Page 1

Vuï Buøi Taán Hoaøng 10 giôø saùng hoâm nay: Caûnh saùt Westminster gaëp gôõ Coäng ñoàng taïi Baùo Ngöôøi Vieät TUESDAY, AUGUST 2, 2005

NGUOI VIET

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BA 2 thaùng 8-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7178 - 25xu

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60

Online: www.nguoi-viet.com

TT Bush boå nhieäm ñaïi söù taïi LHQ khoâng caàn Thöôïng Vieän pheâ chuaån WASHINGTON - Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm ñaõ boû qua thuû tuïc pheâ chuaån cuûa Thöôïng Vieän vaø tieán haønh boå nhieäm oâng John Bolton vaøo chöùc Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Lieân Hieäp Quoác, chaám döùt cuoäc tranh luaän keùo daøi suoát 5 thaùng nay veà tính khí vaø khaû naêng cuûa oâng Bolton trong nhieäm vuï môùi. Tuyeân boá trong nghi thöùc boå nhieäm, oâng Bush noùi, “Chöùc vuï naøy thöïc quaù quan troïng, khoâng theå ñeå troáng ngöôøi theâm nöõa, nhaát laø trong luùc coù chieán tranh vaø ñang thaûo luaän maïnh meõ veà vieäc caûi toå Lieân Hieäp Quoác.” OÂng cho bieát hoaøn toaøn tín nhieäm oâng Bolton. Sau nhieàu thaùng trôøi tranh luaän, Thöôïng Vieän khoâng theå boû phieáu pheâ chuaån oâng Bolton, vì nhöõng thaéc maéc maø caùc nghò só thuoäc ñaûng Daân Chuû cuõng Toång Thoáng Bush boå nhieäm oâng John Bolton laøm ñaïi söù taïi Lieân Hieäp Quoác nhö moät soá nghò só Coäng Hoøa Toång Thoáng George W. Bush (giöõa), beân phaûi laø Ngoaïi Tröôûng Condoleezza Rice, loan baùo vieäc boå nhieäm oâng John ñaõ neâu leân, nhö tính tình Bolton (traùi) laøm Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Lieân Hieäp Quoác trong moät buoåi leã taïi Toøa Baïch OÁc hoâm 1 Thaùng Taùm, 2005. Toång noùng naûy vôùi caáp döôùi, thaùi Thoáng Bush ñaõ söû duïng quyeàn boå nhieäm trong thôøi gian Thöôïng Vieän ngöng hoïp ñeå boû qua thuû tuïc chuaån nhaän cuûa ñoä haèn hoïc traû ñuõa nhöõng ngöôøi khoâng ñoàng yù vôùi Thöôïng Vieän. (Hình Mark Wilson/Getty Images)

Baø Rose Buøi vaø gia ñình:

Giaûi baøy tröôùc ñoàng höông vaø baùo chí vuï Buøi Taán Hoaøng

WESTMINSTER, California.- Theo moät laù thö ngoû (ñaêng trong soá baùo naøy nôi trang Ñòa Phöông), baø Rose Buøi, thaân maãu cuûa naïn nhaân Buøi Taán Hoaøng ñaõ thoâng baùo cho coäng ñoàng bieát laø töø 10 giôø ñeán 12 giôø tröa ngaøy Thöù Tö 3 Thaùng Taùm 2005 taïi phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, soá 14771 ñöôøng Moran, gia ñình baø seõ “trình dieän” tröôùc ñoàng höông vaø baùo chí ñeå giaõi baøy ngoïn nguoàn veà caùi cheát cuûa Buøi Taán Hoaøng, ñoàng thôøi nhôø baùo chí ñöa tieáng keâu cöùu vôùi giôùi coâng quyeàn ñeå hoï laøm saùng toû caùi cheát cuûa con trai baø. Tieáp trang A4

BAGHDAD, Iraq (Reuters) - Chuû tòch uûy ban soaïn thaûo hieán phaùp môùi cuûa Iraq hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm loan baùo raèng moät baûn döï thaûo seõ ñöôïc hoaøn taát tröôùc thôøi haïn choùt vaøo giöõa Thaùng Taùm, nhö caùc vieân chöùc Hoa Kyø hy voïng, giöõa luùc coù nhöõng lo ngaïi raèng caùc chia reõ coù theå

gaây trì hoaõn cho tieán trình chính trò. Ñöùng tröôùc caùc vaán ñeà deã buøng noå nhö theå cheá lieân bang vaø vai troø cuûa toân giaùo trong nöôùc, toaùn soaïn thaûo ñaõ cho raèng phaûi maát saùu thaùng môùi vieát xong. Nhöng uûy ban ñaõ bò aùp löïc naëng neà cuûa Hoa Kyø muoán

coù moät baûn döï thaûo kòp thôøi. Chính phuû Iraq vaø ngöôøi Myõ coi baûn hieán phaùp nhö moät phaàn chính cuûa baát cöù tieán trình daân chuû naøo vaø hy voïng noù coù theå giuùp thaùo ngoøi cuoäc noåi daäy ñaõ keùo daøi töø hai naêm nay. Ñieàu ñoù maët khaùc seõ cho Tieáp trang A4

Caûnh saùt Anh tieáp tuïc truy luøng nhöõng keû chuû möu noå bom LONDON (AFP) - Hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm, caûnh saùt Anh ñaõ ñöôïc ñaët trong tình traïng baùo ñoäng cao giöõa luùc cuoäc saên luøng tieáp tuïc ñeå tìm nhöõng keû chuû möu ñöùng sau hai ñôït taán coâng khuûng boá môùi ñaây.

Tìm caùch ngaên chaën baát cöù aâm möu naøo khaùc, caùc thaùm töû ñang ñieàu tra xem lieäu coù moät hoaëc nhieàu maïng löôùi ñöùng sau nhöõng vuï noå bom ngaøy 7 Thaùng Baûy vaø 21 Thaùng Baûy hay khoâng - caû hai ñôït ñeàu xaûy ra treân caùc xe ñieän ngaàm vaø xe

buyùt taïi London. Tôø nhaät baùo Times noùi moät toaùn ñaùnh bom khaùc, coù lieân Cô quan khoâng gian thuyeát trình veà hoaït ñoäng heä vôùi boán keû taán coâng töï saùt cuûa phi thuyeàn Discovery ngaøy 7 Thaùng Baûy, ñang aâm Cindy Begley, vieân chöùc phuï traùch veà ñi boä ngoaøi khoâng gian möu moät vuï thöù ba taïi thuû ñoâ trong söù maïng STS-114 cuûa phi thuyeàn con thoi Discovery, London, nhöng caûnh saùt taïi thuyeát trình veà hoaït ñoäng cuûa phi thuyeàn taïi trung taâm khoâng Tieáp trang A4 gian Johnson ôû Houston, Texas, hoâm muøng 1 Thaùng Taùm, 2005. (Hình Dave Einsel/Getty Images)

Phi haønh gia söûa chöõa heä thoáng ñònh höôùng cuûa traïm khoâng gian

Baét hôn 500 thaønh vieân baêng ñaûng trong 2 tuaàn

Caûnh saùt YÙ loan baùo vuï baét nghi can noå bom taïi Anh

Caûnh saùt tröôûng Carlo De Stefano (giöõa), cuøng vôùi caùc vieân chöùc choáng khuûng boá Franco Gabrielli (thöù nhì töø traùi) vaø Lamberto Giannini (thöù nhì töø phaûi), toå chöùc moät cuoäc hoïp baùo taïi Boä Noäi Vuï ôû Rome hoâm 1 Thaùng Taùm, 2005. Nhaø chöùc traùch YÙ hoâm Thöù Hai noùi nghi can vuï Hamdi Issac trong vuï noå bom ôû London ñaõ ñoåi teân thaønh Osman Hussain khi vaøo nöôùc Anh ñeå xin tò naïn. Tieáp trang A4 (Hình Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images)

Sau khi vua Fahd qua ñôøi

TT Bush chia buoàn vôùi taân vöông Saudi Arabia WASHINGTON - Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm ñaõ goïi ñieän thoaïi ñeå chia buoàn vôùi taân vöông Abudllah cuûa Saudi Arabia veà vieäc vua Fahd vöøa maõn phaàn, ñoàng thôøi chuùc möøng oâng ñöôïc thöøa keá ngai vaøng cuûa ngöôøi anh cuøng cha khaùc meï. OÂng Bush ñaõ goïi ngöôøi quaù coá laø “moät ngöôøi baïn vaø ñoàng minh cuûa Hoa Kyø xuyeân qua nhieàu thaäp nieân.” Phaùt ngoân vieân Toøa Baïch OÁc, Scott McClellan, ñaõ cho bieát nhö treân, ñoàng thôøi

Tieáp trang A4

Döï thaûo Hieán Phaùp Iraq seõ ñöôïc hoaøn taát tröôùc thôøi haïn choùt

Boä Noäi An:

WASHINGTON - Nhaø chöùc traùch lieân bang hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm cho bieát ñaõ baét 582 thaønh vieân baêng ñaûng trong chieán dòch boá raùp thöïc hieän 2 tuaàn leã qua, nhaém vaøo 80 baêng ñaûng baïo ñoäng voán laø thuû phaïm cuûa nhieàu vuï baïo ñoäng xaûy ra treân ñöôøng phoá toaøn quoác. Boä Tröôûng Noäi An Michael Chertoff ñaõ goïi nhöõng baêng ñaûng naøy laø “moät söï ñe doïa ñoái vôùi an ninh noäi ñòa vaø laø moät öu tieân khaån caáp cuûa ngaønh coâng löïc toaøn quoác.” Nhaø chöùc traùch ñaõ baét ñöôïc phaàn lôùn nhöõng nghi can treân trong khoaûng töø ngaøy 16 tôùi ngaøy 28 Thaùng Baûy, chuû yeáu veà toäi vi phaïm

mình, vaø gaàn ñaây hôn caû, oâng ñaõ bò phaùt giaùc khoâng khai baùo söï thaät veà moät cuoäc ñieàu tra cuûa Boä Ngoaïi Giao. Theá nhöng, lôïi duïng luùc Thöôïng Vieän nghæ hoïp vaøo Thaùng Taùm, Toång Thoáng Bush ñaõ chieáu theo quyeàn haïn hôïp hieán ñeå boå nhieäm oâng Bolton vaøo chöùc Ñaïi Söù Lieân Hieäp Quoác, boû qua thuû tuïc pheâ chuaån taïi Thöôïng Vieän. Vôùi thuû tuïc ñöôïc goïi laø boå nhieäm taïm thôøi trong luùc Quoác Hoäi nghæ hoïp, oâng Bolton coù theå giöõ chöùc ñaïi söù cho ñeán kyø hoïp Quoác Hoäi khoùa tôùi, töùc Thaùng Gieâng naêm 2007. Xuaát hieän cuøng vôùi Toång Thoáng Bush vaø Ngoaïi Tröôûng Condoleezza Rice trong nghi thöùc coâng boá, oâng Bolton phaùt bieåu, “Thöïc laø moät ñaëc aân vaø haân haïnh khi toâi ñöôïc ñaïi dieän cho quyeàn lôïi vaø giaù trò cuûa Hoa Kyø taïi Lieân Hieäp Quoác, vaø noùi theo töø ngöõ cuûa Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác, ñöôïc goùp phaàn duy trì hoøa bình vaø an ninh quoác teá.” OÂng Bush cho bieát vieäc ñeà

thoâng baùo moät phaùi ñoaøn Hoa Kyø seõ ñeán döï tang leã vua Fahd. Phaùi ñoaøn hieän chöa ñöôïc bieát bao goàm nhöõng ai, nhöng khoâng coù Toång Thoáng Bush, theo phaùt ngoân vieân McClellan. Vua Fahd töø traàn tröôùc ñoù ít tieáng ñoàng hoà, vaø ngay laäp töùc Thaùi Töû Abdullah, ngöôøi em 81 tuoåi cuøng cha khaùc meï vôùi oâng, ñaõ ñöôïc tuyeân phong keá vò ngai vaøng. Thöïc ra, Thaùi Töû Abdullah ñaõ nghieãm nhieân laø ngöôøi laõnh ñaïo Saudi Arabia keå töø

HOUSTON, Texas (Reuters) - Hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm, hai phi haønh gia cuûa phi thuyeàn con thoi Discovery ñaõ ñi boä ra ngoaøi khoâng gian ñeå thay theá moät duïng cuï ñònh höôùng bò hö hoûng cuûa Traïm Khoâng Gian Quoác Teá, trong luùc cô quan NASA caân nhaéc vieäc lieäu coù caàn hoï ñi ra ngoaøi moät laàn nöõa ñeå söûa chöõa nhöõng mieáng traùm bò bong ra ôû buïng phi thuyeàn hay khoâng. Trong cuoäc ñi boä ra ngoaøi khoâng gian laàn thöù nhì trong ba laàn ñöôïc döï truø trong chuyeán bay, caùc phi haønh gia Soichi Noguchi vaø Steve Robinson ñaõ thaùo boû moät trong boán con quay hoài chuyeån cuûa traïm khoâng gian

vaø thay baèng moät con quay môùi. Caùc con quay hoài chuyeån coù nhieäm vuï duy trì traïm khoâng gian ôû moät vò trí thích hôïp trong khoâng gian maø khoâng caàn khai hoûa caùc hoûa tieãn ñaåy, giuùp tieát kieäm nguoàn nhieân lieäu coù giôùi haïn. Duïng cuï hö hoûng ñöôïc caát vaøo khoang haøng hoùa cuûa phi thuyeàn con thoi ñeå caùc kyõ sö phaân tích sau khi phi thuyeàn trôû veà traùi ñaát. Duïng cuï naøy naëng khoaûng 660 pounds, côõ moät chieác maùy giaët, ñaõ ngöng hoaït ñoäng töø ba naêm tröôùc. Tröôùc khi phi thuyeàn Discovery ñöôïc phoùng leân vaøo tuaàn tröôùc, traïm khoâng gian chæ söû duïng hai con quay coøn Tieáp trang A4

Ñoïc Trong Soá Naøy (A6) Vieät Nam: Caàu khæ, caàu caù voà; Baùnh trung thu Vieät Nam xuaát caûng sang Myõ, Ñöùc; Baùn phuï nöõ sang Trung Quoác 4 ngöôøi bò truy toá. (A9) Dieãn Ñaøn: Nguyeãn Thanh Giang traû lôøi baøi baùo cuûa nhaø vaên Hoaøng Tieán. (A12) Theå Thao: Hình aûnh veà Beach Games ôû Huntington Beach; Baseball: Palmeiro bò treo gioø 10 ngaøy vì duøng steroid. (B1) Ñòa Phöông: Thô ngoû cuûa gia ñình naïn nhaân Buøi Taán Hoaøng; Ngoâi chuøa Cöïc Laïc Giôùi Töï seõ ñöôïc xaây taïi Chiangmai, Thaùi Lan. (B3) 30 Naêm Tò Naïn: Kyù söï “Xöa Veà Maáy Keû Nhôù”. (B6) Ca Nhaïc Ñieän AÛnh: Ñeâm Hoäi Ngoä Nhaïc Só Chaâu Kyø taïi Little Saigon dieãn ra caûm ñoäng; Phim Wedding Crashers leân haïng nhaát soá thu. (B7) Ñôøi Soáng: Beänh giaø; Hôi Thôû Thôm Tho. (C1) Ñaát Nöôùc vaø Con Ngöôøi: Virginia Thuùy Nguyeãn: Thieáu nöõ Vieät ñeïp nhaát Hoa Kyø. (C2) Rao Vaët: Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

khi vua Fahd bò tai bieán maïch maùu naõo naêm 1995. Trong moät thoâng caùo rieâng, Toång Thoáng Bush cho bieát oâng ñau buoàn vì caùi cheát cuûa vua Fadh, nhöng raát vui vì ngöôøi baïn cuûa oâng, Abdullah, nay trôû thaønh vò vua cuûa ñaát nöôùc. Trong ñieäp vaên chuùc möøng, oâng Bush noùi, “Chuùng toâi xin chuùc cho Saudi Arabia ñöôïc hoøa bình vaø thònh vöôïng döôùi söï daãn Quoác Vöông AÛ Raäp Saudi töø traàn daét cuûa oâng. Toâi ñaõ noùi Moät ngöôøi AÛ Raäp Saudi nhìn moät moät böùc hình cuõ cuûa Quoác Vöông Fahd treân maøn aûnh truyeàn hình taïi thuû chuyeän vôùi taân vöông, vaø Hoa ñoâ Riyadh ngaøy 1-8-2005. Thaùi Töû Abdullah bin Abdel Aziz ñaõ ñöôïc chæ ñònh leân noái ngoâi Quoác Vöông Tieáp trang A4

Fahd, ngöôøi anh cuøng cha khaùc meï cuûa oâng. (Hình Hassan Ammar/AFP/Getty Images)


A2 NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T THĂ–Ă™ BA - SOĂ 7178 - 2 thaĂšng 8, 2005 (28 thaĂšng SaĂšu naĂŞm AĂ t Daäu) .3â€?

ÑaÝng Daân ChuÝ California phuïc hoà i ùÜôïc theå chuÝ ùoäng trong chính trÜôøng SACRAMENTO, Calif.ÑaÝng Daân ChuÝ ùaþ bÜôÚc vaøo naêm 2005 trong moät tÜ theå khaÚ hoãn ùoän, nhÜng nay sau 7 thaÚng, hoï ùaþ phuïc hoài ùÜôïc tÜ theå ùoåi laäp voån bò vò thoång ùoåc Coäng Hoøa nguyeân laø taøi tÜÝ ùieän aÝnh dÏm xuoång keü tÜø khi oâng leân caàm quyeàn caÚch ùaây gaàn 2 naêm. Taän duïng aÝnh hÜôÝng cuÝa mÏnh vôÚi cÜÝ tri, Thoång Ñoåc Arnold Schwarzenneger ùaþ toan tính caÊt ùÜÚt nhÜþng nguoàn trôï lÜïc quan troïng cuÝa ùaÝng Daân ChuÝ tÜø caÚc nghieäp ùoaøn giaÚo chÜÚc cuþng nhÜ nghieäp ùoaøn coâng nhaân vieân chÜÚc. Theå nhÜng hieän nay hoï ùaþ phuïc hoài ùÜôïc tÜ theå, trong luÚc oâng Schwarzenneger laïi ùang coå gaÊng boài ùaÊp cho hÏnh aÝnh cuÝa mÏnh sau moät loaït nhÜþng thaåt baïi gaàn ùaây. OÂng Schwarzenegger hieän

ùang ôÝ giÜþa moät côn loåc ngÜôïc - sÜï may maÊn cuÝa oâng trong chính trò ùang xoay chuyeün. Ñoäng lÜïc gaây ra sÜï xoay chieà u naøy laïi laø 2 chính trò gia laâu ùôøi ôÝ vuøng Ñoâng Vònh: Bill Lockyer vaø Don Perata. OÂng Lockyer, boä trÜôÝng tÜ phaÚp tieüu bang, ùaþ neâu leân nhÜþng ùieüm nguy haïi trong caÚc ùeà nghò caÝi caÚch cuÝa thoång ùoåc. Gaàn ùaây, oâng coøn thaÊng trong vuï kieän thoång ùoåc ra toøa vÏ vieäc veþ laïi baÝn ùoà ùôn vò baàu cÜÝ. Coøn oâng Perata, trÜôÝng khoåi Daân ChuÝ ThÜôïng Vieän, ùaþ daãn daÊt moät chieån thuaät phaÝn coâng cuÝa ùaÝng Daân ChuÝ. OÂng ùaþ vaän ùoäng khoåi Daân ChuÝ loaïi boÝ yeâu caàu taêng thueå ùeü coÚ theü sôÚm thoâng qua ùÜôïc ngaân saÚch tieüu bang. Laøm nhÜ vaäy, oâng Schwarzenneger bò tÜôÚc maåt

moät thÜÚ vuĂľ khĂ­ “mieängâ€? ĂąoĂš laø khoâng theĂĽ toĂĄ caĂšo ĂąaĂťng Daân ChuĂť gaây ra sÜï trĂŹ treä veĂ ngaân saĂšch ĂąeĂĽ tÜø ĂąoĂš vaän Ăąoäng daân chuĂšng thoâng qua nhÜþng ĂąieĂ u luaät haĂŻn cheĂĄ chi tieâu vaø daønh cho oâng nhieĂ u thaĂĽm quyeĂ n hĂ´n. SÜï phoĂĄi hĂ´ĂŻp cuĂťa 2 oâng ĂąaĂľ thaønh coâng, maĂŤc daĂ u Perata Ăąang bò FBI ĂąieĂ u tra veĂ  nhÜþng vuĂŻ laøm aĂŞn buoân baĂšn, coøn Lockyer thĂŹ Ăąang ùÜÚng trÜôÚc moät tÜông lai baĂĄt ùònh. Hoâm ThaĂšng TĂś vÜøa qua, oâng Lockyer ĂąaĂľ tuyeân boĂĄ ruĂšt khoĂťi cuoäc tranh cÜÝ chÜÚc thoĂĄng ĂąoĂĄc vaøo naĂŞm sau. NhĂśng teân oâng vaĂŁn hieän leân nhĂś moät ĂąoĂĄi thuĂť cuĂťa Schwarzenneger. KhaĂšc vĂ´Ăši tĂś theĂĄ baĂĄt khaĂť chieĂĄn baĂŻi hoĂ i ThaĂšng Gieâng, nay thĂŹ oâng Schwarzenegger laĂŻi Ăąang phaĂťi giĂ´ tay veĂ  phĂ­a ĂąaĂťng Daân ChuĂť. OĂ‚ng ĂąaĂľ gaĂŤp gĂ´Ăľ Perata hĂ´n moät tieĂĄng

DÜï luaät taêng tieà n nghieân cÜÚu teå baøo goåc coÚ theü ùaït ùa soå 2/3 taïi ThÜôïng Vieän WASHINGTON - DÜï luaät taêng ngaân khoaÝn nghieân cÜÚu teå baøo goåc seþ deã daøng ùaït ùa soå quaÚ baÚn trong ThÜôïng Vieän, thaäm chí coøn coÚ theü ùaït ùa soå 2/3 ngoþ haàu trôÝ thaønh luaät baåt chaåp sÜï phuÝ quyeåt cuÝa Toüng Thoång Bush. Tuyeân boå treân ùaøi CBS vaøo chieàu ChuÝ Nhaät, Nghò Só Alen Specter, moät nghò só Coäng Hoøa laþnh ùaïo cuoäc vaän ùoäng cho dÜï luaät naøy, ùaþ noÚi, sÜï thay ùoüi laäp trÜôøng cuÝa Nghò Só Bill First hoâm ThÜÚ SaÚu - uÝng hoä dÜï luaät taêng tieàn nghieân cÜÚu teå baøo goåc taïo moät thuÚc ùaüy maïnh meþ trong Quoåc Hoäi.

Theå nhÜng, ùeü coÚ theü trôÝ thaønh luaät baåt chaåp sÜï phuÝ quyeåt cuÝa toüng thoång, dÜï luaät naøy cuþng phaÝi ùÜôïc chaåp thuaän taïi Haï Vieän vôÚi moät ùa soå ùaÍc bieät nhÜ vaäy, moät ùieà u maø theo oâng Specter nghó laø khaÚ khoÚ khaên. Toüng Thoång Bush, moät ngÜôøi thuoäc ùaÝng Coäng Hoøa, cho bieåt oâng seþ phuÝ quyeåt baåt cÜÚ moät dÜï luaät naøo vÜôït quaÚ giôÚi haïn do oâng ùaÍt ra naêm 2001. OÂng choång ùoåi vieäc ùoÚ vÏ cho raèng caÚc phoâi thai seþ bò tieâu huÝy moät khi teå baøo goåc ùÜôïc ruÚt ra. Nghò Só Frist, cuþng laø moät chính trò gia ùaÝng Coäng Hoøa

Coâng ty dÜôïc Pfizer ùoüi nhaþn thuoåc Celebrex, caÝnh caÚo veà nhieàu tai bieån môÚi NEW YORK - Coâng ty baøo cheå dÜôïc phaüm Pfizer Inc. hoâm ThÜÚ Hai 1 ThaÚng TaÚm cho bieåt ùaþ thay ùoüi nhaþn hieäu daÚn treân caÚc chai thuoåc trò thaåp khôÚp Celebrex ùeü baÚo ùoäng vôÚi ngÜôøi sÜÝ duïng veà nguy cô gaây ra caÚc beänh tim, nhÜ coÚ theü gia taêng khaÝ naêng ùoät truïy, gioång caÚc thÜÚ thuoåc trò ùau vaø thaåp khôÚp khaÚc. Nhaþn hieäu môÚi coøn coÚ theâm lôøi caÝnh caÚo raèng thuoåc Celebrex, cuþng nhÜ nhÜþng loaïi thuoåc giaÝm ùau khaÚc, coÚ theü gaây ra chÜÚng loeÚt bao tÜÝ traàm troïng vaø chÜÚng xuaåt huyeåt ùÜôøng ruoät. Celebrex trÜôÚc ùaây ùÜôïc bieåt laø loaïi thuoåc trò ùau ít nguy cô gaây xuaåt huyeåt ùÜôøng ruoät so vôÚi caÚc loaïi thuoåc giaÝm ùau khaÚc. NhÜng sau moät cuoäc thÜÝ nghieäm laâm saøng qui moâ, Celebrex ùaþ khoâng chÜÚng minh ùÜôïc khaÝ naêng ùoÚ - coÚ nghóa laø noÚ cuþng chaúng an toaøn gÏ hôn cho daï daøy neåu so vôÚi caÚc

loaĂŻi thuoĂĄc giaĂťm Ăąau reĂť tieĂ n hĂ´n nhieĂ u. Pfizer cho hay, nhaĂľn hieäu mĂ´Ăši ĂąeĂ  nghò caĂšc y sĂł haĂľy cho beänh nhaân duøng “moät lÜôïng toĂĄi thieĂĽu caĂ n thieĂĄt trong moät thôøi gian ngaĂŠn nhaĂĄt maø thoâi.â€? Tuy nhieân, Pfizer hoâm ThÜÚ Hai cuĂľng coâng boĂĄ moät dieĂŁn bieĂĄn mĂ´Ăši, ĂąoĂš laø nhaø chÜÚc traĂšch ĂąaĂľ chaĂĄp thuaän moät coâng duĂŻng khaĂšc cuĂťa Celebrex - duøng ĂąeĂĽ trò ankylosing spondylitis, moät loaĂŻi thaĂĄp khĂ´Ăšp coät soĂĄng aĂťnh hÜôÝng tĂ´Ăši hĂ´n 400,000 daân MyĂľ. PhaĂšt ngoân vieân Pfizer, baø Mariann Caprino, cho hay, “SÜï kieän FDA ĂąaĂľ coâng nhaän moät chĂŚ ùònh (coâng duĂŻng) khaĂšc cuĂťa thuoĂĄc, cho thaĂĄy nhaø

xuaĂĄt thaân baĂšc sĂł giaĂťi phaĂŁu tim maĂŻch, hieän Ăąang coĂš tham voĂŻng ra tranh cÜÝ toĂĽng thoĂĄng naĂŞm 2008, hoâm ThÜÚ SaĂšu ĂąaĂľ “tan haøngâ€? vĂ´Ăši ToĂĽng ThoĂĄng Bush baèng caĂšch coâng khai uĂťng hoä vieäc nĂ´Ăši roäng nghieân cÜÚu teĂĄ baøo goĂĄc. OĂ‚ng Specter cho raèng, sÜï thay ĂąoĂĽi laäp trÜôøng cuĂťa Nghò SĂł Frist nhĂś treân laø moät taĂĄm chaĂŠn chĂ­nh trò ĂąoĂĄi vĂ´Ăši caĂšc ĂąaĂŻi dieän daân cÜÝ trong caĂť hai vieän Ăąang coĂš khuynh hÜôÚng uĂťng hoä dÜï luaät. Nghò SĂł Specter noĂši, “Toâi phaân tĂ­ch vaø thaĂĄy raèng hieän giôø ThÜôïng Vieän ĂąaĂľ coĂš ĂąuĂť 62 phieĂĄu thuaän, vaø 15 vò khaĂšc hieän Ăąang suy hÜþu traĂšch vaĂŁn tin tÜôÝng vaøo sÜï an toaøn cuĂťa Celebrex.â€? Celebrex hieän vaĂŁn laø moät trong nhÜþng saĂťn phaĂĽm lĂ´Ăšn nhaĂĄt cuĂťa coâng ty, maĂŤc daĂ u doanh soĂĄ coĂš bò sa suĂšt nhieĂ u do nhÜþng quan ngaĂŻi veĂ  an toaøn ùÜôïc neâu leân gaĂ n Ăąaây. Doanh thu Ăąeä nhò tam caĂš nguyeät do Celebrex ùÜa laĂŻi ĂąaĂľ giaĂťm 45% coøn $401 trieäu - moät trong nhÜþng lyĂš do khieĂĄn coâng ty tieân ĂąoaĂšn toĂĽng doanh thu cuĂťa coâng ty seĂľ sa suĂšt trong naĂŞm nay. Moät uĂťy ban coĂĄ vaĂĄn lieân bang, bao goĂ m nhieĂ u baĂšc sĂł vaø caĂšc nhaø chuyeân moân, hoĂ i ThaĂšng Hai ĂąaĂľ leân tieĂĄng caĂťnh giaĂšc, Celebrex laøm taĂŞng nguy cĂ´ beänh tim vaø tai bieĂĄn leân moät “mÜÚc traĂ m troĂŻng.â€? Tuy nhieân, ban coĂĄ vaĂĄn cuĂťa FDA khuyeân neân tieĂĄp tuĂŻc cho Celebrex lĂśu haønh treân thò trÜôøng vĂŹ noĂš vaĂŁn coøn raĂĄt Ă­ch lĂ´ĂŻi cho caĂšc beänh nhaân thaĂĄp khĂ´Ăšp.

ĂąoĂ ng hoĂ  vaøo ThÜÚ Ba tuaĂ n trÜôÚc ĂąeĂĽ vaän Ăąoäng cho cuoäc trĂśng caĂ u daân yĂš ĂąaĂŤc bieät ùÜôïc toĂĽ chÜÚc vaøo ngaøy 8 ThaĂšng MÜôøi Moät saĂŠp tĂ´Ăši. CaĂšc nhaø laäp phaĂšp seĂľ coøn ĂąeĂĄn ngaøy 18 thaĂšng TaĂšm laø haĂŻn choĂšt ĂąeĂĽ soaĂŻn noäi dung cho cuoäc trĂśng caĂ u daân yĂš naøy. Uy tĂ­n cuĂťa vò thoĂĄng ĂąoĂĄc baĂŠt ĂąaĂ u sa suĂšt 6 thaĂšng sau khi Hieäp Hoäi GiaĂšo ChÜÚc California, Hieäp Hoäi Y TaĂš California baĂŠt ĂąaĂ u ĂąaĂŞng nhÜþng quaĂťng caĂšo chĂŚ trĂ­ch oâng. Beân caĂŻnh ĂąoĂš, laĂŻi coøn nhÜþng quaĂť phuĂŻ cuĂťa caĂšc caĂťnh saĂšt vieân vaø lĂ­nh cÜÚu hoĂťa ĂąaĂľ thieät maĂŻng, vĂ´Ăši gÜông maĂŤt ĂąaĂ y nÜôÚc maĂŠt caĂ u xin oâng haĂľy boĂť keĂĄ hoaĂŻch sÜÝa ĂąoĂĽi chÜông trĂŹnh tieĂ n tÜÝ tuaĂĄt cho quaĂť phuĂŻ. Theo keĂĄt quaĂť moät cuoäc thaĂŞm doø do Vieän ChĂ­nh SaĂšch Coâng Coäng California thÜïc hieän trong ThaĂšng BaĂťy, thĂŹ chĂŚ coøn 34% daân chuĂšng California cho raèng Schwarzenneger laøm vieäc toĂĄt, so vĂ´Ăši 65% daân chuĂšng nghĂł nhĂś vaäy vaøo ThaĂšng TaĂšm naĂŞm ngoaĂši. (D.P.) nghĂł. Toâi tin raèng vaøo luĂšc boĂť phieĂĄu, dÜï luaät coĂš theĂĽ deĂŁ daøng ĂąaĂŻt 67 phieĂĄuâ€?, tÜÚc laø Ăąa soĂĄ 2/ 3 caĂ n thieĂĄt ĂąeĂĽ ùÜôïc thoâng qua baĂĄt chaĂĄp sÜï phuĂť quyeĂĄt cuĂťa toĂĽng thoĂĄng. OĂ‚ng noĂši tieĂĄp, “Toâi cho raèng vaĂĄn ĂąeĂ  cuĂťa dÜï luaät naèm Ă´Ăť HaĂŻ Vieän, laøm sao ĂąeĂĽ coĂš ùÜôïc moät Ăąa soĂĄ tÜông tÜï.â€? Moät vò nghò sĂł Coäng Hoøa khaĂšc, oâng Rick Santorum, cho bieĂĄt, maĂŤc daĂ u coĂš sÜï thay ĂąoĂĽi lĂ´Ăšn veĂ  laäp trÜôøng trong QuoĂĄc Hoäi, nhĂśng ToĂĽng ThoĂĄng Bush chaĂŠc chaĂŠn vaĂŁn phuĂť quyeĂĄt dÜï luaät naøy. OĂ‚ng noĂši, “RoĂľ raøng laø Ăąa soĂĄ HaĂŻ Vieän vaø Ăąa soĂĄ ThÜôïng Vieän baĂĄt ĂąoĂ ng vĂ´Ăši toĂĽng thoĂĄng, vaø toâi hy voĂŻng raèng HaĂŻ Vieän cuĂľng seĂľ coĂš ĂąuĂť soĂĄ phieĂĄu ĂąeĂĽ vÜôït qua sÜï phuĂť quyeĂĄt cuĂťa toĂĽng thoĂĄng.â€? (D.P.) HaĂľng Pfizer hoĂ i ThaĂšng TĂś ĂąaĂľ cho ruĂšt laĂŻi moät loaĂŻi thuoĂĄc thaĂĄp khĂ´Ăšp tÜông tÜï, Bextra, sau khi nhaø chÜÚc traĂšch Hoa Kyø vaø AĂ‚u Chaâu cho bieĂĄt nguy cĂ´ taĂšc duĂŻng phuĂŻ, nhĂś chÜÚng dò ÜÚng da coĂš theĂĽ ùÜa ĂąeĂĄn tÜÝ vong, ĂąaĂľ vÜôït quaĂš nhÜþng Ă­ch lĂ´ĂŻi maø thuoĂĄc mang laĂŻi. (D.P.)

TUESDAY, AUGUST 2, 2005 1KDÂźWEDĂ‘R 1*­¯,9,(›7 0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$86$ 7HO)D[ $GYHUWLVLQJ )D[ 1HZV

(PDLOQYQHZV#DROFRP:HE6LWHKWWSZZZQJXRLYLHWFRP ;XDĂ&#x192;WEDĂ?QEĂ&#x2013;Ă?L3XEOLVKHGE\ 1*82,9,(71(:6,1& +RÂźLŠR¸QJ4XDĂ&#x201C;Q7UĂ&#x160;%RDUGRI'LUHFWRUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W&KXĂ?7Ă&#x201D;FK&KDLUPDQ3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;+RĂ&#x2020;LÂłRĂ&#x201A;QJ4XDĂ?Q7UĂ&#x201D;%RDUG 6HFUHWDU\ÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QKÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;QÂłRĂ&#x2026;4X\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ1JRĂ&#x2018;F7XHĂ&#x2020;1JX\HĂ&#x2026;Q .KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q %DQŠLH¸X+DĂ?QK2IILFHUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&KDLUPDQ &(2ÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;FÂłLHĂ&#x201A;X+DĂ&#x161;QK 3UHVLGHQW &221JX\HĂ&#x2026;Q.KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&Ă&#x2013;6Ă&#x2013;Ă? 1KDĂ&#x201E;Q9LHĂ&#x201E;Q93RI )DFLOLWLHV +59XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RĂ&#x161;D6RDĂ&#x2018;Q 3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7KĂ&#x2DC;Ă&#x2013;QJ 9XĂ&#x2018;0DQDJLQJ(GLWRU 93RI%XVLQHVVÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QK*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7DĂ&#x161;L&KDĂ&#x203A;QK&)2 7RĂ?D6RDĂ&#x2021;Q1*Ž°,9,(Â&#x153;71*82,9,(70DQDJHUV ÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q&KXĂ?1KLHĂ&#x2020;P3XEOLVKHUÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK&KXĂ?%XĂ&#x203A;W(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;$ÂťQK 3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;&KXĂ?%XĂ&#x203A;W$VVRFLDWH(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC; .\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;6RDĂ&#x2018;Q0DQDJLQJ(GLWRU/HĂ&#x201E;7KXĂ?3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161; 6RDĂ&#x2018;Q$VVRFLDWH0DQDJLQJ(GLWRU %DQ%LHÂşQ7DÂźS1HZV6WDII ÂłRĂ&#x2026;.KRĂ&#x201E;L1JX\HĂ&#x201E;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ.KĂ&#x2013;Ă?L3KRQJ/HĂ&#x201E;7KXĂ&#x2018;\1JX\HĂ&#x201E;Q+X\1JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F&KDĂ&#x192;Q &111JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F0LQK1JX\HĂ&#x2026;Q1KDĂ&#x2020;W1JX\HĂ&#x2026;Q7X\HĂ&#x2021;Q7KLHĂ&#x2020;Q*LDR7UDĂ&#x201A;Q7KĂ&#x201D;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q 9DQQ3KDQ9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q 1JĂ&#x17D;Ă&#x152;Ă?L9LHÂźW(QJOLVK6HFWLRQ (YHU\7KXUVGD\(PDLOQY#QJXRLYLHWFRP $QK%'R(GLWRU-DPL)DUNDV1HZV(GLWRU-RVLH&DELJOLR'HQLVH1JX\HQ1JX\HQ .KRD7KDL$QK$XGUH\3KDP9DQQ3KDQ5XWK7DORYLFK+RL7ULQK3DXOLQH9X :ULWHUV&KLQK1JX\HQ'HVLJQHU.LHW+X\QK%HQMDPLQ9X3KRWRJUDSKHUV0LQK$Q /D3KDP1HZV$VVLVWDQW 1JXRL9LHW ,6618636 VWDUWHGLQ'HFHPEHULVSXEOLVKHGGDLO\ LQ9LHWQDPHVHZLWKD7KXUVGD\(QJOLVK6HFWLRQE\1JXRL9LHW1HZV,QF&RS\ULJKW E\1JXRL9LHW1HZV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG1JXRL9LHW'DLO\1HZVQHLWKHUHQGRUVHVQRU ZDUUDQWVSURGXFWVDQGVHUYLFHVDGYHUWLVHG1HZVVWDQGSULFHLQ/RV$QJHOHVDQG2UDQJH &RXQWLHV6XEVFULSWLRQUDWH\HDUE\7KLUG&ODVV0DLO\HDUE\7ZR 'D\ ([SUHVV 0DLO )RUHLJQ PDLO UDWHV XSRQ UHTXHVW 3HULRGLFDOV 3RVWDJH 5DWHV SDLG DW :HVWPLQVWHU &DOLIRUQLD DQG DW DGGLWLRQDO PDLOLQJ RIILFHV 3RVWPDVWHU 6HQG DGGUHVV FKDQJHVWR0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$x86$)RUVXEVFULSWLRQVFDOO  7KH½OHÂźJĂ&#x17D;Ă&#x201C;LEDĂ?LĂ&#x2030;DĂ&#x201A;QJEDĂ&#x2018;R %DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?FRĂ&#x203A;WKHĂ&#x2021;JĂ&#x2DC;Ă?LWĂ&#x2013;Ă&#x203A;LWRĂ&#x161;DVRDĂ&#x2018;QTXDEĂ&#x2DC;XĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QID[KRDĂ?FHPDLOQYQHZV#DROFRP1HĂ&#x201E;QJĂ&#x2DC;Ă?L),/( 0LFURVRIW:RUG JKLURĂ&#x2014;GXĂ&#x161;QJKHĂ&#x2020;WKRĂ&#x192;QJWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WQDĂ&#x161;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJWUDĂ?ODĂ&#x2018;LEDĂ?QWKDĂ?RKRDĂ?F KĂ&#x17D;QKDĂ?QKYDĂ&#x161;NKRĂ&#x201E;QJFKĂ&#x201D;XWUDĂ&#x203A;FKQKLHĂ&#x2020;PYHĂ&#x201A;PRĂ&#x2018;LPDĂ&#x192;WPDĂ&#x203A;W7RDĂ&#x161;VRDĂ&#x2018;QGDĂ&#x161;QKTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2DC;Ă?DFKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;DKLHĂ&#x2020;X Ă&#x201C;Ă?QK%DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?JĂ&#x2013;Ă?LĂ&#x201C;HĂ&#x192;Q1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;FĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJWKXRĂ&#x2020;FTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2013;Ă?KĂ&#x2DC;Ă&#x2014;XFXĂ?DQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161; FRĂ&#x201E;QJW\1JXRL9LHW1HZV,QF1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJQKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;QJEDĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?NKRĂ&#x201E;QJJKLWDĂ&#x203A;FJLDĂ?NKRĂ&#x201E;QJ Ă&#x201C;Ă&#x201D;DFKĂ&#x2C6;KRDĂ?FĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QWKRDĂ&#x2018;LOLHĂ&#x201E;QODĂ&#x2018;F1KXOLHĂ&#x2020;XWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WGR&RĂ&#x201E;QJ7\ÂłLHĂ&#x2020;Q7RDĂ&#x203A;Q91,

6RĂ&#x192;OĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;QJSKDĂ&#x203A;WKDĂ&#x161;QKQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WGRFĂ&#x2013;TXDQ9HULILHG$XGLW&LUFXODWLRQNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QYDĂ&#x161; FKĂ&#x2DC;Ă&#x203A;QJQKDĂ&#x2020;Q9LHĂ&#x2020;FNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QWLHĂ&#x192;QKDĂ&#x161;QKOLHĂ&#x201E;QWXĂ&#x2018;F

$YHUDJHGDLO\ FLUFXODWLRQ FRSLHV

CHĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG TRĂ&#x152;NH PHAĂ&#x2122;T THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 ThÜÚ Ba 02 thaĂšng 08, 2005. 28 thaĂšng 06 AĂ&#x201A;m Lòch, AĂ t Daäu.

5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - TrĂ­ch ĂąoaĂŻn Ăąaøi AĂ&#x2122; Chaâu TÜï Do RFA 05:15 - Tin Thôøi TieĂĄt vaø Giao Thoâng vĂ´Ăši NguyeĂŁn TrÜôøng 05:30 - ChÜông TrĂŹnh â&#x20AC;&#x153;TieĂĄng NoĂši PhuĂšc AĂ&#x201A;mâ&#x20AC;? vĂ´Ăši MS NguyeĂŁn ThĂŚ 06:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Ngaøy â&#x20AC;&#x201C; Nam Cali & Houston 06:30 - ChÜông trĂŹnh ThuĂšy Nga 07:00 - NgÜôøi Vieät 2 vĂ´Ăši BaĂťo Anh 07:20 - Thoâng BaĂšo Coäng Ă&#x2018;oĂ ng & ThÜông MaĂŻi 07:30 - Dòch vuĂŻ Prepaid Long Distance vĂ´Ăši Vieät Nam 84 07:45 - CaĂšc maĂŤt haøng Sales taĂŻi chĂ´ĂŻ AĂ&#x2122; Ă&#x2018;oâng 08:00 - ChaĂĄm dÜÚt chÜông trĂŹnh phaĂšt thanh buoĂĽi saĂšng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Giôø â&#x20AC;&#x201C; Thôøi TieĂĄt Nam Cali vaø Houston Texas 12:35 - Saigon supermarket vaø Shopping Center 12:45 - Shanghai Photo Studio 01:00 - Tin Thôøi TieĂĄt vĂ´Ăši HoĂ ng Nga 01:10 - OC Autohaus vĂ´Ăši HoĂ  Leâ 02:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Giôø & Thò TrÜôøng Taøi ChaĂšnh Trong Ngaøy 02:05 - Thoâng BaĂšo Coäng Ă&#x2018;oĂ ng & ThÜông MaĂŻi 02:15 - Chuyeän Ă&#x2018;òa OĂ c vĂ´Ăši Thanh ThaĂťo 02:30 - Ă&#x2018;i chĂ´ĂŻ Sieâu Thò ABC 03:00 - NgÜôøi Vieät Ngaøy Mai 03:15 - PhoĂšng SÜï 03:45 - VaĂŞn HoĂŻc TheĂĄ GiĂ´Ăši 04:00 - KeĂĄt thuĂšc phaĂšt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TIN NHANH TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Hoa Kyø vaø Trung Quoác ñang ôû giai ñoaïn ñoái thoaïi chieán löôïc

Bin Laden boû tieàn cho vuï noå bom Toøa Ñaïi Söù UÙc ôû Jakarta CANBERRA, UÙc.- Moät keû bò caùo giaùc khuûng boá ñaõ noùi vôùi caûnh saùt xöù naøy raèng ñaàu soû khuûng boá Osama bin Laden ñaõ xuaát tieàn toå chöùc vuï ñaùnh bom Toøa Ñaïi Söù UÙc taïi Jakarta, Indonesia, ñeå tröøng phaït UÙc göûi quaân tôùi Iraq. Moät chieác xe bom ñaõ phaùt noå gieát cheát 10 naïn nhaân tröôùc cöûa toøa ñaïi söù ñöôïc thieät keá kieân coá hoâm muøng 9 Thaùng Chín naêm ngoaùi khi ôû UÙc ñang coù cuoäc baàu cöû. Khoâng coù ai trong soá naïn nhaân laø ngöôøi UÙc. Moät tôø baùo vaø ñaøi phaùt thanh toaøn quoác UÙc hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm, ñaõ ñaêng baûn sao bieân baûn caùc cuoäc phoûng vaán maø caûnh saùt Indonesia thu laïi töø lôøi khai cuûa keû ñöôïc xem laø thuû laõnh vuï ñaùnh bom teân Rois, cuõng coøn ñöôïc bieát döôùi caùi teân laø Dhamawan, sau khi y bò baét Thaùng Möôøi Moät naêm ngoaùi. Nhaät baùo UÙc töôøng thuaät, Rois ñaõ khai vôùi caûnh saùt raèng theo keû cheá bom ngöôøi Maõ Lai teân laø Azahari bin Husin, thì bin Laden ñaõ cho giao lieân chuyeån tieàn qua cho y khoaûng 7,558 ñoâ la ñeå traû tieàn cho chieác xe bom. Rois, 30 tuoåi, laø moät thöông buoân thuoäc West Java, cho hay toøa ñaïi söù bò nhaém laøm muïc tieâu vì UÙc can döï chieán tranh Iraq vaø duy trì söï hieän dieän ôû ñoù. Boä Tröôûng Tö Phaùp UÙc Phillip Ruddock cho hay Al Qaeda ñaõ neâu ñích danh UÙc laøm muïc tieâu taán coâng tröôùc caû khi coù cuoäc chieán ôû Iraq vaø Afghanistan. (N.V.T.)

Döï Thaûo Hieán Phaùp Iraq seõ ñöôïc hoaøn taát ñuùng thôøi haïn

Caùc thaønh vieân trong UÛy Ban Soaïn Thaûo Hieán Phaùp Iraq, töø traùi sang phaûi: Iyad al-Samarri, Fuad Massum, Humam Hammudi vaø Adnan al-Janabi, toå chöùc moät cuoäc hoïp baùo taïi Baghdad hoâm 1 Thaùng Taùm, 2005. OÂng Hammudi, chuû tòch cuûa uûy ban, loan baùo raèng moät baûn döï thaûo seõ ñöôïc hoaøn taát tröôùc thôøi haïn choùt vaøo giöõa Thaùng Taùm, ñuùng nhö caùc vieân chöùc Myõ mong ñôïi. (Hình SABAH ARAR/AFP/Getty Images)

Trung Quoác laïi trình ra moät döï thaûo môùi veà chöông trình nguyeân töû Baéc Haøn BAÉC KINH, Trung Quoác.Nhöõng nhaø thöông thuyeát cuûa Trung Quoác ñaõ ñeä trình moät döï thaûo tuyeân boá môùi veà chöông trình haït nhaân Baéc Haøn vaø ñaëc söù cuûa Hoa Kyø ñaõ tuyeân boá raèng, sau nhöõng cuoäc thaûo luaän bò chaäm laïi vì caùc ñoøi hoûi cuûa phía Baéc Haøn ñoái vôùi nhöõng ñieàu gì maø hoï ñöôïc höôûng, ñeå ñoåi laïi vieäc giaûi giôùi. Phu Taù Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Christopher Hill nhaän xeùt raèng, baûn döï thaûo môùi ñaõ ñöôïc ñeä trình vaøo chieàu Chuû Nhaät 31 Thaùng

Baûy, phaûn aùnh taát caû caùc söï ñieàu chænh cuûa caùc phe. OÂng khoâng cho bieát baát cöù chi tieát naøo nhöng tuyeân boá oâng nghó raèng tieán trình ñöôïc thöïc hieän khaù toát. OÂng cho hay caùc phaùi ñoaøn hoïp vaøo ngaøy Thöù Hai 1 Thaùng Taùm, ñeå cöùu xeùt baûn döï thaûo môùi. Baûn tuyeân boá ñöa ra nhöõng nguyeân taéc caên baûn cho nhöõng cuoäc thaûo luaän cô baûn trong töông lai nhaèm chaám döùt ba naêm bò khöïng laïi vì Baéc Haøn yeâu saùch ñeå boû rôi chöông trình phaùt trieån voõ khí haït nhaân, hoï ñoøi Myõ moät vaøi

HOÏC HEØ / LUYEÄN THI SAT 539-8170 TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC LITTLE SAIGON LÔÙP LUYEÄN GIOÛI TOAÙN & GIOÛI VIEÁT VAÊN LUYEÄN THI SAT

(714)

10181 Westminster Ave., #212. Treân laàu khu Boø 7 Moùn AÙnh Hoàng

GR: 1-12: FRI / SATURDAY

Caùc lôùp hoïc ñeàu rieâng bieät

Elementary Math, Algebra I, Geometry. Algebra II, Trigonometry, Pre Calculus, Calculus. Reading Comprehension, Grammar, Essay Writing Baûo ñaûm: Daïy tröôùc tröôøng. Bieát caùch laøm baøi deã daøng. Yeâu Toaùn, Thích Ñoïc, Vieát Vaên. Sau buoåi hoïc ñaàu tieân

Daïy ñuùng saùch giaùo khoa cuûa tröôøng Daïy laøm Toaùn vaø vieát vaên gioûi Daïy tröôùc baøi hoïc naêm môùi Giaùo sö ñang daïy chính thöùc taïi caùc tröôøng coâng laäp.

Neáu khoâng haøi loøng. HOAØN TRAÛ HOÏC PHÍ 100%

Gia ñình ñoâng hoïc sinh

GIAÛM GIAÙ ÑAËC BIEÄT:

Thöù Baûy: 9:30AM - 6:00PM

- Daïy theo chöông trình thi môùi nhaát Giaùo sö kinh nghieäm chuyeân daïy L/ Thi SAT Thöïc taäp raát nhieàu baøi thi maãu chính thöùc - Naâng cao ñieåm thi: MATH, CRITICAL READING & WRITING BAÛO ÑAÛM ÑIEÅM THI TAÊNG CAO

nhöôïng boä nhö Hoa Kyø phaûi baûo ñaûm veà maët an ninh vaø vieän trôï tröôùc ñaõ, tröôùc khi Bình Nhöôõng boû chöông trình nguyeân töû nhöng Hoa Kyø muoán thaáy caùc voõ khí bò tieâu huûy tröôùc. OÂng Hill gaït ñi söï gôïi yù raèng voøng thaûo luaän kyø thöù 4 naøy coù theå ñöôïc keát thuùc trong ngaøy Thöù Hai 1 Thaùng Taùm. Caùc ñaïi bieåu trong voøng hoïp laàn naøy khoâng ñöa ra haïn kyø chaám döùt phieân hoïp, khaùc haún caùc laån tröôùc, moãi voøng thaûo luaän chæ keùo daøi coù 3 ngaøy. (N.V.T.)

BAÉC KINH, Trung Quoác.- Caùc nhaø ngoaïi giao Hoa Kyø vaø Trung Quoác hoâm Thöù Hai 1 Thaùng Taùm ñaõ tung ra moät loaït caùc cuoäc ñoái thoaïi caáp cao theo döï truø haèng naêm ñeå laøm giaûm caùc söï caêng thaúng quaân söï vaø maäu dòch giöõa hai cöôøng quoác. Taân Hoa Xaõ loan baùo Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Hoa Kyø Robert Zoellick ñaõ tieáp xuùc vôùi Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Trung Quoác Dai Bingguo trong caùc cuoäc thaûo luaän veà lieân heä song phöông giöõa hai nöôùc ñöôïc thuaän lôïi hôn. OÂng Zoellick hoâm Chuû Nhaät 31 Thaùng Baûy, ñaõ hoäi kieán vôùi Thuû Töôùng OÂn Gia Baûo. Quan heä hai nöôùc ñaõ bò caêng thaúng gaàn ñaây vaø Hoa Kyø öu tö nhieàu veà vieäc Trung Quoác taêng cöôøng quaân söï cuõng nhö ñeà nghò cuûa nöôùc naøy mua coâng ty daàu Unocal cuûa Hoa Kyø. Caùc cuoäc thaûo luaän naøy laø nhöõng tieáp xuùc ñaàu tieân trong caùc loaït lieân laïc döï truø ôû möùc thöôøng xuyeân maø Hoa Kyø vaø Trung Quoác seõ thay phieân nhau ñoùng vai toå chöùc. Trung Quoác goïi cuoäc hoïp naøy laø “ñoái thoaïi chieán löôïc” trong khi Hoa Kyø goïi ñoù laø “ñoái thoaïi cao caáp”. OÂng Zoellick ngöôøi ñaõ tham döï dieãn ñaøn an ninh vuøng ôû thuû ñoâ Vientiane cuûa Laøo trong tuaàn qua khi gheù laïi Hoàng Koâng hoài cuoái tuaàn ñaõ tuyeân boá oâng seõ noùi chuyeän veà chính saùch ngoaïi giao vaø kinh teá vôùi caùc giôùi chöùc Trung Quoác khi gheù thaêm Baéc Kinh. Hoài ñaàu Thaùng Baûy döï luaän oàn leân sau khi moät töôùng laõnh Trung Quoác noùi vôùi baùo chí nöôùc ngoaøi raèng, Baéc Kinh seõ söû duïng voõ khí nguyeân töû choáng löïc löôïng Hoa Kyø neáu coù cuoäc xung ñoät veà vaán ñeà Ñaøi Loan. Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø chæ trích lôøi tuyeân boá ñoù raát taéc traùch vaø yeâu caàu Trung Quoác baûo ñaûm laø lôøi tuyeân boá ñoù khoâng phaûn aûnh suy nghó cuûa Baéc Kinh. Ñaùp öùng, Ngoaïi Tröôûng Lyù Trieäu Tinh noùi raèng Trung Quoác seõ khoâng bao giôø söû duïng tröôùc bom nguyeân töû baát cöù luùc naøo vaø trong baát cöù hoaøn caûnh naøo tính töø luùc Trung Quoác cheá ñöôïc bom nguyeân töû töø naêm 1964. (N.V.T.)

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Baø Rose Buøi vaø gia ñình: Giaûi baøy tröôùc ñoàng höông vaø baùo chí vuï Buøi Taán Hoaøng Tieáp trang A1

Trong laù thö, Baø Rose Buøi nhaán maïnh: “Laø moät phuï nöõ thaáp coå beù mieäng, chuùng toâi ñaët heát nieàm tin vaøo baùo chí ñeå theo doõi vuï vieäc vaø laéng nghe nhöõng tin töùc töø quí baùo. Trong tuaàn qua chuùng toâi ñöôïc bieát theâm, Bieän Lyù Quaän Cam ñaõ tuyeân boá mieãn toá cho ngöôøi caûnh saùt coá tình laøm thieät maïng con toâi. Chuùng toâi voâ cuøng ngao ngaùn tröôùc neàn coâng lyù moät chieàu naøy. Gia ñình chuùng toâi cuõng voâ cuøng boái roái tröôùc quyeát ñònh cuûa bieän lyù giôø ñaây chuùng toâi chæ coøn bieát tin caäy vaøo baùo chí ñeå ñöa tieáng keâu leân choán coâng quyeàn haàu laøm saùng toå caùi cheát cho Buøi Taán Hoaøng, con trai toâi”. Tröôùc ñoù vaøo saùng hoâm nay, Thöù Ba, Thò Tröôûng Thaønh Phoá Westminster, baø Margie Rice, cuõng seõ gaëp gôõ coäng ñoàng (townhall meeting) vaøo luùc 10 giôø saùng taïi phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, trong ñoù chaéc chaén baø cuõng trình baøy tieáng noùi cuûa thaønh phoá veà vuï Buøi Taán Hoaøng. Xin xem nguyeân vaên thö ngoû baø Rose Buøi trong trang B1 soá baùo hoâm nay.

Boä Noäi An: Baét hôn 500 thaønh vieân baêng ñaûng trong 2 tuaàn Tieáp trang A1

luaät di daân - vöôït bieân traùi pheùp vaøo Hoa Kyø. Coù 66 nghi can bò truy toá hình toäi theo luaät lieân bang, töø vieäc oa tröõ vuõ khí baát hôïp phaùp cho tôùi vieäc söû duïng giaáy tôø giaû maïo. Coâng boá veà nhöõng vuï baét bôù do giôùi chöùc Di Daân vaø Quan Thueá (ICE - Immigration and Customs Enforcement) thuoäc Boä Noäi An thöïc hieän, Boä Tröôûng Cherttoff cho bieát, “Ñaõ quaù laâu nay, nhöõng baêng ñaûng naøy töï do loäng haønh khoâng ai kieåm soaùt - ñaõ coi thöôøng luaät phaùp vaø baát caàn ñeán traät töï coâng coäng.” Nhaân vieân coâng löïc cuûa Boä Noäi An ñaõ haønh quaân trong 27 tieåu bang taïi nhöõng nôi ñöôïc coi laø saøo huyeät cuûa nhöõng baêng nhoùm baïo ñoäng nhaát, nhö baêng Mara Salvatrucha, cuõng coøn goïi laø MS-13; baêng Surenos; baêng Ñöôøng Soá 18th; baêng Latin Kings; baêng Mexican Mafia; baêng Border Brothers; baêng Brown Pride vaø raát nhieàu baêng khaùc. Caùc vuï baét giöõ noùi treân xaûy ra trong nhieàu thaønh phoá lôùn, bao goàm 61 vuï taïi Boston, 28 vuï taïi Denver, 23 vuï ôû Los Angeles, vaø 23 vuï nöõa ôû Detroit. Nhöng ngay caû nhöõng thaønh phoá nhoû hôn cuõng bò baêng ñaûng xaâm nhaäp, nhö 42 vuï taïi Birmingham, Ala., moät vuï ôû

nhöõng thaùng vöøa qua, voán laøm taêng caùc caêng thaúng giöõa ngöôøi Shiite hieän ñang caàm quyeàn vaø ngöôøi AÛ Raäp Sunni töøng naém vai troø khoáng cheá döôùi thôøi Saddam Hussein. Nhöõng ngöôøi soaïn thaûo baûn hieán phaùp seõ phaûi giaûi quyeát moät loaït caùc vaán ñeà nhaïy caûm lieân quan ñeán caùc laèn ranh toân giaùo neáu hoï muoán hoaøn thaønh nhieäm vuï ñuùng thôøi haïn. Moät nhoùm phuï nöõ ñaõ toå chöùc moät cuoäc hoïp baùo ñeå baøy toû moái lo ngaïi cuûa hoï veà baûn döï thaûo hieán phaùp, noùi raèng khoâng neân laáy ñaïo Hoài laøm caên baûn cho luaät phaùp cuûa Iraq, moät muïc tieâu maø vaøi laõnh tuï Shiite muoán ñaït tôùi. Vaøi thaønh vieân trong uûy ban caûnh caùo raèng soaïn thaûo moät caùch voäi vaõ coù theå coù phaûn öùng baát lôïi vì nhöõng chia reõ saâu xa veà chính trò vaø toân giaùo, trong khi nhöõng Sau khi ngöôøi khaùc chuû tröông hoaøn taát ñuùng thôøi haïn. vua Fahd qua ñôøi Theo chöông trình, baûn döï TT Bush chia buoàn thaûo hieán phaùp seõ ñöôïc hoaøn taát vaøo ngaøy 15 Thaùng Taùm, vôùi taân vöông ñöôïc ñöa ra tröng caàu daân yù Saudi Arabia vaøo ngaøy 15 Thaùng Möôøi vaø Tieáp trang A1 nhöõng cuoäc baàu cöû chính phuû Kyø mong moûi ñöôïc tieáp tuïc söï môùi theo quy ñònh cuûa baûn hôïp taùc chaët cheõ giöõa 2 quoác hieán phaùp seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 15 Thaùng Möôøi gia.” OÂng Bush cho bieát oâng raát Hai. (n.n.) ñau buoàn veà caùi cheát cuûa vua Fahd, moät ngöôøi “thoâng thaùi vaø moät laõnh ñaïo ñöôïc toaøn Caûnh saùt Anh tieáp theå theá giôùi khaâm phuïc.” tuïc truy luøng nhöõng Baïch OÁc ñöôïc chính phuû Saudi Arabia thoâng baùo veà keû chuû möu noå bom caùi cheát cuûa vua Fadh vaøo Tieáp trang A1 khoaûng 2:30 phuùt saùng, Scotland Yard coi baøi baùo nhö nhöng maõi cho tôùi saùng Thöù coù tính caùch “phoûng ñoaùn.” Hai, khi toång thoáng böôùc vaøo Tuy vaäy, caùc caûnh saùt vieân vaên phoøng Baàu Duïc ñeå baét ñaõ ñöôïc taêng cöôøng boá trí treân ñaàu laøm vieäc thì môùi ñöôïc khaép thaønh phoá, hy voïng laøm baùo tin. dòu nhöõng moái lo sôï trong giôùi Quan heä voán beàn chaët giöõa nhöõng ngöôøi ñi laïi. Hoa Kyø vaø Saudi Arabia ñaõ Trong cuoäc ñieàu tra ñang trôû neân caêng thaúng trong baàu tieán trieån nhanh choùng, caûnh khí choáng Phöông Taây xuaát saùt Anh ñaõ baét giöõ 18 ngöôøi hieän sau vuï khuûng boá ngaøy coù dính líu tôùi nhöõng cuoäc 11 Thaùng Chín 2001 taïi New taán coâng baát thaønh hoâm 21 York vaø Washington. Thaùng Baûy, khi moät möu Möôøi laêm trong soá 19 teân toan taùi dieãn vuï saùt haïi hoâm khuûng boá töï saùt laø ngöôøi muøng 7 Thaùng Baûy ñaõ bò Saudi. Vöông quoác naøy ñaõ thaát baïi vì caùc traùi bom coù khôûi söï moät chieán dòch saên khuyeát ñieåm. Trong khi ñoù, luøng khuûng boá qui moâ, ñaõ baét caûnh saùt YÙ taïi Rome ñaõ baét giöõ nhieàu ngöôøi, vaø ngaên giöõ moät trong boán keû tình chaën ñöôïc nhieàu nguoàn tieàn nghi vaøo hoâm Thöù Saùu vöøa treân danh nghóa laø göûi cho roài. caùc toå chöùc töø thieän nhöng Caùc quan toøa YÙ ñang xem laïi loït vaøo tay caùc toå chöùc xeùt soá phaän cuûa Hamdi Issac, khuûng boá. (D.P.) 27 tuoåi, ngöôøi Anh goác Ethiopia, moät trong boán keû bò tình nghi thöïc hieän nhöõng vuï noå Döï thaûo bom, noùi raèng coù theå tôùi cuoái Thaùng Chín caùc thaåm phaùn Hieán Phaùp Iraq môùi quyeát ñònh vieäc lieäu coù seõ ñöôïc hoaøn taát daãn ñoä nghi can veà Anh hay ng, vì vai troø cuûa oâng ta tröôùc thôøi haïn choùt khoâ trong nhöõng vuï noå bom baát Tieáp trang A1 thaønh hoâm 21 Thaùng Baûy. pheùp caùc binh só Hoa Kyø coù Hoâm Thöù Hai, Issac ñaõ theå ruùt ra khoûi Iraq sôùm suûa chính thöùc bò truy toá taïi YÙ veà hôn. toäi khuûng boá quoác teá vaø sôû Tuy nhieân, cuoäc khuûng höõu caùc taøi lieäu lyù lòch giaû, hoaûng veà an ninh vaãn ñang theo lôøi Luaät Sö Antonietta ñeø naëng leân neàn chính trò Sonnessa, ngöôøi ñöôïc chæ cuûa Iraq. ñònh bieän hoä cho oâng ta. Hoâm Thöù Hai, moät nguoàn Issac, ñaõ nhaäp tòch Anh vaø tin caûnh saùt cho bieát ngöôøi ta coøn coù teân laø Osman Hussain, ñaõ tìm thaáy 20 töû thi bò baén ñaõ toû yù qua luaät sö cuûa oâng ta hoaëc bò chaët ñaàu ôû Taây Nam laø muoán choáng laïi vieäc daãn ñoä. Baghdad. Nhaø chöùc traùch cuõng baét giöõ Ñaây laø vuï môùi nhaát trong hai ngöôøi anh em cuûa oâng ta nhieàu vuï gieát ngöôøi trong nhöng caûnh saùt taïi Rome noùi Grand Rapids, Mich.; moät ôû Sioux Falls, S.D.; vaø moät ôû North Platte, Neb. Cuoäc haønh quaân naøy naèm trong “Chieán Dòch Laù Chaén Coäng Ñoàng” (Operation Community Shield) cuûa Sôû Di Daân Vaø Quan Thueá. Tính toång coäng, ICE ñaõ baét giöõ 1,057 nghi can trong chieán dòch naøy. Quaù nöûa soá bò baét laø thaønh vieân baêng MS-13, moät baêng ñaûng xuaát phaùt töø Trung Myõ noåi tieáng vôùi nhöõng vuï caét coå keû thuø, ñaùnh baèng löïu ñaïn vaø maõ taáu. Giôùi chöùc lieân bang öôùc löôïng coù khoaûng töø 8,000 tôùi 10,000 thaønh vieân baêng MS-13 soáng taïi 31 tieåu bang ñaïi ña soá laø nhaäp laäu vaøo Hoa Kyø. Tröôûng ban ñieàu tra ICE, oâng Marcy Forman, cho bieát, “Chuùng toâi môùi chæ khôûi söï maø thoâi.” (D.P.)

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

VIEÄT NAM:

Khôûi söï chuûng ngöøa 3 trieäu gaø, ñeå choáng cuùm gaø SAIGON, Vieät Nam.- Caùc giôùi chöùc y teá Vieät Nam hoâm 1 Thaùng Taùm, cho bieát ñôït chuûng ngöøa 3 trieäu gaø taïi tænh Tieàn Giang, thuoäc mieàn Nam Vieät Nam, ñeå choáng laïi beänh cuùm gaø ñang ñöôïc xuùc tieán trong moät noã löïc ñeå ngaên chaën caên beänh nguy hieåm vaø deã laây lan naøy, ñaõ khieán cho 41 ngöôøi thieät maïng taïi Vieät Nam. Cuoäc chuûng ngöøa thöû nghieäm naøy, ñaõ ñöôïc khôûi söï töø tænh Tieàn Giang, naèm ngay trung taâm vuøng truø phuù cuûa Ñoàng Baèng Cöûu Long, nôi coù nhieàu traïi nuoâi gaø vôùi taàm côõ lôùn. Cao Vaên Hoøa, phoù giaùm ñoác sôû noâng nghieäp cuûa tænh, cho bieát: “Trong ngaøy ñaàu, khoaûng 5,000 con gaø, ñöôïc ít nhaát 8 ngaøy tuoåi, ñaõ ñöôïc chuûng ngöøa loaïi thuoác choáng vi khuaån H5N2 vaø vaøo khoaûng 2,000 con vòt, coù ít nhaát 15 ngaøy tuoåi, ñaõ ñöôïc chuûng ngöøa choáng loaïi vi khuaån H5N1.” coù theå ñaây khoâng phaûi laø moät maïng löôùi khuûng boá coù toå chöùc. Caùc thaùm töû taïi London ñang thaåm vaán ba ngöôøi bò caùo buoäc laø nhöõng keû noå bom hoâm 21 Thaùng Baûy - Muktar Said Ibrahim, 27 tuoåi, sinh taïi Eritrea; Yassin Hassan Omar, 24 tuoåi, sinh taïi Somalia; vaø Ramzi Mohammed, tuoåi vaø goác gaùc chöa ñöôïc coâng boá. Caûnh saùt caûnh caùo raèng maëc duø taát caû boán keû tình nghi noå bom hoâm 21 Thaùng Baûy ñeàu bò baét giöõ, moái ñe doïa xaûy ra nhöõng vuï taán coâng khaùc vaãn coøn. Muïc tieâu cuûa caûnh saùt laø truy luøng nhöõng keû chuû möu: Nhöõng chuyeân vieân hoùa chaát ñaõ pha cheá chaát noå ñeå söû duïng cho caùc traùi bom, caùc chuyeân vieân kyõ thuaät raùp bom vaø nhöõng lyù thuyeát gia ñaõ xuùi giuïc hoï. Nhaø chöùc traùch Anh cuõng cho bieát hoï ñang tìm caùch tieáp xuùc vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng - ñöôïc giôùi truyeàn thoâng Anh vaø Myõ moâ taû nhö moät nhaân vaät cao caáp cuûa AlQaeda vaø laø ngöôøi caàm ñaàu nhöõng vuï taán coâng ngaøy 7 Thaùng Baûy - hieän ñang bò giam giöõ taïi Zambia. Moät vieân chöùc Boä Noäi Vuï Zambia noùi caùc giaáy tôø truïc xuaát ñaõ ñöôïc kyù ñeå cho pheùp chuyeån giao Haroon Aswat, 31 tuoåi, quoác tòch Anh, cho nhaø chöùc traùch Anh. Aswat cuõng bò nhaø chöùc traùch Hoa Kyø truy naõ vì bò caùo buoäc laø ñaõ möu toan thieát laäp moät traïi huaán luyeän khuûng boá ôû Bly, tieåu bang Oregon. (n.n.)

TT Bush boå nhieäm ñaïi söù taïi LHQ khoâng caàn Thöôïng Vieän pheâ chuaån Tieáp trang A1

cöû oâng Bolton ñöôïc ña soá nghò só taïi Thöôïng Vieän uûng hoä, “chæ coù moät soá ít nghò só duøng chieán thuaät ñình hoaõn vì lyù do ñaûng phaùi, neân John ñaõ bò töø choái moät caùch baát coâng, vaø khoâng ñöôïc ñöa ra boû phieáu taïi khoaùng ñaïi Thöôïng Vieän.” Thöïc ra, Thöôïng Vieän ñaõ 2 laàn boû phieáu ñeå duy trì thuû tuïc “filibuster” (thaûo luaän

Phoù Giaùm Ñoác Hoøa cho bieát: “Chuùng toâi môùi chæ nhaän ñöôïc 2.3 trieäu lieà u thuoá c chuû n g ngöø a , trong soá 3 trieä u lieà u thuoá c caà n thieá t cho ñôï t chuû n g ngöø a naøy.” Khoaûng 20 chuyeân vieân y teá ñang xuùc tieán coâng taùc chuûng ngöøa taïi tænh Tieàn Giang, trong ñoù coù 2 xaõ ñöôïc chuûng ngöøa öu tieân, vì chieám ñeán 80% toång soá gaø vòt nuoâi taïi tænh naøy. Trong khi ñoù, ôû phía Baéc Vieät Nam, tænh Nam Ñònh, nôi coù nhöõng oå cuùm gaø bò phaùt hieän nhieàu nhaát trong vuøng naøy, cuõng seõ baét ñaàu ñöôïc chuûng ngöøa choáng beänh cuùm gaø naøy, töø ngaøy Thöù Naêm 4 Thaùng Taùm naøy. Trong Thaùng Baûy vöøa qua, Vieät Nam ñaõ phaûi mua ñeán 415 trieäu lieàu thuoác chuûng ngöøa beänh cuùm gaø töø Trung Quoác vaø Hoøa Lan, vì lo sôï raèng Muøa Ñoâng saép tôùi beänh cuùm gaø seõ laïi boäc phaùt roäng raõi. (L.T.)

giaèng co) nhaèm choáng laïi vieäc pheâ chuaån oâng naøy. Caùc nghò só Daân Chuû, vaø ngay caû moät soá nghò só Coäng Hoøa cuõng neâu leân vaán ñeà lieäu oâng Bolton coù thích hôïp vôùi coâng taùc naøy hay khoâng, nhaát laø khi oâng ñaõ töøng coù nhieàu lôøi chæ trích gay gaét ñoái vôùi toå chöùc quoác teá naøy. Theá nhöng, oâng Bush nhaát ñònh khoâng ruùt laïi söï ñeà cöû, baát chaáp moïi thaéc maéc vaø pheâ bình cuûa caùc nghò só choáng ñoái. Nghò Só John Cornyn (Coäng Hoøa - Texas) tieáp ñoù ñaõ leân tieáng khen ngôïi vieäc toång thoáng söû duïng thaåm quyeàn cuûa mình “ñeå chaám döùt nhöõng trôû ngaïi ñoái vôùi John Bolton.” Tuyeân boá trong moät baûn thoâng caùo baùo chí, oâng Cornyn cho bieát, “Ñaây laø moät vò trí quan troïng, khoâng theå ñeå troáng laâu hôn nöõa. Toâi tin raèng oâng John Bolton hieåu roõ nhöõng hy voïng cuûa chuùng toâi veà vai troø cuûa oâng taïi Lieân Hieäp Quoác, vaø heát söùc caûi toå moät toå chöùc quaù nhieàu khuyeát ñieåm trôû thaønh moät ñôn vò coå voõ caùc nguyeân taéc daân chuû, töï do vaø toân troïng nhaân quyeàn.” Tröôùc khi Toång Thoáng Bush coâng boá boå nhieäm, Nghò Só Christopher Dodd, thaønh vieân cao caáp cuûa ñaûng Daân Chuû taïi UÛy Ban Ngoaïi Giao Thöôïng Vieän, hoâm Chuû Nhaät neâu nhaân xeùt, oâng Bolton ñaõ laø “moät moùn haøng bò toån haïi” vaø seõ khoâng ñuû uy tín ñeå nhaän nhieäm vuï taïi Lieân Hieäp Quoác. Nghò Só Edward M. Kennedy hoâm Thöù Hai thì leân tieáng gay gaét pheâ bình quyeát ñònh boå nhieäm. OÂng cho raèng ñaây laø moät söï laïm duïng quyeàn haønh. OÂng noùi, “thaät laø teä khi maø Haønh Phaùp ñaõ gaây trôû ngaïi cho Thöôïng Vieän baèng caùch khoâng chòu ñöa taøi lieäu coù lieân quan ñeán ngöôøi ñöôïc ñeà cöû. Coøn teä hôn nöõa khi chính quyeàn ñaõ laïm duïng quyeàn haønh, ñeå boå nhieäm ngöôøi trong luùc Quoác Hoäi nghæ hoïp 5 tuaàn leã. Ñaây laø moät thuû thuaät xaáu nhaèm traùnh söï pheâ chuaån hôïp hieán cuûa Thöôïng Vieän vaø chæ

caøng laøm cho ñaùm maây ñaõ phuû treân uy tín cuûa oâng Bolton taïi Lieân Hieäp Quoác trôû thaønh ñen toái hôn.” Nghò Só Coäng Hoøa George Voinovich cuõng cho bieát oâng thaáy thaát voïng veà söï boå nhieäm naøy. OÂng cho raèng laøm nhö vaäy, chæ khieán uy tín cuûa John Bolton bò toån haïi theâm maø thoâi. (D.P.)

Phi haønh gia söûa chöõa heä thoáng ñònh höôùng cuûa traïm khoâng gian Tieáp trang A1

toát, vöøa ñuû ñeå giöõ cho traïm oån ñònh vaø nhaém höôùng ñuùng. Trong chuyeán ra ngoaøi khoâng gian hoâm Thöù Baûy, caùc phi haønh gia ñaõ noái laïi daây cuûa moät con quay thöù ba vaø giuùp noù hoaït ñoäng trôû laïi. Tröôùc khi trôû vaøo beân trong phi thuyeàn ñoùng kín, caùc phi haønh gia ñaõ chuaån bò vaøi duïng cuï coù theå caàn tôùi cho moät cuoäc söûa chöõa taám khieân chaén nhieät trong cuoäc ñi boä laàn thöù ba vaøo hoâm Thöù Tö, hoaëc coù theå moät cuoäc ñi ra ngoaøi laàn thöù tö vaøo hoâm Thöù Saùu. Caùc nhaø quaûn trò taïi NASA ñang xem xeùt ñeå quyeát ñònh lieäu taám khieân chaén nhieät coù caàn söûa chöõa hay khoâng, tröôùc khi phi thuyeàn bay trôû veà traùi ñaát. Nhöõng cuoäc khaûo saùt cho thaáy hai maåu vaät lieäu bò bong ra töø buïng cuûa phi thuyeàn, coù theå khieán nhieät ñoä taêng leân quaù möùc khi phi thuyeàn bay trôû veà baàu khí quyeån. Coù haøng ngaøn choã traùm taïi nhöõng khe hôû naèm giöõa caùc mieáng ngoùi caûn nhieät ñeå baûo ñaûm khoâng khí khoâng bò caûn trôû veà phöông dieän khí ñoäng hoïc khi phi thuyeàn lao vaøo baàu khí quyeån vôùi vaän toác gaáp 20 laàn vaän toác aâm thanh. Cô quan NASA sôï raèng caùc choã phoàng leân coù theå taïo bieán ñoåi veà khí ñoäng hoïc vaø gia taêng nhieät ñoä khi phi thuyeàn quay trôû laïi baàu khí quyeån cuûa traùi ñaát ñeå haï caùnh vaøo ngaøy 8 Thaùng Taùm. (n.n.)

DAT


TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Nhôø DNA, tuø nhaân ñöôïc minh oan sau 18 naêm tuø oan PITTSBURGH, Pennsylvania.- Moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ traûi qua 18 naêm tuø vì bò caùo buoäc toäi hieáp daâm - maø thöïc ra oâng ta khoâng phaïm - ñaõ ñöôïc thaû ra khoûi nhaø tuø vaøo hoâm Thöù Hai, sau khi cuoäc thöû nghieäm DNA ñaõ cho thaáy

phaïm nhaân naøy voâ toäi. Hoâm Thöù Hai, coâng toá vieân ñaõ cuøng vôùi luaät sö bieän hoä ñoøi moät thaåm phaùn phaûi traû töï do cho tuø nhaân Thomas Doswell naêm nay ñaõ 44 tuoåi sau khi maãu DNA ñöôïc thöû nghieäm laïi bôûi moät toå

TTK Annan khuyeán khích Ñaïi Söù Bolton laøm vieäc vôùi caùc thaønh vieân LHQ LIEÂN HIEÄP QUOÁC.- Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan tuyeân boá hoâm 1 Thaùng Taùm, laø oâng troâng mong laøm vieäc vôùi taân Ñaïi Söù Hoa Kyø John Bolton, tuy nhieân caûnh giaùc raèng Ñaïi Söù Bolton caàn phaûi laøm vieäc trong tinh thaàn côûi môû ñeå coù theå thaønh coâng ñöôïc trong nhieäm vuï. Toång Thoáng Bush ñaõ taïm thôøi boå nhaäm oâng Bolton laøm Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Lieân Hieäp Quoác - ít nhaát laø cho ñeán Thaùng Gieâng 2007 - sau khi bieát raèng söï chuaån nhaän oâng naøy, tröôùc Thöôïng Vieän Hoa Kyø, chaéc seõ bò beá taéc do söï choáng ñoái maïnh meõ töø caùc nghò só cuûa phe Daân Chuû. TTKù Annan tuyeân boá: “Theo ñuùng vò trí cuûa toâi, chuùng toâi seõ laøm vieäc vôùi oâng ta (Ñaïi Söù Bolton) vì oâng ta laø ñaïi dieän cuûa toång thoáng vaø cuûa chính phuû.” Tröôùc caâu hoûi laø lieäu oâng coù lo ngaïi gì tröôùc thaùi ñoä cuûa oâng Bolton, khi oâng naøy luoân coù caùc söï chæ trích maïnh meõ ñoái vôùi

Lieân Hieäp Quoác hay khoâng, thì Toång Thö Kyù Annan ñaùp laïi raèng: “Toâi nghó raèng khoâng coù gì laø quaù ñaùng khi coù moät ñaïi söù ñeán laøm vieäc vaø thuùc eùp toå chöùc Lieân Hieäp Quoác laøm vieäc caû, tuy nhieân moät ñaïi söù phaûi luoân nhôù raèng oâng coøn caàn phaûi laøm vieäc vôùi 190 ñaïi söù khaùc, vì vaäy caàn phaûi thuyeát phuïc caùc vò ñaïi söù naøy - haàu coù theå giaønh ñöôïc moät ña soá - thì môùi coù theå thöïc hieän ñöôïc haønh ñoäng naøo ñoù. Toång Thö Kyù Annan cho bieát theâm laø oâng coù ñöôïc bieát veà oâng Bolton, laø moät ngöôøi coù khaû naêng vaø thoâng minh, vì ñaõ coù laøm vieäc vôùi nhau trong quaù khöù. Vieäc Toång Thoáng Bush taïm thôøi boå nhaäm oâng Bolton laøm ñaïi söù taïi Lieân Hieäp Quoác, trong khi Quoác Hoäi nghæ heø, laø ñeå traùm vaøo gheá troáng cuûa Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Lieân Hieäp Quoác ñaõ keùo daøi khoaûng 6 thaùng naøy, sau khi Ñaïi Söù John Danforth rôøi khoûi chöùc vuï naøy. (L.T.)

chöùc voâ vò lôïi coù teân laø Innocence Project thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Luaät Khoa Benjamin N. Cardoza taïi New York. Colin Starger, quaûn trò vieân cuûa Innocence Project, tuyeân boá: “Nhöõng cuoäc thöû nghieäm DNA cho thaáy laø vaøo thôøi ñieåm nghi phaïm bò caùo buoäc toâi hieáp daâm, nhöng thaät ra anh ta khoâng heà laøm

Haõng GM giaûm giaù baùn moät soá xe ñôøi 2006 DETROIT, Michigan Hoâm Thöù Hai 01 Thaùng Taùm 2005, coâng ty saûn xuaát xe hôi General Motors Corp - töøng söû duïng nhöõng vuï giaûm giaù lôùn ñeå gia taêng soá baùn xe cho bieát raèng hoï ñaõ giaûm giaù nhieàu chieác xe ñôøi 2006 cuûa hoï, trong noã löïc ñoåi môùi ñeå ñöông ñaàu vôùi cuoäc chieán giaù caû laâu daøi ôû Detroit. Chieán löôïc môùi “Total Value Promise” cuûa GM nhaém laøm cho nhöõng ngöôøi mua xe töø boû nhöõng vuï gaï baùn haï giaù hoaëc ñöôïc bôùt nhieàu tieàn baèng caùch ñeà nghò caùc giaù thaáp hôn, cuøng laøm noåi hieän giaù trò vaø phaåm chaát caùc hieäu xe maø hoï ñang baùn. Theo lôøi giaùm ñoác taøi chính John Device cuûa GM, trong thaùng qua, chieán löôïc treân cuõng ñaõ bao goàm vieäc taêng theâm nhöõng moùn phuï tuøng ñaëc bieät cho chieác xe. (N.Y.)

haønh ñoäng naøy”. Doswell, cö daân Homewood, tieåu bang Pennsylvania, ñaõ bò keát aùn naêm 1986 veà toäi hieáp daâm moät phuï nöõ 48 tuoåi taïi moät beänh vieän ôû Pittsburgh. Thôøi ñieåm ñoù Doswell môùi 25 tuoåi vaø ñaõ laøm cha cuûa hai ñöùa con nhoû. Nghi phaïm bò aùn töø 13 ñeán 26 naêm tuø vaø bò töø choái xeùt

taïm tha 4 laàn vì Doswell ñaõ töø choái nhaän traùch nhieäm vuï hieáp daâm. Thoaït ñaàu, coâng toá vieân phaûn ñoái vieäc môû laïi hoà sô ñeå thöû nghieäm DNA, nhöng sau ñoù moät thaåm phaùn ñaõ ra leänh cho thöû. Keát quaû cuoäc thöû nghieäm cho thaáy laø nhöõng tinh truøng laáy töø ngöôøi naïn nhaân khoâng phaûi laø cuûa Doswell. Nhöõng coâng toá vieân ñaõ phaûi caên cöù vaøo keát quaû naøy ñeå boû aùn quyeát

vaø phoùng thích Doswell. Coâng toá vieân caùo buoäc toäi traïng cho Doswell cuõng chæ vì khi caûnh saùt ñöa taám hình chuïp Doswell trong nhoùm taùm böùc hình chuïp ñeå naïn nhaân vaø nhaân chöùng choïn thì hoï ñaõ chæ taám hình cuûa Doswell. Tröôùc ñoù, hình cuûa Doswell bò ghi vaøo “soå ñen” vì moät baïn gaùi cuõ caùo buoäc anh toäi hieáp daâm, nhöng Doswell ñaõ ñöôïc tha boång ñoái vôùi caùo buoäc naøy.

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

ÑEÁN TÆNH TUESDAY, AUGUST 2, 2005

Caàu khæ, caàu caù voà

DAT

THU HIEÀN / NV

Baùn phuï nöõ sang Trung Quoác, 4 ngöôøi bò truy toá

GIA LAI.- Coâng an ñaõ baét giöõ 4 bò can caùo buoäc toäi buoân baùn phuï nöõ töø Gia Lai sang Trung Quoác, theo tin baùo Thanh Nieân ngaøy 1 Thaùng Taùm 2005. Theo nguoàn tin naøy, caùc ngöôøi bò truy toá goàm Bì Vaên Maïn (34 tuoåi, queâ ôû Nam Ñònh, truù ôû xaõ HBoâng, huyeän Chö Seâ); Nguyeãn Vaên Hôïi (22 tuoåi, truù ôû xaõ Ia Hiao, huyeän Ayun Pa); Traàn Xuaân Tröôøng (41 tuoåi, truù ôû huyeän Kim Sôn, tænh Ninh Bình) vaø Löông Thò Dieân (töùc Duyeân, 28 tuoåi, queâ ôû Tieân Laõng, thaønh phoá Haûi Phoøng). Löông Thò Dieân tröôùc kia bò löøa baùn sang Trung Quoác töø naêm 1994, laáy choàng laø Vooøng Tranh Phaønh, truù ôû Khaâm Chaâu, Quaûng Taây, Trung Quoác. Thaùng Taùm 2004, Tröôøng vaø Dieân töø Ninh Bình vaøo Gia Lai ruû Maïn vaø Hôïi tham gia vaøo ñöôøng daây löøa phænh phuï nöõ ñeå baùn sang Trung Quoác. Lôïi duïng söï nheï daï, caû tin cuûa moät soá thieáu nöõ ñoàng baøo daân toäc thieåu soá, nhöõng ngöôøi noùi treân ñaõ toå chöùc 4 laàn, ñöa 9 phuï nöõ (trong ñoù coù 1 ngöôøi Kinh) ôû Gia Lai baùn qua bieân giôùi. Treân ñöôøng ñi sang Trung Quoác, moät trong soá 9 naïn nhaân ñaõ phaùt hieän ra yù ñoà cuûa boïn buoân ngöôøi vaø boû troán ñöôïc veà Gia Lai; 2 ngöôøi bò coâng an Moùng Caùi (Quaûng Ninh) baét giöõ traû veà ñòa phöông, 6 ngöôøi coøn laïi ñaõ bò baùn sang Trung Quoác.

Treû con nghòch löûa, 3 caên nhaø chaùy ruïi ôû Saøi Goøn

SAØI GOØN.- Luùc 21 giôø 5 phuùt ngaøy 31 Thaùng Baûy 2005, hoûa hoaïn xaûy ra taïi heûm 304 Phaïm Theá Hieån, phöôøng 3, quaän 8, ñe doïa ñöôøng daây ñieän 110KV chaïy qua khu vöïc naøy, theo tin VNNet. VNNet keå theo lôøi chò Traàn Thò Hoaøng Anh, nguï taïi caên 304/33 cho bieát: Vaøo khoaûng 21 giôø, khi 4 ngöôøi trong gia ñình chuaån bò ñi nguû thì baát ngôø thaáy chieác neäm treân gaùc boác löûa. Baø Huyønh Kim Phöôïng (65 tuoåi) nhanh tay keùo taám neäm vöùt ra ngoaøi nhöng khoâng may taám neäm laïi vöôùng vaøo lan can vaø buøng löûa döõ doäi hôn. Quaù hoaûng sôï, baø Phöôïng nhaûy töø treân gaùc cao xuoáng ñaát bò thöông naëng ôû chaân vaø phaûi vaøo beänh vieän caáp cöùu. Trong khi ñoù, caû con heûm baét ñaàu nhoán nhaùo vaø hoát hoaûng tröôùc ñaùm chaùy caøng luùc caøng döõ doäi vaø lan nhanh. Chæ vaøi phuùt sau ñoù, löûa lan nhanh qua 2 caên lieàn keà soá 304/31, 304/35 vaø laøm aûnh höôûng nhieàu caên khaùc. Löïc löôïng cöùu hoûa taïi choã nhanh choùng ñöôïc trieån khai nhöng chæ kòp khoáng cheá ngoïn löûa, khoâng cho lan roäng hôn. Ít phuùt sau khi nhaän ñöôïc tin baùo, löïc löôïng cöùu hoûa thaønh phoá vôùi treân 100 lính cöùu hoûa, 17 xe chuyeân Tieáp trang A7

Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù heä thoáng keânh raïch chaèng chòt. Töø thôøi khai hoang môû coõi vuøng chaâu thoå naøy, oâng cha ta ñaõ sôùm “baéc” nhöõng chieác caàu baèng tre taïm bôï ñeå giaûi quyeát khoù khaên trong vieäc ñi laïi ngang nhöõng con soâng con keânh nhoû. Vaø caâu haùt ru quen thuoäc vaøo moät buoåi tröa heø: “AÀu... Ô... Ví daàu caàu vaùn ñoùng ñinh, Caàu khæ coøn toàn taïi raát nhieàu ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Nhaø caàm quyeàn Haø Noäi Caàu tre laét leûo raäp rình tröôùc ñaây ñöa ra keá hoaïch “xoùa 1,500 caàu khæ” vaøo naêm 2005 nhöng ñeán nay, chuùng vaãn khoù ñi...” coøn ñoù. Chæ coù moät soá ít caàu khæ ñöôïc thay theá baèng caàu saét, hay caàu xi maêng ñeå chuïp hình ñaêng baùo. Hình aûnh chieác caàu tre (caàu khæ) quaù ñoãi thaân thöông ñaït söï khoù khaên, traéc trôû vaø soáng sinh hoaït haøng ngaøy thì vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu noù ñaõ ñi vaøo caâu haùt ru aàu ô ngheøo khoå cuûa ngöôøi daân nôi caây caàu khæ ñaõ gaây ra bao trôû Long. Ñoù thaät söï laø moät ñieàu cuûa meï. Gioïng meï ngoït ngaøo ñaây ngaøy xöa, caâu haùt aáy ñaõ ngaïi cho vieäc vaän chuyeån ñaùng möøng, ñaùng vui cho baø eâm aùi theo töøng nhòp voõng ñöôïc ñuùc keát töø thöïc teá khoù giao thoâng cuõng nhö vieäc hoïc con mieàn Taây. ñong ñöa. Moãi laàn ñöôïc nghe khaên cuûa cuoäc soáng, töø thöïc haønh vaø tieáp nhaän nhöõng caùi Ñeán nay sau 3 naêm thöïc laïi caâu haùt aáy duø chæ thoaùng teá nhöõng chieác caàu khæ. Neáu môùi. hieän döï aùn treân hình aûnh qua thì trong loøng moãi chuùng ai ñaõ töøng ñi qua caàu khæ moät Theo nhöõng thoâng tin toâi nhöõng chieác caàu khæ vaãn coøn ta laïi boài hoài xao xuyeán, moät laàn thì chaéc khoâng theå naøo tìm hieåu ñöôïc thì trong giai toàn taïi. Khoâng caàn phaûi ñi noãi nhôù queâ höông daâng traøo. queân ñöôïc caûm giaùc vöøa run ñoaïn 2003-2005, moãi naêm vaøo vuøng saâu, vuøng xa xoâi, Chieác caàu khæ khoâng chæ laø vöøa sôï, sôï bò loït xuoáng soâng nhaø nöôùc seõ hoä trôï 15 tyû heûo laùnh ñeå tìm caây caàu khæ Tieáp trang A8 hình aûnh ñöôïc möôïn ñeå dieãn baát cöù luùc naøo. Trong cuoäc ñoàng cho 13 tænh thaønh thuoäc

Baùnh trung thu Vieät Nam xuaát khaåu sang Myõ, Ñöùc... SAØI GOØN.- “Ba container baùnh trung thu ñaàu tieân (60 taán) ñaõ ñöôïc coâng ty Kinh Ñoâ xuaát sang Myõ. Loâ haøng goàm 6,758 thuøng baùnh vôùi khoaûng 240,000 baùnh nguõ nhaân, traø xanh, haït sen vaø ñaäu xanh.” Baùo Thanh Nieân ngaøy 1 Thaùng Taùm 2005 loan tin nhö vaäy. Theo nguoàn tin naøy, naêm nay, coâng ty kinh doanh thöïc phaåm quoác doanh Kinh Ñoâ cuõng ñaõ xuaát khaåu ñöôïc 6 taán baùnh trung thu ñaàu tieân vaøo thò tröôøng Ñöùc. Döï kieán trong muøa trung thu naêm nay, saûn löôïng baùnh trung thu xuaát khaåu cuûa coâng ty Kinh Ñoâ taêng khoaûng 50% so

vôùi naêm 2004, caùc thò tröôøng chính bao goàm Myõ, Phaùp, UÙc, Singapore, Campuchia, Malaysia, Ñaøi Loan... Coâng ty coå phaàn baùnh keïo quoác doanh Bibica cuõng ñaõ xuaát khaåu 5 taán baùnh trung thu nhaân haït sen, nhaân khoai moân vaø nhaân ñaäu xanh vaøo thò tröôøng Myõ. Soá baùnh naøy seõ ñöôïc phaân phoái ôû sieâu thò laãn caùc cöûa haøng baùn baùnh ôû bang California cuûa Myõ. Ñaây laø laàn xuaát khaåu baùnh trung thu ñaàu tieân cuûa Bibica. Baùo Thanh nieân daãn lôøi chaùnh thanh tra Boä Y Teá CSVN, Traàn Quang Trung, trong baûn tin coù töïa ñeà “Dieãn ñaøn veà veä sinh an toaøn thöïc

phaåm: Chöa ai quan taâm ñeán ngoä ñoäc maõn tính” noùi raèng “Ñoä tinh khieát cuûa caùc chaát phuï gia (ñaëc bieät laø hoùa chaát) thöïc phaåm vaãn chöa ñöôïc qui ñònh vaø nhaø saûn xuaát kinh doanh thöïc phaåm coù theå mua caùc chaát phuï gia taïi chôï moät caùch deã daøng.” Môùi ñaây, chính phuû Bæ loan baùo hoï kieåm nghieäm thaáy nöôùc töông hieäu Chinsu cuûa nhaø saûn xuaát Vitecfood ôû Vieät Nam coù ñoäc toá gaây ung thö 3 MCPD cao nhieàu chuïc laàn möùc ñoä coù theå cho pheùp. Trong söï xoân xao dö luaän khieán daân chuùng traùnh neù mua nöôùc töông taïi caùc sieâu thò ôû Saøi Goøn, moät vieân chöùc

thanh tra y teá tieát loä raèng raát nhieàu loaïi nöôùc maén ñaõ ñöôïc nhaø saûn xuaát pha cheá caû phaân boùn hoùa hoïc. Tröôùc ñoù, moät soá tin töùc trong nöôùc cho thaáy coù ñeán 30% baùnh phôû, mì, buùn vaãn coøn bò troän phoùc-moân ñeå giöõ cho laâu hö vaø troâng baét maét. Phoùc-moân laø hoùa chaát thöôøng ñöôïc bieát laø duøng ñeå ngaâm xaùc cheát, giöõ khoûi hö thoái cho sinh vieân y khoa thöïc taäp moå xeû. Theo tin baùo ñieän töû VNExpress ngaøy 18 Thaùng Baûy 2005, chæ trong 3 thaùng ñaàu naêm nay, ñaõ coù 1,100 vuï ngoä ñoäc thöïc phaåm xaûy ra taïi Vieät nam, trong ñoù coù 7 ngöôøi thieät maïng.


TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Baõo soá 2 laøm 3 ngöôøi cheát, 2 maát tích Thieät haïi vaät chaát khoaûng 19 trieäu USD HAØ NOÄI (Thanh nieân) Keát quaû toång hôïp vaøo cuoái ngaøy Thöù Hai 1 Thaùng Taùm 2005 töø caùc ñòa phöông cho thaáy thieät haïi do côn baõo soá 2 ñaùnh vaøo duyeân haûi mieàn Baéc Vieät Nam trong ngaøy Chuû Nhaät 31 Thaùng Baûy 2005 gaây ra lôùn hôn nhieàu so vôùi öôùc tính ban ñaàu, theo baûn tin tôø Thanh Nieân. Theo nguoàn tin naøy thieät hai nhaân maïng ñöôïc ghi nhaän vôùi 3 ngöôøi cheát. Trong soá ñoù, moät ngöôøi taïi huyeän Thaùi Thuïy, tænh Thaùi Bình, moät ngöôøi ôû thò xaõ Ñoà Sôn, Haûi Phoøng vaø moät ngöôøi ôû huyeän Giao Thuûy, Nam Ñònh. Hai ngöôøi khaùc ôû Quaûng Ninh hieän vaãn maát tích do bò luõ cuoán troâi. Toång thieät haïi öôùc tính ít nhaát 300 tæ ñoàng (khoaûng gaàn 19 trieäu USD). Theo phuùc trình töø Haûi Phoøng, 21 ngöôøi bò maát lieân laïc vôùi ñaát lieàn do côn baõo soá 2 gaây ra ngaøy 31 Thaùng Baûy (goàm 19 thuûy thuû Trung Quoác vaø 2 ngö daân Vieät Nam) ñaõ ñöôïc boä ñoäi bieân phoøng vaø löïc löôïng tìm kieám cöùu naïn ñöa vaøo bôø an toaøn. Theo ñaïi dieän Trung Taâm Phoái Hôïp Tìm Kieám Cöùu Naïn Haøng Haûi khu vöïc I, gioù baõo ñaõ ñaåy 19 ngöôøi Trung Quoác ra xa, caùch caûng Haûi Phoøng khoaûng

50-60 km. Ñeán chieàu ngaøy 1 Thaùng Taùm, trung taâm ñaõ baøn giao 19 ngöôøi naøy cho ñaïi lyù haøng haûi Falcon ôû Quaûng Ninh ñeå ñöa hoï veà nöôùc. Traän baõo ñaõ laøm haøng loaït tuyeán ñeâ bieån ñaõ bò hö haïi naëng goàm: Ñeâ Caùt Haûi, Vónh Baûo, Tieân Laõng, An Laõo (Haûi Phoøng); Nghóa Höng, Haûi Haäu, Giao Thuûy (Nam Ñònh); Baéc Cöûa Haäu quaû baûo soá 2: Ba ngöôøi cheát, thieät haïi vaät chaát naëng neà. Luïc, Hoaønh Boà (Quaûng Ninh). Ngoaøi ra, côn Taïi huyeän ñaûo Caùt Haûi döôùi bieån phuû leân maët ñöôøng baõo soá 2 cuõng gaây nhieàu thieät (Haûi Phoøng), hôn 1,000 gia daøy 30 cm, vaø 2 km ñöôøng haïi lôùn veà taøi saûn, hoa maøu: ñình phaûi laùnh naïn, di ven bieån bò saäp hoaøn toaøn. Toång soá dieän tích nuoâi troàng chuyeån ñeán vuøng ñaát cao. Nguy hieåm hôn caû laø tình thuûy saûn bò ngaäp do nöôùc Baõo soá 2 cuõng laøm saäp 21 traïng nuùi saït lôû taïi tuyeán bieån daâng laø 26,500 hecta ngoâi nhaø vaø toác maùi nhieàu ñöôøng naøy ngay sau côn baõo, (Thaùi Bình: 2,000 hecta, Nam nhaø khaùc. Taïi Caùt Baø, soùng gaây nguy hieåm cho ngöôøi qua Ñònh: 1,500 hecta, Haûi lôùn laøm troâi vaø ñaém vôõ 6 beø, laïi... OÂng Ñaøo Troïng Thuaàn, Phoøng: 18,000 hecta, Quaûng 2 taøu ñaùnh caù bò ñaùnh hoûng, giaùm ñoác Sôû Noâng Nghieäp Vaø Ninh: 5,000 hecta). Toång 44 beø nuoâi troàng thuûy saûn vôõ Phaùt Trieån Noâng Thoân tænh dieän tích luùa vaø hoa maøu bò naùt. Trao ñoåi vôùi phoùng vieân Thaùi Bình cho bieát, cho ñeán ngaäp uùng laø 28,170 hecta. Coù Thanh Nieân, oâng Nguyeãn saùng 1 hecta, 10 ngöôøi bò gioù 3 taøu troïng taûi 30 taán vaø 2 Quoác Duõng, giaùm ñoác coâng ty baõo coâ laäp ngoaøi ñaàm toâm ñaõ chieác phaø taïi Quaûng Ninh bò Ñöôøng Boä Haûi Phoøng cho ñöôïc löïc löôïng cöùu hoä ñöa vaøo soùng ñaùnh chìm. bieát soùng ñaõ ñöa buøn, caùt töø bôø an toaøn.

Ñoàng Nai: Caøo caøo daøy ñaëc 50 ha ñaát ÑOÀNG NAI.- “Laàn ñaàu tieân, huyeän Long Thaønh (Ñoàng Nai) xuaát hieän dòch caøo caøo khieán ngöôøi daân hoaûng hoàn. Moät buïi tre hôn 20 goác, ñaùm caøo caøo khoång loà “xôi” truïi saïch chæ trong chöa ñaày 2 ngaøy”, theo baûn tin baùo Tieàn Phong. Tieàn Phong ngaøy 1 Thaùng Taùm 2005: Ngöôøi daân xaõ Tam An (Long Thaønh) ñeán baây giôø vaãn chöa heát ngaïc nhieân vì laàn ñaàu tieân trong ñôøi thaáy caøo caøo “ñoå boä”

nhieàu kinh khuûng nhö vaäy. Hoï chæ bieát coù dòch khi haàu heát nhöõng buïi tre treân ñòa baøn xaõ caøng luùc caøng... truïi laù vaø chæ coøn ñoäc moãi thaân vaø caønh trong vaøi ngaøy. Dieän tích nhieãm caøo caøo ñaàu tieân laø khu ñaát ñaõ bò thu hoài roäng hôn 50 hecta ñang trong quaù trình xaây döïng khu coâng nghieäp Tam An (do coâng ty quoác doanh Sonadezi quaûn lyù). Anh Nguyeãn Vaên Tuaán (aáp 5 - xaõ Tam An) cho bieát toác

ñoä taøn phaù cuûa ñaøn caøo caøo naøy khaù nhanh, ñöùng töø xa nhìn thì töôûng laù tre ñang xanh, laïi gaàn ngöôùc maét leân chæ toaøn caøo caøo, laù vaø ngoïn tre bò chuùng aên truïi heát. Ngay khi phaùt hieän ñaøn caøo caøo khoång loà naøy, ngöôøi daân ñaõ baùo veà cho Traïm Baûo Veä Thöïc Vaät lieân huyeän Long Thaønh - Nhôn Traïch. Nhaän ñöôïc tin baùo, traïm huyeän baùo gaáp veà cho Chi Cuïc Baûo Veä Thöïc Vaät tænh, ñoàng thôøi ñöa keá hoaïch tieâu dieät.

Coâng Ty Chuùng Toâi Chuyeân Cung Caáp Moïi Saûn Phaåm Cho Eyelash Extension Work, Sæ Vaø Leû

* Nhíp (tweezers) chaát löôïng cao, ñuû loaïi Loâng mi maøu cho ngöôøi ngoaïi quoác

Giao haøng mieãn phí vuøng Orange County & L.A. County

UÛy ban nhaân daân xaõ Tam An cuõng ñaõ öùng tröôùc kinh phí ñeå trieät haï ñaøn caøo caøo khoång loà naøy tröôùc khi chuùng kòp lan roäng. Ban ñaàu ñaøn caøo caøo chæ aûnh höôûng treân dieän tích khoaûng hôn 30 hecta, sau 3 ngaøy xòt thuoác, chuùng ñaõ lan leân tôùi hôn 50 hecta. Xaõ ñaõ phaûi ñieàu ñoäng löïc löôïng ñoaøn vieân thanh nieân, daân phoøng, thueâ ngöôøi keát hôïp vôùi caùn boä baûo veä thöïc vaät töø huyeän taêng cöôøng phun lieân tuïc 2 ñôït môùi khoáng cheá ñöôïc chuùng taïm

Vieät Nam VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

Treû con nghòch löûa... Tieáp trang A6

duïng cuûa caùc ñoäi PCCC trung taâm vaø quaän 8 coù maët nhöng maõi ñeán 22 giôø cuøng ngaøy, ngoïn löûa ñöôïc daäp taét hoaøn toaøn. Theo tin ban ñaàu, moät ñöùa beù trong nhaø 304/33 ñaõ nghòch löûa khieán taøn löûa rôi vaøo taám neäm gaây ra vuï chaùy treân.

Saøi Goøn coù hôn 250,000 ngöôøi thaát nghieäp SAØI GOØN.- “Theo cuïc thoáng keâ cuûa thaønh phoá Saøi Goøn, toång soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng treân ñòa baøn thaønh phoá laø 4,164,161 ngöôøi, chieám 67.66% daân soá”. Tin cuûa baùo Tieàn Phong ngaøy 1 Thaùng Taùm 2005 cho hay nhö vaäy vaø noùi tieáp raèng, “Trong ñoù, 254,013 ngöôøi ñang thaát nghieäp”. Tính ra khoaûng 6% ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng ôû Saøi Goøn ñang khoâng coù coâng vieäc laøm. Trong soá nhöõng ngöôøi ôû ñoä tuoåi lao ñoäng, treân 53% laø nöõ. Theo nguoàn tin treân, töø ñaàu naêm ñeán nay, toaøn thaønh phoá ñaõ giaûi quyeát vieäc laøm cho 119,580 lao ñoäng (caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn tuyeån duïng 105,790 lao ñoäng, 5,321 ngöôøi ñi xuaát khaåu lao ñoäng, 8,467 ngöôøi ñöôïc giaûi quyeát vieäc laøm thoâng qua quyõ xoùa ñoùi giaûm ngheøo...) Tuy nhieân, soá ngöôøi thaát nghieäp vaãn coøn nhieàu. Haøng naêm, coù khoaûng 1.5 trieäu ngöôøi ñeán tuoåi gia nhaäp thò tröôøng lao ñoäng nhöng möùc taêng tröôûng kinh teá khoâng ñuû nhanh, ñuû nhieàu ñeå ñem laïi vieäc laøm cho moïi ngöôøi. Chính vì theá, nhieàu ngöôøi coá gaéng caàm coá nhaø cöûa vay möôïn tieàn baïc ñeå xin ñi lao ñoäng nöôùc ngoaøi. Cuoái tuaàn qua, moät hoäi chôï vieäc laøm dieãn ra ôû Haø Noäi. Haøng chuïc ngaøn ngöôøi trong ñoù coù raát nhieàu ngöôøi toát nghieäp ñaïi hoïc tôùi ghi teân xin vieäc nhöng khoâng tìm ñöôïc loaïi coâng vieäc thích hôïp vôùi khaû naêng, theo tin VNExpress. Loaïi coâng vieäc deã tìm laø thôï may thì bò phaàn lôùn cheâ laø löông ít, laøm quaù nhieàu giôø cöïc nhoïc. Caùc cuoäc ñình coâng cuõng thöôøng xuyeân xaûy ra taïi caùc xí nghieäp may vì bò chuû nhaân hay ban giaùm ñoác ñoái xöû teä haïi. thôøi. Do chuùng taäp trung ôû treân caùc buïi tre khaù cao, phaûi duøng maùy bôm cao aùp ñeå phun thuoác töø döôùi leân, raát vaát vaû. Nhieàu ngöôøi tham gia phun thuoác ñaõ bò dò öùng vaø nhieãm beänh.

Theo baø Nguyeãn Thò Ñoaøn - Chi Cuïc Tröôûng Chi Cuïc Baûo Veä Thöïc Vaät tænh Ñoàng Nai, thì ñaøn caøo caøo ñang hoaønh haønh taïi xaõ Tam An coù teân laø caøo caøo mía, teân khoa hoïc laø Hyeraglyphus sp. Tieáp trang A8

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

COÁT LOÕI LAØ THAM NHUÕNG

.3”

Nhöõng buïi tre naøy bò caøo caøo aên truïi caû laù.

Ñoàng Nai: Caøo caøo.. Tieáp trang A7

Ñaây laø gioáng caøo caøo coù khaû naêng phaù hoaïi raát cao, thích aên caùc loaïi laù caây hoï tre mía vaø thöôøng di chuyeån thaønh ñaøn raát lôùn, gioáng caøo caøo naøy nhoû hôn gioáng caøo caøo thöôøng xuaát hieän taïi Ñoàng Nai (ôû caùc huyeän Xuaân Loäc, Caåm Myõ, Ñònh Quaùn). Baø Leä cuõng cho bieát, ñaây laø laàn ñaàu tieân taïi Ñoàng Nai xuaát hieän dòch caøo caøo vôùi ñaøn ñoâng nhö vaäy. Theo Chi Cuïc Baûo Veä Thöïc

Caàu khæ, caàu caù voà Tieáp trang A6

maø ngay caëp hai beân ñöôøng quoác loä 91 ñoaïn thuoäc ñòa phaän quaän OÂ Moân - thaønh phoá Caàn Thô, toâi ñaõ baét gaëp raát nhieàu caàu khæ vaãn coøn “laét leûo baéc ngang soâng”. Haàu heát chuû nhaân cuûa nhöõng caây caàu khæ naøy laø nhöõng hoä ngheøo khoâng coù khaû naêng baéc caàu vaùn hay caàu ximaêng. Khi thaáy toâi chuïp hình caây caàu khæ tröôùc cöûa nhaø mình, moät baø cuï giaø trong ngoâi nhaø laù böôùc ra, baø ta laø chuû nhaân cuûa caây caàu khæ naøy. Baø nhìn toâi vaø im laëng, ñôïi toâi chuïp xong thì baø ñaõ noùi vôùi töø trong nhaø ra: - Ngheøo quaù coâ ôi! Khoâng coù tieàn baéc caàu vaùn! Tui giaø caû ñi laïi cuõng khoù khaên, tuïi chaùu noäi tui cuõng vaäy. Moãi laàn noù ñi ngang caàu laø tui sôï laém! Nhöng bieát laøm sao baây

Vaät Ñoàng Nai vaøo ngaøy hoâm qua (31 Thaùng Baûy), hai ñôït phun thuoác vöøa qua cô baûn ñaõ khoáng cheá ñöôïc ñaøn caøo caøo khoång loà naøy vaø ñaõ tieâu dieät ñöôïc khoaûng 70%-80% löôïng caøo caøo taïi ñaây. Theo quan saùt cuûa chuùng toâi, löôïng aáu truøng cuûa chuùng treân caùc buïi tre vaãn coøn raát nhieàu neân khaû naêng buøng phaùt dòch trôû laïi khaù cao. Chính vì vaäy, theo baø Leä, chi cuïc seõ tieáp tuïc toå chöùc caùc ñôït phun thuoác tieáp theo ñeå khoáng cheá hoaøn toaøn dòch caøo caøo, khoâng ñeå lan sang caùc xaõ khaùc. giôø. Nhaø coù maáy coâng ñaát laøm khoâng ñuû aên thì tieàn baïc ñaâu maø mua vaùn, mua caây laøm caàu vaùn! Toâi hoûi baø chính quyeàn ñòa phöông khoâng hoã trôï hay giuùp ñôõ gì hay sao nhaát laø trong thôøi gian qua nhaø nöôùc ñang quyeát taâm xoùa caàu khæ. Baø traû lôøi toâi vôùi veû maët ngao ngaùn: - Tui khoâng thaáy ai noùi naêng, giuùp ñôõ gì heát! Coâ thaáy xung quanh ñaây, nhaø naøo khaù thì laøm caàu vaùn, nhaø naøo giaøu thì laøm caàu baèng ximaêng. Coøn ngheøo thì phaûi chòu thoâi! Xaøi ñöôïc hai ba naêm thì thaèng con trai toâi laïi ñi mua vaøi caây tre veà baéc laïi. Luùc naøy trôøi möa gioù trôn trôït, noù laïi gaàn saäp roài. Phaûi lo tieàn mua tre... nöõa roài! Roài toâi hoûi veà hoaøn caûnh gia ñình baø thì baø cho bieát: - Toäi nghieäp maáy ñöùa chaùu noäi cuûa toâi moãi laàn trôøi möa

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

TREÂN VÆA HEØ SAIGON LIEÂU TUÙ

Vuï aùn Hai Chi vaø baêng nhoùm “Ñoài Hoa Mai” ôû Haøm Taân (tænh Bình Thuaän) ñang chaán ñoäng dö luaän caû nöôùc. Nhöõng ai hoàn nhieân, cöù nghó raèng sau vuï aùn Naêm Cam, xaõ hoäi seõ khoâng coøn ruùng ñoäng vì moät “theá giôùi ngaàm”, vôùi nhöõng keû caën baõ cuûa xaõ hoäi coù theå laøm luõng ñoaïn chính quyeàn ñòa phöông, vaø nhöõng nhaân vaät giöõ caùn caân coâng lyù cuûa ñaát nöôùc. Vuï aùn Hai Chi hieän ñang cho thaáy ñoù laø nieàm laïc quan ngaây thô. Teân truøm Hai Chi vaø baêng nhoùm “Ñoài Hoa Mai”, vôùi nhöõng gì chuùng ñaõ thöïc hieän, höùa heïn seõ khoâng keùm khaû naêng luõng ñoaïn chính quyeàn (vaø nhöõng nhaân vaät giöõ caùn caân coâng lyù cuûa ñaát nöôùc). ÔÛ ñòa phöông, Hai Chi loäng haønh, taùc yeâu taùc quaùi, ban chuyeân aùn ñaõ naém roõ moät

vò laõnh ñaïo ngaønh coâng an huyeän Haøm Taân bao che. Hieän löïc löôïng trinh saùt ñaõ thu thaäp ñuû baèng chöùng, Hai Chi töøng mang tieàn tyû ñi Haø Noäi ñeå lo loùt cho nhöõng hoaït ñoäng cuûa baêng nhoùm ñöôïc “xuoâi buoàm thuaän laùi”. Caâu chuyeän treân væa heø Saøi Goøn cuûa chuùng toâi saùng nay veà vuï aùn “Naêm Cam bis” ñi tôùi caâu hoûi: Lieäu sau “Hai Chi” seõ tôùi “Ba Caønh”, “Tö Nhaùnh”? “Theá caùc baïn queân raèng, khi vuï aùn Naêm Cam bò khôûi toá, Naêm Cam bò giam giöõ ôû moät choã bí maät, baùo ñaøi caû trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ coù nhöõng phaùt bieåu, luaän baøn cuûa nhieàu nhaân vaät uy tín trong quaàn chuùng, raèng “heát Naêm Cam thì laïi coù Saùu Quít, Baûy Böôûi, vaân vaân vaø vaân vaân...” Moät baïn öa söu taàm danh

ngoân, lôøi vaøng yù ngoïc, phaùt bieåu: “Toâi cho raèng, teân Naêm Cam thaát hoïc, chuyeân ngheà ñaâm cheùm, moät thöù caën baõ cuûa xaõ hoäi, ñaõ noùi ñöôïc moät caâu tröù danh, khoâng thua gì nhaø vaên lôùn côõ Marquez: Tieàn khoâng mua chuoäc ñöôïc caùc vò quyeàn cao chöùc troïng, nhöng nhieàu tieàn thì mua chuoäc ñöôïc!” “Veà vuï Hai Chi vaø baêng nhoùm ‘Ñoài hoa Mai’, cuõng coù teân Thoï, chöùc (töï phong) coøn lôùn hôn ‘Thoï ñaïi uùy’chaùu cuûa Naêm Cam ‘Thoï ñaïi taù’! ‘Thoï ñaïi taù’ coù moät trang traïi nuoâi haøng chuïc ngaøn con gaø coâng nghieäp. Khi baùc só thuù y cuûa moät coâng ty chaên nuoâi lôùn baäc nhaát trong caû nöôùc khuyeán caùo ‘Thoï ñaïi taù’ neân taïm ngöng phaùt trieån traïi gaø, vaø xòt thuoác ngöøa beänh cuùm H5N1, thì ‘Thoï ñaïi taù’

beøn cho ñaøn em haønh hung vò baùc só naøy. Ñieàu kinh khuûng ôû ñaây laø, vò baùc só bò haønh hung gaàn cheát vaãn khoâng daùm toá giaùc, trình baùo. Trình baùo ai baây giôø, khi nhaân vaät coù thaåm quyeàn - nhaø chöùc traùch, ñaõ bò ñoàng tieàn cuûa boïn voâ laïi mua chuoäc”. Moät baïn leân lôøi bình cho nhöõng caâu chuyeän kieåu Naêm Cam quaù coá, Hai Chi “ngöôøi ñöông thôøi”: Coát loõi laø tham nhuõng. Tham nhuõng ñoàng haønh vôùi aên hoái loä. Ngaønh naøo cuõng coù cuûa ñeå tham nhuõng, coù ngöôøi ñöa hoái loä. Khi xui xeûo bò khui ra, caùc vò aáy chæ bò “laøm kieåm ñieåm”, cuøng laém thì bò “thuyeân chuyeån” ñeå traùnh tieáng. Vaø caùc vò aáy cuõng seõ coù mieáng khaùc ôû nhieäm sôû môùi, nhieàu khi coøn laø mieáng ngon hôn nhieàu. LIEÂU TUÙ

trôøi gioù tuïi noù ñi hoïc raát khoù khaên. Taäp vôû phaûi ñöïng trong boïc niloâng buoäc thaät chaët ñeå lôõ qua caàu coù rôùt xuoáng soâng thì khoâng bò öôùt. Nhaø ngheøo quaù coâ ôi, chæ coù moät chieác xe ñaïp cuõ ñi laïi, muoán ñi ñaâu cuõng khoù. Neáu coù tieàn thì baéc caây caàu vaùn tröôùc roài tính gì tính... chöù mua xe gaén maùy thì cuõng khoâng chaïy qua caàu khæ ñöôïc! Khoâng chæ tröôøng hôïp gia ñình cuûa baø cuï giaø naøy, caû moät xoùm nhaø laù ngheøo gaàn ñoù khoâng theå baéc noåi moät caây caàu vaùn maø ñang vaãn phaûi söû duïng chung moät caây caàu khæ. Caùi teân cuûa caây caàu tre ñöôïc oâng baø ta “keâu cho vui” laø “caàu khæ “, noù cuõng mang moät “yù nghóa” trong ñoù. Toâi ñaõ nghe moät ngöôøi daân nôi ñaây traû lôøi vui khi nghe toâi

hoûi nguoàn goác cuûa caùi teân “caàu khæ”. Toâi nhaän ñöôïc moät lôøi giaûi thích: - Moãi laàn baïn ñi qua caây caàu khæ thì baïn phaûi ñi baèng 2 chaân (taát nhieân!) nhöng baïn cuõng phaûi duøng 2 tay ñeå vòn neáu khoâng seõ “loït tuûm” xuoáng soâng ngay! Taát nhieân laø “Töù chi ñeàu phaûi vaän ñoäng”... Theá laø caùi teân “caàu khæ” ra ñôøi! Sau khi nghe xong toâi cuõng thaáy maéc cöôøi vôùi caùch giaûi thích nhö vaäy nhöng nghó laïi thì caøng buoàn, caøng thaám thía hôn caùi khoå cuûa söï ngheøo khoù. Ngoaøi nhöõng caây caàu khæ, doïc theo kinh raïch ngöôøi ta coøn baét gaëp nhöõng caây caàu khaùc. Ñoù laø nhöõng caây “caàu caù voà”. Toâi xin pheùp khoâng mang ñeán baïn hình aûnh

nhöõng caây caàu caù voà naøy, vì söï teá nhò trong luùc toâi ñeán ñaây tìm hieåu vaø ñònh chuïp moät vaøi böùc aûnh laøm tö lieäu nhöng coù ngöôøi “ñang ñi caàu vaø “nhieàu ngöôøi” khaùc ñang ñöùng ñôïi xung quanh! Chính toâi cuõng khoâng tin laø caëp con ñöôøng quoác loä naøy laïi coøn toàn taïi nhöõng caùi “caàu tieâu thieân nhieân” nhö theá. Ñieàu ñaùng quan taâm laø nhöõng caùi “haàm caù voà” coù ñöôøng nöôùc thoâng thöông “voâ-ra” vôùi con soâng caëp beân ñöôøng quoác loä. Ngöôøi daân nôi ñaây laïi söû duïng chính nguoàn nöôùc ñoù trong sinh hoaït haèng ngaøy nhö: Taém, giaët, röûa... vaø nöôùc ñöôïc gaùnh leân, ñoå vaøo lu, loùng pheøn cho trong vaø uoáng. Toâi cuõng khoâng theå hình dung ñöôïc laø coù bao nhieâu maàm dòch beänh trong

nguoàn nöôùc naøy. Theá maø, chính quyeàn ñòa phöông nôi ñaây khoâng nghe - khoâng thaáy - khoâng coù traùch nhieäm gì duø noù naèm san saùt ñöôøng quoác loä. Toâi ñaõ hoûi moät ngöôøi ñang ñöùng ñôïi ñi caàu caù voà (xin pheùp ñöôïc giaáu teân) vaø ñöôïc anh cho bieát: - Daân ngheøo, khoâng coù tieàn xaây caàu tieâu maùy! Caû xoùm xaøi chung moät caây nhö theá naøy, ñeâm khuya ñi cuõng baát tieän laém. Nhöng bieát laøm sao baây giôø, khoâng ai boû tieàn ra... Theá thì nhöõng chính saùch, döï aùn veà “xoùa caàu khæ - caàu caù voà ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long” chæ laø nhöõng döï aùn, döï kieán treân giaáy tôø maø thöïc teá thì sao vaãn coøn nhieàu “laét leûo” theá naøy.

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

DAT

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

LGT: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây khi noùi tôùi caùc cuoäc vaän ñoäng cho töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn ôû Vieät Nam, ôû trong nöôùc cuõng nhö ôû haûi ngoaïi caùc nhaân vaät ñöùng ñaàu gioù thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán goàm: Hoaøng Minh Chính, Traàn Khueâ, Phaïm Queá Döông, Haø Só Phu, Buøi Minh Quoác, Nguyeãn Thanh Giang, Hoaøng Tieán, Hoàng Haø, Vuõ Cao Quaän, Ñoã Nam Haûi... Caùc nhaân vaät noùi treân ôû baát kyø ñaâu, trong baát cöù thôøi ñieåm naøo baèng moïi caùch ñaõ gioùng leân tieáng noùi baát khuaát cuûa hoï ñoái vôùi chính quyeàn Vieät Nam. Nhöõng teân tuoåi noùi treân keû tröôùc ngöôøi sau ñeàu ñaõ neám qua moät thôøi gian giam haõm, tuø toäi. Ñoù laø chöa keå ñeán nhöõng bieän phaùp traán aùp döôùi nhöõng hình thöùc laøm khoù trong ñôøi soáng thöôøng nhaät, nhö khaùm nhaø tòch thu maùy ñieän toaùn, cuùp ñieän thoaïi, bò môøi leân coâng an vieát baûn thuù toäi, tôø töï khai... hay bò coâng an ngoài canh gaùc suoát ngaøy ñeâm ôû tröôùc nhaø, ôû ñaàu ngoõ, baùm saùt khi ñi ñöôøng... vôùi muïc ñích khuûng boá nhöõng ngöôøi naøy, hoøng bòt mieäng nhöõng ngöôøi ñaõ leân tieáng chæ trích cheá ñoä. Qua nhöõng phaùt bieåu cuûa caùc nhaân vaät noùi treân, ôû haûi ngoaïi chuùng ta cöù ñinh ninh caùc nhaân vaät hoaït ñoäng trong phong traøo daân chuû ôû Vieät Nam laø moät keát tinh vöõng chaéc cuûa giôùi trí thöùc tranh ñaáu trong nöôùc. Môùi ñaây nhaát nhaø vaên Hoaøng Tieán coâng boá moät laù thö ñaêng taûi treân tôø baùo maïng Talawas, ñaõ cho thaáy coù nhöõng raïn nöùt trong haøng nguõ cuûa phong traøo tranh ñaáu cho töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn ôû Vieät Nam. Laù thö minh danh cuûa oâng Hoaøng Tieán ñaû kích thaùi ñoä maäp môø cuûa oâng Nguyeãn Thanh Giang baèng nhöõng suy luaän, cuõng nhö qua nhöõng chöùng côù cuï theå coù neâu nhaân chöùng. Sau ñoù vaøi ngaøy taát nhieân treân cuøng moät dieãn ñaøn laø baøi traû lôøi cuûa oâng Nguyeãn Thanh Giang, vaø ñoàng thôøi Talawas cuõng cho phoå bieán moät baøi vieát cuûa oâng Traø Boàng moät ngöôøi Vieät cö truù ôû UÙc. Coøn quaù sôùm ñeå chuùng ta coù theå ñaùnh giaù vieäc sai ñuùng cuûa caùc oâng Hoaøng Tieán, Nguyeãn Thanh Giang nhöng quan troïng hôn heát laø qua caùc baøi vieát naøy, ngöôøi ta thaáy phong traøo tranh ñaáu cho daân chuû ôû Vieät Nam, ñaõ coù nhöõng keõ hôû töø trong ñaàu naõo, vaø töø keõ hôû naøy chính quyeàn coù theå xen vaøo ñoù luõng ñoaïn, boâi baån, voâ hieäu hoùa thaäm chí coøn coù theå mang caùc nhaân vaät ñaàu soùng ngoïn gioù cuûa phong traøo ra xöû ôû toøa aùn. Chuùng ta ôû haûi ngoaïi cuõng coù theå nghó laø vieäc tranh caõi cuûa hai oâng Hoaøng Tieán vaø Nguyeãn Thanh Giang laø nhöõng tranh chaáp caù nhaân, vaø cuõng coù theå laø ñoøn ly giaùn cuûa nhaø nöôùc Coäng Saûn. Duø gaây ra bôûi cöù baát kyø lyù do naøo, thì nguyeân khí cuûa phong traøo ñaáu tranh cho töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn ôû trong nöôùc cuõng maát ñi moät phaàn. Ñeå ñoäc giaû coù theå theo saùt caùc dieãn tieán naøy, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät seõ ñaêng taûi laàn löôït baøi vieát cuûa caùc oâng Hoaøng Tieán, Nguyeãn Thanh Giang vaø Traø Boàng.

VEÀ BAØI “ÑAÕ ÑEÁN LUÙC KHOÂNG THEÅ LAØM NGÔ ÑÖÔÏC NÖÕA” CUÛA NHAØ VAÊN HOAØNG TIEÁN NGUYEÃN THANH GIANG Toâi xin ñöôïc traàn tình ñoâi ñieàu ñeå coù theå hieåu ñuùng baøi vieát treân cuûa nhaø vaên Hoaøng Tieán: Toâi khoâng theå hoaøn thaønh baøi vieát naøy sôùm hôn vì phaûi maáy ngaøy sau khi ñoïc baøi cuûa nhaø vaên Hoaøng Tieán toâi môùi tìm ñöôïc ñeå ñoïc böùc thö kyù teân Soâng Lam. Ñeán hoâm nay thì toâi tin chaéc nhaø vaên Hoaøng Tieán ñang phaûi theâm moät laàn xaáu hoå vaø aân haän laém khi nhaän ñöôïc böùc thö toâi göûi oâng ñeà ngaøy 14 thaùng 7 naêm 2005. Trong böùc thö kyù teân ñöôøng hoaøng naøy, toâi ñaõ chæ roõ ra raèng toâi hoaøn toaøn bieát vieäc quyeát ñònh ñoåi teân thaønh “phong traøo daân chuû” (toâi taïm duøng caùi teân môùi ñaët cuûa oâng Hoaøng Minh Chính vaø Traàn Khueâ ñeå noùi veà chuùng ta), vaø vieäc “ñeà baït” Traàn Khueâ laøm

phaùt ngoân nhaân chæ qua söï baøn baïc giöõa oâng Hoaøng Minh Chính vaø oâng Traàn Khueâ. Neáu coù ñeán ngöôøi thöù ba thì ngöôøi ñoù laø oâng Hoaøng Tieán nöõa thoâi. Toâi hoan ngheânh Traàn Khueâ daùm duõng caûm ñöông ñaàu vaø khoâng heà coù yù chen caïnh vôùi anh aáy, nhöng toâi khoâng ñoàng yù caùch laøm daám duùi mang yù ñoà caù nhaân cuûa caùc oâng. Toâi ñaõ thaúng thaén pheâ phaùn ñaáy laø troø meøo vaø lo ngaïi troø meøo ñoù seõ daãn ñeán nhöõng tai hoïa khoân löôøng. Hoaøng Tieán thaáy ñaáy, vieäc gì maø toâi phaûi voøng vo, phaûi naëc danh. Ngay ñoái vôùi cöïu chuû tòch nöôùc Leâ Ñöùc Anh hay UÛy vieân Boä Chính trò - Boä tröôûng Quoác phoøng Phaïm Vaên Traø, khi toâi thaáy raèng hoï coù toäi hoaëc naêng löïc quaù keùm, toâi cuõng thaúng thaén coâng khai ñeà

nghò ñöa ra toøa hoaëc caùch chöùc. Vaäy thì sôï gì maø toâi phaûi voøng vo, phaûi naëc danh ñoái vôùi caùc oâng. Theo toâi, coù leõ Soâng Lam laø moät ngöôøi “aù daân chuû” naøo ñaáy muoán thöïc loøng baày toû moái quan taâm cuûa mình ñeán “phong traøo daân chuû” (Toâi duøng chöõ “aù daân chuû” ñeå chæ nhöõng ngöôøi coù caûm tình ñaëc bieät vôùi anh em daân chuû, tham gia hoaït ñoäng daân chuû nhöng vì moät leõ naøo ñoù phaûi giaáu teân hay giaáu maët). Moät soá ngöôøi khaùc nhaän ñònh raèng ñaáy chính laø coâng an. Neáu ñuùng vaäy ñi nöõa thì daãu sao hoï cuõng môùi chæ taïo ra ñöôïc quaû mìn. Ngöôøi giaät kíp noå quaû mìn ñeå phaù tan hoang noäi tình chuùng ta laø oâng Hoaøng Tieán. Vieäc oâng Hoaøng Tieán boâi baån toâi, ñoàng thôøi töï boâi baån oâng aáy vaø ly

giaùn toâi vôùi Traàn Khueâ... laø vieäc ñaõ ñaønh nhöng khoâng ñau ñôùn baèng vieäc baøi vieát cuûa oâng Hoaøng Tieán ñaõ boâi baån caû “phong traøo daân chuû” cuûa chuùng ta, laøm cho trong, ngoaøi nöôùc nhieàu ngöôøi seõ ngoä nhaän raèng “phong traøo daân chuû” chæ laø moät oâ hôïp cuûa nhöõng ngöôøi khoâng ra con ngöôøi, saün saøng ræa moùc, caén xeù nhau ngay caû khi chöa coù ñöôïc mieáng moài ngon naøo! Chua xoùt bieát bao! Cay ñaéng quaù chöøng! Vieäc phuû nhaän söï gaùn gheùp toâi laø taùc giaû “Thö ngoû göûi Toång thoáng Bush” kyù teân “Thay maët 80 trieäu nhaân daân Vieät Nam” ñaõ ñöôïc khaúng ñònh trong thö toâi göûi oâng Hoaøng Tieán ñeà ngaøy 14 thaùng 7 naêm 2005. Vöøa roài ñoïc laïi thö cuûa taùc giaû noï, toâi hôi giaät mình thaáy ñoaïn vieát veà toâi sao tyû myû, chi tieát ñeán möùc coù theå ai cuõng cho raèng khoâng ai khaùc maø phaûi do chính toâi vieát ra. Chaúng leõ ñaây laø noãi oan Thò Kính toâi khoù beà thaùo gôõ? Söï thöïc laø, toâi bieát ngöôøi vieát böùc thö ñoù. OÂng laø moät ngöôøi vieát vaên khoâng noåi tieáng nhöng laø moät caùn boä töông ñoái chöùc saéc cuûa Ñaûng. Khoâng hieåu sao, oâng coù caûm tình ñaëc bieät vôùi toâi vaø hình nhö coù “aâm möu” vieát saùch veà toâi. Ñaõ nhieàu laàn oâng khai thaùc ñôøi tö cuûa toâi suoát caû buoåi. OÂng laïi coù trí nhôù toát neân raát raønh roõ nhieàu tình tieát trong tieåu söû cuûa toâi. Thaät trôù

treâu, trong tröôøng hôïp naøy söï yeâu nhau quaù ñoâi khi laïi trôû thaønh haïi nhau chaêng? Tuy nhieân xin quyù vò haõy boû chuùt thì giôø ñoïc laïi vôùi caû söï suy xeùt khaùch quan thì seõ deã daøng nhaän ra vaên phong aáy khoâng theå laø toâi. Hoaøng Tieán raát khoâng thaät khi noùi raèng khoâng coù chuyeän vaøo nhöõng ngaøy saép laâm chung, khi toâi vaøo thaêm Traàn Ñoä ôû beänh vieän, oâng ñaõ keùo toâi gheù saùt tai nghe oâng noùi ñieàu gì ñoù coù theå laø lôøi traêng troái. Ngöôøi coù loøng töï troïng, khoâng ai daùm khaúng ñònh moät caùch voõ ñoaùn nhö theá. Hoaøng Tieán chæ coù theå khaúng ñònh ñöôïc nhö theá khi chính oâng ta laø ngöôøi tuùc tröïc 24/24 beân caïnh Traàn Ñoä nhöõng ngaøy laâm chung. Söï vieäc xaåy ra hoâm aáy coù khaù nhieàu con chaùu vaø baïn beø, trong soá ñoù, toâi nhôù chaéc chaén ñöôïc ít nhaát 2 ngöôøi con Traàn Ñoä vaø oâng Leâ Hoàng Haø coù theå laøm nhaân chöùng cho toâi. Hoaøng Tieán raát khoâng thaät khi noùi Traàn Ñoä khoâng theøm nhaän lôøi vieát baøi caûm töôûng ñoïc Suy tö vaø Öôùc voïng cho toâi. Daãn chöùng: xin ñính keøm baøi Traàn Ñoä ñaõ vieát. Baøi naøy in ôû phaàn phuï luïc cuûa cuoán Suy tö vaø Öôùc voïng töø khi Traàn Ñoä coøn soáng. Hoaøng Tieán raát khoâng thaät khi bòa ra nhöõng lôøi toâi cheâ bai Traàn Ñoä (vaø coù leõ cuõng ñaõ bòa ra nhöõng lôøi Traàn Ñoä cheâ bai

toâi). Traàn Ñoä laø baïn hoaït ñoäng caùch maïng raát thaân thieát cuûa boá vôï toâi. Chuùng toâi raát yeâu thöông, quyù troïng nhau. OÂng ñaõ töøng cuøng toâi leân taän Voâ Tranh (Thaùi Nguyeân) thaép höông cho boá vôï toâi (nhaø thônhaø hoaït ñoäng caùch maïng Thoâi Höõu). OÂng ñaõ ruû chæ mình toâi vaø moät ñaïi taù quaân ñoäi ñi thaêm anh em daân chuû ôû Haûi Phoøng... Hoaøng Tieán raát khoâng thaät khi bòa ra chuyeän 3 ngaøy aên khao baèng vieän syõ Haøn laâm Khoa hoïc Nöõu Öôùc cuûa toâi. Toâi khoâng chuû tröông. Böõa lieân hoan aáy ñöôïc hình thaønh do ñeà xuaát cuûa oâng Traàn Duõng Tieán. OÂng Traàn Duõng Tieán toå chöùc vaø ñöùng ra môøi khaùch. Vôï choàng toâi chæ laøm nhieäm vuï naáu thöùc aên vaø mua bia, röôïu. Chæ moät böõa, khoâng coù böõa thöù hai, chöù ñöøng noùi 3 ngaøy. Toâi quan heä khaù roäng vôùi nhieàu ngöôøi trong vaø ngoaøi nöôùc. Chöa ai nghe thaáy toâi noùi hoaëc ñoïc thaáy trong caùc baøi vieát toâi nhaéc tôùi chuyeän tieán syõ, vieän syõ cuûa toâi. Döôùi moãi baøi vieát, toâi ñeàu chæ ghi danh Nguyeãn Thanh Giang, trong khi ñoù bao giôø oâng Hoaøng Tieán cuõng raát caån thaän ghi roõ: Nhaø vaên Hoaøng Tieán. Böõa lieân hoan möøng sinh nhaät vöøa roài cuûa toâi cuõng vaäy. OÂng Traàn Ñaïi Sôn cuøng moät soá laõo thaønh caùch maïng ñöùng ra toå chöùc vaø môøi khaùch. Chieàu Tieáp trang A10


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

VEÀ BAØI “ÑAÕ ÑEÁN LUÙC KHOÂNG THEÅ LAØM NGÔ ÑÖÔÏC NÖÕA” CUÛA NHAØ VAÊN HOAØNG TIEÁN Tieáp trang A9

hoâm ñoù tình côø moät phoùng vieân ñaøi RFA goïi ñieän thoaïi cho oâng Traàn Ñaïi Sôn; vaø cuõng tình côø, moät baïn nöôùc ngoaøi noùi chuyeän ñieän thoaïi vôùi oâng Phaïm Queá Döông. Caû hai oâng ñeàu vui mieäng thuaät laïi böõa lieân hoan buoåi saùng. Theá laø toâi cuõng bò reâu rao raèng vöøa keânh kieäu, vöøa gioûi quaûng caùo! Buoåi gaëp maët giöõa toâi vôùi ñaïi taù Huøng - tröôûng phoøng, thöôïng taù Tieán - phoù phoøng Chính trò Noäi boä Sôû Coâng an Haø Noäi, chæ coù 3 ngöôøi chuùng toâi. Hoaøng Tieán laøm sao bieát ñöôïc chuùng toâi ñaõ tranh luaän, ñaõ noùi nhöõng gì? Sao oâng nôõ voõ ñoaùn aùc hieåm ñeå haï nhuïc toâi raèng toâi ñeán ñeå laïy van coâng an ñöøng baét toâi? Giöõa luùc Nhaø nöôùc chöa tìm caùch boû tuø ñöôïc chuùng ta thì caùc cô quan coù chöùc naêng tìm moïi bieän phaùp taän dieät “phong traøo daân chuû” cuõng khoâng ngöøng tìm moïi bieän phaùp ñeå coâ laäp, ñeå haï nhuïc, ñeå boâi xaáu chuùng ta thì vieäc tìm caùch toân vinh nhau laø caàn thieát, laø ñaïo lyù. Mieãn sao ñöøng ñaët ñieàu noùi toát cho nhau moät caùch khoâng ñuùng söï thöïc. Toâi ñaõ boû nhieàu coâng söùc laøm vieäc naøy. Ngoaøi nhöõng baøi suy toân Vaên Cao, Nguyeãn Khaéc Vieän... toâi ñaõ vieát baøi vinh danh Traàn Ñoä (“Töôùng quaân Traàn Ñoä - Göôm ñaøn nöûa gaùnh, non soâng moät cheøo”), Hoaøng Minh Chính (“Hoaøng Minh Chính - Töø nhaø tuø Sôn La ñeán traïi giam B14 Haø Noäi”), Haø Syõ Phu (“Chia tay yù thöùc heä ñeå daét tay nhau ñi döôùi taám bieån chæ ñöôøng cuûa trí tueä”), Vuõ Cao Quaän (“Thoån thöùc Vuõ Cao Quaän”), Traàn Khueâ (“Traàn Khueâ - Nhaø khoa hoïc ham tranh luaän”), Phaïm Queá Döông (“Ñaïi taù Phaïm Queá Döông khoâng theå laø moät toäi phaïm”), Nguyeãn Khaéc Toaøn (“Nguyeãn Khaéc Toaøn - Chaøng trai ñaày nhieät huyeát”), Nguyeãn Vuõ Bình (“Töï do hay laø cheát”), Leâ Chí Quang (“Moät baûn aùn

khoâng neân coù”)... Toâi cuõng ñaõ maáy laàn ñeà nghò Hoaøng Tieán cung caáp tö lieäu ñeå toâi vieát veà oâng nhöng chöa ñöôïc. Chaúng nheõ vieäc anh em vinh danh nhau moät caùch ñuùng möïc treân cô sôû caùc tö lieäu hoaøn toaøn thaät laïi laø vieäc ñaùng cheâ traùch sao? Nhieàu ngöôøi nhaän xeùt raèng, cho ñeán nay, baøi vieát chi tieát nhaát vaø suy toân oâng Hoaøng Minh Chính coù söùc thuyeát phuïc nhaát laø baøi “Hoaøng Minh Chính - töø nhaø tuø Sôn La ñeán traïi giam B14” cuûa toâi. Töø sau baøi naøy, chính quyeàn vaø coâng an ñaõ bôùt xaác xöôïc vaø toû ra neå troïng HMC hôn. Haøng chuïc naêm nay Hoaøng Tieán khoâng daùm giaùp maët nhaø vaên Döông Thu Höông thì caên cöù vaøo ñaâu oâng ta khaúng ñònh ñöôïc raèng nhaø vaên naøy khinh bæ toâi? Toâi nghe ñoàn ñaõi ñaâu ñoù raèng chò aáy baûo raèng toâi khoâng theå laø ngöôøi daán thaân cho söï nghieäp daân chuû hoùa vì toâi coù ñaày ñuû caû: nhaø cao, cöûa roäng, vôï ñeïp, con khoân, laïi töøng laø thaân tín cuûa chuû tòch nöôùc Traàn Ñöùc Löông... ÔÛ tuø ra, toâi vaãn nghe ngöôøi ta noùi Döông Thu Höông baûo raèng toâi laø moät ñoái laäp cuoäi vöøa ñi thöïc thi khoå nhuïc keá veà. Khi nghe Traàn Duõng Tieán ruû, phaàn vì muoán hoùa giaûi moái nghi ngôø, phaàn vì muoán baéc caàu noái quan heä giöõa chò vôùi anh em chuùng toâi, toâi ñaõ ñeán thaêm chò. Khoâng ngôø chò vaãn giöõ thaùi ñoä nghi ngôø raát gay gaét vaø toâi ñaõ rôøi nhaø chò ngay sau vaøi caâu chaøo hoûi. Ñeán baây giôø toâi vaãn khoâng heà giaän Döông Thu Höông. Toâi bieát moái nghi ngôø cuûa chò ñoái vôùi toâi laø sai, nhöng trong loøng chò noù laø coù thaät. Giöõa toâi vôùi Döông Thu Höông chöa coù giao tieáp gì vaø chaéc khoâng theå coù tî hieàm. Trong thôøi gian oâng Traàn Duõng Tieán ôû trong tuø, oâng Hoaøng Minh Chính tuoåi cao khoâng ñeán ñöôïc ñaõ ñaønh, oâng Hoaøng Tieán cuõng khoâng heà

daùm beùn maûng tôùi nhaø oâng Traàn Duõng Tieán. Rieâng mình toâi chaïy ñi chaïy laïi, khoâng chæ göûi quaø maø coøn khuyeán khích vôï con oâng Traàn Duõng Tieán maïnh daïn ñaáu tranh ñoøi thaû choàng mình, cha mình. Vaát vaû laém toâi môùi ñeà nghò ñöôïc vôï oâng Traàn Duõng Tieán kyù teân vaøo laù thö toâi vieát hoä cho baø göûi Nhaø nöôùc vaø sau ñoù ñöa ra coâng luaän. Vaát vaû laém toâi môùi thuyeát phuïc ñöôïc baø nhaän lôøi vaø soaïn yù cho baø traû lôøi phoûng vaán ñaøi nöôùc ngoaøi... Khoâng chæ vaát vaû, maø nhöõng vieäc laøm nhö theá, trong thôøi gian aáy, laø raát nguy hieåm cho toâi. Ra tuø, nghe vôï con thuaät laïi, ngöôøi ñaàu tieân Traàn Duõng Tieán ñeán thaêm laø toâi. OÂng röng röng noùi trong nöôùc maét: caû ñôøi toâi, toâi khoâng bao giôø queân Thanh Giang veà söï quan taâm cuûa Thanh Giang ñoái vôùi toâi nhöõng ngaøy qua. Vaäy maø, chæ sau maáy laàn bò caùc oâng Hoaøng Tieán vaø Hoaøng Minh Chính kích ñoäng (Naøo laø luùc Thanh Giang bò baét, Traàn Duõng Tieán ñaõ heát loøng daán thaân vì anh ta, vaäy maø chuùng toâi ñaõ giuïc Thanh Giang nhieàu laàn, anh ta vaãn lôø ñi, khoâng chòu vieát baøi ñaáu tranh baûo veä anh - trong khi ñoù caû Hoaøng Tieán laãn Hoaøng Minh Chính cuõng chaúng vieát gì! Hieåm ñoäc nhaát laø hoï baûo toâi khoâng nhöõng khoâng daùm baûo veä Traàn Duõng Tieán maø coøn goïi ñieän thoaïi ñi khaép nôi ñeå traàn tình vôùi coâng an raèng boû tuø Traàn Duõng Tieán laø ñuùng vì toâi ñaõ goùp yù maø Traàn Duõng Tieán khoâng nghe...) theá laø Traàn Duõng Tieán quay ngoaét 180 ñoä, tình nguyeän laøm caùi loa cho Hoaøng Tieán vaø Hoaøng Minh Chính ñi khaép nôi beâu xaáu, chöûi bôùi toâi. Thaät laø: Gheâ cho keû moïc loâng trong buïng Ñaët neân ñieàu veõ boùng ngoaøi moâi Ngöïa höôu thay ñoåi nhö chôi Daáu göôm ñaàu löôõi, thoïc duøi trong tay Cao Baù Nhaï Söï thöïc laø vì yeâu thöông vaø muoán baûo veä Traàn Duõng Tieán,

nhieàu laàn toâi ñaõ pheâ phaùn, nhaéc nhôû oâng aáy khoâng neân ñoáp chaùt khi tieáp xuùc vôùi coâng an maø vieát laùch cuõng khoâng neân ñao buùa laém. Ñao buùa khoâng chæ khieâu khích chính quyeàn ñaøn aùp maø coøn ít thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi ñoïc. Toâi ñaõ coù laàn ñaäp baøn, to tieáng vôùi Traàn Duõng Tieán vaø sau ñoù phaûi caäy nhôø nhieàu ngöôøi cuøng thuyeát phuïc Traàn Duõng Tieán. Khi hoài tænh laïi, Traàn Duõng Tieán coù hoâm ñeán nhaø toâi vôùi yù muoán ñöôïc giaõi baøy nhöng toâi khoâng giaáu noåi söï khinh bæ, khoâng tieáp Traàn Duõng Tieán. Töø ñaáy söï phaûn kích cuûa Traàn Duõng Tieán ñoái vôùi toâi caøng ñieân cuoàng. Khi oâng Phaïm Queá Döông môùi ra tuø, Hoaøng Tieán cuõng duøng thuû ñoaïn ñoù ñeå kích ñoäng Phaïm Queá Döông khi noùi raèng toâi ñaõ vieát baøi leân aùn oâng ta veà vieäc oâng ta daùm ñaû kích toång bí thö Noâng Ñöùc Maïnh. AÂm möu “chia uyeân reõ thuùy” trong vuï naøy cuûa Hoaøng Tieán khoâng thaønh vì oâng Phaïm Queá Döông coù trí xeùt ñoaùn toát hôn oâng Traàn Duõng Tieán. Hoaøng Tieán luùc leân aùn toâi laø tay chaân ñeá quoác Myõ, luùc thì baûo toâi tuaân phuïc coâng an vaø quy keát toâi laø keû hai maët, nhöng trong caùc baùo caùo maät (Baùo caùo cuûa Boä tröôûng Quoác phoøng Phaïm Vaên Traø ñoïc tröôùc Quaân uûy Trung öông, baùo caùo cuûa Hoäi nghò Toång cuïc An ninh toaøn quoác) toâi luoân bò xeáp laø ñoái töôïng soá moät, soá hai; trong khi ñoù Hoaøng Tieán hoaëc khoâng bò soi ñeán, hoaëc chæ bò ñieåm danh ôû möùc an toaøn hôn toâi raát nhieàu. Coù ñieàu toâi thöôøng chuû tröông maïnh meõ trong yù chí, cöùng raén trong lyù leõ nhöng meàm maïi trong thaùi ñoä öùng xöû. Toâi khoâng öa kieåu khí khaùi rôûm, yeâng huøng Quaûng Laïc nhö Hoaøng Tieán. Tieáp xuùc vôùi coâng an toâi thöôøng thaân aùi nhieàu khi raát thöïc loøng. Toâi bieát hoï chæ vì aên löông vaø bò sai phaùi neân phaûi laøm maø thoâi (moät vaøi tröôøng hôïp hoï ñaõ taâm tình thaønh khaån vôùi toâi). Caùi maø toâi phaûi ñaáu tranh quyeát lieät khoâng neà nguy nan laø vôùi nhöõng chuû tröông ñöôøng loái sai laàm cuûa

TUESDAY, AUGUST 2, 2005 Ñaûng ñaõ vaø ñang kìm haõm ñaát nöôùc, laøm khoå nhaân daân chöù khoâng phaûi vôùi töøng caù nhaân, keå caû vôùi nhöõng thuû tröôûng caáp cao choùt voùt cuûa hoï hay cuûa Ñaûng. Toâi cuõng coù “loãi” vôùi Hoaøng Tieán. Nhöõng caùi loãi baát khaû khaùng. Naêm 2000, cuøng ñi trong ñoaøn Toång thoáng Clinton sang thaêm Vieät Nam coù daân bieåu Lorreta Sanchez. Baø cho bieát baø muoán gaëp toâi vaø moät soá ngöôøi baïn cuûa toâi. Hoài ñoù chöa ñöôïc nhö baây giôø, trieäu taäp cuoäc hoïp ñoâng ngöôøi laø raát nguy hieåm cho tính meänh cuûa ngöôøi trieäu taäp. Vaû chaêng, tham theâm vaøi ngöôøi coù theå deã vôõ lôû vaø cuoäc gaëp maët khoâng theå ñöôïc hình thaønh. Toâi ñaønh chæ môøi caùc oâng Traàn Ñoä, Hoaøng Minh Chính, Phaïm Queá Döông. Toâi khoâng heà coù yù xem thöôøng Hoaøng Tieán. Naêm 2001 coù ñoaøn coâng taùc cuûa UÛy ban Nhaân quyeàn Quoác hoäi Myõ sang Vieät Nam. Hoï baùo tröôùc seõ ñeán thaêm toâi. Laàn naøy toâi môøi Hoaøng Minh Chính, Phaïm Queá Döông, Hoaøng Tieán. Ngoài ñôïi khaùch hôn tieáng ñoàng hoà khoâng ai ñeán. Caùc oâng Hoaøng Minh Chinh vaø Phaïm Queá Döông vaãn bình thaûn chôø ñôïi. OÂng Hoaøng Tieán gay gaét vôùi toâi, maéng toâi nhö treû con, baûo toâi laø sính Hoa Kyø neân ñaõ hoaûng baùo. Khoâng kìm ñöôïc töï aùi, toâi ñaõ noùng naåy quaùt maéng vaø ñuoåi Hoaøng Tieán veà. Ba ngaøy sau, Ñaïi söù quaùn Hoa Kyø cho toâi bieát khaùch coù ñeán ñuùng giôø nhöng xe vöøa ñoã ôû ngoõ vaøo nhaø toâi thì maáy coâng an chaën laïi yeâu caàu xe rôøi khoûi khu vöïc naøy ngay vì ôû ñaây ñang coù vaán ñeà khoâng an toaøn. Naêm ngoaøi, do thaùi ñoä thoâ loã, Hoaøng Tieán laïi cuõng bò vôï toâi ñuoåi khoûi nhaø chuùng toâi! Baây giôø Hoaøng Tieán môùi ra tay “boùc meõ” toâi tröôùc toaøn theá giôùi. Maáy naêm qua, oâng ñaõ khoâng meät moûi daønh nhieàu söùc löïc, taâm trí cho vieäc laøm naøy thoâng qua tuyeân truyeàn mieäng vaø thö naëc danh. Toâi xin göûi ñính keøm böùc thö kyù teân Huyønh Ngoâ [1]. Toâi khaúng ñònh 100% thö naøy cuûa Hoaøng Tieán vì tình tieát sau: Coù moät phuï nöõ hieän laø bí

thö chi boä vaø uûy vieân hoäi ñoàng nhaân daân quaän. Baø naøy coù caûm tình neân thöôøng qua laïi nhaø toâi vaø ñeán thaêm, bieáu quaø cho caùc oâng Hoaøng Minh Chính, Phaïm Queá Döông, Traàn Duõng Tieán. OÂng Hoaøng Minh Chính, Hoaøng Tieán khaêng khaêng quaû quyeát ñaáy laø coâng an. Toâi vaø vôï toâi khoâng nhaän ñònh nhö theá vì bieát chò aáy laø con moät trí thöùc coù coâng lôùn vôùi caùch maïng hoài ñaàu khaùng chieán choáng Phaùp nhöng vì thaønh phaàn neân bò baïc ñaõi. Moái haän trí thöùc ñaõ ñaåy chò ñeán vôùi chuùng toâi. Sinh nhaät naêm 2003, chò göûi ñeán toâi moät phong bì coù thieáp möøng sinh nhaät vaø 500,000 ñoàng. Luùc aáy coù ñaïi taù TL, ngöôøi haøng xoùm thaân caän, coù yeáu toá ngöôøi nhaø ñeán chôi vaø bieát vieäc aáy. Hoâm sau, ñaïi taù TL ñeán thaêm Hoaøng Minh Chính vaø keå caâu chuyeän vui möøng naøy. Chaéc chaén chæ 4 ngöôøi: vôï choàng toâi, ñaïi taù TL vaø Hoaøng Minh Chính bieát vieäc naøy. Theá maø 2 thaùng sau, thö naëc danh keát toäi toâi nhaän tieàn cuûa coâng an! Cuoái naêm 2004 laïi xuaát hieän thö naëc danh kyù teân Nguyeãn Vaên Thanh [2]. OÂng Leâ Hoàng Haø ñöa toâi xem. Caû hai chuùng toâi ñeàu cho raèng ñaây laø baøi cuûa coâng an. Veà nhaø, toâi ñöa ngay cho vôï toâi ñoïc. Sau moät hoài suy nghó, vôï toâi khaúng ñònh: ñaây laø troø cuûa tay chaân Hoaøng Minh Chính. Ñoïc ñeán caâu “Vieäc oâng ta (töùc laø toâi) thöôøng xuyeân gaëp gôõ hai chaùu Vuõ Thuùy Haø, Buøi Kim Ngaân (vôï cuûa Phaïm Hoàng Sôn, Nguyeãn Vuõ Bình) toû veû thoâng caûm, thaäm chí coøn xuùi giuïc hoï laøm vieäc naøy, vieäc khaùc ñeå ñöôïc gaàn guõi...”, vôï toâi baät thoát leân gay gaét: Thaät ñuùng laø moät luõ xoû laù ñeâ tieän! Hoaøng Tieán khoù laøm ñöôïc gì ñoái vôùi toâi, neáu chæ mình oâng ta. Ngaët moät noãi, saùt caùnh cuøng HT laïi laø HMC neân ñoøn hieåm cuûa oâng ta cuõng ñaõ thu nhieàu keát quaû. Ít nhaát caùc oâng aáy ñaõ bieán ñöôïc oâng Traàn Duõng Tieán töø choã voâ cuøng thaân thieát vôùi gia ñình toâi, boãng nhieân trôû thaønh thuø ñòch gheâ Tieáp trang A11

DAT


TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

VEÀ BAØI “ÑAÕ ÑEÁN LUÙC KHOÂNG THEÅ LAØM NGÔ ÑÖÔÏC NÖÕA” CUÛA NHAØ VAÊN HOAØNG TIEÁN Tieáp trang A10

gôùm; laøm cho Buøi Minh Quoác khinh bæ toâi; laøm cho Haø Syõ Phu vaø moät soá ngöôøi khoâng coù ñieàu kieän tieáp xuùc nhieàu vôùi toâi (ngay caû Buøi Minh Quoác vaø Haø Syõ Phu cuõng chæ môùi gaëp toâi vaøi boán laàn) nghi ngôø vaø laûng traùnh toâi. Taát caû nhöõng ñieàu vieát trong baøi “Ñaõ ñeán luùc khoâng theå laøm ngô ñöôïc nöõa” ñeàu laø suy dieãn, bòa ñaët, xuyeân taïc nhöng ñeàu ñaõ ñöôïc loan truyeàn raûi raùc trong nöôùc töø maáy naêm qua khoâng chæ bôûi HT maø caû bôûi HMC (Toâi raát caûnh giaùc neân chæ tin nhöõng ngöôøi tín caån keå vôùi toâi raèng HT vaø HMC noùi vôùi chính ngöôøi ñoù). Nhaän ñöôïc baûn “Lôøi thuù toäi” (chöõ duøng cuûa HT) töø Internet, toâi ñaõ photo laøm nhieàu baûn ñöa cho anh Leâ Hoàng Haø ñeà nghò taùn phaùt. Anh Leâ Hoàng Haø phaûn ñoái nhöng HT vaø HMC maäp maäp môø môø ra söùc taän duïng moùn quaø quyù baùu naøy cuûa coâng an ñeå boâi xaáu toâi. Nghe ai ñoù noùi raèng hai beân coät coång nhaø toâi coù hai taám bieån ñoàng saùng choùe, moät beân ghi: tieán syõ Nguyeãn Thanh Giang, moät beân ghi: vieän syõ Nguyeãn Thanh Giang, leõ ra oâng HMC neân nhaén toâi leân goùp yù haõy haï hai caùi bieån keäch côõm ñoù xuoáng. OÂng HMC khoâng laøm nhö vaäy. OÂng chôùp ngay thoâng tin maø oâng cho laø quyù giaù ñoù ñeå tranh thuû beâu

rieáu toâi. Moät chaùu gaùi teân laø Ñoã Thò Chung, sau 3 naêm giuùp vieäc cho nhaø toâi thì leân giuùp vieäc cho oâng HMC. Moät hoâm, chaùu goïi ñieän cho toâi gioïng töùc töôûi: “OÂng ôi, nhaø ta coù hai taám bieån ñeà tieán syõ vaø vieän syõ treo hai beân coång khoâng maø sao chaùu thaáy ai ñeán ñaây oâng Hoaøng Minh Chính cuõng keå?” Hai taám bieån ñoù khoâng heà coù. Thaät laø cöïc chaúng ñaõ, toâi hoaøn toaøn khoâng muoán keùo oâng HMC vaøo caùi cuoäc giaõi baày naøy ñeå theâm raùch vieäc, ñeå vaïch aùo theâm roäng cho ngöôøi xem heát caû caùi löng. Hôn ba naêm qua toâi ñaõ aâm thaàm ñaép ñieám laïi vaø ñaéng cay chòu ñöïng. Toâi vaãn nhaéc nhôû moïi ngöôøi neân thöôøng xuyeân ñeán thaêm HMC cho oâng ñôõ coâ ñôn tuoåi giaø. Khoâng phaûi HT, maø chính laø toâi, vaãn tích cöïc can thieäp ñeå oâng HMC coù ñieàu kieän chöõa beänh toát hôn ngoõ haàu keùo daøi tuoåi thoï cuûa oâng ñöôïc chöøng naøo hay chöøng aáy. Daãu sao, tình hình ñaõ ñeán theá naøy thì thaät laø, noùi nhö HT, ñaõ ñeán luùc khoâng theå laøm ngô ñöôïc nöõa. Vaû chaêng, ñeán nhö Leâ Ñöùc Anh, nhö vuï T4 maø ta thaáy cuõng coøn caàn phaûi duõng caûm “boùc meõ” heát caû ra nöõa laø... Laïi nöõa, ñaèng naøo thì HT cuõng ñaõ noùi ñeán trong baøi vieát cuûa oâng ta! *** Baûn phuùc ñaùp naøy caøng

chaäm chaïp hôn vì bò boû dôû giöõa chöøng. Sau khi ñoïc baøi cuûa HT, toâi maát nguû maáy ñeâm vaø coù nguy cô suy suïp. Caùc cuï laõo thaønh caùch maïng ñeán ruû vaø vôï toâi tích cöïc ñoäng vieân neân toâi ñaõ taïm xeáp baøi vieát laïi ñeå ñi taém bieån maáy böõa. Roài ñaây, ñieàu qua tieáng laïi chaéc seõ coøn nhieàu. Caùc cô quan chöùc naêng coù nhieäm vuï tieâu dieät “phong traøo daân chuû” nhaát ñònh khoâng buoâng tha thôøi cô baèng vaøng do hoï ñaõ goùp phaàn tích cöïc taïo ra ñöôïc. Daãu coù theá naøo, toâi cuõng xin ñöôïc ruùt lui, khoâng trôû laïi vaán ñeà naøy nöõa. Toâi voâ cuøng sôï söï ñoâi co laèng nhaèng. Caàu mong Trôøi Phaät phuø hoä cho nhöõng taám loøng laønh, chöùng giaùm cho söï thaät vaø leõ phaûi. Hình nhö ñaâu ñoù mang mang nhöõng noãi buoàn vaø lo laéng roài ñaây “phong traøo daân chuû” chuùng toâi seõ tan raõ. Toâi khoâng nghó nhö vaäy. Taát caû nhöõng teân tuoåi maø quyù vò quen nghe thaáy trong chuùng toâi laø chæ ôû phaàn noåi cuûa taûng baêng. Phaàn chìm döôùi ñoù khoång loà hôn nhieàu. Ñoù laø nhöõng Nguyeãn Trung Tröïc, Tueä Minh, Nguyeãn Thieän Taâm, Baéc Haø, Toát Huyûn, Leâ Nguyeãn, Vieät Hoaøng, Nguyeãn Haûi Sôn... Cuõng khoâng phaûi chæ coù nhöõng taûng baêng, caû moät loøng soâi höøng höïc ñang lieân tieáp phuït leân nhöõng hoûa dieäm sôn saùng loùe vôùi nhöõng Traàn Quoác Thuaän, Nguyeãn Troïng Vónh, Leâ Ñaêng Doanh, Ñaëng Quoác Baûo, Phan Ñình Dieäu, Traàn Vaên Haø, Ñaëng Vaên Vieät... Anh em trong “phong traøo daân chuû” chuùng toâi ñaõ coù moät phaàn coâng

lao ñoùng goùp cho taûng baêng chìm hình thaønh vaø lôùn leân, cho nhöõng hoûa dieäm sôn baät daäy. Daãu roài ñaây vaéng boùng nhöõng Hoaøng Tieán, nhöõng Nguyeãn Thanh Giang... daãu roài ñaây moät phaàn naøo ñoù cuûa taûng baêng noåi tan ñi thì vaãn coøn ñoù öôùc nguyeän tha thieát, yù chí kieân cöôøng cuûa nhaân daân Vieät Nam ñang ñöôïc hun ñuùc ngaøy moät chaùy boûng. Vaø, nhaát ñònh tieán trình daân chuû hoùa Vieät Nam khoâng chæ laø moät xu theá khoâng theå ñaûo ngöôïc maø seõ vôùi toác ñoä vaän ñoäng ñang ngaøy caøng nhanh hôn, maïnh hôn. Haø Noäi ngaøy 29 thaùng 7 naêm 2005 Nguyeãn Thanh Giang Soá nhaø 6 - Khu taäp theå Ñòa Vaät lyù Maùy bay Trung Vaên - Töø Lieâm - Haø Noäi Ñieän thoaïi: 553-4370. (C) 2005 talawas PHUÏ LUÏC Töôùng Traàn Ñoä Nguyeân Phoù Chuû tòch Quoác hoäi, nguyeân Tröôûng ban Vaên hoùa-Vaên ngheä Trung öông Ñaûng Toâi ñoïc Suy tö vaø öôùc voïng Toâi raát caûm ôn anh Thanh Giang ñaõ cho toâi ñoïc baûn thaûo cuoán saùch cuûa Anh. Nhöõng baøi trong cuoán saùch toâi ñaõ ñöôïc ñoïc lai rai töø laâu. Toâi thaáy ñuùng ñaây laø nhöõng “suy tö vaø öôùc voïng” cuûa ngöôøi trí thöùc yeâu nöôùc, cuûa nhöõng ngöôøi trí thöùc yeâu nöôùc

taâm huyeát. Toâi bieát nhöõng ngöôøi nhö vaäy. Toâi coøn bieát raèng nhöõng ngöôøi trí thöùc laø nhöõng ngöôøi ñoïc nhieàu, hieåu roäng neân coù trí xeùt ñoaùn, hoï khoâng tin caùi gì moät caùch muø quaùng vaø khoâng baùc boû caùi gì moät caùch ñôn giaûn. Ngaøy nay ngöôøi ta thöôøng tìm moïi caùch quy keát caùc ngöôøi trí thöùc coù yù kieán xeùt ñoaùn ñoäc laäp cuûa mình laø ngöôøi coá tình choáng ñoái caùi naøy caùi khaùc, thaäm chí cho laø hoï bò nöôùc ngoaøi lôïi duïng v.v. Ñoù laø nhöõng yù kieán voâ hoïc, thieáu töï troïng, khoâng bieát tin vaøo trí xeùt ñoaùn cuûa ngöôøi khaùc maø cöù suy buïng ta ra buïng ngöôøi. Chính nhöõng keû voâ hoïc ñoù khoâng bieát xeùt ñoaùn vaø raát deã daøng maát nhaân caùch khi coù danh vaø lôïi. Hoï khoâng bieát ñeán loøng töï troïng cao caû cuûa ngöôøi trí thöùc. Toâi thaáy trong Suy tö vaø öôùc voïng raát nhieàu yù kieán taâm huyeát vaø boå ích, coù theå söû duïng toát ñeå hoaøn thieän ñöôøng loái xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc. Nhaát laø trong khi hieän nay ñöôøng loái phaùt trieån ñaát nöôùc cöù chaäp chôøn, bò ñoäng, chaäm chaïp vaø nöûa vôøi, cho neân ñaát nöôùc coù phaùt trieån maø khoâng phaùt trieån nhanh, maïnh ñöôïc. Thaéng lôïi thoáng nhaát ñaõ 26 naêm (töùc laø gaàn 30 naêm, gaàn baèng thôøi gian 30 naêm chieán tranh roài) maø ñaát nöôùc vaãn chöa thoaùt khoûi caûnh ñoùi ngheøo vaø laïc haäu, vaãn tuït haäu ngaøy caøng xa so vôùi nhöõng nöôùc gaàn ta, tuy caùch ñaây khoâng laâu, cuõng coøn ngheøo khoå vaø laïc haäu nhö ta.

Ñaûng neâu khaåu hieän trí tueä nhöng chæ söû duïng nhöõng trí tueä tuaân phuïc, boû qua, queân maát hay vuøi daäp, thaäm chí haønh haï, keát aùn nhöõng trí tueä ñoäc laäp. Toâi cho raèng anh Thanh Giang cuõng nhö nhieàu trí thöùc khaùc cöù neân tieáp tuïc nhöõng suy tö cuûa mình vì daân toäc vì ñaát nöôùc. Chaéc chaén, seõ ñeán ngaøy nhöõng yù kieán cuûa caùc anh phaûi ñöôïc traân troïng vaø ñem thöïc haønh. Thaät ra khoâng phaûi ai coù yù thöùc ñoäc laäp cuõng coù nhöõng yù kieán toaøn bích ngay ñöôïc nhöng neáu coù söï töï do trao ñoåi, töï do thaûo luaän, töï do baùc boû vaø beânh vöïc thì seõ xuaát hieän nhieàu yù kieán tuyeät vôøi. Giôùi trí thöùc Vieät nam coù tieàm löïc lôùn vaø trình ñoä khaù cao ít nhaát laø khoâng heà thua keùm trình ñoä theá giôùi. Nhöng laõnh ñaïo phaûi bieát toân troïng vaø kheâu gôïi ñeå coù nhieàu cuoán saùch nhö taäp Suy tö vaø öôùc voïng naøy. Xin chöùc möøng anh Thanh Giang vaø mong anh tieáp tuïc phaùt huy nhöõng ñoùng goùp trí tueä cuûa mình. Toâi raát tin töôûng vaøo yù thöùc ñoäc laäp vaø trí xeùt ñoaùn cuûa anh. Ngaøy 30 thaùng 4 naêm 2001 [1] Chuù thích cuûa talawas: OÂng Nguyeãn Thanh Giang ñaõ chuyeån ñeán toøa soaïn baûn chuïp böùc thö naøy laøm tö lieäu ñoái chöùng. [2] Chuù thích cuûa talawas: OÂng Nguyeãn Thanh Giang ñaõ chuyeån ñeán toøa soaïn baûn chuïp böùc thö naøy laøm tö lieäu ñoái chöùng.

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

SOÁNG KHOÛE

A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Baseball

Palmeiro bò treo gioø 10 ngaøy vì duøng steroid NEW YORK - Lieân ñoaøn boùng chaøy Major League Baseball cho bieát hoï ñaõ treo gioø caàu thuû Rafael Palmeiro cuûa ñoäi Baltimore Orioles trong 10 ngaøy vì thöû maùu coù thuoác trôï löïc steroids. Caùch ñaây 5 thaùng, Palmeiro tuyeân theä tröôùc Quoác Hoäi vaø noùi thaúng thöøng: “Toâi chöa bao giôø duøng steroids. Chaám heát.” Töø khi MLB baét ñaàu thuû steroids chaët cheõ hôn vaøo Thaùng Ba vöøa qua, ñaõ coù 7 caàu thuû bò kyû luaät sau khi thaáy chaát steroid trong ngöôøi. Trong moät buoåi ñieän ñaøm vôùi baùo chí, Palmeiro cho bieát anh khoâng heà duøng steroids maø cho raèng coù leõ chaát steroids thöû thaáy ñöôïc laø moät chaát phuï trong moät loaïi thuoác naøo ñoù neân anh “khoâng giaûi thích ñöôïc taïi sao coù trong ngöôøi toâi.” Anh chaáp nhaän möùc phaït cuûa lieân ñoaøn.

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

Huntington Beach cuoái tuaàn qua:

Beach Games Ñeán cuøng vôùi ñænh cao cuûa Muøa Heø laø moät leã hoäi vöøa thi ñaáu theå thao vöøa hoäi chôï taïi baõi bieån Huntington Beach. Trong moät tuaàn lieân tieáp, taïi khu vöïc caïnh caàu Huntington Beach Pier ñaõ dieãn ra haøng chuïc moân ñaáu theå thao cuøng caùc troø chôi trong moät cuoäc ñua taøi mang teân Beach Games vaø U.S. Open of Surfing.

Clijster haï Venus, Agassi thaéng Giles Muller

Tennis cuoái tuaàn:

STANFORD & LOS ANGELES, California - Gaàn moät naêm nay, Andre Agassi khoâng thaéng giaûi naøo. Cuõng gaàn moät naêm nay, Kim Clijster chöa leân ñeán ñöôïc Top 10. Chæ moät cuoái tuaàn vöøa qua, caû hai ñeàu ñoåi ñôøi. Taïi giaûi Bank of the West Classic ñaáu treân saân ñaïi hoïc Stanford, Kim Cljister lôïi duïng Venus Williams ñaùnh khoâng ñeàu tay, ñaùnh baïi coâ naøy 7-5, 6-2 trong voøng chung keát. Agassi, ñaáu treân saân ñaïi hoïc UCLA taïi traän chung keát giaûi Los Angeles Open, coøn goïi laø Mercedes-Benz Cup, haï Gilles Muller 6-4, 7-5. Agassi naêm nay ñaõ 35 tuoåi thaéng ñoái thuû ngöôøi Luxembourg 22 tuoåi chæ trong 90 phuùt. Caû hai giaûi Bank of the West vaø Los Angeles Open ñeàu naèm trong loaït giaûi U.S. Open Series, ñeå daãn ñeán giaûi Myõ Môû Roäng saép tôùi. Ñoaït ñöôïc giaûi Bank of the West Classic, Cljister nhaûy 4 haïng, töø 14 nhaûy leân haïng 10. Ñaây laø laàn ñaàu tieân Clijster vaøo laïi ñöôïc Top 10 sau khi bò rôùt ra hoài Thaùng Möôøi naêm ngoaùi. Trong traän chung keát, Venus ñaùnh hôi lung tung, keát thuùc traän ñaáu vôùi 43 loãi töï mình laøm (unforced errors), trong khi Clijster

T e n n i s

Rafael Palmeiro cuûa ñoäi Baltimore Orioles vöøa bò treo gioø vì thöû döông tính steroids. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)

Nhaän thaáy söùc thu huùt giôùi treû cuûa Beach Games, baùo Teen Vogue ñeán Huntington Beach baûo trôï moät buoåi ca nhaïc trình dieãn thôøi trang. ÔÛ treân, ban The Veronicas trình dieãn taïi Beach Games. (Hình: Mark Mainz/Getty Images for Teen Vogue)

Andre Agassi sau khi ñaùnh baïi ñoåi thuû Gilles Muller, treû hôn tôùi 13 tuoåi, trong traän chung keát giaûi Los Angeles Open. (Hình: Lisa Blumenfeld/Getty Images)

Trong voøng loaïi giaûi boùng chuyeàn baõi bieån moãi beân 4 ngöôøi, ñoäi Hermosa Beach ñaáu vôùi ñoäi Santa Monica taïi vaän hoäi Beach Games. (Hình: HNV)

Phaàn bieån moät beân pier ñöôïc daønh rieâng cho thi ñaáu surfing, giôùi chôi surfing doàn qua phaàn bieån beân kia naèm ñoâng ñuùc chôø soùng tôùi. (Hình: Trung Ñoã/NV)

chæ bò 18 loãi nhö vaäy. Töø tröôùc tôùi nay, Clijster ñaõ töøng ñaáu vôùi Venus Williams 9 laàn vaø, keå caû traän vöøa roài, chæ thaéng coù 3 laàn. Coù moät chi tieát ñaëc bieät veà ñòa lyù, laø trong 24 traän lieân tieáp ñaùnh treân ñaát Myõ töø Thaùng Möôøi Moät naêm ngoaùi tôùi nay, Clijster thaéng keát 24 traän. Clijster ñang hy voïng seõ tieáp tuïc thaéng cho tôùi giaûi Myõ Môû Roäng. Nhöõng chaán thöông treân ngöôøi coâ ñang khoûi daàn. Coâ noùi vôùi baùo chí, “Ñaàu goái coi nhö xong, coå tay coi nhö xong, hoâng cuõng khoûe.” Agassi cuõng hy voïng trôû laïi vôùi phong ñoä cuõ trong loaït giaûi U.S. Open Series. Thaéng xong, anh vui veû noùi vôùi baùo chí, “Toâi thaáy raát sung söôùng. Ñaõ laâu khoâng coù ñöôïc caûm töôûng nhö nay. Toâi ñang taän höôûng caûm töôûng ngay hoâm nay.” Taïi Los Angeles, moät trong nhöõng giaûi quen thuoäc cuûa Agassi, tính tôùi nay anh ñaït thaønh tích 34 traän thaéng, 6 traän thua. Agassi ñoaït voâ ñòch Los Angeles toång coäng 4 laàn, ngang vôùi caùc Haøng chuïc caên leàu ñöôïc döïng leân taïo thaønh moät hoäi chôï beân caïnh khu thi ñaáu giaûi Bank of the West Kim Clijster trong traän chung keát giaûi Bank of the ñaïi gia trong lòch söû laø Frank Parker, Roy Beach Games. Taát caû caùc moùn naøo baùn ñöôïc cho giôùi thanh nieân, töø duïng cuï theå thao ñeán caùc daøn West Classic, ñaùnh haï Venus Williams 7-5, 6-2. maùy aâm thanh xe hôi, ñeàu coù baøy taïi hoäi chôï naøy. (Hình: Trung Ñoã/NV) Emerson vaø Jimmy Connors. (H.N.V.) (Hình: Jed Jacobsohn/Getty Images)

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

Cl C

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

CALIFORNIA CABINETS

DECORATIVE & DESIGN KITCHEN Toll Free: 866-880-8999 * Fax: 714-901-1544 Tel: 714-901-1500, 901-8708, 901-6702 Installation 3 mieáng Granite 2x8 seõ ñöôïc FREE 1 Double Sink Stainless Steel under mount 18G (coù 3 model ñeå choïn)

Estimate Buy 2 get 1 Free: Cherry solid wood FREE around 20 miles. cabinet for garage

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

SHOW ROOM 7610 Garden Grove Blvd. Westminster, CA 92683

Moät Kitchen treân $7,000 coù luoân coâng laép raùp (Granite Counter Top only) FREE 1 oáng huùt khoùi, auto clean stainless steel vaø 1 sink stainless steel Heát haïn ngaøy 14/8/2005

Special Discount cho Constructor

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

DAT

Chuøa Cöïc Laïc Giôùi Töï seõ ñöôïc xaây döïng taïi Chiangmai, Thaùi Lan

Sinh hoaït Coäng ñoàng

NGUYEÃNGOÏCHAÁN WESTMINSTER, CA.Buoåi tieäc gaây quó xaây Cöïc Laïc Giôùi Töï toå chöùc taïi nhaø haøng Emerald Bay, Santa Ana ñaït thaønh quaû ngoaøi yù muoán cuûa ban toå chöùc. Gaàn 500 ñoàng baøo Phaät töû, töø nhieàu nôi theo lôøi môøi cuûa Ñaïi Ñöùc Thích Haïnh Nguyeän tôùi uûng hoä tieäc, cuùng döôøng gaây quó döïng moät ngoâi chuøa taïi tænh Chiangmai, Thaùi Lan. Tyø Kheo Thích Haïnh Nguyeän xuùc ñoäng tröôùc söï höôûng öùng noàng nhieät cuûa ñoàng baøo, ñaõ trình baøy veà nguyeân côù vieäc xaây “Cöïc laïc giôùi töï”: “Nhaân duyeân hy höõu khi moät vò sö ngöôøi Thaùi bieát taâm nguyeän tu hoïc vaø laøm vieäc cuûa chuùng toâi neân ñaõ phaùt taâm cuùng döôøng khu ñaát roäng khoaûng 20 Acre taïi Chiangmai, mieàn Baéc Thaùi Lan. Nôi ñaây do khí haäu oân hoøa, khoâng laïnh laém vaøo Muøa Ñoâng, khoâng noùng laém vaøo Muøa Heø. Caûnh vaät trong röøng nuùi, khu ñaát coù thaùc, coù suoái, coù thung luõng vaø nhöõng daõy ñoài. Chuùng toâi thieát nghó, ngoaøi thôøi gian phaùt nguyeän nhaäp thaát tu taäp cho rieâng

mình, seõ bieán thaønh moät nôi chuyeân tu cho haøng Phaät töû, nhaát laø caùc vò chuyeân veà phaùp moân tònh ñoä.” Theo Thaøy Thích Haïnh Nguyeän, Cöïc Laïc Giôùi Töï seõ ñöôïc thieát keá döïa theo kinh A Di Ñaø vôùi nhöõng lôøi trong kinh Ñöùc Phaät thuyeát: “Nôi caûnh giôùi cöïc laïc trang nghieâm coù ao thaát baûo, trong ao coù caùc loaïi sen xanh, vaøng, ñoû traéng höông thôm tinh khieát. Coù 7 haøng lan can, 7 haøng löôùi giaêng, 7 haøng caây baùu ñeïp ñeõ trang nghieâm, coù tieáng chim thaùnh thoùt, aâm thanh vi dieäu, ngaøy ñeâm saùu thôøi ñeàu ñöôïc nghe tieáng nieäm Phaät, nieäm Phaùp vaø nieäm Taêng v.v...” Chaùnh ñieän chính toïa laïc nôi ven hoà laø taâm ñieåm cuûa caûnh giôùi tònh ñoä, nôi chö Phaät vaø chö ñaïi Boà Taùt ngöï toïa. Chaùnh ñieän naøy goàm coù 4 caùnh, xoay veà boán höôùng, moãi caùnh laø moät ñieän thôø cuøng vôùi beân trong ñaïi ñieän nôi chính giöõa an trí toân töôïng 4 thaân Phaät A Di Ñaø tieáp daãn xoay veà boán höôùng, cuøng vôùi caùc Maïn Ñaø La chö Tieáp trang B2

Ngaøy ñaïi hoïc cho con em vaø chuùng ta NGUYEÂN HUY WESTMINSTER (NV).“Ngaøy Ñaïi Hoïc”, moät sinh hoaït vaên hoùa höõu ích ñöôïc Vieän Vieät Hoïc toå chöùc töø boán naêm nay, nay laïi saép dieãn ra vaøo ngaøy Chuû Nhaät 7 Thaùng Taùm cuoái tuaàn naøy taïi Community Services & Recreation Center cuûa thò xaõ Westminster. Ngaøy Ñaïi Hoïc do moät soá quí vò giaùo sö ñang daïy taïi caùc ñaïi hoïc Hoa Kyø cuøng moät soá caùc nhaø trí thöùc treû tích cöïc hoaït ñoäng trong caùc sinh hoaït coäng ñoàng ñöùng ra toå chöùc. Nhöõng khuoân maët quen thuoäc trong giaùo duïc nhö Tieán Só Phaïm Thò Hueâ, Giaùo Sö Vuõ Thieän Nhaân, Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung, Traàn Kinh Luaân, coâ Kim Ngaân... vaãn laø nhöõng ngöôøi tích cöïc vaø coät truï trong vieäc toå chöùc Ngaøy Ñaïi Hoïc haøng naêm. Trong buoåi noùi chuyeän

treân ñaøi truyeàn hình SBTN vaøo saùng hoâm Thöù Hai vöøa qua, Giaùo Sö Tieán Só Phaïm Thò Hueâ cho bieát: “Vaán ñeà laøm nhöùc ñaàu phuï huynh cuõng nhö caùc em saép böôùc vaøo ñaïi hoïc laø laøm sao ñeå choïn cho ñuùng tröôøng, ñuùng sôû nguyeän vaø khaû naêng cuûa caùc em. Ngaøy Ñaïi Hoïc laø dòp ñeå chuùng ta cuøng ngoài noùi vôùi nhau nhöõng vaán ñeà naøy. Qua nhöõng “Ngaøy Ñaïi Hoïc” caùc naêm tröôùc chuùng toâi ñaõ ñöôïc nhieàu phuï huynh vaø caû sinh vieân cho bieát laø “Ngaøy Ñaïi Hoïc” ñaõ ñaùp öùng ñöôïc nhieàu nan giaûi trong vieäc choïn tröôøng, ngaønh hoïc cho caùc em. Vì theá naêm nay chuùng toâi laïi toå chöùc sinh hoaït naøy. Noäi dung nhöõng vaán ñeà neâu ra seõ laø nhöõng ñeà taøi nhö choïn ñuùng tröôøng, heä thoáng ñaïi hoïc 4 naêm, laøm sao vaøo

Caûnh Saùt vaø Thò Tröôûng Thaønh Phoá Westminster gaëp gôõ coäng ñoàng V/v: Lieân quan ñeán caùi cheát cuûa anh Buøi Taán Hoaøng

Ngaøy giôø: 10 giôø saùng, ngaøy 2 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ñaïi dieän Sôû Caûnh Saùt Thaønh Phoá Westminster vaø Thò Tröôûng Westminster seõ toå chöùc buoåi gaëp gôõ vôùi coäng ñoàng Vieät Nam taïi Quaän Cam veà söï vieäc lieân quan ñeán caùi cheát cuûa anh Buøi Taán Hoaøng vaø quyeát ñònh cuûa Bieän Lyù Quaän Cam.

Trung Taâm Phaät Giaùo Vieät Myõ Phuïng Söï Xaõ Hoäi môû lôùp nhaïc Muøa Thu 2005

Ñaïo höõu Vuõ Khang ñang trình dieãn nhaïc phaåm “Ta ñi veà Chiangmai” do oâng saùng taùc trong buoåi tieäc taïi Little Saigon ñeå gaây quó xaây Cöïc Laïc Giôùi Töï ôû Chiangmai, Thaùi Lan. Ñaïo Höõu Vuõ Khang trao taëng Ñaïi Ñöùc Thích Haïnh Nguyeän khung hình baûn nhaïc. (Hình Nguyeãn Ngoïc Chaán, NV)

Thö ngoû cuûa gia ñình Buøi Taán Hoaøng LTS.- Ngaøy Thöù Hai, toøa soaïn nhaät baùo Ngöôøi Vieät ñaõ nhaän ñöôïc moät thö ngoû cuûa baø Rose Buøi, thaân maãu cuûa naïn nhaân Buøi Taán Hoaøng. Nguyeân vaên laù thö nhö sau: Kính Kính Kính Kính

thöa thöa thöa thöa

quí quí quí quí

vò vò vò vò

laõnh ñaïo tinh thaàn caùc toân giaùo. ñaïi dieän daân cöû. thaân haøo nhaân só, ñoaøn theå, toå chöùc coäng ñoàng, coäng ñoaøn. ñaïi dieän caùc cô quan truyeàn thoâng Vieät Myõ.

Thöa quí vò, Thay maët gia ñình, boá, vôï, anh, chò em vaø caùc con, toâi Rose Buøi, meï cuûa Buøi Taán Hoaøng, traân troïng kính môøi quí vò ñeán tham döï buoåi thænh nguyeän cuûa gia ñình chuùng toâi: Luùc: 10 giôø saùng Thöù Tö ngaøy 3 Thaùng Taùm 2005. Taïi: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Veà vieäc Bieän Lyù Cuoäc Quaän Cam mieãn toá oâng caûnh saùt ñaõ baén bò thöông roài toâng xe ñeø cheát Buøi Taán Hoaøng, con trai toâi trong ñeâm Teát Nguyeân Ñaùn vöøa qua. Theo lôøi oâng Nguyeãn Ñöùc Tuaán ñaõ chöùng kieán nhöõng phuùt cuoái cuøng cuûa con toâi, töø khi chaùu döøng xe, chaïy boä, caûnh saùt baén bò thöông roài lao xe huùc leân ngöôøi Buøi Taán Hoaøng, laøm gaõy caây coï, chieác xe ñeø leân xaùc con toâi töø 11 giôø ñeâm cho ñeán 5 giôø saùng. Buøi Taán Hoaøng maát ñi ñeå laïi vôï vaø 2 con cuøng vôùi söï thöông tieác cuûa gia ñình vaø baïn höõu. Söï baïo haønh thaùi quaù cuûa nhaân vieân caûnh saùt laøm thieät maïng con trai toâi, gaây khuûng hoaûng thaàn kinh cho vôï vaø hai ñöùa con thô daïi. Caù nhaân toâi, ngöôøi meï ñau khoå, haèng ñeâm vaãn bò daèn vaët bôûi töøng côn aùc moäng, coá troâng chôø vaøo söï coâng minh cuûa luaät phaùp ñeå con toâi yeân loøng nôi chín suoái. Sau gaàn nöûa naêm chôø ñôïi, bieän lyù cuoäc ñaõ tha boång ngöôøi gaây ra caùi cheát cho con toâi, coi maïng ngöôøi daân nhö coû raùc. Chuùng toâi ñaõ chôø ñôïi söï phaân xeùt cuûa luaät phaùp, nhöng giôø ñaây coâng quyeàn ñaõ laøm ngô tröôùc caùi cheát töùc töôûi cuûa con toâi. Vì thaáp coå beù mieäng, chuùng toâi ñaõ khoâng bieát troâng caäy vaøo ai, chæ khaån caàu ngöôøi ñoàng höông giuùp ñôõ, chæ giaùo cho chuùng toâi caùch khieáu naïi ñeán quí quan chöùc coù thaåm quyeàn. Kính mong quí vò haõy ñeán, laéng nghe nhaân chöùng Nguyeãn Ñöùc Tuaán thuaät laïi söï kieän maét thaáy tai nghe vaø nhìn caûnh vôï goùa vaø hai treû moà coâi cuûa Buøi Taán Hoaøng. Gia ñình chuùng toâi gaäp ñaàu baùi taï söï quan taâm cuûa chö vò. Thay maët gia ñình, Rose Buøi Ngöôøi meï ñau khoå cuûa Buøi Taán Hoaøng.

Tieáp trang B4

Goàm caùc lôùp nhaïc piano, electronic keyboard, guitar, nhaïc lyù caên baûn, hoøa aâm, saùng taùc, luyeän gioïng, vaø tuyeån ca sinh cho ca ñoaøn Hoa Töø Bi. Khoùa nhaïc seõ khai giaûng: 2 giôø chieàu Thöù Baûy 3 Thaùng Chín, 2005, töø ngaøy 3 Thaùng Chín 2005 ñeán ngaøy 17 Thaùng Möôøi Hai 2005. Thôøi haïn ghi danh töø 18 Thaùng Baûy 2005 ñeán 3 Thaùng Chín 2005. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Lieân laïc: Chuøa Baûo Quang 714-554-1287, nhaïc só: Nam Höng 714-657-5267 (Cell) Email: namhung2001@hotmail.com. Kyù thö môøi: Thöôïng Toïa Thích Quaûng Thanh. Coäng ñoàng Vieät Nam toå chöùc “Chuyeán ñi veà beán töï do Biñoâng-Galang” Ngaøy giôø: Döï truø cuoái Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Thaêm hai ñaûo Bidong vaø Galang. Muïc ñích: Vieáng thaêm Bidong, Galang. Chöùng toû söï quan taâm cuûa coäng ñoàng ñoái vôùi vieäc duy trì töôïng ñaøi töôûng nieäm thuyeàn nhaân. Ban toå chöùc: Nguïy Vuõ, Traàn Ñoâng, Löu Daân, Chaâu Huøng, Quoác Vieät. Lieân laïc: Nguïy Vuõ, Haønh Trình Bieån Ñoâng Foundation (714) 552-2999. Email: hanhtrinhbiendong1975@yahoo.com

Phaùp Hoäi Ñòa Taïng baûy ngaøy döôùi söï höôùng daãn cuûa Phaùp Sö Ngoä Thoâng

Baét ñaàu töø 08:00AM ngaøy Chuû Nhaät 7 Thaùng Taùm, 2005. Hoaøn maõn 08:00PM ngaøy Chuû Nhaät 14 Thaùng Taùm, 2005. Leã Vu Lan: 10:00AM Chuû Nhaät 14 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Chuøa Phaät Toå, 905 Orange Avenue, Long Beach, CA 90813. Lieân laïc: Chuøa Phaät Toå 562-599-5100, 562599-8492. Kyù thö môøi: Thaày Thích Thieän Long.

Ra maét “Coû Boàng & Cuoäc Chieán” cuûa Nguyeãn Höõu Nhaät

Ngaøy giôø: 10AM Thöù Baûy, 6 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chuû ñeà: Ngaøy vaên hoïc ngheä thuaät trong baøn vieát, ngoaøi cuoäc ñôøi vôùi taùc phaåm cuûa nhaø xuaát baûn anh em. Dieãn giaû: Voõ Long Trieàu, Ñoã Tieán Ñöùc. Lieân laïc: KBC Haûi Ngoaïi 599-438-4113, 714-544-1665, Nguyeãn Höõu Nhaät: 408799-4221. Tieáp trang B5

CT Wireless Free 60 phuùt goïi veà Vieät Nam baèng cellular phone

10161 Bolsa Ave; B102 Westminster CA 92683 (Caïnh Lily's Bakery)

$69.99 FOR 2 LINES

1000 MINS

·Free ·Free ·Free ·Free ·Free

mobile to mobile night and weekend long distance and roaming lot of phone gift

714-531-9380

Nokia 8800

FREE V3 BLACK!!!!

in stock special price

Nokia 6680

in stock

FREE Samsung E720

D500 in stock

FREE BLUETOOTH HEADSET

Raát nhieàu promotions!

Xin ñeán tieäm ñeå bieát theâm chi tieát


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 185

Naêm caø tha laøm theo, trôøi vaãn coøn möa. Con ñöôøng hoài naõy ñi xe oâm daãu sao cuõng coøn laø con ñöôøng, coøn baây giôø khoâng bieát goïi laø quaùi quæ gì, hoài naãy môùi laø khuùc daïo ñaàu trong baûn hôïp taáu gian nan. Nhöõng ñoaøn ngöôøi leo leân vaø nhöõng ñoaøn ngöôøi leo xuoáng, chaân ngöôøi noï ñaët leân daáu chaân ngöôøi kia saâu hoaém vaøo vaùch ñaù, nhöõng reã caây töø treân cao thaû xuoáng thoøng loøng laøm ñieåm baùm. Ñi ñöôïc moät hai traêm thöôùc quay nhìn laïi maø thaáy haõi

Chuøa Cöïc Laïc Giôùi Töï seõ ñöôïc xaây döïng taïi Chiangmai, Thaùi Lan

huøng vaø coù ngay caûm töôûng mình khoâng bao giôø ñi trôû laïi ñöôïc nöõa, nhöng vaãn cöù ñi ñaáy, duøng caû töù chi ñeå boø leân baõi vaøng, nôi ñoù chôø ñôïi caùi gì? Chôø ñôïi söï giaàu sang hay ñieàu khoán naïn. Khoâng theå naøo bieát ñöôïc. Ñaõ ñeán ñoài A5, ñuùng ñieåm döøng chaân maø Choù Röøng chæ ñònh, sau nhöõng giôø leo nuùi. Baây giôø laø buoåi chieàu, trôøi vaãn möa muø muø, caùi möa khoù chòu vaø dai daúng vuøng Tröôøng Sôn mieàn trung. Trong laùn traïi chaúng coù boùng ngöôøi, taïi sao vaäy? Aám traø noùng coøn boác khoùi, beáp löûa môùi vöøa daäp taét, coù daáu veát con ngöôøi aên nhaäu, keå caû chôi thuoác phieän, môùi xaûy ra töùc thì, vaäy maø nay nhöõng con ngöôøi naøo ñoù bieán ngay maát, nhö khoùi. Chieán ñaàu boø Naêm caø tha vaø vaøi ngöôøi nöõa ñöùng ngô ngaån khoaûng möôøi laêm phuùt sau môùi nhìn thaáy ngöôøi loâ nhoâ töø döôùi ñòa ñaïo troài leân, ñaùm ngöôøi nhö aùc quæ, ngöôøi khoâng ra ngöôøi ngôïm chaúng ra ngôïm, moät baày ñoaøn gì ñoù troâng vöøa hung aùc vöøa heøn, nhöõng caùi cöôøi ngu ngô, hoï töôûng côùm moø leân nuùi neân taát caû moïi ñoà ngheà huùt saùch chích choaùc neùm xuoáng hoá, baây giôø bieát laø an toaøn laïi moùc leân. Chieán ñaàu boø hoûi Choù Röøng, moät teân chæ leân phía treân, töùc laø ñænh Mafia:

nghieâm, laøm nôi tu taäp cho haøng taêng só maø coøn laø moät kieán taïo myõ thuaät vaø thanh lòch cuûa ngöôøi Vieät Nam, ñöôïc döïng leân treân ñaát Thaùi. Ñoù seõ laø ñieåm thu huùt nhieàu khaùch vaõng lai, trong nhöõng chuyeán haønh höông veà Ñoâng Nam AÙ, coù choã chieâm baùi, tónh taâm, ñieàu nghieân Phaät phaùp. Thaøy Thích Haïnh

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

-ÔÛ treân, aûnh ôû treân ñoù, coù phaûi aûnh heïn leân khoâng? -Ñuùng vaäy. -Treån. Laïi boø leân ñeán ñænh Mafia, nhöõng cö daân ôû ñaây khoâng hieàn laønh, chuùng laø nhöõng teân cöôùp chuyeân nghieäp vaø nghieän huùt, coù theå laøm baát cöù gì, mieãn laø thoaû maõn cho caùc côn nghieän. Choù röøng toeùt mieäng cöôøi: -Baây giôø môùi leân ñeán nôi haû? -Ñöôøng khoù ñi quaù. -Thoâng caûm ñi, cöôùp khoâng ñoùn ai caû, thöû gan caùc caäu tí thoâi, sôï thì ñöøng leân, chaáp nhaän thì ñi tôùi luoân. Trong laùn maùi laù, Chieán ñaàu boø vaø Naêm caø tha baày ñoà ra, toan laáy ñoà khoâ ra thay, Choù Röøng deã daõi: -Cöù töï nhieân, xong vieäc mình coù theå ngoài ngay ñaây aên nhaäu hay chích choaùc gì ñoù cho ñôõ vaõ, ôû ñaây töï do moïi thöù moïi chuyeän, muoán laøm gì thì laøm. Moät buoåi chieàu gaëp gôõ laïi Choù röøng ñaày aán töôïng, haén toû ra laø moät tay chôi laõo luyeän laên loän trong choán giang hoà nhieàu naêm lieàn. Nhöõng hình xaâm treân ngöôøi gaõ, nhöõng veát theïo ngang doïc caû nhöõng veát thöông saâu hoaém nay ñaõ thaønh seïo, coù leõ laø veát ñaâm cheùm hay veát ñaïn. Ngöôøi haén to lôùn vaø coù da coù thòt chaéc nình nòch, khaùc haún vôùi ñaùm ñaøn em cuûa haén gaày coøm, chæ vì

nghieän ngaäp neân coù maùu lieàu thoâi. Gaõ naøy cuõng coù maùu lieàu nhöng coù tính toaùn. Ñoà aên nöôùc uoáng baày ra eâ heà, Chieán ñaàu boø laáy laøm ngaïc nhieân: -Taïi sao laïi coù nhöõng thöù naøy? -Caùi gì maø chaúng coù, toâi ñaët tieäc ôû nhaø haøng ngoaøi Ñaø Naüng, môùi mang vaøo ñaây tröa hoâm nay, toâi chôø caùc chuù…ngöôøi cuûa toâi mang veà. -Sao anh bieát chuùng toâi ñeán? -Thôøi ñaïi thoâng tin maø, nôi naøy vaãn laø vuøng phuû soùng, toâi bieát caùc chuù ñeán Ñaø Naüng töø chieàu ngaøy hoâm qua, coù phaûi caùc chuù ñaõ baùo tin cho chò Ba phaûi khoâng. Chieán ñaàu boø gaät ñaàu. Choù Röøng noùi: -Chò Ba bieát thì ôû ñaây toâi bieát, nhöng toâi khoâng ra Phöôùc Sôn ñoùn caùc chuù vì nguyeân taéc nhö theá. Choù röøng noùi tieáp: -Toâi ngoài ôû ñaây maø coù theå bieát ôû khaép moïi nôi, boïn naøy caém choát ôû saøo huyeät naøy ít thoâi. Nhöng nôi khaùc thì coù ñaáy, toâi coù theå khoáng cheá ñöôïc baõi vaøng naøy, khoâng aên cöôùp thì laøm lính ñaùnh thueâ cho caùc chuû baõi, choáng laïi nhöõng baêng cöôùp khaùc, chuû haàm, chuùng noù phaûi ñeàn ôn mình haøng thaùng ñeå nuoâi anh em, nuoâi naëng nhaát laø thooùc vaø heroin, thaèng naøo naëng thì chích choaùc. No thuoác chuùng laø nhöõng lính chieán thieän ngheä, toâi cöù phaûi bôùi ra vieäc cho anh em laøm. Coøn tieáp

Nguyeän cuøng caùc chö taêng vaø ñoàng höông ñaõ baét tay vaøo vieäc ñaët neàn moùng xaây chuøa, tuy nhieân, vaán ñeà taøi chaùnh caàn ñöôïc söï tieáp tay cuûa ñoàng höông khaép nôi. Buoåi tieäc Chuû Nhaät 31 Thaùng Baûy cuõng laø moät trong nhöõng muïc tieâu gaây quó cuûa hoäi Sariputra Giaùo Duïc. Ñaùp lôøi keâu goïi cuûa Ñaïi Ñöùc Thích

Haïnh Nguyeän, caùc ngheä só phaùt taâm tôùi giuùp vui khaù phong phuù. Vieät Duõng vaø Minh Phöôïng ñieàu khieån chöông trình thaät soáng ñoäng. Tieáp trang B1 Ñoàng baøo tôùi döï ñoâng vaø uûng Phaät beân treân vaø beân döôùi hoä heát mình, taïo baàu khoâng taïo thaønh 10 phöông Tam khí phaán khôûi cho Thaøy theá Phaät vaø chö vò Boà Taùt. Haïnh Nguyeän vaø coâng taùc Cöïc Laïc Giôùi Töï khoâng chæ Phaät söï quí baùu naøy. laø ngoâi tònh vieän trang Vaên ngheä giuùp vui raát phong phuù vaø yù nghóa. Ñaëc bieät ñaïo höõu Vuõ Khang saùng taùc thi phaåm “Ta Veà Chiang Mai” roài phoå nhaïc, trình dieãn trong chöông trình, ñöôïc baø con taùn thöôûng noàng nhieät. Ñaïo Höõu Vuõ Khang ñoùng khung, loäng kieáng baûn “thihoïa-nhaïc” naøy, taëng Thaøy Thích Haïnh Nguyeän ñeå ca ngôïi coâng trình döïng xaây ngoâi chuøa “Cöïc Laïc Giôùi Töï”. Xin môøi ñoïc giaû cuøng thöôûng thöùc baøi thi hoïa “Ta Veà Chiang Mai” cuûa Ñaïo Höõu Thích Trí Vöôïng, Vuõ Khang: Ta ñi veà Chiang Mai, ñöôøng xa ñi raát daøi, chaép tay Ñaïi Ñöùc Thích Haïnh Nguyeän cuøng caùc thieän nam tín nöõ trong buoåi leã khôûi coâng, ñaët ta caàu nguyeän, töøng nhòp moùng xaây Cöïc Laïc Giôùi Töï taïi Chiangmai Thaùi Lan. (Hình Sariputra Educational böôùc khoan thai. Ta ñi veà Foundation). Chiang Mai, ñöôøng töông lai

Hình maãu Cöïc Laïc Giôùi Töï sau khi hoaøn thaønh. (Hình Sariputra Educational Foundation)

raát daøi, ta veà cöïc laïc giôùi, taâm ta ñöôïc thaûnh thôi. Ta ñi veà töông lai, ta trôï ñaïo giuùp ñôøi, cuøng nhau gom coâng ñöùc, xaây chuøa ôû Chiang Mai. Ta ñi veà Chiang Mai, non nöôùc caûnh trang ñaøi, ñaát laønh nôi xöù Thaùi, cöïc laïc coõi traàn ai. Ta ñi veà Chiang Mai, quì döôùi chaân Phaät ñaøi, ta veà cöïc laïc giôùi, Nam Moâ Phaät Nhö Lai. Quí ñoäc giaû boán phöông muoán phaùt taâm uûng hoä coâng

trình xaây döïng “Cöïc Laïc Giôùi Töï” xin gôûi chi phieáu ñeà Thích Haïnh Nguyeän, hay Sariputra Federal Education, phuï chuù “cuùng döôøng Cöïc Laïc Giôùi Töï.” Check gôûi veà: Cöïc Laïc Giôùi Töï, c/o Thanh Hieàn 27 Sorborne Street Westminster, CA 92683. Danh saùch cuùng döôøng seõ ñöôïc coâng boá traân Ñaëc San Haønh Höông soá 6, 7. (CNN)

DAT


TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Xöa veà maáy keû nhôù

.3”

Chöông hai: Haø Noäi - Thaùi Nguyeân - Baéc Caïn - Cao Baèng HOAØNG KHÔÛI PHONG (Tieáp theo) Toâi môû cöûa ra ngoaøi ngoài treân moät baêng gheá ñaù ngoaøi haønh lang khaùch saïn. Trôøi vaãn coøn toái mòt, nhöõng tieáng lao xao töø döôùi beán soâng voïng leân daàn daàn laéng xuoáng, hình aûnh ngöôøi lính ñaõ veà giaø coù nuï cöôøi ngaây ngoâ tröôùc maøn aûnh truyeàn hình cöù aùm aûnh toâi hoaøi. ÔÛ ñaây toâi xin nhaán maïnh moät ñieàu toâi goïi oâng ta laø “ngöôøi lính”, nhö baát kyø moät ngöôøi lính cuûa baát cöù moät ñaïo quaân naøo treân theá giôùi, phaûi chieán ñaáu ñeå baûo veä laõnh thoå cuûa mình khi ñaát nöôùc bò ngoaïi xaâm. Toâi nhôù laïi 26 naêm tröôùc, khi oâng ta ñoái maët vôùi maùu löûa cuûa traän chieán baûo veä ñaát nöôùc, thì toâi laø moät ngöôøi lính khoâng coøn ñaát nöôùc ñeå baûo veä, chaúng nhöõng theá coøn phaûi soáng ly höông xa gia ñình haøng vaïn daëm. Nôi queâ nhaø, ngoaøi vôï con, boá meï toâi coøn ba ngöôøi anh ñang bò ñi tuø chæ vì chính anh em chuùng toâi ñaõ ñeå maát phaàn ñaát chuùng toâi phaûi baûo veä, ñaõ thua trong traän noäi chieán vöøa môùi chaám döùt chöa ñaày boán naêm. Toâi luoân nghó raèng vieäc thaát traän cuûa mieàn Nam, thì

taát caû moïi ngöôøi lính mieàn Nam ñeàu coù moät chuùt traùch nhieäm. Chöùc lôùn thì loãi nhieàu, chöùc nhoû thì loãi ít. Khoâng theå traùnh loãi mình baèng caùch ñoå heát toäi leân ñaàu caùc oâng Thieäu, Kyø, Khieâm, Vieân... vaø nhaát laø khoâng theå ñoå toäi cho ngöôøi Myõ ñöôïc, chæ vì khoâng theå traùch oâng haøng xoùm ñaõ ve vaõn vôï mình, khi khoâng bieát caùch giöõ vôï mình. Baây giôø toaøn boä ñaïi gia ñình toâi ñang phaûi ñoái maët vôùi chieán tranh cuûa caùc nöôùc laùng gieàng. Nôi caùc anh em toâi ñang bò giam giöõ hoaëc laø ñaâu ñoù trong vuøng röøng nuùi Baéc Vieät, nôi maø keû thuø phöông Baéc tung vaøo traän chieán gaàn hai traêm ngaøn quaân, tieán ñaùnh vaøo nöôùc Vieät baèng saùu muõi duøi. Caùc anh em toâi cuõng coù theå bò giam taïi caùc nhaø tuø ôû mieàn Nam, nôi maø traän chieán tranh vôùi Campuchia ñang dieãn ra voâ cuøng khoác lieät. Moät ñöùa chaùu con anh Ba toâi giôø ñaây cuõng ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi lính, ñôn vò cuûa noù phaûi baûo veä bieân thuøy phía Nam, roài sau ñoù xaâm nhaäp vaøo laõnh thoå Campuchia. Theá maø toâi môùi coù 36 tuoåi, tröôùc ñoù coù möôøi hai naêm quaân ñoäi,

cho duø coù laø lính vaên phoøng thì vaãn laø moät ngöôøi lính coù moät chuïc naêm kinh nghieäm cuûa chieán tranh, theá maø giôø ñaây toâi goø mình treân caùc daøn maùy tieän ôû xöù ngöôøi, trong khi thaèng chaùu con anh Ba thì môùi möôøi baûy tuoåi ñaàu, maø ñôøi soáng cuûa nhöõng naêm sau 1975 thì quaû laø ñòa nguïc, môùi baèng tí tuoåi ñaàu ñaõ phuï vôùi boá meï lo cho ñaøn em chín ñöùa. Noùi daïi neáu chaùu toâi naèm xuoáng trong moät traän ñaùnh naøo ñoù taïi xöù Chuøa Thaùp, toâi bieát laø noù seõ linh vì khi naèm xuoáng chaùu laø moät trai taân ñuùng nghóa, laøm gì coù thôøi giôø vaø taâm trí ñeå maø trai vôùi gaùi. Vaøo thôøi ñoù (Thaùng Hai naêm 1979) baùo chí tieáng Vieät ôû haûi ngoaïi chæ coù maáy tôø taïp chí nhö Hoàn Vieät, Vaên Ngheä Tieàn Phong vaø moät vaøi tôø baùo khaùc baây giôø ñaõ cheát. Rieâng tôø Ngöôøi Vieät chæ môùi ra ñôøi voûn veïn chöa ñaày hai thaùng, noùi chung caùc tôø baùo Vieät Ngöõ taïi Hoa Kyø luùc ñoù chöa moät tôø naøo coù ñuû kích thöôùc cuûa moät tôø baùo chuyeân nghieäp, ngay caû chuyeän dòch moät caùi tin, cuõng coá tình gaøi vaøo moät ñoaïn bình luaän, hay quan ñieåm cuûa tôø baùo vaø cuûa

Moät caûnh taïi chôï rau ñaèng sau khaùch saïn Baèng Giang thò xaõ Cao Baèng.

ngöôøi dòch. Khi Vieät Nam xaâm laêng Campuchia nhaèm tieâu dieät cheá ñoä khaùt maùu cuûa Poân Poát, ñeå baûo veä maïng söôøn phía Taây cho nöôùc Vieät, roài keá ñoù khi ñaïi quaân Trung Quoác oà aït tieán vaøo laõnh thoå Vieät, caùc tôø baùo Vieät ngöõ thôøi ñoù ôû trong moät tình theá luùng tuùng, vì khoâng theå phaûn ñoái Trung Coäng xaâm laêng Vieät Nam, trong khi chính Vieät Nam cuõng ñang xaâm laêng Campuchia. Vaû laïi thôøi ñoù baùo chí Vieät ngöõ coøn ñang ôû trong tình traïng phoâi thai, caùc tôø baùo chöa coù nhöõng tay vieát bình luaän chuyeân nghieäp, neân nhìn chung “Chieán Tranh Ñoâng Döông 3”, laäp tröôøng cuûa caùc baùo Vieät ngöõ ôû haûi ngoaïi heát söùc uù ôù, muø môø. Nhöng taïi caùc quaùn tieäm aên, khi ngoài nhaâm nhi ly caø pheâ chuyeän ñaùnh nhau ôû Campuchia vaø ôû bieân giôùi Hoa Vieät laø caâu chuyeän noùng boûng nhaát. Coù moät soá ngöôøi cho raèng boïn Coäng Saûn naøo cuõng nhö boïn Coäng Saûn naøo, cheát moät boïn laø ñôõ moät boïn, vaø nhöõng ngöôøi naøy mong moûi Vieät Nam seõ bò sa laày ôû Campuchia, keá ñoù bò Trung Hoa cho moät baøi hoïc ñeå ñôøi, ñaùnh voâ taän Haø Noäi, baét heát chính trò boä cuûa Coäng Saûn Vieät, troùi goâ laïi mang veà Taøu nhö tröôùc kia nhaø Minh ñaõ laøm vôùi cha con Hoà Quyù Ly, Hoà Nguyeân Tröøng vaø Hoà Haùn Thöông. Toâi khoâng theå chia seû nhöõng suy nghó naøy, bôûi vì giaûn dò laø ñieàu ñoù coù theå xaûy ra caùch ñaây naêm theá kyû, nhöng trong thôøi ñaïi hieän nay, duø nöôùc Taøu coù tieán thaúng voâ tôùi Saøi Goøn, giaûi thoaùt nöôùc Vieät ra khoûi aùch thoáng trò cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, thì hoï cuõng seõ döïng leân nhöng ngöôøi Coäng Saûn khaùc, chöù khoâng trao traû quyeàn bính vaøo tay nhöõng ngöôøi Vieät khoâng Coäng Saûn. Theá coù nghóa neáu nöôùc Vieät caàm cöï ñöôïc vôùi nöôùc Taøu, thì ngöôøi Vieät chæ bò moät caùi hoïa Coäng Saûn

Vieät Nam maø thoâi, neáu nöôùc Taøu thaéng theá thì ngöôøi Vieät laïi ñeo theâm moät caùi goâng laø Coäng Saûn Taøu. Noùi toùm laïi khoâng neân coù traän chieán tranh Hoa Vieät thì vaãn hôn laø coù traän chieán tranh ñoù, vì vôùi ngöôøi Vieät thaéng hay thua traän chieán naøy, seõ coù haøng chuïc ngaøn ngöôøi cheát theâm, maø daân chuùng seõ ñieâu linh tang toùc. Theá nhöng ôû nôi nhó muïc quan chieâm taïi caùc haøng quan, neáu coù ai daùm baøy toû yù nghó laø mong cho nöôùc Vieät chieán thaéng thì seõ bò ñoå rieät cho laø thaân Coäng, laø naèm vuøng, töû teá hôn thì laø ngu doát khoâng hieåu bieát gì veà chính trò. Ngu nhö theá thì neân veà ôû Vieät Coäng, sang Myõ laøm gì??? Cuõng may traän chieán tranh Hoa Vieät chæ keùo daøi chöa ñaày moät thaùng, Ñaëng Tieåu Bình cuõng nhö Boä Chính Trò Trung Quoác ñaõ sôùm nhìn ra moät ñieàu laø traän chieán tranh quaû laø moät baøi hoïc, nhöng khoâng phaûi chæ daønh cho Vieät Nam, maø daønh cho caû Trung Hoa, neân ñaõ ruùt veà sau khi quaân Trung Quoác tieán voâ ñöôïc Laïng Sôn voûn veïn moät ngaøy. ÔÛ phía Taây Nam, traän chieán vôùi Campuchia coøn keùo daøi maõi tôùi möôøi naêm sau. Chaùu toâi may maén khoâng cheát bôø cheát buïi ôû xöù ngöôøi, nhöng noù ñaõ ñeå laïi ñoù moät baøn chaân. Trong tuû aùo cuûa toâi thôøi ñoù coù moät ñoâi giaøy ñaù banh coøn môùi tinh, vaø khoâng bao giôø coù cô hoäi ñöôïc duøng. Ñoâi giaøy naøy nguyeân laø moùn quaø toâi ñònh göûi veà cho chaùu, vì thôøi ñoù thö töø qua laïi, göûi quaø veà Vieät Nam ñaõ khaù deã daøng. Khi toâi coøn ôû nhaø, chaùu con anh Ba toâi laø moät thieáu nieân hieáu ñoäng, meâ ñaù banh vaø oâm moäng trôû thaønh Tam Lang, Peùleù. Trong moät laàn mua haøng göûi veà nhaø, toâi chôït nhôù ra öôùc moäng cuûa noù, toâi ñaõ mua moät ñoâi giaøy ñaù banh, vôùi hy voïng bieát ñaâu chöøng chaùu toâi duø khoâng theå trôû thaønh Tam Lang, Peùleù nhöng neáu kieám aên ñöôïc baèng ngheà moïn naøy thì cuõng ñôõ khoå phaàn naøo cho noù. Toâi chæ trôû vaøo giöôøng khi tieáng lao xao döôùi beán soâng hoaøn toaøn im laëng, vaø söông khoùi töø soâng Baèng Giang boác leân, quyeän vôùi hôi ñaát töø

nhöõng ngoïn nuùi chung quanh aäp veà bao phuû caû thò xaõ Cao Baèng. Trong ñeâm ñoù toâi nguû mô, vaø hình aûnh roõ neùt nhaát laø hình aûnh ngöôøi lính giaø ngoài cöôøi ngaây ngoâ tröôùc maøn aûnh truyeàn hình. Nhöng toâi tænh daäy vì tieáng luïc ñuïc cuûa Traàn Vaên Thuûy, ñaõ laøm vôõ naùt hình aûnh chaùu toâi trong ñoäi tuyeån Vieät Nam. Trong giaác mô noù khoâng bò cuït gioø, maø traùi laïi noù ñaõ suùt baèng chaân traùi moät traùi banh ñeïp tuyeät vôøi xuyeân thuûng löôùi thuû moân Campuchia. Trôøi ñaõ tôø môø saùng, tieáng lao xao cuûa ngoâi chôï rau töø phía ñaèng sau khaùch saïn Baèng Giang laïi vang leân. Giôø naøy vaãn coøn quaù sôùm ñeå nhaø beáp thöïc hieän “hôïp ñoàng” aên saùng. Ñaùnh raêng röûa maët thay quaàn aùo xong, Kyø Huøng sang ruû toâi xuoáng xem hoïp chôï. Goïi laø chôï thì hôi quaù, song khoâng theå coù moät danh töø naøo chính xaùc hôn. Chôï hoïp treân leà ñöôøng ngay phía ñaèng sau khaùch saïn Baèng Giang, keùo daøi chöøng hôn moät traêm thöôùc. Töø beân trong haøng raøo chóa maùy aûnh ra toâi coù theå chuïp ñöôïc vaøi kieåu aûnh, taát nhieân ñoù khoâng phaûi laø nhöõng taám aûnh ngheä thuaät, maø laø nhöõng taám aûnh ghi laïi nhöõng con ngöôøi vaø nhöõng caûnh ñôøi. Moät trong nhöõng con ngöôøi naøy chaéc haún phaûi laø moät ngöôøi ñieân, anh ta ñöùng ngay giöõa ngaõ tö cuûa hai con ñöôøng chính tröôùc khaùch saïn Baèng Giang. Anh maëc moät boä quaàn aùo ñen, chaân ñi ñaát, toùc ñeå daøi chaám vai, khoaùc moät caùi tuùi vaûi. Anh ñöùng baát ñoäng nhö moät pho töôïng troàng giöõa ngaõ tö, nhö nhöõng ngöôøi laøm xieác rong toâi gaëp ôû Hoøa Lan, maëc quaàn aùo hieäp só, giaùp saét, muõ saét caém loâng chim tró, ñöùng im khoâng nhuùc nhích haøng giôø nhö moät pho töôïng coå, khaùn giaû chæ bieát ñöôïc anh laø ngöôøi soáng qua ñoâi maét thænh thoaûng phaûi chôùp. Khaùc vôùi ngöôøi laøm xieác ôû Hoøa Lan coù moät hoäp ñöïng tieàn ñeå tröôùc maët, ngöôøi ñieân cuûa thò xaõ Cao Baèng ñöùng vôùi moät caùi ñaàu hôi cuùi xuoáng, nhöõng chieác xe Honda, xe ca, xe vaän taûi löôùt qua ngöôøi anh. Kyø Huøng vaø toâi quay veà khaùch saïn khi trôøi ñaõ saùng. Nhaân vieân nhaø beáp vaãn chöa coù maët. Toâi theøm moät taùch caø pheâ söõa hay moät ly traø Thaùi Nguyeân. Vieät Huøng töø moät choã nguû rieâng khaùch saïn daønh cho caùc taøi xeá vôùi moät giaù ñaëc bieät cuõng ñaõ moø ñeán, cuøng moät luùc vôùi caùc nhaân vieân nhaø beáp. AÊn xong chuùng toâi seõ töø bieät Cao Baèng. (Coøn tieáp)

Mercedes-Benz of Long Beach Mercedes-Benz

Khi quyù vò nghó ñeán Mercedes-Benz, haõy nghó ñeán Tony Huynh. Tröôùc khi mua moät chieác xe Mercedes, xin goïi Tony ñeå höôûng ñöôïc giaù xe thaät thaáp, vaø söï phuïc vuï toát nhaát taïi California. 2300 Spring Street in Signal Hill

Tony Huynh Fleet Manager

Cell: (714) 719-6276

Haõy goïi ngay cho Tony Huynh

866-894-0878 www.mbzlongbeach.com

710 91

405

CHERRY

NEW 2006 CLS500

605

SPRING

l

Mercedes-Benz of Long Beach

All vehicles subject to prior sale. All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, and any emission testing charge. On approved credit. Offer expires 24 hours after publication.

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

coù leä, phaân ngoâi chuû khaùch, Phaïm Cung leân tieáng: - Thöa ñaïi nhaân, coù leõ baûn quan phaûi veà laïi Baéc Kinh thoâi. Ta coøn nhieàu vieäc phaûi laøm... Thaùi Töû ñieän haï coù caên daën, xong chuyeän phaûi veà gaáp. Nghe ñaâu laàn naøy veà laø ta phaûi ñeán nöôùc Cao Ly! Noùi ñeán ñaây, Phaïm Cung döøng laïi, ñöa tay ruùt trong tay aùo ra maáy tôø ngaân phieáu maø toái hoâm tröôùc nhaän töø tay cuûa Thanh Höông, tieáp: - Ñaây laø soá ngaân phieáu maø baø chuû “Hoaøi Höông quaùn” cho ta. Ta nghó, ta khoâng caàn duøng baèng ñaïi töôùng quaân, neân trao laïi cho töôùng quaân duøng. Vieäc naøy chæ coù ta vaø töôùng quaân bieát. Sôû dó luùc ñoù ta nhaän, vì sôï baø ta nghi hoaëc naøy noï. Ñaïi nhaân cöù giöõ noù ñi, laø ta vui roài. Maõ Kyø luùc ñaàu giaû vôø töø choái, nhöng roài laøm ra veû cöïc chaúng ñaõ, noùi: - Haï quan phaûi nhaän thoâi, vì daãu sao “cung kænh khoâng baèng tuaân meänh”! Trong vieäc naøy Phaïm Cung cuõng nhö Thanh Höông muoán qua maét Maõ Kyø veà söï nghi ngôø cuûa haén. Neáu haén coù nghe phong phanh söï lieân heä cuûa chò em hoï, thì chuyeän naøng boû tieàn hoái loä cho quan khaâm sai cuõng

Kyø 124 Hieàn ñeä khi ñoïc xong nhöõng doøng chöõ naøy, phaûi ñoát saïch ngay. Noùi laïi vôùi Hoàng Lam muoäi muoäi nhöõng ñieàu caàn noùi maø thoâi!...” Phaïm Cung laáy heát maáy tôø ngaân phieáu, caát caån thaän vaøo tuùi aùo, roài gom môù taøi lieäu ñaõ ñoïc duùi vaøo loø than ñang chaùy hoàng... Löûa chaùy phöøng leân, chaøng giaû boä ngaùp daøi nhö ngaùi nguû laém. Chôø cho ngoïn löûa taøn, chaøng môùi ñi vaøo giaác nguû thaät söï. Saùng hoâm sau, quan phuïc khaâm sai chænh teà, Phaïm Cung oai veä böôùc ñeán ñeán coâng ñöôøng gaëp Maõ Kyø. Vaøi thuû tuïc xaõ giao cho

Ngaøy ñaïi hoïc cho con em vaø chuùng ta

Tieáp trang B1

ñöôïc ñaïi hoïc nhö yù nguyeän, caùch vieát vaø traû lôøi trong caùc buoåi thi nhaäp tröôøng... do caùc giaùo sö Phaïm Thò Hueâ, Vuõ Thieän Nhaân, Luaät Sö Nguyeãn Quang Trung, Traàn Kinh Luaân daãn giaûi. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn chuù troïng ñeán moät thöïc tieãn laø vaán ñeà “Finacial Aids”, trôï caáp taøi chaùnh ñaïi hoïc, nhöõng hoïc boång do caùc caù nhaân hoaëc toå chöùc tö nhaân daønh cho sinh vieân öu tuù maø thöôøng phuï huynh cuõng nhö chính caùc sinh vieân thöôøng lô laø boû qua raát laø uoång phí.” Cuõng trong buoåi noùi chuyeän treân ñaøi truyeàn hình SBTN, moät chuyeân vieân veà xin trôï caáp taøi chaùnh ñaïi hoïc laø coâ Jennie Vuõ cuõng trình baøy moät soá nhöõng quyeàn lôïi cuûa sinh vieân noùi chung maø ñaát nöôùc Hoa Kyø ñaõ daønh cho. Theo coâ Jennie Vuõ taát caû nhöõng cö daân California khi ghi danh theo hoïc ñaïi hoïc

coäng ñoàng hay ñaïi hoïc 4 naêm coâng cuõng nhö tö ñeàu coù quyeàn xin trôï caáp taøi chaùnh ñaïi hoïc. Moät soá tieâu chuaån qui ñònh vieäc trôï caáp nhö lôïi töùc vaø taøi saûn toái ña theo quy ñònh cuûa Cal Grant 20032004 seõ khoâng cöùng ngaéc vì hoaøn caûnh sinh vieân coù theå phaûi thay ñoåi, neân vieäc xin trôï caáp vaãn ñöôïc xeùt. Nhö chuùng ta ñaõ bieát ôû tieåu bang California, tieàn trôï caáp cho ñaïi hoïc thöôøng goïi laø Cal Grant, ñôn xin phaûi ñöôïc noäp treã nhaát laø ngaøy 2 Thaùng Ba haøng naêm. Nhöõng trôï caáp hoïc boång Cal Grant A seõ traû toaøn boä hoïc phí taïi Vieän Ñaïi Hoïc Tieåu Bang California cuõng nhö trôï caáp hoïc phí taïi caùc tröôùng cao ñaúng vaø ñaïi hoïc tö taïi California. Coøn Cal Grant B trôï caáp cho nhöõng ai coù ñieåm haïng trung bình GPA laø 2.0 coù theå leân tôùi 1,551 ñoâ la cho tieàn saùch vôû vaø sinh soáng trong naêm ñaàu. Töø naêm thöù nhì Cal Grant B cuõng giuùp traû hoïc phí vaø leä phí caùc tröôøng ñaïi hoïc 4 naêm coâng hoaëc tö hoaëc caùc vieän giaùo duïc khaùc.

Ngoaøi ra, coøn coù nhieàu chöông trình Cal Grant khaùc nöõa, maø theo Giaùo Sö Hueâ, cuõng nhö coâ Jennie Vuõ cho bieát thì chuùng ta ñaõ boû qua raát nhieàu. Giaùo Sö Hueâ nhaán maïnh nhieàu laàn raèng coù raát nhieàu hoïc boång cuûa caùc nhaø tæ phuù cuõng nhö caùc toå chöùc tö nhaân daønh cho sinh vieân ñang theo hoïc, chuùng ta chæ laøm caùi ñôn, neáu nhö hoäi ñuû ñieàu kieän laø chuùng ta ñöôïc caáp khoâng khoù khaên gì. Trong khi ñoù Giaùo Sö Hueâ ñöôïc beát, coù nhieàu gia ñình ñaõ gaëp phaûi khoù khaên vaøo nöûa naêm hoïc, aûnh höôûng raát nhieàu ñeán söï hoïc cuûa sinh vieân. Neáu nhö nhaän laõnh ñöôïc nhöõng hoïc boång naøy bieát ñaâu laïi chaúng giaûi quyeát ñöôïc nhöõng khoù khaên maø chuùng ta khoâng döï truø tôùi. Toùm laïi, theo Giaùo Sö Phaïm Thò Hueâ, moät trong soá nhöõng ngöôøi toå chöùc Ngaøy Ñaïi Hoïc raát mong moûi baø con vaø caùc baïn treû ñeán tham döï “Ngaøy Ñaïi Hoïc”, ñöôïc Vieän Vieät Hoïc toå chöùc taïi City Westminster vaøo chieàu

Mua 2 taëng 1 Giaù töø $238 Tham quan:

4/5/6/7 Ngaøy giaù töø $288 Ngaøy

Khôûi haønh töø Myõ goàm veù Khôûi haønh moãi ngaøy khoâng tính tieàn maùy bay vaø 3 ñeâm khaùch saïn

Tieàn may maén leân ñeán $70

Dong Fang Hotel (Guangzhou)

Khôûi haønh moãi ngaøy! * Khôûi haønh 2 ngöôøi * Coù theå ñeåû troáng ngaøy veà töø Hong Kong, Guangzhou * Veù coù giaù trò töø Haø Noäi/Saigon tôùi LAX (theâm $100) CHINA TOWN

Ngaøy Baét ñaàu töø Thaêm 8 thaønh phoá lôùn, cung caáp 2 ñeâm khaùch saïn ôû New York vaø Hoa Thònh Ñoán, thöôûng thöùc 3 thaønh phoá lôùn, ñi xem thaéng caûnh thaønh phoá New York, Philadelphia, DC ñeâm + ñi xem thaønh phoá Atlantic veà ñeâm.

A. 3 ngaøy San Francisco, Yosemite *Mua 2 taëng 1 $105/ $75 B. 3 ngaøy Grandcanyon, Las Vegas *Mua 2 taëng 1 $95/ $75 C. 3 ngaøy Lake Tahoe $138/ $88 D. 3 ngaøy Lake Powell $138/ $88 E. 2 ngaøy Mexico *Mua 2 taëng 1 $79/ $65 F. 1 ngaøy Disneyland, Universal, Sea World, Los Angeles. Khôûi haønh moãi ngaøy, baét ñaàu töø $50

ngaøy ngaøy ngaøy ngaøy ngaøy

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

- Thöa ñaïi nhaân, maät chæ cuûa Thaùi Töû, haï quan ñaõ thænh maïng. Chuùng thaàn beân naøy chæ bieát trung thaønh vôùi Thieân trieàu, vôùi Thaùi Töû, quyeát khoâng ñoåi loøng... Môùi noùi ñeán ñaây, töø ngoaøi cöûa ñaõ coù ngöôøi chaïy xoäc vaøo baùo: - Baåm ñaïi töôùng quaân! Leänh tieãn töø Baéc Kinh tôùi. Maõ Kyø, lieàn giaät mình ñöùng daäy, Phaïm Cung voäi ñöùng leân theo... Vôùi veû maët laàm lì, Maõ Kyø ñöa tay choäp nhanh phong bì treân tay dòch traïm mình haõy coøn dính ñaày buïi ñöôøng ra xem... Khoâng bieát chuyeän gì ñaõ xaûy, haén ngoài phòch xuoáng gheá, moät tay boùp traùn, tay kia haén trao leänh tieãn veà phía Phaïm Cung: - Ñaïi nhaân xem! Phaïm Cung ñöa tay baét laáy tôø giaáy, ñoïc xong, chaøng khoâng bieát neân vui hay neân buoàn, traàm ngaâm moät luùc, noùi thaàm: “thaät ñuùng vôùi döï ñoaùn cuûa Hoàng Lam nghóa muoäi!”. Xoay sang Maõ Kyø, Phaïm Cung noùi: - Ta phaûi veà gaáp Baéc Kinh ngay trong CHÖÔNG 25 saùng nay, ñaïi nhaân giuùp ta phöông tieän gaáp! Maõ Kyø khoâng noùi khoâng raèng, chæ “vaâng” Cô Hoäi Toát moät tieáng roài boû Phaïm Cung laïi, böôùc ra Maõ Kyø, hôùp moät nguïm traø, ñaët taùch ngoaøi. Phaïm Cung cuõng boû veà phoøng mình xuoáng, höôùng maët veà phía Phaïm Cung, lo thu xeáp haønh lyù! Coøn tieáp thöa: ñaõ chöùng minh söï mua chuoäc cuûa chuû quaùn vôùi keû coù quyeàn theá, baûn chaát thöôøng tình cuûa keû muoán laøm aên thaät tình... Ngöôïc laïi, ñaây laø caùch trao taøi lieäu khoù bò phaùt hieän. Khi nhaän taøi lieäu, Phaïm Cung coøn giaû vôø giao cho teân lính haàu muoán chöùng toû mình khoâng caàn, nhöng roài ñeå che laáp vieäc laøm cuûa mình, chaøng ñaõ caát ñi soá taøi lieäu maät, roài laáy tieàn cuûa mình ñeå cho rieâng teân lính haàu. Vieäc laøm naøy, neáu teân lính haàu laø keû theo doõi chaøng, seõ khoâng coøn nghi ngôø vì chính chaøng baûo noù ñeán xem soá ngaân phieáu ñoù, xong eám mieäng noù ngay baèng caùch laáy tieàn tuùi rieâng ñeå “lì xì”. Soá ngaân phieáu thöïc, dó nhieân chaøng phaûi traû heát laïi cho Maõ Kyø ñeå: Thöù nhaát chöùng toû Phaïm Cung laø moät khaâm sai khoâng tham lam, ñaùng tin caäy. Thöù hai Thanh Höông ñöa cho khaâm sai bao nhieâu thì noùi vôùi Maõ Kyø baáy nhieâu, khoâng theøm gian doái... Ñieáu naøy laøm cho Maõ Kyø phaûi tin raèng Thanh Höông laø ngöôøi khoâng thay loøng ñoåi daï vôùi mình.

Giaùo Sö Phaïm Thò Hueâ vaø coâ Jennie Vu trong moät show truyeàn hình veà “Ngaøy Ñaïi hoïc” taïi ñaøi SBTN.

Chuû Nhaät ñeå chuùng cho nhau caàn thieát

7 Thaùng Taùm naøy ta cuøng trao ñoåi nhöõng hieåu bieát khi böôùc vaøo ñaïi

hoïc, môû ra moät chaân trôøi lôùn Quí vò caàn bieát chi tieát veà roäng khoâng chæ cho caù nhaân, Finacial Aids coù theå lieân laïc gia ñình coäng ñoàng maø cho vôùi Jennie Vu qua ñieän thoaïi caû xaõ hoäi nöõa. (714) 432-0202.

DAT


TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Hoäi Ngoä Petrus Kyù Haûi Ngoaïi 2005

Ngaøy giôø: Saùng Thöù Baûy muøng 6 Thaùng Taùm 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Emerald Bay, 5015 West Edinger Street. Hoäi ngoä caùc cöïu giaùo sö vaø hoïc sinh töø khaép nôi treân theá giôùi. Chuû ñeà hoäi ngoä: “30 Naêm Nhìn Laïi vaø Höôùng Veà Töông Lai.” Lieân laïc: Traàn V. Nam (408-272-1008), Nguyeãn Vaên Khoâi (408-833-4758), Leâ V. Thöông (213-200-0345).

Chieàu nhaïc “Döông Thieäu Töôùc/Minh Trang”

Ngaøy giôø: 4PM, Chuû Nhaät, 7 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Chuû ñeà: “Chieàu Nhaïc Döông Thieäu Töôùc Kyû nieäm sinh nhaät 85 nöõ danh ca Minh Trang.” Hoäi VYSCA toå chöùc. Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät vaø nhoùm thaân höõu vaên ngheä só Nam California baûo trôï. Ca só: Kim Töôùc, Mai Höông, Quyønh Giao, Anh Duõng, Nguyeân Khang, Phaïm Haø... Vaøo cöûa mieãn phí. Lieân laïc: Ngoïc Hoaøi Phöông 714-906-3696, Hoaøng Syõ 714-493-9417.

Ra maét taân Ban Ñaïi Dieän Coäng Ñoàng

Ngaøy giôø: 6PM, Chuû Nhaät 7 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Emerald Bay Seafood Restaurant, 5015-V Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Tieäc möøng ra maét taân ban ñaïi dieän Coäng Ñoàng Vieät Nam - Nam California nhieäm kyø 2005-2008. L/L: Mai Höõu Baûo 714-309-1027, Nguyeãn Troïng Phuù 714-206-6151, Cao Höõu Vinh 714-399-5327. AÅm thöïc: $15/ngöôøi.

Vinh danh thuyeàn tröôûng Norman Dixon

Ngaøy giôø: 11 AM, ngaøy muøng 7 Thaùng Taùm, 2005.

Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng Nhaät Baùo Vieãn Ñoâng, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ñeå vinh danh thuyeàn tröôûng taøu Geomitra, Anh Quoác, ñaõ cöùu vôùt 57 thuyeàn nhaân Vieät Nam vaøo ngaøy 11 Thaùng Baûy, 1986. Buoåi hoïp maët coù aåm thöïc nheï tröa vaø ca nhaïc. Kyù thö môøi: Leâ Vaên, 714-878-2365.

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc hoäi thaûo “Ngaøy Ñaïi Hoïc”

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu ngaøy muøng 7 Thaùng Taùm 2005. Ñòa ñieåm: Community Services & Recreation Center, 8200 Westminster Avenue, Westminster, CA 92683. Ñeà taøi thuyeát trình: Lieân quan ñeán SAT, heä thoáng ñaïi hoïc coäng ñoàng, heä thoáng ñaïi hoïc 4 naêm, chuaån bò taøi chaùnh ñeå vaøo ñaïi hoïc, caùch vieát essay vaø traû lôøi phoûng vaán...

Quaän Cam khôûi chieáu “Meâ Thaûo, Thôøi Vang Boùng”

Ngaøy giôø: Moãi ngaøy 3 suaát: 5:00pm, 7:00pm, 9:00pm. Baét ñaàu vaøo Thöù Saùu 12 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Raïp Westminster 10 Cineùma, 6721 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Giaù veù: $10, coù baùn taïi raïp.

Hapkido toå chöùc Ñaïi Nhaïc Hoäi Voõ Ñaïo

Ngaøy giôø: 2PM, 13 Thaùng Taùm 2005. Ñòa ñieåm: The Church of Jesus of Later Day of Saint Victors, 10332 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Chöông trình: Bieåu dieãn voõ thuaät töï veä, vaên ngheä coå truyeàn Vieät Nam vaø Ñaïi Haøn, ban nhaïc Star Band. Coù aåm thöïc nheï do Quoác Vieät Foods ñaïi thoï. Chöông trình nhaèm kyû nieäm 40 naêm ngaøy voõ sö Kim Chaán Baùt truyeàn baù Hapkido vaøo Vieät Nam, kyû nieäm 30 naêm voõ sö Phaïm Gia Coån thaønh laäp Hieäp Hoäi Hapkido taïi Hoa Kyø. Lieân laïc: Hapkido Martial Arts Academy, 714-892-6744.

AÙi Höõu Khoùa 12 Thuû Ñöùc hoïp maët

Ngaøy giôø: 11 AM, Chuû Nhaät, 14 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Seafood Palace 1, 11752 Beach Blvd, Stanton, CA 90680. Chi phí: $20/khaåu phaàn. Kính mong aùi höõu vaø cöïu SVSQ/K.12 Thuû Ñöùc hoïp maët ñoâng ñuû. Lieân laïc: Nguyeãn Vaên Höôûng 714-5308531, Phaïm Xuaân Traø 714-636-0357, Nguyeãn Huøng 714-689-7696.

Khoùa Thieàn caên baûn

Ngaøy giôø: Töø Chuû Nhaät 14 Thaùng Taùm ñeán Chuû Nhaät 9 Thaùng Möôøi naêm 2005 (9 buoåi). Ñòa ñieåm: Thieàn Vieän Hoäi Thieàn Taùnh Khoâng, 18525 Frantz Road, Perris, CA 92570. Chuyeân ñeà cuûa khoùa Thieàn: Laøm chuû söï suy nghó hay taùnh giaùc. Thaày Thieàn Chuû Thích Thoâng Trieät vaø taêng ñoaøn cuûa hoäi höôùng daãn. Lieân laïc: Thaày Thích Khoâng Chieáu: (951) 789-0682, Tín Giaùo: (714) 899-2850, Susan Nguyeãn Thuaàn Chaùnh Ñöùc: (714) 7560229, Trí Myõ Huyønh Hoäi: (714) 299-7796.

Lôùp keyboard vaø piano mieãn phí cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh Orange County

Ngaøy giôø: Khai giaûng luùc 4:40PM ñeán 5:30PM Chuùa Nhaät 14 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: 10321 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Soá hoïc vieân giôùi haïn. Nhaïc só Myõ Hoàng vaø David Hoøa treân 10 naêm kinh nghieäm höôùng daãn. Lieân laïc: Myõ Hoàng vaø David Hoøa, 714-4782329 hoaëc 714-534-6053.

Hoäi ngoä AÙi Höõu Cöïu Tuø Suoái Maùu

Ngaøy giôø: 12 giôø tröa, Chuû Nhaät 14 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Nguyeãn Anh Chuùc (714-6360230), Ñoã Höõu Hueä (714-590-1732), Traàn Vaên Phöôùc (714-265-9755), Phí Vaên Sôn (714-331-9142).

ECKANKAR toå chöùc hoäi thaûo

Ngaøy giôø: 7 giôø 30 toái ngaøy Thöù Tö, 17 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Community Room cuûa thö vieän Fountain Valley, soá 17635 Los Alamos, Fountain Valley, CA 92708, ñieän thoaïi (714) 962-1324. Ñeà taøi hoäi thaûo: Giaác Mô, Tieàn Kieáp, vaø Du Haønh Taâm Linh. Hoïc hoûi caùch ñeå caûi thieän ñôøi soáng haøng ngaøy cuûa baïn qua dieãn giaûi veà tieàn kieáp. Vaøo cöûa mieãn phí. Lieân laïc: (714) 475-5075

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc hoäi thaûo veà giaùo duïc

Ngaøy giôø: 2PM, 21 Thaùng Taùm 2005. Ñòa ñieåm: Vieän Vieät Hoïc, 15355 Brookhurst Street, #222, Westminster, CA 92683. Ñeà taøi hoäi thaûo: “Nhöõng öu vaø khuyeát ñieåm cuûa neàn giaùo duïc quoác gia Vieät Nam tröôùc

Carpet & Tile, Woodfloor

1975.” Dieãn giaû: Giaùo Sö Traàn Ngoïc Ninh. Lieân laïc: 714-775-2050.

Lieân laïc: 714-418-5099. E-mail: gtvb@vietbao.com Kyù thö môøi: Nhaät Baùo Vieät Baùo

Hoäi Ñoàng Höông Bieân Hoøa hoïp maët

Ñaïi Leã Töôûng Nieäm Baø Trieäu

Ngaøy giôø: 5PM, Chuû Nhaät 28 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Regent West, 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92704. Hoïp maët ñeå thaét chaët tình ñoàng höông Bieân Hoøa. Lieân laïc: Nguyeãn Duyeân Trang 626-9755578, Hoaøng Syõ Cö 858-689-4142, Nguyeãn Luyeän 714-420-2896, Löõ Coâng Taâm 714651-9160, Nguyeãn Vaên Lôïi 714-750-8761. Coù taân, coå nhaïc giuùp vui. Xoå soá taëng quaø.

Nguyeãn Ninh Thuaän ra maét “Nhöõng Maûnh Ñôøi”

Ngaøy giôø: 2 giôø chieàu, Chuû Nhaät, 28 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Vieãn Ñoâng, 14981 Moran Street, Westminster, CA 92683. Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò, Trung Taâm Vaên Buùt Nam California, Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät, Hoäi AÛnh Thieân Nga, Hoäi Ñoaøn Caûnh Saùt Quoác Gia Nam California, Nhoùm Thaân AÙi thieän nguyeän baûo trôï. Lieân laïc: Nguyeãn Ninh Thuaän (714-9018188).

AÙi Höõu Gia Long ra maét taân ban chaáp haønh nhieäm kyø 2005-2007

Ngaøy giôø: 5 giôø PM, Chuû Nhaät 28 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger Avenue (goùc Euclid vaø Edinger). Chöông trình: Phaàn nghi leã, daï tieäc vaø vaên ngheä (vôùi thaønh phaàn ca só, ngheä só taân coå nhaïc chuyeân nghieäp vaø taøi töû trong moät chöông trình ca nhaïc kòch taân coå phong phuù vaø ñaëc saéc). Lieân laïc: Nguyeãn Thu Thuûy (714) 928-8283 (cell), Nguyeãn Kim Ñöùc (323) 547-7184 (cell), Voõ Thanh Nhaøn (714) 894-3402 (home), Nguyeãn Minh Thu 714-418-8193 (home), Phan Tuyeát Nhung (562) 630-6097 (home).

Trao taëng giaûi thöôûng & ra maét saùch Vieát Veà Nöôùc Myõ 2005, Beù Vieát Vaên Vieät 2005

Ngaøy giôø: 5PM, Chuû Nhaät 28 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Seafood World, 15351 Brookhurst Street, #101-106, Westminster, CA 92683.

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu ngaøy 4 Thaùng Chín, 2005. Ñòa ñieåm: Garden Grove Community Meeting Center, 11300 Stanford Avenue, Garden Grove. Ñoàng höông Quaûng Nam Ñaø Naüng thöïc hieän. Thuyeát trình: “Ñoâi neùt veà xöù sôû vaø con ngöôøi Quaûng Nam-Ñaø Naüng.”

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc hoäi thaûo

Ngaøy giôø: 2PM, Chuû Nhaät, 2 Thaùng Möôøi, 2005. Ñòa ñieåm: Vieän Vieät Hoïc, 15355 Brookhurst Street, #222, Westminster, CA 92683. Ñeà taøi: “Laøm theá naøo ñeå höôùng daãn con em hoïc taäp thaønh coâng nôi hoïc ñöôøng Hoa Kyø.” Dieãn giaû: Tony Ñoaøn, chuyeân vieân giaùo duïc thaønh phoá Westminster. Lieân laïc: 714-775-2050.

Haønh Höông Nguõ Ñaøi Sôn

Ngaøy giôø: Keùo daøi 8 ngaøy, töø ngaøy 10 ñeán ngaøy 18 Thaùng Chín, 2005. Ñòa ñieåm: Trung Quoác. Vieáng Töû Caám Thaønh, Di Hoøa Vieân (Baéc Kinh), Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh, Vaân Töông Thaïch Khuùc, Haèng Sôn, Ñaïi Baïch Thaùp, Thaïch Gia Trang, Nguõ Ñaøi Sôn... Soá choã giôùi haïn, ghi danh tröôùc ngaøy 30 Thaùng Saùu, 2005. Lieân laïc: Thanh Phuïng (562-597-0272), Nöõ Döông (714-265-5710). Ñeå bieát theâm chi tieát, xem website: www.hoanghiemphapvong.org.

Hoïa só Hoà Thaønh Ñöùc trieån laõm tranh

Ngaøy giôø: Töø ngaøy 15 ñeán ngaøy 23 Thaùng Möôøi naêm 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc ngaøy “Quaûng Nam Ñaø Naüng”

WASHINGTON - Hoâm Chuû Nhaät 31-7-05, Boä Canh Noâng Hoa Kyø cho bieát moät coâng ty ôû New York ñang thu hoài theâm 90,000 pounds saûn phaåm thòt gaø (laøm saün), vì nghi coù theå ñaõ bò nhieãm listeria (moät gioáng vi khuaån hình que, di ñoäng hieáu khí, gam döông, kyù sinh trong caùc ñoäng vaät maùu noùng). Vieäc thu hoài töï nguyeän cuûa Coâng Ty Saûn Xuaát Ilyssa - ñaët cô sôû ôû Brooklyn, New York ñaõ baét ñaàu vaøo ngaøy 28 Thaùng Baûy, khi hoï thu hoài khoaûng 3,200 pounds saûn phaåm thòt gaø “Chef Pronto”. Caùc saûn phaåm, ñöôïc thu hoài vaøo ngaøy 28 -7, mang thôøi haïn cuoái ñeå baùn ra laø Thaùng Taùm 2005, vaø soá hieäu P-19629 ôû maët trong con daáu nieâm phong cuûa cô quan kieåm tra. Theo Boä Canh Noâng Hoa Kyø, caùc saûn phaåm treân ñöôïc saûn xuaát trong khoaûng thôøi gian töø 1-7 ñeán 29-7, vaø phaân phoái cho caùc nhaø baùn leû ôû mieàn Trung Taây vaø duyeân haûi phía Ñoâng bao goàm Connecticut, Delaware, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Virginia vaø Washington, D.C. Vi khuaån listeria ñöôïc khaùm phaù qua thöû nghieäm vaø töông ñoái voâ haïi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lôùn khoûe maïnh, nhöng coù theå gaây saåy thai vaø laøm cho ngöôøi cao nieân, caùc treû em raát nhoû vaø nhöõng ngöôøi bò roái loaïn heä thoáng mieãn nhieãm bò beänh naëng. (N.Y.)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Ngaøy giôø: 6PM, Chuû Nhaät 28 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst Street. Hoäi Phuï Nöõ Thieän Nguyeän vaø Hoäi Thaùi Cöïc Quyeàn toå chöùc. UÛng hoä: $20/ngöôøi. Xin mang theo giaáy môøi. Lieân laïc: Leä Giang Phan Thò Chín (714-8786352), Thu Haø (714-778-3920).

Moät coâng ty ôû New York thu hoài theâm caùc saûn phaåm thòt gaø

- VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

Ñieän aûnh cuoái tuaàn qua:

WEDDING CRASHERS leân haïng nhaát soá thu

Ca só Phöông Hoàng Queá (phaûi) taëng hoa vôï choàng nhaïc só Chaâu Kyø trong ñeâm hoäi ngoä taïi Seafood Paracel hoâm 31 Thaùng Baûy. (Hình: Trung Taâm Thuùy Nga)

Sau hai tuaàn ñöùng haïng nhì, phim haøi Wedding Crashers treøo leân haïng nhaát, vöôït qua phim Charlie and the Chocolate Factory veà soá thu cuoái tuaàn. Caû hai phim naøy ñeàu ñöùng treân caùc phim môùi trong tuaàn, bò ñeø ôû haïng 3, 4 vaø 5. Cuoán phim vôùi Owen Wilson vaø Vince Vaughn ñoùng vai hai chaøng trai chuyeân ñi aên cöôùi ñeå cua gaùi ñöùng nhaát trong cuoái tuaàn qua vôùi soá thu gaàn $20.5 trieäu, vaø toång coäng töø khi ra maét ñöôïc $116,074,000. Phim Charlie and the Chocolate Factory, sau 2 tuaàn ñöùng nhaát, ñaõ phaûi nhöôøng choã cho Wedding Crashers vôùi $16.385 trieäu vaø soá toång coäng $148,096,000. Soá thu cuûa Chocolate Factory thaáp hôn Wedding Crashers duø Chocolate Factory chieáu ôû nhieàu raïp hôn. Coù tôùi 3775 raïp chieáu phim Chocolate Factory, trong khi Wedding Crashers chæ chieáu trong 3030 raïp. Ba cuoán phim môùi ra cuoái tuaàn naøy khoâng qua maët ñöôïc

phim cuõ. Cao nhaát trong caùc phim môùi laø Sky High, moät cuoán phim haøi veà moät caäu thanh nieân coù cha meï ñeàu laø ngöôøi huøng pheùp taéc thaàn thoâng nhöng chính caäu laïi khoâng coù taøi naêng gì ñaëc bieät. Cuoán phim do Walt Disney Pictures saûn xuaát tieáng laø cao “nhaát” trong caùc phim môùi nhöng chæ haïng ba, vôùi $14.59 trieäu. ÔÛ haïng tö laø Stealth, do Columbia Pictures saûn xuaát. Quaân ñoäi Myõ cheá ra moät chieác maùy bay thoâng minh, bieát töï bay, töï baén, töï baûo veä, nhöng chieác maùy bay leân côn ñieân quay laïi taán coâng baûn doanh quaân Myõ. Tuy coù caùc taøi töû gaïo coäi Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx, cuoán phim vôùi coát truyeän “chöa coi ñaõ bieát” chæ thu veà $13.5 trieäu. Theo saùt Stealth laø phim Must Love Dogs. Phim tình caûm vôùi Diane Lane vaø John Cusack, trong ñoù moät coâ naøng tìm baïn boán phöông vôùi ñieàu kieän “phaûi yeâu choù” thu veà $13.05 trieäu. (H.N.V.)

LITTLE SAIGON:

Ñeâm Hoäi Ngoä Nhaïc Só Chaâu Kyø ñaày caûm ñoäng vaø thaønh coâng WESTMINSTER, California.- Ñeâm Hoäi Ngoä Nhaïc Só Chaâu Kyø ñaõ dieãn ra trong moät baàu khoâng khí ñaày caûm ñoäng vaø thaønh coâng vaøo toái Chuû Nhaät 31 Thaùng Baûy taïi nhaø haøng Seafood Paracel, Brookhurst Street, Little Saigon, vôùi söï hieän dieän cuûa vôï choàng nhaïc só Chaâu Kyø, ñeán töø Vieät Nam, vaø gaàn 400 khaùn thính giaû meán moä doøng nhaïc noàng naøn, tha thieát cuûa oâng, töø tröôùc naêm 1975. Sau gaàn hai thaùng thaêm Hoa Kyø vaø Canada, nhaïc só Chaâu Kyø, 82 tuoåi, tröôùc khi trôû veà laïi Saøi Goøn, nôi oâng vaãn sinh soáng vôùi gia ñình töø tröôùc 1975, ñaõ ñöôïc Trung Taâm Thuùy Nga toå chöùc cho moät ñeâm hoäi ngoä vaø chia tay vôùi caùc khaùn thính giaû töøng meán moä oâng, vaø nhieàu nhaïc só ñoàng nghieäp cuõ cuûa nhaïc só Chaâu Kyø cuõng ñaõ ñeán tham döï, trong ñoù coù caùc nhaïc só Nguyeãn Hieàn (ñaõ taëng cho baïn thaân Chaâu Kyø moät ñoàng hoà quí giaù Rolex ñeå laøm quaø kyû nieäm), Tuaán Khanh...

Môû ñaàu chöông trình, nhaïc só cuøng thôøi vôùi nhaïc só Chaâu Kyø, Tuaán Khanh, taùc giaû cuûa caùc baøi haùt quen thuoäc nhö “Chieác laù cuoái cuøng”, “Hoa soan beân theàm cuõ”... hieän ñònh cö taïi Little Saigon, ñaõ goïi ñeâm nay khoâng chæ laø moät ñeâm hoäi ngoä, maø coøn laø ñeâm vinh danh nhaïc só Chaâu Kyø, ñaõ ñeå laïi cho ñôøi bieát bao nhieâu baøi haùt baát huû, maø giôø ñaây vaãn ñöôïc haùt ôû khaép moïi nôi, töø trong nöôùc ra ñeán haûi ngoaïi... Sau khi moät nöõ ca só treû, Quyønh Dung, leân trình baøy moät trong nhöõng taùc phaåm ñöôïc phoå bieán roäng raõi cuûa nhaïc só Chaâu Kyø vaøo caùc naêm cuûa thaäp nieân 1960, “Sao chöa thaáy hoài aâm?”, ñích thaân nhaïc só ñaõ leân saân khaáu ñeå caûm ôn taát caû nhöõng ngöôøi hieän dieän, cuõng nhö caùc ngöôøi töøng aùi moä oâng, vaø oâng ñaõ trình baøy moät trong caùc saùng taùc ñaàu tay cuûa oâng, ghi laïi moät moái tình caùch ñaây treân caû nöûa theá kyû, mang töïa ñeà “Chieác aùo cuûa coâ gaùi gaøi nuùt sau löng”, vaø ñaõ ñöôïc taùn

thöôûng nhieät lieät, duø raèng gioïng ca cuûa oâng khoâng coøn roõ raøng hay haáp daãn nhö cuûa caùc nam ca só treû nhö Traàn Thaùi Hoøa, Döông Trieäu Vuõ hay Quang Leâ... OÂng Tony Laâm, cöïu nghò vieân thaønh phoá Westminster, bao goàm caû Little Saigon, nôi coù coäng ñoàng Vieät Nam ñoâng ñaûo nhaát ôû haûi ngoaïi, nhaân dòp naøy, ñaõ ñaïi dieän baø Thò Tröôûng Margie Rice ñeå taëng cho nhaïc só Chaâu Kyø chieác chìa khoùa vaøng cuûa thaønh phoá, coi oâng nhö moät khaùch danh döï cuûa thaønh phoá Westminster, moãi laàn oâng vieáng thaêm nôi ñaây, trong töông lai, khieán moät laàn nöõa ñaõ laøm cho nhaïc só Chaâu Kyø heát söùc caûm ñoäng, khoâng bieát ñeán bao giôø môùi coù theå trôû laïi ñöôïc thaønh phoá naøy, maø oâng cho laø ñaày tình caûm, chaân thaät... Nhieàu nam nöõ ca só thaønh danh tröôùc naêm 1975, töøng trình baøy caùc baøi haùt ñaày möôït maø, laõng maïn cuûa nhaïc só Chaâu Kyø, trong ñeâm hoäi ngoä naøy cuõng coù maët, ñeå keå

laïi caùc kyû nieäm khoâng bao giôø queân vôùi nhaïc só Chaâu Kyø, vaø leõ dó nhieân trình baøy laïi caùc baøi haùt ñoù, nhö Cheá Linh, Trung Chænh, Thaùi Chaâu, Phöông Hoàng Queá, Höông Lan (sau khi haùt xong coøn taëng cho chuù thím Chaâu Kyø 500 ñoâla, uoáng caø pheâ...), Baêng Chaâu,Thanh Mai... Trong soá caùc khaùn giaû hieän dieän, phaàn ñoâng ñeàu ñaõ treân 50 tuoåi trôû leân, môùi coù dòp ñeå thöôûng thöùc doøng nhaïc cuûa nhaïc só Chaâu Kyø, tuy nhieân trong soá ñoù, cuõng coù khaù nhieàu ngöôøi treû, döôùi 45 tuoåi trôû laïi, nghóa laø khi maát nöôùc vaãn coøn laø moät thieáu nieân, ñaõ cuøng ñi vôùi gia ñình cuûa mình, hay baïn beø, coù ngöôøi ñeán töø caùc tieåu bang xa, nhö Florida, New York, Maryland... ñeå thöôûng thöùc doøng nhaïc naøy, vaø ñaõ taùn thöôûng nhieät lieät. Anh Traàn Cöôøng, 45 tuoåi, tröôùc 1975 sinh soáng taïi Phan Thieát, hieän cö nguï taïi Lake Forest, phaûi laùi xe ñeán caû 45 phuùt môùi ñeán Little Saigon, ñaõ cuøng vôùi gia ñình, trong ñoù

Bích chöông phim Must Love Dogs, vôùi soá thu $13.05 trieäu. (Hình: Warner Bros.)

coù caû hai con nhoû, ñeå döï ñöôïc ñeâm hoäi ngoä naøy, cho bieát: “... Raát thích caùc doøng nhaïc Vieät Nam tröôùc 1975, trong ñoù coù nhaïc cuûa nhaïc só Chaâu Kyø, neân duø xa ñeán maáy cuõng khoâng quaûn ngaïi, vaãn saün

saøng ñeán ñeå thöôûng thöùc...” Caùc khaùn giaû hieän dieän moät laàn nöõa, ñaõ chuùc nhaïc só Chaâu Kyø vaø vôï, trôû laïi queâ höông ñöôïc an laønh, vôùi hy voïng moät ngaøy coøn ñöôïc gaëp laïi. (LEÂ THUÏY)

DAT


Ñôøi Soáng

.3”

THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Hôi thôû thôm tho OANH THÔ Thaät raát tieác neáu baïn töøng coù kinh nghieäm tieáp xuùc vôùi ngöôøi khoâng coù ñöôïc hôi thôû thôm tho vaø tinh khieát cho laém. Hay noùi moät caùch thaúng thöøng ra laø ngöôøi ñoù bò beänh hoâi mieäng thì cho duø coâ ta coù laø moät ngöôøi phuï nöõ ñeïp tuyeät traàn hay moät ngöôøi ñaøn oâng lòch thieäp ñeán maáy ñi nöõa, khi ngöôøi naøy ñeán gaàn baïn môû lôøi vaø laøm cho baïn phaûi nín thôû thì taát caû nhöõng

söï aùi moä, kính troïng, thöông yeâu töï nhieân bò giaûm suùt ñi moät caùch voâ cuøng baát ngôø. Khoâng bieát phaûn öùng cuûa baïn ra sao chöù toâi caûm thaáy mình hôi lung tuùng vaø vaän noäi coâng, cho boä maùy hoâ haáp nghæ vieäc ngay laäp töùc. Keå töø ñoù, baïn seõ ngaàn ngaïi bieát bao moãi khi thaáy maët ngöôøi ñoù laàn nöõa, hay khoå hôn nöõa laø phaûi tieáp xuùc vôùi hoï haøng ngaøy.

Beänh Giaø

Theá naøo baïn cuõng töï hoûi khoâng bieát coù caùch gì ñeå cöùu chöõa cho tình traïng khoâng thoaûi maùi naøy cho baïn laãn ngöôøi maø baïn tieáp xuùc phaûi khoâng aï. Laøm caùch naøo baùo tin cho hoï ñaây vì vieäc naøy raát teá nhò vì ngöôøi bò hoâi mieäng coù leõ khoâng heà bieát laø mình bò. Coøn neáu mình chính laø keû khoâng coù hôi thôû tinh khieát thì laøm caùch naøo cöùu chöõa ñaây cho duø mình ñaùnh raêng haøng ngaøy? Dó nhieân, treân ñôøi naøy haàu heát vieäc gì cuõng coù thuoác chöõa caû, nhaèm nhoø gì chöùng hoäi mieäng. Beân caïnh vieäc maáy ngöôøi nha só, baùc só coù theå giuùp baïn ñieàu chænh laïi hôi thôû, toâi ñoïc ñöôïc moät baøi vieát treân Internet ôû website Netscape, xin gôûi ñeán baïn ñeå cuøng chia seû kinh nghieäm buoàn vui bình thöôøng cuûa cuoäc ñôøi.

TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi

1/ Duøng Zinc: Baùo Health Day News baùo caùo laø keát quaû moät cuoäc nghieân cöùu ñöôïc ñaêng treân tôø baùo xuaát baûn ôû Phaùp coù teân Revue De Stomatologie Et De Chirurgie Maxillo-Faciale keát luaän raèng nguyeân nhaân cuûa chöùng hoâi mieäng thöôøng xuyeân laø do moät hôïp chaát bao goàm chaát Sulfur gaây ra. Chaát sulfur naøy taïo ra moät vi khuaån (bacteria) toàn taïi ôû döôùi löôõi vaø ôû treân raêng (chöù khoâng phaûi chuùng ta bò hoâi mieäng vì aên nhieàu haønh toûi khoâng ñaâu). Zinc ñöôïc xem laø moät chaát coù theå giuùp cho hôi thôû cuûa chuùng ta tinh khieát hôn bôûi vì noù loaïi boû chaát sulfur. Haõy duøng loaïi nöôùc suùc mieäng, keïo cao su, thuoác ñaùnh raêng

Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

Giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi laø moái lieân heä quan troïng vaø coù leõ khoù khaên nhaát trong taát caû caùc töông quan truøng truøng. Söï soáng goàm taát caû nhöõng lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, hay giöõa ngöôøi vôùi cuûa caûi, tieàn taøi, vôùi caùc sinh vaät, coû caây, ñaát ñaù... trong vuõ truï naøy. Chuùng ta hoïc töø treû tôùi giaø, vaãn khoâng heát, nhöõng ñieàu caàn bieát ñeå laøm cho nhöõng moái lieân heä thaân sô ñöôïc nheï nhaøng, toát ñeïp - nhöõng yeáu toá caên baûn cuûa cuoäc soáng haïnh phuùc. Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) ñöôïc coi laø trieát gia soá moät cuûa theá kyû 20, ñaõ giaûng daïy gaàn saùu thaäp nieân khaép theá giôùi cho haøng trieäu thính giaû. Caùc baøi giaûng lieân quan tôùi ñeà taøi “Lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi”, ñöôïc trích dòch töø nhöõng cuoán saùch cuûa oâng. Chuùng toâi cuõng xin ghi chuù theâm khi thaáy caàn thieát. (N.D.)

LOØNG TIN

Tieáp trang B8

só noù coù giaø ñaâu maø noù bieát roài, chaúng ñau choã naøy cuõng oâng ñau ra sao? Maø coù khaùm ñau choã kia, chöõa laøm sao beänh, chuïp hình thì noù cuõng ñöôïc maø ñi baùc só cho toán thì chaúng theå nhìn ra laø caùi giôø, toán tieàn voâ ích. OÂng baïn beänh gì. OÂng baïn giaø vaãn giaø nghe lôøi chaån beänh chaùn chöa yeân chí. Boä nhö vaäy thì naûn ñi veà, cuõng chaúng theøm cöù ngoài yeân chôø cheát haû? Chöù bai moät caâu, caùm ôn moät NGUYEÃN THÒ HOÀNG DIEÄP coøn gì nöõa. Maø cheát ñaâu coù tieáng. Cho tôùi laàn sau laïi cöù Hoâm nay toâi laïi möôïn ñôõ cheát laø bieát lieàn chöù gì? Ñi deã theá. Boä cöù chòu ñau sao? theá, boån cuõ soaïn laïi. Laïi môû yù kieán cuûa oâng baïn giaø Leon baùc só noù cuõng chaúng ñoaùn ra Chöù sao, giaø roài gaân coát, ngoaëc, nhöng lôøi thuyeát minh Tieáp trang B8 Hale. Thaät ra thì oâng naøy ñöôïc beänh gì ñaâu? Thaèng baùc xöông thòt ñeàu daõo deäu heát ñaâu coù phaûi baïn beø gì vôùi toâi ñaâu, nhöng chaúng qua toâi hay thaáy sang baét quaøng laøm quen yù maø. OÂng vieát ñeà muïc laïi möôïn taïm danh töø cuûa oâng Buøi Baûo Truùc. Hoài naøy oâng Buøi Baûo Truùc vieát baøi cho Vieãn Ñoâng, cho neân toâi cuõng coù theå baét quaøng theâm moät cuù nöõa maø coi oâng laø ñoàng nghieäp cuõng chaúng phaûi laø danh khoâng chính maø ngoân khoâng thuaän. Chính ñöùt ñuoâi maø cuõng thuaän quaù ñi aáy chöù lò! Caùm ôn ñoàng nghieäp nha. Ñoùng ngoaëc - cho tôø Houston Chronicle. Toâi luoân luoân ñoïc baøi cuûa oång vaø thuoång yù cuûa oång lia chia. Cuõng chaúng phaûi laø oâng vaên hay chöõ toát gì cho laém, maø chæ coù ñoäc moät ñieàu laø oâng cuõng giaø nhö toâi, cho neân chuyeân moân noùi chuyeän giaø laõo laåm caåm nghe raát haïp nhó. Caùi goïi laø ñoàng beänh töông laân yù maø. Hoâm vöøa qua, chaúng bieát laø hoâm naøo, oâng Hale than phieàn raèng oâng coù moät oâng baïn giaø, chaúng gaëp maët thì thoâi, heã maø gaëp moät caùi thì y nhö raèng chæ coù chuyeän than ñau than oám. Hoâm nay than ñau löng, mai than ñau chaân, moát than nhöùc gaân, moûi coát. Chaùn khoâng theå chòu ñöôïc. Roài oâng baïn laøm nhö oâng Hale laø baùc só khoâng baèng, beøn nhôø chaån beänh: Ñau vaäy coù nguy hieåm gì khoâng? Ñau theá laø beänh gì vaäy? Coù caàn phaûi uoáng thuoác khoâng? Coù neân ñi baùc só khoâng? OÂng Hale ngaùn ngaåm cho oâng baïn laàm caåm, caám caûu traû lôøi: Beänh giaø chöù beänh meï gì? Khoûi ñi baùc só ñi, ñau vaøi “Tin Môùi” AÛnh Ngheä Thuaät cuûa Myõ Phöông hoâm laø heát, khoâng heát thì

Loøng tin vaø kieán thöùc lieân quan maät thieát vôùi ham muoán. Coù leõ khi chuùng ta hieåu ñöôïc hai vaán ñeà treân, ta seõ thaáy ñöôïc vaän haønh vaø tieán trình phöùc taïp cuûa caùc ham muoán trong ta. Vaán ñeà ñöùc tin hình nhö ñöôïc moïi ngöôøi chaáp nhaän raát deã daøng. Chuùng ta thöû tìm hieåu coi vì sao chuùng ta deã coù loøng tin töôûng nhö vaäy. Neáu hieåu ñöôïc caùc ñoäng löïc, caùc lyù do khieán cho chuùng ta coù loøng tin, ta seõ coù hieåu bieát vaø coù leõ ñöôïc töï do hôn chaêng? Ai cuõng thaáy raèng do loøng tin toân giaùo, chính trò, loøng tin vaøo quoác gia daân toäc khieán chuùng ta phaân bieät vôùi nhau, tranh chaáp vaø choáng ñoái nhau. Nhöng khoâng ai muoán xaû boû caùc moái tin töôûng kia. Coù nhöõng tín ngöôõng nhö AÁn Ñoä Giaùo, Thieân Chuùa Giaùo, Phaät Giaùo, vaø bieát bao caùc giaùo phaùi khaùc, cuõng nhö bao tín ñieàu veà chính trò, lyù töôûng... Nhoùm naøy muoán chinh phuïc nhoùm kia tin theo mình. Ta thaáy roõ caùc tín taâm kia ñaõ chia reõ chuùng ta vaø taïo neân söï heïp hoøi, thieáu bao dung. Vaäy chuùng ta coù theå soáng maø khoâng coù tín taâm naøo chaêng? Coù theå naøo khoâng coù loøng tin vaøo baát cöù toân giaùo naøo, ñeå coù töï do hoaøn toaøn, soáng môùi meû vôùi töøng giaây phuùt? Söï thaät laø ta caàn coù khaû naêng soáng tröïc tieáp vôùi hieän taïi, ñoùn nhaän nhöõng gì ñang xaûy ra maø khoâng bò caùc phaûn öùng do töø caùc kinh nghieäm trong quaù khöù. Khi ta tin töôûng vaøo toân giaùo hay theå cheá chính trò naøo ñoù, ta khoâng coøn khaû naêng hieåu ñöôïc chính mình. Chuùng ta voäi vaõ, tham lam trong vieäc chaáp nhaän tín ngöôõng vì trong thaâm taâm chuùng ta coù noãi sôï “troáng roãng, khoâng laø gì caû”. Chuùng ta cuõng sôï khoâng ñaït tôùi muïc ñích cuûa ñôøi soáng, khoâng coù ñòa vò naøo, hoaëc khoâng trôû thaønh moät nhaân vaät naøo ñoù. Thöïc ra, moät caùi ly troáng höõu duïng hôn laø noù ñaõ chöùa ñaày nöôùc hay chaát loûng naøo khaùc. Taâm chuùng ta khi traøn ñaày caùc nieàm tin, giaùo ñieàu, nhöõng xaùc tín, thì chæ laø caùi taâm khoâng coù tinh thaàn saùng taïo. Noù chæ laø thöù taâm nhai laïi caùc kieán thöùc ñaõ coù saün. Khi chuùng ta tin töôûng vaøo moät toân giaùo hay theå cheá naøo ñoù, chuùng ta khoâng coù cô hoäi nhìn thaúng vaøo chính mình ñeå tìm hieåu con ngöôøi mình. Loøng tin nhö moät taám kieáng, qua ñoù, ta töï nhìn mình. Vaäy neân ta khoâng theå hieåu ñöôïc mình. Loøng tin raøng buoäc ta vaø laøm cho chuùng ta muø quaùng, coâ ñoäc vì moãi ngöôøi coù theå tin vaøo nhöõng thöù khaùc nhau, traùi ngöôïc haún nhau: Baïn tin ôû Thöôïng Ñeá, cöùu chuoäc, toâi laïi tin laø khoâng coù moät Thöôïng Ñeá. Baïn tin vaøo moät neàn kinh teá coù söï kieåm soaùt chaët cheõ töø chính quyeàn, toâi laïi tin ôû kinh teá töï do... Baïn theo Hoài Giaùo, Toâi Thieân Chuùa Giaùo... Chuùng ta coù theå cuøng noùi veà tình yeâu, tình huynh ñeä,vaø hoøa bình, nhöng chuùng ta bò ngaên caùch, phaân chia vì yù kieán khaùc haún nhau. Ñoâi khi ngöôøi ta gieát nhau duø coù cuøng moät tín ngöôõng. Vaán ñeà cuûa chuùng ta laø: Taâm trí ta coù theå naøo thoaùt khoûi ñöôïc nhöõng nieàm tin töôûng mình ñaõ coù trong quaù khöù? Loøng tin töôûng cuõng nhö caùc kieán thöùc chuùng ta ñaït ñöôïc qua saùch vôû, caùc giaùo ñieàu hay do giaùo duïc, chuùng ta thuoäc naèm loøng. Nhöng ñoù coù phaûi laø söï thaät khoâng? Hay noù chæ phaûn chieáu ñöôïc nhöõng gì baïn hoïc ñöôïc, chöù khoâng phaûi laø chaân lyù. Taâm chuùng ta coù theå thoaùt khoûi ñöôïc caùc tín ñieàu? Khi nhìn saâu ñeå thaáy ñöôïc goác reã caùc nieàm tin kia, chuùng ta môùi coù cô hoäi giaûi thoaùt. Chuùng ta sôû dó döïa vaøo caùc kieàn Tieáp trang B8

LÔÙP CAÁP TOÁC LUYEÄN THI REAL ESTATE LICENSE KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM - Khoâng ñaäu hoïc laïi mieãn phí

Phuï traùch: NGUYEÃN THEÁ THOÂNG * 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ coù giaáy baùo thi vaø 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ hoïc heát Principle, ñaõ noäp ñôn thi hay môùi coù giaáy baùo. * Caáp toác oân kyõ boä Principle vaø tích cöïc taäp giaûi ñaùp thaät nhieàu caùc ñeà thi môùi nhaát. * Taát caû caùc lôùp ñeàu coù taøi lieäu hoïc, caâu hoûi thi, lôøi giaûi ñaùp vaø ngöõ vöïng dòch sang tieáng Vieät cho ngöôøi keùm Anh Ngöõ HOÏC MOÃI TUAÀN 3 BUOÅI

Giôùi Thieäu Choã Laøm. Kieám Tieàn Ngay.

GIÔØ LAØM VIEÄC: Mon - Fri: 1PM - 5PM Sat.-Sun.: 9:30AM - 3PM

Ghi teân, hoûi chi tieát:

(714) 775-1909 / (626) 282-2244 15751 Brookhurst St. # 230 treân laàu, Westminster, CA 92683 (Giöõa MC Fadden vaø Edinger)

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Hôi thôû thôm tho Tieáp trang B7

hay ngay caû keïo ngaäm coù Tia lazer seõ ñoát nhöõng teá baøo chöùa chaát zinc. bò nhieãm truøng cuûa löôõi gaø, taïo neân veát theïo vaø ngaên 2/ Duøng loaïi thuoác khoâng cho vi khuaån coù nôi ñaùnh raêng ñuùng: choán ñeà naûy nôû laàn nöõa... Trong soá 53 beänh nhaân ñöôïc Theo moät cuoäc nghieân cöùu chöõa trò baèng tia laser thì ñöôïc phoå bieán treân tôø Journal phaân nöûa ñaõ hoaøn toaøn thoaùt of Clinic Dentistry thì loaïi khoûi tình traïng hoâi mieäng chæ thuoác ñaùnh raêng toát nhaát coù sau moät laàn ñöôïc chöõa maø chöùa chaát fluoride. Dó nhieân, thoâi. Soá coøn laïi thì caàn hai, moãi loaïi thuoác ñaùnh raêng ñeàu ba laàn chöõa nhöng cuoái cuøng ñöôïc ñieàu cheá vôùi coâng duïng ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt khoûi tình ñeå choáng saâu raêng vaø laøm traïng hoâi mieäng caû! Dó nhieân, neáu bieát ñöôïc cho hôi thôû thôm tho. Theá nhöng chuùng ta muoán bieát mình coù moät hôi thôû khoâng loaïi thuoác ñaùnh raêng naøo laøm ñöôïc thôm tho thì neân tìm coâng vieäc naøy toát nhaát phaûi caùch trò lieäu caøng sôùm caøng toát baèng caùch ñi nha só khoâng baïn? Khi nhöõng nhaø nghieân cöùu thöôøng xuyeân (quaûng caùo so saùnh ba loai thuoác ñaùnh khoâng coâng cho caùc oâng baø raêng, moät goàm coù chaát stan- nha só!) Coøn neáu bieát ñöôïc ai nous fluoride, hai laø choáng laø ngöôøi hoâi mieäng thì cuõng voâi raêng (tartar) vaø ba laø loaïi neân tìm caùch thoâng baùo, giuùp choáng vi khuaån (anti micro- ngöôøi ta (dó nhieân phaûi voâ bial), hoï tìm thaáy loaïi thuoác cuøng laø teá nhò chöù khoâng thì ñaùnh raêng coù chöùa 0.45 stan- laøm ngöôøi ta vöøa queâ maø nous fluoride giuùp cho hôi thôû cuõng vöøa giaän, maát tình baïn tinh khieát hôn. beø, quen bieát thì khoâng neân chuùt naøo caû!) Oanh Thô 3/ Chöõa baèng tia laser: Moät nhaø khoa hoïc ngöôøi Do Thaùi phaùt minh ra moät phöông phaùp chöõa trò baèng tia laser keùo daøi 15 phuùt ñaõ chöõa cho 53 ngöôøi bò chöùng hoâi mieäng baét nguoàn töø löôõi gaø (tonsil) cuûa hoï. Caên cöù theo taïp chí New Scientist thì vieäc chöõa trò baèng laser do Baùc Só Yehuda Finkelstein thuoäc Meir Hospital ôû Kfar Saba, Israel phaùt minh ñaõ chaám döùt ñöôïc chöùng hoâi mieäng (halitosia) phaùt ra thöôøng xuyeân töø löôõi gaø. Ñoái vôùi haàu heát chuùng ta thì chöùng hoâi mieäng naûy sinh do vieäc vi khuaån baùm chung quanh nöôùu vaø raêng; chính nhöõng vi khuaån ñoù laøm cho hôi thôû trôû neân khoâng trong laønh. Theá nhöng 6% nhöõng ngöôøi bò ñau khoå vì chöùng hoäi mieäng laø do vi khuaån sinh saûn vaø soáng trong cuoáng hoïng ôû chung quanh löôõi gaø.

Beänh Giaø Tieáp trang B7

treân ñaây laø vaên chöông cuûa toâi chöù khoâng phaûi cuûa oâng Hale. Vì oâng Hale laø moät boâ laõo khaû kính aên noùi ngoït ngaøo lòch söï lòch saøng chöù khoâng coù caùi kieåu duøi ñuïc chaám maém caùy nhö toâi. Ñoùng ngoaëc. OÂng Hale tuy lòch söï nhöng cuõng khoâng coù loøng thoâng caûm vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng beänh. Chaúng qua laø oâng cuõng giaø, cuõng heát ñau ñaây laïi ñau ñoù cho neân oâng môùi coù kinh nghieäm raèng thì laø giaø roài ñau moät chuùt laø bình thöôøng, khoâng coù cheát choùc gì maø phaûi nhaëng caû leân. Khoâng bieát oâng maø ôû trong hoaøn caûnh cuûa toâi thì oâng coøn böïc boäi tôùi möùc naøo? Baïn oâng gioûi laém thì moät tuaàn hay vaøi

tuaàn, coù khi moät thaùng môùi tôùi thaêm oâng moät laàn, môùi than ñau, keå oám, maø oâng ñaõ maát kieân nhaãn nhö theá, giaû thöû oâng coù moät ngöôøi choàng uûa, phaûi noùi laø ngöôøi vôï môùi ñuùng chöù nhæ - kieåu nhö oâng Xaõ Xeä nhaø toâi, khoâng oám cuõng than thì oâng tính laøm sao? Ly dò? Ly thaân? Hay laø töï choïc thuûng maøng nhó ñeå khoûi phaûi nghe keå beänh 24 tieáng ñoàng hoà moät ngaøy? Noùi naøo ngay, nhôø Trôøi, oâng Xaõ Xeä nhaø toâi coù moät söùc khoûe khaù toát. OÂng coøn lôùn tuoåi hôn oâng Hale nöõa nhöng hoài chöa bò stroke oâng chæ coù moãi moät beänh taùo boùn, nhöng oâng laøm nhö oâng bò cancer ruoät non ruoät giaø, bao töû, laù laùch, tim gan pheøo phoå ñuû thöù heát khoâng baèng. Toâi noùi taùo thì mua thuoác nhuaän traøng maø uoáng. OÂng uoáng moät vieân chöa thaáy coâng hieäu ñaõ laïi soát ruoät, cho raèng trò khoâng ñuùng beänh. OÂng xem baùo, coù bao nhieâu thöù quaûng caùo thuoác cao ñôn hoaøn taùn, loaïi thuoác thôøi nay ngöôøi ta goïi laø thuoác “coû” herbal, laø oâng mua tuoát luoát, moät luùc hai ba loaïi, boå gan, boå thaän, giuùp tieâu hoùa, boå daï daøy, trò ñaày hôi veà oâng xôi moät luùc. Toâi böïc mình noùi uoáng thuoác kieåu naøy coù ngaøy coâng thuoác maø cheát. OÂng hôi ôùn nhöõng vaãn laøm gan “chöûi” toâi laø moät aùc phuï, choàng oám ñaõ chaúng thöông, chaúng chaïy chöõa maø laïi coøn nguyeàn ruûa cho choùng cheát. OÂng uoáng trong vaøi ba ngaøy, buïng cöù sình leân, oâng keâu trôøi, oâng troái traêng laøm nhö saép cheát thaät. Toâi ñieân tieát vöùt heát thuoác men taàm baäy taàm baï vaøo thuøng raùc, mua cho oâng moät hoäp ex-lax loaïi cöïc maïnh cuøng maáy vieân glycerine. OÂng xem toa thaáy baûo uoáng moät vieân, ñuùt moät vieân, oâng laøm luoân moãi thöù hai vieân cho chaéc daï. Ñeán khi thuoác kieán hieäu gaáp hai laàn, oâng laïi than trôøi raèng oâng bò Taøo Thaùo ñuoåi, caàn phaûi mua thuoác caàm ngay keûo seõ trôû thaønh beänh thoå taû thì heát thuoác chöõa. Cöù nhö theá heát ngaøy naøy qua thaùng khaùc. Caùi coâng cuoäc tieâu hoùa

cuûa oâng trôû thaønh moät chuyeän daøi nhaân daân töï veä, cöù chaïy töø cöïc taû sang cöïc höõu. Ngoaøi caùi chuyeän hoaëc uoáng ex lax hoaëc uoáng imodium IB ra chaúng coøn chuyeän gì ñeå noùi. Rieát roài moãi khi oâng than beänh toâi cöù giaû ñieác chaúng theøm traû voán cuõng chaúng traû lôøi. AÁy theá maø baûo ñi baùc só thì sôï coøn hôn con nít sôï oâng keï. Toaøn chöõa beänh laáy theo kieåu lang baêm. Ñeán khi, caùch ñaây hai naêm, oâng bò moät cuù stroke khaù naëng, ñi xieâu veïo veà beân phaûi, nuoát thì saëc, noùi thì líu löôõi laïi. Baûo phaûi ñi baùc só, oâng nhaát ñònh khoâng ñi, nhaát ñònh choái khoâng phaûi laø stroke maø laø hen. Laïi coù moät maøn xem baùo tìm mua thuoác suyeãn ñeå chöõa beänh. Toâi noùi theá naøo cuõng khoâng nghe, baûo raèng toâi ñaâu coù hoïc thuoác maø baøy ñaët ñoøi chaån beänh cho oâng? Caùc con toâi beøn laøm moät cuoäc hoïp hoäi ñoàng gia toäc, vaø chuùng ñaåy oâng leân xe mang ñi nhaø thöông, khoâng oong ñô gì soát caû. Laøm MRI thì y nhö raèng bò stroke thaät. Laï moät caùi khi oâng chaúng beänh hoaïn gì thì oâng töôûng töôïng ra bao nhieâu beänh taät ñeå than thaân traùch phaän, ñeå laøm eo saùch vôï con, khi coù beänh thaät thì choái bai baûi ñeå khoûi phaûi ñi baùc só, khoûi phaûi chöõa beänh, khoûi phaûi uoáng thuoác. Theá nhöng nhôø Trôøi, hay laø taïi baûn maët oâng maát caûm tình cho neân Nam Taøo Baéc Ñaåu cuõng cheâ maø oâng thaùnh Pheâroâ cuõng khoâng öa noåi, cho neân thaàn thaùnh ñuoåi oâng veà vôùi vôï vôùi con. Baây giôø thì oâng laïi ôû vaøo caùi tình traïng töï chöõa beänh laáy. Moät ngaøy phaùt minh ra naêm baûy thöù beänh môùi, roài xem baùo, roài tìm thuoác coû, tìm thaøy lang baêm, mua khoâng bieát bao nhieâu loaïi veà laøm co leách xoâng. Moãi buoåi saùng oâng ñoå ra baøn chöøng vaøi chuïc vieân thuoác. Môùi ñaàu toâi coøn toø moø hoûi xem thuoác naøo chöõa beänh gì, coøn ñoïc maáy tôø quaûng caùo xem thuoác men ra sao, uoáng vaøo coù ñoäng daïi leân röøng khoâng? Nhöng thaày oâng

TUESDAY, AUGUST 2, 2005 uoáng heát ngaøy naøy qua thaùng khaùc chaúng noåi ñieân maø cuõng chaúng phaùt khuøng, cho neân toâi maëc keä oâng luoân, muoán uoáng gì thì uoáng. Mieãn laø khoâng cheát thì thoâi. Khi thaáy toâi khoâng phaûn ñoái vieäc uoáng thuoác cuûa oâng, oâng beøn ra caùi ñieàu ta ñaây am töôøng ñuû caû nho y lyù soá, oâng keâ khai moïi thöù thuoác oâng uoáng ñeå cho toâi an taâm. Thuoác naøy thuoäc loaïi tam tinh haûi caåu boå thaän hoaøn, ngaøy uoáng hai vieân tröôùc khi ñi nguû, coâng hieäu baèng thích. OÂng vöøa giaûi thích vöøa nhaám nhaùy nhìn toâi vôùi moät nuï cöôøi gian taø, y heät moät teân giaø dòch duï doã gaùi vò thaønh nieân. Khi baét gaëp baûn maët laïnh tanh khoâng chuùt höôûng öùng, ñoàng tình cuûa toâi, oâng teõn toø, voäi ñaùnh troáng laûng baèng caùch giôùi thieäu nhöõng thöù thuoác khaùc. Thuoác naøy uoáng ngaøy ba vieân ñeå chöõa beänh ñi ñaùi ñeâm, noùi theo taây hoïc laø beänh prostate, thuoác naøy choáng ñau löng, thuoác naøy chöõa ñau xöông ñau coát, thuoác naøy trò cao maùu, thuoác naøy choáng tieåu ñöôøng, coøn maáy caùi laêng nhaêng kia laø vi ta min, uoáng vaøo cho khoûe, coøn ñaây laø thuoác boå gan. Toâi nhòn khoâng ñöôïc hoûi moùc hoïng moät caâu, thaøy thuoác naøo xem maïch cho toa maø bieát raèng oâng laém beänh theá? Uoáng ngaàn naøy thöù thuoác vaøo buïng, lieäu chuùng coù choáng nhau khoâng? Coù coâng thuoác maø cheát khoâng? OÂng böïc boäi gaét oûm toûi: Vieäc gì caàn thaøy thuoác xem maïch, ngöôøi toâi toâi phaûi bieát laø toâi coù nhöõng chöùng beänh gì chöù, thuoác ngöôøi ta laøm baùn khaép naêm chaâu boán beå uoáng vaøo maø cheát thì baùn cho ai? Hoûi theá maø cuõng hoûi! Moät hoâm toâi thaáy oâng ñi chôï mua veà haøng chuïc goùi ngheä boät vaø boät cam thaûo cuøng vôùi moät chai maät ong toå boá. Toâi hoûi mua ngheä laøm gì maø nhieàu vaäy, ôû ñaây gaàn chôï caàn gì phaûi tích tröõ. OÂng noùi khoâng phaûi mua ñeå cho meï naáu buùn bung hoaëc laøm chaû caù ñaâu, mua ñeå laøm thuoác ñaáy. OÂng baïn XYZ ôû Cali môùi

cho boá caùi toa thuoác gia truyeàn chöõa beänh bao töû. Cöù nhaøo boät ngheä, maät ong mí lò boät cam thaûo xong roài vieân laïi saáy cho khoâ, moãi toái aên hai vieân laø heát beänh acid reflux. Thuoác vöøa hay vöøa hieäu nghieäm, chaû hôn uoáng Nexium, boán naêm ñoàng moät vieân, ñau ruoät thaáy baø, chaúng beänh cuõng thaønh beänh. Theá laø töø ñaây, trong caùi toa thuoác haøng ngaøy cuûa oâng laïi theâm hai vieân boät ngheä moãi vieân to baèng quaû boùng pingpong. Toâi nhìn oâng nhai vieân ngheä, nuoát ngon laønh maø boãng caûm thaáy nhö ngöôøi oám ngheùn, ruoät gan loän tuøng pheøo, chæ muoán nhaûy ra ngoaøi. Thoâi thì toâi töï an uûi, veà giaø ai cuõng giôû chöùng, oâng chaúng aên chôi, baøi baïc gì thì cho oâng uoáng thuoác cho ñôõ buoàn cuõng chaúng maát maùt gì. Coù khi nhôø theá maø oâng soáng laâu traêm tuoåi cuõng chöa bieát chöøng. Ñeå toâi phaûi ghi laïi taát caû nhöõng loaïi thuoác oâng uoáng haøng ngaøy thaønh moät caùi toa, mai kia oâng soáng traêm tuoåi maø vaãn tinh töôøng, khoûe maïnh toâi seõ maùch giuùp chæ giuøm cho caùc cuï. Raèng xaây chín baäc phuø ñoà, khoâng baèng laøm phuùc cöùu cho moät ngöôøi cô maø. Ñeå caùc cuï soáng laâu cuøng vôùi oâng Xaõ Xeä cho oâng coù baïn vôùi chöù! Nguyeãn Thò Hoàng Dieäp

LOØNG TIN Tieáp trang B7

thöùc hay tín ngöôõng, vì trong thaâm taâm: Chuùng ta caàu söï bình an, mong thoûa maõn caùc ham muoán, vaø thu thaäp ñöôïc quyeàn löïc. Con ngöôøi chuùng ta khoâng chæ coù caùi taâm caïn côït beân ngoaøi, traùi laïi taàng lôùp saâu xa cuûa voâ thöùc, cuûa taøng thöùc môùi laø nôi naêng ñoäng, tænh taùo vaø coù khaû naêng tieáp nhaän, coù theå traû lôøi caâu hoûi neâu treân. Trong moät giaây phuùt naøo ñoù, khi chuùng ta hieåu roõ veà nguyeân nhaân saâu xa cuûa loøng tin, ta seõ thaáy ñöôïc nhöõng ñieàu phi thöôøng.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT

PHAÂN ÖU Ñöôïc tin buoàn

Baø Quaû Phuï HOÀNG QUANG ÑÒCH Nhuõ danh NGUYEÃN THÒ CÖU töùc laø nöõ só ÑOAN PHÖÔNG Phaùp danh QUAÛNG LONG ñaõ qui tieân luùc 6:48 phuùt toái 28 thaùng 7 naêm 2005 taïi Western Capital Hospital, Santa Ana, California

Höôûng Thoï 93 tuoåi Leã An taùng ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 4:30 chieàu thöù Saùu ngaøy 5 thaùng 8 naêm 2005 taïi Rose Hills 3888 S. Workman Mills Road, Whittier, CA 90601 Ñ.T. (562) 699-0921 Nhoùm Khaûi Ñònh Hueá khoùa 48-55 taïi Nam California, xin thaønh kính chia buoàn vôùi: Baø Quaû phuï Hoàng Duõ Traân, nhuõ danh Nguyeãn Thò Thanh Nguyeät vaø gia ñình. Chò Hoàng Thò Nhö Bích vaø gia ñình Anh Chò Hoàng Giuõ Löu vaø gia ñình cuøng toaøn theå tang quyeán. Xin nguyeän caàu "Höông linh Cuïï Baø sôùm tieâu dieâu mieàn Cöïc Laïc." Nhoùm Khaûi Ñònh Hueá Khoùa 48-55 taïi Nam California

ÑOÀNG THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc

GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Ban Nhaïc Soccer Rocker DOLORES JOHNSON Vieát cho baùo Times

PHAÀN 2 Tieáp theo kyø tröôùc: Donna vaø maáy coâ baïn thaân Marcy, Anita vaø Carolyn quyeát ñònh trôû thaønh nhöõng ngoâi sao nhaïc rock vì maáy coâ beù ñaù banh quaù dôû.

“Chôø chuùt!” Carolyn heùt leân. “Ba cuûa tôù töøng coù moät ban nhaïc. Ba caát taát caû duïng cuï chôi nhaïc trong moät caùi röông treân gaùc xeùp nhaø tôù. Chuùng ta coù theå duøng ñaøn cuûa Ba!” “Tôù muoán chôi ñaøn taây ban caàm!” “Khoâng! Tôù muoán chôi taây ban caàm cô!” “Tôù töøng chôi duïng cuï aâm nhaïc hình tam giaùc trong ban nhaïc cuûa tröôøng ñaáy!” “Tôù coù hoïc ñaøn döông caàm khi tôù coøn nhoû!” “OÂi thoâi, ñaây seõ laø moät ban nhaïc rock hay nhaát traàn ñôøi!” Vaäy laø boán ñöùa boïn toâi chaïy aøo ñeán nhaø Carolyn. Chuùng toâi leo leân moät caùi thang, chui qua moät caùi loã treân traàn nhaø daãn ñeán gaùc xeùp. Khi ôû treân gaùc xeùp roài, Carolyn môû khoùa moät caùi röông lôùn buïi baäm vaø cho bieát, “Ñaây laø caùi röông cuûa Ba tôù töø hoài hoïc College.” Carolyn töø töø loâi ra moät ñoáng ñoà quaán trong nhöõng taám meàn bò moït aên, raùch vuïn. Coù tieáng coøi lôùn, keâu buøng buïc khi coâ naøng thaùo khaên ra. Ñoù laø moät caây ñaøn accordion. “Tôù khoâng muoán ñung vaøo noù ñaâu!” Marcy noùi. “Duïng cuï cuûa caäu neø Donna,” Anita noùi. “Chaéc chaén khoâng phaûi laø cuûa tôù roài.” “Cuõng khoâng phaûi cuûa tôù luoân!” Carolyn noùi. Vaø coâ naøng thaùo nhöõng cuïc vaûi cuoán khaùc. Khi coâ naøng thaùo xong xuoâi, chuùng toâi coù moät caây ñaøn banjo, hai caùi troáng tambourine, ba caây keøn harmonica vaø caây ñaøn accordion naèm treân saøn nhaø. “Chuùng ta seõ laøm gì vôùi maáy caùi naøy?” Toâi hoûi.

Ngaøy hoâm sau, toâi vaø ba coâ baïn thaân hoïp baét ñaàu ban nhaïc rock trong phoøng nguû cuûa toâi. “Chuùng ta seõ maëc ñoà gì ñeå chôi nhaïc rock?” Marcy hoûi. “Caäu noùi chôi haû?” Anita noùi. “Nhìn quanh phoøng Donna kìa.” Noù chæ leân taát caû nhöõng taám bích chöông nhöõng ban nhaïc rock treân töôøng. “Chuùng ta maëc quaàn aùo ca só nhaïc rock chöù gì nöõa, quaàn aùo daùt baïc neø, nhöõng thöù coù maáy daây xích keâu leûng xeûng vaø ñoà thung boù!” “Tôù hieåu roài!” Marcy noùi. “Meï cuûa tôù seõ khoâng bao giôø cho tôù maëc ñoà ñi ra khoûi nhaø nhö vaäy,” Carolyn noùi. (Thaät ra toâi bieát chaúng coù baø meï naøo cuûa boán ñöùa tuïi toâi cho pheùp nhö vaäy caû.) “Maø chuùng ta chôi caùi gì?” Anita hoûi toâi. “Tôù cuõng khoâng bieát nöõa,” toâi ñaùp. “Coù Thöù Tö: Caùc nhaïc só seõ laøm gì vôùi nhöõng duïng cuï aâm nhaïc ñoù? ai coù duïng cuï chôi nhaïc naøo khoâng?”

Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com.

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

‘Soccer Rockers’ By DOLORES JOHNSON Special to The Times

PART 2 The story so far: Donna and her best friends, Marcy, Anita and Carolyn, have decided to become rock stars because they are so bad at soccer.

house dressed like that,” said Carolyn. (Actually, I knew that none of our moms would.) “What are we supposed to play?” Anita asked me. “I don’t know,” I said. “Does anyone have any instruments?” “Wait a minute!” yelled Carolyn. “My father once had a band. He has all these instruments in a trunk in the attic. We can use his!” “I want to play the guitar!” “No! I want to play guitar!” “I once played the triangle in the school band!” “I took piano lessons when I was a kid!” “Boy, this is going to be the best rock band ever!” So, all four of us stormed over to Carolyn’s house. We climbed up a ladder through a hole in the ceiling that led to the attic. There Carolyn unlocked a large, dusty trunk and said, “This was my father’s trunk from college.” Slowly she pulled out bundles wrapped in ragged, moth-eaten blankets. A heavy, honking, burping blob wheezed as she unwrapped it. It was an accordion. “I don’t want to even touch that!” said Marcy. “That’s your instrument, Donna,” said Anita. It sure isn’t mine.” “Not mine either!” declared Carolyn. And then she unwrapped the other bundles. When she was done, there was a banjo, two tambourines, three harmonicas and the accordion lying on the floor. “What are we going to do with these?” I asked.

The next day my three best friends and I met in my bedroom to begin our rock group. “So what do we wear to make rock music?” asked Marcy. “Are you kidding?” said Anita. “Look around Donna’s bedroom.” She pointed to all the rock posters on the wall. “We wear rocker clothes - spangles, jangles and spandex!” Wednesday: What are they going to do “OK, I get it!” said Marcy. “My mom would never let me out of the with them?

This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, AUGUST 2, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

HOME REMODELING

LÔÏP MAÙI NHAØ SÔN, SÖÛA TRONG NGOAØI Vieäc Laøm Baûo Ñaûm BRENDON

Cell: 714-474-4440 FREE ESTIMATE(Roofing)

GRAND OPENING

Massage

Sport Swedish - Shiatsu Excellent Young Staff

SPECIAL

$50/ hr. w/ Ad.

Massage Therapist Needed (714) 537-4470

12431 Magnolia St. Garden Grove, CA 92841 (Magnolia & Lampson)


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7178 - 2 thaùng 8, 2005 (28 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, AUGUST 2, 2005

.3”

DAT

NV2005-0802  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you