Page 1

Irag tin töôûng coù theå chòu ñöng caùc bieän phaùp cheá taøi

A2

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 8 thaùng 10-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7245 - 25xu

Online: www.nguoi-viet.com

Queân baát hoøa cuõ

Hoa Kyø chaøo möøng oâng ElBaradei ñöôïc giaûi Nobel Hoøa Bình 2005 WASHINGTON.Queân moái xích mích cuõ, chính phuû cuûa Toång Thoáng Bush hoâm 7 Thaùng Möôøi ñaõ leân tieáng chaøo möøng nhaø ngoaïi giao Ai Caäp Mohamed ElBaradei, toång giaùm ñoác Cô Quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá (IAEA) vöøa ñöôïc trao giaûi Nobel Hoøa Bình 2005. Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice ñaõ cho phoå bieán moät baûn tuyeân boá cho raèng, Toång Giaùm Ñoác ElBaradei laø xöùng ñaùng vôùi danh döï ñoù. Ngoaïi Tröôûng Rice cuõng ñaëc bieät chuùc möøng oâng vaø cô quan giaùm saùt nguyeân töû cuûa Lieân Hieäp Quoác, cuøng ñöôïc UÛy Ban Nobel vinh danh, vì cho raèng ñaõ coù coâng ngaên chaën söï phoå bieán nhöõng loaïi vuõ khí nguyeân töû qua con ñöôøng ngoaïi giao.

Cuøng luùc ñoù Ngoaïi Tröôûng Rice cuõng taùi xaùc nhaän vieäc chính phuû Hoa Kyø “kieân quyeát laøm vieäc vôùi Cô Quan IAEA ñeå ngaên chaën söï phoå bieán nhöõng khoa hoïc kyõ thuaät saûn xuaát vuõ khí nguyeân töû.” Cuøng leân tieáng chuùc möûng, phaùt ngoân vieân Toøa Baïch OÁc Scott McClellan cho raèng vieäc trao giaûi Nobel Hoøa bình treân, chöùng toû raèng UÛy Ban Nobel ñaõ thöøa nhaän taàm quan troïng ñeå chaën ñöùng vieäc phoå bieán nhöõng loaïi vuõ khí nguyeân töû. Phaùt ngoân vieân McClellan tieáp theâm ngay raèng: “Ñoù cuõng laø öu tieân haøng ñaàu cuûa chính phuû naøy.” Maõi cho ñeán Thaùng Saùu vöøa qua, khi chính phuû Hoa Kyø uûng hoä vieäc oâng Tieáp trang A7

Toång giaùm ñoác Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá ñoaït giaûi Nobel Hoøa Bình

Toång Giaùm Ñoác Cô Quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá (IAEA) Mohamed ElBaradei (giöõa) ñang töôi cöôøi khi rôøi moät cuoäc hoïp baùo vaøo ngaøy 7 Thaùng Möôøi ôû Vienna. Nhaø ngoaïi giao Ai Caäp naøy cuøng vôùi cô quan quoác teá do oâng ñieàu khieån ñaõ ñöôïc trao giaûi Nobel veà hoøa bình naêm 2005 vì thaønh tích baûo ñaûm vieäc phaùt trieån naêng löôïng nguyeân töû cho caùc muïc tieâu hoøa bình. (Hình: DIETER NAGL/AFP/Getty Images)

Romania:

Khaùm phaù tröôøng hôïp cuùm gaø ñaàu tieân taïi ñoàng baèng soâng Danube BUCHAREST, Romania Romania loan baùo hoâm 7-10, laø hoï vöøa khaùm phaù tröôøng hôïp cuùm gaø ñaàu tieân trong baày vòt nuoâi taïi vuøng ñoàng baèng soâng Danube, tuy nhieân khoâng cho bieát theâm chi tieát laø noù coù nguy hieåm cho ngöôøi hay khoâng. Boä tröôûng Noâng nghieäp Gheorghe Flutur cho baùo chí bieát nhö sau: Tieáp trang A6

Theá giôùi baøn keá hoaïch keàm cheá cuùm gaø WASHINGTON (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu 7 Thaùng Möôøi, nhöõng vieân chöùc töø 80 quoác gia treân theá giôùi ñaõ tuï taäp ñeå ñi tôùi nhöõng keá hoaïch nhaèm nhanh choùng choáng laïi traän ñaïi dòch cuùm cheát ngöôøi coù theå saép xaûy ra, giöõa luùc Toång Thoáng Bush thuùc giuïc nhöõng giaùm ñoác ngaønh döôïc phaåm haõy taäp trung vaøo vieäc saûn xuaát nhöõng thuoác chuûng ngöøa cuùm. Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø ñaõ baûo trôï cuoäc hoïp kín hoâm Thöù Saùu goàm nhöõng phaùi

ñoaøn töø khaép theá giôùi, keå caû nhöõng chuyeân vieân thuoäc nhöõng cô quan Lieân Hieäp Quoác vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu. “Khoâng coù vaán ñeà naøo quan troïng hôn vaøo luùc naøy,” theo lôøi oâng Kent Hill, moät phuï taù quaûn trò taïi Cô Quan Phaùt Trieån Quoác Teá cuûa Hoa Kyø, leân tieáng taïi buoåi khai maïc. Töø laâu nhöõng chuyeân vieân ñaõ caûnh caùo raèng loaïi cuùm gaø H5N1 laø moái ñe doïa y teá lôùn nhaát hieän nay ñoái vôùi theá giôùi nhöng nhöõng noã löïc veà

chính saùch ñeå choáng laïi beänh naøy chæ leân tôùi ñænh trong nhöõng tuaàn leã môùi ñaây. Hoâm Thöù Saùu, Toång Thoáng Bush ñaõ môû moät cuoäc hoïp rieâng vôùi nhöõng toång giaùm ñoác cuûa moät soá coâng ty cheá taïo thuoác chuûng ñeå baøn nhöõng bieän phaùp khuyeán khích nhöõng nhaø saûn xuaát döôïc phaåm tham gia hoaëc tieáp tuïc ngaønh kinh doanh cheá taïo thuoác chuûng ngöøa cuùm, voán baát traéc. Vaøo ñaàu tuaàn, Toång Thoáng Tieáp trang A7

Tieåu Ñoaøn 3 Thuûy Quaân Luïc Chieán hoài höông

New York:

Haï só nhaát Nick Hawkey, thuoäc ñaïi ñoäi lima, tieåu ñoaøn 3, sö ñoaøn 25 Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø, ñang ñöôïc meï giaø oâm chaàm laáy taïi buoåi leã möøng caùc chieán só hoài höông veà Columbus, Ohio, töø chieán tröôøng Iraq vaøo hoâm 7 Thaùng Möôøi. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Caûnh saùt luïc soaùt heä thoáng xe ñieän ngaàm tìm bom khuûng boá NEW YORK - Hoâm Thöù Saùu, 7 Thaùng Möôøi, Thò Tröôûng New York Michael Bloomberg ñaõ beânh vöïc cho quyeát ñònh cuûa oâng ñaët thaønh phoá naøy trong tình traïng baùo ñoäng caáp cao vì moät lôøi ñe doïa nhaém vaøo heä thoáng xe ñieän ngaàm New York döïa theo moät nguoàn tin tình baùo, maø Washington cho laø chaúng ñaùng tin laém. Hoâm Thöù Naêm 6-10, vò thò tröôûng thaønh phoá New York ñaõ caûnh caùo daân chuùng raèng ñang coù moái ñe doïa ñoái vôùi heä thoáng xe ñieän ngaàm cuûa Thò Tröôûng Bloomberg ñi laøm baèng xe ñieän ngaàm thaønh phoá theo lôøi cuûa Cô Thò Tröôûng Michael Bloomberg (giöõa) ñang duøng xe ñieän ngaàm tôùi toøa thò chính taïi trung Quan FBI, vaø oâng ñaõ thuùc taâm thaønh phoá New York vaøo hoâm 7 Thaùng Möôøi giöõa luùc thaønh phoá ñang coù baùo ñoäng giuïc daân ñi taøu ñieän haõy ñeå caáp cao tröôùc lôøi ñe doïa quaân khuûng boá seõ cho noå bom phaù hoaïi heä thoáng chuyeån vaän coâng Tieáp trang A7 coäng quan troïng naøy cuûa New York. (Hình: Bryan Smith-Pool/Getty Images)

Khuûng boá lan ra töø Iraq NGOÂ NHAÂN DUÏNG Trong theá kyû tröôùc, khoái coäng saûn thöôøng neâu leân moái ñe doïa nöôùc Myõ aâm möu taïo neân moät ñeá quoác ñeå thoáng trò toaøn caàu. Sau khi Lieân xoâ suïp ñoå naêm 1990, khoâng maáy ai nhaéc ñeán aâm möu ñoù nöõa. Baây giôø ñeán löôït moät oâng toång thoáng Myõ toá caùo coù moät aâm möu ñeá quoác môùi. Thöù Naêm vöøa qua, Toång thoáng George W. Bush noùi raèng nhöõng ngöôøi toå chöùc khuûng boá choáng Myõ “coù moät tham voïng ñeá quoác voâ giôùi haïn ñeå thoáng trò hoaøn caàu.” OÂng noùi roõ hôn, neáu caùc nhoùm khuûng boá kieåm soaùt ñöôïc Iraq hoï seõ coù theå laät ñoå chính phuû caùc nöôùc laân caän vaø “thieát laäp moät ñeá quoác Hoài Giaùo cöïc ñoan bao truøm töø Taây Ban Nha ñeán Indonesia!” Nhieàu caâu hoûi phaûi ñaët ra. Nhöõng nhoùm khuûng boá ñang noåi daäy ôû Iraq coù nhaém muïc tieâu chieám chính quyeàn ôû nöôùc naøy khoâng, hay chæ nhaém phaù roái khoâng cho moät chính quyeàn do Myõ laäp neân ñöôïc ñöùng vöõng? Nhöõng tay ñaàu soû trong phong traøo khuûng boá Hoài Giaùo quaù khích coù tham voïng thoáng trò hoaøn caàu khoâng, hay chæ nhaém laät Tieáp trang A6

Iraq

Theâm 6 TQLC Hoa Kyø hy sinh 29 quaân noåi daäy cheát BAGHDAD, Iraq (TH) Boä Tö Leänh Quaân Söï Hoa Kyø cho bieát hoâm 7 Thaùng Möôøi, laø bom noå ñaõ saùt haïi 6 quaân nhaân Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø ôû mieàn Taây Iraq, trong khi nhöõng löïc löôïng Hoa Kyø ñaõ baén haï ñöôïc 29 quaân noåi daäy trong nhöõng cuoäc haønh quaân cuûa löïc löôïng Hoa Kyø ñeå tieâu dieät nhöõng quaân noåi daäy theo Al Qaeda tröôùc ngaøy Iraq toå chöùc cuoäc tröng caàu yù kieán veà baûn hieán phaùp môùi cuûa nöôùc naøy, vaøo ngaøy 15 Thaùng Möôøi tôùi ñaây.

Vôùi theâm 6 quaân nhaân Hoa Kyø hy sinh treân, naâng toång soá quaân nhaân Hoa Kyø hy sinh trong cuoäc chieán Iraq leân ñeán 1,950 ngöôøi, tính töø khi cuoäc chieán naøy ñöôïc phaùt ñoäng töø Thaùng Ba naêm 2003 ñeán nay. Trong khi ñoù taïi mieàn Nam Iraq, moät soá caûnh saùt vieân Iraq taïi Basra, ñaõ naèm trong soá 12 ngöôøi bò quaân Anh baét giöõ trong moät cuoäc truy luøng quaân khuûng boá taïi maïn Nam cuûa thaønh phoá Tieáp trang A7

Ñoïc Trong Soá Naøy (A10) Vieät Nam: Khi thieáu nieân thích “moát” boû nhaø ñi hoang. (B1) Ñòa Phöông: Nhöõng ngoâi chôï “xeùp” taïi Little Saigon - Giaù cuûa moät höôùng ñi (Thi vieát 30 Naêm Tò Naïn” (B4). (B11) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Jackie Chan: “Toâi seõ khoâng bao giôø cheát hoaëc hoân” - Laïi chuyeän Myõ Taâm ñoái ñaàu Hoà Quyønh Höông. (B10) Du Lòch: Baûy ngaøy chinh phuïc baêng sôn Kilimanjaro. (B18) Theå Thao: Luùc 7 giôø toái 8-10, giôø California, ñaøi ESPN2 tröïc tieáp truyeàn hình traän voøng loaïi Hoa Kyø-Costa Rica. (C1) Ngöôøi Vieät Treû: Hoïa só Nguyeãn Vieät Huøng mieät maøi saùng taùc. (C4) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. (D2) Taøi Lieäu: Nhöõng hôïp ñoàng beùo bôû haäu Katrina rôi vaøo tay ai? (D8) Dieãn Ñaøn: Nguyeãn Taát Trung, Bi Kòch Thôøi Ñaïi - Goùp yù vôùi hoïc giaû Traàn Khueâ veà nghi vaán Maïc Ñaêng Dung (phaàn II). Toång Thoáng Bush döï Thaùng Truyeàn Thoáng Hispanic Toång Thoáng Hoa Kyø George Bush (phaûi) töôi cöôøi vôùi baø Maria Hines, moät nhaân vieân thieän nguyeän taïi moät hoïc khu ôû Albuquerque, New Mexico, tröôùc khi trao taëng baø töôûng luïc thieän nguyeän trong moät buoåi leã taïi Toøa Baïch OÁc vaøo ngaøy 7 Thaùng Möôøi, ñaùnh daáu Thaùng Truyeàn Thoáng Hispanic taïi Hoa Kyø. (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Gety Images)


A2 NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T THĂ–Ă™ BAĂ›Y - SOĂ 7245 - 8 thaĂšng 10, 2005 (6 thaĂšng ChĂ­n naĂŞm AĂ t Daäu) .3â€?

Cô quan nguyeân tÜÝ naêng LHQ vaø giaÚm ùoåc ElBaradei chia giaÝi Nobel Hoøa BÏnh

STOCKHOLM, Thuïy Ñieün.- Cô quan theo doþi nguyeân tÜÝ naêng Lieân Hieäp Quoåc vaø vò laþnh ùaïo cuÝa cô quan, tieån só Mohamed ElBaradei, laø ngÜôøi xung khaÊc vôÚi Hoa Kyø veà vaån ùeà Iraq, hoâm ThÜÚ SaÚu 7 ThaÚng MÜôøi, ùÜôïc tuyeân boå laþnh giaÝi Nobel Hoøa BÏnh do noã lÜïc choång lan truyeàn vuþ khí nguyeân tÜÝ cuÝa cô quan naøy. UÛy Ban Nobel ùaþ ca ngôïi Cô Quan Nguyeân TÜÝ Naêng Quoåc Teå (IAEA - International Atomic Energy Agency) vaø oâng ElBaradei, coâng daân Ai Caäp 63 tuoüi, veà nhÜþng thaønh quaÝ trong coâng cuoäc ngaên ngÜøa nhÜþng quoåc gia vaø nhÜþng toü chÜÚc khuÝng boå khoâng cho thuÝ ùaÊc vuþ khí nguyeân tÜÝ, ùoàng thôøi baÝo ùaÝm vieäc sÜÝ duïng nguyeân tÜÝ vÏ muïc ùích hoøa bÏnh. TÜø Vienna, oâng ElBaradei cho bieåt giaÝi thÜôÝng $1.3 trieäu daønh cho ùôn vò truÚng giaÝi Nobel, moät giaÝi thÜôÝng ùÜôïc theå giôÚi coâng nhaän laø giaÚ trò hôn caÝ, seþ taïo cho oâng vaø cô quan maø oâng laþnh ùaïo tÜø 1997 ùeån nay theâm uy tín ùeü ùoåi phoÚ nhÜþng khuÝng hoaÝng nguyeân tÜÝ taïi Iran vaø BaÊc Haøn. OÂng ElBaradei cho hay, luÚc ùaàu oâng nghó raèng laþnh giaÝi chaÊc phaÝi laø ngÜôøi khaÚc, bôÝi vÏ oâng khoâng heà nhaän ùÜôïc ùieän thoaïi baÚo trÜôÚc cuÝa UÛy Ban Nobel nhÜ truyeàn thoång trÜôÚc nay. OÂng chÌ bieåt mÏnh ùaþ truÚng giaÝi khi xem truyeàn hÏnh taïi nhaø cuøng vôÚi vôï laø Aida.

OĂ‚ng ĂąaĂľ nhaĂťy leân vui mÜøng, oâm hoân vĂ´ĂŻ ĂąeĂĽ bieĂĽu loä sÜï vui mÜøng. CĂ´ quan IAEA ùÜôïc choĂŻn tÜø moät danh saĂšch ĂąeĂ nghò bao goĂ m 200 ùôn vò vaø caĂš nhaân trong naĂŞm ĂąaĂšnh daĂĄu 60 naĂŞm ngaøy nhÜþng traĂši bom nguyeân tÜÝ ĂąaĂ u tieân cuĂťa Hoa Kyø boĂť treân ĂąaĂĄt Hiroshima vaø Nagasaki naĂŞm 1945. ÑÜôïc thieĂĄt laäp tÜø naĂŞm 1957, IAEA laø cĂ´ quan theo doĂľi vieäc thi haønh Hieäp Ă–Ă´Ăšc TaĂši GiaĂťm VuĂľ KhĂ­ Nguyeân TÜÝ (NPT - Non-Proliferation Treaty), qua nhÜþng cuoäc thanh tra haĂ u baĂťo ĂąaĂťm raèng nhÜþng cĂ´ sĂ´Ăť nguyeân tÜÝ vaø nguyeân lieäu ùÜôïc sÜÝ duĂŻng cho muĂŻc ùích hoøa bĂŹnh khoâng bò laĂŻm duĂŻng vaø bieĂĄn thaønh vuĂľ khĂ­. MaĂŤc daĂ u khaĂšc bieät veĂ  laäp trÜôøng vuĂľ khĂ­ Iraq, NgoaĂŻi TrÜôÝng Hoa Kyø Condoleezza Rice ĂąaĂľ goĂŻi Ăąieän chuĂšc mÜøng oâng ElBaradei, ĂąoĂ ng thôøi laĂľnh ĂąaĂŻo theĂĄ giĂ´Ăši nhĂś ThuĂť TÜôÚng Anh Tony Blair vaø ToĂĽng ThoĂĄng PhaĂšp Jacques Chirac cuĂľng cho bieĂĄt raĂĄt vui mÜøng khi giaĂšm ĂąoĂĄc IAEA laĂľnh giaĂťi. Khi ùÜôïc hoĂťi raèng, vieäc phaĂšt giaĂťi cho IAEA, moät cĂ´ quan choĂĄng laäp trÜôøng cuĂťa Hoa Kyø veĂ  vaĂĄn ĂąeĂ  vuĂľ khĂ­ Iraq, coĂš phaĂťi laø moät sÜï khieĂĽn traĂšch ĂąoĂĄi vĂ´Ăši Hoa Kyø hay khoâng, oâng Nicholas Burns, nhaân vaät thÜÚ 3 taĂŻi Boä NgoaĂŻi Giao cho hay, “TraĂši laĂŻi, chuĂšng toâi raĂĄt kĂ­nh troĂŻng oâng, vaø chuĂšng toâi thaønh thÜïc vui mÜøng vĂŹ cĂ´ quan naøy ùÜôïc

Iran tin tÜôÝng coÚ theü chòu ùÜïng caÚc bieän phaÚp cheå taøi TEHRAN, Iran (Reuters) Hoâm ThÜÚ SaÚu, moät giaÚo só cao caåp thuoäc phe cÜÚng raÊn cuÝa Iran noÚi Iran ùuÝ maïnh ùeü ùÜÚng vÜþng trÜôÚc caÚc bieän phaÚp cheå taøi, giÜþa luÚc haøng ngaøn ngÜôøi tuï taäp ùeü uÝng hoä vieäc Iran theo ùuoüi moät chÜông trÏnh nguyeân tÜÝ hoøa bÏnh. CaÚc vieân chÜÚc ùaþ khoâng chòu bÏnh luaän veà GiaÝi Nobel Hoøa BÏnh hoâm ThÜÚ SaÚu ùÜôïc trao taÍng cho Cô Quan Nguyeân TÜÝ Naêng Quoåc Teå (IAEA) vaø ngÜôøi ùÜÚng ùaàu cô quan laø oâng Mohamed ElBaradei. NhÜng moät nguoàn tin thaân caän vôÚi chính phuÝ noÚi vieäc trao giaÝi thÜôÝng cho cô cheå ùaþ ùieàu tra chÜông trÏnh haït nhaân cuÝa Iran suoåt ba naêm laø moät haønh vi chính trò nhaÊm vaøo Iran. NgÜôøi ùÜÚng ùaàu hoäi ùoàng baÝo hieån ùaày quyeàn lÜïc cuÝa Iran, Ayatollah Ahmad Jannati, noÚi trong caÚc buoüi caàu nguyeän taïi Ñaïi Hoïc Tehran raèng Iran seþ khoâng vinh dÜï ùoÚ.� OÂng ElBaradei ùaþ ùÜôïc toaøn theü theå giôÚi bieåt ùeån trÜôÚc cuoäc chieån cuÝa Hoa Kyø taïi Iraq do vieäc oâng baÚc khÜôÚc laäp trÜôøng cuÝa Washington khi hoï cho raèng Sadam Hussein thuÝ ùaÊc vuþ khí saÚt thuÝ haøng loaït. ThÜïc teå, tÜø ngaøy Sadam Hussein bò laät ùoü ùeån nay ùaþ hôn 2 naêm, nhÜng Hoa Kyø vaãn chÜa tÏm ùÜôïc daåu veåt gÏ cuÝa thÜÚ khí giôÚi aåy. (D.P.)

nhÜôïng boä trÜôÚc aĂšp lÜïc cuĂťa Taây PhÜông veĂ chÜông trĂŹnh haĂŻt nhaân. “ChuĂšng ta coĂš theĂĽ ùÜÚng vÜþng vaø theo ĂąuoĂĽi quyeĂ n cuĂťa chuĂšng ta cho tĂ´Ăši khi chuĂšng ta ĂąaĂŻt ùÜôïc nhÜþng quyeĂ n ĂąoĂš,â€? oâng Jannati noĂši trong buoĂĽi leĂŁ ùÜôïc truyeĂ n trÜïc tieĂĄp treân Ăąaøi phaĂšt thanh cuĂťa nhaø nÜôÚc. Iran nhaĂĄt mÜïc cho raèng chÜông trĂŹnh haĂŻt nhaân cuĂťa hoĂŻ thuaĂ n tuĂšy nhaèm saĂťn xuaĂĄt Ăąieän lÜïc, khoâng phaĂťi laø cheĂĄ taĂŻo bom. NhĂśng Washington vaø Lieân Hieäp AĂ‚u Chaâu ĂąaĂľ chuyeĂĽn vaĂĄn ĂąeĂ  leân Hoäi Ă‘oĂ ng BaĂťo An Lieân Hieäp QuoĂĄc, laø cĂ´ quan coĂš theĂĽ quyeĂĄt ùònh caĂšc bieän phaĂšp cheĂĄ taøi vĂŹ Tehran ĂąaĂľ khoâng tieĂĄt loä ĂąaĂ y ĂąuĂť caĂšc hoaĂŻt Ăąoäng nguyeân tÜÝ cuĂťa hoĂŻ trong quaĂš khÜÚ. HĂ´n 1,000 ngÜôøi ĂąaĂľ tuĂŻ taäp taĂŻi trung taâm Tehran sau nhÜþng cuoäc caĂ u nguyeän ngaøy ThÜÚ SaĂšu vaø hoâ khaĂĽu hieäu: “NaĂŞng lÜôïng haĂŻt nhaân laø quyeĂ n cuĂťa chuĂšng taâ€? vaø â€œĂ‘aĂť ĂąaĂťo MyĂľ, ĂąaĂť ĂąaĂťo Israel.â€? Theo baĂšo caĂšo cuĂťa giĂ´Ăši truyeĂ n thoâng nhaø nÜôÚc, nhÜþng cuoäc bieĂĽu tĂŹnh tÜông tÜï ùÜôïc nhaø nÜôÚc baĂťo trĂ´ĂŻ ĂąaĂľ ùÜôïc toĂĽ chÜÚc taĂŻi caĂšc thaønh phoĂĄ treân toaøn quoĂĄc. CĂ´ quan IAEA ĂąaĂľ ĂąieĂ u tra chÜông trĂŹnh haĂŻt nhaân cuĂťa Iran haĂ u nhĂś tÜø ba naĂŞm nay, vaø thaĂšng trÜôÚc hoäi ĂąoĂ ng quaĂťn trò cuĂťa cĂ´ quan ĂąaĂľ thoâng qua moät nghò quyeĂĄt quan troĂŻng ĂąeĂĽ ùÜa trÜôøng hĂ´ĂŻp cuĂťa Iran ra trÜôÚc Hoäi Ă‘oĂ ng BaĂťo An ĂąeĂĽ coĂš bieän phaĂšp trÜøng phaĂŻt. (n.n.)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 1KDÂźWEDĂ‘R 1*­¯,9,(›7 0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$86$ 7HO)D[ $GYHUWLVLQJ )D[ 1HZV

(PDLOQYQHZV#DROFRP:HE6LWHKWWSZZZQJXRLYLHWFRP ;XDĂ&#x192;WEDĂ?QEĂ&#x2013;Ă?L3XEOLVKHGE\ 1*82,9,(71(:6,1& +RÂźLŠR¸QJ4XDĂ&#x201C;Q7UĂ&#x160;%RDUGRI'LUHFWRUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W&KXĂ?7Ă&#x201D;FK&KDLUPDQ3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;+RĂ&#x2020;LÂłRĂ&#x201A;QJ4XDĂ?Q7UĂ&#x201D;%RDUG 6HFUHWDU\ÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QKÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;QÂłRĂ&#x2026;4X\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ1JRĂ&#x2018;F7XHĂ&#x2020;1JX\HĂ&#x2026;Q .KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q %DQŠLH¸X+DĂ?QK2IILFHUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&KDLUPDQ &(2ÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;FÂłLHĂ&#x201A;X+DĂ&#x161;QK 3UHVLGHQW &221JX\HĂ&#x2026;Q.KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&Ă&#x2013;6Ă&#x2013;Ă? 1KDĂ&#x201E;Q9LHĂ&#x201E;Q93RI )DFLOLWLHV +59XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RĂ&#x161;D6RDĂ&#x2018;Q 3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7KĂ&#x2DC;Ă&#x2013;QJ 9XĂ&#x2018;0DQDJLQJ(GLWRU 93RI%XVLQHVVÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QK*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7DĂ&#x161;L&KDĂ&#x203A;QK&)2 7RĂ?D6RDĂ&#x2021;Q1*Ž°,9,(Â&#x153;71*82,9,(70DQDJHUV ÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q&KXĂ?1KLHĂ&#x2020;P3XEOLVKHUÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK&KXĂ?%XĂ&#x203A;W(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;$ÂťQK 3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;&KXĂ?%XĂ&#x203A;W$VVRFLDWH(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC; .\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;6RDĂ&#x2018;Q0DQDJLQJ(GLWRU/HĂ&#x201E;7KXĂ?3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161; 6RDĂ&#x2018;Q$VVRFLDWH0DQDJLQJ(GLWRU %DQ%LHÂşQ7DÂźS1HZV6WDII ÂłRĂ&#x2026;.KRĂ&#x201E;L1JX\HĂ&#x201E;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ.KĂ&#x2013;Ă?L3KRQJ/HĂ&#x201E;7KXĂ&#x2018;\1JX\HĂ&#x201E;Q+X\1JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F&KDĂ&#x192;Q &111JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F0LQK1JX\HĂ&#x2026;Q1KDĂ&#x2020;W1JX\HĂ&#x2026;Q7X\HĂ&#x2021;Q7KLHĂ&#x2020;Q*LDR7UDĂ&#x201A;Q7KĂ&#x201D;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q 9DQQ3KDQ9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q 1JĂ&#x17D;Ă&#x152;Ă?L9LHÂźW(QJOLVK6HFWLRQ (YHU\7KXUVGD\(PDLOQY#QJXRLYLHWFRP $QK%'R(GLWRU-DPL)DUNDV1HZV(GLWRU-RVLH&DELJOLR'HQLVH1JX\HQ1JX\HQ .KRD7KDL$QK$XGUH\3KDP9DQQ3KDQ5XWK7DORYLFK+RL7ULQK3DXOLQH9X :ULWHUV&KLQK1JX\HQ'HVLJQHU.LHW+X\QK%HQMDPLQ9X3KRWRJUDSKHUV0LQK$Q /D3KDP1HZV$VVLVWDQW 1JXRL9LHW ,6618636 VWDUWHGLQ'HFHPEHULVSXEOLVKHGGDLO\ LQ9LHWQDPHVHZLWKD7KXUVGD\(QJOLVK6HFWLRQE\1JXRL9LHW1HZV,QF&RS\ULJKW E\1JXRL9LHW1HZV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG1JXRL9LHW'DLO\1HZVQHLWKHUHQGRUVHVQRU ZDUUDQWVSURGXFWVDQGVHUYLFHVDGYHUWLVHG1HZVVWDQGSULFHLQ/RV$QJHOHVDQG2UDQJH &RXQWLHV6XEVFULSWLRQUDWH\HDUE\7KLUG&ODVV0DLO\HDUE\7ZR 'D\ ([SUHVV 0DLO )RUHLJQ PDLO UDWHV XSRQ UHTXHVW 3HULRGLFDOV 3RVWDJH 5DWHV SDLG DW :HVWPLQVWHU &DOLIRUQLD DQG DW DGGLWLRQDO PDLOLQJ RIILFHV 3RVWPDVWHU 6HQG DGGUHVV FKDQJHVWR0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$x86$)RUVXEVFULSWLRQVFDOO  7KH½OHÂźJĂ&#x17D;Ă&#x201C;LEDĂ?LĂ&#x2030;DĂ&#x201A;QJEDĂ&#x2018;R %DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?FRĂ&#x203A;WKHĂ&#x2021;JĂ&#x2DC;Ă?LWĂ&#x2013;Ă&#x203A;LWRĂ&#x161;DVRDĂ&#x2018;QTXDEĂ&#x2DC;XĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QID[KRDĂ?FHPDLOQYQHZV#DROFRP1HĂ&#x201E;QJĂ&#x2DC;Ă?L),/( 0LFURVRIW:RUG JKLURĂ&#x2014;GXĂ&#x161;QJKHĂ&#x2020;WKRĂ&#x192;QJWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WQDĂ&#x161;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJWUDĂ?ODĂ&#x2018;LEDĂ?QWKDĂ?RKRDĂ?F KĂ&#x17D;QKDĂ?QKYDĂ&#x161;NKRĂ&#x201E;QJFKĂ&#x201D;XWUDĂ&#x203A;FKQKLHĂ&#x2020;PYHĂ&#x201A;PRĂ&#x2018;LPDĂ&#x192;WPDĂ&#x203A;W7RDĂ&#x161;VRDĂ&#x2018;QGDĂ&#x161;QKTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2DC;Ă?DFKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;DKLHĂ&#x2020;X Ă&#x201C;Ă?QK%DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?JĂ&#x2013;Ă?LĂ&#x201C;HĂ&#x192;Q1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;FĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJWKXRĂ&#x2020;FTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2013;Ă?KĂ&#x2DC;Ă&#x2014;XFXĂ?DQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161; FRĂ&#x201E;QJW\1JXRL9LHW1HZV,QF1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJQKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;QJEDĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?NKRĂ&#x201E;QJJKLWDĂ&#x203A;FJLDĂ?NKRĂ&#x201E;QJ Ă&#x201C;Ă&#x201D;DFKĂ&#x2C6;KRDĂ?FĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QWKRDĂ&#x2018;LOLHĂ&#x201E;QODĂ&#x2018;F1KXOLHĂ&#x2020;XWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WGR&RĂ&#x201E;QJ7\ÂłLHĂ&#x2020;Q7RDĂ&#x203A;Q91,

6RĂ&#x192;OĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;QJSKDĂ&#x203A;WKDĂ&#x161;QKQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WGRFĂ&#x2013;TXDQ9HULILHG$XGLW&LUFXODWLRQNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QYDĂ&#x161; FKĂ&#x2DC;Ă&#x203A;QJQKDĂ&#x2020;Q9LHĂ&#x2020;FNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QWLHĂ&#x192;QKDĂ&#x161;QKOLHĂ&#x201E;QWXĂ&#x2018;F

$YHUDJHGDLO\ FLUFXODWLRQ FRSLHV

Theo doĂľi ĂąaĂ y ĂąuĂť tin tÜÚc theĂĄ giĂ´Ăši vaø Vieät Nam Tin nhanh, ĂąuĂšng, ĂąaĂ y ĂąuĂť; nhieĂ u baøi vĂ´Ăť giaĂš trò: ChĂŚ coĂš Nhaät BaĂšo NGĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2DC;I

CHĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG TRĂ&#x152;NH PHAĂ&#x2122;T THANH

1190 AM

VIEĂ&#x201E;T

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 ThÜÚ BaĂťy 08 thaĂšng 10, 2005. 06 thaĂšng 09 AĂ&#x201A;m Lòch, AĂ t Daäu ****************** 02:00 PM - 4:00 PM

02:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Giôø 02:15 - GiĂ´Ăši Thieäu Coâng Ty Dynamax Mortgage 02:20 - PhoĂťng vaĂĄn Ca sĂł La SÜông SÜông 02:30 - Hoäi Luaän Baøn Troøn 03:00 - ChÜông TrĂŹnh TrÜôøng HoĂŻc TrÜôøng Ă&#x2018;ôøi 03:30 - PhoĂťng vaĂĄn ThaĂ y TÜÝ Vi Nhaân Quang 04:00 - ChaĂĄm DÜÚt PhaĂšt Thanh

DAT


Thôøi Söï

.3”

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

Baùo Ngöôøi Vieät phoûng vaán taïi nhaø giam Los Angeles

Vuï ñaët bom Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam taïi Bangkok

Voõ Ñöùc Vaên: “Toâi muoán caûnh caùo Haø Noäi vaø thöùc tænh nhöõng nöôùc hoäi vieân ASEAN”

HOAØNG KHÔÛI PHONG

LOS ANGELES & WESTMINSTER, California (NV) - Töø trong nhaø giam cuûa chính phuû lieân bang taïi Los Angeles, ñang chôø khaùng aùn leänh daãn ñoä ñi Thaùi Lan, oâng Voõ Ñöùc Vaên, töøng laø thaønh vieân cuûa toå chöùc “Chính Phuû Vieät Nam Töï Do,” vaãn tin töôûng vieäc laøm cuûa mình laø moät haønh ñoäng “caûnh caùo Haø Noäi vaø thöùc tænh nhöõng nöôùc hoäi vieân ASEAN”. Tuy oâng Vaên khaúng ñònh vieäc laøm cuûa oâng chæ laø haønh ñoäng caù nhaân, moät soá nhaân vaät töøng naèm trong thaønh phaàn ñaïo Chính Phuû Vieät Nam Töï Do khaúng ñònh oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh, töøng naém chöùc vuï thuû töôùng trong toå chöùc naøy, ñöôïc oâng Vaên trình baøy roõ raøng keá hoaïch ñaët bom. Phía Chính Phuû Vieät Nam Töï Do suoát 3 tuaàn leã khoâng traû lôøi

veà vuï naøy maëc duø baùo Ngöôøi Vieät heát söùc coá gaéng lieân laïc. Ngaøy 12 Thaùng Möôøi naêm 2001 oâng Voõ Ñöùc Vaên bò nhöõng cô quan ñieàu tra chaën baét taïi phi tröôøng John Wayne khi oâng töø moät chuyeán bay ôû Washington veà Orange County. Keå töø ñoù tôùi nay oâng ñaõ bò giam gaàn 4 naêm, ñaõ traûi qua ba phieân toøa, maø trong ñoù phieân toøa ñaàu tieân nhöõng cô quan ñieàu tra Myõ, ñeå ñaùp öùng lôøi yeâu caàu cuûa nhöõng cô quan ñieàu tra Thaùi Lan, truy toá oâng Vaên veà toäi danh “söû duïng vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït”, vì lyù do oâng Voõ Ñöùc Vaên ñaõ cuøng vôùi moät ñoàng baïn ñaët hai traùi bom taïi Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam ôû Bangkok. Maëc duø hai traùi bom naøy khoâng noå, song nhöõng baèng côù hieån nhieân maø cô quan ñieàu tra ôû

Thaùi Lan coù trong tay quaù nhieàu, khieán cho nhöõng cô quan ñieàu tra cuûa Myõ ñaõ tieáp tay baét giöõ oâng Voõ Ñöùc Vaên. Theâm vaøo ñoù laø thôøi ñieåm oâng Voõ Ñöùc Vaên bò baét, chæ xaûy ra voûn veïn moät thaùng trôøi sau vuï khuûng boá Al quada cöôùp phi cô haønh khaùch, taán coâng vaøo noäi ñòa Hoa Kyø gaây neân moät tình hình nhaïy caûm traàm troïng vôùi nhöõng haønh vi coù tính khuûng boá. Qua söï lieân laïc tröôùc cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät vôùi nhaø tuø Los Angeles, chuùng toâi phaûi coù maët taïi nhaø giam vaøo hoài 10 giôø saùng, vaø chæ ñöôïc tieáp xuùc vôùi oâng Voõ Ñöùc Vaên trong voøng moät giôø, ñeå 11 giôø saùng laø giôø aên cuûa tuø nhaân trong sinh hoaït haøng ngaøy cuûa nhaø giam. Sau khi xuaát trình giaáy tôø cho nhaân vieân

nhaø giam, thuû tuïc vaøo tieáp xuùc vôùi tuø nhaân khaù phöùc taïp, nhaát laø ngöôøi tuø ñoù treân nguyeân taéc ñang chôø bò truïc xuaát khoûi nöôùc Myõ, vì toäi danh “söû duïng vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït”, moät toäi traïng raát gaàn vôùi toäi danh khuûng boá, raát nhaïy caûm vôùi moïi cô quan coâng löïc. Benjamin Vu vôùi moät ñoáng trang bò cuûa moät phoùng vieân nhieáp aûnh khi böôùc vaøo phoøng thuû tuïc, ñaõ caàn tôùi hai thau nhöïa môùi chöùa heát duïng cuï. Chuùng toâi phaûi thaùo giaøy, daây löng, ñoàng hoà tröôùc khi böôùc vaøo phoøng ñôïi, rieâng ñieän thoaïi caàm tay thì bò giöõ laïi taïi moät phoøng gôûi ñoà vaø chæ ñöôïc nhaän laïi khi ra veà. Noùi toùm laïi khi quyù ñoäc giaû ñi phi cô bò khaùm xeùt nhö theá naøo, thì hai anh em OÂng Voõ Ñöùc Vaên trong cuoäc phoûng vaán cuûa baùo Ngöôøi Vieät taïi phoøng Tieáp trang A8 tieáp khaùch ôû nhaø giam Los Angeles. (Hình: Benjamin Vuõ/NV)

Vaên Phoøng Luaät Sö

Concord & Associates

Tham Khaûo Mieãn Phí

Hình Luaät (Taát caû toäi ñaïi hình vaø tieåu hình) Treân 25 naêm kinh nghieäm

Criminal Law

Luaät Khai Phaù Saûn (Chapter 7, 11 or 13) (Goùc ñöôøng Heil vaø Magnolia) 16451 Magnolia, Westminster, CA 92683

(714) 799-7714

Richard Paul

Bankruptcy

Attorney At Law

Söûa Bad Credit ° Xoùa Nôï ° We Fix Credit

naêm Treân 25ghieäm kinh n

Bad Credit 100% Money Back Guarantee ° Söûa

Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) ° Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! ° Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! ° Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Vaên Phoøng Luaät Sö

Richard Paul Attorney At Law

Concord & Associates

Xin goïi: ANTHONY DÖÔNG

(Goùc ñöôøng Heil vaø Magnolia)

(714) 799-7714

16451 Magnolia St., Westminster, CA 92683

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÔØI SÖÏ

A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

DAT

Iraq:

Laõnh tuï Sunni ñeà nghò ngöng chieán vaø ñoái thoaïi vôùi Myõ BAGHDAD, Iraq - Hoâm Thöù Saùu, 7 Thaùng Möôøi, moät nhaø laõnh ñaïo cao caáp cuûa nhoùm thieåu soá AÛ Raäp Sunni ñaõ keâu goïi caû Hoa Kyø laãn quaân noåi daäy taïi Iraq haõy ñình chieán trong thaùng Leã Ramadan thieâng lieâng nhö laø maøn khôûi ñaàu cho caùc cuoäc thöông thuyeát tröïc tieáp giöõa quaân Myõ vaø quaân noåi daäy. Saleh al-Mutlak, moät ngöôøi quoác gia theá tuïc hieän ñang can döï vaøo nhöõng cuoäc thöông löôïng veà baûn thaûo hieán phaùp, cho bieát caùc theá löïc trong caùnh chính trò cuûa phe noåi daäy saün saøng uûng hoä moät cuoäc ñoái thoaïi nhö vaäy ñeå chaám döùt cuoäc ñoå maùu ñaõ taøn phaù Iraq keå töø naêm 2003. “Toâi keâu goïi caùc löïc löôïng Myõ vaø phe khaùng chieán ngöng baén ngay laäp töùc vì loøng kính troïng daønh cho Leã Ramadan,” OÂng Mutlak noùi vaäy, vaø theâm raèng oâng cuõng ñaõ thuùc giuïc quaân ñoäi Myõ haõy traû töï do cho haèng nghìn ngöôøi maø phaàn lôùn laø daân Sunni ñang bò baét giöõ vì bò tình nghi laø quaân noåi daäy. “Cuoäc giao tranh phaûi chaám döùt,” OÂng Mutlak, ñaïi dieän cho Phong Traøo Toaøn Quoác Ñoái Thoaïi, noùi vôùi Haõng Tin Reuters nhö theá. “Chuùng ta ñaõ ñaùnh nhau hai naêm röôõi nay vaø vaán ñeà laø chuyeän

naøy khoâng ñem laïi keát quaû naøo caû.” Maëc duø nhöõng cuoäc ñoái thoaïi nhö theá coù theå ñöôïc quaân ñoäi Myõ ñang bò luùng tuùng trong cuoäc chieán hoan ngheânh, trong qua khöù Washington vaãn khaúng ñònh raèng hoï seõ khoâng thöông löôïng vôùi phieán quaân vaø töøng nhaán maïnh raèng nhoùm thieåu soá ngöôøi Sunni tröôùc ñaây cheá ngöï Iraq khoâng theå ngaên caûn vieäc caàm quyeàn cuûa nhoùm ña soá, baèng nhöõng ñe doïa baïo löïc ñöôïc. OÂng Mutlak cuõng nhìn nhaän raèng cuoäc höu chieán, daãu coù thöïc hieän ñöôïc ñi nöõa, cuõng khoâng theå bao goàm quaân al Qaeda töø ngoaïi quoác xaâm nhaäp vaøo chieán ñaáu vôùi chuû taâm laäp neân moät quoác gia Hoài Giaùo Sunni. Vaãn theo vò ñaïi dieän Phong Traøo Toaøn Quoác Ñoái Thoaïi, trong voøng moät tuaàn leã hay laâu hôn, nhieàu nhoùm nhoû seõ hoäi hoïp ñeå chính thöùc hoùa ñeà nghò naøy, nhöng oâng töø choái khoâng chòu neâu teân caùc nhoùm ñoù. Neàn chính trò cuûa ngöôøi AÛ Raäp Sunni, keå töø khi Saddam Hussein bò laät ñoå, ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu baèng söï pha troän loûng leûo caùc nhoùm theá tuïc vaø ñaïo giaùo maø vì hoï haàu nhö taåy chay cuoäc baàu cöû vöøa qua, cho neân khoâng ai bieát

nhoùm naøo laø nhoùm ñöôïc daân Sunni uûng hoä nhieàu nhaát. “Cöông lónh chính trò cuûa chuùng toâi raát gaàn guõi vôùi noã löïc khaùng chieán,” OÂng Mutlak noùi theá. “Söï khaùc bieät duy nhaát laø chuùng toâi khoâng coù mang suùng... Vì theá, neáu phía Myõ coù theå ñaït ñöôïc moät thoûa thuaän vôùi Phong Traøo Toaøn Quoác Ñoái Thoaïi thì ñieàu naøy cuõng gaàn guõi vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa phe khaùng chieán.” Lôøi keâu goïi ngöng baén ñöôïc ñöa ra moät tuaàn leã tröôùc khi coù cuoäc tröng caàu daân yù veà baûn hieán phaùp maø OÂng Mutlak vaø nhieàu laõnh tuï khaùc cuûa phe Sunni baûo raèng coù theå daãn ñeán söï tan raõ cuûa Iraq thaønh nhöõng vuøng giao chieán vôùi nhau vaø keá ñoù laø noäi chieán giöõa hoï vôùi phe ña soá Shi’ite vaø ngöôøi Kurd. Daãu sao, Chuû Nhaät naøy, moät cuoäc hoïp caùc laõnh tuï cuûa ngöôøi AÛ Raäp Sunni cuõng seõ ñaùnh giaù vieäc lieäu coù neân keâu goïi daân chuùng taåy chay cuoäc boû phieáu hay laø vaãn ñi baàu ñeå boû phieáu “Khoâng thuaän” trong noã löïc nhaèm phuû quyeát baûn thaûo hieán phaùp baèng vieäc tranh thuû cho ñöôïc ña soá phieáu baùc boû taïi ba trong soá 18 tænh cuûa Iraq. (V.P.)

Chuaån bò phoå bieán baûn Hieán Phaùp Iraq

Coâng nhaân taïi moät nhaø in ôû Iraq ñang söûa soaïn caùc baûn thaûo Hieán Phaùp Iraq vaøo ngaøy 7 Thaùng Möôøi, saün saøng cho cuoäc tröng caàu daân yù vaøo giöõa thaùng naøy. Chính quyeàn Iraq seõ phaân phoái haèng trieäu aán baûn naøy treân khaép nöôùc cho daân chuùng xem tröôùc khi boû phieáu chaáp thuaän hay baùc boû baûn thaûo hieán phaùp. (Hình: AHMAD AL-RUBAYE/Gety Images)

Theû xanh, soå thoâng haønh Hoa Kyø ñöôïc laøm giaû taïi Albania TIRANA, Albania - Caûnh saùt Albania hoâm 7 Thaùng Möôøi ñaõ baét giöõ 10 ngöôøi, trong ñoù coù caû 4 caûnh saùt vieân, vì ñaõ dính daùng ñeán moät toå chöùc laøm nhieàu loaïi giaáy tôø giaû, töø giaáy chieáu khaùn nhaäp caûnh, cho ñeán nhöõng loaïi soå thoâng haønh, theû xanh cuûa Hoa Kyø, döôùi nhaõn hieäu cuûa moät coâng ty du lòch, coù teân laø “Go West!” Caûnh saùt Albania ñaõ tòch thu ñöôïc vaøo khoaûng 1,000 soå thoâng haønh töø 29 quoác

Baùc Só

gia, trong ñoù coù caû nhöõng theû xanh cuûa Hoa Kyø, nhöõng giaáy kieåm tra cuûa YÙ vaø nhöõng con daáu cuûa nhöõng cô quan caûnh saùt bieân phoøng cuûa Haiti, Jamaica vaø Mexico... ñeàu laø nhöõng nöôùc laùng gieàng cuûa Hoa Kyø. Coâng toá vieân Adnan Kosova tuyeân boá vôùi nhöõng nhaø baùo, nhö sau: “Chuùng toâi ñaõ tìm ñöôïc caû moät cô sôû aán loaùt hieän ñaïi. Taïi ñaây boïn chuùng coù

theå laøm giaû ñöôïc moïi giaáy chieáu khaùn nhaäp caûnh”. Trong soá nhöõng ngöôøi bò baét giöõ, coù caû tröôûng ban an ninh phi tröôøng quoác teá Tirana, cuøng vôùi vieân thanh tra phi tröôøng vaø vieân kieåm soaùt soå thoâng haønh. Trong soá nhöõng giaáy tôø giaû maïo bò tòch thu, coù caû nhöõng giaáy cho pheùp cuûa Boä Tö Phaùp Hoa Kyø, ñöôïc baùn töø 1,500 Euro (1,825 ñoâ la) cho ñeán 16,000 Euro (19,460 ñoâ la). (L.T.)

PHAÏM GIA KHAÙNH, M.D

9191 BOLSA AVE., SUITE 205, WESTMINSTER, CA 92683 (Trong khu Chôï 99)

Ñieän thoaïi: (714) 891-7035 * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Trung taâm y teá toaøn khoa Ñaø Naüng. * Nguyeân Baùc Só saûn phuï khoa vaø ngoaïi thöônhg döôõng ñöôøng * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Tai-Muõi Hoïng beänh vieän Maltezer vaø baûo sanh vieän Haøm Nghi. * Hoaøn taát haäu Ñaïi Hoïc UCLA. * Hoäi vieân hoäi Y Só Hoa Kyø. Vieät Ñöùc Ñaø Naüng.

Chuyeâ n Trò: BEÄ N H TOAØ N KHOA vaø TAI MUÕ I HOÏ N G

GiÔØ LAØM VIEÄC:

NHAÄN n KHAÙM BEÄNH LAØM THEÛ XANH, DI TRUÙ, NHAÄP TÒCH cuûa Sôû Di Truù Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: MEDICAL * Beänh Ngoaøi da vaø Hoa Lieãu, Beänh ngöôøi lôùn, Treû Em, Beänh Ngoaøi 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: MEDICARE da, Saûn phuï khoa, Tieåu giaûi phaãu, Chích ngöøa, Khaùm söùc khoûe toång 9:30 AM- 2:00 PM vaø BAÛO HIEÅM quaùt, Nhaäp hoïc, Chöông Trình WIC, Thöû maùu laøm hoân thuù.

Tranh theâu tay ! Chuyeân baùn sæ vaø leû tranh theâu tay ngheä thuaät vaø caùc ñoà

14858 Dillow Street goám söù myõ ngheä. Westminster, CA 92683 ! 20%-30% off cho caùc loaïi goám vaø thaïch cao. (Gaàn Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät)

714-657-7406

HP ART Kính Môøi

Moran Bolsa

Dillow St.

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU

* Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

(714) 241-8162 NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

H.P. ART Brookhurst

FW 22

Moran

Kramer

Magnolia PL.THOÏ

! Chuùng toâi nhaän theâu chaân dung, baûo ñaûm khoâng phai maøu. ! Nhaän gôûi ñi khaép caùc tieåu bang.

Website: hphandembroidery.com Monday-Saturday: 9:00AM - 7:00PM Sunday: 9:00AM - 5:00PM


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Khuûng boá lan ra töø Iraq Tieáp trang A1

ñoå chính quyeàn ôû caùc nöôùc AÙ raäp vaø Hoài Giaùo, döïng leân nhöõng chính phuû thaàn quyeàn theo loái cuûa hoï thoâi? Ngay caùi muïc ñích giôùi haïn ñoù cuõng khoâng hy voïng thaønh coâng, laøm sao nhöõng thuû laõnh quaù khích coù theå nghó tôùi moät tham voïng ñeá quoác Hoài Giaùo lôùn nhö hôn moät ngaøn naêm tröôùc? Thôøi giaùo chuû Mohammad coøn soáng, Hoài Giaùo chæ nhaém vaøo caùc boä laïc AÙ raäp trong vuøng baùn ñaûo nay laø nöôùc AÙ raäp Sau ñi, tìm caùch caûi ñaïo nhöõng ngöôøi coøn thôø ñuû thöù thaàn thaùnh, baét hoï cuøng thôø moät Thöôïng ñeá. Trong hai theá kyû sau khi Tieân tri Mohammad leân trôøi, Hoài Giaùo ñaõ lan roäng töø Taây Ban Nha sang tôùi Indonesia, ñi theo nhöõng ñoaøn quaân xaâm löôïc. Nhöng trong thôøi gian ñoù vaø veà sau, Islam khoâng chuû tröông moät toå chöùc giaùo hoäi thoáng nhaát, vaø, treân nguyeân taéc, caùc toân giaùo khaùc cuõng thôø moät Thöôïng ñeá ñeàu ñöôïc hoï toân troïng. Vaãn coù nhieàu trung taâm Hoài Giaùo giaønh aûnh höôûng vôùi nhau, trung taâm Ai Caäp ôû Baéc Phi khaùc Baghdad ôû Trung Ñoâng, khaùc Ba Tö, khaùc AÁn Ñoä khi AÁn Ñoä bò ñaët döôùi caùc hoaøng ñeá Hoài Giaùo. Lieäu baây giôø nhöõng ngöôøi nhö oâng Osama bin Laden coù tham voïng ñeá quoác nhö oâng Bush baùo ñoäng hay khoâng? Neáu coù thì tham voïng ñoù cuõng khoâng bao giôø thöïc hieän ñöôïc. Ngöôøi daân trong theá giôùi Hoài Giaùo ñaõ thay ñoåi, nhieàu ngöôøi cuõng muoán taùch toân giaùo ra khoûi chính trò, goïi laø phong traøo theá tuïc hoùa xaõ hoäi, khoâng ñeå cho thaàn quyeàn laán aùp theá quyeàn. Moät trong nhöõng ngöôøi ñoù chính laø oâng Saddam Hussein vaø caùc ñaûng vieân ñaûng Baath, ôû Iraq cuõng nhö ôû Syria. Saddam Hussein ñaõ töøng bò Osama bin Laden leân aùn nhö laø moät keû phaûn ñaïo, chính quyeàn cuûa nhaø ñoäc taøi naøy luoân tìm caùch baøi tröø caùc nhoùm toân giaùo quaù khích, ñaõ thaúng tay gieát nhieàu giaùo só, nhieàu ngöôøi phaûi chaïy qua Iran. Thöïc ra, neáu coøn cheá ñoä Hussein thì nhoùm al Qaeda khoâng theå hoaït ñoäng ôû Iraq ñöôïc. Ñaây laø moät ñieàu maø chính quyeàn Bush khoâng muoán ai nhaéc tôùi. Khi muoán phaùt ñoäng cuoäc taán coâng Iraq, luùc ñaàu chính phuû Bush ñaõ neâu lyù do laø caùc tay khoâng taëc khuûng boá ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2001 coù lieân heä vôùi tình baùo Iraq, giôø ai cuõng bieát laø khoâng ñuùng. Tieáp theo, oâng Bush noùi taán coâng vì Iraq coù caùc loaïi vuõ khí huûy dieät taäp theå. Chieám ñöôïc Iraq roài, khoâng thaáy. Ngaøy hoâm qua, Cô quan Nguyeân töû naêng Quoác teá vaø oâng Mohamed ElBaradei ñöôïc taëng giaûi Nobel Hoøa bình. Thuû töôùng Ñöùc chia möøng vôùi oâng chuû tòch cô quan, ñaõ ca ngôïi oâng “giöõ vöõng laäp tröôøng khaùch quan tröôùc khi chieán tranh Iraq xaåy ra.” Vaøo naêm 2003 oâng ElBaradei quaû quyeát Iraq khoâng coù vuõ khí nguyeân töû maëc duø chính phuû Myõ laøm aùp löïc muoán oâng noùi ngöôïc laïi. Nhaø ngoaïi giao ngöôøi Ai Caäp ñöôïc giaûi thöôûng Nobel khieán nhieàu ngöôøi Myõ laïi nghó tôùi cuoäc chieán Iraq vaø haäu quaû cuûa cuoäc chieán tranh naøy. Trong khi ñoù, caùc nöôùc chung quanh ñang lo ngaïi vì Iraq ñaõ bieán thaønh moät tröôøng huaán luyeän cho caùc tay khuûng boá Hoài Giaùo quaù khích. Ñaây laø moät haäu quaû maø nhieàu nhaø laõnh ñaïo AÙ raäp ñaõ neâu leân tröôùc khi Myõ quyeát ñònh taán coâng. Töø ñaàu naêm 2003, quoác vöông Jordan vaø toång thoáng Ai caäp ñaõ baùo ñoäng vôùi chính phuû Myõ raèng vieäc taán coâng Iraq seõ khieán vieäc tuyeân truyeàn choáng Myõ trong theá giôùi AÙ raäp maïnh hôn vaø seõ gaây ra tình traïng baát oån ôû Iraq seõ nuoâi döôõng phong traøo khuûng boá. Nhöõng ñieàu tieân ñoaùn ñoù ñang xaåy ra. Iraq ñang trôû thaønh nôi thu huùt nhieàu thanh nieân AÙ raäp vaø caû nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo khoâng thuoäc gioáng AÙ raäp. Taïi sao nhöõng thanh nieân naøy laïi chaïy theo tieáng goïi cuûa nhöõng ngöôøi nhö Osama bin Laden? Trong cuoán tieåu thuyeát môùi, “Shalimar thaèng heà” nhaø vaên Salinh Mucan Rushdie ñaõ döïng leân moät nhaân vaät khuûng boá aùm saùt moät ñaïi söù Myõ.

Rushdie nhaän xeùt: Ngöôøi Taây phöông khoâng hieåu ñöôïc nhöõng tay oâm bom töï saùt. Vaên minh Taây phöông ñaët treân toäi toå toâng vaø söï cöùu roãi. Vaên minh phöông Ñoâng ñaët treân söï hoå theïn, lo maát danh döï. Moät ñaëc tính cuûa nhöõng tay khuûng boá laø hoï caûm thaáy danh döï bò traø ñaïp. Iraq trôû thaønh nôi huaán luyeän hoï nhöõng kyõ thuaät vuõ khí vaø chieán thuaät taán coâng môùi. Toå chöùc al Qaeda maát ñòa baøn hoaït ñoäng ôû Afghanistan nhöng ñaõ bieán theå, taïo neân moät maïng löôùi lan traøn töø Trung Ñoâng ra khaép theá giôùi. Nhoùm khuûng boá ñaët bom töï saùt ôû London laø nhöõng thanh nieân Hoài Giaùo cha meï laø ngöôøi goác Pakistan vaø Phi chaâu, ñaõ ñöôïc nhoùm al Qaeda tuyeån moä. Nhieàu cuoäc taán coâng xaåy ra gaàn ñaây trong vuøng Trung Ñoâng laø do nhoùm al Qaeda göûi ngöôøi töø Iraq trôû veà khuûng boá ôû xöù goác cuûa hoï. Thaùng Taùm vöøa qua, ba du kích al Qaeda töø Iraq leùn mang vaøo Jordan 7 hoûa tieãn nhoû Katyusha. Hoï ñöôïc nhieàu ngöôøi daân Jordan giuùp ñôõ, tính ñaùnh vaøo caùc toøa ñaïi söù Anh, Myõ vaø Israe cuøng Cô quan Tình baùo Jordan. Sau hoï ñoåi muïc tieâu, nhaém vaøo caùc chieán haïm Myõ ôû Vònh Aqaba. Hoï thueâ moät caên gaùc ôû caùch muïc tieâu 5 daëm, ñaët hoûa tieãn coù ñoàng hoà töï ñoäng. Hai teân löûa baén tôùi gaàn nhöõng chieác taàu Myõ, moät baén laïc sang Israel. Chính phuû Jordan tìm ñöôïc 4 teân löûa coøn laïi vaø baét nhieàu ngöôøi, nhöng ba ngöôøi chuû möu ñaõ thoaùt, maáy ngaøy hoâm sau baûn tin cuûa al Qaeda loan baùo hoï ñaõ veà Iraq bình an. Thaùng Baåy, moät vuï noå bom ôû Sharm el-Sheik, Ai caäp, laøm cheát 64 ngöôøi. Thaùng Tö, bom noå ôû thuû ñoâ Cairo. Thaùng Ba, bom ôû Doha, thuû ñoâ xöù Qatar. Thaùng Möôøi Hai naêm ngoaùi, khoâng baén cheát 5 ngöôøi taïi toøa laõnh söï Myõ ôû Jidda, AÙ raäp Sau ñi. Thaùng Möôøi tröôùc ñoù, moät vuï noå bom gieát cheát 30 ngöôøi ôû Taba, Ai caäp. Toå chöùc al Qaeda ñaõ lôïi duïng cuoäc chieán tranh Iraq ñeå tuyeån moä caùc thanh nieân tham döï “thaùnh chieán” choáng Myõ vaø nhaém laät ñoå caùc chính phuû ôû nhöõng nöôùc AÙ raäp trong vuøng. Iraq ñang loâi cuoán nhieàu ngöôøi Hoài Giaùo treû, khoâng khaùc gì Afghanistan trong thaäp nieân 1980. Khi ñoù, quaân Nga ñang chieám ñoùng xöù naøy vaø döïng leân nhöõng chính phuû coäng saûn, chính phuû Myõ vaø Pakistan ñaõ hoã trôï nhöõng toaùn “du kích thaùnh chieán,” trong ñoù coù oâng Osama bin Laden. Nhöng trong thaäp nieân 1980 soá ngöôøi tham gia phong traøo choáng Nga ôû Afghanistan ñaõ leân tôùi 20,000 ngöôøi, coøn hieän nay soá thanh nieân nöôùc khaùc theo al Qaeda vaøo Iraq chæ coù maáy ngaøn ngöôøi. Theo giôùi quaân söï Myõ, hoï chæ chieám khoaûng 10 phaàn traêm toång soá quaân noåi daäy; vaø thöôøng oâm bom töï saùt nhieàu hôn laø taán coâng tröïc tieáp. Nhöng nhöõng vuï khuûng boá cuûa nhoùm al Qaeda thöôøng ñöôïc chuaån bò kyõ, gaây thieät haïi naëng neà. Chieán thuaät cuûa quaân khuûng boá ôû Iraq ngaøy caøng tinh vi hôn, vöôït xa nhöõng du kích thaùnh chieán thôøi 1980 ôû Afghanistan. Hoï ñöôïc huaán luyeän theâm nhöõng ngheà môùi nhö ñaùnh ñaëc coâng trong thaønh phoá, cheá taïo mìn noäi hoùa, phuïc kích vaø baén seû. Moät taøi lieäu cuûa al Qaeda chæ thò cho du kích phaûi môû nhieàu maët traän ñeå buoäc quaân Myõ phaûi giaøn moûng ra. Kuwait, moät vöông quoác thaân Myõ laâu ñôøi cuõng trôû thaønh moät muïc tieâu cuûa al Qaeda. Thaùng Gieâng naêm nay, caûnh saùt tìm ñöôïc moät nhaø cheá taïo bom ôû ngoaïi oâ thuû ñoâ, baét ñöôïc chín quaû bom saün saøng ñem duøng. Caûnh saùt coøn khaùm phaù baûn chöông trình haønh ñoäng nhöõng baûn ñoà caùc caên cöù quaân söï vaø caùc khu thöông maïi. Keá hoaïch cuûa nhoùm naøy cuõng gioáng nhö ñaõ thöïc hieän ôû Iraq, laø duøng vuõ khí nheï vaø nhaém vaøo caùc thöông xaù ñoâng ngöôøi vaø caùc khu quaân söï. Tình baùo Kuwait cho bieát nhoùm khuûng boá naøy ñöôïc nhöõng ngöôøi ôû AÙ raäp Sau ñi chæ huy, vaø döôùi quyeàn ñieàu khieån cuûa Abu Musab Al-Zarqawi, moät ngöôøi daân Jordan ñang ñöùng ñaàu nhoùm al Qaeda ôû Iraq. Hieän coù 21 ngöôøi Kuwait ñang bò baét vaø truy toá vì ñaõ sang Iraq gia nhaäp quaân noåi daäy. ÔÛ Jordan cuõng coù baåy ngöôøi bò tình nghi nhö vaäy ñang bò caàm giöõ.

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 Maëc duø Toång thoáng Bush ñaõ leân tieáng ñe doïa chính phuû Syria vaø Iran dung döôõng hoaëc thaû loûng cho quaân khuûng boá hoaït ñoäng, trong baøi dieãn vaên gaàn ñaây, Syria cuõng laø moät muïc tieâu quaân khuûng boá al Qaeda nhaém vaøo. Ñoái vôùi al Qaeda thì Toång thoáng Bashar Assad vaø ngöôøi cha ñaõ quaù coá cuûa oâng ñeàu laø nhöõng keû phaûn ñaïo, vì ñaûng Baath caàm quyeàn chuû tröông taùch chính trò khoûi toân giaùo. Moät nhoùm thuoäc al Qaeda mang teân Jund Al Sham chuû möu laät ñoå chính phuû Assad. Nhoùm naøy thu huùt ngöôøi ñeán töø nhieàu quoác gia vaø ñeàu ñöôïc khích ñoäng vì cuoäc chieán Iraq. Nhöõng thanh nieân nhö hoï thöôøng tôùi Iraq tröôùc, coù theå ñöôïc huaán luyeän ñeå oâm bom töï saùt, hoaëc seõ ñöôïc göûi traû veà nöôùc hoï ñeå toå chöùc caùc toå khuûng boá môùi. Moät cuoán phim truyeàn hình cuûa al Qaeda chieáu caûnh nhöõng thanh nieân goác Yemen vaø AÙ raäp Sau ñi (queâ höông cuõ vaø môùi cuûa gia ñình bin Laden) ñang chuaån bò oâm bom leân ñöôøng. Trong moät cuoán phim, anh Mutanda AlAnsar, con cuûa moät nhaø ngoaïi giao Sau ñi xuaát hieän beân caïnh moät tay du kích ñeo khaên bòt maët ñang chæ daãn cho AlAnsar nhöõng taám baûn ñoà. Sau ñoù chaøng trai naøy, moät sinh vieân Y khoa, oâm chaøo töø bieät ngöôøi chæ huy roài leo leân moät chieác xe taûi chöùa chaát noå. Tieáp theo tôùi hình aûnh chieác xe naøy ñi treân xa loä roài laùi vaøo moät coâng thöï cuûa chính phuû taïi Mosul, thaønh phoá lôùn ôû phía Baéc Iraq, vaø noå tung. Caûnh töôïng naøy ñöôïc quay baèng ba maùy ôû ba goùc nhìn khaùc nhau. Caùc chính phuû trong vuøng Trung Ñoâng ñang lo sôï nhöõng thanh nieân ñöôïc huaán luyeän nhö vaäy seõ trôû veà xöù hoï, nhö Osama bin Laden ñaõ trôû veà AÙ raäp Sau ñi sau khi chieán tranh choáng Nga ôû Afghanistan keát thuùc. Vaø AÂu chaâu cuõng ñang ñeà phoøng. Chính phuû Ñöùc ñaõ phaù ñöôïc moät toå chöùc, Ansar alSunna, lieân heä vôùi al Qaeda vaø al Zarqawi, hoï tính aùm saùt thuû töôùng Iraq luùc ñoù, khi oâng tôùi Ñöùc. Nhoùm naøy coù moät ñöôøng daây chuyeån ngöôøi töø Iraq au YÙ, Thuïy Ñieån, Syria vaø nhieàu nöôùc khaùc, theo tieát loä cuûa tình baùo YÙ. Ansar laø moät nhoùm khuûng boá phaùt sinh sau khi Myõ taán coâng Iraq, vaø chaéc coøn nhieàu toå chöùc töông töï. Neáu Myõ khoâng laät ñoå oâng Saddam Hussein, chaéc Iraq khoâng theå trôû thaønh moät trung taâm tuyeån moä vaø huaán luyeän khuûng boá nhö vaäy, vì cheá ñoä cuûa oâng ta coù boä maùy maät vuï raát tinh vi, voán chuû tröông theá tuïc vaø bò caùc nhoùm Hoài Giaùo quaù khích chæ trích. Baây giôø chính phuû Myõ thöôøng neâu lyù do taán coâng Iraq laø ñeå daân chuû hoùa xöù naøy, töø ñoù môû roäng laøn soùng daân chuû sang caùc nöôùc AÙ raäp vaø Hoài Giaùo khaùc. Ngaøy hoâm qua, theâm 6 thuûy quaân luïc chieán Myõ thieät maïng trong moät cuoäc haønh quaân taûo thanh, ñeå chuaån bò cho daân Iraq ñi boû phieáu tröng caàu daân yù trong tuaàn tôùi veà baûn hieán phaùp môùi. Caùc laõnh tuï theo phaùi Sun Ni ñang keâu goïi tín ñoà, chieám 20 phaàn traêm daân soá vaø chieám ña soá trong 4 tænh, choáng laïi baûn hieán phaùp maø hoï cho laø thieân vò ngöôøi Kurd vaø ngöôøi theo phaùi Shi A. Neáu coù 2 phaàn 3 cöû tri trong 3 tænh phaûn ñoái thì vieäc soaïn thaûo hieán phaùp phaûi baét ñaàu laïi töø ñaàu. Ví thöû baûn hieán phaùp ñöôïc ña soá daân Iraq thoâng qua thì sau ñoù vieäc bình ñònh coøn keùo daøi raát laâu. Chuùng ta coù theå nhìn sang xöù Afghanistan cuõng thaáy. Cheá ñoä môùi ôû Iraq coù traùnh ñöôïc ñoå vôõ vì nhöng tranh chaáp chuûng toäc vaø tín ngöôõng hay khoâng? Coøn caùc nöôùc chung quanh seõ tieáp tuïc lo ngaïi laøn soùng khuûng boá lan töø Iraq sang xöù hoï. Trong khi ñoù Toång Thoáng Bush laïi neâu leân moái lo aâu moät “ñeá quoác Hoài Giaùo quaù khích” töø Taây Ban Nha sang Indonesia ñeå keâu goïi daân chuùng Myõ uûng hoä oâng theo ñuoåi chieán tranh, giuùp xöù Iraq thaønh moät quoác gia daân chuû. YÙ töôûng daân chuû hoùa theá giôùi raát ñaùng theo ñuoåi, nhöng lieäu daân chuùng Myõ coù saün saøng chaáp nhaän nhöõng chi phí vaø toån thaát trong möôøi naêm nöõa hay khoâng? Ñoù laø ñieàu maø boä tham möu cuûa oâng Bush khoâng tính tôùi tröôùc khi gaây chieán, vì hoï khoâng tin cuoäc chieán tranh seõ gaây ra nhöõng haäu quaû nhö chuùng ta ñang thaáy. NGOÂ NHAÂN DUÏNG

Romania: Khaùm phaù tröôøng hôïp cuùm gaø ñaàu tieân taïi ñoàng baèng soâng Danube Tieáp trang A1

“Chuùng toâi ñaõ khaùm phaù ñoàng baèng soâng Danube.” hoâm nay ba tröôøng hôïp cuùm Boä tröôûng Flutur noùi tieáp: gaø trong baày vòt nuoâi, vaø ñaõ “Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa ba ñöôïc thöû nghieäm xaùc nhaän con vòt nuoâi trong moät gia döông tính, taïi laøng ñình noâng daân.” Ceamurlia de Jos, trong vuøng Tuy nhieân oâng khoâng cho

bieát beänh cuùm gaø naøy coù phaûi laø loaïi nguy hieåm H5N1 hay khoâng, maø chæ chòu cho bieát “Chuùng toâi seõ gôûi caùc maãu vi khuaån naøy sang cho Anh Quoác, ñeå xem xeùt phaân tích

kyõ caøng hôn.” Vi khuaån cuùm gaø H5N1 ñaõ laøm cho hôn 100 ngöôøi nhuoám beänh, vaø laøm ít nhaát 60 ngöôøi qua ñôøi trong vuøng AÙ Chaâu, trong ñoù coù Vieät

Nam, töø cuoái naêm 2003 ñeán nay, ngoaøi vieäc saùt haïi haøng baày gaø, caû trieäu con trong vuøng Ñoâng Nam AÙ. Caùch ñaây khoâng laâu vi khuaån cuùm gaø H5N1 ñaõ ñöôïc

chính thöùc ghi nhaän taïi saùu vuøng cuûa Nga taïi Siberia (Taây Baù Lôïi AÙ), cuõng nhö trong vuøng Urals, vaø taïi nöôùc Coäng Hoøa laân caän Kazakhstan. (L.T.)

DAT


SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Caûnh saùt Indonesia baét huït keû chuû möu vuï noå bom Bali JAKARTA, Indonesia (Reuters) - Moät trong nhöõng keû bò truy naõ gaét gao nhaát ôû AÙ Chaâu, vaø cuõng laø moät nghi can chính trong nhöõng vuï noå bom ôû Bali, ñaõ coù maët treân hoøn ñaûo du lòch naøy ít laâu tröôùc khi xaûy ra nhöõng vuï noå cheát ngöôøi vaøo cuoái tuaàn, moät vieân chöùc caûnh saùt hoâm Thöù Saùu 7-10, cho bieát nhö vaäy. Caûnh saùt ñaõ baét huït Noordin M. Top, 35 tuoåi, coâng daân Malaysia, trong moät cuoäc ñoät kích tröôùc raïng ñoâng hoâm Thöù Saùu taïi ngoâi laøng Purwantoro ôû trung boä Java, theo lôøi caûnh saùt tröôûng Abdul Madjid ôû thaønh phoá Solo, noùi vôùi Reuters. Caûnh saùt vaø löïc löôïng choáng khuûng boá ñaõ tôùi Purwantoro vaøo khoaûng 3 giôø saùng, nhöng ñaõ quaù muoän vaø khoâng baét ñöôïc Noordin M. Top, oâng Madjid noùi. Noordin vaø ñoàng höông ngöôøi Malaysia Azahari bin Husin laø nhöõng keû bò tình nghi chuû möu ñöùng sau nhöõng cuoäc taán coâng hoâm Thöù Baûy 1 Thaùng Möôøi nhaém vaøo ba tieäm aên ñoâng ngöôøi ôû Bali, gieát cheát 22 ngöôøi - keå caùc ba keû noå bom töï saùt - vaø laøm bò thöông 146 ngöôøi khaùc. Nhaø chöùc traùch Indonesia noùi hai nghi can naøy cuõng ñöùng sau nhöõng vuï noå bom vaøo Thaùng Möôøi 2002 nhaém vaøo caùc hoäp ñeâm ôû Kuta Beach cuûa Bali, gieát cheát 202 ngöôøi, vaø nhöõng vuï noå bom xe taïi moät khaùch saïn sang

New York:

troïng ôû Jakarta vaøo naêm 2003 vaø beân ngoaøi toøa ñaïi söù UÙc ôû thuû ñoâ cuûa Indonesia vaøo naêm 2004. Top vaø Azahari ñaõ troán traùnh töø nhieàu naêm nay baèng caùch truù nguï taïi nhöõng saøo huyeät an toaøn ôû Indonesia, nöôùc ñoâng ngöôøi Hoài Giaùo nhaát theá giôùi. Caûnh saùt noùi Top vaø Azahari coù theå ñaõ thaønh laäp moät chi nhaùnh baïo ñoäng vôùi nhöõng phaàn töû môùi beân trong toå chöùc Jemaah Islamiah, moät nhoùm coù lieân heä vôùi al Qaeda, bò quy traùch nhieäm veà nhöõng vuï noå bom ôû Bali vaø Jakarta. Caùc chuyeân vieân noùi nhieàu vuï baét giöõ lieân quan ñeán nhöõng vuï noå bom tröôùc ñaây ñaõ phaù huûy haàu heát cô caáu cuõ cuûa Jemaah Islamiah. Caûnh saùt ñaõ thaåm vaán ít nhaát 115 ngöôøi, nhöng khoâng ai bò baét hoaëc bò truy toá trong nhöõng vuï taán coâng hoâm Thöù Baûy. Nhöõng keû noå bom chaéc chaén ñaõ ñöôïc giuùp ñôõ, caùc vieân chöùc caûnh saùt noùi. Vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc vieân chöùc thi haønh luaät phaùp ngoaïi quoác vaø caû quaân ñoäi, Indonesia ñaõ môû moät cuoäc saên ngöôøi khoång loà ñeå tìm kieám nhöõng ngöôøi coù theå dính líu vaøo nhöõng vuï noå bom töï saùt. Caûnh saùt vaø nhaân vieân beänh vieän noùi 14 ngöôøi Indonesia, boán ngöôøi UÙc vaø moät ngöôøi Nhaät ñaõ thieät maïng vì nhöõng vuï noå hoâm Thöù Baûy. (n.n.)

Hoa Kyø:

Thöôïng Vieän thuaän ngaân saùch quoác phoøng, taêng theâm $50 tyû cho chieán tranh WASHINGTON - Thöôïng Vieän Hoa Kyø hoâm thöù Saùu 710, ñaõ boû phieáu thoâng qua ngaân saùch quoác phoøng, vôùi $50 tyû taêng theâm cho chieán tranh Iraq, Afghanistan, vaø caùc chöông trình quaân söï choáng khuûng boá cuûa Hoa Kyø. Nhö vaäy, ngaân saùch naøy ñaõ vöôït quaù möùc $350 tyû döï lieâu tröôùc ñaây. Vôùi tyû leä 97-0, Thöôïng Vieän do khoái Coäng Hoøa naém ña soá ñaõ thoâng qua moùn chi phí keå treân trong ngaân saùch $445 tyû daønh cho quoác phoøng cuûa taøi khoùa baét ñaàu ngaøy 1 thaùng 10 vöøa qua. Döï luaät naøy cuõng ñöa ra nhöõng giôùi haïn veà caùch ñoái xöû vôùi tuø nhaân bò coi laø nghi can khuûng boá, ñaây laø ñieàu khoaûn maø Baïch OÁc ñaõ doïa seõ phuû quyeát, nhöng roát cuoäc vaãn ñöôïc theâm vaøo, nhö moät bieåu loä quyeát taâm thöû thaùch cuûa caùc nhaø laäp phaùp khoái Coäng Hoøa ñoái vôùi vò toång thoáng cuøng ñaûng. Döï luaät ngaân saùch quoác phoøng ñaõ ñöôïc thoâng qua vaøo moät luùc maø söï uûng hoä cuûa daân chuùng daønh cho oâng Bush vaø cuoäc chieán Iraq ñaõ sa suùt traàm troïng, vôùi con soá thöông vong cuûa binh só Hoa Kyø treân chieán tröôøng moãi luùc moät taêng, vaø Quoác Hoäi thì toû ra moãi luùc moät thaát voïng hôn veà höôùng ñi cuûa chieán cuoäc.

Ngaân saùch do Thöôïng Vieän thoâng qua nhieàu hôn $ 5 tyû so vôùi Haï Vieän. Vaên baûn sau cuøng chaéc chaén seõ coù theâm $50 tyû sau khi hai vieän ñaõ ngoài laïi ñeå thoâng qua moät döï luaät chung. Caùc vò nghò só ñaõ töùc thôøi thoâng qua döï luaät quoác phoøng vaøo saùng sôùm thöù Saùu 710,tröôùc khi ñi nghæ 10 ngaøy, bôûi leõ caùc giôùi chöùc quoác phoøng cho hay hoï caàn ñeán soá tieàn naøy tröôùc trung tuaàn thaùng 11 ñeå coù theå duy trì caùc hoaït ñoäng cuûa cuoäc chieán. Chính phuû khoâng chính thöùc yeâu caàu theâm tieàn, nhöng chi phí theâm laø moät ñieàu chaéc chaén xaûy ra vôùi tình hình cuoäc chieán Iraq khoâng coù hy voïng gì keát thuùc trong moät töông lai gaàn. Nhìn chung, caû hai vaên baûn cuûa Thöôïng Vieän cuõng nhö Haï Vieän ñeàu ñaõ thuaän taêng löông 3.1% cho quaân ñoäi cuõng nhö taêng cöôøng phuùc lôïi cho quaân nhaân. Nhöng hai vieän vaãn coøn dò bieät ôû nhieàu ñieåm khaùc. Chaúng haïn, vaên baûn cuûa Thöôïng Vieän coù theâm moät tu chính aùn, do Nghò Só John McCain baûo trôï, ñoøi phaûi baõi boû moïi hình thöùc ñoái xöû daõ man, voâ nhaân ñaïo, hoaëc laøm maát nhaân phaåm ñoái vôùi baát cöù nghi can naøo bò Hoa Kyø

Caûnh saùt luïc soaùt xe ñieän ngaàm Tieáp trang A1

haønh lyù, tuùi ñeo löng vaø xe ñaåy treû con ôû nhaø. Trong khi haønh khaùch chen laán nhau doïc theo caùc ga taøu ñieän khaép thaønh phoá vaøo hoâm Thöù Saùu 7-10, caûnh saùt New York, luïc soaùt khaép caùc tuùi xaùch cuûa ngöôøi ñi taøu. Khoâng coù vuï baét bôù naøo dieãn ra, vaø heä thoáng chuyeân chôû coâng coäng naøy - ñöôïc chöøng 4.5 trieäu haønh khaùch duøng ñeán haèng ngaøy- vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng. Nhöng coù moät vuï gaây ra giaùn ñoaïn ngaén nguûi taïi Ga Pennsylvania Station khi moät vaät khaû nghi do moät tay chôi khaêm naøo ñoù boû laïi, ñaõ laøm cho ngöôøi ta phaûi ñoùng cöûa moät nhaø ga xe Amtrak, vaø roài cuoái cuøng thì nhöõng con taøu noái lieàn ñoâ thò lôùn nhaát Myõ quoác naøy vôùi caùc vuøng ngoaïi oâ vaãn bình an vôùi nhöõng chuyeán taøu xuoâi ngöôïc ñi veà. Hoâm Thöù Saùu 7-10, khi ñöôïc hoûi lieäu oâng coù haønh ñoäng quaù haáp taáp vaøo hoâm tröôùc ñoù hay khoâng, Thò Tröôûng Bloomberg - nhaø tyû phuù vaãn ñi laøm ôû Toøa Thò Saûnh baèng ñöôøng xe ñieän ngaàm haèng ngaøy- traû lôøi raèng oâng seõ khoâng ngaàn ngaïi gì maø laïi khoâng ñöa ra quyeát ñònh töông töï theâm moät laàn nöõa, nhaát laø khi xeùt tôùi nhöõng vuï noå bom cheát ngöôøi ñaõ qua taïi London vaø Madrid. “Ñaây laø moät quyeát ñònh ñuùng ñaén,” OÂng Bloomberg tuyeân boá nhö theá taïi moät cuoäc hoïp baùo. “Toâi coù nhieäm vuï baûo veä maïng soáng cuûa ngöôøi daân... Vaø neáu nhö toâi coù laøm ñieàu gì laàm laãn, thì quyù vò cöù coi nhö cuõng chæ laø vì muoán cho caån thaän ñoù thoâi.” Roài vò thò tröôûng saép ra öùng cöû theâm moät nhieäm kyø nöõa vaøo ngaøy 8 Thaùng Möôøi Moät, noùi tieáp: “Neáu moãi khi coù gì ñaùng nghi ngôø maø chuùng ta ñeàu laøm nhö theá thì, nhôø ôn Chuùa, chuùng ta seõ coù theå tieáp tuïc ñöôïc soáng an toaøn trong thaønh phoá cuûa mình.” Vaøo hoâm Thöù Saùu 7-10, phaùt ngoân vieân Toøa Baïch OÁc Scott McClellan cuõng leân tieáng beânh vöïc cho Thò Tröôûng Bloomberg, baûo raèng oâng khoâng thaáy caàn phaûi pheâ bình quyeát ñònh cuûa vò thò tröôûng. “Toâi nghó hoï ñaõ nhaän ñöôïc thoâng tin töø phía chính giam giöõ. Tu chính aùn naøy cuõng tieâu chuaån hoùa vieäc giam giöõ vaø thaåm vaán caùc nghi can baèng caùch yeâu caàu giôùi chöùc quaân ñoäi phaûi tuaân theo Kim Chæ Nam Thöïc Ñòa cuûa Quaân Ñoäi (Army Field Manual) lieät keâ caùc kyõ thuaät coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi, Nghò Só McCain laø moät tuø nhaân chính trò trong cuoäc chieán Vietnam. Tuy nhieân, phaùt ngoân vieân Baïch OÁc, oâng Scott McClellan, hoâm thöù Naêm cho hay, moät soá vaên töø aùp duïng ñoái vôùi tuø nhaân thöïc söï khoâng caàn thieát vaø coù veû nhaéc ñi nhaéc laïi nhieàu laàn. (DP)

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

phuû vaø ñaõ ñöa ra nhöõng nhaän ñònh maø hoï cho laø caàn thieát,” vò phaùt ngoân vieân noùi vôùi baùo chí nhö vaäy. Taïi Ga Penn Station, moät truïc giao thoâng chính cuûa daân ñi taøu thuoäc caùc thaønh thò taïi Bôø Bieån Mieàn Ñoâng, chæ moät caùi lon soâ-ña vôùi chaát loûng maøu xanh suûi boït cuõng ñuû gaây nghi ngôø, khieán nhaø chöùc traùch phaûi ñoùng caû moät ga haønh khaùch thuoäc heä thoáng xe Amtrak noái lieàn caùc thaønh thò. Theá roài, trong khi nhöõng daân ñi taøu mieäng nhaép caø-pheâ saùng laàm luõi leân taøu ñi laøm thì caùc chuyeân vieân maëc nhöõng boä ñoà lieàn thaân choáng hoùa chaát ñoäc haïi cuøng vôùi choù beïc-gieâ chuyeân ñaùnh hôi ñaõ môû cuoäc luïc soaùt khu nhaø ga nôi coù caùi lon soâ-ña quaùi aùc kia. Sau cuøng, Chæ Huy Tröôûng Caûnh Saùt Ray Kelly noùi vôùi caùc phoùng vieân xuùm quanh raèng chieác lon soâ-ña kia chæ laø “moät troø chôi khaêm” ñoù thoâi. (V.P.)

nguyeân, keå caû nhöõng döôïc phaåm vaø thuoác chuûng, ñeå baûo ñaûm raèng moïi nöôùc saün saøng choáng laïi moät traän dòch. OÂng David Harcharik, phoù toång giaùm ñoác cuûa Toå Chöùc Löông Noâng Lieân Hieäp Quoác, keâu goïi coù haønh ñoäng nhanh choùng hôn ñeå choáng laïi vieäc beänh buøng noå. H5N1 thöôøng hieän höõu ôû loaøi gia caàm soáng döôùi nöôùc, nhö vòt, ngoãng vaø nhöõng loaøi chim hoang. Thöôøng noù khoâng gaây beänh ôû nhöõng ñoäng vaät naøy nhöng gieát cheát gaø nhanh choùng khi truyeàn beänh cho gaø. Chim hoang cuõng coù theå lan truyeàn beänh. Caùc chuyeân vieân noùi nhöõng thay ñoåi trong ñöôøng loái chaên nuoâi cuõng coù theå giaûm thieåu vieäc lan truyeàn cuûa vi khuaån. OÂng Harcharik noùi vaãn coøn ñuû thôøi giôø haønh ñoäng baèng caùch giuùp ñôõ haøng trieäu nhaø noâng nhoû cuûa AÙ Chaâu thay ñoåi nhöõng phöông phaùp chaên nuoâi cuûa hoï ñeå vi khuaån khoûi lan traøn. Caàn phaûi giuùp ñôõ nhöõng Hoa Kyø chaøo möøng noâng daân thay ñoåi thoùi quen cuûa hoï, chaúng haïn giöõ vòt beân oâng ElBaradei trong nhöõng haøng raøo vaø gaø Nobel Hoøa Bình 2005 trong chuoàng, oâng noùi. Nhöõng coâng nhaân cuõng phaûi toân troïng Tieáp trang A1 nhöõng thuû tuïc veä sinh ñeå ngaên ElBaradei ra öùng cöû nhieäm ngöøa beänh laây lan. (n.n.) kyø thöù ba, coøn thì tröôùc ñoù nhieàu vieân chöùc cao caáp cuûa Hoa Kyø ñaõ coâng khai choáng Iraq laïi oâng, trong ñoù coù nguyeân Theâm 6 TQLC Ngoaïi Tröôûng Colin Powell vaø oâng John R. Bolton, Hoa Kyø hy sinh nguyeân thöù tröôûng ngoaïi giao 29 quaân noåi daäy cheát veà kieåm soaùt vuõ khí. Tieáp trang A1 Nhöõng söï baát ñoàng veà Iran naøy, ñoàng thôøi Thuûy Quaân vaø Iraq, do vieäc oâng Luïc Chieán Myõ ñaõ khaùm phaù ElBaradei uûng hoä vieäc môû ñöôïc nhieàu haàm ñaïn döôïc, roäng nhöõng cuoäc thanh tra veà töøng ñöôïc duøng trong nhöõng voõ khí hôn laø vieäc söû duïng vuï taán coâng vaø noå bom cheát ñeán voõ löïc, ñoù laø nhöõng ngöôøi cuûa quaân noåi daäy ôû nguyeân do caên baûn maø Hoa Haditha. Kyø ñaõ coù söï nhöõng söï xích Cuoäc haønh quaân truy luøng mích vôùi oâng ElBaradei. cuûa quaân Anh vaøo hoâm Thöù OÂng Bolton, hieän laø ñaïi söù Saùu 7 Thaùng Möôøi, dieãn ra Hoa Kyø taïi Lieân Hieäp Quoác, moät ngaøy sau khi Thuû Töôùng tuyeân boá töø New York hoâm 7 Anh Tony Blair caùo buoäc Iran Thaùng Möôøi laø oâng cuõng coù laø ñaõ trôï giuùp quaân baïo ñoäng nhöõng lôøi chuùc möøng oâng taïi Iraq thöïc hieän nhöõng vuï ElBaradei, nhö Ngoaïi Tröôûng noå bom gaây cheát choùc nhieàu Rice. (L.T.) hôn tröôùc ñaây nhaèm choáng ñaùnh nhöõng löïc löôïng lieân Theá giôùi baøn hieäp. keá hoaïch keàm cheá Hai tuaàn leã tröôùc ñaây, tieáp theo sau moät cuoäc haønh quaân cuùm gaø cuûa nhöõng löïc löôïng Anh Tieáp trang A1 nhaèm giaûi cöùu hai lính Anh Bush ñaõ yeâu caàu Quoác Hoäi töøng khieán cho daân chuùng daønh cho oâng thaåm quyeàn söû Iraq taïi Basra noåi loaïn, moät duïng quaân ñoäi ñeå thi haønh vieân chöùc cao caáp Iraq coù nhöõng vuï caùch ly trong nhìn nhaän raèng quaân noåi daäy tröôøng hôïp xaûy ra moät traän ñaõ xaâm nhaäp ñöôïc vaøo nhöõng dòch cuùm gia caàm. löïc löôïng an ninh cuûa chính Vi khuaån cuùm gaø H5N1 ñaõ phuû. gieát cheát ít nhaát 60 ngöôøi ôû Nhöõng keû bò quaân Anh caùo boán nöôùc AÙ Chaâu keå töø cuoái buoäc laø coù lieân heä tôùi vieäc naêm 2003 vaø ñaõ gieát cheát hoaïch ñònh nhöõng cuoäc taán hoaëc buoäc noâng daân phaûi tieâu coâng trong vuøng ñaõ bò baét giöõ huûy haøng chuïc trieäu gaø vòt. taïi khu vöïc Hadem cuûa thaønh Caùc chuyeân vieân noùi raèng phoá Basra vaøo ñeâm hoâm Thöù doøng H5N1 bieán theå ñeàu daën Naêm raïng ngaøy Thöù Saùu vaø sôï raèng cuoái cuøng noù seõ trong moät cuoäc ñoät kích ñöôïc ñaït ñöôïc nhöõng bieán ñoåi caàn caáp thôøi thöïc hieän. thieát ñeå laây deã daøng töø ngöôøi “Moät soá caù nhaân bò baét giöõ sang ngöôøi. Hoï noùi, trong hieän laø nhaân vieân caûnh saùt tröôøng hôïp ñoù, beänh seõ lan cuûa Basra,” ñoù laø lôøi tuyeân boá traøn khaép theá giôùi trong trong moät baûn thoâng caùo cuûa voøng vaøi thaùng vaø coù theå gieát vò tö leänh Löõ Ñoaøn Cô Giôùi cheát haøng trieäu ngöôøi. Soá 12 cuûa quaân Anh. Hoâm Thöù Naêm, toång thö Baûn tuyeân boá naøy, ñöôïc kyù Lieân Hieäp Quoác ñaõ keâu ñöa ra vaøo hoâm Thöù Saùu 7 goïi nhöõng nhaø laõnh ñaïo theá Thaùng Möôøi, cho hay quaân giôùi haõy taäp trung taøi ñoäi Anh raát laáy laøm quan

ngaïi khi “caùc thaønh vieân cuûa caûnh saùt Basra laïi can döï vaøo nhöõng hoaït ñoäng khuûng boá. Chuùng toâi hieåu raèng coù nhieàu phaàn töû öu tuù trong löïc löôïng caûnh saùt Iraq vaø haønh vi cuûa moät soá ngöôøi khoâng theå ñöôïc pheùp laøm lu môø thaønh tích cuûa taäp theå caûnh saùt Basra.” “Tuy nhieân, khoâng ai can döï tôùi vieäc saùt haïi nhöõng binh só thuoäc löïc löôïng ña quoác maø laïi ñöôïc pheùp aån nuùp döôùi saéc phuïc caûnh saùt ñòa phöông caû. Ñoù seõ laø tai hoïa cho nhöõng ngöôøi daân löông thieän vaø haèng toân troïng luaät phaùp cuûa thaønh phoá Basra.” Quaân ñoäi Anh, hieän chæ huy nhöõng löïc löôïng ña quoác taïi mieàn Nam Iraq, ñang phaûn öùng laïi tröôùc caùi cheát môùi ñaây trong vuøng, bao goàm “taùm binh lính thuoäc löïc löôïng ña quoác vaû saùu binh só chính phuû bò quaân khuûng boá saùt haïi trong tænh Basra.” Trong moät dieãn bieán lieân heä, vaøo hoâm Thöù Naêm 6 Thaùng Möôøi, Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ vaø Löïc Löôïng Ñaëc Bieät Iraq ñaõ khaùm phaù ñöôïc moät haàm chöùa vuõ khí vaø chaát noå lôùn ñöôïc che giaáu trong moät ñeàn thôø vaø moät caùi saân caïnh ñoù taïi vuøng phía Ñoâng cuûa thò traán Haditha beân bôø soâng Euphrates, vaø hieän ñang tieáp tuïc khaùm phaù theâm nhöõng traùi bom caøi ven ñöôøng töøng gaây cheát choùc cho binh lính vaø thöôøng daân. Treân thöïc teá, thaønh phoá naøy haàu nhö choã naøo cuõng coù caøi gaén bom mìn thuoäc loaïi “khoái noå töï cheá” (IED). Theo ñaïi uùy James Kimber, ñaïi ñoäi tröôûng ñaïi ñoäi India, con ñöôøng phía tröôùc ngoâi ñeàn Hoài Giaùo ñang ñöôïc raø mìn thì ñôn vò môû ñöôøng ñuïng phaûi moät khoái noå töï cheá. Nhöõng binh só khoâng vieäc gì, nhöng laïi khaùm phaù thaáy moät khoái noå khaùc coù daây noái vôùi boä phaän kích hoûa töø trong ñeàn thôø chaïy ra. Ñôn bò haønh quaân coøn troâng thaáy moät ngöôøi vuït chaïy ra khoûi hieän tröôøng. Keá ñoù, coù hai ngoâi nhaø trong vuøng bò luïc soaùt, vaø chín ngöôøi ñaøn oâng ñaõ bò baét giöõ vaø sau ñoù ñöôïc thaû ra. Saùt ngay ñeàn thôø laø taøn tích cuûa ngoâi ñeàn Sheik Ahmad Riat vaø moät nghóa trang nhoû. Töø hai haàm lôùn, Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ ñaõ keùo leân nhieàu löïu ñaïn loaïi baén ñi baèng oáng phoùng, nhöõng vaät lieäu laøm bom vaø löïu ñaïn thöôøng. Ngay beân döôùi taøn tích ngoâi ñeàn, nhöõng löïc löôïng Myõ coøn tìm thaáy 16 ñaïn ñaïi baùc 155 mi-li-meùt, phaân nöûa ñaõ ñöôïc gaén daây daãn hoûa. Choân trong nhöõng haàm moä beân döôùi ñeàn thôø laø nhieàu suùng phoùng löïu ñaïn vaø suùng tröôøng taán coâng AK-47. Cuøng vôùi nhöõng coá vaán Myõ, nhöõng thaønh phaàn trong Löïc Löôïng Ñaëc Bieät Iraq luïc soaùt khu cö daân goàm ba ngoâi nhaø ôû ñaèng sau ngoâi ñeàn vaø baét giöõ ba keû tình nghi. Taát caû ñeàu baûo hoï laø ngöôøi daân voâ toäi. Nhöng hoï coù cho nhöõng löïc löôïng haønh quaân bieát raèng, töø ít laâu nay, hoï coù troâng thaáy nhieàu ngöôøi laï lai vaõng ñeán khu vöïc ñeàn thôø naøy. (V.P.)

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

Voõ Ñöùc Vaên: “Toâi muoán caûnh caùo Haø Noäi vaø thöùc tænh nhöõng nöôùc hoäi vieân ASEAN” Tieáp trang A3

chuùng toâi khi böôùc vaøo khu vöïc nhaø giam bò khaùm xeùt kyõ hôn hai laàn. Sau thuû tuïc nhaäp traïi chuùng toâi ñöôïc moät nhaân vieân nhaø giam daãn leân phoøng rieâng, phaûi ñi qua hai laàn cöûa khoùa do nhaân vieân ñieàu khieån ôû beân trong, maø moãi laàn chôø ôû cöûa ñeå ñöôïc nhaän daïng, chuùng toâi phaûi chìa tay döôùi aùnh saùng cöïc tím, ñeå nhaân vieân beân trong xaùc nhaän nhöõng daáu hieäu maø nhaân vieân kieåm soaùt thaêm vieáng ñaõ ñoùng daáu leân baøn tay chuùng toâi vôùi moät loaïi möïc ñaëc bieät. Maõi tôùi 10 giôø 30 oâng Vaên môùi ñöôïc moät nhaân vieân khaùc ñi keøm tôùi caên phoøng daønh rieâng cho cuoäc phoûng vaán naøy. Chuùng toâi ñöôïc nhaân vieân nhaø giam cho tieáp xuùc vôùi oâng Vaên moät tieáng. Nhìn chung oâng Voõ Ñöùc Vaên raát maïnh khoûe, caëp maét saùng, toùc hôùt cao, vôùi moät caëp hoà sô daày coäm tieán vaøo, oâng Vaên cuõng khoâng maëc ñoàng phuïc cuûa tuø nhaân. Dieãn tieán trong caâu chuyeän cuûa oâng Vaên, coù theå noùi ngay laø söï thoâi thuùc vaø nung naáu cuûa moät thanh nieân ñaày loøng yeâu nöôùc. OÂng Vaên naêm nay 46 tuoåi, khi caâu chuyeän ñaët bom xaûy ra oâng 42 tuoåi, vaøo naêm 1975 khi chieán tranh keát thuùc vôùi söï thaát baïi cuûa mieàn Nam, phaàn ñaát oâng Vaên sinh ra vaø lôùn leân oâng môùi coù 16 tuoåi. Ñaàu thaäp nieân 1980 oâng Vaên theo gia ñình tôùi ñònh cö taïi California, naêm 1981 laäp gia ñình vôùi baø Lan Ñoã, hai vôï choàng thueâ moät caên chung cö taïi El Monte, vaø taïi caên chung cö naøy oâng Vaên ñaõ töøng bò raéc roái vôùi nhaân vieân coâng löïc, vì ñaõ baïo haønh baø vôï vaøo naêm 1987. Theo caùo traïng cuûa toøa aùn, oâng Vaên theo hoïc kyõ sö coâng chaùnh taïi Cal State Pomona. Noùi veà söï vieäc xaûy ra taïi Thaùi Lan, oâng Voõ Ñöùc Vaên noùi: “Vaøo khoaûng ñaàu naêm 2001, sau khi Toång Thoáng Clinton vieáng thaêm Vieät Nam, thì tình hình trong nöôùc raát loän xoän, bôûi vì tröôùc chuyeán vieáng thaêm cuûa Toång Thoáng Bill Clinton vaøo cuoái naêm 2000, Haø Noäi ñaõ doïn ñöôøng saïch seõ baèng caùch phoùng thích moät soá tuø nhaân löông taâm, nhöng sau khi chuyeán vieáng thaêm cuûa toång thoáng Myõ keát thuùc, Haø Noäi phoùng tay baét laïi moät soá nhaân vaät ñaáu tranh, nhöõng vò laõnh ñaïo tinh thaàn, vaø ôû treân Taây Nguyeân Haø Noäi ñaõ thaúng tay ñaøn aùp moät soá giaùo daân Tin Laønh, khieán cho haøng ngaøn ngöôøi thieåu soá phaûi chaïy daït qua Cao Mieân.” Khi ñoù, theo lôøi oâng Vaên, oâng ñang laø “moät caáp chæ huy cuûa Chính Phuû Vieät Nam Töï Do, coù nhieäm vuï tuyeån moä, huaán luyeän ñieàu phoái nhöõng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc taïi bieân giôùi Mieân-Vieät, ñaëc bieät laø tuyeån moä nhöõng thaønh vieân môùi thoaùt ra töø Vieät Nam.” Tröôùc tình traïng Haø Noäi trôû maët ñaøn aùp daân chuùng vaø söï lô laø cuûa nhöõng chính phuû trong vuøng, oâng Vaên caûm thaáy caàn phaûi laøm moät ñieàu gì ñoù troïng ñaïi. OÂng noùi: “Toâi voâ cuøng baát bình veà thaùi ñoä muõ ni che tai cuûa

nhöõng nöôùc trong khoái ASEAN, vaø cho laø ñaõ ñeán luùc phaûi coù moät haønh ñoäng naøo ñoù ñeå caûnh caùo cheá ñoä Haø Noäi, vaø ñoàng thôøi thöùc tænh nhöõng nöôùc hoäi vieân ASEAN”. Vaãn theo lôøi cuûa oâng Vaên, “Trong tö caùch cuûa moät ngöôøi chæ huy ôû bieân giôùi, coù ñieàu kieän xaâm nhaäp deã daøng vaøo noäi ñòa Vieät Nam, vaø ñaõ töøng coù thôøi gian ra Haø Noäi laøm vieäc cho moät coâng ty Myõ, toâi ñaõ quyeát ñònh choïn Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam ôû Bangkok, ñeå göûi moät thoâng ñieäp bao goàm hai traùi bom naëng 18 ponds, boû vaøo trong moät caùi hoäp carton, keøm theo moät caùi tuùi ñeo löng, duøng taxi ñeå ñeán muïc tieâu laø toøa ñaïi söù Vieät Nam ôû Bangkok...” Theo caùo traïng thì vaøo hoài 4 giôø saùng ngaøy 15 Thaùng Saùu naêm 2001, nhaân vieân an ninh cuûa Toøa Ñaïi Söù Myõ ôû Bangkok nhìn thaáy hai ngöôøi ñaøn oâng AÙ Chaâu, ñi xe taxi tôùi tröôùc cöûa Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam ôû treân cuøng moät khu vöïc vôùi Toøa Ñaïi Söù Myõ. Xe taxi vöøa ngöøng, hai ngöôøi ñaøn oâng treân xe chaïy xuoáng, moät ngöôøi boû caùi tuùi ñeo löng ôû tröôùc coång, vaø ngöôøi coøn laïi lieäng caùi hoäp carton qua böùc töôøng vaøo beân trong Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam ôû Bangkok. Vaãn theo caùo traïng naøy thì tröôùc ñoù oâng Vaên ñaõ gheù vaøo moät sieâu thò mua hai ñieän thoaïi caàm tay, duøng ñeå kích hoûa nhöõng khoái thuoác noå lieäng vaøo trong saân toøa ñaïi söù. Sau khi söï vieäc vôõ lôû, ngöôøi ñoàng ñoäi cuûa oâng Vaên bò baét ôû Thaùi Lan, vaø ñöôïc cô quan an ninh nhaän daïng laø Phan Nguyeãn Thanh Hieàn Só, moät thaønh vieân khaùc cuûa toå chöùc Vieät Nam Töï Do. Trong cuoäc tieáp xuùc naøy oâng Voõ Ñöùc Vaên cho bieát: “Phan Nguyeãn Thanh Hieàn Só ñaõ bò baét, ñaõ bò cô quan an ninh Thaùi Lan chaáp cung, hieän ñang thoï hình moät baûn aùn cuûa toøa Thaùi Lan”. Maëc duø trong caùo traïng cho thaáy traùi bom ñaõ ñöôïc kích hoûa, nhöng khoâng noå. Trong khi ñoù taïi cuoäc noùi chuyeän vôùi chuùng toâi oâng Vaên xaùc nhaän: “Traùi bom coù ñuû nhöõng cô phaän caàn thieát ñeå coù theå kích hoûa töø xa, nhöng toâi chæ muoán caûnh caùo vaøo ñaàu naõo cuûa cheá ñoä coäng saûn ôû Haø Noäi hôn laø ñaùnh bom vaøo Toøa Ñaïi Söù Thaùi Lan, do ñoù döùt khoaùt ñaây laø moät thoâng ñieäp, chöù khoâng phaûi thuaàn tuùy laø moät traùi bom, neân vì vaäy maø trong caùi tuùi ñeo löng ñeå ôû coång toøa ñaïi söù coù moät laù thö caûnh caùo cheá ñoä Haø Noäi vaø raát nhieàu taøi lieäu ñính keøm”. OÂng Vaên cuõng cho bieát “Cöïc chaúng ñaõ toâi môùi phaûi göûi thoâng ñieäp coù keøm theo chaát noå, bôûi vì toå chöùc cuûa toâi ñaõ nhieàu laàn göûi thænh nguyeän thö keâu cöùu, thö thoâng baùo, thoâng ñieäp... tôùi chính phuû Hoa Kyø, toå chöùc Lieân Hieäp Quoác, cuõng nhö nhöõng toå chöùc nhaân quyeàn theá giôùi döôùi raát nhieàu hình thöùc, song taát caû nhöõng laù thö cuûa toå chöùc chuùng toâi ñaõ rôi vaøo khoaûng troáng”. Tröôùc sau oâng Vaên ñaõ traûi qua boán laàn haàu toøa. Phieân toøa ñaàu tieân ñöôïc xöû ngay sau khi oâng Vaên bò cô quan an ninh Myõ

baét, vaø ñöôïc xeùt xöû taïi Los Angeles vaøo ngaøy 12 Thaùng Möôøi naêm 2001, vôùi toäi danh “söû duïng vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït”, theá nhöng sau ñoù vaøi thaùng thì ngaøy 12 Thaùng Saùu naêm 2002 coù phaùn quyeát cuûa toøa aùn lieân bang quyeát ñònh huûy boû aùn leänh cuûa toøa Los Angeles, vaø nhö vaäy thì vieäc truy toá hình söï ñaõ bò trieät tieâu. Tôùi luùc naøy thì phía Thaùi Lan yeâu caàu chính phuû Hoa Kyø daãn ñoä oâng Voõ Ñöùc Vaên veà Thaùi Lan, vaø laàn keá oâng Vaên phaûi ra haàu toøa lieân bang ôû Santa Ana vaøo khoaûng Thaùng Saùu naêm 2002. Coäng ñoàng Vieät Nam ôû Santa Ana ñaõ coù phaûn öùng ñoùn ñaàu phieân toøa naøy, vôùi moät cuoäc bieåu tình dieãn ra taïi tieàn ñình cuûa phieân toøa, vôùi raát nhieàu côø Vieät Nam Coäng Hoøa, bieåu ngöõ vaø ñaõ toå chöùc moät ñeâm khoâng nguû ñeå coå voõ tinh thaàn cho oâng Voõ Ñöùc Vaên. Vì moät lyù do naøo ñoù, toøa thay ñoåi lòch trình phieân toøa ñình laïi ñeán ngaøy 19 Thaùng Möôøi Hai naêm 2002 phieân toøa môùi ñöôïc xeùt xöû, nhöng vò chaùnh aùn ñaõ khoâng ñöa ra moät phaùn quyeát naøo caû, maø maõi tôùi ngaøy 16 Thaùng Tö naêm 2004, nghóa laø möôøi boán thaùng sau oâng Vaên nhaän ñöôïc phaùn quyeát cuûa toøa, vôùi keát quaû laø oâng seõ bò daãn ñoä qua Thaùi Lan, nôi dieãn ra haønh ñoäng phaïm phaùp cuûa oâng Vaên. Vaø phieân toøa cuoái cuøng laø ngaøy 11 Thaùng Baûy 2005 vöøa qua, laø phieân toøa khaùng aùn cuûa oâng Vaên. OÂng Voõ Ñöùc Vaên ñaõ xaùc nhaän: “Vieäc laøm cuûa toâi duø vôùi baát cöù nguyeân nhaân naøo, moät ñoäng cô naøo thuùc ñaåy, do chính baûn thaân toâi töï bieân, töï dieãn, khoâng phaûi laø moät hoaït ñoäng ñöôïc ban ra töø caáp chæ huy trong toå chöùc”. Duø haønh ñoäng naøy laø moät quyeát ñònh ñôn phöông hay do chæ thò cuûa toå chöùc, thì khoâng moät ai phuû nhaän ñöôïc ñoù laø moät vieäc laøm can ñaûm. Moät khi phaûi ra toøa, vieäc tranh tuïng taát nhieân caàn ñeán luaät sö, tieàn baïc. Theá nhöng toå chöùc maø oâng Voõ Ñöùc Vaên tham gia, chính phuû Vieät Nam Töï Do khoâng heà coù moät haønh ñoäng cuï theå naøo trong vieäc lo lieäu vaán ñeà phaùp lyù cho oâng Voõ Ñöùc Vaên. Vaøo thôøi gian vuï aùn cuûa Voõ Ñöùc Vaên ñöôïc mang ra xöû ôû toøa Santa Ana, oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh, thuû töôùng cuûa chính phuû naøy trong thôøi gian xaûy ra vuï noäi vuï, ñaõ leân tieáng trong moät cuoäc phoûng vaán cuûa ñaøi phaùt thanh BBC, phuû nhaän vieäc ra leänh cho oâng Voõ Ñöùc Vaên thi haønh coâng taùc ñaët bom taïi Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam ôû Bangkok. Ngay sau khi cuoäc phoûng vaán oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh cuûa ñaøi BBC, hai nhaân vaät ly khai cuûa chính phuû Vieät Nam Töï Do laø oâng Nguyeãn Huy Cô

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

KHAI KHAÙNH TAÄN

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi) l

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349 Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111

DAT

Hai nhaân vaät cao caáp cuõ cuûa toå chöùc Chính Phuû Vieät Nam Töï Do, Nguyeãn Huy Cô (traùi) vaø Traàn Duy Hoøe, tieáp baùo Ngöôøi Vieät taïi nhaø rieâng. (Hình: Hoaøng Khôûi Phong/NV)

vaø Traàn Duy Hoøe, ñaõ leân tieáng toá caùo moïi söï kieän lieân quan tôùi noäi vuï. Caû hai oâng Nguyeãn Huy Cô vaø Traàn Duy Hoøe ñaõ nhieàu laàn xuaát hieän trong nhöõng buoåi hoäi luaän cuûa moät soá ñaøi phaùt thanh hoaëc traû lôøi nhöõng cuoäc phoûng vaán cuûa nhöõng tôø baùo, cuøng xaùc nhaän vieäc laøm cuûa oâng oâng Voõ Ñöùc Vaên laø do meänh leänh cuûa oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh, vaø voâ cuøng phaãn noä khi chính phuû Vieät Nam Töï Do khoâng heà coù yù ñònh thueâ luaät sö baøo chöõa cho oâng Voõ Ñöùc Vaên. Trong moät cuoäc tieáp xuùc vôùi Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät taïi nhaø rieâng, oâng Nguyeãn Huy Cô ñaõ xaùc nhaän: “Thôøi gian xaûy ra vuï Voõ Ñöùc Vaên, toâi ñaûm nhieäm chöùc vuï thöù tröôûng thoâng tin kieâm nhieäm chuû tòch uûy ban ñieàu haønh ñaëc khu Little Saigon, vaø ñoàng thôøi laø phaùt ngoân nhaân cuûa chính phuû. Vôùi nhöõng chöùc vuï quan troïng naøy, toâi khoâng theå khoâng bieát nhöõng hoaït ñoäng cuûa oâng Voõ Ñöùc Vaên.” Hôn nöõa, oâng Cô cho bieát chính oâng toå chöùc nhieàu buoåi hoïp ñeå nghe oâng Vaên trình baøy yù ñònh cuûa mình. OÂng Cô noùi: “Chaúng nhöõng theá tröôùc khi xaûy ra vuï ñaùnh bom, toâi ñaõ toå chöùc nhieàu buoåi hoïp trieäu taäp nhöõng nhaân vaät chuû choát cuûa chính phuû, nghe oâng Voõ Ñöùc Vaên thuyeát trình veà nhöõng hoaït ñoäng quaân söï maø toaùn cuûa oâng Vaên coù theå thöïc hieän. Tuy oâng Voõ Ñöùc Vaên khoâng noùi thaúng laø seõ ñaùnh bom vaøo Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam ôû Bangkok, nhöng trong nhöõng buoåi thuyeát trình naøy oâng Vaên ñaõ chieáu moät cuoán baêng video taøi lieäu, trong ñoù cho thaáy vieäc thöïc hieän moät traùi bom nhö theá naøo, roài cho noå. Moät maët khaùc tröôùc khi toaùn cuûa oâng Vaên leân ñöôøng qua Thaùi Lan, trong nhöõng phieân hoïp noäi boä oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh luoân mieäng tuyeân boá, haõy chôø keát quaû cuûa moät coâng taùc long trôøi lôû ñaát seõ ñöôïc thöïc hieän...”

Cuõng coù maët trong buoåi tieáp xuùc taïi nhaø oâng Cô coù oâng Traàn Duy Hoøe. OÂng Hoøe laø ngöôøi luoân töï nhaän laø ñaõ ñöùng sau löng oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh, ñaåy oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh töø choã khoâng ai bieát cho tôùi khi giöõ chöùc vuï thuû töôùng Chính Phuû Vieät Nam Töï Do. Noùi caùch khaùc, oâng Hoøe töï nhaän laø ngöôøi ñaõ khai sinh ra con ngöôøi chính trò cho oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh, ñem oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh töø trong boùng toái ra ngoaøi aùnh saùng. OÂng Hoøe nguyeân laø moät só quan caáp taù cuûa Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, xaùc nhaän ñaõ toå chöùc nhöõng khoùa huaán luyeän ñaëc bieät, do nhöõng cöïu Bieät Kích Vieät Nam Coäng Hoøa huaán luyeän söû duïng chaát noå, ñaët bom, phaù hoaïi... cho nhöõng thaønh vieân cuûa chính phuû Vieät Nam Töï Do, vaø oâng Traàn Duy Hoøe cuõng quaû quyeát vieäc laøm cuûa Voõ Ñöùc Vaên laø moät coâng taùc ñöôïc giao phoù, chöù khoâng phaûi laø moät haønh ñoäng töï phaùt. Tuy nhieân, coù moät thaønh phaàn lieân quan trong vuï naøy khoâng heà leân tieáng. Maëc duø oâng Voõ Ñöùc Vaên ñaõ leân tieáng, nhöõng oâng Nguyeãn Huy Cô vaø Traàn Duy Hoøe ñaõ leân tieáng, coøn toå chöùc Chính Phuû Vieät Nam Töï Do vaãn khoâng traû lôøi phoûng vaán. Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät ñaõ goïi ñieän thoaïi ñeå daøn xeáp moät cuoäc tieáp xuùc vôùi oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh, ngöôøi giöõ chöùc vuï thuû töôùng cuûa chính phuû Vieät Nam Töï Do trong thôøi gian xaûy ra noäi vuï. Ngöôøi tieáp ñieän thoaïi xöng teân laø Nghieäp, vaø chæ cho bieát oâng laø nhaân vieân vaên phoøng thuû töôùng. OÂng Nghieäp cho bieát laø oâng khoâng ñuû thaåm quyeàn traû lôøi ñeà nghò cuûa baùo Ngöôøi Vieät. OÂng Nghieäp trao ñieän thoaïi cho oâng Nguyeãn Hoàng Lónh, toång thö kyù tôø baùo Daân Toäc, cô quan ngoân luaän cuûa Chính Phuû Vieät Nam Töï Do. Qua

ñieän thoaïi oâng Nguyeãn Hoàng Lónh cho bieát oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh hieän giôø khoâng coù maët taïi Quaän Cam, vaø chuyeån ñieän thoaïi sang cho oâng Tröông Ngoïc Thu, phaùt ngoân nhaân cuûa chính phuû ñeå traû lôøi caâu hoûi veà vuï oâng Voõ Ñöùc Vaên. OÂng Tröông Ngoïc Thu ñaõ traû lôøi laø vì oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh khoâng coù maët taïi Quaän Cam, neân khoâng moät ai coù theå traû lôøi thay cho oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh veà nhöõng hoaït ñoäng cuûa oâng Voõ Ñöùc Vaên ôû Thaùi Lan, cuõng nhö nhöõng lôøi toá caùo ñích danh cuûa oâng Nguyeãn Huy Cô vaø Traàn Duy Hoøe. Tuy nhieân oâng Tröông Ngoïc Thu cuõng cho bieát theâm laø hieän oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh ñaõ khoâng coøn giöõ chöùc vuï thuû töôùng nöõa, maø ñaõ ñaûm nhieäm chöùc vuï toång bí thö ñaûng Daân Toäc, giôø ñaây oâng Laâm Nguôn Taùnh môùi laø thuû töôùng cuûa chính phuû. Naêm ngaøy sau baùo Ngöôøi Vieät goïi ñieän thoaïi laàn thöù nhì, oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh vaãn chöa veà. Sau ñoù ít ngaøy baùo Ngöôøi Vieät goïi laïi laàn thöù ba vaø ñeà nghò xin thoâng baùo cho bieát khi naøo oâng Nguyeãn Höõu Chaùnh trôû laïi Quaän Cam, hoaëc giaû ñöa ra moät nhaân vaät naøo ñuû thaåm quyeàn ñeå chuùng toâi coù theå tieáp xuùc tröïc tieáp. Töø ñoù tôùi nay ñaõ hôn ba tuaàn leã qua, phía Chính Phuû Vieät Nam Töï Do hoaøn toaøn khoâng lieân laïc laïi vôùi baùo Ngöôøi Vieät, buoäc loøng chuùng toâi phaûi keát thuùc baøi naøy taïi ñaây. Tôùi baây giôø vuï khaùng aùn cuûa oâng Voõ Ñöùc Vaên vaãn chöa coù keát quaû. OÂng Voõ Ñöùc Vaên hieän ñöôïc moät luaät sö baûo veä mieãn phí, vaø laø moät luaät sö ñöôïc choïn trong soá nhöõng luaät sö ñöôïc chæ ñònh. Trong cuoäc tieáp xuùc vôùi chuùng toâi, oâng Voõ Ñöùc Vaên luoân tin töôûng oâng seõ khoâng bò daãn ñoä qua Thaùi Lan, vì haønh ñoäng cuûa oâng khoâng phaûi laø khuûng boá, maø chæ laø moät hình thöùc thöïc thi quyeàn töï do ngoân luaän ñöôïc ghi trong Hieán Phaùp Hoa Kyø maø thoâi.


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

DAT

Khi thieáu nieân thích “moát” boû nhaø ñi hoang Phoùng söï cuûa Höông Duyeân/Ngöôøi Vieät

T

hanh thieáu nieân boû nhaø ñi hoang baây giôø khoâng coøn hieám, ñaùng buoàn, hieän traïng naøy ñang coù “xu höôùng” laây lan thaønh “daïng moát” trong giôùi treû, laøm ñieân ñaàu caùc baäc phuï huynh. Coù em ñöôïc cha meï tìm thaáy trôû veà gia ñình, moät soá em khoâng chòu veà, thaønh treû em lang thang ñöôøng phoá... Nguy hieåm hôn, vôùi tuoåi ñôøi chöa coù kinh nghieäm, caùc em deã thaønh nhöõng naïn nhaân cuûa caùc teä naïn xaõ hoäi: Ma tuùy, maïi daâm, troäm cöôùp... * Chuyeän cuûa caùc em hoïc sinh Thuùy Haø, Dieãm Thuøy, Thanh Phöông, (*) ba nöõ sinh cuøng lôùp 12, tröôøng PTTH. CVA, moät ngaøy noï caùc em “ruû nhau” boû hoïc, troán nhaø... ñi buïi. Phöông ñi coù vieát ñeå laïi moät laù thö “gôûi boá meï yeâu quyù” khaúng ñònh “ñaáy khoâng phaûi con boû ñi hay laø giaän doãi vì ai maø chính vì con ñi laø thích con ñöôøng naøy”. Phöông khoâng noùi roõ “thích con ñöôøng naøy” laø ñi ñaâu, laøm gì nhöng laïi caên daën kyõ töøng anh chò em, baûo “boá boá meï yeân taâm, ñöøng tìm kieám vaø ñöøng noùi cho ai, con seõ veà thaêm boá meï thöôøng xuyeân”. Hôn ba tuaàn tìm con, boá meï Phöông troâng hoác haùc ñeán toäi nghieäp. Nhaéc ñeán con, ngöôøi meï cöù rôùm rôùm nöôùc maét: “Nhaø tuy ngheøo nhöng boá meï, anh chò em soáng thuaän hoøa, khoâng hieåu sao noù daùm boû nhaø ñi. Chaéc chaén coù baïn beø xaáu ruû reâ!”

Hoûi doø caùc baïn, gia ñình bieát öôùc muoán cuûa con “thích maøu xanh, thích ñi boä ñoäi”. Ngöôøi meï khoán khoå khoâng quaûn ngaïi ñaõ ñaïp xe ñeán hoûi taát caû caùc doanh traïi quaân ñoäi ñoùng taïi Bieân Hoøa maø vaãn khoâng thaáy boùng daùng con. Möôïn ñoïc laù thö Phöông, chuùng toâi thöû tìm nguyeân nhaân, maëc duø khoâng roõ raøng, nhöng nhaän thaáy “ñoäng löïc” chính laø do kinh teá (?), töø ñoù naûy sinh nhöõng xích mích nho nhoû giöõa meï, chò em gaùi vôùi nhau. Phöông vieát: “Gia ñình mình cuõng khoâng ñaày ñuû vaø gaëp nhieàu khoù khaên. Nhieàu khi meï noùng chöûi tuïi con raát nhieàu khoâng chòu laøm con thaáy maø thöông...” Maëc caûm ngheøo, chöa laøm ra tieàn coäng theâm nhöõng doàn neùn töø nhöõng xích mích giöõa chò em gaùi khi duøng ñoà chung... neân khi thaáy ngöôøi baïn ruû ñi laøm, coâng vieäc ñôn giaûn vaø laém tieàn Phöông ñaõ khoâng ngaàn ngaïi “töø giaõ” gia ñình. Tröôøng hôïp cuûa Dieãm Thuøy, phöôøng Taân Phong laïi khaùc. Boá meï ñaõ ly dò töø hôn möôøi naêm nay, Thuøy ôû vôùi meï, laø “con cöng” moãi thaùng oâng baø ngoaïi ôû nöôùc ngoaøi gôûi 300 ñoâ la, meï cho haún 100 ñoâ la ñeå xaøi, ñöôïc meï saém xe maùy, ñieän thoaïi di ñoäng... “Toâi khoâng hieåu taïi sao noù boû nhaø ñi. Toâi ñaâu ñeå noù thieáu thoán, thieät thua baïn beø. Nhaø chæ coù hai meï con vui buoàn beân nhau, giôø con ñi nhaø troáng vaéng, ñôn chieác laém”, meï Thuøy noùi.

Hình treân: Cuoäc soáng ngheøo khoù, beá taéc... laø nguyeân nhaân chính khieán caùc em thieáu nieân boû nhaø ñi hoang. Hình: Khoâng Ñöùc/Ngöôøi Vieät Hình beân phaûi: Caùc em thieáu söï chaêm soùc vaø baûo veä caàn thieát. Hình: Khoâng Ñöùc/Ngöôøi Vieät.

Chuùng toâi tìm gaëp coâ giaùo chuû nhieäm M.H, coâ ñang raát buoàn vì moät luùc maát ba ñöùa hoïc troø. Coâ M.H cho bieát, trong ba ñöùa ñi buïi coâ “baát ngôø vaø tieác nhaát” laø em Thanh Phöông, voán Tieáp trang A14


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Phieám baøn

Xaêm mình

BA QUOÁC (TEÁ)/NGÖÔØI VIEÄT Môùi ra khoûi cöûa xe hôi ñaõ thaáy trong quaùn baøn caõi soâi noåi. Goùc naøo cuõng thaáy noùi chuyeän xaêm mình. Goùc baøn quen thuoäc cuûa tui ñaõ ñuû maët töø sôùm. Hình nhö chöa ñuû thaéng thua neân ai thaáy tui tôùi cuõng hy voïng ra maët. Chuù Naêm voàn vaõ ñöùng daäy saên ñoùn. Neø chaùu. Con boà maøy xaêm mình maøy coù cho khoâng. Ñaâu maéc môù gì tôùi con chuù. Beân beån ngöôøi ta coi troïng quyeàn caù nhaân. Ai muoán laøm sao thì laøm thoâi. Noùi dzaäy hoång phaûi. Moät chuù nhoùc xaùp voâ lieàn. Coâ ca só Hoàng Nhung qua Little Saigon khoe caùi hình xaêm bò baùo chí trong nöôùc cheâ bai quaù trôøi anh hoång nhôù sao. Ñaâu phaûi cöù soáng ôû nöôùc

ngoaøi laø bieán chaát chôù. AØ. Vaäy laø moïi ngöôøi ñang baøn chuyeän ñoù haû. Xöa nhö Dieãm roài maø. Sao töï nhieân höùng thuù loâi ra vaäy. Hoång phaûi maøy. Noùng hoåi aø. Chuù Tö böng cho tui ly caø pheâ söõa noùng roài boû tôø Ngöôøi Lao Ñoäng xuoáng baøn. Ñaây neø. Con nhoû Hoàng Haø ñöôïc cöû ñi thi hoa haäu ôû nöôùc ngoaøi. Noù laøm caû ban giaùm khaûo quoác teá khoù xöû vì mang hình xaêm treân löng. Maáy oâng nhìn con nhoû coù ngon khoâng. Ngoù sô caùi nöôùc da laø chaûy nöôùc mieáng roài. Nhìn tôùi caùi hình xaêm laø cha naøo cuõng muoán nhaûy leân ñaùnh troáng heát trôn. Söôùng thaáy muï noäi. Vaäy maø môû mieäng laø leân gioïng ñaïo ñöùc.

Anh Saùu xe oâm nhaøo voâ binh coâ gaùi. Vaäy chöù con maøy vaäy maøy coù nhoát noù voâ trong beáp khoâng. OÂng Naêm caùn boä ñaäp laïi lieàn. Chuyeän con gaùi tui tui lo. Maéc môù gì tôùi oâng nhaø nöôùc vôùi nhaø baùo. Vaäy sao maøy ñi binh con nhoû naøy. Thì ñi thi quoác teá laø ra coâng luaän roài. Ngöôøi ta coù quyeàn bình luaän chôù. Tui hoûi maáy oâng chöù lôõ noù xaêm caùi côø quoác gia leân treân treån thì sao. OÂng tính cheâ hay khen. Noù laáy lyù do yeâu nöôùc ñoù. Gioáng nhö maáy coâ Brazil xaêm mình uûng hoä ñoäi nhaø vaäy. Brazil khaùc. Vieät Nam khaùc. Thuaàn phong myõ tuïc cuûa mình ñaâu cho pheùp vaäy. Phaûi khoâng anh Taùm. OÂng Naêm day qua oâng Taùm khaûo coå tìm ñoàng minh. Caùi ñoù cuõng khoù noùi. OÂng Taùm töø töø môû maùy. Ngöôøi Vieät goác ñuùng ra laø xaêm cuøng mình heát trôn. Thôøi vua Huøng gaùi trai gì ñeàu xaêm heát ñeå doïa thuûy quaùi. Sau naøy maát goác hoïc theo Taøu neân môùi ñoøi con gaùi phaûi traéng treûo mòn maøng thoâi. Caû baøn caø pheâ chöng höûng. OÂng giaø noùi ñuùng quaù

Ñaø Naüng: Moät cuï baø soáng qua ba theá kyû ÑAØ NAÜNG 07-10 - Cuï baø Traàn Thò Nhó, hieän ñang soáng taïi toå 6, Thaønh Vinh, Thoï Quang, thaønh phoá Ñaø Naüng sinh naêm 1886 (theá kyû

19) vaø ñeán baây giôø, baø ñaõ 119 tuoåi. Baùo Thanh Nieân cho hay, gia ñình cuï Nhó coù 11 thaønh vieân.

Cuï Nhó ñang troâng ñöùa chít vöøa troøn moät tuoåi.

OÂng Nguyeãn Nhó, ngöôøi con trai duy nhaát coøn soáng cuûa baø naêm nay ñaõ 75 tuoåi, cho baùo Thanh Nieân bieát: “Meï tui sinh ñöôïc 10 anh em caû thaûy. Tui laø con thöù 4 trong nhaø. Chieán tranh loaïn laïc vaø beänh taät, cho ñeán baây giôø, chæ coøn laïi 3 ngöôøi”. Trong 7 ngöôøi con cuûa oâng Nhó, ñaõ coù hai ngöôøi con gaùi ñi laáy choàng ra ôû rieâng, caên nhaø nhoû hieän taïi laø moät ñaïi gia ñình bao goàm 4 theá heä: Cuï baø Traàn Thò Nhó, vôï choàng ngöôøi con trai Nguyeãn Nhó, 5 ñöùa chaùu noäi (moät ñöùa ñaõ coù gia ñình) vaø 3 chít noäi. Baây giôø trong nhaø baø coù hai ngöôøi caùch tuoåi nhau nhöõng... 119 naêm bôûi ñöùa chít noäi gaùi ñang naèm trong noâi chæ môùi coù 22 ngaøy tuoåi. Haøng xoùm ai cuõng khen gia ñình ñoâng

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11 roài coøn caõi gì nöõa. Vaäy vuï naøy thieät cuõng khoù phaân ñònh ñuùng sai. Toâi ñoïc sô qua maáy tôø baùo. Hình nhö caùnh phoùng vieân cuõng thaáy khoù xöû. Tôø naøo cuõng vieát löng löûng. Hoång daùm khen cheâ tôùi beán nhö maáy vuï khaùc. Coù tôø vieát daøi nhaát cuõng chæ trích lôøi maáy oâng baø coù lieân quan noùi qua noùi laïi. Kieåu naøy chaéc chaén laø thieáu chæ ñaïo ôû treân. Maø treân chaéc thieät tình cuõng hoång bieát phaûi noùi sao. Nguyeân caùi quaùn caø pheâ naøy ñaõ quaù xaù trôøi nhöõng boä oùc sieâu vieät maø coøn chöa tính ra noåi. Laøm sao moät hai oâng ban tö töôûng trung öông gì ñoù suy ra ñöôïc. OÂng Naêm xoay qua noùi vôùi tui. Kieåu naøy laø maáy cha ôû treân heát daùm chæ ñaïo taát caû moïi chuyeän roài. Vaäy caùi theá ôû döôùi muoán chuyeän gì thì cöù laøm ñi thoâi. Toâi cöôøi. Noùi theo kieåu chuù ñuùng laø thôøi cô tôùi roài. Chæ caàn moät ngöôøi xung phong laø caû ñaùm traøn leân phaù traän. Nhöng coù ai daùm ñöùng leân tröôùc khoâng. Hoa haäu Hoàng Haø vaäy chöù maø gioûi. Thaân ñaøn baø maø daùm ñi tröôùc. Thaät ñaùng phuïc Ca só Nguyeãn Hoàng Nhung, ngöôøi gaây xoân xao dö luaän trong phaûi khoâng chuù. nöôùc vì moät hình xaêm ôû buïng. ngöôøi, nhieàu theá heä vaäy maø vaäy maø eùp ñuùt, baø cuõng aên vaãn thuaän hoøa. heát. Moãi böõa, baø aên ñöôïc moät cheùn côm nhaõo cuøng thöùc aên * 119 tuoåi vaãn ñoøi aên... ñaõ ñöôïc thaùi nhoû. Coù khi, sôï côm tuoåi cao, raêng yeáu chò Hoøa chæ Tuoåi giaø ñaõ laáy ñi aùnh naáu chaùo cho baø aên haèng saùng cuûa baø cuï trong moät laàn ngaøy... “Nhöng ñöôïc maáy böõa, vaáp ngaõ caùch ñaây hai naêm, töø baø noäi la, hoûi tui sao tuïi bay ñoù baø khoâng theå ñi ñöùng bình khoâng cho tao aên côm!” OÂng thöôøng nhö tröôùc kia nöõa. Nhó traàm ngaâm: “Hoài tröôùc Haèng ngaøy, vieäc taém röûa, veä meï tui moãi laàn aên traàu sinh caù nhaân cuûa baø ñeàu do thöôøng troän voâi nhieàu laém, caû moät tay chò Nguyeãn Thò Hoøa muoãng lôùn, ai cuõng laï. Khoâng chaêm soùc - ngöôøi chaùu noäi baát bieát coù phaûi vì aên voâi nhieàu haïnh bò nhieãm chaát ñoäc da khoâng maø raêng cuûa baø ñeán cam neân duø ñaõ 30 tuoåi nhöng baây giôø cuõng coøn khaù chaéc ñeå voùc ngöôøi vaãn nhoû beù nhö coù theå aên côm ñöôïc!” moät hoïc sinh tieåu hoïc. Tuy tuoåi ñaõ cao nhöng con * 59 tuoåi môùi... heát sinh chaùu trong nhaø ai cuõng möøng Baø Nguyeãn Thò Muøi, ngöôøi vì baø noäi coøn aên, coøn khoûe vaø con uùt cuûa baø Nhó naêm nay khaù minh maãn. Haèng ngaøy, ñaõ 60 tuoåi laø baø cuûa 4 ñöùa buoåi saùng tieâu chuaån cuûa baø chaùu. Thaáy vaäy baø Muøi noùi laø moät toâ chaùo mua trong nhoû: “Baø giaø tui coøn “phuï nöõ” xoùm. Chò Hoøa keå raèng coù böõa laâu laém, hình nhö ñeán hôn meï chò mua roài nhöng chò 60 tuoåi môùi heát laän”. Baø Muøi khoâng bieát neân ñaõ mua theâm, cho bieát hoài meï baø sinh, phaûi

naèm söôûi cho ñeán khi 10 bao taûi than duøng heát thì thoâi. Khoâng bieát thöïc hö nhö theá naøo nhöng ñoái chöùng giaáy chöùng minh vaø tuoåi taùc cuûa ngöôøi con gaùi uùt thì toâi tin chuyeän baø haï sinh ñöùa con uùt luùc... 59 tuoåi. Baø Muøi vaø oâng Nhó nhôù laïi khoaûng thôøi gian khi mình coøn beù. “Baø giaø tui sinh 10 ñöùa con vaäy chöù khoûe laém. Haèng ngaøy, baø ñi baùn caù vuïn ñeå ngöôøi ta cho heo, vòt aên. Caùch ñaây hôn 10 naêm, caû nhaø khoâng cho baø ñi baùn caù nöõa, tui ñoát heát boä gioùng voán laø “ñoà ngheà” laøm aên cuûa baû. Vaäy maø baû vaãn ra beán mua caù roài ñi baùn laïi. Thieät heát bieát!” OÂng Nhó vöøa döùt, baø Muøi keå tieáp: “Tui coøn nhôù hoài naêm 1982, 1983 gì ñoù, hoài tui coøn ñi buoân caù, gaùnh caû taï caù ñi hôn 3, 4 caây soá veà beán caù Thuaän Phöôùc. Baây giôø, tui Tieáp trang A14

DAT


VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

.3”

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

Saøi Goøn: Gaáu taán coâng xeù tan xaùc chuû nuoâi SAØI GOØN 07-10 - OÂng Traàn Hoaøng Loäc, chuû tieäm côm Song Hoøa, treân xa loä Saøi Goøn-Bieân Hoøa (phöôøng Linh Trung, quaän Thuû Ñöùc) môû chuoàng cho 2 con gaáu aên, bò chuùng baát ngôø taán coâng ñeán cheát. Tai naïn xaûy ra luùc 6 giôø chieàu ngaøy 7 Thaùng Möôøi. Theo VietNamNet, oâng Loäc bò gaáu xeù loøi ruoät, toaøn thaân daäp naùt. Chöùng kieán oâng bò gaáu taán coâng, moät ngöôøi chaùu teân laø Quang xoâng vaøo cöùu, bò hai con gaáu giaät naùt 1 caùnh tay, sau ñoù ñaõ ñöôïc ñöa ñi caáp cöùu. Sau khi nhaän ñöôïc tin baùo, cô quan quaân söï Thuû Ñöùc ñaõ

duøng suùng baén 4 phaùt ñaïn gaây meâ môùi haï ñöôïc 2 con gaáu chöa heát côn daõ thuù. Hai con gaáu naøy ñöôïc oâng Loäc nuoâi nhieàu naêm nay; vieäc naøy ñaõ ñöôïc caáp pheùp. Caùn boä thuù y cuõng ñònh kyø tôùi chích ngöøa, kieåm tra veä sinh cho chuùng, thaáy chuùng luoân hieàn hoøa vaø khoâng bò xích trong chuoàng. Sau khi saùt haïi chuû, moät con gaáu boû ra ngoaøi lang thang trong vöôøn nhaø oâng Loäc (roäng 400 meùt vuoâng) vaø khoâng ra ngoaøi ñöôïc do töôøng gaïch cao bao kín. Ngöôøi ta phaûi maát ñeán nöûa tieáng ñoàng hoà môùi tìm ra noù ñeå baén haï. Nuoâi gaáu ñeå laáy maät ñang

raát phoå bieán taïi Vieät Nam, cuõng nhö moùn aên “baøn tay gaáu” ñöôïc giôùi nhaø giaøu ñoàn nhau laø raát toát cho söùc khoûe. Do lôïi nhuaän cao, neân ngheà “chaên nuoâi gaáu, laáy maät” khaù... “phaùt trieån”! Cuïc Kieåm Laâm ñaõ cho thoáng keâ vaø nhaän thaáy, ñeán naêm 2003, soá löôïng gaáu ñöôïc nuoâi nhoát ôû Vieät Nam leân tôùi 2,409 con, taêng gaáp... 5 laàn so vôùi naêm 1999! Trong soá nhöõng loaøi gaáu bò nuoâi nhoát ôû Vieät Nam, soá phaän cuûa gaáu ngöïa laø bi thaûm nhaát do chieám tôùi 96% toång soá gaáu bò nuoâi nhoát. Haø Noäi, Haø Taây, Haûi Phoøng, Ngheä An, Bình Döông vaø

“Saùng kieán” môùi ôû Haø Noäi:

Quaûn lyù gaùi maïi daâm baèng Internet HAØ NOÄI 07-10 - Cuïc Phoøng Choáng Teä Naïn Haø Noäi vöøa coâng boá vieäc seõ quaûn lyù nhöõng coâ gaùi baùn daâm baèng Internet. Baùo Tieàn Phong daãn lôøi oâng Nguyeãn Vi Huøng, chi cuïc tröôûng Cuïc Phoøng Choáng Teä Naïn Haø Noäi cho hay: “Haø Noäi hieän coù khoaûng 3,000 gaùi maïi daâm, trong soá ñoù gaùi maïi daâm ñöôøng phoá chieám tyû leä khoâng nhoû. Neáu muoán ñöa gaùi maïi daâm vaøo “trung taâm giaùo duïc” phaûi chöùng minh ñöôïc hoï baùn daâm thöôøng xuyeân. Neáu khoâng chöùng minh ñöôïc hoï “baùn daâm thöôøng xuyeân” thì chæ phaït 50,000 ñoàng (khoaûng 3 ñoâ la) roài laïi thaû”. Vieäc “quaûn lyù” naøy, theo lôøi oâng Huøng laø ñeå khaéc phuïc “keõ hôû” baùn daâm

thöôøng xuyeân hay baùn daâm khoâng thöôøng xuyeân. Theo ñoù, khi gaùi maïi daâm bò baét, hoï buoäc phaûi khai vaøo maãu (thoâng tin caù nhaân) vaø chuïp aûnh ñeå löu hoà sô. Taát caû thoâng tin veà gaùi baùn daâm (qua maãu khai vaø hình aûnh) ñeàu ñöôïc löu taïi maùy tính cuûa chi cuïc vaø noái maïng ñeán nhöõng trung taâm, nhöõng cô sôû... Qua maïng naøy, nhöõng dieãn bieán môùi nhaát veà gaùi maïi daâm seõ ñöôïc caäp nhaät. Caùch laøm naøy seõ deã daøng chöùng minh ñöôïc vieäc gaùi maïi daâm “baùn daâm thöôøng xuyeân” ñeå ñöa hoï vaøo trung taâm quaûn lyù vaø giaùo duïc? Ñuùng theá. Thoâng thöôøng moät coâ gaùi coù theå ñaõ baùn daâm nhieàu laàn nhöng khi bò baét ñeàu khai chæ môùi “baùn daâm laàn ñaàu”. Cöù theá, coâng

an baét roài laïi thaû... Nhöng vôùi caùch quaûn lyù baèng Internet thì vieäc xaùc ñònh baùn daâm laàn ñaàu hay nhieàu laàn seõ ñöôïc traû lôøi chính xaùc qua hoà sô quaûn lyù taïi maïng Internet... Gaùi maïi daâm coù theå chuyeån ñòa ñieåm hoaït ñoäng ñeán baát kyø ñaâu treân ñòa baøn Haø Noäi thì khi bò baét ñeàu khoâng theå choái caõi, vì taát caû ñaõ ñöôïc noái maïng. Khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc baùn daâm thöôøng xuyeân thì taát caû gaùi maïi daâm ñeàu phaûi vaøo trung taâm ñeå quaûn lyù, giaùo duïc. Theo quy ñònh môùi, gaùi maïi daâm nghieän ma tuùy seõ vaøo “trung taâm giaùo duïc” 24 thaùng; taùi phaïm coù theå seõ taêng leân 3-4 naêm... Khi ñaõ bò laäp hoà sô quaûn lyù thì gaùi maïi daâm raát sôï taùi phaïm, raát sôï bò baét laàn hai...

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

Saøi Goøn laø nhöõng ñòa phöông taäp trung nhieàu gaáu nuoâi nhaát (76%). Gaáu bò saên baét, buoân baùn vaø ñöôïc nuoâi nhoát trong nhöõng chuoàng cuõi chaät heïp vôùi ñieàu kieän soáng khoâng ñaûm baûo. Thoâng thöôøng gaáu bò laáy maät 4-6 thaùng/laàn. Song vì muïc ñích lôïi nhuaän, nhieàu ngöôøi nuoâi huùt maät hai tuaàn moät laàn. Do vaäy, giaù maät hoï chaøo baùn chæ chöøng 80,000-100,000 ñoàng/cc. Cheá ñoä nuoâi Moät con gaáu ñöôïc nuoâi laáy maät. vaø laáy maät khoâng thích hôïp ñaõ laøm giaûm tuoåi trình laáy maät. gaén chíp ñieän töû cho khoaûng thoï cuûa gaáu. Nhieàu con cheát Vöøa qua, ngaønh chöùc naêng 4,000 con gaáu nuoâi ñeå deã beà do bieán chöùng trong quaù cuûa Vieät Nam ñaõ tieán haønh theo doõi vaø quaûn lyù.

Sinh vieân Vieät Nam duøng phaàn lôùn thôøi gian ñeå... nguû HAØ NOÄI 07-10 - Baùo Sinh Vieân Vieät Nam xuaát baûn taïi Haø Noäi ñaõ laøm moät cuoäc thaêm doø veà vieäc sinh vieân taïi Haø Noäi söû duïng thôøi gian ra sao, cho thaáy phaàn lôùn hoï daønh thôøi gian daønh cho vieäc nguû. Theo tôø baùo naøy, trong soá 572 phieáu ñieàu tra vieäc “chi tieâu” thôøi gian cuûa sinh vieân taïi 10 tröôøng ñaïi hoïc ôû Haø Noäi, coù ñeán moät nöûa soá sinh

vieân traû lôøi: “Thôøi gian nhieàu nhaát trong ngaøy daønh cho vieäc nguû. Thaäm chí coù ngöôøi... töï haøo ghi roõ “nguû töø 10-14 tieáng/ngaøy.” Coù ñeán 60% phieáu hoûi (treân toång soá 572 phieáu) ñöôïc traû lôøi töø caùc khu noäi truù (kyù tuùc xaù). Theo baùo Sinh Vieân, caâu ñaàu tieân trong phieáu khaûo saùt laø “Thôøi gian nhieàu nhaát trong ngaøy baïn thöôøng daønh vaøo

Ñaø Naüng laø moät trong saùu baõi bieån quyeán ruõ nhaát haønh tinh ÑAØ NAÜNG 07-10 - Baõi bieån Ñaø Naüng laø moät trong saùu baõi bieån quyeán ruõ nhaát haønh tinh, danh hieäu treân do taïp chí Forbes cuûa Hoa Kyø vöøa bình choïn. Theo ñoù, bieån Ñaø Naüng xeáp ngang haøng vôùi naêm baõi bieån noåi tieáng treân theá giôùi: Hahia

(TP Trancoso-Brazil), Bondi (TP Sydney-UÙc), Castelo (Boà Ñoà Nha), Las Minitas (Dominica) vaø Wailea (Hawaii-Myõ). Tieâu chí bình choïn baõi bieån Ñaø Naüng döïa treân cô sôû vò trí ñòa lyù thuaän lôïi, veû ñeïp hoang sô, phuø hôïp vôùi vieäc phaùt

vieäc gì?”. 21% soá ngöôøi ñöôïc hoûi raát löôõng löï vaø khoâng bieát ñieàn vieäc gì vaøo oâ troáng naøy. Coù ñeán 81% SV (töø caùc kyù tuùc xaù) traû lôøi: Thôøi gian nhieàu nhaát trong ngaøy daønh cho vieäc nguû. Raát nhieàu sinh vieân taïi caùc kyù tuùc xaù cho raèng: “Thôøi gian bieåu cuûa hoï ñaëc bieät “öu aùi” cho vieäc nguû”, “khoâng gian kyù tuùc xaù raát thích hôïp cho nhöõng giaác nguû” vaø “coù veû phaàn ñoâng sinh vieân soáng trong kyù tuùc xaù khoâng naêng ñoäng baèng sinh vieân ngoaïi truù”... trieån caùc loaïi hình du lòch treân bieån, nhö: Baõi bieån Ñaø Naüng naèm phía Ñoâng thaønh phoá vôùi moät loaït caùc baõi taém ñeïp traûi daøi treân 30 caây soá töø baùn ñaûo Sôn Traø ñeán Non Nöôùc. Phía Nam coù nuùi Nguõ Haønh Sôn, ngoaøi khôi coù quaàn ñaûo Hoaøng Sa vôùi ngö tröôøng roäng lôùn. Naèm gaàn khaùch saïn Furama, khu nghæ döôõng haïng sang ñaàu tieân cuûa Vieät Nam.

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT

NHÖ YÙ CAÙ 8 MOÙN (714) 963-1700

10830 Warner Ave., Fountain Valley, CA 92708

(giöõa Ward & Euclid) ñoái dieän Mile Square Park) - Web: www.nhuycorp.com

Coù ñaàu beáp Ñaëc Bieät cho ÑAÙM CÖÔÙI - ÑAÙM HOÛI töø 5 tôùi 15 baøn NHAÄN ÑAËT: GAØ NHOÀI xin ñaët tröôùc 1 ngaøy

CAÙ ÑUÙT LOØ, BEER HAÛI SAÂM & WINE ÑAËC BIEÄT: Goûi OÁc Nhaûy CÔM CHAÙY: BAR RÖÔÏU NGON ÑOÄC ÑAÙO

ÑAËC BIEÄT: MOÃI NGAØY COÙ CÔM PHAÀN GIA ÑÌNH

Coù nhaïc soáng moãi ngaøy NHAÏ NG MOÃ I ÑEÂu M töø C7SOÁgiôø chieà Thöù 7-CN: töø 6:30PM tôùi 1 giôø ñeâm Ngaøy thöôøng töø 7PM tôùi giôø ñoùng cöûa ñeán 12 giôø ñeâm Vôùi caùc ca só: Nhö Mai, Thuùy Höông, Mai Ly, Tina Vöông, Tuyeát Trinh

CAÙC MOÙN NHAÄU ÑOÄC ÑAÙO: CAÙ SAÁU - BOÀ CAÂU CHIM CUÙT HEO RÖØNG - DEÂ v.v... CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

$19.95

Tieát canh vòt - OÁc len xaøo döøa Deâ tieàm thuoác Baéc Löôn xaøo laên Ngheâu baèm xuùc baùnh traùng.v.v.

Môû cöûa 7 ngaøy: Töø 10 GIÔØ SAÙNG ñeán 12 GIÔØ ÑEÂM T6-T7-CN: 10AM - 12:30 Khuya

NHAÄN MÔÛ CHI NHAÙNH TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC MYÕ - Lieân laïc Chuû Nhaân NHÖ YÙ

CAÙ 8 MOÙN MOÄT PHAÀN $15.99 TAÊNG CÖÔØNG BOØ 7 MOÙN

Goûi Caù Caù Chieân Doøn Soát Maém Me Nhaän ñaët tieäc: Goûi Cuoán Caù HOÏP MAËT Chaû Gioø Caù SINH NHAÄT v.v...

Caù Môõ Chaøi Caù Laù Loát Caù Nöôùng Vó Chaùo Caù

Ngoaøi ra nhaø haøng coøn coù treân 100 moùn khaùc: Caùc loaïi buùn, caùc loaïi phôû, caùc loaïi côm vaø côm taám, caùc loaïi laåu nhö laåu Thaùi, Laåu löôn, Laåu toâm caøng...


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam Khi thieáu nieân thích “moát” boû nhaø ñi hoang Tieáp trang A10

hieàn, hoïc löïc khaù, coøn hai tröôøng hôïp kia “khoâng thích hoïc töø laâu, voâ lôùp chæ ñuøa giôõn”. “Baây giôø hoïc troø gheâ laém, ñoäng caùi laø boû ñi. Xaõ hoäi ngaøy nay vieäc boû nhaø ra ñi khoâng hieám, voâ tình khieán chuùng coù caûm töôûng boû nhaø khoâng gì quaù ñaùng. Qua tìm hieåu, thaønh phaàn boû nhaø haàu heát rôi vaøo gia ñình khoâng eâm aám, cha meï khoâng thuaän hoøa, boû nhau”, coâ M.H taâm söï. Cuoái nieân hoïc vöøa qua (cuoái thaùng 4-2005), hai em gaùi môùi hoïc lôùp 8, cuøng lôùp, cuøng tröôøng THÑ cuõng boû nhaø ñi, laøm hai gia ñình ôû cuøng phöôøng Trung Duõng (TP. Bieân Hoøa) moät phen soát voù chaïy tìm kieám. Ngöôøi chuù tinh thaàn M.S noùi: “Gia ñình maát aên, maát nguû, coâng vieäc laøm aên bò ngöng treä, ñang ñònh ñaêng baùo, leân truyeàn hình, cuõng may hai ngaøy hoâm sau tìm ñöôïc tuïi noù”. Cuõng trong thaùng 4 naøy, coù ba em gaùi ñoä tuoåi 13-15 ôû xaõ Xuaân Ñònh (Xuaân Loäc) buoàn chuyeän gia ñình boû hoïc, boû nhaø ñi, vieát giaáy ñeå laïi gia ñình baûo ñöøng ñi tìm, nhöng hôn 10 ngaøy sau gia ñình môùi tìm gaëp ñang soáng treân Saøi Goøn, ñöa veà gia ñình. * Tuoåi... boù tay (?!) Em San, con nhaø anh Ñình (ôû huyeän Traûng Bom), 12 tuoåi ñaõ thaønh treû lang thang ñöôøng phoá, ba laàn ñöôïc caùc anh chò laøm coâng taùc xaõ hoäi “gom” veà trung taâm treû moà coâi (do San khai khoâng coù cha meï), sau phaùt hieän coù gia ñình, traû veà

nhöng chæ ñöôïc thôøi gian San laïi boû ñi. Gaëp chuùng toâi, anh Ñình ñang baùn veù soá traû lôøi moät caùch thôø ô: “Noù... lôùn roài (naêm nay San môùi 15 tuoåi-NV), muoán laøm gì thì laøm. Toâi phaûi lo caøy nuoâi hai ñöùa em noù”. Anh Ñình cho bieát, anh “raát khoå”, khi ñöùa thöù ba sinh ra, coøn ñoû hon hoûn thì vôï döùt boû ra ñi. Ngoaøi ba ñöùa con nhoû anh phaûi “kieâm” luoân baø chò khoâng thaät tính ngöôøi. Cuõng ôû ñòa phöông naøy, Trung laø con trai duy nhaát, chuyeän boû nhaø ñi buïi ñaõ trôû thaønh bình thöôøng. Anh Vaàn, cha em noùi: “moät, hai laàn ñaàu baét veà, ñaùnh döõ laém, thaäm chí xích laïi khoâng cho ñi ñaâu nhöng noù chaúng sôï, caøng traây lì hôn. Toâi ñaønh... boù tay, trao phoù cho oâng trôøi thoâi”. 16 tuoåi, boû hoïc naêm lôùp 8 baây giôø Trung leâu loång, nhaäp baêng nhoùm, chuyeân troäm caép gaø, choù, hoaëc nhöõng thöù ngöôøi daân ñeå sô hôû. Tröôøng hôïp ba em nöõ sinh tröôøng C.V.A keå treân, sau gaàn moät thaùng kieám tìm gia ñình môùi bieát ñang soáng ôû Vuõng Taøu (do caùc baïn thaân cho bieát vì Dieãm Thuøy goïi ñieän ruû caùc baïn ra Vuõng Taøu chôi). Gia ñình lieàn ra Vuõng Taøu tìm kieám môùi bieát chæ coù hai ngöôøi soáng ôû ñaây (coøn Thuùy Haø ôû buïi treân Saøi Goøn), Dieãm Thuøy tieáp vieân cho moät quaùn nöôùc, Thanh Phöông hoïc moät khoùa “Ñoâng y” haønh ngheà maùt-xa. Ñieän thoaïi di ñoäng, daây chuyeàn 2 chæ cuûa Thuøy ñaõ baùn töø laâu, caû hai höùa seõ veà gia ñình.

Quaû thaät, ít hoâm sau caùc em coù veà nhaø, nhöng hoâm sau laïi ra Vuõng Taøu ñeå “ñi laøm”. Thuøy ñöôïc meï saém laïi di ñoäng ñeå “tieän lieân laïc”, coøn boá meï Phöông “chæ bieát thôû daøi, chaúng nheõ duøng bieän phaùp maïnh buoäc ôû nhaø. Thuù thöïc, toâi raát lo cho tuïi noù, ngheà chuùng laøm raát... nhaïy caûm, deã daãn vaøo con ñöôøng hö hoûng.” Giaûng vieân taâm lyù tröôøng Cao Ñaúng Sö Phaïm Ñoàng Nai, coâ Nguyeãn Thò Thaûo cho bieát nguyeân nhaân khieán treû boû nhaø ñi: Töï baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. ÔÛ baûn thaân, vì löùa tuoåi daäy thì (11-16 tuoåi) ñang trong thôøi kyø phaùt trieån raát phöùc taïp, ñöôïc caùc nhaø taâm lyù coi laø böôùc ngoaët cuûa cuoäc ñôøi: Giai ñoaïn chuyeån tieáp, khoâng coøn treû con, chöa phaûi ngöôøi lôùn, taâm lyù baét ñaàu yù thöùc vaø khaúng ñònh baûn thaân, muoán ñöôïc ñoái xöû nhö ngöôøi lôùn... Gia ñình vôï choàng baát hoøa, cha meï thieáu quan taâm, khoâng coù nhieàu thôøi gian gaàn guõi, taâm söï vôùi con caùi laøm caùc em chaùn, caûm thaáy bò boû rôi trong khi xaõ hoäi vôùi bao caùm doã, luoân coù nhöõng phaàn töû xaáu loâi keùo, duï doã. Trong nguyeân nhaân treân, theo ghi nhaän cuûa chuùng toâi lyù do chaùn gia ñình boû nhaø ñi laø chuû yeáu.

Ñaø Naüng: Moät cuï baø soáng qua ba theá kyû Tieáp trang A11

gaùnh khoâng noåi, baø giaø gaùnh giuøm tui moät ñoaïn caû hôn 1 caây soá veà beán caù maø ai cuõng phuïc.” OÂng Nhó tieáp theâm: “Hoài coøn ôû queâ (Thaêng Bình, Quaûng Nam), baø meï tui luùc ñoù khoaûng 50 tuoåi, gaùnh ñoà mang ra chôï baùn gaëp...” OÂng Nhó chöa noùi döùt caâu thì: “... Tui gaùnh ñoà ra chôï baùn, coù

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 maáy anh hoïc troø thaáy röùa hoûi xaùch chi nhieàu vaäy, ñeå xaùch giuøm. 3 ñöùa maø xaùch khoâng noåi, cöù xaùch leân ñaët xuoáng hoaøi. Noùi tui laø gaùnh chi maø gheâ ri!” - cuï baø Traàn Thò Nhó caét ngang. Baø coù theå nhôù ñeán töøng chi tieát nhoû nhö vaäy ôû caùi tuoåi 119. Töø luùc treû ñeán baây giôø, theo lôøi con chaùu, baø Nhó khoâng bao giôø toán ñeán moät vieân thuoác, khoâng bao giôø ñau oám laét nhaét. Chò Hoøa phaân bua: “Baø noäi tui khoâng bao giôø ñau oám caû, chæ vì bò

teù neân giôø môùi ngoài moät choã thoâi. Coøn meï tui giôø ñang naèm trong beänh vieän tuy môùi chæ 70 tuoåi. Con daâu coøn ñau yeáu hôn baø gia nhieàu. Trong nhaø naøy, tui khoâng giuùp ñöôïc vieäc gì caû, chæ coù laøm noäi trôï vaø chaêm soùc noäi ñöôïc thoâi. Maø laï, trong nhaø naøy chæ coù tui ñuùt laø noäi chòu khoù aên ñöôïc nhieàu nhaát thoâi”. Coù leõ baø thöông ñöùa chaùu noäi chòu nhieàu thieät thoøi neân coá gaéng laøm chaùu vui ñeå an uûi moät phaàn naøo...

* Cuõng phaûi coù phöông phaùp naøo “giöõ chaân” ñoái vôùi caùc em boû nhaø ñi buïi? - Tröôùc tieân phaûi tìm hieåu nguyeân nhaân môùi coù bieän phaùp phuø hôïp. Khoâng neân duøng bieän phaùp maïnh vôùi ñoä tuoåi naøy, coi chöøng phaûn taùc duïng. Hieåu vaø caûm thoâng caùc em trong giaùo duïc seõ cho hieäu quaû toát hôn. Ban ñaàu chuû yeáu duøng tình caûm, toân troïng vaø thuyeát phuïc; tìm hieåu taâm tö nguyeän voïng vaø giaûi ñaùp thoûa maõn cho treû. Höông Duyeân (*) Theo yeâu caàu cuûa phuï huynh, moät soá nhaân vaät ñeà caäp trong baøi vieát ñöôïc ñoåi teân.

An Cöïu Hueá, moät nhaø haøng thaät deå thöông, nôi nhöõng ngöôøi Hueá cuøng nhöõng ngöôøi yeâu soâng Höông nuùi Ngöï gaëp nhau ñeå thöôûng thöùc nhöõng moùn aên thuaàn tuùy cuûa Hueá: baùnh canh toâm töôi, buùn boø Hueá, baùnh beøo cheùn toâm töôi, baùnh naäm chaû toâm, cheø hoät sen, v.v. Taát caû ñeàu nguyeân thuûy, 100% Hueá. Nhôù Hueá, muoán tìm höông vò ñaäm ñaø, cay cay thaät Hueá, xin môøi quí khaùch ñeán nhaø haøng An Cöïu Hueá.

Ñaëïc Bieät: Xin môøi thöôûng thöùc moùn Baùnh Khoaùi An Cöïu tuyeät ngon, baûo ñaûm khoâng ñaâu saùnh baèng! Ñoùng cöûa ngaøy thöù Ba 413 Euclid, Santa Ana - Giöõa ñöôøng soá 5 vaø ñöôøng First - Tel: 714-554-9900

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


.3”

TIN TÖÙC

Theá Giôùi

THÔØI SÖÏ

A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

DAT

Afghanistan:

Taliban theà tieáp tuïc cuoäc thaùnh chieán Binh só Myõ gieát laàm boán caûnh saùt vieân

KABUL, Afghanistan (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu, noùi chuyeän vôùi thoâng taán xaõ Reuters, chæ huy quaân söï cuûa Taliban, Mullah Dadullah, theà seõ tieáp tuïc cuoäc thaùnh chieán ñeå ñaùnh ñuoåi quaân ñoäi ngoaïi quoác ra khoûi Afghanistan. OÂng Dadullah, noùi chuyeän baèng ñieän thoaïi veä tinh töø moät ñòa ñieåm khoâng ñöôïc tieát loä, ñaõ leân aùn caùc cuoäc baàu cöû toång thoáng vaø quoác hoäi vaøo Thaùng Möôøi 2004 vaø ngaøy 18 Thaùng Chín naêm nay nhö nhöõng maøn kòch ñöôïc Hoa Kyø giaøn döïng. OÂng Dadullah goïi Afghanistan laø moät “nhaø maùy saûn xuaát ma tuùy” vôùi caùc boä tröôûng trong chính phuû dính líu vaøo ngaønh buoân baùn ma tuùy. “Chuùng toâi seõ tieáp tuïc cuoäc thaùnh chieán cho tôùi khi chuùng toâi ñaùnh ñuoåi ñöôïc quaân ñoäi ngoaïi quoác ra khoûi ñaát nöôùc chuùng toâi,” oâng noùi. Caùc löïc löôïng do Hoa Kyø caàm ñaàu ñaõ laät ñoå Taliban vaøo cuoái naêm 2001 sau khi Taliban töø choái giao noäp laõnh tuï al Qaeda Osama bin Laden, keû chuû möu nhöõng cuoäc taán coâng 11 Thaùng Chín taïi Hoa Kyø. Boán naêm sau, bin Laden vaø laõnh tuï Taliban Mullah Mohammad Omar vaãn taïi ñaøo vaø Taliban vaãn tieáp tuïc theo ñuoåi moät cuoäc chieán tranh du kích choáng chính phuû cuûa Toång Thoáng Hamid Karzai vaø khoaûng 30,000 binh só ngoaïi quoác. Hôn 1,000 ngöôøi - phaàn lôùn laø caùc daân quaân, nhöng cuõng goàm hôn 50 binh só Hoa Kyø - ñaõ bò gieát cheát trong naêm nay

Hoûa löïc baïn gieát cheát boán caûnh saùt Afghanistan

Hoâm Thöù Saùu, caùc vieân chöùc cho bieát caùc binh só Hoa Kyø ñaõ gieát cheát boán caûnh saùt vieân Afghanistan vaø laøm bò thöông moät ngöôøi khaùc sau khi töôûng laàm hoï laø daân quaân trong moät cuoäc haønh quaân ôû mieàn nam Afghanistan, trong ñoù hai binh só Afghanistan ñaõ thieät maïng. Vuï gieát laàm xaûy ra hoâm Thöù Naêm taïi quaän Girishk thuoäc tænh Helmand, khi caùc binh só Hoa Kyø phaùt hieän moät chieác xe chôû naêm ngöôøi ñaøn oâng voõ trang tieán gaàn moät khu vöïc maø hoï ñaõ ñuïng ñoä vôùi caùc daân quaân, theo lôøi Trung Taù Jerry O’Hara, phaùt ngoân vieân Hoa Kyø. OÂng noùi caùc caûnh saùt vieân ñaõ khoâng maëc ñoàng phuïc cuûa Caûnh Saùt Quoác Gia Afghanistan vaø ñaõ coá laùi xe rôøi khoûi khu vöïc thaät nhanh. “Caùc löïc löôïng lieân minh ñaõ baén vaøo chieác xe, gieát cheát boán ngöôøi vaø laøm bò thöông moät ngöôøi,” oâng noùi. “Chuùng toâi ñang tieán haønh moät cuoäc ñieàu tra. Dó nhieân chuùng toâi hoái tieác veà vuï naøy.” Moät vieân chöùc caûnh saùt cao caáp ôû Helmand, oâng Haji Mohammad Rahim, noùi vuï baén laàm xaûy ra sau khi du kích Taliban taán coâng moät ñoaøn xe cuûa caùc binh só Hoa Kyø vaø Afghanistan trong cuøng quaän ñoù, gieát cheát hai binh só Afghanistan. (n.n.)

Baõo Stan gaây ngaäp luït taïi mieàn Nam thuû ñoâ Mexico

Moät phuï nöõ Mexico ñang bì boõm loäi nöôùc luït taïi laøng Paredon ôû bang Chiapas phía Nam thuû ñoâ Mexico City, ngaøy 7 Thaùng Möôøi. Baõo Stan thoåi qua Trung Myõ vaø Mexico ñaõ laøm cho 225 ngöôøi cheát vaø khoaûng 225,000 ngöôøi laâm caûnh khoâng cöûa khoâng nhaø. (Hình: JUAN BARRETO/AFP/GETTY Images)

Thuû töôùng Hungary: Myõ seõ chung soá phaän nhö Chaâu AÂu tröôùc ñaây WASHINGTON - Thuû töôùng Hungary tuyeân boá söï suy suïp nhanh choùng thôøi ñaïi hoaøng kim cuûa Chaâu AÂu cuoái theá kyû thöù 19, vaø sau ñoù ngöôøi Myõ leân ngoâi trong theá kyû 20, laø moät ñònh meänh maø cuoái cuøng chính nöôùc Myõ seõ cuøng soá phaän. Thuû Töôùng Ferenc Gyurcsany noùi: “Moät xung khaéc lôùn cuûa ngöôøi Chaâu AÂu laø: Chuùng ta muoán chieán thaéng, nhöng phaàn lôùn chuùng ta khoâng muoán chieán ñaáu. Moät chieán thaéng maø khoâng caàn phaûi chieán ñaáu! Quaû laø moät vaán ñeà nan giaûi lôùn”. OÂng Gyurcsany, gaëp Toång Thoáng Bush vaøo Thöù Saùu 7 Thaùng Möôøi taïi Baïch OÁc, ñaõ

döôøng nhö thaáy ñöôïc nhöõng daáu hieäu töông töï cuûa moät chu kyø saép laëp laïi: Boùng toái cuûa Chaâu AÂu ñaàu theá kyû thöù 20 giôø ñang ñeán vôùi nöôùc Myõ trong ñaàu theá kyû 21. Hoâm Thöù Naêm 6 Thaùng Möôøi, trong buoåi noùi chuyeän taïi Ñaïi Hoïc George Washington, oâng noùi: “Gaàn cuoái theá kyû 19, chuùng toâi nhöõng ngöôøi Chaâu AÂu tin raèng chuùng toâi laø trung taâm vaên minh loaøi ngöôøi. Nhöng thôøi hoaøng kim ñoù ñaõ vuoät maát trong theá kyû 20. Chuùng toâi ñaõ phaûi qua hai cuoäc chieán tranh, luùc aáy Chaâu AÂu caàn coù Hoa Kyø höôùng daãn vaø xaây döïng nhöõng neàn daân chuû môùi cho luïc ñòa naøy”.

OÂng noùi, giôø ñaây nhöõng ñe doïa veà kinh teá vaø nhieàu vaán ñeà khaùc ñaõ böøng leân ñöa Chaâu AÂu trôû laïi thôøi huy hoaøng ñoù. OÂng Gyurcsany cuõng cho bieát nhöõng quoác gia cöïu luïc ñòa naøy ñang ñoái ñaàu vôùi nhöõng roái ren ngaén haïn trong giai ñoaïn môùi chuyeån höôùng daân chuû, maëc duø saûn löôïng quoác gia cuûa moãi quoác gia cuõng khaù huøng haäu. Thuû töôùng cuûa quoác gia cöïu Coäng Saûn Ñoâng AÂu naøy noùi ngöôøi daân Hungary, vöøa thoaùt goïng keàm cuûa ñeá cheá Xoâ Vieát Coäng Saûn, mong muoán moät neàn daân chuû vaø töï do. OÂng noùi: “Neáu toâi phaûi cho quyù vò bieát nhaän xeùt cuûa mình

trong 15 naêm qua, thì phaûi noùi raèng coøn nhieàu ngöôøi trong neàn daân chuû vaãn sôï moät quoác gia Hungary môùi seõ khoâng hoaøn thaønh moïi lôøi höùa vôùi daân chuùng. Quaû thöïc cheá ñoä môùi khoâng laøm moïi ngöôøi hoaøn toaøn haøi loøng. Ñaây laø moät thöû thaùch aûm ñaïm”. Thuû Töôùng Gyurcsany ñeán Ñaïi Hoïc George Washington ñeå nhaän huaân chöông cuûa toång thoáng do giaùo sö Stephen Joel Trachtenberg trao taëng. Nhöõng laõnh tuï töøng ñöôïc nhaän huaân chöông naøy tröôùc ñaây coù cöïu Toång Thoáng Mikhail Gorbachev cuûa nhaø nöôùc Xoâ Vieát cuõ, vaø oâng Vaclav Havel cöïu toång thoáng nöôùc Coäng Hoøa Czech. (D.P.)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT


A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7245 - 8 thaùng 10, 2005 (6 thaùng Chín naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, OCTOBER 8, 2005

.3”

Quaø taëng giaù trò,

DAT

MIEÃN PHÍ! Ghi danh ñeå xem ñaøi SBTN qua Digital Cable seõ nhaän ñöôïc quaø taëng $15 mua haøng ôû Ethnic Grocer.com, chöông trình baùn haøng thöïc phaåm treân heä thoáng internet.*

Chuùng toâi noùi tieáng Vieät

(Caàn chöùng minh 2 thaùng traû tieàn söû duïng dòch vuï)

Quaø Taëng trò giaù

Chuyeän gì cuõng coù theå laøm ñöôïc!

$1 * 5

Saigon Broadcasting Television Network ñem ñeán nhöõng tin töùc noùng boûng caäp nhaät, giaûi trí phong phuù 24 giôø moät ngaøy!

Trish

Xem ñaøi SBTN MIEÃN PHÍ trong 3 ngaøy 7, 8, 9 thaùng 10. Adelphia - Ch. 770 Comcast - Ch. 281 Time Warner - Ch. 610 (Khoâng thöïc hieän ñöôïc trong vaøi vuøng)

HAÕY NHANH CHAÂN VÌ CHÖÔNG TRÌNH KHUYEÁN MAÕI NAØY SEÕ HEÁT HAÏN VAØO NGAØY 13 THAÙNG 11! Bao Chau

1-866-713-6185

*$15 GIFT CARD OFFER expires November 13, 2005. Gift Card redeemable at EthnicGrocer.com. Must be 18 years old and a legal resident of U.S.A. Proof of new two (2) month subscription to participating sponsors required. Allow 7-10 weeks for delivery of gift card. Void where prohibited, taxed or restricted by law. One gift card per household. Employees (and persons living in the same household) of IN/AZNTV, Namaste Partners Limited, Spectrum Marketing, and participating systems are not eligible. For complete Official Rules log on to InternationalNetworks.com. For more information call 1-866-482-0023. All services may not be available in all areas, certain requirements and restrictions may apply. Call your cable operator for available services. Digital service required. Limited time offer. Some restrictions may apply. Channel numbers may vary. Some services not available in all areas. SBTN-32

KHOÂNG CAÀN MUA DUÏNG CUÏ MAÉC TIEÀN, KHOÂNG PHAÛI KYÙ HÔÏP ÑOÀNG DAØI HAÏN

NV2005-1008  
NV2005-1008