Page 1

Tôùi nay ñaõ coù 2,026 quaân nhaân vaø nhaân vieân Myõ töû traän ôû Iraq A2 TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

THÖÙ BA 1 thaùng 11-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7269 - 25xu

Online: www.nguoi-viet.com

Ngöôøi Vieät tî naïn taïi Canberra

Hôn 1,000 ngöôøi bieåu tình choáng “Duyeân Daùng Vieät Nam” CANBERRA, UÙc 31-10 (NV).- Hôn moät ngaøn ngöôøi Vieät tò naïn Coäng Saûn ôû UÙc ñaõ ñoå veà thuû ñoâ Canberra, UÙc Chaâu, bieåu tình hoâm Thöù Hai 31 Thaùng Möôøi 2005, choáng ñoaøn vaên ngheä töø trong nöôùc ra trình dieãn tuyeân truyeàn vaên hoùa vaän cho cheá ñoä Haø Noäi. Ñoaøn vaên ngheä trong chöông trình “Duyeân Daùng Vieät Nam” do baùo Thanh Nieân daãn daét coù soá ngöôøi leân khoaûng 200 ngöôøi. Trong soá naøy coù nhieàu ngöôøi noåi tieáng töøng ñeán Myõ haùt “show” nhö Ñaøm Vónh Höng, Lam Tröôøng, Phöông Thanh, Myõ Taâm, Myõ Linh, Thanh Lam vaø caû ca só Vieät kieàu Elvis Phöông. Thaùp tuøng nhöõng ca só, vuõ coâng ñeå trình dieãn coøn coù nhieàu hoa haäu, aù haäu, ngöôøi maãu noåi tieáng nhö Haø Kieàu Anh, Phaïm Thò Thanh Haèng, Nguyeãn Ñình Thuïy Quaân, Traàn Thò Thu Haèng, Chaâu AÙnh Minh, Traàn Thò Baûo Ngoïc. Baùo Thanh Nieân laø cô quan chính thöùc cuûa Hoäi Lieân Hieäp Thanh Nieân. “Soá ngöôøi ñi bieåu tình ñoâng hôn nhieàu so vôùi khoaûng 400 ngöôøi ñi xem vaên coâng trình dieãn chöùng toû töông quan löïc löôïng ra sao roài.” Baùc Só Nguyeãn Maïnh Tieán, chuû tòch coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi UÙc Chaâu, cho baùo Ngöôøi Vieät hay nhö vaäy. “Cuoäc bieåu Tieáp trang A6

Toång Thoáng Bush ñeà cöû öùng vieân môùi vaøo Toái Cao Phaùp Vieän

Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush (traùi) giôùi thieäu Thaåm Phaùn Samuel Alito, ngöôøi ñöôïc oâng ñeà cöû vaøo Toái Cao Phaùp Vieän, taïi Toøa Baïch OÁc ôû Washington, DC, hoâm 31 Thaùng Möôøi, 2005. OÂng Alito, moät thaåm phaùn lieân bang coù khuynh höôùng baûo thuû, hy voïng seõ nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc ñaûng vieân Coäng Hoøa baûo thuû ñaõ choáng ñoái vieäc ñeà cöû baø Harriet Miers, khieán baø phaûi xin ruùt lui vaøo tuaàn tröôùc. (Hình Win McNamee/Getty Images)

Choïn moät thaåm phaùn baûo thuû Hoà Caåm Ñaøo thaêm Vieät Nam, caïnh tranh aûnh höôûng vôùi Myõ Coù tin Trung Quoác muoán möôùn caûng Cam Ranh

HAØ NOÄI 10-31 (TH).- Chuû Tòch Trung Quoác Hoà Caåm Ñaøo baét ñaàu cuoäc coâng du ba ngaøy taïi Vieät Nam töø Thöù Hai 31 Thaùng Möôøi 2005, maø giôùi quan saùt chính trò noùi raèng chuyeán ñi coù muïc ñích taïo theâm aùp löïc leân Haø Noäi nhaèm taïo choã döïa cho nhoùm ngöôøi thaân Baéc Kinh, vaø moät maët khaùc, coá gaéng ñaåy aûnh höôûng cuûa Myõ ñi choã khaùc. Trung Quoác hieän nay laø ñoái taùc thöông maïi chính cuûa

Toång Thoáng Bush ñeà cöû Thaåm Phaùn Alito vaøo Toái Cao Phaùp Vieän

WASHINGTON (Reuters) - Hoâm Thöù Hai, Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush ñaõ ñeà cöû thaåm phaùn kyø cöïu Samuel Alito vaøo Toái Cao Phaùp Vieän - moät haønh ñoäng ñöôïc nhieàu ngöôøi coi nhö tìm

caùch chuyeån höôùng ngaønh tö phaùp veà phía höõu vaø laøm vöøa loøng nhöõng ngöôøi baûo thuû ñaõ choáng ñoái söï löïa choïn cuûa oâng laàn tröôùc. Nhöõng ñaûng vieân Daân Chuû noùi oâng Alito coù theå giôùi haïn quyeàn phaù

Tieáp trang A4

Hoäi Ñoàng Baûo An leân aùn caùc nhaän ñònh baøi Israel cuûa Iran

LIEÂN HIEÄP QUOÁC (AFP) - Hoâm Thöù Saùu 28 Thaùng Möôøi, Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñaõ leân aùn lôøi bình luaän cuûa Toång Thoáng Iran Mahmoud Ahmadinejad raèng Israel phaûi bò “xoùa khoûi baûn ñoà,” moät haønh ñoäng töùc khaéc ñöôïc ñaïi söù cuûa Israel taïi Lieân Hieäp Quoác hoan ngheânh. “Hoäi Ñoàng Baûo An leân aùn nhöõng nhaän ñònh veà Israel ñöôïc cho laø cuûa oâng Mahmoud Ahmadinejad, toång thoáng cuûa Coäng Hoøa Hoài Giaùo Iran,” theo lôøi leõ moät baûn tuyeân boá ñöôïc ñoïc bôûi vò chuû tòch cuûa hoäi ñoàng, hieän do ñaïi söù cuûa Romania naém giöõ. Caùc thaønh vieân cuûa hoäi

Ngoaïi Tröôûng Rice bieåu quyeát taïi Hoäi Ñoàng Baûo An veà vaán ñeà Syria

Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice ñöa tay ñaàu phieáu trong moät cuoäc bieåu quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An veà vaán ñeà Syria, hoâm 31 Thaùng Möôøi, 2005, taïi truï sôû Lieân Hieäp Quoác ôû thaønh phoá New York. Hoäi Ñoàng Baûo An ñaõ ñoàng thanh chaáp thuaän moät nghò quyeát ñoøi hoûi Syria phaûi hôïp taùc vôùi moät cuoäc ñieàu tra cuûa Lieân Hieäp Quoác lieân quan ñeán vuï aùm saùt cöïu Thuû Töôùng Lebanon Rafik Hariri. (Hình Spencer Platt/Getty Images)

thai vaø “quaù cöïc ñoan ñoái vôùi ngöôøi daân Myõ.” Toång Thoáng Bush ñaõ haønh ñoäng nhanh choùng ñeå tìm moät öùng vieân thay theá sau khi baø Harriet Miers ruùt lui hoâm Thöù Naêm, vì bò nhöõng ngöôøi baûo thuû beân trong ñaûng Coäng Hoøa cuûa oâng taán coâng döõ doäi. Xuaát hieän cuøng vôùi oâng Alito taïi Toøa Baïch OÁc, Toång Thoáng Bush ñaõ goïi oâng Alito laø moät thaåm phaùn chín chaén, ngöôøi xem xeùt caån thaän nhöõng giaù trò phaùp lyù vaø theo ñuùng nhöõng nguyeân taéc cuûa luaät phaùp. OÂng noùi vò thaåm phaùn toøa phuùc thaåm coù nhieàu kinh nghieäm xeùt xöû hôn baát cöù ngöôøi naøo ñaõ ñöôïc ñeà cöû vaøo Toái Cao Phaùp Vieän töø hôn 70 naêm nay. OÂng keâu goïi Thöôïng Vieän haõy haønh ñoäng nhanh choùng vaø boû phieáu quyeát ñònh tröôùc cuoái naêm nay, moät thôøi bieåu coù theå khoù ñaït ñöôïc. OÂng Alito, 55 tuoåi, ñöôïc coi nhö moät ngöôøi baûo thuû theo khuoân maãu cuûa Thaåm Phaùn Toái Cao Phaùp Vieän Antonin Scalia. OÂng Alito ñoâi khi ñöôïc ñaët cho bieät danh laø “Scalito” - nhö ñeå so saùnh vôùi oâng Scalia, ngöôøi cuõng coù doøng doõi YÙ nhö oâng vaø cuõng noåi tieáng baûo thuû. OÂng hieän laø moät thaåm phaùn thuoäc Toøa Phuùc Thaåm Lieân Bang Khu 3 ôû Philadelphia. Söï löïa choïn naøy - ñeå thay Tieáp trang A4

Tieáp trang A4

Böùc hình do thoâng taán xaõ AFP phaùt taùn cho thaáy veät gioáng veät nöôùc chaûy töø maét xuoáng caèm. (Hình: STR/AFP/Getty Images).

Daân Little Saøi Goøn nhieàu yù kieán tin vaø khoâng tin vieäc töôïng Ñöùc Meï khoùc

“Vieäc giaûi thích thuoäc veà toøa thaùnh, vieäc tin thuoäc veà caù nhaân” NGUYEÃN QUANG AN

WESTMINSTER, California (NV) - Trong khi ngöôøi daân trong nöôùc xoân xao vì böùc töôïng Ñöùc Meï Nöõ Vöông Hoøa Bình chaûy nöôùc maét khoùc, ngöôøi daân Little Saigon cuõng xoân xao khoâng keùm. Quanh vuøng Little Saigon, dö luaän ngöôøi daân ôû ñaây coù nhieàu yù kieán khaùc nhau veà chuyeän Ñöùc Meï khoùc, coù ngöôøi tin vaø cuõng coù ngöôøi khoâng tin. Vaøo buoåi toái ngaøy Thöù Baûy vöøa qua, taïi Saøi Goøn haøng chuïc ngaøn ngöôøi töø khaép nôi ñoå xoâ veà phía Vöông Cung Thaùnh

Ñoïc Trong Soá Naøy

Iraq

Em trai phoù toång thoáng bò gieát Saùng sôùm Chuû Nhaät 30 Thaùng Möôøi, oâng Ghalib Abdul Mehdi, em trai cuûa Phoù Toång Thoáng Iraq Adil Abdul Mehdi vaø ngöôøi laùi xe ñaõ bò nhöõng tay suùng saùt haïi ôû phía Ñoâng thuû ñoâ Baghdad cuûa Iraq. OÂng Ghalib Abdul Mehdi, ñoàng thôøi cuõng laø moät coá vaán cuûa Hoäi Ñoàng Nhöõng Cô Quan Boä Iraq, vaø ngöôøi laùi xe ñang treân ñöôøng ñeán nôi laøm vieäc thì bò nhöõng tay suùng taán coâng.

Ngöôøi laùi xe cheát ngay taïi choã, coøn oâng Mehdi ñaõ ñöôïc ñöa vaøo vieän vaø thieät maïng sau ñoù vì nhöõng veát thöông. Moät quan chöùc vaên phoøng cuûa phoù toång thoáng ñaõ xaùc ñònh caùi cheát cuûa oâng Mehdi. Tröôùc ñoù hoâm 29 Thaùng Möôøi, moät vieân chöùc caûnh saùt cuûa Boä Noäi Vuï Iraq vaø caän veä ñaõ bò saùt haïi khi 5 tay suùng ñoät nhaäp vaøo nhaø oâng naøy ôû khu Shaab, gaàn Baghdad. Moät vaøi vuï ñuïng ñoä khaùc

cuõng xaûy ra ôû Baghdad hoâm qua, laøm 7 ngöôøi Iraq thieät maïng, trong ñoù coù hai caûnh saùt. Hai ngöôøi naøy thieät maïng trong moät vuï taán coâng nhaèm vaøo Thöù Tröôûng Thöông Maïi Qais al-Hasan. OÂng naøy vaø 6 ngöôøi khaùc bò thöông trong vuï vieäc. Moät baùo caùo cuûa quaân ñoäi Myõ môùi ñaây cho thaáy, khoaûng gaàn 26,000 ngöôøi Iraq ñaõ bò thieät maïng hoaëc bò

Tieáp trang A4

Sö töû cuõng cöû haønh ngaøy Halloween

Asali, moät naøng sö töû Phi Chaâu ñöôïc hai

tuoåi, ngoaïm trong mieäng moät traùi bí khaéc hình Halloween nhö moät phaàn trong moät böõa ñieåm taâm ñaëc bieät taïi vöôøn thuù Taronga ôû Sydney, UÙc, hoâm 31 Thaùng Möôøi, 2005. (Hình Greg Tieáp trang A4 Wood/AFP/Getty Images)

(A8) Vieät Nam: Saigon vaø tin ñoàn Ñöùc Meï Nöõ Vöông Hoøa Bình “khoùc”; Daân Haø Noäi baét ñaàu thích Halloween. (A13) Dieãn Ñaøn: Mao ñaõ töøng laø oâng thaùnh cuûa chuùng toâi; Moät tieáng noùi phuï hoïa, vieäc laøm khoâng xöùng ñaùng vôùi tö caùch giaùo sö. (B1) Ñòa Phöông: Trôï caáp gia cö: sinh hoaït thu huùt caû ngaøn ngöôøi trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät; VAALA caàn ngöôøi tham gia moät luaän aùn vaên hoùa. (B6) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Nhöõng ca só noåi tieáng khoâng caàn tieàn. (B7) Ñôøi Soáng: Tranh caõi veà baïo löïc trong video games. (B14) Theå Thao: Hình aûnh theå thao cuoái tuaàn qua. (C1) Ñaát Nöôùc vaø Con Ngöôøi: Muøa Thu Traàn Gian. (C2) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Theâm 7 binh só Hoa Kyø thieät maïng taïi Iraq

Toång coäng ñaõ coù 2,026 binh só töû traän

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Advertising) Fax: 714-893-7891(News)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Phaïm Quoác Baûo - Thö Kyù Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Board Secretary; Ñoã Baûo Anh, Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Quyù Toaøn, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Ngoïc Tueä, Nguyeãn Khaû Loäc, Phaïm Phuù Thieän Giao, Vuõ AÙnh, Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ban Ñieàu Haønh / Officers Phan Huy Ñaït - Toång Giaùm Ñoác, Chairman & CEO; Ñoã Vieät Anh - Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh, President & COO; Nguyeãn Khaû Loäc - Phoù Toång Giaùm Ñoác Cô Sôû & Nhaân Vieân, V.P. of Facilities & HR; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toøa Soaïn & Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Vuï - Managing Editor & V.P. of Business; Ñoã Baûo Anh - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh, CFO Toøa Soaïn NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Managers Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher, Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Vuõ AÙnh & Phaïm Quoác Baûo - Phuï Taù Chuû Buùt, Associate Editor in Chief ; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuî, Phaïm Phuù Thieän Giao - Phuï Taù Toång Thö Kyù Toaø Soaïn, Associate Managing Editor. Ban Bieân Taäp / News Staff Ñoã Khoâi Nguyeân, Ñoã Vieät Anh, Hoaøng Khôûi Phong, Leâ Thuïy, Nguyeân Huy, Nguyeãn Ngoïc Chaán CNN, Nguyeãn Ngoïc Minh, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Tuyeån, Thieän Giao, Traàn Thò Ngoïc Yeán, Vann Phan, Vuõ AÙnh. Vuõ Quí Haïo Nhieân. Ngöôøi Vieät 2 / English Section Every Thursday - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Josie Cabiglio, Denise Nguyen, NguyenKhoa Thai-Anh, Audrey Pham, Vann Phan, Ruth Talovich, Hoi Trinh, Pauline Vu Writers; Chinh Nguyen - Designer; Kiet Huynh, Benjamin Vu - Photographers; Minh - An La - Pham, News Assistant. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124, USPS 022479), started in December 1978, is published daily in Vietnamese with a Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc. Copyright 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third-Class Mail, $400.00/year by TwoDay Express Mail. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to 14771 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscriptions, call: 714891-5173. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail: nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI.

BASRA, Iraq - Bom xe noå taïi Basra, thaønh phoá lôùn thöù nhì Iraq, khieán ít nhaát 20 ngöôøi thieät maïng. Vuï noå xaûy ra giöõa khu Algiers Street nhoän nhòp, vôùi nhöõng ñaùm ñoâng ra vaøo nhöõng tieäm aên vaø hoùng maùt. (Hình: Getty Images)

BAGHDAD, Iraq (Reuters) - Hoâm Thöù Hai, nguoàn tin quaân söï cho hay baûy binh só Hoa Kyø ñaõ bò thieät maïng vì bom gaàn Baghdad, ñaùnh daáu Thaùng Möôøi nhö thaùng ñaãm maùu nhaát cho ngöôøi Myõ taïi Iraq keå töø Thaùng Gieâng. Soá thöông vong cuûa Thaùng Möôøi leân ñeán 93 ngöôøi cheát, laø möùc cao nhaát trong moät thaùng keå töø Thaùng Gieâng, laø thaùng coù 107 ngöôøi cheát. Bom ñaët treân leà ñöôøng hoâm Thöù Hai ñaõ gieát cheát boán binh só Myõ gaàn Yusufiya, ngay phía Nam Baggdad. Hai binh só ñaõ bò thieät

maïng trong moät cuoäc taán coâng töông töï gaàn Balad, caùch Baghdad 60 km (40 daëm) veà phía Baéc, vaø quaân ñoäi noùi moät binh só Thuûy Quaân Luïc Chieán ñaõ bò moät traùi bom gieát cheát gaàn Falluja, ôû phía Taây, hoâm Chuû Nhaät. Caùc duïng cuï noå coù khaû naêng xuyeân thuûng nhöõng xe boïc theùp ñaõ trôû neân phoå bieán hôn trong naêm nay, caên cöù vaøo kyõ thuaät maø nhöõng vieân chöùc Hoa Kyø vaø Anh noùi ñöôïc du nhaäp töø Iran. Con soá thöông vong cuûa Hoa Kyø taïi Iraq tính cho ñeán

nay laø ít nhaát 2,026 ngöôøi cheát. Maët khaùc, hoâm Thöù Hai, 20 ngöôøi ñaõ bò gieát cheát taïi Basra, thaønh phoá lôùn haøng thöù nhì cuûa Iraq. Caùc nhaân chöùng noùi moät keû ñaùnh bom töï saùt chuû ñích nhaém vaøo nhöõng binh só Iraq. Vuï noå xaûy ra giöõa luùc khu Algiers Street nhoän nhòp cuûa Basra, vôùi nhöõng ñaùm ñoâng vaøo nhöõng tieäm aên vaø höôûng khoâng khí maùt meû cuûa buoåi chieàu cuoái cuøng trong thaùng Ramadan thieâng lieâng cuûa ngöôøi Hoài

Giaùo. Moät vieân chöùc Boä Noäi Vuï noùi 20 ngöôøi ñaõ bò gieát cheát vaø 45 ngöôøi bò thöông. Vaøi toøa nhaø vaø xe coä ñaõ bò hö haïi. Theo lôøi moät nhaân chöùng, moät chieác xe hôi laùi tôùi moät toaùn tuaàn tieãu cuûa quaân ñoäi Iraq vaø noå tung. Naèm saâu trong vuøng ñaát maø ngöôøi Shiite chieám ña soá, thaønh phoá duyeân haûi Basra ñaõ traùnh ñöôïc haàu heát tình traïng baïo ñoäng do loaïn quaân ngöôøi AÛ Raäp Sunni gaây ra cho khu vöïc xa hôn ôû phía Baéc. (n.n.)

Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,128 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Ba 01 thaùng 11, 2005. 30 thaùng 09 AÂm Lòch, AÁt Daäu.

5:00 AM - 7:00 AM 05:00 - Tin Toång Keát 05:15 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - Chöông Trình “Tieáng Noùi Phuùc AÂm” vôùi MS Nguyeãn Thæ 06:00 - Tin ñaàu ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:20 - Chöông trình Thuùy Nga 06:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 07:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:35 - Saigon supermarket vaø Shopping Center 12:45 - Shanghai Photo Studio 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:05 - Bicycle Casino 01:30 - Giôùi thieäu coâng ty Professional Land Corporation 01:45 - Chöông trình Voøng Chaân Trôøi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät 02:00 - Tin Ñaàu Giôø vaø Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:05 - Thoâng Baùo Thöông Maïi & Coäng Ñoàng 02:15 - Ñi chôï Sieâu Thò ABC 02:30 - Chuyeän Ñòa OÁc vôùi Thanh Thaûo 02:45 - BioCalth vaø Söùc Khoûe 03:00 - Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:10 - Ngöôøi Vieät 2 vôùi Baûo Anh 03:30 - “ Saéc Ñeïp cuûa Chuùng Ta” vôùi Thaåm Myõ Vieän Kim Vaân 03:40 - Vaên Hoïc Theá Giôùi 03:00 - Xa Loä Khoâng Ñeøn vôùi Vuõ Chung 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

TIN NHANH TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

Vuï aùm saùt Thuû Töôùng Rafik Hariri cuûa Lebanon:

LHQ ñoøi hoûi Syria hôïp taùc trong cuoäc ñieàu tra LIEÂN HIEÄP QUOÁC (Reuters) - Hoâm Thöù Hai, Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñaõ ñoàng thanh chaáp thuaän moät nghò quyeát ñoøi hoûi Syria hôïp taùc vôùi moät cuoäc ñieàu tra cuûa Lieân Hieäp Quoác lieân quan ñeán caùi cheát cuûa cöïu thuû töôùng Lebanon, oâng Rafik Hariri, neáu khoâng coù theå ñöùng tröôùc “haønh ñoäng xa hôn.” Hoa Kyø, Phaùp vaø Anh ñaõ baûo trôï nghò quyeát sau khi moät uûy ban ñieàu tra cuûa Lieân Hieäp Quoác vaøo thaùng naøy noùi raèng nhöõng löïc löôïng an ninh cuûa Syria vaø ñoàng minh ngöôøi Lebanon cuûa hoï ñaõ toå chöùc vuï noå bom, gieát cheát oâng Hariri vaø 21 ngöôøi khaùc ôû Beirut vaøo ngaøy 14 Thaùng Hai. Baûn phuùc trình cuõng caùo buoäc Syria thieáu hôïp taùc trong cuoäc ñieàu tra. Khoaûng 11 vò ngoaïi tröôûng hoaëc phuï taù cuûa hoï ôû trong soá 15 thaønh vieân Hoäi Ñoàng Baûo An ñaõ tôùi New York ñeå tham döï cuoäc hoïp, laøm noåi baät tính caùch quan troïng cuûa cuoäc boû phieáu, vaø ñaõ thöông löôïng veà lôøi leõ baûn nghò quyeát cho tôùi phuùt choùt. “Vôùi quyeát ñònh cuûa chuùng ta ngaøy hoâm nay, chuùng ta chöùng toû raèng Syria ñaõ töï coâ laäp vôùi coäng ñoàng quoác teá qua nhöõng lôøi tuyeân boá sai laïc, söï uûng hoä cuûa hoï cho chuû nghóa

khuûng boá, söï can thieäp cuûa hoï vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhöõng nöôùc laùng gieàng vaø haønh vi gaây baát oån cuûa hoï ôû Trung Ñoâng,” Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice noùi taïi cuoäc hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An. Nghò quyeát ñaõ ñöôïc chaáp thuaän vôùi soá phieáu 15-0 sau khi nhöõng nöôùc soaïn thaûo chính, Hoa Kyø vaø Phaùp, ñoàng yù xoùa boû vieäc ñeà caäp tôùi nhöõng cheá taøi kinh teá. Thay vaøo ñoù nghò quyeát seõ cöùu xeùt “haønh ñoäng xa hôn” neáu Syria khoâng tuaân haønh. Nga, Trung Quoác vaø Syria ñaõ choáng laïi moät lôøi ñe doïa tröøng phaït vaø coù theå vaéng maët trong cuoäc boû phieáu. Nghò quyeát ñoøi hoûi Syria hôïp taùc “voâ ñieàu kieän” vôùi cuoäc ñieàu tra cuûa Lieân Hieäp Quoác, vaø ra leänh Damascus baét giöõ nhöõng nghi can dính líu vaøo vuï aùm saùt. Caùi cheát cuûa oâng Hariri, moät ngöôøi choáng ñoái söï khoáng cheá cuûa Syria ñoái vôùi nöôùc oâng, ñaõ thay ñoåi khung caûnh chính trò cuûa Lebanon. Nhöõng cuoäc bieåu tình cuûa coâng chuùng ñaõ khieán Syria phaûi ruùt quaân ñoäi cuûa hoï ra khoûi Lebanon sau ba thaäp nieân truù ñoùng taïi Lebanon vaø aûnh höôûng leân haàu heát nhöõng sinh hoaït chính trò taïi ñaây. (n.n.)

WHO:

Vieät Nam caàn phaûi theo ñuùng caùc höôùng daãn ñoái phoù beänh cuùm gaø HAØ NOÄI 31-10 (TH).- Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) cho hay hoï ñaõ löu yù Vieät Nam veà söï quan troïng cuûa vieäc theo ñuùng nhöõng höôùng daãn nghieäm ngaët ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp beänh tình nghi lieân quan ñeán cuùm gia caàm. Söï nhaéc nhôû naøy ñöôïc ñöa ra sau khi coù hai tröôøng hôïp cheát vì nghi beänh cuùm gia caàm ôû Quaûng Bình maø maùu cuûa nhöõng beänh nhaân naøy ñaõ khoâng ñöôïc thöû nghieäm. “Dó nhieân, moãi khi coù nghi

vaán beänh cuùm, hoï phaûi ñöôïc xeùt nghieäm. Ñieàu naøy (ñaõ ñöôïc höôùng daãn) raát roõ.” Hans Troedsson, ñaïi dieän WHO taïi Vieät Nam noùi. “Lôøi ñeà nghò cuûa toâi vôùi Boä Y Teá Vieät Nam laø phaûi nhìn vaøo nguyeân taéc haønh ñoäng. Moãi khi coù ai nghi nhieãm cuùm gia caàm, hoï ñeàu phaûi ñöôïc xeùt nghieäm maùu.” Troedssen noùi vôùi thoâng taán xaõ AFP. “Chuùng toâi ñang neâu vaán ñeà naøy (vôùi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi). Chuùng toâi coi ñaây laø moät thí duï veà söï quan

Naïn nhaân ñoäng ñaát Pakistan ñöôïc tröïc thaêng Hoa Kyø ñöa tôùi traïi taïm truù

Caùc naïn nhaân ñoäng ñaát ôû trong soá 80 ngöôøi ñöôïc moät tröïc thaêng Chinook cuûa Luïc Quaân Hoa Kyø chôû töø ngoâi laøng Gantar heûo laùnh bò ñoäng ñaát taøn phaù tôùi moät traïi taïm truù ôû Mansehra, Pakistan, hoâm 31 Thaùng Möôøi 2005. Chính phuû Pakistan khuyeán khích caùc naïn nhaân ñoäng ñaát di chuyeån veà phía Nam tröôùc khi Muøa Ñoâng tôùi vuøng nuùi non cuûa Kashmir, coù theå gieát cheát theâm haøng ngaøn ngöôøi vì thieáu nôi cö truù thích hôïp giöõa Muøa Ñoâng laïnh leõo. (Hình Paula Bronstein/Getty Images) troïng cuûa söï caûnh giaùc vaø theo ñuùng nguyeân taéc.” Hai phaàn ba trong soá 60 ngöôøi xaùc ñònh cheát vì virus H5N1 treân theá giôùi laø ngöôøi Vieät Nam keå töø khi dòch beänh naøy hoaønh haønh töø cuoái naêm 2003. Moät coâ gaùi 14 tuoåi cheát ngaøy 23 Thaùng Möôøi vaø moät thanh nieân 26 tuoåi cheát ngaøy 26 Thaùng Möôøi ôû tænh Quaûng Bình vôùi nhöõng bieåu hieän töông töï beänh cuùm gia caàm maø Nguyeãn Ngoïc Taân, giaùm ñoác beänh vieän Ñoàng Hôùi, cho hay hoâm Thöù Baûy 20 Thaùng Möôøi 2005. Moät phaùt ngoân vieân Boä Y Teá Haø Noäi hoâm Thöù Hai xaùc nhaän ñaõ khoâng coù maãu beänh phaåm naøo cuûa nhöõng beänh nhaân vöøa keå. “Baây giôø ñaõ quaù treã”. OÂng naøy noùi nhö theá vaø khoâng coù theâm chi tieát naøo khaùc. Tin töùc duy nhaát maø ngöôøi ta ñöôïc bieát veà hai tröôøng

hôïp naøy laø nhöõng naïn nhaân ñaõ nhieãm truøng ñöôøng phoåi raát naëng, theo lôøi Troedssen. Trong khi ñoù, khi tham döï Dieãn Ñaøn Hôïp Taùc Kinh Teá AÙ Chaâu-Thaùi Bình Döông toå chöùc ôû Brisbane, UÙc Chaâu, hoâm Thöù Hai 31 Thaùng Möôøi, Buøi Baù Boång, thöù tröôûng Boä Canh Noâng Coäng Saûn Vieät Nam keâu goïi nhöõng

nöôùc vieän trôï theâm moät soá tieàn lôùn nöõa ñeå giuùp nöôùc naøy ñoái phoù vôùi beänh dòch. “Chuùng toâi caàn khoaûng $50 trieäu ñoâ la, chuùng toâi troâng chôø coäng ñoàng quoác teá yeåm trôï cho nöôùc chuùng toâi.” Boång noùi nhö theá vôùi baùo chí sau cuoäc hoïp noùi treân. OÂng noùi raèng Vieät Nam caàn taøi trôï vaø giuùp ñôõ kyõ thuaät,

trong ñoù goàm caû söï giuùp ñôõ caûi tieán khaû naêng chaån beänh. Chuyeân vieân dòch teã quoác teá töøng caûnh caùo raèng moät traän ñaïi dòch neáu xaûy ra coù theå gieát haøng trieäu ngöôøi neáu virus H5N1 bieán theå ñeå coù khaû naêng laây truyeàn tröïc tieáp töø ngöôøi sang ngöôøi. Tröôøng hôïp nhö vaäy, caàn coù söï hôïp taùc quoác teá gaáp ruùt ñeå ñoái phoù.

Cöïu binh ñaøo nguõ Myõ Charles Robert Jenkins vieát hoài kyù keå laïi thôøi gian ôû Baéc Haøn TOKYO, Nhaät Baûn - (AFP) - Laàn ñaàu tieân oâng Charles Robert Jenkins töø boû quaân ñoäi Hoa Kyø vaø vöôït bieân giôùi sang Baéc Haøn vaø soáng 40 naêm taïi quoác gia Coäng saûn bò coâ laäp naøy. Roài oâng trôû veà Nhaät vaø ñaàu haøng quaân ñoäi Hoa Kyø. Giôø ñaây, Charles Robert Jenkins keå laïi cuoäc soáng cuûa oâng suoát boán thaäp kyû trong cuoán töï truyeän mang teân “To

Tell the Truth” (Noùi ra söï thaät). Cuoán saùch ñoù, môùi chæ ñöôïc xuaát baûn baèng tieáng Nhaät, ñaõ keå laïi chi tieát töø thôøi treû cuûa Jenkins taïi Rich Square, N.C., ñeán cuoäc soáng hieän taïi ôû Nhaät. OÂng Jenkins cho bieát ñang tìm moät nhaø xuaát baûn Hoa Kyø. “Toâi ñaõ nghó ñeán chuyeän naøy laâu roài. Toâi thöïc söï muoán xuaát baûn moät cuoán saùch vaø toâi

quyeát ñònh keå khoâng chæ caâu chuyeän ñôøi toâi maø caû vôï vaø caùc con gaùi toâi”, oâng noùi. Binh só Jenkins, 24 tuoåi, ñaõ töø boû quaân ñoäi Hoa Kyø vaø chaïy sang Baéc Haøn naêm 1965, soáng ôû ñoù 39 naêm, xuaát hieän trong moät soá boä phim tuyeân truyeàn vaø daïy tieáng Anh. Sau naøy oâng khai raèng oâng chaïy sang Baéc Haøn ñeå khoûi bò ñöa sang Vieät Nam.

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

Hoà Caåm Ñaøo thaêm Vieät Nam... Tieáp trang A1

Vieät Nam maø chuyeán thaêm cuûa Hoà Caåm Ñaøo khoâng ngoaøi muïc ñích taïo theâm aûnh höôûng vaø söï hôïp taùc. Ngaøy cuõng nhö ñeâm, haøng laäu ñuû loaïi lôùn nhoû töø haøng ñieän töû, phuï tuøng xe gaén maùy ñeán vaûi voùc, quaàn aùo, thòt, tröùng, thaäm chí caû tieàn giaû tuoàn vaøo Vieät Nam suoát doïc bieân giôùi 1,350 km khoâng ngöøng nghæ. Neáu keå caû nhöõng thöù naøy thì Trung Quoác laø ñoái taùc thöông maïi lôùn nhaát cuûa Vieät Nam ngoaøi con soá chính thöùc hôn $7 tæ USD cuûa naêm 2004 vaø döï truø leân ñeán $10 tæ USD vaøo naêm 2010. Trong baøi dieãn vaên chaøo möøng ñöôïc haõng Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam thuaät laïi, Noâng Ñöùc Maïnh, toång bí thö ñaûng vaø Traàn Ñöùc Löông, chuû tòch nöôùc noùi “Ñaûng, nhaø nöôùc vaø nhaân daân Vieät Nam luoân coi vieäc phaùt trieån quan heä hôïp taùc toaøn dieän, beàn vöõng vôùi Trung Quoác laø chính saùch nhaát quaùn vaø laø moät öu tieân haøng ñaàu.” Ñaùp laïi, Hoà Caåm Ñaøo “nhaán maïnh Trung Quoác heát söùc coi troïng quan heä vôùi Vieät Nam, coi tình höõu nghò Vieät-Trung laø taøi saûn quyù baùu cuûa hai ñaûng, hai nöôùc vaø nhaân daân hai nöôùc.” Nhöõng lôøi khaùch saùo naøy cuøng vôùi söï kyù keát moät soá vaên kieän hôïp taùc treân moät soá laõnh vöïc khoâng phaûn aûnh thöïc chaát cuûa chuyeán ñi, theo moät soá nhaø phaân tích thôøi söï vaø giôùi ngoaïi giao taïi Haø Noäi. “Beà ngoaøi laø chuyeán thaêm höõu nghò, nhöng beân trong... oâng Hoà Caåm Ñaøo sang ñaây coù hai muïc ñích. Thöù nhaát laø taùc ñoäng ñeå Vieät Nam coù theå choïn ra moät ban laõnh ñaïo môùi cho giai ñoaïn 2006-2010 vaø coù theå cho caû laâu daøi veà sau. Baéc Kinh muoán coù nhieàu thaønh phaàn thaân Trung Quoác, ngöôïc laïi vôùi quan ñieåm phoå bieán ôû Vieät Nam laø neân coù theâm caùc nhaân vaät laõnh ñaïo coù ñaàu oùc côûi môû

thaân thieän vôùi Myõ vaø Taây Phöông. Muïc tieâu thöù hai laø oâng Hoà Caåm Ñaøo muoán Vieät Nam cho pheùp thueâ caûng (quaân söï nöôùc saâu) Cam Ranh vì nay Trung Quoác ñang coù tham voïng môû roäng aûnh höôûng xuoáng phía Nam.” OÂng Hoaøng Thanh Phong moät nhaø bình luaän thôøi söï ôû Haø Noäi noùi nhö vaäy trong cuoäc phoûng vaán cuûa ñaøi RFA hoâm 28 Thaùng Möôøi 2005. Trong cuoäc phoûng vaán naøy, oâng Phong cho raèng Nguyeãn Taán Duõng, phoù thuû töôùng thöôøng tröïc, raát thaân Baéc Kinh, nhieàu phaàn ñöôïc ñoân leân laøm thuû töôùng vaøo ñaïi hoäi ñaûng naêm tôùi. Nhö vaäy, vieäc chuû tòch Trung Coäng choïn thôøi ñieåm tröôùc khi coù ñaïi hoäi ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñeå thaêm vieáng khoâng phaûi laø moät söï tình côø. Laâu nay, Hoa Kyø töøng coù yù ñònh söû duïng trôû laïi caên cöù Cam Ranh. Baùo Nga ñaêng taûi tin töùc tình baùo ba naêm tröôùc noùi raèng Myõ ñieàu ñình boû tieàn ra söûa laïi toaøn dieän caûng Cam Ranh cho hôïp vôùi tieâu chuaån quoác teá maø ñoåi laïi chieán haïm Myõ ñöôïc söû duïng nôi naøy nhöõng khi caàn thieát. Tö leänh haïm ñoäi 7 Hoa Kyø ôû Thaùi Bình Döông thaêm vieáng Vieät Nam thöôøng xuyeân trong maáy naêm qua. Nhieàu phaùi ñoaøn quaân söï cao caáp Trung Quoác cuõng töøng ñeán thaêm vieáng Cam Ranh nhieàu naêm vöøa qua. Tuy nhieân, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi qua lôøi Phan Vaên Khaûi, thuû töôùng, Phaïm Vaên Traø, boä tröôûng Boä Quoác phoøng, nhieàu laàn leân tieáng coâng khai raèng seõ khoâng cho baát cöù nöôùc naøo thueâ hay söû duïng Cam Ranh sau khi Nga traû laïi caên cöù naøy hoài Thaùng Naêm 2002. Nhöng neáu Hoà Caåm Ñaøo ñeà nghò thueâ moãi naêm hôn $3 tæ USD nhö söï tieát loä cuûa oâng Phong thì sao? Neáu ñieàu naøy thaønh söï thaät seõ ñaåy aûnh höôûng cuûa Myõ vôùi Vieät Nam qua moät beân, ngoaøi chuyeän tieàn baïc raát lôùn so vôùi ñeà nghò cho Nga söû duïng tieáp ($400 trieäu moät naêm) vaø vaãn bò xem laø ñaét.

Hoài Thaùng Saùu vöøa qua, Phan Vaên Khaûi ñi Myõ thaêm vieáng ñaõ thuùc ñaåy Haø Noâi cöû Traàn Ñöùc Löông sang Baéc Kinh ít ngaøy sau ñoù ñeå giaûi trình, cho thaáy söï teá nhò cuûa vieäc ñu daây cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam giöõa hai theá löïc. Cuõng nhö yù kieán cuûa oâng Hoaøng Thanh Phong, thoâng taán xaõ Reuters ngaøy 31 Thaùng Möôøi 2005 noùi raèng “nhieàu nguoàn tin ôû Haø Noäi cuõng neâu vaán ñeà Trung Quoác muoán hieän dieän taïi Cam Ranh.” Caûng Cam Ranh laø moät trong nhöõng caûng nöôùc saâu toát nhaát treân theá giôùi ñöôïc Hoa Kyø xaây caát nhieàu cô sôû vaø phi tröôøng lôùn hoài chieán tranh Vieät Nam thaäp nieân 1960. “Trung Quoác coù theå neâu yù muoán thueâ Cam Ranh nhö moät caùch baønh tröôùng theá löïc xuoáng phía Nam”. Moät nhaø ngoaïi giao Vieät Nam giaáu teân noùi vôùi Reuters. Gaàn ñaây nhaát, Phaïm Vaên Traø, boä tröôûng Boä Quoác Phoøng Vieät Nam, kyù hieäp ñònh tuaàn phoøng chung trong Vònh Baéc Vieät vôùi ñoái taùc Cao Gangchuan, boä tröôûng Boä Quoác Phoøng Trung Quoác ôû Baéc Kinh hoài tuaàn qua.

Hoäi Ñoàng Baûo An leân aùn caùc nhaän ñònh baøi Israel cuûa Iran

nghóa vuï nhö moïi thaønh vieân khaùc.” OÂng Dan Gillerman, ñaïi söù cuûa Israel taïi Lieân Hieäp Quoác, ñaõ baøy toû loøng tri ôn cuûa ñaát nöôùc oâng tröôùc haønh ñoäng nhanh choùng cuûa 15 thaønh vieân trong hoäi ñoàng. “Israel hoan ngheânh lôøi leân aùn cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An veà nhöõng nhaän ñònh hung haêng cuûa toång thoáng Iran, nhöõng nhaän ñònh khoâng nhöõng ñaùng lo ngaïi vaø nguy hieåm maø coøn laät maët naï nhöõng gì maø chuû nghóa cöïc ñoan, quaù khích vaø ñieân roà thöïc söï laø moät phaàn cuûa cheá ñoä ñe doïa theá giôùi ñoù,” oâng noùi. Döï thaûo ñaàu tieân cuûa baûn tuyeân boá ñaõ ñeà nghò raèng hoäi ñoàng “maïnh meõ leân aùn” nhöõng nhaän ñònh cuûa Iran. Nhöng chöõ “maïnh meõ” ñaõ bò xoùa boû trong baûn vaên chung cuoäc. Hoâm Thöù Tö, taïi Tehran, Toång Thoáng Ahmadinejad ñaõ tuyeân boá raèng Israel phaûi bò “xoùa khoûi baûn ñoà,” khi laëp laïi moät lôøi noùi cuûa coá laõnh tuï caùch maïng cuûa Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. (n.n.)

Iraq Em trai phoù toång thoáng bò gieát Tieáp trang A1

Tieáp trang A1

ñoàng ñaõ uûng hoä maïnh meõ lôøi tuyeân boá cuûa Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan hoâm Thöù Naêm raèng “theo Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác, moïi thaønh vieân ñaõ cam keát traùnh ñe doïa hoaëc söû duïng voõ löïc choáng laïi laõnh thoå hoaëc ñoäc laäp veà chính trò cuûa baát cöù nöôùc naøo.” Hoâm Thöù Naêm, oâng Kofi Annan cuõng ñaõ baøy toû baát maõn tröôùc nhöõng nhaän ñònh cuûa oâng Ahmadinejad vaø nhaéc nhôû moïi thaønh vieân raèng Israel laø moät thaønh vieân laâu naêm cuûa Lieân Hieäp Quoác “vôùi cuøng nhöõng quyeàn haïn vaø

thöông trong nhöõng vuï taán coâng cuûa löïc löôïng noåi daäy töø Thaùng Gieâng 2004 ñeán ngaøy 16 Thaùng Chín 2005. Khoaûng 80% nhöõng vuï taán coâng laø nhaèm vaøo löïc löôïng lieân quaân, nhöng 80% thöông vong laïi laø ngöôøi Iraq. (VAP)

Toång Thoáng Bush ñeà cöû Thaåm Phaùn Alito vaøo Toái Cao Phaùp Vieän Tieáp trang A1

Thaåm Phaùp Toái Cao Sandra Day O’Connor saép veà höu - coù trieån voïng gaây neân moät cuoäc tranh chaáp vôùi nhöõng ñaûng vieân Daân Chuû taïi Thöôïng Vieän, nhöõng ngöôøi muoán thay

baø O’Connor baèng moät thaåm phaùn coù chuû tröông oân hoøa gioáng nhö baø. Tröôûng khoái thieåu soá taïi Thöôïng Vieän, Nghò Só Daân Chuû Harry Reid cuûa Nevada, noùi oâng baát maõn vôùi vieäc löïa choïn vaø raèng Thöôïng Vieän seõ phaûi quyeát ñònh lieäu oâng Alito coù “quaù cöïc ñoan ñoái vôùi ngöôøi daân Myõ hay khoâng.” (n.n.)

Daân Little Saøi Goøn nhieàu yù kieán tin vaø khoâng tin vieäc töôïng Ñöùc Meï khoùc... Tieáp trang A1

Ñöôøng Saøi Goøn, thöôøng ñöôïc goïi laø nhaø thôø Ñöùc Baø, ñeå chöùng kieán veät nöôùc maét chaûy daøi töø maét xuoáng caèm cuûa töôïng Ñöùc Meï. Moät soá ngöôøi thaønh kính quyø döôùi ñaát, ngöôùc maét leân pho töôïng ñoïc kinh caàu nguyeän. Tin töôïng Ñöùc Meï khoùc ñöôïc loan treân baùo Ngöôøi Vieät soá Thöù Hai 31 Thaùng Möôøi. Saùng hoâm sau, thoâng taán xaõ AFP phaùt ñi moät taám hình chuïp caän aûnh pho töôïng, vôùi nhöõng gioït nöôùc maét chaûy thaønh doøng lieân tuïc töø mi döôùi xuoáng taän caèm. Caàm trong tay baûn in maøu taám hình naøy, phoùng vieân Ngöôøi Vieät tìm hieåu yù kieán cuûa ngöôøi daân trong vuøng Little Saigon. Nhìn taám hình, oâng Phaïm Cao Vieãn 75 tuoåi queâ ôû Phaùt Dieäm, nguyeân laø cöïu quaân nhaân Vieät Nam Coäng Hoøa sang Myõ töø 1975 hieän cö nguï taïi Riverside, cho baùo Ngöôøi Vieät bieát: “Laø moät tín ñoà Coâng Giaùo, toâi tin vaøo nhöõng hieän töôïng linh thieâng nhö Ñöùc Meï Fatima, Ñöùc Meï La Vang, Ñöùc Meï Loä Ñöùc... duø coù ñöôïc coâng nhaän hay khoâng bôûi toøa thaùnh. Sôû dó toâi tin töôûng nhö vaäy vì toâi ñaõ soáng khaù laâu vôùi cuoäc ñôøi, ñaõ traûi qua nhieàu bieán ñoäng lòch söû, nhö naêm 1945 tröôùc khi Nhaät ñaûo chaùnh Phaùp,

nhöõng hieän töôïng nhö theá naøy ñaõ töøng xaûy ra ôû vaøi nôi ñeå baùo hieäu moät söï thay ñoåi taän goác naøo ñoù”. OÂng Vieãn tin vaøo söï maàu nhieäm cuûa vieäc töôïng Ñöùc Meï khoùc ngay caû neáu sau naøy ngöôøi ta seõ tìm ra nguyeân nhaân coù theå do nhieàu ngaãu nhieân tình côø tích laïi thaønh moät hieän töôïng xaûy ra treân töôïng Ñöùc Meï. OÂng noùi: “Noäi nhöõng ñieàu ngaãu nhieân naøy keát hôïp laïi cuøng moät luùc, cuõng ñuû laø moät ñieàu maàu nhieäm roài. Vieäc giaûi thích hieän töôïng thuoäc veà toøa thaùnh, vieäc tin vaøo caùc hieän töôïng naøy thuoäc veà caù nhaân. Ngay luùc nhìn thaáy böùc aûnh, toâi tin ñaây laø pheùp laï, Ñöùc Meï ñaõ töøng hieän ra ôû Fatima, ôû La Vang, ôû Loä Ñöùc thì cuõng coù theå Ñöùc Meï seõ hieän ra ôû Saøi Goøn.” Khaùc vôùi nhöõng yù kieán ñaày nguyeân taéc cuûa oâng Phaïm Cao Vieãn, coâ Nguyeãn Thò Kim Tuyeát, cuõng laø giaùo daân Coâng Giaùo khaùc, hieän ñang laøm ngheà nail vaø toùc, ngay khi ñöôïc nhìn thaáy caùi hình ñaõ tin ngay laø moät pheùp laï, moät hieän töôïng maø khoâng caàn tìm hieåu nguyeân nhaân. Coâ cho bieát: “Ngaøy hoâm qua sau khi ñoïc baùo Ngöôøi Vieät, toâi goïi veà Saøi Goøn ñeå noùi chuyeän tröïc tieáp vôùi meï vaø chò toâi. Meï vaø chò toâi cho bieát ngöôøi coù ñaïo ôû Saøi Goøn ruû nhau ñi xem ñoâng nhö traåy hoäi, ñoâng nhö ngaøy xöa moãi laàn röôùc kieäu Ñöùc Meï trong nhöõng ngaøy leã lôùn.” Coâ Kim Tuyeát traàm ngaâm: “Toâi khoâng bieát hieän töôïng naøy thaät hay giaû, do nhöõng nguyeân nhaân naøo taïo neân, nhöng toâi chæ bieát moät ñieàu laø taïi sao Ñöùc Meï laïi khoùc. Toâi buoàn vì ñieàu naøy. Toâi nghó laø moïi ngöôøi neân nghó ñieàu toát, laøm ñieàu toát vaø neân caàu nguyeän cho moïi ngöôøi cuøng nghó vaø laøm nhöõng ñieàu toát ñeïp. Coù theå nhö vaäy maø söï khoå ñau do con ngöôøi gaây ra cho con ngöôøi bôùt ñi, vaø neáu Ñöùc Meï hieän ra cho duø khoâng coù nuï cöôøi, thì toâi vaãn Tieáp trang A6

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Daân Little Saøi Goøn nhieàu yù kieán tin vaø khoâng tin vieäc töôïng Ñöùc Meï khoùc... Tieáp trang A4

tin laø Ñöùc Meï seõ khoâng khoùc.” OÂng Nguyeãn Nghóa, 45 tuoåi, laø moät ngöôøi môùi töø Vieät Nam sang Myõ chôi ñöôïc hôn moät thaùng. So vôùi oâng Vieãn, oâng Nghóa tuy treû tuoåi hôn nhöng ñôøi oâng cuõng töøng coù nhieàu bieán ñoäng khoâng keùm. OÂng keå vôùi Ngöôøi Vieät: “Sau naêm 75, toâi vaø moät ngöôøi em phaûi theo cha ñi kinh teá môùi, vì cha toâi bò ñi tuø caûi taïo. Cuõng may maø cha toâi quyeát ñònh chæ mang moät nöûa gia ñình ñi kinh teá môùi, meï vaø nhöõng ngöôøi con khaùc ôû laïi Saøi Goøn, giöõ ñöôïc hoä khaåu, nhaø cöûa, ñeå roài hôn moät naêm sau khoâng theå sinh soáng ôû vuøng kinh teá môùi, toâi theo cha trôû laïi Saøi Goøn, sinh soáng baèng caùch laøm thôï kim hoaøn, roài daønh duïm tieàn baïc mua nhaø cöûa, ñaát ñai”. Thôøi ñoù vaøo ñaàu thaäp nieân 1980, nhöõng ngöôøi vöôït bieân, ñoaøn tuï thöôøng chæ ñi vôùi hai baøn tay traéng, nhaø cöûa hoaëc phaûi kyù taëng cho nhaø nöùoc, bò tòch thu, hoaëc laø tìm caùch sang nhöôïng vôùi moät giaù reû maït. Gia ñình oâng Nghóa mua ñöôïc moät soá ñaát ñai, nhaø cöûa töø nhöõng naêm naøy. Baây giôø oâng coù nguyeân moät daõy nhaø, roài chia phoøng cho thueâ. Nhôø vaäy maø trong hai ngöôøi con cuûa oâng chöa tôùi 15 tuoåi cuõng ñöôïc ñi du hoïc. Laàn naøy oâng Nghóa ñöa con ñi du hoïc. OÂng cho yù kieán: “Toâi cuõng laø moät tín höõu Coâng Giaùo, song toâi khoâng

tin vaøo caùc taám aûnh ghi laïi Ñöùc Meï chaûy nöôùc maét”. OÂng Nghóa cuõng daãn tröôøng hôïp Ñöùc Meï La Vang vaø cho laø ngay khi hieän töôïng xaûy ra thì haäu theá chæ ñöôïc nghe nhöõng lôøi keå laïi maø thoâi, nhöng sau nhieàu naêm nhöõng lôøi keå laïi naøy ñaõ trôû thaønh “söï tích”. OÂng cho laø “coù theå ngöôøi ta ñaõ daøn döïng moät chieán dòch veà Ñöùc Meï chaûy nöôùc maét.” Daøn döïng ñeå laøm gì thì oâng khoâng hieåu, nhöng oâng Nghóa cho laø nöôùc maét thì phaûi chaûy ra töø hai khoùe maét, chöù khoâng theå chaûy ôû giöõa mi maét. Neáu oâng Nghóa laø ngöôøi Coâng Giaùo nhöng khoâng tin pho töôïng chaûy nöôùc maét, thì baø Traàn K. P. khoâng phaûi laø moät tín ñoà Coâng Giaùo, nhöng laïi tin. Baø noùi vôùi Ngöôøi Vieät: “Toâi thænh thoaûng coù ñi nhaø thôø vaøo nhöõng luùc giaùo ñöôøng khoâng laøm leã. Toâi khoâng thaéc maéc veà chuyeän töôïng Ñöùc Meï ôû nhaø thôø Ñöùc Baø chaûy nöôùc maét. Chuyeän coâng nhaän hieän töôïng naøy hay khoâng thuoäc vaøo thaåm quyeàn cuûa toøa thaùnh, nhöng toâi thaáy töôïng Ñöùc Meï khoùc laø töôïng tröng cho söï khoå ñau cuûa con ngöôøi. Toâi xin oâng taám hình naøy veà treo trong nhaø ñeå raên mình chôù laøm ñieàu aùc”. Moät ngöôøi khoâng xaùc nhaän tin, maø cuõng khoâng xaùc nhaän khoâng tin, laø Linh Muïc Mai Khaûi Hoaøn, Giaùm Ñoác Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam Giaùo Phaän Orange County. Theo cha Hoaøn, “hieän töôïng Ñöùc Meï chaûy nöôùc maét phaûi ñöôïc Toøa Giaùm Muïc ñòa phöông xaùc nhaän.” Cha Hoaøn khaúng ñònh: “Moïi yù kieán khoâng xuaát phaùt töø ñaây seõ chæ laø voõ ñoaùn maø thoâi.”NV)

Hôn 1,000 ngöôøi bieåu tình choáng “Duyeân Daùng Vieät Nam” Tieáp trang A1

tình ñaõ dieãn ra trong traät töï, oân hoøa vôùi côø vaøng ba soïc ñoû, bieåu ngöõ.” Baùc Só Tieán cho hay moãi ngöôøi vaøo xem chöông trình vaên ngheä “Duyeân Daùng Vieät Nam”, phaàn lôùn laø ngöôøi UÙc ñòa phöông, ñöôïc trao moät taøi lieäu toá caùo tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn, töï do toân giaùo, haønh ñoäng aùp löïc nhöõng nöôùc Indonesia vaø Malaysia phaù boû bia töôûng nieäm thuyeàn nhaân tò naïn Coäng Saûn cheát treân Bieån Ñoâng v.v... “Ñaây laø laàn ñaàu tieân nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ra maët toå chöùc tuyeân truyeàn qua hình thöùc vaên ngheä ôû ngoaïi quoác maø UÙc bò choïn laøm thí ñieåm.” Baùc Só Tieán noùi. “Chöông trình ‘Duyeân Daùng Vieät Nam’ laø ñeå kyû nieäm 60 naêm ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam naém quyeàn thoáng trò laø moät haønh ñoäng voã maët ñoái vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû UÙc neân ai cuõng phaãn noä.” OÂng Ñoaøn Vieät Trung, toång thö kyù coäng ñoàng ngöôøi Vieät UÙc Chaâu cho hay, moät soá ít ngöôøi Vieät vaøo xem trình dieãn maëc aùo trong in hình côø vaøng ba soïc ñoû ñaõ bò nhaân vieân an ninh môøi ra ngoaøi. Duø laø ngaøy thöôøng maø nhieàu ngöôøi phaûi ñi laøm, nhöõng coäng ñoàng ngöôøi Vieät khaép nöôùc UÙc cuõng ñaõ cöû ngöôøi veà thuû ñoâ Canberra ñeå baøy toû thaùi ñoä. OÂng Trung noùi raèng ban toå chöùc bieåu tình ñaõ nhaän ñöôïc tieàn uûng hoä cuûa baø con ñeå thueâ xe buyùt, xe van cuõng nhö mua veù xe löûa cho nhöõng ngöôøi tham döï bieåu

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

DAT

Côø vaøng rôïp trôøi taïi cuoäc bieåu tình choáng chöông trình “Duyeân Daùng Vieät Nam” taïi Canberra, UÙc. (Hình: Ñaøi phaùt thanh VNRA cung caáp)

tình. “Thuû ñoâ Canberra khoâng ñoâng ngöôøi Vieät nhöng tröôùc phaûn öùng quyeát lieät, ñoaøn keát ñaáu tranh treân caáp lieân bang, ñoàng baøo khaép nôi ai coù theå ñeán cuõng ñaõ coù maët, taïo moät khí theå chöa töøng coù taïi thuû ñoâ Canberra”. Kyù giaû Phieán Ñan chöùng kieán cuoäc bieåu tình cho hay nhö vaäy. “60 naêm caàm quyeàn, Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ gieát haïi caû trieäu ngöôøi, ñaõ xua ñuoåi nhaân daân phaûi boû queâ höông troán chaïy Chuû Nghóa Coäng Saûn, gieát haïi nhöõng nhaø trí thöùc, nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc trong nhöõng traïi tuø chính trò. Gieát haïi ñoàng baøo thieåu soá taïo söï phaân hoùa daân toäc kinh thöôïng, baùn ñaát ñai laõnh haûi cho ngoaïi bang, buoân baùn tình duïc treû em sang Ñaøi Loan, Trung quoác, Kampuchia...”

Baùc Só Buøi Troïng Cöôøng, xöû lyù thöôøng vuï coäng ñoàng lieân bang UÙc Chaâu phaùt bieåu nhö vaäy trong cuoäc bieåu tình vaø ñöôïc Phieán Ñan töôøng thuaät. Cuoäc trình dieãn cuûa ñoaøn vaên coâng “Duyeân Daùng Vieät Nam” ôû Canberra hoâm 31 Thaùng Möôøi 2005 laø buoåi ñaàu tieân ôû UÙc. Buoåi keá tieáp seõ ôû Sydney, moät thaønh phoá

lôùn coù ñoâng ngöôøi Vieät maø ban toå chöùc tin raèng soá ngöôøi ñi bieåu tình coøn ñoâng hôn gaáp boäi. Theo kyù giaû Phieán Ñan, 3 nghò só vaø daân bieåu UÙc ñöôïc môøi vaøo xem bieåu dieãn ôû Canberra ñaõ ñöùng beân ngoaøi tham döï cuoäc bieåu tình vaø phaùt bieåu nhöõng lôøi uûng hoä ngöôøi Vieät Nam.

Moät goùc ñoaøn bieåu tình choáng chöông trình “Duyeân Daùng Vieät Nam” taïi Canberra, UÙc. (Hình: Ñaøi phaùt thanh VNRA cung caáp)


TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng..

CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696

Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421 - Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


Vieät Nam

TÖØ THAØNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

P h où n g s öï

ÑEÁN TÆNH TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

Saøi Goøn vaø tin ñoàn töôïng

“...Ba ngaøy troâi qua, keå töø khi coù tin ñoàn töôïng Ñöùc Meï tröôùc nhaø thôø Ñöùc Baø ôû trung taâm Saøi Goøn rôi leä, doøng ngöôøi töø khaép nôi ñoå veà ñaây döôøng nhö khoâng döùt, ñoâng nhaát laø caùc giaùo daân töø caùc tænh thaønh laân caän. Töøng ñoaøn xe hôi, xe du lòch ñaäu san saùt nhau treân suoát quaõng ñöôøng Haøn Thuyeân, bao quanh coâng vieân Thoáng Nhaát vaø haøng ngaøn ngöôøi bao quanh khu vöïc nhaø thôø, khoâng bieát cho ñeán bao giôø... Nhöõng cöûa haøng baùn thieäp möøng gaàn ñoù, nhaân dòp naøy ñaõ tung heát soá löôïng thieäp coù in hình Ñöùc Meï chuaån bò cho muøa Giaùng Sinh saép tôùi, vôùi giaù ñaét hôn thöôøng leä döôøng nhö vaãn khoâng ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi mua... Döôùi caùi naéng gaét cuûa Saøi Goøn ban tröa, moïi ngöôøi vaãn thaønh kính, chieâm ngöôõng göông maët Ñöùc Meï vôùi doøng nöôùc maét döôøng nhö ñaõ khoâ, chæ coøn laø moät veät loang xuoáng goø maù traùi... maëc cho tieáng rì raàm cuûa ñoâ thò bao quanh vaãn khoâng laán aùt ñöôïc tieáng caàu kinh cuûa haøng ngaøn giaùo daân toû loøng suøng kính cuûa mình nhaân dòp haønh höông veà ñaây. Khaép nôi, nhöõng cuï giaø, thanh nieân nam nöõ, ngöôøi naøy noái tieáp ngöôøi kia vôùi neùt maët khoâng giaáu ñöôïc söï ngaây ngaát, keå cho moïi ngöôøi nghe nhöõng gì mình ñaõ nhìn thaáy treân göông maët Ñöùc Meï... Coù leõ, ngaøy mai moïi ngöôøi laïi veà ñaây ñoâng hôn nöõa...”

(Ghi nhaän cuûa Myõ Ñöùc, coäng taùc vieân baùo Ngöôøi Vieät taïi Saøi Goøn)

“khoùc” THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

TRAÀN DUNG QUANG/NV

Ñöùc Meï Nöõ Vöông Hoøa Bình

“Doøng leä” beân maét phaûi Ñöùc Meï. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

SAØI GOØN (NV) - Söï vieäc haøng ngaøn ngöôøi ñoå veà nhaø thôø Ñöùc Baø ñeå ñöôïc chöùng kieán nöôùc maét cuûa Ñöùc Meï toái hoâm Thöù Baûy ñaõ lan truyeàn nhanh choùng khaép Saøi Goøn. Nöûa ñeâm, moät baø haøng xoùm khoâng coù ñaïo ñaõ ñaäp cöûa nhaø coäng taùc vieân baùo Ngöôøi Vieät ñeå “ræ tai” tin naøy. Baø coøn cho bieát theâm: Nhaø con T, con H ñi coi tôùi giôø naøy chöa veà, chaéc coù thaät chôù ñaâu phaûi dò ñoan. Caùi oâng choàng maéc dòch cuûa toâi khoâng tin. Toâi maø bieát chaïy xe laø toâi ñi coi roài. Taùm giôø saùng Chuû Nhaät, ngaøy 30 Thaùng Möôøi, taát caû caùc con ñöôøng daãn tôùi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Saøi Goøn, thöôøng ñöôïc goïi laø nhaø thôø Ñöùc Baø, ñeàu caám xe löu thoâng, nhöng doøng ngöôøi ñi boä vaãn tieáp tuïc ñoå veà phía nhaø thôø. Tin ñoàn töôïng Ñöùc Meï Nöõ Vöông Hoøa Bình khoùc lan ra töø toái hoâm qua vaãn laø tin noùng. Böùc töôïng döïng trong vöôøn hoa tröôùc cöûa nhaø thôø Ñöùc Baø töø caû traêm naêm nay, boãng thu huùt baø con giaùo daân vaø ngöôøi hieáu kyø. Ngoài beïp treân leà ñöôøng Nguyeãn Du, hai vôï choàng moät giaùo daân, ngöôøi vôï tuoåi ngoaøi ba möôi, tay oâm moät boù hoa hueä traéng höôùng maët thaønh kính veà phía töôïng Ñöùc Meï. Ngöôøi choàng noùi gioïng Baéc Saøi Goøn: - Leã toái qua vaãn bình thöôøng, khoaûng 9 giôø toâi môùi nghe tin Ñöùc Meï khoùc. Toâi coù ôû ñaây toái hoâm qua. Meï coù khoùc anh aï, nöôùc maét chaûy daøi treân khoùe maét phaûi.

Möa ôû Saøi Goøn ñang chuyeån muøa neân thöôøng coù nhöõng côn möa raøo treân dieän heïp. Ngöôøi vôï noùi: - Toái qua khu vöïc naøy laøm gì coù möa, chuùng em thaáy nöôùc maét meï ñoïng long lanh thaät maø! Coù hôn moät ngaøn ngöôøi daân ñang tuï taäp khaép khu vöïc quaûng tröôøng nhaø thôø, cuøng vôùi hoï laø coâng an maët saéc phuïc, daân phoøng, coù caû caùc nhaân vieân veä só tö cuûa caùc coâng ty ôû khu vöïc gaàn quaûng tröôøng nhaø thôø, töø goùc ñöôøng Nguyeãn Du - Ñoàng Khôûi, chuùng toâi coøn thaáy moät ngöôøi coâng an caàm maùy quay phim

Caàu nguyeän! (Hình: Myõ Ñöùc/Ngöôøi Vieät)

Ñaây laø laàn ñaàu tieân töôïng Ñöùc Meï Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Saøi Goøn coù pheùp maàu nhieäm. (Hình: Myõ Ñöùc/Ngöôøi Vieät)

Haøng ngaøn ngöôøi tôùi ñaây chæ mong ñöôïc ñaët tay vaøo chaân Ñöùc Meï. (Hình: Myõ Ñöùc/Ngöôøi Vieät)

höôùng veà phía quaûng tröôøng. Ñöôïc bieát töø toái hoâm qua cho ñeán saùng hoâm nay, duø quaûng tröôøng nhaø thôø luoân coù maët haøng ngaøn ngöôøi nhöng tình taïng traät töï vaãn duy trì nhö moïi ngaøy. Moät ngöôøi ñaøn oâng toùc baïc traéng caàm maùy aûnh cuûa daân chuyeân nghieäp noùi: - Sau chuyeän naøy neáu nhaø nöôùc bieán khu vöïc naøy thaønh phoá daønh cho ngöôøi ñi boä nhö hoâm nay thì hay bieát bao nhieâu. ÔÛ quaùn caø pheâ Highlands, khaùch Taây khaùch ta ngoài ôû væa heø ñeàu höôùng maét nhìn veà phía töôïng Ñöùc Meï. Vaø coù leõ moïi caùi nhìn ñeàu coù chung caâu hoûi maø khoâng ai coù theå traû lôøi: Töôïng Ñöùc Meï khoùc thaät ö! H, moät Vieät kieàu Myõ veà Saøi Goøn hoâm 27 Thaùng Möôøi ñang ngoài trong baøn vôùi caùc baïn vaên ngheä noùi: Tieáp trang A11


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

NGUYEÃN TRUNG TÍN/NV (Töôøng trình töø An Giang, Vieät Nam) AN GIANG-VIEÄT NAMSaùng ngaøy 27 Thaùng Möôøi chuùng toâi theo chaân ñoaøn baùc só löu ñoäng cuûa SAP-VN khaùm beänh cho daân chuùng xaõ Ñaøo Höõu Caûnh thuoäc huyeän Chaâu Phuù tænh An Giang. Töø thò xaõ Chaâu Ñoác chuùng toâi theo ñöôøng 91 roài reû phaûi doïc theo kinh Tri Toân ñeå vaøo ñòa phaän xaõ Ñaøo Höõu Caûnh. Con ñöôøng chaïy theo kinh Tri Toân nhoû vaø vuøng huyeän Chaâu Phuù naèm trong vuøng ñeâ bao neân moät beân nöôùc leân cao traéng xoùa vaø beân kia thì khoâ raùo, con ñöôøng naøy cuõng chính laø con ñeâ bao ñeå ngaên nöôùc muøa luõ haøng naêm. Khi sang con loä chaïy vaøo xaõ Ñaøo Höõu Caûnh thì laïi caøng nhoû hôn vì ñaây laø ñoaïn ñöôøng beâ toâng chæ moät chieác xe van ñi loït. Ñieàu ngaïc nhieân laø suoát ñoaïn ñöôøng hôn 5 caây soá naøy coù raát nhieàu khu chôï “choàm hoåm” vaø raát ñoâng ngöôøi ñeán mua baùn, nhaø cöûa daân chuùng phaàn lôùn ñöôïc lôïp toân vaø 2/3 ngoâi nhaø ñöôïc xaây döïng treân coïc goã vöôn ra bôø nöôùc vì ngoaøi con ñöôøng beâ toâng tröôùc nhaø thì phöông tieän giao thoâng cuûa daân chuùng laø

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

Theo chaân SAP-VN veà vuøng nöôùc noåi Gaàn 2,000 ngöôøi ñöôïc chöõa beänh mieãn phí

Baøi 2

nhöõng chieác ghe ñuoâi toâm nhoû. Khi ñoaøn baùc só cuûa SAPVN ñeán truï sôû xaõ Ñaøo Höõu Caûnh daân chuùng ñaõ ñöùng ñoâng ngheït tröôùc saân truï sôû, tuy nhieân uûy ban nhaân daân xaõ thì coù veõ thôø ô. Khoâng coù moät ai ra höôùng daãn ngoaïi tröø nhöõng caùn boä cuûa “Ban daân soá gia ñình vaø treû em”. UÛy ban xaõ chæ cho phaùi ñoaøn moät caên nhaø toân luïp xuïp noùng nhö loø löûa, toâi vaøo uûy ban möôïn vaøi caây quaït thì hoï traû lôøi khoâng coù, trong khi ngay baøn laøm vieäc maø toâi hoûi 2-3 chieác quaït chaïy vuø vuø. Caên nhaø gaïch duøng laøm phoøng nhoå raêng baèng gaïch nhöng troáng trôn, daân chuùng ñöùng loâ nhoâ “maùch nöôùc” ñeå kieám moät anh caùn boä nhôø chaïy ñi möôïn baøn gheá, nhöõng baùc só vaø thieän nguyeän vieân SAP-VN sau khi khuaân maáy chuïc thuøng duïng cuï y khoa, thuoác men laïi khieâng baøn gheá, queùt doïn... Daân chuùng chôø ñôïi toû ra baát maõn ra maët vì söï thôø ô cuûa caùn boä xaõ. Trong suoát thôøi gian chuaån bò khoâng thaáy coù moät thanh nieân naøo phuï giuùp, khaùc vôùi

Haøng traêm ngöôøi ôû xaõ Ñaøo Höõu Caûnh xeáp haøng chôø khaùm beänh.

Caùc baùc só SAP-VN khaùm beänh trong caên nhaø thieáu thoán ñuû moïi tieän nghi toái thieåu.

vaøi nôi toâi ñi qua taïi mieàn Baéc, moãi khi coù ñoaøn töø thieän ñeán xaõ chuû ñoäng cöû 5-7 thanh nieân ra giuùp. Phoøng khaùm raêng phaûi ñeán 10 giôø 15 saùng môùi baét ñaàu hoaït ñoäng ñöôïc vì phaûi chuaån bò maùy moùc, ñun noùng nhöõng noài aùp suaát duøng taåy truøng duïng cuï... Trong khi ñoù boä phaän khaùm beänh toång quaùt thì baét ñaàu nhaän beänh luùc 9 giôø, boä phaän phaùt thuoác thì chaäm hôn möôi phuùt sau ñoù. Trong soá nhöõng ngöôøi ghi teân xin khaùm phaàn lôùn laø ngöôøi giaø vaø treû em. Vì thaáy ñaõ tröa, sôï khoâng tôùi phieân mình neân daân chuùng chen laán, giaønh nhau ghi danh, xaõ khoâng ñöa ngöôøi giöõ traät töï, neân nhöõng thieän nguyeän vieân SAP-VN vöøa höôùng daãn vöøa laøm luoân vai troø traät töï neân ai cuõng vaõ moà hoâi. Hai chò cuûa ban daân soá chæ laøm coâng

vieäc nhaän phieáu khaùm cuõng bò xoay nhö chong choùng. Cöù töôûng töôïng hôn 500 beänh nhaân coäng vôùi gia ñình, sô sô cuõng hôn 1,000 ngöôøi bu quanh 2 chieác baøn nhoû ñeå ghi teân cuõng thaáy ngay caûnh töôïng loän xoän ra sao... Trong 4 ngaøy khaùm beänh löu ñoäng taïi 4 xaõ Nhôn Hoäi An Phuù, xaõ Coâ Toâ - Tri Toân, Xaõ Ñaøo Höõu Caûnh-Chaâu Phuù vaø xaõ OÙc Eo-Thoaïi Sôn ñoaøn baùc só löu ñoäng cuûa SAP-VN ñaõ khaùm vaø caáp thuoác cho hôn 2,000 ngöôøi toång giaù trò taøi chaùnh cho 4 ngaøy khaùm vaøo khoaûng 87 trieäu ñoàng Vieät Nam (töông ñöông 5,500 Myõ kim). Ngoaøi ra ñoaøn SAPVN coøn choïn löïa 200 beänh nhaân bò ñuïc thuûy tinh theå ñeå chuyeån veà Saøi Goøn giaûi phaãu trong töông lai. Veà chuyeán ñi veà vuøng saâuxa khaùm beänh cuûa ñoaøn baùc

só löu ñoäng SAP-VN, chuùng toâi nhaän ñöôïc nhieàu phaûn hoài raát toát cuûa daân chuùng maø ñoaøn SAP-VN ñeán, tuy nhieân thaùi ñoä cuûa caùn boä xaõ Ñaøo Höõu Caûnh khieán raát nhieàu lôøi than phieàn khoâng phaûi töø trong ñoaøn maø chính töø daân chuùng ñòa phöông vaø hoï quy keát laø ñoaøn baùc só ñeán khaùm beänh tröïc tieáp nhö vaäy thì “quan xaõ” khoâng xô muùi gì neân hoï khoâng maën noàng... Khaùch quan maø nhaän xeùt, ñoaøn baùc só löu ñoäng ñöôïc daân chuùng khen ngôïi vì caùch laøm vieäc naêng noå, thaân thieän. Baø cuï Chôi moùm meùm noùi: Caùi caäu khaùm cho tui töôûng ai teù ra caùi oâng maëc aùo thun khieâng baøn hoài naõy... khieán maáy ngöôøi chung quanh cöôøi quaù xaù. Ngöôøi daân queâ chaát phaùc cöù nghó laø baùc só thì phaûi chæ tay ra lònh chöù sao laïi phaûi laøm phu khuaân

vaùc. Toång keát trong 4 ngaøy laøm vieäc cuûa hai ñoaøn SAP-VN taïi tænh An Giang ñaõ taùi khaùm ñöôïc hôn 70 em, nhaän theâm 6 em ñöa vaøo chöông trình chænh hình. Chi phí cho moãi em ñöôïc phaãu thuaät bình quaân laø khoaûng 5 trieäu (300 ñoâ la) trong khi ñoaøn baùc só löu ñoäng ñaõ khaùm, chöõa taïi choã cho hôn 2,000 ngöôøi nhöõng chöùng beänh noäi thöông, nha khoa, nhaõn khoa... Taát nhieân soá tieàn chi traû chæ tính veà duïng cuï y khoa, thuoác men, chi phí vaän chuyeån chung. Coøn laïi nhöõng thaønh vieân ñi theo ñeàu töï tuùc cho nhöõng nhu caàu cuûa rieâng mình nhö veù maùy bay, aên ôû... Phaùi ñoaøn SAP-VN ñaõ chính thöùc rôøi An Giang vaøo chieàu ngaøy 28 Thaùng Möôøi naêm 2005 sau 5 ngaøy laøm vieäc taïi ñaây.

DAT


khoùc

THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Saøi Goøn vaø tin ñoàn töôïng Ñöùc Meï Nöõ Vöông Hoøa Bình

Tieáp trang A9

Haøng ngaøn ngöôøi ñaët hoa döôùi chaân töôïng Ñöùc Meï. (Hình: Myõ Ñöùc/ Ngöôøi Vieät)

xaùo troän ñôøi soáng bình laëng cuûa ngöôøi Saøi Goøn, tin ñoàn veà Ñöùc Meï Nöõ Vöông Hoøa Bình khoùc laàn naøy dieãn ra trong boái caûnh ñaïi dòch cuùm gia caàm vôùi khaû naêng virut H5N1 laây töø ngöôøi sang ngöôøi ñe doïa cöôùp ñi sinh maïng haøng trieäu ngöôøi, ñöôïc döï baùo laø seõ buøng noå ôû Vieät Nam vaø toaøn theá giôùi vaøo nhöõng ngaøy tôùi. Vieäc caùc cô quan coâng luaän Vieät Nam phaûn öùng gay gaét vôùi baùo caùo veà thöïc traïng daân chuû - daân quyeàn ôû Vieät Nam cuûa oâng Hoaøng Minh Chính. Vaø xa hôn, ôû taàm voùc theá giôùi laø nguy cô buøng phaùt chieán tranh chuûng toäc vaø toân giaùo naèm trong chính lôøi phaùt

bieåu coâng khai ñoøi xoùa soå quoác gia Do Thaùi cuûa toång thoáng nöôùc Iran. Nhöng duø tin ñoàn coù theå mang tính döï baùo - tieân tri khaù nhaïy caûm, coù leõ ngay sau nhöõng thoaùng hoang mang ban ñaàu, hôn ñaâu heát, ngöôøi Saøi Goøn vôùi söï töøng traûi suoát nhöõng bieán ñoäng lòch söû chaéc chaén moïi ngöôøi ñeàu ñuû ñöùc tin vaø lyù trí ñeå hieåu raèng: Neáu thaät söï Ñöùc Meï ñaõ khoùc, söï ñaùnh thöùc baèng doøng leä mang maøu saéc huyeàn hoaëc cuûa Meï Nöõ Vöông Hoøa Bình giöõa Saøi Goøn hoâm nay chæ coù moät thoâng ñieäp thieát thöïc duy nhaát laø ban söï bình an vaø tình thöông cho ngöôøi-ngöôøi döôùi theá!

- Toâi khoâng theå noùi khoâng Toâi gaät ñaàu tröôùc veû thaønh tin. Chæ töï hoûi neáu Ñöùc Meï khaån cuûa anh. khoùc thì phaûi khoùc bao nhieâu Nhö nhöõng daïng tin ñoàn môùi ñuû! khaùc, thænh thoaûng vaãn laøm TN, moät nhaø thô Vieät kieàu ñaõ soáng ôû Saøi Goøn 2 naêm noùi: - Toâi tin, ñaõ ñeán luùc daân Saøi Goøn phaûi tin caùi gì ñoù cao caû coù tính tieân tri hôn chöù. Moät hoïa só teân tuoåi, ngöôøi luoân ñeo Thaùnh Giaù baèng vaøng traéng tröôùc ngöïc, moät ngöôøi coù gaàn 70 naêm kinh nghieäm veà caùc loaïi tin ñoàn caû sieâu nhieân laån phoàn thöïc cuûa xöù Saøi Goøn noùi: - Laøm gì coù chuyeän ñoù, coù khi treân maù Ñöùc Meï chæ laø moät veät buïi ñöôïc moät gioït söông toái Saøi Goøn laøm nhoøe. Nhöng khoâng theå khoâng ghi nhaän söï kieän haøng ngaøn ngöôøi Saøi Goøn ñaõ ñoå veà ñaây. Chuùng toâi duø coá vaãn khoâng theå ñeán saùt ñöôïc chaân töôïng Ñöùc Meï. Nhöng trong aùnh naéng buoåi saùng, chuùng toâi coù thaáy döôùi khoùe maét phaûi cuûa Ñöùc Meï moät veát hoen, gioáng heät moät veát hoen cuûa ai ñoù ñaõ khoùc thaàm trong ñeâm. Moät ngöôøi thanh nieân choáng naïng, chaân coøn boù boät ñöùng caïnh toâi noùi: - Toái qua Ñöùc Meï khoùc nhieàu. Em nhìn thaáy roõ, khoâng noùi doái ñaâu. Haøng traêm ngöôøi ôû caùc tænh keùo veà Saøi Goøn xem nöôùc maét Ñöùc Meï. (Hình: Myõ Ñöùc/Ngöôøi Vieät)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

V

Vieät Nam 24 giôø qua

Daân Haø Noäi baét ñaàu thích Halloween HAØ NOÄI 31-10 - Laø “saûn phaåm” cuûa nhöõng quoác gia AÂu Myõ, nhöng vaøi naêm trôû laïi ñaây ngaøy leã Halloween ñaõ vaø ñang xaâm nhaäp vaøo Vieät Nam, ñaëc bieät, daân chuùng ôû Haø Noäi baét ñaàu thích ngaøy hoäi naøy. Caùc baùo taïi Haø Noäi cho hay, khoâng oàn aøo, soâi ñoäng ñöôïc nhö nhöõng ñeâm Raèm Trung Thu, ñeâm Noel... nhöng thò tröôøng Halloween cuõng khoâng keùm phaàn phong phuù vaø ñaäm maøu saéc... ma quaùi. Chæ caàn daïo quanh nhöõng con phoá baùn ñoà chôi nhö: Haøng Maõ, Chaû Caù, Löông Vaên Can trong nhöõng ngaøy naøy, ngöôøi mua raát deã tìm thaáy nhöõng loaïi phuïc trang daønh cho “ma”. Nhöõng chieác aùo choaøng ñen in hình nhöõng boä xöông khoâ, nhöõng chieác maët naï ñaàu traâu maët ngöïa, nhöõng boä moùng tay giaû ñoû loøm cuûa maøu maùu... ñeàu ñöôïc treo vaø baøy baùn coâng khai treân nhöõng saïp haøng. Ñeå coù moät boä hoùa trang ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù aán töôïng trong ñeâm Halloween, ít nhaát ngöôøi ta cuõng phaûi boû ra gaàn 200 ngaøn ñoàng (13 ñoâ la) ñeå mua trang phuïc. Chieác aùo choaøng ñen veõ hình boä xöông khoâ giaù töø 60- 80 nghìn ñoàng/ aùo, maët naï ma quyû khoaûng 30 nghìn ñoàng, boä moùng vuoát cuûa quyû giaù 20-30 nghìn ñoàng vaø haøng chuïc thöù phuï trang khaùc. Baùo Daân Trí cho bieát, ñieåm noåi baät cuûa thò tröôøng ñoà chôi Halloween naêm nay laø coù söï xuaát hieän nhöõng chieác maët naï maùu quyû. Chæ caàn caém ñöôøng oáng daãn vaøo chieác bình nhöïa chöùa phaåm ñoû laø ñaõ coù moät chieác maët naï beâ beát maùu. Chieác maët naï maùu naøy ñöôïc xem laø haøng ñoäc chieâu, giaù moät chieác maët naï laø 50 nghìn ñoàng. Moät trong nhöõng ñòa chæ khoâng keùm phaàn naùo nhieät laø chôï Ñoàng Xuaân. Raát nhieàu baïn treû ñaõ gheù qua chôï naøy ñeå tìm mua nhöõng loaïi phaåm maøu veà ñeå töï veõ maët naï. Chæ caàn vaøi ba nghìn ñoàng coäng chuùt naêng khieáu, baïn seõ coù moät boä maët gôùm ghieác ñaày maùu ñi lôûn vôûn trong ñeâm. Chò AÙnh Tuyeát, chuû moät cöûa haøng treân phoá Haøng Maõ cho bieát: “Thò tröôøng leã hoäi ma mang ñaëc ñieåm rieâng. Nhöõng boä ñoà hoùa trang caøng gôùm ghieác, nhöõng hình thuø caøng quaùi dò vaø nhöõng chieác maët naï quyû nhe nhöõng chieác raêng nanh caøng lôùn, nhöõng chieác maët naï ñaày maùu... laø nhöõng maët haøng ñaëc tröng cuûa ñeâm hoäi naøy”.

Ñoàng Nai: Moät ngöôøi bò ñaâm thuûng tim nhöng thoaùt cheát ÑOÀNG NAI 31-10 - Moät thanh nieân 21 tuoåi, teân N.M.Q. ôû xaõ Xuaân Hoøa, huyeän Xuaân Loäc, tænh Ñoàng Nai ñaõ thoaùt cheát sau khi bò ñaâm moät nhaùt keùo thaáu ngöïc beân traùi vaø ngay sau ñoù ñöôïc caáp cöùu taïi beänh vieän Ña Khoa Ñoàng Nai vaøo chieàu ngaøy 26 Thaùng Möôøi. Baùo Tuoåi Treû cho hay, anh Q. ñaõ bò moät veát ñaâm roäng daøi 1 cm, saâu töø ngöïc traùi xuyeân qua phoåi vaø ñaâm thuûng moät loã roäng 1 cm ôû taâm thaát traùi. Khi phaãu thuaät löôïng maùu tuï ñaõ tuoân ra nhieàu. Nhoùm baùc só giaûi phaãu ñaõ caàm maùu, truyeàn maùu vaø khaâu laïi nhöõng veát thöông cho beänh nhaân. Anh Q. sau ca phaãu thuaät.

LÔÙP CAÁP TOÁC LUYEÄN THI REAL ESTATE LICENSE KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM - Khoâng ñaäu hoïc laïi mieãn phí

Phuï traùch: NGUYEÃN THEÁ THOÂNG * 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ coù giaáy baùo thi vaø 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ hoïc heát Principle, ñaõ noäp ñôn thi hay môùi coù giaáy baùo. * Caáp toác oân kyõ boä Principle vaø tích cöïc taäp giaûi ñaùp thaät nhieàu caùc ñeà thi môùi nhaát. * Taát caû caùc lôùp ñeàu coù taøi lieäu hoïc, caâu hoûi thi, lôøi giaûi ñaùp vaø ngöõ vöïng dòch sang tieáng Vieät cho ngöôøi keùm Anh Ngöõ HOÏC MOÃI TUAÀN 3 BUOÅI

Giôùi Thieäu Choã Laøm. Kieám Tieàn Ngay.

GIÔØ LAØM VIEÄC: Mon - Fri: 1PM - 5PM Sat.-Sun.: 9:30AM - 3PM

Ghi teân, hoûi chi tieát:

(714) 775-1909 / (626) 282-2244

15751 Brookhurst St. # 230 treân laàu, Westminster, CA 92683 (Giöõa MC Fadden vaø Edinger)

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TIN NHANH TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

Thuû Töôùng Israel ñoøi hoûi Palestine maïnh tay vôùi daân quaân JERUSALEM (Reuters) Trong moät baøi dieãn vaên hoâm Thöù Hai, Thuû Töôùng Ariel Sharon cuûa Israel ñaõ yeâu caàu nhaø caàm quyeàn Palestine phaùt ñoäng “moät cuoäc chieán thaät söï nhaém vaøo khuûng boá” tröôùc khi nhöõng cuoäc thaûo luaän hoøa bình coù theå taùi tuïc. Tuyeân boá trong moät baøi dieãn vaên veà “tình traïng quoác gia” khai maëc khoùa hoïp Muøa Ñoâng cuûa Quoác Hoäi Israel, oâng Sharon noùi, “Ñoøi hoûi theo ñoù ngöôøi Palestine phaûi phaùt ñoäng moät cuoäc chieán thaät söï nhaém vaøo khuûng boá laø ñieàu khoâng theå traùnh neù.” “Coäng ñoàng quoác teá ñoaøn keát trong ñoøi hoûi raèng thaåm quyeàn Palestine phaûi thöïc thi moïi cam keát cuûa hoï, nhaát laø vieäc giaûi giôùi nhöõng toå chöùc khuûng boá vaø ngaên ngöøa nhöõng cuoäc taán coâng choáng laïi Israel,” oâng noùi. Haønh ñoäng nhö vaäy, oâng Sharon noùi, laø “ñöôøng loái duy nhaát ñeå trôû laïi con ñöôøng thöông thaûo” theo loä trình hoøa bình ñöôïc Hoa Kyø uûng hoä, ñoøi hoûi vieäc deïp tröø daân quaân nhö moät ñieàu kieän cho vieäc thieát laäp moät nhaø nöôùc

Palestine song song vôùi moät nöôùc Israel an ninh. Trong khi ñoù ngöôøi Palestine laïi ñoå loãi cho Israel, khi neâu leân tình traïng Israel ñaõ khoâng ngaên ñöôïc söï baønh tröôùng nhöõng khu ñònh cö cuûa ngöôøi Do Thaùi taïi vuøng Taây Ngaïn hieän do Israel chieám ñoùng, laø moät ñoøi hoûi khaùc cuûa tieán trình hoøa bình. Chuû Tòch Mahmoud Abbas cuûa Palestine, ngöôøi ñaõ cuøng vôùi oâng Sharon tuyeân boá moät cuoäc ngöng baén vaøo Thaùng Hai, ñaõ thuùc giuïc nhöõng daân quaân ñöøng mang vuõ khí taïi nôi coâng coäng nhöng ñaõ choáng laïi nhöõng lôøi keâu goïi cuûa Hoa Kyø vaø Israel ñoøi giaûi giôùi hoï, vì sôï gaây ra moät cuoäc noäi chieán. Trong khi taùi xaùc nhaän söï cam keát cuûa Israel trong vieäc theo ñuoåi tieán trình hoøa bình, oâng Sharon ñaõ minh ñònh raèng oâng khoâng coù yù ñònh töø boû nhöõng khu ñònh cö lôùn ôû Taây Ngaïn, nôi coù soá ngöôøi ñònh cö ñoâng ñaûo hôn raát nhieàu so vôùi nhöõng khu ñònh cö maø Israel ñaõ trieät haï khi ruùt ra khoûi Daûi Gaza. (n.n.)

TT Bush coâng kích Syria vaø Iran nhö nhöõng cheá ñoä baûo trôï khuûng boá NORFOLK, Virginia (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu 28 Thaùng Möôøi, Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush ñaõ coâng kích Syria vaø Iran nhö nhöõng nöôùc baûo trôï khuûng boá vaø noùi raèng nhöõng nöôùc uûng hoä chuû nghóa khuûng boá cuõng coù toäi saùt nhaân nhö nhöõng keû thöïc hieän nhöõng haønh vi khuûng boá. “Chuùng ta cöông quyeát khoâng ñeå nhöõng cheá ñoä ñöùng ngoaøi luaät phaùp cung caáp saøo huyeät vaø söï yeåm trôï cho nhöõng nhoùm quaù khích. Nhöõng nöôùc baûo trôï khuûng boá nhö Syria vaø Iran coù moät lòch söû laâu daøi trong vieäc coäng taùc vôùi nhöõng keû khuûng boá vaø hoï khoâng ñaùng höôûng söï kieân nhaãn cuûa nhöõng naïn nhaân cuûa khuûng boá,” oâng Bush noùi. Hoa Kyø ñaõ lieân tieáp baøy toû lo ngaïi veà Iran vaø chöông trình naêng löôïng haït nhaân

cuûa hoï, sôï raèng chöông trình naøy coù theå nhaèm che giaáu vieäc phaùt trieån nhöõng vuõ khí haït nhaân. Iran nhaát möïc noùi raèng chöông trình cuûa hoï chæ nhaèm saûn xuaát ñieän duøng cho daân söï. Hoa Kyø caùo buoäc Syria laø cho pheùp nhöõng chieán binh ngoaïi quoác baêng qua bieân giôùi cuûa hoï ñeå vaøo Iraq yeåm trôï cho cuoäc noåi loaïn, vaø tuaàn tröôùc nhöõng nhaø ñieàu tra cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ caùo buoäc nhöõng vieân chöùc an ninh cuûa Syria vaø Lebanon laø toå chöùc vuï aùm saùt cöïu thuû töôùng Rafik al-Hariri cuûa Lebanon vaøo ngaøy 14 Thaùng Hai. Hoa Kyø vaø Phaùp ñaõ ñe doïa aùp duïng nhöõng bieän phaùp cheá taøi veà kinh teá ñoái vôùi Syria neáu hoï khoâng hôïp taùc ñaày ñuû vôùi cuoäc ñieàu tra cuûa Lieân Hieäp Quoác trong vuï aùm saùt oâng Hariri. “Hoa Kyø khoâng phaân bieät

Bieåu tình toá caùo gian laän baàu cöû ôû Afghanistan

Moät nhoùm ngöôøi Afghanistan caàm bieåu ngöõ toá caùo gian laän baàu cöû trong moät cuoäc bieåu tình ôû thuû ñoâ Kabul cuûa Afghanistan hoâm 31 Thaùng Möôøi 2005. Haøng traêm ngöôøi uûng hoä ñaûng Maët Traän Hoài Giaùo Quoác Gia cuûa Afghanistan ñaõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình ñeå choáng laïi ñieàu maø hoï toá caùo laø gian laän trong vieäc ñeám phieáu trong cuoäc baàu cöû hoâm 18 Thaùng Chín. Nhöõng ngöôøi bieåu tình cuõng ñoøi hoûi ñeám phieáu laïi. (Hình Reuters/Ahmad Masood)

Cuùm gia caàm vaãn laø moái aùm aûnh veà y teá treân toaøn theá giôùi yeáu keùm vaø thieáu soùt, seõ khoâng ñuû söùc phoøng choáng moät khi virus H5N1 laây lan sang. Trong khi ñoù thì tin töùc quoác teá vaãn chöùa nhieàu tin lieân quan ñeán cuùm gia caàm. Lieân Minh Chaâu AÂu cho hay nhöõng con chim cheát treân hoøn ñaûo Hy Laïp khoâng phaûi do virus H5N1 gaây ra. Boä tröôûng Boä Y Teá Iraq khaún ñònh laø xöù oâng khoâng heà coù maám dòch beänh cuùm gaø. Eritrea cuøng nhieàu nöôùc khaùc ñaõ ban haønh leänh caám nhaäp khaåu gaø, vòt vaøo trong nöôùc. Boä tröôûng Boä Y Teá Australia loan baùo laø moïi chuyeán bay giöõa nhöõng keû phaïm vaøo seõ bò huûy boû moät khi virus nhöõng haønh vi khuûng boá vaø H5N1 xuaát hieän vaø gaây dòch nhöõng keû yeåm trôï vaø chöùa treân dieän roäng. chaáp hoï bôûi vì caû hai ñeàu coù toäi gieát ngöôøi nhö nhau,” oâng Laàu ñaàu tieân xuaát hieän Bush noùi. (n.n.) ôû Iraq? Hoâm Chuû Nhaät, treân 80 khoa hoïc gia vaø quan chöùc y teá ôû Chaâu Phi seõ nhoùm hoïp taïi thuû ñoâ Kigali cuûa Rwanda ñeå thaûo luaän veà hieåm hoïa cuùm gia caàm coù theå xaûy ra. Ñaây laø ñeà taøi ngoaøi nghò trình cuûa hoäi nghò veà söùc khoûe ñoäng vaät, nhöng seõ laø chuyeän ñöôïc thaûo luaän nhieàu nhaát. Hoâm Thöù Saùu, Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) ñaõ ñöa ra lôøi caûnh baùo ñoái vôùi Chaâu Phi veà dòch beänh cuùm gia caàm. Lyù do chuû yeáu laø heä thoáng y teá vaø giaùm saùt dòch beänh cuûa Chaâu Phi coøn raát

Countrywide HOME LOANS MUA BAÙN NHAØ VAY MÖÔÏN TIEÀN REFINANCE

CATHERINE CHAÂU LEÂ

Home Loan Consultant

* Chuùng toâi coù nhieàu chöông trình Office: 626-574-2614 deã daøng cho Refinance, Equity Cell: 714-813-0810 Line of Credit & Mua Nhaø Môùi. * Coù chöông trình ñaëc bieät start rate 1.00% cho moät naêm. - Laáy tieàn 100% tieàn trong nhaø ra laøm aên. * Closing costs raát thaáp vì Countrywide laø Direct Lender - Coù chöông trình No Points, No Cost. Laøm Loan treân 50 tieåu bang. CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - THAØNH TÍN - NHANH CHOÙNG Equal Housing Lender.© 2004 Countrywide Home Loans, Inc. Trade/service marks are the property of Countrywide Financial Corp., and/or its subsidiaries. * Upfront Approval is subject to satisfactory appraisal and title review and no change in financial condition. If your rate is not locked or rate protection expires, any rate increases may lower your approved loan amount. Some products may not be available in all states. Refinancing or taking out a home equity loan or line of credit may increase the total number of monthly payments and the total amount paid when comparing to your current Licensing. Privary & Security. LENDER

Theo thoâng baùo cuûa giôùi y khoa thì coù theå virus cuùm gaø caàm ñaõ xuaát hieän taïi Iraq, vôùi söï kieän hoâm Thöù Baûy laàn ñaàu tieân moät oå dòch cuùm gia caàm ñöôïc phaùt hieän taïi nöôùc naøy. Tuy nhieân, boä tröôûng Boä Y Teá Iraq laïi khaúng ñònh laø xöù oâng khoâng heà coù maám dòch beänh cuùm gaø. Baùc Só Ilam Butrus, giaùm ñoác Trung Taâm Thí Nghieäm Thuù Y ôû thò traán Arbil, cho bieát maãu beänh phaåm töø oå dòch naøy ñöôïc gôûi qua phoøng thí nghieäm ôû Ai Caäp vaø ñaõ ñöôïc xaùc nhaän laø virut cuùm gia caàm. Tröôùc ñoù, chính phuû Iraq

ñaõ ra leänh caám nhaäp caûng gaø vòt vaø chim caûnh töø nhöõng nöôùc laân bang. Taïi Trung Quoác, nhieàu tænh thò lôùn nhö An Huy, Haø Nam, Haûi Nam, Töù Xuyeân, Thaønh Ñoâ, Quaûng Ñoâng khôûi söï aùp duïng bieän phaùp phoøng ngöøa cuùm gaø khaån caáp. Caùc chuyeân gia y teá Indonesia ñang lo ngaïi tröôùc söï kieän nhieàu ngöôøi nghi nhieãm cuùm gia caàm khoâng töøng soáng hay laøm vieäc gaàn nhöõng nôi coù gia caàm. Boä Y Teá xöù naøy ñang môû cuoäc ñieàu tra ñeå xem taùc nhaân truyeàn beänh coù phaûi do meøo hay nhöõng loaøi vaät khaùc hay khoâng. (VAP)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

DAT

Mao ñaõ töøng laø

oâng thaùnh cuûa chuùng toâi JUNG CHANG Phaïm Vieät Vinh dòch

Xeáp haøng ôû Trung Quoác? Khi ñoù, baïn seõ chaúng ñi ñöôïc ñaâu caû - Jung Chang noùi vaäy. ÔÛ Phöông Taây, haøng trieäu cuoán saùch cuûa nhaø vaên nöõ naøy ñaõ ñöôïc baùn, coøn ôû Trung Quoác thì ñoù laø haøng caám. Jung Chang, naêm nay 53 tuoåi, noåi tieáng theá giôùi vôùi Ñaøn thieân nga hung döõ, taùc phaåm töï thuaät veà gia ñình baø. Baø lôùn leân ôû Trung Quoác döôùi thôøi Mao. Trong cuoäc Caùch maïng Vaên hoùa, baø phaûi laøm ngheà ñieän. Sau naøy, baø nghieân cöùu Anh ngöõ vaø ñöôïc caáp hoïc boång sang London. Giôø ñaây, cuøng vôùi choàng, baø vöøa vieát xong moät boä tieåu söû cuûa Mao. Döôùi ñaây laø cuoäc phoûng vaán baø do Deike Diening vaø Stephanie Flamm thöïc hieän (Baùo Taám göông haøng ngaøy, CHLB Ñöùc, 02.10.2005). Nhaø vaên Jung Chang (5, Tröông Nhung, sinh naêm 1952) Mao: The Unknown Story, taùc phaåm môùi cuûa Jung Chang vaø Jon Halliday. Naêm 1978, khi baø ñeán London, Chaâu AÂu ñang ngöôõng moä Mao. OÂng ta ñaõ ñöôïc Andy Warhol thaàn töôïng hoùa. Hoài ñoù, baø nghó theá naøo veà ñieàu naøy? Toâi raát buoàn, neân ñaõ khoâng noùi cho ai bieát toâi laø ngöôøi Trung Quoác. Toâi luoân khai toâi laø ngöôøi Nam Trieàu Tieân. Maëc duø vaäy, Trung Quoác vaãn gaén chaët laáy baø. Ñaøn thieân nga hung döõ, cuoán saùch cuoái nhöõng naêm 80 maø baø vieát veà gia ñình baø, coù theå tìm thaáy ôû baát kyø moät hieäu saùch nghieâm tuùc naøo. Nguyeân côù laø meï toâi. Naêm 1988, khi toâi ñaõ ôû Anh ñöôïc 10 naêm thì baø sang thaêm toâi, vaø ôû ñaây, boãng döng baø noùi nhöõng chuyeän maø ôû Trung Quoác chuùng toâi chöa bao giôø noùi tôùi. Meï toâi ôû choã toâi 6 thaùng. Khi toâi ñeán Vieän laøm vieäc, meï toâi ngoài nhaø vaø noùi vaøo maùy ghi aâm. Chuyeän aáy xaûy ra 12 naêm sau caùi cheát cuûa Mao. Nhöng hoài ñoù ñaát nöôùc naøy môùi baét ñaàu thay ñoåi. Meï toâi phaûi ñi sang Phöông Taây ñeå coù theå ñoaïn tuyeät ñöôïc vôùi nhöõng naêm thaùng kinh khuûng. Ñoái vôùi baø thì ñoù laø moät chuyeán nghæ daøi. Meï toâi keå veà baø toâi, khi coøn treû ñaõ töøng laøm naøng haàu cho moät oâng quan ñòa phöông ôû Dòch Huyeän (Yixian) phía Ñoâng Baéc Baéc Kinh, vaø luoân phaûi boù chaân. Meï toâi keå veà quaân chieám ñoùng Nhaät Baûn, vaø veà cha toâi. Laàn ñaàu tieân, baø ñaõ pheâ phaùn cha toâi moät caùch cay ñaéng. Cha baø laø moät ngöôøi coäng saûn suøng tín? Soáng chung vôùi cha toâi raát khoù. Naêm 1949, khi taïi nhieàu vuøng vaãn coøn noäi chieán, cha meï toâi cuøng moät nhoùm nhöõng ngöôøi coäng saûn phaûi töø Maõn Chaâu Lyù ruùt veà Töù Xuyeân ôû phía nam Trung Quoác. Cha toâi laø syõ quan cao caáp, theo ngoâi thöù coäng saûn thì oâng coù quyeàn söû duïng moät chieác xe Jeep, hay laø moät con ngöïa. Hoài ñoù, meï toâi mang thai nhöng laïi môùi vaøo Ñaûng. Cha toâi eùp meï toâi phaûi ñi boä treân 2000 Km. Maëc cho meï baø ñang saép sinh

con? Ñöùa treû ñaõ cheát, vì cha toâi khoâng muoán coù tröôøng hôïp ngoaïi leä. Trong thôøi Mao, ñoù laø moät haønh ñoäng göông maãu. Chæ khi ñeán thaêm toâi ôû London, meï toâi môùi suy xeùt laïi chuyeän naøy. Naêm 1993, baø ñaõ cuøng vôùi choàng laø Jon Halliday baét tay vaøo vieäc vieát tieåu söû cuûa Mao. Phaûi chaêng, vieäc naøy cuõng coù moät nguyeân côù naøo ñoù? Khoâng, ñôn giaûn laø chuùng toâi chæ muoán bieát nhieàu hôn veà ngöôøi ñaøn oâng naøy, muoán töø döõ kieän naøy ñeán döõ kieän kia taùi taïo cuoäc ñôøi cuûa oâng ta. Vaø thaønh thaät maø noùi, luùc ñaàu chuùng toâi ñaõ khoâng bieát laø coâng vieäc seõ caàn bao nhieâu coâng söùc, chæ nghó chaéc laø seõ nhieàu. Nhöng toâi hoaøn toaøn khoâng bieát seõ laø bao nhieâu. Cuoán saùch - vöøa ñöôïc dòch sang tieáng Ñöùc, xeùt laïi moät caùch trieät ñeå böùc tranh cuûa nhaø laõnh tuï caùch maïng Trung Quoác naøy. Baø moâ taû oâng ta nhö laø moät aùc thuù khoâng tim; noù töï noùi veà mình nhö sau: “Ngöôøi nhö ta luoân höôùng tôùi söï phaù phaùch”. OÂng ta khoâng phaûi laø moät ngöôøi coäng saûn suøng tín, nhöng laø moät keû cöïc ñoan. Thôøi coøn treû, oâng ta ñaõ traûi qua moät cuoäc khôûi nghóa noâng daân theo moâ hình Leninit taïi tænh Hoà Nam queâ oâng ta. OÂng ta thích baïo löïc, thöù maø chuû nghóa coäng saûn coù theå chaâm ngoøi. Ñoái vôùi oâng ta, caùi cheát laø lyù do ñeå vui möøng. Naêm 1957, taïi Moscow, oâng ta ñaõ noùi vôùi Khrushchev:” Ñeå giaønh thaéng lôïi cho caùch maïng theá giôùi, chuùng toâi saün saøng hy sinh 300 trieäu ngöôøi Trung Quoác”. Ngay caû nhöõng ngöôøi Xoâ Vieát cuõng hoang mang veà phaùt bieåu naøy. Cho ñeán luùc ñoù, nhöõng ngöôøi Xoâ Vieát ñaõ trôï söùc cho Mao, maëc duø, khaùc haún vôùi thoâng tin trong baát kyø cuoán töø ñieån naøo, Mao roõ raøng khoâng phaûi laø ngöôøi saùng laäp ra Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác. Nhöõng taøi lieäu maø chuùng toâi tìm thaáy trong löu tröõ cuûa Quoác teá Coäng saûn taïi Moscow ñaõ cho thaáy laø Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác ñaõ ñöôïc döïng leân vaøo naêm 1920 do leänh töø Moscow, chöù khoâng phaûi laø do Mao thaønh laäp vaøo 1921 nhö ngöôøi ta vaãn khaúng ñònh. Mao ñaõ traéng trôïn giaû taïo lòch söû. Nhöng khoâng phaûi chæ ôû ñieåm naøy. Ngay caû vai troø cuûa oâng ta trong cuoäc tröôøng chinh... töùc laø cuoäc ruùt chaïy veà Baéc Trung Quoác, khi maø nhöõng ngöôøi coäng saûn ñaõ thaát baïi sau cuoäc noåi daäy vaøo naêm 1934... cuõng khoâng ñuùng nhö huyeàn thoaïi ñöôïc tuyeân truyeàn. Nhöõng trao ñoåi do chính phuû Anh Quoác ghi laïi ñöôïc töø Moscow cho thaáy laø hoài ñoù nhöõng ñoàng chí cuûa Mao ñaõ khoâng muoán coù Mao trong cuoäc tröôøng chinh. Hoï cho raèng Mao laø ngöôøi traùo trôû, vaø hoï ñaõ coù lyù. Mao ñaõ lôïi duïng cuoäc tröôøng chinh ñeå löôøng gaït ñoái thuû cuûa oâng ta laø nhöõng vò tö leänh Hoàng quaân.

Moät tieáng noùi phuï hoïa, moät vieäc laøm khoâng xöùng vôùi tö caùch giaùo sö ÑOÂNG DÖÔNG

Ngaøy 25/10 vöøa qua, wesite BBC Tieáng Vieät coù loan ñi 1 baøi vieát vôùi tieâu ñeà: “Baùo Vieät Nam ñaû oâng Hoaøng Minh Chính”. Baøi vieát ñôn thuaàn chæ laø söï “keå” laïi raèng hieän nay ôû trong nöôùc coù nhöõng tôø baùo naøo tham gia “chöûi hoäi ñoàng” cuï Hoaøng Minh Chính. Tuy nhieân töø söï loan tin naøy, toâi ñaõ may maén tìm ñöôïc 1 caùi teân keøm theo chöùc danh hoïc haøm Giaùo sö cuûa vò Traàn Höõu. Khoâng hieåu do ñaâu, vaø qua phöông caùch naøo oâng Traàn Höõu naøy ñaõ leo leân dieãn ñaøn “Ñaáu tranh chính trò” cuûa Baùo Nhaân Daân vaø ngoài goø boù thuyeát trình baøi: “Moät tieáng noùi laïc loõng, moät vieäc laøm sai traùi” trong ñoù gioïng ñieäu tuy khoâng ñeán möùc “thieáu tính khoa hoïc, thöøa tính maï lî” nhö nhieàu “nhaø baùo, nhaø lyù luaän, vaø nhieàu nhaø dôû hôi khaùc...” ñaêng doàn daäp treân heä thoáng Baùo Ñaûng, Baùo ngaønh Coâng An, Baùo ngaønh Quaân ñoäi ñeå ñaû hoäi ñoàng oâng Hoaøng Minh Chính. Voán dó vaãn giöõ caùi tính öông böôùng laø hay caõi giaùo sö, tieán só töø ngaøy coøn maøi ñuõng quaàn treân giaûng ñöôøng ñaïi hoïc, nay toâi xin ñöôïc caõi laïi baøi thuyeát trình cuûa oâng Traàn Höõu treân maáy ñieåm nhö sau: Moät: Ngay ñaàu baøi vieát, oâng Traàn Höõu ñaõ leân gioïng daïy oâng Chính raèng: “... pheâ phaùn toân troïng nguyeân taéc tranh luaän trung thöïc”. Toâi xin khoâng baøn ñeán vieäc söû duïng loån nhoån haøng ñoáng caùc töø HaùnVieät cuûa oâng Traàn (Coù theå oâng Traàn ñang sôû höõu moät caùi hoïc haøm giaùo sö theo caùch cuûa oâng, vì sinh vieân chuùng toâi hay noùi: Ngöôøi khoù hieåu Tieáp trang A14 hoùa, raéc roái hoùa caùc khaùi nieäm, ñích

thöïc anh ta laø giaùo sö, tieán só cuûa Vieät Nam). Toâi thaáy oâng Traàn Höõu chöa ñuû tö caùch ñeå leân lôùp cuï Chính ôû caâu naøy, bôûi vì ngay khi oâng Höõu môû moàm ra caùi tít “Moät tieáng noùi laïc loõng, moät vieäc laøm sai traùi” thì oâng ñaõ khoâng coù tö caùch moät nhaø khoa hoïc chaân chính roài thöa oâng! Toâi hoûi oâng Höõu raèng: * OÂng ñaõ laøm moät caùi “test” ñeå kieåm tra xem laø coù thaät tieáng noùi cuûa cuï Chính laø laïc loõng? quy moâ, ñoái töôïng, nôi coâng boá keát quaû cuûa “test”? Neáu oâng khoâng tieán haønh laøm “test” maø daùm buoâng meänh ñeà coù tính chaát keát luaän nhö vaäy thì thöïc laø moät vieäc laøm phi khoa hoïc. Vaø keå caû vieäc oâng noùi raèng do caûm nhaän cuûa rieâng caù nhaân oâng maø oâng noùi ra meänh ñeà ñoù thì cuõng khoâng ñöôïc, vì nhaø khoa hoïc khoâng bao giôø döïa treân caûm tính, moø maãm ñeå ñöa ra moät meänh ñeà keát luaän, nhaát laø keát luaän ñoù laïi lieân quan tôùi nhaân caùch, danh döï cuûa moät caù nhaân vôùi tö caùch laø moät coâng daân coù ñaày ñuû caùc quyeàn. * Toâi hoûi oâng Traàn Höõu, vôùi tö caùch gì, döïa vaøo ñaâu maø oâng chuïp cho nhöõng vieäc laøm cuûa oâng Chính laø “sai, traùi”??? OÂng khoâng phaûi laø quan toøa, oâng khoâng phaûi laø ñaïi dieän hieän höõu cho chaân lyù, vaäy oâng laáy tö caùch gì ñeå oâng ñöa ra moät meänh ñeà keát luaän “saëc muøi phaùp lyù, doaï daãm” nhö treân??? Neân nhôù, oâng laø nhaø Khoa hoïc kia maø, chaéc oâng khoâng lieàu lónh khi coù yù ñònh “caàm ñeøn chaïy tröôùc oâ toâ phaùp lyù” ñoù chöù??? Neáu vôùi tö caùch laø caûm nhaän caù nhaân oâng veà vieäc laøm cuûa cuï Chính thì xin oâng

haõy taïm “giaáu” caùi maùc giaùo sö vaø ñöøng noùi gioïng khoa hoïc ôû ñaây thöa oâng! Vaø neáu giaû duï, oâng laáy tö caùch laø coâng daân trong xaõ hoäi leân dieãn ñaøn goùp yù thì yù kieán cuûa oâng cuõng chæ ñöôïc xem nhö laø moät yù kieán maø thoâi. OÂng vaø chaéc chaén coøn nhieàu ngöôøi cho raèng vieäc laøm cuûa cuï Chính laø sai, nhöng toâi vaø chaéc chaén coøn nhieàu ngöôøi khaùc laïi cho raèng khoâng sai, traùi. Baùo Nhaân Daân môû loa cuûa oâng ñöôïc thì cuõng phaûi môû loa cuûa chuùng toâi chöù! Sao laïi chæ coù moät mình caùc oâng ñöôïc quyeàn “haùt beø” vôùi nhau thoâi. Nhö theá toâi coù theå taïm keát luaän raèng, khoâng coâng baèng vaø coù söï môø aùm trong vuï ñöôïc hay khoâng ñöôïc haùt beø naøy maø phaàn lôïi thuoäc veà caùc oâng. Moät khi phaàn lôïi ñöôïc caùc oâng kieåm soaùt thì ñích thò oâng Höõu laø ñaïi dieän cho tieáng noùi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc VN. Maø ñaõ laø nhaø nöôùc thì chöa theå daùm khaúng ñònh laø “ñaïi dieän” cho taâm tö nguyeän voïng vaø tieáng theùt cuûa nhaân daân. OÂng Höõu cuõng nhö Baùo Nhaân Daân raát coù khaû naêng ñang aên tieàn ñoùng thueá cuûa daân ñen ñeå choáng laïi daân ñen ñoù thöa oâng! Hai: Haõy nghe oâng Höõu noùi: “Vaãn laø caùc luaän chöùng, luaän cöù phaàn nhieàu laáy töø moät soá caùc taùc giaû Myõ vaø saùch baùo phöông Taây töøng noùi ñi noùi laïi”, vaø “Veà loái pheâ phaùn Maùc thoâ keäch vaø xuyeân taïc nhö vaäy, saùch baùo nöôùc ta vaø theá giôùi ñaõ pheâ phaùn töø laâu”. Toâi hoûi oâng Höõu, neáu cuï Chính “laáy luaän cöù” cuûa Myõ, Phöông Taây ñeå ñaû lyù thuyeát ñaáu tranh giai caáp Tieáp trang A14


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

.3”

Mao ñaõ töøng laø oâng thaùnh cuûa chuùng toâi Tieáp trang A13

Baø ñaõ vieát trong cuoán saùch cuûa mình veà moät chaëng ñöôøng voøng 2000 Km. Chuyeán ñi keùo daøi 4 thaùng. Cuoái cuøng ñoäi quaân cuûa Mao chæ coøn laïi moät phaàn möôøi. Môùi ñaàu toâi hoaøn toaøn khoâng hieåu ñöôïc ñieàu naøy. Noù khoâng phuïc vuï cho lôïi ích cuûa caùch maïng. Nhöng sau ñoù toâi ñaõ nhaän ra laø toån thaát naøy chaúng coù tyù yù nghóa gì ñoái vôùi Mao. Mao cho raèng ngöôøi ta coù theå huûy boû Hoàng quaân vaø gaây döïng moät ñoäi quaân töø nhöõng ngöôøi khaùc. Neáu ñieàu ñoù roõ raøng nhö vaäy, taïi sao laïi chaúng coù ai phaùt hieän ra? Toâi cho raèng lyù côù ôû ñaây khoâng phaûi laø yù thöùc heä, maø laø ngoân ngöõ. Chuùng toâi ñaõ gaëp may. Jon - choàng toâi, luïc loïi ñoáng löu tröõ ôû Moscow, coøn toâi thì ñaûm nhaän phaàn tieáng Trung Quoác. Thænh thoaûng chuùng toâi gaëp nhau vaø thoâng baùo cho nhau bieát mình ñaõ tìm ñöôïc nhöõng gì. Moïi chuyeän raát ly kyø. Ñieàu gì ñaõ haáp daãn baø nhö vaäy? Ñoù laø nhöõng suy tính cuûa Mao. OÂng ta cöïc kyø thoâng minh,vaø laø moät nhaø chieán löôïc khoân kheùo. OÂng ta ñaõ raát sôùm nhaän ra laø chæ coù cheá ñoä Xoâ Vieát môùi coù khaû naêng mang laïi cho mình quyeàn löïc. Tieàn vaø suùng ñaïn seõ do Moscow cung caáp. Vaø ngoaøi ra, chuû nghóa coäng saûn laø moät yù thöùc heä quyeán ruõ nhaát cuûa theá kyû 20. Noù höùa mang laïi cho con ngöôøi moät xaõ hoäi khoâng coøn giai caáp. Ñieàu naøy Mao chaúng quan taâm. Ñoái vôùi oâng ta, chuû nghóa coäng saûn laø cheá ñoä thoáng trò phuø hôïp nhaát ñoái vôùi mình. Chuùng toâi khoâng heà tìm thaáy baát kyø moät baèng chöùng naøo cho thaáy coù moät laàn naøo ñoù oâng ta ñoïc dieãn vaên coâng khai höùa heïn mang laïi nhieàu nhaø thöông, tröôøng hoïc hay laø moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn. Maëc duø vaäy, coù veû nhö raát nhieàu ngöôøi laïi tin töôûng oâng ta. Nhöng ñoù chính laø taùc duïng cuûa söï suøng baùi caù nhaân do chính Mao phaùt ñoäng. OÂng ta cöôõng eùp moïi ngöôøi phaûi ñeo huy hieäu Mao; oâng ta ra chæ thò phaân phaùt chaân dung mình taïi moïi nôi. OÂng ta thaáy roõ laø chuû nghóa coäng saûn khoâng ñöôïc öa chuoäng ôû Trung Quoác. Thôøi noäi chieán 1945-1949 khoâng heà coù baát kyø moät cuoäc bieåu tình thaân coäng saûn naøo. ÔÛ Nga coù nhöõng cuoäc noåi daäy vôùi mong muoán coù Lenin, ôû Cu Ba ngöôøi ta ñoøi coù Castro. ÔÛ Vieät Nam nhieàu ngöôøi tung hoâ Hoà Chí Minh. Coøn ngöôøi Trung Quoác thì khoâng thích Mao. Coøn nhöõng ngöôøi nhö cha cuûa baø? Cha toâi yeâu chuû nghóa coäng saûn, chöù khoâng yeâu Mao. OÂng sinh ra ôû Töù Xuyeân, phía Nam. Trong

chieán tranh choáng Nhaät, nhöõng ngöôøi Quoác daân Ñaûng raát o eùp daân chuùng. Lieân Xoâ hoài ñoù laø ñoàng minh duy nhaát cuûa Trung Quoác. Do ñoù, nhieàu ngöôøi trai treû ñaõ keùo veà Dieân An ôû phía Baéc... laø nôi maø nhöõng ngöôøi coäng saûn ñaõ thaønh laäp Coâng xaõ vaøo naêm 1935... vaø phaàn lôùn hoï ñaõ thaát voïng. ÔÛ ñoù chæ coù khuûng boá hoaønh haønh. Do khieáp sôï maø hoï trôû thaønh nhöõng baùnh xe nhoû trong guoàng maùy khuûng boá cuûa Mao. Mao coi Trung Quoác laø moät nhaø tuø khoång loà. Baø lôùn leân ôû Trung Quoác. Baø coù nhôù laø bieát ñeán moät con ngöôøi nhö Mao baét ñaàu töø hoài naøo khoâng? Ñoái vôùi toâi, Mao luùc naøo cuõng hieän höõu. Chuùng toâi haùt nhöõng baøi nhö: “Meï gaàn ta, cha gaàn ta, nhöng chaúng coù ai gaàn ta hôn Chuû tòch Mao vó ñaïi”. Khi oâng ta ra leänh cho chuùng toâi ngoài tröôùc coång tröôøng hoïc goõ vaøo caùc thanh kim loaïi ñeå ngaên chim seû phaù hoaïi muøa maøng, chuùng toâi ñaõ ngoan ngoaõn vaâng theo. Baø khoâng bao giôø thaáy chuyeän ñoù laø ngôù ngaån hay sao? Hoài ñoù thì khoâng. Vieäc toân suøng caù nhaân ñaõ taåy naõo toâi hoaøn toaøn. Mao ñaõ laø oâng thaùnh cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi ñaõ nguyeän ñi theo oâng ta vaø coù chuyeän gì cuõng mang cuoán Mao tuyeån bìa ñoû ra vaãy. Baø coøn giöõ cuoán Mao tuyeån naøo khoâng? Khoâng, toâi cuõng chaúng nhôù laø ñaõ vöùt noù ñi töø hoài naøo. Nhöng sau naøy thì toâi laïi coù moät cuoán, duøng cho muïc ñích nghieân cöùu. Coù moät ngöôøi ñaõ taëng toâi, hình nhö laø ôû Myõ. Ngay ôû Chaâu AÂu nhieàu ngöôøi cuõng coù cuoán saùch naøy. Sartre thaäm chí ñaõ noùi, “baïo löïc caùch maïng cuûa Mao” mang “tính ñaïo lyù saâu saéc”. Coù nhöõng nhaø daân chuû xaõ hoäi cöïc ñoan ñaõ nghó laø Mao caûi thieän cuoäc soáng cuûa daân Trung Quoác. Nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi bieát roõ laø Mao thích baïo löïc, vaø chính ñieàu naøy laïi haáp daãn hoï. Toâi xeáp Sartre thuoäc haïng thöù hai. Baø baét ñaàu nghi ngôø cheá ñoä töø luùc naøo? Ñieàu naøy xaûy ra vaøo nhöõng naêm kinh khuûng nhaát thôøi Caùch maïng Vaên hoùa, luùc maø nhöõng ngöôøi trung thaønh vôùi cheá ñoä nhö cha meï toâi ñoät nhieân bò quy laø phaûn caùch maïng. Naêm 1968, hoâm sinh nhaät laàn thöù 16 cuûa mình, toâi ngoài treân giöôøng vieát moät baøi thô, trong luùc cha toâi hoaûng loaïn luïc loïi khaép nhaø tìm kieám caùc taøi lieäu vaø saùch baùo coù nghi vaán ñeå “thanh tröøng”. Luùc ñoù toâi nghó, neáu nhö ñaây laø thieân ñöôøng nhö ngöôøi ta vaãn daïy baûo chuùng toâi, thì toâi khoâng muoán nhìn thaáy noù y nhö trong ñòa nguïc. Naêm 1972, sau chuyeán ñi thaêm Trung Quoác cuûa Nixon, khi tình hình ñaõ ñôõ caêng

thaúng, thì baø laø moät trong nhöõng ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc nghieân cöùu tieáng Anh. Baø caûm nhaän ra sao veà söï môû cöûa cuûa ñaát nöôùc? Noù laø moät söï giaûi phoùng ñoái vôùi toâi, nhöng toâi thuoäc veà giôùi ñaëc tuyeån. Toâi coù theå ñoïc ñöôïc nhöõng cuoán nhö nhö Six Crises cuûa Nixon vaø moät vaøi caùc taùc phaåm vaên hoïc Anh-Myõ. Nhöng ñoái vôùi noâng daân thì nhöõng naêm töø chuyeán thaêm cuûa Nixon ñeán caùi cheát cuûa Mao 1976 laïi laø thôøi gian khoán naïn nhaát. Soá löôïng caùc nöôùc coù quan heä ngoaïi giao vôùi chuùng toâi taêng töø 31 leân 66 - vaø taát caû ñeàu nhaän ñöôïc vieän trôï cuûa Trung Quoác, ngay caû nöôùc Malta giaøu coù. Mao ñaõ duøng tieàn ñeå mua aûnh höôûng, trong khi noâng daân chuùng toâi cheát ñoùi. Baø coù bao giôø töï hoûi raèng vaäy maø taïi sao chaúng coù ai noåi daäy choáng laïi söï ñieân roà ñoù? Heä thoáng ñaøn aùp raát coù hieäu löïc. Vì baát kyø lyù côù nhoû beù naøo ngöôøi ta cuõng coù theå bò vaøo tuø. Ngoaøi ra, ôû Trung Quoác hoài ñoù khoâng coù vuõ khí. Ngay caû só quan Hoàng quaân cuõng khoâng ñöôïc pheùp mang suùng ngaén. Sau khi chieám ñöôïc quyeàn löïc, Mao ñaõ ra leänh tòch bieân taát caû caùc loaïi suùng oáng. Vaø, vôùi moät caùi nóa aên thì caùc baïn khoâng theå chaïm ñeán moät chính quyeàn huøng maïnh nhö vaäy. Hay cuõng coù theå laø do Trung Quoác hoaøn toaøn khoâng coù moät saùch löôïc khai hoùa xaõ hoäi vaø khuyeán khích caù nhaân? Nhieàu khi phöông Taây laáy Trung Quoác laøm choã ñeå phoùng roïi nhöõng yù töôûng raát laï luøng. Hoï coøn nghó laø chuû nghóa coäng saûn laø moät phong traøo choáng thöïc daân. Vì Trung Quoác bò nöôùc ngaøi ñaùnh quî, cuõng nhö nöôùc Ñöùc trong theá chieán thöù nhaát, neân ñaõ xuaát hieän nhöõng phaûn öùng töông töï. Mao ñaõ ñaït ñöôïc quyeàn löïc gioáng heät nhö Hitler. Chuû nghóa coäng saûn ñaõ ñöôïc mang vaøo Trung Quoác baèng baïo löïc neân noù chæ coù theå ñöôïc gìn giöõ cuõng baèng baïo löïc. Ngay caû baây giôø, baïn cuõng seõ bò toáng tuø neáu nhö baïn ñaû ñoäng ñeán vuï thaûm saùt treân quaûng tröôøng Thieân An Moân. Trong quaù trình söu taàm taøi lieäu, baø coù bò gaây khoù deã gì khoâng? Caù nhaân toâi thì khoâng. Nhöng hoà sô löu tröõ luoân bò kieåm tra, neân chuùng toâi khoâng theå neâu teân caùc taøi lieäu ñöôïc trích daãn, ñeå traùnh gaây nguy hieåm cho nhöõng ngöôøi ñaõ cung caáp taøi lieäu cho chuùng toâi. Khi phoûng vaán thì laïi khaùc. Nhieàu ngöôøi thaân caän cuûa Mao coù veû nhö chæ chôø ñöôïc phaùt ngoân. Theo maõ soá, chuùng toâi ñaõ thöïc hieän taát caû caùc buoåi phoûng vaán, nhöng laïi gaén lôøi phaùt bieåu cho moät nhaân vaät, neáu nhö ngöôøi naøy ñaõ cheát. Caùc cuoän baêng ghi aâm goác ñöôïc baûo quaûn trong moät va-ly caát taïi nhaø baêng. Khi khoâng ai bò ñe doïa nöõa, chuùng toâi seõ coâng boá chuùng. Moãi khi veà Trung Quoác, baø caûm thaáy theá naøo? Ñeán ñoù, toâi luoân nhìn thaáy

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

bieát Maùc töø ñaâu, baûo veä Maùc döïa vaøo luaän cöù, taøi lieäu naøo? OÂng Höõu! OÂng khoâng ñònh traû lôøi toâi raèng: Chuû nghóa Maùc, kieán thöùc veà Maùc hoïc, phöông phaùp lyù luaän baûo veä Maùc hoïc laø do caùc oâng saùng taùc ra ñaáy chöù???. Hôn nöõa, theá kyû caùc giaùo sö, tieán só nhö caùc oâng nghieàn ngaãm chuû nghóa Maùc thoâng qua caùc tröôùc taùc “kinh ñieån” cuûa Maùc, cuûa caùc lyù luaän gia Lieân Xoâ (cuõ), vaäy toâi hoûi oâng Höõu, caùc oâng ñaõ töï phaùt minh, töï saùng cheá ra ñieàu gì môùi chöa hay vaãn haùt baøi ca do Maùc, Leâ nin saùng taùc thöa oâng???. Vaäy tö caùch nghieân cöùu cuõng nhö phaùt bieåu cuûa oâng chaúng khaùc gì cuûa cuï Chính caû. Nghóa laø, xeùt cho cuøng thì cöù laø caû 2 ñeàu noùi laïi, noùi theo. Vaø nhö theá oâng vaãn laø ngöôøi teä haïi hôn, vì oâng mang maùc giaùo sö kia maø, daân traû tieàn cho vieäc oâng ñeo maùc giaùo sö kia maø??? OÂng Höõu laïi baûo, “loái pheâ phaùn Maùc thoâ keäch vaø xuyeân taïc nhö vaäy, saùch baùo nöôùc ta vaø theá giôùi ñaõ pheâ phaùn töø laâu”. Toâi hoûi oâng Höõu, theá ngöôøi ta pheâ Maùc thoâ keäch thì oâng pheâ Maùc meàm deûo, löïa chieàu ñaáy chaéc??? OÂng vaãn khoâng queân raèng, lòch söû hôn 75 naêm cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam phaàn nhieàu laø suy dieãn chuû nghóa Maùc theo kieåu thoâ laäu thoâng qua haøng loaït söï kieän ruøng rôïn, taém maùu vaø ñaày hoå theïn aø???. Toâi thöû keå nheù: Caûi caùch ruoäng ñaát (caùi naøy oâng cöù ñoïc Hoài kyù Ñoaøn Duy Thaønh, hoaëc chòu khoù vaøo thö vieän QG treân ñöôøng Traøng Thi maø möôïn caùc taäp truyeän ngaén, baùo chí xuaát baûn vaøo caùc naêm 1989-1992 thì roõ), Nhaân vaên Gia phaåm nheù (oâng ñeán nhaø nhaø thô Hoaøng Caàm hoûi theâm), Xeùt laïi choáng Ñaûng, Caûi taïo Coâng thöông nghieäp, Xaây döïng neàn kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi Chuû nghóa...Ñeán ñaây, oâng Höõu ñoøi toâi phaûi coù tö lieäu ñeå chöùng minh ñieàu vöøa noùi. Vaäy toâi cöù yeâu caàu oâng tröôùc laø caên cöù vaøo nguoàn taøi lieäu naøo, hieän ñang coù ôû ñaâu ñeå oâng noùi: “saùch baùo nöôùc ta vaø theá giôùi ñaõ pheâ phaùn töø laâu”.??? Neáu oâng noùi böøa kieåu ñaáy thì cuõng ñöøng pheâ phaùn caùch noùi cuûa cuï Chính, vì oâng coù hôn cuï ñaâu, ñaáy laø oâng coøn laø giaùo sö nöõa chö! Ba: Toâi taïm keát luaän, oâng vaãn chöa boû ñöôïc thoùi taàm chöông trích cuù (giaùo sö, tieán só VN chæ gioûi khoaûn naøy) khi noùi raèng: “Ñoái vôùi Maùc, baïo löïc trong tay giai caáp voâ saûn chæ laø phöông tieän choáng laïi baïo löïc cuûa giai caáp thoáng trò, vaø baïo löïc chæ laø “baø ñôõ” hoã trôï cho vieäc ra ñôøi cuûa xaõ hoäi môùi”. OÂng coù daùm caù vôùi toâi raèng: Cöù ra ñôøi moät xaõ hoäi môùi thì phaûi (C) 2005 talawas qua baïo löïc caùch maïng nhö laø moät phöông tieän taát yeáu Moät tieáng noùi phuï khoâng??? Chaúng traùch haøng hoïa, moät vieäc laøm maáy trieäu ngöôøi Vieät Nam caû moïi mieàn bò cheát maát xaùc khoâng xöùng vôùi tö thoâng qua chieán tranh laø do caùch giaùo sö caùc oâng hieän thöïc hoùa caùi Tieáp trang A13 goïi laø” ra ñôøi moät “xaõ hoäi cuûa Maùc thì caùc oâng- vôùi tö môùi”. Ñoàng yù vôùi oâng raèng, caùch laø nhaø khoa hoïc caùc oâng sau khi loùt xöông, thòt, maùu

cuûa trieäu sinh maïng, caùc oâng ñaõ cho ra loø moät “xaõ hoäi môùi”, nhöng thöa oâng, quan troïng khoâng phaûi laø môùi hay cuõ, maø laø xaõ hoäi ñoù toàn taïi khaùch quan hay laø göôïng eùp, oám yeáu, suy ñoài, tieán boä hôn xaõ hoäi cuõ maø noù ñaùnh ñoå hay khoâng maø thoâi! Maëc cho oâng göôïng eùp baûo raèng xaõ hoäi do caùc oâng ra loø baèng baïo löïc chieán tranh laø tieán boä, toâi nhaát quyeát cho laø khoâng. Ñaáy cuõng laø moät yù kieán ñoäc laäp vaø vôùi tö caùch laø con ngöôøi, laø coâng daân toâi coù quyeàn baøy toû. Boán: OÂng Höõu laïi trích tieáp: “Maùc töøng coù quan ñieåm cuûa chuû nghóa coäng saûn khoâng phaûi laø “ñaáu tranh giai caáp muoân naêm” maø ngöôïc laïi, laø xoùa boû giai caáp, do ñoù cuõng xoùa boû ñaáu tranh giai caáp”. Xin boû qua caùch haønh vaên thieáu chaët cheõ cuûa oâng Höõu, toâi hoûi thaúng oâng: Sau khi caùch maïng baïo löïc thaønh coâng vôùi maùu vaø nöôùc maét, “xaõ hoäi môùi” cuûa caùc oâng ñaõ ra ñôøi, vaäy oâng Höõu döïa vaøo ñaâu ñeå khaúng ñònh raèng caùi xaõ hoäi ñoù khoâng coøn giai caáp???. OÂng ñöøng noùi vôùi toâi laø oâng döïa vaøo lyù thuyeát cuûa Maùc ñaáy nhaù, vì lyù thuyeát Maùc chæ laø lyù thuyeát, coøn chöùng minh thì oâng phaûi laáy daãn chöùng töø thöïc teá. OÂng vaø caùc loaïi giaùo sö nhö oâng ñaõ tieán haønh laøm “test” veà phaân chia giai caáp trong xaõ hoäi VN hieän nay chöa? “test” cuõng chöa ñuû ñeå oâng Keát luaän maø phaûi tieán haønh haøng loaït caùc khaûo saùt thöïc ñòa khaùc nhö laø coâng vieäc baét buoäc cuûa nhaø khoa hoïc vaäy! Giaû duï toâi taïm chaáp nhaän vôùi oâng raèng xaõ hoäi môùi khoâng coøn giai caáp ñi nheù, theá toâi hoûi oâng Höõu, beân trong xaõ hoäi môùi khoâng coøn giai caáp nöõa thì noù chöùa ñöïng caùi gì??? OÂng ñöøng noùi vôùi toâi raèng laø: Noù chöùa ñöïng nhaân daân lao ñoäng nhaù, vì giöõa khaùi nieäm giai caáp vaø khaùi nieäm nhaân daân lao ñoäng nhö caùc oâng vaãn thöôøng duøng khaùc xa nhau veà ngöõ nghóa vaø baûn chaát. Giaû duï, chaáp nhaän xaõ hoäi coäng saûn laø khoâng coøn giai caáp, khoâng coøn giai caáp thì khoâng coøn ñaáu tranh (nhöng chaéc coøn ñaáu ñaù), khoâng coøn ñaáu tranh thì khoâng coøn maâu thuaãn xaõ hoäi, khoâng coøn maâu thuaãn xaõ hoäi thì khoâng coøn ñoäng löïc phaùt trieån, khoâng coøn ñoäng löïc phaùt trieån thì xaõ hoäi tieâu vong, maø ñaõ tieâu vong thì lyù thuyeát veà chuû nghóa xaõ hoäi, veà chuû nghóa coäng saûn laïi maâu thuaãn vôùi chính noù. Bôûi vì, moät trong nhöõng haït nhaân giuùp noù ñöùng ñöôïc laø bieän chöùng phaùp maø Maùc ñaõ keá thöøa töø trieát gia Ñöùc Heânghen, trong ñoù söï vaät, hieän töôïng bao giôø cuõng chöùa ñöïng caùc maët ÑOÁI LAÄP, caùc maët ñoái laäp maâu thuaãn vôùi nhau, vaø khi maâu thuaãn phaùt trieån ñeán moät ÑOÄ naøo ñoù thì söï vaät, hieän töôïng bieán ñoåi sang moät daïng khaùc vôùi caáp ñoä cao hôn caû veà löôïng vaø chaát... Haø Noäi 28/10/2005 (BT: LV)

söï ñoåi thay. Naêm 1983, laàn ñaàu tieân quay trôû veà Trung Quoác, toâi laïi nhìn thaáy chôï hoa, hoa khoâng coøn laø bieåu hieän cuûa tö saûn nöõa; ñaõ xuaát hieän nhöõng phoøng traø vaø nhöõng ngöôøi ñaùnh côø treân heø phoá. Toâi thaáy möùc soáng cuûa con ngöôøi ñaõ caûi thieän, vaø toâi ñaõ khoùc vì sung söôùng. Cuõng nhö nhieàu ngöôøi khaùc, toâi ñaõ cho laø söï thay ñoåi veà kinh teá seõ keùo theo söï ñoåi thay veà chính trò. Nhöng ñoù laø moät aûo töôûng. Mao vaãn ñöôïc toân thôø. Maëc duø ñaát nöôùc ñaõ vaän ñoäng töø laâu theo nguyeân taéc cuûa chuû nghóa tö baûn. Trung Quoác ñöôïc coi laø thò tröôøng bung phaùt lôùn nhaát theá giôùi. Hoï ñaõ thay ñoåi ñöôøng loái kinh teá vaø môû cöûa ñaát nöôùc. Ngöôøi nöôùc ngoaøi vaøo Trung Quoác, vaø ngöôøi Trung Quoác ñi ra nöôùc ngoaøi. Nhöng: hoï vaãn giöõ laïi nhöõng caùi cô baûn cuûa chuû nghóa Mao. Ñaûng vaãn giöõ ñoäc quyeàn tuyeät ñoái. Hieän nay, 30 naêm sau caùi cheát cuûa Mao, caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi quyeát ñònh ñieàu kieän laøm vieäc cho caùc coâng ty cuûa hoï. Phaûi chaêng, Trung Quoác ñang treân con ñöôøng thöïc hieän muïc ñích cuûa Mao, töùc laø laøm baù chuû theá giôùi, nhöng laïi baèng caùc phöông tieän cuûa chuû nghóa tö baûn? Ñöôøng loái cuûa Mao ñaõ tieâu toán 70 trieäu maïng ngöôøi. Do vaäy, toâi tin raèng khi maø daáu aán cuûa oâng ta vaãn coøn laø cô sôû cuûa hieán phaùp, thì ngöôøi ta khoâng theå xem Trung Quoác laø moät theá löïc toát laønh. Ngöôøi ta seõ luoân nghó: Ñoù ñang vaø vaãn seõ laø nhöõng ngöôøi thöøa keá cuûa Mao. Vaø ngöôøi ta phaûi caûnh giaùc. Nhieàu ngöôøi laïi nghó ngöôïc laïi. Trung Quoác ñang coù khaû naêng laøm lung lay söï töï tin cuûa phöông Taây. Xaõ hoäi Trung Quoác ñaõ trôû neân khaù hung döõ. Haàu nhö khoâng coøn trôï caáp phuùc lôïi xaõ hoäi, ngöôøi naøo cuõng phaûi töï vaät loän. Ñieàu naøy ngöôøi ta coù theå caûm nhaän ngay khi treøo leân xe buyùt. Neáu nhö baïn xeáp haøng traät töï nhö moät ngöôøi Anh, baïn seõ chaúng bao giôø ñi ñöôïc ñeán ñaâu. Nhöng toâi raát mong laø phöông Taây seõ gaây aùp löïc maïnh hôn leân chính quyeàn Trung Quoác. Do vaäy maø toâi vieát cuoán saùch naøy. Lieäu noù seõ coù maët ôû Trung Quoác khoâng? Toâi ñang thöïc hieän moät baûn dòch. Nhöng laø ñeå xuaát baûn ôû Ñaøi Loan. Caùc saùch cuûa toâi bò caám ôû Trung Quoác. Khi cuoán tieåu söû Mao cuûa toâi ñöôïc thaûo luaän treân tôø Economist, hoï ñaõ coá gaéng heát söùc ñeå caét trang bình luaän cuoán saùch ra khoûi töøng tôø baùo. Nhöõng ngöôøi thöøa keá cuûa Mao ôû Baéc Kinh muoán giöõ chaët laáy gheá cuûa mình.

Luaät sö

Huyønh Tuaán Kieät Lieân laïc

Tel: (714) 636-6320 Fax: (877) 882.1930 E.mail: kiet@lawyer.com

KTH

LAW OFFICES

12866 Main Street, Suite 201, Garden Grove, CA 92840

Ñaûm traùch

° ° ° ° °

Luaät Thöông Maïi Luaät Phaù Saûn Luaät Thöông Tích Luaät Gia Ñình Toá Tuïng

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

VAALA caàn ngöôøi tham gia moät luaän aùn vaên hoùa

DAT

Sinh hoaït Coäng ñoàng

“Neáu theá heä treû bieát ñöôïc theá heä cha anh nghó gì, hoï seõ ñònh höôùng ñöôïc nguoàn goác vaø danh tính cuûa mình trong xaõ hoäi Hoa Kyø moät caùch roõ raøng hôn”

WESTMINSTER, California - Quyù vò naøo 50 tuoåi trôû leân, muoán ñeå laïi cho con chaùu mình nhöõng caâu chuyeän veà cuoäc ñôøi mình vaø muoán chia seû nhöõng caâu chuyeän thaät cuûa Vieät Nam vôùi theá giôùi, xin môøi quyù vò tham döï moät luaän aùn nghieân cöùu raát haøo höùng vaø yù nghóa. Ñaây laø moät luaän aùn nghieân cöùu veà kòch ngheä vaø nhaèm vaøo vieäc haøn gaén nhöõng khoaûng caùch giöõa caùc theá heä cuõng nhö nhöõng va chaïm vaên hoùa trong gia ñình vaø coäng ñoàng. Luaän aùn naøy do Hoäi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät Vieät Myõ (VAALA) vaø coâ Traâm Leâ, sinh vieân cao hoïc ngaønh AÙ Myõ Hoïc ñaïi hoïc UCLA, thöïc hieän. Ñöôïc hoûi taïi sao hoäi VAALA vaø coâ thöïc hieän luaän aùn naøy, coâ Traâm Leâ cho Ngöôøi Vieät bieát: “Lòch söû vaø vaên hoùa cuûa chuùng ta ñöôïc vieát baèng nhieàu caâu chuyeän lòch söû cuûa töøng caù nhaân goùp laïi. Nhöõng caâu chuyeän naøy ñöôïc chaát chöùa trong loøng töøng ngöôøi, qua töøng thôøi kyø, nhöng cho ñeán giôø naøy, theá heä sau chöa ñöôïc bieát. Vì vaäy, nhöõng caâu chuyeän naøy caàn phaûi ñöôïc giöõ laïi cho caùc theá heä mai sau tröôùc khi chuùng bò rôi vaøo queân laõng.” Coâ Traâm Leâ cho bieát theâm: “Neáu theá heä treû bieát ñöôïc theá heä cha anh nghó gì,

hoï seõ ñònh höôùng ñöôïc nguoàn goác vaø danh tính cuûa mình trong xaõ hoäi Hoa Kyø moät caùch roõ raøng hôn.” Nhöõng ngöôøi tham gia vaøo luaän aùn hoaøn toaøn töï nguyeän vaø seõ ñöôïc ñaïo dieãn Uyeân Huyønh huaán luyeän kyõ thuaät dieãn xuaát kòch ngheä trong voøng 10 tuaàn leã. Ngoaøi ra, quyù vò cuõng ñöôïc hoïc caùch vieát kòch baûn, keå laïi caâu chuyeän cuûa chính mình. Sau ñoù, quyù vò seõ ñöôïc trình baøy kòch baûn cuûa mình treân saân khaáu tröôùc khaùn giaû. Quyù vò khoâng caàn phaûi bieát noùi tieáng Anh ñeå tham gia luaän aùn. Ñöôïc hoûi taïi sao duøng saân khaáu ñeå chuyeån ñaït nhöõng caâu chuyeän cuûa theá heä tröôùc ñeán vôùi theá heä mai sau, coâ Traâm Leâ noùi: “Nhieàu ngöôøi chuùng ta sang ñaây baän roän vôùi cuoäc soáng khoâng coù thôøi gian vieát. Hôn nöõa, khoâng phaûi ai cuõng vieát ñöôïc. Vì theá, keå laïi caâu chuyeän cuûa mình coù theå giuùp giaûi quyeát vaán ñeà. Vaû laïi, vôùi hình thöùc saân khaáu, caâu chuyeän coù theå mang tính hình töôïng hôn, deã thaáy hôn vaø laøm cho theá heä sau naøy hieåu hôn nhöõng gì theá heä cha anh ñaõ traûi qua.” Muoán tham gia vaøo luaän aùn naøy, xin lieân laïc coâ Traâm Leâ taïi soá ñieän thoaïi 626-6276826 hoaëc email: TramLe21@yahoo.com

Thaêm doø cuûa Voter/Consumer Research Inc:

Cö daân Rosemead uûng hoä roäng raõi vieäc xaây döïng Wal-Mart Supercenter ROSEMEAD, California Theo moät cuoäc thaêm doø môùi ñaây cuûa coâng ty Nghieân Cöùu Cöû Tri/Ngöôøi Tieâu Thuï (Voter/Consumer Research Inc.), thì ña soá cö daân Rosemead uûng hoä döï aùn cuûa Wal-Mart xaây döïng moät supercenter (sieâu trung taâm thöông maïi), taïi ñaïi loä Walnut Grove Avenue vaø ñöôøng Rush Street. Cuoäc thaêm doø cuõng cho thaáy coù 66 phaàn traêm cö daân trong coäng ñoàng ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu (APA) taïi Rosemead uûng hoä caùc cöûa haøng Wal-Mart. Cuoäc thaêm doø naøy, ñöôïc thöïc hieän hoài Thaùng Baûy, ñaõ hoûi yù kieán 300 cöû tri ghi danh taïi Rosemead vaø coù tyû leä sai bieät laø 5.7 phaàn traêm. Cuoäc thaêm doø ñöôïc thöïc hieän baèng tieáng Anh, tieáng Taây Ban Nha, tieáng Quan Thoaïi, tieáng Quaûng Ñoâng vaø tieáng Vieät, ñeå baûo ñaûm raèng taát caû

cö daân Rosemead ñeàu coù theå tham döï. Nhöõng ngöôøi traû lôøi cuoäc thaêm doø ñaõ ñöôïc löïa choïn moät caùch ngaãu nhieân, döïa theo soá ñieän thoaïi. Theo caùc cö daân, soá coâng vieäc maø cöûa haøng taïo ra vaø söï tieän lôïi cuûa ñòa ñieåm laø nhöõng lyù do ñaàu tieân ñeå hoï uûng hoä döï aùn. Nhöõng ñieåm chính ñöôïc ghi nhaän trong cuoäc thaêm doø goàm coù: - Coäng ñoàng ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu ñaõ daønh cho WalMart söï uûng hoä maïnh meõ. Saùu möôi saùu phaàn traêm ngöôøi Myõ goác AÙ Chaâu, ñöôïc thaêm doø, coù caûm töôûng toát ñeïp veà Wal-Mart vaø caùc cöûa haøng cuûa coâng ty naøy. - Taùm möôi saùu phaàn traêm cö daân Rosemead ñöôïc thaêm doø ñeàu bieát veà ñeà nghò xaây döïng moät supercenter taïi Rosemead. - Trong soá nhöõng ngöôøi bieát veà döï aùn xaây supercenter, 61 phaàn traêm cö

Trung Taâm Y Teá An Bình ñieàu trò mieãn phí

Ngaøy giôø: Töø Thöù Ba ñeán Thöù Baûy, moãi ngaøy töø 9 giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu, Chuû Nhaät töø 9 giôø saùng ñeán 12 giôø tröa. Saùng Thöù Saùu coù ñieàu trò ñau nhöùc (Chiro). Thöù Baûy daïy khí coâng töø 8 ñeán 9 giôø saùng. Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá An Bình, 9302 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-891-2337.

Trieån laõm nhieáp aûnh cuûa Debbie Nguyen & Martha Vilcox

Coâ Kieàu Baêng, supervisor cuûa Cô Quan Trôï Caáp Gia Cö Quaän Cam (OC Housing Authority) ñang taän tình giaûi thích cho ñoàng höông veà chöông trình trôï caáp gia cö laàn naøy cho ñoàng höông ngöôøi Vieät taïi Vieän Vieät Hoïc. Beân caïnh laø coâ Tröông Ngoïc Haïnh vaø Tuøng Cao thuoäc caùc toå chöùc Catholic Charity vaø St Anselm. (Hình Nguyeân Huy)

Trôï caáp gia cö:

Sinh hoaït thu huùt ñeán caû ngaøn ngöôøi trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät NGUYEÂN HUY Westminster (10/30) - Ba toå chöùc Catholic Charity, Trung Taâm Ña Vaên Hoùa St Anseilm’s vaø Cambodian Family vaøo chieàu hoâm Chuû Nhaät 30 Thaùng Möôøi vöøa qua ñaõ toå chöùc moät buoåi sinh hoaït thu huùt ñeán caû ngaøn ñoàng höông ngöôøi Vieät khieán truï sôû cuûa Vieän Vieät Hoïc khoâng coøn choã ñöùng, nhieàu ngöôøi ñaønh phaûi ra veà. Vaán ñeà thu huùt moïi ngöôøi trong buoåi sinh hoaït naøy laø ñeà taøi “Trôï caáp gia cö” do ñaïi dieän cuûa Cô Quan Trôï Caáp Gia Cö Quaän Cam tôùi thuyeát trình höôùng daãn vaø giaûi ñaùp thaéc maéc. Vaø theo tin loan treân baùo thì coù phaàn phaùt ñôn vaø noäp ñôn taïi choã neáu ñuû ñieàu kieän. Cuoäc hoäi thaûo veà nhöõng vaán ñeà lieân daân Rosemead öa thích vieäc môû cöûa haøng naøy. - Tính chung, caùc cö daân ñeàu thoûa maõn vôùi ñöôøng höôùng cuûa coäng ñoàng, ña soá noùi raèng khu vöïc nôi hoï sinh soáng ñang ñi “ñuùng höôùng.” - Caùc vaán ñeà quan troïng haøng ñaàu cuûa coäng ñoàng laø giaùo duïc, löu thoâng, toäi phaïm vaø ma tuùy. Treân thöïc teá, moät soá ngöôøi traû lôøi cuoäc thaêm doø noùi tôùi vieäc Wal-Mart seõ ñem laïi lôïi ích bôûi vì coâng ty naøy seõ mang laïi coâng vieäc cho caùc cö daân treû tuoåi. Phoøng Thöông Maïi Rosemead uûng hoä Wal-Mart vì nhieàu lyù do, trong ñoù coù söï kieän laø moät supercenter cuûa Wal-Mart taïi Rosemead seõ taïo ra hôn 300 coâng vieäc vaø haøng traêm ngaøn Myõ kim lôïi töùc do thueá baùn haøng traû cho thaønh phoá. Ñöôïc bieát, Phoøng Thöông Maïi Rosemead laø moät toå chöùc cam keát nuoâi döôõng söùc phaùt trieån cuûa caùc cô sôû kinh doanh vaø moät coäng ñoàng chuyeân nghieäp, ñoàng thôøi thaêng tieán phaåm chaát cuoäc soáng taïi Rosemead. Muoán

quan ñeán gia ñình cuûa ngöôøi tò naïn nhö hoân nhaân, moái lieân heä trong gia ñình, lieân heä daønh cho giôùi treû vaø phuï huynh... ñaõ chieám heát giaø nöûa thôøi löôïng buoåi sinh hoaït khieán cho soá ngöôøi ñeán vì muïc ñích xin ñôn, noäp ñôn “housing” nhö thoâng baùo treân baùo ñaõ khoâng ñuû kieân nhaãn chôø ñôïi vaø ra veà khaù ñoâng. Tuy nhieân khi ñaïi dieän cuûa Cô Quan Trôï Caáp Gia Cö Quaän Cam ñeán vaøo luùc 4 giôø nhö quy ñònh thì soá ngöôøi coøn tham döï cuõng coøn ñeán treân ba traêm ngöôøi. Tieáp xuùc vôùi moïi ngöôøi coù maët, coâ Kieàu Baêng Nguyeãn, supervisor cuûa Cô Quan Trôï Caáp Gia Cö Quaän Cam ñaõ ñi ngay vaøo vaán “trôï caáp gia cö” (housing). Coâ Kieàu Baêng Tieáp trang B2

Orange County:

Moät taøi xeá bò truy naõ vì ñuïng ngöôøi ñi boä roài boû chaïy

Ngaøy giôø: Töø 29 Thaùng Möôøi ñeán 5 thaùng Möôøi Moät. Ñòa ñieåm: Song Lang Studio, 14879 Dillow Street, Westminster, CA 92683. Tieáp taân nhaân leã khai maïc: Thöù Baûy 29 Thaùng Möôøi töø 7:00PM ñeán 11:00PM. Lieân laïc: 714-791-2434, art_photo4@yahoo.com

Nghò Hoäi Thanh Nieân Quang Trung môû lôùp dieän chaån

Ngaøy giôø: Chuû Nhaät 30 Thaùng Möôøi vaø Thöù Baûy 5 Thaùng Möôøi Moät, töø 9:00AM ñeán 7:00PM. Ñòa ñieåm: Toå Ñình Minh Ñaêng Quang, 3010 Harvard Street, Santa Ana, CA 92704. Coù chöõa beänh töø thieän töø ngaøy 30 Thaùng Möôøi ñeán 20 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Dieän chaån laø phöông phaùp ñaëc thuø Vieät Nam. Phöông phaùp naøy neáu laøm ñuùng thì keát quaû ngay, coøn laøm sai seõ khoâng coù taùc haïi gì. Lieân laïc: Hueä Loäc 714-254-5278 vaø 832867-5990.

Ñeâm nhaïc Mai Leä Huyeàn vaø Tuaán Chaâu

Ngaøy giôø: 9 giôø toái Thöù Saùu, 4 Thaùng Möôøi Moät, 2005. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic, 18582 Beach Blvd, Huntington Beach, CA. Chuû ñeà: Mai Leä Huyeàn, Tuaán Chaâu 100 phaàn 100. Goùp maët: Thanh Lan, Phöông Hoàng Queá, Thieân Trang, Dieãm Lieân, Hoaøng Nam... Goùp maët ñaëc bieät: Ninh Caùt Loan Chaâu. Veù baùn tröôùc taïi Tuù Quyønh, Bích Thu Vaân, Melody Flowers. Giaù $25 (mua tröôùc), theâm $10 (mua taïi cöûa).

Thoâng baùo sinh hoaït cuûa thaày Haèng Tröôøng vaø hoäi CSS

Thaày Haèng Tröôøng thuyeát giaûng: Thöù Baûy 5 Thaùng Möôøi Moät vaø 3 Thaùng Möôøi Hai töø 7:00pm-10:00pm. Ñòa ñieåm: Nhaät baùo Vieãn Ñoâng, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683. Caùc lôùp thieàn taäp: Thieàn Sô Caáp: Thöù Baûy 22 Thaùng Möôøi, töø 6:00am-1pm, do thaày Haèng Tröôøng höôùng daãn. Ñòa ñieåm: ITC Khai Taâm, 12135 Brookhurst Street, #A, Garden Grove. Thieàn Trung Caáp: Khoùa Tu taïi Camp Cedar Falls: 10-13 Thaùng Möôøi Moät, taïi 39850 State Hwy #38, Angelus Oaks, CA 92305. Lieân laïc: 714-265-5710, 714-531-2773. Traïi phí $80, $50 chuyeân chôû xe bus. Ghi danh: ITC Khai Taâm, 12135 Brookhurst Street, #A, Garden Grove. Caùc lôùp döôõng sinh & taichi toång hôïp: Lôùp Döï Bò: Thöù Hai & Thöù Tö taïi nhaät baùo Vieãn Ñoâng. Nhaän hoïc vieân moãi tuaàn. Lôùp Taichi noùi tieáng Trung Hoa (Quan Thoaïi): Thöù Tö 19 Thaùng Möôøi Moät, töø 8:3011:00am, taïi ITC Khai Taâm. Lôùp theå duïc döôõng sinh cao nieân: Chuû Nhaät 23 Thaùng Möôøi vaø moãi Chuû Nhaät keá tieáp: 8am-10am, taïi Mile Square Park, goùc Warner vaø Euclid. Lôùp taichi & khí coâng vôùi thaày Haèng Ñöùc. Chuû Nhaät moãi tuaàn 8:30am-10:30am taïi ITC Khai Taâm Lieân laïc: CSS - Hoäi Töø Bi Phuïng Söï, www.hoanghiemphapvong.org. 714-5312773 vaø 562-335-8016.

FULLERTON, Orange County - Caûnh saùt thaønh phoá Fullerton yeâu caàu daân chuùng giuùp ñôõ ñeå tìm ra moät ngöôøi ñaøn oâng, ñaõ boû chaïy sau khi chieác xe cuûa oâng ta ñuïng vaøo moät khaùch boä haønh. Ramon Antunez, 63 tuoåi, ôû thaønh phoá Anaheim, bò thöông tích traàm troïng nhöng ñaõ ñöôïc oån ñònh hoâm Chuû Nhaät 30 Thaùng Möôøi taïi beänh vieän UCI Medical Center. Vaøo khoaûng 7 giôø 05 phuùt toái Thöù Baûy, Antunez ñang

baêng qua ñöôøng Broohurst Road taïi ñaïi loä Southgate Avenue, thì oâng bò moät chieác Honda Accord ñôøi 1988 coù baûng soá laø 2HLY824, ñuïng phaûi. Moät nhaân chöùng ñaõ ñuoåi theo chieác Honda ñeán Buena Park, nhöng cuoái cuøng ngöôøi taøi xeá ñaõ troán thoaùt. Caûnh saùt yeâu caàu baát cöù ai coù tin töùc gì lieân quan ñeán tai naïn treân, goïi cho nhaân vieân ñieàu tra Scott Moore taïi soá (714) 738-6812. (N.Y.)

bieát theâm chi tieát, xin ñoïc trang nhaø http:// www.rosemeadco.org. Vaø Voter/Consumer Research Inc. laø moät haõng thaêm doø ñoäc laäp coù truï sôû taïi thuû ñoâ Washington, DC. WalMart trao nhieäm vuï cho Voter/Consumer Research tieán haønh nhöõng cuoäc nghieân

cöùu khoâng thieân vò, taïi caùc coäng ñoàng treân toaøn quoác ñeå ño löôøng tình caûm cuûa ngöôøi tieâu thuï vaø tình hình thò tröôøng. Ñöôïc thaønh laäp naêm Phaùp Hoäi Dieäu Phaùp Lieân Hoa taïi 1991, Voter/Consumer Re- chuøa Phaät Toå Ngaøy giôø: 3 ngaøy 4, 5, 6 Thaùng Möôøi Moät search tieán haønh caùc cuoäc naêm 2005. thaêm doø ñoäc laäp nhaân danh Ñòa ñieåm: Chuøa Phaät Toå, 905 Orange Avcoâng chuùng vaø nhöõng khaùch enue, Long Beach, CA 90813. Tieáp trang B5 haøng tö. (N.Y.)


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 276 Cuoäc truy baét Chieán Ñaàu Boø thaät laø gian nan. Trinh saùt thaønh phoá phaûi bay gaáp ra Ñaø Naüng, phoái hôïp vôùi CA Ñaø Naüng thoâng thaïo ñòa hình Baõi vaøng Phöôùc Sôn höôùng daãn vaøo baõi, keû noäi tuyeán cho bieát hai teân toäi phaïm bò truy naõ ñang troán ôû baõi vaøng Khe Taêng, vaøo ñöôïc baõi vaøng Khe Taêng qua bieát bao nhieâu traïm cuûa giang hoà ñeå luïc tìm cho ñöôïc Chieán Ñaàu Boø, keû noäi tuyeán laïi cho bieát tìm ôû nôi khaùc, ai cuõng bieát hai teân noäi tuyeán ñoù laø Möôøi döïng vaø Chín raâu. Chieán Ñaàu Boø bò baét ôû nôi ñoù, khi nhaän dieän ra vaø hình

Ñòa Phöông Trôï caáp gia cö: Sinh hoaït thu huùt ñeán caû ngaøn ngöôøi trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät Tieáp trang B1

cho bieát: “Nay Quaän Cam ñaõ giaûi quyeát gaàn heát soá ñôn xin trôï caáp gia cö trong ñôït nhaän ñôn caùch ñaây 4 naêm. Laàn ñoù ñôn ñöôïc phaùt ra laø 30,000 ñôn nhöng quaän chæ nhaän ñöôïc coù 17,000 ñôn vaø ñaõ giaûi quyeát gaàn heát chæ coøn khoaûng 1,000 ñôn maø thoâi. Nay quaän ñöôïc söï hoã trôï cuûa nhöõng thaønh phoá trong quaän neân moät ñôït nhaän ñôn môùi seõ ñöôïc thöïc hieän. Ñôn seõ ñöôïc phaùt chính thöùc baét ñaàu töø ngaøy Muøng Moät Thaùng Möôøi Moät naêm 2005 taïi nhöõng nôi chuùng toâi coù thoâng baùo treân nhaät baùo Ngöôøi Vieät trong tuaàn vöøa qua. Moïi maãu ñôn tröôùc ñoù ñeàu voâ giaù trò.” Tieáp ñoù coâ Kieàu Baêng cho bieát moät soá nhöõng ñieåm chính trong vieäc xin trôï caáp gia cö nhö sau: - Ba thaønh phoá Anaheim, Garden Grove vaø Santa Ana khoâng naèm trong chöông trình naøy. Nhöng cö daân cuûa ba thaønh phoá naøy neáu laøm vieäc ôû nhöõng thaønh phoá khaùc trong quaän cuõng coù quyeàn noäp ñôn xin. - Ngöôøi cao nieân hoaëc beänh taät ñang höôûng trôï caáp SSI ñöôïc coi laø öu tieân soá 2

xaâm con ñaïi baøng ôû caùnh tay beân traùi. Naêm caø tha thì khoâng baét ñöôïc vì ñaõ xuoáng thaønh phoá. Chieán Ñaàu Boø bò giaûi ñi töø luùc naêm giôø saùng, ñeán baåy giôø hai côùm baét Chieán Ñaàu Boø quay laïi baùo tin raèng Chieán Ñaàu Boø ñaõ lieàu mình lao xuoáng vöïc töï saùt vaø yeâu caàu daân xuùc laéc kyù nhaän vaøo bieân baûn caùi cheát do töï saùt cuûa Chieán Ñaàu Boø, Vua vaøng baát maõn ra maët: -Chuùng toâi khoâng chöùng kieán, kyù sao ñöôïc. Cuoái cuøng hoï cuõng xin ñöôïc chöõ kyù cuûa anh em Chín raâu vaø Möôøi döïng, ñoái vôùi hoï nhö theá cuõng ñuû, vaø hoï voäi vaøng xuoáng nuùi. * Naêm caø tha ñöùng treân moûm nuùi cheânh veânh, nôi ngöôøi ta noùi raèng Chieán ñaàu boø nhaûy vöïc saâu töï töû, haén ñoát cho ñaøn anh nguyeân moät boù nhang khaán khöùa roài neùm xuoáng vöïc, nôi Chieán ñaàu boø boû xaùc taïi ñoù. Choù röøng ñöùng beân caïnh, chính haén cuõng khoâng tin Chieán Ñaàu Boø laïi töï saùt, caû Vua vaøng cuõng khoâng tin nhö vaäy, huoáng hoà Naêm caø tha ngöôùi ñaõ töøng ôû chung vôùi Chieán Ñaàu Boø töø hoài naøo ñeán giôø. Haén lieäng boù nhang xuoáng vöïc, boù nhang quay voøng voøng veõ thaønh nhöõng veät khoùi, laãn vaøo söông chieàu, gioït nöôùc

chæ sau coù cöïu chieán binh Hoa Kyø bò thöông taät. (Nhaán maïnh laø cöïu chieán binh Hoa Kyø) Moïi ngöôøi coù lôïi töùc thaáp ñeàu coù quyeàn ñöôïc höôûng söï trôï caáp gia cö. Möùc lôïi töùc thaáp ñöôïc quy ñònh nhö sau: Ñoäc thaân ôû möùc 26,900 ñoâ la/naêm, gia ñình coù 2 ngöôøi laø 30,700, ba ngöôøi laø 34,550, boán ngöôøi laø 38,400, naêm ngöôøi laø 41,450, saùu ngöôøi laø 44,550, baûy ngöôøi laø 47,600, taùm ngöôøi trôû leân laø 50,700. Tuy nhieân theo coâ Kieàu Baêng thì chuùng ta cuõng khoâng neân quaù chuù troïng vaøo ñònh möùc treân vì, coâ noùi: “Bôûi thôøi gian sau, luùc phoûng vaán xeùt ñôn, chaéc gì lôïi töùc luùc aáy gioáng nhö baây giôø, coù khi coøn thaáp hôn nöõa thì coù phaûi maát moät cô hoäi xin housing khoâng naøo.” Ñôn chæ ñöôïc nhaän töø 1 cho ñeán 30 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005. Nhöõng ñôn naøy ñöôïc xeùt khoâng theo thöù töï “noäp tröôùc, xeùt tröôùc” maø theo moät öu tieân nhö sau, thöù nhaát cöïu chieán binh cao nieân thöông taät Hoa Kyø, thöù hai ngöôøi cao nieân, beänh taät, ngöôøi ñang höôûng SSI, thöù ba cöïu quaân nhaân Hoa Kyø khoâng thöông taät, thöù tö laø nhöõng thaønh phaàn khaùc nhö gia ñình coù con, khoâng con, ñoäc thaân coù con vaø ñoäc thaân khoâng con... nhöõng hoà sô seõ ñöôïc boác thaêm ñeå cöùu xeùt laàn löôït. Vì boác thaêm neân coù ñôn phaûi maát nhieàu naêm sau môùi ñöôïc xeùt ñeán. Ñôn ñöôïc phaùt töø ngaøy 1 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005 taïi nhöõng nôi nhaän trôï giuùp Cô Quan Housing nhö Catho-

lic Charity, St Anselm’s, Cambodian Family, nhöõng thò xaõ, thö vieän... Danh saùch nhöõng nôi phaùt ñôn ñaõ ñöôïc ñaêng treân baùo Ngöôøi Vieät trong tuaàn leã cuoái Thaùng Möôøi naêm 2005. Ñôn phaùt vaø khi noäp khoâng phaûi traû baát cöù moät phí khoaûn naøo. Maãu ñôn coù theå laáy töø computer hoaëc copy laïi vaø noäp treân online hay fax hay göûi qua Böu Ñieän. Nhöng göûi qua online hay fax thì chaéc aên hôn vì coù bieân nhaän. Haïn choùt laø 12 giôø khuya ngaøy 30 Thaùng Möôøi Moät naêm 2005. Ñôn chæ ñöôïc noäp moät laàn. Sôû Gia Cö Quaän Cam khoâng nhaän ñôn mang tay ñeán. Ai khoâng tuaân thuû nhöõng ñieàu treân ñôn seõ bò coi laø baát hôïp leä. Nhöõng ai töøng bò thu hoài housing vì gian laän, khoâng phaûi laø cö daân thöïc söï maø möôïn ñòa chæ (seõ bò phaùt giaùc ngay), naïn nhaân baõo luït Katrina, ñeàu khoâng ñöôïc höôûng chöông trình trôï caáp gia cö naøy. Ngoaøi ra neáu caàn bieát theâm nhöõng chi tieát khaùc, quyù ñoäc giaû coù theå lieân laïc qua ñieän thoaïi vôùi coâ Kieàu Baêng, supervisor cuûa Orange County Housing Authority (714) 480-2712. Quyù ñoäc giaû cuõng coù theå lieân laïc vôùi Catholic Charity (714) 6355230 hoaëc Trung Taâm Ña Vaên Hoùa St Anselm’s (714) 537-0608. OÂng M. ôû Westminster cuoái buoåi sinh hoaït phaøn naøn: “Khoâng coù nhaø, ñi ôû thueâ, khoâng coù tieàn ñi xin housing maø xem ra cuõng heân xui quaù. Phaûi chi ñöôïc bieát

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

maét cuûa tay giang hoà lì lôïm naøy cuõng öùa ra khoûi khoeù maét haén. Haén noùi Choù röøng: -Em khoâng tin laø anh Chieán Ñaàu Boø laïi töï saùt, anh aáy vôùi em töøng taâm söï vôùi nhau nhieàu, khoâng bao giôø laïi coù chuyeän aáy. Choù röøng gaät ñaàu: -Tao cuõng tin vaäy, khoâng bao giôø thaèng Chieán laïi laøm chuyeän aáy, nhaát laø baây giôø noù coù vôï vaø saép coù con. -Anh Chieán Ñaàu Boø ñaõ töøng coù vôï! -Nhöng tao tin raèng khoâng baèng laàn naøy, chuyeän tình yeâu trong caûnh khoå khaùc. Naêm caø tha chæ vaøo ngöïc mình: -Toäi aûnh Chieán laø toäi cheát nhö em, vöøa bò truy naõ laãn truy saùt, nhöng sao anh laïi bieát laø anh aáy bò gieát cheát chöù khoâng töï töû. Choù röøng cöôøi buoàn buoàn: -Ñeán Vua vaøng coøn nhaän ra nöõa laø tao, tao veà ñeán nôi, Vua vaøng bí maät cho tao bieát dieãn tieán söï vieäc, tao phaêng ra ngay. Naêm caø tha nhôù ra, goõ goõ ngoùn tay vaøo ñaàu mình: -Em nhôù ra roài, hoâm ñaùnh ñaûng cöôùp baõi cuûa anh em Chín raâu vaø Möôøi döïng chính em ñaõ buoät mieäng goïi teân anh Chieán tröôùc maët hai teân naøy, tha cheát cho noù, khoâng ngôø noù laïi mang taâm thuø oaùn. -Maøy cuõng nghi anh em nhaø chuùng noù toá caùo thaèng Chieán Ñaàu Boø?

-Khoâng chuùng thì coøn ai nöõa. -Thaät haïp vôùi yù nghó cuûa tao, anh em nhaø naøy ñieàu nghieân kyõ laém, chuùng xuoáng taän thaønh phoá coi leänh truy naõ, thaät chính xaùc roài chuùng môùi toá caùo, ñeå laäp coâng, ñeå laáy thöôûng, vaø thoaû loøng caêm thuø tieåu nhaân cuûa tuïi noù. Choù röøng boùp traùn suy nghó, nhöõng thoâng tin maø ñaøn em haén cung caáp, Coâng an thaønh phoá bieát ñöôïc tin hieän Chieán Ñaàu Boø vaø moät teân ñaøn em thaân tín bò truy naõ ñaëc bieät troán leân baõi vaøng Phöôùc Sôn, ñoäi trinh saùt ñaõ cho ngöôøi ñi tìm khaép nöôùc maø cuõng khoâng thaáy taêm hôi ñaâu, cuoái cuøng moät nguoàn tin trong giôùi giang hoà ôû Phöôùc Sôn, coù leõ do thuø oaùn vì Chieán Ñaàu Boø baùo veà thaønh phoá, Chieán ñaàu boø bò baét khi ñang nguû moät caùch deã daøng, cho ñeán luùc hoï troùi Chieán Ñaàu Boø baèng daây duø giaûi ñi luùc trôøi gaàn veà saùng, hoï cuõng laáy ñöôïc trong ngöôøi Chieán Ñaàu Boø moät khaåu suùng Cold. Taát caû laùn traïi khoâng ngôø ngöôøi mang teân laø Aån troïc laïi laø Chieán ñaàu boø laø moät teân toäi phaïm nguy hieåm ñang bò truy naõ ñaëc bieät, keû daùm ñoái ñaàu vôùi tay giang hoà kheùt tieáng laø boá giaø, keû caàm ñaàu moïi phi vuï cuûa theá giôùi ngaàm gaàn nhö khaép mieàn ñaát nöôùc. Nghe noùi laõo ta lieân keát vôùi nhieàu ngöôøi coù chöùc coù quyeànï, voøi baïch tuoäc cuûa laõo vôùi ñaâu cuõng tôùi, vaäy maø Chieán Ñaàu Boø naøy daùm ñoái ñaàu vôùi laõo laøm laõo xaát baát sang bang. Coøn tieáp

Caùc cuoäc tranh luaän cuoái cuøng trong phieân toøa lieân quan ñeán thuoác Vioxx PHILADELPHIA, Pennsylvania - Hoâm Thöù Hai 31 Thaùng Möôøi, caùc luaät sö ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi tranh luaän cuoái cuøng, trong phieân toøa thöù nhì xeùt xöû veà loaïi thuoác giaûm ñau cuûa coâng ty Merck & Co Inc. Ñaây moät vuï kieän ñöôïc xem nhö laø then choát ñeå ñònh ñoaït töông lai cuûa haøng ngaøn vuï kieän khaùc coøn chöa xöû, cuûa nhöõng ngöôøi söû duïng loaïi thuoác treân. Phieân toøa ôû Atlantic City, New Jersey, ñaõ bôùt caêng thaúng sau baûy tuaàn leã ñeå nghe lôøi khai cuûa caùc nhaân chöùng. Vuï kieän naøy xoay quanh vaán ñeà laø coù phaûi thuoác Vioxx ñaõ khieán cho moät ngöôøi ñaøn oâng ôû Idaho bò ñau tim hay khoâng. Hoài naêm ngoaùi, coâng ty Merck ñaõ ñöa loaïi thuoác naøy ra khoûi thò tröôøng sau khi caùc cuoäc nghieân cöùu cho thaáy coù söï gia taêng nguy cô bò ñau tim, tieáp theo vieäc söû duïng loaïi thuoác treân trong moät thôøi gian daøi. Merck nghó raèng seõ ñöôïc thaéng sau khi bò thua trong vuï kieän ñaàu tieân veà thuoác Vioxx. Trong vuï kieän ñoù, moät boài thaåm ñoaøn hoài Thaùng Taùm, ñaõ ra leänh cho coâng ty sôùm nhöõng ñieàu coâ naøy noùi thì ñaõ ñôõ phaûi noân noùng ñi nhôø ngöôøi ta maát 25 ñoâ la mua ñôn vaø noäp hoä ñeå mong ñöôïc öu tieân!”

traû $253 trieäu cho goùa phuï cuûa moät ngöôøi söû duïng thuoác Vioxx. Soá tieàn naøy hy voïng seõ ñöôïc giaûm bôùt khoaûng $26 trieäu. Nhöng Merck ñaõ khaùng caùo. Whitehouse Station, coâng ty Merck ñaët cô sôû ôû New Jersey, hieän phaûi ñoái phoù vôùi hôn 6,500 vuï kieän khaùc veà thuoác Vioxx, bao goàm vaøi ngaøn vuï, cho ñeán nay, ñaõ ñöôïc ñeä trình taïi tieåu bang nhaø cuûa coâng ty. Carol Higbee, vò thaåm phaùn ñang giaùm saùt phieân toøa ôû Atlantic City, coù theå seõ chuû trì nhieàu vuï kieän ôû tieåu bang New Jersey. Vuï kieän ôû New Jersey cuûa Frederick “Mike” Humeston, moät nhaân vieân böu ñieän 60 tuoåi, ñaõ quy traùch nhieäm cho thuoác Vioxx veà vuï oâng bò ñau tim naêm 2001. Humeston ñaõ uoáng thuoác Vioxx trong khoaûng hai thaùng ñeå laøm giaûm ñau ñaàu goái, naûy sinh töø moät veát thöông trong cuoäc chieán Vieät Nam. Humeston khai laø oâng caûm thaáy raát khoûe maïnh ñeán ñoåi “ñaïn baén khoâng thuûng” tröôùc khi bò ñau tim, nhöng côn ñau tim naøy ñaõ khieán cho oâng yeáu ôùt vaø chaùn naûn, cuøng gaây toån haïi cho ñôøi soáng tình duïc cuûa oâng. Theo coâng ty Merck, caùc yeáu toá nguy hieåm nhö tuoåi taùc, soá caân vaø taâm traïng caêng thaúng laø nhöõng nguyeân nhaân

gaây ra beänh ñau tim ôû Humeston. Caùc nhaø nghieân cöùu cuûa coâng ty döôïc phaåm naøy chöùng thöïc laø hoï ñaõ raát thaän troïng ñeå baûo ñaûm söï an toaøn cuûa thuoác Vioxx, khi baùc boû caùc lôøi buoäc toäi cho raèng Merck ñaõ baùn ra thò tröôøng loaïi thuoác treân moät caùch haáp taáp, ñeå naâng cao lôïi nhuaän. Diane Sullivan, luaät sö cuûa Merck ñaõ ñuïng ñoä döõ doäi vôùi thaåm phaùn Higbee caùch ñaây vaøi tuaàn, sau khi Higbee baùc boû lôøi khai cuûa nhaân chöùng ñaàu tieân cuûa Merck. Trong cuoäc tranh luaän soâi noåi treân, vaøo moät luùc ñaëc bieät, thaåm phaùn ñaõ ñe doïa ñuoåi luaät sö bieän hoä ra khoûi phoøng xöû. Sau caùc cuoäc tranh caõi, boài thaåm ñoaøn seõ ruùt lui ñeå xem xeùt phaùn quyeát cuûa hoï. (N.Y.)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

N

gaøy gia ñình möôøi ngöôøi chuùng toâi böôùc leân maùy bay vaøo moät buoåi tröa Saøi Goøn cuoái thaùng hai noùng nöïc vaø oi böùc naêm 1990 ñeå sang ñònh cö ôû Myõ, toâi chæ laø moät coâ beù 15 tuoåi. Caûm giaùc cuûa coâ hoïc troø lôùp 9 luùc aáy haùo höùc nhieàu hôn lo laéng, hy voïng nhieàu hôn chaùn ngaùn. Toâi mô töôûng ñeán moät ñaát nöôùc vaên minh vaø saïch ñeïp hôn nôi toâi ñang soáng. Qua tranh aûnh baùo chí vaø nhöõng laù thö cuûa ngöôøi quen gôûi veà cho boá meï toâi, nöôùc Myõ laø moät theá giôùi hoaøn toaøn khaùc haún. Toâi ngôõ raèng vuøng ñaát raát xa xoâi maø toâi saép ñeán ñaëc bieät laém vì töø ñaàu nhöõng naêm 80 qua naêm 90, ñi ñeán ñaâu cuõng nghe thieân haï thì thaàm baøn taùn hay leùn luùt xin xoû vaø chaïy choït ñeå ñöôïc ñi Myõ. Maõi cho ñeán sau khi qua ñaây vaø ñöôïc nghe caâu chuyeän “sau naêm 75, caây coät ñeøn neáu coù chaân cuõng ñi vöôït bieân”, toâi môùi hieåu söï kieän naêm 75 ñoái vôùi haøng trieäu ngöôøi trong nöôùc luùc baáy giôø ñaùnh daáu moät töông lai muø môø, baát ñònh, vaø ñaùng sôï. Thoaùng ñoù maø 15 naêm nöõa ñaõ troâi qua. Giôø ñaây nhìn laïi, ñôøi soáng tò naïn ôû Hoa Kyø ñoái vôùi toâi laø moät quaõng thôøi gian thuù vò. Thuù vò khoâng phaûi vì cuoäc soáng cuûa toâi bình laëng, thoaûi maùi, vaø sung tuùc nhö nhieàu ngöôøi khaùc. Nhöõng naêm thaùng ñaàu cuûa cuoäc ñôøi tò naïn ñoái vôùi gia ñình toâi töông ñoái khoù khaên vaø buoàn nhieàu hôn vui. Ngöôøi anh trai duy nhaát cuûa toâi, hieän ñang soáng taïi Phaùp, ñaõ xa gia ñình hôn hai möôi maáy naêm qua. Meï toâi söùc khoûe yeáu keùm vaø nöûa cô theå gaàn nhö lieät hoaøn toaøn. Nhaéc ñeán meï, toâi nhôù maõi moät kyû nieäm trong naêm ñaàu tieân chuùng toâi ñaët chaân ñeán Myõ. Boû ngoaøi tai lôøi khuyeân cuûa boá vaø toâi, meï toâi nhaát quyeát nhôø baùc toâi tìm cho meï moät vieäc laøm assembly. Nhöng coâng vieäc kieåu daây chuyeàn assembly ñoøi hoûi tay chaân phaûi nhanh nheïn vaø phaûi ñöùng caû ngaøy. Meï toâi vì sôï haõng cho nghæ vieäc neân thöùc khuya daäy sôùm taäp cho baøn tay ñieàu khieån kheùo leùo hôn baèng caùch nhaët ra roài laïi boû vaøo khay nhöõng hoät nuoâi khoâ thaät nhoû. Nhöng noãi lo laéng cuûa meï cuõng trôû thaønh söï thaät. Nhöng ñieàu laøm toâi xuùc ñoäng vaø khoù queân nhaát laø meï ñaõ duøng taám check löông ít oûi ñaàu tieân vaø duy nhaát aáy ñeå mua moät caùi maùy cassette nghe nhaïc nhoû cho toâi. Vì thöông boá toâi phaûi goàng gaùnh

caû gia ñình, toâi baét ñaàu ñi laøm theâm töø naêm lôùp 9 duø chöa ñuû tuoåi. Vieäc laøm ñaàu tieân cuûa toâi laø tieäm fast-food Jack-In-TheBox. Coâng vieäc cuûa toâi bao goàm töø chieân khoai taây, söûa soaïn baùnh, tính tieàn, chaïy baøn, cho ñeán röûa cheùn. Raát nhieàu laàn toâi laøm vieäc suoát naêm ngaøy moät tuaàn vaø khoâng veà ñeán nhaø tröôùc 12 giôø khuya. Caû ngöôøi toâi töø ñaàu ñeán chaân nhem nhuoác vaø meät moûi raõ rôøi. Nhöng trong loøng laïi vui khi nghó ñeán soá tieàn treân taám check saép tôùi. Nhöng caûm giaùc toâi maõi khoâng bao giôø queân laø laàn ñaàu tieân phaûi lau chuøi caùc phoøng veä sinh ôû choã laøm. Laàn ñaàu tieân böôùc chaân vaøo phoøng veä sinh ñaøn oâng, caùi caûm giaùc vöøa bôõ ngôõ vöøa xaáu hoå xen laãn chuùt tuûi thaân thaät khoù dieãn taû. Nhöng daàn roài cuõng quen. May maén cho toâi laø tuy vöøa hoïc vöøa laøm, toâi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích raát khích leä: Toát nghieäp trung hoïc trong 5% soá hoïc sinh vôùi ñieåm cao nhaát trong gaàn 500 hoïc sinh; ñöôïc caáp nhieàu giaûi thöôûng trong nhieàu naêm lieàn nhö Who’s Who Among American High School Students, United States Achievement Academy Award, National Leadership and Services Award, United States Mathematics Achievement Award, vaø Lamar Education Scholarship & Award. Ñieàu thuù vò maø toâi muoán noùi ñeán veà cuoäc soáng cuûa mình trong 15 naêm qua laø: Toâi tin raèng taát caû nhöõng gì ñaõ xaûy ra trong ñôøi soáng cuûa toâi ñeàu coù lyù do rieâng cuûa noù. Coù nieàm vui nhöng cuõng ñaày nöôùc maét. Coù thaønh coâng nhöng cuõng khoâng ít hoái tieác. Nhöng ñieàu quan troïng laø nhöõng gì toâi hoïc hoûi ñöôïc töø nhöõng kinh nghieäm ñoù laø voâ giaù. Neáu khoâng traûi qua nhöõng gì mình ñaõ traûi qua, toâi chöa chaéc coù ñöôïc ngaøy hoâm nay. Toâi taïm haøi loøng veà toâi cuûa ngaøy hoâm nay. Toâi möøng veà nhöõng thaønh quaû ñaõ coù nhöng khoâng ngöøng phaán ñaáu cho nhöõng gì coøn chöa ñaït ñöôïc. Nhaân dòp naøy, toâi cuõng xin ñöôïc noùi leân lôøi bieát ôn kính caån vaø chaân thaønh nhaát ñeán boá meï toâi. Ñeán baây giôø toâi môùi thaáu roõ coâng lao vaø nhöõng hy sinh hôn trôøi bieån maø boá meï ñaõ cho hai anh em chuùng toâi. Toâi hy voïng raèng nhöõng thaønh quaû anh em chuùng toâi ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua moät phaàn naøo ñaõ laøm boá meï toâi vui loøng vaø haõnh dieän. Toâi sinh ra taïi Saøi Goøn naêm thaùng sau ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975 khi ñaát nöôùc rôi vaøo tay coäng saûn. Naêm toâi vaøo lôùp moät, ñoù cuõng laø naêm ñaàu tieân “nhaø nöôùc” ñöa vaøo tröôøng hoïc chöông trình môùi “caûi caùch giaùo duïc”. Taát caû caùc saùch giaùo khoa ñeàu bò thay ñoåi. Theá heä cuûa toâi vaø haøng trieäu ngöôøi treû cuøng trang löùa treân khaép ñaát nöôùc moãi ngaøy ñeàu ñöôïc daïy nhöõng baøi baûn vaø ñöôïc “giaùo duïc” trong moät thöù moâi tröôøng gioáng nhau. Toâi coøn nhôù moät trong

nhöõng ñieàu ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn laø chuùng toâi coù “boån phaän” phaûi “yeâu Baùc Hoà”. “Nhaø nöôùc” vaø caùc thaày coâ giaùo daïy boïn treû hoïc troø chuùng toâi ñieàu gì, chuùng toâi chæ bieát nghe vaø laøm theo nhö vaäy. Ñoái vôùi toâi, moät coâ beù 15 tuoåi thô ngaây, chaúng coù gì laø baát bình thöôøng vôùi cuoäc soáng cuûa toâi vaø moïi ngöôøi xung quanh. (Ngoaïi tröø naêm toâi 7 tuoåi, coù nhieàu laàn giöõa ñeâm hoâm meï toâi hoát hoaûng ñaùnh thöùc toâi vaø run raåy nheùt vaøo quaàn trong cuûa toâi caùi tuùi vaûi nhoû maøu xanh laù caây trong ñoù coù vaøi chæ vaøng laø taát caû taøi saûn cuûa gia ñình toâi. Toâi coøn nhôù laàn naøo meï cuõng kheõ daën toâi chæ moät caâu: “Coâng an ñang ñi xeùt nhaø ñoù. Con cöù naèm yeân nguû thì hoï khoâng laøm gì ñaâu.” Nghó laïi chuyeän naøy, toâi môùi hieåu taïi sao coäng saûn coøn bò goïi laø “boïn cöôùp”.) Nôi toâi ôû ñaâu coù chieán tranh hay baét bôù tuø ñaøy voâ côù? Toâi töôûng raèng moïi ngöôøi ñang thöïc söï soáng trong “hoøa bình” vaø “töï do” nhö lôøi reâu rao cuûa “Ñaûng vaø nhaø nöôùc”. Möôøi laêm naêm ôû Saøi Goøn cöù theá maø bình thaûn troâi qua. Toâi ñaâu bieát möôøi laêm naêm sau toâi ñöôïc taän maét chöùng kieán vaø ñöôïc thôû chung baàu khoâng khí vôùi nhöõng ngöôøi thuoäc veà moät theá giôùi hoaøn toaøn khaùc haún. Theá giôùi cuûa söï töï do. Suoát 15 naêm soáng trong nöôùc, toâi khoâng nghe boá meï toâi noùi gì nhieàu veà caùi ngaøy maø caû theá giôùi baøng hoaøng trong khi haøng trieäu ngöôøi Vieät Nam rôi nöôùc maét trong kinh hoaøng vaø tuyeät voïng. Toâi hoaøn toaøn khoâng bieát söï thay ñoåi lôùn lao cuûa ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975 (theo lôøi reâu rao cuûa coäng saûn laø moät “chieán thaéng veû vang”) ñoái vôùi haøng trieäu ñoàng baøo Vieät Nam mong muoán töï do vaø daân chuû, ñoù laø söï baét ñaàu cuûa moät thôøi kyø ñen toái nhaát trong lòch söû. Sau khi ñaát nöôùc ñöôïc “giaûi phoùng” ñeå toaøn daân ñöôïc soáng trong “ñoäc laäp, töï do, haïnh phuùc” nhö lôøi “Baùc” vaø “Ñaûng” höùa, thöïc teá xaõ hoäi vaø ñôøi soáng ngöôøi Vieät Nam laø nhö theá naøo ñaèng sau lôùp sôn doûm maø boïn ngöôøi coäng saûn coá tình boâi treùt beân ngoaøi? 15 naêm - chuùng toâi khoâng khaùc gì nhöõng con eách bò nhoát thaät laâu döôùi ñaùy gieáng saâu toái vaø hoaøn toaøn khoâng bieát gì veà theá giôùi beân ngoaøi. Söï thaät laø chæ coù nhöõng con eách soáng beân ngoaøi gieáng môùi bieát aùnh saùng cuûa vuõ truï maøu gì. Tröôùc ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975, bieát bao maùu xöông ñaõ ñoå vaø thaân xaùc ñaõ naèm xuoáng trong cuoäc chieán ñaáu giaønh laïi töï do vaø daân chuû. Sau khi chieán tranh keát thuùc, xöông maùu vaãn tieáp tuïc ñoå xuoáng trong nhöõng nhaø tuø coäng saûn. Haøng trieäu ngöôøi ñaõ boû maïng ngoaøi bieån khôi hay trong röøng nuùi hoang vu treân ñöôøng ñi tìm töï do. Nhöõng con eách ngoài döôùi ñaùy gieáng nhö chuùng toâi laøm sao bieát nhöõng gì ñang xaûy ra chính laø toäi aùc cuûa boïn ngöôøi ñöông caàm quyeàn?

DAT

30 naêm Kyø I

Minh hoïa: AÙNH BUØI/NV

Buùt kyù

queâ coøhöông n maõi trong toâi CHAÂN DUNG

Möôøi laêm naêm qua, nhöõng con eách ngaøy naøo roài cuõng may maén tìm ñöôïc moät cuoäc soáng môùi beân ngoaøi hoá gieáng saâu toái. Beân caïnh nhöõng buoàn vui cuûa ñôøi soáng tò naïn, ñieàu may maén lôùn nhaát cho toâi laø ñöôïc laøm chöùng nhaân cuûa hai xaõ hoäi hoaøn toaøn khaùc nhau. Dó nhieân khoâng ai trong chuùng ta muoán laøm nhaân chöùng cho moät quaù trình lòch söû ñaày ñau thöông, ngheøo naøn, boùc loät, vaø aùp böùc döôùi moät cheá ñoä cai trò taøn aùc, nham hieåm, thoái tha, vaø ngu doát. Nhöng phaûi coù nhö vaäy chuùng ta môùi nhaän ra söï khaùc bieät giöõa traéng vaø ñen, giöõa aùnh saùng vaø boùng toái. Möôøi laêm naêm qua, nhöõng gì chuùng toâi ñöôïc ñoïc, ñöôïc nghe, vaø ñöôïc chöùng kieán veà thöïc traïng moät ñaát nöôùc Vieät Nam luoân luoân khôi laïi moät veát thöông nhöùc nhoái vaø chöa bao giôø laønh. Moãi ngaøy ôû khaép caùc neûo ñöôøng phoá Saøi Goøn, coù bieát bao nhieâu ñöùa treû chöa moät ngaøy ñöôïc caép saùch ñeán tröôøng, phaûi laên loän ngöôïc xuoâi vôùi doøng ñôøi tìm mieáng côm loùt daï. Söï hieän höõu ñaày daãy cuûa caùc em trong nhöõng quaùn aên, taïi caùc chuøa chieàn, hay tröôùc

cöûa nhöõng khaùch saïn sang troïng ñoâi khi laøm moät soá Vieät Kieàu chuùng ta cau maøy traùnh neù, trong khi hình aûnh moät ñöùa treû 3, 4 tuoåi moø bôùi thöùc aên ngay giöõa moät baõi raùc khoång loà vaø oâ ueá hoaëc nhöõng beù gaùi 10, 11 tuoåi thaân theå gaày coøm nhoû beù boù goái ngoài chôø “khaùch” trong nhöõng oå maïi daâm laïi laøm chuùng ta phaãn noä vaø thöông tieác. Khoâng, thaät ra taát caû caùc em ñeàu laø naïn nhaân cuûa moät cheá ñoä ñaõ töø laâu boû maëc töông lai ñaát nöôùc ñi veà ñaâu. Coù moät ngöôøi baïn cuûa toâi sau vaøi laàn veà nöôùc thaêm thaân nhaân ñaõ nhaän xeùt raèng ôû Vieät Nam, sinh maïng con ngöôøi reû hôn beøo. Taïi Vieät Nam, quy ñònh vaø luaät leä giao thoâng chæ laø nhöõng haøng möïc in treân giaáy. “Ñaûng vaø nhaø nöôùc” khoâng coù noã löïc roõ raøng naøo tröôùc tình hình tai naïn giao thoâng leo thang moät caùch ñaùng ngaïi treân toaøn caû nöôùc. Möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng vaø taùc haïi traàm troïng tôùi söùc khoûe khoâng coøn laø ñeà taøi môùi laï hay ñaùng quan taâm cuûa caû chính quyeàn laãn ngöôøi daân. Hai söï kieän lôùn gaàn ñaây laø minh chöùng tieâu bieåu nhaát

cho caâu noùi cuûa ngöôøi baïn cuûa toâi. Dòch beänh cuùm gaø lan traøn khoâng theå kieåm soaùt taïi Vieät Nam ñaõ khieán gaàn 30 ngöôøi thieät maïng oan uoång. Caùc caáp laõnh ñaïo coù traùch nhieäm khoâng nhöõng khoâng coá gaéng khaéc phuïc vaán ñeà maø coøn coá tình ñöa ra nhöõng tin töùc maäp môø khoâng roõ raøng. Söï kieän lôùn thöù hai laø vieäc nhöõng ngö daân Vieät Nam taïi tænh Thanh Hoùa bò caûnh saùt bieån Trung Quoác baén cheát vaø moät soá ñeán nay vaãn coøn bò giam giöõ. Dö luaän töø coäng ñoàng ngöôøi Vieät noùi rieâng vaø coäng ñoàng theá giôùi noùi chung raát phaãn noä vaø ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu phaûn öùng ñuùng ñaén vaø cöông quyeát töø phía chính quyeàn Vieät Nam. Theá nhöng chính quyeàn Vieät Nam ban ñaàu laøm ngô, sau chæ leân tieáng sô saøi cho coù thoâng leä. Qua hai söï kieän naøy, chuùng ta nhìn ra ñöôïc coäng saûn Vieät Nam hoaøn toaøn khoâng quan taâm gì ñeán daân chuùng. Coù nhieàu ngöôøi Vieät trong nöôùc cuõng nhö ôû haûi ngoaïi phaïm moät sai laàm to lôùn khi keát luaän raèng Vieät Nam ñaõ phaùt trieån vaø giaøu maïnh hôn tröôùc raát nhieàu. Tieáp trang B4


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 43 Toâi coù nhöõng aân haän khoác lieät veà nhöõng ñieàu toâi ñaõ vieát ôû ñaây nhöõng ngaøy sau naøy. May sao, tình traïng Gustave cuõng ñaõ khaù laém laém ñuû cho toâi ñeå noù ôû laïi moät mình vaøi ngaøy maø khoâng phaûi lo sôï gì. Chuû nhaø troï höùa vôùi toâi seõ chaêm soùc troâng nom noù, vaø oâng baùc syõ, may sao laïi coù maët luùc baáy giôø ôû taïi ñoù khi toâi nhaän ñöôïc böùc ñieän tín, oâng nhaän laáy traùch nhieäm haøng ngaøy göûi cho toâi moät taám thieäp baùo roû söùc khoûe cuûa Gustave. Theá laø toâi leân taøu hoûa ngay ñeå trôû veà Paris. Paris, 14 thaùng Baûy

30

Xin caûm taï Thöôïng Ñeá, Robert vaãn coøn soáng. OÂng baùc syõ Marchant vaø oâng baùc syõ moå xeû cuøng ñoàng thanh quyeát ñoaùn raèng khoâng coù gì phaûi lo laéng caû. Nhöng laøm sao khoâng nhaän thaáy trong tai naïn naøy moät caûnh caùo cuûa OÂng Trôøi, quaû coù nhö lôøi oâng Vieän Tröôûng Bredel ñaõ laäp töùc noùi vôùi toâi nhö vaäy, luùc toâi gaëp laïi oâng ôû ñaàu giöôøng beänh Robert? Caùi baùnh xe oâ toâ ñaõ cuïng ñaàu cuïng coå Robert, ñaùnh nhaøo Robert giöõa ñöôøng naèm baät ngöûa ra, leõ ra raèng phaûi chaø ñaùp naùt luoân hình haøi thaân theå Robert, thì taïi sao caùi baùnh xe lieân toàn hoang mang hoãn ñoän daõ man ñoù, vì lyù do huyeàn bí, xuaát tinh xuaát theå naøo laïi chæ daùm löôùt qua caùnh tay traùi Robert, löôùt qua, löôùt goïn, löôùt gaøng - nhö “chaúng daùm ñaâu”, nhö “chaúng theå theá ñaâu” - chæ daùm xin laø xin “huø” nhau qua loa chuùt ít, laøm cho gaõy qua loa hai ñoát xöông ôû phaàn treân caùnh tay (thöôïng tyù coát) - raát deã daøng laøm laønh laën trôû laïi ñeà hueà -oâng baùc syõ Marchant quyeát ñoaùn nhö theá maø oâng raát möïc ñaøng hoaøng nghieâm tuùc, chôù ñaâu phaûi caø chôùn ñieân cuoàng nhö nhöõng thaèng thy syõ phoâi pha - “buøi-vaên-phieâu-boàngcaù-soùng.” Nhöõng thaèng thy só luoân luoân laø ba gai,

naêm

queâ höông coøn maõi trong toâi

Tieáp trang B3

Thaät ra, hoï khoâng nhìn ra raèng beân döôùi caùi lôùp voû boùng loaùng khoâng trung thöïc maø Vieät Kieàu chuùng ta nhìn thaáy ôû nhöõng thaønh phoá lôùn nhö Saøi Goøn, thöïc chaát phaàn ñoâng ngöôøi daân Vieät Nam vaãn coøn quaù ngheøo ñoùi. Ngöôøi ngheøo khoâng coù tieàn chöõa beänh chæ naèm chôø cheát. Luõ luït haïn haùn moãi naêm khieán haøng traêm ngaøn daân ñaõ ngheøo caøng ngheøo hôn. Hình aûnh ngöôøi ñaøn baø xeáp haøng tröôùc beänh vieän chôø baùn maùu kieám tieàn mua söõa nuoâi con trong baøi thô “Baø meï ñieân” cuûa nhaø thô Traàn Trung Ñaïo ñuû noùi leân thöïc teá ñôøi soáng khoù khaên voâ loái thoaùt hieän taïi cuûa haøng trieäu ñoàng baøo trong nöôùc. Trong khi ñoù, “Ñaûng vaø nhaø nöôùc” ñaõ laøm gì ñeå thaät

söï caûi thieän ñôøi soáng ngöôøi daân? Hay hoï quaù baän roän “caûi thieän” theâm nhieàu nhaø cao taàng môùi vaø xe ñaét tieàn cho chính hoï? Baùo chí trong nöôùc khoâng bieát bao nhieâu laàn ñeà caäp ñeán vaán ñeà tham nhuõng vaø ñöa ra nhöõng döõ kieän lieân quan ñeán taøi saûn leân ñeán haøng tæ ñoâ la cuûa moãi nhaân vaät cao caáp nhaát trong nöôùc, nhöng roài ñaâu laïi vaøo ñoù vì söï tham nhuõng ôû Vieät Nam laø coù heä thoáng vaø hieän dieän ôû moïi caáp. Nhöng vaán ñeà lôùn nhaát hieän nay taïi Vieät Nam laø con ngöôøi khoâng coù töï do ngoân luaän, töï do toân giaùo, vaø töï do chính trò. Nhöõng ngöôøi thöôøng xuyeân theo doõi tin töùc taïi queâ nhaø khoâng ai laø khoâng bieát chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam trong maáy

chuïc naêm qua, vaø nhaát laø trong thôøi gian 10 trôû laïi ñaây, ñaõ voâ côù quaûn cheá, baét giam, caàm tuø vaø tra taán khoâng bieát bao nhieâu nhöõng nhaø ñaáu tranh cho töï do daân chuû. Döôùi cheá ñoä cuûa “Baùc” vaø “Ñaûng”, khen thì khoâng sao. Nhöng moät caâu noùi neáu bò cho laø “choáng ñoái cheá ñoä” thì ngöôøi noùi laäp töùc bò gaây phieàn haø vaø ñöa vaøo nhöõng haäu quaû khoù löôøng. Nhöng taïi sao tieáng noùi ñoøi hoûi töï do vaø quyeàn laøm ngöôøi, quyeàn ñöôïc töï do tín ngöôõng, töï do ngoân luaän laïi bò coi laø choáng ñoái cheá ñoä? Taïi sao? Naêm ñaàu tieân ôû ñaïi hoïc cuõng laø thôøi gian toâi baét ñaàu tìm ñeán coäng ñoàng ngöôøi Vieät. Caùch ñaây taùm naêm, moät ngöôøi quen môû lôøi nhôø toâi giuùp daïy moät lôùp ESL (English as a Second Language) vaøo hai ñeâm moãi tuaàn do moät hoäi thieän nguyeän toå chöùc. Toâi khoâng chaàn chöø vaø nhaän lôøi ngay. Ñaõ töø laâu toâi raát muoán ñöôïc laøm moät ñieàu gì ñoù cho

ba goùc, ba ruïng, ba rôi, baï ñaâu buø ñoù xaùc ñònh raèng: - “Ngaøy mai caù soùng phieâu boàng, ngaøn traêng ôû laïi voâ ngaàn saùng tröng” (Ñuø maù nhöõng thaèng thy só khoán naïn phieâu boàng!) Coù luùc noù laïi noùi raèng: - “Ngaøy mai caù soùng phieâu boàng ngaøn traêng ngaäm boùng söông ñoàng ra ñi.” Roài boïn hoïc giaû kheä neä laïi trònh troïng baûo raèng: “Phaûi söûa chöõa laïi caâu thô cho noù, ñeå caâu thô trôû thaønh boùng baåy thô moäng hôn. Phaûi söûa chöõa laïi theá naøo ? - Ñaùp: “Ngaøy mai caù soùng phieâu boàng Ngaøn traên ngaäm boùng söông ñoàng ra ñi” Chuùng noù bi boâ beä veä baûo raèng: - “Coù phaûi laø “söông ñoàng” thì noâm na laø cha maùch queù - maø traùi laïi - “söông hoàng” thì ngon ngoït in pha nhöõng muøi höông xuaân saéc raát möïc hoàng vaøng nhö böõa kia em coù thaáy? - Hoàng vaøng tuï böõa kia em coù thaáy? Nöôùc xuoâi gioøng laø coå ñoä nhìn theo?” (Ñuø maù! Ñuø maù! Ngu ñaàn ñeán theá laø cuøng!!!) (Nhöõng thöù hoïc giaû, trí thöùc rôûm ngu ñaàn khoán naïn cuøng cöïc ñoù khoâng bao giôø chuùng ngôø raèng chuùng ngu - khoâng bao giôø chuùng ngôø raèng chuùng khoán naïn!) (Chuùng noù sôû khanh, maø chuùng noù töôûng raèng chuùng noù taøi hoa, chuùng noù phong nhaõ. ñoàng baøo Vieät Nam cuûa toâi, nhaát laø nhöõng ngöôøi keùm may maén vaø caàn söï giuùp ñôõ. YÙ töôûng giuùp ñôõ ñoàng baøo trong nöôùc cuûa toâi luùc baáy giôø chöa ñöôïc cuï theå hoùa baèng haønh ñoäng vì toâi chöa bieát phaûi baét ñaàu töø ñaâu. Vì vaäy toâi thaáy khoâng coù gì thieát thöïc hôn laø giuùp ñôõ chính nhöõng ngöôøi ñang soáng chung quanh mình. Suoát boán naêm daøi mieät maøi vôùi töøng buoåi hoïc, töøng baøi giaûng phaùt aâm vaø vaên phaïm, vaø töøng göông maët nhöõng hoïc troø cuûa toâi (coù ngöôøi ñaùng tuoåi cha chuù) trôû thaønh moät phaàn ñôøi soáng cuûa toâi. Suoát boán naêm, soá hoïc troø cuûa toâi khoâng heà thay ñoåi vì duø hoaøn caûnh thay ñoåi hay baän roän caùch maáy, hoï cuõng khoâng boû lôùp. Cho neân thaày troø caøng gaén boù nhieàu hôn. Ñoù laø quaõng thôøi gian khoù queân vaø nieàm vui lôùn lao trong ñôøi toâi vì toâi bieát mình ñaõ laøm ñöôïc chuùt gì ñeå giuùp hoï vöôït qua nhöõng khoù khaên trong ñôøi soáng hoäi nhaäp. (Coøn tieáp)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 Chuùng ñaåy doàn nhöõng Nguyeãn Du Thuùy Kieàu vaøo choã phaûi chaáp thuaän tuyeät ñoái, khoâng caõi coï, khoâng phaân bua: - “Naøng raèng thoâi theá thì thoâi Raèng khoâng thì cuõng vaâng lôøi raèng khoâng” (Truyeän THUÙY KIEÀU) Ce qui m’a le plus effrayeùe lorsque j’ai revue Robert, c’est un bandeau qui lui cachait une partie du visage. Ñieàu khieán toâi kinh hoaøng nhaát, haõi sôï nhaát, luùc gaëp trôû laïi Robert aáy laø taám giaûi baêng bòt ñaàu chaøng, che laáp heát moät phaàn khuoân maët. Nhöng baùc syõ Marchant laïi baûo: “Ñoù chæ laø nhöõng veát baàm maùu thoâng thöôøng, khoâng nghóa lyù gì caû.” Nhöng Robert quaû nhieân caûm thaáy nhöõng ñau ñôùn nhöùc ñaàu döõ tôïn , maø chaøng gaéng chòu ñöïng vôùi moät loøng can ñaûm doõng caûm töø toán voâ song. Sau taát caû nhöõng gì toâi ñaõ vieát ra ñaây, toâi phaûi noùi theâm raèng toâi heát söùc baên khoaên boàn choàn khoân xieát vì toâi döï caûm nhöõng gì Robert saép noùi vôùi toâi; hoaëc ñuùng hôn, toâi baên khoaên laûo ñaûo vì toâi sôï caùi nieàm böïc boäi toâi seõ caûm thaáy vì nhöõng ñieàu Robert saép noùi vôùi toâi. Nhöng ngay töø nhöõng lôøi noùi ñaàu cuûa Robert, toâi ñaõ caûm thaáy ngay raèng toâi voán chöa bao giôø töøng Coøn tieáp heát thöông anh ta.

DAT


TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T B5

THÖÙ BA - SOà 7269 - 1 thaÚng 11, 2005 (30 thaÚng Chín naêm Aà t Daäu) .3�

Ñòa PhÜông

Gia ÑÏnh Thieà n Sinh Sôïi NaÊng toü chÜÚc.

Tieäc gaây quyþ giuÚp treÝ em baåt haïnh vaø taøn taät taïi Ñoâng Nam AÙ

Ngaøy giôø: ChuĂť Nhaät 6 ThaĂšng MÜôøi Moät, 2005, vaøo luĂšc 5:00PM. Ñòa ĂąieĂĽm: Jasmine Seafood Restaurant, 4690 Convoy Street, San Diego, CA 92111. VĂ´Ăši sÜï goĂšp maĂŤt cuĂťa caĂšc taøi naĂŞng treĂť taĂŻi San Diego. BaĂšn ĂąaĂĄu giaĂš uĂťng hoä: KyĂť vaät coĂš chÜþ kyĂš cuĂťa taøi tÜÝ Lucille Ball “I Love Lucyâ€?, caây Ăąaøn Ăąieän cuĂťa Paul McCartney, theĂť ghi ĂąieĂĽm cuĂťa Tiger Wood, traĂši banh baseball cuĂťa Ted Williams... GiaĂťi thÜôÝng ruĂšt soĂĄ vaø nhÜþng tieĂĄt muĂŻc haĂĄp daĂŁn. GiaĂš veĂš: $60. Lieân laĂŻc: 858-361-4210 hoaĂŤc 619-2977575 hoaĂŤc Reserve Online at www.ahac.org.

Sinh hoaït Coäng ùoà ng Tieåp trang B1 ÑÜôïc hÜôÚng daãn bôÝi phaÚp sÜ Nhaät HyÝ, tÜø 8AM ùeån 9PM moãi ngaøy. Lieân laïc: 562-599-5100.

Buoüi PhaÚp Thoaïi do thieà n sÜ Thích Tònh TÜø thuyeåt giaÝng

HAHPK/NC thaønh laäp ban chaåp haønh môÚi

Ngaøy giôø: ThÜÚ SaÚu 4 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005, tÜø 6:30PM ùeån 9:30PM. Ñòa ùieüm: Nieäm Phaät ÑÜôøng Ngoïc SaÚng, 9012 Ingram Avenue, Garden Grove, CA 92844. Lieân laïc: 714-897-4350. Gia ÑÏnh Thieà n Sinh Sôïi NaÊng toü chÜÚc.

Ngaøy giôø: ThÜÚ SaÚu 11 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005 vaøo luÚc 7:00AM. Ñòa ùieüm: Nhaø haøng Emerald Bay. GiaÚo SÜ Nguyeãn Thanh Lieâm, caÚc giaÚo sÜ vaø huynh trÜôÝng trong ban coå vaån seþ tham dÜï buoüi hoïp maÍt naøy. Buoüi aên toåi seþ coÚ phaà n vaên ngheä do Star Band ùaÝm traÚch. GiaÚ veÚ uÝng hoä laø $20 moät ngÜôøi.

Buoüi PhaÚp Thoaïi do thieà n sÜ Thích Tònh TÜø thuyeåt giaÝng

Ngaøy giôø: ThÜÚ BaÝy 5 ThaÚng MÜôøi Moät, naêm 2005, tÜø 6:30PM ùeån 9:30PM. Ñòa ùieüm: Chuøa A Di Ñaø, 14042 Swan Street, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-890-0628. Lieân laïc: 714-323-7762. 714-791-3515. Gia ÑÏnh Thieà n Sinh Sôïi NaÊng toü chÜÚc.

Trieün laþm hoäi hoïa-nhieåp aÝnh Nguyeãn TÜôøng QuyÚ, Leâ Laâm, Phaïm Thaêng BÏnh

Ngaøy giôø: TÜø ThÜÚ BaÝy 12 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005, ùeån ThÜÚ SaÚu 18 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005, tÜø 10:00am ùeån 4:00pm moãi ngaøy. Ñòa ùieüm: Phoøng sinh hoaït Leâ ÑÏnh Ñieüu, Nhaät BaÚo NgÜôøi Vieät, soå 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. ÑÜôïc sÜï baÝo trôï cuÝa: Nhaät BaÚo NgÜôøi Vieät, BaÚo Vaên HoÚa, BaÚo Mai, BaÚo TreÝ, BaÚo QuaÚn Vaên, Ñan Chi Gallery.

Ngaøy hoäi cuÝa Bristol Warner Neighborhood Association

Ngaøy giôø: ThÜÚ BaÝy 5 ThaÚng MÜôøi Moät 2005, tÜø 10:00AM-4:00PM. Ñòa ùieüm: St. Gertrude Place, Santa Ana (goÚc Britol vaø Warner). TrÏnh dieãn aâm nhaïc, phuïc vuï thÜÚc aên, giaÝi trí. Casa De Salud Medical Center vaø Bolsa Medical Group kieüm tra sÜÚc khoÝe, ùo huyeåt aÚp. CaÝnh saÚt SAUSD laåy daåu tay cho caÚc treÝ em. Toøa Laþnh SÜï Mexico seþ cung caåp caÚc dòch vuï. Lieân laïc: Beatriz Salas Cell 714-651-1140, H 714-545-9033, W 714-542-7610; Mary Nguyen 714-542-7610; Cecilia Anguinaga 714-558-5769. BaÝo trôï: GiaÚm saÚt vieân Lou Correa vaø Santa Ana Neighborhood Improvement, cuøng moät soå cô quan coâng quyeà n vaø toü chÜÚc thieän nguyeän.

ThuyeĂĄt trĂŹnh vaø hoäi thaĂťo veĂ ĂąeĂ  taøi “HoĂŻ HoĂ ng Baøng vaø daĂĄu tĂ­ch trong daân gianâ€?

Ngaøy giôø: ChuÝ Nhaät 13 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005, tÜø 2:00pm ùeån 5:00pm. Ñòa ùieüm: Phoøng hoäi Vieän Vieät-Hoïc, 15355 Brookhurst Street, Ste 222, Westminster, CA 92683. Ñieän thoaïi: 714-775-2050. Dieãn giaÝ: GiaÚo sÜ Traà n Lam Giang.

Quyþ TÜø Thieän tÜôøng trÏnh 2 naêm hoaït ùoäng

Ngaøy giôø: ChuÚa Nhaät 13 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005, luÚc 5:00pm. Ñòa ùieüm: Phoøng sinh hoaït Leâ ÑÏnh Ñieüu, Nhaät BaÚo NgÜôøi Vieät. Lieân laïc: PhoÚ Teå Vuþ Thaønh An 503-2676053, Vaøng Ñen Nguyeãn Duþng Tieån: 323640-1737, Hoà ng Vaân: 714-305-7644. GiôÚi thieäu Tu Hoäi Ñôøi Gia ÑÏnh ThaÚnh Teresa. P.O. Box 13237 Portland, OR 97213.

Ra maÊt CD Hoaøi Voïng vaø taäp thô Doøng Thô VÜông cuÝa GiaÚng Kieà u

Ngaøy giôø: ThÜÚ BaÝy 5 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005 vaøo luÚc 4:00PM. Ñòa ùieüm: Phoøng sinh hoaït Nhaät BaÚo NgÜôøi Vieät, 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Vaøo cÜÝa tÜï do. Lieân laïc: Hoà ng Lan 714-901-7231.

Ra maĂŠt tieĂĽu luaän â€œĂ‘Ă´Ă¸i soĂĄng gaĂ n trong xaĂľ hoäi xaâ€? cuĂťa PhaĂŻm Thò Quang Ninh

“Muøa Thu Cho Emâ€? do toĂĽ chÜÚc tÜø thieän VNHELP thÜïc hieän

Ngaøy giôø: ChuÝ Nhaät 20 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005, tÜø 2:00pm-5:00pm. Ñòa ùieüm: Little Saigon Radio, 15781 Brookhurst Street, Suite 101, Westminster, California 92683. Lieân laïc: Phaïm Thò Quang Ninh 805-4989415.

Ngaøy giôø: ChuÝ Nhaät 6 ThaÚng MÜôøi Moät 2005 vaøo luÚc 3:00PM. Ñòa ùieüm: Majestic Club, 18582 Beach Blvd, Huntington Beach, CA 92648. Ñieän thoaïi: 714-393-1539, 408-857-6816. GiaÚ veÚ $45, VIP, baÚn taïi: TÜï LÜïc, TuÚ Quyønh, Bích Thu Vaân 714-393-1539. Tieà n thu seþ ùÜôïc sÜÝ duïng cho caÚc chÜông trÏnh tÜø thieän cuÝa VNHELP taïi Vieät Nam. Thaønh phaàn tham dÜï: AÙnh Tuyeåt, Nguyeãn AÙnh 9, TÜÚ Ca 5 Doøng KeÝ vôÚi caÚc nhaïc phaüm cuÝa Vaên Cao, Phaïm ÑÏnh ChÜông, Nguyeãn AÙnh 9, Trònh Coâng Sôn, vôÚi Leâ Huy vaø Ban Nhaïc PhÜông Hoaøng.

Ñoà ng hÜông vaø thaân hÜþu Dó An hoäi ngoä

Ngaøy giôø: ThÜÚ SaÚu 25 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005. Ñòa ùieüm: Paracel Seafood Restaurant, 15583 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Xin vui loøng hoà i baÚo, hoaÍc caàn giuÚp ùôþ veà vieäc ùaÍt khaÚch saïn, xe ùÜa ùoÚn taïi phi trÜôøng, xin thoâng baÚo cho caÚc ùaïi dieän vuøng. Orange County & Los Angeles: ÑÜôïc vaø Dung 714-775-3077, 323-224-9102; DÜông Sôn 714-641-3537, 714-566-3258; Chò Quang 714-894-9369; Chò Thanh 714892-2264. San Diego: Anh Trí 619-519-0529, Ngoïc

Sinh hoaït thieà n quaÚn do thieàn sÜ Thích Tònh TÜø thuyeåt giaÝng

Ngaøy giôø: ChuÝ Nhaät 6 ThaÚng MÜôøi Moät, 2005, tÜø 9:00AM ùeån 4:00PM. Ñòa ùieüm: Phoøng hoäi Summer Set Mobil Estate, 9200 Westminster, CA 92683. ChÜông trÏnh: Ngoà i thieàn, phaÚp thoaïi, thieàn haønh, aên côm chaÚnh nieäm, phaÚp ùaøm. Lieân laïc: 714-323-7762. 714-791-3515.

Thursday, October 27, 2005

L I V I N G

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 — USA Online: www.nguoi-viet.com

ThÜôïng Nghò Só Harry Reid yeâu caà u Toüng Thoång Bush caÚch chÜÚc oâng Karl Rove WASHINGTON.- Laþnh tuï phe Daân ChuÝ ôÝ ThÜôïng Vieän Hoa Kyø ùaþ leân tieång yeâu caàu Toüng Thoång Bush haþy caÚch chÜÚc oâng Karl Rove - coå vaån chính trò haøng ùaàu cuÝa toüng thoång. Theo ThÜôïng Nghò Só Harry Reil, thÏ caàn phaÝi loaïi oâng Karl Rove ra khoÝi Toøa Baïch Oà c veà vai troø cuÝa oâng ta trong vuï tieåt loä danh taÚnh cuÝa moät nhaân vieân CIA hoaït ùoäng bí maät. ThÜôïng Nghò Só Harry Reid noÚi raèng Toüng Thoång Bush vaø phoÚ toüng thoång neân taï loãi trÜôÚc daân chuÚng, vaø neân caÚch chÜÚc oâng Karl Rove, phoÚ chaÚnh vaên phoøng phuÝ toüng thoång. TrÜôÚc ùaây, Toüng Thoång

Bush coÚ noÚi raèng oâng seþ sa thaÝi baåt cÜÚ ai chòu traÚch nhieäm ùoåi vôÚi vuï tieåt loä lyÚ lòch cuÝa baø Valerie Plame, vôï cuÝa cÜïu Ñaïi SÜÚ Joseph Wilson, moät ngÜôøi tÜøng chÌ trích quyeåt ùònh tieån coâng Iraq. ThÜôïng Nghò Só Trent Lott, thuoäc ùaÝng Coäng Hoøa, cuþng ùeà nghò Toüng Thoång Bush neân coÚ nhÜþng bieän phaÚp thích hôïp ùoåi vôÚi trÜôøng hôïp cuÝa oâng Karl Rove, neåu oâng naøy tieåp tuïc bò ùieàu tra. ChaÚnh vaên phoøng phoÚ toüng thoång, oâng Lewis Libby, ùaþ tÜø chÜÚc hoài tuaàn trÜôÚc sau khi bò khôÝi toå veà 5 toäi traïng lieân quan tôÚi vuï naøy, trong ùoÚ coÚ toäi khai doåi vôÚi nhaân vieân

Toøa Baïch Oà c neân xin loãi ngÜôøi Myþ Cuøng vôÚi vieäc keâu goïi Toüng Thoång Bush sa thaÝi oâng Karl Rove khoÝi chÜÚc coå vaån, ThÜôïng Nghò Só Harry Reil coøn ùoøi Toøa Baïch Oà c haþy ùÜa ra lôøi xin loãi ùoåi vôÚi daân chuÚng Hoa Kyø veà nhÜþng vi phaïm trong vuï tieåt loä danh taÚnh nhaân vieân CIA. Theo thuÝ laþnh phe Daân

Kinh teå Myþ taêng trÜôÝng vÜôït mong ùôïi WASHINGTON.- Lôïi tÜÚc tính treân ùaà u ngÜôøi trong quyÚ III cuÝa Hoa Kyø ùaþ taêng 3.8% so vôÚi cuøng kyø naêm ngoaÚi. Soå lieäu maø Boä ThÜông Maïi nÜôÚc naøy coâng boå hoâm ChuÝ Nhaät 30 ThaÚng MÜôøi khaÝ quan hôn nhieàu so vôÚi keåt quaÝ ùaït ùÜôïc trong quyÚ II (3.3%) vaø naèm ngoaøi dÜï ùoaÚn cuÝa nhÜþng chuyeân gia. Kinh teå Hoa Kyø trong thôøi gian tÜø ThaÚng BaÝy ùeån heåt ThaÚng Chín taêng trÜôÝng maïnh nhôø mua saÊm coâng cuþng nhÜ chi tieâu caÚ nhaân gia taêng, baåt chaåp nhÜþng thieät haïi naÍng neà sau nhÜþng côn baþo nhieät ùôÚi. Boä ThÜông Maïi Hoa Kyø cuþng cho bieåt, tieâu duøng caÚ nhaân trong quyÚ III ùaþ taêng 3.9%, trong khi chi tieâu cuÝa chính quyeàn lieân bang taêng 7.7%, doanh nghieäp laø 8.9%. TrÜôÚc ùoÚ, nhieàu ngÜôøi lo ngaïi kinh teå Hoa Kyø seþ

taêng trÜôÝng chaäm laïi do phaÝi toån keÚm tieà n cuÝa khaÊc phuïc haäu quaÝ côn baþo Katrina vaø Rita, coäng vôÚi vieäc giaÚ daàu leo thang. Tuy nhieân, keåt quaÝ coâng boå keü treân cho thaåy ngÜôøi Myþ hoaøn toaøn coÚ theü laïc quan tin raèng kinh teå seþ tieåp tuïc phaÚt trieün oün ùònh cho ùeån heåt naêm. Theo nhÜþng chuyeân gia, vôÚi tÏnh hÏnh naøy, khaÝ naêng Cuïc DÜï TrÜþ Lieân Bang (FED) taêng laþi suaåt tÜø mÜÚc 3.75% hieän nay leân 4% laø raåt lôÚn. Tuy nhieân, cuþng coÚ yÚ kieån cho raèng FED taïm thôøi chÜa ùieàu chÌnh laþi suaåt vÏ soå lieäu coâng boå cuÝa Boä ThÜông Maïi Hoa Kyø hoâm ChuÝ Nhaät cho thaåy laïm phaÚt ùang coÚ xu hÜôÚng giaÝm nheï. Trong quyÚ III, tyÝ leä laïm phaÚt cô baÝn (trÜø giaÚ lÜông thÜïc vaø nhieân lieäu) cuÝa Hoa Kyø chÌ laø 1.3%, giaÝm so vôÚi mÜÚc 1.7% cuÝa quyÚ trÜôÚc.

SÜông 858-486-4038. San Jose: Anh Chaâu Taån Hai 408-923-6944; Long Cam 408749-1340. Texas: Anh ÑaÍng ThaÚi Hieäp 214-226-0172, Du Myþ Xuaân 281-235-3624. Virginia: Chaâu Kim Haèng, Chaâu Paul: 703266-1490, 703-867-3624. Massachusetts: Leâ Saâm 781-388-2247. Canada: Anh ÑaÍng BaÚc 780-487-0338, 780-456-1606.

Ñaïi Nhaïc Hoäi Huøng SÜÝ Vieät kyø IV

Ngaøy giôø: ChuÝ Nhaät 27 ThaÚng MÜôøi Moät, tÜø 5:00PM ùeån 11:00PM. Ñòa ùieüm: Regent West Restaurant, 4717 W. First Street Santa Ana, CA 92704. Ñieän thoaïi: 714-531-5798. GiaÚ veÚ: $50, chi phieåu xin ùeà : Caâu Laïc Boä Huøng SÜÝ Vieät.

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

Fright night

For parents unused to the American custom, creating a Halloween costume can be an intimidating thing. B Y TARA BUI

We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $60 Name: Address: Phone number: E-mail:

IN THE SPIRIT, from top left: The author, Tara Buøi, at age 6, preparing her sister Michelle, 1, for her first Halloween in 1992. Other Vietnamese Americans who have taken to the holiday include Diana Tieân, 9, sits with baby sister Angela Buøi, 2, on the lap of their mother, Grace Buøi-Tieân, circa 1994. A fond memory includes outings to the Johnson Brothers Pumpkin Patch in Southern California, pictured on this page and page 6, where there was always lots to see and do, from the makeshift graveyard to pony rides to sifting and selecting through through the scores of pumpkins. Photos courtesy of Tara Buøi. alloween, 1991. A modest house bustles with the excitement and confusion of at least eight children who scurry around, digging underneath dusty beds and through darkgreen trash bags stored in the garage. This time around, which tiny body would vanish in the fluorescent clown costume, billowy enough to comfortably clothe a hefty grown man and his overweight mother? And which tiny body would have to wriggle into the black, ultra-chic skeleton ensemble, complete with a glow-in-the-dark bone pattern?

coâng lÜïc vaø man khai trÜôÚc ùaïi boà i thaüm ùoaøn. OÂng Rove chÜa bò khôÝi toå, nhÜng theo lôøi coâng toå vieân ùaÍc bieät phuï traÚch vuï naøy thÏ oâng Rove vaãn tieåp tuïc bò ùieàu tra.

Amid our frantic pace, we hear, “Hurry, hurry, the Keating kids have already made their way to the end of the block!â€? Finally, we step out into the dark autumn chill, and it is like all moments of great release culminating in one bound of glory. Tony and Toaøn, both 9, jump up and down in their homemade Mario Brothers costumes, which consist of all of two knitted berets and a couple of sheets thrown over their backs. Never mind that neither Mario nor his draindeclogging sibling wore capes or yellow berets. Never mind that no one but us could tell what they were supposed to be. And never mind that Mai, also 9, looks more like a gawky tomboy in a green sweater than she did like Yoshi the dino-

saur. This moment in time, 14 years ago, is just the way I remember Halloween at my house. We did things our own way, which was the best way we knew how. On the other side of Little Saigon, Diana Tieân’s mother was occupied with the task of adequately dressing her daughter, infant Angela, Diana’s cousins, and herself for the night’s festivities. “My mom pretty much took us trick-or-treating, and that year, my sister was big enough to fit into a costume so she took me, my sister and my two cousins as well.

See HALLOWEEN on page 6

ChuÝ taïi ThÜông Vieän, Toüng Thoång Bush vaø PhoÚ Toüng Thoång Dick Cheney neân coÚ thaÚi ùoä minh baïch vôÚi coâng chuÚng. OÂng Reid noÚi Toøa Baïch Oà c neân xin loãi nhaân daân Hoa Kyø veà ùieàu maø oâng goïi laø moät vaån ùeà roþ reät taïi Toøa Baïch Oà c. TrÜôÚc ùoÚ, ThÜôïng Nghò Só Harry Reid noÚi raèng Toüng Thoång Bush phaÝi cam keåt seþ khoâng aân xaÚ cho oâng Lewis Libby, cÜïu chaÚnh vaên phoøng cuÝa PhoÚ Toüng Thoång Cheney, neåu oâng naøy bò chính thÜÚc keåt toäi. OÂng Libby tÜø chÜÚc hoâm ThÜÚ SaÚu vÜøa qua, sau khi bò truy toå veà 5 toäi danh lieân quan tôÚi nhÜþng lôøi khai cuÝa oâng trÜôÚc nhÜþng nhaân vieân ùaÍc traÚch vuï ùieàu tra. CaÝ Toüng Thoång Bush laãn PhoÚ Toüng Thoång Cheney ùeàu tÜø choåi khoâng bÏnh luaän veà cuoäc ùieàu tra naøy.

Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street , Westminster, CA 92683

  

     !" # $% &&&'()* ' 

  

                ! "  

 #  $ "   "

                       ! !  "  

    #  !  !       ! ! !    !     $"    ! 

#  !%

  &'

 (    !    !( )" ! ! (   *   ! ! !" + ,   "

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) SAØI GOØN (NV) - Döôøng nhö laøng aâm nhaïc Vieät Nam ñang ngaøy caøng baùt nhaùo khi sinh ra haøng traêm theá heä ca só khaùc nhau vôùi nhöõng öu ñieåm vöôït troäi khoù ai saùnh baèng. Moät theá heä ca só caàm nhaàm, moät theá heä ca só coù con khoâng choàng... nay coøn noåi baät moät theá heä ca só caàn tieáng vaø khoâng caàn tieàn chæ ñôn giaûn bôûi hoï coù tieàn, keùm taøi neân chæ caàn ñaàu tö vaøo teân tuoåi. Trong laøng ngheä thuaät trong nöôùc hieän nay, taïi thò tröôøng trung taâm giaûi trí nhö Saøi Goøn, cöù moät ñeâm tænh daäy laø xuaát hieän theâm moät vaøi ca só treû, nhoùm nhaïc treû... maø chaúng ai daùm khaúng ñònh taøi naêng cuûa hoï roài seõ ñi veà ñaâu. Nhöng ñaây ñaõ laø caùi quy luaät maø khoù ai coù theå khoáng cheá noåi keå caû nhöõng ñaïi gia kheùt tieáng trong laøng ngheä thuaät hay nhöõng oâng to ñang ñöùng phía treân chæ ñaïo ngaønh vaên hoùa. Vôùi nhöõng xu höôùng tìm kieám ñòa vò cuûa giôùi treû Vieät Nam ngaøy caøng taêng cao, ngaønh ca só haøng naêm thu veà theâm haøng nghìn khuoân maët môùi töø khaép nôi. Nhöng noåi troäi trong soá ñoù laø nhöõng göông maët coù söï hieän dieän cuûa ñoàng tieàn ñeå ñöôïc gia ñình ñaàu tö ñuû thöù traêm baø raèn chæ mong con mình mai naøy seõ thaønh danh. Baát keå, hoï coù taøi hay baát taøi, coâng ngheä laêng xeâ Vieät Nam cuõng saün saøng taïo ra danh hieäu “ca só treû trieån voïng” cho nhöõng ca só thuoäc theá heä naøy. Ñeå roài hoï lieân tieáp gaây choaùng cho khaùn giaû laãn nhöõng baäc ñaøn anh, ñaøn chò cuûa mình chæ vì nhöõng keá hoaïch saëc muøi kinh teá veà ñoä hoaønh traùng cho caùc döï aùn ñaàu tö.

Quyù töû laøm liveshow

Ñeå laøm ñöôïc moät liveshow, caùc ca só teân tuoåi coøn phaûi ñeå daønh ñeán haøng chuïc naêm môùi mong coù moät ñeâm dieãn ñeå ñôøi. Ngay caû nhö ca só ñình ñaùm Myõ Taâm, haøng naêm coù ñeán haøng traêm soâ, chaïy vaøi tour löu dieãn cho hoïc sinh, sinh vieân maø naêm 2004 môùi daùm laøm moät liveshow ñình ñaùm mang teân “Ngaøy aáy vaø baây giôø”. Ca só treû haøng ñaàu cuûa thò tröôøng nhö Myõ Taâm coøn bò thaát baïi, lieân tieáp bò baùo giôùi vaø khaùn giaû pheâ bình vaäy maø nhöõng teân tuoåi môùi tinh cuõng daùm laøm liveshow vaøi traêm trieäu ñeå ra maét khaùn giaû chôi thì luùc aáy môùi thaáy “quyù töû” giaøu ra sao vaø theá löïc cuûa caùc “ñaïi gia” lôùn nhö naøo. Quyù töû laø con cuûa ñaïi gia, chæ caàn muoán taïo teân tuoåi, caùc ñaïi gia boû vaøi traêm trieäu hay maáy tæ ñeå con trôû thaønh ngoâi sao cuõng laø chuyeän thöôøng thaáy ôû Vieät Nam. Tôø Coâng An Thaønh Phoá coøn cho raèng “Vôùi nhöõng ca só treû môùi vaøo ngheà, moät show dieãn coù möùc caùt-xeâ trung bình töø 120-250 ngaøn ñoàng. Vaäy maø, nhìn vaøo caùch chöng dieän cuûa khoâng ít ca só treû hieän nay nhieàu ca só baäc ñaøn anh ñaøn chò coøn phaûi... choaùng”. Chaúng nhöõng ñi xe hôi ñôøi môùi, laøm album raát sang troïng chæ ñeå taëng, nuoâi moät löïc löôïng fan raát huøng haäu, toå chöùc liveshow hoaønh traùng... maø coøn boû ra raát nhieàu tieàn ñeå “ñaàu tö” cho söï noåi tieáng. Cuoái naêm 2004, ca só treû Trí Haûi - moät göông maët môùi tinh cuûa laøng giaûi trí trong nöôùc, haùt coøn chöa ra hôi vaäy maø thöïc hieän haún moät liveshow “vaøo cöûa töï do” raát hoaønh traùng dieãn ra taïi CLB Lan Anh. Theo nhö tôø baùo naøy cho bieát “Thoâng thöôøng ca só phaûi ñi haùt moät thôøi gian roài môùi laøm liveshow, nhöng Trí Haûi thì ngöôïc laïi: muoán laøm moät cuù hích, muoán “chieâu ñaõi” khaùn giaû treû moät böõa tieäc haøo nhoaùng ñeå teân mình ñöôïc ñaëc bieät chuù yù khi gia nhaäp laøng ca haùt. Theo thoâng tin töø Trí

Haûi, toaøn boä chi phí cho liveshow hôn 700 trieäu do chính gia ñình anh ñaàu tö. Tröôùc ngaøy ra maét liveshow, Trí Haûi coøn ñöôïc ba meï boû ra hôn tyû ñoàng mua cho chieác xe Land Cruiser ñôøi môùi vaø in 20 ngaøn album DVD ñaàu tay daønh ñeå taëng cho khaùn giaû, baïn beø, ngöôøi thaân... Chöa heát, gia ñình Trí Haûi coøn tuyeân boá raèng: “Neáu gia ñình ca só Quang Vinh ñaàu tö 5 tyû ñoàng cho söï nghieäp ca haùt cuûa Quang Vinh thì chuùng toâi seõ ñaàu tö 10 tyû ñoàng neáu Trí Haûi ñöôïc noåi tieáng...” Chuyeän thì laø aàm ó nhö vaäy nhöng ai cuõng bieát, sau liveshow, Trí Haûi chaúng thu laïi ñöôïc baát cöù moät thaønh quaû naøo. Thaäm chí, baùo chí trong nöôùc bieát pheâ phaùn cuõng laø moät caùch taïo theâm teân tuoåi cho ca só neân khi liveshow naøy keát thuùc chaúng ai buoàn nhaéc ñeán noù duø chæ moät caâu. Maø gaàn ñaây, caùi teân Trí Haûi cuõng bieán maát khoûi laøng aâm nhaïc moät caùch laëng leõ, coù khi, khoâng nhôø ñeà taøi naøy chaéc chaúng ai buoàn nhôù teân anh cuõng töøng gaây shock trong laøng aâm nhaïc moät thôøi gian vì caùch chôi noåi cuûa mình. Beân caïnh Trí Haûi, tôø baùo naøy coøn loâi ra haøng ñoáng caùi teân vaãn coøn xa laï vôùi khaùn giaû nhöng laïi gaàn guõi vôùi haøng nguõ ca só “caàn tieáng khoâng caàn tieàn”. Ngang ngöûa vôùi T.H laø ca só C.V - “quyù töû” cuûa ñaïi gia kinh doanh vaøng raát teân tuoåi ôû mieàn Taây. Ñeå con mình khoâng thua keùm baïn beø, ba meï C.V cuõng ñaõ ñaàu tö tieàn tyû cho chuyeän mua xe, laøm album, “loùt tay” baàu soâ vaø nhöõng tay ñaàu naäu baêng dóa, saém söûa quaàn aùo haøng hieäu... theá nhöng ca só naøy chaúng heà ñöôïc khaùn giaû ôû TP. HCM bieát ñeán. Ngay caû album ñaàu tay toán hôn 200 trieäu vôùi nhöõng caûnh quay raát ñeïp do nhaø quay phim Trieån Chieâu thöïc hieän cuõng khoâng ñöôïc phaùt haønh chính thöùc vì gioïng ca quaù teä. Cuoái cuøng, gia ñình C.V phaûi boû theâm moät khoaûn tieàn nöõa ñeå nhôø heä thoáng phaùt haønh laäu “phuø pheùp” cho C.V ñöùng chung album vôùi caùc “sao”. Moät “quyù töû” khaùc cuõng con cuûa ñaïi gia kinh doanh vaøng ôû mieàn Taây laø Ñ.H. Veà söï nghieäp ca haùt, Ñ.H cuõng ñöôïc gia ñình ñaàu tö raát lôùn nhö T.H vaø C.V, nhöng may maén hôn, hieän ôû mieàn Taây Ñ.H laø “ngoâi sao soá 1”, keá ñeán môùi laø C.G.K, L.H, Q.T.D... Khaùn giaû nöõ ôû mieàn Taây yeâu thích Ñ.H ñeán noãi thuoäc heát caùc bieån soá xe cuûa anh ta (vì Ñ.H coù ñeán maáy chieác xe hôi ñôøi môùi!) Moät “quyù töû” khaùc cuõng noåi ñình noåi ñaùm khoâng keùm laø V.T. Vöøa gia nhaäp laøng ca nhaïc, V.T ñaõ gaây soác dö luaän baèng hai ca khuùc: Baïn toâi em cuõng khoâng chöøa vaø Yeâu chò toâi. Maëc duø ñöôïc gia ñình ñaàu tö heát côõ nhöng vì chaát gioïng quaù keùm neân V.T chæ ñöôïc bieát ñeán nhö moät ca só coá tình gaây soác baèng nhöõng ca khuùc nhaûm nhí. Ngoaøi nhöõng “caäu aám” naøy, cuõng coù khoâng ít “coâ chieâu” ñöôïc gia ñình cöng chieàu, ñaàu tö tieàn tyû nhöng cuõng chaúng laøm neân côm chaùo gì, nhö T.A, T.H, L.B.N... Vaäy maø, trong soá quyù töû naøy hieám thaáy ai coù ñöôïc thaønh coâng cao. Vaøi caùi teân aán töôïng thì gioïng haùt quaù maûnh, taøi naêng chöa thöïc söï noåi baät nhöng laïi thaønh coâng vì ñaàu tö lôùn, chòu chôi beân caïnh luoân maët deã aên khaùch ñieån hình nhö Quang Vinh.

Coù tieàn laø coù tieáng?

Tieàn vaãn ñöôïc xem laø maáu choát cuûa vaán ñeà ñeå taïo ñöôïc thaønh coâng cho caùc quyù töû keùm taøi. Trong soá nhöõng quyù töû treân, cöù 10 ngöôøi thì may ra coù 2 ngöôøi coù gioïng haùt nghe taïm ñöôïc nhöng yeáu chöa ñuû ñieàu kieän thaønh sao, 7 ngöôøi coù göông maët khaù baby coøn laïi 1 ngöôøi thì baát

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

Laøng nhaïc Vieät Nam

Nhöõng ca só caàn tieáng khoâng caàn tieàn LEÂ NGOÏC (NGÖÔØI VIEÄT) Quang Vinh, moät ca só nghe ñaâu tieâu tôùi 300,000 ñoâ la Myõ ñeå ñöôïc noåi tieáng.

Gia ñình Trí Haûi saün saøng boû ra 600,000 ñoâ la Myõ ñeå aên ñöùt Quang Vinh.

taøi, khoâng coù noåi moät öu ñieåm gì ñeå hoäi tuï yeáu toá ngoâi sao. Vôùi nhöõng göông maët noåi troäi nhö theá, gia ñình cuûa caùc quyù töû seõ ñoå moät löôïng tieàn “treân trôøi” dao ñoäng töø vaøi traêm trieäu ñeán tieàn tæ ñeå trang hoaøng cho cuïc cöng cuûa mình. Veà beà ngoaïi, khi caùc khoaûn haøo nhoaùng ñaõ ñöôïc söûa sang, gia ñình seõ ñöa hoï ñeán caùc oâng baàu kheùt tieáng ñeå reøn luyeän, loùt tieàn cho caùc saân khaáu ñeå raûi ñöôøng cho quyù töû leân theå hieän. Thaäm chí, coù nhaø coøn mua fan, mua hoa, mua baùo chí... ñeå ñaåy maïnh caùi teân quyù töû leân haøng nguõ “ngoâi sao hieám thaáy” môùi ñöôïc phaùt hieän. Trong haøng traêm ca só treû coù chuùt teân tuoåi vaø chöa teân tuoåi hieän nay, khoâng phaûi ca só naøo cuõng ñöôïc haäu thuaãn bôûi söï giaøu coù cuûa gia ñình. Söï giaøu-ngheøo, söï phaân bieät “ñaúng caáp” trong giôùi ca só treû ñaõ ít nhieàu laøm xaùo troän, roái ren thò tröôøng ca nhaïc. Vì ñieàu kieän vaät chaát vaø nhöõng zích zaéc beân trong, ca só nhaø giaøu deã noåi tieáng hôn nhöõng ca só “ñaõ ngheøo laïi coøn töï thaân vaän ñoäng”. Noåi tieáng nhöng khoâng baèng taøi naêng thöïc söï thöôøng sinh ra nhöõng

caên beänh... quaùi ñaûn, phoå bieán nhaát laø beänh “chaûnh”. T.L - moät nöõ ca só coù khuoân maët raát xinh vaø voùc daùng ngöôøi maãu - môùi ngaøy naøo tính tình coøn raát deã thöông, nay chæ môùi noåi tieáng baèng taàn soá xuaát hieän treân truyeàn hình ñaõ trôû neân keânh kieäu khieán ai nhaéc ñeán cuõng laéc ñaàu ngaùn ngaåm. Nhieàu ngöôøi noùi raèng neáu T.L khoâng phaûi laø “con nhaø giaøu” thì vôùi gioïng ca taøm taïm nhö theá, coøn laâu coâ môùi noåi tieáng. Moät ñoàng nghieäp cuûa ngöôøi vieát baøi naøy ôû moät taïp chí noï, ñieän thoaïi môøi T.L ñi chuïp hình thôøi trang thì ñöôïc meï cuûa T.L “caûnh baùo”: “Baùo naøo? Chöøng naøo ñaêng? Trang bìa hay trang ruoät? Chuïp bìa thì ñöôïc chöù trang ruoät thì em noù khoâng raûnh ñaâu...!” Ca só Vieät Nam, ñaâu phaûi ai cuõng coù taøi vaø ñi neân baèng khaû naêng cuûa mình. Theá neân môùi coù chuyeän, moät ca só treû ngaøy naøo chaúng ai bieát ñeán daùm heùt lôùn tröôùc moät nhaân vaät teân tuoåi “Em seõ noåi tieáng hôn caû Myõ Taâm vì em haùt hay hôn coâ aáy nhöng chöa ñöôïc phaùt hieän ra” trong khi ai cuõng bieát coâ ca só naøy haùt chaúng ai theøm voã tay.ª

DAT


Ñôøi Soáng

.3”

THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

thôøi giôø

Tieát kieäm OANH THÔ

ÔÛ Myõ, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coøn ñang laøm vieäc trong nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau thì thôøi giôø ñöôïc ví nhö vaøng baïc. Coù nghóa laø raát quyù giaù vaø caàn ñöôïc tieát kieäm. Theá cho neân moät soá ngöôøi phaûi ñi tìm nhöõng lôøi höôùng daãn thöïc duïng ñeå giuùp hoï söû duïng thôøi giôø sao cho vöøa coù hieäu naêng, vöøa khoâng bò phí phaïm. Moät baøi baùo treân tôø nguyeät san Good Housekeeping ñeà nghò nhöõng meïo vaët ñeå giuùp chuùng ta tieát kieäm thôøi giôø nhö sau: 1/ Ñi mua saém vaøo ngaøy Thöù Tö trong tuaàn: Nhöõng cuoäc tìm hieåu cho bieát laø ngoâi chôï baùn thöïc phaåm thöôøng vaéng ngöôøi hôn vaøo ngaøy Thöù Tö vaø haøng hoùa cuõng ñöôïc boå tuùc ñaày ñuû hôn vaøo ngaøy naøy. 2/ Chuaån bò tröôùc moùn aên cho böõa côm toái:

Phaân nöûa soá ngöôøi naáu côm toái ôû nhaø thöôøng quyeát ñònh laø seõ naáu moùn gì töø buoåi saùng tröôùc khi ñi laøm, chöù khoâng phaûi veà ñeán nhaø roài môùi laáy ñoà aên coøn ñoâng ñaù töø tuû laïnh ra maø vaãn chöa bieát laø mình seõ naáu moùn gì ñaây. Ñeå traùnh nhöõng giôø coù ñoâng ñuùc ngöôøi mua saém ôû chôï, neân vieát xuoáng nhöõng moùn aên ñònh naáu baûy ngaøy trong tuaàn vaø chæ ñi chôï moät laàn ñeå mua taát caû nhöõng thöùc aên caàn thieát ñoù maø thoâi. 3/ Goïi ñaët moùn aên tröôùc: Neáu ñònh mua thöùc aên “to go” thì neân goïi ñaët haøng tröôùc ñeå khi ñeán tieäm thì chæ phaûi traû tieàn vaø laáy ñoà aên laøm saün roài ñi veà maø thoâi. Nhaát laø khi muoán mua nhöõng thöù caàn phaûi xaét laùt nhö jambon ñeå khoûi phaûi saép haøng chôø ñôïi ñeán phieân mình. 4/ Töï kieåm haøng moät

mình (Scan it yourself): Gaàn ñaây, haàu heát nhöõng cöûa haøng lôùn nhö Wal Mart, Target, Home Depot ñeàu döïng leân nhöõng maùy tính tieàn maø ngöôøi tieâu thuï coù theå töï mình laøm coâng vieäc kieåm haøng. Heä thoáng naøy nhanh hôn vaø baïn coù theå tieát kieäm ñöôïc ñeán 10 phuùt vì khoâng phaûi chôø ñôïi xeáp haøng ñeå ñöôïc nhaân vieân baùn haøng giuùp ñôõ. 5/ Mua haøng qua maùy computer (shopping online):

Neáu bieát söû duïng heä thoáng ñieän toaùn vaø caàn coù haøng giao taän nhaø, baïn coù theå ñaët mua haøng online vôùi nhöõng coâng ty nhu Peapod hay Safeway. Thöôøng thì giaù caû cuûa hoï cuõng gioáng nhö ôûchôï buùa nhöng hoï tính theâm tieàn giao haøng. Vieäc ñaët mua haøng naøy coù ñaëc ñieåm tieän lôïi nhaát khi baïn caàn coù thöùc aên hay ñoà duøng vaøo luùc nöûa ñeâm. 6/ Duøng maùy saáy ñuùng caùch: Tieáp trang B8

ta thaáy söï tranh caõi giöõa kyõ ngheä saûn xuaát video games vaø nhöõng nhaø laøm luaät trong vaán ñeà neân giôùi haïn, hay laø ñeå cho töï do, phaùt haønh nhöõng video games coù tính caùch nguy hieåm naøy. Thaät vaäy, trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây, kyõ ngheä saûn xuaát video games ñang saün saøng tung ra theâm nöõa nhöõng troø chôi môùi vôùi nhieàu hình aûnh mang nhöõng haønh ñoäng aùc lieät vaø soáng ñoäng; trong khi ñoù thì nhöõng nhaø laäp phaùp treân toaøn quoác ñang coá ngaên chaän vieäc baùn hay cho thueâ nhöõng loaïi games coù tính caùch baïo ñoäng naøy cho giôùi treû vò thaønh nieân.

Soáng bình thaûn vôùi beänh nan y TIEÅU HUYEÀN LTG: Khi bò moät chöùng beänh khoù chöõa (tieáng Haùn Vieät laø nan y), cuoäc ñôøi thöôøng nhaät cuûa chuùng ta vaø cuûa nhöõng ngöôøi thaân keá caän seõ thay ñoåi raát nhieàu. Beänh taät coù leõ laø moät loaïi khoå lôùn haïng nhaát trong caùc thöù khoå ôû ñôøi, moät thöù tai naïn khoâng ai muoán gaëp. Nhöng khi bò nan y, neáu ngöôøi beänh bieát caùch soáng sao cho taâm hoï coù ñöôïc söï bình thaûn, thì hoï ñaõ coù tôùi nöûa phaàn hy voïng vöôït qua ñöôïc côn beänh döõ. Neáu tinh thaàn sa suùt, bi quan tröôùc cô theå ñau yeáu, thì phaàn thoaùt hieåm seõ bò giaûm ñi khaù nhieàu. Trong thôøi hieän taïi, vôùi neàn y khoa taân tieán vaø söï phaùt trieån cuûa ñôøi soáng taâm linh, nhieàu ngöôøi bò nan y vaãn soáng ñöôïc cuoäc ñôøi bình thöôøng cuûa hoï. Cuõng coù nhöõng ngöôøi ñaëc bieät, bieát höôûng haïnh phuùc töï taâm, hôn caû thôøi kyø hoï coøn chöa beänh. Ñoù laø nhöõng con ngöôøi coù khaû naêng daïy cho chuùng ta nhieàu baøi hoïc quyù giaù, ñaày minh trieát. Khoâng phaûi chæ coù caùc thaùnh nhaân, caùc tu só ñaïo haïnh môùi laøm ñöôïc nhö theá, maø ngay trong cuoäc ñôøi quanh ta, coù nhieàu con ngöôøi bình thöôøng ñaõ soáng ñöôïc nhö vaäy, khi taâm thöùc hoï ñöôïc chuyeån hoùa thaät söï trong côn baïo beänh. Trong muïc naøy, chuùng toâi seõ choïn ñaêng moät soá lôøi giaûng daïy cuûa nhieàu baùc só vaø taùc giaû AÂu AÙ coù thaåm quyeàn veà nhöõng phöông caùch soáng vôùi caùc beänh nan y, cuõng nhö nhöõng kinh nghieäm cuûa nhieàu ngöôøi ñaõ coù cuoäc soáng hoøa bình, an vui sau khi bò beänh nan y - thöù tai hoïa ngaãu nhieân, chaúng ai muoán gaëp, chaúng ai môøi, nhöng cöù tôùi kyø laø noù ñeán!

TÖØ THÖ GIAÕN TÔÙI THIEÀN QUAÙN

Tranh caõi veà vaán ñeà baïo löïc trong video games YEÁN TUYEÁT Ngaøy nay, coù theå noùi moân giaûi trí thoâng duïng nhaát trong ñôøi soáng cuûa nhöõng nhieàu ñöùa treû töø baäc tieåu hoïc ñeán trung hoïc laø troø chôi baén games. Ngay caû nhöõng sinh vieän ñaïi hoïc vaø nhieàu ngöôøi lôùn cuõng toû ra ghieàn loaïi sinh hoaït naøy. Theá nhöng, moät soá lôùn nhöõng video games ñaõ bò giôùi thöông maïi khai thaùc baèng caùch ñem vaøo ñoù nhieàu caûnh baïo ñoäng hay ñaày duïc tính khieán phuï huynh vaø nhöõng nhaø giaùo duïc raát lo sôï chuùng ñang gaây aûnh höôûng xaáu cho giôùi treû. Moät baøi baùo treân tôø Los Angeles Times cuûa kyù giaû Alex Pham ñaõ trình baøy cho chuùng

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

Chaúng haïn nhö ôû California, Thoáng Ñoác Arnold Shwarzeneger ñang duyeät xeùt moät ñaïo luaät nhaèm ngaên caám vieäc baùn cho treû con nhöõng troø chôi ñöôïc moâ taû laø “laøm toån thöông ñeán nhaân tính cuûa con ngöôøi moät caùch gheâ tôûm (henius), hung baïo (atrocious) vaø taøn aùc (cruel)”. Ñieàu naøy ñang laøm cho caùi kyõ ngheä veà video games treân theá giôùi coù trò giaù 25 tæ Myõ kim, lo sôï khi cho raèng saûn phaåm cuûa hoï chæ bò xeáp sau nhöõng moùn haøng khieâu daâm trong vaán ñeà bò caám ñoaùn moät caùch khaéc nghieät nhö vaäy. Nhieàu phuï huynh ñaõ hoaûng

sôï khi kieåm soaùt nhöõng cuoán video game maø maáy ñöùa con cuûa hoï chôi moät caùch meâ say ngaøy nay qua ngaøy khaùc, nhö troø chôi coù teân “Grand Theft Auto: San Andreas” vaø tìm thaáy ñoù khoâng chæ laø nhöõng cuoäc ñua xe hôi maø thoâi. Troø chôi naøy cho pheùp ngöôøi tham döï baén caûnh saùt, laùi xe caùn ngöôøi ñi boä vaø coù lieân heä tình duïc vôùi nhöõng coâ gaùi ñieám roài ñaùnh ñaäp hoï moät caùch voâ caûm. Trong khi ñoù, nhaø saûn xuaát Take-Two Interactive Software Inc, coøn taân trang theâm loaït video game San Andreas naøy vôùi nhöõng hình aûnh baïo ñoäng Tieáp trang B8

Baùc Só Herbert Benson nhaán maïnh tôùi nhöõng thuaän lôïi cuûa caùc phaûn öùng do söï thö giaõn gaây ra, caên cöù vaøo caùc nghieân cöùu cuûa oâng vaø ñoàng nghieäp. OÂng cho raèng nhôø thö giaõn, khaù nhieàu chöùng beänh nan y ñöôïc thuyeân giaûm; nhaát laø khi ngöôøi ñoù coù tín ngöôõng hoaëc coù ñôøi soáng taâm linh. Cuõng theo pheùp chöõa beänh baèng y khoa thaân taâm (Mind and body Medecine), Baùc Só Jon Kabat-Zinn ñaõ laäp neân moät y vieän giaûm stress taïi ñaïi hoïc Massachusetts, ñeå giuùp caùc beänh nhaân bò nan y ñang tuyeät voïng, hoaëc bò caùc chöùng beänh kinh nieân chöõa hoaøi chöa heát. Ñeå ñaït tôùi caùc phaûn öùng toát ñeïp cuûa söï thö giaõn, vaø ñeå giuùp beänh nhaân coù theå töï khaùm phaù mình, hoïc hoûi vaø töï chöõa laønh, Baùc Só Kabat-Zinn ñaõ duøng caùc phöông phaùp thieàn taäp cuûa Phaät Giaùo. OÂng ñaõ hoïc töø nhieàu thieàn sö AÙ Ñoâng vaø Taây Taïng, nhaát laø töø thieàn sö Nhaát Haïnh, pheùp thöïc taäp chaùnh nieäm (Mindfulness, Awareness) trong moïi sinh hoaït ñôøi soáng haøng ngaøy. OÂng cuõng ñaõ nhôø thieàn sö Nhaát Haïnh bieân lôøi töïa cho cuoán saùch Full Catastrophe Living daøy gaàn 500 trang cuûa oâng, xuaát baûn naêm 1990. Ñoù laø moät cuoán saùch ñöôïc y giôùi Myõ raát chuù yù, trong ñoù keå nhieàu kinh nghieäm laønh beänh hay giaûm beänh cuûa nhöõng ngöôøi bò nan y, sau khi hoï theo chöông trình 8 tuaàn giaûm stress taïi y vieän cuûa oâng. Trong chöông môû ñaàu, Baùc Só Jon Kabat-Zinn cho bieát trong 10 naêm, coù hôn boán ngaøn beänh nhaân ñaõ tham döï chöông trình giaûm stress taïi y vieän thaân taâm, trong ñaïi hoïc Massachusetts. Tuøy tröôøng hôïp, beänh nhaân ñöôïc chöõa laønh hoaëc thuyeân giaûm, nhöng haàu heát ñeàu tìm laïi ñöôïc söï bình an trong taâm hoàn. Caùc beänh nhaân hoïc ñöôïc caùch töï chaêm Tieáp trang B8

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Tieát kieäm thôøi giôø Tieáp trang B7

Haàu heát nhöõng maùy saáy ñeàu coù nhöõng voøng quay ngaén vaø chaäm ñeå baûo ñaûm cho nhöõng haøng vaûi nheï hay moûng manh nhö tô luïa. Baïn neân laáy ñoà naøy ra chæ sau moät vaøi phuùt boû trong maùy saáy chöù ñöøng ñeå laâu. Ngoaøi ra, muoán giaët aùo ngöïc vaø vôù moûng baïn coù theå duøng moät caùi tuùi coù hai lôùp (Bra Wash Bag) ñeå traùnh vieäc nhöõng moùn ñoà naøy bò quaán laïi hay maéc dính vôùi nhöõng aùo quaàn

Tranh caõi veà... Tieáp trang B7

vaø ñaày duïc tính hôn nöõa trong nhöõng boä video games môùi saép tung ra thò tröôøng. Cuoäc tranh caõi veà vaán ñeà bao ñoäng trong laõnh vöïc video games, moät laõnh vöïc ñöôïc xem laø phaùt trieån nhanh nhaát trong kyõ ngheä giaûi trí, thì leân xuoáng baát thöôøng nhö nöôùc thuûy trieàu. Ñaõ coù nhöõng baát ñoàng yù kieán veà quan nieäm laø lieäu nhöõng baïo ñoäng giaû taïo trong video games coù taïo neân baïo ñoäng trong ñôøi soáng thöïc hay khoâng? Theá nhöng, trong nhieàu naêm trôøi, kyõ ngheä video games vaãn tieáp tuïc cho ra ñôøi nhieàu hôn nöõa nhöõng caùi video baïo ñoäng ñöa ñeán söï chæ trích. Trong Thaùng Chín vöøa qua, tieåu bang Michigan vöøa ban haønh moät ñaïo luaät töông töï nhö cuûa California, nhaèm ngaên caám vieäc baùn nhöõng video games coù tính caùch baïo ñoäng cho nhöõng treû em döôùi 17 tuoåi. Beân caïnh ñoù, tieåu bang Iilinois cuõng thoâng qua moät ñaïo luaät gioáng nhö Michigan vaø seõ baét ñaàu aùp duïng keå töø Thaùng Gieâng naêm 2006. Ñeå choáng laïi nhöõng ñaïo luaät noùi treân, coâng ty The Entertainment Software Association ñaõ ñöa ñôn kieän hai tieåu bang Michigan vaø Illinois vaø vaän ñoäng sao cho hai ñaïo luaät noùi treân maát hieåu löïc taïi quoác hoäi, vì cho raèng chuùng vi phaïm quyeàn töï do thoâng tin. Taïi California, Daân Bieåu Leland Yee thuoäc ñaûng Daân Chuû ôû San Francisco vaø cuõng laø moät nhaø taâm lyù treû con, hieän ñang hoã trôï cho ñaïo luaät

khaùc. 7/ Ngöng vieäc tìm kieám chieác vôù thöù hai: Baïn coù theå mua caùi keïp vôù (Sock Cop Clips) ñeå keïp hai caùi vôù vôùi nhau khi giaët vaø saáy aùo quaàn. 8/ Taåy saïch veát dô nhanh hôn: Duøng moät thoûi coù chöùa chaát taåy veát dô (solid stick pretreater), thí duï nhö “Spray and Wash Stain Stick” boâi leân treân veát baån tröôùc khi boû vaøo maùy giaët. Baïn coù theå boâi chaát naøy leân veát baån caû

tuaàn leã tröôùc khi giaët cuõng ñöôïc nöõa. 9/ Traùnh vieäc aùo quaàn bò nhaên nhuùm: Neáu baïn queân khoâng laáy aùo quaàn ra ngay sau khi chuùng ñöôïc saáy xong töø toái hoâm qua thì thöôøng aùo quaàn seõ bò nhaên nhuùm. Baïn coù theå laøm cho aùo quaàn thaúng thôùm maø khoâng caàn duøng tôùi baøn uûi baèng caùch vaãn ñeå aùo quaàn trong maùy saáy nhöng quaêng vaøo ñoù moät caùi khaên aåm vaø cho maùy saáy chaïy laïi töø 10 ñeán 15 phuùt nöõa. Xong laáy aùo quaàn ra

ngay ñeå treo leân hay xeáp laïi. 10/ Khoâng caàn phaûi uûi aùo quaàn laïi: Treo nhöõng caùi aùo thun hay nhöõng caùi aùo len laøm baèng sôïi vaûi treân maéc aùo thay vì xeáp chuùng laïi vaø caát trong hoäc tuû hay treân keä. Laøm nhö theá baïn seõ traùnh ñöôïc vieäc phaûi uûi laïi nhöõng caùi aùo ñoù vì chuùng bò nhaên. 11/ Haõy mua nhöõng aùo quaàn deã saên soùc: Choïn nhöõng loaïi aùo quaàn khoâng caàn phaûi uûi vaø coù theå giaët baèng maùy.

ngaên caám nhöõng cuoán video games baïo ñoäng baùn cho treû em vò thaønh nieân, caûnh caùo: “Nhöõng hình aûnh minh hoïa (graphics) trong video games naøy raát döõ doäi vaø kinh khuûng, cuõng nhö raát thöïc neân khoâng theå naøo baøo chöõa khi cho raèng chuùng seõ khoâng aûnh höôûng ñeán haønh ñoäng vaø suy nghó cuûa treû con. Cöù thöû töôûng töôïng suoát ngaøy boïn treû ñi tìm muïc tieâu ñeå baám coø, baén naùt ñaàu ngöôøi khaùc vaø ñoát ngöôøi ta thaønh than thì bieát noù nguy hieåm nhö theá naøo!” Ñi ngöôïc vôùi quan ñieåm treân, moät soá nhöõng nhaø xaõ hoäi hoïc nhö Giaùo Sö Karen Sternheimer, giaûng vieân taïi tröôøng USC, thì laïi cho raèng söï chæ trích nhöõng cuoán video games noùi treân cuõng gioáng vieäc kieåm soaùt nhöõng loaïi giaûi trí khaùc nhö saùch hình (comic book), phim aûnh vaø TV, xaûy ra khi ngöôøi ta chæ nhìn vaøo khía caïnh bi quan maø thoâi, ñoái vôùi moät sinh hoaït vaên hoùa môùi xuaát hieän trong xaõ hoäi. Laäp luaän naøy dó nhieân khoâng ñöôïc nhoùm choáng ñoái ñoàng yù khi hoï cho raèng video games khaùc xa vôùi nhöõng loaïi thoâng tin hay giaûi trí khaùc bôûi vì chuùng ñoøi hoûi söï tham döï vaø hoaït ñoäng cuûa ngöôøi chôi trong ñoù. David Walsh, moät nhaø taâm lyù hoïc, ñoàng thôøi laø chuû tòch cuûa cô quan “National Institute on Media and the Family”, noùi: “Dó nhieân, moät video game baïo ñoäng seõ khoâng aûnh höôûng moät ngöôøi 30 tuoåi gioáng nhö vôùi moät ñöùa treû 15 tuoåi. Tuoåi vò thaønh nieân thì

boác ñoàng hôn, deã bò khôi söï noùng giaän hôn. Cho neân khi moät ñöùa treû 15 tuoåi ngoài tröôùc moät caùi video games baïo ñoäng haøng giôø thì noù seõ trôû neân haùo thaéng vaø döõ tôïn hôn.” Nhaän xeùt naøy cuûa oâng Walsh ñaõ ñöôïc cô quan “The American Psychological Association” ñoàng yù hoaøn toaøn. Vaøo Thaùng Taùm vöøa qua, hoï ñaõ coâng boá keát quaû moät cuoäc nghieân cöùu môùi nhaát veà vieäc nhöõng video games baïo ñoäng ñaõ gaây ra nhöõng suy nghó vaø haønh ñoäng döõ daèn hôn, cuõng nhö taïo theâm cho treû con nhöõng caûm xuùc giaän döõ. Do ñoù, cô quan naøy ñeà nghò laø phaûi coù nhöõng söï kieåm soaùt ñeå tieát giaûm nhöõng hình aûnh baïo ñoäng trong video games. Nhöõng nhaø saûn xuaát cuõng nhö nhöõng ñaïi dieän phaân phoái thì noùi raèng hoï ñaõ coù moät vaøi noã löïc ñeå keàm cheá bôùt vieäc söû duïng video games baïo ñoäng trong giôùi treû khi töï nguyeän thieát laäp cô quan Entertainment Software Rating Board ñeå löôïng ñònh vaø xeáp loaïi (rate) taát caû nhöõng video games ñöôïc tung ra thò tröôøng. Vôùi heä thoáng naøy, nhöõng video games ñöôïc xeáp thaønh 6 loaïi töø thôøi gian tuoåi aáu thô cho ñeán loaïi daønh cho ngöôøi lôùn maø thoâi. Beân caïnh vieäc xeáp loaïi, moãi troø chôi coøn coù keøm ñònh nghóa ngaén goïn. Chaúng haïn nhö video game “Grand Thef Auto: San Andreas” thì bò xeáp loaïi daønh cho nhöõng ngöôøi tröôûng thaønh vaø ñöôïc moâ taû laø: “Maùu me, baïo ñoäng döõ doäi, ngoân ngöõ thoâ

tuïc, coù noäi dung ñaày duïc tính vaø duøng thuoác phieän”. Patricia Vance, giaùm ñoác cuûa cô quan xeáp loaïi noùi treân cho bieát laø chæ rieâng vôùi nhöõng video games baïo ñoäng khoâng thoâi, hoï ñaõ coù ñeán 9 söï moâ taû töø baïo ñoäng vui töôi (cartoon violence), baïo ñoäng töôûng töôïng (fantasy violence) vaø baïo ñoäng döõ doäi (intense violence) goàm coù maùu me vaø baén gieát. Cho duø khoâng bò baét buoäc, ñaõ coù nhöõng cöûa haøng phaân phoái nhö Wal Mart vaø Best Buys tình nguyeän khoâng baùn cho treû con döôùi 17 tuoåi hay lôùn hôn, nhöõng video games ñöôïc xeáp loai baïo ñoäng daønh cho ngöôøi lôùn. Coù moät soá cöûa haøng khaùc cuõng khoâng baùn nhöõng video ñöôïc xeáp loai “Adult only” - daønh cho ngöôøi lôùn maø thoâi. Doug Lowenstein, giaùm ñoác cuûa The Entertainment Software Association noùi: “Coù theå noùi laø coù ñeán 90% nhöõng cöûa haøng phaân phoái luoân kieåm soaùt tuoåi cuûa ngöôøi tieâu thuï. Hoï ñaõ toû ra khaù hôn trong vieäc aùp duïng nhöõng ngaên caám.” Theá nhöng, theo cuoäc ñieàu tra cuûa cô quan National Institute on Media and Family môùi ñaây vaøo Muøa Thu naøy thì chæ coù 66% nhöõng cöûa haøng laø coù kieåm soaùt tuoåi cuûa ngöôøi mua khi baùn nhöõng video games baïo ñoäng daønh cho ngöôøi lôùn. Kyõ ngheä saûn xuaát video games vaãn coøn aám öùc khi cho raèng taïi sao laïi chæ ngaên caám vieäc mua baùn video games baïo ñoäng trong khi khoâng heà coù luaät leä daønh cho nhöõng phim

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

Soáng bình thaûn vôùi beänh nan y Tieáp trang B7

soùc mình, moät boå tuùc raát quan troïng cho vieäc chöõa trò. Baùc Só Jon Kabat-Zin vieát: “Chöông trình giaûm stress cuûa chuùng toâi baét nguoàn töø söï thöïc taäp chaùnh nieäm moät caùch chuyeân caàn vaø nghieâm tuùc. Ñoù laø nhöõng pheùp thieàn taäp ñöôïc phaùt trieån trong caùc truyeàn thoáng Phaät Giaùo AÙ Chaâu. Noùi moät caùch giaûn dò, Chaùnh nieäm laø coù yù thöùc (hay tænh thöùc) trong moïi luùc. Muïc ñích cuûa vieäc thöïc taäp chaùnh nieäm laø giuùp ta chuù yù tôùi nhöõng chuyeän maø bình thöôøng ta khoâng bao giôø quan taâm tôùi. Ñoù laø moät pheùp thöïc taäp trieät ñeå, giuùp chuùng ta kieåm soaùt ñöôïc ñôøi soáng cuûa mình vaø coù ñöôïc söï saùng suoát. Pheùp taäp luyeän naøy caên cöù vaøo khaû naêng noäi taïi cuûa ngöôøi beänh: chuùng ta ai cuõng coù theå thöïc taäp ñeå coù nieäm, ñònh vaø tueä (yù thöùc, ñònh taâm vaø coù trí hueä), gioáng nhö caùc thieàn giaû...” “Khoâng coù thöù thuoác naøo coù theå giuùp baïn heát stress hoaëc heát ñau ñôùn, chaám döùt moïi vaán ñeà vaø laøm cho baïn laønh beänh. Chính baïn laø ngöôøi phaûi coá gaéng ñeå ñaït tôùi söï bình an trong taâm vaø chöõa laønh thaân mình. Nghóa laø baïn phaûi hoïc caùch ñoái trò vôùi nhöõng aùp löïc vaø ñau ñôùn laøm cho baïn khoå sôû, nhaát laø khi bò caùc chöùng nan y, aùp löïc tôùi töø nhieàu phía.” “Traùnh neù vaán ñeà chæ giuùp baïn taïm thôøi, nhöng trong tröôøng kyø, noù laøm cho vaán ñeà raéc roái hôn... Chuùng ta caàn phaûi tröïc dieän noù, hoïc ngheä thuaät ñoái dieän vôùi stress vaø ñau ñôùn ñeå coù theå soáng moät caùch bình thaûn, hoøa hôïp hôn vôùi beänh khoå... Gioáng nhö ngöôøi bieát laùi thuyeàn buoàm, duø soùng to gioù lôùn, hoï bieát löïa chieàu caùnh buoàm ñeå vaãn coù theå löôùt tôùi moät caùch bình an...” “Taát caû chuùng ta, ai cuõng coù khaû naêng tænh thöùc. Chuùng ta chæ caàn nuoâi döôõng khaû naêng chuù yù vaøo hieän taïi. Chaùnh nieäm gioáng nhö moät caùi laêng kính. Nhôø noù ta thu thaäp, gom goùp ñöôïc nhöõng naêng löôïng sinh ñoäng rôøi raïc cuûa taâm trí ta thaønh moät khoái naêng löôïng tích cöïc, giuùp ta giaûi quyeát caùc vaán ñeà khoù khaên vaø töï chöõa laønh beänh. Chuùng ta thöôøng laõng phí raát nhieàu naêng löôïng qua nhöõng phaûn öùng maùy moùc, theo thoùi quen xöa cuõ. “Nuoâi döôõng chaùnh nieäm laø chuùng ta hoïc caùch gom goùp nhöõng naêng löôïng rôøi raïc ñoù laïi. Nhôø ñoù, chuùng ta coù ñöôïc söï thö giaõn tónh laëng saâu xa, raát caàn thieát ñeå nuoâi döôõng thaân vaø taâm mình. Chaùnh nieäm cuõng giuùp chuùng ta giaùc ngoä veà chính con ngöôøi mình, tieáp xuùc ñöôïc vôùi suoái nguoàn caùc naêng löôïng tích cöïc cuûa hieåu bieát, cuûa yù muoán laønh beänh trong taâm ta. Ta coù cô hoäi nhìn laïi loái soáng buoâng thaû theo thoùi quen xöa raøy, thaáy caùc khuyeát ñieåm ñöa tôùi beänh taät. Vaø töø ñoù, chuùng ta muoán thay ñoåi, chuyeån hoùa ñeå caûi thieän... Chaùnh nieäm laø moät phöông phaùp chuù taâm ñaëc bieät, nhìn saâu vaøo chính mình ñeå tìm toøi vaø töï hieåu. Khoâng caàn phaûi laø Phaät töû, ai cuõng coù theå thöïc taäp chaùnh nieäm.” DVD mang cuøng moät noäi dung baïo ñoäng? Jason Della Rocca, giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa coâng ty International Game Developer Association noùi: “Coù leõ coù söï phaân bieät naøy vì ngöôøi ta luoân xeáp video games vaøo loaïi ñoà chôi daønh cho treû con, chöù khoâng phaûi laø moät moân giaûi trí daønh cho khaùn giaû thuoäc moïi lôùp tuoåi. Moïi ngöôøi caàn hieåu raèng, ngay caû phim aûnh treân

maøn aûnh lôùn hay treân TV, DVD cuõng coù nhöõng phim ñöôïc saûn xuaát chæ ñeå cho ngöôøi lôùn xem vaø giaûi trí maø thoâi. Khoâng coù phuï huynh naøo muoán con caùi trong haïng tuoåi vò thaønh nieân laïi coi “Sex and the City” hay “Kill Bill”. Theá thì video games baïo ñoäng cuõng coù muïc ñích nhö vaäy, nghóa laø nhaém vaøo ngöôøi lôùn chöù khoâng phaûi treû con.”

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

.3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc

Crash môû maét ra Tieáp theo kyø tröôùc: Fruggy laø moät con vaø nhích nhích caùi dôi traùi caây soáng trong röøng. Khoâng nhö muõi. “Caäu thuùi baïn Crash cuûa noù, noù muoán moät ngaøy naøo quaù!” noù phaøn naøn. seõ trôû thaønh moät con dôi quyû. “Tôù gaëp chuùt phieàn phöùc vôùi moät Trong aùnh traêng löôõi lieàm, Fruggy thaáy con boø,” Fruggy boùng daùng maáy con boø, con cöøu ôû ñoàng coû ñaùp. beân döôùi. Noù kieân nhaãn löôïn voøng voøng. “Moät chuùt thoâi Moät con boø ñaù chaân vaø laéc ñaàu. “Ñöôïc aø!” Carsh noùi. “Muøi laém!” Noù nghó thaàm. “Baây giôø laø cô hoäi töø ngöôøi caäu cho mình taäp laøm moät con dôi quyû!” bieát caäu gaëp phieàn Fruggy xa xuoáng, ñaùp treân löng moät con phöùc lôùn thì coù.” boø. “Mình bò tröôït xuoáng!” noù la leân. Noù coá Fruggy xem laïi chuïp laáy loâng boø nhöng loâng con boø ngaén ñoâi caùnh. “AØ, coù leõ vaø nhö nhöõng caây kim chaâm vaäy. Noù hoâm nay trôøi seõ nhaém maét laïi cho ñeán luùc noù döøng laïi baát möa. Möa seõ laøm thình lình. Noù môû moät maét ra, roài môû ngöôøi tôù saïch thoâi luoân maét kia. Ngay tröôùc maët noù laø caùi maø.” moâng con boø. “Hy voïng vaäy,” Carsh noùi. Noù laáy hai caùnh “Höøm,” noù noùi. “Ñaây ñaâu phaûi choã mình bòt laáy muõi roài nguû tieáp. Saùng sôùm hoâm ñoù muoán ñaùp xuoáng ñaâu.” trôøi möa vaø möa taàm taõ ñeán chieàu toái. Khi Chaùt! Ñuoâi con boø ñaùnh vaøo sau ñaàu maët trôøi laën, möa vaãn coøn nhoû gioït töø treân Fruggy. Chaùt! Noù bò ñaùnh laàn nöõa. Fruggy caây. Muoãi bay thaønh töøng ñaùm maây phuû ñaày chuùi ngöôøi xuoáng. Roài noù nhìn leân. baàu trôøi ban ñeâm vaø tieáng huù gioáng tieáng cuù Chaùt! Fruggy coá gaéng baùm laáy. Chaùt! keâu cuûa loaøi khæ cuù ñaùnh thöùc luõ dôi ñang nguû Con boø quaät ñuoâi theâm laàn nöõa vaø Pheït! daäy. Fruggy rôi ngay vaøo ñoáng phaân boø. Noù Fruggy nhìn ñoâi caùnh saïch cuûa mình vaø nhaác ñaàu leân khoûi ñoáng buøn. “Gheâ quaù!” mæm cöôøi. “Tôù thieät thích möa,” noù noùi. noù keâu leân. Noù ñaäp caùnh ñaäp chaân bay “Tôù cuõng vaäy,” Crash noùi. “Giôø caäu heát hoâi leân. “Gheâ quaù! Gheâ quaù!” thuùi roài, mình ñi aên nha.” Fruggy bay veà nhaø. Noù rôi xuoáng moät caønh caây. Maáy con dôi ñang nguû leùc cheùc Thöù Tö: Lieäu coù khi naøo Fruggy hoïc ñöôïc vì bò laøm phieàn. caùch trôû thaønh con dôi quyû khoâng?

In the light of the crescent moon, Fruggy saw the shapes of cows and sheep in the pasture below. He circled patiently. One of the cows kicked and shook her head. “Great!” he thought. “Now’s my chance to practice being a vampire bat!” Descending, Fruggy landed on a cow’s back. “I’m sliding!” he cried. He tried to grab the cow’s hair, but it was too short and prickly. He closed his eyes until he came to an abrupt stop. He opened one eye, then the other. Directly in front of him was the cow’s rump. “Hum,” he said. “This isn’t where I wanted to be.” Whack! The cow’s tail hit Fruggy on the back of the head. Whack! It hit him again. Fruggy ducked. Then, he looked up. Whack! Fruggy tried to hang on. Whack! The cow gave one last flick and Splat! Fruggy went tumbling into the muck. He pulled his face out of the mud. “Yuk!” he said. He pulled his wings and feet free. “Double yuk!” Fruggy flew home. He dropped onto a branch. The sleeping bats chattered at the disturbance. Crash opened his eyes and wrinkled his nose. “You stink!” he said. “I had a little problem with a cow,” replied Fruggy. “Little!” said Crash. “Smells like you had an enormous problem.” Fruggy examined his wings. “Well, maybe it will rain today. That will clean me off.” “Let’s hope so,” said Crash. He wrapped his wings over his nose and went back to sleep. The rain came early that morning and continued until late afternoon. By sunset, BY JOYCE GLAZIER rain still dripped from the trees. Clouds of Special to The Times mosquitoes filled the evening sky and the low, owl-like hoot of the owl monkeys woke the sleeping bats. Fruggy looked at his clean wings and smiled. “I love rain,” he said. Part 2 “Me too,” said Crash. “Now that you The story so far: Fruggy is a fruit bat don’t stink, let’s go eat.” that lives in the rain forest. Unlike his friend Wednesday: Will Fruggy ever learn to Crash, he dreams of one day becoming a become a vampire bat? vampire bat.

Ñaây laø truyeän ñaõ ñaêng trong Trang Thieáu Nhi laàn ñaàu töø ngaøy 28 thaùng Hai ñeán muøng 3 thaùng Ba, naêm 200. Truyeän ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

This is a Kids’ Reading Room Classic that first appeared Feb. 28-March 3, 2000. It is on The Times’ website at latimes.com/kids.

GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Fruggy JOYCE GLAZIER Vieát cho baùo Times

Phaàn 2

‘Fruggy’

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

D

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7269 - 1 thaùng 11, 2005 (30 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

Cöïu caàu thuû Maradona seõ tham gia cuoäc bieåu tình choáng TT Bush ñeán Argentina HAVANA(Reuters) - Caàu thuû boùng ñaù thaàn töôïng Diego Maradona xuaát hieän treân maøn aûnh truyeàn hình trong moät cuoäc phoûng vaán Fidel Castro vöøa thöïc hieän hoâm Thöù Naêm 27 Thaùng Möôøi taïi Havana, höùa heïn vôùi nhaø laõnh ñaïo Cuba raèng mình seõ ôû haøng ñaàu cuûa cuoäc bieåu tình choáng Toång Thoáng Hoa Kyø George W. Bush ôû Argentina vaøo tuaàn tôùi. Toång Thoáng Bush seõ ñeán tham döï hoäi nghò thöôïng ñænh taát caû caùc nhaø laõnh ñaïo Chaâu Myõ - ngoaïi tröø Fidel Castro - toå chöùc ôû Mar del Plata, Argentina, trong hai ngaøy 4 vaø 5 Thaùng Möôøi Moät. Ngoài beân caïnh Fidel Castro, cöïu caàu thuû 44 tuoåi naøy tuyeân boá: “Theo toâi oâng Bush laø moät keû saùt nhaân... Toâi seõ daãn ñaàu cuoäc bieåu tình choáng ñoái khi oâng ta ñaët chaân leân ñaát Argentina”. Noùi vôùi nhaø laõnh ñaïo Coäng Saûn Cuba 79 tuoåi, ñöôïc goïi laø ‘Comandante’ (coù nghóa laø Tö Leänh), Maradona höùa heïn chaéc chaén seõ laøm vieäc aáy. Maradona coi Castro laø ngöôøi

SOÁNG KHOÛE TUESDAY, NOVEMBER 1, 2005

Theå thao baèng hình cuoái tuaàn qua

baïn vaø ngöôøi thaày khuyeán khích mình töø boû ñöôïc ma tuùy, caûm ôn Cuba ñaõ daønh cho moät trang traïi ñeå soáng gaàn 4 naêm laønh maïnh vaø döï tính seõ trôû laïi nghæ ngôi ôû ñaây khi maõn hôïp ñoàng laøm vieäc vôùi ñaøi truyeàn hình Cuba vaøo naêm tôùi. Danh tieáng Maradona leân cao nhaát khi laøm thuû quaân ñoäi tuyeån tuùc caàu Argentina ñoaït giaûi World Cup 1986 ôû Mexico. Nhöng sau ñoù taøi naêng vaø söï nghieäp cuûa anh ñeàu tan vôõ khi vöôùng vaøo ma tuùy, Sau khi qua moät cuoäc giaûi phaãu bao töû vaø laáy bôùt môõ trong ngöôøi ñaàu naêm nay, thaân hình Maradona ñaõ thon thaû hôn khi khôûi ñaàu coâng vieäc môùi laø laøm ñieàu hôïp vieân cho moät chöông trình truyeàn hình haèng tuaàn ôû Argentina. Chöông trình truyeàn hình mang teân “La Noche del 10” Buoåi toái cuûa Soá 10 - vì Maradona khi ñaù cho ñoäi tuyeån Argentina ñaõ noåi danh ôû vò trí tieàn veä vôùi chieác aùo mang soá 10. Ngöôøi ñaàu tieân Maradona ñöa leân chöông Thuïy Ñieån voâ ñòch boùng neùm naøy laø oâng vua boùng ñaù Peleù. HANOVER, Ñöùc - Caàu thuû Pelle Linders ñoäi Thuïy Ñieån (giöõa) neùm boùng qua haøng phoøng thuû cuûa Nikola Karabatic (traùi) vaø Cedric Sorhaindo ñoäi Phaùp, trong traän chung keát boùng neùm QS Supercup treân saân TUI Arena taïi Hanover, Ñöùc (H.C.) hoâm 30 Thaùng Möôøi. Ñoäi Thuïy Ñieån thaéng vaø ñoaït giaûi voâ ñòch. (Hình: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

San Diego Chargers thaéng Kansas City Chiefs Giaûi Paris Masters baét ñaàu

PARIS - OCTOBER 31: Hai anh em sinh ñoâi Bob vaø Mike Bryan ngöôøi Myõ, trong traän gaëp caëp Arnaud Clement vaø Sebastien Grosjean ngöôøi Phaùp trong voøng ñaàu giaûi BNP Paribas ATP Masters Series treân saân Palais Omnisports Paris-Bercy hoâm 31 Thaùng Möôøi, taïi Paris, Phaùp. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Khai maïc Ñoâng AÙ Vaän Hoäi

Moät xe ñua, haøng chuïc baùnh xe

HAMPTON, Georgia - Moät thaønh vieân nhoùm cô khí cho tay ñua Jeff Green chuaån bò baùnh xe ñeå thay cho xe Petty Enterprises Dodge soá 43 chaïy trong cuoäc ñua xe NASCAR Nextel Cup Series Bass Pro Shops MBNA 500 taïi Hampton, tieåu bang Georgia, hoâm 30 Thaùng Möôøi. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)

MACAU - Thöù Baûy vöøa qua laø ngaøy khai maïc Ñoâng AÙ Vaän Hoäi taïi Macau, Trung Quoác. Cuoäc ñua taøi theå thao naøy tuï taäp phaùi ñoaøn töø chín quoác gia vaø laõnh thoå, seõ keùo daøi tôùi ngaøy 6 Thaùng Möôøi Moät. Trong hình laø moät maøn vuõ trong buoåi leã khai maïc hoâm 29 Thaùng Möôøi. (Hình: China Photos/Getty Images)

SAN DIEGO - OCTOBER 30: Caàu thuû tight end Antonio Gates aùo soá 85 ñoäi San Diego Chargers oâm banh chaïy vaøo vuøng end zone ñeå ghi baøn touchdown thöù ba trong traän ñaáu ñoäi Kansas City Chiefs hoâm 30 Thaùng Möôøi treân saân Qualcomm Stadium taïi San Diego. Ñoäi Chargers thaéng 2820. (Hình: Donald Miralle/Getty Images)

DAT

NV2005-1101  
NV2005-1101