Page 1

NGUOI VIET

Thoáng Ñoác Schwarzenegger thoâi khoâng choáng laïi A2 nghieäp ñoaøn y taù.

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 12 thaùng 11-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7280 - 25xu

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

Online: www.nguoi-viet.com

Dieãn vaên nhaân ngaøy cöïu chieán binh

Coâng toá vieân YÙ ñoøi daãn ñoä nhaân vieân CIA

TT Bush ñaû kích maïnh meõ caùc ngöôøi chæ trích cuoäc chieán Iraq TOBYHANNA, Pennsylvania - Toång Thoáng Bush hoâm 11, thaùng 11 ñaû kích maïnh meõ caùc ngöôøi chæ trích cuoäc chieán tranh ôû Iraq, toá caùo caùc ngöôøi naøy ñang coá gaéng vieát laïi lòch söû vaø giaûm tinh thaàn caùc löïc löôïng Hoa Kyø nôi caùc tuyeán ñaàu. Trong baøi dieãn vaên nhaân ngaøy leã caùc cöïu chieán binh, ñoïc tröôùc caùc cöïu quaân nhaân vaø gia ñình caùc quaân nhaân taïi Tobyhanna Army Depot, ôû Tobyhanna, Pennsylvania, Toång Thoáng Bush nhaán maïnh tieáp raèng Iraq laø maët traän chính trong cuoäc chieán tranh choáng khuûng boá vaø oâng seõ khoâng bao giôø chaáp nhaän baát cöù ñieàu gì khaùc ngoaøi moät chieán thaéng troïn veïn. Toång Thoáng Bush cuõng nhaéc laïi raèng Hoa Kyø vaø caùc nöôùc ñoàng minh seõ khoâng bao giôø chòu thua tröôùc caùc boïn baïo Tieáp trang A5

ROME, YÙ (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu, moät nguoàn tin tö phaùp cao caáp cuûa YÙ cho bieát nhöõng coâng toá vieân YÙ ñaõ yeâu caàu daãn ñoä 22 ngöôøi bò tình nghi laø nhaân vieân CIA, bò caùo buoäc baét coùc moät nghi can khuûng boá. Ngöôøi naøy ñaõ bò choäp baét treân ñöôøng phoá vaøo naêm 2003 vaø bò ñöa ra nöôùc ngoaøi. Lôøi yeâu caàu daãn ñoä hieän ñöôïc Boä Tröôûng Tö Phaùp Roberto Castelli cöùu xeùt. OÂng coù theå quyeát ñònh ñöa ra moät yeâu caàu chính thöùc vôùi Hoa Kyø ñeå theo ñuoåi vuï aùn. Caùc coâng toá vieân taïi thaønh phoá Milan ôû phía Baéc nöôùc YÙ tin Tieáp trang A7

Haøng Khoâng Hoa Kyø: Quaân nhaân Myõ nhaäp tòch vaøo ngaøy Cöïu Chieán Binh

Denise Huena (phaûi), coâng daân Myõ goác Mexico, ñang noùi lôøi tuyeân theä trung thaønh vôùi ñaát nöôùc cuøng nhöõng thuûy thuû vaø thuûy quaân luïc chieán khaùc trong leã nhaäp tòch Myõ ngay treân boong taøu USS Midway ôû San Diego, California, ngaøy 11 Thaùng Möôøi Moät. Hôn 100 ngöôøi töø 48 quoác gia khaùc nhau ñaõ vaøo quoác tòch Myõ trong ngaøy Cöïu Chieán Binh naêm nay. (Hình: Sandy Huffaker/Getty Images)

Vieät Nam: Cuùm gaø lan ra 9 tænh Lính, sinh vieân ñöôïc leänh tieáp tay

Chuû traïi gaø boái roái vì gaø cheát, vieân chöùc tænh thôø ô HAØ NOÄI 11-11 (TH) - Dòch cuùm gia caàm nay ñaõ taùi phaùt taïi 9 tænh treân toaøn quoác vaø môùi chæ ôû giai ñoaïn khôûi söï cuûa moät ñôït dòch coù theå raát nghieâm troïng taïi Vieät Nam. Baûn tin baùo ñieän töû VietnamNet ngaøy 11, thaùng 11, 2005 döïa vaøo thoâng baùo môùi nhaát cuûa Cuïc Thuù Y CSVN noùi raèng töø ngaøy 1, thaùng 10, 2005 ñeán nay, “dòch cuùm gia caàm ñaõ xaûy ra ôû 30 xaõ thuoäc 22 huyeän cuûa 9 tænh thaønh.” Chuyeän dòch ngaøy moãi nghieäm troïng hôn nhöng nhaø

Ngoaïi Tröôûng Rice keâu goïi daân Iraq ñoaøn keát giöõa nhöõng baïo ñoäng lan traøn BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Saùu, 11 Thaùng Möôøi Moät, Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice tuyeân boá raèng Hoa Kyø seõ giöõ vöõng nhöõng cam keát ñoái vôùi nhöõng gì maø hoï hy voïng seõ laø moät nöôùc Iraq baát khaû phaân ly, nhöng baïo ñoäng vaãn lan traøn ngay caû khi vò ngoaïi tröôûng Myõ ñaët chaân

tôùi thuû ñoâ Baghdad. Baø Rice ñaõ môû moät cuoäc thaêm vieáng khoâng ñöôïc coâng boá tröôùc, chuyeán thaêm thöù nhì cuûa baø taïi Iraq trong naêm nay, trong ñoù vò ngoaïi tröôûng cho hay baø muoán giuùp laøm dòu bôùt nhöõng caêng thaúng veà giaùo phaùi hieän ñang cheá ngöï tinh thaàn nhöõng Tieáp trang A7

Ngoaïi Tröôûng Rice baát ngôø thaêm Iraq

Hình beân phaûi:Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice (traùi) ra daáu trong cuoäc hoïp baùo chung vôùi Thuû Töôùng Ibrahim Jaafari cuûa Iraq taïi Khu Xanh phoøng thuû kieân coá ôû Baghdad, ngaøy 11 Thaùng Möôøi moät. Baø Rice cuõng ñaõ baát ngôø ñeán thaêm thaønh phoá Mosul ôû phía Baéc Iraq ñeå thuùc giuïc nhöõng phe phaùi Iraq ñoaøn keát xaây döïng ñaát nöôùc. (Hình: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

OÂng Ñoã Möôøi leân lôùp NGOÂ NHAÂN DUÏNG Hai nhaø nghieân cöùu sinh hoïc vöøa coâng boá moät khaùm phaù baát ngôø: Loaøi chuoät cuõng bieát ca haùt! Ít nhaát, ñoù laø nhöõng con chuoät ñöïc trong phoøng thí nghieäm, ñaõ caát tieáng veùo von khi chuùng ngöûi thaáy muøi (pheromones) töø chuoät caùi tieát ra. Maáy chaøng chuoät thöïc söï ñaõ haùt - hoaëc neáu quyù vò muoán toû loøng kính troïng loaøi ngöôøi, cöù noùi laø chuoät bieát “hoùt,” gioáng nhö chim hoùt vaäy. Giaùo Sö Timothy Holy vaø Zhongsheng Guo, y khoa, ñaïi hoïc Washington, thaønh phoá St. Louis, luùc ñaàu döï tính nghieân cöùu phaûn öùng trong boä oùc cuûa nhöõng con chuoät ñöïc khi chuùng ngöûi thaáy muøi chuoät caùi. Tình côø, hai oâng thaáy nhöõng chuù chuoät naøy moãi khi ngöûi thaáy muøi “phaùi ñeïp” beøn phaùt ra nhöõng “giai ñieäu” maø neáu duøng ngoân ngöõ cuûa loaøi ngöôøi chuùng ta phaûi goïi ñoù laø nhöõng baøi ca baøy toû tình yeâu. Tieác raèng nhöõng aâm thanh naøy coù taàn soá raát Tieáp trang A6

caàm quyeàn moät soá ñòa phöông laïi noùi hoï chöa nhaän ñöôïc chæ thò cuï theå gì töø trung öông duø treân baùo chí thaáy loan baùo lieân tieáp caùc chæ thò, coâng ñieän cuûa Phan vaên Khaûi ñoác thuùc caùc ñòa phöông trong coâng cuoäc choáng dòch. Danh saùch caùc tænh thò Vieät Nam coù dòch cuùm gia caàm, cho ñeán nay, goàm coù (saép xeáp theo thöù töï thôøi gian phaùt hieän dòch) Baïc Lieâu, Ñoàng Thaùp, Haø Noäi, Baéc Giang, Quaûng Nam, Thanh Hoùa, Haûi Döông,

Höng Yeân vaø Ninh Bình. Ninh Bình laø tænh môùi nhaát trong danh saùch caùc tænh thò taùi dòch cuûa muøa dòch cuùm gia caàm naêm nay. Theo baûn tin VNExpress, ngaøy 8, thaùng 11, 2005, ñaøn gia caàm taïi hai xaõ Khaùnh Hoàng, Yeân Ñoâng cuûa huyeän Yeân Khaùnh vaø Yeân Moâ laên ra cheát. “Trung taâm Chaån Ñoaùn Thuù Y Trung Öông ñaõ xaùc ñònh do virus cuùm H5.” Nguoàn tin vöøa keå cho hay. Theo VNNet, cho tôùi nay, ñaõ coù 29,022 con goàm 14,634 Tieáp trang A5

Tuyeán ñaàu choáng cuùm gaø

WASHINGTON (Reuters) – Caùc haõng haøng khoâng Hoa Kyø coù theå naèm treân tuyeán ñaàu trong moät vuï buøng noå cuùm gaø vaø nhöõng vieân chöùc y teá cuûa lieân bang ñang xem xeùt nhöõng thuû tuïc trong tröôøng hôïp phaûi coâ laäp nhöõng haønh khaùch bò beänh. Nhöng moät soá chuyeân vieân y teá vaø nhaân vieân haøng khoâng nhaän thaáy coù nhöõng thieáu soùt trong keá hoaïch vaø khuyeán caùo theâm nhöõng bieän phaùp maø hoï noùi coù theå cöùu nhieàu maïng soáng vaø giuùp moät ngaønh kyõ ngheä ñang khoù khaên veà taøi chaùnh vöôït qua moät côn aùc moäng coù tieàm naêng xaûy ra. Chính phuû Bush hy voïng nhôø haønh ñoäng nhanh choùng, Tieáp trang A7

JORDAN

Queâ nhaø cuûa Zarqawi suïc soâi phaãn noä sau vuï noå bom khaùch saïn

Hình beân traùi: Moät ngöôøi chuû quaùn haøng thòt gaø ngoài phía sau khay gaø ñaõ luoäc chín ôû trung taâm thaønh phoá Haø Noäi. Vieät Nam loan bao dòch cuùm gia caàm ñaõ taùi phaùt taïi 9 ZARQA, Jordan - Treân tænh treân caû nöôùc. Phan vaên Khaûi, thuû töôùng CSVN, môùi göûi coâng ñieän ñeán caùc ñòa phöông chæ thò quaân ñoäi, sinh vieân tham gia vaøo vieäc choáng cuùm gia caàm. (Hình chuïp vuøng queâ höông buïi caùt mòt môø cuûa moät coâng daân Jordan ngaøy 8, thaùng 11, 2005 cuûa AFP/Getty Images) töøng baûo raèng caùnh al Qaeda döôùi quyeàn oâng ñaõ ra tay thöïc hieän ba vuï noå bom leân tieáp taïi nhöõng khaùch saïn ôû thuû ñoâ Amman, laùng gieàng vaø baø con chæ coù moãi moät thoâng ñieäp muoán nhaén gôûi Abu Musab al-Zarqawi: haõy aên naên hoái caûi. Cuoäc noå bom vaøo hoâm Thöù Tö, vuï taán coâng gaây cheát choùc kinh hoaøng nhaát cuûa quaân baïo ñoäng Hoài Giaùo vaøo vöông quoác thaân Taây Phöông naøy, ñaõ saùt haïi ít nhaát 57 ngöôøi beân trong nhöõng khaùch saïn sang troïng cuûa thuû ñoâ. Vuï taán coâng naøy cuõng laøm tan vôõ caûm töôûng ñöôïc mieãn tröø khoûi nhöõng vuï taán coâng töï töû maø töø baáy laâu nay töøng laøm ñoå maùu laân bang Iraq. Thaønh phoá kyõ ngheä ñöùng chô vô Zarqa, sinh quaùn cuûa Tieáp trang A7

Ñoïc Trong Soá Naøy (A10) Vieät Nam: Project Vietnam: Thaêm chieác noâi saûn sinh tieán só. (B1) Ñòa Phöông: Côø VNCH tung bay treân thaønh phoá gioù Chicago. (B13) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Tieáng haùt Xuaân Quang; Lôõ heïn vôùi Juliette Binoche. (B12) Du lòch: Thaêm Thieân Ñaøn Baéc Kinh. (C1) Ngöôøi Vieät Treû: Toâi ñi “baàu”; Xem trieån laõm nude ôû Haø Noäi. (C4) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn vaø quaûng caùo. (D2) Taøi Lieäu: Lieäu Taây Taïng coù theå giaønh quyeàn töï quyeát töø Trung Coäng khoâng? (D4) Thôøi Söï: Nhaät Kyù Di Taûn (kyø 8). (D12) Dieãn Ñaøn: Ngaøy Cöïu Chieán Binh. Sau côn khuûng boá, daân Jordan tieáp tuïc cöôùi nhau Coâ daâu Hiba Ghazala vaø chuù reå Shukri A’azer tay naém tay ñi trong leã cöôùi cöû haønh taïi khaùch saïn Days Inn, ngaøy 11 Thaùng Möôøi Moät, chæ môùi hai ngaøy sau khi khaùch saïn naøy bò khuûng boá noå bom gaây phaù hoaïi vaø gieo cheát choùc. (Hình: Salah Malkawi/Getty Images)


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

T.Ñ. Schwarzenegger thoâi kình choáng nghieäp ñoaøn ñieàu döôõng vieân SAN FRANCISCO, California - Nhöõng giôùi chöùc cho hay Thoáng Ñoác Arnold Schwarzenegger cuûa California ñaõ chaám döùt moät naêm trôøi kình choáng Nghieäp Ñoaøn Ñieàu Döôõng Vieân cuûa tieåu bang, moät trong nhöõng giôùi chæ trích oâng döõ doäi nhaát, sau khi vò thoáng ñoác ñaõ bò daân chuùng quôû phaït baèng laù phieáu. Hieäp Hoäi Ñieàu Döôõng Vieân California ñaõ gaây khoù khaên cho Thoáng Ñoác Schwar-zenegger keå töø khi oâng ngöng ngang moät ñaïo luaät bieán California thaønh tieåu bang ñaàu tieân ñoøi hoûi phaûi aán ñònh moät tyû soá ñieàu döôõng vieân roõ reät cho beänh nhaân naèm nhaø thöông. Nay thì, sau cuoäc boû phieáu vaøo hoâm Thöù Ba, ñaïo luaät ñoù vaãn ñöùng vöõng. Chieàu toái hoâm Thöù Naêm, boä tröôûng Boä

Tö Phaùp Calfornia ñaõ deïp boû khaùng caùo cuûa Thoáng Ñoác Schwarzenegger veà moät phaùn quyeát choáng laïi oâng trong cuoäc chieán aán ñònh tyû leä nhaân vieân ñieàu döôõng so vôùi beänh nhaân. Hieäp Hoäi Ñieàu Döôõng Vieân California, vôùi 58,000 thaønh vieân, noùi raèng söï thoaùi boä veà tranh tuïng naøy cuûa oâng Schwarzenegger laø haäu quaû cuûa nhöõng aùp löïc maø giôùi ñieàu döôõng ñaõ aùp ñaët leân vò thoáng ñoác xuaát thaân töø giôùi giaøu sang danh tieáng cuûa tieåu bang. Thoáng Ñoác Schwarzenegger ñaõ phaûi nhöôïng boä sau khi cöû tri California baùc boû taát caû taùm saùng kieán do oâng ñöa vaøo cuoäc baàu cöû ñaëc bieät hoâm Thöù Ba ñeå mong boû baêng qua ngaønh laäp phaùp ñang bò ñaûng Daân Chuû chi phoái. Moät Thoáng Ñoác Schwar-

Thaùi Lan môøi 7 nguyeân thuû quoác gia döï töôûng nieäm naïn nhaân soùng thaàn BANGKOK, Thaùi Lan.Ñöông kim Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush vaø cöïu Toång Thoáng Bill Clinton seõ laø hai trong soá baûy nguyeân thuû quoác gia ñöôïc môøi ñeán Thaùi Lan döï leã töôûng nieäm moät naêm ngaøy soùng thaàn töø AÁn Ñoä Döông aäp vaøo taøn phaù nhieàu vuøng duyeân haûi AÙ Chaâu, laøm haøng traêm ngaøn ngöôøi thieät maïng. Cöïu Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Colin Powell vaø ñöông kim Ngoaïi Tröôûng Condoleeza Rice cuøng vôùi 19 boä tröôûng nhöõng nöôùc khaùc cuõng ñöôïc

môøi beân caïnh nhöõng nhaø laõnh ñaïo Canada, Ñan Maïch, Phaàn Lan, Na Uy, Singapore, Thuïy Ñieån, Thoå Nhó Kyø. Phoù thuû töôùng Thaùi Lan, oâng Suwat Liptapanlop, cho bieát treân saùu ngaøn ngöôøi ngoaïi quoác laø thaân nhaân cuûa nhöõng du khaùch ñeán Thaùi Lan maø chaúng may gaëp naïn soùng thaàn cuõng ñöôïc môøi ñeán. 7,500 ngöôøi Thaùi Lan coù thaân nhaân ruoät thòt cheát trong ñôït soùng thaàn khuûng khieáp Thaùng Möôøi Hai naêm ngoaùi cuõng seõ coù maët taïi leã töôûng nieäm naøy.

zenegger aên naên hoái loãi vaøo hoâm Thöù Naêm ñaõ cam keát seõ cuøng chung söùc laøm vieäc vôùi nhöõng nhaø laäp phaùp thuoäc ñaûng Daân Chuû, nhöõng nghieäp ñoaøn vaø nhöõng toå chöùc khaùc. “Toâi khoâng phaûi laø keû choáng nghieäp ñoaøn,” vò thoáng ñoác noùi vaäy. “Toâi seõ lieân laïc vôùi taát caû laõnh tuï nhöõng nghieäp ñoaøn vaø cho hoï bieát raèng toâi muoán laøm vieäc chung vôùi hoï.” Leà luaät nguyeân thuûy veà nhaân söï aùp duïng töø Thaùng Gieâng naêm 2004 cho pheùp aán ñònh tyû soá moät ñieàu döôõng vieân troâng coi saùu beänh nhaân. Moät naêm sau thì con soá naøy theo luaät thì phaûi tuït xuoáng coøn moät ñieàu döôõng vieân cho naêm beänh nhaân.

Nhöng vaøo Thaùng Chaïp naêm 2004, Thoáng Ñoác Schwarzenegger ñöa ra moät luaät khaån caáp giöõ maõi tyû soá moät-ñoái-saùu ñoù. Nghieäp ñoaøn ñieàu döôõng vieân lieàn ñöa vò thoáng ñoác ra toøa veà vuï naøy. Nhöng sau moät phaùn quyeát cuûa toøa aùn hoài Thaùng Ba, tieåu bang Califotrnia phaûi chaáp nhaän tyû leä moät ñieàu döôõng vieân cho naêm beänh nhaân nhö nghieäp ñoaøn mong muoán. Söï thaát baïi cuûa Thoáng Ñoác Schwarzenegger trong cuoäc boû phieáu veà nhöõng döï luaät maø oâng ñeà nghò vaøo hoâm Thöù Ba laø ñoøn sau cuøng khieán cho vò thoáng ñoác ñaønh phaûi dòu gioïng vôùi nhöõng nghieäp ñoaøn vaø giôùi dieàu döôõng vieân. (V.P.)

Mexico:

Tìm baïn caùi cho... laïc ñaø MONTERREY, Mexico.Nhöõng ngöôøi coi soùc moät vöôøn thuù nhoû cuûa Mexico, naèm saùt thaønh phoá El Paso, Texas, hieän lo tìm kieám moät baïn caùi cho moät chuù laïc ñaø ñang theøm khaùt yeâu ñöông ñeán ñoä chuù coá gaéng... yeâu caû moät caùi caây hay moät buïi vöôøn nhoû. Giaùm ñoác vöôøn thuù Central Park, cuûa thaønh phoá Ciudad Juarez, naèm veà phía Nam thaønh phoá El Paso, Texas, cho bieát hoâm 11 Thaùng Möôøi Moät, laø oâng ñaõ baét ñaàu lo tìm töø hoài thaùng roài moät baïn caùi cho chuù laïc ñaø 5 naêm tuoåi, cao 15 foot (khoaûng 5 meùt), coù teân laø

Modesto. Giaùm ñoác Juan Aragones than thôû vôùi haõng Reuters nhö sau: “Modesto muoán laøm cho chuùng toâi ñieân luoân. Noù caàn yeâu ñeán ñoä, noù leo leân caû moät caùi caây, moät caùi haøng raøo hay moät buïi vöôøn nhoû nöõa.” Giaùm ñoác Aragones cho bieát hieän lo tieáp xuùc vôùi nhöõng nhaø buoân baùn thuù taïi Mexico, ñeå tìm moät baïn caùi cho laïc ñaø Modesto, ñaõ ra chaøo ñôøi ngay taïi chuoàng thuù, nhöng cho ñeán nay vaãn soáng ñôn ñoäc, chöa bieát...yeâu laø gì caû. (L.T.)

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / Editorial Department Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2005 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Priority Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. Soá löôïng phaùt haønh ghi döôùi ñaây laø soá löôïng coù kieåm toaùn, trung bình cho tam caù nguyeät môùi nhaát. Nguoi Viet’s circulation is audited and certified by Verified Audit Circulation. The circulation number shown here is audited and is the average for the most recent quarter.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

1190 AM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Baûy 12 thaùng 11, 2005. 11 thaùng 10 AÂm Lòch, AÁt Daäu ****************** 02:00 PM - 4:00 PM

02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Vaên Hoïc Theá Giôùi 02:15 - Giôùi Thieäu Coâng ty Dynamax 02:30 - Hoäi Luaän Baøn Troøn 03:00 - Chöông Trình Tröôøng Hoïc Tröôøng Ñôøi 03:30 - Paris Cosmatic 04:00 - Chaám Döùt Phaùt Thanh

GIÔØ MÔÛ CÖÛA

NHAÄT BAÙO NGÖÔØI VIEÄT Thöù Hai - Thöù Saùu:

8:00 AM - 7:00 PM

Thöù Baûy Chuû Nhaät:

10:00 AM - 3:00 PM

DAT


Phoùng Söï

.3”

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

DAT

Quaän Cam tuyeån ñaïi boài thaåm ñoaøn

“Tai maét cuûa daân,” thanh tra baát cöù cô quan chính quyeàn, baát cöù luùc naøo Moïi coâng daân Myõ soáng taïi Quaän Cam ñeàu coù quyeàn noäp ñôn laøm ñaïi boài thaåm vieân töø nay cho ñeán ngaøy 13, Thaùng 1, naêm 2006 ORANGE COUNTY, California (NV) - ÔÛ Quaän Cam coù moät nhoùm ngöôøi raát nhieàu uy quyeàn. Hoï muoán hoûi chính quyeàn chuyeän gì cuõng phaûi traû lôøi. Hoï ñeán thanh tra chính quyeàn baát thình lình cuõng phaûi tieáp. Hoï coù theå ñieàu tra baát cöù ai, baát cöù luùc naøo. Hoï laø thaønh vieân Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn (Grand Jury). Trong khi haàu heát ngöôøi Myõ khi nghe tôùi nghóa vuï boài thaåm (jury duty) thì tìm moïi caùch ñeå troán traùnh, thì ñeå ñöôïc vaøo Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn, haøng traêm ngöôøi noäp ñôn chæ ñeå choïn ra 30 ngöôøi. Toøa Thöôïng Thaåm taïi Quaän Cam hieän ñang tuyeån ñaïi boài thaåm vieân. Taát caû nhöõng ai laø coâng daân Hoa Kyø ñang soáng taïi Quaän Cam muoán ñoùng goùp vaø phuïc vuï coäng ñoàng, coù theå noäp ñôn xin laøm ñaïi boài thaåm vieân töø nay cho ñeán ngaøy 13, Thaùng 1, naêm 2006. Theo thoâng baùo cuûa cô

quan tö phaùp Quaän Cam, Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn môùi seõ baét ñaàu laøm vieäc trong nhieäm kyø moät naêm keå töø ngaøy 3, Thaùng 7, naêm 2006 tôùi 29, Thaùng 6, naêm 2007. Baø An Nguyeãn Kieàu Myõ Duyeân, Ñaïi Boài Thaåm Vieân Quaän Cam nhieäm kyø 20002001 vaø laø phuï nöõ Vieät Nam ñaàu tieân trong vò trí naøy, cho Ngöôøi Vieät bieát: “Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn laø tai maét cuûa daân ñeå troâng chöøng taát caû coâng vieäc cuûa chính quyeàn, ñeå xem nhöõng ñoàng tieàn thueá do daân ñoùng goùp ñöôïc söû duïng ñuùng hay khoâng vaø ñeå tìm caùch ñem lôïi ích ñeán cho ngöôøi daân. Ñöôïc laøm boài thaåm vieân laø moät vinh döï.” Coøn oâng San Vuõ, moät cöïu Chaùnh AÙn Toøa Thöôïng Thaåm Saøi Goøn vaø laø ñoàng söï vôùi baø An trong nhieäm kyø 20002001, cho bieát: “Ngoaïi tröø toøa aùn, Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn coù theå kieåm tra baát cöù cô quan naøo thuoäc chính quyeàn quaän. Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn giuùp giaûi

Vaên Phoøng Luaät Sö

Concord & Associates

tröø nhieàu teä naïn, giuùp giaûi quyeát nhöõng vuï aùn lôùn, khoâng phaûi qua nhöõng toøa nhoû, tieát kieäm raát nhieàu thôøi gian.” Traû lôøi phoûng vaán baùo Ngöôøi Vieät qua ñieän thoaïi, Chaùnh AÙn Nguyeãn Troïng Nho cho bieát: “Khaùc vôùi Boài Thaåm Ñoaøn thöôøng (Jury) chæ xöû aùn, Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn coù nhieäm vuï ñieàu tra vaø nghieân cöùu. Ñoái vôùi nhieäm vuï thöù nhaát, Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn ñieàu tra xem moät caù nhaân naøo ñoù coù phaïm toäi hay khoâng vaø ñöa ñeán Boài Thaåm Ñoaøn xeùt xöû. Ñoái vôùi nhieäm vuï thöù hai, Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn nghieân cöùu xem coù neân thay ñoåi moät chính saùch naøo ñoù khoâng vaø coá vaán cho chính quyeàn.” Theo thaåm phaùn Nancy Wieben Stock, Chuû Tòch UÛy Ban Tuyeån Choïn Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn Quaän Cam, moïi ngöôøi daân neân tham gia ñaïi boài thaåm ñoaøn. Baø noùi: “Ñaây laø moät coâng vieäc quan troïng vì noù cho pheùp moät coâng daân

Tham Khaûo Mieãn Phí

Hình Luaät (Taát caû toäi ñaïi hình vaø tieåu hình) Treân 25 naêm kinh nghieäm

Criminal Law

Luaät Khai Phaù Saûn (Chapter 7, 11 or 13) (Goùc ñöôøng Heil vaø Magnolia) 16451 Magnolia, Westminster, CA 92683

(714) 799-7714

Richard Paul

Bankruptcy

Attorney At Law

Söûa Bad Credit ° Xoùa Nôï ° We Fix Credit

naêm Treân 25ghieäm kinh n

Bad Credit 100% Money Back Guarantee ° Söûa

Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) ° Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! ° Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! ° Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Vaên Phoøng Luaät Sö

Richard Paul Attorney At Law

Concord & Associates

Xin goïi: ANTHONY DÖÔNG

(Goùc ñöôøng Heil vaø Magnolia)

(714) 799-7714

16451 Magnolia St., Westminster, CA 92683

OC Grand Jury.jpg: Baø An Nguyeãn Kieàu Myõ Duyeân (thöù nhaát beân phaûi) ñang laøm vieäc vôùi caùc ñaïi boài thaåm vieân trong UÛy Ban Phuïc Vuï Nhaân Söï Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn Quaän Cam. (Hình: An Nguyeãn Kieàu Myõ Duyeân cung caáp)

ñöôïc ñieàu tra moät hoaëc nhieàu vieân chöùc chính phuû quaän xem hoï ñaõ laøm gì sai traùi, moät vieäc coù theå aûnh höôûng toaøn boä cö daân Quaän Cam.” Thaåm phaùn Wieben Stock tieáp: “Moät ñaïi boài thaåm vieân coù theå laøm thay ñoåi nhöõng chính saùch lieân quan ñeán nhöõng vaán ñeà nhö an toaøn cho treû em, an toaøn giao thoâng, ñôøi soáng vaø caùch ñoái xöû trong nhaø tuø, nhaát laø nhöõng nhaø tuø cho thieáu nieân vaø nhieàu vaán ñeà khaùc nöõa quan troïng khoâng keùm.” OÂng San Vuõ ñöa ra moät ví duï: “Toâi ñaõ töøng ñeà nghò vaø ñöôïc chaáp thuaän ñöa caùc em thieáu nieân ñang bò giam giöõ trong nhaø tuø daønh cho ngöôøi lôùn sang nhaø tuø thieáu nieân cho caùc em ñöôïc hoïc vaên hoùa

ñeå coù theå kieám soáng khi ra tuø.” Ngoaøi tieâu chuaån laø coâng daân vaø laø cö daân cuûa Quaän Cam, öùng cöû vieân ñaïi boài thaåm ñoaøn phaûi cö nguï taïi Quaän Cam ít nhaát laø moät naêm keå töø ngaøy noäp ñôn. ÖÙng cöû vieân phaûi coù khaû naêng vieát vaø noùi tieáng Anh troâi chaûy. Trong thôøi gian phuïc vuï, ñaïi boài thaåm vieân khoâng ñöôïc laøm chính trò. Hoï khoâng ñöôïc laøm thaønh vieân cuûa baát cöù uûy ban, hoäi ñoàng vaø vò trí naøo trong chính quyeàn. Hoï cuõng khoâng ñöôïc tham gia vaøo baát cöù moät cuoäc vaän ñoäng baàu cöû cho caù nhaân hoaëc toå chöùc naøo. Baø Betty Flick, thaønh vieân Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn nhieäm

kyø hieän taïi, 2005-2006, cho bieát: “Ñaây laø moät coâng vieäc caàm caân naûy möïc. Vì theá, noù ñoøi hoûi caù nhaân laøm vieäc phaûi caøng khaùch quan caøng toát vaø khoâng neân laøm vieäc cho toå chöùc khaùc ñeå traùnh tình traïng maâu thuaãn quyeàn lôïi caù nhaân.” Trong tieán trình tuyeån choïn, cô quan tö phaùp Quaän Cam seõ choïn ra 30 ngöôøi ñuû tieâu chuaån. Nhöõng ngöôøi naøy phaûi ñöôïc choïn moät caùch maø coù theå ñaïi dieän ñoàng ñeàu döïa theo naêm khu vöïc baàu cöû cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Saùt Quaän Cam. Quaän Cam laø moät quaän ña saéc toäc. Vì theá, neáu ít ngöôøi thuoäc caùc saéc daân thieåu soá noäp ñôn laøm boài thaåm vieân, Tieáp trang A8


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÔØI SÖÏ

A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

DAT

Paris: Caûnh saùt trong tình traïng baùo ñoäng cao vaøo cuoái tuaàn

200 ngöôøi bieåu tình taïi Thaùp Eiffel ñeå choáng laïi caùc caûnh baïo ñoäng PARIS, Phaùp - Caûnh saùt Phaùp ñaõ ñöôïc ñaët trong tình traïng baùo ñoäng cao hoâm 11-11 taïi Paris, trong khi nöôùc Phaùp baét ñaàu cuoäc nghæ leã cuoái tuaàn, vì sôï raèng seõ coù theå coù caùc cuoäc baïo ñoäng môùi, maëc duø ñaõ coù phaàn laéng dòu trong vaøi ngaøy qua, sau khi coù leänh giôùi nghieâm taïi moät soá vuøng ñaõ ñöôïc ban haønh. Ñeå ñeà phoøng caùc söï baát traéc coù theå xaûy ra, caûnh saùt Phaùp ñaõ ra leänh caám caùc cuoäc tuï taäp nôi coâng coäng taïi thuû ñoâ Paris, trong nhöõng ngaøy cuoái tuaàn naøy. Leänh caám tuï taäp nôi coâng coäng naøy, seõ coù hieäu löïc töø 10 giôø saùng, thöù Baûy, 12-11 cho ñeán 8 giôø saùng Chuû Nhaät, 1311. Maëc duø caùc vuï ñoát xe hôi, taán coâng phaù hoaïi vaø baïo ñoäng, phaàn lôùn do caùc thanh thieáu nieân AÛ Raäp vaø cö daân da ñen taïi caùc khu ngheøo naøn, thöïc hieän, giôø ñaây coù phaàn

giaûm bôùt, sau hai tuaàn tung hoaønh, tuy nhieân caûnh saùt Phaùp, ñoâng vaøo khoaûng 12,000 ngöôøi, vaãn ñöôïc huy ñoäng toái ña cho qua heát caùc ngaøy cuoái tuaàn naøy, ñeå saün saøng can thieäp choáng caùc cuoäc baïo ñoäng moät khi noù coù theå xaûy ra. Caûnh saùt Phaùp cho bieát trong ñeâm vöøa qua, ñaõ coù 463 chieác xe hôi bò ñoát chaùy treân toaøn nöôùc Phaùp, giaûm nheï so vôùi ñeâm hoâm tröôùc, tuy nhieân ôû trong vuøng ngoaïi oâ Paris, soá xe bò ñoát laïi taêng töø 84 chieác leân 111 chieác. Trong ngaøy 11-11, ñaùnh daáu 87 naêm ngaøy keát thuùc cuoäc Ñeä Nhaát Theá Chieán, caùc löïc löôïng caûnh saùt, an ninh Phaùp ñaõ ñöôïc huy ñoäng maïnh meõ ñeå baûo veä cho caùc buoåi leã, trong ñoù coù moät buoåi leã taïi thuû ñoâ Paris, coù söï tham döï cuûa Toång Thoáng Jacques Chirac, ñaõ dieãn ra moät caùch bình yeân toát ñeïp. Tuy nhieân caûnh saùt Phaùp

cho bieát hoï ñaõ chaën nghe ñöôïc moät loaït caùc lôøi nhaén treân internet vaø ñieän thoaïi di ñoäng, heïn hoø gaây roái vaøo cuoái tuaàn naøy, duø raèng Toång Giaùm Ñoác Caûnh saùt Phaùp Michel Gaudin cho raèng khoâng coù lôøi ñe doïa cuï theå naøo nhaèm vaøo thuû ñoâ Paris caû. Moät soá cö daân baát maõn taïi caùc vuøng ngoaïi oâ Paris bò baïo loaïn trong hai tuaàn qua, hoâm 11-11 cuõng ñaõ ñeán ngoài bieåu tình gaàn Thaùp Eiffel, ñeå keâu goïi chaám döùt caùc cuoäc baïo ñoäng, phaù hoaïi, laøm maát tình traïng an ninh treân toaøn nöôùc Phaùp. Vaøo khoaûng 200 ngöôøi bieåu tình, caàm caùc laù côø traéng vaø bieåu ngöõ lôùn coù noäi dung “Stop the Violence” (Ngöng ngay baïo ñoäng), ñaõ ngoài beân nhau, ñeå taïo neân moät Böùc Töôøng Hoøa Bình ngay gaàn Thaùp Eiffel, thaéng caûnh du lòch quan troïng nhaát cuûa thuû ñoâ Paris. (L.T.)

Theâm nhieàu taøu bò haûi taëc ngoaøi khôi Somalia Moät taøu meï chæ huy nhöõng khinh toác ñónh cuûa haûi taëc NAIROBI, Kenya (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu 11 Thaùng Möôøi Moät, nhöõng chuyeân vieân chuyeån vaän cho bieát haûi taëc Somalia ñaõ taán coâng naêm chieác taøu trong tuaàn leã vöøa qua, vaø nhöõng vuï cöôùp boùc hình nhö ñöôïc chæ huy bôûi moät chieác ‘taøu meï” bí maät, chaïy raûo theo haønh lang ñoâng ñaûo taøu beø qua laïi ôû AÁn Ñoä Döông. Haàu heát nhöõng chieác taøu ñaõ chaïy thoaùt, nhöng moät chieác ñaõ bò baét giöõ, ñöa soá taøu hieän bò haûi taëc baét laøm

con tin leân tôùi 7 chieác, cuøng vôùi nhöõng thuûy thuû ñoaøn treân taøu, theo Phoøng Haøng Haûi Quoác Teá (IMB). “Tình traïng maát an ninh ngoaøi khôi bôø bieån Somalia ñaõ leo thang ñaùng keå - ñieàu raát ñaùng lo ngaïi,” theo lôøi oâng Andrew Mwangura, ñieàu hôïp vieân chöông trình taïi hieäp hoäi ngöôøi ñi bieån Kenya, noùi vôùi thoâng taán xaõ Reuters. OÂng cho bieát chín chieác taøu, keå caû hai chieác thuyeàn buoàm AÛ Raäp, ñaõ bò caàm giöõ. OÂng Mwangura noùi chæ

rieâng trong tuaàn leã vöøa qua naêm chieác taøu ñaõ bò taán coâng, keå caû coá gaéng hoâm Thöù Baûy tuaàn tröôùc cuûa haûi taëc ñeå leo leân chieác du thuyeàn Seabourn Spirit ñaêng kyù taïi Bahamas. Treân taøu coù 151 du khaùch Taây Phöông. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng voõ trang ôû treân hai chieác khinh toác ñónh ñaõ baén suùng tröôøng vaø suùng phoùng löïu nhaém vaøo chieác taøu Spirit do ngöôøi Myõ laøm chuû, nhöng vieân thuyeàn tröôûng cuûa chieác taøu ñaõ tìm caùch chuyeån höôùng taøu vaø

Bieåu tình choáng baïo ñoäng taïi Phaùp

Sau hôn hai tuaàn leã cam chòu soáng trong caûnh baïo ñoäng ñoát phaù, daân Phaùp baét ñaàu xuoáng ñöôøng bieåu tình phaûn ñoái baïo ñoäng lan roäng vaø keùo daøi taïi caùc thaønh thò. Trong hình laø ñoaøn bieåu tình taïi Quaûng Tröôøng Champs de Mars ôû thuû ñoâ Paris, ngaøy 11 Thaùng Möôøi Moät. (Hình: Bernard Bisson/Getty Images)

gia taêng ñoác ñoä chaïy thoaùt. Duyeân haûi phía Baéc vaø phía Nam cuûa Somalia - daøi nhaát cuûa Phi Chaâu - noái nhöõng haûi loä buoân baùn cho nhöõng loaïi haøng hoùa then choát nhö daàu hoûa, nguõ coác vaø quaëng saét töø vuøng vònh vaø Hoàng Haûi tôùi eo bieån Mozambique. Moãi naêm, haøng ngaøn taøu buoân noái ñuoâi nhau chaïy ngang bôø bieån cuûa Somalia ñeå tôùi Muõi Haûo Voïng. Vaøi trong soá nhöõng cô quan chuyeån vaän haøng ñaàu cuûa theá giôùi ñaõ keâu goïi Toå Chöùc Haøng Haûi Quoác Teá (IMO) cuûa Lieân Hieäp Quoác vaø Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác haõy khaån caáp ñoái phoù vôùi vaán ñeà naøy. “Nhöõng cuoäc taán coâng choáng laïi vieäc vaän chuyeån ngoaøi khôi Somalia coù nhöõng haäu quaû tröïc tieáp ñoái vôùi an ninh cuûa daây chuyeàn tieáp teá

cuûa theá giôùi, theo lôøi leõ cuûa moät böùc thö gôûi oâng toång thö kyù cuûa IMO. Ñaùng löu yù trong ñôït taán coâng môùi ñaây laø moät chieác taøu bí maät ñöôïc goïi laø taøu meï, ñaõ ñöôïc phaùt hieän ba laàn keå töø cuoái Thaùng Baûy ôû ngoaøi khôi bôø bieån Ñoâng Baéc cuûa Somalia. “Chuùng toâi bieát raèng ñaây laø chieác taøu phoùng nhöõng chieác khinh toác ñónh ñeå ñi taán coâng,” oâng Mwangura noùi. “Chuùng toâi vaãn ñang coá khaùm phaù teân cuûa chieác taøu naøy, chuû nhaân cuûa noù laø ai, quoác tòch cuûa noù vaø lyù lòch cuûa thuûy thuû ñoaøn treân taøu.” Sau hai naêm töông ñoái laéng dòu, Phoøng Haøng Haûi Quoác Teá (IMB) noùi 32 vuï haûi taëc taán coâng ñaõ ñöôïc ghi nhaän keå töø giöõa Thaùng Ba, keå caû nhöõng cuoäc ñoät kích leân nhöõng chieác taøu chôû ñoà tieáp teá cho Chöông

Trình Thöïc Phaåm Theá Giôùi cuûa Lieân Hieäp Quoác. OÂng Mwangura noùi trong soá nhöõng chieác taøu ñang bò haûi taëc baét laøm con tin coù nhöõng chieác taøu ñaêng kyù taïi Thaùi Lan, Ñaøi Loan, Malta vaø Ukraine. Hôn 100 thaønh vieân thuûy thuû ñoaøn ñang bò giöõ ñeå ñoøi tieàn chuoäc. Somalia, hieän khoâng coù moät chính quyeàn trung öông, ñaõ ñöôïc cai trò bôûi nhöõng laõnh chuùa choáng ñoái nhau keå töø khi nhaø ñoäc taøi Siad Barre bò laät ñoå vaøo naêm 1991. Ngöôøi ta tin raèng nhieàu trong soá nhöõng laõnh chuùa ñang ñieàu khieån nhöõng baêng nhoùm buoân laäu ma tuùy, vuõ khí vaø ngöôøi baèng ñöôøng boä, ñöôøng bieån vaø ñöôøng haøng khoâng chung quanh vuøng naøy. Cöôùp bieån laø moät ngaønh kinh doanh beùo bôû vaø ñang phaùt trieån taïi ñaây. (n.n.)

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

* Direct Lender * Leä phí thaáp THUÙY CUNG Assistant Vice President

Tranh theâu tay ! Chuyeân baùn sæ vaø leû tranh theâu tay ngheä thuaät vaø caùc ñoà

14858 Dillow Street goám söù myõ ngheä. Westminster, CA 92683 ! 20%-30% off cho caùc loaïi goám vaø thaïch cao. (Gaàn Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät)

714-657-7406 Magnolia PL.THOÏ

Moran

Moran

Dillow St. H.P. ART Brookhurst

! Chuùng toâi nhaän theâu chaân dung, baûo ñaûm khoâng phai maøu. ! Nhaän gôûi ñi khaép caùc tieåu bang.

HP ART Kính Môøi

FW 22

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

Kramer

Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

Bolsa

80% Paperless

Website: hphandembroidery.com Monday-Saturday: 9:00AM - 7:00PM Sunday: 9:00AM - 5:00PM


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam: Cuùm gaø lan ra 9 tænh Tieáp trang A1

gaø vaø 14,388 vòt ñaõ cheát hoaëc tieâu huûy taïi caùc ñòa phöông treân. Trong cuoäc hoïp ngaøy 1011-05 do Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân caàm ñaàu veà choáng dòch, theo VNExpress, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñaõ chæ thò laø caùc ñòa phöông coù theå söû duïng caû quaân ñoäi, coâng an, löôïng daân phoøng vaø sinh vieân caùc ñaïi hoïc, trung hoïc ngaønh thuù y, chaên nuoâi. Dòp naøy, Cao ñöùc Phaùt, Boä tröôûng Noâng Nghieäp CSVN, noùi raèng: “Neáu vaãn chöa ñuû, toâi ñeà nghò caùc ñòa phöông tính toaùn laïi löïc

löôïng, xem caàn bieân cheá bao nhieâu ñeå ñeà xuaát. Rieâng veà kinh phí phoøng choáng dòch, neáu thieáu nhöõng khoaûn naøo cuõng phaûi ñeà xuaát. Phaûi huy ñoäng moïi löïc löôïng, phöông tieän tham gia phoøng choáng dòch...” Nhöng baùo VietnamNet neâu ra moät thí duï ñeå thaáy “cô quan chöùc naêng thôø ô”. Thoân Phöôùc Thaønh, xaõ Taân Hoøa, huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu coù gaø cheát taïi moät traïi chaên nuoâi ñeán 200 con treân toång soá 5,500 con. Chuû traïi, Nguyeãn minh Chaâu baùo caùo Chi Cuïc Thuù Y vaø Sôû Noâng Nghieäp vaø PTNT ñòa phöông tình hình dòch beänh nhöng chæ ñöôïc khuyeân: “Baø con gaéng khaéc phuïc khoù khaên, tieáp tuïc chaên

soùc ñaøn gaø vaø chôø quyeát ñònh cuûa tænh”. Baùo naøy coøn vieát “AÁp Phöôùc Thaønh coù 6 trang traïi chaên nuoâi lôùn vôùi toång soá hôn 70,000 con gaø phaàn lôùn ñaõ quaù ngaøy (nuoâi) nhöng khoâng ñöôïc tieâu thuï. Haàu heát caùc traïi ñeàu coù hieän töôïng gaø cheát khieán chuû traïi raát hoang mang.” Noùi khaùc, duø ñaõ coù hieän töôïng gaø cheát dòch ôû tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu nhöng nhaø caàm quyeàn tænh vaãn khoâng coù caùc bieän phaùp choáng dòch caàn thieát nhö nhaø caàm quyeàn trung öông ra chæ thò. Ngoaøi 9 tænh thò ñöôïc Sôû Thuù Y thoâng baùo coù dòch, nhö vaäy nhieàu phaàn Baø Ròa Vuõng Taøu cuõng ñaõ coù dòch vaø khoâng ñöôïc ñoái phoù ñuùng caùch. Ñoù laø chöa keå tænh

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5 Kieân Giang, theo baùo Tieàn Phong, cuõng noùi raèng “khoaûng 200 trong ñaøn vòt 600 con cuûa gia ñình oâng Nguyeãn vaên Döông nguï taïi aáp Thaïnh Thaéng, xaõ Thaïnh Loäc, huyeän Gioàng Rieàng, tænh Kieân Giang vöøa ñoàng loaït cheát.” Thuù y tænh ñaõ laáy maãu huyeát thaønh cuûa ñaøn vòt naøy ñöa ñi xeùt nghieäm. Hoài tuaàn qua, nhaø caàm quyeàn trung öông Haø Noäi ñaõ cöû 3 phoù thuû töôùng vaø 6 boä tröôûng ñi taát caû caùc ñòa phöông treân caû nöôùc ñeå ñoân ñoác choáng dòch cuùm gia caàm. Theo tin töø Haø Noäi, chính phuû Myõ seõ vieän trôï cho Vieät Nam khoaûng $6.5 trieäu ñoâ la ñeå giuùp nöôùc naøy choáng cuùm gia caàm.

TT Bush ñaû kích nhöõng ngöôøi chæ trích chieán cuoäc Iraq Tieáp trang A1

ñoäng quaù khích, muoán beû queïo Hoài Giaùo vaø gieát caùc thöôøng daân voâ toäi. Baøi dieãn vaên naøy ñöôïc Toøa Baïch OÁc moâ taû nhö moät cuoäc phaûn coâng chuû yeáu nhaèm vaøo caùc ngöôøi chæ trích cuoäc chieán tranh Iraq, ñaõ cho raèng chính phuû Bush coá bòa ñaët caùc tin tình baùo tröôùc cuoäc chieán, ñeå chöùng minh cho cuoäc taán coâng cuûa Hoa Kyø vaøo Iraq. Keå töø khi phaùt ñoäng cuoäc chieán Iraq töø thaùng Ba 2003 ñeán nay, ñaõ coù hôn 2,050 quaân nhaân Hoa Kyø hy sinh,

vaø soá quaân nhaân Hoa Kyø hy sinh caøng taêng cao, thì söï uûng hoä cuûa daân chuùng Hoa kyø ñoái vôùi TT Bush, caøng suït giaûm. Keát quaû cuûa cuoäc thaêm doø môùi nhaát keát hôïp giöõa haõng thoâng taán AP vaø Vieän Ipsos, ñöôïc coâng boá hoâm 11, thaùng 11, cho thaáy chæ coù 37% soá ngöôøi ñöôïc thaêm doø laø coøn uûng hoä Toång Thoáng Bush, laø möùc uûng hoä thaáp nhaát keå töø khi OÂng Bush ñaûm nhaän chöùc vuï Toång Thoáng cho ñeán nay. Cuõng trong ngaøy leã cöïu chieán binh Hoa Kyø naøy, Phoù Toång Thoáng Dick Cheney ñaõ ñeán ñaët voøng hoa taïi Ngoâi Moä caùc Chieán só voâ danh taïi Nghóa trang quoác gia Arlington. (L.T.)

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu) .3”

OÂng Ñoã Möôøi leân lôùp Tieáp trang A1

cao, tai loaøi ngöôøi khoâng nghe thaáy ñöôïc. Hai nhaø nghieân cöùu ñaõ duøng maùy vi tính giaûm taàn soá cuûa nhöõng aâm thanh ñoù ñeå phuø hôïp vôùi caùi tai thoâ laäu cuûa con ngöôøi. Vaø khi phaân tích nhöõng chuoãi aâm naøy thì phaûi keát luaän noù cuõng coù giaù trò aâm nhaïc gioáng nhö tieáng chim hoùt khi toû tình. Trong nhöõng loaøi ñoäng vaät thuoäc gioáng coù vuù chæ coù ba loaøi bieát “haùt” laø caù voi, caù heo, vaø loaøi ngöôøi, nay theâm chuoät vaøo ñoù nöõa, coù theå thaønh moät ban töù taáu! (Quyù vò toø moø muoán nghe, xin môøi vaøo website cuûa tröôøng y khoa ñaïi hoïc Washington hoaëc taïp chí Public Library of Science Biology. Tuyeät ñoái khoâng neân cho chuoät caùi nghe. Nghe xong roài trong mình thaáy phaûn öùng theá naøo, boån baùo khoâng chòu traùch nhieäm.) Chuoät bieát haùt, thaät laø moät khaùm phaù hy höõu baát ngôø. Khi bieát nhö vaäy thì chuùng ta cuõng khoâng ngaïc nhieân tröôùc moät hieän töôïng baát ngôø khoâng keùm môùi xaûy ra ôû Vieät Nam. Taïp chí Coäng Saûn vaø nhaät baùo Nhaân Daân cuõng môùi coù moät khaùm phaù raát hy höõu. Khaùm phaù ñoù laø: Cöïu Toång Bí Thö Ñoã Möôøi cuõng laø moät lyù thuyeát gia lôùn cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. OÂng Ñoã Möôøi ñaõ vieát moät baøi daøi gaàn baûy ngaøn chöõ giaûi nghóa cho nhöõng ñaûng vieân coäng saûn bieát Chuû Nghóa Xaõ Hoäi laø caùi gì, noù ñònh ñi ñaâu, ñònh tôùi ñaâu - nhöõng ñieàu maø nhöõng oâng Karl Marx, Lenin vaø caû Hoà Chí Minh chöa bao giôø noùi ñöôïc, khieán cho nhöõng ñaûng vieân tôùi nay vaãn thaéc maéc hoaøi. Taïp chí Public Library of Science Biology coâng boá khaùm phaù “chuoät bieát haùt” cuûa hai giaùo sö sinh hoïc ôû tieåu bang Missouri vaøo ngaøy 01 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005, thì hai ngaøy sau, ñeán löôït baùo Nhaân Daân coâng boá taùc phaåm lyù thuyeát cuûa oâng Ñoã Möôøi. Luùc ñaàu ngöôøi ta coù theå raát deø daët khi muoán tieát loä taøi naêng trieát lyù chính trò môùi ñöôïc khaùm phaù nôi cöïu Toång Bí Thö Ñoã Möôøi; nhöng söï deø daët ñoù ñaõ ñöôïc vöôït qua khi coù ngöôøi ñaët caâu hoûi: Taïi sao chuoät noù cuõng haùt toû tình ñöôïc, maø ñoàng chí Ñoã Möôøi laïi khoâng theå leân lôùp toaøn ñaûng, toaøn quaân vaø toaøn daân veà Chuû Nghóa Xaõ Hoäi töôi saùng vinh quang? Nhöng trong baøi lyù luaän traøng giang ñaïi haûi cuûa oâng Ñoã Möôøi cuõng coù nhieàu ñieàu caàn ñöôïc boå chính. Thí duï nhö ngay trong caâu ñaàu tieân. OÂng Ñoã Möôøi vieát: “Ñoåi môùi laø moät söï nghieäp caùch maïng veû vang...” Thöïc ra, caû chöông trình “ñoåi môùi” cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam töø naêm 1988 ñeán nay khoâng phaûi laø caùch maïng, noù ñi ngöôïc laïi vôùi cuoäc caùch maïng coäng saûn, baét ñaàu ôû Nga naêm 1917 vaø ñöôïc nhaäp caûng vaøo Vieät Nam töø naêm 1951 khi ñaûng Coäng Saûn taùi xuaát hieän vôùi moät teân môùi, ñaûng Lao Ñoäng. Ngay töø ñaàu, cuoäc caùch maïng coäng saûn nhaém xoùa boû quyeàn tö höõu vaø chuû tröông taäp theå hoùa, bieán nhöõng phöông tieän saûn xuaát thaønh coâng höõu, xoùa boû thò tröôøng, xoùa boû kinh teá haøng hoùa. Ñoåi môùi kinh teá laøm ngöôïc laïi, hoaøn toaøn ñi ngöôïc chieàu treân con ñöôøng ñoù, phaûi goïi laø “phaûn caùch maïng” chöù khoâng phaûi laø caùch maïng. Trong baøi vieát cuûa oâng, Ñoã Möôøi cuõng xaùc ñònh con ñöôøng xaõ hoäi chuû nghóa maø oâng ñaõ ñöôïc hoïc. OÂng vieát: “Ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa thì quan troïng baäc nhaát vaãn laø goùp phaàn xaây döïng, cuûng coá cheá ñoä coâng höõu. Ñaây laø daáu hieäu haøng haøng ñaàu ñaëc tröng cho Chuû Nghóa Xaõ Hoäi.” Ñoù laø ñònh nghóa cuûa oâng Ñoã Möôøi. Töø khi caùc ñaûng Coäng Saûn “ñoåi môùi,” ôû Trung Quoác tröôùc, ôû Vieät Nam möôøi naêm sau, taát caû nhöõng

HOÏC ÑÒA OÁC 714-892-0109 TRUNG TAÂM NOÅI TIEÁNG VÔÙI SOÁ HOÏC VIEÂN ÑAÄU ÑOÂNG NGAY LAÀN ÑAÀU Ñaäu BROKER: Andrew Phaïm Ñaäu baèng Cali vaø Arizona: James Traàn Theá Quang 1) Thaùng 12/2004: Jessica Ngoâ, Nick Höõu Nghóa Leâ. Huyønh Ñeä, Kevin Sôn Ñoã, Xuaân-Thu Nguyeãn, Kristy Thuûy Tröông, Uyeân Buøi, Annie Lee, Tami Nguyeãn, Duyeân Leâ, Khanh Ana Lyù (11 Students). 2) Thaùng 1&2/2005: Linda Myõ Söông Nguyeãn (mother), Cindy Myõ Phöông Nguyeãn (daughter), Cindy Trang Nguyeãn, Leä Ngoïc Phaïm, Phillips Bình Voõ, Christopher Phan, Huøng Vöông, Brandon (Baûo) Theá Noâng, Loan Nguyeãn, Linh Thuøy Thaùi (10 Students) 3) 30 hoïc vieân ñaäu thaùng 3/2005, xin xem danh saùch taïi vaên phoøng. 4) Thaùng 4/2005: Trung Vi Thaùi, Kim Hueä Traàn Döông, Vincent Chaâu, Peter Cöôøng Nguyeãn, Ann Thuùy Nguyeãn, Quoác Baûo Leâ, Thieän Nguyeãn, Thaùi Ngoïc Traàn. (8 Students) 5) Thaùng 5/2005: Cindy Phöông Nguyeãn, Anna Ngoïc Huyønh, Baûo Minh Buøi, Daân K. Wong, Ñöùc Thaønh Nguyeãn, Michael T Ñinh, Phoenix Cao (Baùc Phöôùc), Quang La, Victoria Leâ, Trang Ñaøo (10 Students) 6) Thaùng 7/2005: Bích Phaïm, Jane Ñaøo Nguyeãn, John Tröông, Melissa Leâ, Oscar Nguyeãn, Khang Anh Nguyeãn, Vicky Huyeàn Nguyeãn (7 students). 7) Thaùng 8/2005: Anh Kim Ngoâ, BV Phan, Cindy Ngoan Nguyeãn, Christopher Traàn, Haèng Leä Vöông, Lan Chi Thò Leâ, Leslie Höông Nguyeãn, Vieân Vincent Hoà, Steven Troïng Löu, Taøi Vaên Leâ, H Nguyeãn.(11 students). 8) Thaùng 9/2005: Andy Anh Huyønh, Cynthia Löu, Haûi Lai, Khanh Baù Phaïm, Linh H Nguyeãn, Minh Khoâi Ñoã Nguyeãn, Noble Phaïm Ngoïc, Phöông thò Truùc Hoà, TD Phaïm, Taâm Hoaøng Ngoâ, Taây Hoà Phan, Thanh Toâ, Trieàu Nhöït Voõ, Tuøng Thanh Nguyeãn, Töôøng Gina Nguyeãn, Tuyeàn Sôn Laâm, Uyeân Giao Hoà Leâ, Vincent Khanh Coâng Ñoã, Vivian Myõ Haïnh Nguyeãn, YÙ Höõu Traàn, Myõ Trinh Ngoïc Löu, Vie Thuùy Ngoïc Leâ (22 students). 9) Thaùng 10/2005: Henry Phi Vuõ, Höông Coâng Phaïm, John Laân Traàn, Lena Nguyeãn, Lieân Thò Vuõ, Loäc Phan Nguyeãn, Löïc Theá Vuõ, Michelle Ngoïc Nguyeãn, Michelle Toâ, Thaùi Tuaán, Phöông Ngoïc Leâ Nguyeãn, Tania Nga Phaïm, Thuaän Vinh Döông, Tommy Traàn, Tony Anh Hoà, Trang Vuõ Xuaân Nguyeãn, Trina Trang Ñaëng, Yeán Xuaân Trònh (18 students).

AGENT/ BROKER ! HOÏC MAU ! LAÁY BAÈNG NHANH !!! FREE SEMINAR LOAN OFFICER / LOAN PROCESSOR DAØNH CHO HOÏC VIEÂN * All courses are administered by an accredited real state school in full compliance with Department of Real Estate rules and regulations.

ÑÒA CHÆ: 14441 Beach # 101 Westminster, CA 92683 (goùc Beach / Hazard trong building Heritage maøu vaøng)

chính saùch ñeàu nhaém giaûm bôùt cheá ñoä coâng höõu, töø chính saùch coå phaàn hoùa trôû ñi. Nhö theá roõ raøng laø ñi ngöôïc vôùi chuû tröông cuûa oâng Ñoã Möôøi. Ñaùng leõ oâng Ñoã Möôøi phaûi môû ñaàu baøi vieát, “Ñoåi môùi laø moät söï nghieäp phaûn caùch maïng veû vang...” thì môùi ñuùng. Nhöng baét oâng Ñoã Möôøi phaân bieät “caùch maïng” vôùi “phaûn caùch maïng” laø moät ñieàu quaù söùc cuûa oâng. Nhö oâng Tröôøng Chinh nhaän xeùt, “Anh Ñoã Möôøi anh aáy voõ bieàn laém,” theo lôøi thuaät cuûa oâng Ñoaøn Duy Thaønh trong cuoán hoài kyù môùi ñöôïc phaùt haønh. Caùi loái noùi naêng baèng nhöõng khaåu hieäu hoïc thuoäc loøng, noùi maø khoâng suy nghó ñoù, Hoà Chí Minh goïi laø “Beänh hay noùi chöõ.” Trong cuoán “Söûa ñoåi loái laøm vieäc” oâng Hoà keå moät caâu chuyeän coù thaät: Trong moät cuoäc khai hoäi phuï nöõ, coù chò caùn boä leân noùi: “Thöa chò em, toâi xin baùo caùo kinh nguyeät cuûa toâi trong thaùng naøy.” (In nghieâng trong nguyeân vaên.) Noùi nhaàm “kinh nghieäm” thaønh “kinh nguyeät” coù theå tha ñöôïc vì noùi nhòu. Nhöng laàm laãn “caùch maïng” vôùi “phaûn caùch maïng” thì ñaàu oùc suy nghó khoâng ñöôïc bình thöôøng, caàn phaûi trò beänh. Cho neân khoâng theå boû qua cho oâng lyù thuyeát gia cöïu toång bí thö, xin oâng söûa laïi. Toùm taét caû baøi lyù luaän cuûa oâng Ñoã Möôøi laø baûo ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam haõy xaây döïng laïi nöôùc Vieät Nam cho gioáng nhö Lieân Xoâ thôøi chöa suïp ñoå, caùi ñoù oâng goïi laø moät xaõ hoäi Xaõ Hoäi Chuû Nghóa. Cho neân oâng Ñoã Möôøi heát söùc cay cuù khi nhaéc ñeán bieán coá Lieân Xoâ saäp tieäm, oâng coi ñoù laø moät “noãi ñau ñôùn coøn keùo daøi” vaø “toån thaát voâ cuøng lôùn lao.” Leân gioïng moät lyù thuyeát gia nghieân cöùu lòch söû, oâng Ñoã Möôøi vieát: “Vieäc Lieân Xoâ tan vôõ khoâng maûy may xuaát phaùt töø baûn chaát cuûa Chuû Nghóa Xaõ Hoäi, do ñoù khoâng maûy may bieän minh cho vieäc töø boû lyù töôûng xaõ hoäi chuû nghóa, cho vieäc chuyeån höôùng, ñoåi maøu cheá ñoä, cho söï toàn taïi vónh haèng cuûa Chuû Nghóa Tö Baûn.” Tröôùc heát, khoâng neân duøng nhöõng chöõ “baûn chaát Chuû Nghóa Xaõ Hoäi” moät caùch haøm hoà. Chuû Nghóa Xaõ Hoäi coù tröôùc khi coù nhöõng oâng Lenin vaø Stalin, vaø vaãn coøn toàn taïi ôû nhöõng nöôùc khaùc sau khi nhöõng cheá ñoä coäng saûn ñaõ ñoå. Nhöõng oâng Leâ vaø Xít ñeû ra cheá ñoä ôû Lieân Xoâ, ñaëc bieät laø oâng Stalin xaây döïng nhöõng neàn taûng cuûa cheá ñoä Xoâ Vieát trong gaàn 30 naêm. Neáu muoán baét chöôùc, trôû veà thöù cheá ñoä Lieân Xoâ nhö oâng Ñoã Möôøi ñang hoâ haøo, laø baét chöôùc cheá ñoä Stalin chöù khoâng coù gì khaùc. Coù hai thöù caàn phaân bieät, Chuû Nghóa Xaõ Hoäi khoâng nhaát thieát laø cheá ñoä Lieân Xoâ, vaø ngöôïc laïi cuõng vaäy. Sau khi phaân bieät nhö theá roài, thöû coi oâng Ñoã Möôøi ñang muoán noùi gì. OÂng noùi “Vieäc Lieân Xoâ tan vôõ khoâng maûy may xuaát phaùt töø baûn chaát cuûa Chuû Nghóa Xaõ Hoäi.” Nhöng oâng khoâng bieát raèng “Vieäc Lieân Xoâ tan vôõ xuaát phaùt töø trong baûn chaát cuûa cheá ñoä do Lenin vaø Stalin döïng ra.” Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc nhöõng nhaø kinh teá nhö Friedrich Hayek tieân ñoaùn töø thaäp nieân 1940, khi oâng phaân tích nhöõng quy luaät trong moät neàn kinh teá chæ huy, taäp trung, hoaøn toaøn döïa vaøo “coâng höõu,” caùi thöù maø oâng Ñoã Möôøi vaãn hoâ haøo phaûi xaây döïng vaø cuûng coá. (Xin baùo caùo, ôû Baéc Kinh ngöôøi ta ñaõ dòch nhöõng taùc phaåm cuûa Hayek ñeå hoïc taäp.) Chính guoàng maùy kinh teá cuûa Lieân Xoâ laâm vaøo beá taéc ñaõ khieán cho Toång Bí Thö Andropov chuû tröông vaø sau ñoù Gorbachev thöïc hieän moät chính saùch môû cöûa cho daân ñöôïc töï do hôn. Tình caûnh beá taéc ñoù ai cuõng phaûi nhìn ra, khieán cho nhöõng uûy vieân trung öông Ñaûng nhö Yeltsin phaûi ñöùng ra choáng laïi cuoäc ñaûo chính cuûa nhoùm truøm coâng an maät vuï vaø laõnh tuï huû laäu, bieán cuoäc ñaûo chaùnh thaønh moät cuoäc caùch maïng môùi ngaøy 19 Thaùng Taùm naêm 1990, xoùa tan cheá ñoä Xoâ Vieát. Söï tan raõ cuûa cheá ñoä ñoù naèm trong baûn chaát cuûa cô caáu kinh teá maø Lenin vaø Stalin döïng

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 leân. Baây giôø maø keâu gaøo nöôùc Vieät Nam trôû laïi nhö Lieân Xoâ ñôøi tröôùc laø töï saùt! Nhöng taïi sao maáy oâng Lenin vaø Stalin coù theå gaït boû taát caû moïi yù kieán khoân ngoan ngay ôû trong Ñaûng, ñem caû nöôùc Nga vaø Lieân Bang Xoâ Vieát ñi vaøo ngoõ cuït ñoù? Nöôùc Nga, ngöôøi Nga thieáu gì nhöõng ngöôøi saùng suoát khoâng keùm gì Friedrich Hayek, coù theå nhìn thaáy ngoõ cuït kinh teá cuûa cheá ñoä Xoâ Vieát? Taïi sao moät daân toäc thoâng minh, caàn maãn coù theå bò loâi theo vaøo con ñöôøng maø töï baûn chaát ñaõ chöùa maàm moáng beá taéc ñeå roài tan vôõ nhö vaäy? Ñeán ñaây thì laïi phaûi nhìn vaøo baûn chaát cuûa nhöõng ñaûng xaõ hoäi laøm caùch maïng vaøo theá kyû 19. Moät nhaø xaõ hoäi hoïc ngöôøi Ñöùc, Robert Michels, ñaõ nhìn ra “Luaät saét cuûa cheá ñoä quaû ñaàu” khi nghieân cöùu veà nhöõng ñaûng caùch maïng theo khuynh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Nhöõng ñaûng naøy ñeàu taïo neân moät thöù kyû luaät theùp trong hoaït ñoäng bí maät, daàn daàn taát caû quyeàn haønh taäp trung vaøo tay moät nhoùm nhoû (quaû ñaàu), caøng ngaøy caøng trôû neân ñoäc taøi. Khoâng nhöõng theá, nhoùm quaû ñaàu naém quyeàn sinh saùt trong ñaûng daàn daàn bò loït vaøo trong tay nhöõng keû theo cô hoäi chuû nghóa. Vì chính boïn naøy môùi ñuû thuû ñoaïn vaø taùnh taøn nhaãn ñeå möu ñoaït quyeàn haønh, coøn nhöõng ñaûng vieân tranh ñaáu vì lyù töôûng vaø bieát suy nghó, coù löông taâm ñeàu bò gaït ra ngoaøi. Chính vì caùi “quy luaät saét” cuûa Michels neân phong traøo xaõ hoäi ôû Nga bò nhoùm Boân Sô Vích tieám ñoaït, tröø khöû heát nhöõng ngöôøi Men Sô Vích duø hoï laø ña soá. Chính vì theá maø Stalin gieát Trotsky vaø ra leänh nhöõng ñaøn em ñeä tam gieát heát boïn ñeä töù ôû khaép theá giôùi. Chính vì quy luaät ñoù maø Stalin ñaõ gieát haàu heát nhöõng uûy vieân trung öông ñaûng Coäng Saûn Lieân Xoâ trong nhöõng cuoäc thanh tröøng. Vaø cuõng vì theá neân caû nöôùc Nga bò ñaët trong goâng cuøm cuûa coäng saûn gaàn 70 naêm. Nhöõng hieän töôïng ñoù baét nguoàn töø baûn chaát cuûa nhöõng ñaûng goïi laø theo Chuû Nghóa Xaõ Hoäi. Maø chính cheá ñoä quaû ñaàu ñoäc taøi ñoù môùi xaây döïng moät neàn kinh teá chöùa ñöïng söï suïp ñoå töø trong baûn chaát. Noùi chuyeän veà baûn chaát cheá ñoä Lieân Xoâ vaø baûn chaát Chuû Nghóa Xaõ Hoäi vôùi oâng Ñoã Möôøi thì cuõng khoâng ích lôïi gì laém. Nhöng vì ñoàng baøo chuùng ta, vì nhöõng baïn thanh nieân trong nöôùc, caû nhöõng ñaûng vieân coäng saûn ôû Vieät Nam, chuùng ta caàn noùi roõ. Vieäc hoâ haøo trôû laïi moät thöù chuû nghóa xaõ hoäi thôøi Lieân Xoâ do oâng Ñoã Möôøi keâu goïi laø muoán ñöa ñaát nöôùc vaøo con ñöôøng beá taéc vaø giaät luøi. Ngay ôû Trung Quoác ngöôøi ta cuõng khoâng ngu nhö vaäy. Chính phuû Baéc Kinh ñang muoán baùn bôùt coå phaàn trong nhöõng xí nghieäp lôùn vaø ngaân haøng lôùn nhaát cho tö baûn ngoaïi quoác, chöù khoâng tính trôû laïi thôøi Mao Traïch Ñoâng vaø Stalin. Kinh teá hoï seõ tieán. Trong khi ñoù kinh teá nöôùc ta cöù giaäm chaân taïi choã. Lieân Xoâ ñaõ cheát roài, ñöøng tính döïng caùi thaây ma ñoù laïi cho soáng ôû nöôùc Vieät Nam! Thay vì baøn chuyeän lyù thuyeát xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi kieåu Lieân Xoâ, oâng Ñoã Möôøi haõy baøn xem laøm sao thanh nieân nöôùc ta thoaùt khoûi naïn ma tuùy! Laøm sao hoïc sinh, sinh vieân nöôùc ta ñöôïc hoïc haønh ñeán nôi ñeán choán. Kinh teá theá giôùi baây giôø döïa treân söï hieåu bieát, suy tính, chöù khoâng do nhöõng anh huøng lao ñoäng kieåu Lieân Xoâ nöõa. Neáu khoâng baøi tröø naïn ma tuùy, neáu khoâng naâng cao phaåm chaát giaùo duïc, thì trong theá heä tôùi thanh nieân Vieät Nam seõ chæ ñi laøm coâng cho nhöõng oâng chuû ngoaïi quoác! Teä hôn nöõa, thanh nieân seõ tieáp tuïc con ñöôøng xuaát khaåu lao ñoäng hay laáy choàng ngoaïi quoác ñeå tìm ñöôøng soáng, nhö baây giôø! Nhöõng con chuoät noù haùt, coù theå ích lôïi, chuùng seõ laøm coâng vieäc sinh saûn, truyeàn gioáng. Vieát nhöõng baøi lyù luaän ñeå hoâ haøo ñöa caû nöôùc vaøo ngoõ cuït laø moät toäi lôùn! NGOÂ NHAÂN DUÏNG

DAT


SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu) .3”

Ngoaïi Tröôûng Rice keâu goïi daân Iraq ñoaøn keát giöõa nhöõng baïo ñoäng lan traøn

taät treân ngöôøi. Trong khi ñoù, haèng chuïc nghìn ngöôøi Iraq, binh lính cuõng nhö thöôøng daân, ñaõ thieät maïng hay bò thöông qua nhöõng thaùng ngaøy bom ñaïn lieân mieân vaø maùu löûa ngaäp traøn keå töø khi Hoa Kyø vaø Tieáp trang A1 nhöõng löïc löôïng lieân minh cuoäc vaän ñoäng tuyeån cöû quoác môû cuoäc taán coâng ñaùnh chieám hoäi nöôùc naøy vaøo ngaøy 15 Iarq hoài naêm 2003. (V.P.) Thaùng Chaïp. Ba caûnh saùt vieân Iraq JORDAN ñang ñi tuaàn ñaõ bò thöông khi moät xe bom phaùt noå taïi Queâ nhaø cuûa khu trung taâm Baghdad chæ Zarqawi suïc soâi maáy phuùt sau khi Ngoaïi Tröôûng Rice töø tröïc thaêng phaãn noä sau vuï noå ñaùp xuoáng Khu Xanh phoøng bom khaùch saïn thuû kieân coá. Baø Rice ñaõ töø Bahrain bay Tieáp trang A1 tôùi thaønh phoá Mosul ôû mieàn Zarqawi, vaøo hoâm Thöù Saùu Baéc, nôi dieãn ra nhöõng cuoäc 11 Thaùng Möôøi Moät, ñaõ suïc baïo ñoäng giöõa ngöôøi AÛ Raäp soâi phaãn noä, hai ngaøy sau vuï Sunni vaø ngöôøi Kurd. Baø baûo noå bom. Moät soá cö daân baûo raèng raèng muïc ñích cuûa chuyeán thaêm vieáng naøy laø baéc moät Zaeqawi ñaùng toäi cheát khi nhòp caàu giöõa nhöõng chia reõ taán coâng vaøo chính toå quoác veà giaùo phaùi vaø chuûng toäc cuûa oâng. Nhöõng keû khaùc theà ñaëng taïo döïng moät quoác gia seõ ñích thaân giaûi giao oâng hôïp nhaát trong ñoù moïi ngöôøi cho nhöõng löïc löôïng an ninh daân ñeàu “caûm thaáy mình neáu coù khi naøo oâng daùm beùn maûng trôû laïi queâ höông. ñöôïc baûo veä.” “Neáu gaëp giöõa ñöôøng, toâi “Nhöng söï khaùc bieät cuûa nhöõng baïn coù theå trôû neân seõ baûo oâng ta haõy aên naên hoái moät söùc maïnh thay vì laø moät caûi vaø haõy coá theo ñuoåi moät khoù khaên,” Baø Rice tuyeân boá ñaïo giaùo chaân chính khoâng nhö theá taïi moät cuoäc hoïp baùo chuû tröông gieát choùc thöôøng chung vôùi Thuû Töôùng daân voâ toäi,” ñoù laø yù kieán cuûa Ibrahim Jaafari taïi Baghdad, Hazem Madadha, 34 tuoåi, moät trong nhöõng chaëng döøng moät ngöôøi baïn thuûa thieáu chaân cuûa baø treân ñöôøng thaêm thôøi cuûa Zarqawi. “Toâi coù nhieàu caûm töôûng vieáng Trung Ñoâng vaø AÙ khoâng toát veà oâng ta, oâng ta Chaâu. Baø Rice cho bieát Washing- ñaõ laøm toån thöông ñeán thanh ton khoâng uûng hoä rieâng moät danh cuûa Zarqa, Jordan vaø öùng cöû vieân naøo trong cuoäc ñaïo Hoài,” ngöôøi baïn naøy noùi baàu cöû vaøo thaùng tôùi, maëc duø theâm nhö vaäy luùc ñang ngoài hieän ñang coù lôøi phaøn naøn taùn chuyeän vôùi hai ngöôøi anh raèng nhöõng giôùi chöùc Myõ em hoï cuûa tay baïo ñoäng goác ñang laøm vieäc ñaèng sau haäu Jordan kia taïi khu Masoum tröôøng ñeå giaønh öu theá cho laø nôi Zarqawi lôùn leân. Nhoùm al Qaeda taïi Iraq phe naøy, nhoùm noï. Chuyeán thaêm vieáng cuûa döôùi quyeàn cuûa Zarqawi ñaõ Ngoaïi Tröôûng Rice taïi Iraq leân tieáng cho bieát chính hoï dieãn ra giöõa luùc möùc ñoä uûng ñaõ taán coâng vaøo nhöõng khaùch hoä cuûa daân chuùng Hoa Kyø saïn naøy, bôûi vì nôi ñoù ñaõ bò daønh cho cuoäc chieán tranh taïi boïn giaùn ñieäp Myõ vaø Do Thaùi Iraq ngaøy caøng suy suïp, vôùi söû duïng. Haàu heát con soá thöông hôn 2,000 binh lính Myõ boû mình treân chieán ñòa, tính cho vong laø cuûa thöôøng daân Jortôùi nay, vaø haèng chuïc nghìn dan. Sinh ra döôùi teân Ahmed quaân nhaân khaùc mang thöng

Fadhil al-Khalayleh, tuoåi thô cuûa Zarqawi ñaõ bò vaây khoån bôûi ngheøo khoù vaø neàn chính trò haø khaéc cuûa Zarqa laø nôi daân tò naïn Palestine soáng chen chuùc vôùi daân boä laïc bedouin. Chòu aûnh höôûng cuûa nhöõng giaùo só quaù khích nôi queâ nhaø, Zarqawi rôøi boû Jordan vaøo naêm 1989 vaø leân ñöôøng ñi Afghanistan, nôi nhöõng chieán só tình nguyeän Hoài Giaùo ñang chieán ñaáu choáng laïi “boïn phaûn ñaïo” laø quaân ñoäi Xoâ Vieát. OÂng laø moät trong soá haèng nghìn ngöôøi AÛ Raäp cuoái cuøng, cuõng gioáng y nhö tay baïo ñoäng goác AÛ Raäp Saudi, laø Osama bin Laden, sang chieán ñaáu taïi Afghanistan vôùi söï yeåm trôï cuûa Hoa Kyø, AÛ Raäp Saudi vaø Pakistan. Taïi Zarqa, Zarqawi ñöôïc haøng xoùm vaø daân mua baùn nhôù tôùi chuû yeáu nhö laø moät teân cöôøng taëc ñöùng ñöôøng maø sau cuøng laïi trôû veà vôùi ñaïo giaùo vaøo nhöõng naêm 1980, chaáp nhaän moät hoïc thuyeát chính thoáng döõ daèn trong ñaïo Hoài. Nhöng moät soá thaân nhaân cuûa Zarqawi laïi nghi ngôø chuyeän oâng coù theå ñaõ chuû möu nhöõng cuoäc noå bom nôi queâ nhaø Jordan, cho daãu raèng hoï tin laø oâng ñaõ hoaïch ñònh moïi cuoäc taán coâng baïo ñoäng choáng laïi nhöõng löïc löôïng Hoa Kyø vaø ñoàng minh cuûa hoï ôû Iraq. “Toâi khoâng laáy laøm chaéc veà chuyeän naøy,” Youssef alKhalayleh, moät ngöôøi anh em chuù baùc 26 tuoåi cuûa Zarqawi noùi vaäy. “Nhöng neáu Abu Musab maø gieát choùc treû thô thì ñieàu chính ñaùng laø phaûi gieát anh ta.” Moät ngöôøi anh em hoï khaùc, Amjad al-Khalayleh, 30 tuoåi, thì phaùt bieåu raèng anh seõ coi Zarqawi laø “keû thuø truyeàn kieáp” neáu söï thaät laø anh ta ñaõ chuû möu vuï taán coâng vaøo thuû ñoâ Amman. Trong moät thoâng caùo ñöôïc ñöa leân maïng löôùi Internet vaøo hoâm Thöù Saùu, toå chöùc al Qaeda taïi Iraq döôùi quyeàn Abu Musab al-Zarqawi ñaõ

chính thöùc nhìn nhaän raèng moät caëp vôï choàng ngöôøi Iraq vaø hai ngöôøi ñaøn oâng khaùc ñaõ thöïc hieän nhöõng vuï taán coâng töï töû vaøo ba khaùch saïn lôùn ôû thuû ñoâ Amman cuûa Jordan. (V.P.)

Haøng Khoâng Hoa Kyø: Tuyeán ñaàu choáng cuùm ga Tieáp trang A1

coù theå keàm cheá baát cöù vuï buøng phaùt naøo ôû Hoa Kyø vaø ñaõ khoâng loaïi tröø khaû naêng ñaët ra nhöõng giôùi haïn trong vieäc di chuyeån. Caùc vieân chöùc y teá lieân bang coù thaåm quyeàn caàm giöõ hoaëc coâ laäp baát cöù haønh khaùch maùy bay naøo bò tình nghi mang vi khuaån cuùm gia caàm. Vieäc di chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng ñaõ ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc lan truyeàn vi khuaån beänh SARS (Hoäi chöùng hoâ haáp caáp tính traàm troïng) ñi khaép AÙ Chaâu vaø tôùi Canada vaøo naêm 2003. Beänh SARS cuoái cuøng ñaõ gieát cheát khoaûng 800 ngöôøi treân khaép theá giôùi tröôùc khi bò keàm cheá. Beänh SARS khoù laây hôn beänh cuùm nhieàu, vaø, khoâng nhö cuùm, noù chæ laây sau khi nhöõng beänh nhaän bieåu loä nhöõng trieäu chöùng. Nhöng nhöõng vieân chöùc haøng khoâng vaø y teá hieän caên cöù vaøo kinh nghieäm beänh SARS ñeå chuaån bò ñoái phoù vôùi cuùm gaø. Caùc trung taâm phoøng choáng beänh cuûa lieân bang ñaõ gia taêng con soá nhöõng trung taâm caùch ly taïi nhöõng phi tröôøng lôùn vaø nhöõng traïm bieân giôùi treân boä töø 8 trung taâm trong naêm 2003 leân tôùi 18 nhö hieän nay, moät phaàn vì moái ñe doïa cuùm gaø. Hieän coù nhöõng keá hoaïch môû roäng leân tôùi 25 trung taâm, tuøy thuoäc vaøo taøi nguyeân vaø nhu caàu. Caùc ñieåm nhaäp caûnh töø Thaùi Bình Döông, keå caû Hawaii, Los Angeles, San Francisco vaø Seattle, ñöôïc chuù troïng.

Loaïi vi khuaån H5N1 hieän khu truù trong nhöõng ñaøn gaø vòt ôû haàu heát AÙ Chaâu. Noù ñaõ laây nhieãm cho hôn 120 ngöôøi, gieát cheát 64 beänh nhaân ôû Indonesia, Vieät Nam, Thaùi Lan vaø Cam Boát trong hai naêm. Caùc vieân chöùc y teá Hoa Kyø cuõng ñang hôïp taùc vôùi nhöõng haõng haøng khoâng ñeå duyeät xeùt vieäc taåy röûa beân trong nhöõng maùy bay vaø caùch xöû trí vôùi nhöõng haønh khaùch coù nhöõng daáu hieäu nhieãm vi khuaån. Theo nhöõng con soá öôùc löôïng cuûa chính phuû, coù khoaûng 137 trieäu haønh khaùch treân nhöõng chuyeán bay quoác teá tôùi vaø khôûi haønh töø Hoa Kyø trong naêm 2005, trong ñoù khoaûng 16% thuoäc nhöõng chuyeán bay Thaùi Bình Döông. Nhöõng haõng haøng khoâng Hoa Kyø lo lieäu khoaûng moät nöûa löôïng löu thoâng ñoù. Khoù khaên trong vieäc xaùc ñònh nhanh choùng choã ôû cuûa nhöõng haønh khaùch coù theå ñaõ tieáp xuùc vôùi nhöõng taùc nhaân gaây beänh ñaët ra moät loã hoång “ñaùng keå” trong heä thoáng caùch ly ngöôøi beänh, moät cuoäc nghieân cöùu keát luaän. Baùo caùo cuûa Hieäp Hoäi Y Teá Coâng Coäng Hoa Kyø uûng hoä vieäc thieát laäp nhöõng theû du haønh coù ghi nhöõng döõ kieän ñeå tieáp xuùc vôùi nhöõng caù nhaân vaø thoâng tin veà soá gheá ñeå giuùp tìm choã ôû cuûa haønh khaùch. Hieäp Hoäi Nhöõng Tieáp Vieân Phi Haønh taïi haõng Northwest Airlines muoán nhöõng nhaø laäp phaùp quy ñònh raèng nhöõng haõng haøng khoâng phaûi giöõ nhöõng maùy bay ñöôïc thoâng thoaùng thích hôïp treân maët ñaát vaø cung caáp sôùm suûa nhöõng thöù thuoác choáng vi khuaån hoaëc thuoác chuûng ngöøa cuùm gaø. Caùc vieân chöùc y teá Hoa Kyø khoâng uûng hoä vieäc toàn tröõ thuoác moät phaàn vì khoâng roõ laø thuoác Tamiflu, do haõng Roche cuûa Thuïy Só saûn xuaát, hoaëc nhöõng thöù thuoác choáng vi khuaån khaùc coù phaûi laø caùch ñieàu trò ñuùng hay khoâng. (n.n.)

THUOÁC THIEÂN NHIEÂN BOÅ

THAÄN

KHOÂNG COÙ HAÏI CHO SÖÙC KHOÛE

Coâng toá vieân YÙ ñoøi daãn ñoä nhaân vieân CIA Tieáp trang A1

raèng CIA ñaõ ñöùng sau vuï maát tích cuûa giaùo só Hassan Mustafa Osama Nasr, cuõng ñöôïc goïi laø Abu Omar, sinh taïi Ai Caäp. Hoï noùi oâng ta ñaõ bò baét coùc treân moät con ñöôøng ôû Milan vaø ñöôïc chôû baèng maùy bay töø moät caên cöù Khoâng Quaân cuûa Hoa Kyø ôû mieàn Baéc nöôùc YÙ ñeå tôùi Ai Caäp, nôi hoï nghi ngôø oâng ta ñaõ bò tra taán döôùi söï thaåm vaán cuûa nhöõng vieân chöùc an ninh Ai Caäp. Caùc vieân chöùc tình baùo tin raèng oâng Nasr ñaõ chieán ñaáu taïi Afghanistan tröôùc khi tôùi YÙ vaøo naêm 1997 vaø ñöôïc höôûng quy cheá tò naïn chính trò. Nhöõng nhaø ñieàu tra caùo buoäc oâng ta coù nhöõng lieân heä vôùi al Qaeda vaø tuyeån moä chieán binh cho Iraq. Moät thaåm phaùn taïi Milan ñaõ ra moät traùt baét giöõ oâng Nasr. Ngöôøi ta tin raèng hieän oâng vaãn bò Ai Caäp caàm giöõ. Trong soá nhöõng nghi can bò yeâu caàu daãn ñoä coù cöïu vaên phoøng tröôûng cuûa CIA ôû Milan, ngöôøi maø nhöõng coâng toá vieân YÙ tin raèng ñaõ toå chöùc vuï baét coùc. Vaên phoøng cuûa oâng Castelli ñaõ töø choái khoâng chòu bình luaän. OÂng môùi trôû veà töø moät chuyeán ñi Washington D.C., nôi oâng ñaõ gaëp gôõ Boä Tröôûng Tö Phaùp Hoa Kyø Alberto Gonzales. Chính phuû YÙ ñaõ phuû nhaän baát cöù vai troø naøo trong vuï baét coùc. Thaùng Baûy vöøa roài, Thuû Töôùng Silvio Berlusconi ñaõ trieäu ñaïi söù Hoa Kyø ôû Rome tôùi vaø noùi vôùi oâng raèng chuû quyeàn cuûa YÙ phaûi ñöôïc toân troïng. Hoa Kyø ñaõ ñöùng tröôùc nhöõng chaát vaán töø nhöõng nöôùc AÂu Chaâu khaùc, keå caû Ñöùc, veà nhöõng vuï giaûi giao nhöõng ngöôøi bò tình nghi laø daân quaân cho nhöõng nöôùc khaùc. Vaøo Thaùng Naêm, thuû töôùng cuûa Ai Caäp noùi Hoa Kyø ñaõ chuyeån giao tôùi 70 ngöôøi bò tình nghi laø daân quaân cho Ai Caäp. (n.n.)

VMAX THAY

VIAGRA!

THAÀN DÖÔÏC CUÛA TÌNH DUÏC

CHÆ CAÀN UOÁNG 1 VIEÂN COÙ SÖÙC MAÏNH LIEÂN TUÏC 3 NGAØY HERBAL STAMINA ENHANCER FOR MEN OF ALL AGES

ª V.MAX ñaõ ñöôïc tín nhieäm treân theá giôùi töø 5 naêm qua. RHINO VMAX ª V.MAX boå thaän, cöôøng döông ñaøn oâng, laøm taêng chöùc naêng gan STAMINA ENHANCER

DIETARY SUPPLEMENT

15 CAPSULES

Made in U.S.A

Ñòa Ñieåm Mua Thuoác: ° Hoàng Phaùt Company ° Thuaän Hoøa ° Nam Baéc Haõng ° Vaïn Hoài Xuaân ° Nhaø Thuoác Phuùc Sinh ° Taùi Sanh ° Phuùc Loäc Thoï

(714) (714) (714) (714) (714) (714) (714)

531-3045 839-3661 897-8998 893-2922 531-5796 775-6500 903-2550

China Town: ° Ta Chong (213) 687-8042 ° Vieãn Ñoâng (213) 617-0020 ° Dr. Lien A. Diep. D.C., L.AC. (213) 680-8756 San Gabriel: ° Sai Fong (626) 573-3668 ° Yuen Fung (626) 308-9922 ° Tai Shengï (626) 308-9570

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

Quaän Cam tuyeån ñaïi boài thaåm ñoaøn Tieáp trang A3

coù khaû naêng Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn Quaän Cam seõ khoâng baûo ñaûm ñöôïc tính ña saéc toäc. OÂng Ron Osajima, moät ñaïi boài thaåm vieân ñöông nhieäm, noùi: “Quaän Cam coù 16% soá daân goác AÙ Chaâu, nhöng raát ít ngöôøi AÙ Chaâu noäp ñôn xin laøm boài thaåm vieân. Nhö vaäy, khi moät chính saùch ñöôïc Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn ñeà nghò, noù khoâng coù lôïi cho ngöôøi thieåu soá.” Thaåm phaùn Nancy Wieben Stock cuõng ñoàng yù vaø cho raèng: “Ñieàu naøy raát quan troïng ñoái vôùi moät quaän ña saéc toäc nhö Quaän Cam. Maëc duø quy ñònh choïn boài thaåm vieân khoâng döïa vaøo yeáu toá phaûi coù bao nhieâu ñaïi dieän saéc daân trong Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn, nhöng khi giaûi quyeát moät vuï aùn, caùc boài thaåm vieân coù nhieàu caùch nhìn khaùc nhau.” Thaåm phaùn Wieben Stock ñöa ra moät ví duï nhö sau: “Khi keát toäi moät nghi can, moät toäi nheï coù theå bò coi laø naëng, hoaëc ngöôïc laïi, neáu ñöôïc nhìn töø moät quan ñieåm truyeàn thoáng vaên hoùa khaùc.” Khoâng chæ rieâng ngöôøi Myõ, caùc saéc daân khaùc vaø ngöôøi Vieät cuõng neân tham gia ñaïi boài thaåm ñoaøn. Veà vaán ñeà naøy, Chaùnh AÙn Nguyeãn Troïng Nho cho bieát: “Vì ngöôøi Vieät mình soáng ôû Quaän Cam raát ñoâng. Moãi ngöôøi khi tham gia Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn coù theå mang theo moät vaán ñeà caàn thaûo luaän. Neáu chuùng ta khoâng tham gia, coi nhö chuùng ta ñöùng ngoaøi leà vaø coäng ñoàng chuùng ta chòu nhieàu thieät thoøi.” Baø An Nguyeãn Kieàu Myõ Duyeân ñöa ra moät nhaän ñònh khaùc nhöng laïi lieân quan ñeán vaán ñeà tuoåi taùc cuûa ñaïi boài thaåm vieân. Baø An noùi: “Toâi keâu goïi nhöõng ngöôøi treû tuoåi neân noäp ñôn xin vaøo Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn. Hieän nay, tuyeät ñaïi ña soá boài thaåm vieân ñeàu cao tuoåi coù quan ñieåm xaõ hoäi baûo thuû

(maëc duø ñuùng hay sai chöa bieát). Vì theá, khi keát toäi moät nghi can phaïm moät toäi khoâng naëng laém, hoï coù theå ‘naëng tay’ hôn.” Sau khi ñöôïc choïn, 30 ngöôøi naøy seõ ñöôïc moät thaåm phaùn Toøa AÙn Quaän Cam phoûng vaán. Ngoaøi ra, lyù lòch cuûa nhöõng ngöôøi naøy cuõng ñöôïc cô quan Caûnh Saùt Quaän Cam ñieàu tra. Veà vaán ñeà lyù lòch, baø An khuyeân: “Theo kinh nghieäm cuûa toâi, ñaïi boài thaåm vieân phaûi laø ngöôøi trong saïch, khoâng bò phaù saûn, khoâng nôï ngaân haøng, khoâng bò phaït vì vi phaïm luaät giao thoâng, v.v... Noùi chung, tröôùc khi noäp ñôn, phaûi xem coi mình coù “trong saïch” ñuû hay khoâng. Neáu khoâng, toát hôn laø ñöøng neân noäp ñôn vì chaéc chaén caûnh saùt seõ ñieàu tra ra ñöôïc.” Sau khi hoaøn taát caùc thuû tuïc caàn thieát, 19 ngöôøi trong soá 30 ngöôøi noùi treân seõ ñöôïc choïn laøm ñaïi boài thaåm vieân qua moät cuoäc xoå soá. 11 ngöôøi coøn laïi laø ñaïi boài thaåm vieân döï khuyeát. Moãi ñaïi boài thaåm vieân phaûi höùa laøm vieäc toaøn thôøi gian moät naêm vaø phaûi xin pheùp nghæ laøm troïn naêm neáu ñang laøm cho moät cô quan chính quyeàn hoaëc moät coâng ty hoaëc moät cô sôû tö nhaân naøo ñoù. Söï taïm nghæ naøy phaûi ñöôïc xaùc nhaän baèng vaên baûn haún hoøi. Baø An Nguyeãn Kieàu Myõ Duyeân keâu goïi: “Caùc coâng ty hoaëc cô sôû tö nhaân naøo coù nhaân vieân ñöôïc choïn vaøo Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn neân taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân naøy phuïc vuï. Ñoù laø caùch toát nhaát maø coâng ty hoaëc cô sôû tö nhaân ñoù coù theå ñoùng goùp vaøo vieäc xaây döïng coäng ñoàng toát hôn.” Maëc duø ñeå ñöôïc choïn laøm ñaïi boài thaåm vieân khoâng phaûi deã, haøng naêm cô quan tö phaùp Quaän Cam vaãn nhaän ñöôïc haøng traêm laù ñôn xin vaøo nhöõng vò trí naøy. Baø Betty Flick cho bieát: “Moät trong nhöõng lyù do toâi xin vaøo Boài Thaåm Ñoaøn laø vì toâi muoán bieát chính quyeàn laøm vieäc nhö theá naøo, coù

ñuùng nhöõng gì ngöôøi daân mong ñôïi hay khoâng vaø nhöõng gì caàn söûa ñoåi. Toâi laøm vôùi taát caû traùch nhieäm cuûa moät coâng daân.” Theâm vaøo ñoù, trong nhieäm kyø moät naêm laøm vieäc, moãi ñaïi boài thaåm vieân phaûi saün saøng laøm vieäc naêm ngaøy moät tuaàn vaø coù khi laøm caû cuoái tuaàn, nhöng khoâng quaù 40 giôø/tuaàn, tuøy theo söï vieäc. Moãi ñaïi boài thaåm vieân ñöôïc traû thuø lao $50 cho moät ngaøy laøm vieäc vaø khoâng quaù $250 moät tuaàn, ñöôïc buø loã khi ñi coâng taùc. Cho duø vôùi soá tieàn ít oûi nhö vaäy, oâng Ron Osajima vaãn tham gia. OÂng noùi: “Toâi ñaõ veà höu nhöng muoán laøm moät vieäc gì ñoù coù yù nghóa. Moät ngöôøi baïn maùch cho toâi bieát. Sau khi xem xeùt, toâi thaáy mình khoâng nhöõng coù theå ñoùng goùp cho xaõ hoäi maø coøn coù cô hoäi tham gia thay ñoåi ñeå cho cuoäc soáng ngöôøi daân toát hôn vaø toâi ñaõ ñöôïc choïn.” Rieâng baø Betty Flick thì cho raèng: “Vaøo Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn toâi hoïc ñöôïc raát nhieàu thöù, ñöôïc laøm vieäc vôùi nhieàu ngöôøi coù kieán thöùc uyeân baùc. Phaàn lôùn hoï ñeàu coù daøy daïn kinh nghieäm trong nhieàu laõnh vöïc nhö y teá, giaùo duïc, tö phaùp, luaät phaùp vaø nhieàu laõnh vöïc khaùc nöõa.” Ngoaøi nhieäm vuï ñieàu tra vaø giaùm saùt taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa chính quyeàn vaø caùc cô quan chính quyeàn Quaän Cam Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn coøn coù quyeàn xem xeùt nhöõng baèng chöùng ñeå keát toäi ñaïi hình ñoái vôùi caù nhaân phaïm toäi. Baø An Nguyeãn Kieàu Myõ Duyeân keát luaän veà Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn nhö sau: “Coù theå noùi, Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn laø nôi cuoái cuøng ñeå ngöôøi daân khieáu naïi khi khoâng baèng loøng vôùi baát kyø moät quyeát ñònh naøo cuûa chính quyeàn quaän. Ngöôøi daân coù theå gôûi ñôn thaúng ñeán Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn maø khoâng phaûi qua moät cô quan naøo khaùc. Neáu caàn ñieàu tra, Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn seõ möôùn moät coâng ty ñieàu tra tö nhaân ñeå laøm roõ söï vieäc.”

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

KHAI KHAÙNH TAÄN

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi) l

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349 Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111

Lady Royal Oak

.3”

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

LIBERIA

Ellen Johnson-Sirleaf trôû thaønh nöõ toång thoáng ñaàu tieân ôû luïc ñòa ñen LIBERIA, Phi Chaâu.- Baø Ellen Johnson-Sirleaf - cöïu boä tröôûng taøi chính, ngöôøi töøng toát nghieäp ñaïi hoïc Harvard - ñaõ giaønh chieán thaéng trong voøng 2 baàu cöû toång thoáng cuûa Liberia tröôùc danh thuû tuùc caàu George Weah. Ngöôøi phuï nöõ coù bieät danh laø “Ngöôøi ñaøn baø theùp” giaønh ñöôïc 59% trong 90% soá phieáu ñaõ ñöôïc kieåm. George Weah chæ naém 41%. Neáu keát quaû ñöôïc xaùc nhaän, baø seõ trôû thaønh nöõ toång thoáng ñaàu tieân ñöôïc baàu ôû Chaâu Phi. “Toâi nghó raèng keát quaû ñaõ raát roõ raøng: ñoù laø ngöôøi daân ñaõ choïn toâi vaø toâi cuõng caûm thaáy vinh döï vì hoï ñaõ baàu toâi ñeå phuï traùch noã löïc hoøa giaûi vaø phaùt trieån”, Johnson-

Sirleaf bình luaän. Baø hy voïng cuoäc baàu cöû naøy seõ “taêng söï tham gia cuûa phuï nöõ khoâng chæ taïi Liberia maø coøn ôû Chaâu Phi”. Ñaây laø cuoäc baàu cöû toång thoáng ñaàu tieân sau 14 naêm noäi chieán ôû Liberia. Moät giôùi chöùc ngoaïi giao theo saùt tieán trình boû phieáu nhaän ñònh ñaõ coù moät soá truïc traëc, nhöng ñieàu naøy khoâng aûnh höôûng ñeán keát quaû baàu cöû. Cöïu danh thuû Weah caùo buoäc nhöõng quan chöùc thuoäc uûy ban baàu cöû ñaõ boû phieáu traùi pheùp giuùp baø JohnsonSirleaf. Lôøi caùo buoäc ñang ñöôïc ñieàu tra vaø moät soá ngöôøi uûng hoä Weah raát töùc giaän. Hoï hoâ lôùn: “Khoâng coù George, khoâng coù hoøa bình”. Tuy nhieân, ngöôøi ñöùng ñaàu phaùi

ñoaøn quan saùt vieân cuûa Coäng Ñoàng Kinh Teá Taây Phi (ECOWAS) E.M. Debrah cho bieát keát luaän ban ñaàu laø baàu cöû “noùi chung hoøa bình, töï do, coâng baèng vaø coâng khai”. Johnson-Sirleaf hy voïng Weah seõ hieåu lyù leõ vaø chaáp nhaän keát quaû. Baø cuõng ngoû yù môøi oâng tham gia chính phuû. Trong soá 100,000 cöïu binh thuoäc taát caû nhöõng phe phaùi, coù nhieàu ngöôøi uûng hoä Weah. Cöïu ngoâi sao boùng troøn cuûa AC Milan, YÙ vaø Chelsea, Anh, keâu goïi nhöõng ngöôøi uûng hoä mình bình tónh cho ñeán khi ñieàu tra hoaøn taát. George Weah laø ngöôøi Liberia noåi tieáng nhaát theá giôùi. OÂng daãn ñaàu trong voøng boû phieáu ñaàu tieân vôùi tyû leä 28%.

AFGHANISTAN

Vaän taûi cô rôùt, taùm ngöôøi cheát KABUL, Afghanistan (Reuters) - Moät phaûn löïc cô vaän taûi ñaõ ñaâm vaøo nuùi gaàn thuû ñoâ Kabul cuûa Afghanistan hoâm Thöù Saùu 11 Thaùng Möôøi Moät, gieát cheát taùm ngöôøi treân phi cô, theo lôøi moät vieân chöùc chính phuû. Vaøi giôø sau khi maùy bay rôùt, moät vieân chæ huy cuûa Taliban ñaõ goïi ñieän thoaïi cho thoâng taán xaõ Reuters vaø noùi loaïn quaân Hoài Giaùo ñaõ baén rôi chieác maùy bay, nhöng nhöõng vieân chöùc quaân söï Taây Phöông noùi khoâng roõ nguyeân nhaân maùy bay rôùt. Moät phaùt ngoân vieân quaân söï Hoa Kyø cho bieát chieác

maùy bay khi ñoù ñang thöïc hieän moät chuyeán bay ngaén töø phi tröôøng Kabul tôùi caên cöù quaân söï cuûa Hoa Kyø ôû Bagram, naèm veà phía Baéc thuû ñoâ. Chieác maùy may thuoäc veà moät coâng ty cuûa Georgia vaø ñöôïc ñieàu haønh bôûi haõng haøng khoâng Royal Airlines cuûa Pakistan, phaùt ngoân vieân Boä Noäi Vuï Yousuf Stanezai noùi vôùi Reuters. Chieác maùy bay vaän taûi khoång loà Ilyushin IL-76 ñaõ hoaøn toaøn bò phaù huûy. “Taát caû taùm ngöôøi treân phi cô ñeàu thieät maïng, goàm naêm ngöôøi Nga, hai ngöôøi Ukraine vaø

moät ngöôøi Pakistan,” oâng Yousuf Stanezai cho bieát. Nhaän traùch nhieäm, thuû laõnh Taliban Mullah Dadullah ñaõ moâ taû chieác maùy bay nhö moät maùy bay chieán ñaáu. “Chuùng toâi ñaõ söû duïng moät vuõ khí môùi ñeå baén rôi chieác maùy bay,” oâng Dadullah noùi. “Ñoù laø moät maùy bay vaän taûi daân söï do Nga cheá taïo,” theo lôøi Trung Taù Cristoni Riccardo, moät phaùt ngoân vieân cho Löïc Löôïng Duy Trì Hoøa Bình do NATO caàm ñaàu. Tai naïn ñaõ xaûy ra giöõa thôøi tieát nhieàu maây vaøo buoåi saùng. (n.n.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

“Project Vieät Nam” ñeán Haûi Döông: Chieác noâi saûn sinh caùc tieán só NGUYEÃN TRUNG TÍN/Ngöôøi Vieät (Töôøng trình töø Vieät Nam)

Linh Muïc Chöông (Löûa Vieät) ñang chôi vôùi caùc hoïc sinh xaõ Thaùi Hoøa.

Xoùm coå taïi xaõ Thaùi Hoøa.

Khôûi haønh töø Haø Noäi luùc 8 giôø saùng ngaøy 6, thaùng 11 ñoaøn “Project Vieät Nam” veà tænh Haûi Döông ñeå laøm vieäc taïi ñaây trong 5 ngaøy. Ñoaïn ñöôøng noái lieàn hai thaønh phoá thuoäc loaïi toát tuy nhieân vì chôø ñôïi nhau, vì xe khoâng daùm chaïy nhanh sôï caûnh saùt giao thoâng “baén toác ñoä” neân maõi ñeán gaàn 11 giôø chuùng toâi môùi tôùi ñöôïc thaønh phoá Haûi Döông. Caû ñoaøn chæ kòp xeáp ñoà duøng, laáy phoøng vaø sau ñoù voäi vaøng baét tay vaøo vieäc. Toaùn giaûi phaãu thì ñeán beänh vieän ña khoa tænh ñeå chuaån bò cho phoøng moå vaø khaùm laïi laàn choùt nhöõng beänh nhaân ñöôïc löïa choïn cho ngaøy mai. Toaùn y teá löu ñoäng cuõng chuaån bò duïng cuï ñeå veà caùc huyeän, xaõ khaùm beänh, trong khi ñoù moät nhoùm khaùc phoái hôïp vôùi anh chò em “Buùt nhoùm Löûa Vieät” chuaån bò caëp saùch, duïng cuï hoïc sinh ñeå

taëng cho caùc em. Vôùi daân soá hôn 1.5 trieäu ngöôøi treân moät dieän tích cuõng hôn 1.5 trieäu caây soá vuoâng. Tænh Haûi Döông noåi tieáng vôùi nhieàu ñaëc saûn nhö goám söù, baùnh ñaäu xanh... tuy nhieân veà maët phaùt trieån coâng nghieäp lôùn thì khoâng coù maáy, toác ñoä xaây döïng haï taàng cô sôû raát yeáu nhöõng con ñöôøng daãn veà vuøng ngoaïi oâ ra caùc huyeän xaõ, maø thöïc teá nhaát laø huyeän Bình Giang nôi phaùi ñoaøn Project Vieät Nam choïn ñeå giuùp ñôõ raát toài teä. Hai chieác xe khaùch 50 choã ngoài raát chaät vaät môùi vöôït ñöôïc ñoaïn ñöôøng 20 caây soá ñeå vaøo xaõ Thaùi Hoøa, nhieàu ñoaïn chæ ñeå traùnh moät chieác xe coâng noâng cuõng laøm caùc baø ngoâi treân thoùt tim, cöù töôûng laø xe phaûi loäi xuoáng ruoäng. Traïm y teá xaõ ñöôïc duøng khaùm beänh cho daân chuùng vaø tröôøng tieåu hoïc Thaùi Hoøa gaàn

ñoù ñöôùc choïn laøm tröôøng ñieåm ñeå khaùm beänh vaø taëng quaø cho caùc em. Phaûi coâng nhaän laø caùc thaáy coâ giaùo raát nhieät tình giuùp anh chò em trong ñoaøn, coâng an xaõ giuùp giöõ traät töï vì nhieàu ngöôøi nghe tin coù baùc só Myõ veà khaùm neân uøn uøn keùo tôùi. Tröôøng tieåu hoïc Thaùi Hoøa vöøa môùi ñöôïc xaây döïng theâm 10 lôùp hoïc. Thaày hieäu tröôûng Vuõ Thieän Chieán ñaõ di dôøi heát caùc em nhöôøng ngay 6 phoøng hoïc ñeå ñoaøn baùc só söû duïng. Vôùi só soá gaàn 500 em, hai daõy lôùp cuõ ñaõ xuoáng caáp traàm troïng, möa doät, aåm thaáp nhöng thaày Chieán cho bieát laø kinh phí ñeå laøm môùi chöa coù, nhaát laø giaù vaät lieäu taêng leân baát ngôø sau khi xaây xong 10 lôùp hoïc. Hieän nay moãi lôùp muoán xaây môùi phaûi toån phí hôn 80 trieäu (hôn 5 ngaøn ñoâ la) bình quaân cho 1 lôùp khoâng leân laàu vaø vôùi öôùc

tính naøy thì tröôøng tieåu hoïc Thaùi Hoøa coøn laâu môùi ñuû tieàn ñeå söûa sang 100% cô sôû. Nhìn chung vôùi möùc thu nhaäp cuûa xaõ maø chòu khoù ñaàu tö nhö hieän nay cuõng theå hieän tinh thaàn coi troïng caùi hoïc cuûa daân Thaùi Hoøa noùi rieâng vaø tænh Haûi Döông noùi chung. Cuõng töø thaày hieäu tröôûng chuùng toâi ghi nhaän laø 1/3 cuûa soá hoïc sinh tieåu hoïc Thaùi Hoøa ñang ñöôïc trôï caáp, 1/3 thuoäc dieän ngheøo nhöng ngaân saùch xaõ khoâng kham noåi chæ coù 1/3 laø töông ñoái ñeán tröôøng thoaûi maùi. Vì laø tröôøng naèm trong vuøng noâng nghieäp xa neân ñôøi soáng cuûa caùc thaày coâ cuõng gaëp khoù khaên, tình traïng o eùp hoïc sinh hoïc theâm cuõng khoâng coù, lôïi töùc chæ troâng vaøo ñoàng löông laø chính, nghe noùi xaõ cuõng taïo ñieàu kieän giuùp thaày coâ töï taêng gia caûi thieän ñôøi soáng nhöng chuùng toâi khoâng

coù thì giôø hoûi saâu vaøo ñeà taøi naøy. Khi ñeà caäp tôùi söï quan taâm cuûa chính quyeàn vôùi ngaønh giaùo duïc thì moïi ngöôøi töø anh noâng daân ñeán caùc thaày coâ giaùo ñeàu raát haõnh dieän noùi laø: Tænh Haûi Döông ñöôïc xem nhö chieác noâi ñaõ saûn sinh raát nhieàu nhaø khoa baûng, ñaëc bieät laøng Moä Traïch ñaõ vinh döï ñöôïc saép vaøo haøng “ñòa linh nhaân kieät” vì trong danh saùch caùc Tieán só taïi Quoác Töû Giaùm thì ñaõ coù tôùi 36 oâng Tieán só xuaát thaân töø caùi laøng nhoû xíu naøy vaø cuõng töø Haûi Döông coù hai nhaân vaät moät vaên, moät voõ noåi tieáng nhaát trong lòch söû Vieät Nam laø Nguyeãn Traõi vaø Traàn Höng Ñaïo ñeàu xuaát thaân töø maûnh ñaát naøy. Ñoaøn “Project Vieät Nam” ñöôïc caùc giôùi chöùc ñòa phöông höùa seõ môøi ñi thaêm ñeàn Kieáp Baïc nôi thôø Ñöùc Traàn Höng

Ñaïo vaø Coân Sôn nôi thôø Nguyeãn Traõi vaøo ngaøy thöù Saùu, sau khi keát thuùc chöông trình khaùm beänh cho xaõ Coå Bì. Quay veà Huyeän Bình Giang. Trong khi moïi ngöôøi chuaån bò toâi ñöôïc moät thanh nieân teân Song laøm vieäc trong cô sôû y teá Huyeän Bình Giang tình nguyeän duøng xe gaén maùy chôû ñi moät voøng xaõ Thaùi Hoøa ñeå khoe moät vaøi nôi khi nghe toâi ngoû yù muoán tìm hieåu veà lòch söû nôi ñaây. Quaû thaät ñaát Thaùi Hoøa tuy coøn ngheøo khoù veà kinh teá nhöng moät maët khaùc cuûa ñôøi soáng tinh thaàn nôi ñaây raát ñaùng traân troïng. Hoï chöa coù caùi haõnh dieän nhö Moä Traïch vôùi maáy chuïc oâng Tieán só nhöng hoï cuõng khoâng thua suùt gì maáy khi nôi ñaây coù ñeàn thôø cuûa Ngaøi Leã Boä Thöôïng Thö Nhöõ Coâng Tung, ñaõ hai Tieáp trang A14

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

Daân Haø Noäi baét ñaàu sôï cuùm gaø

.3”

Phoùng söï aûnh cuûa

AÛ n h t r o n g n g aø y

MAI THÖÔÏNG/NGÖÔØI VIEÄT

DAT

Sau khi ñaøi, baùo vaø truyeàn hình ñöa tin coù ngöôøi cheát vì virus H5N1 ngöôøi daân ôû Vieät Nam noùi chung vaø Haø Noäi ñaõ baét ñaàu bieát sôï nhöõng hieåm hoïa coù theå xaûy ra cho chính baûn thaân hoï. Vieäc “huy ñoäng toaøn boä heä thoáng chính trò, tuyeân truyeàn ñeå taùc ñoäng vaøo ngöôøi daân” ñaõ baét ñaàu coù hieäu löïc. Tuy nhieân, vaãn coøn nhieàu daáu hieäu mang tính hình thöùc hôn laø söï phoøng bò thaät söï...

Nhöng khoâng phaûi taát caû ñeàu sôï. Ngöôøi phuï nöõ naøy vaãn quyeát ñònh mua thòt gaø vì “giaù thaáp” ôû moät chôï ngoaïi thaønh Haø Noäi ngaøy 10, thaùng 11, naêm 2005. Nhìn chung, taïi haàu heát caùc chôï chæ coøn 1-2 quaày coøn daùm baùn thòt gaø, vòt maø thoâi.

Cöù ñaët maáy taám baûng theá naøy laø gaø, vòt seõ chaïy heát vaø khoâng daùm ñi vaøo Haø Noäi nöõa.

Ngöôøi daân ñaõ baét ñaàu sôï. Nhöõng choã naøy tröôùc kia raát ñoâng vui vaø nhoän nhòp chaân gaø, caùnh gaø, laåu vòt...

Söï baát haïnh hay lo sôï cuûa ngöôøi naøy laø ñieàu may maén cuûa ngöôøi kia. Caám thòt gia caàm, thòt choù ñaét haøng. Ngöôøi Haø Noäi baûo nhau: “Khoâng aên ñöôïc thòt gia caàm thì sau 15 AÂm Lòch naøy ñi aên thòt choù.”

Cho moïi löùa tuoåi

Lôùp Thanh Nhaïc LEÂ HOÀNG QUANG Ban ngaøy, ban toái, weekday, weekend taïi Westminster vaø Garden Grove Chuyeân daäy: Luyeän gioïng, Kyù xöôùng aâm, Nhaïc lyù caên baûn, Trình dieãn Do Leâ Hoàng Quang höôùng daãn (BM vocal performance taïi Fullerton University, Toát nghieäp thanh nhaïc taïi Nhaïc vieän Saigon) (714) 515 - 9655 thanhac2003@yahoo.com www.casilehongquang.com

Tìm ñoïc

PHUÏNÖÕGIAÑÌNH Soá 51 thaùng 10/2005 Mua baùo daøi haïn xin goïi: QUAÛNG CAÙO XIN LIEÂN LAÏC:

D

(714) 657-9970

PHAN MYÕ SÖÔNG ANH NGOÏC VUÕ KIM HOÀNG MINH PHUÙ HAØ THANH MYÕ LINH DIEÃM TRANG HOA HALL

714-891-8142 714-892-9414 714-892-9414 714-892-9414 714-839-6476 714-892-9414 714-713-2245 714-235-2226


VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

.3”

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

Nhöõng ngöôøi nuoâi vòt chaïy ñoàng khoâng bieát boû ñaøn vòt cuûa mình ñi ñaâu tröôùc dòch cuùm gia caàm. (Hình: Getty Images)

Mieàn Taây Vieät Nam:

Cuùm gaø, hoïa ngöôøi nuoâi vòt VIEÄT NAM 11-11- Chính phuû Vieät Nam hoâm 11, thaùng 11 tuyeân boá ñaõ coù 9 tænh thaønh treân caû nöôùc ñaõ xuaát hieän dòch cuùm gia caàm, trong caùc bieän phaùp choáng dòch, nhaø nöôùc ra leänh caám nuoâi vòt chaïy ñoàng khieán cho haàu heát noâng daân vuøng ñoàng baèng Soâng Cöûu Long dôû khoùc, dôû meáu vì ñaõ troùt nuoâi roài giôø boû khoâng phaûi deã. Baùo Tieàn Phong keå raèng gia ñình oâng Phaïm Vaên AÅn ôû aáp 6, xaõ An Xuyeân, thaønh phoá Caø Mau ñöa hôn 5,000 con vòt ñöôïc 5 thaùng tuoåi ñi bieät xöù ñeå troán. Hôn moät thaùng, ñaøn vòt ñöôïc chích ngöøa cuùm muõi 1 xong, oâng caàm giaáy chöùng nhaän cuûa ngaønh thuù y roài thueâ taøu chôû vòt leân mieät treân.

Nhöng taøu chôû vòt cuûa oâng ñeán huyeän Thôùi Bình, Caø Mau, thì bò giöõ laïi, buoäc phaûi quay veà. Vòt chaïy ñoàng bò nhoát vaøo nôi quaù chaät, laïi gaëp naéng noùng, cheát hôn 200 con. Ñôït vòt naêm tröôùc, oâng bò tieâu huûy 2,800 con vòt. Sau ñoù, oâng phaûi baùn ñöùt 7 coâng ñaát, caàm coá theâm 5 coâng ñeå mua thöùc aên, chi phí chaên nuoâi baày vòt hôn 5,000 con ñang tôùi muøa ñeû tröùng. Môùi ñaây, oâng Phaïm Vaên AÅn laïi thueâ ñoø chôû vòt ñeán caùnh ñoàng ôû Kieân Giang - giaùp bieân giôùi Campuchia. Hai cha con oâng mang theo ñieän thoaïi di ñoäng, daãn ñaøn vòt chaïy troán mieát ngoaøi ñoàng, taän An Bình (An Phí, Kieân Giang) - giaùp Campuchia.

Chieác radio nhoû xíu nhö ñaët daáu aán coù maët con ngöôøi trong tuùp leàu raùch naùt vôùi nhöõng thoâng tin veà dòch cuùm gia caàm. OÂng Phaïm Vaên AÅn gaùc tay leân traùn nghó ñöôøng veà queâ sao cöù xa vôøi vôïi maø maét rôi leä. OÂng Huyønh Vaên Taán, 61 tuoåi, ôû aáp 3, xaõ Taân Thaønh, Caø Mau, ñang nuoâi gaàn 200 con vòt thòt. ÔÛ vuøng Taân Thaønh laøm luùa 2 vuï/naêm oâng nuoâi 2 ñôït vòt ñeå “moùt” luùa rôi. OÂng Huyønh Vaên Taán cho bieát: “Ngheà nuoâi vòt chaïy ñoàng chæ laáy coâng laøm laõi. Toâi chæ nuoâi ñoä vaøi ngaøn con vòt chaïy ñoàng vuøng naøy, khoâng phaûi mua ñoàng, khoâng phaûi ñi ñoàng xa. Ñôït dòch cuùm naêm tröôùc, toâi bò tieâu huûy 500 con vòt thòt. Hieän nay, ñaøn vòt cuûa toâi vöøa tieâm ngöøa laàn 1 hôn thaùng, tieâm ngöøa laàn 2 ñöôïc 4 ngaøy. Nhöng

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

nghe ñaøi baùo noùi dòch cuùm gia caàm maø sôï quaù, khoâng baùn ñöôïc vòt. Lôõ nuoâi vòt lôùn roài, tieâu huûy maø khoâng ñöôïc ñeàn buø xoùt ruoät laém. Hoâm tröôùc, 2 thaèng con phuï maáy chuù thuù y chích ngöøa, sau laïi bò caûm noùng- laïnh laøm toâi hoaûng hoàn. Mình lôõ nuoâi vòt, tröïc tieáp chaên thaû, lôõ coù beà naøo thì khoâng aân haän kòp. Nuoâi thì sôï, gieát boû khoâng ñaønh neân toâi chæ thaû trong ruoäng nhaø mình, khoâng daùm ñi xa.” Anh Phuøng Vaên Minh, Traïm thuù y Thaïnh Trò (Soùc Traêng), cho bieát: “Do tænh Baïc Lieâu quyeát ñònh thu 1,000 ñoàng/con ñoái vôùi vòt lôõ nuoâi vaø vòt chaïy ñoàng ñòa phöông khaùc neân ñaõ ñaåy nhieàu ñaøn vòt ôû Thaïnh Trò quay veà. Tình traïng naøy laøm cho ngöôøi chaên nuoâi ñaõ khoù nay laïi caøng khoù khaên hôn.” Chò Buøi Thò Kheùo, ôû aáp Hoäi Trung, Lòch Hoäi Thöôïng (Long Phuù, Soùc Traêng) nhoát baày vòt ñeû cuûa mình ngay tröôùc nhaø, caïnh ngöôøi haøng xoùm. Chò Buøi Thò Kheùo phaân traàn: “Yeâu ngheà phaûi nuoâi vòt chôù cöïc cheát ñöôïc. Ñaøn vòt ñeû cuûa toâi khoaûng 1,200 con ñang ñeû tröùng maø phaûi nhoå loâng ñeå khoâng cho ñeû. Thuù y xaõ tieâm xong moät muõi roài, khoâng phaùt giaáy chöùng nhaän, ñaønh phaûi khoanh chôø caû thaùng nay. Nuoâi vòt kieåu naøy chaéc phaûi baùn nhaø”. Ñaïi dòch cuùm gia caàm ñang ñeán gaàn, nhöng hieän chính phuû Vieät Nam môùi chæ coù chính saùch hoã trôï nhöõng vuøng ñaõ coâng boá dòch 15,000 ñoàng/con. Coøn nhöõng vuøng chöa coù dòch khoâng coù chính saùch hoã trôï khieán ngöôøi nuoâi vòt tieán thoaùi löôõng nan nuoâi tieáp cuõng khoå maø boû cuõng chaúng xong.

Saøi Goøn: Mua saâm quyù, nhaàm reã caây ñu ñuû SAØI GOØN 11-11Nhieàu ngöôøi daân Saøi Goøn ñaõ bò maéc löøa khi mua caùc cuû nhaân saâm nhöng khi veà nhaø môùi phaùt giaùc ra raèng noù ñöôïc laøm töø reã caây ñu ñuû. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng cho bieát, moät trong nhöõng loaïi saâm ñang ñöôïc nhieàu ngöôøi tìm mua laø saâm ñoû nguyeân cuû (coøn goïi laø hoàng saâm), vì vaäy raát nhieàu cöûa haøng baùn saâm töï nhaän mình laø ñaïi lyù ñoäc quyeàn phaân phoái saâm ñoû Nam Haøn. Theá nhöng giaù baùn ôû caùc “ñaïi lyù ñoäc quyeàn naøy” moãi nôi moãi Moät cuû nhaân saâm ñöôïc nhaäp caûng töø khaùc, khieán ngöôøi Nam Haøn. (Hình: Getty Images) tieâu duøng khoâng bieát ñaâu maø laàn. Moät khaùch nhaø ôû quaän hoûa” raèng cuû saâm anh mua Phuù Nhuaän, keå vôùi baùo naøy: 2.4 trieäu ñoàng thöïc chaát chæ “Vaøo dòp cuoái naêm 2004, anh laø reã caây ñinh laêng ñöôïc ñi tìm mua saâm laøm quaø cho troàng laâu naêm neân coù hình ngöôøi cha ñaõ hôn 80 tuoåi. Sau daùng vaø maøu saéc na naù cuû moät ngaøy raûo quanh khu vöïc saâm. Ñeå ñaùnh löøa ngöôøi mua, ñöôøng Haûi Thöôïng Laõn OÂng, ngöôøi baùn ñaõ kheùo leùo coät quaän 5, anh quyeát ñònh mua töøng nhaùnh cuû laïi cho gioáng moät bình saâm töôi nguyeân hình nhaân, khieán anh ñaõ chaát, loaïi 2,000 cc, giaù 2.4 mua nhaàm. Theo taøi lieäu y hoïc phöông trieäu ñoàng coù nguyeân moät cuû Ñoâ ng, coù 2 loaïi saâm quyù laø saâm to vôùi ñaày ñuû caùc chi nhö hoà n g saâm vaø baïch saâm. Cuû hình ngöôøi. hoà n g saâm ñaït chaát löôïng Ñinh ninh raèng mình phaû i coù troïng löôïng toái thieåu ñang duøng saâm quyù, moãi töø 37g trôû leân vaø coù nhöõng boä ngaøy oâng cuï chæ uoáng moät phaä n gioá n g nhö hình ngöôøi. chung nhoû. Khi heát röôïu, oâng Baï c h saâ m cuõng gioáng nhö loâi cuû saâm ra khoûi chai thì hoà n g saâ m , coù theå nheï hôn töøng ñoaïn cuû cuõng nhö caùc 37g vaø coù nhöõng khieám chi töï ñöùt rôøi ra. Quaù ngaïc khuyeá t ôû nhöõ n g chi, nhaùnh, nhieân, anh ñem nhöõng maûnh nhöng cuõ n g mang daùng voùc cuû saâm ñi hoûi moät ngöôøi quen am hieåu veà saâm thì môùi “taù Tieáp trang A14

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

“Project Vieät Nam” ñeán Haûi Döông: Chieác noâi saûn sinh caùc tieán só Tieáp trang A10

Moät thaønh vieân trong ñoaøn “Project Vieät Nam” cuøng caùc em nhoû ôû xaõ Thaùi Hoøa.

laàn xuaát söù sang Taøu maø sau naøy moät haäu dueä cuûa ngaøi laø Nhöõ Coâng Chaán ñaõ veà thaêm choán xöa ñaõ caûm taùc moät baøi thô ñöôïc dòch nhö sau: “Möôi maãu tröôùc Chuøa ñaát roäng thay, Nhaø quan töôùng cuõ laø ñaây, Ngoõ vuøi coû noäi naøo ai bieát, Thaân laáp hoa taøn noï keû hay, Boä Leã ba trieàu ngoài choùt voùt, Haûi quan hai ñoä söù ra khôi, Coâng danh phuù quyù ñaâu coøn nöõa, Höu haét heo may nhuoám coû daøy.” Ngoâi Chuøa mang teân Nhöõ Thò ngaøy nay ñöôïc cuï Nguyeãn Thò Giaù ñaõ hôn 71 tuoåi chaêm soùc, cuï cho bieát laø Chuøa coù maáy traêm naêm roài khoâng theå nhôù ñöôïc, naêm qua ñaõ ñöôïc queùt doïn laïi vaø xaây moät coång tam quan môùi. Böôùc vaøo trong pho töôïng cuûa Ngaøi Leã Boä Thöôïng Thö nhoû sôn son thieáp vaøng ñöôïc chaêm soùc caån thaän, toaøn theå ngoâi ñeàn thôø chæ khoaûng chöøng hôn traêm meùt vuoâng. Khoâng bieát giôø ñaây haäu dueä cuûa Nhöõ Thò coù coøn ñöôïc höôûng möôøi maáy maãu ruoäng höông hoûa hay khoâng? Chæ bieát laø cuï Giaù soáng raát ñaïm baïc vaø coâ ñôn. Ñi voøng veøo moät luùc thì ñeán moät xoùm nhoû, coå kính naèm beân bôø ao, ñaây ñích thò laø moät xoùm coå ñaõ coù caû traêm naêm, caùc vaùch töôøng ñöôïc xaây baèng gaïch ñoû khoâng toâ beân ngoaøi maùi ngoùi thaáp, con ñöôøng heïp chaïy giöõa caùc ngoâi nhaø doïc theo caùc böùc töôøng thaáp loang loå veát thôøi gian, khoâng gian im aéng, mang khoâng khí eâm ñeàm cuûa vuøng queâ Vieät Nam. Ñöùng töø ngoaøi ñöôøng nhìn vaøo loøng daâng leân noåi caûm xuùc khoù taû. Neáu ñöùng veà maët nhaân vaên thì ñaây laø vuøng ñaát “eâm ñeàm” nhöng veà kinh teá thì vaãn laø nôi coøn quaù ngheøo, hình nhö ngöôøi daân nôi ñaây chöa heà coù yù nieäm veà nhoùm töø “phaùt trieån kinh teá”. Ñi theâm vaøi traêm thöôùc laø ñeán moät ao nöôùc roäng, giöõa ao laø ngoâi Chuøa nhoû xíu coù teân “Chuøa Trong”. Chuøa ñöôïc noái vôùi beân ngoaøi baèng moät chieác caàu beâ toâng coù veõ môùi ñöôïc xaây, nhöng ngoâi Chuøa roäng chöøng hôn 50 meùt vuoâng thì ñaõ coù töø caû traêm naêm tröôùc duøng thôø Phaät Baø. Cuõng nhö nhieàu ngoâi Chuøa khaùc treân ñaát Baéc, Ngoaøi töôïng Phaät Baø coù theâm vaøi pho töôïng khaùc cuõng nhoû baèng moät em beù, sôn son thieáp vaøng. Taát caû ñaët trong moät khaùn thôø nhoû, toái. Toaøn theå beä thôø ñöôïc soi saùng bôûi vaøi ngoïn ñeøn daàu neân coù veõ huyeàn bí, xa xaêm khaùc vôùi nhöõng chaùnh ñieän roäng lôùn hoaønh traùng cuûa caùc tænh mieàn Trung vaø mieàn Nam. Ñi loanh quanh moät hoài toâi ngoû yù muoán kieám chuùt gì aên thì Song cho bieát laø nôi ñaây khoâng coù haøng quaùn, muoán aên phaûi ra ngoaøi huyeän, gaàn nhaát chæ coù moät haøng “phôû thòt choù”. Nghe noùi vaäy toâi khoâng bieát sao neân gheù vaøo haøng taïp hoùa ven ñöôøng mua moät hoäp baùnh kem caàm theo. Khi veà laïi traïm y teá maáy ngöôøi thaáy toâi caàm hoäp baùnh treân tay ai cuõng keâu ôi ôùi. Maáy coâ beù

thieän nguyeän ñang phaùt thuoác xin moät ngöôøi moät caùi aên cho ñôõ vì “ñoùi quaù xaù”. Baùc Hieáu laø ngöôøi phuï traùch aåm thöïc cho toaùn naøy cuõng ngôù ngöôøi khi bieát laø toaøn xaõ khoâng ñaâu coù haøng quaùn, baùc Hieáu duøng cell phone nhôø ngöôøi ôû nhaø mua ngay 100 oå baùnh mì vaø 15 ñoøn chaû luïa cho buoåi tröa. Nhìn caùc “oâng baø Myõ” trôïn traïo nhai oå baùnh mì nguoäi tanh thaáy thöông. Moät ngaøy laøm vieäc taïi xaõ Thaùi Hoøa, ñoaøn ñaõ khaùm beänh, khaùm maét, khaùm xöông vaø khaùm raêng cho 443 em, nhoùm Löûa Vieät cuõng trao taän tay caùc em moãi em

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

Saøi Goøn: Mua saâm quyù, nhaàm reã caây ñu ñuû Tieáp trang A12

hình ngöôøi. Theá nhöng treân thöïc teá nhieàu hoäp saâm ñang baøy baùn chæ coù troïng löôïng töø 30g ñeán 150g nhöng coù tôùi caû chuïc cuû saâm nhoû. Neáu cöù ñoái chieáu vôùi troïng löôïng thì loaïi saâm naøy ñaõ khoâng ñaït tieâu chuaån chaát löôïng. Tröôøng hôïp mua saâm cuûa chò Hoà Thò Lan ôû aáp 3, xaõ Nhò Bình, huyeän Hoùc Moân coøn “ñau” hôn. Chò keå: Caùch ñaây vaøi thaùng, chò mua giuùp ngöôøi quen moät hoäp saâm ñoû daïng nguyeân cuû, loaïi 75g vôùi giaù 820,000 ñoàng taïi moät cöûa haøng baùn saâm treân ñöôøng 3 moät caëp saùch ñi hoïc beân trong coù moät ít duïng cuï nhö buùt, vôû vaø ñoà chôi. Trong khi ñoù toaùn chaån beänh beân traïm y teá cuõng ñaõ khaùm vaø phaùt thuoác cho gaàn 300 ngöôøi. Theo baùc só Barry Behrstock cuõng nhö baùc só Thuaän (Tröôûng toaùn y teá löu ñoäng cuûa Project VN) thì tình traïng söùc khoûe cuûa treû em hai nôi coù ñòa hình khaùc nhau laø Laïng Sôn (mieàn nuùi) Haûi Döông (vuøng ñoàng baèng) thì khoâng cheânh leäch nhieàu nhöng veà ngöôøi lôùn thì baùc só Thuaän nhaän xeùt laø taïi Laïng Sôn coù nhieàu phuï nöõ lôùn tuoåi ñeán khaùm hôn vaø hoï ít bò chöùng ñau coät soáng nhö chò em phuï nöõ taïi xaõ Thaùi Hoøa. Coù leõ ñoaøn Project Vieät Nam thöôøng xuyeân ñi ñeán nhöõng khu vöïc ngheøo neân ñeàu coù moät nhaän xeùt chung laø treû em VN caàn phaûi ñöôïc chaêm soùc nhieàu hôn nhaát laø veà raêng, maét. Cheá ñoä dinh

Thaùng 2, quaän 10. Thaáy hoäp saâm coù bao bì khaù ñeïp laïi ñöôïc nieâm kyõ neân chò yeân taâm, khoâng môû bao bì ra xem. Chæ vaøi ngaøy sau, ngöôøi quen ñem hoäp saâm laïi cho chò xem saûn phaåm maø chò mua giuùp chæ laø maáy coïng reã ñu ñuû phôi khoâ naèm coøng queo trong chieác hoäp thieác coù voû ngoaøi raát baét maét. Vaãn baùo Ngöôøi Lao Ñoäng cho bieát: “Khaûo saùt caùc cöûa haøng baùn saâm, thaáy raát nhieàu cöûa haøng giaêng baûng khaúng ñònh mình laø ñaïi lyù ñoäc quyeàn saâm ñoû Nam Haøn.

Giaù baùn cheânh leäch raát cao. Taïi moät cöûa haøng treân ñöôøng Tröông Ñònh, quaän 3, moät hoäp saâm cuû 75g, giaù baùn 940,000 ñoàng nhöng trong sieâu thò Diamond Plaza giaù leân tôùi 1.5 trieäu ñoàng. Khi ñaët vaán ñeà mua loaïi saâm ñoû hieäu Coång Thaønh loaïi 450g thì moät cöûa haøng treân ñöôøng Haûi Thöôïng Laõn OÂng, quaän 5 ra giaù 430,000 ñoàng, nhöng ñeán moät cöûa haøng khaùc treân ñöôøng 3 Thaùng 2, quaän 10 giaù baùn 600,000 ñoàng. Ñeå laøm tin, coù nôi coøn ñöa ra moät cuïc saâm maøu ñen noùi laø haøng Trung

Quoác ñeå ngöôøi mua ñoái chieáu. Ngoaøi maët haøng saâm cuû, caùc loaïi saâm nöôùc, röôïu saâm, saâm laùt, saâm vieân, traø saâm... cuõng tha hoà tung hoaønh veà giaù caû vaø maëc söùc quaûng caùo veà chaát löôïng. Cöù nhö theá, trong voøng moät ngaøy trôøi daïo quanh caùc cöûa haøng baùn saâm, khoâng khoûi ngaïc nhieân vì giaù caû raát khaùc bieät vaø chaát löôïng thaät cuûa saâm chæ coù ngöôøi baùn môùi bieát coøn ngöôøi mua bình thöôøng thì cöù nhö laïc vaøo “meâ hoàn traän”, chaúng phaân bieät ñöôïc ñaâu laø giaû ñaâu laø thaät.

Chuøa Trong, xaõ Thaùi Hoøa, huyeän Bình Giang, tænh Haûi Döông.

döôõng cuõng caàn phaûi ñaët ra moät möùc ñoä cao hôn. Chuyeán laøm vieäc taïi xaõ Thaùi Hoøa ñaõ laøm troøn ñöôïc

yù nieäm ñöa tieän nghi y teá veà taän caùc vuøng saâu xa cuûa “Project Vieät Nam” cho neân duø laø vaát vaõ hôn nhöõng

chuyeán ñi tröôùc raát nhieàu nhöng ai cuõng vui hôn vì thaáy laø coâng söùc boû ra xöùng ñaùng hôn.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÔØI SÖÏ

A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

Israel:

Taân laõnh tuï ñaûng Lao Ñoäng muoán toång tuyeån cöû vaøo Thaùng Ba JERUSALEM - Vaøo hoâm Thöù Saùu, 11 Thaùng Möôøi Moät, taân laõnh tuï ñaûng Lao Ñoäng Israel, vôùi khuynh höôùng muoán xoùa boû lieân hieäp caàm quyeàn cuûa Thuû Töôùng Ariel Sharon, tuyeân boá raèng vaøo tuaàn tôùi oâng seõ aùp löïc vò thuû töôùng môû cuoäc toång tuyeån cöû vaøo Thaùng Ba sang naêm. Vò taân laõnh tuï ñaûng Lao Ñoäng ñaõ laøm rung chuyeån neàn chính trò Israel sau khi oâng ñaùnh baïi nhaø chính khaùch laõo thaønh Shimon Peres trong cuoäc ñaàu phieáu tranh chöùc laõnh tuï ñaûng vaøo hoâm Thöù Naêm. Nhöõng cuoäc thaêm doø cho hay oâng Peretz, 53 tuoåi, töøng laø moät chuû tòch nghieäp ñoaøn, ñaõ giaønh ñöôïc

nhieàu phieáu tín nhieäm cuûa cöû tri veà cho ñaûng oâng - töøng coù thôøi cai trò Israel - nhöng vaãn chöa ñuû ñeå laät ñoå oâng Sharon cuûa ñaûng baûo thuû Likut. Taân laõnh tuï Peretz, hieän chöa coù teân tuoåi gì treân tröôøng chính trò theá giôùi, ñaõ theà quyeát seõ rôøi boû lieân hieäp mong manh vôùi ñaûng cuûa oâng Sharon vì coù söï baát ñoàng veà vaán ñeà caûi toå thò tröôøng töï do vaø chuyeän caét giaûm chi tieâu maø ñaûng oâng coi laø ñang ñe doïa cô may cuûa ngöôøi ngheøo. Söï ruùt lui cuûa ñaûng Lao Ñoäng khoûi lieân hieäp caàm quyeàn seõ laøm suïp ñoå chính phuû cuûa oâng Sharon maø tröôùc ñoù nhôø coù cöïu laõnh tuï ñaûng

Iran muoán tinh cheá uranium treân laõnh thoå cuûa mình TEHRAN, Iran (Reuters) Hoâm Thöù Saùu 11 Thaùng Möôøi Moät, Iran tuyeân boá seõ khoâng chaáp nhaän baát cöù ñeà nghò naøo nhaèm giaûi quyeát cuoäc ñoái ñaàu veà haït nhaân vôùi Taây Phöông maø khoâng cho pheùp hoï tinh cheá chaát uranium treân laõnh thoå cuûa hoï. “Ñoái vôùi Iran, ñieàu quan troïng laø thöïc hieän vieäc tinh cheá uranium ngay treân ñaát cuûa mình,” theo lôøi oâng Ali Larijani, tröôûng ñoaøn thöông thuyeát cuûa Iran veà haït nhaân, theo töôøng thuaät cuûa thoâng taán xaõ chính thöùc IRNA cuûa Iran. OÂng ñaõ traû lôøi nhöõng caâu hoûi veà nhöõng baùo caùo noùi

raèng Nga döï tính ñeà nghò moät keá hoaïch töông nhöôïng, vôùi söï uûng hoä deø daët töø phía Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø Washington. Theo ñeà nghò cuûa Nga, Iran seõ ñöôïc pheùp “chuyeån ñoåi” chaát uranium, moät giai ñoaïn sô khôûi trong tieán trình cheá taïo nhieân lieäu haït nhaân. Iran vaãn nhaát möïc noùi raèng chöông trình haït nhaân cuûa hoï seõ khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng ñeå cheá taïo vuõ khí nguyeân töû. Nhöng sau khi ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh chaát khí UF6, chaát naøy seõ ñöôïc chôû tôùi Nga ñeå ñöôïc tinh cheá taïi moät nhaø maùy lieân doanh giöõa

Lao Ñoäng Peres chòu gia nhaäp neân oâng Sharon môùi ñöùng vöõng vaø hoäi ñuû ña soá phieáu uûng hoä keá hoaïch ruùt daân ñònh cö töø Gaza vaø moät phaàn cuûa Taây Ngaïn veà. Hieän giôø, keá hoaïch cuûa vò taân laõnh tuï ñaûng Lao Ñoäng laø tìm kieám söï thoûa thuaän vôùi Thuû Töôùng Sharon ñeå coù theå toå chöùc toång tuyeån cöû sôùm, töùc laø cho baàu cöû tröôùc kyø haïn ñaõ ñònh laø vaøo Thaùng Möôøi Moät sang naêm. Phe cuûa oâng Peretz tröôùc ñaây baûo raèng hai nhaø laõnh ñaïo seõ gaëp nhau vaøo Chuû Nhaät, nhöng vaên phoøng cuûa Thuû Töôùng Sharon sau ñoù baûo raèng cuoäc hoïp seõ laø vaøo Thöù Naêm. (V.P.) Nga vaø Iran. Vieäc tinh cheá seõ cung caáp nhieân lieäu cho nhöõng nhaø maùy ñieän, hoaëc neáu ñöôïc tinh cheá theâm, coù theå ñöôïc söû duïng ñeå cheá taïo bom nguyeân töû. Caùc nhaø ngoaïi giao AÂu Chaâu noùi ñeà nghò naøy coù theå chaáp nhaän ñöôïc ñoái vôùi Washington, Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø Cô Quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá (IAEA). OÂng Igor Ivanov, thö kyù Hoäi Ñoàng An Ninh cuûa Nga, seõ vieáng thaêm Iran trong nhöõng ngaøy tôùi ñeå ñeå thaûo luaän veà vaán ñeà haït nhaân. Tehran hy voïng seõ khoâng bò ñöa ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác vaøo cuoái thaùng naøy, khi hoäi ñoàng quaûn trò cuûa IAEA hoïp ñeå thaûo luaän tröôøng hôïp cuûa hoï. (n.n.)

Ñöùc saép laäp ñöôïc taân chính phuû

Thuû töôùng töông lai cuûa Ñöùc, baø Angela Merkel (traùi) vaø Chuû Tòch Ñaûng Daân Chuû Xaõ Hoäi Franz Muentefering (phaûi) cuøng leân tieáng vôùi baùo chí sau nhöõng cuoäc thöông löôïng cuoái cuøng trong ñoù nhöõng phe ñoàng yù veà thaønh phaàn cuûa chính phuû môùi döôùi quyeàn laïnh ñaïo cuûa ñaûng Daân Chuû Cô Ñoác Giaùo cuûa baø Merkel. (Hình: Carsten Koall/Getty Images)

Ba Lan coù theå gôûi ñôït quaân môùi sang Iraq giuùp taêng cöôøng an ninh WARSAW, Ba Lan - Taân Boä tröôûng Quoác Phoøng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyeân boá hoâm 11, thaùng 11 trong khi oâng sang vieáng thaêm Iraq, laø Ba Lan coù theå gôûi ñôït quaân môùi sang Iraq, ñeå thay theá caùc löïc löôïng ñöôïc trieät thoaùi do quyeát ñònh luaân phieân tröôùc ñaây. Chính phuû taû phaùi tröôùc ñaây cuûa Ba Lan, tuy nhieân ñaõ maát quyeàn hoài thaùng Chín vöøa qua trong moät cuoäc baàu cöû, ñaõ coù döï ñònh ruùt heát löïc löôïng 1,700 quaân Ba Lan ra khoûi Iraq vaøo ñaàu naêm 2006 naøy. Haõng thoâng taán Ba Lan PAP töôøng thuaät tin naøy, cho bieát Boä tröôûng Sikorski noùi vôùi caùc nhaø baùo taïi moät caên cöù

quaân söï cuûa Ba Lan ôû Diwaniyah, phía Nam Baghdad, cho bieát moät quyeát ñònh veà vieäc thay theá caùc löïc löôïng seõ chæ ñöôïc ñöa ra sau khi coù caùc söï tham khaûo tröôùc vôùi ñoàng minh Hoa Kyø, trong cuoäc vieáng thaêm cuûa Boä tröôûng Sikorski taïi Washington vaøo thaùng 12 tôùi ñaây maø thoâi. Boä Tröôûng Sikorski noùi: “Chuùng toâi seõ thaûo luaän veà khaû naêng gôûi moät ñôn vò quaân ñoäi môùi cuûa Ba Lan sang Iraq, vaø chính phuû Ba Lan seõ ñöa ra quyeát ñònh naøy vaøo giöõa thaùng 12 tôùi ñaây.” Boä tröôûng Sikorski cho bieát oâng vaø taân Ngoaïi tröôûng Ba Lan Stefan Meller ñaõ ñöôïc

Toång Thoáng George Bush môøi sang Washington tham khaûo vaøo ñaàu thaùng 12 naøy. Boä tröôûng Sikorski tuyeân boá tröôùc caùc quaân nhaân Ba Lan ñoàn truù taïi Iraq, nhaân Ngaøy Leã Ñoäc Laäp cuûa Ba Lan, nhaèm vaøo ngaøy 11, thaùng 11 naøy, nhö sau: “Chuùng ta seõ khoâng ngôi nghæ cho ñeán khi naøo caùc baïn Iraq cuûa chuùng ta ñaûm traùch ñöôïc moïi traùch nhieäm veà an ninh cuûa hoï.” Ba Lan hieän ñöùng ñaàu moät löïc löôïng ña quoác - goàm 14 quoác gia - töông ñöông caáp sö ñoaøn taïi mieàn Trung-Nam Iraq, tuy nhieân soá quaân naøy hieän ñang giaûm daàn, ñeå coøn laïi vaøo khoaûng vaøi ngaøn cho ñeán 10,000 quaân, sau khi coù moät soá nöôùc tham gia vaøo löïc löôïng naøy ruùt veà nöôùc hay giaûm bôùt soá quaân ñoùng goùp. (L.T.)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

DAT

Toång Hoäi Thaùnh Tin Laønh mieàn Baéc keâu cöùu xin baûo veä töï do toân giaùo Tín ñoà bò ñaùnh daõ man vì khoâng chòu boû ñaïo HAØ NOÄI 11-11 (NV) Toång Hoäi Thaùnh Tin Laønh mieàn Baéc Vieät Nam vöøa göûi thö tôùi nhieàu nôi keâu cöùu xin giuùp ñôõ baûo veä quyeàn töï do toân giaùo. Lôøi keâu cöùu ñöôïc göûi ñi sau caùc vuï ñaøn aùp tín ñoà Tin Laønh ôû nhieàu nôi maø laàn sau cuøng dieãn ra ôû tænh Laøo Cai. “Chuùng toâi laøm coâng vaên naøy göûi ñeán caùc cô quan chính quyeàn trong nöôùc, chính phuû caùc nöôùc vaø caùc toå chöùc quoác teá ñeå keâu cöùu söï giuùp ñôõ vaø baûo veä cho quyeàn töï do tín ngöôõng vaø toân giaùo cuõng nhö quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà thaân theå cuûa ñoàng baøo daân toäc H’Mong taïi thoân Xín Chaûi, xaõ Taû Cuû Tyû, huyeän Baéc Haø, tænh Laøo Cai.” Muïc Sö Phuøng quang Huyeán, hoäi tröôûng Ban Trò Söï Toång Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam (Mieàn Baéc) vieát nhö theá trong laù thö göûi Phan vaên Khaûi, thuû töôùng CSVN, moät soá cô quan boä ngaønh trong nöôùc vaø ñaïi söù Myõ, Vaên phoøng UÛy Ban AÂu Chaâu vaø caùc haõng truyeàn thoâng quoác teá, ñeà ngaøy 8, thaùng 11, 2005. Böùc thö keøm theo hình aûnh, photocopy ñính keøm ñeå chöùng minh cuï theå cho caùc tröôøng hôïp ñaøn aùp toân giaùo nhaém vaøo ñaïo Tin Laønh maø tín ñoà laø caùc ngöôøi daân toäc H’Mong ôû ñòa phöông noùi treân. Böùc thö caàu cöùu neâu ra teân 6 vieân chöùc, huyeän, xaõ thoân vaø coâng an xaõ, ngaøy 5, thaùng 11, 05, ñaõ tôùi gia ñình Ma seo Suøng, buoäc oâng naøy vaø

gia ñình phaûi kyù giaáy boû ñaïo. “Anh Suøng cuøng gia ñình ñaõ khoâng kyù, lieàn bò hoï loâi xuoáng UBND xaõ, treân ñöôøng ñi, hoï ñaõ ñaùnh anh. Hoï noùi seõ giam anh trong tuø cho ñeán suoát ñôøi.” Böùc thö cuûa MS Huyeán vieát. “Tieáp theo ñoù, coâng an huyeän laø Chaøng Theøng Seøng vaø chuû tòch xaõ ñoïc teân 7 ngöôøi bò baét nhöõng ngaøy tieáp theo.” Trong soá nhöõng ngöôøi treân danh saùch bò baét, Chaøng seo Dìn ñaõ chaïy xuoáng Haø Noäi, chæ bieát coù 3 ngöôøi ñaõ bò baét coøn sau ñoù toång coäng caû 6 ngöôøi coù bò baét taát caû khoâng, oâng khoâng roõ. Khi chaïy veà Haø Noäi, tín ñoà Ma Seo Suøng cho hay oâng ñaõ bò ñaùnh taát caû 5 laàn. OÂng Suøng xuoáng Haø Noäi caàu cöùu vaøo ngaøy 31, thaùng 10, 2005, ngaøy 3, thaùng 11, 2005 trôû veà nhaø thì ngaøy 5, thaùng 11, 2005 bò baét, theo böùc thö keå laïi. Qua söï vieäc treân, Toång Hoäi Thaùnh Tin Laønh mieàn Baéc Vieät Nam ñaõ toá caùo “coâng an huyeän Baéc Haø, UBND vaø coâng an xaõ Taû Cuû Tyû ñaõ vi phaïm nghieâm troïng caùc quyeàn con ngöôøi ñaõ ñöôïc hieán phaùp, phaùp luaät Vieät Nam quy ñònh, vi phaïm caùc chuaån möïc quoác teá veà nhaân quyeàn ñöôïc quy ñònh trong coâng öôùc quoác teá...” Toång Hoäi Thaùnh Tin Laønh (mieàn Baéc) Vieät Nam “leân aùn maïnh meõ nhöõng haønh ñoäng vi phaïm nghieâm troïng nhaân quyeàn noùi treân” vaø göûi vaên thö ñeán Phan vaên Khaûi vaø caùc caáp thaåm quyeàn ñoøi “ñieàu

tra vaø laøm roõ caùc caù nhaân, taäp theå ñaõ vi phaïm hieán phaùp, luaät phaùp vaø xöû lyù nghieâm minh nhöõng caù nhaân, taäp theå ñoù.” MS Huyeán cuõng keâu goïi caùc nöôùc, caùc toå chöùc quoác teá baûo veä nhaân quyeàn vaø caùc cô quan truyeàn thoâng leân aùn maïnh meõ “caùc haønh ñoäng vi phaïm nghieâm troïng nhaân quyeàn noùi treân ñeå baûo veä töï do tín ngöôõng, toân giaùo cuûa coâng daân Vieät Nam.” Tröôùc ñoù, cuõng ñaõ coù tín ñoà Tin Laønh ngöôøi H’Mong töø xaõ Chí Caø, huyeän Xín Maàn, tænh Haø Giang bò ñaùnh chæ vì khoâng chòu kyù giaáy boû ñaïo vaø phaûi chaïy veà Haø Noäi caàu cöùu vôùi MS Huyeán. Ngaøy 11, thaùng 9, 2005, moät ñaûng vieân CSVN teân Vaøng A Loâ, 35 tuoåi, laøm ñôn keâu cöùu bò ruùt laïi theû ñaûng vaø bò ñaùnh gaãy 2 caùi raèng, dí ñuoác cho chaùy maët, chæ vì theo ñaïo Tin Laønh. OÂng Loâ laø ngöôøi xaõ Taû Pìn, huyeän Sa Pa, tænh Laøo Cai. Giöõa thaùng 10, oâng Haø vaên Thôm, 47 tuoåi, tín ñoà Tin Laønh ôû xaõ Hôïp Thaønh, huyeän Trieäu Sôn, tænh Thanh Hoùa ñaõ bò ñaùnh (con oâng cuõng bò ñaùnh) daõ man ñeán ñoä lieät giöôøng caû tuaàn leã vì bò quy keát laø “truyeàn ñaïo saùi pheùp.” OÂng Thôm thuaät laïi lôøi maéng moû cuûa tröôûng coâng an xaõ Thaûo AÂn raèng “Coäng Saûn chuùng tao khoâng ñoäi trôøi chung vôùi nhöõng ngöôøi coù ñaïo.” Ngaøy 8, thaùng 11, 2005, Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø phoå bieán baûn phuùc trình veà tình

Gaáu Panda laø bieåu töôïng Theá Vaän Hoäi Baéc Kinh

Daân Trung Quoác taïi Chengdu, tænh Sichuan, Trung Quoác, maëc ñoà giaû daïng laøm gaáu Panda trong cuoäc dieãn haønh xe hoa ñeå chaøo möøng con gaáu naøy ñöôïc choïn laøm bieåu töôïng Theá Vaän Hoäi Baéc Kinh 2008, ngaøy 11 Thaùng Möôøi Moät. (Hình: China Photos/ Getty Images)

hình töï do toân giaùo theá giôùi vaãn giöõ teân Vieät Nam trong danh saùch caùc nöôùc “caàn quan taâm ñaëc bieät.” Haø Noäi phaûn öùng laïi baèng caùch ñaû kích baûn phuùc trình cuûa Boä Ngoaïi Giao Myõ laø “bòa ñaët, sai traùi” vaø “luaän ñieäu cuõ rích.” Ngaøy 26, thaùng 10, 2005, Giaùo Só Tröông Trí Hieàn, nguyeân quyeàn toång thö kyù Giaùo Hoäi Tin Laønh Mennonite Vieät Nam ñieàu traàn ôû Quoác Hoäi Hoa Kyø, noùi raèng CSVN giöõ moät chính saùch “hai maët” veà toân giaùo. Moät maët beà ngoaøi thì khoe khoang tuyeân truyeàn laø “toân troïng quyeàn töï do toân giaùo, tín ngöôõng cuûa ngöôøi daân;” nhöng trong thöïc teá vaãn ñaøn aùp thaúng tay caùc toân giaùo.

Vieät Nam seõ töï kieåm tra haûi, thuûy saûn tröôùc khi xuaát caûng sang Myõ vaø Canada SAIGON, Vieät Nam - Boä Thuûy Saûn Vieät Nam loan baùo seõ töï kieåm tra toaøn boä 3 nhoùm haøng thuûy saûn xuaát caûng sang Hoa Kyø vaø Canada. Tin töùc cho bieát keå töø ngaøy 16, thaùng 11 tôùi, caùc saûn phaåm thuoäc 3 nhoùm caù basa, caù tra; toâm vaø thòt cua, gheï, seõ ñöôïc tieán haønh kieåm tra caùc dö chaát bò caám. Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng, An toaøn Veä sinh vaø Thuù y Thuûy saûn CSVN seõ caáp giaáy chöùng nhaän ñoái vôùi nhöõng loâ haøng ñaït yeâu caàu theo quy ñònh cuûa thò tröôøng Hoa Kyø vaø Canada. Caùc phoøng kieåm nghieäm ñöôïc pheùp thöïc hieän kieåm tra

chaát löôïng phaûi laø loaïi ñöôïc coâng nhaän ñaït tieâu chuaån ISO 17025 hoaëc töông ñöông. Doanh nghieäp chuû haøng xuaát caûng phaûi thoâng baùo cho Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng teân phoøng thí nghieäm maø doanh nghieäp döï ñònh nhôø kieåm tra, keøm theo baûn sao giaáy chöùng nhaän phoøng thí nghieäm ñaït tieâu chuaån. Theo caùc nhaø quan saùt thì leõ ra bieän phaùp kieåm tra chaát löôïng ñoù phaûi ñöôïc aùp duïng töø laâu ñeå baûo veä uy tín haøng thuûy saûn Vieät Nam treân thò tröôøng quoác teá, nhaát laø khi thuûy haûi saûn laø moät trong nhöõng maët haøng xuaát caûng chuû löïc cuûa Vieät Nam.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT

Free

Installation w/ 600 sqft.

Standard Size Available 7 days to 10 days

24" x 47" 30" x 47" 36" x 47" 24" x 59" 30" x 59" 35" x 59"

$115 $140 $165 $140 $175 $195

Shutters for less!! Shutter Shoppe, Inc.

48" x 47" 60" x 47" 72" x 47" 48" x 59" 60" x 59" 70" x 59"

626-582-8668 $210 $260 $310 $260 $320 $380

9522 Gidley St., Temple City CA 91780 English & Mandarin only

% 100 NHaat u r ald

$13.50/ sqft.

rd woo

Experience Sales wanted

Mon - Fri : 8:30 am - 5:30 pm Sat : 9:30 am - 4:00 pm Sun: by appt only

Countrywide HOME LOANS

MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7280 - 12 thaùng 11, 2005 (11 thaùng Möôøi naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005

.3”

DAT

NV2005-1112