Page 1

Ñaûng Daân Chuû coù nhieàu hy voïng hôn trong cuoäc baàu cöû 2006 A2

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 15 thaùng 10-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7252 - 25xu

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

Online: www.nguoi-viet.com

Boä tröôûng quoác phoøng Hoa Kyø thaêm Trung Quoác vaø nhöõng nöôùc laùng gieàng

Hoa Kyø:

Giaù sinh hoaït vaø giaù haøng baùn leû taêng maïnh WASHINGTON.- Baùo caùo cuûa Boä Lao Ñoäng Hoa Kyø vöøa ñöa ra hoâm Thöù Saùu 14 Thaùng Möôøi cho thaáy, trong Thaùng Chín vöøa qua moïi thöù giaù sinh hoaït ñaõ taêng theo moät tyû leä lôùn chöa töøng thaáy trong voøng 25 naêm trôû laïi, maø nguyeân nhaân laø hai côn baõo Katrina vaø Rita ñaåy giaù tieâu thuï naêng löôïng leân moät toác ñoä kyû luïc. Boä Lao Ñoäng cho bieát tyû leä laïm phaùt thaùng qua taêng theâm 1.2 phaàn traêm. Baûn baùo caùo noùi 90 phaàn traêm nguyeân nhaân laø do söï taêng giaù naêng löôïng ñaït kyû luïc 12 phaàn traêm, trong ñoù giaù xaêng voït thaúng moät böôùc leân ñeán 3 Myõ kim moät gallon trong thaùng qua sau khi haøng loaït nhaø Tieáp trang A4

Al Qaeda ñang khai thaùc nhöõng ngöôøi caûi ñaïo “maét xanh” PARIS/BERLIN (Reuters) - Nhöõng gì thuùc ñaåy moät ngöôøi caûi ñaïo sang Hoài Giaùo vaø gia nhaäp vaøo cuoäc “thaùnh chieán” toaøn caàu döôùi danh nghóa al Qaeda cuûa Osama bin Laden? Caùc cô quan an ninh ñaõ neâu leân caâu hoûi ngaøy caøng caáp thieát ñoù giöõa luùc hoï phaûi ñöông ñaàu vôùi moät danh saùch ngaøy caøng taêng nhöõng vuï taán coâng hay möu toan taán coâng trong ñoù nhöõng ngöôøi caûi ñaïo sang Hoài Giaùo bò nghi ngôø ñoùng nhöõng vai troø noåi baät. Richard Reid, ngöôøi Anh, keû toan cho noå “bom giaøy” treân moät chuyeán bay xuyeân Ñaïi Taây Döông naêm 2001, töøng laø moät keû phaïm toäi tieåu hình, ñaõ ñoåi sang ñaïo Hoài trong thôøi gian ôû tuø ngaén haïn. Christian Ganczarski,

Chuaån bò tröng caàu daân yù Hieán Phaùp Iraq

Löïc löôïng Myõ ñang ñi tuaàn sau voøng raøo keõm gai trong khi binh lính Iraq ñöùng gaùc taïi moät traïm boû phieáu ôû Baquba, ngaøy 14 Thaùng Möôøi. Vaøo Thöù Baûy, daân chuùng Iraq seõ laïi ñi baàu, laàn naøy laø ñeå boû phieáu chaáp thuaän hay khoâng chaáp thuaän baûn thaûo hieán phaùp môùi cuûa Iraq. (Hình: REUTERS/Jorgr Silva)

WASHINGTON.Boä Tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø Donald Rumsfeld seõ sang thaêm Trung Quoác vaøo tuaàn leã tôùi ñaây, giöõa luùc coù nhöõng moái quan taâm töø Washington veà vieäc nöôùc khoång loà AÙ Chaâu naøy ngaøy caøng gia taêng nhöõng chi tieâu cho laõnh vöïc quoác phoøng cuõng nhö nhöõng nöôùc trong vuøng toû ra lo ngaïi veà laõnh vöïc an ninh chæ vì nhöõng haønh ñoäng cuûa Baéc Haøn. Theo tin töø Nguõ Giaùc Ñaøi, thì ngoaøi vieäc thaêm Trung Quoác, cuõng laø laàn ñaàu tieân oâng vieáng thaêm nöôùc naøy, keå töø sau khi oâng leân nhaäm chöùc töû naêm 2001, Boä Tröôûng Rumsfeld cuõng seõ sang thaêm caû Nam Haøn, Moâng Coå, Kazakhstan vaø Lithuania. Cuoäc vieáng thaêm cuûa Boä Tröôûng Rumsfeld taïi Trung Quoác, ñaõ dieãn ra sau moät loaït nhöõng bieán coá hoài Muøa Heø vöøa qua, ñaõ cho thaáy coù söï nghi ngôø giöõa Hoa Kyø vaø Trung Quoác, cöôøng quoác ñang leân cuûa theá giôùi. Tuy nhieân cuoäc vieáng Tieáp trang A8

Tôø Lao Ñoäng noùi veà thanh tra chính phuû:

“Coù hieän töôïng huø doïa, voøi vónh” Moät soá quan chöùc daàu khí bò ñeà nghò aùn tuø naëng neà

VUÕNG TAØU 14-10 (TH).Vaøo luùc moät soá quan chöùc ñaàu naõo ngaønh daàu khí Vieät Nam bò ñeà nghò aùn tuø töø 18 naêm ñeán chung thaân veà nhöõng haønh ñoäng tham nhuõng, moät quan chöùc ngaønh naøy nhìn nhaän thanh tra nhaø nöôùc ñaõ “huø doïa, voøi vónh”. “Qua phaûn aùnh cuûa coâng nhaân cuõng nhö moät soá caùn boä coâng ty, chuùng toâi thaáy, ñoaøn thanh tra naøy luùc ñaàu laøm vieäc raát nghieâm tuùc, nhöng Tieáp trang A4 sau naøy nhieàu thaønh vieân

trong ñoaøn hay noùi chuyeän coù tính chaát huø doïa... Veà noäi dung cuï theå thì nhöõng giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác coù lieân quan ñeán nhöõng sai soùt ñeàu gaëp rieâng ñoaøn thanh tra ñeå giaûi trình...” Nguyeãn Hoàng Ngaân, phoù giaùm ñoác coâng ty Thieát Keá vaø Xaây Döïng Daàu Khí (PVECC) tieát loä nhö vaäy trong cuoäc phoûng vaán cuûa baùo Lao Ñoäng ngaøy 13 Thaùng Möôøi 2005. Nguyeãn Troïng Nhöng, giaùm ñoác, vaø Leâ Höõu Thaéng,

phoù giaùm ñoác cuûa PVECC, ñaõ bò baét vaø chöa thaáy ra toøa vì haønh vi tham nhuõng trong vuï xaây döïng tuyeán oáng, kho caûng khí hoùa loûng Thò Vaûi (Baø Ròa-Vuõng Taøu). Vöøa naâng giaù tieàn chi phí nhaân coâng, vaät lieäu, maùy moùc leân cao nhöng laïi aên bôùt xuoáng theâm khi thöïc hieän xaây döïng cuï theå neân cho tôùi nay daøn oáng, kho baõi khí hoùa loûng Thò Vaûi vaãn bò luùn maø haäu quaû seõ nguy hieåm theá Tieáp trang A8

Hoäi Chôï Ñaïi Haøn taïi Garden Grove Vôùi phöông chaâm “Unity of Diversity” (hieäp nhaát trong ña daïng), hoäi chôï cuûa coäng ñoàng Haøn Quoác khai maïc cuoái tuaàn naøy taïi Garden Grove. Dieãn ra taïi khu tam giaùc Brookhurst, hoäi chôï do Phoøng Thöông Maïi Ñaïi Haøn taïi Quaän Cam toå chöùc. Tam giaùc Brookhurst naèm ôû goùc Brookhurst Street, Brookhurst Way vaø Garden Grove Boulevard, ñoái dieän khaùch saïn Ramada Inn. Noùi vôùi Ngöôøi Vieät, baø Annie Choie, chuû tòch Phoøng Thöông Maïi Ñaïi Haøn taïi Quaän Cam, cho bieát hoäi chôï naøy laø “nôi coäng ñoàng Haøn taïi Quaän Cam sum hoïp, vui chôi vaø laøm quen vôùi caùc dòch vuï, cô sôû trong coäng ñoàng.” Hoäi chôï seõ keùo daøi heát Chuû Nhaät. Trong hình, taïi gian haøng cuûa trung taâm Döôïc Thaûo vaø

Ngaøy daân Iraq ñi boû phieáu

Töông lai Iraq vaø töông lai ñaûng Coäng Hoøa NGOÂ NHAÂN DUÏNG Ngaøy hoâm nay, daân Iraq ñöôïc môøi ñi boû phieáu cho baûn hieán phaùp môùi. Nhöng tröôùc khi daân ñi baàu thì nhöõng nhaø laõnh ñaïo xöù naøy ñaõ hoïp vaø höùa vôùi nhau laø theá naøo hoï cuõng seõ söûa ñoåi nhieàu ñieàu trong döï thaûo hieán phaùp ñoù. Cuoäc thoûa thuaän dieãn ra döôùi söï ñieàu ñoäng, thuùc giuïc cuûa Ñaïi Söù Myõ Zalmy Khalizad. Nhöõng thoûa thuaän vaøo giôø choùt naøy nhaém loâi keùo moät phaàn cöû tri theo phaùi Sun Ni ñi boû phieáu chaáp thuaän döï thaûo hieán phaùp. Tröôùc ñoù, taát caû nhöõng nhoùm trong phaùi naøy choáng, vì hoï lo raèng döï thaûo hieán phaùp cho nhöõng ñòa phöông ôû mieàn Baéc vaø mieàn Nam quaù nhieàu quyeàn töï trò. Hoï sôï ngöôøi Kurd vaø ngöôøi theo phaùi Shi A ôû hai mieàn ñoù seõ thu heát nhöõng nguoàn lôïi daàu hoûa, ñeå cho daân Sun Ni ôû giöõa maát quyeàn lôïi. Ngöôøi Sun Ni laø moät thieåu soá, 20 phaàn Tieáp trang A6

Karl Rove ra khai tröôùc Toøa AÙn Lieân Bang

Coá vaán chính trò Toøa Baïch OÁc, Karl Rove, böôùc leân xe rôøi Toøa AÙn Lieân Bang Hoa Kyø sau khi ñieàu traàn laàn thöù tö tröôùc moät ñaïi boài thaåm ñoaøn lieân bang ñang ñieàu tra vuï tieát loä toâng tích cuûa moät nhaân vieân CIA, ngaøy 14 Thaùng Möôøi. (Hình: REUTERS/Jim Bourg)

Boä tröôûng y teá Hoa Kyø thaêm Vieät Nam caûnh giaùc veà ñaïi dòch cuùm gaø

Chaâm Cöùu Acupuncture & Herbal Medical Center thuoäc ñaïi hoïc South Baylo University, cuï baø Chong Lee (ngoài, beân phaûi) ñang ñöôïc caùc chuyeân vieân duøng phöông phaùp Heat & Herbal Transfer ñeå ñieàu trò caùc chöùng beänh phong thaáp trong khi chuyeân vieân ñieàu döôõng WonJae Kim (phaûi) chuaån bò chöõa ngöôøi khaùch keá tieáp. (Hình: Nguyeãn Ngoïc Chaán/NV)

HAØ NOÄI, Vieät Nam.- Boä tröôûng y teá vaø xaõ hoäi Hoa Kyø tuyeân boá hoâm 14 Thaùng Möôøi taïi Haø Noäi, laø coù nhöõng daáu hieäu ñaùng lo ngaïi laø moät traän ñaïi dòch cuùm gaø coù theå saép xaûy ra, vaø nhöõng quoác gia treân theá giôùi phaûi cuøng laøm vieäc vôùi nhau ñeå chuaån bò haàu coù theå ñoái phoù ñöôïc moät caùch mau leï.

Boä Tröôûng Mike Leavitt noùi: “Lieäu coù khaû naêng xaåy ra moät traän ñaïi dòch khaùc trong thaäp nieân tôùi ñaây hay khoâng? Chuùng ta chöa theå bieát ñöôïc, nhöng ñaõ coù nhöõng daáu hieäu baùo nguy quaû thaät laøm cho chuùng ta boái roái - boái roái ñeán noãi khoâng quoác gia naøo treân Tieáp trang A8

Ñoïc Trong Soá Naøy (A10) Vieät Nam: Sau 11 naêm, chæ coù 60 Vieät kieàu mua ñöôïc nhaø taïi Vieät Nam; Chaøng trai “môû ñöôøng” cho xoùm ngheøo. (B1) Ñòa Phöông: Air Show Mirama; Nguyeät san Dieãn Ñaøn Giaùo Daân khai tröông truï sôû môùi. (B5) 30 Naêm Tò Naïn: Traän chieán naøo vinh quang? (B11) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Daniel Craig ngoaøi ñôøi khaùc haún vôùi nhaân vaät James Bond. (B10) Du Lòch: Treân ñöôøng leân ñænh Uhuru, Kilimanjaro. (C1) Ngöôøi Vieät Treû: Michelle Nguyeãn Thuïy Trang: coâ gaùi Quyeàn Ñaïo ñoaït haïng nhaát veà vuõ khí. (C4)Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. (D2) Taøi Lieäu: Tìm hieåu Döï Luaät 74. (D8) Dieãn Ñaøn: Xin ñöøng traùch Khoång Giaùo; Töùc nöôùc vôõ bôø. Fluvirin saün saøng cho muøa cuùm taïi Myõ Loï vaø hoäp giaáy ñöïng thuoác Fluvirin, moät loaïi thuoác chuûng ngöøa cuùm cuûa coâng ty Chiron. Hoâm 14 Thaùng Möôøi, giôùi chöùc coâng ty döôïc phaåm naøy cho hay hoï chuaån bò hoaøn taát vieäc saûn xuaát chöøng 1 trieäu röôõi lieàu thuoác chuûng Fluvirin ñeå ñöôïc ñem ra duøng trong muøa cuùm naøy taïi Hoa Kyø. (Hình: REUTERS/Chiron/Handout)


A2 NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T THĂ–Ă™ BAĂ›Y - SOĂ 7252 - 15 thaĂšng 10, 2005 (13 thaĂšng ChĂ­n naĂŞm AĂ t Daäu) .3â€?

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

Halloween:

Moãi ngÜôøi Hoa Kyø chi tieâu trung bÏnh 48.48 ùoâla NEW YORK.- Moät cuoäc thaêm doø keåt hôïp cuÝa Hieäp Hoäi BaÚn LeÝ Hoa Kyø (NRF) vaø BIG Research cho thaåy raèng vaøo muøa Halloween saÊp tôÚi, moät ngÜôøi Hoa Kyø seþ chi tieâu trung bÏnh vaøo khoaÝng 48.48 ùoâla, taêng tÜø mÜÚc 45 ùoâla tÜø muøa Halloween hoà i naêm qua. Tuy nhieân cuþng coÚ lÜÚa tuoüi chi tieâu nhieàu hôn lÜÚa tuoüi khaÚc vaøo dòp leã naøy, chaúng haïn tuoüi tÜø 25 ùeån 34 tuoüi, chi tieâu trung bÏnh ùeån 62.46 ùoâla, trong khi lÜÚa tuoüi treân 65, chÌ tieâu trung bÏnh coÚ 26.84 ùoâla maø thoâi. VôÚi mÜÚc trung bÏnh 48.48 ùoâla, ngÜôøi ta dÜï ùònh chi tieâu nhÜ sau: Mua keïo: 17.09 ùoâla. Quaàn aÚo: 16.98 ùoâla. Trang trí nhaø cÜÝa, hoÚa trang: 12.35 ùoâla. Thieäp mÜøng: 2.06 ùoâla. Cuoäc thaêm doø cho thaåy hôn phaân nÜÝa soå ngÜôøi mÜøng

Halloween, ùeà u mua quaàn aÚo hoÚa trang. Muøa Halloween naøy, thaêm doø cho thaåy treÝ em thích hoÚa trang laøm Coâng ChuÚa (11.8%), Phuø ThuÝy (5.2%), Spider-man (4.5%), ma quyÝ (4.1%), Darth Vader (3.9%)... Trong khi ùoÚ, cuoäc thaêm doø cho thaåy vaøo dòp Halloween naøy, ngÜôøi lôÚn thích hoÚa trang laøm: Phuø ThuÝy (16.4%), QuyÝ Dracula (6.0%), taøi tÜÝ/ nhaân vaät noüi tieång (3.3%), ma quyÝ (3%), haÝi taÍc (2.4%)... Cuoäc thaêm doø cho thaåy chi tieâu theo haïng tuoüi, trung bÏnh nhaân muøa Halloween naøy, nhÜ sau: 18 ùeån 24 tuoüi: 50.75 ùoâla. 25 ùeån 34 tuoüi: 62.46 ùoâla. 35 ùeån 44 tuoüi: 57.66 ùoâla. 45 ùeån 54 tuoüi: 48.17 ùoâla. 55 ùeån 64 tuoüi: 39.14 ùoâla. 65 tuoüi vaø hôn nÜþa: 26.84 ùoâla. (L.T.)

ÑaÝng Daân ChuÝ Myþ taêng theâm hy voïng trong kyø baà u cÜÝ 2006 WASHINGTON - Hy voïng cuÝa caÚc thaønh vieân ùaÝng Daân ChuÝ trong Quoåc Hoäi daâng leân cao nhaåt trong moät thaäp nieân qua veà vieäc giaønh laïi quyeàn lÜïc vaøo kyø baàu cÜÝ naêm 2006, tÜÚc muøa baàu cÜÝ giÜþa nhieäm kyø cuÝa vò toüng thoång ùÜông nhieäm, trong luÚc uy tín cuÝa ùaÝng Coäng Hoøa ùang treân ùaø suy thoaÚi. ÑaÝng Daân ChuÝ hieän vaãn coøn xung khaÊc noäi boä veà raåt nhieàu vaån ùeà, tÜø chieån tranh Iraq cho ùeån sÜï quan taâm cuÝa chính phuÝ trong nhÜþng vaån ùeà vaên hoÚa noüi baät. Tuy nhieân caÚc thaønh vieân cuÝa ùaÝng vaãn chung tieång noÚi veà moät ùeà taøi chính trong kyø baàu cÜÝ naêm 2006, ruÚt tÜø chính tÏnh traïng hieän nay cuÝa ùaÝng ùoåi thuÝ: ÑoÚ laø chaåm

dÜÚt “vaĂŞn hoĂša tham oâ thoĂĄi naĂštâ€? cuĂťa ĂąaĂťng chieĂĄm Ăąa soĂĄ. Cuøng vĂ´Ăši vieäc theo doĂľi nhÜþng caĂšo traĂŻng choĂĄng laĂŻi daân bieĂĽu Coäng Hoøa Tom DeLay - nguyeân trÜôÝng khoĂĄi Ăąa soĂĄ taĂŻi HaĂŻ Vieän, vaø baĂťn ĂąieĂ u tra cuĂťa SEC veĂ  vuĂŻ buoân baĂšn chÜÚng khoaĂšn cuĂťa nghò sĂł Coäng Hoøa Bill Frist trÜôÝng khoĂĄi Ăąa soĂĄ taĂŻi ThÜôïng Vieän, ĂąaĂťng Daân ChuĂť coøn ĂąaĂĽy maĂŻnh caĂšc keĂĄ hoaĂŻch cho ra ùôøi baĂťn thaĂťo “HĂ´ĂŻp Ă‘oĂ ng VĂ´Ăši Hoa Kyøâ€? cuĂťa rieâng ĂąaĂťng naøy. BaĂťn HĂ´ĂŻp Ă‘oĂ ng VĂ´Ăši Hoa Kyø 1994, phaĂšt haønh chĂŚ vaøi tuaĂ n trÜôÚc kyø baĂ u cÜÝ QuoĂĄc Hoäi thaĂšng MÜôøi Moät naĂŞm nay, khieĂĄn caĂšc ÜÚng vieân Coäng Hoøa phaĂťi nghĂł ĂąeĂĄn vieäc thay ĂąoĂĽi dieĂŁn Ăąaøn chĂ­nh trò quoĂĄc gia. Khi tĂŚ leä uĂťng hoä ToĂĽng

ThoĂĄng Bush Ăąang Ă´Ăť mÜÚc thaĂĄp chĂśa tÜøng coĂš vaø 59 phaĂ n traĂŞm ngÜôøi MyĂľ traĂť lôøi raèng ĂąaĂĄt nÜôÚc Ăąang Ăąi vaøo con ùÜôøng sai laĂŻc, thĂŹ ĂąaĂťng Daân ChuĂť coĂš nhieĂ u cĂ´ hoäi giaønh laĂŻi quyeĂ n lÜïc. Baø Jennifer Crider, phaĂšt ngoân vieân cuĂťa daân bieĂĽu Nancy Pelosi, trÜôÝng khoĂĄi thieĂĽu soĂĄ taĂŻi HaĂŻ Vieän noĂši “ChuĂšng toâi Ăąang lieân keĂĄt vĂ´Ăši nhau trong moät thôøi ĂąieĂĽm voâ cuøng thuaän lĂ´ĂŻi, luĂšc maø quoĂĄc gia naøy ĂąaĂľ baĂŠt ĂąaĂ u chaĂšn kieĂĽu cai trò Ăąoäc ĂąaĂťngâ€?. Trong khi aĂĄy taĂŻi Washington, nghò sĂł Jennifer Duffy tuyeân boĂĄ â€œĂ‘aĂťng Daân ChuĂť ĂąaĂľ thaĂĄy moät caĂšnh cÜÝa mĂ´Ăť roäng.â€? Trong tĂŹnh hĂŹnh baĂĄt lĂ´ĂŻi veĂ  chĂ­nh trò cuĂťa ĂąaĂťng Coäng Hoøa,

1KDÂźWEDĂ‘R 1*­¯,9,(›7 0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$86$ 7HO)D[ $GYHUWLVLQJ )D[ 1HZV

(PDLOQYQHZV#DROFRP:HE6LWHKWWSZZZQJXRLYLHWFRP ;XDĂ&#x192;WEDĂ?QEĂ&#x2013;Ă?L3XEOLVKHGE\ 1*82,9,(71(:6,1& +RÂźLŠR¸QJ4XDĂ&#x201C;Q7UĂ&#x160;%RDUGRI'LUHFWRUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W&KXĂ?7Ă&#x201D;FK&KDLUPDQ3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;+RĂ&#x2020;LÂłRĂ&#x201A;QJ4XDĂ?Q7UĂ&#x201D;%RDUG 6HFUHWDU\ÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QKÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;QÂłRĂ&#x2026;4X\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ1JRĂ&#x2018;F7XHĂ&#x2020;1JX\HĂ&#x2026;Q .KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q

%DQŠLH¸X+DĂ?QK2IILFHUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&KDLUPDQ &(2ÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;FÂłLHĂ&#x201A;X+DĂ&#x161;QK 3UHVLGHQW &221JX\HĂ&#x2026;Q.KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&Ă&#x2013;6Ă&#x2013;Ă? 1KDĂ&#x201E;Q9LHĂ&#x201E;Q93RI )DFLOLWLHV +59XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RĂ&#x161;D6RDĂ&#x2018;Q 3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7KĂ&#x2DC;Ă&#x2013;QJ 9XĂ&#x2018;0DQDJLQJ(GLWRU 93RI%XVLQHVVÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QK*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7DĂ&#x161;L&KDĂ&#x203A;QK&)2

7RĂ?D6RDĂ&#x2021;Q1*Ž°,9,(Â&#x153;71*82,9,(70DQDJHUV ÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q&KXĂ?1KLHĂ&#x2020;P3XEOLVKHUÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK&KXĂ?%XĂ&#x203A;W(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;$ÂťQK 3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;&KXĂ?%XĂ&#x203A;W$VVRFLDWH(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC; .\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;6RDĂ&#x2018;Q0DQDJLQJ(GLWRU/HĂ&#x201E;7KXĂ?3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161; 6RDĂ&#x2018;Q$VVRFLDWH0DQDJLQJ(GLWRU

%DQ%LHÂşQ7DÂźS1HZV6WDII ÂłRĂ&#x2026;.KRĂ&#x201E;L1JX\HĂ&#x201E;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ.KĂ&#x2013;Ă?L3KRQJ/HĂ&#x201E;7KXĂ&#x2018;\1JX\HĂ&#x201E;Q+X\1JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F&KDĂ&#x192;Q &111JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F0LQK1JX\HĂ&#x2026;Q1KDĂ&#x2020;W1JX\HĂ&#x2026;Q7X\HĂ&#x2021;Q7KLHĂ&#x2020;Q*LDR7UDĂ&#x201A;Q7KĂ&#x201D;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q 9DQQ3KDQ9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q

1JĂ&#x17D;Ă&#x152;Ă?L9LHÂźW(QJOLVK6HFWLRQ (YHU\7KXUVGD\(PDLOQY#QJXRLYLHWFRP $QK%'R(GLWRU-DPL)DUNDV1HZV(GLWRU-RVLH&DELJOLR'HQLVH1JX\HQ1JX\HQ .KRD7KDL$QK$XGUH\3KDP9DQQ3KDQ5XWK7DORYLFK+RL7ULQK3DXOLQH9X :ULWHUV&KLQK1JX\HQ'HVLJQHU.LHW+X\QK%HQMDPLQ9X3KRWRJUDSKHUV0LQK$Q /D3KDP1HZV$VVLVWDQW

caĂšc thaønh vieân Daân ChuĂť 1JXRL9LHW ,6618636 VWDUWHGLQ'HFHPEHULVSXEOLVKHGGDLO\ tuyeân boĂĄ hoĂŻ Ăąang theo ĂąuoĂĽi LQ9LHWQDPHVHZLWKD7KXUVGD\(QJOLVK6HFWLRQE\1JXRL9LHW1HZV,QF&RS\ULJKW moät chieĂĄn dòch khaĂšc chĂśa E\1JXRL9LHW1HZV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG1JXRL9LHW'DLO\1HZVQHLWKHUHQGRUVHVQRU ZDUUDQWVSURGXFWVDQGVHUYLFHVDGYHUWLVHG1HZVVWDQGSULFHLQ/RV$QJHOHVDQG2UDQJH tÜøng thaĂĄy ĂąeĂĽ taĂŞng ngaân quĂł &RXQWLHV6XEVFULSWLRQUDWH\HDUE\7KLUG&ODVV0DLO\HDUE\7ZR 'D\ ([SUHVV 0DLO )RUHLJQ PDLO UDWHV XSRQ UHTXHVW 3HULRGLFDOV 3RVWDJH 5DWHV SDLG DW quoĂĄc gia. KhoĂĄi Daân ChuĂť HaĂŻ :HVWPLQVWHU &DOLIRUQLD DQG DW DGGLWLRQDO PDLOLQJ RIILFHV 3RVWPDVWHU 6HQG DGGUHVV Vieän noĂši hoĂŻ coĂš 40 ÜÚng vieân FKDQJHVWR0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$x86$)RUVXEVFULSWLRQVFDOO  ĂąaĂľ saĂźn saøng cho voøng Ăąua naĂŞm 2006, tÜÚc laø nhieĂ u hĂ´n 7KH½OHÂźJĂ&#x17D;Ă&#x201C;LEDĂ?LĂ&#x2030;DĂ&#x201A;QJEDĂ&#x2018;R LYĂ&#x2013;Ă?FRĂ&#x203A;WKHĂ&#x2021;JĂ&#x2DC;Ă?LWĂ&#x2013;Ă&#x203A;LWRĂ&#x161;DVRDĂ&#x2018;QTXDEĂ&#x2DC;XĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QID[KRDĂ?FHPDLOQYQHZV#DROFRP1HĂ&#x201E;QJĂ&#x2DC;Ă?L),/( 10 vò so vĂ´Ăši kyø baĂ u cÜÝ naĂŞm %DĂ&#x161; 0LFURVRIW:RUG JKLURĂ&#x2014;GXĂ&#x161;QJKHĂ&#x2020;WKRĂ&#x192;QJWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WQDĂ&#x161;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJWUDĂ?ODĂ&#x2018;LEDĂ?QWKDĂ?RKRDĂ?F KĂ&#x17D;QKDĂ?QKYDĂ&#x161;NKRĂ&#x201E;QJFKĂ&#x201D;XWUDĂ&#x203A;FKQKLHĂ&#x2020;PYHĂ&#x201A;PRĂ&#x2018;LPDĂ&#x192;WPDĂ&#x203A;W7RDĂ&#x161;VRDĂ&#x2018;QGDĂ&#x161;QKTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2DC;Ă?DFKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;DKLHĂ&#x2020;X 2004. LYĂ&#x2013;Ă?JĂ&#x2013;Ă?LĂ&#x201C;HĂ&#x192;Q1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;FĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJWKXRĂ&#x2020;FTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2013;Ă?KĂ&#x2DC;Ă&#x2014;XFXĂ?DQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161; OĂ&#x201A;ng Bill Burton, giaĂšm ĂąoĂĄc Ă&#x201C;Ă?QK%DĂ&#x161; FRĂ&#x201E;QJW\1JXRL9LHW1HZV,QF1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJQKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;QJEDĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?NKRĂ&#x201E;QJJKLWDĂ&#x203A;FJLDĂ?NKRĂ&#x201E;QJ thoâng tin cuĂťa UĂ&#x203A;y Ban Vaän Ă&#x201C;Ă&#x201D;DFKĂ&#x2C6;KRDĂ?FĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QWKRDĂ&#x2018;LOLHĂ&#x201E;QODĂ&#x2018;F1KXOLHĂ&#x2020;XWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WGR&RĂ&#x201E;QJ7\ÂłLHĂ&#x2020;Q7RDĂ&#x203A;Q91, Ă&#x2018;oäng BaĂ u CÜÝ QuoĂĄc Hoäi cuĂťa ĂąaĂťng Daân ChuĂť, noĂši â&#x20AC;&#x153;ChuĂšng 6RĂ&#x192;OĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;QJSKDĂ&#x203A;WKDĂ&#x161;QKQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WGRFĂ&#x2013;TXDQ9HULILHG$XGLW&LUFXODWLRQNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QYDĂ&#x161; toâi Ăąang vaän Ăąoäng ùÜôïc nhieĂ u FKĂ&#x2DC;Ă&#x203A;QJQKDĂ&#x2020;Q9LHĂ&#x2020;FNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QWLHĂ&#x192;QKDĂ&#x161;QKOLHĂ&#x201E;QWXĂ&#x2018;F tieĂ n hĂ´n bao giôø heĂĄt vaø cuĂľng $YHUDJHGDLO\ Ăąang kieĂĄm theâm nhieĂ u ÜÚng FLUFXODWLRQ vieân cho ĂąaĂťngâ&#x20AC;?. FRSLHV Trong khi ĂąoĂš, khoĂĄi Ăąoâng aĂšp ĂąaĂťo cuĂťa ĂąaĂťng Coäng Hoøa Ăąang bò thĂśa thĂ´Ăšt daĂ n. Trong West Virginia vaø ThoĂĄng Ă&#x2018;oĂĄc khoĂťi cuoäc ĂąoĂĄi ĂąaĂ u vĂ´Ăši caĂšc thaĂšng naøy, Daân BieĂĽu Shelley tieĂĽu bang North Dakota laø ngÜôøi ĂąoĂ ng nhieäm thuoäc ĂąaĂťng Moore Capito cuĂťa tieĂĽu bang oâng Jojn Hoeven ĂąaĂľ ruĂšt lui Daân ChuĂť. (DP)

CHĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG TRĂ&#x152;NH PHAĂ&#x2122;T THANH

1190 AM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

CHĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG TRĂ&#x152;NH PHAĂ&#x2122;T THANH VNCR 1190 AM ThÜÚ BaĂťy 15 thaĂšng 10, 2005. 13 thaĂšng 09 AĂ&#x201A;m Lòch, AĂ t Daäu ****************** 02:00 PM - 4:00 PM 02:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Giôø 02:20 - VaĂŞn HoĂŻc TheĂĄ GiĂ´Ăši 02:30 - Hoäi Luaän Baøn Troøn 03:00 - ChÜông TrĂŹnh TrÜôøng HoĂŻc TrÜôøng Ă&#x2018;ôøi 03:30 - PhoĂťng VaĂĄn Kinh TeĂĄ Gia Ă&#x2018;inh Xuaân Quaân 04:00 - ChaĂĄm DÜÚt PhaĂšt Thanh

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÔØI SÖÏ SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

DAT

Iraq ngöng caùc hoaït ñoäng tröôùc cuoäc tröng caàu daân yù caêng thaúng vaø chia reõ BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Saùu 14-10, caùc ñöôøng phoá vaø xa loä taïi Iraq ñeàu troáng trôn trong khi caûnh saùt vaø binh lính traán ñoùng taïi nhöõng vò trí chung quanh caùc phoøng phieáu moät ngaøy tröôùc cuoäc tröng caàu daân yù veà baûn hieán phaùp maø quaân noåi daäy ñaõ theà quyeát phaù vôõ cho baèng ñöôïc. Quaân baïo ñoäng ñaõ cho noå tung ngoâi nhaø cuûa vò chuû tòch ñòa phöông Ñaûng Hoài Giaùo taïi khu thaønh trì cuûa quaân noåi daäy ôû Ramadi vaø ñaët bom phaù noå moät vaên phoøng troáng khoâng cuûa ñaûng naøy taïi Baghdad sau khi nhoùm AÛ Raäp Sunni naøy xeù raøo theo phe uûng hoä hieán phaùp hoài cuoái tuaàn naøy vaø thuùc giuïc daân chuùng haõy boû phieáu “Chaáp thuaän” trong cuoäc tröng caàu yù kieán. Thoûa thuaän ñaït ñöôïc vôùi giôùi laõnh ñaïo cuûa ñaûng naøy qua vieäc höùa heïn treân giaáy tôø laø seõ duyeät xeùt laïi toaøn boä baûn hieán phaùp trong naêm tôùi - ñaõ thaønh coâng ít nhaát cuõng laø trong vieäc chia ñoâi löïc löôïng cuûa phe boû phieáu “Khoâng chaáp thuaän” ra vaø laøm giaûm haï nguy cô moät soá ñòa phöông taïi caùc

tænh cuûa ngöôøi Sunni seõ phuû quyeát baûn hieán phaùp vaø caûn trôû keá hoaïch chính trò do Myõ ñôõ ñaàu naøy. Baûn thaûo hieán phaùp ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi laâm thôøi do ngöôøi Shi’ite vaø ngöôøi Kurd chi phoái chaáp thuaän, maëc duø coù söï choáng ñoái cuûa nhieàu ngöôøi thuoäc phe thieåu soá AÛ Raäp Sunni töøng coù thôøi cai trò Iraq. Haèng chuïc cuoäc phoûng vaán treân khaép nöôùc Iraq cho thaáy coù caùc phaûn öùng laãn loän, khoâng phaûi chæ rieâng trong noäi boä daân Sunni maø thoâi, taïo neân moái hoaøi nghi veà keát quaû do caùc cuoäc thaêm doø ñöa ra cho thaáy ña soá daân chuùng seõ boû phieáu “Chaáp thuaän.” Caùc vuøng bieân giôùi ñaõ ñöôïc khoùa chaët laïi vaø nhöõng cöûa hieäu vaø cô sôû kinh danh ñaõ ñoùng cöûa keå töø hoâm Thöù Naêm ñeå chuaån bò cho boán ngaøy nghæ treân toaøn quoác. Caùc xe hôi tö nhaân bò caám khoâng ñöôïc ra ñöôøng töø 10 giôø toái, giôø ñòa phöông, töùc 19 giôø, giôø Quoác Teá GMT cho tôùi Chuû Nhaät 16-10, ñeå ngaên chaën nhöõng vuï noå bom töï töû maø quaân noåi daäy ngöôøi AÛ Raäp Sunni vaãn hay thöïc hieän vì hoï töøng theà quyeát

phaù hoaïi cuoäc baàu cöû. “Chuùng toâi hy voïng seõ coù theå chaän ñöùng quaân khuûng boá cöôùp ñi nieàm haïnh phuùc töông lai cuûa chuùng toâi,” vò thò tröôûng thaønh phoá Hilla, Imad Lefta, leân tieáng nhö vaäy nhaân ñeà caäp tôùi caùc chi tieát veà coâng cuoäc phoøng thuû an ninh cho thaønh phoá cuûa ngöôøi Shi’ite naøy ôû veà phía nam thuû ñoâ Baghdad. Ñaây laø nôi maø moät xe bom töï töû ñaõ phaù saäp moät ñeàn thôø caùch nay 10 ngaøy, laøm thieät maïng Y taù Mexico ñình coâng tôùi 25 ngöôøi. “Ñaây laø moät böôùc tieán daøi veà Hoâm 14 Thaùng Möôøi, caùc y taù Mexcio laøm vieäc taïi nhöõng beänh vieän xaõ hoäi ñoàng hoâ vang khaåu hieäu phaûn ñoái chính phía töông lai,” vò thò tröôûng saùch höu boång beân ngoaøi moät phoøng hoïp trong ñoù ñaïi dieän nghieäp ñoaøn coâng nhaân vaø chính phuû ñang ra söùc thöông löôïng ñeå coá traùnh moät cuoäc toång ñình coâng saép dieãn ra trong vaøi ngaøy tôùi. (Hình: REUTERS/Andrew Winning) noùi theâm nhö theá. (V.P.)

Afghanistan: Taùm xe nhieân lieäu bò bom phaù huûy

KANDAHAR, Afghanistan (Reuters) - Caùc nhaân chöùng hoâm Thöù Saùu 14-10 noùi moät traùi bom gaøi treân moät xe vaän taûi chôû nhieân lieäu ñaõ phaùt noå, phaù huûy taùm xe boàn chôû nhieân lieäu cho moät caên cöù Hoa Kyø ôû Afghanistan. Hai taøi xeá xe vaän taûi ngöôøi Pakistan ñaõ bò thöông trong vuï noå toái hoâm Thöù Naêm taïi moät traïm kieåm soaùt gaàn phi tröôøng Kandahar, nôi ñoùng quaân cuûa

caùc binh só do Hoa Kyø caàm ñaàu, caùc nhaân chöùng noùi. Kandahar, naèm veà phía nam, laø cöù ñòa cuõ cuûa caùc phaàn töû Hoài Giaùo quaù khích Taliban, cheá ñoä ñaõ bò caùc löïc löôïng do Hoa Kyø caàm ñaàu laät ñoå vaøo cuoái naêm 2001 sau khi hoï khoâng chòu giao noäp Osama bin Laden, ngöôøi bò cho laø chuû möu nhöõng cuoäc taán coâng 11 Thaùng Chín taïi Hoa Kyø. Caùc vieân chöùc ñòa phöông

noùi traùi bom ñaõ ñöôïc gaén vaøo moät trong soá caùc xe vaän taûi ôû Pakistan, nhöng khoâng ñöa ra baèng chöùng. Khoâng coù ai nhaän traùch nhieäm vuï taán coâng nhöng ngöôøi ta nghi cho caùc loaïn quaân Taliban, nhöõng ngöôøi töøng taán coâng caùc ñoaøn xe chôû nhieân lieäu hoaëc caùc moùn khaùc cho caùc löïc löôïng Hoa Kyø ôû Afghanistan. Vuï noå laø vuï taán coâng môùi nhaát taïi mieàn Ñoâng vaø mieàn

Vaên Phoøng Luaät Sö

Concord & Associates

Nam, nôi hôn hai chuïc ngöôøi, keå caû naêm nhaân vieân cöùu trôï ñòa phöông vaø hai binh só Hoa Kyø, ñaõ bò gieát cheát trong 10 ngaøy qua trong nhöõng cuoäc taán coâng cuûa caùc daân quaân. Caùc naïn nhaân môùi nhaát laø hai caûnh saùt vieân Afghanistan bò gieát cheát trong moät cuoäc tuaàn tieãu beân ngoaøi thaønh phoá Kandahar hoâm Thöù Naêm, 13 caûnh saùt khaùc cuõng bò thöông. (n.n.)

Tham Khaûo Mieãn Phí

Hình Luaät (Taát caû toäi ñaïi hình vaø tieåu hình) Treân 25 naêm kinh nghieäm

Criminal Law

Luaät Khai Phaù Saûn (Chapter 7, 11 or 13) (Goùc ñöôøng Heil vaø Magnolia) 16451 Magnolia, Westminster, CA 92683

(714) 799-7714

Richard Paul

Bankruptcy

Attorney At Law

Söûa Bad Credit ° Xoùa Nôï ° We Fix Credit

naêm Treân 25ghieäm kinh n

Bad Credit 100% Money Back Guarantee ° Söûa

Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) ° Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! ° Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! ° Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Vaên Phoøng Luaät Sö

Richard Paul Attorney At Law

Concord & Associates

Xin goïi: ANTHONY DÖÔNG

(Goùc ñöôøng Heil vaø Magnolia)

(714) 799-7714

16451 Magnolia St., Westminster, CA 92683


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

Al Qaeda ñang khai thaùc nhöõng ngöôøi caûi ñaïo “maét xanh” Tieáp trang A1

moät ngöôøi Ñöùc bò tình nghi dính líu vaøo moät vuï noå bom ôû Tunisia naêm 2002, ñaõ caûi ñaïo vaøo naêm 20 tuoåi tröôùc khi gia nhaäp thaùnh chieán, trong ñoù, theo nhöõng nhaø ñieàu tra, anh ta ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi coäng taùc thaân caän cuûa bin Laden. Nhöõng daân quaân caûi ñaïo noåi tieáng khaùc bao goàm Germaine Lindsay, sinh taïi Jamaica, moät trong boán keû noå bom töï saùt ñaõ gieát cheát 52 ngöôøi ôû London vaøo Thaùng Baûy, vaø Andrew Rowe, ngöôøi Anh, bò aùn tuø 15 naêm vaøo thaùng tröôùc vì sôû höõu nhöõng vaät lieäu khuûng boá. Lionel Dumont, ngöôøi Phaùp, bò tình nghi laø coäng taùc vieân cuûa Andrew Rowe vaø moät ngöôøi caûi ñaïo khaùc, seõ ra toøa vaøo Thaùng Möôøi Hai vì bò buoäc vaøo moät loaït nhöõng vuï taán coâng trong thaäp nieân 1990, keå caû moät möu toan noå bom taïi moät hoäi nghò thöôïng ñænh G-7 ôû Lille. “Con soá nhöõng ngöôøi caûi ñaïo tham gia vaøo nhöõng hoaït ñoäng khuûng boá thaät ñaùng kinh ngaïc,” theo lôøi oâng Michael Taarnby, moät nhaø nghieân cöùu taïi Vieän Nghieân Cöùu Quoác Teá cuûa Ñan Maïch, ngöôøi ñaõ nghieân cöùu vieäc tuyeån moä

vaø huaán luyeän nhöõng daân quaân Hoài Giaùo. Jean-Louis Bruguiere, vò thaåm phaùn choáng khuûng boá haøng ñaàu cuûa Phaùp, noùi vôùi tôø baùo Le Figaro trong moät cuoäc phoûng vaán: “Khoâng theå phuû nhaän ñöôïc raèng nhöõng ngöôøi caûi ñaïo laø nhöõng ngöôøi cöùng raén nhaát. Ngaøy nay nhöõng vuï caûi ñaïo dieãn ra moät caùch nhanh choùng hôn vaø söï cam keát quaù khích hôn.”

phöông tieän ñeå thaùch ñoá vaø laät ñoå traät töï theá giôùi hieän höõu, theo oâng Oliver Roy, giaùm ñoác nghieân cöùu cuûa Trung Taâm Nghieân Cöùu Khoa Hoïc Quoác Gia Phaùp. Moät vieân chöùc tình baùo Ñöùc ñaõ neâu leân nhöõng tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác quaù khích nhaän ñöôïc quy cheá thöôøng truù baèng caùch keát hoân vôùi nhöõng phuï nöõ ñòa phöông, gaây khoù khaên cho nhöõng coá gaéng cuûa nhaø chöùc traùch muoán truïc xuaát hoï.

höôùng veà phía baïo ñoäng, moät phaàn vì bò thuùc ñaåy bôûi moät nhu caàu muoán töï chöùng toû. Hoï cuõng coù theå deã daøng bò nhöõng phaàn töû cöïc ñoan ñieàu khieån vì hoï thieáu caên baûn vaên hoùa ñeå phaân bieät giöõa Hoài Giaùo thaät vaø hình thöùc bò boùp meùo. “Treân caên baûn, baïn coù theå noùi vôùi hoï baát cöù ñieàu gì maø hoï cuõng tin,” oâng Taarnby noùi. “Hoï khoâng ñaët ra nhöõng caâu hoûi ñuùng. Hoï “Taliban ngöôøi Myõ” chæ chaáp nhaän nhöõng gì maø Hieän töôïng khoâng phaûi hoï ñöôïc cho bieát veà nhöõng Nhöõng keû lang thang vaø giaù trò beà ngoaøi.” chæ giôùi haïn ôû AÂu Chaâu. John Walker Lindh, ñöôïc nhöõng toäi phaïm vaët Traùnh ñöôïc radar meänh danh laø “Taliban vaõnh Lôïi theá cho nhöõng nhoùm ngöôøi Myõ,” ñaõ bò keát toäi vaø Vaøi trong soá nhöõng ngöôøi bò tuø vaøo naêm 2002 vì chieán caûi ñaïo cöïc ñoan laø nhöõng daân quaân - vaø khoù khaên cho ñaáu cuøng vôùi daân quaân Af- keû soáng lang thang beân leà nhöõng cô quan an ninh - laø nhöõng ngöôøi caûi ñaïo thöôøng ghanistan, vaø coâng daân Myõ xaõ hoäi. Jose Padilla ñaõ bò giam giöõ David Courtailler, moät coù theå di chuyeån töï do vaø ít hôn ba naêm nay vì bò tình ngöôøi Phaùp bò keát toäi vaøo bò nghi ngôø hôn nhöõng nghi laø chieán binh ñòch lieân naêm ngoaùi vì trôï giuùp ngöôøi troâng roõ raøng laø ngöôøi heä vôùi moät aâm möu bò caùo khuûng boá, ñaõ bò loâi keùo vaøo Trung Ñoâng. “Nhôø daùng daáp cuûa hoï, buoäc laø “bom baån.” giôùi cöïc ñoan khi oâng ta Taïi UÙc, Jack Roche, moät chuyeån sang Hoài Giaùo taïi hoï coù theå xaâm nhaäp nhöõng ngöôøi sinh taïi Anh caûi ñaïo moät giaùo ñöôøng ôû Anh vaø ñaõ muïc tieâu ôû AÂu Chaâu deã daøng sang Hoài Giaùo, vaøo naêm ñöôïc moät ngöôøi laï ôû ñoù tôùi hôn nhieàu maø khoâng bò 2004 ñaõ bò tuø chín naêm vì tieáp xuùc vaø cho oâng tieàn vaø phaùt hieän,” theo lôøi oâng aâm möu ñaùnh bom Toøa Ñaïi moät veù maùy bay ñi Paki- Roland Jacquard, ngöôøi ñöùng ñaàu cô sôû Quan Saùt Söù Israel ôû Canberra. stan. Trong moät cuoäc phoûng “Hoï laø nhöõng ngöôøi caûm Khuûng Boá Quoác Teá ôû Paris. Caùc caù nhaân ñoù laø nhöõng vaán vôùi Reuters, nhöõng thaáy maát giaù trò, bò khinh chuyeân vieân AÂu Chaâu noùi khi vaø khi trôû thaønh nhöõng ngöôøi trong cuoäc, nhöõng ñaïi ña soá nhöõng ngöôøi ñaõ keû khuûng boá boãng nhieân hoï ngöôøi hoaøn toaøn hieåu bieát ñoåi sang Hoài Giaùo vì nhöõng trôû thaønh nhöõng anh huøng baûn chaát cuûa nhöõng xaõ hoäi lyù do caù nhaân. Vaøi ngöôøi caûi sieâu vieät,” theo lôøi oâng Taây Phöông maø hoï ñang toan tính laät ñoå. ñaïo ñeå thaønh hoân vôùi ngöôøi Olivier Roy. Khi moät ngöôøi caûi ñaïo Hoài Giaùo. Moät khi ñaõ caûi ñaïo, Tuy nhieân, moät soá nhoû laø nhöõng chuyeân vieân noùi, sang Hoài Giaùo coù cha vaø meï nhöõng phaàn töû cöïc ñoan coi nhöõng ngöôøi nhö vaäy laø ngöôøi Phaùp, Anh, Taây ñaïo Hoài quaù khích nhö moät thöôøng nhanh choùng Ban Nha hoaëc YÙ, vaø hoï

Baùc Só

soáng trong xaõ hoäi moät caùch nhöõng coâng ty treân toaøn bình thöôøng, tuyeät ñoái quoác, thì toång saûn löôïng khoâng theå phaùt hieän ñöôïc giaûm 0.5 phaàn traêm vaø rieâng ngaønh phuïc vuï coâng hoï. (n.n.) coäng thì giaûm 0.9 phaàn traêm. Hoa Kyø: Boä Lao Ñoäng noùi nhöõng Giaù sinh hoaït ngaønh khaùc ngoaøi naêng vaø giaù haøng baùn leû löôïng vaø thöïc phaåm thì laïm phaùt chæ ôû möùc ñoä taêng maïnh trung bình. Xeùt veà toác ñoä Tieáp trang A1 laïm phaùt caên baûn thì chæ maùy loïc vaø daøn khoan daàu - taêng 0.1 phaàn traêm, vaø khaù khí ñoát töï nhieân doïc bôø bieån oån ñònh lieân tuïc saùu thaùng vuøng Vònh Mexico, phaûi nay. ñoùng cöûa. Tuy nhieân, nhöõng kinh teá Baïch OÁc khoâng ñaùnh giaù gia vaø nhöõng vieân chöùc cao veà taàm quan troïng cuûa thuoäc Quyõ Döï Tröõ Lieân baùo caùo naøy. Phaùt ngoân vieân Bang ñang lo ngaïi raèng cuù Baïch OÁc Scott McClellan soác trong ngaønh naêng löôïng noùi: “Toång thoáng vaãn tin do nhöõng côn baõo taïi vuøng töôûng vaøo Quyõ Döï Tröõ Lieân Vònh Mexico vaãn coù theå gaây Bang vaø chính saùch tieàn teä laïm phaùt traøn qua nhöõng vöøa ñöôïc ban haønh nhaèm laõnh vöïc khaùc. giaûi toûa moïi lo laéng veà laïm Theo nhöõng nguoàn tin phaùt”. kinh teá khaùc, Boä Thöông Trong khi ñoù, baùo caùo cuûa Maïi ñaõ baùo caùo raèng giaù Quyõ Döï Tröõ Lieân Bang noùi baùn leû trong Thaùng Chín nhöõng côn baõo vôùi söùc taøn ñaõ ñöôïc coá keàm giöõ ñeå chæ phaù maïnh meõ vöøa qua ñaõ taêng 0.2 phaàn traêm. Tuy aûnh höôûng nhöõng haõng lôùn nhieân, nhìn laïi Thaùng trong toaøn quoác, saûn löôïng Taùm thì giaù baùn leû ñaõ khai thaùc moû vaø ñoà duøng taêng voït ñeán choùng maët ôû gia ñình giaûm 1.3 phaàn möùc 1.9 phaàn traêm, neân traêm trong Thaùng Chín; maëc duø Thaùng Chín chæ tính trong moät thaùng thì taêng theâm ít nhöng vaãn laø ñaây laø toác ñoä tuït doác thaûm quaù cao. haïi nhaát töø hôn 23 naêm Vaán ñeà lo laéng laø söï nay. taêng giaù naêng löôïng seõ Trong bieåu ñoà saûn löôïng khieán ngöôøi tieâu duøng phaûi nhöõng ngaønh coâng nghieäp caét bôùt nhöõng khoaûn chi xuoáng doác thì daãn ñaàu laø tieâu khaùc, ñieàu naøy seõ ngaønh khai thaùc moû quaëng, khieán thieät haïi kinh teá sau trong ñoù bao goàm caû khai hai côn baõo Katrina vaø thaùc daàu hoûa vaø khí ñoát töï Rita trôû neân naëng neà hôn. nhieân. Neáu tính taát caû (D.P.)

PHAÏM GIA KHAÙNH, M.D

9191 BOLSA AVE., SUITE 205, WESTMINSTER, CA 92683 (Trong khu Chôï 99)

Ñieän thoaïi: (714) 891-7035 * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Trung taâm y teá toaøn khoa Ñaø Naüng. * Nguyeân Baùc Só saûn phuï khoa vaø ngoaïi thöônhg döôõng ñöôøng * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Tai-Muõi Hoïng beänh vieän Maltezer vaø baûo sanh vieän Haøm Nghi. * Hoaøn taát haäu Ñaïi Hoïc UCLA. * Hoäi vieân hoäi Y Só Hoa Kyø. Vieät Ñöùc Ñaø Naüng.

Chuyeâ n Trò: BEÄ N H TOAØ N KHOA vaø TAI MUÕ I HOÏ N G

GiÔØ LAØM VIEÄC:

NHAÄN n KHAÙM BEÄNH LAØM THEÛ XANH, DI TRUÙ, NHAÄP TÒCH cuûa Sôû Di Truù Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: MEDICAL * Beänh Ngoaøi da vaø Hoa Lieãu, Beänh ngöôøi lôùn, Treû Em, Beänh Ngoaøi 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: MEDICARE da, Saûn phuï khoa, Tieåu giaûi phaãu, Chích ngöøa, Khaùm söùc khoûe toång 9:30 AM- 2:00 PM vaø BAÛO HIEÅM quaùt, Nhaäp hoïc, Chöông Trình WIC, Thöû maùu laøm hoân thuù.

Tranh theâu tay ! Chuyeân baùn sæ vaø leû tranh theâu tay ngheä thuaät vaø caùc ñoà

14858 Dillow Street goám söù myõ ngheä. Westminster, CA 92683 ! 20%-30% off cho caùc loaïi goám vaø thaïch cao. (Gaàn Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät)

714-657-7406 Dillow St.

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU

* Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

(714) 241-8162 NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

H.P. ART Brookhurst

FW 22

Moran

Kramer

Moran

! Chuùng toâi nhaän theâu chaân dung, baûo ñaûm khoâng phai maøu. ! Nhaän gôûi ñi khaép caùc tieåu bang.

HP ART Kính Môøi

Magnolia PL.THOÏ

Bolsa

.3”

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

Website: hphandembroidery.com Monday-Saturday: 9:00AM - 7:00PM Sunday: 9:00AM - 5:00PM

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Ngaøy daân Iraq ñi boû phieáu

Töông lai Iraq vaø töông lai ñaûng Coäng Hoøa Tieáp trang A1

traêm daân soá, soáng ôû vuøng khoâng coù moû daàu. Cuoäc thoûa hieäp sau cuøng coát laøm cho moät soá ngöôøi Sun Ni yeân taâm, raèng nhöõng quyeàn töï trò trong hieán phaùp seõ bò giôùi haïn. Nhöng duø keát quaû cuoäc boû phieáu ngaøy hoâm nay coù hôïp thöùc hoùa baûn hieán phaùp môùi hay khoâng, tình hình chieán cuoäc ôû Iraq seõ khoâng thay ñoåi trong maáy thaùng tôùi, ít nhaát ñeán ngaøy boû phieáu choïn moät quoác hoäi chính thöùc. Vaø khi quoác hoäi ñoù hoïp, caûnh caõi coï veà tu chính hieán phaùp seõ laïi tieáp tuïc. Khoâng coù gì baûo ñaûm laø sau cuoäc baàu cöû quoác hoäi vaøo cuoái naêm nay, nhöõng ñaïi bieåu cuûa ngöôøi Shi A - chieám 60 phaàn traêm daân soá - seõ chòu nhöôøng bôùt nhöõng quyeàn lôïi hoï ñang ñöôïc höôûng. Vaø ngöôøi Kurd - 40 phaàn traêm - thì seõ coá baûo veä nhöõng quyeàn lôïi maø hoï môùi giaønh ñöôïc sau khi oâng Saddam Hussein bò laät ñoå. Khoù loøng tin raèng nhöõng nhaø laõnh ñaïo ngöôøi Sun Ni, ngöôøi Shi A vaø ngöôøi Kurd coù theå thöïc hieän ñöôïc moät chính phuû ñoaøn keát trong voøng naêm tôùi. Quaân ñoäi cuûa ngöôøi Kurd ôû mieàn Baéc ñoäc laäp vôùi chính quyeàn trung öông ôû Baghdad, coøn ôû nhöõng thaønh phoá phía Nam thì löïc löôïng caûnh saùt do nhöõng giaùo só Shi A kieåm soaùt, coù luùc ñaõ baén nhau vôùi quaân ñoäi Anh. Quaân du kích choáng Myõ haàu heát laø ngöôøi Sun Ni. OÂng ñaïi söù Myõ coù theå khích leä hoï ñoàng yù vôùi nhau ngay baây giôø, ñeå baûo ñaûm cuoäc tröng caàu daân yù vaãn dieãn ra ñuùng ngaøy ñuùng thaùng, vaø chuùng ta bieát ngöôøi Myõ coù raát nhieàu caùch khích leä nhöõng nhaø chính trò ôû nöôùc khaùc, moät nöôùc ñang do hoï baûo veä! Nhöng ngöôøi daân khoâng deã gì mua chuoäc, hoï phaûi thaáy keát quaû cuï theå vaø laâu beàn. Ñeán khi quoác hoäi môùi ñöôïc baàu leân, roài hoïp vaø thaønh laäp chính phuû môùi, nhieàu laõnh tuï môùi xuaát hieän, luùc ñoù nhöõng xung ñoät coù theå laïi noåi leân nhö cuõ. OÂng Bing West, moät cöïu thuûy quaân luïc chieán ñaõ töøng ñöôïc cô quan nghieân cöùu Heritage Foundation cöû ñi theo 17 tieåu ñoaøn tham chieán ôû Iraq, nhaän xeùt raèng vieäc laøm ra baûn hieán phaùp khoâng coù ích lôïi bao nhieâu. OÂng noùi, “Chæ coù söùc maïnh seõ thaéng trong cuoäc chieán naøy.” Söùc maïnh thì caû ba phe ôû Iraq ñaõ saün saøng, chæ chôø quaân Myõ ruùt ñi laø coù theå buøng noå neáu quyeàn lôïi khoâng ñöôïc phaân chia cho ñeàu. Cho neân, daân chuùng Myõ khoâng ñaët maáy hy voïng vaøo tieán trình “daân chuû hoùa” xöù Iraq maø Toång Thoáng Bush vaãn ñeà cao töø hai naêm nay. Coù quoác hoäi môùi, coù chính phuû môùi, roài hoï laøm caùi gì? Ba oâng boä tröôûng trong chính phuû laâm thôøi cuõ cuûa Iraq do Myõ laäp ra naêm ngoaùi, trong ñoù coù cöïu Boä Tröôûng Quoác Phoøng, ñang bò truy toá veà soá tieàn moät tæ Myõ kim trong ngaân saùch khoâng bieát ñaõ bieán ñi daâu. Neáu hoï laøm bieán maát ñöôïc moät tæ Myõ kim trong voøng nöûa naêm caàm quyeàn thì ñaây laø nhöõng nhaø aûo thuaät thieân taøi! Ngöôøi ta bieát trong soá tieàn ñoù coù nhöõng khoaûn chi tieâu cho vieäc laäp nhöõng sö ñoaøn quaân Iraq; coù theå ñoù chæ laø lính ma, khoâng coù thaät, mua nhöõng vuõ khí khoâng coù thaät! Trong naêm qua, oâng Boä Tröôûng Quoác Phoøng Myõ Donald Rumsfeld vaãn noùi quaân Myõ seõ ruùt veà khi naøo quaân soá Iraq leân tôùi 130,000 ngöôøi coù khaû naêng chieán ñaáu. Bao giôø ñaït ñöôïc con soá ñoù? Laøm sao bieát khaû naêng chieán ñaáu cuûa hoï khi ñöùng tröôùc 20,000 quaân noåi daäy, phaàn lôùn laø ngöôøi Sun Ni vaø khoaûng 4,000 quaân du kích töø ngoaøi vaøo, vôùi giaác moäng “thaùnh chieán?” Töôùng David Petraus, nguyeân tö leänh sö ñoaøn duø vaø ñang phuï traùch huaán luyeän quaân ñoäi Iraq, tuyeân boá coù raát nhieàu tieán

boä. Nhöng oâng cuõng coâng nhaän trong ñaïo quaân ñang thaønh laäp coù quaù ít ngöôøi thuoäc phaùi Sun Ni, vaø khoâng roõ loøng trung thaønh cuûa nhöõng só quan trong ñoù höôùng veà chính phuû trung öông hay veà giaùo phaùi hoaëc thuû laõnh ñòa phöông cuûa hoï. Nhieàu ngöôøi ñaõ uûng hoä cuoäc chieán tranh Iraq ngay töø ñaàu, hieän cuõng trôû neân thaát voïng vaø deø daët lo ngaïi veà töông lai cuoäc chieán laâu daøi naøy. Trong tuaàn tröôùc, hai toå chöùc lôùn vôùi khuynh höôùng baûo thuû ñaõ toå chöùc nhöõng cuoäc hoäi thaûo veà Iraq, tröng ñoù coù Heritage Foundation. Taïi buoåi hoïp cuûa American Enterprise Institute (AEI), oâng Kanan Makiya, moät trong nhöõng dieãn giaû töøng coå ñoäng nhieät lieät cho vieäc Myõ taán coâng Iraq nay chæ trích chính quyeàn Bush ñaõ khoâng döï phoøng ñöôïc vaán ñeà chia reõ chuûng toäc vaø toân giaùo ôû Iraq, cuõng khoâng tieân lieäu ñöôïc taøn quaân ñaûng Baath cuûa oâng Hussein coù theå bieán hoùa vaø thích öùng nhanh nhö theá sau cuoäc chieán. OÂng cuõng chæ trích chính phuû Myõ khoâng coù keá hoaïch ñuùng khi tham chieán, döï truø moät soá quaân quaù thaáp. OÂng cho laø baûn döï thaûo hieán phaùp saép ñöôïc boû phieáu seõ laøm cho nöôùc Iraq baát oån hôn. Baø Rend Rahim, moät ngöôøi löu vong töøng ñöôïc cöû laøm ñaïi söù ñaàu tieân cuûa Iraq taïi Myõ, cuõng cho laø baûn hieán phaùp môùi seõ gaây hoãn loaïn, chính phuû trung öông seõ baát löïc, haàu nhö khoâng toàn taïi tröôùc söùc ly taâm cuûa chuûng toäc vaø giaùo phaùi. Moät dieãn giaû khaùc cho laø caû dieãn trình baàu cöû, soaïn hieán phaùp roài tröng caàu daân yù, baàu quoác hoäi môùi,ù chæ laø moät caùch ñaùnh daáu ñeå aán ñònh ngaøy quaân ñoäi Myõ baét ñaàu ruùt veà nöôùc. Cho neân moät ñieàu ñang laøm cho nhieàu ngöôøi trong ñaûng Coäng Hoøa lo laéng laø Toång Thoáng Bush ñang chôø coù dòp ñeå tuyeân boá baét ñaàu ruùt quaân, khoâng caàn bieát nöôùc Iraq seõ bình oån hay khoâng. Hoï cho raèng oâng Bush muoán giöõ chaët laáy nhöõng kyø haïn nhö phaûi tröng caàu daân yù trong Thaùng Möôøi, phaûi baàu quoác hoäi trong Thaùng Möôøi Hai, vaân vaân, laø ñeå chôø moät luùc oâng seõ tuyeân boá ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu: “Nöôùc Iraq ñaõ coù moät chính quyeàn do daân baàu!” Theá laø baét ñaàu ruùt quaân veà, tröôùc ngaøy daân chuùng Myõ ñi baàu Haï Vieän vaø moät phaàn ba Thöôïng Vieän vaøo naêm tôùi! Thôøi gian gaàn nay trong chính phuû Bush coù nhieàu lôøi tuyeân boá khoâng ñoàng nhaát veà thôøi haïn baét ñaàu ruùt quaân, nhö ñeå chôø nghe ngoùng dö luaän. Coù leõ nhöõng laõnh tuï al-Qaeda cuõng nhaän thaáy ñieàu ñoù, cho neân hoï môùi ra leänh thuû haï ôû Iraq haõy chuaån bò cöôùp chính quyeàn ngay khi quaân Myõ ruùt ñi. Chuùng ta coù theå tieân ñoaùn khi ñoù seõ coù tranh chaáp ñoå maùu giöõa nhöõng nhoùm do al-Qaeda ñieàu khieån vaø nhöõng ñaùm quaân ngöôøi Sun Ni vaø thuoäc ñaûng Baath coøn soùt laïi, tröng khi nhöõng ngöôøi Kurd vaø Shi A cuûng coá ñòa phöông cuûa hoï. Neáu Iraq maëc nhieân bò chia laøm ba thì chính phuû Myõ vaãn coù theå giuùp caû ñaûng Baath ñeå hoï tieâu dieät nhoùm al-Qaeda! Nhöng ñieàu naøy khoâng theå dieãn ra tröôùc ngaøy daân Myõ ñi baàu! Moái lo cuûa ñaûng Coäng Hoøa baây giôø laø khoâng theå troâng caäy vaøo uy tín cuûa oâng Bush trong cuoäc baàu cöû sang naêm. Cuoäc nghieân cöùu dö luaän môùi nhaát cuûa CBS cho thaáy chæ coù 32 phaàn traêm daân Myõ uûng hoä vieäc ñieàu khieån chieán tranh Iraq cuûa Toång Thoáng Bush. Maët khaùc, coù 59 phaàn traêm muoán ruùt quaân Myõ veà caøng sôùm caøng toát, duø nöôùc Iraq ñaõ oån ñònh hay chöa. Soá nhöõng vuï taán coâng, khuûng boá ñaõ gia taêng so vôùi naêm ngoaùi, töø con soá 50-70 vuï moät ngaøy taêng thaønh 90 vuï moãi ngaøy. Theo ñaø naøy thì trong moät naêm nöõa naïn khuûng boá cuõng chöa nguoäi ñöôïc. Ñaûng Coäng Hoøa phaûi chuaån bò cuoäc baàu cöû sang naêm

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 trong luùc chính quyeàn vaø quoác hoäi ñeàu gaëp nhieàu khoù khaên. Ngoaøi chieán tranh Iraq vaø vuï baõo Katrina, chính phuû coøn bò chæ trích veà giaù xaêng daàu vaø khí ñoát leân cao. Daân bieåu Tom DeLay phaûi töø chöùc tröôûng khoái Coäng Hoøa ôû Haï Vieän sau khi bò truy toá, cuøng nhöõng lieân heä giöõa oâng vaø nhöõng ngöôøi vaän ñoäng haønh lang cuõng ñang bò truy toá, taát caû taïo neân moät hình aûnh xaáu cho toaøn ñaûng Coäng Hoøa. Vieäc ñeà cöû baø Hariett Miers laøm thaåm phaùn Toái Cao Phaùp Vieän bò ngay nhöõng nhoùm baûo thuû trong ñaûng choáng laïi, chia reõ noäi boä. Trong maáy cuoäc boû phieáu ôû quoác hoäi gaàn ñaây, nhieàu ñaïi bieåu Coäng Hoøa ñaõ ngang nhieân choáng laïi phía Haønh Phaùp. Moät trong nhöõng cuoäc bieåu quyeát ñoù laø ngaân saùch cuûa Boä Quoác Phoøng. Thöôïng Vieän ñaõ ghi theâm moät ñieàu khoaûn tu chính “caám tra taán tuø binh” vaøo ngaân saùch, maëc duø Haï Vieän ñaõ thoâng qua khoâng coù ñieàu ñoù, vaø Toång Thoáng Bush doïa seõ phuû quyeát neáu Thöôïng Vieän khoâng boû. Nghò só John McCain ñaõ huøng hoàn bieän minh cho ñieàu tu chính naøy, vaø oâng nhaân danh moät cöïu chieán só, moät cöïu tuø binh chieán tranh ôû Vieät Nam. OÂng ñeà nghò baûn quy taéc veà thaåm vaán tuø binh cuûa Luïc Quaân Myõ phaûi ñöôïc aùp duïng trieät ñeå; caám khoâng ñöôïc duøng nhöõng bieän phaùp “taøn baïo, phi nhaân, hay laøm maát phaåm giaù” nhöõng tuø binh, vì tra taán tuø binh laø laøm maát danh döï cuûa quaân ñoäi Myõ. OÂng McCain choáng laïi aùp löïc cuûa Toøa Baïch OÁc, nhaân danh vieäc baûo veä “danh döï cuûa nhöõng quaân nhaân Hoa Kyø.” OÂng ñaõ ñöôïc nhöõng baïn ñoàng vieän hoan hoâ nhieät lieät, vaø caû cöïu Ngoaïi Tröôûng Colin L. Powell cuõng leân tieáng ngôïi khen. Thöôïng Vieän ñaõ thoâng qua tu chính aùn ñoù vôùi tyû soá 90-9, khoâng lo bò toång thoáng phuû quyeát. Nghò só John McCain, Coäng Hoøa, tieåu bang Arizona, töøng bò Toång Thoáng Bush ñaùnh baïi trong kyø baàu cöû sô boä naêm 2000. Ñeán nay oâng vaãn chöa tuyeân boá seõ tranh cöû vaøo naêm 2008 hay khoâng, luùc ñoù oâng seõ 72 tuoåi. Gaàn ñaây oâng ñaõ chöùng toû laø moät ngöôøi daãn ñaàu trong nhieàu chieán dòch chính trò ôû quoác hoäi. OÂng cuøng moät soá nghò só Coäng Hoøa khaùc ñang soaïn thaûo nhöõng ñeà nghò giaûm bôùt khieám huït ngaân saùch, moät moái lo lôùn cuûa caùnh baûo thuû trong ñaûng. Hieän giôùi baûo thuû ñang chæ trích Toång Thoáng Bush veà chính saùch chi tieâu quaù loá, töø vieäc trôï caáp thuoác men cho ngöôøi giaø veà höu, ngaân saùch tu boä xa loä phí phaïm ñeå vöøa loøng nhöõng ñaïi bieåu quoác hoäi, ñeán lôøi höùa “laøm baát cöù ñieàu gì caàn ñeå phuïc hoài vuøng bò baõo Katrina. Nhoùm nghò só naøy ñeà nghò nhöõng bieän phaùp coù theå tieát giaûm chi tieâu töø $50 tyû ñeán $100 tyû trong voøng 5 naêm. OÂng McCain cuõng hôïp taùc vôùi moät nghò só Daân Chuû - oâng Edward Kennedy - ñeå soaïn döï luaän caûi toå veà chính saùch di daân vaøo Myõ. Ngoaøi ra, oâng coøn duøng dieãn ñaøn trong UÛy Ban Quaân Löïc Thöôïng Vieän ñeå ñöa nhöõng ñeà nghò caûi toå toaøn dieän thuû tuïc mua chieán cuï cuûa Boä Quoác Phoøng. Trong khi ñi thaêm nhöõng tieåu bang, oâng McCain cuõng toû yù lo ngaïi veà tình traïng uy tín cuûa Toång Thoáng Bush xuoáng thaáp, coù theå aûnh höôûng tôùi cuoäc baàu cöû sang naêm. Nhìn vaøo nhöõng hoaït ñoäng cuûa oâng, moïi ngöôøi khoâng khoûi nghó raèng oâng vaãn nuoâi yù ñònh seõ coù ngaøy ra tranh cöû toång thoáng Myõ! Trong luùc ñoù ñaûng Coäng Hoøa ñang caàn taäp hôïp, ñoaøn keát vaø taïo moät hình aûnh môùi, tröôùc ngaøy baàu cöû naêm 2006. OÂng McCain coù nhieàu trieån voïng trôû thaønh moät laõnh tuï nhö vaäy; tuy nhieân hieän tröng ñaûng coù haøng chuïc nhaân vaät cuõng coù yù tranh cöû toång thoáng Myõ vaøo naêm 2008. Trong chính trò nöôùc Myõ, ba naêm laø moät thôøi gian raát daøi! NGOÂ NHAÂN DUÏNG

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Tôø Lao Ñoäng noùi veà thanh tra chính phuû: “Coù hieän töôïng huø doïa, voøi vónh” Tieáp trang A1

naøo, khoâng thaáy coù bieän phaùp ñoái phoù. “Khi PVECC vöøa tieán haønh thi coâng (coâng trình kho baõi khí hoùa loûng Thò Vaûi) thì coâng trình tuyeán oáng LPG ñaõ bò luùn roài. Haäu quaû ñeán nay vaãn chöa khaéc phuïc ñöôïc. Nhöõng khu khaùc vaãn tieáp tuïc bò luùn.” Nguyeãn Hoàng Ngaân noùi. Coâng trình naøy laø moät trong haøng chuïc döï aùn maø oå tham nhuõng cuûa ngaønh daàu khí quoác doanh Coäng Saûn Vieät Nam ñuïc khoeùt (töø xaây döïng xöôûng loïc daàu Dung Quaát, xaây nhaø block treân daøn khoan Baïch Hoå) ñeå chia nhau maø töø phoù toång giaùm ñoác Nguyeãn Quang Thöôøng trôû xuoáng ñang bò ñeà nghò aùn tuø. Phaïm Quang Döï, toång giaùm ñoác Petro Vietnam, trong moät cuoäc phoûng vaán baùo chí, noùi raèng nhöõng keû tham nhuõng coù theå chia nhau “nhieàu trieäu Myõ kim”. Khi kyù giaû tôø Lao Ñoäng ñang phoûng vaán Nguyeãn Hoàng Ngaân thì “moät thaønh vieân trong ñoaøn thanh tra cuûa oâng Löông Cao Khaûi goïi ñieän thoaïi ñeán “ñeà nghò” khoâng cung caáp nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán coâng vieäc maø ñoaøn thanh tra laøm vieäc trong suoát thôøi gian tröôùc ñaây.” Baùo Lao Ñoäng cho hay. Ngaøy Thöù Tö 12 Thaùng Möôøi 2005, Löông Cao Khaûi, tröôûng ñoaøn thanh tra chính phuû Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ bò maát chöùc vì tình nghi “tö lôïi” trong vieäc ñieàu tra nhieàu döï aùn quan troïng trong ñoù coù döï aùn Thò Vaûi. Caû oâng naøy vaø 11 thaønh vieân cuûa oâng nhaän leänh vieát “kieåm ñieåm” ñeå traû lôøi cho nhöõng caùo buoäc laøm aùp löïc vôùi ñôn vò bò thanh tra ñeå voøi vónh hoái loä haàu thay ñoåi keát luaän phuùc trình.

Trong baûn tin ngaøy Thöù Baûy 15 Thaùng Möôøi 2005, baùo ñieän töû VNExpress noùi raèng oâng Löông Cao Khaûi ñaõ “nhìn nhaän sai laàm”. Nhöng oâng naøy phuû nhaän vieäc laøm sai leäch keát quaû thanh tra kho caûng Thò Vaûi ñeå nhaän “boài döôõng” cho moät loâ ñaát ôû Vuõng Taøu leân tôùi 6,000 meùt vuoâng. Traùi laïi oâng naøy noùi loâ ñaát ñoù “chæ ñöùng teân giuøm ngöôøi khaùc.” Baøi baùo khoâng thaáy noùi ngöôøi khaùc ñoù laø ai vaø cuoäc ñieàu tra seõ coù keùo daøi ñeán caù nhaân ñoù hay khoâng. Maët khaùc, trong moät baûn tin khaùc cuûa tôø Lao Ñoäng ñieän töû, 4 trong soá gaàn 20 quan chöùc cao caáp ngaønh daàu khí quoác doanh Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ bò ñeà nghò aùn tuø töø 18 naêm ñeán chung thaân. Rieâng Nguyeãn Quang Thöôøng, tröôùc khi laø phoù toång giaùm ñoác Petro Vietnam, töøng laø giaùm ñoác coâng ty Dòch Vuï Kyõ Thuaät Daàu Khí (PTSC) bò ñeà nghò töø 24 ñeán 26 naêm tuø veà toäi “coá yù laøm traùi quaûn lyù kinh teá gaây thieät haïi nghieâm troïng...” Döông Quoác Haø, nguyeân phoù toång giaùm ñoác Vietsovpetro (lieân doanh khai thaùc daàu khí vôùi Nga), bò ñeà nghò 18-20 naêm tuø vôùi nhöõng caùo buoäc “tham oâ taøi saûn nhaø nöôùc”. Phieân toøa xöû ñaùm quan chöùc daàu khí quoác doanh tham nhuõng khôûi söï töø ngaøy 5 Thaùng Möôøi 2005 vöøa qua sau hôn moät naêm ñieàu tra maø nhöõng keát luaän thanh tra tröôùc ñoù bò thay ñoåi nhieàu laàn. Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam trong khoùa hoïp cuoái naêm nay seõ coøn thaûo luaän tieáp ñeå bieåu quyeát veà moät ñaïo luaät choáng tham nhuõng vaø laõng phí trong guoàng maùy coâng quyeàn. Trong moät laàn traû lôøi phoûng vaán cuûa baùo Tuoåi Treû ngaøy 25 Thaùng Naêm naêm 2005, Leâ Khaû Phieâu, nguyeân Toång Bí Thö Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, ñaû kích ñaùm caàm ñaàu Ñaûng vaø nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam hieän nay laø ñaõ ñeå cho tham nhuõng ngaøy moät traøn

lan töø treân xuoáng döôùi. “Tham nhuõng khoâng phaûi laø moät ngöôøi maø trôû thaønh ñöôøng daây töø döôùi leân treân, töø treân xuoáng döôùi.” OÂng Phieâu noùi.” Chuùng ta ñaõ coi tham nhuõng laø quoác naïn thì ñeán nay vaãn laø quoác naïn. Chöa ai baûo ñaõ heát quoác naïn caû.”

Boä tröôûng quoác phoøng Hoa Kyø thaêm Trung Quoác vaø nhöõng nöôùc laùng gieàng Tieáp trang A1

thaêm naøy, cuõng coù theå laø moät söï chuyeån ñoäng töø caû 2 phía ñeå tieán ñeán vieäc bình thöôøng hoùa nhöõng moái lieân laïc quaân söï giöõa hai nöôùc vaø giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà an ninh, trong ñoù coù caû vieäc choáng khuûng boá vaø nhöõng chöông trình phaùt trieån vuõ khí nguyeân töû cuûa Baéc Haøn. Boä Tröôûng Rumsfeld, trong baøi dieãn vaên quan troïng ñoïc hoài Thaùng Saùu vöøa qua taïi Singapore, ñaõ coá yù noùi ñeán vieäc Trung Quoác gia taêng ngaân saùch quoác phoøng ñeán 2 con soá, cho raøng nhö vaäy Baéc Kinh coù theå laøm leäch caùn caân söùc maïnh taïi AÙ Chaâu vaø ñoù laø moät söï chi tieâu quaù möùc cho laõnh vöïc quaân söï cuûa moät nöôùc khoâng heà bò ñe doïa gì veà quaân söï caû. Trung Quoác ñaõ traán an ngay nhöõng moái quan taâm cuûa Hoa Kyø, quaû quyeát raèng Trung Quoác vaãn luoân quan taâm ñeán hoøa bình. Nhöng vaøo Thaùng Baûy, moät töôùng laõnh Trung Quoác noùi vôùi nhöõng nhaø baùo raèng, Trung Quoác saün saøng söû duïng ñeán nhöõng vuõ khí nguyeân töû choáng laïi Hoa Kyø trong tröôøng hôïp coù söï can thieäp cuûa Hoa Kyø vaøo cuoäc khuûng hoaûng

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

ôû Ñaøi Loan. Ñaøi Loan, maø Trung Quoác coi nhö moät tænh ly khai, ñeå roài ñaây seõ phaûi saùp nhaäp trôû laïi Hoa Luïc, chính laø caùi gai nhöùc nhoái trong nhöõng moái lieân laïc giöõa Hoa Kyø vaø Trung Quoác. Tuy Washington luoân coâng nhaän Baéc Kinh, nhö laø chính phuû hôïp phaùp duy nhaát cuûa Trung Quoác, nhöng laïi laø nöôùc cung caáp nhieàu vuõ khí nhaát cho hoøn ñaûo töï trò naøy. Boä Tröôûng Rumsfeld thaêm Nam Haøn, cuõng laø nôi vaãn thöôøng toå chöùc nhöõng cuoäc tham khaûo quaân söï haøng naêm giöõa Hoa Kyø vaø Nam Haøn. Caùc giôùi chöùc Hoa Kyø cho bieát nhaân khi Boä Tröôûng Rumsfeld thaêm Moâng Coå vaø Kazakhstan, oâng seõ coù dòp thaûo luaän ñeå giuùp hieän ñaïi hoùa quaân ñoäi cuûa 2 nöôùc naøy, cuõng nhö baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi hai nöôùc, vì ñaõ tieáp tay vôùi Hoa Kyø, trong nhöõng cuoäc chieán ôû Iraq vaø Afghanistan. (L.T.)

Boä tröôûng y teá Hoa Kyø thaêm Vieät Nam caûnh giaùc veà ñaïi dòch cuùm gaø Tieáp trang A1

traùi ñaát naøy coù theå laøm ngô ñöôïc.” Boä Tröôûng Leavitt cuõng ghi nhaän raèng söï boäc phaùt cuûa nhöõng oå cuùm gaø taïi Thoå Nhó Kyø vaø Romania, cho thaáy nhu caàu khaån caáp ñeå ñoái phoù laïi vôùi beänh cuùm gaø naøy, maø döôøng nhö giôø ñaây ñaõ laây lan qua ngaû nhöõng baày chim thieân di. Hoa Kyø ñaõ cam keát giuùp 25 trieäu ñoâla cho vuøng AÙ Chaâu naøy, ñeå giuùp huaán luyeän, cung caáp nhöõng phöông tieän, phoøng thöû nghieäm, nhöõng heä thoáng theo doõi beänh töø caáp laøng cuøng giaùo duïc cho daân chuùng veà caên beänh cuùm gaø naøy. Vieät Nam laø chaëng gheù cuoái cuøng cuûa Boä Tröôûng Leavitt trong chuyeán coâng du Ñoâng Nam AÙ cuûa oâng,

maø tröôùc ñoù oâng ñaõ ñeán thaêm Thaùi Lan, Cambodia vaø Laøo. Chuyeán ñi thaêm naøy, ñaõ dieãn ra moät tuaàn leã sau khi nhöõng giôùi chöùc töø 80 quoác gia ñaõ gaëp gôõ nhau taïi Washington ñeå thaûo luaän veà nhöõng keá hoaïch haàu coù theå ngöøa chaën ñöôïc moái ñe doïa ñaïi dòch cuùm gaø coù theå buøng phaùt vaøo baát cöù luùc naøo treân theá giôùi. Hai trong ba ñaïi dòch coù tính caùch toaøn caàu - ñeàu xaûy ra vaøo theá kyû 20 - vaø coù nguoàn goác töø AÙ Chaâu. Beänh cuùm AÙ Chaâu xaûy ra trong nhöõng naêm 19571958, ñöôïc ghi nhaän phaùt xuaát ñaàu tieân taïi Trung Quoác, vaø beänh cuùm Hong Kong xaûy ra trong nhöõng naêm 1968-1969, ñeàu saùt haïi moãi laàn treân moät trieäu ngöôøi. Tuy nhieân caû 2 traän cuùm treân so ra khoâng thaám gì vôùi traän ñaïi dòch cuùm Taây Ban Nha xaûy ra vaøo nhöõng naêm 1918-1919, ñaõ khieán cho treân 40 trieäu ngöôøi cheát vaø laâm beänh. (L.T.)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

Cho moïi löùa tuoåi

KHAI KHAÙNH TAÄN l Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi)

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349 Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111

Lôùp Thanh Nhaïc LEÂ HOÀNG QUANG Ban ngaøy, ban toái, weekday, weekend taïi Westminster vaø Garden Grove Chuyeân daäy: Luyeän gioïng, Kyù xöôùng aâm, Nhaïc lyù caên baûn, Trình dieãn Do Leâ Hoàng Quang höôùng daãn (BM vocal performance taïi Fullerton University, Toát nghieäp thanh nhaïc taïi Nhaïc vieän Saigon) (714) 515 - 9655 thanhac2003@yahoo.com www.casilehongquang.com

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

Hoï soáng nhö vaäy... Ghi cheùp cuûa NGUYEÃN ÑAÏT/Ngöôøi Vieät * Töø moät böùc thö Caùch ñaây ít laâu, toâi nhaän ñöôïc moät böùc thö ñieän töû, vaø 200 ñoâ la cuûa ngöôøi baïn hoïc cuõ, ñònh cö ôû Hoa Kyø, göûi veà. Ñoïc thö toâi raát caûm ñoäng, nhaát laø nhöõng doøng baøy toû: Baïn beø coøn keït ôû laïi quaù nhieàu, söùc mình coù haïn, khoâng theå giuùp ñôõ heát ñöôïc... Vôùi baïn, toâi göûi vì vaøi böõa tröôùc ra tieäm saùch, thaáy cuoán thô toaøn taäp cuûa Edgar Poe, nhôù thi só (laø toâi), nhöng roài thaáy thaät phuø phieám, toâi khoâng göûi cuoán thô, maø göûi caùi gì thieát thöïc ñoái vôùi baïn cuõ coøn keït ôû laïi queâ nhaø... OÂng baø chuùng ta noùi: Giuùp ñôõ luùc ngaët chöù khoâng giuùp ñôõ ñöôïc caùi ngheøo, neân thi só aï, coù gì ngaët thì baùo cho mình bieát nheù!... Haøng cuûa em chai loï xaùc xô ngheøo Coù leõ toâi ñaõ laøm ngöôøi baïn hoïc cuõ ngaïc nhieân, khi toâi traû lôøi baïn, raèng toâi raát caûm ñoäng vì moùn quaø baïn göûi, tuy nhieân, caùi thieát thöïc vôùi toâi laïi chaúng phaûi moùn quaø nhö vaäy, maø laø cuoán thô... Traû lôøi nhö vaäy roài, toâi nghó, coù leõ ngöôøi baïn hoïc cuõ cho raèng thi só voán maùu ngoâng neân noùi nhö vaäy, duø raèng söï thaät toâi khoâng ngoâng cuoàng. Sau ñoù, toâi ñaõ môøi nhieàu baïn beø, chuyeån choã ngoài uoáng caø pheâ moãi ngaøy, sang uoáng thöôøng tröïc ôû moät quaùn coùc cuûa moät coâ baïn ngaøy xöa. Toâi bao caùc baïn haøng thaùng trôøi cho heát 200 ñoâ, moùn quaø thieát thöïc cuûa ngöôøi baïn hoïc cuõ ñònh cö ôû Hoa Kyø. Chuû nhaân quaùn coùc, tröôùc

30-4-1975 voán laø tieåu thö khueâ caùc, hoïc xong cao hoïc luaät roài ñi laøm, coù moät chöùc vuï cao trong ngaønh Haøng Khoâng Daân Duïng, vaäy maø nay chæ coù trong ñôøi moät caùi quaùn baùn caø pheâ bình daân, caùi quaùn maø chuùng toâi ngoù thaáy, nhôù ngay caâu thô Quang Duõng (Haøng cuûa em chai loï xaùc xô ngheøo). Chò chuû quaùn (coâ baïn ngaøy xöa), saùng aên ñieåm taâm maéc tieàn nhaát laø moät goùi xoâi giaù hai ngaøn ñoàng, coøn thöôøng xuyeân chieân côm nguoäi. Caùch soáng nhö hieän taïi cuûa chò (chuû quaùn coùc) khieán chuùng toâi nhôù nhieàu naêm sau 30-41975 cuûa ñaïi ña soá ngöôøi daân Saøi Goøn: Nhieàu giaùo vieân caáp 1 caáp 2, ngoaøi giôø daïy hoïc phaûi ñaïp xích-loâ, ñaåy xe baùn baùnh keïo ngoaøi phoá... Thuôû aáy, vò coá thuû töôùng kyø cöïu (vaø kinh nieân) cuûa nhaø nöôùc Coäng Saûn töøng noùi: “Nhöng coù ai phaûi cheát ñoùi ñaâu!...” Caùi quaùn coùc (neân quaù chaät heïp, nhö trong aûnh) nhöõng luùc may maén coù theâm khaùch uoáng, keâ ra væa heø moät, hai caùi baøn nhöïa (vaø vaøi caùi gheá nhöïa keøm theo), töøng nhieàu laàn bò maáy oâng caûnh saùt aùp xe jeep tôùi hoát. Nhöõng ñôït doïn deïp loøng leà ñöôøng nhö vaäy, chò chuû quaùn coùc maát caû voán laãn lôøi. Chò coù 3 con coøn ôû tuoåi ñi hoïc, choàng chò laø coâng nhaân vieân nhaø nöôùc, loaïi coâng nhaân vieân khoâng coù gì ñeå tham nhuõng ñöôïc. Böõa côm gia ñình cuûa chò nhöõng luùc aáy ra sao, chuùng toâi khoâng daùm hình dung, chæ coù theå noùi: AÊn ñeå soáng chöù khoâng soáng ñeå aên!...

* Coâ giaùo “maát daïy” ÔÛ khu vöïc nhaø toâi (khu cö xaù Löõ Gia, quaän 11), coù chieác xe baùn buùn boø Hueá, tuy bình daân nhöng raát saïch seõ, thì ra ngöôøi ñöùng baùn laø moät coâ giaùo daïy caáp 3, ñaõ nghæ daïy. Coâ cho bieát, baùn haøng aên ñieåm taâm nhö theá naøy tuy coù vaát vaû ít nhaát gaáp möôøi laàn so vôùi tröôùc ñaây ñi daïy hoïc, nhöng thu nhaäp cao hôn (gaáp möôøi laàn laø ít!) Khoâng nhöõng baùn buùn boø coù thu nhaäp khaù hôn nhieàu so vôùi “baùn chaùo phoåi”, maø ñaùng keå hôn, coâ noùi: Thaät töï do, muoán nghæ thì töï thu xeáp Quaùn coùc cuûa coâ gaùi khueâ caùc ngaøy xöa. ñeå nghæ, khoâng bò boù buoäc nhö khi coøn daïy hoïc, naøo hoäi hoïp thi ñua, naøo boài döôõng chuyeân moân, boài döôõng chính trò... Tuy nhieân, theo chuùng toâi bieát, coâ baùn buùn boø voán laø giaùo vieân caáp 3 moân söû, laø moân hoïc khoâng coù hoïc troø hoïc theâm. Coøn ña soá giaùo vieân caùc moân nhö toaùn, vaên, ngoaïi ngöõ, ñeàu toå chöùc daïy hoïc theâm, thu nhaäp do daïy theâm cuõng cao ít nhaát gaáp möôøi laàn löông chính thöùc. Coù nhöõng giaùo vieân coøn “chaïy soâ” daïy taïi caùc trung taâm luyeän thi. Ñaëc bieät, neáu tröôùc 30-4-1975, chæ moät thieåu soá hoïc sinh hoïc theâm ngoaøi giôø ôû nhöõng lôùp luyeän thi, thì sau naøy, khoâng caáp lôùp naøo maø hoïc sinh khoâng hoïc theâm ngoaøi giôø, raát ít hoïc sinh chæ hoïc ôû tröôøng maø thoâi. Coù theå noùi: ôû Saøi Goøn hieän nay, ngöôøi lôùn taäp trung thì giôø cho vieäc nhaäu, ngöôøi nhoû (tuoåi hoïc troø) taäp trung Tieáp trang A14 Haøng buùn boø Hueá cuûa coâ giaùo.

ÑEÁN TÆNH SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

DAT


SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

DAT

Hoàng ñang hoaøn thaønh allum cho khaùch.

Chaøng trai “môû ñöôøng” cho xoùm ngheøo Hai anh em Hoàng, Haèng taïi phoøng thu Vieät Ka Studio.

Toát nghieäp Ñaïi hoïc Baùch Khoa thaønh phoá Saøi Goøn, ngaønh quaûn lyù heä thoáng maïng (NetWorking) nhöng chaøng trai ngöôøi Nam Ñònh, Phaïm Thaùi Hoàng ñaõ töø choái lôøi môøi laøm vieäc ôû caùc coâng ty quaûng caùo, thieát keá vôùi löông khôûi ñieåm haáp daãn (200-300 ñoâ la/ thaùng) ñeå quyeát theo tieáng cuûa goïi ñam meâ - môû dòch vuï Studio. Vieät KaSdutio cuûa Hoàng laø moät trong nhöõng phoøng thu nhaïc tö nhaân ra ñôøi ñaàu tieân ôû thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai vaøo thaùng 3 naêm 2000. Nguyeân quaùn cuûa Phaïm Thaùi Hoàng ôû huyeän Nam Tröïc (tænh Nam Ñònh), mieàn queâ

chieâm truõng quanh naêm chæ bieát ñoàng ruoäng nhöng cöù thaáp thoûm thieân tai ñoå aäp xuoáng, ngheøo vaãn cöù hoaøn ngheøo. Ñieàu quan taâm thöôøng tröïc vaø haøng ñaàu cuûa xoùm ngheøo laø chæ mong sao ñöôïc no caùi buïng, coøn vieäc hoïc taäp cuûa con caùi, döôøng nhö coù chung moät “caùi nhìn”: Hoïc bieát ñoïc, bieát vieát, bieát tính toaùn laø quaù ñuû roài. Hoàng taâm söï vôùi Ngöôøi Vieät Treû: “ÔÛ queâ mình lo cho con aên hoïc ñeán heát caáp 2 (lôùp 9) laø cöø laém roài, roài laïi caàm caày theo traâu nôi ñoàng aùng, caùc theá heä treû cöù theá noái tieáp, coøn vieäc hoïc ñeán lôùp 12 laø hieám laém”. Chaøng trai naøy

HÖÔNG DUYEÂN/Ngöôøi Vieät Treû luoân aáp uû “laøm cuoäc caùch maïng laø böùc ra khoûi caùi voøng luaån quaån aáy”. Hoïc xong lôùp 9, Hoàng thuyeát phuïc ñöôïc cha meï cho vaøo Saøi Goøn, nôi ñöôïc coi laø “Trung taâm vaên minh Vieät Nam”, ñeå tieáp tuïc tìm caùi chöõ. Hoàng noùi: “Ñôn thaân ñoäc maõ, hai baøn tay traéng vaøo Saøi Goøn phoá khoâng phaûi chuyeän ñôn giaûn, nhöng mình may maén tìm ñöôïc nôi troï mieãn phí cho hoïc sinh, sinh vieân ngheøo ôû nhaø thôø Phuù Nhuaän. Mình vöøa hoïc vöøa laøm kieám tieàn trang traûi hoïc phí, cuoäc soáng”. Hoàng xin ñöôïc moät chaân khuaân vaùc giaáy cho moät tieäm photo lôùn thuoäc vaøo haøng ñaàu

ôû Saøi Goøn. Thôøi baáy giôø, moãi maùy phoâ toâ trò giaù töông ñöông chieác xe Dream Thaùi Lan (khoaûng 5 caây vaøng), nhaø chuû “raát cöng” maùy, neân anh thôï söûa maùy raát oaùch vaø coù giaù laém. Voán tính thoâng minh, ham hoïc hoûi, Hoàng ñeå yù vaø ñaõ “hoïc loûm” ngheà anh thôï söûa maùy. Coù laàn maùy hö, anh thôï chuyeân söûa laïi baän vieäc, ñoaùn ñöôïc beänh cuûa maùy, Hoàng ñaõ “lieàu” xin chuû thöû söûa, vaø thaønh coâng myõ maõn, töø ñoù anh kieâm theâm chaân laøm “baùc só” maùy cho tieäm. “Theâm vieäc vaát vaû laém, tay chaân luoân nhem nhuoác nhöng mình raát vui”, Hoàng cöôøi. Ba naêm trôøi roøng raõ xa queâ

ñeå hoïc heát chöông trình trung hoïc, “khoâng nheõ mình laïi veà queâ?...” Mieân man vôùi doøng suy nghó aáy Hoàng taùo baïo quyeát taâm: “Phaûi vaøo ñöôïc ñaïi hoïc roài seõ tìm ñöôïc caùch nuoâi baûn thaân ñi hoïc. Saùch baùo ñaõ vieát nhieàu taám göông nhö theá maø”. Ngaøy Hoàng ñeán tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa Saøi Goøn xem baûng ñieåm, thaáy teân mình trong “baûng nhaõn” vöøa möøng vöøa tuûi vì nieàm vui aáy khoâng coù ngöôøi chung vui ngoaøi ñaùm baïn chôi chung cuøng lôùp ôû cuøng phoøng, vöøa lo laøm sao coù tieàn trang traûi theo hoïc. Ngoaøi coâng vieäc ôû tieäm photo, voán coù trình ñoä ngoaïi ngöõ Hoàng kieâm theâm

ngheà gia sö cho moät soá gia ñình khaù giaû. Thu nhaäp nhôø kieäm caàn neân Hoàng taïm ñuû trang traûi vieäc hoïc taäp, cuoäc soáng. * Giôùi treû - Moäng ca só nôû roä Maáy naêm gaàn ñaây, nhu caàu thích ca haùt coù chieàu höôùng gia taêng ñoät bieán trong quaàn chuùng, ñaëc bieät vôùi giôùi treû ngoaøi vieäc haâm moä caùc ca só khoâng ít ngöôøi coøn coù mô öôùc moät ngaøy naøo ñoù cuõng trôû thaønh ca só. Bieát ñöôïc nhu caàu naøy, Hoàng ñaõ maïnh daïn veà Bieân Hoøa thueâ nhaø môû phoøng thu. Tieáp trang A14


VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

.3”

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

Sau 11 naêm, chæ coù 60 Vieät kieàu mua ñöôïc nhaø SAØI GOØN 14-01 - Naêm 1994, chính quyeàn CSVN ban haønh nghò ñònh 60 cho pheùp Vieät kieàu mua nhaø taïi Vieät Nam nhöng sau 11 naêm môùi chæ coù 60 tröôøng hôïp Vieät kieàu mua ñöôïc nhaø. Tôø baùo Doanh nghieäp Saøi Goøn cho hay, thaønh phoá Saøi Goøn laø nôi ñaàu tieân thöïc hieän vieäc cho Vieät kieàu mua nhaø. Theá nhöng ôû thôøi ñieåm naêm 1994, thöïc teá haàu nhö luùc aáy chöa coù ai mua ñöôïc nhaø vì coù moät quy ñònh chöa hôïp lyù laø Vieät kieàu phaûi coù “ñaêng kyù thöôøng truù” trong nöôùc. Maõi cho ñeán naêm 2001, trong moät boä luaät veà ñaát ñai coù söûa ñoåi, chính phuû CSVN ban haønh nghò ñònh 81 quy ñònh dieän Vieät kieàu ñöôïc mua nhaø laø ngöôøi ñaàu tö laâu daøi trong nöôùc, caùc nhaø khoa hoïc vaø ngöôøi coù nhu caàu oån ñònh

cuoäc soáng ôû Vieät Nam. Tuy ñöôïc cuï theå hoùa hôn, nhöng Vieät kieàu cho raèng nhö theá vaãn coøn haïn heïp, laïi theâm thuû tuïc röôøm raø, nhaát laø khaâu coâng chöùng giaáy tôø ôû caùc caáp ñòa phöông coøn raát khoù khaên (phaûi xaùc nhaän coù quoác tòch Vieät Nam, xaùc nhaän bò maát quoác tòch Vieät Nam vaø ñaêng kyù coâng daân Vieät Nam). Naêm 2003, Luaät Ñaát ñai söûa ñoåi ñaõ coù ñeà caäp theâm moät ñoái töôïng Vieät kieàu ñöôïc mua nhaø do “UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi” quy ñònh theo ñieàu 121, nhöng ñeán nay vaãn chöa ñöôïc coâng boá chính thöùc. Thôøi gian gaàn ñaây, nghò ñònh 81 coøn coù theâm quy ñònh Vieät kieàu taïm truù lieân tuïc töø 3 thaùng trôû leân cuõng ñöôïc mua vaø sôû höõu moät caên nhaø, theá nhöng Vieät kieàu vaãn thôø ô vôùi chuyeän mua nhaø taïi Vieät Nam.

AÛ n h t r o n g n g aø y

Saøi Goøn: Mang 30,000 ñoâ la mua 136 thoûi vaøng giaû SAØI GOØN 14-10 - Ba ngöôøi quoác tòch Trung Quoác ñaõ ñem moät löôïng vaøng giaû lôùn goàm 136 thoûi vaøng, 4 töôïng Phaät Di Laëc maøu vaøng hình thuyeàn ñem ñi baùn taïi moät cöûa haøng ôû Saøi Goøn thì bò baét. Tuy nhieân coâng an chæ baét ñöôïc hai ngöôøi, coøn moät ngöôøi ñang boû troán. Vuï löøa ñaûo, theo baùo Daân Trí, xaûy ra vaøo luùc 4 giôø chieàu ngaøy 12, thaùng 10. Ba ngöôøi Trung Quoác mang teân Zeng Deijun (sinh 1957), Huang Ping (sinh 1970) vaø Zong Fulian (sinh 1960), löu truù taïi khaùch saïn Thieân Hoa, phöôøng Beán Thaønh, quaän 1 ñem vaøng ñi baùn.

Hoï ñeán nhaø oâng Lyù Sìu Laèn (sinh 1941, nguï nhaø soá 752/106 Laïc Long Quaân, phöôøng 9, quaän Taân Bình) vaø baùn cho oâng Laèn 136 thoûi vaøng, 4 töôïng Phaät Di Laëc laáy 30,000 ñoâ la. Nghi vaøng giaû, oâng Laèn ñaõ cho ngöôøi theo doõi, ñoàng thôøi ñem vaøng ñi thöû vaø phaùt hieän vaøng giaû neân baùo coâng an phöôøng Beán Thaønh baét giöõ Ping vaø Fulian (teân Deijun taåu thoaùt). Coâng an ñaõ thu toaøn boä tang vaät cuøng soá tieàn 20,000 ñoâ la, 800 teä (tieàn Trung Quoác) vaø 2 ñieän thoaïi di ñoäng.

Baùn choù giöõa loøng phoá coå

Trong hình laø moät phuï nöõ noâng thoân ñang môøi khaùch mua hai chuù choù con ngay giöõa 36 phoá phöôøng Haø Noäi. Moät hình aûnh thoân queâ ngay giöõa loøng ñoâ thò nhoän nhòp, thuû ñoâ cuûa Vieät Nam. Nuoâi choù vaø aên thòt choù laø vieäc raát phoå bieán ôû caùc tænh mieàn Baéc Vieät Nam töø xöa tôùi nay. Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Saøi Goøn: Veä só baét coùc con chuû tieäm ñoøi tieàn chuoäc 100,000 ñoâ SAØI GOØN 14-10 - Cô quan caûnh saùt ñieàu tra coâng an thaønh phoá Saøi Goøn hoâm 14 thaùng 10 naêm 2005 ñaõ khôûi toá vaø baét giam Phaïm Ngoïc Dinh vaø Danh Thò Ngoïc Dieäu veà toäi baét coùc vaø chieám ñoaït taøi saûn. Theo baùo trong nöôùc, hoâm 4, thaùng 10 vöøa qua, Phaïm Ngoïc Dinh (sinh naêm 1980)

vaø Danh Thò Ngoïc Dieäu (sinh naêm 1983), caû hai laø veä só chuyeân nghieäp cuûa Coâng ty lieân doanh Dòch vuï baûo veä Yuki Sepre, ñaõ baét coùc chaùu Nguyeãn Hoaøng Quoác Tuaán (6 tuoåi) ñeå ñoøi 100,000 ñoâ la tieàn chuoäc. Chaùu Nguyeãn Hoaøng Quoác Tuaán laø con trai anh Nguyeãn Hoaøng Myõ vaø chò

Nguyeãn Thò Thuûy Trang. Coøn Dinh vaø Dieäu laø baûo veä ôû sieâu thò nôi chò Thuûy Trang kinh doanh. Ñeán ngaøy 8 thaùng 10, Phaïm Ngoïc Dinh bò baét taïi thaønh phoá Caàn Thô khi ñang nhaän tieàn chuoäc vaø raïng saùng 9, thaùng 10, Danh Thò Ngoïc Dieäu bò baét taïi Quaûng Bình.ª

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421

- Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT

TRUNG TAÂM DI TRUÙ A Professional Immigration Service

TIC

Haõy mang nhöõng hoà sô khoù nhaát, ñaõ bò töø choái hoaëc nôi khaùc laøm khoâng ñöôïc ñeán vôùi chuùng toâi

(714) 897-1523 www.anhtuditru.com * Baûo Laõnh, Ñoaøn Tuï Cha Meï, Con * Coâng Haøm Ñoäc Thaân, Uyû Quyeàn, Caùi, Vôï Choàng, Fiance, Anh Chò Em Thöøa Keá, Khai Sanh, Hoài Höông...

A. TUÙ Chuyeân Vieân Di Truù USA & VN * Xin Theû Xanh 2 naêm, 10 naêm, Nhaäp Quoác Tòch, Re-Entry Permit, PIP...

* Baûo Trôï taøi chaùnh, Du Hoïc, Du Lòch, * Ñieàu Chænh Tình Traïng Di Truù, * Khieáu Naïi Hoà Sô, Boå Tuùc Hoà Sô, Chöõa Beänh, Caùc Tröôøng Hôïp Khaån ... Chuaån Bò Phoûng Vaán, Gia Haïn Visa... Visa Ñaàu Tö (L1, EB5), Vieäc Laøm... VAÊN PHOØNG TAÏI VIEÄTNAM TAÄN TÌNH GIUÙP ÑÔÕ THAÂN NHAÂN QUYÙ VÒ * Thò Thöïc (Notary Public), Thoâng Dòch Anh Vieät, Ñaàu Tö veà VN, Im/Ex Talk Show TIC Thöù 7 luùc 7g30 toái, moãi 2 tuaàn 1 laàn, ñaøi Little Saigon 1480AM.

MAIN OFFICE: 14550 Magnolia Street, #101A, Westminster, CA 92683 (Giöõa Bolsa & Hazard, Building caïnh nhaø thôø, Sôû Di Truù Cuõ). Môû cöûa 7 ngaøy 1 tuaàn.


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Chaøng trai “môû ñöôøng” cho xoùm ngheøo Tieáp trang A11

Hoï soáng nhö vaäy... Tieáp trang A10

Baûn Vieät ngöõ cuoán hoài kyù cuûa Colin Powell.

thì giôø cho vieäc hoïc theâm. * Ñaâu laø söï thaät? Trôû laïi chuyeän böùc thö vaø moùn quaø thieát thöïc cuûa ngöôøi baïn cuõ, toâi muoán noùi raèng, hoaøn caûnh ñôøi soáng cuûa baïn beø “coøn keït ôû laïi” nhö ngöôøi baïn cuõ aùi ngaïi, noù tuøy thuoäc moãi ngöôøi nhieàu hôn tuøy thuoäc “söï keït ôû laïi”. Noùi roõ hôn, ai coù chí höôùng naøo, seõ “roàng maây gaëp hoäi”, khoâng phaûi ai cuõng laø con caù maéc caïn. Do vaäy, vôùi tröôøng hôïp ngöôøi baïn “thi só”, haén vaãn ñöôïc thong dong ñeå vui möøng nhaän moät cuoán saùch baïn göûi taëng hôn moät moùn quaø “thieát thöïc” naøo khaùc. Vaø toâi haân hoan thoâng tin tôùi ngöôøi baïn cuõ toát loøng, nhaân haäu, moät ngöôøi baïn hoïc cuûa chuùng ta, anh Phaïm Vieâm Phöông, sau

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

moät thôøi gian lao ñao vaát vaû vì chuyeän ñoåi dôøi cuûa lòch söû, hieän nay raát vui khi nhaän ñöôïc moät moùn quaø “khoâng thieát thöïc”, nhö moät cuoán saùch hay, laï naøo ñoù mua ñöôïc, hay baïn höõu göûi veà. Taùc giaû Phaïm Vieâm Phöông, töø laâu nay ñaõ chuyeån ngöõ nhieàu cuoán saùch ngoaïi vaên, xuaát baûn taïi Saøi Goøn, nhö cuoán hoài kyù cuûa cöïu ngoaïi tröôûng Hoa Kyø Colin Powell: Haønh Trình Nöôùc Myõ Cuûa Toâi (My American Journey). Chuùng toâi döï ñònh chuyeån dòch sang Vieät ngöõ cuoán thô toaøn taäp Edgar Poe maø ngöôøi baïn cuõ cuûa chuùng toâi göûi sau “moùn quaø thieát thöïc”, vì tin töôûng chaéc chaén raèng, ñaây seõ laø vieäc laøm thieát thöïc ñoái vôùi nhieàu ñoäc giaû taïi Vieät Nam. Nguyeãn Ñaït

Khaùch ñeán Vieät Ka Sudio (VKS) ña daïng, thuoäc nhieàu löùa tuoåi, “töø oâng giaø treân 70 ñeán ñöùa treû 3-4 tuoåi, giôùi ngheä só, ñoaøn theå,... chuû löïc vaø thöôøng xuyeân vaãn laø caùc baïn treû sinh vieân, hoïc sinh”. Vôùi nhöõng kyõ thuaät hieän ñaïi, am hieåu ít nhieàu veà aâm nhaïc, chuû nhaân VKS coù theå bieán “lôøi thoâ” (haùt chay khoâng ñaøn nhaïc, chöa hay...) thaønh nhöõng gioïng ca chuyeân nghieäp, “hay ñeán khoâng ngôø”. Chaúng haïn coù hai nöõ sinh vieân tröôøng ñaïi hoïc Laïc Hoàng raát meâ nhaïc, thích haùt nhöng maëc caûm “em haùt dôû oøm”, khi ñóa CD hoaøn thaønh thöû nghe “cöù ngôõ ca só naøo haùt”, nhöng cho nghe laïi “haøng thoâ” ñeå yù caùch nhaû lôøi, nhaû chöõ môùi xaùc ñònh ñuùng laø mình haùt. “Moãi ngöôøi coù caùch nhaû lôøi, nhaû chöõ khaùc nhau, nghe kyõ laø nhaän ra ngay. Kyõ thuaät hoã trôï moät gioïng haùt dôû thaønh hay hôn nhöng khoâng theå laøm maát ñi phong caùch rieâng aáy cuûa moãi ngöôøi”, Hoàng giaûi thích. Khaùch ñeán VKS thu ñóa nhaïc cho rieâng mình nhieàu muïc ñích. Ngöôøi coù tuoåi thích nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng, nhaïc vaøng thôøi chieán, hoaëc nhöõng baøi haùt noåi tieáng. Ngöôøi treû chuû yeáu ñeå thoûa maõn giaác moäng laøm ca só, thích baøi haùt thôøi thöôïng, yeâu ñöông. Coù ngöôøi do khoâng thích nghe ca só haùt, chæ thích nghe mình haùt vaøo laøm moät CD cuûa rieâng mình. Cuõng coù ngöôøi ñi haùt karaoke, ñöôïc baïn gaùi khen “coù gioïng ca só” veà laøm ngay moät ñóa nhaïc taëng baïn gaùi ñeå “ga laêng”. Nhöõng nhaïc só “nghieäp dö” muoán “saûn xuaát” moät ñóa haùt toaøn nhaïc töï mình saùng taùc cuõng tìm ñeán VKS. Hoàng cho bieát laø anh môùi hoaøn thaønh ñóa nhaïc cho baùc só Nguyeãn Thoï (Giaùm ñoác beänh vieän Taâm thaàn Bieân Hoøa) do caùc ca só treû cuûa ca nhaïc muùa nhaïc Ñoàng Nai, haùt nhöõng baøi do chính baùc só Thoï saùng taùc. Moái ruoät cuûa VKS laø Hoäi Vaên hoïc Ngheä thuaät, Tröôøng

Moät “khaùch ruoät” haùt trong phoøng thu ñeå laøm allbum rieâng.

Trung hoïc Vaên hoùa Ngheä thuaät, Sôû Vaên hoùa Thoâng tin, caùc ca só cuûa Ñoaøn ca muùa nhaïc Ñoàng Nai... Nhieàu chöông trình ca nhaïc lôùn cuûa tænh vaø thaønh phoá cuõng laøm töø VKS, nhö album CD Bieân Hoøa, Thaønh phoá meán yeâu (nhöõng baøi haùt do nhaïc só Traàn Vieát Bính saùng taùc), Khuùc haùt an toaøn giao thoâng, Ñöôøng veà queâ em, Moät thôøi vôùi aâm nhaïc... Giaù thu moät ñóa nhaïc cuûa VKS cuõng bình daân, coù ba caùch tính tuøy khaùch choïn: 65,000ñoàng/giôø hoaëc 30,000ñoàng /baøi (cho khaùch chæ yeâu caàu haùt moät vaøi baøi thoâi), hoaëc 260,000ñoàng ñóa 12 baøi khoâng tính thôøi gian. “Thôøi gian ñaàu toâi chæ tính theo hai caùch treân, nhöng thöïc teá phaùt sinh kieåu “haùt chaïy giôø”, haùt nhanh haùt voäi laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng. Khi aùp duïng phöông caùch thöù ba, coù thôøi gian thoaûi

maùi phuø hôïp vôùi nhieàu ngöôøi, coù khaùch ñaëc coïc xong, yeân taâm thuûng thaúng, raûnh luùc naøo môùi ñeán phoøng thu baêng, ñeán hôn 3 thaùng môùi hoaøn taát ñóa” (trung bình thöôøng maát 2 tuaàn leã). Khaùch vaøo phoøng caùch aâm (phoøng kieáng) thaâu haùt thoâ, sau ñoù Hoàng duøng vi tính ñeå hoøa aâm phoái khí, “gia vò” cho gioïng haùt coù chaát löôïng toái ña. Hoàng cho bieát, nhaïc neàn laáy töø Karaoke, hoaëc mang ñóa cheùp nhöõng baøi ca só haùt hay. “Chuû Nhaät khoâng laøm, toâi thöôøng ñeán caùc baïn ñoàng nghieäp treân Saøi Goøn “saên luøng”, tìm mua nhöõng album môùi saûn xuaát. Ñôøi soáng aâm nhaïc luoân thay ñoåi, mình phaûi luoân tìm caùch ñoåi môùi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch”. Hoàng coù khaû naêng chôi nhieàu nhaïc cuï, nhaïc khí (piano, troáng, gitar, madoly, thoåi keøn,...) vaø coù theå chôi rieâng töøng nhaïc cuï, sau ñoù

hoøa aâm phoái khí töï laøm nhaïc neàn cuûa rieâng mình. Hoàng cho bieát, ngay töø beù ñaõ coù saün nieàm ñam meâ aâm nhaïc. “Moãi laàn xem tivi thaáy hình aûnh nhöõng nhaân vieân laøm vieäc taïi phoøng thu aâm ôû haäu tröôøng, toâi thích laém vaø mong öôùc moät luùc naøo ñoù mình seõ laøm chuû moät phoøng thu nhö theá”. Thôøi laø sinh vieân, Hoàng “vun xaây” öôùc mô baèng caùch daønh thôøi gian lang thang treân maïng tìm nhöõng thoâng tin, taøi lieäu lieân quan ñeán phoøng thu, kyõ thuaät thu... Theo Hoàng “tröôøng lôùp, saùch vôû chæ daïy cho mình bieát kyõ thuaät, laøm nhieàu seõ thaønh kyõ naêng, laøm ôû möùc ñieâu luyeän seõ thaønh kyõ xaûo”. Hoàng noùi: “Studio laø ngheà ñam meâ, ngheà chính cuûa toâi laø cheá baûn in ñieän töû, thieát keá maãu quaûng caùo (laøm tôø böôùm), ngheà phuï cuûa toâi caøi ñaët, söûa chöõa maùy tính. Bao nhieâu thu nhaäp töø Studio toâi ñaàu tö heát vaøo ngheà ñam meâ. Phoøng thu cô baûn thì taïm oån, muoán hoaøn haûo caàn ñaàu tö caû chuïc ngaøn ñoâ la nöõa”. Öôùc mô cuûa chaøng trai 29 tuoåi Phaïm Thaùi Hoàng muoán môû roäng phoøng thu thaønh daïng prodution (coâng ty chuyeân saûn xuaát vaø phaùt haønh baêng ñóa). Ñöùa em gaùi Hoàng theo göông anh gaéng hoïc ñaït baèng tuù taøi (toát nghieäp caáp 3), muoán hoïc tieáp leân ñaïi hoïc nhöng cha meï khoâng cho, baûo “con gaùi hoïc nhieàu khoâng toát, khoù laáy choàng”. Bieát tin, Hoàng veà laïi laën loäi veà queâ thuyeát phuïc cha meï... Chaøng trai ngaøy naøo ñaõ “môû ñöôøng” cho mieàn queâ ngheøo, giôø laïi theâm nieàm vui “naâng böôùc em vaøo giaûng ñöôøng Ñaïi hoïc.” Hoàng ñang aáp uû öôùc mô “vieát ñöôïc font soud, ví duï aâm thanh cuûa tieáng xe, tieáng nöôùc, gioù, soùng bieån,... maø khoâng caàn phaûi duøng ñeán nhaïc cuï khi ñoù mình seõ laøm hay hôn vaø tha hoà choïn kieåu aâm thanh nhö choïn kieåu chöõ treân maùy tính baây giôø vaäy, khoâng chöøng khi “thaûy” leân maïng rao baùn kieám oái tieàn”, chaøng trai 29 tuoåi, Hoàng cöôøi töï tin. Höông Duyeân

An Cöïu Hueá, moät nhaø haøng thaät deå thöông, nôi nhöõng ngöôøi Hueá cuøng nhöõng ngöôøi yeâu soâng Höông nuùi Ngöï gaëp nhau ñeå thöôûng thöùc nhöõng moùn aên thuaàn tuùy cuûa Hueá: baùnh canh toâm töôi, buùn boø Hueá, baùnh beøo cheùn toâm töôi, baùnh naäm chaû toâm, cheø hoät sen, v.v. Taát caû ñeàu nguyeân thuûy, 100% Hueá. Nhôù Hueá, muoán tìm höông vò ñaäm ñaø, cay cay thaät Hueá, xin môøi quí khaùch ñeán nhaø haøng An Cöïu Hueá.

Ñaëïc Bieät: Xin môøi thöôûng thöùc moùn Baùnh Khoaùi An Cöïu tuyeät ngon, baûo ñaûm khoâng ñaâu saùnh baèng! Ñoùng cöûa ngaøy thöù Ba 413 Euclid, Santa Ana - Giöõa ñöôøng soá 5 vaø ñöôøng First - Tel: 714-554-9900

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

DAT

Vua Abdullah:

Al Qaeda laø quaân “ñieân khuøng vaø aùc ñoäc” RIYAD, AÛ Raäp Saudi - Quoác Vöông Abdullah cuûa AÛ Raäp Saudi ñaõ goïi moái ñe doïa cuûa quaân khuûng boá al Qaeda taïi vöông quoác cuûa oâng, laø “söï ñieân khuøng vaø aùc ñoäc,” vaø theà quyeát vôùi phaùi vieân Barbara Walters cuûa Ñaøi ABC raèng nöôùc oâng seõ “tieâu dieät thöù tai hoïa” do khuûng boá ñem laïi. Trong cuoäc phoûng vaán ñaàu tieân keå töø khi leân ngoâi vua tieáp theo sau caùi cheát cuûa vöông huynh laø Vua Fahd vaøo ngaøy 31 Thaùng Baûy, Quoác Vöông Abdullah theà quyeát tieáp tuïc uûng hoä cuoäc chieán tranh choáng khuûng boá do Hoa Kyø laõnh ñaïo. Vua Abdullah cuõng beânh vöïc cho quyeàn haïn phuï nöõ, tieân ñoaùn raèng nay mai phuï nöõ taïi quoác gia Hoài Giaùo naøy seõ coù quyeàn laùi xe hôi. Sau khi nhaéc laïi raèng nhaø vua ñang thöïc hieän lôøi höùa vôùi kyù giaû Walters vaøo naêm 2002 laø trong laàn tôùi oâng seõ ñeå cho moät nhaø baùo phuï nöõ phoûng vaán, Vua Abdullah noùi raèng oâng seõ uûng hoä nhöõng caûi caùch khaùc nöõa ñeå thaêng tieán nöõ quyeàn. “Nhöng ñieàu naøy ñoøi hoûi

phaûi coù theâm chuùt thì giôø,” nhaø vua noùi vaäy. “Daân chuùng cuûa nöôùc toâi baây giôø chæ môùi baét ñaàu môû cöûa ra vôùi theá giôùi, vaø toâi vöõng tin raèng vôùi thôøi gian troâi qua, töông lai moïi söï ñeàu coù theå ñöôïc caû.” Vò quoác vöông cuûa AÛ Raäp Saudi cuõng thaûo luaän veà giaù daàu, quan heä giöõa AÛ Raäp Saudi vaø Hoa Kyø vaø tieàm naêng hoøa bình taïi Trung Ñoâng. Cuoäc phoûng vaán naøy ñöôïc truyeàn hình vaøo Thöù Saùu 1410, treân Chöông trình “20/20” cuûa Phaàn Tin Töùc Ñaøi ABC vaøo luùc 10 giôø toái, giôø Mieàn Ñoâng Hoa Kyø vaø Chöông trình “Nightline” vaøo luùc 11 giôø 35 khuya, cuõng giôø Mieàn Ñoâng. Vò quoác vöông 82 tuoåi ñaõ leân aùn moái ñe doïa khuûng boá ñang bao truøm leân vöông quoác AÛ Raäp Saudi vaø noùi raèng nöôùc oâng ñaõ “ruùt lui söï uûng hoä daønh cho nhöõng theå cheá maø oâng coi laø cöïc ñoan,” keå caû nhöõng hoïc vieän toân giaùo. “Ñieân cuoàng vaø ñoäc aùc. Ñaây laø haønh vi cuûa quyû döõ,” Vua Abdulla noùi vaäy khi mieâu taû Toå chöùc al Qaeda hieän do nhaø trieäu phuù löu vong ngöôøi Saudi

Hoa Kyø cho laïi 330,000 phaàn aên cöùu trôï naïn nhaân baõo Katrina do Anh taëng WASHINGTON.- Hoa Kyø hoâm 14 Thaùng Möôøi cho bieát saün saøng cung caáp cho nhöõng nöôùc thieáu aên hôn 330,000 phaàn aên töøng do Anh Quoác taëng ñeå cöùu trôï nhöõng naïn nhaân baõo Katrina, tuy nhieân Hoa Kyø ñaõ khoâng ñöa ñi phaân phoái cho daân chuùng, vì Hoa Kyø coù leänh caám thòt boø Anh, coù maàm moáng beänh boø daïi töø tröôùc ñaây. Phaùt Ngoân Vieân Boä Ngoaïi

Giao Hoa Kyø Adam Ereli cho bieát nhöõng khaåu phaàn aên ñöôïc chuaån bò saün (MRE) naøy, hieän vaãn ñöôïc caát trong moät caùi kho ôû Little Rock, Arkansas, töø hôn moät thaùng nay sau khi nhöõng giôùi chöùc cuûa Boä Canh Noâng Hoa Kyø cho bieát raèng nhöõng khaåu phaàn aên ñoù khoâng theå naøo ñöôïc phaân phoái taïi Hoa Kyø vì noù coù chöùa ñöïng thòt boø cuûa Anh Quoác. Phaùt ngoân vieân Ereli noùi:

laø Osama bin Laden caàm ñaàu. “Nhöõng haønh ñoäng ñoäc döõ nhö vaäy khoâng theå ñöôïc thöïc hieän qua baøn tay cuûa ngöôøi coù yù thöùc laønh maïnh hoaëc coù loøng nhaân ñaïo hoaëc coâng baèng hoaëc ñaày ñöùc tin.” Vua Abdullah nhaán maïnh: “Toâi töøng noùi raèng... chuùng toâi seõ ñaùnh quaân khuûng boá vaø nhöõng keû uûng hoä hay dung tuùng cho caùc haønh ñoäng cuûa chuùng trong 10, 20 hay 30 naêm neáu caàn, cho tôùi khi naøo chuùng toâi tieâu dieät ñöôïc tai hoïa naøy môùi thoâi.” Töôûng cuõng neân bieát raèng maëc duø 15 trong soá 19 quaân khuûng boá trong cuoäc taán coâng vaøo Hoa Kyø ngaøy 11 Thaùng Chín naêm 2003 laø coâng daân AÛ Raäp Saudi, chính quyeàn cuûa Toång Thoáng Bush vaãn kieân trì yeåm trôï cho vöông quoác naøy, goïi chính phuûi Saudi laø moät ñoàng minh then choát trong cuoäc chieán choáng khuûng boá. Quoác Vöông Abdullah töøng noùi raèng chính phuû Saudi ñaõ bò “chaán ñoäng” vì cuoäc taán coâng cuûa boïn khoâng taëc vaøo luùc ñoù. (V.P.) “Chuùng toâi ñaõ ñöôïc cung caáp cho nhöõng khaåu phaàn aên ñoù trong tinh thaàn nhaân ñaïo vaø höõu nghò, vì vaäy chuùng toâi cuõng seõ cung caáp cho nhöõng ngöôøi khaùc ñang caàn cuõng trong tinh thaàn ñoù.” OÂng cho bieát theâm laø coù moät soá khaåu phaàn aên lieàn khaùc - do Ñöùc, Nga, Taây Ban Nha vaø Phaùp cung caáp - ñeå cöùu trôï cho nhöõng naïn nhaân baõo Katrina, tuy nhieân cuõng ñaõ ñöôïc giöõ laïi vì nhöõng haïn cheá cuûa phaùp luaät Hoa Kyø, tuy nhieân oâng khoâng chòu giaûi thích theâm. (L.T.)

Truy tìm sieâu vi khuaån cuùm gaø

Taïi phoøng thí nghieäm IDAC ôû Nantes, mieàn Taây nöôùc Phaùp, moät phieán döõ kieän - ñöôïc phoùng ñaïi qua kính hieån vi - ñang cho thaáy keát quaû moät cuoäc thöû nghieäm treân maùu ñeå tìm bieát moät con gaø ñaõ bò laây nhieãm dòch cuùm gia caàm hay chöa. Ngaøy 14 Thaùng Möôøi, caùc chuyeân gia cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ khôûi söï nhöõng cuoäc hoäi hoïp ñeå tìm caùch ngaên chaën dòch cuùm gaø laây lan vaøo AÂu Chaâu. (Hình: REUTERS/Daniel Joubert)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

THÔØI SÖÏ SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

Caûnh saùt Hoøa Lan taûo thanh khuûng boá, baét giöõ baûy ngöôøi THE HAGUE, Hoøa Lan (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu, 14 Thaùng Möôøi, trong caùc cuoäc ñoät kích choáng khuûng boá, caûnh saùt Hoøa Lan ñaõ baét giöõ baûy ngöôøi bò tình nghi aâm möu nhöõng cuoäc taán coâng nhaém vaøo caùc chính trò gia vaø caùc toøa nhaø chính phuû. Ngöôøi ta nghe thaáy tieáng suùng vaø tieáng noå ôû The Hague, nôi ñaët caùc cô quan chính phuû cuûa Hoøa Lan, trong khi cuoäc ñoät kích dieãn ra taïi ñoù, nhöng hieän khoâng roõ nguyeân nhaân gaây ra caùc tieáng noå hoaëc lieäu coù ai bò thöông hay khoâng. Ñieàu hôïp vieân choáng khuûng boá toaøn quoác, Tjibbe Joustra, noùi nhöõng ngöôøi bò tình nghi “hoaït ñoäng khuûng boá” ñaõ bò baét giöõ vaø caûnh saùt ñaõ taêng cöôøng an ninh taïi caùc toøa nhaø chính phuû, keå caû caùc vaên phoøng cuûa Thuû Töôùng Jan Peter Balkenende ôû The Hague. Vaên phoøng coâng toá vieân vaø cô quan an ninh AIVD ñaõ xaùc nhaän nhöõng vuï baét giöõ nhöng khoâng chòu cho bieát nhöõng ngöôøi bò baét ñaõ aâm möu taán coâng nhöõng ai hoaëc nhöõng toøa nhaø naøo. Boä Tröôûng Tö Phaùp Piet Hein Donner noùi nhöõng ngöôøi bò baét giöõ laø nhöõng phaàn töû toân giaùo cöïc ñoan vaø oâng ñau loøng khi tieân ñoaùn seõ coù moät phaûn öùng baát lôïi choáng coäng ñoàng moät trieäu ngöôøi Hoài Giaùo trong nöôùc. “Hoï chæ laø vaøi ngöôøi laïm duïng ñaïo Hoài ñeå bieän minh cho caùc haønh ñoäng cuûa hoï. Neáu hoï thaønh coâng, moïi ngöôøi, caû Hoài Giaùo laãn khoâng phaûi Hoài Giaùo, seõ trôû thaønh naïn nhaân.”

Caùc nghi can thuoäc heä thoáng daân quaân Hoài Giaùo Cuõng taïi cuoäc hoïp baùo, Boä Tröôûng Noäi Vuï Johan Remkes noùi caùc nghi can coù dính líu tôùi moät heä thoáng daân quaân Hoài Giaùo ôû Hoøa Lan töøng bò tình nghi aâm möu gieát caùc chính trò gia haøng ñaàu ñaõ chæ trích ñaïo Hoài. OÂng noùi aâm möu lieân quan ñeán caùc thaønh vieân cuûa heä thoáng Hofstad. “Maëc duø coù nhöõng vuï baét giöõ tröôùc ñaây, hoï vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng. Nhoùm ñaõ gia taêng veà nhaân söï vaø goàm caû ñaøn oâng laãn ñaøn baø,” oâng noùi. Chính phuû Hoøa Lan noùi ñaát nöôùc phaûi ñöông ñaàu vôùi moät moái ñe doïa nghieâm troïng laø trôû thaønh muïc tieâu cuûa moät cuoäc taán coâng khuûng boá. Trong soá nhöõng ngöôøi bò baét giöõ hoâm Thöù Saùu coù Samir Azzouz, 19 tuoåi, bò tình nghi laø moät thaønh vieân cuûa nhoùm goïi laø “Hofstad”, ngöôøi ñaõ ñöôïc tha boång vaøo Thaùng Tö veà caùc toäi aâm möu taán coâng caùc toøa nhaø chính phuû. Moät toøa aùn ôû Rotterdam ñaõ phaùn quyeát raèng khoâng coù ñuû baèng chöùng ñeå keát toäi anh ta aâm möu nhöõng vuï taán coâng baèng bom nhöng ñaõ keát aùn anh ta ba thaùng tuø vì sôû höõu vuõ khí baát hôïp phaùp. Theo caùc nguoàn tin an ninh, moät ngöôøi trong soá nhöõng ngöôøi bò baét giöõ laø Jermaine Walters, tröôùc ñaây cuõng bò tình nghi laø thaønh vieân cuûa nhoùm Hofstad. Traùi tim cuûa chính phuû Toøa laâu ñaøi Binnenhof ôû The Hague, laø traùi tim cuûa chính phuû Hoøa Lan, ñaõ bò caûnh saùt phong toûa vaøo buoåi

Hoâi cuûa töø xe chôû ñoà cöùu trôï ñoäng ñaát

Daân chuùng ñang xuùm laïi hoâi cuûa töø moät xe chôû ñoà cöùu trôï gaàn Mansehra, caùch thuû ñoâ Islamabad cuûa Pakistan chöøng 100 caây soá veà phía Taây Baéc, ngaøy 14 Thaùng Möôøi. Taïi Muzaffarabad, cuõng coù tin caùc xe chôû haøng cöùu trôï bò daân chuùng xoâng ra chaän laïi laáy ñoà vì hoï chaúng coøn gì ñeå sinh soáng sau traän ñoäng ñaát khoác haïi tuaàn tröôùc. (Hình: REUTERS/Zahid Hussein)

saùng, daáu hieäu ñaàu tieân cho thaáy coù ñieàu gì ñoù ñaõ xaûy ra. “Vieäc ñoùng cöûa Binnenhof laø moät bieän phaùp an ninh, bôûi vì noäi caùc ñang hoïp,” Thuû Töôùng Balkenende sau ñoù noùi vôùi Reuters. Taïi moät khu daân cö khaùc, haøng chuïc caûnh saùt vôùi choù ñaùnh hôi vaãn tieáp tuïc coâ laäp moät khu nhaø ñeå tìm chöùng côù, naêm tieáng ñoàng hoà sau khi caùc caûnh saùt vieân ñeo maët naï xoâng vaøo toøa nhaø. Moät nhaân chöùng noùi oâng coù nghe hai tieáng noå lôùn vaø thaáy caûnh saùt baét ñi moät ngöôøi. Möôøi hai thaønh vieân cuûa nhoùm Hofstad ñaõ bò baét giöõ sau khi nhaø laøm phim Theo van Gogh bò gieát cheát vaøo Thaùng Möôøi Moät, 2004. Hoï seõ bò xeùt xöû veà toäi tham gia moät toå chöùc toäi phaïm vaø aâm möu gieát caùc chính trò gia noåi tieáng. (n.n.) ª

Coá vaán Rove ra tröôùc ñaïi boài thaåm laàn thöù 4 veà vuï roø teân maät vuï CIA WASHINGTON - Coá vaán chính trò haøng ñaàu cuûa Toång Thoáng Bush, oâng Karl Rove, hoâm thöù Saùu 14-10, ñaõ laïi ra tröôùc ñaïi boài thaåm ñoaøn moät laàn nöõa, laàn thöù 4 vaø coù theå laø laàn choùt, tröôùc khi coâng toá vieân quyeát ñònh coù truy toá oâng veà vieäc ñaõ tieát loä danh tính moät maät vuï vieân CIA hay khoâng. OÂng Rove, nhaø chieán löôïc nhieàu quyeàn löïc cuõng laø ngöôøi gaây nhieàu tranh luaän nhaát ôû Washington, khoâng phaùt bieåu caâu naøo trong khi tieán vaøo phaùp ñình lieân bang ñeå ñieàu traàn vôùi hy voïng caùc ñaïi boài thaåm vieân seõ keát luaän oâng khoâng laøm ñieàu gì baát hôïp phaùp.

Caùc coâng toá vieân thì vaãn noùi vôùi oâng Rove raèng hoï khoâng baûo ñaûm raèng oâng seõ khoâng bò truy toá ñaïi hình veà toäi tieát loä danh tính cuûa nguyeân maät baùo vieân CIA Valerie Plame. Theo cöïu ñaïi söù Joseph Wilson, phu quaân cuûa baø Plame, thì caùc giôùi chöùc chính quyeàn ñaõ tieát loä teân cuûa baø, nhaèm voâ hieäu hoùa coâng taùc maät vuï cuûa baø, vì oâng ñaõ leân tieáng chæ trích chính saùch Iraq cuûa Toång Thoáng Bush trong moät baøi bình luaän vieát treân New York Times ngaøy 6 thaùng Baûy, 2003. Maëc daàu coâng toá vieân ñaëc bieät Patrick Fitzgerald coù theå

truy toá caùc vieân chöùc chính quyeàn veà toäi coá tình tieát loä danh tính maät vuï vieân CIA, nhöng nhieàu luaät sö trong vuï naøy cho raèng truy toá oâng Rove veà toäi aâm möu hoaëc nhöõng toäi khaùc - nhö khai gian - thì coù theå coøn deã hôn. Caùc luaät sö cho bieát Coâng Toá Tröôûng Fitzgerald coù theå tuyeân boá caùo traïng vaøo ñaàu tuaàn tôùi. Baøo chöõa cho oâng Rove, luaät sö Robert Luskin cho bieát thaân chuû cuûa oâng khoâng “tham gia aâm möu tröøng phaït (ñaïi söù) Jose Wilson qua vieäc tieát loä danh tính vôï oâng.” OÂng Fitzgerald cuõng coù theå quyeát ñònh khoâng truy toá vaø coâng boá moät baûn baùo caùo veà nhöõng khaùm phaù cuûa oâng. Quyeát ñònh cuûa coâng toá vieân ñaëc bieät coù theå laøm rung chuyeån chính quyeàn Toång Thoáng Bush, voán ñaõ bò chæ trích nhieàu veà vuï phaûn öùng chaäm chaïp ñoái vôùi Baõo Katrina, vuï truy toá Daân Bieåu Tröôûng Khoái Coäng Hoøa Haï Vieän Tom DeLay veà toäi söû duïng tieàn vaän ñoäng tranh cöû moät caùch baát hôïp phaùp. OÂng Zachary Carter, moät cöïu coâng toá lieân bang taïi New York, cho bieát baát cöù khi naøo moät giôùi chöùc bò goïi ra ñieàu traàn nhieàu laàn, dö luaän luoân luoân coù theå hoà nghi raèng hoï “bò coi nhö ñaõ khoâng nhaát quaùn trong caùc phieân ñieàu traàn tröôùc ñaây.” (DP)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7252 - 15 thaùng 10, 2005 (13 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 15, 2005

.3”

DAT

RINCON CASINO & HOTEL Haøo Höùng nhö Las Vegas, Phong Caùch kieåu San Diego

NV2005-1015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you