Page 1

Hoïp Maët Daân Chuû 2005 taïi Nam California qui tuï raát nhieàu nhaø tranh ñaáu cho daân chuû vaø nhaân quyeàn Vieät Nam A2

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

THÖÙ BA 13 thaùng 9-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7220 - 25xu

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

Online: www.nguoi-viet.com

Giaùm ñoác FEMA Michael Brown töø chöùc NEW ORLEANS (Reuters) - Hoâm Thöù Hai 12-9, ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan cöùu trôï thieân tai cuûa Hoa Kyø ñaõ töø chöùc sau nhöõng lôøi chæ trích gay gaét veà caùch ñoái phoù cuûa oâng tröôùc traän baõo Katrina. Giaùm ñoác Cô Quan Quaûn Trò Khaån Caáp Lieân Bang (FEMA) Michael Brown ñaõ töø chöùc ba ngaøy sau khi chính phuû Bush ruùt oâng ra khoûi khu vöïc thieân tai vaø trieäu hoài oâng veà Washington. OÂng Brown ñaõ bò chæ trích töø moïi phía sau khi oâng coù veû nhö khoâng yù thöùc ñöôïc taàm möùc cuûa thaûm hoïa gaây ra cho con ngöôøi, ñaõ phôi baøy sau khi traän baõo Katrina aäp vaøo vuøng duyeân haûi hoâm 29 Thaùng Taùm. Ba ngaøy sau khi traän baõo ñi qua, vôùi caùc heä thoáng truyeàn hình treân toaøn quoác chieáu leân nhöõng hình aûnh haøng ngaøn ngöôøi keâu goïi trôï

giuùp, oâng Brown vaãn hình nhö khoâng bieát gì veà thaûm caûnh cuûa hoï. Soá phaän cuûa oâng haàu nhö ñaõ ñöôïc ñònh ñoaït sau khi coù nhöõng baùo caùo noùi raèng oâng ñaõ theâm thaét vaøo baûn tieåu söû cuûa oâng, thieáu kinh nghieäm veà cöùu trôï khaån caáp vaø ñöôïc giao nhieäm vuï chæ vì nhôø coù nhöõng quan heä chính trò. Caùc ñaûng vieân Daân Chuû ñaõ yeâu caàu Toång Thoáng George W. Bush sa thaûi oâng ta. Caùc vieân chöùc chính phuû ñaõ khoâng cho bieát theâm chi tieát naøo khaùc, ngoaïi tröø vieäc xaùc nhaän raèng oâng Brown, ngöôøi giöõ chöùc vuï giaùm ñoác cuûa FEMA keå töø naêm 2003, ñaõ töø chöùc. Vieäc töø chöùc ñaõ dieãn ra ba ngaøy sau Boä Tröôûng Noäi An Michael Chertoff ruùt oâng ra khoûi caùc hoaït ñoäng cöùu trôï Tieáp trang A4

Ngöôøi Vieät tò naïn ôû Biloxi laïi traéng tay

Moät ngö daân ngöôøi Vieät xaùch moät bao gaïo ñi veà phía chieác thuyeàn cuûa oâng, sau khi caên nhaø cuûa oâng bò traän baõo Katrina phaù huûy. Coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Biloxi thuoäc tieåu bang Mississippi, goàm phaàn lôùn laø nhöõng ngö daân chuyeân ñaùnh baét toâm, ñaõ bò thieät haïi naëng neà bôûi traän baõo. Nhieàu ngöôøi tröôùc ñaây laø nhöõng daân tò naïn ñeán ñònh cö taïi Hoa Kyø vôùi hai baøn tay traéng, nay hoï laïi traéng tay. (Hình Spencer Platt/Getty Images)

Traän baõo khieán moät soá ngöôøi Vieät laïi trôû thaønh ngöôøi tò naïn BILOXI, Mississippi (Reuters) - Sau khi cuoäc chieán tranh Vieät Nam keát thuùc, haøng ngaøn ngöôøi Vieät tò naïn ñaõ tôùi ñònh cö taïi vuøng duyeân haûi Vònh Mexico cuûa Hoa Kyø, nôi hoï ñaõ laøm vieäc khoâng meät moûi ñeå xaây döïng moät ñôøi soáng môùi. Giôø ñaây, tröôùc söï trôù treâu taøn aùc cuûa soá phaän, nhieàu ngöôøi trong soá hoï moät laàn nöõa laïi trôû thaønh keû khoâng nhaø, bò traän baõo Katrina taøn khoác töôùc ñoaït heát cuûa caûi vaø hy voïng. Khoaûng 5,000 ngöôøi Vieät ñaõ ñònh cö chæ rieâng ôû Biloxi trong ba thaäp nieân vöøa qua, ñaøn oâng chính yeáu laøm ngheà ñaùnh caù trong caùc ñoäi thuyeàn ñaùnh baét toâm, doàn

söùc löïc vaøo moät ngheà maø hoï quen thuoäc taïi moät vuøng khí haäu noùng vaø aåm, nhaéc nhôû hoï tôùi queâ höông. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï ñaõ di chuyeån vaøo Point Cadet, naèm treân moûm ñoâng nam cuûa thaønh phoá, moät khu daân ngheøo ñaõ tieáp nhaän nhöõng ñôït soùng ngöôøi di truù keå töø theá kyû 19. Traän baõo Katrina haàu nhö ñaõ san baèng toaøn vuøng Point Cadet, thoåi bay töøng khu nhaø baèng goã cuõ kyõ, laät nghieâng caùc xe hôi vaø xoùa saïch caùc cô sôû laøm aên ñang phoàn thònh. “Toâi ñaõ tôùi Hoa Kyø khi toâi ñöôïc 18 tuoåi vaø ñaõ traûi qua 23 naêm chæ laøm vieäc vaø laøm vieäc. Chæ trong voøng 12

tieáng ñoàng hoà, traän baõo ñaõ laáy ñi cuûa toâi moïi thöù,” theo lôøi oâng Cody Traàn, 41 tuoåi. Nhaø troï nhìn ra bieån do gia ñình oâng ñieàu haønh ñaõ bò nöôùc luït do traän baõo gaây ra phaù huûy, chæ coøn ñeå laïi moät ñoáng ñoå naùt vaø nôï naàn. Haàu nhö gioáng moïi coäng ñoàng ngöôøi Vieät khaùc, oâng khoâng coù baûo hieåm luït. “Thöôøng thöôøng töø nhöõng ñieàu xui xeûo seõ phaùt sinh nhöõng caùi may maén, nhöng toâi khoâng thaáy laøm sao ñieàu ñoù coù theå xaûy ra ôû ñaây,” oâng noùi, maét höôùng veà phía xa xoâi. “Toâi trôû laïi nôi toâi ñaõ khôûi ñaàu, chæ khaùc laø laàn naøy toâi coù 1 trieäu tieàn nôï.”

BAÈNG LOØNG VÔÙI SOÁ PHAÄN OÂng Traàn töøng ñöôïc coi nhö moät trong nhöõng caâu chuyeän thaønh coâng ôû Biloxi. OÂng ñaõ hoïc tieáng Anh vaø thuoäc loaïi gioûi, laøm vieäc caàn cuø vaø thieát laäp coâng ty rieâng cuûa mình. Nhieàu ngöôøi khaùc vaãn coøn kieám soáng treân nhöõng ñoäi thuyeàn ñaùnh baét toâm. Nhöng, nhö oâng Traàn, hoï cuõng bò traän baõo taøn phaù. OÂng Baûy Ñoã, 55 tuoåi, laøm ngheà ñaùnh caù, ngoài treân haønh lang cuûa moät ngoâi chuøa Phaät Giaùo, nôi ñaõ trôû thaønh nhaø môùi cuûa oâng. “Ngöôøi ta phaûi chaáp nhaän Tieáp trang A4

Los Angeles:

TT Bush nhìn taän maét caûnh taøn phaù

Maát ñieän lan roäng vì truïc traëc kyõ thuaät

LOS ANGELES, California - Moät vuï maát ñieän roäng lôùn ñaõ xaåy ra taïi vuøng Los Angeles hoâm 12-9 vaø caùc giôùi chöùc hieän vaãn xuùc tieán caùc cuoäc ñieàu tra cuûa vuï maát ñieän naøy, duø raèng coù tin cho bieát laø vì truïc traëc kyõ thuaät. Jim Wells, phaùt ngoân vieân cuûa Sôû chöõa löûa Los Angeles nhìn nhaän: “Ñaõ coù tình traïng maát ñieän lan roäng. Ñaây laø moät tröôøng hôïp maát ñieän heát söùc lan roäng. Vì nhieàu khu phoá, toøa nhaø, truïc ñeøn giao thoâng, caàu thang maùy, ñeàu bò taét ñeøn toái om, ngöng hoaït ñoäng...” Phaùt ngoân vieân cuûa Sôû Caûnh saùt Los Angeles cho bieát tình traïng maát ñieän ñaõ Tieáp trang A4

(Töø traùi): Phoù Ñeà Ñoác Thad Allen, Thoáng Ñoác Louisiana Kathleen Blanco, Toång Thoáng George W. Bush vaø Thò Tröôûng New Orleans Ray Nagin ñi thò saùt moät vuøng bò baõo luït taøn phaù ôû New Orleans. Tröôùc ñoù coù tin giaùm ñoác FEMA Michael Brown ñaõ töø chöùc, sau nhöõng ngaøy bò chæ trích vì caùch ñoái phoù vôùi traän baõo Katrina. (Hình Jim Watson/AFP/ Getty Images)

Iraq:

Quaân ñoäi tieáp tuïc taán coâng Tal Afar Thuû Töôùng Ibrahim Jaafari thò saùt maët traän

Moät lính bieät kích Boä Noäi Vuï Iraq thuoäc Löõ Ñoaøn al-Barq ñöùng canh gaùc trong luùc moät gia ñình Iraq ngoài taïi nhaø hoï, trong moät cuoäc luïc soaùt hoâm 12 Thaùng Chín, 2005, ôû Tal Afar, gaàn bieân giôùi Syria. Caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq thöïc hieän nhöõng cuoäc luïc soaùt töøng nhaø ñeå sieát chaët söï kieåm soaùt cöù ñieåm cuûa loaïn quaân ôû Tal Afar. (Hình Akram Saleh/Getty Images)

Ngoaïi Tröôûng Rice

Vieät Nam: Trình baøy chính saùch Myõ Luït trong vuøng Ñoàng Baèng Kyû nieäm 60 naêm laäp LHQ Cöûu Long, ít nhaát 9 ngöôøi cheát HAØ NOÄI, Vieät Nam - Caùc giôùi höõu traùch cho bieát hoâm 12-9, laø luït trong vuøng ñoàng baèng Cöûu Long, thuoäc mieàn Nam Vieät Nam, ñaõ khieán coù ít nhaát 9 ngöôøi cheát, trong ñoù coù 7 treû em, trong khi caùc giôùi naøy baùo ñoäng raèng, seõ coøn theâm nguy hieåm vaø ngöôøi cheát nöõa, vì nöôùc luït coøn tieáp tuïc daâng theâm, vaø möùc cao nhaát seõ chæ xaåy ra vaøo cuoái thaùng naøy maø thoâi. Caùc giôùi chöùc thuoäc cô Tieáp trang A4

LIEÂN HIEÄP QUOÁC - Hôn 170 laõnh ñaïo theá giôùi chuaån bò kyû nieäm sinh nhaät thöù 60 cuûa Lieân Hieäp Quoác seõ laø moät dòp may haïn höõu ñeå Ngoaïi Tröôûng Condoleezza Rice ñeà cao nhöõng muïc tieâu trong chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Hoa Kyø, ñaëc bieät vôùi nhöõng maët traän khoù khaên. Theá nhöng, thaønh coâng khoâng phaûi luoân ñöôïc baûo ñaûm. Maëc daàu Hoa Kyø- sieâu

TAL AFAR, Iraq (Reuters) - Hoâm Thöù Hai 12-9, quaân ñoäi Iraq cho bieát ñaõ haï saùt ñöôïc 200 loaïn quaân ôû thaønh phoá Tal Afar, naèm veà phía baéc thuû ñoâ Baghdad. Thuû Töôùng Iraq Ibrahim Jaafari ñaõ tôùi thò saùt khu vöïc, thaùch ñoá lôøi ñe doïa cuûa moät nhoùm daân quaân Hoài Giaùo. Nhoùm daân quaân Islamic Army ñaõ treo giaûi thöôûng 100,000 myõ kim cho ai gieát ñöôïc oâng vì cho raèng oâng ñaõ

ra leänh taán coâng. Quaân ñoäi Iraq, ñöôïc caùc löïc löôïng Hoa Kyø yeåm trôï, ñaõ môû moät cuoäc haønh quaân vaøo saùng sôùm hoâm Thöù Baûy, choáng moät löïc löôïng khoaûng 350500 loaïn quaân taïi moät thaønh phoá naèm gaàn bieân giôùi Syria. Hoâm Thöù Hai, Löõ ñoaøn 3 cuûa Luïc Quaân Iraq ñaõ môû moät cuoäc coâng kích môùi, gieát cheát 40 loaïn quaân vaø baét giöõ 21 “laõnh tuï khuûng boá,” theo Tieáp trang A4

Ñoïc Trong Soá Naøy - (A7) Vieät Nam: Moät phuï nöõ Vieät Nam bò ñaùnh taøn nhaãn taïi Ñaøi Loan - Saøi Goøn: Daân ta thích aên moùn Taây. - (A11) Dieãn Ñaøn: Ña ñaûng coù “loaïn” khoâng? (Vieät Cöôøng) - (A16) Theå Thao: Kim Clijster voâ ñòch giaûi quaàn vôït Myõ Môû Roäng. - (B1) Ñòa Phöông: Caùc trung taâm Vieät ngöõ khai giaûng (Nguyeân Huy) vaø nhöõng tin khaùc lieân quan ñeán baõo Katrina. - (B3): Tröôøng Sôn Ñoâng-Tröôøng Sôn Taây (Baøi Döï Thi 30 Naêm Tò Naïn). - (B7) Ñôøi Soáng: Nhöõng keû mang suùng vaø nguy hieåm (Yeán Tuyeát) - Soáng bình thaûn vôùi nan y-Baøi 3 (Tieåu Huyeàn). - (C1) Ñaát Nöôùc vaø Con Ngöôøi: Töø Vaïn Lyù ñeán Tröôøng Thaønh-Kyø 3 ( Leâ Minh). - (C2) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

quan phoøng choáng thieân tai ôû vuøng Ñoàng B8aøng Cöûu Long, cho bieát coù ñeán hôn 32,000 ngöôøi ñaõ ñöôïc di taûn khoûi caùc ngoâi laøng bò ngaäp nöôùc vaø caùc vuøng coù theå bò naïn ñaát chuoài taïi 3 tænh cuûa Ñoàng Baèng Cöûu Long, laø An Giang, Long An vaø Ñoàng Thaùp. Moät vieân chöùc cuûa UÛy ban phoøng choáng baõo luït cuûa An Thaåm phaùn John Robert ra ñieàu traàn Giang cho bieát: Thaå m phaùn John Roberts giô tay tuyeân theä trong cuoäc ñieàu traàn taïi Thöôïng Vieän veà vieäc ñeà cöû oâng vaøo chöùc “Coù 4 treû em ñaõ cheát vì Tieáp trang A4 vuï chuû tòch Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø, hoâm 12 Thaùng Chín, 2005. (Hình Mandel Ngan/AFP/Getty Images)


A2 NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T THĂ–Ă™ BA - SOĂ 7220 - 13 thaĂšng 9, 2005 (10 thaĂšng TaĂšm naĂŞm AĂ t Daäu) .3â€?

Vaøi thoâng tin lieân laïc veà baþo Katrina CaÚc ùòa ùieüm taïm truÚ taïi Houston -

Chuøa Linh Sôn (281) 999-1623 hay (832) 277-4349. GiaÚo xÜÚ ÑÜÚc Meï La Vang (281) 999-1672. GiaÚo xÜÚ ÑÜÚc Meï Loä ÑÜÚc (713) 939-1556. ThaÚnh thaåt Cao Ñaøi Taây Ninh (281) 412-3287. Doøng NÜþ Tu Ña Minh (713) 723-8250. Chuøa Vieät Nam (281) 575-0910. Cô SôÝ BÜu Ñieän (713) 681-8000.

ÑoÚng goÚp cho naïn nhaân baþo Katrina Trong coäng ùoà ng Vieät Nam taïi Quaän Cam, moät soå caÚc cô sôÝ laïc quyeân cÜÚu trôï naïn nhaân baþo Katrina coÚ: Trung Taâm Coâng GiaÚo Vieät Nam (714) 554-5565 1538 N. Century Boulevard Santa Ana, CA 92704 Coäng Ñoàng Phaät GiaÚo Vieät Nam taïi Hoa Kyø Chuøa Lieân Hoa (714) 636-7725 9561 Bixby Ave. Garden Grove, CA 92841 (Chi phieåu xin ùeà Katrina) hoaÍc gÜÝi veà caÚc chuøa: Chuøa Chuøa Chuøa Chuøa

BaÚt Nhaþ (714) 571-0473. BaÝo Quang (714) 554-1286. Phoü Ñaø (714) 554-9785. Hueä Quang (714) 534-9249.

California:

Hoïp maÍt daân chuÝ 2005 quy tuï nhieà u nhaø tranh ùaåu cho daân chuÝ vaø nhaân quyeàn ôÝ Vieät Nam (Vieät Long - RFA, tÜôøng trÏnh tÜø California) - Moät dieãn ùaøn daân chuÝ nhaèm tÏm ra giaÝi phaÚp cho vieäc kieån taïo moät neàn daân chuÝ cho Vieät Nam ùaþ nhoÚm hoïp tÜø hoâm thÜÚ BaÝy 10-9 ùeån thÜÚ Hai 129 naøy. Toü chÜÚc ôÝ traïi Pali Mountain, moät ùòa ùieüm sinh hoaït thieân nhieân ùôn giaÝn aün khuaåt treân vuøng ùoài nuÚi Running Springs thuoäc tieüu bang California, hoäi nghò mang teân Hoïp maÍt daân chuÝ quy tuï gaàn 50 nhaân vaät tÜøng nhieàu naêm tranh ùaåu cho daân chuÝ vaø nhaân quyeàn ôÝ Vieät Nam. CoÚ leþ vÏ khoâng muoån khoa trÜông hoaït ùoäng, neân nhÜþng laàn hoïp maÍt daân chuÝ thÜôøng nieân maåy naêm nay khoâng ùÜôïc quaÝng baÚ saâu roäng, Nôi hoäi hoïp cuþng laø nhÜþng nôi khoÚ tÏm ra, caÝ vôÚi nhÜþng ngÜôøi tham dÜï. Ñeån ùÜôïc nôi hoïp, ai cuþng than phaÝi ùi laïc ít nhaåt laø mÜôi mÜôøi laêm phuÚt treân con ùÜôøng quanh co khuÚc khuyÝu nhÜ ùeøo HaÝi Vaân treân cao ùoä hôn moät ngaøn meÚt, duø ùaþ coÚ baÝn ùoà tÜø Internet in roþ tÜøng daÍm ùÜôøng. Teà tÜïu nôi ùaây tÜø hoâm thÜÚ SaÚu, ùeü chuaün bò cho hoäi nghò keÚo daøi ba ngaøy keå tieåp, laø nhÜþng ngÜôøi ùÜôïc bieåt ùeån qua nhÜþng hoaït ùoäng chính trò ôÝ haÝi ngoaïi, trong soå ùoÚ coÚ tieån só Vuþ Quoåc Duïng, giaÚo sÜ AÂu DÜông Theä, nhaø vaên Vuþ ThÜ Hieân, nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän vaø nhaø baÚo Buøi Tín tÜø PhaÚp, giaÚo sÜ Nguyeãn Ngoïc Bích, giaÚo sÜ Nguyeãn Quoåc KhaÝi, luaät sÜ Ñoã PhuÝ ôÝ Hoa Kyø, nhoÚm phoÚng vieân baÚo Ñaøn Chim Vieät tÜø Ba Lan, chuÝ tòch coäng ùoàng Vieät Nam tÜï do Lieân bang UÙc chaâu, oâng Ñoaøn vieät Trung... cuøng nhieàu nhaân vaät khaÚc coøn muoån aün danh. Phaàn ùoâng trong soå naøy, moãi ngÜôøi ùeàu laø nhÜþng nhaân vaät chuÝ choåt cuÝa moät toü chÜÚc chính trò cuÝa ngÜôøi Vieät Nam ôÝ haÝi ngoaïi, hoaït ùoäng cho daân chuÝ vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam, hay nhÜþng taÚc giaÝ ùÜôïc nhieàu ngÜôøi bieåt.

NhĂśng hoĂŻp maĂŤt daân chuĂť coĂš phaĂťi laø moät toĂĽ chÜÚc chinh trò mang yĂš nguyeän quy tuĂŻ nhÜþng ngÜôøi tranh ĂąaĂĄu daøy daĂŻn khaĂť naĂŞng vaø kinh nghieäm dÜôÚi moät sÜï laĂľnh ĂąaĂŻo thoĂĄng nhaĂĄt? Caâu traĂť lôøi laø khoâng. HoĂŻp maĂŤt daân chuĂť laø moät dieĂŁn Ăąaøn chinh trò. VaĂŞn baĂťn veĂ tinh thaĂ n sinh hoaĂŻt hoĂŻp maĂŤt daân chuĂť cho thaĂĄy muĂŻc ùích cuĂťa dieĂŁn Ăąaøn laø nhaèm tĂŹm moät giaĂťi phaĂšp daân chuĂť ĂąeĂĽ thay theĂĄ Ăąoäc taøi vaø ĂąaĂťng trò taĂŻi Vieät Nam baèng ùÜôøng loĂĄi baĂĄt baĂŻo Ăąoäng, qua moät sinh hoaĂŻt ùònh kyø goĂŻi laø “hoĂŻp maĂŤt daân chuĂťâ€?. PhÜông thÜÚc hoaĂŻt Ăąoäng laø trao ĂąoĂĽi trong tinh thaĂ n cĂ´Ăťi mĂ´Ăť treân tinh thaĂ n chaĂĄp thuaän tĂ­nh Ăąa nguyeân, Ăąa daĂŻng trong coäng ĂąoĂ ng treân nhieĂ u phÜông dieän, nhĂś tĂś tÜôÝng, chĂ­nh kieĂĄn, vaĂŞn hoĂša, toân giaĂšo, vaân vaân. NhÜþng sinh hoaĂŻt naøy nhaèm phaân tĂ­ch tĂŹnh hĂŹnh ĂąaĂĄt nÜôÚc vaø quoĂĄc teĂĄ ĂąeĂĽ tĂŹm nhÜþng giaĂťi phaĂšp khaĂť duĂŻng toĂĄi Ăśu ĂąeĂĽ thay ĂąoĂĽi cheĂĄ Ăąoä chĂ­nh trò hieän nay Ă´Ăť trong nÜôÚc baèng theĂĽ cheĂĄ tÜï do daân chuĂť, vĂ´Ăši muĂŻc tieâu toĂĄi haäu laø ùÜa ĂąaĂĄt nÜôÚc ĂąeĂĄn giaøu maĂŻnh, tieân tieĂĄn. DieĂŁn Ăąaøn HoĂŻp maĂŤt daân chuĂť naĂŞm nay mang chuĂť ĂąeĂ  “vaän Ăąoäng cho moät phong traøo daân chuĂť roäng lĂ´Ăšn cho Vieät Namâ€?. Nhaø daân chuĂť Hoaøng minh ChĂ­nh Ăąang chÜþa beänh Ă´Ăť San Jose khoâng theĂĽ ĂąeĂĄn dÜï, ĂąaĂľ gÜÝi lôøi ĂąoĂšng goĂšp vĂ´Ăši dieĂŁn Ăąaøn. ChuĂť ĂąeĂ  ùÜôïc phaân tĂ­ch vaø toĂĽng hĂ´ĂŻp qua ba ngaøy thaĂťo luaän veĂ  nhÜþng ĂąeĂ  taøi nhĂś vaän Ăąoäng aĂšp lÜïc quoĂĄc teĂĄ, vaän Ăąoäng nhaân quyeĂ n, chĂ­nh saĂšch mĂ´Ăši cuĂťa Hoa Kyø, ùÜôøng loĂĄi mĂ´Ăši cuĂťa Trung QuoĂĄc, tĂŹnh hĂŹnh ĂąaĂťng Coäng SaĂťn Vieät Nam tieĂ n ĂąaĂŻi hoäi 10, keĂĄ hoaĂŻch vaø phÜông thÜÚc vaän Ăąoäng coäng ĂąoĂ ng Vieät Nam haĂťi ngoaĂŻi, vai troø cuĂťa ngÜôøi treĂť vaø cuĂťa trĂ­ thÜÚc trong phong traøo vaän Ăąoäng vaø trong cuoäc caĂšch maĂŻng xaĂľ hoäi, song song vĂ´Ăši nhieĂ u ĂąeĂ  taøi khaĂšc.

CaĂšc tieĂĽu bang Vuøng Vònh coĂĄ gaĂŠng phuĂŻc hoĂ i laĂŻi neĂ n kinh teĂĄ sau baĂľo Katrina BATON ROUGE, Louisiana - Moät vieân chÜÚc kinh teĂĄ cao caĂĄp cuĂťa Louisiana hoâm 12-9, cho bieĂĄt caĂšc giĂ´Ăši chÜÚc kinh teĂĄ tÜø Louisiana, Mississippi vaø Alabama hieän Ăąang laøm vieäc vĂ´Ăši nhau, ĂąeĂĽ soaĂŻn chung moät chÜông trĂŹnh giaĂťm bĂ´Ăšt thueĂĄ vaø caĂšc sÜï yeĂĽm trĂ´ĂŻ khaĂšc, trong moät noĂŁ lÜïc giÜþ laĂŻi caĂšc doanh nghieäp ùÜøng rôøi khoĂťi vuøng naøy, sau traän baĂľo gaây nhieĂ u taøn phaĂš Katrina. OĂ‚ng Michael Olivier, Boä trÜôÝng phaĂšt trieĂĽn kinh teĂĄ cuĂťa Louisiana, ĂąaĂľ coĂš phaĂ n xuĂšc Ăąoäng khi tuyeân boĂĄ trong cuoäc hoĂŻp baĂšo, laø tieĂĽu bang naøy sau cĂ´n thieân tai, ĂąaĂľ nhaän ùÜôïc nhieĂ u lôøi hÜÚa giuĂšp ùôþ cuĂťa caĂšc ĂąaĂŻi coâng ty. OĂ‚ng noĂši: “ChuĂšng toâi ĂąaĂľ nhaän ùÜôïc nhieĂ u cuĂš Ăąieän thoaĂŻi tÜø caĂšc baĂŻn beø xa gaĂ n mong muoĂĄn giuĂšp ùôþ Louisiana. Thaät laø caĂťm Ăąoängâ€?. ChĂŚ tĂ­nh rieâng Ă´Ăť Louisiana,

coÚ ùeån hôn 70,000 doanh thÜông taïi 10 quaän haït, ùaþ chòu haäu quaÝ cuÝa thieân tai Katrina, tÜø nhÜþng ùaïi coâng ty nhÜ Procter & Gamble, cho ùeån caÚc cÜÝa haøng nhoÝ hôn, nhÜ caÚc quaÚn aên. Boä trÜôÝng Olivier tuyeân boå tieåp raèng, muïc tieâu tÜÚc khaÊc cuÝa tieüu bang, ùoÚ laø baÝo ùaÝm ùeü cho caÚc coâng ty, cô sôÝ thÜông maïi seþ khoâng rôøi khoÝi luoân Louisiana vaø hoï coÚ caÚc nguoà n taøi chaÚnh ùeü xaây dÜïng laïi caÚc cô sôÝ laøm aên cuÝa hoï. Boä trÜôÝng Olivier cho bieåt theâm laø taåt caÝ 3 tieüu bang chòu nhieàu thieät haïi veà baþo Katrina, hieän nay cuøng laøm vieäc tích cÜïc vôÚi nhau, ùeü coÚ theü hoài phuïc laïi neàn kinh teå cuÝa vuøng naøy. OÂng cuþng cho bieåt ngaøy mai (13-9) oâng seþ leân ùÜôøng ùeån thuÝ ùoâ Washington, ùeü vaän ùoäng caÚc sÜï trôï giuÚp cuÝa Quoåc Hoäi. (L.T.)

New Orleans ùang daà n soång laïi sau khi nÜôÚc luït ùÜôïc huÚt bôÚt NEW ORLEANS, Louisiana - Trong khi Toüng Thoång Bush ùích thaân ùeån thaêm New Orleans, thaønh phoå bò thieân tai Katrina taøn phaÚ naÍng neà nhaåt hoâm 12-9, treân chieåc quaân xa mui traàn, chaïy qua nhieàu ùÜôøng phoå vaãn coøn nÜôÚc luït traøn ngaäp, thÏ coÚ nhieàu daåu hieäu cho thaåy thaønh phoå naøy cuþng ùang daàn soång laïi. Tính ùeån ngaøy 12-9 naøy, chÌ coøn khoaÝng 40% dieän tích New Orleans, coøn bò ngaäp luït, vôÚi laøn nÜôÚc vÜøa dô vÜøa nhieãm ùoäc, trong khi caÚc vuøng xung quanh ùaþ baÊt ùaàu khoâ daàn, vaø caÚc con ùÜôøng ôÝ ùaây ùaþ baÊt ùaàu ùÜôïc doïn deïp, tÜø caÚc caây ùoü, cho ùeån caÚc loaïi raÚc rÜôÝi khaÚc nhau, nhÜ caÚc coät ùeøn gaãy, daây ùieän rôi lung tung. Chính khi Toüng thoång Bush laàn ùaàu tieân ùi thaêm New Orleans tan hoang naøy, oâng cuþng ùaþ phaÝi chui dÜôÚi caÚc ùÜôøng daây ùieän ùÜÚt lung tung vaø caÚc caønh caây gaãy. Trong cuoäc vieång thaêm naøy, Toüng thoång Bush ùaþ moät laàn nÜþa khaúng ùònh laø khoâng heà coÚ sÜï choïn lÜïa maàu da naïn nhaân ùeü caåp cÜÚu hay cÜÚu trôï. Cuþng khoâng heà coÚ tÏnh traïng quaân ùoäi bò daøn traÝi quaÚ moÝng do cuoäc chieån ôÝ Iraq vaø Afghanistan, khieån thieåu lÜïc lÜôïng vaø caÚc noã lÜïc ùeü ùoåi phoÚ vôÚi thieân tai ngay trong vuøng Vònh naøy. Con soå naïn nhaân chính thÜÚc bò cheåt vÏ Katrina trong vuøng naøy, tính cho ùeån hoâm 12-9 ùaþ vÜôït qua con soå 400 tuy nhieân ngÜôøi ta cho raèng con soå naøy coøn taêng theâm nÜþa, khieån Katrina trôÝ thaønh thieân tai gaây toün thaåt nhaân maïng lôÚn nhaåt taïi Hoa Kyø trong moät theå kyÝ qua. Ngoaøi soå thÜông vong treân, coÚ moät trieäu ngÜôøi trong vuøng naøy, ùaþ phaÝi di taÝn ùeån caÚc vuøng khaÚc, ùeü sinh soång. Rieâng khoaÝng 450,000 cÜ daân cuÝa New Orleans, thÏ ùa soå ùaþ ùÜôïc taÝn ra khaÊp Hoa Kyø, ùeü sinh soång trong caÚc nhaø taïm truÚ, hay soång vôÚi caÚc thaân nhaân, gia ùÏnh, hoaÍc vôÚi caÚc

baïn beø. Cho ùeån nay, vaãn coøn nhieà u gia ùÏnh, bò thaåt laïc vôÚi nhau, nhaåt laø caÚc treÝ nhoÝ, khieån Trung Taâm quoåc gia caÚc treÝ em bò khai thaÚc vaø maåt tích, ùaþ phaÝi leân tieång baÚo ùoäng raèng hoï ùang coÚ hoà sô veà 1,600 em nhoÝ, ùÜôïc caÚc baäc cha meï khai bò thaåt laïc, hay caÚc treÝ em giôø ùaây bò laïc vôÚi gia ùÏnh. Theo caÚc con soå do caÚc Hoäi tÜø thieän cung caåp, thÏ cho ùeån nay caÚc ngÜôøi Hoa Kyø ùaþ ùoÚng goÚp ùeån ít nhaåt laø 739 trieäu ùoâ la, ùeü giuÚp cho caÚc naïn nhaân baþo Katrina, khieån ngÜôøi ta phaÝi ghi nhaän ùaây laø moät noã lÜïc cÜÚu trôï thieân tai, quyeân goÚp ùÜôïc moät caÚch mau leï nhaåt, tÜø trÜôÚc ùeån nay, taïi Hoa Kyø. Trong khi ùoÚ, caÚc chuÝ cô sôÝ thÜông maïi taïi khu buoân baÚn trung taâm cuÝa New Orleans, tÜøng phaÝi chaïy laÚnh thieân tai trong nhÜþng ngaøy qua, hoâm 12-9 ùaþ ùÜôïc caåp giaåy pheÚp, ùeü trôÝ laïi caÚc cô sôÝ cuÝa hoï, ùeü thu tÏm laïi caÚc hoà sô troïng yeåu hay caÚc thieåt bò caàn thieåt ùeü cho caÚc cô sôÝ thÜông maïi cuÝa hoï, coÚ theü hoaït ùoäng laïi ùÜôïc. NgÜôøi ta cuþng thaåy caÚc phi cô vaän taÝi quaân sÜï baÊt ùaàu xòt thuoåc trÜø muoãi treân khoâng phaän New Orleans, ùeü dieät heåt caÚc laêng quaêng cuþng nhÜ caÝ muoãi nÜþa, ùeü choång beänh soåt xuaåt huyeåt hay moät soå beänh laây nhieãm khaÚc, moät daåu hieäu cho thaåy, ngÜôøi daân coÚ theü ùÜôïc trôÝ laïi soång taïi New Orleans. (L.T.)

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 1KDÂźWEDĂ‘R 1*­¯,9,(›7 0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$86$ 7HO)D[ $GYHUWLVLQJ )D[ 1HZV

(PDLOQYQHZV#DROFRP:HE6LWHKWWSZZZQJXRLYLHWFRP ;XDĂ&#x192;WEDĂ?QEĂ&#x2013;Ă?L3XEOLVKHGE\ 1*82,9,(71(:6,1& +RÂźLŠR¸QJ4XDĂ&#x201C;Q7UĂ&#x160;%RDUGRI'LUHFWRUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W&KXĂ?7Ă&#x201D;FK&KDLUPDQ3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;+RĂ&#x2020;LÂłRĂ&#x201A;QJ4XDĂ?Q7UĂ&#x201D;%RDUG 6HFUHWDU\ÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QKÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;QÂłRĂ&#x2026;4X\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ1JRĂ&#x2018;F7XHĂ&#x2020;1JX\HĂ&#x2026;Q .KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q %DQŠLH¸X+DĂ?QK2IILFHUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&KDLUPDQ &(2ÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;FÂłLHĂ&#x201A;X+DĂ&#x161;QK 3UHVLGHQW &221JX\HĂ&#x2026;Q.KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&Ă&#x2013;6Ă&#x2013;Ă? 1KDĂ&#x201E;Q9LHĂ&#x201E;Q93RI )DFLOLWLHV +59XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RĂ&#x161;D6RDĂ&#x2018;Q 3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7KĂ&#x2DC;Ă&#x2013;QJ 9XĂ&#x2018;0DQDJLQJ(GLWRU 93RI%XVLQHVVÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QK*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7DĂ&#x161;L&KDĂ&#x203A;QK&)2 7RĂ?D6RDĂ&#x2021;Q1*Ž°,9,(Â&#x153;71*82,9,(70DQDJHUV ÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q&KXĂ?1KLHĂ&#x2020;P3XEOLVKHUÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK&KXĂ?%XĂ&#x203A;W(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;$ÂťQK 3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;&KXĂ?%XĂ&#x203A;W$VVRFLDWH(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC; .\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;6RDĂ&#x2018;Q0DQDJLQJ(GLWRU/HĂ&#x201E;7KXĂ?3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161; 6RDĂ&#x2018;Q$VVRFLDWH0DQDJLQJ(GLWRU %DQ%LHÂşQ7DÂźS1HZV6WDII ÂłRĂ&#x2026;.KRĂ&#x201E;L1JX\HĂ&#x201E;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ.KĂ&#x2013;Ă?L3KRQJ/HĂ&#x201E;7KXĂ&#x2018;\1JX\HĂ&#x201E;Q+X\1JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F&KDĂ&#x192;Q &111JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F0LQK1JX\HĂ&#x2026;Q1KDĂ&#x2020;W1JX\HĂ&#x2026;Q7X\HĂ&#x2021;Q7KLHĂ&#x2020;Q*LDR7UDĂ&#x201A;Q7KĂ&#x201D;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q 9DQQ3KDQ9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q 1JĂ&#x17D;Ă&#x152;Ă?L9LHÂźW(QJOLVK6HFWLRQ (YHU\7KXUVGD\(PDLOQY#QJXRLYLHWFRP $QK%'R(GLWRU-DPL)DUNDV1HZV(GLWRU-RVLH&DELJOLR'HQLVH1JX\HQ1JX\HQ .KRD7KDL$QK$XGUH\3KDP9DQQ3KDQ5XWK7DORYLFK+RL7ULQK3DXOLQH9X :ULWHUV&KLQK1JX\HQ'HVLJQHU.LHW+X\QK%HQMDPLQ9X3KRWRJUDSKHUV0LQK$Q /D3KDP1HZV$VVLVWDQW 1JXRL9LHW ,6618636 VWDUWHGLQ'HFHPEHULVSXEOLVKHGGDLO\ LQ9LHWQDPHVHZLWKD7KXUVGD\(QJOLVK6HFWLRQE\1JXRL9LHW1HZV,QF&RS\ULJKW E\1JXRL9LHW1HZV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG1JXRL9LHW'DLO\1HZVQHLWKHUHQGRUVHVQRU ZDUUDQWVSURGXFWVDQGVHUYLFHVDGYHUWLVHG1HZVVWDQGSULFHLQ/RV$QJHOHVDQG2UDQJH &RXQWLHV6XEVFULSWLRQUDWH\HDUE\7KLUG&ODVV0DLO\HDUE\7ZR 'D\ ([SUHVV 0DLO )RUHLJQ PDLO UDWHV XSRQ UHTXHVW 3HULRGLFDOV 3RVWDJH 5DWHV SDLG DW :HVWPLQVWHU &DOLIRUQLD DQG DW DGGLWLRQDO PDLOLQJ RIILFHV 3RVWPDVWHU 6HQG DGGUHVV FKDQJHVWR0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$x86$)RUVXEVFULSWLRQVFDOO  7KH½OHÂźJĂ&#x17D;Ă&#x201C;LEDĂ?LĂ&#x2030;DĂ&#x201A;QJEDĂ&#x2018;R %DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?FRĂ&#x203A;WKHĂ&#x2021;JĂ&#x2DC;Ă?LWĂ&#x2013;Ă&#x203A;LWRĂ&#x161;DVRDĂ&#x2018;QTXDEĂ&#x2DC;XĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QID[KRDĂ?FHPDLOQYQHZV#DROFRP1HĂ&#x201E;QJĂ&#x2DC;Ă?L),/( 0LFURVRIW:RUG JKLURĂ&#x2014;GXĂ&#x161;QJKHĂ&#x2020;WKRĂ&#x192;QJWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WQDĂ&#x161;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJWUDĂ?ODĂ&#x2018;LEDĂ?QWKDĂ?RKRDĂ?F KĂ&#x17D;QKDĂ?QKYDĂ&#x161;NKRĂ&#x201E;QJFKĂ&#x201D;XWUDĂ&#x203A;FKQKLHĂ&#x2020;PYHĂ&#x201A;PRĂ&#x2018;LPDĂ&#x192;WPDĂ&#x203A;W7RDĂ&#x161;VRDĂ&#x2018;QGDĂ&#x161;QKTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2DC;Ă?DFKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;DKLHĂ&#x2020;X Ă&#x201C;Ă?QK%DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?JĂ&#x2013;Ă?LĂ&#x201C;HĂ&#x192;Q1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;FĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJWKXRĂ&#x2020;FTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2013;Ă?KĂ&#x2DC;Ă&#x2014;XFXĂ?DQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161; FRĂ&#x201E;QJW\1JXRL9LHW1HZV,QF1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJQKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;QJEDĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?NKRĂ&#x201E;QJJKLWDĂ&#x203A;FJLDĂ?NKRĂ&#x201E;QJ Ă&#x201C;Ă&#x201D;DFKĂ&#x2C6;KRDĂ?FĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QWKRDĂ&#x2018;LOLHĂ&#x201E;QODĂ&#x2018;F1KXOLHĂ&#x2020;XWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WGR&RĂ&#x201E;QJ7\ÂłLHĂ&#x2020;Q7RDĂ&#x203A;Q91,

6RĂ&#x192;OĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;QJSKDĂ&#x203A;WKDĂ&#x161;QKQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WGRFĂ&#x2013;TXDQ9HULILHG$XGLW&LUFXODWLRQNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QYDĂ&#x161; FKĂ&#x2DC;Ă&#x203A;QJQKDĂ&#x2020;Q9LHĂ&#x2020;FNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QWLHĂ&#x192;QKDĂ&#x161;QKOLHĂ&#x201E;QWXĂ&#x2018;F

$YHUDJHGDLO\ FLUFXODWLRQ FRSLHV

CHĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG TRĂ&#x152;NH PHAĂ&#x2122;T THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

ThÜÚ Ba 13 thaĂšng 09, 2005 / 10 thaĂšng 08 AĂ&#x201A;m Lòch, AĂ t Daäu. 5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - TrĂ­ch ĂąoaĂŻn Ăąaøi AĂ&#x2122; Chaâu TÜï Do RFA 05:15 - Tin Thôøi TieĂĄt vaø Giao Thoâng vĂ´Ăši NguyeĂŁn TrÜôøng 05:30 - CT â&#x20AC;&#x153;TieĂĄng NoĂši PhuĂšc AĂ&#x201A;mâ&#x20AC;? vĂ´Ăši MS NguyeĂŁn ThĂŚ 06:00 - Tin ĂąaĂ u ngaøy Nam Cali & Houston Texas 06:20 - ChÜông trĂŹnh ThuĂšy Nga 06:50 - CaĂšc maĂŤt haøng Sales taĂŻi chĂ´ĂŻ AĂ&#x2122; Ă&#x2018;oâng 07:00 - ChaĂĄm dÜÚt chÜông trĂŹnh phaĂšt thanh buoĂĽi saĂšng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Giôø â&#x20AC;&#x201C; Thôøi TieĂĄt Nam Cali vaø Houston Texas 12:35 - Saigon supermarket vaø Shopping Center 12:45 - Shanghai Photo Studio 12:55 - Ă&#x2018;ieän thoaĂŻi vieĂŁn lieân Vieät Nam 01:00 - Tin Thôøi TieĂĄt vĂ´Ăši HoĂ ng Nga 01:05 - OC Autohaus vĂ´Ăši HoĂ  Leâ 01:30 - GiĂ´Ăši thieäu coâng ty Professional Land Corporation 01:45 - ChÜông trĂŹnh Voøng Chaân Trôøi VaĂŞn HoĂŻc Ngheä Thuaät 02:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Giôø & Thò TrÜôøng Taøi ChaĂšnh Trong Ngaøy 02:05 - Thoâng BaĂšo ThÜông MaĂŻi & Coäng Ă&#x2018;oĂ ng 02:15 - Buøi BĂ­ch Haø vaø PhuĂŻ NÜþ Gia Ă&#x2018;ĂŹnh 02:30 - Chuyeän Ă&#x2018;òa OĂ c vĂ´Ăši Thanh ThaĂťo 02:45 - Ă&#x2018;i chĂ´ĂŻ Sieâu Thò ABC 03:00 - NgÜôøi Vieät Ngaøy Mai 03:10 - NgÜôøi Vieät 2 vĂ´Ăši BaĂťo Anh 03:30 - VaĂŞn HoĂŻc TheĂĄ GiĂ´Ăši 03:55 - Xa Loä Khoâng Ă&#x2018;eøn vĂ´Ăši VuĂľ Chung 04:00 - KeĂĄt thuĂšc phaĂšt thanh

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TIN NHANH TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Caùc cuoäc ñaøm phaùn veà chöông trình haït nhaân cuûa Baéc Haøn ñöôïc taùi tuïc SEOUL, Nam Haøn - Caùc phaùi ñoaøn tham döï caùc voøng ñaøm phaùn nhaèm chaám döùt chöông trình cheá taïo voõ khi haït nhaân cuûa Baéc Haøn seõ tìm caùch thöû moät laàn nöõa, trong vieäc giaûi quyeát vieäc Hoa Kyø choáng laïi ñoøi hoûi cuûa Baéc Haøn, duy trì caùc loø phaûn öùng nguyeân töû cho caùc muïc tieâu daân söï. Caùc nhaø phaân tích cho raèng söï choáng ñoái cuûa Baéc Haøn nhaèm duy trì chöông trình nguyeân töû hoøa bình trong caùc cuoäc thöông nghò ñöôïc taùi tuïc vaøo ngaøy Thöù Ba 13-9, seõ khoâng phaûi laø moät chieán thuaät nhaém vaøo vieäc laøm cho caùc cuoäc ñaøm phaùm bò ngöng chæ, nhöng laø moät quan taâm cuûa cheá ñoä, trong luùc Bình Nhöôõng muoán phuïc hoài kinh teá. Voøng ñaøm phaùn cuoái tröôùc khi cuoäc thöông nghò bò ngöng laïi trong thaùng tröôùc sau khi bò ngaên trôû sau 13 ngaøy hoïp kyû luïc maø qua ñoù caùc phaùi ñoaøn 6 phe khoâng ñoàng yù vôùi nhau veà moät phöông thöùc coù theå ñi ñeán vieäc giaûi giôùi chöông trình cheá voõ khí haït nhaân. Nhöõng cuoäc thöông thaûo ñöôïc taùi tuïc vaøo cuoái thaùng 8, nhöng phía Bình Nhöôõng ñoøi coù hai tuaàn trì hoaõn laáy côù Hoa Kyø vaø Nam Haøn ñaõ môû cuoäc taäp traän chung vaø vì Washington ñaõ boå nhieäm moät ñaëc söù veà vaán ñeà nhaân quyeàn ñeå theo doõi Baéc Haøn. Nhöng vaán ñeà thöông nghò cöù tieáp tuc tieán moät caùch chaäm chaïp vì Baéc Haøn noùi raèng hoï coù quyeàn tieán haønh caùc hoaït ñoäng nguyeân töû phuïc vuï hoøa bình beân caïnh caùc ñeà taøi khaùc. Washington noùi

raèng hoà sô veà vieäc phaùt trieån voõ khi khieán Baéc Haøn khoù theå ñöôïc tin caäy vôùi baát cöù chöông trình voõ khí naøo. Hoâm Thöù Saùu, oâng Christopher Hill, ngöôøi laõnh ñaïo cao caáp nhaát cuûa Hoa Kyø khaúng ñònh moät soá bieän phaùp, trong ñoù coù vieäc Nam Haøn ñeà nghò cho Baéc Haøn höôûng moät soá vieän trôï khieán Baéc Haøn khoâng caàn thieát tieán haønh vieäc phaùt trieån theâm khaû naêng ñaëc bieät qua nhöõng phöông thöùc vaø caùc döï aùn raát toán keùm nhö laõnh vöïc naêng löôïng nguyeân töû. Nhöng tuaàn tröôùc ñaây, Baéc Haøn taùi khaúng ñònh raèng khoù coù theå töôûng töôïng vieäc deïp boû kyõ ngheä naêng löôïng nguyeân töû maø khoâng coù nhöõng ñeà nghi boài thöôøng Ngöôøi Palestine tieáp thu caùc khu ñònh cö cuûa Israel ôû Gaza cho söï thieät haïi do vieäc bò Ngöôøi Palestine thu nhaët nhöõng moùn coøn coù theå söû duïng ñöôïc töø khu ñònh cö Neve Dekalim cuûa Israel tröôùc ñaây, naèm gaàn traïi tò naïn Khan maát maùt naêng löôïng nguyeân Youni cuûa ngöôøi Palestine ôû Daûi Gaza, hoâm 12 Thaùng Chín, 2005. Ngöôøi Palestine ñaõ tieán vaøo caùc khu ñònh cö cuõ cuûa Israel, moät ngaøy sau töû to lôùn maø hoï ñaõ coù. (NVT) khi quaân ñoäi Israel ruùt ra khoûi Gaza. (Hình Abid Katib/Getty Images)

Caûnh saùt tröôûng Los Angeles: Doïa daãm cuûa Al Qaeda chæ laø “voõ moàm” LOS ANGELES, California - Caûnh saùt tröôûng Los Angles hoâm thöù Hai 12-9 cho bieát, noäi dung ñe doïa chöùa ñöïng trong cuoän baêng cuûa Al Qaeda phaùt laïi trong chöông trình ABC News vaøo ngaøy kyû nieäm vuï khuûng boá 11/9 chaúng qua chæ laø “voõ moàm”. Moät ngöôøi ñaøn oâng bòt maët xuaát hieän treân cuoän baêng maø ABC cho bieát nhaän ñöôïc hoâm thöù Baûy ñaõ phaùt bieåu vôùi nhöõng lôøi ñe doïa nhö sau, “Hoâm qua laø London vaø Madrid. Ngaøy mai seõ laø Los Angeles vaø Melbourne, neáu Allah muoán.” Ngöôøi ñaøn oâng naøy - coù nhieàu phaàn chaéc laø daân Myõ

chính coáng - noùi tieáng Anh baèng gioïng baûn xöù, khoâng heà coù aâm ñieäu ngöôøi nöôùc ngoaøi. Ngöôøi ñaøn oâng bòt maët, “Laàn naøy, ñöøng mong chuùng toâi toû loøng nhaân ñaïo hoaëc keàm cheá.” Giôùi chöùc nöôùc UÙc khuyeân daân chuùng vaãn sinh hoaït bình thöôøng, vaø ñöøng sôï lôøi ñe doïa nhaém vaøo Melbourne, thaønh phoá lôùn haøng thöù nhì ôû nöôùc UÙc. Ñaøi ABC cho bieát, cuoäc baêng daøi 11 phuùt ñöôïc giao laïi cho hoï ôû Pakistan. Ngöôøi ñaøn oâng xuaát hieän treân baêng mang khaên choaøng ñaàu ñen, che gaàn kín maët, coù nhaéc tôùi

cuoäc taán coâng 4 naêm tröôùc, vaø goïi ñaây laø “nhöõng bieán coá ñöôïc chuùc laønh.” ABC cho bieát hoï tin raèng ngöôøi ñaøn oâng naøy laø Adam Yahiye Gadahn, moät ngöôøi daân Myõ sinh soáng taïi California, hieän ñang bò FBI truy taàm. Giôùi chöùc choáng khuûng boá tin raèng Gadahn cuõng coù theå laø ngöôøi xuaát hieän treân cuoän baêng 75 phuùt ñöôïc trao laïi cho ñaøi ABC News vaøo naêm ngoaùi taïi Pakistan. Cuoán baêng noùi treân ñöôïc bieát ñuùng laø cuûa y. Caûnh saùt tröôûng William Bratton cho hay, nhaø chöùc traùch khoâng thaáy coù ñe doïa naøo khaùc ñoái vôùi thaønh phoá,

vaø khoâng coi lôøi noùi treân ñaây laø quan troïng. OÂng Bratton phaùt bieåu trong chöông trình “Today” cuûa NBC, raèng “Vaøo luùc naøy, chuùng toâi thaáy ñoù chæ laø voõ moàm. Ñöông söï laø moät chaân tay caáp thaáp.” OÂng cho bieát, maëc daàu khoâng taêng gia moät bieän phaùp naøo ñeå phaûn öùng tröôùc lôøi ñe doïa cuûa cuoán baêng, nhöng luùc naøo thaønh phoá cuõng caûnh giaùc khuûng boá, vaø döï ñònh taêng cöôøng caùc bieän phaùp an ninh cho muøa leã Do Thaùi Giaùo saép tôùi. Trong moät thoâng baùo phoå bieán hoâm thöù Hai, caûnh saùt tröôûng Bratton vaø Thò Tröôûng

Antonio Villaraigosa cho bieát, “Nhöõng caâu tuyeân boá nhö treân laø ñeå gieo raéc söï sôï haõi, sôï haõi laø khí giôùi maïnh nhaát cuûa khuûng boá. Chuùng duøng nhöõng lôøi leõ naøy ñeå nhaéc nhôû vuï khuûng boá 11/9. Nhöng chuùng ta khoâng ñeå cho chuùng thay ñoåi ñôøi soáng chuùng ta.” Boä Tröôûng Tö Phaùp UÙc Philip Ruddock, laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà cô quan tình baùo quoác gia ASIO (Australian Security Intelligence Organization) lôøi ñe doïa naøy ñöôïc chính phuû nghieân cöùu caån troïng, maëc daàu möùc ñoä baùo ñoäng treân toaøn quoác khoâng thay ñoåi. (DP)

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

Traän baõo khieán moät Los Angeles: Maát soá ngöôøi Vieät laïi trôû ñieän lan roäng thaønh ngöôøi tò naïn vì truïc traëc kyõ thuaät Tieáp trang A1

soá phaän,” oâng noùi, mieäng hôi mæm cöôøi. “Toâi ñaõ rôøi Vieät Nam vôùi hai baøn tay traéng vaø hieän giôø moät laàn nöõa toâi laïi tay traéng.” OÂng Ñoã coù 100 myõ kim trong tuùi sau cuûa oâng, moät chieác aùo thun, quaàn sooïc vaø caùc hình xaâm leo leân caùnh tay cuûa oâng nhö caây leo. Ngoaøi ra, oâng khoâng coù gì khaùc. Teä hôn nöõa, vôï oâng ñaõ bò baét, “ coù theå vì hoâi cuûa,” oâng noùi moät caùch ngaïi nguøng. OÂng khoâng bieát chaéc bôûi vì maëc duø soáng ôû Myõ suoát hai chuïc naêm, oâng chæ noùi voõ veõ tieáng Anh vaø khoâng hieåu caûnh saùt noùi gì. Maëc duø traän baõo ñaõ phaù huûy nhieàu caên nhaø, noù ñaõ boû qua hai coät truï cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät - ngoâi chuøa Phaät Giaùo Vaïn Ñöùc vaø nhaø thôø Thieân Chuùa Giaùo La Maõ cuûa caùc thaùnh töû vì ñaïo Vieät Nam - ñöùng saùt beân nhau, trong khi con ñöôøng Oak Street ñaõ bò san phaúng. Hai nôi thieâng lieâng ñaõ trôû thaønh troïng taâm cuûa moïi cöùu trôï töø caùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät treân khaép nöôùc Myõ gôûi tôùi, vôùi 6, 000 bao gaïo töø Houston, Texas, ñöôïc chaát ôû trong chuøa vaø saân tröôùc cuûa nhaø thôø, troâng nhö saân sau cuûa moät khu thöông xaù. Caùc linh muïc vaø thöôïng toïa tin töôûng raèng coäng ñoàng cuûa hoï seõ soáng soùt qua thaûm hoïa, nhöng coâng nhaän raèng traän baõo gôïi laïi nhöõng caûnh kinh hoaøng maø hoï nghó hoï ñaõ boû xa ñaèng sau ôû Vieät Nam. “Toâi ñaõ chöùng kieán traän ñaùnh ôû An Loäc naêm 1972. Noù troâng hôi gioáng nhö theá naøy nhöng coù nhieàu ngöôøi cheát hôn,” theo lôøi Cha Ñoâng Phan, moät trong soá haøng ngaøn “thuyeàn nhaân” ñaõ troán khoûi Vieät Nam treân nhöõng chieác thuyeàn oïp eïp sau cuoäc chieán tranh. (n.n.)

Tieáp trang A1

ñöôïc ghi nhaän trong moät vuøng roäng lôùn ngay trung taâm Los Angeles, Koreatown, North Hollywood, Burbank vaø vuøng San Fernando Valley. Tuy nhieân caùc giôùi chöùc naøy laïi quaû quyeát raèng phi tröôøng quoác teá Los Angeles khoâng heà bò maát ñieän, nhöng thöïc ra phi tröôøng naøy coù bò maát moät luùc ngaén vaø ñaõ chuyeån sang duøng maùy phaùt ñieän phuï ngay. Phaùt ngoân vieân cuûa Sôû Ñieän nöôùc Los Angeles nhìn nhaän tuy moät vuøng roäng lôùn nhö vaäy bò maát ñieän, nhöng chöa theå bieát ñöôïc laø coù bao nhieâu khaùch haøng hay cöûa haøng thöông maïi ñaõ chòu caûnh maát ñieän, trong khi nôi naøy vaãn coøn ñang xem xeùt caùc söï thieät haïi cuûa söï maát ñieän naøy. Phaùt ngoân vieân Kim Hughes cho raèng “Tình traïng maát ñieän naøy, coù theå laø vì vaán ñeà chuyeån taûi ñieän maø thoâi.” Tin cuûa haõng AP cho bieát raèng, caùc nhaân vieân ñieän löïc ñaõ noái daây ñieän sai, neân môùi bò maát ñieän nhö vaäy, vaø phaûi maát moät giôø môùi taùi laäp ñöôïc nguoàn ñieän. Phaùt ngoân vieân Boä Noäi an Hoa Kyø, Russ Knocke xaùc nhaän söï maát ñieän naøy laø vì lyù do kyõ thuaät chöù khoâng heà coù daáu hieäu naøo laø do khuûng boá caû. (L.T.)

Ngoaïi Tröôûng Rice Trình baøy chính saùch Myõ Tieáp trang A1

cöôøng duy nhaát cuûa theá giôùi hieän nay - laø quoác gia ñoùng goùp nhieàu nhaát cho Lieân Hieäp Quoác, nhöng ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø hoï ñöông nhieân ñöôïc boä phaän quoác teá naøy ñoàng tình. Söï vaän ñoäng cuûa Ngoaïi

Tröôûng Rice vaø söï xuaát hieän cuûa Toång Thoáng Bush tröôùc ñaïi hoäi ñoàng vaøo ngaøy thöù Tö saép tôùi xaûy ra vaøo giöõa luùc Hoa Kyø toû ra yeáu ñuoái baát thöôøng sau nhöõng taøn phaù cuûa côn baõo Katrina vaø nhöõng toån thaát moãi luùc moät taêng trong cuoäc chieán Iraq. Muïc tieâu cuûa baø Rice laø aùp löïc Iran phaûi ngoài laïi baøn hoäi nghò veà caùc chöông trình nguyeân töû. Baát cöù moät döï thaûo nghò quyeát naøo do Hoa Kyø noäp cho Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñeà nghò tröøng phaït Iran cuõng coù theå bò caùc thaønh vieân khaùc phuû quyeát. Hieän nay baø Rice ñang coâng khai keâu goïi Trung Quoác vaø Nga, laø 2 nöôùc coù quyeàn phuû quyeát taïi Hoäi Ñoàng Baûo An, haõy hôïp taùc vôùi Hoa Kyø ñöa ra “moät thoâng ñieäp thoáng nhaát” ñoái vôùi Iran. Nga vaãn khoâng cho raèng Hoäi Ñoàng Baûo An neân cöùu xeùt vaán ñeà naøy. Thöù Saùu vöøa qua, Ngoaïi Tröôûng Nga Alexander Yakovenko ñaõ cho raèng ñaây laø moät böôùc tieán haáp taáp. Ngoaøi ra, Ngoaïi Tröôûng Rice cuõng muoán vaän ñoäng laõnh ñaïo theá giôùi uûng hoä caùc muïc tieâu cuûa Hoa Kyø taïi Trung Ñoâng: AÙp löïc Syria rôøi boû Lebanon vaø thuùc ñaåy Israel cuõng nhö Palestine naém baét cô hoäi Israel vöøa ruùt khoûi Gaza ñeå tieán nhanh hôn treân con ñöôøng laäp quoác Palestine. Baø Rice döï ñònh gaëp caùc laõnh ñaïo khoái AÛ Raäp vaø AÂu Chaâu veà vaán ñeà Syria trong khi Lieân Hieäp Quoác ñang ñieàu tra xem Syria coù tham gia aùm saùt cöïu Thuû Töôùng Lebanon laø Rafil Hariri vaøo thaùng Hai vöøa qua hay khoâng. Toång Thoáng Syria, oâng Bashar Assad, ñaõ taåy chay khoâng tham döï Ñaïi Hoâi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác. Veà vaán ñeà hoøa bình Trung Ñoâng, muïc tieâu thaønh laäp moät quoác gia Palestine ñaõ ñöôïc ña soá caùc quoác gia thaønh vieân Lieân Hieäp Quoác uûng hoä. Baø Rice seõ gaëp ñaïi dieän AÂu

chuyeän vôùi oâng Brown hoaëc ôû Tal Afar. oâng Chertoff nhöng seõ noùi Hoâm Chuû Nhaät, Iraq ñaõ chuyeän vôùi oâng Chertoff khi ñoùng moät phaàn bieân giôùi vôùi oâng ñaùp chuyeán bay Air Syria. Hoa Kyø vaø Iraq noùi Force One trôû veà Washing- Tal Afar laø moät baøn ñaïp ñeå ton. caùc chieán binh ngoaïi quoác vaø Toång Thoáng Bush cuõng bò ñoà trang bò töø Syria xaâm chæ trích vì oâng coù veû nhö bò nhaäp vaøo caùc thaønh phoá ôû coâ laäp tröôùc tin töùc veà nhöõng khaép Iraq. gì ñang thöïc söï dieãn ra vaø Ngöôøi Sunni, chieám chaäm chaïp trong vieäc yù thöùc khoaûng 20 phaàn traêm daân soá, taàm möùc khoång loà cuûa thaûm ñaõ khoáng cheá neàn chính trò hoïa trong nhöõng ngaøy sau cuûa Iraq trong nhieàu thaäp khi traän baõo xaûy ra. nieân, döôùi thôøi Saddam Caùc cuoäc thaêm doø cho thaáy Hussein vaø ngay caû tröôùc ñoù, ngöôøi Myõ baát maõn vôùi söï ñaùp vaø baát maõn vì maát aûnh öùng cuûa caùc vieân chöùc lieân höôûng keå töø sau cuoäc xaâm tieåu bang vaø ñòa laêng cuûa Hoa Kyø vaøo Thaùng Vieät Nam: Luït trong bang, phöông. Moät cuoäc khaûo saùt Ba 2003. vuøng Ñoàng Baèng cuûa taïp chí Newsweek hoâm Salih Al-Mutlag, phaùt Thöù Baû y cho thaá y möù c uû n g ngoâ n vieân cuûa Hoäi Ñoàng Ñoái Cöûu Long... hoä daønh cho oâng Bush laø 38 Thoaïi Quoác Gia, moät nhoùm Tieáp trang A1 phaàn traêm - möùc thaáp nhaát phaàn lôùn laø ngöôøi Sunni, cha meï cuûa caùc em khoâng chuù trong chöùc vuï toång thoáng cuûa hoâm Thöù Hai ñaõ leân aùn vieäc söû duïng vuõ löïc. yù coi soùc caùc em ñuùng möùc.” oâng cho tôùi nay. (n.n.) “Chuùng toâi ñoøi hoûi moät Naïn nhaân thöù naêm cuõng ôû cuoäc ngöng baén töùc khaéc vaø An Giang, laø moät coâ gaùi 18 Iraq: Quaân ñoäi tieáp chaám döùt caùc cuoäc haønh tuoåi, ñaõ cheát vì chieác thuyeàn quaân, ñeå cho pheùp moät giaûi cuûa coâ bò doøng nöôùc xoaùy tuïc taán coâng Tal phaùp chính trò cho vaán ñeà nhaän chìm. Afar... naøy vaø ñeå caùc ñoaøn xe cöùu trôï Boán ngöôøi cheát khaùc, Tieáp trang A1 coù theå tieán vaøo khu vöïc,” oâng trong ñoù coù 3 laø treû em, ñaõ bò cheát ñuoái taïi Ñoàng Thaùp lôøi vieân só quan baùo chí cuûa löõ Al-Mutlag noùi. Chính phuû Iraq ñaõ coá gaéng trong khi caùc giôùi chöùc choáng ñoaøn. “Chuùng toâi cuõng tòch thu phoâ tröông raèng laàn ñaàu tieân thieân tai taïi tænh naøy lo giuùp di taûn vaøo khoaûng 16,000 moät kho choân giaáu vuõ khí quaân ñoäi Iraq ñoùng vai troø ngöôøi ñeán caùc vuøng ñaát cao naëng, keå caû suùng coái, phaùo chính trong traän ñaùnh, trong binh, chaát noå, ñaïn döôïc vaø khi caùc binh só Myõ chæ ñoùng hôn ñeå sinh soáng. Moät vieân chöùc choáng baõo suùng phoùng löïu,” vieân só quan vai troø yeåm trôï. Taïi Washington, hoâm Chuû luït nhìn nhaän raèng möïc nöôùc noùi. Abdelaziz Jasim, vieân chöùc Nhaät, Toång Thoáng Iraq Jalal luït naêm nay coù phaàn cao hôn naêm ngoaùi vaøo cuøng thôøi gian boä quoác phoøng phuï traùch caùc Talabani noùi raèng Iraq ñaõ coù nay, trong khi vaøo cuoái thaùng cuoäc haønh quaân ôû Tal Afar, ñuû binh lính ñeå ñaûm traùch naøy, möïc nöôùc luït môùi leân noùi caùc löïc löôïng cuûa oâng gaàn caùc nhieäm vuï tieàn tuyeán maø kieåm soaùt ñöôïc caùc khu vöïc Hoa Kyø chuyeån giao. ñeán cao nhaát. (L.T.) phía taây cuûa thaønh phoá. “Boån phaän cuûa chuùng toâi “Toång coäng 157 teân khuûng laø hy sinh cho daân toäc vaø ñaát Giaùm ñoác FEMA boá ñaõ bò gieát cheát vaø 291 nöôùc chuùng toâi,” oâng noùi, coù Michael Brown... ngöôøi bò baét giöõ keå töø khi leõ nhaèm laøm giaûm aùp löïc Tieáp trang A1 khôûi söï caùc cuoäc haønh quaân,” ñang ñaët leân Toång Thoáng cuûa lieân bang ôû Bôø Vònh vaø oâng noùi taïi moät cuoäc thuyeát George W. Bush, tröôùc nhöõng gôûi oâng veà Washington. trình tin töùc ôû Baghdad tröôùc lôøi keâu goïi trieät thoaùi caùc Trong khi loan baùo quyeát khi ñôït taán coâng môùi dieãn ra binh só Hoa Kyø. (n.n.) ñònh, oâng Chertoff noùi oâng muoán oâng Brown ôû WashingTheo doõi ñaày ñuû tin töùc ton ñeå tieáp tuïc quaûn trò theá giôùi vaø Vieät Nam FEMA. Trong moät cuoäc vieáng Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; thaêm Gulfport ôû Mississippi, nhieàu baøi vôû giaù trò: Toång Thoáng Bush ñaõ ñöôïc hoûi veà chuyeän oâng Brown töø Chæ coù Nhaät Baùo chöùc. OÂng noùi vôùi caùc phoùng vieân raèng oâng ñaõ khoâng noùi Chaâu, Lieân Hieäp Quoác vaø Nga ñeå tìm ra moät phöông thöùc caên baûn cho cuoäc thöông thuyeát giöõa Israel vaø Palestine. Treân moät maët traän khaùc laø vieäc caûi toå Lieân Hieäp Quoác, Ñaïi Söù Hoa Kyø John R. Bolton vaø Ngoaïi Tröôûng Rice hieän ñang doø tìm phöông thöùc thay ñoåi caùch quaûn trò cô caáu quoác teá naøy, cuõng nhö tìm phöông thöùc giaûi quyeát khuûng boá vaø naâng cao nhaân quyeàn treân bình dieän quoác teá. (DP)

NGÖÔØI VIEÄT

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

.3”

Hoa Kyø: FDA ñaõ bieát tröôùc truïc traëc maùy trôï tim cuûa haõng Guidant NEW YORK - Tin töø nhaät baùo New York Times hoâm Thöù Hai 12-9 cho bieát, hoài Thaùng Saùu vöøa qua khi Cô quan Quaûn lyù Thöïc phaåm vaø Thuoác men Hoa Kyø FDA (Food and Drug Administration) ñöa ra caûnh baùo khoâng an toaøn khi söû duïng nhöõng duïng cuï trôï tim cuûa haõng Guidant Corp., nhöng tröôùc ñoù vaøi thaùng ñaõ coù moät baùo caùo cuûa coâng ty naøy cho bieát moät vaøi chieác maùy cuûa hoï bò chaäp maïch ñieän khi ñang söû duïng. Tôø baùo daãn lôøi cô quan FDA raèng, vaøo thôøi ñieåm ñoù, coâng ty khoâng chòu coâng boá roäng raõi söï kieän naøy vôùi lyù do ñaây laø thoâng tin baûo maät cuûa hoï. Baùo Times cho bieát, trong khi coâng ty yeâu caàu phaûi xem xeùt caùc baûn baùo caùo trong voøng 90 ngaøy, thì phía caùc nhaø ñieàu haønh luaät phaùp vaãn muø môø veà vieäc coù neân aùp duïng töông töï nhö vaäy hay khoâng, vaø hoï cuõng khoâng bieát

phaûi phaân tích thoâng tin naøy nhö theá naøo. Trong baûn baùo caùo thöôøng nieân daøi leâ theâ maø coâng ty Guidant noäp cho FDA hoài thaùng Hai naêm 2005, coù moät ñoaïn coâng ty ñöa ra caùc soá lieäu cho thaáy moät trong nhöõng maùy ñieàu trò loaïn nhòp tim ñang baùn chaïy ngoaøi thò tröôøng, coù teân Ventak Prizm 2 DR, bò truïc traëc kyõ thuaät. Maùy naøy bò chaäp maïch ñieän moãi thaùng moät laàn. Caùc baùc só noùi truïc traëc vôùi maät ñoä naøy seõ gaây caûn trôû cho vieäc ñieàu trò. Baùo Times cho bieát, moät thaùng sau khi baùo caùo treân ñaõ noäp ñi, coù moät sinh vieân ñaïi hoïc ñang ñieàu trò baèng maùy khöû rung tim naøy ñeo treân ngöôøi thì bò ñoät töû do ngöng tim caáp tính. Thaùng Saùu naêm 2005, cô quan FDA môùi ra moät coâng boá caûnh baùo nguy cô cuûa loaïi maùy khöû rung ñôøi Ventak Prizm 2 DR, sau ñoù boå sung theâm thoâng baùo maùy bò chaäp

BAÉC KINH BAÙC BOÛ LÔØI MÔØI CUÛA ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG BENEDICT 16 BAÉC KINH, Trung Quoác Nhaø caàm quyeàn coäng saûn Trung Quoác ñaõ baùc boû lôøi môøi cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng Benedict 16, khoâng cho caùc giaùm muïc ñöôïc sang La Maõ tham döï Coâng ñoàng Chung vaøo thaùng tôùi. Haønh vi naøy cuûa Baéc Kinh bò xem laø gaùo nöôùc laïnh doäi vaøo moái quan heä môùi coù phaàn noàng aám trôû laïi giöõa Trung Quoác vôùi Vatican. Ñöùc Giaùo hoaøng Benedict 16 môøi 4 giaùm muïc Trung

Quoác, trong soá ñoù coù caû giaùm muïc thuoäc giaùo hoäi thaàm laëng, khoâng thuoäc hoäi Thieân chuùa giaùo Yeâu nöôùc cuûa Baéc Kinh. Ngoaøi ra, ñöùc Giaùo hoaøng coøn môøi giaùm muïc cuûa Hoàng Koâng vaø Ñaøi Loan. Duïng yù cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu Giaùo hoäi laø thuùc ñaåy söï ñoaøn keát giöõa moïi phe phaùi vôùi nhau. Tuy nhieân Baéc Kinh xem vieäc cho pheùp nhöõng vò giaùm muïc maø hoï khoâng coâng nhaän, ñöôïc sang La Maõ tham döï

maïch ñieän, maëc duø hieám xaûy ra nhöng coù theå gaây nhöõng nguy cô tai haïi. Baùo daãn lôøi cuûa baùc syõ Daniel Schultz, giaùm ñoác Trung taâm Kieåm nghieäm Duïng cuï Y teá vaø Phoùng xaï cuûa FDA, cho bieát FDA seõ thu thaäp nhieàu nguoàn tham khaûo ñeå kieåm tra nhöõng taäp hoà sô nhaän veà moãi naêm, töø ñoù seõ quyeát ñònh nhöõng döõ lieäu naøo caàn phaûi thöôøng xuyeân baùo caùo vaø nhöõng thoâng tin naøo ñöôïc pheùp löu giöõ rieâng tö. Hieän nay chöa coù lôøi bình luaän gì töø coâng ty Guidant. Baùo Times cho bieát caùc coâng ty saûn xuaát maùy khöû rung vaø taïo nhòp tim phaûi noäp baùo caùo haøng naêm cho cô quan FDA, cho bieát moãi loaïi maùy coù hay bò truïc traëc vaø nguyeân nhaân. Caùc baùo caùo naøy phaûi ñöôïc vieát treân giaáy vaø chi tieát hôn caùc loaïi duïng cuï y teá khaùc, vì ñaây laø nhöõng loaïi maùy dính chaët ñeán ñôøi soáng beänh nhaân. (DP) Coâng ñoàng, laø moät haønh ñoäng xem nhö chính thöùc nhìn nhaän hoï. Do ñoù hai toå chöùc Thieân chuùa giaùo thuoäc Nhaø nöôùc ñaõ vieän côù tuoåi giaø, söùc yeáu, ñeå khoâng cho moät giaùm muïc Trung Quoác naøo sang Vatican.

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

Cöïu Toång Thoáng Clinton:

Trung Quoác vaø Hoa Kyø phaûi hôïp taùc vôùi nhau HONG KONG - Cöïu toång thoáng Hoa Kyø Bill Clinton hoâm Thöù Hai 12-9, cho bieát maëc duø söï lôùn maïnh cuûa quaân ñoäi Trung Quoác ñang gaây nhieàu moái lo ngaïi cho Hoa Kyø, nhöng neáu caû hai quoác gia naøy chæ chaïy ñua vuõ trang vôùi nhau maø khoâng nhaèm muïc ñích xaây döïng hoøa bình thì thaät laø moät ñieàu “khôø daïi”. OÂng Clinton tuyeân boá tröôùc moät dieãn ñaøn thöông nhaân taïi Hoàng Koâng raèng “Chuùng ta seõ thaáy ñöôïc nhöõng moái quan heä veà kinh teá vaø an ninh cuõng nhö caùc lôïi ích khaùc cuûa ñoâi beân seõ voâ cuøng to lôùn, buoäc chuùng ta phaûi hôïp taùc vôùi nhau. Do vaäy, seõ thaät laø khôø daïi neáu chæ nhaém maét ñi tôùi maø khoâng ñeå yù gì ñeán söï hôïp taùc giöõa Trung Quoác vaø Hoa Kyø

ñeå cuøng ñaït ñeán moät söï thònh vöôïng trong töông lai. Maët khaùc, neáu khoâng döï lieäu ñeán caû nhöõng tình huoáng xaáu nhaát giöõa hai beân thì cuõng thaät ngu xuaån”. Sau nhieàu thaùng tranh caõi gaét gao giöõa hai quoác gia trong moái quan heä buoân baùn haøng may maëc, naêng löôïng hoaëc vaán ñeà Trung Quoác boû lô cho haøng giaû traøn lan vaø thay ñoåi caùc chính saùch veà tieàn teä, giôø ñaây Washinton laïi ñang daáy leân nhieàu quan ngaïi khaùc vì gaàn ñaây Trung Quoác ñang ra söùc taêng cöôøng quaân ñoäi cuûa mình. Haàu nhö moãi naêm, Trung Quoác gia taêng ngaân quó quoác phoøng gaàn gaáp ñoâi. Con soá naøy nhieàu hôn so vôùi möùc ñoä taêng tröôûng thöïc söï veà kinh teá. Trong moät baùo caùo hoài

Thoáng Ñoác Louisiana bieän hoä “keá hoaïch di taûn”

HOUSTON, Texas - Thoáng Ñoác Louisiana, baø Kathleen Blanco, chieàu Chuû nhaät 11-9, ñaõ ñeán Trung Taâm Tieáp Cö Reliant Center vaø gaëp gôõ hôn 2,000 ngöôøi tî naïn baõo luït taïi ñaây. Baø cho bieát, tieåu bang “ñaõ coù moät keá hoaïch di taûn raát chu ñaùo” trong nhieàu ngaøy tröôùc khi xaûy ra baõo Katrina. Baø cuõng cho raèng neáu khoâng coù keá hoaïch di taûn ñoù, seõ coøn theâm nhieàu ngöôøi nöõa thieät maïng trong côn thieân tai. Baø Blanco tuyeân boá, “Trong tieåu bang cuûa chuùng ta, khoâng coù ai laøm vieäc trì treä caû.” Lôøi tuyeân boá treân döôøng nhö ñeå traû lôøi nhöõng chæ

trích nhaém vaøo caû 3 caáp chính phuû - lieân bang, tieåu bang vaø thaønh phoá - veà söï trì treä trong di taûn, chaäm chaïp khi caáp cöùu, söï taéc ngheõn trong thoâng tin lieân laïc, cuõng nhö söï giaùn ñoaïn trong coâng taùc baûo veä traät töï trò an ñöa ñeán tình traïng hoãn loaïn, cöôùp boùc trong nhöõng ngaøy ngay sau traän baõo. Baø Blanco nhaán maïnh raèng, tieåu bang ñaõ coù moät chöông trình di taûn vaø tieáp cöùu, nhôø ñoù ñaõ kòp thôøi ngaên chaën ñöôïc nhieàu vuï thieät maïng khaùc. Trong baøi noùi chuyeän daøi 14 phuùt vôùi nhöõng lôøi giaûi thích khaù caën keõ sau khi ñöôïc hoûi veà keá hoaïch choáng baõo cuûa

Thaùng Baûy, Nguõ Giaùc Ñaøi cho bieát hoï raát lo ngaïi veà vieäc hieän ñaïi quaân söï vaø söùc maïnh kinh teá cuûa Trung Quoác, e raèng söï thay ñoåi theá caân baèng quyeàn löïc taïi Chaâu AÙ coù theå ñe doïa ñeán ñaûo quoác töï trò Ñaøi Loan, maø Baéc Kinh vaãn luoân tuyeân boá laø moät phaàn laõnh thoå cuûa mình. Cöïu Toång Thoáng Bill Clinton ñaõ giöõ 2 nhieäm kyø tröôùc khi maõn nhieäm vaøo thaùng Gieâng naêm 2001. Döôùi thôøi ñaïi cuûa oâng, kinh teá phaùt trieån trong moät thôøi gian laâu daøi nhaát trong lòch söû, tröôùc khi rôi vaøo tình traïng thieáu huït naëng neà nhö hieän nay. Cuøng vôùi cöïu Toång Thoáng Bush, thaân phuï cuûa ñöông kim toång thoáng Hoa Kyø, oâng Clinton ñang vaän ñoäng quó cöùu trôï cho caùc naïn nhaân baõo Katrina. (DP) Louisiana theá naøo, baø noùi, “Duø sao, chuùng ta cuõng ñöôïc nhieàu baøi hoïc. Theá nhöng, khoâng phuû nhaän raèng chuùng toâi ñaõ coù moät chieán dòch di taûn khoång loà, baèng khoâng ñaõ coù theâm nhieàu ngöôøi thieät maïng. Hieän nay, con soá naøy laø toái thieåu neáu chuùng ta so saùnh vôùi toån haïi veà vaät chaát.” Cuõng nhö tröôùc ñaây, baø Blanco, moät chính trò gia thuoäc ñaûng Daân Chuû, ñaõ khoâng leân tieáng traùch cöù gì ñoái vôùi vò toång thoáng Coäng Hoøa, oâng George Bush. Baø noùi, “Söï giuùp ñôõ trong nhöõng luùc caàn thieát naøy ñaõ ñeán chaäm thaät, nhöng ñoù khoâng phaûi laø loãi cuûa toång thoáng. Thoáng ñoác Blanco hoâm thöù Hai 12-9, ñaõ gaëp Toång Thoáng Bush treân haøng khoâng maãu haïm USS Iwo Jima ôû ngoaøi khôi New Orleans. (DP)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

ÑEÁN TÆNH

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

DAT

Coù moät Saøi Goøn NGUYEÂN LEÂ/NGÖÔØI VIEÄT

Ngöôøi ta töøng ví, Saøi Goøn nhö moät coã maùy khoång loà, laøm vieäc haàm haäp suoát ngaøy ñeâm. Nhöng cuõng coù moät Saøi Goøn laëng leõ khi caû thaønh phoá naøy ñöôïc traûi qua nhöõng ngaøy nghæ leã... Voán quen vôùi nhòp soáng Haø

laëng leõ

Noäi vaø cuõng hoøa nhaäp nhieàu naêm vôùi khoâng khí leã hoäi ôû Haø Noäi neân thaät baát ngôø khi moät laàn toâi coù dòp tham döï nhöõng ngaøy leã ôû Saøi Goøn. Ngaøy ñaàu tieân böôùc chaân xuoáng ñöôøng, khoâng khí ngaøy leã Saøi Goøn khaùc haün so vôùi

ngaøy thöôøng. Trung bình, vaøo nhöõng ngaøy trong tuaàn thì moïi ñöôøng phoá Saøi Goøn ñeàu taáp naäp ngöôøi qua laïi baát keå moïi ngoõ ngaùch. Ngay caû nhöõng con heõm moät xe khoâng chen noåi thì cuõng thaáy vaøi ba boùng ngöôøi. Duy chæ coù ngaøy leã, böôùc chaân xuoáng ñöôøng tha hoà “buoàn.” ÔÛ Saøi Goøn, chaúng ai kòp nhìn laïi xem ai ñang laøm gì. Ai cuõng taäp trung hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa mình baát keå thôøi gian. Ai laøm vieäc naáy chaúng maáy ai hoûi han, chaøo nhau ñöôïc vaøi caâu. Ngaøy thöôøng, coâng vieäc baän bòu ñaõ vaäy thì ñeán ngaøy nghæ leã laïi caøng chaúng theå hoûi thaêm ai. Treân caùc væa heø Saøi Goøn, quaùn coùc cuõng ñoùng cöûa. Ñöôøng phoá vaéng veû. Ña phaàn, ngöôøi chính goác Saøi Goøn thì ít maø ngöôøi ngoaïi tænh taäp trung taïi thaønh phoá thì nhieàu neân cöù ñöôïc nghó ngöôøi ta laïi veà queâ ñeå xum tuï gia ñình. Doïc heát ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai, baïn toâi vaø toâi troøn xoe maét cho caûnh vaéng laëng cuûa Saøi Goøn. Khoâng khí maø chæ nhöõng ngaøy leã môùi gaëp laïi. Thay vì ôû Haø Noäi, ngaøy leã ngöôøi ta ñi chôi, nghó ngôi vaø tuï taäp aên uoáng taïi nhaø thì ôû Saøi Goøn, leã veà queâ. Treân caùc con phoá Saøi Goøn thì vaéng laëng nhöng taïi nhöõng beán xe, nhaø ga hoaëc saân bay thì chaät kín choã. Chaïy qua beán xe Mieàn Ñoâng, khung caûnh chen laán Saøi Goøn nhoän nhòp trong nhöõng ngaøy thöôøng. (Hình: xoâ ñaåy dieãn ra moät caùch hoãn HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images) ñoän. Nhöõng khu vöïc baùn veù

Vaø coù moät Saøi Goøn vaéng laëng trong nhöõng ngaøy nghæ leã. (Hình: HOANG DINH NAM/ AFP/Getty Images)

khoâng coøn choã hôû chæ chôø ngöôøi naøy keá ngöôøi kia roài keá bieån “heát veù” thì môùi giaûi taùn ñöôïc. Haàu heát, nhöõng tuyeán xe chaïy trong dòp leã ôû Saøi Goøn ñeàu nheùt chaät kín haønh khaùch ñeå nhaân tieän vöøa chaïy vöøa hoát baïc. Giaù veù khoâng taêng nhöng ñeå coù choã cho haønh khaùch ngoài thoaûi maùi nhö ngaøy thöôøng thì chæ coù caùch mua hai veù. Coù nhöõng chieác xe khoâng moät choã troáng nhöng coù khaùch laø chuû xe vaãn ñaåy leân xe. Ñi khaép doïc beán xe Mieàn Ñoâng, khoù coù theå tìm kieám moät chieác xe troáng hoaëc vaéng khaùch. Töøng chieác dôøi khoûi beán ñoã khieán cho Saøi Goøn leã laïi caøng buoàn. Veù maùy bay vaø veù taøu nhöõng dòp leã naøy coøn phaûi ñaët caû tuaàn trôøi may ra môùi veà nhaø ñuùng ngaøy. Nhaân dòp 2/9 taïi Saøi Goøn, chuùng toâi ñi moät voøng thaønh phoá taän höôûng khoâng khí vaéng laëng cuûa Saøi Goøn. Nhöõng cöûa haøng ngaøy

ngaøy vaãn môû ñeå phuïc vuï côm, nöôùc thì ñeán dòp leã cuõng ñoùng cöûa veà queâ. Gaëp moät baø chuû cöûa haøng quen ñang ngoài baùn haøng treân ñöôøng Voõ Thò Saùu thì coâ naøy cho bieát “Ngaøy leã naøo cuõng baùn giaûm ñi bao nhieâu neân caùc cöûa haøng ôû ñaây quanh naêm ñeàu traùnh ngaøy leã. Coù nhöõng nhaø bò loã neân thaø leã ñi chôi coøn hôn caøy löng ra laøm maø maát coâng.” Ngöôïc laïi khoâng khí vaéng laëng cuûa ñöôøng phoá, chaïy vaøo nhöõng trung taâm vui chôi hoaëc giaûi trí cuûa thaønh phoá thì nhòp soáng caïnh tranh laïi dieãn ra heát söùc gay gaét. Nhöõng khu Dimond Plaza hay Ñaàm Sen, Suoái Tieân... ñöôïc dòp môû haøng loaït gian haøng khuyeán maõi hoaëc quaûng caùo raàm roä. Vaøo Ñaàm Sen, Suoái Tieân hay Saøi Goøn Water Park vaøo nhöõng dòp leã coù leõ laø khoâng khí soâi ñoäng nhaát ôû Saøi Goøn vaøo dòp naøy. Veù cuûa caùc khu vui chôi giaûi trí lieân tuïc

baùn ra. Caùc gian haøng khoâng coøn choã kín, coù nhieàu ngöôøi phaûi xeáp haøng ñeán 30 phuùt môùi mua ñöôïc moät veù vaøo coång. Caùc chöông trình ca nhaïc, phoøng traø vaø saân khaáu cuõng ñöôïc môû cöûa vôùi söï quy tuï cuûa haøng loaït ngheä só noåi tieáng trong nöôùc. Saøi Goøn leã, vaéng ñöôøng nhöng ñoâng khu giaûi trí, vui chôi. Chò T.H. ôû Bình Döông cho con leân Ñaàm Sen chôi cho bieát “Vaøo dòp nghó, boïn treû con nhaø chò cöù muoán ñi chôi. Ñeán nhöõng khu trung taâm thì môùi coù caùi maø chôi vaø cuõng ñoâng ngöôøi neân leã laø leân Saøi Goøn vaøo coâng vieân...” Baïn toâi, moät ngöôøi sinh ra, lôùn leân ôû Saøi Goøn nhaän xeùt: “Chæ coù vaøo nhöõng ngaøy nghæ leã, thaønh phoá bôùt ngöôøi, môùi thaáy heát veû ñeïp cuûa thaønh phoá naøy. Veû ñeïp maø trong cuoäc soáng taát baät haøng ngaøy, duø ai coù yeâu Saøi Goøn ñeán maáy thì cuõng khoù loøng maø nhaän ra.”


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

Hôn 10,000 phuï nöõ VN nhieãm HIV/ AIDS HAØ NOÄI 12-09 - Khuyeán caùo môùi nhaát cuûa caùc nhaø dòch teã hoïc, thuoäc Boä Y teá VN, cho hay: “Dòch HIV ôû Vieät Nam ñang phaùt trieån gioáng nhö giai ñoaïn ñaàu cuûa ñaïi dòch naøy ôû caùc quoác gia chaâu AÙ khaùc. Hieän caû nöôùc VN coù hôn 10,000 phuï nöõ nhieãm virus HIV/AIDS, trong ñoù treân 70% trong ñoä tuoåi sinh ñeû”. Theo baùo Daân trí, vôùi hôn 1% toång soá phuï nöõ mang thai ñöôïc phaùt hieän taïi cô sôû y teá vaø 0.93% toång soá thanh nieân khaùm tuyeån vaøo quaân ñoäi, nhieãm HIV cho thaáy dòch HIV/AIDS ôû VN ñang coù nguy cô lan roäng trong coäng ñoàng daân cö. Trung bình moãi naêm coù theâm 2,800 treû sinh ra töø nhöõng baø meï nhieãm HIV. ÔÛ Vieät Nam, caên beänh theá kyû naøy taäp trung chuû yeáu ôû caùc thanh nieân tieâm chích ma tuùy vaø gaùi maïi daâm, nhaát laø caùc khu vöïc “noùng” nhö Quaûng Ninh (vôùi hôn 60% ñoái töôïng tieâm chích ma tuùy bò coù HIV), Haûi Phoøng, Saøi Goøn, Haø Noäi vaø caùc tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu, An Giang thì tyû leä ngöôøi maéc nhieãm lieân tuïc gia taêng. Ñieàu naøy thöïc söï ñaùng lo ngaïi bôûi haàu heát caùc coâ gaùi maïi daâm coù tieâm chích ma tuùy khi quan heä tình duïc thöôøng khoâng söû duïng bao cao su vaø ñoái töôïng nghieän huùt chöa thöôøng xuyeân söû duïng bôm kim tieâm an toaøn. Hai trung taâm saûn khoa lôùn ôû VN laø: Beänh vieän Töø Duõ (Saøi Goøn), soá saûn phuï nhieãm HIV ñöôïc phaùt hieän naêm 2000 laø 300 ca ñaõ taêng leân 1,800 ca trong thôøi ñieåm hieän nay; Beänh vieän phuï saûn Trung öông Haø Noäi soá ngöôøi nhieãm HIV mang thai cuõng gia taêng gaáp hai, ba laàn so vôùi naêm 2000. Cuõng theo döï baùo cuûa caùc nhaø dòch teã hoïc, trong giai ñoaïn hieän nay, neáu VN khoâng coù caùc bieän phaùp can thieäp tích cöïc, hieäu quaû thì toác ñoä gia taêng daân soá vaø nhieãm HIV trong giôùi treû ôû VN thì ñeán naêm 2010, soá ngöôøi nhieãm HIV trong löùa tuoåi sinh ñeû (töø 18-49 tuoåi) seõ laø haøng trieäu ngöôøi cuøng vôùi haøng ngaøn ñöùa treû ra ñôøi moãi naêm.

Vieät Nam ñöa tin:

Theâm moät phuï nöõ VN bò ñaùnh daõ man ôû Ñaøi Loan VIEÄT NAM 12-09 - Töø Ñaøi Loan, moät nöõ coâng nhaân teân Huyeàn ñieän thoaïi veà Vieät Nam cho bieát: Chò Maïnh Thò Höông bò moät coâng ty moâi giôùi Ñaøi Loan ñaùnh phaûi vaøo vieän caáp cöùu. VietNamNet cho hay, chò Maïnh Thò Höông (sinh naêm 1970, queâ xaõ Taây Hieáu, huyeän Nghóa Ñaøn, Ngheä An) laøm coâng vieäc chaêm soùc beänh nhaân taïi nhaø ôû Ñaøi Tieáp trang A10

Saøi Goøn:

Daân ta thích aên

SAØI GOØN 12-09 - Chaúng caàn phaûi ra ngoaïi quoác xa xoâi laøm gì maø ngay taïi Saøi Goøn ngöôøi ta vaãn coù theå thöôûng thöùc caùc moùn aåm thöïc ñaëc tröng cuûa nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Ngoaøi nhöõng nhaø haøng, quaùn aên quen thuoäc cuûa Trung Quoác, Myõ, Nhaät..., gaàn ñaây taïi Saøi Goøn coøn coù caùc nhaø haøng cuûa Campuchia, Laøo, AÁn Ñoä, Brazil, Ñöùc... vôùi giaù baùn cuõng chæ “thöôøng thöôøng baäc trung”. Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng cho bieát nhö : “Theo giôùi kinh doanh nhaø haøng, quaùn aên, taïi Saøi Goøn hieän nay coù treân 100 nhaø haøng, quaùn aên chuyeân kinh doanh aåm thöïc nöôùc ngoaøi, do ngöôøi nöôùc ngoaøi hoaëc Vieät kieàu môû. Do caùc nhaø haøng naøy raát chuù troïng ñeán vieäc choïn mua thöïc phaåm nguyeân lieäu, thaønh phaàn gia vò vaø söû duïng ñaàu beáp “chính quoác” neân thöùc aên ít bò “Vieät hoùa”. Nhaø haøng Laøo treân ñöôøng Nguyeãn Ñình Chieåu, quaän 3 laø 1 trong 2 ñòa chæ kinh doanh moùn aên Laøo taïi Saøi Goøn. Nhaø haøng coù hôn 20

moùn “Taây”

Caùc moùn aên cuûa Nam Haøn ñaõ trôû neân quen thuoäc vôùi thöïc khaùch VN. (Hình: Chung SungJun/Getty Images)

duøng ñöôøng; vò chua cay, duøng chung rau huùng luûi, ngoø gai, laø moùn aên truyeàn thoáng trong ngaøy Teát, leã ôû Laøo, giaù 40,000 ñoàng VN (gaàn 3 ñoâ la)/phaàn. Noäm ñu ñuû Laøo duøng ñu ñuû baêm troän vôùi ñöôøng, chanh, maém ruoác, maém caù, ñaäm ñaø höông vò, giaù 25,000 ñoàng... Chò Muonphanh Souphanouvong, chuû nhaø haøng, noùi: Ñaëc tröng cuûa moùn Laøo laø ít söû duïng daàu môõ, ñöôøng, nhöng duøng nhieàu gia vò (chuû yeáu laø rieàng, saû, haønh, toûi, ôùt), gaàn guõi vôùi khaåu vò ngöôøi Vieät. Trong khi ñoù nhaø haøng Angkor Encore (treân ñöôøng Ngoâ Vaên Naêm, quaän1) laø nhaø haøng Campuchia duy nhaát ôû Vieät Nam. Angkor-Encore ñaõ taïo söï chuù yù cho khaùch bôûi nhöõng moùn aên truyeàn thoáng. KFC cuûa Myõ ñaõ coù maët ôû VN gaàn 5 naêm nay. (Hình: Khoâi Campuchia noåi tieáng vôùi moùn maém boø hoùc. “Noù hoaøn toaøn Nguyeân/Ngöôøi Vieät)

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

moùn aên truyeàn thoáng Laøo nhö côm lam gaø nöôùng, buùn Laøo, canh chua caù, thòt moät naéng... Ñaëc bieät nhaát laø caùc moùn laïp (tieáng Laøo nghóa laø “heân”) ñöôïc laøm töø thòt ñoäng vaät keát hôïp vôùi gia vò, khoâng

khoâng ñaùng sôï nhö ngöôøi ta nghó, maø ñaây laø moùn maém ñöôïc laøm töø caù coù höông vò ñaäm ñaø, ñaëc tröng cuûa Campuchia”anh Bích Chính, quaûn lyù nhaø haøng, cho bieát. Höông thôm ñaëc bieät cuûa traùi chuùc (chanh röøng), traùi ngaûi buùn duøng ñeå cheá bieán moùn canh chua kreôöng khoâng theå laãn loän vôùi baát cöù moùn canh chua cuûa nöôùc naøo. Moùn caù amok ñöôïc troän öôùp gia vò cuûa Campuchia, sau ñoù goùi laù chuoái haáp baèng nöôùc coát döøa cuõng khaù haáp daãn... Anh Daniel Huøng, chuû nhaø haøng Angkor Encore, cho bieát nhaø haøng coù treân 100 moùn aên hoaøn toaøn khoâng söû duïng boät ngoït, chæ duøng ñöôøng thoát noát vaø caùc gia vò nhaäp töø Campuchia. Taïi ñaây, vôùi 70,000 ñoàng, baïn ñaõ coù böõa tieäc buffet. Thöïc ñôn töøng Tieáp trang A10

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

TREÂN VÆA HEØ SAIGON LIEÂU TUÙ

Saøi Goøn hieáu hoïc “Caâu chuyeän caø pheâ væa heø laø... caâu chuyeän caø pheâ væa heø! Nghóa laø caâu chuyeän noùi ñeå chaúng ñi tôùi ñaâu heát!” Moät baïn caø pheâ væa heø noùi vaäy. Anh coù “maùu thieát thöïc”, nhöng “maùu thieát thöïc” coù theå daãn ñöôïc anh tôùi ñaâu, laø ñieàu anh hoaøn toaøn khoâng bieát. Cho neân moãi ngaøy, nhö moïi ngaøy, anh cuõng chæ ñi tôùi ñöôïc moät quaùn caø pheâ... væa heø Saøi Goøn... ñeå noùi nhöõng caâu chuyeän caø pheâ væa heø! “Baùo, ñaøi Saøi Goøn töøng noùi veà bao nhieâu chuyeän thieát thöïc, nhöng thöïc söï cuõng chaúng ñi tôùi ñaâu, bao nhieâu vaán ñeà ‘toàn taïi’ vaãn ‘toàn taïi’ taïi choã!” Ngöôøi baïn coù “maùu thieát thöïc” vaãn khoâng theå naøo khoâng noùi nhöõng “chuyeän thieát thöïc”: “Laøng nhaäu, laøng nöôùng ngaøy caøng phaùt trieån, moïc caønh moïc nhaùnh khaép choán thaønh ñoâ. Moät ‘Vöôøn Phoá’ toïa laïc giöõa trung taâm Saøi Goøn, nöôùng thòt, nöôùng caù vaø moät traêm moùn nöôùng khaùc, vaãn chöa thoâi, moïc theâm ‘Vöôøn Phoá 2’, ‘Vöôøn Phoá 3’, cuõng nhö caø pheâ ‘sieâu cao caáp’, ‘chaát löôïng cao’ Window 2 - Window 3 - Window 4, vaân vaân.” Caùc baïn khaùc, coù hay khoâng coù “maùu thieát thöïc”, cuõng phaûi tieáp tuïc nhöõng caâu chuyeän coù thöïc ôû Saøi Goøn: “Tröôøng hoïc, cô sôû thì tieâu ñieàu, muøa möa nöôùc ñoïng saân tröôøng, muøa naéng thì buïi ñaát hoøa buïi phaán. Saùch giaùo

khoa moãi naêm moãi ñoåi, moãi chænh. Caùc khoaûn tieàn phuï huynh hoïc sinh phaûi ñoùng cho nhaø tröôøng ngaøy moät theâm... chaúng hieåu neàn giaùo duïc xöù sôû mình seõ ñi tôùi ñaâu... Theá neân tôù chaû muoán con tôù mai naøy vaøo ngaønh sö phaïm ñeå ñi daïy hoïc.” Ngöôøi baïn vöøa phaùt ngoân nhö vaäy, bò ngay söï chaën ñöùng cuûa raát nhieàu baïn khaùc: “YÙ ñònh ngaên con mình laøm coâ giaùo, thaày giaùo cuûa oâng hoaøn toaøn thieáu thöïc teá, nghóa laø ‘phaûn thieát thöïc’. Trong khi moät traêm phaàn traêm hoïc sinh Saøi Goøn coù tinh thaàn hieáu hoïc, ngheà daïy hoïc coù söù meänh lôùn nhö theá, oâng laïi ngaên con mình trôû thaønh ngöôøi coù traùch nhieäm, theá laø laøm sao?” “Ngay töø ñaàu naêm hoïc môùi naøy, con toâi, con oâng, con taát caû chuùng ta, vöøa nhaäp hoïc ñaõ xin ngay cha meï cho con ‘taàm thaày hoïc (phuï) ñaïo’, nghóa laø coâ giaùo, thaày giaùo quyù nhö vaøng, tieàn ‘doâ’ meät khoâng nghæ. OÂng hoaøn toaøn chaû thieát thöïc tí naøo.” “Ñöùa chaùu tui, hoïc heát lôùp 9 thì sang ñònh cö beân Myõ. Haén bieåu, ñieàu haén thaáy sung söôùng nhöùt, laø töø ñoù haén chæ caàn ñi hoïc ôû tröôøng maø thoâi, thaày daïy tôùi ñaâu hoïc tôùi ñoù, hoång caàn hoïc theâm chi heát, nhöng vieäc hoïc cuûa haén taán tôùi laém, haén trôû thaønh moät hoïc sinh ñaùng cho cha meï hy voïng.” Heát thaûy baïn beø caø pheâ væa heø Saøi Goøn caûm thaáy caùi ñieàu ngöôøi baïn Saøi Goøn nguyeân quaùn noùi raát ñuùng, tuy ñieàu “thieát thöïc” ñoù xaûy ra ôû taän xöù Hoa Kyø xa xaêm aûo aûnh. Tuù (Lieâu) toâi ñaønh chaáp nhaän (khoâng chaáp nhaän thì cuõng phaûi thöøa nhaän) caùi söï thaät: Saøi Goøn, ngöôøi lôùn thì hieáu saéc, hieáu töûu (tieáp vieân quaùn nhaäu, coâ naøo cuõng ñeïp nhö mô, nhö “Miss Saøi Goøn”), coøn con em cuûa ngöôøi lôùn thì cöïc kyø hieáu hoïc. Taát nhieân ngöôøi lôùn chuùng toâi chòu traùch nhieäm veà söï hieáu hoïc cuûa con em mình.(Lieâu Tuù)

Nöõ sinh Saøi Goøn hoâm nay.

Vöøa

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

chaïy xe oâm, lo bò cöôùp

SAØI GOØN 12-09 - Ñoù laø tình caûnh cuûa haàu heát nhöõng ngöôøi ñang haønh ngheà chaïy xe oâm taïi Saøi Goøn noùi rieâng vaø VN noùi chung khi maø naïn cöôùp xe oâm ngaøy caøng gia taêng. Tôø SGGP daãn lôøi vôï moät ngöôøi chaïy xe oâm teân Nguyeãn Vaên Nôùi ôû ngaõ 4 Chôï Caàu, phöôøng Ñoâng Höng Thuaän quaän 12, taâm söï. “Moãi laàn anh daét xe ra khoûi nhaø laø loøng toâi khoâng yeân. Toái naøo maø anh aáy veà khuya, caû nhaø khoâng ai nguû ñöôïc vì lo”. Anh Nôùi vöøa thoaùt hieåm khi bò teân cöôùp giaû laøm khaùch, duøng dao khoáng cheá treân quoác loä 22. Thaáy nguy, anh Nôùi lieàu phoùng maïnh xe leân ñoáng caùt veä ñöôøng. Ngaõ ñau, ngöôøi laùi xe oâm göôïng choàm daäy, vöøa chaïy vöøa la cöôùp... Do gaàn truï sôû uûy ban xaõ, teân cöôùp thaáy “khoù aên” neân voäi boû chaïy. Sau laàn ñoù, anh Nôùi giaõ töø ngheà xe oâm, theo vôï laøm coâng nhaân xí nghieäp. Raïng saùng 8 thaùng 8 naêm 2005, gaàn khu Coâng nghieäp Taân Taïo, quaän Bình Taân, moät ngöôøi chaïy xe oâm khaùc

bò toån thöông vaø suyùt maát xe khi bò boïn cöôùp duøng ñaù ñaäp vaøo ñaàu. Baùo SGGP daãn nguoàn tin töø “Phoøng caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà traät töï xaõ hoäi Coâng an thaønh phoá Saøi Goøn” cho hay, töø ñaàu naêm ñeán nay ôû thaønh phoá xaûy ra 32 vuï cöôùp xe oâm, 3 naïn nhaân bò gieát. Caùc ñòa ñieåm thöôøng xaûy ra naïn cöôùp laø quaän 2, 7, 9, 12 vaø huyeän Bình Chaùnh, Hoùc Moân, Cuû Chi. Tôø baùo naøy keå chi tieát: “Ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh thuoäc quaän 7 laø “ñieåm noùng” xaûy ra nhieàu vuï cöôùp xe oâm. Ñieån hình laø hai vuï cöôùp vaøo ñeâm 16 thaùng 8 cuøng treân ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh. Anh Nguyeãn Vieät Haø chôû hai ngöôøi khaùch töø beán Baïch Ñaèng (quaän 1) veà quaän 7. Tôùi ñòa ñieåm treân, anh bò chuùng duøng caây ñaùnh vaøo ñaàu vaø khoáng cheá cöôùp xe. Anh Haø chòu ñau, nhanh tay ruùt chìa khoùa, boû xe chaïy tri hoâ cöôùp... Löïc löôïng baûo veä Coâng ty Phuù Myõ Höng gaàn ñaáy chaïy ñeán hoã trôï, baét ñöôïc thuû phaïm. Vuï cöôùp thöù hai xaûy ra Tieáp trang A10

Nhöõng baùc taøi xe oâm ñang ñoùn khaùch ôû xa caûng Mieàn Ñoâng. Hoï vöøa lo kieám soáng haøng ngaøy vöøa nôm nôùp lo sôï bò cöôùp xe. (Hình: Khoâi Nguyeân/Ngöôøi Vieät)

Tieáp trang A7

Thieàn Sö Thích Nhaát Haïnh

vaø Taêng Thaân Laøng Mai Khoaù tu cho ngöôøi Vieät töø ngaøy 21 ñeán 25 thaùng 9, 2005 taïi Tu Vieän Loäc Uyeån, Escondido, CA

"Laéng Nghe Ñeå Hieåu Nhìn Saâu Ñeå Thöông" (Seõ coù töôøng thuaät veà chuyeán ñi Vieät Nam cuûa taêng thaân hoài ñaàu naêm 2005)

Ghi Danh - Ñieän thoaïi: 1-800-640-7448 or www.locuyen.org Leä Phí: Ngöôøi lôùn: $350.00 Thieáu nieân: $200.00 (Thieáu nhi ñöôïc mieãn phí) * Neáu ghi danh cho caû gia ñình, hay hoaøn caûnh khoù khaên, coù theå xin giaûm leä phí, chæ ñoùng goùp chi phí rau ñaäu tuøy söùc. Caùc Khoùa tu Khaùc Taïi Loäc Uyeån: Maøu cuûa tình thöông- daønh cho caùc nhoùm ngöôøi da maøu, töø 14 tôùi 18 thaùng 9, 2005 Tìm Laïi Chaân Haïnh Phuùc vaø Töï Do: Giaûng baèng tieáng Anh, töø 28/9 tôùi 02/10, 2005 Ñi Cho Hoøa Bình: Thieàn haønh vôùi Thieàn Sö Thích Nhaát Haïnh taïi McAuthur Park, Los Angeles. Ngaøy 08/10/2005. * Trong ngaøy quaùn nieäm moãi chuû nhaät suoát thaùng 9, 2005, Thieàn sö seõ giaûng phaùp thoaïi.

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

Vieät Nam ñöa tin:

Theâm moät phuï nöõ VN bò ñaùnh daõ man ôû Ñaøi Loan

Tieáp trang A8

Trung ñöôïc gaàn 2 naêm nay. Saùng 10 thaùng 9, sau khi ñöa beänh nhaân ñi taäp theå duïc veà, chò Höông ñi ra ngoaøi moät luùc, khi trôû veà ñaõ thaáy coù moät lao ñoäng ngöôøi Philipines thay theá mình trong gia ñình chuû söû duïng. Chò Höông phaûn ñoái thì bò 3 ngöôøi thuoäc Coâng ty moâi giôùi Quang Ñaït (coù ñòa chæ taïi soá 133, laàu 8, phoøng 2, ñoaïn 1, ñöôøng Ñaøi Trung Caûng, thaønh phoá Ñaøi Trung) ñaùnh ñaäp daõ man phaûi vaøo beänh vieän caáp cöùu. Chò Huyeàn, chò Huyeân laø nhöõng ngöôøi baïn thay nhau chaêm soùc chò Höông maáy ngaøy vöøa qua cho bieát theâm, chò Höông keå mình bò ñaùnh vaø nhoát trong nhaø veä sinh; doïa nhaûy laàu töï töû môùi ñöôïc hoï thaû ra vaø goïi ñieän cho caùc baïn keâu cöùu. Hieän nay, chò Höông ñang luùc tænh luùc meâ taïi beänh vieän Trung Quoác lôùn (thaønh phoá Ñaøi Trung). Chò Maïnh Thò Höông kyù hôïp ñoàng ñi xuaát caûng lao ñoäng, laøm vieäc chaêm soùc ngöôøi beänh, vôùi Coâng ty Cung öùng lao ñoäng quoác teá Latuco (Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng VN) töø thaùng 11/2003 ñeán thaùng 11/2005. Chò Höông chaêm soùc ngöôøi beänh trong gia ñình oâng Tröông Dieäu Thaêng (soá 345, phoá Baûo Sinh, xaõ Daân Huøng, huyeän Gia Nghóa, Ñaøi Trung). Baø Nguyeãn Thò Nhung, Phuï traùch Phoøng Ñaøi Loan (Coâng ty Latuco) cho bieát, töø khi sang laøm vieäc ñeán nay, coâng vieäc cuûa chò Höông raát toát. Tuy nhieân, thoâng tin töø ngöôøi ñaïi dieän cuûa Latuco taïi Ñaøi Loan cho bieát, chuû söû duïng khoâng thích chò Höông vì ngoaøi giôø laøm vieäc trong gia ñình, chò hay ñi khaép nôi kieám voû bia, ñoà pheá thaûi ñeå baùn taêng thu nhaäp. Tuy nhieân, ñöôïc bieát, quaûn lyù gaàn 1,000 lao ñoäng taïi Ñaøi Loan nhöng Coâng ty Latuco chæ coù... 2 ñaïi dieän vaø ñeán thôøi ñieåm naøy hoï vaãn chöa naém ñöôïc thoâng tin gì veà söï vieäc cuûa chò Maïnh Thò Höông. Töø Nghóa Ñaøn (Ngheä An), oâng Maïnh Loäc Hoàng, anh trai chò Maïnh Thò Höông noùi: ‘’Hoï khoâng coù quyeàn laøm nhö theá bôûi em chuùng toâi ñi laøm vieäc coù hôïp ñoàng ñaøng hoaøng, vaø hôïp ñoàng vaãn chöa heát hieäu löïc. Gia ñình toâi mong muoán coâng ty Latuco coù traùch nhieäm veà vaán ñeà naøy cuõng nhö ñöa söï vieäc ra phaùp luaät moät caùch coâng khai...’’ OÂng Hoàng cho bieát, hoaøn caûnh cuûa chò Maïnh Thò Höông raát khoù khaên do vôï choàng ly dò, moät mình nuoâi hai con nhoû vaø phaûi vay möôïn khaép nôi môùi ñuû tieàn ñi lao ñoäng nhöng söï vieäc ñaùng tieác ñaõ xaûy ra.

Saøi Goøn: Daân ta thích aên moùn “Taây” Tieáp trang A8

moùn coù giaù töø 45,000 ñoàng 75,000 ñoàng (4.5 ñoâ la)/moùn. Ñaëc bieät hôn laø moùn Phôû Nhaät treân ñaát Saøi Goøn. Nhaø haøng Nhaät Nagomi treân ñöôøng Leâ Thaùnh Toân (quaän 1) coù treân 300 moùn, ñöôïc baøi trí ñeïp maét. Neáu moùn kim chi laø ñaëc tröng cuûa Haøn Quoác thì Susi vaø Shasimi laø moùn chuû yeáu cuûa ngöôøi Nhaät Baûn. Susi laø moùn aên thay côm, ñöôïc cheá bieán töø côm vaét troän vôùi caù. Coøn Shasimi chuû yeáu laø caù töôi soáng phileâ. Vôùi khoaûng 50,000 - 150,000 ñoàng (10 ñoâ la) khaùch coù theå ñeán Nagomi ñeå thöôûng thöùc moät vaøi moùn aên cuûa Nhaät vaø röôïu sakeâ. Taïi Saøi Goøn coøn coù moät quaùn phôû Nhaät naèm khuaát trong moät caên nhaø trang trí ñaày ñoà goã sôn maøi gaàn goùc ñöôøng Ñoàng Khôûi - Ngoâ Ñöùc Keá, neáu khoâng coù chuû yù tìm kieám, baïn seõ deã laàm töôûng ñoù laø cöûa haøng ñoà goã. Giôùi saønh aên vaø thích söu taàm moùn laï khoâng ai khoâng bieát quaùn phôû naøy vaø thöôøng noùi ñuøa ñoù laø “söï “giao löu” vaên hoùa aåm thöïc Vieät-Nhaät” vaø laø moät hieän töôïng laï. Laï bôûi vì oâng chuû laø ngöôøi Nhaät, coù caû heä thoáng nhaø haøng khaùch saïn ôû Nhaät nhöng khi sang Vieät Nam chæ baùn moãi moùn phôû, moùn aên truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät. Giaù phôû Nhaät töø 18,000 ñoàng- 25,000 ñoàng/toâ, moãi ngaøy quaùn thu huùt khoaûng 300-400 khaùch caû AÙ, AÂu, Vieät. OÂng Tezuka Katsuyoshi, chuû quaùn, vui veû tieát loä: “Toâi ñeán Vieät Nam du lòch hôn 10 naêm tröôùc, raát thích moùn phôû vaø “nghieän” phôû khi naøo khoâng bieát. Toâi thöû duøng caùc gia vò cuûa ngöôøi Nhaät ñeå naáu phôû. Vaäy maø aên thaáy laï, thaáy ngon... vaø quaùn phôû Nhaät naøy ra ñôøi. Vaãn laø nöôùc duøng, baùnh phôû, thòt, rau thôm, töông ôùt... nhöng moùn phôû Nhaät coù neùt haáp daãn rieâng bôûi coù vò thôm cuûa gia vò Nhaät.

Vaø thòt nöôùng Brazil, xuùc xích Ñöùc cuõng baét ñaàu xuaát hieän. Ñaëc tröng cuûa nhaø haøng Brazil Churrascaria treân ñöôøng Tröông Ñònh (quaän 3) laø tieäc buffet vôùi treân 20 moùn thòt nöôùng vaø salad caùc loaïi, giaù trung bình 15 ñoâ la/ngöôøi (caùc moùn nöôùng) vaø 11 ñoâ la/ngöôøi (caùc loaïi salad). Trong ñoù coù moùn thòt boø, tröøu nöôùng noåi tieáng cuûa Brazil. Theo oâng Phaïm Ñöùc Toaøn, quaûn lyù nhaø haøng Brazil Churrascaria, khaùch haøng ngöôøi Vieät raát thích hai moùn naøy. OÂng Geeghhand, beáp tröôûng nhaø haøng Ñöùc Baûo (Ñoàng Khôûi, quaän 1), giôùi thieäu: “Nhaø haøng coù khoaûng 60 moùn Ñöùc nhö: Xuùc xích, xuùc xích hun khoùi, baép chuoái heo nöôùng, thòt heo taåm boät baùnh mì chieân aên vôùi khoai taây xaøo... Caùc moùn traùng mieäng nhö baùnh taùo kieåu Ñöùc, traùi caây ñoát löûa... giaù treân döôùi 100,000 ñoàng/moùn”. Thöïc khaùch khoù queân vò beùo ñaäm ñaø cuûa bô, söõa, vò thôm ngon cuûa thòt, caù töôi nguyeân chaát trong thöïc phaåm Ñöùc. Nhaø haøng AÁn Ñoä Alibaba treân ñöôøng Leâ Thaùnh Toân, Q.1, töø nhieàu naêm nay thu huùt khaù ñoâng khaùch Vieät. Chò Nguyeãn Thò Coâng Taâm, quaûn lyù nhaø haøng, cho bieát: “Alibaba coù treân 100 moùn aên cuûa AÁn Ñoä, vôùi gia vò chuû yeáu laø höông töï nhieân laáy töø caùc loaïi laù caây. Moùn khaùch öa thích nhaát laø caø ri deâ noåi tieáng”. Vaãn theo tôø Ngöôøi Lao Ñoäng, moät thoâng tin khaù baát ngôø töø phía caùc nhaø haøng: Thöïc khaùch Vieät Nam tìm ñeán ngaøy caøng ñoâng. Taïi nhaø haøng Laøo, tæ leä khaùch Laøo ñeán nhaø haøng chæ treân döôùi 30%, 70% coøn laïi laø khaùch Vieät vaø caùc nöôùc chaâu AÙ khaùc. Tæ leä khaùch Vieät ñeán nhaø haøng Ñöùc Baûo khoaûng 40%; Nhaø haøng Alibaba chieám ñeán 60%-70%... Theo caùc chuû nhaø haøng, coù

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 raát nhieàu nguyeân nhaân ñeå khaùch Vieät tìm ñeán moùn aên ngoaïi. Nhieàu ngöôøi khaù giaû xem vieäc ñeán nhaø haøng ngoaïi, aên moùn ngoaïi laø “moát” thôøi thöôïng. Moät soá ngöôøi toø moø, muoán thöû moùn aên chính goác ngoaïi, thaáy ngon mieäng roài trôû thaønh khaùch haøng thöôøng xuyeân. Moät boä phaän khaùc laø nhöõng ngöôøi Vieät ñi hoïc taäp, coâng taùc hoaëc ñi du lòch nöôùc ngoaøi veà, laâu ngaøy nhôù moùn aên neân tìm ñeán... Ñoái vôùi moùn aên Campuchia thì khaùch haøng ngöôøi Vieät chuû yeáu laø nhöõng ngöôøi trôû veà töø chieán tröôøng K. vaø nhieàu ngöôøi töøng soáng, laøm vieäc ôû Campuchia. Khoâng ñôn thuaàn chæ phuïc vuï moùn aên, heä thoáng caùc nhaø haøng nöôùc ngoaøi taïi TP HCM coøn giôùi thieäu nhöõng neùt môùi, laï veà aåm thöïc, ñôøi soáng vaên hoùa cuûa quoác gia hoï. Ñaây

cuõng laø lyù do laøm taêng söùc haáp daãn cuûa caùc nhaø haøng ngoaïi. Chaúng haïn: Nhaø haøng Laøo ra ñôøi vôùi phaàn thaùp trang trí hình ngaø voi gôïi nhôù kieán truùc Laøo. Thöïc khaùch taïi nhaø haøng Brazil thích thuù khi ñöôïc ñaàu beáp Brazil mang moùn nöôùng nghi nguùt khoùi phuïc vuï taän baøn trong ñieäu Samba Roezio vui nhoän. Quaùn Nagomi luoân taïo caûm giaùc nheï nhaøng, yeân tónh, phong caùch phuïc vuï aân caàn; hay caùi thuù cuûa khaùch laø ñöôïc ngoài aên theo kieåu Nhaät, uoáng röôïu sakeâ. Rieâng nhaø haøng Ñöùc Baûo duøng loái trang trí tranh phong caûnh vaø bieåu töôïng caùc vuøng, mieàn treân toaøn nöôùc Ñöùc. Taàng laàu ñöôïc thieát keá nhö moät haàm röôïu, nôi ñaây khaùch coù theå vöøa nhaâm nhi thöôûng thöùc ñoà aên thöùc uoáng, nghe nhaïc Ñöùc vaø... xem tranh.

Vöøa chaïy xe oâm, vöøa lo bò cöôùp Tieáp trang A9

taïi khu phoá 1, phöôøng Taân Thaïnh Taây. OÂng Ñoã Thu Sôn chôû hai thanh nieân töø Beán xe Mieàn Ñoâng veà ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh, bò chuùng keø dao vaøo coå cöôùp maát xe. Coâng an Saøi Goøn töøng khuyeán caùo (nhöng laïi khoâng heà coù bieän phaùp baûo veä ngöôøi laùi xe oâm) raèng: “Ngöôøi haønh ngheà xe oâm caàn caûnh giaùc vôùi nhöõng keû khaû nghi, khoâng bình thöôøng, thueâ xe vaøo ñeâm khuya. Hoï neân töø choái nhöõng cuoác ñi xa, khaùch ñoùn doïc ñöôøng. Neáu gaëp söï coá hoaëc

daáu hieäu khaû nghi phaûi tìm caùch baùo cho coâng an, ñoàng thôøi coá gaéng thoaùt thaân chaïy vaøo nôi coù daân ôû vaø keâu cöùu. Anh Huyønh Vaên Toát, Toå tröôûng toå xe oâm töï quaûn ôû ngaõ 4 Trung Chaùnh, huyeän Hoùc Moân, cho bieát, tröôùc tình hình naïn cöôùp xe oâm hoaønh haønh, caùc thaønh vieân trong toå chæ ñaäu taïi beán. Khi coù khaùch ñeán thueâ xe, anh em xuùm nhau doø xeùt kyõ môùi chôû, nhôø vaäy coù theå ñeà phoøng nhöõng thaønh phaàn baát haûo giaû daïng.

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

DAT

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

Cuoäc chieán tranh chính trò ôû GIAO CHÆ

7

Khu San Jose

Chính trò nôû hoa Trong gaàn 30 naêm cö nguï taïi San Jose, toâi chöa bao giôø coù dòp tham döï moät buoåi ñieàu traàn ñaëc bieät nhö theá. Tröôùc khi boû phieáu chung keát, taïi San Jose, khoái cöû tri goác Meã coù söï quan taâm ñeán vò daân cöû töông lai cuûa khu 7 neân ñaõ toå chöùc hai kyø hoïp maët. Luùc 5 giôø chieàu thöù Tö ngaøy 31 thaùng 8-2005, toâi ñeán ñöôøng soá 1 downtown San Jose ñeå döï moät buoåi ñaàu tieân. Taïi ñaây caùc vaán ñeà coù tính caùch môû roäng vaø pha chuùt vaên hoïc ngheä thuaät cuûa thaønh phoá. Soá ngöôøi tham döï chæ coù chöøng 40 ngöôøi. Vieät Nam chæ coù toâi vaø hai ngöôøi nöõa. Coøn laïi laø ngöôøi Myõ vaø Meã. Hai coâ gaùi Vieät Nam hoï Nguyeãn laø caùc öùng cöû vieân ngoài ñieàm tónh ñeå traû lôøi caâu hoûi. Hoäi thaûo dieãn ra töø toán vaø khoâng coù caùc uûng hoä vieân tham döï. Moät ngöôøi treû trong ban toå chöùc noùi rieâng vôùi toâi raèng, caû hai coâ ñeàu raát toát cho moät chieác gheá danh döï. Coù theå coi ñaây laø lôøi toùm taét ñeïp ñeõ nhaát cho buoåi ñieàu traàn luùc 5 giôø. Nhöng khi toâi ñeán khu nhaø thôø ñöôøng Senter thì khaùc haún. Baõi ñaäu xe khoâng coøn choã. Khaùn giaû ña soá laø Vieät Nam ngoài kín beân trong vaø ñöùng ñaày beân ngoaøi. Coù theå laø moät nghìn ngöôøi. Giôùi laïc quan noùi laø hai nghìn ngöôøi. Toâi ñem theo caùi ñoàng hoà baám giôø cho ban toå chöùc möôïn. Ban toå chöùc laø nhoùm cöû tri ñòa phöông goàm ña soá coâng daân goác Meã. Vì lyù do teá nhò neân khoâng coù Vieät Nam tham döï. Baø MC noùi raèng, hoâm nay laø ngaøy cöû tri ñeán nghe caùc öùng cöû vieân tröôùc khi boû phieáu. Caùc caâu hoûi ban toå chöùc ñaõ soaïn tröôùc. Ñaõ ñöa cho öùng cöû vieân chuaån bò traû lôøi. Khoâng coù tranh luaän, vaø cöû toïa khoâng ñaët caâu hoûi. Vôùi caùc uûng hoä vieân nhieät thaønh tham döï töø hai phe. Caùc em aùo ñoû cuûa Linda vaø caùc em aùo xanh cuûa Madison ngoài reo hoø hai beân, thì ñieàu leä vaø phöông thöùc cuûa ban toå chöùc ñöa ra raát an toaøn vaø hôïp lyù. Ñieàu traàn hoaøn toaøn baèng Anh ngöõ vaø ñoâi khi coù vaán ñeà neâu leân baèng tieáng Meã ñöôïc dòch ra Anh ngöõ. Coù 5 vaán ñeà ñöa ra ñeàu coù tính caùch ñòa phöông vaø lieân quan tröïc tieáp ñeán quyeàn lôïi cuûa cöû tri khu 7 ña soá laø daân lôïi töùc thaáp. Phía beân caùnh traùi hoäi tröôøng laø caùc tham luaän vieân. Moãi ngöôøi coù hai phuùt ñeå ñöa ra vaán ñeà. Môû ñaàu

hai öùng cöû vieân cuõng coù hai phuùt ñeå töï giôùi thieäu. Sau moãi ñeà taøi ñöa ra thì caùc thaønh vieân ñöôïc ñeà cöû ñaët caâu hoûi. Moät caâu cho moät ñeà taøi. Laàn löôït caùc öùng cöû vieân traû lôøi. Thay phieân nhau, tröôùc sau. Moãi coâ hai phuùt. Khoâng coù tranh luaän, khoâng coù boå tuùc, khoâng coù noùi theâm. Xong laø xong. Ban toå chöùc aên maëc queâ muøa nhö nhöõng cöû tri thöïc söï cuûa khu vöïc daân ngheøo. Khoâng tröng dieän dieâm duùa. Nhö caùc ngöôøi daân vöøa ñi laøm vieäc lao ñoäng veà. Hai coâ öùng cöû vieân Vieät Nam maëc ñoà ñen raát chöõng chaïc cuûa caùc tay chuyeân gia böôùc vaøo chính trò. Laàn löôït caàm micro noùi. Khi ñöùng ra phía tröôùc. Khi ngoài sau baøn chuû toïa. Khi di chuyeån, khi xoay ngöôøi. Luùc nghieâm trang doõng daïc. Luùc töôi cöôøi vui veû. Dieãn xuaát raát hay. Toâi may maén ngoài ngay gheá vôùi baø chaám giôø neân thaáy ñöôïc taát caû veû ñeïp cuûa buoåi ñieàu traàn. Cöù töôûng nhö hai coâ Nguyeãn vaøo chung keát giaûi quoác gia cho caû nöôùc Myõ vaø nöôùc Meã hoûi thaêm söùc khoûe. Phaàn môû ñaàu daønh cho Madison, coâ caàm micro böôùc ra phía tröôùc, maïnh daïn nhö moät chính trò gia trong ñaïi hoäi ñaûng, nhö moät giaùo sö taïi giaûng ñöôøng ñaïi hoïc. Giô tay, quay ñaàu. Vöøa noùi vöøa ñi qua ñi laïi. Madison khaùc haún vôùi Madison hôn ba naêm veà tröôùc maø toâi gaëp luùc coâ coøn doø daãm laøm quen ñeå tranh cöû hoïc khu. Quaû thöïc ngheà daïy ngheà. Ñaây chính laø coâ gaùi taùm laïng noùi theo kieåu Vieät Nam. Khi keát luaän buoåi hoäi thaûo, Madison noùi laø duø theá naøo ñi chaêng nöõa thì phen naøy chaéc chaén seõ coù moät phuï nöõ Vieät Nam vaøo Toøa Thò Saûnh San Jose. Ñoù laø caâu ñaùng tieàn nhaát. Phaàn töï giôùi thieäu tieáp theo laø cuûa Linda. Töø toán hôn nhöng roõ raøng khoâng phaûi laø moät coâ gaùi Vieät Nam hieàn laønh nhö toâi töôûng. Khoâng. Ñaây laø moät luaät sö ñang caõi tröôùc toøa. Bình tónh vaø doõng daïc. Noùi naêng ñaâu ra ñaáy. Ñi ñöùng vöõng chaéc, khoâng phaûi laø coâ gaùi vaãn neùp beân boùng meï trong hoäi chôï Teát naêm naøo. Noùi theo kieåu Taây phöông, ñaây chính laø coâ gaùi nöûa caân. Taùm laïng Vieät Nam laïi baèng nöûa caân cuûa Phaùp. Theá môùi ra noâng noãi. Tay caàm laù phieáu töï do, baâng

Böùc taâm thö cuûa ngöôøi daân baát haïnh Vieät Nam LTS - Döôùi ñaây laø nguyeân vaên böùc taâm thö cuûa ngöôøi daân baát haïnh Vieät Nam gôûi treân ñieän thö thöù 50 cuûa Caâu Laïc Boä Daân Chuû Vieät Nam do Vieät Cöôøng chuyeån taûi. Chuùng toâi xin ñaêng taûi nguyeân vaên: Thaønh kính göûi: Löông tri loaøi ngöôøi treân khaép haønh tinh theá giôùi Kính göûi: OÂng Toång Thoáng Bush, Quoác Hoäi Myõ Ñoàng kính göûi: Kieàu baøo Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhaân daân Vieät Nam ñöôïc tin nhaø laõo thaønh caùch maïng Hoaøng Minh Chính ñaïi dieän cho phong traøo ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû cuûa nhaân daân Vieät Nam, maø bao naêm nay chuùng toâi raát thaønh kính vaø toân vinh, moïi vieäc laøm nghóa cöû cao ñeïp ñaày nghóa khí vì daân vì nöôùc maø muoân daân Vieät Nam luoân töï nguyeän hoïc taäp vaø noi theo, nay vì tuoåi cao laïi maéc beänh hieåm ngheøo chuùng toâi bieát tin, raát xoùt xa thöông caûm, öôùc gì coù moät pheùp maøu dieäu kyø thì ngaøn vaïn daân Nam saün loøng ñoåi giaù ñeå mang laïi söï soáng bình yeân cho caùc baäc laõo thaønh caùch maïng, luoân ñaáu tranh khoâng meät moûi trong phong traøo ñoøi töï do daân chuû cho muoân daân. Ôn nhôø Trôøi Phaät muoân daân Vieät Nam raát caûm ñoäng vì nhöõng taám loøng vaøng, ñaày loøng nhaân töø, baùc aùi, töø nhöõng phöông trôøi xa xoâi beân kia baùn caàu quyù vò luoân chia seõ ñaéng cay ngoït buøi vôùi moïi ngöôøi daân baát haïnh Vieät Nam.

Kính thöa taát caû caùc quyù vò luoân quan taâm ñeán nhaân quyeàn cuûa loaøi ngöôøi! Nhaân chuyeán ñi chöõa beänh cuûa nhaø laõo thaønh caùch maïng Hoaøng Minh Chính toaøn daân oan noùi rieâng, vaø nhaân daân Vieät Nam noùi chung môùi coù ñieàu kieän ñeå göûi toaøn Tieáp trang A13 boä nhöõng baèng chöùng, taøi lieäu hoaøn

toaøn trung thöïc veà moïi aâm möu, thuû ñoaïn cuûa nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñaõ haønh haï, cöôùp heát moïi quyeàn soáng, quyeàn laøm ngöôøi cuûa ngöôøi daân oan Vieät Nam. Chuùng toâi nhöõng ngöôøi daân thaáp coå, beù hoïng vì taám loøng yeâu nöôùc, töø bi tröôùc nhöõng vieäc thieän neân bao chuïc naêm nay phaûi soáng caûnh khoán khoå döôùi cheá ñoä ñoäc taøi, phaùt xít môùi, chuùng ñaõ giaùng ñuû moïi hieåm hoïa xuoáng ñaàu ngöôøi daân oan, chuùng toâi phaûi höùng chòu moïi cöïc hình, khoå nhuïc, oan öùc, ñaéng cay. Neáu noùi veà toäi aùc cuûa nhaø caàm quyeàn Haø Noäi thì khoâng buùt saùch naøo ghi xueå, trôøi khoâng theå dung, ñaát khoâng theå thay thaät xoùt xa cay ñaéng cho nhöõng maõnh ñôøi daân oan baát haïnh, chæ vì daõi naéng daàm möa quaù nhieàu naêm maø bò cheát ñoät töû, vì quaù bò oan öùc, baát coâng cuõng phaûi töï thieâu, tuoåi giaø saép veà vôùi toå tieân cuõng bò cöôùp ñaát, cöôùp nhaø, vôï con bò boû tuø vì beø luõ quan tham khaép 64 tænh thaønh vu oan, kheùp cho caùi toäi choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï, tuoåi giaø phaûi ñi aên maøy aên xin, ra Trung öông keâu oan thì khoâng ñöôïc moät cô quan höõu traùch naøo giaûi quyeát, caùc quan chöùc cao caáp cuûa boä maùy coâng quyeàn Trung öông thôø ô, khoâng moät chuùt ñeå taâm ñeán lôøi caàu cöùu cuûa daân, thöû hoûi neáu quyù vò ôû vaøo hoaøn caûnh nhö chuùng toâi lieäu coøn thieát soáng nöõa khoâng? Ngöôøi daân Vieät Nam chuùng toâi bao chuïc naêm nay bò maát nhaân quyeàn nghieâm troïng chæ vì boä maùy tham nhuõng, chuùng daøn döïng tinh vi xaûo quyeät ñeå ñöa nhau leân laém quyeàn, gia söùc haønh haï, aên cöôùp, boùc loät moïi quyeàn lôïi, taøi saûn cuûa daân toâi.

Nay caùi quyû keá cuûa caû moät boä maùy coâng quyeàn töø Ñaûng ñeán chính quyeàn aên cöôùp traéng moïi taøi saûn cuûa daân ñaõ bò loä roõ nguyeân hình, maø nhöõng keû maët ngöôøi daï quyû ñoù laø: Thuû töôùng - truøm tham nhuõng, vöøa qua oâng Phan Vaên Khaûi ñaõ coù moät chuyeán ñi doái giaû qua Myõ ñaõ bò laøn soùng Vieät kieàu Myõ leân aùn kòch lieät, nay chính oâng ta laø keû môû ñaàu cho chieán dòch aên cöôùp cuûa toaøn daân oan Vieät Nam. Ngaøy 3/2/2005 nghò quyeát 02 ñaõ ra ñôøi möu saâu keá ñoäc cuûa nhöõng keû chuyeân aên xöông, huùt maùu cuûa daân ñaõ ñöôïc thi haønh, chuùng duøng caùi möu ñeå caû moät boä maùy coâng quyeàn aùp ñaët ñoå heát moïi toäi loãi cho daân oan baèng caùch haønh haï, ñeåu caùng voâ lieâm sæ, chæ ñaïo cho coâng luaän baùo chí coù 18 ngaøy ñaêng 3 soá lieân tieáp ra quyeát ñònh ñeå caùc löïc löôïng coâng an phaûn taëc ñöôïc quyeàn ngaên caám baét bôù daân toâi. Chuùng toâi ñaõ coù raát nhieàu ñôn thö toá caùo nhöng tôùi nay vaãn khoâng moät cô quan naøo tieáp nhaän ñôn thö cuûa 18 coâng daân voâ toäi. Kính thöa quyù vò haûi ngoaïi: Neáu quyû keá naøy maø tieáp dieãn khoâng coù söï leân tieáng cuûa quyù vò thì chæ cuoái naêm 2005 naøy toaøn daân oan Vieät Nam seõ bò loät saïch vaø cöôùp traéng ñi moïi taøi saûn, chaéc ñeán manh aùo cuõng chaúng coøn. Nay toaøn daân Vieät Nam chuùng toâi caàu Trôøi khaán Phaät cho nhaø laõo thaønh caùch maïng Hoaøng Minh Chính seõ ñöôïc döông phuø aâm ñoä, gaëp thaày, gaëp thuoác ñeå mau laáy laïi söùc khoûe, coù nhö vaäy thì nhaân daân Vieät Nam môùi coù ngöôøi tieáp theâm söùc maïnh, giuùp Tieáp trang A13


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

I. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam toàn taïi treân neàn taûng naøo? “Khoâng coù gì quí hôn ñoäc laäp, töï do”, caâu noùi cuûa Hoà Chí Minh vaãn ñöôïc trang troïng nhaéc ñeán moïi luùc, moïi nôi. Caâu noùi naøy khoâng chæ laø khaåu hieäu suoâng maø coøn theå hieän khaùt voïng chaùy boûng cuûa toaøn theå nhaân daân Vieät Nam töø xöa ñeán nay. Noù laø lôøi hieäu trieäu toaøn daân ñöùng leân (naêm 1945), chaám döùt gaàn moät theá kæ ñoâ hoä cuûa thöïc daân Phaùp, laøm neân caùch maïng thaùng 8, khai sinh ra nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa. Nhöõng ngaøy naøy taïi Vieät Nam ngöôøi ta ñang long troïng kæ nieäm 60 naêm mieàn Baéc giaønh ñöôïc chính quyeàn töø tay Thöïc daân Phaùp, nhaø nöôùc VNDCCH ra ñôøi. Caùc phöông tieän truyeàn thoâng, baùo chí, truyeàn hình... ngaøy ñeâm ca ngôïi Ñaûng coäng saûn. Caùc cuoäc thi tìm hieåu lòch söû Ñaûng, Baùc, Ñaát nöôùc trong 60 naêm qua cuõng ñöôïc toå chöùc raàm roä ôû khaép nôi, trong moïi taàng lôùp daân chuùng. Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra laø: Ñaõ 60 naêm thaønh laäp nöôùc roài, chuùng ta ñaõ coù Töï Do chöa? Khaùt voïng cuûa 60 naêm veà tröôùc “Ñoäc Laäp-Töï Do” ñaõ thaønh hieän thöïc hay chöa? Khaùt voïng chaùy boûng vaø cuõng laø mong muoán lôùn nhaát cuûa con ngöôøi, ñoù laø Töï do. Töï do goàm coù hai phaàn: Töï do veà theå xaùc vaø töï do veà tinh thaàn. Vaãn coøn coù ngöôøi cho raèng Vieät Nam ta ñaõ coù “töï do”. Coù theå nhöõng ngöôøi naøy ñaõ vaø ñang ñöôïc höôûng nhieàu boång loäc, öu ñaõi cuûa cheá ñoä. Nhöng ñieàu ñaùng tieác laø coù nhieàu ngöôøi chöa bao giôø coù ñieàu kieän ñöôïc tìm hieåu veà nhöõng quyeàn töï do cô baûn cuûa con ngöôøi, nhöõng quyeàn maø leõ ra hoï ñöôïc höôûng. Maëc duø töï do veà thaân theå vaãn chöa ñöôïc toân troïng ôû Vieät nam, nhöng vieäc phaân tích vaán ñeà naøy, toâi xin trôû laïi vaøo moät dòp khaùc. Trong giôùi haïn baøi vieát nhoû naøy, toâi chæ xin ñöôïc laïm baøn ñoâi chuùt veà töï do tinh thaàn ôû Vieät nam. Töï do “tinh thaàn” laø gì? Theo toâi, töï do “tinh thaàn” ñoàng nghóa vôùi töï do “tö töôûng”, nghóa laø con ngöôøi coù quyeàn suy nghó vaø ñöôïc noùi leân suy nghó ñoù, duø ñuùng hay sai. Moïi ngöôøi cuõng coù quyeàn choïn cho mình moät Ñaáng toái cao ñeå ñaët ñöùc tin cuûa mình vaøo ñoù. Neáu baïn ñoàng yù vôùi toâi nhö vaäy thì 100% laø nöôùc Vieät Nam chöa coù Töï do. Moïi tieáng noùi baát ñoàng vôùi chính kieán cuûa ñaûng coäng saûn ñeàu bò tröøng phaït thaúng tay.

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

ÑA ÑAÛNG COÙ “LOAÏN” HAY KHOÂNG? (Baøi vieát chaøo möøng Ñieän Thö cuûa Caâu Laïc Boä Daân Chuû ra soá thöù 50) VIEÄT CÖÔØNG

Caùc Toân giaùo vaãn bò nhaø nöôùc can thieäp vaø gaây khoù deã. Söï vieäc gaây baát bình cho nhöõng ngöôøi coù löông taâm laø vuï ñaøn aùp Phaät giaùo Hoøa Haûo môùi ñaây ñaõ khieán 2 ngöôøi töï thieâu. Nhö vaäy laø öôùc mô “Töï do” cuûa nhaân daân Vieät Nam, keå töø ngaøy ñoäc laäp ñeán nay ñaõ 60 naêm roài vaãn chöa coù ñöôïc. Bao lôùp ngöôøi ñaõ hy sinh, ñaõ naèm xuoáng vì khaùt voïng chính ñaùng ñoù maø ñeán taän hoâm nay chuùng ta vaãn chöa ñöôïc “Töï do”. Ñaûng coäng saûn vaãn luoân luoân tuyeân truyeàn cho söï “chính ñaùng” cuûa mình trong suoát 60 naêm qua. Theá nhöng, thöïc söï hoï coù “chính ñaùng” ñeå caàm quyeàn vaø tieáp tuïc caàm quyeàn nöõa hay khoâng? Coù leõ laø khoâng! Vì neáu chaéc chaén nhö vaäy thì hoï ñaõ daùm laøm moät cuoäc “Tröng caàu daân yù “ hay moät cuoäc Baàu cöû töï do ñeå khaúng ñònh söï chính ñaùng ñoù roài. Nhöng taïi sao ñaûng coäng saûn vaãn tieáp tuïc toàn taïi? Vaø ñaâu laø lí do ñeå hoï toàn taïi? Theo toâi ñaûng coäng saûn toàn taïi treân 3 neàn taûng: a. Tuyeân truyeàn doái traù, thoâng tin moät chieàu, phuïc vuï cho lôïi ích cuûa ñaûng. b. Khi khoâng tuyeân truyeàn vaø “nhoài soï” ñöôïc nöõa, ñaûng coäng saûn chuyeån sang aùp ñaët, ñaøn aùp thoâ baïo, khieán cho quaàn chuùng sôï haõi, baïc nhöôïc, suy yeáu yù chí ñaáu tranh. c. Bieän minh cho vieäc naém quyeàn cuûa mình baèng caùch keå leå “coâng ôn” trong quaù khöù (töùc laø vieäc ñaõ daønh ñöôïc chính quyeàn töø tay thöïc daân Phaùp vaø ñaùnh ñuoåi Myõ). Chuùng ta coù leõ ai cuõng bieát laø ñaûng coäng saûn ñaõ töøng tuyeân truyeàn hay ñeán côõ naøo! Hay ñeán möùc maø cöïu TT Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ phaûi caûnh tænh raèng “ñöøng nghe coäng saûn noùi maø haõy nhìn coäng saûn laøm”. Töø ngaøy thaønh laäp ñaûng ñeán nay, coâng taùc tuyeân truyeàn luoân ñöôïc ñaûng ñaët leân haøng ñaàu, vôùi phöông chaâm “nöôùc chaûy ñaù moøn” cöù noùi maõi moät chuyeän khoâng coù thaät cho ñeán khi naøo daân chuùng meät moûi vaø phaûi tin laø coù thaät thì môùi thoâi. Hoï khoâng tieác coâng söùc vaø tieàn baïc (cuûa daân) ñeå ñoå vaøo coâng vieäc

tuyeân truyeàn naøy. Haøng traêm tôø baùo trong nöôùc luoân daønh moät hai trang ñaàu ñeå ca ngôïi ñaûng, Baùc, ca ngôïi ñöôøng loái cuûa ñaûng, ca ngôïi caùc hoaït ñoäng cuûa laõnh ñaïo ñaûng. Muïc ñích chính cuûa ñaûng laø ru nguû vaø meâ hoaëc daân chuùng, bieán ñaûng thaønh moät giaùo hoäi vaø bieán chuû nghóa coäng saûn thaønh moät lyù thuyeát toân giaùo, moät thöù ñöùc tin muø quaùng. Hoï vuoát ve, môn trôùn, ca ngôïi söï caàn cuø, duõng caûm, cam chòu cuûa ngöôøi daân vaø khoâng ngaàn ngaïi thoåi “nhaân daân” leân taän maây xanh. Hoï doái traù ngay caû trong luùc hoï gaây ra sai laàm, toäi aùc. Coù chuyeän gì xaûy ra laø laäp töùc ñoå toäi quanh, lí do laø caáp döôùi laøm sai, laøm baäy chöù ñaûng luùc naøo cuõng anh minh vaø saùng suoát .v.v.. (1). Nhieàu ngöôøi oan öùc, nhöng bò vuoát ve, ngoït nhaït, vaø caû ñe doïa, ñaønh ngaäm boà hoøn laøm ngoït. Neáu coù moät thöù “töï do ngoân luaän” ôû Vieät Nam thì ñoù laø “töï do” ca ngôïi ñaûng, ca ngôïi Baùc. Bao nhieâu cuõng ñöôïc, doái traù côõ maáy cuõng ñöôïc, thoâ thieån vaø loá bòch ñeán maáy cuõng ñöôïc. Nhieàu khi ngöôøi ñoïc khoâng khoûi thaáy xaáu hoå, ñoû maët vì nhöõng lí luaän, ngôïi ca kieåu nhö theá xuaát hieän treân baùo chí. Môùi ñaây treân baùo Nhaân daân coù ñaêng baøi vieát, Thöïc chaát cuûa caùi goïi laø “khung maãu tö duy môùi” cuûa hai taùc giaû Phaïm Vaên Chuùc - Löông Khaéc Hieáu. Caû baøi vieát laø söï nguïy bieän cho söï chính ñaùng cuûa ñaûng, theá nhöng thaät laø thoâ thieån khi hai oâng boài buùt naøy khaúng ñònh “trong ñieàu kieän thöïc teá hieän nay ôû nöôùc ta, baát kyø theå cheá chính trò ña ñaûng, ña nguyeân, daân chuû tö saûn naøo cuõng ñeàu mang tính ngoaïi lai vay möôïn, hình thöùc giaû hieäu vaø haïn heïp tieâu cöïc, do ñoù ñeàu laø baát caäp, khoâng thieát thöïc hieäu quaû, khoâng caàn thieát vaø phaûi loaïi boû hoaøn toaøn” nhöng sau ñoù laïi khaúng ñònh ngay raèng “Ñaûng ta ra söùc quyeát taâm töï ñoåi môùi treân neàn taûng chuû nghóa MaùcLeânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh”. Thöa vôùi hai oâng raèng, coù noùi doái thì cuõng phaûi tìm caùch che ñaäy, sao laïi thoâ thieån theá! Chuû nghóa Maùc-Leânin töø ñaâu ra vaäy?

Caùi chuû nghóa naøy khoâng “mang tính ngoaïi lai vay möôïn, hình thöùc giaû hieäu vaø haïn heïp tieâu cöïc, do ñoù ñeàu laø baát caäp, khoâng thieát thöïc hieäu quaû, khoâng caàn thieát vaø phaûi loaïi boû hoaøn toaøn” sao? Hoaëc ít ra hai oâng cuõng phaûi tìm cho hai oâng Mac vaø Leânin naøy moät caùi queâ, ví duï nhö Baéc Noâng (gaàn Baéc Caïn) chaúng haïn? Baøi vieát “ngoä nghónh” naøy ñaõ ñöôïc tôø baùo Ñaøn Chim Vieät ñaêng taûi laïi vaø ñaõ taïo ra moät cuoäc tranh luaän soâi noåi veà söï tuyeân truyeàn doái traù vaø thoâ thieån cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Khi söï tuyeân truyeàn doái traù khoâng coøn thuyeát phuïc ñöôïc nöõa, söï doái traù vaø nguïy bieän bò boùc meû, ñaûng coäng saûn lieàn quay sang ñaøn aùp, moät caùch tinh vi vaø thoâ baïo. Ñaûng tuyeân truyeàn ñeå ngöôøi daân khoâng choáng ñoái, khi bieát khoâng coù keát quaû lieàn giôû maët ngay vaø raát nhanh. Khi ñoù boä maët nhaân töø, “vì daân, vì nöôùc”, “coâng boäc cuûa nhaân daân” ñöôïc haï ngay xuoáng, nhöõng haønh ñoäng xaáu xa nhaát ñeàu ñöôïc aùp duïng: Vu khoáng, boâi nhoï, ñaáu toá, phong toûa, caét vieäc laøm, theo doõi, tuø ñaøy (vôùi nhöõng baûn aùn khaéc nghieät). Taát caû tieáng noùi baát ñoàng ñeàu bò ñaøn aùp, khoâng nhöõng daân chuùng thaáp coå beù hoïng maø ngay caû quan chöùc cao caáp, laõo thaønh caùch maïng, nhöõng ngöôøi vaøo sinh ra töû neáu vì mong muoán noùi leân söï thaät, mong muoán cho nhöõng caùi cheát ngaøy hoâm qua khoâng uoång phí, leân tieáng chæ trích hay caûnh baùo, thaäm chí laø goùp yù, ñeå ñaûng ñöôïc toát hôn, daân chuùng deã thôû hôn ñeàu bò tröøng phaït. Cöïu Trung töôùng, phoù chuû tòch Quoác hoäi Traàn Ñoä, ñeán luùc cheát vaãn chöa yeân. Ñaïi taù Leâ Hoàng Haø, cöïu chaùnh vaên phoøng Boä coâng an nöûa ñeâm bò coâng an Haø noäi xoâng vaøo nhaø khaùm xeùt, tra hoûi nhö moät teân toäi phaïm. Cöïu Thuû töôùng Voõ Vaên Kieät traû lôøi phoûng vaán vaãn bò caét xeùn, baøi vieát khoâng ñöôïc ñaêng. Nhöõng ngöôøi naøy ñeàu maéc moät caùi toäi ñoù laø “noùi thaät”. Döôùi caùc cheá ñoä coäng saûn “noùi thaät” coù khi laø moät troïng toäi. Trong baøi vieát môùi ñaây cuûa Linh muïc Nguyeãn Vaên Lyù sau khi ra tuø “Vaán ñeà töông lai gaàn cuûa Vieät Nam”, Linh muïc ñaõ cho raèng quoác

naïn lôùn nhaát cuûa Vieät nam ngaøy hoâm nay söï doái traù “noãi quoác nhuïc, quoác naïn coù tính trieát lyù cô baûn saâu thaúm nhaát cuûa Daân toäc VN hieän nay laø: Thoùi quen noùi doái, söï caàn thieát phaûi noùi doái, söï cöôõng böùc phaûi noùi doái, buoäc loøng phaûi soáng trong moät heä thoáng quaù quen vôùi noùi doái, coi vieäc haønh söû caùch gian traù luoàn laùch laø vieäc ñöông nhieân phaûi coù taïi VN”, “Thöïc teá VN ñang laø moät tröôøng ñaøo taïo ngheä thuaät noùi doái khoång loà”, vaø Linh muïc ñaõ khoâng ngaàn ngaïi pheâ phaùn thaùi ñoä ñoàng loõa vôùi “quoác naïn” naøy, baèng caùch im laëng, giaû vôø ñoàng yù, thaäm chí ngay caû ñoái vôùi caùc chöùc saéc Toân giaùo, nhöõng ngöôøi luoân ñöôïc kính troïng trong coäng ñoàng. Moät haønh ñoäng nöõa ñeå bieän minh cho söï chính ñaùng cuûa ñaûng coäng saûn ñoù laø söï lôïi duïng hai cuoäc chieán ñaõ qua. Vôùi Caùch maïng thaùng 8 vaø cuoäc “giaûi phoùng” Mieàn Nam, ñaûng töï cho mình nhaän heát nhöõng “coâng lao” ñoù vaø luoân tìm caùch göûi ñeán daân chuùng moät thoâng ñieäp raèng “Ñaát nöôùc naøy do coâng laõnh ñaïo cuûa chuùng toâi maø giaønh ñöôïc, neân baây giôø chæ coù chuùng toâi môùi coù quyeàn thöøa höôûng maø thoâi” ñaûng bieán Ñaát nöôùc naøy thaønh cuûa rieâng ñaûng. Laøm gì? Vaø laøm nhö theá naøo? Laøm xaáu hay toát? ñeàu laø quyeàn cuûa ñaûng ngöôøi daân khoâng ñöôïc can thieäp. Caùch maïng thaùng 8 thaønh coâng vaø Vieät Nam daønh ñöôïc ñoäc laäp ñoù laø coâng lao cuûa caû daân toäc, trong ñoù ñaûng coäng saûn ñoùng moät vai troø quan troïng. Maø cho duø coâng lao cuûa ñaûng coäng saûn coù lôùn ñeán ñaâu ñi nöõa thì cuõng coù ai phaûn ñoái ñaâu? Nhöõng vieäc laøm ñoù seõ ñöôïc ghi vaøo lòch söû nhö bao trang söû haøo huøng khaùc cuûa daân toäc. Nhaân daân vaø haäu theá seõ ñaùnh giaù möùc ñoä vaø taàm quan troïng cuûa caùc cuoäc caùch maïng ñoù vaø seõ coù nhöõng haønh ñoäng ñeå toân vinh. Khoâng ai hoaëc moät ñaûng phaùi naøo coù quyeàn laáy nhöõng thaønh tích trong quaù khöù ñeå bieän minh cho nhöõng sai traùi vaø söï cai trò khoâng chính ñaùng cuûa hieän taïi. Moät chính quyeàn chæ coù ñöôïc söï chính ñaùng khi ñöôïc ña soá nhaân daân, ngay taïi thôøi ñieåm ñoù tín nhieäm.Neáu coù ai ñoù coù suy nghó raèng, vì ñaûng coäng saûn ñaõ coù coâng daønh ñöôïc ñoäc laäp neân hoï coù quyeàn laõnh ñaïo ñaát nöôùc daøi daøi, thì thaät laø sai laàm. Ñaát nöôùc Vieät Nam vôùi lòch söû 4000 naêm giöõ nöôùc, cha oâng ta ñaõ phaûi ñoái ñaàu vôùi bao nhieâu keû xaâm löôïc vaø ñaõ vieát neân nhöõng trang söû haøo huøng. Töø Thuïc Phaùn, An Döông Vöông, Tieáp trang A13

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Cuoäc chieán tranh chính trò ôû Khu 7 San Jose Tieáp trang A11

khuaâng khoâng bieát baàu cho ngöôøi naøo? Linda noùi raèng ñaõ bao naêm qua ñi leã nhaø thôø naøy, em vaãn ngoài phía döôùi thaät xa. Hoâm nay laø laàn ñaàu tieân em ñöôïc ngoài ôû gheá chính giöõa phía treân ñeå nhìn xuoáng. Em raát caûm ñoäng. Ñaây cuõng laïi laø moät caâu noùi ñaùng tieàn. Vaø toâi cuõng khoâng ñònh maát thì giôø keå laïi cho quyù vò caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc ñöa ra, ñaõ ñöôïc giaûi ñaùp. Thöïc ra, khoâng theå nhôù heát, vaø coù nhöõng ñieåm chính toâi khoâng nghe roõ. Caùc caâu hoûi ñaõ chuaån bò, caùc öùng cöû vieân nghieân cöùu tröôùc roài traû lôøi, moät thoaùng troâi qua. Hai phuùt phuø du, toâi maûi ngaém caùc söï kieän xaûy ra neân khoâng döøng laïi ôû ñoái thoaïi. Cuõng nhö ña soá Vieät Nam tham döï, toâi ñi xem nhieàu hôn laø ñi nghe vaø toâi ñaõ xem ñöôïc moät maøn Vieät Nam trình dieãn raát ñeïp. Khi tan cuoäc, hai öùng cöû vieân Vieät Nam baét tay ban toå chöùc. Toâi ñeán beân baøn chuû toïa yeâu caàu hai chaùu baét tay nhau. Vaø hai öùng cöû vieân khu 7 quoác tòch Myõ luùc ñoù trôû laïi laø hai coâ gaùi Vieät Nam ngoan ngoaõn nghe lôøi oâng giaø baét tay nhau. Coù theå laø laàn ñaàu tieân sau bao nhieâu ngaøy thaùng ñoái maët. Nhöõng ngöôøi baïn cuûa caû hai phía uûng hoä ñeán hoûi toâi raèng: Baùc xem chöøng kyø naøy ai thaéng? Qua buoåi hoïp maët hoâm nay ai thaéng? Toâi traû lôøi deã daøng. Kyø naøy toâi bieát coù ngöôøi thaéng. Vaø qua buoåi chung quyeát ngaøy hoâm nay toâi laïi bieát roõ hôn. Vieät Nam thaéng. Hai coâ gaùi Vieät Nam coâ naøo vaøo caùi Toøa Thò Xaõ ñoù cuõng ñeàu xöùng ñaùng. Sôû dó caùc coâ ñang ngang ngöûa bôûi vì cuøng xuaát saéc. Caùc caäu nam töû Vieät Nam maø ra kyø naøy chaéc seõ hoûng vieäc ngay. Con ñöôøng chính trò laø choâng gai vaø coâ ñôn. Qua kyø hoäi luaän vöøa qua, toâi coù theâm nhaän ñònh moät laàn nöõa laø caû hai coâ ñeàu xuaát saéc vaø töï mình ñaõ môû cuoäc ñaáu tranh. Töï mình tìm caùch trình baøy vaø dieãn xuaát. Vôùi caùi cung caùch haønh xöû vaøo buoåi chieàu

thöù Tö vöøa qua, toâi khoâng nghó laø caùc coâ phaûi döïa vaøo ai ñeå soaïn baøi baûn cho mình. Coù theå beân ngoaøi giuùp ñôõ laët vaët trong vieäc tranh cöû thì coù, nhöng baûn ngaõ chính trò cuûa Linda vaø Madison coù nhieàu phaàn thieân phuù vaø töï ñaøo luyeän. Neáu noùi laø caùc coâ phaûi döïa vaøo cha meï hay döïa vaøo phe caùnh thì coù theå ñuùng ôû choã khaùc. Rieâng toái thöù Tö 31 thaùng 82005, hai coâ gaùi hoï Nguyeãn ñaõ trình dieãn hoaøn toaøn baûn ngaõ cuûa rieâng mình. Ñoù laø ñieàu caàn ñöôïc ghi nhaän, ñöôïc taùn thöôûng vaø ñoù laø ñieàu maø laøm cho chuùng ta haõnh dieän. Caùc coâ naøy roài ñaây seõ bay xa duø coù hay khoâng coù cha meï hay vaây caùnh. Söï uûng hoä ñoâi khi aûnh höôûng ñeán söï thaønh baïi nhöng baûn ngaõ cuûa öùng cöû vieân luoân luoân vaãn laø yeáu toá then choát. Baûn ngaõ ñoù ñaõ xuaát hieän vaøo toái thöù Tö vaø ñoù laø luùc baét ñaàu cuûa cuoäc ñôøi chính trò seõ coøn daøi cho caùc coâ hoï Nguyeãn. Moät trong caùc chính trò gia thaønh coâng nhaát ôû Vieät Nam laø Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu. Bí quyeát cuûa oâng laø phaûi lyø. Thaät lyø ñeå chòu ñaïn. OÂng ñaõ töøng coù nhieàu ñoøn pheùp ñeå thaønh coâng vaø toàn taïi keå caû hôïp phaùp laãn baát hôïp phaùp, keå caû xaáu laãn toát. Khi bò toá caùo oâng ñaõ nhaän loãi baèng moät caâu baát huû. “Coù ít xít ra nhieàu.” Taïi Hoa Kyø caùc göông ñaùnh baån trong chính trò keùo daøi caû traêm naêm vaø trong haøng ngaøn trang lòch söû. Do ñoù, chính trò taïi Hoa Kyø ñoàng nghóa vôùi xaáu xa, dô baån. Nhöng aùnh ñeøn saân khaáu chính trò xoùa ñi heát caùc veát ñen. Moät chính trò gia noåi tieáng qua ñôøi teân laø Hy Höõu. Treân moä bia khoâng coù teân maø chæ ñeà haøng chöõ: “Ñaây laø nôi yeân nghæ cuûa moät chính khaùch toaøn haûo.” Ai ñi qua ñoïc ñöôïc cuõng nhaéc ñeán teân oâng: Hy Höõu. Ñoù cuõng laø teân cuûa moät danh nhaân hoï Nguyeãn.

soaùt gaét gao ñeâm ngaøy cuûa maïng löôùi löûa - löïc löôïng an ninh neân khoâng theå ñeán tay nhöõng vò coù löông tri ôû quoác teá vì vaäy nhaân daân treân toaøn theá giôùi khoâng hieåu ñöôïc noãi ñau trieàn mieân, chìm ñaém trong söï caâm laëng cuûa ngöôøi daân oan chuùng toâi. Chuùng toâi raát mong coâng luaän baùo ñaøi Haûi ngoaïi cuøng vôùi söùc maïnh toång hôïp cuûa löông tri loaøi ngöôøi tieán boä treân khaép haønh tinh theá giôùi, xin haõy keà vai saùt caùnh vôùi quaân daân Vieät Nam, baèng moïi haønh ñoäng höõu hieäu leân tieáng buoäc nhaø caàm quyeàn Haø Noäi phaûi döøng ngay moïi haønh ñoäng taøn saùt daân toâi, vaø traû ngay moïi quyeàn soáng, quyeàn laøm ngöôøi cho ngöôøi daân Vieät Nam. Neáu nhaø caàm quyeàn Haø Noäi khoâng chòu tuaân thuû daân toâi ñeà nghò Luaät quoác teá seõ ñöôïc ñöa vaøo Vieät Nam, ñaát nöôùc Vieät Nam caàn phaûi coù ña Ñaûng nhö nhieàu nöôùc treân theá giôùi, coù vaäy thì daân toâi môùi coù ñoäc laäp, töï do, nhaân quyeàn vaø coâng lyù. Xin theá giôùi haõy cöùu laáy daân Vieät Nam nhö cöùu naïn soùng thaàn! Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhaân daân Vieät Nam xin ngaøn laàn caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa quyù vò theá giôùi naêm chaâu. 1. Quyeàn soáng thieâng lieâng cuûa loaøi ngöôøi treân theá giôùi muoân naêm! 2. Toå quoác Vieät Nam Ñoäc LaäpTöï Do-Daân Chuû muoân naêm! 3. Nöôùc Vieät Nam caàn phaûi coù Ñaûng daân chuû nhaân daân! 4. Chính quyeàn Haø Noäi ñöông quyeàn caàn phaûi bò dieät vong! Vì trình ñoä daân trí thaáp, raát mong söï löôïng thöù cuûa quyù vò, chuùng toâi khoâng kyù teân vì baøi hoïc kinh nghieäm cuûa caùc nhaø daân chuû cho thaáy chæ khi naøo quyù ngaøi quoác teá thöïc söï nhaän thoâng tin cuûa chuùng toâi taän tay thì 100% daân toâi seõ kyù roõ hoï, teân, ñòa chæ. Vì böùc taâm thö naøy chöa chaéc seõ ñöôïc loït qua löôùi löûa cuûa löïc löôïng Giao Chæ - Daân Sinh, an ninh. San Jose, 2005 Haø Noäi, ngaøy 28 thaùng 8 naêm 2005 taâm thö cuûa ngöôøi

Böùc daân baát haïnh Vieät Nam Tieáp trang A11

daân baûo toaøn ñöôïc nhaân quyeàn cuûa chính mình. Bao nhieâu naêm qua daân oan chuùng toâi coù göûi taøi lieäu ñi quoác teá nhöng ñeàu bò kieåm duyeät, söï kieåm

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13 bao nhieâu anh huøng khaùc, Hoï cuõng coù coâng raát lôùn vôùi ñaát nöôùc. Ñinh Boä Lónh ñaõ deïp loaïn 12 söù quaân thoáng nhaát ñaát nöôùc. Traàn Höng Ñaïo ba laàn ñaùnh tan quaân Nguyeân, baûo veä bôø coõi ñaát nöôùc. Leâ Lôïi cuõng ñaõ ñaùnh ñuoåi ñöôïc quaân Minh xaây döïng moät nöôùc Vieät nam ñoäc laäp, töï chuû. Neáu vì hoï coù coâng lôùn nhö vaäy maø chuùng ta phaûi ñeå cho con chaùu hoï ñôøi ñôøi laøm Vua, thì chuùng ta coù chaáp nhaän ñöôïc khoâng? Roõ raøng laø khoâng! vaø Ñaûng coäng saûn Vieät Nam cuõng khoâng theå ngoaïi leä. Coâng cuûa hoï (neáu coù) nhaân daân seõ ghi nhôù. Coøn ai naém chính quyeàn, laõnh ñaïo ñaát nöôùc thì phaûi ñeå cho nhaân daân Vieät nam (ngaøy hoâm nay) töï quyeát ñònh laáy, baèng caùc cuoäc baàu cöû töï do vaø coâng baèng. II. Ña Ñaûng coù “loaïn” hay khoâng?

Taát caû nhöõng ngöôøi ñang ñaáu tranh cho daân chuû ñeàu mong muoán Vieät Nam coù daân chuû, theá thì daân chuû laø nhö theá naøo? Hình thuø nhaø nöôùc ñoù ra sao? Theo toâi xaõ hoäi Daân chuû laø nhaø nöôùc Phaùp quyeàn vaø phaûi theo hình thöùc “tam quyeàn phaân laäp”, töùc laø 3 lónh vöïc: Laäp Phaùp, Haønh Phaùp, Tö Phaùp phaûi hoaït ñoäng ñoäc laäp, vaø phaûi kieåm soaùt laãn nhau. Vaø ñeå coù xaõ hoäi daân chuû thì baét buoäc phaûi coù töï do ngoân luaän, töï do baùo chí, töï do Tín ngöôõng, töï do thaønh laäp Hoäi, Ñaûng, töï do öùng cöû vaø baàu cöû. Daáu hieäu ñaàu tieân ñeå nhaän bieát moät xaõ hoäi coù daân chuû hay khoâng ñoù laø möùc ñoä töï do cuûa baùo chí. Khoâng coù baùo chí töï do (trong ñoù coù baùo chí cuûa tö nhaân) thì khoâng theå coù daân chuû. Sau khi coù töï do baùo chí roài thì phaûi coù ña ñaûng. Phaûi coù ña ñaûng thì ngöôøi daân môùi coù quyeàn löïa choïn, môùi phaân bieät ñöôïc ai toát, ai xaáu, ai trung thöïc, ai löøa ñaûo? Theá nhöng khi nhaéc ñeán chuyeän ña ñaûng taïi Vieät nam vaãn coøn coù ngöôøi cho raèng “Vieät nam maø ña ñaûng laø loaïn ngay!”, theá thì ña ñaûng coù loaïn hay ÑA ÑAÛNG COÙ “LOAÏN” khoâng? vaø ai laø nhöõng ngöôøi cho HAY KHOÂNG? raèng ña ñaûng laø loaïn? Tieáp trang A12 Nhöõng ngöôøi cho raèng ña ñaûng hai Baø Tröng, Baø Trieäu ñeán Leâ laø loaïn, theo toâi coù theå chia thaønh 3 Hoaøn, Ñinh Boä Lónh, Lyù Thöôøng nhoùm: Kieät, Traàn Höng Ñaïo, Leâ Lôïi...vaø

1. Töø nhöõng ngöôøi ñang ñöôïc höôûng lôïi trong ñaûng coäng saûn. Ñieàu naøy thì taát nhieân roài, hoï phaûi huø doïa daân chuùng ñeå coù theå ngoài maõi treân “ngai vaøng”. Nhöõng keû naøy laø nhöõng keû “bòp bôïm” (toâi khoâng muoán duøng töø naøy nhöng nghó maõi khoâng ra töø khaùc ñeå thay theá), hoï bieát laø khoâng phaûi nhö vaäy nhöng vaãn löøa doái daân chuùng, hoï ñaùnh maát nhaân caùch cuûa mình ñeå ñoåi laáy quyeàn lôïi, aân suûng maëc cho daân chuùng laàm than, ñoùi khoå. Ñaùng traùch nhaát laø nhieàu ngöôøi trong soá naøy laø trí thöùc, coù aên, coù hoïc töû teá. Ví duï nhö Toân Nöõ Thò Ninh, ñöông kim phoù chuû tòch Quoác hoäi VN, moät keû trí thöùc aên hoïc gaàn nöûa ñôøi ngöôøi ôû Chaâu AÂu maø vaãn cho raèng coù moät neàn “daân chuû ñoäc ñaûng” taïi Vieät Nam. Moät con ngöôøi khoâng coi danh döï vaø nhaân caùch cuûa mình ra gì? Thì laøm sao ñöôïc moïi ngöôøi toân troïng? 2. Töø nhöõng ngöôøi löôøi suy nghó, thieáu hieåu bieát, noùi theo ngöôøi khaùc. 3. Nhöõng ngöôøi chöa bieát ñöôïc söï thaät, do thieáu thoâng tin. Vôùi nhoùm thöù nhaát thieát nghó khoâng caàn noùi phaûi traùi laøm gì cho meät, vì hoï laø nhöõng keû bòp bôïm. Trong phaân tích döôùi ñaây toâi coá gaéng trình baøy cho hai nhoùm coøn laïi bieát ñöôïc raèng ña ñaûng khoâng heà “loaïn” maø chæ laøm cho ñaát nöôùc phaùt trieån hôn leân maø thoâi. Treân theá giôùi coù hôn 200 nöôùc, theá nhöng chæ coù 4 nöôùc (Trung quoác, Vieät Nam, CuBa vaø Baéc Trieàu tieân) laø ñoäc ñaûng coøn laïi caùc nöôùc kia ñeàu ña ñaûng, trong ñoù bao goàm taát caû caùc nöôùc phaùt trieån nhaát nhö Myõ, Anh, Phaùp, Ñöùc, Nhaät... theá thöû hoûi ñaát nöôùc hoï coù “loaïn” khoâng hay laø ngaøy caøng phaùt trieån röïc rôõ, ñôøi soáng ngöôøi daân ngaøy caøng naâng cao? Keå caû caùc nöôùc ôû Chaâu Phi, hay AÙp-ga-ni-stan, thaäm chí laø nöôùc haøng xoùm beù nhoû beân caïnh chuùng ta laø Campuchia cuõng ña ñaûng, theá hoï coù “loaïn” khoâng? Neáu cho raèng vì daân trí Vieät nam coøn thaáp neân chöa theå ña ñaûng ñöôïc thì cuõng khoâng oån. Chaúng leõ daân trí nöôùc ta khoâng baèng caùc nöôùc Chaâu phi hay Campuchia sao? Chaúng leõ laïi coi thöôøng daân trí ngöôøi Vieät ñeán theá sao? Tieáp trang A14

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn

ÑA ÑAÛNG COÙ “LOAÏN” HAY KHOÂNG? Tieáp trang A13

Maø neáu coù ai ñoù cho raèng daân trí mình thaáp khoâng baèng caû Campuchia thì quaû thaät khoâng coøn gì ñeå noùi! Vaø nhö vaäy thì chaúng leõ daân Vieät nam cöù suoát ñôøi chòu ngheøo, chòu nhuïc maõi sao? Nhöõng ngöôøi cho raèng ña ñaûng seõ loaïn, nghó raèng ña ñaûng seõ noäi chieán, seõ ñaùnh nhau chaêng? Khoâng theå coù chuyeän ñoù! Ña ñaûng ñaây laø ñaûng chính trò, chöù khoâng phaûi caùc söù quaân, caùc baêng ñaûng Maphia. Maø ñaûng chính trò chæ laø taäp hôïp cuûa nhöõng ngöôøi cuøng chính kieán. Hoï chia seû vôùi nhau veà caùc vaán ñeà xaây döïng vaø kieán thieát ñaát nöôùc, hoï khoâng coù quaân ñoäi, coâng an cuõng nhö hoï khoâng coù quyeàn trang bò vuõ khí. Hoï coù theå tuaàn haønh, bieåu tình trong traät töï vaø oân hoøa. Hoï phaûi ñöa ra caùc chöông trình, cöông lónh, ñöôøng loái, ñeå thuyeát phuïc daân chuùng vaø sau cuøng laø hoï phaûi vaän ñoäng ñeå coù theå thaéng cöû trong caùc cuoäc baàu cöû töï do, coâng baèng ñeå coù gheá trong Quoác hoäi hay chieán thaéng trong caùc cuoäc baàu cöû Toång thoáng. Trong moät xaõ hoäi daân chuû, quaân ñoäi, coâng an, boä maùy haønh chính phaûi ñöôïc phi chính trò hoùa. Hoï khoâng ñöôïc phuïc vuï hoaëc nghe lôøi cuûa baát cöù ñaûng phaûi naøo maø chæ nghe leänh cuûa Chính phuû, vôùi ñieàu kieän chính phuû ñoù phaûi hôïp hieán, ñöôïc daân chuùng baàu leân moät caùch hôïp phaùp. Moïi sinh hoaït chính trò chæ laø chuyeän noäi boä cuûa ñaûng ñoù, khoâng ñöôïc ñem ra baøn luaän nôi coâng sôû. Chính quyeàn Vieät nam vaãn luoân tuyeân truyeàn raèng, vôùi cheá ñoä moät ñaûng nhö hieän nay Vieät nam seõ coù ñöôïc söï oån ñònh vaø khieán giôùi ñaàu tö, du lòch yeân taâm khi ñeán vôùi Vieät nam? Ñieàu naøy coù thaät nhö vaäy khoâng? Theo toâi ñoù chæ laø söï nguïy bieän. Moät ñaát nöôùc thanh bình, oån ñònh chæ khi naøo “Vua, toâi thuaän hoøa”, töùc laø ngöôøi daân haøi loøng vôùi chính quyeàn vaø an taâm, heát loøng coáng hieán cho ñaát nöôùc.

ÔÛ Vieät Nam ngöôøi daân coù haøi loøng vôùi chính phuû, vôùi ñaûng hay khoâng? Ñaûng coù daùm laøm moät cuoäc thaêm doø dö luaän veà vaán ñeà naøy hay khoâng? Söï thaät laø ngaøy caøng coù söï choáng ñoái maïnh meõ töø phía ngöôøi daân, söï im laëng vaø “oån ñònh” chæ laø giaû taïo beà ngoaøi vì sôï baïo löïc cuûa “chuyeân chính voâ saûn”, cuûa chính quyeàn. Loøng daân ngaøy caøng oaùn thaùn, baát maõn vôùi chính quyeàn. Nhieàu ngöôøi cho raèng xaõ hoäi Vieät nam nhö moät thuøng thuoác suùng, chæ caàn moät moài löûa laø noå tung. Caùc vuï bieåu tình, taán coâng caûnh saùt, cô sôû cuûa chính quyeàn ngaøy caøng gia taêng treân khaép ñaát nöôùc nhö ôû Haø Taây, Haø noäi, Thaùi Bình, Taây Nguyeân, TP HCM, Bình Thuaän... vaø hieän töôïng naøy cuõng ñang dieãn ra gay gaét taïi nöôùc quan thaày Trung Quoác. Treân tôø nhaät baùo Trung Quoác, soá ra hoâm 22/8, oâng Toâ Haûi Nam -Chuû tòch Vieän nghieân cöùu thu nhaäp Boä Lao ñoäng vaø an sinh xaõ hoäi cho bieát “Bieåu tình vaø gaây roái ñaõ dieãn ra thöôøng xuyeân hôn trong nhoùm nhöõng ngöôøi caûm thaáy baát maõn vôùi tình traïng baát bình ñaúng xaõ hoäi, tham nhuõng lan traøn, chieám ñaát baát hôïp phaùp. Ñieàu naøy daãn tôùi nguy cô buøng phaùt baát oån xaõ hoäi qui moâ lôùn”. Ñaøi BBC cho bieát “Boä tröôûng An ninh Trung Quoác gaàn ñaây ñöôïc trích lôøi noùi naêm ngoaùi “Nhö vaäy, moïi söï “oån ñònh” taïi Vieät Nam cuõng nhö caùc nöôùc “ñoäc taøi (XHCN) anh em” khaùc chæ ñeàu laø giaû taïo. Caùc côn soùng ngaàm ñang chaûy cuoàn cuoän trong loøng ngöôøi daân, chæ chôø coù cô hoäi laø daâng leân thaønh soâng, thaønh bieån caû cuoán troâi ñi baát coâng vaø raùc röôûi. Quay trôû laïi chuyeän ña ñaûng, ña ñaûng nhö vaäy laø khoâng heà sinh ra “loaïn”. Theá nhöng ña ñaûng coù lôïi khoâng? Caâu traû lôøi laø hoaøn toaøn coù! Phaûi coù caïnh tranh môùi coù phaùt trieån. Ai cuõng roõ ñieàu ñoù, neàn taûng cuûa chuû nghóa tö baûn töï do caïnh tranh, khoâng nhöõng trong thöông tröôøng maø ngay caû trong chính tröôøng, söï caïnh tranh raát khoác lieät vaø soøng phaúng vaø vì theá maø chuû nghóa tö baûn khoâng heà “giaõy cheát” nhö hai oâng toå cuûa chuû nghóa coäng saûn laø Mac-Leânin möôøng töôïng ra, ngöôïc

laïi noù ngaøy caøng phaùt trieån röïc rôõ hôn. Cuõng coù ngöôøi cho raèng ña ñaûng seõ daãn ñeán vieäc caõi coï nhau ôû Quoác hoäi, trong chính phuû, roài bôùi moùc, noùi xaáu nhau khoâng tieác lôøi trong caùc cuoäc baàu cöû nhö thænh thoaûng vaãn thaáy treân tivi. Theá thì sao naøo? Khi ta ñi mua moät thöù gì ñoù ôû chôï, hai ngöôøi cuøng baùn haøng moät maët haøng caïnh tranh nhau, chöûi nhau, roài tìm moïi caùch môøi moïc chuùng ta mua haøng, thì chuùng ta coù lôïi hay khoâng? Chaéc chaén laø coù lôïi! Coøn chuyeän hoï chöûi nhau thì keä hoï, lieân quan gì ñeán chuùng ta ñaâu? Trong chính trò cuõng vaäy, khi coù ña ñaûng seõ gaây ra nhieàu tranh caõi ôû Quoác Hoäi vaø nhieàu khi daãn ñeán beá taéc khi ñoù caùc ñaûng phaùi khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc laø phaûi nhôø daân chuùng quyeát ñònh (thoâng qua caùc cuoäc baàu cöû) nhö vaäy thì nhaân daân seõ raát coù lôïi vì ñaûng naøo mang laïi nhieàu quyeàn lôïi cho ta thì ta boû phieáu cho ñaûng ñoù. Coù ngöôøi cho raèng ñaûng naøo leân roài cuõng vaäy? Chuyeän ñoù chæ xaûy ra ôû caùc nöôùc chæ coù moät ñaûng. Coøn ôû moät xaõ hoäi daân chuû (ña ñaûng) khoâng theå coù chuyeän ñoù. Bôûi vì khi chính phuû döï ñònh thöïc hieän moät keá hoaïch gì ñoù thì phaûi thoâng qua Quoác Hoäi, maø trong Quoác hoäi thì coøn nhieàu nghò só cuûa caùc ñaûng phaûi khaùc, vì vaäy ñeå Quoác hoäi thoâng qua, döï aùn ñoù phaûi thöïc söï coù lôïi cho daân chuùng, coøn neáu khoâng noù seõ bò baùc boû. Nhö vaäy chính phuû caàm quyeàn raát khoù coù cô hoäi ñeå laøm baäy, laøm sai. Hoaøn toaøn khoâng coù chuyeän nhö baây giôø laø sai roài (ñaûng seõ) söûa, caøng söûa caøng sai, caøng sai caøng söûa... Toùm laïi ña ñaûng laø raát caàn thieát, caùc ñaûng caøng caïnh tranh gay gaét chöøng naøo thì ngöôøi daân caøng coù lôïi chöøng ñoù. Taát nhieân laø neáu coù caïnh tranh thì seõ baát lôïi cho chính phuû caàm quyeàn, vì luoân bò theo doõi, soi moùi, chæ trích lô mô laø bò thay theá nhö chôi. Vì vaäy ñaûng coäng saûn Vieät nam luoân luoân tìm moïi caùch tieâu dieät moïi tieáng noùi baát ñoàng, khoâng cho caùc ñaûng phaûi chính trò hoaït ñoäng. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu thoâi, khoâng ai ñang (ñöôïc) ñoäc quyeàn laïi muoán coù keû caïnh tranh (caùc coâng ty,

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 ñaïi lí luoân tìm moïi caùch ñeå ñöôïc quyeàn baùn haøng ñoù sao?), aâu chæ khoå cho ngöôøi daân thoâi! Moïi söï ñoäc quyeàn, ai coù lôïi thì khoâng bieát nhöng chaéc chaén laø khoå daân, thieät daân. Chính vì quyeàn lôïi cuûa chính mình maø ngöôøi daân haõy uûng hoä cho moïi noã löïc ñem laïi töï do-daân chuû cho Vieät Nam. Vieäc xuaát hieän Ñaûng Daân Chuû Nhaân Daân taïi Vieät Nam sau 30 naêm “thoáng nhaát” ñaát nöôùc laø moät bieán coá cöïc kyø quan troïng ñoái vôùi phong traøo ñaáu tranh daân chuû taïi Vieät nam. Duø Ñaûng Daân Chuû Nhaân Daân môùi hình thaønh vaø chöa bieát roài hoï seõ laøm ñöôïc nhöõng gì? (ñieàu naøy thôøi gian seõ traû lôøi) nhöng cöù coù caïnh traïnh laø seõ coù lôïi cho chuùng ta. Vì vaäy chuùng ta haõy heát loøng

giuùp ñôõ vaø uûng hoä Ñaûng Daân Chuû Nhaân Daân trong nöôùc naøy, ñeå hoï maïnh leân vaø coù theå trôû thaønh ñoái troïng vôùi ñaûng coäng saûn. Soá phaän cuûa chuùng ta, töông lai cuûa chuùng ta phaûi do chuùng ta kieán taïo ra chöù khoâng theå mong chôø ngöôøi khaùc ban phaùt. Neáu caøng ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi tham gia vaøo ñôøi soáng chính trò vôùi nhöõng kieán thöùc vaø chính kieán roõ raøng vaø tieán boä thì chuùng ta coù theå thay ñoåi ñöôïc hieän taïi vaø töông lai cuûa chuùng ta. Nhöõng ngöôøi khoâng theå tham gia ñöôïc thì cuõng vì quyeàn lôïi cuûa chính baûn thaân mình maø haõy uûng hoä cho nhöõng ngöôøi ñang daán thaân vì ñaïi cuoäc. Ñöøng tieáp tay cho caùi xaáu, caùi loãi thôøi nöõa. Vieät Cöôøng

Cho moïi löùa tuoåi

Lôùp Thanh Nhaïc LEÂ HOÀNG QUANG Ban ngaøy, ban toái, weekday, weekend taïi Westminster vaø Garden Grove Chuyeân daäy: Luyeän gioïng, Kyù xöôùng aâm, Nhaïc lyù caên baûn, Trình dieãn Do Leâ Hoàng Quang höôùng daãn (BM vocal performance taïi Fullerton University, Toát nghieäp thanh nhaïc taïi Nhaïc vieän Saigon) (714) 515 - 9655 thanhac2003@yahoo.com www.casilehongquang.com

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

T e n n i s

A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

Roger Federer voâ ñòch giaûi Myõ Môû Roäng

Agassi:

SOÁNG KHOÛE TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

Federer

“laø ñoái thuû gioûi nhaát toâi töøng ñaáu”

Tay vôït Thuïy Só Roger Federer ñoaït ñöôïc cuùp voâ ñòch Myõ Môû Roäng treân saân Flushing Meadows, New York, sau khi ñaùnh baïi Andre Agassi 6-3, 2-6, 7-6 (7-1), 6-1. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

NEW YORK - Trong set thöù ba, bò daãn tröôùc 4-2 vaø chæ coøn 2 ñieåm nöõa laø thaønh 5-2, Roger Federer chöùng toû vì sao ngöôøi ta cho anh laø tay vôït gioûi nhaát thôøi nay. Maëc duø Agassi ñang giao banh, Federer haï Agassi lieân tieáp 4 ñieåm, gôõ hueà 6-6, roài ñaøn aùp ñoái thuû vôùi 7 ñieåm lieân tieáp trong vaùn tiebreaker, ñeå roài thoáng trò set cuoái cuøng. Sau khi bò haï 6-3, 2-6, 7-6 (7-1), 6-1, Agassi coâng nhaän tay vôït Thuïy Só Federer “laø ñoái thuû gioûi nhaát toâi töøng ñaáu.” Thaät vaäy sao? Neân nhôù Agassi, naêm nay 35 tuoåi vaø thi ñaáu töø khi môùi lôùn, ñaõ töøng ñaáu vôùi nhöõng tay vôït teân tuoåi nhaát, nhö Pete Sampras, John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl. Vaäy Federer coù gì laï? Agassi noùi, “Ngöôøi khaùc mình ñaáu, vaø toâi

ñaõ ñaáu vôùi raát nhieàu ngöôøi, ñeàu coù moät vuøng an toaøn, coù moät khu vöïc ñeå chuù troïng vaøo. Coù caùch (ñeå thaéng). Roger thì khoâng coù vuøng naøo nhö theá.” Chæ trong hôn 2 naêm töø thaùng Saùu 2003, Federer ñaõ thaéng 6 giaûi Grand Slam, ngang vôùi Boris Becker vaø Stefan Edberg. Ñöùng ñaàu baûng Grand Slam laø Sampras vôùi 14 giaûi. Trong 2 naêm vöøa qua, Federer vaøo chung keát 23 giaûi lôùn nhoû, vaø thaéng heát caû 23. Trong suoát giaûi Myõ Môû Roäng naêm nay, Federer ñaùnh 6 traän vaø chæ thua coù 3 set, trong ñoù Agassi, Lleyton Hewitt, vaø Nicolas Kiefer moãi ngöôøi ñöôïc 1. Nicolas Kiefer, ngöôøi Ñöùc 20 tuoåi, cuõng laø tay vôït duy nhaát haï ñöôïc 1 set cuûa Federer trong suoát giaûi Wimbledon naêm nay. (HNV)

Real Madrid chuaån bò ñaáu Olympique Lyon LYON, Phaùp - Caùc caàu thuû David Beckham (traùi), Robinho (giöõa) vaø Roberto Carlos (phaûi) chaïy dôït trong buoåi taäp huaán treân saân Gerland taïi Lyon hoâm 12 thaùng Chín. Ñoäi Real Madrid seõ ñaáu vôùi ñoäi Olympique Lyon ngaøy 13. (Hình: Reuters/Robert Pratta)

Dallas Cowboys ñeán vaø chinh phuïc San Diego SAN DIEGO, California - Wide Receiver Keyshawn Johnson aùo soá 19 ñoäi Dallas Cowboys nhaûy leân vaø laøm boä ñaäp banh vaøo khung thaønh sau khi ghi baøn touchdown trong quarter thöù nhì traän gaëp San Diego Chargers hoâm 11 thaùng Chín. Ñoäi Cowboys thaéng 28-24. (Hình: Reuters/Mike Blake)

Kyû nguyeân môùi cho ñaïi hoïc Notre Dame ANN ARBOR, Michigan - Treân saân ñaïi hoïc Michigan hoâm 10 thaùng Chín, ñoäi Notre Dame haï ñoäi chuû nhaø 17-10, ñaùnh daáu laàn ñaàu tieân töø naêm 1918 ñoäi Notre Dame thaéng lieân tieáp hai traän ñaàu khoâng phaûi treân saân nhaø. Trong hình, receiver Darius Walker aùo soá 3 ñoäi Notre Dame ñang bò Pierre Woods aùo soá 99 ñoäi Michigan keùo laïi. (Hình: Jonathan Ferrey/Getty Images)

Kim Clijster voâ ñòch giaûi Myõ Môû Roäng NEW YORK - Treân saân Flushing Meadows taïi New York, Kim Clijster vui möøng sau khi döùt ñieåm Mary Pierce trong traän chung keát giaûi Myõ Môû Roäng hoâm 10 thaùng Chín. Clijster ñaõ töøng vaøo chung keát Grand Slam 4 laàn vaø ñeán laàn thöù 5 naøy môùi thaéng. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Tìm ñoïc

PHUÏNÖÕGIAÑÌNH NGÖÔØI VIEÄT

Soá 49 thaùng 9/2005

Mua baùo daøi haïn xin goïi: QUAÛNG CAÙO XIN LIEÂN LAÏC:

D

(714) 657-9970

ANH NGOÏC VUÕ KIM HOÀNG MINH PHUÙ HAØ THANH MYÕ LINH DIEÃM TRANG HOA HALL

714-892-9414 714-892-9414 714-892-9414 714-839-6476 714-892-9414 714-713-2245 714-235-2226

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

DAT

New Orleans:

Caùc beänh vieän caàn coù beänh nhaân vaø tieàn BATON ROUGE, Louisiana - Chính quyeàn cho bieát caùc beänh vieän trong vuøng New Orleans, töøng coá gaéng ñeå hoaït ñoäng ngay sau côn baõo Katrina trong tình traïng thieáu thoán ñieän vaø keùm an ninh, hieän ñaõ gaëp phaûi moät vaán ñeà khaùc - hoï caàn beänh nhaân quay trôû laïi ñeå coù theå tieáp tuïc hoaït ñoäng. Vaán ñeà laø caùc beänh vieän naøy khoâng coù tieàn ñeå traû cho baùc só vaø y taù. Dòch Vuï Y Teá Coâng Coäng Hoa Kyø cho bieát chæ coù naêm beänh vieän ôû New Orleans vaø caùc khu vöïc phuï caän hoaït ñoäng hoaøn toaøn vaø coù ñaày ñuû nhaân vieân, vôùi khoaûng 500 giöôøng ñeå nhaän nhöõng beänh nhaân caàn ñeán taát caû moïi caùch ñieàu trò. Ñoâ ñoác Craig Vanderwagen, moät phuï taù y só tröôûng quaân y, cho bieát: “Moät trong nhöõng moái lo ngaïi laø neáu chuùng toâi khoâng mang caùc beänh nhaân trôû veà ñeå trôï giuùp cho nhöõng hoaït ñoäng cuûa caùc beänh vieän naøy, thì hoï seõ khoâng theå hoaït ñoäng ñöôïc nöõa.” OÂng noùi: “Tình hình naøy thaät quaù xaáu, Dòch vuï Y Teá Coâng Coäng ñang xem xeùt nhöõng phöông caùch ñeå coù theå tìm ra nhöõng nhaân vieân y teá bò ñoåi choã ôû vì baõo, vaø ñem hoï trôû veà thaønh phoá, ñeå baûo ñaûm laø caùc beänh vieän treân vaãn coù theå duy trì vieäc hoaït ñoäng. Nhöng hoâm Thöù Hai, caùc giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa hai trong naêm beänh vieän treân cho haõng thoâng taán Reuters bieát ñieàu hoï caàn nhaát laø söï giuùp ñôõ veà taøi chaùnh sau moät thôøi gian keùo daøi khoâng coù thu nhaäp - vaø neáu hoï khoâng nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ naøy trong voøng hai ñeán boán tuaàn tôùi, hoï seõ khoâng theå giöõ ñöôïc nhöõng baùc só maø hoï caàn. Mark Peters, giaùm ñoác ñieàu haønh East Jefferson General Hospital, cuõng laø moät baùc só, ñaõ leân tieáng: “Chuùng toâi coù caùc baùc só coù phoøng maïch tö, vaø hoï khoâng coù thu nhaäp. Toâi caàn tieàn ñeå Tieáp trang B2

Sinh hoaït Coäng ñoàng Chuûng ngöøa cuùm taïi Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa

Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9AM-6PM, vaø Thöù Baûy töø 9AM-1PM. Giôø nghæ tröa cuûa TTYT Nhaân Hoøa töø 1PM-2PM. Ñòa ñieåm: 14221 Euclid Street, Suite #H, Garden Grove, CA 92843. TTYT Nhaân Hoøa ñaõ coù thuoác ñeå chích ngöøa beänh cuùm cho ngöôøi lôùn vaø treû em trong muøa dòch cuùm naêm nay 2005-2006. Vì soá löôïng thuoác cung öùng coù giôùi haïn, xin ñoàng baøo caàn chích ngöøa beänh cuùm haõy ñeán ngay TTYT Nhaân Hoøa trong giôø laøm vieäc ñeå ñöôïc tieâm chuûng vaø khoâng caàn phaûi laáy heïn tröôùc. Leä phí cho moãi muõi chích laø $20.

“AÂm Nhaïc Qua Caùc Thôøi Ñaïi” cuûa Thieäu Kyø Anh vaø baïn höõu

Ngaøy giôø: Thöù Saùu 16 Thaùng Chín, 2005. Ñòa ñieåm: Vuõ tröôøng Majestic. Vôùi caùc ngheä só noåi tieáng: Höông Lan, Tuaán Vuõ, Mai Leä Huyeàn, Nhö Quyønh, Nhö Loan, Ngoïc AÙnh, Caùt Tieân. Veù coù baùn taïi Tuù Quyønh, Bích Thu Vaân vaø Melody Flowers vaø Thaêng Long Music.

Caùc em truùng giaûi Beù Vieát Vaên Vieät cuûa nhaät baùo Vieät Baùo naêm nay haàu heát laø thuoäc caùc Trung Taâm Vieät ngöõ ôû Nam California. (Hình Nguyeân Huy)

Nieân hoïc môùi, caùc Trung Taâm Vieät Ngöõ cuõng baét ñaàu khai giaûng Westminster (10/09) - Nieân hoïc môùi ñaõ baét ñaàu, trong tuaàn vöøa qua nhieàu Trung Taâm Vieät Ngöõ cuõng ñaõ khai giaûng caùc loùp Vieät ngöõ cuûa mình. Cuoái tuaàn qua, hai Trung Taâm Huøng Vöông vaø Vaên Lang ñaõ khai maïc nieân khoùa môùi cho caùc lôùp Vieät ngöõ cuûa Trung Taâm. Taïi Trung Taâm Vaên Lang, haøng traêm hoïc sinh ñaõ ñöôïc phuï huynh ñöa ñeán ghi danh, xeáp lôùp taïi Tröôøng Thaåm Myõ Haèng Nga toïa laïc treân ñöôøng Westminster gaàn ngaõ tö Beach-Westminster. Thaày hieäu tröôûng Ñaëng Ngoïc Sinh cuøng caùc thaày coâ tíu tít vôùi vieäc nhaän hoïc troø suoát töø saùng sôùm, nhöng cuõng ñaõ tieáp chuùng toâi vaø cho bieát: “Naêm nay nhaø tröôøng coù ñaëc bieät môû theâm lôùp Vaên Phaïm Anh Vaên cho nhöõng hoïc vieân caàn am töôøng vaø thoâng thaïo Anh ngöõ do hai giaùo sö Traàn Ngoïc Duïng vaø Francisca Armadris giaûng daäy. Ñaây laø nhöõng vò giaùo sö raát coù loøng vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät vaø hieän hai vò ñang daïy taïi caùc tröôøng Coastline Community College vaø Santa Ana Community College. Giôùi thieäu vôùi chuùng toâi moät soá caùc thaày coâ thieän nguyeän cuûa Trung Taâm Vaên Lang töø nhieàu naêm nay, thaày Ñaëng Ngoïc Sinh coù cho chuùng toâi bieát moät coâ giaùo môùi 21 tuoåi, sanh tröôûng ôû Myõ nhöng laïi laø coâ giaùo daäy tieáng Vieät thieän nguyeän raát gioûi vaø ñöôïc hoïc sinh yeâu thích. Ñoù laø coâ Dieãm Phöông. Traû lôøi chuùng toâi trong moät cuoäc tieáp xuùc ngaén, coâ giaùo Dieãm Phöông cho bieát coâ sanh naêm 1978 taïi Hoa Kyø ñaõ toát nghieäp ngaønh Computer Science taïi ñaïi hoïc UCSD. Coâ noùi: “Hoïc tieáng Vieät ôû ñaâu haû? Thöa chuù, chaùu hoïc ôû nhaø do meï chaùu daäy töø nhoû. ÔÛ nhaø anh chò em chuùng

chaùu khoâng ñöôïc pheùp noùi tieáng Anh. Chaùu ñöôïc meï chaùu daäy cho veà ca dao, tuïc ngöõ VN veà ñòa lyù lòch söû VN vaø nhöõng leã hoäi phong tuïc VN. Khi chaùu nhaän daäy tieáng Vieät cho Trung Taâm Vaên Lang chaùu laïi ñöôïc hoïc theâm töø caùc thaày coâ khaùc trong Trung Taâm vaø caùc saùch vôû cuûa Trung Taâm cho möôïn ñeå daäy hoïc. Hieän chaùu daäy caùc em lôùp Maãu Giaùo, daäy theo saùch giaùo khoa cuûa Ban Ñaïi Dieän caùc Trung Taâm soaïn ra. Chaùu ñaõ daäy ôû ñaây ñöôïc 4 naêm vaø thaáy laø vui thích laém, chaéc khoù maø boû ñöôïc.” Hieän nay caùc Trung taâm Vieät ngöõ taïi Hoa Kyø ñaõ leân tôùi con soá haøng traêm. Rieâng taïi nam California, theo soá lieäu cuûa Ban Toå Chöùc Huaán Luyeän vaø Tu Nghieäp Sö Phaïm haøng naêm thì soá Trung Taâm Vieät ngöõ ñaõ leân toái gaàn 70 Trung Taâm lôùn nhoû. Phaàn lôùn ñeàu do caùc nhaø thôø chuøa chieàn hoaëc tu vieän thaønh laäp vaø ñieàu haønh vôùi söï coäng taùc chaët cheõ cuûa moïi giôùi trong coäng ñoàng. Rieâng ba Trung Taâm Vaên Lang, Huøng Vöông vaø Vaên Hoùa Vieät Nam laø do nhöõng thaày coâ vaø caùc phuï huynh ñöùng ra toå chöùc vaø ñieàu haønh töø haøng chuïc naêm nay vôùi nhöõng noã löïc vaø hy sinh töï nguyeän ñoùng goùp voâ bôø caû veà coâng söùc laãn tieàn baïc. Caùch ñaây khoaûng 10 naêm nhieàu ngöôøi cho raèng chæ trong voøng 5, 7 naêm nöõa laø baùo chí vaø truyeàn thoâng tieáng Vieät seõ phaûi ngöng hoaït ñoäng vì seõ coøn raát ít ngöôøi nghe, ngöôøi ñoïc. Nhöng thöïc teá ñaõ chöùng minh ngöôïc laïi nhö môùi ñaây tôø Vieät Baùo coù toå chöùc giaûi Beù Vieát Vaên Vieät thì haøng traêm em ñaõ tham döï ñeàu cho bieát laø ñang theo hoïc taïi caùc Trung Taâm Vieät ngöõ ôû Nam California. Thaønh quaû vui möøng aáy, caùc Trung Taâm Vieät Ngöõ cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñaõ ñoùng goùp raát to lôùn.

Ñeâm thi ca nhaïc chuû ñeà “Vôi Ñi Noãi Muoän Phieàn”

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Chín 2005, luùc 7:30 pm. Ñòa ñieåm: New Life Fellowship Church, 7111 Trask Avenue, Garden Grove (giöõa Goldenwest vaø Beach). Ca só: Bích Vaân, Phaïm Haø, Hoà Lieãu, Bích Ngoïc, Traàn Laâm... Vaøo cöûa töï do. Lieân laïc: Muïc sö Phaïm Thanh Vuõ 714-5588963.

Haønh Höông Nguõ Ñaøi Sôn

Ngaøy giôø: Keùo daøi 8 ngaøy, töø ngaøy 10 ñeán ngaøy 18 Thaùng Chín 2005. Ñòa ñieåm: Trung Quoác. Vieáng Töû Caám Thaønh, Di Hoøa Vieân (Baéc Kinh), Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh, Vaân Töông Thaïch Khuùc, Haèng Sôn, Ñaïi Baïch Thaùp, Thaïch Gia Trang, Nguõ Ñaøi Sôn... Soá choã giôùi haïn, ghi danh tröôùc ngaøy 30 Thaùng Saùu, 2005. Lieân laïc: Thanh Phuïng (562-597-0272), Nöõ Döông (714-265-5710). Ñeå bieát theâm chi tieát, xem website: www.hoanghiemphapvong.org.

Ñeâm thi ca nhaïc truyeàn giaûng chuû ñeà “Vôi ñi muoän phieàn” New life Fellowship

Ngaøy giôø: Thöù Baûy 17 Thaùng Chín 2005, töø 7:30pm. Ñòa ñieåm: 7111 Trask Avenue, Garden Grove. Vaøo cöûa töï do. Lieân laïc: Muïc sö Phaïm Thanh Vuõ 714-5588963.

Hoïp maët cöïu hoïc sinh Lieân Tröôøng Trung Hoïc Pleiku

Ngaøy giôø: 10 giôø saùng Chuû Nhaät 25 Thaùng Chín, 2005. Ñòa ñieåm: Lucky House Restaurant, 2158 South Bristol Street, Santa Ana, CA 92704. Nhaèm muïc ñích ñeå caùc baïn cöïu hoïc sinh gaëp laïi thaày coâ xöa, baïn hoïc cuõ. Ban toå chöùc Lieân Tröôøng Trung Hoïc Pleiku kính môøi thaày coâ vaø cöïu hoïc sinh Pleiku tham döï ngaøy hoïp maët thaân maät. Do khoâng coù ñaày ñuû ñòa chæ cuûa quyù thaày coâ vaø quyù anh chò xin vui loøng xem ñaây laø thö môøi chính thöùc cuûa ban toå chöùc.

Tieáp trang B2

LÔÙP CAÁP TOÁC LUYEÄN THI REAL ESTATE LICENSE KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM - Khoâng ñaäu hoïc laïi mieãn phí

Phuï traùch: NGUYEÃN THEÁ THOÂNG * 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ coù giaáy baùo thi vaø 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ hoïc heát Principle, ñaõ noäp ñôn thi hay môùi coù giaáy baùo. * Caáp toác oân kyõ boä Principle vaø tích cöïc taäp giaûi ñaùp thaät nhieàu caùc ñeà thi môùi nhaát. * Taát caû caùc lôùp ñeàu coù taøi lieäu hoïc, caâu hoûi thi, lôøi giaûi ñaùp vaø ngöõ vöïng dòch sang tieáng Vieät cho ngöôøi keùm Anh Ngöõ HOÏC MOÃI TUAÀN 3 BUOÅI

Giôùi Thieäu Choã Laøm. Kieám Tieàn Ngay.

GIÔØ LAØM VIEÄC: Mon - Fri: 1PM - 5PM Sat.-Sun.: 9:30AM - 3PM

Ghi teân, hoûi chi tieát:

(714) 775-1909 / (626) 282-2244

15751 Brookhurst St. # 230 treân laàu, Westminster, CA 92683 (Giöõa MC Fadden vaø Edinger)


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 227

Baø cuï tuy giaø nhöng khoâng ñieác: -Daï chæ coù hai baø chaùu, toâi khoâng muoán ñi xin, chæ xin ñuû tieàn xe veà queâ thoâi, baø chaùu toâi chaïy giaëc maáy naêm trôøi, thaát laïc caû baø con. BaØ chuû nhaø hoûi queâ höông baø cuï, roâi laïi hoûi: -Chöø ñuû tieàn xe veà queâ chöa? -Chöa, chaéc coøn laâu laém. Qua vaøi laàn ñi xin, Hieàn khoâng daùm tôùi

xin ôû nhaø aáy nöõa, vì sôï ngöôøi ta ñoå thöøa cho laø lôïi duïng tình thöông cuûa ngöôøi ta, thì chính ngöôøi ta vaãy vaøo cho tieàn. Hieàn nghó ít coù ngöôøi töû teá nhö vaäy, roâi moät laàn baø chuû aáy noùi chuyeän rieâng vôùi baø cuï. Treân ñöôøng veà, tôùi haøng hieân nguû quen thuoäc baø cuï môùi noùi vôùi Hieàn: -Oâng chuû baø chuû aáy muoán möôïn con laøm ngöôøi laøm coâng cho gia ñình. -Con laøm ngay. -Nhöng khoâng ñöôïc con aø, ngöôøi ta chæ möôùn con thoâi, chôù ngoaïi giaø roài ngoaïi khoâng theå ôû nhaø ñoù ñöôïc, ai maø ngöôøi ta nuoâi baùo coâ mình. -Keït nhæ, theá ngoaïi tính raêng? -Ngoaïi khoâng tính raêng ñöôïc, ñaønh phaûi vaäy thoâi, vôï choàng oâng baø chuû aáy ñeàu laø ngöôøi daäy hoïc, ngöôøi ta ñaïo ñöùc laém, nhöng chaéc chaén laø ngheøo roài laïi coù maáy ñöùa con coøn nhoû, neáu con vaøo nhaø aáy thì phuùc ñöùc cho con laém. Hieàn suy nghó: -Vaäy ngöôøi ta traû löông cho con raêng? -Khoâng bieát, nhöng tröôùc heát con no ñaõ. -Coøn baø ngoaïi? -Ngoaïi laïi ñi xin aên. -Khoâng ñöôïc, ngoaïi coù muoán veà queâ

Ñôøi soáng töø töø hoài sinh ôû New Orleans

Ñòa Phöông New Orleans: Caùc beänh vieän caàn coù beänh nhaân vaø tieàn Tieáp trang B1

duy trì beänh vieän cuõng nhö ñeå trôï giuùp cho caùc nhaân vieân y teá.” Söï toån thaát do baõo Katrina gaây ra cho caùc beänh vieän quaù lôùn. Caùc nhaø phaân tích cho hay, khoaûng 7 phaàn traêm khaû naêng thu nhaän beänh nhaân cuûa Tenet Healthcare ñaõ bò aûnh höôûng bôûi baõo, vaø moät con soá gaàn baèng nhö theá cuûa toå hôïp Universal Health Services Inc. Nhaø chöùc traùch ñaõ laáy hai trong soá caùc beänh cuûa Toå hôïp Y Teá Tenet ôû giaùo xöù Jefferson ñeå laøm phoøng nguû taäp theå, maëc duø toå hôïp naøy ñaõ coù keá hoaïch ñeå ñöa caùc beänh vieän naøy trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng caøng sôùm caøng toát. NorthShore Regional Medical Center ôû Slidell, moät trong naêm beänh vieän ñaõ môû cöûa laïi, laø moät cô sôû cuûa Tenet. Michael O’Bryan, giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa NorthShore vaø cuõng laø moät baùc só, cho bieát beänh vieän cuûa oâng ñaõ trôû laïi vôùi keá hoaïch laøm vieäc ñaày ñuû, bao goàm vieäc giaûi phaãu khoâng quaù caáp thieát. Toå hôïp Tenet ñaõ giöõ cho beänh vieän naøy môû cöûa trong suoát traän baõo vaø sau ñoù, baèng caùch söû duïng ñieàu maø phaùt ngoân vieân goïi laø “moät heä thoáng cung caáp rieâng”. Nhöng ngay caû nhö theá, cô sôû cuûa oâng vaãn caàn ñöôïc söï giuùp ñôõ veà taøi chaùnh. Caùc nhaân vieân y teá ñuû ñieàu kieän ñaõ boû chaïy khoûi New Orleans, vaø thieát laäp cô sôû laøm aên ôû nôi khaùc. The Advocate of Baton Rouge, moät tôø baùo ñòa phöông - ñaêng ñaày nhöõng quaûng caùo cuûa caùc baùc só ñaõ rôøi khoûi New Orleans vaø thieát laäp cô sôû laøm aên ôû ñaây.

NEW ORLEANS - Hoâm Thöù Hai 12 thaùng Chín 2005, chuû nhaân caùc cô sôû kinh doanh trong khu thöông maïi chính cuûa New Orleans ñaõ ñöôïc giaáy pheùp ñi vaøo thaønh phoá, ñeå laáy laïi caùc soå saùch quan troïng hoaëc nhöõng ñoà duøng caàn thieát ñeå ñieàu haønh coâng ty cuûa hoï, trong khi New Orleans ñaõ trôû laïi vôùi ñôøi soáng moät caùch chaäm chaïp vaø khoù khaên, hai tuaàn sau khi bò baõo Katrina taøn phaù. Söï giao thoâng raát ñoâng ñuùc treân xa loä chính duy nhaát daãn vaøo thaønh phoá, vaø xe coä ñaõ bò luøi laïi khoaûng hai daëm taïi moät traïm kieåm soaùt cuûa Veä Binh Quoác Gia ôû Westwego, moät khu ngoaïi oâ ôû phía beân kia soâng Mississippi cuûa New Orleans. Cuõng coù daáu hieäu cuûa ñôøi soáng taïi caùc cô sôû kinh doanh ôû nôi khaùc trong thaønh phoá, sau moät cuoái tuaàn baét ñaàu vieäc thu doïn raùc, vaø hoâm Chuû Nhaät, phi tröôøng quoác teá

Louis Amstrong cuûa New Orleans ñaõ ñöôïc môû laïi cho caùc chuyeán bay chôû haøng hoùa. Hoâm Thöù Hai, caùc phi cô quaân söï chôû haøng hoùa ñöôïc saép xeáp ñeå baét ñaàu phun thuoác gieát ruoài, muoãi xuoáng khu vöïc New Orleans. Nöôùc öù ñoïng töø baõo Katrina ñaõ laøm cho vaán ñeà muoãi, raát ñaùng keå cuûa Louisiana, trôû neân toài teä hôn. Tröôùc khi baõo ñeán, tieåu bang naøy ñaõ ghi nhaän 78 tröôøng hôïp bò nhieãm sieâu vi khuaån West Nile, do muoãi sinh ra, vaø naêm nay ñaõ coù boán ngöôøi cheát vì beänh naøy. Nhöõng cö daân coøn soáng soùt taïi nhaø sau côn baõo cuûa thaønh phoá, töøng khöôùc töø leänh phaûi rôøi khoûi nôi ñaây, ñaõ baét ñaàu doïn deïp khu vöïc cuûa hoï. Maëc duø 50 phaàn traêm cuûa New Orleans vaãn coøn bò ngaäp nöôùc, vaø caùc ñoäi cöùu hoä tieáp tuïc thu löôïm xaùc cheát, nhöng coù nhöõng daáu hieäu cho thaáy söï tuyeät voïng ñaõ baét ñaàu tan bieán. (NY)

Ñöùa beù sinh ra do ngöôøi meï lieät naõo ñaõ cheát McLEAN, Va. - Ñöùa treû sinh ra vaøo thaùng tröôùc töø moät ngöôøi meï lieät naõo ñaõ qua ñôøi vaøo hoâm Thöù Hai sau moät cuoäc giaûi phaãu khaån caáp ñeå chöõa trò choã ruoät thuûng. Susan Anne Catherine Torres, sinh thieáu thaùng vaøo ngaøy 2-8 sau khi ngöôøi meï duøng maùy trôï sinh qua do bò Neáu caùc beänh vieän trong caùc khu vöïc bò baõo naëng nhaát nhö East Jefferson, West Jefferson vaø Ochsner ñoùng cöûa, moät soá ngöôøi lo ngaïi laø neàn kinh teá bò suïp ñoå hoaøn toaøn cuûa New Orleans coù theå seõ khoâng bao giôø hoài phuïc ñöôïc. (NY)

truïy naõo taïi trung taâm Nhi Khoa ôû Washington DC. Vaøo cuoái tuaàn vöøa qua tình traïng söùc khoûe cuûa ñöùa treû sô sinh naøy suy giaûm raát nhanh choùng. Ñöùa treû sinh thieáu thaùng ñaõ bò roái loaïn tieâu hoùa vaø nhieãm ñoäc toaøn thaân. Beù gaùi Susan Anne Catherine Torres ñaõ cheát vaøo nöûa ñeâm hoâm Chuû Nhaät. Beänh vieân nhi khoa nôi beù gaùi naèm ñieàu trò ñaõ cho bieát nhö vaäy vaøo saùng Thöù Hai. Nöõ beänh nhaân ung thö Susan Rollin Torres, moät nhaø nghieân cöùu 26 tuoåi laøm vieäc taïi Vieän Nghieân Cöùu Y Teá Quoác Gia ñaõ bò ñoät quò vaøo Thaùng Naêm sau khi löôïng menalin gia taêng ôû oùc. Coâ ñaõ phaûi mang

DU HOÏC - BAÛO LAÕNH - THEÛ XANH VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ THE THELAW LAW

LAÂM, THOMPSON, & PARK

THE THELAW LAW

12912 Brookhurst St. # 360 - Garden Grove, CA 92840

Tel: (714) 636-0999 * Fax: (714) 636-2421 - Treân 25 naêm kinh nghieäm - Töøng laø Bieän lyù (District Attorney) quaän Los Angeles. - Töøng laø Luaät sö cuûa caùc Toå hôïp Luaät sö danh tieáng vaø caùc haõng Baûo Hieåm. - Toát nghieäp töø caùc Ñaïi hoïc danh tieáng UC Berkeley vaø USC.

CHUYEÂN LO: * Tai naïn xe coä (coù theå mang veà ñeán 70% tieàn boài thöôøng), Tai naïn lao ñoäng * Du hoïc, Baûo laõnh thaân nhaân, Theû Xanh (Coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû VN ñeå lo cho thaân nhaân cuûa quyù vò töø A tôùi Z)

* Tranh tuïng thöông maïi * Luaät Gia ñình, Caáp döôõng * Khai phaù saûn.

Khaån caáp xin goïi soá:

(714) 636-0999

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ Chuùng toâi chæ nhaän leä phí sau khi hoaøn taát hoà sô: Caàn tuyeån moät Thö Kyù / Paralegal thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ Du lòch, Du hoïc, Kinh doanh, Laøm vieäc/Lao ñoäng.

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

khoâng? -ÔØ veà queâ, nhöng tieàn moâ ngoaïi veà? -Tieàn löông öùng tröôùc cuûa con, ngoaïi ñuû tieàn mua veù xe vaø tieàn aên ñöôøng. Con cöù ôû nhaø ngöôøi ta, chöøng naøo ngoaïi tìm ñöôïc baø con ôû ngoaøi queâ ngoaïi laïi vaøo ñoù keâu con, con veà vôùi ngoaïi. Baø cuï cuõng vui: -ÔØ hay laém, nhöng khoâng bieát ngöôøi ta coù öng vaäy khoâng? -Tieàn veù xe vaø tieàn aên ñöôøng cuûa ngoaïi coù laø bao ñaâu. -ÔØ haù, chæ chaäm laø moät naêm thoâi ngoaïi seõ trôû laïi vôùi con, ngoaøi aáy ngoaïi coù nhaø, coù ruoäng, coù moät caùi ao caù naøy, roài baø chaùu ta nuoâi gaø nuoâi vòt, ta khoûi soáng ñôøi aên maøy nöõa. Caùc con ngoaïi, coù thaèng ñi lính nguî, coù thaèng ñi lính giaûi phoùng, nhöng coù sao ñaâu. Baø cuï ngöøng noùi moät tí, tieáp: -Tao nghe noùi baây giôø hoaø bình roøâi, anh em khoâng coøn gieát nhau nöõa, khoâng coøn ñaùnh nhau, khoâng phaûi chaïy giaëc nöõa, moïi ngöôøi ñoaøn tuï, ai coøn soáng veà vôùi nhau, ai cheát thì mình thôø cuùng. Tao chæ bieát vaäy thoâi, taáùt caû chuùng noù laø con cuûa moät meï… Baø cuï noùi trong tieáng thôû daøi. Taát caû nhöõng mô öôùc ñoù ñeàu nhoû nhoi vaø thaät bình thöôøng. Hieàn cuõng nghó ñeán moät mieàn queâ naøo ñoù thaät bình dò, coù ruoäng luùa

Sinh hoaït Coäng ñoàng

vaø coù ao caù, coù gaø coù vòt, coù nhöõng con lôïn naùi vôùi baày con, hai baø chaùu nguû thieáp ñi döôùi maùi hieân nhaø ai ñoù trong caùi giaù laïnh döôùi trôøi möa thaùng baûy. Buoåi saùng ngaøy hoâm sau hai baø chaùu laïi ñeán nhaø baø giaùo, laàn naøy thì Hieàn vaøo taän nhaø trình dieän, nhaän vieäc laøm vôùi baø chuû. -Thöa baø chuû, toâi laøm vieäc nhaø thì coù löông khoâng? -Dó nhieân laø coù löông roài, nhöng khoâng nhieàu vì coøn phaûi tröø tieàn côm maøy aên ôû nhaø naøy, nhöng tao noùi tröôùc, tao chæ coù theå nuoâi ñöôïc maøy coøn ngoaïi maøy thì…thôøi buoåi gaïo chaâu cuûi queá maø… -Daï, chaùu hieåu, baø ngoaïi chaùu seõ khoâng ôû ñaây. -Maøy noùi laø baø chaùu maøy khoâng dôøi nhau maø. -Daï ñuùng vaäy, chaùu chæ coù moät yeâu caàu xin oâng baø giuùp cho. -Cöù noùi, soøng phaúng töø ñaàu vaãn hôn. -Chaùu ñeå cho baø chaùu veà queâ, queâ cuõng gaàn ñaây thoâi, roài khoaûng vaøi thaùng hoaëc moät naêm baø chaùu leân ñoùn chaùu. -ÖØ maøy tính theá cho ngoaïi maøy cuõng phaûi. -Nhöng hieän giôø baø chaùu khoâng coù tieàn. -Maøy tính sao?

Chaát ñaïm cuûa ñaäu naønh giaûm bôùt nguy cô bò gaõy xöông

Ngaøy giôø: Töø ngaøy 15 ñeán ngaøy 23 Thaùng Möôøi naêm 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

CHICAGO, Illinois - Hoâm Thöù Hai 12 thaùng Chín 2005, caùc nhaø nghieân cöùu cho bieát nhöõng thöùc aên goác töø ñaäu naønh laøm giaûm bôùt söï phaùt trieån cuûa chöùng loaõng xöông ôû phuï nöõ sau khi maõn kinh, khi nhöõng thay ñoåi veà kích thích toá coù theå laøm moûng xöông moät caùch nhanh choùng, vaø taêng theâm nguy cô bò gaõy xöông. Vieäc maát xöông xaûy ra ñaëc bieät nhanh choùng ôû phuï nöõ, trong khoaûng thôøi gian töø naêm ñeán baûy naêm sau khi taét kinh, khi möùc estrogen (moät kích thích toá nö laøm naûy nôû vaø duy trì nöõ tính) giaûm suùt coù theå khieán cho hoï maát ñeán 5 phaàn traêm khoái xöông moãi naêm, theo baûn baùo caùo ñöôïc ñöa ra trong Archieves of Internal Medecine. Vieäc thay theá chaát estrogen qua phöông phaùp trò lieäu thay theá kích thích toá ñöôïc xeùt thaáy mang laïi nguy cô cho söùc khoûe, bao goàm ñoät quî, vaø chaát ñaïm cuûa ñaäu naønh coù theå ñöôïc coi nhö laø moät söï thay theá. Nhöõng phöông phaùp khaùc,

maùy trôï sinh keå töø ñoù vôùi muïc ñích giuùp coâ coù theå sinh ñöùa con ñang mang trong buïng. Nöõ phaùt ngoân vieân taïi nhaø thôø St. Rita taïi Alexandria cho bieát caùc giaùo daân ñöôïc baùo cho bieát beù gaùi ñaõ cheát trong Thaùnh Leã buoåi saùng. Vieäc mang thai ñaõ trôû thaønh moät cuoäc chaïy ñua giöõa vieäc phaùt trieån cuûa töû cung vaø chöùng ung thö khieán cô theå ngöôøi phuï nöõ khoâng chòu noåi, söùc khoûe suy yeáu daàn cho neân caùc baùc só ñaõ quyeát ñònh ñeå ñöùa beù chaøo ñôøi vaø ruùt maùy trôï sinh. Susan Anne Catherine Torres ñöôïc sinh thieáu 2 thaùng vaø caân naëng hôn 1 pounds. Theo lôøi caùc baùc só thì khoâng coù daáu hieäu gì laø ung thö di caên sang ñöùa beù vaø Catherine Torres hoaøn toaøn khoûe maïnh. Cuoái thaùng 8 gia ñình beù gaùi cho bieát Catherine Torres ñaõ ñöôïc 2 pounds vaø ñaõ

ñöôïc ñöa ra khoûi tuû döôõng khí maëc duø beänh vieän vaãn coøn caàn phaûi theo doõi ñaëc bieät. Töø naêm 1979 ñeán nay ñaõ coù 11 tröôøng hôïp ñöôïc sinh ra gioáng nhö Catherine Torres. Choàng cuûa Susan Collin Torres laø Jason Torres ñaõ phaûi boû coâng vieäc, traûi qua haøng ñeâm beân caïnh giöôøng beänh ñeå saên soùc vôï. Jason ñaõ coøn moät ñöùa con khaùc laø Peter 2 tuoåi. Moät vò trí web ñöôïc thieát laäp ñeå laïc quyeân giuùp gia ñình naøy traû beänh vieän phí cho vôï con Jason Torres vaø tieàn töø khaép nôi treân theá giôùi ñaõ gôûi tôùi leân tôùi treân 600,000 hoài ñaàu thaùng tröôùc. Soá tieàn coøn laïi sau khi traû chi phí beänh vieän phaûi ñöôïc doàn cho coâng cuoäc nghieân cöùu beänh ung thö vaø xaây döïng moät tröông muïc tieát kieäm cho caû hai ngöôøi con cuûa Jason Torres, nhöng nay ñöùa con thöù hai ñaõ qua ñôøi.

Tieáp trang B1 Lieân laïc: Chò Höông (714) 632-6642, cell: (714) 300-9789, Anh Cöôøng (714) 5318011, Chò Nghóa (949) 981-2881.

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc hoäi thaûo

Ngaøy giôø: 2PM, Chuû Nhaät, 2 Thaùng Möôøi, 2005. Ñòa ñieåm: Vieän Vieät Hoïc, 15355 Brookhurst Street, #222, Westminster, CA 92683. Ñeà taøi: “Laøm theá naøo ñeå höôùng daãn con em hoïc taäp thaønh coâng nôi hoïc ñöôøng Hoa Kyø.” Dieãn giaû: Tony Ñoaøn, chuyeân vieân giaùo duïc thaønh phoá Westminster. Lieân laïc: 714-775-2050.

Hoïa só Nguyeãn Vieät Huøng toå chöùc trieån laõm tranh

Ngaøy: Töø ngaøy 8 ñeán 16 thaùng Möôøi, 2005. Giôø môû cöûa: Thöù Hai ñeán Thöù Baûy: 11AM5PM. Chuû Nhaät: 10AM-4 PM. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït nhaät baùo Vieãn Ñoâng, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683. Tieáp taân: Thöù Baûy ngaøy 8 Thaùng Möôøi, 2005, töø 2pm-6pm. Xem treân web: www.art-hung.com

Hoïa só Hoà Thaønh Ñöùc trieån laõm tranh

Coøn tieáp

daønh cho caùc phuï nöõ ñaõ taét kinh ñeå laøm chaäm laïi vieäc maát xöông. ñöôïc cô quan Quaûn Trò Thöïc Phaåm vaø Thuoác Men Hoa Kyø ñeà nghò laø taäp theå duïc nhieàu hôn, vaø taêng theâm vieäc tieâu thuï calcium cuøng sinh toá D. Trong cuoäc nghieân cöùu treân, vieäc laáy maãu cuûa 24,000 phuï nöõ tham gia trong cuoäc Nghieân Cöùu Veà Söùc Khoûe cuûa Caùc Phuï Nöõ Thöôïng Haûi, keùo daøi ba naêm, nhaän thaáy laø nhöõng phuï nöõ, sau khi maõn kinh, aên nhieàu chaát ñaäu naønh nhaát coù 37 phaàn traêm nguy cô bò gaõy xöông thaáp hôn so vôùi nhöõng phuï nöõ tieâu thuï ít ñaäu naønh nhaát. Toång soá coù 1,770 vuï gaõy xöông ñöôïc baùo caùo, theo lôøi Xianglan Zhang thuoäc Ñaïi hoïc Vanderbilt ôû Nashville, Tennessee, taùc giaû cuûa cuoäc nghieân cöùu treân. OÂng noùi: “Trong cuoäc nghieân cöùu naøy ôû caùc phuï nöõ sau khi maõn kinh naøy, chuùng toâi thaáy raèng vieäc tieâu thuï nhöõng thöùc aên coù ñaäu naønh ñöôïc lieân keát vôùi nguy cô bò gaõy xöông thaáp hôn ñaùng keå, ñaëc bieät laø ôû caùc phuï nöõ trong nhöõng naêm ñaàu sau khi taét kinh. Nhöõng phuï nöõ ñöôïc chia ra laøm naêm loaïi trong vieäc tieâu thuï ñaäu naønh, vôùi nhöõng ngöôøi ôû trong nhoùm tieâu thuï nhieàu nhaát ñaõ aên ít nhaát 13 grams moãi ngaøy, trong khi nhoùm tieâu thuï thaáp ñaõ aên 5 grams moãi ngaøy. Möùc tieâu thuï trung bình laø 8.5 grams, caên cöù treân vieäc tieâu thuï caùc saûn phaåm ñaäu naønh ñöôïc baùo caùo nhö söûa ñaäu naønh, giaù vaø ñaäu naønh töôi. Baûn baùo caùo cho bieát chaát ñaïm cuûa ñaäu naønh ñöôïc thaáy coù nhöõng taùc duïng toát treân caùc trieäu chöùng khaùc cuûa söï maõn kinh, vaø coù theå giaûm bôùt nguy cô bò beänh tim maïch vaø caùc beänh ung thö coù lieân quan ñeán kích thích toá. Nhöng gioáng nhö estrogen, noù coù theå kích thích vieäc phaùt trieån moät soá teá baøo naøo ñoù coù theå taêng theâm nguy cô bò ung thu vuù. (NY)

DAT


TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

Tröôøng Sôn Ñoâng, Tröôøng Sôn Taây

.3”

Anh Chaâu

(Tieáp theo) THUNG LUÕNG A SAÀU Xin môøi quí vò trôû laïi ngaõ ba Boát ñoû vaø chuùng ta tieáp tuïc ñi leân höôùng Baéc, doïc theo thung luõng A Saàu, baây giôø laø Huyeän A Löôùi, moät trong 8 huyeän cuûa tónh Thöøa thieân. Ñaây laø moät thung luõng heïp vaø ñôn ñoäc, naèm saùt bieân giôùi Laøo-Vieät. Chieàu daøi, theo höôùng Baéc-Nam, töø cöûa khaåu A Dôùt tôùi QL 9 laø khoaûng 100 Km, chieàu ngang khoaûng 5 Km. Treân suoát doïc con ñöôøng HCM, ñaây laø nôi duy nhaát töông ñoái coù daân cö ñoâng ñuùc. Trong thôøi gian cuoäc chieán, toaøn thung luõng laø moät khu röøng giaø nhieät ñôùi daày ñaëc hieåm trôû, laïi ñöôïc bao boïc bôûi nhöõng ngoïn nuùi cao choùt voùt. Söông muø phuû kín quanh naêm, haïn cheá taàm quan saùt raát nhieàu, nhaát laø trong muøa möa baõo. Thung luõng A shau A löôùi coù moät vò trí chieán löôïc ñaëc bieät quan troïng vì hai lyù do: Thöù nhaát, noù naèm treân ñöôøng HCM, ñöôøng xaâm nhaäp cuûa CS Baéc vieät töø Baéc vaøo Nam. Con ñöôøng naøy chaïy töø Ngheä An, qua laõnh thoå Laøo roài chia laøm hai nhaùnh chính, moät nhaùnh ñi thaúng qua Laøo vaø Campuchia ñeå vaøo cao nguyeân Trung phaàn vaø caùc tænh thuoäc Quaân ñoaøn III. Moät nhaùnh vaøo trong laõnh thoå Vieät Nam, ñi qua Lao Baûo, Khe sanh roài vaøo thung luõng A Shau. Taïi

phaàn cöïc nam cuûa thung luõng naøy, laïi chia laøm hai ñöôøng, moät veà Hueá, moät qua cöûa khaåu A Dôùt, quaù giang sang Laøo moät quaõng ñöôøng ngaén ñeå noái lieàn vôùi A Teùp, Hieân, Thaønh My vaø Khaâm ñöùc... Thöù hai, khoâng nhöõng chæ aùn ngöõ treân ñöôøng xaâm nhaäp cuûa Baéc quaân, maø noù coøn laø moät haäu cöù quan troïng ñeå töø ñoù, Coäng quaân seõ xuaát phaùt caùc cuoäc taán coâng vaøo Hueá, nhö chuùng ñaõ laøm trong Teát Maäu thaân. A shau, A löôùi chæ caùch Hueá chöa ñaày 50 Km. Chính töôùng Westmoreland ñaõ moâ taû thung luõng A shau nhö laø moät ngoïn giaùo keà vaøo coå thaønh phoá Hueá. Tuy giöõ moät vò trí chieán löôïc quan trong nhö vaäy, nhöng thung lung A shau laïi raát khoù phoøng thuû. Ngoaøi lyù do röøng nuùi hieåm trôû, söông muø daày ñaëc quanh naêm, noù coøn laø moät thung luõng ñôn ñoäc naèm ngoaøi taàm yeåm trôï cuûa phaùo binh, taát caû ñeàu phaûi nhôø vaøo khoâng quaân. Maø nhö chuùng ta ñeàu bieát, khaû naêng cuûa khoâng quaân seõ bò haïn cheá raát nhieàu trong ban ñeâm vaø trong nhöõng ngaøy thôøi tieát xaáu. Ba traïi Löïc löôïng Ñaëc Bieät A Löôùi, Taø baït vaø A shau ñaõ ñöôïc thieát laäp taïi thung luõng naøy. Nhöng vì laø ñöôøng xaâm nhaäp sinh töû cuûa Coäng quaân, neân cuoái naêm 1965, chuùng ñaõ doác toaøn löïc ñeå böùng boû caùc traïi naøy. Sau nhieàu ñôït taán coâng vaø phaùo kích döõ doäi trong nhieàu ngaøy, Coäng quaân ñaõ chieám ñöôïc hai traïi Taø baït vaø A löôùi. Do ñoù A shau

laø tieàn ñoàn duy nhaát coøn soùt laïi treân vuøng bieân giôùi naøy neân Coäng quaân ñaõ quyeát san baèng noù baèng baát cöù giaù naøo. Töø ñaàu thaùng 3-1966, Coäng quaân bao vaây vaø phaùo kích döõ doäi vaøo A shau, khoâng quaân Vieät Myõ ñaõ ñöôïc söû duïng toái ña ñeå yeåm trôï, thaû duø tieáp teá vaø taûi thöông. Tuy nhieân vì thôøi tieát xaáu vaø vì hoûa löïc phoøng khoâng cuûa ñòch quaù daày ñaëc, khoâng quaân cuõng bò toån thaát nhieàu. Khoâng theå chòu ñöïng noåi tröôùc aùp löïc moãi ngaøy moät gia taêng cuûa ñòch, quaân ñoäi Myõ quyeát ñònh söû duïng 22 chieác tröïc thaêng ñeå di taûn traïi döôùi söï yeåm trôï cuûa caùc maùy bay oanh kích. Tuy nhieân vì hoûa löïc cuûa ñòch quaù döõ doäi, moät phaàn löïc löôïng cuûa traïi ñaõ phaûi môû ñöôøng maùu ñeå thoaùt thaân baèng ñöôøng boä. Sau khi A shau thaát thuû, toaøn boä haønh lang bieân giôùi ñaõ hoaøn toaøn do coäng quaân kieåm soaùt. Trong vuï Toång coâng kích Teát Maäu Thaân, Coäng quaân ñaõ töø Thung luõng A shau traøn veà taán coâng Hueá, sau khi bò ñaùnh baät ra khoûi Hueá, chuùng cuõng laïi ruùt lui veà ñaây. Do ñoù vaøo giöõa thaùng 4, 1968, Boä tö leänh Vieät Myõ ñaõ quyeát ñònh taûo thanh vuøng phía baéc thung luõng A shau, roài 4 thaùng sau, laïi môû cuoäc haønh quaân Lam sôn 246 caøn queùt phía Nam thung luõng. Moät caên cöù hoûa löïc huøng haäu ñaõ ñöôïc thieát laäp taïi cöù ñieåm A shau ñeå tröïc tieáp yeåm trôï cho cuoäc haønh quaân. Löïc löôïng tham chieán goàm SÑ I BB

Vieät Nam CH, SÑ 101 Duø vaø Trung ñoaøn 9 Thuûy quaân luïc chieán Myõ. Caùc löïc löôïng naøy ñaõ ñöôïc tröïc thaêng vaän ñoå vaøo phía taây thung luõng gaàn bieân giôùi Laøo ñeå töø ñoù caøn queùt ngöôïc ra höôùng Ñoâng. Ngaøy 11-5-1968, quaân Duø Myõ chaïm ñòch döõ doäi taïi AÁp Bia, moät ngoïn ñoài cao gaàn 1,000 meùt. Sau 4 ngaøy lieân tuïc tuïc taán coâng, quaân Myõ vaãn khoâng chieám ñöôïc ngoïn ñoài naøy neân 2 Tieåu ñoaøn Myõ vaø 1 Tieåu ñoaøn Vieät Nam ñaõ ñöôïc taêng vieän. Nhöng vì gaëp möa quaù lôùn, söôøn nuùi raát trôn tröôït vaø vì phaùo binh ñaõ taùc xaï laàm vaøo quaân ta neân hai ngaøy sau ta môùi chieám ñöôïc cao ñieåm naøy, sau nhieàu cuoäc caän chieán aùc lieät daønh töøng taác ñaát vôùi Coäng quaân. Sau naøy ngöôøi Myõ goïi ñoài naøy laø Hamburger Hill (Ñoài thòt baàm). Traän ñaùnh naøy ñaõ ñöôïc ñaïo dieãn John Irwin döïng thaønh phim, taøi töû Kieàu Chinh cuõng ñaõ ñöôïc môøi ñoùng moät vai phuï. Traän ñaùnh teân Ñoài thòt baàm, Hamburger Hill naøy, ñaõ gaây moät tieáng vang döõ doäi veà Hoa kyø, caùc phong traøo phaûn chieán taïi khaép nöôùc Myõ ñaõ lieân tuïc toå chöùc nhieàu cuoäc bieåu tình choáng chieán tranh khaép nôi. Khoâng nhöõng vaäy, traän ñaùnh Ñoài Thòt baàm naøy coøn gaây neân nhieàu haäu quaû raát quan troïng khaùc, nhö moät ngaû reõ trong chieán tranh Vieät Nam. Haøng traêm sinh maïng Myõ ñaõ phaûi hy sinh ñeå coá chieám moät ngoïn ñoài khoâng coù moät giaù trò chieán löôïc naøo, vì chæ ít ngaøy sau, löïc löôïng

Ñoàng minh ñaõ ruùt khoûi ngoïn ñoài maùu naøy. Caùc töôùng laõnh Myõ thì lyù luaân raèng, chuùng toâi laø lính, thaáy ñòch ôû ñaâu laø phaûi tieâu dieät baèng moïi giaù. Nhöng Toång thoáng Nixon thì laïi nghó khaùc, oâng ñaõ taùi thaåm ñònh laïi toaøn boä ñöôøng loái chæ ñaïo chieán tranh Vieät Nam. Chieán thuaät “Luøng vaø Dieät” (Search and Destroy) bò ngöng laïi. Töôùng Abrams thay theá töôùng Westmoreland, Kissinger leân laøm Coá vaán an ninh Quoác gia vôùi chæ thò phaûi Vieät Nam hoùa chieán tranh, phaûi tìm kieám hoøa bình treân baøn ngoaïi giao ñeå ruùt lui trong... danh döï. Nhöng quan troïng nhaát laø traän ñaùnh Hamburger Hill ñaõ khieán ngöôøi Myõ nhaän ra raèng khoâng theå chieán thaéng baèng löïc löôïng quaân söï thuaàn tuùy. Ñieàu maø, ñaùng lyù hoï ñaõ phaûi nhaän ra gaàn 10 naêm tröôùc ñoù. Hambuger hill ngaøy nay cuõng chæ coøn laø moät ngoïn ñoài trô troïi giöõa moät vuøng röøng nuùi aâm u, vôùi nhöõng baõi coû tranh baït ngaøn. Coù nhaø Truyeàn thoáng moâ taû traän ñaùnh lòch söû naøy, nhöng bieát chaéc toaøn laø tuyeân truyeàn moät chieàu leäch laïc, neân haàu heát du khaùch ngoaïi quoác cuõng chæ ngaäm nguøi quan saùt caûnh ñoài nuùi u buoàn roài yeân laëng ra veà. THÒ TRAÁN A LÖÔÙI, CAÙI BAÙT CHIEÁT YEÂU Thò traán A löôùi naèm giöõa thung luõng, coi nhö laø thuû phuû cuûa caû vuøng, A löôùi saàm

Taïi cöûa khaåu Lao Baûo, nhieàu toøa nhaø to lôùn ñoà soä, vôùi loái kieán truùc taân kyø laï maét ñang ñöôïc gaáp ruùt xaây döïng. Taát caû ñeàu naèm saùt bieân giôùi Laøo-Vieät, nhöng laïi hoaøn toaøn ôû trong laõnh thoå Vieät Nam. Nôi ñaây seõ ñöôïc bieán thaønh khu phi quan thueá cuûa hai nöôùc.

uaát cuõng chính laø nhôø du khaùch, nhaát laø Myõ, taáp naäp tôùi tham quan Hamburger hill. Doïc theo con ñöôøng chính, cuõng laø con ñöôøng HCM, phoá xaù buoân baùn khaù nhoän nhòp. Sau khi ñoå ñaày bình xaêng, mua theâm ít cuoän phim, chuùng toâi gheù vaøo moät quaùn côm bình daân. Chuû quaùn laø moät ngöôøi ñaøn baø Hueá trung nieân, göông maët saùng suûa, aên noùi hoaït baùt, gioïng Hueá deã thöông. Chuùng toâi gôïi chuyeän vaø ñöôïc baø ta cho bieát ngaøy tröôùc laø nöõ sinh Ñoàng khaùnh, nhöng sau teát Maäu thaân theo choàng leân coâng taùc taïi ñaây roài ôû laïi laäp nghieäp luoân. Toâi nghó buïng, ngaøy xöa O naøy chaéc cuõng laø thöù döõ ñaây, khoâng bieát baøn hai tay traéng noõn naø ñang thoaên thoaét naáu nöôùng kia, hoài teát Maäu thaân ñoù coù dính daùng gì tôùi nhöõng moà choân taäp theå ôû coá ñoâ Hueá hay khoâng. Chuùng toâi ñeàu goïi buùn boø vì nghó raèng ngöôøi Hueá thì chaéc laø naáu buùn boø Hueá phaûi ngon. Ñaëc bieät, khi maáy toâ buùn vöøa ñöôïc böng leân, toâi nhaän ra ngay ñaây laø nhöõng caùi toâ raát ñaëc bieät neân ñaõ buoät mieäng noùi lôùn: Caùi baùt chieát yeâu. Töø ngaøy leân taàu haù moàm ra bieån vaøo Nam, baây giôø toâi môùi thaáy laïi caùi baùt chieát yeâu naøy. Coù leõ ñaây laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi, baø xaõ toâi môùi ñöôïc nghe thaáy danh töø “caùi baùt chieát yeâu”, vöøa laï tai, vöøa kyø kyø, neân caëp maét nai vaøng cuûa golden girl (gaùi thu) laïi thaáy ngô ngaùc, nhìn toâ buùn, nhìn baø chuû quaùn roài laïi nhìn oâng xaõ. Toâi phaûi noùi kheõ: AÊn xong ñi roài anh noùi cho maø nghe, chuyeän caùi baùt chieát yeâu ngoä laém. Khoâng bieát vì buùn boø ngon, vì ñoùi buïng hay laø vì caùi baùt chieát yeâu maø moïi ngöôøi ñeàu thu doïn chieán tröôøng raát nhanh goïn. Noùi rieâng vôùi quí vò veà kieán thöùc cuûa toâi trong vuï caùi baùt chieát yeâu naøy, rieâng vôùi quí vò thoâi, chöù ngu gì maø tieát loä cho baû bieát, xöa nay baû vaãn laàm töôûng raèng mình laø moät nhaø thoâng thaùi maø. Soá laø caùch ñaây khoaûng hai naêm, ñang laùi xe, tình côø môû radio gaëp chöông trình hoäi thoaïi du lòch. Höôùng daãn vieân du lòch naøy laø ngöôøi coù kieán thöùc roäng vaø coù moät gioïng noùi haáp daãn, neân khaù noåi tieáng trong coäng ñoàng taïi khu Little Saigon. Ngöôøi Höôùng daãn vieân cho bieát, trong moät chuyeán ñöa ñoaøn du lòch ra Baéc, ñoaøn döøng laïi taïi moät beán ñoø vaø gaëp moät coâ baùn buùn rieâu baèng baùt chieát yeâu. Coâ xöôùng ngoân vieân hoâm ñoù, goác ngöôøi mieàn Nam, vöøa nghe thaáy danh töø caùi baùt chieát yeâu, cuõng thaáy laï tai, neân ñaõ vaën hoûi tôùi taáp. Anh höôùng daãn vieân ñaõ coá gaéng heát söùc ñeå giaûng giaûi. Nhö laø caùi baùt chieát yeâu gioáng hình caùi noùn laù ñeå ngöûa, nhöng ôû Tieáp trang B4

FREE :* S R E T N I TO PR

PHO 18852 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708 (Trong khu Bamboo House Restaurant Plaza )

C

k r a m x e L , P H anon, Epson, Quantity * Limited

See Store

for details

Tel (714) 964-8683 * Fax (714) 964-8684 info@theinkcorner.com - www.theinkcorner.com

Chuùng toâi chuyeân baùn caùc loaïi möïc duøng cho caùc maùy copy, fax, Inkjet vaø Laser printers cuûa HP, Canon, Lexmark, Brother, Epson etc... vôùi giaù up to 70% reû hôn caùc tieäm khaùc...

BACK TO SCHOOL SALE!!! The Ink Corner

20% OFF ANY PURCHASE PROMOTION APPLIES TO REMANUFACTURED INKJET & LASER TONER CARTRIDGES ONLY With coupon only. Coupons may not combined with any other offer. Coupon expires 10/5/05 Coupon apply only with trade-in of your empty cartridges.

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 166 Noùi chöa xong caâu, Löu Vöông ñaõ nhuùn mình moät caùi khuaát daïng trong maøn ñeâm. Phaïm Cung naém tay Chu Phi Yeán ñi veà phía phoá thò coù aùnh ñeøn loàng chieáu saùng. * Qua moät ngaøy meät moûi, Phaïm Cung thaáy caàn nghæ ngôi, chaøng ñeà nghò vôùi Chu Phi Yeán: - Yeán muoäi! Chuùng ta vaøo quaùn troï aên qua loa gì ñoù, roài nguû moät giaác ñeå mai mua

Tröôøng Sôn Ñoâng, Tröôøng Sôn Taây Tieáp trang B3

giöõa baùt thì boùp nhoû laïi. Vì thì giôø on air quí baùu, neân maëc daàu anh HDV ñaõ coá gaéng heát söùc, nhöng hình nhö coâ XNV tuy chöa thaáy ñöôïc caùi baùt chieát yeâu hình thuø noù ra laøm sao, nhöng cuõng ñaønh phaûi öø aøo cho xong chuyeän. Toâi ngöùa tai quaù, vaø cuõng vì saün ñaõ coù caûm tình vôùi caû hai ngöôøi töø laâu, duø chöa moät laàn gaëp maët, neân toâi ñaõ veà tra cöùu töï ñieån vaø nhôù laïi hình aûnh caùi baùt chieát yeâu maø mình ñaõ bieát hoài chöa “zoâ vaøo Nam”, tính böõa naøo raûnh roãi seõ email cho hoï. May quaù chöa kòp laøm thì hoâm nay chính mình laïi gaëp caùi baùt chieát yeâu ôû giöõa nôi röøng nuùi hoang vu naøy vaø laïi coù dòp ñeå giöït le vôùi... hai ngöôøi ñeïp. Toâi caàm caùi baùt, trònh troïng giaûng nghóa cho baø xaõ, dó nhieân laø cuûng coá yù noùi to to ñeå baø chuû quaùn nghe luoân: Tröôùc heát, phaûi goïi ngay noù laø caùi TOÂ, caùi toâ chieát yeâu, vì ñoái vôùi ngöôøi mieàn Nam, caùi toâ thì to, caùi baùt thì nhoû, to nhö theá naøy phaûi goïi laø caùi toâ, khoâng ñöôïc goïi laø caùi baùt. Thöù hai, chieát nghóa laø tieát, laø laøm nhoû laïi, nhö tieát kieäm ñoù. Yeâu laø ôû giöõa, ôû löng chöøng (chöù khoâng phaûi laø yeâu ñöông quaán quít gì ñaâu), nhö laø laøm thô luïc baùt ñoù, vaàn gieo ôû giöõa caâu thì goïi laø Yeâu

cho ñöôïc hai con tuaán maõ... Chu Phi Yeán, nguyùt daøi: - Ñaïi ca cöù töôûng coù ñuû tieàn mua moät löôït hai con ngöïa hay sao? Tröôùc ñaây ñaïi ca veà Giao Chaâu coù ngöïa cuûa Hoaøng Cung, heã ñeán moãi traïm laø ñöôïc ñoåi ngöïa môùi... Nay thì khoâng coù cô hoäi naøy nöõa. Nhöng... Noùi tôùi ñaây, Chu Phi Yeán laøm ra veû bí maät, khoâng noùi nöõa, cöù laøm thinh, daét tay Phaïm Cung ñi vaøo quaùn troï. Phaïm Cung hoûi phoå kyø: - Cho ta hai phoøng! Trôøi ñaõ toái, phoøng troï ñaõ heát, neân teân phoå kyø traû lôøi ñaùp goïn: - Chæ coøn coù moät phoøng thoâi! Chu Phi Yeán, chaän ngang: - Ñöôïc ! Moät phoøng toát hôn. Tieát kieäm ñöôïc ít tieàn. Nhaø ngöôøi doïn côm toái cho chuùng toâi taïi phoøng ñoù luoân! Teân phoå kyø gaät ñaàu roài ñöa caû hai ñeán phoøng duy nhaát coøn laïi cuûa nhaø troï. Vaøo beân trong, saép xeáp haønh lyù xong, Chu Phi Yeán, noùi vôùi Phaïm Cung: - Baây giôø phaûi lo cho caùi buïng, roài sau ñoù tính tieáp! Phaïm Cung thaät thaø:

vaän, coøn gieo vaàn ôû cuoái caâu thì goïi laø... laø... (caû hai baø cuøng noùi nho nhoû, gaàn nhö ñoàng thôøi): Laø cöôùc vaän. Toâi vöøa gaät ñaàu, cöôøi cöôøi, noùi lôùn tieáng hôn: - Gioûi..., nhö vaäy yeâu ôû ñaây laø... caùi eo. Coù caùi gì hích vaøo beân hoâng nheø nheï, toâi nghieâm maët nhìn baø xaõ: Chöù coøn gì nöõa... nhö vaäy, caùi baùt chieát yeâu laø caùi toâ chít eo. Toâi caàm caùi baùt chieát yeâu leân, vöøa xoay xoay, vöøa chæ tay vaøo choã chít eo vöøa noùi: Thaáy chöa, roõ raøng chöa, gioáng caùi eo chöa. Noù khoâng to luoân töø mieäng tôùi ñaùy nhö caùi toâ trong mieàn Nam, maø to ôû phaàn mieäng, chít laïi ôû phaàn giöõa, roài nhoû haún laïi ôû döôùi ñaùy. Caû hai baø cuøng tuûm tæm cöôøi, chaû hieåu nghóa laø laøm sao. Baây giôø nghó laïi, toâi môùi chôït nghieäm ra raèng caùi baùt chieát yeâu laø moät hieän töôïng raát vó ñaïi, vì khoâng nhöõng noù coù lieân quan ñeán vaên hoïc ngheä thuaät, maø coøn phaûn aûnh caû neáp soáng vaø phong caùch cuûa ngöôøi daân hai mieàn nöôùc ta nöõa. Ngöôøi mieàn Baéc thöôøng haõnh dieän töï haøo raèng Haø noäi laø choán ngaøn naêm vaên vaät, tieáng Baéc thì naøo laø trong saùng, laø roõ raøng, minh baïch vaø vaên chöông thô moäng hôn tieáng Nam. ÔÛ ñaâu thì toâi khoâng bieát, chöù trong vuï caùi baùt chieát yeâu naøy, tieáng Nam trong saùng, chính xaùc, thô moäng vaø... gôïi hình hôn tieáng Baéc raát nhieàu. Tröôùc nhaát laø tieáng BAÙT, to nhoû gì, ngoaøi Baéc cuõng goïi laø baùt heát, baùt phôû, baùt buùn rieâu, baùt canh, baùt côm, baùt nöôùc maém... Trong khi trong Nam ngöôøi ta coù chöõ CHEÙN

vaø chöõ TOÂ, phaân minh roõ raøng. Caùi gì to laø TOÂ, toâ phôû, toâ canh. Caùi gì beù laø cheùn, cheùn côm, cheùn chaùo... Roài ñeán chöõ EO. Ngaøn naêm vaên vaät, nhöng trong kho taøng vaên chöông laïi khoâng heà coù chöõ EO, chæ coù chöõ LÖNG: Naøy nheù: Nhöõng ngöôøi thaét ñaùy LÖNG ong Vöøa kheùo chieàu choàng, vöøa kheùo nuoâi con. Hay laø: Thaét LÖNG, buoäc buïng. Nhöng maø cuõng laïi laø löng Ai ôi chôù laáy hoïc troø Daøi LÖNG toán vaûi, aên no laïi naèm. Hay laø: Löng coøng, ngay löng... Toùm laïi, theo nhö maáy oâng maáy baø ngoaøi Baéc thì phía sau, töø coå tôùi moâng, choã naøo cuõng laø LÖNG heát. Trong khi ngöôøi mieàn Nam coù chöõ EO thaät tuyeät vôøi, khoâng nhöõng noù töï Pin point ñöôïc vò trí cuûa noù treân cô theå ngöôøi phuï nöõ, maø coøn soáng ñoäng vaø gôïi hình nöõa. Ñoïc leân aâm EO laø nhö thaáy ñöôïc moät ñöôøng cong tuyeät myõ, nhö nhìn roõ ñöôïc moät phaàn cuûa toøa thieân nhieân. (Chaû vaäy maø môùi vöøa noùi tôùi chöõ EO laø ñaõ thaáy bò hích nheï maáy caùi roài). Baøn theâm vôùi quí vò ñieàu naøy nöõa, chôi cho vui thoâi, ñöøng ai buoàn heát nghe. Hình nhö caùi Baùt chieát yeâu vaø caùi Toâ, noù coøn phaûn aûnh caû phong tuïc taäp quaùn vaø tö duy cuûa hai mieàn nöõa ñaáy. Naøy nheù, caùi Toâ thì noù to töø mieäng tôùi ñaùy, treân bao nhieâu thì döôùi cuõng baáy nhieâu, coù sao noùi vaäy ngöôøi ôi. Nhöng maø caùi Baùt chieát yeâu thì khaùc aï, treân maët thì to, nhöng döôùi ñaùy thì beù tí

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

- Muoäi noùi theá cuõng phaûi. Huynh chæ mong ngaû löng moät chuùt roài mai leân ñöôøng. Böõa côm toái xong, Phaïm Cung nhöôøng giöôøng cho Chu Phi Yeán naèm, phaàn chaøng laáy taám chaên ñem theo loùt ngay ngaïch cöûa ra vaøo ñaùnh moät giaác ngon laønh. Maõi ñeán khi Chu Phi Yeán ñaùnh thöùc môùi chaøng tænh daäy: - Saùng roài aø? Phi Yeán laéc ñaàu, traùch: - Ñaïi ca thaät laø voâ tích söï! Nguû say nhö cheát! Muoäi ñaõ chuaån bò xong, chuùng ta leân ñöôøng sôùm thì maùt hôn! Vöông mình, trong caùi ngaùp daøi, Phaïm Cung hoûi: - Khoâng aên saùng sao? - Vöøa ñi vöøa aên baùnh bao. Baây giôø ñi röûa maët vaø sau ñoù leân ñöôøng ngay! Moïi vieäc xong, Chu Phi Yeán goïi phoå ky traû phoøng, hai ngöôøi mang haønh lyù leân vai böôùc ra saân. Phaïm Cung ngaïc nhieân, tröôùc saân ñaõ coù saün moät chieác xe song maõ, ngöôøi ñaùnh xe chaïy laïi ñôõ haønh lyù treân tay cuûa Phi Yeán, nhìn Phaïm Cung noùi: - Coâng töû giuùp toâi. Ñeå ñoà ñaïc leân xe xong laø chuùng ta ñeán Hoaøng Haø tröôùc tröa nay! *

aø, thaáy vaäy maø khoâng phaûi vaäy. Thaûo naøo, ngaøy xöa thaáy maáy coâ em gaùi toâi cöù bò baïn beø maéng yeâu hoaøi laø” Baéc kyø laøm boä”. Coù hai caâu ca dao maø toâi raát thích: Ñi ñaâu cho thieáp theo cuøng Ñoùi no thieáp chòu, laïnh luøng thieáp cam Ví daàu tình coù dôû dang Thì cho thieáp goïi ñoø ngang thieáp veà. (dzìa) Moät caâu khaùc: Choàng giaän thì vôï laøm laønh Mieäng cöôøi tuûm tæm raèng anh giaän gì Thöa raèng anh giaän em chi Muoán laáy vôï beù, em thì lo cho. Töø töø nghe khoâng maáy... cha. Noùi vaäy maø khoâng bieát coù phaûi vaäy khoâng aø nha. Giöôøng Leøo hay laø chuoàng heo, muoán caùi naøo??? Muoán caû hai aø? Trôøi ñaát quæ thaàn ôi, ñuùng laø gan cuøng mình... Maáy oång noùi chöù khoâng phaûi anh ñaâu nghe em. Nhaân tieän noùi tôùi ñi du lòch, xin ñeà caäp tôùi moät kinh nghieäm baûn thaân, hy voïng cuõng seõ giuùp ích ñöôïc cho nhieàu ngöôøi. Trong chuyeán ñi Trung quoác vöøa qua, yû laø mình nghe vaø hieåu ñöôïc tieáng Anh sô sô neân ñaâu coù nhaát thieát laø phaûi ñi vôùi Tour Guide noùi tieáng Vieät Nam. Moät laàm laãn voâ cuøng tai haïi, tai haïi tôùi möùc vôï choàng toâi ñang coù yù ñònh du lòch TQ moät laàn nöõa vôùi Tour guide noùi tieáng Vieät. Lyù do laø vì caùc danh töø rieâng veà ngöôøi, veà ñòa danh, dòch baèng tieáng Anh, haàu heát chuùng ta seõ khoâng hieåu gì. Thí duï, The Ching, The Song, The Qing, The Tang... dynasty, raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta seõ khoâng theå bieát ñoù laø trieàu ñaïi Nhaø Thanh, hay Nhaø

Beân ngoaøi, teân phu xe cöù ngheâu ngao, ca caåm... beân trong Chu Phi Yeán keå cho Phaïm Cung nghe chuyeän Nhaø Hoà... “Ñoù laø vaøo khoaûng thaùng Naêm naêm Ñinh Hôïi (1407), boïn töôùng cuûa Minh Thaønh Toå do Tröông Phuï chæ huy laø Moäc Thaïnh vaø Lieãu Thaêng truy ñuoåi cha con Hoà Quyù Ly chaïy ñeán Kyø La (huyeän Kyø Anh, Ngheä An). Taïi nôi naøy, höông thaân phuï laõo ñòa phöông sôï bò vaï laây khi giaëc ñeán, neân baåm baùo vôùi Hoà Quyù Ly: - Baåm Thaùi Thöôïng Hoaøng, choã naøy coù teân laø Cô Leâ, laïi coøn coù caû nuùi Thieân Caàm nöõa... Thaùi Thöôïng Hoaøng maø ngöï taïi ñaây thì khoâng laønh chuùt naøo. Daân chuùng ôø ñaây noùi raèng “Cô Leâ” töùc laø “troùi hoï Leâ”, coùn Thieân Caàm laø “trôøi giöõ hay trôøi baét”. Ño ñoù Thaùi Thöôïng Hoaøng neân tìm nôi khaùc ñeå nguï thì toát hôn! Thöïc ra ôø ñòa phöông aáy khoâng coù ñòa danh naøo laø Cô Leâ maø do chöõ Kyø La ñoïc traïi ra maø thoâi. Coøn Thieân Caàm cuõng khoâng phaûi trôøi giöõ hay trôøi baét gì caû maø laø thuôû xöa vua Huøng Vöông ñi ngang qua ñaáy nghe gioù thoåi vaøo caùc khe nuùi rít leân nhöõng aâm ñieäu thaät du döông, chaúng khaùc naøo moät baûn nhaïc, luùc boång, luùc traàm tuøy theo toác ñoä nhanh chaäm cuûa gioù, do ñoù vua Huøng môùi ñaët cho ngoïn nuùi aáy laø nuùi Thieân Caàm coù nghóa laø “ñaø nn trôø Coø tieápi”.

Toáng, Nhaø Ñöôøng... Caùc ñòa danh Yangize, Jinjiang, Wuhan, Suzhou, Hangzhou... cuõng thaät khoù maø ñoaùn ñoù laø caùc thaønh phoá naøo. Noùi gì tôùi caùc baøi thô baøi vaên, caùc teân Toâ ñoâng Pha, Taây Thi, Taøo Thaùo... Vaên chöông, lòch söû cuûa Ta vaø Taàu dính lieàn vôùi nhau. Khoâng hieåu ñöôïc seõ maát heát haøo höùng. Ñi vôùi Tour Guide noùi tieáng Anh, thaêm Hoaøng Haïc Laâu, laøm sao ta coù theå nghe: “Haïc Vaøng ai côõi ñi ñaâu, maø ñaây Hoaøng Haïc rieâng laàu coøn trô...” Trong chuyeán ñi Trung quoác ñoù, moät hoâm, xe vöøa döøng laïi thì moïi ngöôøi voäi chaïy uøa tôùi moät moâ ñaát to cao, coû moïc xanh toát, chung quanh coù haøng raøo raát ñeïp, Tour Guide say söa noùi vaø moïi ngöôøi chaêm chuù nghe. Thaáy vaäy, baø xaõ, vì bieát chöõ Haùn, neân ñaõ lanh trí chaïy ñi ñoïc taám baûng chæ daãn roài hôùn hôû baù caùo: AØ, ngoâi moä Nhaïc Phi. Baáy nhieâu ñuû roài, toâi ñaõ nghe qua caâu chuyeän ly kyø cuûa vò quan thanh lieâm naøy, neân noùi ngay vôùi baø xaõ: Vaäy thì phaûi coù caëp vôï choàng teân ñaïi nònh thaàn Taàn Coái, baùnh “gioø chaùo quaåy” nöõa. Noùi chöa döùt caâu thì ñaõ thaáy moïi ngöôøi uøa theo oâng Tour guide tôùi moät choã coù haøng raøo saét nhö nhaø tuø, beân trong laø töôïng hai vôï choàng Taàn Coái ñuùc baèng saét, tay bò troùi quaëp ra sau löng, ñang cuùi ñaàu chòu toäi, gioáng heät caùi baùnh “gioø chaùo quaåy” maø ta thöôøng thaáy caùc tieâm aên ngöôøi Hoa chieân xeøo xeøo trong vaïc daàu soâi noùng boûng. Neáu maø khoâng coù baø xaõ ñoïc ñöôïc caùi teân Nhaïc Phi thì khaùc gì nhö toâi ñaõ ñi coi moät ñoáng ñaát vaäy.

Tuy nhieân, trong caùi ruûi thöôøng coù caùi may. Sau khi tham quan Thöôïng Haûi xong, ngöôøi Tour guide lôùn tieáng hoûi moïi ngöôøi trong xe: What does Shanghai mean, in English? (Shanghai, tieáng Anh nghóa laø gì?). Caû chuyeán xe cuûa toâi ñaày nhoùc toaøn laø ngöôøi Hoa töø Ñaøi Loan, Hoàng koâng, Singapore... theá maø hoaøn toaøn im laëng, khoâng moät ai bieát. Caû xe ngô ngaùc, ngöôøi noï ngoù ngöôøi kia. Coøn ngöôøi Tour guide thì haõnh dieän vaø sung söôùng daàn daàn hieän roõ treân neùt maët. Nhöng chæ sau giaây laùt ngaäp ngöøng suy nghó, toâi ñaõ giô tay, noùi lôùn: - Above the sea. Ngöôøi Tour guide vöøa ngô ngaùc, vöøa ngaïc nhieân, chaäm raõi noùi vôùi toâi: - You must be very good in chinese character (chaéc chaén oâng phaûi laø ngöôøi raát thoâng thaïo chöõ Haùn). Moïi caëp maét treân xe ñeàu ñoå doàn veà phía toâi, nhieàu ngöôøi coøn ñöùng leân ñeå nhìn cho roõ maët ngöôøi hoïc giaû Haùn vaên nöõa. Chaéc laø nhieàu ngöôøi ñang laåm baåm: Theá maø caû tuaàn nay, noù cöù giaû boä noùi toaøn tieáng Anh. Hoï caøng coù lyù do ñeå nghi ngôø toâi cuõng laø ñoàng baøo cuûa hoï vì maáy böõa nay, thænh thoaûng gaëp maáy ngöôøi khoâng bieát tieáng Anh, baø xaõ ñaõ phaûi xì laø xì loà noùi Tieàu, noùi Quaûng hay Baéc kinh baéc kieác gì ñoù vôùi hoï nhieàu laàn. Nhöng luùc naøy thì coâ beù cöù ngôù ngöôøi ra, gaàn 40 naêm chung soáng vaø 9 naêm boà bòch, - ñuùng ra laø 31 naêm chung soáng thoâi vì phaûi tröø ñi 5 naêm caûi taïo vaø 4 naêm baû ñaõ ñem con troán ñöôïc tröôùc roài suoát 40 naêm coù thaáy oång Tieáp trang B5

DAT


TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Tröôøng Sôn Ñoâng, Tröôøng Sôn Taây Tieáp trang B4

thoâng thaïo Haùn vaên hoài naøo ñaâu maø ñoøi chieát töï chieát tieác. May ra bieát ñöôïc maáy chöõ “xe, phaùo, maõ...” trong boä baøi côø töôùng laø cuøng. Toâi thaáy toäi nghieäp neân gheù vaøo tai noùi nhoû: - Shanghai laø Thöôïng Haûi, Thöôïng laø treân, laø above, Haûi laø bieån, laø sea. Thöôïng Haûi laø Above the Sea. Baø xaõ chaéc cuõng khoaùi chí neân laïi cöôøi cöôøi nhö moïi khi: - Cöù saøo saïo... Baéc kyø laém moàm... Toâi thì cuõng vaãn” lì lôïm” nhö thöôøng leä : - Khoâng laém moàm maø taùn ñöôïc em. Maãu ñoái thoaïi naøy ñaõ raát quen thuoäc vôùi vôï choàng toâi. Thöôøng thì caâu noùi cuûa toâi laïi gôïi cho baû nhôù laïi nhöõng thuù ñau thöông cuûa 9 naêm tình laän ñaän, neân baû thöôøng traàm tö moät hoài roài cöôøi cöôøi, noùi nho nhoû: Taøi thaät, taøi thaät... Khoâng bieát laø baû khen ai taøi, baû, hay toâi, hay laø caû hai, nhöng thöôøng thì toâi nhaän vô ngay: - Chöù sao, too late roài em ôi.

Thöôøng thöôøng thì maãu ñoái thoaïi seõ laø nhö vaäy, nhöng böõa nay coù leõ coâ beù sung söôùng haõnh dieän thaät, say söa vôùi nieàn vui ñang coù maø queân nghó ñeán chuyeän ngaøy xöa. Rieâng toâi thì raát taâm ñaéc chuyeän naøy, coù khi coøn caû gan thaàm nghó, bieát ñaâu ngaøy xöa Traïng Quyønh ñi söù sang Taàu, cuõng chaû coù luùc choù ngaùp phaûi ruoài, ñaõ nhôø may maén roài laøm ngô ngaùc caû trieàu ñình Phöông Baéc nhö mình hoâm nay. Chuùng toâi töø giaõ baø chuû quaùn, tieáp tuïc leân ñöôøng ñi veà höông Baéc. Ñöôøng cuõng vaãn töông ñoái baèng phaúng, raát ít ñeøo nuùi quanh co, hieåm trôû. Nhìn kyõ caùc phaàn caàu cuõ coøn soùt laïi taïi moät vaøi con soâng con suoái, chuùng toâi bieát raèng con ñöôøng naøy cuõng chæ môùi ñöôïc môû roäng theâm, döïa treân con ñöôøng cuõ ñaõ coù töø thôøi Phaùp thuoäc. Hai beân ñöôøng, nhaø cöûa daân cö thöa thôùt, khoâng coøn phong caûnh hoang vu vôùi röøng giaø chaèng chòt nhö hoài chieán tranh vì ñaõ ñöôïc khai quang gaàn heát ñeå laøm ñaát canh taùc, haàu heát laø troàng luùa. Doïc ñöôøng, chuùng toâi gaëp raát nhieàu ñoaøn xe gaén maùy cuûa Taây ba loâ töø QL soá 9 vaøo ñeå leân tham quan Hamburger hill. Xin löu yù quí vò laø danh töø Taây ba loâ cuûa ñoàng baøo trong nöôùc laø ñeå chæ taát caû nhöõng ngöôøi nöôùc ngoaøi ñi du lòch Vieät Nam kieåu töï do, thöôøng laø hoï thueâ xe ñaïp hoaëc xe gaén maùy ñeå ñi haøng ñoaøn, chöù khoâng ñi baèng xe tour lôùn nhö caùc phaùi ñoaøn do caùc coâng ty du lòch höôùng

daãn. Hoï coù theå laø ngöôøi Myõ, Anh, UÙc, YÙ, Nga... vaø ñoâi khi caû Hoàng koâng, Ñaøi loan nöõa. Soá du khaùch naøy ñeán Vieät Nam caøng ngaøy caøng ñoâng vì ít toán keùm vaø nhaát laø vì tình hình an ninh hoaøn haûo, khoâng coù troäm caép. Quí vò seõ raát ngaïc nhieân khi thaáy caùc em nhoû baùn haøng rong taïi caùc ñòa ñieåm du khaùch döøng chaân nhieàu nhö taïi ngaõ ba QL 9 vaø ñöôøng HCM, hay taïi ñeøo Ngoaïn Muïc, Ñaø laït... caùc em ñoù khoâng nhöõng ñaõ noùi tieáng Anh löu loaùt laïi phaùt aâm raát ñuùng gioïng Myõ, chöù ñaâu coù accent cuûa “L’Anglais sans peine” nhö toâi. Caùc em cho bieát ñaâu coù ñöôïc hoïc ôû tröôøng, toaøn laø do maáy oâng Taây ba loâ daäy, nhieàu em coøn khoâng bieát ñöôïc moät chöõ tieáng Vieät nöõa. Ñieän Bieân Phuû naèm döôùi moät loøng chaûo heïp, chung quanh laø nuùi cao. Traùi laïi, Khe Sanh naèm treân moät thung luõng roäng (trong hình khoâng heà thaáy nuùi ñoài).Caùc cao ñieåm chung quanh Khe Sanh thì ñeàu do quaân ñoäi Ñoàng minh traán giöõ. ÑÖÔØNG 9 NAM LAØO, KHE SANH, LAO BAÛO Ñeå sang QL9, chuùng toâi phaûi qua soâng baèng moät caây caàu taïm vì caây caàu treo khaù ñeïp chöa hoaøn thaønh. Haøng traêm treû em ngöôøi Thöôïng, quaàn aùo raùch röôùi, khoâng giaày, khoâng deùp, taäp trung taïi ñaây ñeå xin tieàn hoaëc baùnh keïo cuûa Taây ba loâ. Theo chính quyeàn Vieät Nam, ñöôøng HCH taïm thôøi chaám döùt taïi ñaây, döï kieán thì con

ñöôøng seõ ñöôïc tieáp tuïc xaây döïng leân höôùng Baéc, qua Quaûng bình, tôùi taän mieàn taây nam Baéc phaàn Vieät Nam. Gaëp QL9, chuùng toâi reõ traùi, ñi veà höôùng taây ñeå tôùi Khe sanh, Lao baûo. Treân con ñöôøng soá 9 naøy, raát nhieàu chieán syõ QLVieät Nam CH ñaõ ñi qua ñeå tham döï cuoäc haønh quaân Lam sôn 719 ñaùnh sang Haï Laøo. Raát nhieàu ngöôøi ñaõ moät ñi khoâng trôû laïi, nhieàu ngöôøi vôï treû chæ nhaän ñöôïc tin baùo laø choàng maát tích. Caùc chò ñaõ moøn moûi ñôïi chôø, ñaõ nuoâi bao nhieâu hy voïng, nhöng roài khi Hieäp ñònh Ba leâ ñöôïc kyù keát, tuø binb ñöôïc trao traû, nhöng ngöôøi choàng thaân yeâu vaãn bieät voâ aâm tín, sau ngaøy 30 thaùng 4 cuõng chaúng thaáy tin töùc gì, caùc chò chæ hoaøn toaøn tuyeät voïng khi nhöõng ngöôøi tuø Caûi taïo cuoái cuøng taïi mieàn Baéc ñaõ trôû veà... Khe sanh ngaøy nay, phoá xaù cuõng saàm uaát, daân cö buoân baùn taáp naäp, nhöng chuû yeáu cuõng laø nhôø vaøo buoân laäu töø Laøo qua. Phaûi tôùi taän nôi, quan saùt thaät kyõ caùc daãy ñoài nuùi chung quanh vaø moät con soâng khaù lôùn, chaïy qua Khe Sanh, doïc theo QL 9, ta môùi thaáy roõ ñöôïc vò trí chieán löôïc sinh töû cuûa Khe sanh ñoái vôùi vaän maïng cuûa Mieàn nam Vieät Nam nhö theá naøo. Töø Haï Laøo, qua Lao baûo, qua Khe sanh, doïc theo QL9. Baéc quaân seõ traøn vaøo caùc tænh ñoàng baèng mieàn Trung vaø Cao nguyeân deã daøng baèng hai ngaû. Chuùng seõ di chuyeån theo QL 9 ñeå taäp trung taïi maät khu Ba Loøng roài ñaùnh vaøo Cam loä, Ñoâng haø, Quaûng trò.

Chuùng cuõng coù theå töø QL9 vaøo thung luõng A shau, A löôùi, tôùi ngaõ ba Boát ñoû ñeå traøn xuoáng Hueá hay qua ngaû cöûa khaåu A dôùt ñeå quaù giang sang Laøo moät quaõng ñöôøng ngaén, roài vaøo A teùp, Hieân, Ngaõ ba Thaønh Myõ, Khaâm Ñöùc... ñeå ñaùnh xuoáng Quaûng Nam, Ñaø naüng hay theo QL 14 xuoáng Taân caûnh, Kontum hay caùc tænh Nam, Ngaõi, Bình Phuù... Vì giöõ moät vò trí chieán löôïc quan troïng nhö vaäy, neân ngay töø thôøi Ñeä nhaát CH, moät traïi LLÑB quan troïng ñaõ ñöôïc thieát laäp taïi ñaây, khoâng nhöõng ñeå aùn ngöõ maø coøn laøm haäu cöù cho caùc toaùn xaâm nhaäp sang ñaát Laøo nöõa. Khe sanh nguyeân laø moät ñoàn ñieàn caø pheâ cuûa moät caëp vôï choàng ngöôøi Phaùp, hieän nay caø pheâ vaãn coøn ñöôïc troàng raát nhieàu taïi ñaây. Traän ñaùnh Khe sanh thöôøng ñöôïc so saùnh vôùi Ñieän Bieân Phuû trong chieán tranh Vieät Phaùp. Nhöng thöïc ra caû hai ñaõ coù raát nhieàu ñieåm khaùc bieát. Tröôùc heát Khe sanh naèm treân moät thung luõng roäng, chöù khoâng naèm döôùi moät loøng chaûo heïp nhö ÑBP, caùc ngoïn ñoài chung quanh KS ñeàu do quaân Ñoàng minh chieám giöõ. Ñöôøng boä ñeán KS laø QL9, gaàn hôn vaø coù theå khai thoâng deã daøng hôn raát nhieàu. Nhaát laø veà khoâng quaân, ñaëc bieät laø vôùi B52, KS ñaõ ñöôïc yeåm trôï vaø tieáp teá höõu hieäu hôn ÑBP raát nhieàu. Traán giöõ Khe sanh, chuû yeáu laø Thuûy quaân luïc chieán Myõ, nhöng cuõng coù 2 Ñaïi phöông quaân vaø Tieåu ñoaøn 37 B Ñ Q

Vieät Nam, toång coäng khoaûng 6,000 quaân. Phía CS Baéc Vieät, quaân soá ñoâng hôn gaáp boäi, leân tôùi 40 ngaøn thuoäc 4 SÑ quaân chính qui. Baéc Vieät muoán bieán Khe sanh thaønh moät Ñieän Bieân Phuû thöù hai, hoï cuõng ñaõ aùp duïng caùc chieán thuaät cuõ nhö möa phaùo, sieát chaët voøng vaây, ñaøo haàm ngaàm vaøo caên cöù. Caû nöôùc Myõ ruùng ñoäng, moïi ngöôøi treân theá giôùi hoài hoäp theo doõi. Nhöng khoâng quaân Myõ, vôùi khaû naêng to lôùn vaø huøng haäu hôn quaân ñoäi Phaùp gaáp boäi, ñaõ ñaäp tan yù ñoà ñoù cuûa Coäng quaân. Noåi baät nhaát laø caùc phi vuï B52, nhieàu khi bom ñaõ ñöôïc traûi thaûm ngay saùt haøng raøo phoøng thuû, saùt tôùi möùc nhieàu lính Myõ trong ñoàn cuõng bò haát tung ngöôøi leân. Ñeå traùnh cho ñoà tieáp teá khoûi bay laïc ra ngoaøi caên cöù, caùc phi cô ñaõ khoâng thaû duø töø cao, nhöng bay saùt phi ñaïo, bung ñoà tieáp teá ra roài voït leân ngay. Traän ñaùnh Khe Sanh keùo daøi töø ñaàu thaùng 4, 1967 vaø keát thuùc moät naêm sau ñoù, vaøo thaùng 4, 1968, khi caùc ñôn vò huøng haäu cuûa Ñoàng minh goàm SÑ 101 khoâng vaân Myõ, Löõ ñoaøn 3 Duø Vieät Nam CH, TQLC Myõ vaø SÑ I Vieät Nam CH tieán leân giaûi vaây cho Khe sanh, döôùi söï yeåm trôï höõu hieäu cuûa caùc caên cöù hoûa löïc môùi ñöôïc thieát laäp doïc theo QL 9. Nhöng chæ vaøi thaùng sau ñoù, quaân ñoäi Myõ ñaõ trieät thoaùi khoûi KS, boû ngoû caû moät haønh lang bieân giôùi töø Lao baûo tôùi A shau cho Coäng quaân töï do di chuyeån. (Coøn tieáp)

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

Khai tröông

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

Disneyland Hong Kong

maët taïi leã khaùnh thaønh, trong ñoù coù Haønh Chaùnh Chöôûng Quan cuûa Hong Kong Donald Tsang, toång giaùm ñoác coâng ty Walt Disney Michael Eisner vaø chuû tòch coâng ty Robert Iger. Thôøi gian chuaån bò cho vieäc khaùnh thaønh khu giaûi trí naøy khoâng phaûi laø eâm thaám. Hai tuaàn dieãn taäp, khi nhaân vieân ñöôïc taäp döôït nhieàu thaùng ñeå tieáp ñaõi caùc khaùch môøi ñaëc bieät, ñaõ daãn ñeán keát quaû bi quan laø khaùch than phieàn laø khu giaûi trí naøy quaù nhoû, nhöõng haøng ngöôøi noái ñuoâi nhau ñeå mua thöùc aên vaø tham döï caùc troø chôi quaù daøi, vaø nhaân vieân khoâng ñöôïc thaân thieän. Taïi 126 maãu ñaát vaø chæ coù 21 troø chôi, khu giaûi trí naøy caøng nhoû hôn neáu so vôùi 130 troø chôi treân 11,000 maãu ñaát taïi khu giaûi trí Walt Disney World ôû gaàn Orlando, Florida. Chuoät Mickey tieáp moät caäu beù taïi Disneyland Hong Ñeå haáp daãn giôùi trung löu vaãn ñang phaùt trieån cuûa Kong hoâm 11 thaùng Chín, moät ngaøy tröôùc ngaøy khai Trung Quoác, giaù veù vaøo cöûa ôû ñaây thaáp nhaát so vôùi baát maïc chính thöùc khu giaûi trí naøy. (Hình: Reuters/ cöù khu giaûi trí naøo cuûa Disney treân theá giôùi - 350 ñoâ la Bobby Yip) Hong Kong ($45 tieàn Myõ) cho moät giaáy vaøo cöûa moät ngaøy, so vôùi $59.75 ôû Orlando. (NY) HONG KONG - Chuoät Mickey Mouse ñaõ môû cöûa coâng vieân giaûi trí môùi nhaát cuûa Disney. Trong böôùc ñaàu tieân coâng ty Disney ñi vaøo thò tröôøng ñang lôùn maïnh cuûa Trung Quoác, coâng vieân Disneyland môùi nhaát ñaõ khai maïc hoâm 12 thaùng Chín taïi Hong Kong. Hôn moät ngaøn khaùch haøng reo hoø coå vuõ, töø nhöõng ñöùa treû môùi bieát ñi cho ñeán nhöõng ngöôøi cao nieân, ñaõ xeáp haøng noái ñuoâi nhau töø moät tieáng ñoàng hoà trong tieát trôøi noùng böùc laøm toaùt moà hoâi vaø aåm thaáp ñeå ñöôïc laø ngöôøi ñaàu tieân ñi vaøo khu giaûi trí roäng 126 maãu naøy. Cuoái cuøng khi coång ñöôïc môû, 12,000 khaùch ñaàu tieân trong ngaøy vöøa gaøo theùt vöøa lao tôùi nhöõng troø chôi kyø thuù. Coâng vieân Disneyland taïi Hong Kong ñaõ xaây döïng Moät tín ñoà phaùi Phaùp Luaân Coâng (Falun Gong) thieàn toán 3 tyû ñoâ la Myõ. Kitty Chan, 30 tuoåi, ñi cuøng vôùi choàng baø laø Kelvin ñònh tröôùc cöûa Disneyland Hong Kong trong moät cuoäc laàn ñaàu tieân thaêm vieáng moät khu giaûi trí cuûa Disney, bieåu tình choáng phoù chuû tòch Trung Quoác Zeng ñaõ heùt to: “Höùng thuù quaù, ñaùng leõ neân môû cöûa töø Qinghong, ñeán tham döï leã khai maïc khu giaûi trí naøy hoâm 12 thaùng Chín. tröôùc!” Khoaûng 2,500 nhaân söï cao caáp vaø khaùch môøi ñaõ coù (Hình: Mike Clarke/AFP/Getty Images)

Khaùch ñöùng xeáp haøng tröôùc cöûa Disneyland Hong Kong trong ngaøy chính thöùc khai maïc khu giaûi trí naøy hoâm 12 thaùng Chín. (Hình: Reuters/Paul Yeung)

Lyù Tieåu Long trong phim Ñöôøng Sôn ñaïi huynh. Moät thaønh phoá taïi Bosnia ñang coù yù ñònh döïng töôïng hoï Lyù nhö moät bieåu töôïng moät ngöôøi huøng moïi saéc toäc ñeàu ngöôõng moä. (Hình: AFP/Getty Images)

Bosnia döïng töôïng Lyù Tieåu Long Muïc ñích: Hoøa khí giöõa caùc saéc toäc SARAJEVO, Bosnia - Thaønh phoá Mostar mieàn nam Bosnia ñoàng yù döïng moät böùc töôïng Lyù Tieåu Long (Bruce Lee) nhö moät bieåu töôïng choáng laïi söï phaân chia chuûng toäc trong thaønh phoá naøy. Chính quyeàn thaønh phoá ñaõ choïn Lyù Tieåu Long nhö moät hình töôïng ngöôøi huøng maø taát caû caùc chuûng toäc trong thaønh phoá ñeàu ngöôõng moä. Mostar laø moät thaønh phoá ñaõ bò phaù huûy gaàn nhö hoaøn toaøn trong chieán tranh Bosnia giöõa ngöôøi Croatia vaø ngöôøi theo ñaïo Islam, naêm 1992-1995. Cho tôùi nay, söï phaân chia chuûng toäc vaãn coøn roõ reät. Sau chieán tranh, hai nhoùm döïng töôïng ñaøi vaø ñoâi teân ñöôøng thaønh teân nhöõng anh huøng cuûa phe mình. Hai naêm tröôùc, moät hieäp hoäi trong thaønh phoá, Phong Traøo Ñoâ Thò Mostar (Urban Movement of Mostar) ñeà nghò döïng töôïng Lyù Tieåu Long ñeå hoøa hôïp giöõa hai nhoùm. Tröôùc ñaây hieäp hoäi naøy cho bieát, “Trong khi chính trò vaø chuû nghóa chuûng toäc ñaàu ñoäc ñôøi soáng haøng ngaøy, chuùng toâi muoán cho thaáy raèng coù nhöõng giaù trò thaät khoâng lieân quan gì ñeán chính trò. Töôïng naøy cuõng nhaéc laïi öôùc mô cuûa thôøi treû veà moät theá giôùi coâng baèng trong ñoù söùc maïnh thoâ baïo khoâng quan troïng, maø ñieàu quan troïng laø khaû naêng, toác ñoä vaø yù chí ñaáu tranh cho coâng lyù.” Theo Zdravko Culjak, giaùm ñoác Sôû Keá Hoaïch cuûa Mostar, chính quyeàn thaønh phoá ñaõ cho ñuùc töôïng Lyù Tieåu Long vaø noäi trong vaøi thaùng seõ döïng töôïng naøy taïi moät coâng vieân. Lyù Tieåu Long ñoùng vai chính trong moät loaït phim voõ thuaät raát thaønh coâng treân khaép theá giôùi, nhö Fists of Fury (töïa Vieät Nam: Tinh Voõ Moân), Enter the Dragon (Long tranh hoå ñaáu), Return of the Dragon (Maõnh long quaù giang). Cuoán phim ñaàu tieân cuûa hoï Lyù laøm ôû Hong Kong, Ñöôøng Sôn ñaïi huynh (The Big Boss), phaù kyû luïc doanh thu taïi ñaây. Lyù Tieåu Long cheát treû naêm 1973 khi môùi 32 tuoåi.

DAT


Ñôøi Soáng

.3”

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

Nhöõng keû mang suùng vaø nguy hieåm

Soáng bình thaûn vôùi beänh nan y TIEÅU HUYEÀN LTG: Khi bò moät chöùng beänh khoù chöõa (tieáng Haùn Vieät laø nan y), cuoäc ñôøi thöôøng nhaät cuûa chuùng ta vaø cuûa nhöõng ngöôøi thaân keá caän seõ thay ñoåi raát nhieàu. Beänh taät coù leõ laø moät loaïi khoå lôùn haïng nhaát trong caùc thöù khoå ôû ñôøi, moät thöù tai naïn khoâng ai muoán gaëp. Nhöng khi bò nan y, neáu ngöôøi beänh bieát caùch soáng sao cho taâm hoï coù ñöôïc söï bình thaûn, thì hoï ñaõ coù tôùi nöûa phaàn hy voïng vöôït qua ñöôïc côn beänh döõ. Neáu tinh thaàn sa suùt, bi quan tröôùc cô theå ñau yeáu, thì phaàn thoaùt hieåm seõ bò giaûm ñi khaù nhieàu. Trong thôøi hieän taïi, vôùi neàn y khoa taân tieán vaø söï phaùt trieån cuûa ñôøi soáng taâm linh, nhieàu ngöôøi bò nan y vaãn soáng ñöôïc cuoäc ñôøi bình thöôøng cuûa hoï. Cuõng coù nhöõng ngöôøi ñaëc bieät, bieát höôûng haïnh phuùc töï taâm, hôn caû thôøi kyø hoï coøn chöa beänh. Ñoù laø nhöõng con ngöôøi coù khaû naêng daïy cho chuùng ta nhieàu baøi hoïc quyù giaù, ñaày minh trieát. Khoâng phaûi chæ coù caùc thaùnh nhaân, caùc tu só ñaïo haïnh môùi laøm ñöôïc nhö theá, maø ngay trong cuoäc ñôøi quanh ta, coù nhieàu con ngöôøi bình thöôøng ñaõ soáng ñöôïc nhö vaäy, khi taâm thöùc hoï ñöôïc chuyeån hoùa thaät söï trong côn baïo beänh. Trong muïc naøy, chuùng toâi seõ choïn ñaêng moät soá lôøi giaûng daïy cuûa nhieàu baùc só vaø taùc giaû AÂu AÙ coù thaåm quyeàn veà nhöõng phöông caùch soáng vôùi caùc beänh nan y, cuõng nhö nhöõng kinh nghieäm cuûa nhieàu ngöôøi ñaõ coù cuoäc soáng hoøa bình, an vui sau khi bò beänh nan y - thöù tai hoïa ngaãu nhieân, chaúng ai muoán gaëp, chaúng ai môøi, nhöng cöù tôùi kyø laø noù ñeán!

YEÁN TUYEÁT Haøng naêm, coù khoaûng 30 ngaøn ngöôøi Myõ bò baén cheát, trong ñoù coù 6 ngaøn phuï nöõ vaø treû con. Ngoaøi ra, suùng oáng cuõng gaây thöông tích cho khoaûng 100 ngaøn ngöôøi khaùc vaø con soá naøy ñaõ laøm cho nhöõng chuyeân vieân y khoa nghó ñeán vieäc xeáp haïng tình trang baïo löïc do suùng oáng gaây ra vaøo moät vaán ñeà thuoäc laõnh vöïc y teá coâng coäng. Michael Barnes, chuû tòch cuûa “Brady Center to Precent Gun Violence” ôû Washintong D.C. noùi: “Thaät khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc vieäc moãi ngaøy chuùng ta maát ñi 8 ngöôøi daân Hoa Kyø vì vieäc baén suùng.” Theá nhöng, khi baøn ñeán vieäc giaûi quyeát vaán ñeà suùng oáng thì daân Myõ laïi coù nhöõng maâu thuaãn. Ña soá daân Hoa Kyø hoã trôï quyeàn ñöôïc mang suùng vaø hieän nay coù ñeán 50 trieäu ngöôøi Myõ sôû höõu nhöõng khaåu suùng luïc, suùng tröôøng (rifle) hay shotgun. Trong khi ñoù, cuõng coù raát ñoâng nhöõng ngöôøi khaùc, maø ña soá laø phuï huynh, muoán coù nhöõng luaät leä khe khaét hôn trong vieäc baùn suùng, sau nhöõng thaûm kòch ñau loøng

do baén gieát gaây ra taïi tröôøng Columbine ôû Colorado vaø moät soá caùc tröôøng hoïc khaùc treân nhieàu tieåu bang. Moät baøi baùo cuûa kyù giaû Michael J. Weiss treân nguyeät san Ladies Home Journal seõ trình baøy cho chuùng ta thaáy baõi chieán tröôøng cuûa cuoäc tranh luaän xoay quanh vaán ñeà kieåm soaùt suùng oáng. Suùng gieát caûnh saùt (Cop-killer Guns) Thaùng 12 naêm ngoaùi, caûnh saùt vieân Peter Lavery ôû Newington, Connecticut ñaõ bò moät ngöôøi baïn trai cuûa chuû nhaø duøng suùng M16 baén cheát khi ñöôïc goïi ñeán caên nhaø cuûa coâ ta, nôi ñang dieãn ra moät vuï xung ñoät. Sau khi bò caûnh saùt bao vaây suoát 15 tieáng ñoàng hoà, teân saùt nhaân töøng coù tieàn aùn veà vieäc taán coâng vaø söû duïng suùng baát hôïp phaùp cuõng ñaõ töï baén cheát mình. Theá nhöng, noãi ñau vaø söï kinh hoaøng vaãn coøn theo ñuoåi nhöõng ngöôøi daân Newington, gia ñình goàm vôï vaø hai ñöùa con nhoû cuûa Lavery, cuõng nhö sôû caûnh saùt nôi anh ta töøng laøm vieäc. So vôùi thôøi gian moät thaäp

Tin töôûng tích cöïc vaø tieâu cöïc nieân tröôùc ñaây, baây giôø vieäc mua loaïi vuõ khí taán coâng (assault weapons) raát deã daøng. Lyù do laø vì vaøo thaùng 9 naêm 2004, The Federal Assault Weapons Act (Luaät giôùi haïn vuõ khí taán coâng) ñaõ khoâng coøn hieäu löïc trong vieäc caám saûn xuaát vaø nhaäp caûng moät soá caùc vuõ khí semi automatic nhö AK-47 vaø Uzis, coù khaû naêng baén ra 60 vieân ñaïn trong moät phuùt, loaïi vuõ khí töøng ñöôïc meänh danh laø “cop-killer guns”

(suùng gieát caûnh saùt). Joseph Polisar, cöïu chuû tòch cuûa toå chöùc International Association of Chief of Police (IACP) noùi: “Vuõ khí taán coâng ñöôïc cheá taïo vôùi muïc ñích duy nhaát laø ñeå gieát ngöôøi. Chuùng ta khoâng theå troâng mong laø caûnh saùt choáng traû laïi ñöôïc nhöõng keû xaáu coù nhieàu suùng oáng hôn hoï”. Khi Quoác hoäi thoâng qua ñaïo luaät giôùi haïn vuõ khí vaøo Tieáp trang B8

CHUYEÄN MOÄT NGÖÔØI PHUÏ NÖÕ VIEÄT NAM ÔÛ ÑAØI LOAN KIEÂN TAÂM Coù khi nöûa ñeâm, thöùc giaác tænh daäy, toâi thaáy mình nhaït nhoøa trong nöôùc maét nghó ñeán hai ñöùa con toâi vaø choàng cuûa toâi ñang ôû Vieät Nam. Trong ñau ñôùn toâi töôûng töôïng mình ñang dang tay oâm laáy vaø gaàn guõi hoï. Toâi cuõng khoâng khoûi daën loøng chaáp nhaän soá phaàn cuûa mình taïi ñaát nöôùc Ñaøi Loan naøy vaø nghó raèng ñaây laø söï haønh haï cuûa Thöôïng Ñeá cho nhöõng toäi loãi cuûa toâi. Ñaõ coù luùc toâi khoâng coøn gheùt haän nhöõng ngöôøi ñaõ gaây ñau thöông vaø haõm haïi toâi vì toâi tin vaøo luaät nhaân quaû. Vì vaäy, toâi xin keå laïi caâu chuyeän cuûa mình nhö ñeå dieãn ñaït laïi moái ñau thöông cuûa söï maát maùt. Toâi muoán ñöôïc noùi leân lyù do toâi ñaõ hy sinh ñeán Ñaøi Loan vaø hy voïng coù ñöôïc söï ñoàng caûm cho öôùc nguyeän ra ñi cuûa toâi vì con, vì gia ñình, vì muoán coù ñieàu kieän tìm laïi ñöùa em gaùi cuûa toâi ñaõ bò gaû qua Trung Quoác, vaø vì muoán thoaùt ra khoûi nhöõng khoå nhuïc cuûa söï ngheøo ñoùi töø ñôøi naøy ñeán ñôøi khaùc cuûa gia ñình toâi. Ngheøo ñoùi laø vaán naïn muoân ñôøi nhieàu daáu aán cuûa gia ñình toâi maø toâi ñaõ bò aùm aûnh töø luùc 15 tuoåi. Toâi laø ñöùa con gaùi lôùn nhaát trong gia ñình coù 8 anh chò em. Gia ñình toâi voâ cuøng ngheøo khoå. Toâi baét ñaàu lo laéng vaø chaêm soùc cho ñaøn em cuûa toâi nhö laø moät ngöôøi meï khi toâi leân 5 tuoåi. Luùc aáy, boá meï toâi phaûi quaàn quaät chaêm lo coâng vieäc ñoàng aùng ñeå chuùng toâi coù côm chaùo maø soáng. Chuùng toâi thöôøng xuyeân bò ñoùi vaø moïi thöù coù ñöôïc thöôøng phaûi chia xeû vaø phaân phaùt cho 10 mieäng aên. Ñeán luùc toâi 15 tuoåi, theo vaên hoùa ngöôøi Vieät baáy giôø laø toâi vaøo tuoåi caëp keâ. Meï toâi vaøo thôøi gian naøy ñang laøm keá toaùn trôï lyù cho moät oâng giaùm ñoác caàu ñöôøng. Ñaây laø thôøi gian maø toâi lôùn ñuû ñeå nhaän ra raèng meï toâi ñaõ coù lieân heä vôùi oâng giaùm ñoác ñeå kieám phöông tieän nuoâi gia ñình. OÂng aáy ñaõ mua nhieàu ñoà vaø cho tieàn meï toâi. Veà

phöông dieän tình caûm, luùc aáy chuùng toâi caûm giaùc nhö ñaõ maát ngöôøi meï cuûa mình cho oâng aáy. Toâi voâ cuøng ñau ñôùn khi chöùng kieán caûnh meï toâi phaûi xa cha toâi vaø anh chò em chuùng toâi ñeå ñi vôùi oâng giaùm ñoác kia caû thaùng trôøi vaøo Saøi Goøn. Caûm giaùc naøy khoâng nguoâi ngoai theo naêm thaùng trong toâi. Maëc duø nghó raèng meï toâi ñaõ duøng söï thoâng minh vaø saéc ñeïp cuûa mình ñeå kieám caùch nuoâi 8 anh chò em chuùng toâi, toâi vaãn khoâng chaáp nhaän vaø ñaõ leân tieáng veà vieäc meï toâi quan heä vôùi oâng giaùm ñoác. Toâi coù noùi vôùi meï toâi raèng, duø ñoùi ngheøo vaø phaûi huùp chaùo töøng ngaøy, con khoâng muoán thaáy meï phaûi laøm nhö theá. Meï toâi ñaõ ñaùnh toâi vaø maéng chöûi raèng: “Vì gia ñình maø meï phaûi soáng nhö vaäy. Sao con laïi hoãn vôùi meï.” Töø daïo aáy, meï toâi vaø toâi luoân coù nhöõng baát ñoàng yù kieán vaø caõi vaõ nhau. Cho ñeán moät hoâm, meï toâi ñaõ ñaùnh ñaäp vaø sæ nhuïc toâi roài xeùn toùc toâi, khieán toâi raát xaáu hoå vôùi baïn beø vaø moïi ngöôøi chung quanh. Luùc baáy giôø, toâi ñaõ khoâng thieát soáng vaø chæ muoán töï vaän, nhöng toâi quyeát ñònh giöõ theå dieän cuûa mình baèng caùch ñi laáy choàng. Toâi nghó nhö vaäy seõ khoâng coøn ai gieo tieáng xaáu cho toâi vaø cho raèng toâi coù theå laøm ñieàu gioáng meï toâi, “meï naøo con naáy!” Vaøi naêm sau ñoù, khi toâi ñaõ coù choàng vaø coù hai ñöùa con, ñöùa em gaùi 18 tuoåi cuûa toâi ñaõ rôøi nhaø ra ñi theo daãn daét cuûa meï toâi. Baüng moät thôøi gian ngaén, gia ñình toâi maát tin töùc cuûa meï vaø em gaùi toâi vaø chuùng toâi khoâng bieát hoï ñaõ ñi ñaâu. Sau ñoù, meï toâi trôû veà nhaø vaø voâ tình, toâi nghe ñöôïc raèng meï toâi ñaõ baét em toâi laáy moät ngöôøi choàng beân Trung Quoác vaø meï toâi ñaõ duøng moät phaàn soá tieàn coù ñöôïc sau khi gaû em toâi ñeå mua quaø kyû nieäm cho gia ñình. Baáy giôø toâi môùi bieát ra raèng, meï toâi ñaõ thaät söï gaû em toâi sang Trung Quoác. Chò em chuùng toâi

khoâng heà coù ñöôïc tin töùc töø ngöôøi em gaùi naøy. Meï toâi thöôøng baûo chuùng toâi raèng, baø cho em toâi laáy choàng Trung Quoác ñeå coù ñôøi soáng toát ñeïp hôn vaø vì em toâi laø ngöôøi khôø khaïo neân baø nghó laø khoâng coù ngöôøi naøo trong laøng toâi seõ cöôùi em toâi. Cuõng vaøo thôøi gian ñoù, vì quaù ngheøo, toâi ñaõ phaûi boû baøo thai ñang mang vì muoán lo ñaày ñuû cho hai ñöùa con ñaõ sanh ra vaø khoâng muoán ñaët con mình vaøo caûnh baàn haøn nhö toâi tröôùc ñaây trong gia ñình ñoâng con. Toâi ñaõ raát buoàn thöông vaø aân haän khi phaûi boû ñi chính maùu xöông ruoät thòt cuûa mình vì toâi khoâng coù ñieàu kieän ñeå giöõ. Caùch ñaây 5 naêm, vaøo naêm 2000, toâi quyeát ñònh ñi tìm ñöùa em gaùi maø meï toâi ñaõ gaû sang Trung Quoác. Toâi nghó raèng toâi seõ chaáp nhaän taát caû moïi khoù khaên vaø gian khoå ñeå tìm laïi ñöùa em cuûa mình. Roài moät ngaøy kia, taát caû chò em coøn laïi trong gia ñình chuùng toâi ñaõ ngoài laïi vaø taâm söï vôùi nhau nhöõng ñau buoàn thöông nhôù veà ngöôøi em naøy. Chuùng toâi quyeát ñònh raèng, toâi neân ñi laøm ôû Ñaøi Loan ñeå hoïc gioûi tieáng Hoa, vaø ñieàu naøy seõ giuùp chuùng toâi tìm kieám ñöùa em gaùi cuûa mình deã daøng hôn. Caùc em cuûa toâi ñaõ thuùc giuïc toâi ñi laøm vieäc taïi Ñaøi Loan vì bieát raèng toâi ñaõ töøng ñi xa, ra khoûi laøng, vaø boân ba qua Trung Quoác ñeå buoân baùn. Caùc em toâi nghó raèng toâi laø ngöôøi duy nhaát coù theå tìm ra ñöùa em gaùi bò maát tích. Vôùi hy voïng vaø öôùc muoán tìm laïi ñöùa em cuûa toâi, toâi baét ñaàu tieán haønh thuû tuïc ñeå qua Ñaøi Loan laøm coâng nhaân. Hôn nöõa, toâi ñöôïc nghe töø nhieàu ngöôøi trong thoân xoùm baûo raèng, coù nhieàu ngöôøi laøm vieäc vaø kieám ra tieàn ôû Ñaøi Loan. Chaúng bao laâu sau quyeát ñònh ñoù, toâi laïi mang thai. Vieäc mang thai luùc aáy, thaät söï gaây raát nhieàu hoang mang, lo sôï, vaø boái roái trong toâi vì bieát raèng sanh con thì keá hoaïch tìm em gaùi cuûa toâi

seõ bò dôøi laïi nhieàu naêm nöõa vì toâi khoâng theå sang Ñaøi Loan laøm vieäc. Cuoái cuøng, toâi laïi phaûi quyeát ñònh boû ñi baøo thai thöù hai cuûa mình vaø mang beänh traàm troïng sau laàn aáy. Toâi ñaõ xuaát huyeát quaù nhieàu ñeán noãi toâi maát ñeán 11 kyù loâ vaø phaûi döôõng beänh moät thôøi gian daøi tröôùc khi qua Ñaøi Loan. Taát caû chò em chuùng toâi ñaõ chung tieàn laïi vaø möôïn theâm tieàn cuûa nhieàu ngöôøi khaùc ñeå coù khoaûng 1,000 ñoâ la vaø traû cho coâng ty kieám vieäc moâi giôùi ôû Ñaøi Loan, teân laø coâng ty Trung Höõu. Ngaøy toâi ra phi tröôøng rôøi Vieät Nam, trong loøng toâi chaát chöùa nhieàu hy voïng raèng toâi seõ coù theâm phöông tieän tìm kieám em cuûa toâi vaø taïo cô hoäi cho con toâi ñöôïc ñi hoïc. Hy voïng naøy chaéc chaén khoâng phaûi laø muoán trôû neân giaøu coù. Theá maø, ngay sau böôùc chaân ñaàu tieân toâi ñeán phi tröôøng Ñaøi Loan, toâi bò ñöa ñeán moät phi tröôøng khaùc ñeå baùn qua Myõ. Khi toâi töø choái, ngöôøi trong coâng ty moâi giôùi ñaõ cöôõng hieáp toâi nhieàu laàn vôùi söï hoã trôï cuûa ngöôøi nöõ phieân dòch laø ngöôøi Vieät Nam vaø moät nöõ coâng nhaân ngöôøi Nam Döông. Sau ñoù ngöôøi ñaøn oâng trong coâng ty moâi giôùi naøy baùn toâi cho moät ngöôøi trung gian khaùc vaø ngöôøi naøy cuõng ñaõ cöôõng hieáp toâi. Maëc duø bò baùn qua laïi nhieàu laàn, bò cöôõng hieáp, bò ñaùnh ñaäp, haønh haï, nhuïc maï, khoâng bieát ngoân ngöõ vaø ñöôøng ñi nöôùc böôùc hay luaät phaùp taïi Ñaøi Loan, toâi ñaõ tranh ñaáu tôùi cuøng vaø töø choái baùn thaân mình. Cuoái cuøng, toâi ñaõ troán thoaùt, tìm ñeán ty caûnh saùt vaø taïm truù ôû ñaây ñeå tìm söï baûo an. Vaø cuõng vaøo luùc aáy, loøng toâi khoâng nguoâi lo laéng ñeán con caùi vaø gia ñình ñang soáng ngheøo khoå taïi Vieät Nam. Toâi ñeán Ñaøi Loan ñeå coù theâm phöông tieän taøi chaùnh maø ñi tìm em gaùi toâi. Toâi khoâng ñeán xöù naøy ñeå laøm giaøu. Öôùc mô cuûa toâi laø coù tieàn cho con toâi ñöôïc ñi hoïc Tieáp trang B8

Theo baùc só Herbert Benson, ta coù theå seõ heát beänh khi taâm ta coù loøng tin töôûng vaøo thaày, vaøo thuoác, vì chuùng ta ñaõ ñaùnh thöùc ñöôïc khaû naêng muoán soáng khoûe maïnh, coù saün trong cô theå chuùng ta. Khaû naêng töï chöõa laønh laø moät naêng löôïng tieàm aån nhöng raát maïnh, moãi chuùng ta ai cuõng coù töø khi môùi sinh ra ñôøi. Chæ caàn moät vaøi lieàu thuoác vaø söï tin töôûng luùc khôûi ñaàu, chuùng ta coù nhieàu cô hoäi ñeå laøm soáng daäy söùc maïnh raát lôùn maø trôøi ñaõ taëng cho chuùng ta. Theo nhieàu nghieân cöùu trong y giôùi, ngöôøi ta tôùi phoøng maïch baùc só vì bò caùc chöùng beänh khaùc nhau, nhöng coù tôùi 74% beänh nhaân ñau oám vì caùc nguyeân nhaân taâm lyù. Ñoù laø keát quaû nghieân cöùu cuûa hai ñaïi hoïc Uniformed Service of Health Sciences (tieåu bang Maryland) vaø Trung taâm y khoa Brooke Army (Houston, Texas). Caùc nghieân cöùu khaùc cho bieát 60% tôùi 90% soá ngöôøi beänh vì bò caêng thaúng quaù möùc (stress-related). Vieäc chaån beänh, cho thuoác uoáng hay thuoác thoa beân ngoaøi, theo caùch chöõa trò thoâng thöôøng, haàu nhö khoâng maáy thaønh coâng. Theo Herbert Benson, caùc baùc só neân giuùp beänh nhaân phaùt trieån khaû naêng töï laønh beänh cuûa hoï, nhaát laø tìm hieåu nhöõng ñieàu tích cöïc maø beänh nhaân tin töôûng, ñeå giuùp hoï coù theå vöôït qua giai ñoaïn khoù khaên. Ngöôïc laïi, khi thaày thuoác laøm hay noùi gì khieán cho beänh nhaân tin raèng mình khoù thoaùt ñöôïc caên beänh döõ, khi hoï noùi nhöõng caâu coù tính caùch phaùn quyeát nhö “keát aùn “ ngöôøi beänh, thì caùc vò ñoù ñaõ voâ tình gieát cheát khaû naêng quyù baùu “töï chöõa laønh” cuûa beänh nhaân. Coù leõ vì sôï bò gia ñình beänh nhaân kieän tuïng (?), maø haàu heát caùc baùc só ngaøy nay thöôøng noùi tôùi thôøi gian soáng coøn raát giôùi haïn cuûa nhöõng beänh nhaân cancer naëng. “OÂng (hay baø) coù theå soáng ñöôïc töø 3 tôùi 6 thaùng, hoaëc khoaûng moät naêm nöõa...”. Lôøi phaùn quyeát gioáng nhö baûn aùn cuûa toøa aùn chung thaåm, nhieàu khi ñaõ gaây ra nhöõng phaûn öùng raát tieâu cöïc cho caùc beänh nhaân yeáu boùng vía. Moät soá caùc baùc só coù töø taâm, sau khi ñöa ra con soá, thöôøng theâm ít lôøi an uûi nhö “Nhöng soáng cheát coù soá meänh, chuyeän naøy cuõng tuøy thuoäc nhieàu vaøo söï chöõa chaïy, v.v...” Toâi khoâng bao giôø queân neùt maët thaát thaàn cuûa ngöôøi baïn thaân naêm xöa, khi anh phaûi nghe “aùn töû” töø ngöôøi thaày thuoác laøm biopsy gan cho anh. Ñang con mô maøng vì thuoác an thaàn chöa raõ heát, anh môû maét ra khi oâng baùc só lay goïi anh daäy, chæ ñeå ñöa baûn quang tuyeán voâ ngay tröôùc maét anh: “Nhìn naøy, anh bò cancer nöûa laù gan, nöûa kia thì bò xô cöùng (cirrhosis). Ngöôøi ta chæ bò moät chöùng ñaõ ñuû cheát, anh bò tôùi hai thöù...” Duø ngöôøi baïn toâi raát sôï gaëp laïi oâng baùc só ñoù, vaø thaáy khoâng coøn hy voïng gì ñeå theo beänh vieän chöõa trò baèng taây y, nhöng may maén, anh ñaõ chuyeån hoùa söï sôï haõi ñoù ñöôïc nhôø caùi taâm voán raát bình thaûn cuûa anh. Khoâng bao giôø trôû laïi nhaø thöông, tröø nhöõng ngaøy cuoái cuøng bò ñau ñôùn. Anh baïn chuùng toâi töï chaêm soùc thaân taâm mình, tìm caùc thaày lang ñoâng y ñeå chöõa trò. Vaø anh soáng ñöôïc hôn moät naêm sau khi vui veû du lòch sang AÂu chaâu muøa heø cuoái. Anh ñaõ soáng laâu hôn hai laàn quaõng thôøi gian oâng chuyeân gia giaûi phaãu kia tuyeân aùn! Nhöng neáu khoâng quaù ngaùn oâng thaày thuoác, bieát ñaâu baïn toâi coù theå soáng laâu hôn nöõa neáu ñöôïc taây y chöõa trò vaø sau khi caét bôùt nhöõng phaàn hö trong gan. Tuaàn qua, chuùng toâi nghe ñöôïc moät baùc só noùi treân ñaøi phaùt thanh Vieät Nam (vuøng Tieåu Saigon) raèng caùc beänh nhaân ung thö gan khoâng bò laøm biopsy nöõa maø ñöôïc giaûi phaãu ñeå caét boû phaàn gan hö, vì beänh nhaân vaãn soáng khoûe khoâng caàn caû laù gan - vaø vì biopsy coù theå laøm caùc teá baøo cancer lan ra nhanh hôn (?) Nghe vaäy, laïi thöông baïn ñaõ gaëp phaûi thaày thuoác thieáu loøng nhaân töø! Cho tôùi nay, khi nhôù laïi chuyeän maø toâi chöùng kieán naøy, toâi vaãn khoâng hieåu ñöôïc lyù do ñaèng sau haønh ñoäng thieáu nhaân ñaïo cuûa ngöôøi thaày thuoác kia. OÂng ta khaù noåi tieáng trong ngaønh giaûi phaãu ôû California, nhöng toâi khoâng theå hieåu vì sao oâng phaûi voäi vaõ tôùi ñoä baùo hung tin ngay khi beänh nhaân chöa tænh taùo, vaø baùo tin töû vôùi veû maët nhö ñang ñaéc thaéng - coù leõ vì noù ñuùng nhö döï ñoaùn cuûa oång tröôùc khi laøm biopsy? Töø taâm cuûa löông y laø thöù khoâng coù maët trong taâm thöùc cuûa vò baùc só naøy? Hay ñoù chæ laø thoùi quen “ngaén goïn” ñeå ñôõ maát thì giôø cuûa ngöôøi thaønh coâng treân xöù Myõ? Khoâng muoán laøm haïi tôùi danh tieáng cuûa oâng laø ngöôøi coù phaãu thuaät taøi ba, toâi chæ mong oâng hieåu ñöôïc raèng “lôøi phaùn xeùt” veà beänh traïng cuûa oâng raát quan troïng, vì noù coù theá gieát cheát hay cöùu soáng ngöôøi beänh, ít nhaát veà maët taâm thaàn! Bieát nhö vaäy, may ra oâng seõ thaän troïng hôn chaêng? AÛnh höôûng cuûa taâm lyù ngöôøi ñau oám treân beänh tình cuûa hoï, ai cuõng thaáy ñöôïc. Ñoù laø moät vaán ñeà hieän ñang ñöôïc taây y nghieân cöùu nhieàu. Theo baùc só H. Benson, khi nhaän xeùt kyõ beänh nhaân, thaày thuoác coù theå bieát ngay neân laøm gì ñeå khai trieån caùc tin töôûng tích cöïc, coù lôïi cho söï laønh beänh, trong con ngöôøi ñoù.

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu) .3”

Nhöõng keû mang suùng vaø nguy hieåm Tieáp trang B7

naêm 1994, muïc ñích cuûa ñaïo luaät naøy laø gaây khoù khaên trong vieäc mua baùn 19 loaïi vuõ khí thoâng duïng nhaát maø nhöõng teân toäi phaïm vaø baêng ñaûng treân ñöôøng phoá thöôøng söû duïng. Vaø quaû thaät, vaøo naêm 1997 ngöôøi ta ghi nhaän laø soá toäi phaïm lieân quan ñeán caùc loaïi suùng oáng bò caám, giaûm ñeán 2/3. Vôùi keát quaû laïc quan treân, nhieàu toå chöùc xaõ hoäi vaø thò tröôûng caùc thaønh phoá lôùn nhö Los Angeles, Chicago, Detroit vaø New York City ñeàu uûng hoä vaø vaän ñoäng ñeå ñaïo luaät naøy ñöôïc keùo daøi theâm. Ngay caû IACP vôùi soá 20 ngaøn hoäi vieän treân toaøn quoác, cuõng ñaõ vaän ñoäng ñeå cho ñaïo luaät noùi treân tieáp tuïc vì hoï ñöa ra con soá 211 caûnh saùt vieân ñaõ bò baén cheát trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1998 cho ñeán 2001. Theá nhöng, toå chöùc National Rifle Association (NRA) vôùi soá 4 trieäu hoäi vieän vaø ngaân khoaûn 20 trieäu ñaõ söû duïng ñoøn chính trò trong vieäc choáng laïi vieäc keùo daøi ñaïo luaät keå treân. Cô quan NRA naøy coù vaên phoøng taïi Fairfax, Virginia vaø ñöôïc xem laø nhoùm ngöôøi taïo ñöôïc moät quyeàn löïc maïnh meõ nhaát ôû Hoa Kyø, gaây aûnh höôûng ñeán cô quan laäp phaùp. Wayne La Pierre, phoù chuû tòch cuûa NRA ñaõ chæ trích ñaïo luaät Assault Weapons Act laø moät ñaïo luaät voâ nghóa lyù. OÂng ta noùi raèng haøng trieäu ngöôøi daân Myõ ñang sôû höõu caùc loaïi vuõ khí bò caám ñoù vaø hoï coù quyeàn coù, hay khoâng coù, caùc loaïi suùng naøy. Ngoaøi ra, nhaân vuï 9-11, cô quan NRA vaø caùc toå chöùc uûng hoä quyeàn söû duïng suùng khaùc nhö Gun Owners of America vôùi soá 300 ngaøn hoäi vieân, laïi caøng vin vaøo lyù leõ: “chính phuû khoâng baûo veä ñöôïc daân chuùng thì hoï phaûi töï baûo veä mình baèng caùch coù

suùng trong tay ñeå choáng laïi khuûng boá”. Tích cöïc uûng hoä nhöõng öùng cöû vieân thích vuõ khí (pro-gun candidates) trong cuoäc baàu cöû vaøo naêm 2004, NRA hy voïng gaây aûnh höôûng ñeán nhöõng nhaø daân cöû do ñaûng Coäng Hoøa naém ña soá taïi Quoác hoäi, ñeå laøm sao cho ñaïo luaät Assault Weapons Act khoâng coøn hieäu löïc nöõa. Maëc duø vaøo thaùng 3 naêm 2004, Thöôïng vieän ñaõ boû phieáu 52-47 ñeå keùo daøi ñaïo luaät noùi treân vôùi söï uûng hoä cuûa ñaïi ña soá daân chuùng Hoa kyø, keå caû nhöõng ngöôøi sôû höõu suùng. Theá nhöng, cuõng chính Thöôïng vieän sau ñoù ñaõ gieát cheát döï luaät (bill) ñi keøm theo. Veà phaàn Toång thoáng Bush thì maëc duø trong nhieàu naêm qua töøng tuyeân boá laø oâng uûng hoä ñaïo luaät giôùi haïn vuõ khí taán coâng, theá nhöng cuõng ñaõ khoâng coù phaûn öùng gì tröôùc vieäc noù maát hieäu löïc töø thaùng 9 naêm ngoaùi. Moät döï luaät ñöôïc ñeä trình leân quoác hoäi bôûi Thöôïng nghò só Frank Lautenberg thuoäc ñaûng Daân chuû, tieåu bang New Jersey, veà vieäc caám baùn vuõ khí taán coâng cho daân chuùng seõ ñöôïc quoác hoäi boû phieáu chaáp thuaän hay khoâng vaøo naêm nay. Nhöng töø baây giôø cho ñeán khi aáy, nhöõng tay laùi buoân suùng tieáp tuïc laøm aên khaù giaû vôùi nhöõng thöông vuï buoân baùn vuõ khí taán coâng moät caùch coâng khai vaø hôïp phaùp treân toaøn quoác. Môùi ñaây, boïn naøy baét ñaàu baùn loai suùng “Fiveseven” do haõng suùng FN Herstal ôû Bæ saûn xuaát. Loaïi suùng naøy ñöôïc caùc ngöôøi chæ trích goïi laø “a killing machine” (caùi maùy gieát ngöôøi) vì noù coù coù theå baén thuûng xuyeân qua thaân theå moät ngöôøi töø taàm nhaém xa 20 feet hay hôn nöõa. Keõ hôû cuûa nhöõng cuoäc tröng baøy vuõ khí Moãi tuaàn, taïi nhöõng cuoäc tröng baøy vuõ khí (Gun Shows) treân toaøn quoác, caùc loaïi suùng toái taân, coå ñieån loâi

cuoán haøng ngaøn ngöôøi mua suùng ñeán ñoù. Moãi naêm coù khoaûng 400 Gun Shows ñöôïc toå chöùc vaø maëc duø nhöõng ngöôøi mua hay caùc keû hieáu kyø phaàn lôùn laø nhöõng coâng daân toân troïng luaät phaùp (law-abiding citizens), chæ ñeán ñoù ñeå mua hay baùn suùng vì söï thoûa maõn thuù söu taàm cuûa mình, theá nhöng Gun Shows vaãn coøn ñöôïc xem laø cöûa haøng taïp hoùa cho nhöõng teân toäi phaïm. Cho duø khoaûng 104,000 cöûa hieäu buoân suùng coù giaáy pheùp treân toaøn quoác ñöôïc luaät phaùp ñoøi hoûi laø phaûi xeùt hoà sôï hình söï cuûa ngöôøi mua suùng, theá nhöng keõ hôû hôïp phaùp (legal loophole) vaãn cho pheùp nhöõng ngöôøi baùn suùng tö trong 41 tieåu bang vöôït qua ñöôïc söï kieåm soaùt. Caùch ñaây moät naêm, sau khi nhaän ñöôïc baùo caùo veà vieäc caùc teân khuûng boá thöôøng mua vuõ khí ôû nhöõng Gun Shows; thí duï nhö Muhamach Asrar, keû tình nghi coù dinh líu ñeán toå chöùc al Qaeda ñaõ mua vuõ khí ôû nhieàu Gun Shows ôû Texas töø naêm 1994 ñeán 2001 maø khoâng heà bò kieåm soaùt veà quaù khöù hình söï; roài vieäc teân Ali Boumelhem, lieân quan ñeán vuï 9-11, mua khaåu M16 ôû Michigan Gun Show maø cuõng khoâng heà phaûi traûi qua vieäc kieåm soaùt naøo caû, thöôïng nghò só John McCain (Coäng Hoøa) vaø Jack Reed (Daân Chuû) cuøng nhau ñeä trình moät döï luaät nhaèm kieåm soaùt keõ hôû naøy taïi caùc Gun Show. Tuy nhieân, döï luaät naøy khoâng soáng soùt noåi tröôùc söï choáng ñoái maïnh meõ cuûa ñaûng Coäng Hoøa vaø dó nhieân cuõng ñaõ cheát yeåu sau ñoù. Khoâng naûn chí, moät nhoùm daân bieåu khaùc goàm Mike Casle (Coäng Hoøa-Delaware) vaø Carolyn McCarthy (Daân Chuû-NewYork) laïi ñeä trình moät döï luaät khaùc nhaèm caûi tieán vieäc kieåm soaùt quaù khöù hình söï (background check), sau khi thaáy keát quaû khaû quan cuûa vieäc kieåm soaùt töø naêm 1993 ñeán nay, ñaõ ngaên

chaän vaø töø choái vieäc baùn suùng cho hôn moät trieäu ngöôøi coù tieàn aùn. Döï luaät naøy seõ ñöôïc ñem ra thaûo luaän vaøo cuoái naêm nay. Vai troø cuûa ngöôøi saûn xuaát vuõ khí Vaøo thaùng 9 naêm 2002, Hong Balleger bò baén cheát khi vöøa rôøi tieäm laøm toùc cuûa coâ ôû Baton Rouge, Louisianna ñeå leo leân xe hôi. Moät thaùng sau ñoù, vuøng Washington D.C. kinh hoaøng veà nhöõng vuï baén seõ gaây neân caùi cheát cho 10 ngöôøi. Caûnh saùt sau ñoù xaùc nhaän laø nhöõng naïn nhaân naøy ñaõ bò gieát bôûi cuøng moät khaåu suùng semiautomatic

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 rifle do hai teân John Allen Mihammad vaø Le Boyd Malvo laøm chuû. Nhöõng cuoäc ñieàu tra cuõng cho bieát theâm laø khaåu Bushmaster XM15 naøy ñaõ bò aên caép töø cöûa tieäm Bull’s Eye Shooter ôû Tacoma, Washington. Ngoaøi ra, cöûa tieäm baùn suùng naøy ñaõ töøng baùn 238 khaåu suùng trong voøng ba naêm qua maø khoâng heà kieåm soaùt quaù khöù hình söï cuûa ngöôøi mua. Gia ñình cuûa 6 naïn nhaân bò cheát vaø hai ngöôøi soáng soùt ñaõ kieän Bull’s Eye vaø haõng saûn xuaát vuõ khí Bushmaster Fireams ôû Windham, Main vaø ñöôïc boài thöôøng 2.5 trieäu myõ kim. Ñoù laø moät vuï ñeàn buø

CHUYEÄN MOÄT NGÖÔØI PHUÏ NÖÕ VIEÄT NAM ÔÛ ÑAØI LOAN Tieáp trang B7

nhö nhöõng ñöùa beù khaùc vaø nhaát laø tìm laïi ngöôøi em cuûa toâi. Toâi nghó tieàn seõ giuùp gia ñình toâi thoaùt ra caûnh ngheøo ñoùi vaø ñoaøn tuï vôùi em toâi vì toâi muoán chuoäc laïi em mình. Ñaõ coù luùc toâi coù ñöôïc soá ñieän thoaïi cuûa em toâi vaø lieân laïc vôùi noù. Em toâi ñaõ khoùc raát nhieàu vaø noùi raèng: “Chò ôi, em ñaõ laáy choàng ngöôøi Hoa, em ñaõ sanh moät ñöùa con gaùi raát khaùu khænh, nhöng hai ngaøy sau khi sanh, gia ñình choàng baûo em ra khoûi phoøng. Khi em trôû laïi, em ngöûi thaáy noàng muøi röôïu vaø thaáy xaùc con em ngheït thôû cheát trong boïc röôïu”. Caâu chuyeän cuûa em toâi nhaéc laïi ñau thöông cuûa chính toâi khi toâi ñaõ phaûi boû baøo thai maùu muû cuûa mình. Taïi trung taâm taïm truù, toâi thöôøng khoâng nguû ñöôïc, bò thöùc giaác, vaø bò aùm aûnh veà nhöõng kinh nghieäm bò haõm haïi tình duïc vaø haønh haï taïi Ñaøi Loan. Toâi khoâng thuø gheùt nhöõng ngöôøi naøy, maëc duø toâi voâ cuøng aân haän laø phaûi traûi qua kinh nghieäm bò baïo haønh naøy. Vieäc thuø gheùt nhöõng ngöôøi baïo haønh vôùi toâi laø ñieàu khoâng khoù, theá nhöng nghó veà söï löïa

choïn cuûa meï toâi, vieäc em toâi bò gaû sang Trung Quoác, vaø vieäc toâi khoâng giöõ hai baøo thai cuûa mình, coù luùc caêng thaúng toâi ñaõ nghó moät caùch tieâu cöïc raèng, nhöõng kinh nghieäm bò haønh haï vaø cöôõng hieáp ôû Ñaøi Loan cuûa toâi nhö laø moät vieäc traû nôï cho oan nghieäp cuûa mình. Toâi hay töï an uûi mình, duø bò baùn cho heát ngöôøi naøy ñeán ngöôøi khaùc, toâi ñaõ khoâng bò gieát. Khi ñònh taâm vaø suy nghó

lieân quan ñeán vaán ñeà baïo löïc veà suùng oáng, raát hieám khi xaûy ra. Trong voøng 7 naêm trôøi, coù hôn 30 thaønh phoá vaø nhöõng cô quan lieân heä ñaõ thöa kieän nhöõng nhaø saûn xuaát vuõ khí cuõng nhö ngöôøi baùn suùng vì cho raèng nhöõng baïo ñoäng lieân quan ñeán vuõ khí ñaõ gaây toán keùm cho hoï ñeán gaàn 100 trieäu myõ kim haøng naêm trong caùc dòch vuï nhaø thöông, baûo hieåm,... Theá nhöng, cuoái cuøng phaàn thaéng vaãn veà tay nhöõng keû saûn xuaát vuõ khí vaø con buoân bôûi vì hoï giaøu coù vaø ñöôïc haäu thuaãn maïnh meõ bôûi moät soá ngöôøi ñaïi dieän daân! (YT) laïi, toâi nhaän ra raèng nguyeân nhaân nhöõng oan nghieät cuûa meï toâi, em gaùi toâi, vaø cuûa chính toâi ñeán töø söï ngheøo ñoùi cuøng cöïc. Sau khi bieát raèng toâi ñaõ ñaõ laøm heát khaû naêng cho nhöõng löïa choïn cuûa mình, toâi caûm thaáy nheï nhoõm hôn, vaø raát mong ñôïi ngaøy trôû veà vôùi con caùi toâi vaø gia ñình cuûa toâi. Öôùc mô cuûa toâi vaãn laø coù moät maùi aám gia ñình vaø tìm laïi ngöôøi em gaùi cuûa mình. Meï toâi ñaõ sanh 8 ngöôøi con, toâi seõ khoâng theå coù söï bình yeân töï taïi cho ñeán ngaøy caû 8 chò em chuùng toâi ñöôïc ñoaøn tuï vaø beân nhau nhö nhöõng ngaøy chuùng toâi coøn beù.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

DAISY BODY CARE BEST SOUTH EASTERN ASIAN GIRLS MASSAGE,THERAPY, ACCUPRESSURE

$50 / Hr

Open 7 days: 10 AM - 9:30 PM 1022 S. San Gabriel Blvd. # C San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 285-8588

JOB OPENING CAÀN NHIEÀU NÖÕ NHAÂN VIEÂN

Hot - Hot - Hot - Hot

Nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp, tieáp ñaõi aân caàn, vui veû vaø thoaûi maùi Open 10AM - 10PM

611 S. BROOKHURST ST. # K, ANAHEIM (Corner Brookhurst and Orange)

714-999-9081

714-717-7575Nancy

22706 Aspan St. # 503 cell Lake Forest, CA 92630


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

.3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Truyeàn Thuyeát veà Johnny Appleseed SHIRLEY JORDAN Vieát cho baùo Times

Phaàn 2 Tieáp theo kyø tröôùc: Vaøo naêm 1797, John Chapman, 23 tuoåi, rôøi Massachusetts ñi tìm mieàn ñaát môùi ôû phía Taây. Anh mang theo trong ngöôøi nhöõng haït gioáng caây taùo töø vöôøn caây gia ñình.

caønh caây, Johnny thaáy caøng luùc caøng khoù giöõ aám thaân ngöôøi. Quaàn, aùo sô-mi vaø aùo khoaùc anh maëc treân ngöôøi khi rôøi Massachusetts ñaõ moøn raùch vaø ñoâi giaày cuûa anh bò luûng maáy caùi loã lôùn töø maáy tuaàn qua. Johnny töøng quen ñi vaø chaïy baèng chaân ñaát nhöng baây giôø nhöõng traän möa tuyeát rôi ñaày trôøi vaø ñoâi chaân cuûa anh coù nguy cô bò ñoâng cöùng. Anh nheùt laù caây vaøo nhöõng choã troáng trong giaày vaø coät chuùng laïi baèng nhöõng sôïi daây vaø vaûi cuõ. Muøa ñoâng naêm ñoù, moät traän baõo tuyeát aäp tôùi laøm anh phaûi truù thaân trong moät caùi caây roãng. Sau cuøng khi trôøi ñaõ quang ñaõng, Johnny ñan moät ñoâim giaày ñi tuyeát baèng nhöõng caønh caây hemlock vaø daây nho roài ñi tìm söï giuùp ñôõ. Vôùi söùc löïc caïn kieät vaø gaàn nhö cheát coùng, anh vaát vaû böôùc vaøo thaønh phoá Warren, Pennsylvania. Johnny laø moät ngöôøi raát suøng ñaïo, anh luoân mang theo moät cuoán Kinh Thaùnh trong tuùi ñeo löng vaø ñoïc cho baát cöù ai chòu laéng nghe. Anh ñaõ caàu nguyeän nhieät thaønh suoát côn baõo khuûng khieáp ñoù. Nhöõng naêm sau naøy, trong khi anh di qua nhöõng vuøng ñaát môùi, anh keå laïi giaác mô anh mô thaáy taïi Warren. Nhöõng thieân thaàn saùng choùi ñaõ hieän ra vôùi anh. Thieân thaàn ñaõ chæ cho anh moät vuøng ñaát saùng lung linh bao quanh bôûi nhöõng nhöõng caây taùo xinh ñeïp ñang nôû hoa.. Thieân thaàn ra leänh cho anh ñi quanh vuøng ngoaïi oâ, troàng nhöõng caây taùo baát cöù nôi naøo anh ñi qua. Ngay khi muøa Xuaân vöøa ñeán treân thaønh phoá Warren, Johnny ra ñi thöïc hieän lôøi phaùn cuûa nhöõng vò thieân thaàn.

Johnny Chapman ñi vaø ñi maõi, luoân höôùng veà phía taây. Khoâng ai bieát chính xaùc anh ñi con ñöôøng naøo, nhöng chaéc laø anh ñaõ leâ böôùc qua nhöõng ngoïn nuùi cuûa Massachusetts, ñi theo nhöõng con ñöôøng cuûa ngöôøi thoå daân ngaøy xa xöa. Thænh thoaûng, nhöõng ngöôøi noâng daân ñaùnh xe thoà vaø nhöõng ngöôøi chaøi löôùi cheøo thuyeàn ca-noâ giuùp ñôõ John doïc ñöôøng ñi. Sau nhieàu tuaàn leã di chuyeån, John ñeán ñöôïc tieåu bang New York vaø ñi boä xuoáng Thung luõng Soâng Hudson. Ñaát ôû ñaây maøu môõ vaø ñaõ ñöôïc nhöõng ngöôøi laäp nghieäp nhaø Dutch troàng troït. Johnny ngaïc nhieân vôùi vôùi nhöõng caùnh ñoàng ñöôïc chaêm soùc kyõ caøng, moãi caùnh ñoàng ñeàu coù moät vöôøn caây taùo. Hình aûnh nhöõng caây taùo laøm anh nhôù nhaø. Nhöng ñaát ôû Thung Luõng Soâng Hudson vaøo naêm 1797 ñaõ coù chuû, neân Johnny laïi ñi veà höôùng taây, ñi tìm maûnh ñaát hoang vu, maûnh ñaát môùi ñeå caém ñaát troàng troït. Anh ñi qua mieàn taây thaønh phoá New York vaø qua daõy nuùi Allegheny, vaøo bang Pennsylvania. Muøa heø saép qua, töøng ngoïn gioù Thöù Tö: Giaác mô cuûa Johnny seõ daãn anh muøa thu thoåi xuoáng töø Canada. Moãi ñeâm, trong luùc chui vaøo trong caùi neäm laù vaø ñi ñaâu vaø anh ñaõ coù caùi teân môùi nhö theá naøo? Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

MICHAEL NHÔN LEÂ REALTOR® / LOAN CONSULTANT (714) 422-4206 (805) 479-6795 (661) 332-2753

NEW CENTURY HOME LOANS

Bachelor of Science in Accounting Real Estate Investor, Former Financial Controller Member of National & MLS California Association of Realtors

-

TÌM NHAØ THEO ÑUÙNG YÙ MUOÁN CUÛA QUYÙ KHAÙCH. MUA NHAØ KHOÂNG CAÀN TIEÀN DOWN (100% FINANCING). KHOÂNG CAÀN CHÖÙNG NHAÄN INCOME. BAD CREDIT, BANKRUPTCY, FORECLOSURE O.K. TAÙI TAØI TRÔÏ (REFINANCE) ÑEÅ TRAÛ TIEÀN ÍT HAY ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN. - CHUÙNG TOÂI COÙ RAÁT NHIEÀU CHÖÔNG TRÌNH CHO VAY TIEÀN KHAÙC NHAU PHUØ HÔÏP VÔÙI TÖØNG HOAØN CAÛNH CUÛA QUYÙ KHAÙCH. - PHÖÔNG PHAÙP MÔÙI GIUÙP BAÙN NHAØ NHANH VAØ DEÃ DAØNG. - NHIEÀU NGÖÔØI ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN MUA NHAØ ÑANG CHÔØ ÑÔÏI XIN LIEÂN LAÏC NGAY VÔÙI CHUÙNG TOÂI ÑEÅ THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ. FREE reports at my website: CENTURY 21 Premier Realty

www.michaelkimhomeloan.com

1950 North “C” Street, Suite B Oxnard, CA 93036 2324 Truxtun Ave. Bakersfield, CA 93301

NEW CENTURY HOME LOANS

221 W. Gonzales Rd., Oxnard, CA 93036

The Legend of Johnny Appleseed BY SHIRLEY JORDAN Special to The Times

Part 2 The story so far: In 1797, John Chapman, 23, left Massachusetts to explore new lands in the West. With him, he carries apple seeds from the family farm.

westward, searching for the frontier where there was new land to be claimed. He moved through western New York and over the Allegheny Mountains into Pennsylvania. As summer ended, cold autumn winds blew down from Canada. Each night, as Johnny burrowed into his bed of leaves and twigs, he found it harder to stay warm. The pants, shirt, and coat he had on when he left Massachusetts had worn through, and for some weeks there had been great holes in his shoes. Johnny was used to walking and running with bare feet, but now snow flurries were in the air and his feet were in danger of freezing. He stuffed leaves into what was left of the shoes and tied them with string and rags. That winter a huge snowstorm arrived, forcing him to find shelter in a hollow tree. When the sky finally cleared, Johnny wove a pair of snowshoes of hemlock branches and tree vines and went for help. With his strength failing, and nearly frozen to death, he stumbled into Warren, Pennsylvania. Johnny was a religious man who carried a Bible in his backpack and read it to anyone who would listen. It is likely he prayed fervently during that terrible storm. Years later, as he traveled the frontier, he told of a dream he had there in Warren. Shining angels had come to him. They showed him a shimmering community surrounded by beautiful apple trees in bloom. The angels commanded him to travel around the countryside, planting apple trees wherever he went. As soon as spring came to Warren, Johnny set out to follow the command of the angels.

Johnny Chapman walked and walked, always moving westward. No one knows the exact path he took, but it is likely he trudged over the mountains of Massachusetts, following old Indian trails. At times, farmers driving their wagons and fishermen in canoes may have helped John on his way. After weeks of travel, he reached the state of New York and hiked down into the Hudson River Valley. Here was rich soil, farmed by Dutch settlers. Johnny marveled at the well-kept farms, each one with an apple orchard. The sight of so many apple trees reminded him of home. Wednesday: Where will Johnny’s But land in the Hudson River Valley in dream lead him and how does he get a 1797 was already taken, so Johnny pushed new name? This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT

September 30, 2005*

HAÏN CHOÙT NHAÄN ÑAÊNG QUAÛNG CAÙO TREÂN NIEÂN GIAÙM ÑIEÄN THOAÏI

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK 2006 TEL: (714) 892-9414

oi

u Ng oo

rb

ea tY

Vie k

PHOØNG KYÕ THUAÄT NGÖÔØI VIEÄT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7220 - 13 thaùng 9, 2005 (10 thaùng Taùm naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005

.3”

DAT

NV2005-0913  
NV2005-0913