO thöông löôïng. Tieân: 714-7281173, lic 4WOF710

power, AC, cassette, alarm, voû môùi 95K miles. No accident. Xe ñeï p $4900. 714-231-9453, #3PWY367 400-7L-120105/197862

1996 LEXUS LX450 SUV, 7 choã,

vin 48722. Auto, A/C, sunroof, power door & window, leather seat, CD changer, xe chaïy raát toát. Thích hôïp cho gia ñình. Giaù baùn $9800. Lieân laïc Vaân: 714468-7963 400-7L-120105/197752

1996 TOYOTA Camry LE, 4 door,

auto, CD/cassette. Full power rear spoiler. Good condition 80K miles $4900. LP #4XIC847, 714-9040781, 714-545-5208 400-7L-120705/198566

1995 TOYOTA Camry. Maøu ñen

4 maùy xe moät ñôøi chuû. Dö duøng coøn raát toát giaù $3500. License 3PRH578. L/L: 714-507-8289 400-3L-120505/198185

1994 HONDA DelSol V-Tech,

soá tay, maøu blue, good condition, VIN #JHMEH6164RS003035, $4,500. Phone 714-468-4587 400-4L-120605/198451

1994 TOYOTA Corolla DX auto,

4 door, AC, PS hôn 70K/M, xe raát saïch, ñeïp, thaéng, voû môùi $3,650 (firm), (Lic. #Z004666), chöa heà bò ñuïng. 714-251-9563 400-7L-120405/198161

1994 TOYOTA Camry XLE, töï

ñoäng, 4 cöûa, green. Full power, run good. $3800. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St, giöõa Trask & Garden Grove). Nhaän visa, master card. 400-14L-120705/198548

1994 TOYOTA Corolla, 101 K,

boán cöûa, töï ñoäng, good condition. Xe dö duøng caàn baùn giaù $2750.OBO. Call 951-541-3345, lic 3VES714 400-4L-120605/198440

1993 HONDA Accord Special

Edition töï ñoäng, fully loaded, A/ C, sunroof, leather seat CD, alloy wheel, no accident, trong ngoaø i raá t ñeï p $3,900, LP. #3OHP298. L/L 714-321-9543 400-3L-120605/198443

1993 TOYOTA Previa full power, khoâng ñuïng, 1 ñôøi chuû, khoâng duøng neân baùn 145,000 miles. Giaù $3,600, condition coøn raát toát, Lic. #3BAM702. 714-277-0216 400-7L-120205/197928

1993 MPV Mazda, V6. Maøu traéng, A/C, alarm, new sticker 11-2006, 150M môùi tune-up. Run good, #3CHR776 dö duøng baùn $1850. Call Mary cell: 714-5885762, home: 714-621-0968

1992

400-14L-120205/197938

$1,300 MAZDA MPV Minivan, AC, maùy coøn toát, ñang chaïy, no accident, new tires 158,000 miles. Lic. #3NPH181. L/L 714-638-1370 400-4L-120605/198420

400-7L-120205/197989

1992 TOYOTA Previa 4 maùy,

cassette, 4 voû môùi, thaéng ABS, chaïy toát, new timing belt, 103K miles, clean tile. Moïi thöù toát maøu gold $5800. 714-776-7549, #211915

1992 HONDA Prelude 5Spd.

1998 CAMRY LE, 4 maùy, AC,

400-7L-120205/197991

1998 CAMRY LE, V6, gheá da, CD, alarm, voû môùi, xe raát toát, ñaõ laøm timing belt, 110K miles, clean tile $5800. 714-757-5816, #4MPE023

1997

400-3L-120605/198442

TOYOTA Camry LE töï ñoäng, 4 maùy, all power 80,000 miles, good condition, 1 ñôøi chuû $5,200. 714-613-2499, Lic. #3TNB714 400-7L-120605/198471

1997 Van maøu traéng 72,000 miles, hoäp soá vaø bình ñieän môùi, $4900. Xin goïi coâ Nga 714-9436826 (Vin#45558)

400-7L-120405/198160

1997 ACURA 3.0.C coup, töï

ñoäng, red, 2 cöûa, full power, gheá da, CD, AC, good condition, like new $6800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale 13231 Brookhurst St, giöõa Trask & Garden Grove). Nhaän visa, master card. Finance. 400-4L-120705/198618

1997 HONDA Accord Special Edition 4 cöûa töï ñoäng. Fully loaded. A/C. Alloy wheel, sunroof, CD player, alarm w/remote. No accident. Xe ñeïp trong ngoaøi $6500. LP #5DMB356. L/L: 714321-9543

full power, maùy laïnh 128K miles, no accident. Baùn $3,000. Goïi 714-933-8847, #4FNE870 400-4L-120305/198132

Clutch, AC, môùi thay, maùy coøn raát toát. No accident, dö duøng baùn $2000. Lieân laïc Hoaøng 714-7170755, #5JEP978 400-7L-120105/197854

1992 LEXUS SC300 maøu ñoû, dö

duøng caàn baùn chaïy raát toát. Baùn $4200. Lic #2ZGP381. Goïi 714492-0566 400-14L-120705/198501

1992 MITSUBISHI 3000 GT-SL

maøu black (vin #41167), töï ñoäng, leather seats chrome wheel. Good condition. Giaù baùn $4500 USD. Moïi lieân laïc xin goïi Paul Nguyeã n 714-251-7374 (cel), 714-539-3518 (H) 400-14L-113005/197633

1991 TOYOTA Camry, DX, V6,

power anything, giaù $2200.OBO. 714-467-5831 Huøng, 714-2622399 Lien, lic 22247. 400-7L-120205/198025

1991 TOYOTA Previa. Blue. Al-

loy wheel, good condition giaù $3500. Goïi Höùa 714-539-3229 hoaëc 714-675-5109, lic 2UAJ206 400-14L-120605/198342

1990 Dö duøng caàn baùn hai xe

TOYOTA Pick-up Truck ExCab with shell #4A40692, automatic. 1990 HONDA Accord EX, 4 doors, automatic #2UNY935. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Sôn 949-302-2191


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-120405/198154

1990 ACURA Legend, V6. LS.

Maøu ñoû. Fully loaded, sunroof, AC. Alloy wheels. Tình traïng toát. Xe ñeïp. Giaù $2500. L/L: 714450-5652. Lic #2UOK150 400-7L-120705/198523

1990 TOYOTA Celica GT, maøu

ñoû, good condition. Dö duøng caàn baùn gaáp giaù $1500, goïi John 714-657-4070, lic 2SND556 400-7L-120305/198136

1989 MERCEDES CE300, 165,000 miles. Maøu ñen giaù $3800.OBO Lieân laïc 714-8397588, lic #2SAH623 400-5L-120105/197740

1988 FORD Van. Trong ngoaøi

coøn môùi saïch seõ. Maøu traéng run good, 80,000 mile, giaù $1700 L/ L: 714-717-1048, 714-6121915, lic 2HKZ217 400-7L-120205/198000

1988 TOYOTA Celica, xe maøu

xaùm, caàn baùn gaáp giaù $1200. Tình traïng toát, xin lieân laïc Tina: 714-891-6742, lic #2X2Y696 400-3L-120505/198290

1987 TOYOTA Truck, extra cab,

long bed, coù AC, 5 sp, 4 maùy môùi rebuilt 2 yrs, chaïy raát toát, trong, ngoaøi coøn toát, Giaù $1950. Lic#3L37286. L/L 714-417-0386

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

changer, alloy wheels, xe ñeïp sale reû: $13,990. ° 2001 Toyota Tundra Extracab, V6, auto, full power, power window, door lock coù A/C coù CD running board, chrome wheel, thích hôïp cho family, construction vaø delivery sale:$13,900 ° 2003 Ford Expedition XLT auto, 43 K/miles, full power, 8 choã ngoài, xe ñeïp maøu silver, thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi $17,990 ° 2001 Mercedes ML320, lowmiles, auto, Fully loaded, CD change, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi. Sale reû: $18,500 ° 1999 Toyota Avalon XLS, auto, gheá da, sunroof, Full power, power seats, alloy wheels, CD changer, xe ñeïp, Sale reû: $8,800 Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094. 400-67L-092603/086741

400-7L-120605/198340

1987 TOYOTA Camry dö duøng

caàn baùn, chaïy toát. Giaù baùn $600. Goïi phone 714-724-5129, Lic. #3VND269 400-4L-120505/198298

1984 TOYOTA Tercel, 4wd, S.W

400-67L-103003/091107

auto, chaïy toát ít xaêng, 4 voû môùi, AC, baùn $600 (Lic#1LJL819), L/ L Duõng 714-775-9263, 714-6388492 O.B.O 400-DL-112101/001036

400-7L-122603/098097

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2004 Lexus RX 330 “navigation system”, baûn ñoà, low miles, only 31K/miles, coù DVD system cuûa Lexus, 2 headfone cuûa Lexus, tay laùi goã, neïp goã, gheá da, sunroof, alloy, ABS, rear spoiler, Markl Levinson, audio system, xe raát ñeïp, sale: $33,800 ° 2002 Sienna XLE, low miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, cöûa baám ñieän, sunroof, sale reû cho family: $14,700 ° 2003 HONDA ODYSSEY EX, low miles, only 37K / Miles, auto, full power, 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, alloy wheels, CD, sale reû cho family: $17,990. ° 2002 BMW X5, SUV, lowMiles, 49K/Miles, 49K/Miles, auto, fully loaded, coù CD changer, sunroof, gheá da, power seats, Alloy wheels, Rear AC, xe raát ñeïp nhö môùi, Sale reû: $27,990. ° 2002 Lexus IS 300 auto, fully loaded,low miles, only 39K/ miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe ñeïp cho giôùi treû vaø family, sales: $21,700. ° 2002 Mercedes ML 320, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, CD changer, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale: $21,700 ° 2001 Lexus RX 300 auto, full power, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, coù rear spoiler, sale reû: $17,690 ° 2001 Acura CL Coupe, auto CD changer, Bose sound system, gheá da, sunroof, alloy wheels, power seats, xe raát ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû: $12,990. ° 2001 Acura MDX, SUV, 7 choã ngoài, low miles only 55K Miles, coù touring sport pkg, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, heated seat, roof rack, xe raát ñeïp, sale reû cho family: $21,650. ° 2002 Acura RSX, auto, 2 doors, lowmiles, only 29K/miles, maøu silver, sunroof, alloy wheels, CD, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh $14,950 ° 2002 Acura RL 3.5 low miles, only 36K/miles, auto, fully loaded, coù CD changer, Bose sound systems, gheá da, sunroof, alloy wheels, xe raát ñeïp nhö môùi. sale $19,950 ° 2002 Toyota Avalon, auto, full power, coù CD, Alloy wheels, sunroof, maøu silver raát ñeïp, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû. Sale reû: $12,690 ° 2001 Toyota Sequoia SR5, auto, SUV, 8 choã ngoài, coù CD, rear AC, alloy wheels, sunroof, running board, roof rack, xe raát ñeïp trong ngoaøi, Sale reû: $17,950 ° 2002 Lexus LS 430, low miles, only 44K/Miles, auto, CD changer, fully loaded, gheá da, sunroof, power seats, alloy wheels, premium sound, xe raát ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, sale: $31,700 ° 2000 Toyota Tundra, auto V6, 63K/miles, long bed, AC, cassette, low Miles, thích hôïp cho construction vaø delivery, xe ñeïp, Sale reû: $10,400 ° 2001 Honda Accord EX V6, gheá da, sunroof, alloy wheel, low miles, ABS, CD changer, 2 cöûa, (coupe), power seat, xe raát ñeïp maøu traéng: $13,700 ° 2002 Lexus RX 300, auto, fully loaded, low miles, coù gheá da, sunroof, CD changer, alloy, xe raát ñeïp, sale reû: $21,950 ° 2000 Toyota Avalon XLS, auto, fully loaded, gheá da, sunroof, CD changer, power seats, xe ñeïp trong ngoaøi, sale reû cho family $11,700. ° 2001 Lexus ES300, tay laùi goã, auto, fully loaded, Premium sound, gheá da, sunroof, CD

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com WEEKEND SPECIALS * 100,000-mile Warranty Available* °2004 LEXUS GX470 navigation, LEXUS warranty, like new, sale $43,995 (3295) °2004 LEXUS IS300, navigation, xenon, leather, showroom, sale $27,995 (3299) ° 2002 Lexus GS300, chromes, full power, sale $20,595 (3151) °2002 LEXUS RX300, navigation, full power, sale $20,995 (3268) ° 2003 LEXUS SC430, gorgeous, navigation chromes, Sale $41,995 (3271) ° 2000 Lexus LX470, very clean, 1-owner, sale $27,995 (3134) °2005 MBZ ML350 special Edition, like new, sale $32,495 (3206) °2003 MBZ C240, factory warranty, like new, sale $21,995 (3217) °2001 MBZ SL500 convertible, 2-tops, like new, sale $28,995 (3249) °2003 MBZ CL500, 15K miles, exec toy, sale $62,995 (3282) °2002 MBZ CLK430, stylish & powerful coupe, like new, 34K miles, sale $29,995 (3276) °2002 MBZ E320, excellent condition, sale $20,995 (3228) °2001 MBZ S430, navigation system, low mileage, sale $35,495 (3054) °2000 MBZ ML320 very clean, full power, sale $15,995 (3198A) ° 2003 BMW 325 CI, hot coupe like new, Sale $25,995 (3287) ° 2002 BMW 325I, clean excellent condition. Sale $20,995 (3285) ° 2004 BMW 745IL, 100,000 miles, factory warranty, sale $46,295 (3101) ° 2002 BMW M5, ultimate performe, showroom, 16K miles, Sale $51,995 (3246) ° 2002 Acura MDX Touring Package, 1-owner, $24,995 (3226) ° 2003 Hummer H2, celebrity owner, wheels, camera, TV/DVD, JL audio $45,995 (3290) °2001 HONDA Accord Ex V6, leather, full option, Sale $11,295 (3301) Vaø haøng traêm xe khaùc ñuû hieäu, ñuû maøu. Vui loøng gheù thaúng hoaëc goïi Chris: 714-534-1426 400-36L-032304/110073

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. First time Buyer. Bad Credit or Bankruptcy. OK. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát... Raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 1999 Honda Accord EX coupe, green color, auto, A/C, CD , full power, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû , giaù on sale $8,500 (Stk#0620), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$160. moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Accord EX coupe , Silver color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $11,900 (Stk#1956). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $220 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic LX sedan , Black color, auto, A/C, CD, full power, Alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale , $7900 (Stk#0575). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $150 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2 TL Blue color, auto, A/C, CD, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû, giaù on sale $9,500 (Stk#0553), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$178. moät thaùng. OAC ° 2002 Acura MDX 4x4, Silver color, auto, A/C, CD Player, full power, Leather, sunroof, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $23,500 (Stk#0529), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$428. moät thaùng. OAC ° 2001 Honda CR-V LX, Black color, 39K, auto, A/C, power W/ D/S, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, giaù on sale $13,200 (Stk#1194), nhaän traû goùp/khoâng caàn down./$244. moät thaùng. OAC °2002 Honda Odessey Ex, Silver color, auto, A/C, CD player, 7 choã ngoài, thích hôïp cho gia ñình, xe môùi veà trong tuaàn, Giaù on sale $14,500 (Stk#0526). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $267 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus IS300, Red Color, Auto, A/C, sunroof, Power W/D/ S, Alloy Wheels, Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $13,500 (Stk#0562) nhaän traû goùp khoâng caàn down $250. moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus IS300, Black Color, Auto, A/C, sunroof, Power W/D/S, Alloy Wheels, Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaà n $13,500 (Stk#0) nhaän traû goùp khoâng caàn down $249. moät thaùng. OAC. ° 1997 Lexus ES300, white Color, Auto, A/C, sunroof, Power W/D/S, Alloy Wheels, Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $8,500 (Stk#0532) nhaän traû goùp khoâng caàn down $160. moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus GS300, white color. Auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $20,500 (Stk #0606) nhaän traû goùp khoâng caàn down $374 moät thaùng. OAC. ° 2001 Lexus RX300, silver gray color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $19,900 (Stk #0682) nhaän traû goùp khoâng caàn down $363 moät thaùng. OAC. ° 2002 Lexus RX300, white color, auto, A/C, sunroof, power W/D/S. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $24,200 (Stk #0630) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC. ° 2000 Toyota 4 Runner SR5, Silver color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $8300 (Stk#0466) nhaän traû goùp khoâng caàn down $157 moät thaùng. OAC. ° 1999 Toyota Camry, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0589) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. ° 1997 Toyota Camry, V6, white color, auto, A/C, CD, full power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi. Giaù on sale trong tuaàn $6200 (Stk#0597) nhaän traû goùp khoâng caàn down $119 moät thaùng. OAC. °1999 Toyota Avalon XL, Green color, auto, A/C, Power,W/D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, Giaù on sale trong tuaàn $7300 (Stk#0513) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $139 moä t thaùng. OAC. ° 2002 Toyota RAV-4L. Black color, 41K, auto. A/C. Power, W/ D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $15,500 (Stk #0671) nhaän traû goùp khoâng caàn down $285 moät thaùng. OAC. ° 2002 Toyota Sienna XLE. White color, 7 choã ngoài, auto. A/ C. Power, W/D/S, alloy wheels, xe môùi veà nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, giaù on sale trong tuaàn $9,500 (Stk #0573) nhaän traû goùp khoâng caàn down $178 moät thaùng. OAC. ° 2002 Toyota Tundra R/Cab,

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

White color, auto, A/C, Power,W/ D/S. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû, Giaù on sale trong tuaàn $9500 (Stk#0515) nhaän traû goùp khoâng caàn down $178 moät thaùng. OAC. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn raát nhieàu xe môùi veà trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quí khaùch haõy lieân laïc ñeán vôùi Alpha’s Auto Sales ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/05/2005 ñeán ngaøy 12/ 11/2005. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi 400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-36L-121304/147780

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

RAO RAO VAË VAËTT 500-7L-110105/193825

Baän chuyeän gia ñình sang tieäm SkinCare & Spa tieäm raát ñeïp. Khaùch Vieät - Myõ Traéng trong khu shopping plaza F.V. 3 phoøng: Microdermabration facial, waxing, 3 gheá spa, 1 nail station, taát caû môùi remodel. Chuû training ngheà neáu caàn. Rent $1080/ M giaù $29K. Tel: 714-390-3296/ N.531-4483 500-60L-110105/193856

Sang tieäm Nails trong khu shopping lôùn, NM, khoâng ngöôøi troâng nom, tieàn rent reû. 5 baøn nail 2 spa neáu thaät loøng. L/L: 714-3984376, 505-440-4743, 505-3632003 500-28L-110205/194099

Lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail Spa vuøng Azusa, 4 gheá, 5 station, 2 phoøng facial/wax. Tieäm môû ñöôïc 5 thaùng, ñeïp, rent reû. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 626-652-8107

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS @ Currently rented to LA-Z-Boy furniture @ Owner might carry some Price $2,300,000 or only $90/ SF. Call Echo Realty, Anthony Phan, RE. Broker: 714-713-1485, Loc Phan, RE. Agent: 619-277-7426 500-30L-111205/195463

Tieäm röûa xe caàn sang ngoaøi tieåu bang. Giaù $700,000, chæ caàn $100,000 tieàn down, cho traû goùp moãi thaùng. Moïi chi tieát L/L 518210-1136, 518-331-0914

500-28L-111205/195489

SANG TIEÄM Salon ñeïp, roäng, sang troïng 5 station toùc, 8 spa, 2 phoøng facial wax, vuøng Scottdale, A2. Bieát theâm chi tieát xin L/L David 480206-8011

500-36L-111305/195544

500-28L-111805/196182

Cô hoäi toát: Laøm chuû tieäm aên VN ôû Hawaii, khaùch Myõ, lôøi nhieàu, thöïc ñôn deã laøm, long lease. Serious buyer please call: 808647-0321 500-28L-111805/196210

Sang tieäm Nail & Spa 16 naêm vuøng West LA gaàn Beverly Hill, sang troïng hoaøn toaøn ñoà môùi. Lôïi töùc cao, giaù baùn gaáp $95,000. Goïi 323-931-6382 hay 310-5926298 500-28L-111805/196211

Caàn sang tieäm nail, Arizona, vuøng Myõ traéng 100%, ñòa ñieåm raát toát, khaùch sang. L/L ngaøy 480836-8123, ñeâm 602-237-9365 500-28L-111805/196300

Xe thöùc aên, chôï trôøi Golden West. Raát ñoâng khaùch. Hueâ lôïi cao, rent thaáp, chuû doïn ñi xa, ñoåi ngheà. $95,000.OBO. 951-769-5993. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 500-28L-111805/196317

500-36L-110305/194293

Caàn sang 2 tieäm Bullhead AZ, 6 nails 4 spa. Mission Viejo 6 toùc 4 nail 2 spa & supplies muoán bieát theâm chi tieát. L/L Dung 714775-2147, 714-364-7986

500-100L-041304/113176

500-21L-111805/196319

500-30L-111405/195661

400-36L-060305/171705

500-90L-110405/194363

Coù nhieàu lease vaø tieäm Nail ôû TB Arizona caàn sang ñòa ñieåm toát. Neáu quyù vò naøo caàn Build tieäm nail chuùng toâi seõ lo taát caû caùc giaáy tôø thuû tuïc töø A-Z. Moïi chi tieát xin lieân laïc Anthony: 602550-4740, 623-326-8645 500-201L-032705/161030

400-7L-020604/172849

A&P AUTO SALES Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 Ä°2003 ACURA MDX touring, SUV, 7 pass, dual A/C allpower, all leather, cass+CD... Giaù $24,800 °2001 LEXUS LX 470 SUV, 7 pass, 61K, moonroof, leather, cass+CD, one owner. Giaù $28,800. °2002 TOYOTA Sequoia, SUV SR5, 7 pass, dual A/C, full power, cass+CD. Giaù $18,400. °2001 CHEV, Suburbank 1500 SUV auto, 7 pass, dual A/C, moonroof, leather, LowMi, cass+CD. Giaù $16,800 °2003 TOYOTA Sienna LE, auto, 7 pass, dual A/C, full power, 70K, exclean, cass+CD. Giaù $13,300 °2002 HONDA Odyssey EX auto, 36K, 7 pass, grey, dual A/ C, CD, one owner. Giaù $17,400 °2001 MIT Montero XLS SUV auto, 4DR, A/C CD fullpower. Giaù $9600 °2001 LEXUS RX300 auto SUV, moonroof , leather, 56K Black/ Beige, fullpower.. Giaù $19,300 °2003 ACURA TL 3.2 Type S, auto, 4DR, white allpower, leather, cass+CD. Giaù $17,800 °2002 HONDA Civic Auto, 4DR, 50K, CD+cass fullpower, A/C silver. Giaù $9500 ° 2002 TOYOTA Avalon XLS. auto, 4DR, white pearl, allpower, all leather, cass+CD changer, 49K. Giaù $15,900 °2001 MERCEDES E 430 exclean, silver gold, crome wheel, allpower, all leather,CD Giaù $19,200 ° 2002 MERCEDES C320, V6, 4DR, 40K, moonroof , CD changer, silver, fullpower. Giaù $21,700 °2003 ACURA CL3.2 type S, 2DR, auto, good condition, moonroof , leather, cass+CD. Giaù $14,800 °2002 LEXUS TS300, auto, lowMi, silver exclean, moonroof, leather, cass + CD. Giaù $19,800 ° 2002 ACURA RSX auto, lowMi, black, leather, moonroof, CD player. Giaù $15,500 °2001 LEXUS ES300, auto, silver, 4DR, oneowner, allpower, all leather , cass +CD. Giaù $14,300 °2001 ACURA Integra LS, auto, 4DR, 57K, moonroof , full power, CD player, Giaù $10,400 °2001 TOYOTA RAV-4 L. Auto, fullpower, cass CD, good condition. Giaù $12,300 °2002 ACURA RL3.5 4DR, navigation system, allpower, leather , moonroof , 96K service. Giaù $15,700. A&P Auto Sales Kính Môøi 400-36L-102405/192779

LEASE/ NAIL ª ARIZONA - coù lease cho tieäm Nail trong shopping center/ chôï. Good location caàn sang. L/L: Binh 480-459-0166 ª ARIZONA - coù tieäm NAIL trong shopping center lôùn, caàn sang. L/L 714-244-7882

500-28L-111505/195759

SANG TIEÄM NAIL LÔÙN, khu Orange caùch Bolsa 10 phuùt, khu Myõ Traéng, khu thöông maïi raát lôùn. Gross income raát cao $200,000 - $250,000 naêm, coù facial. Giaù baùn $149,000. L/L Taâm 714-478-2611

500-7L-071305/177545

500-28L-111605/195836

TUCSON, ARIZONA Sang tieäm Toùc, Facial/Wax. Massage. Khu Myõ Traéng, giaù cao, gaà n ñaï i hoï c , 14 naê m kinh nghieäm. L/L Minh: 520-6618476, 520-881-7752

500-28L-080405/181014

500-28L-081705/182797

500-30L-111605/195845

500-14L-110805/194794

Baùn tieäm massage coù baùc só, 4 phoøng, coù nhaø taém, Daily Health Care 710 S Brookhurst St. #R 714-774-3132, Anh Minh 4656934 500-36L-110805/194909

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang tieäm baùn baùnh mì vaø Food To Go, taïi San Antonio, Texas. Ñaây laø tieäm ñaàu tieân ñoäc nhaát, ñòa ñieåm toát, giaù phaûi chaêng. Moïi chi tieát xin lieân laïc coâ Chi: 210-650-9566 bus, 210-722-1689 cell 500-7L-090805/186198

Space available for lease 1000sq, maët tieàn vuøng Long Beach, thích hôïp cho môû small business or nail. Xin L/L Andy 714-8763088, Döông: 714-876-3089 ñeå bieát theâm chi tieát 500-28L-092805/189128

ARIZONA caàn sang nhieàu Lease trong shopping center vaø plaza ñeå môû Nails or Hair Salon. Baùn nhieàu loâ ñaát ñang phaùt trieån. Lieân laïc 602-380-6158 Tony Nguyen

500-90L-092905/189202

Arizona! Arizona! Arizona. Baùn tieäm nails vaø baùn nhieàu lease ñeå môû tieäm nails. Xin lieân laïc Ken 480-580-7858

Caàn sang tieäm nails ôû vuøng Victorville, tieàn rent reû, tieäm 4 thôï, 5 spa chair. Xin lieân laïc vôùi (Lori) 760-955-2445

500-28L-111605/195870

500-28L-111005/195126

Caàn sang tieäm nails gaáp ôû Arizona, vuøng Gilbert. Xin lieân laïc Cindy 623-570-9322 500-28L-111005/195190

Hair & Nails Spa caùch Bolsa 15 phuùt. Caàn baùn gaáp vì lyù do gia ñình, khoâng ngöôøi troâng coi. Coù 4 baøn Nails, 3 Spa, 2 toùc, 1 phoøng Facial & Waxing. Rent reû $700/month, 800 SQF. Lease coøn daøi. Baùn $39,000. L/L: 714826-7248 500-28L-111005/195217

Tieäm Furniture caàn sang vuøng Lawndale gaàn ngaõ tö ñöôøng lôùn, Mall, tieàn nhaø reû, lease daøi haïn. Xin lieân laïc Tony 310-371-0043 or 714-468-8510 500-28L-111005/195237

500-92L-102105/192452

Caàn baùn Tieäm Söûa Xe vuøng El Monte, parking lôùn, 50-70 parking tröôùc xe, 5 ñoäi vôùi maùy Smog Check vaø nhieàu loaïi inventory, very good location, coù contract vôùi Enterprise Rental Car, very good profit bussines xin lieân laïc soá phone 626-627-5325, 626627-5829 500-14L-111105/195409

Caàn sang 2 tieäm baùnh gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi, tieäm raát laø ñoâng khaùch. Giaù $250K vaø $750K. Xin L/L Loan 714-9818998 hoaëc 714-698-9998

500-21L-102405/192736

500-28L-111205/195448

Caàn baùn comercial goùc Harbor McFadden ñaát roäng 18,000sqftm coù building roäng 1500sqft. Giaù baùn 1.5 million. Xin L/L Loan 714-981-8998 hoaëc 717-6989998

500-21L-110105/193786

Nail Salon, Culver City 6 year, 5 employees $234K gross, ask $75K, 888-284-4818 bkr.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-28L-111905/196409

Phoø n g maï c h cho thueâ , khu thöông maïi ñoâng ñuùc, thuaän tieän cho phoøng maïch, giaûi phaãu hoaëc phoøng nha. 2700 SF. Goïi 714448-8474 500-28L-111905/196412

Tieäm giaët uûi möôøi ngaøy möôøi moät thaùng. Ñòa ñieåm toát, caàn baùn gaáp giaù 35 ngaøn, lieân laïc Leâ 909626-1674, 660 E. Arrow Hwy, Pomona 91767 500-30L-111905/196423

Sang tieäm video & water, tieäm môùi City Hawthorne. 714-7134832

500-28L-112105/196497

Tieäm phôû ôû T.P.W caàn sang hoaëc partner, moïi thöù trong tieäm hoaøn toaøn môùi, 50 seats. L/L 714-6797394 500-28L-112105/196591

Sang gaáp tieäm nail vuøng Las Vegas 4 spa, 8 baøn, phoøng wax, kho, phoøng aên, maùy giaët saáy, tieäm roäng, tieàn rent khoâng cao, ñòa ñieåm toát. L/L 702-985-7785 500-30L-112105/196607

Caàn sang tieäm nail ôû tieåu bang Indiana. Tieäm ñeïp + roäng, income cao, vuøng Myõ traéng. Lieân laï c 703-608-7441, 434-2271868 500-21L-112205/196669

500-28L-111605/195904

500-28L-111705/195983

Tieäm toùc coù saün khaùch caàn sang ôû Raleigh, North Carolina khu shopping center, coù chôï Food Lion Eckerd, tieäm aên Myõ, Meã, Taøu. Ñ.T 919-624-0360

Caàn sang tieäm chuïp hình. Tieäm ôû trong khu sang troïng (Outdoor Mall). Caàn sang gaáp! Neáu ai coù yù, xin L/L Susan: 626-975-2902, Kim: 517-410-4266 Tieäm taïi tieåu bang Colorado caàn sang. Tieäm môùi build xong caàn baùn laïi. Neáu thaät loøng xin goïi anh Höng Leâ, soá phone 719-5921130 or 720-323-6980 (cell). Nail & Tans Spa LLC.

500-28L-111705/196039

TIEÄM NAIL ÔÛ vuøng Lancaster caùch Bolsa 2 tieáng, coù 5 baøn nails, 3 gheá spa, 1 phoøng massage, 1 phoøng wax, vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp giaù $38,000. L/L Hoaøng, Hoàng 661-948-6881, 714-902-7078

500-28L-112205/196737

500-28L-112205/196753

Liquor & Mini Market for sale by owner, tieäm ñoâng khaùch, income cao, good location, caùch Bolsa 5 phuùt, thích hôïp cho family own. Giaù $270K. L/L Oanh 714-422-5732, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi 500-14L-112305/196811

Salon ñeïp treân ñöôøng Beach caàn cho thueâ station toùc & nail (phaûi coù khaùch rieâng) toùc $125/tuaàn khaên & shampoo, nail $75/tuaàn include khaên & polish. 714-9283361 500-36L-112305/196932

500-28L-111705/196092

500-15L-111105/195316

Sang tieäm Video & Cleaners. Lôïi töùc $3500 - $4000. Ñaõ coù khaùch quen töø 15 naêm. Coù theå laøm theâm söûa quaàn aùo, $45,000 taïi Long Beach - PCH/Orange. L/L: 714-651-5105

500-21L-102405/192734

Mesa, Arizona. Caàn sang gaáp tieäm 99 Cents (appx 4000 sqft), khu Meã caïnh chôï Fry’s ñoâng ñuùc & an toaøn. Asking 110K. L/L 602-793-9216

CAÀN SANG TIEÄM NAIL & HAIR Orange. Tieäm ñeïp vaø môùi, coù 4 gheá Spa, 3 baøn, phoøng facial/ Wax vaø Toùc Station. Giaù $65K. L/L Stacy. 714-757-0857

500-28L-111705/196045

Vì lyù do g/ñ caàn sang tieäm gaáp ôû Ohio, thuoäc thaønh phoá Lima, khu Myõ traéng, income cao, tip haäu, khoâng thaät loøng mieãn goïi. L/L Bình 419-303-1299

Nhaø haøng vuøng Riverside caàn sang laïi. Xin lieân laïc Ñ.T 951352-9548 sau 3 giôø chieàu

SANG TIEÄM NAIL. Caàn sang gaáp khu Myõ Traéng. TB Michigan. Giaù 32K. Xin goïi C: 616-283-3485, W: 231-799-9355

Tieäm Furniture vuøng Murrieta. Good location ñang phaùt trieån, ñoâng khaùch caàn sang gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi. L/L Jeff: 310-919-7170

500-30L-101205/191093

500-14L-101705/191770

CAÀN SANG GAÁP Sang hoaëc ñoåi qua coâng vieäc khaùc. Tieäm Sale & Repair Electronics ôû Garden Grove, ñòa ñieåm ngay ngaû 3, khu ñoâng ñuùc. Rent $900, coøn 2 naêm hôïp ñoàng, coù income, toát cho thôï TV hoaëc taát caû ai caàn môû tieäm, chuû ñi xa caàn baùn $6000. L/L: 714-9330242

500-28L-111605/195857

500-28L-090405/185465

Caàn sang gaáp tieäm Nails coù 4 gheá Spa, 5 baøn vaø phoøng Wax + maùy giaët saáy. Giaù $26,000. Thaät loøng muoán sang, xin goïi T: 623-974-8896, C: 623-330-3991

400-7L-120605/198475

500-30L-111505/195682

Caàn sang gaáp Nail Long Beach khaùch Meã, Ñen. Roäng 1500 SF. Rent $1650. Tieäm build hôn 100K, vì chuû moving, caàn baùn gaáp döôùi giaù voán. L/L: 714-6535109

500-90L-111805/196325

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû trong Mall lôùn, tieåu bang New Hampshire ñoâng khaùch, khoâng coù ngöôøi coi. Thaät loøng mua xin goïi 603-858-2497 cell, 909-7254668 cell 500-28L-111805/196336

HOLIDAYS! HOLIDAYS! Tieäm hoa ñeïp vuøng Fountain Valley vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn giaù $30,000. Lieân laïc Michael 714-848-8645

500-30L-013105/172219

CÔ HOÄI - CÔ HOÄI - CÔ HOÄI Muoán ñaàu tö hieäu quaû vaø an toaøn nhaát, vuøng HOUSTON - TX, caùch Hong Kong Mall 4 khu thöông maïi ngöôøi Vieät 15' laùi xe. Nhaø môùi ñang build töø 210,000 ñeán 300,000 (3, 4N). Moïi chi tieát xin L/L Michelle Ngo, ñaï i dieä n Roycebuilder 281-341-7303, cell 713-775-1051. Email: mngo@roycebuilders.com

500-36L-111405/195671

500-36L-110605/194599

Phong Thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa & nôi laøm aên buoân baùn. Caàn baùn nhaø, cöûa tieäm vì eá aåm khoù baùn, baùn chaäm hay gaëp naêm xui vaän ruûi. L/L: 714-554-4056. Nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm trong T/X Phöôùc Loäc Thoï. Ñòa ñieåm toát, roäng, tieàn rent reû. L/L 310-213-5112, 714892-6212

Tieäm nail ôû New Mexico caàn sang giaù $22,000, xin lieân laïc soá phone 714-889-0723

Caàn baùn gaáp 2 tieäm trong mall TB Indiana vì gia ñình ñi xa baùn 140K. Xin lieân laïc Laura. 812479-6331 hay 912-306-0620

Nhaø haøng vuøng Little Saøigoøn ñoâng khaùch, ñòa ñieåm toát, roäng, tieàn rent reû, lease coøn daøi, coù license beer, caàn sang. Muoán bieát theâm L/L 714-697-9634, 714-679-1071 500-28L-111205/195456

COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN VICTORVILLE, CA. One of the fastest growing cities in California. Agent welcome! @ Free standing 25,050 sf building on 1.20 Acre lot @ Visible from Fwy 15, right off of the Mojave exit

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm nail ôû Ohio roäng 1000 sqft, income $13,000-$15,000/ thaùng, rent $1,000. Giaù $35K. L/L Oanh 724-652-6676, 724944-3212 (cell), thaønh 330-9656945

500-7L-112305/196933

500-28L-111705/196106

Caàn sang tieäm Nails ôû vuøng Riverside giaùp Moreno Valley caùch Bolsa 50 phuùt. Tieäm naèm khu Target shopping center tieäm 10 thôï 9 gheá Spa, income $10 $14K tuaàn. L/L tieäm: 951-6561090, cell: 909-520-6527

500-27L-111705/196110

NAILS Moving caàn baùn reû tieäm Nails môùi build 5 thaùng, ñeïp, sang troï n g. Roä n g 2300 SF, Rent $4500/M. 8 gheá spa hieäu Solace, 8 baøn, 2 phoøng facial. Vuøng Rancho Cucamonga caùch Bolsa 45', baùn reû giaù120K. Reû hôn ñi build tieäm môùi. Lieân laïc Lan: 714-260-6038

500-30L-111705/196139

Office space cho thueâ roäng ±840 sqft, goùc Beach/ Hazard. Giaù $1.10/sqft, raát tieän cho caùc dòch vuï vaên phoøng vaø ñòa oác. Goïi A. Hoøa 714-373-4422

500-15L-112405/196967

ARIZONA. Caàn baùn tieäm gaáp (shopping center) Chandler, 4 spa, 6 baøn 4 phoøng waxing, tieäm ñeïp, tip haäu. Thaät loøng mua xin goïi 480-857-7807


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-14L-112405/196973

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-112905/197416

Caàn sang gaáp nhaø haøng, khu trung taâm saàm uaát Bolsa, ñoâng khaùch, vì baän vieäc phaûi caàn veà VN. Serious only please L/L 714391-1351

Sang gian haøng baùn aùo quaàn vaø ñoà chôi treû em taïi chôï trôøi Cypress. Choã baùn thaät toát. Thaät loøng muoán xin goïi 714-534-5728

500-14L-112405/196986

SANG NHAØ HAØNG coù license Beer vaø Nhaïc. Ngay khu trung taâm Bolsa. Tieäm xinh ñeïp, coù ñaày ñuû heát, khoâng caàn ñaàu tö theâm. Giaù baùn $140,000. Coù nhaõ yù xin goïi 951-712-7435. Giaù coù theå thöông löôïng.

Caàn sang gaáp quaày baùn nöõ trang, ñòa ñieåm toát, rent reû, trong Mall Phöôùc Loäc Thoï. Xin lieân laïc 714657-9073, 714-901-8241

500-21L-112505/197038

BAÙN TIEÄM PHÔÛ CHICAGO Tieäm 3600 sq.ft, ñoâng khaùch, khu downtown, sang troïng, phôû ñöôïc giaù: $8 moät toâ, theâm naïm $1, theâm boø vieân $1. Caàn veà laïi California lo chuyeän gia ñình. L/ L coâ Yeân 312-933-4850

500-14L-112505/197065

Huøn haïp baát ñoàng, sang gaáp tieäm nails ôû Fresno, good location, roäng 1800sqft rent $2800, 9 gheá, 9 baøn, 3 phoøng, môùi môû ñöôïc 9 thaùng, coù 4 thôï income, hieän thôøi $3,500-$4,000/ tuaàn. Giaù $120K, öu tieân ngöôøi tôùi tröôùc. L/L 626-348-1977

500-14L-112505/197099

Caàn sang. Tieäm Nail ôû New York vuøng Myõ traéng (good location), khoâng caïnh tranh, laáy laïi voán trong voøng 6 thaùng, baùn vì lyù do gia ñình, baát ñoàng yù kieán FS $30, RF $20 - Pe + M $45. Neáu thaät loøng xin L/L Haïnh 518523-5326 (tieäm), 518-253-6203 (cell). Giaù caû thöông löôïng

500-28L-112505/197101

Sang tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, thaø n h phoá Torrance - Palos Verdes. Lieân laïc ñieän thoaïi 310378-0115

500-14L-112505/197104

500-7L-112905/197419

500-14L-112905/197435

500-7L-120105/197787

Caàn sang tieäm nails vuøng Compton Swapmeet, Long Beach, ñoâng khaùch walk-in, rent reû $1,100, cô hoäi hieám coù, khoâng ngöôøi coi. Giaù $72,000. Vinh 310-608-7066, 714-224-6484 CAÀN SANG TIEÄM Nails vuøng Compton giaù $12,000. Tieàn möôùn ñaát $500/thaùng. Tieäm goàm coù 4 baøn, 3 gheá Spa, moïi chi tieát xin goïi Tom: 714-757-1154

500-10L-112905/197440

500-14L-120105/197820

Caàn sang Trung Taâm giöõ vaø keøm treû hoïc, thích hôïp vôùi Coâ Thaày ñaõ daïy ôû VN vaø vaãn muoán trôû laïi ngheà cuõ. 714-914-2062

500-14L-112905/197458

MASSAGE. Lyù do gia ñình caàn sang gaáp 20K. 5 phoøng massage, rent reû, very good income. L/L 714-657-5933

500-28L-112905/197479

Sang tieäm Hair & Nail vuøng NW Phoenix (Peoria), 1000 sqft, rent $1034, 4 baøn, 3 spa, 1 toùc, 1 facial, 32K. Xin L/L: 623-4871660 bus, 480-703-8008 cell

500-20L-112905/197534

Caàn sang gaáp tieäm nails, tuyeät ñoái khoâng caïnh tranh baèng ñoåi ngang, hoaëc khoâng caân baèng. Giaù $30,000, rent $430/thaùng, very good income. Phone 307745-8899

500-14L-112905/197538

500-14L-112905/197547

500-36L-112505/197107

Caàn sang tieäm Nail lôùn vuøng Palm Dale caùch Bolsa 1’15 roäng 1750 SF, 12 baøn, 6 spa + waxing room. Parking roäng, nhieàu khaùch walk-in, lease coøn daøi giaù $127,000. L/L: 714-467-8840

Caàn baùn gaáp tieäm Nail vuøng Landcaster trong khu shopping center. Tieäm 8 gheá spa, 8 baøn nail, 1 phoøng wax coù maùy giaët saáy. 714-883-5183 cell, 661942-8001 bus

Sang tieäm Nails vuøng Huntington Beach, khoâng ngöôøi coi 2 spas 6 baøn nails 1 phoøng facial wax. Tieäm roäng ñeïp, thoaùng. Rent reû giaù baùn $60,000. Lieân laïc 714-638-3644 anh Quaân, 714-425-2057 chò Loan

500-14L-112505/197106

500-7L-120105/197772

ª WESTMINSTER Tieäm Fast Food trong Thöông Xaù Phöôùc Loäc Thoï. Roäng 1200 sqft, phía tröôùc coù 14 baøn. Baùn caùc loaïi huû tíu, Chaùo, Food To Go, Sinh toá, nöôùc mía, cafeâ, Coù 5 ngöôøi giuùp vieäc, sau khi tröø moïi chi phí, coøn thaâu veà $8000/thaùng. Giaù $145,000. ª BUENA PARK: Tieäm $1 & Discount Store. Roäng 3500 sqft. Hôïp ñoàng thueâ 5 naêm. Goàm baùn taïp hoùa 99¢, laøm chìa khoùa, coù dòch vuï chuyeån tieàn veà caùc nöôùc Nam Myõ. Lôïi töùc sau khi tröø moïi chi phí mang veà $5000/thaùng. Giaù $99,000 + haøng hoùa. L/L Hung Do 714-651-5185

500-54L-112905/197551

500-7L-120105/197808

HAIR Ñi xa, caàn sang gaáp tieäm toùc vuøng Covina, coù khaùch saün, ñòa ñieåm toát, rent reû, giaù thöông löôïng. Xin L/L Coâ Lan ngaøy 626966-6646, ñeâm 626-453-3533 500-7L-120105/197828

Fullerton. Cô hoäi toát cho thôï nail laøm chuû. Tieäm Hair & Nail saïch seõ, khang trang: 4 nails, 2 spa, 2 toùc, 1 facial, phoøng aên, maùy giaët/saáy. Khu vöïc toát, khoâng caïnh tranh. Asking $35K. Chi tieát L/ L: 714-467-8867 500-7L-120105/197832

SHOP MAY Söùc khoûe keùm caàn sang shop may vuøng El Monte, haøng nhieàu, giaù cao, roäng raõi, thoaùng maùt. Xin L/L 626-579-1382, cell 626758-2609 500-7L-120105/197836

SINKCARE FOR SALE. Beautiful 8 rooms SkinCare Spa in Yorba Linda. Good location clientale + extra cash flow longterm lease only $80,000 if serious please call 714-531-1370

500-7L-112605/197145

WATER Chuû ñoåi ngheà, caàn baùn tieäm nöôùc loïc, lôïi töùc toát, rent reû, gaàn chôï Meã City Market, gaàn LAX, baùn bôùt giaù, coù theå thöông löôïng. L/ L 714-553-9144

500-14L-112805/197237

Caàn sang gaáp tieäm video DVD, giaù raát reû, tieäm roäng lôùn, vuøng G.G. L/L 714-925-5888

500-14L-112805/197318

Thai Restaurant for sale, near Buena Park Mall $30,000 - cash. Call for detail Paul 323-3692019, 714-828-2872

500-21L-112805/197354

Tieäm nail ñeïp ñoâng khaùch heïn vaø walk-in vuøng El Toro caùch Bolsa 30 phuùt coù 6 Spa 5 baøn nail 1 phoøng Facial caàn sang $130,000. L/L: 714-468-9115

500-14L-112805/197355

RESTAURANT Caàn sang nhaø haøng tieåu bang Oklahoma roäng 6,430sqft, ñaát 14,900sqft. Giaù thöông löôïng $240,000. Moïi chi tieát xin L/L Lee 626-216-6761

500-14L-112805/197362

Auto Garage for rent 1ª 1800sqft, 3 Hoist. 2ª 2500sft, 4 Hoist. Contact anh Henry 310-9256232, hoaëc Anh Long 310-6775692

500-14L-112805/197367

Ñi xa, caàn sang tieäm toùc ñoâng khaùch trong khu chôï VN, xin lieân laïc 714-915-4120

500-14L-112805/197381

500-14L-113005/197583

Caàn sang gaáp tieäm Gift Shop ôû Anaheim. Tieäm ñang chuaån bò baùn Xmas & New Year. Noel thu nhaäp raát khaù, xin lieân laïc Hoa: 714-420-7689 or Thanh 714414-5130

500-28L-113005/197611

SANG TIEÄM NAILS Tieäm trong mall tieåu bang MS vuøng khoâng bò baõo. Rent $1850/ thaùng. Income: $20 - $25 ngaøn/ thaùng. Giaù nails cao. Full $26, fill $16, pes $25. Baùn gaáp giaù 55 ngaøn. Caàn thôï nails 2 - 3 thôï bao 7 ngaøy $800 USD, bao aên ôû. L/L tieäm: 601-250-0449, cell: 602684-7752. cell: 602-300-9058

500-14L-113005/197615

Caàn sang laïi tieäm Nail taïi tieåu bang phöông Baéc vôùi giaù reû. Tieäm 4 thôï laøm income töø $3500 ñeán $4000/1 tuaàn. Giaù $40,000. Neáu muoán xin L/L coâ Haø 860-7387838 (W) hoaëc 860-605-3955 (cell)

500-14L-113005/197648

Caàn sang tieäm Fashion cho giôùi treû. Ñòa ñieåm môùi thuaän lôïi goùc Brookhurst vaø 15th St. Xin lieân laïc Lisa 714-653-8594, Alison 898-4146

500-28L-113005/197683

Chuùng toâi nghæ höu caàn baùn laïi chôï cho baø con naøo muoán laøm chôï thaät söï vaø caàn baùn 2 caùi Townhouse 10 caên, moãi caên phoøng 3 - 4 phoøng nguû môùi xaây ñöôïc 1 naêm vaø ñang cho möôùn ñöôïc 8 caên, cho möôùn chöông trình section 8 ñöôïc moät ngaøn moát trôû leân. Baø con muoán laøm aên xin lieân laïc 214-826-2921

500-14L-113005/197701

Cô hoäi cho ai muoán laøm chuû. Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail ôû Arizona trong khu shopping lôùn. Tieàn rent reû. Tieäm ñoâng khaùch. L/L: 480-678-5542

500-14L-112905/197412

BAKERY FOR SALE Muoán sang tieäm baùnh khu Fountain Valley. 949-246-3774, 714847-9880 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-120105/197721

Caàn sang gaáp tieäm Nail ôû Long Beach, coù 4 baøn, 2 spa, 1 phoøng wax, tieàn rent reû, lyù do khoâng coù ngöôøi coi caàn baùn gaáp! L/L: 562-599-1155, 714-724-7738

500-14L-120105/197728

Nhaø haøng caàn sang gaáp vì lyù do söùc khoûe. L/L Anh AÂn 714-6580969

500-7L-120105/197734

Caàn sang tieäm Cell Phone gaáp vì lyù do gia ñình vuøng H.Beach, khaùch Myõ khoâng caïnh tranh giaù 10K goàm taát caû inventory vaø ñoà trong tieäm. 714-965-0916

500-14L-120205/197997

Tieäm Coin Laundry roäng 3000SF, ñòa ñieåm raát toát, ngay khu chung cö thaønh phoá Los Angeles, caàn baù n gaá p giaù $320,000. No agency. L/L home: 909-4609865, cell: 213-321-7642 500-7L-120205/197998

Riverside. Move ñi tieåu bang khaùc caàn sang gaáp tieäm Nails ñöông nhaän rent reû $1700 month sang giaù $42,000. Khoâng thaønh yù mieãn goïi. 951-637-5778 500-14L-120205/198009

Sang tieäm Nails trong mall lôùn. Tieäm ôû tieåu bang Texas. Giaù laøm coøn raát cao. Vì lyù do gia ñình xin lieân laïc Hoaøng Dung: 210204-9482 500-14L-120205/198021

Haõng may vuøng Garden Grove, thôï ñoâng, haøng nhieàu quanh naêm vì baän coâng vieäc gia ñình, caàn baùn gaáp, giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc Tina 714-399-6964 500-7L-120205/198024

Caàn sang tieäm nails T.B thaønh phoá Myõ traéng hoaøn toaøn, khaùch sang, giaù coøn cao 28-15, khoâng ngöôøi coi, caàn baùn gaáp, thaønh thaät mua haõy goïi. Xin L/L Coâ Lynn 480-283-1867, 480-2030623 500-14L-120205/198034

Fantastic Sams in Santa Fe Springs for sale. Call Jay at 310408-2957 500-36L-120205/198063

500-28L-120205/197886

500-14L-120205/197919

CAÀ N SANG GAÁ P . Shop may Garden Grove vì baän con nhoû khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp giaù caû thöông löôïng. L/L: 714-260-7011

500-30L-120205/197921

Coù 2 phoøng Office cho thueâ naèm trong khu nhaø haøng Baùt Ñaït goùc ñöôøng Brookhurst & Hazard $400 moãi phoøng bao ñieän nöôùc, xin goïi Dung 714-987-0369 500-7L-120205/197937

Caàn sang tieäm Nail vuøng Anaheim 4 baøn 1 phoøng Facial. Tieàn rent reû. L/L: 714-653-8752 500-14L-120205/197948

Salon vuøng Huntington Beach caàn sang tieäm coù 4 toùc 3 nail 3 gheá spa. Tieäm roäng 1200 Sq, rent reû, ñeïp ngay maët tieàn $70,000 coù theå thöông löôïng. L/L: 714-596-5022, 949-9810853 500-7L-120205/197953

SANG TIEÄM NAIL VUØNG CORONA Ñi xa caàn sang gaáp tieäm ñeïp 4 gheá spas, 6 baøn nail, xin L/L: 951-549-8469 sau 8 giôø PM, 714-998-3780 hoûi Phöôïng Tieäm nail caàn baùn, vuøng Oceanside ñang phaùt trieån, brand new, ñeïp, roäng 1900sf, keá raïp haùt, saùt bieån, civic center. Lieân laïc 858-268-7710 hoaëc 858405-5276 500-7L-120205/197961

NAILS Caàn sang tieäm nail vuøng traéng, tip haäu, rent reû, giaù caû thöông löôïng. L/L 323-653-6863 500-28L-120205/197963

ARIZONA Ñi xa caàn sang gaáp, tieäm nails ñeïp, môùi build, rent reû, khoâng caàn credit, coù nhaõ yù xin goïi 480777-5079, 626-258-9736

500-7L-120505/198252

500-14L-120305/198067

Tröông Trung Tín Realtor 714-713-4834 LOCATION! LOCATION! ª BBQ & Food To Go $249K Giaù trò trong tieäm $200,000. Khoâng bieát ngheà. Net income $7000/thaùng. ª Furniture Store. Upland $179K. Net income $8000/thaùng. ª Hair & Nails, Visalia $149K. Net income $5000/thaùng. 500-14L-120305/198082

Caàn sang tieäm Spa Nails thaønh phoá Lakewood khu thò töù. Rent thaät reû sang troïng. Chuû moving 5 spa, 4 nails, 1 phoøng Facial Waxing. Xin L/L: 562-301-8092 500-14L-120305/198096

Tieäm nails 5 spa, 8 baøn coù phoøng facial, giaët saáy trong shopping lôùn, caïnh chôï Myõ, gaàn ñöôøng Beach, La Habra, gaàn Costo môùi. Giaù laøm cao, lease coøn 7 naêm $1,400. Baùn $125,000. L/L 714468-9172 500-21L-120305/198141

Salon vuøng Newport Beach caàn sang coù 6 toùc 3 nail, 2 spa môùi 1 phoøng facial roäng 1000 SQ khaùch Traéng 100% khu sang giaù cao, caét nöõ $50, caét nam $30. F/S $35, Ped $30, facial $90 naèm trong khu shopping coù chôï, bank of America, Starbuck vaø nhieàu nhaø haøng xung quanh baùn $95,000. Phaûi coù credit khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 949723-5372 500-14L-120405/198142

Seattle. Muoán baùn tröôøng Beauty School taïi trung taâm VN Seattle, tröôøng roäng, ñoâng HS, seõ höôùng daãn laáy license instructor. L/L 206-349-0412 (cell), 206-7604552 (H)

500-28L-120505/198205

500-14L-120505/198223

Coin laundry roäng 1,850sf, goàm coù 18 front load washers, 14 top load wahsers, 28 dryers and 2 changers (good location in Hawthorne City). Giaù $269,000. L/L 714-454-0917 500-21L-120505/198231

Caàn sang gaáp tieäm Cell phone vì lyù do gia ñình. good location, löông oån ñònh, khoâng heà coù caïnh tranh. Giaù $35,000, bao goàm inventory, chuû seõ giuùp höôùng daãn trong thôøi gian ñaàu.. XLL:714467-6124

600-36L-011305/151319

500-7L-120605/198446

500-14L-120605/198478

two homes first month. Made $166/Hr. 2/ Thanh vaø Trang Listed and Sold Five Homes in a week. Made $162/Hr 3/ Bill and Haûi Closed 5 Loan in first month made $175/Hr. Coøn raát nhieàu agents vaø loan officers môùi vaøo ngheà ñaõ thaønh coâng ngay, xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. Khoâng caàn kinh nghieäm. Phaûi thaønh thaät vaø sieâng naêng. Khoâng coù ñöùc tính treân xin mieãn goïi. Fax resume to: 714-836-8234 Hoaëc goïi 714-262-3425 for a privated interview. World Realty 300 S. Sycamore ST. Santa Ana, CA 92701. Broker/Owner Antoine Buøi 600-36L-110905/195071

500-14L-120505/198255

Haõng tieän (Machine Shop), caàn sang gaáp vì hoaøn caûnh gia ñình, income raát good. Xin L/L Dung 714-651-1531

500-30L-120505/198256

Sang tieäm taïp hoaù taïi Westminster, ñeïp, ngay ngaõ tö, gaàn tieäm giaët, coù theå môû chôï, phone, video, nöôùc, thieáu ngöôøi coi. Giaù 110 ngaøn. 714-8521713, 714-797-9209 500-7L-120505/198261

Test Only for sale. Caàn sang tieäm Test Only, City Paramount, gross income, over 100K 1 naêm. Giaù 87K. L/L 714-362-6624

500-7L-120505/198264

Vì thieáu ngöôøi, caàn sang gaáp tieäm nail ôû North Carolina. Tieäm raát ñeïp trong khu vöïc ñang phaùt trieån, khaùch sang, income cao. L/L 910-497-9900 (W), 910489-8118 (C) 500-14L-120505/198266

Caàn sang tieäm quaàn aùo fashion ñeïp, trong khu chôï AÙ Ñoâng coù nhieàu khaùch ñeán ñeå söûa ñoà, raát toát cho ai bieát söûa quaàn aùo. L/L Lan 714-799-9234, or 675-1648

Caàn sang tieäm nail gaáp, ôû thaønh phoá Tucson, Arizona, baän chuyeän gia ñình. Giaù $25,000, income $3,000 tôùi $3,500 1 tuaàn. L/L 520-792-4222, 714-422-4301

500-14L-120505/198277

NAIL Caàn baùn gaáp tieäm nail ôû Thousand Oak. Tieäm raát ñeïp, khu traéng, 8 gheá spa, 4 baøn, 2 phoøng facial. L/L 818-205-8397

500-14L-120505/198284

Caàn sang gaáp tieäm video phim boä HK, ÑL, HQ, trong Center lôùn Long Beach, tieäm coøn raát roäng ñeå môû theâm nhieàu D/vuï khaùc. Giaù thöông löôïng. L/L Cöôøng 562591-3838 500-7L-120505/198288

BAÛO HIEÅM GIAÙ REÛ! Cho Xe, Nhaø, Söùc Khoûe, Nhaân Thoï vaø Thöông Maïi. Chuùng toâi chuyeân lo veà taát caû baûo hieåm vaø ñaïi dieän cho nhieàu haõng lôùn seõ giuùp quyù vò tìm giaù reû nhaát. Moïi chi tieát xin L/L 714-539-3836, Lic. No. #OEIO77I 500-7L-120505/198297

AÙO CÖÔÙI Caàn sang gaáp tieäm baùn aùo cöôùi, chuïp hình ñaùm cöôùi vuøng Temple City, lyù do khoâng ngöôøi troâng nom. L/L Tam 626-319-8181 500-7L-120505/198306

Business for sale. Well established - six (6) years. Assets include: LLC Federal Trademark. 2000 Mini Windstar Van (like new) and customer list. Will include three (3) weeks of training. Call for appointment to discuss Selling Price. Her Majesty’s LLC 562-756-5499

500-14L-120505/198321

Mesa, Arizona. Cô sôû saûn xuaát, baùn sæ, baùn leû gioø chaû, boø vieân, pateù, thòt nguoäi... Coù giaáy pheùp cuûa boä Noâng nghieäp, ñaày ñuû maùy moùc. Nay vì söùc khoûe, caàn ngöôøi tieáp noái thöông nghieäp. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 602-743-0469, 480-358-6922

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-120605/198434

Sang tieäm nails ñeïp, sang trong khu traéng vuøng Arlington, TX. Tieäm coù 8 spa, 8 baøn, 1 waxing. Moïi chi tieát xin L/L 817223-5556

500-14L-120405/198146

500-7L-120505/198199

Caàn sang tieäm massage therapy coù baùc só license, coù 7 phoøng massage, 1 facial, 1 phoøng taém, khaùch Myõ traéng 100%. Xin goïi 714-580-1091

500-10L-120505/198253

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm phim boä Hongkong, Korean. Phim leû vaø DVD. Tieäm hoaït ñoäng laâu naêm trong khu chôï. 714-350-7690

Nhaø haøng vuøng Long Beach caàn baùn, ñòa ñieåm raát toát, income cao. L/L 714-933-8418

500-14L-120605/198427

BAÙN TIEÄM Hair & Spa-Nail. Tieäm ñeïp sang troïng, caùch Bolsa 20 phuùt laùi xe. Giaù baùn $80,000. L/ L 562-841-8394

Caàn sang tieäm Hair & Nail trong Plaza ôû Bellflower coù 3 station toùc, 2 spa, 4 baøn nail, 1 phoøng facial. Giaù $55,000. Thaät loøng xin goïi 562-804-1755, cell: 510521-4525 Caàn baùn tieäm Nail vuøng Orange Myõ Traéng Nöõ vì khoâng ngöôøi troâng coi tieäm ñeïp sang troïng môùi môû hai thaùng coù 12 gheá Spa, 5 baøn Nail, 1 phoøng Wax, 1 phoøng Facial, roäng 1400 sqft. Giaù $85,000 neáu thaät loøng xin L/laïc: 562-552-3361, 562-5523360

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn sang tieäm Nail & Spa, 1 facial room, 5 thôï, rent 1,400. Giaù baùn 100,000. L/L Thuûy 714260-3882, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi

500-28L-120505/198273

500-14L-120105/197860

- NAILS TRONG MALL. Caàn baùn tieäm Nails trong Mall ôû Dallas, TX, 8 gheá Spa, 10 baøn Nails. Fire wheel town center mall. Rent $4793, roäng 1280 SF. Giaù baùn $215,000. L/L: 213-804-5273 Gina. - RESTAURANT. Hai caùi nhaø haøng trong Mall caàn sang taïi San Antonio, TX. Rent $11,000/mon. each, roäng 800 SF ea. Income $100,000/mon. Giaù baùn $945,000 cho caû hai. L/L: 281235-0900. Khym, 213-8045273 Gina. - Caàn sang choã troáng trong chôï Hoàng Koâng, ñöôøng Bellair khu chôï ngöôøi Vieät ñoâng nhaát taïi Houston, TX. Giaù $17,000

Caàn sang gaáp tieäm Toùc, 3 nails, 4 spa, 6 hair, 1 facial. tieäm ñeïp,sang vuøng Aliso Viejo. $79K, toát cho 1 gia ñình hôïp taùc. 310505-5761, 714-457-4850

500-30L-120505/198267

500-28L-120105/197857

SAN WOO BBQ EXPRESS Vuøng Chinatown trong center Vónh Hieäp Phong, caàn sang tieäm BBQ & Food To Go, coù baùn heo quay, vòt quay, gaø haáp muoái, gaø xì daàu, boâ ba söõa, traø thaùi, slush. Giaù thöông löôïng $88,000. L/L 626-202-3988 (cell)

500-14L-120505/198238

Cô hoäi cho tieåu thöông gia naøo coù yù ñònh ñeán tieåu bang Florida ñeå laäp nghieäp. Cho thueâ moät nhaø haøng 200 choã ngoài, coù baõi ñaäu xe roäng raõi ngay trung taâm thaønh phoá. Nhaø haøng coù ñaày ñuû tieän nghi, coù bar röôïu, ñoà ñaïc trong nhaø haøng taát caû ñeàu môùi. Goïi cho Anh Huøng 352-217-3449

SANG TIEÄM NAIL Tieäm nail trong Mall ôû tieåu bang Louisiana. Tieä m treâ n 10 thôï chính. Income treân $50,000/ thaùng. Full set: $25 (white tip $30). Refill $15. Pink and white $40. L/L: 337-988-1333, 337781-7038

500-7L-120205/197957

500-14L-112905/197385

Lease ñeå môû tieäm nail ôû City Santee (San Diego County), khu shopping center môùi coù Food 4 less, Blockbuster, fitness center, Pizza Hut ... 1,177sf, $2/sf keå caû NNN. Xin goïi Amy 714-9023630

Caàn sang tieäm 98¢ + Up Gift caùch Bolsa 15' laùi xe giaù reû. L/L Henry 714-721-6616

500-14L-120205/197879

Dòp may hieám coù, khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang vaên phoøng Chiropactic vaø massage, tieäm ñeïp, ñoâng khaùch, 5 phoøng, City Stanton. Giaù $35K, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L 714-7153901

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-120205/197964

500-30L-120105/197843

Baùn tieäm City Torrance. Tieäm môùi Nail Spa trong khu Albertson. Thaønh phoá Torrance, 6 Spa, 5 Nail, Facial. Rent reû, thieáu ngöôøi troâng coi caàn baùn, 818-919-5153

500-14L-112605/197139

RAO RAO VAË VAËTT

500-28L-120505/198312

500-7L-120705/198512

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Fullerton, ñoâng khaùch. Vì khoâng ngöôøi troâng coi, neáu thieän yù xin L/L Nancy 714-309-1466

500-14L-120705/198514

Nails Spa chuû ñi xa caàn sang gaáp (Arizona) tieäm ñoâng khaùch walk-in, ñòa ñieåm toát, giaù caû thöông löôïng. Neáu thaät loøng xin L/L Tom: 408-632-8908 or 714234-4904

600-98L-041005/163177

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, haøng nhieàu. Ñi moãi tuaàn Hood Drop only. Löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-37L-050405/166955

600-28L-111105/195246

Caàn Salesperson coù kinh nghieäm cho furniture ôû vuøng Fontana, löông haäu coäng commission. Xin lieân laïc: 909-824-1340 work, 951-892-6592 cell

500-7L-120705/198532

ÑI QUA CHINA Höôùng daãn ngöôøi ñi qua China mua haøng hoùa, taïi ñaây coù baùn sæ vaø leû, ai caàn laøm aên, buoân baùn chôï trôøi hoaëc môû tieäm. L/L: 714261-3650

600-31L-111605/195928

Body Shop ñoâng khaùch caàn gaáp thôï maùy & ñoàng. Goïi: 714-5549450 office, 714-697-7856 cell phone 600-28L-111605/195964

500-7L-120705/198544

Caàn nhieàu taøi xeá Class A Commercial, chaïy CA vaø chaïy xuyeân bang . L/L 626-825-2183, 626581-2688

Caàn sang tieäm Nails vuøng Fullerton trong shopping Center, tieàn rent $1870/M, coù 6 baøn, 02 spa, roäng 900/sqf. Giaù $60,000. Xin lieân laïc Haïnh 714-705-5593

600-30L-111705/196011

Caàn Instructor, Hair, Facial, Nail coù kinh nghieäm caøng toát, xin lieân laïc O.V.C Beauty Colleg 714-6989209

500-4D2567-120705/198550

Caàn sang gaáp tieäm Fashion & Cleaner coù söûa ñoà, hôïp ñoàng ñeán 2008, 1000 sqft, $1400 rent thaät loøng L/L 636-6778 hoaëc 4250821

600-28L-111805/196272

500-7L-120705/198552

DVD WATER. Baùn tieäm cho thueâ DVD Myõ Vieät trong tieäm coù system baùn nöôùc loïc lôùn, vieäc nheï, tieàn phoáù reû, income vöõng vaøng. L/L 714-468-3819

600-9D23456-062805/175461 600-36L-082205/183685

500-7L-120705/198585

Shop may goùc First & Harbor. Khoâng ngöôøi troâng coi phaûi sang gaáp. Tieàn rent raát reû. Xin L/L Kyø: 714-247-9780, 714-2109053

600-100L-090605/185762

600-14L-112405/196959

Caàn ngöôøi laøm tieáp taân cho khaùch saïn full time hoaëc part time. Xin lieân laïc 714-534-1818

500-7L-120705/198598

Nhaø haøng vuøng Tustin caàn sang, Xin lieân laïc coâ Kim 714-4026589, khoâng serious xin mieãn goïi

600-14L-112405/197006 600-28L-090605/185766

500-7L-120705/198611

500-30L-120705/198615

Tieäm Beauty Supply & Salon thaønh phoá Huntington Beach caàn baùn giaù $110,000. Hieän coù hai thôï möôùn station, hai thôï commission. Lieân laïc Trang 714-4548816

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-24D25-112501/001377

600-14L-112505/197070

600-90L-092805/189174

MASSAGE THERAPISTS Very busy massage spa in Dana Point and Laguna Hills. 500 HRS needed. 949-489-0040 or 949813-7140

600-30L-101105/190923

U.S POSTAL FEDERAL. On job training $16-22/Hr + ben to start/ FT. Green card ok $9-15/Hr casual LA/ San Bernadino/ O.C. Job Info exams and reg. ARC 323888-0492, 626-309-0155 600-89L-101105/190981

REAL ESTATE AGENTS Now Hiring: Vaên phoøng caàn nhieàu F/T or P/T License Agents, seõ giuùp huaán luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi môùi coù baèng, hueâ hoàng cao, Lieân laïc Tina 714-7451458 LOAN PROCESSOR Immediate Hiring: 2 Years Plus Experience - Staff wage 15/hr plus bonus, full time. Please contact + bring resume to Tina 714745-1458. Fax: 714-657-7588

500-30L-120605/198402

500-14L-120605/198405

Caàn sang gaáp tieäm Nails, caùch Bolsa 3 hours, tieäm trong Cosco shopping Center lôùn, khang trang , nhieàu khaùch walk-in, rent reõ, tieäm hoaït ñoäng toát, 6 gheá spa pedicure, vaø 6 baø n Nails, 1 phoøng facial. L/L 559-313-6559

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

600-90L-101405/191469

600-34L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung. 600-198L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

600-14L-112505/197032

CAÀN GAÁP Thôï Massage treû sieâng naêng kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm seõ training laøm vieäc döôùi quyeàn B/S löông $25/H + tip. 714-2479728

Cöûa haøng ñieän töû khang trang, roäng. Chuû veà höu sang laïi giaù reû, lease coøn daøi. Moät vaên phoøng tuyeät ñeïp, tieän cho office. L/L: 714-417-5444 hay 714-8945924

500-14L-120605/198328

Sang tieäm drycleaner ôû Norwalk, tieàn rent thaáp, tieäm treân 18 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, coù ñaày ñuû maùy giaët uûi, söûa chöõa quaàn aùo. L/L Michelle 562-868-4800 or 714797-2868

600-14L-112205/196620

Caàn THÔÏ MAÙY vaø THÔÏ BODY gioûi, coù ñoà ngheà, traû löông cao. L/L 714-636-6823, 714-5303451

500-14L-120705/198596

Sang Tieäm: vì khoâng ñuû ngöôøi , Caà n baù n gaá p tieä m 99 cent Kingman, AZ. tieäm ñoâng khaùch, tieàn rent reû, 72 cent per sqft, roäng raûi 7200 sq ft, lease coøn 4 naêm, ñaày ñuû haøng hoaù, xe haøng ñaày ñuû. Giaù baùn $200,000+ inventory. Xin lieân laïc Dawn 714264-1141

Caàn sang tieäm nail Arizona khu chôï shopping lôùn, good khaùch. L/ laïc Trang 602-402-8064

500-14L-120605/198400

Caàn caùc coâ treû, ñeïp laøm cho Massage ôû San Francisco. Löông haäu. Xin L/L Chris: 415-5038752

600-21L-112305/196931

600-28L-101105/190989

Caàn sang tieäm nail vuøng Fountain Valley, 6 baøn nail, 4 gheá spa, 1 phoøng facial, roäng 1,400sqft, rent reû, thaät loøng mua, seõ thöông löôïng. 714-809-4056

600-28L-111005/195088

Caàn thôï ñieän coù kinh nghieäm 5 naêm trôû leân, bieát beû oáng, laøm service, löông khaù haäu. 1-888834-7878, 1-562-552-3610, hoûi Anh Eddie

EXCELLENT JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Professional Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for serious people who want to have stable job and make lot of money. 100% supported and trained by 15 years experienced broker. Free real estate and loan classes. True stories: 1/ Victoria Just Listed and Sold

Caàn ngöôøi giao haøng (furniture) coù söùc khoûe, bieát laùi xe, full time, caàn nam thö kyù laøm vieäc vaên phoøng vuøng LA. Goïi veà 818-4026373 (9AM-4PM) 600-14L-112505/197081

Tieäm giaët vuøng Long Beach Atlantic/ 52th, caàn ngöôøi laøm töø 2:30PM ñeán 10:30PM. Lieân laïc 626-675-4031 hoaëc 626-2621543 600-14L-112605/197118

Caàn ngöôøi laøm full time vaø part time khoâng coù kinh nghieäm hay coù kinh nghieäm veà Hoa... 14345 Commerce Dr. Garden Grove, CA 92843 600-14L-112605/197147

Tieäm Cafe caàn waitress, traû löông cao. Goïi phone gaëp Thi 714-3389879 600-14L-112805/197241

Tieäm Furniture vuøng Temecula caàn Salemen, Salewomen coù kinh nghieäm full time, part time. Lieân laïc Thomas 714-721-0852 or 951-600-0600 600-14L-112805/197254

PRINTING CAÀN NGÖÔØI. Tieäm in lôùn vuøng Santa Ana caàn Pressman coù kinh nghieäm chaïy maùy Ryobi. Full/part time. Lieân laïc Mekong Printing 714-558-9595 600-14L-112805/197338

Caàn taøi xeá 18 baùnh chaïy haøng laïnh or khoâ NY - CA kinh nghieäm 1 naêm, dö ñaàu vaø thuøng caàn baùn. Giaù thöông löôïng. L/L: 714-6421801, 714-272-4385


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-28L-112905/197433

Coâng ty mua baùn, taøi trôï ñaïi oác danh tieáng laâu naêm vuøng Orange County, Pomona, San Bernadino caàn tuyeån sale person, hueâ hoàng cao, nhieàu quyeàn lôïi. L/L Phillip Nam 909-576-1934, 714-5312919

600-14L-112905/197489

Shop vuøng Artesia/Cerritos caàn thôï maùy coù Tools rieâng coù kinh nghieäm. Löông tuøy theo khaû naêng. Lieân laïc Van 562-8603387

600-14L-112905/197502

10 Immediate Openings in Anaheim + Fullerton! Mechanical Assemblers $10.00 - $11.00/hr. Qualifications: ° Able to read blueprints ° Able to use measuring devices ° Previous Assembly exp. ° Soldering experience ° Able to use small hand tools ° Good communication skills. Positions start immediately call Lucy today 714-634-4252 or walk-ins welcome every Wednesday@ 8AM. 2618 E. Katella Ave. # C, Anaheim CA 92806

600-14L-112905/197518

465 S. Associated Rd, Brea, CA 92821. Looking for experienced sales person at furniture store in Brea. Must speak fluent English. Please call 714-529-3033 Steve or Kathy

600-14L-113005/197557

Tieäm Furniture vuøng O.C caàn nhieàu ngöôøi coù kinh nghieäm veà Sales, Warehouse Manager, Thö kyù vaên phoøng, vaø Driver. Xin lieân laïc 714-210-4648 hoaëc fax resume to 714-210-4649

600-14L-113005/197569

Massage Therapist in Corona 500Hrs. P.T/F.T $25/Hr + tips. Call John 714-883-1250

600-14L-113005/197585

Cafe Laù Me caàn möôùn waitress treû & deã thöông. Laøm vieäc full/ part time. Löông cao + tips nhieàu. No exp nec. 714-454-8857, 714234-8189

600-28L-113005/197660

Tieäm Furniture vuøng Lakewood caàn taøi xeá giao haøng coù kinh nghieäm xin lieân laïc vôùi anh Thaéng 562-529-7025 600-7L-113005/197670

Tieäm Film Myõ caàn ngöôøi laøm part time caàn noùi vaø hieåu tieáng Anh, xin goïi Höông 714-757-0617 or 714-836-0840 600-7L-120105/197738

Coffee Shop ôû Houston, Texas. Khu Vietnam. Caàn waitress löông $3000/thaùng plus tip hoaëc $15/ giôø plus tips. Bao aên ôû. Xin lieân laïc 832-659-5159 600-14L-120105/197746

Quaùn BAR/CAFE ôû Bolsa saép khai tröông caàn nhieàu waitress treû ñeïp. Good pay excellent tips. L/ L Tony 721-7972

600-14L-120105/197758

Tieäm Dry Clean caàn thôï uûi shirt vaø blouse coù kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm hoaëc kinh nghieäm shop may xin mieãn goïi). L/L: 714-636-9311 from 9am to 4pm, M-F. 600-7L-120105/197765

Tieäm Massege ôû Seattle caàn caùc coâ treû ñeïp tuoåi töø 20-30, khoâng caàn kinh nghieäm, bao aên ôû, baûo ñaûm löông thaùng töø $20,000 ñeán $25,000. Xin lieân laïc Jennifer 206-330-6210 600-14L-120105/197775

Tieäm söûa xe caàn thôï gioûi, kinh nghieäm, bieát estimate vaø diagnostic vaø söû duïng scanner. Xin lieân laïc 714-537-6136 600-7L-120105/197813

Caàn thôï coù chuùt ít kinh nghieäm raùp tuû cabinet, bieát sôn caøng toát. L/L: 714-267-1646, 714-9024529 600-14L-120105/197825

Coâng ty ñang caàn treân 40 nhaân vieân töø 18 tuoåi trôû leân, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn Anh ngöõ, laøm vieäc töø 20 giôø/ tuaàn. Giôø giaác uyeån chuyeån, löông caên baûn + hueâ hoàng cao. Moïi chi tieát xin lieân laïc vaên phoøng: 15364 Valley Blvd., City of Industry, CA 91746. Phone 626-363-9433, 626-780-7726

600-90L-120105/197844

Caàn xe 18 baùnh taûi haøng xuyeân bang. Xin L/L 760-224-3844 or 760-224-5366 Hoaø n g Texas, needed 18 wheelers delivery general, freights for 48 states 600-7L-120105/197848

Caàn taøi xeá xe truck 18 baùnh xuyeân bang , löông cao, haøng ñi veà trong tuaàn. Lieân laïc Nghóa Home 714-530-0870, cell 714227-9018 600-14L-120205/197944

Looking for exp Auto Mechanic, owned tool. Smog lic is a plus. Call 562-595-2084 cell Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-7L-120205/197956

Honda World auto dealership is interviewing for experienced auto technicians, detailers and porters import car experience helpful. Hond World offers: ° Competitive pay ° Health, Dental and Vision coverage ° Paid vacation, Holidays ° Training ° Good working environment Please fill out application at 13600 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 - Then ask for Randy, John or Kim in service department

600-9L-120205/197995

SALES!!! Are you feed from knocking on doors and receiving only straight commission for your hard work? If so, we are looking for English speaking sales people to sell Electronic Components. This will be inside and outside sales. We pay a small salary plus high commission. Call Donna for appointment 714-842-3720

600-7L-120305/198072

Caàn cashier vuøng Garden Grove, ngaøy vaø ñeâm, coù hay khoâng coù kinh nghieäm seõ training 562865-8536, neáu ñieän thoaïi baän xin nhaén maùy

600-14L-120305/198073

CAÀN GAÁP Nöõ massage therapists. Full part time (Santa Ana). L/L: 714-569-9270

600-14L-120305/198074

A Leading Company in Electronics field needs employees who want Growth & Stability! 15 Opening 1st, 2nd, 3rd. Rework, Inspection, Testing, SMT, Assembly. Call Volt 949-282-1010. E-mail: jrosado@volt.com

600-14L-120305/198104

Jlry Mfg needs Exper Diamond Cutting Persons. Please call 818556-5025

600-7L-120305/198107

Caàn taøi xeá xe 18 baùnh Cali - NY tieàn löông $2000. Lieân laïc Huøng 714-315-9473

600-14L-120305/198123

Caàn thôï maùy söûa xe, auto mechanic, coù kinh nghieäm vaø coù ñoà ngheà rieâng. L/L soá 714-8942737

600-14L-120305/198130

Cafe Di Vang III, caàn nhieàu waitress saùng vaø chieàu, traû löông cao + tip. L/L 714-422-8429, 714489-7064

600-7L-120405/198155

Furniture from Downey City caàn 1 Delivery man coù kinh nghieäm vaø bieát laùi xe soá tay, xin vui loøng goïi soá 562-862-0709 Steve.

600-7L-120505/198190

Tieäm hoa ôû Tustin caàn part time ñi giao hoa, bieát duøng GPS kinh nghieäm 6 thaùng. L/L 714-7349694

600-7L-120505/198207

Cafe Ñieän AÛnh goùc Westminster vaø Euclid, caàn waitress duyeân daùng, vui veû. Xin lieân laïc 714636-9069

600-7L-120505/198215

Smog Tech. needed, apply in person. 13072 Century Blvd. GG. Phone 714-638-2299

600-7L-120505/198230

Mr’ D Auto Repair caàn thôï söûa xe, phaûi coù treân 5 naêm kinh nghieäm, coù tools, löông boång tuøy theo kinh nghieäm. L/L Michael 714-554-6711

600-7L-120505/198235

CAÀN MODELS Caàn nhieàu model nöõ tuoåi 18-45 cho ñi thi facial. Ñieàu kieän: maët khoâng muïn, coù loâng maøy. L/L 714-580-2565

600-14L-120505/198262

Caàn thôï coù kinh nghieäm veà facial vaø laøm massage body. Xin goïi Chò Lan 714-280-6108, 714554-3936

600-4L-120505/198313

Caàn kieám 1 coâ phuï daâu, tuoåi töø 20-30, cao 5’4 trôû leân & xinh gaùi. L/L 714-251-8387

600-14L-120605/198345

Quaùn nhaäu ñoâng khaùch, caàn phuï beáp laéc chaûo + xaøo, caàn ngöôøi röûa cheùn + waitress löông cao + tips. L/L Dieãm 714-244-0345 600-20D12567-120605/198356

Caàn saleman & salelady kinh nghieäm cho tieäm furniture ôø Simi Valley, löông haäu, höôùng freeway 5 North, 118 West. Lieân laïc 714-363-1296 hoaëc 805-5272179 600-14L-120605/198360

CNC MACHINE SHOP Growing aerospace machine shop in Huntington Beach, looking for long term growth minded persons for following positions. 2 CNC Mill and Lathe operator Min. 1 years exp. needed. 1 CNC Mill and Lathe Program and SU - Min 5 years exp in both Mill & Lathe 1 inspector - Min. 3 years exp. We pay competitive wage, regular overtime and offer good benefits. Very comfortable working environment. Must speak English. Fax: 714-903-9992. Phone: 714-903-9972. Email: echo23@hotmail.com 600-14L-120605/198362

Tieäm furniture City Cerritos, caàn delivery man bieát laùi xe thuøng kinh nghieäm. L/L Anh Danny 562-673-4258 600-7L-120605/198370

DENTIST WANTED. Caàn nha só cho office in Arizona, 30 min. w of Phoenix, income $300K/ year plus (ñoåi license raát deã). L/L Long 562-261-6598

600-5L-120605/198326

Caàn nam coù söùc khoûe giuùp vieäc cho tieäm baùn haøng. Xin lieân laïc 714-531-0775, cell 714-2349419

600-7L-120605/198335

Caàn nöõ sale gioûi, coù ngoaïi hình, laøm vieäc taïi tieäm thôøi trang lôùn F.V, phaû i thaä t thaø vaø traù c h nhieäm, speak English. Call Coâ Jenny 714-333-8480

600-14L-120605/198338

Caàn taøi xeá 18 baùnh 2 naêm KN, löông cao traû ngay khi veà, bonus cuoái naêm neáu haõng income khaù. L/L Ñöùc 714-782-2209, nhaø 714826-9855

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-28L-112805/197305

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ Caàn ngöôøi giöõ treû ôû Florida, löông $1400/thaùng. Bao aên & ôû. Xin lieân laïc Myõ: 239-682-0818 cell, 239-643-5855 work 630-14L-112805/197308

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 6 tuoåi vaø 1 beù môù i sanh (caù c h Bolsa 1H30', laøm vieäc nhaø, 6 ngaøy/W, bao aên ôû, löông $1,300/thaùng. L/L 760-481-9534, 760-4328235 630-14L-112805/197352

Caàn ngöôøi giöõ treû 6 tuoåi, 6 ngaøy 1 tuaàn vaø laøm theâm ít vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm. Giaù caû thöông löôïng. L/L 626-307-0322, 626-4225288 (12PM-5PM) 630-8D1567-112805/197359

Caàn 1 baø vuù coi 1 beù gaùi 2 tuoåi ôû tieåu bang Maryland, thaønh phoá BelAir löông thaùng $1200, lieân laïc Haø: 714-422-4839 hoaëc 714717-5647 630-14L-112905/197463

Caàn 1 coâ 50-65 tuoåi coù kinh nghieäm, yeâu treû em, giöõ 2 beù taïi nhaø. Phuï ít vieäc nhaø 6:30 ñeán 4:30, saùng chôû 1 chaùu ñi hoïc, phaûi coù xe, (tuaàn 4 ngaøy). Löông thaùng $1000. Laøm töø 1 thaùng 1 tôùi thaùng 6-2006. Öu tieân cho ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa. Goïi Dinh 949-830-8915, cell 949-302-2909, 949-981-3521 630-14L-112905/197556

Karaoke ñoâng khaùch ngoaïi quoác, caàn nöõ tieáp vieân 21-30, löông giôø + tip cao, ñöa ñoùn töø 9PM2AM, caùch Bolsa 30 phuùt, English only. 714-468-8693 600-7L-120605/198454

Caàn ngöôøi phaùt haønh baùo L.A Times, saùng sôùm vuøng Fountain Valley, Westminster vaø Los Alamitos $850-$1,150 moät thaùng, caàn bieát tieáng Anh. 714556-9499 600-7L-120705/198486

Caàn ngöôøi bieát veõ AutoCad for Contruction & phuï vieä c vaê n phoøng. Goïi 714-632-3303, 7:30am - 4:00pm 600-7L-120705/198490

Caàn thôï söûa xe. Shop vuøng Anaheim. Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm vaø ñoà ngheà. Xin lieân laïc 714-563-0515 600-4L-120705/198553

Caàn Driver cho tieäm Furniture vuøng Long Beach. Löông haäu+Tip, caàn coù kinh nghieäm. L/L 562-989-1148 or 562-5915544 töø 10AM to 7PM 600-7L-120705/198560

Tieäm Dry Clean caùch khu Little Saøigoøn 15 phuùt. Caàn gaëp 7057 Katella Los Alamitos caïnh Cypress vaø Garden Grove City caàn nam giaët uûi shirt. L/L: 714-9024012, 714-276-5804 600-7L-120705/198592

Caàn gaáp 1 thôï lock nhanh ñeå laøm maøn $7/ h, 714-234-7875 600-14L-120705/198603

Tieäm baùnh & Cafeù caàn waitress full-time & part-time , 12982 Brookhurst Garden Grove , 714206-9276, 530-9999 600-7L-120705/198607

4 SEASONAIR IN. Coâng ty ñieän laïnh caàn tuyeån 2 nhaân vieân: 1 thôï ñieän laïnh, 1 thôï phuï (helper). Ñieàu kieän: Khoûe maïnh, bieát laùi xe, tuoåi 25 - 45. (Bieát veà ñieän caøng toát). Lieân laïc Timmy: 714448-4777, 714-893-4177

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-110305/194241

Caàn ngöôøi giuùp vieäc trong nhaø, bieát naáu aên, 6 ngaøy moät tuaàn. Xin lieân laïc 714-251-3527, hay 714-315-0723

630-7L-110405/194479

630-14L-113005/197603

Caàn ngöôøi giöõ cuï baø 75 tuoåi, xin lieân laïc soá ñieän thoaïi 310-5908301 630-14L-113005/197677

630-30L-110905/194974

630-3L-111705/196143

Caàn ngöôøi troâng 3 beù $800/T töø 8am-7pm 6 ngaøy/W. Phuï vieäc nhaø, nhaø taïi Bolsa/Newland saïch seõ, thoaûi maùi, nheï nhaøng, cho share phoøng $290/T. ÑT: 714251-2008 Quyønh. 630-14L-112305/196863

Caàn moät coâ, dì 30 - 40 tuoåi, troâng moät beù trai 7 thaùng, khoâng naáu aên, theâm chi tieát xin lieân laïc 714-902-5087 630-7L-120105/197707

Caàn baø giöõ treû, naáu aên, phuï vieäc nhaø. Boán treû ñi hoïc 3 giôø veà. Bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Caùch Bolsa 20 phuùt. L/L Minh 714444-0303, 714-615-0303 630-7L-120105/197755

Caàn 1 phuï nöõ kinh nghieäm nuoâi giuùp 1 baø cuï bò lieät 2 chaân töø 12:00 tröa thöù 7 ñeán 12:00 tröa Chuû Nhaät haøng tuaàn. Vuøng Bolsa, löông haäu. Goïi baø Vaân 626-3188348 630-7L-120105/197767

Caàn 1 baùc bieát laùi xe ñoùn 2 chaùu ñi hoïc veà, doïn deïp nhaø töø 10am - 11pm, ôû laïi qua ñeâm, OK, khoâng naáu aên, laøm töø thöù 2 - 7, nghæ CN. Löông $1000/thaùng, khoâng bieát laùi xe xin ñöøng goïi caùm ôn, 714-839-8896, 4544301 630-7L-120105/197812

Caàn dì coù xe ñöa röôùc beù trai/ gaùi ñi hoïc vaø laøm vieäc nhaø ôû vuøng Anaheim töø thöù Hai - thöù Saùu 7:00AM - 5:30PM, $235/ tuaàn. L/L: 714-598-8459 630-7L-120105/197867

Caàn ngöôøi giöõ treû cho 2 em beù ôû vuøng Mission Viejo vaø chuùt xíu coâng vieäc nhaø. Töø 4 tôùi 5 ngaøy 1 tuaàn, Xin lieân laïc tel: 949310-3794 630-14L-120205/197924

Caàn 1 baø ñöùng tuoåi giuùp saên soùc baø cuï, caùch Little SG 15 phuùt, ôû laïi ñeâm 6 ngaøy/1 tuaàn. Bao aên ôû. Löông haäu. L/L: 562-865-8536 hoaëc 562-213-6889 630-7L-120205/197940

Caàn moät baø ôû chung vôùi moät baø cuï coøn khoûe. Xin goïi soá phone 714-260-3902

Caàn moät coâ troâng Cuï Baø vuøng Los Angeles, xin lieân laïc coâ Quyønh 714-623-2107 630-7L-120305/198101

Caàn 1 baø coi chaùu trai 9t vaø chaùu gaùi 5t (2 chaùu ñi hoïc), bao aên vaø ôû, coù phoøng rieâng, vuøng Irvine. Xin L/L 714-457-3060 630-7L-120305/198110

Caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh ñeå chaêm soùc 1 baø cuï ñi veà hoaëc ôû laïi ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi 714-247-9534 (Vuøng Long Beach). 630-14L-120405/198156

Caàn 1 baø vuù troâng treû laøm luoân vieäc nhaø, khoâng vöôùng baän gia ñình ôû luoân taïi nhaø, lieân laïc Sandra: 714-638-3725 630-7L-120405/198163

630-14L-112505/197090

Caàn moät thieáu phuï ñoäc thaân, aên ôû laïi nhaø, 2 tuaàn veà moät ngaøy ñeå giöõ em 18 thaùng, vaø doïn deïp nhaø. Löông cao. 714-553-9966

630-7L-112805/197221

630-7L-120605/198351

Caàn ngöôøi ñöa ñoùn treû em ñi hoïc veà thöù hai - thöù saùu 3PM8PM vaø coi treû em chuû nhaät 9AM-6PM, $1,000-$1,500/ thaùng. Xin goïi Coâ Linh 714-8991111 (10AM-6PM) 630-7L-120705/198488

Caàn moät baùc gaùi laùi xe ñöa ñoùn hai chaùu gaùi ñi hoïc veà. ÔÛ qua ñeâm 2-7. Nghæ CN. Nhaø gaàn Mile Square Park. Löông $1200/ thaùng. Khoâng bieát laùi xe mieãn goïi. Khaùnh: 714-553-1530

630-7L-120405/198166

630-7L-120405/198167

Caàn ngöôøi giöõ em beù cho 4 tuaàn traû $1300. ÔÛ Buena Park. Goïi 714-523-5481

RAO RAO VAË VAËTT

chine Operators. - Shipping/Receiving Clerks. - Medical Assemblers w/ microscope exp. Requires recent related experience & good communication skills. To apply walk-ins welcome Monday - Friday from: 7:30AM - 10:30AM. 1701 E. Edinger, suite C-4, Santa Ana Call 714-480-1611 Bring 2 form ID & 2 references 640-14L-101005/190756

So. O.C Χο. Now Hiring - Machine Operaters - Mechanical Assemblers - Basic Assemblers Requires recent related experience, good communication skills + good eye / hand coordination $9-$12/hr. Call Noe or Paola @ 949-855-0300 640-28L-111605/195903

B.T.L Machine Haõng caàn Programmer, set up, operator cho maùy “truïc” Mill 3, 4 and 5 axis, caàn planner, production control vaø deburr. Haõng taïi vuøng Corona, goùc 91 vaø 15 freeway. Haõng coù benefit ñaày ñuû, khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. Lieân laïc 714-454-3895 or 714209-6066

640-14L-111605/195937

Help Wanted: Programmer For CNC Mill. Set Up Operator For CNC Mill Operator For CNC Mill, Lathe apply at: VIANH COMPANY 13841 A Better Way, #10C Garden Grove, CA, 92843

640-36L-112105/196616

630-7L-120705/198505

IRVINE, caàn ngöôøi giöõ beù trai 2 tuoåi, 2 tuaàn veà moät laàn hoaëc ôû luoân. Phuï naáu aên, doïn deïp. L/L Quyeân: 714-791-3579 630-8L-120705/198571

630-7L-120705/198574

Caàn moät baø trung nieân khoûe maïnh chaêm soùc moät oâng giaø 77 tuoåi, part time. Löông haäu. Xin goïi 714-775-5495

Caàn gaáp ngöôøi giuùp vieäc nhaø, coù choã aên ôû gaàn chôï sinh hoaït deã daøng, raát thích hôïp cho ngöôøi ñoäc thaân/ sinh vieân, caàn choã ôû. 714-454-6897

630-7L-120505/198282

Caàn ngöôøi giöõ treû 2 beù gaùi vaø naáu aên, töø thöù hai - thöù baûy 9:307:30PM, saùng ñi toái veà, caàn giaáy tôø chöùng minh khoâng bònh gan, khu Irvine/ Culver $325/ 1wk. 714-717-3860, 714-653-0238

630-5L-113005/197700

Caàn 1 baø lôùn tuoåi troâng chöøng em beù 1 tuoåi vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, tuaàn laøm 6 ngaøy. Lieân laïc coâ Baûy ñieän thoaïi 714-2226789 Caàn ngöôøi giöõ treû 1 tuoåi vaø laøm vieäc nhaø ôû Las Vegas, bao aên ôû, löông raát haäu. L/L 702-363-5091

630-14L-120505/198260

Caàn 1 dì coi yeâu thöông treû vaø phuï vieäc nhaø, ôû taïi gia töø thöù hai ñeán thöù baûy, nghæ chuû nhaät, caùch Bolsa 30 phuùt. L/L 714488-3768

Caàn ngöôøi trung nieân ñaøn baø giuùp vieäc vaët ôû thaønh phoá El Monte. Lieân laïc anh Haûi cell: 714-785-2246

630-7L-120305/198065

Caàn ngöôøi giöõ em beù. Nhaø ôû Tustin. Lieân laïc Mai Höông 949433-7054

630-7L-120505/198247

Caàn moät baø giöõ moät beù trai 3 tuoåi, löông haäu, taïi thaønh phoá Cerritos gaàn FW 605. Ñieän thoaïi 562-650-7053

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù gaùi 6 thaùng, ôû laïi nhaø hoaëc saùng ñi toái veà vuøng Torrance. L/L: 310-7930407, 310-971-0276

Caàn ngöôøi doïn deïp, naáu aên, taém röûa baø cuï 73 tuoåi ôû Orange. Phaûi bieát laùi xe. Töø 9:00 saùng - 2:00 chieàu. L/L: 714-282-8755. Ñeå laïi lôøi nhaén vaø soá phone.

Caàn gaáp baø giöõ beù gaùi 6 thaùng. Löông $1100/thaùng. ÔÛ laïi ñeâm, phoøng rieâng. Vuøng San Bernadino. Goïi Haø: 909-4634210, hoaëc 909-563-0796

Caàn ngöôøi giöõ treû, goùc Fairview & Garden Grove Blvd., saùng ñi chieàu veà, löông tuøy muoán laøm maáy ngaøy/ tuaàn. Dung 714-9714648

Caàn 1 baùc trung tuoåi Baby Sister giöõ 3 treû 12T, 7T, 5T, naáu aên khoâng caàn bieát laùi xe, saùng ñeán toái veà. Caàn chi tieát L/L: 5399109

630-7L-120205/197942

630-28L-110705/194715

630-7L-120505/198186

630-4L-120705/198497

600-7L-120605/198408

600-7L-120505/198318

CAÀN THÔÏ SÖÛA XE Manager Ñieàu haønh Shop, Thôï Smog Check (coù license) Thôï maùy - Ñieän - Hoäp soá Thôï Detail - Giaët thaûm - Röûa xe Sieâng naêng, söûa gioûi, löông cao hoaëc aên chia theo coâng vieäc. Lieân laïc 714-653-0174 or 714883-8440

RAO RAO VAË VAËTT

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

Caàn gaáp - Caàn gaáp , Caàn ngöôøi giöõ treû taïi nhaø ñieàu kieän deã daøng. L/L Sally 714-254-5696 anytime, need babysister day / night 630-7L-120705/198601

Caàn ngöôøi 35 ñeán 55 tuoåi ñeán nhaø vuøng Little Saigon giöõ beù trai 3 tuoåi vaø beù gaùi 5 thaùng töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, 8-6 giôø, $800/thaùng. L/L Uyeân: 714-6061585 630-7L-120705/198605

Caàn ngöôøi giöõ 2 treû (5 tuoåi & 3 tuoåi) ôû qua ñeâm (5 ngaøy/tuaàn) Bieát naáu aên . L/L Don 626-7580890 630-7L-120705/198616

Caàn ngöôøi phuï vieäc nhaø, naáu aên cho 2 vôï choàng & beù 4T. Nhaø gaàn Mile Square Park, Fountain Valley. Laøm vieäc töø 8:30AM 4PM. 5 ngaøy/tuaàn. L/L: 714-7757552 630-7L-120705/198622

Caàn phuï nöõ giuùp vieäc nhaø vaø naáu aên ôû qua ñeâm. Nhaø caùch Bolsa 15'. Löông haäu. Nhaén maùy xin goïi soá 714-553-9991 L/L coâ Haø. 630-7L-120705/198624

Caàn moät ngöôøi naáu aên, laøm vieäc nhaø vaø phuï coi moät chaùu beù gaàn 2 tuoåi. Coù theå ôû laïi hoaëc veà moãi ngaøy. Goïi: 714-721-1888

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-28L-040605/162589

Thaát Nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh! Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân Nha Khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. L/L United College of Dental Lab Technician. 714-379-8228. 640-21L-072805/179871

Established Electronics Co. in O.C is now hiring: - Electronic Assemblers. - Quality Control Inspecters. - Machine Operators/ CNC ma-

640-7L-120205/197875

ELECTRONICS/ ELECTRO-MECHANICAL ASSEMBLERS. Full time for assembly of Uniterruptible Power Supplies for small growing company. Requires related experience & good English communication skills. Resumes: IntelliPower, 1385 A Warner, Tustin, CA 92870. Ph: 714-566-0144, fax: 714-5660145. Email: LH INTELLIPOWER@YAHOO.COM

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 640-7L-120705/198543

Immediate Opening for Assembler and material handles. Must be able to speak some English. Apply at Anacom Medtek 1240 South Claudina Street in Anaheim. Cross streets Ball & Anaheim Blvd.

640-7L-120705/198630

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell 714-414-6122

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaân tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-14L-022105/156221

ROSE SKIN CARE ° Ñaïi lyù cho DERMALOGICA products. ° Nhaän NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà SKIN CARE: - European skin care. - Acne - sensitive skin treatment. - Xöû duïng maùy 8 functions - Maùy maøi da (Diamond Microdermabrasion) - Laøm facial baèng Dermalogica products. ° LUYEÄN THI FACIAL laáy baèng State Board ° Goïi Coâ Hoàng Bus: 714-6381670, cell: 714-467-5757 650-36L-031105/158956

640-7L-120205/197932

640-14L-120205/197943

640-14L-120205/198029

CAÀN QA AUDITOR. Haõng ñieän töû ôû Santa Ana caàn gaáp moät QA Auditor coù kinh nghieäm veà: receiving, in-process vaø out of box audit. Bieát veà ISO, IPC-A-610 vaø process control. Gôûi resume keøm vôùi salary history veà soá fax 714258-0238 hoaëc email tnhan@memoryexpertsinc.com

650-90L-092205/188337

Caàn thôï bieát laøm boät Pink & White, silk vaø tay chaân nöôùc, tieäm ôû vuøng Newport Beach, caùch Bolsa 20'., löông cao, tip haäu. L/L Bus: 949-548-4527, cell: 626-272-2734 650-36L-101305/191373 650-9L-101505/191571

Luyeän thi ñeå laáy baèng hoaëc ñoåi baèng Toùc, Facial, Nails cuûa Cali, baûo ñaûm ñaäu, luyeän boät pink & white, gel, fiber glass. L/L Mr Bình 714-362-1973 650-7L-102605/193091

Caàn ngöôøi kinh nghieäm Hair vaø Nails laøm part hay full time, tieäm vuøng Long Beach bao löông, khu Myõ Traéng caùch Bolsa 15 phuùt. Tieäm: 562-426-2744, cell: 714657-8305 650-14L-110105/193810

Coù lôùp höôùng daãn boät silk taän taâm deã hieåu giaù nheï nhaøng (seõ giuùp coù vieäc laøm). Lieân laïc 714633-3696 650-36L-110205/194112

650-14L-110905/194978

650-90L-111105/195244

640-14L-120205/197891

Auto mechanic wanted experienced, own tools in Irvine. 949206-9108

650-28L-091305/186955

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu caàn thôï: * Boät nam bieát tchaân nöôùc. * Facial Waxing bieát tchaân nöôùc (bao löông $600 - $700 week) tuøy theo KN. * Caàn tc spa. L/L: 323-678-2406 or 310-9203078

HAPPY NAILS FRANCHISE Vuøng LA. caùch Bolsa 30' laùi xe, caàn thôï nöõ boät P/W, chaân tay nöôùc, bieát waxing caøng toát. Bao löông $600-$800/tuaàn. W: 310410-8411, 714-460-3885

Haõng ñieän töû caàn ngöôøi coù kinh nghieäm account payable, receivable, receiving audit, touch up rework, machine operator (phillips pick & place), QC, inspector. Lieân laïc 949-553-1234 Experienced mechanic for local motorcycle dealership. Competitive salary, new shop. Call Marc @ 714-842-5533

650-28L-081605/182727

CAÀN THÔÏ NAIL KINH NGHIEÄM NÖÕ, VÔÏ CHOÀNG OK . Bao $800/ 6 ngaøy treân aên chia, income mayby treân döôùi 1500 7 ngaøy. Ñieàn kieän hieàn, deã thöông, Anh vaên gioûi ñeå thi baèng laïi. L/L Cathy: 208-542-6592, cell: 208403-6592

650-14L-031605/159405

ANC NAIL TRAINING. Höôùng daãn ñaép boät, traéng hoàng, gel silk, airbrush, design, vaø noái loâng mi. Coù giaù ñaëc bieät cho khoùa môùi. LL Phong 714-719-3320

650-7L-032905/161392

CAÀN THÔÏ. Tieäm Nail trong shopping Center, caùch Bolsa 25', ñoâng khaùch caàn thôï nöõ boät tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông, $500/ w up. LL 562-989-5509, 562279-1122

650-36L-032905/161397

640-7L-120505/198195

CAÀ N NGÖÔØ I laø m haõ n g thöï c phaåm, bieát ra ñuøi heo, caàn laøm part time hoaëc full time. Xin lieân laïc Coâ Oanh 714-973-2286

TRAINING NAILS: Huaán luyeän Acrylic, Gel, Solar, Silkwrap, (Special 4 way Pinkwhite). Taän taâm kinh nghieäm truyeàn ngheà trong 2 tuaàn. TRAINING SKINCARE: Höôùng daãn caùch söû duïng maùy Treatment cho caùc loaïi beänh veà da maët, trò muïn, daàu khoâ, maøi da maët vôùi maùy Microdermabration. Caùch trò lieäu duøng saûn phaåm ñeå khaùch haøng coù laøn da ñeïp. Daïy xaâm thaåm myõ coù caáp Certificate. MAGIC EYE: Baùn vaø training Extension noái loâng mi daøi ra Daøy vaø ñaäm theâm hôn. Goïi cho Tracy: Home: 714-3790727 Bus: 714-995-1522 650-40L-111205/195416

Tieäm ôû Florida in khu Myõ traéng caàn nhieàu thôï Nails. Löông töø $600-$1000, neáu thaät loøng xin L/Laïc 954-941-2376, 954-7013087 650-28L-111405/195641

Caàn thôï Nails kinh nghieäm, bao löông $900/1 tuaàn, vuøng Myõ Traéng. Tip haäu. Bieát tieáng Anh ñeå ñoåi laïi baèng. L/L Phöôùc: 208403-2775 650-28L-111405/195675

640-7L-120505/198316

ASSEMBLY / PACKER- $9/hr. Industrial computer assembly. Entry level, will train. Minimum English OK. Fast-paced, nonsmoking environment. Background check. Fax resume and salary history or apply in person: ABMX.COM SERVERS. 1921 Carnegie Ave. 3E, Santa Ana, CA 92705. 949-955-1208. Fax 949-955-1248

650-36L-041205/163517 650-36L-060805/172387

650-28L-111505/195695

CAÀ N GAÁ P ! CAÀ N GAÁ P ! Caù c h Bolsa & LA 25 phuùt (fwy 5 & 605) trong khu shopping lôùn, khaùch ñoâng, caàn thôï wax, nöôùc, boät. Löông cao. 714-271-1491, 562-906-8481

640-7L-120605/198404

Caàn thôï maùy söûa xe kinh nghieäm diagnogic, ñieän xe hôi, coù ñoà ngheà ñaày ñuû, löông tuøy theo khaû naêng. L/L 714-757-6772

650-28L-111505/195804

PLACENTIA. Angels Nails Spas Inc. Caàn thôï nöõ boät kinh nghieäm traéng hoàng. Bao löông $500/W. L/L Tammy: 714-528-2126 or 310-634-6323

640-7L-120605/198469

CAÀN THÔÏ HAØN Haõng Sheet Metal, caàn thôï haøn coù kinh nghieäm - welder Mig & Tig, löông traû theo kinh nghieäm. Ñòa chæ V & F Fabrication Co. 13902 Seabcard Cir., Garden Grove, CA 92843, goùc ñöôøng Westminster & Harbor 640-4L-120705/198485

Haõng Myõ caàn tuyeån 1 Machine Operator. Have full benefit + 401K. L/L: Dominic 714-2298419 640-7L-120705/198521

Caàn thôï in Chromapress part time & weekend. L/L Thieän 714728-9533

650-36L-111505/195833 650-7L-061305/173064

Nails Riverside $500 - $900 6 ngaøy week. Caàn thôï boät, tay chaân nöôùc, waxing. Full/part time nhieàu khaùch walk-in ñi chung xe neáu caàn. L/L: 714-552-7588, 909753-3320

650-30L-071205/177365

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn thôï lôùn tuoåi, OK, coù kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage, tip cao, bao löông. L/L 714-271-6640 hoaëc 562-902-9514 650-36D357-072805/179992

650-28L-111605/195855

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang bao löông $800/1 tuaàn trôû leân tuøy theo kinh nghieäm coù choã aên ôû lieân laïc Endy: 708-301-1617 (work), 714-398-4875 (cell) 650-28L-111605/195947

CAÀN THÔÏ NAIL Nam Nöõ kinh nghieäm bao $700 ñeán $800 ñoâla moät tuaàn. Baûo ñaûm khoâng döôùi $3000 moät thaùng. 1-413-499-1042, 1-714600-2525, 1-413-446-1007 650-28L-111805/196186

CORONA. Nails & Spa caïnh freeway 91, trong khu chôï Stater Bros, ñoâng khaùch Myõ Traéng, löông cao. Tip haäu. Caàn thôï Nail kinh nghieä m , 951-353-0220 work, 951-272-5734 sau 9PM, 714-615-3075


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-36L-112005/196490

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-112705/197196

Caàn nhieàu thôï Nails coù kinh nghieäm, ôû trong Mall lôùn, khaùch sang, tip haäu, Bao löông $600 tôùi $1000 tuyø theo khaû naêng. Hoûi Judy 760-340-0319

650-14L-112905/197550

650-21L-112105/196601

Nailspa downtown LA, caàn gaáp thôï tay chaân kinh nghieäm, full/ part time, tieäm ñoâng khaùch, löông $500-$600/ tuaàn, tips haäu, Monterey Park, Rosemead, ñi chung xe. L/L 626-641-8008

650-21L-112105/196603

NAIL & SPA Tieäm ñoâng khaùch, caàn thôï cuoái tuaàn 6, 7, chuû nhaät, Chinatown, Lincoln Height, Highland Park, ñi chung xe, caùch Chinatown 10 phuùt. L/L 323-290-1334 (W), 323-550-1857 (H)

650-7L-112205/196700

Tieäm vuøng Palm Spring khaùch sang tieàn tip haäu, caàn thôï boät tay chaân nöôùc, löông bao tuøy theo khaû naêng. L/L Christine B: 760324-5538, cell: 310-491-6572

650-28L-112205/196703

Vuøng Lakewood, caàn thôï nail nöõ part time, bieát waxing, löông cao, tip haäu, bao löông. L/L 562-8043660

650-21L-112205/196704

CAÀN THÔÏ NAIL NÖÕ Coù kinh nghieäm, laøm taïi tieåu bang ILLINOIS khoâng baèng OK, bao löông $700/ 6 ngaøy hôn aên chia. Chuû vui veû, coù choã aên ôû ñaøng hoaøng. Neáu thaät loøng muoán laøm laâu daøi xin L/L Tieäm 630933-9190, cell 714-381-6818

650-28L-112305/196820

NAILS NAILS NAILS Tieäm Nails vuøng South Bay caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm xin goïi 310-376-5684

650-28L-112305/196911

SCOTTSDALE, ARIZONA. Caàn nhieàu thôï nöõ kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn. LL Steve Business 480-990-1840, cell 562972-7837

650-7L-112805/197245

Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát, vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 20'. L/L: 949-5810779, 714-251-9159, 714-4581416

650-14L-112805/197265

Star Nails & Spa, caàn manager cho tieäm nails, coù kinh nghieäm laøm full time. Xin lieân laïc Tina 714-715-2028, Tammy 714715-1616

650-14L-112805/197271

Tieäm nails vuøng LA caàn thôï boät nöôùc, bao chia tuøy $600/ week FT, PT môùi ra tröôøng OK, vuøng Chinatown, coù theå ñi chung xe. L/L 323-750-0444 (bus.), 213210-8440 (cell)

650-14L-112805/197310

Caàn gaáp 3 thôï toùc “nöõ” gioûi color, bieát laøm nail, tieäm gaàn South Coast Plaza, bao löông. Lieân laïc Tina 714-751-6028 tieäm, 714280-5459 cell

650-36L-112805/197374

650-14L-112805/197377

650-14L-112705/197189

Finest Nail vuøng N. Tustin / Santa Ana. Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm bieát laøm boät P/W & chaân tay nöôùc, bao löông theo khaû naêng. Lieân laïc 714-550-7783 w, 714878-9985 C

Tieäm nail FV shopping center. Caà n thôï laø m PT or FT kinh nghieäm, laøm moùng boät pink and white vaø tay chaân nöôùc. L/L 714468-7917 or 468-7918

650-14L-120205/197952

Tieäm Toùc vuøng Newport Beach coù 2 station toùc cho thueâ, khu Traéng, giaù cao caét nöõ $50, nam $30 vaø facial $90. Phaûi coù khaùch rieâng, chuû vui veû, speak English. L/L: 949-723-5372

650-7L-120205/197962

650-36L-113005/197706

Tieäm nails vuøng West Covina, caàn thôï nöõ kinh nghieäm, bao löông $600/ tuaàn, (tuøy khaû naêng). Xin lieân laïc home phone 909620-4539, cell 909-576-8606

650-7L-120105/197715

Tieäm Nails ñoâng khaùch walk-in. Tip cao. Gaàn Little Saøigoøn 5'. Caàn thôï boät gioûi. Kinh nghieäm laøm luoân chaân tay nöôùc spa. L/ L: 714-719-6052

Nail Santa Ana ñoâng khaùch walking, caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät M + P, nghæ Sunday, bao löông haäu. Phone 714-251-8565

Caàn thôï Nail kinh nghieäm xuyeân bang. Bao löông $700/tuaàn. Khu Myõ Traéng. Tip cao. 714-2517735 cell, tieäm: 262-544-9885

NAILS caàn gaáp thôï boät bieát P + W, full time vuøng Orange (Tustin St) bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. L/L: 714-262-8875

650-7L-120105/197859

Tieäm nails vuøng Myõ traéng, caàn thôï boät waxing, walk-in, nhieàu tip haäu. Xin L/L 626-589-7321 or 626-288-5415

650-14L-112905/197536

650-14L-120105/197873

Tieäm vuøng LA khaùch Meã deã tính, caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc, chuùt ít kinh nghieäm OK, bao löông theo khaû naêng. L/L 323-2333790, sau 8PM 323-547-2232

650-5L-120305/198124

ANAHEIM. Caà n thôï nöõ kinh nghieäm boät vaø nöôùc laøm full time vaø cuoái tuaàn, löông bao tuøy kinh nghieäm, bieát Facial caøng toát. 714-623-2861, 714-826-1688 650-7L-120305/198125

Caàn thôï nail nöõ chaân tay nöôùc gaáp laøm thöù 5, 6, 7 môùi ra tröôøng OK. 714-422-6251, 714-4226252 650-14L-120305/198138

650-14L-120205/198058

650-14L-120405/198147

Caàn thôï Nöõ K/N tay chaân nöôùc vaø boät. Vuøng Palm Spring, caùch Bolsa 2 tieáng. Xin goïi: 714-4229466, 760-863-1568 650-4L-120405/198152

Caàn thôï Nail Nöõ coù baèng Facial laøm tuaàn naêm ngaøy. bao löông. Nghæ Chuû Nhaät. L/L: 714-5426616 or 714-554-6526 650-14L-120405/198179

650-14L-120505/198187

Caàn thôï Nail Nöõ K/N bieát waxing caøng toát, Bao löông $500$600/tuaàn, nghæ CN, laøm taïi vuøng San Pedro. 310-514-8183 (w), 310-676-5275 (H)

650-14L-120505/198192

650-7L-120205/198060

Caàn thôï nails K/N chaân tay wax design vuøng Meã, City Bellflower, bao löông $60-$70/ day. Xin L/L 562-804-6898, cell 562-3310687 650-7L-120505/198194

Tieäm Nail TP Orange, caùch Bolsa 15", Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, caàn gaáp thôï nöõ KN gioûi boät, laøm part-time. L/L 714-925-0808, 249-0432 650-7L-120505/198197

650-14L-120205/198061

Hair Nail ñoâng khaùch Caàn thôï boät bieát laøm tay chaân nöôùc, fulltime hay part-time, bao löông tuøy theo khaû naêng. Knott & Katella. Goïi Jenie. 714-995-8203 650-14L-120505/198204

Tieäm Nail ôû AZ vuøng traéng tip cao, Caàn thôï Nöõ chaân tay nöôùc, Bao löông, coù choã ôû. 520-5755554, 714-705-3770 650-7L-120505/198211

650-14L-120205/198062

Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt, khaùch Myõ traéng , tip raát ñöôïc, Caàn thôï Nöõ gioûi, boät pink & white, choã laøm thoaûi maùi, vui veû, muoán laøm laâu daøi. L/L 714-288-0576 or 714-721-9113 650-21L-120505/198214

Caàn thôï K/N khaùch Myõ traéng , löông $3,000 up. Laøm vieäc taïi T/B Iowa. Nhaø coù phoøng rieâng. L/L Thu 641-583-1656 650-14L-120205/198064

650-14L-120505/198216

Caàn thôï Nail Nöõ coù KN boät, bieát wax OK, caùch Bolsa 20' coù xe ñi chung, löông $500& up coù Bao löông . L/L 310-835-6998 tieäm, 714-251-7549 sau 8PM 650-7L-120505/198217

650-14L-112905/197548 650-14L-120305/198071

650-14L-120205/197880

City Torrance tieäm Nail Spa, Torrance. Khu chôï Albertson caàn thôï kinh nghieäm boät, nöôùc, wax. Bao löông. Lieân laïc 310-5179132 cell 818-919-5153

Caàn thôï Nail coù baèng Arizona, bao löông $700 saùu ngaøy. Chuû raát thoaûi maùi. Xin goïi 520-2272652

650-14L-120305/198080

Wanted Manicurist with Acrylic experience. Please contact Kathy for more info 562-787-4277

650-14L-120505/198224

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-7L-120505/198303

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm & lic bieát laøm color, high light, perm, caét layer, Xin lieân laïc 714642-2276, khoâng kinh nghieäm xin ñöøng goïi, Bao löông or aên chia.

Nails! Caàn gaáp thôï nails kinh nghieäm khu Meã + Myõ ñen, bieát eyebrown caøng toát, löông $600 up/W. L/L Linda 310-706-8224 (C), 323-294-3587 (H)

650-7L-120505/198229

Caàn thôï nail nöõ K/N boät, tay chaân nöôùc F/T, khu Meã 100%, gaàn Bicycle Casino, bao löông $500/ w, khoâng K/N mieãn goïi. Cell 626643-1647, Bus 323-583-3285

Vuøng LAGUNA BEACH, caàn thôï tay chaân nöôùc, laøm 5 days töø 10AM-6:00PM, khaùch sang, tip haäu. Jenny 714-785-0717 650-7L-120505/198241

650-7L-120505/198305

650-7L-120505/198311

Caàn nöõ massage therapits, coù 500 hrs vaø Westminster license caøng toát, work under Doctor, löông haäu, tip cao $30/hr. plus tip. Call 714-414-2415

650-14L-120505/198317

CAÀN THÔÏ boät & chaân tay nöôùc, bao löông theo khaû naêng, caàn thôï toùc & chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. L/L 562841-8394

650-7L-120505/198320

Shopping center Yorba Linda caùch Bolsa 20', khaùch traéng, caàn thôï nöõ laøm boät, nöôùc full or part time, bao löông cao, tuøy khaû naêng, ñi xe chung neáu caàn. L/L 714-993-5933, 531-0765 (H)

TOP NAILS Caàn nhieàu thôï moùng boät, thôï toùc, facial, waxing, vuøng Myõ traéng, baûo ñaûm löông cao. L/L Coâ Lee 949-348-8185, 949-3600108

Caàn thôï Nails boät vaø tay chaân vuøng bieån caùch Bolsa hôn 3 tieáng, coù choã aên ôû, Xin lieân laïc Jimmy 805-541-0606 hay 805215-6606

650-7L-120505/198243

Caàn thôï Nail gaáp coù kinh nghieäm , Bao löông $700/tuaàn hôn thì chia, laøm ôû Wisconsin khu Myõ traéng. L/L Tieán or Ngoïc work: 262-694-4135, Home: 262-6944954

Tieäm Toùc vaø nails, ñöôøng Atlantic, Long Beach, tòeäm ñeïp maùt, söûa laïi môùi hoaøn toaøn. Khu ñoâng ñuùc Meã vaø Myõ ñen, caàn gaáp thôï : 1 thôï toùc, phaûi gioûi nails, phuï nöõ. 1 thôï nails, phaûi gioûi airbrush. 1 ñaøn oâng. Neáu caàn Bao löông , hôn aên chia. L/L tieäm 562-422-0527, Cell 714-4259157. Coâ Höông. Ñ/C 6023 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90805

650-14L-120505/198322

650-7L-120505/198254

650-14L-120505/198323

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Tieäm nail vuøng Chino raát ñoâng khaùch, caàn thôï nail boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu. L/L Linda (H) 714-539-5382, (W) 909-902-0856 650-5L-120505/198220

Caàn gaáp thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc, facial kinh nghieäm, full time/ part time, bao löông neáu caàn. Business 818-986-1261, 714-262-3615

650-7L-120505/198265

650-7L-120505/198268

Caàn thôï nails xuyeân bang bao löông $800/ tuaàn. Xin vui loøng goïi Lieân 562-489-4861

650-7L-120505/198270

Arizona caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm, coù baèng, bao löông $700/W, coù choã aên ôû, laøm vieäc khoâng khí gia ñình. L/L 480-4912075 (W), 480-773-7205 (H)

650-28L-120505/198274

NAIL Arizona, caàn sang tieäm nail trong khu shopping center lôùn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. L/L Lee phone 602-412-7885

650-7L-120505/198278

Tieäm nails vuøng Los Angeles, caàn thôï tay chaân nöôùc, ñieàu kieän deã daøng, môùi ra tröôøng OK, ñi chung xe. L/L 714-417-3408 cell, 323934-0189 tieäm

650-7L-120505/198289

BAÛO HIEÅM GIAÙ REÛ! Cho Xe, Nhaø, Söùc Khoûe, Nhaân Thoï vaø Thöông Maïi. Chuùng toâi chuyeân lo veà taát caû baûo hieåm vaø ñaïi dieän cho nhieàu haõng lôùn seõ giuùp quyù vò tìm giaù reû nhaát. Moïi chi tieát xin L/L 714-539-3836, Lic. No. #OEIO77I 650-7L-120505/198292

Tieäm Nail Spa vuøng Corona (caùch Bolsa 30 phuùt) ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm boät Pink/white, waxing caøng toát. Bao löông $600-$800/ tuaàn. L/L 951-734-5885, 909525-6261

650-21L-120505/198294

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp thôï nail bieát boät vaø gioûi chaân tay nöôùc, bao löông, tip haäu, laøm vieäc trong tieäm vui veû. L/L Bus 310-475-4266, home 626570-6797

650-7L-120505/198299

PASADENA Tieäm vuøng Myõ traéng, caàn thôï boät K/N pink & white, license, wax, facial, coù gheá spa, caàn thôï tay chaân nöôùc, bao löông $500$700. L/L 626-215-5470 650-6D567-120505/198300

Caà n thôï boä t air-brush kinh nghieäm, khoâng xe coù theå ñi chung vôùi chuû, xin goïi coâ Vuõ 714539-0620 hay 714-277-0221, tieäm treân East LA. 650-7L-120505/198301

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn thôï nails gioûi tay chaân nöôùc & boät, bao löông $700/ tuaàn. Tieäm caùch San Diego 2 tieáng, coù baèng Arizona caøng toát. L/L 928-726-7175, sau 8PM 626242-6914

650-14L-120605/198445

NAILS Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Myõ traéng, caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, löông töø $2,500 thaùng trôû leân, tip nhieàu, coù choã ôû thoaûi maùi. L/ L 661-472-4240, 661-665-8616 Caàn thôï nail kinh nghieäm baèng AZ, bao löông $700/ tuaàn, coù choã ôû. Xin L/L 928-649-1889

650-7L-120605/198448

Caàn thôï Nail Nöõ gioûi boät Pink/ White, Bao löông cao, tip cao, tieäm ôû Fresno, caùch Bolsa 4 giôø laùi xe. Goïi 714-414-5946

650-14L-120605/198450

650-7L-120505/198263

Caàn gaáp thôï nail ôû TB North Carolina, nhaän caû 2 vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, tay ngheà yeáu OK. L/L 910-497-9900 (W), 910489-8118 (C)

650-3L-120605/198438

650-7L-120605/198447

650-7L-120505/198257

A busy Beauty Salon Granada Hills need’s manicurist. 818-3662322

650-7L-120605/198433

650-14L-120605/198439

IRVINE. CAÙCH BOLSA 15' laùi xe. Caàn thôï nails nöõ gioûi boät, nöôùc, löông raát cao, tip thaät nhieàu, vuøng sang, khaùch traéng. Goïi 714-2802915

Tieäm nail vuøng Palm Springs caàn thôï boät KN, coù choã ôû, nghæ CN. L/L Trang 714-468-8415 or 760325-7576

650-14L-120605/198425

Caàn gaáp thôï nöõ laøm boät coù kinh nghieäm, bao löông $600 tuaàn and up, caùch Cali 3 tieáng Yuma Arizona. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu. Xin lieân laïc Cindy or Tuaán 928344-4373 (W), 714-721-2802 (cell)

650-5L-120505/198251

Nhieàu tieäm nail, caàn thôï nam nöõ boät, wax, nöôùc, xe loâng, Bolsa 15', raát ñoâng khaùch. 714-8935184, 714-657-2689, 310-8348770

650-7L-120605/198417

2 Tieäm Nails. Vuøng Myõ traéng, ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï nam nöõ kinh nghieäm OK vôï choàng, löông $3,000 and up. Goïi John hoaë c Phöông 812-760-4387, 812-473-9053

650-7L-120505/198259

Tieäm nail caùch Bolsa 30 phuùt caàn thôï boät nöôùc K/N bao löông theo khaû naêng. Thôï boät nöôùc môùi ra tröôøng OK. Ñi chung xe. L/laïc 714-890-2825, 714-890-2823 650-7L-120205/198059

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät treân 2 naêm, vuøng South Coast Plaza, caùch Bolsa 15 phuùt. Hoûi Lieân 714-641-1252, ñeâm 714282-0786

650-14L-120205/198048

Laguna Beach Nail Tech w/fill and mani/pedi experience. Nice Salon in dowtown Laguna Beach, right on the beach. Very good tips and carpool also. Tuaán 714608-2172

Trong shopping center lôùn, gheá spa, khaùch ñoâng, tip haäu, vuøng (626) ñi chung xe, caàn thôï boät gioûi, bieát airbrush, löông $600 up. (W) 818-898-7881, (C) 626246-5374

CAÀN MANAGER Coâng ty Nail caàn tuyeån duïng ngay nhieàu Manager ñeå coi soùc caùc tieäm nail vuøng LA vaø Orange. Caàn coù kinh nghieäm laøm manager, gioûi Anh Ngöõ, raønh ngheà nail, vaø phaûi laùi ñöôïc xe van 15 choã ngoài. Löông boång, bonus, vaø trôï caáp tuøy theo khaû naêng. Call Charlie 714-530-3535 or fax resume to 714-590-9043. Or Email resume to: paradise4charlie@yahoo.com

650-14L-112905/197533

650-7L-120305/198108

Caàn thôï Nail kinh nghieäm & thôï Facial & tay chaân nöôùc. Laøm taïi Laguna. Xin L/L: 714-467-5323. Bao löông.

650-14L-120405/198148

650-7L-120105/197822

650-14L-112905/197467

650-10D14567-120305/198106

Caàn thôï Nail bieát laøm boät, waxing caøng toát. Bao löông $500/ tuaàn. Khu Myõ Traéng. Caùch Bolsa 2 tieáng. L/L: 805-574-0086

Tieä m Nail khu Meã raá t ñoâ n g khaùch. Caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, waxing. Xin lieân laïc: 323587-7883

650-7L-120105/197816

Caàn thôï boät and tay chaân nöôùc laøm vieäc 6 ngaøy 1 tuaàn nghæ ngaøy Chuû Nhaät, tieäm caùch Bolsa 1 tieáng 15 phuùt, xin lieân laïc phone: 661-252-8186 anh Bi.

650-7L-120305/198092

Caàn sang station Nail trong tieäm Toùc Myõ Traéng raát sang troïng ôû vuøng Tustin, raát ñoâng khaùch giaù full set $60, P + W $60, P & W fill $40, thöôøng $35. Caàn bieát theâm chi tieát. L/L coâ Thuûy 714609-3286

True Touch Nails & Spa vuøng Corona raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï K/N boät tay chaân nöôùc facial. Löông $600 up. Laøm vieäc thoaûi maùi. Vui loøng L/L chò Trinh cel: 909-225-9802, bus: 951479-0259

Caàn thôï tay chaân nöôùc full time, part time vuøng Laguna Niguel phone lieân laïc day: 949-3671563, night: 949-830-7332

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N boät nöôùc vaø wax tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800/tuaàn. L/L: 760-251-8755 (W), 714-3760794 (C)

650-7L-120305/198085

Caàn thôï nails. Caàn thôï boät nam hoaëc nöõ laøm ñöôïc thöù 5, 6, 7 vaø chuû nhaät. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Xin lieân laïc 714-542-5516 hoaëc 714-277-0861

650-7L-120205/197996

650-7L-120105/197801

650-28L-112905/197466

NAIL SPA Tieäm nail lôùn ñeïp vuøng Cypress caùch Bolsa 5 phuùt laùi xe, caàn thôï nöõ boät coù kinh nghieäm traéng hoàng vaø thôï chaân tay nöôùc, coù baèng facial caøng toát, bao löông neáu ñuùng tieâu chuaån. L/L Coâ Le 714-902-7974 cell, 714-9027969

650-7L-120205/197976

650-7L-120105/197780

650-21L-112805/197382

650-7L-120305/198081

Caàn thôï tay chaân nöôùc bieát fill chuùt ñænh caøng toát laøm full time. Phone: 714-726-6795

650-14L-112705/197193

Corona. Tieäm vuøng Corona, caùch Bolsa 25' Caàn thôï treû tay chaân nöôùc full time & part time, giaù cao khaùch Myõ traéng, laøm vieäc vôùi khoâng khí gia ñình. L/L Chi 951-278-0667 bus, 951-5820837 sau 8h toái

650-7L-120205/197941

650-7L-120105/197759

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, ñi xe chung, Nhieàu khaùch Walkins. Xin lieân laïc soá: 949-3699469

Caàn thôï wax boät PinK/White, chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Rolling Hills Estates, gaàn Hawthorne, 12 spa, tip raát cao, shopping lôùn, nhoän nhòp. Bao löông $500-$600. Haø 310-402-8751, 310-2652565

650-14L-120205/197934

NAILS. Caà n thôï Nails kinh nghieä m vuø n g West LA, Myõ Traéng, ñoâng khaùch, tips nhieâu. Öu tieân ngöôøi ñeán tröôùc. L/L: 213550-7899, 213-804-5273 Jeanne

Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm vuøng Torrance, khaùch lòch söï, tip cao. Nghæ Chuû Nhaät. L/L: 310373-8184

650-14L-112605/197121

650-9L-112705/197180

650-7L-120205/197918

Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm caùch Bolsa 15 phuùt, ñoâng khaùch, bao löông. Xin goïi 949-488-0714 or 714-623-4342, caùm ôn

650-7L-120105/197756

Caàn nöõ thôï Nail. Tieäm trong mall vaø thôï tay chaân nöôùc. Bao löông & aên chia, xin L/L: 262-4122975

CAÀN THÔÏ NAILS VUØNG Bakersfield , bao löông $500-$600 tuaàn, bao aên ôû phaûi kinh nghieäm 2 naêm, thôï nöõ. 661-246-8403, 661-396-9802

Tieäm môùi môû sang ôû Orange khaùch Traéng. Caàn thôï P/W gioûi vaø T/C Nöôùc. Bieát Facial, Waxing caøng toát. F/T or P/T. Bao löông. L/L: 714-745-2781 or 714-891-4555

650-28L-120105/197744

650-28L-112605/197108

650-28L-112605/197153

650-7L-120205/197913

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc xuyeân bang, bao aên ôû $700 tuaàn, hôn chia neáu caàn chuû seõ training. Tip cao, chuû vui veû. L/L: 410960-0357, 434-239-6990

650-14L-112505/197074

Caàn thôï boät nöôùc wax, N/Nöõ laøm trong mall Meã 100%. Ñoâ n g khaùch Bolsa carpool, öu tieân coù baèng Wax. Nam phaûi coù K/N. L/ L 310-605-0776 (W), 714-6572797

650-14L-113005/197702

650-7L-120105/197736

Tieäm nails vuøng Palm Desert, caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm (coù baèng wax caøng toát), bao löông $500-$700/W. Lieân laïc 760-7730350, cell 760-449-0109

650-5L-112605/197137

650-14L-113005/197682

Tieäm NailSpa vuøng Torrance caùch Bolsa 30 phuùt caàn thôï boät - wax kinh nghieäm. Bao löông $85/day hôn aên chia. Khaùch Myõ Traéng, tip cao. L/L: 310-9235178

Nail and Spa looking for nail and spa personnel minimun 3 years experiences manicurist, pedicure, waxing good employment opportunity. Call Meylin 323-816-4522

650-15L-112405/196983

Tieäm Nail trong Tyler Mall saùt cöûa chôï Nortrom caàn thôï nöôùc, thôï boät bieát laøm pink & white, bao löông goïi Kardi 951-3540324, Bình: 714-757-2596

650-14L-113005/197664

NAIL. Tieäm Hair + Nail, 10 naêm, ñoâng khaùch vuøng Paramount Long Beach, caàn cho möôùn baøn nail, caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, bao löông neáu caàn. Tieäm 562-531-6581, nhaø 562-4227861

650-14L-112805/197365

650-14L-112405/196980

650-14L-112505/197023

650-14L-113005/197658

NAIL CARE. Caàn 2 thôï nail nöõ bieát laøm boät P/W vaø tay chaân nöôùc bieát laøm Waxing caøng toát. Bao löông $550 - $600/tuaàn. L/ L 9am to 7pm 949-770-6863

Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng bieån Santa Monica caàn thôï boät vaø tay chaân kinh nghieäm coù theå bao löông theo khaû naêng. Tel: 310576-7090 or 818-730-7839

HAWAII Caàn thôï gaáp coù kinh nghieäm (bieát laøm boät), bao löông & choã ôû ($2,500-$3,000). Xin L/L Helen 808-961-6245, cell 808-2172720

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail, öu tieân cho Nöõ, thôï tay chaân $3000/thaùng, thôï boät $3500/thaùng, tieåu bang Hawaii. L/L Kevin cell: 808-989-8595, 808-331-0465 (giôø Hawaii caùch sau Cali 2h)

PALM DESERT. Tieä m ñoâ n g khaùch, tip haäu caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc, khoâng khí gia ñình, ñi chung xe. Goïi Dany: 760-345-8488

650-14L-112805/197358

650-14L-112405/196935

Tieäm Nail ôû ñöôøng Long Beach caàn thôï boät coù baèng Wax. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Lieân laïc Huong 562-422-0858, cell: 562-522-6495

650-14L-113005/197558

Vuøng Rancho Mirage caàn thôï Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $750/tuaàn trôû leân. L/L Vaân 760568-9992 (H) or 760-567-2528 (Cell)

650-36L-112805/197373

Caàn thôï nails nöõ laøm chaân tay nöôùc, môùi ra tröôøng, coù baèng Cali OK, ñi chung xe. L/L 714812-8161

650-14L-120205/197905

650-14L-112805/197340

NAIL Highland Park, caàn gaáp thôï nails & tay chaân nöôùc, löông $500$700/ tuaàn, bao löông tuøy khaû naêng. L/L Kim 323-304-2828, 323-256-6147

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-7L-120205/197902

Tieäm Fountain Valley trong khu shopping caàn thôï nail nöõ. Xin lieân laïc Kim 714-839-3155 ñeå nhaén hoaëc cell 714-890-2064

650-14L-112805/197213

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät bieát laøm tay chaân nöôùc. Laøm caån thaän. Khu Myõ Traéng. Tips cao. Löông $700 - $1000/tuaàn 6 ngaøy. Tieåu bang Michigan. 269-9823466, 269-277-4646

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-120605/198367

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc vaø waxing tieäm vuøng Carson, neáu khoâng coù xe ñi chung vôùi chuû. Lieân laïc Jimmy tieäm 310-5323830, cell 714-889-0134 650-7L-120605/198374

NAILS Vuøng Newport Beach caùch Bolsa 20 phuùt, nhieàu khaùch walk-ins, caàn thôï boät nöõ full time, laøm luoân tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu. Goïi Vi 949-723-5428, 714-425-4537 650-14L-120605/198375

NAIL SPA Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, wax, facial. Tieäm vuøng La Habra, neáu ñöôïc seõ bao löông. L/L 714-999-8856 hoaëc 562691-7271. Tieäm dö 2 gheá spa caàn baùn 650-7L-120605/198377

CORONA Vuøng Myõ traéng, caàn thôï facial, laøm luoân tay chaân nöôùc, phaûi coù kinh nghieäm, löông cao $600 and up, caùch Bolsa 30'. (Bus) 951-493-6744 or cell 714657-4674 650-7L-120605/198378

Tieäm nail vuøng Tustin ñang caàn 1 thôï nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc, löông bao or aên chia. Lieân laïc 714-505-2874 (B), 714508-9561 (H) 650-7L-120605/198379

Tieäm nails gaàn Fullerton, caùch Bolsa 20', Myõ traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $450$500, bao löông. 562-690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm

Caàn thôï nöõ treû gioûi boät pink/ W laøm luoân C/T nöôùc, löông cao, tip good, vuøng traéng, coù nhieàu spa, baèng waxing caøng toát, laøm luoân Sunday, löông $600-$800/ W, bao löông neáu caàn tuøy K/N, vuøng Bolsa ñi chung xe. L/L 714369-3658

650-7L-120605/198453

Tieäm nail ôû Downey, caàn thôï nöõ boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bao löông theo khaû naêng töø $500-$600. L/L 562-803-6885 (bus.), 562-607-7157 (cell)

650-7L-120605/198455

Palm Desert, Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm , Bao löông cao + tip haäu, coù choã aên ôû + ñi chung xe vôùi chuû. L/L 714-334-1937

650-7L-120605/198458

Nails. Caàn thôï nail vuøng New Mexico, laøm vieäc vui veû nhö gia ñình, coù choã aên ôû. Xin L/L Lien 714-399-8744 or 505-622-3661

650-14L-120605/198463

Caàn gaáp thôï nail, bieát laøm moùng boät, bao löông treân chia, vuøng Bakerfield, caùch Bolsa 2 tieáng. L/L 661-322-3122, 970-3768295

650-7L-120605/198472

Caàn gaáp thôï nails boät chaân tay nöôùc, tieäm trong shopping lôùn vuøng Meã, thu nhaäp cao $450 up, bao löông $450-$600/ week. L/L Tina 310-308-8373, 562676-6417

650-14L-120605/198473

Tieäm Nail ôû Lakewood Caàn thôï tay chaân nöôùc , bieát waxing facial caøng toát, môùi coù baèng OK, will train. L/L 714-657-4289, 310-938-6754

650-14L-120605/198474

650-7L-120605/198381

Caàn thôï boät - nöôùc F/T - P/T vuøng La Habra. Phone 562-6906131 650-7L-120605/198393

NAILS SPA Lawndale, caàn gaáp thôï Nöõ K/N boät, khaùch lòch söï, tip haäu, Bao löông neáu caàn. L/L 310-408-5201 or 310-370-9523 after 9PM.

650-7L-120605/198477

650-14L-120605/198399

Baùn DVD daïy veõ Nail thöïc haønh CB ( 3 disc.), DVD 800 maãu veõ Nail (3 disc, taëng 1 DVD veõ caên baûn). LH: Linh 714-251-0744, 714-531-3830 650-7L-120605/198401

Nails 8 Spa chair, ñeïp sang troïng, löông cao, tip haäu, caàn thôï K/N boät, tay chaân, facial, waxing, löông $500-$700/w, Bao löông tuyø K/N, ñi vôùi chuû OK. L/ L 714-251-7578, 714-757-0967

650-7L-120605/198479

650-7L-120605/198403

Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm boät, khoâng caàn kinh nghieäm, ñi xe chung OK. Lieân laïc 323-5853645 hay 714-251-1305 650-7L-120605/198407

Tieäm Nail ñoâng khaùch walk-ins caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät Pink/ white, löông 7-900/w, coù choã aên ôû, caùch Bolsa 2 hours. Goïi 714265-0888 (W), 714-724-6643 (sau 9PM)

650-28L-120705/198480

Great Clips now hiring qualified hairstylist in Tustin, Fullerton and Laguna Niguel. Great pay and benefits. Please call 714-5055907 or 714-724-5683


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 660-90L-091605/187509

650-7L-120705/198493

Caàn thôï Nail Nöõ, bieát laøm moùng boät, full time, khaùch Myõ Traéng, tip haäu, vuøng Cypress, caùch Bolsa 15'. L/L: 714-828-8217 (business), 714-933-8092 (cell) 650-5L-120705/198498

NAILS SPA caàn thôï gaáp, tieäm ôû Signal Hill caùch Bolsa 15', nöõ gioûi boät, nöôùc, wax, FC. Bao löông $500 - $550/W. Laøm Sunday. 562-427-8223 W, 714-856-9436 C 650-7L-120705/198499

Tieäm Nail caùch China Town 15' caàn thôï tay chaân nöôùc, boät, full time, part time, bao löông. L/L coâ Sue work: 323-291-3562, home: 714-995-3863 sau 9PM 650-7L-120705/198502

LAKE FOREST. Nail khu shopping Ross, Sav-On, caùch Bolsa 20', ñoâng walk-ins. Caàn gaáp thôï nöõ boät pink & white, bieát waxing caøng toát. Löông $500 - $700. 949-581-1178, 714-585-0896 (toái) 650-7L-120705/198516

Caàn nhieàu thôï nail Nam or Nöõ bao $600 treân aên chia. Coù choã aên, ôû, caùch Bolsa 2:45 phuùt. L/L Duõng 714-724-9070 or 559-6871545 650-7L-120705/198528

Nail ñeán $900/6 ngaøy. Laøm Sunday baèng CA. Gioûi boät hay nöôùc, raát ñoâng khaùch Meã, Bolsa 50 phuùt, xe ñoùn. Kim 714-234-9522 650-7L-120705/198536

PLACENTIA. Tieäm ñoâng khaùch income tip cao. Khu shopping lôùn, Myõ Traéng gaàn Bolsa, caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm FT/PT. Tieäm ít thôï friendly. L/L: 714961-8767, 714-507-0362 650-3L-120705/198554

Tieäm trong Mall khu Myõ traéng Albany New-York caàn nhieàu thôï Nails Nöõ kinh nghieäm , bao $4000/th, treân aên chia 6/4, goïi Tony 518-464-9990, 714-5985451 650-3L-120705/198559

Nails Spa vuø n g Huntington Beach, khaùch traéng, tips cao, caàn thôï nöõ tay chaâ n nöôù c , laø m fulltime. Lieân laïc 714-840-7198 töø 9AM-7PM 650-7L-120705/198561

Tieäm Nail Palm Spring löông cao tieáp haäu caàn 1 thôï tay chaân nöôùc neáu caàn bao löông $500/1 tuaàn. Xin lieân laïc 760-322-7856 or cell 760-449-8861 650-7L-120705/198564

Caàn gaáp thôï gioûi boät T-Hoàng Silk, facial Wax tay chaân, khaùch sang tip nhieàu, caùch Bolsa 15 phuùt, löông $500-up aên chia hoaëc bao tuøy. 714-326-3007, 539-9466 650-14L-120705/198568

Tieäm ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caùch Bolsa 25' Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, Bao löông $400-$500/w. L/L W: 310-5490911, H. 562-439-5714 650-3L-120705/198572

Caàn gaáp thôï Nail boät laøm 3 ngaøy cuoái tuaàn, vuøng Garden Grove . L/L 714-750-5607 650-28L-120705/198579

Tieäm Nail xuyeân bang caàn sang, khaùch Myõ traéng , lôïi töùc cao, rent reû, chuû ñoåi ngheà, Caàn sang gaáp . L/L 714-728-0528

650-14L-120705/198588

Caàn thôï nail nöõ laøm boät tay chaân nöôùc pink and white caùch Bolsa 30". Goïi Jennifer 949-497-5580, sau 8PM 949-425-9879 650-7L-120705/198597

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm tieåu bang Arizona bao löông $750 moät tuaàn laøm 6 ngaøy moät tuaàn. Lieân laïc 928-533-3036 650-14L-120705/198600

Tieäm Nail vuøng Downey, Caàn thôï tay chaâ n nöôù c fulltime hoaë c partime, Bao löông neáu caàn, Lieân laïc 562-927-4187 (w), 562-7616507 (C) Tieäm nghæ CN

CIVIL ENGINEERING & LAND SURVEYORS Immediate Opening for all level of Civil Engineers, Land Surveyors and AutoCad Drafters, no experience neccessary, will train. Recent C. E graduated OK. Fluent of AutoCad is a must. Call 714-527-2552 - Fax 714-5272662. Email:kpham@dhcivil.com

660-4L-100205/189617

Vaên phoøng baùc só taïi Bolsa caàn 1 coâ Medical Assistant. Lieân laïc 714-775-1628

660-30L-102505/192921

Vieäc laøm Vaên phoøng: Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu, coù baûo hieåm söùc khoeû, holiday & vacation paid, vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L 1800-730-2886

660-28L-110805/194810

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ Caàn thö kyù vaø license tax preparer, thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L Anh Paul or Thuøy 714-531-8875 (office)

660-42L-110905/195022

Receptionist needed. Dental Orthodontic Office. F/T. Great benefit. Be nice, professional, ethical, quick. English/Vietnamese. Join our great team. Will train. 714-839-9800

660-31L-111005/195161

Company seeking driver, customer service representatives and office assistants/ receptionists. Must be fluent in English and Vietnamese. Must be able to multi-task and prioritize. Call 714-210-2888 or fax resume to 714-210-2885

660-28L-111105/195332

Phoøng maïch baùc só, caàn thö kyù laøm vieäc part time, buoåi saùng töø 9AM-2Pm, khoâ n g caà n kinh nghieäm. Xin goïi Allison Haø 714545-1133

660-14L-111105/195340

FULL TIME DENTAL RECEPTIONIST. New clean office looking for energetic friendly responsible receptionist to join team in happy working enviroment. Experience preferred. Will train. Must see fluent in English and Vietnamese, 714-531-4311

660-15L-111505/195781

Caàn Customer Service laáy order traû lôøi, phuïc vuï khaùch qua ñieän thoaïi. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï, ñieän thoaïi computer. Noùi tieáng Vieät vaø English, Chinese caøng toát. Flexible hours. L/L: 714-8947100 hoaëc fax resume 714-8947177

660-30L-111705/195986

Customer Service/Admin Assistant, excellent pay great opportunity for growth must be fluent in English, professional attitude and demeanor computer Experience a must. Call 714-465-6782 or 714-263-0455 X226

650-7L-120705/198627

Vaên phoøng Nha Khoa caàn moät P/T Dental Assistant, coù X-ray license. Xin goïi 714-841-6001 hoaëc fax resume 714-841-6008

660-7L-111805/196344

Vaên Phoøng Baùc Só caàn 1 coâ laøm front desk. Xin lieân laïc: 714-6535043 hoaëc 653-5044

660-7L-112305/196879

VP Keá Toaùn caàn thö kyù full time xin ÑT 714-662-3149 laáy heïn töø 10:00AM - 5PM.

660-28L-112805/197375

660-28L-120105/197838

Legal Secretary/Office Adminstrator fluent English a must. Word Processing good organizational skills required, salary. DOE. 714-531-7080 fax resume 714-531-7082

660-14L-120105/197872

DATA ENTRY/ CLERK JOBS, Laguna Niguel - U.S. citizen, government building, security clearance, H.S. diploma, type 30wpm. Fully paid medical, dental vision benefits, and holidayσ. Shifts 6am - 2:30pm or 3pm11:30pm, $11-13/hr. Email resume to con@aprconsulting.com oρ fax to 714-544-4587 660-9L-120205/197916

Bookkeeper!!! Accounts Payable/ Receivable/ Payroll department, full time position immediate opening. Must have experience! Must speak and throughly understand English and communicate verbally and in writing in excellent English. Must assist with answering phones, Huntington Beach location. Call Donna for appointment 714-842-3720 660-7L-120205/198039

Phoøng maïch baùc só caàn Front Office Clerk/Biller FT/PT kinh nghieäm caøng toát löông tuøy khaû naêng, kinh nghieäm. L/L: 714534-4001 660-7L-120305/198098

Need an accountant know QuickBooks, Peachtree, Mircosoft Window, must have 2yrs experience, staring $2000, depend on experience. Fax in resume 714558-0735, call 714-467-6847 Charly 660-7L-120405/198165

Secretary/ Medical Assistant needed for Medical Office in Huntington Beach. Must be computer literate, fluent Vietnamese/ English. Fax resume: 714-8479679 660-14L-120505/198258

Caàn nhaân vieân specialized in web-design, layout, publishing (catalog & magazine layout). Flexible hours, great position for students. Xin L/L 714-224-7149 660-3L-120505/198287

660-14L-120505/198319

660-7L-120605/198325

Vaên phoøng baûo hieåm caàn thö kyù part time. Xin lieân laïc 714-5318450 660-14L-120605/198354

VP Baùc Syõ caàn moät Medical Asssistant coù nhieàu naêm kinh nghieäm back & front office, bieát chích thuoác & vaøo nöôùc bieån...) Laøm vieäc ôû Westminster. Löông cao. L/L OÂ.Loäc 818-383-7425 660-7L-120605/198435

Medical office needs physical therapist & front office, full time with experience. Please fax your resumeù to 714-893-6168 or 714893-6008 660-4L-120705/198484

660-7L-112905/197526

Office Assistant - bilingual Vietnamese/ English - Chinese a plus but not required for Mortgage Co., no exp., nec. will train F/T or P/T. Will open ofc. in Westminster or Garden Grove. Call Bobby at 909-941-4411

660-14L-112905/197530

Vaên phoøng baùc só caàn tuyeån moät coâ thö kyù, phaûi thoâng thaïo Anh & Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm caøng toát. Lieân laïc 714-434-4990

Caàn nhieàu ngöôøi Data Entry, full time only. Ñieàu kieän ñaùnh maùy 10 key. Nhanh. Chính xaùc caån thaän. L/L Nam Quang töø 9AM 6 giôø 714-638-9400

660-14L-113005/197614

TTYT Ña Khoa Coastline caàn tuyeån choïn moät front office vui veû, lòch thieäp, bieát Anh - Vieät. Laøm vieäc full time. Xin lieân laïc Denise 714-531-7730

660-14L-113005/197656

Phoøng maïch baùc só nhi khoa caàn moät coâ phuï taù baùc só coù baèng medical assistant laøm vieäc full time thoâng thaïo anh ngöõ, xin goïi soá ñieän thoaïi 714-894-3103 ñeå laáy ñôn xin vieäc.

Small Business Office in City Of Orange seeking Front Desk Secretary. Be knowledge in Quickbook, MS Office, Accounting. Be able to read, write, and speak English fluently. Starting wage $10/Hr. Fax resume 714685-9215, tel: 714-458-1178

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

660-14L-030705/158158

660-60L-120105/197788

Need DA/RDA w/x-rays lic, Office Manager PT/FT for U.S DR and hitech Aliso Viejo Dental Office. Hih pay $13-$16/Hr. Please call Emily 949-302-3505 or email emilyle2000@yahoo.com

Haõng Myõ caàn tuyeån nöõ thö kyù vaên phoøng. Noùi vaø hieåu thoâng thaïo Anh vaên, full benefit. L/L Nancy Young, 714-229-8419

660-14L-113005/197565

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

Trung Taâm Ñieàu Döôõng Söùc Khoûe caàn RN/LVN (part time) 1 phuï taù (full time) coù kieán thöùc veà ñieän toaùn. Xin goïi soá phone 714-6381818

660-14L-111805/196315

650-7L-120705/198619

Tieäm Toùc caàn thôï Hair, Nail laøm buoåi chieàu vaø cuoái tuaàn seõ giuùp training veà toùc, hoïc sinh môùi ra tröôøng OK. Soá phone 714-8283901

665-7L-090505/185590

Medical Office caàn parttime receptionist, laøm Tuesdays, Thursday, Saturday. Phaûi thoâng thaïo Vietnamese vaø English, saïch seõ, caån thaän. Lieân laïc 714-897-2623

Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ bieát laøm pink & white gioûi, xin lieân laïc cel: 336-755-8879, tieäm: 336-386-4511

650-3L-120705/198620

660-14L-120105/197777

660-21L-111705/196117

Vaên Phoøng Baùc Só caàn Receiptionist, Front & Back. Full/ part time. Thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ. Coù kinh nghieäm caøng toát. L/LYichun: 626-475-7663

665-7L-120605/198366

Baùnh cuoán H. Mai 1 & 2 caàn Nam chaïy baøn part time coù K/N (khoâng K/N mieãn goïi) vaø caàn Nöõ laøm beáp. L/L: 714-554-9190, 714-534-4526

Caàn thö kyù fulltime vui veû hoaït baùt, bieát computer, thoâng thaïo Anh Vieät, laøm taïi Little Saigon. Lieân laïc Vy 714-265-0800

650-30L-120705/198606

Tieäm Toùc ôû Encino City (N.Hollywood) coù baøn nail cho möôùn hoaëc commission caàn thôï nail kinh nghieäm gaáp. Xin lieân laïc Tami Yamada @ 818-3455550

660-15L-120105/197730

Caàn tuyeån Receptionist. Caàn kinh nghieäm phuïc vuï khaùch haøng, ñieän thoaïi, computer, noùi tieáng Vieät vaø English. Theâm Chinese caøng toát. L/L: 714-894-7100 hoaëc fax resume 714-894-7177

660-21L-120705/198509

Caàn thö kyù traû lôøi ÑT cho toång ñaøi ngoaøi giôø laøm ban ñeâm, part time, ñaùnh maùy 35 wpm löu loaùt Anh - Vieät. L/L: 418-2446 660-7L-120705/198599

Caàn 1 coâ thö kyù coù kinh nghieäm laøm phoøng maïch Nha só vaø 1 Baù c só coä n g taù c chung. L/L Thanh: 714-474-3140 hoaëc Hieân: 714-775-2282

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-121004/147497

Chinese Restaurant Hire! Now: Busboy & Busgirl. Required to speak Chinese & Vietnamese. Khoâng bieát tieáng Taøu thì mieãn goïi. Tel: 714-895-4391 and 714895-7964 665-64L-091905/187704

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn ñaàu beáp kinh nghieäm; waiter/ waitress laøm part hay full time. L/L Phöông 714-531-6018 665-14L-092305/188508

Cerritos: Tieäm Phôû caàn ngöôøi phuï beáp vaø tieáp vieân bieát tieáng Anh coù kinh nghieäm vaø nhanh nheïn. Laøm vieäc full time. L/L: 562-4020909 vaø 714-321-5066 665-30L-101505/191631

Nhaø haøng vuøng Irvine caàn phuï beáp, chaïy baøn vaø röûa cheùn, bieát chuùt Anh ngöõ, coù kinh nghieäm, FT/ PT. Lieân laïc 714-623-2048 665-14L-111105/195264

Nhaø haøng ñoâng khaùch khu Bolsa Little Saigon, caàn beáp chính & phuï beáp coù kinh nghieäm nhanh nheïn vui veû sieâng naêng. Laøm F/ T & P/T. L/L: 714-531-3855 665-28L-111205/195476

Nhaø haøng Nhaät ICHIBIRI caàn gaáp thaâu ngaân chaïy baøn, Teppan chef, öu tieân ngöôøi soáng vuøng South Orange Country, löông cao, tip haäu. L/L 949-661-1544, 3628048, Mr. Osita or Masa 665-10L-111605/195901

Nhaø haøng ôû Westminster caàn 2 phuï beáp bieát ra haøng vaø côm phaàn gia ñình, vui tính, Löông tuøy theo khaû naêng. L/L 714-3730783 665-14L-112805/197331

Quaùn nhaäu caàn phuï beáp nöõ coù kinh nghieäm. L/L 714-757-6018

Shop may ñoà thung, haøng nhieàu, ñôn giaûn, caàn thôï uûi, ñoà deã uûi. L/L 714-539-0741

665-7L-120605/198368

Shop may vuøng Garden Grove & Fairview haøng thung, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim trong vaø ngoaøi shop. Caàn ngöôøi bao caét chæ. L/L coâ Kim 714-489-4401 hoaëc 714-657-9217

Caàn ngöôøi chaïy baøn full time hoaëc part time, coù kinh nghieäm thoâng thaïo tieáng Anh. L/L Amanda 949331-6295 665-14L-120605/198395

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vuøng Placentia (gaàn Cal State University Fullerton). L/L 714993-6509 665-3L-120705/198504

Phôû Thanh Restaurant: 9625 Bolsa Ave, Westminster, CA caàn waiter & waitress (full or part time). Ca ngaøy & ñeâm. 714-7573904, 714-636-5277 665-7L-120705/198519

Nhaø haøng Nhaät caùch Bolsa 15 phuùt, caàn Teppan Chef, waitress, kitchen helper. Lieân laïc 714-5960886 665-7L-120705/198522

Caàn ngöôøi chaát haøng vaø cashier full time vaø part time cho chôï 99. Xin goïi Oanh 714-717-2724 665-7L-120705/198547

Nhaø haøng vuøng Little Saigon ñang caàn gaáp nhaân vieân lanh leï, vui veû ñeå chaïy baøn, phuï beáp, röõa cheùn. L/L 714-839-9096 665-7L-120705/198557

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter) vaø 1 ngöôøi röûa cheùn xin lieân laïc gaáp phone 714-8398916 665-7L-120705/198623

Nhaø haøng sang troïng, lòch söï, gaàn khu Little Saigon, caàn gaáp waiters, full time nhanh nheïn, chòu khoù, khoâng kinh nghieäm seõ train. Student welcome. Goïi: 714721-1888

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

665-14L-112905/197383

PHÔÛ AMERICAN caàn tuyeån nhaân vieân tieáp khaùch PT/FT bieát tieáng Anh, cho nhaø haøng vuøng East Santa Ana. Löông haäu vaø moâi tröôøng toát. Xin L/L chò Karen: 714-569-1174

Caàn thôï coù kinh nghieäm may nguyeân caùi, 1 kim, overlock, final, uûi, caét chæ. Haøng giaù cao. L/ L Phöông 714-657-9271

665-7L-120105/197725

670-14L-052405/170018

Nhaø haøng caàn moät phuï beáp nhanh nheïn vaø chòu khoù. Xin goïi coâ Trinh 714-504-4443 hoaëc soá 714-839-7050 665-7L-120105/197729

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn coù chuùt kinh nghieäm. L/L Coâ Mai 714-554-7260 665-7L-120105/197747

Nhaø haøng caàn gaáp ngöôøi laøm rau, phuï vieäc laët vaët trong beáp. Lieân laïc ñieän thoaïi 714-230-5476 hoaëc 714-902-5075 665-14L-120205/197949

Chôï Ngöôøi Vieät caàn cashier. Lieân laïc Coâ Hoa goïi soá 714-530-2999 665-7L-120205/198040

Nhaø haøng $1.99 goùc Edinger Harbor caàn 2 phuï beáp, döôùi 50 maïnh khoûe vaø coâ laøm nöôùc taïi Beach Westminster. L/L Saùng 714-310-2582 665-7L-120305/198115

Nhaø haøng khu Bolsa caàn gaáp ngöôøi phuï beáp ñaøn baø coù kinh nghieäm laøm vieäc full time, xin goïi 714-651-4125 Tom. 665-7L-120305/198127

Caàn moät ngöôøi chaïy baøn, sieâng naêng, khoûe maïnh, khoâng quan troïng tuoåi taùc cho nhaø haøng khu Bolsa. 714-360-7677, 714-4587909 665-28L-120505/198196

Tieäm phôû vuøng Cypress caàn thôï beáp ra phôû, bieát xaøo caøng toát, vaø waiters khoûe, chòu khoù, coù traùch nhieäm. Xin lieân laïc Cypress: An: 714-995-1006 665-7L-120505/198198

Nhaø haøng vuøng Long Beach, caàn ngöôøi phuï giuùp ôû tröôùc vaø phuï beáp. L/L 714-933-8418 665-14L-120505/198210

Nhaø haøng Chisene caàn nöõ phuï baùn part time vaø full time, bieát tieáng Anh, tieáng Quaûng caøng toát. Xin L/L 714-539-3200 665-6L-120505/198213

Caàn ngöôøi. Nhaø haøng Phöôïng Hoaøng, caàn nöõ chaïy baøn. Lieân laïc 714-554-5995 sau 12:00 giôø tröa 665-7L-120505/198219

Phôû Baéc Huyønh caàn nam phuï beáp, sieâng naêng vaø saïch seõ. L/ L 714-679-7394 665-7L-120505/198296

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vaø delivery vuøng Alhambra. Xin lieân laïc Anh Sung ÑT 626-457-1500

665-7L-120505/198308

Nhaø haøng caàn moät baø phuï beáp laøm part time cuoái tuaàn. L/L 714541-4968 665-7L-120505/198309

Caàn 1 thôï nöõ bieát traùng baùnh cuoán, chæ laøm thöù 7 + CN. Lieân laïc 714-839-3019 665-7L-120605/198334

Caàn 1 thôï nöõ bieát traùng baùnh cuoán, chæ laøm thöù 7 + CN. Lieân laïc 714-839-3019 665-14L-120605/198336

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ vui veû, deã thöông laøm full time or part time, traû löông cao 12 and up. Xin L/L 714-392-9687, 714-474-8106 665-3L-120605/198339

Nhaø haøng vuøng Garden Grove , caàn ngöôøi nöõ phuï beáp bieát laøm, Xin lieân laïc 714-839-5541

670-4L-120605/198419

Tieäm phôû caàn phuï beáp nam bieát ra phôû vaø côm, chaïy baøn nam, lanh leï, kinh nghieäm, full time. L/L 714-891-7110

670-28L-032105/160234

Shop may caàn thôï caét chæ, thôï may nguyeân caùi. Haøng jacket, skirt, ñaàm, quaàn, haøng nhieàu deã may giaù cao traû tieàn tuaàn. LL Baèng 714-373-5833 or cell: 6979357 670-5L-080105/180432

Tieäm Alteration caàn thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm ñoà suit, bieát tieáng Anh. Full time, part time, weekend laøm ôû Fullerton, Cerritos. L/ L: 714-563-1093, 276-3648 670-28L-111005/195091

Shop may haøng thung caàn thôï 1 kim, overlock, cover, haøng quanh naêm. Xin lieân laïc 714-467-6440 670-21L-112005/196476

Quy Tailor caàn nhieàu thôï may veston, quaàn taây, sô mi coù kinh nghieäm. Baûo ñaûm traû giaù cao nhaát vuøng, baûo ñaûm vieäc laøm gioûi traû löông giôø, giaù cao. Xin L/L: 714-533-8999

670-7L-120705/198535

670-7L-120705/198539

Shop may haøng thung khu Euclid / Hazard caàn gaáp thôï overlock may taïi shop vaø 1 coâ laøm vieäc laët vaët ôû shop. L/L Sôn 714-6575919 or 714-280-4011

670-7L-120705/198612

Shop may khu Myõ Long haøng nhieàu deã, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim, coverstich laøm taïi shop, caét chæ. L/L 714-554-5013, 3763268

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-365L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay business. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998.

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-36L-111901/000743

700-90L-112501/001376

670-14L-113005/197589

700-DL-112701/001551

670-14L-120105/197709

Shop may ñoà thung. Caàn thôï overlock. Goïi Bình: 714-5543476

700-84L-052302/022986

Shop may Euclid + Hazard caàn thôï lock 1 kim hoaëc nguyeân caùi may taïi shop hoaëc ôû nhaø, tieàn traû soøng phaúng, goïi soá 714-4678097 (cell), 714-554-4287

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

670-28L-120105/197830

700-DL-091302/037525

670-7L-120205/197971

670-7L-120505/198291

Haõng may ñöôøng Westminster & Harbor ñang caàn thôï ovelock, laøm nguyeân caùi vaø caét chæ. Xin lieân laïc Coâ Xuaân 714-554-6181, 714-234-1800 cell

700-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail.

700-36L-042505/165477

700-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

700-32L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

700-21L-113005/197684

700-90L-120205/198056

700-30L-120205/198057

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû. 700-28L-120305/198091

Laïc. Phuï doïn nhaø nhoû, chôû ñoà vaø ñoå raùc, laøm taän taâm, aên giaù reû. Goïi 714-588-2688, 588-1291 700-7L-120605/198398

CHUYEÂN CHÔÛ Nhaän chôû ñi hoïc, baùc só, shopping, casino vaø caùc nôi xa gaàn. Xin goïi 714-467-8364 700-7L-120705/198626

Xe van ñôøi môùi. Nhaän caùc dòch vuï: Phi tröôøng, Nail, Toùc, Tuyeân theä, Quoác tòch, Casino, shopping. Phuïc vuï taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Goïi chuù Tö: 714-757-7255 hoaëc 821-7271

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

700-90L-051805/169105

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

700-46L-101505/191589

TDK4U An sinh: Tieàn beänh, Thoâng dòch, Tieàn giaø... AÙn nhoû: Ñieàn ñôn, Thoâng dòch, Môû hoà sô,... Di truù: Du lòch, Du hoïc (giuùp chöùng minh taøi chaùnh), Thoâng dòch, Ñính/keát hoân, Ñoaøn tuï, Lao ñoäng, Nhaäp tòch (Xin mieãn thi/ Lo xoùa aùn),... Nhaän nhöõng hoà sô nôi khaùc “cheâ ” . Hoaø n phí neá u khoâ n g thaønh. Taëng 30% phí khi giôùi thieäu baïn Kevis: 714-293-9615 Jayne: 714-745-9615

SATELLITE WHOLESALE Baùn ñaày ñuû duïng cuï, höôùng daãn laép raùp Satellite, Nhaän chænh signal, söûa chöõa heä thoáng cuõ. Giaù reû. 714-719-8220

700-28L-111505/195713

Tony Tröông Video & Photo Quay phim chuïp hình chuyeân nghieäp. Giaù reû: quay phim $650 + 2DVD. Chuïp hình $450 cho 350 taám hình, free 2 album. 714553-1713

700-30L-111705/196137

Shop may Newhope Westminster caàn thôï may. Haøng thung, thôï caét chæ. L/L: 714-6363404

700-30L-112305/196854

EXPERT TECHNICIAN 24/24 Service Gas, Heat, Ñieän, Nöôùc, Ñieän laïnh, Phoøng laïnh. Maùy laïnh cho Chôï, Nhaø haøng, Chung cö, Caây xaêng, Tö gia. 714-673-5173

700-90L-063004/125497

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-653-5832 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn.

700-32D1567-103105/193688

670-7L-120105/197770

Shop may Hoover caàn thôï 1 kim, thôï may nguyeân caùi, haøng deã laøm giaù cao. L/L: 714-467-5057 or 714-379-5227

NAM Phuï doïn nhaø, ñoå raùc, chôû möôùn ñuû thöù xe coù liftgate taän taâm giaù reû, ñuùng heïn. Xin goïi 714-7977672, 714-474-8814. Caùm ôn.

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

700-96L-101805/191942

670-7L-120105/197726

700-14L-112305/196814

700-90L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz

CHUYEÂN CHÔÛ Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail vaø nhaän thoâng dòch moïi dòch vuï keå treân, minimum $10/ chuyeán. OÂ. Kim 714-7249891

Caàn ngöôøi. Nhaø may Huøng caàn gaáp ngöôøi söûa ñoà kinh nghieäm. Lieân laïc soá 714-897-8463, fax 714-897-8464

VIET GOLF CUSTOM FIT Thay grip, shaft, spinealingment, swing-weight, length - loft - lie adjustment, frequency - analysis, frequency - match, fine - tune clubs, custom built golf clubs. 714-366-4431 Leâ Ñình Thaùi, GCA Membership (Golf Club Makers Association), certified/ diplomas of complete golf club maker/ master crafstman by Golfsmith Internation & Harvey - Penick Golf Academy Texas

COMPUTER NETWORKING. Chuyeân gaén servers, VPN vaø wireless networks. Xoùa password Windows. 10 naêm kinh nghieäm Microsoft-certified. Vieát MP3 ra CD. Ñaêng: 623-3160

700-28L-081605/182636

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

670-7L-120405/198149

700-90L-042104/114406

LAÂM ÑUÙNG HEÏN Laâm Phuïng 714-254-5909 714-254-5758 Phi tröôøng LAX, Johnway, Long Beach, Burbank, Ontario. Moïi luùc, moïi nôi, van 2004 & 2005. Ñuùng heïn, vui veû, kinh nghieäm.

HOAN 714-230-5462 Phi tröôøng, Nail, Toùc, Shopping. Xa gaàn, caùc ñieåm du lòch 24/24. Ñuùng heïn vui veû, giaù bình daân. L/L Hoan: 714-230-5462

Tieäm dryclean & alteration, caàn thôï kinh nghieäm bieát söûa chöõa quaàn aùo, löông tuøy theo kinh nghieäm, ñoàng thôøi caàn partner ñeå cuøng hôïp taùc laøm aên. Xin L/ L A. Toân Ñ/T 714-260-6042

Shop may haøng thun vuøng Santa Ana caàn thôï coverstick vaø overlock. 714-362-6280

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm. Professional network cho cô sôû thöông maïi, internet DSL cable. Goïi Cöôøng 714-8757131.

700-92L-111901/000531

670-14L-112805/197309

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock. Moïi chi tieát xin L/L Chuù Kyø 714-636-6626

700-28L-100703/087977

LAÂM

Shop may caàn thôï may 1 kim, overlock. L/L Coâ Höông 714-5346002 hoaëc 714-782-2960

670-7L-120105/197827

700-96L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348, 714638-0947

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

670-14L-112805/197304

Shop may haøng ñaàm caàn thôï may 1 kim, overlock, thôï may nguyeân caùi, thôï caét chæ. Xin L/L: 714-537-4388

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585

700-DL-111901/000527

Shop may caàn thôï may 1 kim ovelock. L/L coâ Höông 714-5346002 hoaëc 714-782-2960

670-14L-112905/197498

700-28L-112105/196599

700-28L-050703/065964

THOÂNG CAÙO Thoâng caùo cho nhöõng ai ñang laøm chuû baát ñoäng saûn hay laøm chuû cô sôû thöông maïi: Ñeå baûo veä cuûa caûi vaø cô sôû thöông maïi khoûi bò maát hay söû duïng moät caùch khoâng cho pheùp, xin lieân laïc Vaên Phoøng Luaät Sö B.Nguyeãn ôû ñieän thoaïi sau ñeå ñöôïc theâm chi tieát. 714-334-7670 (Vietnamese), 949-509-6584 (English only)

700-28L-111805/196216

COMPUTER/ LAPTOP SERVICES söûa computer laptop clean virus/ install windows network DSL wireless internet, giaù reû, coâng vieäc baûo ñaûm, taän nhaø 714-2512461

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867 702-90L-111901/000543

HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån - Phi tröôøng vaø caùc nôi xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. 702-90L-111901/000544

TUAÁN 714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-90L-111901/000547

714-925-4840 Ñi phi Tröôøng vaø ñi khaép caùc nôi. Kinh nghieäm, laâu naêm, an toaøn, uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Goïi Loä Thieân 714-530-3962

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân. 702-95L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-90L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-713-1089, cell: 714-412-9154 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 702-90L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 710-100L-111901/000745

710-36L-120503/095891

702-36L-021605/155398

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-7L-121102/047965

710-DL-112001/000888

710-31L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657.

702-36L-082605/184404

710-180L-052104/119323

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-36L-072704/129443

702-89L-091805/187660

THAÉNG Xe van 7 choã 2005 Cell 714-553-2480 714-539-1726 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, nail, theû xanh, casino, ñi caùc nôi gaàn xa, ñuùng heïn, vui veû 24/24.

702-84L-092705/188948

TOAØN SERVICES - Cung caáp models, kits, taøi lieäu cho Hair, Nail, Facial. - Nhaän xoùa aùn, divorce ñôn giaûn, quoác tòch, theû xanh, small claims, housing and more. L/L: 714-719-2748

710-DL-112101/001076

710-37L-102905/193591

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

720-30L-070804/126528

740-95L-032102/014096

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714331-7273. 720-28L-102904/142272

Xe coï queït, ñuïng nheï, veát raïch - beå BUMPERS. Ñoùng cöûa garage bò traày HOOD - TRUNK. Naéng möa laøm troùc sôn, phai maøu. Goïi A/ TRÍ (Pham-Magic Touch). 714-925-5392, 714-5544430. 720-90L-050505/167063

710-28L-051602/022008

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

CHUYEÂN SÖÛA TV ° Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) ° 90 days warranty all problems ° Nhaän ñeán caùc vuøng · Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

706-DL-120501/002487

710-36L-062302/027141

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

706-21L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 Cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-9999L-111901/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-14L-113005/197675

L + S chuyeân söûa chöõa maùy giaët saáy, tuû laïnh, beáp ga, nhaân vieân laâu naêm kinh nghieäm ñaõ töøng laøm cho haõng Sears trong gaàn 20 naêm. L/L cell: 949-394-7187 hay 714-740-1099

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

710-29L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281 720-DL-111901/000576

710-180L-041603/063107

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

Söûa maùy, hoäp soá, ñieän xe Honda, Toyota, Lexus, Nissan... stater, timming belt, aternator, khoâng noå, khoâng chaïy. Call 714-9142826 Tuaán (ÑEÁN NHAØ) 720-28L-091905/187692

740-90L-090402/036170

720-30L-100605/190311

PROTEK AUTO ª $85 Timing belt part & labor ª $45 front or rear brake part & labor ª $80 Axle, part & labor - For most car 4 cylinder - Ñaëc bieät chuùng toâi coù söûa cho taát caû loaïi xe maùy daàu Open M-Sat 8AM-7PM, Sun 9AM-4PM L/L Vuõ 714-891-1397.

Atlantic Auto Repair Tel: 714-896-8746 Chuyeân caùc loaïi xe Ñöùc, Myõ, Nhaät. Thaät thaø, uy tín, khoâng veõ vôøi, giaù bình daân. On sale voû Good Years $99/ 1 caëp. Thaéng xe loaïi toát $75/ 1 caëp. Thay daàu $15. Taëng $20 cho towing

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION 740-DL-110805/194907

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co 7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714239-0037 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

740-31L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-636-1348, 714-537-2939

710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

740-915L-080503/078934

JIM ELECTRIC Company Chuyeân söûa ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi. Lighting specialist. Install Recessed light, spot light, giaù ñaëc bieät. Goïi Jim 714-8786720. Electrical Egineer. State License #820256

710-90L-120303/095460

Caàn lieân laïc thöông maõi:

740-30L-061702/026256

SÔN SÖÛA NHAØ Nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay cöûa soå, theâm phoøng taém, lôïp maùi laøm patio. Haøng raøo goã. Uy tín. Giaù reû. L/L Taân 714-9953863, cell: 714-326-6650

VIEÄT HOME BUILDER. ª Chuyeân xaây nhaø, add phoøng, patio ª Plan, permit ª Maùi nhaø, xi maêng, landscape ª Phoøng taém, beáp, texture ª Gas, ñieän, nöôùc, phone ª Tham khaûo mieãn phí ª 15 naêm phuïc vuï. L/L Loâi 714-448-9435., Sôn 714742-5017

710-28L-072803/077738

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

ÑIEÄN - Chuyeân söûa maát ñieän oå caém, moïi trôû ngaïi veà ñieän. - Chuyeân veà Recessed light. - Laép raùp ñieän. Thôï coù trình ñoä caên baûn nhieàu naêm kinh nghieäm. Goïi 714-7202686.

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234 720-28L-010102/004712

THÔÏ MAÙY: xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-180L-022003/000602

C.P.I CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 23 naêm KN haønh ngheà xaâysöûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

RAO RAO VAË VAËTT 740-90L-052003/067642

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-7425017, Loâi 714-448-9435

740-30L-110702/044057

DAT HANDYMAN Specialist in painting, roofing, plumbing granit, kitchen and bath remodel, flooring, windows and doors. Quality work. Please call for estimate. Dat 714-6232004/ 714-720-6845. 740-364L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238

740-184L-031003/058389

740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

740-31L-080503/078997

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân sôn söûa Nhaø, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, laøm Patio, add phoøng, remodel, phoøng taém, gas ñieän nöôùc. LL: 714-470-0641

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-14L-013105/153634

740-36L-020405/154369

740-50L-081003/079762

740-90L-100603/087798

740-90L-010804/099455

CONSTRUCTION - Nhaän sôn, aùp phoøng, patio. - Thay cöûa soå, ñoå xi maêng. - Loùt gaïch, saøn goã. - Laøm buoàng taém, nhaø beáp. - Plumbing, roofing. - Ñieän, gas, nöôùc. Lieân laïc Sang: 714-856-0820

740-30L-030704/107532

740-14L-062505/175027

740-28L-021605/155409

SÔN NHAØ Chuyeân sôn cô sôû thöông maïi, apt, nhaø lôùn nhoû. Thaønh tín, 714728-0431 Allen, Nguyeãn.

CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø coù Addition laäu. BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi Tuaán 714-623-4545

740-30L-031105/158863

CITI ARCHITECTURAL & ENGINEERING DESIGNS CHUYEÂN: Veõ plan xin permit for Commercial and residential ÑAËC BIEÄT: Room addition, remodeling, new custom house, nail & Restaurant, coâng vieäc baûo ñaûm nhanh choùng. Giaù phaûi chaêng. Goïi TUØNG 714-651-4125 ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-85L-050904/117298

MT INSPECTION Deputy Inspector Chuyeân nhaän inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential. LL: Michael 714-465-7761, 714890-3309

740-90L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-90L-032705/161060

D & K CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Ñaëc bieät add phoøng loùt gaïch, heä thoáng gas nöôùc. Giaù caû nheï nhaøng. L/L Anh Kyø 714468-7786

740-90L-041405/163761

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201

740-14L-041905/164437

740-36L-041905/164566 740-30L-080404/130530

740-36D3456-042005/164766

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

TOMMY CONSTRUCTION Chuyeân remodel phoøng taém, beáp, loùt gaïch, goã, sôn nhaø, apartment, söûa chöõa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm phoøng, laøm patio v.v.... L/L 24/24 714580-8288, 714-890-9265

740-90L-101705/191691

740-28L-101805/191843

740-14L-050605/167264

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, tieäm Nails, thieát keá môùi heä thoáng ñieän, ñieän 3 phase, xin L/L Taâm 714-2605656 or 714-414-5785. Free Estimate.

740-30L-091105/186519

Hoaø Construction chuyeân loùt goã vaø laøm caàu thang , thay tuû cabinet beáp thay maët ñaù granite môùi, thay boàn taém, loùt gaïch theâm phoøng, sôn söûa theâm patio vaø Plumbing. Xin goïi Hoaø 714-362-1294

Chuyeân laáp hoà bôi. Xin lieân laïc 714-478-6244

740-28L-050305/166614

740-30L-110704/143235

740-28L-083005/184844

ROOFING & GARAGE. Chuyeân thay maùi nhaø vaø gaén cöûa garage, vieäc laøm caån thaän, giaù caû laáy coâng laøm lôøi, ñònh giaù mieãn phí (lo heát giaáy tôø City). L/L Sonny 562-394-6008

740-90L-100805/190585

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöõa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

740-28L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

740-28L-082505/184051

Nhaän sôn remodel nhaø beáp, phoøng taém, loùt gaïch goã, thay cöûa moïi trôû ngaïi veà gas nöôùc, taän taâm, giaù caû phaûi chaêng. L/L Ñöùc 714-675-2920, Tam 714422-4923

QUALITY GRANITE & MARBLE Fabrication & Installation. Kitchen countertop. Restroom. Fireplace. 4977 W. State St, Ontario, CA 91761 Sonny: 714-713-0327

740-36L-102504/141649

CONSTRUCTION Nhaän sôn nhaø, loùt gaïch, eùp phoøng, thay môùi ñöôøng oáng, ga, oáng nöôùc, maùy nöôùc noùng. Nhaän söûa chöõa thay môùi zacuzi, spa. L/L Huøng: 714-552-2022, 714657-2034.

740-37L-081505/182484

Chuyeân ñoå xi maêng, patio, thay maùi nhaø, sôn trong ngoaøi, loùt gaïch. EÙp phoøng, ñoå raùc. L/L Dan: 714-260-2238

740-90L-092805/189056

HANDY MAN - Chuyeân sôn & söûa ñieän gas nöôùc cho nhaø, tieäm. Nhaän loùt gaïch saøn goã. - Remode restroom, kitchen giaù reõ - Patio, landscaping ñieän thoaïi cable. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-7L-040903/062185

740-36L-072505/179395

V.P CONSTRUCTION License # 849-4444 Commercial & Redential - Söôû i nhaø , Business, Theâ m phoøng, Upgrade Kitchen, Phoøng taém, Landcape, Laøm saøn, loùt gaïch, goã. Giaù haï, ñuùng heïn. Goïi Vuõ home: 714-894-2656, cell: 714-889-0494

740-52L-101704/140607

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong & ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, vinyl, tile, hardwood floor, add phoøng. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã & xi maêng, roofing. Kyõ löôõng & ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-5745, 714-720-4973

740-7L-071305/177516

<NHAÄN SÖÛA CHÖÕA> Nhaän laøm theâm phoøng taém, thay cöûa soå, nhaø beáp, patio, bình nöôùc noùng, sink, loùt gaïch, landscape, gas ñieän nöôùc. L/L Hoà 714-2446630, 714-966-9082

740-90L-092505/188642

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit breakers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930 714-724-6766 (cell) 949-337-0954

740-14L-082304/133384

740-28L-031803/059292

740-32L-070505/176163

HOAØNG’S CONSTRUCTION - Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi nhaø. - X texture - Add phoøng - Patio - Thay cöûa soå - Loùt gaïch - Loùt saøn goã Xin L/L Hoaøng 714-675-1337

740-90L-032305/160525

Nhaän remodel nhaø beáp. Phoøng taém loùt gaïch, laøm saøn goã. Theâm phoøng laøm patio söûa ñieän oáng nöôùc oáng gas. Taän taâm kyõ löôõng. Xin L/L Huøng 714-200-4883

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. Cell: 714-717-6319, Home: 714-894-4723,

Chuyeâ n söû a nhaø cöû a , cô sôû thöông maïi, ngaên phoøng, theâm phoøng, göông, kieáng, maët baøn, cöûa soå, gaïch goã, boàn taém, caàu tieâu, free estimates. Goïi Thoâng 714-856-5710, 856-5712

740-90L-032205/160408

Andy Contraction State Lic. #854494 Laøm môùi phoøng taém, kitchen. Laøm môùi heä thoáng nöôùc copper, loùt gaïch, thay cöûa soå ra vaøo patio. Giaù phaûi chaêng. Andy 714679-7927, 554-9069 C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-403-7463 English 351-1725 Vòeât

740-28L-053105/170870

SÖÛA NHAØ, REMODELING Phoøng taém, Nhaø beáp, Patio, Door, Windowm wood floor, plumbing, stucco, painting, textile, decking, bathroom, kitchen, cement. Call Nick 714-785-7301. Lic 66476 740-90L-061605/173656

740-90L-030605/158024

Chuyeân ñoå xi maêng, loùt gaïch goã sôn söûa nhaø trong nhaø laøm patio xaây töôøng, ñoå raùc. Giaù caû phaûi chaêng uy tín. Goïi Duõng cell: 4256432, 425-1203

740-7L-050605/167293

Construction & Landscape - Xaây nhaø môùi, theâm phoøng, offices - Sôn nhaø, Plumbing, Ñieän - Loùt gaïch, marble - Roofing, patio, stucco, drywall - Remodel kitchen & bath - Planter, steps, paving L/L Vinh 714-230-9594, 714894-5531

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ, : Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. ADD PHOØNG, PATIO & FLOORING. Lieân laïc Michael 714-260-3058

740-14L-081003/079710

DISCOUNT CONSTRUCTION Chuyeân laøm phoøng taém môùi phoøng ôû, patio, loùt gaïch söûa chöûa nhaø cöûa, heä thoáng oáng nöôùc, veõ hoïa ñoà xin giaáy pheùp, vieäc laøm K/N baûo ñaûm giaù reû. Thaùi: 714251-8503.

740-28L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L: A. Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CHUYEÂN PAINT & REMODELING VUØNG ARIZONA Chuyeân sôn söûa nhaø & cô sôû thöông maïi. Ñaëc bieät remodeling, add phoøng. Coù giaù thaáp cho investors. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714-719-2797.

740-28L-081802/034176

740-90L-022003/000590

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, & heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel Hoaøng 714-3908808.

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088, 714612-9034

740-28L-052602/023175

720-14L-062005/174057

720-28L-120605/198409

710-30L-110805/194919

DELTA Concrete Cutting c& Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714390-5924.

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

720-28L-112805/197279

SIGNS & BANNERS

740-90L-022802/011348

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe taän taâm, giaù reû. Maùy hoäp soá, alternator, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa quyù vò. 714-724-4533

706 - BAÛNG HIEÄU

PROFLOORING Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-636-7673, 714-213-5185, 714-902-7659

Dinhauto.com Chuùng toâi söûa xe import vaø domestic. Diagnostic by computer update to 2005 - timing belt, electrical brake, valve job, transmission, aslse. Lieân laïc Dinh 714-414-7577 hay 714-8905726

702-36L-112805/197378

740-100L-111901/000611

SANG CONSTRUCTION Chuyeân: Xaây haøng raøo, xaây töôøng, stucco, landscape. Loùt gaïch v.v... 714-713-2690, 230-9610

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

BUILDING PLANS AND ENGINEERING Licensed professional engineer and certified energy plan examiner (CEPE), nhaän laøm baûn veõ, tính toaùn structures, energy, giaûi quyeát correction notes. 714-6752011 740-63L-101905/192123

D&T HARDWOOD FLOORS Chuyeân veà saøn goã sanding refinishing and repair. Laminate. Installed. Mouding. Free estimate. Lic 864776, 714-9338803 740-28L-102005/192281

BOÏC GHEÁ Chuyeân söûa chöõa vaø boïc laïi caùc loaïi gheá cho tö gia, toùc - nail, vaên phoøng baùc só. Nhaø Haøng. Plastic - Vinyl - Leather - Fabric. Goïi Thìn 626-329-2332


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 740-64L-102505/192876

CONSTRUCTION ª Nhaän laøm nhaø môùi ª Laøm theâm phoøng, patio, maùi nhaø. ª Phoøng taém, nhaø beáp, thay cöûa. ª Laøm caàu thang, sôn trong vaø ngoaøi. ª Ñieän, nöôùc, gas. ª Loùt gaïch, loùt goã, ñoùng molding. Lieân laïc Long 1-714-595-5414, 310-676-7415

740-90L-110105/193926

PETER CONSTRUCTION. Chuyeân sôn trong ngoaøi. Söûa chöõa heä thoáng nöôùc, phoøng taém toilet, sink, patio, loùt gaïch goã, giaù nheï nhaøng, xin L/L: 714-468-9791, 714-724-8652 740-90L-110405/194309

N. T GENERAL CONTRACTION - Nhaän söûa chöõa, taân trang moïi dòch vuï veà nhaø cöûa. - Loùt gaïch, saøn goã, patio, maøn cöûa. - Giaù reû, baûo ñaûm. Goïi Myõ Lan 714-330-1437

740-90L-111105/195250

VEÕ PLAN - XIN PERMIT License 590706 14411 Edward St, Westminster, CA 92683 714-373-4143, 714-448-3974, 714-908-6582 ª Nails - Dental - Restaurant. ª Room Additions - New homes. ª Mua Baùn Trao Ñoåi Vaät Lieäu Xaây Döïng: Lumber - Door/Window - Plumbing - Electrical. ª Höôùng daãn Build by Owner/ Subcontractor.

740-28L-111105/195345

LV CONSTRUCTION. Remodling & Room addition. Roofing door & window, kitchen, cabinet bath & bedroom floor, water, gas, electrical plumbing, framing & drywall. L/L Huøng 714-230-9205

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-30L-112805/197372

THÔÏ ÑIEÄ N . Nhieà u naê m kinh nghieäm laøm nhaø, haõng xöôûng, vaên phoøng, tö gia. Thay ñoàng hoà ñieän nhaø v.v... Vieäc laøm kyõ löôûng taän taâm, uy tín. L/L: Duõng 714-415-5015, 714-552-0869

740-28L-120205/198010

NHAØ DOÄT. Quyù khaùch nhaø, mobile home, business bò doät. Xin goïi cho Tommy giaù phaûi chaêng Bus.714-816-1758, cell 714553-4361

740-7L-120505/198188

HANDYMAN Chuyeân sôn, add phoøng, ñieän, remodel bathroom, clean popcorn, thoåi texture, drywall, sink, disposal, vynil, toilet taát caû veà söûa nhaø. L/L Vu 714-224-2955

740-14L-120605/198460

TL Designer & Architecture - Bò problems vôùi City permits - Build without permit caàn legal permit - Caàn home inspection with license - Caàn design and architecture house L/L Leon 714-713-6780 free estimate

740-7L-120705/198578

CHUYEÂN SÔN SÖÛA Chuyeân sôn nhaø trong vaø ngoaøi vaø moïi dòch vuï veà sôn, nhieàu naêm kinh nghieäm , Xin lieân laïc Trung 24/24 714-317-7848, 714657-5174

740-14L-120705/198629

740-28L-111405/195633

A.S.I DEVELOPMENT & CONTRUCTION Chuyeân nhaän xaây caát nhaø môùi, cô sôû thöông maïi, vaên phoøng nha só, baùc só, tieäm baùnh, cafe, chôï, nail toùc vaø ñaûm nhaän taát caû coâng vieäc söûa chöõa. Môùi, cuõ. Call Kevin 714-467-6967

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

742-31L-070903/074996

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301. 742-38L-061404/123003

744-14L-101904/140958

744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

744-36L-011805/151875

744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

740-28L-120305/198112

Chuyeân thay cabinet môùi gaén ñaù granite counter nhaø beáp, loùt goã, hardwood floor, laminate. ÑAËC BIEÄT: Laøm caàu thang laàu baèng goã hardwood. Son Traàn cell: 714-425-8963 Home: 714-899-9050

RAO RAO VAË VAËTT

742-90L-062004/123928

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383 742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

744-90L-111901/000628

HUØNG MOVING C #176985 Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø. Taän Taâm Uy tín. Cell 714251-8970. 742-180L-091404/136341

744-30L-111901/000630

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 742-36L-020105/153848

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-84L-112101/000963

740-36L-112005/196488

742-36L-021005/154802

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233 744-60L-041102/017120

CONSTRUCTION Nhaän söûa nhaø, remodeling bathroom, beáp, thay cöûa soå, cöûa ra vaøo, loùt gaïch goã, sôn laøm oáng nöôùc, ñieän, gas, theâm phoøng, patio, haøng raøo goã. L/L Taâm 714331-5496 or Thaønh 714-6572175

740-18D23456-112105/196600

CONSTRUCTION. Kinh nghieäm seõ höôùng daãn khaùch mua giaù goác ñeå remodel beáp, bathroom, thay caùc loaïi cöûa trong nhaø, sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, goã, vieäc laøm baûo ñaûm, uy tín, giaù reû. L/L phone 714-399-6169

740-28L-112205/196670

A & V CONSTRUCTION Chuyeân: Loùt gaïch, goã, painting, thay window, phoøng taém, patio, plumbing, laminate, flooring. Please call 714-200-9722, 626827-2388, 818-381-6772

740-30L-112305/196851

THÔÏ ÑIEÄN CT ELECTRIC State C10 Lic #858287 Söûa chöõa vaø laép raùp moïi vaán ñeà veà ñieän. Lieân laïc: 714-467-5070

740-28L-112305/196870

VU MARBLE Chuyeân laøm Counter Top, loø söôûi, buoàng taém, laøm goã, loùt gaïch. Caùc loaïi, ñoå cement landscape v.v... Nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Goïi Vuõ or Jack 714-588-1378

740-30L-112405/197004

ÑIEÄN & PHONE TV - Plasma Installation DSL - Network ª ÑIEÄN: Chuyeân laép ñaët recessed light, laøm theâm oå ñieän, naâng caáp ñoàng hoà ñieän (panel). ª PHONE: Chuyeân söûa chöõa vaø thieát laäp ñöôøng daây phone môùi. ª DSL: Set-up DSL internet, chaïy daây cable cat-5 cho computer networking. ª TV - Plasma: Nhaän laép ñaët Plasma - TV. Chaïy daây cable TV. Set-up home theater system. ª KP - Electrical System Company nhaän thaàu caùc coâng trình ñieän lôùn hay nhoû cho residential - commercial - industrial. Lieân laïc Ken Pham (Electrical Engineeer): 714-478-8205 714-531-1851 714-478-8206

740-30L-112805/197230

THÔÏ ÑIEÄN treân 10 naêm laøm haõng xöôûng. Vaên phoøng. Tö gia thay ñoàng hoà ñieän nhaø. Vieäc laøm kyõ löôõng taän taâm, uy tín. L/L Thuaän phone 714-889-0535 or 717-7683

740-14L-112805/197295

CTN CONSTRUCTION Chuyeân ñoå ciment, parking tröôùc, sau, xaây thaønh, laøm landscaping. Moïi coâng vieäc good. Taän taâm giaù reû. Chin Nguyen: 714200-6164, 714-546-9045

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK

NGÖÔØI VIEÄT

742-90L-030705/158140

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-110305/194252

NOTICE The Public Utilities commission requires that all mover of household good be licesed and insured. The moving company’s Cal Tnumber must appear in all advertising. If you would like to verify the legalty to a moving company, please call the Public Utilities Commission. 714-558-4151

LOÄC’S MOVING Coù lisence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066 742-30L-070805/176975

HAPPY MOVING Nhaän ñi xuyeân bang vaø local cho cô sôû thöông maïi, tö gia. Laøm vieäc vui veû, uy tín, ñuùng heïn, thaønh thaät. Coù license vaø baûo hieåm. L/L: 714-260-7634 (24/ 24). Nhaän göûi caùc loaïi xe hôi ñi khaép tieåu bang. L/L: 714-2606647, license #176212 742-36L-091405/187152

742-DL-111901/000529

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-839-7937 CELL 714-309-4443 24/24

742-36L-093005/189582

742-DL-111901/000536

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

742-21L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-251-8970. Lic #164482. 742-379L-111901/000620

TEØO MOVING Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-90L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

744-89L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Phuïc vuï vuøng Orange vaø caùc vuøng phuï caän Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-28L-050603/065831

JOSEPH HOØA JR

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor 744-30L-052003/067727

742-30L-111005/195146

Discount Shipping. Shipping CAR - Vaän chuyeån XE, haøng hoùa, maùy moùc vaø furnitures xuyeân bang, ñoùng kieän haøng, ñoà deã beå vaø quyù giaù... 714-797-8869 742-90L-111305/195540

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383 742-28L-120605/198396

TUAN MOVING C #261782 Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng. Vui veû, ñuùng heïn. 714467-6968

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589

ABC PLUMBING SERVICES Chuyeâ n veà gas, ñieä n , nöôù c . Thoâng oáng ngheït. Chuyeân söûa thay oáng nöôùc, coáng, sink, toilet, bathtub, water-heater v.v... Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate 24/24. L/L Cöôøng: 714-200-8852 744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, pho xeùt, toilet, maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Baûo ñaûm, giaù thaáp. Goïi Duõng 714-2305457 744-3L-022803/102561

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881. 744-30L-033004/111017

AP PLUMBING Lic #563136 ª 24hr fast service/giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937, 714902-3904 744-29L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222. Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893

744-29L-032205/160335

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 cell 714-623-4088 cell (unlicensed contractor)

744-28L-110105/193817

VINH PLUMBING Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït. Thay sink, disposals, faucets, toilet, water heater. Free estimate. L/L Vinh phone 714360-2648

744-28L-111605/195943

TONG’S PLUMBING Thay oáng nöôùc, gas, faucet, toilet, water heater, garbage disposal, maùy röûa cheùn, sink v.v... Handyman. Giaù reû. Baûo ñaûm. L/ L: 714-390-3979

PLUMBING State lic #760932. Söûa nöôùc leak phoøng taém. Thay söûa faucet, water heater, gas. Thay heä thoáng nöôùc. Coù maùy doø gas leak, doø nöôùc leak döôùi cement, doø oáng coáng beå vaø reã caây raát chính xaùc. Ñaëc bieät thay vaø laøm môùi phoøng taém. L/laïc Anh Nguyeã n 714-614-1773, 714227-7971

744-30L-120105/197842

29 Hours Plumbing Söûa oáng - Coáng. - Nöôùc. - Gas. - Toilet. - Kitchen. - Water heater. - Main line. 24 Hrs service OC vaø LA County. 714-489-3104

744-3L-120605/198372

Plumbingman. Nhaän söûa chöõa ga xì, nöôùc roø ræ, thay bình nöôùc noùng, maùy xay raùc faucet, sink toillette. Baûo ñaûm. Goïi Haûi 714234-7311

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-92L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, môùi vaø söûa chöõa only, khoâng nhaän caét coû. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-29L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275

747-90L-120202/046795

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-28L-020903/054835

GIAËT THAÛM - FLOOR DÒCH VUÏ CLEANING Heä thoá n g TruckMount, kinh nghieäm, Taän taâm, Trung tín, Thieän chí. Ñònh giaù mieãn phí. B.C PRO.CLEANING SERVICES BEN (714) 531-8412, (714) 863-4122

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-90L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM SÔN NHAØ Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø, loùt gaïch & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn: 714-200-8683, 714-3624850.

747-32L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñ/bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/tuaàn. 714-263-6472

747-90L-112404/145545

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, office, maùy truck mount maïnh, mau khoâ, vieäc laøm kinh nghieäm. FREE 1 chai professional thuoác taåy neáu dòch vuï treân $49. 714-791-0184 (Cell).

747-36L-020705/154532

747-100L-061505/173501

746-180L-080105/180375

LANDCAPING & CONCRETE ª Chuyeân veà traùng cement ª Cement thöôøng, maøu stamped ª Retaning wall bock, brick. Flatstone ª Step saân tröôùc & saân sau ñuû kieåu. Tom Nguyen: 714-719-3054 746-30L-111505/195769

Landspace Design xaây haøng raøo coång step tröôùc nhaø ñuû kieåu, slate stone patio troàng coù heä thoáng töôùi heä thoáng thoaùt nöôùc. Hoà caù koi. Taát caû moïi vieäc laøm ñeïp tröôùc vaø sau nhaø. Taân trang phoøng taém, nhaø beáp. Lieân laïc Toân 714-262-3799

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

750-44L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL

750-8L-102002/041867

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

INSTRUCTION

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi Riverside. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goï i Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-719-4249, 310-365-4835, 714-379-1688, 818-458-1002.

C & L CARPET CLEANING * Chuyeân nhaän giaët, taåy thaûm vaø ñaùnh boùng saøn nhaø vôùi maùy moùc taân tieán. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp, mau khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. FREE ESTIMATE Phone: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

-

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN

747-DL-113001/001965

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637 714-331-9636 Unlicensed contractor

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificate döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Ñöa ñoùn hoïc vieân taän nhaø. * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921 714-715-9165

747-14L-112301/001280

744-31L-112905/197487

740-14L-112105/196509

747-DL-111901/000641

LE GIAËT THAÛM

744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

RAO RAO VAË VAËTT

747-30L-111901/000645

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card

JOSEPH’S PLUMBING & ROOTER State License #855251 Bus 714-839-7112, cell 714425-6890 Remodel phoøng taém, thoâng coáng water slab leaks. Camera inspection sewer line. Thaønh thaät uy tín. Lieân laïc Tuaân

742-30L-082704/133951

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

747-30L-100205/189680

Chuyeân vieân giaët thaûm tö gia, thöông maïi: vôùi heä thoáng huùt cöïc maïnh, giaët saïch, mau khoâ, tính caùch vui veû, giaù caû phaåm chaát phuø hôïp. L/L Tom 714-397-1461

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

750-90L-021803/055812

750-100L-020404/103161

750-30L-110905/195060

VOÕ THUAÄT TomVo’s Taekwondo Academy $20/thaùng. Phuï huynh, treû em döôùi 5 tuoåi mieãn phí. 18071 Magnolia St, Fountain Valley/Talbert. Hoïc phí thaùng 9,10, 11, 12. Gôûi taëng American Red Cross/Baõo luït. Tieäc hoïp maët nhaø haøng ngaøy 11 thaùng 12-05. Môøi phuï huynh vaø voõ sinh cuõ lieân laïc Voõ Ñöôøng. Voõ sö Tom Voõ 8 ñaúng. Tom Vo Jr. 5 ñaúng. 714-378-0000. Web www.Tomvo.com 750-14D356-111605/195979

750-14L-112905/197387

Progressive Tutoring (Garden Grove/Valley View). Nhaän daïy Math, Physic, Chemistry, SAT. Nhieàu giaûng vieân cao hoïc vaø kinh nghieäm. Lôùp hoïc nhoû vaø chaát löôïng. Ken: 714-814-6080 sau 4PM 750-30L-120105/197847

Nhaän daïy keøm töø lôùp 2 tôùi Ñaïi hoïc luyeän thi SAT coù baèng cöû nhaân UC Berkeley, cöû nhaân Trieát hoïc English UC Santa Barbara. L/L Vuõ714-609-1049 750-14L-120205/197910

750-14L-010605/150446

Daïy computer: Basic, Winword, caøi software, internet + mail + Chat, ñöa hình vaøo DVD, Movie, Baùn DVD maãu veõ Nail. LH (Linh) 714-531-3830, 714-251-0744

750-90L-062205/174400

KUMON, Trung taâm keøm Toaùn, taäp ñoïc töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Chi nhaùnh môùi taïi goùc ñöôøng Beach & Chapman (11951, Beach Blvd, Suite L). Ñeå giöõ choã vaø bieát theâm nhöõng chöông trình giaûm giaù ñaëc bieät. Xin L/L 714-895-7857

H.L.V Daïy Laùi Xe nhieàu naêm kinh nghieäm taän taâm vui tính. Baûo ñaûm cho nhöõng ngöôøi ñi thi rôùt nhieàu laàn vaø daïy cho moïi löùa tuoåi. Thi vuøng Riverside L/L: 714260-7406 750-14L-120305/198114

Daï y laù i xe HLV nhieà u kinh nghieäm taän taâm, vui veû, daïy giôø hoaëc bao haäu, daïy laùi freeway. Goïi 714-797-7494 750-14L-120305/198139

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. L/L 714-593-9389 750-7L-120505/198279

750-30L-063005/175647

Daïy keøm + Luyeän thi: from 7 to 12 th grade. especial preparation for High School graduation exam, SAT I & II. GS. Hoaøng, former teacher of School District & University 714-348-7826

750-90L-091305/186867

CHUYEÂN DAÏY PIANO Töø sô caáp cho ngöôøi môùi hoïc. Giaùo vieân laâu naêm kinh nghieäm. Daïy raát taän taâm. L/L Coâ Giaùo 714-531-5699

Daï y keø m : CHEMISTRY, ENGLISH & MATH, PHYSICS + BIOLOGY 1-on-1 hay nhoùm nhoû. Daïy töø lôùp 1 - 12th & College levels. Free hoïc thöû. Xin goïi 714467-5539

Trung Taâ m VIETGROUP daï y keøm: Math, English, Spelling, Science. Homework daïy tröôùc chöông trình cuûa tröôøng. Caùc giaùo vieân toát nghieäp taïi Myõ. Haï Lan 714721-2735 Andy 714-590-9266

750-60L-092705/188882

Giaùo sö daïy nhaïc, nhaän daïy ñaøn guitar ñieän vaø guitar daây, ñuû caùc caáp. Giaù $20/nöûa tieáng. L/L David ñieän thoaïi 714-553-5874 sau 3 giôøPM

750-21L-102605/193127

DAÏY KEØM Toaùn-Lyù-Hoùa & Anh-Vaên töø lôùp 1 ñeán 12, Ñaïi-Hoïc, Cao-Hoïc. Baûo ñaûm ñaït ñöôïc ñieåm B hoaëc A. Lôùp luyeän thi SAT I, SAT II khoùa môùi ngaøy 10 thaùng 12. Tieán-Só HUYØNH QUOÁC BÖÛU 714-229-8951

750-14L-110505/194548

DAÏY LAÙI XE HLV nhieàu naêm kinh nghieäm. Daïy laùi freeway, vui veû taän taâm. Baûo ñaûm ñaäu, 714-726-5662

750-15L-120605/198466

750-14L-120605/198476 750-9D234567-120705/198580

DAÏY KHAI THUEÁ 250 Baûo ñaûm thaät gioûi sau 15 giôø, giôø uyeå n chuyeå n , ñòa ñieå m Westminster / Long Beach. GM. Joseph Son Nguyen. 562-5914983 / 5627, 822-0124 cell

760 - VAY MÖÔÏN, ÑAÀU TÖ LOANS - INVESTMENT 760-36L-111305/195545 760-28L-120705/198628

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS


THURSDAY, DECEMBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 770-168L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâm $400. Daïy facial $400. Daïy noái loâng mi $100. Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825. 770-32L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-588-9843, 714-5985134. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm.

770-95L-032805/161235

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $50 baûo ñaûm 100% keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm myõ phaåm. 951600-7917, 714-675-3950

770-90L-100205/189638

ª Uoáng traø Long Chaâu thöôøng xuyeân seõ giaûm maäp, ngöøa ung thö, ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò thôm ngon, traø pha laïi nhieàu laàn maø vaãn coøn thôm. ª Traø Ngaân Haïnh ngöøa baù beänh, giaûm chaát môõ trong maùu, ñieàu hoøa tim maïch, huyeát aùp, maïch maùu naõo. 714-531-3045, 714775-6500, 714-839-3661, 888999-3922,

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 780-30L-092705/189042

THAÀY NHAÂN THIEÂN Xem: Baøi Tarot, Chæ tay, Chöõ kyù, Töôùng maïo, Ñòa lyù, Phong thuûy, Töû vi, Töù truï, Boùi dòch, Mai Hoa. Giaûi tröø thö eám, buøa yeâu, ñem ngöôøi veà, ñoøi nôï, con caùi, vôï choàng xaøo xaùo, nhieàu vaán ñeà khaù c . Xem khoâ n g ñuù n g laø m khoâng keát quaû khoâng nhaän thuø lao. Nhaän daïy caùc moân treân. 310-923-8587, 714-587-2469

780-62L-111105/195320

CHIEÂM TINH GIA LÓNH MAI. Buøa loã ban coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi tình boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: nails, restaurant, baùn tieäm, sang tieäm leï laøng, phong thuûy nhaø ôû. 714-890-7098, cell 714-902-7797

780-30L-120105/197778

Boùi baøi. Ñeán vôùi toâi khi Quyù vò bò maát nguû vì aùi tình, söï nghieäp, phaùp luaät v.v... Sau ñoù quyù vò seõ haøi loøng vì söï chính xaùc, huyeàn bí cuûa noù. L/L Vanna Nguyen 714-895-7032

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Thôm ngon, veä sinh, tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Giao taän nhaø. Goïi coâ Vi 714775-7594.

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE

770-14L-120105/197741

LONG-MASSAGE THERAPY: Certified. Giuùp quí oâng baø, anh chò heát meät moûi, ñau nhöùc. Vieäc laøm ñöùng ñaén, kinh nghieäm, taän taâm. L/L: 714-933-5665

770-14L-120205/198026

DÖÔÏC THAÛO Giuùp tan môõ, taåy ñoäc, haï cholesteron, döôõng da,... Hieäu quaû? Haõy ñeán haõng ñeå xem thöû nghieäm, chôû mieãn phí. L/L 714717-6319

770-30L-120305/198103

Myõ vieän Botox. Chuyeân phun xaâm vaø xaâm ñang maét, chaân maøy, moâi, nhuû hoa. Khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu ñeïp töï nhieân. Chæ coù $99. Eyelash extenssions $85. Facial huùt muïn $25, ñoát muïn ruoài, muïn coùc, muïn thòt, taøn nhang baèng Laser khoâng ñeå laïi theïo, trang ñieåm coâ daâu, laøm eo thon. Coù nhaän hoïc vieân. ÑC: 9550 Bolsa, trong khu Luïc Ñænh Kyù 2. ÑT: 714-417-7275 Linda kính môøi.

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

THAÀY CAMPUCHIA Giaûi ñoaùn chính xaùc ñôøi ngöôøi veà tình duyeân + gia ñaïo + laøm aên + coâng danh qua boùi baøi, chæ tay + töôùng ÑAËC BIEÄT Duøng thaàn löïc cuûa Buøa Pheùp Campuchia giuùp cô sôû thöông maõi laøm aên muoán ñaét khaùch hay muoán baùn tieäm nhanh choùng. RIEÂNG veà tình yeâu traéc trôû seõ coät yeâu thöông trôû laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà haïnh phuùc suoát ñôøi. Raát kinh nghieäm. K/Q nhanh choùng. Phone 714-677-7555 (C) 714-894-6192 (H)

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426 Cell: 714-902-5459

780-35L-072202/030678

NGUÕ HAØNH SÔN ÑÒA LYÙ Phong thuûy! Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù phoái hôïp töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714260-1276.

830-90L-062804/125204

KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn. Giuùp ñôõ P/H coù con em huùt saùch, boû hoïc ñi hoang. 714-593-9389

830-14L-112304/145393

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi nhaø roäng saïch seõ, nhaän Calworks, keøm Homework, ñöa röôùc. Call 714-531-7175. Bolsa/Bushard, 714-901-8856 Trask//Beach 714-785-5860 cell.

830-90L-011605/151588

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555.

830-14L-022405/156545

Nhaø treû coù license kinh nghieäm. Yeâu treû heát loøng. Noùi English/ Vieät. Nhaø roäng, saïch. Phoøng chôi rieâ n g cho treû (Brookhurst Westminster). L/L coâ Phöông ÑT: 714-530-1990, cell: 714-7166527

830-90L-031605/159411

Giöõ treû coù license nhaø roäng saïch, phoøng chôi rieâng, raát an toaøn, thöông treû, aên uoáng ñaày ñuû, nhaän moïi löùa tuoåi, C/T Chính phuû, ñöôøng LOng Beach / 31 st. Bup 562-997-3925

830-28L-050505/167117

COÂ THAÛO GIÖÕ TREÛ coù license, goù c Euclid + Westminster + Brookhurst. Nhaø roäng coù saân chôi. Nhaän Calwork, hai tuoåi trôû leân. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Coâ Thaûo 714-539-8421

830-7L-080805/181422

Nhaø saïch maùt, goùc Bushard Bishop keá chôï Bolsa tröôø n g Carrillio. Nhaän giöõ beù 2 thaùng trôû leân röôùc chaùu hoïc veà, xin goïi coâ Kim: 714-839-2642

830-28L-081705/182920

Hazard & Euclid coù license, nhaän giöõ treû chöông trình Calwork cho moïi löùa tuoåi, coù ñöa ñoùn ñi hoïc. Call Anh Chò Naêm 714-775-8586

830-36L-082505/184235

780-90L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740,

780-29L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. ÑT: 714-247-9534

780-28L-060505/171743

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461

780-28L-070305/176002

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657

780-28L-090605/185630

Coi boùi. Coi baøi, coi töôùng, coi tay, gia ñaïo quaù khöù vaø hieän taïi töông lai. Tuøy hyû haûo taâm quí khaùch. Lieân laïc chò Phöông. 714554-4694

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Kinh nghieäm yeâu treû chu ñaùo, nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi ñeán 6 tuoåi. Nhaø khang trang, coù coång an toaøn, goùc Ward/Mc.Fadden. 714775-0748 (H), 714-724-2105 (C) 830-3L-120505/198206

Caàn 1 dì lôùn tuoåi saïch, giöõ 1 beù, bieát naáu chuùt ít, khoâng vöôùng baän G/Ñ, 2 tuaàn veà 1 laàn, coù phoøng rieâng (Anaheim). L/L 714634-0623 830-7L-120505/198212

Moreno/ Riverside: Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, 7 ngaøy moät tuaàn 24/24. Nhaø gaàn fwy 60, 215 & 91. Nhaø roäng raõi, thoaûi maùi vaø caùch tröôøng UCR 10 mins. L/L 951-656-2382 or 714-728-2197 830-7L-120505/198225

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, vaø keøm homework, nhaø house roäng maùt, saân chôi, phoøng nguû rieâng. Kinh nghieäm, taän taâm, 714-6572564

830-60L-112905/197403

830-7L-120105/197724

830-7L-120105/197779

Nhaø hieän coù moät con gaùi, nhaän giöõ moät em beù cho vui nhaø. Seõ chaêm soùc nhö con, giôø giaác thuaän tieän, 714-468-4155

830-7L-120105/197798

Nhaø vuøng Santa Ana (goùc Edinger/Raitt) nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. L/L coâ Dòu 714-4299244 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

LAPTOP ª Toshiba Tecra 8100 Intel, PIII 700/128MB, 20GB, DVD-Ram w/ program installed internet ready for $325 ª Toshiba Intel PIII 600, 64MB, 20GB, DVD-Rom, modem wireless w program installed. Very thins small for $349 Contact: 714-924-0061

850-7L-060404/121586

850-36L-111505/195834

850-31L-032904/110779

LUCKY Baùn & söûa caùc loaïi tuû laïnh maùy giaët saáy, beáp gas, ñieän, nhieàu haøng coøn raát môùi, giaù reû. Söûa Baùn baûo ñaûm 3 thaùng. L/L Lucky Vuong: 714-713-1379, 714-7136506

830-7L-120605/198327

Nhaän giöõ treû kinh nghieäm, taän taâm, nhaø roäng, saïch seõ. Vui loøng goïi laïi Coâ Thuùy 714-558-2518, Goldenwest Westminster Westpark treân ñöôøng Goldenwest 830-7L-120705/198533

Nhaø house Westminster nhaän giöõ hai treû. Nhaø roäng thoaùng maùt saïch seõ taän taâm chaêm soùc. L/L chò Leâ 714-893-9073, cell: 714553-7078 830-4L-120705/198551

Nhaän giöõ treû. Nhaø house Westminster - Magnolia. Nhaän giöõ 1 chaùu taän taâm yeâu treû. L/L coâ Mai 714-891-2248

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI

850-90L-032105/160235

TOP SATELLITES. Laép raùp, söûa vaø ñieàu chænh F.T.A Satellite System. Xem ñöôïc 500 ñaøi Myõ vaø treân 100 ñaøi AÙ Chaâu goàm coù 2 ñaøi Vietnam. L/L: 714-537-2946, 714-468-6624 850-180L-052705/170519

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544 850-31L-070605/176326

DIGITAL CABLE TV $19.95/ thaùng 200 ñaøi VN 24/24, SBTN, DSL Internet, Free moät thaùng, khoâng hôïp ñoàng. LAÉP RAÙP MIEÃN PHÍ. Charter 714-399-8199 850-36L-072205/178942

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

850-14L-051803/024973

VIEÄTNAM SATELLITE 24/24 Nhaän söûa chöõa, chænh signal & laáy laïi caùc ñaøi ñaõ maát v.v... Baùn, raùp caùc loaïi Satellite, coi taát caû caùc ñaøi X.X.X. L/L 714-224-8663 850-90L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM CABLE - DIRECTTV DISHNETWORK 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-554-6300 or 714-7204443 SD 858-405-2377 ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng v.v... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $36.99mo. ª VIEWSAT - PANSAT COOLSAT - SAMSONIL ª Furniture - Tranh ñieän - Tranh daàu - Linh tinh v.v... Sale 50% ª DVD XXX VN môùi - Karaoke Haøi - Caûi Löông - Phoùng söï VN v.v... $1.99 - $3.99 www.karaokeretail.com SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi XXX ngöôøi lôùn, V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. L/L 714468-8624. 850-105L-061603/071619

850-30L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn vaø cho thueâ Desktops. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3500+ AMD Athlon 64, $600 714-362-1032. 850-59L-031104/108089

QUATECH COMPUTERS Chuyeân söûa, upgrade, raùp maùy theo yù khaùch. Install set up wired/wireless networking cho tö nhaân & cô sôû thöông maïi. Uy tín, kinh nghieäm. ª Coù baùn/raùp caùc loaïi computers: servers, laptops, PCs. L/L: 714-251-9109

LAPTOP COMPUTER Mua, Baùn, Ñoåi, Söûa caùc loaïi Laptop môùi, cuõ. 714-554-8677 M-F 10AM-6PM. 2610 Westminster Ave. #C (goùc Westminster & Fairview)

850-14L-112405/196997

DVD SALE - DVD phim boä, leû Haøn Quoác, Hoàng Koâng... - DVD cho treû em. Giaù reû. Goïi 714-898-6078

850-30L-112605/197134

Vöôøn Thanh Long etc, baùn caây gioáng troàng, hôn 1 naêm coù traùi. Nhaän gôûi ñi xa $5.00 up/ each. Tel: 213-483-1488 or 213-6870706, 127 S. Westlake Ave., LA, CA 90057 850-7L-112605/197144

FREEZER Caàn baùn 2 tuû freezer, 2 cöûa, stainless steel, tieän duøng cho nhaø haøng, tình traïng toát. Giaù $1,500. L/L 562-427-8399 (City Long Beach) 850-14L-112905/197457

850-9999L-111901/000688

Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-6L-120505/198203

Caàn baùn ñoàng hoà Movado nöõ, maët ñen coøn raát môùi, caàn baùn $320. L/L 714-418-1513, 714200-7909

850-7L-120505/198208

850-91L-083005/184789

SIMMON BEAUTYREST. Neäm cöùng, môùi coøn trong bao. Soá löôïng giôùi haïn. Baùn vôùi giaù ñaëc bieät. King size: $450. Queen size: $350. Twin size: $250. Xin lieân laïc Joe: 714-206-8338 850-28L-090205/185265

Baùn só DVD phim ngöôøi lôùn XXX Myõ, Meã, AÙ Chaâu, $2.50 cuoán, khi mua töø 100 cuoán trôû leân, phim original brand new, baùn só DVD/ CD cases ñuû loaïi. L/L 714839-2582 850-14L-091605/187465

CABLE $19.95 moãi thaùng, hôn 200 ñaøi + ñaøi SBTN - Vieät Nam 24/24 mieã n phí, DSL Internet free thaù n g ñaà u , free installation, khoâng caàn hôïp ñoàng. L/L 310941-1484, 714-657-2424 850-90L-101005/190718

VN-PROSATELLITE 7167 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. 714903-8131, 714-619-1007. Baùn só vaø leõ caùc loaïi receiver (coolsat, pansat, Ultrasat, Viewsat...) vaø caùc thieát bò veà satellite (1 ñóa 4 höôùng hoaëc Motor coi heát höôùng satellite) Nhaän söûa receiver bò hö 850-28L-102905/193571

HUALATRONICS 10278 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-636-7798 ª Samsung 21" Flat TV. Retail $250; sale $129.99 ª Samsung 30" Widescreen, HDTV built-in, coù TV guide. Retail $1100; sale $599.99 ª Akai 42" Plasma TV, only $1295.99 ª Samsung 46" DLP HDTV builtin, 2 PIP. Retail $2400; sale $1499.99 ª Samsung 50" DLP HDTV builtin. Retail $2700; sale $1795.99 ª Sony 50" LCD projection HDTV-Ready. Retail $2800; sale $1869.99 ª Akai 50" plasma HDTV monitor, DVI-input speaker, stand. Retail $4800; sale $2599.99 ª Vizio 42" plasma, HDTV-ready, PIP, HDMI, DVI, PC inputs... Retail $3000; sale $1499.99 ª Karaoke Mixer. Reatail $250; sale $99.99 ª Karaoke wireless 2-Mic. Retail $260, sale $89.99 ª Hi-end speakers for Karaoke, movie, music, 400 watts power. Retail $1999.99/ea, sale $145.99/ea. ª Power Subwoofer 120 watts. Retail $220; sale $99.99 ª Name Brand receiver, Dolby digital, DTS. Retail $280; sale $129.99 ª Samsung HDTV power Antenna. Retail $70; sale $39.99 ª Sanyo HiFi VCR only $39.99 ª Cyberhome DVD, ña heä, play DVD-R/+R/RW VCD, MP3, CDR/RW. Only $29.99 ª DVD-Recorders. Retail $140; sale $79.99 Ñaëc Bieät nhaän repair Plasma, LCD, DLP-TV

COMPUTER - Pentium 4-2.66 GHz, Pioneer DVDRW 17" monitor $450. - Toshiba Laptop 700 MHz, DVD $300. - Gateway 18" LCD & TV $350. - Maùy môùi warranty 6 thaùng. Free game, MP3, MP4. Nhaän söûa & upgrade L/L Hoaøng 714-657-4805

850-14L-120105/197742

Doïn nhaø coù maáy boä loa T-R 400 watts caàn baùn gaáp xin lieân laïc Minh home: 714-531-7473, cell: 714-705-3796

850-28L-120105/197821

SATELLITE Coolsat 5000 Platinum Viewsat 2000 Platinum. Baùn, raùp laùp hôn 600 channel in America vaø hôn 100 ôû Chaâu AÙ, Hong Kong, Thai Lan, Viet Nam, Trung Quoác v.v.... Söûa chöõa caùc loaïi Fortec, Pansat, Digiwave, Megasat. Nhaän chænh signal laáy theâm ñaøi. L/L 626890-5142

850-90L-120105/197850

PUBLIC WHOLESALE. Baùn daøn Karaoke Brand name BMB. °CAVS HDT-201 sale $350 + 10,000 baøi nhaïc Vieät + English ° Brand name wireless Mic : $99 ° DVD XXX: $1.99 Nhaän gôûi ñi khaép tieåu bang. Call 562-246-6900 850-7L-120205/197877

Caàn baùn laïi ñoàng hoà “Xòn” Longing Omega, mua taïi Thuïy Só ít ñeo coøn nhö môùi. Giaù reû. Maùy caét coû ñieän, nguyeân thuûy. 714705-5579 850-7L-120205/197920

Baùn vaø gaén modchip ñeå chôi game thaâu hay game mua töø VN, TQ, TL cho taát caû maùy game PS2, Xbox. L/L Huy 714-7053766 850-7L-120205/198043

Baùn 3 baøn nails coøn môùi maøu kem, moät boä giöôøng Queen size maøu Oak Chery. Vui loøng L/L John at 714-260-1233 850-7L-120305/198093

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, giaët saáy vaø ñoà duøng khaùc. Goïi 714-5881291, 588-2688

850-7L-120305/198105

Moving Sale!!! Caàn baùn gaáp Sofa & Coffee Table, tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy, futon. L/L: 821-1852. 515-3535

850-3L-120505/198200

Caàn baùn heát hoa kieång: Haûi ñöôøng, Mai, OÅi, Söù, Ñaøo, Hoa sim, Thoâng (Noel), Truùc ñen, Truùc vaøng, Boâng giaáy, King palm (3 thaâ n ), Queen palm, Sago palm, Rhapis palm, Kentia palm vaø nhieàu hoa kieång khaùc. Coù Red maple (Nhöït boån). Ñeïp, reû. L/L Lôïi: 714-580-4833

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 850-4L-120705/198537

Baùn 2 hoà caù Meca + caù roàng silver $220 vaø hoà 110 gallons + caù Flowerhorn $340. Baùn 2 computer $80 vaø $180. L/L: 714890-0187, 369-4882

850-4L-120705/198546

Baùn choù Nhöït vaø choù Fox taïi Westminster. ÑT: 714-8960098, 714-399-6188

850-7L-120705/198573

Baùn TV Sony 51 inches widescreen projection HDTV, mua naêm 2004, baùn $900. L/L Dieäp 714-336-8641 Credit 3 ngaøy stop ad töø Dec/8/ 05

Caàn 1 ñaàu beáp bieát traùng baùnh cuoán coù kinh nghieäm , khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L phone 714-890-0805, 553-2944, 7283822

850-28L-120505/198232

Caàn baùn maùy coverstick 600, 1 maùy 1 kim juki 230, 1 maùy overlock Juki 2516, 1 maùy Zizac vaø 1 maùy ñoùng khuyu, Xin lieân laïc Vaân phone 714-655-2101

850-7L-120505/198271

850-30L-112205/196641

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005

Tieäm môùi dö duøng caàn baùn gaáp 2 spa chair, 1 baøn nail, 1 massage bed. Call Zahra 949-7568726, cell 949-244-2092

850-3L-120505/198239

FOR SALE

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

850-7L-120505/198202

Caàn baøn gaáp nguyeân daøn karaoke hai loa Yamaha receiver Oakridge, hai wireless microphone. Giaù $250. L/L 714-8752440

830-7L-120505/198269

Nhaän giöõ treû töø 2 thaùng trôû leân, thöông yeâu vaø chaêm soùc kyõ löôõng, coù theå giöõ weekend. Xin L/L coâ Ngoïc 714-467-7269

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn baùn moät soá quaàn Jeans hieäu True Religion, Citizen, Joe’s, nhieàu size cuûa nam vaø nöõ. L/L Minh 714-260-4110

850-36L-061404/122985

830-7L-120505/198228

830-28L-112905/197453

Nhaän giöõ baby töø 2 tuoåi ôû TP. Garden Grove. Phone 714-5340110 gaëp Coâ Tuyeát

850-14L-111105/195394

Nhaän giöõ treû töø sô sinh ñeán 4 tuoåi, chaêm soùc taän taâm, nhaø house saïch, thoaùng maùt, gaàn goùc ñöôøng Euclid vaø Lampson. L/L Coâ Hoàng 714-636-1769

Nhaø house goùc Brookhurst/Hazard. Nhaän giöõ treû töø 18 thaùng tôùi 6 tuoåi, coù license, phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû, goïi coâ Vaân & Traân 714-839-9389 Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng maùt, yeâu thöông treû nhö con chaùu. L/L Coâ Haûi 714893-5924, Bolsa/ Van Burent

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaän giöõ treû keøm homework, sau giôø hoïc töø hai tuoåi trôû leân, nhaø goùc Trask Beach. Ñieän thoaïi Baø Dung 714-891-4309

850-30L-120202/046802

830-7L-112805/197349

RAO RAO VAË VAËTT

830-14L-120305/198100

Moving baùn sofa bed raát cöùng chaéc, coù hoäc tuû beân döôùi, môùi mua 3 thaùng vaø 2 xe ñaïp coøn môùi ít duøng. L/L 714-520-9943 hoaëc 714-454-7660

850-7L-120605/198329

Baùn gaáp. Coù maáy boä loa caàn baùn gaáp, giaù raát reû vaø ñeïp. Xin goïi 714-757-5387

850-14L-120605/198349

D.V.D for auto repair smog station, 82-2005. Raát nhieàu loaïi khaùc nhau. Nhaät, Ñöùc Domestic. $295 up. Xin L/L David 714205-0014 pager

850-14L-120605/198369

Baùn; Program; Raùp satellite cho xem nhieàu phim p.p.v sport, XXX. Vietnam, khoâng traû haøng thaùng. L/L 714-205-0014 nhaén tin. Baùn tuû laïnh, maùy giaët vaø maùy saáy gas coøn raát môùi, giaù reû. Goïi 714-588-4315

850-28L-120605/198422

Baùn sæ vaø leõ myõ phaåm cao caáp cuûa Nhaät: Kem choáng naéng, trò naùm, laøm saùng da vaø nhieàu myõ phaåm khaùc. Baûo ñaûm coù keát quaû. Whole sale ñaày ñuû duïng cuï noái mi, tatoo loaïi toát. L/ laïc 714244-6185, www.ceraclays.com

850-7L-120605/198426

Ñi xa caàn baùn 4TV 27-32. 1-boä sofa, tuû laïnh, maùy giaët saáy, toaøn boä coøn môùi vaø ñoà xaøi trong gia ñình. 714-889-0625

850-7L-120605/198437

Baùn ñoàng hoà Omega coù 12 hoät xoaøn raát ñeïp, maøu silver cuûa Nhaät baùn reû $250. 714-657-4948

850-7L-120605/198449

Big Screen HD TV. 2004 Panasonic 53 in. coøn raát môùi, raát ít duøng, khoâng coù choã caàn baùn gaáp $1400, Xin goïi anh Vincent. 714-719-4558

850-7L-120605/198456

- Computer Pentium III 600MHz Win XP + monitor keyboard, mouse $95. - Laptop Compaq 400MHz $160. - Laptop Dell 1.2GHz DVD/ CDRW $450. - Laptop Toshiba 3 700MHZ DVD/ CDRW $380. L/L Thaønh 714-414-7676, 714534-1654

850-7L-120605/198465

Moving Sale caàn baùn taát caû caùc ñoà duøng trong Nhaø vaø 1 hoà caù Sunflower 80 galon, taát caû vôùi giaù reû, Sale sale 714-621-0192, 714-478-7701

850-7L-120705/198495

Laptop Fujitsu Stylistic model ST5100D keyboard, mouse & DVD R+W coøn hai naêm baûo ñaûm cuûa haõng caàn baùn. Xin goïi Kieåm 714-251-7257

850-7L-120705/198525

Baùn 1 boä giöôøng Italy, maøu traéng Queen size goàm baøn son phaán, tuû night stand. ÑT: 714-8997941

850-3L-120705/198526

Baùn choù Mini Toy Poodle, 2 thaùng röôûi raát nhoû, khoaûng 1lb $450, 714-964-1938

850-3L-120705/198529

Maùy ñaù cuïc Ice-O-Matic, model ice 0320 series, laøm 350 pound ñaù 1 ngaøy. Maùy vaø thuøng ñöïng baèng stainlesstel nhö môùi, coøn catalo book $785. Beáp Royal naáu phôû 24x18 $120. Toyota T-100 long bed rack. Tel: 714-717-3528

850-3L-120705/198531

Baùn hoà caù 80 gallon $250. Piano Yamaha, ñaøn guitar. Amplifine, ñoàng hoà Grafather clock, taát caû coøn môùi. Giaù reû. 714-531-1618, 609-8762

900-16L-042705/165710

Sau giôø laøm vieäc meät moõi, caàn massage xin goïi Traâm 714-9025780 900-3L-053005/173313

Massage Xin L.L Demi 714-2309811 900-36L-061705/173897

850-3L-120705/198584

850-3L-120705/198609

Moving caàn baùn boä troáng hieäu Tamma coøn môùi giaù 550USD vaø boä baøn phaán 150USD vaø daøn taäp theå duïc. L/L Hoaøng 714-6518906

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-14L-111505/195722

GOOD MASSAGE 22 tuoåi, kinh nghieäm, vui veû vaø côûi môû. Xin goïi Sally 714-5301963

900-30L-071505/177838

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090 900-34L-092805/189107

MAI Sau giôø laøm vieäc meät moûi laøm thoa boùp cho khoûe, xin L/L Mai 714-808-2383 900-36L-100405/190002

900-90L-111502/045080

CHUÙ YÙ! Caùc anh meät moûi caàn ñaám boùp vui veû. Em coù thuoác boài boå sinh lyù do Myõ cheá taïo thaät toát. Goïi Em Dung 714-295-2995

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone: 714839-1522

900-90L-110203/091446

850-7L-120605/198418

900-90L-040405/162215

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409

900-96L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-16L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM.

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. Taëng lòch Tam Toâng Mieáu. 900-180L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-90L-052104/119322

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009.

900-90L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giuùp giaûm ñau 2 baû vai, bôùt moûi meät, nôi yeân tónh, nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-16L-110504/143118

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781

900-31L-011205/151053

MAI VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, MAI VY raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

900-30L-022405/156729

Quí vò laøm vieäc nhieàu, ñau ñaàu, ñau löng, nhöùc moûi, caàn baám huyeät, caïo gioù, giaùc hôi, relax, thuoác tan môõ buïng, bong gaân heát ñau. Xin goïi 714-360-9346

900-7L-040305/162083

HIEÀN Daønh cho quí anh sau giôø laøm vieäc meät moõi, ñeán vôùi Hieàn. Relax vui veû. Laáy heïn . LL: 714-9086451 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

900-28L-102705/193312

TRAØ MI Massage Therapy chuyeân nghieäp, giaûm bôùt stress vaø ñau nhöùc cuûa quyù vò. Vieäc laøm ñöùng ñaén, taän taâm, vui veû. Lieân laïc 714-899-3853 900-28L-111105/195314

Daily Health Care Chiropractic coù Massage Therapy caàn 2 coâ laøm Massage. 710 S. Brookhurst St #R, Anaheim, 714-774-3132 chò Cathy Thoa Julie 697-4702 900-28L-111505/195792

GRAND OPENING Thôï Massage chuyeân nghieäp treû ñeïp, Myõ, Meã, VN, Ñaïi Haøn. Goïi: 714-850-1690, 714-897-7879 900-27L-111705/195985

Anaheim Hill Massage Therapy $45 giôø, khaùch môùi only. Nhaän daïy massage caáp baèng 500 giôø. L/L Carol or Duõng 714-630-1774 900-14L-111905/196424

Grand Opening. Caùc anh meät moûi, caàn caùc coâ treû ñeïp, ñoâi tay nhuaàn nhuyeãn, seõ laøm cho caùc anh khoûe laïi ngay. 714-901-9101 900-14L-111905/196425

Grand Opening. Caùch anh meät moûi, caàn massage goïi caùc em. New owner, new girls. 714-7784194

900-28L-112205/196633

Caàn tìm nôi relax yeân tònh vui veû caùc anh phaûi ñeán ViVi, 5PM-2AM seõ ñöôïc nhö yù 714-260-7673 900-30L-112405/196937

Awesome Massage. Quyù anh caàn xoa boùp, aán huyeät. L/L Ginger 562-685-1789 900-15L-112605/197126

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn trong moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù. HT 900-14L-112905/197456

Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Ma Ha Taùt. Gia ñình H.Höông 900-28L-112905/197543

Khu Rosemead hoaøn caûnh ñeïp, nôi nghæ ngôi thoaûi maùi vaø massage, caàn ngöôøi giuùp vieäc Ñ.T Coâ Linda 626-458-0168 900-7L-120105/197790

Full body massage, very young and beautiful therapist. 714-5699270 900-7L-120505/198310

Caàn quaàn aùo em beù töø 10 tuoåi trai hoaëc gaùi ñeå gôûi veà Vieät Nam cho treû em coâ nhi. 714-4189573, coù theå pick-up

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

NGÖÔØI VIEÄT

850-28L-110305/194171

Bonsai caây caûnh, caàn baùn heát caùc chaäu caây bonsai lôùn nhoû ñang chöng baøy ôû saân sau. Coù nhaän thay ñaát, sang chaäu vaø caét tæa, uoán naén caây bonsai. L/L Khaùn 714-609-2983

nguoi-viet.com


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ NAÊM - SOÁ 7306 - 8 thaùng 12, 2005 (8 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

THURSDAY, DECEMBER 8, 2005

.3”

DAT


v

People!

s e’ H on top of the world

Thursday, December 8, 2005

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 — USA Online: www.nguoi-viet.com

Author Ethan Khieâm Matsuda, 7, wants to save Earth and Santa’s home from warming —

BUDDING TALENT: The boy says working on his next volume may be just as fun. After all, he expects to focus on the Easter bunny. Below, he’s pictured with mother Xuyeán Ñoâng-Matsuda, a mental health expert for a county agency, and father Michael Matsuda, a high school instructor and member of the California Curriculum Commission.

S TORY B Y ERIC CARPENTER P HOTOS B Y BENJAMIN VU YORBA LINDA, Calif. — Ethan Khieâm Matsuda, 7, is worried about the future of Santa Claus. His eyes light up, his voice rises with urgency as he describes what he says is the “dilemma. That means problem,” he clarifies. The second-grader isn’t shy about talking to readers, reporters — even a congresswoman — about his children’s book that he hopes will help save Santa’s home. It’s called “The North Pole Is Sinking!” Ethan is a science fan, an enthusiastic reader of National Geographic Kids, immersing himself in global warming and concerns that pollution and reckless energy use could be warming the Earth’s atmosphere. And that, he concluded, could be threatening the ice around the North Pole. “There’s a lot we need to do,” he says. “People should be thinking See BOOK on page 7


Page 2

NGUOI VIET 2

Thursday, December 8, 2005

.3”

DAT

With knowledge the sky’s the limit! Unbelievable things happen every day. Newspapers are a great way to learn about what’s up in the world - from mysterious astronomical events to stories of the most unlikely heroes, newspapers cover it all. So spread the word, a world of information is waiting!

INSERT YOUR NEWSPAPER LOGO HERE


Thursday, December 8, 2005

Page 3

NGUOI VIET 2

STAFF EDITOR Anh B. Do NEWS EDITOR Jami Farkas NEWS ASSISTANT Minh-An La-Pham WRITERS Josie Cabiglio Andrew Lam Denise Nguyen Nguyen-Khoa Thai Anh Audrey Pham Vann Phan Tim Sullivan Ruth Talovich Pauline Vu DESIGNERS Chinh Nguyen Danchi Nguyen Nguyen Thi Hop PHOTOGRAPHERS Kiet Huynh Benjamin Vu WEBSITE TEAM Phuong Nguyen CONTACT US To ask about advertising, submissions and subscriptions, please get in touch with us in the following ways: NGUOI VIET 2 14771 Moran Street Westminster, CA 92683 Phone: (714) 892-9414 Fax: (714) 894-1381 E-mail: nv2@nguoi-viet.com Copyright by Nguoi Viet Daily News. Nguoi Viet 2 is the premier English-language publication of Nguoi Viet Daily News, the oldest and largest Vietnameselanguage newspaper in the United States. Our section appears every Thursday, targeting the young, multi-cultural generation of Vietnamese-Americans. We share a content partnership with The Orange County Register newspaper in Santa Ana, CA, at www.ocregister.com. We welcome your feedback. ___________ NGUOI VIET DAILY NEWS www.nguoi-viet.com FOUNDER Do Ngoc Yen EDITOR Do Viet Anh

Call for Vieät Nam’s WTO bid to be linked to human rights

Letter from the editor Here at Ngöôøi Vieät, the staff welcomed Congresswoman Loretta Sanchez on a fine Sunday, welcoming even more her words. The reporting that happens at the newspaper, she said, singling out this year’s indepth accounts of Hurricane Katrina — and how it affected refugee lives — “hopefully in the future will happen in Vieät Nam.” She had come to honor the work of Phaïm Phuù Thieän Giao, our reporter who traveled to Mississippi, Texas and Louisiana in the stormy days after the worst natural disaster in U.S. history to listen — and to share — the stories of his fellow Vietnamese, those men, women and teary children whose survival depended on the vitality of the Gulf Coast. In the hardest-hit areas, Phaïm slept on floors, braved a shortage of food and a shortage of information, and befriended a stray kitten to take our readers to the scene and behind the scenes as thousands of people struggled

without aid while government rescuers lagged. Ngöôøi Vieät in September published a 24-page special section documenting what he witnessed, donating advertising dollars from the issue to the American Red Cross to help victims. “I am humbled,” Phaï m said, accepting the Congressional certificate and thanking his colleagues for their support. Others at our publication posted an online bulletin board at www.nguoi-viet.com for families to search for loved ones, matching our Web site’s efforts with the same resource in the Local News page. Phaïm, above left, also teamed with Ñinh Xuaân Thaùi, right, of California’s Little Saigon TV, who also was honored, to bring audiences wrenching, heartfelt interviews about the trauma. He said the experience changed his definition of what “security is in life.” He hopes to return to those sites to write more about rebuilding. “We have a tradition in

Photo by Vuõ Ñình Troïng America of a free press,” Sanchez said to the group near the honorees. “In your hands you have a powerful tool,” enabling you “to shape what people think. We learn about the world through the work that you all do.” First-hand accounts, she added, are crucial because it’s “not just reporting the news, but factual stories tell more.” And media coverage in this case, she said, is something that we can dissect and try to understand so that failures in official aid — and the lack of speed for that aid — will not be repeated.

NEWS IN BRIEF Compiled by Vann Phan from Nguoi Viet Daily News and staff reports

Asian Women in Business meets LAGUNA BEACH, Calif.— The founders of the Asian Women in Business, Southern California chapter, hosted a luncheon at the famed Five Feet restaurant last week to benefit the national organization, based in New York. Guest speakers included Caring Mangubat, who gave an inspirational talk on how she transformed from being almost blind to success as a consultant with Velur Land Investments; and Amy Kluth, executive director of The Wellness Community of Orange County, Calif., who spoke about women’s health, and her group’s desire to outreach to the Asian American community. “Asian women business owners face a lot of the same challenges as any entrepre-

neur, but our issues are also unique,” said Josie de la Cruz, the co-founder of AWIB locally. “We are thrilled to bring this unique forum of networking and exchanging of ideas to Asian women entrepreneurs here in southern California for the first time. It’s our time, and our turn and I hope to see more and more Asian American women business owners learn about the opportunities that our organization can provide them.” Indeed, participants found themselves exchanging business cards and marketing ideas with each other as the event launched with an around-the-room introduction, spiced with humor as de la Cruz urged the crowd, “Our motto is shameless self-promotion. Go on.

Tell us about what you do!” The local group, which drew attendees ranging from realtors and television broadcasters to insurance agents, a family-law mediator and a vitamin seller, started in August. Founders say they wanted to fill an unmet need among Asian American women business owners seeking entrepreneurial support and cultural camaraderie with likeminded women. Asian Women in Business (www.awib.org) is a not-forprofit organization founded 1995 to assist members to realize their entrepreneurial potential. For details on the next meeting, contact Corin Ramos at (714) 8654147, or de la Cruz at (714) 558-8703.

Vieät Nam to privatize power distribution by 2007

HAØ NOÄI — Officials in Vieät Nam said this week that the government will privatize all electricity distribution companies in the next two years WASHINGTON — A U.S. while allowing the power seccongressman says Vieät Nam’s tor to raise funds to meet rapbid for membership in the idly rising power demand. Deputy Industry Minister World Trade Organization should be linked to its human- Ñoã Höõu Haøo said all the utilities in Vieät Nam’s 64 provrights record. Rep. Chris Smith, chair- inces, now mostly owned by man of the House Subcommit- state utility Electricity of Vieät tee on Global Human Rights, visited the country for four days, where he met about 60 people, including dissident Buddhist monk, Thích Quaûng Ñoä. He says it would be “unfortunate” to move ahead with WTO accession talks without SAØI GOØN — A Malaysiana “linkage to human rights.” invested plant to manufacture Smith pushed Vieät Nam to automobile parts mainly for show “systematic reforms in export opened in southern Vieät its human-rights policies” and Nam Wednesday. be taken off a U.S. black list APM Springs Co., an affiliof countries for suppressing ate of Malaysia’s APM Autoreligious freedom. The United motive Holdings Bhd, has an States has not yet approved its application to join the WTO, but Washington has not set human-rights conditions in the accession talks. Smith also says any accord with Vieät Nam would have to be ratified by Congress and that he would demand such a linkage.

Nam, would be privatized in 2006-07 as the country seeks more funds from foreign and domestic investors. “The state will retain its monopoly in power transmission and regulation of the national power network, while other areas such as power generation and distribution network are awaiting private investors,” he told a key business meeting in Haø Noäi.

The first EVN-run power distribution firm, Khaùnh Hoaø Electricity Co., became privatized in March. And by 2010, Vieä t Nam will need $19.5 billion, or $2.16 billion a year, to raise its electricity generation capacity to 21,000 megawatts from 11,200 now, he told diplomats, foreign and domestic businesses at the Vieät Nam Business Forum.

Malaysian group opens auto plant in Vieät Nam investment capital of $4 million and will produce 6,000 tons of leaf springs a year. Officials at the company, which has used Japanese technology for the plant, say 20 percent of its output would be sold locally and 80 percent

exported. The output possibly would be expanded to 10,000 tons when demand rose, they add. The plant is situated in the Vieät Nam-Singapore Industrial Park in Bình Döông Province, 30 kilometers from Saøi Goøn.

Sanchez, a Democrat, has a large segment of Vietnamese Americans in her district based in Garden Grove, Calif. She has traveled to Vieät Nam to meet with human rights dissidents, including the respected Nguyeãn Ñan Queá and the late Gen. Traàn Ñoä. She remembers the latter talking of “the importance of us on the outside is to continue to push” so that one day, the country’s political oppression will change. Why push? “Because it gives us courage to push and try to change things from the inside,” Ñoä

urged her. “History is not on the side of those who oppress,” Sanchez said, facing senior editor Ñoã Quyù Toaøn, who thanked her for her time, the day after the lawmaker’s flight home from Pakistan, where she viewed the devastation of the Kashmir earthquake. Ñoã nodded, as if to bow. “History, he noted, “is on our side.” Yours,

BACKGROUND NOISE By RUTH TALOVICH

PEARL HARBOR REVISITED

On Wednesday we remembered Pearl Harbor again. Each year we view Japan’s unprovoked attack on the site on December 7, 1941, and we think about the world it created. True, our observations become less intense as time passes. Then: Japan controlled China, Korea, Mongolia and other parts of Asia with unquestioned military force. America was confined to one place by President James Monroe’s with his “Stay in this hemisphere” isolationist doctrine.. As we all know, America took great losses at Pearl Harbor, but our reaction — arming ourselves and fighting in World War II — changed all that. We became a major international power and the doctrine became past tense. In the aftermath of WWII, Japan was confined to its own territory and the nation has been polite ever since. The United Nations has carried the load of international affairs, but that has not eroded America’s pre-eminence. This Pearl Harbor Day — Wednesday — U.S. Navy Reserves from the USS Ward were honored in Pearl Harbor for dropping a depth charge on a Japanese submarine, and the theme for the Dec. 7, 2005 ceremonies there was: “First in Fight: The Reservists at Pearl Harbor.” I read a short Associated Press article headed, “Most in U.S. Say Torture Can Be Just.” The AP poll, conducted in the United States and eight ally nations, “found that Canadians, Mexicans and Germans were divided” on the subject, as were France, Britain South Korea, while most in Spain and Italy opposed torture 100 percent. In the U.S., 62 percent of those polled agreed that torture can be justified on “rare occasions.” Think about that: Japan’s attack on Pearl Harbor turned us into a strong bastion for freedom, and today 62 percent of us think torture is OK. “Just be smart about it “ has replaced our national morality. How much farther downhill will we be when Pearl Harbor Day 2006 comes around?

Bolinao 52 film closer to screen LOS ANGELES — The film describing the plight of the Bolinao 52 is coming closer to release. This past year, production occurred in Asia over the story to enrich the film with new angles and insights into the Vietnamese boat people. Moreover, producers had opportunities to meet remaining refugees in the Philippines and to witness their acceptance for resettlement to the United States. On Aug. 21, the crew hosted a film screening in Manila to a conference roomful of Vietnamese refugees, as well as U.S. Homeland Security officials. Tuøng Trònh, a Bolinao 52 survivor, made her first public appearance and stood in front of the audience, pleading to the American authorities to help her people. In March 2006, the Ma-Yi Theater Company, an awardwinning group in New York, will present a new play by Quí Nguyeãn called “Trial By Water.” The story is based on the journey of Huøng Quoác Traàn, another Bolinao 52 survivor whose entire family was wiped out at sea. The Bolinao 52 team is collaborating with theater officials for promotion and fund raising. The projected cost for post-productions of this film is $200,000. The ultimate goal is to have it widely released on public television. Tax-deductible donations can be made to Visual Communications, 120 Judge John Aiso St., Los Angeles, CA 90012-3805. Please write “Bolinao 52” in the memo line. Supporters are urged to view other ways they can help at the Web site: www.rhimp.com/bolinao.


Page 6

Thursday, December 8, 2005

NGUOI VIET 2

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

We’re the voice — and the choice — of younger Vietnamese Americans.

6 months for $50 or 1 year for $60 Name: Address: Phone number: E-mail:

Please make a check to: Nguoi Viet Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 Online :www.nguoi-viet.com

Please join us. Subscribe at www.nguoi-viet.com. Click on the Nguoi Viet 2 button.

Inspire your youngster. Subscribe to the literary magazine for children written by children.

$34 a year for six issues

(800) 447-4569

ART STORIES POEMS Ages 8-13


Thursday, December 8, 2005

LEARNING NGUOI VIET 2

Page 7

Mentoring today to train tomorrow’s leaders

Project MotiVATe

matches teachers and students to push higher learning BY JULIE VO GARDEN GROVE, Calif. — Walking into the room, I squint as my eyes adjust to the harsh glare of the fluorescent lighting. The aroma of fried chicken permeates, its smell wafting from the open box atop a table in the middle, surrounded by crumbs. Chairs and tables stand askew; handouts are scattered. The students arriving earlier than the rest dive into the food, haggling latecomers as the group of 20 congregates. A new face in this setting can almost instantly sense the air of familiarity in the room. Jokes are cracked at every lull in the session, as there is usually a heavy dose of energy and laughter among pupils. Welcome to the weekly Tuesday meeting of Project MotiVATe, otherwise known as Mentoring Vietnamese American Teens, where mentors and their charges gather for tutoring sessions and much more. The project started in 1996 as Camp for Youth with the intention of staging a summer experience for Vietnamese Americans. Today, it has grown into the only youth program in Orange County serving Vietnamese and American-born Vietnamese teenagers by offering free tutoring and mentoring, thanks to support from the Union of Vietnamese Student Associations and to space and resources offered by the Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance. What emerges this evening and succeeding evenings is a full-fledged academic program, linking with parents and school staff to boost a mission to influence Vietnamese American youngsters using a holistic approach — taking into consideration social, familial, and cultural factors and encouraging participants to graduate from high school or get a GED and pursue higher education. Along the way, they have become a close-knit group. One of the students, Luaân Nguyeãn, reclines in a chair and read-

IT TAKES TWO: We can accomplish more things when we work together, and for that reason, group leaders match wits, match talents, to team each student with the right “guide.” Participant Luaân Nguyeãn, right, praises the advice of mentor Don Löông. Photo courtesy of Julie Voõ. ies himself for the two hours ahead. As his peers and volunteers trickle in, he clears his throat, leans back and opens his textbook. At 16, he is a seasoned mentee, having been a part of Project MotiVATe for three years. Near the end of eighth-grade, he had been invited with other friends to camp. The team-building activities, delicious meals and genuinely friendly counselors left a lasting impression on him, so much that the following year, he invited other pals and the six of them went together. Luaân, naturally quiet and a selfproclaimed reformed trouble-maker, has seen a change in his own character once his involvement began. “Since I started going to study hall, I’m doing better in school. I want to make my parents proud. I

know what it’s like to work as hard as they do because I see things differently now,” he says. “Before, I wasn’t very talkative, but I have more confidence in myself now. I’m not embarrassed to talk in front of a big group of people, and I think that’s because of Project MotiVATe.” Luaân’s mentor, Don Löông, attests to the change within the past 12 months. “Luaân was much quieter when I first met him last year,” he says. “He seems to have stepped up as a leader. He’s matured a lot in the sense that he’s much more open about issues and has a greater understanding of hardship and respects his parents. I see that he helps to motivate the other students as well. He’s great to have around.” The mentor-mentee relationship

and the mutual trust and confidence they develop with one another is a core component of the program. Luaân recognizes the impact that Don has had on him. “Don is fun to be around and he’s really helpful. He works so hard for us and tries everything he can to help us stay out of trouble,” the mentee says. Such positive influences have made a significant impact on Luan’s own goals. “I think that as Vietnamese teenagers, we have strict parents. Our parents work really hard, so they push us to work hard... I think a lot of people just think that all Asians are smart, why do they need to go to tutoring? They never talk about the Asians who struggle in school. I want to be a mentor when I grow up, to help kids like me.”

bridges and think about issues on their own. “As we talked through this issue, it became clear it would make a good story.” Rocket science Ethan is an only child, born to a third-generation Japanese-American father and a mother who immigrated to the U.S. from Vieät Nam at 17. She is a mental-health therapist with the Orange County Health Care Agency. She considers herself Ethan’s emotional support. Dad is more a playmate. They try to limit the amount of TV their boy watches. But he’s fixated by documentaries on the Discovery Channel and PBS. In first grade at Raymond Elementary School in Fullerton, he entered the science fair with a display on how to build a rocket. He asked his dad to print him up some business cards that read, “Ethan Matsuda, Rocket Scientist.” “Our goal is to really give him the tools to nourish his education,” his mother says. “We don’t want him to fulfill our dreams for him. “We want him to discover dreams of his own.” Leading ‘the life’ It was that attitude that led to

the idea for a book. A few days after the initial conversation, Ethan and his dad headed north to meet Suzie at a Bay Area conference. On the way, the child continued to ask questions about global warming. So his father would ask in return, “What do you think Santa would say?” Pretty soon they were building a story. Santa flies from the North Pole looking for help. Somewhere over Southern California, Santa and his reindeer hit a cloud of smog and crash onto the roof of a home occupied by a boy named Ethan. The character— who the real Ethan excitedly admits was inspired by him — asks for help solving the problem from his teacher, “Mrs. Counts” — named after his aunt Jackie Counts, who teaches at South Junior High in Anaheim. Ethan considered what the teacher might say to help. And he remembered reading about alternative energy sources and giant wind generators in Denmark in that month’s National Geographic — the one for big people. So he incorporated that into the

story, too, having students write letters advocating the use of clean energy to “Mrs. President.” “That’s because there’s never been a woman president,” Ethan explains. “And there should be.” (Mom insists he came up with that character twist on his own.) Ethan’s parents weren’t worried about trying to explain both sides of the global-warming debate. This was their son’s book and it should be his words, they say. Inside a Monterey motel, Ethan dictated the story while dad took notes, asking more questions to fill in the dialog and any holes in the story. Matsuda worried that sitting in a motel room far from the beach might not be a 7-year-old’s ideal vacation. Until Ethan, snacking on a bag of Cheetos as he told his story, looked over and — out of the blue — said, “Dad, this is the life!” holding his hand up for a high five. Once the story was complete, the child asked about sharing it with others. So Matsuda hired an art student, Vanessa Laâm, at UCLA to illustrate the story. And paid a Garden Grove, Calif., publishing company to print

Such misperceptions about Vietnamese teens are evidence of the compelling need for a program such as Project MotiVATe. Löông, 23, a recent graduate of the University of California, Irvine, says, “Our Vietnamese community really looks to the teens as the future and they care about our youth, but there are two spectrums. There are the “atrisk” youth, who do not receive a lot of help and at times, are pushed to the side. On the other hand, you have those students who excel academically and are very school-oriented. It creates a dichotomy between the two groups. There are peer and social pressures for both sides, with parents often times comparing and pressuring the two.” So the presence of college and recent graduate mentors bridges an apparent generational gap. Parents rely on mentors to communicate their concerns to their children and mentors find themselves in an important position — knowing the pupils well enough to share their positions with moms and dads, while having parents respect their opinions. It is this role which makes Project MotiVATe such a relevant resource in the Vietnamese community today, a role that could lead to other things. “I envision our program to be the catalyst to jumpstart the development of a Vietnamese American community center. This center will house youth and family services provided by various nonprofit agencies”, says Newton Hoaøng, program director. He notes that as the largest population of Vietnamese outside of Vieät Nam, Orange County needs such a center “to reflect the faces of our community,” adding: “But the success of our community relies on the investment into our youth today.” For how to get involved, check out www.projectmotivate.org.

BOOK Continued from page 1 about Santa.” Ethan’s book, self-published and co-written by his dad, Michael Matsuda, began in August with a simple question. Along with his subscription to a science magazine, Ethan received an inflatable globe. His mom, Xuyeán “Suzie” ÑoângMatsuda, was on a business trip to Taiwan, so he blew it up to pinpoint where mom was traveling. Then, he looked up at the top, near the blow-up nozzle that marks the North Pole. “Why isn’t there ice up here?” he asked his dad. “I’m not sure,” his dad responded. “Why do you think?” Ethan scratched his head for a moment, then an idea came to him. You think it’s because of global warming? What about Santa? Ethan was intrigued. The questions kept coming. “I’m amazed at how Ethan is able to connect the dots for himself if you just keep the conversation going,” says Michael Matsuda, a high school English instructor and teaching mentor for the Anaheim Union High School District. “As teachers, we struggle to encourage kids to build

1,200 copies. In all, the family invested about $10,000. They’ve sold more than 400 copies and receive e-mails from across the country as bloggers discovered www.thenorthpoleissinking.com, their Web site. Ethan this month held a book signing at Libreria Martinez bookstore in Santa Ana, where Congresswoman Loretta Sanchez, (D-Garden Grove), interviewed him. He printed “Ethan 2005” on dozens of books. “And kids in my class have been really nice to me too. I’m proud of myself and my dad,” Ethan says. He hopes children who read it will take the message to heart and write letters on Santa’s behalf. But like any good writer, he’s already thinking about his next project. “I’ve got an idea that involves the Easter Bunny,” Ethan says. “But that’s next year.”

This story is reprinted with permission from The Orange County Register, a content partner with Ngöôøi Vieät Daily News.


Page 8

Thursday, December 8, 2005

NGUOI VIET 2

To understand the here and now, look to the past B Y HOI TRINH

SCENES FROM A HISTORY THAT TOUCHES US TODAY: These images, showing the famed site and its destruction, including the Atom Bomb Dome and a clock marking 8:15 a.m. on Aug. 6, 1945 — when the explosion occurred — are forever imprinted in the writer’s mind. Photos courtesy of Hoäi Trònh.

HIROSHIMA, Japan— It is expensive to learn history. Especially, if your lesson in history takes place in Japan, where all things are half your usual American sizes but double the cost. In my particular case, the lesson took place in Hiroshima, located more than 400 miles west of Kyoto, but only 90 minutes by bullet train. You have got to see these mean machines to believe it. They don’t call them “bullet trains” for nothing. They average 300 miles per hour, ensuring a superquick ride that’s guaranteed as smooth as silk, domo arigato mase (thank you very much). Perhaps that’s why the whole trip set me back $220 on this transport alone, providing that I must get myself first to Kyoto, the old imperial palace, two hours by bus from Osaka and 12 hours by plane from Los Angeles. During the journey, my

curious wife kept wondering aloud what is it that compels men like me to travel far and wide just to see evil. Instead of strolling along Kyoto’s narrow alleyways to marvel at the sight of old Japan or listening to the sound of one’s own footsteps in thousand-old gardens filled with temples and ponds, she asked what is so intrinsically great in being reminded of war waged and lives forever lost? Hiroshima is, after all, synonymous with men’s extraordinary capability of total destruction and human death on a massive scale. All of which is true of course, I admitted, and for a while I struggled to find a meaningful response. I have never really given it a great deal of thought and reasons thereof. It’s just something that I have always wanted to do: see with my own eyes the haunting lone dome structure, the only structure left standing after the first ever atomic bomb exploded above the city’s sky at 8:15 in the morning of Au-

gust 6, 1945. It may come off as bizarre, if not quite disturbing to some of you but for me, Hiroshima ranks right up there with Auschwitz as must-see places for all mankind. And after our whole-day visit at the Hiroshima Museum not too far from the burnt-out dome, I was left more convinced that all of us indeed need to reflect on our sordid pasts before any infinitely peaceful future could be built and formed. Humanity’s sordid past, as I have slowly learned over the years, however, is neither easy to understand nor remember. Not only are our memories selective but also, as the museum’s narrative on the dreadful event indicated,

we can only be the children of our own environment. While many of its rare exhibits and displays seem wanting to question whether the dropping of the bomb was in fact crucial to end the war, one fact was left clear and standing. Japanese aggression during World War II in China, Southeast Asia (including Vieät Nam, where it directly caused the first and only famine ever in the spring of 1945), and beyond had to be contained and dealt with head on. Immense suffering has been recorded and announced since then, but little did I know that for ordinary Japanese, it was also a time of utmost upheaval when food was scarce, children were forced to do hard

labor and adults compelled to support the war machine instead of their own families. As with all monumental events in history or at present for that matter, the average folks on the street and at home never get a chance to master their own destiny. A few mean men do but the rest have no choice but to follow. I left the museum and Hiroshima more reflective on the nature of men and though not so sure about the pros and cons of any war, let alone World War II and its immediate aftermath, at least I found an appropriate response to my wife’s question. In order for us to understand the world as it is, why Iraq is in our collective conscious-

ness, why Vieät Nam has been left behind, and why terrorism maintains its rage beyond logic, we need to look deep into history’s eyes and try to gauge what went horribly wrong and how we made it right. Or can attempt to make it right. It’s been said that our nature is to follow, not to lead. Maybe so as evidenced by the many injustices perpetrated against minorities and common men throughout history: the Holocaust and apartheid of the last century, the oppression and disregard for basic human rights of this millennium and for years to come. But one note struck me as quite profound as I walked out into the twilight of an autumn afternoon in peaceful Japan nowadays. That the opposite of Love is not necessarily Hate. The opposite of Love is Indifference.

NV2005-1208  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you