Page 1

Chuû Tòch Mahnoud Abbas cuûa Palestine noùi taïi moät cuoäc hoïp cuûa UÛy Ban Trung Öông ôû Gaza hoâm 15/7. Caùc giôùi chöùc Palestine cho bieát oâng Abbas ñaõ tuyeân boá tình traïng khaån tröông trong Daûi Gaza, sau khi thaønh vieân cuûa nhoùm Hamas taán coâng caùc traïm caûnh saùt Palestine. (Hình: Abdel Halim Mosa/ PPO/Getty Images)

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 16 thaùng 7-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7161 - 25xu

SATURDAY, JULY 16, 2005

25 ngöôøi cheát trong 10 vuï noå bom töï töû

Vieät Nam (A10): Nuùp... luøm. Ñòa phöông (B1): Syõ Döï vaø Cung Traàm Khuùc II. Dieãn Ñaøn ( D2): Môû laïi hoà sô 30-4. Rao Vaët (C4): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn vaø quaûng caùo. San Diego:

11 vuï baét giöõ lieân heä moät loaït toäi phaïm

Tieáp trang A6

Thaùi Lan: T T Thaksin theâm quyeàn ñoái phoù vôùi baát oån

BANGKOK (Reuters) Thuû Töôùng Thaùi Lan Thaksin Shinawatra hoâm Thöù Saùu 15-7, ñaûm nhieäm theâm nhöõng quyeàn haïn veà quaân söï, sau khi khoaûng 60 keû cöïc ñoan choáng chính phuû môû moät loaït nhöõng vuï taán coâng taïi moät thò traán ôû mieàn nam goàm ña soá tín ñoà Hoài Giaùo. Nhöõng quyeàn haïn naøy, ñöôïc chaáp thuaän taïi moät cuoäc hoïp khaån caáp cuûa noäi caùc sau khi hai caûnh saùt vieân bò gieát

Cuoäc höu chieán Israel-Palestine coù nguy cô tan vôõ

Binh só Israel baén löïu ñaïn khoùi cay maét vaøo nhöõng ngöôøi Palestine neùm ñaù trong laøng Selfit ôû Taây Ngaïn, hoâm 15 Thaùng Baûy. Ít nhaát 6 thaønh vieân cuûa toå chöùc Hoài Giaùo cöïc ñoan Hamas ñaõ bò gieát trong nhöõng vuï taán coâng baèng maùy bay tröïc thaêng cuûa Israel hoâm Thöù Saùu ôû Gaza City vaø Taây Ngaïn. (Hình: Hazem Bader/AFP/Getty Images)

Tieáp trang A8

Moät töôùng laõnh caûnh giaùc seõ traû ñuõa baèng bom nguyeân töû neáu bò Hoa Kyø taán coâng (Financial Times) - Trung Quoác saün saøng söû duïng vuõ khí haïch taâm nhaém vaøo Hoa Kyø neáu hoï bò taán coâng trong tröôøng hôïp hai nöôùc kình choáng nhau vì vaán ñeà Ñaøi Loan, theo lôøi moät töôùng laõnh Trung Quoác hoâm Thöù Naêm 14-7. “Neáu ngöôøi Myõ baén phi ñaïn vaøo nhöõng muïc tieâu treân

laõnh thoå Trung Quoác, toâi nghó raèng chuùng toâi seõ phaûi phaûn öùng baèng vuõ khí haïch taâm,” lôøi Töôùng Zhu Chengdu. Töôùng Zhu noùi taïi moät cuoäc tieáp taân daønh cho caùc kyù giaû nöôùc ngoaøi, do Boä Ngoaïi Giao Trung Quoác toå chöùc. OÂng theâm raèng söï ñònh nghóa laõnh thoå cuûa Trung

Quoác bao goàm caû nhöõng chieán haïm vaø phi cô cuûa hoï. “Neáu ngöôøi Myõ cöông quyeát can thieäp thì chuùng toâi seõ cöông quyeát phaûn öùng,” lôøi vò töôùng laõnh kieâm giaùo sö Ñaïi Hoïc Quoác Phoøng Trung Quoác. “Chuùng toâi seõ töï chuaån bò veà söï huûy dieät taïi taát caû Tieáp trang A6

Ñình hoaõn phoùng phi thuyeàn Discovery

Phi thuyeàn con thoi Discovery vaãn ñöùng treân giaøn phoùng 39B hoâm Thöù Saùu taïi Trung Taâm Khoâng Gian Kennedy ôû Florida. Cô quan NASA cho bieát vuï phoùng phi thuyeàn naøy seõ hoaõn tôùi cuoái tuaàn sau, vì caùc kyõ sö cuûa hoï coøn phaûi giaûi quyeát nhöõng truïc traëc kyõ thuaät. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Saøi Goøn:

Göûi soï ngöôøi ñi Myõ qua böu ñieän

Tieáp trang A6

BAGHDAD, Iraq - Nguoàn tin caûnh saùt hoâm Thöù Saùu 15 Thaùng Baûy cho hay ñaõ coù ñeán 10 vuï noå bom xe töï töû trong moät keá hoaïch taán coâng baèng bom ñöôïc hoaïch ñònh taïi thuû ñoâ cuûa Iraq, saùt haïi ít nhaát 25 ngöôøi vaø laøm bò thöông hôn 100 ngöôøi khaùc. Taát caû caùc vuï noå bom naøy döôøng nhö ñeàu nhaém vaøo caùc löïc löôïng Hoa Kyø hoaëc Iraq, vaãn theo lôøi caûnh saùt cho bieát. Toå chöùc al Qaeda ñaõ nhaän traùch nhieäm gaây ra nhöõng vuï noå bom ñoù. Nhöõng vuï ñaùnh bom xe töï töû vaøo hoâm Thöù Saùu ñaõ dieãn ra sau vuï taán coâng baèng bom baát thaønh vaøo truï sôû cuûa chính phuû Iraq hoâm Thöù Naêm vaø sau moät cuoäc taán coâng naém vaøo moät toaùn tuaàn tieãu Myõ, vôùi keát quaû laø coù 27 ngöôøi cheát, ña soá laø treû em. Thöù Saùu laø ngaøy caàu kinh cuûa ngöôøi Hoài Giaùo cho neân ñöôøng phoá thöôøng vaéng veû hôn, nhôø theá con soá toån thaát nhaân maïng coù theå ñaõ ñöôïc giaûm bôùt phaàn naøo. Phaùt ngoân vieân quaân söï Myõ, Trung UÙy Jamie Davis, cho hay coù ba binh só Myõ ñaõ bò thöông trong caùc vuï noå nhöng khoâng ai thieät maïng.

Trung Quoác:

Tieáp trang A6

SAØI GOØN.- Moät ngöôøi cö daân tænh Long An ñaõ bò baét ñeå ñieàu tra veà thuøng haøng oâng ta göûi cho moät ngöôøi ôû Myõ qua böu ñieän, trong ñoù khi kieåm soaùt laïi thaáy coù moät soï ngöôøi ñang boác muøi hoâi thoái, theo baûn tin baùo Thanh Nieân ngaøy 15-7-2005. Tôø Thanh Nieân noùi raèng tröa ngaøy 14-7-2005, Chi Cuïc Haûi Quan Böu Ñieän Saøi Goøn ñaõ laäp bieân baûn vi phaïm

Online: www.nguoi-viet.com

Iraq:

Ñoïc Trong Soá Naøy

SAN DIEGO - Theo töôøng thuaät cuûa nhaät baùo San Diego Union-Tribune, trong moät cuoäc hoïp baùo saùng hoâm Thöù Naêm, 14 Thaùng Naêm, 2005, caûnh saùt San Diego loan baùo ñaõ baét giöõ 11 ngöôøi dính líu ñeán moät laøn soùng toäi phaïm töø naêm thaùng nay, gaây kinh hoaøng cho moät vuøng daân cö ôû San Diego. Môùi ñaây nhaát laø vuï baén cheát moät ngöôøi baùn haøng beân trong moät tieäm röôïu vaøo toái hoâm Thöù Tö, 13 Thaùng Naêm. Ngöôøi ta tin raèng vuï baén

Cöïu tuø binh Myõ ôû Iraq Jessica Lynch chaøo ñoùn quan khaùch taïi moät böõa tieäc do Charleston Rotary Club toå chöùc trong tröôøng Ñaïi Hoïc Charleston, West Virginia, hoâm 15/5. Trong dòp naøy, cöïu Binh Nhaát Lynch noùi chuyeän veà nhöõng ngaøy coâ bò caàm tuø ôû Iraq. (Hình: Jeff Gentner/Getty Images)

NASA hoaõn phoùng Discovery cho tôùi cuoái tuaàn sau Töôûng nieäm haøi nhi bò baén cheát ôû Los Angeles

OÂng Jeffery Stevenson ñöùng chaép tay leã taïi baøn thôø taïm thôøi cuûa beù gaùi 19 thaùng tuoåi Suzie Marie Pena bò caûnh saùt baén cheát ôû Los Angeles hoâm 15 Thaùng Baûy. Caûnh saùt noùi raèng cha cuûa beù laø Jose Raul Pena ñaõ duøng ñöùa con nhö laø bia ñôõ ñaïn trong khi baén laïi hoï. Vuï naøy ñaõ daãn tôùi nhöõng cuoäc bieåu tình phaûn ñoái caûnh saùt Los Angeles. (Hình: David McNews/Getty Images)

THÔØI SÖÏ

Wal-Mart cuõng “choáng tham nhuõng”

KINH TEÁ

NGOÂ NHAÂN DUÏNG Coâng ty Wal-Mart môùi noäp hoà sô leân Boä Lao ñoäng Myõ trình baøy moät vuï tham nhuõng trong coâng ty khieán hai oâng phoù chuû tòch phaûi töø chöùc hoài ñaàu naêm nay. Ñaây laø moät baøi hoïc cho caùc chính phuû ñang lo choáng tham nhuõng. Caùc chính phuû lo choáng tham nhuõng vì lo maát loøng daân. Nhöng caùc coâng ty kinh doanh phaûi tröø tham nhuõng chæ vì hoï “tieác tieàn.” Ban giaùm ñoác phaûi baûo veä taøi saûn cuûa coâng ty, laø taøi saûn cuûa caùc coå ñoâng, vì hoï chæ ñöôïc caùc coå ñoâng uûy nhieäm cai quaûn coâng ty maø thoâi. Neáu ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam cuõng nghó hoï chæ laø nhöõng ngöôøi ñöôïc uûy nhieäm, phaûi lo baûo veä taøi saûn cuûa toaøn daân, thì chaéc hoï seõ chòu hoïc baøi hoïc cuûa coâng ty Wal-Mart. Ban giaùm ñoác Wal-Mart phaûi coâng khai hoùa vuï tham nhuõng vì hoï coù theå bò ñaïi hoäi ñoàng caùc coå ñoâng baõi nhieäm. Nhöng ñaûng Coäng Saûn thì hoï khoâng lo bò ai baõi nhieäm caû, coù leõ vì vaäy vieäc choáng tham nhuõng ôû Vieät Nam cöù chaäm chaïp nhö ruøa boø. Thaùng Ba naêm 2005, oâng Thomas Coughlin, moät cöïu phoù chuû tòch coâng ty Wal-Mart, baïn chí thaân cuûa oâng chuû tòch saùng laäp Sam Walton, ñaõ bò buoäc phaûi töø chöùc ra khoûi hoäi ñoàng quaûn trò. Luùc ñaàu ngöôøi ta nghó chæ vì oâng Jared Bowen, moät phoù chuû tòch tröôùc ñaây laøm döôùi quyeàn oâng Coughlin, khoâng chòu chi 2,000 ñoâ la theo leänh cuûa Tieáp trang A4

Afghanistan:

Löïc löôïng Hoa Kyø gieát cheát 24 daân quaân taïi bieân giôùi Pakistan ISLAMABAD, Pakistan Hoâm Thöù Saùu, caùc vieân chöùc Pakistan cho bieát löïc löôïng an ninh Pakistan ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa 24 ngöôøi bò tình nghi laø daân quaân Taliban, sau khi quaân ñoäi Hoa Kyø töø beân kia bieân giôùi Afghanistan baén vaøo hoï. Theo quaân ñoäi Hoa Kyø, caùc löïc löôïng Hoa Kyø ñaõ phaûn phaùo nhaém vaøo caùc loaïn quaân sau khi moät caên cöù Hoa Kyø ôû tænh Paktika bò taán coâng baèng hoûa tieãn. Paktika laâu nay vaãn laø moät khu vöïc maø taøn quaân cuûa cheá ñoä Taliban hoaït ñoäng tích cöïc. Quaân ñoäi Pakistan noùi ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa caùc daân quaân taïi vuøng Baéc Waziristan sau khi quaân ñoäi lieân minh baén vaøo hoï trong moät cuoäc haønh quaân treân phaàn ñaát cuûa Afghanistan toái hoâm Thöù Naêm. Caùc löïc löôïng baùn quaân söï

ôû Baéc Waziristan noùi daân quaân ñaõ baén hoûa tieãn vaøo moät caên cöù cuûa caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Afghanistan ôû beân kia bieân giôùi. “Löïc löôïng lieân minh ñaõ baén traû, söû duïng hoïa tieãn vaø vuõ khí naëng,” moät vieân chöùc baùn quaân söï noùi. Moät nhaân chöùng cho bieát oâng ta thaáy caùc tröïc thaêng Hoa Kyø tham gia vaøo cuoäc taán coâng, trong khi theo moät ñaøi truyeàn hình tö cuûa Pakistan, caùc daân quaân ñaõ bò moät hoûa tieãn gieát cheát. Phaùt ngoân vieân, Thieáu Töôùng Shaukat Sultan, noùi raèng Pakistan seõ ñieàu tra xem lieäu lieân minh do Hoa Kyø caàm ñaàu taïi Afghanistan coù vi phaïm khoâng phaän hoaëc bieân giôùi treân boä cuûa Pakistan hay khoâng. “Caùc löïc löôïng lieân minh ñaõ thoâng baùo cho chuùng toâi Tieáp trang A8

CAPE CANAVERAL, Florida (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu, Cô Quan Haøng Khoâng vaø Khoâng Gian Quoác Gia Hoa Kyø (NASA) cho bieát vieäc phoùng phi thuyeàn con thoi Discovery seõ bò hoaõn ít nhaát cho tôùi cuoái tuaàn sau, sau khi vieäc khai hoûa bò huûy boû hai ngaøy tröôùc ñaây vì moät truïc traëc kyõ thuaät. Phi thuyeàn Discovery ñaõ ñöôïc döï truø caát caùnh vaøo tröa hoâm Thöù Tö töø Cape Canaveral ôû Florida. Ñaây laø söù maïng con thoi ñaàu tieân keå töø khi phi thuyeàn Columbia bò noå hoài Thaùng Hai 2003, gieát cheát baûy nhaân vieân phi haønh ñoaøn. Nhöng moät boä phaän ño nhieân lieäu hydrogen bò truïc traëc ñaõ buoäc NASA phaûi huûy boû vuï phoùng, hai giôø tröôùc khi phi thuyeàn ñöôïc khai hoûa. Caùc kyõ sö cuûa NASA vaãn chöa bieát taïi sao moät trong boán duïng cuï caûm öùng hydrogen cuûa phi thuyeàn ñaõ khoâng vöôït qua ñöôïc moät cuoäc thöû nghieäm thöôøng leä khi gaàn ñeán giôø phoùng vaø caùc thaønh vieân phi haønh ñoaøn, caàm ñaàu bôûi nöõ phi haønh gia kyø cöïu Eileen Collins, luùc ñoù ñaõ ngoài vaøo gheá cuûa hoï vaø caøi ñai gheá. Caùc kyõ sö ñang phaûi

duyeät qua khoaûng 200 tieán trình coù theå xaûy ra. Caùc boä caûm öùng ñöôïc thieát keá ñeå ñoùng ba ñoäng cô chính cuûa phi thuyeàn con thoi tröôùc khi nhieân lieäu bò caïn. Moät vuï ñoùng caùc ñoäng cô quaù sôùm coù theå buoäc phi thuyeàn phaûi thöïc hieän moät cuoäc haï caùnh khaån caáp hoaëc ngaên caûn phi thuyeàn ñaït tôùi quyõ ñaïo mong muoán. Maëc duø nhöõng vuï hoaõn phoùng laø chuyeän thöôøng xaûy ra, nhöõng truïc traëc ngaên caûn vieäc phi thuyeàn Discovery rôøi khoûi giaøn phoùng laàn naøy gaây nhieàu chuù yù, bôûi vì ñaây laø chuyeán bay ñaàu tieân keå töø khi NASA cho naèm uï ñoäi phi thuyeàn con thoi ñeå caûi tieán an toaøn tieáp theo thaûm hoïa Columbia. NASA coù thôøi haïn choùt laø ngaøy 31 Thaùng Baûy ñeå phoùng Discovery, moät thôøi haïn ñöôïc ñaët ra ñeå phi thuyeàn heïn gaëp vôùi traïm khoâng gian quoác teá vaø nhu caàu phoùng phi thuyeàn vaøo ban ngaøy ñeå caùc maùy quay phim coù nhöõng hình aûnh roõ raøng khi phi thuyeàn caát caùnh. Khung thôøi gian saép tôùi ñeå phoùng phi thuyeàn seõ khôûi söï vaøo ngaøy 9 Thaùng Chín. Tieáp trang A6

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGĂ–Ă”Ă˜I VIEĂ„T THĂ–Ă™ BAĂ›Y - SOĂ 7161 - 16 thaĂšng 7, 2005 (11 thaĂšng SaĂšu naĂŞm AĂ t Daäu) .3â€?

SATURDAY, JULY 16, 2005

Vieät Nam keâu ca: Ă‘oĂĄi taĂšc thÜông thaĂťo vaøo WTO Ăąoøi caĂšc ĂąieĂ u kieän quaĂš ĂąaĂšng HAĂ˜ NOĂ„I 15-07 (TH).- Haø Noäi hoâm ThÜÚ NaĂŞm 14-7-2005 than phieĂ n laø caĂšc ĂąoĂĄi taĂšc chĂ­nh yeĂĄu ĂąaĂľ coĂš caĂšc Ăąoøi hoĂťi “quaĂš ĂąaĂšngâ€?, nhaĂĄt laø Ăąoøi mĂ´Ăť roäng laĂľnh vÜïc ĂąaĂ u tĂś dòch vuĂŻ nhieĂ u nhaĂŻy caĂťm, trong caĂšc cuoäc thÜông thuyeĂĄt ĂąeĂĽ Vieät Nam gia nhaäp ToĂĽ ChÜÚc ThÜông MaĂŻi QuoĂĄc TeĂĄ (WTO). VuĂľ Khoan, phoĂš thuĂť tÜôÚng CSVN vaø laø nhaø thÜông thuyeĂĄt chĂ­nh yeĂĄu cuĂťa Haø Noäi, noĂši raèng Vieät Nam hy voĂŻng gia nhaäp toĂĽ chÜÚc WTO cuoĂĄi naĂŞm nay. NhĂśng hoĂŻ Ăąang bò caĂšc ĂąoĂĄi taĂšc Ăąoøi hoĂťi nhÜôïng boä nhÜþng ĂąieĂ u maø caĂšc ĂąoĂĄi taĂšc khaĂšc khi thÜông thuyeĂĄt chĂśa tÜøng bò Ăąoøi naĂŤng ĂąeĂĄn nhĂś theĂĄ trong caĂšc voøng Ăąaøm phaĂšn hieän taĂŻi. “NoĂš khoâng coâng baèng.â€? Khoan noĂši nhĂś theĂĄ trong cuoäc phoĂťng vaĂĄn cuĂťa baĂšo Financial Times. “Vieät Nam laø nÜôÚc Ăąang phaĂšt trieĂĽn vĂ´Ăši mÜÚc phaĂšt trieĂĽn thaĂĄp, nhĂśng trong caĂšc cuoäc thÜông thuyeĂĄt cuĂŻ theĂĽ, moät soĂĄ ĂąoĂĄi taĂšc laĂŻi Ăąoøi hoĂťi raĂĄt cao... Ăąoøi hoĂťi coøn cao hĂ´n tieâu chuaĂĽn cuĂťa WTOâ€?. NhÜþng lôøi than phieĂ n cuĂťa Khoan coĂš theĂĽ hieĂĽu nhĂś nhaĂŠm vaøo Hoa Kyø, nÜôÚc ùÜôïc coi nhĂś Ăąang naĂŠm chĂŹa khoĂša vaøo cÜÝa WTO cuĂťa Haø Noäi. TrÜôÚc khi Phan VaĂŞn KhaĂťi ĂąeĂĄn Hoa Thònh Ă‘oĂĄn ngaøy 216-2005, phaĂši Ăąoaøn thÜông thuyeĂĄt cuĂťa CSVN ĂąaĂľ rôøi nĂ´i Ăąaây veĂ  nÜôÚc maø khoâng ĂąaĂŻt ùÜôïc thoĂťa thuaän. NieĂ m hy voĂŻng vaø sÜï veĂť vang nhaĂĄt cho oâng KhaĂťi vaø cheĂĄ Ăąoä Haø Noäi laø oâng ta ùÜôïc chÜÚng kieĂĄn leĂŁ kyĂš keĂĄt giÜþa hai nÜôÚc Ă´Ăť thuĂť Ăąoâ MyĂľ ĂąeĂĽ CSVN gia nhaäp WTO. BaĂšo chĂ­ CSVN chĂŚ choĂĄng cheĂĄ gÜôïng gaĂŻo cho sÜï thaĂĄt baĂŻi khi noĂši raèng ĂąaĂľ â€œĂąaĂŻt ùÜôïc nhieĂ u tieĂĄn boäâ€?.

CHĂ–Ă”NG TRĂŒNH PHAĂ™T THANH

1190 AM

TÜø keĂť tÜÝ thuø nay ĂąoĂĽi sang thaønh ĂąoĂĄi taĂšc thÜông maĂŻi, buoân baĂšn hai chieĂ u giÜþa Vieät Nam vaø MyĂľ ĂąaĂŻt tĂ´Ăši $6.4 tĂŚ USD trong naĂŞm 2004. NhÜþng ĂąieĂĽm coøn Ăąang keĂŻt laø MyĂľ Ăąoøi CSVN phaĂťi mĂ´Ăť roäng hĂ´n nÜþa laĂľnh vÜïc dòch vuĂŻ vaø vieĂŁn thoâng maø Haø Noäi coi nhĂś an ninh quoĂĄc phoøng. MyĂľ Ăąoøi Haø Noäi phaĂťi ĂąeĂĽ ngoaĂŻi quoĂĄc ĂąaĂ u tĂś tÜï do trong laĂľnh vÜïc ngaân haøng, baĂťo hieĂĽm. Ă‘eĂĽ laĂĄy loøng vaø chÜÚng toĂť raèng mĂŹnh ĂąaĂľ nhÜôïng boä, moät soĂĄ coâng ty baĂťo hieĂĽm cuĂťa MyĂľ Ăąang ùÜôïc chaĂĄp thuaän cho chen chaân vaøo Vieät Nam ĂąeĂĽ baĂšn baĂťo hieĂĽm. Ngoaøi ra, MyĂľ cuĂľng Ăąoøi CSVN phaĂťi baĂťo ĂąaĂťm vieäc baĂťo veä taĂšc quyeĂ n trĂ­ thÜÚc baèng caĂšch baĂŠt giÜþ caĂšc vuĂŻ in aĂĄn laäu phim aĂťnh, baĂŞng nhaĂŻc, saĂšch baĂšo vaø nhaĂĄt laø caĂšc chÜông trĂŹnh Ăąieän toaĂšn. Vieät Nam ùÜôïc coi nhĂś “thieân ùÜôøngâ€? cuĂťa nhÜþng keĂť sao cheĂšp laäu chÜông trĂŹnh Ăąieän toaĂšn vaø phim aĂťnh cuĂťa MyĂľ. CuoĂĄi thaĂšng naøy, Vieät Nam vaø MyĂľ tieĂĄp tuĂŻc thÜông thuyeĂĄt ĂąeĂĽ san baèng caĂšc dò bieät coøn laĂŻi maø VuĂľ Khoan coĂš vaø khaĂš laĂŻc quan. “ToĂĽng ThoĂĄng Bush noĂši oâng uĂťng hoä maĂŻnh meĂľ cho Vieät Nam gia nhaäp WTO.â€? OĂ‚ng Khoan noĂši. “Vaø chuĂšng toâi ĂąaĂľ ĂąaĂŻt ùÜôïc nhieĂ u tieĂĄn boä ĂąaĂšng keĂĽ treân baøn thaĂťo luaän.â€? NhĂśng giĂ´Ăši kinh doanh ngoaĂŻi quoĂĄc Ă´Ăť Haø Noäi thĂŹ khoâng tin laø phĂ­a CSVN seĂľ san baèng caĂšc dò bieät vĂ´Ăši MyĂľ kòp thôøi ĂąeĂĽ coĂš theĂĽ gia nhaäp WTO vaøo cuoĂĄi naĂŞm nay nhĂś hoĂŻ kyø voĂŻng. Haø Noäi ĂąaĂľ hoaøn taĂĄt Ăąaøm phaĂšn vĂ´Ăši Lieân AĂ‚u, Nhaät BaĂťn, Haøn QuoĂĄc vaø moät soĂĄ ĂąoĂĄi taĂšc khaĂšc. Haø Noäi cuĂľng mĂ´Ăši loan baĂšo keĂĄt thuĂšc Ăąaøm phaĂšn vĂ´Ăši

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Trung Coäng, moät laĂšng gieĂ ng vaø cuĂľng laø moät ĂąoĂĄi taĂšc quan troĂŻng tÜøng laø keĂť thuø truyeĂ n kieĂĄp. LaĂ n ĂąuĂŻng Ăąoä gaĂ n Ăąaây nhaĂĄt laø naĂŞm 1979 doĂŻc theo bieân giĂ´Ăši giÜþa hai nÜôÚc khieĂĄn haøng chuĂŻc ngaøn ngÜôøi thieät maĂŻng khi Trung Coäng Ăąem ĂąaĂŻi quaân ĂąaĂšnh doĂŻc bieân giĂ´Ăši ĂąeĂĽ “daĂŻyâ€? Haø Noäi moät baøi hoĂŻc. Tuy bieĂĄt laø caĂšc cuoäc thÜông thuyeĂĄt ĂąeĂĽ vaøo WTO coøn raĂĄt nhieĂ u khoĂš khaĂŞn, Khoan noĂši raèng gia nhaäp toĂĽ chÜÚc naøy laø ĂąieĂ u khaĂĽn thieĂĄt ĂąeĂĽ Vieät Nam coĂš theĂĽ hieän ĂąaĂŻi hoĂša ĂąaĂĄt nÜôÚc. HoĂŻ sĂ´ĂŻ raèng neĂĄu khoâng taĂŞng trÜôÝng kòp thĂŹ seĂľ khoâng Ăąaøo ra ùÜôïc ĂąuĂť vieäc laøm ĂąeĂĽ thoĂťa maĂľn nhu caĂ u cho khoaĂťng 1.5 trieäu ngÜôøi gia

1KDÂźWEDĂ‘R 1*­¯,9,(›7 0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$86$ 7HO)D[ $GYHUWLVLQJ )D[ 1HZV

(PDLOQYQHZV#DROFRP:HE6LWHKWWSZZZQJXRLYLHWFRP ;XDĂ&#x192;WEDĂ?QEĂ&#x2013;Ă?L3XEOLVKHGE\ 1*82,9,(71(:6,1& +RÂźLŠR¸QJ4XDĂ&#x201C;Q7UĂ&#x160;%RDUGRI'LUHFWRUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W&KXĂ?7Ă&#x201D;FK&KDLUPDQ3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;+RĂ&#x2020;LÂłRĂ&#x201A;QJ4XDĂ?Q7UĂ&#x201D;%RDUG 6HFUHWDU\ÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QKÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;QÂłRĂ&#x2026;4X\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ1JRĂ&#x2018;F7XHĂ&#x2020;1JX\HĂ&#x2026;Q .KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q

nhaäp thò trÜôøng coâng vieäc haøng naĂŞm. Ă&#x2018;aây coĂš leĂľ laø Ăąoäng lÜïc maĂŻnh meĂľ nhaĂĄt ĂąaĂľ thuĂšc ĂąaĂĽy CSVN doĂ n sÜÚc thÜông thuyeĂĄt vaø nhÜôïng boä. Haøng trieäu ngÜôøi thaĂĄt nghieäp cuĂľng tieĂ m aĂĽn sÜï baĂĄt oĂĽn chĂ­nh trò, caĂši lo laĂŠng treân cuøng ĂąeĂĽ ĂąaĂťng CSVN naĂŠm chaĂŤt ùÜôïc quyeĂ n lÜïc. â&#x20AC;&#x153;ChuĂšng toâi khoâng theĂĽ phaĂšt trieĂĽn neĂĄu khoâng tham dÜï vaøo thò trÜôøng theĂĄ giĂ´Ăši.â&#x20AC;? Khoan noĂši. â&#x20AC;&#x153;ChuĂšng toâi muoĂĄn hoäi nhaäp ĂąeĂĽ coĂš theĂĽ xaâm nhaäp ùÜôïc thò trÜôøng theĂĄ giĂ´Ăši roäng raĂľi hĂ´n, tieĂĄp caän ùÜôïc nhieĂ u nguoĂ n taøi chĂ­nh theĂĄ giĂ´Ăši hĂ´n cuĂľng nhĂś kyĂľ thuaät hieän ĂąaĂŻi vaø naĂŞng lÜïc quaĂťn trò mĂ´Ăši.â&#x20AC;? (N.T.T.)

%DQŠLH¸X+DĂ?QK2IILFHUV 3KDQ+X\ÂłDĂ&#x2018;W7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&KDLUPDQ &(2ÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;FÂłLHĂ&#x201A;X+DĂ&#x161;QK 3UHVLGHQW &221JX\HĂ&#x2026;Q.KDĂ?/RĂ&#x2020;F3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F&Ă&#x2013;6Ă&#x2013;Ă? 1KDĂ&#x201E;Q9LHĂ&#x201E;Q93RI )DFLOLWLHV +59XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RĂ&#x161;D6RDĂ&#x2018;Q 3KRĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7KĂ&#x2DC;Ă&#x2013;QJ 9XĂ&#x2018;0DQDJLQJ(GLWRU 93RI%XVLQHVVÂłRĂ&#x2026;%DĂ?R$QK*LDĂ&#x203A;PÂłRĂ&#x192;F7DĂ&#x161;L&KDĂ&#x203A;QK&)2 7RĂ?D6RDĂ&#x2021;Q1*Ž°,9,(Â&#x153;71*82,9,(70DQDJHUV ÂłRĂ&#x2026;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q&KXĂ?1KLHĂ&#x2020;P3XEOLVKHUÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK&KXĂ?%XĂ&#x203A;W(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;$ÂťQK 3KDĂ&#x2018;P4XRĂ&#x192;F%DĂ?R3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;&KXĂ?%XĂ&#x203A;W$VVRFLDWH(GLWRULQ&KLHI9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC; .\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161;6RDĂ&#x2018;Q0DQDJLQJ(GLWRU/HĂ&#x201E;7KXĂ?3KDĂ&#x2018;P3KXĂ&#x203A;7KLHĂ&#x2020;Q*LDR3KXĂ&#x2018;7DĂ&#x203A;7RĂ&#x2021;QJ7KĂ&#x2DC;.\Ă&#x203A;7RDĂ&#x161; 6RDĂ&#x2018;Q$VVRFLDWH0DQDJLQJ(GLWRU %DQ%LHÂşQ7DÂźS1HZV6WDII ÂłRĂ&#x2026;.KRĂ&#x201E;L1JX\HĂ&#x201E;QÂłRĂ&#x2026;9LHĂ&#x2020;W$QK+RDĂ&#x161;QJ.KĂ&#x2013;Ă?L3KRQJ/HĂ&#x201E;7KXĂ&#x2018;\1JX\HĂ&#x201E;Q+X\1JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F&KDĂ&#x192;Q &111JX\HĂ&#x2026;Q1JRĂ&#x2018;F0LQK1JX\HĂ&#x2026;Q1KDĂ&#x2020;W1JX\HĂ&#x2026;Q7X\HĂ&#x2021;Q7KLHĂ&#x2020;Q*LDR7UDĂ&#x201A;Q7KĂ&#x201D;1JRĂ&#x2018;F<HĂ&#x192;Q 9DQQ3KDQ9XĂ&#x2014;$ÂťQK9XĂ&#x2014;4XĂ?+DĂ&#x2018;R1KLHĂ&#x201E;Q 1JĂ&#x17D;Ă&#x152;Ă?L9LHÂźW(QJOLVK6HFWLRQ (YHU\7KXUVGD\(PDLOQY#QJXRLYLHWFRP $QK%'R(GLWRU-DPL)DUNDV1HZV(GLWRU-RVLH&DELJOLR'HQLVH1JX\HQ1JX\HQ .KRD7KDL$QK$XGUH\3KDP9DQQ3KDQ5XWK7DORYLFK+RL7ULQK3DXOLQH9X :ULWHUV&KLQK1JX\HQ'HVLJQHU.LHW+X\QK%HQMDPLQ9X3KRWRJUDSKHUV0LQK$Q /D3KDP1HZV$VVLVWDQW 1JXRL9LHW ,6618636 VWDUWHGLQ'HFHPEHULVSXEOLVKHGGDLO\ LQ9LHWQDPHVHZLWKD7KXUVGD\(QJOLVK6HFWLRQE\1JXRL9LHW1HZV,QF&RS\ULJKW E\1JXRL9LHW1HZV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG1JXRL9LHW'DLO\1HZVQHLWKHUHQGRUVHVQRU ZDUUDQWVSURGXFWVDQGVHUYLFHVDGYHUWLVHG1HZVVWDQGSULFHLQ/RV$QJHOHVDQG2UDQJH &RXQWLHV6XEVFULSWLRQUDWH\HDUE\7KLUG&ODVV0DLO\HDUE\7ZR 'D\([SUHVV0DLO)RUHLJQPDLOUDWHVXSRQUHTXHVW3HULRGLFDOV3RVWDJH5DWHVSDLGDW :HVWPLQVWHU &DOLIRUQLD DQG DW DGGLWLRQDO PDLOLQJ RIILFHV 3RVWPDVWHU 6HQG DGGUHVV FKDQJHVWR0RUDQ6WUHHW:HVWPLQVWHU&$x86$)RUVXEVFULSWLRQVFDOO 

TT Bush ĂąeĂĄn North Carolina vaän Ăąoäng hieäp ÜôÚc CAFTA BELMONT, North Carolina - ToĂĽng ThoĂĄng Bush hoâm ThÜÚ SaĂšu 15-7, ĂąaĂľ ĂąeĂĄn North Carolina, laø tieĂĽu bang coĂš theĂĽ seĂľ bò thieät haĂŻi nhieĂ u trong hieäp ÜôÚc tÜï do maäu dòch maø chĂ­nh phuĂť oâng ĂąaĂľ kyĂš vĂ´Ăši Trung MyĂľ, ĂąeĂĽ giaĂťi thĂ­ch vaø vaän Ăąoäng sÜï uĂťng hoä cuĂťa cÜÝ tri Ă´Ăť Ăąaây. VoĂĄn bò caĂšc chĂ­nh trò gia cuĂľng nhĂś cÜÝ tri thuoäc khoĂĄi Daân ChuĂť choĂĄng ĂąoĂĄi maĂľnh lieät, CAFTA (Central American Free Trade Agreement) - hieäp ÜôÚc ĂąaĂľ kyĂš giÜþa chĂ­nh phuĂť Hoa Kyø vaø caĂšc nÜôÚc Trung MyĂľ nhĂś Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua vaø Dominican Republic - cuĂľng khoâng ùÜôïc khoĂĄi Coäng Hoøa uĂťng hoä laø bao nhieâu. Ă&#x2018;aĂŤc bieät taĂŻi tieĂĽu bang North Carolina, laø nĂ´i coĂš kyĂľ ngheä vaĂťi sĂ´ĂŻi, daân chuĂšng sĂ´ĂŻ raèng hieäp ÜôÚc naøy seĂľ gaây cho nhaân coâng trong ngaønh vaĂťi sĂ´ĂŻi ùòa phÜông maĂĄt vieäc. Tuyeân boĂĄ taĂŻi moät nhaø maĂšy Ă´Ăť Belmont, North Carolina, hoâm ThÜÚ SaĂšu 15-7, ToĂĽng ThoĂĄng Bush nhaĂĄn maĂŻnh, â&#x20AC;&#x153;CAFTA theĂĽ hieän moät chĂ­nh

saĂšch ngoaĂŻi giao quan troĂŻng. NoĂš seĂľ giuĂšp oĂĽn ùònh nhÜþng neĂ n daân chuĂť non treĂť. NoĂš seĂľ giuĂšp baĂŻn beø chuĂšng ta phaĂšt trieĂĽn, thònh vÜôïng vaø nhĂś vaäy laø toĂĄt. CuĂľng chĂ­nh laø vĂŹ quyeĂ n lĂ´ĂŻi cuĂťa chuĂšng ta maø phaĂťi laøm nhĂś vaäy.â&#x20AC;? Hai vò nghò sĂł ĂąaĂŻi dieän cho tieĂĽu bang naøy - baø Elizabeth Dole vaø Richard Burr - ĂąeĂ u boĂť phieĂĄu thuaän cho CAFTA vaøo thaĂšng trÜôÚc. NhĂśng Daân BieĂĽu Coäng Hoøa Sue Myrick laø daân bieĂĽu duy nhaĂĄt trong tieĂĽu bang naøy boĂť phieĂĄu uĂťng hoä. Coøn oâng Walter Jones, moät daân bieĂĽu Coäng Hoøa khaĂšc cuĂťa North Carolina, laĂŻi laø ngÜôøi ùÜÚng ĂąaĂ u chieĂĄn dòch choĂĄng ĂąoĂĄi hieäp ÜôÚc noĂši treân. Coøn khoĂĄi Daân ChuĂť thĂŹ bieän luaän raèng nhÜþng ĂąieĂ u khoaĂťn baĂťo veä lao Ăąoäng quyeĂ n quaĂš yeĂĄu Ă´Ăšt trong baĂťn dÜï thaĂťo hieäp ÜôÚc seĂľ ùÜa ĂąeĂĄn vieäc boĂšc loät coâng nhaân. CaĂšc nhaø laäp phaĂšp Ă´Ăť nhÜþng tieĂĽu bang saĂťn xuaĂĄt ùÜôøng (ngoĂŻt) cuĂľng phaĂťn ĂąoĂĄi hieäp ÜôÚc vĂŹ cho raèng tÜï do maäu dòch vĂ´Ăši Trung MyĂľ seĂľ daĂŁn ĂąeĂĄn khieĂĄm huĂŻt maäu dich

7KH½OHÂźJĂ&#x17D;Ă&#x201C;LEDĂ?LĂ&#x2030;DĂ&#x201A;QJEDĂ&#x2018;R %DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?FRĂ&#x203A;WKHĂ&#x2021;JĂ&#x2DC;Ă?LWĂ&#x2013;Ă&#x203A;LWRĂ&#x161;DVRDĂ&#x2018;QTXDEĂ&#x2DC;XĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QID[KRDĂ?FHPDLOQYQHZV#DROFRP1HĂ&#x201E;QJĂ&#x2DC;Ă?L),/( 0LFURVRIW:RUG JKLURĂ&#x2014;GXĂ&#x161;QJKHĂ&#x2020;WKRĂ&#x192;QJWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WQDĂ&#x161;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJWUDĂ?ODĂ&#x2018;LEDĂ?QWKDĂ?RKRDĂ?F KĂ&#x17D;QKDĂ?QKYDĂ&#x161;NKRĂ&#x201E;QJFKĂ&#x201D;XWUDĂ&#x203A;FKQKLHĂ&#x2020;PYHĂ&#x201A;PRĂ&#x2018;LPDĂ&#x192;WPDĂ&#x203A;W7RDĂ&#x161;VRDĂ&#x2018;QGDĂ&#x161;QKTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2DC;Ă?DFKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;DKLHĂ&#x2020;X Ă&#x201C;Ă?QK%DĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?JĂ&#x2013;Ă?LĂ&#x201C;HĂ&#x192;Q1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;FĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJWKXRĂ&#x2020;FTX\HĂ&#x201A;QVĂ&#x2013;Ă?KĂ&#x2DC;Ă&#x2014;XFXĂ?DQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WYDĂ&#x161; FRĂ&#x201E;QJW\1JXRL9LHW1HZV,QF1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WNKRĂ&#x201E;QJĂ&#x201C;DĂ&#x152;QJQKĂ&#x2DC;Ă&#x2014;QJEDĂ&#x161;LYĂ&#x2013;Ă?NKRĂ&#x201E;QJJKLWDĂ&#x203A;FJLDĂ?NKRĂ&#x201E;QJ Ă&#x201C;Ă&#x201D;DFKĂ&#x2C6;KRDĂ?FĂ&#x201C;LHĂ&#x2020;QWKRDĂ&#x2018;LOLHĂ&#x201E;QODĂ&#x2018;F1KXOLHĂ&#x2020;XWLHĂ&#x192;QJ9LHĂ&#x2020;WGR&RĂ&#x201E;QJ7\ÂłLHĂ&#x2020;Q7RDĂ&#x203A;Q91,

6RĂ&#x192;OĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2018;QJSKDĂ&#x203A;WKDĂ&#x161;QKQKDĂ&#x2020;WEDĂ&#x203A;R1JĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x161;L9LHĂ&#x2020;WGRFĂ&#x2013;TXDQ9HULILHG$XGLW&LUFXODWLRQNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QYDĂ&#x161; FKĂ&#x2DC;Ă&#x203A;QJQKDĂ&#x2020;Q9LHĂ&#x2020;FNLHĂ&#x2021;PWRDĂ&#x203A;QWLHĂ&#x192;QKDĂ&#x161;QKOLHĂ&#x201E;QWXĂ&#x2018;F

$YHUDJHGDLO\ FLUFXODWLRQ FRSLHV voĂĄn ĂąaĂľ cao seĂľ coøn cao hĂ´n. Tuy nhieân, theo ToĂĽng ThoĂĄng Bush, thĂŹ â&#x20AC;&#x153;Ăąaây laø moät thoĂťa ÜôÚc coĂš lĂ´ĂŻi cho giĂ´Ăši coâng nhaân. Hoâm nay toâi ĂąeĂĄn Ăąaây noĂši vĂ´Ăši quĂ­ vò raèng toâi laø ngÜôøi uĂťng hoä maäu dòch tÜï do. NhĂśng toâi cuĂľng laø ngÜôøi chuĂť trÜông saân chĂ´i ĂąoĂ ng ĂąeĂ u cho moĂŻi caĂ u thuĂť. Toâi ĂąaĂľ nhĂŹn vaøo saân chĂ´i roĂ i. NoĂš khoâng ĂąoĂ ng ĂąeĂ u cho moĂŻi ngÜôøi vaø nhĂś vaäy khoâng coâng baèng.â&#x20AC;? ThÜïc ra daân chuĂšng MyĂľ Ăąang lo laĂŠng veĂ  caĂšc chĂ­nh saĂšch maäu dòch cuĂťa Trung QuoĂĄc, gaĂ n Ăąaây hĂ´n caĂť laø vuĂŻ Trung QuoĂĄc mua laĂŻi caĂšc coâng

ty cuĂťa Hoa Kyø. SÜï lo laĂŠng naøy khieĂĄn ngÜôøi daân lieân tÜôÝng ĂąeĂĄn CAFTA, vaø cho raèng noĂš coĂš theĂĽ ĂąaĂĽy ngÜôøi lao Ăąoäng MyĂľ vaøo theĂĄ baĂĄt lĂ´ĂŻi hĂ´n nÜþa. NhieĂ u daân bieĂĽu ĂąaĂťng Coäng Hoøa ĂąaĂľ ĂąeĂ  nghò thoâng qua luaät trÜøng phaĂŻt Trung QuoĂĄc vĂŹ ĂąaĂľ â&#x20AC;&#x153;buø loĂŁâ&#x20AC;? ĂąeĂĽ haøng hoĂša coĂš theĂĽ xuaĂĄt caĂťng ra ngoaĂŻi quoĂĄc theo giaĂš reĂť maĂŻt, haĂ u taĂŻo theĂĄ caĂŻnh tranh. DÜï luaät naøy coĂš theĂĽ vaän Ăąoäng caĂšc ĂąaĂŻi dieän daân cÜÝ hieän khoâng maĂĄy haøo hÜÚng vĂ´Ăši CAFTA coĂš theĂĽ yeân taâm boĂť phieĂĄu thoâng qua hieäp ÜôÚc maäu dòch tÜï do vĂ´Ăši Trung MyĂľ. (D.P.)

CuÚp Vaøng CONCACAF: Truyeà n hÏnh caÚc traän tÜÚ keåt

ThÜÚ BaĂťy 16 thaĂšng 7, 2005. 11 thaĂšng 6 AĂ&#x201A;m Lòch, AĂ t Daäu ****************** 02:00 PM - 6:00 PM 02:00 - Tin Ă&#x2018;aĂ u Giôø 02:20 - VaĂŞn HoĂŻc TheĂĄ GiĂ´Ăši 02:30 - CaĂšc MaĂŤt Haøng Sales TaĂŻi ChĂ´ĂŻ AĂ&#x2122; Chaâu 02:35 - Hoäi Luaän Baøn Troøn 03:00 - TrĂ­ch Ă&#x2018;oaĂŻn Ă&#x2018;aøi RFI 03:40 - PhuĂŻ NÜþ Gia Ă&#x2018;ĂŹnh 04:00 - NhaĂŻc TuyeĂĽn CuoĂĄi TuaĂ n 04:30 - ChÜông TrĂŹnh TheĂĄ GiĂ´Ăši PhuĂŻ NÜþ vĂ´Ăši BS Quyønh KieĂ u 05:00 - TrĂ­ch Ă&#x2018;oaĂŻn Ă&#x2018;aøi VOA 05:30 - TaĂšc GiaĂť TaĂšc PhaĂĽm vĂ´Ăši PhaĂŻm PhuĂš Minh 06:00 - ChaĂĄm DÜÚt PhaĂšt Thanh

LITTLE SAIGON, Westminster.- CaĂšc Ăąaøi truyeĂ n hĂŹnh phaĂšt baèng tieĂĄng Taây Ban Nha seĂľ trÜïc tieĂĄp truyeĂ n hĂŹnh caĂšc traän cuĂťa voøng tÜÚ keĂĄt GiaĂťi BoĂšng Troøn CuĂšp Vaøng CONCACAF (BaĂŠc Trung MyĂľ vaø BieĂĽn Caribbe), trong hai ngaøy ThÜÚ BaĂťy 16-7 vaø ChuĂť Nhaät 17-7, treân hai saân Foxboro, Massachusetts, vaø Houston, Texas. 16-7: Honduras-Costa Rica, 10 giôø saĂšng, California. Ă&#x2018;aøi KMEX. Hoa Kyø-Jamaica, 1 giôø trĂśa, California. Ă&#x2018;aøi KFTR. 17-7 : Mexico-Colombia, TrĂśa, California. Ă&#x2018;aøi KMEX. Nam Phi-Panama, 3 giôø chieĂ u, California. Ă&#x2018;aøi KFTR LEĂ&#x201A; THUĂ?Y

TRUST CARPET & TILE

WHOLE SALE

NĂ&#x201D;I CUNG CAĂ P TAĂ T CAĂ&#x203A; MAĂ&#x2039;T HAĂ&#x2DC;NG VEĂ&#x20AC; THAĂ&#x203A;M GAĂ?CH & LAMINATE

SALE

Laminate 8.3MM

20 years warranty

16X16

1.49

$

Made Italy

/sqft.

1.09

$

/sqft.

Porcelaine Stone Look 13 X 13

99¢

/sqft.

°CoÚ giaÚ ùaÍc bieät cho Contractors & Builders °ThaÝm Dupont Stain Master New 2004 design tuyeät ùeïp Porcelain °CoÚ caÝ kho haøng lôÚn Porcelaine vaø Gaïch baÚn sÌ & leÝ Polis /sqft. °Haøng ngaøn maãu thaÝm môÚi nhaåt naêm 2004

20X20

1.69

$

FREEery

Local Deliv

BLOW

OUT

SHOWROOM & WAREHOUSE 17 X 17 Porcelain

SALE $1.29 /1 Sqft

Ă&#x2018;AĂ&#x2039;C BIEĂ&#x201E;T Porcelain, new design 2005 mĂ´Ăši veĂ tuyeät ĂąeĂŻp

15111 Jackson St. Midway City, CA 92655 (GoÚc Beach Blvd. vaø Bolsa Ave.)

(714) 890-5725

Fax: 714-890-5735 MĂ&#x201D;Ă&#x203A; CĂ&#x2013;Ă&#x203A;A: THĂ&#x2013;Ă&#x2122; HAI - CHUĂ&#x203A; NHAĂ&#x201E;T : 8:00 am-6:30 pm.

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN TÖÙC

THÔØI SÖÏ SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Hoa Kyø muoán thaáy coù tieán boä trong cuoäc ñaøm phaùn tôùi vôùi Baéc Haøn WASHINGTON - Moät vieân chöùc cao caáp trong chính quyeàn cuûa Toång Thoáng Bush cho hay vaøo hoâm Thöù Naêm, 14 Thaùng Baûy, raèng Hoa Kyø laáy laøm khích leä veà lôøi Baéc Haøn höùa heïn seõ trôû laïi caùc cuoäc thöông löôïng veà vaán ñeà nguyeân töû vaøo ngaøy 25 Thaùng Baûy, nhöng muoán thaáy coù tieán boä chöù khoâng phaûi chæ laø chuyeän “ñaøm phaùn chæ ñeå maø ñaøm phaùn thoâi.” Hoài Thaùng Hai, Baéc Haøn tuyeân boá raèng hoï ñaõ coù vuõ khí nguyeân töû. Sau thôøi gian ñình treä moät naêm, Baéc Haøn hoài tuaàn tröôùc ñaõ ñoàng yù raèng hoï seõ trôû laïi caùc cuoäc hoäi ñaøm veà vieäc chaám döùt caùc chöông tình haïch taâm cuûa hoï. Caùc quoác gia khaùc cuøng tham gia nhöõng cuoäc thöông löôïng vôùi Baéc Haøn laø Trung Quoác - nöôùc chuû trì phieân hoïp vaøo ngaøy 25 Thaùng Baûy - Hoa Kyø, Nam Haøn, Nhaät Baûn vaø Nga. Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Condoleezza Rice, môùi töø moät chuyeán coâng du AÙ Chaâu trôû veà, ñaõ baøy toû moái laïc quan cuûa baø taïi Haùn Thaønh vaøo hoâm Thöù Ba qua lôøi tuyeân boá: “Chuùng toâi raát laïc quan raèng caùc noã löïc phoái hôïp cuûa chuùng ta nhaèm caûi thieän tình hình an ninh taïi

baùn ñaûo Trieàu Tieân thaät söï coù theå ñem laïi keát quaû, maëc duø dó nhieân laø vaãn coøn coù nhieàu vieäc phaûi laøm.” Moät giôùi chöùc cao caáp cuûa chính quyeàn Bush, leân tieáng tröôùc moät nhoùm nhoû caùc nhaø baùo maø khoâng muoán danh taùnh ñöôïc tieát loä, cho hay ngöôøi ta hy voïng seõ ñaït ñöôïc tieán boä, nhöng noùi theâm raèng “dó nhieân laø khoâng ai bieát chaéc ñöôïc caû.” “Vaøo cuoái ngaøy, vaãn coøn nhieàu nghi ngaïi raèng khoâng bieát Baéc Haøn seõ coù chòu töø boû chöông trình nguyeân töû cuûa hoï hay khoâng,” vieân chöùc naøy cho hay nhö theá. Giöõa naêm ñoàng minh cuûa Hoa Kyø, töøng laøm vieäc tích cöïc ñeå thuyeát phuïc Baéc Haøn töø boû vuõ khí nguyeân töû, vaãn coù moät ñoàng thuaän raèng “ñaây laø luùc phaûi ñaït ñöôïc tieán boä trong caùc cuoäc ñaøm phaùn, vaø raèng khoâng theå cöù ñeå xaûy ra tình traïng ñaøm phaùn chæ ñeå maø ñaøm phaùn thoâi,” vieân chöùc ñoù nhaán maïnh nhö vaäy. Vieân chöùc ñoù cuõng vieän daãn lôøi phía Baéc Haøn cam keát raèng muïc tieâu cuûa caùc cuoäc ñaøm phaùn seõ laø vieäc bieán baùn ñaûo Trieàu Tieân thaønh moät vuøng phi nguyeân töû, vaø raèng hoï cam keát thöïc hieän tieán boä trong

chieàu höôùng ñoù. Lôøi ñeà nghò cung caáp ñieän naêng cuûa Nam Haøn cho Baéc Haøn ñaõ giuùp ích nhieàu cho thaønh quaû naøy, vaø cuõng khoâng chöùng toû coù söï thay ñoåi naøo trong chính saùch cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Baéc Haøn, vieân chöùc ñoù

noùi theâm nhö theá. Washington töøng khaêng khaêng baûo raèng hoï seõ khoâng nôùi roäng theâm ñeà nghò maø hoï ñöa ra caùch nay moät naêm veà nhöõng phaàn thöôûng kinh teá daønh cho Baéc Haøn ñeå ñoåi laáy vieäc Bình Nhöôõng töø boû vuõ khí nguyeân töû. (V.P.)

MANILA, Philippines (Reuters) - Moät cuoäc bieåu tình choáng Toång Thoáng Gloria Macapagal Arroyo hoâm Thöù Saùu 15-7, ñaõ bieán thaønh baïo ñoäng khi khoaûng 300 ngöôøi thuoäc caùc toå chöùc noâng daân traøn vaøo khuoân vieân cuûa Boä Noâng Nghieäp ôû thuû ñoâ Manila vaø ñoøi baø haõy töø chöùc. Caûnh saùt ñaõ tôùi ñuoåi vaøi chuïc ngöôøi ra khoûi toøa nhaø chính, sau khi hoï ñaäp vôõ nhöõng cöûa soå vaø hoâ: “Haõy chaám döùt cheá ñoä Gloria.” Taát caû ñaõ giaûi taùn sau khi moät vieân chöùc Boä Noâng Nghieäp thöông löôïng vôùi ñaùm bieåu tình vaø heïn seõ thaûo luaän vôùi caùc ñaïi dieän cuûa hoï trong moät ngaøy khaùc. Nhöng vuï naøy cho thaáy coù nhieàu caêng thaúng chính trò hai

ngaøy sau khi khoaûng 30,000 ngöôøi bieåu tình tuaàn haønh trong khu thöông maïi cuûa Manila ñeå toá caùo vò toång thoáng veà gian laän baàu cöû vaø veà nhöõng haønh ñoäng tham nhuõng cuûa ngöôøi trong gia ñình baø. Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi uûng hoä vò toång thoáng döï tính seõ môû moät cuoäc bieåu tình lôùn hoâm Thöù Baåy taïi moät coâng vieân trong thuû ñoâ - maø hoï noùi raèng seõ coù theå goàm khoaûng 200,000 ngöôøi - ñeå cho thaáy baø vaãn coøn ñöôïc nhieàu ngöôøi daân uûng hoä. Hoâm Thöù Saùu, caùc boä tröôûng ñaõ töø chöùc tuaàn tröôùc noùi raèng nhöõng chöông trình caûi toå kinh teá cuûa chính phuû ñang laâm vaøo tình theá khoù khaên, vaø hoï laäp laïi lôøi yeâu caàu baø töø chöùc “tröôùc khi coù theâm nhöõng thieät haïi

Philippines: Bieåu tình ñoøi Toång Thoáng Arroyo töø chöùc

Bieåu tình ñoøi toång thoáng Philippines töø chöùc

Ñoaøn ngöôøi bieåu tình tröng bieåu ngöõ ghi nhöõng chöõ “Gloria Haõy Töø Chöùc” ñi tuaàn haønh trong thuû ñoâ Manila, Philippines, hoâm 15 Thaùng Baûy, ñeå ñoøi Toång Thoáng Gloria Macapagal Arroyo töø chöùc. Vò toång thoáng bò caùo buoäc gian laän baàu cöû vaø töông lai chính trò cuûa baø ñang baát traéc, trong khi xaûy ra nhöõng cuoäc bieåu tình haàu nhö haèng ngaøy. (Hình: Paula Bronstein/Getty Images)

xaåy ra cho ñaát nöôùc vaø nhaân daân cuûa chuùng ta.” Caùc nhoùm ñoái laäp noùi raèng hoï seõ môû nhöõng cuoäc bieåu tình lôùn gaàn ngaøy 25 thaùng Baåy, khi baø Arroyo seõ ñoïc baøi dieãn vaên thöôøng nieân veà tình traïng quoác gia. Tuy nhieân, khoâng coù daáu

hieäu gì cho thaáy giôùi trung löu - maø söï tham gia cuûa hoï ñaõ khieán hai toång thoáng bò laät ñoå naêm 1986 vaø naêm 2001 - ñaõ gia nhaäp caùc ñaùm bieåu tình cuûa nhöõng ñoái thuû chính trò cuûa baø Arroyo, caùc toå chöùc khuynh taû, sinh vieân vaø noâng daân. (nm)

HOÏC HEØ / LUYEÄN THI SAT (714)

539-8170 TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC LITTLE SAIGON 10181 Westminster Ave., #212. Treân laàu khu Boø 7 Moùn AÙnh Hoàng

Lôùp: 1-12 töø: Thöù Hai-Thöù Naêm Lôùp Saùng: 9:00 - 12:00PM Lôùp Chieàu: 3:00 - 06:00PM (SPECIAL MATH PROGRAM) ENGLISH: Phonics, Grammar. Essay Writing, Reading Comprehension MATH: K-6, Algebra I&II, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus Physics, Chemistry, Biology

Wireless BCC Tel: (714) 373-3100

9242 Bolsa Ave. Suite A, Westminster, CA 92683 (Caïnh Phöôùc Loäc Thoï)

Laâu naêm - kinh nghieäm - Uy tín

Special Black V3 1000 mins anytime FREE mobile to mobile FREE night and weekend FREE long distance and roaming FREE 5 camera & video phone FREE gift

For 1 lines

* Free 1 Camera & Video Phone * 1000 mins * Free long distance and roaming * Free night & weekend * Free gifts $50 REBATE

5 lines Chöông trình Family talk only $9.99 ñöôïc free nhieàu loaïi ñieän thoaïi khaùc nhau For

GIAÛM GIAÙ ÑAËC BIEÄT: Gia ñình ñoâng hoïc sinh

Thöù Baûy: 10:00 - 6:30PM - Daïy theo chöông trình thi môùi nhaát Giaùo sö kinh nghieäm chuyeân daïy L/ Thi SAT Thöïc taäp raát nhieàu baøi thi maåu chính thöùc - Naâng cao ñieåm thi: Math, Critical Reading & Writing - Coù lôùp LUYEÄN THI: SAT II / MATH BAÛO ÑAÛM ÑIEÅM THI TAÊNG CAO

Ñuû caùc loaïi phone ñôøi môùi, giaù leû nhö baùn sæ

Only

$39.99

Caùc lôùp hoïc ñeàu rieâng bieät Daïy ñuùng saùch giaùo khoa cuûa tröôøng Daïy laøm Toaùn vaø vieát vaên gioûi Daïy tröôùc baøi hoïc naêm môùi Giaùo sö ñang daïy chính thöùc taïi caùc tröôøng coâng laäp.

LUYEÄN THI SAT KHAI GIAÛNG: 07/16/05

N Series NOKIA 9300+ 6680

Giaù Reû Nhaát Vuøng

Motorola A780

Samsung D500 & E720

Samsung D410

Motorola E680

Nokia 6260

Motorola V3

Nokia 6670

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Wal-Mart cuõng “choáng tham nhuõng” Tieáp trang A1

HÔØII SÖÏ SÖÏ THÔØ KINH TEÁ

oâng; roài laïi ñem toá giaùc laø caùi leänh ñoù sai nguyeân taéc taøi chaùnh. Nhöng nay coâng ty Wal-Mart tieát loä chính oâng Bowen cuõng bò baét buoäc phaûi töø chöùc phoù chuû tòch vì ñaõ töøng ñoàng loõa vôùi oâng Coughlin, vaø chính oâng ta cuõng bò toá ñaõ tham nhuõng. Baûn phuùc trình cuûa Wal-Mart cho bieát ngöôøi thoåi coøi baùo ñoäng ñaàu tieân laø moät nhaân vieân taàm thöôøng thaáy coù daáu hieäu khaû nghi khi thanh toaùn moùn tieàn chæ coù 100 ñoâ la, beøn baùo ñoäng cho phoøng taøi chaùnh trung öông. Löông boång oâng Thomas Coughlin naêm ngoaùi laø 6 trieäu, con soá 100 ñoâ la chaúng thaám thía gì, nhöng quy taéc laø quy taéc, nhaát ñònh phaûi ñieàu tra! Neáu trong guoàng maùy cai trò moät quoác gia coù laáy vaøi ba ngöôøi nhö vaäy ôû moãi cô quan thì vieäc choáng tham nhuõng seõ coù hieäu quaû hôn nhieàu. Mieãn laø guoàng maùy ñoù coù luaät leä coâng minh, ñeå baûo veä nhöõng ngöôøi can ñaûm “thoåi coøi baùo ñoäng.” Caâu chuyeän tham nhuõng vôõ lôû môû ñaàu töø Thaùng Naêm naêm 2004 khi oâng Coughlin yeâu caàu oâng Bowen ñöa cho mình 51 caùi “theû taëng quaø” (gift card) cuûa coâng ty Wal-Mart, moãi theû trò giaù 100 ñoâ la. Ñoù laø loaïi theû bieáu ñaéc bieät “All-Stars” moãi naêm chæ thöôûng caùc nhaân vieân xuaát saéc ôû caáp döôùi. OÂng Coughlin ñaõ duøng nhöõng theû bieáu ñoù ñi mua trong caùc cöûa haøng cuûa coâng ty, coù luùc mua ba caùi suùng saên giaù 1,000 ñoâ la, mua röôïu vodka, röôïu vang, ñóa nhaïc Ceùline Dion, vaân vaân, vaø caû moät caùi xuùc xích Ba Lan trò giaù 3 ñoâ la röôõi! Ñi ñeâm laém coù ngaøy gaëp ma, vuï gaëp ma xaûy ra khi oâng Thomas Coughlin duøng moät caùi theû bieáu quaø “All-Stars” ñeå mua maáy caùi kính daùn voâ maét (contact lenses). Ngöôøi thaâu tieàn goïi veà trung öông hoûi veà vieäc nhaän theû taëng quaø. Moät nhaân vieân toø moø, thaéc maéc taïi sao moät ngöôøi nhö oâng Coughlin laïi ñöôïc duøng loaïi theû “All-Stars,” thöôøng chæ taëng cho nhaân vieân caáp thaáp. Nhaân vieân naøy baùo cho phoøng phuï traùch ñieàu tra nhöõng vuï gian laän. Cuoäc ñieàu tra khôûi söï, loâi ra nhöõng vuï laïm duïng khaùc. OÂng Thomas Coughlin laø moät ngöôøi cao hôn moät thöôùc chín (6 boä, 4 ñoát tay) ñaõ laøm vieäc cho coâng ty Wal-Mart töø 27 naêm nay, leân chöùc phoù chuû tòch coâng ty töø naêm naêm tröôùc cho ñeán ngaøy oâng veà höu thaùng Gieâng vöøa qua, nhöng oâng vaãn ngoài trong hoäi ñoàng quaûn trò. Cho ñeán luùc bò toá tham nhuõng, oâng luoân luoân ñöôïc nhaân vieân coâng ty kính troïng. Nhieàu ngöôøi coøn yeâu meán oâng thaät tình nöõa, vì oâng ñoùng vai troø laõnh ñaïo raát kheùo, ñöôïc tieáng laø moät trong nhöõng “laõnh tuï anh minh” vôùi thaùi ñoä raát “gaàn daân,” ñaõ coù coâng giuùp cho coâng ty höng thònh. Wal-Mart thaønh laäp töø naêm 1962, ñeán naêm 1969 môùi bieán thaønh moät coâng ty coå phaàn. Naêm 1997 laø laàn ñaàu tieân coâng ty baùn ñöôïc treân 100 tyû Myõ kim haøng hoùa. Naêm ngoaùi coâng ty thu vaøo 187,989 trieäu ñoâ la vaø lôøi 10,207 trieäu (nhaéc laïi, trieäu ñoâ la!) Hai naêm tröôùc ñoù, môùi thaâu ñöôïc 246,525 trieäu laø lôøi 8,039 trieäu maø thoâi. Hieän coâng ty coù 1.3 trieäu nhaân vieân ôû Baéc Myõ, nhöng soá ngöôøi laøm vieäc ôû caùc xí nghieäp Trung Quoác, AÁn Ñoä, Maõ Lai, vaân vaân, cung caáp haøng hoùa cho Wal-Mart thì chaéc phaûi tôùi haøng chuïc trieäu. Cuõng gioáng nhö oâng Sam Walton, ngöôøi saùng laäp coâng ty Wal-Mart vaø laø baïn saên baén vôùi oâng Coughlin, oâng raát chuù yù tôùi caùc coäng söï vieân. OÂng thöôøng göûi thieäp chuùc möøng caùc nhaân vieân vaøo ngaøy sinh nhaät cuûa hoï. OÂng thöôøng leân lôùp daïy caùc nhaø quaûn ñoác coâng ty, raèng ai cuõng phaûi laéng nghe tieáng noùi cuûa ngöôøi döôùi quyeàn mình, vì chính nhaân vieân caáp döôùi hieåu bieát khaùch haøng hôn mình. Coâng ty Wal-Mart khoâng duøng töø “nhaân vieân” hay “coâng nhaân” maø goïi nhöõng ngöôøi laøm vieäc laø “coäng söï vieân.” OÂng cuõng hay leân tieáng coâng

kích nhöõng ngöôøi ôû coâng ty khaùc phaïm toäi nhuõng laïm. Taïi Cleveland hoài naêm 2002, oâng leân lôùp theo loái moät nhaø laõnh ñaïo: “Nhöõng keû naøo laáy tieàn cuûa caùc coäng söï vieân vaø cuûa caùc coå ñoâng, chuùng ñaùng bò ñem baén! Caùc baïn haõy coi chöøng caùi tính tham lam trong ngöôøi baïn noù seõ noåi leân!” Nhöng oâng Coughlin laïi coù thoùi quen coi tieàn cuûa coâng ty cuõng nhö cuûa mình. OÂng ñem nhöõng chöùng töø veà nhöõng vieäc chi tieâu cuûa oâng ñöa cho nhaân vieân caáp döôùi baûo hoï traû, duø ñoù laø nhöõng moùn chi tieâu cho rieâng oâng, khoâng laøm gì cho coâng ty caû. Coù luùc oâng baûo nhaân vieân cöù laøm ñaïi giaáy bieân lai giaû maø ruùt tieàn. OÂng baûo nhaân vieân laø nhöõng moùn tieàn ñoù thuoäc loaïi “quyõ ñen” maø oâng duøng ñeå chi cho nhöõng vieäc ngaên, choáng nghieäp ñoaøn. Theo luaät phaùp nöôùc Myõ, moät “saøo huyeät cuûa chuû nghóa tö baûn,” caùc haønh ñoäng choáng nghieäp ñoaøn coù theå bò keát toäi hình söï. Töø khi thaønh laäp naêm 1962, coâng ty Wal-Mart vaãn chuû tröông khoâng coù nghieäp ñoaøn trong caùc cöûa haøng cuûa hoï. Hoï höùa traû löông vaø cung caáp caùc quyeàn lôïi cho “coäng söï vieân” khoâng thua keùm gì coâng nhaân ôû caùc xí nghieäp cuøng ngaønh, nhöng khoâng chòu cho laäp nghieäp ñoaøn. Moãi khi ñöôïc tin Coâng ñoaøn quoác teá caùc Nhaân vieân ngaønh Thöïc phaåm vaø Thöông maïi (UFCWIU) tôùi cöûa haøng naøo, Wal-Mart duøng ñeán moät ñoäi nguõ luaät sö vaø caùc ngöôøi chuyeân choáng nghieäp ñoaøn ñöa tôùi ñoù ñeå tìm caùch gaây trôû ngaïi. Hoï tröng baøy nhöõng bích chöông toá caùo caùc coâng ñoaøn ñaày tham nhuõng, ôû ngay nôi maø caùc coâng nhaân boû phieáu. Hoï leân dieãn ñaøn chæ roõ nhöõng lôïi haïi cuûa vieäc gia nhaäp nghieäp ñoaøn, vaø taát nhieân hoï cho thaáy thieät nhieàu hôn lôïi! Naêm 2000, caùc coâng nhaân cöa xeû thòt trong moät cöûa haøng Wal-Mart ôû Texas toan tính laäp nghieäp ñoaøn. Ñöôïc tin ñoù, coâng ty Wal-Mart beøn ñöa ra chính saùch môùi: Chæ ñaët mua caùc thöù thòt ñaõ caét vaø ñoùng goùi saün. Theá laø caùc tay xeû thòt nghæ vieäc. Naêm 2005, moät cöûa haøng Wal-Mart ôû Queùbec laäp nghieäp ñoaøn, Wal-Mart ñaõ laáy côù haøng hoï eá aåm baùn khoâng ñöôïc, ñoùng cöûa luoân cöûa haøng naøy. Nhöng trong noäi boä, nhieàu ngöôøi noùi oâng Coughlin phuï traùch vieäc choáng nghieäp ñoaøn. OÂng mua chuoäc caùc cöïu nhaân vieân laõnh ñaïo cuûa nhöõng coâng ñoaøn laøm noäi öùng, ñeå hoï baùo tin maät moãi khi coâng ñoaøn döï tính ñi toå chöùc nghieäp ñoaøn trong caùc cöûa haøng Wal-Mart. Coâng ty Wal-Mart phuû nhaän ñieàu naøy, maø neáu coù thaät thì chính coâng ty bò toäi. Moät nhaân vieân döôùi quyeàn ñöôïc oâng Coughlin sai baûo nhieàu laàn laø Bob Hey, vôùi nhieäm vuï laø traû tieàn cho caùc nhaø cung caáp haøng hoùa ôû Myõ cho coâng ty Wal-Mart. Naêm 2004 oâng Hey leân tôùi chöùc moät phoù chuû tòch, nhöng khi coâng ty baét ñaàu cuoäc ñieàu tra veà tham nhuõng thì oâng ta bò sa thaûi. Ñoù laø vò phoù chuû tòch thöù hai maát vieäc, cuøng vôùi oâng Bowen. OÂng Coughlin thöôøng baûo oâng Hey traû tieàn cho nhöõng hoaït ñoäng coù muïc ñích choáng caùc coâng ñoaøn naøo muoán ruû nhaân vieân vaø coâng nhaân Wal-Mart laäp nghieäp ñoaøn. Coù ngöôøi cho bieát oâng Hey ñaõ ñöôïc leänh oâng Coughlin boài hoaøn cho oâng nhöõng moùn tieàn maø oâng baûo laø ñaõ chi cho caùc maät baùo vieân noäi öùng. Vì nhöõng moùn chi tieâu naøy khoâng hôïp phaùp, khoâng theå coù chöùng töø, cho neân khoâng theå coù hoùa ñôn cho coâng ty. Muoán laáy tieàn cho nhöõng moùn “chi tieâu maät,” oâng Coughlin yeâu caàu caùc nhaân vieân haõy “boài hoaøn” oâng nhöõng moùn chi tieâu khaùc, coù hoùa ñôn cuûa chính oâng, duø ñoù laø tieâu xaøi chuyeän rieâng tö. Khi ñoù, oâng Hey ñöôïc leänh laøm nhöõng chöùng töø giaû ñeå coù theå xuaát quyõ. Thí duï, laøm moät hoùa ñôn cuûa cöûa haøng baùn giaøy cho Wal-Mart thay vì baùn cho oâng Coughlin, ñính hoùa ñôn giaû ñoù vaøo giaáy “yeâu caàu xuaát quyõ,” roài göûi ngaân phieáu traû cho ngöôøi baùn haøng. OÂng Hey noùi phaûi laøm theo vì sôï maát vieäc neáu caõi laïi oâng Coughlin, ngöôøi coù thaàn theá raát maïnh. OÂng Coughlin vaãn ñi saên baén cuøng

SATURDAY, JULY 16, 2005 oâng chuû tòch saùng laäp Sam Walton. Trong moät cuoán soå rieâng, oâng Hey ghi nhöõng moùn tieàn chi maät kieåu ñoù. Thí duï trong naêm 1999 coù 16 moùn boài hoaøn cho oâng Coughlin, töø 85 ñoâ la traû cho moät haøng baùn baùnh xe, tôùi 6,500 ñoâ la traû moät coâng ty cung caáp dòch vuï cho ngöôøi saên baén. Moät moùn khaùc laø 1,359 ñoâ la traû cho moät nhaø ñoùng giaøy, Kimmel Boot. OÂng Coughlin ñaõ thöûa moät ñoâi boát da caù saáu ñoùng vöøa côõ chaân oâng ôû cöûa haøng naøy, vôùi giaù 1,359.50 ñoâ la. Nhöng hoùa ñôn giaû trao cho ban taøi chaùnh coâng ty Wal-Mart ñeå xuaát quyõ laïi ghi laø ñeå mua “5 boä boát vaø giaøy laøm maãu.” Coâng ty Kimmel phuû nhaän hoï khoâng bao giôø baùn haøng maãu. OÂng Coughlin coøn yeâu caàu coâng ty xuaát quyõ traû cho oâng nhöõng thöù mua cho mình, thí duï moät caùi chuoàng choù baèng saét, giaù $2,589.64. Chöùng töø cho moùn chi tieâu ñoù laïi ghi laø boài hoaøn “tieàn khaùch saïn, aên côm vaø tieàn xaêng;” nhöng ngaân phieáu thì laïi vieát teân ngöôøi cheá taïo vaø vaø thieát trí cuõi choù. Khi oâng Hey ñöôïc thaêng leân chöùc phoù chuû tòch, ngöôøi thay theá oâng ta töø naêm 2004 laø Jared Bowen, 31 tuoåi, ñaõ laøm vieäc cho Wal-Mart 12 naêm, khôûi ñaàu vôùi soá löông 4.50 ñoâ la moät giôø. Luùc ñoù oâng Coughlin ñaõ toû yù seõ veà höu, vì coâng ty ñang thay theá caùc ngöôøi laõnh ñaïo lôùp ñaàu baèng nhöõng chuyeân vieân môùi töø beân ngoaøi veà lo vieäc quaûn lyù. Hôn nöõa, oâng cuõng coù beänh veà tim maïch. Hai thaùng tröôùc khi veà höu, oâng Coughlin tôùi gaëp oâng Bowen, baûo raèng coù moät moùn chi tieâu maät “veà vuï nghieäp ñoaøn” caàn ñöôïc pheâ chuaån. Moùn tieàn nhoû, chæ coù 2,000 ñoâ la, chi cho moät ngöôøi döôùi quyeàn oâng Coughlin, goàm tieàn di chuyeån vaø khaùch saïn, aên nhaø haøng. OÂng Bowen hoûi hoùa ñôn thì oâng Coughlin khoâng coù. OÂng Bowen khai vôùi coâng ty raèng oâng khoâng chòu laøm gì caû, vì bieát raèng thuû tuïc chi thu cuûa coâng ty Wal-Mart raát nghieâm ngaët, oâng khoâng muoán phaïm loãi. Hai thaùng sau, gaëp nhau trong moät cuoäc hoïp ôû Kansas City, oâng Coughlin hoûi laïi vaø baûo oâng Bowen: “Cöù chaáp thuaän ñi!” OÂng Bowen lo ngaïi, vì trong vaên phoøng oâng laøm môùi coù maáy nhaân vieân bò ñuoåi vì gian laän. Theá laø oâng Bowen phaûi ñi leân gaëp moät vò quaûn ñoác khaùc cuûa coâng ty xin hoûi yù kieán. “Coù maáy moùn chi tieâu khaû nghi, toâi nghó chaéc oâng neân ñeå yù,” oâng trình baøy. Ban an ninh noäi boä ñöôïc môøi tôùi baét ñaàu cuoäc ñieàu tra. OÂng Thomas Coughlin phaûi ruùt ra khoûi hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty trong luùc cuoäc ñieàu tra tieán haønh. Toång soá nhöõng moùn tieàn oâng tieâu cuûa coâng ty khoâng tôùi 500,000 myõ kim, raát nhoû so vôùi soá löông boång cuûa oâng. Nhöng sau ñoù oâng Bowen cuõng bò sa thaûi vì bò coi laø coù nhöõng haønh vi khoâng thaúng thaén, khoâng theå tin caäy. Bieän lyù vuøng, ôû Arkansas, môû cuoäc ñieàu tra, ít nhaát laø veà toäi nhuõng laïm tieàn cuûa coâng ty. Ngoaøi ra, neáu coù nhöõng haønh ñoäng phaù nghieäp ñoaøn baèng caùch mua chuoäc nhaân vieân cuûa coâng ñoaøn, oâng Coughlin coù theå bò truy toá toäi hình söï, theo ñaïo luaät Taft-Hartley naêm 1947 veà baûo veä quyeàn lôïi cuûa coâng nhaân vaø coâng ñoaøn. Veà phaàn oâng Bowen, coâng ty Wal-Mart cho bieát chính oâng ta ñaõ che giaáu cho oâng Coughlin khi duøng tieàn baïc sai quy taéc. Wal-Mart phuû nhaän caû keá hoaïch choáng nghieäp ñoaøn, noùi ñoù chæ laø do hai ngöôøi kia bòa ra. OÂng Bowen bò toá laø cuõng duøng chöùng töø giaû ñeå laáy tieàn, khai man laø tieàn di chuyeån hoaëc khaùch saïn, khi laøm coâng vieäc cho coâng ty. Sau cuøng, coâng ty toá caùo oâng Bowen caû toäi khai man chöùng chæ hoïc baï, caùc ñieåm 2.1 ñöôïc naâng leân thaønh 3.5! Moät vuï tham nhuõng chæ coù chöøng nöûa trieäu ñoâ la, do moät ngöôøi laõnh moãi naêm daêm saùu trieäu ñoâ la, coi nhö nhoû. Nhöng muoán choáng tham nhuõng thì töø nhoû ñeán lôùn, khoâng theå tha ñöôïc. Khoâng coù vuï “xöû lyù noäi boä” duø ngöôøi bò caùo giaùc laø baïn thaân cuûa oâng chuû saùng laäp töø 30 naêm. Khi coù daáu hieäu moät haønh ñoäng khuaát taát, baát cöù nhaân vieân kieåm toaùn naøo cuõng Tieáp trang A6

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

.3”

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Wal-Mart cuõng “choáng tham nhuõng”

Tieáp trang A4

THÔØI SÖÏ

KINH TEÁ TEÁ KINH

coù quyeàn toá giaùc ñeå yeâu caàu ñieàu tra, vaø nhöõng ngöôøi “thoåi coøi baùo ñoäng” ñoù hieän ñöôïc luaät phaùp nöôùc Myõ baûo veä. Neáu caùc chính phuû ôû nhöõng quoác gia chaäm tieán cuõng coù guoàng maùy coâng khai, minh baïch vaø cöông quyeát nhö Wal-Mart thì hoï cuõng coù theå baøi tröø tham nhuõng. Coøn theâm moät baøi hoïc nöõa. Neáu oâng Coughlin baøy troø gian doái ñöôïc bao laâu nay thì ñoù laø vì oâng nhaân danh moät haønh ñoäng môø aùm lôùn hôn: Duøng quyõ ñen choáng nghieäp ñoaøn. Neáu moät toå chöùc, moät ñaûng hay moät xí nghieäp, chaáp nhaän laøm nhöõng vieäc môø aùm, thì chæ môû ñöôøng cho ñaûng vieân, nhaân vieân laøm nhöõng vieäc môø aùm, aên caép, tham nhuõng! Muoán saïch seõ, phaûi giöõ saïch töø treân xuoáng döôùi! NGOÂ NHAÂN DUÏNG

San Diego: 11 vuï baét giöõ lieân heä moät loaït toäi phaïm Tieáp trang A1

oâng Doraid Akram Toma, 35 tuoåi, taïi tieäm T&M Liquor treân ñaïi loä El Cajon, khoâng lieân heä tôùi loaït toäi phaïm noùi treân, trong ñoù nhöõng keû troäm cöôùp goác Vieät ñaõ löïa choïn caùc naïn nhaân theo chuûng toäc vaø chính yeáu nhaém vaøo coäng ñoàng ngöôøi Vieät. Vuï baén cheát ngöôøi ñaõ xaûy ra vaøo buoåi chieàu, gaàn Copeland Avenue, trong moät khu vöïc raûi raùc caùc cöûa tieäm vaø haøng quaùn do caùc di daân laøm chuû hoaëc lui tôùi vôùi tö caùch khaùch haøng. “Toâi möøng khi thaáy vuï baét giöõ, nhöng buoàn vì coù ngöôøi cheát,” theo lôøi baø Anh Nguyeãn, 57 tuoåi, chuû moät tieäm thaåm myõ töøng bò troäm ôû City Heights. Vuï troäm naøy naèm trong loaït toäi phaïm ñaõ

gaây ra cho 33 naïn nhaân keå töø Thaùng Gieâng tôùi nay, ñöa tôùi nhöõng vuï baét giöõ trong hai thaùng vöøa qua. Trung uùy caûnh saùt Terry McManus cuûa San Diego noùi nhöõng ngöôøi bò baét, ñöôïc cho laø cuøng baêng nhoùm - baûy ñaøn oâng vaø boán ñaøn baø - taát caû ñeàu sinh soáng trong khu daân cö ñaõ trôû thaønh naïn nhaân vaø taát caû ñeàu laø ngöôøi goác Vieät. Hoï bò buoäc vaøo nhöõng toäi nhö troäm, cöôùp, giaû maïo, ñaùnh caép lyù lòch, ma tuùy, vi phaïm veà vuõ khí vaø quaûn cheá; vaø thuû ñaéc taøi saûn bò ñaùnh caép. Ngöôøi ta troâng ñôïi seõ coøn coù theâm nhöõng vuï baét giöõ khaùc. Maëc duø ñaõ khoâng coù ai bò thöông tích trong loaït toäi phaïm, noù ñaõ khieán coäng ñoàng sôï haõi. Trong nhieàu vuï cöôùp, nhöõng keû cöôùp coù suùng ñaõ xoâng vaøo caùc tieäm aên, caùc cöûa

tieäm baùn phuï tuøng xe hôi hoaëc caùc tieäm moùng tay vaø thaåm myõ, cöôùp ñoà quyù giaù vaø theû tín duïng cuûa caùc khaùch haøng, roài söû duïng caùc theû aên caép ñeå phaïm theâm caùc toäi khaùc. Coù moät cô sôû laøm aên ñaõ bò cöôùp hai laàn. Söï hôïp taùc cuûa coäng ñoàng cuoái cuøng ñaõ ñem laïi moät moái lieân heä baát thöôøng vôùi caûnh saùt, giuùp ñöa tôùi nhöõng vuï baét giöõ khôûi söï vaøo Thaùng Naêm vaø chaám döùt vaøo thaùng vöøa roài. Khi con soá caùc naïn nhaân gia taêng, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ñaõ ñoaøn keát laïi. Caùc cö daân ñaõ tham döï moät dieãn ñaøn cuûa thaønh phoá vaøo Thaùng Naêm, trong ñoù söï hôïp taùc vôùi caûnh saùt ñeå thu thaäp tin tình baùo vaø nhaân chöùng ñöôïc nhaán maïnh. Caùc thaùm töû bieát caùc thuû phaïm soáng trong coäng ñoàng vaø coù theå coù nhieàu ngöôøi bieát hoï. Ñaøi phaùt thanh tieáng Vieät ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå giuùp vaän ñoäng söï tin töôûng trong coäng ñoàng vaø loan truyeàn nhu caàu trôï giuùp ñeå nhaø chöùc traùch ñieàu tra tìm manh moái. Caùc noã löïc ñaõ toû ra thaønh coâng. Haøng chuïc ngöôøi Vieät ñaõ ngoài chaät moät phoøng hoïp taïi Trung Taâm Ña Vaên Hoùa treân ñöôøng University Avenue ñeå nghe lôøi loan baùo cuûa caûnh saùt hoâm Thöù Naêm. Caùc taøi saûn bò ñaùnh caép vaø ñöôïc thu hoài bao goàm tieàn caéc hieám quyù, göôm voõ só ñaïo, maùy ñieän toaùn xaùch tay, maùy ñieän toaùn ñeå baøn, maùy

aûnh, nöõ trang, ñoà ñieän töû, moät suùng ngaén, moät tuû saét vaø caùc taøi lieäu veà taøi chaùnh. Trong khi ñoù, caûnh saùt ít coù manh moái naøo veà vuï baén cheát ngöôøi taïi tieäm T&M Liquor. Ngöôøi ta tin raèng nhöõng vuï cöôùp ôû gaàn ñoù môùi ñaây, lieân quan ñeán moät tieäm video, tieäm röôïu vaø chôï, coù cuøng thuû phaïm laø teân cöôùp tieäm röôïu T&M Liquor. Keû cöôùp ñöôïc moâ taû laø maëc moät aùo chui maøu saäm coù muõ truøm ñaàu vaø quaán moät baêng ñen treân traùn. (n.n.)

Thaùi Lan: T T Thaksin theâm quyeàn... Tieáp trang A1

vaø 23 ngöôøi bò thöông trong nhöõng vuï taán coâng toái Thöù Naêm trong thò traán Yala, cho pheùp oâng ra leänh nghe leùn nhöõng cuoäc noùi chuyeän baèng ñieän thoaïi, kieåm duyeät tin töùc vaø caâu löu nhöõng keû tình nghi maø khoâng caàn phaûi ñöa ra toøa. “Ñaïo Luaät Quyeàn Haïn Khaån Tröông” seõ thay theá cho nhöõng ñieàu khoaûn veà quaân luaät ñaõ aùp duïng trong ba tænh cöïc nam, nôi ñaõ coù hôn 800 ngöôøi bò gieát trong 19 thaùng qua. Caûnh Saùt Tröôûng Adul Saengsingkaew, ñaëc traùch vuøng mieàn nam, noùi vôùi caùc phoùng vieân raèng nhöõng cuoäc thaåm vaán keû tình nghi bò baét giöõ cho thaáy khoaûng 60 ngöôøi ñaõ lieân can tôùi nhöõng vuï taán coâng ñöôïc phoái hôïp haàu nhö ñoàng loaït trong thò traán Yala toái Thöù Naêm. Luaät môùi seõ cho pheùp Thuû Töôùng Thaksin caám baùo chí, ñaøi phaùt thanh vaø ñaøi truyeàn hình loan nhöõng tin töùc bò coi laø “ñe doïa tôùi an ninh quoác gia hoaëc gaây hoang mang trong daân chuùng,” theo moät baûn döï thaûo maø thoâng taán Reuters ñaõ ñoïc. Caûnh saùt cho bieát 7 keû tình nghi ñaõ bò baét theo sau nhöõng vuï taán coâng ñoàng loaït ôû Yala gaây baát ngôø cho caùc löïc löôïng an ninh, trong moät vuøng goàm ña soá tín ñoà Hoài Giaùo noùi moät thoå ngöõ Malay vaø nhieàu ngöôøi khoâng bieát noùi tieáng Thaùi. “Tình baùo cuûa chuùng ta raát keùm. Chuùng ta caàn phaûi caûi thieän ñieàu naøy,” Phoù Tænh Tröôûng Winyu Thongsakul cuûa Yala noùi vôùi moät ñaøi phaùt thanh ôû Bangkok. Khoaûng 30,000 binh só phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng cuoäc taán coâng choáng chính phuû cuûa moät nöôùc goàm ña soá Phaät töû, trong vuøng mieàn nam maø Thaùi Lan ñaõ saùp nhaäp caùch ñaây moät theá kyû.

Baùc Só

ANTHONY THOÂNG PHAN, MD Internal Medicine / Geriatrics * Toát nghieäp Noäi Khoa taïi Johns Hopkins Medical Center, Baltimore * Tu nghieäp beänh Ngöôøi Giaø taïi UCLA, Los Angeles * Baùc só Thoâng ñaõ haønh ngheà gaàn 10 naêm taïi Simi Valley, ñöôïc Nhaät baùo Myõ "Ventura County STAR", Quaän Ventura, vieát nhieàu baøi phoùng söï khen ngôïi, nay veà phuïc vuï quyù ñoàng höông taïi Garden Grove, Khu Bolsa.

Dr. Anthony Phan, 36, left, listens to the heart of patient Augustine Massimino, 77, of Simi Valley, who arrived at his office complaining of chest pain. "I never had a doctor to be so close to his patients," she said during the visit. Phan determined she was not having a heart attack.

CHUYEÂN TRÒ:

* Y Khoa Gia Ñình * Beänh Noäi Khoa * Beänh Ngöôøi Giaø

Laøm theá naøo ñeå chuùng ta soáng khoûe trong luùc tuoåi giaø? Baùc só Thoâng raát quan taâm tôùi nhöõng beänh phöùc taïp lieân quan ñeán tuoåi giaø, ñaëc bieät coù chöông trình phoøng beänh, laøm chaäm laïi tieán trình laõo hoùa. Caùc nghieân cöùu veà söï laõo hoùa cho thaáy Y Khoa coù theå kieåm soaùt moät soá cô caáu sinh hoïc trong cô theå ñeå laøm chaäm laïi tình traïng laõo hoùa nhaèm thaêng tieán söùc khoûe vaø tuoåi thoï con ngöôøi. ÑÒA CHÆ 1 ÑÒA CHÆ 2 Baùc Só ANTHONY THOÂNG PHAN, MD Baùc Só ANTHONY THOÂNG PHAN, MD 2925 N. Sycamore Dr. #304 Simi Valley, CA 93065 (Ñoái dieän nhaø thöông Simi Valley)

Tel: (805) 526-3213 Fax: (805) 583-5929

10515 Mc Fadden Ave., Suite 102 Garden Grove, CA 92843 (Goùc ñöôøng Ward, ñoái dieän Côm Taám Traàn Quyù Caùp)

Tel: (714) 775-5960 Fax: (714) 775-7016

Nhaän Medicare, Medical vaø caùc loaïi baûo hieåm khaùc. Nhaän laøm Baùc só gia ñình. Ñaëc bieät cho beänh nhaân khoâng coù baûo hieåm.

SATURDAY, JULY 16, 2005 Nhöng caùc nhaø phaân tích noùi raèng vieäc söû duïng voõ löïc seõ khoâng theå chieán thaéng taïi nôi maø tröôùc ñaây laø moät tieåu quoác Hoài Giaùo vaø ñaõ töøng xaåy ra moät cuoäc chieán tranh ñoøi li khai trong hai thaäp nieân 1970 vaø 1980. Ngoaøi nhöõng vuï taán coâng toái Thöù Naêm trong tænh Yala, hai giaùo vieân ñaõ bò baén cheát trong khi hoï laùi xe ñi laøm taïi tænh Narathiwat laân caän, theo lôøi caûnh saùt. (nm)

Saøi Goøn: Göûi soï ngöôøi ñi Myõ... Tieáp trang A1

haønh chính ñoái vôùi oâng Ñoaøn Ngoïc Phaêng, 38 tuoåi, ôû khu phoá 1, thò traán Vónh Höng, tænh Long An, veà “haønh vi xuaát khaåu haøng khoâng khai baùo haûi quan vaø xuaát khaåu haøng chöa coù giaáy pheùp cuûa cô quan chöùc naêng”. Tin töùc ban ñaàu cho bieát vaøo ngaøy 13-7, oâng Phaêng coù ñeán Böu Ñieän Saøi Goøn laøm thuû tuïc göûi moät thuøng haøng ñi Myõ naëng hôn 9 kg, khai baùo laø moät töôïng thaïch cao daïng thoâ, ngöôøi nhaän laø oâng Döông Truøng Döông, cö nguï taïi Myõ. Sau ñoù löïc löôïng haûi quan böu ñieän phaùt hieän trong thuøng haøng naøy coøn coù moät goùi reã cuû naëng hôn 300 g, khoâng khai baùo, khoâng roõ cuû gì. Haûi quan yeâu caàu oâng Phaêng leân ñeå khai baùo boå sung thì oâng Phaêng cho bieát ñoù laø cuû rieàng. Khi kieåm tra theâm, haûi quan phaùt hieän phía döôùi ñaùy töôïng thaïch cao coù veát aåm öôùt vaø moät mieáng thaïch cao beå ra ñeå loä moät tuùi ni-loâng maøu xanh. Luùc naøy, tröôùc söï chöùng kieán cuûa nhaân vieân haûi quan vaø nhaân vieân böu ñieän, oâng Phaêng ñöôïc yeâu caàu cho kieåm tra chieác tuùi maøu xanh vaø ñaõ keùo ra moät mieáng vaûi ñoû, beân trong coù moät hoäp soï ngöôøi maøu ñen, coù cheøn traø khoâ vaø hoa söù nhöng boác muøi hoâi thoái. Hai haøm raêng cuûa hoäp soï vaãn coøn nguyeân. OÂng Phaêng cho raèng baûn thaân mình cuõng khoâng bieát coù khoái haøng ñaëc bieät naøy, do chæ nhaän göûi giuøm cho ngöôøi khaùc. Ngay sau ñoù, löïc löôïng haûi quan böu ñieän ñaõ quyeát ñònh taïm giöõ ngöôøi vaø tang vaät vaø baøn giao cho cô quan caûnh saùt ñieàu tra cuûa Sôû Coâng An Saøi Goøn ñeå tieáp tuïc laøm roõ.

haøng traêm thaønh phoá cuûa hoï seõ bò Trung Quoác huûy dieät.” Töôùng Zhu töøng töï nhaän laø moät “dieàu haâu” vaø tröôùc ñaây ñaõ caûnh giaùc raèng Trung Quoác coù theå taán coâng Hoa Kyø baèng phi ñaïn taàm xa. Nhöng lôøi ñe doïa duøng vuõ khí haïch taâm, neáu xaåy ra moät cuoäc xung ñoät veà Ñaøi Loan, laø lôøi tuyeân boá roõ reät nhaát cuûa moät vieân chöùc Trung Quoác cao caáp trong gaàn moät thaäp nieân. Tuy nhieân, moät soá chuyeân gia veà Trung Quoác ôû Hoa Kyø noùi raèng coù leõ oâng töôùng naøy khoâng ñaïi dieän cho quan ñieåm thuoäc doøng chính cuûa Giaûi Phoùng Quaân. Lôøi bình luaän cuûa Töôùng Zhu ñöa ra trong khi Nguõ Giaùc Ñaøi chuaån bò ñeå thuyeát trình vôùi Quoác Hoäi, hoâm Thöù Hai saép tôùi, veà phuùc trình thöôøng nieân cuûa hoï veà ngaønh quaân söï cuûa Trung Quoác, vaø ngöôøi ta döï kieán phuùc trình naøy seõ toû ra cöùng raén hôn nhöõng naêm tröôùc ñaây. Coù leõ nhöõng lôøi bình luaän cuûa vieân töôùng cao caáp naøy cuõng seõ khieán cho caùc nhaø laäp phaùp Myõ caøng gia taêng tinh thaàn choáng Baéc Kinh. Trong nhöõng thaùng gaàn ñaây moät loaït caùc giôùi chöùc Hoa Kyø, goàm caû Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald Rumsfeld, ñaõ baày toû lo ngaïi veà söï lôùn maïnh cuûa ngaønh quaân söï Trung Quoác. Nhöng hoâm Thöù Naêm Nguõ Giaùc Ñaøi töø choái bình luaän veà “nhöõng chuyeän coù theå xaåy ra theo giaû thuyeát.” Tröôùc ñaây, chuû thuyeát chính thöùc cuûa Trung Quoác, keå töø khi hoï thöû nghieäm traùi bom nguyeân töû ñaàu tieân trong naêm 1964, laø seõ khoâng ra tay tröôùc ñeå söû duïng vuõ khí haïch taâm trong moät cuoäc xung ñoät veà Ñaøi Loan. Duø sao, Töôùng Zhu noùi raèng nhöõng quan ñieåm cuûa oâng khoâng ñaïi dieän cho chính saùch chính thöùc cuûa Baéc Kinh vaø oâng khoâng döï ñoaùn seõ xaåy ra chieán tranh vôùi Hoa Kyø. (nm)

NASA hoaõn phoùng Discovery... Tieáp trang A1

NASA ñaõ döï tính seõ phoùng phi thuyeàn Atlantis trong thôøi haïn Thaùng Chín vôùi tính caùch chuyeán bay thöù nhì sau söù maïng Columbia. (n.n.)

Trung Quoác: Moät töôùng laõnh ... Tieáp trang A1

nhöõng thaønh phoá phía ñoâng Taây-An. Dó nhieân laø ngöôøi Myõ seõ phaûi tính tôùi chuyeän

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU * Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707 * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

(714) 241-8162 NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

.3”

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Afghanistan: Löïc löôïng Hoa Kyø ...

stan cuõng bò thöông trong cuoäc taán coâng. (n.n.)

Tieáp trang A1

veà moät cuoäc haønh quaân choáng caùc daân quaân vaø caùc binh só cuûa chuùng toâi cuõng ñaõ ñöôïc ñaët trong tình traïng öùng chieán,” Töôùng Sultan noùi. “Khi cuoäc phaùo kích chaám döùt, caùc binh só cuûa chuùng toâi ñaõ luïc soaùt khu vöïc vaø tìm thaáy 24 xaùc cheát,” oâng Sultan noùi. Caùc daân quaân trung thaønh vôùi cheá ñoä Taliban ñaõ gia taêng nhöõng cuoäc taán coâng ôû mieàn Nam vaø mieàn Ñoâng cuûa Afghanistan trong nhöõng thaùng gaàn ñaây. Hôn 600 ngöôøi - haàu heát laø caùc daân quaân nhöng cuõng coù caû thöôøng daân vaø khoaûng 50 binh só Myõ - ñaõ thieät maïng trong ñôït baïo ñoäng keå töø ñaàu naêm nay. Afghanistan thöôøng xuyeân toá caùo Pakistan khoâng tích cöïc dieät tröø caùc phaàn töû cöïc ñoan ôû treân phaàn bieân giôùi cuûa mình. Islamabad ñaõ maïnh meõ phuû nhaän lôøi caùo buoäc naøy. Maët khaùc, ít nhaát baûy caûnh saùt vieân Afghanistan vaø boán keû tình nghi laø Taliban ñaõ bò gieát cheát trong moät cuoäc ñuïng ñoä ôû tænh Kandahar ôû mieàn Nam Afghanistan, moät vieân quaän tröôûng cho bieát. “Moät traïm kieåm soaùt cuûa caûnh saùt ñaõ bò Taliban taán coâng. Cuoäc giao tranh keùo daøi moät giôø, quaän tröôûng Abdul Majid noùi vaø cho bieát theâm naêm caûnh saùt vieân Afghani-

Iraq: 25 ngöôøi cheát trong 10 vuï ... Tieáp trang A1

Nhaân vieân cöùu hoûa ñaõ ñöôïc goïi ñeán daäp taét ngoïn löûa taïi moät vuï noå bom nhaém vaøo caùc löïc löôïng Iraq ôû phía Baéc thuû ñoâ Baghdad laø nôi coù saùu, baûy chieác xe hôi bò hö haïi vaø nhöõng naïn nhaân mình dính ñaày maùu ñang caõi vaõ vôùi caûnh saùt. Nguoàn tin caûnh saùt cho hay taùm ngöôøi ñaõ bò cheát nôi ñaây, trong ñoù coù saùu binh só Iraq. Taïi khu Taân Baghdad ôû phía Ñoâng Nam thaønh phoá, nhaân chöùng Basim Mohammed noùi raèng oâng troâng thaáy moät tay ñaùnh bom xe töï töû ñaõ laùi xe heát toác löïc roài ñaâm saàm vaøo moät ñoaøn coâng-voa cuûa quaân ñoäi Myõ. Moät tay ñaùnh bom töï töû khaùc nhaém vaøo coâng tröôøng Andalus gaàn trung taâm thaønh phoá. Thoâng tín vieân Reuters taïi ñaây nghe thaáy moät tieáng noå lôùn, tieáp theo ñoù laø tieáng suùng baén. Caûnh saùt cho hay vuï noå ñaõ gaây thöông tích cho naêm binh só Iraq vaø moät thöôøng daân. Taøn tích caùc xe hôi bò chaùy ñen coøn boác khoùi cuõng ñöôïc nhìn thaáy sau moät vuï noå lôùn gaàn truï sôû cuõ cuûa Boä Quoác Phoøng Iraq. Coù boùng daùng caùc binh só Iraq ñang chaïy veà phía hieän tröôøng vaø roài coù tieáng suùng noå vang. Nguoàn tin caûnh saùt cho hay coù taát caû 19 binh só Iraq ñaõ bò thöông

Philippines: Bieåu tình ñoøi Toång Thoáng Arroyo töø chöùc MANILA, Philippines (Reuters) - Moät cuoäc bieåu tình choáng Toång Thoáng Gloria Macapagal Arroyo hoâm Thöù Saùu 15-7, ñaõ bieán thaønh baïo ñoäng khi khoaûng 300 ngöôøi thuoäc caùc toå chöùc noâng daân traøn vaøo khuoân vieân cuûa Boä Noâng Nghieäp ôû thuû ñoâ Manila vaø ñoøi baø haõy töø chöùc. Caûnh saùt ñaõ tôùi ñuoåi vaøi chuïc ngöôøi ra khoûi toøa nhaø chính, sau khi hoï ñaäp vôõ nhöõng cöûa soå vaø hoâ: “Haõy chaám döùt cheá ñoä Gloria.” Taát caû ñaõ giaûi taùn sau khi moät vieân chöùc Boä Noâng Nghieäp trong vuï noå naøy. Naêm cuoäc taán coâng khaùc ñaõ dieãn ra taïi quaän Kamsara cuûa thuû ñoâ Iraq, taïi Sweib ôû phía Nam, taïi Amriya ôû phía Taây, taïi khu vöïc Sadiya, vaø taïi Dora ôû vuøng ngoaïi oâ phía Nam Baghdad vaøo luùc chaäp toái. Vuï taán coâng vaøo Sadiya coù leõ laø vuï gaây cheát choùc nhieàu nhaát, trong ñoù 11 ngöôøi bò gieát, keå caû hai caûnh saùt vieân, vaø 24 ngöôøi nöõa bò thöông. Vuï taán coâng taïi Sweib laøm bò thöông 29 thöôøng daân cuøng vôùi 7 binh só, ñoàng thôøi saùt haïi 3 ngöôøi khaùc. Taïi Amriya coù 1 ngöôøi cheát vaø 4 ngöôøi bò thöông. Taïi Kamsara, coù ba ngöôøi bò thöông. Taïi Dora coù hai ngöôøi cheát vaø taùm ngöôøi nöõa bò thöông. (V.P.)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

- VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

thöông löôïng vôùi ñaùm bieåu tình vaø heïn seõ thaûo luaän vôùi caùc ñaïi dieän cuûa hoï trong moät ngaøy khaùc. Nhöng vuï naøy cho thaáy coù nhieàu caêng thaúng chính trò hai ngaøy sau khi khoaûng 30,000 ngöôøi bieåu tình tuaàn haønh trong khu thöông maïi cuûa Manila ñeå toá caùo vò toång thoáng veà gian laän baàu cöû vaø veà nhöõng haønh ñoäng tham nhuõng cuûa ngöôøi trong gia

ñình baø. Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi uûng hoä vò toång thoáng döï tính seõ môû moät cuoäc bieåu tình lôùn hoâm Thöù Baåy taïi moät coâng vieân trong thuû ñoâ - maø hoï noùi raèng seõ coù theå goàm khoaûng 200,000 ngöôøi - ñeå cho thaáy baø vaãn coøn ñöôïc nhieàu ngöôøi daân uûng hoä. Hoâm Thöù Saùu, caùc boä tröôûng ñaõ töø chöùc tuaàn tröôùc noùi raèng nhöõng chöông trình caûi toå kinh teá cuûa chính phuû ñang laâm vaøo tình theá khoù khaên, vaø hoï laäp laïi lôøi yeâu caàu baø töø chöùc “tröôùc khi coù theâm nhöõng thieät haïi xaåy ra

cho ñaát nöôùc vaø nhaân daân cuûa chuùng ta.” Caùc nhoùm ñoái laäp noùi raèng hoï seõ môû nhöõng cuoäc bieåu tình lôùn gaàn ngaøy 25 thaùng Baåy, khi baø Arroyo seõ ñoïc baøi dieãn vaên thöôøng nieân veà tình traïng quoác gia. Tuy nhieân, khoâng coù daáu hieäu gì cho thaáy giôùi trung löu - maø söï tham gia cuûa hoï ñaõ khieán hai toång thoáng bò laät ñoå naêm 1986 vaø naêm 2001 - ñaõ gia nhaäp caùc ñaùm bieåu tình cuûa nhöõng ñoái thuû chính trò cuûa baø Arroyo, caùc toå chöùc khuynh taû, sinh vieân vaø noâng daân. (nm)

Pakistan baét 4 ngöôøi tình nghi dính daùng ñeán caùc vuï noå bom ôû London ISLAMABAD, Pakistan.Caùc löïc löôïng an ninh Pakistan ñieàu tra veà caùc moái lieân heä ñeán caùc vuï noå bom khuûng boá hoài tuaàn qua taïi London, Anh Quoác, hoâm 15-7, ñaõ baét giöõ 4 ngöôøi tình nghi taïi thaønh phoá Faisalabad, thuoäc mieàn Trung Pakistan. Moät giôùi chöùc tình baùo Pakistan tröôùc ñoù coù nhìn nhaän raèng moät trong caùc teân noå bom caûm töû taïi London, Shehzad Tanweer, caùch ñaây 2 naêm coù gaëp taïi thaønh phoá Faisalabad naøy, moät thaønh phaàn quaù khích cuûa toå chöùc khuûng boá Al Qaeda, maø hieän nay ñang ngoài tuø vì cho noå bom moät ngoâi nhaø thôø ôû Islamabad. Tröôùc ñoù, tin töø London cho bieát nhaø chöùc traùch Anh

coù chuyeån Pakistan moät danh saùch caùc teân tình nghi khuûng boá vì cho raèng caùc teân naøy coù theå coù caùc moái lieân quan ñeán caùc vuï noå bom khuûng boá taïi London, nhaát laø coù lieân laïc vôùi Shehzad Tanweer, 22 tuoåi, coâng daân Anh nhöng coù goác gaùc Pakistan, maø môùi hoài naêm ngoaùi coøn theo hoïc moät tröôøng toân giaùo ôû Pakistan. Sir Ian Blair, uûy vieân caûnh saùt thuû ñoâ London, hoâm 15-7, xaùc nhaän vôùi ñaøi phaùt thanh BBC laø caùc vuï noå bom ôû London “coù moái lieân heä ôû Paki-

stan”. Nhaø chöùc traùch Pakistan cho bieát hoï ñang môû cuoäc ñieàu tra xem lieäu Tanweer coù moái lieân laïc gì vôùi hai nhoùm quaù khích ñòa phöông, laø Jaish-e-Mohammed vaø Lashkar-e-Taiba, laø hai nhoùm coù caùc moái lieân laïc chaët cheõ vôùi toå chöùc khuûng boá Al Qaeda cuûa Osama Bin Laden, maø Hoa Kyø ñaõ cho laø keû chuû möu caùc cuoäc taán coâng khuûng boá vaøo Hoa Kyø vaøo hoâm 11-92001. LEÂ THUÏY

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

! Blended Iced Coffee

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ

! Blended Thai Tea

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

! Taro, Coconut, Honeydew powder ! Fruit Syrups

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

! Coconut Jelly ! Green Mango Jam

10% dis count o n first o rder New cu stomers only

! Boba ! Premium Tea Coâng Ty Chuùng Toâi Chuyeân Cung Caáp Moïi Saûn Phaåm Cho Eyelash Extension Work, Sæ Vaø Leû

Distributor Inquiry Welcome Ñaï i lyù Phaâ n Phoá i Xin Lieâ n Laï c

* Nhíp (tweezers) chaát löôïng cao, ñuû loaïi Loâng mi maøu cho ngöôøi ngoaïi quoác

Tel: (714) 739-2008 ° Fax: (714) 739-2108

Giao haøng mieãn phí vuøng Orange County & L.A. County

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

SATURDAY, JULY 16, 2005

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

DAT

Hoïc moät ngheà töï do khoâng bò raøng buoäc giôø giaác hay laid-off

HOÏC ÑÒA OÁC KHOAÙ MÔÙI KHAI GIAÛNG KHOAÙ MUØA HEØ ÑUÙNG 10AM CHUÛ NHAÄT 17 THAÙNG 7 NAÊM 2005

* Do chính Giaùo Sö Nguyeãn Tieán Ñaït, treân 20 naêm kinh nghieäm giaûng daïy caùc moân ñòa oác cao caáp taïi caùc Ñaïi Hoïc Hoa Kyø (Advance R.E. Courses). Vaø ñaõ ñaøo taïo nhieàu chuyeân vieân ñòa oác thaønh coâng trong coäng ñoàng Vieät Nam. * Hoïc caùc phöông thöùc ñaàu tö, taøi trôï ñòa oác, thuû tuïc mua baùn baát ñoäng saûn, Escrow - Appraisal... * Chöông trình hoïc giaûng baèng song ngöõ Anh - Vieät deã hieåu cho moïi trình ñoä. Do chính Giaùo Sö Nguyeãn Tieán Ñaït giaûng daïy. * Toát nghieäp ñöôïc caáp chöùng chæ töông ñöông vôùi 3 tín chæ ñaïi hoïc (3 units) ñeå thi laáy baèng ñòa oác.

CHÆ HOÏC 9 CHUÛ NHAÄT

COÙ CAÙC LÔÙP BROKER LICENSE RENEW / HAØM THUÏ Coù Chöông Trình Hoaøn Traû Hoïc Phí 100%

GIÔØ LAØM VIEÄC: Mon - Fri: 1PM - 5PM Sat -Sun: 9:30AM - 3PM

Giôùi Thieäu Choã Laøm. Kieám Tieàn Ngay. Ghi teân, hoûi chi tieát:

714-775-1909

/ 626-282-2244

15751 Brookhurst St., # 230 treân laàu, Westminster, CA 92683 (giöõa MC Fadden vaø Edinger)


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

SATURDAY, JULY 16, 2005

Nuùp... luøm

DAT

Kyù söï cuûa THU HIEÀN (Vieát rieâng cho Ngöôøi Vieät)

Pleiku: 1 phöôøng coù 472 ngöôøi taâm thaàn

PLEIKU.- “Taïi phöôøng Yeân Ñoå, thaønh phoá Pleiku, hieän coù 472 ngöôøi maéc caùc chöùng beänh veà taâm thaàn, trong ñoù coù 47 ngöôøi bò taâm thaàn phaân lieät.” Baùo Lao Ñoäng cho hay nhö vaäy döïa vaøo keát quaû khaùm saøng loïc thí ñieåm môùi ñaây do Beänh Vieän Taâm Thaàn Trung Öông I (Haø Noäi) thöïc hieän taïi phöôøng noùi treân. Baûn tin tôø Lao Ñoäng khoâng cho bieát toång soá cö daân cuûa phöôøng Yeân Ñoå laø bao nhieâu neân cuõng khoâng bieát tæ leä ngöôøi bò beänh taâm thaàn trong phöôøng laø bao nhieâu. Baûn tin naøy khoâng cho bieát seõ coøn caùc cuoäc khaùm beänh töông töï ôû caùc phöôøng xaõ khaùc ñeå ñieàu tra soá beänh nhaân loaïi naøy ôû tænh Gia Lai vaø caùc tænh khaùc hay khoâng. Ñieàu trò beänh taâm thaàn caàn töø baùc só chuyeân khoa taâm thaàn, baùc só taâm lyù vaø caùc caùn söï xaõ hoäi, y taù chuyeân ngaønh. Nhöng ôû Vieät Nam khoâng coù nhieàu chuù troïng ñeán vaán ñeà naøy. Thuoác chöõa beänh cuõng raát ñaét maø caùc gia ñình ngheøo khoâng coù khaû naêng mua. Vaãn theo baûn tin cuûa tôø Lao Ñoäng, hieän tænh Gia Lai chæ coù moät khoa ñieàu trò vôùi 10 giöôøng daønh cho beänh nhaân taâm thaàn vaø toaøn tænh chæ coù... 2 baùc só chuyeân khoa.

Haø Taây: Baét con aên thöùc aên cuûa suùc vaät

HAØ TAÂY.- “Thöôøng xuyeân röôïu cheø, ñaùnh ñaäp vôï con, oâng boá taøn nhaãn coøn duøng xích saét khoùa chaân caäu con trai môùi 15 tuoåi suoát moät tuaàn lieàn, baét aên thöùc aên daønh cho suùc vaät ñaõ thiu thoái...” Chuyeän xaûy ra taïi xaõ Höõu Vaên, huyeän Chöông Myõ, Haø Taây, ñöôïc töôøng thuaät treân tôø Tieàn Phong ngaøy Thöù Saùu 15-7-2005. Theo baùo naøy, cuoái Thaùng Saùu, do töùc giaän con trai laø Nguyeãn Khaéc Thaûo (SN 1990) ñun teùp cho meøo nhöng khoâng röûa xoong, Nguyeãn Khaéc Troïng ñaõ duøng daây ñieän ñaùnh Thaûo, baét chaùu laáy thìa xuùc aên teùp ñaõ leân muøi thiu thoái. Sôï boá ñaùnh, Thaûo ñi taïm laùnh ôû nhaø moät ngöôøi hoï haøng cuøng thoân. Ngaøy 1/7, chaùu Thaûo bò Troïng baét ñöôïc, loâi veà nhaø, roài duøng xích khoùa chaân laïi ñeå “daïy con”. Suoát moät tuaàn lieàn bò giam nhoát, chaùu Thaûo khoâng ñöôïc boá môû xích cho ñi taém röûa, chæ ñaët moãi caùi boâ ñeå ñi veä sinh taïi choã. Coù hoâm, em gaùi cuûa Thaûo laø chaùu Nguyeãn Thò Hieàn (SN 1992) vaøo chôi vôùi Thaûo cuõng bò Troïng xích chaân laïi haøng tieáng ñoàng hoà ñeå... doïa. Ngay sau khi nhaän ñöôïc tin baùo cuûa quaàn chuùng, coâng an huyeän Chöông Myõ cuøng coâng an xaõ Höõu Vaên ñaõ aäp vaøo nhaø Tieáp trang A12

Chuû Nhaät vöøa roài, ñaùm baïn thôøi sinh vieân cuûa chuùng toâi heïn nhau ñi aên chuoái nöôùng (tröôùc cöûa Beänh Vieän Y Hoïc Daân Toäc) naèm cuoái con ñöôøng 30 thaùng 4. Chuùng toâi thöôøng xuyeân ñeán choã naøy vì chuoái nöôùng ôû ñaây raát ngoït, khoâng chaùt vaø ñaëc bieät nhaát laø moùn khoai lang nöôùng ñeå nguyeân cuû, “noùng hoåi vöøa thoåi vöøa aên” ñöôïc loùt treân mieáng laù chuoái

Caûnh saùt giao thoâng ñang chaän baét ngöôøi vi phaïm luaät leä ñeå phaït.

roài chan leân moät chuùt môõ haønh, vöøa aên vöøa noùi chuyeän vöøa nhìn ngöôøi nöôùng chuoái thoaên thoaét xoay xoay traùi chuoái cho chín ñeàu... Trong luùc chôø ñôïi chuoái chín, maáy ñöùa trong nhoùm goïi ñieän thoaïi ruû theâm moät

Saøi Goøn: Moãi naêm baét 3,000 con choù chaïy roâng SAØI GOØN.- “Moãi naêm, coù khoaûng 3,000 con choù bò baét do vi phaïm caùc quy ñònh cuûa ngaønh thuù y nhö ñeå choù chaïy roâng ngoaøi ñöôøng khoâng khôùp moõm, khoâng chuû troâng coi...” Baùo Saøi Goøn Tieáp Thò ngaøy 15 Thaùng Baûy 2005 cho hay. SGTT: Con ñöôøng Nô Trang Long (quaän Bình Thaïnh) boãng nhoán nhaùo ñaày tieáng la où: “EÂ coi chöøng, luøa voâ, maáy oång tôùi roài...” Baèng moät ñoäng taùc nhanh goïn, Vuõ quaêng daây. Nhöõng töôûng con choù chaïy roâng seõ bò thuùc thuû. Nhaân vieân Sôû Thuù Y Saøi Nhöng khoâng ngôø, noù nhanh Goøn baét choù chaïy roâng treân hôn, thoaùt ñöôïc vaø quay sang ñöôøng phoá. truy ñuoåi laïi. noäp ñôn. “Töôûng thi voâ caùi Ngheà... nghe chöûi naøy deã, ai ngôø cuõng khoù quaù Nguyeãn Xuaân Vuõ coù hôn chöøng. Qua maáy voøng saùt moät naêm laøm ngheà. Anh noùi haïch môùi voâ ñöôïc ñoù chôù”, Vuõ tröôùc kia “baù ngheä” nhöng noùi. naêm 2004 khi bieát Chi Cuïc Truùng tuyeån, Vuõ coù 6 Thuù Y Saøi Goøn caàn nhaân vieân thaùng taäp luyeän. Moãi ngaøy, Tieáp trang A12 cho ñoäi baét choù chaïy roâng, Vuõ

ngöôøi baïn nöõa nhaø ôû chôï Xuaân Khaùnh (caùch choã naøy khoaûng 2 km), “huù” moät tieáng chaéc noù tôùi ngay. Ñuùng nhö mong ñôïi cuûa chuùng toâi, noù traû lôøi ñieän thoaïi: - Ok! Tôùi ngay, tôùi ngay! Theøm khoai lang nöôùng quaù! Hi hi...” Con gaùi maø nghe ruû aên uoáng thì tôùi nhanh laém! Noùi chöa kòp döùt lôøi toâi thaáy hai ba chieác xe phaân khoái cuûa caûnh saùt giao thoâng ñaäu caëp vaøo meù ñöôøng gaàn choã baùn chuoái nöôùng. Lieàn sau ñoù, moät ngöôøi caûnh saùt giao thoâng böôùc ra ñöùng giöõa ñöôøng, nghe ñieän

ñaøm roài thoåi coøi chæ tay ra leänh cho chieác xe gaén maùy taáp vaøo leà. Mieäng quaùt to: - 50 (coù nghóa laø toác ñoä km/ giôø) Thì ra caùi daùng quen quen cuûa nhoû baïn ñang taáp xe vaøo leà, daét boä. Troâng caùi maët noù bí xò... Noù ñi laïi choã maáy ngöôøi caûnh saùt giao thoâng noùi noùi caùi gì, coù veû naên næ. Roài luûi thuûi ñi laïi choã baùn chuoái nöôùng, nhaên maët gaøo leân: Cheát tao roài baây ôi! Sao Tieáp trang A12

Thanh Hoùa:

9 hoïc sinh cöôùp giaät hôn 70 vuï THANH HOÙA.- “9 teân phoùng xe maùy toác ñoä cao, baát ngôø aùp saùt caùc “con moài” giaät tuùi xaùch treo ôû gioû hoaëc ñeo treân vai. Chuùng ñaõ gaây ra hôn 70 vuï cöôùp treân caùc tuyeán ñöôøng phía Baéc tænh Thanh Hoùa.” Tin cuûa tôø CAND ngaøy Thöù Saùu 15-7-2005 cho hay nhö theá vaø noùi raèng phaàn lôùn chuùng laø con caùn boä vaø gia ñình giaøu coù ôû ñòa phöông. Theo baùo naøy, coù nhöõng vuï nhö vuï cöôùp tuùi xaùch cuûa chò Leâ Thò Dö, ôû phöôøng Bæm Sôn, TP Thanh Hoùa, chuùng cöôùp ñöôïc hôn chuïc trieäu ñoàng chò vöøa ñi thu tieàn haøng veà, coù vuï chuùng cöôùp ñöôïc caû vaøng, trang

söùc... Vì ña soá naïn nhaân laø nhöõng ngöôøi phuï nöõ “chaân yeáu tay meàm” neân moät soá ngöôøi khoâng ñieàu khieån vöõng tay laùi ñaõ bò ngaõ xe maùy, nhö chò Nghieâm Thò Haèng, ôû TP Thanh Hoùa ñaõ bò chaán thöông soï naõo... Taùo tôïn hôn, khi thaáy chò Vi Thò Theûo, ôû Baù Thöôùc, khoâng coù tuùi xaùch, nhöng coù ñeo hoa tai vaøng, chuùng ñaõ daøn döïng vôû kòch ñeå cöôùp tieàn cuûa chò. Moät teân giaû vôø ñau buïng quaèn quaïi naèm treân ñöôøng, maáy ñöùa coøn laïi vaãy chò Theïo döøng xe ñeå hoûi thaêm Tieáp trang A12


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Thö

phöông xa BA QUOÁC (teá)

Leâ Vaên Taùm Maáy böõa raøy caùi töûu quaùn baát ñaéc dó, nhaø thaèng baïn tui beân Paris, roâm raû döõ. Maáy oâng giaø caõi hoång laïi ñaùm trung nieân veà loâi tuïi con chaùu qua phuï. Xaáp nhoû thôøi nay gioûi thieät. Tai nghe TV, maét nhìn Internet, tay lieân tuïc baám laùch taùch. Noùi chuyeän hoång ñuû chöùng côù laø tuïi noù nhaøo voâ hoäi ñoàng tôùi beán lieàn. Noùi gì thì noùi. Ai cuõng coâng nhaän laø caùi vuï ñaùnh bom naøy laøm nöôùc Anh ñau ñaàu döõ. Daân Phaùp gheùt Anh thaâm cung coá ñeá, vaäy maø phen naøy ra chieàu cuõng aùi ngaïi thoâng caûm döõ. Cuõng phaûi thoâi. Phaùp cuõng ñang sôï maáy thaèng Leâ Vaên Taùm chui ra ñöôøng laáy thaân laøm bom soáng, maø cheát caùi laø thaèng Taùm naøy hoång phaûi ngoaøi böng bieàn Iraq chui voâ. Tuïi noù soáng ngay trong ñoâ thaønh traùng leä, vôï con, nhaø cöûa, ngheà nghieäp ñuû heát. Coù hoïc nöõa. Laøm tôùi thaày giaùo. Vaäy maø daùm oâm bom töï saùt thì chaéc chaén laø lyù töôûng alQaeda phaûi maïnh döõ laém. Thaèng nhoû beân nhaø chuù Naêm haêng laém, ñöùng leân chæ tay laøm baûn ñoà luoân. Tuïi Iraq vaø Palestine hoång ñaùng sôï vì laø daân ngheøo heát tieàn mua ñaïn neân phaûi ñem thaân ra laøm vuõ khí. Maáy thaèng Anh ñuû aên ñuû maëc, ñuû gaùi ñeå chôi, maø daùm boû heát ñi chôi bom, thì khoâng theå naøo giaûi thích noåi. Taïi vaäy neân môùi sôï döõ. Caùi gì hoång giaûi thích ñöôïc ngöôøi ñôøi hay toân laøm thaàn linh hay quæ söù. Truùng ngay ñaøi cuûa thaày Ba, hoài tröôùc daïy beân luaät. Ba caùi thöù quyeàn löïc noù thaám döõ laém. Nhìn Hitler vaø nöôùc Ñöùc maø coi, daùm nhaân danh baûn thaân ñeå gieát ngöôøi haøng loaït. Ñaïo naøo, trieát naøo cuõng aån chöùa moät thöù goïi laø utopia, ñuïng voâ laø heát thuoác chöõa. Caùi gì laï vaäy chuù Ba. Ñeå cho deã hieåu thì utopia ví duï gioáng nhö coäng saûn ñoù. Myõ caøng uyùnh, coäng saûn caøng ngoan cöôøng. Baéc Haøn caøng bò eùp caøng theâm lyø ñoøn. Chuù noùi vaäy laø phaûi chòu thua tuïi khuûng boá sao, neáu vaäy sao tui daùm ñi Luaân Ñoân. Veù mua roài nhöng maø thoâi thaø maát chuùt tieàn coøn hôn thieät maïng. Tôùi löôït chuù Saùu noâng laâm nhaøo voâ giaûng baøi ñaïi soá. Xaùc suaát maøy truùng bom coøn ít hôn maùy bay rôi hay bò xe hôi toâng. OÂng Nam baùc só xaùn qua cöï lieàn. Maùy bay xe hôi coøn bieát thaèng cha taøi xeá laø ai. Khuûng boá ñaâu coù bieát noù laø thaèng naøo trong nguyeân ñaùm xaùch tuùi keùo va li ngoaøi kia. Taïi vaäy neân môùi keâu baèng khuûng boá chôù. Tuïi noù maø chôi moät traùi döôùi chaân laø caùi nhaø laàu naøy suïm baø cheø luoân. Maáy oâng vôùi tui veà chaàu oâng baø oâng vaûi heát. Luaân Ñoân bò Tieáp trang A12

Nam Ñònh: UBND xaõ thaønh nhaø thaàu, daân bò “moùc tuùi”! Caø Mau: 300 taøu NAM ÑÒNH.- Chæ moät goùi thaàu, ngöôøi daân ñaõ bò moùc tuùi treân 54 trieäu ñoàng (12% giaù trò goùi thaàu). 2 trong 3 nhaø thaàu ñöôïc kieåm tra khoâng coù tö caùch phaùp nhaân, baùo Tieàn Phong vieát nhö vaäy ngaøy 157-2005. Tieàn Phong: Khoâng chæ ngaïc nhieân veà vieäc UBND xaõ Nam Phong (TP Nam Ñònh): Xaây nhaø veä sinh tröôøng hoïc gaàn 200 trieäu ñoàng, söûa tröôøng hoïc 352 trieäu ñoàng, söûa nghóa trang 117 trieäu ñoàng vaø vuï 300 trieäu ñoàng suyùt bò chìm xuoàng trong döï aùn xaây döïng traïm nöôùc saïch, baøi vieát döôùi ñaây coøn cho ngöôøi ta thaáy ñöôïc thöïc teá “khoù tin” cuõng xaûy ra taïi xaõ Nam Phong. UBND xaõ laøm chuû ñaàu tö kieâm nhaø thaàu! Sau khi döï aùn traïm nöôùc saïch ñöôïc pheâ duyeät, ngaøy 23/ 11/2001 UBND TP Nam Ñònh ra Quyeát Ñònh 488 thaønh laäp ban quaûn lyù coâng trình goàm 3 thaønh vieân do oâng Nguyeãn Vaên Daân, phoù chuû tòch HÑND xaõ laøm tröôûng ban ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng môû taøi khoaûn coâng trình, kyù keát hôïp ñoàng vôùi caùc nhaø thaàu, thueâ giaùm saùt kyõ thuaät. Thöïc teá toång möùc ñaàu tö döï aùn ñaõ ñöôïc ñieàu chænh nhieàu laàn taêng töø 3.2 tyû ñoàng leân treân 4 tyû ñoàng, giai ñoaïn I coù giaù trò xaây laép thieát bò trò giaù 1.789 tyû ñoàng vaø ñöôïc chia laøm 4 goùi thaàu, aùp duïng hình thöùc “chæ ñònh thaàu” (ñeå coøn aên chia chaám muùt). 4 nhaø thaàu ñöôïc UBND tænh Nam Ñònh chæ ñònh thi coâng giai ñoaïn I goàm: UBND xaõ Nam Phong, Trung Taâm Nöôùc Sinh Hoaït vaø VSMT, Trung Taâm Phaùt Trieån Cao Haø Noäi, chi nhaùnh 5-04, thuoäc Cty VINACONEX. Thaùng 11/ 2002, UBND xaõ Nam Phong coù Quyeát Ñònh 02 thaønh laäp ban giaùm saùt do oâng Traàn Vaên Nghieâm - Chuû Tòch MTTQ xaõ laøm tröôûng ban. Nhöng söï thöïc laø nhaø thaàu UBND xaõ khoâng coù tö caùch

ñaùnh caù naèm uï vì xaêng daàu quaù ñaét

Khu phoá nguyeân laø ñaát coâng cho thueâ.

phaùp nhaân vaø khoâng coù naêng löïc. Nhaø thaàu trung taâm nöôùc sinh hoaït vaø VSMT Nam Ñònh cuõng khoâng coù giaáy pheùp kinh doanh vaø giaáy pheùp haønh ngheà. Khoâng hieåu sao UBND tænh Nam Ñònh vaãn chæ ñònh 2 nhaø thaàu treân? Khoâng chæ vaäy, vieäc TP Nam Ñònh quyeát ñònh choïn oâng Daân laøm tröôûng ban quaûn lyù coâng trình vaø UBND xaõ Nam Phong choïn oâng Nghieâm laøm tröôûng ban giaùm saùt laø chöa hôïp lyù. Bôûi leõ, caû oâng Daân vaø oâng Nghieâm ñeàu khoâng coù trình ñoä, nghieäp vuï trong quaûn lyù ñaàu tö, trong giaùm saùt coâng trình ñaëc bieät laø coâng trình nhaø maùy nöôùc saïch. Theâm nöõa, nhieàu ngöôøi khoâng coù teân trong ban giaùm saùt nhöng vaãn “hoàn nhieân” kyù vaøo nhieàu bieân baûn nghieäm thu. Treân thöïc teá oâng Daân khoâng môû taøi khoaûn, khoâng kyù keát hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu... maø vieäc naøy ñeàu do oâng Phaïm Vaên Tuaán (chuû tòch UBND xaõ Nam Phong luùc ñoù) laøm. OÂng Tuaán cuøng luùc vöøa chuû ñaàu tö, “tröôûng ban QLDA” kieâm nhaø thaàu. Trong khi ñoù oâng Tuaán khoâng coù danh saùch trong Ban quaûn lyù coâng trình. Daân bò “moùc tuùi”, ngaân saùch bò “ruùt ruoät”! Ngay sau khi ñöôïc chæ ñònh thaàu, UBND xaõ chæ thi coâng moät phaàn ñaøo ñöôøng oáng coøn laïi “baùn” thaàu cho chi nhaùnh

5-04 thi coâng vaø laäp hoà sô quyeát toaùn. Ñeå hôïp thöùc hoùa thuû tuïc, UBND xaõ ñaõ kyù hôïp ñoàng giao nhaän thaàu vôùi HTX noâng nghieäp Nam Phong. OÂng chuû nhieäm HTX Traàn Minh Truùc vaãn voâ tö kyù lieàu vaøo caùc chöùng töø, hoà sô quyeát toaùn vôùi soá tieàn 444.5 trieäu ñoàng. Baèng nhieàu thuû ñoaïn gian doái, chuû ñaàu tö ñaõ caáu keát vôùi nhaø thaàu “moùc tuùi” ngöôøi daân (coâng trình naøy chuû yeáu do daân ñoùng goùp) soá tieàn 54.3 trieäu ñoàng. Vôùi tö caùch laø chuû ñaàu tö, UBND xaõ ñaõ thanh toaùn cho... chính mình (thöïc teá laø chi nhaùnh 5-04) soá tieàn thueá 21.5 trieäu ñoàng. Vaäy nhöng nhaø thaàu naøy ñaõ “æm” soá tieàn treân khoâng noäp ngaân saùch... Nhöõng caâu hoûi coøn boû ngoû? Ngoaøi caùc sai phaïm ñaõ ñöôïc keát luaän, nhieàu daáu hieäu sai phaïm raát caàn ñöôïc laøm roõ nhö: Vieäc thi coâng laép ñaët caùc thieát bò, ñöôøng oáng, vieäc söû duïng tieàn ñoùng goùp cuûa daân, nguoàn chi töø ngaân saùch. Ñaëc bieät nhöõng daáu hieäu tham nhuõng trong caùc döï aùn: Söûa chöõa tröôøng trung hoïc cô sôû Nam Phong, xaây döïng nhaø veä sinh tröôøng hoïc, söûa chöõa nghóa trang lieät syõ... vaø vuï “bieån thuû” 300 trieäu ñoàng trong döï aùn traïm nöôùc cuõng raát caàn ñöôïc laøm saùng toû ñeå xöû lyù. Theâm nöõa, trong quaûn lyù

CAØ MAU.- Giaù xaêng daàu taêng trung bình 1,000ñ/lít laøm cho caùc loaïi taøu ñaùnh caù bieån phaûi gaùnh theâm chi phí moãi chuyeán ra khôi. Baùo Tieàn Phong ngaøy 15-72005 noùi nhö vaäy vaø cho hay tieáp raèng taøu löôùi vaây taêng chi phí töø 5-10 trieäu ñoàng/chuyeán bieån; taøu caøo khôi taêng töø 1520 trieäu/chuyeán bieån... Taùc ñoäng cuûa giaù xaêng daàu, caùc chi phí cho chuyeán bieån nhö thöïc phaåm, löông thöïc, ngö löôùi cuï ñeàu taêng. Trong khi ñoù, caùc loaïi saûn phaåm khai thaùc bieån ñeàu coù daáu hieäu giaûm. Caùc loaïi caù chôï, caùc loaïi khoâ bieån ñeàu giaûm töø 500-1,000ñ/kg. Thôøi ñieåm giaù xaêng daàu taêng, ngö daân ñaõ ñöa taøu ra khôi nhöng sau chuyeán bieån naøy nhieàu baø con chaàn chöø khoâng muoán ñöa taøu ra bieån. Theo baùo Tieàn Phong, ñoaøn taøu khai thaùc bieån 3,543 chieác ñaõ coù hôn 300 chieác naèm bôø taïi caùc cöûa bieån Soâng Ñoác (Traàn Vaên Thôøi), Caùi Ñoâi Vaøm (Caùi Nöôùc), Khaùnh Hoäi (U Minh). Ngaøy 3-7-2005, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi taêng gia xaêng daàu treân döôùi 1,000 ñoàng moät lít. Tröôùc ñoù, ngaøy 29-3-2005 Haø Noäi cuõng ñaõ taêng giaù xaêng daàu trung bình khoaûng 500 ñoàng moät lít.ª ñaát ñai, oâng Phaïm Vaên Tuaán, oâng Traàn Vaên Khoa, ñòa chính xaõ cuõng coù nhieàu sai phaïm nhö vieäc cho thueâ ñaát coâng ích traùi quy ñònh vôùi dieän tích haøng chuïc ngaøn m2 gaây haäu quaû nghieâm troïng. Hieän, haøng chuïc hoä thueâ ñaát ñaõ xaây döïng nhaø. Ñaëc bieät, taïi khu vöïc gaàn Cty Sinh Hoùa 12 hoä daân thueâ ñaát ñaõ laäp thaønh khu phoá vôùi nhöõng ngoâi nhaø kieân coá döôùi söï laøm ngô cuûa chính quyeàn. Dö luaän cuõng raát böùc xuùc vaø ñeà nghò cô quan chöùc naêng caàn Tieáp trang A12

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Haø Taây: Baét con aên thöùc aên cuûa suùc vaät Tieáp trang A10

Troïng, giaûi thoaùt chaùu Thaûo. Coâng an xaõ Höõu Vaên cho bieát, Nguyeãn Khaéc Troïng sinh naêm 1964, truù taïi thoân Quyeát Tieán, xaõ Höõu Vaên, laø moät ngöôøi voâ coâng roài ngheà, thöôøng xuyeân röôïu cheø roài ñaùnh ñaäp vôï con. Thaùng Chín 2004, Troïng ñaõ bò xöû phaït haønh chính 200,000 ñoàng vì ñaùnh chaùu Nguyeãn Khaéc Hieáu (ngöôøi anh treân chaùu Thaûo) thaønh thöông tích, phaûi ñi beänh xaù khaâu nhieàu muõi. Chò Döông Thò Yeán - vôï Troïng - cuõng thöôøng xuyeân bò Troïng ñaùnh vì y coù thoùi ghen tuoâng voâ côù. Coâng an huyeän Chöông Myõ ñaõ ra leänh khôûi toá, baét giam Nguyeãn Khaéc Troïng veà toäi “ngöôïc ñaõi, haønh haï con caùi”.

Nuùp... luøm Tieáp trang A10

baây giôø?... Kyø naøy xe ñaâu maø tao ñi laøm... Maát toi 1 trieäu baïc... Bò baám 1 loã... Phaûi ñi thi lyù thuyeát laïi!... hu hu...! Khoâng theå dieãn taû ñöôïc veû maët noù luùc naøy. Chöa ñaày 5 phuùt ngoài ñaây chöùng kieán coù hôn 5 chieác xe gaén maùy vaø moät chieác xe taûi bò baén toác ñoä, cuøng chung soá phaän vôùi baïn toâi. Ñöôøng 30 thaùng 4 laø con ñöôøng thöôøng xuyeân ñöôïc

coâng an giao thoâng “taäp kích” baén. Ai cuõng bieát nhöng khoâng ai bieát laø ngöôøi caàm suùng ñieän töû baén toác ñoä ñang “nuùp” ôû “luøm” naøo... Toâi ñaõ hoûi nhoû baïn coù bieát bò baén ôû ñaâu khoâng, noù noùi: - Khoâng bieát nöõa! Khoâng ñeå yù! Chaïy xe thì lo doøm ñöôøng chöù coù raûnh ñaâu maø doøm voâ luøm! Toâi phaûi chôû noù veà nhaø vì xe cuûa noù ñaõ bò coâng an giöõ ngay luùc ñoù, hoï ñaõ chaát chieác xe thaân yeâu cuûa baïn toâi leân chieác xe taûi chuyeân duïng. Ñeán luùc naøy thì chaéc chaén laø chieác xe cuûa baïn toâi seõ ñöôïc giöõ 30 ngaøy, rieâng baèng laùi bò giöõ 90 ngaøy vaø bò baám 1 loã vaø ñöông nhieân phaûi ñi thi phaàn lyù thuyeát laïi. Noù noùi: - Phaûi chuaån bò 1 trieäu ñoàng ñeå ñoùng phaït, tröôùc maét thoâi! Coøn nöõa, tieàn ñi tôùi ñi lui chôø ñôïi nhaän giaáy laõnh xe, laõnh baèng, ñi ñi veà veà, chôø chôø ñôïi ñôïi! Noù ñang “hoûa” neân noùi huyeân thuyeân, toâi chôït thaáy boùng ai xa xa ñang nuùp nuùp loù loù sau caây cau. Thì ra laø anh coâng an giao thoâng! Caùch vò trí baùn chuoái nöôùng khoaûng 200 meùt - nôi nhöõng caûnh saùt giao thoâng khaùc ñôïi ñieän ñaøm, chaën xe, baét xe... Nhöng anh ta ñang laøm gì? Chaïy xe qua chaäm chaäm vaãn nhìn chöa thaáy roõ, toâi voøng cua laïi nhìn thaät kyõ. Vaø ñeå baïn toâi taän maét chöùng kieán

Leâ Vaên Taùm Tieáp trang A11

truùng roài neân phen naøy Paris môùi ñaùng sôï ñoù maáy cha. Vaäy thoâi veà Vieät Nam ñi. Cha naøy khuøng. Toán tieàn toán cuûa chaïy khoûi caùi xöù ñoù cuõng vì bò khuûng boá. Tôùi giôø laïi ñoøi toán tieàn toán cuûa veà ñoù haønh xaùc haû. Veà beån xaùc suaát cheát coøn cao hôn ñoù. Bò cöôùp uyùnh - cheát. Ñi caáp cöùu queân mang tieàn - cheát. Ñuïng xe gaây loän - cheát. Nhaäu ñaõ quaù ra ñöôøng truùng gioù - cheát. Ñi taém oâm söôùng quaù leân côn ñau tim - cheát. Hoång thaáy Phaïm Duy tôùi hoài saép cheát môùi ñoøi veà ñoù sao. Maáy oâng chaùn soáng sao maø ñoøi veà laïi caùi xöù Leâ Vaên Taùm?

1 caûnh baén toác ñoä nhö theá naøo. “Nghieâng nghieâng sau caây cau. Nuùp nuùp, loù loù, Coù moät ngöôøi coâng an giao thoâng ñang chóa suùng-baén-toác ñoä” Baïn toâi ñaõ “töùc caûnh laøm thô”. Ñoù döôøng nhö laø caâu “thaàn chuù” moãi khi ñi treân con ñöôøng 30 thaùng 4. Baát keå ñeâm hay ngaøy, baïn beø trong nhoùm cuûa toâi ñeàu phaûi thuoäc naèm loøng. Luoân nôm nôùp lo sôï. Toâi cuõng phaûi hoïc thuoäc loøng ñeå bieát “luøm” maø... traùnh ñaïn!

9 hoïc sinh cöôùp giaät hôn 70 vuï Tieáp trang A10

ñöôøng ñeán beänh vieän. Khi chò Theïo vöøa döøng laïi, hai teân lao vaøo oâm chaët chò, teân giaû ñau buïng cuõng baät daäy, cuøng ñoàng boïn cöôùp hoa tai cuûa chò roài bieán maát... Sau nhieàu ngaøy theo doõi, ñieàu tra doïc tuyeán ñöôøng nghi vaán, caùc trinh saùt ñaõ phaùt hieän ra nhöõng manh moái ñaàu tieân veà oå nhoùm treân. Tôø baùo noùi raèng ñoù laø nhöõng thanh thieáu nieân ñang laø hoïc sinh cuûa 3 xaõ Haø Vinh, Haø Ninh vaø Haø Laâm, huyeän Haø Trung, Thanh Hoùa. Tính ñeán ngaøy 10-7, coâng an tænh Thanh Hoùa ñaõ khôûi toá vaø baét taïm giam 9 teân cöôùp treû con, duy chæ coù Leâ Quang Huy laø hôn 20 tuoåi, cöïu hoïc sinh tröôøng Coâng Nhaân Kyõ Thuaät, caùc nghi can coøn laïi laø hoïc sinh lôùp 10, 11 tröôøng PTTH Baùn Coâng Haø Trung. Theo lôøi khai cuûa boïn chuùng thì töø cuoái naêm 2004 ñeán thôøi ñieåm bò baét, boïn chuùng ñaõ gaây ra 73 vuï cöôùp, cöôùp giaät treân caùc tuyeán ñöôøng. Haønh vi phaïm toäi cuûa boïn chuùng bò phaùt giaùc ñaõ khieán nhieàu ngöôøi daân ôû ñòa phöông vaø nhaø tröôøng raát ngaïc nhieân. Vì ôû ñòa phöông, ña phaàn chuùng laø con caùi cuûa nhöõng gia ñình khaù giaû, coù chöùc

TRUNG TAÂM TRÔÏ THÍNH SUNCOAST ª Môøi OÂng Baø ñeán tham khaûo mieãn phí caùc vaán ñeà trôï thính. ª Thöïc söï thaáy ñöôïc beân trong khoang tai mình khoâng phaûi laø ñieàu kyø laï sao? ° Cung caáp maùy 100% digital môùi. Söûa chöõa maùy cuõ.

Baùn pin duøng cho maùy (baûo ñaûm giaù haï hôn so vôùi thò tröôøng hieän nay!) ° Ño ñoä laõng tai cho treû em vaø ngöôøi lôùn do chuyeân gia veà thính giaùc saên soùc taän tình chu ñaùo. ° Ñaëc bieät chuùng toâi coù phoøng LAB (do cô quan F.D.A trong vaønh tai chaáp thuaän) goàm nhöõng TECHNICIANS ñaõ coù treân CIC ITC 17 naêm kinh nghieäm veà ngaønh maùy trôï thính. Baûo ñaûm ñoàng höông seõ haøi loøng veà aâm thanh ITE phaåm chaát cuûa maùy. Ngoaøi ra, chuùng toâi coù baùn ñuû caùc loaïi maùy hieän coù treân thò tröôøng. ° Cung caáp maùy cho thaân nhaân ôû Vieät Nam.

trong loã tai

BTE

MEDICAL ° BAÛO HIEÅM ° CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙP 31606 RAILROAD CANYON Rd. #203 Canyon Lake, CA 92578 (951) 244-8832 DONNA JENSEN Board Certified Hearing Instrument Specialist WILLENA BAYER CCC-A. Audiologis

6888 LINCOLN Ave. Suite#E,H,G Buena Park, CA 90620 (714) 229-9178 MARK HADDAD Hearing Aid Dispenser

9191 WESTMINSTER Blvd. Garden Grove, CA 92844 (Beân trong khu Medical Center, xin laáy heïn)

JOHN MALAN M.S.,CCC-A Audiologis/HA. Dis. Sonus Network Goïi Coâ AÙnh (714) 229-9178 Operations Manager

quyeàn, ôû tröôøng chuùng khoâng phaûi hoïc sinh caù bieät, thaäm chí coù ñöùa laø hoïc sinh gioûi, caùn boä lôùp. Vì sao chuùng bò tröôït ngaõ moät caùch ñau loøng nhö vaäy? Theo lôøi keå cuûa caùc ñieàu tra vieân, caùc ñoái töôïng cöôùp nhí naøy ñaõ ñöôïc gia ñình nuoâng chieàu quaù möùc. 5 ñöùa laø con moät, nhöõng ñöùa khaùc cuõng chaúng keùm caïnh trong vieäc “voøi vónh”. Coù ñöùa sau khi bò baét, coøn thaûn nhieân yeâu caàu caùc ñieàu tra vieân: “Cho boá meï chaùu mang tieàn ñeán boài hoaøn ñeå chaùu ñöôïc veà ñi hoïc tieáp”. Trong buoåi hoïp kieåm ñieåm söï vieäc cuûa xaõ Haø Laâm, chò Nguyeãn Thò Ñoâng, meï cuûa ñoái töôïng Phaïm Vaên Thuï, khoùc ngheïn lôøi khi ñöùng leân xin loãi moïi ngöôøi. Coøn oâng Thuyeân, caùn boä xaõ, boá cuûa 2 ñoái töôïng laø anh em ruoät Haùn Nhaät Thaønh vaø Haùn Ñình Chieâu ngoài baát ñoäng treân gheá. OÂng khoâng chæ “maát” con, maø coøn bò taïm ñình chæ coâng taùc taïi xaõ... Boïn chuùng môùi laø hoïc sinh caáp 3 ñaõ ñöôïc gia ñình cho laáy xe maùy ñi chôi, roài khi bieát chuùng xuaát hieän ôû baøn bida, quaùn xaù, hoï cuõng khoâng tìm caùch caám caûn. Thaáy con ñang ñi hoïc maø coù tieàn mua xe ñaïp, ñoàng hoà môùi, chaúng oâng boá, baø meï naøo hoûi con kieám tieàn ñaâu ra. Hieän coâng an tænh Thanh Hoùa ñang tieáp tuïc ñieàu tra môû roäng vuï aùn.

Saøi Goøn: Moãi naêm baét 3,000 con choù.. Tieáp trang A10

anh em trong ñoäi seõ thaû moät con choù ra saân, Vuõ taäp quaêng daây, baét con vaät maø khoâng laøm noù bò thöông, taäp chaïy vaø phaûn öùng nhanh moãi khi coù söï coá. Saùu thaùng roøng chæ quaêng daây, quaêng daây, chaïy vaø chaïy. Baét choù chaïy roâng trong saân thì deã chôù baét choù chaïy rong ngoaøi ñöôøng thì khoâng deã chuùt naøo. Ngoaøi chuyeän phaûi aùp duïng ñuùng thao taùc nghieäp vuï coøn phaûi deø chöøng

SATURDAY, JULY 16, 2005 giao thoâng. Ñaëc bieät laø ñoái phoù vôùi phaûn öùng quaù khích cuûa moïi ngöôøi xung quanh. Vuõ hay noùi ñuøa: “Böõa naøo ñi laøm khoâng nghe chöûi thì aên côm khoâng ngon thì phaûi...” Röôït choù, choù röôït 8 laø soá naêm Tröông Vaên Na laøm vieäc ôû ñoäi baét choù chaïy roâng thuoäc Chi Cuïc Thuù Y Saøi Goøn. 8 cuõng laø soá muõi khaâu maø hoài naêm ngoaùi Na bò “dính ñaïn ñaù” trong moät laàn ñang thi haønh nhieäm vuï. Haøng ngaøy, cöù 6 giôø saùng Na coù maët taïi vaên phoøng ñoäi. Moãi ngaøy theo chæ tieâu ñoäi phaûi baét ñöôïc töø 10 ñeán 15 con choù. Taùm naêm laøm ngheà, Na ñaõ baét khoâng bieát maáy ngaøn con. Tieáp xuùc vôùi choù ñaõ bò beänh daïi cuõng khoâng ít vaø keå caû bò choù caén, choù röôït cuõng ñaõ gaëp. Na noùi raèng vì möu sinh, vì ngheà nghieäp, ngheà choïn mình chöù mình khoâng choïn noù. “Laøm gì thì laøm mieãn laø löông thieän, mieãn laø con caùi tui bieát ba noù khoâng coù laøm gì baäy laø ñöôïc. Coøn chuyeän ngöôøi ta khoâng hieåu ngheà mình, cöù coi mình gioáng nhö hung thaàn thì cuõng... thöôøng thoâi!”, Na haøo saûng noùi. Keå caû khi bò tai naïn, anh vaãn cöôøi voâ tö lyù luaän: “Ai cuõng vaäy, laøm ngheà gì cuõng coù luùc bò xui chôù boä! Nhieàu khi ngöôøi ta cuõng ñaâu coù coá yù gheùt mình choïi ñaù mình maø vì lôõ tay thoâi”. Ngheà bò gheùt Moãi ngaøy, Nguyeãn Xuaân Trung laùi khoaûng 50 km ñeå ñöa ñoäi baét choù chaïy roâng ñi taùc nghieäp. Moät naêm caàm voâlaêng, moät naêm bon bon laùi chieác xe “ai cuõng gheùt” treân ñöôøng. Trung noùi: “Coi vaäy chôù chuùng toâi töï haøo laém chôù. Nhôø coù chuùng toâi maø haïn cheá ñöôïc bieát bao nhieâu ngöôøi bò choù caén, khoâng maéc beänh daïi. Coâng vieäc naøy tuy khoâng sang troïng, khoâng ñeïp maõ vôùi ngöôøi ñi laøm nhöng noù coù yù nghóa bieát bao!” Nhöõng ngaøy naøy, Trung ñang “gaø” hai moân vaên, toaùn ñeå chuaån bò cho kyø thi toát

nghieäp phoå thoâng cô sôû vaøo Thaùng Chín daønh cho caùn boä coâng nhaân vieân. Anh khaúng ñònh: “Toâi hoïc cho toâi chôù cho ai. Toâi hoïc ñeå bieát caùi tri thöùc vôùi ngöôøi ta vôùi laïi maáy ñöùa nhoû ôû nhaø cuõng saép voâ lôùp moät. Mình laø ba phaûi bieát vaøi thöù ñeå coøn daïy doã tuïi nhoû nöõa chôù”. Ñoäi baét choù chaïy roâng tröïc thuoäc Chi Cuïc Thuù Y Saøi Goøn laø löïc löôïng duy nhaát trong toaøn thaønh phoá coù nghieäp vuï naøy. Ñoäi goàm 8 thaønh vieân. Trong ñoù, toå baét choù coù 5 ngöôøi. Moãi ngaøy laøm vieäc cuûa naêm anh em baét ñaàu töø 6 giôø 30 vaø quay veà ñoäi khoaûng 10 giôø. Moãi naêm, coù khoaûng 3,000 con choù bò baét do vi phaïm caùc quy ñònh cuûa ngaønh thuù y nhö ñeå choù chaïy roâng ngoaøi ñöôøng khoâng khôùp moõm, khoâng coù chuû troâng coi... Laøm vieäc trong moâi tröôøng ít coù ñöôïc söï thoâng caûm cuûa ngöôøi khaùc, nhöng, ai ñaõ moät laàn ñeán ñaây ñeàu nhaän thaáy hoï laø nhöõng con ngöôøi laïc quan, töï tin vôùi ngheà nghieäp cuûa mình. Hoï - nhöõng con ngöôøi haøng ngaøy, haøng giôø cöù nôû nuï cöôøi treân moâi keå caû khi beân tai phaûi bò nghe nhöõng lôøi traùch moùc, haàm heø. Noùi nhö Tröông Vaên Na: “Laøm gì thì laøm, mieãn laø löông thieän, mieãn laø con caùi tui bieát ba noù khoâng coù laøm gì baäy laø ñöôïc!”ª

Nam Ñònh: UBND xaõ thaønh nhaø thaàu, daân bò “moùc tuùi”! Tieáp trang A11

laøm roõ vieäc moät soá caùn boä, ngöôøi nhaø caùn boä xaõ tham gia laán chieám ñaát coâng, baùn ñaát noâng nghieäp nhö: OÂng Vuõ Ñình Xuaân, chaùnh vaên phoøng UBND xaõ baùn gaàn 1000 m2 ñaát (trong ñoù coù ñaát noâng nghieäp) maø vôï oâng Nguyeãn Vieát Höng, chuû tòch UBND TP Nam Ñònh ñöùng ra traû tieàn, ngöôøi nhaø oâng Tuaán laán ñaát coâng... Phaûi chaêng vì lyù do ñoù maø caùc caùn boä xaõ vaãn cöù “bình chaân nhö vaïi” trong söï böùc xuùc cuûa ñoâng ñaûo nhaân daân?ª

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Mail/ Phone Order Business Software

Internet Business Gateway

#1 MSP For Nova Information system

DAT

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155

TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!! BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail and Mail/Phone Order Business Desktop Model

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail and Mail/Phone Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail & Restaurant Countertop Model

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Check Guarantee

Eclipse Purchase: $650 Lease: $30/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo


.3”

H

Chuyeän Thôøi Söï Töï do baùo chí vaø luaät phaùp

A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) oâm Thöù Tö 6 thaùng 7 naêm 2005, thaåm phaùn toøa lieân bang Thomas Hrogan ñaõ ra leänh toáng giam töùc khaéc moät nöõ kyù giaû cuûa baùo New York Times sau khi baø naøy cöông quyeát khöôùc töø cung khai tröôùc ñaïi boài thaåm ñoaøn. Judith Miller, 57 tuoåi, giöõ vöõng laäp tröôøng khoâng cho bieát ai ôû toøa Baïch OÁc ñaõ tieát loä danh taùnh cuûa Valerie Plame, moät nöõ ñieäp vieân CIA. Baø tuyeân boá tröôùc toøa aùn: “Toâi khoâng coi nheï vieäc baûo toaøn bí maät cuûa nguoàn tin, khi ñaõ cam keát toâi phaûi giöõ ñuùng, neáu khoâng laøm sao quaàn chuùng ñoäc giaû coù theå tin ñöôïc toâi? Thöa quyù toøa, trong vuï aùn naøy toâi khoâng theå nuoát lôøi höùa chæ vì muoán traùnh khoûi vaøo tuø”. Baø khaúng ñònh khoâng töï ñaët mình vöôït treân luaät phaùp vaø ñaõ suy nghó raát kyõ veà quyeát ñònh naøy. Theo baø, ñoù laø quyeát ñònh thieát yeáu ñeå duy trì neàn töï do baùo chí. Thaåm phaùn Hogan noùi raèng oâng hy voïng trong thôøi gian ngoài tuø Miller seõ thay ñoåi thaùi ñoä vaø chòu cung khai, neáu khoâng coù theå phaûi ôû tuø cho tôùi khi ñaïi boài thaåm ñoaøn maõn nhieäm vaøo thaùng 10. Tröôùc khi phieân toøa khôûi söï, döï ñoaùn ñöôïc tình theá coù theå bò toáng giam ngay sau ñoù, Miller thaùo xaâu chuoãi ñang ñeo vaø trao cho oâng choàng. Luaät sö bieän hoä Robert Bennett tuyeân boá: “Qua 40 naêm haønh ngheà toâi coù moät caûm nghó day döùt raèng Judy Miller coù leõ laø ngöôøi duy nhaát ñaõ phaûi vaøo tuø trong moät vuï aùn nhö theá naøy”. OÂng cho bieát trong moät vaøi tuaàn leã tôùi seõ tìm caùch trình baøy laïi vôùi toøa ñeå xin cho Miller ñöôïc phoùng thích. Moät chi tieát ñaùng chuù yù laø nguoàn tin töø toøa Baïch OÁc vaøo thaùng 7 naêm 2003 ñaõ tieát loä söï vieäc ñeán nhieàu kyù giaû chöù khoâng phaûi duy nhaát cho Miller, vaø cho tôùi nay Miller khoâng vieát baøi naøo veà chuyeän Valerie Plame nhö caùc ngöôøi khaùc. Kyù giaû Matthew Copper cuõng vieát veà chuyeän Valerie Plame treân taïp chí Time, vaø gioáng nhö Judy Miller ñaõ khoâng tuaân haønh traùt ñoøi

HAØ TÖÔØNG CAÙT

Kyù giaû Judith Miller baùo New York Times traû lôøi caâu hoûi veà baûo veä nguoàn tin hoâm 15 Thaùng Ba taïi Caâu Laïc Boä Baùo Chí taïi Washington DC. Judith Miller ñaõ ñi tuø coøn hôn tieát loä danh taùnh nguoàn tin cuûa mình. (Hình: Win McNamee/ Getty Images)

ra tröôùc ñaïi boài thaåm ñoaøn. Nhöng moät ngaøy tröôùc khi Miller phaûi ra toøa, Copper ñoåi yù vôùi lyù do “vaøo phuùt cuoái cuøng ñöôïc nguoàn tin chaáp thuaän cho trình baøy moïi chuyeän”, vaø Copper ñöôïc ra veà sau buoåi ñieàu traàn tröôùc ñaïi boài thaåm ñoaøn. Bình luaän gia Robert Novak laø ngöôøi ñaàu tieân noùi ra chuyeän naøy

trong moät baøi vieát treân tôø Chicago Sun-Times ngaøy 14 thaùng 7 naêm 2003 vaø cho bieát laáy nguoàn tin töø “hai giôùi chöùc cao caáp trong haønh phaùp”. Novak ñaõ ñaït ñöôïc thoûa thuaän vôùi coâng toá ñaëc bieät nhöng ngöôøi ta khoâng bieát oâng naøy ñaõ khai ñieàu gì vôùi ñaïi boài thaåm ñoaøn. Vuï “tieát loä danh taùnh moät nhaân

vieân chìm cuûa CIA” laø moät vuï aùn coù nhieàu uaån khuùc vôùi nhöõng yeáu toá chính trò phöùc taïp vaø lieân quan ñeán nhieàu nhaân vaät cao caáp nhaát ôû toøa Baïch OÁc keå caû Toång thoáng Bush. Tieát loä lyù lòch moät nhaân vieân tình baùo hoaït ñoäng chìm laø toäi hình söï theo ñaïo luaät lieân bang “Intelligence Identities Protection Act of

SATURDAY, JULY 16, 2005

DAT

1982”, hoaëc quen goïi laø “Covert Agent Identity Protection Act”. Vieân chöùc chính quyeàn vi phaïm ñieàu luaät naøy coù theå bò aùn tuø tôùi 10 naêm, nhöng caùc kyù giaû khoâng bò söï raøng buoäc aáy. Tin tung ra gaàn ñaây tieát loä raèng oâng Karl Rove, coá vaán Toång thoáng Bush, laø ngöôøi tieát loä danh taùnh baø Valerie Plame cho kyù giaû Cooper. Nhöng tin môùi nhaát laïi cho bieát oâng Rove khai vôùi ñaïi boài thaåm ñoaøn laø chính oâng Novak laø ngöôøi tieát loä chuyeän naøy cho oâng Rove. Sau khi coù vuï tieát loä danh taùnh cuûa Valerie Plame vaøo thaùng 7 naêm 2003, tôùi thaùng 9 naêm ñoù boä Tö Phaùp thoâng baùo cho toøa Baïch OÁc bieát laø seõ môû cuoäc ñieàu tra ñeå quy ñònh traùch nhieäm caù nhaân naøo ñaõ phaïm loãi. Moät nhaân vieân tình baùo chìm bò tieát loä lyù lòch laø vieäc tröôùc heát laøm toån haïi ñeán caù nhaân ñöông söï veà nghieäp vuï, ñoàng thôøi coù theå taùc haïi raát roäng lôùn ñeán toaøn boä maïng löôùi coâng taùc thuoäc laõnh vöïc maø ñöông söï phuï traùch vaø xa hôn nöõa tôùi vaán ñeà an ninh quoác gia. Moät ví duï cuï theå, Valerie Plame phuï traùch tình baùo lieân quan ñeán caùc loaïi vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït, khi baø bò loä dieän nhöõng cô quan tình baùo ngoaïi quoác coù theå caên cöù treân nhöõng quan heä cuûa baø vôùi caùc caù nhaân hay toå chöùc ñeå khaùm phaù ra vaø phaù vôõ maïng löôùi thaâu thaäp tin töùc hay voâ hieäu hoùa toaøn boä hoaït ñoäng. Cuoái naêm 2003, bieän lyù Chicago, oâng Patrick J. Fitzgerald ñöôïc chæ ñònh laøm coâng toá vieân ñoäc laäp ñaëc traùch cuoäc ñieàu tra. Trong naêm 2004, laàn löôït kyù giaû Matthew Cooper cuøng baùo Time vaø kyù giaû Judith Miller cuøng baùo New York Times ñöôïc ñaøi boài thaåm ñoaøn toáng ñaït traùt ñoøi ñeán khai vôùi tö caùch nhaân chöùng. Vieän daãn Tu chính aùn soá 1 cuûa Hieán Phaùp Hoa Kyø veà quyeàn töï do ngoân luaän, hai kyù giaû naøy töø choái thi haønh aùn leänh. Thaåm phaùn lieân bang Thomas F. Hogan baùc boû laäp luaän aáy vaø phaùn ñònh raèng caùc ñöông söï phaïm toäi cöôõng leänh toøa Tieáp trang A16


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, JULY 16, 2005

Chuyeän Thôøi Söï Töï do baùo chí vaø luaät phaùp

DAT

Tieáp trang A14

aùn. Hai tôø baùo vaø hai kyù giaû khieáu naïi vuï vieäc leân Toái Cao Phaùp Vieän nhöng tôùi ngaøy 27 thaùng 6 vöøa qua Toái Cao Phaùp Vieän quyeát ñònh khöôùc töø can thieäp neân Cooper vaø Miller tieáp tuïc bò goïi ra toøa. Baøi baùo treân New York Times ngaøy Thöù Naêm vieát: “Ñaây laø moät thôøi ñieåm töï haøo nhöng teä haïi cho tôø baùo vaø nhaân vieân cuûa chuùng toâi. Moät trong nhöõng phoùng vieân cuûa chuùng toâi, Judith Miller, ñaõ chaáp nhaän vaøo tuø chöù khoâng chòu khai tröôùc ñaïi boài thaåm ñoaøn veà moät trong nhöõng nguoàn tin maät cuûa mình. Baø Miller ñaõ choïn con ñöôøng ñôn ñoäc vaø ñau khoå cho baûn thaân mình, cho gia ñình vaø beø baïn. Chuùng toâi khoâng muoán baø choïn con ñöôøng aáy nhöng chuùng toâi tin chaéc raèng baø ñaõ haønh xöû ñuùng. Baø ñaõ töø choái töï do caù nhaân mình ñeå baûo veä söï töï do lôùn lao hôn, ñoù laø quyeàn töï do baùo chí ñaõ ñöôïc caùc vò tieàn nhaân saùng laäp neân quoác gia naøy ban cho caùc kyù giaû ñeå hoï coù theå coù tieáng noùi thay cho daân chuùng maø khoâng phaûi lo sôï nhöõng quy ñònh hay bò de doïa bôûi söï traû thuø cuûa baát cöù moät ngaønh naøo trong chính quyeàn”. Tôø New York Times khaúng ñònh raèng moät kyù giaû hay cô quan truyeàn thoâng khi khöôùc töø cung khai tröôùc toøa khoâng bao giôø töï coi laø mình ñöùng treân phaùp luaät. Khi chaáp nhaän vaøo tuø, baø Miller ñaõ khuaát phuïc quyeàn haïn vaø tuaân haønh meänh leänh cuûa toøa aùn. Ñeå chöùng minh, tôø baùo cuõng vieän daãn tröôøng hôïp moät kyù giaû khaùc cuûa New York Times tröôùc ñaây, ñoù laø M.A. Farber, khi chaáp nhaän vaøo tuø naêm 1978 chöù khoâng chòu trao naïp nhöõng baûn ghi cheùp maät cuûa mình, ñaõ tuyeân boá: “Toâi khoâng coù quyeàn vöôït qua phaùp luaät vaø toâi khoâng tìm ñieàu aáy”. Moät soá nhöõng giôùi khoâng ñoàng quan ñieåm noùi raèng Toång thoáng cuõng phaûi tuaân haønh luaät vaø khoâng ñöôïc pheùp ngaên caûn söï thi haønh phaùp luaät khi ñöôïc toøa goïi ra ñeå trình baøy. Theo lôøi coâng toá vieân ñoäc laäp Fitzgerald, nöôùc Myõ coù 50,000 nhaø baùo vaø neáu hoï ñeàu ñöôïc quyeàn khöôùc töø leänh toøa thì seõ khoâng theå thi haønh luaät phaùp ñöôïc. Nhöng tôø New York Times laäp luaän raèng Toång thoáng laø nhaân vieân chính quyeàn vaø ñaõ tuyeân theä thi haønh phaùp luaät, coøn kyù giaû laø coâng daân ñoäc laäp, baø Miller haønh ñoäng tuaân thuû Hieán Phaùp. Baø baûo veä quyeàn cuûa ngöôøi daân Myõ ñöôïc pheùp thaâu nhaän moïi thoâng tin maø khoâng phaûi sôï söï tröøng phaït cuûa chính quyeàn, vaø 49 tieåu bang ñaõ coâng nhaän caùc kyù giaû ñöôïc pheùp baûo veä nguoàn tin cuûa mình. Tuy nhieân cho ñeán nay luaät phaùp lieân bang vaãn laø khi toøa aùn caàn tìm bieát baèng chöùng, khoâng moät ai ñöôïc pheùp khöôùc töø hay ngaên caûn. Tôø Washington Post töø tröôùc ñeán nay giöõ vöõng laäp tröôøng

Pan Pacific Enterprise coù ñuû boä nhöõng saûn phaåm ñuùc töø khuoân hôïp chaát Polyurethane duøng cho trang trí noäi thaát vaø ngoaïi thaát. Saûn phaåm cuûa chuùng toâi goàm coù ñoà ñuùc hoa laù, gôø trang trí, hoa vaên töôøng, voøm treân traàn, voøm cuoán, vieàn gheá, khung maøn, vieàn traàn nhaø, khung trang trí cöûa lôùn vaø cöûa soå, truï chìm, coät naâng vaø ñaù trang trí. Nhöõng ñoà ñuùc Polyurethane cuûa chuùng toâi ñeàu: ° Chaïm troã thanh lòch, saéc saûo. ° Giaù haï, nheï vaø deã laáp. ° Raát beàn vaø chaéc. ° Mòn maøng vaø ñoä laùng daày. ° Khoù baét löûa.

°Coù nhaân vieân ñeán nhaø ñònh giaù mieãn phí. °Giaù Wholesale cho Constractors / Builder.

Giôø môû cöûa phoøng tröng baøy: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9 - 7 Thöù Baûy: 10 - 6 Chuû Nhaät: 11 - 5

7902 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 (Goùc Westminster & Beach, Gaàn Well Fargo Bank)

Tel: 714-981-8089

Kyù giaû Matt Cooper taïp chí Time khi rôøi toøa aùn taïi Washington, DC, hoâm 6 Thaùng Baûy. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

veà vaán ñeà baûo veä nguoàn tin, coi ñoù laø moät nguyeân taéc caên baûn vaø ñieàu kieän thieát yeáu ñeå coù theå tieáp tuïc thaâu thaäp nhöõng thoâng tin giaù trò maø coâng chuùng caàn bieát vaø coù quyeàn ñöôïc bieát. Theo baùo naøy, neáu khoâng ñöôïc baûo veä, nguoàn tin seõ khoâng coøn daùm cung caáp tin töùc cho caùc phoùng vieân vaø nhö vaäy hoaït ñoäng truyeàn thoâng khoâng coøn yù nghóa gì nöõa. Ngöôøi ta ñeàu bieát hai phoùng vieân cuûa tôø Washington tröôùc kia ñaõ thaâu ñöôïc nhöõng taøi lieäu maät töø vuï Watergate vaø tuyeät ñoái baûo veä nguoàn tin trong suoát hôn 30 naêm cho ñeán khi nhaân vaät “Deep Throat” töï yù xuaát hieän môùi ñaây. Trong quaù khöù ñaõ coù nhieàu nhaø baùo vaøo tuø vì toäi cöôõng leänh toøa aùn. Myron Farber baùo New York Times naêm 1978 bò nhoát 40 ngaøy, Vanessa Leggett bò tuø 5 thaùng naêm 2001. Nhöng Judith Miller laø tröôøng hôïp noåi nhaát, moät phaàn vì lieân quan ñeán vuï aùn coù nhieàu raéc roái chöù chöa haún vì vai troø chính trong vuï naøy. Judith Miller, 57 tuoåi, laø moät kyù giaû kyø cöïu ñaõ laøm cho baùo New York Times töø naêm 1977, thoaït ñaàu ôû vò trí phoùng vieân taïi Washington. Naêm 1983, baø trôû thaønh phuï nöõ ñaàu tieân laøm tröôûng vaên phoøng ngoaïi quoác ôû Cairo,

Ai Caäp. Ba naêm sau, Miller laø phaùi vieân thöôøng truù taïi Paris vaø tôùi 1988 trôû veà Hoa Kyø laøm phaùi vieân ñaëc bieät cho taïp chí New York Times Magazine töø 1990. Baø ôû trong nhoùm phoùng vieân ñaõ ñöôïc giaûi thöôûng baùo chí Pulitzer naêm 2002 veà loaït baøi ñieàu tra maïng löôùi al-Qaeda vaø Osama bin Laden. Roài Miller coù vaáp vaùp vaø bò nhieàu chæ trích khi vieát veà nhöõng kho vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït cuûa Saddam Hussein, sau naøy khoâng heà tìm thaáy. Miller ñaõ laáy tin töùc töø Ahmad Chalabi, nhaân vaät Iraq veà sau cuõng bò coi laø khoâng ñaùng tin caäy. Veà phía taïp chí Time, sau khi Toái Cao Phaùp Vieän khöôùc töø xeùt ñôn khieáu naïi, ñaõ ñoàng yù naïp cho ñaïi boài thaåm ñoaøn nhöõng baûn ghi cheùp vaø e-mail cuûa kyù giaû Matthew Cooper. Chuû buùt Norman Pearlstine giaûi thích laø: “Neáu caùc Toång thoáng cuõng khoâng theå ñöùng treân phaùp luaät thì caùc kyù giaû laøm sao coù theå laøm nhö theá?” Moät soá baùo chí vaø cô quan truyeàn thoâng cheâ traùch söï ñaàu haøng cuûa Time Inc. tröôùc moái ñe doïa bò phaït tieàn. Tôø Salt Lake Tribune cho raèng ñoù laø “veát nhô cuûa moät coâng ty heøn nhaùt”. Kyù giaû Cooper noùi laø cuõng khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh cuûa tôø Time nhöng laø moät thaønh vieân trong tôø baùo, oâng phaûi tuaân haønh vieäc aáy. Trong phieân toøa cuûa Judy Miller, ngöôøi ta thaáy Cooper tôù i oâ m vai an uû i Miller vaø noù i raè n g tin töôû n g baø giöõ vöõng laäp tröôøng. Tôø New York Time trong moät baøi vieát, coâng khai baày toû söï “baát ñoàng yù kieán saâu saéc” veà thaùi ñoä cuûa taïp chí Time vaø cho raèng “lôøi cam keát cuûa kyù giaû seõ khoâng coøn giaù trò khi chuû nhaân saün saøng baùn reû bí maät cuûa hoï”. Moät soá kyù giaû vaø ban giaùm ñoác tôø baùo ñaõ leân tieáng phaûn ñoái, keå caû xuoáng ñöôøng bieåu tình veà vuï Judith Miller vaø keâu goïi quoác hoäi ñöa ra luaät leä baûo veä quyeàn töï do haønh ngheà truyeàn thoâng. Trong soá nhöõng baùo maïnh meõ tranh ñaáu nhaát coù The New York Times, The Star Tribune ôû Minneapolis vaø The Denver Post ôû Colorado. Nhöng Col Allan, chuû buùt tôø New York Post cho raèng duø Judy Miller tin töôûng ôû nguyeân taéc gì thì khi Toái Cao Phaùp Vieän khöôùc töø xeùt ñôn khieáu naïi, baø phaûi hieåu yù nghóa cuûa vieäc aáy. Johan Goldberg, chuû buùt taïp chí National Review, ñoàng yù laø hai kyù giaû Cooper vaø Miller laâm vaøo moät tình theá khoù xöû, nhöng coi tröôøng hôïp naøy laø moät tai naïn ngheà nghieäp bình thöôøng. OÂng noùi: “Khoâng coù gì ñaùnh boùng cho ngheà nghieäp cuûa moät kyù giaû hôn laø thuû saün moät chieác baøn chaûi ñaùnh raêng roài ñi vaøo nhaø tuø”. (H.C.)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SOÁNG KHOÛE SATURDAY, JULY 16, 2005

Con trai Pele ñöôïc traéng aùn saùt nhaân

Huaán luyeän vieân tröôûng Bruce Weber ñaïi hoïc Illinois trong traän chung keát NCAA ñaáu vôùi ñoäi ñaïi hoïc North Carolina. (Hình: Elsa/Getty Images)

Ñaïi Hoïc Illinois gia haïn hôïp ñoàng huaán luyeän vieân boùng roå $1.1 trieäu/naêm VUÕ QUÍ HAÏO NHIEÂN

Weber (phaûi) vaø Gene Keady khi ñoäi ñaïi hoïc Purdue gaëp ñaïi hoïc Villanova trong giaûi John Wooden Classic toå chöùc taïi Arrowhead Pond ôû Anaheim, vaøo naêm 1995. (Hình: Jed Jacobsohn/Getty Images)

CHAMPAIGN, Illinois - Sau moät muøa ñaáu ñaùng ghi nhôù trong lòch söû, huaán luyeän vieân tröôûng Bruce Weber ñoäi boùng roå ñaïi hoïc Illinois ñöôïc töôûng thöôûng khi ñaïi hoïc naøy ñoàng yù gia haïn hôïp ñoàng vaø taêng löông $150,000, theâm $100,000 tieàn thöôûng khi kyù hôïp ñoàng, vaø caùc loaïi löông boång khaùc maø ngöôøi ta ñaùnh giaù coù theå leân ñeán $1.1 trieäu moät naêm. Coäng vôùi hôïp ñoàng nguyeân thuûy vaø moät naêm gia haïn ñaõ kyù vaøo naêm ngoaùi, oâng Weber seõ ôû laïi vôùi Illinois ñeán heát muøa boùng 2010-2011. Naêm ngoaùi, môùi vaøo naêm thöù nhì taïi Illinois, Weber daãn daét ñoäi Illinois thaéng kyû luïc 37 traän vaø vaøo ñeán chung keát NCAA. Naêm tröôùc ñoù, laø naêm ñaàu tieân Weber ñeán Illinois, Weber daét ñoäi Illinois ñeán moät muøa boùng 26 traän thaéng 7 traän thua, vaø vaøo ñeán voøng töù keát

Sweet 16 trong giaûi NCAA. $1.1 trieäu laø moät con soá khoång loà so vôùi soá löông $2,000 moät naêm khi oâng Weber khôûi ñaàu ngheà huaán luyeän boùng roå, laøm phuï taù cho Gene Keady taïi ñaïi hoïc Western Kentucky caùch ñaây hôn 20 naêm. Töø Western Kentucky, Weber theo Gene Keady tôùi ñaïi hoïc Purdue University, khi ñoù ñöôïc taêng löông gaáp ñoâi leân $4,000 moät naêm. OÂng Weber keå laïi, Muøa Ñoâng taïi West Lafayette, Indiana laïnh leõo nhöng oâng khoâng ñuû tieàn traû tieàn söôûi neân maëc ñoà aám ñi nguû. OÂng coù moãi moät caây ñeøn, “ñi töø phoøng naøy qua phoøng khaùc toâi ruùt daây ñieän mang ñeøn theo.” Bruce Weber daàn daàn leo töø chöùc phuï taù haäu ñaïi hoïc leân ñeán chöùc phuï taù huaán luyeän vieân chính cho Keady. Sau 19 naêm taïi Purdue, Weber ñaõ töôûng seõ

SAO PAULO, Brazil Edson Cholbi do Nascimento, con trai caàu thuû Pele, hoâm Thöù Saùu ñaõ ñöôïc toøa sô thaåm taïi Brazil tuyeân traéng aùn saùt nhaân baèng xe, trong moät vuï aùn töøng bò tuyeân coù toäi tröôùc ñaây 6 naêm. Tuy nhieân, Nascimento vaãn coøn bò giam vì dính líu moät vuï aùn ma tuùy. Hoài Thaùng Saùu vöøa qua, nhaø chöùc traùch ñaõ giam Nascimento vaøo moät nhaø tuø an ninh toái ña ñeå chôø xöû trong vuï aùn ma tuùy coù theå daãn ñeán aùn 15 naêm tuø ôû. Trong moät cuoäc boá raùp ñeå phaù moät baêng ñaûng ma tuùy quanh vuøng caûng Santos, Nascimento ñaõ bò baét cuøng vôùi 50 ngöôøi khaùc. Nascimento sau ñoù ñaõ nhaän mình laø moät ngöôøi nghieän nhöng keâu raèng khoâng tham gia vieäc mua baùn ma tuùy. Anh cho bieát sau khi giaûi ngheä tuùc caàu anh ñaõ chôi ma tuùy vì toø moø. Veà vuï saùt nhaân baèng xe, naêm 1999, Nascimento, thöôøng ñöôïc goïi laø Edinho, bò keát toäi saùt nhaân trong moät vuï anh chaøng ñua xe hôi giöõa ñöôøng phoá naêm 1992 vaø caùn cheát moät ngöôøi ñi xe gaén maùy. Nascimento bò keâu aùn 6 naêm lao ñoäng nhöng aùn chöa thi haønh vì ñôn phuùc thaåm coøn ñang xeùt. Ñeán naêm ngoaùi, toøa phuùc thaåm xoùa aùn saùt nhaân, neân Nascimento phaûi xöû laïi. ñöôïc thay Keady khi oâng naøy veà höu, nhöng ban giaùm ñoác tröôøng muoán Weber coù kinh nghieäm laøm huaán luyeän vieân tröôûng nôi khaùc. Töø Purdue, Weber qua laøm huaán luyeän vieân tröôûng ñaïi hoïc Southern Illinois University.

Caûnh saùt Brazil hoâm 6 Thaùng Saùu tröng baøy cho baùo chí xem moät chieác xe trong ñoù coù cocaine, giaáy tôø, vaø suùng ngaén tòch thu ñöôïc trong moät cuoäc boá raùp choáng ma tuùy. Edson do Nascimento bò baét trong vuï boá raùp naøy. (Hình: Mauricio Lima/AFP/Getty Images)

Hoâm Thöù Saùu vöøa qua, sau moät phieân xöû taïi Santos, moät thaønh phoá caùch Sao Paulo 43 miles, boài thaåm ñoaøn boû phieáu 4-3 xöû Nascimento traéng aùn. Luaät sö cuûa Nascimento bieän hoä raèng ngöôøi chaïy xe gaén

maùy thieät maïng trong moät tai naïn bình thöôøng, khoâng lieân quan ñeán vuï ñua xe. Nascimento töøng laø thuû moân döï bò cho ñoäi Santos, laø ñoäi boùng cuõ cuûa Pele. Naêm 1999 Nascimento giaûi ngheä. (H.N.V.)

Taïi SIU, Weber daãn daét ñoäi boùng roå ñeán nhöõng thaønh quaû cao nhaát cuûa ñoäi naøy töø xöa ñeán nay, ñoaït giaûi voâ ñòch Missouri Valley Conference hai laàn vaø loït vaøo giaûi NCAA hai naêm lieân tieáp, vaøo ñeán voøng töù keát Sweet 16 naêm 2002.

Traû lôøi baùo chí sau khi coù tin gia haïn hôïp ñoàng, Weber noùi “Hai naêm ñaàu thaät ñaùng ghi nhôù, vaø caû ban huaán luyeän chuùng toâi seõ tieáp tuïc laøm vieäc tích cöïc ñeå baûo ñaûm thaønh coâng trong töông lai cho chöông trình boùng roå taïi ñaïi hoïc Illinois.”

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A19

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Theå Thao MONTPELLIER, Phaùp.Tay ñua xe ñaïp Hoa Kyø Lance Armstrong vaãn maëc AÙo Vaøng hoâm 15-7, sau chaëng 13 chaïy ôû mieàn Nam nöôùc Phaùp, duø raèng tay ñua UÙc Robbie McEwen ruùt thaéng trong chaëng naøy, daøi 173.5 km, chaïy töø Miramas ñeán

Montpellier. Ñaây laø chaëng thaéng thöù ba cuûa McEwen trong cuoäc ñua Voøng Nöôùc Phaùp trong naêm nay. Tuy nhieân tay ñua Lance Armstrong, 6 laàn voâ ñòch Voøng Nöôùc Phaùp, vaãn maëc AÙo Vaøng sau chaëng 13 naøy,

VOØNG NÖÔÙC PHAÙP:

L. Armstrong vaãn maëc AÙo Vaøng ôû chaëng 13 ñöôïc coi laø chaïy treân ñoàng baèng, tröôùc khi khôûi söï tieán vaøo vuøng nuùi Pyrenees, keå töø ngaøy thöù Baûy 16 Thaùng Baûy. Sau AÙo Vaøng Armstrong laø tay ñua ñöùng nhì, Mickael Rasmussen, sau 38 giaây; keá ñeán laø: 3.- Christophe Moreau, sau

Armstrong 2 phuùt 34. 4.- Ivan Basso, sau Armstrong 2 phut 40. 5.- Santiago Botero, sau Armstrong 3 phuùt 48. ... Chaëng leo nuùi Pyrenees saép tôùi laø chaëng khoù nhaát Voøng Nöôùc Phaùp. Khuùc leo

15 km (9.4 miles) leân tôùi ñoä cao 2,000 meùt (6,565 feet) ñöôïc ban toå chöùc ñaùnh giaù möùc ñoä khoù deã laø “hors cateùgorie” töùc laø “ngoaïi haïng”. Armstrong goïi chaëng ñua trong vuøng nuùi Pyrenees laø baét ñaàu ñi vaøo voøng “noùng boûng” quyeát lieät, tröôùc khi

chaïy trôû laïi vuøng ñoàng baèng, höôùng veà thuû ñoâ Paris, vaø keát thuùc cuoäc ñua vaøo ngaøy 24 Thaùng Baûy. Trong nhöõng kyø ñua tröôùc, Armstrong ñeàu thaéng nhôø ñaïp hôn ñoái thuû trong nhöõng chaëng leo doác treân caùc raëng nuùi Alps vaø Pyrenees. (L.T.)

Voøng Nöôùc Phaùp chaïy treân vuøng ñoàng baèng mieàn Nam töø Miramas tôùi Montpellier, tröôùc khi phaûi leo leân raëng Pyrenees. (Hình: Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images)

Malaysia doïa boû Ñoâng Nam AÙ Vaän Hoäi PUTRAJAYA, Malaysia Cuoä c tranh taø i coù moã i 10 nöôùc tham gia, maø chöa chi coù moä t nöôù c ñang ñoø i ruù t ra. Ñoâ n g Nam AÙ Vaä n Hoä i laà n thöù 23 toå chöù c Thaù n g Möôøi Moät naêm nay taïi Manila, ñang ñöùng tröôùc nguy cô bò maát ñoaøn Malaysia vì tình hình baá t oå n taï i Phillipines. Nhöõ n g cuoä c bieå u tình choá n g Toå n g Thoá n g Gloria Arroyo vaø toá caù o baø naø y gian laä n trong kyø baà u cöû Thaùng Naêm vöøa qua khieán Boä Tröôû n g Theå Thao Malaysia lo ngaï i cho söï an toaø n cuû a caù c löï c só nöôù c mình. Theo baù o New Straits Times, Boä Tröôû n g Datuk Azalina Othman Said tuyeân boá taï i Putrajaya: “Ñieà u quan troï n g nhaá t laø söï an toaø n cuû a caù c vaä n ñoä n g vieân. Neáu coù gì aûnh höôûng ñeán söï an toaøn cuûa caùc vaän ñoä n g vieâ n , chuù n g toâ i seõ xem laï i chuyeä n ñöa hoï tôù i Manila.” Hoâ m Thöù Hai, caû n h saù t Philippines ñaõ ñöôï c ñaë t trong tình traï n g baù o ñoä n g cao nhaá t ñeå choá n g ñoá i vôù i caùc cuoäc bieåu tình ñoøi Toång Thoá n g Gloria Arroyo phaû i töø chöù c . Tuy baø Arroyo nhaá t ñònh khoâ n g töø chöù c , ñaõ coù 10 boä tröôû n g trong noä i caù c Phillipines boû nhieäm sôû. OÂng Azalina so saùnh vôùi Theá Vaä n Hoä i Athens: “Taï i Theá Vaä n Hoä i Athens cuõ n g coù tin ñoà n seõ bò ñaù n h bom khuû n g boá . Nhöng nöôù c toå chöù c ñaõ baû o ñaû m moä t Theá Vaä n Hoä i an toaø n . Manila cuõng phaûi nhö vaäy.” Athens phaûi duøng 1.5 tyû ñoâ la Myõ baûo ñaûm an ninh cho Theá Vaä n Hoä i . Manila seõ laá y ñaâ u ra soá tieà n nhö vaäy.

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Hoäi VNAH chuaån bò toå chöùc kyû nieäm 15 naêm hoaït ñoäng nhaân ñaïo taïi Vieät Nam Little Saigon (California) Vaøo cuoái naêm nay, Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam (VNAH) seõ toå chöùc leã kyû nieäm 15 naêm ngaøy thaønh laäp vaø baét ñaàu chöông trình töø thieän taïi Vieät Nam. Cuøng vôùi Hoäi Thieän Nguyeän Y Teá Vaø Giaùo Duïc (HealthEd), Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam ñaõ thöïc hieän thaønh coâng caùc döï aùn giuùp ñôõ ngöôøi taøn taät trong nöôùc. Caùc döï aùn nhaân ñaïo töø thieän cuûa Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam vaø Hoäi Thieän Nguyeän Y Teá Vaø Giaùo Duïc nhaèm muïc ñích hoã trôï cho haøng ngaøn ngöôøi taøn taät vaø treû em ngheøo vôùi ngaân quyõ töø söï uûng hoä cuûa ñoàng höông trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø vaø cuûa chính phuû Hoa Kyø vaø caùc toå chöùc töø thieän quoác teá, Hoäi Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam ñaõ toå chöùc caùc chöông trình taëng tröïc tieáp cho xe laên, xe laéc vaø chaân tay giaû cho ngöôøi taøn taät taïi raát nhieàu nôi trong nöôùc. Cho tôùi nay, Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam ñaõ taëng hôn 85 ngaøn duïng cuï chænh hình (chaân, tay giaû) vaø 17 ngaøn xe laên, xe laéc. Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam vaø Hoäi Thieän Nguyeän Y Teá Vaø Giaùo Duïc cuõng ñaõ phoái hôïp, toå chöùc gaây quó taøi trôï

xaây döïng 27 tröôøng tieåu hoïc, tröôøng daïy ngheà; naâng caáp, söûa chöõa caùc trung taâm chænh hình taïi Caàn Thô, Ba Vì cuõng nhö caùc trung taâm dòch vuï vieäc laøm taïi Haø Taây, Thuû Ñöùc, Haø Noäi, Ñaø Naüng, Haûi Döông, Saøi Goøn, Laâm Ñoàng... Moät trong nhöõng coá gaéng cuûa Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam laø hôïp taùc cuøng caùc cô quan thaåm quyeàn taïi Vieät Nam ñeå tieâu chuaån hoùa vaø tieán haønh caùc döï aùn nhaèm giuùp ñôõ ngöôøi taøn taät taïi Vieät Nam. Phoái hôïp vôùi Boä Xaây Döïng Vieät Nam, Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam toå chöùc caùc chöông trình ñaøo taïo, chuyeån giao kyõ thuaät ñeå thuùc ñaåy vieäc thöïc thi Phaùp Leänh Veà Ngöôøi Taøn Taät. Moät thaønh coâng lôùn qua vieäc hôïp taùc naøy laø boä Qui Chuaån, Tieâu Chuaån Xaây Döïng ñeå ñaûm baûo ngöôøi taøn taät söû duïng caùc coâng trình coâng coäng ñaõ ñöôïc Boä Xaây Döïng ban haønh vaøo cuoái naêm 2001. Trong Thaùng Naêm naêm 2005 vöøa qua, cuõng vôùi söï hoã trôï kyõ thuaät cuûa Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi Taøn Taät Vieät Nam, Boä Xaây Döïng ñaõ cho phoå caäp giaùo trình veà thieát keá caùc coâng trình xaây döïng khoâng vaät caûn vaøo chöông trình daïy cho caùc tröôøng ñaïi hoïc kieán truùc.

Sinh hoïat Coäng ñoàng Hoäi Ñoàng Lieân Toân Hoïp Baùo

Ngaøy giôø: 6:45PM, Thöù Naêm, 14 Thaùng Baûy, 2005. Ñòa ñieåm: Chuøa Lieân Hoa, 9561 Bixby Avenue, Garden Grove, CA 92841. Hoïp baùo töôøng trình keát quaû Ñaïi Hoäi Thöôøng Nieân laàn thöù VIII. Lieân laïc: 714-636-7725. Kyù thö môøi: Nhaân só Leâ Thöùc, toång thö kyù.

Mobile Home: Giaûi phaùp khaû thi trong thò tröôøng nhaø cöûa hieän taïi Phoùng söï: MINH HIEÀN Kyø 3 (tieáp theo) 3- Vaøi neùt toång quaùt veà moät “mobile home park” Thaønh ngöõ “an cö laïc nghieäp” vôùi ngöôøi Vieät cho thaáy caên nhaø phaûi laø moät yù nieäm vöõng chaéc, laø moät nôi rieâng bieät cho baûn thaân vaø cho gia ñình. Khi caát moät ngoâi nhaø caùc cuï thöôøng môøi thaày ñòa lyù tôùi coi höôùng ñaát, choïn ngaøy laønh ñeå ñaøo moùng. Ñoâi khi chuùng ta baét gaëp moät caùi göông baùt quaùi treo ôû cöûa chính, hay treân ñaàu hoài cuûa moät ngoâi nhaø, thì coù theå ngöôøi chuû caên nhaø naøy khoâng phuø hôïp vôùi höôùng nhaø, hay ngoâi nhaø bò kî moät ñieàu gì ñoù, vaø ñaõ ñöôïc maùch baûo ñeå giaûi tröø bôùt nhöõng ñieàu khoâng toát cuûa caên nhaø. Do nhöõng taäp tuïc veà nhaø ôû nhö theá, vieäc cö truù trong moät caên mobile

home laø moät ñieàu ít khi ngöôøi Vieät nghó tôùi. Trang Rao Vaët cuûa tôø Ngöôøi Vieät maø quyù vò ñang ñoïc, tröôùc ñaây naêm, möôøi naêm hoïa hoaèn môùi thaáy coù ngöôøi rao baùn moät ngoâi nhaø mobile home, trong khi rieâng muïc ñòa oác chieám raát nhieàu maãu quaûng caùo lôùn, vaø raát nhieàu trang Rao Vaët. Giôø ñaây nôi trang Rao Vaët naøy moãi ngaøy cuõng coù ñoä möôi, möôøi laêm caùi quaûng caùo mua hay baùn mobile home chen laãn vaøo muïc mua baùn nhaø cöûa. Nhaân ñaây chuùng ta thöû tìm hieåu theá naøo laø moät mobile home park. Luaät leä ôû Quaän Cam khoâng cho pheùp chuùng ta mua moät mieáng ñaát nhoû, roài keùo moät caùi mobile home veà ñaët treân mieáng ñaát naøy, vaø quy ñònh moät mobile home chæ ñöôïc pheùp ñaët trong moät mobile home park, Tieáp trang B8

Syõ Döï vaø ñeâm

“Cung Traàm Khuùc II” NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN

Westminster (CA) - Baûy giôø toái Chuû Nhaät 24 Thaùng Baûy, taïi khieâu vuõ tröôøng Majestic, nhaïc só Syõ Döï seõ khai maïc ñeâm nhaïc thính phoøng “Cung Traàm Khuùc II.” Syõ Döï laø teân tuoåi thaân quen trong laøng vaên ngheä haûi ngoaïi. Kyõ thuaät hoøa aâm cuûa anh ñaõ giuùp cho haøng ngaøn tình khuùc trôû thaønh noàng naøn hôn. Naêm 2003, nhaïc syõ Syõ Döï ñaõ toå chöùc chöông trình nhaïc thính phoøng mang teân Cung Traàm Khuùc, taïi saûnh ñöôøng La Mirada. Chöông trình naêm aáy Hình chuïp taïi An Giang, Thaùng Ba, 2005: Anh Nguyeãn Vaên ñaõ ñöôïc söï höôûng öùng noàng Tieán baùn veù soá daïo treân chieác xe laên do Hoäi Trôï Giuùp Ngöôøi nhieät cuûa giôùi yeâu nhaïc. Taøn Taät Vieät Nam taøi trôï. (Hình: VNAH cung caáp) Trong Cung Traàm Khuùc II

CT Wireless Free 60 phuùt goïi veà Vieät Nam baèng cellular phone

10161 Bolsa Ave; B102 Westminster CA 92683 (Caïnh Lily's Bakery)

$69.99 FOR 2 LINES

1000 MINS

·Free ·Free ·Free ·Free ·Free

mobile to mobile night and weekend long distance and roaming lot of phone gift

714-531-9380

Nokia 8800

FREE V3 BLACK!!!!

in stock special price

Nokia 6680

in stock

FREE Samsung E720

D500 in stock

FREE BLUETOOTH HEADSET

Raát nhieàu promotions!

Xin ñeán tieäm ñeå bieát theâm chi tieát

naêm nay, theo anh, chöông trình seõ khôi laïi doøng taâm tö trong loøng moïi ngöôøi. Anh seõ tuyeån choïn moät soá tình khuùc mang aâm höôûng xöa, trình dieãn döôùi hình thöùc thính phoøng. Syõ Dö nhaän ñònh: “Nhaïc thính phoøng coù giôùi khaùn giaû rieâng, noàng ñoä thöôûng ngoaïn raát nheï nhaøng thanh thaûn trong traïng thaùi thö giaõn. Ñieåm quan troïng cuûa nhaïc thính phoøng laø söï hoøa hôïp giöõa tình khuùc, ngöôøi ngheä só trình dieãn vaø moâi tröôøng thöôûng ngoaïn. Ca khuùc choïn loïc, kyõ thuaät chuyeån daãn laø yeâu toá thaønh baïi cuûa buoåi nhaïc Tieáp trang B2

Ñoàng Höông Traø Vinh Hoïp Maët

Ngaøy giôø: 10 giôø Thöù Baûy ngaøy 16 Thaùng Baûy 2005. Ñòa ñieåm: Mile Square Park, goùc Euclid vaø Warner, Fountain Valley. Hoïp maët nhaèm taïo cô hoäi cho ñoàng höông Traø Vinh gaëp gôõ, haøn huyeân cuõng nhö ñeå caùc con em coù moät ngaøy vui chôi giaûi trí ngoaøi trôøi. Chöông trình: AÅm thöïc, vui chôi, phaùt giaûi thöôûng khuyeán hoïc... Lieân laïc: Nguyeãn Vaên Vui (310-217-1936), Nguyeãn Vaên Thaønh (714-934-8583), Voõ Trung Tín (714-856-9202). Kyù thö môøi: Hoäi Tröôûng GS Vaên Töôøng.

Cöïu Só Quan Haûi Quaân caùc khoùa löu ñaøy vaø thaân höõu

Ngaøy giôø: 6 giôø chieàu Thöù Baûy, 16 Thaùng Baûy, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng hoäi khaùch saïn Ramada, 10022 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92841. Tieáp trang B6

Ngöôøi ñi chôï

Haøng Sale ñaëc bieät ngaøy Thöù Baûy 16/12/2005

* Hannam Chain Supermarket, 9772 Garden Grove Blvd., Garden Grove, 714-590-8408. ÔÙt boät: $7.98/5lbs Giaáy veä sinh: $4.98/24 roll Remy Martin X.O (w/glass): $84.98 Cuû caûi muoái: $1.48/2.2lbs Nöôùc maém 3 cua: $2.48/1 chai Nöôùc töông Kikkoman: $6.88/1 Gal. Söôøn boø öôùp gia vò: $2.49/lb Boø Rib Eye thaùi laùt: $1.99/lb Söôøn boø Ñaïi Haøn: $1.99/lb Caù moøi: $0.98/lb Möïc nang: $1.98/lb Caûi baéc thaûo: $0.98/4lbs Nho xanh khoâng hoät: $3.98/box 4lbs Maän ñoû: $0.98/2lbs Ñaøo traéng: $0.98/2lbs Ngöu baùng: $0.78/lb Rau deàn Myõ: $98/4 boù * AÙ Ñoâng Supermarket: 9221 Bolsa Avenue, Westminster, 714-999-5566 Chanh xanh: 0.99/8lbs Naám rôm nguyeân: $0.98/ 2lon Tieáp trang B2

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 169

Chieán ñaàu boø cöôøi khaø khaø: -Khoâng ngôø chieâu ñaàu tieân tao haï Ba böïa laïi ngon nhö theá, laøm cho boá giaø run sôï cuõng phaûi nhôø nhöõng tay saùt thuû chuyeân nghieäp Traø Baéc. Boïn noù sao roài? -Coù sao ñaâu, vaãn vui veû, ñieàu böùc xuùc nhaát laø chuùng chöa haï ñöôïc boá giaø ñeå laáy thöôûng cuûa anh. -Cuõng khoâng caàn nöõa, laõo troán chui troán nhuõi vaäy laø ñöôïc roài, coøn laâu laém laõo môùi

daùm loù maët ra, aø coøn chuyeän naøy nöõa tao muoán nhôø maøy. -Ñaøn anh cöù noùi. -Maøy ñi tìm thaèng coø Sang cho tao. -Chuyeän ñoù deã maø, ñeå laøm chi vaäy? -Tao thöïc hieän moät lôøi höùa hoâm tao gieát thaèng Ba böïa. Tao laáy soá tieàn treo giaûi thöôûng cho ai gieát ñöôïc Ba Böïa, mang cho gia ñình naïn nhaân bò ñaùm taøi xeá thaèng Ba böïa caùn cheát, maø giaûi thöôûng ñoù chính laø tao giaät ñöôïc. Chuyeän naøy tao phaûi nhôø Coø Sang, coø Sang coù theå laàn moø tìm ra gia ñình coù naïn nhaân khoán khoå aáy ñöôïc. Noù khoâng phaûi laø giang hoà nhö chuùng ta neân noùi chuyeän cuõng deã. -Ñuùng, anh nghó theá laø phaûi. -Tao aên cöôùp cuûa keû aên cöôùp, tao bieát moät ñieàu raèng treân ñôøi naøy vaãn coù nhöõng keû baát haïnh caàn ñöôïc giuùp ñôõ, khoâng phaûi tao ñaïo ñöùc giaû maø noùi theá ñaâu. Tao vôùi maøy vôùi coø Sang hieåu nhau quaù maø, rieâng tao laø thaèng con baát hieáu, tao khoâng thöông ñöôïc boá meï tao, vì tao hieåu quaù roõ oâng baø, coø Sang thì noù yeâu thöông meï noù thaät tình, maøy thöông meï maøy vaø caû oâng boá döôïng cuûa maøy, taát caû

Ñòa Phöông Ñoàng tieàn treân heát HUY PHÖÔNG Phaùi ñoaøn y teá cuûa moät tieåu bang Hoa Kyø sang giuùp moät beänh vieän taïi Haø noäi. Coâng vieäc ñaàu tieân laø môû lôùp huaán luyeän cho caùc baùc só vaø y taù. Tröôùc heát phaùi ñoaøn ñaõ phaûi boû tieàn tuùi ra ñeå söûa sang laïi phoøng oác vaø saém baøn gheá cho lôùp hoïc, neáu khoâng seõ khoâng coù choã cho caùc hoïc vieân döï lôùp huaán luyeän ngoài. Tröôùc ngaøy khai giaûng ñaõ döï ñònh, ban Giaùm Ñoác Beänh Vieän xin phaùi ñoaøn giuùp trang bò maùy laïnh cho naêm lôùp hoïc giaûng daïy, neáu khoâng seõ raát trôû ngaïi cho vieäc huaán luyeän. Phaùi ñoaøn chaáp thuaän vaø sau ñoù vieäc giaûng daïy tieán haønh suoân seû, nhöng chæ ngay sau khi beá giaûng khoùa hoïc, phaùi ñoaøn y teá cuûa Myõ chöa veà, ban Giaùm Ñoác Beänh Vieän ñaõ chia nhau 5 caùi maùy laïnh ñem veà raùp ôû nhaø rieâng vaø toaøn boä baøn gheá vöøa saém söûa, lyù do laø taøi saûn naøy khoâng naèm trong soá taøi saûn cuûa beänh vieän, nghóa laø khoâng coù soå saùch. Caùc baùc só Vieät Nam töø Haø noäi sang tu nghieäp moät lôùp phaãu thuaät xöông cho bieát caùc beänh vieän taïi Vieät Nam, beänh nhaân baét buoäc phaûi traû tieàn khi phaûi mua khôùp nhaân taïo. Tuy vaäy khôùp cuõng coù nhieàu giaù, thöù reû 500,000 ñoàng, thöù ñaét nhaát leân tôùi 2 trieäu, “tieàn naøo cuûa ñoù”, nhaø giaøu thì duøng ñoà toát, ngheøo thì duøng cuûa “laïc xon”. Caùi ñau cuûa nhöõng ngöôøi beänh coù tieàn, laø sau khi traû cho baùc só moät soá tieàn lôùn, hy voïng seõ

coù ñöôïc cuûa toát hôn ngöôøi, nhöng cuoái cuøng thì ai cuõng nhö ai, nghóa laø chæ ñöôïc duøng thöù reû tieàn nhaát. Lyù do laø khi baùc só ñeà nghò giaù caû, chæ nhaém vaøo “tuùi tieàn” vaø “maùu maët” cuûa beänh nhaân ñeå kieám theâm chuùt tieàn, coøn giaøu ngheøo, löøa ñöôïc ai thì cöù löøa, mieãn laø coù tieàn boû tuùi. Ngheà thaày laâu nay vaãn ñöôïc coi laø moät ngheà cao quí nhaát, nhöng tö caùch nhaø giaùo coù khi khoâng baèng moät gaõ hoaïn heo. Caùc baùc só ñi thöïc taäp ôû Hoa Kyø veà, ñeàu phaûi lo chaïy ñi mua “ñoà ngoaïi” cho thaày, neáu khoâng muoán bò thaày truø daäp. Khoâng coù röôïu, khoâng coù thuoác, khoâng coù ñoà chôi cho thaày, thì luaän aùn thaày cöù gaïch tuoát luoát maø khoâng söûa moät chöõ. ÔÛ treân cao thì Giaùo Sö Y Khoa môû lôùp luyeän thi y khoa taïi nhaø rieâng, ôû haï taàng thì coâ giaùo tieåu hoïc môû lôùp hoïc heø taïi nhaø coâ giaùo. Chuùng ta cuõng roõ caâu chuyeän dieãn tieán nhö theá naøo. Khi söï voâ ñaïo coøn lang thang chuïp giaät ngoaøi chôï trôøi, ta coøn chaáp nhaän ñöôïc, khi noù ñaõ ñi vaøo ngheà “löông y nhö töø maãu” hay len vaøo ñòa vò cao quí danh döï cuûa “chöõ Thaày”, ñöùng haøng thöù hai sau vua vaø hôn caû cha, thì heát thuoác chöõa. Nhöõng ñöùa treû ñöôïc ñaøo taïo trong khuoân vieân nhaø tröôøng vaø ngoaøi xaõ hoäi hieän nay, nhanh nheïn, tinh khoân hôn, nhöng roõ raøng ranh maõnh vaø laùu caù hôn, bieát laøm tieàn sôùm, thuû lôïi cho mình,

khoâng caàn tôùi söï thaät thaø vaø leõ phaûi. Chuùng ta chöùng minh ñöôïc ñieàu naøy baèng caùch so saùnh hai ñöùa treû, moät sinh ra hay lôùn leân ôû haûi ngoaïi vaø moät ñöùa treû môùi ñem töø Vieät Nam sang. Chuùng ta phaûi coâng nhaän raèng, töø khi xe taêng Coäng Saûn vaøo coång chính dinh Ñoäc Laäp thì ñaïo lyù con ngöôøi, vaø söï töû teá leo ngoõ sau, ra ñöôøng Huyeàn Traân Coâng Chuùa boû ñi maát. Ñieàu ñaùng buoàn vaø ai cuõng phaûi thaáy laø ngay caû ngöôøi mieàn Nam cuõng bò tha hoùa sau thôøi ñieåm thaùng 4 naêm 1975 moät caùch ñaùng kinh ngaïc. Toäi nghieäp cho raèng ngöôøi nöôùc Teà khoâng aên troäm, sang ôû taïi nöôùc Sôû, vì khaùc phong thoå maø sinh ra aên troäm, nhö cam troàng ôû ñaát Hoaøi Nam thì traùi ngoït, ñem sang troàng ôû Hoaøi Baéc thì saûn sinh ra traùi chua. Noùi moät caùch khaùc, ngöôøi mieàn Nam ngaøy xöa coù cheá ñoä toát, vaên hoùa thanh lòch thì con ngöôøi toát, nay döôùi cheá ñoä môùi, con ngöôøi chæ bieát troïng tieàn taøi, coi lieâm sæ nheï thì taâm tính con ngöôøi laïi thay ñoåi phaùt trieån theo chieàu xaáu. Phaûi noùi laø khoâng bieát bao nhieâu chuyeän ñôøi, chuùng ta coù theå thaáy ngay töø trong voøng hoï haøng baø con hay nhöõng con ngöôøi cuõ nay coøn ôû laïi. Nhöõng vuï löôøng gaït, doái traù giöõa anh em, baïn beø, meï con xaåy ra nhan nhaûn. Ngöôøi ôû haûi ngoaïi thöôøng nhaän ñöôïc nhöõng böùc thö doái traù, soáng söôïng vôùi muïc ñích laøm tieàn baø con, thaân nhaân, neâu nhöõng lyù do ñau oám, laøm nhaø, mua xe, ñi beänh vieän, tai naïn, vaøo ñaïi hoïc... Quan nieäm ñoàng tieàn laø chuû ñaïo, caàn tieàn khoâng caàn tôùi nhaân nghóa ñaõ khieán xaõ hoäi xoâ ñaåy nhau treân con ñöôøng bon chen, ñaïp leân nhau maø soáng, theå hieän trong nhöõng caâu noùi nhaân gian vaãn ñöôïc thieân haï truyeàn mieäng moät caùch thích thuù laø “Ñoàng tieàn laø Tieân, laø Phaät, laø söùc baät cuûa tuoåi giaø, laø caùi ñaø cuûa danh voïng, laø caùi loïng che thaân, laø caùi caân coâng lyù. Ñoàng tieàn laø heát yù!” Coù moät quoác gia naøo treân theá

SATURDAY, JULY 16, 2005

nhöõng ngöôøi aáy ñeàu ngheøo khoå, coù khi döôùi caû möùc khoå, taïi sao hoï laïi coù tình ngöôøi nhö theá, maø tao laïi khoâng. Tao muoán ñöôïc nhö chuùng maøy maø khoâng theå ñöôïc. Baây giôø thì tao laïi bieát roõ hôn, boá tao khoâng coi tao laø con nöõa, maø meï tao coù leõ cuõng vaäy. Tröôùc kia tao nhôù raèng tao khoâng ñeán ñoãi nhö vaäy, nhöng roài tao trôû thaønh moät thaèng Chieán ñaàu boø, hieåu theo söï sai leäch cuûa boá meï tao. Baây giôø laø moät thaèng cöôùp nguy hieåm ñang bò truy naõ. Moät thaèng cöôùp gieát ngöôøi thöông tieáùc moät naïn nhaân bò moät thaèng cöôùp khaùc gieát, thöông tieáùc söï baát haïnh cuûa gia ñình naïn nhaân, maø tìm caùch xoa dòu bôùt nieàm ñau aáy, duø bieát raèng nieàm ñau aáy khoâng theå naøo queân ñöôïc. Tao muoán laøm giang hoà maø giang hoà maõ thöôïng kia, khoâng phaûi loaïi giang hoà ñieám ñaøng nhö boïn thaèng ba böïa hay teân boá giaø… Chieán ñaàu boø khoâng ngôø mình laïi noùi ra ñöôïc ñieàu aáy, haén trôû neân giaø giaën trong ñôøi soáng do quaù nhieàu va chaïm vôùi giôùi giang hoà maø haén hieåu theo töø hoài môùi lôùn, khoâng phaûi nhö vaäy, hoaøn toaøn khoâng phaûi nhö vaäy. Chæ hieåu qua moät loái soáng ngoâng cuoàng maø ñöôïc nuoâng chieàu. Boá meï Chieán nuoâng chieàu Chieán vì hoï muoán yeân thaân ñeå höôûng thuï, khoâng coù söï haõnh dieän naøo cuûa boá meï ñeå laøm göông cho ñöùa con. giôùi sinh ra ñöôïc moät caâu ñoàng dao baát huû nhö theá khoâng? Khaåu hieäu “mình soáng vì moïi ngöôøi” trôû thaønh moät khaåu hieäu doái traù, xoen xoeùt ngoaøi mieäng, khoâng coøn ñöôïc chuùt yù nghóa naøo. Cuõng vì coi ñoàng tieàn laø toái thöôïng, neân ngöôøi ta khoâng coøn coi troïng danh döï gia ñình hay goác gaùc. Ngaøy xöa, caùi caên cöôùc cuûa moãi caù nhaân coù ghi roõ teân meï cha, ra ñöôøng vaø ra ñôøi, laøm ñieàu gì cuõng noù tröôùc ngoù sau, sôï toån haïi ñeán thanh danh cha meï, hoï haøng, bôûi vaäy môùi coù caâu “thöông cha chôù choïc aên maøy”. Cuõng vì soáng trong xaõ hoäi coi ñoàng tieàn laø troïng, ngöôøi ta saün saøng baùn thaân, baùn con, baùn vôï... laø nhöõng xöông thòt cuï theå, noùi chi deán nhöõng danh töø tröøu töôïng, khoâng sôø moù, ñem ra aên uoáng hay “deposit” vaøo nhaø baêng ñöôïc nhö danh döï, traùch nhieäm, löông taâm hay ñaïo ñöùc... Chuùng ta vaãn töï haøo laø ngöôøi haûi ngoaïi coù vaên hoùa, ñaïo ñöùc hôn nhöõng ngöôøi hieän ñang soáng döôùi cheá ñoä Coäng Saûn. Ñöôïc soáng trong moät xaõ hoäi vaên minh, coù phaùp luaät, töû teá, thaät thaø, nhöng ñaõ coù nhöõng ngöôøi ñaõ lôïi duïng söï töû teá thaät thaø ñoù ñeå möu lôïi rieâng cho mình. Ngöôøi ngheøo nguïy bieän, laáy lyù do vì khoâng ñuû côm aên, aùo maëc ñaønh phaûi vaùc dao laøm ñaïo taëc, ôû haûi ngoaïi coù ngöôøi coù khoa baûng, ôû nhaø hai trieäu ñoàng, mua du thuyeàn, ñi xe hôi thôøi thöôïng vaãn con gian laän y teá, laøm giaøu treân söï ngaây thô, ngu doát cuûa beänh nhaân, qua caùc keõ hôû cuûa phaùp luaät; lôùp dòch vuï haïng trung taäp thoùi löôøng gaït khaùch haøng, vì söï tin caäy vaø maëc caûm ngoân ngöõ neân phaûi nhôø caäy ñeán ñoàng höông. Ngöôøi trong nöôùc, haøng caùn boä cao caáp, mang söï töï toân chieán thaéng, ñieâu ngoa boùc loät daân laønh ñaõ ñaønh, ngöôøi haûi ngoaïi, ñaùng lyù ra phaûi mang maëc caûm löu vong, boû nöôùc, mang ôn toå quoác cöu mang, thöông yeâu ñuøm boïc laáy nhau khoâng heát, laïi tìm caùch boøn ruùt, gian laän, thaâm

Chieán ñaàu boø nhôù ñeán nhöõng nhaân vaät ñöôïc coi nhö giang hoà, thôøi gian Chieán tình nguyeän ôû tuø ñeå laáy soá maù giang hoà, chaúng ra laøm sao heát. Nhöõng nhaân vaät aáy baây giôø hieån hieän ra tröôùc maét Chieán. Thaày Lung, moät tay giang hoà coøn baäc thaày cuûa moät tay anh chò kheùt tieáng ôû mieàn Trung thôøi coøn Nguïy. Tay aáy laø moät tay traàm tónh, söï traàm tónh deã sôï cuûa moät con ngöôøi mang danh baäc thaày moät teân anh chò kheùt tieáng mieàn Trung. Taïi sao anh ta laïi ñöôïc quí troïng nhö vaäy, duø khaép ngöôøi khoâng coù moät hình xaâm döõ daèn naøo. Tay caùn boä Noäi, töøng bò coi laø moät tay cai tuø, côùm ñoäc aùc maø boàng veà traïi moät haøi nhi bò boû rôi, gia ñình anh Uùt Trung, moät caùn boä haïng trung caáp, boû taát caû ñeå soáng vôùi tình yeâu. Hoï theá naøo nhæ? Hoï coù suy nghó gì khoâng? Vaø hoï nghó gì. Bao nhieâu naêm qua, moãi laàn ñuïng chaïm vôùi giang hoà thöù thaät, Chieán ñaàu boø laïi suy nghó. Chieán ñaàu boø ngoài im laëng khaù laâu, haén suy nghó gì, Tí bo cuõng khoâng theå bieát ñöôïc. Boãng nhieân Chieán ñaàu boø hoûi: -Maøy coù bieát tin gì veà Yeán boà teøo cuûa tao khoâng? -Thì em ñaõ noùi vôùi anh roài, chò aáy bò tuø roài bò chuyeån sang cai nghieän. Coøn tieáp

laïm ngaân saùch y teá, lôïi dung söï ngaây thô, tin töôûng cuûa beänh nhaân. Caùn boä trong nöôùc ñöôïc “xöû lyù noäi boä” hay vaøo tuø, keû haûi ngoaïi bò caûnh saùt coøng tay giöõa ñaùm ñoâng, tuûi nhuïc, xaáu hoå cuõng nhö nhau. Bieát laø cheát chaúng mang theo ñöôïc gì nhö vôï ñeïp, con ñoã ñaït, nhaø cöûa treân ñoài döôùi bieån vaø caû caùi tröông muïc ngaân haøng keách xuø kia, ngoaøi caùi “bia mieäng” coøn ñeå laïi. Thaân xaùc ñeïp ñeõ, hoàng haøo, ñeo kính goïng vaøng, “complet-caø vaït”kia roài cuõng thoái röõa döôùi bia moä, maø sao ngöôøi ta vaãn coøn maûi mieát, tham lam theo ñoàng tieàn “voâ ñaïo”moät caùch say meâ, haêm hôû ñeán theá?”

Ngöôøi ñi chôï

Tieáp trang B1

Söôøn heo non töôi: $1.38/lb Caù loùc kho toä, löôn kho toä: $1.78/toä Bia Heineken: $9.98/Pack 12 chai * Sieâu thò & Thöông Xaù Saigon: 10131 Westminster Ave. Garden Grove (gaàn ngaõ tö Brookhurst), 714636-5600 Döa haáu khoâng hoät: $0.99/8lbs Mì toâ Nong Shim: $5.28/ thuøng Thòt boø xaøo meàm: $1.78/lb Caù basa filet: $1.88/lb Baép neáp: $0.48/Bòch 3 traùi * Chôï AÙ Chaâu Supermarket: 16042 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708. 714-843-1818 Boâng caûi xanh: $0.99/3lbs Moàng tôi: $0.99/2lbs Söôøn coát leát: $1.69/1lb Haûi saûn thaäp caåm: $1.48/1 bòch (1lb) Gaïo laïc ñaø: $13.78/1 bao (50 lbs) * Saigon City Marketplace: 15471 Brookhurst St. Westminster, CA 92683. 714531-9800 Caûi laøn: $0.99/2 lbs Rau raêm vaø huùng luûi: $0.99/5 boù Ñuøi coù da: $0.89/1 lb Toâm traéng khoâng ñaàu 7190: $3.68/1 bòch (1.5lbs) Xì daàu Golden Mountain: $0.89/1 chai lôùn.

Syõ Döï vaø ñeâm “Cung Traàm Khuùc II”

Tieáp trang B1

thính phoøng. Ngöôøi nghe chuù yù töøng lôøi haùt, coù theå khaùn giaû ñaõ thuoäc laøu töøng lôøi, töøng daáu ngaét. Nhöõng lieán laùy cuûa ngöôøi ca só laø ngheä thuaät kích thích tieàm thöùc ngöôøi nghe, ñöa hoï veà moät khung trôøi kyû nieäm vui buoàn, xoùt xa ñaâu ñoù.” Syõ Döï ñaõ thaønh coâng ôû ñieåm naøy, quaù trình hoøa aâm chuyeân nghieäp cuûa anh ñaõ giuùp Syõ Döï taäp trung taâm töôûng vaøo nhöõng tình khuùc, coù theå thaät xöa, ít ngöôøi haùt trong nhöõng ñeâm daï vuõ. Söï löôïng giaù aâm nhaïc cuûa anh khaù khaét khe trong vieäc choïn loïc ngöôøi dieãn xöùng hôïp vôùi nhöõng nhaïc khuùc ñaõ moät thôøi vang boùng, theâm vaøo ñoù söï hoøa ñoàng vôùi phaàn hoøa aâm cuûa anh vieát rieâng cho moãi baøi ñöôïc taäp döôït nhieàu laàn thì trình dieãn phaûi nhuaàn nhuyeãn, tuyeät vôøi. Ñeâm Chuû Nhaät 24 Thaùng Baûy, 2005, Cung Traàm Khuùc II seõ xuaát hieän taïi quaän Cam. Laàn naøy Syõ Döï choïn Club Majestic trong khung caûnh aám cuùng hôn, ñeå giôùi thieäu thaønh phaàn ca só ñieâu luyeän, coù Tuaán Ngoïc, Thanh Haø, Traàn Thu Haø, Traàn Thaùi Hoøa, Hoà Kim Hieáu, Hoàng Nhaân, ñaây laø nhöõng ca só do Syõ Döï tuyeån choïn. Hoï laø nhöõng ngheä só ñöôïc yeâu meán ñaõ raát traân troïng giôùi thöôûng ngoaïn. Syõ Döï ñaõ boû nhieàu thaùng taäp döôït cuøng vôùi daøn nhaïc huøng maïnh nhaát. Thaønh phaàn nhaïc só Myõ, Vieät, Nhaät hieám coù nhö: Syõ Döï, Hoaøng Baûo, Duy Luaân, Leâ Ngoïc, Gary Wings, Huy Nguyeãn, Khaùnh Hoàng, Luaân Vuõ, Robert Dates, Nguyeãn Trung Nhaân, Phaïm Vaên Phuùc, Ñaëng Traàn Kính, Traàn Thanh Só, Effy Huang, Bill Blackwell, Paul Baker, Dennis Rudolph, Dave Arrollado. Ñaây laø moät söï keát hôïp giöõa ñaøn daây vaø keøn ñoàng trang troïng seõ laøm noåi baät phaàn hoøa aâm vieát rieâng cho töøng nhaïc cuï cho moãi tình khuùc. Khaùn giaû nhaïc thính phoøng haõy ñoùn xem ñeâm nhaïc tuyeät vôøi vaø seõ nhôù maõi nhöõng tình khuùc mang laïi thoaûi maùi ñeå chaøo ñoùn Muøa Heø vöøa trôû laïi.

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Xöa veà maáy keû nhôù

.3”

Chöông 2: Haø Noäi - Thaùi Nguyeân - Baéc Kaïn - Cao Baèng

(Tieáp theo) Luùc ñoù ñöôøng khaù ñoâng, chuùng toâi muoán ñaäu xe laïi ñeå xuoáng chuïp vaøi caùi hình nhöng khoâng coù choã ñaäu xe, ñaønh phaûi ñeå ñeán khi veà. Ñöôøng Haø Noäi Thaùi Nguyeân ñoaïn ñaàu phaûi ñi qua phi tröôøng Noäi Baøi, do ñoù chuùng toâi ñi laïi con ñöôøng hoâm qua ñaõ ñi. Sau khi qua khoûi phi tröôøng con ñöôøng tröïc chæ höôùng Baéc. Ñöôøng töông ñoái toát, vì chöa quaù xa Haø Noäi, vaãn coøn naèm trong khu vöïc ñoàng baèng ít ñoài nuùi. Doïc hai beân ñöôøng laø nhöõng thöûa ruoäng troàng luùa, thænh thoaûng coù nhöõng thöûa ruoäng troàng hoa maàu phuï chen laãn. Chín naêm tröôùc toâi ñaõ cöôõi Honda töø Haø Noäi ñi Chuøa Höông trong muøa hoäi ñaàu naêm cuûa chuøa naøy. Ñeå coù theå ñi veà trong ngaøy, toâi vaø moät oâng anh hoï daäy sôùm ñi töø luùc 5 giôø saùng, trôøi coøn muø toái toâi ñaõ thaáy töøng ñoaøn noâng daân ra ñoàng caày caáy. ÔÛ trong nöôùc baây giôø ngöôøi ta goïi nhaø noâng laø nhöõng ngöôøi “baùn maët cho ñaát, baùn löng cho giôøi”, chæ vì suoát ngaøy hoï cöù phaûi cuùi gaàm xuoáng ñaát ñeå gieo maï, caáy luùa, laøm coû... Laàn naøy toâi ít thaáy boùng daùng noâng daân treân caùc caùnh ñoàng, coù leõ vì laàn tröôùc laø thôøi ñieåm nhoå maï, caáy luùa, coøn laàn naøy thì luùa ñaõ leân khaù cao trong caùc caùc thöûa ruoäng. Coù leõ ñaây laø thôøi ñieåm maø ngöôøi noâng daân Vieät Nam nín thôû chôø ñôïi muøa gaët tôùi, chæ mong raèng oâng trôøi ñöøng haïn haùn, ñöøng möa daàm, ñöøng luït loäi, ñöøng gioù baõo... ñeå nhìn thaáy coâng lao giaõi naéng daàm söông suoát moät muøa khoâng bò thaát thu, ñöôïc gaët nhöõng boâng luùa naëng tróu veà nhaø, vaø roài khi ñem baùn cho caùc choã thu mua cuûa nhaø nöôùc cuõng chæ ñöôïc nhöõng ñoàng tieàn naùt. Toâi ñoïc caùc taøi lieäu veà Vieät Nam, vaø bieát ñöôïc moãi naêm moät ngöôøi noâng daân ñoàng baèng Baéc Boä chæ kieám ñöôïc chöa ñaày 200 ñoâ la, theá coù nghóa laø moãi thaùng ngöôøi daân ôû ñaây chæ kieám ñöôïc khoaûng 15, 17 ñoâ la. Sao maø baát coâng theá haû trôøi, moät naêm coù bao nhieâu ngaøy phaûi baùn maët cho ñaát baùn löng cho giôøi, ñeå moãi thaùng chæ kieám ñöôïc coù 15 ñoâ la maø thoâi. Maø khoaûng caùch töø Haø Noäi veà ñaây ñaâu ñaõ quaù xa, môùi chöa ñaày 50 caây soá. Khoaûng 10 giôø saùng chuùng toâi tôùi ñòa phaän Thaùi Nguyeân, nhöng xe coøn phaûi chaïy theâm hôn nöûa tieáng nöõa môùi tôùi thò xaõ. ÔÛ ñaây toâi coù moät oâng anh hoï, laøm coâng nhaân nhaø maùy theùp Thaùi Nguyeân töø khi chia ñoâi ñaát nöôùc. Meï anh laø chò ruoät cuûa cha toâi, theo phong tuïc ngöôøi Baéc chuùng toâi goïi laø coâ. Coâ toâi coù tôùi 9 ngöôøi con, oâng naøy laø lôùn nhaát. Chieán tranh laøm gia ñình coâ toâi tan ra thaønh maáy maûnh. Moät ngöôøi con chöa ñaày möôøi tuoåi thaát laïc roài maát tích trong khi chaïy loaïn, chaéc laø ñaõ guïc cheát trong moät goùc röøng naøo ñoù. Hai ngöôøi con trai khaùc möôøi hai vaø möôøi boán cuõng thaát laïc, nhöng sau ñöôïc moät toaùn quaân Leâ Döông Phaùp baét ñöôïc mang veà Haûi Döông, cho ôû trong moät traïi lính ñeå sai vaët. Veà sau khi ñôn vò naøy ñöôïc ñöa qua Baéc Phi, anh möôøi hai tuoåi ñöôïc moät Thöôïng Só Leâ Döông nhaän laøm con nuoâi ñem qua Algeùrie, roài töø ñoù khoâng moät ai bieát toâng tích. Anh sau cuøng möôøi boán tuoåi khoâng muoán ñi theo traïi lính, ñöôïc Tieåu Ñoaøn Leâ Döông phoùng thích, vaø ñöôïc moät ngöôøi trong hoï di cö vaøo Nam mang theo. Veà sau anh naøy ñi lính Nhaåy Duø, leo leân tôùi caáp baäc Trung Só Nhaát. Anh naøy maïng lôùn, tham döï nhieàu traän ñaùnh löøng danh, maø trong ngöôøi khoâng heà coù moät veát thöông. Anh cuõng raát ñaøo hoa, thænh thoaûng gheù thaêm nhaø toâi chôi, maø moãi laàn ñi vôùi moät coâ khaùc nhau. Veà phaàn coâ

toâi cuøng vôùi maáy ngöôøi con khaùc chaïy loaïn leân tôùi Thaùi Nguyeân thì döøng laïi. OÂng anh toâi ñaõ ôû Thaùi Nguyeân töø nhöõng naêm ñaàu cuûa khaùng chieán, giôø ñaây ñaõ ngoaøi baåy chuïc, khoâng ñöôïc khoûe laém. Phaûi chi toâi coù nhieàu thôøi giôø thì theá naøo cuõng gheù thaêm anh, bôûi hoài coøn nhoû coù thôøi gian coâ toâi göûi anh xuoáng ôû vôùi gia ñình toâi. Toâi bieát anh laø ngöôøi hieàn laønh, chaát phaùc. Maáy chuïc naêm maø cöù giaäm chaân taïi nhaø maùy theùp Thaùi Nguyeân cho tôùi khi veà höu, thuaàn tuùy laø coâng nhaân khoâng giöõ moät chöùc vuï naøo, maø döôøng nhö cuõng chaúng coù löông höu gì caû. Nhöõng naêm gaàn ñaây caùc anh chò toâi ôû Saøi Goøn thænh thoaûng vaãn tieáp teá cho oâng anh naøy, goïi laø laáy thaûo. Toâi bieát ñeán Thaùi Nguyeân vì thôøi khaùng chieán tröôùc khi veà teà, cha toâi ñaõ hoaït ñoäng ôû vuøng naøy. Toâi coøn bieát Thaùi Nguyeân qua baøi haùt “Ñaøn Chim Vieät” cuûa nhaïc só Vaên Cao: “...Nhôù ai treân nuùi ñoài Yeân Theá, röøng Thaùi Nguyeân xa soâng Gaám coøn mòt muøng ngoaøi beán xuaân...”. Khoâng nhöõng theá boä truyeän “Ngöôøi Traêm Naêm Cuõ” cuûa toâi coù ba phaàn, moãi phaàn goàm hai cuoán. Toâi chæ môùi hoaøn taát ñöôïc hai cuoán cuûa phaàn ñaàu, maø toâi ñaët teân laø “Nhôù ai treân nuùi ñoài Yeân Theá”, vieát veà caùc cuoäc khôûi nghóa choáng Phaùp cuûa

nhöõng ngöôøi cuoái cuøng chòu aûnh höôûng Haùn hoïc, maø caùnh oâng Hoaøng Hoa Thaùm laø nhöõng ñaïi dieän tieâu bieåu. Toâi ñi chuyeán naøy laø ñeå tìm moät chuùt caûnh quan, ñaát ñai vaø con ngöôøi cuûa Thaùi Nguyeân bôûi vì phaàn hai cuûa boä truyeän, toâi ñaët teân laø “Töø Thaùi Nguyeân ñeán Ñieän Bieân Phuû”, ñeå môû ñaàu cho moät giai ñoaïn choáng Phaùp cuûa nhöõng ngöôøi khoâng hoaøn toaøn chòu aûnh höôûng cuûa Haùn hoïc, maø ñaõ coù nhöõng ngöôøi ñaàu tieân chòu aûnh höôûng cuûa Taây hoïc, ñaõ xuaát döông qua hoïc quaân söï ôû Nhaät Baûn nhö oâng Löông Ngoïc Quyeán tham gia. Khi cuoäc khôûi nghóa ôû Thaùi Nguyeân noå ra, chính oâng Löông Ngoïc Quyeán laø linh hoàn, maëc duø cuoäc khoûi nghóa naøy ñöôïc goïi laø cuoäc khôûi nghóa cuûa oâng Ñoäi Caán. Ñoù cuõng laø nguyeân nhaân taïi sao toâi cöù tieác cho chuyeán ñi naøy toâi khoâng coù nhieàu thôøi giôø, ñeå gheù thaêm Ñieän Bieân Phuû. Caøng vaøo saâu Thaùi Nguyeân, con ñöôøng caøng tieán daàn veà phía nhöõng daãy ñoài thaáp. Caùc thöûa ruoäng hai beân ñöôøng ñaõ laàn laàn nhöôøng choã cho caùc ñoài cheø. ÔÛ ñaây toâi duøng chöõ “cheø”, vì tieáng Baéc ngöôøi ta duøng chöõ cheø ñeå goïi nhöõng laù töôi vöøa môùi ngaét töø treân caây xuoáng laø cheø. Nhöõng quaùn nöôùc trong ñình, ñaàu laøng ñöôïc goïi laø quaùn cheø töôi. Sau khi laù cheø ñaõ phôi khoâ hay

ñöôïc saáy trong caùc nhaø maùy ñeå ñöôïc ñoùng vaøo caùc hoäp saét, caùc goùi giaáy thì noù trôû thaønh traø, tröôùc kia ñöôïc goïi chung laø traø Taàu, maëc duø noù ñöôïc troàng ôû ñaát Vieät. Coù leõ do ngöôøi Vieät xöa kia chæ uoáng cheø töôi, haøng ngaøy haùi töø caây trong vöôøn nhaø, cho ñeán khi ngöôøi Taàu mang caùc loaïi traø ñaõ saáy cuûa hoï nhaäp vaøo nöôùc Vieät, thì ngöôøi Vieät môùi baét ñaàu phôi, saáy nhö traø Taàu. Sau naøy ñeå phaân bieät caùc loaïi traø, ngöôøi ta khoâng duøng chöõ traø Taàu nöõa, maø goïi theo teân cuûa caùc vuøng saûn xuaát nhö traø Thaùi Nguyeân, traø Ñaø Laït, traø Baûo Loäc, traø Di Linh... Treân ñöôøng ñi nhìn nhöõng ñoài traø thaáp thoaùng hai veä ñöôøng, Thuùy ngoài ôû phía cuoái xe noùi voïng leân, vaø ñöôïc maáy ngöôøi trong xe baøn goùp: - Ñaát ôû ñaây khoâng bieát coù maéc khoâng? Neáu reû thì Thuùy muoán mua nguyeân moät ñoài traø. - Töôûng chò muoán mua vaøi chuïc quaû ñoài thì môùi phaûi baên khoaên nghó ngôïi, chöù mua moät quaû ñoài thì coù laø bao. - Em muoán mua ñoài traø ñeå laøm gì, mình ñaâu coù bieát troàng tæa gì, chaúng leõ ñeå cho khæ noù ôû haû. - Mình ñaâu coù leân ñaây ôû, mua ñeå coù caûm töôûng laø mình cuõng coù ñaát, coù nguyeân moät ngoïn ñoài ñeå chôi thoâi, thænh thoaûng coù dòp veà thaêm

nhaø, coù côù ñeå ra Baéc chaêm soùc mieáng ñaát cuûa mình. Anh Phong nghó sao? - Theo toâi thì Thuùy neân mua moät ñoài traø, Kyø Huøng mua moät ñoài gaàn ñoù, haøng naêm keùo nhau veà ñaây, ai ôû ñoài ngöôøi naáy, buoåi chieàu loäi boä qua thaêm nhau, vöøa laõng maïn, vöøa tö baûn. Coù phaûi khoâng oâng Thuûy. - Toâi thì khoâng laõng maïn nhö coâ Thuùy vaø oâng Phong, neáu dö daû moät chuùt tieàn toâi coù nhieàu vieäc ñeå laøm. Hieän giôø toâi ñang laøm ñöôøng cho daân ôû queâ toâi. ÔÛ queâ toâi ngöôøi ta xaây nhöõng Xaõ UÛy, Huyeän UÛy raát laø beà theá, nhöng ñöôøng trong laøng, trong xaõ laày loäi trong muøa möa, thaäm chí coù nhieàu choã bò hö hoûng hoaøn toaøn. Moät caùi caàu baéc qua coáng cuõng khoâng coù, nhieàu khi noâng daân phaûi ñi voøng caû hai ba caây soá, maø chæ vì moät caùi coáng lôùn. Tieàn thì do caùc thaân höõu ôû Phaùp, Myõ gôûi veà cho caùc baø sô quaûn lyù. Toâi chæ coù boån phaän ñoân ñoác cho coâng vieäc tieán haønh mau choùng maø thoâi. - Laøm ñöôøng chaéc laø toán nhieàu tieàn laém phaûi khoâng anh Thuûy. - Tieàn ôû caùc nôi göûi veà phaàn lôùn ñeå mua vaät lieäu, coøn nhaân coâng thì coù nhieàu ngöôøi laøm khoâng, vì ñöôøng laøm ñeå chính hoï ñi laïi. Chæ phaûi thueâ ngöôøi khi chính

noâng daân khoâng töï laøm ñöôïc maø thoâi. Vaû laïi laøm vieäc thieän thì theá naøo cuõng coù nhieàu ngöôøi uûng hoä, tieáp tay. Toâi ñaõ veà höu, nhöng coøn khoûe maïnh vaø maáy naêm nay chuyeân ñi laøm coâng quaû theá naøy. - Duø sao thì oâng cuõng neân caùm ôn trôøi, ñaõ cho oâng coù söùc khoûe vaø coù ñieàu kieän ñeå laøm nhöõng vieäc nghóa. Coù nhieàu ngöôøi coù loøng, coù cuûa, nhöng khoâng coù söùc ñeå maø moãi thaùng moät hai laàn töø Haø Noäi chaïy veà Nam Ñònh daàm möa giaõi naéng moät vaøi ngaøy. OÂng aï, boïn mình cuõng chaúng coøn hôi söùc bao laêm ñeå ñoùng goùp vôùi ñôøi, laøm ñöôïc baát cöù vieäc gì toâi cuõng cho laø neân laøm. Trong naêm ngoaùi toâi coù hai dòp ñi ñaùm ma ñuùp oâng aï. - Sao laïi goïi laø ñaùm ma ñuùp. - Môùi ñaây toâi phaûi ñi ñöa ñaùm boán ngöôøi quen, hai ngöôøi thaät thaân vaø hai ngöôøi khoâng thaân laém, nhöng hoï ruû nhau ñi chæ caùch nhau coù moät hai ngaøy thì goïi laø ñöa ñaùm ñuùp. Moät laàn ñöa nhaïc só Ngoâ Maïnh Thu, vaø oâng Thanh Tueä nhaø xuaát baûn An Tieâm töø Phaùp qua chôi, ñi sau oâng Thu chæ moät ngaøy. Sau ñoù vaøi thaùng laø nhaø thô Giang Höõu Tuyeân, vaø nhaïc só Lyù Vaên Chöông ngöôøi ñaõ phoå vaøi baøi thô cuûa Giang Höõu Tuyeân. Tuyeân maát ôû DC, ba ngaøy sau Chöông maát ôû Quaän Cam, thaønh thöû toâi phaûi ñaïi dieän anh em ôû ñaây ñi DC ñöa ñaùm oâng Tuyeân. - Naøy oâng, nhöõng ngöôøi treân saùu chuïc baây giôø ôû ñaây ñöôïc goïi laø maàm non nghóa ñòa. Nghó ngôïi xa xoâi maø laøm gì. Trôøi goïi ai thì ngöôøi naáy Tieáp trang B4

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 108 Ngöøng laïi moät laùt, boãng Leâ Traân nhìn Thanh Höông, noùi nhö ra leänh: - Caâu chuyeän töø naõy giôø xin muoäi phaûi tuyeät ñoái giöõ bí maät. Caàn gì ta seõ coù caùch lieân laïc... Tuy hieän nay ta ñöôïc Ñaïi Vöông cöû laøm hoøa söù vôùi boïn Traàn Haïp nhöng khoâng haún boïn naøy tin ta ñaâu, neáu muoäi ñeå sô hôû moät cöû chæ naøo khaùc laï daàu nhoû caùch maáy chuùng cuõng tìm ra ngay. Thanh Höông khoâng daùm höùa heïn, chæ aâm thaàm gaät ñaàu bieåu ñoàng tình. Töø xa tieáng soät soaït chaân ngöôøi moãi luùc

Xöa veà maáy keû nhôù Tieáp trang B3

daï maø thoâi. - Mình ñang ñi ôû Thaùi Nguyeân, noùi chuyeän ñoài traø vui hôn anh Thuûy. Trong khi chuùng toâi chuyeän vaõn, xe ñaõ tôùi ñaàu tænh Thaùi Nguyeân hoài naøo khoâng hay. Leõ ra chuùng toâi cöù thaúng ñöôøng ñi luoân tôùi Baéc Kaïn, nhöng do yeâu caàu cuûa toâi Vieät Huøng cho xe chaïy vaøo thò xaõ Thaùi Nguyeân, tænh lî cöûa ngoõ cuûa vuøng ñaát ñöôïc meänh danh laø trung du Baéc Vieät. Toâi nhôù moät baøi haùt khaùc cuûa Vaên Cao, baøi “Tình Ca Trung Du” vôùi nhöõng caâu: “...Moät caùnh tay soâng Hoàng, hai caùnh tay soâng Loâ...”. Vaên Cao vaø Phaïm Duy laø hai nhaïc só lôùn cuûa thôøi kyø khai môû taân nhaïc Vieät Nam, maø toâi coi laø hai oâng thaày haøm thuï cuûa toâi. Taát nhieân coøn nhieàu nhaïc só khaùc nhö Leâ Thöông, Döông Thieäu Töôùc, Ñoaøn Chuaån, Thaåm Oaùnh, Hoaøng Quyù, Phaïm Ñình Chöông... ñeàu laø nhöõng oâng thaày khaùc, ñaõ ñoùng goùp vôùi nhöõng oâng thaày thöïc thuï cuûa toâi, trong vieäc daäy doã toâi trôû neân toâi hoâm nay. Laï moät ñieàu nhaø Phaïm Duy ôû caùch nhaø toâi khoâng ñaày hai daäm, thænh thoaûng toâi coù dòp tieáp xuùc vôùi oâng, nhöng toâi caûm thaáy xa caùch oâng tôùi ngaøn truøng. Trong khi Vaên Cao ôû caùch toâi vaïn daäm, vaø suoát ñôøi toâi chöa nhìn thaáy oâng moät laàn naøo, nhöng moãi khi nghó veà oâng toâi ñeàu caûm thaáy aám aùp vaø gaàn guïi. Xe chaïy vaøo thò xaõ. Vieät Huøng quay laïi hoûi Thuûy vaø toâi: - Ñi ñaâu baây giôø hai chuù. - Chaïy tôùi trung taâm thò xaõ Toâi nhìn thaáy moät caùi thaùp khaù taân kyø nhoâ leân trôøi xanh, troâng na naù nhö phi thuyeàn Appolo ñaët treân giaøn phoùng. Traàn Vaên Thuûy cho toâi bieát ñoù chính laø nhaø maùy theùp Thaùi Nguyeân, do Trung Quoác giuùp xaây döïng trong thôøi gian chieán tranh. (Coøn tieáp)

moät gaàn... Ñoàng Coâ duøng pheùp nhaäp maät truyeàn aâm töø treân cao xuoáng ñeå thoâng baùo cho Leâ Traân bieát laø Hoa Coâ Giaùo Chuû ñi kieám thöùc aên veà. Maáy phuùt sau, Hoa Coâ ñaõ ñöùng tröôùc maët moïi ngöôøi, treân vai ñaõ mang moät tuùi xaùch lôùn, mieäng noùi: - Moïi vieäc ta ñaõ coù chuaån bò xong xuoâi. Chæ chôø aên uoáng no neâ laø ai lo phaàn naáy. Leâ Traân ñöa tay buïm mieäng laøm tieáng cuù goïi Ñoàng Coâ trôû veà hoïp cuøng moïi ngöôøi. Caû boán boùng ñen chuïm nhau aên uoáng moät böõa thaät no, luùc ñoù ñeâm ñaõ chuyeån sang giöõa canh tö... Hoa Coâ Giaùo Chuû noùi vôùi moïi ngöôøi: Taát caû chung quanh ñaây ñeàu yeân tónh, khoâng coù gì ñaùng ngaïi, quaân Nam (Goïi nghóa quaân Lam Sôn) chöa coù hoaït ñoäng naøo lôùn ôû vuøng Taây Ñoâ naøy, maïnh nhaát laø ôû Ngheä An thoâi. Quay sang Ñoàng Coâ, Hoa Coâ Giaùo Chuû noùi tieáp: - Naøy sö tyû, tieåu muoäi ñaõ coù nôi cho Thanh Höông coâ nöông döïng quaùn roài, ñoù laø moät quaùn röôïu ven ñöôøng, vieäc kinh doanh ñeàu do giaùo phaùi Hoa Coâ cuûa tieåu muoäi ñaûm ñang. Thanh Höông coâ nöông tuy khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa

giuùp baø con. Xuaân nhö theá naøo, oâng xaùc Laøng Thaùi Xuaân: Kyù söï kyø 3: - Nhöõng chuyeän giaûi quyeát nhaän: - “Toâi ôû ñaây töø khi coù khu Laøng mình coù gì laï khoâng? coù gì quan troïng khoâng? - Thaät ra treân toaøn nöôùc cö xaù naøy. Luùc ñaàu toâi laøm

Laøng Thaùi Xuaân laø moät trong nhöõng coäng ñoàng daân cöû ñaàu tieân taïi tieåu bang Texas. Theo lôøi tröôûng khu Nguyeãn Ñaïo Gia thì phaûi hieåu coäng ñoàng daân cöû ôû ñaây laø theo nghóa heïp, coù leõ chæ neân thu heïp trong phaïm vi daân cöû coäng ñoàng Vieät Nam maø thoâi. - Ñieàu kieän naøo thì ñöôïc tranh cöû vaøo ban ñaïi dieän laøng? - Phaûi 21 tuoåi trôû leân vaø khoâng can aùn. Tuy nhieân, phaàn lôùn nhöõng tröôûng khu ôû ñaây ñeàu laø ngöôøi ñaõ veà höu. Hoï coù ñuû ñieàu kieän thôøi giôø hôn ñeå laøm vieäc. Ngoaøi ra, tö caùch cuûa ngöôøi ñaïi dieän cho laøng naøy cuõng raát caàn thieát. - Nhö vaäy tröôûng khu, phoù tröôûng khu vaø Toång Thö Kyù laø côm nhaø vaùc ngaø voi? - Ñuùng vaäy. Trong khi ñoù, coâng vieäc laïi nhieàu. Baát cöù chuyeän gì thaønh phoá noù cuõng loâi ñaàu mình ra. Nhöng ñöôïc caùi laø toâi khoâng laøm vieäc nöõa neân cuõng coù thôøi giôø laøm vieäc

- Tröôùc ñaây, caûnh saùt thaønh phoá ñeå yù laøng naøy vì thaáy baø con nhieàu khi cuõng aåu. Thôøi kyø thaønh phoá bò caùc teä naïn hoaønh haønh, nhöõng khu nhö theá naøy cuõng bò ñeå yù. Nhöng cuoái cuøng hoï cuõng hieåu ra vaø thay ñoåi caùch nhìn. - Nghe ñoàn coù thôøi kyø taïi ñaây coù ngaû caû thòt caày, coù ñuùng khoâng? - Hoï noùi taàm baäy. Beân Myõ naøy maø nhö vaäy, ñi tuø nhö chôi, ai daùm. Tröôùc ñaây, thænh thoaûng coù chôï choàm hoåm trong laøng. - Sieâu thò thieáu chi maø laïi hoïp chôï choàm hoåm? - Moät vaøi ngöôøi trong laøng coù khi mua ñöôïc oác bieâu vaø cua ñoàng, ít moàng tôi, tía toâ, kinh giôùi ñoâi khi coù caû rau ñay. Theá laø coù chôï choàm hoåm ñöôïc roài. Tröôùc ñaây, maáy thöù naøy khoâng mua ñöôïc ôû sieâu thò. Toâi hoûi tröôûng khu Nguyeãn Ñaïo Gia veà caùi teát Vieät Nam ôû trong laøng Thaùi

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

KHAI KHAÙNH TAÄN

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi)

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349

Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

l

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

cho Minh Food, laø moät coâng ty laøm chaû gioø baùn ñi khaép caùc sieâu thò treân nöôùc Myõ. Minh Food tröôùc ñaây do ngöôøi Myõ laøm chuû, nhöng sau khoâng thaáy khaù ñöôïc neân baùn laïi coâng ty cho moät thöông gia Vieät goác Hoa. Thöông gia naøy ñieàu haønh coâng ty vôùi soá nhaân coâng ngöôøi Vieät Nam raát caàn cuø vaø coù nhieàu saùng kieán. OÂng ta cöùu vaõn ñöôïc Minh Foods. Toâi laøm cho Minh Foods ñeán khi caùc con toâi toát nghieäp ñaïi hoïc thì toâi nghæ höu. Caùc con toâi mua nhaø lôùn ôû ngoaøi laøng, nhöng hai vôï choàng giaø khoâng muoán ra khoûi laøng. ÔÛ ñaây, tuy tieän nghi keùm hôn caùc ngoâi nhaø môùi ôû ngoaøi, nhöng ñöôïc ñeàn buø baèng tình baø con choøm xoùm. Ngay cuoái tuaàn, chuùng toâi ñi nhaø thôø xong, coù theå taäp hoïp ôû trung taâm ngöôøi giaø hay ôû nhaø ruû maáy baïn giaø ñeán ñaùnh côø töôùng hay toå toâm, maø chöôïc vui hôn nhieàu. Soáng ñaâu quen ñoù, khoâng deã maø ruõ aùo rôøi laøng ñöôïc”. Toâi ñöôïc daãn ñi thaêm caùc cô sôû coâng coäng trong laøng: thö vieän vaø lôùp daïy ñieän toaùn cho ngöôøi cao nieân. Ñieàu ñaùng keå nhaát laø thö vieän. Noù coù khoaûng gaàn 1,000 cuoán saùch, goàm phaàn lôùn caùc saùch vieát baèng Anh ngöõ lieân quan ñeán lòch söû, vaên hoùa, vaên ngheä, xaõ hoäi taïi Hieäp Chuûng Quoác, moät ít saùch baùo baèng Vieät ngöõ. Nhöng coù ñieàu muoán ñoïc ñöôïc nhöõng taøi lieäu naøy, ngöôøi ñoïc phaûi coù moät soá voán Anh ngöõ khaù cao cho neân thö vieän ngaøy nay taïi laøng Thaùi Xuaân cuõng ít ngöôøi lai vaõng. Lôùp daïy maùy ñieän toaùn cho ngöôøi cao nieân vaãn coøn sinh hoaït nhöng daàn daø cuõng chæ coøn laø lòch söû cuûa laøng Thaùi Xuaân. Vaø cuoái cuøng, theo lôøi oâng Nguyeãn Ñaïo Gia, laøng Thaùi Xuaân vaãn chæ laø laøng. Beân ngoaøi böùc töôøng bao quang

khu chung cö Thaùi Xuaân, toác ñoâ cuûa söï thay ñoåi caøng ngaøy caøng dieãn ra vôùi vaän toác nhanh hôn. Chính vì theá, laøng Thaùi Xuaân vaãn coøn thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi maø söï thay ñoåi khoâng taïo cho hoï moät aûnh höôûng quan troïng naøo. Cuõng nhö bieát bao nhieâu khu chung cö khaùc ñöôïc goïi laø laøng nhö Hueá, Saigon, St. Joseph... naèm treân ñöôøng Park Place, laøng Thaùi Xuaân laø moät taäp theå ñaëc bieät cuûa nhöõng ngöôøi tò naïn Vieät Nam môùi tôùi. Luùc ñaàu, coù söï laãn loän giöõa qui cheá apartment vaø condominium, nhöng vaøi naêm sau, chính quyeàn thaønh phoá ñoàng yù coi nhöõng ñôn vò trong laøng Thaùi Xuaân laø condominium vaø caáp chuû quyeàn cho töøng caù nhaân laøm chuû nhöõng ñôn vò naøy. Ñaây cuõng laø moät bieán chuyeån quan troïng, bôûi noù laøm neàn taûng ñeå cho nhöõng laøng khaùc nhö Hueá, St Joseph vaø St. Mary ñöôïc höôûng caùc qui cheá ñòa oác töông töï. Coù ngöôøi neâu ra thaéc maéc laø trong nhöõng laøng Vieät Nam nhö ñaõ ñöôïc neâu teân ôû phaàn ñaàu cuûa loaït kyù söï naøy, thaønh phaàn toân giaùo ra sao. Tuy khoâng coù lôøi xaùc nhaän chính thöùc naøo veà thaønh phaàn toân giaùo trong laøng, nhöng cö daân trong laøng Thaùi Xuaân cho bieát haàu heát nhöõng cö daân trong laøng Thaùi Xuaân laø ngöôøi theo Coâng giaùo. Rieâng laøng Hueá vaø Saigon coù laãn vaøo nhöõng ngöôøi theo toân giaùo khaùc. Ngoaøi soá “laøng” treân, coù moät cö xaù goïi laø “Cö Xaù Thieân Ñaøi”. Trong cö xaù naøy, haàu heát cö daân thuoäc laø tín ñoà cuûa moät ngoâi chuøa Phaät giaùo gaàn ngay ñoù. Ñaây cuõng coù theå goïi laø moät caùi laøng ñaëc bieät. Söï xuaát hieän cuûa Cö Xaù Thieân Ñaøi vaø moät ngoâi chuøa Phaät giaùo ôû giöõa moät khu phoá töøng coù thôøi bò baêng ñaûng hoaønh haønh ñaõ taïo ra moät aûnh höôûng lôùn veà xaõ hoäi vaø laøm thay ñoåi caùch nhìn cuûa ngöôøi daân baûn xöù vôùi nhöõng xaõ hoäi nho nhoû cuûa ngöôøi tò naïn Vieät Nam. (Coøn tieáp)

TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

Myõ, chæ coù laøng Thaùi Xuaân laø coù khoâng khi Teát gioáng nhö Vieät Nam: goùi baùnh chöng, giaõ gioø, laøm baùnh daày, goùi gioø thuû, chôï hoa ngay trong laøng. Ñaëc bieät laø phaùo Teát. Naêm ngoaùi baø con ôû ñaây ñoát phaùo nhieàu ñeán noâi khoùi bay leân khieán cho cöùu hoûa thaønh phoá töôûng coù chaùy, sau hoï bieát laø daân laøng Thaùi Xuaân ñoát phaùo neân cho tröïc thaêng quaàn ôû treân ñeå ñeà phoøng chaùy. - Nhöng cuoái cuøng coù chuyeän gì khoâng, thöa oâng? - An toaøn bôûi vì tuy ñoát phaùo nhieàu nhöng khoâng ñoát ôû trong nhaø hay tröôùc nhaø. Chuùng toâi taäp trung taïi moät mieáng ñaát troáng tröôùc nhaø nguyeän vaø giöõ ñuùng nhöõng ñoøi hoûi veà an toaøn. Saùng moàng moät, moïi ngöôøi maëc quaàn aùo môùi vieáng thaêm vaø chuùc teát nhau, lì xì cho con nít. Giaûi trí thì coù giaûi côø töôùng vaø baàu cua caù coïp. Cuï Thaéng 75 tuoåi ngöôøi trong laøng Thaùi Xuaân cho bieát caûm töôûng cuûa cuï veà

Maët tieàn laøng St. Joseph ôû Houston

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

boïn naøy moät böïc. Baûn chaát thaät thaø, Thanh Höông e theïn: - Thì muoäi cuõng hoïc laïi cuûa caùc tyû tyû ñaây thoâi, laøm sao daùm saùnh ñöôïc vôùi ai... Khieâm nhöôøng chöa heát caâu, Thanh Höông kheõ noùi: - Ñeán roài. Caû boán ngöôøi nuùp vaøo sau moät taûng ñaù nhìn ra quan saùt. Moät trung nieân, luøn thaáp, maëc tröôøng baøo, ñeo treân löng chieác bao phuïc phình to ra, khoâng bieát beân trong ñöïng gì. Thanh Höông kheõ leân tieáng: - Khoâng chöøng haén laø... Leâ Traân laéc ñaàu, voã nheï vaøo löng Thanh Höông, nhö baûo im laëng. Trong khi gaõ luøn trung nieân ñeán ngay choã luùc naõy moïi ngöôøi duøng laøm nôi tuï baøn thì döøng laïi, roài daùo daùc nhìn töù phía nhö sôï coù ai theo doõi. Leâ Traân noùi nhoû vaøo tai Thanh Höông: - Coù theå noù laø moät teân ñaïo chích maø cuõng coù theå laø moät teân höôùng ñaïo ñang doï ñöôøng cho moät ñoäi quaân naøo ñoù... Noùi chöa döùt caâu thì khoâng bieát moät cuïc ñaù nhoû töø ñaâu rôi truùng ngay vaøo löng cuûa Leâ Traân, chaøng lieàn ngaång daàu leân xem söï theå, thì Ñoàng Coâ töø treân cao ñaõ ra daáu baûo chaøng im laëng, roài ñöa tay chæ gaõ luøn môùi ñeán, xong chæ vaøo mình nhö coù yù hoûi laø ñeå cho naøng giaûi quyeát teân naøy... Coøn tieáp

VUÕ AÙNH

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN

l

baûn giaùo, nhöng taát caû voõ coâng coâ ta coù ñöôïc ñeàu laø voõ coâng cuûa boån phaùi, neân ngöôøi ngoaøi khoù phaùt hieän. Ñoái vôùi boïn quan binh Minh Trieàu thì Thanh Höông coâ nöông chæ caàn laøm ra veû thaân thieát vôùi Traàn Haïp laø ñuû, moïi vieäc khaùc coù nhoùm ñeä töû cuûa tieåu muoäi lo heát. Laøm nhö theá khoâng bieát sö tyû vöøa loøng chöa? Coù coøn ñem sö phuï ra huø muoäi nöõa khoâng? Ñoàng Coâ taùt yeâu nheï vaøo maù cuûa Hoa Coâ noùi: - Sö muoäi laøm ta haøi loøng laém! Chuyeán naøy ta khoâng trình laïi cho sö phuï maø veà Baéc Kinh noùi laïi cho muoäi phu Lieãu Thaêng bieát thoâi. Sö muoäi lieäu hoàn... Noùi ñeán ñaây, thì boãng Thanh Höông nhö phaùt hieän ra ñieàu gì, hoát hoaûng noùi: - Coù ngöôøi. Coù ngöôøi ñi veà phía naøy! Ñeå xem thöû naøo... AØ ñuùng roài phía ñoái dieän, höôùng tröôùc maët chuùng ta... Khoâng nhieàu, hình nhö chæ coù moät ngöôøi... Chôø xem... Muoäi chæ duøng thính löïc maø ñoaùn ra theá, chöù khoâng chaéc chaén laém aø nghen. Thaät ra caû Leâ Traân, Ñoàng Coâ, Hoa Coâ Giaùo Chuû ñeàu nhaän bieát coù ngöôøi tôùi, nhöng coù leõ ñeå nghieäm xem thính löïc cuûa Thanh Höông theá naøo, neân caû ba cöù giaû vôø chuyeän troø. Leâ Traân nhö muoán khích leä nghóa muoäi cuûa mình, chaøng noùi: - Thính löïc cuûa nghóa muoäi coøn cao hôn

Nhöõng coäng ñoàng Vieät Nam daân cöû ñaàu tieân taïi Texas

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

SATURDAY, JULY 16, 2005

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Baùc Só

PHAÏM GIA KHAÙNH, M.D

9191 BOLSA AVE., SUITE 205, WESTMINSTER, CA 92683 (Trong khu Chôï 99)

Ñieän thoaïi: (714) 891-7035 * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Trung taâm y teá toaøn khoa Ñaø Naüng. * Nguyeân Baùc Só saûn phuï khoa vaø ngoaïi thöônhg döôõng ñöôøng * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Tai-Muõi Hoïng beänh vieän Maltezer vaø baûo sanh vieän Haøm Nghi. * Hoaøn taát haäu Ñaïi Hoïc UCLA. * Hoäi vieân hoäi Y Só Hoa Kyø. Vieät Ñöùc Ñaø Naüng.

Chuyeâ n Trò: BEÄ N H TOAØ N KHOA vaø TAI MUÕ I HOÏ N G GiÔØ LAØM VIEÄC:

NHAÄN n KHAÙM BEÄNH LAØM THEÛ XANH, DI TRUÙ, NHAÄP TÒCH cuûa Sôû Di Truù Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: MEDICAL * Beänh Ngoaøi da vaø Hoa Lieãu, Beänh ngöôøi lôùn, Treû Em, Beänh Ngoaøi 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: MEDICARE da, Saûn phuï khoa, Tieåu giaûi phaãu, Chích ngöøa, Khaùm söùc khoûe toång 9:30 AM- 2:00 PM vaø BAÛO HIEÅM quaùt, Nhaäp hoïc, Chöông Trình WIC, Thöû maùu laøm hoân thuù.

Blvd.

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông

Nhöõng haønh vi phaïm phaùp lieân quan ñeán vieäc thu giöõ caùc khoaûn thueá lao ñoäng THUÙY CHI - IRS/SPEC Cô quan chuû quaûn caùc xí nghieäp hoaëc chuû nhaân caùc dòch vuï vaø cô sôû kinh doanh thöôøng döïa vaøo nhieàu lyù do ñeå khoâng thöïc hieän vieäc taïm thu tieàn thueá töø löông cuûa coâng nhaân vieân hay coù taïm thu tieàn thueá nhöng khoâng noäp cho chính phuû ngay. Moät soá chuû nhaân/cô sôû kinh doanh cho raèng hoï coù theå möôïn taïm tieàn thueá cuûa chính phuû nhö vay tieàn ngaân haøng trong moät thôøi gian ngaén roài hoaøn laïi sau. Moät soá khaùc coù theå ôû trong tình traïng taøi chính bò thieáu huït neân khi thu ñöôïc tieàn thueá taïm thu cuûa nhaân vieân hoï khoâng ñoùng ngay cho Sôû Thueá Vuï maø taïm thôøi söû duïng vaøo muïc ñích rieâng. Moät soá ít ngöôøi khaùc laïi coù nhöõng haønh vi lieân quan ñeán nhöõng kieåu laäp luaän khaùc haún caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp veà vaán ñeà thueá vuï v.v... Duø vôùi baát kyø lyù do gì, ngöôøi ñoùng thueá caàn hieåu roõ raèng luaät lieân bang yeâu caàu caùc chuû cô quan phaûi thu thueá töø löông cuûa coâng nhaân vieân vaø noäp soá tieàn thueá hoï ñaõ thu ñöôïc cho chính phuû. Thueá thu töø löông (employment tax) goàm thueá lôïi töùc ñoùng cho chính phuû lieân bang, thueá an sinh xaõ hoäi, thueá y teá, vaø thueá trôï caáp thaát nghieäp. Ngoaøi ra, moät soá caùc tieåu bang coøn quy ñònh caùc cô quan chuû quaûn phaûi thu theâm moät soá caùc khoaûn thueá lao ñoäng khaùc, nhö caùc khoaûn ñoùng goùp vaøo quyõ höu boång hoaëc caùc khoaûn boài thöôøng phuùc lôïi cho nhaân vieân (contributions to a worker’s compensation fund). Khi chuû nhaân khoâng khai baùo vaø noäp ñaày ñuû caùc khoaûn thueá taïm thu hoaëc khoâng noäp

caùc khoaûn tieàn thueá ñaõ thu cho chính phuû, haønh ñoäng naøy seõ aûnh höôûng ñeán quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng khi hoï khai nhaän caùc khoaûn phuùc lôïi thuoäc caùc chöông trình trôï caáp cuûa chính phuû trong töông lai. Sôû Thueá Vuï hieän ñang tieán haønh nhieàu bieän phaùp khaùc nhau ñeå giaûi quyeát tình traïng khoâng tuaân thuû vieäc thu vaø noäp caùc khoaûn tieàn thueá lao ñoäng cuûa coâng nhaân vieân chöùc. Caùc hoaït ñoäng mang tính daân söï ñöôïc aùp duïng nhö kieåm toaùn hoà sô thueá, noäp hoà sô xin leänh tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi thieáu thueá. Ngoaøi ra, song song vôùi caùc bieän phaùp naøy,boä phaän ñieàu tra hình söï cuûa Sôû Thueá Vuï cuõng ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu tra vaø ñeà nghò caùc cô quan lieân ngaønh khaùc cuøng phoái hôïp ñeå ñuû chöùng cöù truy toá caùc caù nhaân vaø caùc cô sôû kinh doanh ñaõ coá tình khoâng khai vaø noäp caùc khoaûn thueá lao ñoäng nhö quy ñònh. Nhöõng noã löïc keå treân ñaõ ñöa ñeán keát quaû nhieàu ngöôøi ñaõ chính thöùc bò keát aùn vaø buoäc phaûi ñoùng phaït cuõng nhö phaûi vaøo tuø. Trong ba naêm vöøa qua ñaõ coù 117 ngöôøi phaûi vaøo caùc nhaø tuø lieân bang hoaëc trong caùc khu taäp trung caùch ly vôùi gia ñình vaø xaõ hoäi daønh cho nhöõng ngöôøi vi phaïm luaät hình söï lieân quan ñeán vieäc thu thueá lao ñoäng. Khoaûng 77% nhöõng ngöôøi bò keát aùn troán ñoùng thueá lao ñoäng phaûi chòu möùc phaït 17 thaùng tuø giam vaø boài thöôøng caùc khoaûn tieàn thueá vaø tieàn laõi cuøng caùc khoaûn tieàn phaït. Quyù vò coù theå ñoïc vaø tham khaûo caùc vuï aùn gaàn ñaây lieân quan ñeán caùc vuï khôûi toá thueá

vuï treân maïng thoâng tin cuûa Sôû Thueá Vuï taïi ñòa chæ www.irs.gov. Quyù vò coù theå vaøo caùc maïng thoâng tin noái keát vôùi caùc vuï aùn lieân quan ñeán vieäc taïm thu tieàn thueá lao ñoäng ñöôïc toùm taét döôùi caùc daïng toäi phaïm döôùi ñaây. Sôû Thueá Vuï khuyeán khích vaø mong moûi caùc cô quan cuõng nhö chuû nhaân caùc xí nghieäp traùnh ñöøng ñeå bò dính líu ñeán hoaëc trôû thaønh naïn nhaân cuûa caùc hoaït ñoäng phaïm phaùp naøy. Phoå bieán hieän nay laø 8 hình thöùc vi phaïm vieäc tuaân thuû ñoùng vaø thu thueá lao ñoäng bao goàm: Pyramiding “Pyramiding” laø teân goïi caùc khoaûn tieàn thueá lao ñoäng ñöôïc chuû nhaân thu giöõ töø löông cuûa nhaân vieân cho caùc khoaûn thueá lôïi töùc taïm thu, nhöng khoâng ñöôïc chuyeån vaø giao noäp cho Sôû Thueá Vuï. Pyramiding do ñoù laø moät haønh vi phaïm phaùp xaûy ra ôû ôû caùc cô quan nôi chuû nhaân coù thu giöõ caùc khoaûn thueá lao ñoäng cuûa nhaân vieân nhöng coá yù khoâng giao hay kyù thaùc caùc khoaûn thueá taïm thu ñoù vaøo taøi khoaûn cuûa IRS. Nguyeân nhaân daãn ñeán tröôøng hôïp naøy thöôøng do thieáu voán hoaëc laõi khoâng ñuû ñeå chuû nhaân hay cô quan buø vaøo caùc chi phí hoaït ñoäng kinh doanh, vì vaäy chuû nhaân buoäc phaûi söû duïng quyõ tín duïng thueá taïm thu ñeå trang traûi caùc khoaûn nôï khaùc. Caùc khoaûn tieàn thueá taïm thu naøy chuû nhaân phaûi noäp cho chính phuû haèng quyù toàn ñoïng (accumulate) hay chaát ñoáng (pyramid) trong chöøng möïc ngöôøi chuû hy voïng seõ coù tieàn ñeå ñoùng buø vaøo khoaûn thueá hoï chöa noäp. Nhöng thöôøng thöôøng caùc cô sôû kinh doanh lieân quan ñeán vieäc beâ boái naøy thöôøng phaûi ñoùng cöûa hoaëc noäp ñôn xin phaù saûn vaø baét ñaàu moät coâng ty kinh doanh môùi döôùi teân kinh doanh môùi ñeå baét ñaàu laïi moät quaù trình vi phaïm khaùc. Unreliable Third Party Payers

Ñöôïc thieäp cuûa OÂng Baø PHAÏM NHÖÕ TIEÁP (Taâm Zen) baùo tin

Tröôûng Nöõ

Phaïm Gia Quyønh Höông ñeïp duyeân cuøng

Traàn Ñình Quaân Thöù Nam cuûa OÂng Baø TRAÀN ÑÌNH THÖÙ Hoân leã ñöôïc cöû haønh taïi tö gia, Nam Cali, vaøo Thöù Baåy, 16 thaùng Baåy naêm 2005.

Chuùng toâi möøng hai hoï PHAÏM - TRAÀN coù reå-daâu môùi, chuùc hai chaùu

Quyønh Höông & Quaân luoân haïnh phuùc. Gia ñình Buøi Ñaêng Söï Gia ñình Phaïm Quoác Baûo Gia ñình Nguyeãn Töôøng Quyù Gia ñình Phaïm Gia Coån

“Unreliable Third Party Payers” laø phaùp nhaân thuû vai ngöôøi ñaïi dieän cho cô quan ñeå ñoùng thueá cho chính phuû. Coù hai loaïi phaùp nhaân ñaïi dieän ñoùng thueá chuû yeáu: (1) Boä phaän cung caáp dòch vuï laøm baûng löông cho nhaân vieân Payroll Service Providers, vaø (2) Caùc toå chöùc chuû quaûn chuyeân nghieäp - Professional Employer Organizations. Caùc cô quan chuyeân moân cung caáp dòch vuï löông boång cho nhaân vieân thöôøng ñaûm traùch vieäc noäp hoà sô khai thueá lao ñoäng cho chuû caùc cô sôû dòch vuï, kinh doanh vaø noäp caùc khoaûn tieàn thueá lao ñoäng thu ñöôïc cho chính phuû. Caùc toå chöùc chuû quaûn chuyeân nghieäp thöïc hieän vieäc cho thueâ nhaân coâng (offer employee leasing), nghóa laø caùc cô quan naøy ñaûm traùch caùc chöùc naêng haønh chính, nhaân söï vaø keá toaùn löông boång cho caùc coâng nhaân vieân hoï cho caùc cô quan khaùc thueâ ñeå thöïc hieän caùc dòch vuï kinh doanh. Nhieàu cô quan chuû quaûn chuyeân nghieäp ñaõ thöïc hieän vaø cung caáp caùc hôïp ñoàng raát coù hieäu quaû cho chuû caùc cô quan kinh doanh vaø xí nghieäp, nhöng trong moät soá caùc tröôøng hôïp, caùc coâng ty cuûa caû ñoâi beân ñeàu ñaõ vi phaïm caùc quy ñònh ñoùng caùc khoaûn thueá lao ñoäng taïm thu cho Sôû Thueá Vuï. Khi caùc coâng ty cung caáp dòch vuï lao ñoäng naøy bò giaûi taùn, haèng trieäu ñoâ-la tieàn thueá lao ñoäng hoï ñaõ thu giöõ töø löông cuûa ngöôøi lao ñoäng khoâng theå thanh toaùn. Do ñoù, Sôû Thueá Vuï khuyeán khích caùc cô quan vaø chuû nhaân caùc xí nghieäp vaø caùc cô sôû kinh doanh neân kieåm tra kyõ löôõng soå saùch baùo caùo taøi chính cuûa caùc cô quan cung caáp dòch vuï lao ñoäng chuyeân nghieäp cuõng nhö choïn löïa kyõ caøng caùc cô quan ngaøy tröôùc khi kyù hôïp ñoàng nhaän dòch vuï cuûa hoï. Chaúng haïn, khi choïn coâng ty ñoái taùc ñeå giuùp phuï traùch vaán ñeà nhaân löïc vaø soå saùch keá toaùn cuûa nhaân vieân, chuû cô quan neân chuù yù ñeán thaønh

SATURDAY, JULY 16, 2005 tích vaø quaù trình söû duïng heä thoáng ñoùng thueá töï ñoäng cuûa chính phuû lieân bang (EFTPS - the Electronic Federal Tax Payment System). Heä thoáng naøy giuùp caùc cô quan vaø chuû nhaân caùc xí nghieäp xaùc ñònh caùc khoaûn tieàn thueá cô quan ñaïi dieän cuûa hoï ñaõ ñoùng cho chính phuû. Ñoàng thôøi, ñieàu quan troïng hôn nöõa laø caùc cô quan cuõng nhö caùc chuû xí nghieäp ñöøng bao giôø cho pheùp cô quan ñaïi dieän laø ngöôøi hay phaùp nhaân duy nhaát nhaän caùc baùo caùo taøi chính cuûa IRS. Noùi caùch khaùc, chuû cô quan khoâng neân chuyeån ñòa chæ cuûa ngöôøi nhaän caùc baùo caùo taøi chính cuûa IRS sang ñòa chæ cuûa ngöôøi ñaïi dieän. Frivolous Arguments “Frivolous arguments” laø loái tranh luaän ngôù ngaån, voâ lyù cuûa caù nhaân vaø caû boïn khuyeán duï thieáu ñaïo ñöùc. Boïn naøy thöôøng söû duïng caùch giaûi thích sai leäch ñeå khoâng phaûi ñoùng caùc khoaûn tieàn thueá lao ñoäng cho chính phuû. Nhöõng haønh vi sai phaïm naøy döïa vaøo nhöõng lôøi dieãn giaûi voâ caên cöù veà ñieàu khoaûn 861 (Section 861) vaø caùc ñoaïn khaùc thuoäc boä luaät thueá. Taát caû nhöõng laïp luaän vaø lyù leõ cuûa boïn chuùng ñaõ hoaøn toaøn bò toøa aùn baùc boû. Moät daïng hoaït ñoäng khaùc cuûa troø bòp bôïm naøy coù lieân quan ñeán vieäc söû duïng khoâng ñuùng caùch maãu ñôn 941c. Maãu ñôn 941c laø baûn töôøng trình boå sung ñeå ñieàu chænh caùc thoâng tin ñaõ khai treân maãu ñôn 941, vôùi noã löïc nhaän ñöôïc tieàn refund töø caùc khoaûn thueá lao ñoäng ñaõ ñoùng tröôùc ñoù (Form 941c - Supporting Statement to Correct Information on Form 941). Nhöõng vuï aùn gaàn ñaây ñaõ xöû vi phaïm luaät hình söï ñoái vôùi boïn xuùi giuïc cuõng nhö boïn ñieàu haønh troø bòp bôïm keå treân. Cô quan naøo hoaëc chuû nhaân naøo ñaõ coù lieân can ñeán caùc quaù trình löøa bòp naøy cuõng vaãn coù theå phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà caùc khoaûn tieàn thueá phaûi traû laïi cho IRS

cuøng nhöõng khoaûn thueá lao ñoäng ñaõ thu giöõ traùi pheùp, caùc khoaûn tieàn laõi phaùt sinh treân caùc khoaûn tieàn naøy cuõng nhö caùc khoaûn tieàn phaït do vi phaïm vieäc ñoùng thueá. (Tieáp theo kyø sau: 5 hình thöùc vi phaïm caùc quy ñònh thu giöõ tieàn thueá lao ñoäng cuûa coâng nhaân vieân)

Sinh hoïat Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Moät buoåi daï tieäc seõ ñöôïc toå chöùc sau ngaøy hoäi ngoä, vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu, Chuû Nhaät, 17 Thaùng Baûy, 2005, taïi Seafood Place II, 420 S. Brookhurst Street, Anaheim. Lieân laïc: Nguyeãn Baù Taán (949-389-8818), Traàn Vaên Höõu (714-290-0732).

Caâu Laïc Boä Traàn Höng Ñaïo toå chöùc hoäi thaûo

Ngaøy giôø: 11 giôø 30 saùng, Thöù Baûy ngaøy 16 Thaùng Baûy 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger, Santa Ana. Caùc dieãn giaû thuyeát trình: Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên, Giaùo Sö Ñoã Quyù Toaøn, doanh nhaân Traàn Ñình Tröôøng, Giaùo Sö Nguyeãn Thanh Lieâm... Chi phí: $20 cho aåm thöïc. Ñeå tham döï, xin phuùc ñaùp tröôùc ngaøy 12 Thaùng Baûy 2005. Lieân laïc: oâng Vöông Quoác Quaû, Chuû Tòch CLB Traàn Höng Ñaïo, ñieän thoaïi: 714-5378942.

Maëc Ñoâng ra maét “Gaùi Queâ Doïc Ñöôøng”

Ngaøy giôø: 11 AM, Chuû Nhaät, 17 Thaùng Baûy, 2005. Ñòa ñieåm: Emerald Bay Seafood Restaurant, 5015 Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Hoäi Ñoàng Höông Laâm Xöông Yeân kính môøi. Lieân laïc: 714-432-0307, 714-467-5592.

Hoäi AÙi Höõu Quaûng Nam Ñaø Naüng gaây quyõ

Ngaøy giôø: 6:30PM, Chuû Nhaät 17 Thaùng Baûy naêm 2005. Ñòa ñieåm: Royal Seafood Restaurant, 12342 Brookhurst, Garden Grove. Nhaèm gaây quyõ ñeå lieân keát vôùi Vieän Vieät Hoïc toå chöùc Ngaøy Quaûng Nam Ñaø Naüng vaøo ñaàu Thaùng Chín, 2005. Kính môøi ñoàng höông Quaûng Nam Ñaø Naüng vaø thaân höõu tham döï buoåi tieäc ñeå coù phöông tieän toå chöùc Ngaøy Quaûng Nam Ñaø Naüng. Lieân laïc: Tröông Coâng Caûnh (562) 5523402, Ñoaøn Ngoïc Ña (714) 262-0209, Nguyeãn Vaên Myõ (714) 454-5718, Nguyeãn Löu Phöông (714) 720-4895, hoaëc mua veù taïi nhaø haøng Phöông’s Restaurant, ñieän thoaïi (714) 534-3339.

Thoâng baùo bieåu tình taïi toøa ñaïi söù Malaysia vaø Indonesia

Ngaøy giôø: Taäp trung luùc 8 giôø saùng, 18 Thaùng Baûy, 2005.

Tieáp trang B8

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TIEÄM SAÙCH GIAÙO KHOA

NHÖÕNG SAÙCH HOÏC MUØA HEØ ÑAÏI HAÏ GIAÙ

JUMP Q www.jumpqbooks.com

MUØA HEØ LAØ THÔØI GIAN TOÁT NHAÁT ÑEÅ TRAU GIOÀI NAÊNG KHIEÁU HOÏC VAÁN CUÛA CAÙC EM ANH NGÖÕ

TOAÙN HOÏC

English Textbooks & Workbooks (Gr.1-12), ESL Phonics, Vocabulary, Grammar, Spelling, Language Arts (Gr.K-12) Critical Reading for New SAT, Writing, Reading Comprehension Dictionary, Thesaurus, Rhyming, Idion Dictionary

KHOA HOÏC

Science Textbooks & Workbooks (Gr.3-12) Earth Science, Life Science, Physical Science High School Science: Biology, Physics, Chemistry Science Project Materials, Microscope, Magnets

Social Science Texbooks (Gr.3-10) Community, California, History, Geography (Gr.1-8) American History, Government, World History, European History Atlas, Maps, Globe, Mission Craft Materials

SAÙCH LUYEÄN THI SAT MÔÙI

New SAT Workbooks: Critical Reading, Writing, Math for New SAT. Kaplan's New SAT, New SAT II Practice Tests, McGraw-Hill's New SAT.

SAÙCH ÑOÏC CHO MUØA HEØ

Bôùt

Bôùt

20% McGraw-Hill Spectrum Series: Phonics, Reading, Spelling, Writing, Language Arts. Teacher Created Materials Series: Grammar Practice, Comp. & Critical Thinking, Nonfiction Comp.

O.C. STORE: 8608 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92844 (G.G. + Newland) Tel: (714) 539-9808 (English)

Garden Grove

Magnolia

Fun & Learning CD-Roms Phonics, Math, Algebra, Geometry, thinking skills Available.

Newland

9.

99

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Beach

Sale only

Harcourt Math, Scott-Forseman Math & Workbooks (Gr.1-12) Math Skills Practice, Problem Solving, Mental Math (Gr.K-12) Fractions, Measurement, Decimals, Percents, Time, Money Algebra I & II, Geometry, Trigometry, Pre-Calculus, Calculus

Gate Test Prep. Books, Critical Thinking Activities Analogies, Reasoning, Brain Teasers Brain Teasing Puzzles, Games, I.Q. Test Books Brainy Toys, Building Thinking Skills

Educational Software trong CD

$

XAÕ HOÄI HOÏC

SAÙCH SUY NGHÓ COÙ PHAÙN ÑOAÙN

Westminster

Grade level Reading Book set Newberry winners set Reading Book for SAT

15%

L.A STORE: 4177 W. 3rd St. # B Los Angeles, CA 90020 (goùc 3rd vaø Hobart) Tel: (213) 365-6133 (English)

Business Hours: 10AM - 7PM (Mon-Thu) 10AM - 6PM (Fri-Sat) Sunday closed

JEI Learning Center

rgarden e d n i K From Grade h t 2 1 to

Chöông Trình Hoïc Heø

"Enjoy your summer with meaningful and beneficial program we have prepared for you" CAÙC MOÂN HOÏC CHÍNH CHO MUØA HEØ

CAÙC LÔÙP BUOÅI CHIEÀU

KHOÙA HOÏC 8 TUAÀN CHO MIDDLE SCHOOL

JEI Math JEI Problem Solving JEI English JEI Korean English classes Book Club Speech

Westminster

714-590-9588

Wilton

Crenshaw

highland

La Bree

RAMADA Plaza Hotel

Brookhurst

Kerry

Reading ENGLISH Comprehension Literature Writing Vocabulary Essay Writing Vocabulary Grammar Grammar Phonics MATH Mathematics Algebra I JEI SYSTEM Problem Solving Geometry ! Seft Learning System ! The Programmed Algebra II Social Studies Workbooks ! Individual Diagnostic Test Spanish ! JEI Learning Center ! Academic Advisor Korean Small Group Learning book t s ! Individual Pace From Basics e T iew Book Club Prev ss Cla Arts Garden Grove Wilshire JEI Science JEI Garden Grove JEI LA Highland JEI Sports 13061 Kerry St., 5001 Wilshire Bl. # 201 Trask Garden Grove, CA 92844 Los Angeles, CA 90036 Field Trips FWY 22 Gilbert

.3”

312-938-0300

Tel: 714-590-9588 13061 Kerry St., Garden Grove, CA 92844

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Ñòa Phöông

.3”

Mobile Home: Giaûi phaùp khaû thi... Tieáp trang B1

nghóa laø moät khu ñaát roäng, ngöôøi chuû ñaát ñaõ xin ñöôïc pheùp thaønh phoá cho thieát laäp moät khu vöïc daønh rieâng cho caùc mobile home maø thoâi. Chi tieát hôn moät chuùt thì moät mobile home park phaûi phuø hôïp vôùi nhöõng quy ñònh toái thieåu cuûa thaønh phoá, roäng bao nhieâu, chöùa ñöôïc bao nhieâu caên. Sau khi ñaõ thoâng qua ñöôïc nhöõng thuû tuïc caàn thieát, vaø ñöôïc caáp giaáy pheùp thaønh laäp moät khu mobile home park, vieäc thöïc hieän cuõng phaûi traûi qua nhieàu giai ñoaïn. Tröôùc tieân laø phaûi thi haønh ñuùng vôùi baûn hoïa ñoà ñaõ noäp cho thaønh phoá khi xin pheùp. Baûn hoïa ñoà naøy gioáng nhö baûn ñoà traéc ñòa töøng khu phoá cuûa thaønh phoá ñeå cô quan phuï traùch veà nhaø cöûa kieåm soaùt vieäc thöïc hieän ñuùng theo hoïa ñoà naøy. Giai ñoaïn thöïc hieän haï taàng cô sôû nhö ñöôøng ñi, oáng coáng, daây ñieän, cable ñieän thoaïi, oáng nöôùc... phaûi ñöôïc nhaân vieân kieåm soaùt kyù nhaän töøng phaàn, tröôùc khi böôùc qua phaàn khaùc. Trong khi ñoù thì chuû cuûa mobile home park quaûng caùo treân caùc baùo, ñeå keâu goïi caùc thaân chuû thueâ ñaát trong mobile home park cuûa mình. Thoâng thöôøng moät khu mobile home park trong

phaïm vi Quaän Cam, chæ caàn moät thôøi gian ngaén laø ñaõ coù ñuû thaân chuû thueâ ñaát döïng nhaø. Chæ nhöõng khu vöïc hôi xa thaønh phoá moät chuùt môùi caàn moät thôøi gian khaù laâu, vaø coù nhöõng khu vöïc ôû quaù xa caùc thaønh phoá, töø khi ñöôïc pheùp thieát laäp cho tôùi caû moät hai chuïc naêm sau luùc naøo cuõng coù vaøi vuoâng ñaát troáng chöa coù thaân chuû. Giaûn dò maø noùi theo kieåu Vieät Nam, thì moät mobile park laø moät xoùm maø taát caû moïi caên nhaø trong xoùm ñoù ñöôïc laøm saün trong caùc xöôûng cheá taïo nhaø cöûa, roài ñöôïc keùo veà ñaët treân moät maûnh ñaát trong xoùm nhaø naøy. Chuû cuûa caùc caên nhaø trong xoùm haøng thaùng phaûi traû tieàn thueâ ñaát cho chuû ñaát. Veà phía ngöôøi chuû ñaát thì coù boån phaän phaûi cung caáp caùc tieän nghi haï taàng, giöõ gìn khu xoùm ngaên naép, saïch seõ. Coù hai loaïi mobile home park, moät daønh cho nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi goïi laø senior park vaø moät loaïi daønh cho moïi löùa tuoåi, hay coøn goïi laø family park. Treân phöông dieän toång quaùt, senior park laø nhöõng khu daønh cho caùc thaân chuû töø 55 tuoåi trôû leân. Tuy nhieân moãi moät khu laïi coù moät noäi quy rieâng. Coù khu raát gaét gao, quy ñònh chæ nhöõng ngöôøi treân 55 tuoåi môùi ñöôïc

ôû. Coù khu deã daøng hôn chæ caàn moät ngöôøi ñöùng teân laøm chuû caên nhaø treân 55 tuoåi laø ñuû, nhöng baét buoäc nhöõng ngöôøi cö nguï ôû ñoù phaûi treân 18 tuoåi, vaø phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa ngöôøi quaûn lyù khu ñaát. Tieàn möôùn ñaát cuûa khu senior thöôøng reû hôn, taïi vuøng Quaän Cam cuûa chuùng ta tieàn möôùn ñaát trong caùc senior park baét ñaàu töø $450 cho tôùi $850 moät thaùng. Maëc duø tieàn thueâ ñaát reû hôn khu family park, nhöng hoa coû trong caùc khu naøy thöôøng ñöôïc caùc chuû nhaø vaø chuû ñaát chaêm soùc kyõ hôn, vì tuoåi giaø caàn nhieàu hoa coû vaø maøu saéc. Khu family park, cuõng coøn ñöôïc goïi laø “all age park,” laø khu baát kyø ai cuõng coù theå thueâ ñaát ñöôïc. Mieãn laø ñuû ñieàu kieän traû tieàn ñaát haøng thaùng. Tieàn ñaát trong caùc khu naøy cao hôn khu senior park raát nhieàu. ÔÛ Quaän Cam tieàn thueâ ñaát taïi caùc khu naøy thay ñoåi töø $700 cho tôùi $1250, thaønh thöû khi ñònh mua moät caên mobile home trong family park, chuùng ta caàn phaûi caân nhaéc raát nhieàu yeáu toá, maø yeáu toá haøng ñaàu chính laø tieàn thueâ ñaát vaø nhaát laø tieàn gia taêng haøng naêm. Khu family park thöôøng coù khu cho treû em chôi ñuøa. Taïi nhöõng khu naøy thöôøng hay coù hoà taém chung cho caû khu, nhöng caùc treû em ôû khu naøy chæ ñöôïc pheùp vaøo hoà bôi khi naøo coù ngöôøi thaùp tuøng. (Ñoùn ñoïc kyø tôùi: Öu vaø khuyeát ñieåm cuûa moät caên mobile home so vôùi moät caên nhaø)

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

SATURDAY, JULY 16, 2005

Texas cam keát ngaên chaën chieán tranh ma tuùy ôû bieân giôùi Mexico

cuûa nhöõng tieåu bang ôû caû hai beân ñöôøng bieân giôùi daøi 2,000 daëm cuõng ñaõ hoïp nhau ôû thaønh phoá Torreon cuûa Mexico hoâm Thöù Naêm vaø Ñaõ gieát cheát hôn 170 ngöôøi trong naêm nay Thöù Saùu. Toäi aùc vaø an ninh Texas - Hoâm Thöù Naêm 14 Mexico, ñaùnh nhau vôùi caùc bieân giôùi laø hai vaán ñeà quan Thaùng Baûy 2005, Boä Tröôûng nhoùm ñoái thuû ñòa phöông ôû troïng haøng ñaàu treân chöông Tö Phaùp Tieåu Bang Texas vuøng Vònh ñeå kieåm soaùt vieäc trình nghò söï cuûa hoï. (N.Y.) Greg Abbott ñaõ höùa hôïp taùc buoân baùn cocaine, marijuana hoaøn toaøn vôùi nhaø chöùc traùch vaø amphetamine ngang qua Mexico ñeå chieán ñaáu choáng bieân giôùi, töøng mang laïi baïo löïc, baét nguoàn töø ma tuùy, nhieàu lôïi nhuaän. ñaõ gieát cheát haøng traêm ngöôøi Hoài ñaàu naêm nay, chính ôû phía Nam bieân giôùi Hoa quyeàn Hoa Kyø ñaõ yeâu caàu Tieáp trang B6 Kyø. Mexico chieán ñaáu choáng baïo Ñòa ñieåm: Bieåu tình tröôùc Toøa Ñaïi Söù IndoOÂng ñaõ gaëp gôõ caùc giôùi löïc treân bieân giôùi, vaø hai laàn nesia (10 giôø saùng), 3457 Wilshire Blvd. (goùc Normandie Avenue), vaø Toøa Ñaïi Söù chöùc haøng ñaàu cuûa Mexico ôû caûnh caùo caùc coâng daân Hoa Malaysia (1 giôø chieàu), 550 Hope Street, Mexico City ñeå thaêm doø caùc Kyø veà vieäc du lòch ñeán caùc Los Angeles. bieän phaùp nhaèm ngaên chaën thaønh phoá ôû phía Nam Rio Bieåu tình ñeå phaûn ñoái vieäc phaù boû bia töôûng baïo löïc giöõa caùc baêng ma tuùy Grande. Vaø Mexico ñaõ baûo nieäm thuyeàn nhaân Vieät Nam. Ñoàng höông coù theå ñi rieâng, hoaëc taäp trung coù haän thuø vôùi nhau, ñaõ laøm Washington ñöøng xen vaøo taïi chôï ABC luùc 8AM ñeå ñi chung xe bus. thieät maïng hôn 170 ngöôøi vieäc cuûa hoï. Ñoàng höông taïi Rosemead taäp trung taïi khu trong caùc thaønh phoá ôû phía OÂng Abbott ñaõ baøy toû söï Baùnh Mì Soá 1 cuõ, 9000 E. Garvey Avenue, Nam Texas naêm nay, vaø cam quan taâm ñaëc bieät veà vaán ñeà Rosemead, ñeå ñi chung xe. Lieân laïc: Nguyeãn Phuïc Höng (714-638keát hôïp taùc hoaøn toaøn vôùi an ninh ôû Nuevo Laredo, ôû 7276), Hoà Thaêng (714-979-1266), Tony nhaø chöùc traùch Mexico. phía Nam Laredo, Texas, nôi Hoaøng (714-391-1488) vaø Phan Kyø Nhôn OÂng Abbott ñaõ noùi vôùi caùc 87 ngöôøi ñaõ bò gieát cheát naêm (951-360-0909). phoùng vieân sau cuoäc gaëp gôõ nay, vaø khoaûng 30 coâng daân Kyù thö môøi: Phan Kyø Nhôn. vôùi Boä Tröôûng Tö Phaùp Hoa Kyø ñaõ bò baét coùc töø Ñoàng Höông Vónh Long, Beán Tre, hoïc Mexico, Daniel Cabeza de Thaùng Taùm vöøa qua. sinh Toáng Phöôùc Hieäp ñoàng hoïp maët Vaca, vaø caùc giôùi chöùc thaåm OÂng tuyeân boá: “Chuùng toâi Ngaøy giôø: 10AM, Chuû Nhaät 24 Thaùng Baûy, quyeàn, bao goàm thoáng ñoác vaø muoán laøm taát caû nhöõng gì coù 2005. Ñòa ñieåm: Mile Square Park, goùc Euclid vaø boä tröôûng tö phaùp tieåu bang theå ñöôïc ñeå loaïi tröø baïo löïc... Waner, Fountain Valley. mieàn Baéc Mexico vaø giöõ cho caùc cö daân ôû Nhaèm taïo cô hoäi ñeå ñoàng höông hoäi ngoä, Tamaulipas: “Haøng chuïc Laredo vaø Nuevo Laredos haøn huyeân taâm söï vaø cuõng ñeå gia ñình, con ngöôøi ñaõ thieät maïng vì cuoäc ñöôïc an toaøn baèng taát caû khaû em coù dòp gaëp gôõ, vui chôi heø ngoaøi trôøi. UÛng hoä tuøy hæ. chieán tranh ma tuùy naøy, ñaõ naêng cuûa mình.” Lieân laïc: Löu Vónh Khöông 714-224-6480, gia taêng lieân tuïc ngoaøi söï Abbott cho bieát Texas ñaõ Chaâu Vaên Ñeå 714-234-8142, Leâ Chaâu Trí kieåm soaùt. Neáu chuùng ta caáp $5 trieäu ñeå caûi thieän caùc 714-657-5047, Nguyeãn Vaên Caát 714-373chieán ñaáu choáng toäi aùc chæ ôû phöông tieän lieân laïc giöõa 6848, Nguyeãn Thò Thanh Töôùc 714-2100205. moät phía bieân giôùi, caùc toäi nhöõng coäng ñoàng ôû bieân giôùi, phaïm seõ di chuyeån sang beân töø khi cuoäc khuûng hoaûng ôû Nhaïc hoäi Höông Ca Hoïc Troø gaây quyõ kia moät caùch deã daøng.” Nuevo Laredo baét ñaàu hoài hoïc boång cho sinh vieân ngheøo taïi Baïo löïc ôû mieàn Baéc Mexico naêm ngoaùi, bao goàm $1.2 Vieät Nam ñaõ gia taêng naêm nay khi caùc trieäu daønh cho khu vöïc Ngaøy giôø: 6:30 PM, Chuû Nhaät 24 Thaùng Baûy, 2005. nhoùm buoân laäu ma tuùy ôû tieåu Laredo. Ñòa ñieåm: Hí vieän La Mirada, thaønh phoá La bang Sinaloa, mieàn Taây Trong khi ñoù, thoáng ñoác Mirada.

Sinh hoïat Coäng ñoàng

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


.3”

CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

P h i m m ôù i t u aà n n aø y

Charlie and the Chocolate Factory

Cuoán phim döïa treân truyeän cuûa Roald Dahl do ñaïo dieãn Tim Burton thöïc hieän. Tim Burton laø ngöôøi töøng thöïc hieän nhieàu phim töông töï, nhöõng phim thuoäc loaïi thaàn thoaïi nhöng laïi coù veû nhö xaûy ra trong thôøi hieän ñaïi, nhö Big Fish, Sleepy Hollow, Edward Scissorhands, Beetlejuice, v.v... Tröôùc ñaây, ñaõ coù cuoán phim Willy Wonka and the Chocolate Factory döïa treân truyeän cuûa Roald Dahl vôùi taøi töû Gene Wilder trong vai ngöôøi chuû xöôûng Johnny Depp trong vai Willy Wonka: Nhieàu ngöôøi cho raèng nhaân chocolate. vaät naøy gioáng Michael Jackson. (Hình: Warner Bros.) Charlie laø moät caäu beù nhaø ngheøo, soáng beân caïnh moät xöôûng saûn xuaát chocolate. Chöa coù ai ñöôïc vaøo beân trong xöôûng naøy, chöa coù ai thaáy coâng nhaân ra vaøo xöôûng, chöa coù ai ñöôïc gaëp hay bieát gì veà oâng chuû xöôûng Willy Wonka. Nhöng khoâng bieát sao xöôûng vaãn cöù saûn xuaát haøng taán chocolate baùn ñi khaép nôi. Moät hoâm, Willy Wonka loan baùo seõ cho naêm em naøo tìm ñöôïc theû vaøng bí maät giaáu trong naêm phong keïo chocolate ñöôïc vaøo thaêm vaø xem heát caùc bí maät cuûa xöôûng. Gia ñình em Charlie chæ coù tieàn mua moät phong keïo, vaäy maø laïi mua ñuùng phong coù theû vaøng ñaëc bieät. Em Charlie ñöôïc vaøo thaêm xöôûng, vaø töø ñoù cuoäc phieâu löu baét ñaàu. Vai Willy Wonka do Johnny Depp thuû vai. Trong nhöõng ngaøy qua, giôùi coi phim saàm xì vôùi nhau veà nhaân vaät Willy Wonka naøy: Toùc ñen nhaùnh, daøi, da traéng möôùt, thaäm chí traéng toaùt, moâi chuùm chím ñoû moïng. Theá coù phaûi Willy Wonka laø anh em sinh ñoâi cuûa... Michael Jackson? Phim Charlie and the Chocolate Factory. (Hình: Warner Brothers)

SATURDAY, JULY 16, 2005

Wedding Crashers

Phim “Wedding Crashers” giôùi thieäu moät caùch cua gaùi coù moät khoâng hai. Hai chaøng vai chính khaùm phaù ra raèng trong moät ñaùm cöôùi, caùc coâ gaùi ñoäc thaân ñeàu mong coù ngaøy gaëp moät hoaøng töû cuûa loøng naøng ñeå toå chöùc moät ñaùm cöôùi y nhö vaäy. Maø coøn ai trong ñaùm cöôùi ñoäc thaân hôn laø caùc naøng phuø daâu? Vaäy caùch cua gaùi hay nhaát laø cöù vieäc ñi döï ñaùm cöôùi duø khoâng ñöôïc môøi, roài dzôùt caùc coâ phuø daâu. Cho ñeán khi moät chaøng phaù leä vì yeâu, chaøng theo ñuoåi moät coâ gaùi con moät chính khaùch quan troïng duø coâ naøy ñaõ laøm ñaùm hoûi. OÂi phieâu löu. OÂi tình yeâu. OÂi chu choa laø ñoå beå. Phim do hai tay heà daøy kinh nghieäm ñoùng hai vai chính, laø Vince Vaughn vaø Owen Wilson. Vôùi khaùn giaû Vieät Nam, Wilson töøng quen thuoäc qua nhöõng vai ñoùng beân caïnh Thaønh Long Jackie Chan, trong caùc phim Around the World in 80 Days, Shanghai Knights, Shanghai Noon. (H.N.V.)

Vince Vaughn (traùi) vaø Owen Wilson trong phim Wedding Crashers. (Hình: New Line Cinema)

DAT


Du Lòch

.3”

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Luaân Ñoân Moät laàn thaêm vieáng

MINH TAÂM

Thaùnh ñöôøng Westminster ñaõ ñöôïc xaây caát töø haøng ngaøn naêm tröôùc.

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

Ñaõ töø laâu, toâi coù moät öôùc mô laø moät ngaøy naøo ñoù toâi coù dòp ñaët chaân tôùi AÂu Chaâu, nôi maø töø thôøi hoïc trung hoïc toâi ñaõ ngöôõng moä raát nhieàu veà nhöõng nöôùc coù neàn vaên hoùa, khoa hoïc kyõ thuaät raát röïc rôõ moät thôøi baù chuû theá giôùi. Toâi ñaõ mô ñöôïc nhìn thaáy naøo laø Ba Leâ vôùi thaùp Eiffel cao voøi voïi, naøo laø Luaân Ñoân vôùi tieáng chuoâng quen thuoäc cuûa

Lôøi Giôùi Thieäu: Luaân Ñoân ñaõ chòu moät cuoäc taán coâng khuûng boá lôùn nhöùt töø sau Theá Chieán Thöù Hai. Nhöng ngöôøi Luaân Ñoân vaø khaùch du lòch vaãn sinh hoaït bình thöôøng ñeå chöùng toû söï can ñaûm cuûa mình tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa boïn quaù khích. Baøi vieát döôùi ñaây giôùi thieäu veà moät chuyeán thaêm vieáng Luaân Ñoân tröôùc ñaây trong cuøng moät taâm söï ñoù.

Thaùp chuoâng ñoàng hoà Big Ben vôùi tieáng ngaân vang noåi tieáng ñöôïc ghi laïi trong nhöõng chöông trình phaùt thanh BBC truyeàn ñi toaøn theá giôùi.

ñoàng hoà Big Ben, naøo laø La öôùc mô cuûa toâi ñaõ thaønh söï Maõ vôùi ñaáu tröôøng Colosium thaät vôùi chuyeán du lòch hai nhö ñang vang leân tieáng theùt tuaàn leã, qua caùc nöôùc Anh, cuûa caùc duõng só giaùc ñaáu. Vaø Tieáp trang B12 Caàu thaùp London, moät bieåu töôïng cuûa thaønh phoá ñoái vôùi theá giôùi.

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, JULY 16, 2005

Moät laàn thaêm vieáng

Cung ñieän Hoaøng Gia Anh vôùi ñoâng ñaûo du khaùch ñeán xem leã ñoåi gaùc.

Luaân Ñoân Tieáp trang B11

Bæ, Luïc Xaâm Baûo, Thuïy Só, AÙo, YÙ Ñaïi Lôïi, Monaco, Phaùp... Tröôùc khi ñi, toâi coù ñeán thö vieän möôïn moät soá video veà caùc nöôùc treân ñeå xem, nhöng roài cuõng queân heát vì video chæ cho mình thaáy nhöõng gì maø ngöôøi quay phim muoán quay. Hôn nöõa, laâu ñaøi, cung ñieän, nhaø thôø... ôû Chaâu AÂu coi boä gioáng nhau quaù, caùi naøo cuõng nhö caùi naáy, coi moät hoài loän xoän khoâng bieát ñaâu laø ñaâu. Roài maáy ngöôøi chò ñi tröôùc cuõng baùo ñoäng laø ñi chôi theo ñoaøn thì cöïc laém vì phaûi daäy sôùm, ngoài xe nhieàu tieáng trong ngaøy, phaûi ñi boä nhieàu vaø xa... laøm chuùng toâi cuõng ngaùn, nhöng vì ham vui neân raùng, chæ caàu trôøi cho coù ñuû söùc khoûe, vaø ñi ñeán nôi, veà ñeán choán. Töø Los Angeles, toâi seõ bay vôùi haõng United Airlines ñi San Francisco, chôø chöøng 55 phuùt, sau ñoù seõ chuyeån qua chuyeán bay ñi Luaân Ñoân. Tôùi phi tröôøng Los Angeles luùc hai giôø tröa (tröôùc hai tieáng), laøm thuû tuïc gôûi haønh lyù, laáy giaáy leân maùy bay, ñoïc laïi baûng thoâng baùo treân maøn hình ñeå coi chuyeán bay leân San Francisco coù trôû ngaïi gì khoâng thì thaáy moïi vieäc ñuùng giôø nhö ñaõ ñònh. Naøo ngôø ngoài chôi chöøng moät tieáng thì môùi hay laø chuyeán bay cuûa mình seõ bò treã 40 phuùt vì thôøi tieát xaáu ôû San Francisco. Voäi vaõ chaïy ñeán quaày cuûa haõng maùy bay hoûi thaêm, hoï chæ laø thöû chaïy qua coång keá beân hoûi xem coi coù chuyeán bay naøo ñi San Francisco khoâng. May quaù, coù chuyeán bay töø Los Angeles ñi Reno, coù gheù qua San Francisco neân ñöôïc ñoåi veù ñi lieàn. Chuyeán bay naøy troáng trôn, coù chöøng vaøi chuïc ngöôøi neân

cuõng deã daøng cho mình theâm voâ. Nhöng coøn haønh lyù thì sao? Tôùi San Francisco thoâng baùo cho haõng maùy bay bieát veà vuï haønh lyù thì vöøa kòp chuyeán bay qua Luaân Ñoân khôûi haønh luùc 6 giôø chieàu. Tuy möøng laø ñi kòp chuyeán, nhöng treân maùy bay cöù thaáp thoûm lo aâu vaø hy voïng laø haønh lyù seõ ñi kòp tôùi Luaân Ñoân vaøo moät chuyeán bay khaùc cuõng cuûa United Airlines sau moät tieáng ñoàng hoà. Ruùt kinh nghieäm: Kyø sau, seõ ñem theâm nhieàu haønh lyù leân maùy bay vôùi mình ñeå neáu haønh lyù coù thaát laïc thì seõ coù quaàn aùo maø thay ñoåi. Tôùi Luaân Ñoân ñuùng 12 giôø tröa (ngaøy hoâm sau) vì töø San Francisco bay ñi Luaân Ñoân heát 11 giôø + 8 giôø cheânh leäch. Taø taø ñi töø coång noï qua coång kia vì khoâng hy voïng haønh lyù seõ tôùi kòp. Naøo ngôø sau khi ñeán choã laáy haønh lyù thì ñaõ coù hai va ly cuûa mình naèm ôû ñoù roài. Hoan hoâ United Airlines!!! Luaân Ñoân: Luaân Ñoân ñaây roài, thuû ñoâ Anh Quoác, ñaát nöôùc cuûa söông muø, cuûa Hoaøng Gia Anh, thaønh phoá cuûa Shakespear, cuûa Sherlock Homes, cuûa The Beatles, cuûa coâng nöông Diana vôùi caùi cheát laøm bao ngöôøi thöông tieác... Nhôø tôùi Luaân Ñoân vaøo giöõa tröa neân thaønh phoá ñöôïc thaáy raát roõ töø treân cao. ÔÛ ñaây khoâng coù nhieàu xa loä nhö ôû Myõ, vaø toâi nhaän ñöôïc ngay caùc coâng trình noåi baät nhö Cung Ñieän Hoaøng Gia Anh naèm giöõa hai coâng vieân St. James’s vaø Hyde Park, Nhaø Thôø Saint Paul vôùi maùi voøm maøu xanh vó ñaïi, Toøa Nhaø Quoác Hoäi vaø Ñoàng Hoà Big Ben naèm beân bôø soâng

Thames. Luaân Ñoân ñöôïc xaây döïng hai ngaøn naêm tröôùc do ngöôøi... La Maõ. Sau khi ngöôøi Anh laáy laïi thì thaønh phoá caøng ngaøy caøng phaùt trieån nhôø vò trí thuaän lôïi veà kinh teá vaø quoác phoøng. Luaân Ñoân laïi bò chaùy lôùn naêm 1666 laøm thieâu ruïi nhieàu nhaø cöûa vaø taøi saûn, nhöng ngöôøi Anh ñaõ nhanh choùng xaây döïng laïi Luaân Ñoân thaønh moät thaønh phoá lôùn, thuû ñoâ cuûa Vöông Quoác Anh moät thôøi ñaõ töï haøo laø “Maët trôøi khoâng bao giôø laën treân ñaát Anh”. Ngaøy nay, Luaân Ñoân laø moät thaønh phoá ñoâng ñuùc vôùi 12 trieäu daân sinh soáng vaø laøm vieäc nhöng thaønh phoá coù veû buoàn baõ, coù leõ taïi caùc kieán truùc ôû ñaây thöôøng coù maøu xaùm vaø baûng hieäu trang trí thì cuõng vöøa phaûi, chöù khoâng xanh xanh ñoû ñoû nhö ñaäp vaøo maét ngöôøi ta ôû thuoäc ñòa cuõ cuûa Anh laø Hoàng Koâng. Ngöôøi daân Luaân Ñoân coù veû laïnh luøng, ñuùng nhö caâu “phôùt tænh AÊng Leâ”. Hoï ñi ñöùng, aên noùi chöõng chaïc vaø lòch söï, nhöng ít cöôøi ít noùi. Doøng soâng Thames chia Luaân Ñoân ra hai khu Baéc vaø Nam, nhöng Luaân Ñoân laïi coù hai khu Ñoâng vaø Taây giaøu ngheøo caùch bieät. Ñeán Luaân Ñoân baïn seõ thaáy ngay neùt ñaëc thuø cuûa nöôùc naøy ñoù laø

nhöõng chieác xe buyùt hai taàng maøu ñoû ñöa ñoùn haønh khaùch khaép nôi trong thaønh phoá, vaø nhöõng chieác taxi maøu ñen (hieäu Mercedes) maø nhìn thoaùng cöù töôûng laø xe nhaø. Ñöôøng saù trong thaønh phoá coù veû chaät heïp, coù leõ ngöôøi ta muoán baûo toàn caùc kieán truùc cuõ neân khoâng môû roäng ñöôøng ñöôïc. Coâng trình kieán truùc ñeå thaêm vieáng ôû Luaân Ñoân thì nhieàu voâ soá, naøo laø Thaùp Luaân Ñoân, Cung Ñieän Hoaøng Gia, Thaùnh Ñöôøng Westminster, Toøa Nhaø Nghò Vieän, Caàu Luaân Ñoân, Nhaø Thôø Saint Paul, Laâu Ñaøi Windsor... trong moät thôøi gian ngaén khoâng theå naøo thaêm heát ñöôïc. Ñoù laø chöa keå caùc coâng vieân noåi tieáng nhö Hyde Park nôi caùc dieãn giaû phaùt bieåu yù kieán cuûa mình veà moïi vaán ñeà treân trôøi döôùi ñaát, khu thöông maïi Harrods mua caùi gì cuõng coù, khu ñua ngöïa Ascot cuûa giôùi quyù toäc, hay Vieän Baûo Taøng British Museum coù raát nhieàu ñoà coå quyù giaù... ÔÛ Luaân Ñoân toâi ñi chôi töï do vaø ñaõ ñi thaêm caùc nôi sau ñaây:

ñaïi laâu ñôøi nhöùt theá giôùi. Toøa nhaø naøy naèm treân khu ñaát roäng 40 maãu, beà ngang 120 meùt coù 600 phoøng. Khi nöõ hoaøng coù ôû ñaây thì côø hoaøng gia ñöôïc keùo leân. Vaøo Thaùng Taùm vaø Thaùng Chín khi baø ñi nghæ heø thì coâng chuùng ñöôïc vaøo xem moät soá phoøng beân trong. Toâi ñi vaøo Thaùng Baûy neân chæ ñöùng ngoaøi raøo, ngoù voâ. Vaøo Muøa Heø, tôùi 11 giôø röôõi thì coù leã ñoåi gaùc. Maáy oâng lính Anh côõi ngöïa, caàm kieám ñeå laøm leã ñoåi gaùc cho coù veû long troïng ñeå baø con du khaùch thöôûng laõm. Leã ñoåi gaùc thaät ra khoâng coù gì hay ho cho laém, nhöng vì coù maøu saéc... Anh vôùi maáy ngöôøi lính maëc ñoà ñoû, ñoäi noùn ñen cao ngheäu neân thu huùt nhieàu du khaùch. Luùc toâi tôùi vaøo khoaûng möôøi giôø thì coøn vaéng, naøo ngôø tôùi chöøng 11 giôø thì caû ñoaøn du khaùch keùo ñeán ñoâng ngheït caû quaûng tröôøng tröôùc cung ñieän, cuõng vui nhöng thaät ra khoâng quaù haøo höùng nhö mình ñaõ töôûng töôïng. 2. Thaùnh ñöôøng Westminster (Westminster Abbey):

Toïa laïc gaàn cung ñieän Hoaøng Gia, nôi ñaây laø nôi caùc 1. Cung ñieän Hoaøng Gia vua Anh laøm leã ñaêng quang (Buckingham Palace): (vua nöôùc Anh cuõng laø giaùo Nôi cuï nguï cuûa Hoaøng Gia chuû Anh Giaùo). Thaùnh ñöôøng Anh, moät trong nhöõng trieàu naøy ñöôïc xaây laïi töø moät nhaø

thôø cuõ töø naêm 1065 döôùi thôøi vua Edward the Confessor. Kieán truùc thaùnh ñöôøng theo kieåu Gothic raát ñeïp vaø to lôùn. Ñaëc bieät laø beân trong coù moä cuûa moät soá vua chuùa Anh vaø laïi coù caùc töôïng löu nieäm cuûa nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi nöôùc Anh nhö Churchill, Disraelli, Newton, Darwin... vaø goùc thôø laïi coù kyû nieäm cuûa nhöõng ngöôøi noåi tieáng khaùc veà vaên hoïc nhö: Shakespear, Dicken, chò em Bronte... Thaùnh ñöôøng naøy cuõng laø nôi ñaõ laøm leã cho Coâng Nöông Diana sau khi baø bò töû naïn. 3. Nghò Vieän Anh Quoác: Naèm beân bôø soâng Thames. Ñaây ñöôïc coi nhö laø bieåu töôïng cuûa neàn daân chuû Anh. Xaây naêm 1840, bò thieät haïi naëng trong Theá Chieán Thöù Hai nhöng ngaøy nay laø moät toøa nhaø to lôùn roäng 8 maãu, coù 1,100 phoøng ñeå cho hai vieän laøm vieäc. Toøa nghò vieän naøy noåi tieáng vôùi chuoâng ñoàng hoà Big Ben, cuõng laø moät bieåu töôïng cuûa nöôùc Anh. Caùi chuoâng naøy laáy theo teân cuûa Sir Benjamin Hall, ngöôøi lo vieäc xaây caát. Thaùp chuoâng cao 320 ft, caïnh cuûa maët ñoàng hoà roäng 23 ft, maët ñoàng hoà ñöôïc phuû vaøng, coøn caùi chuoâng thì naëng 13.5 taán, goõ tieáng moãi giôø maø baïn nghe ñöôïc neáu theo doõi ñaøi BBC. Töø caàu Westminster nhìn leân Toøa Nghò Vieän vaø ñoàng hoà Big Ben noåi baät röïc rôõ döôùi aùnh bình minh. 4. Thaùp Luaân Ñoân (Tower of London): Naèm gaàn Caàu Thaùp Luaân Ñoân. Ñöôïc xaây caát caùch ñaây treân 900 naêm. Ñoù laø nôi ôû cuûa hoaøng gia, sau naøy thaønh moät phaùo ñaøi vaø... nhaø tuø. Ñaây laø nôi haønh quyeát hai baø vôï cuûa oâng vua Henry VIII laø Anne Boleyn vaø Catherine Howard. Danh saùch ngöôøi bò xöû cheùm ôû ñaây coøn coù nhieàu ngöôøi noåi tieáng khaùc. Caùi nôi u aùm nhö vaäy maø thieân haï laïi tôùi xem Tieáp trang B14

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Moät laàn thaêm vieáng

Luaân Ñoân Tieáp trang B12

cuõng ñoâng coù leõ taïi vì nôi ñaây coøn coù tröng baøy maáy caùi vöông mieän cuûa nhaø vua, maø coù caùi chöùa hôn 3,000 haït nöõ trang, laïi coøn caån nhöõng haït kim cöông ñoäc nhöùt voâ nhò nhö haït Ngoâi Sao Phi Chaâu naëng tôùi 530 ca ra... 5. Caàu thaùp Luaân Ñoân: (Tower Bridge): Cuõng laø moät trong nhöõng bieåu töôïng cuûa Luaân Ñoân. Caàu naøy ñoái dieän vôùi Thaùp Luaân Ñoân ñaõ noùi ôû treân. Ñaây laø moät caàu coù theå naâng leân ñöôïc cho taøu beø qua laïi. Xaây töø naêm 1886, khaùnh thaønh naêm 1894. Hai truï caùch nhau 200 ft, coù hai laøn xe, beân treân coù ñöôøng ngöôøi ñi. Moãi caùnh caàu naëng 1,000 taán, nhöng chæ caàn 1 phuùt röôõi thì naâng leân ñöôïc ñuû cao ñoä. Ngaøy xöa naâng baèng maùy hôi nöôùc, ngaøy nay chaïy baèng ñieän. Thaät ra quy moâ cuûa caàu thì khoâng lôùn nhöng vì coù keát caáu treo ñaëc bieät vaø laø moät chieác caàu coå neân du khaùch tôùi xem cuõng nhieàu, hôn nöõa ñöùng treân caàu thì coù theå thaáy Thaùp Luaân Ñoân vaø taøu beø qua laïi treân soâng neân cuõng khaù thuù vò.

maøu xanh raát to lôùn. Chæ tieác laø xung quanh nhaø thôø laïi khoâng coù ñaát roäng neân coù veû chaät choäi. 7. Laâu Ñaøi Windsor (Windsor Castle): Naèm ôû ngoaïi oâ Luaân Ñoân, treân moät ñoài cao. Ñaây laø laâu ñaøi ñeå ôû thuoäc loaïi lôùn nhöùt theá giôùi. Xaây caát töø naêm 1066 (haøng ngaøn naêm!!!) döôùi thôøi vua William the Conqueror, laâu ñaøi naøy laø nôi cö nguï cuûa hoaøng gia töø nhieàu theá kyû do ñoù cuõng laø nôi coù nhieàu söï kieän lòch söû xaûy ra. Beân trong laâu ñaøi trang trí voâ soá tranh veõ, ñoà söù, y giaùp cuûa binh só voâ cuøng quyù giaù. Bò hoûa hoaïn naêm 1992, nhöng coâng vieäc phuïc hoài ñaõ hoaøn taát. Beân ngoaøi laâu ñaøi laø 4,800 maãu vöôøn troàng ñaày hoa thôm coû laï laø moät nôi tuyeät ñeïp ñeå... ñi boä ngaém caûnh. Baø xaõ toâi thì cöù thaéc maéc, khoâng bieát laâu ñaøi xaây baèng ñaù nhö vaäy thì traàn nhaø vaø maùi nhaø hoï xaây laøm sao, vì traàn nhaø beân trong laâu ñaøi thì baèng phaúng, treân traàn laïi veõ trang trí nhöõng böùc tranh raát ñeïp. 8. Coâng Tröôøng Trafalgar:

6. Nhaø thôø Saint Paul (St. Naèm gaàn khu Quoác Hoäi vaø Paul Catheral): Hungerford Bridge. Coâng Laø moät trong nhöõng nhaø tröôøng naøy kyû nieäm anh huøng thôø lôùn nhöùt theá giôùi. Nôi ñaây traän ñaùnh Trafalgar, laø Lord ñaõ laøm leã thaønh hoân cho Nelson, ngöôøi ñaõ ñaùnh baïi Haûi Hoaøng Töû Charles vaø Coâng Quaân cuûa Napoleon treân bôø Nöông Diana. Nhaø thôø naøy bieån Taây Ban Nha naêm 1805. ngaøy xöa bò chaùy trong vuï chaùy Trong quaûng tröôøng naøy coù truï Luaân Ñoân naêm 1666, sau ñoù cao vôùi töôïng cuûa oâng Nelson, kieán truùc sö laø Sir Chistopher hai boàn nöôùc phun, coøn chim Wren lo xaây laïi töø naêm 1675 boà caâu thì voâ soá. Khi toâi tôùi laø tôùi 1710. Moä oâng kieán truùc sö vaøo Muøa Heø, daân Luaân Ñoân naøy choân trong nhaø thôø naøy. (hay laø du khaùch nhö toâi?) boä Treân bia coù haøng chöõ: “Ngöôøi raûnh laém hay sao maø ra quaûng ñoïc, neáu nhìn nhöõng haøng chöõ tröôøng naày ngoài raát ñoâng. Con naøy thì haõy nhìn xung quanh” nít, coù khi caû ngöôøi lôùn böôùc voâ ñeå töï haøo veà coâng trình cuûa trong boàn nöôùc “voïc” nöôùc thoûa mình. Nhaø thôø naøy coù maùi voøm thích cho vôi bôùt caùi noùng Muøa

Heø!!! Chuyeän beân leà: Chuyeán ñi naøy toâi mua tour cuûa haõng Cosmos laø moät haõng quoác teá. Chuû laø moät coâng ty YÙ, nhöng baùn veù toaøn theá giôùi. Trong tour coù nhieàu töï do hôn, nhöng hoï chæ bao khaùch saïn, aên saùng vaø moät soá böõa aên toái. Moät soá tour ñi thaêm caùc thaéng caûnh ñòa phöông mình muoán ñi thì mua theâm, khoâng muoán thì thoâi. Rieâng toâi vì taùnh “caàn kieäm” coá höõu neân raùng tìm saùch ñoïc veà caùc thaéng caûnh cuûa nôi mình tôùi roài töï ñi laáy (moät tour “ñòa phöông” toán tôùi 50-60 ñoâ la moät ngöôøi). Do ñoù toâi coù dòp tìm hieåu theâm veà heä thoáng xe ñieän ngaàm cuûa Luaân Ñoân. Thaønh phoá Luaân Ñoân ngoaøi heä thoáng xe buyùt ñoû hai taàng ñaëc bieät cuûa xöù naøy coøn coù heä thoáng xe ñieän ngaàm raát thuaän tieän. Toâi laø ngöôøi chöa töøng ñi xe ñieän bao giôø maø khoâng thaáy khoù khaên gì khi ñi xe ñieän ngaàm. Moãi traïm ñeàu coù baûn ñoà ñeå du khaùch tìm hieåu. Coù theå mua veù moät chuyeán, moät ngaøy hay moät tuaàn... Veù moät chuyeán laø 1.5 baûng Anh, nhöng ñi chôi moät ngaøy sau 9 giôø röôõi saùng thì 4 baûng (giaù hieän nay coù theå cao hôn), veù naøy thì muoán ñi bao nhieàu laàn cuõng ñöôïc keû caû ñi xe buyùt. Xe ñieän cöù vaøi ba phuùt moät chuyeán vaø chaïy raát nhanh, moät xe coù caû chuïc toa, chöùa maáy traêm ngöôøi neân giao thoâng raát tieän. Ñi chôi moät mình thì töï do, muoán ñi ñaâu thì ñi, muoán nghæ luùc naøo thì nghæ, nhöng phaûi hoïc hoûi nhieàu môùi bieát ñöôïc seõ neân ñi ñaâu vaø xem nhöõng gì. Qua Luaân Ñoân chôi baïn seõ thaáy tieàn cuûa baïn seõ “boác hôi” raát nhanh choùng. Choã du lòch naøo cuõng phaûi traû tieàn ñeå vaøo xem, maø choã naøo cuõng... maéc. Nhö tour ñi Winsor Castle nöûa ngaøy, töø Luaân Ñoân laø 28 baûng (treân 50 ñoâ la). Ñoåi tieàn: ÔÛ Anh vaø caùc nöôùc Chaâu AÂu, khi ñoåi tieàn thì bò tính theâm leä phí (tieàn coø), coù khi coøn bò thueá nöõa. Leä phí thöôøng laø 1.5%, toái thieåu laø 3 baûng. Neân neáu ñoåi nhieàu thì lôïi hôn, nhöng phaûi

bieát mình seõ xaøi bao nhieâu, neáu khoâng ñoåi trôû laïi thì laïi bò “tieàn coø” moät laàn nöõa. Nhöng cuõng coù nôi khoâng tính leä phí (nhö ôû China Town). Toát hôn heát laø xaøi theû tín duïng, hoï tính ñoåi raát coâng baèng. Khaùch saïn: Thistle Euston, boán sao, naèm trong khu trung taâm, gaàn xe ñieän neân cuõng thuaän tieän. Trang trí noäi thaát thì ñeïp vaø saïch seõ, nhöng noùi chung caùi gì cuõng nhoû chôù khoâng “thöøa möùa” nhö ôû caùc nôi khaùc. AÊn saùng thì khoâng toán tieàn, nhöng thuoäc loaïi “continental breakfast” raát ñôn giaûn, chæ coù baùnh mì, baùnh ngoït, möùt traùi caây, bô, caø pheâ hay cacao noùng... chôù khoâng phaûi buffet. Maùy laïnh thì chæ toûa hôi laïnh... xìu xìu eãn eãn, khoâng bieát tôùi khi naøo môùi ñuû laïnh. Coù leõ beân Anh ít noùng vaø tieát kieäm naêng löôïng neân caùi vuï ñieàu hoøa khoâng khí coøn teä hôn khaùch saïn ôû... Vieät Nam. Thôøi tieát: Hoâm toâi tôùi laø 25 ñoä C maùt meû deã chòu, khoâng thaáy söông muø Luaân Ñoân gì heát. Hoâm toâi trôû laïi ñeå veà Myõ thì noùng hôn nhieàu. Phi tröôøng Hearthrow raát to lôùn coù 4 nhaø ga (terminals), chu vi tôùi 18 miles (khoaûng 30 km). Cöù 20 giaây laïi coù moät maùy bay leân xuoáng, nhöng tieän nghi khoâng toát laém, haønh lang ñi giöõa caùc coång thì khoâng coù ñieàu hoøa khoâng Nghò vieän Anh, nôi khí, coøn ñaát nöôùc Anh. toilet kieám h o a ø i khoâng ra. Ñ i toilet ôû beân Anh (vaø caùc n ö ô ù c Chaâu A Â u ) thöôøng phaûi traû tieàn do ñoù trong tuùi luùc n a ø o cuõng

SATURDAY, JULY 16, 2005 phaûi thuû “baïc caéc” ñeå phoøng khi höõu söï. Toillet coù khi coù cöûa baèng maùy, boû tieàn voâ thì cöûa môû, coù khi coù ngöôøi gaùc. Khoâng coù tieàn thì... ñöøng hoøng. Choã vui ôû Anh: Khu China Town, Soho, ñöôøng Oxford Street... nhieàu haøng quaùn, raïp haùt, tieäm baùn ñoà chôi cho... ngöôøi lôùn, soøng baøi (keùo maùy)... Thieân haï ñi chôi ñoâng ngheït, nhöng coi chöøng cuõng coù moùc tuùi ôû Anh chôù khoâng phaûi hoaøn toaøn an toaøn. Traïm xe ñieän ñeå ñi tôùi laø Leicester Square hay Tottenham Court. AÊn toái ôû China Town: Nhaø haøng Taøu ôû China Town Luaân Ñoân khoâng ñoâng khaùch laém vì naáu aên khoâng ngon, vaø thieáu rau. Thí duï hoï naáu moùn mì hoaønh thaùnh maø thieáu heï thì hoûng roài. Vaäy maø hoï coøn tính tieàn nöôùc traø (1 baûng Anh moät taùch nöôùc traø) neân eá laém. Ñi Luaân Ñoân maø aên ñoà aên Taøu thì khoâng ñuùng, vaø phaûi coâng nhaän chæ coù ñoà aên Taøu maø naáu ôû Myõ môùi ngon, chính goác Trung Hoa cuõng khoâng baèng. Ñoù laø söï thaät. Thaønh phoá ngaàm: Beân döôùi Luaân Ñoân laø ñöôøng xe ñieän, buoåi saùng daân Anh ñi laøm ñoå xoâ töø caùc ñöôøng haàm aøo aït nhö thaùc luõ. Ngöôøi ta aên maëc ñeïp ñeõ, ñi ñöùng nhanh nheïn, hoái haû, luùc naøo coi boä cuõng baän roän. Xe buyùt hai taàng chaïy xuoâi ngöôïc cuõng baøn baïc chính söï cuûa

raát ñoâng haønh khaùch. Neân nhôù giaù xaêng ôû Chaâu AÂu laø khoaûng 1 ñoâ la moät lít (khoaûng 3-4 ñoâ la moät gallon - gaáp 3-4 laàn ôû Myõ), vaø giao thoâng coâng coäng tieän lôïi laïi nhanh neân ngöôøi ta ñi baèng xe ñieän ngaàm vaø xe buyùt raát nhieàu, vaäy maø khu trung taâm vaãn coøn keït xe cuõng nhieàu. Luaân Ñoân laø moät thaønh phoá khoâng cao chieàu cao vì ít nhaø cao taàng, nhöng coù chieàu saâu. Haàm xe ñieän coù khi phaûi xuoáng ba laàn thang cuoán, moãi thang saâu chöøng 15 meùt, neân ít ra cuõng saâu 50 meùt. Trong ñoù ta ñi qua nhöõng haønh lang raát daøi ñeå chuyeån töø tuyeán ñöôøng noï qua tuyeán ñöôøng kia. Baêng qua ñöôøng ôû Luaân Ñoân: Vì bieát laø du khaùch seõ laãn loän vì ôû Anh giao thoâng beân traùi neân taïi caùc choã baèng qua ñöôøng cho ngöôøi ñi boä, ngöôøi ta coù veõ haøng chöõ: “look left hay look right”. Trong khu trung taâm thaønh phoá, ngöôøi ñi boä raát voäi vaõ, nhieàu khi hoï khoâng chôø ñeøn maø baêng qua ñöôøng baát keå ñeøn ñoû hay xanh. Muøa Heø ôû Luaân Ñoân: Thieân haï ra coâng vieân (keå caû coâng vieân ngay tröôùc Cung Ñieän Hoaøng Gia) côûi traàn naèm phôi naéng raát thoaûi maùi. Sau hai ngaøy töï do ôû Luaân Ñoân, chuùng toâi leân ñöôøng ñi Bæ ñeå thöïc söï baét ñaàu du lòch luïc ñòa Chaâu AÂu...

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

DAT


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

MONTREAL (Reuters) - Moät nhaø ñaáu giaù ôû Montreal ñaõ ñöa boán böùc phaùc hoïa cuûa laõnh tuï Ñöùc Quoác Xaõ Adolf Hitler ra baùn, gaây neân söï giaän döõ vaø leân aùn cuûa coäng ñoàng Do Thaùi ôû Canada. Hoâm Thöù Ba, Iegor de Saint Hippolyte cho bieát laø cuoäc ñaáu ñaáu giaù treân, goàm boán böùc veõ vaø hai taám thieäp Giaùng Sinh cuûa Hitler, seõ dieãn ra vaøo ngaøy 19 Thaùng Baûy, vaø chæ keùo daøi trong moät vaøi phuùt. Ngöôøi chuû hieän nay cuûa saùu vaät naøy hy voïng ñöôïc giöõ kín danh taùnh, vaø töø choái khoâng cho bieát oâng nghó vieäc baùn nhöõng böùc veõ naøy seõ mang laïi bao nhieâu tieàn. Ñöôïc hoûi veà giaù trò ñaïo ñöùc cuûa nhöõng moùn maø oâng baùn do Hitler laøm ra, oâng ñaõ traû lôøi: “Toâi chæ giaûn dò laøm phaän söï cuûa toâi, ñoù laø chuyeån giao lòch söû ñeán nhöõng ngöôøi khaùc vaø baûo quaûn nhöõng ñoà vaät raát quan troïng ñoái vôùi nhaân loaïi.” Hitler laø thuû töôùng nöôùc Ñöùc töø 1933 ñeán 1945, ñaõ khôi maøo Ñeä Nhò Theá Chieán, khi quaân ñoäi cuûa oâng xaâm laêng Ba Lan naêm 1939. Caùc chính saùch kyø thò chuûng toäc cuûa oâng ñaõ daãn ñeán cuoäc taøn saùt sau naøy ñöôïc goïi teân laø Loø Thieâu Holocaust, ñaõ gieát cheát khoaûng 6 trieäu ngöôøi Do Thaùi ôû AÂu Chaâu, chuû yeáu laø taïi caùc traïi taäp trung nhö Auschwitz. Hoäi Ngöôøi Do Thaùi ôû Canada cho hay vieäc baùn nhöõng böùc phaùc hoïa vaø hai taám thieäp cuûa Hitler laø ñieàu sæ nhuïc. Max Bernard, phoù chuû tòch danh döï cuûa toå chöùc treân, ñaõ tuyeân boá: “Ñaây laø leã kyû nieäm laàn 60 ngaøy giaûi phoùng Auschwitz vaø söï keát thuùc cuûa cheá ñoä Hitler, vaø vaãn coøn...

CA NHAÏC - ÑIEÄN AÛNH - GIAÛI TRÍ

nhöõng böùc veõ

SATURDAY, JULY 16, 2005

Hitler

Rao baùn ñaáu giaù

cuûa

15,000 ngöôøi ôû Canada seõ bò sæ nhuïc bôûi söï xuùc phaïm vong linh nhöõng ngöôøi ñaõ cheát.” Boán böùc phaùc hoïa kieán truùc ñöôïc veõ baèng than, buùt chì maøu vaø möïc. Theo Saint Hippolyte, moät böùc bao goàm nhöõng neùt do Hitler söûa kieåu veõ cuûa nhaø haùt lôùn ôû Linz, AÙo Quoác, gaàn nôi oâng ta sinh ra. Nhaø haùt naøy do Albert Speer, kieán truùc sö tröôûng cuûa Hitler veõ kieåu. Sau ñoù, oâng naøy ñaõ trôû thaønh boä tröôûng löïc löôïng vuõ trang thôøi chieán cuûa Ñöùc. Sau chieán tranh,

Boán böùc veõ cuûa Hitler ñang ñöôïc quaûng caùo seõ baùn ñaáu giaù taïi Montreal ngaøy 19 Thaùng Baûy. Phía treân laø hai böùc phaùc hoïa tröôøng hoïc, phía döôùi beân traùi laø baûn veõ söûa kieåu nhaø haùt lôùn Linz, AÙo, phía döôùi beân phaûi laø phaùc hoïa moät ñaøi töôûng nieäm trong moät tröôøng hoïc. (Hình: Reuters/Handout)

Speer bò xöû ôû Nuremberg vaø bò keát aùn 20 naêm tuø ôû. Hai thieáp chuùc möøng Giaùng Sinh ñöôïc ghi naêm 1935 vaø 1938, vaø mang con daáu rieâng cuøng chöõ kyù cuûa Hitler. Saint Hippolyte, moät coäng taùc vieân nhaø baùn ñaáu giaù Drouot ôû Paris, cho bieát oâng thaáy roõ phaûn öùng döõ doäi choáng laïi cuoäc baùn ñaáu giaù treân, nhöng vaãn giöõ yù ñònh tieán haønh vuï naøy. OÂng ñang caân nhaéc xem coù neân bieáu taëng soá tieàn thuø lao cuûa cuoäc baùn ñaáu giaù cho moät toå chöùc töø thieän hay khoâng. (N.Y.)

Hai taám thieäp Giaùng Sinh vôùi con daáu rieâng vaø chöõ kyù Hitler, naêm 1935 vaø 1938. (Hình: Reuters/Handout)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B17

.3”

DAT


B18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B19

.3”

DAT


B20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

.3”

DAT


.3”

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Little Saigon vaø moät

“Muøa Heø Röïc Rôõ” BAØI: TRÖÔØNG AN ° HÌNH: VUÕ ÑÌNH TROÏNG Little Saigon (CA) - Sinh hoaït vaên ngheä cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Quaän Cam, cuøng söï goùp maët cuûa “Muøa Heø Röïc Rôõ 2005” do Trung Taâm Asia daøn döïng, vôùi söï xuaát hieän cuûa 12 Hoa Haäu Vieät Nam treân khaép theá giôùi ñaõ thaät söï laøm cho Little Saigon röïc rôõ nhö chöa bao giôø! Trong chöông trình giao löu giöõa Trung Taâm ASIA vaø ngaønh truyeàn thoâng Vieät Ngöõ Quaän Cam, hoâm 13 thaùng 7, 2005 Lôøi chaøo hay nhaát: “Em raát laø vui thöa quyù vò hoâm nay.” (Ria Sommerfeld, hoa haäu AD International 2005 Krefeld, Ñöùc Quoác)

vöøa qua, 11 hoa haäu Vieät Nam töø khaép caùc tieåu bang Hoa Kyø vaø caùc quoác gia Chaâu AÂu ñaõ vieáng thaêm Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät cuøng moät soá cô quan truyeàn thoâng khaùc. Phaùi ñoaøn ñaõ ñöôïc höôùng daãn tham quan cô sôû Ngöôøi Vieät, vaø troø chuyeän thaân maät vôùi ñaïi dieän Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Neùt duyeân daùng cuûa caùc kieàu nöõ ñaõ laøm “noùng” theâm baàu khoâng khí cuûa toøa soaïn voán ñaõ “noùng” töøng giôø theo nhöõng tin thôøi söï

Lôøi bieän hoä deã thöông nhaát: “Hoâm nay em leân ñaøi vì em maéc côõ quaù neân em noùi tuøm lum tuøm la luoân. Thank you”. (Traàn Gia Linh, hoa haäu Vietnam - Germany 2005 vaø Miass Fresh Looking Hamburg)

Lôøi than phieàn dòu daøng nhaát: “Maáy böõa nay taäp dôït nhieàu, mang cao goùt nhieàu neân cuõng ñau chaân nöõa.” (Lisa Ma, 2005 San Francisco Little Saigon Princess)

beân ngoaøi. Phaùi ñoaøn ñöôïc höôøng daãn ñi thaêm töøng phoøng, ban vaø chuùng toâi cuõng ñaõ coù moät cuoäc phoûng vaán thuù vò vôùi caùc hoa haäu cuûa chuùng ta. Trong baøi vieát naøy, chuùng toâi giöõ laïi nguyeân vaên nhöõng phaùt bieåu cuûa caùc kieàu nöõ. Nhöõng caâu noùi tieáng Vieät chöa suoâng, nhöõng phaùt aâm tieáng Vieät mang aâm höôûng Anh, Phaùp, Ñöùc khieán cuoäc troø chuyeän mang ñaày aâm höôûng... quoác teá. Môøi ñoäc giaû cuøng chuùng toâi böôùc vaøo cuoäc du ngoaïn cuûa Muøa Heø Röïc Rôõ naøy... Trong nhöõng ngaøy qua caùc em ñaõ laøm gì? Caùc em coù suy nghó gì veà khu Little Saigon? Ria Sommerfeld (20 tuoåi), Miss AD International 2005 Krefeld - Germany: Em raát laø vui thöa quyù vò hoâm nay. Em môùi ñeán ngaøy hoâm qua sau moät chuyeán bay daøi. Em raát vui khi ñöôïc thaêm Little Saigon vaø tham döï chöông trình cuûa TT Asia. Em xin caùm ôn TT Asia. Traàn Gia Linh - Karin Karling Tran Lôøi khen ngôïi thaät thaø nhaát: “ÔÛ Florida em nghe ngöôøi ta noùi laø beân ñaây Phöôùc Loäc Thoï ñeïp laém.” (Traàn Myõ Tieân Maya, Hoa Haäu AÙo Daøi Florida 2005)

(17 tuoåi), Miss Vietnam - Germany 2005 & Miass Fresh Looking Hamburg: Maáy ngaøy tröôùc em ñi mua ñoà, aên quaø, maëc quaàn aùo thöû. Hoâm nay em leân ñaøi vì em maéc côõ quaù neân em noùi tuøm lum tuøm la luoân (caùc coâ cöôøi vang). Thank you (cöôøi e theïn). Leâ Thò Hoàng Nhung (20 tuoåi), AÙ haäu 2 - Miss Canada 2005: Raát vui khi gaëp ñöôïc caùc coâ hoa haäu vaø nhaø baùo. Hoâm qua em môùi qua ñaây neân em chöa coù cô hoäi ñi thaêm Little Saigon. Mong sau naøy em seõ ñöôïc ñi. Haø Mai Tina (24 tuoåi), Miss Vietnamese Southern California 2005: Trong nhöõng ngaøy qua, tuïi em raát tích cöïc taäp dôït, raát vui vaø haáp daãn. “Muøa Heø Röïc Rôõ” naêm nay khoâng nhöõng hoäi tuï ñöôïc caùc coâ treû ñeïp laïi coù taøi vaø kheùo. Chuùng em ñang coá gaéng taäp dôït ñeå chuaån bò cho chöông trình. Chuùng em mong raèng quyù vò seõ uûng hoä chuùng em, ñeán chung vui vôùi chuùng em ñeå chuùng em leân tinh thaàn vaø seõ coáng

Tieáp trang C2

Lyù do nhôù Meï nhieàu nhaát: “Em nhôù nhaát laø ñoà aên naáu cuûa Meï taïi vì ôû ñaây thì mình phaûi traû tieàn. Moãi laàn ñi shopping thì coù Meï traû tieàn cho, maø ôû ñaây thì em phaûi xaøi tieàn cuûa em.” (Lisa Ma, 2005 San Francisco Little Saigon Princess)

Ngöôøi mong veà nhaø nhaát: “Hoï [ba, meï] khoâng ñeán California ñöôïc. Em chôø caùi naøy [Muøa Heø Röïc Rôõ] xong roài em veà.” (Nguyeãn Thò Kim Trinh Jenny)

BAØI THAM GIA CUOÄC THI VIEÁT DAØNH CHO NGÖÔØI VIEÄT TREÛ

Cam Thaûo

TRAÂN NGUYEÂN

Nôi haén ôû teân laø Creùteil, thaønh phoá nhoû, ñaãm söông, öôùt aùt, laõng maïn nhö baát cöù moät nôi naøo treân nöôùc Phaùp. Nhöõng con ñöôøng eâm ñeàm, laõng saïch, trong treûo tieáng chim. Thænh thoaûng ñaâu ñoù voâ tình rôi nheï moät chieác laù traøm to baèng con dieàu laáp loaùng, baøng baïc, saïch möôùt nhö theå theá giôùi naøy laøm baèng pha leâ. Suoát doïc con ñöôøng, nhöõng thaân caây ñoûm daùng nghieâng ngöôøi vaøo nhau tình töï, vi vu suoát boán muøa. Hoûi laøm sao nhöõng ngheä nhaân, nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät tuyeät vôøi khoâng töø khung caûnh ñoù maø böôùc ra. Möa phuøn! Möa phuøn goät röûa heát vaïn vaät, laøm cho taát caû trôû neân tieâu bieåu vaø hoaøn myõ. Caên nhaø cuûa haén ôû caïnh moät röøng thoâng, baêng qua maáy hoøn non xinh xinh, moät con suoái nhoû... môùi böôùc vaøo nhaø. Suoái “nhaân taïo”, do baøn tay kheùo leùo cuûa nhaø ñieâu khaéc noåi tieáng Baø Vöông Kieàu Oanh, meï cuûa haén. Ba cuûa haén, oâng Buøi Troïng Kim -moät thöông gia thaønh coâng, nhöng cuõng say meâ veà hoäi hoïa vaø coù vaên taøi. Anh chò cuûa haén ngöôøi qua YÙ du hoïc, ngöôøi qua Myõ ñaàu tö, ngöôøi qua Taøu nghieân cöùu. Cha meï cuûa haén thuoäc traøo löu môùi, khoâng haïn cheá söï tröôûng thaønh vaø phaùt trieån cuûa con caùi. Boïn haén tung caùnh vaøo ñôøi phoùng khoaùng, töï tin vaø ñaày

bieät taøi laøm cho ngöôøi ta ngöôõng moä khoâng ít! Haén hoïc tröôøng Taây, phong caùch Taây, suy nghó hieåu bieát, tö duy ñeàu saëc muøi... Taây heát caû. Tuû saùch cuûa haén toaøn laø vaên chöông Alexandre Dumas, Anatole Franc, Victor Hugo... Haén thaàn töôïng Lamartine, Voltaire... Say meâ tranh hoïa cuûa Monet, Renoir... Toùm laïi, haén “Taây” töø ñaàu ñeán ñuoâi, töø chaân tô ñeán keõ toùc. Coù moät ñieàu haén khoâng theå naøo Taây ñöôïc, ñoù chính laø ñaàu toùc ñen vaø khaåu vò cuûa haén. Cho duø haén ñi ñeán ñaâu... Romance De Bistro, Paris Rendeùvous, Bargette Cafeù laø nhöõng nôi haén thöôøng lui tôùi vôùi baïn beø, cho ñeán nhöõng nôi sang troïng baäc nhaát Paris nhö khaùch saïn Sophitel, cuõng khoâng theå naøo baèng laùi xe xuoáng quaùn Chaøo Baø huùp moät toâ phôû boác khoùi, aên moät ñóa côm nhoû xíu maø coù moät caùi teân daøi ngoaèng “Côm taám bì chaû söôøn nöôùng, taàu huû ky”. Haén noùi tieáng Vieät cuïp laïc, nhöng ñoïc thöïc ñôn troâi chaûy. Troâi chaûy vaø ñieäu ngheä nöõa laø ñaèng khaùc. - Daï thöa baùc cho con moät toâ buùn vòt xaùo maêng, vôùi thieät nhieàu nöôùc maém vaø göøng, chanh ôùt, giaù ruïng. Coù laàn haén laøm nhaø haøng Vieät Nam khu quaän 13 ôû Paris ñöôïc moät phen vôõ buïng. Ñang suøm suïp huùp

chaùo loøng, haén chôït phaùt hieän ra treân töôøng: UÛa! Coù baùnh mì thòt ngöôøi nöõa!!! Thaät ra, ngöôøi ta môùi gaén theâm maáy chöõ baùnh mì thòt nguoäi khoâng boû daáu. Haén ñöa coâ ñaàm veà nhaø aên gioã baø coá... ngoaïi. Coâ ta nguùng nguaåy, nhaên maët: Nöôùc maém!!! Nhöng maø “no problem” chaúng coù gì quan troïng hôn ñoâi maét maøu haït deû, mieäng cöôøi xinh vaø maùi toùc boàng beành mô maøng. Ñaùng yeâu hôn nöõa laø nhöõng nuï hoân noàng naøn, chaùy boûng. Khaùc vôùi maáy naøng con gaùi Vieät Nam, maáy coâ ñaàm Taây bieát caùch chìu chuoäng vaø soáng heát mình cho ngöôøi mình yeâu (lyù luaän theo kieåu cuûa haén). Haén gheùt nhaát laø caùi loái “quaán quít vaân veâ taø aùo”: - Em sôï laém. Em chaû... Heát chôùp maét, roài laïi vuoát toùc. OÂi thoâi, haén chaøo thua. Meï haén naêm laàn baûy löôït “laøm mai” cho haén. Haén nhuùn vai: - Boä Jules teä laém sao? Maø thaät, baïn gaùi cuûa haén caû xaâu, coâ naøo cuõng xinh töôi, loà loä söùc soáng, noàng naøn, quyeán ruõ... Nhöng haén cuõng chieàu meï, ñoâi laàn, ñi ñeán hoäi chôï Teát Toång hoäi sinh vieân Vieät Nam, hoäi trieån laõm tranh, hoäi... Ngheä nhaân Vieät Nam, hoäi quaùn vaên chöông. Haén loùng ngoùng caàm maáy cuoán saùch leân Tieáp trang C19

DAT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

.3”

DAT

Ria Sommerfeld (20 tuoåi), Miss AD Traàn Gia Linh – Karin Karling Leâ Thò Hoàng Nhung (20 tuoåi), AÙ Haø Mai Tina (24 tuoåi), Miss International 2005 Krefeld - Tran (17 tuoåi), Miss Vietnam – haäu 2 – Miss Canada 2005. Vietnamese Southern California Germany. Germany 2005 & Miass Fresh 2005. Looking Hamburg.

Little Saigon “Muøa Heø Röïc Rôõ” vaø moät

Tieáp trang C1

hieán nhieàu hôn nhöõng chöông trình khaùc ñeán vôùi quyù vò. Jennifer Phaïm (20 tuoåi), AÙ haäu 2 - Miss Vietnam USA 2005 & Miss Vietnamese American Top Model 2005 - Southern California: Em ôû ñaây neân khu Little Saigon raát quen thuoäc vôùi em, nhöng em thaáy mình raát haïnh phuùc ñöôïc quen nhieàu ngöôøi ñeïp trong nhöõng ngöôøi ñeïp ôû moãi tieåu bang. Maáy böõa nay tuïi em ngoaøi vieäc thöû quaàn aùo cuûa caùc nhaø thieát keá thôøi trang, tuïi em coù taäp dôït nhieàu, chuïp hình. Tuaàn sau tuïi em seõ taäp dôït nhieàu hôn trong 4 tieát muïc maø tuïi em seõ trình dieãn trong chöông trình “Muøa Heø Röïc Rôõ” kyø naøy. Lisa Ma (17 tuoåi), 2005 San Francisco Little Saigon Princess: Maáy böõa nay taäp dôït nhieàu, mang cao goùt nhieàu neân cuõng ñau chaân nöõa (cöôøi), nguû khoâng ñuû. Em raát “lucky” vì ôû nhaø khoâng ñöôïc noùi tieáng Vieät nhieàu, tôùi ñaây gaëp caùc baïn em ñöôïc noùi tieáng Vieät nhieàu hôn. Huyønh Nguyeãn Thanh An (22 tuoåi), Hoa Haäu AÙo Daøi Baéc Cali 2005 - San Jose: Kyø naøy xuoáng ñaây em raát laø vui, vaø em thaáy raát haõnh dieän ñöôïc ñaïi dieän cho coäng ñoàng mieàn Baéc Cali xuoáng ñaây ñeå laøm chöông trình vaø coù cô hoäi gaëp caùc baïn.

Nguyeãn Thò Kim Trinh Jenny (16 tuoåi), Hoa haäu AÙo Daøi 2005 Tacoma - Washington: Laàn ñaàu tieân tôùi Cali, em raát bôõ ngôõ. Caùc baïn ruû ñi ñaâu thì ñi ñoù. Em cuõng tôùi Phöôùc Loäc Thoï, ñi chôi, ñi aên. Moãi saùng ñi taäp, thöû quaàn aùo. Traàn Taline (22 tuoåi), Miss American Coed - Florida: Em coù nhieàu dòp ñi xuoáng Nam Cali roài, nhöng ñaây laø laàn ñaàu tieân em ñeán ñaây maø coù nhieàu ngöôøi ñeïp khaùc. Laàn naøy khaùc vôùi laàn thi hoa haäu vì khoâng phaûi lo laø coù thaéng hay khoâng nhöng em thaáy chuùng em vaãn coù traùch nhieäm hôi naëng neà... Traàn Myõ Tieân Maya (20 tuoåi), Hoa Haäu AÙo Daøi Florida 2005: Em ñi Phöôùc Loäc Thoï. ÔÛ Florida em nghe ngöôøi ta noùi laø beân ñaây Phöôùc Loäc Thoï ñeïp laém, baùn ñoà raát nhieàu neân em gheù thaêm. Em thaáy vui laém, em ñöôïc gaëp nhieàu ngöôøi Vieät nöõa. Nguyeãn Huyønh Hoa Taâm (21 tuoåi), Hoa Haäu AÙo Daøi Minnesota 2005: Trong nhöõng ngaøy qua em taäp, söûa quaàn aùo, chuïp hình... vôùi laïi aên. Luùc em tham döï ôû Minnesota thì raát laø khaùc vì chuùng em phaûi tranh ñua, coøn tham döï ôû ñaây thì vui hôn vì ai cuõng laø hoa haäu roài, khoâng coù ai phaûi tranh giaønh, moãi ngöôøi ñeàu coù boån phaän...

Caùc em coù lôøi gì nhaén nhuû vôùi Ba Meï vaø nhöõng ngöôøi thaân khoâng? Nguyeãn Huyønh Hoa Taâm: Hoâm nay em coù lôøi gôûi ñeán ba Meï em vôùi nhöõng ngöôøi trong gia ñình cuûa em. Thì em raát laø vui vaø raát töï haøo khi ñeán ñaây nhôø söï uûng hoä cuûa nhöõng ngöôøi ñoù... nhöng maø khoâng coù nhôù... (!) (caùc coâ trong ñoaøn cöôøi oà leân vaø Hoa Taâm thì ñöa ñoâi “maét nai” troøn xoe nhìn caùc baïn). Traàn Myõ Tieân Maya: Con raát nhôù Ba Meï. ÔÛ beân ñaây thì nguû moät mình, cho neân moãi toái aên thì nhôù gia ñình vì ôû beån moãi toái gia ñình aên chung, noùi chuyeän chung veà Vieät Nam. Hôn nöõa gôûi lôøi caùm ôn Ba Meï ñaõ uûng hoä vaø luoân ñöùng sau löng em, giuùp ñôõ em. Em hy voïng nhöõng “show” em taäp seõ laøm ba Meï em vui vaø haõnh dieän vì em. Traàn Taline: Em ñi laàn naøy thì Ba Meï uûng hoä em raát nhieàu. Moãi toái naøo em cuõng goïi ñieän thoaïi veà noùi chuyeän vôùi Mammy heát aù! Noùi chuyeän hoâm nay con laøm caùi naøy, hoâm nay con laøm caùi kia, vui laém. Nguyeãn Thò Kim Trinh Jenny: Dó nhieân laø em nhôù Ba maù em vaø gia ñình em nhöng maø hoï cuõng khoâng ñeán ñaây ñöôïc. Em cuõng chôø caùi naøy xong roài em veà. Huyønh Nguyeãn Thanh An: Em raát laø nhôù Ba Meï em vì ñaây laø laàn ñaàu tieân em xa nhaø. Töø nhoû ñeán lôùn chöa bao giôø em ñi xa maø khoâng coù Ba, khoâng coù Meï. Kyø naøy em ñi, ngaøy naøo em cuõng goïi veà nhaø noùi chuyeän vôùi Meï, noùi chuyeän vôùi Ba “and”... nhöng em cuõng raát caùm ôn gia ñình ñaõ raát uûng hoä em qua maáy thaùng nay. Ngöôøi nhaø em cuõng seõ tôùi ñaây coi “show”. Lisa Ma: Em nhôù nhaát laø ñoà aên naáu cuûa Meï taïi vì ôû ñaây thì mình

phaûi traû tieàn (cöôøi vaø caùc coâ cuõng cöôøi theo). Em nhôù laø moãi laàn ñi shopping thì coù Meï traû tieàn cho, maø ôû ñaây thì em phaûi xaøi tieàn cuûa em. Jennifer Phaïm: Em mong raèng Ba Meï cuøng caùc Coâ Chuù vaø caùc baïn seõ vui khi thaáy tuïi em treân saân khaáu “Muøa heø Röïc Rôõ” kyø naøy. Haø Mai Tina: Ba Meï em hieän giôø ôû beân Phaùp nhöng maø raát caùm ôn Ba Meï laø ñaõ coù söï yeâu thöông vaø lo laéng, uûng hoä con heát söùc mình. Con seõ höùa laø seõ khoâng phuï loøng Ba Meï vaø seõ luoân coá gaéng laøm cho ba Meï caøng ngaøy caøng haõnh dieän. Traàn Gia Linh: Maù em coù theo qua Myõ vôùi em roài neân em khoâng coù sôï. Em chæ nhôù Ba, caùc anh chò cuûa em thoâi. Ria Sommerfeld: Em raát caùm ôn Ba Meï ñaõ uûng hoä cho em. Caùm ôn Trung Taâm Asia. Nguyeãn Huyønh Hoa Taâm: Cho em noùi laïi. Em chæ muoán noùi vaøi lôøi ñeå caùm ôn Ba Meï em. Taïi vì Ba Meï em laø ngöôøi “support” em ñeán ñaây. Noùi khoâng nhôù thì mình cuõng coù nhôù nhöng maø mình nhôù maø mình khoâng noùi ñöôïc taïi vì... (ñoâi “maét nai” cuûa coâ rôm rôùm nöôùc maét laøm moïi ngöôøi im laëng chôø ñôïi) Em

Jennifer Phaïm (20 tuoåi), AÙ haäu 2 Miss Vietnam USA 2005 & Miss Vietnamese American Top Model 2005 – Southern California.

khoùc vì em raát laø vui möøng, laàn ñaàu tieân ñeán vôùi Trung Taâm Asia, Ba Meï em raát haõnh dieän. Ba Meï em cuõng muoán cho em ñi ñeå ñöôïc leân saân khaáu maëc duø caùi ñoù... Cuõng nhö em ñeán ñaây, em ñöôïc ñi nhöõng nôi khaùc maø ba Meï em khoâng ñöôïc ñi nhöõng nôi maø em ñi (khoùc lôùn lôùn). Hoài ñoù ñeán giôø Ba Meï em khoâng ñöôïc ñi ñaâu, luùc naøo cuõng lo cho con mình ñöôïc sung söôùng. Coù moät caùi gì haïnh phuùc thì em caûm thaáy nhöõng caùi ñoù laø nhôø ñeán Ba Meï em. Em ñöôïc nhöõng caùi ñoù thì em cuõng muoán Ba Meï em ñöôïc sung söôùng, chæ muoán Ba Meï em ñöôïc ñi ñaây ñi ñoù cho bieát vôùi ngöôøi ta. Em chæ hy voïng sau naøy em ñöôïc thaønh coâng trong moïi vieäc thì em cuõng muoán laøm toaïi nguyeän cho Ba Meï em. Taïi vì luùc naøo Ba Meï cuõng nghó ñeán con caùi, khoâng coù bao giôø cho pheùp mình ñi, chæ muoán con mình ñi ñaây ñi ñoù ñeå hieåu bieát. YÙ em laø em raát vui möøng vaø em khoâng caàm loøng ñöôïc. Khi Hoa Taâm döùt lôøi thì chuùng toâi thaáy vaøi coâ cuõng caàm khaên giaáy chaäm nhöõng gioït nöôùc maét ñang töø töø “veà cheát treân moâi...”

Nguyeãn Huyønh Hoa Taâm (21 tuoåi), Hoa Haäu AÙo Daøi Minnesota 2005.

Lisa Ma (17 tuoåi), 2005 San Huyønh Nguyeãn Thanh An (22 Nguyeãn Thò Kim Trinh Jenny (16 Tacoma – Washington. Traàn Myõ Tieân Maya (20 tuoåi), Hoa Francisco Little Saigon Princess. tuoåi), Hoa Haäu AÙo Daøi Baéc Cali tuoåi), Hoa haäu AÙo Daøi 2005 Traàn Taline (22 tuoåi), Miss Haäu AÙo Daøi Florida 2005. 2005 – San Jose. American Coed – Florida. MOÃI LAÙ PHIEÁU LAØ MOÄT VIEÂN GAÏCH XAÂY DÖÏNG COÄNG ÑOÀNG! MOÃI LAÙ PHIEÁU LAØ MOÄT TIEÁNG NOÙI CHO COÄNG ÑOÀNG! HAÕY GHI DANH BAÀU CÖÛ!

Vôùi Bruce McPherson, Secretary of State cuûa tieåu bang California Kính thöa quí vò ñoàng höông Vieät Nam, Chuùng toâi, Nguyeãn Ñöùc Taân, mong muoán ñöôïc cuøng vôùi quí vò chung nhau xaây döïng moät coäng ñoàng ngöôøi Vieät lôùn maïnh hôn, cuõng nhö coù theå mang tieáng noùi vaø nhöõng nguyeän voïng cuûa coäng ñoàng chuùng ta vaøo ngay giöõa cô quan laäp phaùp toái cao laø Quoác Hoäi Lieân Bang Hoa Kyø. Laø öùng cöû vieân daân bieåu lieân bang cho ñòa haït 47 California, Nguyeãn Ñöùc Taân nguyeän höùa seõ thöïc hieän ba ñieàu sau ñaây cho coäng ñoàng Vieät Nam: 1. Goùp söùc cuøng coäng ñoàng ñeå ñaáu tranh cho daân chuû vaø nhaân quyeàn taïi Vieät Nam. Chuùng toâi seõ ñeä trình quoác hoäi lieân bang döï luaät ñoøi hoûi chính phuû Hoa Kyø phaûi raøng buoäc chi tieát nhöõng ñieàu kieän veà töï do toân giaùo, nhaân quyeàn ñoái vôùi CSVN moãi khi chính phuû Lieân bang quyeát ñònh caùc chöông trình vieän trôï hay giuùp ñôõ vaø hôïp taùc vôùi Vieät Nam 2. Ñeà nghò Quoác Hoäi chaáp thuaän moät chöông trình ngaân quyõ lieân bang taøi trôï vieäc thaønh laäp nhöõng trung taâm phaùt trieån kinh teá coäng ñoàng (Federal Funding for Vietnamese American Economic Development Centers) taïi caùc ñòa phöông ñoâng daân cö ngöôøi Myõ goác Vieät. 3. Vaän ñoäng thaønh laäp moät toå chöùc lieân bang ”Vietnamese American Cultural And Educational Foundation” ñeå khuyeán khích, taøi trôï caáp hoïc boång caùc chöông trình vaên hoùa vaø giaùo duïc cho coäng ñoàng Vieät Nam taïi Hoa Kyø. Ñaõ ñeán luùc chuùng ta caàn coù moät tieáng noùi ngöôøi Vieät Nam tranh ñaáu cho quyeàn lôïi coäng ñoàng Vieät Nam taïi dieãn ñaøn quoác hoäi lieân bang, Nguyeãn Ñöùc Taân kính xin quí ñoàng höông uûng hoä ñeå chuùng ta coù theå thöïc hieän nhöõng troïng traùch naøy. Cuøng

Haïnh vôùi Nguyeãn Höõu Minh

vôùi gia ñình Nguyeãn Höõu Duyeân

NGUYEÃN ÑÖÙC TAÂN: NGÖÔØI TREÛ MÔÙI, TÖ TÖÔÛNG MÔÙI, DAÁN THAÂN MÔÙI NGUYEÃN ÑÖÙC TAÂN: NOÙI THAÄT, LAØM THAÄT, KHOÂNG MÒ DAÂN Xin haõy ghi danh baà u cöû ngay töø hoâm nay , Caàn tuyeån nhaân vieân cho nhieàu chöùc vuï. Xin lieân laïc theo ñaïi chæ Vaên Phoøng Tranh Cöû Nguyeãn Ñöùc Taân: 12955 Main Street, Garden Grove, CA 92840 (Ñoái dieän Costco Wholesale, Garden Grove) Ñieän Thoaïi: (714) 530-1612

Vôùi Nhö Leâ

Huøng Leâ ghi danh baàu cöû khieám dieän taïi VP tranh cöû


Xe Hôi

.3”

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Ñeà phoøng mua xe total loss

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

PHAÏM ÑÌNH Cuõng nhö “naéng möa laø beänh cuûa trôøi”, mua laïi xe cuõ laø chuyeän thöôøng tình cuûa moïi ngöôøi laùi xe, duø laø Myõ traéng, Myõ ñen, hay Myõ vaøng... Nhöng, mua nhaèm xe caùi xe “total loss”, nghóa laø xe maø caùc haõng baûo hieåm ñaõ loaïi ra vì toån thaát quaù lôùn sau moät vuï tai naïn, thì chaéc khoâng ai muoán. Raát may, con soá ngöôøi mua nhaàm vaøo nhöõng caùi xe nhö vaäy khoâng phaûi laø nhieàu. Trong soá ñoù, coù nhieàu ngöôøi bieát tröôùc caùi xe ñaõ “total loss” nhöng vaãn mua, laø vì tröôùc heát giaù xe raát haï, ngöôøi mua bieát roõ noù ñaõ bò hö haïi ra sao, phaûi taêng cöôøng ñaàu tö theâm nhöõng khoaûn naøo ñeå giöõ cho xe ñöôïc an toaøn hôn khi di chuyeån treân ñöôøng phoá. Ñoù laø quyeát ñònh höõu lyù, döïa vaøo tính toaùn thöïc teá cuûa hoï. Ñaùng noùi laø soá ngöôøi mua phaûi nhöõng chieác xe total loss nhö vaäy maø khoâng heà hay bieát. Cho ñeán khi moät tai naïn khaùc xaûy ra, khoå chuû laøm hoà sô xin boài thöôøng, môùi hay raèng xe cuûa mình ñaõ bò loaïi ra moät laàn töø tröôùc khi rôi vaøo tay mình. Baïn coù theå nghó raèng xe cuûa mình khoâng theå naøo rôi vaøo trong soá ñoù, vì khi mua xe ñaõ ñieàu tra kyõ caøng roài. Nhöng baïn coù bieát raèng treân ñöôøng phoá Hoa Kyø hieän nay coù vaøi ngaøn chieác xe nhö vaäy? Ñaây laø moái nguy cô khoâng nhoû cho chuû nhaân chieác xe, vaø cho

nhöõng taøi xeá cuøng song haønh treân cuøng moät maët ñöôøng. Chaúng haïn nhö anh Terry Dunscheski trong caâu chuyeän hoâm nay. Anh boû ra gaàn $20,000 ñeå mua chieác Toyota SUV coøn môùi. Chaïy ñöôïc moät thôøi gian roài, khi coù truïc traëc mang ñeán nhôø thôï maùy coi laïi, anh môùi ngaõ ngöûa khi hay bieát töø bao laâu nay anh vaãn ñöa vôï con ñi laïi treân daøn ñoàng cuûa moät chieác xe ñaõ bò loaïi khoûi ñöôøng phoá sau moät vuï tai naïn lôùn. Thöïc söï, ñaây khoâng phaûi laø bí maät gì gheâ gôùm laém. Noù chæ qua maét ñöôïc nhöõng ngöôøi mua xe caû tin maø thoâi. Chöù baát cöù moät ngöôøi thôï chuyeân moân naøo nhìn vaøo cuõng thaáy ngay. Neáu khoâng coù con maét chuyeân moân, chuùng ta chæ caàn boû ra khoaûng $30 laø laáy ñöôïc lyù lòch caùi xe töø luùc môùi xuaát loø. Trôû laïi chuyeän Dunscheski, anh chaøng keå laïi, “Ñaây, choã naøy laø ñoaïn hoï caét ra roài gheùp ñaàu cuûa moät chieác xe khaùc vaøo ñuoâi chieác xe naøy.” Caû hai phaàn ñoù ñeàu laø töø nhöõng chieác xe coù “Salvage Title”, töùc laø xe ñaõ bò loaïi khoûi ñöôøng phoá. OÂng Larry Gamache, thuoäc Carfax.com, coâng ty cung caáp lyù lòch taát caû moïi loaïi xe löu haønh treân ñaát Hoa Kyø, cho bieát, “Ñeå yeân trí hôn caû, tröôùc khi quyeát ñònh laáy moät caùi xe naøo, chuùng ta neân nhôø thôï maùy chuyeân moân coi laïi cho kyõ.”

Caùc trung taâm söûa chöõa daøn ñoàng hieän nay ñöôïc trang bò maùy moùc taân kyø. Vôùi heä thoáng Auto Scan duøng tia saùng Laser, thôï chuyeân nghieäp coù theå deã daøng tìm ra nhöõng choã khuyeát ñieåm treân daøn ñoàng chi li ñeán möùc ñoä 1 millimeter. Moät nhaø chuyeân moân khaùc, oâng Randy Gard, cho bieát, “chæ caàn sai bieät 8 mi-li-meùt trong khi raùp noái caùc boä phaän daøn ñoàng, cuõng ñuû ñeå taïo thaønh söï khaùc bieät giöõa an vaø nguy cho ngöôøi ngoài treân xe khi gaëp tai naïn.” Xe TOTAL LOSS ñöôïc giaûi quyeát caùch naøo? Nhaân ñaây, xin ñeà caäp veà tröôøng hôïp xe cuûa baïn gaëp tai naïn vaø bò haõng baûo hieåm xeáp loaïi total loss. Baïn coù theå chôø ñôïi söï giaûi quyeát nhö theá naøo? Total loss tröôùc heát laø moät quyeát ñònh cuûa haõng baûo hieåm: Khi hoï thaáy tieàn söûa xe cho baïn vöôït quaù soá tieàn mua cho baïn moät caùi xe töông ñöông, thì khi ñoù xe seõ bò giaûi quyeát theo dieän “total loss”. Theá nhöng, xaùc ñònh giaù tieàn baïn ñöôïc ñeàn laø bao nhieâu, thì ñaây laïi khoâng phaûi laø moät chuyeän ñoäc quyeàn cuûa haõng baûo hieåm. Bôûi vì, haõng baûo hieåm phaûi thueâ moät nhaân vieân giaùm ñònh ñoäc laäp laøm vieäc aáy. Giaùm ñònh vieân ñoái chieáu tình traïng xe cuûa baïn luùc tröôùc xaûy ra tai naïn vôùi ít nhaát 3 xe khaùc coù

Keát quaû moät cuoäc thaêm doø ñöôïc phoå bieán hoâm Thöù Tö 29 Thaùng Saùu vöøa qua cho thaáy hieäu xe Lexus cuûa haõng Toyota Motor Corp ñaõ chieám ñöôïc vò trí soá 1 lieàn trong 11 naêm xeùt veà chaát löôïng khi so saùnh vôùi caùc loaïi xe “luxury” khaùc. Baûng xeáp haïng do J.D. Power and Associates thöïc hieän veà phaåm chaát laâu daøi cuûa xe döïa treân yù kieán cuûa 50,635 chuû nhaân nhöõng xe môùi chaïy ñöôïc 3 naêm. Baûn thaêm doø ñaët ra nhieàu caâu hoûi veà caùc vaán ñeà cuï theå, töø hoaït ñoäng cuûa thaéng, söï hao moøn cuûa loáp xe, vaän haønh cuûa maùy v.v... Thaêm doø cuûa J.D. Power and Associates voán ñöôïc kyõ ngheä xe hôi ñaùnh giaù raát cao, bôûi vì ngöôøi mua xe môùi thöôøng cho raèng phaåm chaát laâu daøi laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát khi hoï choïn löïa hieäu xe. Ñoái vôùi caùc haõng cheá taïo xe, ñieàu naøy cuõng quan troïng khoâng keùm,

Moät vuï ñuïng xe hi höõu xaûy ra ôû Phaùp: Ba xe ñuïng nhau, xe giöõa bò doàn cuïc, choång thaúng leân cao. Xe cuoái bò hö ôû muõi, nhöng ñuoâi xe coøn toát, coù theå ñöôïc duøng ñeå laép gheùp vôùi ñaàu moät xe khaùc. Coi chöøng mua phaûi nhöõng caùi xe laép gheùp “ñaàu Ngoâ mình Sôû” nhö theá.

Caûnh chuïp ñöôïc tröôùc moät cöûa haøng Home Depot. Ngöôøi taøi xeá kheùo leùo khi chaát haøng: Mui xe coõng moät khoái vaùn khoång loà, baêng gheá sau xe thì chaát ñaày caùc bao xi maêng 90 pound. Chæ toäi nghieäp caùi xe, tan taønh boä nhuùn.

giöõ laïi, haõng baûo hieåm seõ tröø ñi moät khoaûn töông ñöông vôùi giaù hoï coù theå baùn cho “nghóa ñòa”. Duø baùn vaøo nghóa ñòa hay ñöôïc chuû xe giöõ laïi, chieác xe “total loss” vaãn coù cô hoäi phuïc hoài vaø trôû veà tung taêng treân ñöôøng phoá. Tuy ñöôïc phuïc hoài, nhöng chieác xe phaûi mang trong lyù lòch cuûa noù chöõ “salvage title” (xe ñaõ töøng bò loaïi). Ngöôøi ta vaãn coù theå mua baûo hieåm cho noù chaïy treân ñöôøng moät caùch

hôïp phaùp. Nhöng khi mua baùn nhöõng chieác xe nhö vaäy, caùi “salvage title” cuûa xe caàn phaûi ñöôïc noùi roõ ñeå ngöôøi mua tuøy nghi ñònh ñoaït vaø thöông löôïng theo tieâu chuaån “tieàn naøo cuûa aáy”. Chæ ñaùng tieác laø coù nhieàu ngöôøi chuû xe ñaõ coá tình giaáu gieám, ñeå baùn xe cao giaù hôn. Laøm nhö vaäy laø baát hôïp phaùp. Nhöng khi khoå chuû bieát ñöôïc thì tai naïn ñaõ xaûy ra, vaø ngöôøi chuû cuõ cuõng ñaõ bieán daïng... mòt môø taêm caù.

Hyundai cuûa haõng Hyundai Motor Co. ñöôïc giôùi söû duïng xe ghi nhaän coù nhieàu tieán boä nhaát: Vôùi 260 vaán ñeà trong 100 xe, Huyndai ñaõ caûi tieán ñöôïc 31% so vôùi naêm ngoaùi. Tuy nhieân hieäu xe naøy vaãn coøn naèm döôùi laèn ranh trung bình cuûa kyõ ngheä xe hôi. Hieäu xe Kia - saûn phaåm 100 xe. Hieäu xe coù nhieàu tieán boä cuûa cuøng haõng Hyundai - coù GM cuõng coù 8 loaïi xe ñöùng nhaát - hieäu xe coøn nhieàu theå coi laø hieäu xe ít ñaùng tin ñaàu trong caùc baûng phaân loaïi vaán ñeà nhaát caäy nhaát vôùi 397 vaán ñeà rieâng, ñoù laø Cherolet Prizm,

trong 100 xe, chieáu theo baûn thaêm doø cuûa J.D. Power and Associates. Nhöõng hieäu xe noåi tieáng “de luxe” taïi AÂu Chaâu nhö Mercedes cuûa haõng Daimler Chrysler, Mercedes, Volvo, Jaguar vaø Land Rover cuûa Ford, Saab cuûa GM vaø Audi cuûa Volkswagen AG taát caû ñeàu ñöôïc xeáp döôùi haïng trung bình cuûa kyõ ngheä xe hôi.

Xe Toyota-Lexus daãn ñaàu danh saùch thaêm doø veà chaát löôïng HAO SMITH

tình traïng töông ñöông treân thò tröôøng ñòa phöông tröôùc khi xaùc ñònh giaù caû. Haõng baûo hieåm phaûi coäng theâm tieàn thueá ñeå baïn coù theå mua ñöôïc caùi xe vôùi giaù nhö treân, coäng theâm moät ít tieàn linh tinh tuøy luaät phaùp tieåu bang. Xeùt veà ñaïi theå, ñoù laø soá tieàn maø haõng baûo hieåm seõ boài thöôøng cho khoå chuû. Neáu tröôùc khi bò naïn, xe ñaõ ñöôïc tu söûa chænh trang ít nhieàu, baïn coù theå trình receipt veà nhöõng phí toån ñoù ñeå yeâu caàu haõng baûo hieåm taêng trò giaù cho xe. Neáu ñaõ xeùt tôùi taát caû nhöõng yeáu toá ñoù maø baïn vaãn khoâng ñoàng yù vôùi möùc giaù do haõng baûo hieåm ñöa ra, baïn coù theå thueâ moät giaùm ñònh vieân ñoäc laäp khaùc ñeå xem laïi giaù trò chieác xe. Phí toån ñeå thueâ giaùm ñònh vieân laàn naøy thì baïn phaûi chòu. Maø chöa chaéc giaùm ñònh vieân, neáu thöïc söï ñoäc laäp, coù theå naâng giaù chieác xe leân ñöôïc. Chính vì theá, ñeå traùnh phieàn phöùc, ña soá chuû xe ñaønh chòu möùc giaù do haõng baûo hieåm ñöa ra. Baèng loøng vôùi giaù caû nhö vaäy roài, baïn coøn phaûi choïn löïa 1 trong 2 phöông thöùc: Hoaëc ñeå cho haõng baûo hieåm keùo xaùc chieác xe ñi, hoaëc yeâu caàu giöõ laïi. Neáu haõng baûo hieåm keùo xe ñi, hoï seõ baùn xaùc xe cho “nghóa ñòa” ñeå vôùt vaùt moät soá tieàn naøo ñoù. Neáu chuû xe muoán Chevrolet Malibu, Buick Century, vaø Buick LeSabre ñöùng ñaàu caùc loaïi xe hôi nhoû; Chevrolet S-10, Chevrolet Silverado vaø Cadillac Escalade EXT ñöùng ñaàu caùc loaïi xe pickups; vaø GMC Yukon ñöùng ñaàu caùc loaïi xe SUV theå thao.

laø vì moät caùi xe môùi baùn ra khoâng phaûi laø xong, maø coøn keøm theo nhieàu naêm baûo haønh. Neáu xe khoâng coù phaåm chaát laâu daøi, haõng xe seõ laø ñôn vò thieät haïi ñaàu tieân. Nhìn baèng tieâu chuaån ñoù, caùc nhaø nghieân cöùu thaáy raèng cöù 100 xe Lexus thì coù 139 vaán ñeà. Nhö vaäy ñaõ laø tieán boä 14% so vôùi naêm ngoaùi. Ñaáy laø chöa keå tôùi hieäu xe “top line” trong haøng nguõ Lexus, xe LS 430: Trong 100 xe, toång soá vaán ñeà ñeám chæ coù 90. Coøn xeùt trong nhöõng hieäu xe phoå thoâng (mainstream), thì Buick cuûa haõng General Motor daãn ñaàu, vôùi 163 vaán ñeà trong soá 100 xe. Tieáp ñoù laø Toyota vôùi 194 vaán ñeà trong soá 100 xe. Taát caû nhöõng hieäu xe cuûa “3 ñaïi gia” trong kyõ ngheä saûn xuaát xe hôi - Chevrolet cuûa GM, Ford vaø Chrysler cuûa DaimlerChrysler - ñeàu ñöôïc xeáp treân haïng trung bình, Xe Lexus cuûa haõng Toyota ñöôïc J.D. Power and Associates xeáp haïng nhaát suoát 11 naêm lieàn trong soá caùc xe “ñôø luyùch” xeùt ñöôïc tính laø 237 vaán ñeà trong veà ñoä tin caäy treân ñöôøng phoá.

WESTMINSTER COSMETIC & LASER MEDICAL CENTER

Baùc só Peter G. Lee, M.D.

Board Certified, American Board of Plastic Reconstructive Surgery Photo Courtesy of Kim Schuchardt, PA (Richard Neils, M.D.)

Caêng Da Maët khoâng caàn giaœi phaãu! Nôi ñaàu tieân taïi Little Saigon !!!

Ñaëc bieät giaœm giaù muøa heø REGULAR: $3,000

NOW: $1,500 Tröôùc khi trò lieäu

Sau 2 thaùng

cho 60 phuùt

Phöông phaùp taân kyø nhaát. 60 phuùt caêng da maët baèng laser, khoâng caàn giaœi phaãu, khoâng theïo, khoâng söng ñoœ, keát quaœ voâ cuøng myõ maõn. Sinh hoaït bình thöôøng, ñi laøm laïi ngay sau khi trò lieäu. Thích hôïp cho caœ nam laãn nöõ ôœ moïi löùa tuoåi. Ñaëc bieät thích hôïp cho quí oâng ôœ tuoåi 40-60, baän roän, khoâng coù nhieàu thì giôø, caàn laáy laïi söï treœ trung moät caùch nhanh choùng. CHUÙ YÙ: Caêng da maët baèng laser tuy ñôn giaœn nhöng raát quan troïng, beänh nhaân neân ñi ñuùng baùc só chuyeân ngaønh giaœi phaãu thaåm myõ. Caùc baùc só ngoaøi ngaønh giaœi phaãu thaåm myõ coù theå trò lieäu khoâng ñuùng caùch, ñöa ñeán keát quaœ khoâng ñöôïc nhö mong muoán.

Tham khaœo mieãn phí, xin goïi coâ Kim: (714) 785-4848 14411 Brookhurst Street., #A, Garden Grove, CA 92843

(714) 839-8889

(800) 691-8799

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-071105/177202

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-DL-061405/173262

Nhaø Fountain Valley. Khu yeân tònh cuoái ñöôøng, 4 phoøng nguû, 2 phoøngg taém 1785SF. 678,000. Xin lieân laïc Nghia 714-705-9800, cell 714-636-2724

100-7L-062505/175031

Corona. Nhaø 3PN, 2PT, 2 car garage, nhaø gaàn tröôøng hoïc, shopping, freeway, caùch Bolsa 25 phuùt $1650/mo, housing OK. L/L 714-543-0436, 714-4603478

100-14L-070505/176207

Nhaø môùi 4 bed 3 BA. TP Stanton cho möôùn $1950 month & $1000 deposit. Nhaän housing only. ÑT: 714-986-9250 or 714-749-2870

100-14L-070505/176215

Nhaø môùi 2002, 4PN, 3PT, 2 car garage. Parking roäng, goùc Bolsa (First St)/Euclid St. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. Giaù $2350. Housing OK. L/L 714-895-9294 sau 2PM, cell 714-460-3885

100-7L-070505/176253

Nhaø treät 4PN, 3.5PT + bonus room, gara. 2 xe, laøm ñeïp nhö phoø n g ôû dieä n tích xöû duï n g 2200sq, treân ñöôøng Bolsa, khu yeân tónh. Nhaän housing. L/L Coâ Taâm 714-265-1076

100-3L-070605/176330

TUSTIN. Gaàn Irvine, Condo môùi, 2PN/2PT sôn thaûm môùi, saøn goã, garage, carport, coù choã washerdryer, school toát, khu saïch seõ an ninh. Nhaän Housing. Tina: 714-746-6675, 714-746-6133

100-14L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24 $400. Cresdit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. 714-677-7229 100-14L-070605/176413

Nhaø môùi ñeïp coù coång 3PN/2PT goùc Beach/Cerritos $1650/thaùng. Deposit $400 thaùng ñaàu + thaùng cuoái. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. L/L Chaùnh: 714-235-7598 (C), 714596-1060 (nhaø)

100-14L-070705/176573

Mobile Home cho möôùn vuøng Riverside khu toát, 2 phoøng taém, 2 phoøng nguû, phoøng khaùch, phoøng aên lôùn, gaàn tröôøng hoïc, shopping, freeway 60/ 215/ 91 ñöôøng Van Buren $600/thaùng, bao nöôùc. L/L 714-531-5117 100-12D167-070705/176679

VICTORVILLE Nhaø môùi 2 taàng, ñeïp + roäng, gaàn tröôøng, FWY 15, beân caïnh shopping, exit Bear Valley caùch Bolsa 1:20 phuùt $1600/thaùng. L/ L 626-487-0739 100-14L-070805/176771

Nhaø môùi cho thueâ 2PN, 2PT, 1 den, 2 xe garage Brook./G.G $1600. 714-606-4596

100-7L-071005/177043

Nhaø house cho thueâ Santa Ana, 3PN, 2 taém. Goùc Euclid - First. Saïch seõ thoaùng maùt. Parking thaät roäng. Nhaø ñang troáng. Nhaän housing. Phone 714-537-2349

100-7L-071105/177097

Townhome cho thueâ goùc Brookhurst & Ellis 4PN/ 3.5PT, good neighbourhood, good school district, nhaän housing. L/L Thö 714-454-9871, 714-847-8864

100-7L-071105/177113

Nhaø lôùn ñeïp, ANAHEIM, CHAPMAN & DALE coù 6PN/ 2PT, maùy giaët saáy, 3 hoà caù kieång, coâng vieân sau nhaø, nhieàu caây hoa kieång, saân roäng, coång an toaøn, parking roäng raõi, khu yeân tónh, thueâ $2,400 + deposit. L/L Anh Hoaøng 714-782-8080, doïn vaøo ñaàu thaùng 8, no housing

100-7L-071105/177136

Cho thueâ 1 unit goàm 2 phoøng coù kitchen, bathroom ñaày ñuû, bao gas, ñieän nöôùc, khoâng huùt thuoác. Lieân laïc vôùi Danh cell 714-9023379 hay 714-663-2231

100-6L-071105/177151

Nhaø house dö 1 bed, 1 bath, phoøng living kitchen loái ñi rieâng, vöôøn roäng, ñeïp khu yeân tònh cho share $800. Bao utilities, Magnolia + Lampson. Doïn 7/05. 714588-3746

100-7L-071105/177187

Nhaø Westminster 3PN, 2PT, 2 garage, thaûm gaïch beáp röûa cheùn môùi, maùy giaët saáy, khu yeân tónh, gaàn chôï tröôøng, No housing. 714998-0170

100-14L-071205/177261

East Long Beach, nhaø ñeïp cho lease 3N, 2T roäng 1500sf, gaàn tröôøng tieåu hoïc, ñaïi hoïc Cal-State L.B. chuû bao nöôùc, caét coû. Vanny 562-498-2379

100-7L-071205/177315

- Townhouse 2 taàng 2PN/1.5PT, 2 car garage goù c Harbor Chapman. Swimming pool, $1350/thaùng. No housing. 12582 Flower St, #2, G.G 92840 Apartment 1PN, 1PT, $875/month. Deposit $600. No housing, credit check $25. - Caàn thueâ nhaø, APT, Townhouse... any city, any bedroom, xin goïi Mai: 714-467-4588

100-14L-071305/177608

Nhaø vuøng Garden Grove cho möôùn 3PN, 1PT, giaù $1,800, khu toát, gaàn tröôøng hoïc, chôï, nhaø baêng, traïm xe bus, nhaø troáng doïn vaøo ngay. L/L Long 714448-1185 100-3L-071305/177609

Bolsa & Ward 2PN, 1.5PT thaûm môùi, sôn môùi, kieåu style house, nhaän housing, cho thueâ $1,250/ thaùng + deposit, doïn vaøo ñaàu thaùng 8 - 2005. L/L Tuyeát 714417-2093, 714-467-6732 100-7L-071305/177641

100-7L-071205/177341

HUNTINGTON BEACH. Gaàn bieån khu yeân tònh, nhaø coù dishwasher, fireplace, washer/dryer, patio, skylights, maùy laïnh, alarm system, good school. No housing, 3PN/1PT, 2 car garage goùc Quebec & Huntington $1600 + deposit, 714-393-6254, 714-5967524

100-5L-071205/177344

Nhaø cho thueâ 2PN 1PT, söûa taát caû môùi, 2 garage (ñieän, gas chia ñoâi), moãi thaùng $1400. Nhaø ñang troáng. Cell: 714-785-8018

100-7L-071205/177385

Nhaø môùi 3PN, 2.5PT, khu raát toát, goùc ñöôøng Westminster vaø Beach giaù $1800/thaùng, coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 8/2005. Lieân laïc 714-350-6760 hoaëc 714968-7379 sau 6 giôø chieàu

100-5L-071205/177389

GARDEN GROVE. Nhaø roäng, môùi taân trang, 4 nguû, 2 taém, vaø phoøng gia ñình lôùn, cho thueâ, chæ nhaän housing. L/L 714-4255802 hoaëc 714-943-3369

100-7L-071205/177401

Nhaø 3PN, 2P/T $1590 treân laàu, thaûm gaïch, sôn môùi, 2 xe garage. 2PN, 11/2 PT $1250 ñeïp, saïch, roäng, nhaän housing, Newland/ G.G. 714-728-3921, 949-833-3855 (HOA)

100-7L-071405/177661

NHAØ CHO MÖÔÙN Garden Grove 3PN, 2PT, 2 garage, khu yeân tónh, beân trong tu boå hoaøn toaøn môùi. $1,875. L/L Vieân 714-878-8970, doïn ñaàu thaùng 8 100-7L-071405/177672

Buena Park Lake Side. Nhaø roäng, 4 phoøng nguû, 2 1/2 taém, xaây 2000, maùy laïnh, lake house in gated community $2,200, nhaän housing. L/L 714-521-4677 or 714-606-4628 100-7L-071405/177678

Nhaø cho thueâ, thaønh phoá Garden Grove, roäng hôn 1,900sqft, ñaát roäng 30,000sqft 1 taàng, 3PN, 1.75PT, sau vöôøn nhieàu caây aên traùi, cho möôùn $1,950/thaùng, gaàn chôï, tröôøng hoïc vaø freeway, doïn vaøo ñaàu thaùng taùm, nhaän housing. L/L An Nguyeãn Broker 714636-2299 100-3L-071405/177680

Triplex 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém môùi roäng saân gaïch, ñi boä ñeán nhaø thôø St.Columban vaø chôï Costo, Ñaø Laït khu yeân tónh, giaù $1,150, goùc Taff/ Century. Mai 714-537-7983 100-7L-071405/177698

Nhaø Townhouse cho thueâ 2 phoøng, treân laàu 2.5 PT, coù maùy laïnh, nöôùc loïc, garage 2 xe, coù coång an toaøn, hoà taém, cho thueâ $1,600/ thaùng, OK housing. Vui loøng goïi sau 4 giôû 714-890-3756 100-3L-071405/177706

Tuscany Hill Lake Elsinore. Nhaø môùi treân ñoài coù Lake vaø Panaromic view 4PN, 2.5PT, 3300 sqft, 2 taàng $2000/mth. Gaàn tröôøng hoïc, shopping, freeway. Goïi Calvin 714-315-2870

Nhaø cho thueâ Las Vegas vuøng Northwest 95N FWY, new home 4bed, 1 bonus room, 2.5bath, month to month $1,400 + $1,000 deposit. 1 year contract $1,300 + $1,000 deposit. Lieân laïc 949306-4246 Mike or 714-534-2739 Anh Minh

100-7L-071305/177472

100-3L-071405/177762

100-14L-071205/177431

Nhaø goùc G.G vaø Magnolia 3PN, 1.5PT, môùi remodel, gaàn tröôøng hoïc, chôï. Nhaø troáng, housing OK, doïn voâ anytime $1,600. L/L Huaân 714-420-9720

100-7L-071305/177480

Nhaø cho thueâ 3PN, 1.5PT coù family room, goùc ñöôøng Beach + Orangewood, doïn voâ 8/1/05, khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-467-7269

100-7L-071305/177491

Nhaø Stanton 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, phoøng khaùch + beáp rieâng bieät, khu yeân tónh. Bao nöôùc raùc. Doïn vaøo 8/1. Lieân laïc Hoàng 714-816-1523, 714-914-1218 cell

100-7L-071305/177518

Townhouse vuøng Anaheim, goùc Ball & Knotts 3PN, 2.5PT, 2 car garage caàn cho thueâ, chuû seõ laáy laïi 1 phoøng tieän cho gia ñình. L/ L 714-675-1316 anytime, giaù $1,150

100-7L-071305/177541

Westminster 2 bed, 2 1/2 bath garage 2 xe, 2 story. Neàn loùt gaïch men, khu yeân tónh saïch seõ thoaùng maùt, coù heä thoáng gaén maùy giaët, maùy saáy. Ñòa chæ 7271 Wyoming #2, on Goldenwest goùc Westminster. L/L: 714-891-2112 (H), 448-7962 (C), 448-9953 (English)

100-14L-071305/177559

Nhaø cho möôùn 4PN, 2PT. Everything new remodel. Khu yeân tónh gaàn nhaø thôø St.Barbara. Call Phillip: 714-717-5657

100-3L-071305/177566

3N/ 11/2 taém $1900/thaùng + deposit. 7821 16th St., Westminster, housing OK. 3N/ 2T saùt PLT $1600/thg + deposit, no housing. Tel 714-897-9926, 714-895-9741, 714-504-8683

100-3L-071505/177860

Town House 2PN, 2PT an ninh, coù coång goùc Bolsa/ Brookhurst, giaù $1,600. Goïi 714-334-4195 nhaän housing 100-7L-071505/177875

Goùc Haster and Chapman, nhaø xaây theâm 1 bedroom, full bath, living room and kitchen, bao utilities and giaët saáy, khu yeân tónh, no pet, no smoking, doïn anytime. 949-836-8447 100-7L-071505/177898

100-7L-071205/177325

Nhaø Westminster - Newland, 4 phoøng 2 phoøng taém, khu yeân tònh, gaàn tröôøng hoïc caàn cho möôùn. Caàn baùn 1 baøn bida. L/L Phuc or Hieáu 714-224-8494, 714-468-7172

100-2L-071505/177849

West Anaheim nhaø ñeïp, roäng 1700sf 4PN, 2 PT gar 2 central A/C alarm, khu lòch söï, gaàn park tieåu/ trung hoïc, goùc Western/ Orange $2,200/thaùng $1,500 security, doïn vaøo 1/8/05, housing OK. L/L Sôn 714-563-4778

Nhaø 2 taàng saùt bôø bieån Huntington Beach. 21752 PCH. Bao ñieän gas, community pool. 4PN/ 2PT. Nhieàu choã ñaäu xe. Khoâng nhaän housing. $2200/mo, 714468-4839 100-3L-071405/177786

Nhaø 3PN, 2.5PT môùi xaây treân ñoài ñeïp, sang, community pool, khu yeân tónh tröôøng hoïc toát cho thueâ giaù $2200. Nhaän housing. L/L: 714-744-4258, 714-6097536 100-7L-071405/177812

Nhaø môùi 2PN/1PT. Phoøng taém & phoøng beáp ñeïp, saøn goã & gaïch, 2 xe garage. Khu yeân tónh, bao utilities, laundry, cable. Gaàn Magnolia & Orangethorpe, freeway 5/91. L/L: 714-366-6137 or 626-627-0170 cell 100-3L-071405/177815

Studio lôùn 1 phoøng khaùch, 1 nguû coù beáp, restroom bao utility ñoái dieän chôï, freeway giaù $750. 714895-1092 100-16L-071405/177825

FOUNTAIN VALLEY. Nhaø 4PN, 3PT, roäng 2400sf, thoaùng maùt, saïch seõ, yeân tónh, best school, total remodel, khu sang troïng $2,500. 714-654-5762 Ñ/C 16762 Olive Street, FV 100-3L-071405/177827

House Eulcid tröôùc Nhaân Hoøa 3PN, 2 taém, 2 garage vöôøn roäng, khu an ninh, nhaän housing, doïn vaøo ngay, share phoøng, roäng Magnolia/ McFadden. L/L Thaïnh 714-903-8653/ 714-425-9110 100-14L-071505/177841

Bolsa/ Newland townhouse 3PN, 2.5PT traàn cao, thoaùng, coù balcony, 1 garage, 2 carport, coång, gaàn Little Saigon, freeway 22, freeway 405 $1,600, khoâng nhaän housing, doïn 8/15/05. L/L 714775-1316

2 story townhouse 3pn/ 2pt, 2 xe garage ñi vaøo nhaø, nhaø môùi build 1987, maùy giaët, maùy xaáy, maùy laïnh, sôn trong ngoaøi môùi, loùt gaïch döôùi nhaø, doïn vaøo 7/ 15/05 OK. 7941 13th #C, $1,650/ month, deposit $1,000, khu yeân tónh, gaàn Bolsa. Goïi 714-4933652 100-14L-071505/177928

Nhaø house môù i 4 tuoå i , goù c Brookhurst/Garden Grove 3PN, 2.5PT, 2 xe garage. Maùy laïnh vaø söôûi toaøn nhaø. Coù coång an toaøn giaù $1600/thaùng. Nhaø troáng 15/8/05. Nhaän housing. Xin lieân laïc chò Minh 714-328-2930 100-7L-071505/177939

Nhaø cho thueâ 2P coù loái ñi rieâng coù parking an toaøn yeân tónh ñuû tieän nghi Westminster vaø Magnolia, nhaø taém rieâng, 714-8960098, 714-785-1719 100-7L-071505/177964

Nhaø 2PN, 2PT roäng cho thueâ vaø cho thueâ 1PN lôùn coù PT, loái ñi rieâng, vuøng G.G, doïn vaøo 08/ 01/05. Xin goïi Coâ Nga 714-7059135, 714-234-8439

SATURDAY, JULY 16, 2005

ing. Vaøo 8/1/05. $2400/1 thaùng. Deposit $2000. L/L Ngaân 714448-8405, 714-448-7557 100-6D1267-070805/176875

TUSTIN RANCH - Byan/Tustin. Nhaø laàu 2 taàng 4PN - 3PT garage 2 xe raát roäng vaø ñeïp lòch söï yeân tónh caàn cho thueâ gaáp, xem nhaø thích ngay, $3000/Mo + deposit. Lieân laïc 714-876-8456 hay 876-8469 100-7L-071305/177613

WEST COVINA - Nhaø môùi remodel 3PN, 2PT, garage 2 xe, saïch seõ trong ngoaøi, gaàn West Covina Mall. $1550/thaùng. L/L Ken: 626-905-2147 100-7L-071405/177771

WINCHESTER - (Murrieta, Temecula): Nhaø môùi ñang troáng roäng 2374 SFT, 4BR, 3BT, 3 Gar cho thueâ $1600. (31099 Janelle, Winchester CA 92596). Goïi 714531-1751, cell: 714-657-4679. Atoz Realty

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-7L-012904/102241

ª STANTON Apt 2PN/2PT roäng, thaûm, sôn môùi, lòch söï, an ninh, garage rieâ n g, balcony, gaà n LITTLE SAIGON, tröôøng hoïc goùc Beach/Cerritos. Nhaän housing. Goïi 714-719-2876. 110-DL-022504/106167

100-4L-071505/177967

RENT REÛ. Nhaø môùi, roäng, goùc Bolsa - Magnolia, trong khu Bishop Ranch maùi ngoùi, 2 taàng, 4 beds, 3 baths, sang troïng ñeïp $2,300/month. Goïi ngay keûo treã 714-720-5869

100-7L-071505/177895

ANAHEIM - 4 Plex cho thueâ studio. Bao ñieän nöôùc gas gaàn freeway, nhaø thôø. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. Lieân laïc 714-758-0658 hoaëc 714-448-2578 gaëp Tuaán, Lan 100-6D167-071005/177086

ANAHEIM HILL - $1800 gas & nöôùc paid. Townhome, coång, 2 taàng, 2PN 2PT, garage, maùy giaët saáy, tuû laïnh, appliances môùi, saøn goã , recessed lights, French doors, shutterwood, alarm, club house, hoà bôi. Fwy 22, 57, 91. Housing OK. 714-998-4713 100-7L-071005/177032

EL MONTE - Nhaø cho thueâ $2000/month. Xaây 1994, 3PN, plus a den vaø 2.5PT, roäng 1700 sqft. Chuû ñaõ hoaøn toaøn remodel laïi môùi. Gaàn freeways vaø shopping mall. Nhaø naèm trong khu yeân tónh vaø khang trang. Moïi chi tieát. L/L Thaûo 626-731-2011 100-14L-071205/177406

STANTON - NHAØ. 5PN/2PT, goùc Beach & Cerritos, ñaát raát roäng tuyeät vôøi cho big family hoaëc tröôøng giöõ treû möôùn. Nhaän hous-

110-30L-052305/169895

110-7L-061705/173775

ª ANAHEIM APT 1 & 2 phoøng nguû roäng, thaûm, sôn môùi, Garage, Khu lòch söï, an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C 2114 Juno (Brookhrust/Ball). Goïi 714-719-2876. 110-28L-070505/176225

Garden Grove 1 bedroom, 1 bath lower unit with garage $900.00. Manager 590-2668 Hue Vuong

110-14L-070605/176490

Apt. vuøng Huntington Beach goùc Warner - Beach, 2 bedroom, 2 bathroom. Giaù $1300/thaùng. Goïi 714-651-3099 110-7L-070705/176534

Apartments cho thueâ , vuø n g Westminster, raát lòch söï, yeân tònh, gaàn moïi tieän nghi 1bd + 1ba + walking closet $975 moãi thaùng, bao gas/ water/ trash. 714-895-2412, 714-936-0414 110-14L-070705/176616

APT vuøng Westminster 1PN, 1PT, giaù $865, $300 deposit, ñaëc bieät thaùng ñaàu bôùt $500 coù phoøng giaët, hoà bôi. 714-3738954 110-7L-070705/176621

APT cho thueâ: 10662 Dorothy Ave., #3 Garden Grove 1 phoøng nguû, 11/4 phoøng taém, garage 1 xe, ñaù boâng, sôn môùi taàng treät. Goïi OÂng Lu 949-831-6054 or 295-1508

110-7L-071405/177683

Condo Santa Ana goùc Euclid & 5th Street, 2 bed, 1 bath, taân trang nhö môùi, for rent $1050 a month, doïn vaøo ngay. Call cell 714-470-7967, housing welcome

110-7L-071405/177823

Nhaø triplex 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, saân tröôùc vaø sau, coù choã ñaäu xe roäng raõi, $895 moät thaùng. 714-914-5793, 310-517-5714 Westminster

110-14L-070805/176887

2 bed, 2 bath, 1 garage 1 open space parking (upstair) very clean. Close to freeway/shopping. By Beach/Westminster. No housing. No pet. $1195/month plus deposit. 562-598-1383

110-14L-070805/176888

2 bed 1½ bath townhouse $1150. gated property. Good neighborhood by Trask/Brookhurst. No pets. No housing. $800 deposit. Call manager Nam 714-7975031 or 562-598-1383

110-14L-071105/177208

Three bedroom two bath 1 story garden apartment near Brookhurst/Westminster, G.G. Private yard, pool. Near school, park & shopping. No section 8 $1465. 714-638-3433.

4 Flex Garden Grove/ Magnolia 2 nguû, 2 taém treân laàu, döôùi garage khoâng cöûa, roäng, thoaùng, saïch, deposit $1,000, khoâng housing, rent $1,250. L/L Minh Le 714791-1653

110-14L-070805/176886

Vuøng Garden Grove. Khu yeân tònh phoøng lôùn 2PN/2PT. Giaù $1200/ thaùng. Ñòa chæ 14321 Brookhurst. Goùc Brookhurst/Hazard Vuøng Garden Grove. Khu toát. Ñöôøng cuït. Coång raøo 1PN/1PT. Giaù $975/thaùng. Ñòa chæ 12801 Lewis, goùc Garden Grove/Lewis. L/L Thaønh/Gina 714-772-7550

110-14L-071105/177217

Apartment 2PN, 1.5PT goù c Newhope/ Garden Grove cho thueâ, nhaän housing. Goïi OÂ. Hieån 714-925-3121

110-7L-071105/177226

Garden Grove 4 plex apartment 2PN, 1.5PT Townhouse style Westminster & Harbor, parking thoaûi maùi $1250/thaùng, deposit $1000, nhaän housing, Ñ/ chæ 14092 Buena St. #2. L/L Ngaân 714-448-8405 or 714-448-7557 doïn vaøo ngay

110-7L-071305/177479

APT 1PN + 1PT vaø 2PN + 1PT treät, ñöôøng Orangewood, Anaheim, cho thueâ $900 vaø $980/ thaùng, khu an ninh, yeân tónh, nhaän housing. Tieáng Anh 714244-5159, Tieáng Vieät 714 7039343

110-5L-071305/177506

Fourplex Goldenwest and Westminster 2PN/2PT cho möôùn. Doïn ñaàu thaùng 8. Khu yeân tònh gaàn tröôøng hoïc. Nhaän housing. Bao nöôùc raùc. Goïi 714-360-3064, 714-593-2485

110-7L-071305/177581

Westminster 10080 McFadden St., APT #D 2 beds and 1 bathroom, goù c chôï Saigon City/ Brookhurst, 1 car garage $1200 for month. Xin goïi Huøng 714260-6691

110-7L-071305/177591

Apartment 3PN, 2PT gaàn tröôøng, chôï, freeway ôû goùc Goldenwest vaø Westminster cho thueâ ñieàu kieän deã daøng, giaù reû. Nhaän housing. (Quí vò coù housing 2 phoøng hay 3 phoøng ñeàu thueâ ñöôïc). Goïi 714-721-1888

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE

110-3L-071405/177657

Santa Ana: 7th St., goùc Euclid 2PN, 1PT garage ñoùng roäng, saïch, treân laàu, doïn vaøo ngay $1,050/thaùng + deposit $1,050 housing OK. L/L 714-334-6990, 805-509-4465

APT vuøng Anaheim - goùc Orangethope - Placentia 2 bedroom, 2 bathroom, roäng, sôn môùi, thaûm môùi, giaù $1,150/1 thaùng, deposit $1,000. Goïi 714651-3099, nhaän housing

100-3L-071505/178011

100-7L-071405/177796

110-7L-070805/176840

110-7L-071305/177620

Westminster APT cho thueâ 2PN, 1PT, gaàn tröôøng hoïc, freeway, bao nöôùc, raùc, doïn ñaàu thaùng 8, nhaän housing. Goïi Diane 714260-5793

FOR RENT ° 1 bedroom Apt. in Fullerton. ° 2 bedroom Apt. in Garden Grove. ° 3 bedroom house in Long Beach. Please call 714-345-8369

110-7L-071105/177184

100-3L-071505/178009

Phoenix, AZ. Nhaø single house, 4 Bed + 2 bath. Build year: 2003/ Gaàn freeway10 cho möôùn $1050/ month. L/L: 408-646-1997, 408298-1628

110-10L-070805/176795

4 Plex cho thueâ vuøng Garden Grove goùc Garden Grove & Dale 3P/N 2PT treân laàu vaø döôùi laàu $1350, khoâng coù garage nhöng coù storage 13058 Jefferson St Garden Grove, CA L/L: 714-713-2927 Döông

GARDEN GROVE, Apt, 1 bath, garage rieâng, giaët saáy, ôû ñöôøng Lampson gaà n Beach. $835/ thaùng.Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. Goïi Coâ AÙnh. 714-251-2184, 714893-4254

LONGBEACH. Nhaø 2beds, 1 1/2 bath, gaàn shopping mall, WalMart, City Hall ñöôøng Magnolia & 4st., giaù $980/month. Call 626-641-4944

100-7L-071505/178013

110-14L-070805/176764

9602 Maureen, G.G 1PN, 1PT coù garage ñaäu xe, gaàn Gilbert/ Katella, rent $850, depsit $500. L/L Phillip Ngo 714-608-5463

110-28L-070805/176962

100-7L-071505/177995

Huntington Beach. Hai phoøng nguû, garage vaø balcony rieâng, khu raát yeân tónh, khang trang, gaàn bieån. Khoâng nhaän housing. 714-841-0013

110-21L-070705/176717

1 bedroom apartment gas & water, paid ready to move in now Euclid & Katella in Anaheim. 714-778-3790

Gaàn Trask/ Brookhurst, Apartment 1PN, 1PT ($900) vaø Studio ($685). Coù hoà taém, baøn pingpong. Khu an ninh, saïch seõ, tieän freeway, chôï VN. Bao nöôùc, raùc. No housing & smoking. Goïi Coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C 13122 Benton St., GG, CA 92843

Nhaø cho thueâ Santa Ana goùc Jackson - First trong gate 3PN + 2 1/2PT, 2 car garage, gaàn chôï, chuøa, shopping, nhaø raát ñeïp, gaïch môùi. ÑT 949-3871297, 805-304-5579

Nhaø vuøng Riverside caïnh Corona 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø 2 taàng môùi, raát ñeïp, caàn cho thueâ, doïn vaøo giöõa thaùng 08/15, gaà n freeway, shopping, gaà n tröôøng hoïc. L/L Hieàn 714-2322379 hoaëc Billy Vinh 714-7206194

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) Nhaø cho möôùn Harbor & Trask, G.G 3PN, 2PT $1600, no housing. L/L 714-376-6663

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

110-16L-071505/177843

110-7L-071505/177856

APT. cho thueâ Anaheim 2 phoøng nguû, 1 1/4 phoøng taém, treân laàu, döôùi coù 1 xe garage thaûm, sôn vaø beáp gas môùi, doïn vaøo 08/01/ 05 $1,150/thaùng, coäng deposit, housing OK. L/L Xöông 949-5516288, 949-285-6288

120-7L-070805/176988

Nhaø vuøng Westminster gaàn Mile Square Park dö phoøng cho thueâ, chæ nhaän ñoäc thaân. L/L 714-7241587

120-15L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-7433680. 120-7L-021405/155107

Nhaø sau chôï Quang Minh, cho share phoøng raát yeân tònh. Lieân laïc: 714-705-9354, 705-9356 120-7L-032105/160168

Nhaø house goùc Brookhurst & Orangewood phoøng master bedroom, roäng coù loái ñi rieâng, nhaø beáp rieâng, öu tieân, ñoäc thaân, $550 1 ngöôøi, 2 ngöôøi $600 + deposit. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. L/L A. James (bus) 714-7303611, (cell) 714-697-1686, chò Khanh 713-291-0601 120-14L-040705/162791

Mobilhome 507S. Euclid (goùc 1St + Euclid), share room, $500 (1xe), $280 (khoâng xe), khoâng giaët saáy, bao ñieän nöôùc. LL: 714531-3830, 251-0744 120-7L-051605/168560

110-7L-071505/177857

Appartment hai phoøng, 1PT taïi Long Beach, gaàn Atlantic/ Anaheim, parking trong saân an toaøn $800/thaùng, deposit $400, tieän cho 2,3 ngöôøi. L/L 562-216-0522

110-7L-071505/177947

2 bed, 2 bath downstairs unit with yard, one site laundry $1200/mo., $900 deposit, gas/ water/ trash paid. No housing, no pets. 13371 Sheppard Cirlce #B. L/L 714-7784200

110-7L-071505/178026

Condo Garden Grove 3PN/ 1PT 1/4, hoaøn toaøn thay môùi töø boàn taém ñeán beáp, tuû laïnh môùi, gheá sa-loâng, baøn aên, maùy laïnh, 2 xe garage, nhaø troáng, bao nöôùc raùc. Lieân 714-553-6585

110-4L-071504/127657

ª ANAHEIM APT 3PN/2PT, roäng, thaûm, sôn môùi, Garage, Khu lòch söï an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C 3300 Orange (Beach / Orange). Nhaän housing, goïi 714-719-2876.

110-90L-021005/154626

2 bed, 2 bath, pool, jazucci, 2 car parking, private patio. No housing. Bolsa vaø Ward 10621 Bolsa Ave, from $1200, 714-5544700.

110-7L-070805/176935

APT. Brookhurst/Trask 2 bedroom, 2 bath, garage, dowstairs, completely, remodeled, new carpet, new floor/cabinets, water/ trash paid. Clean/quiet. 9852 Belfast. No housing. $1,100/ month. 714-657-9100

110-28L-071305/177634

ANAHEIM - Beautiful 2 & 3 bedrooms from $1250.00 hot water paid, pools, parks, patios, playground, A.C, carport, walk-in closets. 10070 Gilbert 714-774-4090

110-28L-071305/177637

ANAHEIM - Terrific 1 & 2 bedrooms from $795.00 all new interiors, all gas paid, gated parking, near schools & shopping. 9081 Cerritos 714-827-5550

110-14L-070805/176929

GARDEN GROVE - 1PN, 1PT, gaàn chôï tröôøng hoïc, goùc Garden Grove/Galway. Rent $850, deposit $500. L/L Isabel 714-772-4400

Dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng, Bushard + Hazard, Doïn vaøo 7/15. Goïi Cindy 714-8975699, 714-933-8669 120-7L-062105/174250

Nhaø khu toát Ward/Bolsa yeân tònh parking an toaøn gaàn phoá VN cho nam ñoäc thaân share khoâng naáu aên khoâng huùt thuoác. Vaøo ngay. L/L: 714-554-4942

120-6D1267-062305/174609

Hai phoøng cho thueâ vuøng Irvine Lake Forest gaàn UCI Saddle Back College Irvine Spectrum, khu coâng nghieäp Irvine freeway 5/ 405. Lieân laïc 714-251-2794, 949-587-9216 naáu aên OK. 120-2L-062405/174952

North Torrance nhaø dö 1 phoøng cho share, gaàn El Camino College, öu tieân nöõ ñoäc thaân (khoâng huùt thuoác & naáu aên), bao utilities. L/L 310-793-7975 or leave messages 120-5L-062905/175585

Master bedroom vuøng Westminster, gaàn freeway 22 or 405 cho share. Coù restroom vaø phone line rieâng. Clean and quiet. Nhaø ít ngöôøi. No smoking. Call: 714-891-4748 120-12D167-063005/175774

Phoøng roäng ñeïp coù saün tuû baøn phaán giöôøng, parking rieâng $350/ thaùng, bao utility + giaët saáy, home: 714-533-6924, cell 5101154. Ñ/C: 1103 Acacia St, Anaheim, 92805. Phuï nöõ only 120-3L-070105/175975

Phoøng cho share goùc Brookhurst/ Bolsa 200 - 300 -400 - 500, baùn xe ACCVRA - 88 - 6E - 88756 $650 xe truck 90 - $550. L/L 714-889-9920 120-14L-070305/175999

Master bedroom gaàn nhaø thôø Westminster, loái ñi rieâng, bao utility, naáu aên OK, öu tieân ngöôøi lôùn coù job, $600/month. L/L: 562-864-2944 or cell: 562-8059178 120-14L-070305/176019

Nhaø dö phoøng caàn 1 ngöôøi share, khoâng huùt thuoác, bao gas ñieän nöôùc (Mc Fadden / Fairview, Santa Ana). Doïn vaøo anytime. Goïi 714-953-5027 120-14L-070305/176073

110-28L-071305/177632

Dö 2 phoøng cho share $300 & $350/thaùng, bao gas ñieän nöôùc, Öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác. LL Duõng 714-791-3240, Nhu 714623-0403

110-4L-071405/177770

Townhouse phoøng roäng, ñöôïc naá u aê n , free cable TV treâ n Sherman Way, vuøng Van Nuys, dö 2 phoøng cho share $500/m/ room + deposit. Doïn vaøo 08-0105. L/L Kenny 818-633-6905

110-28L-071305/177636

Nhaø môùi cho share, ñaày ñuû tieän nghi phoøng master $650, phoøng nhoû $350, phoøng master coù theå ôû 2 ngöôøi vuøng Westminster chæ cho nöõ xin L/L: 714-892-1089, 714-719-3142

GARDEN GROVE - Beautiful 2 bedroom villa from $1150.00, yard, pool, pantry with W/D hookup, water & trash paid, near schools. 14101 Euclid 714-5301242 or 897-6087 GARDEN GROVE - APT For Rent 1 phoøng nguû, 1 phoøng khaùch coù tuû quaàn aùo lôùn. Bao water gas, trash. $900 moãi thaùng. Goùc Brookhurst/Lampson. Housing OK. 714-866-7095 WESTMINSTER - Clean and Quiet. 1 & 2 bedroom from $925. Parks, patios, gated parking. Some carports, near schools. 6930 Westopark Place 714-8976087

120-21L-070505/176161

120-14L-070505/176164


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-070605/176310

Nhaø dö phoøng cho ñoäc thaân share, goùc Harbor & Westminster, $300/MO. Khoâng naáu aên. Doïn voâ ñaàu thaùng 8. 714-705-3498

120-14L-070605/176358

Nhaø goùc Ninth St. + GG. dö 1 phoøng saïch thoaùng maùt cho nam nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi share, doïn vaøo anytime. ÑT: 714636-9592, 714-539-0797

120-7L-070705/176518

Garden Grove, guest house 2 nguû, 1 taém rieâng bieät. Öu tieân quí vò du hoïc 1 hoaëc 2 ngöôøi $895, goùc Gilbert/Lampson. Ñaït 714-448-9315

120-14L-070705/176581

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-071105/177142

APT dö 1 phoøng nguû 1 taém. Roäng cho share 1 or 2 ngöôøi. Ñieàu kieän deã daøng naáu aên OK, söû duïng luoân phoøng khaùch. L/L: 626-233-0688

120-7L-071105/177152

Nhaø dö 2 phoøng goùc Bolsa/Magnolia caàn cho nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng share, bao utility naáu aên OK. L/L baùc Ngaân 714-9033057

Nhaø dö phoøng cho share, free cable - TV öu tieân nöõ ñoäc thaân, gaàn Bolsa - Bushard, bao ñieän nöôùc, doïn vaøo anytime, coù parking . Tell 714-775-1902, 3174888

120-7L-071105/177214

Nhaø dö 2 phoøng cho share, Lake Elsinore caùch Bolsa 40 phuùt. Xin goïi 714-657-5866

120-7L-071105/177225

Nhaø G.G ít ngöôøi saïch seõ dö phoøng master bedroom raát ñeïp cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, parking roäng raõi, $390 thaùng. 714-530-8955, 714-537-8453

Phoøng rieâng master bedroom, phoøng taém vaø loái ñi rieâng, naáu aên cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son, khoâng huùt thuoác, Santa Ana $550/M. L/L 714-390-4137

120-3L-070705/176685

120-7L-071205/177252

2 phoøng cho thueâ $375 moät phoøng, giaët saáy, tuû laïnh saün saøng goùc ñöôøng Pacific vaø 13th. Goïi 714-307-4477 doïn vaøo 7/15 hay 8/01

Nhaø ñeïp, saïch, parking lot roäng, dö phoøng master cho share $600, bao giaët saáy, ít naáu aên OK, goùc Magnolia & Hazard. Xin goïi 714251-2460

120-14L-070705/176710

120-3L-071205/177265

Nhaø dö cho thueâ phoøng ôû khu Orange Hill, yeân tónh, öu tieân cho sinh vieân nöõ ñoäc thaân, bao ñieän nöôùc giaët $500/thaùng. L/L Phöông 714-420-8423

Midway City phoøng roäng, khu yeân tònh, nhaø taém, beáp, loái ñi rieâng. Goïi sau 5pm Tuaán 714-943-7850, Trang 714-943-7853

120-3D167-070805/176855

Nhaø dö phoøng roäng, gaàn nhaø thôø Tam Bieân, freeway, khoâng naáu aên, bao giaët saáy $350/thaùng. L/L Vuõ 714-705-3433

Hai phoøng cho thueâ vuøng Irvine Lake Forest gaàn UCI Saddle Back College Irvine Spectrum, khu coâng nghieäp Irvine freeway 5/ 405. Lieân laïc 714-251-2794, 949-587-9216 naáu aên OK. 120-7L-070805/176998

Goùc Garden Grove/ Beach Blvd., dö phoøng cho thueâ, môùi sôn söûa, thay thaûm saïch seõ, parking roäng raõi, naáu aên töï do, bao ñieän nöôùc gas, doïn ngay. L/L 714-2513671 hay 251-3670

120-7L-070805/177007

Nhaø 2 taàng treân laàu döôùi 3PN, 2PT vaø phoøng khaùch, khoâng huùt thuoác, no housing, doïn vaøo August 1st $1,600/thaùng. L/L 714866-7069 or 714-376-9922

120-14L-070805/177012

Share phoøng khu South Coast Metro (goùc Sunflower & Main Santa Ana), bao utility giaët saáy, cooking, loái ñi rieâng, gaàn UCI/ OCC FWY 55/405 (phaùi nöõ). L/L 714-751-6585

120-7L-070805/177015

Nhaø MacFadden and Newland dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác $400. Lieân laïc phone 714-655-8056, 714-653-8224

120-7L-071005/177030

Cho share 1 phoøng rieâng vaø beáp. Phoøng taém, 1 choã ñaäu xe rieâng. $550 1 thaùng. Deposit $200. Chapman Ave, gaàn Dale St. Goïi 10AM - 10PM phone 714-8286827

120-7L-071005/177046

Phoøng môùi roäng. Maùy laïnh, closet bathroom. Loái ñi rieâng gaàn freeway, tröôøng hoïc. Öu tieân nam ñöùng tuoåi, vôï choàng son. Bao utilities giaët saáy. Cell: 714-4780705, 562-863-3528

120-7L-071005/177054

Mobile Home gaàn Phöôùc Loäc Thoï coøn dö phoøng cho thueâ. 714-8901692 Baø Mai

120-7L-071005/177059

Nhaø dö 1 phoøng, öu tieân cho nöõ ñoäc thaân. Khu yeân, bao ñieän nöôùc giaë t saá y . Goù c Westminster/ Bushard. Doïn vaøo ngay. $350/ month. Phone: 714-539-8802

120-7L-071005/177063

Apartment dö 1 phoøng cho share nöõ ñoäc thaân hay ngöôøi lôùn tuoåi, ñeán coi laø thích lieàn, ñieàu kieän deã daøng. L/L: 714-200-4359

120-14L-071005/177077

Nhaø F.V, goùc Heil/Euclid. Yeân tónh, ít ngöôøi dö 2 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share, $420 $370, caàn xin goïi coâ Ngoïc 714902-4124 or 299-8100

120-4L-071005/177078

Nhaø house goùc Newland - Bolsa. Ít ngöôøi, yeân tónh saïch, sôn thaûm môùi. Bao giaët saáy. Dö phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân. L/L: 714-908-6193, 714-903-0466

120-4L-071005/177080

Nhaø rieâng dö 1 phoøng roäng, nhaø taém. Loái ñi rieâng cho 1 gia ñình, coù con, coù vieäc laøm, 3 hoaëc 4 ngöôøi. L/L: 714-554-1815, cell: 714-623-5590

120-7L-071105/177102

Nhaø khu nhaø thôø Santa Barbara Euclid/ McFadden dö phoøng cho thueâ, yeân tónh, öu tieân ñoäc thaân. L/L 714-839-6179

120-7L-071105/177118

Nhaø House khu yeân tònh Brookhurst - Garden Grove, cho nam nöõ ñoäc thaân share, coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. L/L 714-933-8707

120-7L-071105/177128

Nhaø dö phoøng cho thueâ, coù phoøng taém rieâng, treân ñöôøng Brookhurst vaø Edinger ñoái dieän Mile Square Park. Xin goïi soá phone 714-531-4392

120-3L-071105/177131

Phoøng môùi, raát roäng, full bathroom, closet, loái ñi rieâng, parking trong saân, khu Little SG bao utility, doïn vaøo anytime. Goïi 714554-8393, cell 714-331-9247

120-7L-071105/177137

Nhaø dö moät phoøng coù buoàng taém rieâng, loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay, giaët saáy taïi choã. Ñieän thoaïi 714309-1466 Hieàn

120-7L-071205/177430

Phoøng master roäng, môùi remodel coù phoøng taém, loái ñi rieâng (Magnolia - Cerritos), giaët saáy, DSL internet, öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L Mr. Haûi 714-7571780, 714-897-8271

120-7L-071205/177266

120-21L-071205/177282

Anaheim. Nhaø khu yeân tònh, gaàn FWY 5 & 91 goùc Brookhurst & La Palma, dö phoøng cho thueâ, bao gas, ñieän, nöôùc. L/L 714-3436781

120-7L-071205/177293

Dö 1 phoøng môùi cho share (sau chôï Quang Minh) khu ñaäu xe an toaøn, roäng raõi, bao giaët saáy, doïn vaøo anytime $350/month. Lieân laïc 714-531-2937

120-14L-071205/177333

120-7L-071205/177439

120-7L-071305/177474

Phoøng master coù loái ñi rieâng bieät, cho thueâ $550/thaùng, gaàn chôï Ñaø Laït Euclid, Garden Grove, doïn vaøo ngay. Goïi Coâ Sang 714-5047290 120-7L-071305/177475

Nhaø rieâng yeân tònh, goùc Harbor - Edinger cho nam nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm share, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, giaù $300, doïn ñaàu thaùng 8. L/L 714-5573811 120-6D167-071305/177488

Guesthouse rieâng bieät Garden Grove/ Harbor khu toát, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, ñoäc thaân $450 + deposit, available 8/2005. 714-310-0446 120-7L-071305/177493

Coù phoøng roäng raõi cho share, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, daønh cho nöõ ñoäc thaân, coù job, hai chò em, meï con, vôï choàng khoâng huùt thuoác, baïn beø, cho naáu aên, coù theå doïn töø 25-7-05. L/L sau 4pm 714-537-1638 home, 714-3690719 hand, 714-260-3785 120-3L-071305/177500

Share phoøng treân laàu nam nöõ hoaëc vôï choàng son bao giaët saáy, ñieän nöôùc, khu yeân tónh khoâng huùt thuoác, goùc Bolsa/Brookhurst. L/L: 714-775-8318 120-3L-071305/177505

Nhaø dö 1 phoøng share, ít ngöôøi bao utility roäng parking coù maùy giaët, vôï choàng $400/M, nam ñoäc thaân $350/M, no smoking. Ngoïc 714-260-4573, Chaùnh 714-5537857, H 714-636-9750 120-3L-071305/177510

Nhaø yeân tónh share 1 phoøng coù restroom rieâng, cable TV, phone, pool, no smoking, bao utility, goùc Brookhurst & Hazard, doïn voâ anytime. L/L 714-775-2980

Cho share phoøng trong garage, loái ñi, phoøng taém, naáu aên rieâng, bao everything, giaù $600. L/L 714-663-8971, coù nhaän coi treû

120-7L-071205/177342

Nhaø Tustin caïnh Irvine khu lòch söï, an ninh tieän cho nöõ sinh vieân, dö phoøng cho thueâ, coù phoøng taém rieâng, ít naáu aên $500/m. L/ L 714-876-8469, 714-876-8456

Phoøng ñeïp, thoaùng, sôn môùi, khu yeân tónh goùc Newland & Hazard, pkl roäng, bao giaët saáy, ít naáu aên, öu tieân ñoäc thaân, dö 2 phoøng cho share $390, 714-468-8177

120-7L-071205/177347

Nhaø Anaheim, khu yeân tònh, saïch seõ. Coù phoøng cho moät ngöôøi coù vieäc laøm möôùn, bao ñieän, nöôùc, gas, giaët saáy. Goïi Ñaøi 714-8838038 hoaëc 714-952-6929

120-7L-071205/177356

Nhaø cho share 1 phoøng goùc Bushard - Westminster, öu tieân vôï choàng son, khoâng naáu aên. Nam Nöõ ñoäc thaân vui loøng L/L Chi: 714-657-8780, 714-496-9332

120-7L-071205/177364

Master roäng, loái ñi rieâng, gaàn FWY 22, cho vôï choàng son hoaëc nöõ khoâng naáu, giaët, vaøo ñaàu thaùng 8. L/L Minh 714-468-2207

120-7L-071205/177366

WESTMINSTER. Nhaø roäng, dö 3 phoøng cho share, goùc Bolsa/ Ward, bao utilities, giaët saáy, öu tieân nam nöõ ñoäc thaân, doïn anytime. L/L 714-636-4347, 714715-6695

120-3L-071205/177367

WESTMINSTER. Nhaø roä n g, thoaùng maùt, khu yeân tónh, dö moät phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân coù vieäc laøm. L/L 714-657-2549

120-7L-071205/177368

GARDEN GROVE. Nhaø ñeïp, roäng dö hai phoøng nguû, moät phoøng taém cho share, öu tieân cho gia ñình ba hoaëc boán ngöôøi. L/L 714530-7450 or 714-741-3908 sau 6:00pm

120-7L-071205/177370

Nhaø goùc Brookhurst/ Edinger yeân tónh, lòch söï, coù theå doïn voâ ngay nam nöõ ñoäc thaân thueâ, bao ñieän nöôùc, giaët, phoøng roäng raõi, môùi. L/L 714-531-7785

120-7L-071205/177378

Nhaø saïch khu an toaøn, parking roäng dö 1 phoøng cho thueâ $300, khoâng naáu aên, bao giaët, öu tieân ñöùng tuoåi, goùc Haster/ Garden Grove. 714-750-7640, 714-7575852

120-5L-071205/177393

Cho thueâ hai phoøng bieät laäp vôùi loái ñi rieâng, ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc gas, khoâng giaët saáy. L/L Tony 714-260-4233 or 714-2608006

120-7L-071205/177397

Nhaø house cho share goùc Magnolia & Hazard phoøng lôùn moät ngöôøi $300/M hai ngöôøi $420/M, bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên, doïn vaøo anytime. Ñ/T Hoaøng 714-9142421

120-3L-071205/177411

APT. Beach/ Westminster dö 1 phoøng master bedroom phoøng taém, parking an toaøn cho thueâ, öu tieân ñoäc thaân gaàn tröôøng, freeway coù cable. L/L 714-333-8789

120-7L-071205/177416

Nhaø roäng cho share $350 1 thaùng, goùc Lampson/ Haster öu tieân ñoäc thaân, doïn vaøo ngay. Lieân laïc Coâ Loäc 714-971-0350 cell 724-3369

120-7L-071205/177418

Nhaø goùc Brookhurst/ Trask gaàn chôï tröôøng hoïc freeway, bao ñieän nöôùc, cho share master bedroom vaø singleroom, öu tieân ngöôøi ñi laøm, khoâng huùt thuoác. L/L 714391-1409, 714-391-1407

120-6D167-071305/177511

120-3L-071305/177512

Nhaø Fountain Valley dö master cho share, gaàn chôï, nhaø thôø, freeway, ñaïi hoïc UCI cho ñoäc thaân, coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác vaøo anytime. L/L 714-7754663, 714-651-8612 120-7L-071305/177524

Master bedroom goù c Beach/ Chapman loái ñi rieâng, ñöôøng phone rieâng, parking roäng raõi, caàn ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, khoâng giaët, giaù $400. Goïi David 714-251-3313, 714-9036974 120-4L-071305/177528

Phoøng cho share, roäng, thoaùng maùt. Ñòa ñieåm thuaän tieän 10500 Westminster, Garden Grove, gaàn chôï, chuøa, nhaø thôø, öu tieân cho vôï choàng treû, doïn vaøo ñaàu thaùng 8. L/L 714-537-9136 120-7L-071305/177557

THIEÀN VIEÄN. Phoøng roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. Doïn 1/8/05, 1 ngöôøi $500, phoøng 2 ngöôøi $350. Ñieàu kieän coù taâm Ñaïo, aên chay. 775-1350, 697-3841

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-7L-071305/177606

Santa Ana, gaàn South Coast Plaza, McArthur & Flower, voâ anytime, share bath, DSL, ít naáu $425, $380, khoâng huùt thuoác, khu toát. Höông 714-557-0811 120-3L-071305/177610

Phoøng roäng cho nöõ ñoäc thaân share, khu lòch söï, bao ñieän nöôùc, khoâng naáu aên, huùt thuoác, gaàn Trask & Magnolia, gaàn chôï, freeway, giaù $300. Goïi 714-2734042 120-14L-071305/177619

Nhaø vuøng Westminster gaàn freeway 22 & 405, dö 2 phoøng cho share, bao cable + ultulities, öu tieân cho ñoäc thaân. L/L 818-9190069/ 714-757-5498 120-4L-071305/177625

Irvine nhaø saïch ñeïp, yeân tónh, dö phoøng cho share, gaàn freeway 405 vaø ñöôøng University/ Jeffrey gaàn tröôøng UCI, bao gas ñieän nöôùc, giaët saáy. 949-5594999 (H) or 949-244-0499 (cell) 120-4L-071405/177650

Nhaø rieâng Garden Grove cho share phoøng, nhaø ít ngöôøi, khu vöïc an ninh, gaàn chôï Vieät Nam vaø freeway. 714-200-3604 120-7L-071405/177652

Nhaø ôû Garden Grove, khu yeân tónh, dö 2 phoøng cho share, öu tieân nöõ. L/L 714-537-2051 hay 714-454-6484, giaù caû thöông löôïng 120-7L-071405/177653

Nhaø dö phoøng cho share $450/ thaùng, coù loái ñi rieâng, gaàn chôï Vinh Phaùt cuõ, doïn vaøo ñaàu thaùng 8/05. L/L Chò Tuù 714-897-4350, 714-891-2306 120-3L-071405/177654

Nhaø F.V goùc Warner - Ward, coù 1 phoøng cho thueâ, doïn vaøo ngay, khoâng huùt thuoác. Tel 714-5939439, goïi sau 7g toái (nhaén maùy) 120-14L-071405/177656

Nhaø house Beach/ Ball cho share 2 phoøng, öu tieân vôï choàng hoaëc ñoäc thaân coù vieäc laøm, parking an toaøn, roäng, bao utilities. 714827-7615 (H), 714-728-3981 (C) 120-7L-071405/177658

Nhaø goùc Magnolia/ Hazard cho share, 1 phoøng taém rieâng ñeïp, loái ñi rieâng, coù cable, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. Xin L/L Tina 714-623-5389 (cell) 120-7L-071405/177665

Vuøng Fountain Valley phoøng roäng ñeïp, ít ngöôøi, furnitures available, safe parking, bao ñieän nöôùc, giaët, nöõ only, ôû tính caùch gia ñình. L/ L Coâ Kim 714-531-0749, 408947-1688 120-3L-071405/177666

Stanton. Nhaø môùi, khu yeân tónh, gaàn goùc Beach vaø Katella, coù phoøng cho thueâ $300 1 thaùng. L/L Caåm 714-761-4451 hoaëc 714-932-3004 120-3L-071405/177667

Nhaø dö moät phoøng cho share, saïch seõ, yeân tónh, coù loái ñi rieâng, öu tieân nam ñoäc thaân, khoâng naáu aên, gaàn “Brookhurst & McFaddden”. L/L 714-531-2943 120-5L-071405/177668

Share room. Nhaø goùc Bolsa/ Magnolia dö 1 phoø n g coù tuû giöôøng, nam ñoäc thaân, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $350, doïn vaøo ngay. L/L 714-724-5529, 714-373-5946 120-7L-071405/177671

120-3L-071305/177565

Nhaø gaàn Bolsa/ Magnolia dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share $600/ 1 ngöôøi, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, bao ñieän nöôùc gas, doïn vaøo ngay. L./L 714-6067788

120-3L-071305/177567

Nhaø house dö phoøng master room cho share, öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân vaø ñi laøm. Xin goïi 714539-0577 phone tay 714-7172025

Nhaø môùi Euclid/ Chapman phoøng roäng, bao utility, giaët saáy, TV cable, parking roäng, coång comumnity share $300mos, doïn vaøo ngay. Goïi 714-251-0903 Nhaø ít ngöôøi, saïch, yeân tónh, dö 2 phoøng bath chung, cho naáu giaët, nhieàu parking, $350/M, 2 ngöôøi $450, öu tieân vaøo ngay, McFadden/ Ward. 714-531-0136 120-7L-071305/177574

Vuøng Santa Ana gaàn 17th Fairview, ít ngöôøi, dö phoøng roäng, ñeïp, yeân tónh, cho vôï choàng son hoaëc nöõ ñoäc thaân share, khoâng huùt thuoác. L/L 714-542-9034, cell 714-721-6642 120-3L-071305/177578

Mobile Home + First phoøng cho share, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên + huùt thuoác, öu tieân coù job, nhaø ít ngöôøi, doïn vaøo anytime. L/L 714-839-4915, cell 714-2340367 120-3L-071305/177580

Mobihome treân ñöôøng Bolsa, saïch seõ, ít ngöôøi, dö phoøng troáng cho share, ñieàu kieän deã daøng nhöng phaûi ñöùng ñaén. 714-5317521 120-7L-071305/177583

Dö phoøng master cho thueâ, loái ñi rieâng, ñöôøng Magnolia, Chapman, öu tieân vôï choàng giaø, treû, vui loøng goïi Trung 714-5393683, 714-468-2332 (cell) 120-14L-071305/177584

Newland/Trask: Nhaø môùi xaây dö phoøng cho share. Loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng. Öu tieân nöõ ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. Bao utility, giaët saáy, basic, cable, wireless internet. Call Michael 714914-2688 120-3L-071305/177595

Coù phoøng cho share cöûa vaø caàu taém rieâng bieät. First & Newhope, Santa Ana. L/L coâ Haïnh: 714775-1643

120-3L-071405/177681

120-14L-071405/177696

SHARE PHOØNG. Garden Grove/ Newland, nhaø ít ngöôøi, caàn nam nöõ ñoäc thaân share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, doïn voâ ngay or August 1, $400 month. L/L 714876-3647 or 562-908-0493 120-3L-071405/177701

Nhaø goùc McFadden - Ward cho share, master bedroom raát roäng, phoøng taém vaø loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $600/ thaùng. L/L 714-775-6524 120-3L-071405/177703

Nhaø goùc Euclid - McFadden keá beân nhaø thôø San Barbara, cho share, phoøng öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L 714-5310135, 714-717-8467 (cell) 120-3L-071405/177710

Nhaø 5 phoøng cho share oâng baø cuï hay gia ñình ít ngöôøi ñoäc thaân nhaø gaàn chôï Ngöôøi Vieät xin L/L coâ Thöông 714-914-7699, 714891-2181 120-7L-071405/177712

Mobile Home cho thueâ , moä t master bedroom vaø moät phoøng nhoû goùc Brookhurst vaø Bolsa, öu tieân ñoäc thaân, ngöôøi lôùn tuoåi. 714651-9968, 714-425-1972 120-3L-071405/177716

New Bedroom For share $300 goùc Newhope 5th Street, call 714-757-2694. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. Öu tieân single, student. Bao giaët saáy naáu aên 120-3L-071405/177721

Nhaø saïch, ñeïp, khu yeân tónh, goùc Euclid/ Edinger, dö phoøng lôùn cho phuï nöõ ñoäc thaân, ngöôøi lôùn tuoåi share $350/month. L/L 714-200-4574

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-071405/177736

Nhaø House Trask & Fairview coù master bedroom môùi xaây, loái ñi rieâng, phone line able patio cover cho share $450/thaùng, khoâng naáu aên, phoøng troáng. L/L 714971-8263 home, 714-263-5864 cell 120-3L-071405/177745

Phoøng rieâng bieät cho share, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, bao ga ñieän nöôùc, khoâng naáu aên, tieän nghi cho ñoäc thaân. L/L coâ Vi phone 714-6006751, 714-210-9056 120-3L-071405/177749

Master roäng gaáp 3 phoøng thöôøng, nhaø coù 2 ngöôøi lôùn ñi boä ra Phuùc Loäc Thoï, ñaäu xe an toaøn, cho huùt thuoác, khoâng cho naáu aên. L/L Hoàng 714-892-0690 120-4L-071405/177755

Fountain Valley - very clean new carpet new B/R $400 cho ñoäc thaân phaûi coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, öu tieân nöõ. L/L Long 714-422-5991 120-7L-071405/177758

CHO THUEÂ PHOØNG House môù i Magnolia/Garden Grove, ít ngöôøi. Raát yeân tònh, an ninh saïch seõ. TV/Phone, parking giaët saáy. Öu tieân ñoäc thaân. Cuoái thaùng 07 hoaëc vaøo ngay. L/L Thieän 714-315-1934 120-3L-071405/177774

Mobile Home moät phoøng cho thueâ coù loái ñi rieâng gaàn nhaø thôø Saint Barbara vaø Euclid giaù $300, goïi coâ Caàm 714-531-8087. Caàn ngöôøi nöõ lôùn tuoåi 120-6D167-071405/177782

Nhaø Mc.Fadden/Monroe. Dö phoøng cho share. Khu yeân bao ñieän nöôùc giaët saáy, doïn vaøo anytime. Khoâng naáu, khoâng huùt thuoác. L/L Lan 714-705-3525 120-3L-071405/177792

Nhaø Westminster dö phoøng lôùn coù patio cho share gaàn FWY 40522 bao community öu tieân ñoäc thaân, khoâng naáu aên, huùt thuoác doïn vaøo ngay. L/L 714-418-9722 or 902-5503 120-7L-071405/177799

Nhaø sau löng baùnh cuoán Hoàng Mai, treân ñöôøng Bolsa - Ward cho thueâ phoøng roäng - saïch naáu aên - parking - giaët saáy, thoaûi maùi. L/L call 714-675-1342, home 714-554-7649 120-3L-071405/177800

Tustin Mobile Home yeân tònh, khoâng con nít, security gate, dö phoøng môùi cho ñoäc thaân coù bathroom, loái ñi rieâng $350 bao uilities, doïn vaøo 1/8. 714-6676928 120-3L-071405/177808

Mobile home Bolsa - Bushard cho share, phoøng môùi, coù bathroom, beáp, loái ñi rieâng. Ñ/K khoâng huùt thuoác, öu tieân vôï choàng son, doïn vaøo ñaàu T.8. L/L: 714-580-3465 120-7L-071405/177822

Nhaø dö phoøng cho share, vuøng Fountain Valley chæ daønh cho phuï nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm xin goïi coâ Mai: 714-775-7358 120-3L-071405/177826

Tustin: master bedroom - phoøng taém ñaày ñuû, veä sinh rieâng, coù choã ñaäu xe, phoøng saïch ñeïp, khu yeân tònh, an ninh, öu tieân ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên $450/month. L/L 714544-5797 120-7L-071505/177837

Nhaø dö phoøng cho share, loái ñi rieâng, yeân tònh, goùc Trask Hoover, gaàn freeway 22 vaø 405. Lieân laïc Coâ Lan 714-379-4622 (H), 714-330-1437 (C) 120-3L-071505/177851

Moät phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, coù nhaø taém, caàu, vôï choàng son, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, goùc MacFadden/ Magnolia. L/L 714-893-5753 OÂ. Saùu 120-7L-071505/177853

Garden Grove. Edinger & Ward nhaø roäng, dö 1 phoøng cho baùc gaùi lôùn tuoåi $280th, bao ñieän nöôùc, cable, coù internet. L/L 714785-7922 120-7L-071505/177855

Mobilehome goùc Euclid/ Katella, nhaø ít ngöôøi, cho share 1 masterbedroom raát roäng, saïch seõ, coù phoân rieâng, khoâng naáu aên. L/L 714-563-2065 120-3L-071505/177858

Nhaø laàu dö 2 phoøng lôùn cho share, gaàn Mile Square Park, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi vaø vôï choàng. L/L 714-360-2505 120-3L-071505/177864

Bolsa/Ward. Phoøng môùi taân trang roäng thoaùng maùt saïch seõ ít ngöôøi yeân tònh. Bao giaët saáy, utilities $350 thaùng, goïi Dung 714-4677196 120-3L-071505/177879

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø Fountain Valley dö 2 phoøng cho share. Gaàn Harbor/Lilac yeân tónh Nam Nöõ ñoäc thaân bao giaët saáy. Phoøng lôùn $400, nhoû $370. L/L sau 5g chieàu 714-775-1614, cell 300-8786, 714-300-8784 120-7L-071505/177891

Nhaø dö 1 phoøng saïch, ñeïp, yeân tònh, thích hôïp cho ngöôøi giaø vaø ñoäc thaân, goùc Magnolia Westminster. Goïi Bình soá 714890-6517 hoaëc 234-5970

120-7L-071505/177900

Nhaø dö 1 phoøng cho share gaàn chôï ABC naáu aên OK, giaù $350, lieân laïc 714-677-7955, 714-6777999 120-7L-071505/177901

Nhaø dö phoøng khu yeân tónh Magnolia sau chôï Phaùt Taøi cho ñoäc thaân share bao gas ñieän nöôùc ñang troáng, coù theå doïn vaøo 714892-0147 120-7L-071505/177906

Master bedroom Anaheim (Brookhurst & Katella), phoøng môùi, an toaøn, loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác & naáu aên, doïn vaøo ñaàu thaùng 8, $450/thaùng. L/L Thö 714-553-0905 120-7L-071505/177916

Cho möôùn Upstairs goàm 2Bdrs, 1 bath, Fountain Valley, goù c Ward/Warner, gaàn church Thaùnh Linh, Fountain Valley Hi. Khoâng nhaän treû con. Loái ñi rieâng. Baø Lan 714-379-2803 120-3L-071505/177918

Nhaø yeân tónh dö phoøng cho share $300 moät thaùng, gaàn Westminster vaø Bushard. Phoøng ñeïp saïch seõ khoâng naáu aên. L/L: 714-534-6901 120-7L-071505/177925

Brookhurst + Katella 1 bedroom cho thueâ, bao wireless DSL, ñieän nöôùc, gas, giaët saáy, quiet, gaàn park, parking toát. Goïi Uy 714588-5512 120-9L-071505/177932

Brookhurst/ Bolsa. Nhaø rieâng, ñeïp, saïch seõ, an ninh, dö phoøng cho share, öu tieân cho ñoäc thaân khoâng naáu aên, huùt thuoác, drugs, coù vieäc laøm $350/thaùng. L/L 714554-4618, 714-247-9039 120-14L-071505/177938

House Euclid/Ball dö phoøng cho share nöõ ñoäc thaân $350, chò em $400 cho naáu aên bao utilities, ñk deã daøng vaøo 08/01/05. Nhaø saïch ñeïp, ít ngöôøi. L/L: 714-7281045 cell 120-3L-071505/177948

Phoøng cho share, roäng thoaùng maùt, loái ñi rieâng. Caàn nam ñoäc thaân ñi laøm. Khoâng naáu aên. Vaøo anytime. Bolsa - Ward, 265-0409 120-3L-071505/177949

Townhouse vuøng Garden Grove yeân tónh saïch seõ dö phoøng nhoû coù restroom rieâng cho ñoäc thaân share, xin goïi soá 714-468-3350 120-3L-071505/177955

Garden Grove coù hai phoøng nguû & khaùch & taém rieâng, loái ñi rieâng, khu yeân cho share $680/ T, öu tieân ñoäc thaân vôï choàng, coù job, bao utilities. L/L 714-2257872 120-7L-071505/177956

Westminster. Nhaø moät phoøng (studio) loái ñi rieâng, parking roäng, goùc Beach & Hazard, bao gas ñieän nöôùc $700/thaùng, deposit $500. Goïi Coâ Saùu 714-7991449

120-3L-071505/177957

Nhaø House keá St. Barbara Church coù hai phoøng cho share, loái ñi rieâng, bao utilities, giaët saáy, coù cable TV. Xin goïi 714-775-5293 120-14L-071505/177971

Nhaø - Mobilhome ôû Santa Ana cho share 1 phoøng, bao gas ñieän nöôùc, öu tieân cho ngöôøi 55 tuoåi trôû leân. Hoûi Coâ Ngoïc 714-8397539 120-2L-071505/177975

Nhaø gaà n chôï ABC, caà n cho couple share master bedroom, loái ñi rieâng, phoøng roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh. L/L 714-2259843, 478-3718 120-14L-071505/178004

Nhaø ñeïp (Hazard & Magnolia), coù 2 phoøng troáng, phoøng taém saïch môùi, coù phoøng khaùch haùt karaoke, 6 xe parking, bao cleaner queùt doïn, lau chuøi moãi 2 tuaàn, cho naáu aên, giaët saáy, cho ngöôøi coù vieäc laøm thueâ $440/ ngöôøi or $540/2 ngöôøi/ thaùng, doïn vaøo anytime. L/L Zi Vy 310497-1914 or 714-785-7749 120-7L-071505/178012

Nhaø Beach/ Chapman cho share masterbedroom, coù bathroom rieâng, living room, dining kitchen cable, laundry, loái ñi rieâng, nhaän ñoäc thaân, vôï choàng son, 1 xe. Goïi sau 10am 714-606-6581, 714-636-7249

120-7L-071505/177889 120-4L-071305/177539

Nhaø môùi ñeïp 2 taàng, gaàn Bolsa yeân tónh, lòch söï, gated community. Dö phoøng cho ñoäc thaân share. Khoâng huùt thuoác $500 month. Call 714-376-3078

120-7L-071305/177489

GARDEN GROVE - Phoøng cho thueâ coù bathroom rieâng, walk-in closet, DSL Internet, giaët saáy, baøn hoïc, tuû. Doïn vaøo 8/1/05. 714-614-3529 xin nhaén vaøo maùy

120-14L-071505/177883

120-7L-071505/177886

Nhaø môù i xaâ y dö phoø n g cho share. Bolsa & Newland. Bao gas ñieän nöôùc. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. L/L Paul Lam 702-340-0816, 714-265-0559

120-5L-071505/177894

Nhaø môùi an ninh gaàn Harbor & Garden Grove dö 2 phoøng coù loái ñi rieâng cable cho share $350/ thaùng, doïn vaøo anytime. 714539-7033, 714-232-5451

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward dö phoøng lôùn caàn cho share - bao gas ñieän nöôùc, giaët saáy - parking an toaøn, khoâng huùt thuoác, naáu aên. L/L 714-588-8469

Nhaø house Westminster sau chôï ABC dö moät phoøng roäng cho share, öu tieân nam trung nieân coù vieäc laøm, khoâng huùt thuoác, bao gas, ñieän nöôùc. L/L Coâ Ngoïc 714-423-0435

300-30L-051804/118713

120-14L-070605/176500

G.G - Master bed. Môùi, ñeïp, saïch. Bao utilities, Brookhurst + Trask. Phone line rieâng, vaøo anytime. Öu tieân coù job. Welcome ñoäc thaân. L/L: 714-2279383 or 714-653-0706

Caàn hai vôï/ choàng share, phoøng master goùc Westminster/ Monroe, phoøng khaùch, beáp, taém rieâng, loái ñi rieâng, phoøng ñang troáng, doïn vaøo ngay. 714-8915949 Nhaø dö phoøng cho thueâ hoaëc share töø n g phoø n g (hoaë c 2 phoøng). Goïi 714-677-7519 hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén 714-554-4963. Khu 4th St + Euclid/ Santa Ana

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-3L-071505/178020

120-14L-071505/178021

Nhaø vuøng South Coast Metro gaàn Irvine phi tröôøng John Wayne, Tustin OCC, UCI cho share phoøng nhoû vaø master bedroom. Xin goïi 714-546-5438, 714-262-6312 120-3L-071505/178022

Phoøng master lôùn cho thueâ, coù loái ñi rieâng, ñaäu xe garage, khoâng naáu aên, goùc Bowen & Brookhurst, sau phôû 54. Phone 714-5377928

120-3L-071405/177738

120-4L-071405/177817

IRVINE - Phoøng cho share bao ñieän nöôùc gas, cable internet gaàn chôï freeway, tröôøng hoïc. Khu lòch söï nhaø ít ngöôøi. Goïi Höng 949294-9896 cell, home: 949-4511625 120-28L-070505/176211

TUSTIN - Nhaø dö phoøng cho share yeân tònh & safe. Gaàn tröôøng UCI, Tustin Market Place, Main Place, and the Block Mall. Bao utilities nöõ hoïc sinh $375. Mimi 714-838-1967

200 - CAÀN THUEÂ NHAØ PHOØNG HOUSES, APTS…WANTED 200-7L-071205/177285

Phoøng rieâng bieät roäng, yeân tónh, an ninh, beáp, phoøng taém, phone rieâng, gaàn chôï, coâng vieân, tröôøng goùc Euclid & Ball, doïn 08/2005, $700/mo., $500 deposit. Phone 714-401-2839

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-57L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,350,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª ANAHEIM: Nhaø ñeïp 2 taàng, 3PN/2.5PT. Traàn cao, saøn goã môùi. Sôn ngoaøi môùi. Coù patio, balcony, $619,000 ª GARDEN GROVE: Nhaø 3PN/ 2PT. Ñaát roäng. Gaàn chôï VieätNam. Ñaõ taân trang toaøn dieän. Giaù thöông löôïng $539,000 ª Westminster: Nhaø 4PN/2PT. Ñaát roäng. Khu toát. Gaàn phoá Bolsa. Ñaõ taân trang. Giaù $569,900 ª Fountain Valley: 4PN/3PT. 2 taàng. Coù 1 phoøng döôùi nhaø. Gaàn chôï Vieät Nam $697,000 ÑAËC BIEÄT: Coù nhöõng chöông trình $0 DOWN. NO fees. No costs. FINANCE vôùi start rate 1% L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT Neáu quyù vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù equipty, muoán boû nhaø maø khoâng bò bad credit, ly dò muoán baùn nhaø hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay 714-981-9742 hay www.buyhomequick.com 300-16L-060404/121580

FOR SALE OPEN HOUSE 7/16 & 7/17 ª WTM: Nhaø môùi xaây 2004, 2 taàng laàu, 4PN/3PT + 1 den lôùn. Roäng 2500 SF. Ñaát 5000SF. Khu coù coång an toaøn. Beân caïnh WTM City Hall. End unit $850,000 ª GG. Nhaø treät. 3PN/1PT, roäng 1100SF. Ñaát 7200SF, 2 xe garage rieâng coù driveway daøi. Cô hoäi xaây theâm. Khu yeân tónh. $549,000 ª G.G: Nhaø custome house 3PN/ 2PT. Circular Driveway, roäng 1900SF. Ñaát 11,000SF. Cô hoäi xaây theâm guest house. Nhaø remodeled laïi master roäng. Coù phoøng aên vaø gia ñình rieâng $679,500 ª Las Vegas: 2 nhaø môùi xaây 2004, khu Henderson, khu toát. 3PN/2PT, 2 taàng laàu. Coù nhieàu upgrade. Cô hoäi toát ñeå ôû hoaëc ñaàu tö $365,000 ª S.A (goùc Mc. Fadden/ Newhope) condo 2PN/1.5PT treân laàu. 1 xe garage vaø 1 parking nhaø roäng vaø saïch seõ. Khu coù coång an toaøn $325,000. ª G.G (goùc Magnolia/Chapman, 2PN/1PT. Nhaø saïch seõ, saøn goã. Cöûa soå môùi. Ñaát roäng 7500. Cô hoäi xaây theâm, $515,000 ª ANA (goùc Euclid/La Palm) 4 units (2PN/1.5PT) long term tenants. Thaâu vaøo $4400/thaùng. Xaây 1962. $865,000 ª ANA (goùc Katella/Walnut) 8 units (2PN/1PT) 100% occupied coù coång an toaøn. Ñaát 8300SF. Thaâu vaøo $7850/thaùng, $1,375,000 ª Anaheim: 3 units commercial building roäng 1500 sqft moãi caên coù ñieä n rieâ n g, all occupied $595,000 ª Garden Grove: commercial strip center 5 units coù 6 income, thaâu vaøo $12,000/thaùng. Roäng 5050 SqFt, ñaát 14,500 SqFt. Saân ñaäu hôn 100 xe. Cô hoäi toát khoâng nhieàu goïi ngay giaù $2,200,000. ª S.A 1818 S.Evergreen (goùc Edinger/Grand) 4 caên 2PN/1PT, 2 stories with garages & 8 parking spaces. Building size 3302 SF. Lot 7205 SF. Well maintain & well kept. Long term tenant. Income $4300/thaù n g. Price $829,900 L/L Wayne Yau, Realtor: 714-920-3399 300-7L-120304/146639

ª Condo: 2PN/1.5PT, G/2 access. Living 1000SF, lot 1048 SF. Association $140, xaây 1964. Baùn $365,000. Anaheim ª House: 4PN/2PT/G2 acess. Living 1500 SF, lot 6200SF, xaây 1963. Baùn $535,000. Westminster ª Fourplex: Moät caên 3PN/2PT, 3 caên 2PN/2PT. Living 4,000 SF, lot 9,000 SF. Parking 8 Income $4,100/thaùng. Xaây 1976. $958,000. Garden Grove. Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Laân Ñinh/LS Gateway 714791-8881 300-14L-042005/164582

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø laàu taïi Saigon, V/Nam. Khu thò töù sang troïng, tieän nghi. Chuû ñoaøn tuï, baùn giaù reû $99Kù. Chuû carry, nhaän traû goùp taïi Myõ. L/L 714-2311397 300-36L-042105/164923

300-185L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254 300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314. 300-36D7-020604/103608

300-90L-051005/167667

FORECLOSURE. Buy Foreclosure Home, Bank Repo and Distress properties up to 50% below market price, guaranteed saving you Ten of Thousand of Dollars. Visit our website: www.HotFreeListings.com Or call 714-531-2678 300-15D357-051805/169147 300-28L-052505/170153

° Nhaø Garden Grove 4PN/2PT ñaát roäng 7200 sqft. Giaù $579K ° Condo. 2PN, 2PT, 2 car garage, end unit, goùc Brookhurst & Westminster. Giaù $349K. LL: Mr. Ngoâ 714-719-8295 300-14L-052905/170677

Nhaø baùn: Nhaø 4PN/2PT ñaát roäng 13,500 sqft., raát toát ñeå ñaàu tö hay ôû, coù theå xaây 2 caên treân 1 lot. Giaù $675,000. Call Taøi Leâ 714-797-0562 300-14L-061405/173308

° Las Vegas Southwest Townhouse $195K, 3 bedrooms, coù saân sau spr. mtn/ Jones 1250sf, coù ngöôøi ñang möôùn, ôû nhieàu naêm $875/mth, coù theå leân giaù. 702-461-3459 ° Las Vegas Southwest nhaø 1 story built 98 $310K, 3bd, 2ba, 2 car gaà n summerlin nhöng khoâng coù association fee Spring Mtn/ Jones, coù ngöôûi ñang möôùn section 8 housing, chính phuû traû check $1200/mth. 702-461-3459 ° Las Vegas Southern Highlands Decatur/ Cactus $350K, nhaø 1 story raát sang built 2003 gated 3bed, 2ba, 2 car 1500sf, big lot 7400sf hôn $30K upgrades. 702461-3459

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-062005/174087

° Nhaø Westminster 3PN, 1.5PT/ 2 phoøng bonus, coù loái ñi rieâng (permit) 1947/ 7800sf, 2 car garage, newly remodel. Thích hôïp cho 2 gia ñình ôû $614,900. ° Nhaø Anaheim 3PN, 1PT 1300/ 5400sf, 2 car garage, ñaát sau coù theå xaây theâm Mother-in-law unit, gaàn Disneyland $544,900. ° Paired Home in Irvine school district, built 2004, 4PN, 4PT, 2 car garage 2200sf, many upgarde $739,900. ° El Monte 3PN, 1PT 1300/ 13,000sf 2 car garage, many upgrade $514,900. L/L Donna & Peter Trinh 714454-8506, 714-417-0400

300-28L-062205/174381

CAÀN BAÙN GAÁP ª LAS VEGAS: Duplex 2 nguû/ 1T, 7000SF. Giaù $195,000. Nhaø 4N/2T. Giaù $185,000 ª NHAØ SAN DIEGO: 3N/1T. Chuû cho vay nôï, doïn vaøo ngay ª ÑAÁT TEXAS: 4.3 maãu ngay maët ñöôøng $29,500. Ñieàu kieän deã daøng cho ngöôøi ñaàu tö. L/L: 714-981-9742

300-28L-062205/174505

Mobilhe Home ñeïp treân ñöôøng Magnolia sau chôï Vinh Phaùt 1120 SF, tieàn ñaát $742/M. Giaù $55,000. L/L agent Thoâng Nguyeãn 714-414-8010

300-14L-062305/174597

ª Irvine: 2 story townhouse: 2PN, 2PT, garage end unit. Corner lot, new carpet, paint. Many parking spaces. Phoøng khaùch vaø beáp lôùn. Saân roäng. Giaù $439,900 ª Santa Ana: 2 homes in 4 unit. Corner lot. One house has 2PN, 1PT. Other house has 1PN, 1PT. Saân roäng. Giaù reû nhaát. $520,000. Coù list nhaø do bank baùn moãi ngaøy. Huy Buøi Quaùt: 714-2623425 300-9D167-062405/174832

Chuyeân mua baùn, refinance, low cost, low rate, taän taâm, giuùp ñôõ quí vò laàn ñaàu tieân mua nhaø, vôùi nhöõng ai muoán mua nhaø ñaàu tö taïi TB New Mexico. Moïi chi tieát xin lieân laïc My Tran cell’s 714553-8713, office’s 714-8284758, Security Real Etate Co. Bich Nguyen Fine Arts Intructor. Daïy veõ toång quaùt. Phone 714558-8102 300-7L-062405/174930

Completely remodeled spacious 2 bedroom, 2 bathroom doublewide mobile home, large deck and workshop, Fountain Valley Schools, must see $69,900. 714-697-8694

300-28L-062605/175043

For Sale by Owner: 2004, 3BR, 2.5BA, 1729 SF. Nhieàu upgrades. Khu nhaø môùi yeân tònh taïi Henderson, Las Vegas. Tieän cho ôû/ñaàu tö $350 - $360/K. L/L: 949-653-2674, 714-227-0282 Huy/Mai

300-21L-062905/175497

Nhaø Corona 2005. Khu lòch söï, ñeïp, yeân tónh roäng gaàn 3200SF lot size 8500SF, 4PN + 2 phoøng khaù c h. 3PT, 3 garage. Baù n $620K. L/L Mai Thi 714-7203826

300-28L-062905/175529

CAÀN BAÙN MOBILEHOME. 3 nguû/ 2 taém. Ñôøi 2000, traàn cao, skylights bathtube giaù $89,000. Goùc ñöôøng Edinger/Harbor. L/L: 714981-9742

300-7L-062905/175544

2 TOWNHOUSE FOR SALE ° Townhouse 3PN, 2PT, khu an toaøn, ñi boä tôùi tröôøng hoïc, goùc ñöôøng Trask vaø Newland, giaù baùn $425,000. ° Townhouse 3PN, 2.5PT, nhaø raát roäng, chuû ñang taân trang, goùc ñöôøng Garden Grove vaø Gilbert, giaù baùn $435,000. Xin L/L Kieåm Phaïm 714-3906370 or 714-554-3304

300-28L-063005/175705

Nhaø Monterey Park, 3 phoøng nguû, 1.75 phoøng taém, nhaø roäng 1400 sq.ft, ñaát roäng 5400sq.ft. Nhaø toïa laïc trong khu yeân tónh, haøng xoùm toát, saân sau coù nhieàu caây aên traùi, hieän ñöôïc ngaên laøm 2 loái ñi rieâng vaø ñang cho thueâ. Baùn $559,000. Lieân laïc Trinh Vu 714-342-7734 hay Thöôïng Töø 714-721-0852 300-14D167-063005/175813

300-28L-070105/175825

Townhouse vuøng Norwalk 5 bed/ 2 bath ASQFT 1430 alot 4,800 2 garage 140 HOA, muoán mua nhaø vuøng Norwalk Lakewood Downey xin L/L Homeland Realty Huan 562-607-3496

300-7L-070105/175848

Nhaø Westminster, giaùp ranh Huntington Beach, 3PN/2PT, 2 car garage, 1250 sft, ñaát 7800 sqft, saøn goã oak, saøn phoøng taém, saøn beáp môùi. Patio enclosed. $560,000. L/L: 714-349-4244

300-14L-070305/175995

CALI HOME REALTY ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 1PT, gaàn phoá VN, ñaát roäng 10,300 sqft, zone R2 tieän ñeå xaây theâm nhaø hay Multi-Units, contractor dreaming, $600,000 ª Stanton: Nhaø 3PN, 1PT chuû giöõ kyõ vaøo ôû lieàn, ñaát roäng 9,500 sqft, zone R2, City ñaõ cho pheùp

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

xaây theâm 1 caên nhaø nöõa 1800 sqft ôû ñaèng sau, Giaù thöông löôïng $675,000 ª Graden Grove: nhaø môùi 4PN, 3PT, 1 tuoåi, nhaø treät, maùi ngoùi, thoaùng roäng 3,040 sqft, tieän cho gia ñình ñoâng ngöôøi, chuû ñi xa baùn $800,000. L/L Kenny Khaùnh: 714-209-8525 300-14L-070305/176011

Nhaø gaàn chôï Cam Ranh, goùc 22 thaùng 8 vaø ñöôøng soá 2. Thuaän lôïi thöông maïi, kinh doanh: 1 treät 2 laàu vôùi gaùc löõng, xaây thaønh 2 hoä rieâng bieät vôùi caàu thang rieâng. Giaù toaøn boä: 300 caây vaøng SJC (160,000 USD). Neáu mua rieâng: 180 caây, dieän tích 65M2; 120 caây, 55M2. L/L: Nguyeãn Xuaân Trung, 396B Leâ Hoàng Phong, Nha Trang. Nhaø : 011-84-58-885006; DÑ: 01184-905-065579. Taïi OC muoán xem hình xin goïi Thuûy 714-651-5776

300-10L-070605/176316

BAÙN MOBILEHOME: roäng ñeïp, goùc Bolsa / Newland. 3 phoøng nguû, 2 taém. Khu family, parking roäng, tieàn ñaát $850/thaùng 2 naêm ñaàu. Giaù $55,000. L/L 714-9032510, cell 619-309-9241

300-5L-070605/176339

Mobilehome baùn, khu family ôû Newhope & Bolsa, naêm 97, 3 beds, 2 baths, cooler, saøn goã, giaët saáy, tuû laïnh, ngöôøi mua seõ traû tieàn ñaát $778.15. Giaù $62,000. Tina 714-478-3569

300-14L-070605/176364

CABLE TV $19.95 hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24 $400. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén, khoâng giao keøo... 714-677-7229 300-14L-070605/176452

FOR SALE BY OWNER. Nhaø môùi thaø n h phoá Westminster xaâ y 2003, 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém, 2300sqf 1 PN vaø 1PT döôùi laàu. Master bedroom lôùn walkin closet lôùn. Nhaø maùt quanh naêm. Nhaø xaây theo kieåu phong thuûy. Taát caû furniture ñeàu design. Giaù baùn only $795,000. Contact 714-728-9879, 714-5885853

300-14L-070705/176513

New listing: ° Nhaø ñeïp xaây 1979 gg 3 nguû, 3 taém, 2 taàng coù theâm 1 phoøng nguû khoâng permit, goùc Lampson/ Magnolia roäng 1540sqf $585,000.00. ° Nhaø gg 3 nguû, 2 taém roäng 1300sqft ñaát 6100sqft goùc Bolsa/ Busha giaù $589,000.00. ° Nhaø Westminster 3 nguû, 2 taém, roäng 1520sqft ñaát 6100sqf sau chôï Taân Mai $595,000.00. L/L Agent Mathew or Tammy 714-925-3677 or 714-906-4280

300-14L-070705/176629

CONDO: ° 2BD/ 1.5BA roäng 1100sqft vuøng Anaheim, giaù $399,995. ° 2BD/ 2BA roäng 1,131sqft vuøng Anaheim, giaù $429,900. NHAØ: ° 3BD/ 2BA saân roäng 6,397sqft vuøng Anaheim, giaù $550,000 ° 4BD/ 2BA saân roäng 6240sqft, giaù $529,900. L/L Leslie Nguyen 714-348-9313 300-14L-070705/176662

Santa Ana (South Coast): 2000 Karsten Villa 3BR, 2BA 24’x56' manufactured home, new paint, carpet, wood flooring, faux blinds anf landscaping. 3101 S. Fairview #204 (Xst MacArthur) only $69,900. Call 714-404-9701 Dynasty Homes LBC4387

300-13L-070705/176702

FOR SALE BY OWNER OPEN HOUSE Thöù baûy + chuû nhaät 7/9-7/10 & 7/15-7/17/05 töø 11am-5pm. Nhaø ñeïp, Garden Grove vöøa remodel toaøn boä. Nhaø beáp môùi, granite counter top, thaûm môùi, wood floor, sprinkler töï ñoäng, patio roäng raõi, nice landscape 3PN, 2PT 2 garage cöû a töï ñoä n g 1200sqft, 6400sqft lot. Agent welcome, giaù $599,000. L/L 714448-8405, 714-448-7557. Ñòa chæ 12171 Anzio St, G.G, CA 92840, 714-251-8331

300-14L-070805/176765

New Home, built 2005, goù c Newhope & McFaddden 5PN, 3PT roäng 4,800sqft, lot size 10,000sqft 3 car garage, border with F.V giaù $999,000. L/L Phillip Ngo 714-608-5463 or Linh 714553-5060

300-12D1567-070805/176781

APARTMENTS FOR SALE ª Four Units - 12272 Ranchero Ave. Garden Grove, 92843 (Trask & Harbor). Ñaát 8520 Sqft. Khu nhaø ôû 4492 Sqft. Xaây naêm 1963. 1 Units 2 nguû/1.75 taém, 3 caên 2 nguû/1.50 taém. Ñang cho thueâ döôùi giaù hieän taïi trong vuøng $3755/Month. Giaù baùn $985,000 ª Four Units - 9602 Madison Ave. Westminster, 92683 (Bolsa & Bushard). Ñaát 7680 Sqft. Khu nhaø ôû 3584 Sqft. Xaây naêm 1963. Caû 4 units ñeàu 2 phoøng nguû/2 phoøng taém, $4800/Month. Giaù baùn $1,135,000 ª Four Units - 1251 S.Sunburst Way. Anaheim, 92806 (Ball & State College). Ñaát 8664 Sqft. Khu nhaø ôû 4217 Sqft. Xaây naêm

1977. 1 Unit 3 nguû/1.50 taém, 2 units 2 nguû/1.50 taém. 1 Unit 2 nguû/1 taém, moãi caên coù saân tröôùc sau rieâng bieät $4500/Month. Giaù baùn $1,179,000 ª 35 Units - 12272 & 12282 W.Edinger Ave. Santa Ana, 92704 (Edinger & Harbor). 2 Building lôùn treân khu ñaát roäng 50,092 Sqft. Khu nhaø ôû töø 900 Sqft - 1200 Sqft 10 units xaây naêm 1986, 25 units xaây naêm 1988, coång raøo an toaøn vôùi remote control 12 Units - 1 nguû/1 taém. Rent $900-$950 20 Units - 2 nguû/2 taém. Rent $1,125 - $1150 3 Units - 3 nguû /2 taém. Rent $1400 - $1450 Parking vôùi 25 garage, 10 carport vaø hôn 15 choã ñaäu trong khuoân vieân saân tröôùc. Thu nhaäp haøng thaùng $38,000. Giaù baùn $6,500,000. Xin vui loøng xem tröôùc beân ngoaøi, xin goùp PETER PHUNG 714713-4311 ñeå bieát theâm chi tieát. LS Gateway Realty & Mortgage 300-14L-070805/176803

Nhaø baùn 12812 Monroe St. 3PN, 2PT. Roäng 1370 sqft. Ñaát 7400 sqft. Phoøng khaùch vaø gia/ñ roäng. Bolck wall xung quanh, gaàn freeway 22 vaø Little Saøigoøn. Giaù $565,000, call Don 714-2345216 300-14L-070805/176833

° GARDEN GROVE: Nhaø laàu môùi 2004, 4PN, 3PT + loft roäng 2400sqf, custom windows and paint through out, nice landscaping, 2 car garage attached $775K. ° HUNTINGTON BEACH: 4PN, 2PT, roäng 1500sqt, hoaøn toaøn söûa môùi, 2 garage attached, khu toát, giaù $739,900. Goïi Kim 714-936-0017 300-14L-070805/176947

Mobile Home môùi xaây thaùng 6/ 05 3PN, 2PT new applicance $140,000, tieàn ñaát 795 khu gia ñình an toaøn ñaäu xe 4 choã Euclid/ First. Cell 714-376-2487, home 554-0712 300-14L-071005/177074

For Sale South Coast Metro 5PN, 3 1/2PT, 2 master bedroom, 3 car garage coù coång gaàn FW405, khu yeân tónh roäng 2900 ASqft. Giaù $810,000. L/L: 714-6685638 or 714-876-3962 300-7L-071105/177145

POMONA, 4 unit 1964, 2 taàng, good condition, caùch Little SG khoaûng 30 phuùt. 1 caên 3PN, 1.5PT, 2 caên 2PN+1.5PT. 1 caên 1PN+1PT. Giaù $679,000. L/L Larry 714-757-2737, hoaëc 714636-2737 300-14L-071105/177170

1. Nhaø ñeïp Fountain Valley, saùt beân Huntington Beach 3PN, 2PT roä n g 1400sqf lot 6,000 giaù $719,900. 2. Nhaø ñeïp Stanton 4PN, 2PT roäng 1300, lot 6050, YRBUIT 1983, giaù $575,000. Xin goïi Ngoïc Anh 714-454-7634 300-15D167-071105/177177

Long Beach: Nhaø reû, tieän lôïi cho ôû hoaëc ñaàu tö: ° 3PN + 2.5T + 2 xe garage: $395,000. ° 3PN + 2T + 2 xe garage: $399,500. ° 4PN + 2T + 2 xe garage: $399,900. LS Gateway Taân Nguyeãn 562233-8334 300-7L-071105/177185

1° Nhaø Garden Grove, goù c Newland/ Westminster, nhaø tröôùc 3PN - 2PT roäng 1200sqft. Nhaø sau 2PN - 1PT roäng khoaûng 800sqft, coù saân, cöûa, coång hoaøn toaøn rieâng bieät vaø hôïp leä, khu xoùm raát yeân tónh, giaù $659K. 2° 4 unit ôû LA gaàn FWY 110 & 105 moãi unit 2PN - 1PT, ñang cho möôùn, moãi unit $900/thaùng, giaù 579K. 3° 2 unit ôû LA gaàn FWY 110 & 105 kieåu townhouse, 2 taàng, moãi unit 3PN - 2PT xaây naêm 1990, ñang cho möôùn moãi unit $900/ thaùng, giaù $419K. Muoán bieát theâm chi tieát L/L Cao Döông 714-200-3000 (no agent please)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-28L-071105/177236

° V/P chuyeân lo dòch vuï mua baùn cuõ môùi ñuû loaïi Mobile Home khaép nôi, khu Little Saigon coù nhieàu space troáng ñaët nhaø môùi töø 3-4 bedrooms, 2.5 baths, giaù $115,000-$160,000, model 2005, lease ñaát $625-$705 per mos. (coù nhieàu nhaø Mobile Home bò nhaø bank tòch thu, giaù reû). Nhaän laøm finance or refinance. ° V/P coù baùn condo, nhaø, commercial property ôû khaép nôi, coù nhaän listing Mobile Home or private property flat commission $2,999. - Free credit check and appraisal. Goïi 714-897-3600 hay cell 714757-5139 or 714-642-0267 hay 714-448-6635, Thaân 1-562-7607603 300-14L-071205/177269

Nhaø FV goùc Ward + Warner 4be., 2.5ba, 1be döôùi nhaø. Nhaø saïch, ñeïp, traàn cao, saân sau roäng, coù patio, ngay Mile Square Park, gaàn FW, tröôøng, chôï, seõ giuùp tieàn giaáy tôø, coù open house moãi cuoái tuaàn. L/L 714-724-6052 300-7L-071205/177300

SOUTH COAST METRO. Nhaø höôùng Nam, 3PN 2PT 2 xe garage, traàn cao patio enclosed, remodeled trong ngoaøi hoaøn haûo, beáp roäng lôùn, 617 W. Juniper, Santa Ana, gaàn fwy 55, 405 & 5. $628,000. Open house Sat & Sun. Agt: 949-548-3088, 714979-8037 300-7L-071205/177361

Baùn Mobile Home 3PN, 2PT, goïn, ñeïp, khu family toát, ñoái dieän chôï cuõ Little Saigon, giaù $78,000, parking 3 xe nhoû. L/L 714-2309417 300-7L-071205/177383

Nhaø baùn bôûi chuû môùi xaây xong 2005, condo 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, thuoäc thaønh phoá Westminster, gaà n Beach vaø Westminster, giaù $515,000. Ñ/ T: 714-350-6760, 714-878-5798 300-7L-071205/177390

ª Westminster: 13752 Cherry St, (goùc Goldenwest/ Westminster) 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, bonus 2PN, 1PT coù permit, ready to move in san mat nhieàu caây aên traùi $575,000 ª Garden Grove: 12632 - 9th Street (Garden Grove/9th Street) 3PN, 2PT, family room, cover patio, plus 1 unit in back 2PN, 1PT coù permit roäng total 2000 square feets, lot 7700sqft, 1 ñôøi chuû $670,000 ª Temecula: across from Pechanga, nhaø môùi, 4PN, 3PT, coù phoøng döôùi nhaø, ñeïp tuyeät vôøi 2700 sqts, (freeway 15S. Exit 79). Giaù $525,000 ready by 9/ 2005. Lani Nguyen 714-878-7671 cell 714-534-2119 Lo thuû tuïc mua baùn nhaø, thuû tuïc möôïn tieàn visit my web site: www.lanibuysellhouse.com 300-25L-071205/177402

Condonium: 2 taàng 3PN, 2PT roäng 1500 sqft, raát ñeïp, khu toát, yeân tònh G.G ngay trung taâm, baùn bôûi chuû giaù $475,000. Xin goïi Myõ Leä: 714-310-2087, Ngoïc Anh: 714-454-7634, Lan Anh: 714-247-9688 300-7L-071205/177429

ª Vuøng Garden Grove: Nhaø 3PN, 2PT, built 1989. Giaù $599K ª San Bernadino: 4 unit, good condition built 1979. Giaù $399K ª 4 Unit, excellent condition, built 1980. Giaù $599K ª Riverside: 4 unit, good location, condition, built 1985. Giaù $500K ª Vuøng Victorville: Tænh Apple Valley. Nhaø 3PN, 2PT. Fully lanscaped. Lot 19,500 sqt, build 1991. Giaù $315K ª Nhaø 4PN, 2PT, 2036 sqt, lot 8800 sqt. Built 1996. Giaù $312K ª Victorville: 4PN, 2PT, 2036 Sqt, lot 8800 sqt, corner lot, built 1996. Giaù $312K Little Dragon Realty L/L Michael Long Vu Cell: 714-651-5677 714-539-3539 e m a i l : michaellongvu@earthlink.net 300-3L-071205/177445

300-7L-071105/177222

NHAØ BAÙN REÛ 1° Westminster 3PN, 2 bath, ñaát 6,500sf. 2° Mid-way City 3br, 1ba, ñaát 7,200sf, caàn söûa chöõa giaù reû, vöôøn caây 5A maãu. 3° 3 caên nhaø 5 maãu 4° Ñaát R2 coù theå caát.. 5° 2 nhaø $25,000 vaø nhieàu ñaát khaùc. L/L 714-497-6934

300-5L-071205/177447

300-7L-071105/177228

° 2 unit goùc ñöôøng Beach & 18th, 2 bed and 3 bed, giaù $749,000. ° 4 unit Westminster, corner of Bolsa & Bushard approx 3584sqft 7,680sqft lot, moãi unit 2 bed, 2 baths, giaù $1,135,000. ° Caàn baùn 1 mieáng ñaát roäng 14,8 acres xaây 65 caên nhaø ñaõ coù plan saün ôû Beaumont, giaù 6 trieäu hai. LS Gateway Realtor Nina 714720-5270 300-7L-071105/177230

° Duplex WTM & GW, moãi caên 3PN, 1PT lot size 10000sqft, gaàn freeway, shopping mall, excellent investmient, giaù $620K. ° Nhaø, zone R2 Beach & Trask, 3PN, 1PT, like new, ñaát 7000sqft, giaù $550K. ° Town house, Warner & Bristol, 3PN, 2.5PT, an ninh saïch seõ, giaù $340K. John Nguyen 714-876-3167

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

SATURDAY, JULY 16, 2005

300-4L-071305/177535

REFINANCE Coù chöông trình taùi taøi trôï. Laáy tieàn maët vôùi laõi suaát thaáp. Laõi suaát only 1% cho vay tieàn mua nhaø. Goïi 714-936-9269

300-4L-071305/177538

300-28L-071305/177646

Nhaø Garden Grove môùi, 2 taàng, roäng, traàn cao, tuyeät ñeïp, 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. Formal dinning room. Living room vaø family room rieâng bieät. Phoøng nguû vaø nhaø taém döôùi laàu. Treân laàu coù entertainment center, phoøng laøm vieäc. Master bedroom roäng, walking closet. Gated community, yeân tónh, $2600/month. Call: 714-376-3078 300-4L-071305/177539

Nhaø môùi ñeïp 2 taàng, gaàn Bolsa yeân tónh, lòch söï, gated community. Dö phoøng cho ñoäc thaân share. Khoâng huùt thuoác $500 month. Call 714-376-3078 300-14L-071305/177568

Nhaø baùn bôûi chuû- höôùng nam ñoá i dieä n tröôø n g hoï c - 4br, 2.5bath, open house cuoái tuaàn no agent - 6931 Hood Dr., Westminster. L/L 714-2005250, 714-588-6531 300-14L-071305/177575

Caàn baùn laïi 1 note (deed of trust) property thuoäc khu Little Saigon tieàn lôøi 8%/naêm. Ai muoán ñaàu tö mua laïi, tieàn lôøi ñöôïc traû haèng thaùng. L/L 714-719-6532 300-14L-071305/177594

Mobile Home baùn: nhaø 3PN, 2PT, vuøng Westminster/Euclid First. Nhaø ñeïp roäng raõi tieàn möôùn ñaát $775. Xin L/L cho vaên phoø n g 714-842-7600 hoaë c Tammy 714-273-7886 300-7L-071305/177597

Nhaø laàu Fountain Valley, gaàn Mile Square Park vaø shopping center 6PN, 3PT, 3 xe, roäng 2550 SF. Ñaá t roä n g 7840 SF, giaù $820,000. L/L OÂ.Ngaân Broker C21 Newtek cell: 714-906-2875 300-14L-071305/177611

ª Victorville: Nhaø 2 taàng 4PN/ 3PT, 2200 SQFT xaây 2003, excellent condition $320,000 ª Hesperia 2-story 5PN/3PT 2676 SQFT, 3 car garage xaây 2004. $375,000 ª Brea: Beautiful 2 -story, 4PN/ 2.5PT, 2134 SQFT, 3 car garage, completely remodeled. HOA $100. $690,000 ª Diamond Bar: remodeled home with hills view, 5PN/3PT, 2873 SQFT. Ñaát 10,660 SQFT. HOA $22. $749,000 BAÙN NHAØ LISTING 1% L/L Phil Le: 714-515-0111 Bro 300-4D12567-071305/177615

Sale by owner ° Townhouse 2PN, 2.5PT, 2 story, 2 car garage, 2 parking lot outside. Nhaø ñeïp, maùi ngoùi ñoû, naèm trong khu yeân tónh (14 caên), gate, HOA $145, goùc Fifth & Harbor giaù $359,900. ° Moreno Valley nhaø môùi 2002, 5PN, 3PT, 3 car garage roäng 2,850sqft, ñaát roäng 5,230sqft, patio. Nhaø raát ñeïp, khu yeân tónh, raát gaàn Mall, chôï, tröôøng hoïc, park, freeways, giaù $498,900. L/L Phöôïng 951-489-7571 300-7L-071305/177616

GARDEN GROVE ª 3PN, 2PT. Ñaát roäng khu yeân tònh gaàn chôï, tröôøng hoïc, giaù chæ coù $495,000 ª Westminster townhouse 4PN/ 2.5PT, hai taàng laàu gaàn chôï Bolsa giaù $439,000 ª Hai caên nhaø treân moät loâ ñaát gaàn tröôøng ñaïi hoïc moãi caên 2PN 2.5PT, hai taàng laàu + two car garage, maùi ngoùi ñoû giaù $625,000 Goïi Tuaán: 595-3543 hoaëc Cao: 458-2000 300-14L-071305/177621

KOOL REALTY Las Vegas properties ª Fourplex 1977, South side 10' to Strip, 1 3bed/2 bath ($700), 2 bed/1.5 bath ($550), 1 1bed/ 1bath ($480). Lot 8816 (4890 W. Twain). Price $470K ª Fourplex 1982, South side 15' to Strip, 4 2bed/1.5 bath ($625). Lot 7000 (5286 Retablo). Price $550K ª Condo 2004, 15' from Strip 3bed/3 bath, 2 car garage direct access, 2 stories. Price $235K ª Condo 1997, 3 bed/2 bath, end unit. Price $229K ª House 3bed/2.5 bath, guard gate, golf community corner lot with pool completely furnished with upgrade. Price $524K ª Epizza Business in Laguna Niguel, CA gross income $23K/ mo, estabished 5yrs, many big accounts, price to sell owner sick. Price $140K Call Jimmy 714-336-9140 or Manny 702-759-6846 CA & NV Broker

SALES BY OWNER. Unit’s for Sales duplex 3 unit plus church 1400 SF and lot 4000 SF in front church and behind unit’s upstair 2 bed 1 bath 2 unit downstair 1 bed 1 bath. L/L: 714-655-8246, baùn $550K. Long Beach 2053 Orange Ave, Long Beach, CA 90806 300-7L-071305/177531

Brand new Corona caùch Saøigoøn Nhoû 30', 4.5P.nguû, 3.4P.taém, 2, 3 car garage. 2500SF-3300SF. Lot 6500-7900SF. 560K - 630K. Tommy: 714-785-3762

ª Nhaø Garden Grove, goùc Trask & Coast, 3PN, 2PT, ñaát 7200SF, nhaø ñöôïc taân trang raát ñeïp, sôn, thaûm, cöûa soå môùi. Giaù $559,000 ª Nhaø Westminster. Hazard & Magnolia, 3PN 2PT, ñaát 7200SF. Nhaø thoaùng maùt. Giaù $589,900 ª Nhaø Westminster, Bolsa & Purdy, 3PN, 2PT ñaá t roä n g 6400SF, sôn môùi, gaàn Phuùc Loäc Thoï. Giaù $595,000 ª Nhaø Westminster, Edinger & Quartz, 4PN 2PT sôn thaûm môùi, phoøng khaùch thoaùng maùt saân tröôùc roäng raõi nhieàu caây aên traùi, nhaø gaàn tröôøng, shopping ñaát 6600SF. Giaù $590,000 Kevin Nguyeãn 714-308-1800

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

300-14L-071305/177631

Nhaø 2 taàng roäng, 3 phoøng nguû 2 phoøng taém, sôn môùi, thaûm môùi, khu yeân tónh gaàn Bolsa. Nhaän housing $1800/month. Call 714-588-4888

300-7L-071305/177624

300-14L-071305/177515

RAO RAO VAË VAËTT

300-3L-071505/178018

300-28L-071505/177902

FOR SALE BY OWNER Orangecrest in Riverside. Nhaø ñeïp 2 stories, 4/3/2. build 1989, living 1900sq, lot appr. 6000sq, thaûm & sôn môùi, khu toát, gaàn tröôøng, chôï, price $469,000. L/ L Vicky 714-468-9186

300-7L-071505/177903

Nhaø Santa Ana 2PN, 1PT. Bao nöôùc, raùc $1200 1 thaùng. Lieân laï c 714-785-1834, 951-7855875

300-7L-071505/177908

300-7L-071405/177697

ÑAÁT ÑAÀU TÖ Vuøng Victorville: * 5A, R1, Apple Valley $44,9K * 5A, R1, Adelanto, $120K * 10A, R1, Adelanto $250K * 10,13A, R1, Apple Valley $200K * 9,1A, R1, Adelanto $120K Vuøng Palmdale: * 2A, K-4 Av/114th St E., $35,5K * 5.5A. Fort Tejon/116 St.E., $85K * 5A, K-4/43 St E., $125K * 19.24A, G Ave/103 St E., $90K * 5A. Sierra Hwy, Palmdale, $75K Mr.Quyønh Cao Land Specialist Direct: 714-675-1378

300-3L-071405/177711

NhaøBaùn bôûi chuû ñaát roäng 12 ngaøn, nhaø 5 phoøng nguû 2 phoøng taém, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, vuøng G.G, xin lieân laïc coâ Linh 714914-7699, 891-2181

300-14L-071405/177728

CAÀN BAÙN MOBILEHOME. 2PN2PT. Nhaø thoaùng maùt. Khu Bolsa gaàn chôï. Tieàn thueâ ñaát raát thaáp ($580/thaùng). Thaûm toát, tuû laïnh, maù y giaë t saá y , storage. Giaù $76,000 thöông löôïng. L/L: 714728-3717, 714-531-3946 300-7L-071405/177756

NHAØ BAÙN ª Huntington Beach: 2PN, 2 story. Thaûm sôn môùi, raát ñeïp. Khu toát giaù $385,000 ª WTM: Nhaø 3PN/1.5PT, 2 garage xaây 1960. Ngay goùc Heil Magnolia. Giaù $525,000 ª Garden Grove: Townhouse 3PN, 2.5PT, roäng 1637 SQFT, xaây naêm 1972. 2 garage. Giaù $460,000 ª WTM: Mobil Home 2PN/2PT, roäng hôn 1600 SQFT raát ñeïp. Khu senior. $95,000 L/L Chau Bui: 714-728-9039 Kim Hai: 714-336-6498

300-7L-071405/177772

ª Santa Ana: Townhouse 3BR, 1 1/2B+ $296,000 ª Lake Elsinore: Nhaø môùi, 35BR, roäng 1975 - 2762 SFT. Giaù töø $361,990. Caàn mua baùn nhaø vay möôïn tieàn, xin goïi Atoz Realty, Kim Chi: 714-531-1751, cell: 714-6574679

300-7L-071405/177801

Baùn nhaø Garden Grove, 2PN 1PT, 2 car garage plus a den/ computer room. New window, new plumbing new wiring $469,000. Xin L/L Nghóa 714326-9250

300-3L-071405/177806

- Harbor + First. Duplex ñeïp. Phía tröôùc 2PN + 2PT. Phía sau 3PN + 3PT ñaõ remodeled, nhaø tröôùc vaø 3PT. Corner lot nhieàu choã ñaäu xe khu yeân tònh, an ninh, gaàn Little Saigon. Tieàn rent $3450/ month, $760,000 - First + Euclid. Townhouse 3PN + 2PT. 2 xe garage ñi thaúng vaøo nhaø. $410,000 - Westminster: 3PN + 1.5PT, gaàn FV $525,000 - Riverside gaàn Corona: nhaø môùi 2005. Giaù töø $440,000 L/L: 714-360-9722 300-8D17-071405/177830

ª NHAØ ALISO VIEJO: 6N/3B. 2800 SF, khu sang, $925,000 ª 2 NHAØ LÔÙN KHU WESTMINSTER: - Caên 1: 4N/3B, 1 bonus room 2300 SF. - Caên 2: 5N/3B, 2700 SF $1,175,000 ª BUSINESS 99 CENTS VUØNG BANNING 3000 SF. Lôïi töùc trung bình $5000, $110,000 ª ÑAÁ T VUØ N G BUENA PARK 12,000 SF. Ñöôï c xaâ y cô sôû thöông maïi $450,000 ª Saün saøng giuùp Quyù vò mua baùn vaø refinance. L/L Thanh Loan 714-531-9100, cell 949-466-4030, Ñaït: 714531-2324 cell 300-3L-071505/177852

Mobile Home caàn baùn 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, sau löng chôï Vónh Phaùt, remodel trong vaø ngoaø i giaù reû chæ coù $730/1 month. L/L 714-537-8538, 5343012

300-7L-071505/177861

Nhaø môùi xaây 2005 tieåu bang Arizona 2987sf, 2 story 5PN, 2 1/2PT. Goïi Lieâm 480-659-8627 hoaëc Chò Taâm 714-277-0800

300-7L-071505/177871

Mobile Home 3PN, 2PT, roäng gaàn 1,700sqft, family park, rent $700, central air/ heat, loø söôûi, ñeïp, phoøng gia ñình, roäng, khu yeân tónh, saïch seõ, giaù $144,000. L/L 714-262-7539

Garden Grove - House for sale by owner. 4BR, 2BA single family or can be duplex with 3BR house and private studio w/ private entrance. Nice area $650K firm. Please speak English 714534-3945

300-14L-071505/177915

Mobile Home baùn bôûi chuû: 2PN, 2PT, senior park 50+55T. Brookhurst Bolsa. Trung taâm Little Saigon. Khu yeân tónh, ñeïp saïch $70,000. Tieàn ñaát $750/ M. Phone Danny: 714-418-9570

300-14L-071505/177917

For sale by owner. Beautiful 2 sty. home 1513sqft 3b, 3bth, completely remodeled in 2004 töø trong ra ngoaøi, raát ñeïp, nhieàu choã ñaäu xe, lot 2,777sqft, culde-sac, gaàn goùc Lampson/ Magnolia, giaù $585K-$600K. Xin L/L Coâ Annie 714-728-6367

300-2L-071505/177933

Nhaø baùn vuøng Garden Grove 4 phoøng nguû 2 phoøng taém giaù $619,000 hoà bôi jacuzzi ñeïp khang trang. Open house Saturday & Sunday 1-5PM. Goïi 5379555, 705-3669

300-3L-071505/177940

° Fountain Valley 4 beds, 2 baths living room 1600sqft, lot size 7000sqft, move in condition, good location, giaù $676,000. ° Santa Ana 4 beds, 2 baths living room 1400sqft, lot 6000sqft, good neighborhood, border Fountain Valley & Garden Grove, giaù $569,000. L/L 714-588-1708

300-3L-071505/177944

Mobilehome caàn baùn hoaëc cho möôùn 3 phoøng nguû, 1 phoøng taém, 6 choã ñaäu xe rieâng. Rent reû. By owner baùn $51,500. Rent $1150M, coù maùy giaët saáy, 714675-3399, khu family.

300-7L-071505/177969

GARDEN GROVE. 4PN, 2PT, roäng 1,800sqft, phoøng aên & family room roäng raõi, taân trang, phoøng taém, nhaø beáp, 2 xe garage, khu cul-de-sac $599,000, Santa Ana 3PN, 2PT, saân roäng, toaøn boä môùi $575,000. L/L 714273-5060

300-7L-071505/178007

Baùn gaáp nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém maùt, roäng yeân tónh, môùi remodel ôû Garden Grove, giaù $545,000. Goïi Jimmy 714-2347678 hoaëc Tony 714-636-5000

6 Units 1 bed/ 1 bath, xaây 1953, totsl rent $4,295/M, cap rate 4.6%, 2 Tang, giaù $779,900. John Vu Commercial Broker 949-2959020 300-3L-071505/178019

Banker Home equity line of credit (no fee); SBA easy qualify loan; business express loan (3 days approval). Residential, and commercial loan. John Vu Mortgage Banker 949-295-9020 300-14L-071505/178028

LS GATEWAY REALTY AND MORTGAGE 1° Nhaø Westminster, môùi taân trang, trong ngoaøi tuyeät ñeïp, traàn cao 4PN, 2PT roäng 1850sf, ñaát roäng 7300sf. Giaù $619,000. 2° Fourplex G.G: 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên moãi caên 2PN, 2PT, building treân 4000sf ñaát 7200sf, ñang cho thueâ ñaày, ñi boä ñeán nhaø thôø Tam Bieân, Mall The Block gaàn freeway. Giaù $907,500 reû nhaát thò tröôøng. 3° Fourplex Sanbernadino: roäng 4000sf ñôøi 87 trong ngoaøi saïch seõ nhö nhaø rieâng, ñaát goùc ñöôøng roäng treân 12,000sf ñang cho thueâ ñaày. Giaù $620,000. 4° Townhouse G.G: Goùc Magnolia - Westminster 3PN, 2.5PT, roä n g 1500sf tuyeä t ñeï p . Giaù $480,000. 5° Ñaát Sanbernadino gaàn 2 maãu saün coù 2 nhaø 3PN, 2PT moãi caên vaø 1 trailler ñang cho möôùn $2,700 vaø garage söûa xe. Giaù $780,000 khu ñang phaùt trieån. Lieân laïc Lan Anh: 714-247-9688, Theá Thoâng 714-414-8010 300-14L-071505/178029

CALIHOME REALTY ª 2 caên nhaø theâm 1 mobile home vaø 1 garage söûa xe treân 1 lot ñaát gaàn 2 aces zone light industry. San Bernadino, thaùng ñang thu $2700. Giaù $785,000 ª Nhaø roäng 3800 sqft 5PN, 4PT, garage 5 xe, RV access treân lot ñaát 29,000 sqft, quay ra 3 maët ñöôøng, khu lòch söï. City noùi ñaát naøy coù theå xaây theâm 1 tôùi 2 caên nöõa. Giaù $835,000 ª 4 Plex, 1 caên 3PN, 1 1/2PT, 3 caên coøn laïi moãi caên 2PN 2PT, saùt nhaø thôø Tam Bieân gaàn freeway vaø mall The Block. Ñang cho thueâ ñaày. Giaù $980,000 ª 8 units Long Beach ñôøi 87, moãi caên 2PN, 2PT, nhaø roäng 7700 sqft thaùng ñang thu $7800. Giaù $1,475,000 ª Apartments 35 units, ñôøi 1988 haøng thaùng ñang thu $38,000 rent treân lot ñaát 50,000 sqft. Baùn giaù $6,500,000 ª Warehouse ñoái dieän Phöôùc Loäc Thoï , 6000sqft building treâ n 11,000 sqft baùn $1,800,000 Xin lieân laïc Nguyen Theá Thoâng: 714-414-8010 Bryan Huynh: 714-224-8122 Kenny Khaùnh: 714-209-8525 300-36L-071505/178041

300-14L-071505/178010

ª FOR SALE BY OWNER. Nhaø ñeï p Westminster (Hazard & Magnolia). Remodel toaøn boä, 5PN/3PT. (2 master bedroom + 2PT). Phoøng khaùch haùt karaoke + 2 nhaø beáp. 1800 sqft/8000 sqft lot size. Saân vöôøn Barbecue. 6 xe parking lot. Giaù $658,000 ª 4 CAÊN UNIT SALE BY OWNER San Bernadino, CA 92410 (caùch Bolsa 55 phuùt). Ñaát 8800 sqft, nhaø ôû 3555 sqft. Xaây naêm 1970. Goàm coù 1 unit: 2PN/1.75 PT, 3 units moãi caên 2PN/1.5PT. Ñang coù khaùch cho thueâ $3400/thaùng. Hieän taïi chuû ñang traû nhaø Bank 4 units: $1500 + $400 (manager quaûn lyù, nöôùc, raùc). Thu nhaäp haøng thaùng $1500. Khi mua nhaø caàn coù tieàn down $144,000. Giaù baùn reû $575,000. L/L Zivy: 310-497-1914 or 714785-7749 300-7L-071505/178016

SAIGON REALTY & FUNDING FRANK HUYNH 714-401-9894 MINDY NGUYEN 714-2878794 ° Fountain Valley: Nhaø 4pn, 2pt, ñeïp tuyeät, coù hardwood floor, phoøng khaùch roäng raõi coù family room, office, bathroom môùi, gaàn Mile Square Park. Giaù $710,000. ° Huntington Beach: Nhaø 3 tuoåi, 3pn, 2.5pt, show like a model, open floor plan, raát nhieàu upgrades, nhieàu ñoà custom nhö wood floor, hand raid, crown moulding, coù patio, nice yard. Giaù $923,500. ° Huntington Beach: Nhaø 6pn, 3pt, roäng gaàn 2400sq, thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi, wood floor, carpet toát, traàn cao, ñeïp, ready to move in. Giaù $899,900. ° Westminster: Nhaø 4pn, 2.5pt roäng 2300sq, 3 xe garage, double entry, roof môùi, sôn môùi trong ngoaøi, tile môùi trong kitchen, raát roäng vaø thoaùng. Giaù $750,000. ° Corona: Nhaø 4pn, 3.5pt roäng 3015sq, brand new, co guest suit with private bath. Giaù $600,000. ° Garden Grove: Nhaø 4pn, 1.75pt, roäng gaàn 1800sq, coù family room rieâng bieät vaø fireplace, coù RV parking, ready to move in. Giaù $595,000.

300-4L-071205/177425

WESTMINSTER - Nhaø laàu, 4PN/ 2PT roäng 2100 SQFT. Ñaát roäng enclosed patio gaïch, thaûm môùi thay khu yeân tònh, gaàn Little Saigon. Giaù $674,900. Goïi Khoa 714-474-8804

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

4000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-37L-120204/146525

3000 MUA XE CASH MUA XE

Hö cuõ môùi. Xin goïi tröôùc khi baùn ñeå ñöôïc giaù cao nhaát, baûo ñaûm hôn nôi khaùc. L/L: 714-933-0800 400-42L-112404/145524

400-14L-111804/144874


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-14L-103003/091105

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-3L-071505/178003

2002 HONDA Accord SE. Auto,

moonroof, CD, wheel, ñeï p , origine, baùn reû $11,700. (Nhaän traû goùp), goïi Höng 714-6368668. L #4WDA369 9851

400-5L-071505/178024

2002 HONDA Civic EX 4 door,

400-36L-111404/144134

fully load, xe ñeïp, maùy toát 47,000 miles, giaù $7,900. ÑT 714-6384654 or 443-1293, License #7HUA519 400-7L-062805/175315

2002 HONDA Accord 4 cöûa soá

töï ñoäng, maøu ñoû EX taát caû power salvage title 33,000 miles, chaïy toá t , caà n baù n $8,300, plate #5ASU826. Call 714-269-4487 400-7L-071305/177603

2002 HONDA Civic EX, 4 cöûa,

maøu silver 43K miles, sunroof, CD, radio, cassette, xe ñeïp, hoaøn haûo. Caàn baùn $8500. L/L 714856-5857, vin F82A8720 400-42L-111104/143751

400-3L-071505/177872

2002 HONDA Accord LX, töï ñoäng 4 cöûa maøu ñen. Full power, radio cassette, A/C, CD trong ngoaøi coøn môùi 25,000 miles caàn baùn $8900 thöông löôïng. L/L: 714-200-6327 or 554-6223, vin #G706602 400-7L-071105/177193

2002 LEXUS ES300, tình traïng 400-36L-110704/143262

hoaøn haûo, 41,000 miles. Xin lieân laïc Xuaân Giaù $22,900. 714-4049236 (Lic#4WVJ923) 400-3L-071205/177424

2002 TOYOTA Tundra Ex-cab,

SR5, 85K miles, maøu xanh, töï ñoäng, maùy laïnh, moät ñôøi chuû, caàn tieàn baùn gaáp, giaù $14,500. L/L: 714-349-4121, lic 6V46618 400-5L-071405/177807

400-4D17-071505/177844

2004 TOYOTA Tacoma pre-run-

ner SR5 V6, 3.4L, 4 door, doublecab, auto, ABS, A/C, AM/FM/CD, cruise, airbags, full powers, remote entry, alloy wheels, bed liner, soft cover, step bar, sliding rear window, 122" wheelbase, silver color, LP #7K06345, only 16K miles $20,900/OBO. Phone Taân 714-422-8561 400-5L-071405/177791

2004 HONDA Accord SE 4 cöûa,

maøu traéng, gheá da, low mile 12K mile only, CD, alarm, baûo ñaûm no accident, môùi tinh raát ñeïp $14,500 VIN #A076560. 714478-1154 400-7L-071205/177286

2004 SCION (B). Maøu nho ñaäm

raát ñeïp 18,000 miles, xe nhö môùi. Caàn baùn $12,900. Vì move ñi xa, lieân laïc phone: 714-8906060, 714-933-8766, lic #5CQZ509 400-36L-110504/143081

2002 TOYOTA Hilander caàn baùn

$11,800 maøu silver 39,500M, voû môùi trong ngoaøi nhö xe môùi, salvage title #038469. Phone 714-598-5687 400-3L-071505/177845

2001 LEXUS ES 300 one owner,

ñeïp toát, while pearl fully loaded 92,000 miles trong ngoaøi saïch seõ $12,500. L/L Manh 714-4676949 or 638-9437 #5JEE619 400-7L-071505/177972

2001 HONDA Accord LX 4 maùy

4 cöûa töï ñoäng maøu siler, full power, C-D cassette, xe raát ñeïp, only 61,000 miles $8,250, Lic. #5GHC531, salvage title. L/L 714-892-1995 or 714-655-0206 400-3L-071505/177983

2001 TOYOTA Camry, full power

1 chuû, maøu green, CD, cass., tail, no accident, new timming, raát ñeïp, trong ngoaøi môùi, tình traï n g toá t , firm $7,300, LP #4PDE564. L/L 714-315-9383 400-7L-071505/177996

2001 COROLLA, LE. Full power A/C, cassette, chaïy toát, alarm, 80K miles, clean title, moïi thöù toát, 4 cöûa. $6500. 714-7575816, #4MOT409 400-3L-071505/178005

2001 LEXUS RX300, moät chuû record ñeïp tuyeät sôn nguyeân thuûy baùn $18,600. (Nhaän traû goùp). Goïi Nguyeân 714-240-4933. LS #4TQA592 400-5L-071205/177409

2004 TOYOTA Corolla S töï ñoäng,

maøu traéng, 1 chuû, alloywheel, sunroof, tail, CD, cass., low mile 10K only, môù i tinh, raá t ñeï p $10,500 VIN #292448. 714-3159383 400-3L-071505/178008

2003 TOYOTA Camry LE. Xe

ñeï p nguyeâ n , clean title. Full power, CD baù n reû $11,500. (Nhaän traû goùp). Goïi Nguyeân 714240-4733. L #5DWB692

400-7L-071105/177146

2003 Toyota Camry LE, auto,

gray, alloy wheels, pull power, xe trong ngoaøi ñeïp, 9K miles, nhö môùi, xem thích ngay. Giaù $12,500. Thöông löôïng. L/L 714623-0707, or 714-476-5186 (Plate#5MOS723) 400-5L-071205/177405

2003 HONDA Civic LX töï ñoäng,

4 cöûa, maøu silve, low mile 36K only, CD, AC, 4 new tires, 1 chuû trong ngoaøi môùi tinh, raát ñeïp $9800, VIN #623522. 714-3159383 400-5L-071505/177866

2003 HONDA Accord 4 door sil-

ver, good condition 22,610 miles, actual giaù $12,100 thöông löôïng. L/L: 714-588-9804, vin: C083609 400-7L-071505/177973

2002 TOYOTA Camry LE 4 maùy

4 cöûa auto, full power AC, CD, ABS cassette gheá power 1 ñôøi chuû, only 19,000 miles mieàn ñuùc, xe coøn môùi $12,500, Lic. #5AHF536. L/L 714-655-0206 or 714-892-1995 400-3L-071505/177984

2002 TOYOTA Camry XLE full

loaded, maøu gold, low mile 26K only, sunroof, alloy wheel, 4 new tires ABS, CD 6 dish, môùi tinh, alarm, raá t ñeï p $10,900, LP #4ZAF689. L/L 714-315-9383 400-7L-071505/177998

2002 HONDA Odssey EX, 7 choã ngoài, 2A/C, CD, cassette, TV, DVD, alarm, 4 voû môùi, maùy 3.5 Vtec, power sliding doors, 1 chuû 54K miles, xe raá t ñeï p , side airbag. Xem thích ngay. $15,200. 714-623-6866, #4YVF194 400-3L-071505/178002

2002 LEXUS ES300, auto, 6

maùy, ñeïp loäng laãy moät ñôøi chuû, baùn reû $18,800. (Nhaän traû goùp). Goï i Phuù c 714-638-8899, L #5KND683

400-3L-071505/178006

2001 TOYOTA Tundra Truck,

access cab, 6 choã ngoài. All power, V8, ñeïp origine. Khoâng coï queït, baùn reû $12,700. (Nhaän traû goùp. Goïi Phöôùc 714-6368668, L #6G39826 400-5L-071205/177407

2001 HONDA Accord EX V6 töï

ñoäng, 4 cöûa, maøu silve, 1 chuû, gheá da, sunroof, alloywheel, CD raát low mile 32K, giöõ kyõ, raát ñeïp $10,500, LP #4SNE566. 714315-9383 400-14L-070505/176202

2001 TOYOTA Corolla LE,

sunroof, full power, new CD, maàu silver, 44,425 miles, giaù $8000. Goïi cell phone: 714-227-7423, phone nhaø: 714-265-9868, #4SZY223 400-7L-070805/176997

2001 TOYOTA Camry LE 4Cyl,

A/T, A/C, Tilt, PD, PW, power seat, CD AM FM cassette, ABS, one owner, clean, excellent $10,050/OBO. L/L Doug 714552-3017, Lic. #4UCE334 400-4L-071405/177765

2001 TOYOTA Spider, MR2,

convertible, 2 cöûa soá tay, 1 chuû giöõ kyõ, like new 14K miles, $12,900. 714-261-0850 (4BC876) 400-5L-071405/177768

2001 TOYOTA Solara XLE, 2 cöûa,

V6, maøu traéng, mui suïp, convertible, gheá da. Alloy wheel, CD, AC, môùi tinh, raát ñeïp $9800. Vin #C519132, 714-422-9770 400-5L-071405/177780

2001 TOYOTA Avalon XL. Full

power, gheá da, maøu traéng. Alloy wheel, 1 chuû. Low miles 50K only, raát ñeïp trong ngoaøi, 4 new tires $10,200, vin #U135338, 714-478-1154 400-3L-071505/177962

2001 TOYOTA Corolla CE, A/C,

radio cass, maøu traéng ngaø 4Dr, 4 voû môùi. Tình traïng hoaøn haûo $5500. 714-902-3499, 114 ngaøn mile’s, 4MVP676 400-3L-071505/177943

2000 TOYOTA Avalon XL V6

full power töï ñoäng, chæ coù 65,000 miles, 1 ñôøi chuû, CD, cassette, power seat, nieàng nhoâm, baûo ñaûm no accident, trong ngoaøi hoaø n haû o , giaù $11,900, LP #4SHU847. L/L 714-234-9970, 714-588-1708 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

400-4L-071505/177950

2000 TOYOTA Camry LE full power, AC cassette CD chöa accident, chöa sôn laïi xe raát ñeïp 120,000 miles, baùn $7,100, license 4MGV960. L/L 714-3159560 400-3L-071505/177981

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-071405/177689

1999 TOYOTA Van Sienna, XLE,

V6. Maøu xanh green. Full power, leather, sunroof. Cöûa môû töï ñoäng. Moät ñôøi chuû. Excellent. Clear Title, 124K Miles. OBO $9350. 909-438-6401. Lic #4FJS441 400-3L-070105/175956

2000 TOYOTA Camry LE 4 maùy

1998 ISUZU Rodeo full power

400-7L-071505/178000

1998 TOYOTA Sienna van, LE.

trong ngoaø i saï c h, auto, full power, no accident, 70K miles, one owner, baùn $7,500, Lic. #4UNP334. L/L 714-277-0216

2000

HONDA Accord LX, töï ñoäng, 4 cöûa, AC, cassette, voû môùi. Full power, 1 chuû 101K miles, maùy Vtec. No accident chaï y toá t , sôn nguyeâ n thuû y . $7800. #4HRU39, 714-776-7549 400-6D167-071405/177818

2000 Mercedes Benz ML 320

fully loaded 72K mile xe coøn môùi, ñi xa caàn baùn $16,900 (Lic. #4JJC461). L/L Ngaân 626-2026852 400-14L-071405/177724

2000 ACURA Integra, maøu xanh,

soá tay, full power, sunroof, CD player, alloy wheel, 47,000 miles, excellent condition $10,500.OBO. Lic #4PGN065. Xin goïi soá 714757-1829 hoaëc 714-757-1830 400-14L-070705/176587

2000 BMW 323I. Xe ñeïp, hoaøn

haûo, 88K miles. Doïn nhaø caàn baùn giaù $15,000 coù thöông löôïng. Xin goïi soá 714-728-4716. Lic #5KOS168 400-5L-071405/177752

2000 CAMRY LE. V6. Maø u

traéng. Auto. Full power, CD, tape, thaéng ABS. Alloy wheel, xe giöõ gìn raá t môù i baù n $7400. Lic #4LKG113. L/L: 714-270-7226 400-7L-071105/177239

2000 HONDA Accord LX, auto,

4 doors, full power, good condition saïch, ñeïp, one owner, 69K miles $8,900/OBO. L/L 949-3312412, Lic. #4NDN336 400-7L-071105/177123

2000 TOYOTA Camry LE, full

power CD - AC, perfect condition, 48K, no accident, 1 owner, LP 4MFP741 $8,200, dö duøng. David 714-705-3477 400-10L-071105/177189

2000 TOYOTA RAV 4 maøu traéng

môùi coù 57 ngaøn miles freeway vôùi giaù reû, vì caàn tieàn veà VN cöôùi vôï sinh soáng. Laøm ôn goïi 714-360-2898 (#4NEC785) 400-4L-071305/177564

2000 TOYOTA Tacoma Prerunner

extracab SR5, V6 maøu silver, automatic, CD sound, JL audio system, bedliver, stepside, AC full load BFG tires, excellent condition, 80K miles $13,900. L/L 714-404-3201, Lic. #6E27745 400-3L-071405/177754

2000 TOYOTA Sienna. LE. Van.

Maøu traéng. 7 choã ngoài. Full power, CD/tape. New timing belt & water pump. Xe baûo trì raát toát. Baùn $9500. Lic #4LUW827. L/L: 714-270-7226 400-5L-071405/177769

2000 TOYOTA Avalon XLS, full

loaded, gheá da, sunroof, alloy wheel, low mile 55K only chuû ñang duøng raát kyõ, tình traïng toát, raát ñeïp $9700. LP #5CJA277, 714-422-9770 400-3L-071505/177867

2000 TOYOTA Solora, töï ñoäng 2

cöûa maøu traéng ñuïc, sunroof nieàng ñuùc full power, radio cassette, A/C, CD trong ngoaøi coøn môùi 73,000 miles caàn baùn $7500. L/L: 714-280-6390 or 213-2317, vin #C313050 400-4L-071505/177952

1999 TOYOTA Camry V6 LE

full power AC cassette CD sunroof, alloy wheel chöa accident, xe raát ñeïp 110,000 miles, baùn $7,000, license 4CZC313. L/L 714-315-9560 400-6D167-071005/177085

1999 QX4, gold, auto, xe toát,

giaù reû. Baûo trì toát. 4 new tires, 7 CD changer, leather interior. $9250. Xin goïi Tuaán 714-6556566, lic #4DTF248 400-7L-071405/177669

1999 HONDA passport, white,

auto CD/ DVD, AC, good condition, 100K miles $5,900/OBO, Lic. #4EFS855. Call 714-4253039 or 714-878-2834 400-4L-071405/177764

1999 ODYSEE Van. EX, Fully

loaded, auto. P/seat, 1 owner, giöõ kyõ in garage, 33K miles, $12,900. 2 cöûa hoâng baám töï ñoäng, CD cassette. (4CT273), 714-924-0907, 714-924-0907 400-4L-071405/177766

1999 SIENNA Van XLE, auto.

Full power, sunroof. P/seat, cöûa hoâng baám töï ñoäng, 1 owner, 34K miles. Excellent condition $11,400. (5BV078), 714-5107009 400-4L-071205/177358

1999 TOYOTA Camry LE töï

ñoäng, all power nguyeân thuûy, one owner 105K, freeway miles, dö duøng baùn $5,900, Lic. #4NAN441. 714-251-4804 400-7L-071205/177415

1999 TOYOTA Sienna CE, 79K,

7 choã, 1 chuû, xe ñeïp trong ngoaøi nhö môùi, chuû giöõ kyõ, white, maùy toát $7950, 4DRM298. 714-3624606, 714-531-9805 400-6L-071205/177435

1999 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa

töï ñoäng, maøu traéng. Fully loaded, A/C thaéng ABS. Power seat factory CD tape radio. No accident maùy hoäp soá good. L/P #4HAF454, $6900. L/L: 714321-9543

CD MP3 traéng, xe raát ñeïp 125K #4BQV235 $4900. L/L 714-6750477 400-7L-071505/177989

400-7L-071505/177919

1994 ACURA Vigor, soá tay, 4

cöûa, maøu dark green, trong ngoaøi saïch ñeïp, xe coøn raát toát, no accident dö duøng caàn baùn $2500. 714-260-7749, #4AKU324 400-5L-071205/177427

1994 ACURA Integra, töï ñoäng,

2 door. Sport fully load A/C, thaéng ABS, sunroof, CD player, 4 voû môùi maùy hoäp soá good trong ngoaø i saï c h ñeï p $5200. L/P #3EDP493. L/L: 714-321-9543 400-916L-080503/078934

7 choã ngoài, A/C, CD, alarm, alloy wheels roof rack, running board, 1 chuû ñi kyõ coøn môùi 112K miles, ñaõ laøm timing belt, voû môùi, xem thích ngay. Moïi thöù toát, $7300. 714-839-5620, #4RSH748

1994 DODGE Caraven 7 choã

400-7L-071505/177992

maøu xanh, chaïy toát, caàn baùn $2800. No accident, #4MCL605. L/L: 714-902-8806

1998

HONDA Accord EX, töï ñoäng, 4 cöûa, maøu traéng, 1 chuû ñi freeway 130K miles, giaáy baûo trì ñaày ñuû, xe nhìn nhö môùi, maùy VTEC, alloy wheels, voû môùi, AC, CD, alarm. No accident, $6300. 714-757-5756, #4CTH148 400-7L-070805/176931

1998 HONDA Accord EX 4 cöûa,

auto, full option 78K miles 1 chuû perfect condition like new no accident $7,800. 714-482-5916. 4DAN785 400-5L-071405/177805

1997 Camry LE dö caàn baùn

$5,200 maøu traéng, trong ngoaøi môùi 96,000M salvage title, no accident #5GYD259. Phone 714482-8898 400-3L-071305/177604

1997 FORD Escort LS, maøu

traéng, 4 cöûa, soá tay 5 soá, coøn chaïy toát, giaù $1000. 714-3507856. Lic #3UYS119 400-4L-071405/177763

1997 LEXUS ES300, auto. Full

power, sunroof, gheá da, 1 chuû CD chager, 49K miles, like new $8800, 714-510-7134, 714-5107134 (3HC877) 400-7L-071305/177534

1997 SUZUKI Sidekich, maàu ñen,

soá töï ñoäng, AC, CD, spot. Ñeïp. Low miles, 98,000 miles. Giaù $3500. Xin L/L: 714-554-5103 or cell 714-331-8663, lic #4RQX403 400-3L-071505/177963

1997 TOYOTA Camry LE. Full

power, A/C radio cass 4 voû môùi maøu green, tình traïng hoaøn haûo, 714-902-3499, #117 ngaøn miles, 4ATH641, $5600 400-7L-071505/177839

1996 HONDA Accord LX 4 drs,

4cyl., automatic black 99K miles, new tires, good maintenance, good condition, 1 owner extra car must go $6,500/OBO. L/L Tony Tran 714-264-2197, Lic. #4JRJ879 400-5L-071505/178025

1996 TOYOTA Avalon XL 4D fully load 71,000 miles, giaù $5,000/OBO. ÑT 714-443-1293, License #9FIV115

400-3L-071405/177675

1996 FORD Mustang green V6

soá tay, 133K $2,200, Lic. #5JFM274. L/L 714-775-5839, 714-482-8151 400-7L-071405/177686

ngoài, 4 voû Michelin môùi tinh, saïch seõ, maùy laïnh, run good. Giaù $1700. L/P 3HHD376. Goïi Jimmy 714-878-6720 400-7L-071305/177509

1994 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

400-3L-071305/177529

1994 HONDA Accord, 4 cöûa, soá tay 5 soá maøu traéng, C/D + A/C + alarm, 4 voû Micheline môùi thay 170K mile freeway chuû giöõ kyõ & new cluc $2700. Lc #4LBU000. L/L: 714-675-1278 400-3L-071505/177926

1993 HONDA Civic. Auto, 4 cöûa,

maùy vaø hoäp soá toát, body nguyeân veïn söûa laët vaët. Soá 3RGH033, $1900. Anh Khaûi 714-775-7594 400-7L-071405/177663

1993 FORD E 350 Box (xe thuøng

14 feet) maøu traéng, radio cassette, AC, thuaän tieän cho chôï, tieäm furniture hoaëc chôï trôøi, Lic. #4Y38941, giaù $6,250. Xin L/L 714-360-2806 400-3L-071305/177628

1993 HONDA Civic EX. Low mile. Good condition coù CD new speaker. Caàn baùn gaáp giaù caû thöông löôï n g. L/L: 714-7574611. Lic #3FE4909 400-3L-071405/177685

1993 HONDA Accord LX soá tay

156Km, no accident LC #3DEC439, tình traïng baûo trì thöôøng xuyeân, dö duøng caàn baùn $2,350/OBO. Phone 714-4789370 400-4L-071405/177709

1993 HONDA Accord chaïy thaät

toát, saïch seõ, CD, 6 dóa toaøn boä, belt water pum môùi 4 voû môùi $3,200, soá 3CHN009. 714-3269816 400-3L-071205/177414

1993 LEXUS LS 400 V8 maøu

gold gheá da CD changer 186,000 miles thaéng ABS alarm, AC giaù $4000, xe chaïy toát. L/L 714333-8789, #3FEW675 400-7L-053105/170866

1993 MERCEDES Benz 300E.

Plate: 4UKE388, 4 doors, 139,000 miles, good looking. New tires. Giaù $4,000. 9381 Carnation Dr., Westminster, CA 92683. L/L home: 714-8944018, cell: 714-588-4520.

1992

400-7L-071105/177112

Baù n xe Acura Vigor 140,000 miles töï ñoäng, sunroof, power window, power seat A/C, good condition giaù $3,000. Call Hoa 714-623-6367, Lic. #2ZQH253 400-7L-071405/177677

1996 HONDA Prelude maøu ñen,

1992 Dö duøng caàn baùn chieác

400-3L-071105/177168

1992 TOYOTA Camry töï ñoäng,

sunroof, MP 3CD, AC, alloy rims 147K miles, freeway, xe chaïy raát toát $5,000, Lic. #5BMC983, laøm ôn goïi sau 1pm at 714-748-0930 or 714-262-9526

1996 TOYOTA Avalon traéng,

chaïy toát 224,000 FWY miles, power everything, baùn bôûi chuû $3,200, Lic. #3PBZ656. 562420-2467 400-3L-070105/175955

1995 HONDA Civic 2DRS DX

maøu ñen AC/ CD freeway miles $2900. L/L 714-675-0477, #3WKT326 400-7L-071305/177504

1995 NISSAN Maxima soá töï

ñoäng, maøu traéng 180K miles, sunroof, xe ñang chaïy toát, baùn $3,000. Lieân laïc 310-951-9939, Lic #4EMU024 400-14L-070705/176579

1995 ACURA Integra. Hai cöûa,

xe Truck hieäu Toyota maøu xanh ñaäm, tình traïng toát, giaù $3,800. Xin L/L Chuù Xeâ 714-539-2860, Lic. #7E45970 400-3L-071505/178001

4 maù y , tình traï n g toá t , CD changer 6 ñóa, maøu gold, 133K $3,100 xe sao baùn vaäy. Goïi 714724-4533, Lic. #5KGR903 400-7L-071105/177211

1992 HONDA Accord EX 4 cöûa,

full power AC - CD, soá tay tình traïng toát, ñi xa caàn baùn $1950. L/L 714-468-7684 or 714-6752040, Lic. # 3CDG824 400-7L-071505/177994

1992 LEXUS ES300, V6. Fully

loaded, gheá da toát, CD changer, AC, alarm, chrome wheels, chuû ñi kyõ 80K miles, chaï y toá t , sunroof, power seat. $5100. 714839-5620, #22BH053 400-3L-071005/177081

ñen, 5 Speed, GSR, V-tech 15K. Maùy raát toát, cöûa töï ñoäng, sunroof, alarm, coù veát ñuïng nhoû caàn touch up. Giaù $6000. L/L Kevin 714530-4671. Email: Kevinninh@socal.rr.com, VIN#04313

1992 MAZDA MPV van, soá töï

400-7L-071205/177355

1992 TOYOTA Previa van. Baùn

soá töï ñoäng, 6 maùy, gheá da, CD player 197 miles freeway. Xe chaï y good. No accident giaù $5500. L/L: 714-595-1800, lic 3MHT283

400-3L-071005/177084

1995 BMW I325I, 4 door black,

400-5L-071405/177804

1995 HONDA Accord EX 2 cöûa

1 ñôøi chuû, dö duøng baùn $4,800 maøu traéng 88,000 M trong ngoaøi ñeïp, no accident #3LKY664. Phone 714-391-1721 400-7L-071405/177723

1995 TOYOTA Caàn baùn gaáp 1 chieác xe pick-up, giaù $3,850 maøu xanh. Xin goïi soá 714-230-5460 hay 714-230-5461, Lic. #5969305 400-7L-071505/177961

1995 TOYOTA Previa, van, 200K

miles. Run good, CD player. Full power, oil change every 3000 miles, freeway mileage asking $3200. Plate #3MUE971. L/L: 714-677-7553, 714-893-7748 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

ñoäng, V6. Full power. Only 88K Mi. Keep in garage. Hai maøu burgundy + silver. Very good condition. $2600. 714-979-6949, #3CFU329 400-6L-071005/177079

reû $2200 trong ngoaøi saïch ñeïp. Dö duøng ñaëc bieät H.O bôùt theâm $200 goïi 714-260-6516 buoåi chieàu, lic #4BZZ704

1992 TOYOTA Corolla. Maøu traéng

boán cöûa töï ñoäng, A/C, CD player 108 ngaøn miles. Giöõ kyõ chaïy beàn $1200. L/L Ann 714-797-1076, vin #279735 400-6D167-071305/177572

1992 TOYOTA Previa van furni-

ture 1 boä sofa, baøn aên 8 gheá, 2 boä king size, 1 boä queen size, 1 maùy caét coû, 1 boä maùy giaët. L/L 714-530-5021 400-3L-071405/177674

1992 TOYOTA Previa LE maøu

champan chöa bao giôø bò ñuïng, CD + AC, xe raát ñeïp 150K miles, taát caû töï ñoäng, run very good $2,950, LC #4CST327. L/L 714260-2223

400-7L-072602/012196

400-7L-071205/177362

1991 TOYOTA Previa maøu xanh

nhaït 208,159 miles coøn chaïy raát toát, giaù $2,200. L/L 714-7752850, Lic. #2VRF513 400-3L-071405/177695

1991 TOYOTA Camry DX V6

battery, front break, 4 tires are all new, maùy eâm, xe saïch CD stereo, A/C moät chuû, giaù $2,100. Goïi 714-531-5947, Lic. #2WFL658 400-7L-071405/177757

1991 TOYOTA Previa van, 133K

running good smoke checked timing chain, A/C, radio cassette raát saïch môùi $2600, 714-5882518. 714-899-1206. Westminster - Goldenwest Westpark, 2UIY663 400-5L-071105/177141

1990 Xe BMW 32SI baùnh xe

môùi, chaïy toát, khoâng chaûy nhôùt, giaù baùn $1,900, baûng soá 4Y4F426. Lieân laïc 714-3233002 400-3L-071205/177277

1990 Acura Legend 4 door, töï

ñoäng, 6 maùy raát eâm, chuû giöõ kyõ, baùn $1600. Phone 714-9563473, Lic. #3MAB770, thöù 6: sau 4:30pm, thöù 7 & CN: anytime

1990

400-4L-071305/177570

Acura Legend LS 3SPR273 150K, auto, AC, power windows, doors cruise control sunroof, alloy wheels, good condition $2300. Call Luan 714-7281291 400-3L-071505/177934

1990 HONDA Accord 4 door,

133,500 miles. Tình traïng coøn toát. Xe baùn giaù $1700. Moving tieåu bang xa. Goïi 310-347-7567, #3LPV001

xanh nhaït A/C power sunroof, chaïy raát toát khoâng accident, dö duøng caàn baùn $2,450. LL Thaønh 714-260-3442 (#lic 4SRE486)

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2002 Lexus RX300, SUV, leather, sunroof, CD spoiler, tuyeät ñeïp, 85K miles $18,500 ° 2000 Honda Accord Special Edition, 4 maùy töï ñoäng, nieàng ñuùc full power tuyeät ñeïp $8800 ° 2000 Honda Accord EX, 6 maùy, 2 cöûa töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc tuyeät ñeïp $9800 ° 1999 Honda CRV, 4 maùy töï ñoäng, 4 wheels drive, full power, maøu ñoû tuyeät ñeïp, 79K miles. $8,900 ° 2001 Toyota Corolla LE, 4 maùy, töï ñoäng, 82 K miles, full power tuyeät ñeïp $6900 ° 2000 Toyota Camry 4 maùy töï ñoäng, CD, full power, 85K miles tuyeät ñeïp $7500 ° 1998 Toyota Avalons XLS, 6 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, nieàng ñuùc tuyeät ñeïp $7500 ° 2003 Toyota Sienna CE, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 2 cöûa keùo beân hoâng, roof rack, 90K miles, tuyeät ñeïp $11,900 ° 2001 Toyota Sienna CE, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 2 cöûa keùo, 82K miles, tuyeät ñeïp, $9,800. ° 2003 Toyota Tacoma, Extra cab, 4 maùy, soá tay, maùy laïnh, 30K miles, tuyeät ñeïp. $11,900. ° 2000 Dodge Ram 2500 cargo Van, thuøng daøi, maùy laïnh, töï ñoä n g 37K miles, tuyeä t ñeï p . $8,900. (Prices not include Tax and license) Ngoaøi ra Henry Auto coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi 714-636-6823, 714-530-3451

miles, coù CD, cassette, xe thích hôïp cho hoïc sinh vaø gia ñình, sale: $8,790. ° 2000 Ford Econoline cargo, xe thuøng daøi. Auto, V6 only 81K/ miles, xe good for Delivery, xaây döïng, shop may hoaëc chôï trôøi, sale $7490 ° 2001 Toyota Solara SE, auto 2 cöûa full power, maøu silver raát ñeïp, coù CD, alloy wheels, maùy laïnh JBL sound system sale reõ cho giôùi treû vaø hoïc sinh, sale reõ: $9,700. ° 2000 Acura 3.2TL, auto, full power, gheá da, CD changer, full loaded, sunroof, alloy wheel, xe ñeïp, sale reû $12,500 ° 2002 Acura TL-S, auto, 48K/ miles. Fully loaded gheá da, sunroof, AC, CD changer. Alloy wheels, JBL sound system, sale $17,600 ° 1999 Honda Civic, Auto, 4 cöûa coù maùy laïnh CD, 88K miles, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh sale reû $6,990 Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-28L-072203/076874

2000 CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-7244094. 400-36L-103003/091107

400-36L-061402/025894

400-7L-071505/178015

1990 MERCEDES, 190E, 4 cöûa,

AT, AC, CD, 83 ngaøn miles only. Good condition. Dö duøng caàn baùn $2800. Xin L/L: 714-902-7745, lic 2TCJ984. Bao Smog Check

1990

400-7L-122603/098097

400-7L-062905/175605

Accord LX, 4 cöûa. 160,000 miles. Maøu traéng, tình traïng toát, xe ñeïp thích ngay. Dö xe caàn baùn giaù $2350. Xin lieân laïc 714-251-7985, lic #2HON996 400-7L-071005/177052

1990 TOYOTA Cressida, auto, 4

doors, sedan, leather seat, 128,000 miles. Auto, power everything dö duøng caàn baùn giaù $2000. L/L: 714-357-1814, #2SN772 400-7L-071405/177708

1990 TOYOTA Camry, soá

SVT598, 178,000 miles. Lieân laïc oâng Cöôøng, ñieän thoaïi 714-2920464 400-3L-071505/177897

1989 ACURA Legend, 4 cöûa,

auto, stereo, AC. Maùy eâm, hoäp soá toát, soá 6Y59888. Dö xe baùn $950. A.Cöôøng 714-775-7594 400-7L-071305/177599

1989 TOYOTA Camry, 4 cöûa,

maøu xaùm. Xe nhaø chaïy raát toát, 109K miles, 4 voû môùi giaù $1300. 2NOT342. Lieân laïc 714-9023323 vaø 714-902-3938, 714903-5458 gaëp Tuøng 400-3L-071205/177289

1988 MERCEDES Benz 300E

4 doors, black, hoäp soá ñaõ rebuild, maùy maïnh CD - AC, no accident, xe saïch seõ $2800. Phone 714-902-4972 P/L #4ECE671, sticker 2006 400-14L-062205/174386

1988 TOYOTA Camry caàn baùn

gaáp. Maùy eâm & doït. Vöøa thay bình môùi & renew sticker. Xe saïch ñeïp moät ñôøi chuû maùy töï ñoäng boán cöûa. L/L: 714-2004261, license 5FDB596 400-7L-071205/177354

1988 TOYOTA Camry, 4 cöûa,

auto. Full power, AC. Baùn $700, xin goïi 714-225-2506 sau 11AM, lic 3GHM848 400-3L-070805/176877

1987 Camry, 4 maùy, chaïy raát

toát. (Alternator, thaéng vaø nhuùng môùi thay). Coù sunroof, baùn $700. L/L: 714-894-4985 or 714-7280095, vin #177497 400-7L-071405/177662

1986 BMW 325, xe hai cöûa,

maøu burgundy, xe chaïy toát vaø ñöôïc baûo quaûn kyõ löôõng, giaù $2,250. Xin L/L 714-331-7162 (2UFG087) 400-7L-070805/177002

1986 TOYOTA Camry LX dö

duøng caàn baùn 148,175 miles, run good $1200, beân trong coøn ñeïp, Lic. #1RKZ407. Hoøa 714657-2776 400-3L-071405/177682

1985 TOYOTA Baùn xe Corolla

chaïy toát, khoâng choã ñaäu, baùn reû $850. L/L 714-326-7658, VIN #033265 400-3L-071505/177869

1900 TOYOTA Corolla, töï ñoäng,

4 cöûa, maøu silver radio cassette, A/C trong ngoaøi coøn ñeïp chaïy toát. Chuû ñi kyõ caàn baùn $1600. L/L: 714-200-6327 or 554-6223, lic #4DLH848 400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471

400-5L-071105/177169

1991 TOYOTA Previa 190K maøu

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2003 LEXUS IS300, auto. Full power, coù CD changer, AC, rear spoiler. Alloy wheels maøu silver, xe raát ñeïp thích hôïp cho giôùi treû vaø family sale reû $20,990 ° 2001 LEXUS ES300, auto full power, low miles, gheá da, full loaded CD. changer, moonroof, alloy wheels. Sale $14,990. ° 2002 Toyota Avalon. Auto. Full power, coù CD, sunroof, chrome wheel boùng raát ñeïp, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family sale reû $13.700 ° 2002 Acura RL3.5, coù navigation systems, auto fully loaded, low miles, CD changer, bose sound systems, gheá da, sunroof, ABS, alloy wheels, power seats, memory seats, sale reû $19,600 ° 2002 Lexus RX300, SUV, auto. Fully loaded, low miles, coù CD changer gheá da, sunroof, rear spoiler. Alloy wheels sale reû $21,900 ° 2002 Acura CL coupe, auto, fully loaded, gheá da, sunroof, neïp goã raá t ñeï p , low miles, CD changer, Alloy wheel, power seats, Bose sound systems, sale reõ: $15,500 ° 2001 Mercedes ML320 SUV, low miles, Auto, gheá da, moonroof. Alloy wheels, xe ñeïp sale reû $19,990. ° 2001 Lexus LS430 auto fully loaded chrome wheels, moonroof, wood trim, tay laùi goã, gheá da, CD changer, Premium sound, maøu Silver xe raát ñeïp, Sale $28,900. ° 2002 Ηonda Odyssey EX-L, coù DVD systems, gheá da. Auto, fully loaded cöûa hoâng baám ñieän, CD. Alloy wheels, xe raát ñeïp sale reû cho family $15,800 ° 2001 Mercedes C-240, auto V6, low miles, only 37K miles, 4 cöû a , fully loaded, gheá da, sunroof, power seat, alloy wheels, xe ñeïp nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, sale reõ: $20,890 ° 2002 Honda Accord EX, V6, auto gheá da, sunroof, alloy wheels, fully loaded, power seats, thích hôïp cho giôùi treû vaø family sale reû $14,600 ° 2000 Lexus RX300, auto, fully loaded, low miles, 79K miles, CD changer, gheá da, sunroof, alloy wheels, maøu silver, power seats roof rack sale $16,950. ° 2002 Toyota Camry LE, low miles, auto, full power, maøu silver, raát ñeïp trong ngoaøi, coù cassete, CD thích hôïp cho family sale reû $12,400. ° 2000 Toyota 4 Runner. Auto. Full power, maøu silver, CD roof rack. Alloy wheels, running board, cassette, CD, xe raát ñeïp. Sale $10,890 ° 2001 Honda Accord LX. Auto, 4 door. Full power, maøu silver raá t ñeï p coù CD, rear spoiler chrome wheels, thích hôïp cho giôùi treû vaø family sale $10,990 ° 2000 Toyota Celica G.T full power, sunroof, alloy wheels, rear spoiler xe ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh. Sale reû $9,800. ° 2001 Corolla Type ‘S” auto full power, AC, cassette, power window, power lock, alloy wheels, xe ñeïp, thích hôïp cho hoïc sinh vaø giôùi treû. Sale: $8,490 ° 2000 Toyota Camry LE, Auto, full power, low miles, only 62K/

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com ° 2002 Lexus GS300, fully loaded, sale $20,995 (3151) ° 1999 Lexus LX470, the ultimate SUV, chromes, Sale $25,495 (3173) ° 2001 Lexus GS430, 1-owner, sale $20,295 (3153) ° 2002 Lexus RX300. Navigation, 1-owner. Sale $23,995 (3032) ° 1996 Lexus LX450, 2-tone paint, chromes. Fully loaded. Sale $13,995 (3149) ° 2002 Mercedes S55 AMG, 20Kmiles, AMG package, keyless go, sales $64,995 (3145) ° 2003 Mercedes E500, 100,000 miles, Mercedes StarMark Warranty, Sale $41,995. (3172) ° 2002 Mercedes ML320, custom wood panels, video, Sales $25,490 (3138) ° 2001 Mercedes SL500, 2-top convertible, Sales $31,995 (3064) ° 2002 Mercedes S500, navigation, 1 owner, Sales $37,995 (3144) ° 2002 BMW 745Li, navigation, 6-yr/100K miles BMW warranty, Sales $49,950 (3101) ° 2002 BMW 330CI, pure fun, 1-owner, sales $21,450 (3157) ° 2002 BMW 325CI Convertible, Showroom condition. Sale $26,950 (3168) ° 2002 BMW 530I, showroom condition, absolute beauty, Sales: $25,995 (3129A) ° 2000 Infinity G20-t, Touring Package, bose stereo, Sale $8,945 (3166A) ° 2002 Acura 3.TL, most options, full power, Sale $14,950 (3012) ° 2003 Honda CR-V EX, i-VTEC engine, moonroof, 35K miles, Sale $17,750 (3099A) ° 2000 Honda Accord, top shape, clean, California car, Sale $10,995 (3163) ° 2000 Toyota Celica GT-S, 6spd, sunroof, Sale $8,950 (3131A) ° 2001 Toyota Sienna XLE, most options, leather, moonroof. Sale $15,450 (3175) Vaø haøng traêm xe khaùc. Ñuû hieäu. Ñuû maøu. Vui loøng goïi: Chris Thai (Office Manager) or Danny Nguyen (Fleet Manager): 714-534-1426 Ads expired 07-18-2005 400-45L-032304/110073


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.74Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2002 Lexus IS300, Black color, 35K, auto, A/C, leather, alloy wheels, full power, CD, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, xe môùi veà, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, öu tieân cho ngöôøi ñeán tröôùc, giaù sale $21,500 (Stk #0357). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $389 moät thaùng. OAC. (Ask Richard for Special) ° 2001 Lexus GS300, Gold color, auto, A/C, leather, alloy wheels, full power, CD, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, xe môùi veà, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, öu tieân cho ngöôøi ñeán tröôùc. Giaù sale $16,500 (Stk#0371) nhaän traû goùp/khoâng caàn down $292 moät thaùng OAC. (Ask Richard for Special) ° 2000 Honda Accord Coupe EX. Black color, auto, A/C, airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $9500 (Stk #A154) nhaän traû goùp khoâng caàn down $172 moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Accord Coupe EX. Silver color 41K, auto, A/C, airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $14,500 (Stk #A163), nhaän traû goùp khoâng caàn down $264 moät thaùng. OAC ° 1997 Honda Accord Coupe LX, Grey color, auto, A/C, airbag, CD player, full power, chrome wheels thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $4500 (Stk #0386) nhaän traû goùp khoâng caàn down $89 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic EX, Silver Color, 5 speed, A/C, Airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $9,500 (Stk#0370) nhaän traû goùp / khoâng caàn down $172. moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Civic LX, White color, auto, A/C, Airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $7,900 (Stk#0370) nhaän traû goùp / khoâng caàn down $145. moät thaùng. OAC ° 2003 Honda Odyssey EX, blue color, xe môùi veà. Auto, A/C, power sliding door, CD player, DVD player, due airbag, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $18,500. (Stk #0368). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $328 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey EX, gold color, xe môùi veà, auto, A/C, power sliding doors, CD player, dual airbag, xe nhìn veà tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $12,900 (Stk #0221) nhaän traû goùp khoâng caàn down $231 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota 4 Runner 4x4, green color, auto, A/C, full power, CD player, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình giaù on sale $10,400 (Stk #0362). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $187 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota 4 Runner SR5, silver color. Auto, A/C, full power, CD player, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình giaù on sale $7900. (Stk #0367). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $415 moät thaùng. OAC. (Ask Richard for Special) ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, green color, auto. A/C. Full power, CD. Leather, sunroof. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $11,500. (Stk #0299) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura MDX, SUV, gold color, auto, A/C leather, sunroof, alloy wheels, saï c h seõ trong ngoaøi, roof rack, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe môùi veà trong tuaàn giaù on sale $17,500 (Stk# 0326) nhaän traû goùp khoââng caàn down $310/moät thaùng. OAC ° 2000 Mercedes ML320, silver color. Auto, A/C, airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi vaøo muøa heø. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi xe môùi veà giaù on sale $18,500 (Stk #0349). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $329 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Camry, white color, auto, A/C, full power, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình, giaù on sale $8,500 (Stk #0246) nhaän traû goùp khoâng caàn down $154 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Camry, LE, Gold color, auto, A/C. Full power, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $7500 (Stk #0339) nhaän traû goùp khoâng caàn down $140 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XL, gold color, auto, A/C, full power, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình, giaù on sale $10,900 (Stk #A183) nhaän traû goùp khoâng caàn down $200 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry LE, white color, auto, A/C, full power, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình giaù on sale $5,500 (Stk #0239) nhaän traû goùp khoâng caàn down $102 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota 4 Runner. Black color, auto, A.C, xe môùi veà trong tuaàn saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû, giaù ñaëc bieät on sale $12,500 (Stk #0361). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus ES300, black

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

color, leather, auto A/C, CD alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, xe môùi veà, giaù on sale $14,500 (stk 0315) Nhaän traû goùp khoâng caàn down $259 moät thaùng. OAC ° 1999 Lexus ES300, Silver color, leather, auto, A/C, CD , Alloy wheels, saï c h seõ trong ngoaøi, thích hôp cho moïi löùa tuoåi,giaù on sale $12,500 (Stk #A166). Nhaän traû goùp/ khoâng caàn down, $223 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus RX300, silver color, A/C, CD, leather, sunroof. Alloy wheels, roof rack. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaøo dòp muøa heø, xe môùi veà giaù ñaëc bieät $19,500. (Stk #0283) nhaän traû goùp khoâng caàn down $346 moät thaùng. OAC ° 2001 Lexus RX300, White color, auto, A/C, CD, leather, sunroof, Navigation. Alloy wheels, roof rack. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình vaøo dòp muøa heø, xe môùi veà giaù ñaëc bieät $18,500 (Stk #0381) nhaän traû goùp khoâng caàn down $335 moät thaùng. OAC ° 1995 Toyota Tacoma longbed, Blue color, Auto, A/C, power W/ D xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû giaù on sale $7100. (Stk #0378) nhaän traû goùp khoâng caàn down $134 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Tundra long bed, Rcab, Silver color, auto, A/C power W/D. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho chuyeân chôû giaù on sale $7900 (Stk #0378) nhaän traû goùp khoâng caàn down $147 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quí khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 7/15/05ñeán ngaøy 7/22/05... Alpha’s Auto Sale Kính Môøi

On sale $6200 ° 99 Toyota 4 Runner soá töï ñoäng, full power, coù CD, A.M/ F.M, cassette roorack, running board. Low miles xe saïch seõ trong ngoaøi on sale $10,900 ° 03 Honda Civic maøu beige soá töï ñoäng, full powers coù CD, cassette 1 ñôøi chuû. Low miles 38K, saïch seõ trong ngoaøi on sale $12,500 ° 02 Toyota Camry LE, maøu silver soá töï ñoäng, full power, low miles, coù CD, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình on sale $11,500 ° 02 Ford Windstar maøu traéng, soá töï ñoäng, coù CD casstte, F.M/ A.M, full power, hai maùy laïnh 1 ñôøi chuû. Low miles 60K, saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho nhöõng ai coù gia ñình on sale $8,500 ° 99 Toyota Camry XLE V6 soá töï ñoäng, maøu silver, gheá da, full power, 1 ñôøi chuû, CD, AM/FM, saïch seõ trong ngoaøi. On sales $8500. ° 01 Toyota Celica GT. maøu ñen, soá töï ñoäng, full power, CD, AM, FM saïch seõ trong ngoaøi thích hôï p cho hoï c sinh. On sale $12,800 °1999 Toyota Tacoma, maøu ñen, soá tay, 1 ñôøi chuû, CD, AM/ FM, cassette, xe raát toát. On sales $5,900. ° 04 Toyota Scion XB maøu ñoû soá töï ñoäng, full power CD, AM, FM saïch seõ trong ngoaøi 1 ñôøi chuû. Low miles. On sales $13,900 ° 00 Honda Acc ES, V6, maøu gold soá töï ñoäng gheá da sunroof, CD, AM, FM, saïch seõ trong ngoaøi $12,500 ° 01 Lexus ES300 maøu gold, soá töï ñoäng, full power, gheá da, sunroof. Low miles saïch seõ trong ngoaø i 1 ñôø i chuû . On sales $14,800 Newland Auto Bank Kính Môøi 400-7L-060305/171705

400-14L-050104/116127

400-42L-060505/171808

400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

400-8L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 99 Honda CRV, SUV, 4 cöûa, soá töï ñoäng. Full power, AC, cassCD, thích hôïp cho nöõ laùi $8200 ° 99 Honda Accord, LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng. Full power, maàu ñen, AC, cassette. Alloy wheel thích hôïp cho thanh nieân $6700 ° 99 Honda CRV, SUV, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, low mile $8400 ° 99 Honda Civic, LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, thích hôïp cho hoïc sinh $6500 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, $6500 ° 99 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, AC, cass, CD. Alloy wheel, sunroof $6500 ° 97 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng. Full power AC, cass, CD, power gheá, 2 airbag, $5500 ° 99 Honda Accord EX, 2D SP, soá tay. Full power, CD, cass, AC, thích hôïp cho thanh nieân $7000 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa soá töï ñoäng. Full power AC, CD maøu traéng $3800 ° 93 Toyota Camry LE, 4 cöûa soá töï ñoäng. Full power AC, cass CD, maøu dark green $2800

400-36L-121304/147780

400-7L-020405/154326

NEWLAND AUTO BANK 8611 Garden Grove Blvd Garden Grove, CA 92844 Goùc Newland 714-534-8494 Chuùng toâi nhaän traû goùp, coùù chöông trình cho Bad Credit or Bankruptcy 1st time buyer. Ñaëc bieät cho quyù khaùch, khoâng coù Credit, Mua xe laàn ñaàu, hoaëc hoïc sinh vôùi phaân lôøi thaáp nhaát. ° 01 Honda Civic maøu silver soá töï ñoäng, CD, full power. Low miles, saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho giôùi treû on sale $8200 ° 00 Toyota Avalon XL maøu ñen, soá töï ñoäng full power, CD, cassette, AM/FM gheá da, saïch seõ trong ngoaøi 1 ñôøi chuû, thích hôïp cho gia ñình on sale $12,200 ° 00 Toyota Sienna maøu traéng, soá töï ñoäng, CD AM/FM. Low miles, 72Kq hai maùy laïnh. Thích hôïp cho gia ñình. On sale $10,500 ° 99 Toyota Corolla LE, maøu traéng, soá töï ñoäng, full power, coù AM, FM, CD saïch seõ trong ngoaøi 1 chuû thích hôïp cho hoïc sinh.

400-7L-020604/172849

A&P AUTO SALE Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 2003 Honda Accord LX, auto, 4DR, full power, silver CD player, full power. Giaù $12,900 ° 2001 Toyota Avalon XL, auto, 4DR, silver, EX clean, full power, leather, Cass+CD. Giaù $11,800 ° 2002 Honda Civic EX, auto, 4DR, full power, CD, A/C, moonroof, ABS. Giaù $11,400. ° 2002 Lexus GS300, 4Dr, silver, 60K. Full power, Moonroof, leather, cass + CD, silver. giaù $21,800 ° 2002 BMW 325i, auto, 4DR, 42K, one owner, moonroof, leather, CD player.... Giaù $21,500 ° 2001 Mercedes E320, auto, 4DR, 60K, book key, ex clean, CD changer, leather, moonroof. Giaù $21,500 ° 2001 Lexus LS430, silver/ Grey, navigation, 71K, one owner, all power, leather, Cass+CD. Giaù $28,500 ° 2002 Honda Accord SE, auto, moonroof, fullpower, CD player, A/C, Alloy wheel, 2DR,4DR Giaù $13,200 ° 2001 Lexus RX300, auto, SUV, exclean, one owner, navigation System, all power, leather. Giaù $19,500 ° 2002 Toyota RAV 4-L, Auto, SUV, moonroof, rack, Running Board, Cass+CD. Giaù $14,700 ° 2001 Toyota 4 runner sport SR5 V6, SUV, full power, silver, auto, cass+CD, moonroof, Giaù $12,900. ° 1999 Dodge Grand Caravan LE, auto, 7 pass, Dual A/C, LowMi, All power, All Leather. Giaù $7,800. ° 2001 Mercedes ML430 SUV, Silver, full Power, leather, Moonroof, CD, Navigation system. Giaù $20,700. ° 2002 Toyota Sienna XLE, 72K, silver, 7 pass, All power, leather, moonroof, cass + CD. Giaù $14,600 ° 1999 Nissan Pathfinder LE, SUV, good condition, V6, all power, all leather, cass + CD giaù $8500. ° 2002 Honda CRV LX. Auto, CD player, full power, good condion, A/C. Giaù $13,800. ° 2000 Toyota Corolla CE, auto, A/C, 91K, Giaù $5,500 ° 2002 Honda Odyssey EX, 7 pass, low Mi, Dual A/C, full power, CD, Video TV. Giaù $17,700. ° 2002 Acura RL 3.5, 4Dr, auto, all power, all leather, cass + CD giaù $16,800 À° 2001 Acura Integra LS 2DR, Moonroof, ABS, leather, CD. Giaù $10,600 A&P Auto Sales Kính Môøi.

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, JULY 16, 2005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-3L-102204/173907

DRAGON AUTO CENTER 10721 WESTMINSTER, AVE GARDEN GROVE, CA 92843 TEL: (714) 6382249, 714-720-6193 Fax: 714-638-2145 DRAGONAUTO.BUYSELLRENTING.COM GOOD CREDIT: CHÆ COÙ 3.9% FIRST TIME BUYER, NO CREDIT, BAD CREDIT: CHÆ CAÀN $500 TIEÀN DOWN Cuoái tuaàn naøy taát caû caùc xe treân lot seõ ñöôïc Sales vôùi giaù raát ñaëc bieät cho quyù khaùch. Vaø taát caû xe ñöôïc baùn ra taïi Dragon Auto Center seõ ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn. Xin Quyù Khaùch lieân laïc vôùi Billy Nguyeãn, Dragon Auto Center. Ñeå bieát theâm chi tieát. Sau ñaây laø moät soá xe tieâu bieåu ° 2001 Lexus GS 430. Maøu traéng, auto climate control, full power. Traction control. CD auto changer, Mark Levinson audio, telescoping wheel, Navigation system. Trong ngoaøi môùi toanh. Nhìn xe laø thích ngay. Giaù $24,750 on sale now $21,999 maø thoâi nhanh tay thì coøn chaäm tay thì heát. Xin quyù vò lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát, 714-720-6193 ° 2003 Nissan 350Z, Maøu silver, 6 speed, trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay, CD, DVD system, Navigation System, Rear Spoiler, raát laø ñeïp, xe ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn, hôïp vôùi giôùi treû. Giaù chæ coù $19,999 maø thoâi. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát 714-638-2249 hoaëc 714-7206193 °1999 Lexus GS400. Maøu silver, coù 2 chieác ñeå löïa choïn, auto climate control. Full power, CD auto changer, Nakamichi Audio, traction control, chrom wheels, phaân lôøi raát thaáp. Giaù $18,900. On sale now $16,999 maø thoâi. Xin quyù vò lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát, 714-720-6193 ° 1999 Honda Acc Ex, maøu silver, Auto, full power, CD System, trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay. Giaù töø $7,550 trôû leân, xe ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn, ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc vôùi Billy Nguyen. 714-720-6193 ° 2000 Honda Odessey, EX. Maøu traéng, auto. Full power, power sliding doors. Multi compact dics, premium sound, dual front seats, trong ngoaøi coøn môùi toanh, nhìn xe thích ngay. Giaù $13,800 on sale now $11,500 maø thoâi. Phaân lôøi raát thaáp ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc vôùi Billy Nguyen. 714-720-6193 ° 2000 Toyota Camry. Maøu gold, auto, full power, CD, power window, power door locks, trong ngoaøi nhö môùi, xe ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn. Giaù $7,500 on sale now $6,550. Xin quyù vò lieân laïc vôùi Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát 714-720-6193 ° 2001 Toyota Sequoia SR5. Maøu traéng auto. Full power, CD changer, JBL system. Trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay. Xe raát ñeïp giaù $22,500 on sale now $18,999. Ñeå bieát theâm chi tieát quyù khaùch lieân laïc vôùi Billy Nguyen hoaëc vaøo trang w e b www.dragonauto.buysellrenting.com ° 2000 vaø 2001 Lexus RX 300 VSC. Maøu traéng vaø silver, auto, full power, CD changer. JBL system. Trong ngoaøi nhö môùi, raát low miles. Nhìn xe thích ngay. Giaù töø $17,500 ñeán $18,999 maø thoâi. Coù baûo ñaûm daøi haïn. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin quyù vò lieân laïc cho Billy Nguyen, 714-7206193 ° 1999 vaø 2001 Honda Civic LX. Maøu silver, coù 4 chieác, auto, full power, CD, trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay, xe ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn. Giaù on sale now töø $6999 trôû leân maø thoâi, ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc vôùi Billy Nguyen 714-720-6193 ° 1997 vaø 98, 2000 Toyota, LE. Maøu traéng vaø maøu gold, auto, full power, CD. Trong ngoaøi nhö môùi, hôïp vôùi hoïc sinh hoaëc caùc baäc lôùn tuoåi vaø ñaëc bieät hôn, chuùng toâi coù baûo ñaûm daøi haïn. Giaù on sale now töø $4299 trôû leân. Ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc vôùi Billy Nguyen 714720-6193 ° 2000 Toyota Tundra SR5, access cab 4 doors, maøu green, auto, full power CD. Trong ngoaøi nhö môùi nhìn xe thích ngay. Xe ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn. Phaân lôøi raát thaáp. Giaù on sale now chæ coù $11,599 maø thoâi. Ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc ngay cho Billy Nguyen 714-720-6193 Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe treân lot ñeå quyù khaùch löïa choïn. Chuùng toâi coù giaù ñaëc bieät cho caùc hoïc sinh môùi vaøo ñaïi hoïc hoaëc du hoïc sinh vaø caùc baäc cao nieân. Ñaëc bieät ngoaøi giaù reû, taát caû xe ñöôïc baùn ra taïi Dragon Auto Center seõ ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn. Xin quyù vò lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyeãn ñeå bieát theâm chi tieát. (714) 638-2249 or (714) 720-6193. hoaëc 714-720-6194. Hoaëc vaøo trang web: www.dragonauto.buysellrenting.com Dragon Auto Center Kính Môøi. 400-14L-071305/177476

Dö duøng 2 xe caàn baùn giaù thöông löôïng: ° Truck Toyota Extracab 96 töï ñoäng 4 maùy 1 ñôøi chuû, low mile, giaù $6,500, Lic. #5H11970. ° BMW 535 (89) full power 6 maùy, chaïy toát, vöøa môùi check smog vaø ñoùng thueá löu haønh xong, giaù $2,800, Lic. #NGMINHH. L/L 714-557-3811 400-7L-071305/177494

° 1994 Isuzu Rodeo 4 cöûa, red, $2450 ° 1988 Mercedes 300E, burgundy 4 cöûa, $2150 both A/C. Run good, sunroof. Call Thuy: 714-588-5762 cell, 714-7766579 home, #3JSB653, #3MBN530

400-7L-071305/177607

Vì move nhaø ñi nôi khaùc neân caàn baùn gaáp moät soá xe trong nhaø 1993 Ford Explorer PL #3CDS146. 1993 Toyota Previa PL #4ECG201. 1993 Toyota Corolla PL #3GPS961. 1991 Toyota Previa PL #2VAB498 vaø 1 soá xe khaùc, taát caû ñeàu laø soá töï ñoäng, ai caàn xin goïi Ñaïo 714-515-0808 or Tony 714-785-7217

RAO RAO VAË VAËTT 500-7L-040605/162634

500-60L-061405/173195

400-2L-071505/177931

400-3L-071505/177942

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

500-36L-061405/173317

500-7L-041205/163494

FOR LEASE Cô sôû thöông maïi roäng 1000 sqft ngay goùc ñöôøng Slater & Brookhurst. Choã ñoâng ngöôøi qua laïi gaàn freeway 405, CitiBank vaø Bank Of America. Thích hôïp ñeå môû caùc tieäm nhö: Tieäm hoa, gift shop, ñoà cöôùi, chuïp hình, cell phone, vaên phoøng ñòa oác hoaëc Donut shop... L/L Lan 714-9086341, 714-894-2233

500-28L-041905/164504

Nhaø haøng ngay trung taâm Little Saigon raát ñoâng khaùch nhöng thieáu ngöôøi troâng coi. Coù beer/ wine/live entertainment licenses. Coù walk-in cooler/freezer. Lease coøn 8 naêm. L/L: 949-547-3101

500-14L-042705/165858

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

500-28L-061905/173948

Caàn sang tieäm Nails vuøng Scottdale, Arizona. Giaù cao khaùch sang, moïi chi tieát, xin lieân laïc Nga 480-998-4433

500-90L-051605/168729

Gia ñình coù vieäc, caàn sang gaáp tieäm nail ôû Dallas Texas khaùch sang, khu giaàu coù nhaát ôû Dallas, coù 17 gheá Spa Pedicures, 8 thôï. Giaù $ 125,000. L/L: Tony 817829-2288 or Peter 214-3159694

500-36L-051705/168936

Tieäm Nail trong Mall ôû Kansas City, Missouri, caàn sang gaáp, xin lieân laïc anh Tuaán 408-207-3667

Cô hoäi ngaøn vaøng 100% cashback loø baùnh mì Phaùp. Maùy moùc toái taân ñaày ñuû caùc loaïi baùnh Anh Phaùp YÙ. Môùi setup treân 400 ngaøn. Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Seõ chæ ngheà taän tình. Lieân laïc 714-468-9227

500-27L-062105/174287

Caàn sang tieäm Nail trong Mall 9 baøn, 4 spa môùi. Trung taâm Houston, TX. Rent $4450. 713-4460061, 713-443-1673. Vaø moät tieäm ôû Hackettstown, New Jersey trong Wal-Mart

500-28L-062105/174364

500-14L-121904/148540

500-27L-020205/153910

500-30L-022705/156980

SANG TIEÄM CHUÏP HÌNH. Caàn sang tieäm chuïp hình 1 Hour ngay trung taâm ñöôøng Bolsa Ave gaàn Little Saigon, seõ training, tieäm ñoâng khaùch giaù $49,000. Lieân laïc 714-839-5316

500-28L-031805/159757

Caàn sang gaáp tieäm nail trong super Wal-mart Ohio khu myõ traéng giaù cao 18/30 vì thieáu ngöôøi troâng coi ai thaät loøng muoán sang xin goïi Trang. 740-374-5756 tieäm, 408-393-6779 cell

500-28L-032705/161030

LEASE NAIL Arizona coù lease cho tieäm Nail trong shopping center lôùn caàn sang. L/L: 480-459-0166. Tieäm nail AZ trong shopping center lôùn caàn sang. L/L: 714-244-7882

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

500-28L-062205/174501

Vì lyù do gia ñình, sang tieäm Nails Spa vuøng Encino (5 gheá da + 5 baøn nails), giaù $60,000. Lieân laïc 818-783-7011, 818-992-6488

500-36L-062205/174537

500-DL-060805/172287

Sang tieäm söûa TV, VCR, DVD Repair shop. Khu chôï raát ñoâng khaùch tieäm coù treân 15 naêm, tieàn rent reû. L/L: 714-657-2727

500-29L-060905/172464

Sang hai tieäm Nail. Fountain Valley: $150,000. Rancho Santa Ana Margarita: $200,000. Shopping center Myõ Traéng raát lôùn. Good location ñoâng khaùch. L/L Vivian 714-230-9781, 714-2309780

500-28L-062805/175355

CAÀN SANG TIEÄM. Tieäm nail trong khu thöông maïi gaàn Target, bank, restaurant and more, lease daøi haïn, taïi Pico Rivera. Lyù do ôû xa caàn sang gaáp. L/L Nga 562-695-1636 or 619-9717564

Snack Bar in Westminster Golf Range for sale!! Selling coffee tea, smoothie, boba, ice cream, and sandwich, need to sell ASAP. Contact Chika 323-3769221 500-28L-062905/175473

Caàn sang tieäm 98c vaø tieäm nail trong khu shopping center lôùn, thaønh phoá Santa Ana, raát toát cho gia ñình ñoâng ngöôøi, very good income. Gaëp Paul 714-720-5707

500-28L-062905/175508

500-36L-062205/174545

500-14L-052605/172217

500-30L-013105/172219

500-28L-062805/175275

Tieäm Nails Carson City, Nevada keá chôï Albertson giaù nails $28/ $18. Tieäm 6 baøn , 3 gheá spa. Giaù $55,000. L/L Dieäp: 775-8857733

Caà n baù n tieä m Flower Shop, Beach and Warner, lease daøi haïn, rent $1,100, chuû move xa, giaù $70,000. Xin vui loøng goïi 714-847-1805, caùm ôn

Caàn sang tieäm skin care ñeïp, rent reû, khu thò Little Saigon, Chuû moving baùn giaù $49K thaät lyù töôûng, cô hoäi hieám coù. LL: 714719-6532 Phong Thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa & nôi laøm aên buoân baùn. Caàn baùn nhaø, cöûa tieäm vì eá aåm khoù baùn, baùn chaäm hay gaëp naêm xui vaän ruûi. L/L: 714-554-4056. Nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm

500-40L-062705/175259

500-9D167-062905/175488

500-56L-060505/171720

Sang tieäm aùo cöôùi ñöôøng Brookhurst treân laàu.. Xin lieân laïc Mary Huyeàn 714-636-5978.

500-28L-062705/175211

Sang tieäm Hair & Nails Spa trong khu chôï Meã lôùn 6 spa, 6 baøn nail, 2 baøn toùc, 1 phoøng facial. Tieäm raát ñeïp, good location raát nhieàu khaùch walk-in, 5 thôï nail, 1 thôï toùc giaù $85,000. L/L Kathy 951-509-1738 sau 8pm 951-371-7650 khoâng thaät loøng xin mieãn goïi caùm ôn

500-28L-062805/175432

Tieäm Nail caàn baùn NM trong khu shopping lôùn. Tieàn rent reû hai spa. 6 baøn nails. Khoâng ngöôøi troâng nom neáu thaät loøng L/L: 505-884-8708, cell: 505-3632003, 505-440-4743

500-28L-060605/171821

500-28L-062705/175193

Caàn sang tieäm nail trong Mall vuøng Myõ traéng, tieåu bang Missouri. Tieäm ñoâng khaùch, income cao. Lieân laïc Tammy 636-2996084

Tieäm Nails trong mall Spokane, Washington ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm giôø chuû caàn sang gaáp. Xin L/L Loäc ÑT: 509-467-8496, cell: 509-499-9917

500-56L-052505/170237

Tieäm Nails LAX gaàn 7 nhaø haøng, nhaø baê n g, ñoá i dieä n Medical Building, baõi ñaäu xe phía sau. Rent $53/ngaøy, caàn sang gaáp giaù $22,500. Giaù caû thöông löôïng. 714-514-3635, 714-5143635

500-28L-062705/175188

RESTAURANT/ Club/ Sport Bar, building, equipment, sale Richmond, Virginia, very busy. www.uesrichmond.com, building 4,305sqf, land 20,908sqf. 40 car parking, price $649,500, Phoenix 804-672-8199. MLS #P454084

500-28L-062805/175367

500-14L-052005/169476

Caàn sang tieäm (SMOG TEST ONLY) khu Little Saøigoøn, ñòa ñieåm thuaän tieän lieân laïc 714264-5136

500-56L-060105/171156

500-28L-062705/175121

500-28L-062105/174300

500-20L-062105/174330

Caàn sang tieäm Nails trong Mall, tieåu bang Missouri. Coù phoøng Wax. City naøy coù moät Mall. Gaàn chôï. Baèng Cali ñoåi ngang. Xin goïi 573-634-7007 W, 678-5576534 cell

500-7L-062605/175082

Tieäm toùc cô hoäi toát ôû Gilbert, Arizona, vuøng ñang phaùt trieån income cao con nhoû khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn gaáp $38K. 480-452-7187 Tieäm Chiro Massage caàn baùn. Tieäm coù 9 phoøng 2 nhaø taém 2 phoøng khaùch. Income cao töø $5000 - $10,000/thaù n g. Giaù $55,000.OBO. Goïi 714-926-7152

CHINESE BUFFET FOR SALE 5800 FT2, 220 seats busy location. Monthly income 80K - 90K. Asking price $280K. Phone 714751-9888, 949-588-5888 (Ruit/ Kitty) (English)

500-36L-062405/174998

Caàn sang tieäm nails gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng St. Louis, MO., khu Myõ traéng, giaù cao, tip haäu, neáu thaät loøng xin goïi 314291-8190 (w), 314-608-3539 (c)

500-28L-062105/174234

500-90L-050205/166555

Tieäm nail 11 baøn caàn sang, khu thò töù, caùch Little Saigon 5 phuùt, rent $1,200 moãi thaùng, baùn $59K, cô hoäi ngaøn vaøng, töï laøm chuû, voán ít. L/L 714-719-6532

500-28L-062005/174091

Tieäm nail khang trang, giaù cao vì chuyeän gia ñình caàn sang gaáp F/S 27/17. M + P 40/50. Xin lieân laïc 402-330-4727 W or 402964-1208 H

500-28L-062105/174205

Muoán sang tieäm aên VN ôû ñaûo Kauai (tieåu bang Hawaii). Ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao, deã ñieàu haønh. Giaù $195,000, serious buyer only, please! 408-7172643, email: llql@cs.com

500-30L-062405/174851

Space For Lease. Shopping Center vuøng Hawthorne goùc ñöôøng 118th & Inglewood Ave coøn 3 choã troáng, raát tieän ñeå môû moïi dòch vuï chi tieát xin goïi Don 310339-2030, Thu bus: 310-6448086, H: 310-263-1943

Vì thieáu ngöôøi caàn sang tieäm 98¢ & Up. Good location caùch Bolsa 20'. Tieäm ñeïp lôùn giaù $110,000 net $5000. L/L Thy 714-5146471

Caàn sang nail gaáp, ôû Jacksonville, FL. Tieäm khang trang, ñòa ñieåm toát. Income cao, rent reû. Khu Myõ Traéng. Gaàn bieån, xin lieân laïc anh Long cell: 904-5148551, home: 904-642-9580 or 714-263-5475

500-100L-041304/113176

500-28L-062405/174843

Nails Spas & Facial trong Fashion Center Mall vuøng L.A, lôïi töùc toát, caàn sang vì lyù do söùc khoûe, giaù $155,000. Goïi Don 714-2319982

500-28L-061905/173953

500-28L-062105/174194

Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-12D167-062405/174817

Tieäm toùc vuøng Los Alamitos gaàn Seal Beach. Khu Myõ Traéng. Roäng 1400 sqft. 10 stations toùc 1 facial, 1 nail station. 5 stations ñang möôùn. Rent reû. Giaù 55K. 714-726-3639, 562-598-7400

500-14L-062405/174944

Caàn sang tieäm Nails gaáp trong mall Topeka, Kansas. Tieäm saïch seõ khu Myõ Traéng. Income cao, xin lieân laïc Eric 785-272-0353, 785-554-4633

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët

500-36D7-121004/147604

500-56L-061005/172681

Caàn sang tieäm Nail ôû West Virginia ñòa ñieåm toát. Tieàn rent reû muoán bieát theâm chi tieát. L/L Ñaïo 304-485-4612 W, 304-488-0770 C Caàn sang tieäm nail vuøng Fresno, Clovis, beâ n caï n h Wall-mart, shopping center, 9 nails, 4 spa, 2 tanning chairs, 1 facial, 1 massage $75,000, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 559-3045112

MAZDA 95/626 LX, 4Dr, auto, A/C, P/W, R/cass. Dark green. New: 4 voû xe. Battery, Axles hoäp soá. Belts... (4FES305) SR.Driver V/G.Cond. L.Fee paid, 85K miles. $3600. No accident. Goïi 714418-9471 or 310-323-3519 ø° 1989 Toyota truck shortbed soá tay 124K mi, voû môùi (3R14052), $2450 ° 1987 Toyota truck longbed, soá tay baùn $2000, 2 xe original vaø chaïy thaät toát (4Z68481) xe nhaø baùn gaáp, 714-675-5556

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

20 maãu ñaát baèng phaúng, ngaõ tö ñöôø n g taï i Yoshuatree (San Bernadino County), ñaàu tö raát toát $80,000. L/L Henry Vo 714-7853122 (Cali home Realty) 500-7L-062905/175612

500-14L-062305/174676

Veà höu, caàn sang tieäm video phim Myõ vaø dry clean, tieäm môû ñöôïc 16 naêm vuøng Garden Grove, giaù thöông löôïng, thaät loøng. Xin lieân laïc 714-539-7547

500-28L-062305/174726

BEAUTY SUPPLY LA Caàn sang hoaëc hôïp taùc. Tieäm ñaõ coù 5 naêm. Raát toát cho GÑ töï laøm chuû. Income cao. Sang 29K + inventory. 714-423-0593

500-14L-062305/174765

Cô hoäi cho ai muoán mua tieäm Nails. Vì lyù do gia ñình caàn sang tieäm Nails trong Mall. Khu Myõ Traéng raát ñoâng khaùch. Income cao töø 45K - 48K/Month. Giaù baùn $190K. Moïi chi tieát L/L Thuûy. Cell 573-587-2674, Home sau 8:00PM giôø Cali 573-332-8448

SANG TIEÄM BAÛNG HIEÄU. Vì lyù do söùc khoûe. Caàn sang tieäm baûng hieäu. Ñòa ñieåm ñeïp. Khaùch ñoâng. Tieàn nhaø reû. Neáu caàn seõ training. L/L: 714-933-8223 500-28L-062905/175614

PRICE TO SELL. Sang tieä m Beauty Supply vôùi giaù reû $70,000 coù 3 baøn nails cho möôùn, lôïi töùc cao. Goïi 714-9369269 cell 500-28L-062905/175621

Baát ñoàng yù kieán caàn sang gaáp tieäm Nails. Raát ñoâng khaùch. Rent $550/thaùng giaù $50,000 khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 505-4261111, cell: 505-718-8017 500-16L-062905/175623

Nail baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp vuøng Huntington Beach, 11 gheá, 10 baøn Nails, 3 phoøng facial, rent $3800, sang gaá p $98,000, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L bus. 714-9680914, 714-657-4556


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-063005/175745

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm baùn myõ phaåm, daàu thôm ñuû loaïi, quaàn aùo thôøi trang, baùn theû ñieän thoaïi, cho thueâ vaø baùn D.V.D. Tieäm ñeïp vaø khang trang trong khu Boø Baûy Moùn AÙnh Hoàng. L/L Anh Hoaøng 714-5888207

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-070505/176286

500-36L-070505/176290

500-28L-070105/175915

Space for lease roä n g 950sf $1,500/thaùng, trung taâm Little Saigon, choã thaät ñeïp. L/L 714262-7914

500-28L-070105/175933

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm vaøng trong khu Phöôùc Loäc Thoï, ñòa ñieåm toát, roäng raõi, coù choã cho thôï laøm. L/L 714-8926212, 310-213-5112

500-36L-070105/175984 500-14L-070305/175994

BAKERSFIELD Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng income cao, vì thieáu ngöôøi troâng coi, lieân laïc 661-472-2246, 661-703-9053

500-14L-070305/176042

Toùc Tieäm toùc caàn baùn gaáp trong khu chôï Ñaø Laït, tieäm ñoâng khaùch, tieäm sang troïng ñeïp. Xin lieân laïc Tony 714-468-3041

500-28L-070305/176049

Tieäm Nail ôû Arizona caàn sang gaáp, vuøng North Scottsdale khu sang troïng, khaùch Myõ traéng, tip cao, tieäm roäng vaø ñeïp. 602-7546835, 480-483-2998

500-7L-070305/176063

Nhaø haøng vuøng Long Beach gaàn tröôøng ñaïi hoïc caàn baùn, cô hoäi hieám coù. LL: 714-757-2393, 562-420-7774

Caàn sang tieäm tieåu bang AZ thaønh phoá Coolidge. Tieäm coù 6 baøn 4 gheá, coù phoøng Wax. Thích hôïp cho gia ñình. Good income. Thaät loøng muoán mua, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 602-550-4740 cell, 520-723-8883 tieäm

500-14L-070605/176334

Caàn sang quaùn nhaäu vuøng Garden Grove giaù $135,000 xin lieân laïc 714-260-4446

500-14L-070605/176393

Caàn sang tieäm Hair Nail vuøng Costa Mesa (caùch bieån 5 phuùt). Tieäm ñeïp. Vì chuû caàn doïn ñi tieåu bang xa neân ai thaät loøng caàn sang laïi xin L/L Jenny 714724-4354. Giaù $50,000.OBO

500-21L-070605/176454

Caàn baùn gaáp 2 tieäm nails trong Mall vì phaûi ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi. Giaù phaûi chaêng, vuøng toát, löông cao, tips haäu. Xin lieân laïc Laura 812-479-6331 or cell 949-419-4488

500-14L-070605/176456

AUTO REPAIR khu Bolsa Caàn Sang Call 714-452-7747

500-28L-070605/176492

Tieäm Nails T. Bang Michigan baùn gaáp. Xin LL: Tuaán 313-258-2784

500-36L-070605/176505

500-28L-070305/176074

CAÀN SANG GAÁP TIEÄM NAIL Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm nail ôû TB Virginia (Madison Heights City) Tieäm naèm trong khu shopping Center (chôï Big Lot) Giaù $35,000. Lieân heä chò Thö. (W) 434-846-7200, (H) 434-845-6148, (cell) 714-6244899

500-28L-070305/176085

500-9D167-070705/176514

Caàn thôï gioûi, chuyeân nghieäp, hôïp taùc môû Chinese B.B.Q trong chôï AÙ Chaâu ôû Dallas, Texas. Ñieàu kieän deã daøng, ñaàu tö ít voán. L/L Coâ Thuùy 972-570-8888 500-14L-070705/176532

Tieäm Nails + Spas (Phoenix Arizona) ñoâng khaùch, giaù cao, good income rent thaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. L/L 623-876-1800, 623-694-2279

500-14L-070705/176535

CAÀN BAÙN GAÁP. Nhaø haøng Food To Go treân ñöôøng Brookhurst, roäng 1400SF, thueâ reû coù walkin cooler, baùn $80,000 thaät loøng xin L/L Troïng 714-863-0661

500-14L-070705/176551

500-28L-070405/176113

Caàn sang tieäm nail trong Mall khu Myõ traéng, good income, thaønh phoá SPOKANE VALLEY, tieåu bang WASHINGTON STATE. L/L 509-879-7817

500-28L-070405/176116

Caàn sang tieäm nails trong Mall - income cao. L/L 616-446-3144 cell or 616-656-0565 home, ask Chris

500-14L-070405/176121

Caàn sang tieäm Nail vuøng Anaheim. Tieàn rent reû. Tieäm xinh xaén 2 Spa 4 baøn 1 phoøng facial, xin goïi 714-778-3391

500-7D1567-070705/176558

Vì quaù baän roän con nhoû caàn sang Nail & Spa. Khu sang, khaùch Myõ Traéng coù 8 Solace Spa, 2 phoøng Facial & Waxing. Heä thoáng huùt khoùi maïnh, maùy giaët & saáy. Sang laïi 148K. Xin thaät loøng L/L: 714247-9645

500-14L-070705/176612

Tieäm loïc nöôùc môùi set-up caàn sang khu Magnolia & Katella. Giaù $49,900. Gaàn Goodwill & chôï saép môû. Xin lieân laïc 714-5373472

500-14L-070705/176624

500-14L-070505/176175

Caàn sang gaáp tieäm 99 & Up. Giaù $49,900. 714-774-9770, 714-467-5938

500-14L-070505/176204

Moving caàn sang tieäm ñöôøng Bolsa gaàn P.L.T. Rent reû. Baùn nhieàu maët haøng vaø laøm theâm nhieàu dòch vuï giaù thöông löôïng. L/L Phaùt 714-200-4552

500-14L-070505/176209

MEDICAL SPACE AVAILABLE (HAWTHORNE, CA) CLOSE TO CENTINELLA HOSPITAL... New Pratice or second location. A very successful medical pratice just moved from this location, most clients are walk in and will continue to use this location with a new pratice. Good exterior signage provide high visibility to community. Landlord will provide an allowance to upgrade current space. Landlord will provide reduced rent up front whille you build your practice. Very heavy traffic area. Also, room for a pharamcy to support a pratice. Call 310-491-3350 English, 310647-2993 Vietnamese

NAILS Caàn baùn tieäm nail trong mall lôùn Long Island New York ñoâ n g khaùch $179,000. Phone: 631680-9207, 214-783-7070

500-28L-070705/176674

Tieäm nail caàn sang trong shopping chôï State Brother vuøng Palm Spring, khaùch sang. Xin lieân laïc Xuaân 760-880-1501

500-7L-071205/177292

Vuøng Santa Monica, Spa-Nail & SkinCare, sang ñeïp, hôn 5 naêm, ñoâng khaùch, khaùch sang, giaù cao, tip haäu. Chuû ñi tieåu bang khaùc. Baùn gaáp giaù $120,000. L/L: 310465-7661 cell sau 7PM, 714893-3626 (H) sau 9PM 500-14L-070805/176818

Dö duøng caàn baùn 5 station toùc 5 station nails 2 shampoo bowl. L/L Tina 714-751-6028 cell 714469-6696 500-14L-070805/176826

Office Space for share MD, physical therapist, acupuncturist, chiropractor, in Fountain Valley. Dr. Michael 951-256-7187 500-14L-070805/176891

SANG TIEÄM BEAUTY SALON Vì lyù do gia ñình, caàn sang tieäm Beauty Salon taï i thaø n h phoá Carnel, Indiana. Tieäm ngay trung taâm thaønh phoá, khu sang troïng toaøn khaùch Myõ Traéng, giaù cao. Tieäm coù 6 station toùc ñaõ cho thueâ, 3 spa pedicure ñôøi môùi, 6 station nail ñang coù thôï, 1 phoøng rieâng cho facial vaø massage vôùi ñaày ñuû maùy moùc, 4/6 station toùc ñaõ dö ñeå thanh toaùn rent vaø utilities. Baûo ñaûm khoûi lo rent haøng thaùng. Cô hoäi raát toát cho vôï choàng hoaëc gia ñình cuøng laøm ngheà nail, lôïi töùc cao ngay trong thaùng ñaàu. Muoán bieát theâm chi tieát, vui loøng lieân laïc: Alan hoaëc Tina 317-603-0414 or 317-6031445

500-14L-070805/176916

Tieåu bang Arizona vuøng Scottdale caàn baùn gaáp tieäm Nail trong khu chôï Safeway. Thaønh yù xin goïi 480-797-7774, 858-248-1346 cell

Caàn sang tieäm nails gaáp vì lyù do g.ñ, tieäm trong khu Plaza, tieàn rent reû, income cao, 6 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng wax, khaùch coù saün treân 600 ngöôøi. Anh chò naøo thaät loøng muoán laøm chuû goïi Jenni Fes vuøng NM ngaøy 505-5223056, ñeâm 505-650-0921

500-14L-070705/176728

500-28L-071005/177083

500-14L-071205/177302

ARIZONA. Lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp. Tieäm Hair & Nails. City Tucson. Rent reû. Caàn thôï boät & tay chaân nöôùc. L/L Michael 520-571-6939, cell: 520-3316491 500-7L-071105/177114

Baát ñoàng yù kieán sang tieäm Nail & Spas, good location, good income, nhieà u khaù c h walk-in, khaùch Meã, Myõ traéng, rent $850/ month, baùn giaù $48,000. L/L Myõ 562-801-2988, cell 714-9338707 500-7L-071105/177124

Caàn sang tieäm nail vuøng Palm Desert vôùi giaù $36,000. Vì caàn move ñi, neáu thaät tình mua xin goïi soá 760-776-9874 hoaëc 714362-6253 500-28L-071105/177133

Caàn sang gaáp tieäm nail ñeå veà Vieät Nam, tieåu bang Wisconsin, khu Myõ traé n g, income 18 20,000/thaùng, baûo ñaûm 6 thaùng laáy laïi voán, öu tieân cho ai thaät loøng mua. L/L 715-215-0101 & 715-836-9145 500-28L-071105/177148

Sang nhaø haøng Vieät Nam Milwaukee Wisconsin khoâng caïnh tranh laøm ra tieàn, ít chi phí 3 phoøng nguû ôû free. Goïi chi tieát 414-461-8920 500-28L-071105/177154

Baùn tieäm Nail vuøng Vannuys tieäm laâu naêm, rent reû - income oån ñònh. L/L Lee 714-251-8221 cell, 818-897-7815 (W), giaù caû thöông löôïng 500-6D167-071105/177159

Rent Station Hair - Baber in City La Mirada, in Marshall shopping center. Nat: 562-947-7978 500-7L-071105/177172

500-14L-071105/177173

Caàn sang tieäm Nails gaáp vuøng North Carolina 72021, vì ñi xa, khoâng coù ngöôøi troâng coi, khu Myõ traéng, tip cao. Lieân laïc Coâ Thaùi phone cell 336-409-8252, phone tieäm 336-985-3522

Tieäm Fast Food khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn trong khu Phöôùc Loäc Thoï Asian Garden Mall Food Court. Xin goïi Sunny 626-679-1763 or Ty 714-585-4645

500-14L-070805/176937

500-7L-071105/177174

SANG GAÁP NAIL & TOÙC Vuøng Temple City & El Monte sang troïng. Tieân rent $1250. Tieäm roäng hôn 800SF 5 station nails, 5 spa chairs, 2 station toùc, 1 facial room. Giaù $45,000. Sang gaáp chuû phaûi veà höu. L/L: 626319-3998, 626-676-3323, sau 9PM: 626-279-1133 500-14L-070805/176938

Caà n sang gaá p tieä m Nails ôû Washington Mall, khoâng coù ngöôøi troâng coi tieäm, vì ñi xa, khu Myõ traéng, tieàn tip cao. Lieân laïc Coâ Chaâu phone 636-390-9288 500-6L-070805/176963

SHOPPING CHO THUEÂ Shopping ñeïp, treân phoá Bolsa cho thueâ, roäng 15,000sf coù theå chia ra moãi caên töø 5,000sft, thuaän lôïi cho Medical Center, nhaø haøng, business. Quyù vò caàn mua baùn/ trao ñoåi shopping center, warehouse... Xin lieân laïc Broker Brian Traàn 714-580-1016 500-14L-070805/176987

Caàn sang gaáp tieäm baùn nöôùc boba, caùc loaïi sinh toá vaø traø, caàn good credit. Quyù vò coù yù xin goïi 714-423-9588 500-7L-071105/177182

Tieäm Nails caàn sang, vuøng Yorba Linda, khu Myõ traéng, tieàn nhaø thaáp, Giaù cao LL: Kathy. 714779-8445, cell: 714-705-3563 500-30L-071105/177191

SANG TIEÄM NAILS Caàn sang tieäm Nails ôû Indiana. Full set $26, fill $16, Mani + Pedi $36. Tieàn rent $900/thaùng. Moïi chi tieát xin lieân laïc 765-778-1651 (W), 408-799-5760 (c) 500-14L-071105/177197

Caàn sang tieäm nail môùi taân trang trong khu shopping Ross ñang ñoâng khaùch vuøng Westwood gaàn UCLA. Moïi chi tieát goïi Ngoïc 626246-5160 500-6D167-071105/177209

Vì lyù do söùc khoûe caàn sang laïi tieäm Nails ôû Laguna Hills. Lieân laïc 949-768-8523

500-5L-071105/177213

Arco Gas Station Santa Ana chuû veà höu 24 pumps möôùn $6950 thu $8000, boàn xaêng 4 yrs old, giaù $209,000 corner lot. 2016 ñöôøng 17th. Ngaân 714-543-2288 500-7L-071205/177253

500-28L-071005/177027

Over 3000 SQ.Fett. Hair Salon/ Beauty Supply for sale. Great location. Lots of parking. Immaculate well kept business in the city of Gardena. For more info. Call Mr Gilmore 310-8775254 Caàn sang tieäm Nail vuøng Moreno Valley, 4 spa 7 baøn 1 phoøng facial. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi Anh Hung 714-775-8036 sau 5:00PM Caàn sang tieäm Nail & Toùc, khaùch sang + tip haäu. Vuøng Myõ Traéng, Mission Viejo, caùch Bolsa 25 phuùt, 3 station toùc, 2 spa chair, waxing + facial room, 5 station nail. Lieân laïc 714-654-4497 500-7L-071005/177041

NGÖÔØI VIEÄT

Vuøng Hawthorne. Caàn sang tieäm Nail khaùch Ñen, Traéng, Meã ñeå ñi VN. 7 baøn, 2 spa. Rent $1450, lease 4 naêm. $45 ngaøn. Goïi Huøng 323-242-1204

500-14L-070805/176936

500-7L-071005/177038

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

Caàn sang tieäm Hair & Nails. Vuøng Canoga Park, 2 Hair, 5 Nails, 2 Spa, 1 Facial room, rent reû. Giaù $30K. L/L Vaân: 818-9984218

Tieäm Nail môùi môû vuøng Colton (Riverside) 1500sqft raát ñeïp, 9 spa trong khu chôï Stater Bros., khoâng ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp. L/L Tony 714-448-8445

500-14L-070805/176926

500-7L-071005/177028

500-14L-070705/176737

500-7L-071005/177053

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOEÛ GIAÙ REÛ. Cho caù nhaân, gia ñình vaø Group vôùi 2 nhaân vieân trôû leân. Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu haõng lôùn nhö Blue Cross, Blue Shield, HealthNet, Kaiser, Pacificare, Nationwide, Universal Care. Moïi chi tieát hoaëc thaéc maéc veà baûo hieåm xin LL: 714-539-3836

500-14L-070705/176718

500-14L-070505/176265

CAÀN SANG GAÁP Nhaø haøng Seafood Buffet khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp, good location, good income, nhieàu parking, ngay goùc ñöôøng thuoäc T.P Fountain Valley, chuû môùi thay baøn gheá môùi, long term lease, giaù $359,900. Smart Choice Realty 714-210-2333. L/ L Lam Do cell 714-425-3702

500-28L-071005/177082

RESTAURANT Veà höu, caàn sang tieäm huû tieáu mì vuøng Chinatown Los Angeles, khu thò töù ñang ñoâng khaùch, nhieàu lôïi töùc, giaù thöông löôïng. L/L 626-926-1993

500-28L-070305/176065

500-14L-071205/177272

500-28L-070805/176791

500-14L-070805/176895

Caàn sang Tieäm Toùc & Nails vuøng West LA. Ñoâng khaùch walk-in, lease daøi haïn, Income cao, khu thò töù. Giaù $60K. LL: 310-9456732

500-12D167-071205/177260

Veà Vieät Nam caàn sang tieäm nails coù phoøng wax giaù $31,000. Thích hôïp cho family. Khu vöïc thò töù. . Xin lieân laïc 714-251-7067 hoaëc 310-478-0899

Caàn sang laïi tieäm vaøng vaø myõ phaåm, rent raát reû, trung taâm Little Saigon. Môû baát cöù business gì cuõng ñöôïc. ÑT: 714-5347228

500-14L-070805/176805

500-14L-070605/176314

500-7L-071005/177047

Caàn sang gaáp Snack Bar vuøng Westminster naèm trong laundrymat baù n sandwiches, cape, cigarette, boba. Rent $850/ thaù n g bao ñieä n nöôù c . Sang $8,000. Free rent thaùng ñaàu. L/ L: 369-3202

Tieäm toùc Long Beach caàn baùn gaáp 5 hairstations, 2 shampoo bowls, khoâng laøm nails, rent $1200, giaù $24,000 or best offer. 714-865-9408

Sang tieä m Boba, Tea, vuø n g Glendora. Ñòa ñieåm toát. Coù lôïi töùc. Baùn $75,000. L/L: 909-7312383

500-28L-063005/175808

MARKET Caàn sang Market khaùch Myõ Meã vuøng Long Beach. Rent reû. Hoaït ñoäng 17 naêm. Giaù caû coù theå thöông löôï n g. L/L: 562-5993257, 626-757-6433

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CAÀN SANG. Tieäm nail vuøng Long Beach, ñeïp sang troïng 6 Spa, 8 baøn, 1 phoøng Facial. Khaùch Myõ Traéng, rent reû. Tip cao, giaù $75,000. Goïi Henry 714-4175909. Khoâng thaät loøng xin ñöøng goïi

500-21L-070805/176767

500-20L-063005/175785

Tieäm Dry Cleaner caàn baùn giaù $145,000. Ñòa ñieåm toát. Tieäm coù ñaày ñuû maùy giaët uûi vaø daøn maùy uûi aùo sô mi. Lieân laïc Vinh 909-392-3816

500-28L-070805/176762

Moving, caàn sang gaáp Sandwich Store, Huntington Beach, gaàn haõng xöôûng, beänh vieän, Starbuck Coffee, good income, lunch hr only, seõ chæ ngheà, rent raát reû, $79,000K. L/L A. Cöôøng 714254-5055 sau 2pm

RAO RAO VAË VAËTT

Riverside. Huøn tieäm laøm aên khoâ n g hôï p muoá n sang giaù $65,000. Tieäm coù 7 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng facial, maùy giaët, maùy saáy. Rent $2100 month. L/ L: 951-637-5778

Tieäm Nail xuyeân bang caàn baùn, lyù do gia ñình ñi xa, tieäm coù 6 thôï, tieåu bang Chicago, neáu caàn xin L/L Thaûo 323-719-6773 vaø 773-968-6024 500-14L-071205/177259

LIQUOR for sale ôû Lakewood sau 18 naêm hoaït ñoäng, chuû muoán retire, khu Myõ traéng, income $500K-$540K/year, sau khi tröø chi phí coøn $10,000/thaùng, rent $1065/thaùng, lease coøn daøi, thaät loøng muoán mua. Call Vanny 562498-2379

Caàn sang tieäm NAIL ôû MINNESOTA - 8 baøn - 4 gheá spa - FS $30 - fill $18 - PM $42, income cao, trong khu shopping, gaàn bank, chôï $55,000. Goïi 651-4927151 (cell), 651-459-2371 (shop)

RAO RAO VAË VAËTT 500-14L-071205/177380

NEW NAIL SALON FOR SALE Located in center of Moorpark. In new shopping center, with Mc.Donald’s Starbucks, Blockbuster, etc. Price $95,000.OBO. Space less than 900SF. Phone 805-298-3273. Rent $2100/ month +NNN. Contact: 805-2983273 500-12D167-071205/177399

Sang tieäm CellPhone. Tieäm naèm caïnh Little Saigon. Tieäm ñang ñoâng khaùch nhieàu khaùch walkin. Giaù $40,000. Call Michelle 714-458-2658 500-14L-071205/177428

ARIZONA. Baùn gaáp tieäm Nails, shopping center (chandler) good location 4 spas, 6 baøn, 1 phoøng waxing. Giaù 68K thaät tình xin goïi 480-857-7807

500-21L-071205/177442

500-14L-071205/177305

Laøm aên leân remodel tieäm baùn 2 gheá spa Solace 4 naêm ñoåi gheá môùi. Ann: H: 714-991-6217, B: 714-377-9887

500-7L-071205/177450

500-14L-071205/177307

Tieäm Phôû caùch Bolsa 10' xe, vì lyù d0 söùc khoûe caàn sang tieäm roäng, ñeïp, ñòa ñieåm toát, khaùch ñoâng. L/L: 714-894-0511 message only. Seõ goïi laïi sau 10:00 giôø toái

500-14L-071205/177314

SANG TIEÄM CELLPHONE Giaù reû $7900 treân ñöôøng Harbor Blvd (giöõa First & Mc.Fadden Ave). Gaà n shopping center. Khaùch Myõ, Meã neân lôøi nhieàu. Goïi ngay 714-902-4505, 714902-4506 500-7L-071205/177319

ª Video Store ôû Cypress. Khu Target. 2500 SQFT. Rent $4719. Part time owner ñem veà hôn $6500 thaùng. Giaù $190,000 ª Liquor Store Fountain Valley 2800 SQFT, rent $4184. Net income $6000/thaùng. Giaù $320,000, inventory included ª Shell gas station + R.E + Cas Wash + Foodmart ôû Long Beach, net income $48000/thaùng. Giaù 4.5/M. 25% down ª Lease môû tieäm Hair Nail or any business ôû Tustin, Santa Ana, Palmdale, Bakerfield, Moreno Valley. Xin goïi Amy Tran: 714-467-4588 or 714-902-3630 500-7L-071205/177324

Baùn Restaurant khu Bolsa, Food To Go, Caây xaêng, Liquor, tieäm giaët, Baboa. 3 units Anaheim, nhaø Irvine. Mua baùn nhaø, business loan. Broker Baûo: 714-8998249 (W), 949-552-5148 (H) 500-9L-071205/177330

Moving caàn sang moät gian haøng baùn quaàn aùo giaày deùp, voán ít lôøi nhieàu taïi Cypress Swapmeet. Xin L/laïc Hoaøng 714-534-6813, cell 714-468-4771 500-28L-071205/177335

Caàn sang tieäm nail Plaza khu Myõ traéng. Xin lieân laïc Tom phone W 518-943-3989, phone tay 518-368-8101 500-7L-071205/177345

TRAVEL AGENCY ñaõ coù löôïng khaùch vaø income oån ñònh. Vuøng Westminster, rent reû, chi phí thaáp. Moving caàn sang $12,000. Seõ höôùng daãn taän tình. L/L: 714902-5536. (Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi) 500-14L-071205/177348

Chuû veà höu caàn baùn tieäm Video ñang ñoâng khaùch ôû vuøng Santa Ana, xin lieân laïc 714-757-6228 500-14L-071205/177369

2 day spa raát sang troïng ôû Maine caàn sang gaáp. Chuû ñang coù thai khoâng tieän ñi laïi. Income raát cao, tip cao, rent reû. Caàn theâm hai thôï toùc vaø nails, coù massage, facial hieän do ngöôøi Myõ laøm. Muoán bieát theâm chi tieát goïi sau 8:00PM Eastern. Sang ngöôøi höõu duyeân. Goïi Phuùc 207-409-3055 500-14L-071205/177371

SANG TIEÄM NAIL. Tieäm Regal Nails trong Super Wal-Mart income cao, khaùch Traéng 100%. Trong town 2 tieäm duy nhaát. Bang Maine. Lieân laïc Thuøy 207332-4577

500-14L-071205/177372

For Sale Bakery/Coffee shop located in a busy shopping center in Mission Viejo. Asking price $85K. Call 714-454-1924 500-5L-071205/177376

Baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp tieäm Nail ôû South Long Beach, caùch Bolsa 15', coù 4 gheá spa, 5 baøn nail, 2 phoøng facial, waxing. L/L coâ Haûi 310-844-8399

500-7L-071305/177561

Nails - Spa West LA coù 7spa, 5 baøn, coù maùy giaët saáy, phoøng facial + waxing hoaøn toaøn môùi coù giaáy pheùp (permit), hôïp leä vôùi City LA, vì hoaøn caûnh gia ñình, caàn sang gaáp $95,000. L/ L 626-378-4742

500-6D167-071305/177586

Vaên Phoøng Chiropractor goùc Brookhurst & Lampson, khang trang roäng raõi caàn share vôùi Medical Doctors hoaëc Specialist. Reception area thoaûi maùi. L/ L BS.Döông Leâ 714-530-9131

500-14L-071305/177587

N. CAROLINA. Caàn sang tieäm nails trong mall, khaùch traéng, giaù cao, tieäm coù 6 spa, 10 baøn, 6 thôï income $38,000-$40,000/ thaùng, baùn $170,000 rent reû, coøn 8 naêm. L/L Philip 562-290-2275

500-14L-071405/177783

Tieäm Nails & Hair ôû Orange City caàn baùn 3 Spa, 3 Nails, 1 hair 1 facial. Tieàn rent reû, khu Myõ Traéng. Lieân laïc 714-538-5330 sau 5PM 500-14L-071405/177798

500-7L-071305/177614

Tieäm nail caàn sang gaáp vuøng Anaheim, khoâng ngöôøi troâng nom, 4 baøn nail, 2 gheá spa, 1 phoøng facial. L/L Coâ Kim 714533-1830 or 714-925-6631

VIDEO MYÕ Ñang beänh naëng, caàn sang tieäm video gaá p giaù $10,000. L/L Verlain: 909-986-4888 or Marian: 909-625-5049

500-14L-071305/177622

Sang tieäm nail. Tieäm nail trong mall tieåu bang Michigan caàn baùn gaáp. L/L Coâ Linda 203-5681304, 203-757-1935

500-14L-071405/177779

FOUNTAIN VALLEY cho thueâ 1637 SQ. Gaàn nhaø thöông FV thích hôïp vaên phoøng baùc só hoaëc caùc loaïi gian haøng, vaên phoøng, goïi Leader Team 714-963-6881 agent

500-14L-071305/177589

Caàn sang tieäm Nail vuøng Huntington Beach. Tieäm môùi remodel laïi. Tips cao. Giaù $49,000. Moïi chi tieát xin lieân laïc 714-965-4922 or cell 714-376-6533

500-28L-071305/177618

500-14L-071305/177460

500-7L-071405/177759

Office dö phoøng cho thueâ, trong khu Boø Baûy Moùn AÙnh Hoàng. Môùi xaây xong. Ñòa ñieåm toát. Giaù reû. L/L Michael Long Vu cell: 714651-5677

SANG TIEÄM CELL PHONE Caàn sang tieäm cell phone trong khu shopping center Myõ, Meã ñang ñoâng khaùch. L/L 714-5902200

Caàn sang tieäm toùc/ nail T/P Laguna Beach, khu Myõ traé n g, 850qf, rent $2900, 4 toùc/ 2 nail, 2 spa + facial room giaù cao, moving caàn baùn, giaù $150K. 714-369-8106

500-28L-071205/177311

Mini Saigon Business Center seõ xaây xong 2006, nhaän Pre-lease töø 500 - 3000 sqft. Tröôùc maët Westminster Civic Center. (Plastic Surgery, Cosmetic Dental, Real Estate,...) Goïi Warner 714363-1287

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm phôû vuøng La Habra caàn sang vì lyù do gia ñình. L/L AÂn 714-658-0969 or Linda 714-4577381

500-7L-071405/177809

500-7L-071405/177810

Caàn sang tieäm Video phim Myõ gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi. $40,000. L/L: 714-325-9575 500-14L-071405/177814

Lyù do gia ñình caàn baùn gaáp tieäm nail ñeïp, khang trang, roäng raõi, khu Meã hieàn, deã chòu, raát ñoâng khaùch 3 toùc, 10 nail, phoøng facial, income raát cao, neáu caàn coù theå ôû laïi laøm thöû. L/L 626-7803088, 626-241-8058 500-14L-071405/177833

500-14L-071305/177638

500-14L-071305/177463

Caàn sang gaáp tieäm nail 6 baøn, 2 spa, 1 phoøng facial, giaù caû phaûi chaêng. L/L 714-417-2266 hoûi Coâ Caåm Tuù

500-14L-071305/177471

Food To Go taïi TP. Westminster, ñòa ñieåm lyù töôûng, ñang ñoâng khaùch, muoán sang xin L/L 714728-5641 (sau 6pm)

500-28L-071305/177639

500-5L-071305/177484

Caàn baùn tieäm nail môùi built trong shopping plaza lôùn, vuøng Palm Springs. Tieä m keá soø n g baø i , khaùch du lòch sang, khu Myõ traéng, giaù cao, tieäm roäng 1200sq, rent $1260. Tieäm coù 5 gheá spa, 6 baøn nail, 1 phoøng facial/ waxing, 1 phoøng massage, 1 phoøng aên, coù TV plasma 42" vaø TV 27", baùn $73,500. L/L 714657-5301

500-28L-071505/177868

Tieäm Nails vuøng bieån Ventura khu K-Mark, caïnh chôï Trader’ Joe, roäng 2650' 3 facial/ wax room, 6 spa - 8 baøn nails, giaù $125K. Goïi (bus.) 805-654-9269, (cell) 626-377-0050 500-14L-071505/177899

500-14L-071305/177642

500-7L-071305/177485

Beauty Salon sang ñeïp trong shopping center lôùn vuøng Lake Forest 13 thôï good income caàn baùn goïi Christ Manh 714-4687709

500-9L-071505/177905

Tieäm Nail vuøng Hutington Beach. Vì lyù do söùc khoûe caàn baùn. Tieäm ñeïp, sang. Income cao. Hôïp cho gia ñình. L/L Long 714-9252080, 925-2079

500-7L-071305/177487

Sang tieäm Nails rent $900 giaù $28,000, 4 baø n 2 spa city Norwood, khu Meã coù ñoà duøng tuû ñöùng baøn gheá nail caàn baùn. L/L: 714-554-5038, 714-724-9868

500-28L-071305/177647

500-3L-071305/177499

500-7L-071505/177914

Caàn sang tieäm nails thaønh phoá Huntington Beach, khaùch traéng, tieäm ñeïp, giaù $38,000. L/L 714809-9983 500-7L-071505/177946

Nail station for rent $25/day, caùch Brea Mall 5' laùi xe, caàn thôï part time, weekend, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L 562-6970602

500-14L-071305/177502

Nhaø haøng caàn sang goùc Lampson - Beach. Phone 714892-1544, khoâng thaønh taâm xin mieãn goïi

Caàn sang tieäm MailBox ôû Anaheim coù saün dòch vuï FedEx UPS, Notary Copy. Xin lieân laïc 714902-4307 500-7L-071305/177648

Partner baát ñoàng yù kieán caàn sang tieäm nails gaàn Costco vuøng traéng, Lahabra rent $1,000, 4 gheá spa, 4 baøn nails giaù $59,000. Cell 626-321-2775, work 562-9029259

500-30L-071505/177951

Baùn tieäm Nail Las Vegas, NV. Tieäm trong Plaza lôùn vuøng Myõ Traéng. Lieân laïc 702-528-9785 500-28L-071505/177965

Sang tieäm nail trong khu plaza toát, caùch Bolsa 1 Hrs., Xin L/L Traàn 818-571-3596

500-14L-071305/177517

Caàn sang gaáp tieäm Nail LAS VEGAS thieáu ngöôøi troâng coi sang giaù raát reû trong shopping, chôï Food 4 Less caàn gaáp thôï Nail nöõ. L/L: 702-631-9764, 909568-6764 500-8D1267-071305/177525

Baùn tieäm Hair & Nail Anaheim. Tieäm caùch Bolsa 10 phuùt 4 station toùc, 3 nail, 2 spa, 1 phoøng facial + wax, thieáu ngöôøi troâng coi, ñuùng giaù $36,000, caàn thôï toùc vaø nail. Part or full time. 6, 7, Chuû.N. Call Jan: 714-9528683 sau 8g 562-947-0995. Tieäm ñeïp thoaùng khí 500-7L-071305/177530

Cô sôû thöông maïi cho thueâ, taân trang trong ngoaøi, treân ñöôøng Beach, gaàn goùc Bolsa. Xin lieân laïc Coâ Mai 714-265-1983 or 714-865-1403

500-7L-071305/177543

Caàn sang shops baùn CD + DVD, 99¢ + Cigarattes gaàn VN + Meã + Myõ, restaurants. Rent $1100, 1100SF, seõ höôùng daãn mua ñoà raát reû giaù $12,500. Phone: 714585-3769

500-7L-071305/177545

Caàn sang gaáp Nail Long Beach khaùch Meã, Ñen. Roäng 1500 SF. Rent $1650. Tieäm build hôn 100K, vì chuû moving, caàn baùn gaáp döôùi giaù voán. L/L: 714-3693202

500-28L-071305/177560

Baùn hoaëc cho möôùn shopping center roäng 14,500 SF goàm 14 caên, lot 1.25 maãu tröôùc maët hoà Lake Elsinore, Riverside. Giaù baùn $1,650,000. Giaù möôùn .85¢/SF. Goïi Kim 408-266-9646

500-14L-071505/177986

500-14L-071405/177692

For Lease Office khang trang roäng raõi, thoaùng maùt, tieàn möôùn reû toïa laïc treân laàu goùc ñöôøng Bolsa & Brookhurst dieän tích khoaûng 1000SF. Cô hoäi toát ñeå môû vaên phoøng luaät sö, ñòa oác, baûo hieåm hoaëc vaên phoøng dòch vuï. Caàn bieát theâm chi tieát, xin L/L Tina/Lisa: 714-775-0041

500-7L-071405/177707

Veà höu sang tieäm nail vuøng Curver City hoaït ñoäng 13 naêm, rent reû $750, khaùch Myõ Meã, deã chòu. Goïi Mary 714-657-8239

Caàn sang tieäm Cell phone, giaù $35K treân ñöôøng Bolsa, gaàn Böu Ñieän, excellent location, rent reû $900/thaùng. L/L Vuõ 714-3086590 500-3L-071505/178017

Business Convience store with B & W license. Gross sale: $113,000M. Net income $28,000/M, rent $6,400/M, price $699,900, down $230,000. John Vu Business Broker 949-295-9020 500-9D167-071505/178038

500-7L-071405/177713

Sang tieäm Nail khu bieån Newport. Rent reû. Tieäm ñeïp vì baän gia ñình khoâng ngöôøi troâng coi neáu thaät loøng muoán sang haõy goïi Angelina 949-673-8883

500-28L-071405/177717

Coâng ty ñaàu tö nhieàu ngöôøi hôïp taùc investor, lôøi 10%, toång soá voán trong 6 thaùng, 20%/ 1 naêm. Lieân laïc Nathan Capital Corporation Tel 714-901-2728

500-7L-071405/177744

Caàn sang tieäm Boba Drink vuøng Victorville caïnh theater shopping center. Tieä m ñoâ n g khaù c h vì khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Coù theå môû theâm quaùn Phôû coù theå payments. L/L Haèng 714606-2791 cell

500-14L-071405/177750

NHAØ HAØNG CAÀN SANG gaáp chuû muoán retired. Trung taâm Little Saigoøn, khu saàm uaát, ñoâng khaùch nhieàu potential. Lease coøn daøi giaù $130K.OBO. L/L: 714-3911351

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-32L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù Thaûo caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714590-9037, 714-675-5401.

600-86L-031004/107999

STATEWIDE REALTY ASSOCIATES V/P ñòa oác, caàn nhieàu agent vaø loan officer, ñieàu kieän deã daøng, commission cao, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L Chad. 714-8944442, cell 714-709-3631.

600-90L-080104/130088

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG SCREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402

600-36L-011305/151319

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-86L-050605/167167

APARTMENT INTERIOR PAINTERS ª Seeking for painter to work in Orange & Riverside County areas. ª Experienced and have own tools. 909-860-2822 600-180L-051805/168957

Club Saigon Palace Karaoke taïi Hawaii caà n nöõ tieá p vieâ n deã thöông 21 tuoåi trôû leân, löông cao, tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy: 808-870-1933 C, 808-2421425 W 600-28L-052405/170049

LEE’S SANDWICHES Lee’s Sandwiches caàn taøi xeá xe truck full-time/part-time. Giao haøng trong nöôùc Myõ. Phaûi coù baèng laùi CA, caàn thaän, ñuùng giôø, tin caä y . Ñieà n ñôn taï i tieä m Brookhurst 714-636-2288 600-9D17-061705/173905

600-28L-062005/174092

VK Furniture vuøng Lakewood, caàn taøi xeá laùi xe vaø delivery furniture, coù kinh nghieäm. Lieân laïc Anh Thaéng 562-529-7025

600-28L-062105/174258

Caàn gaáp nöõ thö kyù thoâng thao Anh - Vieät, taøi xeá xe truck, delivery, löông haäu, coù baûo hieåm. L/L Thaùi 714-721-3264 Mon-Fri 8am-4pm

600-28L-062105/174316

600-28L-070705/176601

Caàn chuû xe haøng 18 baùnh chaïy Cali - Georgia. Bao $5000. Caàn taøi xeá kinh nghieäm chaïy xuyeân bang. L/L LE: 714-720-9020 600-14L-070705/176634

Marketing Director Caàn Makerting Director cho Hoäi Töø Thieän. Löông caên baûn vaø percentage. Background of Education/Eperience a must. Send resume related document to jnguyen586@yahoo.com. Serious inquiries only 600-14L-070705/176652

NGHEÀ TÖÏ DO. Coâng ty ñòa oác vaø taøi trôï ñòa oác caàn nhieàu agents vaø loan officers. Neáu chöa coù kinh nghieäm chuùng toâi seõ huaán luyeän. Neáu chöa coù baèng ñòa oác, chuùng toâi coù lôùp höôùng daãn laáy baèng Real Estate License of California. Fidelity Real Estate & Mortgage, Inc 10022 Imperial Ave, #F-G-H, Garden Grove, CA 92843 L/L phone 714-467-4343 600-14L-070705/176677

Caàn thôï maùy kinh nghieäm full time vuø n g San Gabriel treâ n ñöôøng New. L/L 626-281-6829, 626-705-9930 600-14L-070705/176678

Looking for a smog technician working at a smog test only station with a smog license, speak English, if interested, please call 626-758-0358

600-28L-062805/175365

600-36L-070705/176729

600-28L-040605/162570

600-56L-041005/163177

TRUCK DRIVER Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi class A 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Haøng ñi moãi tuaàn. Kinh nghieäm hoaëc khoâng will training, löông cao. John 714-724-7288

600-14L-070805/176985

600-38L-050405/166955

600-7L-071205/177306

600-28L-071205/177312

600-14L-071205/177316

600-15L-071205/177346

SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER. Softech is looking for a General/Technical Manager to manager ITS. Software development office in Saigon. Duties include overseeing office operations, providing technical leads and management to a team of 15 programmers. 10 years software development management and leadershif experience are required. MBA Preferred work in Saigon. Email resume to Brenda Clark BCLARK@SOFTECHASSOC.Com

600-14L-071205/177351

Caàn thôï söûa xe coù baèng Smog vaø kinh nghieäm 5 naêm. Coù ñaày ñuû ñoà ngheà. Traû löông aên chia, lieân laïc Hieáu 714-657-9286

600-7L-071205/177377

Caà n thôï nöõ massage 18-30 khoâng caàn kinh nghieäm laøm v/p baùc só seõ training. Goïi 714-2260597

600-14L-071205/177392

600-38L-062905/175638 600-14L-070805/176986

Tieäm Furniture caàn Sale Exp Disigner full time or part time. Salary + bonus. Apply at: 15330 Goldenwest, Huntington Beach, CA. Lieân laïc Mr.David 714-8992832, fax resume: 899-2835

600-7L-071205/177404

Caàn 1 Full time Cashier/Accounting bieát computer & quickbook, English good. Giuùp tieäm gift shop coù kinh nghieäm caøng toát. L/L Ngaân 714-448-8405, 714-4487557. Goïi application. Ñchæ: 2306 S.Harbor (goùc Harbor & Chapman)

600-7L-071205/177413

Caàn thôï help ñoùng tuû vaø construction. Full time. Xin lieân laïc 714-554-6354 600-14L-070405/176124 600-14L-070505/176188

Tieäm Furniture vuøng Anaheim, caàn ngöôøi delivery driver, bieát laùi xe soá tay. Xin L/L 714-2511223

600-28L-070505/176196

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm veà Contruction. Phaûi coù xe truck vaø basic tools. Xin lieân laïc sau 4 giôø chieàu. Bobby: 714-797-3990

600-14L-070505/176212

600-28L-070805/177008

Caàn thôï construction & driver coù K/N, löông thoûa thuaän. L/L: phone 714-636-6366. Ñòa chæ 11566 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843 600-7L-070805/177013

Caàn 1 ngöôøi laøm vieäc full-time hoaëc part-time, laõnh löông theo saûn phaåm. Xin lieân laïc 714-8942083 600-7L-071005/177036

Tieäm Furniture vuøng Lake Forest vaø Irvine. Caàn gaáp Salesperson. Delivery Driver & Customer Service Rep. Phaûi coù kinh nghieäm. Traû löông cao vaø commission cao. Anh Yen 949-419-0388

Caàn taøi xeá laùi xe haøng 18 baùnh. Coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, caùc tieåu bang GA, PA, SC. Xin lieân laïc: 909-900-5040, 714292-2826

600-14L-070505/176217

Caàn gaáp ngöôøi bieát baûo trì 1 khu chung cö ôû Vegas, bao ôû & salary! Xin vui loøng lieân laïc American Investment Properties 714531-9100

76 Prolube goùc Magnolia & Trash caàn gaáp 2 thôï maùy kinh nghieäm, sieâng naêng, löông haäu. L/L Kim 714-244-2545 or Donny 714368-3368

600-90L-070605/176322

Real Estate Agents: Vaên Phoøng caàn tuyeån agents laøm vieäc full time/ part time, coù kinh nghieäm caøng toát. Xin lieân laïc Tina: 714745-1458

600-14L-070605/176450

Caàn thôï Construction Handyman coù kinh nghieäm lieân laïc Tín buoåi toái 714-758-0162

600-8D17-071005/177087

600-7L-071205/177420

CAÀN THÔÏ LAØM GAÏCH & thôï laøm veà ñieän, thôï ñieän laïnh, loùt gaïch. Full time/part time. Coù kinh nghieäm. L/L: 714-537-9751 600-7L-071205/177433

Caàn moät thôï maùy bieát söûa xe khoâng caàn ñoà ngheâ, xin lieân laïc soá phone: 714-892-3817, phone: 714-890-7107

600-7L-071205/177437

Coâng ty Satellite Dishnetwork & Direct TV authority dealer caàn ngöôøi Sale and Installer Part/Full time coù kinh nghieäm hoaëc khoâng, chuùng toâi seõ train nhöõng ngöôøi seriously want making moneys, ñieàu kieän positive attitude, willing to learn work hard. Xin ñieàn ñôn taïi 14371 Euclid St unit 2J hoaëc fax resume @: 714-5543400

600-14L-071205/177443

600-7L-071105/177171

PRINTING/ BINDERY. Caàn moät ngöôøi bindery fold vaø stitch coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Mekong Printing, Inc. tel 714-558-9595

600-7L-071305/177468

Vaên phoøng Escrow caàn ngöôøi assistant thoâng thaïo Anh Vieät ngöõ, löông $10/hr. Xin lieân laïc Peter 714-272-2347 600-7L-071305/177481

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm veà ngheà CONSTRUCTION, laøm vieäc taïi Orange County, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L Kevin Tran 714-588-1719 600-14L-071305/177501

Caàn thôï Construction. Lieân laïc David Pham 714-614-7264. Coù kinh nghieäm toát, khoâng kinh nghieäm seõ train 600-7L-071305/177507

Tieäm Dry Cleaner vuøng Fullerton caàn ngöôøi Alteration coù kinh nghieä m vaø moä t ngöôø i ñöù n g counter. Laøm vieäc full time. Lieân laïc Huy 714-234-7122 600-5L-071305/177508

Caàn gaáp nhieàu SALEMAN cho tieäm furniture vuøng Laguna Hill, Irvine löông haäu. Xin lieân laïc 949583-0616

600-4L-071305/177563

600-14L-071305/177585

Auto Mechanic with experience, high diagnoctick skill. Smog license a plus. Call 714-614-3159

600-14L-071305/177596

Caàn nöõ massage therapy coù baèng laøm taïi tieäm Paradise body spa. 440 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754. L/L Thanh Haø 714-310-2501

600-14L-071305/177627

Caàn mechanic coù kinh nghieäm. L/L Don or Peter 714-962-6270 600-7L-071305/177629

Quaùn cafe Ñieän AÛnh caàn waitress (tieáp vieân) duyeân daùng, lanh leï, vui veû. Xin lieân laïc 714-6369069 600-3L-071405/177651

Caàn ngöôøi uûi dryclean, coù kinh nghieäm, bieát xöû duïng maùy giaët caøng toát. L/L 714-840-8443 600-14L-071405/177659

Caàn gaáp thôï massage, waxing, facial, hair, nail, vieäc laøm thoaûi maùi, vui veû, löông cao, tip nhieàu. L/L 951-279-5113 600-7L-071405/177676

Coâng ty baûng hieäu caàn thôï laøm baûng hieäu kinh nghieäm. Lieân laïc 714-677-0506 hoaëc 714-7192788 600-3L-071405/177679

Caàn 1 baø döôùi 60 tuoåi, giöõ beù trai 17 thaùng vaø giuùp vieäc nhaø. Bao aên ôû, nguû laïi ñeâm, tuaàn 6 ngaøy, ñieàu kieän: thaät thaø, hieàn laønh, saïch seõ, yeâu treû, löông haäu. Xin goïi 714-767-4354

600-7L-071405/177776

Caàn moät Handyman kinh nghieäm gioûi veà Plumbing Bathtub, Drywall, Electric v.v... Ñeå baûo trì take care cho moät APT 70 units. Vieäc laøm laâu daøi benefits ñaày ñuû. ÑT Haûi 714-839-7711 Office

600-2L-071405/177781

Caàn ngöôøi phuï vieäc Nam tuoåi töø 50-60. L/L oâng Sanh 714-8785162

600-7L-071405/177816

Job caàn nhieàu thôï construction coù kinh nghieäm löông tuøy theo kinh nghieäm start töø $60 moät ngaøy. Phaûi coù xe rieâng. L/L Haûi 714-414-5452

600-7L-071405/177820

Cafeù Bình Minh vuøng Rosemead caàn nöõ tieáp vieân full-time/ parttime ban ngaøy hoaëc ban ñeâm. Add: 3365 Walnut Grove, Rosemead CA 91770. L/L 626329-2069

600-7L-071405/177834

Auto Mechanic: Experienced General Mechanic. Must know German Asian cars. Must have good amount tools & speak clear English. 6 days/week. We pay per experience. 714-606-0664

600-14L-071505/177888

Caàn taøi xeá xe 18 baùnh ñi xuyeân bang haøng töôi. Xin L/L 714-6384476 cell, 714-875-4578

600-28L-071505/177912

600-89L-050505/167109

*COMPUTER SYSTEM SALES* ° Need any sales experience ° Speak English ° Welcome woman ° Can pay cash 714-533-2220 James

630-7L-071105/177233

Caàn ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 45 ñeán 65 thöông treû, löông haäu. Lieân laïc Coâ Nhö YÙ 661-877-2879, 714-234-6016

630-7L-071205/177251

Caàn ngöôøi coi em beù 2 thaùng, laøm vieäc nhaø vaø naáu aên, bao aên ôû, nguû ôû laïi. Xin L/L 949-6777866 630-7L-071205/177255

Caàn anh/ chò phuï chaêm soùc hai baùc 89 tuoåi, bao aên ôû. Xin goïi 626-622-1056 ñeå bieát theâm chi tieát 630-7L-071205/177291

Caàn moät baø, phuï vieäc nhaø, bieát naáu aên, phuï troâng hai gaùi 3 tuoåi, 1 tuoåi, ôû laïi ñeâm, bao aên ôû, phoøng rieâng nghæ moät ngaøy thöôøng. L/ L Haèng 714-928-4525 630-15L-071205/177326

Caàn gaáp moät baø khoûe maïnh, kinh nghieäm, giöõ moät beù moät tuoåi, ôû laïi ñeâm, tuaàn nghæ moät ngaøy thöôøng, löông $1,200 thaùng. L/ laï c 310-699-2551, 310-7982101

Caàn ngöôøi giuùp vieäc, caàn 2 vôï choàng töø 50 ñeán 60 tuoåi, giöõ 1 beù trai vaø phuï vieäc nhaø, bieát laùi xe ôû Michigan. L/L Cô 714-8782016 630-7L-071305/177549

Caàn ngöôøi naáu aên, doïn deïp. Löông haäu caùch Bolsa 2 tieáng. Laøm 6 ngaøy/tuaàn ôû chung nhaø. L/L Tracy: 714-417-6868 or 805964-7588 630-7L-071405/177714

Time Warner Cable caàn tuyeån nhieàu outdoor sales representatives, commission töø $700$1,000/tuaàn, ñieàu kieän sieâng naêng, lanh leï, hoaït baùt. L/L Steven Nguyeãn 626-864-4230

Caàn phuï nöõ tuoåi 40, 50 thöông treû. Ñi tieåu bang Indiana giöõ 2 beù: 3 & 7 tuoåi. Löông $1500 thaùng. Bao aên ôû. L/L Baûo: 714260-3253, Thanh 714-467-5929

600-7L-071505/177941

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi vuøng Anaheim, saùng ñi chieàu veà, 6 ngaøy/ tuaàn $1,100/thaùng. L/L 714-322-7919 sau 5 giôø

Caàn Driver vaø sale man cho tieäm furniture vuøng Montclair, löông haäu + hueâ hoàng cao. L/L Ken 909-919-3831, khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi

600-7L-071505/177970

Caàn ngöôøi R.E Agent, loan officer, kinh nghieäm, löông cao, coù baûo hieåm söùc khoûe. E-mail r e s u m e “CPBroker@hotmail.com”, fax # 714-638-0092

600-7L-071505/177985

Haøi kòch - taáu haøi ñeå duy trì neàn vaên hoùa daân toäc CT Vietshow, caàn tuyeån nhieàu dieãn vieân nöõ nam treû, khoâng caàn kinh nghieäm, seõ ñöôïc huaán luyeän ñeå ñi show. L/L hai anh Theá Hoaøng + Minh Taán 9061 Bolsa #200 Westminster CA 92683. 714899-1382 vaø 899-0652

630 - VIEÄC NHAØ 630-13L-050905/167532

Caàn ngöôøi ôû laïi ñeâm 6 ngaøy 1 tuaàn taïi Westminster laøm vieäc nhaø, saïch seõ goïn gaøng phuï coi beù gaùi ñaõ ñi hoïc chuùt chuùt. Löông $1000 - $1500. 714-379-3625

630-7L-071405/177790

630-14L-071405/177824

Caàn 1 baø troâng coi em beù 8 thaùng vaø 2 tuoåi taïi tö gia hay göûi ñeán nhaø, löông haäu vuøng Tustin vaø Irvine. Coâ Nhieân 714-368-0561 cell 949-351-3289 630-7L-071505/177887

Caàn 1 baùc khoûe maïnh coù kinh nghieäm giöõ 2 beù 5T/2T. Phuï vieäc nhaø 6 ngaøy/1 tuaàn. Löông haäu vuøng Fountain Valley. L/L Haèng ngaøy: 714-901-9882, sau 7PM 714-968-2298 630-3L-071505/177909

Oceanside N.San Diego caàn ngöôøi giöõ em beù taän taâm traû löông haäu 3 hay 4 ngaøy 1 tuaàn ôû taïi nhaø. Xin goïi 760-521-4476 630-7L-071505/177913

Caàn moät baø trung nieân troâng nom baø cuï 73 tuoåi, 3:00PM - 8:00PM thöù Hai tôùi thöù Saùu. Taïi nhaø ôû Westminster. L/L coâ Yeán 714515-7901 630-14L-071505/177922

Caàn 1 ngöôøi giöõ beù gaùi 4 thaùng taïi Wisconsin, bao aên, ôû, löông $1,200/thaù n g. L/L 920-2055370, or 714-454-7068 630-7L-071505/177953

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

Caàn phuï nöõ troâng nom em beù 4 thaùng, saùng ñi chieàu veà, vuøng Newport Beach. Goïi Vaân 949887-6359

NGÖÔØI VIEÄT

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG 630-14L-070805/176783

Caàn moät baø ñöùng tuoåi giöõ treû vaø laøm ít vieäc nhaø. Xin lieân laïc Coâ Trang 714-337-9615, bao aên ôû, löông haäu

630-9L-070805/176794

Caàn baø yeâu treû thaïo vieäc giuùp troâng hai beù gaùi 2t vaø 5th ôû laïi ñeâm tuaàn naêm ngaøy. Xin goïi 714-838-5364, 714-251-0190 630-14L-071005/177029

Caàn ngöôøi sieâng naêng khoûe maïnh laøm vieäc nhaø. Phaûi bieát naáu aên. Chuû caàn ôû laïi bao aên ôû. Traû löông haäu. L/L: 949-295-2136. Khoâng bieát naáu aên, xin mieãn goïi

640-7L-061005/172797

HIRING NOW We need to fill 44 positions in the next week. Our sheet metal shop works alternate shift schedules of 4 days at10 hours per days. ° Amada press brake operators ° Turret punch press operators ° Tig & mig welders ° Grinders ° Shear opertors ° Painters - metal power coating ° Hardware Machine Operators ° Hardware machine operators ° Maintenance mechanics ° Assembly Operators Apply in person to AMF:1011 Seal Beach Blvd., Seal Beach, CA or fax resume to 562-5966799. Must bring valid documents to work! Great benefits: Med, Den, 401K, vacation

640-36L-061505/173493

630-7L-071105/177229

630-14L-071305/177477

600-6L-071505/177854

640-52D7-052705/170661

Caàn ngöôøi kinh nghieäm vaø thöông treû, chaêm soùc 2 beù: 1 thaùng vaø 2 tuoåi, 5 ngaøy/ tuaàn, löông tuøy khaû naêng/ kinh nghieäm. Moäng Thö 714-742-7749

630-7L-071205/177432

600-10L-070705/176522

Caàn caùc coâ töø 20 - 35 tuoåi laøm cho vaên phoøng baùc só. Xin lieân laïc coâ Ñình Quaân 714-496-4886.

630-7L-071105/177156

Caàn 1 ngöôøi ñaøn baø tuoåi töø 42 ñeán 60 giuùp vieäc cho meï vaø em beù môùi sanh. ÔÛ laïi qua ñeâm. L/ L: 714-799-7980

630-14L-070505/176285

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

630-5L-071105/177150

600-21L-071405/177760

600-5L-071305/177553

Caàn DRIVER boû baùo thuøng & tieäm. Laøm vieäc saùng sôùm 2 giôø ñeán 6, 7 giôø. Moãi tuaàn laøm 5 ngaøy, 7 ngaøy hoaëc chæ laøm weekend, caàn coù xe mini van hoaëc pickup nhoû. Lieân laïc OÂng Kieân 714-813-4853

630-7L-071105/177143

Caàn 1 dì trung nieân laøm vieäc nhaø, naáu aên vaø giuùp giöõ treû, bao aên ôû, ñieàu kieän deã daøng. Xin L/ L Tina/ Tieân 714-414-6717/ 714414-6687 Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm vaø khoûe maïnh, ñeå giöõ treû 3 tuoåi, ôû ñeâ m vuø n g Westminster. Goï i Cöôøng sôû 714-480-6445 hoaëc nhaø 714-894-9053

600-7L-071305/177540

Caàn Drivers, must own pick-up truck. Ñoïc ñöôïc baûn ñoà Thomas Guide. Deliver cho vuøng OC, LA, San Bern, Riverside. Experienced only. L/L: 714-234-6568

630-7L-071105/177140

600-28L-071405/177718

Caàn Sale Man cho tieäm Furniture 5 naêm kinh nghieäm. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. L/L Billy phone 714-720-9068

Auto Parts Store need front counter top helper. Apply 10542 Stanford Ave., G.G 714-6361900

600-14L-071105/177212

Haõng in TP Anaheim caàn thôï bieát tieáng Anh, kinh nghieäm bindery vaø giao haøng, FT/PT, löông khaù, baûo hieåm, benefit. L/L 714-6327005

Caàn ngöôøi coi em beù laøm vieäc nhaø. Xin goïi Haèng 714-849-2637 hoaëc 714-979-1780 vuøng Huntington Beach

Caàn 20 Electronic Assemblers: 5T touch-up, SMT Thru-hole; 5 stuffers coù kinh nghieäm; 5 classis & speaker assemblers, 5 assemblers, löông $8-$9/hr ca 1. Caàn 30 heart valve mounters (gaén van tim), ca 2 (training ca 1) löông $9.50/hr. Caàn office clerks, coù kinh nghieäm, löông $10/hr. Göûi Resume 714-531-3385 hoaëc ñ/ ñ 14541 Brookhurst Street, suite D-6, Westminster, CA 92683

MSBC Construction caàn thôï xaây caát, thôï kinh nghieäm & gioûi, thôï ñieän, thôï plumbing. Goïi Warner ñeå interview 714-363-1287

Vaên Phoøng caàn Loan Processor vaø Receptionist tieáng Anh & Vieät, löu loaùt vaø bieát söû duïng computer. Xin lieân laïc Tina: 714745-1458

600-7L-071405/177688

Coâng ty xaây caát coù license, caàn nhieàu thôï ñieän - nöôùc - plumbing, framing, drywall, vieäc laøm vöõng chaéc, löông cao. Lieân laïc Tel: 714-901-2728

CAÀN MECHANIC TAÏI LAS VEGAS (Thôï söûa xe hôi) Caàn gaáp thôï söûa xe hôi taïi Las Vegas coù kinh nghieäm töø 2 naêm trôû leân. Löông töø $2,000 ñeán $3,000. Neáu good thì seõ taêng theâm. Lieân laïc Anh Phong taïi Speedshop: 702-222-3660

630-7L-071005/177071

Caàn ngöôøi giöõ em beù trai 15 thaù n g. Nhaø ôû Brookhurst & Edinger. Xin lieân laïc 714-4181306

600-14L-071405/177699

Cafe Suoi Tien, new owner, need hot, pretty and friendly girls between ages 18-28, part-time/ full-time, high wages $12-$20. Call Hai 714-612-7018

600-28L-071205/177322

600-7L-071405/177684

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

MAÙY LAÏNH XE HÔI Tieäm maùy laïnh xe hôi vuøng Santa Ana, caàn thôï maùy neáu bieát laøm maùy laïnh caøng toát. Goïi gaáp Nam 714-839-4997

Cafe caàn nhieàu nöõ tieáp vieân. Xin lieân heä taïi Galaxy Cafe 414 N. Eulcid

600-7L-071205/177299

AAA CONSTRUCTION. Lic. #854708 Caàn thôï coù kinh nghieäm veà landscaping vaø framming, löông cao, vieäc laøm quanh naêm. Lieân laïc Trí 714-720-2073

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn thôï construction, bieát laøm framing, drywall, loùt gaïch, vieäc laøm nhieàu quanh naêm, löông traû theo khaû naêng. L/L Nöõa 714-7199900 (bus.), 714-373-9207 (Hm)

600-7L-071105/177232

Tieäm ñeïp ñoâng khaùch, Myõ traéng, tip cao, caàn thôï nöõ traéng hoàng, löông $500-$600/tuaàn, laøm vieäc thoaûi maùi, bao löông. L/L Chò Haûi tieäm 714-826-8282, cell 714651-2193

Nhaø in ñoâng khaùch caàn thôï in kinh nghieäm chaïy maùy AB Dick 360/9850, thieäp cöôùi vaø thö kyù bieát ñaùnh maùy, layout. FT/PT, 714-554-2320, 714-478-5898

600-90L-042405/165227

PROFESSIONAL JOB. THAÄT NHIEÀU TIEÀN Fast Growing Real Estate, Mortgage Company in Santa Ana looking for Professional people to join our dynamic company. Excellent and friendly working environment with training and support by top producers. Must have a winning attitude and eager to learn. Free Real Estate and Loan classes. True stores: - Ramon vöøa nhaän ñöôïc $30,000 commission this month (about $187/Hr) - Mary, new agent baùn commercial building, laõnh $10,000 (about $166/Hr). - Thanh vaø Trang, new agents, listed and sold five properties in a week. Quyù vò ñeàu coù theå thaønh coâng nhö nhöõng agents treân. Xin goïi Antoine Buøi, Broker/Owner for a personal interview 714-2623425

Haõng cung caáp thöïc phaåm caàn tuyeån moät ngöôøi giao haøng vuøng LAC, vaø OC., full-time. Goïi OÂng Haø 714-821-8630, 714-5539939

Caàn ngöôøi phuï laøm baûng hieäu, treû, khoûe, sieâng naêng, khoâng bieát seõ chæ ngheà 14865 Dillow St., Westminster trong khu Mì Hoàng Phuùc gaëp Nhaõ

600-28L-062905/175518

U.S. POSTAL/FEDERAL On job training $16-22hr/ + ben. to start/ FTGreen card ok $9-15hr/ PT/ casual L.A./ San Bernardino/ O.C. Job info exams and reg. ARC 323-888-0492 or 626-3090155

600-36L-071205/177444 600-7L-071105/177215

600-8L-071205/177336

600-28L-062905/175478

Tieäm söûa xe Ohio môû theâm tieäm môùi, caàn 3 thôï maùy gioûi, thaät thaø, löông cao. Lieân laïc Nhan 614-262-1522 or 614-805-1811 (öu tieân cho ngöôøi muoán ñi xa laäp nghieäp)

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-14L-070705/176537

Construction: Caàn thôï laøm Construction vaø thôï phuï coù kinh nghieäm, xin lieân laïc Uy: 714414-6707

Haõng K-C- Transportation caàn taøi xeá coù baèng 18 baùnh class A. Coù kinh nghieäm. L/L Chaâu Office 909-829-3529, cell 909-7309516

Caàn SALEMAN kinh nghieäm cho tieä m Funiture ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 805-5272179 (tieäm) hoaëc 714-363-1296 (cell)

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, JULY 16, 2005

640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

640-28L-062105/174283

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh! Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû maõo raêng vaø caàu raêng. L/L United College of Dental Lab Technician. 714-379-8228. Xin xem phaàn quaûng caùo trang A7

640-28L-062405/174874

Coâng ty Semiconductor caàn nhaän 60 ngöôøi. Die attacher, bonder ks 1470, tester, ca saùng töø 7g tôùi 3g, ca chieàu töø 4g tôùi 12g, löông $10 tôùi $12. Ejobpower 5 6 2 - 6 9 1 - 4 2 6 6 , jobsouth@ejobpower.com

640-21L-070605/176463

NOW HIRING - Mechanical Assemblers - CNC machine Operators - Medical Assemblers w/microscope exp. - Shipping / Receiving clerks $8.00-$14.00/hr D.O.E. Qualifications: -Good communication skills - Recent related experience - Familiar w/working in a production environment Walk-ins Welcome Monday Friday 7:30AM-10:30AM 1701 E. Edinger Suite C-4 Santa Ana, CA 92701. Call: 714-480-1611

640-21L-070805/176768

Looking for CNC Machinists 14340 Iseli Rd., Santa Fe Springs CA 90670. Call Marie 562-926-9407

640-7L-070805/176999

Caàn ngöôøi laøm haõng saûn xuaát ñoà goã khu Orange County Santa Ana. Caàn moät ngöôøi laøm trong kho haøng, khoâng caàn kinh nghieäm, khoâng caàn hoïc vaán, caàn bieát noùi tieáng Anh. Caàn moät ngöôøi laøm trong vaên phoøng, phuø hôïp sinh vieân ñaïi hoïc, caàn bieát noùi tieáng Anh. Xin lieân laïc 714-432-8856 (fax), 714-432-8811 (tel.) 640-9D167-071105/177135

Machine shop haõng lôùn caàn tuyeån programmer inspector vaø set up men kinh nghieäm. Ñeán ñieàn ñôn seõ ñöôïc phoûng vaán vaø bieát keát quaû taïi choã, taïi 10532 Trask Ave., Garden Grove CA 92843 640-7L-071105/177234

Administrator assistant/A/R clerk. Looking for energetic full time person to assist in our in house accounting department with accounts receivable, office paperwork, filing of a computer reseller, experience is a plus. Fax resume to 714-338-1907

640-7L-071205/177321

Company located in Irvine looking for full time Test Technician. Health and Dental insurance covered, paid vacation. AA degree or equivalent is a must. Must be able to read schematic, use oscilloscope and voltage meter. Good communication skill. Fax resume to 949-250-7003. No phone call please

640-14L-071205/177423

NOW HIRING Medical Assemble Lead/Trainer up to $15.00/Hr. Irvine opportunity! Qualifications: ª Good commnunication skills ª Microscope experience ª 4-6YRS laboratory experience ª Recent lead experience ª Medical assembly experience ª Good eye/hand coordination ª Training experience ª Ability to motivate staff To apply call Noe 949-855-0300

640-7L-071405/177829

Lighting Co.near Cerritos: (A) Production Assembly Product assembly/Packing (B) Warehouse Worker Shipping/Receiving/Inventory (C) Production/Warehouse Supervisor Oversee production, inventory, communicate effectively w/ spanish workers, team player. Exp w/UPS/Fedex shipping a plus. Apply (A) and (B) position at 15320-4 Valley View Ave, La Mirada. Fax resume with salary history for (C) Supervisor position to 562-407-3069, 562-2763783


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 640-14L-071505/177862

Haõng deät ñang tuyeån nhaân vieân laøm full time, 3rd shift, $8.25/ hr, coù vacation, 401K, medical, dental, vision benefits. Ñ/ñ: 500E. Cerritos Ave., Anaheim, CA 92805, vaø o luù c 8:30am4:30PM

650-36L-031105/158956

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

650-21L-041103/062622

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-277-0288

650-32L-060505/171728

TRAINING FACIAL & WAXING PROFESSIONAL SKINCARE Caùc baïn gaùi ñaõ coù baèng Facial. Muoán trôû thaønh chuyeân nghieäp cao caáp. Seõ ñöôïc höôùng daãn taïi Salon thaønh phoá Fountain Valley * New European Facial. * Specialist Waxing. * MicroDermabrasion. * Hoïc söû duïng maùy moùc môùi nhaát. * Giôø hoïc uyeån chuyeån goïi Sandy 714-839-9644 650-36L-060805/172387

650-14L-031605/159405

ANC NAIL TRAINING. Höôùng daãn ñaép boät, traéng hoàng, gel silk, airbrush, design, vaø noái loâng mi. Coù giaù ñaëc bieät cho khoùa môùi. LL Phong 714-719-3320

650-28L-062005/174079

Tieäm nail vuøng Corona/ Riverside, caàn thôï tay chaân nöôùc vaø boät bao löông $600/tuaàn hôn aên chia, Bolsa ñi xe chung. L/L Kathy 951-509-1738, 714-251-1865

Caà n nhieà u thôï nail coù kinh nghieäm, laøm trong mall, löông bao $3,000/thaùng hoaëc aên chia, tip haäu cao. Xin lieân laïc Chris 616-446-3144 or 616-856-9262 Tieäm Nails spa vuøng Ontario caàn thôï boät kinh nghieäm laøm luoân tay chaân nöôùc, bao löông $550 up, thôï tay chaân bao löông tuøy kinh nghieäm. 626-533-0493, 626-833-0491 650-28L-062005/174102

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc, ñoâng khaùch, kinh nghieäm, chuùt kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn, waxing caøng toát. L/L tieäm 562422-3990, cell 714-623-2184

650-28L-062105/174288

Nail caàn gaáp thôï Nail, tieäm ñoâng khaùch löông cao, khu Myõ Traéng, coù choã ôû ñaøng hoaøng, xin L/L Tuaán 805-238-2232, bao löông tuøy theo khaû naêng. $700. Xin L/ L Tuaán 805-238-2232

650-36L-032905/161397 650-14L-060905/172461

Tieäm Nail vuøng Myõ Traéng. Tip cao. Caàn thôï boät wax vaø tay chaân nöôùc. Tieäm seõ bao $100/ngaøy. Lieân laïc 714-230-9780, 714230-9781 650-14D67-060905/172642 650-29L-061205/172866

CAÀN GAÁP Tieäm nail Indiana trong Mall ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nöõ chaân tay nöôùc, môùi coù baèng cuõng ñöôïc. Bao $100/ngaøy. L/L: Taâm 260-312-5404, 260-436-6232

650-28L-062105/174349

Nail Ceaze Inc., Stuart Florida. CAÀN THÔÏ NAILS, vieäc laøm laâu daøi, tieäm saïch seõ, khaùch da traéng, giaù cao vaø nhieàu tip. Lieân laïc tieäm 772-463-1343, nhaø 772-223-7187 650-28L-062205/174382

NAIL & SKIN CARE IN IRVINE. Caàn thôï Nöõ skincare moùng giaû vaø tay chaân kinh nghieäm. Phöôùc 949-737-5546 650-36L-062205/174539

650-DL-061205/172870

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

650-7L-061405/173173

650-14L-050205/166563

650-7L-100604/139257

NAILS. Tieäm Nails vuøng Cerritos trong khu chôï Ralph. Ñoâng khaùch. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. F/T. L/L: 562-809-7468, sau 8PM 714903-6923 650-14L-061405/173309 650-28L-061505/173372

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-14L-050505/167058

Nail Spa Caàn gaáp thôï nail nöõ boät nöôùc, wax facial, neáu ñöôïc seû bao löông, part time OK, tieäm vuøng Anaheim, ñieän thoaïi: 714-9998856 gaëp Tuaán

Chieâm tinh lyù soá NHAÂN THIEÂN chuyeân boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng maïo, ñòa lyù phong thuûy, giaûi töû vi, boùi dòch, giaûi tröø buøa ngaûi. Ñem ngöôøi yeâu trôû veà. Coù höôùng daãn caùc moân boùi. Xin goïi laáy heïn 714-587-2469 or 310923-8586. Call today for happier tomorow and immediate results 650-36L-061505/173496

650-36D167-062305/174613

Caàn thôï nail xuyeân bang, kinh nghieäm, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, bao löông töø $3000 tôùi $4000/ thaùng. Lieân laïc Long 203-333-5944 NAILS Caàn thôï nails Indiana, KN, bao 800/ 6 ngaøy, tip haäu, khaùch Myõ traéng, coù choã ôû. L/L 317-2720296 (W) Don, 317-833-5971 (Cell) 650-28L-062305/174691

Caàn thôï nails nöõ bieát wax caøng toát, gioûi boät, bao löông $700/tuaàn, coù choã ôû, laøm vieäc 6 ngaøy/ 1 tuaàn. L/L tieäm 559-271-2888, sau 8pm 408-476-0254 650-36L-062305/174788

650-36L-050905/167614

650-72L-051205/168214

650-28L-062405/174796

TOÙC (HAIR). Tieäm toùc Fantastic Sams raát ñoâng khaùch, caàn thôï nöõ nhieàu kinh nghieäm, bieát laøm color, perm. Xin L/L Don cell 909-992-8199

650-28L-051605/168656

Caàn thôï nails nöõ coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc, laøm ôû Alabama, baûo ñaûm löông treân $3000/thaùng, chuû bao choã ôû. LL: work 256-772-1899, cell: 404401-5109

650-36L-061605/173713

650-14L-051605/168661

650-16L-022105/156221

ROSE SKIN CARE - ÑAÏI LYÙ cho saûn phaåm DERMALOGICA. - NHAÄN NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà Facial theo phöông phaùp cuûa Dermalogica (European Skin Care - Acne Treatment - Skin Treatment) - NHAÄN LUYEÄN THI Facial laáy baèng State Board. - LAØM FACIAL baèng saûn phaåm Dermatogica. - Uy tín taän taâm. Goïi coâ Hoàng bus: 714-638-1670, cell 714467-5757 650-7L-030705/158166

CAÀN THÔÏ NAIL Nam, nöõ KN gioûi boät, coù baèng Arizona tieäm ñoâng khaùch khu myõ traéng, tip cao, treân aên chia $700/ tuaàn caùch Cali 4 tieáng. Coù choã ôû. Chuû vui veû. Nghó Sunday, veà Cali haøng tuaàn. LL 928-763-1993 or 714-468-2774 650-3L-031105/158903

Caàn sang tieäm nails trong mall, rent reû, good income. Xin LL Jenny soá phone 870-535-0545 or 870-543-0829

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï,

Caàn thôï Nail pink/white thôï tay chaân nöôùc, khu Myõ traéng, caùch Bolsa 15', löông $500 ñeán $700 tuaàn. 714-797-5840 or 797-5841

650-36L-061705/173901

650-14L-052305/169879

650-55L-060105/171040

Caàn 4 thôï Nails phaûi coù kinh nghieäm boät bao löông $600/tuaàn treân 6/4. Tieåu bang Maryland coù choã aên ôû cho thôï xuyeân bang. L/ L: 410-726-2189 cell, 410-5469800.

650-7L-060105/171153

ILLINOIS. Caàn thôï boät gioûi. Bao löông laøm vieäc inside Super WalMart. L/L: 217-549-0464 cell, 217-345-2001 tieäm

650-7L-060205/171279

Tustin. Tieäm Hair + Nail ñoâng khaùch walking, caàn gaáp thôï phuï toùc, coù baèng, môùi ra tröôøng OK! Ñaõ coù ngheà nail, muoán sang ngheà toùc seõ training. Contac A. Jame 714-730-3611, 714-6971686

650-36L-060205/171491

CAÀN THÔÏ Tieäm ñoâng khaùch vuøng Long Beach caàn thôï toùc vaø thôï nail kinh nghieäm bao löông. Lieân laïc Kim: 562-279-1122, Thanh: 562989-5509 Caàn gaáp thôï nail KN Arizona, bao löông $700-$800/tuaàn, hoaëc aên chia, giaù cao, tip haäu, caàn baèng Arizona, coù choã ôû. L/L W 480703-0735, 520-568-9824

L/L: 650-28L-062805/175327

CAÀN GAÁP thôï nail nöõ. Boät chaân tay nöôùc tieåu bang Florida coù choã ôû cho thôï ôû xa. Bao löông hoaëc aên chia. L/L: 714-675-3473 650-21L-062805/175389

Caàn gaáp thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. Lieân laïc Linh 805-984-2723, cell 805200-7681 650-28L-062805/175433

NAILS Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï boät, tay chaân nöôùc, vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle. Tip haäu. L/L: 323-771-2069, 626-7579484 NAIL Tieäm vuøng Westwood caàn thôï nöõ boät & tay chaân nöôùc. Full time/ part time bao löông $600+. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu laøm vieäc vui veû. Bus: 310-475-4266, home: 626-570-6797 650-14L-062905/175496

650-28L-061905/173913

650-28L-061905/173974

Bao löông $3200 - $4000/thaùng. Caàn thôï Nails ñi xuyeân bang laøm trong mall Myõ Traéng. Xin L/L Anh Huøng 603-396-4951, 603647-7491

650-30L-061905/174001

Caàn thôï Nail Nöõ laøm xuyeân bang nhaän training. Löông baûo ñaûm töø $3500 - $4000. L/L Ann: 606571-1732, cell 606-326-0017

650-28L-070305/176039

Lôùp caét toùc caên baûn vaø naâng cao tay ngheà. Khai giaûng vaøo thaùng 9. Giaù sale $399- regular $950. Caàn ghi danh tröôùc. LL: Tröôøng Thi Studio. 714-322-6691

650-14L-070305/176043

Caàn thôï Toùc Caàn thôï gaáp tieäm Platinum trong khu chôï Ñaø Laït, part-time or fulltime OK. Xin LL: 714-9144158 Kelly

650-14L-070305/176058

Barber Lahara/Beach. Caàn thôï nöõ/nam. Full/part time, bieát English. Öu tieân ai ôû Fullerton/Anaheim. L/L day: 562-691-2546, toái: 714-799-4317, 724-1095

650-14L-070305/176076

650-14L-070305/176087 650-28L-062905/175565

Tieä m Nails vuø n g Huntington Beach, caàn gaáp thôï nöõ KN laøm pink, white, löông cao, tip haäu. L/L 714-968-0914 W, 714-4142965 C

650-14L-070505/176169

Nailspa shopping Mission Viejo caùch Bolsa 20' khaùch sang, tip haäu, caàn gaáp thôï nöõ K/N boät, PE/ MA, FT/ PT, bao löông theo khaû naêng, closed Sunday. L/L 714-797-4855

650-14L-070505/176190

Caàn thôï nail kinh nghieäm bao $800/ 6 ngaøy, coù choã ôû, xe ñöa ñoùn. L/L (w) 317-328-2874, (c) 317-225-8377

650-14L-070505/176194

Caàn thôï nail bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm khaùch Myõ traéng vaø Meã, neáu caàn bao löông. Goïi Nhung 562-943-7722, cell 714310-1050

650-14L-070505/176206

Huong ‘s Hair & Nails raát ñoâng khaùch trong khu chôï Phaùt Taøi caàn thôï F/T or P/T caàn coù kinh nghieä m . Löông cao, xin goï i Höông 714-899-1064, cell 714260-3757

650-14L-070505/176220

Nail Care. Caàn 2 thôï nöõ laøm boät P/W vaø tay chaân nöôùc, bieát laøm waxing caøng toát, bao löông $500-$550 moät tuaàn. L/L 949770-6863, after 7pm 714-4689115

650-14L-070505/176233

NAILS Caàn thôï nöõ treû kinh nghieäm full time 6 ngaøy only. Trong Montebello Mall. Löông töø $700 - $900/tuaàn. Khoâng bao. Goïi töø 10 AM ñeán 9PM. L/L: 323-8889953

650-28L-070505/176238

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát, bao löông $550. Monterey Park laùi khoaûng 35 phuùt. L/L Haøng 661251-8415 (8PM - 11PM), cell 661-993-1695

650-14L-070505/176239

Tieäm Nail ñoâng khaùch vuøng bieån Santa Monica caàn thôï boät & tay chaân nöôùc kinh nghieäm bieát Wax Massage caøng toát. Bao löông tuøy khaû naêng. 310-576-7090, 818730-7839 Caàn thôï Nail boät hoaëc chaân tay nöôùc laøm ôû Palm Spring khaùch sang tip haäu 1 tuaàn veà moät laàn coù choã ôû môùi ra tröôøng OK. L/L B Jade: 760-779-0505 hoaëc C: 714-933-8635

650-28L-062905/175588

NAILS Tieäm Nail vuøng Culver City, caàn thôï nam löông cao, tip haäu, nöõ K/N ñaép boät, chaân tay nöôùc, bao löông hay chia. L/L Linh 310838-8853

650-14L-070505/176159

Tieäm trong khu chôï Alberson’s vuøng Fountain Valley, caàn thôï nail nöõ. Xin lieân laïc Kim 714-8393155, cell 362-1326

650-14L-070505/176245

Caàn thôï Nail coù K.N laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Vuøng Myõ Traéng, coù choã ôû ñaøng hoaøng, ñi xe chung, tieåu bang IN. Bao löông $3200 up. L/L TONY 270-8607068

650-14L-070405/176111

650-28L-070505/176282

NAILS Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Bell gaàn bicycle, caàn thôï nam, nöõ kinh nghieäm, boät, nöôùc bao löông $500 tuaàn/ off 1 ngaøy, vuøng Rosemead ñi chung xe. L/L 323773-1918

650-14L-070605/176381

BAO $500/W Tieäm raát ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc caùch Bolsa 20 phuùt. L/L: 310-549-0911 W, 562-439-5714 H 650-28L-070605/176389

Tieäm nail caàn thôï chaân tay nöôùc môùi ra tröôøng OK, boät bieát traéng hoàng bao löông. Dö baùn 10 baøn gheá nail tuû sôn. L/L Philip 714771-3138 650-28L-070605/176395

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia. L/L: 908-403-0438 650-28L-070605/176402

Caàn thôï nail gaáp kinh nghieäm Nam or Nöõ laøm taïi Super Walmart tieå u bang Arkansas ñoâng khaùch walk-in löông $700 6 ngaøy, bao luoân choã ôû, chuû vui veû lieân laïc chuû tieäm teân Long 817-234-9987 business or 214402-4671 cell 650-14L-070605/176412

CAÀN GAÁP 2 thôï full time, 1 part time tay chaân nöôùc vuøng Long Beach. L/L Tammy 714-4175909 650-21L-070605/176418

Tieäm Nail vuøng Pasadena tip cao, caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät, facial vaø wax caøng toát. L/L: 626975-2687, 626-216-8055 650-14L-070605/176425

Caàn thôï laøm chaân tay nöôùc. Bieát laøm moùng boät vuøng Whittier. L/ L Mimi 562-698-0788 (9:30AM - 6:30PM). Thöù Hai - thöù Baûy 650-14L-070605/176427

Palm Springs caàn thôï Nöõ coù K/ N boät. (K/N pink & white hoaëc wax caøng toát). Löông töø $700 $900/tuaàn. Khu du lòch. Tip cao. Coù choã ôû toát. Ñi veà vôùi chuû. L/L: 760-416-2426, 760-416-1088 650-14L-070605/176432

Caàn gaáp moät thôï nail Nöõ ñi xuyeân bang bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, bao coù choã aên ôû. Laøm khu Myõ Traéng, xin lieân laïc 708-5358620 or 708-945-2656 650-14L-070605/176433

FINEST NAILS Caàn thôï nöõ boät, thôï tay chaân nöôùc, thôï Facial Waxing full time/ part time. Bao löông cao vuøng Irvine, Costa Mesa, Huntington Beach. L/L: 714-454-4857, 714653-8275 650-28L-070605/176434

NAILS Caàn thôï Nails kinh nghieäm, vuøng Myõ Traéng, bao löông, xe ñöa röôùc, coù choã ôû ñaøng hoaøng. Xin goïi Kathy: 574-266-6587 (B), 574-206-1029 (H), 574-3296903 (C)

650-14L-070605/176462

650-7L-070405/176120 650-14L-070505/176287

650-28L-070605/176483

Caàn thôï Nails gaáp X.B. IL vaø MI. Ñaûm baûo löông cao. Xin LL Tuan 313-258-2784

650-14L-070605/176484

Tieäm Nails ôû Corona coù nhieàu khaùch caàn thôï chaân tay nöôùc. Khoâng ñoùn thôï. Xe ñi töï tuùc, goïi 714-757-2596 hoaëc 951-2798146

650-14L-070405/176123 650-14L-070505/176289

650-15L-070105/175983

650-14L-070605/176506

650-14L-070505/176125

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bieát veõ, bao löông $450 moät tuaàn treân aên chia, caùch Bolsa 15 phuùt, chuû vui veõ. L/L Tuù 714-422-6403

650-14L-070505/176130

650-7L-070105/175989

Caàn thôï Nails laøm Mall West Covina kinh nghieäm boät chaân tay nöôùc. Bao löông $600 and/up. Lieân laïc Nancy 626-960-8089, 626-373-4845, 626-917-5923

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP. Tieäm Nail vuøng OKRON - OHIO. Khu Myõ Traéng. Ñoâng khaùch, tip cao. Caàn thôï Nam/Nöõ KN moùng boät. Bao löông/aên chia. L/L coâ Chaâu: 330628-5333 (W), 419-509-5463 (Cell)

650-14L-070505/176133

Corona caàn thôï boät P/W vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm löông töø $800 trôû leân. Lieân laïc bus: 951493-6744 or 951-310-1875

650-36L-062605/175118

650-14L-070505/176135

650-14L-070305/175997

Caàn gaáp thôï nail ôû vuøng caùch LA 3 tieáng laùi xe. Lieân laïc Nancy. Tieäm: 559-583-8454, cell:714230-5566 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-070605/176487

Hair Nail shopping lôùn coù chôï caàn thôï Nail Nöõ Ma/Ped môùi coù baèng seõ train. Thôï Hair môùi coù baèng OK. Phone 714-251-8565

650-28L-070105/175896

Caàn thôï Nail coù baèng Kansas, löông töø $1000 trôû leân moãi tuaàn or bao löông $1000 moãi tuaàn. Neáu ai coù baèng toùc seõ giuùp ñoåi baèng Kansas. Lieân laïc tieäm: 785272-0304, lieân laïc chò Quyeân nhaø: 785-234-8008

Môû tieäm nail, quyù vò caàn ñòa ñieåm toát, môû tieäm nail trong shopping goïi Tomle 714-799-4040 ñeå bieát theâm chi tieát

650-28L-062605/175044

650-28L-070605/176376

Caàn thôï nails nöõ laøm tay chaân nöôùc, vuøng Fresno caùch Bolsa 4 tieáng, coù choã aên ôû. LL: Bình 714468-7593 (cell), 559-292-2349 (tieäm)

Tieäm Nails vuøng Orange ñoái dieän Main Place Mall caàn thôï nöõ bieát caû 2 boä t vaø facial coù kinh nghieäm. L/L Hieäp 714-558-1899, 262-6584

650-7L-062905/175641

650-34L-061905/173995

INDIANA. Caàn gaáp thôï nail K/N laøm trong mall, khu Myõ traéng, tip haäu, aên chia hoaëc bao löông $3000-$3200/thaùng. 317-8590590 (W), 317-523-3582 (C)

650-14L-070305/176031

Caàn gaáp thôï nails nöõ coù kinh nghieäm laøm khu Myõ traéng. Tieäm ñoâng khaùch tip cao. Giaù Nails 30/18 - ped- man 15-27, löông $700-$1000 week, bao löông $700/6 ngaøy. Tieåu bang Wisconsin. WI Tieäm 262-695-6197, cell: 262893-0465

Xuyeân bang caàn thôï nail nam nöõ coù kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc aên chia 6/4 hoaëc bao löông $800/tuaàn, hôn chia 6/4, tip cao choã laøm thoaõi maùi, coù choã ôû ñaøng hoaøng. LL: 256-355-8028 hay 256-895-0903

650-28L-062405/174977

HESPRIA vaø APPLE VALLEY. Caàn thôï coù kinh nghieäm vaø khaù tieáng Anh. Lieân laïc 760-9477555

650-14L-070305/176023

Caàn thôï Nail boät vaø tay chaân nöôùc, waxing vaø facial vuøng LA.. Trong Shopping Meã, khaùch ñoâng & Tip haäu, caùch Rosemead 10 phuùt, Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. LL: 323-263-3238, or 714-933-0740

650-14L-070505/176140

TB. Wisconsin caàn thôï nail gaáp, kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ training, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng, coù choã aên ôû. L/L 715-529-0750 & 715-215-0479

650-28L-062405/174822

650-28L-062405/174908

Tieäm Nails vuøng Palm dale, khu myõ traéng. Giaù cao, tip haäu, caàn nhieàu thôï boät coù baèng wax caøng toát. Xin LL Phöôïng 661-9472462 or 661-317-6978, 661317-6710, 661-317-6710.

650-28L-070305/176017

WEST VIRGINA NAILS Caàn gaáp thôï kinh nghieäm ñi xuyeân bang, bao löông $3600/ thaùng. Baûo ñaûm löông luùc naøo cuõng hôn, tip haäu. LL: lieân laïc cell: 304-266-2532, home phone: 304-842-2743

650-14L-070305/176026

Caàn thôï nam nöõ veà boät tay chaân nöôùc, facial, waxing. Löông caên baûn $500 - $700/W. L/L: 323756-9888, 909-434-3754, 951922-6868 650-7L-062405/174831

650-21L-052005/169574

Caàn thôï Nail gaáp laøm trong WalMart ôû New Mexico bao löông $750/1 tuaàn. Coù choã ôû, xin lieân laïc: 505-325-3384 w, 774-2530484 cell

650-14L-070305/176004

Caà n nhieà u thôï nail coù kinh nghieäm, coù baèng facial caøng toát, bao löông $750/tuaàn, laøm caùch Bolsa 4 tieáng, xin lieân laïc 928317-1708

Caàn thôï nail kinh nghieäm laøm boät, Pink & white, tay chaân nöôùc, vuøng Laguna Hills (caùch Bolsa 20 phuùt), caàn bieát tieáng Anh. Lieân laïc coâ Noel: 714-658-4922

650-16L-062905/175610

650-14L-010605/150448

650-7L-020205/153997

650-36L-062705/175257

650-28L-062305/174658

Trong khu Bolsa caàn gaáp thôï toùc kinh nghieäm. Bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Tieäm /cho möôùn station $85/tuaàn. LL 714-531-7032 hoaëc 263-5118 DVD maãu veõ Nail $100/3 ñóa (hôn 800 maãu: hoa, hoa vaên, thuù, leã hoäi, töï do). Taëng 1 DVD veõ caê n baû n . LL(Linh) 714-5313830, 714-251-0744

650-21L-062705/175252

Tieäm nail vuøng Glendora (khu Myõ traéng), caàn thôï nöõ laøm boät & wax, full time or part time. Goïi Lanky 626-255-3287, office 626914-6211

650-28L-062805/175442

NAILS NAILS NAILS Tieä m nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Beverly Hills caàn gaáp thôï Nöõ LL: 310-274-1901, 562-644-5204

650-56L-052704/120245

650-28L-062705/175210

Caàn thôï Nail laøm trong mall ôû tieåu bang PA. Bao löông $800/ tuaàn hôn aên chia 6/4. Work: 570546-2999, cell: 714-331-9072

Tieäm Hair Perfection caàn thôï toùc bieát laøm Nail, facial vaø thôï phuï bieát laøm receptionist . Bao hoaëc aên chia. Tieäm coù cho rent Station reû. Xin LL: 714-292-2616

650-20L-042605/165690

Caà n thôï nails nam, nöõ kinh nghieäm, bao löông $3,000/mo., treân aên chia, coù phoøng rieâng, giaù nails cao, khaùch Myõ traéng. Xin lieân laïc 207-621-0743

650-56L-062105/174277

650-14L-032405/160572

650-90L-022904/106608

650-14L-062705/175149

650-28L-062005/174042

Caàn 1 ngöôøi ñaøn baø bao aên ôû, doïn deïp nhaø giöõ 2 em beù bao löông $1200/thaùng. (Baltimore). Soá tieäm: 410-922-2702, call: 410-499-8266

650-28L-070505/176138

Caàn nhieàu thôï Nail Nöõ xuyeân bang (Baltimore) caàn bao löông coù choã aên choã ôû. Xin goïi tieäm phone: 410-922-2702, cell 410499-8266

650-28L-070605/176309

Caàn thôï Nails Nöõ K/N laøm tay chaân nöôùc. Full or part time. Löông $550 - $600/tuaàn. Vuøng (714) ñi chung xe moãi ngaøy. L/ L: 951-308-1580 or 714-4682001

650-14L-070605/176335

Tieä m Nail Costa Mesa ñoâ n g khaùch caàn gaáp thôï boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc. LL: 949515-2178

650-14L-070605/176507

650-7L-070605/176341

TIEÄM NAILS VUØNG BELLGARDEN CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Löông $600 - $800/M vaø thôï tay chaâ n nöôù c . Khoâ n g caà n kinh nghieäm. 323-560-2258, 562276-5540

650-14L-070605/176353

Luyeän thi laáy baèng toùc, facial, nails cuûa State Board. Baûo ñaûm ñaäu. Xin LL Mr Bình. 714-3621973

650-14L-070605/176508

650-14L-070605/176355

Tieäm nail vuøng Westwood khu Myõ traéng caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc, boät caøng toát. L/laïc 310474-3346

650-21L-070605/176359

Caàn thôï Nails Nöõ xuyeân bang CO. Bao $3000. Kinh nghieäm boät tay chaân. Khu Myõ Traéng. Tip cao, sang troïng. L/L cell: 970-3896143, bus: 970-845-7272

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-070605/176509

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-070705/176733

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-070805/176982

650-30L-070805/176984

650-14L-070805/176742

Caàn gaáp thôï nail bao löông $600$800 tuøy khaû naêng bieát wax caøng toát, vuøng El Centro gaàn San Diego. L/L 858-205-0745, 760482-0870

650-14L-070805/176744

650-14L-070605/176511

Caàn thôï nails. Caàn thôï boät coù kinh nghieäm bieát airbrush, thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm 2 moùng boät treân chaân, thôï wax coù baèng, löông $700/tuaàn and up. L/L 310613-4234 (cell), 714-392-4434 (cell)

650-14L-070805/176751

650-5L-070705/176528

BAKERSFIELD. Tieäm nail ñoâng khaùch caàn thôï nam + nöõ + boät + tay chaân nöôùc, coù choã aên ôû moãi ngöôøi moät phoøng rieâng, nghæ chuû nhöït, caùch Bolsa 2:00 giôø laùi xe. Thanh W 661-324-5750, cell 714-876-8118

650-14L-070705/176529

NAIL OHIO Caàn thôï nöõ kinh nghieäm, coù baèng Ohio, bao löông $4000 trôû leân, coù choã aên & ôû. L/L Vicky 330324-5611, 330-499-1199

650-14L-070705/176538

Santa Ana caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm. Bao löông. Bus: 714285-0282, cell: 714-414-6545

650-14L-070705/176568

Hair & Nails Anaheim - Fullerton goùc Orangethorpe vaø Brookhurst nhieàu khaùch walk-in, caàn thôï toùc bieát laøm nail moùng boät kinh nghieäm, bao löông cao hoaëc aên chia. L/L Kimie B/S 714-8794858, cell 714-397-0858

650-14L-070705/176569

Vuøng West Wood nail spa ñoâng khaùch, tip cao, caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, full - part time. Lieân laïc 310-475-3600 töø 10am7pm Tina

650-14L-070705/176586

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm moùng boät vaø tay chaân nöôùc full time vuøng Lomita. Nghæ CN. Bao löông hoaëc aên chia 6 1/2 phaûi laõnh check (1099) hoaëc W2 (OK). Lieân laïc 310-404-7866

650-14L-070705/176593

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät bieát laøm tay chaân nöôùc. Laøm caån thaän. Khu Myõ Traéng. Tips cao. Löông $700 - $1000 tuaàn 6 ngaøy. Michigan. 269-982-3466, 269428-0552 650-7D1567-070705/176597

Tieäm Nail khu Myõ Traéng. Raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï K/N boät tay chaân, wax. Löông baûo ñaûm $650 up, seõ bao löông neáu caàn caùch Bolsa 35 phuùt. L/L coâ Trinh cell: 909-225-9802, bus: 951479-0259 650-14L-070705/176599

ONTARIO MANICURIST. Khu shopping center. Ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nam Nöõ gioûi boät airbrush waxing (with license) caùch Bolsa 40'. Ñi chung xe. Caàn chuû bao löông tuøy khaû naêng. Xin L/L: 909-357-3125 bus, 714-653-8369 cell

650-14L-070705/176603

Vuøng San Clemente caàn thôï boät laøm luoân tay chaân nöôùc. Bieát Waxing caøng toát. Bao löông tuøy khaû naêng. Ñi chung xe, xin L/L: 714-981-2041

650-14L-070705/176615

Caàn thôï nail bao löông 25003000/month, laøm pink/ white, bieát veõ, tieäm vuøng Fresno caùch Los 3 hours. L/L Bình 323-6878993 or 559-637-1674

650-28L-070705/176664

Vuøng Redondo Beach caàn thôï boät traéng hoàng & tay chaân nöôùc. L/ L Nina 310-921-6447

650-14L-070705/176668

Caàn thôï nail treû nam/ nöõ gioûi boät, tay chaân nöôùc, air brush, FT/PT vuøng traéng, löông cao, tip haäu, bao löông hoaëc aên chia. L/ L 714-369-3658

650-28L-070705/176671

Caàn gaáp thôï nails P/W boät & tay chaân nöôùc kinh nghieäm vuøng Mission Viejo, bao löông aên chia tuøy theo khaû naêng. L/L 949-8889965 (work), 949-232-8856 (cell)

650-14L-070705/176680

BAKERSFIELD Tieäm Nail khu Myõ traéng, caàn gaáp thôï boät & nöôùc, baûo ñaûm löông $2500/thaùng trôû leân, coù choã aên ôû. L/L Lisa work 661-588-9746, cell 661-364-9922

650-14L-070705/176711

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bieát boät, wax, nöôùc caøng toát. Lôùn tuoåi OK. Full time/part time. Tieäm trong shopping center. L/L: 310830-5499 hoaëc 310-386-4384

MICHIGAN Caàn thôï nail xuyeân bang, coù choã aê n ôû , bao löông $3000 moä t thaùng, hoaëc aên chia tuøy theo kinh nghieäm. L/L Sang W 810-7426966, cl 810-348-5856

650-28L-070805/176773

Caàn thôï nails xuyeân bang kinh nghieäm bao löông khoâng kinh nghieäm seõ training. Xin L/L 714657-2935

650-14L-070805/176774

650-7L-070805/176995

Tieäm ñoâng khaùch vuøng Meã caùch Bolsa 25 phuùt, caàn gaáp nhieàu thôï K/N tay chaân nöôùc vaø thôï boät bieát airbrush, löông baûo ñaûm. Xin L/L 714-728-9096

NAIL Tieäm vuøng Lake Forest caàn thôï boät kinh nghieäm P/W vaø thôï tay chaân nöôùc, bao löông cao. Goïi Ñöùc 714-468-7709 or 534-6001

650-14L-071005/177070

650-7L-071105/177126

NAIL MICHIGAN ñoâng khaùch tip cao. Caàn thôï nöõ nam hoaëc ñoâi vôï choàng coù kinh nghieäm. Laøm trong mall bao löông $750 & up. Coù choã ôû. L/L Thaûo W: 810-3858755, cell: 517-392-2275

650-14L-071005/177021

650-21L-070805/176784

650-14L-070805/176785

Tieäm Nail vuøng L.A caàn thôï boät coù kinh nghieäm nam hoaëc nöõ, tieäm ñoâng khaùch, löông treân $700/tuaàn, neáu caàn bao löông. L/L 323-777-1757, cell 310-9510961

650-14L-070805/176796

Nails & Spa. Caàn nhieàu thôï boät nöõ kinh nghieäm P/W, facial, waxing, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, bao $500/tuaàn, caùch Little SG 10 phuùt. 714-892-8201 or 714-331-6258

650-14L-070805/176801

BARBER TRAINING Giaû n g vieâ n nhieà u naê m kinh nghieäm coù baèng Instructor nhaän training cho ñeán khi thaønh ngheà Barber. L/L Jimmy Pro Barber. 7132 Garden Grove goùc Goldenwest, phone 714-7979719

650-14L-070805/176804

650-7L-071005/177034

Caàn thôï nöõ laøm Toùc vaø Moùng boät gioûi, chuû bao löông ñi chung xe vôùi chuû. Caùch Bolsa 20 phuùt. Tip cao. L/laïc: 949-597-9179 tieäm, 714-323-7909 (sau 9 giôø PM)

650-14L-070805/176819

650-14L-070805/176825

Caàn thôï Nails cho tieäm ñoâng khaùch walk-in nhieàu, gaàn phi tröôøng LAX. Löông treân $500, caàn bao löông. L/L: 310-6740316 W

650-14L-070805/176830

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát chaân tay nöôùc vaø boät. Bao löông treân $500. Lieân laïc coâ Trang 323258-9269

650-14L-070805/176874

Tieä m Nails trong mall ñoâ n g khaùch caàn thôï Nails nöõ bieát laøm Wax bao löông $600 1 tuaàn hôn aên chia caùch Bolsa 20 phuùt. L/L Kim tieäm: 562-634-6245, nhaø: 714-636-1776

650-14L-070805/176923

Tieäm Nail vuøng Temecula khu Wal-Mart, ñoâng khaùch, tip nhieàu, Myõ traéng, caàn thôï boät nam, nöõ bao löông $700/W treân aên chia, laøm vieäc thoaûi maùi. L/L 951-303-1828 W, Coâ Ann 951-454-8164 cell

650-14L-070805/176949

Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc, waxing, fill chuùt ñænh, ñi xe chung. 949-369-9469, 714-4484286 cell

650-14L-070805/176956

Caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc tieäm ôû Downey, nhieàu tieàn tips, giaù coøn OK, môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc 562-869-9498

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-071005/177037

650-14L-071005/177042

HAIR & NAILS Caàn thôï nail vaø chaân tay nöôùc. Laøm cuoái tuaàn thöù Saùu, thöù Baûy. L/L Nikki: 714-522-4432, cell: 714-360-6118 650-7L-071005/177044

Caàn thôï Boät bieát laøm pink + W, silk vaø nöôùc vaø thôï tay chaân nöôùc, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu caùch Bolsa 15 phuùt. L/L: 949394-8806

650-14L-071005/177048

LAKE FOREST. Nail khu shopping Ross, Sav-On, caùch Bolsa 20', gaàn freeway 5, ñoâng walkins. Caàn gaáp thôï boät nöõ, bieát waxing caøng toát. Löông $500 $700. 949-581-1178, 714-5850896 toái 650-14L-071005/177057

Vuøng Myõ Traéng caàn thôï boät, tay chaân nöôùc coù baèng Facial, bao löông cao. Caùch Bolsa 20 phuùt. L/L: 714-319-0498 650-7L-071005/177058

Caàn moät ngöôøi giöõ treû môùi sinh, bao aên ôû. Löông thaùng $1200. Caàn thôï nail kinh nghieäm bao löông töø $600 - $1000. L/L anh Kieân tieäm: 845-774-3357, cell: 845-633-3069 650-14L-071005/177064

CAÀ N GAÁ P . Tieä m nail vuø n g Hawthorne caàn gaáp thôï nail boät vaø chaân tay nöôùc. Full time hoaëc part time. Bao löông. Tieäm raát ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu. Lieân laïc Kim: 310-644-0333 (W), 310-370-5854 (H) 650-7L-071005/177067

Caàn thôï nöõ boät hai maøu coù kinh nghieäm bao löông. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Vuøng Myõ Traéng. Lieân laïc Kim tieäm: 562-4944632, nhaø: 714-687-0948 sau 8 giôø PM

Caàn gaáp thôï nöõ bieát chuùt ít fill. Tieäm gaàn Bolsa, bao löông $400/ tuaàn. Coâ Ti 714-458-7909, 7992627

650-14L-071105/177237

Tieäm Nails ñoâng khaùch tip haäu, caàn thôï nöõ kinh nghieäm, bao löông neáu caàn, öu tieân vuøng 310. Lieân laïc Sa 310-891-3316, 310347-1401

650-7L-071005/177094

NAILS Caàn gaáp thôï nails nöõ coù kinh nghieäm boät, waxing, vuøng Fresno, caùch Santa Ana 31/2 hrs., bao löông $600-$700/week, coù choã ôû. L/L 626-203-8181

650-7L-071105/177241

650-7L-071105/177242

Caàn thôï nail nöõ, tieäm sang caùch LA 10 phuùt, baûo ñaûm löông cao, tip haäu, caàn thôï nöõ vuøng Santa Ana bieát laøm boät gioûi, coù theå ñi xe chung. L/L Tuaán 818-5577774 hay 323-256-8284 650-7L-071105/177099

LONG BEACH. Vuøng bieån, khu Myõ traéng, caàn gaáp thôï bieát P/ W, waxing, ñoâng khaùch walkin, löông cao, tip haäu. L/L 714251-0469, (w) 562-439-2274 650-14L-071105/177103

TIEÄM NAIL VUØNG CORONA caùch Bolsa 30 phuùt trong khu shopping center, caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc, löông caên baûn $600-$800/tuaàn. Goïi (W) 951-734-5885, (C) 909525-6261

650-14L-071105/177243

650-7L-071105/177105

Hair Nails Tustin caàn thôï nail kinh nghieäm, gioûi boät laøm luoân chaân tay nöôùc, bao löông hôn aên chia. Phone tieäm 714-731-7190, cell 714-273-5770 650-7L-071105/177109

Fontana caàn gaáp thôï nail tay chaân nöôùc kinh nghieäm vaø khoâng seõ höôùng daãn, löông $400 tôùi $600 moät tuaàn, caùch Bolsa 40 phuùt, ñi chung xe vôùi chuû. L/L Thanh 714-883-6588, 883-6587

650-21L-071105/177244

650-7L-071105/177111

650-36L-071105/177246

Tieäm Nail Myõ traéng, caùch Bolsa 15' caàn thôï nail kinh nghieäm boät, laøm luoân tay chaân nöôùc, bao löông. Goïi 562-425-6299, 714369-4980 650-7L-071105/177115

Coù lôùp höôùng daãn cho caùc baïn môùi coù license nails: boät, silk, giaù caû nheï nhaøng, taän taâm, seõ coù vieäc laøm. Lieân laïc Holly 714633-3696 650-7L-071105/177119

Nail caùch Bolsa 10 phuùt caàn thôï nöõ gioûi boät, waxing, löông cao, tip nhieàu, khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. Goïi Tina 714-290-4636 650-5L-071105/177120

Tieäm Nail Santa Ana caàn 1 thôï nöõ laøm boät & nöôùc $450 and up 1 tuaàn laøm 5 hoaëc 6 ngaøy, nghæ chuû nhaät. Lieân laïc Phöông 714549-4488

Tieäm nail vuøng Hawthorne caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, coù spa, caàn seõ bao löông cuoái tuaàn hoaëc caû tuaàn. Phone W 310-219-0222, H 310618-4981

650-7L-071105/177210

NAILS. Tieäm Nail vuøng Myõ traéng, caùch Westminster 40 phuùt, coù xe ñi chung, caàn thôï tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm. Ngaøy 949498-4144, ñeâm 949-456-6818

650-7L-071205/177382

Nails Torrance, khaùch traéng, lòch söï, tip cao, thôï hoøa ñoàng vui veû, caàn thôï boät + nöôùc. Xin goïi A. Sôn 310-567-3084 (C), 310373-9031 (T), öu tieân thôï gaàn Torrance, Lanwndale, Hawthorne, Gardena.. 650-7L-071205/177386

Long Beach Hair Salon needs nail tech booth rental $100 per week. Call Jesslyn at 310-463-0369 or 562-790-8850 650-7L-071205/177388

650-14L-071205/177394

650-7L-071205/177398

NAILS Vuøng Orange City ñang ñoâng khaù c h caà n gaá p thôï nöõ kinh nghieäm waxing + facial, moùng boät vaø thôï tay chaân nöôùc, bao löông tuøy khaû naêng. L/L Kim: 714-925-4408 650-7L-071205/177403

Tieä m Tustin gaà n Seventeen Street F/W 55, 405 vaø Irvine caàn rent station, vuøng sang, tip cao, hoaëc aên chia toùc + nail F.C wax. Karen 949-833-3855, 714-7283921 650-7L-071205/177410

Caàn thôï Nail Nöõ vôï choàng coù kinh nghieäm. Bao löông 6 ngaøy moät tuaàn $700 cho thôï nöõ, nam $600 laøm ôû New Jersey giaù $25$15, coù choã aên ôû, ñi chung xe. Khoâng kinh nghieäm OK. L/L: 609-658-7416

650-7L-071205/177318

Tieäm 8 Spa chair, ñeïp sang caùch Bolsa 20' caàn thôï K/N boät ñoâng khaùch walk-in, tip haäu bao löông $500/$600 tuøy kinh nghieäm. Ñi chung vôùi chuû. L/L: 714-2517578 or 714-757-0967

650-14L-071205/177332

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang AZ. Khu Myõ Traéng. Tip cao coù choã ôû. Phoøng rieâng. Löông bao hoaëc chia. Goïi Tuaán 602-502-1128

650-14L-071205/177334

650-28L-071205/177412

650-5L-071205/177426

NAIL trong mall shopping raát caàn thôï boät, wax, pedicure, xe loâng. Raát ñoâng (tip) 15' Bolsa, full, part, $450 - $800/week. 714260-5184, 714-308-0763, 714893-5184 8PM 650-7L-071205/177434

Caàn thôï Nail, Facial, Massage cho moät day spa raát lôùn ôû Palm Spring löông boång cao, xin lieân laïc Tanya 714-313-5537 650-14L-071205/177436

Hair - Nails caàn gaáp thôï nail nam nöõ, KN, boät, bao löông, tuøy khaû naêng, caàn 1 thôï toùc môùi ra tröôøng seõ training, ñi chung xe. L/L 714876-3647 or 562-908-0493 650-7L-071205/177438

Tieäm nails vuøng Los Angeles caàn moät thôï nöõ. Tieäm ñoâng khaùch löông $500 moät tuaàn. 323-7339965 W, 310-619-9450 cell 650-7L-071205/177440

650-7L-071205/177257

Hair - Nails caàn gaáp thôï nail nam nöõ KN boät, bao löông, tuøy khaû naêng, caàn 1 thôï toùc môùi ra tröôøng seõ training. L/L 714-876-3647 or 562-908-0493

Tieäm Nail ñoâng khaùch sang, tip cao. Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät P/ W. Laøm luoân tay chaân nöôùc full/ part time. Bao löông hoaëc aên chia. L/L 714-249-0432

650-5L-071205/177337

650-7L-071205/177446

650-7L-071205/177262

Caàn thôï nails kinh nghieäm nam/ nöõ gaáp, laøm vieäc full-time hay part-time, löông töø $500 1 tuaàn trôø leân. Xin L/L B: 714-839-6920, H: 714-530-3386

Caàn thôï boät vaø tay chaân FT & PT, öu tieân thôï ôû Los or Torrance, tieäm ôû Los, Santa Ana ñi xe chung. L/L 310-470-9788 sau 9g 714-414-5807

650-7L-071105/177201

NAILS Caàn 1 thôï tay chaân nöôùc vuøng Lahabra tip haäu, nghæ chuû nhaät, môùi ra tröôøng OK. 626-242-5766, 626-242-5607

650-6D167-071205/177381

NAIL TRONG MALL. Caàn 2 thôï nöõ coù KN 2 naêm trôû leân, bang Illinois, bao löông $3200/thaùng, choã ôû FREE. Lieân laïc Lynn: 217223-5029, after 9PM 217-2289247

650-7L-071205/177309

Caàn thôï K/N boät, nöôùc Nam Nöõ. Tieäm vuøng Murrieta. Khu chôï Ralph ñoâng khaùch caùch Bolsa 55'. Ñi chung xe. Bao löông. L/ L: 951-678-7355 (W), 951-3236459

650-7L-071205/177328

CAÀN THÔÏ GAÁP. Thôï nam gioûi boät, bieát Airbrush, bao löông $90/ ngaøy, thôï nöõ tay chaân nöôùc löông $75-$80/ngaøy, bieát boät, eyebrow löông cao hôn. Goïi 310-4196456 (W)

650-7L-071205/177379

Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm khu Myõ Traéng laøm 6 ngaøy, löông töø $800 ñeán $1000 1 tuaàn, tip haäu. 812-339-7318 work, 812-2195317 cell

Caàn gaáp thôï pink/white tay chaân nöôùc, facial, waxing gioûi. Vuøng Myõ Traéng. Löông cao. Tip haäu bao löông $400/$500 T. Goùc Bolsa - Goldenwest. L/L Ngoïc W: 714-898-2426, H: 898-4897

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Torrance, caàn 1 thôï nöõ laøm boät, khoâng caàn K/N, 1 thôï laøm tay chaân, khoâng khí gia ñình. L/L Cao or AÂn W 310-326-6655, H 562-866-8746, closed Sunday 650-7L-071205/177254

650-7L-071205/177365

MANICURIST vuøng traéng, caùch Little Saigon 20', caàn gaáp thôï nöõ nails kinh nghieäm hoaëc môùi coù license bieát massage caøng toát, tip cao, bao löông. L/L 714-8939670

650-5L-071205/177303

650-7L-071205/177327

NAILS Tieäm nail trong mall vuøng Palmdale, caàn nhieàu thôï nail kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn, coù choã ôû, khoâng khí gia ñình. L/L Maãn 661-497-4781 (bus.), 323244-8650 cell

650-7L-071105/177200

Downey. Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc. Môùi ra tröôøng OK, seõ chæ daãn theâm. Tieäm ñoâng khaùch. L/ L Anh Ba: 562-923-5546 work, 562-841-3237 cell

Vuøng Lamirada caàn thôï nail tay chaân nöôùc, bieát waxing caøng toát, laøm full/ part-time hoaëc cuoái tuaàn. Xin L/L Vaân 714-994-3866

650-28L-071105/177198

650-14L-071205/177359

Caàn thôï nail nöõ coù choã ôû, bao löông cao, neáu coù baèng wax. L/ L ngaøy 760-342-8448 ñeâm, 760360-5752 ñi chung xe

650-7L-071205/177297

Caàn thôï Nail K.N. Bao löông $700 - $900 6 ngaøy. Coù choã aên ôû thoaûi maùi. Caàn theâm 1 thôï tay chaân nöôùc môùi ra tröôøng O.K. L/L Yen: 714-234-0513 ñeå lôøi nhaén

650-7L-071105/177249

650-7L-071205/177357

Tieäm nails vuøng Torrance caàn thôï kinh nghieäm P/W vaø thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm facial + waxing caøng toát. L/L Tracy 310400-2029

BAKERFIELD Caàn thôï Nail. Full time. Bao löông hoaëc chia. Khaùch sang. Tip haäu. 661-325-5265 hoaëc 661-4772366

650-14L-071205/177301

650-7L-071105/177248

650-7L-071205/177352

Caàn thôï boät chaân tay nöôùc. Bieát waxing caøng toát. Vuøng Orange caùch Bolsa 10 phuùt. Tieäm ñoâng khaùch. Lieân laïc Nancy 714-6342073

650-7L-071205/177295

Caàn thôï tay chaân nöôùc part time thöù (5, 6, 7). Tieäm ôû thaønh phoá South Gate caùch Bolsa 20'. Neáu caàn xin L/L: 562-529-7751 (W), 626-242-8082 (C)

650-7L-071105/177247

650-5L-071205/177349

Caàn thôï Nail ôû Arizona bao löông $700 moät tuaàn. L/L: 480-8928088, 480-236-2221

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc, laøm 5 ngaøy töø Wed-Sun, vuøng Laguna Beach sang troïng, tip cao. Jemy 714-785-0717

650-7L-071205/177298

650-7L-071105/177196

Caàn thôï nail tay chaân, boät, bieát wax vaø facial caøng toát, bao löông vuøng Valencia. L/L Vicky 661296-8828, 661-607-3318

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Traéng. Caàn nhieàu thôï boät K/N vaø thôï tay chaân nöôùc coù baèng Wax. Ñi chung xe vôùi chuû ôû vuøng (714). L/L Anh Taân: 714-7209140 (C), 951-674-8843 (B)

GORGEOUS HAIR & NAILS Caàn thôï Hair coù kinh nghieäm full time. Xin lieân laïc coâ Kimmi: 714892-9048

650-28L-071105/177194

650-7L-071105/177199

Caàn thôï boät laøm tay chaân nöôùc. Tieäm Costa Mesa caùch Bolsa 10ph. 949-631-7568 (day), (night) 714-210-9211. Laøm vôùi tính caùch gia ñình

Tieäm nail vuøng Bellflower caàn gaáp thôï Nam hoaëc Nöõ, income cao bao löông neáu caàn, xin lieân laïc 562-461-3878 hoaëc 714467-5862

CAÀN GAÁP. Nails Spa ñoâng khaùch, khu traéng, khaùch sang, caùch Bolsa 15 phuùt, caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm boät P&W, waxing facial & chaân tay nöôùc, löông $550-$700/tuaàn. L/L 562-4278223, 714-856-9436

BAKERSFIELD. Tieäm ñoâng khaùch, tips haäu ôû Bakersfield caùch Bolsa 2 tieáng, caàn thôï bieát laøm boät nöôùc, traéng hoàng, bao löông $650/wk hôn chia. L/L Kevin 661-607-3140

650-5L-071205/177287

650-7L-071205/177294

650-5L-071105/177192

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm, löông baûo ñaûm $700-$1000/w khoâng caàn baèng, khaùch traéng, tip haäu, chuû vui veû. Lieân laïc W 203-234-2551, cell 203-6065159

Thaønh phoá Mission Viejo tieäm Hair - N Nail coù station cho möôùn. L/L: 949-455-1977

650-7L-071205/177290

650-28L-071105/177190

650-28L-071105/177096

650-7L-071205/177279

Vuøng ORANGE, tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, full time only. Xin lieân laïc 714-7287013

650-7L-071105/177188

Caàn thôï nail xuyeân bang laøm ôû bang (Maryland), caàn thôï nail gaáp coù KN, bieát waxing caøng toát, bao löông hoaëc aên chia. L/L Jimmy 410-682-3052, 443-9398811

650-5L-071205/177278

650-7L-071205/177288

650-7L-071105/177186

Caàn thôï nail xuyeân bang, coù choã aên, ôû ñaøng hoaøng, vieäc laøm thoaûi maù i , bao löông, khoâ n g kinh nghieäm chuû training. Xin L/L B 205-428-5060, C 714-280-6879

650-7L-071205/177276

NAILS goùc Long Beach/Willow caàn gaáp thôï boät vaø nöôùc. Full hoaëc part time. Thôï Nam welcome. L/L 562-426-5756 (W), 714-213-1947 (cel)

Tieäm nails ñoâng khaùch Meã vuøng South Gate caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, bao löông $500 up a week. L/L David W 323564-4159, cell 310-531-0521 650-7L-071005/177095

650-7L-071205/177274

Tieäm toùc vuøng Cypress, khu Myõ traéng, tip cao, 10 phuùt laùi xe, caàn thôï toùc part time/ full time. Goïi Kim 714-890-5704, 714514-7345

Tieäm Nail ôû Garden Grove caàn thôï tay chaân nöôùc, xin goïi laïi soá phone 714-914-7634

650-28L-071105/177166

LAS VEGAS, Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vaø tay chaân nöôùc, bao löông $800/ w hoaëc hôn, öu tieân nöõ LL: Toni 702-838-5638, 951-454-7136

650-3L-071205/177271

Caàn thôï Nail vuøng Anaheim laøm vieäc par time or full time. Lieân laï c 714-535-1615, 714-6578806

650-28L-071105/177240

650-7L-071105/177165

NAILS LONG BEACH. Tieäm Nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, fulltime or part-time (6,7, CN). Tieäm ñoâng khaùch walk-in, bao löông $500-$600/week. L/L W 562426-5499, H 562-428-5563

650-14L-071205/177268

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn gaáp thôï Nails Nam - Nöõ, bieát laøm chaân tay nöôùc vaø boät coù kinh nghieäm. Tieäm ñoâng khaùch. Coù phoøng rieâng aên ôû thoaûi maùi. Bao löông hoaëc aên chia. Xin L/L chuù Haø 414-416-7970

Huntington Beach + Stanton caàn gaáp thôï kinh nghieäm bieát Hair + Nail Facial, Wax. Bao löông ñoâng khaùch. Tip haäu. Ann: 714-3779887, night: 714-991-6217

650-7L-071105/177163

650-7L-071005/177093

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

CAÀN GAÁP! CAÀN GAÁP! Caùch Bolsa & LA 25 phuùt (FWY 605 & 91 & 5) trong shopping lôùn, khaùch ñoâng, caàn nöõ K/N nöôùc - boät, löông cao. 714-2643075

Hair & Nails. Caàn thôï boät, thôï toùc, thôï tay chaân nöôùc, facial, waxing vaø salon manager vuøng Myõ traéng, baûo ñaûm löông cao. L/L Coâ Thu 949-348-8185, 949370-7784

650-7L-071005/177033

650-14L-070805/176809

Caàn thôï Toùc coù kinh nghieäm gioûi color bieát laøm Nails. Bao löông gaàn South Coast Plaza. L/L Tina 714-751-6028, cell 714-4696696

650-14L-071005/177092

Caàn thôï Nail xuyeân bang kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn trôû leân. Coù choã aên ôû. Neáu khoâng kinh nghieäm seõ training, cosign giôø. Xin lieân laïc 256-536-4912, 256-603-9556

SPA Caàn gaáp thôï nöõ boät K/N. Nöõ Ped/Ma coù baèng F/C bao löông. Tieäm sang ñeïp giaù cao, vuøng khaùch Myõ Traéng. L/L: 714623-3841, 714-636-9102

650-7L-071105/177224

650-7L-071105/177161

650-7L-071005/177024

TUSTIN Tieäm vuøng Myõ Traéng trong khu chôï Ralphs caùch Bolsa 15'. Caàn gaáp thôï nöõ bieát laøm boät laøm luoân tay chaân nöôùc. Bao löông. Goïi 714-573-0107 (bus), 949-7860983 (H)

650-14L-071105/177223

NAIL SPA Huntington Beach, tip haäu, caùch Bolsa 10', caà n thôï nöõ kinh nghieäm boät P/W, vaø 1 thôï chaân tay nöôùc, F/time, bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L 714-9018116 (W), 714-580-4130 (C)

Caàn thôï nail K/N vuøng Vannuys bao löông. L/L Hank 818-8977815, 714-251-8221 cell

COMMERCE Angel Nail gaàn fwy 710 caàn thôï full time. Khu shopping ñoâng khaùch chuû deã chòu, taän tình giuùp ñôõ. L/L coâ Haûi 9:30AM - 7:00PM 323-266-3316 (W), 989-598-7376 (cell) 650-56L-071005/177025

Caàn gaáp gaáp gaáp nhieàu thôï Nails KN X. Bang, bao löông $700/6n, khoâng khí gia ñình thoaûi maùi. Xin LL: 801-756-8008

Tieåu bang Indian caàn 2 thôï nail nam + nöõ coù kinh nghieäm, bao löông $3000/1 thaùng. Goïi Anh Huy nhaø 574-935-0142, tieäm 574-935-0193

650-7L-071105/177157

650-28L-071005/177023

Nail & Spa. Caàn nhieàu thôï boät nöõ kinh nghieäm facial, waxing, hair, bao $500-$600/tuaàn, khu Myõ traéng sang, caùch Little SG 25 phuùt 909-394-0809 or 714468-2485 Costa Mesa & Laguna Niguel. Tieäm Hair & Nails caàn thôï nöõ kinh nghieäm cho toùc & moùng boät. Bao löông. Tieäm 949-6423880, cell 949-302-2564

650-14L-071005/177091

Caàn gaáp thôï nail phaûi coù baèng Nevada, tieäm ôû Las Vegas seõ bao löông töø $800 hoaëc hôn tuøy theo kinh nghieäm. Xin goïi Haïnh 702-372-1436 day, 702-8390222 night. Thanks MICHIGAN Caàn thôï Nail Nam Nöõ coù kinh nghieäm. Bieát laøm boät traéng hoàng, bao löông hôn aên chia. Giaù cao. L/L Kim work: 734-243-1555, cell: 734-4971019

650-8D1267-071105/177138

Toùc caàn assistant phuï cho tieäm toùc khu Bolsa, laøm full, part time, tip haäu. Lieân laïc David 714-9338324

650-7L-071105/177153

650-7L-071005/177017

650-14L-070805/176777

650-7L-071105/177130

Spa & Nail caàn gaáp nöõ gioûi Pink & white, laøm luoân tay chaân nöôùc vaø 1 nöõ tay chaân nöôùc, laøm full time vuøng Mission Viejo. L/L 714-247-9644, 714-247-9645

650-14L-071105/177149

650-14L-071005/177016

NAIL Lakewood ñoâng khaùch. Tip haäu. Caàn thôï nöõ boät kinh nghieäm vaø tay chaân nöôùc FT/PT. Löông $500 - $900 theo khaû naêng. 562920-5655 (B), 626-272-7536 (cell)

NAIL. Caàn thôï nails coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 35' coù theå ñi chung xe. Xin L/L 714-244-7216

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, bao choã ôû. Lieân laïc Kevin 518-348-1671, 716-510-0870

Tieäm Nail khu Myõ traéng vuøng Mission Viejo caàn thôï boät traéng hoàng, fill, wax, part-time and fulltime, neáu caàn chuû seõ bao löông. L/L 949-348-1008, 714-8468127

MICHIGAN. Tieäm Myõ Traéng. Caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm, bao löông 6 ngaøy $800, treân chia, coù choã ôû. Xin L/L Tony: 810434-5914 or 810-982-6999

NAILS NAILS Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800 - $1200/W. Khaùch sang, vuøng Traéng. Tip cao. Coù choã aên ôû. L/L: 219-384-0318/H. 219462-4933/W

650-14L-071005/177090

650-7L-070805/176996

NAILS SPA Tieäm Nail spa caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, öu tieân khoâng kinh nghieä m , bao löông vaø ñi xe chung. 714-724-1990

Tieäm Nail ôû Redondo Beach caàn thôï nail chaân tay nöôùc. Tieäm 310937-7338, cell phone 805-3027877

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N, boät nöôùc vaø wax. Tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800 tuaàn. L/L 760251-8755 (W), 714-376-0794 (cell)

Tieäm Nail ôû Lake Tahoe - khu du lòch, ñoâng khaùch, giaù cao caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, löông $800-$1000/tuaàn, coù choã ôû. L/L 714-757-3560 650-14L-070805/177005

650-7L-071105/177121

Tieäm Nails vuøng Culver City ñang caàn thôï tay chaân nöôùc moùng boät giaù cao. Bao löông neáu caàn, xin L/L ngaøy: 310-347-2262, ñeâm: 310-978-9430

650-14L-071005/177072

650-9D167-070605/176510

RAO RAO VAË VAËTT 650-14L-071105/177220

650-7L-071005/177069

650-14L-070705/176740

SATURDAY, JULY 16, 2005

Tieäm caàn thôï nail ñi xuyeân bang, bao löông $700 up/tuaàn. Xin L/L Thaûo 323-719-6773, 773-9686024

650-14L-071205/177343

Tieäm ñoâng khaùch vuøng North Hollywood caàn thôï kinh nghieäm boät wax bao löông $600 trôû leân 1 tuaàn, goïi coâ Hoa bus: 818847-1180, cell: 818-426-6238

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát: Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

NGÖÔØI VIEÄT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-071205/177449

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-071305/177520

At the Top Nails Orangethorpe Anaheim, caàn thôï nails coù kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). Lieân laïc 714-6930704, buoåi toái 714-379-0614

650-14L-071305/177522

650-14L-071205/177452

John Hair Nails khu sang Myõ Traéng vuøng Santa Magarita caàn thôï pink white kinh nghieäm. Löông bao. L/L W: 949-7661902, cell John: 714-914-4891

650-14L-071305/177532

Caà n thôï Nails gaá p coù kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc caøng toát. Öu tieân cho vôï choàng coù tuoåi, aên ôû. Bao löông aên chia tuøy yù. Xin L/L Tina B: 414-527-9939, C: 414-202-6147

650-7L-071305/177533

650-7L-071205/177454

Tieäm nail caùch Bolsa 45 phuùt caàn thôï boät gioûi (nöõ). PT Thur Sat. Bao löông $100 ngaøy. Ñi xe chung vôùi chuû. L/L: 714-4142914

650-7L-071305/177537

NAILS vuøng South Coast caàn thôï boät, thôï nöôùc, part time, full time, thôï boät nam bieát laøm airbrush, löông bao $100/ngaøy. L/L: 714557-7267 (B), 714-639-9911 (C) 650-7L-071205/177455

650-7L-071305/177542

Caàn thôï tay chaân nöôùc gaáp, vuøng Mission Viejo. Khu Myõ Traéng, tip cao. Lieân laïc: 714-251-9159, 714-458-1416

650-14L-071305/177605

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Myõ traéng, caùch Los 11/2 hours, caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, bieát wax caøng toát, löông töø $600/tuaàn trôû leân, coù choã ôû. L/L Taøi 661472-4240 665-8616 650-14L-071305/177612

Caàn nhieàu thôï Nails kinh nghieäm laøm khu Myõ Traéng löông cao tip. Löông töø $3500 - $5000/thaùng. L/L: 402-614-8888, 402-6510212 650-7L-071305/177617

Caàn thôï toùc bieát laøm nail, hoaëc thôï nail bieát laøm boät pink + white, nail station cho möôùn, vuøng Aliso Viejo, khu Myõ traéng. Holly 949362-1466, cell 714-369-8106 650-7L-071305/177623

TRAINING NAILS. Nhaän training nails caùc kieåu. Ñaëc bieät P/W powder, silk,... airbrush & design, höôùng daãn taän taâm, keát quaû toát sau 2 tuaàn. Goïi Mary 714-821-1927 (shop), 588-9825 650-7L-071305/177633

CAÀN GAÁP thôï Nail, chaân tay nöôùc vaø boät (waxing caøng toát), khu Myõ Traéng beân caïnh Star Buck. Löông $700 ñeán $1000+/tuaàn 6 ngaøy. Coù choã ôû. L/L: 714-4677223 650-7L-071305/177640

650-7L-071305/177544

650-7L-071305/177456

Tieäm Nails gaàn Fullerton, Myõ traéng, ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï nails nöõ, kinh nghieäm tay chaân nöôùc, laøm thöù 6, 7. 562690-0084 ngaøy, 714-284-0250 ñeâm

650-14L-071305/177457

CAÀN GAÁP. Nöõ laøm boät, tay chaân nöôùc, wax, full-time, part-time, caù c h Bolsa 20ph, bao löông $500-$700/tuaàn. L/L 310-5139829, 310-755-8783

650-14L-071305/177458

Tieä m nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Arcadia, caàn nhieàu thôï boät nöôùc vaø waxing, khaùch sang, tip haäu, löông cao, môùi ra tröôøng O.K, coù theå ñi chung xe. L/L (tieäm) 626821-9812, (cell) 714-675-0903, www.longnailsspa.com

650-90L-071305/177461

Caàn gaáp thôï nail nam nöõ, löông treân $3,000 moät thaùng ôû vuøng Huntsville, Alabama. Xin lieân laïc Yeán hoaëc Tuøng 256-603-0372, 256-682-7951

650-7L-071305/177462

Female hairstyist needed for A busy salon in HB, good tips, nice customer commission or salary 2 year experience. Speak English only 714-791-6077

650-14L-071305/177466

Star Nails & Spa. Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Corona. Xin lieân laïc Tammy 714-7151616 or Tina 714-715-2028 or Kieàu 715-4120

650-7L-071305/177470

Caàn thôï Barber, Cosmetology 5 ngaøy 1 tuaàn, thöù Ba tôùi thöù Baåy. Ñòa ñieåm Placentia/ Yorba Linda. Ñieän thoaïi 714-528-3894

650-7L-071305/177478

T & T NAILS & SPA in Brea, khu shopping mall, vuøng Traéng, caàn gaáp thôï boät pink & white, chaân tay nöôùc spa. Caùch Bolsa 20', xin L/L: 714-529-3886, 714478-5356

650-7L-071305/177482

650-7L-071305/177548

650-14L-071305/177555

650-7L-071305/177569

Vuøng Stanton caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, K/ N, F/T, caùch Bolsa 5', löông bao tuøy K/N. L/L Steven 714-7574031, 714-893-3696

650-7L-071305/177573

650-3L-071305/177486

Huntington Beach, caàn thôï hair bieát laøm nail boät part-time. Tieäm trong khu chôï Alberson, nhieàu khaùch Myõ traéng walk-in. L/L 714-842-2692

650-14L-071305/177490

650-3L-071305/177495

Tieäm Nail spa caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc part time weekend, tieäm ít thôï khoâng khí gia ñình, coù tieàn tip. Phone 310-952-5499, bieát boät caøng toát

650-7L-071305/177496

Tieäm Nails vuøng LA caàn thôï Nails K/N boät, tay chaân nöôùc. Löông $550 - $700/week. Vuøng Bolsa ñi chung xe. L/L: 213-748-3699, 714-425-5288 after 9PM

650-7L-071305/177497

Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn moät thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc, ôû Bolsa ñi chung xe. Lieân laïc 714-530-2188, 562-422-4491

650-7L-071305/177498

Caàn gaáp thôï gioûi boät T.Hoàng, silk, tay chaân, khaùch sang. Good tip caùch Bolsa 15 phuùt. Löông $500 ñeán $700 aên chia hay bao tuøy, 714-705-9215

650-3L-071305/177503

NAIL! ANAHEIM. Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nail nöõ laøm tay chaân nöôùc. Môùi ra tröôøng OK. L/L: 714-956-2060 bus, 714932-7186 cell

650-7L-071305/177514

TOÙC Bolsa Hair Design (Trong khu chôï Bolsa Supermarket) Caàn thôï toùc xin baïn L/L Diana 714-839-5558

650-7L-071305/177576

650-7L-071305/177579

NAIL. Tieäm gaàn bieån Huntington Beach, ñoâng khaùch Myõ traéng sang, tip haäu, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, full time. L/L 714536-6286 650-7L-071305/177588

CAÀN THÔÏ NAILS. Tieäm Nails ôû VA, Myõ Traéng, income cao, tip haä u . Caà n thôï nails coù kinh nghieäm, bao $700/tuaàn, coù choã ôû. Lieân laïc (W): 540-548-3188, (C): 571-218-0937

650-14L-071305/177590

NAIL NORTH CAROLINA. Caàn thôï nail kinh nghieäm boät, bieát wax caøng toát, baèng ñoåi ngang, giaù cao, vuøng traéng, tip cao, khaùch deã, bao löông $3000/ thaùng. L/L Kieân 562-290-2275 (cell), 828-322-9499 (B) 650-7L-071305/177593

Tieäm nails L.A caàn thôï nails kinh nghieä m , full-time, part-time, löông bao $500/tuaàn. L/L 323939-0121 (B), 323-807-1957 (cell)

650-7L-071305/177598

Caàn gaáp thôï boät, silk, facial, waxing, coù baèng, tay, chaân nöôùc, khaùch sang löông tip cao, bao löông theo K/N. 310-659-2924, 310-634-0214, 310-617-2445 (cell)

650-12D167-071305/177600

Caàn nhieàu thôï nöõ bieát pink & white. Laøm trong mall. Löông $850 - $1200/W. Coù choã ôû cho thôï. T/P Tampa, Florida. L/L Hieàn 813-784-6330

650-28L-071305/177602

Tieäm Nail lôùn trong mall caàn thôï tay chaân nöôùc hoaëc boät, xin lieân laïc Tammy phone 636-299-6084

650-7L-071405/177767

CAÀN GAÁP Nöõ kinh nghieäm boät nöôùc. F/time, P/time. Bao löông töø $450 tuaàn tip haäu caùch Bolsa 20 phuùt. K/K thoaûi maùi. 562-8608582 or 714-423-2761 650-14L-071405/177775

Tieäm Toùc trong khu shopping lôùn nhieàu khaùch walk-in. Caàn thôï kinh nghieäm Toùc vaø Nail boät laøm part time cuoái tuaàn goïi 714-7581014, 714-417-7902 650-7L-071405/177777

YORBA LINDA Caàn gaáp thôï Nail nöõ kinh nghieäm boät P/W. Khu Myõ Traéng sang troïng, löông cao, tip nhieàu. Löông $500/$600W caùch Bolsa 15'. 714-282-7374, 714-637-1460, sau 9PM 714657-2265 650-4L-071405/177778

Caàn gaáp thôï nail nöõ gioûi boät, nöôùc. Bieát wax caøng toát. Vuøng Long Beach caùch Bolsa 20'. Löông bao $500 tuaàn. L/L David 714-883-5155

650-28L-071405/177788

CAÀN THÔÏ NAILS Tieäm ñang ñoâng khaùch, caàn thôï nam nöõ coù kinh nghieäm, bao $3,000 trôû leân 1 thaùng hôn aên chia. Vui loøng 814-337-7120 tieäm, 814-795-6661 cell Caàn thôï nail gaáp. Tieäm trong mall, khaùch ñoâng bao löông töø $800-$1,000 hôn chia 6-4. Xin lieân laïc 414-421-9373 W, 414526-5352 650-7L-071405/177794

Tìm thôï nail & toùc coù KN laâu naêm hoaëc khoâng KN cuõng ñöôïc. L/L 714-558-2490, 714-3058762 650-14L-071405/177795

650-36L-071305/177645

Caàn gaáp thôï nails nöõ coù kinh nghieäm laøm trong Mall vuøng Westwood, löông töø $600-$800/ tuaàn + tip cao. L/L 714-3625599, 714-362-4219 650-7L-071405/177797

SILKY NAILS Caàn 1 thôï Nails Nam or Nöõ bao löông $700 1 tuaàn 6 ngaøy. Coù cho share phoøng laøm ôû Arizona. Xin L/L Lanny: 928-204-2466, 928-225-0448 650-14L-071305/177649

650-7L-071305/177562

Nail. Tieäm nail vuøng LA caàn thôï nöõ boät vaø thôï tay chaân nöôùc, bao löông $700/1 tuaàn up. L/L Kim 323-299-7657 (B), 818634-0682 (cell)

Caàn thôï nail nöõ, khu Myõ traéng, caùch Bolsa 15 phuùt, löông, tips cao, in Cypress. 714-423-1455 cell, 714-821-0590 work

Caàn thôï nöõ chaân tay nöôùc ôû North Carolina, löông $800/week, khu Myõ traéng sang troïng. Xin L/L Le 910-232-8564

650-21L-071305/177644

650-7L-071305/177558

Caàn gaáp thôï nail nöõ FT, KN boät, Ma + Pe. Tieäm ñoâng khaùch, shopping lôùn caùch Bolsa 15', löông cao + tuøy khaû naêng. Muoán choã laøm gaàn nhaø, tip nhieàu, khaùch Traéng deã chòu. K/K hieàn hoøa, laâu daøi. Xin L/L: 714-3735270 (day), 714-839-0833 (night)

650-4L-071405/177748

NAIL Anaheim Swapmeet, caàn thôï nöõ full-time, kinh nghieäm boät, laøm töø 10am-7pm, nghæ thöù ba, löông $450-$500/tuaàn. Goïi 714778-4110

650-7L-071405/177789

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Hemet, Riverside. Caàn thôï boät nam, nöõ. Bao löông $500 - $700 up, tuøy theo kinh nghieäm. Coù choã ôû. Goïi ngaøy 951-765-1247, cell 951-375-8904

Caàn gaáp thôï nöõ FT or PT boät K/ N. Tieäm ñoâng khaùch khoâng khí g/ñ khoâng caïnh tranh ñi chung xe 20' neáu caàn bao löông. L/L Anh: 714-623-6309 or 623-3402

Caàn thôï nöõ Nails Boät vaø Nöôùc. Coù KN seõ bao löông. Tieäm vuøng Long Beach caùch Bolsa 20'. Coù theå ñi chung xe. L/L Phuùc 562433-3177

650-7L-071305/177643

650-7L-071305/177552

Hot! Hot! Caàn thôï Nail kinh nghieäm, coù baèng Arizona. Khaùch Myõ Traéng, tip haäu, coù choã aên ôû. Lieân laïc Vicky 928-773-0239 (W), 928-225-0681 (cell)

650-7L-071405/177747

Caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc seõ bao löông tieäm caùch Bolsa 20'. 562-948-1161

650-7L-071405/177785

650-14L-071305/177550

Caàn thôï Nail kinh nghieäm moùng boät, bao löông Nam $700, Nöõ $800 1 tuaàn 6 ngaøy. Vuøng IL. Khu Myõ Traéng, tip haäu. L/L Tina 847-587-6450, cell 714-3318780

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

LUCKY NAILS Caàn thôï boät nöõ löông töø $500 $700. Nghæ Chuû Nhaät caùch Bolsa 15 phuùt. Khoâng khí gia ñình. Ngaøy: 562-860-4477, ñeâm: 714734-0628

Tieäm Nails goùc Harbor + La Habra caùch Little Saigon 1/2 tieáng. Caàn thôï nöõ gioûi boät, laøm tay chaân nöôùc laøm full/time nghæ Chuùa Nhaät. Bao löông 100/day. 714-580-5604 Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang bieát laøm pink and white. Bao $1000/tuaàn. Khoâng laøm ñöôïc pink and white xin mieãn goïi Lieân bus: 256-8808884, 256-520-6738

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-071405/177803

LAS VEGAS NAILS caàn thôï Nail Nöõ KN. Baèng Nevada. Öu tieân Wax. Busy shopping center. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn 702-480-9694 650-7L-071405/177811

650-7L-071405/177690

HBeach caàn thôï toùc chuùt ít kinh nghieäm, bieát laøm nails, bao löông & aên chia. L/L 714-842-2599 or 714-657-9604 650-7L-071405/177691

Caàn thôï toùc part-time, tieäm vuøng Anaheim, trong shopping lôùn, khaùch sang, nhieàu tips. L/L Linh Bus. 714-635-2892, cell after 7pm 714-362-5284 650-7L-071405/177702

Giaù Nails raát cao, tip haäu. Caàn thôï Nails trong mall, Green BayWisconsin. Khaùch Myõ Traéng. Income $3000 - $4000/1 thaùng. Tel: 920-217-4286

NAILS Caàn thôï nam gioûi boät airbrush, löông khoaûng $500-$700/ tuaàn, khaùch Meã sang, gaàn Bicycle Casino, laøm thaät tình, laâu daøi, bao löông neáu caàn. L/L 323-5523757 650-7L-071405/177813

Caàn thôï Nail Nöõ K/N, boät coù baèng Wax caøng toát, bao löông hôn aên chia, tieäm caùch Bolsa 10 phuùt. Tip cao. L/L: 714-634-0623 650-7L-071405/177821

CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï Nam hoaëc thôï Nöõ coù kinh nghieäm veà moùng boät vaø gel. Laøm taïi New Jersey. Xin lieân laïc 732-2627455 (W), 848-391-5616 (cell) 650-14L-071405/177831

650-7L-071405/177704

Caàn thôï gaáp! Caàn hai thôï nöõ gioûi boät bieát tay chaân nöôùc, coù baèng waxing caøng toát. Lieân laïc phone 562-493-4591 hoaëc cell 714-728-1442

650-7L-071405/177832

650-7L-071405/177835

650-7L-071505/177877

Tieäm Nails ôû Newport Beach. Khu Myõ Traéng khaùch sang. Tip haäu caàn gaáp thôï Nails. Xin lieân laïc Trang 949-673-1790

650-14L-071505/177880

MISSION VIEJO. Khu Myõ Traéng caàn thôï gioûi boät P & W laøm ñöôïc tay chaân nöôùc. (5, 6 ngaøy OK) giaù cao, tip good. Goïi Ann: 714713-8099 650-7L-071505/177881

Tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, caàn thôï nail nöõ bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc, only 5, 6, 7 cuoái tuaàn, goïi 714-277-7359 650-7L-071505/177885

NAILS. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät khoâng phaân bieät tuoåi, tieäm vuøng Norwalk caùch Bolsa 20'. Westminster ñi chung xe neáu caàn. Löông bao 450 up/tuaàn treân chia. L/L Tina: 562-868-8058 (B), 714-468-7701 (C) 650-3L-071505/177890

NAILS Diamond Bar, caàn thôï tay chaân kinh nghieäm, bieát fill caøng toát. Tieäm ñeïp coù spa. Coù theå ñi chung chuû. L/L Höông 909-3975254, sau 8PM 714-534-6482 650-7L-071505/177892

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Lakewood caàn gaáp thôï Nails bieát laøm boät, nöôùc kinh nghieäm. Löông töø $500 - $550/W (tip haäu). Xin L/L: 562-301-8092, W: 562-408-1763

660-56L-062005/174107

650-30L-071505/177980

Orthodontic R.D.A needed in Westminster F/T. Be nice, fast, clean, professional. Call only if have minimum 2 years experience. Great benefits. 714-8399800

V/P Du lòch caàn ngöôøi coù hay khoâng coù kinh nghieäm, xin lieân laïc 714-891-4558

660-14L-070305/175998

650-7L-071505/177990

NAILS REDONDO BEACH Ñoâng khaùch Myõ traéng, tip nhieàu, caàn thôï nöõ kinh nghieäm, chaân tay nöôùc, bieát fill caøng toát, fulltime vaø part-time. Goïi Dung 310792-0079 (work), 562-989-5911 (home)

650-14L-071505/177993

NAIL TRONG HOTEL LÔÙN Trong tieäm toùc vaø nail, caàn 1 thôï nail kinh nghieäm, bieát laøm boät silk, neáu bieát laøm wax, facial caøng toát, giaù cao, good tip, phaûi bieát tieáng Anh, aên chia hoaëc bao löông. L/L 213-892-1545

650-3L-071505/177999

Caàn 1 thôï nöõ boät gioûi, laøm luoân tay chaân nöôùc, coù baèng waxing caøng toát, caàn 1 thôï nöõ tay chaân nöôùc, phaûi coù baèng waxing, tieäm ñoâng khaùch, bao löông, caùch Bolsa 10' laùi xe. L/L 714-8903970, 714-549-3229, 714-2003675

650-3L-071505/178027

NAIL SPA. Tieäm caùch Bolsa 15' ñoâng khaùch, baûo ñaûm löông cao, tip haäu, khu sang. Caàn thôï nöõ coù K/N boät vaø tay chaân nöôùc. L/ L: 714-376-9963, 279-8196

650-28L-071505/178030

ÑOÙN ÑOÏC VIETBEAUTY SOÁ 4! ª Kyõ thuaät laøm boä moùng trong voøng 25 phuùt ª Laøm theá naøo ñeå giöõ khaùch? ª Töï hoïc veõ Nails... ª Cho ñieåm cho khaùch nhö theá naøo? ª Thôøi trang muøa heø ª Ca só ñang leân Minh Tuyeát vaø Löông Tuøng Quang taâm söï cuøng ñoäc giaû ª Trình baøy ñeïp maét, noäi dung phong phuù. Ñoùn mua taïi caùc tieäm Beauty Supply. Hoaëc L/L 714715-3523

650-14L-071505/178031

650-3L-071505/177893

650-4L-071505/177910

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N gioûi boät, nöôùc coù baèng Wax laøm trong mall caùch Bolsa 15'. Löông töø $550 - $700/tuaàn, laøm full time. L/L David 714-883-5155 (C), 562-809-3359 (T)

650-10L-071505/178032

650-7L-071505/178034

650-7L-071505/177924

650-14L-071505/177927

650-14L-071505/178036

650-7L-071405/177741

650-7L-071505/177929

650-14L-071505/178037

650-7L-071505/177840

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm, bieát laøm boät, tieäm trong khu WalMart shopping center Santa Ana. L/L 714-775-8092 (bus.), 714531-2188

650-7L-071505/177976

Tieäm vuøng Yorba Linda ñoâng khaùch, caàn thôï nöõ boät 2 maøu laøm luoân tay chaân, tip haäu, bao löông (B) 714-528-3788, (H) 714-223-1548

660-7L-070605/176430

Receptionist/Assistant position available in Huntington Beach. Experience in Hearing Aids or Medical Office. Answer phones, Scheduling. Filing, Repairs, Ordering. Must speak clear/fluid English/Vietnamese. Call Susan at 714-903-9857 or fax resume to 714-903-9877

660-7L-070605/176431

Telephone Support position. Need Vietnamese/English speaking person to answer call/assist with Vietnamese speaking patient. Must be available Monday thru Friday 8:30 - 5:00. May work from home. Perfect for a home bound person. Call Susan at 714903-9857

Vaên Phoøng Luaät Sö taïi Westminster caàn Receptionist thoâng thaïo English vaø tieáng Vieät bieát typing in Word. Leave message 714-531-8220 fax resume to 714-418-3285 Leading apparel manufacturer has an opening for an experienced accounts payable/ Accounts receivable assistant. Company offers great benefits including medical, dental, life insurance, 401K. Great working enviroment. Please fax resume to 310-604-9917 or email karenp@magicheadwear.com

Caàn Nha Taù, F/T experience coù X-Ray, license. Fluent English laøm Front & Back. Honest responsible. Friendly coù provide medical insurance @pension goïi 714-839-7660

Caàn thôï nail bao löông 25003000/month, laøm pink/ white, bieát veõ, tieäm vuøng Fresno caùch Los 3 hours. L/L Bình 323-6878993 or 559-637-1674

660-14L-070805/176894

650-14L-071505/178040

Part time Medical Assistant/ Secretary for foot doctor’s office. 21/2 days a week 8:00am4:00pm Tues. and Fri. 8:00am12:00pm Thurs., in Los Angeles $9.00 hourly, must file please call 323-734-8289

660-7L-071005/177020

Tieäm SIGN (ôû Torrance, Lomita). Caàn ngöôøi (Nam or Nöõ) laøm trong Office. No experience. Please call 310-534-1688 (Mai), 310-5420462 (Thuan)

Vuøng Myõ traéng, ñoâng khaùch, tip haäu, caàn thôï nöõ kinh nghieäm facial, waxing, boät P - W, FT or PT, bao löông cao. L/L 714-5536298 and 949-830-9588

Tieäm nail vuøng Diamond Bar/ Walnut caàn thôï nöõ kinh nghieäm, bieát wax caøng toát, bao löông $600/tuaàn, treân chia 6/4. L/L Lyù 909-261-4087

660-14L-070605/176369

Vaên Phoøng Baùc Só Nha Khoa caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-534-9292

660-14L-070705/176635

650-7L-071505/177937

650-7L-071505/177974

660-14L-070605/176294

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät Medical Receptionist. FT/PT. Must have office experience and speak English well. Fax resume 714590-1641. L/L: 714-697-3745

Caàn tuyeån thö kyù Office Assistant. Thoâng thaïo Anh ngöõ, Data Entry. Laøm vieäc full time. Löông haäu. Xin lieân laïc 562-821-0180 phone, 562-821-0184 fax

660-14L-071105/177147

650-7L-071505/178043

650-7L-071505/177960

Nails taïi Riverside caàn thôï laøm tay chaân nöôùc, bieát laøm facial vaø waxing caøng toát, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm full-time hoaëc part-time, bao löông neáu caàn, ñi chung xe vôùi chuû, caùch Bolsa 1 tieáng. L/L 951-485-9658 (VEE), 626-233-0688

660-14L-070305/176067

Caàn ngöôøi traû lôøi ñieän thoaïi cho toång ñaøi ngoaøi giôø, ñaùnh maùy 35wpm löu loaùt Anh Vieät, laøm vieäc töø 25 to 30 hrs/tuaàn. LL: 714-418-2488

660-14L-070705/176604

650-7L-071505/177959

650-7L-071405/177836

660-21L-070305/176015

Front Office Receptionist position for large medical office, full time, fluent in English/ Vietnamese. 714534-8373

660-14L-070605/176474

Caàn gaáp thôï Nails. Bao löông $500 - $800/Wk. La Habra (Little Saigon 30 min). Boät, chaân tay nöôùc, 562-690-5005

Tieäm nail ñoâng khaùch vuøng San Juan caùch Bolsa 30' caàn thôï nail boät kinh nghieäm, laøm luoân chaân tay nöôùc, bao $600/tuaàn treân aên chia. L/L work 949-489-3787, cell 949-636-5896

660-14L-070305/176014

CalOptima caàn tuyeån nhaân vieân thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm laøm vieäc vaø hieåu bieát veà caùc chöông trình y teá daønh cho ngöôøi cao nieân, Caàn baèng cöû nhaân. Gôûi Resume qua ñieän thö soá: 714-246-8581

660-14L-070605/176461

LONG BEACH. Tieäm Nail & Spa lôùn, sang troïng, ñoâng khaùch, giaù cao, trong khu shopping môùi, caàn thôï boä t nöõ , thôï nöôù c kinh nghieäm, coù baèng wax caøng toát. L/L 714-553-7431 (cell), 562495-1588 (tieäm) Caàn thôï boät gioûi vaø nöôùc laøm ôû Arizona. Coù choã ôû. Bao löông boät $650 up/6 ngaøy, tay chaân nöôùc $600. Khu sang. Tip cao. 928284-0881 or 408-772-7428

Toå Hôïp Luaät Sö Ñoã Phuû & Anh Tuaán caàn tìm nöõ Thö Kyù traû lôøi ñieän thoaïi (receptionist). Ñieàu kieän: thoâng thaïo Anh-Vieät, vi tính. L/L: Traâm 714-429-0580; fax: sesume 714-429-1289; Email:tram@usaluatsu.com

660-14L-070605/176445

650-7L-071505/177911

Caàn gaáp thôï boät & tay chaân nöôùc. Full & part time, neáu caàn bao löông. Coù theå ñi chung xe. Tieäm caùch Bolsa 25'. L/L tieäm: 310638-1223, cell: 714-251-9965

660-7L-071205/177263

VP baùc só caàn moät ngöôøi front office full time, thoâng thaïo song ngöõ Anh - Vieät. Ñ.T 714-6384433

Tieäm vuøng Myõ Traéng caàn gaáp moät thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm boät nöôùc. Löông $500 - $600 tip haäu. Phone 562-690-8960, cell: 714-369-7986

Caàn gaáp thôï nöõ boät hay tay chaân nöôùc, F/T löông $450-$550/week, khu traéng, tip haäu, caùch Bolsa 20 phuùt. L/L 714-529-6949 (W), 714-848-3529 (H)

650-7L-071405/177740

Caàn thôï toùc kinh nghieäm vuøng Long Beach, bao löông $500/w hôn aên chia, seõ laøm saùu ngaøy. L/ laïc 562-426-3776, 714-8927312

Tieäm Nails trong Mall giaù cao ñoâng khaùch caàn thôï boät kinh nghieäm löông töø 600 - 900/W neáu caàn coù theå bao löông. Call Ly, Thaûo: 626-814-8792 cell, 714-262-5722, 714-362-7266

660-29L-061205/172917

Need DA/RDA W/ X-ray Lic OFFICE MANAGER PT/FT for hitech Aliso Viejo Dental Office salary DOE.. Fax Res 949-360-0629 or call 949-292-6502

650-14L-071505/177954

Caàn thôï Nails K/N laøm caùch Bolsa 6 tieáng, löông $700-$1000. Khu Myõ Traéng, tip haäu. W: 435-6282171, cell: 714-933-5795

650-7L-071405/177746

650-7L-071505/177874

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

NAILS Caàn thôï nöõ boät vaø tay chaân nöôùc PT/ FT OK, vuøng Myõ traéng, tip cao, khaùch sang, gaàn China Town. L/L 323-857-0090, 626215-2029

650-14L-071505/177873

Caàn thôï nöõ gioûi boät vaø tay chaân nöôùc, hieàn laønh, sieâng naêng, tieäm laøm thoaûi maùi, coâng baèng. L/L Ñieäp 949-645-9901 (W), 714638-7476 (H)

Tieäm nail Laguna Hills, caùch Little SG 15' khaùch Myõ Traéng, tip cao caàn thôï boät, full or part time. Lieân laïc 714-580-4060 or 949-458-2011

650-3L-071405/177730

Caàn thôï tay chaân nöôùc F/T or P/ T ôû Seal Beach laøm gheá Spa. Khaùch Traéng. Tip haäu. L/L: 714745-2781

Wanted - Elite Tan Inc., an established, upscale Tanning Salon and Spa in Selah WA, is looking for an experienced, licensed nail and pedicure tech., to join our team. All new equipment supplied, good pay, for more information, please call Tracy at Elite Tan Inc. 509-698-6903

650-14L-071505/177977

Tieäm Nail ôû Freno caùch Bolsa 4 giôø laùi xe, caàn thôï nöõ gioûi boät pink/white. Bao löông $800 $1100/WK, tip cao. Goïi Ann 714313-0630 hay 714-842-4279

650-14L-071405/177722

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc Nöõ KN bao löông. City Hawthorne khaùch Myõ Traéng. Tips cao. Tieäm khang trang maùt meû gaàn bieån. Xin goïi gaáp 310-938-3244

650-7L-071505/177870

650-7L-071505/177936

650-7L-071405/177720

Euclid & Ball, khu shopping & chôï Meã, khaùch walking nhieàu caàn thôï tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát, full or part. Chi tieát Lisa: 714906-8890 (C), work: 714-7763799 (W)

650-3L-071505/177842

Caàn thôï nail tay chaân boät wax, vuøng bieån Myõ traéng, 25 gheá spa, caùch Bolsa 30ph, ñi chung xe, bao löông. L/L 714-244-6659, 809-3110

RAO RAO VAË VAËTT

DATA ENTRY JOBS/ Laguna Niguel - U.S. citizenship, government clearance, H.S. diploma, and type 30wpm. Fully paid medical, dental, vision benefits, and paid holidays. Shifts 6am2:30pm or 3pm-11:30pm $11$13/hr. Email resume to con@aprconsulting.com or fax to 714-544-4587 660-7L-071105/177218

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-7L-040105/161835

Vaên phoøng baùc só nhaûn khoa caàn moä t nöõ nhaâ n vieâ n coù kinh nghieäm, caàn bieát tieáng Anh, tieáng vieät, toaøn thôøi gian or baùn thôøi gian. LL 714-379-5495.

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full-time, phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät, bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Tel: 714-8394545, Fax: 714-839-3236

660-14L-071205/177310

660-28L-071205/177313

Garden Grove Fun Dental ñoâng beänh nhaân caàn: General Dentist, Specialist, Orthodontist, Oral Surgeon, R.D.A., R.D.H, bookeeper. Goïi Warner ñeå interview 714-363-1287 660-7L-071205/177320

Company located in Irvine looking for full time Office Clerk and Purchase Assistant. Health and Dental insurance covered, paid vacation. Must have good communication skill. Familiar with office paper work is a plus. Contact with Susie at 949-852-1972 ext.110 from 9:00AM to 4:00PM 660-7L-071205/177323

Growing Company needs immediately customer service and receptionist, please apply in person at: 4906 W.First St, Santa Ana, CA 92703 for interview, contact 714-210-1780 660-28L-071305/177467

Full time Receptionist and Customer Service available. Must be bilingual in Vietnamese and English. Send resume to: fax 714751-6066, Email nguyenvan@robinsonpharma.com or at 3330 S. Harbor Blvd., Santa Ana CA 92704. 714-241-0235 660-7L-071305/177536

Caàn 2 thanh nieân laùi xe bieát tieáng Anh lo dòch vuï giaáy tôø cho V/P Ñòa OÁc, xin goïi Elaine 714-8921567 or fax resume to 714-8921562 660-7L-071305/177551

Tieäm Nails. Caàn Nam manager tuoåi töø (40 - 50) thoâng thaïo Anh ngöõ. Bieát laùi xe van chôû thôï. Coù kieán thöùc veà nghaønh Nails caøng toát. L/L Anh Taân 714-720-9140 (C), 951-674-8843 (B) 660-28L-071405/177655

Caàn gaáp thö kyù cho vaên phoøng luaät sö, coù kinh nghieäm laøm vaên phoøng, bieát söû duïng computer, thaønh thaïo Anh/ Vieät. Goïi 714903-5607

660-28L-071405/177687

CIVIL ENGINEERING & LAND SURVEYORS Immediate opening for all level of Civil Engineers Land Surveyors and AutoCad Drafters, no experience neccessary, will train. Recent C.E, graduated OK. Fluent of AutoCad is a must. Call DH Civil Engineering. Phone 714-527-2552, Fax 714-5272662. Email:kpham@dhcivil.com 660-28L-071405/177700

V/P Baùc Só caàn gaáp Front Office coù experience on Billings & thoâng thaïo Anh, Vieät. Call: 714-2532418 or fax resume 714-6365956 660-5L-071405/177731

Vaên phoøng keá toaùn thueá vuï caàn thö kyù full-time. Lieân laïc Taxcali 714-662-3149. Ñ/C 2619 W. Edinger CA 660-28L-071405/177734

Dental Office caàn Front Office P/ T & F/T kinh nghieäm veâ dental field. Caàn dental assistant P.T weekend coù X-ray license. L/L: 714-839-2211, 714-899-1212 660-14L-071405/177735

Dental Office caàn 1 coâ assistant coù kinh nghieäm. Full time hay part time. Xin L/L: 714-895-6644 660-7L-071505/177846

F/T receptionist - permanent position, fluent in English with some computer knowledge for an office in Garden Grove, will train. Please call 714-554-8544 660-14L-071505/177876

Vaên Phoøng Ñòa OÁc caàn nöõ thö kyù part time. Thoâng thaïo tieáng Vieät vaø tieáng Anh, xin goïi 714839-7114 ñeå bieát theâm chi tieát

660-7L-071505/177896

Vaê n Phoø n g SATELLITE CITI ñoâng khaùch, chuyeân lo veà Direc TV, Truyeàn Hình Vietnam 24/24 AÙ Chaâu, caàn tuyeån theâm nöõ thö kyù treû, vui veû. L/L: 714-719-8332 660-14L-071505/177958

Heä thoáng baûo hieåm Century Republic Insurance, Westminster, caàn tuyeån nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng. Khoâng caàn kinh nghieäm. Bieát tieáng Anh. Full time. Löông haäu. coù baûo hieåm söùc khoûe, holiday & vacation paid vaø nhieàu quyeàn lôïi khaùc. L/L: 800730-2886 660-28L-071505/177978

Caàn gaáp thôï massage therapy kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm seõ training $25 1H + tip. Fon 714-247-9727 660-14L-071505/178044


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-90L-042805/165916

Tieäm aên vuøng Irvine caàn ngöôøi naáu beáp coù kinh nghieäm, vaø nhaân vieân chaïy baøn khoâng caàn kinh nghieäm, seõ train. Löông khaù, khoâng khí thoaûi maùi. Xin LL 949857-0856

665-28L-062105/174278

Nhaø haøng Vieät Nam tieåu bang Arizona thaønh phoá SCOTTDALE caàn sang. Xin lieân laïc Phan W: 480-609-1116, cell: 480-2417621

665-30L-062505/175035

Needed Japanese Restaurant in Riverside needed teppan & sushi chefs & server. Please call WA@951-265-8262 or 951-6931927

665-14L-070505/176139

CERRITOS: Tieäm Phôû caàn ngöôøi phuï beáp, vaø tieáp vieân coù kinh nghieäm vaø nhanh nheïn. Laøm vieäc full-time. L/L: 714-531-9819 hoaëc 714-214-4443

665-28L-070605/176318

Chinese Fast Food in Garden Grove need “Food Service”. Must have some experience & speak English. Full time/part time & weekend available. Please call Linh @ 714-425-6868

665-14L-070605/176438

Nhaø haøng Vieät Nam lòch söï tip cao caàn tuyeån nöõ tieáp vieân deã coi tuoåi töø 21 ñeán 35. L/L: 714531-7173 or 714-335-3774 665-9D167-070705/176515

Chôï AÙ Chaâu vuøng Dallas, Texas caàn tuyeån 1 nam trung nieân laøm Asst. Store Manager, trình ñoä khaù, neáu bieát tieáng Hoa caøng toát, coù kinh nghieäm trong ngaønh thöïc phaåm AÙ Chaâu, löông haäu, coù employee benefits. Neáu gia ñình ít ngöôøi seõ ñöôïc bao luoân choã ôû. L/L 817-800-3463 or fax resume veà 972-570-8898 665-14L-070805/176899

Nhaø haøng vuøng San Gabriel caàn ngöôøi phuï beáp + chaïy baøn full time. L/L 626-281-0017, 626281-3639

665-28L-070805/176961

GENKAI RESTAURANT in Corona Del Mar & Irvine is seeking servers, hosts, and bussers. FT/ PT welcome. CDM 949-675-0771, Irvine 949-786-3420, fax resume 949-719-1766

665-28L-070805/176966

Arizona. Moving caàn sang gaáp tieäm nails ñeïp, shopping center lôùn, 5 baøn, 3 gheá spa, phoøng facial, rent reû, khaùch sang. L/L 480-833-3039

665-7L-070805/177010

Caàn moät ngöôøi ra haøng Food To Go coù kinh nghieäm full time hoaëc part time. L/L 714-898-6403 sau 2PM

665-14L-070805/177014

Caàn 1 ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa giuùp vieäc nhaø vaø 1 ngöôøi Hoa coù KN giuùp ôû nhaø haøng vaø khieâng ñoà naëng. L/L 714-247-9566

665-7L-071005/177062

Caàn thôï traùng baùnh cuoán khoâng coù kinh nghieäm xin mieãn goïi vaø caàn thôï phuï beáp. Xin lieân laïc coâ Chung 714-366-1795 or 714379-8248

665-7L-071105/177104

Caàn phuï beáp bieát ra haøng, coù hoaëc khoâng coù kinh nghieäm seõ höôùng daãn, caàn sieâng naêng, nhanh nheïn. L/L 714-373-1232, 714-391-1351

665-7L-071105/177106

Phôû Quyeân caàn moät nam chaïy baøn nhanh nheïn. Xin lieân laïc 714-896-0928 sau ba giôø chieàu

665-14L-071105/177129

Nhaø haøng saép môû cöûa vuøng Garden Grove, caàn ngöôøi chaïy baøn vui veû, ngöôøi naáu beáp vaø ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm caøng toát. L/L 714-401-2805

665-14L-071105/177132

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, löông haäu + tip. L/L 714-260-8443

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 665-7L-071105/177176

PHÔÛ VINH KYÙ 8512 Westminster Blvd #F, Westminster, CA 92683. 714894-9309, 714-636-5277. Caàn phuï beáp, waiter & waitress (full or part time)

665-3L-071505/177904

Nhaø haøng caàn ngöôøi, caàn ngöôøi phuï beáp full-time. Xin goïi 714892-2022, caàn ngöôøi, caàn ngöôøi. 665-5L-071505/177907

Caàn ngöôøi. Nhaø haøng Phöôïng Hoaøng caàn ngöôøi ñaøn oâng röûa cheùn vaø laøm laët vaët. Goïi 714554-5995 sau 12:00 giôø tröa

HÖÔNG HÖÔNG Food To Go caàn moät ngöôøi coù kinh nghieäm ñieàu haønh tieäm gioûi, moät ngöôøi bieát naáu xoâi cheø vaø moät phuï beáp lanh leï. L/L: 714-269-4035, 714-6061875

665-28L-071105/177235

665-7L-071505/177945

665-6L-071105/177203

Tieäm aên VN ôû Hawaii caàn ngöôøi ñaøn oâng phuï beáp nhanh nheïn, saïch seõ, laøm 7 ngaøy, löông thaùng, traû check 100%, tip haäu, bao aên ôû. 808-647-0321

665-14L-071205/177258

Nhaø haøng Bình Döông, Long Beach Anaheim, caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, löông cao + tip, chuû vui veû. Phone 562443-9964 Coâ Tö hoaëc Chò Nga

665-5L-071205/177304

Caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc 714-8974751

Nhaø haøng vuøng Fountain Valley caàn sang laïi taát caû ñeàu môùi. Lieân laïc 714-902-4307 665-3L-071505/177987

Nhaø haøng caàn ngöôøi chaïy baøn coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714636-3016, 714-883-6699 665-7L-071505/177991

Nhaø haøng Vieät Nam ôû tieåu bang Massachusetts caàn moät ngöôøi röûa cheùn, laøm vieäc laët vaët. Nhaø haøng bao aên ôû, löông $1,300/ 1 thaùng. L/L 978-466-5991, ban ñeâm 978-413-2724 665-9L-071505/178035

665-14L-071205/177387

Caàn ñaàu beáp naáu phôû vaø caùc moùn nhaäu. L/L 714-736-9857

665-7L-071205/177421

Phôû Express vuøng Pomona caàn 2 phuï beáp coù kinh nghieäm, löông caên baûn $1700 thaùng + tip vaø ngöôøi chaïy baøn. Lieân laïc 909397-0108

665-7L-071305/177459

Nhaø haøng phôû taïi Los Angeles caàn nam beáp chính coù kinh nghieäm, nam phuï beáp vaø nam chaïy baøn, bieát tieáng Anh. Xin L/ L Anh Danny 626-226-8941

665-14L-071305/177464

Tieäm baùnh mì thòt gaàn Phöôùc Loäc Thoï, caàn nöõ kinh nghieäm, giuùp vieäc beáp, baùn haøng saùng 03:30-11:30 hoaëc thôï naáu beáp chieàu 11:00-07:00. Thaûo 714379-7726

665-7L-071305/177469

Tieäm phôû ôû Orange caàn phuï beáp, thaønh taâm goïi sau 2:00pm 714978-1453

665-7L-071305/177483

Chinese Food ToGo caàn ngöôøi naáu aên thaät söï muoán laøm vieäc. 714-933-5976 L/L Minh

665-7L-071305/177571

Nhaø haøng <Hoàng Lieân> caàn 2 nöõ chaïy baøn tuoåi töø 22 ñeán 30, 1 laøm 3 ngaøy cuoái tuaàn, 1 laøm töø thöù 2 ñeán chuû nhaät, löông $10 1 giôø, coäng tieàn tip, caàn bieát theâm chi tieát L/L cell 714-2622399 (Chò Lieân)

665-7L-071305/177592

Nhaø haøng ôû gaàn Little Saigon caàn gaáp waiter full vaø part time. Khoâng caàn kinh nghieäm, chæ caàn nhanh nheïn, chòu khoù, bieát hoøa nhaõ, thoâng thaïo tieáng Anh. Goïi 714-721-1888

665-7L-071405/177673

Tieäm Hoøa Bình Sandwiches caàn ngöôøi phuï beáp. Xin lieân heä 9081 Bolsa Ave., Suite 104. 714-8978143

665-7L-071405/177693

Caàn ngöôøi phuï beáp bieát phuï ra ñoà aên VN, laøm vieäc ôû tieåu bang xa, löông traû theo kinh nghieäm, xin lieân laïc 615-771-7848 hoaëc 615-424-0085

665-7L-071405/177719

Tieäm phôû vuøng Cerritos caàn gaáp beáp bieát phôû, xaøo, chaû gioø, chaïy baøn kinh nghieäm, bieát tieáng Anh, full time. Lieân laïc Thanh 714448-3700

665-28L-071405/177729

Tieäm phôû vuøng Pomona caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn. Xin lieân laïc 903-613-0705, 714-2706075

665-7L-071405/177733

Caàn ngöôøi nam nöõ chaïy baøn vaø laøm trong beáp taïi phôû Höông Queâ. L/L 714-679-6212, 714615-8203

665-14L-071405/177753

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-60L-051905/169274

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock, coverstich. Xin goïi Sôn/ Haø cel: 714-310-9388 or 714539-2999 shop 670-30L-062405/174872

Shop may Trask & Newhope caàn thôï may phaàn hay nguyeân caùi. Haøng deã may. L/L Thaïch 714539-5640 cell 714-251-2146

670-21L-062705/175138

Caàn thôï may coù kinh nghieäm, may 1 kim, overlock. Xin lieân laïc Hai Pham/ Michael Nguyen 714-531-0735 ôû ñöôøng Harbor vaø First 670-28L-070505/176193

Shop may nhieàu haøng quanh naêm, caàn thôï 1 kim overlock, hay laõnh nguyeân caùi, caàn ngöôøi caét chæ, giao haøng, traû tieàn lieàn. L/L Coâ Thô 323-221-4199 670-28L-070605/176354

Experienced single needle Operators needed for costume manufacturer. $10.20/Hr with the Oportunity to earn more. Must speak some English and must provide employment eligibility. Call between 7:30AM - 4:00ΠM. 714-449-6600 M-F 670-14L-070705/176523

Tieäm may vuøng Little Saigon caàn thôï may nöõ coù kinh nghieäm, löông theo khaû naêng. Xin L/L 714-531-4248

670-7L-071305/177554

Shop may haøng nhieàu caàn theâm thôï caét chæ, overlock, khuy nuùt vaø moät kim v.v... Phone 714315-9735 670-7L-071405/177660

Shop may goùc Hazard/ Hoover caàn thôï 1 kim, overlock, thôï uûi, tieàn traû haøng tuaàn. Lieân laïc Coâ Nhaïn 714-903-4458

665-2D7-071505/177848

665-7L-071505/177882

Nhaø haøng vuøng Tustin/Irvine. Caàn waiter full time/part time. Thoâng thaï o tieá n g Anh vaø coù kinh nghieäm, xin lieân laïc coâ Kim 714402-6589

Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-365L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707

PHIPHI - MOVING Duøng xe thuøng lôùn coù liftgate. Phuï doïn nhaø & office. Nhaän ñi xa 500 miles 714-653-8585 Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng.

700-DL-111901/000743

Shop may Euclid + Hazard caàn thôï 1 kim + overlock laøm taïi shop + nhaø, tieàn traû soøng phaúng. Xin goï i 714-468-2758, 714-2651896 Sôn + Phöông

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-DL-112701/001551

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc vaø moïi dòch vuï veà Hoà Taém. Taän taâm, traùch nhieäm, baûo ñaûm giaù caû phaûi chaêng. Free estimate. L/L 714554-6007, cell 714-726-5514

700-28L-050905/167543

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø, gaén iternet DSL laøm network load software, security camera vaø caùc duïng cuï ñieän töû khaùc goïi 714-875-7131 CHUYEÂN DIEÄT MOÁI Chuyeân Dieät Moái (Termite) vaø söûa chöõa goã bò hö haïi bôûi moái, moït, weather. Free inspector & quotation. Call Haûi 714-280-2008

700-61L-060605/171876

SCANTEK SOLUTION http://www.scanteksolution.com Video and DVD rental software for windows, giaù reû. L/L 714227-9327. 700-24D167-060905/172422

RAO RAO VAË VAËTT 700-30L-071205/177408

www.Kpfx.net ª Professional/Website, shopping cart, real estate. ª Söûa chöõa mua baùn computer, printers, baûo ñaûm, taän taâm. L/L Chaâu 714-310-6408, 714890-5877

700-4L-071505/177884

Proffessional setup, saép ñaët computer network cho vaên phoøng, cô sôû thöông maïi, nhanh choùng, tieâu chuaån, deã xaøi, ñaëc bieät döïng website $1/ngaøy. L/L 714-3817476

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com 702-90L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-28L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-30L-101603/089174

702-91L-111901/000544

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

702-28L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï phi tröôøng tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

702-30L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-90L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

702-32L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858

702-7L-071505/177923

ANH TAØI. Nhaän höôùng daãn du lòch xa gaàn phi tröôøng nails baùc só 24/24. Vui veû ñuùng heïn. 714251-8339

706 - BAÛNG HIEÄU

702-30L-010903/051151

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6. Nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Ñuùng giôø. Thaønh thaät caùm ôn.

TUAÁN

702-9L-070805/176925

Di Truù & Quoác tòch, baûo laõnh gia ñình, chöùng chæ ñoäc thaân, khai tieàn nhaø. Laøm quoác tòch, theû xanh. Baûo trôï taøi chaùnh, trôï caáp SSI. L/L: 714-588-8469

702-90L-032304/109921

702-90L-042104/114406

ÑUÙNG HEÏN 24/24 Phi tröôøng, INS Nail, toùc, Baùc sæ, Moïi luùc, moïi nôi Van 2005 Lòch söï, kinh nghieäm Anh LAÂM 714-254-5909 714-254-5758

702-90L-063004/125497

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-300-9883 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn.

702-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail.

702-90L-123104/149638

TOAØN SERVICES - Cung caáp models, kits, taøi lieäu cho Hair, Nail, Facial chuyeân thoâng dòch, ñieàn ñôn cho INS (quoác tòch, theû xanh), housing, hospital v.v... - Ñaëc bieät coù laøm xoùa aùn, ly dò khoâng caàn ra toaø, kieän tuïng laët vaët (döôùi $5000) L/L: 714-719-2748

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643 706-31L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843 706-56L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach & Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779. 710-9999L-111901/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-37L-042505/165477

710-100L-111901/000745

702-36L-091202/037373

700-16D1567-062205/174434

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-45D167-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383 700-DL-091302/037525

670-7L-071505/177966

Shop may Joy - Garden Grove, caàn thôï may kinh nghieäm dress - skirts - shirt - thôï caét chæ, tieàn baïc soøng phaúng. L/L Boä 714534-8153, cell 714-933-8707

700-90L-101704/140075

ÑAÊNG’S DVD - Chuyeån video tape caùc loaïi sang DVD - Caét boû phaàn hö, theâm nhaïc/ chuù thích vaøo video tape. L/L: 714-527-2367 Cell: 714-595-0319 COOLSOOL NETWORKING COMPUTER SERVICES Khi baïn muoán taêng thöông vuï, tieän duïng töø heä thoáng networking computer hieän ñaïi cho caùc vaên phoøng Escrow, Tax, Real Estate, Healthcare... Hoaëc söûa vaø caøi ñaët software & hardware. Khi baïn muoán gaén heä thoáng cashier, printer, computer or network, spy camera. Xin goïi cho Duõng Dang 714-515-9241 700-28L-062405/174835

POOL & SPA 4 LESS. Nhaän chaêm soùc vaø moïi dòch vuï Pool & Spa. Chuyeân trò ñuû loaïi hoà beänh ñen, vaøng. Giaù chæ töø $50/ thaùng. Free estimate. L/L 714454-1050 or 562-804-2989

700-28L-063005/175725

SÖÛA COMPUTER. Söûa computer, laptop, gaén DSL network taïi nhaø hay cô sôû thöông maïi, cleanup system prevent virus, adware. Goïi 714-623-1685

700-28L-070805/176856

Peter Phan 562-228-5066, lan/ wan network installation cabling; wireless/ OSL internet setup & support; spyware/ virus detection & removal; business telephone system installation; computer setup, upgrade & more... 700-7L-071005/177065

Shop may ngang Bolsa, caàn thôï moät kim haøng ñaàm kyõ, giaù cao. Goïi Coâ Haïnh 714-224-8112, 714-224-8115 670-14L-071505/177982

700-30L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

700-28L-051905/169256

670-3L-071405/177727

670-7L-071505/177863

700-90L-081204/131734

Moïi thaéc maéc, giuùp ñôû veà mua tröôùc phaàn ñaát nghóa trang ôû Vöôøn Vónh Cöõu taïi TP. Westminster. Tham khaûo mieãn phí. L/L: Kính Nguyeãn 714-3081800

700-90L-050505/167111

670-14L-071405/177726

670-7L-071405/177784

700-180L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz

700-28L-111901/000535

700-30L-111901/000531

Haøng ñôn giaûn - deã may - caàn thôï overlock - 1 kim, shop treân ñöôøng Westminster qua Harbor. L/L A.Phöôùc 714-554-2661, 714554-2745

Shop may haøng nhieàu ñoà deã. Tieàn baïc soøng phaúng. Caàn thôï lock 1 kim laøm taïi shop. Xin lieân laïc Phi or Xuaân 714-892-3952 cell 714-728-6898

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348.

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-554-3307 CELL 714-309-4443 24/24

670-14L-071405/177725

Haõng quaàn aùo lôùn nhaát vuøng Orange County caàn nhieàu ngöôøi bieát may maãu ñaëc bieät ñoà Jean (Denim), traû giôø. Hoûi Luyeän tieáng Vieät 714-448-8975, hoûi Magali tieáng Anh 714-657-7169

700-28L-081203/079971

HOÀ TAÉM Nhaän höôùng daãn töï chaêm soùc hoà nhaø - Pool Repair (everything) - Pool supply - Pool service - FREE Estimate Home: 714-539-1577 Home: 714-636-9472 Cell: 714-232-5846, 714-2325848

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-899-2861 Fax.

700-DL-111901/000529

Shop may ñöôøng Joy. Caàn thôï may vaø caét chæ coù haøng quanh naêm. Lieân laïc Leâ 638-0743, 6755627

665-7L-071405/177761

Nhaø haøng vuõ tröôøng CAN caàn nam nöõ chaïy baøn. L/L Coâ Vaân 14241 Euclid G.G, 714-5543001, 714-423-7322

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005

670-28L-070805/176786

Haõng may Myõ caàn nhieàu thôï 1 kim vaø overlock. Löông giôø, xin goïi 714-435-1585 hay ñeán apply taïi 2907 Oak Street, Santa Ana, CA 92707. Good pay

670-14L-071405/177751

Need Restaurant Stuff! Busy Revolving-sushi restaurant in Costa Mesa is seeking sushi chefs, sushi helpers, kitchen chefs, and waitresses. Both fulltime and part-time is available. Friendly and responsible person. Call Yoko 949-631-3200

TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

670-14L-070705/176606

Shop may nhieàu quaân, ñaàm, skirt haøng vaûi, caàn moät kim, overlock, caàn manager, coi shop haøng thung. L/L Coâ Tieân 714-5544421

665-14L-071505/177847

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Shop may khu Euclid caàn thôï lock 1 kim. L/L714-554-8726 or 714-623-3950

Waitresses, waiters, cooks, prep cooks, dishwashers: new Vietnamese restaurant in Irvine, friendly and professional. English a must, full and part-time positions. Call 714-623-2048 Nhaø haøng baùn thöùc aên Vieät Nam caàn phuï beáp. Moïi chi tieát xin lieân laïc 714-856-3823

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, JULY 16, 2005

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

700-90L-032703/060599

S.S.I. Xin tieàn bònh, tieàn giaø. Nhaäp tòch Hoa Kyø. Cöôùi vôï, choàng vaø baûo laõnh thaân nhaân qua Myõ. Nhaän ñi thoâng dòch. Hoûi An Sinh Dòch Vuï 714-720-7074.

ACCUTECH COMPUTER - Söûa Computer taïi nhaø giaù reû baát ngôø. - Khaéc phuïc caùc söï coá, baùo loãi computer. - Söûa chöõa, caøi ñaët software. - Thieát keá maïng LAN/Internet. 714-376-9077

700-28L-071205/177373

99 PARTY LAND Cho thueâ baøn gheá vaø caùc loaïi jumper, wets dry slide cho birthday party, hoïp maët. L/L Taân 714251-2672, 714-554-2064 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

702-30L-100102/039650

OÂ. LONG 714- 504-1613 Nhaän thoâng dòch Xin SSI, xin tieàn beänh, Housing, tieàn trôï caáp CAPI, Baùc só, phi tröôøng, Quoác tòch, tuyeâ n theä , Thi Nail & Toùc..v..v.

702-95L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT cell: 714-657-9299 ° Phi tröôøng ñaëc bieät giaù reû nhaát v.v.. ° Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä. ° Cho möôùn kit & coù raát nhieàu Model ñeå ñi thi Hair, Nail, Facial ° Caùc khu vui chôi Seaworld, Universal, Disneyland, Casino ° Taát caû caùc dòch vuï uy tín, an toaøn, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-86L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury

702-30L-051805/169105

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

702-36L-061705/173906 702-28L-062905/175502

Ñixevaênlöu@yahoo.com phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, coù model cho hair & nail, xa gaàn xin goïi, coù trong baùo Vieãn Ñoâng caû naêm. L/L 714-318-7513, 714277-0896, 714-717-8295, 714878-8829

702-28L-070805/176844

NAIL, TOÙC, PHI TRÖÔØNG ONLY - Cho thueâ Kit giaù reû, cho möôïn tröôùc 5 ngaøy + DVD thöïc haønh nail - Coù raát nhieàu ngöôøi maãu. Model: 80 ñoàng, chôû 50 ñoàng. Kit 20 ñoàng. - Phi tröôøng giaù ñaëc bieät. * Ñaõ töøng ñoùn treân 500 hoïc vieân cuûa caùc tröôøng Thaåm Myõ. Giuùp hoïc vieân ño moùng tröôùc khi thi. Uy tín - Ñuùng heïn. Goïi Trung 714-360-2129

710-DL-112001/000888


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C15

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 710-DL-112101/001076

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281 720-DL-111901/000576

ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-90L-022003/000590

VIEÄT HOME BUILDER. ª Chuyeân xaây nhaø, add phoøng, patio ª Plan, permit ª Maùi nhaø, xi maêng, landscape ª Phoøng taém, beáp, texture ª Gas, ñieän, nöôùc, phone ª Tham khaûo mieãn phí ª 15 naêm phuïc vuï. L/L Loâi 714-448-9435., Sôn 714742-5017 740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

710-28L-051602/022008

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • Nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

710-28L-013003/053671

K-ELECTRONICS SALES & SERVICE * Chuyeân söûa: Big Screen TV, VCR, DVD, CD, Camcorder, Microwave, Amplifier, Spa Chair v.v... * Phuïc vuï ñoàng höông ñeán taän nhaø * Ñònh giaù mieãn phí - nhanh choùng uy tín. Giaù reû baát ngôø. Tel: 714-933-0242

710-82L-041603/063107

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call ÑANHIM ELECTRIC 714-537-9751

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, & heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel Hoaøng 714-3908808.

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088

710-31L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657.

710-82L-052104/119323

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

710-36L-071404/127532 710-37L-072704/129443

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234 720-28L-010102/004712

THÔÏ MAÙY : xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883, Pager 4451691 720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313 720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898. 720-29L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714331-7273. 720-14L-102904/142272

Xe coï queït, ñuïng nheï, veát raïch - beå BUMPERS. Ñoùng cöûa garage bò traày HOOD - TRUNK. Naéng möa laøm troùc sôn, phai maøu. Goïi A/ TRÍ (Pham-Magic Touch). 714-925-5392, 714-5544430. 720-28L-122904/149376

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe, taän taâ m , giaù reû . Maù y , hoä p soá , alternater, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa Quyù vò. 714-224-2810 720-28L-031405/159230

PETER AUTO REPAIR Chuyeân trò caùc loaïi xe myõ vaø nhaät veà (ñieän) check engine (light) timing belt, maùy vaø hoäp soá kinh nghieäm nhieàu naêm, giaù caû nheï 714-553-1002, 714-2777558. 720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch

720-14L-070105/175844

Söûa maùy, ñieän, hoäp soá stater, alternator, window, timing belt, Honda, Mazda, Toyota, Lexus, Ford xe khoâng noå, khoâng chaïy. Goïi 714-914-2826 Tuaán 720-28L-070805/176850

710-7L-063005/175669

SÖÛA COMPUTER Naâng caáp computer phoøng ngöøa, xoùa virus, spyware phuïc hoài, back up data - caøi software, gaén internet, DSL network. David 714-651-7625

710-28L-071205/177267

ÑIEÄN C.T ELECTRIC C10 LIC. # 858287 Söûa chöõa vaø laùp raùp ñieän cô sôû, tö gia vaø thöông maïi. Xin lieân laïc 714-467-5070

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238 740-30L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-184L-031003/058389

Pro Tek Auto 6850 Westminster Blvd., #B L/L Vuõ 714-891-1397 Giaûi quyeát moïi vaán ñeà trôû ngaïi veà xe, söûa xe theo tieâu chuaån dealer, giaù caû nheï nhaøng, taän taâm. Tune up 4 cylinder 17.95 A/C service 11.95 + Feon, front or rear brake 54.95, turn rotor or drum - oil change 11.95 up to 4 quart for most car. Rebuilt engine or transmission. Open 7 days M - Friday 8am7pm, Saturday 8am-6pm, Sun. 9:30am-4:30pm

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION 740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery

740-91L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-DL-011702/006657-B/R

NL CONSTRUCTION License #635459 - Nhaän xaây nhaø, theâm phoøng. - Söûa nhaø cuõ. - Laøm tieäm aên, Phoøng maïch. - Laøm heä thoáng, ñieän, nöôùc, gas. - Laøm cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù nheï. Free estimate Laõnh 714-971-5648 Cell: 714-396-7409 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626 740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

DUÕNG CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch remodel phoøng taém nhaø beáp cöûa soå add phoøng, vieäc laøm taän taâm uy tín. L/L 714-531-0093 or cell 2109021.

740-90L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-755-4155.

740-29L-021904/105196

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517.

740-90L-091604/136556

XAÂY TÖÔØNG Loùt gaïch, laøm haøng raøo, ñoå xi maêng, gaén sprinkler, thaûm coû, landscape, caét caây, vaø clean up. Giaù phaûi chaêng. L/L Hoäi: 714932-3845.

740-90L-101704/140607

HANDY MAN - Chuyeân sôn & söûa ñieän gas nöôùc cho nhaø, tieäm. Nhaän loùt gaïch saøn goã. - Remode restroom, kitchen giaù reõ - Patio, landscaping ñieän thoaïi cable. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102504/141649

740-29L-022504/106030

740-28L-031803/059292

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong & ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, vinyl, tile, hardwood floor, add phoøng. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã & xi maêng, roofing. Kyõ löôõng & ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-5745, 714-720-4973 740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

740-28L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333 740-90L-071603/075979

ND’S CONSTRUCTION St. Lic #819811 Chuyeân thaàu xaây caát cho tieäm, nhaø haøng, nhaø môùi, cuõ. Ñieän nöôùc, gas, theâm phoøng v.v... Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm goïi Thònh 714-2242264, 714-902-5677, Nghóa: 626-375-7848, 714-326-9188

740-28L-031604/108810

740-28L-112104/145177

SÖÛA NHAØ VAØ MOBILEHOME Nhaän taân trang thay môùi P.taém, nhaø beáp, loùt gaïch, loùt goã sôn trong ngoaøi. Söûa gas, ñieän, nöôùc, eùp phoøng patio v.v... L/L Minh 714-200-6146, 714-200-6152.

740-28L-040704/112279

CÖÔØNG CONSTRUCTION Chuyeân moân thay phoøng taém, loùt gaïch, sôn trong ngoaøi, ñoå ximent. Gas, ñieän, nöôùc. Uy tín kinh nghieäm treân 25 naêm. Coâng vieäc khoâng hoaøn taát. Khoâng nhaän thuø lao. L/L Cöôøng 714-6578846.

740-28L-041304/112983

CONSTRUCTION & HANDYMAN Nhaän söûa nhaø, remodeling bathroom, beáp, thay cöûa soå, cöûa ra vaø o , loù t gaï c h, goã , sôn, laø m plumping, ñieän gas, add phoøng, laøm patio. L/L Thaùi 714-9065999.

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-740-7641 (office) 714-403-7463 (cell) 740-100L-052104/119320

740-28L-062305/174708

740-43D234567-042005/164766

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

740-28L-062305/174779

QUALITY SALE & INSTALLATIONS RESIDENTIAL - COMMERCIAL Chuyeân kitchen cabinet counter top, fireplace vanity loùt gaïch marble granite v.v.... Sôn söûa nhaø cöûa add phoøng. Free estimates. Please call Tony 714-2346547, A. Phan 714-465-7982, Phöông 714-251-4797, home 714-779-6763

740-30L-122304/148917

Trang Trí & Söûa chöõa nhaø cöûa: Chuyeân: Add phoøng, loùt gaïch, söûa nhaø beáp, phoøng taém, patio, xaây haøng raøo, ñoå xi maêng, sôn trong ngoaøi, thay cöûa, gas, ñieän, nöôùc vv... Laøm xong môùi laáy tieàn. Lieân laïc Quoác Vieät Cel: 714-210-9928, nhaø 714-590-9841

740-90L-122804/149252

SÔN NHAØ R&K Painting treân 17 naêm kinh nghieäm. Baûo ñaûm 5 naêm, söû duïng sôn con gaáu Behr. Also remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã etc. Tel 714-2096616.

740-28L-011905/152008

Nhaän: sôn söõa trang trí noäi thaát, nhaø haøng, heä thoáng nöôùc, ñieän , hoøn non boä, cement, landscaping laùt gaïch marble, roofing. LL Höng Nguyeãn. Cell: 714-5884202, 714-422-9438

740-28L-012705/153262

CONSTRUCTION CENTER Chuyeân nhaän söûa chöõa: ñieän, ga, nöôùc, nhaø beáp, add phoøng, boàn taém. Nhaän sôn söûa trong vaø ngoaøi nhaø, loùt gaïch. Vieäc laøm baûo ñaûm. All work guaranteed. Free estimate. Call 714-200-9824, Fax 714-260-6962 Ask Michael and Kenny

740-28L-062405/174836

740-28L-042505/165362

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ ° Nhaän sôn ° Söûa nhaø beáp, phoøng taém ° Add phoøng, loùt gaïch ° Molding, Patio, giaù caû phaûi chaêng Don 714-514-7083, 714-3214713

740-28L-042705/165785

Nhaä n REMODEL NHAØ BEÁ P phoøng taém loùt gaïch goã thay cöûa soå ra vaøo söûa ñieän gas nöôùc laøm patio. Taän taâm giaù phaûi chaêng. Duõng 714-460-3704, Taâm: 714705-9242

740-90L-050305/166584

SÔN NHAØ OÂng Phi vaø Phong Phaïm nhaän sôn trong vaø ngoaø i Remove Popcon laøm Texture. Laøm xong môùi laáy tieàn. Ph: 714-534-5056, cell 714-468-3294

740-31L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöûa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

740-90L-050605/167211

740-28L-021605/155409

SÔN NHAØ Chuyeân sôn cô sôû thöông maïi, apt, nhaø lôùn nhoû. Thaønh tín, 714728-0431 Allen, Nguyeãn.

740-36L-022105/156232

B/C BUILDER WORKER COMP Genral #536258 Chuyeân roof residential - commercial, nail, dental plant permit. Remolding add phoøng ñieän, gas, nöôùc, maùy laïnh. Claim fire flood. 714-719-4376 Micheal, 714-588-3727 Tung

740-14L-050605/167264

SANG CONSTRUCTION Chuyeân: Xaây haøng raøo, xaây töôøng, stucco, landscape. Loùt gaïch v.v... 714-713-2690, 230-9610

740-84L-050905/167499

SAM CONSTRUCTION Coù Bonded, Insurance, worker’s comp. State lic# 856212. Chuyeân: veõ, xin giaáp pheùp, xaây nhaø môùi, theâm phoøng, commercial office, nail & spas. Tel 714-901-2728

740-52D7-103103/091426

740-28L-060404/121508

740-36L-051505/168549

CHUNG’S CONSTRUCTION Lic# B806359 & HIC Complete Landscaping: hardword & planting, patio, BBQ, Gazebol pond . v. v.. Bus: 714-531-2594 Cell: 714-726-5881

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit break-

FLOORCARE Chuyeân veà Saøn goã loùt gaïch remodel kitchen, bathroom. Heä thoáng nöôùc v.v... Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm uy tín. Giaù reû. L/L Trí 714-716-6395 740-14L-062505/175027

Chuyeâ n söû a nhaø cöû a , cô sôû thöông maïi, ngaên phoøng, theâm phoøng, göông, kieáng, maët baøn, cöûa soå, gaïch goã, boàn taém, caàu tieâu, free estimates. Goïi Thoâng 714-856-5710, 856-5712 740-28L-062605/175050

Nhaän xaây söûa moïi dòch vuï nhaø, cô sôû. Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn. 20 naêm kinh nghieäm. Tham khaûo mieãn phí. Giaù nheï nhaøng. L/L Phöông P.H.P Construction 714-393-6955 cell 714-534-4760 business 740-28L-062805/175397

KITCHEN CABINET AND GRANITE COUNTERTOP Chuyeân laøm môùi vaø taân trang nhaø beáp, coù nhieàu kieåu tuû vaø nhieàu maøu ñaù cho khaùch löïa choïn, coâng vieäc chuyeân nghieäp. Goïi Minh Leâ 714-719-2939 740-30L-063005/175742

9 HOME CARE Nhaän ñoå xi maêng, landscape, loùt gaïch, thay cöûa, sôn söûa trong ngoaøi A-Z, dôøi ñoàng hoà ñieän. Coù license. L/L Anh Chín 714-2770835, 714-534-8745 740-30L-070505/176163

HOAØNG’S CONSTRUCTION - Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi nhaø. - X texture - Add phoøng - Patio - Thay cöûa soå - Loùt gaïch Xin L/L Hoaøng 714-675-1337, 714-775-7904 740-14L-070605/176497

CHUYEÂN LOÙT GAÏCH Taân trang P. taém, N beáp, P. Khaùch, loùt Limenate, saøn goã, sôn trong ngoaøi, Giaù reõ, thaønh thaät, uy tính. Hoaø 714-717-0051 740-28L-070705/176512

CALIBUILDERS ° Theâm phoøng ° Room Addition ° Remodeling ° Build Nhaø, Vaên Phoøng ° Tieäm Nails, Nhaø Haøng ° Roof, A/C, Electric ° Plumbing, Concrete ° Licensed & Insured Phöông: (714) 658-7230 Vinh: (714) 936-9119

740-14L-070705/176576

740-30L-080304/130343

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150 740-91L-110603/092090

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc, söûa chöõa, LAÁP, remodel, thay gaïch, replaster, sôn, söûa leaking hoà bôi. Nhaän laøm hoøn non boä, hoà caù. Free estimate. 714-720-6403, 714468-9095

H.V. CONSTRUCTION Chuyeân: Ñieän nöôùc, gas, remodel, xaây caát nhaø môùi, Add theâm phoøng, sôn nhaø trong ngoaøi, tieäm nöôùc, tieäm nails, nhaø haøng. LL: 626-374-7753, 626-675-5536

740-36D167-082703/082370

ADD PHOØNG ÑOÅ XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, ñoå xi maêng, remodel nhaø taém, laøm kieåu môùi raát ñeïp. Giaù ñaët bieät cho ngöôøi Vieät nam. Goïi Hoaøng 714-425-7340, 714-425-7394.

740-69D167-061005/172864

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L Taâm Hoaøng 714-260-5656 or 714-414-5785. Free Estimate.

740-36D167-052604/120219

740-95L-012203/052729

740-36L-061005/172861

740-7L-062105/174198

740-39L-020405/154369

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-7425017, Loâi 714-448-9435

A-Z CONSTRUCTION & REMODELING Room Addition, patio, door, window, woodfloor, tile, plumbing, electrical, stone, stucco, painting, decking. Call Tai, Nick 714785-7301. License #66476

740-32D4567-061405/173316

740-90L-090402/036170

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom.

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay caùc loaïi cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-342-0201

740-30L-053105/170870

740-28L-110704/143235

740-14L-080402/032398

740-DL-022003/000595

740-90L-041405/163761

740-36L-041905/164566

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

740-90L-032705/161060

D & K CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Ñaëc bieät add phoøng loùt gaïch, heä thoáng gas nöôùc. Giaù caû nheï nhaøng. L/L Anh Kyø 714468-7786

740-28L-052705/170615

ARCHITECTURAL Drafting/Design Chuyeân veõ hoïa ñoà vaø xin giaáy pheùp cho caùc thöông maõi. Tieäm toùc, nail vaø caùc vaên phoøng, xaây nhaø hoaëc theâm phoøng, coâng vieäc nhanh choùng 1 tuaàn laø cô baûn veõ, xin vui loøng lieân laïc anh Vincent. 714-719-4558

QUANG CONSTRUCTION. Nhaän sôn söûa nhaø thay cöûa soå. Remodel phoøng taém nhaø beáp loùt gaïch build phoøng patio thay maùi nhaø plumbing ñieän gas, phone 714-726-8896 or 714-925-6630

740-53L-081003/079762

ÑIEÄN - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-724-0087

740-28L-032305/160525

DEPUTY INSPECTOR Chuyeâ n nhaä n inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential coù lôùp training laáy baèng welding Inspector ICCSSW, AWS-CWI. LL: Michael 714-465-7761

ANDY CONSTRUCTION State license #B854494 Theâm phoøng taân trang, phoøng taém, nhaø beáp, counter top, thay cöûa soà, cöûa ra vaøo, loùt gaïch, thay faucet, toilet, thoâng coáng, thay oáng nöôùc, bình nöôùc noùng. giaù reû. Goïi Andy 714-679-7927, 714-554-9069.

740-28L-052602/023175

740-28L-061702/026256

ers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930, 949-3370954

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-30L-030704/107532

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

740-14L-020604/103448

RAO RAO VAË VAËTT

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio. Ñaëc bieät chuyeân thieát keá laøm phoøng cho share. Goïi Minh Leâ 714-719-2939.

740-91L-022003/000602

720-14L-062305/174589

710-28L-061305/173007

Söûa nhaø beáp, phoøng taém. Theâm phoøng, patio. Heä thoáng Plumbing. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-30L-022003/000588

Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät Myõ coù license, taän taâm, nhaø uy tín vaø ñònh beänh chính xaùc, baûo ñaûm giaù reû hôn moïi nôi. Son 714588-2535

MAÙY LAÏNH VAØ ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa laép raùp, thay môùi taát caû caùc loaïi maùy laïnh vaø dôøi, taêng coâng xuaát ñoàng hoà ñieän, söûa chöõa taát caû trôû ngaïi veà ñieän cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm nhanh choùng giaù nheï nhaøng. L/L Long 714-705-5496

* * * * *

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-890-5326, 714-537-2939

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

RAO RAO VAË VAËTT

Söûa nhaø & mobile home nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay thaûm & cöûa soå laøm drywall garage, xin giaáy pheùp giaù discount. L/L A. Duõng 714-588-5974

740-30L-030605/158024

BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng. Ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi CHUYEÂN - Veõ hoïa ñoà, xaây söûa. - Xin permit nhanh, ñuùng CODE. - Baûo ñaûm duyeät! - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø Addition laäu. Tuaán 714-623-4545

740-28L-032205/160408

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-28L-070705/176626

740-36L-051805/169145 740-90L-051905/169269

ADOZ Express Construction. Lic #825406. Chuyeân thay cöûa soå, loùt gaïch, sôn nhaø, ñoùng molding, phoøng taém. Laøm patio add phoøng. Uy tín giaù reû. L/L Thanh 714-272-3373

PV MARBLE Chuyeân loùt gaïch, laøm goã, laøm counter top granite, loùt loø söôûi (fire place), phoøng taém, zacuzi, add phoøng, coâng ty vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm, giaù caû nheï nhaøng. Xin goïi Phong 714-425-0600 Vuõ 714-5881378


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 740-14L-070705/176715

EXCELENT WORK ° Block wall ° Driveway/ cement ° Brick ° Planter Call Khanh 714-417-7415

740-12D167-070705/176719

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân söûa, laøm maùi nhaø, coù license, baûo hieåm, giaù ñaëc bieät cho CÑ/ Vieät Nam. All work guaranteed Mr. Nguyeân 714-899-8249 740-28L-071005/177049

REMODEL NHAØ BEÁP - PHOØNG TAÉM. Chuyeân thay cabinet môùi, countertop baèng ñaù granite. Loùt saøn caùc loaïi goã. Loùt gaïch marble, fireplace. Son Tran 714-4258963

740-7L-071105/177108

Nhaän laøm maùi ngoùi cuõ, beå, rong reâu thaønh môùi, nhaän thay ngoùi, söûa ngoùi doät, shingles, sôn ngoùi, sôn nhaø, Lic & fully Ins., goïi Hoaøng 714-705-5626, 714-2679985

740-7L-071105/177206

K&L Electric Nhaän thieát keá vaø laøm môùi veà ñieän, söûa chöõa ñieän cho tieäm vaø nhaø, chuyeån ñoåi panel cuõ, recessed light cho ceiling. Nhaän add phoøng + patio + roofing vaø loùt gaïch etc.... Vieäc laøm uy tín, kinh nghieäm. Xin goï i 714-677-7242, Lic. #050274

740-36L-071105/177245

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Xe thuøng lôùn coù Lifgate. Nhaän doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, Piano & ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, ñuùng heïn taän taâm, giaù phaûi chaêng. cell 714-467-6968 714-539-7331.

742-28L-070903/074996

Chuyeân ñoå xi maêng, xaây töôøng, laøm patio, loùt gaïch, sôn trong vaø ngoaøi theâm phoøng taân trang, phoøng taém, beáp, baûo ñaûm, ñeïp, reû. L/L Ben 714-467-6819

740-7L-071205/177391

K-T Chuyeân loùt gaïch p-taém, N-beáp, p-khaùch loùt limenate, saøn goã, sôn trong ngoaøi, giaù reû, thaønh thaät uy tín. L/L Kelvin 714-468-9761

740-14L-071305/177516

° Nhaän söûa chöõa. Nhaän laøm theâm phoøng taém, thay cöûa soå, nhaø beáp, patio, loùt gaïch, bình nöôùc noùng, sink, gas ñieän nöôùc. L/L Hoà 714-244-6630, 714-9669082

740-14L-071305/177630

KITCHEN AND BATH DESIGN. Chuyeâ n taâ n trang nhaø beá p , phoøng taém vôùi kyõ thuaät môùi hieän ñaïi. Nhaän loùt gaïch laøm marble cho kitchen and bedroom. Goïi 714-936-9269 cell

740-14L-071405/177664

QUOC nhaän add phoøng, ngaên vaùch, loùt gaïch, goã, thay cöûa soå, laøm boàn taém, roofing, gas ñieän nöôùc, sôn ñoùng patio cover. Goïi 714-244-0162

740-7L-071505/177935

HANDYMAN. Chuyeân sôn trong ngoaøi, add phoøng, drywall, baseboard. Molding, sink, ñieän, patio, toilet. Laøm vaø söûa taát caû veà nhaø. L/L Vu 714-224-2955

742-28L-072203/076932

PHIPHI - MOVING Duøng xe thuøng lôùn coù liftgate. Phuï doïn nhaø & office. Nhaän ñi xa 500 miles 714-653-8585 Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng.

742-28L-061404/123003

KIM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-49L-062004/123928

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

742-42L-021005/154802

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOØA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-30L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761

742-88L-030705/158140

LOÄC’S MOVING Coù lisence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066

742-14L-070505/176218

Chieán Moving xe thuøng lôùn, liftgate phuï doïn nhaø, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi, taän taâm, ñuùng heïn, giaù reû. L/L 714-743-1219, 714-468-7088

742-7L-070805/176839

U-HAUL Doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, caàn xe truck $19.95. L/L 714-3188109

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

ADD THEÂM PHOØNG

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

744-8L-120303/095408

HAPPY MOVING Xe thuøng lôùn, coù liftgate, nhaän chuyeân chôû moïi thöù ñi xuyeân bang vaø local cho cô sôû thöông maïi, tö gia, laøm vieäc vui veû, giaù reû, uy tín, ñuùng heïn, thaønh thaät coù license vaø baûo hieåm. L/L 714260-7634 (24/24)

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, pho xeùt, toilet, maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Baûo ñaûm, giaù thaáp. Goïi Duõng 714-2305457

742-14L-071505/177878

AP PLUMBING Lic #563136 ª 24hr fast service/giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

Cable T.V chæ coù $19.95/thaùng, quí vò coù theå xem hôn 200 ñaøi cable T.V vaø caû Saigon Broadcasting Network 24/24. Mieãn phí cable modem internet cho 1 thaùng. Xin goïi Steven Nguyen 626-864-4230

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC

742-30L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301. 740-14L-071205/177317

742-14L-070805/176975

RAO RAO VAË VAËTT

744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589

744-30L-033004/111017

744-28L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222. 744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454. 744-40L-011805/151875

744-33L-111901/000623

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-85L-112101/000963

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233 744-90L-041102/017120

DON’S PLUMBING * Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay söûa faucet, toilet, garbage disposal, water heater, tö gia & nhaø haøng * Söûa ñieän nhaø, maùy söôûi, maùy laïnh. 24/24 714-296-7514 714-612-6432 744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-85L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor 744-41L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-14L-081203/080007

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319. 744-28L-022805/157148

TONG’S PLUMPING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, leak, thay faucet, garbage disposal. Dishwatwer, water, heater... Handyman. Baûo ñaûm giaù reû. LL: 714-390-3979. 744-41L-032205/160335

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 714-623-4088 cell (unlicensed contractor) 744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637, 714331-9636. Unlicensed contractor 744-7L-051805/169006

HANDY MAN Lam: 714-600-6559 Chuyeân sôn söûa, ñieän nöôùc, coáng. Uy tín chaát löôïng. Khoâng veõ vôøi. Giaù reû 744-7L-071505/177968

UÙT PLUMBING - Chuyeân trò beänh coáng ngheït. - Coù maùy lôùn 300 feet cho Maint Line, coù camera doø oáng. - Söûa chöõa oáng nöôùc, oáng coáng leak. L/L 714-497-7204 (cell), 8975222

A & T GIAËT THAÛM Maùy toái taân, truck mounted. Giaët thaûm nhaø, business, sofa, xe. Söûa: thaûm raùch, ñuøn, taåy, nhuoäm ngaäp nöôùc. Tri: Moác xanh, raän, muøi hoâi do choù meøo. Quang cell: 714-251-1482 Home: 714-748-0432

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-90L-071404/127495

SÔN NHAØ GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø, loùt gaïch & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-234-6362, 714-2008683.

747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/ tuaàn. 714-263-6472

747-30L-112404/145545

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, office, maùy truck mount maïnh, mau khoâ, vieäc laøm kinh nghieäm. FREE 1 chai professional thuoác taåy neáu dòch vuï treân $49. 714-791-0184 (Cell). 747-100L-061505/173501

746 - LAØM VÖÔØN 746-91L-021502/009717

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275 746-28L-050504/116735

GARDENER LICENSE: 243076 Laøm môùi, söûa chöûa ª Saân coû, heä thoáng nöôùc, boàn hoa, haøng raøo. Caây caûnh ª Tæa goïn, tæa moûng, caét ngoïn, caét boû, doïn deïp. Laøm vöôøn ª Haøng tuaàn & moãi 2 tuaàn BAÙ LINH Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-32L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893

750-30L-073103/078251

LAÙI XE NGHÓA 714-726-4867 ª Chuyeân huaán luyeän caùc HV bò thi laùi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, khoâng bieát chuùt Anh vaên ñaäu ñöôïc baèng laùi GAÁP. ª Cöïu HLV daïy vaø ñaäu treân 5500 HV. Ñaëc bieät laáy heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø vaø chæ nhaän tieàn sau khi ñaäu. 750-100L-020404/103161

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 770-28L-100804/139586

MARY MAI PHUN XAÂM EYESLASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Phun xaâm loâng maøy, mí maét, moâi theo kyû thuaät môùi ñeïp töï nhieân. ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Trò muïn, ñoát thòt dö L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL 750-25D167-072502/031145

KHIEU VU Daïy private & group lesson ñuû moïi trình ñoä (Vietnamese, International Style). Phöông phaùp deã hieåu. Giaù caû vaên ngheä. Call Ngoïc Anh 714-531-1436 750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921 714-715-9165 750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

780-38L-031005/158757

770-36L-030605/158017 780-31L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. Thaønh tín. Hieäu quaû. Kín ñaùo. ÑT: 714-247-9534 750-7L-100404/138997

MAÏNH HUØNG Daïy laùi xe vaø cho thueâ xe, thi taïi DMV, daïy giôø hoaëc bao, taän tình vui veû höôù n g daã n . Giaù phaû i chaêng. LL Home: 714-890-5394, hoaëc cell 714-914-9283 750-24D167-102004/141013

Daïy döông caàm moïi trình ñoä. Private lesson. GS aâm nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm. L/L Coâ Rosa 714-623-4850.

780-28L-060505/171743

770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-417-3112, 714-7751855. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm.

770-90L-032805/161235

750-14L-010605/150446

Daïy computer: Basic, Winword, caøi software, internet + mail + Chat, ñöa hình vaøo DVD, Movie, Baùn DVD maãu veõ Nail. LH (Linh) 714-531-3830, 714-251-0744

780-28L-070305/176002

770-60L-033005/161578

750-85L-022705/157035

HP DRIVING SCHOOL 7032 Hazard Ave #3 DMV Lic #4062 L/L coâ Hoa 714-379-0501 714-920-1961 HLV coù nhieàu kinh nghieäm vaø uy tín. Ñaëc bieät chuyeân daïy cho nhöõng ngöôøi khoâng raønh Anh ngöõ, ruït reø, töï tin khi gaëp giaùm khaûo, xe 2 ga 2 thaéng caáp certificate cho HV döôùi 18 tuoåi. Cho thueâ xe ñi thi.

750-10L-052005/169465

DAÏY LAÙI XE HLV laâu naêm kinh nghieäm vui veû, nhaän daïy giôø hoaëc bao ñaäu, daïy laùi freeway. Goïi Loäc 714-234-0045

MISCELLANEOUS 800-9D167-062405/174935

FRENCH BAKERY EQUIPMENTS. New or used install and repair all types of French bakery equipments at lowest price. Call George 714-437-7143

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 770-30L-062005/174098

PHUN XAÂM - Kyõ thuaät phun xaâm Haøn Quoác, ñeïp töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu. - Chuyeân xoùa xöûa veát xaâm hö. - Ñaëc bieät noái loâng mi cong, daøi töï nhieân. L/L Hoaøng Yeán 714-757-7322.

770-28L-070705/176632

CASINO DEALER. Lôùp hoïc chia baøi. Tieàn tip khoaûng $3500 $5000 a month. Muoán bieát theâm chi tieát goïi Steve 714-876-8981

PHUN XAÂM: Chaân maøy, mí maét, moâi, nhuû hoa khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu chæ coù 125US, taåy xoùa nhöõng veát xaâm hö. Noái loâng mi cong daøy daøi ñeïp töï nhieân 75US. Taåy muïn thòt, muïn coùc, muïn ruoài ñoài moài baèng Lasges khoâng ñeå laïi theïo. F.C. huùt muïn baèng maùy toái taân 25US. L/L Linda tröôùc laøm taïi myõ vieän Botox ñaõ töøng kinh nghieäm treân 10 naêm nay dôøi veà nhaø . 15130 Brookhurst gaà n Bolsa. ÑT: 714-417-7275

750-28L-062205/174400

770-14L-071105/177250

750-6D167-061705/173876

DAÄY KHAI THUEÁ Baûo ñaûm thaät gioûi sau 15 giôø laáy baèng, thueâ $15/giôø muøa thueá, giôø hoï c uyeå n chuyeå n , ngaø y thöôøng TB/ CN. GM/ JNS 562591-4983, 562-822-0124 cell 750-21L-061905/173936

KUMON, Trung taâm keøm Toaùn, taäp ñoïc töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Chi nhaùnh môùi taïi goùc ñöôøng Beach & Chapman (11951, Beach Blvd, Suite L). Ñeå giöõ choã vaø bieát theâm nhöõng chöông trình giaûm giaù ñaëc bieät. Xin L/L 714-895-7857

750-28L-070805/176910

750-8L-071005/177022

Progressive Tutoring Garden Grove/Valley View Nhaä n daï y Math, Chemistry, Physic and SAT. Giaûng vieân baèng cao hoïc vaø kinh nghieäm. Hoïc phí nheï. Ken: 714-814-6080

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-84L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825.

770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

820-7L-071405/177742

Nhaän giao côm thaùng taän nhaø. Moùn aên thay ñoåi. Khoâng boät ngoït. Ñaët tieäc: Xoâi voø saàu rieâng, goûi toâm thòt. Coâ Nga 714-891-4359, 714-651-7635

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-7L-013004/102399

Dì Tö queâ Caàn Thô nhaän giöõ Baby 2 thaùng trôû leân, cha meï laøm Nails röôù c treã OK, ngang tröôø n g Murdy-Mustang, saùt chôï T & K. 714-839-9671, cell 714-2004519. Giöõ thöù Baûy & CN 830-181L-062804/125204

830-90L-011605/151588

750-14L-070605/176328

DAÏY KEØM Trung Taâm Vieät Group nhaän daïy keøm hoïc sinh theo chöông trình summer school, giaùo vieân kinh nghieäm toát nghieäp ñaïi hoïc Myõ tröôøng lôùp an toaøn, tieän nghi. L/ L Andy 714-590-9266, Haï Lan 714-721-2735

820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Thôm ngon, veä sinh, tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Giao taän nhaø. Goïi coâ Vi 714775-7594.

HOÏC HEØ! M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn, KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). Thaày coâ ñaõ & ñang daïy tröôøng Coâng Laäp. 714-593-9389

Daï y keø m : CHEMISTRY, ENGLISH & MATH, 1-on-1 hay nhoùm nhoû. Daïy töø lôùp 1 - 12th & College levels. Free hoïc thöû. Xin goïi 714-467-5539

DAÏY KEØM. Coù baèng vaø kinh nghieäm, ñang daïy taïi tröôøng Ocean View. Raát taän taâm. Lôùp hoïc nhoû, baûo ñaûm con em quí vò seõ ñaït ñieåm A. 714-933-8459, 714-933-8460

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657

800 - LINH TINH

750-90L-050505/167091

Giaùo sö Cao Taán An treân 20 naêm kinh nghieäm daïy Toaùn, Lyù, Hoaù, nhaän daïy Pre-Algebra, Algebra 1,2, Geometry, Trigonome Try, Pre-Calculus, Calculus, Physics, Chemistry. 714-210-4460, 714894-4278

780-29L-040105/172212

THAÀY: THIEÄN TUAÁN Chuyeân giuùp ñôû cô sôû thöông maïi buoân may baùn ñaét, boùi toaùn, chæ tay, tình duyeân, gia ñaïo, thi cöû, giaûi tröø taø ma. Tel 714-891-9619, cell 714-251-2661 Westminster 780-28L-062805/175439

750-74L-022305/156512

HOÏC HEØ! M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi ñeán lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaän ñöa ñoùn, KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). Thaày coâ ñaõ & ñang daïy Tröôøng Coâng Laäp. 714-593-9389

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461

Töû vi - boùi baøi taây - tarot, thaàn hoïc nguõ haønh, chæ tay, chöõ kyù, phong thuûy, nhaâm ñoän, baùc só Tröôøng Tuyeát göûi lôøi thaùn phuïc. Xin laáy heïn L/L Hoàng Phöôùc 714902-7689

750-7L-063005/175647

LANDSCAPING Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

RAO RAO VAË VAËTT

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

GIAËT THAÛM - FLOOR DÒCH VUÏ CLEANING Heä thoá n g TruckMount, kinh nghieäm, Taän taâm, Trung tín, Thieän chí. Ñònh giaù mieãn phí. B.C PRO.CLEANING SERVICES BEN (714) 531-8412, (714) 863-4122

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

747-28L-020903/054835

744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

744-DL-111901/000624

SATURDAY, JULY 16, 2005

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-6777555. 780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-3317501, 714-613-3763.

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555. 830-90L-050505/167117

Coâ Thaûo Giöõ Treû, coù license, goùc Brookhurst + Westminster + Euclid. Nhaø roäng coù saân chôi. Giöõ treû moï i löù a tuoå i . Nhaä n Calwork. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Goïi coâ Thaûo 714-539-8421 830-14L-051605/168659

Nhaän giöõ treû moãi löùa tuoåi, nhaø roäng saïch thoaùng maùt, chaêm soùc, taän taâm thöông yeâu treû nhaø Westminster + Euclid. LL chò Hoa 714-590-8450 830-28L-062205/174404

Nhaän giöõ treû töø hai thaùng tuoåi. Chaêm soùc caån thaän. Nhaø taïi Raymond - Commonwealth, Fullerton. Lieân laïc 714-578-0576 sau 6 giôø chieàu 830-56L-062405/174876

780-28L-120503/095800

Nhaän giöõ treû treân 1 tuoåi, coù license, nhaä n Cal-works. Nhaø roä n g, ñöôø n g Woodbury, gaà n Euclid + Westminster + Brookhurst, ñöa ñoùn ñi hoïc. Goïi Thaûo 714-636-1002

780-90L-012704/101829

Nhaø Beach & G.G gaàn fwy 22, roäng saïch. Saân chôi roäng. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Daïy treû aên, nguû theo neà neáp. CT ñoïc saùch cho treû. L/L Dung: 714-8921998, 714-651-2509

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Taro, Pheù p Tieà n & Tình, Loã Ban, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714-717-1740, QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

830-30L-070105/175874

830-7L-070805/176766

Nhaø house goùc Bolsa vaø Ward, nhaän giöõ treû töø 2 thaùng tuoåi trôû leâ n , khu yeâ n tónh, saï c h seõ , thoaùng maùt. ÑT lieân laïc 714775-1334 hoaëc 714-588-8469


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C17

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

830-7L-070805/176993

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, thöông yeâu treû, nhaø coù maùy laïnh, nhaø 14101. Euclid & Westminster, sau chôï Ngöôøi Vieät. Ñieän thoaïi 714-537-3545 or 714-757-2138

830-7L-071005/177061

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi vaø keøm Homework, nhaø house roäng maùt, saân chôi. Phoøng nguû rieâng, yeâu meán treû, taän taâm, kinh nghieäm. L/L: 714-876-5294

830-7L-071005/177068

Nhaän giöõ treû töø 2 thaùng ñeán 2 tuoåi. Nhaø house roäng raõi, saïch seõ, yeâu treû. Vuøng Huntington Beach, goùc Magnolia vaø Adam. L/L: 714-962-1023

830-5L-071205/177264

Nhaän giöõ em beù 4 tuoåi trôû leân. L/L Kim 714-265-2392

830-14L-071205/177281

Nhaø roäng saïch maùt, goùc Trask Euclid. OÂng baø lôùn tuoåi, yeâu treû. Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân. L/ L Dì Loan 714-638-5437

830-7L-071205/177419

License giöõ treû nhaø saïch maùt coù phoøng chôi, saân chôi, kinh nghieäm. Nhaän giöõ theâm toái, ngaøy nghæ, calwork. Brookhurst/ Westminster. L/L: 714-5399981, cell: 714-260-1737

830-7L-071305/177473

Caàn chò ñoäc thaân troâng beù gaùi 2 tuoåi, 5 ngaøy/ tuaàn, $350/thaùng, bao aên ôû, coù phoøng rieâng, message hoaëc L/L 949-916-0596 Lake Forest

830-7L-071305/177492

Nhaän giöõ treû töø 5 thaùng ñeán 4 tuoåi, taän taâm, kinh nghieäm. Nhaø ôû Brookhurst (giöõa Trask vaø Garden Grove). Lieân laïc 714-6575414

830-3L-071305/177523

Nhaän giöõ 1 treû töø 2 thaùng tuoåi trôû leân, chaêm soùc kyõ vaø yeâu thöông treû, nhaø house ôû Garden Grove + Dale, thoaùng maùt. L/L Coâ Lan 714-537-2534

830-4L-071305/177526

Nhaän giöõ treû töø 2 thaùng trôû leân, chæ nhaän 1 treû maø thoâi. Ñòa chæ 10500 Westminster Ave., Garden Grove, goùc ñöôøng Westminster/ Bowen. L/L Baø Mai 714-537-9136

830-7L-071305/177547

Nhaø roäng khu yeân tònh goùc ñöôøng Goldenwest vaø Hazard. Nhaän giöõ treû, xin lieân laïc coâ Tuyeát. Home phone: 714-894-7957 vaø cell phone: 714-717-5369

830-7L-071305/177556

Caàn tìm choã giöõ treû gaùi 1 tuoåi taïi T/P Tustin Irvine fwy 450 Jamboree. Saùng gôûi chieàu ñoùn. Ai caàn xin goïi Kathy 714-9628869, 714-418-8998

830-3L-071305/177577

T/P Anaheim ñöôøng Crescent goùc Brookhurst/ Girllbesrt nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân, chæ giöõ 1 ñeán 2 em, kinh nghieäm, chu ñaùo. L/L 714-635-3019, cell 714-4149383

830-7L-071405/177670

Chuùng toâi coù giöõ treû em ôû nhaø, nhaø ôû Brookhurst vaø Lampson, anh chò coù em beù gôûi xin goïi 714-741-0638

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * TV 20" Flat screen only $89.99 * Sony 27" Flat TV, only $229. * Akai 30" Flat TV only $299.99 * Akai 42" Widescreen HDTVReady only $649.99 * Akai 42" plasma TV. Retail: $2800. Sale $1299 * Panasonic 42" Plasma TV, Retail $3200. Sale $1999.99 * Pioneer 50'’ Plasma HDTV. Retail $8000, sale $4399.99 * Sharp 26" LCD -HDTV-Monitor. Retail $2500. Sale $1199.99 * Sharp 32" LCD -HDTV Monitor. Retail $3000. Sale $1599.99 * Sharp 37" LCD-HDTV Monitor. Retail $5400. Sale $2599.99 * Sony 50" LCD - Projection HDTV Ready. Retail $3500. Sale $1999 * Panasonic 50' Plasma HDTV. Retail $6000. Sale $3999.99 * Toshiba HDTV + Direct TV Receiver only $229.99 * Sanyo HiFi VCR only $39.99 * Apex DVD ña heä, play MP3, VCD, CD R/RW, DVD R/RW only $29,99 * Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $380. Sale $149 * Karaoke Music Hi-End speaker 400 watts. Retail $2000/ea. Sale $149.99/ea * Karaoke Mixer with key control. Retail $300. Sale $149.99 * Hi-End 200 watts power subwoofer. Retail $800. Sale $149.99 * Pioneer receiver 500 watts dolby digital + DTS. Retail $260, sale $139.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

850-91L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. 714-5546300 or 714-720-4443, Fax 714554-3400. ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $24.99mo. Order before July, 31, 05. ª KARAOKE - KID FURNITURE - ELECTRONIC UP TO 50%. ª Nhaän söûa PAMSAT 2500A coi ñöôïc hai ñaøi Phim ngöôøi lôùn XXX trong heä thoáng VTV4.

850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi XXX ngöôøi lôùn, V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. L/L 714468-8624.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-101L-061603/071619

830-28L-071405/177715

APT gaàn Brookhurst vaø Westminster roäng raõi nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi taän taâm giöõ caû thöù 7 Chuû Nhaät. Lieân laïc coâ Xuaân 714-350-2439

830-14L-071405/177737

NHAÄN GIÖÕ TREÛ! Nhaø goùc Brookhurst vaø Alameda coù phoøng roäng, maùt meû, chaêm soùc treû chu ñaùo. Xin goïi coâ Thanh soá phone nhaø: 714-636-3756, phone tay: 714-362-6559

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-90L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, upgrade, raùp maùy theo yù khaùch. Install set up wired/wireless networking cho tö nhaân & cô sôû thöông maïi. Uy tín, kinh nghieäm. ª Coù baùn/raùp caùc loaïi computers: servers, laptops, PC’s. L/L: 714-251-9109

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-30L-052705/170519

850-90L-052905/170673

Moving sale caàn baùn furnitures, bedroomsets, entertaiment, computer, sofa, computer’s desks, television, giaù reû ñaëc bieät. Xin lieân laïc Minh hoaëc Vivian 714534-8667 hoaëc 714-595-9040

Moving baùn caëp maùy Juki töï ñoäng, ít xaøi coøn môùi giaù $1600.OBO baùn nhieàu loaïi caây kieång trong chaäu nhoû lôùn töø $5 - Up. 714-251-8339

850-12D567-071205/177339

Baùn caù Roàng Red Tail, good con nhoû 4 in, gioáng Maõ Lai, caàn tieàn baùn $450. L/L 714-623-0089

850-36L-061404/122985

850-28L-060105/171196

AUCTIONAID Chuùng toâi giuùp quí vò baùn haøng treân Ebay, Toll free: 1-866-857-7884 www.auctionaidstore.com Goldenwest/Westminster, caïnh New World Electronics 850-45D167-061605/173518

Baùn caây aên traùi vaø hoa kieång Vieät Nam. Caùc loaïi söù, quyønh hoa ñuû maøu. Ñaëc bieät caây gioáng toát ñang coù traùi coù hoa. L/L 714534-0248 hay 232-5233 850-3L-061605/173559

850-90L-031105/158793

VN - PROSATELLITE. 7167 WESTMINSTER BLVD, giöõa Hoover vaø Golden West BIG SALE COOLSAT 4000 PRO 1 maùy $140, 10 caùi $120 vaø nhöõng maùy khaùc. Coù ñaày ñuû thieát bò cho satellite, nhaän gaén motor coi nhieàu höôùng satellite treân 1 ñóa. 714-903-8131 or 6191007 850-14L-040705/162826

LAPTOP. Toshiba Tecra 8100 PIII/128Mb/20Gb/DVD/CD-room/ carry bag/ready internet for $399; + $50 for DVD/CD-RW burner; + $75 for DVD/DVD-RW, phone 714-924-0061. 850-21L-041105/163238

COMPUTER * Pentium 4, 3.20GHZ, 80G, 512 memory, 64 video, 16X Pioneer DVDRW + 19 Flat View Sonic $620 * Dell laptop Pentium2 400MHz $220 * Toshiba Laptop 800 MHz $340 * Maùy môùi warranty 6 thaùng. Free nhaïc MP3, MP4, truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng: 714-728-9808, 714894-4751 850-36D12567-042705/165841 850-3L-050505/167069

Tieäm caù kieång, chim Harbor Fish/Pets Baùn caù reû ñeïp, ñoà aên duïng cuï caù, hoà caù lôùn 120G ñeán nhoû 1G, baùn chim, loàng chim tre, thöùc aên chim. Ñaëc bieät cut quaûng caùo naøy ñöôïc bôùt 15%, cho taát caû haøng trong tieäm. Vì coâng vieäc khaùc muoán sang, tieäm ñoâng khaùch, chuû seõ höôùng daãn. 16289 Harbor Blvd goùc Edinger 714839-3473.

Baùn Maän, Maõng caàu, Saboâcheâ, Xoaøi, Nhaõn, Löïu, Kheá, Taùo taøu... ñaày traùi. Thanh long vaøng, tím, ñoû, coù lycopene ngöøa ung thö tim maïch, traéng $20/chaäu. 714531-7002 850-14L-070305/176010

Caàn baùn 1 maùy quay film Sony DSR300 coøn môùi 80%, xin lieân laïc 714-376-7642 850-5L-070505/176149

SATELLITE VOÂ TÖ. Baùn laép raùp Free To Air. Gôûi vaø chæ daãn, tieåu bang xa, viewsat coolsat. Giaù ñaëc bieät. L/L: 714-333-5559 850-7L-070705/176649

Baùn Piano model T121 Yamaha, ñen, Upright, coøn warranty, y nhö môùi coù bench, 3100 goïi buoåi saùng tröôùc 12PM 714-319-9169 850-28L-070705/176739

850-90L-012104/101178

Big Sale! Big Sale! Ñaøi Truyeàn Hình Vieät Nam Haûi Ngoaïi SBTN 24/24 trong heä thoáng DIRECT TV. Free maùy vaø coâng laép raùp cho 4 phoøng. Leä phí haøng thaùng töø: $24.99 goàm ñaøi SBTN vaø caùc ñaøi LOCAL. Chuùng toâi coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác HOA KYØ keå caû Hawaii.

850-12D167-051905/169191

GAME NES, Nintendo, Game Cube, PS2, XBox... Mua. Baùn. Ñoåi. Söûa taát caû game vaø maùy game môùi/ cuõ. The Game Floor 16509 Brookhurst St, #A Fountain Valley, CA 92703 714-418-0005 850-56L-052405/170008

TOP SATELLITES. Laép raùp Freeto-Air satellite system. Xem caùc ñaøi AÙ chaâu, VN Haûi ngoaïi, VTV4, Vietnam vaø caùc ñaøi Myõ, coù motor xem nhieàu Satellites treân moät disk. LL: 714-537-2946, 714468-6624

850-7L-071205/177363

Dö duøng caàn baùn moät soá quaàn jean cuûa Italy size nam + nöõ. Xin L/L Minh 714-260-4724

850-3L-071305/177465

Choù Chihuahua 4 thaùng maøu traéng male $250, female $300, baùn caây taùo Taàu ñang coù hoa. L/ L 714-638-8653 850-7L-071305/177519

Baùn hoà caù 60GAL hieän taïi ñang nuoâi 9 con caù goàm coù chaân hoà vaø duïng cuï $300. Baùn chim paraket vaø loàng chim. Baùn söõa Neosure Anfamil giaù reû. Phone: 714-894-1446 850-7L-071305/177527

CABLE TV $19.95/thaùng 200 ñaøi. DSL Internet thaùng ñaàu Free. $19.95/thaùng. No contract 714251-2461 850-7L-071305/177546

Caàn baùn gaáp tuû laïnh lôùn nhoû, maùy giaët, tuû ñöïng ñoà baøn aên 6 gheá. Maùy caét coû, baøn hoïc vaø ñoà laët vaët. Goïi 714-588-1291, 8994820

850-4L-071305/177601

850-7L-070805/176808

Caàn baùn 6 tuû kieáng duøng ñeå tröng baøy nöõ trang ñoàng hoà trong tieäm giaù $75/each. Lieân laïc telephone 714-539-3015 850-7L-071005/177050

Muøa heø cho caùc em moùn quaø. Xe Electric Scooter. Xe môùi trong thuøng. Baùn $75 moät chieác. Giaù trong tieäm $200. Chæ coøn 10 chieác. Xin goïi 714-470-8950 850-7L-071005/177076

Taàu Century 19' ñi caâu $3350. L/L 894-8421 chuù Ngoï hoaëc cell 728-1496

850-6L-071105/177116

850-14L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $139 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $459 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150.

www.99Inter.net * Unlimited Internet (Everywhere) $9/month. Website Hosting: $7/month. Computers: $120. Laser Printers: $140. InkJet Cartridges: $5/ caùi. Refill: $3/caùi. Saùch Vieät: “Web Design” $30. Software chöõ Vieät: $25. * SÖÛA/UPGRADE/ SPEED-UP computers, DSL Wireless Networking, WebCam, share internet, caøi software. * Laøm DVD töø: DVD, tapes, choïn songs, phim Vietnam, Taøu, hình chuïp (slideshow), camcorder: trips, family. Laøm CD music/ MP3. * LAØ M & DAÏ Y KEØ M : Websiters, DVD/CD. Söûa/design pictures, duøng computer/internet/ E-mail/ Word/ Excel, Internet Find Jobs/ Houses, Print Labels/ Calendar. Tuøng: 714-454-1204

850-5L-071305/177582

850-7L-071105/177110

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn Desktops, LCD Monitors. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium 4, $600 714-362-1032.

850-7L-071105/177238

MOVING SALE. Caàn baùn 2-pc reclining sofa hình chöõ L maøu caø pheâ söõa, (baùn nöûa giaù). Xin L/L 714-260-1647

Doïn baõi, caàn baùn heát boâng hoa caây kieång: Taùo, Hoàng doøn, Daï lyù höông, Magnolia, Hoa söù, Truùc ñen, Truùc vaøng, Kentia palm, King palm, Queen palm, Red Maple vaø caây nho goác to coù traùi (Bonsai). Ñeïp, reû. L/L Lôïi 714580-4833

850-32L-090903/084105

850-3L-071505/177920

Baùn Laptop pentium 3 800MHZ DVD/CD copy, Window XP, $440. Pentium 4 1200MHZ + monitor $220, Pentium 4 2.0GHZ DVD/CDRW + monitor $420, internet ready. Goïi Tony. 714414-7676 or 714-534-1654

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078.

850-28L-032904/110779

850-5L-071105/177183

RAO RAO VAË VAËTT

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544 THANH HAÈNG ROSEQUEEN WEDDING CENTER BRIDAL, PHOTO, VIDEO, MAKE-UP FLOWER 14948 Dillow St. Westminster, CA CA 92683. Sau löng Post Office Bolsa / Moran, gaàn Lee Sandwich. Baùn aùo cöôùi, daï hoäi, xöôøng xaùm, tuxedo fashion, myõ phaãm, nöôùc hoa. Make up, laøm toùc coâ daâu, daïy ngheà, Baùn thaät reõ, toàn kho, tuxedo, vest, vaûi, aùo ñaàm, töôïng, keä saét, baøn kieáng. LL: 714-799-1938, 714-4548161

850-36D167-051305/168444

Licensed Childcare. Nhaø goùc McFaddden/ Magnolia, nhaä n chöông-trình Calworks, chính phuû, children’s Home. Telephone 714-390-9150 (nhieàu naêm kinh nghieäm/ höôùng daãn laøm giaáy tôø)

830-3L-071405/177732

Vieät Satellite Toll Free: 1-866-277-0748 www.vietsatellite.com Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

RAO RAO VAË VAËTT

Cô hoäi tuyeät vôøi cho nhöõng ngöôøi thích choù ñeïp, 3 years male boxer (The Best of Winners 2003. 3 gioøng hoï beân cha vaø meï ñeà u laø Champions. The Brother is the #1 of the Nation 2003 - 2004 - 2005. Divorce moving out caàn baùn (showing record, pedigree and AKC paper). 714-244-2825 850-7L-071105/177125

Baùn taøu Bayliner 2 phoøng laùi treân döôùi 30FT 2 maùy caàn söûa chuùt ít. L/L: 2520 W 5th St, Santa Ana, goùc Fairview. $2500.OBO. L/L: 714-836-6330, 336-6369 cell 850-7L-071105/177127

Caàn baùn moät con choù Chihuahua maøu da boø, ñöôïc 10 tuaàn $300. L/L 714-588-3725 850-7L-071105/177134

Moving caàn baùn taát caû ñoà duøng trong nhaø giaù raát reû, boä baøn mable Italy môùi hai thaùng. L/L 714-467-6337 or 714-467-6327

Baùn 1 con choù Minitoy’s Chihuahua’s, raët gioáng tai ñöùng, lôùn raát ñeïp 9 tuaàn tuoåi, maøu tan vaø traéng, tuyeät ñeïp, khoân lanh. L/L cell 626-616-5763 850-7L-071305/177626

Baùn 1 maùy may overlock, 1 maùy 1 kim töï ñoäng, moät ñôøi chuû maùy môùi, phone 714-596-9170 goïi sau 6:00PM 850-3L-071405/177694

Baùn computer Intel Pentium 4 3.2GHZ DVD 17" monitor mouse keyboard speaker $500, baùnh xe Goodyear 265-70-17 vôùi alloy wheel $300. Goïi 714-925-6442 850-3L-071405/177705

Caàn baùn baøn cuõ vaø 1 cao tô coøn môùi. Xin lieân laïc phone W 562493-4591, 714-728-1442 850-6D167-071405/177739

Baùn tieäm söûa xe good location treân ñöôøng Westminster parking roäng raõi $165,000 coù theå thöông löôïng. Xin L/L Nathan (cell) 714-326-9250 850-3L-071405/177773

Dö duøng caàn baùn 1 boä gheá da cuûa YÙ, maùy caét coû, maùy DVD vaø 1 soá ñoà trong nhaø. Xin lieân laïc Shelly 714-897-7478 850-7L-071405/177793

Laøm aên leân remodel tieäm baùn 2 gheá spa solace 4 naêm ñoåi gheá môùi. Ann (H) 714-991-6217, (B) 714-377-9887 850-3L-071405/177802

Remodel tieäm nail dö 1 gheá spa pedicure chair hieäu Ultra Elite coøn môùi mua $2,900 baùn laïi $1,150. L/L Vieät 310-686-9556 850-3L-071405/177819

1 boä Computer Pent 3. Bao goàm keyboard, mouse vaø monitor. Giaù $145. L/L Thaønh: 714-775-6262. Internet ready 850-11D167-071505/177865

PLAYSTATION 1 & 2, XBOX, dreamcast DVD game $8-$10, gaén chip maùy game, söûa maùy game hö. DVD-R blank 100 dóa $30. Pioneer DVD writer 16X $99. L/L 714-448-6613, 714448-8703, 714-448-6571 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Tacoma Double Cap sidestep chrome genuine brandnew $250. 2004 4runner $200, original aluminum wheels + tires 265/70/ 16 from 2004 tundra $350 4 runner $250, Tahoe Suburban 714-651-7206

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 900-28L-041705/164127

SPECIAL RELAX $40/per hour L/L Ginger: 562-685-1789

900-90L-051805/169141

850-3L-071505/177921

ASIAN MASSAGE Japan Thailand Hoa Viet very young beautiful 714-653-0718, 10AM - 11PM, 714-5391498.

850-7L-071505/177997

Baïn caûm thaáy meät moûi, caàn massager, ñaám boùp cho khoeû. Xin vui loøng lieân laïc cho Duõng, baïn seõ haøi loøng. 714-876-8199, xin caûm ôn.

850-3L-071505/178014

Caàn baùn caù Koil ñuû loaïi, giaù phaûi chaêng. L/L 714-369-0052

900-28L-060605/171905

900-7L-060705/172118

DIEÃM HÖÔNG Treû ñeïp, duyeân daùng, töôi maùt. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc töù chi. Giôø heïn 10am-10pm. L/L 714-331-3957. 900-36L-061705/173897

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS

900-7L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-371-3500.

900-7L-071005/177026

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn, trong voøng 9 ngaøy lieân tieáp (ñoïc hôn caøng toát), baïn seõ ñöôïc toaïi nguyeän vôùi ñieàu baïn xin, vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ ñaêng lôøi nguyeän treân ñaây ñeå loan truyeàn cho ngöôøi khaùc. Xin baùi taï Trôøi Phaät ñaõ ñöôïc toaïi nguyeän. Gñ H.N.C. Nathan 900-3L-071205/177340

900-90L-111502/045080

Laøm vieäc nhieàu caàn xoa boùp, chuyeân trò yeáu sinh lyù. Coù thuoác cai nghieän thuoác laù vaø giaûm caân. Thaønh taâm, kín ñaùo. 714-2952995 Em Dung

900-7L-071005/177018

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn moãi ngaøy lieân tieáp. (Ñoïc nhieàu hôn caø n g toá t ) baï n seõ ñöôï c toaï i nguyeän vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ daâng lôøi nguyeän treân cho ngöôøi khaùc. Vy Nguyeãn & Hoï Hoaøng

900-28L-062205/174370

Caàn tìm nôi relax lyù töôûng, vui veû, haõy goïi Lily seõ ñem laïi vöøa yù. L/L 714-705-5999, 24/24

900-36L-062205/174541

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

Nhaén tin Caàn lieân laïc gaáp vôùi oâng Buøi Ngoïc Lieâm hoaëc caäu Buøi Ngoïc Luaân, tröôùc 75 ôû khu cö xaù Ñaïi Hoïc Saøigoøn (Nguyeãn Thoâng). Xin goïi coâ Chính 714-377-4203 ôû Myõ hoaëc Coâ Hoaøng Thò Hoàng 848-398-8350 ôû Vieät Nam. Quyù vò naøo bieát tin töùc oâng Lieâm vaø caäu Luaân, xin vui loøng goïi laïi soá ñieän thoaïi treân. Chuùng toâi chaân thaønh caùm ôn vaø ña taï. 900-7L-071205/177353

900-90L-110203/091446

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9L/ngaøy. Seõ ñöôïc nhö yù. BTN

900-90L-110603/092027

Caùc cuï cao nieân 62 tuoåi & + muoán laõnh $347.50. Xin L/L VP Future Financial ñeå ñöôïc giuùp ñôõ. 714-265-5401. 14291 Euclid St, #D110, Garden Grove

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409

900-28L-071205/177396

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-15L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

900-92L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-91L-052104/119322

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009.

900-96L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-28L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-15L-110504/143118

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781 (goïi töø 12PM - 9PM)

900-28L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

900-35L-011205/151053

MAI & VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, Mai & Vy raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

900-30L-022405/156729

Quí vò laøm vieäc nhieàu, ñau ñaàu, ñau löng, nhöùc moûi, caàn baám huyeät, caïo gioù, giaùc hôi, relax, khoûe maïnh. Xin goïi 714-3609346. Nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai

900-90L-040405/162215

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

900-30L-062305/174684

ÑAÁM BOÙP TUYEÄT CHIEÂU. Laøm vieäc meät moûi, caàn ñaám boùp thoaûi maùi, coù tieáp vieân tieáp ñaõi aân caàn. L/L Lee 11am-11pm 626-2852027

900-28L-062705/175191

Excellent massage, relax sau nhöõng giôø laøm vieäc meät moûi, coù nhöõng coâ gaùi treû vaø ñeïp, Taøu, Ñaïi Haøn, Meã. Wanted Massage Girls. L/L 714-550-8085. 828 N. Bristol St. #106 Santa Ana

900-28L-062805/175421

Grand Openning Massage special caàn gaáp young girls under 22 ñeïp A+ tall maùt meû, deã daøng, chieàu khaùch, pay $120 for... 562863-8575

900-14L-062905/175546

TIN VUI CHÒ CAÛ: Quyù vò Nam Nöõ caûm cuùm. Ñau nhöùc löng. Moûi meät. Caàn caïo gioù. Giaùc hôi. Massage. Xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi. Caàn xe ñöa ñoùn. Chò Caû seõ ñeán taän nôi giuùp. Help anytime. Call 24/24. Cell 714-425-7081. Thank’s

900-7L-062905/175632

HIEÀN. Daønh cho quí oâng, sau giôø laøm vieäc, meät moûi, ñeán vôùi Hieàn, relax, vui veû, laáy heïn. L/L Hieàn 714-908-6451 900-14L-070305/176013

Quí vò meät moûi muoán Hot Massage xin goïi Sugar ôû: 714-8835089

900-14L-070805/176799

PRO Barber & Beauty. Hôùt toùc $5. Uoán toùc $20. Nhuoäm $15. Tröôùc ôû Harbor nay ñaõ dôøi veà 7132 Garden Grove goùc Goldenwest. Phone 714-7979719. Jimmy (Hung) kính môøi.

900-9L-070805/176815

Con laø Nguyeãn Vaên Sang, tìm ba laø Nguyeãn Vaên Chaùu, tröôùc ôû Thöøa Thieân Hueá, ba ôû ñaâu xin lieân laïc con soá phone 520-5912536 hoaëc 714-799-5471

900-28L-070805/176968

GRAND OPENING Caùc coâ thôï massage therapists from International raát laø kinh nghieäm ôû 2800 Warner Ave., Santa Ana #C. Ñieän thoaïi 714241-8511

900-10L-071305/177513

1031 EXCHANGE SEMINAR. Tham döï seminar naøy giuùp quí vò tieát kieäm haøng chuïc ngaøn dollars. Quí vò seõ ñöôïc höôùng daãn veà: - Calculate Capital Gain. - Complete 1031 Exchange procedures. - Delayed Exchange & other Options. - Analyze Real Estate Market. Do giaùo sö Myõ nhieàu naêm kinh nghieäm daïy. Thöù Baûy 23/07/05 töø 10AM - 1PM. Choã ngoài giôùi haïn, xin goïi Huy Buøi 714-2623425. Mua tröôùc $25. Taïi choã $35. Lunch included 900-28L-071305/177521

Caàn tìm nôi lyù töôûng vui veû, deã thöông, haõy ñeán Vivi laø vöøa yù. Goïi 5pm ñeán 2am 714-261-3529 900-14L-071305/177635

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng phuïc vuï raát toát cho quyù vò. 714-865-9245

900-14L-071505/177838

NEW MASSAGE Caùc anh muoán tìm moät choã massage vui veû vaø thoaûi maùi. Xin vui loøng goïi cho em Thuøy vaø Trang, treû ñeïp, nghæ chuùa nhaät 714-467-8090 900-3L-071505/177930

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaùn Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9 laàn moãi ngaøy, ñoïc trong voøng 9 ngaøy, (ñoïc caøng nhieàu caøng toát). Baïn seõ ñöôïc toaïi nguyeän vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ ñaêng lôøi nguyeän cho ngöôøi khaùc. Hoài höôùng coâng ñöùc cho chuùng sinh ñöôïc tai qua naïn khoûi. Gia ñình Baø Tröông Thò Hoàng 900-14L-071505/178039


THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

Taïi Los Angeles County: * ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá Hanks Wu - Ngoïc Mai chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát Tel: 626-292-7004 roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø Email: raovat@nguoi-viet.com ngaøy baét ñaàu ñaêng. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ 120 - Phoøng Cho Thueâ 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi South Bay Los Angeles County: 400 - Xe Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 600 - Vieäc Laøm Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683 660 - Vieäc Vaên Phoøng Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-14L-070405/165479

LAKEWOOD Nhaø moä t phoø n g nguû phoø n g khaùch roäng coù fire place gaàn Lakewood mall cho thueâ $700. Bao ñieän gas. No children and housing. L/L: 562-422-6088, cell: 562-209-0141

100-14L-070405/165501

DOWNEY. $1950/thaùng. Nhaø môùi 4PN, 2PT, 2 xe gar. Maùy laïnh, vöôøn roäng, gaàn Downey Studio, Stonewood Mall. Kevin: 562-715-4350, 562-803-3435

100-14L-070805/165533

VICTORVILLE Nhaø môùi 2 taàng, ñeïp + roäng, gaàn tröôøng, FWY 15, beân caïnh shopping, exit Bear Valley caùch Bolsa 1:20 phuùt $1600/thaùng. L/ L 626-487-0739

100-14L-071105/165547

EL MONTE. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø roäng, saïch seõ, gaàn tröôøng hoïc, gaàn chôï $1400/ thaùng, nhaän housing. L/L Chò Anh 213-629-8121, 626-448-3963

100-10L-071505/165609

East Long Beach, nhaø ñeïp cho lease 3N, 2T roäng 1500sf, gaàn tröôøng tieåu hoïc, ñaïi hoïc Cal-State L.B. chuû bao nöôùc, caét coû. Vanny 562-498-2379

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT

Manufactured/ Mobile Home Features: 3 bedrooms, 2 bathrooms, office, large kitchen, laundry room, dining room, 1456sqft living area. Listing price at: $85,000. 8681 Katella Avenue #931 Stanton, Ca 90680, contact: Marvin Byrne, direct 562261-5903, cell 213-247-6755, contact Pete Martinez cell 818298-5713. Open House July 09, 2005. Sat. 1:00 to 4:00; July 10, 2005. Sun 1:00 to 4:00

300-14L-070405/165496

Townhouse vuøng Norwalk 5 bed/ 2 bath ASQFT 1430 alot 4,800 2 garage 140 HOA, muoán mua nhaø vuøng Norwalk Lakewood Downey xin L/L Homeland Realty Huan 562-607-3496

300-14L-071105/165543

NHAØ BAÙN BÔÛI CHUÛ ROSEMEAD. Nhaø 2 taàng 6PN, 2PT loùt gaïch men roäng 2000sqft ñaát gaàn 7000sqft nhieàu parking, khu xoùm toát, doïn vaøo ngay, giaù $569,000. Add 8222 Yarrow St., Rosemead 626-315-2738, 310310-8889

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-10L-071505/165605

2000 Mercedes Benz ML 320 fully

loaded 72K mile xe coøn môùi, ñi xa caàn baùn $16,900 (Lic. #4JJC461). L/L Ngaân 626-202-6852 400-14L-071105/165548

1999 Saturn 3 cöûa, full power, gheá da, AC, CD, green caàn baùn gaáp giaù $4,900 vì mua xe môùi. L/L Phuoc 626-271-0462 hay Toy 626-715-3542, Lic. #5BGZ588

400-10L-071105/165593

110-10L-071105/165587

2 bed, 2 bath, 1 garage 1 open space parking (upstair) very clean. Close to freeway/shopping. By Beach/Westminster. No housing. No pet. $1195/month plus deposit. 562-598-1383

110-10L-071505/165601

Nhaø triplex 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, saân tröôùc vaø sau, coù choã ñaäu xe roäng raõi, $895 moät thaùng. 714-914-5793, 310517-5714 Westminster

110-10L-071505/165602

Appartment hai phoøng, 1PT taïi Long Beach, gaàn Atlantic/ Anaheim, parking trong saân an toaøn $800/thaùng, deposit $400, tieän cho 2,3 ngöôøi. L/L 562-216-0522

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-070405/

Share Phoøng. Garden Grove/ Newland. Nhaø ít ngöôøi caàn nam nöõ ñoäc thaân share. Bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy, doïn voâ ngay. $400 month. L/L: 714-876-3647 or 562-908-0493

120-21L-070405/165506

Master bedroom gaàn nhaø thôø Westminster, loái ñi rieâng, bao utility, naáu aên OK, öu tieân ngöôøi lôùn coù job, $600/month. L/L: 562 -864-2944 or cell: 562-805-9178

120-36L-070505/165514

Townhouse phoøng roäng, ñöôïc naá u aê n , free cable TV treâ n Sherman Way vuøng Van Nuys, dö 2 phoøng cho share $500/m/ room + deposit, doïn vaøo 8/1/05. L/L Kenny 818-633-6905

1995 626 LX 4dr., auto P/W, A/C,

A/PM cass. darkgreen, new 4 voû battery, axles belts, hoä p soá (4FES305) Sr. driver V/G cond., L/P fee 85K miles $3,600 must see goïi 714-418-9471 or 310-3233519 400-10L-071505/165607

1995 NISSAN Maxima soá töï ñoäng, maøu traéng 180K miles, sunroof, xe ñang chaïy toát, baùn $3,000. Lieân laïc 310-951-9939, Lic #4EMU024

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-14L-070405/165471

Vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm video trong center lôùn ôû Long Beach. Tieäm coù license baùn cigarette vaø dòch vuï chuyeån tieàn Western Union + VN. Tieäm coøn roäng ñeå môû theâm DV khaùc, giaù thöông löôïng. L/L Sôn 310-951-7541

500-14L-070405/165491

Caàn sang tieäm Nail maët tieàn saù t bieå n Hermosa. Khu Myõ Traéng sang. Ñoâng khaùch du lòch. Giaù cao. Good location. Ñang hoaït ñoäng toát. Coù Facial Room, Waxing Room. 6 Spa chair. Baùn $150K. L/L Dung 626-227-3360

500-14L-070405/165492

Master bedroom cho thueâ, gaàn chôï Hawaii vaø Super Store, loái ñi rieâng, bao utility. Öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân laøm Nail OK. 626-288-3227

120-10L-071505/165606

500-14L-070405/165503

SHARE PHOØNG. Garden Grove/ Newland, nhaø ít ngöôøi, caàn nam nöõ ñoäc thaân share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, doïn voâ ngay or August 1, $400 month. L/L 714876-3647 or 562-908-0493

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm vaøng trong khu Phöôùc Loäc Thoï, ñòa ñieåm toát, roäng raõi, coù choã cho thôï laøm. L/L 714-8926212, 310-213-5112

300 - NHAØ BAÙN

Nhaø haøng vuøng Long Beach gaàn tröôøng ñaïi hoïc caàn baùn, cô hoäi hieám coù. LL: 714-757-2393, 562-420-7774

500-14L-070405/165510

HOUSES FOR SALES 300-14L-070405/165493

Manufactured/ Mobile Home Features: 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, kitchen, laundry room. 1080 Estimate living area, listing price at: $59,000. 8681 Katella Avenue #935 Stanton, Ca 90680, contact: Marvin Byrne, direct 562-261-5903, cell 213247-6756, contact Pete Martinez cell 818-298-5713. Open House July 09, 2005. Sat. 1:00 to 4:00; July 10, 2005. Sun 1:00 to 4:00

Caàn sang tieäm toùc, nail, facial vuøng Los Alamitos trong khu shopping center, hieän ñang coù 16 thôï ñang hoaït ñoäng, giaù baùn $170,000, tieäm roäng 1,800sf rent $3,180. Xin lieân laïc Ken sau 8:30 toái 562-213-3676

500-14L-070405/165512

Caàn sang Tieäm Toùc & Nails vuøng West LA. Ñoâng khaùch walk-in, lease daøi haïn, Income cao, khu thò töù. Giaù $60K. LL: 310-945-6732

500-10L-070805/165517

Tieäm Nails + Spas (Phoenix Arizona) ñoâng khaùch, giaù cao, good income rent thaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. L/L 623-876-1800, 623-694-2279

600-7L-071105/165549

Caàn thôï loùt gaïch, xin goïi Bình 310-628-5524 600-20L-071105/165572

500-14L-070805/165535

Tieäm 99 cent vuøng Los Angeles caàn nam nhaân vieân phuï xeáp haøng, bieát laùi xe, laøm full time. Lieân laïc Jessica ÑT soá 323-7575210

500-10L-070805/165536

Tieäm Furniture vuøng Baldwin Park caàn driver coù kinh nghieäm, bieát giao haøng. Xin goïi 626-5125305

Caàn sang tieäm nail vuøng Long Beach. Giaù $42,000 vì khoâng ai troâng coi. Xin lieân laïc Cindy. 714280-6872 or 562-428-3434

Hair Nails caàn sang gaáp vì lyù do GÑ, khaùch walk-in Meã Myõ traéng, tieäm ñeïp saïch seõ, parking roäng, rent reû, $1405. Goïi Anna. Tieäm 562-864-8827, cell: 562-746-7713 500-10L-070805/165538

Tieäm Nails T. Bang Michigan baùn gaáp. Xin LL: Tuaán 313-258-2784 500-14L-071105/165546

Caàn sang tieäm Nail vuøng Beverly Hills, 3 spa, 6 station, 1 phoøng waxing giaù $70,000. L/L 310273-8431 500-7L-071105/165551

SANG GAÁP NAIL & TOÙC Vuøng Temple City & El Monte sang troïng. Tieân rent $1250. Tieäm roäng hôn 800SF 5 station nails, 5 spa chairs, 2 station toùc, 1 facial room. Giaù $45,000. Sang gaáp chuû phaûi veà höu. L/L: 626319-3998, 626-676-3323, sau 9PM: 626-279-1133 500-14L-071105/165578

Caàn sang nhaø haøng vuøng Bolsa, chuû doïn ñi xa, tieäm vaø parking roäng raõi, lease coøn 10 naêm, thueâ reû, naèm goùc ñaïi loä chính, giaù $110,000. Xin L/L Kieàu 626-589-0507 500-10L-071105/165583

Sang tieäm nails vuøng Lakewood trong khu shopping center 8 baøn nails 3 spas, 1 phoøng facial giaù $66K, rent $2110 roäng 1050 sqft. Goïi Elaine 714-251-2871, W: 562-804-7711 500-14L-071105/165590

RESTAURANT Veà höu, caàn sang tieäm huû tieáu mì vuøng Chinatown Los Angeles, khu thò töù ñang ñoâng khaùch, nhieàu lôïi töùc, giaù thöông löôïng. L/L 626-926-1993 500-14L-071205/165599

Baát ñoàng yù kieán sang tieäm Nail & Spas, good location, good income, nhieàu khaùch walk-in, khaùch Meã, Myõ traéng, rent $850/month, baùn giaù $48,000. L/L Myõ 562801-2988, cell 714-933-8707 500-10L-071505/165603

Tieäm Nails vuøng bieån Ventura khu K-Mark, caïnh chôï Trader’ Joe, roäng 2650' 3 facial/ wax room, 6 spa - 8 baøn nails, giaù $125K. Goïi (bus.) 805-654-9269, (cell) 626-377-0050

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT

500-14L-070405/165488

Caàn sang tieäm nöôùc, giaù reû, ñòa ñieåm toát. Ñòa chæ taïi 504.E Live Oak Ave, Arcadia. Goïi Mr Wei 626-780-8199

MARKET Caàn sang Market khaùch Myõ Meã vuøng Long Beach. Rent reû. Hoaït ñoäng 17 naêm. Giaù caû coù theå thöông löôï n g. L/L: 562-5993257, 626-757-6433

120-14L-070805/165539

500-10L-070805/165530

600-14L-070405/165485

CAÀN GAÁP CAÀN GAÁP taøi xeá xe lôùn soá tay ñeå giao haøng vuøng LA vaø OR. Löông cao. Phone Mr.Tony 310-641-3237 600-14L-070405/165487

Cafeù Bình Minh vuøng Rosemead caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm. Xin L/L: 626-3292069. Ñ/C: 3365 B Walnut Grove Ave, Rosemead, CA 91770 600-14L-070405/165495

Tieäm nöôùc thaønh phoá La Habra, caàn ngöôøi lôùn tuoåi (50+) part time, öu tieâ n La Habra, La Mirada, Santa Fe Spring, Norwalk. L/L OÂng Kinh 562-6973318 600-14L-070805/165531

Caàn thôï maùy kinh nghieäm full time vuø n g San Gabriel treâ n ñöôøng New. L/L 626-281-6829, 626-705-9930 600-14L-070805/165532

Looking for a smog technician working at a smog test only station with a smog license, speak English, if interested, please call 626-758-0358 600-10L-070805/165541

CASHIER Traïm xaêng thaønh phoá Orange, caàn ngöôøi cashier, seõ ñöôïc huaán luyeän laøm vieäc. L/L Mr.Taân 626242-6072 600-14L-071105/165544

Tieäm Furniture vuøng San Bernadino caàn anh giao haøng coù kinh nghieäm, maïnh khoûe, löông cao, tip haäu. Goïi Anh Ñöùc 626780-3497

600-14L-071105/165588

600-10L-071505/165604

Time Warner Cable caàn tuyeån nhieàu outdoor sales representatives, commission töø $700$1,000/tuaàn, ñieàu kieän sieâng naêng, lanh leï, hoaït baùt. L/L Steven Nguyeãn 626-864-4230 600-10L-071505/165608

Cafeù Bình Minh vuøng Rosemead caàn nöõ tieáp vieân full-time/ parttime ban ngaøy hoaëc ban ñeâm. Add: 3365 Walnut Grove, Rosemead CA 91770. L/L 626329-2069

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-14L-070405/165474

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi, 2.5 tuoåi & 3 thaùng, vuøng Anaheim, goùc Beach/ Ball, saùng ñi chieàu veà, 5 ngaøy/tuaàn. L/L 213-215-9300

630-14L-071205/165597

Caàn ngöôøi coi em beù 2 thaùng, laøm vieäc nhaø vaø naáu aên, bao aên ôû, nguû ôû laïi. Xin L/L 949-6777866

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-14L-071105/165580

Looking for CNC Machinists 14340 Iseli Rd., Santa Fe Springs CA 90670. Call Marie 562-926-9407

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-36L-062305/165366

Caàn thôï nail xuyeân bang, kinh nghieäm, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, bao löông töø $3000 tôùi $4000/ thaùng. Lieân laïc Long 203-333-5944 650-30L-062705/165425

CAÀN GAÁP. Tieäm roäng ñeïp, ñoâng khaùch Meã, caàn gaáp thôï nails nam or nöõ, kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao $600/wk. L/L 310357-7765, 310-357-7764 650-14L-070405/165473

Tieäm Nails vuøng West Covina caàn gaáp thôï boät Nam + Nöõ OK. Löông cao + tip haäu. Xin L/L: 626-9180078, 628-251-3494 650-14L-070405/165475

Tieäm Nails vuøng Myõ traéng, caàn gaáp thôï nail K/N boät vaø chaân tay nöôùc, bao löông $500 tuøy K/ N, tip haäu. L/L 562-696-0811, 562-544-8761 cell 650-14L-070405/165476

CAÀN THÔÏ GAÁP. Tieäm Nail caàn thôï tay chaân nöôùc vaø boät. Xin lieân laïc Lan cell 714-675-0214, tieäm 310-630-0923 650-14L-070405/165477

SATURDAY, JULY 16, 2005 650-14L-070405/165486

Tieäm Nail vuøng Pasadena tip cao, caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät, facial vaø wax caøng toát. L/L: 626975-2687, 626-216-8055

650-14L-070405/165490

LONG BEACH. Tieäm Nail & Spa lôùn, sang troïng, ñoâng khaùch giaù cao. Trong khu shopping môùi. Caàn thôï boät nöõ, thôï nöôùc kinh nghieäm. F/T, P/T. Coù baèng Wax caøng toát. L/L: 714-553-7431 cell, 562-495-1588 tieäm

NAILS Caàn thôï Nails. Bieát laøm boät öu tieân thôï vuøng Rosemead, Alhambra, Monterey Park, El Monte, coù xe ñöa röôùc. Goïi Judy bus: 310-392-8602, 626-4528759 (sau 9PM)

650-14L-070405/165497

NAIL CAÀN GAÁP nöõ laøm boät, tay chaân nöôùc, wax, coù baèng, fulltime, part-time, bao löông cao, tip haäu. L/L 310-513-9829, 310755-8783

650-14L-070405/165498

NAILS. Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Myõ traéng, caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $650-$750 tuaàn, tip cao, goùc Beach & Imperial HWY, caùch Bolsa 25'. L/L Sophie 714-537-7825, 714-4682342, 562-902-9676

650-14L-070405/165482

650-14L-070405/165484

LONG BEACH. Tieäm Nail & Spa lôùn, sang troïng, ñoâng khaùch, giaù cao, khu shopping môùi, ñeïp. Caàn thôï nöõ boät, nöôùc, kinh nghieäm F/T, P/T. L/L 714-553-7431 (cell), 562-495-1588 (tieäm)

650-7L-071105/165554

Vuøng Redondo Beach caàn thôï boät traéng hoàng & tay chaân nöôùc. L/ L Nina 310-921-6447

650-14L-071105/165555

650-14L-070405/165500

Tieäm Nail ôû LA caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc seõ bao löông töø $700 tuaàn. L/L: 310-529-9605 or 310-404-1703

Caàn thôï nail K/N boät or C/T nöôùc, wax design vuøng Meã, bao löông 400 1/w. Xin L/L 562-804-6898 cell 562-331-0687

Redondo Beach. Tieäm khaùch sang tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc full time môùi coù baèng. Will train, öu tieân thôï vuøng laân caän. L/L: 310-318-5188 (tieäm), 310698-2377 (cell)

650-14L-070405/165504

Long Beach Nails caùch Bolsa 20', caàn thôï nails kinh nghieäm löông töø $500-$700 tuaàn, bao löông neáu caàn. Goïi 562-423-7388, 714458-6176

650-14L-070405/165507

Caàn thôï Nail boät vaø tay chaân nöôùc, waxing vaø facial vuøng LA.. Trong Shopping Meã, khaùch ñoâng & Tip haäu, caùch Rosemead 10 phuùt, Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. LL: 323-263-3238, or 714-933-0740

650-14L-070405/165508

Caàn gaáp thôï nails nöõ coù kinh nghieäm laøm khu Myõ traéng. Tieäm ñoâng khaùch tip cao. Giaù Nails 30/18 - ped- man 15-27, löông $700-$1000 week, bao löông $700/6 ngaøy. Tieåu bang Wisconsin. WI Tieäm 262-695-6197, cell: 262-893-0465

650-14L-070405/165509

Tieäm ôû Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát fill FT or PT, vuøng 714 ñi xe chung. 714-657-9872, 562-438-3760

650-20L-070505/165513

Caàn thôï nails K/N boät vaø wax laøm FT/ PT, tieäm nhieàu khaùch, khoâng khí gia ñình. Goïi 626-4019804 (W), 714-369-0590 (cell)

650-14L-071105/165558

Paramount shopping lôùn. Ñoâng walk-in caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm coù baèng Wax. Bao löông $600 & up. Öu tieân thôï gaàn vuøng, caùch S-Ana 20P. L/L: 562-5086230, 562-868-4558

650-10L-071105/165559

Tieäm Nails caàn thôï tay chaân nöôùc bieát Wax caøng toát. Work: 310523-3049, cell: 310-800-3919

650-14L-071105/165560

TIEÄM NAILS VUØNG BELLGARDEN CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Löông $600 - $800/M vaø thôï tay chaâ n nöôù c . Khoâ n g caà n kinh nghieäm. 323-560-2258, 562276-5540

650-14L-071105/165561

Tieäm nail vuøng Westwood khu Myõ traéng caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc, boät caøng toát. L/laïc 310474-3346

650-7L-071105/165562

BAO $500/W Tieäm raát ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc caùch Bolsa 20 phuùt. L/L: 310-549-0911 W, 562-439-5714 H

650-10L-071105/165563

650-10L-070805/165516

650-10L-070805/165518

Tieäm Nail taïi Long Beach, khu traéng, caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm boät vaø thôï tay chaân nöôùc. Xin goïi 562-676-5079

650-10L-070805/165519

650-14L-071105/165564

650-10L-071105/165565

Tieäm Nail caùch Chinatown 10 phuùt caàn 2 thôï nöõ tay chaân nöôùc. L/L bus: 323-234-4536, cell: 323-359-4858

650-14L-071105/165566

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h gaà n Chinatown caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, baèng môùi OK. Full time. Nghæ thöù 2. L/L Mary 323-7320814 W, 323-661-5436

650-10L-071105/165568

Tieäm Nail ñoâng khaùch Ñen Meã caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc boät wax. Löông $600 - $800/tuaàn. Neáu caàn seõ bao löông. Xin L/L: 310673-3761, cell: 310-308-7666

NAILS Khu Santa Monica caàn gaáp thôï Nail Nöõ chaân tay nöôùc bieát laøm boät caøng toát coù license. Bao löông hoaëc aên chia. L/L: 310-3944343, 626-450-5602

650-10L-070805/165521

650-10L-071105/165569

Nailspa. Tieäm Nail caàn thôï nöõ K/N, tieäm ñoâng khaùch walk-in, bao löông $600 tuaàn hôn chia 6/ 4, löông $600/$800 tuaàn. Tieäm vui veû, khoâng khí gia ñình. L/L 323-752-7741

650-10L-070805/165522

Vuøng West Wood nail spa ñoâng khaùch, tip cao, caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, full - part time. Lieân laïc 310-475-3600 töø 10am-7pm Tina

650-10L-070805/165523

Caàn thôï Nail Nöõ bieát boät or chaân tay nöôùc, tieäm Norwalk, ñoâng khaùch Meã caùch Bolsa 25'. L/L Linda: 562-883-5557, toái 714373-1793

650-10L-071105/165576

Caàn thôï Nail nöõ K/N tay chaân nöôùc luoân wax, bieát boät caøng toát. Khaùch sang tip nhieàu, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. laøm 6 ngaøy, nghæ thöù 2, Khoâng K/N mieãn goïi, vuøng 626 ñi xe chung. LL: 310-288-0958 (W), 714658-2845 (C)

650-10L-071105/165577

Caàn thôï nails. Caàn thôï boät coù kinh nghieäm bieát airbrush, thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm 2 moùng boät treân chaân, thôï wax coù baèng, löông $700/tuaàn and up. L/L 310-6134234 (cell), 714-392-4434 (cell)

650-14L-071105/165579

650-14L-071105/165557

NAIL SPA Carson caùch Bolsa 20 phuùt. Caàn gaáp thôï nöõ laøm Manicure & Pedicure. Löông cao tips haäu. Xin lieân laïc 310-847-4190

Caàn thôï laøm chaân tay nöôùc. Bieát laøm moùng boät vuøng Whittier. L/ L Mimi 562-698-0788 (9:30AM - 6:30PM). Thöù Hai - thöù Baûy

650-10L-071105/165570

NAIL TORRANCE. Tieä m nail vuø n g Traé n g Torrance ñoâ n g khaùch, löông cao. Tip cao. Caàn 1 thôï boät coù license. L/L B: 310214-2397, H: 310-218-3767

650-10L-071105/165571

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï nöõ bieát laøm boät gioûi. Laøm full time vuøng Carson Long Beach caùch Bolsa 15 phuùt. Call 562213-3002

660-14L-071105/165589

Part time Medical Assistant/ Secretary for foot doctor’s office. 21/2 days a week 8:00am4:00pm Tues. and Fri. 8:00am12:00pm Thurs., in Los Angeles $9.00 hourly, must file please call 323-734-8289

650-10L-071105/165575

Caàn thôï Nails gaáp X.B. IL vaø MI. Ñaûm baûo löông cao. Xin LL Tuan 313-258-2784

Tieäm Nail ôû Redondo Beach caàn thôï nail chaân tay nöôùc. Tieäm 310-9377338, cell phone 805-302-7877

Tieåu bang Wisconsin bao löông $700 - $1000/tuaàn. Caàn thôï nöõ chaân tay nöôùc. Bao löông $750. Khu Myõ Traéng. Tips haäu. L/L W: 262-781-9397, cell: 414-2434312

NAIL OHIO Caàn thôï nöõ kinh nghieäm, coù baèng Ohio, bao löông $4000 trôû leân, coù choã aên & ôû. L/L Vicky 330324-5611, 330-499-1199

500 - 700 Downey caùch Bolsa 25" Meã giaøu. Tip haäu, nhieàu walk-in, caàn nöõ boät nöôùc, wax caøng toát bao 500 - 700. Laøm CN. Hoa 562-8615818 W, 562-818-9230 ce

650-14L-071105/165556

650-10L-070805/165515

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät City Norwalk caùch Bolsa 20", bao $450/tuaàn treân chia, vui loøng lieân laïc Tina 562-868-8058 hoaëc 714-468-7701

650-14L-071105/165574

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn gaáp nam nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, löông cao, caùch Bolsa 20 phuùt. 310-538-8227 Monday-Sunday 10:00am-7:30pm

Caàn thôï Nail gaáp tay chaân nöôùc laøm boät bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Julie 562-860-4949, 714-728-7760

650-10L-070805/165520

Tieäm Nail Whittier caàn thôï kinh nghieäm boät, bieát laøm boät traéng hoàng, thôï tay chaân nöôùc vaø waxing. L/L 562-777-2526, 714-724-3825

650-14L-071105/165553

Hair & Nail Spa vuøng West L.A caàn thôï toùc, thôï nail nam nöõ tay chaân nöôùc, boät vaø waxing. L/L 310-821-0880

650-14L-070405/165499

650-14L-070405/165478

Caàn gaáp thôï nail, tieäm ñoâng khaùch, caàn thôï kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm, khaùch raát deã. L/L Trang 323-585-3159

650-14L-071105/165552

Caàn nam boät KN baûo ñaûm löông cao, nam laøm only boät, caàn nöõ tay chaân nöôùc môùi coù baèng OK, xe ñöa röôùc 10AM ñuùng 7PM veà. (C) 714-317-7150, (C) 310766-3893, (H): 714-775-5818

Tieäm Nails caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc coù theå bao löông, xin L/L: 562-4932678 or 714-331-4672

650-14L-070405/165481

650-10L-070805/165542

Caàn thôï kinh nghieäm tay chaân nöôùc khu Myõ traéng, tip haäu, tính caùch gia ñình, bao löông tuøy khaû naêng. L/L 310-374-5272, sau 8pm 310-658-9467

Nails & Spa Signal Hill caùch Bolsa 10', khaùch sang, giaù cao, tip haäu, caàn thôï nail kinh nghieäm F/T hoaëc P/T, bao löông. L/L 562427-7716, 714-417-1960 Tieäm Nail vuøng Hollywood ñoâng khaùch, caàn thôï nöõ, boät vaø tay chaân nöôùc, laøm full-time, bao löông cao, ñi xe chung, neáu ôû gaàn. L/L 626-731-8664 cell, 323-666-3899

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

C18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) 300-14L-070405/165494

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

650-7L-071105/165581

650-14L-071105/165582

Tieäm Nail vuøng L.A caàn thôï boät coù kinh nghieäm nam hoaëc nöõ, tieäm ñoâng khaùch, löông treân $700/tuaàn, neáu caàn bao löông. L/L 323-777-1757, cell 310-9510961

650-14L-071105/165584

Caàn thôï Nails cho tieäm ñoâng khaùch walk-in nhieàu, gaàn phi tröôøng LAX. Löông treân $500, caàn bao löông. L/L: 310-674-0316 W

650-10L-071105/165585

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát chaân tay nöôùc vaø boät. Bao löông treân $500. Lieân laïc coâ Trang 323-258-9269

650-10L-071105/165586

Tieä m Nails trong mall ñoâ n g khaùch caàn thôï Nails nöõ bieát laøm Wax bao löông $600 1 tuaàn hôn aên chia caùch Bolsa 20 phuùt. L/L Kim tieäm: 562-634-6245, nhaø: 714-636-1776

650-14L-071105/165592

FOUNTAIN VALLEY. Tieäm ñoâng khaùch gaàn Bolsa caàn thôï K/N, P/W $450/week - $600/week. Treân chia. L/L coâ Thu 714-7269339, 562-627-0953

650-10L-071105/165594

Caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc tieäm ôû Downey, nhieàu tieàn tips, giaù coøn OK, môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc 562-869-9498

650-7L-071105/165595

Caàn thôï nail nöõ, tieäm sang caùch LA 10 phuùt, baûo ñaûm löông cao, tip haäu, caàn thôï nöõ vuøng Santa Ana bieát laøm boät gioûi, coù theå ñi xe chung. L/L Tuaán 818-5577774 hay 323-256-8284

650-7L-071105/165596

LONG BEACH. Vuøng bieån, khu Myõ traéng, caàn gaáp thôï bieát P/ W, waxing, ñoâng khaùch walkin, löông cao, tip haäu. L/L 714251-0469, (w) 562-439-2274

650-17L-071305/165600

$500 - $600/wk Tieäm roäng ñeïp, ñoâng khaùch Meã. Caà n thôï nail Nam Nöõ , kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Full time part or part time. L/L 310-357-7765, 310-357-7764

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-14L-070805/165526

Caàn tuyeån thö kyù Office Assistant. Thoâng thaïo Anh ngöõ, Data Entry. Laøm vieäc full time. Löông haäu. Xin lieân laïc 562-821-0180 phone, 562-821-0184 fax

660-10L-070805/165529

Caàn thôï nail bao löông 25003000/month, laøm pink/ white, bieát veõ, tieäm vuøng Fresno caùch Los 3 hours. L/L Bình 323-6878993 or 559-637-1674

660-14L-071105/165591

Tieäm in vuøng Commerce LA caàn ngöôøi part-time, tieáp khaùch qua ñieän thoaïi, vieäc vaên phoøng (accounting work) bieát Anh & Hoa ngöõ , löông thoû a thuaä n . L/L Vincent 323-202-5772

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-14L-070305/165470

Caàn phuï Beáp Nhaø haøng VN vuøng Los Angeles (gaàn Down Town LA) Xin goïi Mae 714-425-2151. Thank You.

665-14L-070405/165480

Hawaiian BBQ & Chinese Food To Go caàn ngöôøi naáu aên &1 coâ baùn haøng bieát tieáng Anh. Thaät söï muoán laøm vieäc. Xin goïi Kevin 714-964-9878, 562-818-3893 Holly 714-902-4520 665-14L-070405/165511

Nhaø haøng vuøng Long Beach caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn full time / part time. LL: 714-7572393, 562-420-7774

665-14L-070805/165534

Help wanted Cashier, Kitchen Helper for Japanese restaurant at LAX international terminal. Legal status & English required. Call Ayako 310-342-7070 (2PM to 5PM) 665-10L-071105/165545

Nhaø haøng vuøng San Gabriel caàn ngöôøi phuï beáp + chaïy baøn full time. L/L 626-281-0017, 626281-3639

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-14L-070405/165483

Moving caàn baùn gaáp moät soá tuû ñöïng vaøng, coøn raát toát, giaù thaät reû. Xin goïi 310-392-4388, 310676-2697 850-14L-070405/165489

Caàn baùn baøn gheá cho Salon: - 4 Hidrolye chairs. - 2 Hair dryer with chair. - 2 shampoo chair with footrest. - 3 showcase. - 4 Gondola for Beauty Supply. - 1 Manicure Table + chair. L/L: 213-689-9308

850-14L-070405/165502

Baùn choù Chihuahua 3 thaùng, 2 con ñöïc maøu tan raát ñeïp, giaù $250 1 con vaø 1 soá caây kieång. L/L 310-920-1401 850-10L-070805/165537

Baùn 2 con choù Minitoys Chihuahuas raët gioáng 10 tuaàn tuoåi raát ñeïp vaø khoân lanh laïi beù tyù hon. L/L anh Quang cell: 626-6165763 850-14L-071105/165550

Caàn baùn 2 gheá spa nail cuõ, giaù reû. Lieân laïc 562-433-3177 or 714-333-5551 Anh Phuïc 850-14L-071105/165567

Chuyeân söûa chöõa vaø baùn ñoàng hoà Speedometer cho Lexus, Ford vaø GM. Neáu khoâng laø tieäm söûa xe xin mieãn goïi. L/L: 626-9229349 850-14L-071105/165573

Baùn choù Chihuahua 1 con ñöïc brown 3 caùi 1 ñen, 2 tan, 1 thaùng 3 tuaàn tuoåi, 1 con $125 mua 2 con $200. Khu Cerritos. Thaønh 562-228-3815

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-14L-070405/165472

Massage For Woman Quí baø coâ ñôn caàn massage, relaxe, xin lieân laïc Duõng: 626200-5949. Xin ñeå laïi lôøi nhaén

660-10L-070805/165540

Leading apparel manufacturer has an opening for an experienced accounts payable/ Accounts receivable assistant. Company offers great benefits including medical, dental, life insurance, 401K. Great working enviroment. Please fax resume to 310-604-9917 or email karenp@magicheadwear.com

900-14L-070405/165505

Quí vò meät moûi muoán Hot Massage xin goïi Sugar ôû: 562-7040655 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Cam Thaûo

Tieáp trang C1

laät tôùi, laät lui... maø ñaâu coù bieát ñoïc chöõ naøo... 6 tuoåi ñaõ ñònh cö ôû Phaùp roài. Nhöng cöù phaûi ñi tôùi, ñi lui, loùng ngoùng. Chôø heát giôø roài “Chôû Maù veà”. Laàn naøo maù haén cuõng daãn tôùi haøng chuïc coâ aùo daøi e e, aáp aáp nhôø... “Daïy tieáng Vieät cho haén”. Haén bieát yù maø cöù phôùt tænh AÊng Leâ. Cöù nhôù tôùi caâu chuyeän tình cuûa ba meï laø haén ngaùn ngaåm. Gì maø ba Kim côõi xe Vespa vöôït möôøi maáy caây soá ñeøo Haûi Vaân vaøo nhaø maù Kieàu Oanh taän trong Ñaø Naüng, chæ ñeå ngoài coi TV vôùi... maáy ñöùa em (!?),hoïa hoaèn laém môùi ñöôïc môøi böõa côm... maõi cho ñeán khi ñính hoân. Trôøi aï, kieåu ñoù haén thaø raèng ñöøng bao giôø laáy vôï. Muøa heø naêm ñoù coù maáy caäu dì ôû Vieät Nam qua Paris du lòch. Haén laáy haún hai tuaàn leã vacance ñeå ñöa hoï ñi voøng quanh nöôùc Phaùp. Maáy ngaøy ñoù haén vui ra pheát, haén nhö nhaáp ñöôïc thöù nöôùc ngoït tình thaân maø laâu ngaøy haén chöa coù dòp. Ngoaøi dò öùng vôùi con gaùi Vieät Nam ra, ngöôøi Vieät Nam naøo haén cuõng thaáy deã thöông heát, nhöùt haïng maáy Dì, maáy caäu. Dieãn taû theo kieåu cuûa haén: “Nhìn ñaèng tröôùc laãn ñaèng... sau ñeàu deã thöông khuûng khieáp!” Haén chaøo Dì buoåi sang, chaøo Dì buoåi tröa, caû buoåi chieàu, buoåi toái... roài oâm hun maáy chuïc baän. Dì Nga khoaùc khoaùc tay: - Khoûi, khoûi... Trôøi laïnh, Dì... caïo gioù hoâi laém, con ñöøng coù hun Dì. Haén nhaên raêng cöôøi tænh bô: Ñaâu coù, con thaáy Dì thôm laém. Thôm muøi... Vieät Nam. Haén deã thöông quaù, deã thöông vaø dieãn taû ngoâ ngheâ khoâng raønh tieáng Vieät neân cöù laøm ngöôøi ta cöôøi ngaát. Gioáng nhö khi saùng, caû nhaø ñöa khaùch ñi thaêm Nortre Dame the Paris. Haén laät ñaät giaûi thích: “ÔÛ troûng... (Haén chæ nhaø xöng toäi) Trong ñoù, coù oâng Cha vaø moät ngöôøi nöõa haén ñang... laøm. Luùc... laøm thì haén baät ñeøn ñoû ñeå ngöôøi ta bieát ñöøng coù voâ. Laøm xong roài môùi baät ñeøn xanh ñeå ngöôøi khaùc voâ... laøm tieáp”. Hoûi ai khoâng cöôøi cho ñöôïc? Haén coù theå lieät vaøo haïng lòch laõm, ñieån trai, phong löu vaø coù bieät taøi vôùi phaùi nöõ. AÙo Chemise Versacc ñen, Cravate ñoû, chuyeân vieân veà tia lazer, baèng thuû khoa xe ñua, tia nhìn, tay naém, nhöõng böôùc khieâu vuõ ñieäu ngheä... OÂi thoâi, ñuû laøm cho con gaùi nhaø ngöôøi ta ngoi ngoùp, ñieâu ñöùng. Vaäy maø maáy ngöôøi cöù cöôøi haén. Haén ñaâu coù gì töùc cöôøi. Haén chæ hôi... maát goác, oâng Taây con haún hoi thoâi. Caû nhaø keùo ra bieån chôi maáy ngaøy tröôùc khi maáy Dì Caäu veà nöôùc. Ñi baèng taàu ñieän toác haønh xuyeân xuoáng mieàn Nam nöôùc Phaùp. Ceùcile (coâ baïn gaùi ñöông kim cuûa haén) maëc Bikini ñoû choùt ñeå loä thaân hình traéng muoát, noõn naø, ñeïp röôøi röôïi, khieán ai cuõng xuyùt xoa. Baø Noäi taùm möôi maáy... nhìn lom lom: - Khoâng phaûi coâ hoâm böõa (?) Coâ kia toùc ngaén. Haén oâm vai baø, cöôøi khì khì... nheo maét: - Trí nhôù baø toát quaù, nhöng baø ñöøng noùi baèng tieáng Taây thì ñöôïc roài. Baø noùi: Baø thích Jules laáy vôï Vieät Nam. Haén gaõi ñaàu: ÔØ... maø ñeå coi coù Coâ Vieät Nam naøo chòu Jules khoâng môùi ñöôïc (!)Roài ñaùnh troáng laûng: - Maø baø phaûi khoûe maïnh theâm 20 naêm nöõa ñeå nhìn chaùu, nhìn chaét nheù. Baø laéc ñaàu. Jules luùc naøo cuõng bieát caùch noùi laøm cho ngöôøi ta vui. Trôøi höøng saùng, caû nhaø ñaõ coù maët taïi phi tröôøng Charles De Gaul. Môùi ñoù maø ñaõ hai tuaàn vui veû troâi qua. Haén ngaân ngaán nöôùc maét vaãy tay chaøo bieät, maëc duø ñoái vôùi haén “Chæ coù phuï nöõ môùi khoùc”. Laàn naøy, moät ngöôøi dì naøo ñoù nöõa ôû Myõ sang chôi. Haén vui laém, mæm cöôøi vaø khoâng noùi gì heát. Haén khoâng muoán bieán thaønh nhaân vaät trong caâu chuyeän tieáu laâm. Maø thaät ra

coù ai cöôøi haén ñaâu, neáu khoâng noùi laø ai cuõng khen: “Jules coøn noùi tieáng Vieät gioûi quaù!” nöõa laø ñaèng khaùc. Haén tin nhö vaäy vaø cuõng nghi ngôø ñieàu naøy. Maø thaät haén khoâng theå noùi cöôøi, cheát traân tröôùc coâ em hoï xa laéc xa lô gì ñoù cuûa haén, maø haén chöa heà nghe ai nhaéc tôùi tröôùc ñoù: Cam Thaûo, con gaùi dì Quyønh Giang. Coâ ta coù nuï cöôøi muùm mím raát laï, caùi maø haén coù theå dieãn taû baèng tieáng Vieät laø: Cam Thaûo phaûi maát 30 giaây ñeå chuaån bò... nuï cöôøi. Nuï cöôøi töø töø heù daàn, e aáp nhö hoa Quyønh nôû veà ñeâm. Thôøi khaéc ñoù chaäm chaïp maø duyeân daùng gheâ laém, maø khi hoa ñaõ nôû toùe ra roài thì töôi roùi, raïng rôõ. Cam Thaûo cöôøi baèng maét! Buoåi saùng ñoù Chuû Nhaät, maët trôøi chöa loù daïng, haén ñang nhaûy nhoùt huyùt saùo saûng khoaùi sau khi taäp theå duïc ôû coâng vieân beân caïnh, vöøa “loït” vaøo nhaø: - AÙi!!! - Khaùch gì maø sôùm quaù vaäy, maët trôøi chöa thöùc daäy, khoâng phaûi laø haén ñi aên troäm chôù hôû? Cam Thaûo nheo muõi cöôøi nhìn oâng anh hoï (Coâ ta ñoaùn laø vaäy). - Anh laø Jules? - Coøn coâ... - Em... Cam Thaûo. Cam Thaûo, Cam Thaûo. OÂi moät caùi teân nghe ngoït löø vaø ñaày aán töôïng. Töï döng nhö töø moät coõi xa xaêm naøo ñoù, voïng veà tieáng cöôøi khanh khaùch ñaày huyeàn bí: - Ñaùng ñôøi, ai bieåu nhaø ngöôi dò öùng vôùi con gaùi Vieät Nam. Ñeâm ñoù, haén ñöôïc pheùp ñöa Cam Thaûo ñi ngoaïn caûnh ñeán 2 giôø ñeâm (anh hoï maø). Traêng saùng nhö raèm, sao ñaày moät trôøi. Haén mua traùi maron daáu ñaày tuùi aùo aám cho Cam Thaûo vì tay em laïnh quaù. Ngoâi ñeàn Sacreù Coeur loàng loäng giöõa trôøi ñeâm, Cam Thaûo keùo tay haén ngoài xuoáng moät phieán ñaù, ruùt harmonica ra thoåi nhöõng ca khuùc cuûa Cung Tieán. OÂi “Hoaøi Caûm” cuûa Vieät Nam quyeán ruõ khoâng thua gì Histoire D’amour... Trôøi aï, ai bieåu Cam Thaûo laøm em hoï cuûa anh laøm gì cho uoång vaäy. Laïy Chuùa, ñöøng ñeå con laïc loøng (haén laûm nhaûm moät mình). Cam Thaûo nhìn vaøo maét haén laøm... haén luùng tuùng. Cam Thaûo, Duõng noùi Cam Thaûo nghe... Laàn ñaàu tieân, haén xöng teân Vieät Nam cuûa mình moät caùch deã daøng nhö vaäy, caùi teân maø haén ñaõ cho vaøo queân laõng töø laâu. Haén laø Buøi Troïng Jules, chöù khoâng phaûi laø Buøi Troïng Duõng nöõa. - Hoài saùng..., hoài saùng (haén boãng trôû neân caø laêm). Duõng böôùc vaøo nhaø truùng phaûi Cam Thaûo... Caûm giaùc ñoù “AÁn töôïng” nhö toâng phaûi phieán ñaù nhoïn, caét ñaàu goái Duõng, chaûy maùu tuøm lum taø la... Ñau ñieáng heát thôû... Cam Thaûo ñang môû to maét coá tìm hieåu nhöõng gì haén dieãn taû, boãng baät cöôøi khanh khaùch: - Anh Jules hình dung Cam Thaûo nghe deã sôï quaù, gì maø laøm cho ngöôøi ta “chaûy maùu tuøm lum, taø la...!” Haén laùi xe veà tröôùc cöûa nhaø ñuùng 3 giôø ñeâm. Meï haén vaãn coøn thöùc beân nhöõng taùc phaåm ñieâu khaéc. Haén baät leân moät tieáng: Meï!!! Boãng döng... moät laøn ñieän voâ hình lan truyeàn khaép ngöôøi haén, haén chôït phaùt hieän... phuï nöõ Vieät Nam thieät raát laï, raát ñaëc tröng, raát... rieâng. Coù caùi gì trong moâi, trong maét... nhö söông ñieåm treân hoa. Nhöng hoï laïi coù chung moät ñieåm laø ôû choã raát nhu mì vaø kín ñaùo... Laøm cho nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cöù phaûi thaéc maéc, muoán tìm toøi vaø khaùm phaù. Haén laáy maùy hình baám “taùch, taùch”, meï haén ngôõ ngaøng, caëp maét cuõng giöông troøn, môû to laï laãm nhö Cam Thaûo luùc naõy. - Meï, meï laáy con vieân Tylenol. Ai bieåu naõy giôø ñi chôi Cam Thaûo cöù khen con... noùi tieáng Vieät gioûi quaù. Ñaàu haén böng böng vì caû ñeâm toaøn phaûi noùi baèng tieáng Vieät. Nhöng vieân thuoác vaø ly röôïu ñoû vaãn khoâng theå laøm haén say giaác nhö moïi ñeâm. Coù caùi gì nhö laø töông tö. Khoâng leõ... Haén chôït nhôù ra laø saùng nay Chuû Nhaät, haén lôõ heïn vôùi Nathalie, coâ ñaàm ñang laø ngöôøi tình cuûa haén, maø baây giôø haén mong sao trôøi mau saùng, ñeå... nhaác maùy goïi cho... Cam Thaûo, coâ em hoï cuûa haén. Roài cuõng ñeán ngaøy töø giaõ dì Quyønh vaø Cam Thaûo. Haén naên næ: Maù, naáu caùi moùn ñoù ñaõi dì vôùi Cam Thaûo ñi. Haén khoe: moùn ñoù Duõng aên ba möôi maáy naêm roài chöa thaáy ngaùn!

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C19 Dì Quyønh Giang thaéc maéc: moùn chi maø ñaëc bieät röùa? - Coù ngöôøi veà Vieät Nam qua taëng Maù Duõng caùi... Cuø lao. (YÙ haén muoán noùi caùi laåu). Maù naáu soup boû thieät nhieàu saû, laù chanh, maém ruoác... roài thaû maáy caùi... cuïc gì vaøng vaøng noåi leành beành treân ñoù. Cam Thaûo nhìn haén cöôøi tít maét, laøm loõm 2 luùm ñoàng tieàn saâu hoaém. Saép ñeán giôø leân maùy bay, haén daét Cam Thaûo... bieán maát. Hai ngöôøi thaû boä doïc soâng Sein queân trôøi, queân traêng... Hình nhö Cam Thaûo cuõng quyeán luyeán, Cam Thaûo cuõng yeâu haén. Haén nghó vaäy... Muoán hoân naøng chaùy boûng, nhöng maø haén khöïng laïi, moät caùi gì moûng manh, xinh xeûo nhö laø pha leâ maø haén khoâng nôõ. Haén chæ muoán ngaém nhìn töø xa vaø thöôûng thöùc. Haén muoán moïc caùnh bay theo Cam Thaûo. Haén tieác ngaøy xöa sao khoâng nghe lôøi meï tieáp tuïc hoïc Vieät ngöõ... ñeå baây giôø... Cam Thaûo coù email nhöng haén ñaâu bieát vieát tieáng Myõ, ngöôïc laïi Cam Thaûo cuõng ñaâu coù theå ñoïc tieáng Taây. Noùi chuyeän phone ö? Laøm sao cho thoûa, ñieän thoaïi vieãn lieân, nhaát laø ôû Taây, laø moät phöông tieän coù theå coi laø xa xæ... Hôn nöõa, ôû Cali, 4 giôø chieàu Cam Thaûo tan sôû thì Paris ñaõ laø 1 giôø khuya. Haén thuoäc type “aên no nguû kyõ” chöa neám muøi thao thöùc bao giôø. Vôùi Cam Thaûo... taát caû ñeàu coù theå... nhöng maø... Roài cuõng ñeán luùc Cam Thaûo leân xe... boâng, göûi thieäp cho haén. OÂng choàng Cam Thaûo lôùn hôn coâ naøng khaù nhieàu tuoåi, coù göông maët khaéc khoå, cöông nghò, giaø daën vaø vöõng chaõi... Coù caùi gì khoâng hôïp vôùi Cam Thaûo... nhö haén (!) Nhöõng coâ ñaàm coù ñoâi maét maøu haït deû vaø maùi toùc boàng beành mô maøng vaãn quaây quaàn quanh haén. (Phaûi coâng nhaän moät ñieàu laø haén ñaøo hoa). Vaãn nhöõng nuï hoân “Soáng heát mình cho ngöôøi mình yeâu” nhöng sao haén caûm thaáy nhaït nheõo. Haén theøm moät nuï hoân thaät söï chaét chiu, nuï hoân maø haén chöa kòp trao cho Cam Thaûo hoâm ôû phi tröôøng. Haén nhôù Cam Thaûo khoân nguoâi, nhôù nhöõng caâu chuyeän keå veà vöôøn cau, buïi chuoái, goác döøa, goác böôûi..., hình aûnh chieác voõng, con ñoø, caâu haùt aø ô maø Cam Thaûo vu vô keå. Nhôù... Cam Thaûo haùt: “Queâ höông laø chuøm kheá ngoït, cho con treøo haùi moãi ngaøy”... Nhôù höông toùc, daùng ñi, nuï cöôøi, caùi chôùp maét cuûa Cam Thaûo, sao noù cöù thaáp thoaùng trong taâm trí haén moät caùi gì thanh thanh nhö daùng hình chöõ S. Ngaøy hoân leã, chaéc haún laø Cam Thaûo seõ maëc aùo daøi Vieät Nam. Caùi aùo daøi ñoû coù theâu con gì “vaèn veän” maøu vaøng kim, maø haén thaáy ñaùm cöôùi Vieät Nam coâ daâu naøo cuõng maëc. Chieác aùo daøi ñoù sao chaúng bao giôø loãi thôøi, ñeïp vaø duyeân daùng beàn bæ vôùi thôøi gian, vôùi 4000 naêm vaên hieán. Haén baät khoùc. Coù caùi gì ñau ñaùu trong loøng nhö noãi nhôù queâ höông. Haén löõng thöõng chui loït vaøo xe. Trôøi xuoáng thaáp, hôi nöôùc öôùt caû maët kieáng, moâi mieäng haén cuõng nhaït nhoøa theo. Töï nhieân haén theøm thoát leân hai tieáng Vieät Nam, nôi coù nhöõng tuoàng tích, taäp tuïc, nghi leã tuyeät vôøi maø haén chæ ñöôïc nhìn thaáy qua saùch baùo, trong nhöõng böùc tranh sôn maøi treo ôû nhaø. Haén nhôù taám hình chuïp hoài 3 tuoåi ôû nuùi Nguõ Haønh Sôn, chuøa Non Nöôùc, caûnh vaät tuyeät ñeïp. Nôi maø ba Kim cuûa haén khaéc teân cuûa maù - Vöông Kieàu Oanh moät haøng chöõ to töôùng treân phieán ñaù. Bôûi vaäy maø tình yeâu cuûa hoï rung ñoäng caû röøng nuùi, caû maët hoà, caû... vuõ truï... ñeå coù gia ñình tuyeät vôøi cuûa haén ngaøy hoâm nay. Haén nao nao theøm tìm veà coäi nguoàn, theøm nghe tieáng giaõ gaïo, cuoác keâu, tieáng ñoàng noäi, nhìn ngaém maây ngaøn, chim trôøi... OÂi, moät söï noân nao, thoâi thuùc maõnh lieät. Haén cöù laùi xe voøng vo moät hoài, moät caùi gì vöøa ñaèm duïi, thanh thaûn, nhöng cuõng roän raõ khoù noùi. Caùi haén caàn baây giôø laø 2 tuaàn nghæ pheùp vaø ñaët moät taám veù. Moät ñoâi chim se seû saø xuoáng ngay tröôùc ñaàu xe, chuïm ñaàu vaøo nhau roái rít, trìu meán... roài cuøng tung caùnh bay leân. Moät caùi gì ñoàng ñieäu vaø moät söï bay leân thaêng hoa nhö laø chaân lyù. Chôït haén cöôøi mieân man, coù nhöõng caùi thuoäc veà soá phaän khoâng phaûi chæ muoán laø ñöôïc. Nhöng coâ daâu cuûa haén mai naøy, coù leõ, roài seõ maëc aùo daøi khaên ñoùng ñoû, theâu con roàng vaøng, cuøng haén vaùi laïy baøn thôø toå tieân nhö hình cöôùi cha meï ngaøy xöa... Daûi maây traéng treân trôøi boãng tan ra dieäu vôïi, hoøa laãn vaøo khoâng gian tröôùc maët, loä roõ daùng nuùi huøng vó, chaïy daøi vöõng chaõi vaø khaúng ñònh. Traân Nguyeân

DAT


C20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

SATURDAY, JULY 16, 2005

Nieàm Vui Tuoåi Thô

BAØI VAØ HÌNH: BENJAMIN VUÕ

Cuøng moät soá baïn treû, vôùi moät soá tieàn gaây quyõ töø ñoàng höông haûo taâm taïi Hoa Kyø, chuùng toâi ñaõ veà Vieät Nam trong moät chöông trình trôï giuùp treû moà coâi vaø ngöôøi ngheøo khoù. Chuùng toâi ñaõ ñi, vaø ñaõ taän maét nhìn thaáy nhöõng caûnh ñôøi khoán khoù taïi Vieät Nam. Vaø chuùng toâi cuõng ñaõ taän maét nhìn thaáy nhöõng nieàm vui tuoåi thô, nhöõng nuï cöôøi töôi treân ñoâi moâi caùc em beù chaân chöa töøng ñeán tröôøng... Chuùng toâi ñaët chaân ñeán trò traán Lang Bian, Ñaø Laït, vaøo moät buoåi saùng sôùm. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi, chuùng toâi ñöôïc tieáp xuùc vôùi moät laøng daân toäc thieåu soá saéc toäc Laït. Treân haønh trang khoâng maáy sung tuùc cuûa ñoaøn thieän nguyeän, chuùng toâi mang theo saùch vôû, söõa, keïo vaø ñoà duøng caù nhaân cho treû em mieàn nuùi. Nhöõng moùn quaø töø phöông xa vaãn coøn hoaøn toaøn xa laï trong cuoäc soáng cuûa caû moät theá heä treû em Laït. Khoâng phaân phaùt tröïc tieáp caùc “moùn quaø phöông xa,” chuùng toâi toå chöùc caùc troø chôi coù thöôûng. Nhöõng troø chôi, coù leõ, mang yù nghóa haïnh phuùc coøn hôn caû nhöõng moùn quaø chuùng toâi mang theo. Caùc em ñaõ vui chôi, treân khuoân maët loä ñaày neùt ñaùng yeâu vaø haùo höùc cuûa tuoåi thô. Vaø caùc em cuõng ñaõ coù moät ngaøy traøn ñaày nuï cöôøi. Thaät laø moät ngaøy hieám hoûi cuûa nhöõng “nieàm vui tuoåi thô...” Ngöôøi lôùn cuõng tham gia nhöõng troø chôi treû thô. Chuùng

toâi noùi baèng nhöõng ngoân ngöõ khaùc nhau. Nhöng taát caû ñeàu hieåu, vì cuøng chia seû moät ngoân ngöõ chung cuûa nieàm haïnh phuùc. Khoâng coù ngöôøi thaéng vaø ngöôøi thua trong caùc troø chôi lôùn. Taát caû chuùng toâi cuøng thaéng. Treû em mang veà nhaø nhöõng bình söõa, nhöõng bòch keïo, baùnh... Coøn ngöôøi lôùn mang veà nhöõng chieác noài, nieâu, vaø ñoà gia duïng. Moïi ngöôøi ñeàu coù quaø, nhö nhöõng phaàn thöôûng cuûa troø chôi, khoâng phaûi nhöõng moùn quaø phaùt chaån... Ngöôøi daân Laït laøng Lang Bian ñaõ cho chuùng toâi nhieàu kyû nieäm. Chuùng toâi ñaõ nghe, vaø thaät nhôù nhöõng tieáng cöôøi hoàn nhieân tuoåi thô. Chuùng toâi nhôù caû nhöõng baøn tay nhaên nheo cuûa caùc cuï giaø. Vaø chuùng toâi caûm nhaän tình ngöôøi gaàn guõi bieát bao... Moïi ngöôøi ñeàu coù quaø, nhö nhöõng phaàn thöôûng cuûa troø chôi, khoâng phaûi nhöõng moùn quaø phaùt chaån... vaø chuùng toâi ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhöõng öôùc nguyeän nhoû beù cuûa mình.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D1

.3”

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

TAØI LIEÄU

D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

30 Naêm Sau

Môû Laïi Hoà Sô 30 Thaùng 4 vaø Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu Lôøi giôùi thieäu: Nhaân dòp 30 Thaùng Tö - 30 naêm sau, oâng Vuõ Vaên Loäc vôùi buùt hieäu Giao Chæ coù vieát baøi bình luaän veà Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu döôùi töïa ñeà “Nieân tröôûng ra ñi, chaân lyù khoân cuøng.” Radio Vieät Nam Haûi Ngoaïi ñaõ phaùt thanh baøi bình luaän, tieáp theo ñaây laø phaàn noùi chuyeän vôùi taùc giaû giöõa oâng Hoàng Phuùc cuûa Vieät Nam Haûi Ngoaïi vaø oâng Vuõ Vaên Loäc. YÙ kieán cuûa oâng Vuõ Vaên Loäc khoâng nhaát thieát laø quan ñieåm cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät.

Hoàng Phuùc: Daï thöa oâng, xin pheùp oâng vui loøng cho moät keát luaän roõ raøng qua baøi bình luaän naøy thì oâng ñònh göûi moät thoâng ñieäp hay moät caùi nhìn naøo ñoù veà Toång thoáng Thieäu vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät? Vuõ Vaên Loäc: Vaâng. Noùi thaät tình laø trong nhieàu naêm qua toâi cuõng gioáng nhö taát caû caùc quyù vò nieân tröôûng vaø caùc anh em vaãn cöù traên trôû, ñaët ra nhöõng caâu hoûi cho chính mình, taïi sao maø ñaát nöôùc laïi ra noâng noãi nhö theá. Chính vì vaäy cho neân caù nhaân toâi ñaõ söu taàm, tìm hieåu vaø suy ngaãm. Ñeán luùc chuùng toâi cuõng thaáy raèng caàn phaûi giaõi baøy nhöõng ñieàu maø mình thaáy ñöôïc vaø mình suy ngaãm ñöôïc cho taát caû moïi ngöôøi. Ñoù laø ñieàu quan taâm chung, vaø nhaát laø nhöõng ngöôøi cuøng lôùp tuoåi cuûa mình. Thaønh ra coâng vieäc coù veû giaûn dò chöù khoâng phaûi laø thoâng ñieäp hay laø moät message aån duï gì caû. Chæ laø söï traên trôû bao nhieâu naêm nay vaø mình ñöa ra coâng luaän. Ñaëc bieät toâi laø ngöôøi söu taàm vaø vieát. Thaønh ra ñaõ ñeán luùc thaáy laø khoâng theå tìm ñöôïc gì hôn nöõa, vaø baây giôø ñaõ coi nhö ñaõ ñeán luùc coù theå vieát vaø giaõi baøy ra ñöôïc. Vôùi laïi noù cuõng laâu quaù roài, neáu mình vaãn chôø, chaû bieát chôø ñeán bao giôø. Neáu baây giôø maø mình khoâng noùi ra thì ai noùi? Baây giôø mình khoâng vieát ra thì bao giôø? Cho neân, vaán ñeà chính laø giaõi baøy nhöõng ñieàu mình nghó laø mình coù theå giaõi baøy ñöôïc. Chuyeän giaûn dò nhö vaäy thoâi. HP: Thöa oâng... tröôùc heát chuùng toâi thaáy trong lôøi töø chöùc cuûa Toång thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu, oâng ta coù noùi

raèng, oâng töø nhieäm chöù khoâng phaûi laø ñaøo nhieäm. Caùch noùi ñoù khoâng ñöôïc chaân thaønh... bôûi vì ôû vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa, oâng töø chöùc ñeå oâng ra ñi cho yeân oån. Ñoù laø vieäc oâng truùt gaùnh naëng leân vai nhöõng ngöôøi khaùc chöù khoâng phaûi laø söï töø chöùc bình thöôøng. Cuõng nhö vieäc maø Cöïu ñaïi töôùng Cao Vaên Vieân, tröôùc ngaøy oâng böôùc chaân leân maùy bay ñeå ñi ra haûi ngoaïi, oâng vieát moät laù ñôn töø chöùc, oâng ñeå treân baøn giaáy cuûa oâng. Söï töø chöùc ñoù, theo nhaän ñònh thoâ thieån cuûa toâi laø moät söï töø chöùc voâ nghóa vaø coù theå ñoù nhö laø moät troø chôi, chöù khoâng phaûi laø moät vieäc laøm nghieâm tuùc. OÂng coù ñoàng yù nhö vaäy khoâng? VVL: Toâi e raèng quan ñieåm cuûa toâi khoâng nhaèm vaøo nhöõng chuyeän ñoù. Noùi thaät tình ñoái vôùi toâi ñoù khoâng phaûi laø ñaïi söï. Nhöng dó nhieân toâi phaûi ñoàng yù vôùi oâng nhöõng caùi ñoù khoâng ñeïp, döùt khoaùt laø haønh ñoäng khoâng ñeïp cuûa nhöõng nhaø laõnh ñaïo. Nhöng baây giôø, chöøng naøy tuoåi roài mình phaûi ñi tìm nhöõng khía caïnh khaùc. Nhöõng oâng ñoù laø nhöõng vò cuõng raát laø “ngöôøi” nhö mình. Cuõng coù caùi hay vaø caùi dôû. Cuõng coù nhöõng luùc khoâng ñaït ñöôïc caùi duõng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. Toâi thaáy ñoù cuõng laø nhöõng chuyeän khoâng coù gì maø troâng ñôïi caû. Toâi khoâng troâng ñôïi ôû nhöõng vò ñoù coù caùi duõng cuûa nhöõng baäc thaùnh nhaân, phaûi hy sinh caû thaân theå mình ñeå ôû laïi maø cheát. Toâi khoâng nghó tôùi vaán ñeà ñoù. Toâi suy ngaãm veà nhöõng chuyeän coù tính caùch toång hôïp hôn. Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa mình ñöôïc ñaøo luyeän, ñöôïc sinh ra vaø ñöôïc soáng trong moâi tröôøng thoâng thöôøng. Ñeán

luùc phaûi coù chuyeän quaù söùc cuûa con ngöôøi thì hoï khoâng laøm ñöôïc. Vì vaäy neân toâi suy nghó nhö theá naøy. Ñaây cuõng laø ñieàu maø toâi traên trôû bao naêm. Côn hoàng thuûy cuûa Vieät Nam baét ñaàu töø nhöõng quyeát ñònh sai laàm khi oâng toång thoáng laáy quyeát ñònh laøm maát hai quaân ñoaøn, thì luùc ñoù trôû thaønh moät beänh panic cuûa toaøn theå moïi ngöôøi. Vaø con ngöôøi ta khoâng coøn ñöôïc bình tónh nhaän thöùc phaûi traùi maø laøm coâng vieäc cho hôïp lyù nöõa. Trong khi ñoù thì nhöõng maët traän ôû mieàn Taây, toâi coù gaëp nhöõng vò cuoái cuøng ñaõ töû thuû hay ôû laïi vôùi anh em thì hoï khoâng bò aûnh höôûng cuûa traän panic cuoàng loaïn nhö vaäy. Hoï nhaän ñöôïc nhöõng chaân giaù trò cuûa söï vieäc. Cho neân coù nhöõng vò töï töû, vaø coù nhöõng vò ôû laïi ñeå roài bò baét. Cho neân noùi thaät tình, toâi thaáy khoù maø pheâ phaùn. Vì vaäy cho neân toâi khoâng daùm pheâ phaùn. Toâi coù moät nhaän ñònh theâm veà tröôøng hôïp cuûa Toång thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu. Nhaän thaáy nhö theá naøy. Cuoái cuøng thì oâng cuõng coù nhieàu haønh ñoäng tham quyeàn coá vò hay laø oâng coá gaéng, baùm víu laáy chöùc vuï. Nhöng maø khi oâng noùi nhöõng lôøi nhö vaäy thì toâi ñaõ töøng nghe nhieàu ngöôøi tuyeân boá vôùi taát caû nhöõng söï thaønh thaät laø hoï ñònh ôû laïi cho ñeán luùc naøo ñoù. Nhöng roài thì chæ caàn moät vaøi ngaøy giôø sau tình theá khaùc ñi, lôøi cam keát khoâng thöïc hieän ñöôïc. Vaø neáu maø phaûi soáng laïi vôùi nhöõng ngaøy vöøa qua, toâi nghó maáy oâng ñoù, seõ khoâng tuyeân boá nhö vaäy nöõa. Thí duï nhö oâng Thieäu tuyeân boá laø seõ ôû laïi vôùi anh em, maëc daàu oâng khoâng laøm toång thoáng nöõa, ai cuõng bieát. Theá roài oâng Kyø cuõng tuyeân boá vung vít laø oâng ôû laïi chieán ñaáu nhöng roài thì oâng khoâng laøm ñöôïc. Ngay nhö moät ngöôøi nhö oâng Vónh Loäc, khi thaáy moïi ngöôøi boû chaïy heát. OÂng leân ñaøi tuyeân boá laø taïi sao moïi ngöôøi laïi heøn nhaùt, chaïy y nhö laø chuoät vaäy. Luùc ñoù oâng

Bieám hoïa VAL phaûn aûnh yù kieán taùc giaû, Moïi goùp yù xin lieân laïc VALcartoon@hotmail.com

Baûy haïn cheá lôùn cuûa baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam LAÂM YEÁN Trích Talawas

Giöõa nhöõng ngaøy giöõa heø noùng boûng naøy, trong khi moät soá “nhaø baát ñoàng chính kieán” (hay coøn ñöôïc goïi laø caùc nhaø daân chuû) ñang höôûng giaây phuùt vinh danh vaø töï do giao keát ít oûi taïi böõa tieäc chieâu ñaõi do Laõnh söï quaùn Hoa Kyø toå chöùc nhaân ngaøy Quoác khaùnh Hoa Kyø [1] thì hai nhaân vaät noåi tieáng trong giôùi vaên ngheä só laø Ñoã Minh Tuaán vaø Traàn Maïnh Haûo laïi ñang kòch chieán treân trang maïng talawas vaø coâng khai pheâ phöông aùn cheá ñoä vaø baøy toû quan ñieåm ly khai chính thoáng cuûa mình. Trong khi ñoù, “con huøm xaùm ñöôøng 4” moät thôøi, töôùng Ñaëng Vaên Vieät laïi choïn ñaøi RFA ñeå phaøn naøn raèng vieäc heä thoáng tieáp tuïc baùm víu luùc aáy nhöõng quan ñieåm laïc haäu nhö ñoäc quyeàn laõnh ñaïo [cuûa Ñaûng Coäng saûn] ñang gaây caûn trôû söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi [2]. Caùch ñaây khoâng laâu, ngheä só nhaân daân Traàn Vaên Thuûy [3] coøn choïn VietnamNet - moät dieãn ñaøn chính thoáng cuûa cheá ñoä - ñeå thaúng thöøng chæ trích raèng heä thoáng chính trò hieän taïi khoâng heà coù daân chuû. Nhöõng dieãn bieán nhö theá cho chuùng ta moät khoâng khí Tieáp trang D3 daân chuû soâi noåi vaø khieán

chuùng ta coù caûm töôûng laïc quan raèng phong traøo baát ñoàng chính kieán cuûa Vieät Nam haún ñang coù daáu hieäu lôùn maïnh vaø caùc trí thöùc/vaên ngheä só cuøng caùc cöïu chieán binh ngaøy caøng saün saøng leân tieáng ly khai chính thoáng. Coù thöïc söï laø phong traøo daân chuû ñang tieán nhöõng böôùc daøi raát ñaùng laïc quan khoâng? Baøi nghieân cöùu naøy muoán ñöa ra moät caùch nhìn khaùc veà baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam vaø taäp trung phaân tích söï hình thaønh cuûa khoâng gian coâng phi chính thoáng cuõng nhö vai troø tieàm taøng cuûa noù trong vieäc ñem laïi söï chuyeån bieán veà chaát cho “phong traøo” baát ñoàng chính kieán. Baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam Naêm naêm tröôùc, trong moät nghieân cöùu hieám hoi veà phong traøo baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam, Zachary Abuza nhaän xeùt raèng baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam coøn non treû, yeáu ôùt, khoâng ñöôïc giôùi trí thöùc uûng hoä vaø

bò chia reõ do nguoàn goác ña daïng vaø phöùc taïp cuûa nhöõng ngöôøi tham gia phong traøo naøy. Khi noùi veà hieän traïng vaø thieáu soùt cuûa phong traøo, oâng vieát: “... coù ít trí thöùc daùm thoø coå ra thaùch thöùc laïi nhaø nöôùc vì nhaø nöôùc kieåm soaùt coâng aên vieäc laøm cuûa hoï. Ñaây laø moät khoù khaên thöïc söï neáu [phong traøo baát ñoàng chính kieán] muoán ñaït ñöôïc cô sôû uûng hoä roäng raõi hôn töø giôùi tinh hoa nhaèm keâu goïi nhaø nöôùc thay ñoåi caùc chính saùch hieän haønh cuûa hoï. Nhö oâng Tieâu Dao Baûo Cöï, moät nhaø baát ñoàng chính kieán töøng than thôû: “Trong cuoäc ñaáu tranh cho daân chuû ngaøy hoâm nay, trí thöùc ñaùng leõ ra phaûi naém ngoïn côø ñaàu. Nhöng lieäu coù phaûi theá khoâng? Hay laø ngöôïc laïi? Phaûi chaêng saâu thaúm beân trong, trí thöùc gheùt sôï daân chuû, vì daân chuû coù theå ñöa ñeán vieäc hoï bò maát caùc ñaëc quyeàn ñaëc lôïi voán ñöôïc coi laø cuûa rieâng hoï qua bao ñôøi.” OÂng ñaõ ñöa ra moät nhaän ñònh quan troïng. Lyù do Tieáp trang D4

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

NHÖ YÙ CAÙ 8 MOÙN (714) 963-1700

10830 Warner Ave., Fountain Valley, CA 92708

(giöõa Ward & Euclid) ñoái dieän Mile Square Park) - Web: www.nhuycorp.com

Coù ñaàu beáp Ñaëc Bieät cho ÑAÙM CÖÔÙI - ÑAÙM HOÛI töø 5 tôùi 15 baøn NHAÄN ÑAËT: GAØ NHOÀI xin ñaët tröôùc 1 ngaøy

CAÙ ÑUÙT LOØ, BEER HAÛI SAÂM & WINE ÑAËC BIEÄT: Goûi OÁc Nhaûy CÔM CHAÙY: BAR RÖÔÏU NGON ÑOÄC ÑAÙO

Thöù Naêm 21 thaùng 7 naêm 2005 CAÙC MOÙN NHAÄU ÑOÄC ÑAÙO: ÑEÂM CA NHAÏC DAÏ VUÕ CAÙ SAÁU - BOÀ CAÂU Töø 7 GIÔØ TOÁI ñeán 12 GIÔØ ÑEÂM

Ca Só ANH KHOA Cuøng vôùi söï goùp maët cuûa:

- TUAÁN VUÕ - THY NGA - PHÖÔÏNG KHANH Giaù uûng hoä $20.00

Soá veù coù giôùi haïn, xin mua tröôùc ñeå giöõ choã Veù baùn taïi: lNHÖ YÙ CAÙ 8 MOÙN lNHÖ YÙ RESTAURANT

CHIM CUÙT HEO RÖØNG - DEÂ v.v... CAÙ NÖÔÙNG DA DOØN

$19.95

Tieát canh vòt - OÁc len xaøo döøa Deâ tieàm thuoác Baéc - Löôn xaøo laên - Ngheâu baèm xuùc baùnh traùng.v.v.

Môû cöûa 7 ngaøy: Töø 10 GIÔØ SAÙNG ñeán 12 GIÔØ ÑEÂM T6-T7-CN: 10AM - 12:30 Khuya

NHAÄN MÔÛ CHI NHAÙNH TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC MYÕ - Lieân laïc Chuû Nhaân NHÖ YÙ

CAÙ 8 MOÙN MOÄT PHAÀN $15.99 TAÊNG CÖÔØNG BOØ 7 MOÙN

Goûi Caù Caù Chieân Doøn Soát Maém Me Nhaän ñaët tieäc: Goûi Cuoán Caù HOÏP MAËT Chaû Gioø Caù SINH NHAÄT v.v...

Caù Môõ Chaøi Caù Laù Loát Caù Nöôùng Vó Chaùo Caù

Ngoaøi ra nhaø haøng coøn coù treân 100 moùn khaùc: Caùc loaïi buùn, caùc loaïi phôû, caùc loaïi côm vaø côm taám, caùc loaïi laåu nhö laåu Thaùi, Laåu löôn, Laåu toâm caøng...

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Dieãn Ñaøn

.3”

Môû Laïi Hoà Sô 30 Thaùng 4 vaø Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu Tieáp trang D2

noùi raát laø ngay tình, nhöng chæ vaøi tieáng ñoàng hoà, moät ngaøy sau, oâng cuõng nhìn thaáy khoâng ôû laïi ñöôïc, chính oâng cuõng ra ñi. Thaønh ra vì vaäy neân qua bieán chuyeån cuûa thôøi cuoäc trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng toâi thaáy noù gioáng nhö laø moät dung dòch ôû trong phoøng thí nghieäm. Ñieàu kieän ñoù xaûy ra nhö theá thì noù seõ trôû thaønh nhö vaäy. Cho neân toâi bieát cuõng coù nhieàu anh em, ñoâi khi hoï boû caû vôï con maø chaïy laø bôûi vì luùc thöôøng thì khoâng bao giôø hoï laøm chuyeän ñoù. Ñôøi ngöôøi cuõng khoâng deã gì coù ai traûi qua tröôøng hôïp nhö theá maø vöôït qua ñöôïc. Cho neân phaùn xeùt nhöõng chuyeän ñoù ñoái vôùi toâi laø moät ñieàu quaù söùc. Toâi seõ suy ngaãm veà nhöõng hieän töôïng chung cuûa lòch söû vaø cuûa nhöõng vaán ñeà cao hôn. Toâi khoâng phaùn xeùt töøng con ngöôøi vaø töøng haønh ñoäng cuûa moãi ngöôøi. Cho pheùp toâi khoâng bình luaän veà nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy laø bôûi vì thaät ra chính caù nhaân toâi, toâi cuõng ñaõ töøng ñöùng ôû treân taøu treân bieån Ñoâng. Coù moät luùc toâi cuõng hoâ haøo anh em laø kyø naøy mình chaïy theá naøy laø mình seõ veà Goø Coâng. Chính toâi, toâi cuõng noùi nhö vaäy. Nhöng roài thì taøu Myõ ñaõ vôùt taát caû chuùng toâi treân bieån. Chaúng coù Goø Coâng, Goø Queo gì caû. Vaø töø ngaøy ñoù ñeán giôø, toâi töï noùi vôùi mình laø ñieàu gì laøm

ñöôïc thì laøm, khoâng hoâ haøo nhöõng ngöôøi khaùc nöõa. Ñoù laø söï thaät, ñoù laø taâm traïng thaät. HP: ... Nhöng nhìn chung nhöõng sinh hoaït cuûa Toång thoáng Thieäu sau thôøi gian ra tî naïn ôû haûi ngoaïi, toâi coù nhieàu ñieàu baát bình veà vieäc laøm cuûa Toång thoáng Thieäu. Khi bieán ñoäng ôû bieån Ñoâng, taát caû moïi ngöôøi ñoå xoâ ra bieån, cheát chìm, haûi taëc vaø bieát bao nhieâu thoáng khoå dieãn ra cho nhöõng ngöôøi ñi tî naïn. Taát caû ñaõ ñaùnh ñoäng löông taâm nhaân loaïi. Caû theá giôùi ngöôøi ta ñaõ ñoå xoâ cöùu trôï, thì chính Toång thoáng Thieäu khoâng laøm moät vieäc gì ñeå bieåu toû taám loøng cuûa oâng ñoái vôùi daân toäc cuûa oâng, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coâng daân maø oâng ñaõ töøng ñöôïc ngöôøi ta baàu leân laøm laõnh tuï. Neáu toâi nhôù khoâng laàm thì khi traû lôøi baùo chí Anh quoác hoûi oâng veà nhöõng thaûm caûnh ôû bieån Ñoâng, thì oâng Thieäu ñaõ noùi moät caâu maø toâi coøn nhôù roõ “I have nothing to do with them.” Coù ngöôøi ñaõ dòch sang tieáng Vieät laø “Nhöõng ngöôøi ñoù khoâng maéc môù gì ñeán toâi caû”... ñoù laø ñieàu heát söùc ñaùng tieác vaø ñaùng traùch, thöa oâng? VVL: Vaâng. Toâi cuõng ghi nhaän yù kieán cuûa oâng, nhöng xin oâng ñöøng ñaët toâi vaøo ñòa vò, ñöøng taïo cho toâi hoaøn caûnh laøm luaät sö ñeå bieän hoä cho caùc vò laõnh ñaïo. Toâi khoâng phaûi laøm vieäc ñoù ngaøy hoâm nay. Phaûi

WESTMINSTER DENTAL CENTER DOCTOR OF DENTAL SURGERY BAÙC SÓ NHA KHOA

g

y

y

CHUYEÂN TRÒ VÔÙI KYÕ THUAÄT NHA KHOA TOÁI TAÂN NHAÁT * Beänh Nöôùu Raêng (Periodontal Disease) * Laøm Raêng giaû caùc loaïi (Fixed, Removable Prosthodontic) * Nha Khoa Phoøng Ngöøa (Preventive Treatment) * Nha Khoa Thaåm Myõ vaø duøng tia saùng Ultaviolet söûa vaø laøm ñeïp caùc raêng cöûa bò hö, xaáu hoaëc keõ hôû. * Khaùm Raêng toång quaùt vaø ñònh kyø. * Chöõa vaø Nhoå Raêng treû em vaø ngöôøi lôùn. * Giaûi Phaãu Nha Khoa (Oral Surgery) * Taåy traéng raêng (Bleaching) * Coù maùy Syrijet laøm teâ nöôùu raêng, khoâng caàn kim cho quyù vò naøo ngaïi chích * Coù maùy Sieâu aâm (Ultrasonic) chaø raêng khoâng ñau. * ÑAËC BIEÄT: Coù heä thoáng Sterilization ñuùng theo tieâu chuaån cuûa Boä Nha Khoa ñeå ngaên ngöøa beänh truyeàn nhieãm. Beach

WDC

Westminster

Goldenwest

Edward

Fwy 22

Garden Grove

Hazard

Tröôùc

Sau

GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10AM - 7 PM * Thöù Baûy: 9 AM - 6 PM

6771 Westminster Blvd., Suite H, Westminster, CA 92683

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

(Beân caïnh Post Office goùc Westminster & Golden West)

Tel: (714) 898-3707

khoâng? HP: Ñuùng aï. Vaâng aï. VVL: Chæ laø baøn vôùi nhau thoâi nhaù. Toâi khoâng coù nhieäm vuï gì phaûi laøm luaät sö cho caùc vò nieân tröôûng hay vò laõnh ñaïo Vieät Nam maø cuõng khoâng phaûi laø luaät sö cho lòch söû nöõa. Ñaây chæ laø mình baøn vôùi nhau thoâi. Baây giôø toâi baøn nhö theá naøy. Toâi thaáy quaân ñoäi cuûa mình, ñaát nöôùc cuûa mình ngaøy xöa laø moät guoàng maùy chaët cheõ. Moãi ngöôøi ñeàu ôû moät ñòa vò thì laøm vieäc coù veû ñöôïc laém. Tôùi khi maø mình maát nöôùc laø maát taát caû, kieåu oâng Thieäu ñaõ noùi, sang beân naøy roài laø taát caû moïi ngöôøi ñeàu laøm laïi töø ñaàu. Thaønh ra luùc ñoù con ngöôøi cuûa mình, moãi ngöôøi ñeàu laø moät ñôn vò rieâng bieät. Luùc ñoù tuøy ngöôøi maø hoaït ñoäng. Coù nhieàu ngöôøi môùi bieát ra laø khi coù moät mình thì cuõng luùng tuùng chaû laøm aên gì ñöôïc. Vaø coù nhieàu ngöôøi, coù ñoâi khi chæ laø moät ngöôøi lính thöôøng trong quaân ñoäi thoâi. Vaø baây giôø hoaëc laø may maén, hoaëc thaùo vaùt baây giôø hoï trôû thaønh xuaát saéc trong nhieàu vieäc, trong thöông tröôøng, trong vaên hoùa, trong ñaáu tranh ñuû moïi caùc thöù. Thaønh ra khi phaûi laøm laïi töø ñaàu, môùi baét ñaàu hieåu ñöôïc chaân giaù trò. Chaúng haïn nhö laø toâi ñöôïc bieát coù nhieàu haï só quan maø baây giôø trôû thaønh nhöõng ngöôøi tranh ñaáu, hay laø nhöõng ngöôøi xuaát saéc ngon laønh laém. Rieâng oâng Toång thoáng Thieäu, toâi caûm thaáy laø oâng cuõng laø ngöôøi nhôø cô hoäi maø neân. Ñeán khi coøn moät mình khoâng coù tham möu, khoâng coù ai nöõa thì oâng khoâng coù theå naøo laøm ñöôïc nhöõng vieäc xuaát saéc. Ñoù laø moät ñieåm chính. Theâm vaøo ñoù, söï thöïc toâi cuõng khoâng hieåu laø baùo chí ngöôøi ta hoûi oâng caùi gì vaø oâng traû lôøi ra sao. Chính caù nhaân toâi trong 30 naêm vöøa

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D3 qua, toâi cuõng bò nhieàu cuù noùi moät ñaèng roài hoï ñaêng moät neûo. Toâi cuõng khoâng bieát ñöôïc söï thöïc ra laøm sao. Cho neân toâi khoâng theå ñi saâu vaøo chi tieát ñoù nöõa, maø toâi cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi bieän hoä. Toâi nghó ñaùng leõ ra, theo moät caùch thoâng thöôøng thì oâng cuõng neân laøm ít nhaát moät caùi gì. Nhöng maø coù moät ñieåm laø coù leõ theo toâi, neáu mình suy nghó theâm, coù theå oâng cuõng luùng tuùng, khoâng bieát laøm gì. Baûn tính oâng naøy laø nghi ngôø taát caû moïi thöù, thaønh ra ñôøi oâng ñaõ laøm sai moät caùi vó ñaïi, lôùn lao quaù roài thì oâng cuõng luùng tuùng khoâng daùm laøm theâm chuyeän khaùc nöõa. Toâi nghó coù theå oång rôi vaøo tröôøng hôïp ñoù, coù theå oâng khoâng coù khaû naêng vaø saùng kieán. HP: Thöa hoài naõy oâng coù noùi ñeán nhöõng quyeát ñònh sai laàm ñeå maát hai quaân khu. Trong nhöõng quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa Toång thoáng Thieäu ñeå laøm suïp ñoå mieàn Nam vaãn coøn nhieàu bí aån... Theá thì nhöõng bí aån cuûa lòch söû, töø ñoù ngöôøi daân mieàn Nam ñöôïc quyeàn chôø ñôïi ôû nhöõng vò laõnh ñaïo quoác gia tieát loä cho quaàn chuùng bieát, nhöõng uaån khuùc cuûa lòch söû ñeå laøm baøi hoïc cho haäu theá. Nhöng raát tieác, raát nhieàu quyù vò só quan cao caáp trong chính phuû Vieät Nam Coäng Hoøa cuõng nhö quyù vò töôùng laõnh ñaõ coá tình giöõ moät thaùi ñoä im laëng. Thí duï nhö Toång thoáng Thieäu laø moät. Taïi sao coâng vieäc vieát hoài kyù vaø ñeå phanh phui nhöõng phaûn boäi cuûa ñoàng minh Hoa Kyø tröôùc quaàn chuùng laïi laø tieán só Nguyeãn Tieán Höng, maø khoâng phaûi chính laø Toång thoáng Thieäu. Maø nhöõng taøi lieäu do Toång thoáng Thieäu cung caáp ra. Vaäy thì roõ raøng laø Toång thoáng Thieäu bò moät aùp löïc naøo ñoù. Ngoaøi Toång thoáng Thieäu ra, chuùng toâi thaáy coøn moät soá töôùng

laõnh cao caáp maø giôø naøy ñaõ vaøo caùi tuoåi, coù theå laø 80 hay taùm möôi maáy, 90 caû roài. Gaàn ñaát xa trôøi, maø ñeán giôø choùt cuûa cuoäc ñôøi coøn sôï gì maø khoâng daùm noùi moät lôøi vôùi quaàn chuùng... Thöa oâng, oâng laø moät só quan cao caáp trong QLVNCH, khoâng bieát coù traên trôû naøo khoâng veà nhöõng söï im laëng khoù hieåu cuûa nhöõng vò laõnh ñaïo quoác gia khoâng? VVL: Toâi nghó laø nhöõng traên trôû maø oâng vöøa noùi thì cuõng laø traên trôû cuûa nhieàu ngöôøi, vaø toâi khoâng theå naøo maø laïi khoâng coù ñöôïc. Ñöông nhieân, oâng suy nghó nhö vaäy thì toâi cuõng suy nghó töông töï. Nhöng toâi cuõng coù suy nghó theâm veà nhöõng lyù do taïi sao. Toâi cho laø, giaû thuyeát thoâi chöù cuõng chaúng phaûi laø ñieàu khaúng ñònh. Vaán ñeà nhö theá naøy. OÂng Toång thoáng Thieäu trong 8, 9 naêm caàm quyeàn ñaõ chöùng toû oâng laø moät vò toång thoáng xuaát thaân nhaø binh. Khaùc vôùi nhöõng vò toång thoáng treân theá giôùi, cuõng nhö khaùc vôùi oâng Toång thoáng Dieäm laø oâng bieát veà haønh quaân. OÂng raát coù veû töï ñaéc veà khaû naêng caàm quaân cuûa oâng, maëc daàu laø oâng chæ laø caáp sö ñoaøn, sau ñoù quaân ñoaøn thoâi. Nhöng oâng coù veû cho laø oâng gioûi veà quaân söï. Traän naêm 68 laø traän maø mình bò ñaùnh baát ngôø nhöng toaøn quaân mình ñöùng daäy ñöôïc. Duø toaøn quaân mình ñöùng leân ñöôïc chaêng nöõa, cuõng laïi do oâng toång tö leänh höôûng caùi vinh quang ñoù. Vaø oâng Toång thoáng Thieäu laø ngöôøi chöùng toû laø ñaõ thaéng, ít nhaát laø veà phöông dieän quaân söï trong traän 68, Maäu Thaân. Sau ñoù roài ñeán traän 72, moät laàn nöõa, oâng Toång thoáng Thieäu vôùi tö caùch toång tö leänh maø luùc ñoù, Boä Toång Tham Möu noùi laø treân Phuû Toång Thoáng naém heát caùc quyeàn. Thaønh ra caùc traän ñaùnh gaàn nhö Tieáp trang D4

DAT


D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Dieãn Ñaøn

.3”

Môû Laïi Hoà Sô 30 Thaùng 4 vaø Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu Tieáp trang D3

moät mình oâng Toång thoáng Thieäu, ñieàu ñoäng, khích leä. Chaéc oâng coøn nhôù laø toång thoáng vaøo An Loäc, leân Komtum kieâu huøng. Quaân ñoäi baét ñaàu nhìn oâng nhö moät laõnh ñaïo quaân söï taøi naêng. Ñoù laø moät söï thöïc vaø noù ñaõ xaûy ra. Töø ngaøy ñoù ñeán giôø, moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy oâng coù khaû naêng quaân söï, oâng cuõng laø ngöôøi gan daï daùm vaøo vuøng chieán tranh ñang bò phaùo kích. Ñoù laø söï thaät. Maëc daàu cuõng coù nhöõng ñieåm toâi khoâng thích oâng Thieäu, nhöng caùi gì coù thaät thì mình phaûi noùi. Theâm vaøo ñoù nöõa, ôû ngoaøi khoâng heà bieát ñöôïc nhöõng lieân quan cuûa oâng Toång thoáng Thieäu qua ñaát nöôùc Vieät Nam vôùi Myõ. Cho neân ai naáy ñeàu tin toång thoáng ñang ñöôïc Myõ yeåm trôï toái ña. Nhöõng ñen toái cuûa hieäp ñònh Paris oâng khoâng noùi ra. Roài thì soùng gioù bang giao oâng cuõng khoâng noùi ra thaønh taát caû moïi ngöôøi nhö ñöôïc ru nguû. Thaønh ra moïi quyeát ñònh cuûa oâng vaøo nhöõng

ngaøy cuoái cuøng ñeàu cho raèng laø nhöõng quyeát ñònh coù tính toaùn, coù moät caùi gì thoûa hieäp ñaëc bieät ñaèng sau. Nhöng maø söï thöïc luùc ñoù oâng coâ ñôn vaø luùng tuùng. Khoâng coù boä tham möu. OÂng khoâng chia seû vôùi ai caû ñeå maø tính toaùn chuyeän naøy, chuyeän khaùc. Vaø oâng laïi coøn sôï nhöõng caùi chuyeän ñoù hôû ra ngoaøi roài ngöôøi ta bieát söï thaät neân oâng daáu gieám. Thaønh ra ñaïi baát haïnh cho Vieät Nam ôû choã oâng ñoäc taøi trong vaán ñeà laõnh ñaïo quaân söï. OÂng aáy ñoäc taøi trong vaán ñeà laõnh ñaïo ngoaïi giao vôùi Myõ. Thöïc ra oâng coù veû coi thöôøng khaû naêng cuûa Noäi Caùc, vaø oâng hôi coi thöôøng khaû naêng cuûa caùc vò tö leänh. OÂng coá laøm moät mình. Noùi thaät tình, khi maø ñaát nöôùc ñeå cho moät vò ñoäc taøi, veà caû ngoaïi giao laãn quaân söï ñeå ñöa ñeán noãi baát haïnh naøy. Thuù thaät, loãi cuûa nhaø ñoäc taøi cuõng coù, maø loãi cuûa caû nhöõng anh em ôû döôùi chuùng toâi cuõng coù chöù khoâng phaûi laø chæ moät mình oâng toång thoáng. HP: Daï thöa oâng, chuùng toâi coù

moät thaéc maéc sau cuøng cuûa cuoäc phoûng vaán ngaøy hoâm nay. Ñaây khoâng phaûi laø moät caâu hoûi ñaët ra vôùi oâng maø chuùng toâi coù moät thaéc maéc vaø öôùc mong neáu oâng bieát thì giaûi thích giuùp cho chuùng toâi. Trong thôøi gian tî naïn ôû haûi ngoaïi coù moät thôøi gian ngaén, Toång thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ xuaát ñaàu, loä dieän vaø ñi ñaây, ñi ñoù hoaït ñoäng. Ñaõ coù moät thôøi kyø oâng veà San Jose. Thöa oâng, oâng coù bieát nguyeân do söï xuaát hieän ñoù nhaèm muïc ñích gì khoâng, thöa oâng? VVL: Theo toâi bieát nhö theá naøy, sau moät thôøi gian oâng aån daät thì khoâng hieåu ñoäng cô ra sao nhöng toâi nghó chaúng dính gì ñeán Myõ ñaâu. Coù theå laø moät soá nhöõng quyù vò thaân caän vôùi oâng ngoài baøn vaø nghó laø ñaõ coù moät cô hoäi ñeå vaän ñoäng. Luùc ñoù hình nhö tình hình kinh teá cuûa Vieät Nam raát suy suïp vaø Vieät Nam luùc ñoù coù veû khoå sôû laém vì ñang day döùt veà ñoåi môùi, thaønh ra coù veû kieät queä. Luùc ñoù oâng toång thoáng ñöa ra chuû tröông laø trôû laïi hieäp ñònh Paris töø ñaàu. Töùc laø oâng öôùc mong theá giôùi seõ ngoài laïi ñeå baét Vieät coäng trôû laïi thi haønh hieäp ñònh Paris töùc laø mieàn Nam seõ trôû laïi. Nhöng nguyeân taéc sô khôûi nhö vaäy thoâi. Coøn thöïc teá thì khoâng bieát laø laøm theá naøo tieán tôùi muïc ñích raát mô hoà. Nhöng moät soá nhieàu ngöôøi cuõng nghe theo lyù thuyeát ñoù, coù veû thaáy ñöôïc cho neân cuõng uûng hoä oâng toå chöùc noùi chuyeän. Chæ ñoä moät vaøi thaùng sau thì ñöôøng daøi cuûa söï döï tính ñoù khoâng

SATURDAY, JULY 16, 2005

Baûy haïn cheá lôùn cuûa baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam Tieáp trang D2

gì khieán caùc nhaø baát ñoàng chính kieán khoâng huy ñoäng ñöôïc nhieàu ngöôøi ñi theo mình? Lyù do naèm ôû söï thieáu soùt cuûa phong traøo: Hoï gaëp khoù khaên thöïc söï khi laøm vieäc cuøng vôùi nhau. Ñieàu naøy deã hieåu thoâi neáu chuùng ta bieát taát caû caùc nguoàn goác baát ñoàng xuaát phaùt töø ñaâu. Caùc nhaø baát ñoàng chính kieán bao goàm nhöõng ñoäng vieân coäng saûn kyø cöïu, nhöõng ngöôøi uûng hoä cheá ñoä Saøi Goøn cuõ, caùc tu só Phaät giaùo vaø caùc trí thöùc chæ muoán quyeàn töï do baøy toû yù kieán. Hoï thöôøng khoâng tin töôûng nhau, vaø do bò chia reõ, Haø Noäi coù coøn nöõa. Vaø chính oâng, sau khi noùi tôùi noùi lui roài oâng cuõng caûm thaáy khoâng caùch naøo thöïc hieän ñöôïc. Thôøi söï theá giôùi cöù vieäc tieán böôùc theo dieãn tieán. Nhöng maø coù moät ñieåm nhö theá naøy, nhöõng vieäc thay ñoåi ñoù noù suïp ñoå cheá ñoä coäng saûn khoâng xaûy ra ôû Vieät Nam nhöng ñaõ xaûy ra ôû caùc nöôùc AÂu Chaâu. Theo toâi nghó, chuyeän oâng Thieäu ra hoaït ñoäng ngaøy xöa, ñoù chæ laø moät côn soùng ngaàm nhoû maø noù boäc phaùt coù tính hoang töôûng. Sau ñoù thì oâng laïi trôû laïi aån daät. OÂng cuõng bieát laø thôøi cuõng ñaõ heát roài. HP: Daï, chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn Cöïu ñaïi taù Vuõ Vaên Loäc, ñaõ

theå coâ laäp vaø kieåm soaùt hoï.” [4] Abura ñaõ ñuùng khi nhaän ñònh raèng thaønh phaàn baát ñoàng chính kieán cuûa Vieät Nam raát ña daïng vaø chính vì theá, hoï haàu nhö khoâng tìm ñöôïc tieáng noùi chung Ngoaøi nguoàn goác ña daïng vaø soá löôïng ít oûi maø Abuza ñaõ ñeà caäp (ít nhaát 54 ngöôøi theo AÂn xaù Quoác teá vaø khoaûng 200 ngöôøi theo Boä Ngoaïi giao Myõ [5]), baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam tính ñeán thôøi ñieåm hieän taïi coøn coù haøng loaït nhöõng baát lôïi khaùc: Thöù nhaát, hoï soáng raûi raùc treân nhieàu ñòa phöông khaép caû nöôùc, töø Haø Noäi, Tieáp trang D6

vui loøng ñoùng goùp yù kieán trong buoåi maïn ñaøm cuûa anh em chuùng ta ngaøy hoâm nay. VVL: Vaâng, toâi cuõng xin caûm ôn oâng ñaõ hoûi chuyeän vaø xin caûm quyù vò thính giaû ñaõ cho toâi cô hoäi. Tröôùc khi chaám döùt, toâi cuõng xin noùi cho quyù vò bieát laø nhöõng vaán ñeà ñöa ra ngaøy hoâm nay laø caùc ñeà taøi toâi khoâng traû lôøi thoâng suoát ñöôïc. Ñoù laø moät ñeà taøi maø toâi ñaõ luùng tuùng, suy nghó 30 naêm nay vaø coù leõ toâi vaãn coøn tieáp tuïc luùng tuùng suy nghó cho ñeán khi toâi cheát. Chaû phaûi laø giaûi toûa ñöôïc heát ñöôïc ñaâu. Xin caûm ôn oâng.ª

3.9 ESCALADE

Tröôùc ñaây chöa bao giôø! Baùn Ñaïi Haï Giaù Taát Caû Caùc Loaïi Xe Ñôøi Môùi 2005 Cadillac Chæ daønh cho nhaân vieân ñöôïc giaûm giaù XIN GOÏI LAÁY HEÏN FLEET MANAGER

XIN GOÏI ÑEÅ ÑÖÔÏC GIAÙ ÑAËC BIEÄT HOÂM NAY

7-31-2005

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D5

.3”

DAT


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Dieãn Ñaøn

.3”

Baûy haïn cheá lôùn cuûa baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam Tieáp trang D4

Haûi Phoøng tôùi Ñaø Laït, Saøi Goøn. Haø Noäi vaø Saøi Goøn laø 2 thaønh phoá taäp trung caùc nhaø baát ñoàng chính kieán ñoâng ñaûo nhaát. Tuy nhieân, trong soá nhöõng ngöôøi coù teân tuoåi ñöôïc bieát ñeán roäng raõi, thì ngay caû ôû hai thaønh phoá naøy, con soá cuõng chæ ñeám treân ñaàu ngoùn tay. Thöù hai, nghieân cöùu cuûa Abura cho thaáy phaàn lôùn trong soá caùc nhaø baát ñoàng chính kieán laø nhöõng ngöôøi cao tuoåi. Trong soá 25 nhaø baát ñoàng chính kieán noåi tieáng nhaát maø Abura khaûo saùt naêm 2000, ñoä tuoåi trung bình cuûa hoï laø 62 [6]. Gaàn ñaây coù xuaát hieän moät soá nhaân vaät treû tuoåi hôn, nhöng soá naøy nhanh choùng bò boû tuø vôùi nhöõng möùc aùn naëng neà. Coù ngöôøi sau khi ra tuø ñaõ khoâng tieáp tuïc leân tieáng nöõa (ví duï tröôøng hôïp cuûa Leâ Chí Quang). Vôùi tö caùch laø moät nhaø quan saùt nöôùc ngoaøi, nhöõng nhaän xeùt cuûa Abura ñaõ laø nhöõng ñoùng goùp tieân phong, raát höõu ích cho moät höôùng nghieân cöùu xaõ hoäi coøn ñang boû ngoû ôû Vieät Nam. Tuy nhieân, chuùng toâi

cho raèng nhöõng haïn cheá saâu saéc khieán cho caùc nhaø baát ñoàng chính kieán khoâng theå “huy ñoäng ñöôïc nhieàu ngöôøi ñi theo mình” khoâng chæ bao goàm soá löôïng ít oûi vaø söï ña daïng veà nguoàn goác nhö Abura chæ ra [7]. Trong phaàn ñaàu cuûa tieåu luaän naøy, chuùng toâi xin boå sung theâm nhöõng haïn cheá khaùc cuûa baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam. Moät ñieåm deã nhaän thaáy laø caùc nhaø baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam chöa bao giôø ñöôïc daân chuùng coi laø caùc bieåu töôïng cho ñaïo ñöùc vaø löông tri daân toäc. Dó nhieân hoï cuõng coù moät soá caûm tình vieân töø caùc taàng lôùp xaõ hoäi, nhöng haøo quang cuûa hoï khoâng vöôït ra ngoaøi nhöõng voøng gia ñình vaø beø baïn vaø nhöõng ngöôøi ñaõ bieát veà hoï khaù roõ. Moät phaàn lôùn nhöõng ngöôøi ít bieát veà caùc nhaø baát ñoàng chính kieán naøy khi nghe noùi ñeán caùc haønh ñoäng/quan ñieåm cuûa hoï thì hoaëc cho hoï laø nhöõng ngöôøi gaøn dôû baát ñaéc chí, hoaëc ít nhieàu nghi kî veà ñoäng cô cuûa caùc nhaø baát ñoàng chính kieán khi hoï choïn cho mình con ñöôøng ñoái laäp tröïc dieän

vôùi heä thoáng. Vì theá, ôû möùc ñoä naøo ñoù, hoï bò coâ laäp khoûi xaõ hoäi vaø khoâng ñöôïc caùc thaønh phaàn xaõ hoäi khaùc nhö sinh vieân, trí thöùc, coâng nhaân vaø noâng daân uûng hoä. Ñieåm baát lôïi thöù tö laø hoï khoâng coù hoaëc coù raát ít saùng kieán vaän ñoäng xaõ hoäi, vaø do ñoù thöôøng chæ khaúng ñònh laäp tröôøng baát ñoàng baèng moät soá baøi vieát vaø döøng laïi ôû ñoù. Thöïc ra, ñieàu naøy cuõng deã hieåu neáu chuùng ta ñaõ nhaän ra caùc ñieåm yeáu tröôùc nhö khoâng coù tieáng noùi chung, soáng taûn maùt khaép nôi, tuoåi cao vaø bò quaûn cheá chaët cheõ. Saùng kieán vaän ñoäng xaõ hoäi caàn coù moâi tröôøng maøu môõ ñeå hình thaønh, vaø moät trong nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát laø caàn coù moâi tröôøng ñeå thaûo luaän/trao ñoåi vaø coï xaùt. Vieäc ñöùng ra xin laäp Hoäi Nhaân daân Vieät Nam uûng hoä Ñaûng vaø Nhaø nöôùc choáng tham nhuõng” cuûa hai oâng Traàn Khueâ vaø Phaïm Queá Döông [8] coù theå coi laø moät trong nhöõng saùng kieán ít oûi xuaát hieän trong ñieàu kieän töông ñoái thuaän lôïi cuûa nhöõng naêm 2001-2002, khi Ñaûng coäng saûn coøn ñang boái roái vôùi nhöõng chæ trích gay gaét veà vaán ñeà bieân giôùi vaø cô caáu quyeàn löïc trong boä maùy coøn ñang trong giai ñoaïn cuûng coá sau Ñaïi hoäi IX. Tuy nhieân, ngay caû trong tröôøng hôïp cuûa saùng kieán naøy thì soá ngöôøi kyù ñôn quanh quaån vaãn laø caùc nhaø baát ñoàng chính kieán ñaõ coù teân tuoåi chöù khoâng heà coù söï tham gia töø beân ngoaøi. Söï coâ laäp cuûa caùc nhaø baát ñoàng chính kieán (ñieåm yeáu thöù 3 neâu treân) ñöôïc theå hieän khaù roõ raøng trong ví duï naøy.

SATURDAY, JULY 16, 2005 Thöù naêm laø hoï khoâng ñöôïc tieáp caän hoaëc khoâng chuû ñoäng tìm caùch tieáp caän vôùi caùc lyù thuyeát veà chuyeån ñoåi daân chuû, vôùi thöïc tieãn sinh ñoäng vaø caùc kinh nghieäm ñaáu tranh cuûa caùc phong traøo daân chuû/nhaân quyeàn khaép nôi treân theá giôùi. Thaät ñaùng ngaïc nhieân laø cho ñeán thôøi ñieåm naøy, ñaïi boä phaän giôùi trí thöùc, bao goàm caû trí thöùc baát ñoàng chính kieán chöa bieát gì veà caùc khaùi nieäm voán ñaõ trôû thaønh phoå bieán trong caùc xaõ hoäi hieän ñaïi nhö “xaõ hoäi daân söï” (civil society) [9], “quyeàn löïc cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù quyeàn löïc [10]” (power of the powerless), caùc lyù thuyeát veà ñaáu tranh baát baïo ñoäng [11] (nonviolence); nhöõng thaønh coâng vó ñaïi, nhöõng göông maët loãi laïc, nguoàn caûm höùng vaø caùc baøi hoïc kinh nghieäm phong phuù cuûa caùc phong traøo ñaáu tranh daân chuû treân theá giôùi [12]. Ngay caû Traàn Maïnh Haûo, ngöôøi gaàn ñaây ñaõ leân aùn gay gaét baûn chaát cuûa cheá ñoä hieän haønh [13] cuõng suy dieãn moät caùch ñôn giaûn vaø ngaây ngoâ raèng “xaõ hoäi daân söï = xaõ hoäi daân laøm chuû moïi söï”. Hay nhö Ñoã Minh Tuaán, trong moät baøi baùo daøi khaúng ñònh döùt quaùt laäp tröôøng ly khai chính thoáng cuûa mình [14] (caùi maø oâng goïi laø “röûa tay gaùc kieám”) cuõng khoâng roõ raøng hôn. OÂng laàm laãn giöõa caùc thaønh quaû caù nhaân, khoaûng töï do caù nhaân hoaëc khaû naêng gaây aûnh höôûng leân heä thoáng cuûa caù nhaân vôùi tö caùch laø moät ngöôøi naèm trong heä thoáng hoaëc gaén boù vôùi heä thoáng, söû duïng caùc quan heä caù nhaân vaø höôùng vaøo caùc muïc

tieâu caù nhaân vôùi khaùi nieäm quyeàn löïc cuûa con ngöôøi trong xaõ hoäi daân söï theo nghóa thöïc cuûa noù [15]. Vieäc thieáu caùc lyù thuyeát vaø caùc baøi hoïc kinh nghieäm cuûa caùc phong traøo daân chuû cuûa theá giôùi cuõng moät phaàn giaûi thích hieän töôïng thieáu saùng kieán vaän ñoäng xaõ hoäi cuûa caùc nhaø baát ñoàng chính kieán Vieät Nam. Noù cuõng laø moät trong nhöõng lyù do giaûi thích vì sao khoâng coù nhieàu nhaân vaät trong giôùi tinh hoa uûng hoä hoaëc tham gia vaøo nhoùm baát ñoàng chính kieán. Khoâng ñöôïc trang bò thoâng tin vaø lyù thuyeát caàn thieát, keå caû nhöõng ngöôøi ñaõ “thöùc tænh” cuõng caûm thaáy baát löïc vaø buoâng xuoâi, khoâng daùm quan heä vôùi nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán thaønh danh, chöù ñöøng noùi laø coù yù ñònh trôû thaønh moät trong soá hoï. Moät baát lôïi khaùc cuûa baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam laø quan taâm ñôn chieàu. Tuyeät ñaïi ña soá caùc nhaø baát ñoàng chính kieán taäp trung vaøo pheâ phaùn chính trò tröïc dieän vôùi heä thoáng thöôïng taàng. Ngoaøi hai ngoaïi leä hi höõu laø hai cuoäc vaän ñoäng choáng tham nhuõng vaø choáng caùc hieäp öôùc veà chuû quyeàn laõnh thoå ñöôïc cho laø baát bình ñaúng [16], hoï chuû yeáu taäp trung vaøo ñoøi hoûi töï do baùo chí, töï do baøy toû chính kieán, ñoøi daân chuû phaùp trò. Hoï khoâng quan taâm ñeán caùc bieåu hieän sinh ñoäng cuûa sinh hoaït daân chuû trong ñôøi soáng, vaø vì theá, khoâng höôùng vaøo ñaáu tranh nhaèm hình thaønh hoaëc môû roäng caùc bieåu hieän sinh ñoäng aáy. Töï do baùo chí hoaëc töï do ngoân Tieáp trang D10

Baùc Só QUAÙCH CHÍ QUANG D. O. °Diplomate, American Osteopathic Board of Otolaryngology / Facial Plastic Surgery °Chuyeân khoa Tai, Muõi, Hoïng vaø

Giaûi Phaãu Thaåm Myõ Ñang haønh ngheà taïi

ELITE E.N.T. Plastic Surgery & Laser Medical Center 13132 Magnolia Ave., Garden Grove, CA 92844

Tel. (714) 590-8900 ª Giaûi phaãu E.N.T Tai, Muõi, Hoïng: - Tai: Ñau, Ñieác, Khoù Nghe, Vieâm Tai, Luûng Maøng Nhó - Muõi: Dò ÖÙng, Khoù Thôû, Nguû Ngaùy, Vieâm Muõi, Vieâm Xoang - Hoïng: Ñau Coå, Khan Gioïng, Nguû Ngaùy, Ñôøm Trong Coå, Khoù Nuoát

ª Giaûi Phaãu Thaåm Myõ: -

Caét Maét Söûa Muõi, Moâi, Tai, Caèm Caêng Da Maët, Da Traùn, Da Coå Bôm Moâi Daøy, Caáy Môõ vaøo Maët Chích Tissue Fillers, Botox Söûa Ngöïc, Naâng Ngöïc baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau Huùt Môõ Maët, Buïng, Caèm, Tay, Toaøn Thaân IPL Multilight System Hair Removal, Chöõa Trò Veát Nhaên,

Taåy Xoùa Veát Naùm Vaên phoøng coù ñaày ñuû phöông tieän vaø dòch vuï ñeå tieáp ñoùn nhöõng Quyù vò töø phöông xa ñeán. ELITE laø moät Trung taâm trang bò toái taân vaø ñeïp nhaát quaän Cam.

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655 (Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

HOME REMODELING LÔÏP MAÙI NHAØ SÔN, SÖÛA TRONG NGOAØI Vieäc Laøm Baûo Ñaûm BRENDON

Cell: 714-474-4440 FREE ESTIMATE(Roofing)

GRAND OPENING

Massage

Sport Swedish - Shiatsu Excellent Young Staff

SPECIAL

$50/ hr. w/ Ad.

Massage Therapist Needed (714) 537-4470

12431 Magnolia St. Garden Grove, CA 92841 (Magnolia & Lampson)

HOME REMODELING LÔÏP MAÙI NHAØ SÔN, SÖÛA TRONG NGOAØI Vieäc Laøm Baûo Ñaûm BRENDON

Cell: 714-474-4440 FREE ESTIMATE(Roofing)


D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

.3”

DAT


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D9

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

HOT SUMMER SALE

TOÅNG ÑAÏI LYÙ SONY DUY NHAÁT CUÛA NGÖÔØI VIEÄT vuøng Orange County vaø Los Angeles. Chöông trình traû goùp deã daøng, tieän lôïi, 12 ñeán 18 thaùng khoâng tieàn lôøi.

HiTeK

SONY - SONY XBR - SONY ES - HITACHI - PIONEER PIONEER ELLITE - SAMSUNG - LG - BOSS - YAMAHA - DENON SHURE - JBL - PANASONIC - BOSTON AUDIO - VOCOPRO

HITACHI DVD, VCR COMBO SONY 51' PROJECTION HDTV Plays DVD, DVD-R, CD, CD-R,CD-RW discs. Progressive Scan with 3:2 Film Correction Dolby Digital Compatible MODEL: DVPF35U

SALE: $79.99

69 in stock

COMPATIBLE

Reg: $3000.00

Customer pick up

12 in stock

SONY 42" Grand WEGA SONY 55" GRAND WEGA LCD-HDTV LCD Rear Projection HDTV MODEL:

* Full HDTV * Digital Cable Ready with CableCARD Slot * Memory Stick Media Enhanced Playback. Model: KDF42WE655

HDMI/HDCP Interface TableTop Design KP-51WS520 REG: $2000

SALE: $1,199.99

60" HDTV LCD HITACHI 55" HDTV PLASMA HITACHI Titanium Silver VirtualHD 1080i Video Processor 1.07- Billion Color Display HDTV tuners built in New HD Digital Window Split Reg: $10,000 screen. Sale: $5999.99 9 in stock

GIAÙ REÛ NHAÁT VUØNG

Design HD 3-Panel Light Engine VirtualHDT1080p Video Processor High Definition Multimedia MODEL: 60V715 InterfaceT Digital REG: $4000 Audio/Video Input 11 in stock SALE: $2499.99

Sale: $1849.99

20 in stock

PIONEER ELITE PRO-910HD 43" PLASMA Deep Encased Cell Structure Color Management Pure Color Filter II Full 1024 x 768 resolution 8 in stock

ON SALE NOW!

SONY 60" XBR® Grand WEGA SONY 60" Grand WEGA LCD-HDTV SONY 42" XBR, HDTV PLASMA High Resolution 3LCD Rear Projection HDTV Model: Plasma TV, Full HDTV (built-in ATSC tuner for overthe-air HD reception) Twin-ViewT Picture & Picture Enhanced Memory Stick® Media Playback1 REG: $5000 DVI-HDTV Interface SALE: $3999.99 KDF-60XBR950 18 in stock

KDF 60WF655

Full HDTV Digital Cable Ready with Cable CardT Slot. HDMI/H DCP Interface.

1080i Display Resolution: 1024 x 768 HD DetailerT Wideband Video Amp DVI-HDTV Interface

REG: $4000

Model: KDE42XBR950

SALE: $2,999.99

22 in stock

REG: $8000

SALE: $4999.99

8 in stock

SONY Hi8 CAMCORDER SONY MINI DV CAMCORDER SONY DVD CAMCORDER 2006 MODEL! NEW MODEL! 2006 model! 2.5" SwivelScreenT LCD display1 20X optical zoom lens with 990X digital zoom SteadyShot picture stablization system NightShot Plus infrared system Reg: $500.00 Model: CCD-TRV338

7 in stock

Sale: $239.99

800X Digital zoom, 20x Optical, Touch Panel, Night Shot, Steady Shot, Made in Japan 19 in stock Reg: $500.00

Sale: $349.99

Model: DCR-HC21

DVD format video recording1 with DVD-R, DVD-RW and DVD+RW compatibility Carl Zeiss® VarioTessar® lens 2.5" hybrid touch panel LCD screen2 Model: DCR-DVD92

SALE: $549.99 22 in stock

KDF55WF655 Digital Cable Ready with ableCARDT Slot Memory Stick Media Playback. HDMI/HDCP Interface

Reg: $3700.00

Sale: $2499.00

19 in stock

HITACHI 42" PLASMA

42 EDT41 ON SALE NOW 39 in stock

PANASONIC 42" Diagonal Plasma TV, Model: TH-42PD50U New Model Built-In ATSC/QAM/ NTSC Tuners and Up to 4000:1 Contrast Ratio Reg: $3000.00

Sale: $2299.99

NEW!

SONY Cyber-shot Digital Camera Up to 5.1 Megapixel image capture Carl Zeiss® Vario-Tessar® 10 in stock lens with 3X optical zoom 2.5" hybrid LCD monitor1 The world's most compact zoom camera - model: DSC-T7

ON SALE NOW!!

BOSE LS28 II, LS 38, LS 48 BOSE HOME THEATER Sony Home Theater System NEW !!! YAMAHA RECEIVER 2006 MODEL! 6.1-Channel, 510W Powerful Surround 1000 Watts Total System Power 2005 MODELS SPEAKER SYSTEMS Sound (85W x 6) Dolby Digital EX, 5 Disc Progressive Scan DVD Player/Receiver Lifestyle media center built-in progressive scan DVD/CD Digital Cinema SoundT EX processing DTS-ES, Dolby Pro Logic IIx and DTS player and AM/FM tuner, playback: DVD, DVD-R, CD, CDModel: Dolby® Digital, dts® 96/24 Compatibility R/RW, VCD, PCM, digital 5.1, MP3 files and MPEG-2 & Dolby Pro Logic® Model: RXV457 AM10 SALE: $259.99 $300-$500 Off

II Decoding CD-R/CD-RW/MP3 Playback1 Model: DAV-DX250

Before Saving LS 28 II New Models

17 in stock

Malata DVD Player progressive scan, NTSC/PAL/AUTO System conversion output DVD, CD, MP3, CD-R, CD-RW. One per Model: DVD-806 customer!!!

Sale: $49.99

98 in stock

SALE: $369.99

Sale: $699.99

14 in stock

Boston Audio dual wireless microphone for karaoke dual antenna receiver vhf band, excellent operating range to 150ft Model: LX77

HURRY IN!!!

NISSINDO PROFESSIONAL BOSTON AUDIO KARAOKE MIXER 50% off AMPLIFIER Keys Control, 3 Mic Input Reg. $600 MODEL: KP200

50% off Sale: $89.99

Power: 480W Remote control Echo and Mixing

Sale: $299.99

FREE 2 dóa DVD 27 in stock Model: PA-1000

Sale: $159.99 50% off

69 in stock

RJ TECH DIGITAL KARAOKE MASTER BMB PROFESSIONAL KARAOKE PACKAGE SALE SHURE WIRELESS MICROPHONE FREE: 02 DVD - KARAOKE KARAOKE SPEAKER * Boston mixer with amplifier 200 Watts PA888 $250. SYSTEM NEW MODEL!! More than * Boston Karaoke speaker 250 watts (2PCS) BA250 $300 20,000 updated songs, including English, Vietnamese Chinese... SALE Multiple Karaoke and Scoring function $249.99 Key control. Remote control with full function RJ 3800 Reg: $500.00

Maximum Input power Input: 450W Each for greater output requirement. MADE IN JAPAN BMB-CS500

50% off

* Trident wireless microphone JT 306

50% Off

$60 Total: $610

25% OFF

Sale: $299.99 SALE:

$299.99

Sale: $299.99

Automatic Transmitter Setup Automatic Frequency Selection 90 selectable frequencies across 18MHz bandwidth

FREE: 02 DVD KARAOKE

Coù giaù trò töø 07/16/05 ñeán 07/19/05

ROSEMEAD 8943 E. Garvey Ave., Rosemead, CA 91770 Tel:

626-288-5890 *

Fax:

626-288-1370

BOLSA

9938 Bolsa Ave., Westminster City, CA 92683 Tel:

714-775-8788 *

Fax:

714-775-0134

Goùc ñöôøng Bolsa & Brookhurst

AAD ACOUSTIC - ARAGON - AVS-CABLE - BOSE - DENON - ENERGY - HARMAN KARDON - JBL - JVC PLASMA - PANASONIC PLASMA - PIONEER PLASMA - SENNHEISER - SHERBOURNE - SHURE - SONY - SONY ES -

AAD ACOUSTIC - ARAGON - AVS - CABLE - BOSE - DENON - ENERGY - HARMAN KARDON - JBL - JVC PLASMA - PANASONIC

AAD ACOUSTIC - ARAGON - AVS-CABLE - BOSE - DENON - ENERGY - HARMAN KARDON - JBL - JVC PLASMA - PANASONIC PLASMA - PIONEER PLASMA - SENNHEISER - SHERBOURNE - SHURE - SONY - SONY ES -

.3”

PIONEER PLASMA - SENNHEISER - SHERBOURNE - SHURE - SONY - SONY ES - SONY XBR - STRAIGHTWIRE - SUNFIRE

DAT


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Dieãn Ñaøn Baûy haïn cheá lôùn cuûa baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam Tieáp trang D6

luaän laø caùi xa laï vôùi nhöõng ngöôøi lao ñoäng Vieät Nam bình thöôøng, voán ít khi daønh thôøi gian ñoïc baùo vaø khoâng quan taâm ñeán chính trò. Vôùi nhöõng ngöôøi noâng daân maát ñaát do nhaø nöôùc thu hoài ñeå xaây caùc khu coâng nghieäp, thöông maïi vaø giaûi trí, nhu caàu naøy coù veû hieän thöïc hôn. Nhöng tieác thay, ngoaøi ngoaïi leä hi höõu laø Nguyeãn Khaéc Toaøn, moät nhaø baát ñoàng chính kieán ñang ngoài tuø [17] - ngöôøi ñaõ ñöùng ra giuùp noâng daân thaûo ñôn keâu oan vôùi chính phuû, hoaëc Phöông Nam, moät nhaø baát ñoàng chính kieán môùi xuaát hieän, gaàn ñaây ñaõ chuïp aûnh vôùi nhöõng ngöôøi daân quaän Bình Thaïnh, Saøi Goøn ra Haø Noäi khieáu kieän [18], thì chaúng coù ai naøo ñöùng ra giuùp daân chuùng minh bieän caùc nhu caàu cuûa hoï vaø leân tieáng cho caùc ñoøi hoûi cuûa hoï. Neáu nhöõng baøi baùo daøi daèng daëc treân taïp chí Coäng Saûn khoâng haáp daãn ñöôïc quaàn chuùng, thì nhöõng baøi pheâ phaùn nghieâm khaéc chuû nghóa Marx cuûa caùc nhaø baát ñoàng chính kieán ñaêng treân caùc trang maïng cuõng xa laï nhö theá. Caùi chính trò maø daân chuùng quan taâm laø caùi chính trò bieåu hieän cuï theå trong cuoäc soáng sinh hoaït haèng ngaøy chöù khoâng phaûi caùi ñuùng sai cuûa moät hoïc thuyeát maø hoï chaúng bao giôø quan taâm ñeán. Vì theá, khaåu hieäu ñoåi môùi chính trò maø nhöõng nhaø baát ñoàng chính kieán naøy ñöa ra vöøa bò chính quyeàn haèn hoïc, vöøa bò quaàn chuùng thôø ô. Chuùng thieáu caùi sinh khí xaõ hoäi vaø trôû neân khoâ cöùng khoâng khaùc gì nhöõng giaùo ñieàu cuûa heä thoáng. Neáu khaåu hieäu maø heä thoáng ñöa ra laø giaùo ñieàu thì caùc khaåu hieäu maø caùc nhaø baát ñoàng chính kieán ñöa ra cuõng khoâng keùm giaùo ñieàu hôn, vì chuùng khoâng ñöôïc chi tieát hoùa baèng nhöõng dieãn bieán hieän thöïc cuûa cuoäc soáng. Thöù baûy, hoï laø nhöõng ngöôøi pheâ phaùn heä thoáng, nhöng khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi thaùch thöùc heä thoáng baèng moät moâ hình khaùc ñöôïc minh bieän kyõ löôõng. (Coù leõ Abuza cuõng ít nhieàu aùm chæ ñieàu naøy khi oâng goïi hoï laø caùc nhaø ñoái laäp trung thaønh (loyal opposition)). Caùc nhaø baát ñoàng chính kieán Vieät Nam nhieàu khi cuõng noùi ñeán moät theå cheá daân chuû phaùp trò thay theá cho theå cheá coäng saûn, nhöng ñaõ khoâng coù moät noã löïc cuï theå naøo höôùng tôùi vieäc nghieân cöùu neàn daân chuû phöông Taây vaø caáu truùc neân caùc moâ hình daân chuû cho moät xaõ hoäi phöông Ñoâng chaäm phaùt trieån vaø coù nhieàu ñieåm ñaëc thuø nhö Vieät Nam. Ñieàu naøy khoâng phaûi laø khoù hieåu, vì caùc taøi lieäu nghieân cöùu veà daân chuû phöông Taây baèng tieáng Vieät haàu nhö khoâng toàn taïi ôû Vieät Nam sau naêm 1975. Khaû naêng tieáp caän vaøo kho kieán thöùc chính trò cuûa theá giôùi töø trong nöôùc trôû neân cöïc kyø haïn cheá vaø ñoøi hoûi voán tieáng Anh toát - laø caùi maø tuyeät ñaïi ña soá caùc nhaø baát ñoàng chính kieán cao tuoåi khoâng coù ñöôïc. Coù leõ Phaïm Hoàng Sôn laø ngöôøi ñaàu tieân trong soá caùc nhaø baát ñoàng chính kieán treû hôn cuûa Vieät Nam ñaõ nhìn ra taàm quan troïng cuûa vieäc nghieân cöùu moâ hình thay theá naøy vaø oâng ñaõ thöïc hieän vieäc dòch taäp taøi lieäu “theá naøo laø daân chuû”. Coù leõ vì Ñaûng Coäng saûn cuõng nhìn thaáu moái nguy hieåm tieàm taøng cuûa vieäc hieän höõu moät moâ hình thay theá, hoï ñaõ toáng giam oâng vôùi möùc aùn haø khaéc [19]. Ñieàu gì khieán baát ñoàng chính kieán ôû Vieät Nam mang trong mình nhöõng haïn cheá nhö theá? Vaø laøm theá naøo ñeå baát ñoàng chính kieán thöïc söï laø moät phong traøo vôùi dieän maïo môùi vaø söùc maïnh môùi

khaùc haún vôùi giaù trò töôïng tröng cuûa baát ñoàng chính kieán hieän nay? Chuùng toâi seõ coá gaéng giaûi quyeát nhöõng caâu hoûi naøy baèng vieäc phaân tích nguoàn goác cuûa caùc nhaø ly khai, vaø vieäc thieáu vaéng moät khoâng gian coâng phi chính thoáng, trong caùc phaàn sau. (Taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn Khaûi Minh ñaõ coù nhöõng goùp yù quan troïng giuùp naâng cao chaát löôïng cuûa baøi vieát.) (C) Duy Taân Treû [1] RFA: Toång Laõnh söï Hoa Kyø taïi Saøi Goøn môû tieáp taân coù söï tham döï cuûa ñaïi dieän toân giaùo vaø caùc nhaø daân chuû Vieät Nam; phaùt thanh ngaøy 5 thaùng 7 naêm 2005 [2] RFA: Caûm töôûng cuûa oâng Ñaëng Vaên Vieät veà Döï thaûo Baùo caùo Chính trò cho Ñaïi hoäi 10. Phaùt thanh ngaøy 6 thaùng 7 naêm 2005 [3] VietnamNet: Xaây döïng hình aûnh ñaát nöôùc Vieät Nam môùi; ñöa leân maïng ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2005 [4] Zachary Abuza: Loyal Opposition: The Rise of Vietnamese Dissidents; Havard Asia Quarterly, Volume IV, No. 2. Spring 2000. [5] Zachary Abuza: ibid [6] Zachary Abuza: ibid [7] Zachary Abuza: ibid [8] Xem ñôn xin thaønh laäp Hoäi nhaân daân uûng hoä ñaûng vaø nhaø nöôùc choáng tham

nhuõng taïi: http:// w w w . y k i e n . n e t / vdhchongtn.html [9] Theo Larry Diamond: “Xaõ hoäi daân söï ôû ñaây ñöôïc hieåu laø moät maûng cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi coù toå chöùc, mang tính töï nguyeän, töï taùi taïo, (haàu nhö) töï taøi trôï, ñoäc laäp vôùi nhaø nöôùc, vaø gaén boù vôùi nhau baèng moät traät töï phaùp lyù hay moät soá nguyeân taéc chung. Noù khaùc vôùi “xaõ hoäi” noùi chung ôû choã noù goàm caùc coâng daân haønh ñoäng taäp theå trong moâi tröôøng coâng (public sphere) ñeå theå hieän caùc lôïi ích, quan taâm vaø caùc yù töôûng cuûa hoï, cuõng nhö trao ñoåi thoâng tin, giaønh caùc muïc tieâu chung, yeâu saùch vôùi nhaø nöôùc, vaø troâng chöøng caùc quan chöùc. Xaõ hoäi daân söï laø moät thöïc theå trung gian, naèm giöõa moâi tröôøng tö (private sphere) vaø nhaø nöôùc. Nhö vaäy, noù loaïi tröø ñôøi soáng caù nhaân vaø gia ñình, caùc hoaït ñoäng nhoùm höôùng noäi (ví duï nhö theå thao, giaûi trí hay taâm linh), caùc hoaït ñoäng kieám lôøi cuûa caùc doanh nghieäp, vaø caùc noã löïc chính trò nhaèm giaønh quyeàn kieåm soaùt chính quyeàn. Caùc nhaân vaät trong xaõ hoäi daân söï caàn söï baûo veä bôûi moät traät töï phaùp luaät ñöôïc theå cheá hoùa nhaèm baûo ñaûm quyeàn töï trò cuûa hoï vaø quyeàn töï do haønh ñoäng. Do ñoù, xaõ hoäi daân söï khoâng chæ haïn cheá söùc maïnh nhaø nöôùc maø coøn ñem laïi chính nghóa cho quyeàn löïc nhaø nöôùc, khi quyeàn löïc ñoù döïa treân phaùp quyeàn (rule of law). Khi baûn thaân nhaø nöôùc laïi khoâng coù luaät leä vaø coi thöôøng quyeàn töï trò cuûa caù nhaân vaø caùc nhoùm, xaõ hoäi daân söï vaãn coù theå toàn taïi (duø chæ döôùi hình thöùc sô khai hay hoang taøn) neáu nhö caùc thaønh toá cuûa noù vaän haønh theo moät nhoùm caùc nguyeân taéc ñöôïc chia seû (thí duï nhö nhöõng [nguyeân taéc]

traùnh söû duïng baïo löïc vaø toân troïng ña nguyeân). Ñaây laø ñieàu kieän khoâng theå toái giaûn trong chieàu caïnh “daân söï” cuûa noù.” Ñeå hieåu theâm veà xaõ hoäi daân söï vaø vai troø cuûa noù, baïn ñoïc coù theå tham khaûo caùc baûn dòch trong series “xaõ hoäi daân söï” do nhoùm Duy Taân Treû dòch vaø giôùi thieäu treân talawas. [10] Ñoùn xem chính luaän “Quyeàn löïc cuûa khoâng quyeàn löïc” cuûa Vaclav Havel do nhoùm Duy Taân Treû dòch vaø chuaån bò cho ra maét baïn ñoïc trong thôøi gian gaàn. [11] Ñoùn xem chuoãi baøi veà Baát baïo ñoäng do nhoùm Duy Taân Treû dòch vaø chuaån bò cho ra maét baïn ñoïc. [12] Baïn ñoïc coù theå tham khaûo trong series baøi veà Giaûi Nobel Hoøa bình do Duy Taân Treû giôùi thieäu treân talawas. [13] Traàn Maïnh Haûo: Con ngöôøi coù quyeàn löïc gì trong moät xaõ hoäi phi daân söï?; talawas, Thaùng 6, 2005. [14] Ñoã Minh Tuaán: Quyeàn löïc con ngöôøi trong xaõ hoäi daân söï; talawas, Thaùng 6, 2005 [15] Trong lyù thuyeát chính trò hoïc hieän ñaïi, quyeàn löïc con ngöôøi trong xaõ hoäi daân söï ñöôïc hieåu laø quyeàn löïc cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù quyeàn löïc khi, baèng haønh vi cuûa mình, hoï boäc loä baûn chaát thöïc cuûa heä thoáng maø nhaø caàm quyeàn luoân tìm caùch che giaáu, vaø baèng vieäc lieân keát vôùi nhau ñeå hình thaønh moät xaõ hoäi song song (vôùi neàn vaên hoùa song song, cô sôû kinh teá song song vaø heä tö töôûng song song) hoï laøm xoùi moøn cô sôû quyeàn löïc cuûa nhaø caàm quyeàn, hoaëc baèng vieäc töï toå chöùc laïi, hoï trôû thaønh nhöõng chuû theå quyeàn löïc coù söùc maëc caû vôùi heä thoáng. [16] Ngay caû trong tröôøng hôïp ñaáu tranh choáng tham nhuõng (hay noùi chính xaùc

SATURDAY, JULY 16, 2005

DAT

hôn laø leân aùn tham nhuõng) vaø ñaáu tranh baûo veä laõnh thoå (ñuùng hôn laø leân aùn Ñaûng Coäng saûn nhöôïng ñaát cho Trung Quoác) thì caùc nhaø baát ñoàng chính kieán cuõng thöôøng ñi ñeán cuøng cuûa vaán ñeà vaø thöôøng laø daãn tôùi nhöõng ñoøi hoûi daân chuû. [17] Amnesty International trong thoâng caùo baùo chí soá 240, ra ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2002 ñaõ noùi veà Nguyeãn Khaéc Toaøn nhö sau: “... oâng ñöôïc cho laø ñaõ phaùt taùn taøi lieäu veà caùc cuoäc bieåu tình taïi Haø Noäi vaø caùc thö thænh nguyeän cuûa noâng daân leân aùn tình traïng bò chính quyeàn cöôùp ñaát ra cho caùc nhoùm vaän ñoäng Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. Roõ raøng laø oâng cuõng giuùp caùc ñaïi dieän cuûa noâng daân khi hoï coù maët ôû Haø Noäi nhö thaûo giuùp caùc thænh nguyeän thö gôûi chính phuû.”

[18] Xem thö vaø hình aûnh cuûa Phöông Nam chuïp chung vôùi nhoùm ngöôøi bieåu tình taïi: http://www.ykien.net/ khieukien07.html [19] Theo thoâng caùo baùo chí ra ngaøy 1 thaùng 6 naêm 2005 cuûa Amnesty International: “Baùc só Phaïm Hoàng Sôn, 37 tuoåi, moät thöông gia vaø moät baùc só coù taøi, bò baét ngaøy 27 thaùng 3 naêm 2002 vì ñaõ vieát vaø göûi caùc baøi boä aùo veà daân chuû vaø nhaân quyeàn leân Internet. Taïi phieân toøa xeùt xöû oâng vaøo ngaøy 18 thaùng 6 naêm 2003, oâng bò keát toäi “giaùn ñieäp” theo ñieàu 80, boä luaät hình söï vaø bò keát aùn 13 naêm tuø giam coäng theâm 3 naêm quaûn cheá sau khi ra tuø. OÂng hieän bò giam giöõ taïi traïi giam Yeân Ñònh, Thanh Hoùa”. Xem: http:// web.amnesty.org /library/ Index/ENGASA410182005.


SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D11

THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

BAÙC SÓ PHAN

QUOÁC QUANG, M.D.

CHUYEÂ N KHOA TRÒ BEÄ N H TIEÂ U HOÙ A VAØ GAN 12665 Garden Grove Blvd., Suite 304 (laàu 3), Garden Grove, CA 92843

* Diplomate, American Subspecialty Board of Gastroenterology. 9 AM - 6 PM * Diplomate, American Board of Internal Medicine. Thöù Tö: 9 AM - 1 PM * Hoäi vieân American College of Physicians vaø Orange County NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM Medical Association. G.G. * Thöôøng Truù Noäi Khoa (Internal Medicine) taïi University of Hospital Suite 304-607 California, San Francisco (UCSF). GARDEN GROVE * Toát nghieäp Chuyeân Khoa Beänh Tieâu Hoùa vaø Gan WESTMINSTER (Gastroenterology) taïi University of California, Los Angeles BOLSA (UCLA). FAIRVIEW

* THÖÏC QUAÛN: Khoù nuoát, Ngheõn thöùc aên, ÖÏa chua. * BAO TÖÛ: Ñaày hôi, Loeùt bao töû, Chaûy maùu bao töû, AÊn khoâng tieâu, OÙi möûa. * RUOÄT: Ñau buïng, Taùo boùn, Tieâu chaûy, Ñi caàu ra maùu, Ung thö vaø Böôùu ruoät. * TRÓ: Ñau nhöùc haäu moân, Chaûy maùu haäu moân. * GAN: Vaøng da, Saïn tuùi maät vaø oáng daãn maät, Söng gan, Chai gan * LAÙ LAÙCH: Ñau buïng caáp tính.

(714) 537-5302 ThöùGIÔØHaiLAØ-MThöùVIEÄSaùC:u: HARBOR

CHUYEÂN ÑIEÀU TRÒ

EUCLID

.3”

DAT


Taøi Lieäu

.3”

D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Vieát veà

Champa DOHAMIDE & DOROHIEÂM 1. Töø loaït baøi phoùng söï buoåi ñaàu Laàn ñaàu tieân toâi chaáp buùt vieát veà ngöôøi Chaêm laø trong loaït baøi phoùng söï ñaêng treân nhaät baùo Buoåi Saùng cuûa coá chuû nhieäm Tam Moäc Mai Lan Queá taïi Saigon, khai thaùc ñeà taøi “ngheà chaøi raø cuûa ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác”. Toâi caûm thaáy nhö laø moät nhu caàu caàn laøm cho moïi ngöôøi bieát roõ moät trong nhöõng sôû tröôøng cuûa ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác laø tieáp noái ngaønh chaøi löôùi truyeàn thoáng cuûa daân toäc Champa thôøi coå, moät daân toäc voán noåi tieáng caàn cuø, laõo luyeän vaø gan daï trong ngheà ñi bieån. Loaït phoùng söï ñöôïc tung ra, nhaän ñöôïc thoâng tin phaûn hoài khaù haøo höùng töø giôùi ñoäc giaû, vaø coù ngöôøi coøn löu yù neân nhaân dòp naøy khai thaùc veà moät ñeà taøi voán thu huùt tính hieáu kyø cuûa quaàn chuùng bình daân laø ñeà taøi “buøa ngaûi Chaø Chaâu giang”. Ñoái vôùi caùc ñoàng toäc Chaêm Chaâu Ñoác môùi baét ñaàu hoïc chöõ Vieät taïi lôùp hoïc ôû xoùm Nancy, thì ñaây laø moät dòp ñua nhau mua tôø baùo Buoåi Saùng mang ñeán lôùp hoïc ñeå cuøng ñoïc vui veû trao ñoåi yù kieán vaø thích thuù ñöôïc baùo noùi ñeán nhöõng söï vieäc lieân quan ñeán sinh hoaït taïi döôùi queâ cuûa mình. Tuy nhieân, khoâng phaûi taát caû caùc ñoàng toäc ñeàu cuøng ñoàng loaït chia xeû nhöõng caûm nghó keå treân ñaâu. Toâi caûm

thaáy buoàn vaø khaù söõng sôø khi thình lình moät buoåi toái, coù moät vaøi ñoàng toäc ñaõ ñeán tìm gaëp toâi taïi lôùp hoïc vaø hung haêng toû ra baát bình giaän döõ veà loaït baøi phoùng söï, cho laø toâi ñaõ boâi baùc ngöôøi Chaâu Ñoác baèng caùch goïi hoï laø “Chaêm”. Theo nhöõng ngöôøi naøy, ngöôøi Chaâu Ñoác khoâng phaûi laø Chaêm maø laø ngöôøi Maõ Lai! Moät trong nhöõng ngöôøi coù taùc phong hung haêng nhaát laø moät ngöôøi Java Ku, goác coâng an lieân bang (Sureteù feùdeùrale). 2. Vieát cho taïp chí Baùch Khoa Ñaäu baèng Tuù taøi toaøn phaàn, toâi döï cuoäc thi tuyeån vaø ñöôïc trôû laïi hoïc Ban Ñoác söï Hoïc Vieän Quoác gia Haønh Chaùnh vaø naêm 1960, nay ñöôïc dôøi veà truï sôû môùi xaây caát ôû ñöôøng Traàn Quoác Toaûn, Saigon. Trong ngaïch Tham sö haønh chaùnh, toâi phaûi ñi laøm trong giôø laøm vieäc nhö coâng chöùc trong caùc khoaûng thôøi gian caùc sinh vieân thöôøng nghæ giöõa caùc khoùa hoïc. Ñöôïc phaân coâng phuï traùch moät soá coâng vieäc tröïc tieáp vôùi coá giaùo sö Phoù Vieän tröôûng Nghieâm Ñaèng luùc ñoù ñang soaïn thaûo boä saùch giaûng vaên “Taøi chaùnh hoïc”, toâi ñaõ ñöôïc cô hoäi thöïc haønh caùch thieát laäp thö muïc vaø doø baûn thaûo, ñoàng thôøi tranh thuû khai thaùc nguoàn saùch vôû cuûa Thô vieän môùi thaønh laäp cuøng kho taøi lieäu

Haønh leã döôùi chaân Thaùp Chaøm.

cuûa phaùi ñoaøn coá vaán tröôøng Ñaïi hoïc tieåu bang Michigan bao goàm nhöõng baûn nghieân cöùu thöïc ñòa raát höõu ích. Töø caùc coâng vieäc ñöôïc giao phoù, toâi ñöôïc dòp trao ñoåi vôùi coá giaùo sö Phoù Vieän tröôûng veà Champa, neân moät hoâm, coá giaùo sö ñaõ giôùi thieäu toâi vôùi baøo ñeä cuûa oâng laø coá giaùo sö Nghieâm Thaåm luùc ñoù laø Giaùm ñoác Vieän Khaûo Coå. Nhôø ñoù, toâi ñöôïc taïo ñieàu kieän tham khaûo theâm saùch vôû vaø taøi lieäu taïi Vieän khaûo coå vaø Hoäi nghieân cöùu Ñoâng Döông (Socieùteù des Etudes Indochinoises) vaø taïi boä phaän

Thô vieän ôû ngoaøi Baéc di chuyeån vaøo, ñaët ôû phía sau Tröôøng trung hoïc Tröông Vónh Kyù. Coâng cuoäc tìm hieåu cuûa toâi veà Champa laàn hoài ñaõ ñöôïc tieán haønh moät caùch coù heä thoáng hôn nhôø tieáp thu ñöôïc caùc phöông phaùp söu taàm vaø nghieân cöùu caùc khoa hoïc xaõ hoäi taïi Hoïc vieän quoác gia haønh chaùnh, coäng vôùi nhöõng hieåu bieát vaø kinh nghieäm veà quan saùt vaø ñieàu tra thöïc ñòa trong caùc coâng trình nghieân cöùu cuûa giaùo sö Hoa Kyø, nhaát laø giaùo sö xaõ hoäi hoïc Donoghue.

SATURDAY, JULY 16, 2005 Vaøo cuoái naêm 1962, toâi ñaõ heä thoáng hoùa caùc ghi cheùp vaø vieát loaït baøi “Ngöôøi Chaøm taïi Vieät Nam ngaøy nay”. Vieát theo höùng thuù vaø yù thích, thöïc söï toâi khoâng coù yù ñònh cuï theå ñeå seõ ñaêng ôû ñaâu caû. Moät hoâm, nhaân ñang luïc loïi kho saùch vaø taøi lieäu cuûa Phaùi ñoaøn Tröôøng Ñaïi hoïc Tieåu bang Michigan coá vaán cho Hoïc Vieän Quoác Gia Haønh Chaùnh, toâi ñöôïc dòp gaëp coá Nguyeãn Ngoïc Neâ, laø chuyeân vieân cuûa Phaùi Ñoaøn Coá Vaán naøy, luùc ñoù ñang ñaûm traùch taäp san “Tieán Thuû” chuyeân ngaønh tu nghieäp. Sau khi trao ñoåi veà noäi dung baøi toâi vieát cho taäp san naøy, toâi ñaõ ñöa cho vò naøy xem xaáp baøi toâi vieát veà ngöôøi Chaêm, coá Nguyeãn Ngoïc Neâ raát laáy laøm thích thuù vaø gôïi yù töï ñaûm traùch chuyeån cho ñaêng treân taïp chí Baùch Khoa do anh Leâ Ngoä Chaâu laøm chuû nhieäm.1 Vaøi ngaøy sau, anh Leâ Ngoä Chaâu ñaõ goïi toâi ñeán gaëp taïi toøa soaïn Baùch Khoa ôû ñöôøng Phan Ñình Phuøng, töø ñoù, toâi môùi thöôøng tôùi lui trao ñoåi thoaûi maùi veà nhieàu ñeà taøi raát höõu ích. Loaït baøi toâi chuyeån taïp chí Baùch khoa ñöôïc soaïn thaûo theo phöông caùch “soi mình trong göông”, moâ taû vaø phaân tích cuoäc soáng cuûa ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác maø toâi töï nhaän laø “Nhoùm ngöôøi Chaøm löu laïc”, nhöng tröôùc heát, toâi ñaõ höôùng veà coäng ñoàng ngöôøi Chaêm taïi mieàn Trung Vieät Nam, ñeå coù caùi nhìn ñoái chieáu treân toång theå, sô boä nhaän dieän moät soá bieán ñoåi ghi nhaän ñöôïc qua thôøi gian caùch bieät trong khoâng gian vaø thôøi gian giöõa hai nhoùm Chaêm cuøng moät goác nguoàn. Tinh thaàn chung, nay nhìn laïi, vaãn laø tinh thaàn bi quan voâ voïng tröôùc caûnh ngheøo khoù cuûa nhieàu ngöôøi daân leä thuoäc saâu ñaäm vaøo huû tuïc van vaùi thaàn

linh vaø sau ñoù phaûi tieâu phí quaù nhieàu tieàn baïc, thaäm chí ñeán phaûi laâm vaøo caûnh nôï naàn, ñeå cuùng baùi thaàn linh, gaây ra caûnh traïng hoaøn toaøn töông phaûn vôùi haøo khí cuøng vôùi nhöõng neùt huy hoaøng, huøng vó cuûa neàn vaên minh Champa thôøi coå ñöôïc moâ taû trong saùch vôû. Sinh hoaït thaân höõu vaø côûi môû taïi toøa soaïn taïp chí Baùch khoa ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi ñöôïc gaëp vaø tieáp chuyeän vôùi moät vaøi caây buùt maø toâi ñaõ trao ñoåi ñöôïc nhieàu ñieàu thích thuù, ñoàng thôøi giaûi toûa ñöôïc moät soá thaéc maéc do thieáu thoâng tin töø tröôùc veà ngöôøi Chaêm. Trong soá caùc baäc ñaøn anh ñöôïc tieáp xuùc coù nhaø vaên quaù coá Bình Nguyeân Loäc laø moät nhaø vieát tieåu thuyeát noåi tieáng mieàn Nam, nhöng do höùng khôûi ñaõ chuyeån sang thöïc hieän moät coâng trình nghieân cöùu gaây khaù nhieàu tranh luaän thôøi baáy giôø veà “Nguoàn goác Maõ Lai trong daân toäc Vieät”. Do söï khuyeán khích cuûa anh Leâ Ngoä Chaâu, chuû nhieäm taïp chí Baùch Khoa vaø ñeå roäng ñöôøng dö luaän, toâi ñaõ vieát baøi “Baøn laïi vôùi nhaø vaên Bình Nguyeân Loäc veà “Ngöôøi Chaâu Giang”2 ñaõ ñöôïc phaân tích trong quyeån “Loät traàn Vieät ngöõ”.3 Trong baøi naøy, treân quan ñieåm moät ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác, toâi ñaõ giaõi baøy veà moät soá hieåu laàm vaø dieãn dòch khoâng ñöôïc ñuùng, taùc ñoäng ngöôïc chieàu vaøo laäp luaän do nhaø vaên Bình Nguyeân Loäc ñöa ra, cuï theå nhö veà töø “thang” vaø “sang”, “Chaø vaø”, “Chaøm” vaø “Chaêm” vaø söï hieän dieän cuûa taäp theå ngöôøi “Java Kur” taïi laøng Chaâu Giang thuoäc coäng ñoàng Chaêm Chaâu Ñoác. Sau ñoù, Bình Nguyeân Loäc ñaõ coù baøi phaûn hoài cuøng töïa ñeà “Veà ngöôøi Chaâu Giang”4, ñöôïc tieáp noái Tieáp trang D16

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D13

.3”

DAT


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

LIBERTY REALTY proudly presents Chuyeân vieân coá vaán ñaàu tö ñòa oác taïi Las Vegas. Chuyeân veà Phase/Release ñaàu tieân cho nhaø môùi hoaëc condo.

DAT

ÑAËC BIEÄT CHUÙ YÙ! Ñang coù condo giaù töø $170,000, vuøng sang troïng, ñang phaùt trieån maïnh. Chæ coù moät soá ít ñöôïc baùn ra. Moïi chi tieát xin goïi ngay vaên phoøng Carson Vo of Las Vegas.

CARSON VO

Cell: (702) 526-8750 Office: (702) 526-8808 2451 S. Buffalo Dr., Suite 145

Realtor®

©2005 www.valdesigns.com

.3”

SATURDAY, JULY 16, 2005


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Vieát veà Champa Tieáp trang D12

baèng nhöõng buoåi gaëp lyù thuù vaø höõu ích baøn thaûo veà goác nguoàn bangsa Champa trong boái caûnh vaên hoùa toaøn vuøng. 3. Quyeån “Daân Toäc Chaøm Löôïc Söû” Ñeán maáy naêm ñaàu thaäp nieân 1960, ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác leân Saigon sinh soáng ngaøy caøng ñoâng; xoùm Nancy vaãn ñöôïc xem laø xoùm trung taâm töông ñoái coù toå chöùc nhôø ñaõ hình thaønh “Hieäp Hoäi Chaøm Hoài Giaùo Vieät Nam”. Trong giao dòch vôùi nhaø caàm quyeàn cuõng nhö vôùi caùc thaønh phaàn khaùc coù lieân quan trong xaõ hoäi Vieät Nam, thöôøng thieáu thoâng tin vaø hieåu bieát veà “Chaøm” vaø “Hoài Giaùo”, neâu ra vaán ñeà phaûi coù taøi lieäu haún hoøi ñeå giaûi thích. Ngoaøi ra khi ngöôøi Chaêm leân Saigon ngaøy caøng ñoâng thì caøng ñaët ra vaøo thôøi ñieåm naøy vaán ñeà quan heä can thieäp vôùi caûnh saùt ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thieáu giaáy tôø tuøy thaân. Gay go laø ñoái vôùi caùc thanh nieân coøn trong tuoåi quaân dòch, ñöôïc an toaøn nhaát neáu khai laø ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác töùc ngöôøi saéc toäc thieåu soá. Nhöng coù tröôøng hôïp bò haïch hoûi veà ngöôøi Chaêm thì ít ngöôøi traû lôøi ñöôïc minh baïch, cho neân nhieàu baø con neâu leân yeâu caàu caàn moät taøi lieäu caát saün ñeå xuaát trình cho vieân chöùc neâu caâu hoûi nhö treân. Vieäc bò nhaân vieân caûnh saùt an ninh haïch hoûi giaáy tôø laø vieäc ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác môùi leân Saigon chaân öôùt chaân raùo, laïi khoâng raønh tieáng Vieät, e ngaïi nhaát. Ñieàu xaûy ra maø ngöôøi beân ngoaøi khoâng bao giôø töôûng töôïng ñöôïc laø coù ngöôøi, keå caû nhöõng ngöôøi tröôùc kia bao giôø cuõng khaúng ñònh goác nguoàn cuûa mình laø Maõ Lai, nay ñi tìm kieám mua taïp chí “Baùch khoa” coù baøi veà ngöôøi Chaêm ñeå xuaát trình laøm roõ goác Chaêm cuûa mình laø gì! (thôøi naøy chöa coù maùy phoùng aûnh nhö ngaøy nay). Tröôùc tình hình ñoù, vaø vôùi haäu thuaãn cuøng söï thuùc ñaåy töïa hoà nhö muoán giao cho moät traùch nhieäm cuûa moät soá boâ laõo vaø moät soá thanh nieân Chaêm nay theo con ñöôøng hai anh em chuùng toâi ñaõ ñi qua, vöôït thoaùt ñöôïc voøng raøo raøng buoäc kheùp kín cuûa neàn giaùo duïc thuaàn toân giaùo, ñi hoïc tröôøng phoå thoâng, hai anh em chuùng toâi ñaõ baøn thaûo vôùi nhau, ñaây laø moät cô hoäi raát toát caàn phaûi naém laáy ñeå taïo moät choã ñöùng cho yù thöùc bangsa Champa goác nguoàn, trong neà neáp sinh hoaït truyeàn thoáng coù khuynh höôùng baûo thuû cuûa ngöôøi ñoàng toäc Chaêm Chaâu Ñoác. Nhu caàu ñaõ hieän roõ vì tröïc tieáp lieân heä ñeán ñieàu kieän sinh hoaït haøng ngaøy. Töø laâu, veà beà maët, caùc ñoàng toäc Chaêm Chaâu Ñoác soáng hoaøn toaøn ñoùng khung cöùng ngaéc trong khuoân khoå giaùo lyù Islam ñeå sinh toàn; taâm lyù an phaän ñaõ haàu nhö luoân luoân chuyeån vaøo noäi taâm saâu kín cuûa mình phaàn yù thöùc coäi nguoàn bangsa Champa, vì e sôï bò lieân luïy ñeán... chính trò nhieàu baát traéc, gôïi leân nhöõng thaûm caûnh baét bôù vaø tuø ñaøy. Trong boái caûnh ñoù, hai anh em chuùng toâi beøn saép xeáp thôøi giôø phaân coâng duyeät laïi caùc ghi cheùp vaø nguoàn

tham khaûo, roài ngoài bieân soaïn neân taäp saùch vôùi tieâu ñeà “Daân Toäc Chaøm löôïc söû”. Saùch ñöôïc xuaát baûn nhöng veà thuû tuïc, trong khuoân khoå quy cheá kieåm duyeät thôøi ñoù, phaûi nhôø Hieäp Hoäi Chaøm Hoài Giaùo Vieät Nam ñöùng teân xin pheùp. Soá löôïng in 3.000 quyeån coäng theâm 200 quyeån ñaëc bieät ñaõ ñöôïc tieâu thuï khaù nhanh choùng vaø chaéc chaén raèng coù moät löôïng saùch moät soá caùc baäc cha meï ngöôøi Chaêm Chaâu Ñoác, phaàn lôùn khoâng raønh tieáng Vieät, noùi chi laø chöõ Vieät, mua chæ ñeå caát trong tuû kieáng. Phaûi ñôïi ñeán theá heä con chaùu keá tieáp trong nhöõng thaäp nieân sau naøy, nhôø ñöôïc ñi hoïc tröôøng phoå thoâng môùi baét ñaàu tìm ñoïc, khoâng phaûi maày moø doï hoûi nhö chuùng toâi ngaøy tröôùc. Taäp saùch “Daân Toäc Chaøm löôïc söû” ñöôïc xuaát baûn vaøo naêm 1965, coù taùc duïng môû ra moät caùnh cöûa soå cho ngöôøi

Chaêm, qua trung gian cuûa tieáng Vieät ñaõ trôû thaønh tieáng phoå thoâng, coù moät taàm nhìn toång hôïp veà lòch söû daân toäc goác nguoàn cuûa mình. Noäi dung taäp saùch coù giaù trò lòch söû cuûa thôøi ñieåm, nhöng do ñieàu kieän tham khaûo haïn cheá taïi Saigon thuôû ñoù, khoâng khoûi coù moät soá chi tieát coøn trong voøng giaû thuyeát cuûa hoïc giôùi, nhö ngöôøi vieát ñaõ tieân lieäu, coù theå seõ ñöôïc soi saùng theâm veà sau. Trong tinh thaàn khích leä hai ngöôøi Chaêm vieát veà lòch söû daân toäc Champa, coá giaùo sö Nghieâm Thaåm ñaõ coù nhaõ yù vieát lôøi töïa, giôùi thieäu taäp saùch, ñoàng thôøi nhôø ngöôøi baïn ñoàng moân Löu Quyù Taân, vaøo thôøi ñieåm naøy laø Chuyeân vieân taïi Vieän khaûo coå, giuùp kieåm laïi caùc nieân ñaïi. Vôùi loái vieát giaûn dò, coá giaùo sö Nghieâm Thaåm ñaõ, nhaân cô hoäi, toång löôïc moät caùch heát söùc coâ ñoïng caùc giai ñoaïn lòch

SATURDAY, JULY 16, 2005

DAT

Ngöôøi daân toäc Chaøm Phan Rang töø laøng ñi ñeán nôi dieãn ra leã hoäi.

söû daân toäc Champa trong töông quan vôùi nöôùc Ñaïi Vieät laùng gieàng. Nhöng ñieàu quan troïng chuùng toâi muoán laøm noåi baät laø caùc luaän ñieåm cuûa coá giaùo sö Nghieâm Thaåm trong lôøi ñeà töïa, ñoái vôùi chuùng toâi, laø suùc tích, khaù taân kyø, theå hieän moät caùch nhìn thích hôïp vaøo doøng lòch

söû daân toäc Champa cuûa moät hoïc giaû ngöôøi Vieät, caàn ñöôïc ghi nhaän. Ñoù laø caùch nhìn oân hoøa roäng môû, khoa hoïc, khoâng thieân leäch, deã gaây thoâng caûm cho caû ngöôøi Chaêm laãn ngöôøi Vieät trong boái caûnh coäng toàn khoâng ai coù theå phuû nhaän ñöôïc. Ngaøy nay, nhìn vaøo caùc söï kieän

lòch söû Champa, chaéc haún laø khoâng moät ai coøn chuû quan ñöùng veà moät phía nhö thöôøng ñöôïc thaáy qua caùch ghi caùc dieãn bieán trong söû lieäu Trung Hoa hay Ñaïi Vieät vaøo nhöõng thôøi kyø ñoái ñaàu, coù khi ñaãm maùu trong quaù khöù. (Coøn Tieáp)


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D17

.3”

DAT


D18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT D19

.3”

DAT


D20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 7161 - 16 thaùng 7, 2005 (11 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

SATURDAY, JULY 16, 2005

.3”

DAT

Quaän San Diego & Quaän Orange &

NV2005-0716  
NV2005-0716