Page 1

Moät giaùo phaän Coâng Giaùo vöøa ñöôïc thaønh laäp 30 naêm sau bieán coá 30-4-2005. A2

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BA 6 thaùng 12-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7304 - 25xu

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

Online: www.nguoi-viet.com

HK chuaån bò keá hoaïch quy moâ ñoái phoù vôùi beänh cuùm gaø

Hoa Kyø:

KFC baûo ñaûm an toaøn cho caùc saûn phaåm duø coù cuùm gaø

Neáu ñaïi dòch xaûy ra, seõ coù ñeán 92 trieäu ngöôøi nhieãm beänh cuùm gaø naøy

LOUISVILLE, Kentucky.Haõng baùn thòt gaø chieân noåi tieáng cuûa Hoa Kyø KFC (Kentucky Fried Chicken) ñaõ coù saün nhöõng ñoaïn phim truyeàn hình thöông maïi ngaén, ñeå saün saøng cho ñem chieáu haàu traán an nhöõng khaùch haøng, laø thòt gaø söû duïng trong nhöõng moùn aên cuûa haõng laø hoaøn toaøn an toaøn, duø tình traïng beänh cuùm gaø ñang coù phaàn lan roäng. Phaùt ngoân vieân Jonathan Blum cuûa haõng KFC, hieän coù cöûa haøng chi nhaùnh treân toaøn Hoa Kyø vaø taïi moät soá nôi treân theá giôùi, cho bieát haõng KFC hy voïng seõ khoâng phaûi ñöa ra chieáu phim naøy, nhöng haõng KFC vaãn cho thöïc hieän, ñeå baûo ñaûm söï kinh doanh cuûa haõng, moät

WASHINGTON.- Boä tröôûng Boä Y Teá vaø Xaõ Hoäi Hoa Kyø, Michael Leavitt, tuyeân boá hoâm 05 Thaùng Möôøi Hai, laø Hoa Kyø ñang chuaån bò ñeå ñoái phoù vôùi moät tình hình xaáu nhaát, ñoù laø khi beänh cuùm gaø trôû thaønh moät ñaïi dòch, khieán seõ coù ñeán 92 trieäu ngöôøi coù theå laâm beänh, nhöõng tröôøng hoïc phaûi ñoùng cöûa vaø nhöõng cô sôû thöông maïi phaûi taïm ngöng hoaït ñoäng. Daân soá Hoa Kyø hieän nay leân ñeán gaàn 300 trieäu ngöôøi. Boä Tröôûng Leavitt cho bieát oâng ñaõ coù keá hoaïch ñeå coù nhöõng cuoäc gaëp gôõ vôùi nhöõng giôùi chöùc ñòa phöông vaø tieåu bang moät caùch rieâng reõ taïi moãi tieåu bang khaùc nhau, ñeå bieát roõ moãi coäng ñoàng seõ coù keá hoaïch ñoái phoù ra sao, moät Tieáp trang A4 Keá hoaïch ngaên chaën cuùm gia caàm taïi Hoa Kyø Boä tröôûng Boä Y Teá Hoa Kyø, Michael Leavitt (traùi), chaøo ñoùn vò boä tröôûng Boä Noäi An, Michael Chertoff (phaûi), tröôùc khi beänh cuùm gaø H5N1 seõ trôû khi caû hai vò cuøng leân tieáng taïi Dieãn Ñaøn Cuùm Gia Caàm taïi Washington, ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai. Dieãn ñaøn naøy thaønh ñaïi dòch. DB Smith: quy tuï caùc ñaïi dieän y teá vaø xaõ hoäi lieân bang vaø tieåu bang ñeå cuøng thaûo luaän keá hoaïch cuï theå ngaên chaën cuùm gia caàm Boä Tröôûng Leavitt noùi tieáp, Tieáp trang A6 Phaûi gaén ñieàu kieän vaøo taïi Hoa Kyø. (Hình: REUTERS/Jonathan Ernst)

WTO cuûa Vieät Nam vôùi HT Quaûng Ñoä: caûi thieän nhaân quyeàn SAØI GOØN 05-12 (TH).Ñieàu kieän ñeå Vieät Nam gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) phaûi lieân keát vôùi caûi thieän tình traïng nhaân quyeàn, moät daân bieåu lieân bang Hoa Kyø noùi nhö theá cho duø chính phuû Hoa Thònh Ñoán hoaøn toaøn khoâng coù yù ñònh nhö vaäy. Daân Bieåu Christopher Smith (ñaïi bieåu ñaûng Coäng Hoøa, ñôn vò tieåu bang New Jersey) - chuû tòch tieåu ban Nhaân Quyeàn Theá Giôùi cuûa Quoác Hoäi, noùi nhö treân vôùi thoâng taán xaõ AFP khi chaám döùt chuyeán thaêm vieáng Vieät Nam vaø gaëp gôõ khoaûng 60 ngöôøi trong ñoù coù nhieàu laõnh tuï toân giaùo ñang bò quaûn cheá vaø nhieàu nhaân vaät tranh ñaáu vaän ñoäng daân chuû hoùa Vieät Tieáp trang A4

Quoác Hoäi Myõ vaø Chaâu AÂu caàn hôïp taùc gaây söùc eùp nhaân quyeàn Trong cuoäc ñieän ñaøm vôùi Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä toái Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, hoøa thöôïng ñaõ cho oâng Voõ Vaên AÙi, giaùm ñoác Phoøng Thoâng Tin Phaät Giaùo Quoác Teá ôû Paris, bieát noäi dung cuoäc gaëp gôõ vôùi phaùi ñoaøn Daân Bieåu Christopher Smith taïi Thanh Minh Thieàn Vieän ôû Saøi Goøn nhö sau: Chieàu Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, Daân Bieåu Christopher Smith cuøng THOÂNG CAÙO BAÙO CHÍ boán ngöôøi phuï taù, trong soá Laøm taïi Paris 05 Thaùng naøy coù baø Phuï Taù Ñoái Ngoaïi Möôøi Hai 2005 Eleanor Nagy, vaø oâng Toång PARIS 05-12.Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát ñang bò quaûn cheá chaët cheõ taïi Thanh Minh Thieàn Vieän, Phuù Nhuaän, Saøi Goøn, vöøa gaëp Daân Bieåu Hoa Kyø Chris Smith ngaøy Chuû Nhaät vöøa qua. Döôùi ñaây laø baûn tin cuûa Phoøng Thoâng Tin Phaät Giaùo Quoác Teá taïi Paris:

Laõnh Söï Hoa Kyø Seth D. Winnick, baø Traàn Lan Höông, trôï lyù kinh teá chính trò toøa toång laõnh söï, ñeán Thanh Minh Thieàn Vieän vaán an Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát, vaøo luùc 17 giôø 15 vaø keùo daøi trong voøng hai tieáng ñoàng hoà. Cuoäc gaëp gôõ thaêm vieáng vaø thaûo luaän tình hình Vieät Nam ñöôïc Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñaùnh giaù, laø “thaân tình, côûi môû, huynh ñeä vaø Tieáp trang A6

Keát thuùc SEA Games 23:

UÛy Ban 9/11 ñöa ra baûn baùo caùo sau cuøng

Tom Kean, cöïu chuû tòch UÛy Hoäi Toaøn Quoác Choáng Taán Coâng Khuûng Boá, leân tieáng taïi buoåi hoïp baùo coâng boá baûn baùo caùo sau cuøng cuûa UÛy Ban 9/11 taïi toøa nhaø Ronald Reagan ôû thuû ñoâ Washignton, ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: REUTERS/Yuri Gripas)

Vieät Nam xeáp haïng ba vôùi 71 huy chöông vaøng VIEÄT NAM 05-12 - Vôùi toång soá 71 huy chöông vaøng, 64 huy chöông baïc, 84 huy chöông ñoàng, ñoaøn theå thao cuûa Vieät Nam ñaõ xeáp haïng ba trong toång soá 11 quoác gia tham gia Ñoâng Nam AÙ Vaän Hoäi (SEA Games) laàn thöù 23 vöøa beá maïc vaøo ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai taïi Philipines. Ñöùng thöù nhaát laø nöôùc chuû nhaø Philippines vôùi 114 huy chöông vaøng, 82 huy chöông baïc vaø 91 huy chöông ñoàng. Thaùi Lan ñöùng thöù nhì vôùi 86 huy chöông vaøng, 79 huy chöông baïc vaø 115 huy chöông ñoàng. Thöù töï nhöõng

UÛy Ban 9/11: Hoa Kyø thieáu chuaån bò neáu coù khuûng boá

Phieân xöû nhaø cöïu ñoäc taøi Saddam Hussein hoaõn tôùi Thöù Ba

Trong moät phieân toøa ñaày soùng gioù vaøo hoâm 05 Thaùng Möôøi Hai, moät nhaân chöùng ñaõ cung khai tröôùc toøa nhöõng chuyeän taøn aùc ruøng rôïn xaûy ra döôùi thôøi Saddam Hussein, keå caû vieäc duøng maùy xay thòt ngöôøi, trong khi nhaø cöïu ñoäc taøi Iraq toá caùo toøa aùn xöû oâng chæ laø chuyeän tuyeân truyeàn. Phieân xöû nhaø cöïu ñoäc taøi Saddam Hussein ñaõ ñöôïc toøa aùn ñaëc bieät cho hoaõn Tieáp trang A4 tôùi Thöù Ba. (Hình: REUTERS/David Furst/Pool)

Nhaân chöùng keå nhöõng taøn aùc thôøi Saddam Phieân xöû nhaø cöïu ñoäc taøi hoaõn tôùi Thöù Ba BAGHDAD - Iraq (TH) - Trong moät phieân toøa ñaày soùng gioù vaøo hoâm Thöù Hai, 05 Thaùng Möôøi Hai, moät nhaân chöùng ñaõ cung khai tröôùc toøa nhöõng chuyeän taøn aùc ruøng rôïn xaûy ra döôùi thôøi Saddam Hussein cai trò, keå caû vieäc duøng maùy xay thòt ngöôøi, trong khi nhaø cöïu ñoäc taøi Iraq toá caùo toøa aùn xöû oâng chæ laø chuyeän tuyeân truyeàn. Saddam vaãn toû ra öông ngaïnh cuõng nhö thaùch thöùc trong suoát phieân toøa, vaø coù luùc ñaõ tuyeân boá: “Toâi khoâng sôï bò xöû töû ñaâu.” Ahmed Hassan, 38 tuoåi, nhaân chöùng ñaàu tieân ñoái dieän vôùi Saddam taïi toøa, keå laïi vì sao vaø baèng caùch naøo oâng cuøng gia ñình bò baét giam vaø tra taán sau vuï aùm saùt huït vò laõnh tuï ñaõ bò

WASHINGTON - Cöïu UÛy Ban 9/11 trong baûn baùo caùo coâng boá hoâm Thöù Hai ñaõ cho Quoác Hoäi vaø Baïch OÁc moät ñieåm soá thaät thaáp do khoâng baûo veä ñöôïc ñaát nöôùc choáng laïi moät cuoäc khuûng boá khaùc chaén chaén seõ xaûy ra vì khoâng thöïc thi nhöõng bieän phaùp an ninh maïnh meõ. UÛy ban 10 ngöôøi, caân baèng só soá giöõa 2 ñaûng Coäng Hoøa vaø Daân Chuû, ñaõ coâng boá moät baûn baùo caùo ñaùnh giaù tình hình thöïc thi nhöõng bieän phaùp do hoï ñeà nghò caùch ñaây

Ñoïc Trong Soá Naøy (A7) Vieät Nam: Taám loøng cuûa hai coâ gaùi Nhaät ôû Vieät Nam; Daân Haø Noäi ñoå xoâ ñi mua quaàn aùo laïnh. (A12) Dieãn Ñaøn: Nhöõng neùt vaên hoùa daân gian mieàn Taây Nam Vieät. (Kyø choùt) (B1) Ñòa Phöông: Baàu taân ban ñaïi dieän caùc trung taâm Vieät ngöõ taïi Nam California; Buoåi trình dieãn cuûa Club O’Noodles. (B6) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Caùc trung taâm baêng nhaïc ñöa ra nhieàu saûn phaåm môùi nhaân muøa leã; Caùc haõng phim ñua nhau laøm phim veà Chuyeán Bay 93. (B7) Ñôøi Soáng: Tìm hieåu beänh Autism veà phöông dieän ñôøi soáng. (B12) Theå Thao: Ngaøy buoàn cho theå thao Vieät Nam. (C1) Ñaát Nöôùc vaø Con Ngöôøi: Thaêm Ñaøi Töôûng Nieäm Töôûng Giôùi Thaïch ôû Ñaøi Baéc. (C2) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

truaát pheá taïi thaønh phoá Dujail vaøo naêm 1982. Hassan, baát chaáp ruûi ro vì coù theå bò traû thuø vì ñaõ ñeå loä maët mình ra treân truyeàn hình khi ñöa ra baèng côù, noùi raèng gia ñình oâng ñaõ bò daãn tôùi moät toøa nhaø maät thaùm taïi Baghdad döôùi quyeàn quaûn lyù cuûa Barzan Ibrahim alTikriti, ngöôøi em dò baøo cuûa Saddam vaø laø xeáp tình baùo cuûa cheá ñoä. Ngay taïi toøa, Tikriti, moät trong taùm ngöôøi thuoäc phe Saddam Hussein ñang bò toá caùo toäi aùc choáng laïi nhaân loaïi, ñaõ heùt to leân vaøo maët nhaân chöùng Tieáp taân treû em muøa Giaùng Sinh taïi Toøa Baïch OÁc Hassan: “OÂng naøy noùi nhö ñang ñoùng Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush (traùi) vui cöôøi vôùi caùc phim.” em beù nhaân buoåi tieáp taân haèng naêm daønh cho treû em muøa Sau nhöõng cuoäc giaèng co hoãn loaïn Giaùng Sinh taïi Phoøng Phía Ñoâng Toøa Baïch OÁc, ngaøy 05 Tieáp trang A4 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: REUTERS/Jasopn Reed)

ít laâu. UÛy ban cho bieát, chính phuû Bush xöùng ñaùng nhieàu ñieåm F hôn laø ñieåm A trong vieäc thöïc thi 41 ñeà nghò thay ñoåi. OÂng Thomas Kean, cöïu thoáng ñoác New Jersey, moät chính trò gia theo ñaûng Coäng Hoøa, tuyeân boá, “Ngöôøi ta khoâng heà ñeå yù gì ñeán nhöõng lôøi chuùng toâi ñeà nghò. Neáu noùi daïi maø coù moät vuï khuûng boá khaùc, thì chæ coù Thöôïng Ñeá môùi cöùu ñöôïc chuùng ta.” Keå töø khi uûy ban coâng boá Tieáp trang A6


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Moät giaùo phaän Coâng Giaùo thaønh laäp sau 30 naêm döôùi cheá ñoä CSVN BAØ RÒA 05-12 (TH).- Khoaûng 10,000 giaùo daân Coâng Giaùo ñaõ tham döï buoåi leã thaønh laäp moät giaùo phaän Coâng Giaùo môùi taïi Baø Ròa hoâm Thöù Hai 05 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 döôùi söï hieän dieän vaø daâng Thaùnh Leã cuûa cuûa Hoàng Y Crescenzio Sepe, toång tröôûng Boä Truyeàn Giaùo cuûa Toøa Thaùnh Vatican. Ñaây laø giaùo phaän ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp ôû Vieät Nam töø khi quaân Coäng Saûn chieám ñöôïc mieàn Nam naêm 1975. Giaùo phaän Baø Ròa vôùi khoaûng 220,000 tín ñoà ñöôïc taùch ra töø ñòa phaän Xuaân Loäc soá tín ñoà quaù ñoâng leân ñeán hôn nöûa trieäu ngöôøi. Giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Xuaân Loäc laø Ñöùc Cha Toâma Nguyeãn Vaên Traâm ñöôïc cöû laøm giaùm muïc giaùo phaän Baø Ròa. Ñòa phaän Phan Thieát laø ñòa phaän sau cuøng ñöôïc thaønh laäp Thaùng Gieâng naêm 1975 khi coøn Vieät Nam Coäng Hoøa. Hoài tuaàn tröôùc, Hoàng Y Sepe ñaõ ñeán Haø Noäi chuû toïa Thaùnh Leã truyeàn chöùc linh muïc cho 57 phoù teá cuûa toång giaùo phaän Haø Noäi döôùi söï chöùng kieán cuûa nhieàu chuïc ngaøn tín ñoà. Ñaây laø moät buoåi leã lôùn chöa töøng coù taïi moät nöôùc Vieät Nam Coäng Saûn laøm nhieàu thoâng taán quoác teá noùi raèng ñaõ coù söï caûi thieän quan heä giöõa Toøa Thaùnh Vatican vaø nhaø caàm quyeàn

Coäng Saûn Vieät Nam. Cheá ñoä Haø Noäi kieåm soaùt gaét gao vieäc thu nhaän raát giôùi haïn sinh vieân vaøo nhöõng chuûng vieän, cô sôû ñaøo taïo tu só Coâng Giaùo hay nhöõng hoïc vieän Phaät Giaùo. Sinh vieân muoán trôû thaønh tu só phaûi hoïc caû lyù thuyeát voâ thaàn Maùc-Leâ voán chuû tröông toân giaùo laø thuoác phieän ru nguû quaàn chuùng. Theo nhöõng tin töùc cho hay, trong taát caû nhöõng laàn gaëp gôõ vieân chöùc cuûa cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam töø Haø Noäi vaøo Saøi Goøn, Hoàng Y Sepe ñeàu neâu vaán ñeà töï do toân giaùo. Taïi Haø Noäi, ngaøi ñaõ yeâu caàu, qua Vuõ Khoan, phoù thuû töôùng Coäng Saûn Vieät Nam, phaûi ñeå giaùo hoäi Coâng Giaùo aán haønh taäp san thoâng tin cuõng nhö môû laïi nhöõng tröôøng hoïc tö thuïc Coâng Giaùo. Nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam tòch thu heát nhöõng cô sôû giaùo duïc, xaõ hoäi cuûa Coâng Giaùo treân caû nöôùc. Duø ñaõ nhieàu laàn ñoøi laïi, cheá ñoä Haø Noäi vaãn lôø. Vieät Nam coù khoaûng 6 trieäu tín ñoà Coâng Giaùo, ñöùng haøng thöù hai taïi AÙ Chaâu sau Phi Luaät Taân. Cho tôùi nay vaãn chöa coù quan heä ngoaïi giao giöõa toøa thaùnh (Vatican) vaø cheá ñoä Haø Noäi.

TT Bush muoán taän duïng baùo caùo kinh teá laïc quan ñeå phuïc hoài uy tín

TT Bush phieàn loøng veà vuï quaân ñoäi traû tieàn baùo chí

WASHINGTON - Ñoái dieän tình traïng uy tín sa suùt, Toång Thoáng Bush vaø caùc phuï taù cuûa oâng muoán taän duïng nhöõng baùo caùo laïc quan veà kinh teá gaàn ñaây ñeå taêng cöôøng möùc uûng hoä cuûa daân chuùng. Moät trong nhöõng baèng chöùng cho thaáy daân chuùng khoâng maáy ñeå taâm tôùi nhöõng bieán chuyeån ñöôïc coi nhö laïc quan aáy laø: Trong moät thaêm doø do ABC/Washington Post phoå bieán ngaøy 13 Thaùng Möôøi Moät vöøa qua, coù tôùi 64% daân chuùng cho bieát hoï nghó raèng kinh teá khoù khaên hoaëc khoâng ñöôïc laïc quan cho laém, chæ coù 36% cho raèng kinh teá tieán trieån maø thoâi. Tieáp ñoù, moät cuoäc thaêm doø khaùc do Gallup thöïc hieän töø ngaøy 17 tôùi ngaøy 20 Thaùng Möôøi Moät cho thaáy chæ coù 36% daân Myõ nghó raèng kinh teá ñang phaùt trieån toát ñeïp trong luùc 58% cho raèng kinh teá ñang trôû neân moãi luùc moät toài teä hôn. OÂng Cesar Conda, cöïu phuï taù Phoù Toång Thoáng Dick Cheney, phaùt bieåu, “Baïch OÁc raát thaát voïng. Coù nhieàu tin töùc laïc quan veà kinh teá, veà coâng aên vieäc laøm, vaø giaù xaêng daàu cuõng giaûm xuoáng. AÁy vaäy maø ngöôøi daân vaãn tieáp tuïc ñaùnh giaù thaáp veà vieäc laøm cuûa chính quyeàn.” Beân caïnh vieäc naâng cao uy tín cho toång thoáng, ñaûng Coäng Hoøa cuõng muoán taïo moät khoâng khí thuaän lôïi cho caùc

WASHINGTON - Coá vaán an ninh quoác gia cuûa Toång Thoáng Bush, oâng Stephen Hadley, cho bieát, Toång Thoáng Bush caûm thaáy phieàn loøng veà vieäc quaân ñoäi Hoa Kyø ñaõ traû tieàn cho baùo chí Iraq ñeå hoï chæ ñaêng nhöõng tin töùc thuaän lôïi veà tieán trình xaây döïng Iraq maø thoâi. Phaùt bieåu trong chöông trình “This Week” cuûa ñaøi ABC vaøo chieàu Chuû Nhaät, oâng Hadley cho hay, “toång thoáng raát phieàn loøng” vaø ñaõ chæ thò cho Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald H. Rumsfeld ñieàu tra. OÂng Hadley thöøa nhaän caàn coù moät chieán dòch giaûi ñoäc nhaèm hoùa giaûi nhöõng tin töùc thaát thieät do keû thuø cuûa Hoa Kyø tung ra. Nhöng, nhöõng gì “chuùng ta phoå bieán phaûi trung thöïc”, vaø ngay caû nhöõng gì trung thöïc, “cuõng phaûi ñöôïc töôøng thuaät baèng cung caùch cuûa moät neàn baùo chí töï do, chöù khoâng ñöôïc ñi ngöôïc laïi noù.” Hoâm Thöù Saùu vöøa qua, giôùi chöùc quoác phoøng coù xaùc nhaän raèng, moät nhaø thaàu Hoa Kyø ñaõ ñöôïc pheùp traû tieàn cho baùo chí Iraq ñaêng taûi nhöõng baøi vieát do löïc löôïng lieân quaân thöïc hieän. Nhöõng baøi vieát naøy chuû yeáu ca tuïng tieán trình xaây döïng Iraq, baøi xích khuûng boá, vaø ñeà cao nhöõng coâng taùc cuûa lieân quaân. Coâng ty Lincoln Group ñaõ

nhaän ñöôïc moät hôïp ñoàng $6 trieäu ñeå thöïc hieän moät chieán dòch vaän ñoäng vaø quaûng caùo tranh thuû nhaân taâm ngöôøi Iraq. Phaùt ngoân vieân Nguõ Giaùc Ñaøi Bryan Whitman cho hay tính caùch hôïp phaùp hoaëc hôïp lyù cuûa moät chieán dòch nhö vaäy, thì quaû thöïc chöa roõ raøng. OÂng noùi, “Khoâng phaûi vì noù hôïp phaùp maø noù laø moät vieäc neân laøm.” Theá nhöng cuõng coù nhieàu ñaïi dieän daân cöû vaø giôùi chöùc Nguõ Giaùc Ñaøi ñaõ leân tieáng bieän hoä chöông trình naøy, vaø cho raèng ñaây laø “moät chöùc naêng cuûa coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng, voán coù taïi Iraq.” Nghò Só John McCain, thuoäc ñaûng Coäng Hoøa Arizpna, cho bieát, oâng khoâng hieåu vieäc laøm naøy coù ñöôïc chaáp nhaän ôû Iraq hay khoâng. Nhöng, neáu caâu chuyeän ñoàn thoåi laø thaät, thì “toâi caûm thaáy voâ cuøng buoàn loøng veà noù.” Chuû tòch UÛy Ban Quaân Söï Thöôïng Vieän, oâng John Warner, hoâm Thöù Saùu cuõng cho thaûo luaän veà chuyeän naøy. OÂng cho bieát, neáu gaøi nhöõng baøi vieát ca tuïng thaønh quaû maø khoâng tieát loä cho ñoäc giaû bieát veà xuaát xöù cuûa baøi vieát, thì ñoù laø moät vieäc laøm sai traùi, vaø “söï kieän boùp meùo thoâng tin nhö vaäy ôû Iraq coù aûnh höôûng baát lôïi cho söï hieäu quaû cuûa coâng vieäc chuùng ta ñang thöïc hieän.” (D.P.)

öùng cöû vieân cuûa ñaûng trong muøa tranh cöû naêm 2006. Moät soá ñaïi dieän daân cöû Coäng Hoøa sôï raèng seõ thaát cöû vì nhöõng bieän phaùp khoâng maáy ñöôïc loøng daân do Toång Thoáng Bush thöïc thi, nhaát laø chieán dòch vaän ñoäng caûi toå Quyõ Höu Boång thaát baïi töø ñaàu naêm 2005 ñeán nay. OÂng Carroll Doherty, chuyeân gia cuûa Pew Research Center, nhaän xeùt, nhöõng lo aâu hieän nay veà kinh teá, giaù xaêng daàu taêng cao, vuï sa thaûi nhaân coâng cuûa General Motors ñeàu laø nhöõng yeáu toá baát lôïi cho oâng Bush. Nhöng cuõng theo oâng, thì yeáu toá maïnh nhaát laø söï baát maõn cuûa daân chuùng veà tình hình cuoäc chieán Iraq, töø ñoù daân chuùng ngôø vöïc veà khaû naêng laõnh ñaïo, keå caû khaû naêng laõnh ñaïo kinh teá cuûa Toång Thoáng Bush. Sau khi baùo caùo veà toång saûn löôïng phaùt trieån khaû quan 4.3% trong tam caù nguyeät thöù ba naêm nay, Toøa Baïch OÁc ñaõ phoûng ñoaùn möùc phaùt trieån toång saûn löôïng cho toaøn naêm 2005 laø 3.5%, chöù khoâng phaûi laø 3.4% nhö tieân ñoaùn hoài giöõa naêm. Baûn thaân oâng Bush cuõng ñeà caäp vieäc thò tröôøng lao ñoäng coù theâm 215,000 coâng vieäc môùi trong Thaùng Möôøi Moät nhö laø daáu chæ hieäu quaû trong ñöôøng höôùng laõnh ñaïo kinh teá cuûa oâng. Theá nhöng, haøng ñaàu cuûa oâng Bush, thöøa ñoù vôùi caûm tình cuûa daân ñuùng nhö oâng Allan nhaän, vaãn khoâng lieân keát chuùng daønh cho cheá ñoä. Hubbard, coá vaán kinh teá ñöôïc nhöõng con soá laïc quan (D.P.)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO

Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor.

Ban Bieân Taäp / News Staff Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán CNN, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh. Vuõ Quí Haïo Nhieân.

Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant.

Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Express Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173.

Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI.

Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Ba 06 thaùng 12, 2005. 06 thaùng 11 AÂm Lòch, AÁt Daäu.

5:00 AM - 7:00 AM 05:00 - Tin Toång Keát 05:15 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - CT “Tieáng Noùi Phuùc AÂm” vôùi MS Nguyeãn Thæ 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:30 - Chöông Trình Ngöôøi Vieät 2 06:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 07:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:45 - Shanghai Photo Studio 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:05 - Ñi chôï Sieâu Thò ABC 01:30 - Giôùi thieäu coâng ty Professional Land Corporation 01:50 - Giôùi Thieäu Nhaø Haøng Rex Restausrant 02:00 - Tin Ñaàu Giôø vaø Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:05 - Thoâng Baùo Thöông Maïi & Coäng Ñoàng 02:30 - Chuyeän Ñòa OÁc vôùi Thanh Thaûo 02:45 - Söùc Khoûe vôùi BioCalth 03:00 - Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:30 - Vieät Nam 84 03:55 - Xa Loä Khoâng Ñeøn vôùi Vuõ Chung 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

TIN NHANH TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Bom gieát 5 ngöôøi taïi thöông xaù

Israel theà quyeát baùo thuø NETANYA, Israel (TH) Hoâm Thöù Hai, 05 Thaùng Möôøi Hai, moät tay noå bom töï töû ñaõ saùt haïi naêm ngöôøi beân ngoaøi moät thöông xaù taïi moät thaønh phoá mieàn duyeân haûi cuûa Israel, vaø Israel ñaõ laäp töùc ra leänh cho quaân ñoäi nhaém ñaùnh vaøo nhöõng laõnh tuï baïo ñoäng ñieàu khieån cuoäc taán coâng baèng bom naøy. Caùc nhaân chöùng cho hay tay noå bom töï töû ñaõ vui cöôøi tröôùc khi cho noå tung ngöôøi leân taïi Netanya. Ñaây laø moät cuoäc taán coâng de doïa seõ laøm buøng leân moät côn loác baïo ñoäng coù theå choân vuøi neàn hoøa bình vöøa môùi ñöôïc nhen nhuùm sau vuï Israel rôøi khoûi Daûi Gaza. Nhoùm Thaùnh Chieán Hoài Giaùo chuû tröông baïo ñoäng, ñaõ thöïc hieän vuï noå bom ñeå traû thuø cho vuï Israel saùt haïi moät soá laõnh tuï cao caáp cuûa hoï hoài gaàn ñaây. Boä Tröôûng Quoác Phoøng Saul Mofaz ñaõ theà quyeát traû thuø baèng caùch tung ra moät ñaùp öùng quaân söï ngay laäp töùc. Vuï noå bom naøy laø vuï thöù naêm nhaém vaøo Israel keå töø khi coù cuoäc ngöng baén vaøo daïo Thaùng Hai. Nguoàn tin an ninh cho bieát raèng cuoäc haønh quaân traû thuø seõ goàm nhöõng vuï haï saùt nhöõng laõnh tuï Thaùnh Chieán Hoài Giaùo, nhöõng cuoäc taán coâng baèng quaân söï vaøo Taây Ngaïn vaø sieát chaët theâm nhöõng haïn cheá quyeàn ñi laïi cuûa daân chuùng Palestine trong phaàn ñaát hieän bò Israel chieám ñoùng. Boä Tröôûng Mofaz noùi vôùi nhöõng ñaøi truyeàn thanh Israel raèng oâng ñang xin pheùp taùi tuïc chính saùch phaù huûy nhaø cöûa cuûa nhöõng tay noå bom töï töû,

moät chính saùch maø Israel ñaõ ñình chæ khi cuoäc ngöng chieán khôûi söï. Hoái haû cöùu vôùt cuoäc höu chieán cho khoûi tan vôõ, chuû tòch Palestine, laø Mahmoud Abbas, ñaõ leân aùn vuï noå bom laø “moät haønh vi khuûng boá” vaø ra leänh cho nhöõng löïc löôïng Palestine phaûi tìm baét cho ñöôïc nhöõng phaàn töû lieân can. Caûnh saùt Palestine taïi thaønh phoá Jenin ôû Taây Ngaïn sau ñoù coù baét moät ngöôøi maø hoï goïi laø moät tay tình nghi noå bom töï töû thuoäc nhoùm Thaùnh Chieán Hoài Giaùo. Nhöng tay naøy laïi troán thoaùt ñöôïc, cho neân moät nguoàn tin an ninh cuûa Palestine coù noùi raèng nhöõng löïc löôïng naøy “seõ khoâng nghæ chaân” cho tôùi khi tìm laïi ñöôïc nghi can. Vuï noå bom taïi Netanya xaûy ra giöõa luùc thuû töôùng Israel, Ariel Sharon, ñang xuùc tieán vieäc taùi öùng cöû chöùc thuû töôùng, cho neân oâng khoâng theå naøo toû ra nöông tay vôùi quaân baïo ñoäng Palestine ñöôïc. Phe Palestine töøng caùo giaùc Israel laø ñaõ kích ñoäng baïo löïc baèng nhöõng cuoäc taán coâng quaân söï vaø tieáp tuïc cuûng coá nhöõng khu ñònh cö taïi Taây Ngaïn laø nôi maø Thuû Töôùng Sharon ñaõ theà quyeát seõ vónh vieãn duy trì nhöõng khoái khu ñònh cö nhö theá. Nguoàn tin môùi nhaát cho hay boä tröôûng Boä Quoác Phoøng Israel ñaõ chính thöùc ra leänh cho quaân ñoäi môû nhöõng cuoäc ñoät kích, aùm saùt nhöõng thuû laõnh baïo ñoäng vaø sieát chaët nhöõng haïn cheá trong vieäc ñi laïi cuûa daân chuùng Palestine taïi vuøng Taây Ngaïn bò chieám ñoùng. (V.P.)

Bom saùt haïi 5 ngöôøi taïi moät thöông xaù Israel

Moät tay noå bom töï töû Palestine ñaõ saùt haïi naêm ngöôøi beân ngoaøi moät thöông xaù taïi thaønh phoá mieàn duyeân haûi Netanya cuûa Israel. Duø con ñaõ hy sinh vaø laø thaùnh töû ñaïo, loøng meï vaãn ñau nhö hình aûnh treân ñaây cuûa ngöôøi meï tay noå bom töï töû chuïp beân ngoaøi nhaø baø taïi laøng Ellar thuoäc Taây Ngaïn, ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai. (Hình: REUTERS/Abed Omar Qusini)

Ñoäng ñaát 6.8 taïi Ñoâng Phi, moät soá ngöôøi cheát vaø bò thöông NAIROBI, Kenya- Hoâm Thöù Hai, 05 Thaùng Möôøi Hai, nhöõng baùo caùo sô khôûi cho hay moät vuï ñoäng ñaát maïnh ñaõ laøm rung chuyeån mieàn Ñoâng Phi Chaâu taïi vuøng Hoà Tanganyika, laøm thieät maïng moät soá ngöôøi chöa roõ laø bao nhieâu vaø gaây hö haïi cho nhieàu toøa nhaø taïi vuøng taâm ñieåm traän ñoäng ñaát. Vieän Ñòa Chaán Hoa Kyø baùo caùo raèng moät traän ñoäng ñaát ño ñöôïc 6.8 treân ñòa chaán keá Richter ñaõ ñaùnh vaøo gaàn thaønh phoá Kalemie taïi Coäng

Hoøa Daân Chuû Congo vaøo luùc 12 giôø 19 phuùt, Giôø Quoác Teá, caùch thuû ñoâ Nairobi chöøng 975 caây soá (600 daëm Anh) veà höôùng Taây Nam. Ngoaøi Kenya vaø Congo ra, coù baùo caùo cho bieát taïi Burundi, Rwanda vaø Tanzania cuõng coù nhöõng chaán ñoäng nöõa. Moät giôùi chöùc Lieân Hieäp Quoác cho hay cö daân taïi Kalemie, moät thaønh phoá mieàn Ñoâng Congo treân bôø Hoà Tanganyika vôùi daân soá 200,000 ngöôøi, ñaõ baùo caùo raèng coù moät soá ngöôøi cheát vaø bò thöông.

“Coù nhieàu thieät haïi vaät chaát taïi nhöõng ngoâi nhaø kieán truùc yeáu keùm. Cö daân cho chuùng toâi hay raèng moät soá ngöôøi ñaõ cheát vaø moät soá khaùc bò thöông, nhöng chuùng toâi chöa naém ñöôïc con soá chính xaùc,” phaùt ngoân vieân cuûa Sôû Phoái Hôïp Hoaït Ñoäng Nhaân Ñaïo taïi Kinshasa, laø Michel Bonmnardeaux, noùi vôùi haõng tin Reuters nhö theá. Moät laõnh tuï coäng ñoàng ñòa phöông cho hay raèng oâng coù nghe noùi tôùi con soá thöông vong. “Toâi nghe noùi

coù ít nhaát laø moät ngöôøi cheát vaø nhieàu ngöôøi khaùc bò thöông, nhöng chuùng toâi coøn caàn phaûi phoái kieåm theâm nöõa, nhaát laø taïi nhöõng vuøng ngheøo khoù laø nôi maø nhaø cöûa deã suïp ñoå nhaát,” vò laõnh tuï naøy leân tieáng nhö theá. Taïi thuû ñoâ Nairobi, haèng traêm ngöôøi ñua nhau di taûn khoûi nhöõng toøa nhaø coâng sôû sau khi maët ñaát rung chuyeån, vaø phoá xaù ñaõ traøn ngaäp nhöõng ngöôøi coá söùc laùi xe ra khoûi khu trung taâm thaønh phoá voán ñaõ ngheõn keït löu thoâng roài. (V.P.)

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Hoa Kyø: KFC baûo ñaûm an toaøn... Tieáp trang A1

khi beänh cuùm gaø theå lan roäng, keå caû taïi Hoa Kyø. Phaùt ngoân vieân Blum, töø truï sôû chính cuûa haõng KFC, ôû Louisville, Kentucky, cho bieát theâm laø haõng naøy ñaõ traûi qua suoát maáy thaùng vöøa qua, ñeå chuaån bò cho söï phuùc ñaùp mau leï naøy, qua nhöõng ñoaïn phim truyeàn hình thöông maïi treân, moät khi beänh cuùm gaø trôû neân lan roäng, khieán khaùch haøng caûm thaáy e ngaïi khi ñi aên thòt gaø chieân cuûa KFC. Phaùt ngoân vieân Richard Lobb cuûa Hoäi Ñoàng Nuoâi Gaø Quoác Gia (NCC) cuûa Hoa Kyø, trong khi ñoù cho bieát khoâng coù gì phaûi lo ngaïi veà beänh cuùm gaø boäc phaùt taïi Hoa Kyø, vì nhöõng cô quan chuyeân moân theo doõi vaø phoøng ngöøa raát kyõ, vaø KFC chæ söû duïng gaø cuûa Hoa Kyø, ñeå laøm nguyeân vaät lieäu saûn xuaát moùn gaø chieân cuûa mình, chöù khoâng heà nhaäp caûng gaø cuûa ngoaïi quoác. (L.T.)

DB Smith: Phaûi gaén ñieàu kieän vaøo WTO Tieáp trang A1

Nam. “Vieät Nam phaûi caûi caùc moät caùch coù heä thoáng caùc chính saùch veà nhaân quyeàn”. OÂng Smith noùi. “Ñaây laø ñieàu caên baûn cho Vieät Nam ñeå coù theå ñöôïc laáy teân ra khoûi danh saùch caùc nöôùc caàn quan taâm ñaëc bieät.” Ngaøy 08 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005, Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø coâng boá baûn phuùc trình tình hình töï do toân giaùo theá giôùi vaãn giöõ teân Vieät Nam trong danh saùch caùc nöôùc “caàn quan taâm ñaëc bieät”. Nhöõng nöôùc naøy laø moät soá ít caùc nöôùc ñoäc taøi, ñaûng trò, quaân phieät hay toân giaùo cuoàng tín ñaõ söû duïng quyeàn löïc thoáng trò ñeå ñaøn aùp quyeàn töï do toân giaùo cuûa nhaân daân. Trong soá naøy goàm Vieät Nam, Baéc Haøn, Saudi Arabia, Trung Coäng, Mieán Ñieän, Iran

va Eritrea. Cho tôùi nay, Myõ vaãn chöa gaät ñaàu ñeå Vieät Nam gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi duø ñaõ qua raát nhieàu cuoäc ñaøm phaùn. Nhieàu chuyeân gia quoác teá pheâ bình raèng caùch thöông thuyeát cuûa Coäng Saûn Vieät Nam laø chæ nhìn thaáy mình nhöôïng boä caùi gì vaø ñoåi laïi thì ñöôïc caùi gì tröôùc maét maø khoâng tính tôùi chuyeän ñöôøng daøi lôïi ích cho caû quoác gia daân toäc. Hoài thaùng tröôùc, Haø Noäi chæ trích Hoa Thònh Ñoán laø coá tình laøm khoù ñeå Vieät Nam khoâng ñöôïc vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi cuoái naêm nay trong khi ñaïi söù Myõ ôû Haø Noäi neâu ra raèng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ khoâng chòu thi haønh ñuùng caùc ñieàu kieän ñaõ cam keát trong baûn hieäp öôùc thöông maïi song phöông ñaõ kyù hoài naêm 2000. Moät soá ñieàu ñöôïc oâng neâu ra ñeå chöùng minh laø cho ñeán nay, tình traïng sao cheùp laäu caùc coâng trình trí tueä (phim aûnh, baêng ñóa nhaïc, chöông trình ñieän toaùn v.v...) vaãn traøn ñaày thò tröôøng Vieät Nam caû nöôùc. Beân caïnh ñoù laø söï baûo veä thò tröôøng noäi ñòa ôû quaù möùc so vôùi caùc nöôùc khaùc. “Thaät laø baát haïnh neáu cöù chaáp thuaän cho Vieät Nam gai nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi maø khoâng lieân keát vaán ñeà vôùi söï caûi thieän nhaân quyeàn.” Daân Bieåu Smith noùi. “Chuùng toâi ñaõ hoïc baøi hoïc töø baûn Hieäp Ñònh Thöông Maïi Song Phöông.” OÂng noùi veà thoûa öôùc kyù naêm 2000 vôùi Haø Noäi trong ñoù khoâng coù coät vaán ñeà nhaân quyeàn vaøo vôùi maäu dòch. “Raát nhieàu daân bieåu trong Quoác Hoäi chuùng toâi seõ raát to tieáng vôùi nhöõng gì chuùng toâi bieát, vôùi nhöõng gì chuùng toâi tin laø söï thaät... ñeå baûo ñaûm raèng caûi caùch phaûi ñöôïc Haø Noäi thöïc hieän tröôùc khi hoï ñöôïc thu nhaän vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi.” OÂng giaùn tieáp noùi ñeán nhöõng ñieàu oâng ñaõ ñöôïc nghe xuyeân qua cuoäc thaêm vieáng ngaén nguûi naøy. Töông töï nhö theá, theo oâng, neáu Vieät Nam muoán laáy

teân ra khoûi danh saùch caùc nöôùc “caàn quan taâm ñaëc bieät” thì hoï phaûi caûi caùch toaøn dieän veà töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn. “Hoï phaûi traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò, tuø nhaân toân giaùo maø hieän nay khoâng bieát chính xaùc laø bao nhieâu.” OÂng noùi. Hoài cuoái Thaùng Gieâng naêm 2005, Thöôïng Toïa Thích Thieän Minh, sau khi ra khoûi tuø ñaõ toá caùo raèng nhaø tuø Coäng Saûn Vieät Nam coøn giam giöõ raát nhieàu tuø nhaân caùc toân giaùo, trong ñoù coù nhieàu vò linh muïc giaø laõo beänh hoaïn. Ñeán Haø Noäi ngaøy 01 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005 vaø rôøi Vieät Nam töø Saøi Goøn ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai naêm 2005, Daân Bieåu Smith ñaõ gaëp Hoøa Thöôïng Thieän Haïnh, Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi ôû Hueá, Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä, Baùc Só Nguyeãn ñan Queá, oâng Traàn Khueâ, kyõ sö Phöông Nam ôû Saøi Goøn. Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä ñaõ trình baøy vôùi oâng Smith raèng Vieät Nam caàn moät theå cheá ña ñaûng vaø daân chuû, töï do toân giaùo. Hai linh muïc Phan Vaên Lôïi vaø Nguyeãn Vaên Lyù coù caùc baûn tuyeân boá vaø trình baøy rieâng veà caùc cuoäc tieáp xuùc cuûa hoï vôùi Daân Bieåu Smith.

Keát thuùc SEA Games 23: Vieät Nam xeáp haïng ba... Tieáp trang A1

quoác gia töø haïng tö ñeán 11 laø: Malaysia, Indonesia, Singapore, Mieán Ñieän, Laøo, Brunei, Campuchia vaø Ñoâng Timor. Xeáp thöù 3, ñöôïc xem laø moät thaønh coâng cuûa theå thao Vieät Nam taïi Ñoâng Nam AÙ Vaän Hoäi. Ngoaïi tröø moät laàn daãn ñaàu SEA Games 22 vaøo naêm 2003 khi Vieät Nam laø nöôùc chuû nhaø, nhöõng laàn tröôùc ñoù Vieät Nam xeáp sau caû Malaysia vaø Indonesia. Hoâm 05 Thaùng Möôøi Hai, toång thoáng Philippines, baø Arroyo, ñaõ ñoïc lôøi tuyeân boá

beá maïc vaø trao côø SEA Games cho ñaïi dieän cuûa Thaùi Lan, nöôùc chuû nhaø cuûa SEA Games 24 vaøo naêm 2007. Caùc huy chöông vaøng cuûa Vieät Nam ñoaït ñöôïc ña soá ôû nhöõng moân ñieàn kinh, nhaûy cao, bôi loäi, voõ thuaät, côø vua... Ñaùng keå nhaát laø boä huy chöông vaøng cuûa moân boùng troøn nöõ, nhöõng nöõ tuyeån thuû Vieät Nam ñaõ laàn thöù ba lieân tieáp ñoaït ngoâi voâ ñòch keå töø SEA Games laàn thöù 21. Tuy nhieân, boä huy chöông vaøng maø caû 84 trieäu daân Vieät Nam mong ñôïi ôû moân boùng troøn nam ñaõ baát thaønh khi ñeå thua Thaùi Lan 0-3 trong traän chung keát hoâm 04 Thaùng Möôøi Hai vaø giaønh huy chöông baïc.

Nhaân chöùng keå nhöõng taøn aùc thôøi Saddam... Tieáp trang A1

veà theå thöùc, trong ñoù cöïu Boä Tröôûng Tö Phaùp Hoa Kyø Ramsey Clark daãn ñaàu toaùn bieän hoä boû ra khoûi toøa vieän côù ñang coù moái ñe doïa nhaém vaøo nhöõng luaät sö vaø phe bieän hoä muoán thaùch thöùc tính hôïp phaùp cuûa toøa aùn ñaëc bieät xöû Saddam, nhaân chöùng Hassan ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi cung khai vaø caùo buoäc nghe maø laïnh gaùy. “Toâi xin theà tröôùc Thöôïng Ñeá, toâi böôùc qua moät caên phoøng vaø... nhìn thaáy moät maùy xay thòt coù maùu ñang tuoân chaûy ra vaø beân döôùi coù toùc ngöôøi,” Hassan khai tröôùc toøa nhö theá. Trong khi cung khai thì Barzan, ngoài ngay ñaèng sau Saddam trong khung daønh cho bò caùo, ngaét lôøi Hassan vaø la leân: “Chuyeän laùo!” Hassan noùi tieáp: “Em trai toâi bò tra ñieän trong khi ngöôøi cha giaø 77 tuoåi ñöùng nhìn... Coù moät ngöôøi bò baén vaøo caúng... Moät soá bò teâ lieät vì chaân vaø tay bò beû gaõy.” Saddam vaø nhöõng toøng phaïm cuûa oâng bò caùo buoäc toäi gieát haïi 148 ngöôøi trong ngoâi laøng Dujial cuûa ngöôøi Shi’ite

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 sau vuï aùm saùt huït oâng. Ngöôøi ta troâng ñôïi seõ coù theâm nhöõng phieân xöû khaùc veà vuï ñaøn aùp ngöôøi Shi’ite vaø Kurd döôùi cheá ñoä cuûa Saddam Husein do ngöôøi thieåu soá Sunni cheá ngöï. Hassan laø nhaân chöùng ñaàu tieân ra khai tröôùc toøa trong vuï xöû naøy, khôûi söï töø hoâm 19 Thaùng Möôøi nhöng ñaõ bò hoaõn laïi ñeán hai laàn, laàn tröôùc laâu 40 ngaøy ñeå cho phe bieän hoä coù theâm thì giôø chuaån bò vaø moät laàn hoaõn nöõa vaøo hoài tuaàn tröôùc ñeå cho hai bò caùo ñi kieám luaät sö môùi tieáp theo sau vuï haï saùt moät luaät sö bieän hoä hoài thaùng tröôùc. Trong phaàn cung khai tröôùc toøa, Hassan coøn moâ taû raèng oâng coù nhìn thaáy Barzan ôû Dujail vaøo ngaøy coù cuoäc taán coâng vaøo thöôøng daân taïi ñaây hoài Thaùng Baûy naêm 1982. Luùc ñoù, oâng naøy ñi giaøy uûng cao-boài maøu ñoû vaø maëc quaàn din maøu xanh, vai mang moät caây suùng tröôøng. Nhaân chöùng noùi raèng Saddam cuõng coù maët taïi ñoù, vaø roài keå laïi moät ñoaïn coù dính daùng tôùi moät caäu beù 15 tuoåi: “Saddam baûo caäu beù: ‘Maøy coù bieát tao laø ai khoâng?’” Hassan keå vaäy, vaø noùi theâm raèng khi caäu beù traû lôøi “Saddam” thì vò toång thoáng chuïp laáy ngay moät khay ñöïng thuoác laù vaø ñaäp vaøo ñaàu caäu beù. Trong khi laéng nghe phaàn nhaân chöùng cung khai, Saddam khuùc khích cöôøi vaø roài laïi mæm cöôøi vôùi chính mình. Sau ñoù, vò luaät sö chính cuûa Saddam, laø Khalil Dulaimi, ñaõ tranh caõi vôùi nhaân chöùng vaø caùo buoäc oâng naøy laø noùi laùo, baûo raèng leõ ra oâng naøy phaûi luaän toäi moät cöïu boä tröôûng trong chính phuû Saddam maø nay ñaõ cheát

roài thì môùi ñuùng. Trong khi vò bieän lyù ñeo kieáng ngöôøi Shi’ite ñang ñöa ra caâu hoûi thì maùu noùng cuûa Saddam noåi leân. “Neø, caùi nhaø anh ñeo kieáng kia, boä anh khoâng nhaän ra laõnh tuï cuûa anh trong suoát 30 naêm trôøi haû?” Saddam la leân nhö vaäy. Theo nhöõng giôùi chöùc thaåm quyeàn taïi toøa aùn, neáu tính caû Hassan, thì coù tôùi 11 nhaân chöùng theo chöông trình seõ ra ñieàu traàn trong nhöõng ngaøy tôùi. Ít nhaát cuõng coù taùm ngöôøi trong nhoùm seõ che giaáu hình dung cuûa hoï sau moät taám maøn hay seõ khoâng chòu xuaát hieän tröôùc oáng kính truyeàn hình ñeå baûo veä toâng tích cuûa hoï. Lôøi cung khai cuûa nhaân chöùng Hasasan ñöôïc ñöa ra sau vaøi tieáng ñoàng hoà coù chuyeän kyø laï laø toaùn bieän hoä cho Saddam vuøng ñöùng daäy boû ra khoûi toøa aùn, ñeå roài 90 phuùt sau ñoù laïi böôùc vaøo ñeå thaùch thöùc tính hôïp phaùp cuûa toøa aùn ñaëc bieät. Vuï boû phieân toøa böôùc ra naøy do cöïu Boä Tröôûng Tö Phaùp Clark daãn ñaàu. OÂng laø moät luaät sö kyø cöïu chuyeân bieän hoä cho nhöõng vuï tai tieáng vaø laàn naøy oâng coù söï tham gia hoã trôï cuûa moät vò cöïu Boä Tröôûng Tö Phaùp Qatar. Khi nhoùm ngöôøi naøy ñöùng daäy boû ra ngoaøi, Saddam heùt lôùn leân raèng toøa aùn naøy “Cheá taïo taïi Myõ” vaø “Iraq muoân naêm!” Phía sau oâng, Barzan leân tieáng phuï hoïa: “Vaïn tueá Saddam.” Roài oâng naøy coøn coá la theâm: “Taïi sao caùc oâng laïi khoâng chòu xöû töû chuùng toâi cho xong chuyeän ñi chöù?” Nguoàn tin toøa aùn cho hay vuï xöû Saddam Hussein vaø baûy toøng phaïm veà nhöõng toäi aùc choáng nhaân loaïi ñaõ ñöôïc hoaõn cho tôùi Thöù Ba. (V.P.)

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

HT Quaûng Ñoä: Quoác Hoäi Myõ vaø Chaâu AÂu caàn hôïp taùc gaây söùc eùp nhaân quyeàn Tieáp trang A1

höõu ích” bao goàm moïi lónh vöïc sinh hoaït cuûa Vieät Nam vaø Chaâu AÙ, maø troïng taâm vaãn laø vaán ñeà töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø daân chuû. Hoøa thöôïng ñaõ trình baøy ñaïi quan vieãn kieán cuûa hoøa thöôïng veà tieán trình daân chuû hoùa Vieät Nam trong boái caûnh chính trò khu vöïc AÙ Chaâu Thaùi Bình Döông. Thoâng caùo baùo chí hoâm nay chöa tieän tieát loä toaøn boä noäi dung cuoäc tieáp xuùc, theo lôøi daën cuûa hoøa thöôïng. Qua cuoäc trao ñoåi, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä trình baøy quaù trình 30 naêm Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát vaän ñoäng cho töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø daân chuû, maø tín hieäu ñaõ gioùng leân vaøo ngaøy 02 Thaùng Möôøi Moät naêm 1975 qua cuoäc töï thieâu taäp theå cuûa 12 taêng, ni taïi Thieàn Vieän Döôïc Sö ôû Caàn Thô - laø cuoäc phaûn khaùng coâng khai sôùm nhaát taïi Vieät Nam. Naêm 1993, 40,000 Phaät töû Hueá xuoáng ñöôøng ñoøi hoûi töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn, moät cuoäc bieåu tình lôùn nhaát xöa nay taïi Vieät Nam. Hoøa thöôïng cuõng trình baøy nhöõng ñaøn aùp gaàn ñaây ñoái vôùi 9 ban ñaïi dieän giaùo hoäi taïi 9 tænh mieàn Trung vaø mieàn Nam, cuoäc phong toûa nhöõng chuøa chieàn vaø ngaên caám leã Gioã Toå Nguyeân Thieàu töø Hueá vaøo ñeán Saøi Goøn. Hoøa thöôïng xaùc ñònh cuoäc vaän ñoäng 30 naêm qua cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát khoâng nhaém rieâng cho coäng ñoàng Phaät Giaùo, maø noã löïc nhaèm ñoøi hoûi nhöõng quyeàn vaø nhöõng töï do cô baûn cho toaøn daân Vieät Nam baát phaân toân giaùo, chính kieán. Nhöõng teä naïn xaõ hoäi traàm troïng, nhöõng beá taéc trong cuoäc caûi

caùch kinh teá ngaøy nay, seõ chaúng bao giôø ñöôïc giaûi quyeát khi chöa coù söï tham gia toaøn boä moät caùch töï do vaø bình ñaúng cuûa nhöõng thaønh phaàn toân giaùo vaø chính trò trong coäng ñoàng daân toäc. Hoøa thöôïng noùi: Thieáu töï do, maát nhaân quyeàn vaø chöa coù daân chuû, thì coâng cuoäc phaùt trieån chaúng bao giôø khôûi ñoäng ñöôïc. Hoøa thöôïng hy voïng nhaø caàm quyeàn Haø Noäi sôùm nhaän thöùc nhu caàu thieát yeáu phaûi ñoåi thay ñeå baét tay vaøo vieäc caûi toå chính trò. Hieän nay quaàn chuùng khoâng coøn loøng tin vaøo ñaûng Coäng Saûn nöõa. Muoán ñöôïc quaàn chuùng tin caäy, phaûi thöïc hieän nhöõng böôùc cuï theå ñeå traû laïi cho quaàn chuùng nhöõng quyeàn töï do ngoân luaän, baùo chí, quyeàn töï do toân giaùo, ñaëc bieät laø thöïc thi tieán trình daân chuû hoùa Vieät Nam vaø hoùa giaûi moïi tranh chaáp, thuø haän. Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä caûnh giaùc Daân Bieåu Chris Smith veà nhöõng lôøi höùa heïn suoâng cuûa nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn. Traùi laïi, phaûi nhìn xem söï caûi thieän vaø thöïc thi coù aùp duïng trong thöïc teá hay khoâng. Hoøa thöôïng bieát raèng ña soá nhöõng nhaø ngoaïi giao Taây Phöông deã bò meâ hoaëc tröôùc nhöõng lôøi höùa heïn. Nhöng kinh qua nhieàu thaäp nieân bò doái gaït, löøa bòp, ngöôøi daân Vieät xem nhöõng lôøi höùa haõo cuûa nhaø nöôùc coäng saûn laø moät moùn aên khoù tieâu. Caûi thieän treân phaïm vi toân giaùo bao haøm söï phuïc hoài quyeàn sinh hoaït phaùp lyù cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát vaø nhöõng giaùo hoäi chöa ñöôïc thöøa nhaän. Hoøa thöôïng nhaán maïnh taàm quan troïng chuû yeáu cuûa aùp löïc quoác teá trong vieäc ñoåi thay nhöõng quyeàn cô baûn ôû Vieät Nam. Hoøa thöôïng nhaéc tôùi “Quyeát nghò veà tình traïng nhaân quyeàn taïi Cam Boát, Laøo vaø Vieät Nam” vöøa thoâng qua taïi Quoác Hoäi Chaâu AÂu trong tuaàn naøy, laø moät aùp löïc quan troïng. Hoøa thöôïng hy voïng seõ coù cuoäc hôïp taùc hoã töông vaø chaët cheõ giöõa Quoác Hoäi

Hoa Kyø vaø Quoác Hoäi Chaâu AÂu ñeå cuøng gaây söùc eùp höõu hieäu cho nhöõng caûi caùch daân chuû vaø nhaân quyeàn taïi Vieät Nam. Daân Bieåu Chris Smith quaû quyeát vôùi Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, raèng Haï Vieän Hoa Kyø luoân quan taâm ñeán tình traïng nhaân quyeàn vaø töï do toân giaùo taïi Vieät Nam, baûn thaân oâng vaø nhöõng daân bieåu ñoàng vieän coøn tieáp tuïc gaây söùc eùp cho söï caûi tieán cuï theå treân nhöõng lónh vöïc noùi treân. OÂng cuõng cho bieát oâng haäu thuaãn maïnh meõ cho vieäc lieät keâ Vieät Nam vaøo danh saùch nhöõng quoác gia caàn ñaëc bieät quan taâm (CPC, Countries of Particular Concern) vì Vieät Nam vaãn tieáp tuïc ñaøn aùp toân giaùo. OÂng cuõng höùa seõ tieáp tuïc yeâu saùch cho vieäc phuïc hoài quyeàn sinh hoaït phaùp lyù cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát. Trong maáy naêm qua, nhieàu vò daân bieåu Hoa Kyø ñeán vieáng thaêm vaø thænh yù Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä. Nhöng ñaây laø laàn ñaàu tieân Daân Bieåu Chris Smith gaëp gôõ vaø trao ñoåi vôùi hoøa thöôïng. Daân Bieåu Christopher Smith thuoäc ñaûng Coäng Hoøa, tieåu bang New Jersey, chuû tòch phaân ban Chaâu Phi, Nhaân Quyeàn Trong Theá Giôùi vaø Keá Hoaïch Quoác Teá, kieâm phoù chuû tòch UÛy Ban Ñoái Ngoaïi Haï Vieän Hoa Kyø, laø tieáng noùi maïnh meõ vaø kieân trì beânh vöïc cho nhaân quyeàn Vieät Nam. OÂng cuõng laø taùc giaû Döï Luaät Nhaân Quyeàn vöøa ñeä naïp taïi Quoác Hoäi Hoa Kyø. Trong thôøi gian Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi ñeán Hoa Thònh Ñoán gaëp Toång Thoáng Bush hoài cuoái Thaùng Saùu naêm nay, Daân Bieåu Christopher Smith ñaõ toå chöùc cuoäc ñieàu traàn taïi Quoác Hoäi veà vaán ñeà töï do toân giaùo taïi Vieät Nam, vaø môøi oâng Voõ Vaên AÙi töø Paris sang ñieàu traàn veà tình traïng Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát, oâng cuõng laø moät trong nhöõng vò coá vaán danh döï cuûa UÛy Ban Baûo Veä Quyeàn Laøm Ngöôøi Vieät Nam.

HK chuaån bò keá hoaïch quy moâ... Tieáp trang A1

trong moät cuoäc hoïp taïi Washington vôùi nhöõng giôùi chöùc y teá cuõng nhö nhöõng giôùi chöùc ñoái phoù vôùi nhöõng tình traïng khaån caáp cuûa nhöõng ñòa phöông vaø nhöõng tieåu bang, nhö sau: “Thöïc teá nhö quyù vò ñeàu ñaõ bieát - ñoù laø ñaïi dòch coù theå xaûy ra. Neáu chuùng ta khoâng coù chuaån bò gì tröôùc, thì khi ñaïi dòch xaåy ra, chuùng ta seõ gaëp nhieàu luùng tuùng, trôû ngaïi.” Beänh cuùm gaø H5N1 hieän nay ñaõ nhieãm vaøo 130 ngöôøi taïi 5 quoác gia AÙ Chaâu vaø saùt haïi 69 ngöôøi trong soá ñoù, trong ñoù coù 42 ngöôøi taïi Vieät Nam. Beänh cuùm gaø H5N1 ñoù hieän nay ñang lan roäng trong nhöõng baày gia caàm töø Trung Quoác sang ñeán Nga, Ukraine vaø Ñoâng AÂu, trong khi nhöõng chuyeân vieân y teá ñeàu tieân lieäu raèng beänh cuùm gaø ñoù seõ laây lan ñeán taát caû nhöõng baày gia caàm treân theá giôùi khoâng sôùm thì muoän. Hoa Kyø hieän cuõng ñaõ nghó ñeán vieäc beänh cuùm gaø H5N1 ñoù seõ laây lan moät caùch mau leï khaép AÂu Chaâu tröôùc khi lan sang Hoa Kyø. Boä Tröôûng Leavitt cuõng ñöa ra lôøi tieân ñoaùn nhö sau, moät khi beänh cuùm gaø H5N1 laây lang sang Hoa Kyø: “Sau 6 tuaàn ñaàu tieân, khi beänh cuùm gaø H5N1 xaâm nhaäp Hoa Kyø, chuùng ta seõ phaûi chöùng kieán khoaûng 722,000 ngöôøi maéc beänh, vaø sang ñeán tuaàn thöù 16, thì seõ coù ñeán 92 trieäu ngöôøi Hoa Kyø maéc beänh cuùm gaø ñoù.” Caùc chuyeân vieân y teá cho raèng tyû leä cheát cuûa nhöõng beänh nhaân maéc beänh cuùm gaø H5N1 naøy, hieän nay laø 50%, vaø chöa ai coù theå bieát ñöôïc raèng khi naøo beänh seõ chuyeån ñoåi, ñeå coù theå laây lan giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, vaø luùc ñoù tyû leä cheát ngöôøi chaéc chaén seõ cao hôn nhieàu. (L.T.)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

Boä Tröôûng Rumsfeld ñaû kích baùo chí Hoa Kyø töôøng thuaät quaù sô saøi veà cuoäc chieán Iraq WASHINGTON.Boä Tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø Donald Rumsfeld hoâm 05 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ ñaû kích vieäc baùo chí Hoa Kyø töôøng thuaät veà cuoäc chieán Iraq vaø coøn toá caùo nhöõng nhaø baùo chæ lo chaïy ñi tìm laàm loãi cuûa chính phuû vaø quaân ñoäi Hoa Kyø maø thoâi. Boä Tröôûng Rumsfeld ñaõ phaùt bieåu nhö treân chæ vaøi ngaøy sau khi quaân ñoäi Hoa Kyø nhìn nhaän laø hoï ñaõ traû tieàn cho nhöõng tôø baùo Iraq ñeå ñaêng taûi nhöõng baøi baùo thuaän lôïi cho Hoa Kyø, do moät “nhoùm ñaëc nhieäm thoâng tin” vieát saün. Boä Tröôûng Rumsfeld noùi tieáp: “Chuùng ta ñaõ ñi ñeán moät giai ñoaïn kyø quaëc ôû ñaát nöôùc naøy, ñoù laø nhöõng ñieàu teä haïi nhaát veà Hoa Kyø vaø quaân ñoäi cuûa chuùng ta, ñaõ ñöôïc moät soá baùo chí coi ngay laø söï thaät, vaø loan truyeàn ñi ngay moät caùch roäng raõi treân khaép theá giôùi, maø chaúng caàn thaêm hoûi, phoái kieåm, ñeå vieát cho chính xaùc hôn gì heát.” Caùc cuoäc thaêm doø dö luaän

cho thaáy söï uûng hoä cuûa daân chuùng ñoái vôùi cuoäc chieán tranh Iraq cuõng nhö loøng tin vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Toång Thoáng Bush tieáp tuïc xuoáng doác, trong khi soá thöông vong cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø taïi Iraq, cho ñeán ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai naøy, ñaõ leân ñeán 2,127 quaân nhaân. Boä Tröôûng Rumsfeld cuõng ñaû kích nhöõng cô quan baùo chí chæ chuù yù ñeán nhöõng con soá thöông vong cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø, trong khi ít nhaéc gì ñeán nhöõng nguyeân do maø nhöõng quaân nhaân naøy ñaõ hy sinh. OÂng noùi tieáp, khi nhaéc ñeán moät trong nhöõng cuoäc chieán cuûa Ñeä Nhò Theá Chieán, trong ñoù nhöõng löïc löôïng Hoa Kyø taán coâng vaøo Iwo Jima, moät hoøn ñaûo nhoû trong vuøng Thaùi Bình Döông, trong ñoù quaân Nhaät ñang caàm giöõ, laø: “Ngöôøi ta khoâng theå naøo vieát cho ñaày ñuû moät baøi baùo veà cuoäc chieán taïi Iwo Jima, khi chæ lieät keâ raèng ñaõ coù gaàn 26,000 quaân Hoa Kyø hy sinh trong 40 ngaøy chieán ñaáu”. (L.T.)

UÛy Ban 9/11: Hoa Kyø thieáu chuaån bò neáu coù khuûng boá

Chuùng ta hieän coù 3 cuoäc chieán - Afghanistan, Iraq vaø cuoäc chieán choáng khuûng boá. Thaät laø khoù maø löu yù daân chuùng chuù muïc vaøo moät vaán ñeà gì ñöôïc.” Coá vaán Baïch OÁc, oâng Dan Bartlett, cho bieát chính phuû Bush muoán ñaët öu tieân veà ngaân saùch choáng nhöõng ñe doïa khuûng boá, nhöng quaû tình chính phuû raát thaát voïng veà cung caùch laøm vieäc trì treä cuûa Quoác Hoäi. Tuyeân boá trong chöông trình Good Morning America cuûa ñaøi ABC hoâm Thöù Hai, oâng Bartlett phaùt bieåu, “Chuùng toâi nghó raèng caàn phaûi ñaët troïng taâm ngaân saùch vaøo noäi an, vaøo vieäc choáng nhöõng moái ñe doïa khuûng boá, chöù khoâng phaûi laø ñaët troïng taâm ngaân saùch vaøo nhöõng öu tieân ngaøy xöa nhö tröôùc thôøi 9/11.” (D.P.)

Tieáp trang A1

baùo caùo chung keát vaøo Thaùng Baûy naêm 2004, thì chính phuû Bush taäp trung thöïc hieän bieän phaùp chính laø thieát laäp chöùc giaùm ñoác tình baùo quoác gia. Nhöng chính phuû ñaõ khöïng laïi vôùi nhöõng ñeà nghò khaùc, nhö caûi thieän heä thoáng thoâng tin giöõa nhöõng cô quan caáp cöùu, vaø chuyeån giao ngaân saùch choáng khuûng boá veà cho nhöõng tieåu bang tuøy theo möùc ñoä caàn thieát. Phoù chuû tòch uûy ban, oâng Lee Hamilton, nguyeân laø daân bieåu thuoäc ñaûng Daân Chuû, Indiana, phaùt bieåu, “Coù quaù nhieàu öu tieân töông tranh, caàn tôùi sö chuù yù cuûa chuùng ta.

DAT


24

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

giôø qua

DAT

Naêm 2005: Kieàu hoái veà Vieät Nam khoaûng 3.8 tyû ñoâ la SAØI GOØN 05-12 - Duø chöa heát naêm 2005 nhöng nhöõng chuyeân gia ngaân haøng taïi Vieät Nam ñaõ öôùc tính soá tieàn Vieät kieàu gôûi veà nöôùc trong naêm seõ ñaït khoaûng 3.8 tyû ñoâ la, cao hôn naêm ngoaùi khoaûng 300 trieäu ñoâ la. Soá tieàn 3.8 tyû ñoâ la ñöôïc tính qua nhöõng heä thoáng chuyeån tieàn chính thöùc cuûa ngaân haøng, ñoù laø chöa keå soá tieàn ñöôïc chuyeån baèng nhieàu phöông caùch khaùc, trong ñoù coù khoaûng vaøi traêm ngaøn Vieät kieàu veà nöôùc trong naêm nay. Theo baùo Thanh Nieân, soá tieàn Vieät kieàu chuyeån veà nöôùc caøng nhieàu thì nhöõng coâng ty chuyeån tieàn nöôùc ngoaøi coù maët ngaøy caøng nhieàu taïi Vieät Nam. Thò tröôøng dòch vuï chuyeån tieàn cuoái naêm trôû neân soâi ñoäng vôùi söï coù maët cuûa coâng ty chuyeån tieàn quoác teá RIA

Telecommunications (Hoa Kyø) vaø coâng ty chuyeån tieàn Travelex (Anh Quoác). Ngay taïi buoåi kyù keát hôïp ñoàng hôïp taùc chi traû kieàu hoái vôùi Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Quoác Teá (VIB Bank) hoâm 22 Thaùng Möôøi Moät, oâng Juan Bianchi, toång giaùm ñoác ñieàu haønh RIA, nhaän ñònh: “Vieät Nam laø moät trong nhöõng thò tröôøng troïng ñieåm cuûa chuùng toâi trong chieán löôïc môû roäng maïng löôùi cung caáp dòch vuï treân toaøn caàu”. Vôùi “ñoä phuû” cuûa nhöõng coâng ty chuyeån tieàn ngaøy caøng daøy, Western Union hieän ñang coù hôn 225,000 ñaïi lyù taïi 195 quoác gia treân theá giôùi coøn RIA hieän coù hôn 41,000 ñaïi lyù taïi hôn 83 nöôùc; Travelex coù hôn 9,000 ñaïi lyù taïi hôn 80 nöôùc... Ñaïi dieän moät coâng ty kieàu hoái cho bieát, löôïng kieàu hoái

Vieät Nam öôùc tính seõ coù khoaûng 100,000 Vieät kieàu veà nöôùc vaøo dòp Teát Bính Tuaát vaø mang theo moät löôïng tieàn lôùn vaøo Vieät Nam. (Hình: Khoâi Nguyeân/Ngöôøi Vieät)

chuyeån qua nhöõng ngaân haøng, nhöõng coâng ty taêng leân gaáp nhieàu laàn so vôùi tröôùc ñaây khieán thò tröôøng chuyeån tieàn chui beân ngoaøi thu heïp nhanh. Keát quaû naøy

laø nhôø nhöõng quy ñònh ñang ngaøy caøng thoâng thoaùng taïo thuaän lôïi cho ngöôøi nhaän tieàn nhö ngöôøi nhaän kieàu hoái ñöôïc nhaän tieàn maët, nhöõng coâng ty kieàu hoái taêng

Caûnh saùt Anh ñeán Vuõng Taøu ñieàu tra vuï ca só Gary Glitter mua daâm treû em VUÕNG TAØU 05-12 Chaùnh thanh tra caûnh saùt Vöông Quoác Anh, oâng Sean Mc. Kenna, hoâm 02 Thaùng Möôøi Hai ñaõ laøm vieäc vôùi cô quan caûnh saùt ñieàu tra Coâng An Baø Ròa-Vuõng Taøu veà vuï cöïu ca só nhaïc rock ngöôøi Anh, Gary Glitter, bò khôûi toá

baét taïm giam veà toäi daâm oâ vôùi treû em. Coâng An Baø Ròa-Vuõng Taøu thoâng baùo cho oâng Mc. Kenna nhöõng haønh vi phaïm toäi cuûa G. Glitter; cuøng vôùi nhöõng thuû tuïc toá tuïng, khôûi toá bò can baét taïm giam cöïu ca

dòch vuï nhö giao tieàn taän nhaø trong voøng 24 giôø, ngöôøi nhaän tieàn ñöôïc goïi ñieän thoaïi mieãn phí baùo tin cho ngöôøi thaân ôû nöôùc ngoaøi... Theo öôùc tính cuûa Ngaân

Haøng Nhaø Nöôùc chi nhaùnh taïi Saøi Goøn, löôïng kieàu hoái naêm 2005 cuûa rieâng thaønh phoá naøy ñaõ ñaït khoaûng 2.2 tæ ñoâ la, taêng 16.34% so vôùi naêm 2004.

Haø Noäi:

Daân Haø Noäi ñoå xoâ ñi mua quaàn aùo choáng reùt

HAØ NOÄI 05-12 - Thaønh phoá Haø Noäi vaø nhöõng vuøng laân caän ñang phaûi ñoái maët vôùi moät traän reùt vaø nhöõng côn gioù muøa Ñoâng Baéc reùt caét da thòt. Chính vì vaäy maø nhieàu cöûa haøng baùn quaàn aùo “hoát baïc” vì ngöôøi daân ñoå xoâ Tieáp trang A10 ñi mua quaàn aùo choáng reùt. Theo baùo Daân Trí, nhöõng daõy phoá chuyeân baùn quaàn aùo Cöïu ca só Gay Glitter khi bò daãn ñoä veà Coâng An Baø Ròa- nhö Chuøa Boäc, Ngoâ Quyeàn, Vuõng Taøu. (Hình: Getty Images) Baø Trieäu, Thôï Nhuoäm... coù

thôøi ñieåm khaùch ñöùng kín caû væa heø. Ñoâng nhaát vaãn laø nhöõng cöûa haøng baùn quaàn aùo reùt xuaát caûng. Nhieàu naêm gaàn ñaây, haøng deät may Vieät Nam xuaát caûng ñaõ ñöôïc öa thích vì giaù caû phaûi chaêng, chaát löôïng beàn, maãu maõ ñeïp. Ngöôøi tieâu duøng coù theå choïn mua moät chieác aùo khoaùc ñoâng coù giaù töø hôn 100,000 ñoàng ñeán 300,000-400,000 Tieáp trang A10


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

DAT

Taám loøng cuûa hai coâ gaùi Nhaät DIEÄU TAÂM/NGÖÔØI VIEÄT Ñoàng Nai-Vieät Nam - Seiji Naito vaø Makino Chieko laø hai coâ gaùi treû tình nguyeän vieân ngöôøi Nhaät cuûa toå chöùc töø thieän quoác teá JICA veà Vieät Nam phuïc vuï trong haïn kyø 2 naêm, nôi caùc coâ choïn laø hai trung taâm treû khuyeát taät ôû tænh Ñoàng Nai. M. Chieko giaùo vieân myõ thuaät ñaõ veà Trung Taâm Nuoâi Daïy Treû Khuyeát Taät tænh Ñoàng Nai, daïy caùc em caâm, ñieác, muø... veà hoäi hoïa, xeáp hình giaáy ngheä thuaät... Coøn

S. Naito coù tay ngheà chuyeân veà vaät lyù trò lieäu veà Trung Taâm Nuoâi Döôõng Treû Moà Coâi-Khuyeát Taät, chaêm lo phuïc vuï caùc “thieân thaàn beù nhoû”, mong manh. Caû hai ñaõ ñeå laïi nhieàu tình caûm trìu meán, nhöõng aán töôïng toát ñeïp nôi caùc treû baát haïnh, caùc thaày coâ ôû trung taâm bôûi moät traùi tim tuoåi treû ñaày nhieät huyeát, vui veû taän tình ñeán queân mình. M. Chieko ñeán Vieät Nam vaøo Thaùng Ba naêm 2005 vaø S.

Makino Chieko daïy cho treû khieám thính xeáp giaáy chim haïc. (Hình: Dieäu Taâm)

Naito ñeán Vieät Nam boán thaùng sau ñoù. Toâi bieát, ôû beân Nhaät, thu nhaäp haøng thaùng cuûa caùc coâ treân döôùi döôùi 3,000 ñoâ la, trong khi ñi laøm tình nguyeän xa nhaø, xa queâ höông, JICA chæ hoã trôï hôn 100 ñoâ la/ thaùng. Khi nghe toâi hoûi, caùc baïn coù thaáy hoái tieác khoâng khi maø thu nhaäp chæ baèng 10% neáu so vôùi löông nhaän ñöôïc ôû queâ nhaø? Caùc coâ khoâng traû lôøi tröïc tieáp caâu hoûi. M. Chieko noùi, Beù Haø Nam baïi lieät, deã tìm ñöôïc giaác nguû moãi khi Seiji nieàm vui - haïnh phuùc laø ñöôïc Naito xoa boùp. (Hình: Dieäu Taâm) thaáy caùc hoïc troø khuyeát taät

cuûa mình töôi cöôøi, thaáy caùc em tin vaøo cuoäc ñôøi ñaày töôi ñeïp vaø thaät ñaùng soáng hôn. S. Naito thì traû lôøi, ñaïi loaïi gioáng caâu ca dao oâng cha ta: “Ngheøo tình ngheøo nghóa thì lo, ngheøo tieàn ngheøo baïc chaû cho laø ngheøo”... Nghe caùc coâ noùi, thaáy tinh thaàn tuoåi treû caùc coâ soáng töï döng toâi nhaän ra caâu hoûi cuûa mình hôi toïc maïch, voâ duyeân vaø thaät ñaùng... xaáu hoå!. Mình ích kyû, nhoû nhen quaù! Töø ngaøy ra tröôøng, hay moãi laàn laøm vieäc gì, döôøng nhö ñieàu kieän ñaàu tieân vaø chính yeáu laø

löông boång, choã laøm coù nhaøn roãi hay khoâng... Naøo ñaâu chæ coù mình toâi, chuùng baïn haàu nhö cuõng “taâm ñaàu yù hôïp” laém. Laâu ngaøy gaëp laïi, caâu thaêm hoûi ñaàu tieân bao giôø ít nhieàu ñeàu ñeà tôùi coâng aên vieäc laøm, vieäc laøm coù ñem thu nhaäp cao khoâng, coù laøm aên hay khoâng? Vaø hình nhö, chuùng toâi coù chung moät caùi nhìn baát thaønh vaên theá naøy: Ai laøm choã löông cao, coâng vieäc laïi nheï nhaøng (ôû vaên phoøng...) thì cho ngöôøi naøy taøi gioûi, ñaày may maén, tìm ñöôïc choã

laøm toát. Coøn ngöôïc laïi, duø khoâng noùi ra chuùng toâi deã coù suy nghó khinh khænh, hoaëc caùi nhìn pha laãn thöông caûm. Tuoåi treû caàn phaûi bieát coáng hieán, theá maø... Döôøng nhö toâi ñang laõng phí tuoåi treû, tuoåi ñöôïc coi töôi ñeïp nhaát ñôøi ngöôøi, khi chæ ñeà cao vaán ñeà tieàn lôïi, soáng trong chu vi “caùi toâi” ích kyû! Döôøng nhö toâi ñang laõng phí söùc treû khi mình khoâng daùm choïn thaùch ñoá, ñöông ñaàu vôùi khoù khaên, daùm soáng cho ngöôøi khaùc!? D.T.


TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Saøi Goøn:

.3”

Meâ massage taïi gia, nhieàu quyù oâng tan cöûa naùt nhaø SAØI GOØN 05-12 - Dòch vuï massage taïi gia ñang raát aên khaùch taïi Saøi Goøn khi raát nhieàu quyù oâng coù nhu caàu “thö giaõn” laïi raát kín ñaùo, tuy nhieân khoâng ít ngöôøi ñaõ tan nhaø naùt cöûa nhö caâu chuyeän cuûa baùo Coâng An Nhaân Daân keå laïi: Voán soáng ñoäc thaân neân moãi khi ngaø ngaø say laø oâng Quaân laïi “phoân” cho moät coâ gaùi ñeán massage taïi nhaø. Thuûy - teân coâ gaùi, naêm nay cuõng ñaõ 30 tuoåi, nhan saéc thuoäc daïng döôùi trung bình, nhöng nhôø aên noùi coù duyeân ñaõ gaây ñöôïc caûm tình vôùi oâng. Buø ñaép laïi, ñeå chia seû cuoäc soáng ñoäc thaân cuûa oâng Quaân, neân sau khi massage xong, Thuûy coøn laøm nhöõng coâng vieäc khaùc nhö queùt nhaø, xeáp chaên maøn, lau tuû baøn giuùp oâng Quaân. Coi Thuûy nhö ngöôøi thaân, neân sau moãi laàn nhö vaäy, ngoaøi tieàn coâng 50,000 ñoàng/ giôø, oâng coøn “boa” cho Thuûy theâm moät, hai traêm ngaøn. Moät laàn noï, Thuûy ñang massage thì oâng Quaân do quaù say röôïu neân nguû queân luùc naøo chaúng bieát. Hôn nöûa ñeâm, oâng giaät mình tænh giaác. OÂng voäi chaïy vaøo phoøng nguû thì thaáy caùnh cöûa tuû môû toang, bao nhieâu tieàn cuûa maø oâng tích coùp baáy laâu nay ñaõ khoâng caùnh maø bay. OÂng xaùch xe tìm ñeán ñòa chæ nhaø maø Thuûy cho ôû ñöôøng Phan Xích Long

(Phuù Nhuaän) thì hoùa ra laø moät ngoâi chuøa. Töông töï nhö oâng Quaân, vaøo khoaûng 01 giôø saùng 20 Thaùng Möôøi Moät, anh Traàn A.T (32 tuoåi), nguï ôû phöôøng 3, quaän 3, ñi chôi veà moûi meät neân goïi moät anh thôï ñaám boùp massage daïo vaøo nhaø ñeå massage. Ngöôøi thanh nieân treân (theo anh T. cho bieát khoaûng 25 tuoåi) coù mang theo moät bình caø pheâ söõa ñaù, anh ta noùi naêng vui tính vaø môøi anh T. cuøng uoáng caø pheâ. Sau ñoù, anh T. ñaõ nguû luoân moät giaác ñeán saùng vaø khi tænh daäy thì phaùt hieän ñaõ maát soá taøi saûn goàm 45 trieäu ñoàng vaø 2 chieác ñieän thoaïi di ñoäng. Giôùi aên nhaäu ôû Chôï Lôùn thöôøng ñem caâu chuyeän cuûa oâng Thanh ñeå keå treân baøn nhaäu nhö theá naøy: Voán ñaõ böôùc sang tuoåi nguõ tuaàn, hai ñöùa con ñaõ yeân beà gia thaát neân moãi khi vôï ñi coâng taùc xa laø oâng Thanh ñieän thoaïi cho coâ gaùi massage ñeán nhaø. Ngoaøi ra, vaøo nhöõng luùc nhaøn roãi, oâng cuõng thöôøng xuyeân ñieän thoaïi cho coâ gaùi ñeå taùn gaãu. Sau nhieàu thaùng, tieàn ñieän thoaïi taêng ñoät bieán, vôï oâng Thanh nghieàn ngaãm danh saùch cuoäc goïi ñi thì baø ñaëc bieät chuù yù ñeán soá di ñoäng 0918252... coù laàn goïi ñeán treân 30 phuùt. Nghi oâng Thanh coù “boà nhí”, baø Thanh baám maùy goïi. Ngöôøi ôû ñaàu daây beân kia chöa ñôïi baø noùi tieáng naøo ñaõ: “Ok, 15 phuùt nöõa em ñeán” roài cuùp maùy. Vôï oâng Thanh noùng höøng höïc, baø chuaån bò Massage chaân, moät dòch vuï raát aên khaùch taïi cho cuoäc chaïm traùn tình ñòch baèng hai con Saøi Goøn hieän nay, ñaëc bieät laø caùc khaùch dao nhoïn. Ñoä 20 phuùt sau, coâ gaùi massage haøng ñeán töø caùc quoác gia AÙ Chaâu. (Hình: xuaát hieän, tieán thaúng vaøo nhaø moät caùch töï Tieáp trang A10 Getty Images)

Saøi Goøn:

Caëp boà vôùi “taây” ñeå bieát muøi “taây” SAØI GOØN 05-12 - Nhöõng coâ gaùi treû Saøi Goøn ñöôïc coi laø “saønh ñieäu” thôøi nay quan nieäm raèng: “Maëc ñoà haøng hieäu, nhuoäm toùc “naâu hoïa mi”, cöôõi xe Dylan, ñeo nhaãn hoät xoaøn... chæ laø daân chôi nöûa muøa”. Theo baùo Ngöôøi Lao Ñoäng, vôùi nhöõng coâ gaùi naøy thì khoâng caàn nhöõng thöù ñoù, chæ caàn coù anh boà “taây” (ngöôøi ngoaïi quoác), thoaûi maùi “mi” nhau khi shoping, daïo phoá môùi laø daân saønh ñieäu. Baùo naøy daãn lôøi moät coâ gaùi

teân Thanh L., nhaân vieân baùn myõ phaåm ôû moät trung taâm thöông maïi, ñaõ noùi veà “moát yeâu taây” cuûa moät soá coâ gaùi treû “chòu chôi” hieän nay: “Ñi vôùi taây, mình coù veû... sang hôn!” Coâ Thanh L. than phieàn: “Ñaøn oâng Vieät Nam chaùn cheát, luùc naøo cuõng khaét khe: Em khoâng neân noùi nhö vaäy, khoâng ñöôïc laøm ñieàu kia... Trong khi nhöõng anh “taây” vöøa ñeïp trai, ga laêng, laïi deã tính, mình khoâng phaûi “giöõ yù” gì saát...”

Hôn ba thaùng nay, Thanh L. cheát meâ cheát meät anh chaøng ngöôøi Myõ qua Vieät Nam laøm ngheà nghieân cöùu thò tröôøng. “Anh aáy khoâng toø moø hoûi thaêm chuyeän... gia ñình (?), em maëc gì anh aáy cuõng khen ñeïp, ngaøy naøo cuõng ñieän thoaïi hoûi thaêm em “taùm chuïc baän”. Thuù vò nhaát laø thieân haï ai cuõng... ngaém nhìn “ghen tò” khi chuùng em ñi beân nhau. Chôi cho bieát “muøi taây”, chuyeän cöôùi hoûi thì Tieáp trang A10

The Ink Corner

18852 Brookhurst St. - Fountain Valley, CA 92708

Tel

714.964-8683

Fax 714.964-8684

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc vaø toners duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... Vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc... Limited Quantity BRAND NEW HP Photosmart 7450

$

BRAND NEW LEXMARK Z615

69.99

$

EPSON STYLUS PHOTO R200*

34.99

CANON PIXMA iP1500*

Refurbished

Refurbished

$

34.99 y a d i l o H

$

*Sample ink not included with refurbished printer

19.99

*Sample ink not included with refurbished printer

Promotion Promotion applies to remanufactured inkjet and laser toner cartridges only. With coupon only. Coupons may not combined with any other offer.

Coupon expires 01/01/06. Warner Ave.

405

Ellis Ave.

Brookhurst St.

N

Magnolia St.

Talbert Ave.

The Ink Corner

Garfield

info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com

Vuõ tröôøng hay quaùn bar laø nôi nhöõng coâ gaùi thích muøi “taây” thöôøng hay lui tôùi. (Hình Getty Images)

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam Saøi Goøn: Meâ massage taïi gia, nhieàu quyù oâng tan cöûa naùt nhaø Tieáp trang A9

nhieân nhö bao laàn khaùc. OÂng Thanh taùi maët, chöa bieát phaûi laøm gì thì coâ gaùi nhaøo tôùi quaøng coå oâng Thanh hoân laáy hoân ñeå. Vôï oâng Thanh töø phoøng nguû chaïy ra laêm le hai con dao

lao tôùi coâ gaùi, nhöng nhôø coù söï ngaên caûn cuûa oâng Thanh maø coâ thoaùt ñöôïc. Tieáp sau ñoù, laø cuoäc buøng noå thaät söï trong gia ñình oâng Thanh. Baây giôø nghe ñeán massage taïi nhaø laø oâng... noåi da gaø! Thôøi gian vöøa qua, coâng an thaønh phoá Saøi Goøn ñaõ khaùm phaù ra nhieàu vuï nhaân vieân massage löøa ñaûo khaùch haøng. Trong khi ñoù, hieän taïi ôû Saøi Goøn coù haøng traêm cô sôû xoa boùp vôùi haøng ngaøn nhaân vieân, roài ñaây, khi khoâng coøn phuïc vuï trong caùc cô sôû massage, hoï seõ phaûi kieám soáng beân ngoaøi vaø seõ theo chaân ñaøn

chò ñi tröôùc nhö laø moät quy luaät taát yeáu. Tröôùc ñaây, ñeå phoøng choáng hieän töôïng massage kích duïc vaø maïi daâm traù hình, nhaø chöùc traùch thaønh phoá Saøi Goøn quy ñònh caùc cô sôû xoa boùp phaûi coù baùc só chuyeân ngaønh phuï traùch, kyõ thuaät vieân phaûi coù chöùng chæ chuyeân moân; phoøng xoa boùp phaûi coù dieän tích toái thieåu 4 meùt vuoâng, ñuû aùnh saùng, coù cöûa baèng kính trong suoát... maø hoaøn toaøn khoâng ñeà caäp gì ñeán massage taïi nhaø. Chính vì sô hôû naøy maø caùc coâ massage taïi gia vaãn bình an kieám soáng.

Ñaõ coù nhieàu ñieåm massage traù hình cuûa caùc coâ “baùn phaán buoân höông” bò caûnh saùt khaùm phaù. (Hình: Getty Images)

Saøi Goøn:

Caëp boà vôùi “taây” ñeå bieát muøi “taây” Tieáp trang A9

haäu xeùt...” Nguyeãn V., sinh vieân naêm cuoái tröôøng ñaïi hoïc Ngoaïi Thöông, tieát loä: “Boà taây? Muoán thì ñeán nhöõng vuõ tröôøng, quaùn bar loaïi cao caáp, tìm moät goùc nhìn vaø... choïn”.

Ñoùng boä “na naù” daân chôi thöù thieät: quaàn jeans löng xeä, aùo voan moûng... nhìn xuyeân suoát, nhoùm chuùng toâi töï tin böôùc vaøo vuõ tröôøng Sheraton (khaùch saïn Sheraton, quaän 1) ngaøy cuoái tuaàn.

Caùc coâ gaùi ñeán ñaây ñeàu xinh nhö thieân nga, ña soá chæ töø 20-25 tuoåi. Hoï maëc vaùy ngaén, aùo thieáu vaûi vaø laï hôn laø cuøng thích ñeo maét kieáng ñeå laøm duyeân. Hôn 2/3 nhöõng coâ gaùi ñeàu “tay trong tay” vôùi nhöõng chaøng trai... khoâng noùi tieáng Vieät. Hoï raát ít ñoái thoaïi baèng lôøi, chuû yeáu laø hieåu nhau qua... aùnh maét vaø... ñoäng taùc. Bích N., 22 tuoåi, nöôùc da ñen gioøn, raïng rôõ beân caïnh chaøng trai ngöôøi Phaùp cao

Caûnh saùt Anh ñeán Vuõng Taøu ñieàu tra vuï ca só Gary Glitter mua daâm treû em Tieáp trang A7

só ngöôøi Anh naøy ñeå ñieàu tra. Ca só Gary Glitter, 61 tuoåi, teân thaät Francis Gadd, bò baét ôû saân bay Taân Sôn Nhaát, thaønh phoá Saøi Goøn, hoâm Thöù Baûy 19 Thaùng Möôøi Moät, khi ñònh bay sang Bangkok. Söï vieäc ca só Gary Glitter mua daâm treû em ôû Vuõng Taøu ñöôïc coâng an ñeå maét ñeán sau khi baùo chí taïi Vieät Nam trích ñaêng nguoàn tin töø BBCVietnamese.com. Nguoàn tin naøy trích thuaät moät baøi treân baùo News of the World, khi phoùng vieân keå raèng ñaõ nhìn thaáy cöïu ca só nhaïc pop Gary Glitter, ngöôøi baùo naøy goïi laø “con quaùi vaät”, coù vaøi ba vôï tuoåi vò thaønh nieân ôû Vuõng Taøu môùi ngaøy 12 Thaùng Möôøi Moät vöøa qua. Baùo Lao Ñoäng daãn nguoàn tin töø cô quan caûnh saùt ñieàu tra cho bieát, hieän ca só Glitter aên uoáng vaø sinh hoaït bình thöôøng. Vieäc moät tôø baùo ñieän töû Anh Quoác ñöa tin Glitter töï töû laø khoâng ñuùng söï thaät. Hoâm 28 Thaùng Möôøi Moät, thoâng qua luaät sö rieâng, Gary hôn 1.8 meùt, môùi laøm quen tuaàn tröôùc chính taïi nôi ñaây. “Em thích anh aáy tröôùc neân chuû ñoäng xin soá ñieän thoaïi. Nhaén tin qua laïi vaøi ba laàn laø “OK” ngay. Tuïi em vöøa ñi Vuõng Taøu veà, aûnh deã thöông voâ cuøng, höùa mai seõ daét em ñi mua saém...” Taïi moät quaùn bar treân ñöôøng Thi Saùch (quaän 1), gaàn nöûa ñeâm cuûa moät ngaøy cuoái tuaàn, coù hôn 20 coâ gaùi Vieät treû nöûa naèm nöûa ngoài, tay röôïu, tay thuoác laù vôùi nhöõng anh khaùch taây. Moät nhaân vieân quaày röôïu noùi: “Gioáng nhö côn soát moát trang ñieåm moâi tím Haøn Quoác moät thôøi vaäy, baây giôø chò em vaøo quaùn maø khoâng ñi vôùi taây thì khoâng “Art”! Nhöng sau nhöõng cuoäc vui

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 Glitter ñeà nghò ñaët tieàn baûo laõnh 40,000 ñoâ la ñeå ñöôïc taïi ngoaïi, nhöng chöa ñöôïc cô quan toá tuïng chaáp thuaän. Töø khi khôûi toá vuï aùn (20 Thaùng Möôøi Moät) vaø khôûi toá bò can Gary Glitter (25 Thaùng Möôøi Moät) tôùi nay, Cô quan caûnh saùt ñieàu tra Coâng An Baø Ròa-Vuõng Taøu phaùt hieän theâm moät soá treû em gaùi Vieät Nam bò G. Glitter xaâm haïi tình duïc.

Haø Noäi: Daân Haø Noäi ñoå xoâ ñi mua quaàn aùo choáng reùt Tieáp trang A7

ñoàng. Giaù aùo len cuûa nhöõng coâng ty may trong nöôùc dao ñoäng töø khoaûng vaøi chuïc nghìn ñeán 200,000 ñoàng, ñaây cuõng laø maët haøng phong phuù hôn caû veà kieåu daùng vaø maøu saéc. Muõ, khaên len, gaêng tay cuõng ñöôïc mua quan taâm

hôn thôøi gian tröôùc. Nhöõng cöûa haøng kinh doanh quaàn aùo tö nhaân toû ra “nhaïy beùn” baèng caùch tröng bieån “ñaïi haï giaù”. Ñaïi lyù quaàn aùo reùt soá 29 Baø Trieäu thaäm chí coøn tröng taám bieån raát to, ñaäp thaúng vaøo maét ngöôøi ñi ñöôøng: “Ñaïi ñaïi haï giaù”. Haøng chuïc nhaân vieân cuûa cöûa haøng chaøo môøi khaùch vaø baùn haøng khoâng ngôi tay. Toái ñeán, quaàn aùo reùt ñöôïc chaát ñoáng ngoaøi væa heø, khaùch haøng xuùm laïi tranh nhau bôùi leân bôùi xuoáng. Khi ñöôïc hoûi veà taám bieån “Ñaïi ñaïi haï giaù”, nhaân vieân naøy chæ gaõi ñaàu gaõi tai cöôøi khì khì. Theo nhöõng thoâng tin môùi nhaát, ñôït reùt naøy seõ keùo daøi caû tuaàn vaø Muøa Ñoâng naêm nay, mieàn Baéc coøn ñoùn theâm nhieàu ñôït reùt khaùc, döï baùo nhu caàu mua quaàn aùo reùt coøn tieáp tuïc taêng maïnh trong nhöõng ngaøy tôùi.

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò:

Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

choùng vaùnh thôøi thöôïng aáy, ñieàu gì seõ xaûy ra? Kim T., 29 tuoåi - nhaân vieân moät vaên phoøng ñaïi dieän coâng ty nöôùc ngoaøi, taâm söï: “Laøm gì coù tình yeâu. Chæ laø nhu caàu gaëp nhau thoâi. Chaáp nhaän thì chôi, ñöùa naøo yeâu thieät thì... raùng chòu”. Kim T. khoâng noùi quaù, vì chính coâ ñaõ traû giaù quaù ñaét caùch nay hai naêm. Ban ñaàu chæ laø yeâu cho “baïn beø laùc maét chôi” vaø coâ... “caûm naëng” luùc naøo khoâng bieát moät anh ngöôøi UÙc ñaõ coù vôï, 2 con. “Khi em thoâng baùo ñaõ coù baàu 2 thaùng thì ñieän thoaïi cuûa anh ta “oø í e” khoâng theå lieân laïc ñöôïc. Em ñaõ quaù khuø khôø vì tin lôøi anh ta noùi seõ boû vôï ñeå cöôùi em. Baây giôø, hai meï con em phaûi thueâ nhaø troï ôû. Em thöông chaùu quaù moãi khi noù

hoûi sao ba ñi “coâng taùc” laâu veà theá...” Phoùng vieân baùo Ngöôøi Lao Ñoäng keå: “Baám soá ñieän thoaïi 091391... goïi anh chaøng David maø toâi vöøa coá tình laøm quen ôû vuõ tröôøng Sheraton tuaàn tröôùc, anh ta hoà hôûi: “OK”, mình seõ ñi aên toái, sau ñoù chuùng mình seõ ñi “hotel”, tuøy em choïn ñieåm nheù...” David söûng soát khi nghe toâi “töï giôùi thieäu” laø nhaø baùo. Chæ maát vaøi ba phuùt ngöôïng ngaäp, anh chaøng thaät thaø khai baùo: “Toâi ôû Vieät Nam gaàn 8 naêm roài, dó nhieân laø ñaõ coù vôï con nhöng... raát thích khi nhaän thaáy nhöõng coâ gaùi Vieät Nam “chuoäng” chuùng toâi”. Anh chaøng cho bieát ñaõ töøng “ñi laïi thaân maät” chöøng 4-5 coâ cho vui veû qua ngaøy...

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

TIN NHANH TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

LHQ traán an nhöõng ngöôøi aên thòt veà beänh cuùm gaø

Baùc só Phaùp chæ trích giôùi truyeàn thoâng trong vuï giaûi phaãu gheùp maët PARIS, Phaùp - Moät vò baùc só Phaùp ñaõ moâ taû moät soá nhöõng baøi töôøng thuaät cuûa baùo chí truyeàn thoâng Phaùp veà cuoäc giaûi phaãu gheùp maët ngöôøi laàn ñaàu tieân treân theá giôùi laø “ñaùng gheùt,” vaø cho hay vieäc laøm cuûa baùo chí coù theå gaây ra haäu quaû khoâng toát cho beänh nhaân 38 tuoåi kia. Baùc Só Jean-Michel Dubernard, moät trong soá nhöõng y só giaûi phaãu thöïc hieän cuoäc gheùp maët ngöôøi taïi mieàn Baéc nöôùc Phaùp vaøo hoâm 27 Thaùng Möôøi Moät, ñaõ ñöa ra nhaän xeùt treân tôø baùo Le Monde (Theá Giôùi) soá ra hoâm Thöù Hai, 05 Thaùng Möôøi Hai, raèng nöõ beänh nhaân ñaõ hoài phuïc toát sau khi nhaän ñöôïc moät chieác muõi môùi, ñoâi moâi môùi vaø caùi caèm môùi. Nhöng vò y só ñaõ leân tieáng chæ trích baùo chí vì giôùi naøy cöù maõi lo saên luøng hình aûnh vaø chi tieát veà ñôøi tö cuûa beänh nhaân, moät phuï nöõ töøng bò con choù cuûa mình caén naùt maët, vaø vì baùo chí ñaõ phoå bieán ra ngoaøi nhöõng thoâng tin coù tính caùch rieâng tö. “Moät soá giôùi truyeàn thoâng ñaõ coù thaùi ñoä ñaùng gheùt,” oâng noùi vôùi tôø Le Monde nhö vaäy. “Toâi raát laáy laøm tieác vì ñaõ coù nhöõng söï tieát loä ñoù vaø vì chuyeän ‘truyeàn thoâng hoùa’ söï kieän naøy ñaõ dieãn ra voäi vaõ quaù möùc. Vaø toâi laáy laøm lo veà nhöõng haäu quaû coù theå coù cuûa söï theå naøy ñoái vôùi beänh nhaân cuûa chuùng toâi.” Nhöng Baùc Só Dunernard ñaõ khoâng cho bieát nhöõng haäu quaû ñoù laø gì. Vò y só giaûi phaãu cho hay raèng moät soá tôø baùo ñaõ ñaêng nhöõng baøi khoâng ñuùng söï thaät veà nöõ beänh nhaân vaø veà keû lieät naõo ñaõ hieán taëng phaàn thaân theå, vaø ñieàu naøy ñaõ laø sai traùi roài, trong khi ñoù moät soá khaùc laïi coøn coâng boá danh taùnh cuûa nhöõng ngöôøi trong cuoäc nöõa. Trong tröôøng hôïp cuûa caù nhaân hieán taëng phaàn thaân theå, theo vò baùc só, ñaây laø moät vieäc laøm vi phaïm luaät phaùp cuûa Phaùp. Moät soá baùo chí coøn veõ chuyeän laø beänh nhaân kia ñaõ uoáng thuoác nguû quaù lieàu vaø keû hieán taëng phaàn thaân theå ñaõ toan töï töû. Caùc baùc só ñaõ leân tieáng baùc boû nhöõng gôïi yù naøy, baõo raèng beänh nhaân ñaõ bò con choù cuûa mình caén phaûi khi baø giaãm leân ngöôøi noù trong ñeâm khuya. Söï thaät laø tröôùc ñoù baø aáy caûm thaáy buoàn nguû vì ñaõ uoáng thuoác ñeå giaûm bôùt nhöõng böïc töùc sau khi ñaõ caõi vaõ kòch lieät vôùi ngöôøi con gaùi cuûa mình. Baùc Só Dubernard noùi raèng ngöôøi phuï nöõ naøy, ñaõ ñöôïc caáy nhöõng moâ, baép thòt, ñoäng maïch vaø maïch maùu, seõ coù theå xuaát vieän trong voøng töø boán tôùi saùu tuaàn leã nöõa. “Vuï giaûi phaãu thay moät phaàn khuoân maët dieãn tieán bình thöôøng. Beänh nhaân coøn nhaän thaáy göông maët cuûa mình nay ñeïp hôn tröôùc ñaây nöõa - töùc laø ñaõ xoùa ñi ñöôïc nhöõng tranh caõi veà ñaïo ñöùc nghieäp vuï noåi leân qua cuoäc giaûi phaãu naøy,” vò baùc só noùi theâm nhö theá. (V.P.)

Ukraine tieán haønh vieäc ngaên chaën cuùm gia caàm Nhaân vieân thuoäc Boä Cöùu Trôï Khaån Caáp Ukraine ñang baét gaø vòt ra khoûi chuoàng taïi moät noâng traïi ôû Nekrasovka ôû phía Nam Kiev theo leänh cuûa Toång Thoáng Viktor Yushchenko, ngaøy 05 Thaùng Möôøi Hai. Toång Thoáng Ukraine ñaõ sa thaûi vò thuù y só tröôûng quoác gia vì ñaõ ñaùp öùng chaäm chaïp vôùi naïn dòch cuùm gia caàm trong nöôùc. (Hình: REUTERS/GlebGaranich)

Coá Vaán An Ninh Quoác Gia Hadley:

Naêm 2006 baét ñaàu giaûi keát khoûi Iraq WASHINGTON - Hoa Kyø coù theå ñaõ saün saøng ruùt bôùt quaân soá taïi Iraq vaøo naêm tôùi neáu ngöôøi Iraq tieáp tuïc ñaït ñöôïc tieán ñoä nhö hieän nay, theo lôøi coá vaán an ninh quoác gia Hoa Kyø cho bieát vaøo chieàu Chuû Nhaät ngaøy 04 Thaùng Möôøi Hai. OÂng Stephen Hadley ñaõ xuaát hieän treân nhieàu chöông trình truyeàn hình vaøo chieàu Chuû Nhaät haàu nhaán maïnh thoâng ñieäp cuûa Toång Thoáng Bush veà tieán trình giaûi quyeát chuyeän Iraq. OÂng Hadley ñaõ laëp laïi lôøi toång thoáng veà chuyeän ruùt quaân: Raèng vieäc naøy seõ do nhöõng töôùng laõnh ôû chieán tröôøng quyeát ñònh, ñoù laø khi ngöôøi Iraq ñaõ coù ñuû khaû naêng tö quaûn vaø baûo veä chính mình khoâng caàn Hoa Kyø giuùp söùc, vaø chuyeän naøy coù theå khôûi söï töø ñaàu naêm 2006. OÂng Hadley phaùt bieåu, “Chuùng toâi nghó raèng, neáu cöù tieáp tuïc chieàu höôùng hieän nay, vôùi nhöõng tieán boä cuûa chuùng ta cuõng nhö cuûa phía Iraq, chuùng ta coù theå baét ñaàu ruùt quaân töø ñaàu naêm tôùi, nhöng vieäc naøy phaûi do nhöõng töông laõnh taïi ñoù thaåm ñònh tình hình. Khi ñoù, hoï coù theå gaëp toång thoáng vaø noùi raèng, chuùng toâi muoán coù söï ñieàu chænh veà quaân soá.” OÂng Hadley cho raèng con soá binh só Myõ töû vong taïi Iraq, hieän ñaõ laø 2,100 ngöôøi, laø moät con soá raát ñau

loøng cho Toång Thoáng Bush. Nhöng oâng cho bieát, toång thoáng vaãn döï ñoaùn, nhöõng cuoäc taán coâng noåi daäy trong maáy tuaàn saép tôùi seõ taêng leân cho tôùi tröôùc ngaøy baàu cöû 15 Thaùng Möôøi Hai. Xuaát hieän trong chöông trình “Fox News Sunday”, oâng Hadley ñöôïc hoûi nhieàu laàn veà vieäc lieäu Phoù Toång Thoáng Dick Cheney ñaõ sai laàm khi oâng tuyeân boá nhöõng nhoùm noåi daäy ôû Iraq chæ coøn thoi thoùp ngay töø Thaùng Naêm vöøa qua, nhöng oâng coá vaán luoân luoân töø choái traû lôøi. OÂng noùi, “Roõ raøng laø coøn nhieàu vieäc phaûi laøm.” Nghò Só John McCain cuõng cho raèng coù theå ñöa quaân veà nöôùc trong voøng 1 hoaëc 2 naêm tôùi. OÂng noùi, moät trong nhöõng sai laàm lôùn nhaát cuûa chính phuû Bush ngay töø khi khôûi ñaàu chieán söï laø ñaõ ñöa quaù ít quaân vaøo Iraq. Chuû Tòch UÛy Ban Ngoaïi Giao Thöôïng Vieän Richard Lugar, Coäng Hoøa - Ind, phaùt bieåu, oâng Bush hieän coù moät coâng taùc raát khoù khaên laø thuyeát phuïc daân chuùng Myõ veà vieäc oâng coù theå thaønh coâng taïi Iraq. Nghò Só Lugar cho raèng raát coù theå xaûy ra noäi chieán, vaø ñoù seõ laø moät tai hoïa “khoâng phaûi chæ cho Iraq thoâi, maø cho caû nhöõng quyeàn lôïi cuûa chuùng ta ôû Trung Ñoâng nöõa.” (D.P.)

GOLDEN STATE FUNDING & REALTY 10101 Slater Ave. # 211, Fountain Valley, CA 92708 Call TAN LE (Toll Free): 1-800-939-TIEN

GENEVA (Reuters) - Nhöõng cô quan thuoäc Lieân Hieäp Quoác hoâm Thöù Hai 05 Thaùng Möôøi Hai, traán an giôùi tieâu thuï raèng neáu naáu ñuùng caùch thì nhöõng loaïi thòt gia caàm seõ an toaøn - ñieàu naøy chaéc haún seõ khieán cho nhöõng chuû traïi ñôõ lo sôï raèng nguy cô veà beänh cuùm gaø coù theå khieán cho nhieàu ngöôøi seõ khoâng mua gaø taây vaø ngoãng ñeå aên trong leã Giaùng Sinh. Gia caàm thuoäc nhöõng baày chim maéc beänh khoâng neân duøng laøm thöïc phaåm cho ngöôøi, vaø nhöõng con chim nhieãm beänh khoâng neân duøng laøm thöùc aên cho gia suùc, Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) vaø Toå Chöùc Löông Noâng Lieân Hieäp Quoác (FAO) noùi trong moät baûn höôùng daãn daønh cho nhöõng giôùi chöùc veà an toaøn thöïc phaåm treân theá giôùi. Tröùng cuûa nhöõng gia caàm maéc beänh coù theå chöùa vi-ruùt trong loøng traéng, loøng ñoû, vaø treân voû. Tröùng thuoäc nhöõng vuøng bò nhieãm beänh cuùm chim khoâng aên soáng hoaëc khi loøng ñoû chöa thaät chín, WHO vaø FAO noùi theâm. Vi-ruùt H5N1 cuûa beänh cuùm chim ñaõ gaây ra dòch cuùm gia caàm trong moät soá vuøng AÙ Chaâu - laø nôi ñaõ gaàn 70 ngöôøi trong naêm quoác gia cheát vì beänh naøy keå töø naêm 2003. Gaàn ñaây beänh cuùm gia caàm ñaõ lan tôùi moät soá nöôùc Ñoâng AÂu vaø nöôùc Kuwait ôû Trung Ñoâng, vaø ngöôøi ta lo sôï raèng nhöõng loaøi chim di truù coù theå truyeàn vi-ruùt cuûa beänh naøy tôùi Phi Chaâu. Laøm thòt vaø nhoå loâng gia caàm nhieãm beänh cuùm laø ñieàu nguy hieåm nhaát coù theå khieán cho vi-ruùt laây sang con ngöôøi, theo baûn tin cuûa WHO vaø FAO. Baûn tin noùi theâm raèng cho tôùi nay khoâng coù baèng chöùng cho thaáy coù ngöôøi naøo ñaõ bò nhieãm vi-ruùt cuùm chim sau khi aên thòt gia caàm ñöôïc naáu ñuùng caùch hoaëc aên tröùng vaø nhöõng saûn phaåm töø tröùng ñaõ naáu chín kyõ. Cho tôùi nay vi-ruùt H5N1 cuûa beänh cuùm chim vaãn coøn khoù laây sang con ngöôøi, nhöng coù nhöõng lo ngaïi raèng noù coù theå bieán ñoåi thaønh moät loaïi môùi coù

khaû naêng truyeàn nhieãm töø ngöôøi noï sang ngöôøi kia, vaø do ñoù daãn tôùi moät ñaïi dòch cuùm coù theå gieát haøng trieäu ngöôøi treân theá giôùi. Nhöõng lo sôï veà söï an toaøn cuûa thòt gia caàm ñaõ khieán moùn thöïc phaåm naøy bò eá khaùch traïi nhieàu nôi ôû AÂu Chaâu vaø trong nhöõng nöôùc AÛ Raäp. Nhöõng loaïi gia caàm nhö gaø taây vaø ngoãng laø thöùc aên truyeàn thoáng vaøo dòp leã Giaùng Sinh - laø thôøi gian quan troïng ñoái vôùi giôùi saûn xuaát gia caàm. “Trong nhöõng vuøng khoâng xaûy ra dòch cuùm chim, giôùi tieâu thuï khoâng coù nguy cô bò nhieãm vi-ruùt cuûa beänh naøy khi tieáp xuùc vôùi gia caàm hoaëc tieâu thuï thòt gia caàm,” baûn tin daøi ba trang cuûa WHO vaø FAO noùi. Trong nhöõng vuøng ñaõ xaûy ra beänh dòch naøy, haõy naáu thòt gaø, vòt, ngoãng, gaø taây vaø nhöõng loaïi gia caàm khaùc “ôû nhieät ñoä töø 70 ñoä C (158 ñoä F) trôû leân cho khaép moùn aên, ñeå bieát chaéc raèng khoâng coù choã naøo coøn soáng hoaëc coøn coù maøu ñoû - ñaây laø bieän phaùp an toaøn ñeå gieát vi-ruùt H5N1.” Ñieàu naøy baûo ñaûm raèng seõ khoâng coøn soùt laïi nhöõng vi-ruùt coøn coù theå hoaït ñoäng, neáu gia caàm ñaõ bò nhieãm beänh khi noù coøn soáng vaø ñaõ voâ tình nhaäp vaøo heä thoáng cung caáp thöïc phaåm. WHO vaø FAO noùi ñöa ra moät loaït nhöõng “phöông caùch veä sinh toát” caàn aùp duïng ñeå giaûm nguy cô tieáp xuùc vôùi vi-ruùt H5N1 ôû nhöõng vuøng ñaõ xaåy ra dòch cuùm chim. Nhö ñöøng aên nhöõng phaàn cuûa gia caàm chöa naáu chín – keå caû huyeát (thí duï trong moùn tieát canh) hoaëc tröùng. Caàn neân giöõ thòt soáng vaø thòt chín caùch bieät nhau – söû duïng dao vaø thôùt rieâng cho chuùng – ñeå traùnh söï nhieãm ñoäc. Nhöõng ngöôøi laøm thöùc aên trong nhöõng vuøng coù dòch cuùm gia caàm caàn neân röûa tay thöôøng xuyeân vaø khöû truøng taát caû nhöõng beà maët (nhö thôùt) vaø duïng cuï nhaø beáp ñaõ tieáp xuùc vôùi thòt soáng. (n.m.)

NT Rice: Myõ seõ duøng moïi loaïi vuõ khí hôïp phaùp ñeå ñaùnh baïi khuûng boá WASHINGTON - Nöõ Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice hoâm Thöù Hai 05 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ “phaûn ñoøn” ñoái vôùi nhöõng chæ trích cuûa AÂu Chaâu veà nguoàn tin nhöõng nhaø tuø bí maät maø CIA coù theå thieát laäp ôû ngoaïi quoác. Baø cho raèng nhöõng thoâng tin CIA thaâu thaäp ñöôïc khoâng phaûi chæ ñeå baûo veä Hoa Kyø maø coøn cöùu maïng ñöôïc nhieàu ngöôøi AÂu Chaâu nöõa. Leân tieáng laàn ñaàu tieân veà vaán ñeà naøy, baø Rice cho raèng Hoa Kyø seõ “duøng taát caû moïi vuõ khí hôïp phaùp ñeå ñaùnh baïi khuûng boá.” Tuy nhieân, trong moät cuoäc hoïp baùo tröôùc giôø leân ñöôøng coâng du AÂu Chaâu, baø Rice vaãn moät möïc töø choái, khoâng traû lôøi thaúng vaøo caâu hoûi, raèng coù ñuùng thöïc CIA ñaõ thieát laäp nhieàu nhaø tuø bí maät ôû AÂu Chaâu hay khoâng. Vieän daãn nhöõng lyù do bí maät veà an ninh vaø quoác phoøng, baø noùi, “’chuùng toâi khoâng theå traû lôøi nhöõng gì coù theå laøm phöông haïi nhöõng coâng taùc an ninh vaø quaân söï. Chuùng toâi hy voïng nhöõng quoác gia khaùc saün saøng thoâng caûm vôùi chuùng toâi veà nhöõng ñieàu naøy.” Toång Thoáng Bush tröôùc nay vaãn phuû nhaän moïi lôøi caùo buoäc veà vieäc Hoa Kyø tra taán ñeå thaåm cung tuø nhaân. Nhöng nhöõng tuyeân boá cuûa baø Rice hoâm Thöù Hai ñaõ moâ taû moät laäp tröôøng roõ neùt hôn veà vaán ñeà raéc roái aáy. Baø Rice cho hay, nhöõng thoâng tin do nhöõng cô quan tình baùo Hoa Kyø thaâu thaäp ñöôïc töø moät soá “raát ít nhöõng tuø nhaân ñaëc bieät nguy hieåm” ñaõ goùp phaàn ngaên chaän nhieàu cuoäc taán coâng khuûng boá, nhôø ñoù cöùu thoaùt ñöôïc bieát bao maïng soáng ngöôøi daân laønh ôû Hoa Kyø cuõng nhö ôû AÂu Chaâu. Caùc baøi baùo veà traïi tuø bí maät quaû thöïc ñaõ gaây ra nhieàu dö luaän taïi AÂu Chaâu. Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ chính thöùc yeâu caàu chính phuû Bush traû lôøi veà vieäc naøy. Theá nhöng, khi noùi raèng duø Hoa Kyø laøm gì chaêng nöõa, thì vaãn coù söï coäng taùc cuûa chính phuû nhöõng nöôùc AÂu Chaâu, baø Rice ñaõ laät ngöôïc theá côø, buoäc chính phuû nhöõng nöôùc AÂu Chaâu phaûi giaûi thích vôùi daân chuùng cuûa hoï veà theá naøo laø vi phaïm luaät phaùp quoác gia, luaät phaùp quoác teá, vaø khi naøo thì khoâng. Baø noùi, “Coù hôïp taùc vôùi chuùng toâi hay khoâng, laø do chính phuû vaø daân chuùng nhöõng nöôùc naøy quyeát ñònh. Hoï laø quoác gia coù chuû quyeàn, hoï coù söï ñoäc laäp trong nhöõng quyeát ñònh ñoù.” (D.P.)

Jettone Imaging Supplies

UP TO 95% - 100% OPTION ARM LOAN (4 CAÙCH ÑEÅ TRAÛ TIEÀN NHAØ HAØNG THAÙNG)

Choïn löïa 1%, Interest Only Payment, 30 Yr. Payment, or 15 Yr. Payment

Loan Amount 1% $250,000 $350,000 $450,000

$804 $1,125 $1,447

$550,000 $650,000 $750,000

$1,769 $2,090 $2,412

* Free Appraisal * Free Buyer's Inspection * Free Credit Analysis

5.137 APR. Based on current MTA Index plus Margin pricing with 360 month amortization and 80% of appraised value. Rate subject to change anytime until locked in.

Bankruptcy, Foreclosure, Collections, OK! Coù chöông trình khoâng caàn chöùng minh löông boång! RE AGENTS - Coù chöông trình cash out cho nhaø ñaàu tö 100% (N/0/0)!

Jettone coù haøng traêm loaïi MÖÏC danh tieáng trong thò tröôøng töø caùc loaïi maùy Printer, Fax vaø Copy nhö InkJet, Laser Toner, Copier Toner vaø Fax Ribbons, keå caû haøng goác (Original) vaø nhöõng haøng caïnh tranh treân thò tröôøng (Compatible).

Phuïc Vuï Taän Taâm Phaåm chaát Cao. Giaù Caû phaûi chaêng . Phuïc vuï nhanh choùng, aân caàn. Chaát löôïng baûo ñaûm 100%.

Phuïc vuï Caùc Cô Sôû Thöông Maïi. Tieâu chuaån haøng ñaàu Saûn Phaåm ñaùp öùng cho taát caû nhu caàu.

INVESTORS WELCOME!! 1-4 Units Purchase or Refi Cash-out!

D

L SO

LD

SO

Inkjet Cartridge

Thermal Ribbons

Laser Toner

Copier Toner

17233 Newhope St. #A, Fountain Valley, Ca. 92708 Fabulous House in FONTANA: 3BD, 2.5BA. Shows like a Model. No need to upgrade. Must see! VACANT! Perfect for investment or second home. $485,000

Heart of IRVINE Home: 4BD + A Huge Loft! 2.5 BA. Backyard Built-in BBQ. Custom Paint and 30K in upgrade.

Gorgeous Townhouse in Fountain Valley: 4 BD, 2 BA, 2 Car Garage. New Carpet, Paint, Blinds. Goùc McFadden and Harbor: 15946 Robson Ct. VACANT! $459,000

Tel. (714) 241-1818 Fax (714) 241-1955 www.jettonecorp.com

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

DAT

Nhöõng neùt vaên hoùa daân gian mieàn Taây Nam Vieät HUYØNH KIM Tieáp theo

V - THÔØI KYØ PHAÙT haõm hieáp, baét ñaøn oâng con TRIEÅN: PHAÄT GIAÙO HOØA trai ñem veà dinh quaän tha HAÛO hoà baén gieát, xoâ xuoáng soâng khoâng caàn choân, maáy ai daùm Noùi ñeán Phaät Giao Hoøa khieáu naïi, nhaân daân ñoà Haûo, chaéc chaúng coøn maáy ai thaùn, khoå sôû thaûm thieát. maø khoâng bieát, vì Ñöùc Ngöôøi daân khoâng coøn Huyønh Phuù Soå laø vò Giaùo tinh thaàn ñaáu tranh quaät Chuû kyø taøi ôû trong hoaøn khôûi, moïi ngöôøi chæ coøn lo caûnh ñaát nöôùc Vieät Nam cöïc cho caù nhaân, cho gia ñình vaø kyø nguy ngaët, theá chieán thöù mong raèng moãi ngaøy nhö hai buøng noå naêm 1939, nhaân moät ngaøy ñöôïc thoaùt cheát loaïi ñang ñieâu linh laàm khoå! maø thoâi! Ñeâm ñeâm nhaø nhaø daân Bôûi ñoù môùi goïi laø ñieåm ñoäc ñaùo, khôûi ñaàu ñeå ngöôøi thaép ñeøn daàu caù, saùng thôøi ta phaûi khaùch quan nhìn vaùc cuoác ra ñoàng lo caáy caøy thaáy söï kyø bí vaø thöïc teá, vôùi ruoäng ñoàng, moät thöù khaùc bieät trong nhaân loaïi noâng nghieäp coá höõu laâu ñôøi, maø ñeå taâm, höôùng maét, nhìn hoaëc caëm cuïi vôùi nhöõng thöù nhaän Ngaøi laø baäc sieâu phaøm tieåu coâng ngheä nhoû heïp, mong kieám côm ñôõ daï qua xuaát chuùng. ÔÛ thôøi kyø ñoù, caùc cöôøng ngaøy. Töø ñaàu laøng ñeán cuoái quoác vöông oai, giaù voõ, tranh xoùm, daân chuùng trong meâ giaønh aûnh höôûng cöôøng löïc tín dò ñoan, ñaâu ñaâu ngöôøi ta haàu muoán khoáng cheá nhaân cuõng thaáy ñaày söï nhaûm nhí; loaïi, ñeå buoân baùn caùc loaïi ôû goác caây naày, ôû ñaàu caàu noï, haøng hoùa ñöôïc cheá bieán ôû ranh ñaát kia, hieån hieän baèng maùy moùc kyõ ngheä toái bieát bao mieáu thôø, naøo thôø taân, maø Vieät Nam laø tuyeán thoå thaàn baèng cuït ñaát, thôø ñöôøng cho cöôøng quoác xaâm oâng Taø baèng cuït ñaù, thôø oâng laêng, höôùng veà Ñoâng Nam AÙ, Hoå, thôø caø raøng oâng taùo bieán Vieät Nam thaønh chieán v.v... tröôøng thi ñua vuõ khí thôøi Ñeâm laïi tieáng tuø vaø thoåi ñaïi. vang reàn hoøa laãn tieáng keøn, Ñaát nöôùc Vieät Nam vöøa tieáng troáng, thaày buøa, thaày traûi qua moät ngaøn naêm bò Phaùp, leân ñoàng, leân boùng, Taøu ñoâ hoä vaø bieát bao phen chöûi ma baét quæ, ñaïo ñöùc suy loaïn laïc Nguyeãn vôùi Trònh, ñoài, thoaùi hoùa vì bò caùc thöù ñeán phaân tranh giöõa Nguyeãn dò ñoan naày xaâm nhaäp. vôùi Taây Sôn, naøo bò keû baùn Trong hoaøn caûnh ñoù, nöôùc daãn ñöôøng cho thöïc ngöôøi daân khoâng coøn loái daân ñeá Quoác Phaùp xaâm laêng thoaùt, nhöõng nhaø aùi quoác chæ caû moät traêm naêm, laøm cho coøn möu caàu söùc maïnh cöôøng nhaân daân laàm than thoáng löïc ngoaïi bang nhö: Taøu, khoå, caùc neàn taûng luaân lyù coå Nga, Nhöït, Phaùp vaø Myõ. lai cô hoà tan naùt! Duø Nga, Taøu, Taây hay Ñaïo nhaân nghóa cuûa Myõ cuõng chæ ñöôïc laøm noâ leä Thaùnh hieàn cuõng nhö ñaïo ngoaïi bang, chôù khoâng ai coù giaûi thoaùt cuûa Ñöùc Phaät, khaû naêng khai thaùc phöông khoâng coøn giöõ ñöôïc saéc thaùi caùch quaät khôûi baèng söùc truyeàn thoáng nhö ñôøi Lyù, ñôøi maïnh trong loøng daân toäc, ñeå Traàn, caùi tinh thaàn troïng töï löïc töï cöôøng ñöôïc. nghóa, caùi khí phaùch tieát lieät Thôøi ñieåm ñoù Ñöùc Thaày cöông tröïc thanh lieâm, do xuaát hieän nhö moät luoàng gioù ñaïo Khoång Maïnh ñaøo luyeän, maùt, nhö doøng soâng nöôùc phaûi ruùt vaøo boùng ñeâm hoaøn ngoït, nhö baùt côm thôm cuûa toaøn, tröôùc phong traøo khu ngöôøi ñoùi loøng, nhö vieân danh, truïc lôïi, cuõng nhö loái thuoác thaàn cuûa bònh nhaân tu thanh tónh, voâ vi chôn chôø cheát,. Ñöùc Huyønh Giaùo truyeàn cuûa Ñöùc Phaät Thích Chuû loäi ngöôïc doøng veà vôùi Ca, nhö Ñöùc Thaày cho bieát quaàn chuùng, laáy noâng thoân “bôûi Thaàn Tuù baøy ñieàu taø mò, laøm thaønh trì thay theá ñoàn meâ tín dò ñoan, bieán choán boùt baèng xi maêng caùt ñaù hay thieàn moân cho moät soá ngöôøi raøo saét, laáy quaûn ñaïi quaàn lôõ thôøi, thaát vaän aån thaân. Vì chuùng laøm söùc maïnh, thay ñoù ngöôøi tu haønh thì nhieàu theá Ñaïi baùc, Thaàn noâng, xe maø ñaéc ñaïo chaúng coù bao noài ñoàng, xe taêng laø nhöõng nhieâu.” loaïi chieán cuï laãy löøng cuûa ñeá Khi ngöôøi Phaùp naém quoác xaâm laêng; laáy ruoäng troïn quyeàn ñoâ hoä, ngaøy naày ñoàng laøm döïa luùa nuoâi quaân, qua ngaøy kia, ñöôïc moät soá moø caù döôùi soâng, haùi rau coû ngöôøi laøm tay sai daãn döôøng, ngoaøi ñoàng, laøm löông thöïc, daét loái ñoå boä vaøo laøng aáp, moät thöù löông thöïc ôû vuøng baét gaø vòt ñem veà cho gia ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ñình aên, baét ñaøn baø con gaùi treân côm döôùi caù, coù khaû

naêng nuoâi quaân khaùng chieán tröôøng kyø, khoâng caàn moät thöù ngoaïi bang naøo vieän trôï baèng bô, söõa hay saâm banh, döïa vaøo nhaø daân laøm khu gia binh. Sau caùc traän chieán ñaáu vôùi quaân thuø, ngöôøi chieán binh veà ñaáy aên, nghó khoûi toán coâng ngöôøi laøm lính gaùc ñoàn, heã ñòch vaøo laø daân bieát, daân bieát laø lính bieát, lính bieát laø lính tieâu dieät. Bôûi ñoù baát cöù ñòch quaân naøo cuõng khoâng daùm nhuùt nhít ñöôïc ñeå hoaït ñoäng, neân nhöõng vuøng quaân Phaùp khoâng daùm böôùc chaân tôùi, maø Baûo An Phaät Giaùo Hoøa Haûo ñaët chaân tôùi ñaâu laø keû toäi ñoà giaëc Hoà Chí Minh phaûi caép toác thaùo chaïy boû choã, khoâng daùm tôùi lui töø naêm 1947, ngay luùc sau khi Ñöùc Thaày vaéng maët, cho ñeán khi Hieäp ñònh Geneøve kyù keát giöõa Vieät Minh Coäng Saûn vaø thöïc daân Phaùp chia ñoâi nöôùc Vieät Nam, quaân cuûa Hoà Chí Minh phaûi taäp keát ra mieàn Baéc Vieät Nam, coøn mieàn Nam cuûa ngöôi Vieät Nam khoâng Coäng Saûn; keå töø thôøi ñieåm naày ñeán ngaøy 304-1975, traùch nhieäm do oâng Ngoâ Ñình Dieäm, ñöôïc Myõ ñöa veà nöôùc laäp Cheá ñoä Vieät Nam Coäng Hoøa, sau ñoù oâng Nguyeãn Vaên Thieäu noái tieáp Ñeä nhò Vieät Nam Coäng Hoøa. Trong hoaøn caûnh ñaát nöôùc Vieät Nam cöïc kyø bi thaûm, ñaïo ñöùc suy ñoài, vôùi muïc ñích höng truyeàn moái ñaïo voâ vi cuûa Phaät vaø dìu daét chuùng sanh trôû laïi con ñöôøng chaùnh ñaïo, ñeå kòp cô bieán chuyeån ôû cuoái ñôøi Haï Nguôn maït phaùp, haàu böôùc qua ñôøi Thöôïng Nguôn Thaùnh Ñöùc, môùi coù vò Boà Taùt hoùa hieän laøm ngöôøi ñoù laø Ñöùc Huyønh Phuù Soå, Giaùo Chuû ñaïo Phaät Giaùo Hoøa Haûo. Laø tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo phaûi bieát lòch söû Ñöùc Thaày vaø taïi sao ñaõ noùi laø Phaät Giaùo maø coøn coù theâm hai tieáng Hoøa Haûo nöõa? Vò Giaùo Chuû cuûa ñaïo Phaät Giaùo Hoøa Haûo, maø tín ñoà goïi laø Ñöùc Thaày, teân thaät laø Huyønh Phuù Soå, sanh quaùn taïi laøng Hoøa Haûo vaø noái truyeàn ñaïo Phaät cuõng taïi laøng Hoøa Haûo, neân goïi laø ñaïo “Phaät Giaùo Hoøa Haûo” ngöôøi ngoaøi chöùng kieán söï trò bònh nhieäm maàu kyø laï vaø vieát Saám giaûng Thi vaên tieân tri thôøi cuoäc ñeå khuyeán tu, môùi toân kính Ngaøi laø Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû. Sô löôïc Lòch söû cuûa Ngaøi nhö sau:

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

Bieám hoïa VAL phaûn aûnh yù kieán taùc giaû, Moïi goùp yù xin lieân laïc VALcartoon@hotmail.com

- Ngaøi sanh ngaøy 25 thaùng 11 naêm Kyû muøi, nhaèm ngaøy 15 thaùng 01 naêm 1920 taïi laøng Hoøa Haûo Quaän Taân chaâu, Tænh Chaâu ñoác, thuoäc vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, mieàn Nam Vieät Nam. - Khai ñaïo ngaøy 18 thaùng 05 naêm Kyû Meïo nhaèm ngaøy 04 thaùng 07 naêm 1939 (truøng ngaøy ñoäc laäp nöôùc Myõ). - Thoï naïn ngaøy 25 thaùng 02 naêm Ñinh Hôïi, nhaèm ngaøy 16 thaùng 04 naêm 1947. - VNDCXHÑ 26 thaùng 08 Bính Tuaát nhaèm ngaøy 21 thaùng 09 naêm 1946. Thaân sinh cuûa Ngaøi laø Ñöùc oâng Huyønh Coâng Boä vaø thaân maãu laø Ñöùc Baø Leâ Thò Nhaäm, sôû dó ngöôøi ta duøng chöõ Ñöùc oâng vaø Ñöùc baø laø ñeå ghi nhôù coâng ñöùc cuûa OÂng vaø Baø coù phöôùc, ñeå moät vò Boà Taùt hoùa hieän laøm ngöôøi daãn daét chuùng sanh. Luùc Ñöùc Thaày hoùa hieän ra ñôøi, oâng Huyønh Coâng Boä laø vò höông caû ñöông nieân. luùc nhoû Ñöùc Thaày vöøa hoïc heát baäc Tieåu hoïc laø ñau oám trieàn mieân, khoâng thaày thuoác Ñoâng Y hay Baùc só Taây Y naøo trò ñöôïc, neân phaûi nghó hoïc ngay caáp Tieåu hoïc ñeå ñieàu trò. Ñeán naêm 19 tuoåi töï nhieân coù moät aùnh saùng choùi roïi quanh thaân theå cuûa Ngaøi, laøm cho Ngaøi baát tænh, khi Ngaøi tænh laïi laø heát bònh vaø hoaøn toaøn bieán ñoåi khaùc thöôøng maø quaùn thoâng moïi vieäc, lieàn luùc ñoù duøng nöôùc laïnh, boâng hoa hay nhöõng loaïi laù caây deã kieám chung quanh nhaø, ñeå trò nhieàu bònh ngaët ngheøo cho ngöôøi khaùc, noùi veà khoa hoïc thaät laø laï kyø, khoù hieåu, neân ai thaáy cuõng kính sôï. Xin daãn chöùng moät vaøi söï kieän nhö: - Tröôøng hôïp thöù nhöùt: Con cuûa oâng Caû Caån ôû laøng

Höông Nhôn, ñau thaäp tö, nhöùt sanh ñi trò heát caùc Thaày thuoác Ñoâng Y vaø Baùc Só Taây Y xa gaàn maø khoâng ai trò ñöôïc, phaûi chôû veà nhaø chuaån bò chôø cheát nghe tin Ngaøi coù trò bònh, gia ñình ñaùnh lieàu chôû ñeán cho Ngaøi trò, Ngaøi duøng nöôùc laïnh raûi vaøo thaân ngöôøi bònh, laøm cho ngöôøi bònh ngaét xæu ngaõ ra cheát, Ngaøi ñeå ñoù, caû gia ñình thaáy vaäy laáy laøm lo sôï, ñeán van xin Ngaøi cöùu, thì Ngaøi baûo khieâng ñeå ôû nhaø sau, ñôïi giôø Tyù Ngaøi môùi trò. Thaät vaäy, ñuùng giôø Tyù, Ngaøi laáy cheùn nöôùc laïnh roài baûo caïy mieäng maø ñoå cho uoáng, khoaûng choác laø coâ aáy tænh laïi vaø heát bònh luoân. - Tröôøng hôïp thöù hai: Khi Ngaøi bò boïn Vieät gian baùo caùo nhaø caàm quyeàn Thöïc daân Phaùp, löu cö Ngaøi khaép nôi, nôi naøo daân chuùng cuõng tìm ñeán theo Ngaøi, ngöôøi Phaùp baét buoäc phaûi giaûi Ngaøi veà nhaø Thöông ñieân Chôï quaùn, do Baùc Só Traàn Vaên Taâm laøm Giaùm Ñoác, ñeå theo doõi Ngaøi coù phaûi laøm chaùnh trò khoâng? Nhaân moät ngaøy noï caùc ngöôøi baïn cuûa Baùc Só Traàn Vaên Taâm ôû luïc tænh mieàn Taây leân Saøi Goøn ñeán thaêm Baùc Só Traàn Vaên Taâm, troø chuyeän vôùi nhau, Baùc Só Taâm môùi hoûi caùc baïn ôû döôùi queâ coù bieát Thaày Tö Hoøa Haûo khoâng vaø noùi Phaùp giaûi Ngaøi veà ñaây (nhaø Thöông Chôï quaùn) ñeå toâi theo doõi. Caùc ngöôøi baïn noùi: “tuïi mình caém ñaàu caém coå hoïc ngaøy hoïc ñeâm maø trò coù nhieàu bònh khoâng heát, hoï ñem ñeán oång chæ duøng nöôùc laïnh vaø laù caây ñeå trò, vaäy maø bònh naøo cuõng heát deã daøng, nghó coi coù töùc khoâng? Baùc Só Traàn Vaên Taâm nghe caùc baïn thuaät laïi baét ñaàu ñeå yù, chieàu laïi Baùc Só Taâm giaû ñoø ñi thaêm caùc bònh

nhaân, ñeán phoøng cuûa Ngaøi, Baùc Só Traàn Vaên Taâm ngoài xuoáng noùi nhoû naên næ Ngaøi, “Toâi laø Giaùm Ñoác bònh vieän nhaø thöông trò bònh ñieân, khoâng noùi daáu gì Thaày Tö, toâi coù ngöôøi coâ ruoät, bò bònh ñieân hôn ba naêm roài khoâng bieát gì heát, maø toâi khoâng caùch naøo trò ñöôïc; nay nghe caùc baïn ôû luïc tænh leân chôi noùi Thaày Tö trò bònh hay laém, vaäy xin Thaày Tö vui loøng trò giuøm ngöôøi coâ cuûa toâi. Ñöùc Thaày noùi: laøm sao cho Ngaøi gaëp ngöôøi bònh? Baùc Só Traàn Vaên Taâm noùi ñöôïc, toái toâi cho taøi xeá laùi xe chôû bònh nhaân ñeán chôû Thaày Tö veà nhaø toâi, gia ñình toâi chuaån bò saün chôø Thaày Tö. Y nhö lôøi Baùc Só Traàn Vaên Taâm, toái xe cöùu thöông ñeán chôû Ñöùc Thaày veà nhaø Baùc Só Traàn Vaên Taâm, caû nhaø coù chín möôøi ngöôøi chôø ñôïi ñeå coi. Xe cöùu thöông ñöa Ñöùc Thaày ñeán, Baùc Só Traàn Vaên Taâm ñích thaân ra höôùng daãn Ñöùc Thaày vaøo nhaø vaø nhaéc moät caùi gheá môøi Thaày Tö ngoài, Ñöùc Thaày noùi cho ngöôøi bònh ra gaëp Thaày. Baùc Só Traàn Vaên Taâm cho ngöôøi nhaø daãn ngöôøi coâ bi bònh ñieân ra, Ñöùc Thaày keùo moät caùi gheá ñeå caùch xa tröôùc maët Ñöùc Thaày Ngaøi baûo ngoài, töø ñoù Ñöùc Thaày chæ nhìn thaúng vaøo maët ngöôøi bònh thoâi, caû nhaø chaêm chuù coi Ñöùc Thaày trò caùch naøo vaø thuoác gì, vaäy maø chæ hai möôi phuùt sau, bònh nhaân vuøng mình roài töï nhieân tænh taùo nhö thöôøng, hoûi teân tuoåi, ngaøy thaùng vaø nôi sanh v.v... ñeàu bieát heát, caû nhaø ai cuõng ñeàu ngaïc nhieân, Vì ñoù maø oâng baø Baùc Só Traàn Vaên Taâm ñeàu kính phuïc quy y vôùi Thaày Tö, töôûng cuõng neân noùi, gia ñình Baùc Só Traàn Vaên Taâm ñeán Tieáp trang A13


TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Nhöõng neùt vaên hoùa daân gian mieàn Taây Nam Vieät Tieáp trang A12

ngaøy nay coù ngöôøi vaãn coøn soáng. - Tröôøng hôïp thöù ba: Ngoaøi söï trò bònh baèng caùch thieân taøi, Ngaøi thuyeát giaûng vaø vieát ra Saám Giaûng Thi Vaên, chaúng nhöõng khuyeân ngöôøi ñôøi tu haønh vaø ñoái ñaùp vôùi nhöõng Thaày ñoà nho hay baát cöù ai ñeán thöû thaùch Ngaøi, maø coøn tieân tri thôøi cuoäc, laøm cho moïi ngöôøi phaûi kinh ñoäng vaø khaâm phuïc nhö: Ngaøi khai saùng ñaïo ngaøy 18 thaùng 05 naêm Kyû Meïo nhaèm ngaøy 04 thaùng 07 naêm 1939, truøng vôùi ngaøy Ñoäc laäp cuûa nöôùc Hoa Kyø, Ngaøi tieân tri Theá Chieán Thöù Hai seõ buøng noå vaøo naêm 1939 vaø ñeán naêm 1940, chieán tranh cheùm gieát nhau nhö Ngaøi noùi: “... Meøo lui Roàng tôùi bay vô vaån, Theá giôùi chieán tranh noå khaép buøng.” Naêm Meøo laø naêm 1939. Naêm Roàng laø naêm 1940. - Moät ñieàu maø Ngaøi laøm cho caùc nhaø chaùnh trò yeâu nöôùc phaûi thaùn phuïc moät caùch caáp thôøi; ñoù laø sau cuoäc Nhöït ñaûo chaùnh Phaùp muøng 9 thang 03 naêm 1945, luùc naày caùc oâng Luaät Sö Mai Vaên Daäu, oâng Löông Troïng Töôøng, oâng Traàn Vaên Soaùi, oâng Traàn Vaên AÂn, oâng Nguyeãn Giaùc Ngoä, oâng Phan Baù Caàm, v.v.. ñeàu muoán Ngaøi ra lònh hôïp taùc vôùi Nhöït, vì thaáy Nhaät ñang chinh phuïc Ngaøi vaø muoán ñöôïc khoái tín ñoà cuûa Ngaøi uûng hoä; nhöng Ngaøi chæ traû lôøi baèng söï tieân tri “Nhaät aên khoâng heát con gaø”. Thaät vaäy, naêm 1945 cuõng laø naêm Daäu (con gaø) chöa heát, Nhaät

bò hai quaû bom nguyeân töû cuûa Myõ, laøm cho Nhaät phaûi ñaàu haøng voâ ñieàu kieän. - Tröôøng hôïp thöù tö: Veà caùc vò khoa baûng, hay caùc cuï ñoà nho ñeán thöû thaùch Ngaøi, ñöôïc bieát nhö: OÂng Thaày Ba Thaän, oâng naày ôû nhaø traàn troïc caû maáy ñeâm daøi môùi laøm ñöôïc hai baøi thô ñeå trong tuùi aùo ñi ñeán thöû Ngaøi, khi môùi vöøa ñeán cöûa Ñöùc Thaày toû veû tö caùch tieáp khaùch vaø hoûi khaùch laø oâng Thaày Ba Thaän; Boä oâng muoán laøm thô laém haû? lieàn theo ñoù Ñöùc Thaày öùng khaåu ñaùp laïi heát hai baøi thô cuûa Thaày Ba Thaän coøn ôû trong tuùi chöa laáy ra, khi ra veà nhöõng ngöôøi ñi chung hoûi taïi sao oâng khoâng laáy hai baøi thô ra ñeå thöû Ngaøi? Thaày Ba Thaän noùi: Khi môùi ñeán ñöôïc Ngaøi chaøo hoûi laø Ngaøi ñaõ giaûi heát hai baøi thô roài coøn gì maø phaûi laáy ra; nhö vaäy laø Ngaøi ñaõ quaùn thoâng moïi vieäc. 4 - OÂng sö Vaøng ñem quyeån Saám giaûng ngöôøi ñôøi cuûa oâng Sö Vaõi Baùn Khoai, ñeán ñònh hoûi Ngaøi, vì bieát Ñöùc Thaày töø nhoû ñeán lôùn, Ngaøi chöa heà ñoïc quyeån naày, nhöng khi vöøa böôùc vaøo thì Ñöùc Thaày chaän laïi vaø ñoïc moät maïch khoâng soùt chöõ naøo, laøm cho oâng höông Sö Vaøng phaûi ngaïc nhieân vaø kính phuïc. Treân ñaây laø moät vaøi tröôøng hôïp cuï theå ñieån hình, ñeå chöùng minh söï maàu nhieäm ñaëc bieät cuûa Ñöùc Thaày, chôù coøn bieát bao chuyeän khaùc, laøm sao keå heát ñöôïc; may maén thay Ñöùc Thaày laø vò kyø laï vaø ñoäc ñaùo nhöùt cuûa loaøi ngöôøi trong hieän taïi, cho neân caùc caâu chuyeän veà Ñöùc Thaày khoâng theå nghó raèng huyeàn hoaëc ñöôïc, nhö nhöõng maåu chuyeän moät, hai hoaëc ba boán ngaøn naêm tröôùc maø nhieàu ngöôøi keá thöøa da giaám, theâm bôùt, hôn nöõa nhöõng lôøi tieân tri Ngaøi töï noùi, töï vieát coøn ghi ñaäm, löu truyeàn trong Saám Giaûng Thi Vaên, cuûa Ngaøi khoâng ai daùm söõa moät daáu neùt, ñoù môùi laø ñieåm ñoäc

ñaùo cuûa Phaät Giaùo Hoøa Haûo. VIEÄT NAM DAÂN CHUÛ XAÕ HOÄI ÑAÛNG Noùi ñeán Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng, coøn nhieàu ngöôøi nghæ raèng Ñaûng Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi laø cuûa ñaïo Phaät Giaùo Hoøa Haûo, Ñaây laø moät söï nhaàm laãn, vôùi nhaõn quang cuûa ngöôøi ñöùng ngoaøi, vì thaáy Ñöùc Thaày ñaõ khai saùng ñaïo Phaät Giaùo Hoøa Haûo vaø cuõng chính Ngaøi saùng laäp Ñaûng Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi. Tuy nhieân hai cô cheá khaùc nhau, Ñaûng lo vieäc chaùnh trò giuùp nöôùc, coøn ñaïo thì lo vieäc tu haønh baûo veä ñaïo phaùp. Khi Saùng laäp Ñaûng Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi, goïi taét laø Vieät Nam Daân Xaõ Ñaûng ngaøy 21 thaùng 9 naêm 1946 do söï thoûa thuaän vaø ñoaøn keát giöõa nhieàu ñoaøn theå aùi quoác coù tinh thaàn khaùng chieán, caàn lao, toân giaùo vaø chaùnh trò. Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng laø moät Ñaûng quoác gia tranh thuû söï töï chuû hoaøn toaøn cuûa daân toäc, cuûng coá neàn ñoäc laäp quoác gia vaø caáu taïo xaõ hoäi Vieät Nam môùi, Ñöùc Thaày ñaõ noùi nhö vaäy. Noùi ñeán Ñaûng Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi, xin ñöôïc nhaéc laïi nguyeân lyù thaønh laäp Ñaûng. Khi Ñöùc Thaày ñöôïc 19 tuoåi, Ngaøi töï nhieân chöùng toû söï ngoä ñaïo vôùi thaäp phöông, baù taùnh, baèng caùch trò bònh cöùu ñôøi chæ duøng nöôùc laïnh, boâng hoa hay nhöõng loaïi laù caây deã kieám chung quanh nhaø, maø bònh ngaët ngheøo côõ naøo cuõng heát, laøm cho loøng ngöôøi ta uøn uøn theo ñaïo, vaø hy sinh caû maïng soáng chæ vì söï maàu nhieäm cuûa Ñöùc Thaày. Song song vieäc trò bònh cöùu ñôøi, ñeå thöùc tænh loøng ngöôøi nhö coù pheùp maàu nhieäm. Ñöùc Thaày coøn thuyeát giaûng thao thao baát tuyeät khoâng caàn giaáy nhaùp, khuyeân ngöôøi ñôøi boû döû veà laønh, tu haønh töù aân: 1- AÂn Toå tieân, Cha meï 2- AÂn Ñaát nöôùc 3- AÂn Tam Baûo

4- AÂn Ñoàng baøo vaø nhaân loaïi. Nhìn vaøo giaùo lyù Töù AÂn, chaéc khoâng ai maø khoâng coâng nhaän giaùo lyù töø bi cuûa Phaät Giaùo Hoøa Haûo song song ñoái ñaàu vôùi taø thuyeát Coäng Saûn taøn baïo, ñang xuaát hieän vaø baønh tröôùng ñe doïa caû theá giôùi. Trong lôøi thô tieáng giaûng cuûa chính tay Ngaøi vieát, ngoaøi söï keâu goïi moïi ngöôøi hoïc Phaät, tu Töù AÂn, Ñöùc Thaày coøn tieân tri thôøi cuoäc khoâng sai, chæ cho quoác daân ñoàng baøo bieát tröôùc caùc bieán chuyeån treân theá giôùi, aûnh höôûng ñeán vaän maïng ñaát nöôùc Vieät Nam seõ xaûy ra: Ngaøi laïi quyeát lieät baùo Ñoäng Theá Chieán Thöù Hai buøng noå vaøo naêm 1939, ñeán nhöõng naêm 1940-1941 chieán tranh cheùm gieát treân theá giôùi thaûm thieát vaø ñeán naêm 1942-1943 töùc laø naêm con Ngöïa vaø naêm con Deâ do cuoäc chieán thöù hai buøng noå maø khaép caû nhaân loaïi cheát choùc gian nan vaø khoå sôû thaûm thieát, Ngaøi noùi: “... Meøo keâu baù taùnh lao xao, Ñeán chöøng Roàng, raén maùu ñaøo chænh gheâ. Con Ngöïa laïi ñaù con Deâ, Khaép trong traàn haï nhieàu beà gian lao...” Treân ñaây laø lôøi tieân tri baùo ñoäng tha thieát cuûa Ñöùc Thaày, trong luùc theá giôùi chöa coù bieán ñoäng, maø Ñöùc Thaày daùm quaû quyeát chieán tranh Thöù Hai buøng noå vaøo naêm con Meøo laø naêm 1939. Ñeán naêm con Roàng 1940 vaø naêm con Raén 1941, chieán tranh cheùm gieát haõi huøng, khuûng khieáp xaûy ra thaät laø gheâ tôûm. Ñeán naêm con Ngöïa 1942 vaø naêm con Deâ 1943, khaép trong nhaân loaïi ñeàu phaûi chòu caûnh gian nan, ñoà khoå do chieán tranh Thöù Hai gaây ra. Ñöùng tröôùc caûnh chieán tranh taøn khoác, ñaát nöôùc Vieät nam bò qua phaân, loøng ngöôøi ly taùn, noãi ñau loøng

cuûa Ñöùc Thaày ñaõ thoå loä trong nhöõng lôøi Thi thô, Saám giaûng, chuyeân chôû ñaày loøng ngöôøi caùch maïng, Ñöùc Thaày chæ vì moïi ngöôøi vaø moïi ngöôøi chæ bieát coù Ñöùc Thaày, vì Ñöùc Thaày ñaõ keâu goïi ñöôïc quaàn chuùng giaùc ngoä ñaïo, trong hoaøn caûnh sinh maïng cuûa ñaát nöôùc, thì quaàn chuùng cuõng yù thöùc ñöôïc ñôøi: “... Hôõi anh em trong nhaø Nam Vieät, Nhôù nöôùc ta huøng lieät thuôû xöa, Ngaøn naêm Baéc ñòch daøy böøa. Maø coøn ñöùng daäy toáng ñöa quaân thuø, Hoàn chieán só ngaøn thu raïng toû, Göông anh haøo choùi ñoû nhö chaâu...” Veà phuï nöõ Ñöùc Thaày keâu goïi: “... Chò em ôi, Baéc Nam laø moät, Chò em laø röôøng coät gioáng noøi. Dôû söû xanh Nam Vieät maø coi, Göông Tröng Trieäu coøn roi muoân thuôû. Chaúng coù leõ xöa hay maø nay dôû, Khieáp nhöôïc laø caùi côù vong gia...” Nhöõng lôøi thô chöùa ñaày tình töï daân toäc cuûa Ñöùc Thaày, laøm böøng böøng troãi daäy trong loøng ngöôøi aùi quoác vaø tröôùc maét haèng ngaøy ai cuõng chöùng kieán boïn Vieät gian laøm tay sai daãn ñöôøng, chæ loái cho ñeá quoác thöïc daân Phaùp xaâm laêng, haõm hieáp ñaøn baø con gaùi vaø baén gieát ñoàng baøo, bao nhieâu caûnh haõi huøng ñoù laøm xoâi suït loøng ngöôøi aùi quoác, hoï môùi hieäp laïi thænh cao kieán cuûa Ñöùc Thaày, ñeå ñeàn traû caùi aân ñaát nöôùc, trong töù ñaïi troïng aân maø Ñöùc Thaày ñaõ ñeà ra. Bôûi ñoù, Ñöùc Thaày môùi saùng laäp moät Ñaûng chaùnh trò yeâu nöôùc, laáy teân laø “Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng,

goïi taét laø Daân Xaõ Ñaûng”, do söï thoûa thuaän vaø ñoaøn keát cuûa nhieàu ñoaøn theå aùi quoác, khoâng phaân bieät toân giaùo, Ñaûng phaùi, chaùnh trò, ñeå cho baát cöù ai coù loøng aùi quoác, thöông daân maø hôïp cuøng nhau lo cho vieäc nöôùc. Cuõng vì ñoù, Ñöùc Thaày cöû oâng Nguyeãn Baûo Toaøn, ngöôøi ñaïo Thieân Chuùa giaùo laøm Toång Bí Thö Trung Öông Ñaûng, Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi ñaàu tieân, maø taát caû tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo ñeàu toân troïng. Ñeán khi Hieäp ñinh Geneøve kyù keát ngaøy 20-7 naêm 1954, chia ñaát nöôùc Vieät Nam laøm hai mieàn, Mieàn Baéc cho Coäng Saûn Hoà Chí Minh, phaàn ñaát coøn laïi mieàn Nam Vieät Nam laø do xöông traéng maùu ñaøo cuûa Phaät Giaùo Hoøa Haûo vaø Cao Ñaøi cuøng vôùi cuoäc khaùng chieán chung cuûa nhöõng ñoaøn theå aùi quoác coù tröïc tieáp chieán ñaáu, do ñoù maø ngöôøi ta goïi Cao Ñaøi vaø Phaät Giaùo Hoøa Haûo laø hai toân giaùo anh em. Cuøng luùc Vieät Minh Coäng Saûn taäp keát ra mieàn Baéc thì oâng Ngoâ Ñình Dieäm ñöôïc Myõ ñöa veà laäp neàn Ñeä nhöùt Vieät Nam Coäng Hoøa, OÂng Nguyeãn Baûo Toaøn ñi ra Hueá tìm laáy AÁn Tín ñem veà cho oâng Ngoâ Ñình Dieäm, roài oâng Ngoâ Ñình Dieäm cho baét oâng Nguyeãn Baûo Toaøn boû vaøo bao boá lieäng xuoáng soâng ñeå thuû tieâu. Töø ñoù Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng ñaõ maát ñi oâng Nguyeãn Baûo Toaøn vaø ngöôøi Vieät Nam quoác gia cuõng maát oâng Nguyeãn Baûo Toaøn laø nhaø chaùnh trò yeâu nöôùc. Tuy nhieân, ñeán ngaøy nay heã nhaéc ñeán oâng Nguyeãn Baûo Toaøn, laø ngöôøi tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo vaø Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng, khoâng ai maø khoâng buøi nguøi, luyeán tieác. Khi vieát baûn Tuyeân ngoân cho Vieät Nam Daân Chuû xaõ Hoäi Ñaûng ngaøy 21-9-1946 Ñöùc Thaày noùi: - Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Tieáp trang A14

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Nhöõng neùt vaên hoùa daân gian mieàn Taây Nam Vieät Tieáp trang A13

Hoäi Ñaûng laø moät Ñaûng daân chuû, chuû tröông thöïc thi trieät ñeå nguyeân taéc chaùnh trò cuûa chuû nghóa daân chuû “chuû quyeàn ôû nôi toaøn theå nhaân daân.” Ñaõ chuû tröông “Toaøn daân chaùnh trò” theá taát Ñaûng choáng ñoäc taøi baát cöù hình thöùc naøo. Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng laø moät Ñaûng caùch maïng xaõ hoäi, Chuû tröông toå chöùc neàn kinh teá theo nguyeân taéc chuû nghóa xaõ hoäi: Khoâng ñeå giai caáp maïnh cöôùp coâng giai caáp yeáu, laøm cho moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc höôûng phuùc lôïi caân xöùng vôùi taøi naêng vaø vieäc laøm cuûa mình; nhöõng ngöôøi yeáu ñuoái thì ñöôïc nuoâi döôõng ñaày ñuû. Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Hoøa Haûo vaø Ñaûng Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi, laø hai söï nghieäp vó ñaïi vaø thieâng cuûa Ñöùc Thaày, laø ngöôøi tín ñoà phaûi baûo veä, nhöng phaûi hieåu laø hai cô cheá rieâng nhau vaø nhieäm vuï khaùc nhau, treân nguyeân taéc haønh chaùnh khoâng ai treân quyeàn cuûa ai. Tuy nhieân trong tinh thaàn cuøng toân kính moät vò toân sö: I- Ñaïo lo tu haønh, phoå truyeàn giaùo lyù cuûa Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû ñeå ngöôøi coù caên laønh quy y Phaät phaùp vaø hoã trôï cho vieäc phaùt trieån Ñaûng, neáu ngöôøi ñieàu haønh Ñaûng, thi haønh ñuùng kyû cöông cuûa Ñaûng. II- Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng ñeå cho nhöõng ngöôøi coøn naëng nôï vôùi non soâng, coù nhieäm vuï phuïc vuï ñaát nöôùc vaø daân toäc ñeå baûo veä ñaïo, neáu ngöôøi ñieàu haønh giaùo hoäi laøm ñuùng phöông thöùc haønh ñaïo vaø giaùo lyù cuûa Ñöùc Thaày. Ñoù laø nguyeân lyù Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû saùng laäp Vieät Nam Daân Chuû Xaõ Hoäi Ñaûng. ÑÖÙC THAÀY COØN HAY CHEÁT? Ñaây môùi laø tröôøng hôïp ñaëc bieät, maø töø ngaøn xöa chöa töøng thaáy ai bieát boån maïng cuûa mình tröôùc khi keû thuø coù yù ñònh haïi mình nhö Ngaøi. Y nhö lôøi tieân tri baùo tröôùc cuûa Ñöùc Thaày, sau khi Ngaøi thoï naïn, Vieät Minh Coäng Saûn tung tin laø gieát ñöôïc Thaày, neân ngöôøi ngoaøi ñaïo laáy laøm khoù tin “taïi sao tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo noùi Ñöùc Thaày coøn soáng vaø seõ trôû veà?” Veà phaàn naày toâi xin daãn chöùng lôøi tieân tri maø Ngaøi noùi vôùi caùc moân ñoà, tröôùc khi boïn Vieät Minh Coäng Saûn coù yù ñònh ñeå haïi Ngaøi, khoâng phaûi chæ tröôùc moät hai thaùng maø bieát tröôùc tôùi 7 naêm, khi ñoù Vieät Minh Coäng Saûn chöa nghó gì ñeán vieäc phaûi aâm möu haïi Ngaøi. Toâi xin nhaán maïnh “Laø Ngaøi ñaõ bieát tröôùc khi Vieät Minh Coäng Saûn coù yù ñònh haïi Ngaøi,” trong phieân hoäi taïi Caùi Nga, Laùng Töôïng, laøng Ñoác Vaøng Haï, Ñoàng Thaùp Möôøi, mieàn Nam Vieät Nam, nhö Ngaøi ñaõ baùo tröôùc vôùi moân ñeä caùc ñieåm sau ñaây: 1 - “Muøi ñaïo dieäu chuùng daân khoù kieám, Treã thôøi kyø khoù gaëp ñaëng ta.” Ñoaïn naày Ñöùc Thaày hoái thuùc moân ñeä phaûi raùn nghe lôøi Ngaøi khuyeân daïy maø tu haønh, neáu coøn nhöõng gì veà ñaïo maàu maø chöa thoâng suoát thì hoûi Ngaøi chæ cho, baèng khoâng lo tu haønh laø khoâng bieát gì ñeå hoûi, ñeán luùc Ngaøi ñaõ vaéng maët nhö hieän nay, laïi khoâng bieát Ngaøi ôû ñaâu maø tìm? 2 - “Raùn nghe lôøi daïy cuûa Thaày, Ñeå chöøng ñeán vieäc kieám thaày khoâng ra.”

Phaàn naày, khi Ñöùc thaày thaáy moïi ngöôøi coøn thôø ô, khoâng maáy chuù yù hay chöa hieåu, Ngaøi môùi noùi roû hôn nhö vaäy vaø laàn thöù ba Ñöùc Thaày laïi noùi roõ raøng hôn nöõa: 3 - “Xaùc traàn ta ñaõ rôøi xa, Baù gia ôû laïi vaäy maø bình an.”

Ñoaïn naày yù Ñöùc Thaày cho bieát khi Ngaøi bò aùm haïi roài, thì boïn möu haïi Ngaøi, laø nhöõng keû ngang taøn, hung aùc, baïo ngöôïc khoâng keå Trôøi Phaät gì heát, boån ñaïo hieåu maø lo laáy, coøn Ngaøi thì vaãn thieát tha lo cho boån ñaïo. Ñöùc Thaày bieát khi coù tin Ngaøi bò aùm haïi, boån ñaïo ai naáy buoàn raàu lo sôï, vì Ñöùc Thaày khoâng coøn gaàn guõi nöõa thì ñaïo coù theå bò khoù khaên maø suy yeáu, Ngaøi môùi thoá loä taâm traïng nhö sau:

ÔÛ ñaây, Ñöùc Thaày baùo tröôùc ñeán luùc Ngaøi ñi thoï naïn, möôïn con ñöôøng giaû bieät traàn theá, keû haïi Ngaøi 6 - “Thaáy troâng baù taùnh laïi noùi Ngaøi cheát roài, nhöng ngaån ngô, Ngaøi daën boån ñaïo cuûa Ngaøi Nay Thaày xa tôù bô vô ôû laïi ñöôïc bình an coù nhö moät mình. vaäy môùi bieát ai thieät taùnh ai Gaãm trong hai chöõ nhuïc ngöôøi giaû ñaïo neân Ngaøi noùi vinh, tieáp: Xöa kia thieân haï keä kinh ít duøng.” 4 - “Töø nay caùch bieät xa ngaøn, Bieát caùc moân ñeä lo buoàn Ai ngöôøi taâm ñaïo ñöøng Ñöùc Thaáy noùi: toan phuï Thaày. Giöõa chöøng ñôøn nôõ ñöùt 7 - “Ít laâu ta cuõng trôû veà, Khuyeân cuøng boån ñaïo daây, Chöa vui buoåi hieäp boång chôù heà laõng xao. Trì loøng chôù coù nuùng nao, Thaày laïi xa.” Töø ñaây nhôn vaät moøn Ñoaïn naày, Ñöùc Thaày coù yù hao laàn laàn.” buoàn laém, nhöng söù maïng ÔÛ ñaây Ñöùc Thaày xaùc cuûa Ngaøi ñeán luùc phaûi chòu nhö vaäy, boån ñaïo ôû laïi ai noùi quyeát moät caùch raén chaéc, laø gì thì noùi, nhöng ñöøng coù Ngaøi phaûi trôû laïi dìu daét xao laõng maø boû ñaïo coi nhö chuùng sanh, boån ñaïo tin nhö vaäy thì ñöøng coù queân laõng phuï Thaày (phaûn ñaïo). Ñeán ñaây Ñöùc Thaày laïi neàn ñaïo vaø chaúng nhöõng chæ coù Ngaøi thoï naïn thoâi ñaâu, nhaéc nhôû tieáp: maø töø ñaây boïn taøn baïo naày 5 - “Nhaén cuøng boån ñaïo gieát ngöôøi vaø vaät nhieàu nöõa, nhö vaäy ta thöû nhìn laïi xem, gaàn xa, Ta veà aâm caûnh thieát tha sau khi Ñöùc Thaày thoï naïn roài, Vieät Minh Coäng Saûn noåi taâm traøng. Ñôøi nay hieám keû nghinh daäy leân gieát ngöôøi theâ thaûm khoâng caàn coù ñuùng toäi hay ngang, Chaúng kieâng lôøi leõ Phaät khoâng (gieát laàm hôn thaû laàm!) vaø töø ngaøn xöa ñeán ñaøng töø bi.” nay coù khi naøo ngöôøi ta gieát

Gaø, gieát Vòt nhö Coäng Saûn Vieät Nam hieän nay gieát haèng loaït maáy trieäu con Gaø vaø con Vòt ñeå ngöøa bònh cuùm Gaø? Nhôù laïi nhöõng lôøi tieân tri maàu nhieäm cuûa Ñöùc Thaày nhieàu vieäc hieäu quaû thaät teá nhö vaäy, ñoù laø chöa ñi saâu vaøo Giaùo lyù tieân tri thôøi cuoäc, neân toaøn theå tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo moïi ngöôøi nhö moät, ñeàu tin Ñöùc Thaày coøn soáng, phaûi laùnh maët ñeå loäc löøa boån ñaïo vaø baù taùnh, cuõng nhö söï xoâ xaùc giöõa Vieät Minh Coäng Saûn vaø Phaät Giaùo Hoøa Haûo ñeå khoâng ai noùi laø taïi Ngaøi chuû tröông ñöôïc, ñoàng thôøi Ngaøi nhaän laõnh thôøi cô coi ngöôøi hieàn ñöùc thaät söï laø bao nhieâu, ai thaät taâm, ai ngöôøi giaû ñaïo, Coøn vieäc Coäng Saûn aùm haïi Ngaøi, ñoù chæ laø hình thöùc vôùi caùi côù, khi vò Thieân Ñình xuoáng theá hoaøn thaønh giai ñoaïn phaûi vaéng maët vaäy thoâi. Nhìn laïi quaù khöù caùc vò Thieân Ñình xuoáng theá nhö: A - Haønh trình cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca, hoùa hieän laøm Thaùi Töû Só Ñaït Ta, con vua Tònh Phaïn vaø Hoaøng Haäu Ma Da, ñeán naêm 19

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 tuoåi Ngaøi lìa ñeàn Vaøng, ñieän Ngoïc, vôï ñeïp, con ngoan, töø giaõ vua Cha ñi tu sau khi ñaéc ñaïo toaøn naêng toaøn giaùc, Ngaøi ôû laïi traàn gian truyeàn thuyeát daïy ñaïo ñöôïc 45 naêm ñuû haïng, töø 35 ñeán 80 tuoåi, tröôùc khi nhaäp nieát baøn, Ngaøi phaûi aên moät böõa côm cuoái cuøng cuûa ngöôøi thôï reøn Cunda (Thuaàn Ñaø), maø Ñöùc Phaät ñaõ baùo tröôùc, chæ coù Ñöùc Phaät môùi daùm aên, ñoù laø daáu aán, lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät cuoái cuøng “chính Ngaøi laø Ñöùc Phaät ñaõ thaønh maø coøn coù ngöôøi aùc ñoäc ganh gheùt, hoà huoáng chi nhaân loaïi sao khoûi tai öông?” B - Veà Chuùa Gieâsu, hoùa hieän laøm ngöôøi naèm trong maùng coû, ôû trong hang löøa, khi lôùn leân cuõng chæ soáng ngheà thôï moäc bình thöôøng, chaúng coù hoïc haønh hôn ai, nhöng ñeán naêm 30 tuoåi Ngaøi töï ngoä ñöùng ra truyeàn thuyeát daïy ñaïo Thieân Chuùa ñöôïc nhieàu ngöôøi tin theo, ñeán naêm 33 tuoåi bò baïo chuùa nöôùc Do Thaùi aùm haïi, baèng caùch baét caêng tay ñoùng ñinh treân caây thaäp giaù cho Ngaøi cheát, roài ñem vaøo choân trong hang ñaù, ñeâm khuya Chuùa töï ñoäi moà Thaêng Thieâng, töø ñoù

ñeán nay ngöôøi tín ñoà Thieân Chuùa vaãn tin Ñöùc Chuùa Gieâsu coøn soáng ôû treân trôøi. C - Veà Ñöùc Huyønh Phuù Soå, Giaùo Chuû Phaät Giaùo Hoøa Haûo hoùa hieän laøm ngöôøi ôû vuøng buøn laày nöôùc ñoäng, “muoãi keâu nhö saùo thoåi, ñóa loäi leàn nhö baùnh canh;” cuõng chæ hoïc haønh ôû baäc tieåu hoïc Vieät Nam baáy giôø, ñeán naêm 19 tuoåi (1939) töï nhieân baøy toû söï ñaéc ñaïo cuûa Ngaøi, quaùn thoâng moïi vieäc, noái truyeàn ñaïo Phaät taïi laøng Hoøa Haûo neân noùi laø ñaïo Phaät Giaùo Hoøa Haûo; ñeán naêm 1947 ñaõ hoaøn thaønh giai ñoaïn truyeàn ñaïo cöùu ñôøi, Ñöùc Thaày ñaõ tieân tri vaän soá tröôùc cho moïi ngöôøi bieát, maø haèng maáy ngaøn naêm chöa thaáy maáy ai töï bieát vaän maïng cuûa mình xa vôøi nhö Ñöùc Thaày. Bôûi ñoù tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo tin Ñöùc Thaày coøn soáng ñaâu coù gì laø laï vaø khoù hieåu. California, ngaøy 27 thaùng 11 naêm 2005 HUYØNH KIM Phoù Hoäi Tröôûng Noäi Vuï Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Hoøa Haûo Hoäi Ñoàng Trò Söï Trung Öông

DAT


TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

DAT

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng..

CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696

Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

Countrywide HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG ©

Equal Housing Lender. 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

Ñeâm ca nhaïc kòch Taân ban ñaïi dieän thaày coâ giaùo trong nhöõng trung taâm Vieät ngöõ Nam California Club O’ Noodles NGUYEÃNGOÏCHAÁN/NV WESTMINSTER, CA.- Nhoùm kòch treû Club O’Noodles seõ khai maïc ñeâm ca nhaïc kòch, luùc 8 giôø toái Thöù Saùu, ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005, taïi Hoäi Tröôøng Thaùnh Pheâroâ Westminster (nhaø thôø Westminster), soá 14072 ñöôøng Olive, Westminster, CA 92683. Chöông trình seõ goàm coù nhieàu maøn kòch ñaëc saéc, caûm ñoäng pha laãn nhöõng nuï cöôøi dí doûm, yù nhò. Caùc dieãn vieân Club O’ Noodles ñaõ taäp döôït raát coâng phu vôùi ñaïo dieãn Uyeân Huyønh ñeå trình dieãn taïi Quaän Cam vaø sau ñoù, seõ löu dieãn tôùi nhöõng ñòa phöông coù nhieàu ñoàng höông sinh soáng. Ngoaøi nhöõng maøn kòch noøng coát, Club O’ Noodles seõ taêng cöôøng nhieàu ca só teân tuoåi nhö: Traàn Thaùi Hoøa, Andy Quaùch, Vieät Anh, Ñoan Thy, Caùt Ly, Brigette Thuûy Tieân... Cuõng trong chieàu höôùng vui töôi vaø hoàn nhieân cuûa tuoåi treû, chöông trình ca nhaïc seõ coù nhöõng tieát muïc vui nhoän cuûa YÙ Lan 2, Höông Lan 2, Kyø Duyeân 2, Thanh Haø 2 vaø Phi Nhung 2. Nhoùm Club O’ Noodles ñaõ trôû thaønh ñoaøn vaên ngheä ñöôïc chuù yù vaø soâi noåi nhaát töø ngaøy thaønh laäp naêm 1993. Nhöõng baïn treû ñaõ sinh hoaït vôùi nhau taïo nhòp caàu quaân bình vaên hoùa Vieät Myõ vôùi muïc ñích lieân keát vôùi nhöõng coäng ñoàng baïn qua laõnh vöïc trình dieãn ngheä thuaät; taïo ñieàu kieän ñeå nhöõng taøi naêng treû coù moâi tröôøng thi thoá vaø phaùt trieån taøi naêng ngheä thuaät. Nhöõng buoåi trình dieãn cuûa Club O’ Noodles thöôøng aùp duïng chieâu thöùc cuûa chöông trình “MAD TV” vaø “Saturday Night Live”, daøn döïng nhöõng maøn kòch ngaén vaø nhöõng tieát muïc ca vuõ nhaïc. Nhöõng vôû kòch ñöôïc nhieàu baïn treû thích thuù “The Cai löông family” (Gia ñình Caûi Löông), Lang Thang Furniture, vaø ñaïi hoäi ngheä só (Diva Party) v.v... Nhöõng teân tuoåi thaân quen ñem nguoàn vui ñeán cho khaùn giaû giaû hôn 12 naêm nay ñaùng keå nhö: Traâm Leâ, Jenni Trang, Caroline Phoù, Beù Ty, Billi Vuõ Laâm, Quoác Phong, Thaùi Nguyeãn, Aidan Xuyeán, Haøm Tran vaø Laâm Nguyeãn... MC Thaønh Leã vaø Beù Ti. Kính môøi quyù khaùn giaû haõy ñeán chia seû nieàm vui vaø khuyeán khích nhöõng baïn treû treân con ñöôøng phuïc vuï ngheä thuaät, vôùi ñeâm ca kòch “Caám Cöôøi” cuûa nhoùm “Club O’ Noodles” luùc 08 giôø toái, Thöù Saùu, 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005 taïi hoäi tröôøng thaùnh ñöôøng Pheâroâ Westminster, 14072 Olive Street, Westminster, CA 92683. (cnn/nv)

NGUYEÂN HUY

DAT

Sinh hoaït Coäng ñoàng Hoäi Cao Nieân AÙ Myõ toå chöùc chích ngöøa caûm cuùm mieãn phí

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 03 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 2:00 PM tôùi 5:00PM Ñòa ñieåm: 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-893-8110.

Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa

Ngaøy giôø: Töø Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9AM6PM, vaø Thöù Baûy töø 9AM ñeán 1PM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa, 14221 Euclid Street, Suite #H, Garden Grove, CA 92843. Ñieän thoaïi: 714-5399999. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay. Xin ñeán Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng. Khoâng caàn laáy heïn.

TT Phaät Giaùo Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Xuaân 2006

Boán vò luaät sö Ñoã Phuû, Anh Tuaán, Nguyeãn Hoaøng Duõng vaø Traàn Vaên Hoøa ñang cuøng kieåm phieáu trong cuoäc baàu cöû taân ban ñaïi dieän nhöõng trung taâm Vieät ngöõ Nam California. (Hình: Nguyeân Huy)

Hai möôi taùm trung taâm Vieät ngöõ taïi Nam California ñaõ keùo nhau veà hoïp ñaïi hoäi baàu taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 9 (2006-2008) vaøo chieàu hoâm Chuû Nhaät vöøa qua taïi phoøng sinh hoaït nhaät baùo Vieãn Ñoâng. Trong dòp naøy haøng traêm thaày coâ daïy Vieät ngöõ thuoäc nhöõng trung taâm naøy cuõng ñeán tham döï cuøng nhöõng vò giaùo chöùc ñaõ coù caû gaàn heát cuoäc ñôøi “goõ ñaàu treû” nhö Giaùo Sö Phan Ngoâ, Giaùo Sö Löu Trung Khaûo, Nguyeãn Höõu Baøo, Phaïm Thò Hueâ, Quyeân Di, Traàn Trí cuûa UCI, Nguyeãn Laâm Kim Oanh, Dieäu Quyeân... Cuõng coù maët caùc Muïc Sö Traàn Thanh Vaân vaø Muïc Sö Leâ Vinh laø nhöõng vò ñaõ môû ra ñöôïc nhieàu trung taâm Vieät ngöõ cuõng nhö heát loøng vaøo coâng cuoäc duy trì vaø phaùt huy tieáng Vieät. Boán vò luaät sö Ñoã Phuû, Anh Tuaán, Nguyeãn Hoaøng Duõng vaø Traàn Vaên Hoøa cuõng ñeán tham döï vaø ñöôïc ñaïi hoäi môøi leân giaùm saùt cuoäc baàu cöû vaø kieåm phieáu. Nhaéc laïi muïc ñích, toân chæ cuûa ban ñaïi dieän khi thaønh laäp caùch ñaây gaàn hai chuïc naêm thaày Vuõ Hoaøng, vò chuû tòch maõn nhieäm ñaõ ngoû lôøi caûm ôn söï trôï giuùp cuûa moïi ngöôøi nhaát laø nhöõng vò trong ban chaáp haønh goàm nhieàu phaàn vuï. OÂng noùi: “Muïc ñích chính cuûa ban ñaïi dieän nhöõng trung taâm Vieät ngöõ laø nhaèm ñeå noái keát nhöõng trung taâm, ñeå nhöõng thaày coâ trao ñoåi kinh nghieäm vaø hoïc hoûi laãn nhau trong cuøng moät höôùng ñi laø trao truyeàn laïi cho con em neàn vaên hoùa Vieät Nam.” Trong dòp naøy, thaày Nguyeãn Vaên Khoa, cöïu chuû tòch ban ñaïi dieän vaø laø ngöôøi ñieàu hôïp chöông trình trong kyø ñaïi hoäi naøy cho bieát: “Caùc trung taâm caøng ngaøy caøng ñöôïc môû roäng caû veà soá löôïng hoïc sinh theo hoïc cuõng nhö soá löôïng nhöõng trung taâm môùi. Nhö Trung Taâm Vaên Hoùa Vieät Nam hieän nay ñaõ coù soá hoïc sinh theo hoïc laø 532 em gaàn baèng soá hoïc sinh cuûa trung taâm lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay laø Trung Taâm Hoàng Baøng vôùi 640 hoïc sinh. Ñoù laø moät noã löïc ñaùng ghi nhaän cuûa nhöõng thaày coâ thuoäc trung taâm naøy, ñaëc bieät laø cuûa thaày hieäu tröôûng Nguyeãn Tieán Syõ. Veà nhöõng trung taâm môùi phaûi keå ñeán Trung Taâm Theá Heä 2000, Trung Taâm Truøng Döông... Duø laø môùi nhöng cuõng coù haøng traêm em ñeán theo hoïc.” Nhieäm kyø hai naêm vöøa qua vôùi ban chaáp haønh gaàn hai chuïc thaày coâ taâm huyeát nhö Vuõ Hoaøng, Huyønh Thò Ngoïc, Mai Thaùi Baèng, Traàn Ñöùc Döông, Traàn Thò Söû, Quyeân Di, Kim Oanh, Traàn Trí, Dieäu Quyeân, Vaên Töôøng, Ñaëng Ngoïc Sinh... ñaõ noã löïc thöïc hieän ñöôïc moät soá coâng taùc quan troïng maø vieäc lôùn nhaát laø khoái tu thö ñaõ aán haønh treân 30,000 saùch giaùo khoa töø caáp maãu giaùo ñeán caáp 6 vôùi 9 ñaàu saùch. Hieän nay coù 172 tröôøng vaø trung taâm Vieät ngöõ treân khaép nhöõng tieåu bang Hoa Kyø söû duïng trong vieäc giaûng

daïy Vieät ngöõ. Coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nhöõng quoác gia khaùc nhö Canada, UÙc, Nhaät Baûn, Thuïy Ñieån, Ñan Maïch, Phaùp, Ñöùc cuõng ñaõ lieân laïc ñeå coù saùch cho nhöõng trung taâm Vieät ngöõ taïi nhöõng nôi naøy. Song song vôùi coâng vieäc ñoù, ban ñaïi dieän cuõng ñaõ toå chöùc ñöôïc hai kyø tu nghieäp sö phaïm cho nhöõng thaày coâ ôû nhöõng nôi veà tham döï taïi ñaïi hoïc Orange Coast College vôùi treân döôùi ba traêm thaày coâ. Ngoaøi ra nhöõng cuoäc thi vieát chính taû vaøo dòp ñaàu Xuaân hay Heø cuõng ñöôïc lieân tuïc toå chöùc khieán cho vieäc hoïc cuûa nhöõng em theâm phaàn haøo höùng. Beân caïnh ñoù thì naêm naøo vaøo dòp Taân Xuaân cuõng coù nhöõng cuoäc hoïp maët tuyeân döông thaày coâ xuaát saéc cuûa nhöõng trung taâm. Chính nhöõng buoåi sinh hoaït nhö theá ñaõ laøm cho nhöõng thaày coâ theâm sinh löïc trong coâng vieäc “aên côm nhaø vaùc ngaø voi” naøy. Trong khoâng khí haøo höùng aáy, ñaïi hoäi ñaõ tieán haønh cuoäc baàu cöû ban ñaïi dieän môùi cho nhieäm kyø thöù 9. Khoâng coù ai daùm ñöùng ra öùng cöû nhöõng chöùc vuï trong ban ñaïi dieän vì, moät laø tính nhuõn nhaën cuûa giaùo chöùc, hai laø coâng vieäc ñoøi hoûi khoâng chæ thieän chí maø coøn caû ñöùc ñoä, khaû naêng ñieàu haønh cuõng nhö thôøi giôø daønh vaøo coâng vieäc. Nhöng sau phaàn ñeà cöû giöõa nhöõng ngöôøi ñaõ bieát nhau khaù töôøng taän trong vieäc duy trì vaø phaùt huy vaên hoùa Vieät Nam, cuoäc baàu cöû ñaõ dieãn ra thaät toát ñeïp trong khoâng khí thaät thaân tình, hoã trôï nhau. Boán vò luaät sö Ñoã Phuû, Anh Tuaán, Nguyeãn Hoaøng Duõng vaø Traàn Vaên Hoøa ñaõ ñích thaân kieåm phieáu kín cuûa 18 trung taâm hieän dieän. Keát quaû, thaày Vuõ Hoaøng ñöôïc taùi nhieäm chöùc chuû tòch ban ñaïi dieän. Hai vò phoù noäi ngoaïi laø thaày Nguyeãn Vieät Linh vaø coâ Huyønh Thò Ngoïc. Thuû quyõ laø coâ Traàn Thò Söû. Nhöõng chöùc vuï khaùc nhö tu thö, truyeàn thoâng, in aán v.v... seõ ñöôïc taân ban ñaïi dieän coâng cöû vaøo moät buoåi hoïp tôùi. Ñeán nay thì phong traøo hoïc Vieät ngöõ ñaõ aûnh höôûng lôùn maïnh ñeán haàu khaép nhöõng gia ñình Vieät Nam ôû haûi ngoaïi. Noãi lo cuûa theá heä ñi tröôùc sôï con em maát goác ñaõ khoâng coøn nöõa maø ngöôïc laïi, chuyeån sang nieàm kieâu haõnh laø theá heä con em ñang laøm raïng danh cho ñaát nöôùc vaø daân toäc vôùi khaû naêng hoäi nhaäp maø vaãn giöõ nguyeân ñöôïc baûn saéc daân toäc cuûa lôùp treû goác Vieät ñang toûa roäng vaøo doøng sinh hoaït chính taïi nhöõng quoác gia ñaõ cöu mang gia ñình hoï. Coù theå noùi nhöõng trung taâm Vieät ngöõ cuõng ñaõ ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû vaøo nieàm kieâu haõnh ñoù khoâng. Neáu chuùng ta nhaän thaáy laø coù, coù leõ chuùng ta cuõng neân xem laïi söï yeåm trôï cuûa mình nhö theá naøo, tinh thaàn hoaëc vaät chaát, ñeå cho nhöõng trung taâm Vieät ngöõ cuõng nhö ban ñaïi dieän ñöôïc phaùt trieån hôn nöõa veà tröôøng lôùp cuõng nhö phöông tieän thöïc hieän.

Thôøi haïn ghi danh: Töø 12 Thaùng Möôøi Moät, 2005 ñeán 08 Thaùng Gieâng, 2006. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang: 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Goàm piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng. Khoùa nhaïc khai giaûng vaøo 10 giôø saùng Chuû Nhaät 08 Thaùng Gieâng, 2006, hoïc töø 08 Thaùng Gieâng ñeán 23 Thaùng Tö, 2006. Khoùa hoïc 16 tuaàn, 32 giôø - Moät tuaàn hoïc 2 giôø. Trung taâm vaãn tieáp tuïc ghi danh vaøo ban hôïp xöôùng Hoa Töø Bi. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang: 714-554-1287, nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 (Cell), email: namhung2001@hotmail.com.

Chöông trình hoïc haèng tuaàn cuûa Wesley Academy

Ngaøy giôø: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu töø 3:006:00pm. Ñòa ñieåm: Vaên phoøng Wesley Academy, 5380 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115, phoøng 28. Ñieän thoaïi 619-582-5378. Giuùp caùc em homework, luyeän nhöõng moân yeáu, khuyeán khích ñoïc saùch, daïy tinh thaàn toân troïng vaø traùch nhieäm. Giaùo vieân gioûi vaø taän taâm. Khoâng quaù 10 hoïc sinh trong moät lôùp hoïc. Moâi tröôøng toát, thoaûi maùi, tieän nghi, coù Internet DSL. Hoïc phí nheï nhaøng, giaûm 10% cho gia ñình coù 2 con trôû leân.

Trình chieáu hình aûnh veà Hoa Lan cuûa Hoäi Hoa Lan Vieät Nam

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu nhöõng ngaøy sau ñaây: - 19 Thaùng Möôøi Moät, 2005: Nhöõng gioáng Lan Nöõ Haøi hieám quyù cuûa Vieät Nam. - 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005: Hoa Lan Dendrobium UÙc Chaâu. - 21 Thaùng Gieâng, 2006: Lan Schomburgkia Nam Myõ. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian 11832 Euclid, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do, ngoaïi tröø ngaøy 10 thaùng 12, 2005. Lieân laïc: Baø Vuõ Ngoïc Quy 714-639-0063 tröôùc ngaøy 1-12-2005 ñeå giöõ choã.

Tieáp trang B2

Trieån laõm hoäi hoïa vaø ñieâu khaéc cuûa Löông Vaên Tyû

Ngaøy giôø: Töø Thöù Baûy 03 Thaùng Möôøi Hai ñeán Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chuû ñeà: Trieån laõm hoäi hoïa vaø ñieâu khaéc cuûa Löông Vaên Tyû - Queâ Höông & Nieàm Nhôù Myõ Thuaät Qua Haønh Trình 50 Naêm.

Hoäi AÙi Höõu Traø Vinh hoïp Ñaïi Hoäi Baàu Cöû Ban Chaáp Haønh 2006-2008

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 1:00pm. Ñòa ñieåm: Truï sôû cuûa hoäi 9242 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-895-7080.

Tieáp trang B2


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 32 Ñoù laø Huyønh Ngöï noùi veà Hoaøng Ñaïo (9). Toâi khoâng ngaïc nhieân. Y muoán khoe y bieát heát, ñöøng hoøng giaáu y ñieàu gì. Ñuùng laø Hoaøng Ñaïo coù baùo tröôùc cho toâi ñieàu seõ xaûy ra. Toâi gaëp Hoaøng Ñaïo tuaàn tröôùc. Toâi khoâng chuû buïng tôùi anh, tieän theå ñi ngang phoá Nguyeãn Cheá Nghóa thì reõ vaøo. Anh coù caên nhaø nhoû ôû ñoù. Töø phoøng ngoaøi nhaø anh nhìn ra toâi vaãn thaáy thaáp thoaùng boùng maáy coâng an maät lôûn vôûn trong aùnh saùng vaøng voït ræ ra töø nhöõng chao ñeøn phoøng thuû. “Hoï seõ baét anh, Hoaøng Ñaïo noùi. Hoâm noï toâi

Ñòa Phöông

Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Ha Mach Foundation toå chöùc gaây quyõ

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Môû cöûa 12 giôø tröa. Khai maïc 1 giôø chieàu. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic. Ca só: Dieäp Thanh Thanh, Ngoïc AÙnh, Jenny Hieàn, Thy Nga, Vaân Anh, Kevin Khoa vaø Huy Cöôøng. MC: Ñoå Thanh vaø Uyeân Vy. Veù: $20, baùn taïi Nguyeät Caàm Music 714934-6200, Nhaø Haøng Phong Dinh 626307-8868. Chi phieáu uûng hoä xin ñeà: Ha Mach Foundation, gôûi veà 8172 18th Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Haø Maïch 714-553-9939, Myõ Ngoïc 714-623-5658. Quyõ ñöôïc duøng cho vieäc uûng hoä Phöôùc Long Töï, Caàn Thô vaø Homeless, Westminster.

Giôùi thieäu saùch “Haønh Trang Vaøo Ñôøi IV...”

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 1pm-3pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Vieãn Ñoâng, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ra maét saùch “Haønh Trang Vaøo Ñôøi IV Nuoâi Daïy Con Treû” cuûa taùc giaû Baùc Só Leâ Phöông Thuùy. Chöông trình: Tieäc traø, giôùi thieäu taùc giaû, taùc phaåm, hoäi thaûo vaø trình dieãn thô nhaïc. Hieän dieän Vuõ Theá Höng. Lieân laïc: 714-418-2120, 408-835-4907.

Ñoàng Höông Caàn Thô Nam California toå chöùc tieäc gaây quyõ

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 11 giôø tröa. Ñòa ñieåm: Seafood Palace 2 Restaurant, 3150 W. Lincoln Avenue #134, Anaheim, California. Tieäc gaây quyõ Caây Muøa Xuaân 2006 cho thöông pheá binh, treû moà coâi vaø khuyeát taät cuûa thaønh phoá Taây Ñoâ. Lieân laïc: 714-761-1131.

Gaây quyõ cöùu trôï naïn luït taïi Vieät Nam cuûa Hoäi Baïn Ngöôøi Ngheøo vaø Khuyeát Taät

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 04 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Goùp maët: Höông Lan, Ngoïc Minh, Laâm Nhaät Tieán, Dieãm Lieân, Nguyeân Khang, Thuøy Vaân, Tuaán Huøng, Daï Nhaät Yeán, Thanh Vaân. Ñieàu khieån chöông trình: Ñinh Quang Anh Thaùi, Ñaïi Döông. Ban nhaïc Unison.

coù vieäc reõ vaøo Boä, thaáy caêng laém. Coøn baét nhieàu. Toâi thì chæ quan taâm tôùi anh thoâi”. Toâi cöôøi:“Vaäy thì boû röôïu ra, chuùng ta uoáng moät traän chia tay”. Toâi coá yù nhaéc laïi caâu Hoaøng Ñaïo noùi vôùi moät só quan Phoøng Nhì Phaùp trong moät laàn tính maïng anh ôû vaøo theá ngaøn caân treo sôïi toùc. Anh vaøo Haø Noäi döôùi voû boïc ñaûng tröôûng ñaûng Ñaïi Vieät. Tình baùo Phaùp hoan hæ ñoùn tieáp anh. Roài muoán kieåm tra anh, giöõa ñeâm hoâm khuya khoaét hoï cho vieân só quan Phoøng Nhì noùi treân, ngöôøi vaãn xöng laø baïn thieát cuûa anh, leûn ñeán nhaø anh baùo tin anh saép bò baét, khuyeân anh troán ngay. Hoaøng Ñaïo khoâng maéc möu. Anh cöôøi ngaát, noùi anh caûm ôn, nhöng anh seõ khoâng troán, daán thaân vaøo nghieäp chính trò anh ñaõ döï kieán tình huoáng naøy, nhöõng ngöôøi Phaùp ña nghi roài seõ aân haän, coøn baây giôø anh muoán uoáng ly röôïu chia tay vôùi ngöôøi anh coi laø baïn. Baøi toaùn thöû cuûa tình baùo Phaùp thaát baïi. Sau thaùi ñoä cöùng raén cuûa anh hoï cho raèng hoï nhaàm. Chuùng toâi deïp moïi chuyeän qua moät beân, baøn tieáp vieäc vieát kòch baûn cho boä phim veà hoaït ñoäng cuûa toå ñieäp baùo do anh chæ huy, keát thuùc baèng vuï ñaùnh ñaém thoâng baùo haïm Amyot d’Inville taïi ven bieån Thanh Hoùa naêm 1950. YÙ ñònh naøy coù töø laâu, khi toâi coøn ôû Moskva. Hoaøng Ñaïo vaø toâi vaãn thö töø cho nhau ñeå baøn veà boä phim töông lai.

Lieân laïc: Nguyeãn Huøng 714-655-4825, Nguyeãn Phan 714-501-6550. Veù: Thaêng Long 714-899-7898, Bích Thu Vaân 714897-4519, Little Saigon Radio 714-9184444. Giaù veù $30 (bao goàm aåm thöïc).

hình aûnh veà nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn treân theá giôùi cuõng nhö taïi Vieät Nam. Sau ñoù seõ laø buoåi taâm tình veà cuøng ñeà taøi. Lieân laïc: Myõ Dung 408-416-7075, Mai Höõu Baûo 714-309-027, Ñoaøn Theá Cöôøng 714478-8889.

Kyû nieäm Ñeä Nhaát Chu Nieân Saigon City Marketplace

Ñaøi truyeàn hình Vieät Haûi Ngoaïi TV 24/24 ra maét

Ngaøy giôø: Thöù Naêm 08 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 6:00PM. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood World, 15351 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-531-9800.

Ñeâm “Tình Ca Muøa Ñoâng”

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 9:30pm. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic. Traàn Thu Haø vaø Quang Tuaán cuøng daøn Dancer Hollywood vôùi söï goùp maët cuûa Ngoïc AÙnh, Ngoïc Nhö Traâm, Trieäu Ngoïc Yeán, Baûo Ngoïc vaø nhöõng ca só thöôøng tröïc cuûa Majestic. MC Traàn Quoác Baûo. Veù baùn tröôùc taïi Tuù Quyønh 714-531-4284 vaø Bích Thu Vaân 714-897-4519. Giaù veù VIP $30, taïi cöûa $35.

Trung Hoïc Nguyeãn Baù Toøng hoïp maët

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 9 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 6:00pm. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Dynasty 1001 Story Road, San Jose. Lieân laïc: Minh 408-532-7662 hoaëc Baïch Lan 714-549-1126.

Club O’Noodles trình dieãn

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 09 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 8:00pm-11:00pm. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø The Blessed Sacrament Church of Westminster “Hoäi Thaùnh Phero Westminster”, 14072 Olive Street, Westminster, CA 92683. Ñaëc saéc, caûm ñoäng, giaän döõ vaø cuõng khoâng keùm phaàn haøi höôùc vui nhoän. Ñaïo dieãn Uyeân Huyønh. Goùp maët: ca só Traàn Thaùi Hoøa, Andy Quaùch, Vieät Anh, Ñoan Thy, Caùt Ly, Bridgette Thuûy Tieân. Veù $20 mua tröôùc taïi Vaân Sôn, Tuù Quyønh... $25 mua taïi cöûa - $40 VIP. Lieân laïc: Tröông Phoù 714-797-7805, Jenni 310-500-7698, Phong 714-494-3481.

Ñeâm ca nhaïc Giaùng Sinh “Muøa Ñoâng An Vui”

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 12:00 tröa Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Emerald Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Ñieän thoaïi: 714-775-5161. Chöông trình: Giôùi thieäu hoäi ñoàng quaûn trò, giôùi thieäu hoäi ñoàng coá vaán, trình baøy ñöôøng loái vaø chuû tröông phuïc vuï. Lieân laïc: 714-775-2340.

Maïng Löôùi Nhaân Quyeàn Vieät Nam toå chöùc ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá

Ngaøy giôø: Ngaøy Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 1:30PM. Ñòa ñieåm: Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Kyû nieäm Ngaøy Nhaân Quyeàn Quoác Teá, vaø trao giaûi thöôûng cho oâng Leâ Quang Lieâm, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi vaø Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ. Taïi Sacramento: Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 6:00PM. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng TIB, 1/2 8515 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824. Giaùo Sö Nguyeãn Thanh Trang phaùt bieåu, ra maét taùc phaåm “Let’s Have A Referendum” cuûa Phöông Nam Ñoã Nam Haûi. Giôùi thieäu tieåu söû caùc nhaø tranh ñaáu daân chuû cho Vieät Nam. Lieân laïc: Buøi Quyønh 816-230-5036 hoaëc 916-428-4238.

Hoäi Alzheimer giaûi thích “Alzheimer laø gì?”

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 10:30AM. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Khoa UCI, 15355 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Quyù vò seõ ñöôïc giaûi thích veà nhöõng lyù do gaây ra beänh maát trí nhôù, Möôøi Daáu Baùo Hieäu cuûa beänh laõng trí Alzheimer, caùch chaån beänh vaø ñònh beänh, vaø nhöõng dòch vuï yeåm trôï do hoäi cung caáp. Lieân laïc: Kim Lieân Buøi 949-757-3756 hoaëc Baùc Só Chính Leâ 714-531-2220.

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 7:30PM Ñòa ñieåm: Korean Christian Reformed Church of Orange County, 14381 Magnolia (goùc Magnolia & Hazard), Westminster, CA 92683. Ca nhaïc só: Bích Lieân, Bích Vaân, Ngoïc Haø, Melody Versoza, Moäng Thuùy, Baûo Chaâu, Phaïm Haø, Nhö An, Phaïm Hoaøng Ñieàn, Vöông Lan, Thanh Vaân. Ca ñoaøn Magnificat vôùi ca tröôûng Traàn Chuùc. Vaøo cöûa töï do.

Ñeâm nhaïc Giaùng Sinh chuû ñeà “Muøa Ñoâng An Vui”

Ñeâm Thaép Neán cho Vieät Nam

Ban toå chöùc traïi Thaúng Tieán 8 toå chöùc hoïp baùo

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 6:30PM Ñòa ñieåm: Truï sôû Toång Hoäi Sinh Vieân Vieät Nam, 12821 Western Avenue, Suite H, Garden Grove. Caàu nguyeän cho töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam. Trieån laõm vaø chieáu

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 7:30PM. Ca nhaïc só: Bích Lieân, Phaïm Haø, Bích Vaân, Moäng Thuûy, nhaïc tröôûng Traàn Truùc vaø ca ñoaøn Magnificat, Ñoã Ñình Phöông... Ñòa ñieåm: 14381 Magnolia Street, Westminster, CA 92683 (goùc Magnolia/ Hazard). Vaøo cöûa töï do. Xin ñöøng mang treû em döôùi 10 tuoåi.

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005 töø 2:00PM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Thö Vieän Vieät Nam, 10872 Westminster Avenue #214, Westminster, CA 92843 (goùc ñöôøng Westminster vaø Euclid).

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

Khi ñieäp vuï ñöôïc thöïc hieän, Hoaøng Ñaïo laø tröôûng ty coâng an Thanh Hoùa. Anh boá trí moät chieán khu giaû taïi Ngoïc Laëc (mieàn Taây Thanh Hoùa), roài vaøo Haø Noäi vôùi tö caùch ngöôøi chuû cuûa chieán khu. Laõnh tuï giaû maïo cuûa moät ñaûng khoâng coù thaät vöôït qua ñöôïc thöû thaùch cuûa tình baùo Phaùp, trôû thaønh boä tröôûng khoâng boä naøo cuûa chính phuû Baûo Ñaïi. Trong thôøi gian ôû laïi trong vuøng ñòch Hoaøng Ñaïo ñaõ gaëp Ngoâ Ñình Dieäm, Naêm Löûa, Ba Cuït, Baåy Vieãn...vaø nhieàu nhaân vaät chính trò ôû mieàn Nam. Sau khi bieát chaéc ngöôøi Myõ coù yù ñònh duøng con baøi Ngoâ Ñình Dieäm thay theá Baûo Ñaïi, Hoaøng Ñaïo ñeà xuaát vôùi Trung öông cho pheùp anh thuû tieâu Ngoâ Ñình Dieäm ñeå theá chaân oâng ta. Keá hoaïch cuûa anh bò Tröôøng Chinh gaït ñi. Tröôøng Chinh kòch lieät pheâ bình ñieäp vuï naøy, noùi raèng vieäc Hoaøng Ñaïo toå chöùc chieán khu giaû ôû Thanh Hoùa laøm aûnh höôûng xaáu ñeán uy tín cuûa chính phuû khaùng chieán, lôïi baát caäp haïi. OÂng coøn noùi Hoaøng Ñaïo laø ngöôøi ham meâ töûu saéc, neáu laøm vieäc vôùi Myõ seõ bò Myõ mua chuoäc, “ñeán luùc aáy ñaùnh nhau vôùi noù coøn khoù hôn ñaùnh nhau vôùi Ngoâ Ñình Dieäm nhieàu” (10). Hoaøng Ñaïo nhaän ñöôïc leänh keát thuùc ñieäp vuï, trôû veà vuøng töï do. Vieäc ñaùnh ñaém thoâng baùo haïm Amyot d’Inville laø haønh ñoäng cuoái cuøng cuûa toå ñieäp baùo tröôùc khi rôøi boû traän ñòa. “Anh khoâng theå xöû nhuõn moät chuùt ñöôïc sao? - Hoaøng Ñaïo hoûi khi toâi ra veà - Anh daây vaøo Muïc ñích: Thoâng baùo chính thöùc veà Traïi Hoïp Baïn Theá Giôùi Höôùng Ñaïo Vieät Nam seõ ñöôïc toå chöùc taïi Nam Califoarnia vaøo Thaùng Baûy, 2006. Moïi thaéc maéc veà buoåi hoïp baùo naøy, xin lieân laïc Phaïm Ñoã Thieân Höông 714-925-7135, email: huongviet105@yahoo.com.

Kyû nieäm 57 naêm Ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 10 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 1:30pm ñeán 4:00pm. Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng thaønh phoá Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Giaûi Nhaân Quyeàn naêm 2005 ñöôïc trao ñeán caùc vò sau: Cuï Leâ Quang Lieâm, Linh Muïc Phan Vaên Lôïi vaø Thöôïng Toïa Thích Tueä Syõ.

Ngaøy Thaùi Bình do Ñoàng Höông Thaùi Bình thöïc hieän

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 11 Thaùng Möôøi Hai töø 12:30pm. Ñòa ñieåm: Community Services & Recreation Center, Westminster, 8200 Westminster Avenue, Westminster, CA 92683. Chöông trình ñöôïc söï baûo trôï cuûa BS Nguyeãn Duy AÙi, V.I.E.T Foundation, TSKS Ñaøo Kim Chung.

Ngaøy Ñaïi Vieät

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005 luùc 1:00PM Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Regent West, 4717 W. 1st Street, Santa Ana, CA 92703. Ñieän thoaïi: 714-531-5798. Lieân laïc: Traàn Troïng Ñaït 714-654-3509, Thaùi Hoøa: 714-425-4647, Quang Thanh 714-757-4457, Phaïm Quang 619-2444499. Kyû nieäm 66 naêm thaønh laäp Ñaïi Vieät Quoác Daân Ñaûng, ra maét hoäi ñoàng laõnh ñaïo trung öông, coâng boá ñöôøng höôùng ñaáu tranh.

Kyû nieäm 30 naêm GHPGVNTN vaän ñoäng cho töï do toân giaùo

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, luùc 11:00AM. Ñòa ñieåm: Chuøa Dieäu Phaùp, truï sôû trung öông cuûa giaùo hoäi, 311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776. Lieân laïc: 626-614-0556.

Chuïp quang tuyeán ngöïc cho phuï nöõ vaø khaùm söùc khoeû mieãn phí

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 18 Thaùng Möôøi Hai, 2005, töø 9:00AM ñeán 2:00PM Ñòa ñieåm: Thaùnh ñöôøng Cô Ñoác Phuïc Laâm El Monte, 11061 E. Bryant Road, El Monte, CA 91732. Phuï nöõ töø 40 tuoåi trôû leân, khoâng coù baûo hieåm. Lieân laïc: 626-454-1304 hoaëc 626-7807051.

Trung Taâm Vaên Buùt Nam California saép ra maét Giai Phaåm Xuaân Bính Tuaát

Thôøi ñieåm ra maét: Cuoái Thaùng Möôøi Hai naêm 2005. Khoå: 81/1x11, 150 trang, in 500, bìa 4 maøu. Coù söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa Baùc Só Traàn Ngoïc Ninh, Giaùo Sö Phaïm Cao Döông, Tieán Só Phaïm Khaéc Haøm... vaø caùc vaên thaân höõu trong vaø ngoaøi Vaên Buùt. Neáu quyù vò coù nhaõ yù vieát baøi, xin göûi diskette.

chính trò laøm chi?”. “Khoâng ñöôïc, anh aï. Toâi khoâng quan nieäm noùi ra yù kieán cuûa mình laø daây vaøo chính trò. Toâi khoâng laøm ñieàu gì sai traùi. - toâi noùi - Toâi chæ coù toäi cho raèng con ngöôøi coù quyeàn töï do tö töôûng”. Hoaøng Ñaïo oâm laáy toâi. Chuùng toâi buøi nguøi chia tay. - Anh khoâng muoán noùi cuõng khoâng sao. Huyønh Ngöï noùi baèng gioïng khinh khænh Chuyeän Hoaøng Ñaïo chaúng coù gì quan troïng. Khoâng phaûi ñoái töôïng ñaùng chuù yù. Cuõng khoâng phaûi ngöôøi chuùng toâi caàn anh baùo caùo. Nhaân tieän thì tui hoûi cho bieát, töùc laø chuùng tui bieát hôùt, nhöng chuùng tui muoán nghe anh noùi coi ra raêng. Nhöõng chuyeän khaùc cuõng röùa. Anh thích noùi thôøi noùi. Khoâng thích thôøi thoâi. Tui seõ chôø. Bao chöø giaùc ngoä töï anh seõ noùi. Cô quan an ninh chuùng tui raát kieân nhaãn. (9) Nguyeân tröôûng ty Coâng an Thanh Hoùa trong khaùng chieán choáng Phaùp. Ñieäp vuï do Hoaøng Ñaïo toå chöùc keát thuùc baèng vieäc ñaùnh ñaém thoâng baùo haïm Amyot d’Inville taïi vuøng bieån Thanh Hoùa naêm 1950. Moät nöõ ñieäp vieân caûm töû teân laø Nguyeãn Thò Loäc trong vai vôï cuûa laõnh tuï Ñaïi Vieät Hoaøng Ñaïo ñi nhôø taøu ra Haûi Phoøng ñaõ mang moät va li thuoác noå leân thoâng baùo haïm vaø cho noù noå tung. Do khoâng thænh thò Trung öông oâng bò toång bí thö Tröôøng Chinh thi haønh kyû luaät. Hoaøng Ñaïo coù vieát moät hoài kyù nhan ñeà Haø Noäi - Hueá - Saøi Goøn - Ñaø Laït raát thuù vò, toâi coù ñöôïc ñoïc baûn thaûo, nhöng hình nhö noù ñaõ thaát laïc. (10) Theo lôøi chöùng cuûa cha toâi.

Coøn tieáp

Cö daân California bò thieät maïng trong cuoäc chaïm suùng taïi soøng baïc ôû Lake Tahoe

RENO, Nevada - Moät cö daân ôû California, töøng coù tieàn aùn phaïm troïng toäi, ñöôïc nhaän dieän laø moät tay suùng ñaõ bò baén cheát trong cuoäc chaïm suùng taïi moät soøng baïc ôû Lake Tahoe. Hai nhaân vieân caûnh saùt cuõng ñaõ bò thöông trong vuï naøy. Harvey Ex, 53 tuoåi, ôû Sunset Beach, California, bò baén nhieàu phaùt ñaïn vaø ñaõ cheát taïi hieän tröôøng, khoâng laâu sau buoåi tröa Thöù Baûy 03 Thaùng Möôøi Hai, caûnh saùt tröôûng Quaän Douglas cho bieát nhö treân hoâm Chuû Nhaät. Moät phuï nöõ quen vôùi Ex baùo caùo vôùi nhaân vieân baûo veä cuûa khaùch saïn soøng baïc Harrah raèng baø lo ngaïi veà thaùi ñoä cuûa Ex. Nhaân vieân baûo veä thaáy Ex khoâng chòu hôïp taùc neân goïi cho Sôû Caûnh Saùt. Ngay sau ñoù hai caûnh saùt vieân ñeán nôi, vaø vuï chaïm suùng noå ra taïi phoøng ñôïi cuûa nhöõng tay chôi lôùn, ôû xa khu vöïc chính. Caûnh saùt vieân Dan Nelson bò baén ôû caùnh tay vaø hoâng. Caûnh saùt Erik Eissinger bò truùng ñaïn ôû buïng, nhöng aùo giaùp choáng ñaïn cuûa oâng ñaõ khieán cho vieân ñaïn bò cheäch höôùng. Cuoäc moå xaùc ñeå khaùm nghieäm ñaõ ñöôïc tieán haønh hoâm Chuû Nhaät. Caùc nhaø ñieàu tra ñang laøm vieäc ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân cuûa vuï naøy. Vaøo ngaøy Chuû Nhaät, vaãn khoâng ñöôïc roõ ai laø ngöôøi ñaõ noå suùng tröôùc tieân. Ex ñaõ ñi ñeán soøng baïc ôû ôû Nevada ñeå traûi qua nhöõng ngaøy cuoái tuaàn vôùi moät phuï nöõ, maø nhaø chöùc traùch khoâng nhaän daïng ñöôïc. Tröôùc ñaây, oâng ta töøng bò baét giöõ ít nhaát moät laàn, vì nhöõng toäi coù lieân quan ñeán ma tuùy. Phaùt ngoân vieân cuûa Harrah cho bieát khaùch chôi baøi bò caám khoâng ñöôïc mang suùng vaøo soøng baïc. Khoâng coù ai bò thöông, nhöng vuï chaïm suùng ñaõ khieán cho haøng chuïc ngöôøi ñaùnh baïc phaûi boû chaïy ra cöûa. Caùc nhaân chöùng cho bieát hoï nghe ít nhaát boán phaùt suùng noå, chæ trong khoaûng vaøi giaây. Soøng baïc chính vaãn môû cöûa hoâm Chuû nhaät, vaø hieän tröôøng nôi xaûy ra vuï chaïm suùng ñaõ bò phong toûa, trong khi caûnh saùt tieáp tuïc cuoäc ñieàu tra. (N.Y.) Haïn choùt 30 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa chæ lieân laïc: 9262 B Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-896-9518. Thö töø: Vaên Buùt Nam CA P.O Box 20293, Fountain Valley, CA 92728-0293.

Hieän dieän: Thieàn Sö Löông Só Haèng. Caùc ca só nhö: Dieãm Lieân, Chí Taâm, Anh Duõng... Lôøi thô cuûa Thieàn Sö Löông Só Haèng ñöôïc caùc nhaïc só Hoaøng Thi Thô, Chí Taâm, Giao Tieân... phoå nhaïc.

Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân San Diego toå chöùc thi ñaáu côø töôùng

Taát nieân cuûa Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa

Tham döï vieân: Ñoàng höông nguï taïi San Diego, khoâng phaân bieät tuoåi taùc. Ghi danh taïi Cafeù Ñaø Laït, 4738 University Avenue #H, San Diego, CA 92105. Ñieän thoaïi: 619-282-3445. Leä phí: $5. Thôøi gian ghi danh: Ñeán 6 giôø chieàu ngaøy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005. Lieân laïc: Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Mieàn Nam California taïi San Diego ôû soá 2387 W. Jewett Street, San Diego, CA 92111. Ñieän thoaïi: 858-277-3900 (H); 858-7179508.

Ra maét Thieàn Ca DVD

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 31 Thaùng Möôøi Hai, 2005 vaøo luùc 2:00PM Ñòa ñieåm: Hí Vieän La Mirada for The Performing Arts.

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 06 Thaùng Gieâng, 2006 töø 4:00pm ñeán 10:00pm. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Ngöôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Coù muùa laân, vaên ngheä, aåm thöïc mang höông vò queâ höông ngaøy Teát do Hoäi AÙi Höõu Bieân Hoøa khoaûn ñaõi. Seõ toå chöùc nhaân söï cho taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 20062008. Lieân laïc: 714-280-3073, 714-420-2896.

Hoïp maët Taát Nieân Möøng Xuaân cuûa Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 22 Thaùng Gieâng, 2006, baét ñaàu töø 10:00AM ñeán 3:00PM. Ñòa ñieåm: Emeralt Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana. Chöông trình: Daâng höông baøn thôø toå tieân, chuùc thoï quí cao nieân, vaên ngheä, muùa laân...

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

Ñoaïn tröôøng quoác naïn Coäng Saûn qua 30 naêm HOAØNH NGUYEÃN

Buùt kyù

“Caùch Maïng, Saøi Goøn Thaønh OÅ Ñieám. Giaûi Phoùng, Con Ngöôøi Hoùa NgöïaTraâu” Vuõ Hoái

Trong thôøi kyø hoaûng loaïn cuûa Thaùng Tö naêm 1975, chæ nhöõng ngöôøi thoaùt cheát khi vöôït qua “ñaïi loä kinh hoaøng”, môùi chöùng kieán caùi thaûm traïng cuûa ñòa nguïc traàn gian. Treân ñoaïn ñöôøng 20 km, thaây ngöôøi khaép maët loä, leà ñöôøng, thòt xöông vöông vaõi treân khaép caønh caây baõi coû, do ñaïn phaùo kích cuûa Vieät Coäng vaø söï taøn saùt man rôï cuûa boä ñoäi vaø du kích,taát caû moïi ngöôøi giaø treû nam phuï laõo aáu, toäi daùm boû chaïy theo “Myõ Nguïy”. Chæ rieâng taïi Hueá ñaõ coù tôùi 5.800 thöôøng daân bò gieát vaø vuøi laáp taïi 4 khu moà choân taäp theå; Nhieàu ngöôøi bò troùi baèng daây theùp gai, vaûi bòt mieäng choân soáng. Ngaøy muøng moät Teát Maäu Thaân 1968, 12 ngaøn quaân Baéc Vieät ñaõ taán coâng vaø chieám thaønh phoá Hueá lieân tuïc 26 ngaøy, gaây ra bieát bao caùi cheát thaûm thöông oan khuaát! Ta haõy laéng loøng nghe lôøi “Töï Truyeän” cuûa Nguyeãn Ngoïc Ngaïn trong moät chuyeán vöôït bieån 1978, ñeå hình dung bieát bao nhieâu chuyeán vöôït bieån kinh haõi khaùc: Treân moät con taøu goã mong manh tröôùc bieån khôi soùng döõ maø chöùa tôùi 300 ngöôøi, vôùi giaù moãi ñaàu ngöôøi laø 20 löôïng vaøng ñoùng cho Coäng phæ. Con taøu ñaõ phaán ñaáu lieân tieáp 7 ngaøy ñeâm ñaày soùng gioù treân bieån Ñoâng. Ñeán khi tôùi gaàn beán bôø Maõ Lai thì bò baén chaän khoâng cho vaøo. Taøu chìm daàn vì ngaäp nöôùc vaø soùng gioù. 161 ngöôøi cheát, trong ñoù coù nhöõng ngöôøi ngoäp nöôùc coøn thoi thoùp thôû ñöôïc soùng ñaåy vaøo bôø, nhöng boïn lính Maõ Lai tham lam taøn aùc khoâng cho cöùu ngöôøi, ñeå roài loät quaàn aùo xaùc cheát laáy vaøng vaø ñoâ la giaáu trong gaáu quaàn aùo, coå aùo vaø vaït aùo. Thaät ñaây môùi ñuùng vôùi caâu ví daân gian “Baïc nhö daân Ba Möôi; Baát nhaân nhö Lính Bieân Phoøng”. Ñöùa con 4 tuoåi vaø ngöôøi vôï 23 tuoåi cuûa Nguyeãn Ngoïc Ngaïn ñeàu cheát thaûm. Sau 30 naêm troïn quyeàn cai trò ñaát nöôùc baèng chuyeân chính ñoäc taøi taøn aùc, chæ coù thieåu soá caàm quyeàn tham oâ ñaéc chí, coøn ñaïi ña soá daân Vieät caû hai mieàn ñeàu thua thieät. Ta haõy nghe nhöõng lôøi thô xeù loøng cuûa Voõ Ñaïi Toân, Hoaøng Phong Linh: Toå quoác ôi! 30 naêm trôøi... Mieäng “voâ saûn” toaøn men röôïu noàng hôi Tay “chuyeân chính” oâm bao ñaày chaâu baùu. Dinh thöï nguy nga - döïng leân töø maùu Cuûa ngöôøi daân khoå haïnh moät ñôøi, Ngöôøi thöông binh ngaång maët nhìn trôøi, Nghe tieáng khoùc trong tieáng cöôøi vang voïng. Chieác xe laên baùnh moøn gaõy goïng, Leâ thaân taøn veà cuoái heûm ñôn coâi. Toå quoác cuûa toâi ôi! 30 naêm nieàm ñau quaën thaét, Ñaøn con löu vong löûa loøng nguoäi taét Dó vaõng queân roài, hiu haét tình queâ, Lôùp giaø nua mô öôùc trôû veà Khoâng nhaém maét, cuoái ñôøi, leân tieáng

Minh hoïa: AÙNH BUØI/NV

naác, Coøn tuoåi treû hoàn nhieân hoa maät, Nôi xöù ngöôøi chaáp nhaän queâ höông... Lôøi traàn tình 30 naêm, toâi vieát baèng tim maùu, Töø noãi ñau aâm thaàm choân giaáu, Kính daâng leân toå quoác haèng yeâu... Ñaïi cuoäc toaøn daân ban toâi leõ soáng Hieán daâng ñôøi cho troïn nghóa queâ höông... Phuùt cuoái ñôøi xin bieán leä thaønh hoa... Huy hoaøng Vaên Hieán Töï Do.

Ngaøy 24 Thaùng Tö 2005, ngay taïi thuû ñoâ chính trò Paris, moät cuoäc bieåu tình soâi ñoäng coù côø Quoác gia vaø truyeàn ñôn bieåu ngöõ, ñaõ dieãn ra raàm roä tröôùc Söù quaùn Vieät Coäng, do Toång Hoäi Cöïu TNCT/Vieät Nam phoái hôïp vôùi Hoäi Cöïu TNCT vaø Naïn Nhaân Coäng Saûn Phaùp Quoác toå chöùc, ñeå töôûng nieäm 30 naêm Quoác Haän, vaø cuõng ñeå theå hieän tinh thaàn ñaáu tranh khoâng meät moûi cuûa taäp theå ngöôøi Vieät tò naïn. Coù caùc phaùi ñoaøn töø Ñöùc, Phaùp, Anh cuøng caùc ñoaøn theå taïi AÂu Chaâu. Paris laø thuû ñoâ cuûa nhaân ñaïo, nhaân quyeàn vaø lyù töôûng cao caû, cho neân khoâng theå laø nôi truù nguï cuûa Coäng Saûn - laø nhöõng keû khoâng bao giôø toân troïng töï do vaø caùc giaù trò caên baûn cuûa con ngöôøi. Caùc ñaïi dieän ñaõ thay phieân nhau, toá caùo toäi baùn ñaát daâng bieån cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam; trình baøy nhöõng kinh nghieäm ñaáu tranh choáng VC, laäp tröôøng döùt khoaùt khoâng hoøa hôïp hoøa giaûi vôùi Coäng saûn löøa doái, vaø tieán haønh ñoát côø VC. Buoåi Hoäi Thaûo Chính Trò ngaøy hoâm sau, Chuû Nhaät 25- 4 -2005 taïi khaùch saïn FIAP thuû ñoâ Paris Moät danh saùch goàm 1775 Quaân Caùn Chaùnh Vieät Nam Coäng Hoøa Boû Mình Trong Lao Tuø Coäng Saûn ñöôïc tröng baøy treân baøn töôûng kính, trang trí baèng hoa traéng raát trang nghieâm, ñeå ñoàng baøo vaø caùc ñoaøn theå taïi Phaùp chieâm ngöôõng vaø tìm hieåu xem baïn beø chieán höõu, ai coøn ai maát? Caùc hoäi ñoaøn tham döï coù: Hieäp Hoäi Cöû Tri goác AÙ Chaâu, Ñaûng Boä Ñaïi Vieät II de France, Hoäi Dòch Hoïc, Quoác Daân Ñaûng Paris, Lieân Minh Daân Chuû Vieät Nam taïi Phaùp, Phong Traøo Yeåm Trôï Quoác Noäi Vuøng Daäy (Anh Quoác), Thaùnh Thaát Cao Ñaøi, UÛy Ban Baûo Veä Chính Nghóa Quoác Gia taïi Phaùp, Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Quoác Gia taïi Phaùp, Vaên Phoøng Lieân Laïc Quaân Nhaân Vieät Nam Coäng Hoøa AÂu Chaâu, Hoäi Haûi Quaân Haøng Haûi Vieät Nam Coäng Hoøa taïi Phaùp, Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Quoác Gia Vieät Nam, Hoäi Nghieân Cöùu Meänh Lyù. Coøn ñaây laø lôøi taâm huyeát cuûa G/s Nguyeãn Xuaân Vinh, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñaïi dieän Taäp theå Chieán só Vieät Nam Coäng Hoøa Haûi ngoaïi, tröôùc Ñaøi Chieán Só Traän Vong Vieät Nam ngaøy 30/4/2005 taïi Hoa Thònh Ñoán:... Taäp theå chieán só Vieät Nam Coäng Hoøa haûi ngoaïi quan nieäm raèng, trong tình hình phöùc taïp cuûa coäng ñoàng, ngöôøi Vieät Quoác Gia haûi ngoaïi hieän nay, hôn bao giôø heát, caàn phaûi öu tieân thöïc hieän tình ñoaøn keát. Chuùng ta khoâng theå ñoøi hoûi moïi Hoäi Ñoaøn cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi phaûi naèm döôùi moät heä thoáng laõnh ñaïo thoáng nhaát, nhöng yù chí ñoaøn keát vì moái an nguy chung

cuûa daân toäc phaûi ñöôïc coi laø neàn taûng cuûa moïi toå chöùc ñeå vaän duïng tieàm löïc to lôùn cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi cho muïc tieâu chung. Ñaïi dieän cho caùc chieán só Vieät Nam Coäng Hoøa goàm nhöõng ngöôøi töøng caàm suùng choáng giaëc ôû tuyeán ñaàu, chuùng toâi thieát tha keâu goïi moïi caù nhaân vaø toå chöùc yeâu nöôùc haûi ngoaïi haõy cuøng nhau thöïc söï xoùa boû moïi tò hieàm, moïi baát ñoàng, sieát chaët sôïi daây ñoaøn keát cuøng höôùng veà muïc tieâu giaûi theå cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam, daønh töï do daân chuû vaø nhaân quyeàn cho ñaát nöôùc. Chuùng toâi cuõng keâu goïi caùc cöïu chieán binh Hoa Kyø saùt caùnh vôùi chuùng toâi, keâu goïi caùc chính phuû vaø nhaân daân Hoa Kyø cuøng caùc quoác gia yeâu chuoäng töï do hoã trôï chuùng toâi trong muïc tieâu thöïc thi töï do daân chuû vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam phuø hôïp vôùi traøo löu daân chuû hoùa toaøn caàu vaø an ninh, choáng khuûng boá, cuûa nhaân loaïi ngaøy nay... Chæ soá toaøn caàu veà Töï do Baùo chí coâng boá cuoái naêm 2004, xeáp Vieät Nam Coäng Saûn ñöùng thöù 161/167 nöôùc bò ñaùnh giaù keùm veà töï do baùo chí, coù Noâng Ñöùc Maïnh, Toång Bí Thö Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laø moät trong 34 caù nhaân maø toå chöùc Kyù Giaû Khoâng Bieân Giôùi RSF, cho raèng phaûi chòu traùch nhieäm tröïc tieáp, vì ñaøn aùp baùo chí (gieát choùc, baét giam, haønh hung, ñe doïa ngöôøi laøm baùo). Veà vieäc Coäng saûn Vieät Nam ñaùnh ñuoåi Myõ roài laïi röôùc Myõ vaø xin vieän trôï ñeå mong giaûm ñöôïc aùp löïc cuûa Trung Coäng chieám ñaát laán bieån, tung tieàn giaû vaø ma tuùy laøm suy yeáu Vieät Nam, nhaø vaên nöõ Vieät Coäng phaûn tænh Döông Thu Höông goïi: “Chieán tranh choáng Myõ laø cuoäc chieán ngu xuaån nhaát trong lòch söû daân Vieät”. Phaàn Lieân Hieäp Quoác chuù yù ñeán 2 vaán ñeà quan troïng: 1. Can thieäp quaân söï kòp thôøi. 2. Vieän trôï phaùt trieån höõu hieäu. Hieän nay, tình hình Iraq, Trung Ñoâng vaø nhaát laø Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông ñang soâi ñoäng veà lieân keát phe

phaùi gaây theá löïc chính trò vaø kinh teá. Trong dieãn vaên kyû nieäm 60 naêm ngaøy chieán thaéng Phaùt xít Ñöùc, 8 thaùng 5 - 2005, Chuû tòch Haï vieän Ba Lan Wlodzimier Cimozewicz ñaõ leân aùn Lieân Xoâ ñaõ ñaâm dao sau löng vaøo Ba Lan, khi nöôùc naày ñang khaùng chieán choáng Ñöùc xaâm chieám töø ngaøy 01 thaùng 9 - 1939 thì 17 - 9 1939, Lieân Xoâ laïi Ñoàng minh theo Phaùt xít Ñöùc. Quoác hoäi Coäng hoøa Ba Lan hy voïng laø nöôùc Nga ngaøy nay, seõ töï ñaët khoaûng caùch giöõa mình vaø di saûn ñaày hoå theïn cuûa moät thôøi ñoäc taøi toaøn trò, vaø haõy ñem laïi coâng lyù cho kyù öùc cuûa caùc naïn nhaân goàm khoaûng 40 trieäu ngöôøi ñaõ cheát vaø nhöõng ngöôøi coøn soáng soùt trong ñeä nhò theá chieán. Trong thôøi gian ñoù, Toång thoáng Bush cuõng ñoïc baøi dieãn vaên taïi Töôïng ñaøi Töï Do ôû Riga. OÂng goïi vieäc Lieân Xoâ chieám ñoùng Ñoâng AÂu vaø giam caàm haøng trieäu ngöôøi, Hoa Kyø cuõng coù traùch nhieäm khi ñoàng yù vieäc chia caét Chaâu AÂu ôû Hoäi nghò Yalta. Ñoù laø moät trong nhöõng ñieàu sai traùi lôùn nhaát cuûa lòch söû. Taïi vuøng Baltic, ngöôøi daân Estonia vaø Lithuania noùi raèng: Vieäc hoï ñöôïc giaûi phoùng khoûi Phaùt xít ñaõ ñaùnh daáu baèng söï chieám ñoùng khôûi ñaàu cuûa Lieân Xoâ vaøo naêm 1940. Toång Thoáng Bush noùi: Ñoái vôùi caùc nöôùc vuøng Baltic, thì vieäc ñaùnh baïi Phaùt xít khoâng baùo hieäu cho töï do. OÂng Bush noùi roõ theâm: Toân troïng daân chuû cuõng laø toân troïng quyeàn cuûa ngöôøi thieåu soá. Taïi Vieät Nam Coäng saûn, Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi vöøa kyù Nghò Ñònh soá 38/2005, nhaèm ngaên caám vieäc taäp trung ñoâng ngöôøi hoaëc bieåu tình, maø ñaùng lyù theo tieán trình daân chuû, nhaø caàm quyeàn phaûi toân troïng vaø giaûi quyeát nhöõng nguyeän voïng chính ñaùng cuûa daân, cuøng nhöõng söï öùc hieáp doàn neùn maø hoï khoâng coøn coù theå im laëng chòu ñöïng theâm ñöôïc nöõa, neân môùi daùm lieàu ruû nhau bieåu tình khieáu kieän, phaûn ñoái.

Theo kieåu toå chöùc ñoäc taøi cuûa Vieät Nam Coäng Saûn, thì moïi vieäc ñeàu do Ñaûng laõnh ñaïo quyeát ñònh, Quoác hoäi vaø Toøa aùn chæ thöøa haønh. Coøn toå chöùc daân chuû cuûa caùc nöôùc vaên minh, thì Laäp Phaùp Haønh Phaùp vaø Tö Phaùp ñeàu ñöôïc phaân ñònh roõ raøng vaø coù tính ñoäc laäp. Cuõng töø söï sai traùi naày ñaõ ñöa ñeán vieäc kyù keát nhöõng Hieäp Ñònh baát coâng veà laõnh thoå vaø bieån caû, caét nhöôøng cho Trung Coäng ñeå thuû lôïi caù nhaân vaø cuûng coá phe ñaûng, löu xuù muoân ñôøi. Taäp theå ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñang laøm Kieán Nghò leân Lieân Hieäp Quoác, ñeå con chaùu chuùng ta coù baèng chöùng mai sau laáy laïi laõnh thoå. Ngaøy naøo ñaûng Coäng Saûn ñoäc taøi tham oâ muø quaùng coøn naém quyeàn cai trò ñaát nöôùc, thì Vieät Nam khoâng theå naøo saùnh ngang haøng vôùi nhöõng nöôùc chung quanh nhö Thaùi Lan, Phi Luaät Taân, Ñaïi Haøn, Nam Döông, Singapore, Ñaøi Loan, Nhaät... vaân vaân, maø haäu quaû mang nôï caùc cöôøng quoác ngaøy theâm choàng chaát, ñeå laïi gaùnh naëng cho theá heä tieáp theo sau, laïi coøn naåy sinh theâm thieåu soá vong quoác ñeå möu caàu sung söôùng ích kyû cho baûn thaân vaø gia ñình nôi xöù ngöôøi. Chính ngay döôùi cheá ñoä Coäng Saûn gian aùc, nhöõng ai khoâng cuøng phe caùnh vôùi nhoùm caàm quyeàn laõnh ñaïo cai trò ñaát nöôùc, cuõng bò ñau khoå qua caâu veø daân gian: Ñaàu Ñöôøng Ñaïi Taù Vaù Xe, Cuoái Ñöôøng Thieáu Töôùng Baùn Cheø Ñaäu Ñen!

Hình aûnh ngöôøi thöông pheá binh 2 mieàn coøn bi thaûm hôn nhieàu qua lôøi thô TV: Hai Ngöôøi Thöông Pheá Binh, Tröôùc Hoï Laø Chieán Só, Nay Cuøng Ñi AÊn Xin!!! Sacramento California Thaùng Naêm naêm 2005

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông

UCI

daøn xeáp vuï kieän baùn xaùc cheát ñöôïc hieán taëng

IRVINE, Nam California - Saùu naêm sau khi tröôøng y khoa cuûa UCI sa thaûi giaùm ñoác chöông trình hieán xaùc cuûa hoï vì ñaõ baùn caùc boä phaän cuûa xaùc cheát, tröôøng naøy ñang daøn xeáp vuï kieän cuûa moät gia ñình, vaø vuï naøy ñaõ trôû thaønh moät tröôøng hôïp ñieån hình quan troïng nhaát cho thaáy chöông trình naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän khoâng ñuùng nhö theá naøo. Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa UCI ñaõ ñoàng yù traû cho gia ñình cuûa baø Anneliese P. Yuenger $500,000. Ñaây laø soá tieàn boài thöôøng lôùn nhaát maø caùc nhaân vieân hoäi ñoàng quaûn trò traû cho moät trong nhöõng gia ñình ñaõ kieän. Theâm vaøo ñoù, moät trong caùc ñoàng söï cuûa cöïu giaùm ñoác chöông trình hieán xaùc Christopher Brown ñaõ ñoàng yù traû cho gia ñình treân $200,000. Töø naêm 1995, hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ phaûi chòu caùc leä phí veà luaät phaùp ngaøy caøng taêng vì nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán nhaân vieân cuûa tröôøng y khoa, khi hoï khaùm phaù ra laø caùc baùc só lo veà khaû naêng sinh saûn ñaõ aên caép tröùng vaø phoâi thai cuûa moät soá beänh nhaân ñem caáy vaøo nhöõng ngöôøi khaùc. Töø ñoù hoï ñaõ tieán haønh hai cuoäc ñieàu tra veà caùc chöông trình hieán xaùc cuûa hoï taïi UCLA vaø moät ôû UCI. Hieän nay hoï ñang ñieàu tra veà chöông trình gheùp gan cuûa UCI. Ray Yuenger, moät luaät sö ôû San Jose, cho bieát maëc duø vieäc daøn xeáp treân laø söï keát thuùc ñöôïc hoan ngheânh cho moät cuoäc tranh ñaáu laâu daøi veà luaät phaùp, nhöng gia ñình naøy thaät söï hy voïng coù ñöôïc lôøi xin loãi vaø moät quyeát ñònh veà soá phaän ngöôøi meï cuûa hoï. Yuenger ñaõ tuyeân boá: “Chuùng toâi vaãn khoâng bieát ñieàu gì ñaõ xaûy ra cho baø. Toâi coù theå hieåu taïi sao, vì nhöõng lyù do coù lieân quan ñeán phaùp luaät, hoï khoâng muoán xin loãi vaø ñaõ ñaët ra moät tieàn leä xaáu, nhöng raát khoù maø tin raèng sau suoát thôøi gian naøy hoï vaãn khoâng theå noùi roõ thi theå cuûa baø ñaõ ñi veà ñaâu.” Anneliese P. Yuenger, moät di daân ngöôøi Ñöùc, ñaõ qua ñôøi hoài Thaùng Tö naêm 1999 vaøo naêm 82 tuoåi. Gia ñình ñaõ hieán xaùc baø cho tröôøng y khoa cuûa UCI, vaø moät thaùng sau caùc tro coát cuûa baø ñaõ saün saøng ñeå ñöôïc göûi traû laïi cho gia ñình, maëc duø treân thöïc teá haàu heát caùc xaùc cheát hieán taëng ñöôïc caùc sinh vieân cuûa tröôøng y khoa söû duïng trong khoùa hoïc cuûa moät naêm. Tuy nhieân laï hôn nöõa laø Diane Yuenger ñaõ ñöôïc moät ngöôøi naøo ñoù trong chöông trình baûo baø phaûi gaëp moät ngöôøi ñaøn oâng ôû baõi ñaäu xe cuûa In-N-Out Burger. Baø ñaõ laøm nhö theá vaø traû $600 ñeå ñoåi laáy moät tuùi nhöïa ñöïng ñaày

nhöõng thöù, maø baø ñöôïc cho bieát laø haøi coát cuûa meï baø. Nhöng thaät ra khoâng phaûi nhö vaäy. Vaøo Thaùng Möôøi naêm 1999, nhaät baùo Orange County Register nhaän thaáy laø moät theû ghi teân vaø ñòa chæ maø gia ñình tìm ñöôïc trong tro coát phuø hôïp vôùi hoà sô löu tröõ cuûa nhaø xaùc ôû Gardena, maø tröôøng söû duïng ñeå hoûa thieâu nhöõng xaùc cheát ñöôïc hieán taëng. Tôø baùo naøy thaáy raèng tro coát ñöôïc trao cho gia ñình Yuenger laø nhöõng tro coát cuûa moät caùi hoäp ñöïng nhöõng boä phaän thi theå khaùc nhau ñöôïc thieâu hoài Thaùng Hai, tröôùc khi baø Anneliese Yuenger qua ñôøi. Vaøo luùc ñoù, Paul Yuenger, con trai cuûa Anneliese Yuenger, ñaõ leân tieáng: “Toaøn boä söï vieäc naøy thaät laø khuûng khieáp. Nhöng Chris Brown hoaëc moät ngöôøi naøo ñoù ôû tröôøng phaûi bieát nhöõng haøi coát naøy hieän ôû ñaâu. Chuùng toâi caàn bieát, vaø toâi hy voïng UCI coù theå laøm cho ñieàu ñoù xaûy ra.” Nhöng UCI ñaõ khoâng laøm ñöôïc vieäc ñoù, maëc duø hoï ñaõ toán nhieàu thôøi giôø vaø tieàn baïc. Tröôøng ñaõ tieán haønh moät cuoäc thaåm vaán noäi boä veà chöông trình, vaø baùo caùo raèng hoï khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc hôn 300 xaùc cheát, ñöôïc hieán taëng töø Thaùng Gieâng naêm 1995 ñeán Thaùng Taùm naêm 1999, cuoái cuøng ñaõ ñöôïc ñöa tôùi ñaâu. Hoï quy traùch nhieäm cho vieäc löu giöõ hoà sô khoâng ñöôïc toát. Tröôøng ñaõ coá nhaän daïng boán xaùc cheát maø haøi coát coøn ñöôïc ñeå taïi tröôøng khi tröôøng ñoùng cöûa, baèng caùch ñöa cho caùc thaønh vieân cuûa gia ñình, trong ñoù coù nhöõng ngöôøi trong gia ñình Yuengers, xem hình cuûa caùc xaùc cheát. Tröôøng cuõng ñaõ môøi caùc chuyeân gia veà DNA cuûa toøa aùn, vaø coá laàn theo veát moät maät maõ, ñöôïc tìm thaáy treân moät mieáng xöông hoâng giaû, ñeå tìm ra ngöôøi hieán taëng. Vaøo Thaùng Taùm naêm 2002, hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ daøn xeáp moät vuï kieän taäp theå cuûa hôn 100 gia ñình vôùi soá tieàn boài thöôøng khoâng ñaày $1,000 moãi gia ñình, vaø hoï cuõng ñaõ daøn xeáp saùu vuï kieän khaùc vôùi soá tieàn boài thöôøng toång coäng khoaûng $1 trieäu. Coù hôn moät chuïc gia ñình cuûa nhöõng ngöôøi hieán xaùc vaãn coøn ñang kieän. Theû ghi teân, soá tieàn traû cho nhöõng tro coát vaø söï kieän caùc tro coát laø moät söï löøa gaït toaøn boä ñaõ giuùp laøm cho vuï kieän cuûa gia ñình Yuenger noåi baät. Paul Mahoney, moät trong caùc luaät sö, tieân ñoaùn seõ coù nhieàu vuï kieän môùi xuaát phaùt töø nhöõng vaán ñeà cuûa chöông trình gheùp gan. (Theo O.C. Register) (N.Y.)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

Quaän Cam:

Keát hoân giaû ñeå baûo laõnh nhaäp cö Moät vaên phoøng du lòch taïi Little Saigon bò ñieàu tra WESTMINSTER, Quaän Cam - Trong khi caùc nhaân vieân lieân bang tieáp tuïc ñieàu tra veà moät ñöôøng daây toå chöùc ñaùm cöôùi giaû ñaët cô sôû ôû Little Saigon, moät phuï nöõ ôû Westminster ñöôïc xem nhö laø moät trong nhöõng ngöôøi toå chöùc vaãn coøn bò truy naõ hoâm Thöù Tö 30 Thaùng Möôøi Moät. Caùc nhaø ñieàu tra toá caùo Marian Therese Thaùi ñaõ taïo ñieàu kieän deã daøng ñeå toå chöùc boán vuï keát hoân giaû, giöõa nhöõng coâng daân Hoa Kyø vaø caùc kieàu daân Trung Quoác vaø Vieät Nam, ñeå coù ñöôïc chieáu khaùn nhaäp cö. Hoï cuõng toá caùo baø Marian Therese ñaõ söû duïng haõng du lòch cuûa baø ôû Westminster, MT Travel, nhö moät bình phong cho vieäc keát hoân giaû. Hoâm Thöù Tö, caùc laùng gieàng trong khu thöông xaù ôû Westminster, nôi toïa laïc MT Travel, cho bieát tieäm naøy ñaõ ñoùng cöûa töø hai thaùng nay. Marian Therese laø moät trong 44 bò caùo bò truy toá trong moät aâm möu mang haøng traêm kieàu daân Trung Quoác vaø Vieät Nam ñeán Hoa Kyø moät caùch baát hôïp phaùp. Caùc nhaø ñieàu tra cho bieát nhöõng khaùch haøng ñaõ phaûi traû ñeán $60,000 ñeå keát hoân vôùi ngöôøi Myõ. “Operation Newlywed Game” laø vuï ñaàu tieân aâm möu keát hoân giaû ôû caùc quaän Orange vaø Los Angeles, vaø coù theå cuõng laø vuï ñaàu tieân treân toaøn quoác, theo caùc giôùi chöùc cuûa Sôû Di Truù vaø Quan Thueá Hoa Kyø (ICE). Chín bò caùo, bò toá caùo ñieàu haønh ñöôøng daây treân, coù theå bò buoäc toäi taïi toøa aùn lieân bang vaøo ngaøy Thöù Hai veà caùc toäi danh bao goàm, aâm möu, löôøng gaït, laïm duïng chieáu khaùn vaø keát hoân giaû.

Virginia Kice, phaùt ngoân vieân cuûa cô quan lieân bang, tuyeân boá: “Ñaây laø moät giai ñoaïn môùi trong cuoäc ñieàu tra. Chuùng toâi ñang tieán haønh nhöõng cuoäc thaåm vaán caùc nghi can vaø nhöõng ngöôøi khaùc... ñeå tìm hieåu xem coù baát cöù ngöôøi ngoaïi quoác naøo ñöôïc lôïi trong vuï naøy hay khoâng.” Chieàu Thöù Ba, caùc nhaø ñieàu tra cuûa ICE ñaõ luïc soaùt caên chung cö Cobblestone Lane cuûa baø Thaùi, vaø tòch thu nhöõng hoà sô cuûa haõng du lòch HMT Travel Agency, theo moät baûn khai coù tuyeân theä cuûa leänh luïc soaùt hoâm 28 thaùng Möôøi Moät. Theo baûn khai, moät ngöôøi cung caáp tin töùc bí maät, laøm vieäc taïi haõng du lòch treân töø naêm 2001 ñeán 2003, cho bieát haàu heát vieäc kinh doanh maø baø theo doõi ñeàu coù lieân quan ñeán caùc cuoäc hoân nhaân giaû. James Pilkington, moät nhaân vieân ñaëc bieät cuûa ICE, ñaõ noùi trong baûn khai coù tuyeân theä: “Baø ta thöôøng nghe troäm ñieän thoaïi baø Thaùi ñang thaûo luaän veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán aâm möu keát hoân giaû. Ngöôøi cung caáp tin töùc cho bieát baø Thaùi ñaõ gaëp caùc khaùch haøng trong aâm möu keát hoân giaû taïi haõng du lòch MT Travel.” Pilkington cuõng vieát laø ICE ñaõ theo doõi hai cuoäc gaëp gôõ vaøo naêm 2004 taïi MT Travel giöõa baø Thaùi vaø moät “ngöôøi cung caáp thoâng tin ñang hôïp taùc”, ñaõ yeâu caàu Thaùi saép xeáp moät cuoäc hoân nhaân giaû ñeå ngöôøi naøy coù theå laáy ñöôïc moät chieáu khaùn. Chanh Thai cho bieát caùc nhaân vieân ñaõ vaøo trong nhaø cuûa em gaùi cuûa oâng ta (Marian Therese) hoâm Thöù

Ba, nhöng ñaõ khoâng giaûi thích taïi sao hoï laïi laøm theá. OÂng noùi baèng tieáng Vieät: “Hoï nhìn khaép nhaø vaø laáy giaáy tôø vaø thö töø cuûa baø Thaùi roài boû ñi.” Marian Therese Thai coù theå bò buoäc boán toäi aâm möu, löôøng gaït vaø laïm duïng chieáu khaùn, chöùa chaáp ngöôøi ngoaïi quoác, toå chöùc keát hoân giaû vaø giuùp ñôõ cuøng xuùi giuïc laøm baäy. Trong baûn caùo traïng, caùc coâng toá vieân cho laø Marian Therese Thaùi ñaõ traû cho Loan Voõ $13,000 töø naêm 2000 ñeán 2002, ñeå baø naøy keát hoân vôùi ba kieàu baøo Trung Hoa khaùc nhau ôû Trung Quoác. Hoï cuõng caùo buoäc laø hoài Thaùng Chín 2002, baø Marian Therese ñaõ gaëp moät kieàu daân Trung Quoác ôû Westminster vaø ñoàng yù laáy $22,000, ñeå tìm moät coâng daân Hoa Kyø saün saøng keát hoân vôùi oâng ta. Thaùng sau kieàu daân Trung Quoác treân ñöôïc giôùi thieäu vôùi Traàn Thò Thuøy Linh, 24 tuoåi, ôû Westminster. Theo baûn caùo traïng, hai ngöôøi naøy ñaõ keát hoân cuøng ngaøy ñoù ôû Santa Ana. Michael Khouri, luaät sö baøo chöõa cho baø Thuøy Linh, noùi laø caùc bò caùo coù veû gioáng nhö laø ngöôøi bình thöôøng. Hoâm Thöù Ba, Khouri tuyeân boá taïi phieân toøa xöû Traàn Thò Thuøy Linh ôû Santa Ana laø vieäc naøy coù veû khoâng gioáng nhö laø moät aâm möu quoác teá coù taàm voùc lôùn. Moät soá ngöôøi trong coäng ñoàng ngöôøi Myõ goác Vieät lo ngaïi laø tröôøng hôïp gaây nhieàu chuù yù treân seõ laøm taêng theâm söï nghi ngôø ñoái vôùi nhöõng caëp vôï choàng hôïp phaùp. (Theo O.C. Register) (N.Y.)

DAT


TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông FORT WORTH, Texas Hoâm Thöù Naêm 01 Thaùng Möôøi Hai, moät binh só Haûi Quaân hình nhö coá noå suùng ñeå töï töû, vaø ñaõ gaây thöông tích cho chính mình cuøng vôùi hai caáp treân, khi hoï vaät loän vôùi nghi can ñeå giaønh laáy khaåu suùng, trong moät noã löïc ñeå ngaên chaän oâng ta. Theo lôøi Ñaïi UÙy John McCormack, chæ huy tröôûng

Texas: Ba ngöôøi bò thöông trong vuï noå suùng ôû caên cöù quaân söï caên cöù Khoâng Quaân Fort Worth cuûa Haûi Quaân ôû Carswell, khaåu suùng ñaõ phaùt noå trong luùc hoï vaät loän, laøm xöôùc da caû hai caáp treân vaø gaây thöông tích cho ngöôøi lính thuûy. Ngöôøi noå suùng hieän ôû trong tình traïng nguy kòch vì bò truùng moät phaùt ôû coå, vaø hai ngöôøi kia chæ bò khaâu vaøi muõi. Moät vieân ñaïn ñoäc nhaát

ñaõ laøm bò thöông caû ba ngöôøi. Söï kieän xaûy ra vaøo khoaûng 12 giôø 40 tröa (giôø mieàn Trung), ôû trung taâm ñieàu haønh caùc chuyeán bay beân trong toøa nhaø haønh chaùnh cuûa caên cöù, vaø khaåu suùng ñöôïc söû duïng trong vuï naøy laø vuõ khí caù nhaân cuûa ngöôøi lính thuûy. Khoâng ñöôïc roõ danh taùnh cuûa ba quaân nhaân treân. (N.Y.)

DAT

Quaän Cam: Truy toá caùc quaùn röôïu baùn cho vò thaønh nieân FULLERTON, Quaän Cam - Hoâm Thöù Ba 29 Thaùng Möôøi Moät, boán quaùn röôïu ôû Fullerton ñaõ bò ra toøa vì baùn röôïu cho ngöôøi vò thaønh nieân, trong moät chieán dòch chung cuûa Sôû Caûnh Saùt Fullerton vaø UÛy Ban Kieåm Soaùt Thöùc Uoáng Coù Röôïu (Alcohol Beverage Alcohol Control Board) cuûa tieåu bang.

Caùc cô sôû kinh doanh treân laø Back Alley Bar and Grill, 116 1/2 W. Wilshire Avenue; Rockin’ Taco Cantina, 111 N. Harbor Blvd; Revolucion Cantina, 205 N. Harbor Blvd; vaø El Torito Restaurant, 101 W. Orangethorpe Avenue. Nhöõng ngöôøi phuïc vuï ôû quaày röôïu coù theå bò phaït toái

Luaät sö

Huyønh Tuaán Kieät

thieåu laø $250, vaø laøm vieäc cho coäng ñoàng vì môùi laàn ñaàu vi phaïm luaät. Vuï kieän treân laø moät phaàn cuûa chöông trình ABC Liaison Officer môùi cuûa sôû caûnh saùt, ñöôïc phaùt ñoäng trong moät noã löïc ñeå giaûm bôùt nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán röôïu. (N.Y.)

Lieân laïc

Tel: (714) 636-6320 Fax: (877) 882.1930 E.mail: kiet@lawyer.com

KTH

12866 Main Street, Suite 201, Garden Grove, CA 92840

LAW OFFICES

Ñaûm traùch

° ° ° ° °

Luaät Thöông Maïi Luaät Phaù Saûn Luaät Thöông Tích Luaät Gia Ñình Toá Tuïng


CA NHA�C - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITR�

.3�

B6 NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T THĂ–Ă™ BA - SOĂ 7304 - 6 thaĂšng 12, 2005 (6 thaĂšng M. Moät naĂŞm AĂ t Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

Little Saigon:

CaÚc trung taâm baêng nhaïc

ùÜa ra nhieĂ u saĂťn phaĂĽm mĂ´Ăši nhaân muøa leĂŁ LITTLE SAIGON, Westminster - Nhaân caĂšc ngaøy leĂŁ lĂ´Ăšn cuoĂĄi naĂŞm, caĂšc trung taâm baĂŞng nhaĂŻc cuĂťa Little Saigon, nhĂś ThuĂšy Nga, Blue Ocean, Laøng VaĂŞn... ĂąeĂ u tung ra nhieĂ u saĂťn phaĂĽm ca nhaĂŻc mĂ´Ăši, goĂ m caĂšc loaĂŻi CD, DVD... haĂ u moĂŻi ngÜôøi coĂš theĂĽ mua laøm quaø taĂŤng nhau vaøo caĂšc dòp leĂŁ quan troĂŻng naøy. Trung taâm ThuĂšy Nga phaĂšt haønh DVD Paris by night 79, “Dreamsâ€? (GiaĂĄc mĂ´), vĂ´Ăši hoäp bĂŹa thaät ĂąeĂŻp, nhĂś ĂąeĂĽ saĂźn saøng laøm quaø taĂŤng, vaø noäi dung, nhĂś teân bĂŹa cho thaĂĄy, goĂ m nhieĂ u baøi haĂšt veĂ  giaĂĄc mĂ´, nhĂś “Moäng ĂąeĂŻpâ€? (HoĂ  Leä Thu, NhĂś Loan, Loan Chaâu cuøng haĂšt), “NgÜôøi veĂ  tÜø giaĂĄc chieâm baoâ€? (BaĂťo Haân, Loan

Chaâu), “Sweet dreamsâ€? (Adam HoĂ , Vaân Quyønh, hai ca sĂł “nhĂ­ nhaĂĄtâ€? cuĂťa Trung taâm, nhĂśng ĂąaĂľ cho thaĂĄy thaät trÜôÝng thaønh, trong maøn trĂŹnh dieĂŁn naøy)... xen keĂľ vĂ´Ăši caĂšc baøi haĂšt quen thuoäc, nhĂś “ToĂšc mai sĂ´ĂŻi vaĂŠn, sĂ´ĂŻi daøiâ€? (cuĂťa PhaĂŻm Duy), TĂŹnh luĂša duyeân traĂŞng, Em Ăąi (Ban NguĂľ Vò HÜông: Baèng KieĂ u, TuaĂĄn NgoĂŻc, ThaĂši Chaâu, Nhaät Trung vaø... NguyeĂŁn NgoĂŻc NgaĂŻn), NoĂĄi laĂŻi tĂŹnh xĂśa (NhĂś Quyønh, MaĂŻnh Quyønh cuøng haĂšt), Lieân khuĂšc Ă‘eâm VuĂľ TrÜôøng, Phaän tĂ´ taèm (PhÜông HoĂ ng QueĂĄ, ThaĂši Chaâu), Lieân KhuĂšc Trònh Coâng SĂ´n (TuaĂĄn NgoĂŻc, KhaĂšnh Ly), Lieân KhuĂšc Trong taĂ m maĂŠt ùôøi, ThÜông Haän

(CheĂĄ Linh,TrÜôøng VuĂľ)... vaø caĂšc saĂšng taĂšc mĂ´Ăši nhĂś HaĂľy traĂť lôøi em (NgoĂŻc Lieân, nÜþ ca sĂł treĂť, mĂ´Ăši ĂąeĂĄn tÜø UĂ™c, vaø TheĂĄ SĂ´n), ChĂ´ĂŻ Ñôøi (Nhaät Trung, Hoaøi PhÜông), Chôø anh noĂši moät lôøi, Ă‘au moät laĂ n roĂ i thoâi (TheĂĄ SĂ´n, HoĂ  Leä Thu), CĂ´n mĂśa baĂĄt chĂ´ĂŻt (ThuĂťy Tieân, LÜông Tuøng Quang)... DVD “Dreamsâ€? naøy, tuy chĂŚ coĂš moät haøi kòch “AĂ‚m dÜông Ăąoâi ùÜôøngâ€? (Hoaøi Linh, ChĂ­ Taøi, BeĂš Kevin Phan), nhĂśng coĂš nhieĂ u “clipâ€? khaĂš vui khaĂšc, nhĂś clip “Dreamsâ€?, vĂ´Ăši NN NgaĂŻn, Kyø Duyeân, KieĂ u Linh..., â€œĂąoäc dieĂŁnâ€? cuĂťa Hoaøi Linh, ChĂ­ Taøi... VoĂŻng coĂĽ coĂš “MeĂŻ vaĂŁn ùôïi con veĂ â€?, vĂ´Ăši NgoĂŻc Ă‘an Thanh vaø HÜông ThuĂťy, ĂąaĂľ laøm cho

nhieĂ u ngÜôøi xem phaĂťi rĂ´i leä, khi thu hĂŹnh DVD naøy, qua Ă‘aĂŻi nhaĂŻc hoäi ùÜôïc toĂĽ chÜÚc taĂŻi San Jose, hoĂ i thaĂšng 8, 2005. Trong khi ĂąoĂš, Trung taâm Blue Ocean, cuĂťa nam ca nhaĂŻc sĂł Andy Thanh cuĂľng cho phaĂšt haønh 2 DVD haøi â€œĂ‘aĂŻi hoäi caĂšc Danh haøi 1 vaø 2â€?, vĂ´Ăši caĂšc ngheä sĂł nhĂś Minh NhĂ­, Vieät HÜông, BaĂťo QuoĂĄc, Duy PhÜông, Duy PhÜôÚc, TieĂĄt CÜông... Ngoaøi 2 DVD naøy, Blue Ocean cuĂľng phaĂšt haønh 3 CD ca nhaĂŻc “Laøm daâu xÜÚ laĂŻâ€?, â€œĂ–Ă´Ăšc gĂŹâ€?, vĂ´Ăši caĂšc ca sĂł nhĂś BaĂťo NgoĂŻc, Trieäu NgoĂŻc YeĂĄn, QuoĂĄc Huøng, Tommy Ngoâ, Lynda Trang Ă‘aøi, Henry ChuĂšc, Andy Thanh, Kenny ThaĂši, YĂ™ Nhi... vaø ĂąaĂŤc bieät CD

“Sao khoâng veĂ beân emâ€?, giĂ´Ăši thieäu rieâng moät gioĂŻng ca, ĂąoĂš laø nÜþ ca sĂł NgoĂŻc NhĂś Traâm, cuĂľng laø tieĂĄng ca chĂ­nh cuĂťa TT Blue Ocean, qua caĂšc taĂšc phaĂĽm quen thuoäc vaø mĂ´Ăši saĂšng taĂšc. TT Blue Ocean, coĂš caĂšc soĂĄ lieân laĂŻc: 714-839-5777 vaø 1800-654-4903. Trung Taâm Laøng VaĂŞn, cuĂľng laø moät trong nhÜþng trung taâm laâu naĂŞm cuĂťa Little Saigon, phaĂšt haønh 3 DVD veĂ  ca sĂł thaĂ n ĂąoĂ ng, BeĂš Xuaân Mai (Xuaân Mai 5, 6 vaø 7), trĂŹnh baøy caĂšc taĂšc phaĂĽm cuĂťa lÜÚa tuoĂĽi thieĂĄu nhi nhĂś MuĂša tieân roĂ ng, Ă‘i hoĂŻc, Ă‘aøn chim xinh, Nhòp Ăąieäu tuoĂĽi thĂ´, 36 thÜÚ chim, Anh tĂ­ suĂšn, Con roĂ ng chaĂšu tieân...

TT Laøng Vaên cuþng cho taÚi phaÚt haønh vaøo muøa Noel naøy boä CDx3, goà m nhieàu baÝn nhaïc Noel ùÜôïc Üa thích tÜø trÜôÚc naêm 1975, khi coøn ôÝ trong nÜôÚc, nhÜ LaÚ thÜ traàn theå, BoÚng nhoÝ giaÚo ùÜôøng, Baøi thaÚnh ca buoàn, Ñeâm ThaÚnh huy hoaøng, Hai muøa Noel, Ñeâm Ñoâng, Con quyø laïy ChuÚa, Ñeâm ThaÚnh voâ cuøng, Duyeân theà, GiaÚo ùÜôøng im boÚng... qua caÚc gioïng haÚt cuÝa HÜông Lan, Duy KhaÚnh, Leä Thu, Tuaån Vuþ, Daï Nhaät Yeån, Ngoïc Lan, KhaÚnh Ly, Giao Linh, Kieàu Nga, Carol Kim, Kim Anh... TT Laøng Vaên, coÚ caÚc soå ùieän thoaïi lieân laïc 714-8942233 vaø 891-0640. LEÂ THU�Y

CaÚc nhaø saÝn xuaåt hy voïng coâng chuÚng ùaþ saßn saøng ùoÚn nhaän phim veà Chuyeån Bay 93 HOLLYWOOD.- Lieäu taâm lyÚ cuÝa ngÜôøi Myþ ùaþ thÜïc sÜï ùÜôïc haøn gaÊn chÜa sau bieån coå 9/11? Caâu hoÝi naøy seþ ùÜôïc moät soå nhaø laøm phim coÚ yÚ ùònh thÜïc hieän nhÜþng cuoån phim khaÚc nhau chung quanh ùeà taøi lieân quan ùeån 9/11, trong ùoÚ hoï chuÚ yÚ ùeån chuyeän lieân quan ùeån Chuyeån Bay 93 rôÚt caÚch ùaây 4 naêm trong vuøng noâng thoân ôÝ phía Taây

Thursday, October 27, 2005

L I V I N G

Nam tieüu bang Pennsylvania khieån cho 40 ngÜôøi goà m phi haønh ùoaøn vaø haønh khaÚch tÜÝ naïn. Ñeà taøi naøy laø moät trong nhÜþng ùeà taøi maø nhÜþng nhaø laøm phim ùaþ ngaåp ngheÚ ngay tÜø ùaàu naêm ngoaÚi, nhÜng hoï sôï thôøi gian chÜa ùuÝ chín ùeü coâng chuÚng chaåp nhaän xem nhÜþng cuoån phim moâ taÝ thaÝm kòch noÚi treân.

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 — USA Online: www.nguoi-viet.com

Vaøo thaÚng roà i, taïi ngoaïi oâ thuÝ ùoâ Luaân Ñoân, nhaø vieåt kòch baÝn kieâm ùaïo dieãn Paul Greegrass baÊt ùaàu khôÝi quay moät phim lieân quan ùeån Chuyeån Bay 93 do haþng phim Universal Pictures coäng taÚc vôÚi haþng phim Anh Working Title Films. Trong khi ùoÚ, taïi Los Angeles, nhaø laøm phim ngÜôøi Myþ, Peter Markle, ùang ôÝ vaøo giai ùoaïn

hoaøn taåt cuoån phim cuÝa oâng cuþng naèm trong ùeà taøi naøy. Phim do haþng truyeàn hÏnh Fox taøi trôï ùeü chieåu trong chÜông trÏnh A&E thuoäc heä thoång cable cuÝa haþng naøy. Ngoaøi ra Oliver Stone cuþng quay moät phim chÜa coÚ tÜïa ùeà, nhÜng caâu chuyeän cuþng lieân quan ùeån bieån coå 9/ 11. Dó nhieân, tÜø naêm nay,

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

Fright night

For parents unused to the American custom, creating a Halloween costume can be an intimidating thing. B Y TARA BUI

We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. Subscribe at www.nguoi-viet.com. Click on the Nguoi Viet 2 button

6 months for $50 or 1 year for $60 Name: Address: Phone number: E-mail: IN THE SPIRIT, from top left: The author, Tara Buøi, at age 6, preparing her sister Michelle, 1, for her first Halloween in 1992. Other Vietnamese Americans who have taken to the holiday include Diana Tieân, 9, sits with baby sister Angela Buøi, 2, on the lap of their mother, Grace Buøi-Tieân, circa 1994. A fond memory includes outings to the Johnson Brothers Pumpkin Patch in Southern California, pictured on this page and page 6, where there was always lots to see and do, from the makeshift graveyard to pony rides to sifting and selecting through through the scores of pumpkins. Photos courtesy of Tara Buøi. alloween, 1991. A modest house bustles with the excitement and confusion of at least eight children who scurry around, digging underneath dusty beds and through darkgreen trash bags stored in the garage. This time around, which tiny body would vanish in the fluorescent clown costume, billowy enough to comfortably clothe a hefty grown man and his overweight mother? And which tiny body would have to wriggle into the black, ultra-chic skeleton ensemble, complete with a glow-in-the-dark bone pattern?

cuĂľng seĂľ khoâng Ă­t nhÜþng nhaø laøm phim xoay quanh chuĂť ĂąeĂ naøy. HoĂŻ coøn Ăąang troâng chôø xem nhÜþng phim ĂąaĂ u tieân lieân quan ĂąeĂĄn chuyeĂĄn bay 93. NeĂĄu thaĂĄy coâng chuĂšng chaĂĄp nhaän, hoĂŻ seĂľ tung phim cuĂťa hoĂŻ ra thò trÜôøng. Paul Dergarabedian chuĂť tòch coâng ty Exhibitor Ralations Co. tuyeân boĂĄ raèng, “moĂŻi ngÜôøi vaĂŁn coøn bò xuĂšc

Amid our frantic pace, we hear, “Hurry, hurry, the Keating kids have already made their way to the end of the block!â€? Finally, we step out into the dark autumn chill, and it is like all moments of great release culminating in one bound of glory. Tony and Toaøn, both 9, jump up and down in their homemade Mario Brothers costumes, which consist of all of two knitted berets and a couple of sheets thrown over their backs. Never mind that neither Mario nor his draindeclogging sibling wore capes or yellow berets. Never mind that no one but us could tell what they were supposed to be. And never mind that Mai, also 9, looks more like a gawky tomboy in a green sweater than she did like Yoshi the dino-

saur. This moment in time, 14 years ago, is just the way I remember Halloween at my house. We did things our own way, which was the best way we knew how. On the other side of Little Saigon, Diana Tieân’s mother was occupied with the task of adequately dressing her daughter, infant Angela, Diana’s cousins, and herself for the night’s festivities. “My mom pretty much took us trick-or-treating, and that year, my sister was big enough to fit into a costume so she took me, my sister and my two cousins as well. See HALLOWEEN on page 6

Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street , Westminster, CA 92683

ùoäng bôÝi nhÜþng gÏ ùaþ xaÝy ra trong ngaøy 11 ThaÚng Chín 2001 neân nhÜþng phim noÚi veà chuyeän naøy coÚ theü seþ aên khaÚch. Moät soå nhaø laøm phim khaÚc thÏ vaãn coøn loøng hoai nghi laø sÜï haøn gaÊn trong daân chuÚng Myþ chÜa troïn veïn neân coÚ theü hoï vaãn coøn choång vieäc ùÜa caâu chuyeän cuÝa Chuyeån Bay 93 leân phim aÝnh. (V.A.)

  

    !"# $ %& '''()*+ ( 

  

               !" #   !  $  % !#   #

                     "   # #  $  

    %  #  #       # # #    #     &$    #  $  "&

  '(

 ) !   "  !  ") *# " " )   +   " " "# / 0 !  #

DAT


Ñôøi Soáng

.3”

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

Tìm hieåu veà beänh Autism veà phöông dieän ñôøi soáng

DAT

YEÁN TUYEÁT (Ñaùng leõ baøi baùo naøy ñöôïc ñaêng treân trang y teá vì ñeà taøi lieân quan ñeán laõnh vöïc y khoa. Theá nhöng, nhìn thaáy aûnh höôûng quan troïng cuûa beänh Autism trong ñôøi soáng gia ñình neân ngöôøi vieát xin ñöôïc ñaêng treân trang ñôøi soáng.)

Caøng ngaøy ngöôøi ta caøng tìm thaáy nhieàu ñöùa treû coù nhu caàu ñaëc bieät (special needs), ñöôïc xeáp vaøo nhoùm nhöõng treû bò beänh Autism (taïm dòch laø “Töï Kyû”). Coù theå noùi beänh Austism laø moät caên beänh khoù giaûi thích khieán phuï huynh ít nhieàu bò hoang mang, khoâng bieát phaûi ñoái phoù nhö theá naøo cho ñuùng. Nhöõng ñöùa treû naøy cuõng xinh ñeïp nhö nhöõng ñöùa treû bình thöôøng nhöng döôøng nhö chæ muoán coâ laäp, khoâng ñaùp laïi loøng thöông yeâu maø cha meï hay ngöôøi thaân trao cho noù. Vôùi nhöõng cuoäc nghieân cöùu vaø tìm hieåu veà loaïi beänh nan giaûi naøy, caùc nhaø khoa hoïc vaø taâm lyù cho raèng phuï huynh vaãn coù theå ñeán gaàn con neáu coá gaéng vaø kieân nhaãn giuùp chuùng. Nhöng tröôùc khi muoán giuùp con, phuï huynh caàn phaûi hieåu beänh töï kyû laø gì, noù ñöôïc chaån ñoaùn nhö theá naøo vaø chöõa trò ra sao. Moät taøi lieäu ngaén goïn cuûa cô quan “National Institute of Neurological Disorders and Stroke” ñöôïc trích ra töø website cuûa cô quan naøy seõ cung caáp cho chuùng ta nhöõng yù nieäm toång quaùt veà beänh töï kyû. 1/ Autism - Töï kyû laø gì? Autism taïm dòch “beänh töï kyû” laø moät tình traïng beänh lyù phoå thoâng trong nhoùm chaäm phaùt trieån veà taâm lyù. Söï thieáu khaû naêng tieáp xuùc vôùi ngöôøi khaùc coù leõ laø moät ñaëc tính deã nhaän thaáy nhaát cuûa beänh töï kyû. Beân caïnh ñoù, treû bò beänh töï kyû gaëp khoù khaên trong vieäc bieåu loä tình caûm vaø ngoân ngöõ. Chuùng cuõng giôùi haïn toái ña vieäc baøy toû nhöõng yù thích veà baát cöù vaán ñeà gì töø aên uoáng cho ñeán chôi ñuøa. Nhöõng chuyeân vieân nghieân cöùu cho bieát cöù trong 1,000 ñöùa treû thì coù töø 3 ñeán

6 ñöùa bò beänh töï kyû. Soá con meät. Coù ñöùa thì coù haønh trai bò beänh töï kyû nhieàu gaáp ñoäng haønh haï mình nhö töï boán laàn hôn soá con gaùi. caén vaøo ngöôøi, hay ñaäp ñaàu vaøo töôøng. Chuùng thöôøng 2/ Nhöõng trieäu chöùng chaäm noùi hôn caùc treû khaùc vaø thoâng thöôøng nhaát cuûa xöng teân thay vì “I” hay beänh töï kyû: “me”... Coù ñöùa noùi vôùi moät caùi gioïng gioáng nhö ñang haùt Coù ba loaïi trieäu chöùng (sing song voice), veà moät ñoà chính ñeå nhaän dieän beänh töï chôi maø chuùng thích maø kyû: khoâng heà ñeå yù gì ñeán ngöôøi - Gaëp khoù khaên trong lieân ñoái dieän. Caùc ñöùa treû naøy heä xaõ hoäi; cuõng khoâng bieát caùch chôi - Bò trôû ngaïi trong vieäc chung vôùi maáy ñöùa treû khaùc. trao ñoåi baèng lôøi noùi hay Caùch duøng ñoà chôi cuûa chuùng haønh ñoäng. Coù khoaûng 40% cuõng baát bình thöôøng. Thí duï nhöõng treû bò beänh töï kyû khi chôi moùn ñoà chôi Legos, khoâng noùi ñöôïc; chaùu coù theå laáy maáy maåu - Bò chöùng “nhaéc ñi nhaéc Legos neùm xuoáng saøn nhaø, laïi” moät caâu noùi maø chuùng hoaëc luoân luoân saép xeáp caùc nghe ñöôïc. maåu Legos aáy theo moät kieåu Nhöõng trieäu chöùng vöøa keå duy nhaát, döïa theo kích côõ, coù theå ôû traïng thaùi töø nheï hình daùng hoaëc maøu saéc. ñeán naëng. Raát nhieàu ñöùa treû bò beänh Phuï huynh dó nhieân laø töï kyû coù moät nhu caàu “khoâng ngöôøi ñaàu tieân khaùm phaù ra muoán coù söï thay ñoåi”. Caùc söï khoù khaên trong lieân heä xaõ chaùu coù theå trôû neân böïc boäi, hoäi cuûa con mình. Trong thôøi töùc giaän neáu nhöõng vaät chung gian sô sinh, em beù bò beänh quanh hoaëc thôøi khoùa bieåu töï kyû khoâng ñeå yù hay quan thöôøng nhaät bò thay ñoåi. (Thí taâm ñeán nhöõng tieáng noùi hay duï neáu baïn baûo con ñi taém haønh ñoäng cuûa ngöôøi lôùn. tröôùc khi ñaùnh raêng, khaùc Hoaëc coù khi em coù veû nhö vôùi ngaøy hoâm tröôùc, thì chaùu muoán choáng laïi söï boàng beá coù theå choáng cöï maõnh lieät). hay oâm aáp. Khi lôùn leân hôn Söï khoâng chòu thay ñoåi naøy nöõa, ñöùa beù naøy khoâng muoán khieán gia ñình coù theå rôi vaøo chôi chung vôùi caùc treû khaùc. moät cuoäc soáng raát khoù khaên Döôøng nhö noù chæ soáng trong vaø cöùng ngaéc khi phaûi chìu moät theá giôùi rieâng bieät cuûa theo nhöõng “luaät leä” cuûa ñöùa mình. treû. Ñoâi khi, trong moät vaøi Coù moät soá ñöùa treû beänh töï tröôøng hôïp vaøo nhöõng naêm kyû coù raát ít caûm xuùc ñau ñôùn ñaàu tieân cuûa cuoäc ñôøi, ñöùa treû veà theå lyù, nhöng laïi raát nhaïy coù veû phaùt trieån bình thöôøng caûm vôùi tieáng ñoäng, söï ñuïng nhöng roài töø töø thu mình laïi chaïm. Nhöõng caûm xuùc baát vaø trôû neân khaùc bieät haún vôùi bình thöôøng naøy coù theå ñöa nhöõng ñöùa treû ñoàng trang löùa ñeán nhöõng phaûn öùng nhö bình thöôøng khaùc. khoâng muoán ñöôïc oâm aáp vaø Nhöõng ñöùa treû bò beänh töï voã veà. Coù moät vaøi ñöùa khoâng kyû thöôøng khoâng ñaùp laïi khi chòu noåi tieáng ñoäng cuûa tín ñöôïc goïi teân vaø traùnh nhìn hieäu ôû nhöõng cöûa haøng vaø chæ vaøo maét ngöôøi khaùc (ñoâi khi trôû laïi bình thöôøng khi ñöôïc gioáng nhö chuùng ñang nhìn cha meï ñöa ñi ra khoûi nôi ñoù. “xuyeân qua” ngöôøi khaùc vaäy). Coù ñöùa thích tieáng ñoäng do Chuùng khoâng coù khaû naêng chuùng gaây ra hay thích nghe ñoàng caûm vì khoâng hieåu ñöôïc tieáng coøi huï cuûa xe cöùu nhöõng gì ngöôøi ta suy nghó thöông. Tuy nhieân, phaàn lôùn hay caûm xuùc. Thöôøng chuùng caùc em khoâng coù phaûn öùng cuõng khoâng kieåm soaùt ñöôïc vôùi nhöõng tieáng ñoäng khaùc vì nhöõng aâm thanh vaø aâm döôøng nhö khoâng nghe thaáy. löôïng neân nhieàu khi ñaùp laïi Noùi chung nhöõng ñöùa treû vôùi tieáng the theù vaø la to. bò beänh töï kyû coù veû duøng Nhieàu ñöùa treû bò beänh töï nhieàu khöùu giaùc vaø vò giaùc, kyû thöôøng laëp laïi moät haønh hôn laø thính giaùc vaø thò giaùc, ñoäng nhö ngoài luùc laéc treân ñeå hoïc hoûi vaø thaêm doø, tìm gheá hay quay voøng troøn hoaøi hieåu. Phaûn öùng cuûa chuùng coù maø khoâng bieát chaùn vaø moûi theå töø thô ô ñeán tình traïng

quaù nhaïy caûm, vaø söï thay ñoåi cuûa chuùng raát khoù tieân lieäu. Nhöõng ñöùa treû coù beänh Autism thöôøng deã bò maéc nhöõng trieäu chöùng nguy hieåm nhö “X Sydrome” (gaây neân söï chaäm phaùt trieån veà taâm thaàn), “Tuberous Sclerosis” (tumor in the brain - böôùu trong oùc), “epileptic seizures” (ñoäng kinh), “Learning disabilities” (chaäm hieåu), ADD (”Attention deficit disorder” taïm dòch: roái loaïn khoâng kieåm soaùt ñöôïc haønh ñoäng). Vì moät lyù do khoâng roõ reät, coù khoaûng töø 20% ñeán 30% treû con bò chöùng Epilepsy (ñoäng kinh) khi chuùng baét ñaàu böôùc vaøo giai ñoaïn tröôûng thaønh. 3/ Laøm sao ñeå chaån ñoaùn beänh Autism? Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, beänh töï kyû laø ñeà taøi cho nhieàu cuoäc nghieän cöùu. Vì noù xuaát hieän döôùi nhieàu hình thöùc vaø traïng thaùi khaùc nhau neân thöôøng khoâng ñöôïc phaùt hieän hay nhaän thaáy moät caùch deã daøng, nhaát laø ôû nhöõng tình traïng nheï, hoaëc bi che laáp bôûi moät hình thaùi khuyeát taät khaùc naëng hôn. Caùc baùc só vaø caùc nhaø chuyeân moân khi chaån ñoaùn veà beänh töï kyû coù theå döïa vaøo taøi lieäu Diagnosis and Statistical Manual of Mental Dissorders (DSM-III-R) cuûa cô quan American Psychiatric Association. Taøi lieäu naøy coù ghi tieâu chuaån chính thöùc veà vieäc chaån beänh ñeå xaùc ñònh haàu heát nhöõng chöùng beänh taâm thaàn cuûa ngöôøi lôùn vaø treû con. DMS-III phaùc hoïa nhöõng neùt ñaïi cöông ñeå baùc só coù theå caên cöù treân nhöõng

thaùi ñoä (behaviors) vaø caùch cö xöû chính haàu baùo ñoäng cho phuï huynh bieát veà vieäc con mình coù theå bò beänh töï kyû. Nhöõng thaùi ñoä naøy goàm coù: - Khoâng coù khaû naêng laøm baïn vôùi treû khaùc. - Khoâng coù khaû naêng chuyeän troø vôùi ngöôøi khaùc. - Thieáu, hoaëc khoâng coù khaû naêng töôûng töôïng hay hoøa ñoàng vaøo sinh hoaït bình thöôøng veà tieáp xuùc xaõ hoäi. - Laëp ñi laëp laïi, hay duøng nhöõng töø ngöõ, caâu noùi baát bình thöôøng. - Khoâng quan taâm vaø toû veû thích thuù. - Baän bòu vôùi moät ñoà vaät hay moät vaán ñeà gì ñoù cuûa rieâng mình. - Cöùng ngaéc, khoâng coù söï uyeån chuyeån ñeå thích hôïp vôùi hoaøn caûnh. Baùc só thöôøng duøng moät baûng caâu hoûi vaø moät vaøi “duïng cuï ñeå theo doõi” (screening instrument) vaø gom nhöõng tin töùc veà söï phaùt trieån cuõng nhö veà thaùi ñoä cö xöû cuûa ñöùa treû. Moät vaøi screening instrument naøy coù theå hoaøn toaøn döïa vaøo söï quan saùt cuûa phuï huynh vôùi con hoï; instrument khaùc thì döïa vaøo söï quan saùt cuûa caû baùc só laãn phuï huynh. Neáu duïng cuï theo doõi cho bieát trieâu chöùng cuûa beänh austism, baùc só seõ yeâu caàu moät cuoäc löôïng ñònh toaøn dieän hôn. Autism laø moät beänh traïng phöùc taïp vì vaäy moät cuoäc löôïng ñònh veà beänh naøy ñoøi hoûi moät taäp hôïp nhöõng nhaø chuyeân moân bao goàm baùc só taâm lyù (psychologist), baùc só thaàn kinh (neurologist), baùc só taâm thaàn (psychiatrist),

chuyeân vieân veà phaùt aâm (speech therapist) vaø moät soá chuyeän vieân khaùc nöõa. Nhoùm chuyeân vieân naøy seõ hình thaønh moät cuoäc thöû nghieäm thaàn kinh vaø traéc nghieäm veà ngoân ngöõ. Lyù do khoâng nghe ñöôïc cuûa treû thöôøng ñöa ñeán vieäc chuùng coù nhöõng thaùi ñoâ laøm ngöôøi ta laàm töôûng laø bò beänh töï kyû, cho neân nhöõng ñöùa treû chaäm noùi cuõng caàn ñöôïc thöû nghieäm veà khaû naêng nghe ñöôïc cuûa chuùng nöõa. Sau khi hoaøn taát cuoäc thöû nghieäm, nhoùm chuyeân vieän naøy thöôøng gaëp phuï huynh ñeå giaûi thích keát quaû cuûa söï löôïng ñònh vaø cho bieát veà söï chaån ñoaùn. 4/ Trieäu chöùng cuûa beänh töï kyû coù thay ñoåi theo thôøi gian hay khoâng? Ñoái vôùi nhieàu ñöùa treû, tình traïng beänh töï kyû trôû neân khaù hôn nhôø vaøo söï chöõa trò hay nhôø vaøo tuoåi taùc cuûa chuùng. Coù nhöõng ñöùa treû coù ñöôïc ñôøi soáng bình thöôøng hoaëc gaàn nhö bình thöôøng. Coøn caùc ñöùa treû gaëp trôû ngaïi trong vieäc phaùt aâm töø luùc coøn nhoû, thoâng thöôøng vaøo khoaûng tröôùc 3 tuoåi, seõ coù nguy hieåm bò maéc beänh epilepsy (ñoäng kinh). Trong thôøi gian vò thaønh nieân, moät vaøi ñöùa treû bò beänh töï kyû coù theå trôû neân xuoáng tinh thaàn hay coù nhöõng khuûng hoaûng veà thaùi ñoä cö xöû (behavioral problems). Phuï huynh cuûa nhöõng em naøy neân chuaån bò ñeå thay ñoåi caùch chöõa trò khi caàn. Tieáp trang B8

Cho moïi löùa tuoåi

Lôùp Thanh Nhaïc LEÂ HOÀNG QUANG Ban ngaøy, ban toái, weekday, weekend taïi Westminster vaø Garden Grove Chuyeân daäy: Luyeän gioïng, Kyù xöôùng aâm, Nhaïc lyù caên baûn, Trình dieãn Do Leâ Hoàng Quang höôùng daãn (BM vocal performance taïi Fullerton University, Toát nghieäp thanh nhaïc taïi Nhaïc vieän Saigon) (714) 515 - 9655 thanhac2003@yahoo.com www.casilehongquang.com


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

Haõy cöù vui OANH THÔ Giaùo Sö Ed Diener daïy moân taâm lyù hoïc ôû University of Illinois ñöôïc meänh danh laø “baùc só cuûa haïnh phuùc” - Dr. Happiness - bôûi vì oâng chuyeân nghieân cöùu veà haïnh phuùc cuûa con ngöôøi. OÂng Diener noùi raèng neáu baïn baét ñaàu moät ngaøy baèng nuï cöôøi, baïn seõ caûm thaáy haêng haùi vaø maïnh khoûe hôn bôûi vì caùi caûm giaùc sung söôùng ñoù coù theå laøm cho heä thoáng mieãn nhieãm trong cô theå baïn hoaït ñoäng moät caùch toát ñeïp, nhôø ñoù, coù theå traùnh ñöôïc nhöõng beänh taät thoâng thöôøng nhö caûm cuùm, hay naëng hôn veà tim maïch vaø ung thö. Sau ñaây laø nhöõng loaïi tình caûm maø Giaùo Sö Ed Diener ñeå nghò chuùng ta neân aùp duïng coù theå giuùp con ngöôøi hoaït ñoäng moät caùch coù hieäu naêng hôn. 1/ Cöôøi: Khi baïn cöôøi, con tim cuûa baïn cuõng vui laây vaø caûm ôn baïn. Moät cuoäc tìm hieåu vaøo Thaùng Ba naêm 2005 taïi University of Maryland Medical Center ôû Baltimore chöùng minh raèng chính nuï cöôøi hay traän cöôøi ñaõ khieán cho tim toát hôn vì maïch maùu ñaäp moät caùch ñieàu hoøa hôn. Ñaõ coù 20 ngöôøi nam nöõ thuoäc nhoùm khoâng huùt thuoác tình nguyeän xem hai ñoaïn phim cuûa hai

nhö moïi ngaøy cuoán phim khaùc nhau ñeå tìm xem nhöõng caûm xuùc cuûa hoï traùi ngöôïc nhau nhö theá naøo. Hai cuoán phim ñoù thì moät cuoán laø veà chieán tranh, trình chieáu naêm 1998 coù teân “Saving Private Ryan”, vaø cuoán phim kia thì thuoäc loaïi khoâi haøi, ra maét naêm 1996, coù teân laø “Kingpin”. Tröôùc vaø sau khi xem phim, nhöõng thieän nguyeän vieân ñeàu ñöôïc ño maïch tim ñaäp ôû treân caùnh tay baèng ultrasound. Hai cuoán phim ñaõ gaây neân aûnh höôûng hoaøn toaøn khaùc bieät nôi ngöôøi xem. Khi coi phim Saving Private Ryan, maïch maùu cuûa caùc thieän nguyeän vieân bò co thaét laïi, laøm löu löôïng maùu giaûm xuoáng coøn coù 35% maø thoâi. Traùi laïi, löu löôïng maùu cuûa nhöõng ngöôøi naøy taêng leân ñeán 22% khi cöôøi nhö naéc neû trong luùc xem phim Kingpin. Söï gia taêng veà vaän toác cuûa maùu vöøa noùi töông ñöông vôùi luùc cô theå döôïc vaän ñoäng khi taäp theå duïc maø khoâng gaây ra caûm giaùc ñau nhöùc naøo caû. Maëc duø nhöõng nhaø nghieän cöùu khoâng bieát chaéc laø taïi sao vieäc cöôøi laïi gaây ra moät naêng löïc laïc quan nhö vaäy, theá nhöng hoï cho raèng söï cöû ñoäng cuûa cô hoaønh (diaphragm) khi chuùng ta cöôøi, ñoàng thôøi chaát hoùa hoïc coù teân “endorphin” ôû trong cô theå

ñöôïc tieát ra khi chuùng ta vui thôøi gian ôû tuoåi trung nieân. coù theå giaûi thích cho vieäc Trong khi ñoù, vieäc leân caân cuûa naøy. nhöõng ngöôøi ñoäc thaân hay coù choàng maø ñau khoå coù theå ñöa 2/ Tình yeâu: ñeán beänh tieåu ñöôøng, beänh Trong moät cuoäc tìm hieåu tim vaø ung thö. vaøo Thaùng Chín naêm 2003, baø Linda Gallo, giaùo sö veà 3/ Cöông quyeát: taâm lyù taïi San Diego State Nhöõng ngöôøi cöông quyeát University, cho bieát laø nhöõng vöôn leân thì thöôøng khoûe caëp vôï choàng coù lieân heä toát maïnh hôn nhöõng ngöôøi cöù ñeå ñeïp vôùi nhau trong tình yeâu mình chìm ñaém trong nghòch thì giaûm ñöôïc nhöõng chöùng caûnh. Nhöõng nhaø nghieân cöùu beänh lieân quan ñeán tim maïch ñang tìm hieåu xem coù söï lieân chaúng haïn nhö huyeát aùp cuõng heä naøo giöõa tinh thaàn yeâu ñôøi ñöôïc bình thöôøng vaø soá cho- vôùi moät thaân theå khoûe maïnh. lesterol xaáu cuõng giaûm xuoáng. Vaøo naêm 1998, moät cuoäc Taïi sao söï lieân heä giöõa vôï nghieân cöùu cuûa UCLA döïa choàng laïi aûnh höôûng ñeán treân 40 thieän nguyeän vieân löôïng cholesterol trong ngöôøi? töøng traûi qua vieäc chòu tang Baø Gallo giaûi thích raèng soáng ngöôøi thaân. Nhöõng ngöôøi naøo trong söï yeâu thöông thì ngöôøi trong soá naøy chaáp nhaän lyù do ta bôùt caêng thaúng, coù nghóa laø nhöõng loaïi hormones nhö cor- Tìm hieåu veà beänh tisol (moät chaát hoùa hoïc chính trong vieäc laøm cho leân caân) seõ Autism veà phöông tieát ra ít hôn. Vaø khi chuùng ta dieän ñôøi soáng nheï caân thì cuõng traùnh ñöôïc söï nguy hieåm cuûa beänh tim, Tieáp trang B7 5/ Beänh töï kyû ñöôïc thöôøng laø nguyeän nhaân gaây neân caùi cheát cuûa nhieàu phuï nöõ chöõa trò nhö theá naøo? Thaät ra, vì chöa bieát ñöôïc Hoa Kyø. Trong moät cuoäc nghieän cöùu nguyeân nhaân gaäy ra beänh töï nhaém vaøo 500 phuï nöõ Hoa Kyø kyû, neân chöa coù phöông caùch ôû trong haïn tuoåi töø 42 ñeán 50 chöõa laønh beänh naøy. Söï ñaùp ñöôïc thöùc hieän trong thôøi gian öùng, ñoái xöû baát bình thöôøng 13 naêm, keát quaû cho thaáy laø vôùi söï vieäc, ngöôøi khaùc vaø ñoà nhöõng ngöôøi vôï haïnh phuùc vaät cuûa ñöùa treû bò beänh töï thöôøng traùnh khoâng ñeå cho kyû coù theå thay ñoåi theo thôøi mình leân caân, ngay caû trong gian nhôø vaøo söï huaán luyeän taïi caùc tröôøng ñaëc bieät maø chuùng ñöôïc gôûi ñeán, coäng vôùi söï coá gaéng toái ña cuûa phuï huynh. Gaàn ñaây, y hoïc ñaõ coù moät vaøi böôùc tieán quan troïng trong vieäc chöõa trò nhöõng trieäu chöùng cuûa beänh töï kyû baèng nhöõng phöông caùch sau: - Thuoác men: Moät soá thuoác men coù theå giuùp giaûm thieåu vaø kieåm soaùt nhöõng thaùi ñoâ hay haønh vi cuûa caùc treû bò beänh naøy, theá nhöng,

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 cuûa söï maát maùt thöôøng traùnh ñöôïc beänh taät hôn. Julienne Bower, giaùo sö veà Psychiatry vaø Biobihavioral Sciences ôû UCLA, thöïc hieän nhöõng cuoäc theo doõi tình traïng cuûa moät soá ngöôøi, hoaëc maát maùt ngöôøi thaân nhö meï cuûa hoï, hoaëc bò beänh ung thö, ñaõ noùi raèng: “Coù khoâng bieát bao nhieâu caâu chuyeän thöïc trong ñôøi soáng cho thaáy laø nhöõng ngöôøi quyeát ñònh thay ñoåi thaùi ñoä vaø caùch soáng cuûa hoï sau nhöõng thaûm kòch, vaø chính nhôø söï thay ñoåi veà tinh thaàn naøy maø ñôøi soáng cuûa hoï ñöôïc bình an hôn, nhöng cuøng luùc söùc khoûe cuûa hoï cuõng trôû neân toát ñeïp hôn”. Nhaän xeùt keå treân cuûa baø Bower chæ döïa vaøo moät soá ít chöùng côù, theá nhöng keát quaû cuoäc nghieän cöùu vaøo naêm 2002 cuûa Arizona State University vaø University of Vermont cho thaáy nhöõng baèng chöùng cuï theå hôn veà nhöõng ngöôøi bò beänh ung thö vuù. Nhöõng beänh nhaân naøo chòu ñoái dieän vôùi caên beänh vaø coá giöõ tinh thaàn laïc

quan ñöôïc chöøng naøo thì cô theå cuûa hoï coù theå vöôït qua ñöôïc nhöõng trò lieäu vaø coù cô may ngaên ngöøa ñöôïc caên beänh lan truyeàn roäng hôn. 4/ Baøy toû: Caên cöù treân cuoäc tìm hieåu 4 ngaøn phuï nöõ vaøo Thaùng Hai naêm 2005 cuûa Boston University thì nhöõng phuï nöõ giöõ kín nhöõng caûm xuùc cuûa mình thöôøng phaïm nhöõng laàm loãi nguy hieåm. Maëc duø caùc nhaø nghieân cöùu nhaán maïnh ñeán nhöõng cuoäc hoân nhaân soùng gioù, caõi coï, giaän döõ coù theå gaây neân beänh tim deã daøng hôn, tuy nhieân caùc baùc só khaùm phaù ra raèng nhöõng laàn gaây goå hay tranh luaän giöõa vôï choàng ñaõ giuùp ngöôøi vôï (chöù khoâng phaûi nhöõng ngöôøi choàng) soáng laâu hôn vì noùi ra ñöôïc nhöõng aån öùc trong loøng. Coøn nhöõng ngöôøi phuï nöõ caâm nín, chòu ñöïng ñeå traùnh ñuïng chaïm vôùi choàng thì coù theå bò beänh taät hay cheát sôùm hôn!

töï kyû? Cô quan “The National Institute of Neurological Disorders and Stroke” (NINDS) laø moät toå chöùc cuûa chính phuû hoã trôï cho vieäc nghieän cöùu nhöõng chöùng beänh lieân quan ñeán naõo boä vaø thaàn kinh. Cô quan NINDS thöïc hieän nhöõng cuoäc nghieän cöùu cuûa hoï taïi caùc phoøng thí nghieäm toïa laïc taïi National Institutes of Health ôû Bethesda, Maryland. Ngoaøi ra, hoï cuõng taøi trôï cho nhöõng cuoäc nghieän cöùu taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc y khoa treân toaøn quoác. Sau vieäc ban haønh ñaïo luaät Children’s Health Act vaøo naêm 2000, cô quan NINDS thaønh laäp nhoùm NIH Autism Coordiating Committee ñeå môû roäng vieäc nghieân cöùu vaø tìm hieåu theâm veà beänh töï kyû. ÔÛ Hoa Kyø, hieän nay coù taát caû 8 trung taâm ñang hoaït ñoäng vaø chuyeân nghieän cöùu veà beänh töï kyû teân goïi laø “Cen6/ Ñaõ coù nhöõng cuoäc ters of Excellence in Aunghieân cöùu naøo veà beänh tism”. (Y.T.) noù cuõng coù theå gaây ra nhöõng phaûn öùng phuï xaáu khaùc cho söùc khoûe. Phuï huynh neân bieát raèng coù nhöõng phöông caùch chöõa trò vaãn coøn trong voøng thöû nghieäm, do ñoù caàn thaän troïng thaûo luaän vôùi baùc só veà vieäc söû duïng thuoác cho con em cuûa mình. - Trò lieäu baèng taâm lyù cho moät soá thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa treû em bò beänh töï kyû cuõng coù theå ñem laïi moät vaøi tieán boä. Haàu heát caùc chuyeân vieân ñeàu ñoàng yù laø vieäc chöõa trò ñöôïc baét ñaàu sôùm chöøng naøo thì toát chöøng aáy. Trong nhöõng buoåi huaán luyeän, hoï giuùp caùc em phaùt trieån khaû naêng giao thieäp vôùi ngöôøi khaùc, cuõng nhö khaû naêng ñoái thoaïi. Beân caïnh ñoù, hoï cuõng khuyeán khích nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình cuûa treû beänh töï kyû tham döï nhöõng buoåi coá vaán taâm lyù ñeå giuùp nhöõng ngöôøi naøy bieát caùch cö xöû, ñoái phoù vôùi caùc em nhö theá naøo.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

.3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

DAT

Mooarachi MARIA CISNEROS TOTH Vieát cho baùo Times

Phaàn 2 Tieáp theo kyø tröôùc: Anna caàn tìm moät choã ôû môùi cho con boø Kiki cuûa em tröôùc ngöôøi baø ca ñoaøn tröôûng Lugo. Baø nhaéc Anna khi ngöôøi nuoâi boø ñeán daét noù ñi. Em coù ñi taäp haùt toái hoâm nay ñeå haùt cho ngaøy leã. “Ban nhaïc mariachi seõ coù maët ôû ñaây ñuùng tìm ñöôïc khoâng? saùu giôø. Chaùu nhôù ñöøng ñi treã. Vaø nhôù taäp ñi “Hay laø em thöû hoûi chöông trình chaên taäp laïi baøi haùt nheù. Ñöøng queân lôøi baøi haùt nuoâi cuûa tröôøng trung hoïc ñi vaäy?” ngöôøi nha.” Anna coá göôïng cöôøi. Em nhaûy leân chieác xe nhaân vieân laøm vieäc taïi chôï phieân ñeà nghò. Anna chaïy veøo ñeán tröôøng hoïc. Baõi ñaäu scooter vaø chaïy löôùt qua tieäm baùn caø rem. xe troáng trôn. Em queân maát hoâm nay laø Em nhìn thaáy moät ngöôøi maëc ñoà hoùa trang thöù Baûy. “Baây giôø mình laøm sao ñaây?” em thaønh con boø, ñang vaãy tay vôùi maáy tay laùi xe moâ-toâ. Moät ly söõa pha khoång loà nhoâ leân nghó thaàm. Em chaïy xe löôùt qua hai daõy nhaø, tôùi nhoâ xuoáng. Coøi xe hôi keâu inh oûi. “Mình nghó ra roài!” Anna keâu leân. Em voäi nhaø thôø St. Mary. ÔÛ nhaø thôø, ngöôøi ta ñang hoái haû chuaån bò cho buoåi leã saùng. vaõ chaïy veà nhaø luïc loïi trong nhaø chöùa xe. Em Ngaøy mai laø Leã Hoäi Ñöùc Meï Guadalupe. tìm thaáy moät taám thaûm deät kieåu Meã Taây Cô Moät nghi thöùc ñaëc bieät töôûng nieäm ngaøy vaø moät caùi muõ roäng vaønh. Tröôùc khi maët trôøi moïc, Anna quaán quanh Vò Trinh Nöõ hieän ra taïi thaønh Guadalupe vôùi moät ngöôøi thoå daân Aztec teân laø Juan ngöôøi taám khaên choaøng baèng len nhieàu maøu vaø roùn reùn böôùc ra ngoaøi baõi coû. Em neùm voäi Diego maáy traêm naêm tröôùc. Anna ñeå xe scooter cuûa em laïi trong baõi caùi muõ beän baèng rôm leân ñaàu roài chaïy thuïc ñaäu xe. Vaøo trong nhaø thôø, em laëng leõ quyø maïng baêng sang ñöôøng tôùi nhaø coâ Carmen. Con Kiki keâu leân moät tieáng ‘moo’ meät moûi. goái tröôùc nhöõng haøng neán chaùy saùng. Khi “Suît,” Anna thì thaøo. “Laø tôù ñaây, con boø em nhìn leân töôïng vò thaùnh boån maïng, Ñöùc Meï nhö ñang mæm cöôøi vôùi em. Anna ngoác ngeách aø.” Em nghieâng caùi noùn ra khoûi nghó ñeán con boø vaø thì thaàm caàu nguyeän. maët. “Thaáy chöa?” Kiki huùc nheï Anna moät caùi. “Xin Meï giuùp con tìm ñöôïc nôi ôû cho con Kiki.” em caàu nguyeän. Treân ñöôøng ñi ra ngoaøi, em ñuïng vaøo Thöù Tö: Anna daãn Kiki ñi ñaâu? Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

Mooarachi BY MARIA CISNEROS TOTH Special to The Times Part 2 The story so far: Anna needs to find her cow named Kiki a new home before the dairy farmer takes her far away. Can she do it?

Kiki,” she said. On her way out, she bumped into Mrs. Lugo, the choir director. She reminded Anna about this evening’s rehearsal for the fiesta. “The mariachi band will be here at six o’clock sharp. Don’t be late. And practice, practice, practice. You don’t want to forget the words.” Anna forced a smile. She hopped back onto her scooter and whizzed past the ice cream parlor. She spotted someone dressed-up like a cow and waving to motorists. A giant milkshake bopped up and down. Car horns beeped. “Bingo!” Anna said. She hurried home and rummaged through the garage where she found an old serape and sombrero. Before dawn, Anna wrapped herself in the colorful, wool shawl and crept outside onto the lawn. She plunked the woven hat made of straw onto her head, then bolted across the street to Aunt Carmen’s. Kiki let out a drawn-out mooooo. “Shhhh,” Anna whispered. “It’s me you silly cow.” She tilted the hat away from her face.”See?” Kiki gave Anna a nudge.

“How about trying high school farming program?” suggested the clerk from the county fair. Anna zipped over to the school. The parking lot was empty. She had forgotten that it was Saturday. “Now what?” she thought. She glided on her scooter two short blocks to St. Mary’s. At the church, people bustled about preparing for morning mass. Tomorrow was the Fiesta of Our Lady of Guadalupe. The special service honored the day the Virgin of Guadalupe appeared to an Aztec-Indian named Juan Diego hundreds of years ago. Anna parked her scooter. Inside, she quietly knelt before rows of lighted candles. When she looked up at the statue of the patron saint, the lady seemed to smile down at her. Anna thought of the cow and whispered Wednesday: Where is Anna taking a prayer. “Please help me find a home for Kiki? This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.


TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu) .3”

D

CREDIT CHECK For Landlords & Real Estate Loans

866-851-9745 TERESA CHARITIES QUYÕ TÖØ THIEÄN TERESA P.O. Box 13237 Portland, Oregon 97213-0237 503 267-6053

CUNG CAÁP GAÏO CHO TUOÅI GIAØ Teresacharities.com *

Chæ $2.50 laø ñuû cho moät cuï giaø coù côm aên suoát moät thaùng ôû Vieät Nam vuthanhan@yahoo.com

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7304 - 6 thaùng 12, 2005 (6 thaùng M. Moät naêm AÁt Daäu)

Moät ngaøy buoàn B où n g t r oø n

K

cho theå thao Vieät Nam

chöông, “maøu gì” cuõng ñöôïc. QUYØNH THOA/NV Ghi nhaän töø Saøi Goøn Vaø tuyeån U-23 cuõng laøm toát nhieäm vuï cuûa mình, khi nhaän hi traän ñaáu chöông vaøng nöõa, naâng toång ñöôïc taám huy chöông coù maøu boùng ñaù giöõa soá huy chöông vaøng cuûa hoï baïc. Nhöng ñaèng sau nhöõng U-23 Vieät leân thaønh 76). Chæ coøn laïi con soá, nhöõng chæ tieâu khoâ Nam vaø U- moät ngaøy thi ñaáu duy nhaát, khan aáy laø moät noãi buoàn aâm 23 Thaùi Lan vôùi hai moân côø vua vaø boùng æ... vöøa döùt vôùi chuyeàn, ñoaøn Vieät Nam chæ Bôûi leõ, moät laàn nöõa, ngöôøi tæ soá ñaäm 3-0 nghieâng veà coù theå ñaït toái ña theâm 5 huy Thaùi laïi ngaùng chaân boùng Thaùi Lan, ngaãu nhieân, treân chöông vaøng, nhö vaäy chaéc troøn Vieät Nam, baèng ba baøn baûng toång saép huy chöông chaén seõ xeáp döôùi Thaùi Lan. thaéng khoâng gôõ cuûa tieàn ñaïo cuûa Ñaïi Hoäi Theå Thao Ñoâng Caùc quan chöùc theå thao Teerathep Winothai. NoãiNam AÙ (SEA Games) coù söï Vieät Nam coù theå xoa tay cöôøi buoàn-boùng-troøn naøy vöôït ra ñoåi ngoâi ngay laäp töùc. Coäng maõn nguyeän baûo raèng: ngoaøi khuoân khoå saân coû, vöôït vôùi chieác huy chöông vaøng “Chuùng ta ñaõ hoaøn thaønh chæ ra khuoân khoå moät moân theå boùng troøn nam, ngöôøi Thaùi coù tieâu ñeà ra.” Ñieàu aáy hoaøn thao. Toâi khoâng heà noùi quaù trong tay 67 huy chöông vaøng toaøn chính xaùc. Tröôùc khi khi noùi raèng sau traän caàu aáy - ngang baèng vôùi soá huy tham döï SEA Games 23, coù trieäu, trieäu ngöôøi Vieät chöông vaøng cuûa ñoaøn theå ñoaøn theå thao Vieät Nam ñöa Nam buoàn. Coù nhieàu ngöôøi thao Vieät Nam, nhöng do troäi ra chæ tieâu 60 huy chöông ñaõ baät khoùc vaø bao truøm leân hôn veà soá huy chöông baïc vaø vaøng - gaàn ñoàng nghóa seõ taát caû laø baàu khoâng khí laëng ñoàng, neân hoï ñaõ ñoaït luoân vò giaønh vò trí thöù 3 vaø ñieàu aáy leõ, lan ñeán taän moãi gia ñình trí thöù hai toaøn ñoaøn, ñaåy ñaõ thaønh hieän thöïc. Boùng nhoû. Suoát 46 naêm, ngöôøi Vieät ñoaøn Vieät Nam xuoáng vò trí troøn cuõng theá, tröôùc khi ñeán chöa heà ñöôïc thaáy aùnh vaøng thöù ba. (Tính ñeán cuoái ngaøy Phillippines, oâng huaán luyeän laáp laùnh treân taám huy 04 Thaùng Möôøi Hai, Thaùi vieân Riedl vaø hoïc troø nhaän chöông boùng troøn nam, keå töø Lan ñaõ giaønh theâm 8 huy ñöôïc chæ thò laø chæ caàn coù huy chöùc voâ ñòch SEA Games toå

SOÁNG KHOÛE TUESDAY, DECEMBER 6, 2005

Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng

Torino 2006

chöùc laàn ñaàu tieân 1959 vôùi nhöõng caàu thuû theá heä thuû moân löøng danh Phaïm Vaên Raïng... Moät khoaûng thôøi gian chôø ñôïi daøi khuûng khieáp. Buoåi saùng tröôùc khi traän chung keát boùng troøn dieãn ra...

Phoùng vieân Kinh Thi, moät caây vieát bình luaän boùng troøn quoác teá haáp daãn cuûa moät tôø baùo theå thao taïi Saøi Goøn, ñaõ neâu baät söï khao khaùt ñöôïc chöùng kieán giaây phuùt buøng noå cuûa nieàm vui U-23 Vieät Nam haï ñöôïc U-23 Thaùi khi nhaän ñònh raèng, chieác huy chöông vaøng boùng troøn nam coøn quyù hôn caû vieäc daãn ñaàu baûng toång saép SEA Games. YÙ kieán naøy, tuy coù baát coâng vôùi caùc moân theå thao khaùc, nhöng ñoù laø phuùt noùi thaät cuûa caûm xuùc... Tôø Boùng Ñaù, tôø baùo theå thao baùn chaïy haøng ñaàu Vieät Nam hieän nay, cuøng nhöõng tôø baùo uy tín khaùc ñaõ thoåi baàu khoâng khi laïc quan cho taát caû moïi ngöôøi baèng nhöõng tít baùo khoâng theå hay hôn ñöôïc nöõa: “Daán theâm böôùc nöõa laø tôùi thieân ñöôøng”, “Kheùp laïi 46 naêm tìm vaøng”, “Hoaøn taát giaác moäng vaøng”, “Thôøi cô ñaõ ñeán”... Roài caùc chuyeân gia boùng troøn vôùi baûn tính thaän troïng voán coù cuõng nhaûy vaøo tham gia bình luaän, chæ ñöôøng cho ñoäi tuyeån kieåu nhö “Ñoäi tuyeån Vieät Nam caàn chuaån bò thi ñaáu hieäp phuï” vaø caùc cöïu tuyeån thuû thì khaúng ñònh nhö ñinh ñoáng coät raèng boùng troøn Vieät Nam seõ thaéng Thaùi Lan... Maõi ñeán traän knock-out baùn keát gaëp Indonesia, ngöôøi Thaùi môùi baét ñaàu “noå phaùt phaùo hieäu” baèng hai baøn thaéng cuûa rieâng “thaàn ñoàng boùng troøn” Winothai, töïa nhö cuù taäp döôït tröôùc khi baén phaù khung thaønh thuû moân Quang Huy, cuøng vieäc heù môû - vôùi haøm yù ñe doïa - oâng Riedl baèng moät thöù boùng troøn pressing hieän ñaïi, khoân ngoan. Nhieàu naêm gaén boù vôùi boùng troøn khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, oâng Riedl khoâng theå khoâng nhaän ra ñieàu ñoù nhöng oâng ñaõ khoâng theå tìm ra ñöôïc moät ñaáu phaùp naøo ñeå ngaên chaën ba baøn thaéng cuûa ngöôøi Thaùi ôû traän chung keát, cuõng nhö coù theå vaïch ra con ñöôøng naøo cho hoïc troø cuûa oâng suùt tung löôùi ñoái phöông - duø chæ Huaán luyeän vieân ñoäi tuyeån boùng troøn U-23 Thaùi Lan, Chanvit Phalajivin (phaûi), ñang oâm moät caàu thuû moät laàn maø ngöôøi ta vaãn goïi Thaùi Lan ngay sau khi ñoäi naøy thaéng Vieät Nam 3-0 trong traän chung keát boùng troøn SEA Games 23. laø “baøn thaéng danh döï.” (Khoâng theå ñoå loãi cho vieäc (Hình: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images)

Nhöõng maãu huy chöông cho Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng 2006 vöøa ñöôïc UÛy Ban Theá Vaän Hoäi ñöa ra taïi Torino, YÙ, ngaøy 02 Thaùng Möôøi Hai vöøa qua. Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng kyø naøy seõ baét ñaàu vaøo Thaùng Hai naêm 2006. (Hình: TOROC)

oâng chæ coù moät ngaøy nghæ tröôùc traän gaëp Thaùi, neân... khoâng kòp vaïch ra ñaáu phaùp môùi). Ñoù chính laø ñieàu khoâng theå tha thöù cho con ngöôøi lòch laõm naøy, ngöôøi maø khaùn giaû Vieät Nam luoân yeâu quyù vaø ngay sau traän thua tình caûm ñoù vaãn theá. Tröôùc traän chung keát, khaùn giaû mong muoán caùc caàu thuû U-23 Vieät Nam ñieàu gì? Söï töï tin, tinh thaàn chinh phuïc, loái chôi taäp theå vaø töï moãi caàu thuû phaûi troå heát taøi naêng caù nhaân. Taát caû caùc caàu thuû ñeàu laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Duy chæ coù huaán luyeän vieân Alfred Riedl laø khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa oâng trong cuoäc chieán caân naõo giöõa hai huaán luyeän vieân vôùi nhau khieán caàu thuû cuûa oâng nhö bò “caét vuïn” ra ôû töøng vò trí. Huaán luyeän vieân Riedl chæ bieát thuï ñoäng döïa vaøo nhöõng gì oâng ñang coù roõ raøng trong tay, thieát laäp ñoäi hình döïa vaøo phong ñoä cuûa moät vaøi caàu thuû chuû choát - moät chieán thuaät beá taéc khi va phaûi ñoái phöông “treân cô” coù daøn caàu thuû taøi naêng ñoàng ñeàu vaø khaùt voïng chinh phuïc cao khoâng keùm gì hoïc troø cuûa

oâng. Keát quaû ñaõ roõ, U-23 Vieät Nam roái loaïn tröôùc caû khi bò daãn baøn thöù nhaát vaø thaät söï “vôõ traän” khi nhaän baøn thua thöù hai. Caøng khoâng theå tha thöù cho huaán luyeän vieân Afred Riedl khi phaûi chöùng kieán caûnh möôøi moät caàu thuû U-23 Vieät Nam duø bò daãn ñeán ba baøn vaãn khoâng heà chuøn chaân, vaãn choáng choïi ñeán cuøng, chæ coù ñieàu khi aáy hoï chaïy laên xaû treân saân baèng chính khaû naêng, baèng khaùt voïng cuûa rieâng töøng ngöôøi vì bieát raèng oâng thaày cuûa mình ñaõ baát löïc, ñaõ “heát saùch”. SEAGames 23 keát thuùc, theå thao Vieät Nam coù theå töï haøo veà nhöõng kyø tích cuûa moân ñieàn kinh, coù theå vui möøng vì coù chieác huy chöông vaøng bôi loäi ñaàu tieân trong lòch söû SEAGames, coù cuù hattrick vaøng cuûa moân boùng troøn nöõ... Khaùn giaû Vieät Nam seõ ñoùn möøng nhöõng vaän ñoäng vieân ñaõ noã löïc heát mình ñaõ ñaït ñöôïc thaønh tích aáy, nhöng thaät söï maø noùi nieàm vui chæ thaät söï buøng noå khi boùng troøn nam böôùc leân buïc trao giaûi nhaän chieác huy chöông coù maøu vaøng. Chôø ñeán bao giôø?

DAT

NV2005-1206