Page 1

NGUOI VIET

Phaùt ngoân nhaân Toøa Baïch OÁc Scott McClellan noùi taïi cuoäc hoïp baùo haèng ngaøy ôû Washington hoâm 11/7. OÂng bò caùc kyù giaû ñöa ra nhieàu caâu hoûi veà nhöõng tin noùi raèng coá vaán Karl Rove cuûa Toøa Baïch OÁc ñaõ tieát loä nhöõng thoâng tin maät veà moät nhaân vieân CIA. (Reuters/ Mannie Garcia)

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BA 12 thaùng 7-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7157 - 25xu

TUESDAY, JULY 12, 2005

Chaùnh Thaåm Phaùn Toøa Toái Cao Hoa Kyø William H. Rehquist ra khoûi nhaø ôû Arlington, Virginia, hoâm 11/7. Coù nhöõng tin döï ñoaùn raèng vò thaåm phaùn 80 tuoåi seõ tuyeân boá nghæ höu trong Muøa Heø naøy vì lyù do söùc khoûe. OÂng ñaõ phuïc vuï taïi Toøa Toái Cao 33 naêm vaø giöõ chöùc chaùnh thaåm phaùn töø naêm 1986. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Online: www.nguoi-viet.com

Tuyeân boá veà baûn “Quan ñieåm cuûa LHQ”

Ñoïc Trong Soá Naøy

HT Quaûng Ñoä toá CSVN doái gaït quoác teá

Vieät Nam (A7): Xoùm Caùi Bang. Dieãn Ñaøn (A11): Chuùng toâi vaãn chöa bieát hôïp taùc vôùi ai ôû Vieät Nam. Ñòa phöông (B1): Giôùi baùc só quaän Cam quan ngaïi veà chöông trình One Care. Rao Vaët (C3): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

Thuùc hoái ñieàu tra nhaân quyeàn Vieät Nam

PARIS 11-07 (TH).- Daãn chöùng baèng chính nhöõng lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam ñoái chieáu vôùi hoaøn caûnh thöïc teá maø caùc ngaøi trong Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát ñang phaûi chòu ñöïng, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä göûi lôøi tuyeân boá ñeán Lieân Hieäp Quoác noùi raèng Haø Noäi doái gaït caû theá giôùi. Vì Hoa Kyø: vaäy, ngaøi yeâu caàu Lieân Hieäp Quoác tieáp tuïc ñieàu tra veà tình traïng ñaøn aùp nhaân quyeàn, toân giaùo ôû Vieät Nam vaø ñöa Haäu quaû cuûa traän Baõo Dennis Nhöõng chieác xe bò ngaäp döôùi nöôùc taïi moät haõng baùn xe cuõ trong thò xaõ Lithia Springs, thuoäc tieåu bang Georgia, sau khi ra caùc bieän phaùp buoäc Coäng nôi naøy bò luït do haäu quaû traän Baõo Dennis. Theo nhöõng öôùc tính sô khôûi, caùc haõng baûo hieåm seõ phaûi boài thöôøng töø 1 tôùi 5 Saûn Vieät Nam phaûi tuaân thuû Tieáp trang A4 NEW YORK.- Giaù daàu thoâ tæ ñoâ-la cho nhöõng thieät haïi do traän baõo naøy gaây ra. (Hình: Reuters/Tammi Chappell) hoâm 11 Thaùng Baûy ñaõ suït giaûm trôû laïi sau khi caùc cô sôû saûn xuaát daàu khí cuûa Hoa Kyø trôû laïi caùc hoaït ñoäng bình thöôøng ngay sau khi traän baõo Dennis thoåi qua vuøng phía Ñoâng Nam cuûa Hoa Kyø maø WASHINGTON, DC - OÂng mang chöùc vuï ngang haøng Kyø, quyù vò coù theå bò truïc xuaát khoâng gaây thieät haïi gì quan Leâ Phöôùc Tuaán, ngöôøi xoâ xaùt moät thöù tröôûng, “laø moät ra khoûi nöôùc Myõ.” troïng caû. Nhöõng nhaø tranh ñaáu cho Giaù daàu thoâ taïi Hoa Kyø vôùi moät vieân chöùc cao caáp ngöôøi coäng saûn” vaø “oâng ta ñaõ Tieáp trang A4 trong phaùi ñoaøn Phan Vaên gieát cha toâi laø lính Thuûy nhaân quyeàn cho raèng oâng Khaûi khi nhoùm naøy ñi thaêm Quaân Luïc Chieán ôû Vieät Tuaán coù theå bò aùp böùc vaø caàm Washington DC, ñang ñöùng Nam,” hoà sô toøa aùn cho bieát. tuø neáu oâng bò göûi traû veà nöôùc Baø Ernestine Fobbs, phaùt coäng saûn naøy. c nguy cô bò truïc xuaát, Ngoaïi Tröôûng Rice tôùi tröôù OÂng Tuaán laø thaønh vieân theo tin baùo Washington ngoân vieân cuûa Sôû Di Truù vaø Nhaät Baûn ñeå thaûo luaän Times. Quan Thueá Hoa Kyø (ICE), cuûa moät nhoùm ñöôïc goïi laø Leâ Phöôùc Tuaán, 34 tuoåi, cö noùi caùc di daân hôïp phaùp coù “My Voice, My Country” ñaõ veà vaán ñeà Baéc Haøn daân Atlanta, ñaõ bò toá caùo laø theå bò truïc xuaát neáu hoï phaïm phaûn ñoái chuyeán vieáng thaêm TOKYO, Nhaät Baûn. - ñaõ ñaám vaøo maët Nguyeãn vaøo moät toäi hình nghieâm Washington cuûa Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi vaøo thaùng Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Quoác Huy, phuï taù chaùnh vaên troïng. Fobbs noùi theâm vôùi tôø tröôùc. Nhoùm ñaõ toå chöùc moät Condoleezza Rice hoâm Thöù phoøng cuûa Thuû Töôùng Vieät Hai 11-7, ñaõ tôùi nöôùc ñoàng Nam, trong moät cuoäc bieåu Washington Times: “Khi quyù cuoäc bieåu tình lôùn, vôùi nhieàu minh chuû yeáu Nhaät Baûn ñeå tình taïi khaùch saïn Willard vò trôû thaønh moät cö daân ngöôøi phaát côø vaø thoåi coøi. Theo lôøi toá caùo ghi trong hoà Leân aùn haønh ñoäng khuûng boá thaûo luaän vôùi caùc giôùi chöùc Inter Continental hoâm 21 thöôøng truù, quyù vò tuyeân theä nöôùc naøy veà nhöõng cuoäc ñaøm Thaùng Saùu, theo hoà sô toøa aùn seõ tuaân haønh nhöõng luaät leä sô cuûa toøa aùn, oâng Tuaán ñaõ Baø Fatayi William, meï cuûa naïn nhaân Anthony Fatayi phaùn ña phöông saép tôùi, ñöôïc baùo Washington Times taïi Hoa Kyø. Neáu quyù vò phaïm nhìn thaáy oâng Huy, moät thaønh William bò gieát trong vuï ñaùnh bom treân chieác xe buyùt hai vaøo moät toäi hình söï, vì quyù vò vieân trong phaùi ñoaøn cuûa oâng taàng, noùi vôùi baùo chí hoâm 11 Thaùng Baûy taïi moät nôi gaàn nhaèm chaám döùt chöông trình ghi laïi. OÂng Tuaán noùi oâng Huy, khoâng phaûi laø coâng daân Hoa Tieáp trang A4 Tieáp trang A6 ñòa ñieåm xaûy ra vuï taán coâng Thöù Naêm tuaàn tröôùc ôû London, ñeå leân aùn nhöõng haønh ñoäng khuûng boá. (Hình: Philippe Huguen/Getty Images)

Giaù daàu giaûm bôùt sau khi baõo Dennis ñaõ thoåi qua

Vuï xoâ xaùt vôùi phaùi ñoaøn Phan Vaên Khaûi

Leâ Phöôùc Tuaán coù theå bò truïc xuaát

Toång Thoáng Bush: Vuï khuûng boá London ñaùnh thaúng vaøo theá giôùi vaên minh WASHINGTON - Toång Thoáng Bush hoâm Thöù Hai 11 Thaùng Baûy ñaõ leân tieáng goïi vuï ñaùnh bom khuûng boá taïi London tuaàn tröôùc laø vuï taán coâng choáng laïi theá giôùi vaên minh. OÂng ñaõ theà, “chuùng ta seõ khoâng nhöôøng böôùc.” So saùnh tình hình trong cuoäc chieán choáng khuûng boá vôùi nhöõng cuoäc chieán tranh noåi

tieáng trong quaù khöù, nhö Ñeä Nhò Theá Chieán vaø Chieán Tranh Laïnh, oâng Bush tuyeân boá, “Gioáng nhö phaùt xít vaø coäng saûn tröôùc kia, nhöõng trieát lyù haän thuø duøng khuûng boá laøm phöông tieän seõ bò ñaùnh baïi bôûi söùc maïnh cuûa töï do vaø daân chuû. Chæ coù moät caùch boïn khuûng boá coù theå thaéng ñöôïc ñoù laø chuùng Tieáp trang A6

TT Blair leân aùn “cuoäc saùt nhaân ñaãm maùu” qua caùc vuï noå bom ôû London

Saép phoùng Phi Tuyeàn Con Thoi Discovery

Caùc phoùng vieân tôùi gaàn ñeå quan saùt Phi Thuyeàn Con Thoi Discovery taïi giaøn phoùng ôû Trung Taâm Khoâng Gian Kennedy, Florida, hoâm 11 Thaùng Baûy. Theo döï truø, phi thuyeàn naøy seõ ñöôïc phoùng ngaøy 13 Thaùng Baûy ñeå thöïc hieän moät söù maïng keùo daøi 11 ngaøy treân Traïm Khoâng Gian Quoác Teá. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

ARIZONA:

Caùc tröôøng trung hoïc seõ khoâng duøng saùch giaùo khoa nöõa? TUCSON, Arizona - Vaøo Muøa Thu naøy, moät tröôøng trung hoïc taïi Vail, seõ trôû thaønh moät tröôøng coâng ñaàu tieân cuûa tieåu bang Arizona hoaït ñoäng hoaøn toaøn döïa treân voâ tuyeán vaø maùy ñieän toaùn xaùch tay. Soá 350 hoïc sinh taïi tröôøng seõ khoâng coøn duøng nhöõng saùch giaùo khoa nhö tröôùc ñaây nöõa. Thay vaøo ñoù, hoïc sinh seõ duøng nhöõng vaên baûn treân truyeàn hình vaø treân maïng löôùi ñieän toaùn laøm taøi lieäu giaùo khoa. Theo lôøi caùc chuyeân gia thì quyeát ñònh cuûa Hoïc Khu

Thoáng Nhaát Vail cho pheùp vieäc voâ tuyeán hoùa vaø ñieän toaùn hoùa hoïc ñöôøng laø chuyeän hieám coù. Thöôøng thöôøng vì ngaïi toán keùm, sôï thieáu an toaøn, vì thieáu kieán thöùc vaø vì nhöõng giôùi haïn veà phöông phaùp giaûng daïy maø töø bao laâu roài caùc tröôøng hoïc ñaõ bò caûn ngaên khoâng cho vöôït thoaùt ra khoûi nhöõng leä thuoäc vaøo giaáy möïc. Vò giaùm ñoác veà chính saùch giaùo duïc thuoäc Lieân Hieäp Kyõ Ngheä Nhu Lieäu vaø Tin Hoïc, OÂng Mark Schneiderman, tuyeân boá: “Caùc noã löïc naøy Tieáp trang A4

Iraq: Baïo ñoäng tieáp dieãn

LONDON, Anh Quoác.- Thuû Töôùng Anh Tony Blair hoâm 11 Thaùng Baûy ñaõ leân aùn caùc vuï noå bom khuûng boá taïi London trong tuaàn qua vaø theà laø Anh Quoác seõ truy ñuoåi caùc teân Hoài Giaùo quaù khích, tình nghi ñaõ thöïc hieän caùc vuï khuûng boá naøy. Thuû Töôùng Blair cho bieát cuoäc truy luøng caùc teân khuûng

boá ñaõ saùt haïi ít nhaát 52 ngöôøi treân ba xe ñieän ngaàm vaø moät chieác xe buyùt hai taàng, laø moät trong nhöõng coâng taùc tích cöïc vaø quyeát lieät nhaát maø nöôùc naøy ñöôïc bieát ñeán. Vò caûnh saùt tröôûng cao caáp nhaát nöôùc Anh ñaõ moâ taû caùc maûnh saét vuïn cong queo, hay Tieáp trang A6

9 binh só vaø 3 thöôøng daân thieät maïng Afghanistan: Ñaõ tìm ñöôïc thi haøi cuûa BAQUBA, Iraq - Vaøo luùc höøng ñoâng hoâm Thöù Hai 11 Thaùng Baûy, quaân noåi daäy ñaõ taán coâng vaøo moät traïm kieåm soaùt an ninh ôû phía Baéc Baghdad, saùt haïi 12 ngöôøi, trong ñoù coù chín binh só Iraq. Trong moät baûn tuyeân boá ñöôïc ñöa leân maïng löôùi Internet, caùnh al Qaeda taïi Iraq ñaõ nhaän traùch nhieäm gaây ra vuï taán coâng. Cuoäc taán coâng naøy, söû duïng chieán thuaät “coâng ñoàn, ñaû vieän” phoái hôïp hoûa löïc ñaïn roác-keát vôùi caùc tay suùng nhaû ñaïn vaø bom xe töï töû, nhaéc nhôû moïi ngöôøi khoâng ñöôïc coi thöôøng khaû naêng

quaân söï cuûa quaân noåi daäy ngöôøi Hoài Giaùo Sunni hieän ñang ñoái ñaàu vôùi quaân ñoäi non treû cuûa chính phuû do ngöôøi Shi’ite vaø ngöôøi Kurd laõnh ñaïo maø thôøi gian gaàn ñaây ñaõ phaûi ñaûm nhaän ngaøy caøng nhieàu traùch vuï haønh quaân do caùc löïc löôïng Hoa Kyø trao laïi. Vaøo hoâm Chuû Nhaät, chöøng 20 quaân taân tuyeån Iraq ñaõ bò gieát taïi Baghdad khi moät tay ñaùnh bom töï töû traø troän vaøo ñaùm ñoâng taïi moät traïm tuyeån moä. Ñaây laø vuï taán coâng thöù nhì theo kieåu naøy trong voøng moät tuaàn leã. Tieáp trang A4

ngöôøi lính bieät kích Myõ maát tích KABUL, Afghanistan Quaân ñoäi Hoa Kyø hoâm Thöù Hai 11 Thaùng Baûy cho bieát thi haøi cuûa moät lính bieät kích Haûi Quaân bò maát tích töø hôn möôøi ngaøy nay ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû mieàn Ñoâng Afghanistan, keát thuùc moät cuoäc luøng kieám voâ voïng ñeå tìm thaønh vieân cuoái cuøng cuûa moät toaùn löïc löôïng ñaëc bieät boán ngöôøi

bò maát lieân laïc töø cuoái thaùng tröôùc. Moät trong boán ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu hoâm muøng 3 Thaùng Baûy; xaùc cuûa hai ngöôøi khaùc ñaõ ñöôïc tìm thaáy vaøo ngaøy hoâm sau. Xaùc cuûa ngöôøi lính bieät kích Haûi Quaân Hoa Kyø ñaõ ñöôïc toaùn tìm kieám vaø giaûi cöùu phaùt hieän

Tieáp trang A6

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

TUESDAY, JULY 12, 2005

Khoâng ai bòt mieäng ñöôïc nhaø vaên Döông Thu Höông Taùc giaû: ALAN RIDING, New York Time, July 11, 2005 Ngöôøi dòch: NGUYEÃN QUOÁC KHAÛI, Vietnam Review. Paris, 09.07 - Khoaùc beân ngoaøi moät chieác aùo veùt toâng saàn suøi vaø nhaám nhaùp nöôùc traùi caây trong moät quaùn caø pheâ ôû beân taû ngaïn [soâng Seine], nhaø vaên Döông Thu Höông khoâng coù veû gì laø moät khuoân maët doïa naït ñöôïc ai. Nhöng baø Höông, 58 tuoåi, hieån nhieân laø nhö vaäy taïi queâ höông Vieät Nam cuûa baø, nôi baø ñaõ bò giam caàm, saùch cuûa baø bò caám vaø baø bò töø choái khoâng cho giaáy thoâng haønh ñeå xuaát ngoaïi trong 11 naêm. Trong 11 naêm, Döông Thu Höông ñaõ khoâng ñöôïc pheùp xuaát ngoaïi. Coù veû laø baø coù nhieàu toäi. Nhöõng cuoán tieåu thuyeát cuûa baø moå xeû ñôøi soáng döôùi moät trong nhöõng cheá ñoä coäng saûn cuoái cuøng ñöôïc xuaát baûn vaø ñoùn nhaän nieàm nôû taïi theá giôùi Taây Phöông. Baø laø moät cöïu ñaûng vieân Coäng Saûn bò truïc ra khoûi ñaûng vì toäi phaûn boäi. Vaø treân heát, baø laø moät nhaân vaät choáng ñoái - moät laõnh tuï cao caáp cuûa ñaûng goïi baø laø moät “con ñieám choáng ñoái” (dissident whore) ñaõ khoâng chòu ngaäm mieäng ngay caû sau khi ñaõ bò nhoát trong tuø taùm thaùng vaøo naêm 1991. Ngaøy nay, laàn thöù hai, baø ñöôïc pheùp qua AÂu Chaâu. Nhöng trong moät nghóa, nöôùc Vieät Nam cuøng ñi theo vôùi baø. Baø vui loøng noùi veà ñôøi cuûa mình vaø naêm cuoán tieåu thuyeát, goàm caû cuoán môùi nhaát, “No Man’s Land” (Troán Vaéng), xuaát baûn taïi Hoa Kyø vaøo Thaùng Tö vöøa qua. Nhöng öu tieân cuûa baø laø coâng khai keát aùn chính phuû tham nhuõng vaø laïm quyeàn Haø Noäi. Baø noùi löu loaùt tieáng Phaùp nhöng vôùi moät caùch phaùt aâm naëng: “Ñaây laø nhieäm vuï phaûi laøm cuûa toâi nhaân danh nhöõng ngöôøi ñaõ cheát döôùi cheá ñoä ñaùng hoå theïn naøy. Vì toâi coù moät chuùt tieáng taêm ôû nöôùc ngoaøi, toâi phaûi noùi veà nhöõng vaán ñeà naøy. Toâi phaûi noùi ra nhöõng gì trong con ngöôøi cuûa toâi ñeå löông taâm cuûa toâi ñöôïc trong saùng. Daân chuùng ñaõ maát söùc maïnh ñeå phaûn öùng, ñeå suy tö, ñeå nghó. Coù leõ toâi seõ cho hoï can ñaûm.” Baø caûm thaáy raèng lôøi nhaén nhuû cuûa baø khaån tröông hôn bao giôø heát. Ba möôi naêm sau chieán tranh Vieät Nam, baø thaáy cheá ñoä ñöôïc chaáp nhaän ôû nöôùc ngoaøi baèng caùch môû roäng kinh teá cho ngöôøi ngoaïi quoác trong moät chieán löôïc hoãn hôïp coäng saûn tö baûn. Baø cuõng nhaän thaáy vôùi söï lo sôï raèng thuû töôùng cuûa Vieät Nam, Phan Vaên Khaûi, ñaõ ñöôïc tieáp ñoùn taïi Toøa Baïch Cung vaøo thaùng tröôùc. “Ñaây laø moät cheà ñoä taøn baïo vaø ñeâ tieän. Noù laøm nhieàu thöù ñeå löøa phænh nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác,” baø noùi trong moät buoåi maïn ñaøm laâu daøi. “Neáu Bush uûng hoä cheá ñoä naøy, noù seõ baét ñaàu daán thaân vaøo moät cuoäc chieán khaùc, vaø seõ ñöa daân chuùng xuoáng ñaát ñen. Laàn naøy nhöõng keû phaûn boäi ñòa phöông, thay vì phi cô thaû bom B-52, seõ ñöôïc söû duïng.” Cho ñeán nay, baø tieáp tuïc noùi, chieán tranh Vieät Nam

ñöôïc söû duïng ñeå bieän minh cho vieäc duy trì quyeàn löïc trong tay cuûa nhaø nöôùc. “Taát caû tuyeân truyeàn cuûa nhaø nöôùc chæ nhaém taïo moät huyeàn thoaïi veà chieán tranh, ñeå taâng boác vaø ñe doïa daân chuùng,” baø noùi. “Daân ñöôïc baûo raèng: “Daân toäc ta anh huøng. Chuùng ta neân kieâu haõnh veà lòch söû cuûa chuùng ta. Nhöng ñöøng bao giôø queân raèng, ñaûng ñaõ laõnh ñaïo daân toäc ñeán thaønh coâng.” Nhaø nöôùc löøa doái daân chuùng baèng moät nieàm kieân haõnh muø quaùng.” Cuoäc ñôøi cuûa baø Höông cuõng khoâng traùnh khoûi aûnh höôûng cuûa chieán tranh. Baø noùi, khi coøn moät ñöùa treû con baø khoâng ñöôïc hoïc tröôøng toát vì baø khoâng thuoäc vaøi giai caáp noâng daân hoaëc voâ saûn: Baø ngoaïi cuûa baø ñòa chuû ñaõ di cö vaøo Nam vaøo giöõa thaäp nieân 1950. [1] Nhöng ñeán tuoåi 16, Döông Thu Höông ñöôïc cho pheùp gia nhaäp ñoaøn dieãn kòch löu ñoäng vaø chöùng toû coù taøi, neân ñöôïc göûi ñi hoïc tröôøng ñaøo taïo dieãn vieân, ngheä só muùa, vaø ca só ñeå giuùp vui quaàn chuùng. ÔÛ ñoù baø moät laàn nöõa laøm khaù vaø ñöôïc caáp cho cô hoäi ñeå ñi hoïc taïi Lieân Xoâ, Ñoâng Ñöùc hoaëc Bulgaria. Baø noùi: “Toâi choïn ra tieàn tuyeán bôûi vì nöôùc chuùng toâi ñang coù chieán tranh vaø toå tieân toâi luoân luoân chieán ñaáu cho ñaát nöôùc... Toâi gia nhaäp moät ñoaøn ngheä só treû lo trình dieãn cho boä ñoäi vaø naïn nhaân chieán tranh. Khaåu hieäu laø: “Nhöõng tieáng haùt cuûa chuùng ta to hôn tieáng bom.” Chuùng ta coù theå laøm in nhöõng tieáng gaøo theùt baèng nhöõng baøi haùt.” Baø nhôù laïi, baø nhaän thaáy ngay luùc ñoù nhöõng ñaûng vieân coù nhöõng ñaëc quyeàn. Sau ñoù baø coù moät xuùc ñoäng khaùc maïnh hôn khi tuø binh cuûa mieàn Nam ñeán khu vöïc cuûa baø. Baø noùi: “Toâi khaùm phaù ra söï thaät laø chuùng toâi cuõng chieán ñaáu choáng laïi ngöôøi Vieät Nam... Vaâng, chuùng toâi luoân luoân bò Myõ gioäi bom, nhöng hoï ôû treân trôøi cao vaø toâi khoâng bao giôø ñöôïc thaáy hoï. Toâi chæ thaáy ngöôøi Vieät.” Baø giöõ nhöõng yù nghó ñoù cho rieâng mình, vaø cuõng laøm nhö vaäy sau chieán tranh khi baø gaäp laïi baø con ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh (nhö Saøi Goøn ñaõ ñöôïc ñoåi teân) vaø baø nhaän bieát raèng keû baïi traän khaù hôn keû thaéng traän. Trong khoaûng thôøi gian ñoù, baø toå chöùc nhöõng sinh hoaït ngheä thuaät ôû thaønh phoá Hueá. Khi 30 tuoåi, baø trôû veà Haø Noäi ñeå laøm vieäc cho kyõ ngheä ñieän aûnh cuûa chính phuû. “Baø noùi “Toâi vieát naêm kòch baûn. Chuùng ñöôïc laøm thaønh nhöõng phim dôû... Nhöng löông toâi khoâng ñuû soáng.” Moät vieäc laøm baát chôït ngaén haïn môû ra moät cô hoäi môùi. Laøm vieäc cho moät nhoùm töôùng laõnh quaân ñoäi, baø vieát cho hoï veà lòch söû chieán tranh Vieät Nam. “Nhöõng oâng töôùng naøy thaûo luaän vôùi nhau laøm theá naøo ñeå thay ñoåi baøi vieát cuûa toâi ñeå cho phuø hôïp vôùi quyeàn lôïi cuûa hoï... Caùc oâng naøy muoán taêng soá ngöôøi Vieät cheát ñeå chöùng toû raèng khoâng coù söï hy

sinh naøo quaù to lôùn cho nhaân daân.” Baø Höông noùi raèng baø ñöôïc môøi gia nhaäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaøo naêm 1979 vaø mieãn cöôõng chaáp nhaän vôùi söï thuùc ñaåy cuûa baïn beø vì hoï hi voïng baø coù theå giuùp hoï. Cuõng trong naêm ñoù cuoán tieåu thuyeát ñaàu tieân cuûa baø “Beân Kia Bôø aûo Voïng” ñöôïc xuaát baûn taïi Vieät Nam baùn ñöôïc 100,000 baûn. Nhöng hai naêm sau, baø noùi, vôùi söï ra ñôøi cuûa “Thieân Ñöôøng Muø”, moät cuoán tieåu thuyeát noåi tieáng khaùc, baø baét ñaàu gaäp nhieàu vaán ñeà. “OÂng Nguyeãn Vaên Linh, Toång Bí Thö cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam höùa caáp cho baø moät caên nhaø daønh cho caáp boä tröôûng neáu toâi giöõ yeân laëng,” baø noùi. “Toâi noùi vôùi oâng, “toâi tranh ñaáu cho daân chuû, toâi ñaët toâi veà phía nhaân daân vaø khoâng bao giôø ñoàng yù nhö laø moät boä tröôûng.” Nguyeân taéc cuûa toâi laø oâng coù theå maát taát caû, keå caû maïng soáng cuûa oâng, nhöng khoâng bao giôø neân ñeå maát danh döï cuûa mình.” Ngay sau ñoù, baø noùi, baø ñaõ thoaùt hai aâm möu aùm saùt. Baø vieát moät baøi dieãn vaên cho Nghò Hoäi Nhöõng Nhaø Vaên Vieät Nam vaøo naêm 1989, töïa ñeà laø “Ñaûng Neân Caùm Ôn Nhaân Daân” vaø töùc thì bò truïc xuaát ngay ra khoûi Ñaûng. Vaøo naêm 1991, baø bò tuø vì baùn taøi lieäu maät cho ngoaïi bang. Ñoù laø nhöõng baûn thaûo vieát tay. Khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân caû, ba cuoán saùch tieáp theo cuûa baø - “Tieåu thuyeát voâ ñeà”, “Memories of a Pure Spring” vaø “No Man’s Land” - chöa ñöôïc xuaát baûn taïi Vieät Nam. [2] Nhöng taát caû nhöõng tieåu thuyeát cuûa baø ñaõ ñöôïc dòch sang moät soá ngoaïi ngöõ. Nhôø Will Schwalbe, luùc ñoù laøm vieäc taïi Willam Morrow vaø baây giôø laø chuû buùt taïi Hyperion, nhöõng cuoán saùch naøy ñöôïc dòch sang Anh ngöõ. OÂng Schwalbe noùi trong moät cuoäc phoûng vaán qua ñieän thoaïi “Laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc nghe veà baø laø khi baø bò giam trong nhaø tuø... Toâi ñoïc 30 hay 40 trang cuûa “Thieân Ñöôøng Muø” vaø toâi ñaõ xuùc ñoäng. Ñaây laø cuoán tieåu thuyeát Vieät Nam ñaàu tieân ñöôïc dòch vaø

TRUST CARPET & TILE

xuaát baûn taïi Hoa Kyø. Nhöõng tieåu thuyeát cuûa baø Höông khoâng coù maøu saéc chính trò roõ reät, nhöng chuû ñeà cuûa nhöõng cuoán saùch naøy laø söï vôõ moäng cuûa nhöõng ngöôøi bò keït bôûi soá meänh ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa hoï. Khi ñieåm saùch cuoán “Memories of a Pure Spring” treân tôø New York Times vaøo naêm 2000, Richard Bernstein vieát: “Ngöôøi ta ñoïc cuoán saùch naøy vì quan ñieåm chính trò cuûa noù, nhöng hôn theá nöõa laø vì chieàu saâu vaø söï phöùc taïp cuûa nhöõng nhaân vaät trong cuoán tieåu thuyeát. Hoï phaán ñaáu ñeå ñònh nghóa chính mình trong moät theá giôùi maø moãi söï vaät vaø moãi ngöôøi ñeàu bò xeáp vaøo moät trong nhöõng heä tö töôûng vaø khaùt voïng ñaát nöôùc.” Vaøo naêm 1994, vôùi söï can thieäp cuûa Ñeä Nhaát Phu Nhaân cuûa Phaùp, Danielle Mitterand, baø Höông ñaõ ñöôïc ñeán Phaùp ñeå nhaän giaûi thöôûng. Baø ñöôïc höùa caáp cho quy cheá tò naïn chính trò. “Toâi noùi, “Caùm ôn, nhöng taïi nöôùc toâi, sö sôï haõi ñaõ nghieàn naùt moïi thöù, chieán só can ñaûm trôû thaønh daân chính heøn nhaùt.” Baø nhôù laïi. “Do ñoù toâi phaûi trôû veà. Toâi trôû veà ñeå laøm moät vieäc: Nhoå vaøo maët cheá ñoä.” Laàn naøy, Toøa Ñaïi Söù YÙ taïi Vieät Nam ñaõ laáy ñöôïc hoä chieáu cho baø, nhöng sau vaøi tuaàn ôû YÙ vaø Phaùp, moät laàn nöõa baø muoán trôû veà Haø Noäi, nôi hai ñöùa con vaø boán ñöùa chaùu ñang soáng. (Baø Höông ñaõ ly dò vaøo naêm 1982.) Vaø moät khi veà nöôùc, neáu chính phuû khoâng coù moät keá hoaïch naøo khaùc, baø noùi baø seõ tieáp tuïc vieát. “Toâi laø moät ngöôøi coù lyù töôûng cao, “Baø noùi, tröôùc khi theâm moät nuï cöôøi tinh quaùi, “vaø cuõng laø moät ngöôøi ñaàn ñoän”. Chuù thích: [1] Theo GS Nguyeãn Ngoïc Bích, nhaø vaên Döông Thu Höông coù baø ngoaïi laø ñòa chuû. Do ñoù chuùng toâi dòch töø chöõ “grandmother” ra laø baø ngoaïi. [2]: GS Nguyeãn Ngoïc Bích cho bieát teân Vieät cuûa cuoán “No Man’s Land” laø “Troán Vaéng.” Nhöng teân Vieät cuûa cuoán “Memories of a Pure Spring,” chöa bieát. Caùc nhaø saùch ôû Hoa Kyø ñeàu khoâng coù caû hai cuoán naøy baèng tieáng Vieät.

WHOLE SALE

NÔI CUNG CAÁP TAÁT CAÛ MAËT HAØNG VEÀ THAÛM GAÏCH & LAMINATE

SALE

Laminate 8.3MM

20 years warranty

16X16

1.49

$

Made Italy

/sqft.

1.09

$

/sqft.

Porcelaine Stone Look 13 X 13

99¢

/sqft.

°Coù giaù ñaëc bieät cho Contractors & Builders °Thaûm Dupont Stain Master New 2004 design tuyeät ñeïp Porcelain °Coù caû kho haøng lôùn Porcelaine vaø Gaïch baùn sæ & leû Polis /sqft. °Haøng ngaøn maãu thaûm môùi nhaát naêm 2004

20X20

1.69

$

FREEery

Local Deliv

BLOW

OUT

SHOWROOM & WAREHOUSE 17 X 17 Porcelain

SALE $1.29 /1 Sqft

ÑAËC BIEÄT Porcelain, new design 2005 môùi veà tuyeät ñeïp

15111 Jackson St. Midway City, CA 92655 (Goùc Beach Blvd. vaø Bolsa Ave.)

(714) 890-5725

Fax: 714-890-5735 MÔÛ CÖÛA: THÖÙ HAI - CHUÛ NHAÄT : 8:00 am-6:30 pm.

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing) Fax: 714-893-7891(Bieân taäp)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President , Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Nguyeãn Khaû Loäc - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors °Ban Chuû Buùt: Caùc phuï taù chuû buùt: Vuõ AÙnh, Phaïm Phuù Minh, Vuõ Quyù Haïo Nhieân Thö Kyù Toøa Soaïn: Vuõ AÙnh. Caùc Phuï Taù Thö Kyù Toøa Soaïn: Leâ Thuïy, Tröôûng Ban TinTöùc; Phaïm Phuù Thieän Giao, Tröôûng ban tin ñòa phöông; Hoaøng Khôûi Phong. °Bieân Taäp: Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Nguyeân Huy, Traàn Ngoïc Yeán, Vann Phan, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Ngoïc Chaán-CNN Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third Class Mail, $400.00/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 1477114772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Ba 12 thaùng 07, 2005. 07 thaùng 06 AÂm Lòch, AÁt Daäu.

5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:15 - Tin Thôøi Tieát vaø Giao Thoâng vôùi Nguyeãn Tröôøng 05:30 - Chöông Trình “Tieáng Noùi Phuùc AÂm” vôùi MS Nguyeãn Thæ 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy – Nam Cali & Houston 06:30 - Chöông trình Thuùy Nga 07:00 - Ngöôøi Vieät 2 vôùi Baûo Anh 07:20 - Thoâng Baùo Coäng Ñoàng & Thöông Maïi 07:45 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:35 - Saigon supermarket vaø Shopping Center 12:45 - Shanghai Photo Studio 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:10 - OC Autohaus vôùi Hoà Leâ 01:30 - BioCalth vaø Söùc Khoûe 01:45 - Century Republic Insurance 02:00 - Tin Ñaàu Giôø & Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:05 - Thoâng Baùo Coäng Ñoàng & Thöông Maïi 02:15 - Chuyeän Ñòa OÁc vôùi Thanh Thaûo 02:30 - Ñi chôï Sieâu Thò ABC 03:00 - Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:15 - Dòch vuï Prepaid Long Distance vôùi Vieät Nam 84 03:30 - Chöông Trình Muøa Heø Röïc Rôõ vôùi Trung Taâm Asia 03:50 - TV Car Rental vaø Registration Services 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

TIN NHANH TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Trung Quoác: Gaàn 100 ngöôøi cheát hoaëc maát tích trong 2 tai naïn moû than BAÉC KINH, Trung Quoác (AFP) - Hoâm 11 thaùng Baûy, ít nhaát 42 thôï moû thieät maïng vaø 56 ngöôøi maát tích sau khi xaåy ra hai tai naïn khaùc nhau

trong kyõ ngheä moû than ñaày nguy hieåm cuûa Trung Quoác, theo tin cuûa chính quyeàn vaø caùc cô quan truyeàn thoâng nhaø nöôùc.

Phaàn ñoâng caùc naïn nhaân thuoäc moät vuï noå do khí daãn hoûa gaây ra trong moät moû than thuoäc vuøng Taân Cöông, gieát ít nhaát 41 ngöôøi vaø khieán 42

Noå moû than ôû Trung Quoác

Caùc nhaân vieân caáp cöùu ngoài nghæ sau khi thi haønh moät söù maïng caáp cöùu hoâm 11 Thaùng Baûy taïi Moû Than Shenlong trong Quaän Fukang, thuoäc Vuøng Töï Trò Taân Cöông, mieàn taây-baéc Trung Quoác. Vuï noå do khí daãn hoûa gaây ra taïi moû than naøy, trong khi 87 thôï moû ñang laøm vieäc, ñaõ gieát ít nhaát 41 ngöôøi vaø khieán 42 ngöôøi maát tích. (Hình: China Photos/Getty Images)

Wireless BCC Tel: (714) 373-3100

9242 Bolsa Ave. Suite A, Westminster, CA 92683 (Caïnh Phöôùc Loäc Thoï)

Laâu naêm - kinh nghieäm - Uy tín

Special Black V3 1000 mins anytime FREE mobile to mobile FREE night and weekend FREE long distance and roaming FREE 5 camera & video phone FREE gift

ngöôøi maát tích, theo moät baûn tin cuûa Nha An Toaøn Lao Ñoäng Trung Quoác hoâm Thöù Hai. Toång coâng 87 thôï moû ñang laøm vieäc trong Moû Than Shenlong, taïi Quaän Fukang, khi xaåy ra vuï noå luùc 4 giôø saùng Thöù Hai. Ngöôøi ta chæ tìm thaáy 4 ngöôøi coøn soáng. Hy voïng tìm thaáy nhöõng ngöôøi maát tích coøn soáng raát mong manh. Tæ leä ngöôøi soáng soùt trong nhöõng vuï noå ga trong haàm moû thöôøng raát thaáp, vì chæ sau moät thôøi gian ngaén thì ngöôøi hít thôû chaát khí seõ cheát, nhaát laø khi chaát khí trong moû daày ñaëc. Trong khi ñieàu tra nguyeân nhaân cuûa vuï noå naøy, Nha An Toaøn Lao Ñoäng cuõng loan baùo raèng moät thôï moû thieät maïng vaø 14 ngöôøi ngöôøi maát tích vaø bò nghi ñaõ cheát trong moät tai naïn moû than khaùc taïi tænh Giang Taây, mieàn nam Trung Quoác. Nhöõng haàm moû cuûa Trung Quoác bò coi laø nguy hieåm nhaát theá giôùi, vì söï an toaøn thöôøng khoâng ñöôïc coi troïng ñuùng möùc, trong khi nöôùc naøy ñang caàn khai thaùc nhieàu nhieân lieäu ñeå ñaùp öùng vôùi kinh teá vaø kyõ ngheä ñang phaùt trieån nhanh. Than ñaù laø loaïi nhieân lieäu cung caáp tôùi hai phaàn ba nhu caàu naêng löôïng cuûa Trung Quoác, vaø chöa bieát tôùi bao giôø

For 1 lines

* Free 1 Camera & Video Phone * 1000 mins * Free long distance and roaming * Free night & weekend * Free gifts $50 REBATE

5 lines Chöông trình Family talk only $9.99 ñöôïc free nhieàu loaïi ñieän thoaïi khaùc nhau For

JERUSALEM (AFP) - Moät phaùi ñoaøn cuûa Israel seõ yeâu caàu Washington vieän trôï 2.2 tæ ñoâ-la ñeå giuùp ñaøi thoï cho keá hoaïch trieät thoaùi khoûi Daûi Gaza, töùc laø cao hôn boán laàn so vôùi ngaân khoaûn maø tröôùc ñaây Israel ñaõ yeâu caàu Hoa Kyø vieän trôï, theo ñaøi phaùt thanh nhaø nöôùc hoâm Thöù Hai 11-7. Israel seõ nhaän ñöôïc 500 trieäu ñoâ-la töø Hoa Kyø ñeå giuùp taøi trôï cho chöông trình trieät thoaùi, nhöng trong nhöõng cuoäc thaûo luaän sô khôûi, ngöôøi Myõ noùi raèng hoï seõ saün saøng ban “trôï giuùp roäng löôïng” cho Israel, theo ñaøi phaùt thanh. Tieàn vieän trôï seõ ñöôïc duøng ñeå ñaøi thoï phí toån cho vieäc di chuyeån caùc caên cöù quaân söï töø nöôùc naøy môùi coù theå chuyeån ñoåi moät caùch ñaùng keå sang caùc nguoàn naêng löôïng khaùc. Nhöõng con soá chính thöùc noùi raèng trong naêm ngoaùi coù tôùi hôn 6,000 thôï moû thieät maïng trong nhöõng tai naïn ôû Trung Quoác, nhöng nhöõng öôùc tính cuûa caùc cô quan ñoäc laäp noùi raèng con soá ñích thöïc coù theå leân tôùi khoaûng 20,000 naïn nhaân. Nhieàu tai naïn ñaõ xaåy ra taïi nhöõng moû hoaït ñoäng baát hôïp phaùp. (nm)

Gaza veà Israel vaø caûi thieän an ninh taïi bieân giôùi giöõa Israel vaø Ai Caäp sau khi trieät thoaùi. Soá coøn laïi seõ ñöôïc duøng ñeå khai trieån vaø xaây caát nhöõng khu gia cö trong caùc vuøng Galilee vaø Negev - ñaây laø nhöõng nôi maø nhieàu ngöôøi ñònh cö di taûn töø Gaza döï truø seõ tôùi cö nguï. Phaùi ñoaøn noùi treân - do caùc vieân chöùc thuoäc vaên phoøng thuû töôùng vaø boä taøi chaùnh caàm ñaàu, trong ñoù goàm caû nhöõng vieân chöùc veà an ninh - ñaõ rôøi Israel cuoái tuaàn qua. Ñaøi phaùt thanh Israel noùi raèng caùc thaønh vieân trong phaùi ñoaøn seõ gaëp moät nhoùm vieân chöùc Hoa Kyø, trong ñoù coù oâng Elliott Abrams, phoù coá vaán an ninh quoác gia. Quoác Hoäi Hoa Kyø caàn phaûi pheâ chuaån ngaân khoaûn vieän trôï ñaëc bieät naøy, theo ñaøi phaùt thanh Israel. Moãi naêm Hoa Kyø vieän trôï cho Israel khoaûng 3 tæ ñoâ-la, trong ñoù coù hai tæ ñöôïc duøng ñeå chi tieâu veà quaân söï. Keá hoaïch cuûa Israel ñeå di taûn taát caû khoaûng 8,000 ngöôøi ñònh cö Do Thaùi ñang sinh soáng trong Daûi Gaza, cuøng vôùi nhöõng ngöôøi trong boán khu ñònh cö nhoû ôû mieàn baéc Taây Ngaïn, seõ baét ñaàu giöõa thaùng Taùm. (nm)

Ñuû caùc loaïi phone ñôøi môùi, giaù leû nhö baùn sæ

Only

$39.99

Israel yeâu caàu Hoa Kyø vieän trôï 2.2 tæ ñoâ-la cho keá hoaïch ruùt khoûi Gaza

N Series NOKIA 9300+ 6680

Giaù Reû Nhaát Vuøng

Motorola A780

Samsung D500 & E720

Samsung D410

Motorola E680

Nokia 6260

Motorola V3

Nokia 6670

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Hoa Kyø: Giaù daàu giaûm bôùt sau khi baõo Dennis ñaõ thoåi qua Tieáp trang A1

hoâm 11 Thaùng Baûy, ñaõ giaûm xuoáng coøn 59 ñoâla/thuøng sau khi ñaõ taêng voït leân möùc kyû luïc laø 62.10 ñoâla/thuøng hoài tuaàn roài. Dave Higgins, moät phaùt ngoân vieân cuûa coâng ty Apache Corp., moät coâng ty saûn xuaát daàu khí ôû trong Vuøng Vònh cuûa Hoa Kyø, tuyeân boá: “Baõo Dennis khoâng phaûi laø baõo Ivan”, khi coù yù aùm chæ traän baõo döõ doäi Ivan hoài Thaùng Chín naêm ngoaùi (2004), ñaõ khieán cho nhieàu xöôûng loïc daàu ôû trong Vuøng Vònh cuûa Hoa Kyø phaûi ngöng hoaït ñoäng trong nhieàu thaùng. Traän baõo môùi nhaát Dennis ñaõ ñoå boä leân vuøng caùn chaûo Florida hoâm Chuû Nhaät 10 Thaùng Baûy, tuy nhieân söùc maïnh cuûa baõo ñaõ giaûm ñi nhieàu, neân khoâng gaây thieät haïi gì caû, khieán sang ngaøy 11 Thaùng Baûy, caùc xöôûng loïc daàu, khí ñaõ coù theå hoaït ñoäng ñöôïc laïi ngay, sau khi bò ñoùng cöûa. (L.T.)

Ngoaïi Tröôûng Rice tôùi Nhaät Baûn ñeå thaûo luaän veà vaán ñeà Baéc Haøn Tieáp trang A1

vuõ khí haïch taâm cuûa nöôùc laùng gieàng Baéc Haøn, sau hôn moät naêm bò beá taéc. Caùc vieân chöùc Myõ cao caáp thaùp tuøng baø Rice - ñaõ tôùi Tokyo töø Thaùi Lan - noùi raèng trong cuoäc thöông thuyeát cuoái thaùng naøy Baéc Haøn seõ traû lôøi veà moät ñeà nghò maø Hoa Kyø ñaõ ñöa ra trong moät naêm qua ñeå chaám döùt côn khuûng hoaûng. Taïi voøng thöông thuyeát sau cuøng trong thaùng Saùu naêm ngoaùi, Hoa Kyø ñaõ ñeà nghò raèng Bình Nhöôõng seõ coù thôøi gian ba thaùng ñeå ngöng hoaït ñoäng vaø nieâm phong caùc cô sôû saûn xuaát vuõ khí haïch taâm, ñeå ñoåi laáy nhöõng töôûng thöôûng veà kinh teá vaø ngoaïi giao vaø nhöõng baûo ñaûm ña phöông veà an ninh raèng Baéc Haøn seõ khoâng bò taán coâng. Nhöng luùc ñoù Baéc Haøn ñaõ baùc boû ñeà nghò naøy, vì noùi raèng nhöõng ñieàu kieän maø hoï phaûi thi haønh laø quaù ñaùng vaø vieäc thanh tra caùc cô sôû haïch taâm seõ xaâm phaïm vaøo chuû quyeàn cuûa hoï. “Naêm nöôùc ñaõ ñaët moät ñeà nghò treân baøn thöông thuyeát caùch ñaây moät naêm. Chuùng toâi

muoán thaáy Baéc Haøn trôû laïi vôùi nhöõng cuoäc ñaøm phaùn vôùi söï traû lôøi nghieâm chænh cho ñeà nghò ñoù,” phaùt ngoân nhaân Baïch OÁc Scott McClellan noùi vôùi caùc phoùng vieân ôû Washington. Baø Rice ñaõ vieáng Trung Quoác, nöôùc chuû nhaø cuûa nhöõng cuoäc thöông thuyeát saùu beân, vaø seõ rôøi Tokyo ñi Nam Haøn hoâm Thöù Ba chuyeán coâng du boán nöôùc cuûa baø truøng hôïp vôùi lôøi tuyeân boá cuûa Bình Nhöôõng raèng hoï seõ trôû laïi baøn hoäi nghò ôû Baéc Kinh vaøo ngaøy 25 thaùng Baåy. Nhaät Baûn cho bieát hoï seõ noùi vôùi vò ngoaïi tröôûng Myõ trong nhöõng cuoäc hoïp hoâm Thöù Ba raèng nhöõng cuoäc ñaøm phaùn saùu beân cuõng caàn taïo aùp löïc ñeå Baéc Haøn phaûi traû lôøi veà nhöõng vuï baét coùc caùc coâng daân Nhaät tröôùc ñaây - laø moät vaán ñeà raát nhaäy caûm ñoái vôùi daân chuùng Nhaät. Baéc Haøn ñaõ baén moät phi ñaïn bay qua nöôùc Nhaät trong naêm 1998 vaø lieân tieáp ñoøi loaïi tröø Nhaät Baûn ra khoûi cuoäc thöông thuyeát veà haïch taâm vì ngöôøi Nhaät tieáp tuïc neâu leân vaán ñeà coâng daân cuûa hoï bò Baéc Haøn baét coùc. Trong khi Baéc Haøn seõ laø vaán ñeà chính trong nhöõng cuoäc thaûo luaän cuûa vò ngoaïi tröôûng Myõ ôû Tokyo, ngöôøi ta döï kieán baø cuõng seõ baøn veà vaán ñeà Hoa Kyø uûng hoä Nhaät Baûn xin coù moät gheá thöôøng tröïc taïi Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ. (nm)

ARIZONA: Caùc tröôøng trung hoïc seõ khoâng duøng saùch giaùo khoa nöõa? Tieáp trang A1

khoâng phaûi ôû ñaâu cuõng thaáy coù. Moät soá ít caùc coäng ñoàng giaùo duïc hieän ñang thöïc hieän toát hoaëc xuaát saéc tieán trình naøy, nhöng ña soá vaãn coøn giaäm chaân taïi choã trong moät vaøi phöông dieän.” OÂng Calvin Baker, giaùm saùt vieân taïi Hoïc Khu Thoáng Nhaát Vail, noùi raèng vieäc chuyeån sang caùc phöông tieän giaùo khoa baèng ñieän töû ñaõ ñöa caùc giaùo vieân ra khoûi taäp quaùn baét hoïc sinh phaûi nhai ñi nhai laïi caùc saùch giaùo khoa töø naêm naøy sang naêm noï. OÂng ghi nhaän raèng kyø thi traéc nghieäm Ño Löôøng Tieâu Chuaån Hoïc Vaán cuûa Arizona (vieát taét theo tieáng Anh laø AIMS) hieän nay laáy hoïc trình, chöù khoâng phaûi saùch giaùo khoa, laøm tieâu chuaån cho baäc trung hoïc taïi tieåu bang. Caùc hoïc sinh taïi Arizona saép tôùi ñaây seõ phaûi ñaäu

TUESDAY, JULY 12, 2005

kyø thi traéc nghieäm AIMS môùi ñöôïc cho toát nghieäp trung hoïc. Nhöng vieäc chuyeån sang giaùo duïc baèng caùc maùy ñieän toaùn khoâng phaûi laø reû. Moãi chieác maùy ñieän toaùn xaùch tay toán côõ 850 Myõ kim, vaø hoïc khu seõ phaûi coù ñuû maùy cung caáp cho chöøng 350 hoïc sinh trong suoát naêm hoïc. Vôùi möùc ñoä phaùt trieån nhanh nhö hieän nay, hoïc khu hy voïng raèng cuoái cuøng seõ coù moät toång soá laø 750 hoïc sinh trung hoïc theo hoïc taïi ñaây. Moät boä saùch giaùo khoa daønh cho moãi hoïc sinh seõ toán töø 500 tôùi 600 Myõ kim, vaãn theo lôøi Giaùm Saùt Vieân Baker. Nhöng oâng nhìn nhaän raèng hieän cuõng vaãn chöa roõ laø vieäc hoïc sinh ñöôïc chuyeån sang hoïc baèng maùy ñieän toaùn seõ coù hieäu quaû nhö theá naøo. OÂng noùi: “Ñieàu chaéc chaén laø seõ phaûi coù moät soá nhöõng ñieàu chænh. Chuùng toâi cuõng ñaõ coù thaêm vieáng moät soá caùc tröôøng hoïc khaùc. Taïi nhöõng tröôøng maø hoïc sinh söû duïng maùy ñieän toaùn, hoïc sinh toû ra naêng ñoäng vaø nhaäp cuoäc hôn laø taïi nhöõng tröôøng khoâng duøng maùy ñieän toaùn.” (V.P.)

thöôøng daân ñaõ bò cheát vaø moät binh só bò thöông trong vuï noå bom töï töû ñaùnh vaøo toaùn vieän binh. Chieác xe naøy chôû ñaày döa haáu. Caùch nay moät thaùng, quaân Iraq taïi Khalis ñaõ bò thieät haïi naëng vì moät cuoäc taán coâng baèng bom xe töï töû vôùi moät tay ñaùnh bom ñôïi chôø tôùi giôø moïi ngöôøi ñi aên tröa môùi cho noå traùi bom ñeo trong ngöôøi, gaây thieät maïng cho hôn 20 binh só. Taïi thaønh phoá Tal Afar maát an ninh ôû phía Baéc, naèm giöõa Mosul vaø vuøng bieân giôùi vôùi Syria, caùc giôùi chöùc beänh vieän cho hay naêm thöôøng daân, trong ñoù coù moät treû em, ñaõ bò gieát vaø 18 ngöôøi khaùc bò thöông vì ñaïn phaùo kích trong ñeâm. Hoï cho hay khoâng ai roõ ñaïn phaùo kích naøy töø ñaâu baén tôùi. Trong hai ngaøy Chuû Nhaät vaø Thöù Hai, quaân ñoäi Myõ cho bieát hoï ñaõ gieát ñöôïc 14 quaân khuûng boá taïi Tal Afar trong caùc cuoäc taán coâng rieâng reõ. (V.P.)

Tieáp trang A1

“Nhaân danh Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát chuùng toâi ngoû lôøi caùm ôn Lieân Hieäp Quoác ñaõ coâng boá (ngaøy 25 Thaùng Saùu 2005) baûn Quan Ñieåm mang soá tham chieáu 18/2005, qua ñoù, vaïch traàn söï doái gaït coâng luaän theá giôùi cuûa Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam vaø noùi leân söï thaät phuõ phaøng laø Ñöùc Taêng Thoáng Thích Huyeàn Quang vaø toâi ñaõ bò baét bôù traùi pheùp, cuõng nhö hieän ñang bò quaûn cheá traùi pheùp, vi phaïm ñieàu 18 trong Coâng Öôùc Quoác Teá veà Caùc Quyeàn Daân Söï vaø Chính Trò cuûa Lieân Hieäp Quoác, maø Vieät Nam tham gia kyù keát naêm 1982.” Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát, vieát nhö vaäy trong baûn tuyeân boá ñeà ngaøy 11 Thaùng Baûy 2005 ôû Thanh Minh Thieàn Vieän, vaø ñöôïc Phoøng Thoâng Tin Phaät Giaùo Quoác Teá ôû Paris phoå bieán treân Internet. Baûn tuyeân boá cuûa Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä neâu ra caùc söï kieän cuûa maáy naêm gaàn ñaây chöùng minh cho thaáy Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät

Tuyeân boá veà baûn “Quan ñieåm cuûa LHQ”, HT Quaûng Ñoä Iraq: Baïo ñoäng tieáp toá CSVN doái gaït dieãn, 9 binh só vaø 3 quoác teá Tieáp trang A1 thöôøng daân thieät caùc ñieàu öôùc quoác teá maø hoï ñaõ maïng ñaët buùt cam keát toân troïng. Nguoàn tin töø caùc binh só Iraq soáng soùt cho hay vaøo luùc maët trôøi leân vaøo hoâm Thöù Hai taïi moät traïm kieåm soaùt treân moät truïc loä giao thoâng ôû Khalis gaàn thaønh phoá Baquba, caùch Baghdad 65 caây soá (töùc 40 daëm) veà phía Ñoâng Baéc, moät phaân ñoäi binh só Iraq thình lình bò naèm döôùi hoûa löïc taán coâng töù phía cuûa quaân noåi daäy. Nhieàu löïu ñaïn ñöôïc oáng phoùng löïu baén vaøo traïm gaùc, nhaém vaøo thaùp canh, trong khi quaân noåi daäy coù ñaïi lieân yeåm trôï môû cuoäc xung phong vaø xoâng vaøo ñaùnh caän chieán vôùi caùc binh só Iraq. Ñöôïc baùo ñoäng, binh só töø caùc nôi khaùc tieán ñeán giaûi cöùu quaân baïn. Toaùn vieän binh naøy laäp töùc bò phuïc kích baèng moät xe bom töï töû. Coâng cuoäc tuyeån moä taân binh vaãn vöõng maïnh vì ñang coù naïn thaät nghieäp lan roäng sau ngaøy Saddam bò laät ñoå, nhöng caùc vò tö leänh Myõ cho hay hoï khoâng theå bieát chaéc laø caàn phaûi maát bao laâu nöõa quaân ñoäi vaø caûnh saùt Iraq môùi coù theå töï mình ñoái phoù vôùi quaân noåi daäy. Caûnh saùt cho hay coù ba

Nam Thoáng Nhaát noùi chung vaø hai vò caàm ñaàu giaùo hoäi laø ngaøi vaø Taêng Thoáng Thích Huyeàn Quang vaãn bò ñaøn aùp thaúng tay. Trong khi ñoù cheá ñoä Haø Noäi vaãn doái gaït theá giôùi vaø trình baøy treân dieãn ñaøn Lieân Hieäp Quoác laø caùc ngaøi vaãn töï do haønh ñaïo. Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä daãn chöùng laïi lôøi cuûa Phan Vaên Khaûi, Thuû Töôùng Coäng Saûn Vieät Nam, noùi vôùi Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang khi gaëp ngaøi ôû Haø Noäi ngaøy 2 Thaùng Tö 2003 laø “Buoåi ñaàu (cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam) coù thieáu soùt, coù nhieàu sai traùi, nay moïi söï seõ phaûi thaùo gôõ vaø ñieàu chænh daàn. Xin hoøa thöôïng töø bi hoan hæ.” Nhöng nhöõng söï vieäc dieãn ra 6 thaùng sau ñoù cho thaáy lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa Coäng Saûn Vieät Nam ñoái vôùi Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát hoaøn toaøn ngöôïc nhau. Baét caùc hoøa thöôïng, thöôïng toïa trong löôõng vieän Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát ôû gaàn Nha Trang ngaøy 9 Thaùng Möôøi 2003 ñem veà quaûn cheá ôû caùc chuøa haàu heát baèng “leänh moàm”. Cuoái naêm 2004, Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang bònh naëng ôû tu vieän Nguyeân Thieàu, Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä töø Saøi Goøn caàm ñaàu moät phaùi ñoaøn ñi vaán an thò bò chaän giöõ vaø aùp taûi trôû veà. Môùi ngaøy 21 Thaùng Saùu 2005 (ngaøy Phan Vaên Khaûi caàm ñaàu moät phaùi ñoaøn sang Hoa Kyø keâu goïi ñaàu tö, vieän trôï) moät soá hoøa thöôïng, thöôïng toïa ôû Hueá vaø Quaûng Trò vaøo Bình Ñònh vaán an söùc khoûe Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang cuõng bò chaän giöõ vaø ñuoåi veà. Töø bao naêm qua, Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä neâu laïi böùc thö Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang göûi caùc laõnh tuï caàm ñaàu cheá ñoä Haø Noäi nhaân dòp Teát AÁt Daäu vöøa qua ñoøi baïch hoùa tình traïng quaûn cheá. Caùc ngaøi neâu ra cho thaáy söï maâu thuaãn, doái traù cuûa Coäng Saûn Vieät Nam luùc ñaàu noùi raèng caùc ngaøi “taøng tröõ bí maät nhaø nöôùc”. Neáu ñuùng vaäy laø moät toäi phaïm hình söï quan troïng thì caùc ngaøi xin “tröng baèng côù vaø ñöa chuùng toâi ra toøa xeùt xöû vôùi quyeàn bieän hoä phaân minh”. Nhöng trong thöïc teá, caùc ngaøi chæ bò nhoát trong caùc chuøa baèng khaåu leänh vaø ñaïi dieän Coäng Saûn Vieät Nam ôû Lieân Hieäp Quoác khi bò truy vaán laïi choái raèng “Nhöõng thoâng tin veà tình traïng Thích Quaûng Ñoä hoaøn toaøn giaû taïo. Ñieàu caàn phaûi xaùc ñònh roõ laø Thích Quaûng

Ñoä vaãn tieáp tuïc soáng vaø haønh ñaïo taïi chuøa Thanh Minh, hoaøn toaøn töï do, khoâng heà bò giaùm saùt haønh chính hay giam caàm.” Cuõng töông töï nhö vaäy veà tröôøng hôïp Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang khi Ngoâ Quang Xuaân, ñaïi söù thöôøng tröïc Coäng Saûn Vieät Nam taïi Lieân Hieäp Quoác ngaøy 9 Thaùng Möôøi Hai 2004 vieát thö traû lôøi cho “Toå Haønh Ñoäng Choáng Baét Ngöôøi Traùi Pheùp” cuûa Lieân Hieäp Quoác raèng “Thoâng tin göûi ñeán cô quan Lieân Hieäp Quoác laø giaû doái vaø phaûi ñöôïc xem nhö hoaøn toaøn giaû taïo, vì caùc thoâng tin naøy chæ nhaèm tieáp dieãn nhöõng chính kieán sai laàm vaø nhöõng hoaït ñoäng choáng laïi nhaø nöôùc Vieät Nam”. Tröôùc söï doái gaït nhö vaäy cuûa Haø Noäi, Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä ñoøi Coäng Saûn Vieät Nam phaûi “traû töï do thöïc söï” cho caùc ngaøi tröôùc khi ñöa ra caùc lôøi noùi nhö vaäy. “Haõy phuïc hoài quyeàn sinh hoaït phaùp lyù cho Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát vaø caùc giaùo hoäi Cao Ñaøi, Hoøa Haûo, Tin Laønh v.v... tröôùc khi xaùc nhaän laø taïi Vieät Nam khoâng coù tuø nhaân toân giaùo, khoâng coù ñaøn aùp toân giaùo”. Ñoàng thôøi Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä keâu goïi Lieân Hieäp Quoác “tieáp tuïc theo doõi tình traïng nhaân quyeàn toài teä vaø ñaøn aùp toân giaùo ôû Vieät Nam, vaø coù caùc bieän phaùp thích nghi ñeå Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam thöïc thi baûn quan ñieåm 18/2005 vöøa ñöôïc coâng boá ôû Geneva.” Trong baûn quan ñieåm naøy, Lieân Hieäp Quoác ñaõ xaùc nhaän laø hai vò hoøa thöôïng Huyeàn Quang vaø Quaûng Ñoä ñaõ bò baét giöõ vaø quaûn cheá tuøy tieän, traùi pheùp, vi phaïm caùc coâng öôùc quoác teá. Lieân Hieäp Quoác ñoøi Coäng Saûn Vieät Nam phaûi traû töï do töùc khaùc cho caùc ngaøi. Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä cuõng keâu goïi Lieân Hieäp Quoác nhanh choùng cöû caùc baùo caùo vieân ñeán Vieät Nam ñeå ñieàu tra caùc haønh ñoäng ñaøn aùp nhaân quyeàn vaø töï do toân giaùo taïi Vieät Nam. Moät ngaøy tröôùc khi Phan Vaên Khaûi gaëp Toång Thoáng Bush ôû Hoa Thònh Ñoán, hoâm 20 Thaùng Saùu 2005, Haï Vieän Hoa Kyø môû cuoäc ñieàu traàn nhaân quyeàn. Nhieàu toå chöùc vaø caùc chöùc saéc toân giaùo ôû Vieät Nam ñaõ göûi tôùi caùc baûn ñieàu traàn xaùc nhaän cheá ñoä Haø Noäi vaãn theo ñuoåi chính saùch ñaøn aùp toân giaùo, nhaân quyeàn cho duø beà ngoaøi, ñöa ra moät soá vaên baûn phaùp lyù nhaèm qua maët döï luaän theá giôùi. (N.T.T.)

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ

DAT

Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Boán ngöôøi bò huùc trong leã hoäi chaïy boø moäng ôû Taây Ban Nha PAMPLONA, Taây Ban Nha (Reuters) - Hoâm Thöù Hai 11 Thaùng Baûy, boán ngöôøi, keå caû moät caûnh saùt vieân ñang thi haønh nhieäm vuï, ñaõ bò boø huùc trong ngaøy thöù naêm cuûa leã hoäi chaïy boø moäng taïi thaønh phoá Pamplona ôû mieàn Baéc Taây Ban Nha. Moãi buoåi saùng, töø ngaøy 7 ñeán 14 Thaùng Baûy, saùu con boø moäng khoång loà, moãi con naëng khoaûng nöûa taán (1,000 pounds) ñöôïc thaû ra taïi trung taâm lòch söû cuûa Pamplona, nôi haøng ngaøn ngöôøi thích ñi tìm caûm giaùc maïnh, nhieàu ngöôøi töø Hoa Kyø vaø UÙc tôùi, tuï taäp treân caùc con ñöôøng laùt ñaù cuoäi ñeå chaïy cuøng vôùi chuùng. Cuoäc chaïy hoâm Thöù Hai ñaõ toû ra nguy hieåm nhaát trong naêm ngaøy ñaàu cuûa leã hoäi naêm nay, khi moät con boø taùch ra khoûi ñaøn vaø ñuoåi theo vaøi ngöôøi trong ñaùm ñoâng. Moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ bò caëp söøng cuûa con boø ghìm vaøo vaùch töôøng trong vaøi giaây ñoàng hoà trong luùc nhöõng ngöôøi cuøng chaïy ñaùnh con vaät khoång loà vaø coá caàm ñuoâi keùo noù laïi. Ngöôøi ñaøn oâng cuoái cuøng ñaõ thoaùt ñöôïc vaø con boø moäng tieáp tuïc chaïy xuyeân qua ñaùm ñoâng tôùi saân ñaáu boø, nôi noù haát tung moät tay chaïy ñua khaùc ngöôøi Colombia vaø raïch moät veát thöông daøi 14

Leâ Phöôùc Tuaán coù theå bò truïc xuaát Tieáp trang A1

Khaûi, ôû phía sau khaùch saïn vaø ñaõ ñaám vaøo maët oâng ta, laøm oâng ta ngaõ xuoáng ñaát. OÂng Tuaán bò truy toá veà toäi haønh hung vaø gaây thöông tích cho moät vieân chöùc ngoaïi quoác, vi phaïm ñaïo luaät hình söï Hoa Kyø, coù theå bò phaït toái ña ba naêm tuø. OÂng ñöôïc döï truø seõ xuaát hieän tröôùc toøa aùn khu vöïc cuûa lieân bang vaøo ngaøy 29 Thaùng Baûy. Truïc xuaát moät ngöôøi veà Vieät Nam coù theå laø ñieàu khoù khaên bôûi vì nöôùc coäng saûn naøy khoâng coù moät thoûa hieäp veà di daân vôùi Hoa Kyø, baø Fobbs noùi. Trong taøi khoùa naêm 2004, cô quan ICE ñaõ truïc xuaát 18 ngöôøi quoác tòch Vieät Nam, trong soá ñoù 14 ngöôøi laø nhöõng keû phaïm toäi hình söï. (n.n.)

Vuï khuûng boá London ñaùnh thaúng vaøo theá giôùi vaên minh Tieáp trang A1

ta maát tinh thaàn. Nhöng chuyeän ñoù khoâng xaûy ra bao laâu coøn coù toâi ôû ñaây.” Cöû toïa cuûa oâng, nhöõng chieán binh Thuûy Quaân Luïc Chieán, nhöõng nhaân vieân caáp cöùu vaø caû nhöõng giôùi chöùc trong ngaønh tình baùo taïi moät cô sôû FBI ôû phía Nam Washington, ñaõ baät leân traøng phaùo tay taùn thöôûng

cm (5-1/2 inch) ôû ñuøi ngöôøi naøy. Ñaøi phaùt thanh chính phuû noùi moät trung só caûnh saùt 41 tuoåi ñaõ bò huùc khi oâng ta coá caûnh caùo ñaùm ñoâng raèng con boø chaïy sau cuøng ñaõ quay laïi vaø ñang chaïy ngöôïc tôùi. Hai ngöôøi daân Taây Ban Nha cuõng bò huùc vaøo ñuøi. Cuoán tieåu thuyeát “The Sun also Rises” thôøi thaäp nieân 1920 cuûa nhaø vaên Ernest Hemingway ñaõ giuùp cho leã hoäi naøy trôû thaønh noåi tieáng vaø haøng traêm ngöôøi Myõ vaø ngöôøi UÙc tôùi ñaây moãi naêm. Möôøi laêm ngöôøi ñaõ thieät maïng trong luùc chaïy vôùi boø moäng ôû Pamplona keå töø naêm 1910 ñeán nay, haàu heát vì bò boø huùc. Naêm nay chöa coù ai bò boø huùc cheát nhöng hai ngöôøi ñaõ thieät maïng hoâm cuoái tuaàn khi hoï ngaõ töø caùc böùc töôøng cuûa thaønh phoá. Caùc vieân chöùc cho bieát baûy ngöôøi khaùc cuõng bò thöông vì bò nhöõng con boø ñaïp leân ngöôøi treân ñöôøng phoá hoâm Thöù Hai. Phaûi maát hôn naêm phuùt môùi luøa ñöôïc taát caû caùc con boø doïc theo moät ñoaïn ñöôøng daøi 825 meùt (900 yard) tôùi saân ñaáu boø - nôi chuùng phaûi ñöông ñaàu vôùi chieác aùo choaøng vaø löôõi göôm

nhöõng lôøi treân. Ñeà caäp tôùi vuï khuûng boá xaûy ra hoâm Thöù Naêm tuaàn tröôùc taïi London khi caùc nguyeân thuû quoác gia cuûa khoái G-8, trong ñoù coù caû Thuû Töôùng Anh Quoác Tony Blair vaø Toång Thoáng Bush - ñang hoïp thöôïng ñænh ôû Scotland, oâng Bush ñaõ baøy toû söï ñoaøn keát cuûa daân chuùng Hoa Kyø vôùi daân chuùng Anh. OÂng noùi, “Tuaàn naøy coù moät ñau thöông lôùn lao ñaõ xaûy ra ôû London, nhöng ngöôøi London luoân deûo dai.; Hoï ñaõ töøng ñoái maët vôùi quaân thuø. Thaønh phoá ñaõ traûi qua côn loác Ñöùc Quoác Xaõ seõ khoâng nhöôøng böôùc tröôùc nhöõng keû saùt nhaân vaø boïn coân ñoà.” OÂng cho raèng con ñöôøng duy nhaát ñeå ñaùnh baïi nhöõng nhoùm Hoài Giaùo khuûng boá laø “taêng cöôøng lyù töôûng töï do” ôû Trung Ñoâng. OÂng noùi, “Vaø khi Trung Ñoâng lôùn maïnh veà daân chuû, phoàn thònh vaø nieàm tin, thì caùc keû khuûng boá seõ maát ngöôøi baûo trôï. Hoï seõ khoâng coøn tuyeån moä ai ñöôïc nöõa. Hoï seõ khoâng theå bieán vuøng naøy thaønh caên cöù taán coâng Hoa Kyø vaø caùc ñoàng minh cuûa chuùng ta.” Coøn veà Iraq, oâng Bush cho raèng ñaõ coù nhieàu tieán boä trong vieäc huaán luyeän cho ngöôøi Iraq bieát töï baûo veä. Theo oâng ñaây laø moät ñoøi hoûi caàn thieát neáu ngöôøi Myõ muoán ruùt quaân ñoäi veà nöôùc. Tuy nhieân, Toång Thoáng Bush, cuõng nhö phaùt ngoân vieân

Thaønh vieân cuûa toå chöùc oâng Chaùnh coá gaéng choáng daãn ñoä tôùi Thaùi Lan PASADENA, California 11-07 (TH).- Moät thaønh vieân cuûa toå chöùc “Chính Phuû Vieät Nam Töï Do” bò keát toäi toan cho noå bom ôû Toøa Ñaïi Söù Coäng Saûn Vieät Nam taïi Bangkok naêm 2001 khoâng neân bò daãn ñoä sang Thaùi Lan ñeå bò xeùt xöû ôû ñoù vì oâng laø moät thaønh vieân cuûa toå chöùc choáng laïi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam, luaät sö cuûa ñöông söï bieän luaän nhö vaäy tröôùc toøa phaù aùn lieân bang trong ngaøy Thöù Hai 11 Thaùng Baûy 2005. OÂng Voõ Vaên Ñöùc, moät ngöôøi coù quoác tòch Hoa Kyø, sang Hoa Kyø ñònh cö tò naïn töø naêm 1978, naèm trong tröôøng hôïp “toäi phaïm chính trò” ñöôïc mieãn tröø daãn ñoä, Luaät Sö Michael Mayock noùi nhö vaäy. OÂng bieän luaän raèng Thaùi Lan seõ bò aùp löïc töø phía nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñeå tieáp tuïc daãn ñoä oâng Ñöùc veà Vieät Nam maø ôû ñaây oâng coù theå bò haønh quyeát. Toøa Phaù AÙn Lieân Bang soá 9 seõ khoâng ra phaùn quyeát ngay, coù theå phaûi khoaûng hai thaùng nöõa. Khoaûng 200 ngöôøi Vieät Nam vaãy côø vaøng ba soïc ñoû phía beân ngoaøi toøa aùn trong khi 3 thaåm phaùn ngoài chuû toïa cuoäc ñieàu traàn beân trong. OÂng Ñöùc, 45 tuoåi, ñöôïc coi nhö moät ngöôøi huøng trong soá caùc ngöôøi Vieät Nam tò naïn vì ñaõ laøm moät vieäc can ñaûm choáng laïi cheá ñoä Haø Noäi. OÂng ñaõ bò chính quyeàn Thaùi Lan truy toá vôùi toäi “aâm möu duøng voõ khí gieát ngöôøi taäp theå khi ñònh

cuûa oâng - Scott McClellan khoâng ai xaùc nhaän tin ñoàn veà moät thoûa thuaän bí maät trong ñoù Hoa Kyø vaø Anh Quoác ñaõ leân keá hoaïch ruùt phaàn lôùn quaân ñoäi cuûa mình veà nöôùc vaøo toâi seõ khoâng ngôi nghæ cho ñeán khoaûng giöõa naêm sau. (D.P.) khi nhaän dieän ra chuùng, vaø tìm caùch ñöa chuùng ra xeùt xöû tröôùc phaùp luaät.” TT Blair leân aùn Caûnh saùt Anh cho ñeán nay Tieáp trang A1 chöa thöïc hieän ñöôïc vuï baét giöõ caùc taøn tích caùc cuûa caùc vuï noå naøo lieân quan ñeán caùc haønh bom khuûng boá treân, laø “caùc ñoäng khuûng boá treân vaø coù noùi hình aûnh toäi loãi teä haïi nhaát vôùi caùc ngöôøi daân London raèng trong lòch söû Anh Quoác” vaø caùc khoâng neân troâng chôø laø caùc teân cuoäc taán coâng treân laø “moät khuûng boá ñoù coù theå bò baét moät baèng chöùng taøn baïo cuûa moät caùch sôùm suûa ñöôïc. loaïi ngöôøi taøn aùc ñoái vôùi con Trong khi ñoù Toång Thoáng ngöôøi”. Hoa Kyø, George Bush, hoâm 11 Caûnh saùt tröôûng thuû ñoâ Thaùng Baûy, cuõng baøy toû söï London, Ian Blair, phaùt bieåu: ñoaøn keát vôùi Anh Quoác tieáp “Chuùng toâi ñang coøn thu theo caùc vuï noå bom khuûng boá thaäp caùc phaàn thi theå cuûa caùc ñaãm maùu taïi London hoài tuaàn naïn nhaân. Chuùng toâi khoâng qua vaø cho raèng caùc teân khuûng theå thu hoài ñöôïc troïn veïn caùc boá ñoù muoán beû gaãy söï quyeát thi theå, vì caùc vuï noå laøm naùt taâm cuûa caùc neàn daân chuû treân tan caùc thi theå,” vaø caûnh caùo theá giôùi baèng caùch gieát haïi caùc tieáp raèng soá ngöôøi cheát coøn gia thöôøng daân voâ toäi. taêng theâm. Toång Thoáng Bush ñaõ tuyeân Thuû Töôùng Blair phaùt bieåu boá nhö treân, nhaân khi ñeán tröôùc Thöù Daân Nghò Vieän Anh, thaêm hoïc vieän ñaøo taïo cuûa cô laø caùc lôøi tuyeân boá ñaàu tieân cuûa quan FBI (Cô Quan Ñieàu Tra oâng sau caùc vuï noå bom khuûng Lieân Bang cuûa Hoa Kyø) taïi boá treân, nhö sau: Quantico, Virginia, vaø cuõng ñeå “Chuùng toâi muoán leân aùn ghi nhaän caùc tieán boä ñaït ñöôïc maïnh meõ cuoäc saùt nhaân ñaãm trong cuoäc chieán choáng khuûng maùu caùc ngöôøi voâ toäi treân. boá. Chuùng toâi seõ truy ñuoåi caùc teân Nhaø laõnh ñaïo Hoa Kyø nhaán thöïc hieän caùc vuï noå bom ñoù, maïnh tieáp: khoâng chæ laø caùc teân thi haønh “Hoa Kyø seõ khoâng bao giôø maø caû caùc teân soaïn thaûo keá chòu thoái lui tröôùc boïn khuûng hoaïch taøn baïo ñoù nöõa, duø laø boá cuõng nhö boïn saùt nhaân.” boïn chuùng ôû nôi ñaâu vaø chuùng (L.T.)

HOÏC ÑÒA OÁC 714-892-0109 TRUNG TAÂM NOÅI TIEÁNG VÔÙI SÆ SOÁ HOÏC TROØ ÑAÄU CAO NGAY LAÀN ÑAÀU 1) Thaùng 12/2004: Jessica Ngoâ, Nick Höõu Nghóa Leâ. Huyønh Ñeä, Kevin Sôn Ñoã, Xuaân-Thu Nguyeãn, Kristy Thuûy Tröông, Tiffany Wong, Uyeân Buøi, Annie Lee, Tami Nguyeãn, Duyeân Leâ, Khanh Ana Lyù (11 Students). 2) Thaùng 1&2/2005: Linda Myõ Söông Nguyeãn (mother), Cindy Myõ Phöông Nguyeãn (daughter), Cindy Trang Nguyeãn, Leä Ngoïc Phaïm, Phillips Bình Voõ, Christopher Phan, Huøng Vöông, Brandon (Baûo) Theá Noâng, Loan Nguyeãn, Linh Thuøy Thaùi (10 Students) 3) 30 hoïc vieân ñaäu thaùng 3/2005, xin xem danh saùch taïi vaên phoøng. 4) Thaùng 4/2005: Trung Vi Thaùi, Kim Hueä Traàn Döông, Vincent Chaâu, Peter Cöôøng Nguyeãn, Ann Thuùy Nguyeãn, Quoác Baûo Leâ, Thieän Nguyeãn, Thaùi Ngoïc Traàn. (8 Students) 5) Thaùng 5/2005: Cindy Phöông Nguyeãn, Anna Ngoïc Huyønh, Baûo Minh Buøi, Daân K. Wong, Ñöùc Thaønh Nguyeãn, Michael T Ñinh, Phoenix Cao (Baùc Phöôùc), Quang La, Victoria Leâ, Trang Ñaøo (10 Students)

Hoïc Mau!!! AGENT/ BROKER 1) 2 lôùp oân Principles vaø Luyeän Thi: 1 lôùp toái ngaøy thöôøng, 1 lôùp ngaøy Chuû Nhaät. Laáy Baèng 2) 1 lôùp Luyeän Thi Caáp Toác. Nhanh!!! 3) Free lôùp Loan Officer/Foreclosure/Investment daønh cho hoïc vieân 4) Caáp chöùng chæ lôùp Practice vaø Ecrow ñeå laáy baèng 4 naêm. Renew Agent/Broker License 5) Luyeän thi Broker: BA/BS hoaëc 2 naêm kinh nghieäm ñòa oác, hoaëc AA vaø 1 naêm ñòa oác. Caáp 8 chöùng chæ ñòa oác ñeå noäp thi Broker * All courses and materials are furnished by acredited real estate school, including certificate of completion.

ÑÒA CHÆ: 14441 Beach #101, Westminster, CA 92683 (goùc Beach / Hazard trong building Heritage maøu vaøng)

TUESDAY, JULY 12, 2005

cho noå bom” Toøa Ñaïi Söù Coäng Saûn Vieät Nam hoài Thaùng Gieâng 2001. OÂng Ñöùc nhieàu laàn xaùc ñònh raèng vieäc oâng ñaët 2 quaû bom laø moät haønh ñoäng chính trò trong keá hoaïch choáng laïi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam, nhöng oâng ñaõ gôõ boû ngoøi noå khi bieát raèng Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø cuõng toïa laïc gaàn ñoù. Nhaø caàm quyeàn Thaùi Lan caùo buoäc oâng Ñöùc ñaõ ñaët moät tuùi ñeo löng ñaày chaát noå tröôùc Toøa Ñaïi Söù Coäng Saûn Vieät Nam ôû Bangkok roài neùm noù qua haøng raøo. Quaû bom naøy chöùa 11 caân Anh (pounds) xaêng diesel vaø ammonium nitrate. Quaû bom thieát trí kieåu seõ ñöôïc kích noå töø xa qua ñieän thoaïi di ñoäng, coâng toá vieân caùo buoäc. Ñieän thoaïi naøy ñöôïc goïi ñeán nhöng quaû bom khoâng noå. OÂng Ñöùc, cö daân thaønh phoá Baldwin Park, California, ñaõ bò baét khi oâng trôû veà Hoa Kyø hoài Thaùng Möôøi 2001. Chính phuû Hoa Kyø sau ñoù quyeát ñònh khoâng truy toá oâng nhöng laïi höùa seõ daãn ñoä oâng sang Thaùi Lan. Cho tôùi nay, oâng vaãn bò giam giöõ ôû nhaø giam lieân bang ôû Los Angeles. Trong cuoäc ñieàu traàn, caùc thaåm phaùn ñaït caâu hoûi laø ñieàu khoaûn mieãn tröø daãn ñoä coù theå aùp duïng ñöôïc khoâng khi haønh ñoäng ñaït bom dieãn ra beân ngoaøi nöôùc Myõ. Luaät Sö Mayock noùi raèng ñieàu khoaûn ñoù aùp duïng vì Toøa Ñaïi Söù Coäng Saûn Vieät Nam ôû Thaùi Lan ñöôïc coi nhö laõnh ñòa cuûa Vieät Nam. (N.T.T)

Ñaõ tìm ñöôïc thi haøi Tieáp trang A1

hoâm Chuû Nhaät taïi tænh Kunar. Quaân ñoäi noùi taát caû caùc daáu hieäu ñeàu chöùng toû ngöôøi lính naøy cheát trong luùc giao tranh, traùi vôùi moät lôøi reâu rao cuûa Mullah Latif Hakimi, moät ngöôøi töï nhaän laø phaùt ngoân vieân cuûa Taliban, noùi raèng anh ta ñaõ bò baét soáng vaø roài bò chaët ñaàu. “Ñòa ñieåm vaø vò theá cuûa thi haøi chöùng toû anh ta cheát trong khi ñaùnh ñuoåi keû ñòch vaøo ngaøy 28 Thaùng Saùu hay khoaûng ngaøy ñoù,” baûn tuyeân boá noùi. Phaùt ngoân vieân quaân söï cuûa Hoa Kyø, Ñaïi Taù James Yonts, ñaõ lieân tieáp phuû nhaän nhöõng lôøi reâu rao cuûa Hakimi. OÂng noùi caùc thöông tích treân thaân theå cuûa ngöôøi lính bieät kích phuø hôïp vôùi moät cuoäc chaïm suùng, moät cuoäc chieán ñaáu choáng hoûa löïc suùng nhoû, suùng phoùng löïu. Hakimi khoâng heà ñöa ra baèng chöùng ñeå beânh vöïc lôøi reâu rao cuûa oâng ta raèng loaïn quaân ñang caàm giöõ ngöôøi lính bieät kích, hoaëc chuyeän hoï ñaõ gieát cheát anh ta. Nhöõng tin töùc cuûa Hakimi trong quaù khöù ñoâi khi bò thoåi phoàng hoaëc khoâng ñuùng söï thaät, vaø moái lieân heä thöïc söï cuûa oâng ta vôùi giôùi laõnh ñaïo Taliban khoâng theå kieåm chöùng ñöôïc moät caùch ñoäc laäp.

Toaùn bieät kích Haûi Quaân (Navy SEAL) ñaõ maát tích sau khi moät tröïc thaêng löïc löôïng ñaëc bieät chôû vieän binh tôùi moät khu vöïc nuùi non thuoäc tænh Kunar ôû mieàn Ñoâng bò baén rôi hoâm 28 Thaùng Saùu, gieát cheát taát caû 16 ngöôøi Myõ treân maùy bay. Ñaïi Taù Yonts noùi thi haøi cuûa ngöôøi lính bieät kích ñaõ ñöôïc tìm thaáy gaàn ñòa ñieåm chieác tröïc thaêng rôùt. Khu vöïc naøy ñaõ ñöôïc tìm kieám tröôùc ñaây nhöng xaùc cuûa ngöôøi lính naøy naèm ôû moät vò trí khoù tìm thaáy. Ngöôøi lính bieät kích duy nhaát soáng soùt ñaõ ñöôïc moät ngöôøi chaên cöøu Afghanistan cöùu. Ngöôøi naøy, teân Gulab, ñaõ tìm thaáy ngöôøi lính bò thöông trong vuøng nuùi non vaø ñöa anh ta veà nhaø, theo moät baøi baùo cuûa taïp chí Time vaøo tuaàn naøy. Maëc duø loaïn quaân ñoøi hoûi giao noäp ngöôøi lính Myõ, Gulab, vaø nhöõng laùng gieàng cuûa oâng khoâng chòu, vì moät truyeàn thoáng cuûa boä laïc theo ñoù hoï khoâng bao giôø töø choái cung caáp nôi nöông naùu cho moät ngöôøi khaùch, tôø Time noùi. Ngöôøi chaên cöøu sau ñoù ñöa ngöôøi lính Myõ tôùi caên cöù Hoa Kyø gaàn nhaát ôû thò traán Asadabad. Caùc vieân chöùc quaân söï Hoa Kyø ôû Kabul khoâng chòu cho bieát baèng caùch naøo ngöôøi lính bieät kích ñaõ ñöôïc giaûi cöùu. (n.n.)

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN TÆNH TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

T h ö C aà n T h ô

DAT

Raïch Caùi Kheá thuoäc phöôøng Caùi Kheá, quaän Ninh Kieàu, laø nôi taäp trung hôn 30 hoä soáng taïm bôï treân ghe. Ngaøy 30 Thaùng Tö vöøa qua, uûy ban quaän coù quyeát ñònh di chuyeån nhöõng gia ñình naøy ñeán khu vöïc khaùc ñeå traû laïi veû myõ quan ñoâ thò cho thaønh phoá.

Xoùm caùi bang...

Hình 1 vaø hình 2: Moät goùc cuûa xoùm “Caùi bang” beân caïnh nhöõng cao oác Trung Taâm Thöông Maïi Caùi Kheá, thaønh phoá Caàn Thô.

THU HIEÀN/NGÖÔØI VIEÄT

Nhöõng cuoäc ñôøi khoâng beán ñaäu

Thaùng naøy Caàn Thô möa daàm möa deà suoát ngaøy laãn ñeâm, toâi coù cuoäc heïn vaøo luùc 8 giôø toái taïi khu phoá-bieät thöï ñang ñöôïc xaây döïng thuoäc Trung Taâm Thöông Maïi Caùi Kheá - Caàn Thô. Ñaây ñöôïc xem laø khu thöông maïi saàm uaát vaø khang trang baäc nhaát ôû thaønh phoá Caàn Thô. Ngöôøi toâi saép gaëp khoâng phaûi laø chuû nhaân cuûa nhöõng ngoâi nhaø bieät thöï sang troïng, oâng ta laø chuû hoä cuûa caùi choøi laù oïp eïp caïnh beân ngoâi nhaø 5 taàng... Hôn 8 giôø maø oâng vaãn chöa veà. Ñeán 8 giôø 30 phuùt, toâi thaáy oâng coïc caïch treân chieác xe ñaïp cuõ kyõ, phía sau coù 1 caùi caàn xeù ñaày lon bia, oâng chaøo toâi vaø töï giôùi thieäu veà mình. OÂng teân laø Nguyeãn Vaên Khanh, coù vôï vaø moät ñöùa con trai. Tröôùc kia gia ñình oâng soáng ôû baõi raùc Ñoâng Thaïnh (Hoùc Moân - Saøi Goøn), ñeán naêm 2000 thaønh phoá ra leänh giaûi toûa baõi raùc naøy, ñòa phöông naøo coù daân soáng treân baõi raùc naøy thì phaûi mang veà ñòa phöông ñoù ñeå hoã

trôï giuùp ñôõ, caáp ñaát cho hoï laøm nhaø... Gia ñình oâng ñaõ ñöôïc chính quyeàn xaõ Phuù Ñöùc, huyeän Tam Noâng, tænh Ñoàng Thaùp, ñem veà theo ñuùng leänh cuûa nhaø nöôùc. Nhöng thôøi gian troâi qua, gia ñình oâng vaãn khoâng nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ gì cuûa ñòa phöông, khoâng coù choã ôû phaûi ôû ñaäu treân ñaát cuûa ngöôøi baø con nhöng ñöôïc moät naêm thì ngöôøi ta ñoøi laïi neân vôï choàng oâng ñaõ xuoáng ghe soáng. Baét ñaàu cuoäc soáng leânh ñeânh treân soâng nöôùc, troâi daït ñeán ñaây cuõng hôn 3 naêm. Nhöng vöøa qua bò chính quyeàn thaønh phoá “ñuoåi” quaù neân vôï choàng oâng ñaõ “leân bôø”, che taïm caùi choøi naøy! OÂng daét toâi vaøo thaêm “caùi nhaø-choøi” cuûa oâng vaø gaëp vôï oâng - moät ngöôøi phuï nöõ oám gaày guoäc, ñang naèm treân chieác chieáu ñaõ raùch naùt döôùi neàn ñaát aåm öôùt. OÂng Khanh cho bieát vôï oâng bò beänh baïi naõo vaø moät ñöùa con trai môùi 5 tuoåi. Moät mình oâng nuoâi 3 mieäng aên. Tieáp trang A10


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

TUESDAY, JULY 12, 2005

Vieät Nam VIEÄT NAM

DAT

24 GIÔØ QUA

Daân Haø Noäi ñoå xoâ ñi hoïc laùi xe hôi, duø khoâng coù xe HAØ NOÄI 11-07 - Bieát laùi xe hôi ñang trôû thaønh moát thôøi thöôïng cuûa daân Haø Noäi, maëc duø raát nhieàu ngöôøi ñi hoïc maø khoâng coù xe ñeå laùi. Caùc trung taâm daïy laùi xe cho hay moãi ngaøy coù haøng traêm ngöôøi xeáp haøng chôø... hoïc laùi xe. Haõng tin VNexpress cho bieát, soá ngöôøi coù nhu caàu hoïc laùi xe hôi lieân tuïc taêng nhanh trong thôøi gian gaàn ñaây, khieán caùc trung taâm ñaøo taïo bò rôi vaøo tình traïng “quaù taûi”. Ñeå ñöôïc hoïc, neáu nhanh ngöôøi daân cuõng phaûi chôø ñôïi töø 3 ñeán 4 thaùng, lôïi duïng tình traïng, hieän tieâu cöïc cuõng ñaõ xuaát hieän. Caùch ñaây vaøi naêm, ñeå duy trì hoaït ñoäng, caùc trung taâm ñaøo taïo laùi xe phaûi thueâ coäng taùc vieân, thaäm chí laø cöû haún nhaân vieân cuûa mình ñeán caùc cô quan thaêm doø, môøi moïc ngöôøi ñi hoïc. Baây giôø ñaõ khaùc, caùn boä ôû caùc trung taâm ñaøo taïo laùi xe boø ra laøm cuõng khoâng heát vieäc. Hieän nay, thaønh phoá Haø Noäi coù khoaûng 16 trung taâm daïy laùi xe hôi nhöng ngaàn aáy vaãn chöa ñuû ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hoïc cuûa ngöôøi daân. Taïi phoøng tieáp nhaän hoà sô cuûa Trung taâm Ñaøo taïo ngheà hoà sô xin hoïc ñöôïc xeáp thaønh choàng cao ngaát. Hai coâ nhaân vieân laøm vieäc ôû ñaây toû ra quaù meät moûi vì hoà sô, giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa hoïc vieân. Trung taâm cuõng lieân tuïc mua theâm xe môùi, boå sung theâm giaùo vieân nhöng cuõng khoâng ñaùp öùng kòp vôùi soá löôïng hoïc vieân taêng leân. Moät caùn boä cuûa trung taâm cho bieát: “Trung taâm vaãn nhaän hoà sô nhöng phaûi ñeán cuoái naêm môùi xeáp ñöôïc lôùp”. Cuïc ñöôøng boä Vieät Nam cho hay, 6 thaùng ñaàu naêm 2005 caû nöôùc ñaõ caáp hôn 80,000 giaáy pheùp laùi xe hôi, taêng 20% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Trong khi ñoù, soá giaáy pheùp laùi xe caáp trong thaùng ñaàu naêm 2004 ñaõ taêng treân 40% so vôùi cuøng thôøi ñieåm naêm 2003. Möùc taêng naøy taäp trung chuû yeáu ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi, Saøi Goøn vaø ñoái vôùi loaïi baèng B1 vaø B2 (ñöôïc pheùp laùi xe töø 9 choã trôû xuoáng). VNExpress daãn lôøi oâng Nguyeãn Vaên Quyeàn, Phoù cuïc tröôûng Cuïc Ñöôøng boä cho bieát: “Nhu caàu hoïc laùi xe gia taêng cao laø taâm lyù cuûa ngöôøi daân, thöïc teá khoâng phaûi ai hoïc cuõng coù xe laùi luoân”.

Laàn ñaàu tieân Saøi Goøn coù “sieâu thò choù, meøo” SAØI GOØN 11-07 - Laàn ñaàu tieân moät sieâu thò chuyeân phuïc vuï cho choù, meøo ñaõ ñöôïc khai tröông ôû thaønh phoá Saøi Goøn hoâm 11 Thaùng Baûy. Tôø Tuoåi Treû cho bieát, coâng ty Pet Mark Phöông Anh vöøa khai tröông “sieâu thò choù, meøo” - roäng 260 meùt vuoâng treân ñöôøng Nguyeãn Vaên Luoâng, phöôøng 11, quaän 6, goàm gian haøng tröng baøy saûn phaåm, baùn thöùc aên choù, meøo, phoøng chaêm soùc, phoái gioáng... Taïi ñaây coù baùn hôn 15 loaïi choù, meøo trong vaø ngoaøi nöôùc, giaù töø vaøi traêm ngaøn ñoàng/con trôû leân. Moãi con baùn ra ñeàu coù soå theo doõi vaø lyù lòch roõ raøng. Ngoaøi vieäc nhaäp caûng choù, meøo veà baùn, “sieâu thò” coøn cung caáp dòch vuï xuaát choù, meøo ñi ngoaïi quoác theo yeâu cuûa caàu khaùch haøng.

Saøi Goøn:

Bình Ñònh:

Taøu cuûa ngöôøi ngö daân chuaån bò ra khôi.

Caâu chuyeän veà laøng saên caù maäp BÌNH ÑÒNH 11-07 - Laøng Höng Löông, moät laøng chaøi ven bieån thuoäc xaõ ñaûo Nhôn Lyù, thaønh phoá Quy Nhôn, tænh Bình Ñònh coù vaøi traêm noùc nhaø, chöa ñeán 2,500 nhaân khaåu, phaàn lôùn ngö daân ôû ñaây xöa nay sinh soáng baèng caùi ngheà ñaày maïo hieåm, ngheà saên caù maäp. Tôø SGGP cho bieát, haàu nhö khoâng moät ai trong laøng Höng Löông bieát ngheà saên caù maäp ôû laøng mình coù töï bao giôø. Nhöng nhöõng ngö phuû caâu caù maäp cao tuoåi ôû ñaây ñeàu khaúng ñònh: Töø hôn 50 naêm tröôùc, vaøo muøa traêng töø thaùng 3 ñeán thaùng 7 aâm lòch, thanh nieân trong laøng Höng Löông ñaõ töøng ruû nhau ra bieån saên tìm caù maäp. Ngaøy aáy, laøng coù khoaûng 600 gia ñình vôùi chöøng 2,000 nhaân khaåu, nhöng coù tôùi quaù nöûa soá gia ñình kieám soáng baèng ngheà saên caù maäp. Saên caù maäp tuy laø ngheà deã gaëp baát traéc, nhöng laïi ñöôïc ngöôøi daân laøng chaøi Höng Löông coi nhö moät ngheà bình thöôøng nhö bao ngheà khaùc ñeå kieám soáng. Leõ thöôøng, vì caù maäp coù giaù trò cao, nhaát laø boä

vi caù, moãi laàn truùng bieån thì thu laõi maùt maët. Tuy nhieân, bao naêm nay ñaõ coù nhieàu ngö daân ôû laøng Höng Löông ra vôùi bieån nhöng khoâng trôû veà. Ñoù laø nhöõng ñeâm gioâng toá, baõo aäp ñeán khoâng kòp trôû tay ñaønh phoù maëc cho con thuyeàn bò quaêng quaät theo doøng nöôùc. Nhieàu ngö daân xaáu soá bò soùng bieån cuoán troâi, khoâng tìm thaáy xaùc; vaøi ngöôøi may maén coøn soáng soùt, nhö oâng Nguyeãn Saïo, thì bò soùng xoâ daït vaøo ñoäng caùt ôû taän ñaûo Loø Ba - Phuù Yeân, oâng Leâ Döôïc thì ñöôïc tìm thaáy ôû nhaø thöông Khaùnh Hoøa. OÂng Huyønh Ñöùc Chaâu, 63 tuoåi, ngö daân laøng chaøi Höng Löông, theo ngheà caâu caù maäp hôn 40 naêm nay, cho bieát: “Caâu caù maäp phaûi ñôïi ñeâm coù traêng. Traêng saùng, laøm nhoøa aùnh saùng baïc cuûa ngôøi bieån baùm nôi theûo caâu. Nöôùc bieån saùng laáp laùnh, khieán caù maäp hoa maét khoâng phaùt hieän ñöôïc moài caù ñöôïc moùc vaøo löôõi caâu coù ngaïnh laøm baèng ñoàng thau. Moài caâu caù maäp thöôøng laø caù hoàng, caù saùng naëng khoaûng 3-4 kg caâu taïi

bieån, nhöng haáp daãn nhaát vôùi caù maäp laø caù thu vì coù muøi thôm, saùng caù”. Tröôùc khi tieán haønh traän “ñaùnh” chính, thì phaûi “ñaùnh” thaêm doø ñoäng tónh. Moät ñöôøng bieån daøi chöøng 4 caây soá, ñoä saâu dao ñoäng 200 500m ñöôïc caùc ngö phuû buoâng caâu, thaáy nôi naøo caù maäp taäp trung laø chuaån bò cho cuoäc buûa vaây ñaày ngoaïn muïc. Theá nhöng, nguy hieåm chæ baét ñaàu khi con caù dính caâu. Khi con caù ñaõ ñöôïc loâi ñeán maët nöôùc, moät baïn chaøi kheùo tay nhaát coù nhieäm vuï ñaâm chieác lao theùp caém vaøo ñaàu caù. Lao noái vôùi ñoâi sôïi cöôùc raát lôùn, moät ñaàu gaén vaøo moät caàn truïc. Caàn truïc quay, caù ñöôïc eùp saùt maïn taøu. Baáy giôø, thôï caâu seõ duøng moät caây lao nhoïn, thoïc töø oùc caù thaúng xuoáng xöông soáng caù cho ñeán khi naøo caù cheát haún. Ñaây laø coâng ñoaïn nguy hieåm, vì neáu laøm khoâng kheùo seõ bò caù taùp truùng ngöôøi. Vôùi nhöõng con caù maäp côõ trung laø vaäy, nhöng gaëp phaûi con caù lôùn, naëng côõ 400-500 kg, thôï caâu phaûi roïi ñeøn pha, duøng löôùi quaây vuøng xung

Buoân ma tuùy, Vieät kieàu UÙc laõnh aùn töû hình SAØI GOØN 11-07- Trong moät phieân xöû phuùc thaåm hoâm 11 thaùng 7, toøa aùn thaønh phoá Saøi Goøn moät Vieät kieàu UÙc ñaõ bò baùc ñôn khaùng caùo vaø laõnh aùn töû hình trong vuï buoân laäu ma tuùy töø naêm 2002. Baùo trong nöôùc cho hay, Vieät kieàu naøy laø Nguyeãn Vaên Chính, 45 tuoåi, ñaõ tham gia vaøo ñöôøng daây ma tuùy cuûa Duõng ‘Ñui’. Ngöôøi “coäng söï” vôùi oâng Chính laø Huyønh Thò Anh Ñaøo ñaõ laõnh möùc aùn tuø chung thaân cuøng veà toäi danh mua baùn traùi pheùp chaát ma tuùy. Baét ñaàu töø naêm 2002, oâng Chính thöôøng xuyeân bay töø UÙc veà Vieät Nam ñeå tìm nguoàn ma tuùy ñöa ra nöôùc ngoaøi Tieáp trang A9

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends.

We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $60 Name: Address: Phone number: E-mail: Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street , Westminster, CA 92683

quanh con caù dính caâu vaø cho 1 - 2 ngöôøi xuoáng nöôùc tìm caùch caét laáy boä vaây caù, thòt göûi laïi cho bieån. Caù maäp voán say muøi maùu, chæ caàn ñaùnh hôi thaáy thì caû baày seõ lao ñeán raát nhanh. Khoâng coù daøn löôùi baûo veä, khoâng coù söï hoã trôï cuûa caùc baïn caâu thì... OÂng Nguyeãn Thuoäc, moät ngö daân coù thaâm nieân trong ngheà caâu caù maäp hôn 50 naêm, traàm ngaâm keå: “Coù laàn, toâi chöa kòp moùc löôõi khaáu vaøo mieäng caù thì ñaàu noù ñuïng thuyeàn. Theo phaûn xaï töï nhieân, noù quaãy mình laën xuoáng vaø duøng ñuoâi ñaäp maïnh laøm thuyeàn beå moät maûng lôùn, coøn toâi bò truùng vaøo löng ngaõ ra baát tænh. Theá nhöng, ñoù cuõng chöa laø gì caû. Nhieàu baïn thuyeàn xaáu soá cuûa toâi coøn boû maïng ngoaøi bieån khôi hoaëc mang thöông taät vónh vieãn do bò caù maäp caén”. Ba boán möôi naêm veà tröôùc, ngö daân laøng Höng Löông saên caù maäp baèng thuyeàn buoàm. Ñoäi thuyeàn buoàm cuûa laøng Höng Löông luùc aáy coù chöøng 20 chieác, moãi chieác daøi chöøng 5 meùt, roäng 2 meùt, chæ Tieáp trang A10


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Coâ sinh vieân Myõ say meâ ca dao Vieät Nam HAØ NOÄI 11-07 - Martha Lackritz, hay coøn goïi laø Martha Thaûo, coâ gaùi Myõ sinh vaøo thaäp kyû 1980, laø ngöôøi say meâ ca dao Vieät Nam maø nhö lôøi coâ noùi vôùi baùo Tieàn Phong laø “meâ ca dao nhö... ñieáu ñoå”. Baùo Tieàn Phong cho bieát, caùch ñaây 2 naêm, Martha Thaûo sang Vieät Nam ñeå thöïc hieän döï aùn nghieân cöùu veà ca dao Vieät Nam nhôø hoïc boång Fulbright (Myõ), vôùi döï ñònh seõ dòch 1,000 baøi sang tieáng Anh ñeå xuaát baûn taïi Myõ... Martha Lackritz sinh ra ôû Texas, nhöng coâ laø moät ngöôøi goác Nga vaø Do Thaùi. Töø naêm 17 tuoåi, Martha Thaûo ñaõ xa nhaø, tôùi mieàn Baéc Hoa Kyø ñeå hoïc lôùp 11 vaø 12 ôû moät tröôøng phoå thoâng ñaëc bieät daønh cho nhöõng hoïc sinh gioûi Vaên vaø nhöõng moân ngheä thuaät. Coâ cho bieát: “Toâi hoïc ñaïi hoïc veà vaên hoïc Phaùp, taïi tröôøng Brown University ôû mieàn Ñoâng Baéc Myõ. Toâi ñaõ ñi nhieàu nöôùc, nhöng laïi thaáy Vieät Nam raát hôïp vôùi mình”. Martha Thaûo döï ñònh cuoái naêm 2006 môùi trôû veà Myõ ñeå tieán haønh vieäc xuaát baûn cuoán Ca dao Vieät Nam baèng tieáng Anh vaø hoïc theâm ngaønh Luaät. Baïn beø thaân thieát vaãn thöôøng goïi chò laø Thaïch Thaûo. “Toâi raát thích caùi teân Vieät naøy. Moät naêm sau khi sang Vieät Nam, meï cuûa moät ngöôøi baïn gaùi ñaõ ñaët cho toâi caùi teân naøy. Nghóa laø, coû moïc töø trong ñaù...” Noùi roài, Martha Thaûo töï giôùi thieäu: “Toâi sinh naêm 1980, khi

sang Vieät Nam toâi môùi bieát laø mình caàm tinh con khæ vaøng”. Martha Thaûo ñaõ theo hoïc lieàn 2 khoùa tieáng Vieät daønh cho ngöôøi nöôùc ngoaøi (taïi Saøi Goøn vaø Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø Noäi). Nhöng roài töï thaáy hoïc tieáng Vieät ôû lôùp khoâng maáy hieäu quaû. Coâ tìm ra caùch hoïc môùi cho mình, ñoù laø hoïc ôû baát cöù nôi naøo, baát kyø ai ñöôïc gaëp. Martha Thaûo cöù rong ruoåi ñeán nhöõng vuøng queâ, nôi coù soâng vaø coù hoà, coù hoa daïi vaø coû laï... maø chò thích khaùm phaù, tìm hieåu. Ngaøy naøo ra ñöôøng chò cuõng mang theo maùy ghi aâm, ghi laïi nhöõng lôøi noùi ngöôøi mình gaëp ñeå veà nhaø ñoïc, hoïc theo. “Chính cuoäc soáng ñaõ giuùp toâi hieåu vaø noùi tieáng Vieät toát hôn”. Martha Thaûo ñaõ khoâng choïn caùc theå loaïi vaên hoïc khaùc maø choïn ca dao ñeå dòch sang tieáng Anh, tröôùc heát vì noù haáp daãn coâ do coù chaát thô vaø nhaïc. Ñoïc ca dao, theo coâ, coù theå caûm nhaän vaø hieåu nhieàu hôn veà ñaát nöôùc, con ngöôøi Vieät Nam. “Toâi choïn cuõng vì thaáy coøn raát ít dòch giaû nöôùc ngoaøi dòch ca dao Vieät Nam”. Martha Thaûo cho bieát, raát nhieàu taùc phaåm vaên hoïc Vieät Nam ñöôïc dòch sang tieáng Anh phaùt haønh ôû Myõ, nhöng phaàn lôùn laø caùc taùc phaåm noùi veà chieán tranh. “Ngöôøi Myõ coù theå bieát tôùi moät soá nhaø vaên, nhaø thô Vieät Nam thôøi chieán tranh ôû Vieät Nam, bieát nhieàu ñeán taùc phaåm vaên hoïc noùi veà cuoäc chieán Tieáp trang A10

Saøi Goøn:

Ngöôøi sôû höõu boä söu taäp ñoàng hoà nhieàu nhaát Vieät Nam SAØI GOØN 10-07 Ngöôøi ta goïi oâng Ñoã Nhö Ngoïc, truù taïi 129B, Nguyeãn Ñình Chính, phöôøng 8, quaän Phuù Nhuaän, Saøi Goøn, laø “vua ñoàng hoà” bôûi vì oâng ñang laø chuû nhaân cuûa 300 chieác ñoàng hoà coå, quyù hieám. Ñaøi Truyeàn Hình Vieät Nam cho hay, trong caên nhaø oâng Ngoïc ken ñaëc ñoàng hoà. Phoøng khaùch, phoøng aên, phoøng nguû, thaäm chí caû toilet, ñaâu ñaâu cuõng treo kín ñoàng hoà. Ñi ñeán ñaâu trong ngoâi nhaø, ñeàu nghe thaáy tieáng thôøi gian troâi. Gaàn ñeán 10 giôø, caên phoøng roän leân nhöõng baûn nhaïc dieäu kyø töïa nhö coù moät daøn nhaïc giao höôûng haøng traêm ngöôøi ñang hoøa taáu. OÂng Ñoã Nhö Ngoïc laø moät hoïa só chuyeân nghieäp. Söu taàm ñoàng hoà coå laø thuù chôi lôùn nhaát cuûa oâng. OÂng ñang sôû höõu 300 chieác ñoàng hoà quyù hieám vôùi ñuû caùc chuûng loaïi, kieåu daùng, caáu truùc vaø nieân hieäu. Trong boä söu taäp cuûa anh, chieác ñoàng hoà reû nhaát coù giaù laø 200 nghìn ñoàng, coøn caùi ñaét nhaát coù giaù laø 1.7 trieäu ñoàng. Chæ tính rieâng phaàn aâm nhaïc cuûa nhöõng chieác ñoàng hoà cuõng khieán nhieàu ngöôøi kinh ngaïc. Trong 300 chieác ñoàng hoà cuûa anh, coù aâm thanh cuûa chim cuùc cu, coù

Vua ñoàng hoà Ñoã Nhö Ngoïc trong caên phoøng roän tieáng thôøi gian cuûa mình.

baûn nhaïc cuûa nhöõng nhaïc só noåi tieáng treân theá giôùi nhö Bethoven, Mozart, coù baûn nhaïc bieåu dieãn trong nhaø thôø... Boä söu taäp hoäi tuï nhöõng kieåu daùng, caáu truùc khaùc nhau, taïo neân moät theá giôùi ñoàng hoà phong phuù, ña chuûng loaïi. Coù nhöõng chieác ñöôïc saûn xuaát ôû theá kyû XVIII vaø ñöôïc mua töø nöôùc Ñöùc, Phaùp, Thuïy Só... OÂng Ngoïc cho bieát oâng baét ñaàu söu taäp ñoàng hoà caùch ñaây 15 naêm (vaøo naêm 1990). Daãu vaäy, oâng yeâu ñoàng hoà töø thôøi thô aáu. OÂng ñeán vôùi theá giôùi ñoàng hoà khoâng chæ ñôn thuaàn laø moät thuù chôi tao nhaõ maø coøn bôûi nhöõng chieác ñoàng hoà gaén vôùi nhöõng kyû nieäm saâu saéc trong cuoäc ñôøi.

Ñeå coù boä söu taä p nhö baây giôø, oâng ñaõ raát vaát vaû vaø kieân nhaãn. Sau 15 naêm, chòu khoù ñi nhieà u nôi, tìm toøi vaø boû ra raát nhieàu coâng söùc. OÂng keå: “Coù nhieàu luùc, mình phaù t hieä n nhöõ n g chieác ñoàng hoà coå, quyù hieám laø m mình meâ maå n . Tuy nhieâ n , ngöôø i chuû khoâ n g muoán baùn bôûi ñoù laø coå vaät maø cha oâng hoï ñeå laïi. Mình khoâng töø boû, mình ñeo baùm hoï haøng thaùng trôøi, thuyeát phuïc, naên næ. Coù nhöõng luùc töôûng chöøng nhö khoâng coøn chuù t hy voï n g naø o nöõ a . Nhöng mình vaã n kieâ n nhaãn, bôûi mình nghó caùi gì caøng khoù ñaït caøng quyù. Sau moät thôøi gian daøi, haàu heát nhöõ n g ngöôø i chuû coù ñoà n g

VIEÄT NAM

hoà ñeà u bò mình thuyeá t phuï c , hoï caû m nhaä n ñöôï c tình yeâ u ñoà n g hoà cuû a mình. Hoï ñeå laï i ñoà n g hoà cho mình vôù i lôø i nhaé n : “OÂ n g giöõ caù i ñoà n g hoà naø y chaé c laø seõ toá t hôn toâ i ”. Moã i laà n tìm ñöôï c moä t chieá c ñoà n g hoà laø mình nhö ñöôï c tieá p theâm söùc maïnh”. Vôù i oâ n g Ngoï c , ñoà n g hoà laø nhöõ n g ngöôø i baï n taâ m giao. Sau nhöõ n g giôø laø m vieäc caêng thaúng, oâng laï i saø vaø o theá giôù i cuû a nhöõ n g chieá c ñoà n g hoà . OÂ n g baû o raè n g, vôù i oâ n g nhöõ n g chieá c ñoà n g hoà cuõ n g coù sinh meä n h. Khi ngaé m nhìn nhöõ n g chieá c ñoàng hoà, caûm thaáy taâm hoàn oâ n g vaø hoà n cuû a nhöõ n g chieá c ñoà n g hoà nhö giao thoa vôùi nhau. Nghe tieá n g tích taé c cuû a ñoà n g hoà , anh caû m nhaä n ñöôïc tieáng thôøi gian troâi vaø caû m nhaä n roõ hôn söï ngaé n nguû i cuû a cuoä c soá n g. “Moã i laàn nhìn nhöõng chieác ñoàng hoà , toâ i caû m nhaä n ñöôï c khoaûnh khaéc ngaén nguûi cuûa cuoä c ñôø i con ngöôø i . Cuoä c ñôø i cuû a moã i con ngöôø i nhö anh chôùp ngang trôøi, coù ñoù roà i maá t ñoù . Chính vì vaä y , phaû i soá n g sao cho coù ích moã i ngaø y . Theá giôù i luoâ n chuyeå n ñoä n g chính vì theá mình khoâng theå ñöùng yeân”. - OÂng Ngoïc noùi.

24 GIÔØ QUA

Saøi Goøn:

Buoân ma tuùy, Vieät kieàu UÙc laõnh aùn töû hình Tieáp trang A8

tieâ u thuï . Taï i khu vöï c Maû Laï n g, quaä n 1, Saø i Goø n , Nguyeã n Vaê n Chính mua cuû a Leâ Thò Hoà n g; taï i Goø Vaá p , Chính mua cuû a Huyø n h Thò Anh Ñaø o ; taï i khu vöï c quaä n 5 mua cuû a Leâ Ngoï c Thu Thuû y ... Sau khi vaä n chuyeå n , tieâ u thuï troù t loï t 3 baù n h heroin (töông ñöông 1,050 g) cuû a caù c nghi can treâ n , ñeá n thaù n g 12 naê m 2002, oâ n g Chính quay laï i Vieä t Nam laø m tieá p phi vuï khaù c thì bò coâ n g an baé t giöõ khi cô quan ñieà u tra môû roä n g ñieà u tra vuï aù n Nguyeã n Duy Duõ n g (töï Duõ n g “Ñui”). Tröôù c ño, trong moä t phieâ n toø a sô thaå m , toø a aù n Saø i Goø n ñaõ tuyeâ n aù n Leâ Thò Hoà n g möù c aù n chung thaâ n , Traà n Thò Tuyeá t möù c aù n 20 naê m tuø , rieâ n g Leâ Ngoï c Thu Thuû y ñaõ cheá t . Martha Thaûo cuøng treû em vuøng cao Vieät Nam. (Hình: Baùo Tieàn Phong)

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Bình Ñònh:

Caâu chuyeän veà laøng saên caù maäp Tieáp trang A8

vöøa ñuû cho 3-4 ngöôøi ngoài. Ñoaøn thuyeàn ñöôïc chia thaønh nhieàu toáp, ñi hoã trôï nhau ñeà phoøng khi trôøi noåi côn thònh noä hay gaëp nhöõng baát traéc treân bieån. Baây giôø, thuyeàn buoàm daàn lui vaøo kyù öùc, nhöôøng choã cho thuyeàn maùy ra khôi. Soá löôïng caù maäp cuõng caïn daàn. Caù maäp sinh saûn chaäm vaø coù raát ít con. Gioáng nhö ngöôøi, caù maäp thöôøng tìm nhau khi tuoåi treân 20 vaø moãi con caùi laïi chæ coù theå ñeû moät con. Trong khi ñoù, vieäc saên baét caù maäp ñaõ coù töø laâu, khoâng chæ Vieät Nam maø ôû khaép caùc nöôùc chaâu AÙ. Ngöôøi saên caù maät giôø phaûi dong thuyeàn ra taän caùc ngö tröôøng gaàn caùc nöôùc Philippines Malaysia, Thaùi Lan... môùi caâu ñöôïc. Haønh trình saên caù maäp cuõng keùo daøi 20-30 ngaøy cho moãi chuyeán neân caàn phaûi coù thuyeàn to, maùy lôùn. Hôn theá, ñaõ coù nhieàu loaøi caù maäp quyù hieám coù daáu hieäu bò dieät vong do con ngöôøi khai thaùc quaù möùc, neân ñaõ coù nhieàu khoaûn luaät ra ñôøi ngaên caám vieäc saên baét caù maäp nhaèm baûo veä gioáng loaøi vaø caân baèng heä sinh thaùi moâi tröôøng bieån. Ñieàu naøy khieán cho nhieàu ngöôøi ôû laøng chaøi Höng Löông khoâng coøn chæ ra khôi caâu caù maäp ñôn thuaàn nhö tröôùc maø thöôøng keát hôïp caâu caû caù nhaùm, caù ngöø ñaïi döông, möïc... Caû laøng caâu caù maäp Höng Löông baây giôø coù hôn 50

thuyeàn maùy, coù coâng suaát töø 50 maõ löïc trôû leân, ñöôïc trang bò ñaày ñuû phöông tieän ñaùnh baét hieän ñaïi: maùy taàm ngö, maùy ñònh vò, maùy ñaøm thoaïi taàm xa, la baøn, heä thoáng keùo caù dính caâu baèng daây caùp... Moãi thuyeàn coù 9-10 ngö daân, tuoåi ñôøi töø 20-40. Saûn phaåm thu ñöôïc töø ngheà caâu caù maäp ngaøy nay khoâng chæ coù vi cöôùc caù maø ngöôøi ta coøn taän duïng caû da caù, thòt caù ñeå cheá bieán thaønh nhöõng maët haøng coù giaù trò kinh teá cao Da caù maäp phôi khoâ duøng cheá bieán moùn nhaäu nhö: chieân gioøn, laøm goûi, haàm vôùi chaân gioø vaø maêng khoâ.... Thòt caù maäp cuõng ñöôïc cheá bieán thaønh nhieàu saûn phaåm ñeå baùn ñi caùc nôi. Do vaäy, giaù trò cuûa caù maäp ngaøy caøng cao neân duø hieän nay soá löôïng caù maäp caâu ñöôïc ít hôn tröôùc nhöng ngheà caâu caù maäp ñem laïi thu nhaäp bình quaân vaøi chuïc trieäu ñoàng moät ñôït caâu. Khi truùng ñaäm leân ñeán caû traêm trieäu ñoàng cuõng laø chuyeän thöôøng. Hieän nay, ñoäi thuyeàn chuyeân caâu caù maäp keát hôïp vôùi caâu caù nhaùm, caù ngöø ñaïi döông ôû Bình Ñònh coù ñeán gaàn 700 chieác, coâng suaát maùy töø 60 -150CV, hoaït ñoäng thöôøng xuyeân ôû caùc ngö tröôøng: Hoaøng Sa, Tröôøng Sa... Haàu heát caùc thuyeàn caâu caù maäp ôû ñaây ñeàu trang bò daøn caâu ñeán 600-700 löôõi, moãi khi buoâng caâu keùo daøi ñeán caû chuïc caây soá...

Coâ sinh vieân Myõ say meâ ca dao Vieät Nam Tieáp trang A9

aáy, nhöng vaên hoïc daân gian thì chaúng maáy ai bieát. Toâi raát muoán giôùi thieäu moät phaàn nhoû beù cuûa vaên hoïc daân gian Vieät Nam tôùi ngöôøi Myõ...” Hieän taïi Martha Thaûo ñaõ dòch xong gaàn 500 baøi ca dao Vieät Nam. Tuyeån taäp ca dao baèng tieáng Anh chò döï ñònh xuaát baûn ôû Myõ vôùi 1.000 baøi. Martha Thaûo cho bieát, coâ coøn caàn nhieàu thôøi gian ñeå söu taàm vaø nghieân cöùu cuõng nhö chænh söûa nhöõng baøi ca dao ñaõ dòch. Coâ noùi: “Ca dao Vieät Nam raát khoù dòch, chaúng haïn: Öôùc gì daûi yeám em daøi/ Ñeå em buoäc laáy nhöõng hai anh chaøng, hay Anh nhö caây goã xoan ñaøo/ Em nhö caâu ñoái, daùn vaøo neân chaêng?/ Em nhö caây kieång treân chuøa/ Anh nhö con böôùm ñaäu nhôø neân chaêng? Thaät khoù coù theå loät taû heát yù nghóa cuõng nhö dieãn ñaït khi dòch ra tieáng Anh sao cho coù

chaát thô, chaát nhaïc. Nhieàu caâu neáu dòch nguyeân xi thì khoâng coù nghóa, neân phaûi dòch daøi hoaëc phaûi theâm raát nhieàu chuù thích may ra ngöôøi ñoïc môùi hieåu heát ñöôïc”. Martha Thaûo thoå loä: “Toâi cuõng ñaõ thöû dòch thô Hoà Xuaân Höông maáy baøi. Toâi thích thô baø töø khi ñoïc cuoán Thô Hoà Xuaân Höông baèng tieáng Anh cuûa dòch giaû Myõ John Balaban”. Martha Thaûo coøn coù keá hoaïch: “Toâi döï ñònh seõ vieát truyeän tranh daønh cho thieáu nhi baèng tieáng Anh vaø tieáng Vieät. Toâi ñaõ töøng du hoïc ôû Paris ñeå nghieân cöùu veà moät heä thoáng giaùo duïc treû em baèng hai ngoân ngöõ “. Ngoaøi ra, Martha Thaûo thænh thoaûng coù dòch thô cuûa moät soá taùc giaû Vieät Nam ñaêng treân taïp chí Prospect Literary Journal, San Antonio Current. Hoûi chuyeän rieâng tö, Martha Thaûo cöôøi, noùi: “Ai cuõng hoûi toâi veà chuyeän aáy...” Chò tieát loä: “Baïn

TUESDAY, JULY 12, 2005 trai toâi laø hoïa só Ñ.A.K, ngöôøi Vieät, hôn toâi gaàn... 20 tuoåi”. Thaáy toâi ra veû ngaïc nhieân, chò lieàn noùi: “Phuï nöõ luùc naøo cuõng thích yeâu moät anh chaøng coù nhieàu kinh nghieäm trong cuoäc soáng hôn mình vaø... bieát chìu mình nöõa. Ngoaøi anh aáy, raát may laø toâi cuõng thaáy hôïp vôùi caùc baïn cuûa anh aáy, vaø cuõng yeâu quyù hai ñöùa con raát deã thöông cuûa anh aáy... Chuùng toâi luoân toân troïng vaø uûng hoä ngheà nghieäp cuûa nhau. Coù theå noùi, toâi môùi baét ñaàu tin ñeán “caùi duyeân” töø khi gaëp anh K.”. Chò cöôøi raát töôi, roài tieáp lôøi: “Toâi coù theå noùi moät chuùt kinh nghieäm cuûa toâi nhö theá naøy, yeâu ñaøn oâng Vieät Nam raát deã, nhöng laáy ñaøn oâng Vieät Nam thì raát khoù. Ñaøn oâng laáy vôï coøn caàn ñöôïc söï uûng hoä cuûa gia ñình nöõa, maëc duø toâi bieát raát nhieàu phuï huynh coù coâ con daâu laø ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø hoï raát quyù. Nhöng laáy moät coâ gaùi nöôùc ngoaøi thì khoù maø coù moät coâ con daâu chieàu ñöôïc loøng caû oâng boá laãn baø meï laém, hoï laøm sao coù theå ñi chôï, laøm coâng vieäc noäi trôï

toát baèng coâ gaùi Vieät...” Thuù thöïc, nghe Martha Thaûo taâm söï baèng tieáng Vieät khoù ai tin ñoù laø moät coâ gaùi Myõ. Töøng lôøi noùi cuûa Martha Thaûo vöøa troøn vaønh roõ chöõ, khoâng heà lô lôù, vöøa töï nhieân, hôn heát chò am hieåu ñôøi soáng, phong tuïc Vieät Nam... moät caùch saâu saéc, töôøng taän. “ÔÛ ñaâu, vôùi ai, toâi cuõng khaùt khao tìm nhöõng kinh nghieäm môùi”. Martha Thaûo boäc baïch: “Nhaø vaên Myõ noåi tieáng Tobias Wolff, ñaõ töøng sang Vieät Nam trong chieán tranh roài coù baøi vieát veà nhöõng noãi ñau khoå vaø sai laàm cuûa mình hoài aáy. OÂng ñaõ giaûi thích taïi sao oâng laïi ñi lính luùc chæ môùi vöøa 18 tuoåi, ñoù laø vì kinh nghieäm laø quaû laéc trong chuoâng, laø tieàn trong ngaân haøng. Caâu ñaáy raát ñuùng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm thô nhö toâi: ñi ñaâu, laøm gì, gaëp chuyeän vui hay buoàn... ñeàu laø nhöõng kinh nghieäm ñöôïc tích luõy, hay noùi noâm na ñoù laø boät laâu daàn tích laïi ñeå goät neân hoà”.

Xoùm caùi bang... Nhöõng cuoäc ñôøi khoâng beán ñaäu Tieáp trang A7

Moãi buoåi saùng oâng phaûi thöùc daäy luùc 5 giôø ñaïp xe vaøi chuïc caây soá ñeå mua ve chai, pheá lieäu. Toâi hoûi oâng sao khoâng mua gaàn gaàn trong thaønh phoá, oâng cho bieát: “Caùi xoùm Caùi Bang naøy chæ laøm 2 ngheà chính laø löôïm boïc vaø mua ve chai, toâi phaûi ñi xa thì môùi coù ñoà maø mua, gaàn gaàn trong thaønh phoá naøy thì quaù nhieàu ngöôøi mua roài. Ñaïp xe caû ngaøy coù khi khoâng mua ñöôïc moùn gì phaûi löôïm boïc kieám theâm chuùt ít. Cöïc khoå nhö vaäy maø moãi ngaøy chæ lôøi ñöôïc 20,000 ñoàng ñeán 30,000 ñoàng (khoaûng 2 ñoâ la). Tröôùc khi ñeán ñaây toâi cuõng ñaõ tìm hieåu sô löôïc veà ñôøi soáng cuûa baø con xoùm Caùi Bang nhöng toâi khoâng ngôø raèng coù nhöõng caûnh ñôøi khoå nhö vaäy. Caïnh choøi cuûa oâng Khanh coøn 3 caùi choøi töông töï, taát caû

ñeàu oïp eïp taïm bôï, khoâng ñieän nöôùc, aåm thaáp, ñöùng choã naøo cuõng thaáy boïc niloâng ñöôïc phôi ñaày khoâng coøn moät choã troáng. OÂng Khanh cho bieát: - Caûnh nhaø toâi baây giôø quaù khoå roài coâ aø! Vôï thì bò beänh nhö vaäy maø khoâng tieàn ñi chöõa trò, caàm cöï qua ngaøy, thaèng con saép ñeán tuoåi ñi hoïc nhöng khoâng coù hoä khaåu ôû ñaây neân toâi cuõng raàu qua! Toâi ñònh naêm sau veà Ñoàng Thaùp vì chuû ñaát ôû ñaây ngöôøi ta cuõng saép ñuoåi. Böôùc ra khoûi xoùm nhaø choøi khoaûng vaøi böôùc oâng Khanh chæ veà phía maáy caùi muøng giaêng treân haønh lang daõy phoá. OÂng Khanh cho bieát: - Toäi nghieäp! Hoï khoâng coù choã ñeå che choøi vì hoï ñeán ñaây sau chuùng toâi. Thaùng naøy trôøi möa daàm suoát ñeâm, giaêng caùi muøng nhö theá chöù coù nguû ngheâ gì ñöôïc ñaâu vì gioù luøa, möa taït. Naèm ngaû löng ñeå saùng thöùc daäy sôùm ñi löôïm boïc! Khi naøo loâ nhaø naøy xaây xong khoâng bieát hoï seõ ôû ñaâu, ñi ñaâu?! OÂng ñaõ daét toâi ñi thaêm nhöõng chieác ghe ñang neo döôùi chaân beán chôï Caùi Kheá. Sau moät ngaøy möa taàm taõ, muøi sình, muøi tanh hoâi cuûa caù, cuûa rau quaû thoái, xoâng leân noàng naëc, theá maø hôn chuïc chieác ghe vaø hôn maáy chuïc con ngöôøi ñang hít vaøo thôû ra töø maáy chuïc naêm nay. AÙnh ñeøn daàu leo leùt khoâng ñuû saùng ñeå toâi nhìn thaáy gì, chæ daïng daïng nhöõng con ngöôøi ñang naèm saép lôùp nhö caù moài. Laâu laâu nhöõng chieác ca-noâ cuûa nhaø nghæ-nhaø haøng Ñoaøn

30 (thuoäc Quaân Khu 9) laïi uø uø ôû beán ñoái dieän laøm chieác ghe chao ñaûo theo töøng löôïn soùng. Tieáng ca-noâ vöøa taét maùy thì moät ngöôøi ñaøn oâng ôû traàn maëc quaàn ñuøi chui töø trong chieác ghe vaêng moät caâu chöûi theà roài chui laïi vaøo ghe. OÂng Khanh noùi vôùi toâi: - Nguû ngheâ gì ñöôïc, laâu laâu thì ca-noâ roà maùy roài theâm tieáng nhaïc aàm aàm ñeán khuya! Nhaø haøng vaø nhaø nghæ Ñoaøn 30 naèm caëp bôø soâng ñoái dieän, nôi ñaây luoân taáp naäp khaùch môøi beân quaân ñoäi. Theo lôøi cuûa oâng Khanh thì giôø naøy ai cuõng ñaõ meät moûi raõ rôøi sau moät ngaøy daàm möa ñi löôïm boïc, ve chai vaø aên xin. Raïch Caùi Kheá thuoäc phöôøng Caùi Kheá, quaän Ninh Kieàu, laø nôi taäp trung hôn 30 hoä soáng taïm bôï treân ghe. Ngaøy 30 Thaùng Tö vöøa qua, uûy ban quaän coù quyeát ñònh di chuyeån nhöõng gia ñình naøy ñeán khu vöïc khaùc ñeå traû laïi veû myõ quan ñoâ thò cho thaønh phoá. Trong hôn 30 hoä treân thì coù khoaûng 20 hoä laø ngöôøi “Baéc 54”, nhöõng hoä naøy ñaõ coù hoä khaåu vaø ñôøi soáng khaù dö giaû, saép tôùi hoï seõ ñöôïc “leân bôø”, moãi gia ñình seõ ñöôïc baùn traû goùp neàn nhaø taïi khu daân cö Buùng Xaùng. Theo lôøi cuûa nhöõng ngöôøi daân ôû ñaây thì nhöõng gia ñình naøy raát khaù giaû, vì hoï caém saøo ôû ñaây maáy chuïc naêm. Hoï laøm ngheà caøo caù treân soâng Haäu, con caùi ñöôïc hoïc haønh vaø coù nhaø treân bôø heát roài. Nhöõng ngöôøi chuû ghe ôû xoùm Caùi Bang cho bieát, moät

phaàn vì hoï khoâng coù hoä khaåu ôû ñòa phöông naøy vì hoï troâi daït töø nhöõng nôi khaùc ñeán. Nôi naøo soáng ñöôïc thì hoï caém saøo. Hieän nay vaãn coøn hôn möôøi maáy ghe vaãn caém saøo gaàn caàu Xoâ Vieát Ngheä Tónh (ñang xaây döïng). Chò Leâ Thò Tho, 34 tuoåi, choàng ñi löôïm boïc, chò coøn moät ñöùa con gaùi ñi xin tieàn, chò vaø choàng ñang giaët boïc niloâng döôùi meù soâng, chò vöøa voø voø caùi boïc vöøa noùi: - Ngheøo quaù coâ ôi! Gia ñình toâi cuõng muoán leân bôø soáng laém nhöng khoâng coù tieàn, khoâng coù hoä khaåu ôû ñaây neân khoù maø mua ñaát ôû khu daân cö. Queâ toâi ôû treân Chaâu Ñoác, queâ choàng thì ôû Taân Chaâu, khoå quaù neân xuoáng ñaây hôn 2 naêm. Ghe toâi luùc tröôùc ñaäu ôû gaàn caàu Caùi Kheá qua ñôït 30 Thaùng Tö vöøa qua, ngöôøi ta (chính quyeàn ñòa phöông) ñuoåi khoâng cho ñaäu ghe treân raïch naøy nöõa vì laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc vaø laøm maát veû myõ quan...! Chaéc laø... thaùng sau vôï choàng toâi phaûi choáng saøo ñi choã khaùc thoâi! Chò noùi tieáp: - Moãi ngaøy choàng toâi ñi mua ve chai vaø löôïm boïc, ñöùa con gaùi 10 tuoåi thì ñi xin tieàn, coøn toâi ôû nhaø giöõ ghe, giaët vaø phôi boïc, naáu côm cho hai cha con noù ñi laøm veà aên! Toäi nghieäp ñöùa con gaùi tui noù 10 tuoåi roài maø chöa ñöôïc ñi hoïc. Ngheøo quaù coâ ôi! Khoâng coù hoä khaåu neân khoâng laøm ñöôïc gì! Ñaõ hôn 9 giôø toái. Toâi luûi thuûi ra veà. Thôøi gian nhö ì aïch troâi nôi ñaây - xoùm Caùi Bang. Thu Hieàn

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

DAT

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

Nhaân Ngaøy 30-4 LS NGUYEÃN XUAÂN PHÖÔÙC

1.

Töø 1802 ñeán 1975 lòch söû Vieät Nam chöùng kieán hai laàn thoáng nhaát sau moät thôøi kyø phaân lieät ñaãm maùu. Naêm 1802 Nguyeãn AÙnh dieät ñöôïc nhaø Taây Sôn, leân ngoâi laáy hieäu laø Gia Long vaø choïn Phuù Xuaân laøm kinh ñoâ. Ñeán ñôøi Minh Maïng coá ñoâ Thaêng Long ñöôïc ñoåi thaønh Haø Noäi. Naêm 1975 Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam chieám ñöôïc Saøi Goøn, thoáng nhaát hai mieàn Nam Baéc sau hôn 20 naêm chia caét vaø chieán tranh. Saøi Goøn bò ñoåi teân “Thaønh Phoá Hoà chí Minh.” Hai laàn thoáng nhaát caùch nhau gaàn 200 naêm. Nhöng quaù trình thoáng nhaát vaø söï choïn löïa con ñöôøng phaùt trieån ñaát nöôùc cuûa hai trieàu ñaïi coù moät soá ñieåm töông ñoàng. Söï sai laàm trong vieäc choïn löïa con ñöôøng phaùt trieån ñaát nöôùc ôû caû hai thôøi ñaïi ñaõ ñaùnh maát cô hoäi phuïc höng toå quoác, laøm tieâu taùn noäi löïc daân toäc, daãn ñöa ñaát nöôùc ñeán giai ñoaïn suy vong.

2.

Khi Nguyeãn AÙnh phaùt ñoäng chieán tranh choáng laïi nhaø Taây Sôn, ngaøi ñaõ döïa vaøo hai theá löïc ôû nöôùc ngoaøi. Ñoù laø löïc löôïng cuûa ngöôøi Taây Phöông vaø löïc löôïng ngöôøi Trung Hoa. Ñöùng ñaàu löïc löôïng Taây Phöông

phoø Nguyeãn AÙnh laø ñöùc Giaùm Muïc Baù Ña Loäc Nguyeãn AÙnh gaëp giaùm muïc Baù Ña Loäc khi ngaøi boân taåu ôû Voïng Caùc, kinh ñoâ cuûa Xieâm La, töùc Thaùi Lan. Töø ñoù, moái quan heä cuûa hai ngöôøi trôû neân maät thieát. Ñeå vaän ñoäng söï trôï giuùp cuûa Phaùp quoác, Nguyeãn AÙnh ñaõ giao hoaøng töû Caûnh luùc môùi leân boán cho Giaùm Muïc Baù Ña Loäc. Ñoàng thôøi Giaùm Muïc coù toaøn quyeàn kyù hieäp ñònh vôùi hoaøng ñeá Phaùp ñeå giuùp cho Nguyeãn AÙnh ñaùnh nhaø Taây Sôn. Sau ñoù oâng trôû veà Phaùp ñeå vaän ñoäng vieän trôï cho Nguyeãn AÙnh. Ngaøi ñaõ thay maët Nguyeãn AÙnh kyù hieäp öôùc 1787 duøng caùc ñaûo Coân Sôn vaø caùc ñaûo ngoaøi khôi Ñaø Naüng ñeå ñoåi laáy vieän trôï quaân söï. Nhöng vieäc thi haønh hieäp Bieám hoïa VAL phaûn aûnh yù kieán taùc giaû, Moïi goùp yù xin lieân laïc VALcartoon@hotmail.com öôùc 1787 vôùi Phaùp thaát baïi. Sau ñoù Giaùm Muïc Baù Ña Loäc ñaõ boû tieàn tuùi cuõng nhö vaän ñoäng taøi chaùnh rieâng ñeå mua khí giôùi vaø ñöa só quan Phaùp veà huaán luyeän cho Nguyeãn AÙnh. Nhöõng ngöôøi Phaùp giuùp cho Nguyeãn AÙnh sau naày ñeàu ñöôïc tham döï trieàu chính cuûa vua Gia Long khi ngaøi leân ngoâi. Trong nhöõng ngöôøi chòu aûnh höôûng Taây Phöông trong trieàu ñình Trích talawas Gia Long, quan troïng nhaát laø Toâ Anh thöïc hieän Hoaøng töû Caûnh, Taû Quaân Leâ Vaên Duyeät, Tieàn Quaân Nguyeãn Thaønh. Vaán ñeà tham nhuõng gaàn ñaây ñang trôû thaønh taâm ñieåm cuûa nhieàu dieãn ñaøn quoác teá cuõng nhö caùc chöông trình nghò söï toaøn

Chuùng toâi vaãn chöa bieát coù theå hôïp taùc vôùi ai ôû Vieät Nam

Tieáp trang A13 caàu vaø cuûa nhieàu quoác gia. Ngaøy 9 thaùng 12 naêm 2003 laø ngaøy ra ñôøi Coâng öôùc Quoác teá veà Choáng Tham nhuõng cuûa Lieân hieäp quoác. Ngaøy 9 thaùng 12 cuõng ñaõ ñöôïc Lieân hieäp quoác tuyeân boá laø Ngaøy Theá giôùi Choáng Tham nhuõng. Taïi Vieät Nam, vaán ñeà tham nhuõng hieän cuõng ñang ñöôïc thaûo luaän soâi noåi trong caùc phieân hoïp quoác hoäi vaø thu huùt nhieàu söï Phaät lòch 2549 chuù yù cuûa ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp xaõ hoäi. Coù leõ khoâng ai coù theå phuû nhaän raèng tham nhuõng ñaõ vaø ñang laø quoác naïn, ñe doïa nghieâm troïng söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa Vieät Nam. Baùo caùo phaùt trieån Vieät Nam naêm 2005 cuûa Ngaân haøng Theá giôùi daønh Soá 05/VHÑ/VT haún moät chöông veà vaán ñeà naøy. Tham nhuõng cuõng laø moät trong nhöõng noäi dung chính cuûa Hoäi nghò thöôøng nieân nhoùm tö vaán caùc nhaø taøi trôï, toå chöùc taïi Haø Noäi ngaøy muøng 1 muøng 2 thaùng 12 naêm nay. naêm 2004 Vieät Nam bò xeáp haïng ñöùng thöù 102 trong soá 146 nöôùc treân theá giôùi trong chæ soá quan saùt tham nhuõng cuûa toå Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Trong chöùc Transparency International (toå chöùc Minh baïch Quoác teá). Ñaây laø toå chöùc phi chính phuû ñaàu tieân treân theá giôùi laáy vieäc choáng tham nhuõng laøm toân chæ hoaït ñoäng cuûa mình vaø ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc naâng cao nhaän thöùc veà tham nhuõng Thoáng Nhaát veà baûn “Quan ñieåm cuûa Lieân Hieäp Quoác” treân toaøn caàu. Toå chöùc naøy ñaët truï sôû chính taïi Berlin, thuû ñoâ nöôùc Ñöùc, vaø coù chi nhaùnh hoaït ñoäng taïi 85 nöôùc treân theá giôùi. Toá caùo tình traïng baét bôù vaø giam caàm traùi pheùp haøng giaùo (Transparency International, Alt Schonhausen Str. 44, 10119 Berlin, www.transparency.de) phaåm laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Ñeå tìm hieåu veà vaán ñeà tham nhuõng vaø choáng tham nhuõng taïi Vieät Nam, coäng taùc vieân Toâ Anh cuûa ban Vieät ngöõ ñaøi phaùt thanh RBB Multikulti ôû Berlin (www.multikulti.de) ñaõ phoûng vaán baø Lisa Prevenslik-Takeda, phuï traùch khu vöïc chaâu AÙ-Thaùi Trong böùc thoâng ñieäp thu baêng göûi ñeán khoùa hoïp thöôøng nieân laàn thöù Bình Döông cuûa toå chöùc Minh baïch Quoác teá. (Baøi phoûng vaán naøy ñaõ phaùt thanh vaøo ngaøy 09.12.2004)

Tuyeân boá cuûa Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä,

61 cuûa UÛy hoäi Nhaân quyeàn LHQ dieãn ra ôû Ñieän Quoác lieân, Geneøve, ñaàu thaùng 4.2005, vaø ñaõ ñöôïc phaùt ra taïi ñaây, toâi coù noùi raèng: “Treân 25 naêm qua, Ñöùc Taêng thoáng Thích Huyeàn Quang vaø toâi bò tuø ñaøy, chæ vì leân tieáng ñoøi hoûi nhaân quyeàn cho nhaân daân Vieät Nam. Vaøo luùc thu aâm lôøi phaùt bieåu naøy, toâi vaãn coøn soáng trong tình traïng quaûn cheá taïi Thanh Minh Thieàn vieän ôû Saigon. Coâng an canh gaùc toâi suoát ngaøy ñeâm. Ñöôøng daây ñieän thoaïi cuûa toâi bò caét, moïi lieân laïc bò theo doõi, quyeàn töï do ñi laïi bò caám ñoaùn”. Qua thoâng ñieäp göûi LHQ, toâi cuõng nhaän xeùt theâm raèng: “Nhaân quyeàn laø quyeàn daønh cho moïi ngöôøi ñöôïc soáng trong töï do, ñöôïc toân troïng nhö nhöõng thaønh vieân trong xaõ hoäi. Nhöng ôû Vieät Nam ngaøy nay chuùng toâi khoâng coù töï do. Chuùng toâi bò tuø ñaøy ngay treân queâ höông cuûa mình, chuùng toâi bò tuø ñaøy ngay trong chuøa vieän, trong nhaø cöûa cuûa chính mình. Chuùng toâi laø tuø nhaân cuûa moät cheá ñoä coù toaøn quyeàn quyeát ñònh ai ñöôïc aên noùi, ai phaûi im laëng, ai ñöôïc töï do, ai bò baét giam. Chuùng toâi laø tuø nhaân cuûa moät cheá ñoä, maø duø chieán tranh ñaõ chaám döùt töø 30 naêm qua, nhöng cheá ñoä aáy vaãn tieáp tuïc cuoäc chieán choáng laïi nhaân daân cuûa mình, ngaên caám khoâng cho toaøn daân höôûng caùc nhaân quyeàn cô baûn”. Ñaàu naêm nay, ngaøy 21.2.2005, Ñöùc Ñeä töù Taêng thoáng Thích Huyeàn Quang vieát böùc Thö ngoû göûi caùc oâng Noâng Ñöùc Maïnh, Toång Bí thö Ñaûng, Chuû tòch nöôùc Traàn Ñöùc Löông, Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi, vaø Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Vaên An, veà vieäc caám chö Taêng ñi laïi chuùc Teát vaø vieäc quaûn cheá chuùng toâi baèng khaåu leänh. Ñöùc Taêng thoáng vieát nhö sau: “Keå töø ngaøy toâi ra Haø Noäi chöõa beänh, nhaân ñoù ñöôïc Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi tieáp kieán vaøo ngaøy 2.4.2003, thaám thoaùt ñaõ gaàn hai naêm qua.

Toâ Anh (TA): Tröôùc tieân, xin baø cho bieát, taïi sao toå chöùc Minh baïch Quoác teá laïi ñaët truï sôû chính ôû Berlin, thuû ñoâ nöôùc Ñöùc? Lisa Prevenslik-Takeda (LPT): Taïi sao laïi khoâng chöù... (cöôøi)! Noù coù theå ôû baát cöù ñaâu. Nhöng thöïc ra ngöôøi saùng laäp toå chöùc naøy töø 11 naêm tröôùc laø oâng Peter Eigen. Hoài ñoù oâng aáy soáng ôû Berlin vaø yù töôûng thaønh laäp ñöôïc nung naáu trong beáp nhaø oâng aáy, nôi oâng aáy cuøng vôùi caùc ñoàng nghieäp cuûa mình thaûo luaän veà caùch thöùc xaây döïng moät toå chöùc nhö theá naøy. Vaø vaäy töï nhieân laø toå chöùc Minh baïch Quoác teá ñöôïc ra ñôøi ôû Berlin. OÂng aáy laø ngöôøi Ñöùc Tröôùc ñaây oâng aáy laøm vieäc cho Ngaân haøng Theá giôùi, sau ñoù khoâng laøm nöõa vì khoâng thoûa maõn vôùi caùch thöùc giaûi quyeát vaán ñeà tham nhuõng cuûa Ngaân haøng Theá giôùi. Hoài ñoù hoï haàu nhö Tieáp trang A12 chaúng coi tham nhuõng laø moät vaán

ñeà quan troïng. Ñieàu naøy baây giôø ñaõ thay ñoåi nhieàu. Song hoài ñoù oâng Eigen thaáy caàn thieát phaûi ñöông ñaàu vôùi vaán ñeà naøy moät caùch thích ñaùng vaø 10 naêm qua toå chöùc naøy ñaõ lôùn maïnh vaø cho thaáy söï caàn thieát phaûi coù moät cô quan giaùm saùt vaø choáng tham nhuõng. TA: Thöa baø, Ngaøy Theá giôùi Choáng Tham nhuõng ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 9.12 naêm nay. Lieân hieäp quoác cuõng nhö Ngaân haøng Theá giôùi ñeàu leân tieáng caûnh baùo veà nguy cô tham nhuõng. Vì sao tham nhuõng laïi ñöôïc chuù yù nhieàu ñeán theá? LPT: Tham nhuõng hieån nhieân laø moät vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi haøng ñaàu cuûa nhieàu nöôùc. Noù laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính kìm haõm söï phaùt trieån, laø lyù do taïi sao caùc nöôùc naøy coøn phaûi vaät loän vôùi ngheøo ñoùi. Tham nhuõng gaây taùc haïi vôùi doanh nghieäp, vôùi nhaø nöôùc, vaø taát

nhieân laø ñoái vôùi ngöôøi daân. Noù laø moät söï vi phaïm nhaân quyeàn bôûi vì nhöõng ngöôøi ngheøo phaûi hoái loä thì môùi coù ñöôïc nhöõng dòch vuï xaõ hoäi voán laø nhöõng quyeàn con ngöôøi raát cô baûn. Tham nhuõng laøm naûn loøng doanh nghieäp vì hoï phaûi hoái loä ñeå coù ñöôïc hôïp ñoàng hay thaønh coâng trong moät moâi tröôøng kinh doanh nhaát ñònh. Tham nhuõng laøm aûnh höôûng tôùi chaát löôïng cuûa heä thoáng chính phuû, vì soá tieàn bò tham nhuõng leõ ra coù theå ñaàu tö theâm vaøo giaùo duïc hay heä thoáng phaùp lyù. Xöa nay ngöôøi ta thöôøng ñònh nghóa tham nhuõng baèng vieäc hoái loä caùc quan chöùc nhaø nöôùc hay chính trò gia. Theo caùch ñònh nghóa cuûa chuùng toâi thì tham nhuõng laø vieäc laïm duïng quyeàn löïc ñeå phuïc vuï vaøo muïc ñích caù nhaân. Nhö theá tham nhuõng coù nghóa roäng hôn vaø bao goàm caû khu vöïc tö nhaân. Ta coù theå thaáy nhieàu ngöôøi Tieáp trang A12


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Chuùng toâi vaãn chöa bieát coù theå hôïp taùc vôùi ai ôû Vieät Nam Tieáp trang A11

tham gia vaøo maïng löôùi tham nhuõng vaø laøm cho nhieàu ngöôøi khaùc bò thieät haïi. Soá tieàn bò laïm duïng maø leõ ra coù theå söû duïng vaøo caùc hoaït ñoäng taïo ra cuûa caûi cho xaõ hoäi trong caû khu vöïc nhaø nöôùc, tö nhaân vaø xaõ hoäi daân söï laø voâ cuøng lôùn. Ngaân haøng theá giôùi öôùc tính con soá naøy vaøo khoaûng 1 ngaøn tæ ñoâ la Myõ. Ñoù laø moät con soá khoång loà. TA: Trong chæ soá quan saùt tham nhuõng naêm nay cuûa toå chöùc Minh baïch Quoác teá, Vieät Nam chæ ñöôïc 2,6 ñieåm, theå hieän möùc ñoä tham nhuõng coøn lan traøn. Vaäy toå chöùc Minh baïch Quoác teá ñaõ söû duïng cô sôû naøo ñeå ñi ñeán keát luaän nhö vaäy? LPT: Veà chæ soá quan saùt tham nhuõng, thöïc ra khoâng phaûi chuùng toâi cho ñieåm maø noù laø moät chæ soá döïa treân caùc khaûo saùt do caùc toå chöùc khaùc nhau tieán haønh. Chuùng toâi söû duïng tôùi 18 khaûo saùt khaùc nhau ñeå xaùc laäp thoâng tin veà tham nhuõng ôû caùc nöôùc vaø ít nhaát phaûi coù 3 khaûo saùt cho moãi nöôùc.

Vôùi 2,6 ñieåm Vieät Nam naèm ôû vò trí thöù 102 trong 146 nöôùc treân theá giôùi, vaø bôûi vì 11 khaûo saùt khaùc nhau ñöôïc söû duïng cho Vieät Nam, neân coù theå khaù tin töôûng vaøo söï chính xaùc cuûa chæ soá naøy, caøng coù nhieàu khaûo saùt thì möùc ñoä chính xaùc caøng cao. Theo 11 khaûo saùt naøy thì chæ soá cuûa Vieät Nam naèm giöõa 2.3 vaø 2.9. Tuy nhieân moät ñieåm caàn löu yù laø chæ soá naøy chuû yeáu söû duïng nhöõng khaûo saùt höôùng vaøo khu vöïc tö nhaân tìm hieåu möùc ñoä aûnh höôûng cuûa tham nhuõng tôùi caùc doanh nghieäp. Caâu hoûi khaûo saùt ñaët ra vôùi caùc doanh nghieäp laø khaû naêng ñeå hoï phaûi hoái loä ñeå coù ñöôïc moät hôïp ñoàng naèm ôû möùc naøo? Vaø khoaûn tieàn hoái loä laø bao nhieâu? Chæ soá naøy laø moät coâng cuï höõu hieäu giuùp caùc doanh nghieäp quyeát ñònh veà vieäc mình coù ñaàu tö vaøo moät nöôùc naøo ñoù khoâng. Nhieàu chính phuû raát quan taâm tôùi chæ soá naøy, bôûi noù coù theå aûnh höôûng tôùi löôïng ñaàu tö tröïc tieáp vaøo nöôùc hoï. Toâi cuõng khoâng chaéc laém veà quan ñieåm cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc, song vôùi caùc

Tuyeân boá cuûa Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä veà baûn “Quan ñieåm cuûa Lieân Hieäp Quoác” Tieáp trang A11

Cuoäc gaëp gôõ hy höõu aáy ñaõ ñem laïi nhieàu haân hoan, hy voïng cho ñoàng baøo Phaät giaùo trong vaø ngoaøi nöôùc noùi chung, caùc chính giôùi vaø baèng höõu quoác teá noùi rieâng. Haân hoan laø vì chöa heà xaåy ra treân baát cöù quoác gia naøo söï kieän moät vò Thuû töôùng tieáp moät tuø nhaân toân giaùo nhö baûn thaân toâi vaøo thôøi ñieåm aáy cuõng nhö baây giôø. Hy voïng laø vì bao nhieâu naêm daøi ñen toái troâng ñôïi, ai ai cuõng töôûng raèng sau cuoäc gaëp gôõ naøy, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc Vieät Nam seõ thay ñoåi chính saùch ñaøn aùp vaø phaân bieät ñoái xöû vôùi Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát. Baûn thaân toâi cuõng ñaõ haân hoan vaø hy voïng nhö theá. Ñaëc bieät ñaùp caùc lôøi toâi thaéc maéc vì sao Giaùo hoäi chuùng toâi bò ñaøn aùp vaø phaân bieät ñoái xöû suoát gaàn 30 naêm qua, thì Thuû töôùng taâm tình raèng: “Buoåi ñaàu coù thieáu soùt, coù nhieàu sai traùi, nay moïi söï seõ phaûi thaùo gôõ vaø ñieàu chænh daàn. Xin Hoøa thöôïng töø bi, hoan hyû”. Cho neân luùc aáy, toâi toû veû saün saøng hæ xaû nhöõng chuyeän ñaõ qua. “Song söï kieän xaåy ra saùu thaùng sau ñoù, ñaëc bieät laø vieäc chaän xe roài baét bôù chuùng toâi taïi Bình Ñònh vaø Löông Sôn trong hai ngaøy 8 vaø 9.10.2003, laøm cho toâi töø ngôø vöïc ñi ñeán thaát voïng veà moät chính saùch baát bình ñaúng toân giaùo baát di baát dòch cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ñoái vôùi Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát vaø ñoái vôùi rieâng baûn thaân toâi töø thôøi Khaùng chieán choáng Phaùp ôû Lieân khu 5, vaø nay döôùi cheá ñoä Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa. “Cuoái naêm ngoaùi toâi bò beänh naëng, Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä vaø chö Taêng ôû Saigon muoán ra thaêm beänh toâi ôû nhaø thöông, nhöng ñaõ bò coâng an chaän xe khoâng cho ñi Nay, Teát laø ngaøy vui sum hieäp cuûa moïi gia ñình vaø cuûa toaøn daân, laø ngaøy thaêm vieáng chuùc Xuaân sau moät naêm vaát vaû laøm aên, hay xa caùch vì sinh keá phaûi tha phöông kieám soáng. Nhöng naêm nay, toâi raát buoàn phieàn khi nghe tin Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, Hoøa thöôïng Thích Ñöùc Chôn, thaønh vieân Hoäi ñoàng Tröôûng laõo Vieän Taêng thoáng, Thöôïng toïa Thích Vieân Ñònh, Phoù Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, cuøng chö Taêng ôû Saigon döï tính ra Tu vieän Nguyeân Thieàu ôû Bình Ñònh thaêm vieáng toâi maáy ngaøy ñaàu Xuaân, nhöng moät laàn nöõa, laïi bò ngaên caám. Caùc cô quan coâng quyeàn taïi caùc quaän Bình Thaïnh, Goø Vaáp, Phuù Nhuaän, Thuû Ñöùc, v.v... ñaõ ñeán caùc chuøa lieân heä yeâu caàu chö Taêng khoâng ñöôïc ra Bình Ñònh chuùc Xuaân, vôùi lyù do mô hoà laø “tình hình coøn khoù khaên, khoâng oån ñònh” khoâng neân ñi, hoaëc noùi lôøi voâ lyù laø “Coù keû xaáu lôïi duïng, toå chöùc chuyeán ñi ra Bình Ñònh thaêm Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang ñeå gaây roái. Coù ai toå chöùc ñi thì ñöøng coù ñi, vì Nhaø nöôùc khoâng cho ñi!” Nhieàu ngaøy qua coøn caét ñöôøng daây ñieän thoaïi cuûa Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä. (... “Nhaân ñaây, toâi cuõng xin Ñaûng vaø Nhaø nöôùc minh baïch hoùa tröôøng hôïp quaûn cheá toâi vaø Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä baèng khaåu leänh keå töø vuï baét bôù tuøy tieän chuùng toâi ngaøy 9.10.2003 taïi Löông Sôn gaàn thaønh phoá Nhatrang. Toâi coù

doanh nghieäp nöôùc ngoaøi thì Vieät Nam ñöôïc coi laø moät moâi tröôøng kinh doanh coù tham nhuõng khaù phoå bieán. TA: Vì sao tham nhuõng laïi phoå bieán ôû Vieät Nam? LPT: Khoù maø coù theå söû duïng giaûi thích ôû moät neàn kinh teá naøy ñeå aùp duïng cho moät neàn kinh teá khaùc. Toâi coù theå neâu leân moät soá lyù do maø caùc baùo caùo vaø nghieân cöùu veà Vieät Nam ñaõ ñöa ra. Moät soá ngöôøi cho raèng söï chuyeån ñoåi nhanh choùng ôû Vieät Nam taïo ra nhieàu cô hoäi tham nhuõng vaø Vieät Nam khoâng ñöôïc chuaån bò tröôùc ñeå coù theå ñöông ñaàu vôùi noù kòp thôøi, khi neàn kinh teá ñöôïc môû cöûa vôùi nhöõng quy taéc môùi vaø moïi ngöôøi ñeàu muoán kieám lôïi, keå caû caùc quan chöùc nhaø nöôùc vaø caùc doanh nhaân. Ngoaøi ra, Vieät Nam coøn coù nhöõng vaán ñeà cuï theå lieân quan tôùi tham nhuõng, ví duï veà chuyeän minh baïch coâng khai. ÔÛ Vieät Nam, caùc vaán ñeà ngaân saùch thöôøng raát khoâng minh baïch, ít ra ñoù laø nhaän xeùt töø beân ngoaøi ñoái vôùi nhöõng gì ñang xaûy ra ôû nöôùc caùc baïn. Ñoù cuõng laø moät nguoàn goác laøm tham nhuõng saûn sinh, bôûi vì neáu baïn ôû trong moät vò trí coâng maø baïn

TUESDAY, JULY 12, 2005

khoâng bò yeâu caàu phaûi coâng khai ngaân saùch thì baïn coù theå cho noù chaïy voøng quanh, söû duïng noù cho lôïi ích cuûa rieâng baïn. Vaø taát nhieân coù nhöõng vaán ñeà trong caùch thöùc toå chöùc heä thoáng cuûa Vieät Nam, caùch thöùc phaân boá quyeàn haïn vaø quyeàn quyeát ñònh. Vieäc nhöõng ngöôøi phuï traùch vieäc kieåm soaùt vaø phaân boå ngaân saùch chòu traùch nhieäm nhö theá naøo vaø vôùi ai vaø lieäu coù moät cô quan ñoäc laäp giaùm saùt vieäc söû duïng ngaân saùch cuûa nhöõng ngöôøi naøy hay khoâng, döôøng nhö vaãn laø nhöõng vaán ñeà maø Vieät Nam caàn phaûi giaûi quyeát. Ngoaøi ra vieäc phanh phui nhöõng vuï vieäc tham nhuõng lôùn cuõng laøm cho ngöôøi daân caûm nhaän ñöôïc roõ hôn veà möùc ñoä tham nhuõng ôû ñaát nöôùc mình. Ñöông nhieân laø cuoái cuøng thì vaãn tuøy thuoäc vaøo quan ñieåm cuûa ngöôøi daân veà möùc ñoä tham nhuõng cuûa chính phuû nöôùc hoï vaø khaû naêng cuûa hoï trong vieäc khieán cho chính phuû cuûa mình phaûi chòu traùch nhieäm vaø giaûi trình tröôùc hoï. TA: Moät soá ngöôøi cho raèng tham nhuõng ñoâi khi cuõng coù taùc duïng, noù giuùp ngöôøi ta vöôït qua ñöôïc nhöõng söï cöùng

nghe Nhaø nöôùc tuyeân boá vôùi baùo chí quoác teá laø do toâi vaø Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä “taøng tröõ bí maät Nhaø nöôùc”. Neáu quaû thaät chuùng toâi maéc toäi naøy, thì xin tröng baèng côù vaø ñöa chuùng toâi ra toøa xeùt xöû vôùi quyeàn bieän hoä phaân minh. Chuùng toâi seõ chaáp haønh aùn leänh sau phieân xöû. Coøn nhö lyù do neâu ra khoâng ñuùng söï thaät, thì tuyeân boá chaám döùt vieäc buoäc toäi voâ caên cöù vaø traû chuùng toâi veà ñôøi soáng töï do, chöù khoâng nhö hieän taïi, töø treân moät naêm qua, chuùng toâi phaûi soáng trong caûnh quaûn cheá gaét gao nhö moät ngöôøi tuø taïi Tu vieän Nguyeân Thieàu vaø Thanh Minh Thieàn vieän. “Chieáu theo ñieàu 10 trong Boä luaät Toá tuïng Hình söï, thì “khoâng ai coù theå coi laø coù toäi vaø phaûi chòu hình phaït, khi chöa coù baûn aùn keát toäi cuûa Toøa aùn ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät”, ñieàu 71 trong cuøng boä luaät, thì “thôøi haïn taïm giam” toái ña khoâng ñöôïc quaù 12 thaùng, vaø “khi ñaõ heát thôøi taïm giam thì ngöôøi ra leänh taïm giam phaûi traû töï do cho ngöôøi bò taïm giam” Nay thôøi haïn toái ña aáy ñaõ quaù boán thaùng roài. Kính mong quyù Ngaøi laøm vieäc theo Phaùp luaät maø thi haønh caùc ñieàu neâu ra trong böùc thö hoâm nay”. Maëc duø nhöõng xaùc nhaän cuûa chính baûn thaân caùc ngöôøi laâm naïn, laø Ñöùc Taêng thoáng vaø toâi, maëc duø thöïc taïi ñaøn aùp hung haõn vaø quy moâ cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñoái vôùi Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát suoát 30 naêm qua, theá nhöng suoát bao nhieâu naêm tröôøng cho ñeán nhöõng ngaøy gaàn ñaây nhaát, lôøi tuyeân boá cuûa oâng Leâ Duõng, ngöôøi phaùt ngoân cuûa Boä Ngoaïi giao, vaãn baát di baát dòch, vaãn khaêng khaêng che giaáu söï thöïc khi baûo raèng Ñöùc Taêng thoáng Thích Huyeàn Quang vaø toâi, Thích Quaûng Ñoä, vaãn ñöôïc “hoaøn toaøn töï do haønh ñaïo taïi Tu vieän Nguyeân thieàu ôû Bình Ñònh vaø Thanh Minh Thieàn vieän ôû Saigon”. Cuøng moät luaän ñieäu doái gaït muoân ñôøi nhö theá, maø ñieån hình laø khi bò Toå Haønh ñoäng choáng baét bôù traùi pheùp cuûa LHQ vieát thö chaát vaán göûi veà Haø Noäi, thì oâng Ngoâ Quang Xuaân, Ñaïi söù Thöôøng tröïc taïi LHQ ôû Geneøve, ñöôïc chæ thò thay maët Nhaø nöôùc traû lôøi trong böùc thö ñeà ngaøy 9.12.2004 vieát raèng: “Taïi Vieät Nam, töï do toân giaùo vaø tín ngöôõng ñöôïc ghi roõ trong Hieán phaùp vaø luaät leä, cuõng nhö trong thöïc haønh Nhöõng thoâng tin veà tình traïng Thích Quaûng Ñoä hoaøn toaøn giaû taïo. Ñieàu caàn phaûi xaùc ñònh roõ, laø Thích Quaûng Ñoä vaãn tieáp tuïc soáng vaø haønh ñaïo taïi chuøa Thanh Minh, hoaøn toaøn töï do, khoâng heà bò giaùm saùt haønh chính hay giam caàm”. Coøn veà tröôøng hôïp Ñöùc Taêng thoáng Thích Huyeàn Quang thì cuõng vieát nhö theá vaø coøn daùm ngoa ngoân theâm: “Thoâng tin göûi ñeán cô quan LHQ laø giaû doái vaø phaûi ñöôïc xem nhö hoaøn toaøn giaû taïo, vì caùc thoâng tin naøy chæ nhaèm tieáp dieãn nhöõng chính kieán sai laàm vaø nhöõng hoaït ñoäng choáng laïi Nhaø nöôùc Vieät Nam”. Ñaûng vaø nhaø caàm quyeàn CHXHCNVN khoâng theå naøo thay ñoåi chính saùch nhaân quyeàn vaø toân giaùo, bao laâu vaãn duy trì söï doái gaït coâng luaän quoác noäi vaø quoác teá nhö theá Haõy traû töï do thöïc söï cho chuùng toâi tröôùc khi caát lôøi tuyeân boá nhö treân. Haõy phuïc hoài quyeàn sinh hoaït phaùp lyù cho Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát vaø caùc Giaùo hoäi Cao Ñaøi, Hoøa Haûo, Tin Laønh, v.v... tröôùc khi xaùc nhaän laø “Taïi Vieät Nam

nhaéc vaø thieáu hieäu quaû trong boä maùy haønh chính vaø vì theá thuùc ñaåy söï phaùt trieån. Maëc duø tham nhuõng lan traøn nhöng Vieät Nam vaãn ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñaùng keå veà phaùt trieån vaø giaûm ngheøo trong thaäp kyû qua. Vaäy taïi sao Vieät Nam laïi caàn phaûi choáng tham nhuõng? LPT: Coù 2 maët ñeå nhìn nhaän vaán ñeà naøy. Moät maët, ñoái vôùi nhöõng khoaûn hoái loä nho nhoû ñeå coù ñöôïc moät hôïp ñoàng hay moät lôïi ích naøo ñoù. Thoaït nhìn chuùng coù theå chaúng ñaùng laø bao, song chaéc chaén seõ tích tuï laïi vaø trôû thaønh nhöõng khoaûn tieàn raát lôùn so vôùi ngöôøi ta töôûng. Vaø nguy hieåm hôn, noù trôû thaønh moät caùi voøng luaån quaån, khi noù ñaõ trôû thaønh thoâng leä thì vieäc ngöôøi ta hoái loä seõ ñöôïc troâng chôø. Moät soá ngöôøi coù theå traû khoaûn hoái hoä ñoù, theá coøn nhöõng ngöôøi khoâng theå thì sao? Laáy ví duï coù theå nhöõng coâng ty lôùn töø nöôùc ngoaøi vaøo seõ coù khaû naêng traû nhöõng khoaûn tieàn ñoù trong khi nhöõng coâng ty nhoû trong nöôùc seõ bò gaït ra. Ñieàu ñoù khoâng chæ khoâng toát maø coøn laø moät söï baát coâng. Maët khaùc, vieäc söû duïng lyù leõ ñoù ñeå bieän hoä cho vieäc tham nhuõng laø khoâng theå

chaáp nhaän ñöôïc. Ñieàu ñaùng sôï laø nhöõng khoaûn tieàn haøng tæ ñoâ la bò roø ræ ra nöôùc ngoaøi thoâng qua vieäc ñaáu thaàu cho caùc döï aùn coâng. Ñieàu naøy chaéc chaén khoâng theå khoâng aûnh höôûng tôùi söï phaùt trieån ôû Vieät Nam. Vaø bieát ñaâu, neáu khoâng coù tham nhuõng thì Vieät Nam ñaõ phaùt trieån nhanh hôn vaø coù chaát löôïng hôn so vôùi hieän taïi, ñoàng thôøi ngheøo ñoùi coù theå ñaõ giaûm bôùt hôn nhieàu, vì Vieät Nam laø moät ñaát nöôùc coù tieàm naêng raát lôùn. TA: Baùo caùo tham nhuõng toaøn caàu naêm nay cuûa toå chöùc Minh baïch Quoác teá coù cho raèng caùc nöôùc saûn xuaát daàu khí laø nhöõng nöôùc ñaëc bieät coù nguy cô tham nhuõng. Taïi sao laïi nhö vaäy? Vaø cuõng lieân quan tôùi caâu hoûi naøy, gaàn ñaây Vieät Nam ñaõ phanh phui moät soá vuï tham nhuõng lôùn trong ngaønh daàu khí. Vaäy Vieät Nam caàn phaûi laøm gì trong lónh vöïc naøy? LPT: Thöïc ra treân toaøn theá giôùi thì ngaønh xaây döïng laø ngaønh coù nhieàu tham nhuõng nhaát. Ngaønh daàu khí vaø khai thaùc moû ñöùng thöù hai vaø thöù ba veà möùc ñoä tham nhuõng. Nhö vaäy laø khoâng chæ ôû Vieät Nam maø Tieáp trang A15

khoâng coù tuø nhaân toân giaùo, khoâng coù ñaøn aùp toân giaùo” nhö oâng Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi tuyeân boá khoâng ngöôïng lôøi treân baùo chí Myõ trong chuyeán coâng du Hoa Thònh Ñoán vöøa qua. Nhaân danh Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, chuùng toâi ngoû lôøi caùm ôn LHQ ñaõ coâng boá baûn Quan ñieåm mang soá tham chieáu 18/2005, qua ñoù, vaïch traàn söï doái gaït coâng luaän theá giôùi cuûa CHXHCNVN vaø noùi leân söï thaät phuõ phaøng laø Ñöùc Taêng thoáng Thích Huyeàn Quang vaø toâi ñaõ bò baét bôù traùi pheùp, cuõng nhö hieän ñang bò quaûn cheá traùi pheùp, vi phaïm ñieàu 18 trong Coâng öôùc Quoác teá veà Caùc Quyeàn Daân söï vaø Chính trò cuûa LHQ, maø Vieät Nam tham gia kyù keát naêm 1982 Ñöôïc bieát raèng baûn Quan ñieåm 18/ 2005 ñaõ ñöôïc quyeát nghò thoâng qua taïi khoùa hoïp laàn thöù 42 cuûa Toå Haønh ñoäng choáng baét bôù traùi pheùp cuûa LHQ taïi Geneøve hoâm 26.5.2005 vaø ñaõ ñöôïc göûi veà nhaø caàm quyeàn Haø Noäi hoâm 6.6.2005. Theo thuû tuïc LHQ, thì sau ba tuaàn leã göûi vaên kieän thoâng baùo, LHQ seõ ñaït baûn Quan ñieåm ñeán toå chöùc ñeä naïp hoà sô khieáu kieän, laø UÛy ban Baûo veä Quyeàn laøm Ngöôøi Vieät Nam coù truï sôû taïi Paris, ñoàng thôøi coâng boá cho caùc quoác gia hoäi vieân thaåm töôøng ñeå theo doõi. Thuû tuïc vaø söï kieän naøy, moät laàn nöõa chöùng minh tröôùc coâng luaän theá giôùi raèng, nhaø caàm quyeàn Haø Noäi khoâng coøn moät lyù do naøo chính ñaùng ñeå phaûn baùc, caõi choái tröôùc caùc lôøi toá caùo cuûa LHQ. Chuùng toâi yeâu caàu LHQ haõy tieáp tuïc theo doõi tình traïng nhaân quyeàn toài teä vaø ñaøn aùp toân giaùo taïi Vieät Nam, vaø coù nhöõng bieän phaùp thích nghi ñeå CHXHCNVN thöïc thi baûn Quan ñieåm 18/2005 vöøa ñöôïc coâng boá taïi Geneøve Chuùng toâi cuõng yeâu caàu caùc cô quan Nhaân quyeàn LHQ tieáp tuïc vaø nhanh choùng göûi caùc Baùo caùo vieân LHQ veà Vieät Nam ñieàu tra treân ba lónh vöïc: Ñaøn aùp toân giaùo, ñaøn aùp töï do ngoân luaän, vaø baét bôù traùi pheùp, giam caàm traùi pheùp nhöõng ngöôøi bieåu toû oân hoøa chính kieán hay tín ngöôõng cuûa hoï. Chuùng toâi keâu goïi caùc quoác gia yeâu chuoäng töï do, daân chuû treân theá giôùi caên cöù vaøo baûn Quan ñieåm 18/2005 cuûa LHQ ñeå yeâu saùch CHXHCNVN thi haønh boån phaän vaø traùch vuï cuûa moät thaønh vieân LHQ moãi khi coù söï khuyeán caùo nghieâm troïng do LHQ ban haønh. ÔÛ thôøi ñaïi tin hoïc ngaøy nay, nhöõng naïn nhaân trong caùc quoác gia ñoäc taøi seõ vónh vieãn vuøi daäp cho ñeán cheát trong thaàm laëng vaø queân laõng, neáu thaûm naïn cuûa hoï khoâng ñöôïc caùc cô quan truyeàn thoâng, baùo chí can thieäp coâng boá Chuùng toâi leân tieáng toû loøng bieát ôn vaø keâu goïi caùc cô quan truyeàn thoâng, baùo chí quoác teá haõy cöùu chuùng toâi vaø daân toäc Vieät Nam hieän khoâng coù tieáng noùi treân xöù sôû khoå ñau vaø aùp böùc trieàn mieân naøy. Nay tuyeân boá, P.l. 2549 - Thanh Minh Thieàn vieän, Saigon ngaøy 11.7.2005 Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát (aán kyù) Sa moân THÍCH QUAÛNG ÑOÄ

Mail/ Phone Order Business Software

Internet Business Gateway

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

#1 MSP For Nova Information system

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155

TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!! BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail and Mail/Phone Order Business Desktop Model

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail and Mail/Phone Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail & Restaurant Countertop Model

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Check Guarantee

Eclipse Purchase: $650 Lease: $30/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Nhaân Ngaøy 30-4 Tieáp trang A11

Ñoù laø nhöõng ngöôøi ñöôïc tröïc tieáp tieáp thu vuõ khi vaø quaân duïng cuûa taây phöông. Rieâng Hoaøng töû Caûnh ñöôïc vua cha Gia Long cho theo ñöùc Giaùm Muïc Baù Ña Loäc töø luùc oâng môùi 4 tuoåi. ÔÛ tuoåi thô aáu naày, hoaøng töû Caûnh raát deã tieáp thu vaên hoùa vaø ngoân ngöõ taây phöông. Coù leõ hoaøng töû Caûnh laø vò hoaøng töû AÙ Chaâu ñaàu tieân ñöôïc theo taây hoïc ôû cuoái theá kyû thöù 18, vaø ñaàu theá kyû thöù 19. Tuy lòch söû khoâng noùi nhieàu ñeán cuoäc ñôøi cuûa Hoaøng töû Caûnh, ngaøy nay chuùng ta coù theå suy luaän ñöôïc raèng Hoaøng töû Caûnh laø ngöôøi tieáp caän vaên hoùa taây phöông raát sôùm, thoâng thaïo Phaùp ngöõ vaø coù quan heä raát toát vôùi taây phöông. Noùi theá ñeå xaùc ñònh raèng sôû hoïc taây phöông cuûa hoaøng töû Caûnh ñi tröôùc caû Nguyeãn Tröôøng Toä maáy chuïc naêm. Vaø coù leõ cuoäc caùch maïng kyõ ngheä taïi Vieät Nam ñaõ coù theå ñöôïc trieån khai ngay thôøi ñaïi haäu Gia Long neáu hoaøng töû Caûnh khoâng bò maát sôùm. Cuøng luùc vôùi nhöõng ngöôøi Phaùp ñeán Vieät Nam giuùp Nguyeãn AÙnh, moät soá ngöôøi Minh Höông ñaõ gia nhaäp löïc löôïng cuûa Nguyeãn AÙnh ñeå choáng vôùi Taây Sôn Ngöôøi Minh Höông laø nhöõng ngöôøi Trung Hoa phuïc vuï cho nhaø Minh xin tî naïn chính trò taïi Ñaïi Vieät khi nhaø Thanh dieät nhaø Minh. Sau hôn 100 naêm soáng ôû Ñaïi Vieät, nhöõng ngöôøi Hoa kieàu naày trôû thaønh moät boä phaän cuûa daân toäc nhöng hoï vaãn coù nhöõng moái quan heä chaët cheõ vôùi maãu quoác Trung Hoa. Do ñoù, nhöõng ngöôøi Minh Höông naày trôû thaønh löïc löôïng coù xu höôùng thaân Trung Hoa trong trieàu ñình Gia Long. Ñöùng ñaàu löïc löôïng naày laø Trònh Hoaøi Ñöùc, Leâ Quang Ñònh, vaø Ngoâ Nhaân Tònh. Caû ba oâng ñeàu goác ngöôøi Minh Höông vaø laø hoïc troø xuaát saéc cuûa Voõ Tröôøng Toaûn, moät baäc thaâm nho cuõng goác ngöôøi Minh Höông, coù nhieàu uy tín taïi Gia Ñònh. Caû ba ngöôøi ñeàu tham gia hoaït ñoäng phoø Nguyeãn AÙnh töø naêm 1788. Khi Gia Long leân ngoâi, trieàu ñình coù 6 boä vaø 3 ngöôøi Minh höông giöõ 4 boä Trònh Hoaøi Ñöùc laøm ñeán chöùc thöôïng thö boä laïi, töông ñöông vôùi thuû töôùng, kieâm boä hình, töông ñöông vôùi boä tö phaùp vaø toái cao phaùp vieän, vaø phoù toång taøi Quoác Söû Quaùn. Leâ Quang Ñònh ñöôïc thaêng Binh Boä thöôïng thö, töông ñöông vôùi boä tröôûng quoác phoøng ngaøy nay. Ngoâ Nhôn Tònh sau ñöôïc thaêng Coâng Boä thöôïng thö, töông ñöông vôùi boä xaây döïng. Caû ba oâng ñeàu ñoùng nhöõng vai troø quan troïng trong moái quan heä ngoaïi giao vôùi Trung Hoa. Nhöng vai troø quan troïng nhaát cuûa Trònh hoaøi Ñöùc laø ñöôïc vua Gia Long uûy thaùc ñeå daïy doã cho hoaøng töû Ñaûm. Hoaøng töû Ñaûm sau leân ngoâi laáy hieäu laø Minh Maïng. Hai xu höôùng thaân taây phöông vaø thaân Trung hoa trong trieàu Gia Long xung ñoät gay gaét veà vaán ñeà keá vò

hoaøng töû Caûnh sau khi hoaøng töû qua ñôøi. Khi Trònh Hoaøi Ñöùc thuyeát phuïc ñöôïc Gia Long pheá doøng tröôûng laäp doøng thöù, vua Gia Long ñaõ choïn Minh Maïng laøm ngöôøi keá vò. Khi Minh Maïng leân ngoâi, döôùi aûnh höôûng cuûa Trònh Hoaøi Ñöùc, Leâ Quang Ñònh, vaø Ngoâ Nhaân Tònh, Vieät Nam ñaõ nghieâng haún theo moâ hình Nho giaùo cuûa Thanh trieàu (Thanh Nho) ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc. Sau khi leân ngoâi, ñeå giöõ vöõng ngai vaøng, Minh Maïng (1820-1840) trieät haï doøng doõi cuûa hoaøng töû Caûnh baèng caùch xöû töû vôï vaø ngöôøi con tröôûng cuûa hoaøng töû Caûnh, vaø giaùng ngöôøi con thöù laøm thöôøng daân. Caùc töôùng laõnh thaân taây phöông nhö Leâ Vaên Duyeät, Nguyeãn Thaønh ñeàu bò coâ laäp, giaùng chöùc hay eùp töû. Veà phöông dieän ngoaïi giao, oâng cho giaûm daàn quan heä vôùi taây phöông. Nhöõng ngöôøi Phaùp laøm vieäc vôùi Gia Long chaùn naûn boû veà nöôùc. Cuoäc xung ñoät cuûa hai xu höôùng thaân taây phöông vaø Trung quoác trong trieàu ñình nhaø Nguyeãn môùi giaûi thích ñöôïc lyù do saâu xa cuoäc noåi loaïn cuûa Leâ Vaên Khoâi, con nuoâi cuûa Leâ Vaên Duyeät sau naày. Vôùi nhöõng ngöôøi Minh Höông thaân Trung hoa caàm naém vaän maïng cuûa trieàu ñình, Minh Maïng ñaõ thi haønh moät loaït caùc chính saùch ngoaïi giao ñi ngöôïc vôùi ñöôøng loái cuûa Gia Long. Töø moät neàn chính trò ngoaïi giao khai phoùng cuûa Gia Long vôùi nhöõng quan heä roäng raõi vôùi caùc quoác gia treân theá giôùi, Minh maïng vaø caùc vua keá vò (Thieäu Trò (1841-1847), vaø Töï Ñöùc (1848-1883)) cuøng trieàu ñình thaân Trung Hoa ñaõ baét ñaàu moät neàn chính trò cuïc boä, thieån caän vôùi chính saùch beá moân toûa caûng, ñoaïn tuyeät vôùi taây phöông, ban haønh leänh caám ñaïo. Do aûnh höôûng cuûa Thanh Nho, trieàu ñình nhaø Nguyeãn töø Minh Maïng trôû ñi chæ chuù troïng ñeán vaên chöông thi phuù bieàn ngaãu, ñi theo con ñöôøng troïng vaên vaø xao laõng vaán ñeà quaân söï vaø quoác phoøng. Ñaây laø lyù do, sau khi Gia Long baêng haø, söùc maïnh quaân söï cuûa trieàu Nguyeãn suy giaûm haún Khi caùc töôùng laõnh thuoäc theá heä Gia Long qua ñôøi, caùc töôùng laõnh theá heä keá thöøa khoâng ñuû taøi thao löôïc ñeå thöïc hieän chính saùch quoác phoøng höõu hieäu. Löïc löôïng quaân söï cuûa Tröông Minh Giaûng khoâng ñuû khaû naêng duy trì guoàng maùy cai trò ôû Nam Vang. Vaø Tröông Minh Giaûng ñaõ bò ngöôøi Mieân ñaùnh ñuoåi veà nöôùc döôùi trieàu Thieäu Trò. Ñeán thôøi kyø Töï Ñöùc, xu höôùng thaân Trung Hoa hoaøn toaøn naém troïn quyeàn trong trieàu ñình. Xu höôùng thaân Trung Hoa trong trieàu ñình ñaõ khoâng ngaàn ngaïi baùc boû baûn ñieàu traàn canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. Nguyeãn Tröôøng Toä (18281871) laø moät nho só theo ñaïo Thieân Chuùa. OÂng noåi tieáng thoâng minh vaø hay chöõ, ñöôïc ngöôøi ñôøi goïi laø Traïng Toä. OÂng cuõng thoâng thaïo nhieàu

ngoân ngöõ taây phöông. OÂng laøm thoâng ngoân cho caùc giaùo só Thieân Chuùa trong vieäc truyeàn ñaïo taïi Vieät Nam. Sau moät thôøi gian ñi chu du khaùp theá giôùi, ñaëc bieät laø nöôùc Phaùp vaø YÙ, oâng trôû veà Vieät Nam ñeå maáy naêm trôøi ñem taâm huyeát cuûa moät ngöôøi yeâu nöôùc vieát nhieàu baûn ñieàu traàn ñeå caûi caùch vaø canh taân ñaát nöôùc daâng leân trieàu ñình Töï Ñöùc. Nhöng trieàu ñình Töï Ñöùc vôùi ñaàu oùc coå huû cuûa Thanh Nho khoâng ñuû taàm nhìn ñeå hieåu ñöôïc nhöõng theá lôùn ñang buøng ra trong thieân haï thôøi baáy giôø. Sau hoaøng töû Caûnh naêm möôi naêm, Vieät Nam ñaõ maát ñi cô hoäi phaùt trieån moät laàn nöõa khi trieàu ñình nhaø Nguyeãn quay maët tröôùc nhöõng yeâu caàu canh taân cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. Ñieàu baát haïnh hôn cho daân toäc laø luùc aáy giaùo ñieàu Thanh Nho ñaõ baét ñaàu raõ muïc Trieàu ñình nhaø Thanh ñang treân ñaø phaù saûn. Naêm 1839 chieán tranh nha phieán buøng noå, nhaø Thanh phaûi kyù caùc hieäp öôùc bieân giôùi nhöôïng ñaát cho Anh vaø Phaùp. Vôùi hieäp öôùc Nam Kinh, Anh chính thöùc chieám ñoùng Hong Kong naêm 1842. Vaø vôùi hieäp öôùc Hoaøng Phoá 1844, Phaùp chính thöùc ñaët chaân leân laõnh ñòa Trung Hoa. ÔÛ maïn baéc, naêm 1850 quaân ñoäi cuûa Nga Hoaøng traøn xuoáng Haéc Long Giang chieám ñoùng Maõn Chaâu, queâ höông cuûa nhaø Thanh. Töø 1854 ñeán 1860, Hoàng Tuù Toaøn vaø phong traøo Thaùi Bình Thieân Quoác ñaõ chieám gaàn moät nöûa Trung Hoa. Cuoái cuøng, cuoäc caùch maïng Taân Hôïi 1911 cuûa phong traøo caùch maïng Quoác Daân Ñaûng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Toân Vaên ñaõ laät ñoå trieàu ñình phong kieán Maõn Thanh ñeå xaây döïng cheá ñoä Coäng Hoøa. Trong khi ñoù, trieàu ñình nhaø Nguyeãn vaãn coøn nhö mô nguû Tieáng suùng cuûa haûi quaân Phaùp baén vaøo Ñaø Naüng naêm 1956 vaãn khoâng laøm cho trieàu ñình Töï Ñöùc tænh giaác moäng Thanh Nho. Sau khi Phaùp chieám Nam Kyø naêm 1860, töùc laø 20 naêm sau khi nhaø Thanh bò lieät cöôøng xaâu xeù vaø ñang giaõy cheát, trieàu ñình Töï Ñöùc vaãn coøn cho ngöôøi ñi sang Trung Hoa caàu vieän. Nhöõng tieáng noùi ñoøi caûi caùch cuûa caùc só phu yeâu nöôùc nhö Nguyeãn Tröôøng Toä, Buøi Vieän, Nguyeãn Loä Traïch trôû thaønh noåi traên trôû keùo daøi haøng theá kyû cuûa nhieàu theá heä. YÙ heä Thanh Nho laøm trieàu ñình nhaø Nguyeãn u meâ ñeán noãi khoâng thaáy ñöôïc moät theá giôùi môùi ñang ra ñôøi vôùi cuoäc caùch maïng kyõ ngheä ñang ñaåy xaõ hoäi taây phöông leân ñænh cao cuûa lòch söû phaùt trieån xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Vaø cuoäc caùch maïng ñoù laøm thay ñoåi cuïc dieän theá giôùi vaø laøm thay ñoåi lòch söû nöôùc Ñaïi Vieät. Haäu quaû bi thaûm cuûa neàn chính trò do ñaàu oùc coå huû, thieån caän laõnh ñaïo ñöôïc thaáy roõ raøng khi taøu chieán cuûa Phaùp keùo vaøo haûi phaän Ñaïi Vieät Khi Phaùp taán coâng Nam Kyø thì trieàu ñình hoaøn toaøn khoâng coù ñuû naêng löïc quaân söï vaø chieán löôïc quoác phoøng ñeå

ñoái phoù. Nhöõng voõ töôùng uy tín trong trieàu nhö Nguyeãn Tri Phöông, Phan Thanh Giaûn (cuõng goác ngöôøi Minh Höông) duø thöøa khí phaùch cuûa nho gia nhöng khoâng ñuû taøi thao löôïc quaân söï ñeå laõnh ñaïo cuoäc chieán tranh choáng xaâm löôïc. Khi Phaùp chieám Saøi Goøn thì suùng oáng vaø ñaïn döôïc cuûa quan quaân Trieàu ñình coù raát nhieàu nhöng quaân ñoäi oâ hôïp khoâng coù khaû naêng choáng traû quaân xaâm laêng. Haäu quaû taát nhieân laø ñaát nöôùc ñaõ maát vaøo tay thöïc daân. Vôùi Hoøa Öôùc Nhaâm Tuaát 1862 vaø hoøa öôùc Patenotre 1884, coâng cuoäc thoáng nhaát ñaát nöôùc cuûa Gia Long ñöôïc coi nhö caùo chung Vieät Nam böôùc qua trang söû môùi, ñoù laø trang söû noâ leä. Vaø sau 1000 naêm giaønh ñöôïc ñoäc laäp töø Trung Hoa thôøi Ngoâ Quyeàn Vöông, nöôùc Ñaïi Vieät laïi moät laàn nöõa maát quyeàn töï chuû. Caùi nhuïc maát nöôùc, tuït haäu cuûa daân toäc Ñaïi Vieät ôû theá kyû 19 phaùt xuaát töø nhieàu yeáu toá lòch söû khaùc nhau Theá nhöng söï choïn löïa moâ hình phaùt trieån ñaát nöôùc, söï yû doác vaøo Thanh trieàu Trung Hoa treân maët traän ngoaïi giao vaø vaên hoùa thôøi kyø haäu Gia Long, chính saùch beá moân toûa caûng, vaø söï tin töôûng muø quaùng vaøo giaùo ñieàu Thanh Nho baát chaáp caùc baûn ñieàu traàn yeâu caàu canh taân cuûa caùc só phu tieán boä laø nhöõng yeáu toá quyeát ñònh ñöa ñaát nöôùc vaøo giai ñoaïn noâ leä.

3.

Ñeán naêm 1975, töùc gaàn 200 naêm sau, Coäng saûn thoáng nhaát ñaát nöôùc. Gioáng nhö thôøi nhaø Nguyeãn, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñöùng tröôùc nhöõng choïn löïa chieán löôïc ñeå canh taân, ñeå ñöa ñaát nöôùc vaøo giai ñoaïn phuïc höng sau moät thôøi kyø noâ leä thöïc daân vaø thôøi kyø chieán tranh haäu Phaùp thuoäc. Tình hình Vieät Nam ôû thôøi ñieåm thaùng 4 naêm 1975 heát söùc thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån ñaát nöôùc. Xaõ hoäi mieàn Nam sau hôn 20 naêm xaây döïng, maëc duø bò chieán tranh, ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaùng keå. Veà phöông dieän kinh teá mieàn Nam ñaõ coù nhöõng cô sôû kyõ ngheä haï taàng cao caáp ñuû khaû naêng giuùp neàn kinh teá haäu chieán caát caùnh. Veà phöông dieän thöông maïi, Saøi Goøn ñaõ laø trung taâm ñieåm cuûa kinh teá Ñoâng Nam AÙ. Veà phöông dieän noâng nghieäp, söùc saûn xuaát noâng nghieäp cuûa mieàn Nam ñuû ñeå nuoâi cho caû nöôùc. Theâm vaø ñoù, neàn giaùo duïc mieàn Nam vôùi nhöõng cô sôû giaùo duïc hieän ñaïi ñaõ ñaøo taïo ñöôïc nhieàu chuyeân gia kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät thöôïng thaëng Khoa hoïc ñieän toaùn ñaõ baét ñaàu ñöôïc ñöa vaøo trong coâng vieäc quaûn lyù haønh chaùnh vaø giaùo duïc. Ñoù laø cô sôû khoa hoïc kyõ thuaät chuaån bò ñöa ñaát nöôùc vaøo cuoäc caùch maïng ñieän toaùn vaø ñieän töû cuûa thôøi kyù 1980s. Ñoàng thôøi quan heä ngoai giao cuûa mieàn nam vaø caùc nöôùc taây phöông vaø Hoa Kyø heát söùc toát ñeïp. Ñaëc bieät, Lieân Hieäp Quoác ñoàng yù ñeå cho hai mieàn Nam

Baéc gia nhaäp toå chöùc quoác teá naày vôùi tö caùch cuûa hai nöôùc ñoäc laäp. Noùi chung ôû thôøi ñieåm 1975 mieàn Nam ñaõ ôû vò theá ngang ngöûa vôùi Nam Trieàu Tieân, Ñaøi Loan vaø vöôït xa Thaùi Lan vaø Malaysia. Tröôùc vieãn aûnh cuûa moät ñaát nöôùc thoáng nhaát vaø hoøa bình, nhieàu nhaø trí thöùc yeâu nöôùc mieàn Nam ñaõ baát chaáp moái ñe doïa chính trò, tieáp tuïc giaác mô Nguyeãn Tröôøng Toä. Hoï töø choái nhöõng lôøi môøi di taûn ra nöôùc ngoaøi cuûa Hoa Kyø, cuûa thaân nhaân, ñeå ôû laïi xaây döïng ñaát nöôùc. Coù leõ nhieàu ngöôøi yeâu nöôùc trong haøng nguõ Coäng Saûn cuõng chia xeû giaác mô Nguyeãn Tröôøng Toä. Nhieàu ngöôøi ñaõ hy voïng raèng vôùi nhöõng baøi hoïc thaát baïi trong vieäc aùp duïng cheá ñoä Coäng Saûn ôû mieàn baéc, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ôû Haø Noäi seõ thöùc thôøi ñeå trôû thaønh nhöõng “Minh Trò Thieân Hoaøng” cuûa Vieät Nam ñeå phaùt trieån vaø phuïc höng daân toäc. Ñieàu laøm moïi ngöôøi kinh ngaïc vaø baøng hoaøng laø sau hoaøng töû Caûnh vaø Nguyeãn Tröôøng Toä gaàn 200 naêm, lòch söû laïi taùi dieãn. Töø maêm 1976 Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam baét ñaàu aùp duïng chính saùch Coäng Saûn treân toaøn quoác. Ñaát nöôùc böôùc vaøo ñoaïn beá moân toûa caûng, caét ñöùt moïi lieân heä vôùi caùc nöôùc töï do daân chuû. Nhöõng quan heä ngoaïi giao, neáu coù, chæ coù treân hình thöùc. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ bieán ñaát nöôùc thaønh moät nhaø tuø vó ñaïi. Hôn 300.000 quaân caùn chính Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ bò giam giöõ voâ haïn ñònh. Ñaây laø thaøm hoïa lòch söû maø caùi taøn aùc cuûa vua Gia Long khi ngaøi traû thuø nhaø Taây Sôn cuõng khoâng theå naøo so saùnh ñöôïc. Vaø suoát lòch söû 5000 naêm cuûa daân toäc cuõng khoâng coù moät thôøi ñaïi naøo coù cuoäc traû thuø khuûng khieáp nhö thôøi kyø Coäng Saûn thoáng nhaát ñaát nöôùc. Veà phöông dieän kinh teá, moät loaït caùc chính saùch kinh teá ruøng rôïn vaø ngöôïc ñôøi ñaõ ñöôïc thöïc hieän: hôïp taùc hoùa noâng nghieäp, caûi taïo coâng thöông nghieäp, “ñaùnh tö saûn”, ñoåi tieàn, chính saùch tem phieáu, hoä khaåu, cöôõng ñoaït ñoaït taøi saûn cuûa ngöôøi coù tieàn cuûa, vaø kinh khuûng nhaát laø chính saùch xoùa boû quyeàn tö höõu Chæ trong moät thôøi gian ngaén toaøn boä taøi saûn cuûa nhaân daân thuoäc vaøo tay cuûa ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Vaø cuõng trong thôøi gian ñoù, kinh teá Vieät Nam ñieâu taøn. Trong thôøi chieán tranh gaïo ôû mieàn Nam duø khoâng dö thöøa nhöng ñuû nuoâi cho caû nöôùc. Döôùi chính saùch kinh teá hôïp taùc xaõ cuûa Coäng Saûn, gaïo do hai mieàn nam baéc saûn xuaát trong thôøi bình khoâng ñuû cung caáp cho toaøn daân. Chæ sau vaøi naêm döôùi cheá ñoä coäng saûn toaøn daân phaûi aên khoai saén vaø bo bo. Trong khi kinh teá caùc nöôùc trong vuøng ñi vaøo cuoäc caùch maïng ñieän toaùn vaø caát caùnh nhanh choùng thì ngöôøi daân Vieät Nam phaûi saép haøng caû ngaøy ñeå mua gaïo, mua thòt, vaø caùc loaïi nhu yeáu phaåm.

Ñaát nöôùc ôû beán bôø cuûa naïn ñoùi lôùn nhaát töø naêm 1945 vôùi haøng traêm ngaøn noâng daân boû ruoäng vöôøn leân tænh kieám aên. Noâng daân Thaùi Bình Xuaân Loäc, Taây nguyeân thay nhau noåi daäy. Nhöõng chuyeân gia kinh teá, taøi chaùnh, kyõ thuaät yeâu nöôùc quyeát ñònh ôû laïi hôïp taùc vôùi chính quyeàn ñeàu vôõ moäng. Loøng yeâu nöôùc chaân thaønh vaø ñaày hy voïng cuûa hoï mong ñöôïc ñoùng goùp phaùt trieån ñaát nöôùc thôøi kyø haäu chieán ñöôïc traû giaù baèng tuø ñaøy vaø khoå sai lao ñoäng. Ñeán naêm 1990 kinh teá xaõ hoäi chuû nghóa do ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam xaây döïng 15 naêm treân toaøn ñaát nöôùc hoaøn toaøn phaù saûn. Vaø cuõng ñeán thôùi ñieåm ñoù, haøng trieäu ngöôøi ñaõ boû nöôùc ra ñi. Veà phöông dieän vaên hoùa, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam trieät ñeå xoùa neàn vaên hoùa daân toäc ñeå thay vaøo ñoù laø “vaên hoùa Maùc Leâ” Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, trieát hoïc “maïnh ñöôïc yeáu thua” cuûa Maùc Leâ ñaõ ñöôïc thay theá truyeàn thoáng trieát hoïc nhaân baûn cuûa daân toäc. Veà phöông dieän taâm linh, Ñaûng Coäng Saûn coá taâm tieâu dieät toân giaùo. Töø naêm 1975 Coäng Saûn ñaõ phaùt ñoäng chieán dòch “choáng thaèng trôøi” ñeå khaéc phuïc thieân tai luõ luït. Ngöôøi daân khoâng bao giôø queân ñöôïc nhöõng khaåu hieäu caùch maïng sau ngaøy 30-41975 nhö: Thaèng trôøi haõy ñöùng xeâ ra, Ñeå cho Thuûy lôïi ñöùng leân laøm trôøi Vôùi taâm thöùc duy vaät voâ thaàn, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ choái boû moïi truyeàn thoáng vaên hoùa trong vieäc trò nöôùc. Ñöùng veà phöông dieän taâm linh daân toäc, oâng Hoà chí Minh vaø nhöõng ngöôøi keá vò cuûa oâng laø nhöõng ngöôøi ngöôøi laõnh ñaïo ñaõ phuû nhaän giaù trò coå truyeàn. Ñeàn chuøa nhaø thôø taïi nhöõng vuøng queâ ñaõ ñöôïc ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam tröng duïng ñeå laøm ñoàn coâng an, kho löông thöïc, nhaø haøng taäp theå. Vaø cheá ñoä Coäng Saûn laø cheá ñoä duy nhaát trong lòch söû ñaõ khoâng laøm leã ra maét Trôøi Ñaát vaø toå tieân khi naém chính quyeàn. Veà phöông dieän quaân söï, ñeán naêm 1990 söùc maïnh quaân söï cuûa Vieät Nam suy giaûm roõ reät Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam khoâng coøn ñuû khaû naêng chieám ñoùng Campuchia. Nhö Tröông Minh Giaûng caùch ñoù hôn 150 naêm, löïc löôïng chieám ñoùng Campuchia cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam phaûi ruùt veà nöôùc. Ñeán naêm 1999 Baéc Kinh khoâng moät phaùt suùng ñaõ eùp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam phaûi kyù hieäp öôùc bieân giôùi treân ñaát lieân vaø hieäp öôùc phaân ñònh vònh baéc boä ñeå nhöôïng laõnh thoå vaø laõnh haûi cho Trung quoác.

4.

Cuõng nhö söï phaù saûn cuûa Thanh Nho caùch ñaây hôn 150 naêm, phong traøo Coäng Saûn theá giôùi ñaõ baét ñaàu tan raõ töø nhöõng naêm 1960 khi maâu thuaãn cuûa hai sieâu cöôøng Nga Hoa buøng noå trôû thaønh Tieáp trang A14

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Nhaân Ngaøy 30-4 Tieáp trang A13

nhöõng traän chieán bieân giôùi ñaãm maùu. Nhöõng ngöôøi Coäng Saûn Vieät Nam luùc ngaõ theo Taøu, luùc ngaõ theo Nga. Moãi laàn coù söï xoay chieàu chính trò laø xaûy ra nhöõng ñôït thanh tröøng ruøng rôïn trong noäi boä ñaûng. Sau naêm 1975, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ ngaõ haún theo Lieân Xoâ vaø ra maët choáng ñoái boïn “baønh tröôùng Baéc Kinh”. Söï choïn löïa Lieân Xoâ ñaõ phaûi traû giaù baèng nhöõng traän chieán bieân giôùi Vieät Trung naam 1979 vôùi haøng traêm ngaøn nhaân maïng thöông vong. Ñeán naêm 1990 caùc cheá ñoä Coäng Saûn ôû Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu ñoàng loaït suïp ñoå. Lieân Xoâ, thaønh ñoàng caùch maïng voâ saûn theá giôùi vaø toå quoác thöù hai cuûa nhöõng ngöôøi Coäng Saûn Vieät Nam, ñaõ laïnh luøng chia tay vôùi chuû nghóa Maùc Leâ khoâng moät lôøi töø giaõ, boû Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam chô vô nhö treû con laïc chôï. Thay vì noi theo göông Lieân Xoâ thaùo gôõ cô cheá Coäng Saûn ñeå xaây döïng moät ñaát nöôùc töï do daân chuû, nhöõng ngöôøi Coäng Saûn laïi xoay chieàu chính trò. Trong giôø phuùt thaäp töû nhaát sinh cuûa cheá ñoä hoï ñaõ phaûi caàu hoøa vôùi Trung Quoác. Vaø ñeå traû giaù cho söï daïi doät theo Lieân Xoâ tröôùc ñaây hoï ñaõ khoâng ngaàn ngaïi kyù ngay maät öôùc nhöôïng ñaát vaø nhöôïng bieån cho Baéc Kinh. Ñoàng thôøi Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ nhanh choùng ñoåi môùi kinh teá theo moâ hình Ñaëng Tieåu bình. Nhöõng tieáng noùi muoán thay ñoåi cô cheá chính trò theo göông Lieân Xoâ nhö cuûa uûy vieân boä chính trò Traàn Xuaân Baùch, Nguyeãn Cô Thaïch ñaõ bò thanh tröøng khoâng khoan nhöôïng. Theá nhöng ñieàu nghòch lyù laø thöïc chaát cuûa ñoåi môùi laø chaáp nhaän con ñöôøng phaùt trieån cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa tröôùc naêm 1975. Ñoù laø con ñöôøng kinh teá thò tröôøng vôùi söï môû roäng hôïp taùc thò tröôøng Taây Phöông vaø Hoa Kyø. Ñoù laø moâ hình kinh teá tö baûn. Vaø moâ hình kinh teá tö baûn vôùi baûn chaát maâu thuaãn vôùi lyù thuyeát kinh teâ Maùc Leâ laø nguyeân nhaân tröïc tieáp vaø saâu xa ñeå ñaûng Coäng Saûn phaùt ñoäng cuoäc chieán 20 naêm vaø cuoäc chieán ñoù ñaõ chaám döùt ngaøy 30-4 naêm 1975. Ngaøy nay, kinh teá Vieät Nam ñaõ coù nhöõng tieán boä khaû quan. Nhöng ñoù laø nhöõng tieán boä töông ñoái so vôùi vôùi thôøi kyø chuyeân chính voâ saûn ñoùi raùch vaø ñen toái. Neáu nhìn treân bình dieän vó moâ thì thöïc chaát cuûa “chính saùch ñoåi môùi” laø quyeát ñònh khoâng aùp duïng chuû nghóa Maùc Leâ vaøo moät phaàn ñôøi soáng kinh teá quoác daân. Söï hoài sinh cuûa “khu vöïc kinh teá phi Maùc Leâ” treân sinh hoaït kinh teá quoác gia giuùp cho nhaân daân ñöôïc töï do laøm aên. Nhôø theá, ngaøy nay boä maët kinh teá cuûa Vieät Nam ñaõ thay ñoåi. Nhöng khi so saùnh vôùi nhöõng tieán boä cuûa Nam Trieàu Tieân, Ñaøi Loan, Singapore, Nhaät Baûn, thì Vieät Nam vaãn laø nöôùc chaäm tieán nhaát trong

vuøng. Löïc phaûn ñoäng cuûa chuû nghóa Maùc Leâ hôn 60 naêm qua laø söùc tieâu cöïc laøm cho khu vöïc kinh teá phi Maùc Leâ, (hay khu vöïc kinh teá thò tröôøng), khoâng theå phaùt huy troïn veïn tieàm naêng cuûa noù. Theâm vaøo ñoù, neàn kinh teá Vieät Nam ñöôïc hoài sinh nhôø vaøo hôn 2 tyû ñoâ la haøng naêm cuûa ngöôøi Vieät tî naïn Coäng Saûn chuyeån veà cho thaân nhaân, vaø giuùp cho caùc ñaûng vieân Coäng Saûn röûa tieàn ôû haûi ngoaïi. Veà phöông dieän vaên hoùa, tuy neàn vaên hoùa Maùc Leâ ñaõ phaù saûn nhöng chính saùch vaên hoùa trong suoát saùu möôi naêm qua ñaõ laøm cho vaên hoùa daân toäc bò taät nguyeàn vaø suy yeáu Söï suïp ñoå cuûa chuû nghóa Maùc Leâ treân theá giôùi keùo söï suïp ñoå cuûa neàn vaên hoùa duy vaät ñaõ taïo khoaûng troáng trong sinh hoaït vaên hoùa. Töø khoaûng chaân khoâng aáy, nhöõng di saûn vaên hoùa tröôùc naêm 1975 ñaõ xuaát hieän trôû laïi. Nhöõng taùc phaåm thô vaên nhaïc thôøi tieàn chieán vaø mieàn Nam tröôùc 1975 ñaõ trôû thaønh nhöõng moùn aên tinh thaàn cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. AÂm nhaïc choùi tai XHCN, vaên chöông ñaáu tranh giai caáp ñaõ phaûi luøi böôùc tröôùc söï phuïc sinh truyeàn thoáng saùng taùc phong phuù, ña daïng vaø nhaân baûn ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu tinh thaàn cuûa ngöôøi daân ngaøy nay. Tuy nhieân vieäc phuïc hoài di saûn vaên hoùa mieàn Nam chöa ñuû naêng löïc ñeå phuïc höng daân toäc. Giaùo ñieàu Maùc Leâ vaãn coøn haèn saâu trong tö duy cuûa ngöôøi Coäng Saûn, vaø naõo traïng noâ leä vaøo chuû thuyeát ngoaïi bang vaãn ñeø naëng treân ñôøi soáng vaên hoùa Vieät Nam.

5.

Söï phaù saûn cuûa chuû nghóa Maùc Leâ treân theá giôùi, söï quay veà vôùi moâ hình phaùt trieån cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa, söï phuïc sinh cuûa vaên hoùa mieàn Nam treân ñaát nöôùc hieän nay ñoøi hoûi chuùng ta phaûi ñaùnh giaù laïi toaøn boä yù nghóa cuoäc chieán tranh “Choáng Myõ Cöùu Nöôùc” cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Moät soá vaán ñeà ñöôïc ñaët ra ôû ñaây. Taïi sao daân toäc Vieät Nam phaûi maát ñi 3 trieâu nhaân maïng, vôùi 10 trieäu thöông vong vaø phaûi boû ra 20 naêm voâ cuøng quí baùu ñeå hai mieàn Nam Baéc ñaùnh nhau ñeå giaûi quyeát vaán ñeà chia caét ñaát nöôùc? Lieäu coù moät giaûi phaùp khoâng ñoå maùu ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naày hay khoâng? Taïi sao khi thoáng nhaát ñaát nöôùc nhöõng ngöôøi Coäng Saûn Vieät Nam phaûi thöïc hieän neàn kinh teá Maùc Leâ baèng caùch xoùa ñi xaõ hoäi mieàn Nam thònh vöôïng, ñeå roài 30 naêm sau, sau khi thieát laäp neân kinh teá ñaõ xua ñuoåi ngöôøi daân ra bieån, chieám ñoaït taøi saûn nhaân daân vaø laøm cho ñaát nöôùc ngheøo ñoùi, hoï phaûi trôû laïi ñi theo moâ hình phaùt trieån cuûa xaõ hoäi ñoù? Baøi hoïc phaân chia ñaát nöôùc cuûa Nam Baéc Trieàu Tieân, cuûa Trung Quoác vaø Ñaøi Loan, baøi hoïc thoáng nhaát cuûa Ñoâng Ñöùc vaø Taây Ñöùc, cuûa Trung Quoác vaø Hongkong, cho thaáy chieán tranh khoâng phaûi laø giaûi phaùp duy nhaát ñeå

giaûi quyeát vaán ñeå thoáng nhaát. ÔÛ ñaây chuùng ta khoâng theå khoâng xem laïi baøi hoïc cuûa Trung Quoác ñoái vôùi Ñaøi Loan vaø Hong Kong Trong khi Trung quoác hoâ haøo chieán tranh giaûi phoùng “choáng ñeá quoác Myõ xaâm löôïc”, tích cöïc vieän trôï bom ñaïn mìn cho Vieät Nam, caùc nöôùc Nam Myõ, vaø caùc nöôùc Phi Chaâu ñeå caùc nöôùc naày phaùt ñoäng chieán tranh “giaûi phoùng” thì chính hoï ñaõ aâm thaàm choïn löïa con ñöôøng chính trò, khoâng chieán tranh, khoâng ñoå maùu ñeå giaûi quyeát vaán ñeà Ñaøi Loan va Hong Kong. Hoï ñaõ duøng xöông maùu cuûa daân Vieät Nam vaø cuûa caùc nöôùc nhöôïc tieåu laøm con baøi ñeå thöông löôïng vôùi Hoa Kyø vaø taây phöông treân maët traän chính trò. Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi Coäng Saûn Vieät Nam ñi nghe nhöõng lôøi “xuùi treû aên cöùt gaø” cuûa ñaøn anh Trung Quoác, ñem daân toäc Vieät Nam vaøo bieån maùu cuûa chieán tranh noài da xaùo thòt, bieán daân toäc Vieät Nam thaønh nhöõng con thieâu thaân cho chuû nghóa Maùc Leâ. Thay vì choïn con ñöôøng thaúng tieán ñeán neàn kinh teá thò tröôøng ñeå phaùt trieån nhö Nam Haøn, Ñaøi Loan, Hong Kong Singapore, vaø mieàn Nam Vieät Nam tröôùc naêm 1975, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ choïn con ñöôøng Maùc xít Leninit, Stalinít, Maoít ngheøo ñoùi, ñaày maùu xöông vaø ñaày nöôùc maét. Con ñöôøng Maùc Leâ naày cuõng ngoaèn ngoeøo laém gian truaân. Luùc theo Taøu, luùc theo Nga, luùc thì lình xình ñi theo Myõ. Ñieàu naày cho thaáy yù thöùc heä Maùc Leâ khoâng theå giuùp cho ngöôøi Coäng Saûn Vieät Nam coù caùi nhìn chính xaùc veà con ngöôøi, ñaát nöôùc vaø theá giôùi ñeå ñöa ñaát nöôùc leân ngang taàm thôøi ñaïi. Haõy nhìn laïi nhöõng quoác gia AÙ Chaâu tröôùc ñaây nhö Malaysia, Thaùi Lan, Ñaøi Loan, vaø Nam Trieàu Tieân Trong thôøi gian chieán tranh, caùc quoác gia naày coøn ngheøo naøn laïc haäu hôn mieàn nam Vieät Nam tröôùc naêm 1975. Nhöõng quoác gia naày ñaõ choïn Hoa Kyø vaø caùc nöôùc Taây Phöông laøm baïn. Ngaøy nay, Malaysia Nam Trieàu Tieân, Ñaøi Loan trôû thaønh nhöõng con roàng kinh teá bay cao vôùi chuû quyeàn laõnh thoå khoâng söùc meû. Ngaøy nay hoï laø nhöõng chuû nhaân oâng cuûa nhöõng coâng ty tö baûn to lôùn ñang ñaàu tö vaøo Vieät Nam ñeå söû duïng löïc löôïng nhaân coâng Vieät Nam ngheøo ñoùi vaø reû maït do cheá ñoä XHCN saûn xuaát. Haøng naêm, haøng traêm ngaøn thanh nieân thieáu nöõ Vieät Nam “ñöôïc” Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam xuaát khaåu ñeå laøm noâ leä tình duïc vaø lao noâ cho caùc quoác gia trong thôøi gian chieán tranh Vieät Nam bò ngöôøi Coäng Saûn goïi laø “choù saên cuûa ñeá quoác Myõ xaâm löôïc.” Trong khi ñoù con roàng Vieät Nam vaãn quaèn quaïi khoâng vöôn leân noãi vì caùi ñaàu roàng bò nhoài nheùt ñoáng raùc Maùc Leâ quaù naëng neà. Noã löïc hieän nay cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam gia taêng hôïp taùc kinh teá vaø quaân söï vôùi Hoa Kyø ñeå toàn taïi cuõng nhö aùp duïng chính saùch cuûa

Vieät Nam Coäng Hoøa vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng “Chieán Tranh Choáng Ñeá Quoác Myõ Xaâm Löôïc” laø coâng vieäc khoâng caàn thieát vaø gaây quaù nhieàu thieät haïi cho ñaát nöôùc. Khoâng caàn thieát vì söï hieän dieän cuûa Hoa Kyø trong thôøi chieán tranh taïi Thaùi Lan, Malaysia, vaø Nam Trieàu Tieân vaø söï ñoäc laäp laõnh thoå cuûa caùc nöôùc naày hieän nay minh chöùng raèng Hoa Kyø khoâng coù nhu caàu xaâm laêng Vieät Nam hay caùc nöôùc treân. Thaät vaäy, Hoa Kyø vaø Taây Phöông cuõng nhö caùc nöôùc phaùt trieån ôû AÙ Chaâu khoâng coøn laø moái ñe doïa laõnh thoå cho Vieät Nam. Ñieàu deã hieåu laø sau theá chieán thöù hai, sau khi cheá ñoä thöïc daân caùo chung vaø söï hình thaønh cuûa Lieân hieäp Quoác, ñoái vôùi caùc quoác gia vaên minh tieán boä Taây Phöông vaø Hoa Kyø, yù nieäm xaâm löôïc laõnh thoå caùc nöôùc khaùc ñaõ loãi thôøi. Neáu cuoäc chieán tranh (1954-1975) vöøa qua khoâng coù yù nghóa cuûa moät cuoäc chieán choáng xaâm laêng cuûa Myõ nhö quan ñieåm cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, thì cuoäc chieán aáy coù giaù trò nhö laø cuoäc chieán yù thöùc heä ñaõ giuùp cho vieäc ngaên chaän laøn soùng Coäng Saûn traøn xuoáng Ñoâng Nam AÙ, Nam AÙ vaø traøn leân Baéc AÙ, theo quan ñieåm cuûa mieàn Nam. Thöïc teá veà neàn kinh teá ngheøo ñoùi vaø chính trò baïo taøn cuûa Baéc haøn, Lieân Xoâ, Cu ba, Trung Quoác, Khmer Ñoû, vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu cho thaáy Coäng Saûn laø hieåm hoïa lôùn nhaát cuûa loaøi ngöôøi töø tröôùc ñeán nay. Cuoäc chieán Vieät Nam ñaõ laøm chaäm, neáu khoâng noùi laø ngaên ngöøa ñöôïc, söï phaùt trieån cuûa hieåm hoïa Coäng Saûn vaøo Thaùi Lan, Maõ Lai, Philippines, Nam Döông vaø AÁn Ñoä. Caùi baát haïnh cuûa daân toäc Vieät Nam laø caùi may maén cho caùc nöôùc trong vuøng. Khi daân toäc Vieät Nam chieán ñaáu gieát laãn nhau ñeå laøm muõi xung kích cuûa khoái xaõ hoäi chuû nghóa vaø tieàn ñoàn choáng Coäng cuûa theá giôùi töï do, thì Singapore, Maõ Lai, Thaùi Lan, Nam Döông, Nam Trieàu Tieân, Ñaøi Loan ñöôïc hoøa bình ñeå phaùt trieån kinh teá. Caùc quoác gia naøy coøn ñöôïc giaøu leân vì chieán tranh Vieät Nam. Khi Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam Vieät Nam ñaåy daân toäc vaøo loø thí nghieäm xaõ hoäi chuû nghóa ñeå ñaát nöôùc tan hoang ñieâu taøn thì caùc quoác gia trong vuøng ñaõ xaây döïng ñöôïc moät xaõ hoäi daân söï oån ñònh vaø vaên minh, baûo ñaûm cho neàn kinh teá phaùt trieån ñeå baét kòp moät theá giôùi toaøn caàu hoùa ñang ra ñôøi. Cuoäc chieán yù thöùc heä ñoù hoaøn toaøn khoâng nhöõng khoâng ñem laïi moät lôïi loäc gì cho daân toäc Vieät Nam maø ñaõ tieâu phí quaù nhieàu xöông maùu vaø taøi nguyeân quoác gia Ñaëc bieät trong giai ñoaïn theá giôùi phaùt trieån vôùi vaän toác nhanh choùng, vieäc ñaåy ñaát nöôùc vaøo moät chieán tranh voâ boå laø phí phaïm thôøi giôø cuûa lòch söû. Ngaøy nay, moái ñe doïa xaâm löôïc khoâng ñeán töø caùc nöôùc Hoa Kyø hay Taây Phöông. Chæ coù nhöõng quoác gia to lôùn nhöng chaäm tieán laïc haäu nhö

Trung Hoa Coäng Saûn môùi coøn mang giaác moäng baønh tröôùng laõnh thoå. Nguy cô maát ñaát maát bieån ngaøy nay chính laø truyeàn thoáng xaâm löôïc haøng ngaøn naêm cuûa noøi Haùn. Laù thö cuûa thuû töôùng Phaïm vaên Ñoàng naêm 1958 gôûi cho thuû töôùng Chu AÂn Lai mau maén coâng nhaän chuû quyeàn laõnh haûi cuûa Trung Hoa trong phaàn bieån Vieät Nam, cuõng nhö cuoäc taán coâng xaâm löôïc Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa cuûa haûi quaân Trung Quoác naêm 1974, chieán tranh bieân giôùi 1979, vaø gaàn ñaây nhaát, hieäp öôùc bieân giôùi treân ñaát lieàn naêm 1999 vaø hieäp öôùc phaân ñònh Vònh Baéc Boä naêm 2000, laø baèng chöùng huøng hoàn veà nguy cô naày. Theá nhöng, trong suoát thôøi kyø chieán tranh choáng quaân Trung Quoác xaâm laêng Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa cuûa nhaân daân Vieät Nam (1974-1975), thay vì ñöùng veà phía daân toäc ñeå baûo veä toå quoác, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ tieáp tay vôùi ngoaïi ñòch baèng caùch ñöùng haún veà phía chieán tuyeán cuûa quaân xaâm löôïc. Nhöõng söï kieän lòch söû naày xaùc ñònh moät laàn nöõa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam khoâng heà chieán ñaáu bôûi daân toäc vaø vì daân toäc. Hoï chieán ñaáu bôûi ñaûng Coäng Saûn Quoác Teá vaø vì ñaûng Coäng Saûn Quoác Teá, bôûi yù thöùc heä ngoaïi bang vaø vì yù thöùc heä ngoaïi bang. Khi quyeàn lôïi cuûa daân toäc vaø cuûa ñaûng Coäng Saûn Quoác Teá truøng hôïp, nhö thôøi kyø ñaáu tranh choáng Phaùp, hoï giaønh laáy ngoïn côø daân toäc ñeå tieâu dieät nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc khoâng ñoàng chính kieán. Nhöng khi quyeàn lôïi cuûa daân toäc vaø cuûa ñaûng Coäng Saûn Quoác Teá maâu thuaãn, nhö trong traän chieán Hoaøng Sa, hay vaán ñeà tranh chaáp bieân giôùi vaø vònh baéc boä gaàn ñaây, hay trong vuï Haûi Quaân Trung Quoác thaûm saùt 9 ngö daân Vieät, hay vieäc aùp ñaët neàn kinh teá Maùc Leâ leân xaõ hoäi Vieät Nam, hoï nhanh choùng ñöùng veà phía ngoaïi ñaûng, baát keå söï khoán cuøng vaø ñau khoå cuûa nhaân daân, laáy caùi baïo taøn cuûa chuyeân chính voâ saûn ñeå ñaøn aùp nhöõng tieáng noùi phaûn ñoái trung thöïc cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc. ÔÛ ñaây chuùng ta coù thaáy ñöôïc moät ñaëc ñieåm khaùc cuûa nhöõng ngöôøi Coäng Saûn Vieät Nam Trong suoát lòch söû cuûa ñaûng, quan ñieåm ñaáu tranh giai caáp vaø chuyeân chính voâ saûn laøm cho hoï hoaøn toaøn khoâng coù khaû naêng laøm hoøa vôùi nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc nhöng khaùc chính kieán, maëc duø nhöõng ngöôøi ñoù cuøng doøng maùu Vieät, cuøng boïc traêm tröùng cuûa cha Roàng meï Tieân. Nhöõng cuoäc ñaáu toá ñòa chuû, trí thöùc, ñaùnh tö saûn, aùm saùt ñaøn aùp ñoái laäp caùch taøn nhaãn voâ nhaân ñaïo laø nhöõng chöùng côù roõ raøng veà ñaëc ñieåm naày. Theá nhöng hoï luoân luoân coù khaû naêng laøm hoøa vôùi quaân ngoaïi thuø. Khi caàn thieát, hoï coù theå chia seû giang sôn cuûa toå tieân vôùi ngoaïi bang ñeå ñöôïc baûo hoä veà quyeàn löïc.

suy suïp veà vaên hoùa cuøng vôùi nhöõng maät öôùc nhöôïng ñaát nhöôïng bieån cho Trung Quoác ñaõ chöùng minh raèng, chuû nghóa Maùc Leâ, töø ngaøy thoáng nhaát ñeán nay, hoaøn toaøn baát löïc giuùp Vieät Nam xaây döïng moät theå cheá daân chuû ñeå baûo toaøn laõnh thoå, laøm cho kinh teá Vieät Nam caát caùnh vaø laøm cho vaên hoùa daân toäc ñöôïc phuïc höng Caùi chuû nghóa xa laï ñoù khoâng coù moät chuùt khaû naêng giuùp Vieät Nam thaønh moät quoác gia cöôøng thònh. Ngaøy nay, ôû theá kyû thöù 21, giaùo ñieàu Maùc Leâ laïc haäu tieáp tuïc bòt tai nhöõng ngöôøi Coâng Saûn tröôùc yeâu caàu phuïc höng daân toäc cuûa lòch söû. Hoï khoâng nghe ñöôïc nhöõng tieáng keâu goïi ñoøi canh taân cuûa nhöõng Nguyeãn Tröôøng Toä thôøi ñaïi. Ñoù laø nhöõng tieáng noùi cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñaùp laïi tieáng keâu goïi cuûa hoàn söû, hoøa nhòp vôùi nhöõng thao thöùc töø Nguyeãn Tröôøng Toä ñeán Phan Boäi Chaâu, Phan chu Trinh, Nguyeãn Thaùi Hoïc, Nguyeãn An Ninh, Lyù Ñoâng A, Tröông Töû Anh, Huyønh Phuù Soå. Ñoù laø nhöõng rung ñoäng vaø laõng maïn lòch söû nhaát quaùn xuyeân suoát qua bao theá heä ñeå gìn giöõ chaát nguyeân trinh vaø chính thoáng cuûa hoàn Vieät. Ñoù laø tieáng noùi cuûa nhöõng ngöôøi Coäng Saûn phaûn tænh nhö Traàn Ñoä, Nguyeãn Thanh Giang, Haø Só Phu, Hoaøng Minh Chính, Traàn Khueâ, Traàn Duõng Tieán, Vuõ Cao Quaän; cuûa nhöõng ngöôøi khoâng Coäng Saûn nhö Nguyeãn Ñình Huy; Ñoaøn Vieát Hoaït, Nguyeãn Ñan Queá hay cuûa theá heä treû nhö Leâ Chí Quang, Nguyeãn Khaéc Toaøn, Nguyeãn Vuõ Bình, Phaïm Hoàng Sôn vaø cuûa nhaân daân Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc. Giaác mô phuïc höng daân toäc vaø phaùt trieån kinh teá cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä ngaøy xöa, cuõng nhö giaác mô cuûa bao theá heä trí tueä Vieät Nam töø ñoù ñeán nay vaãn khoâng bao giôø thay ñoåi Nhöng khaùc vôùi Nguyeãn Tröôøng Toä ngaøy xöa bò cheát trong queân laõng, ñeå cho ñaát nöôùc rôi vaøo tay cuûa quaân xaâm löôïc, nhöõng Nguyeãn Tröôøng Toä thôøi ñaïi, seõ khoâng ngoài yeân ñeå taäp ñoaøn “ngöôøi vöôïn do lao ñoäng thaønh ngöôøi” taïi Ba Ñình tieáp tuïc daãn ñöa ñaát nöôùc ñeán choã tuït haäu vaø vong thaân.

7.

Ngaøy nay, chìa khoùa ñeå môû ra thôøi ñaïi phaùt trieån kinh teá, phuïc höng vaên hoùa daân toäc vaø ñeå baûo toaøn laõnh thoå naèm trong tính chính thoáng chính trò cuûa nhaø caàm quyeàn. Veà phöông dieän chính trò, yù nieäm chuyeân chính voâ saûn vaø ñaáu tranh giai caáp cuûa chuû nghóa Maùc Leâ laø moät trôû ngaïi cho vieäc thieát laäp moät neàn daân chuû chính thoáng. Laáy khaû naêng “cöôùp chính quyeàn” ñeå xaùc ñònh tính chính thoáng laõnh ñaïo ñaát nöôùc laø quan ñieåm chính trò cuûa phöôøng thaûo khaáu döôùi thôøi kyø phong kieán vaø cuûa baêng ñaûng mafia thôøi kyø hieän ñaïi. Quan ñieåm chính trò naày hoaøn toaøn ñoái nghòch vôùi yù nieäm daân chuû. Ñoái vôùi ñaát nöôùc Vieät Trong thôøi ñaïi daân chuû, moät Nam, hieän traïng tuït haäu veà chính quyeân coù naêng löïc kinh teá, haø khaéc veà chính trò, Tieáp trang A15

6.

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D WESTMINSTER

BOLSA

BROOKHURST

FWY 22

MAGNOLIA

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

TUESDAY, JULY 12, 2005

FWY 405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Chuùng toâi vaãn chöa bieát coù theå hôïp taùc vôùi ai ôû Vieät Nam Tieáp trang A12

coøn ôû nhieàu nöôùc khaùc treân toaøn theá giôùi. Lyù do naèm trong cô caáu heä thoáng cuûa caùc ngaønh naøy, coù nhöõng thoâng tin maø hoï khoâng phaûi coâng boá vì lyù do an ninh hay bí maät quoác gia. Noùi toùm laïi laø caøng thieáu söï minh baïch thì caøng ñeû ra tham nhuõng. Ñieàu caùc baïn coù theå laøm, nhö toâi ñaõ noùi, laø phaûi taïo ra söï minh baïch coâng khai vaø coù cô cheá ñeå buoäc nhöõng ngöôøi chòu traùch nhieäm trong caùc ngaønh naøy giaûi trình veà vieäc söû duïng soá tieàn maø hoï quaûn lyù vôùi daân chuùng. Coù moät soá coâng cuï ñôn giaûn maø Toå chöùc Minh baïch Quoác teá ñang quaûng baù, ví duï moät coâng cuï goïi laø Integrity Pact (taïm dòch laø Thoûa thuaän Trung thöïc). Ñoù laø moät daïng hôïp ñoàng trong ñoù caùc coâng ty tham gia vaøo moät quaù trình ñaáu thaàu phaûi kyù vaøo moät thoûa thuaän trong ñoù tuyeân boá hoï seõ khoâng hoái loä vaø neáu moät beân naøo vi phaïm bò phaùt hieän thì khoâng chæ bò loaïi khoûi quaù trình ñaáu thaàu maø coøn phaûi noäp phaït. Ñaây laø moät caùch baïn coù theå phaùt hieän caùc tröôøng hôïp tham nhuõng trong khu vöïc mua saém ñaáu thaàu coâng, laø moät khu vöïc cuõng coù nhieàu tham nhuõng. Moät ñieàu nöõa laø tham nhuõng khoâng chæ coù trong chính quyeàn trung öông maø caû ôû ñòa phöông, vaø ôû moät soá nöôùc thì chính quyeàn ñòa phöông khoâng bò giaùm saùt nhieàu nhö chính quyeàn trung öông. Vaø vì theá caùc noã löïc khoâng neân chæ taäp trung ôû chính quyeàn trung öông maø chính quyeàn ñòa phöông cuõng neân ñöôïc trao quyeàn töï chuû vaø töï chòu traùch nhieäm. Ñaëc bieät laø ôû nhöõng ñòa phöông coù hoaït ñoäng khai thaùc daàu vaø moû laø nhöõng nôi thöôøng coù möùc ñoä tham nhuõng lôùn nhöng thöôøng bò boû qua. Nhö vaäy vieäc caàn laøm laø söû duïng caùc coâng cuï ñeå phoøng ngöøa tham nhuõng trong caùc lónh vöïc naøy ñoàng thôøi naâng cao

nhaän thöùc trong daân chuùng, moät vieäc maø chính phuû coù theå laøm moät caùch deã daøng. Cuõng ñaùng chuù yù laø chính phuû Vieät Nam ñaõ kyù Keá hoaïch Haønh ñoäng Choáng Tham nhuõng trong khoái caùc nöôùc saûn xuaát daàu khu vöïc chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông vaøo thaùng 6 naêm nay, vaø cuõng ñaõ kyù Coâng öôùc Quoác teá veà Choáng Tham nhuõng cuûa Lieân hieäp quoác naêm ngoaùi. Hai söï kieän naøy laø raát ñaùng keå, noù theå hieän cam keát chính trò maïnh cuûa Vieät Nam ñoái vôùi vieäc naøy, ñoù laø ñieàu kieän quan troïng ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp choáng tham nhuõng cuï theå. Cam keát naøy raát ñaùng hoan ngheânh. TA: Lieân quan tôùi caùc bieän phaùp choáng tham nhuõng, gaàn ñaây ôû Vieät Nam ngöôøi ta baøn baïc nhieàu veà vieäc thieát laäp moät cô quan choáng tham nhuõng. YÙ kieán cuûa baø veà vieäc naøy nhö theá naøo? LPT: Toâi cuõng khoâng theo doõi ñöôïc cuoäc thaûo luaän naøy, song veà caùc cô quan choáng tham nhuõng thì coù nhieàu kinh nghieäm khaùc nhau cuûa caùc nöôùc. Ví duï ôû Hoàng Koâng, Thaùi Lan, Singapore, Malaysia, Haøn Quoác. Moät trong nhöõng vai troø raát quan troïng cuûa caùc cô quan choáng tham nhuõng laø thöïc hieän caùc chöông trình giaùo duïc vaø naâng cao nhaän thöùc. Chaúng haïn toâi bieát cô quan choáng tham nhuõng cuûa Hoàng Koâng hoaït ñoäng raát coù hieäu quaû, hoï cung caáp nhieàu taøi lieäu vaø thoâng tin cho caùc coâng ty lôùn, cho hoïc sinh, thaäm chí caû treû em maãu giaùo, cho caùn boä trong khu vöïc nhaø nöôùc. Hoï thieát keá caû troø chôi ñieän töû vaø cung caáp thoâng tin qua maïng internet, noùi chung laø vôùi raát nhieàu hình thöùc khaùc nhau ñeå giaùo duïc. Vaø ñeà caäp tôùi nhöõng tình huoáng xung ñoät veà lôïi ích vaãn xaûy ra haøng ngaøy, chaúng haïn baïn coù moät ngöôøi em gaùi saép ñi phoûng vaán xin vieäc ôû moät choã maø baïn quen ngöôøi phoûng vaán, vaäy baïn coù noùi tröôùc ñoâi

lôøi vôùi ngöôøi baïn ñoù ñeå em gaùi baïn ñöôïc lôïi theá hôn. Tuy nhieân moät ñieàu kieän chuû choát ñeå caùc cô quan naøy coù theå hoaït ñoäng thöïc söï hieäu quaû laø hoï phaûi coù quyeàn ñöôïc truy toá, raát nhieàu cô quan choáng tham nhuõng cuûa caùc nöôùc khoâng coù quyeàn naøy. Tröôøng hôïp ôû Hoàng Koâng laø coù, song ôû caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc, ví duï ôû Haøn Quoác laø khoâng. Hoï coù quyeàn ñöôïc ñieàu tra vaø ñöa ra caùc vuï vieäc moät caùch khaùch quan. Song khi maø vieäc truy toá laïi ñöôïc thöïc hieän bôûi moät boä naøo ñoù, ví duï Boä Tö phaùp, thì tính chaát ñoäc laäp cuûa cô quan naøy ñaõ bò maát ñi. Thöïc teá cho thaáy laø coù nhieàu cô quan choáng tham nhuõng cuûa caùc nöôùc ñaõ bò laøm yeáu ñi bôûi yeáu toá naøy vaø vì theá noù caàn ñöôïc caân nhaéc. Moät ñieàu nöõa laø caàn coù ñuû ñieàu kieän taøi chính cho caùc cô quan naøy ñeå hoï ñaûm baûo ñöôïc tính chaát ñoäc laäp vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng giaùo duïc cuûa mình. Theo nhö toâi bieát thì Hoàng Koâng ñaõ ñaàu tö raát nhieàu tieàn vaøo cô quan choáng tham nhuõng cuûa hoï. TA: Baø noùi raèng naâng cao nhaän thöùc laø moät vieäc raát quan troïng, nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi noùi raèng, thöïc ra nhaän thöùc khoâng phaûi laø vaán ñeà, thöôøng thì ngöôøi ta ñaõ nhaän bieát veà söï toàn taïi cuûa tham nhuõng, nhöng vaán ñeà laø ôû choã ngöôøi ta coù muoán giaûi quyeát hay ñaáu tranh vôùi noù hay khoâng? Vaäy baø nghó nhö theá naøo veà nhaän ñònh naøy? LPT: Coù theå noùi nhö theá. Ñuùng laø chuùng ta khoâng chæ muoán bieát laø mình coù beänh gì maø coøn muoán bieát laøm theá naøo ñeå coù theå khoûi beänh. Vaø chính vì theá maø vieäc naâng cao nhaän thöùc coù vai troø quan troïng trong vieäc taêng cöôøng hieåu bieát veà caùch thöùc phoøng choáng tham nhuõng, ñeå moïi ngöôøi bieát raèng coù nhöõng coâng cuï thöïc söï höõu hieäu ñeå choáng tham nhuõng. Vaø neáu nhö caùc toå chöùc phi chính

phuû hay caùc cô quan nhaø nöôùc ôû Vieät Nam quan taâm, thì chuùng toâi raát saün saøng hôïp taùc. Hieän taïi trong khu vöïc chuùng toâi cuõng ñang coù moät soá chi nhaùnh hoaït ñoäng khaù tích cöïc vaø coù beà daøy kinh nghieäm trong vieäc phoå bieán vaø aùp duïng caùc coâng cuï choáng tham nhuõng. TA: Vì sao Toå chöùc Minh baïch Quoác teá chöa coù moät chi nhaùnh taïi Vieät Nam, maëc duø con soá caùc chi nhaùnh ôû caùc nöôùc khaùc ñaõ leân tôùi 85? LPT: Thoâng thöôøng chuùng toâi hôïp taùc vôùi xaõ hoäi daân söï, thöôøng laø caùc toå chöùc phi chính phuû vaø baûn thaân chuùng toâi cuõng laø moät toå chöùc phi chính phuû. Maëc duø vaäy Trung Quoác coù leõ cuõng töông töï nhö ôû Vieät Nam, vò theá cuûa caùc toå chöùc phi chính phuû coù leõ cuõng gioáng nhau, vaø vì theá chuùng toâi khoâng coù moät chi nhaùnh ôû ñoù, maø chuû yeáu hôïp taùc vôùi caùc vieän nghieân cöùu ôû Baéc Kinh ñeå goùp phaàn ñaåy maïnh phoøng traøo choáng tham nhuõng. Ñoàng thôøi chuùng toâi cuõng laøm vieäc vôùi caùc boä ngaønh ñeå quaûng baù caùc coâng cuï choáng tham nhuõng. Chính phuû Trung Quoác cuõng ñaõ theå hieän quyeát taâm chính trò trong vieäc choáng tham nhuõng vaø hoï cuõng saün saøng hôïp taùc vôùi Toå chöùc Minh baïch Quoác teá. Ñoái vôùi Vieät Nam thì cho tôùi nay chuùng toâi vaãn chöa bieát laø coù theå hôïp taùc vôùi ai vaø caùch thöùc hôïp taùc theá naøo, maëc duø chuùng toâi raát saün saøng. Vaø nhö toâi ñaõ noùi, nhaân ñaây toâi cuõng muoán ñöa ra moät lôøi thænh caàu laø chuùng toâi raát muoán ñöôïc hôïp taùc vôùi Vieät Nam trong lónh vöïc choáng tham nhuõng, nhöng chæ khi chuùng toâi hieåu ñöôïc caùch thöùc thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieàu treân. Toâi cuõng nhaán maïnh raèng Minh baïch Quoác teá laáy vieäc hôïp taùc xaây döïng laøm nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa mình. Chuùng toâi raát muoán hôïp taùc vôùi xaõ hoäi daân söï, giôùi doanh nghieäp vaø vôùi caùc chính phuû ñeå choáng tham

nhuõng. Moät vieäc raát roõ laø ñeå coù theå hoã trôï söï thay ñoåi trong moät coâng ty, hoaëc trong moät ñaát nöôùc, thì tinh thaàn hôïp taùc laø heát söùc quan troïng, vaø chuùng toâi luoân coá gaéng cuøng laøm vieäc treân tinh thaàn naøy chöù khoâng tröïc tieáp chæ maët chæ teân nhöõng keû tham nhuõng. TA: Xin caûm ôn baø.

Nhaân Ngaøy 30-4 Tieáp trang A14

phaùp lyù phaûi ñöôïc xaây döïng treân moät hieán phaùp hôïp phaùp vaø daân chuû. Hieán phaùp daân chuû ñoù phaûi xaùc ñònh ñöôïc tính ñoäc laäp cuûa ba ngaønh haønh phaùp, laäp phaùp vaø toøa aùn. Vaø hieán phaùp ñoù phaûi ñöôïc toaøn daân chaáp thuaän qua moät cuoäc tröng caàu daân yù ñoäc laäp vaø voâ tö. Laù phieáu töï do ñoäc laäp vaø trong saùng cuûa ngöôøi daân xaùc ñònh tính chaát chính thoáng, tính hôïp phaùp cuûa nhaø caàm quyeàn Noù laø bieåu töôïng cuûa quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân. Vì theá, moät chính quyeàn bôûi daân do daân vaø vì daân khoâng bao giôø phaûi sôï haõi tröôùc laù phieáu. Ngöôïc laïi, moät chính quyeàn luoân luoân nôm nôùp lo sôï laù phieáu töï do cuûa ngöôøi daân, khoâng ñöôïc toaøn daân baàu ra trong moät cuoäc baàu cöû töï do ña nguyeân, laø chính quyeàn khoâng coù naêng löïc ñaïo ñöùc chính trò vaø tính chính thoáng ñeå laõnh ñaïo ñaát nöôùc. Ñoù ñoù, taùi laäp tính chính thoáng, tính hôïp phaùp cuûa nhaø caàm quyeàn laø ñieàu kieän tieân quyeát vaø laø nhu caàu caáp baùch ñeå xaây döïng moät neàn chính trò daân baûn beàn vöõng. Vaø neàn chính trò daân baûn beàn vöõng laø neàn taûng ñeå môû ra thôøi ñaïi phuïc höng daân toäc, laøm beä phoùng cho giai ñoaïn caát caùnh veà kinh teá toaøn daân vaø ñeå baûo ñaûm söï toaøn veïn laõnh thoå.

8.

Nhìn laïi giai ñoaïn lòch söû thoáng nhaát ñaát nöôùc ôû thôøi kyø haäu Gia Long ñeå thaáy raèng caùi voøng oan nghieät cuûa quyeàn löïc tuyeät ñoái ñi ñoâi vôùi taàm nhìn thieån caän cuûa nhöõng ñaàu

oùc ngu muoäi luoân luoân ñöa ñaát nöôùc vaøo thôøi kyø suy vong Töø hai traêm naêm tröôùc ñeán nay caùi voøng kim coâ nghieät ngaõ ñoù vaãn troøng leân doøng sinh meänh cuûa daân toäc. Ngaøy nay, chuû nghóa Maùc Leâ vaãn laø trôû ngaïi lôùn nhaát trong vieäc phuïc höng daân toäc. Ñeå thaùo gôõ chöôùng ngaïi vaät to lôùn naày treân ñöôøng soáng cuûa daân toäc, yeâu caàu cuûa lòch söû laø nhaø caàm quyeàn phaûi chaám döùt moïi hình thaùi vong thaân. Vaán ñeà chính cuûa lòch söû hieän nay khoâng phaûi laø hoøa hôïp hoøa giaûi daân toäc maø laø, nhö GS Nguyeãn Ñình Huy ñeà nghò, moät cuoäc Ñaïi Phaûn Tænh, hay nhö Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñeà nghò maø laø moät cuoäc Ñaïi Saùm Hoái, ñeå moïi xu theá vong thaân phaûi trôû veà vôùi chính maïch daân toäc. Ñoàng thôøi, theá heä môùi cuûa Vieät Nam trong ngoaøi nöôùc phaûi vaän duïng trí tueä ñeå coù moät taàm nhìn roäng lôùn, khai phoùng, nhaân baûn vaø chính xaùc veà con ngöôøi, daân toäc vaø nhaân loaïi ñeå laøm khôûi ñieåm cho cuoäc ñaïi vaän ñoäng phuïc höng daân toäc. Moãi laàn ñeán ngaøy 30 thaùng Tö laø moät cô hoäi ñeå chuùng ta suy nghó veà nhöõng thaát baïi lòch söû vaø ñeå mô ñeán “Giaác Mô Vieät Nam” Ñeå töø nhöõng nôi xa xoâi treân traùi ñaát ñeán nhöõng trung taâm vaän ñoäng phuïc höng daân toäc ngay taïi trong nöôùc, moïi ngöôøi Vieät ñeàu phaûi cuøng nhau chia xeû moät vieãn töôïng veà sinh meänh daân toäc vaø höôùng ñi tôùi cuûa ñaát nöôùc. Töø ñoáng tro taøn cuûa lòch söû, nhöõng con phöông hoaøng seõ cuøng nhau caát caùnh. Nhöõng ñaøn chim Vieät töø khaép naêm chaâu boán beà seõ quay veà coá höông cuøng toaøn daân taùi taïo moät nöôùc Ñaïi Vieät môùi, moät toå quoác Ñai Vieät cuûa thôøi ñaïi 2000 vôùi khoâng gian Vieät traûi daøi khaép nôi treân theá giôùi, moät toå quoác cuûa moïi ngöôøi mang doøng maùu vaø vaên hoùa Vieät khoâng phaân bieät chính kieán, toân giaùo hay baát cöù moät quaù khöù chính trò naøo. LS Nguyeãn Xuaân Phöôùc Dallas, Texas 30-4-2004

DAT


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

SOÁNG KHOÛE

A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005

UÛy Ban Theá Vaän Hoäi cuûa Hoa Kyø ñang maát theá? Treân saân vaän ñoäng, ñoäi Hoa Kyø ngöï trò, chieám ñaàu baûng huy chöông trong 3 kyø Theá Vaän Hoäi vöøa qua. Nhöng khi daét nhau vaøo phoøng hoïp, Hoa Kyø ñang daàn daàn thua theá. Vaøo tuaàn qua, Hoa Kyø gaëp hai thaát baïi lieân tieáp trong phong traøo Theá Vaän Hoäi theá giôùi. Khi UÛy Ban Theá Vaän Hoäi Quoác Teá (IOC - International Olympic Committee) boû phieáu choïn thaønh phoá ñaêng cai Theá Vaän Hoäi 2012, New York bò loaïi ngay sau Moscow. Trong hôn 100 phieáu baàu, New York voøng ñaàu chæ ñöôïc 19 vaø voøng nhì coøn ít hôn, chæ ñöôïc 16. Ngaøy hoâm sau, IOC boài theâm moät cuù nöõa, bieåu quyeát boû hai moân theå thao truyeàn thoáng cuûa Hoa Kyø laø baseball vaø softball ra khoûi chöông trình thi ñaáu naêm 2012. OÂng Jim Scherr, giaùm ñoác ñieàu haønh UÛy Ban Theá Vaän Hoäi cuûa Hoa Kyø (USOC United States Olympic Committee) thuù nhaän, “Ñaây quaû laø thôøi ñieåm xuoáng doác cuûa Hoa Kyø trong phong traøo Theá Vaän Hoäi theá giôùi.” Theo oâng Scherr vaø caùc thaønh vieân Hoa Kyø trong IOC, laø vì caùc nhaân vaät ñöùng ñaàu trong USOC khoâng coù

lieân laïc vaø quan heä nhieàu vôùi IOC vaø caùc toå chöùc theå thao quoác teá. “Nhìn chung,” oâng Scherr noùi, “chuùng toâi seõ phaûi laäp quan heä toát hôn vôùi caùc uûy ban theá vaän hoäi cuûa caùc nöôùc khaùc, vôùi IOC, vaø vôùi caùc lieân ñoaøn quoác teá.” Nhöõng moái quan heä naøy khoâng theå laäp ñöôïc khi chính USOC cuõng thay ñoåi nhaân söï, trong 5 naêm qua moãi laàn hoïp IOC ñoaøn USOC laïi cöû moät ñaïi dieän khaùc ñi hoïp. Bob Ctvrtlik, moät thaønh vieân IOC cuûa Hoa Kyø, goùp yù kieán: “Nhöõng ngöôøi trong IOC raát coi troïng vieäc gaëp maët tröïc tieáp caùc ñoái taùc. Khi maët cöù thay ñoåi lieân tuïc, ñieàu ñoù khoâng hay chuùt naøo.” Ñeán nay USOC ñang hy voïng laät ngöôïc theá côø vôùi caùc nhaân vaät môùi, Jim Scherr laøm giaùm ñoác ñieàu haønh vaø Peter Ueberroth laøm chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò. Peter Ueberroth, nhöõng naêm qua laøm chuû tòch lieân ñoaøn baseball, tröôùc ñoù laø tröôûng ban toå chöùc Theá Vaän Hoäi Los Angeles 1984, laø theá vaän hoäi môû maøn cho caùc cuoäc toå chöùc hieän ñaïi, lieân heä chaët cheõ vôùi caùc heä thoáng truyeàn hình, vaø kieám ñöôïc tieàn lôøi chöù khoâng loã.

Hoa Kyø cuõng caàn tham gia toå chöùc nhieàu cuoäc thi theå thao quoác teá cho nhieàu moân hôn, vaø taïo ñieàu kieän cho caùc lieân ñoaøn theå thao quoác teá “phaùt trieån moân cuûa hoï trong nöôùc Myõ,” Scherr noùi. Moät thaønh vieân Hoa Kyø khaùc trong IOC, oâng Jim Easton, cho bieát Hoa Kyø caàn coù maët nhieàu hôn trong caùc lieân ñoaøn quoác teá. Hieän nay trong 28 lieân ñoaøn caùc theå thao cho Theá Vaän Hoäi, Hoa Kyø chæ coù maët trong thaønh phaàn laõnh ñaïo trong 5 lieân ñoaøn. Nhöõng lieân ñoaøn theå thao laø ñaïi dieän cho ngaønh theå thao ñoù taïi IOC vaø baûo veä quyeàn lôïi caùc ngaønh theå thao trong phong traøo Theá Vaän Hoäi quoác teá. Nhieàu thaønh vieân laõnh ñaïo caùc lieân ñoaøn cuõng laø thaønh vieân IOC. “Neáu mình khoâng ngoài cuøng baøn vôùi ngöôøi ta, ngöôøi ta seõ khoâng nghe thaáy tieáng mình noùi,” oâng Scherr keát luaän. Chuû Tòch USOC Peter Ueberroth vaän ñoäng cho ñôn ñaêng cai cuûa thaønh phoá New York cho Theá Vaän Hoäi 2012 taïi buoåi hoïp IOC hoâm 6 Thaùng Baûy taïi Singapore. (Hình: Andrew Wong/Getty Images)

Theå thao baèng hình cuoái tuaàn qua

Thaät vaø aûo Ngöôøi bay treân skateboard

BAÉC KINH, Trung Quoác - Danny Way ngöôøi Myõ duøng skateboard nhaûy baêng qua Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh hoâm 9 Thaùng Baûy. Vôùi cuù nhaûy naøy Way phaù 3 kyû luïc: Laø ngöôøi ñaàu tieân nhaûy baêng qua Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh khoâng caàn maùy, phaù kyû luïc nhaûy xa treân moät skateboard (79ft/24.07m) vaø phaù kyû luïc nhaûy cao treân moät skateboard. (Hình: Reuters/Jason Lee)

MONTEREY, California - Tay ñua Nicky Hayden ngöôøi Myõ treân chieác xe Honda mang soá 69 chaïy baêng qua moät taám hình chính mình veõ treân töôøng voøng ñua Mazda Raceway Laguna Seca taïi Monterey, California, hoâm 10 Thaùng Baûy. Hayden veà ñaàu trong giaûi ñua xe moâtoâ 2005 Red Bull U.S. Grand Prix. (Hình: Donald Miralle/Getty Images)

CONCACAF taïi Los Angeles

LOS ANGELES, California - Giôùi uûng hoä ñoäi Mexico tôùi döï traän MexicoGuatemala trong giaûi FIFA Chaâu Myõ CONCACAF treân saân Colliseum ôû Los Angeles hoâm 10 Thaùng Baûy. (Hình: Harry How/ Getty Images)

Traän thöù 200, goân thöù 100

PORTLAND, Oregon - Tiffeny Milbrett mang aùo soá 16 cuûa ñoäi Myõ daãn banh qua caùc caàu thuû Ukraine trong traän giao höõu boùng ñaù nöõ treân saân Merlo Field ôû Portland, Oregon hoâm 10 Thaùng Baûy. Traän ñaáu naøy laø traän thöù 200 cuûa Milbrett, vaø cuõng trong traän naøy Milbrett laøm baøn cuù thöù 100 trong ñôøi thi ñaáu. Ñoäi Myõ thaéng ñoäi Ukraine 7-0. (Hình: Jonathan Ferrey/Getty Images)

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

Giôùi baùc só quaän Cam quan ngaïi veà chöông trình “OneCare” cuûa CalOptima

DAT

Sinh hoaït Coäng ñoàng

NGUYEÃNGOÏCHAÁN, CNN Little Saigon (CA) - Vaán ñeà chaêm soùc y teá moãi ngaøy moät phöùc taïp. Quaän Orange laø ñôn vò duy nhaát treân toaøn tieåu bang coù cheá ñoä trung gian giöõa ngöôøi thuï höôûng vaø cô quan cung caáp dòch vuï y teá cuûa chính phuû. CalOptima ñöôïc cô quan Medical duøng ñeå kieåm soaùt vieäc löôïng ñònh vaø chaáp thuaän thanh toaùn chi phí y teá thay cho cô quan Medical. Caùc nhaø thuoác ñoäc laäp cho raèng cô quan CalOptima kyø thò, vaø giôùi haïn quyeàn lôïi cuûa beänh nhaân. Baø Thu Haèng, thuoäc Toå Hôïp Döôïc Phoøng Ñoäc Laäp, cho bieát: “CalOptima aán ñònh loaïi thuoác duøng, thay theá baèng nhöõng thöù thuoác reû hôn vaø giôùi haïn soá thuoác nhö toa baùc só.” Baø cho bieát raèng: “Caùc döôïc phoøng ñoäc laäp taïi quaän Cam, ña soá laø ngöôøi goác Vieät ñang naïp ñôn kieän CalOptima.” “Vuï kieän neâu treân ñang trong voøng thuï lyù” - Baø Thu Haèng phaùt bieåu veà moät chöông trình môùi cuûa CalOptima, “thì cô quan CalOptima laïi tung ra moät chöông trình môùi, chöông trình naøy seõ aûnh höôûng tôùi caùc döôïc phoøng vaø giôùi baùc só.” Baø tieân ñoaùn raèng giôùi thuï höôûng seõ gaùnh chòu haäu quaû cuoäc tranh chaáp, vaø “raát coù theå, cuoäc tranh chaáp seõ noå ra lôùn hôn vuï kieän cuûa döôïc phoøng.” Chöông trình môùi naøy coù teân “OneCare,” nhaèm laäp chöông trình y teá HMO môùi, vaø ñang chôø chaáp thuaän. Chöông trình naøy seõ aûnh

höôûng 55,000 cö daân quaän Cam ñuû ñieàu kieän höôûng Medicare vaø Medical. Hieän nay ña soá cö daân ñang duøng qui cheá “Fee-for-Service”, ngöôøi thuï höôûng ñöôïc quyeàn choïn baùc só taïi baát cöù phoøng maïch naøo. Keå töø 1 Thaùng Gieâng, 2006, chi phí thuoác seõ do cô quan Medicare chi, khoâng do Medical nöõa. Ñaëc bieät ôû quaän Cam, ngöôøi coù Medi-Medi, ña soá laø caùc vò cao nieân treân 65 tuoåi seõ phaûi quyeát ñònh choïn moät trong 2 heä thoáng y teá: Heä thoáng y teá töï do (Fee-forservice) hoaëc laø heä thoáng y teá quaûn lyù (Medicare Advantage plan). Phaùi vieân chuùng toâi tieáp xuùc vôùi Hoäi Döôïc Phoøng Ñoäc laäp Vieät Myõ Quaän Cam, döôïc só Thu Haèng cho bieát: “Ngöôøi coù Medi-Medi caàn hieåu thaät roõ 2 heä thoáng naøy vì neáu quyeát ñònh sai laàm seõ coù theå ñöa ñeán thieät haïi cho vaán ñeà söùc khoûe cuûa mình.” Baø Thu Haèng caét nghóa: 1. Fee for service: Laø moät heä thoáng y teá töï do: Khi quí vò ñi khaùm beänh, baùc só hoaëc beänh vieän môùi ñöôïc traû tieàn. Neáu choïn heä thoáng naøy thì ngöôøi coù MediMedi seõ ñöôïc ñi khaùm beänh töï do ôû baát cöù phoøng maïch cuûa baùc só naøo, ñöôïc vaøo baát cöù beänh vieän naøo, ñöôïc chuïp hình quang tuyeán, noäi soi, thöû maùu, ñöôïc cung caáp caùc duïng cuï y khoa nhö giöôøng beänh, xe laên ôû baát cöù nôi naøo thuaän tieän cho mình muoán ñeán. Caùc dòch vuï keå treân ñöôïc Tieáp trang B2

Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät baûo trôï hoïc boång Hoïc Sinh Öu Tuù cuûa Giaûi Khuyeán Hoïc (Westminster, CA) - Giaûi Khuyeán Hoïc Kyø 17-2005 vöøa nhaän ñöôïc $1,500 töø Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät ñeå baûo trôï 15 hoïc boång mang teân Hoïc Boång Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät daønh cho caùc hoïc sinh öu tuù trong vuøng Orange County. Hoïc boång naøy ñöôïc ñieàu haønh bôûi Giaûi Khuyeán Hoïc Viet Olympiad. “Ñaây laø moùn quaø ñaëc bieät khoâng nhöõng cho caùc hoïc sinh öu tuù, maø coøn khuyeán khích caùc phuï huynh vaø caùc hoïc sinh Vieät Nam khaùc coá gaéng hôn nöõa ñeå thuùc ñaåy giaûi thöôûng naøy.” Giaùo Sö Nguyeãn Töû Quyù, Tröôûng Tieåu Ban Giaûi Hoïc Sinh, Sinh Vieân Öu Tuù cuûa Giaûi Khuyeán Hoïc, ñaõ nhaän xeùt nhö treân sau khi Hoäi

Ñoàng Quaûn Trò Giaûi Khuyeán Hoïc Viet Olympiad, quyeát ñònh chaáp nhaän hoïc boång cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Hoïc Boång Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät ñöôïc thieát laäp ñeå töôûng thöôûng caùc hoïc sinh goác Vieät toát nghieäp thuû khoa hoaëc aù khoa taïi caùc tröôøng trung hoïc trong vuøng Orange County. Moãi hoïc sinh öu tuù ñaõ ghi danh vôùi Giaûi Khuyeán Hoïc xin hoïc boång naøy seõ ñöôïc taëng $100 cuøng vôùi moät baèng khen thöôûng cuûa Giaûi Khuyeán Hoïc. Hoïc boång naøy coøn khuyeán khích caùc thöông gia, doanh nhaân, cô sôû thöông maïi vaø caùc toå chöùc khaùc tieáp tay vôùi Giaûi Khuyeán Hoïc trong vieäc tuyeân döông caùc thaønh tích hoïc vaán

Ñoàng Höông Traø Vinh Hoïp Maët

Taïi buoåi hoäi ngoä heø 2005 cuûa Hoäi AÙi Höõu Voõ Tröôøng Toaûn, kyõ sö Taêng Thaùi Nhaân Haäu thuyeát trình veà traùch nhieäm cuûa anh trong vieäc phaùt trieån vaø saûn xuaát chieác xe Ford Mustang. (Hình: Nguyeãn Ngoïc Chaán)

Hoäi AÙi Höõu Voõ Tröôøng Toaûn hoïp maët heø 2005 Kyõ sö Taêng Thaùi Haäu thuyeát trình veà xe Mustang NGUYEÃNGOÏCHAÁN

Westminster (CA) - “Chaùu xin caùm ôn coâ baùc ñaõ cho chaùu tham döï buoåi hoïp maët hoâm nay, vaø daønh cho chaùu nhieàu caûm tình,” kyõ sö Taêng Thaùi Haäu phaùt bieåu trong phaàn ra maét baø con Hoäi AÙi Höõu Cöïu Hoïc Sinh Voõ Tröôøng Toaûn, tröa Chuû Nhaät 10 Thaùng Baûy. Cuøng ñeán tham döï buoåi hoïp maët coù thaân phuï maãu cuûa Taêng Thaùi Haäu töø Michigan veà Little Saigon. Voõ Tröôøng Toaûn, moät tröôøng trung hoïc coù taàm voùc taïi Saøi Goøn tröôùc naêm 1975, vaãn giöõ ñöôïc moái lieân heä maät thieát giöõa thaøy troø ôû haûi ngoaïi, cuøng nhau haøn huyeân, chia seû vui buoàn. Naêm nay ñoâng ñaûo quan khaùch, giaùo sö vaø caùc cöïu hoïc sinh töø nhieàu nôi veà ñaây coù theâm lyù do. OÂng Traàn Bình Chaùnh, hoäi tröôûng, giaûi thích: “Cuoäc hoäi ngoä heø naêm nay chuùng toâi may maén ñöôïc gaëp oâng Taêng Thaùi Huy vaø baø Buøi Hoàng Haûi, thaân phuï maãu cuûa anh Taêng Thaùi Nhaân Haäu, 40 tuoåi, ñang laøm kyõ sö tröôûng cho haõng Ford, ñaëc traùch phaùt trieån loaïi xe Mustang. Chuùng toâi môøi ñöôïc anh ñeán chung vui vaø thuyeát trình veà vieäc laøm ñaëc bieät cuûa ngöôøi kyõ sö treû Vieät Nam, töông ñoái thaønh coâng trong kyõ ngheä xe hôi Hoa Kyø.” Qua buoåi thuyeát trình cuûa Taêng Thaùi Haäu, moïi ngöôøi nhaän thaáy anh coøn raát treû nhöng coù kieán thöùc vaø tinh thaàn traùch nhieäm cao. Kyõ sö haäu ñaõ laøm cho caùc baïn treû say meâ veà söï hieåu bieát saâu xa veà chieác xe Ford Mustang anh ñang phuï traùch saûn xuaát. Khi trao ñoåi vôùi ngöôøi tham döï, Taêng Thaùi Haäu toû ra raát leã pheùp, khieâm toán, trình baøy caën keõ, löu loaùt vaán ñeà, nhieàu caâu hoûi veà kyõ thuaät, thöông maïi, ñôøi soáng ñöôïc ñaët ra vôùi Haäu, anh ñaõ traû lôøi thoûa ñaùng, giaûi thích raønh maïch, taïo nieàm tin vaø söï gaàn guõi vôùi ngöôøi nghe. Tieán syõ giaùo duïc Nguyeãn Laâm Kim Oanh coù maët, ñeà nghò, neáu thôøi gian cho pheùp, baø seõ môøi kyõ sö Haäu noùi chuyeän vôùi caùc sinh vieân Vieät Nam ñeå trao ñoåi kinh nghieäm laøm vieäc cuûa mình ñeå khuyeán khích caùc em töï tin khi böôùc vaøo ngöôõng cöûa cuoäc ñôøi. Haäu höùa ñieàu naøy coù theå ñöôïc, vì tuy coâng vieäc cuûa anh raát baän roän, nhöng anh muoán chia seû caùi ñam meâ cuûa mình vôùi moïi ngöôøi, nhaát laø, Haäu coù moät vaên phoøng laøm vieäc ôû Irvine, California, anh vaãn thöôøng xuyeân bay ñi, bay veà giöõa California vaø Michigan. Traû lôøi caâu hoûi cuûa moät nöõ sinh, veà vieäc choïn ngaønh ngheà, Taêng Thaùi Haäu noùi: “Coù nhieàu tin töùc treân radio, baùo chí, TV vaø Internet veà ñôøi soáng vaø ngheà nghieäp, baïn haõy khaùm phaù vaø hoïc hoûi caøng nhieàu caøng toát veà nhöõng vieäc ñang xaûy ra quanh mình vaø treân theá giôùi. Baïn haõy hoûi thaät loøng mình, vieäc gì mình yeâu thích nhaát, vaø laøm moät caùch say söa. “Haäu” thích xe hôi töø naêm leân 10 tuoåi, ñeán nay vaãn coøn meâ xe. Moãi ñeâm Haäu mong trôøi mau saùng ñeå trôû laïi sôû laøm. Cuoäc ñôøi quaù ngaén, taïi sao laïi theo ñuoåi nhöõng vieäc mình khoâng thích.” cuûa caùc hoïc sinh Vieät Nam trong vuøng. Buoåi leã phaùt thöôûng cuûa Giaûi Khuyeán Hoïc seõ ñöôïc toå chöùc taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Orange Coast College, 2701 Fairview Road, Costa Mesa, CA 92626, luùc 2 giôø chieàu Chuû Nhaät 17 Thaùng Baûy, 2005. Buoåi leã seõ ñuùc keát thaønh quaû thi ñua cuûa treân 200 thí sinh trong caùc boä

moân laøm vaên Vieät, vieát vaên Vieät, vieát Söû Vieät, thi Ñoá Vui Ñeå Hoïc trong ngaøy thi voøng loaïi 26 Thaùng Saùu, 2005 vaø thi baùn keát vaø chung keát 10 Thaùng Baûy, 2005. Seõ coù treân 100 giaûi thöôûng veà caùc boä moân treân ñöôïc trao cho nhöõng hoïc sinh ñoaït giaûi Lòch Söû Vaên Hoïc Vieät Nam, giaûi Vieát Vaên Vieät, nhieàu giaûi thöôûng cho caùc hoïc sinh, sinh

Ngaøy giôø: 10 giôø Thöù Baûy ngaøy 16 Thaùng Baûy 2005. Ñòa ñieåm: Mile Square Park, goùc Euclid vaø Warner, Fountain Valley. Hoïp maët nhaèm taïo cô hoäi cho ñoàng höông Traø Vinh gaëp gôõ, haøn huyeân cuõng nhö ñeå caùc con em coù moät ngaøy vui chôi giaûi trí ngoaøi trôøi. Chöông trình: AÅm thöïc, vui chôi, phaùt giaûi thöôûng khuyeán hoïc... Lieân laïc: Nguyeãn Vaên Vui (310-2171936), Nguyeãn Vaên Thaønh (714-9348583), Voõ Trung Tín (714-856-9202). Kyù thö môøi: Hoäi Tröôûng GS Vaên Töôøng.

Cöïu Só Quan Haûi Quaân caùc khoùa löu ñaøy vaø thaân höõu Ngaøy giôø: 6 giôø chieàu Thöù Baûy, 16 Thaùng Baûy, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng hoäi khaùch saïn Ramada, 10022 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92841. Moät buoåi daï tieäc seõ ñöôïc toå chöùc sau ngaøy hoäi ngoä, vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu, Chuû Nhaät, 17 Thaùng Baûy, 2005, taïi Seafood Place II, 420 S. Brookhurst Street, Anaheim. Lieân laïc: Nguyeãn Baù Taán (949-3898818), Traàn Vaên Höõu (714-290-0732).

Caâu Laïc Boä Traàn Höng Ñaïo toå chöùc hoäi thaûo Ngaøy giôø: 11 giôø 30 saùng, Thöù Baûy ngaøy 16 Thaùng Baûy 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger, Santa Ana. Caùc dieãn giaû thuyeát trình: Daân Bieåu Traàn Thaùi Vaên, Giaùo Sö Ñoã Quyù Toaøn, doanh nhaân Traàn Ñình Tröôøng, Giaùo Sö Nguyeãn Thanh Lieâm... Chi phí: $20 cho aåm thöïc. Ñeå tham döï, xin phuùc ñaùp tröôùc ngaøy 12 Thaùng Baûy 2005. Lieân laïc: 714-537-8942.

Maëc Ñoâng ra maét “Gaùi Queâ Doïc Ñöôøng” Ngaøy giôø: 11 AM, Chuû Nhaät, 17 Thaùng Baûy, 2005. Ñòa ñieåm: Emerald Bay Seafood Restaurant, 5015 Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Hoäi Ñoàng Höông Laâm Xöông Yeân kính môøi. Lieân laïc: 714-432-0307, 714-4675592.

Hoäi AÙi Höõu Quaûng Nam Ñaø Naüng gaây quyõ Ngaøy giôø: 6:30PM, Chuû Nhaät 17 Thaùng Baûy naêm 2005. Ñòa ñieåm: Royal Seafood Restaurant, 12342 Brookhurst, Garden Grove. Nhaèm gaây quyõ ñeå lieân keát vôùi Vieän Vieät Hoïc toå chöùc Ngaøy Quaûng Nam Ñaø Naüng vaøo ñaàu Thaùng Chín, 2005. Kính môøi ñoàng höông Quaûng Nam Ñaø Naüng vaø thaân höõu tham döï buoåi tieäc ñeå coù phöông tieän toå chöùc Ngaøy Quaûng Nam Ñaø Naüng. Lieân laïc: Tröông Coâng Caûnh (562) 552-3402, Ñoaøn Ngoïc Ña (714) 2620209, Nguyeãn Vaên Myõ (714) 454-5718, Nguyeãn Löu Phöông (714) 720-4895, hoaëc mua veù taïi nhaø haøng Phöông’s Restaurant, ñieän thoaïi (714) 534-3339.

vieân öu tuù, vaø caùc giaûi danh döï daønh cho caùc thuû khoa vaø aù khoa goác Vieät. Giaûi Khuyeán Hoïc kính môøi quí ñoàng höông ñeán tham döï leã phaùt thöôûng ñeå cuøng chia seû nieàm haõnh dieän vôùi caùc hoïc sinh xuaát saéc, vôùi phuï Khoùa Thieàn Minh Saùt huynh cuûa caùc em, chia seû Ngaøy giôø: 10 ngaøy, töø ngaøy 20 ñeán nhöõng thaønh quaû toát ñeïp sau ngaø y 31 Thaùng Baûy 2005. nhieàu naêm kieân trì, lieân tuïc Tieáp trang B2

Tieáp trang B2

CT Wireless Free 60 phuùt goïi veà Vieät Nam baèng cellular phone

10161 Bolsa Ave; B102 Westminster CA 92683 (Caïnh Lily's Bakery)

$69.99 FOR 2 LINES

1000 MINS

·Free ·Free ·Free ·Free ·Free

mobile to mobile night and weekend long distance and roaming lot of phone gift

714-531-9380

Nokia 8800

FREE V3 BLACK!!!!

in stock special price

Nokia 6680

in stock

FREE Samsung E720

D500 in stock

FREE BLUETOOTH HEADSET

Raát nhieàu promotions!

Xin ñeán tieäm ñeå bieát theâm chi tieát


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 165 Vò quan chöùc aên noùi thaät khoân ngoan, coøn caû töông lai söï nghieäp cuûa oâng, ñöôøng hoaïn loä ñang roäng môû. Coøn boá giaø chæ laø moät tay giang hoà coù maùu maët, khoâng hôn khoâng keùm maø oâng ta bieát quaù roõ nhöng vieäc laøm aên cuûa oâng ta trong theá giôùi xaõ hoäi ñen. Vaø ñaây chæ laø chuyeän noäi boä cuûa boá giaø, khoâng aên ñoàng chia ñeàu vôùi nhau thì tìm caùch gieát nhau thoâi, hoaëc chôi eùp nhau quaù neân khoâng coøn khoan nhöôïng vôùi nhau nöõa. -Hoâm qua toâi vöøa ñi ra khoûi nhaø thì

thaèng ranh aáy keùo quaân vaøo nhaø toâi ñoøi laøm thòt toâi. -Toâi bieát, coù keû trong nhaø anh phaûn roài, vaû laïi nay anh ôû nôi naøy mai nôi khaùc, chuùng toâi ñaâu coù bieát, chính anh cuõng khoâng baùo chính xaùc anh ôû nôi naøo ñeå toâi cho lính tôùi baûo veä. Boá giaø cöùng hoïng. Vò quan chöùc lôùn cöôøi: -Toâi coù caùch giuùp anh? -Cuï theå nhö theá naøo? -Xuaát ngoaïi ñi du lòch nhö anh ñaõ töøng laøm moät thôøi gian. -Ñang roái beng leân nhö theá naøy, toâi ñi laøm sao ñöôïc toâi ñi laø heát ñaát veà. -Vaäy thì toâi chòu. Boá giaø chòu thua, ñaàu oùc cöù roái tinh leân. Ñôøi ñeåu theá ñaáy, nhöng boá giaø laïi töï an uûi mình, giang hoà maø. Laõo töøng chöùng kieán nhöõng chieâu thöùc giang hoà cuûa caùc ñaøn anh chôi nhau, töø khi laõo chæ laø moät thaèng oaét con gheách soøng baïc, chuyeân ngheà baùo ñoäng, khi gaây döïng ñöôïc soøng baàu cua ôû ñaàu con heûm haõng phaân Khaùnh Hoäi, töøng chaïy coù côø hay nhaûy toøm xuoáng con kinh nöôùc ñen ngoøm, laën nguïp döôùi nhöõng coät nhaø saøn baån thæu nhìn lính luøng baét ngöôøi côø bòch treân saøn goã. Thaèng

Ñòa Phöông Giôùi baùc só quaän Cam quan ngaïi veà chöông trình “OneCare” cuûa CalOptima Tieáp trang B1

chi traû bôûi Medicare Part A & B. Vaán ñeà thuoác men thì keå töø ngaøy 1 Thaùng Gieâng naêm 2006, ngöôøi coù Medi-Medi seõ coù theâm Medicare Drug Part D vaø seõ phaûi choïn moät cô quan traû tieàn thuoác cho mình. Ngoaøi ra ngöôøi coù Medi-Medi vaãn ñöôïc tieåu bang tieáp tuïc traû cho moät soá dòch vuï khaùc. Moät ñieàu raát quan troïng veà öu ñieåm cuûa heä thoáng y teá töï do (Fee for service) ñoù laø ngöôøi coù Medi-Medi ñöôïc nhaän caùc dòch vuï keå treân, keå caû vieäc mua thuoác ôû baát cöù nôi naøo mình muoán treân khaép tieåu bang California vaø toaøn nöôùc Myõ. 2. Medicare Advantage Plan: Laø moät heä thoáng y teá quaûn lyù cuûa Medicare: Choïn heä thoáng naøy ngöôøi coù MediMedi seõ phaûi choïn cho mình moät toå hôïp y teá vaø seõ hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo caùc ñieàu leä cuûa toå hôïp y teá naøy. Ngöôøi coù Medi-Medi khi choïn vaøo toå hôïp y teá seõ: a. Khoâng ñöôïc töï do ñi khaùm caùc baùc só theo yù muoán cuûa mình. Khoâng ñöôïc töï do ñi khaùm baùc só gia ñình vaø baùc só chuyeân khoa nhö tim maïch, bao töû, hoâ haáp, maét, tai, muõi, hoïng... cuøng moät luùc nhö hieän nay. Quyù vò chæ ñöôïc choïn moät baùc só gia ñình vaø neáu muoán ñoåi phaûi laøm thuû tuïc ñoåi baùc só coù khi maát 1 hoaëc nhieàu thaùng. b. Khoâng ñöôïc ñi thaúng ñeán baùc só chuyeân khoa maø phaûi qua söï xin pheùp cuûa baùc só gia ñình vaø phaûi chôø ñôïi

ñöôïc toå hôïp cho pheùp. Thôøi gian chôø ñôïi toå hôïp cho pheùp coù theå toán nhieàu ngaøy hoaëc nhieàu tuaàn. Do ñoù seõ aûnh höôûng khoâng toát ñeán tình traïng söùc khoûe cuûa beänh nhaân. c. Caùc dòch vuï thöû maùu, chuïp quang tuyeán, noäi soi phaûi ñi ñeán caùc nôi do toå hôïp y teá chæ ñònh. d. Thuoác men seõ bò giôùi haïn raát nhieàu. Soá thuoác maø beänh nhaân ñöôïc cung caáp coù theå raát haïn cheá vaø phaûi traûi qua caùc thuû tuïc xin pheùp laâu cho caùc thuoác khoâng naèm trong danh saùch thuoác do toå hôïp quy ñònh. Taát nhieân beänh nhaân chæ ñöôïc mua thuoác ôû caùc tieäm thuoác coù hôïp ñoàng vôùi heä thoáng quaûn lyù y teá maø thoâi. Ñeán hoâm nay vaãn chöa coù thoâng baùo chính thöùc cuûa Medicare veà vaán ñeà phaûi phuï traû tieàn cho vieäc mua thuoác, thöôøng ñöôïc goïi laø tieàn “copay,” beänh nhaân phaûi traû khi mua thuoác, nhö caùc beänh nhaân coù baûo hieåm. Tieàn copay khoaûng töø $1 cho caùc thuoác thay theá vaø $3 cho caùc thuoác chính hieäu.” CalOptima ñang noã löïc loâi cuoán caùc beänh nhaân MediMedi, ña soá ngöôøi treân 65 tuoåi, vaøo toå hôïp cuûa hoï, vôùi hy voïng quaûn lyù troïn veïn soá ngöôøi coù Medi-Medi ôû quaän Cam. CalOptima laäp ra 1 chöông trình naøy vôùi teân goïi “OneCare”, hoï ñaõ xin lieân bang (Medicare) vaø tieåu bang (Medical). Cho ñeán nay chöông trình “Onecare” vaãn chöa ñöôïc lieân bang vaø tieåu bang chaáp thuaän. Heä thoáng y teá lieân bang vaø tieåu bang California khoâng baét buoäc nhöõng ngöôøi coù Medi-Medi ôû quaän Cam phaûi ghi teân vaøo OneCare. Neáu muoán ñöôïc tieáp tuïc höôûng qui cheá y teá töï do (goïi laø Fee for Service) nhö nhöõng cö daân ôû

caùc quaän haït khaùc thì khoâng phaûi ghi danh hay laøm thuû tuïc nhaäp chöông trình cuûa CalOptima. Trong khi aáy CalOptima raùo rieát vaän ñoäng töø nhieàu maët hy voïng seõ ñöôïc chaáp thuaän. Hoï ñang tung ra chieán dòch coå ñoäng cho chöông trình OneCare, keâu goïi ngöôøi coù Medi-Medi ñieàn ñôn gia nhaäp baét ñaàu töø Thaùng Taùm vaø seõ thöïc hieän ngay vaøo Thaùng Chín naêm nay. Bernard Wolfson, kyù giaû baùo Orange County Register, soá ra ngaøy 30 Thaùng Saùu naêm 2005, vieát: “OneCare bò söï choáng ñoái raát maõnh lieät töø haàu heát caùc baùc só gia ñình vaø baùc só chuyeân khoa, OneCare seõ ñöa ñeán thieät haïi quan troïng vì giôùi haïn quyeàn phuïc vuï söùc khoûe cuûa baùc só cho beänh nhaân. Caloptima cho raèng hoï muoán cho ñôøi soáng caùc beänh nhaân deã daøng hôn, hoï khuyeán khích ngöôøi coù Medi-Medi töï nguyeän ghi teân vaøo OneCare/CalOptima vaø höùa heïn coù theå thay ñoåi yù ñònh haøng thaùng.” Vôùi ñieåm ngöôøi thuï höôûng coù theå thay ñoåi yù ñònh haøng thaùng? Phaùi vieân chuùng toâi tham khaûo vôùi döôïc só Thu Haèng, coâ traû lôøi: “Haõy nhìn kyõ nhöõng gì Caloptima ñaõ laøm trong suoát 10 naêm qua. Chæ trong moät thôøi gian ngaén, ñaàu tieân cuûa chöông trình Caloptima, ngöôøi daân töông ñoái deã thay ñoåi toå hôïp y teá, choïn baùc só, khoâng giôùi haïn soá moùn thuoác haøng thaùng. Thöïc teá thì khaùc haún, nhöõng ngöôøi muoán thay ñoåi toå hôïp y teá, tröôùc ñaây coù theå haøng thaùng, nhöng nay thì 1 naêm chæ ñöôïc ghi ñôn xin ñoåi toå hôïp y teá 1 laàn, vaøo khoaûng töø Thaùng Saùu ñeán Thaùng Chín trong naêm maø thoâi.” Ñeán nay, nhaân coù chöông trình caûi toå y teá cuûa lieân bang, CalOptima xin lieân bang cho pheùp ñoäc quyeàn tieáp tuïc thaàu quaûn lyù ngöôøi coù Medi-Medi ôû quaän Cam, ña soá laø caùc vò cao nieân treân 65 tuoåi. Vaøo “OneCare” seõ phaûi choïn cho mình moät baùc só gia ñình vaø chæ ñöôïc ñi khaùm baùc

TUESDAY, JULY 12, 2005

oaét con khi aáy nhanh nhö khæ, thoaét hieän thoaét bieán nhö ma roài cuõng neân söï nghieäp khi caùc ñaøn anh vaéng boùng sau nhöõng cuoäc caøn queùt cuûa côùm. Boá giaø khi aáy coøn laø moät thanh nieân môùi lôùn, do vaøi ba laàn phaïm phaùp, ít naêm tuø toäi, haén ñaõ coù soá maù trong giang hoà, ñeå baây giôø laø moät tay anh chò lôùn, cai quaûn caû moät taäp ñoaøn xaõ hoäi ñen trong thaønh phoá, baøn tay cuûa laõo vöôn daøi quôø khaép nôi. Trong hai chuïc naêm trôøi laõo ta ñaõ gaày döïng ñöôïc söï nghieäp lôùn trong giang hoà, loaïi ngöôøi “vua bieát maët chuùa bieát teân”. Do söï khoân ngoan ñeán ñoä löu manh phaûn phuùc cuûa laõo, nhöõng cô sôû laøm aên cuûa laõo duø baát hôïp phaùp daàn daàn trôû thaønh hôïp phaùp. Nhöõng tay giang hoà ñaøn anh cuûa laõo xöa kia daàn daàn bò laõo thanh toaùn, laøm cho ñieâu ñöùng, khôùp moû laïi khoâng daùm ta thaùn, hay yeân phaän thuû thöôøng ôû moät vuøng queâ naøo ñoù. Giang hoà run sôï tröôùc laõo, toân laõo laø boá giaø, boá giaø trong caùc boá giaø, nghóa laø ñòa vò cao nhaát trong giang hoà. Laõo thôû daøi, vaäy maø nay, moät thaèng ranh con khoâng ra gì daùm ra leänh truy saùt laõo, nöûa ñôøi giang hoà roài maø phaûi chòu thaûm theá sao? Vò quan chöùc lôùn quan saùt laõo, cöôøi, moät caùi cöôøi deã chòu: -Anh caàn toâi yeåm trôï anh? -Daï neáu khoâng toâi ñeán ñaây laøm gì. -Yeåm trôï anh baèng voõ löïc. só chuyeân khoa khi coù giaáy cho pheùp cuûa toå hôïp y teá ñaõ choïn maø thoâi. Hieän nay chæ coù 3 toå hôïp y teá kyù hôïp ñoàng vôùi “OneCare” neân khoâng bao goàm heát caùc baùc só gioûi trong quaän Cam. Nhaát laø caùc vò cao nieân coù nhieàu beänh khaùc nhau caàn ñi baùc só Vieät Nam ñeå deã trao ñoåi vaán ñeà beänh lyù. Döôïc só Thu Haèng nhaän ñònh: “Ñeå tieáp tuïc ñöôïc ñi ñeán baùc só cuûa mình, ñöôïc töï do ñi baùc só chuyeân khoa, hoaëc vaøo beänh vieän khi caàn thieát, quí vò haõy choïn chöông trình “Fee-for-Service,” heä thoáng y teá töï do cuûa lieân bang ñöa ra.” Baø keát luaän: “Ñaây laø caùch duy nhaát ñeå ngöôøi coù MediMedi ôû quaän Cam giaønh laïi ñöôïc quyeàn töï do nhö cö daân cuûa caùc quaän haït khaùc.”

Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät baûo trôï hoïc boång Hoïc Sinh Öu Tuù cuûa Giaûi Khuyeán Hoïc Tieáp trang B1

coá gaéng hoïc haønh vaø noã löïc hoã trôï vaø höôùng daãn cuûa phuï huynh. Chuùng ta cuøng nhau baûo veä vaø phaùt huy truyeàn thoáng hieáu hoïc cuûa daân toäc ñaõ taïo neân nhöõng thaønh quaû lôùn lao trong 30 naêm qua taïi xöù ngöôøi. Giaûi Khuyeán Hoïc khuyeán khích caùc thuû khoa vaø aù khoa goác Vieät vuøng Orange County goïi ñieän thoaïi ghi danh vôùi giaûi neáu muoán nhaän Hoïc Boång Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Moïi taëng phaåm hay hoã trôï khaùc daønh cho Giaûi Khuyeán Hoïc xin göûi veà “Giaûi Khuyeán Hoïc” P.O. Box 802 Garden Grove, CA 92842. Xin goïi ñieän thoaïi soá 714531-8540.

-Neáu ñöôïc nhö vaäy? Vò quan chöùc lôùn laïi laéc ñaàu: -Chuyeän ñoù e raèng khoâng ñöôïc, ngöôøi döôùi quyeàân toâi khoâng theå hy sinh vì anh ñöôïc. -Vaäy thì laø caùi gì? -Hieän giôø coù phaûi anh bò thaèng ñaøn em phaûn phuùc ñang baèng moïi giaù truy saùt anh khoâng, anh ôû nôi naøo cuõng thaáp thoûm khoâng yeân? -DaÏ ñuùng nhö vaäy. -ÖØ anh em cöù neân noùi thaät vôùi nhau, neáu anh ngöùa thì phaûi bieát choã naøo maø gaõi cho anh chöù, toâi coù tình caûm vôùi anh neân môùi heát loøng giuùp ñôõ, chuùng ta coù qua coù laïi. Baây giôø anh caàn moät choã ôû an toaøn chöù gì? -Daï ñuùng vaäy, laàn naøy toâi thua moät thaèng ranh con, nhöng toâi phaûi tìm caùch quaät laïi moät cuù ñích ñaùng. Vò quan chöùc goõ goõ nhöõng ngoùn tay xuoáng maët baøn: -Khoâng leõ toâi göûi anh vaøo nhaø ñaù thì an toaøn. -YÙ …danh tieáng cuûa toâi coøn gì…!… -Maø khoâng ñaâu, toâi tìm cho anh moät nôi khaùc vöøa an toaøn kín ñaùo, chaéc chaén thaèng Chieán ñaàu boø khoâng tôùi ñöôïc maø coù bieát cuõng khoâng daùm vaøo. -Nôi naøo vaäy anh?

Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B1 Ñòa ñieåm: Vipassana Meditation Center, thaønh phoá North Fork. Giôùi thieäu phöông phaùp thieàn phaùt trieån trí tueä, soi saùng noäi taâm, deã thöïc haønh. Thieàn sö S.N. Goenka vaø caùc phuï giaùo thieàn sö giaûng daïy. Phí toån do töï nguyeän cuùng döôøng vaøo ngaøy maõn khoùa. Ghi danh ñeán heát ngaøy 20 Thaùng Baûy 2005. Lieân laïc: Vónh Sanh 714-534-8365, Leâ Thò Ngoïc Anh 310- 324-0024, Ñaøo Ñaêng Tuaán 310-719-1835, Löu Trí 714251-1211. Tham khaûo website: www.mahavana.dhamma.org.

Coøn tieáp Brookhurst Street, #222, Westminster, CA 92683. Ra maét taùc phaåm “Ñoá Vui Hoïc Tieáng Vieät” cuûa GS Ñoã Quang Vinh. Lieân laïc: 714-775-2050.

Hoäi thaûo veà Haûi Thöôïng Laõn OÂng Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu ngaøy 24 Thaùng Baûy naêm 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Buoåi hoäi thaûo veà Haûi Thöôïng Laõn OÂng - Leâ Höõu Traùc (1720-1791) ñöôïc toå chöùc bôûi Hoäi Döôïc Só Vieät Myõ Mieàn Nam California. Lieân laïc: 714-896-9518. Döôïc Só Vuõ Vaên Tuøng, Hoäi Tröôûng, kyù thö môøi.

Böôûi-Chu Vaên An hoïp maët Heø 2005

Ngaøy giôø: 5PM, Chuû Nhaät, 31 Thaùng Baûy, 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Regent West, 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703. Phí tham döï: $15/ngöôøi lôùn. $12/treû em döôùi 10 tuoåi. Baùo Thaèng Moõ Nam California Lieân laïc: Nguyeãn Ñöùc Naêng 714toå chöùc ra maét saùch 531-8275, Traàn Hoàng Vónh 714-251Ngaøy giôø: 6 PM, Chuû Nhaät, 24 1857. Thaùng Baûy 2005. Kyù thö môøi: CVA Nguyeãn Ñöùc Naêng, Ñòa ñieåm: Hoäi Ngöôøi Vieät San Hoäi Tröôûng. Fernando Valley-LA, 7245 Corbin AvHoäi Ngoä Petrus Kyù Haûi Ngoaïi enue, Canoga Park, CA 91306. Ra maét caùc taùc phaåm “Bí AÅn Cuûa 2005 Caùi Cheát,” taùc giaû Thinh Quang, “Thô Ngaøy giôø: Saùng Thöù Baûy muøng 6 Traøo Phuùng,” taùc giaû Tuù Laéc. Thaùng Taùm 2005. Taát caû tieàn baùn saùch ñöôïc duøng cho Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Emerald Bay, muïc ñích giuùp ñôõ thöông pheá binh Vieät 5015 V West Edinger Street. Nam Coäng Hoøa taïi Vieät Nam. Hoäi ngoä caùc cöïu giaùo sö vaø hoïc Lieân laïc: 818-884-8271. sinh töø khaép nôi treân theá giôùi. Kyù thö môøi: Löu Leâ Ñoã. Chuû ñeà hoäi ngoä: “30 Naêm Nhìn Laïi vaø Höôù ng Veà Töông Lai.” AÙi Höõu Quaûng Trò hoïp maët Lieân laïc: Traàn V. Nam (408-272Ngaøy giôø: 9 giôø 30 saùng ngaøy 24 1008), Nguyeãn Vaên Khoâi (408-833Thaùng Baûy, 2005. 4758), Leâ V. Thöông (213-200-0345). Ñòa ñieåm: Garden Grove Park, goùc Bushard vaø Westminster, thaønh phoá Vinh danh thuyeàn tröôûng Garden Grove. Norman Dixon Chöông trình: Baàu ban chaáp haønh Ngaøy giôø: 11 AM, ngaøy muøng 7 2005-2007. Thaùng Taùm, 2005. Chôi theå thao: Boùng chuyeàn, keùo Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng Nhaät Baùo Vieãn daây vaø vuõ caàu. Ñoâng, 14891 Moran Street, Vaên ngheä karaoke caây nhaø laù vöôøn. Westminster, CA 92683. AÅm thöïc: BBQ, hot dog, hamburger, Ñeå vinh danh thuyeàn tröôûng taøu pizza, salad bar... Geomitra, Anh Quoác, ñaõ cöùu vôùt 57 Chi phí do hoäi ñaøi thoï hoaøn toaøn töø thuyeàn nhaân Vieät Nam vaøo ngaøy 11 ngaân quyõ gaây ñöôïc trong thôøi gian qua. Thaùng Baûy, 1986. Buoåi hoïp maët coù aåm Lieân laïc: 626-810-3896. thöïc nheï tröa vaø ca nhaïc. Kyù thö môøi: Hoäi Tröôûng Nguyeãn Kyù thö môøi: Leâ Vaên, 714-878-2365. Quang.

Vieän Vieät Hoïc ra maét saùch

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc hoäi thaûo “Ngaøy Ñaïi Hoïc”

Ngaøy giôø: 2PM, 24 Thaùng Baûy, Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu ngaøy muøng 7 2005. Thaù ng Taùm 2005. Ñòa ñieåm: Vieän Vieät Hoïc, 15355 Tieáp trang B4

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Xöa veà maáy keû nhôù

.3”

Kyù: HOAØNG KHÔÛI PHONG

(Tieáp theo) Ba möôi naêm sau khi chieán tranh taøn, ngoài taïi moät quaùn caø pheâ saùt bôø hoà Hoaøn Kieám, gioù luøa qua nhöõng haøng lieãu ven hoà mang tieáng nhaïc daäm daät, reân xieát cuûa caùc coâ ca só töø nhöõng quaùn khaùc vaúng ñeán tai toâi. Giöõa hoà thaùp Ruøa troâng uû ruõ nhö moät coâ gaùi giang hoà eá khaùch, trong khi caùc quaùn xaù treân bôø hoà ñeøn sao röïc rôõ, nam thanh nöõ tuù cöôøi noùi nhôûn nhô. Treân noùc caùc dinh thöï, caùc toøa cao oác, caùc truï ñieän nhöõng ngoïn côø ñoû ruõ xuoáng. Nhöõng laù côø ñoù ñaõ moät thôøi laøm cho nöûa daân toäc ñieân cuoàng vì maùu, maùu cuûa keû thuø ngoaïi chuûng cuõng nhö maùu cuûa nöûa daân toäc coøn laïi ôû phöông Nam. Beân caïnh nhöõng laù côø maàu ñoû töôi roùi, nhö maùu vöøa môùi chaåy ra khoûi thaây ngöôøi, xen vaøo giöõa nhöõng laù côø môùi tinh haûo naøy laø nhöõng laù côø cuõ kyõ, xô xaùc vaø maàu ñoû ñaõ bieán thaønh maàu naâu baàm, heät nhö maàu maùu ñaõ khoâ quaét laïi. Toâi laø ngöôøi ñaõ vaéng maët vôùi ñôøi soáng nôi toâi sinh ra

haøng nöûa theá kyû, vaéng maët vôùi ñôøi soáng nôi toâi lôùn leân chaün troøn ba chuïc naêm roøng, toâi khoâng theå hieåu noåi ñôøi soáng nôi ñaây laø leõ bình thöôøng. Nhöng coù nhöõng ngöôøi soáng caû moät ñôøi ngöôøi trong xaõ hoäi naøy cuõng vaãn khoâng hieåu noåi nhöõng thay ñoåi cuûa xaõ hoäi. Cuï Nguyeãn Du ôi, cuï laø thi só lôùn nhaát cuûa vaên hoïc Vieät Nam, chieán tranh vaø haäu quaû cuûa chieán tranh trong thôøi cuï chöa aên thua gì. Phaûi chi cuï soáng thôøi ñaïi cuûa chuùng chaùu, thi ca cuûa cuï seõ laøm lu môø thô phuù cuûa caùc thi só lôùn khaùc cuûa caû nhaân loaïi. Tagore maø ñi tôùi ñaâu, Byron thì laø caùi thaù gì, Lyù Baïch, Thoâi Haïo... cuøng haøng traêm nhaø thô lôùn thôøi Ñöôøng cuõng bình thöôøng thoâi. Vôùi nhöõng taám loøng yeâu thô, moät thi só lôùn phaûi bieát ñau noãi ñau cuûa daân chuùng, chöù khoâng phaûi ñeå thuø taïc cuøng boïn quyeàn quyù ñöông thôøi. Taát nhieân thô cuûa Lyù Baïch coøn truyeàn laïi cho haäu theá haøng vaïn baøi, haún nhieân oâng cuõng ñaõ töøng ñau noãi ñau cuûa nhaân daân, nhöng soá löôïng khoå ñau trong thô Lyù Baïch ít hôn soá löôïng thô oâng laøm trong côn ñaéc chí. Chính vì vaäy toâi ñaëc

bieät yeâu thích thô Ñoã Phuû, Baïch Cö Dò, nhaát laø nhöõng baøi haønh vaø nhöõng baøi thô bieân taùi. Cuï Nguyeãn Du ôi, vaøo thôøi cuï chaéc haún laø hoà Göôm coøn nhieàu Ruøa. Nhöõng chuù ruøa ôû hoà naøy coù theå soáng laâu hôn hai traêm naêm, thì coù theå tröôùc ñaây hai theá kyû, trong nhöõng luùc cuï taûn boä quanh hoà, nhíu maøy, cau maët vôùi vaän nöôùc ñaõ coù nhöõng chuù ruøa ñöôïc sinh ra, vaø neáu caùc chuù ruøa ñoù coøn soáng ñöôïc tôùi ngaøy nay thì chuùng chaùu phaûi goïi laø cuï Ruøa môùi ñuùng. Tôùi moät ñoä tuoåi naøo ñoù thì cho duø chæ laø nhöõng sinh vaät cuõng neân goïi laø cuï, nhaát laø nhöõng Cuï Ruøa ôû hoà Göôm khoâng phaûi laø ruøa thöôøng. Ruøa thöôøng ôû nhöõng nôi khaùc, ngöôøi ta baét laøm moùn nhaäu moãi ngaøy haøng taán. Nhöng ñaây laø hoà Göôm, moät ñòa danh lòch söû coù söï tham döï cuûa caùc cuï Ruøa, ñeán ñoøi vua Leâ traû laïi kieám saéc sau khi vua Leâ hoaøn taát nhieäm vuï lòch söû cuûa mình. Giôø ñaây nöôùc hoà oâ nhieãm quaù, cuï Ruøa coù nhieäm vuï baûo quaûn thanh kieám thieâng lieâng aáy chaéc laø ñaõ cheát ngaït, neân vì vaäy maø thanh kieám giöõ nöôùc ñaõ thaát truyeàn. Giôø naøy leõ ra caàn

haøng traêm thanh kieám nhö theá, maø keû thuø cuûa daân chuùng töø Baéc chí Nam ñaâu coù ôû xa. Boïn keû thuø daân toäc khoâng phaûi laø ngoaïi nhaân naøy ñaâu coù ôû xa, chuùng cö nguï loanh quanh hoà naøy maø thoâi. Caùc cuï Ruøa cuûa hoà Göôm ôi, vôùi caùi mai cuûa nhöõng con ruøa thöôøng ôû nhöõng nôi khaùc, caùc oâng thaày boùi saùng cuõng nhö muø coù theå ñoïc ra vaän maïng cuûa moãi con ngöôøi. Nhöng treân caùi mai cuûa caùc cuï Ruøa ôû hoà naøy, khoâng phaûi laø soá maïng cuûa moät con ngöôøi, cho duø con ngöôøi ñoù coù laø ai chaêng nöõa, coù ñöôïc öôùp xaùc xaây laêng caùch choã caùc cuï ñaõ töøng bôi loäi nhôûn nhô khoâng xa. Chín naêm tröôùc ñaây chaùu ra Haø Noäi, ñaõ thaáy ngöôøi ta cuõng öôùp moät cuï Ruøa ñaët trong loàng kính. Treân caùi mai cuûa cuï Ruøa ñöôïc öôùp xaùc naøy, chaùu thaáy nhöõng ñöôøng hoa vaên ngoaèn ngoeøo chi chít. Ñaây chaéc haún laø soá maïng cuûa daân toäc Vieät. Chuùng chaùu tin laø nöôùc Vieät ñaõ toàn taïi cho tôùi ngaøy nay, thì khoâng theå naøo maát ñi trong tay cuûa boïn noäi thuø kieám aên quanh quaån ven hoà. Hoài chieàu gheù vaøo ñeàn Ngoïc Sôn, chaùu khoâng thaáy caùi

loàng kính tröng xaùc öôùp cuûa cuï Ruøa maø chín naêm tröôùc chaùu ñaõ thaáy. Caùc cuï Ruøa ôi, soáng nghìn naêm nöõa nheù, soáng ñeå ghi laïi nhöõng chöông ñen toái nhaát cuûa lòch söû Vieät. Nöôùc hoà baây giôø tuy oâ nhieãm nhöng caùc cuï laø Ruøa Thaàn, ñaõ töøng bieát ñoøi göôm baùu caát ñi, ñeå trao laïi cho nhöõng ngöôøi con yeâu cuûa toå quoác. Chaúng leõ caùc Cuï cuõng bieát buoân baùn ñoà coå, ñaõ ñem göôm thaàn giao cho boïn thöông laùi, ñeå boïn naøy baùn cho ngöôøi Taàu, ngöôøi Myõ. Boïn thöông laùi thôøi nay baùn ñöôïc caû nhöõng thöù thuoäc veà tinh thaàn, chæ coù teân goïi, chöù khoâng sôø moù ñöôïc, huoáng hoà thanh göôm laø vaät höõu hình caàm chaéc nòch ôû treân tay. Caùc cuï Ruøa cuûa hoà Hoaøn Kieám ôi, nhaèm nhoø gì ba caùi nöôùc oâ nhieãm khi caùc cuï ñaõ laø Thaàn. Laø ngöôøi nhö cuï Nguyeãn Du kia coøn bieát ñau caùi ñau cuûa daân chuùng, huoáng hoà caùc cuï laø Thaàn. Chaúng leõ thaàn baây giôø laïi voâ caûm vôùi noãi ñau cuûa caû nöôùc. Neáu thöïc söï caùc cuï voâ caûm nhö theá, chaùu e raèng mai sau ñaùm haäu theá coù ngöôøi seõ thoáng traùch caùc cuï bieát aên cuûa cuûa ñuùt, ñeå laøm ngô cho boïn baùn nöôùc haïi daân. Caùc cuï caån thaän,

Ñaïo dieãn Traàn Vaên Thuûy (beân traùi) vaø nhaø vaên Hoaøng Khôûi Phong (beân phaûi) trong moät taám hình chuïp taïi Hoà Hoaøn Kieám Haø Noäi. Ñaèng sau hai ngöôøi laø Thaùp Ruøa nhoâ leân giöõa maët hoà.

boïn haäu sinh sau thôøi cuûa chuùng chaùu khoâng bieát caùch giöõ gìn gia phaùp coå, chuùng ñaõ nhieãm caùch aên noùi thaúng thôùm cuûa ngöôøi Myõ, ngöôøi Phaùp e raèng coù ñöùa noùng naåy seõ xuùc phaïm ñeán caùc cuï. Cuï Nguyeãn Du ôi, quanh quaån ñaâu ñaây coù moät caùi tröôøng mang teân cuï, ñoù laø Tröôøng Vieát Vaên Nguyeãn Du. Töø ngoâi tröôøng naøy ñaõ saûn xuaát ra raát nhieàu nhaø vaên teân tuoåi lôùn ñöông thôøi. Coù nhöõng ngöôøi theo ñöôïc chaân cuï thì khoâng caàn phaûi vaøo hoïc tröôøng naøy, maø ñaõ thaønh danh nhö Buøi Ngoïc Taán, Nhaät Tuaán, Nguyeãn Huy Thieäp... Hoaëc giaû ñaõ coù saün chí höôùng cuûa cuï laïi ñöôïc tuyeån vaøo tröôøng naøy ñeå maøi giuõa theâm nhö Döông Thu Höông, Baûo Ninh, Taï Duy Anh... Tröôøng naøy môû ra caû hai chuïc naêm nay, khoå ñau cuûa daân chuùng ñaõ aùt trôøi maây, maø sao nhöõng taùc phaåm thaám vaøo noãi ñau cuûa daân chuùng vaãn coøn vaéng boùng. Khoâng leõ neàn vaên hoïc trong nöôùc suoát maáy chuïc naêm nay chæ bieát minh hoïa, toâ hoàng cho cheá ñoä. Veà phía söû gia, oâng Phan Huy Leâ ñaõ noùi leân lôøi thaät, lôøi traên troái cuûa söû gia Traàn Huy Lieäu veà anh huøng Leâ Vaên Taùm chæ laø saûn phaåm cuûa tuyeân truyeàn. Caùc teân tuoåi lôùn cuûa vaên hoïc, cuûa maáy traêm hoäi vieân hoäi nhaø vaên ñang laøm gì, ñang nghó gì. Hôn hai chuïc naêm tröôùc nhaø vaên Nguyeãn Minh Chaâu ñaõ leân tieáng veà “neàn vaên hoïc chuû veà chieán thaéng”, Hoaøng Ngoïc Hieán veà “vaên chöông phaûi ñaïo”. Suoát nöûa theá kyû vaên hoïc chaúng leõ chæ coù moät soá taùc phaåm khieâm toán nhö theá hay sao. Chaúng leõ “caùi nöôùc mình noù nhö theá” thaät hay sao. Caùi nöôùc mình khoâng theå nhö maõi ñöôïc, vì nhö theá maïi thì laøm sao coù theå tìm ñöôïc moät ñoàng minh môùi, ñeå caân baèng aùp löïc cuûa nöôùc Taàu töø phöông Baéc. Hoâm nay laø ngaøy 16 - 4 2005, ngoài uoáng nöôùc taïi moät quaùn nöôùc saùt bôø hoà. Laøm nhö toâi khoâng nhìn thaáy ngöôøi cuûa hoâm nay ñang ngheãu ngheän ngöï xe hôi, côõi xe maùy, nhaåy nhoùt loaïn cuoàng... Trong trí töôûng toâi thaáy cuï Nguyeãn Du vôùi neùt maët nhaàu naùt khoå ñau, ñang thô thaån quanh hoà. Coù luùc toâi thaáy cuï döïa vaøo lan can caàu Theâ Huùc, ñang ñaêm chieâu tröôùc lö höông ôû ñeàn Ngoïc Sôn. Sau cuøng toâi thaáy cuï ñang ñöùng treân vuoâng ñaát laøm neàn thaùp Ruøa. Treân maët nöôùc phaúng laëng cuûa hoà Göôm, bao quanh neàn thaùp raát nhieàu cuï Ruøa ngheån cao ñaàu nhoâ khoûi maët nöôùc, vôùi nhöõng caùi mai chi chít chöõ hoa vaên. Caùc cuï Ruøa bôi töø toán nhö dieãn haønh qua maët nhaø thô lôùn cuûa moïi thôøi. (Coøn nöõa)

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 104

Töø Baéc Kinh Ñeán Thanh Hoùa “Khoâng roõ vì lyù do gì, Minh Thaønh Toå xuoáng chieáu goïi Hoaøng Phuùc veà nöôùc, cho Traàn Haïp sang thay. Luùc naøy Ñaïi Vöông Leâ Lôïi sau bao laàn thaát baïi, hao binh toån töôùng, ñaõ cuûng coá ñöôïc löïc löôïng... Nhôø ñoù Ñaïi Vöông cho nghóa quaân ñi ñaùnh chieám nhieàu nôi vôùi muïc ñích uy hieáp Taây Ñoâ. Traàn Haïp khoâng nhö Hoaøng Phuùc duøng Löõ Nghò giöõ vieäc binh khaép Giao Chaâu maø taùch rieâng vieäc binh ôû Ngheä An giao

cho Traàn Trí vì daàu sao thì Nghò laø ngöôøi cuûa Phuùc neân khoù tin töôûng. Khi ñaõ naém binh quyeàn trong tay, Traàn Trí lieàn ñích thaân ñi thò saùt tình hình, thaáy nhieàu nguy ngaäp, neân laøm bieåu taâu veà Minh Thaønh Toå... Nhaän ñöôïc tôø bieåu töø Giao Chaâu, Minh Thaønh Toå cho laø boïn Traàn Haïp baát taøi, voâ duïng, oâng ta khoâng theøm ñeám xæa gì ñeán Giao Chaâu, vaø cuõng khoâng cho taêng vieän binh maø chæ lo môû roäng chieán tranh vôùi phöông Baéc. Luùc naøy nhaø Minh ñang bò caùc boä toäc Maõn quaáy phaù, laán daàn xaâm phaïm ñaát bieân giôùi, Minh Thaønh Toå phaûi ñích thaân caàm quaân xung traän, neân moïi vieäc taïi Giao Chaâu ñaønh gaùc laïi, hôn nöõa Giao Chaâu chæ laø moät tieåu quoác ñeå boïn Traàn Haïo, Traàn Trí giaûi quyeát. Thaáy khoâng coøn hy voïng coù ñöôïc vieän binh töø Baéc Kinh, Traàn Trí lieàn cho huy ñoäng toaøn löïc löôïng goàm thuûy, boä, daøn moät traän tuyeán keùo daøi töø Höông Sôn (Haø Tónh) ñeán Khaø Löu vuøng thöôïng löu

TUESDAY, JULY 12, 2005

bôø Baéc Lam Giang ñeå choáng giöõ vieäc tieán quaân cuûa Leâ Lôïi. Thaáy traän tuyeán quaù daøi, quaân sö Nguyeãn Traõi sôï khoâng ñuû söùc choáng giaëc, neân baøn vôùi chuû soaùi Leâ Lôïi: - Giaëc ñoâng, ñuû löông thöïc thöïc phaåm hôn ta, laïi ñang ôû theá maïnh, ta khoâng choïi thaúng vôùi chuùng ñöôïc. Chi baèng Ñaïi Vöông phaûi duøng keá nghi binh... Taïi nhöõng nôi hieåm yeáu, giaëc khoâng daùm beùn maûng, Ñaïi Vöông cho moät ít nghóa binh vaøo ban ngaøy keùo côø ñaùnh troáng, ban ñeâm ñoát löûa nhö coù quaân binh ñoâng ñuùc traán giöõ... Ngöôïc laïi taïi nhöõng nôi chính binh lính giaëc hay qua laïi, Ñaïi Vöông doàn löïc löôïng mai phuïc, chôø... Khi ñòch quaân ñaõ loït vaøo oå roài thì boán maët nghóa binh aøo ra giaùp coâng.... Chæ coù laøm theo keá aáy thì nhaát ñònh Ñai Vöông taát thaéng! Leâ Lôïi hoïp töôùng só cho thöïc hieän ngay “keá hoaïch nghi binh” naøy, keát quaû ñaõ ñem laïi nhieàu chieán thaéng. Ngay traän ñaàu, ñaõ baét soáng ñöôïc töôùng giaëc laø Chu Kieät, vaø cheùm cheát Hoaøng Thaønh. Nghe tin môùi xung traän quaân Minh ñaõ bò maát 2 ñaïi töôùng, Traàn Trí sôï quaù, phaûi cho ruùt quaân veà coá thuû thaønh Ngheä An

chôø vieän binh... Nghe Chu Phi Yeán keå ñeán ñaây, Hoàng Lam noùng ruoät, raát muoán bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra cho tyû tyû Thanh Höông, naøng chaän lôøi Phi Yeán: - Luùc naøy Thanh Höông tyû tyû ñang ôû ñaâu? - Hoàng Lam tyû tyû chaän lôøi tieåu muoäi thì laøm sao tieåu muoäi keå ñöôïc? – Phi Yeán coù veû khoâng baèng loøng, roài noùi tieáp: Boïn Traàn Trí lui veà coá thuû thaønh Ngheä An chôø vieän binh. Khoâng may cho haén ta, Lyù An daãn moät löïc löôïng vieän binh Minh taïi Ñoàng Quan ñuøng ñöôøng bieån vaøo tieáp cöùu, heïn cuøng quaân trong thaønh do Traàn Trí chæ huy ñaùnh ra quyeát eùp nghóa quaân vaøo giöõa tieâu dieät troïn. Bieát ñöôïc aâm möu tieâu dieät nghóa quaân cuûa ñoái phöông nhôø tin töùc töø Thanh Hoùa... Laàn naøy khoâng phaûi Hoàng Lam noùng ruoät, maø laø Phaïm Cung, chaøng ta buoäc mieäng: - Tin naøy do ai cho bieát maø hay theá? Chu Phi Yeán töø naõy giôø troâng Phaïm Cung leân tieáng hoûi, nhöng thaáy anh chaøng gaø môø cöù caâm mieäng nhö heán, nay thì mieäng “cuù” ñaõ chòu môû, neân naøng cöôøi, tieáp: Coøn tieáp

Sinh hoaït Coäng ñoàng Tieáp trang B2 Ñòa ñieåm: Community Services & Recreation Center, 8200 Westminster Avenue, Westminster, CA 92683. Ñeà taøi thuyeát trình: Lieân quan ñeán SAT, heä thoáng ñaïi hoïc coäng ñoàng, heä thoáng ñaïi hoïc 4 naêm, chuaån bò taøi chaùnh ñeå vaøo ñaïi hoïc, caùch vieát essay vaø traû lôøi phoûng vaán...

Hoäi ngoä AÙi Höõu Cöïu Tuø Suoái Maùu Ngaøy giôø: 12 giôø tröa, Chuû Nhaät 14 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: Nguyeãn Anh Chuùc (714636-0230), Ñoã Höõu Hueä (714-5901732), Traàn Vaên Phöôùc (714-2659755), Phí Vaên Sôn (714-331-9142).

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc hoäi thaûo veà giaùo duïc Ngaøy giôø: 2PM, 21 Thaùng Taùm 2005. Ñòa ñieåm: Vieän Vieät Hoïc, 15355 Brookhurst Street, #222, Westminster, CA 92683. Ñeà taøi hoäi thaûo: “Nhöõng Öu vaø Khuyeát Ñieåm cuûa Neàn Giaùo Duïc Quoác Gia Vieät Nam tröôùc 1975.” Dieãn giaû: Giaùo Sö Traàn Ngoïc Ninh. Lieân laïc: 714-775-2050.

Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò, Trung Taâm Vaên Buùt Nam California, Caâu Laïc Boä Huøng Söû Vieät, Hoäi AÛnh Thieân Nga, Hoäi Ñoaøn Caûnh Saùt Quoác Gia Nam California, Nhoùm Thaân AÙi thieän nguyeän baûo trôï. Lieân laïc: Nguyeãn Ninh Thuaän (714901-8188).

Ñaïi Leã Töôûng Nieäm Baø Trieäu Ngaøy giôø: 6PM, Chuû Nhaät 28 Thaùng Taùm, 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø Haøng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst Street. Hoäi Phuï Nöõ Thieän Nguyeän vaø Hoäi Thaùi Cöïc Quyeàn toå chöùc. UÛng hoä: $20/ngöôøi. Xin mang theo giaáy môøi. Lieân laïc: Leä Giang Phan Thò Chín (714-878-6352), Thu Haø (714-7783920).

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc ngaøy “Quaûng Nam Ñaø Naüng” Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu ngaøy muøng 4 Thaùng Chín, 2005. Ñòa ñieåm: Garden Grove Community Meeting Center, 11300 Stanford Avenue, Garden Grove. Ñoàng höông Quaûng Nam Ñaø Naüng thöïc hieän. Thuyeát trình: “Ñoâi neùt veà xöù sôû vaø con ngöôøi Quaûng Nam-Ñaø Naüng.”

Vieän Vieät Hoïc toå chöùc hoäi thaûo

Nhaø vaên binh nhì

Hoaøng Ngoïc Tuaán khoâng coøn nöõa NGUYEÃN TRUNG TÍN Tröa nay, 10 Thaùng Baûy 2005, nhaän ñöôïc ñieän thö cuûa maáy ngöôøi baïn töø Saøi Goøn gôûi qua baùo tin nhaø vaên Hoaøng Ngoïc Tuaán ñaõ töø traàn hoâm qua, toâi khoâng ngaïc nhieân vì tröôùc ñaây maáy thaùng ñaõ coù tin anh seõ khoù “qua heát con traêng” vì chöùng ung thö. Tuy vaäy khi nhaän ñöôïc tin baùo, khoâng khoûi boài hoài. Ngoài thöø ngöôøi ra maáy phuùt, nhöõng hình aûnh cuûa Tuaán chaïy nhanh qua trí nhôù. Ñoù laø vaøo Muøa Heø naêm 1972 khi Vieáng Töû Caám Thaønh, Di Hoøa Vieân (Baéc Kinh), Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh, Vaân Töông Thaïch Khuùc, Haèng Sôn, Ñaïi Baïch Thaùp, Thaïch Gia Trang, Nguõ Ñaøi Sôn... Soá choã giôùi haïn, ghi danh tröôùc ngaøy 30 Thaùng Saùu, 2005. Lieân laïc: Thanh Phuïng (562-5970272), Nöõ Döông (714-265-5710). Ñeå bieát theâm chi tieát, xem website: www.hoanghiemphapvong.org.

Ngaøy giôø: 2PM, Chuû Nhaät, 2 Thaùng Möôøi 2005. Ñòa ñieåm: Vieän Vieät Hoïc, 15355 Brookhurst Street, #222, Westminster, CA 92683. Ñeà taøi: “Laøm theá naøo ñeå höôùng daãn con em hoïc taäp thaønh coâng nôi hoïc ñöôøng Hoa Kyø.” Dieãn giaû: Tony Ñoaøn, chuyeân vieân giaùo duïc thaønh phoá Hoïa só Hoà Thaønh Ñöùc trieån laõm Nguyeãn Ninh Thuaän ra maét Westminster. tranh “Nhöõng Maûnh Ñôøi” Lieân laïc: 714-775-2050. Ngaøy giôø: Töø ngaøy 15 ñeán ngaøy 23 Ngaøy giôø: 2 giôø chieàu, Chuû Nhaät, 28 Haønh Höông Nguõ Ñaøi Sôn Thaùng Möôøi naêm 2005. Thaùng Taùm, 2005. Ngaøy giôø: Keùo daøi 8 ngaøy, töø ngaøy Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Baùo Vieãn Ñoâng, 14981 Moran Street, 10 ñeán ngaøy 18 Thaùng Chín, 2005. Ñòa ñieåm: Trung Quoác. Westminster, CA 92683. Westminster, CA 92683.

toâi laøm vieäc ôû Ban Ba Trung Ñoaøn 42, Sö Ñoaøn 22. Buoåi tröa moät ngaøy khoâng nhôù roõ khi veà haäu cöù trung ñoaøn taïi An Sôn Quy Nhôn, Ñaïi UÙy Taâm, tröôûng ban ba, goïi leân vaên phoøng uoáng nöôùc traø vaø giôùi thieäu toâi vôùi Hoaøng Ngoïc Tuaán. Hoâm ñoù Tuaán maëc boä aùo traän khaù töôm taát, aùo khoaùt phuû ngoaøi. Môùi ñaàu toâi töôûng laø moät só quan môùi veà vì Ñaïi UÙy Taâm chæ giôùi thieäu: “Ñaây laø nhaø vaên Hoaøng Ngoïc Tuaán môùi boå sung cho ban naêm chuùng toâi, coøn ñaây laø...” Ngoài noùi chuyeän moät luùc sau thì Ñaïi Taù Thoâng, Trung Ñoaøn Tröôûng, böôùc vaøo. Ñaïi UÙy Taâm chæ H. N. Tuaán noùi: “Thöa ñaïi taù, ñaây laø Hoaøng Ngoïc Tuaán. Luùc ñoù Tuaán môùi ñöùng nghieâm ñöa tay leân chaøo: “Binh nhì Hoaøng Ngoïc Tuaán trình dieän ñaïi taù.” Ñaïi Taù Thoâng laø só quan khoùa 16 Ñaø Laït vaø laø ngöôøi raát thích vaên ngheä. OÂng raát traân troïng giôùi vaên ngheä só. Sau khi baét tay Tuaán xong, Ñaïi Taù Thoâng ngoài xuoáng boä sa lon giöõa phoøng vaø môøi ba chuùng toâi ngoài chung quanh. OÂng noùi: “Toâi coù ñoïc cuoán “Coâ beù treo muøng” cuûa anh. Toâi

ñeå anh laïi ban naêm cho Ñaïi UÙy Taâm trong khi chôø ñôïi moät quyeát ñònh naøo ñoù cuûa Sö Ñoaøn hay Cuïc Taâm Lyù Chieán. Chaéc laø anh veà Saøi Goøn thì hay hôn choã naøy.” Thôøi gian sau ñoù, cöù vaøi ngaøy coù dòp veà haäu cöù thì toâi vaø Hoaøng Ngoïc Tuaán laïi ngoài ôû caâu laïc boä hay xuoáng choã Thieáu UÙy Söûu phaân ñoäi hoûa tieãn Tow uoáng nöôùc traø. Sau buoåi gaëp nhau ñoù Hoaøng Ngoïc Tuaán taëng toâi hai cuoán truyeän “Coâ beù treo muøng” vaø “Hình nhö laø tình yeâu.” Laâu quaù cuõng khoâng nhôù vì thaät ra chuùng toâi chôi vôùi nhau vì tính tình cuûa Hoaøng Ngoïc Tuaán hieàn laønh, ít noùi laêng nhaêng, hôn laø moät nhaø vaên. Suoát thôøi gian chôi vôùi nhau toâi khoâng nghe Hoaøng Ngoïc Tuaán noùi gì veà chuyeän vieát laùch. Coâng vieäc cuûa Hoaøng Ngoïc Tuaán ôû ban naêm cuõng khoâng coù gì nhieàu. Toái ngaøy chæ loanh quanh, lang thang phuï vôùi Ñaïi UÙy Taâm lo saép xeáp giaáy tôø. Moät thôøi gian sau, khi chieán cuoäc baïo phaùt maïnh meõ taïi vuøng Baéc Bình Ñònh, toâi ñöôïc chuyeån sang laøm tröôûng ban 3 tieåu ñoaøn 2/42 thì khoâng coù thì giôø nhieàu ñeå

veà haäu cöù. Caùc traän ñaùnh lieân mieân keùo toâi vaø ñôn vò leân taän Pleiku. Sau ñoù khoaûng chöøng naêm 1973 khi veà laïi haäu cöù thì nghe noùi Hoaøng Ngoïc Tuaán ñaõ veà Saøi Goøn vaø maát luoân lieân laïc. Hoâm nay ngoài nhôù laïi ngöôøi baïn cuõ thì ñaõ khoâng coøn coù dòp gaëp nhau. Töø xa xoâi toâi nhôø ngöôøi mang ñeán chuøa Long Vaân, quaän 11, nôi quaøn thi haøi anh moät voøng hoa vôùi haøng chöõ “NN vaø baïn höõu Trd 42/22 thaân meán tieác thöông” vaø soá tieàn nhoû ñeå thaép cho anh vaøi neùn höông vaø phuï vôùi gia ñình anh lo chuyeän tang ma coi nhö chuùt xíu aân tình cuûa ngöôøi baïn cuõ. Ngay khi vieát baøi naøy thì baïn höõu cuûa Hoaøng Ngoïc Tuaán cuõng ñang toå chöùc ñeâm thô vaên ngay taïi chuøa Long Vaân ñeå nhôù veà anh, saùng 13 Thaùng Baûy, thaân xaùc nhaø vaên Hoaøng Ngoïc Tuaán seõ ñöôïc ñöa vaøo loø thieâu, chaám döùt moät giai ñoaïn sinh töû cuûa kieáp ngöôøi. Toâi khoâng coù cô duyeân ñeå cuøng ngoài laïi vôùi anh em, neân möôïn ñoâi doøng chöõ ñeå töôûng nieäm ngöôøi baïn toâi: “Nhaø vaên binh nhì Hoaøng Ngoïc Tuaán.”

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

LÔÙP CAÁP TOÁC LUYEÄN THI REAL ESTATE LICENSE KEÁT QUAÛ BAÛO ÑAÛM - Khoâng ñaäu hoïc laïi mieãn phí

Phuï traùch: NGUYEÃN THEÁ THOÂNG * 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ coù giaáy baùo thi vaø 1 lôùp cho ngöôøi ñaõ hoïc heát Principle, ñaõ noäp ñôn thi hay môùi coù giaáy baùo. * Caáp toác oân kyõ boä Principle vaø tích cöïc taäp giaûi ñaùp thaät nhieàu caùc ñeà thi môùi nhaát. * Taát caû caùc lôùp ñeàu coù taøi lieäu hoïc, caâu hoûi thi, lôøi giaûi ñaùp vaø ngöõ vöïng dòch sang tieáng Vieät cho ngöôøi keùm Anh Ngöõ HOÏC MOÃI TUAÀN 3 BUOÅI

Giôùi Thieäu Choã Laøm. Kieám Tieàn Ngay.

GIÔØ LAØM VIEÄC: Mon - Fri: 1PM - 5PM Sat.-Sun.: 9:30AM - 3PM

Ghi teân, hoûi chi tieát:

(714) 775-1909 / (626) 282-2244 15751 Brookhurst St. # 230 treân laàu, Westminster, CA 92683 (Giöõa MC Fadden vaø Edinger)

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Chuaån bò cho tuoåi nghæ höu THUÙY CHI - IRS/SPEC Tuoåi nghæ höu thöôøng ñi ñoâi vôùi nhöõng suy nghó veà cuoäc soáng nhaøn nhaõ, khoâng baän roän taát baät vôùi ngaøy daøi laøm vieäc vaø lo aâu khi maát vieäc. Nhöng cuõng coù nhieàu tröôøng hôïp, khi “tuoåi giaø soàng xoäc ñeán” nhieàu ngöôøi aét haún khoâng khoûi baên khoaên veà nguoàn lôïi töùc hieän thôøi seõ chaám döùt khi hoï ngöng laøm vieäc. Vaø quaû thöïc tình traïng naøy laø moät ngaû reõ môùi trong ñôøi soáng thöôøng nhaät cuûa hoï. Nhöng neáu quyù vò kheùo saép xeáp vaø chuaån bò kyõ löôõng cho tuoåi nghæ höu, thôøi kyø naøy seõ laø moät giai ñoaïn môùi, nhöõng naêm daøi laøm vieäc seõ ñöôïc ñeàn buø baèng thuù vui ñieàn vieân vaø moät ñôøi soáng nhaøn taûn. Chuùng toâi, Sôû Thueá Vuï (IRS), maïn pheùp ñöôïc goùp yù vôùi quyù vò laø nhöõng ngöôøi hieän ñang laøm vieäc vaø thoï thueá moät soá caùc kinh nghieäm thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi saép ñeán tuoåi nghæ höu ôû Hoa Kyø vaø hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh luaät phaùp hieän haønh.

thöôûng theâm moãi cuoái naêm khi hoï toång keát soå saùch keá toaùn. Neáu quyù vò chòu khoù lo cho mình ngay töø baây giôø (pay yourself now), quyù vò seõ haøi loøng vaø caûm ôn ñöùc tính tieát kieäm cuûa quyù vò (you’ll thank yourself later).

2. Môû moät quyõ höu IRA Open an IRA: Quyõ höu trí caù nhaân IRA laø moät loaïi quyõ tieát kieäm höu deã thöïc hieän, ñôn giaûn, vaø tieän lôïi. Ña soá ngöôøi Myõ cuõng nhö ngöôøi ñeán sinh soáng vaø laøm vieäc ôû Hoa Kyø ñeàu coù theå môû moät quyõ höu IRA, baát keå loaïi quyõ höu naøo hoï choïn, chaúng haïn, quyõ höu IRA truyeàn thoáng (Traditional IRA) hay quyõ höu Roth IRA, vaø ñaëc bieät, tieàn ñeå daønh trong caùc quyõ höu naøy cuõng giuùp quyù vò ñoùng thueá ít hôn (save on taxes). Quyù vò coù theå tham khaûo veà vieäc môû moät quyõ höu vôùi baát cöù ngaân haøng hay cô quan taøi chính naøo. Ngoaøi ra, quyù vò cuõng coù theå töï tìm hieåu laáy caùc chöông 1. Ñaët ra moät muïc tieâu trình tieát kieäm cho tuoåi nghæ cho chính mình - Set a höu do cô quan nôi quyù vò laøm goal: vieäc cung caáp. Nhieàu ngöôøi ñaõ töï nhuû vôùi chính hoï khi saép xeáp caùc chi 3. Quyõ höu ôû cô quan tieâu thöôøng nhaät ñeå coù theå ñeå Learn about your employer’s rieâng moät soá tieàn nho nhoû cho retirement plan: tuoåi nghæ höu: “Toâi nghó toâi Neáu quyù vò laø coâng nhaân moãi kyø löông toâi coù theå ñeå vieân trong moät cô sôû kinh rieâng ra $25.” Vôùi quyeát taâm doanh hay moät cô quan chính nhö vaäy seõ chaúng khoù khaên gì phuû vaø quyù vò ñöôïc höôûng moät ñeå baét ñaàu hay tieáp tuïc moät chöông trình höu trí do chuû quyõ tieát kieäm cho tuoåi giaø khi nhaân cuûa quyù vò cung caáp, hoï maø, haàu nhö trong nhieàu baét buoäc phaûi cung caáp nhöõng tröôøng hôïp, chæ coù mình lo cho thoâng tin veà chöông trình höu mình chu ñaùo nhaát. Ngay caû trí naøy baèng vaên baûn hay khi quyù vò ñaõ coù tieàn ñeå daønh thoâng baùo ñôn giaûn giuùp quyù vò trong quyõ 401 (k), quyõ IRA hay hieåu roõ nhöõng quy ñònh cuûa caùi oáng heo nho nhoû roài, haõy chöông trình phuùc lôïi naøy. Quyù cöù tieáp tuïc tieát kieäm baèng caùch vò seõ thöôøng troâng thaáy hay theâm moät chuùt nöõa, moät vaøi nhaän ñöôïc caùc chöông trình ñoàng nöõa, moãi laàn hay moãi höu trí goïi laø “Baûn moâ taû toùm thaùng, moãi tuaàn, ñaàu tö theâm taét chöông trình höu trí - a cho thôøi kyø môùi ñang gaàn ñeán. summary plan description.” Quyù vò coù theå thöïc hieän ñöôïc Thoâng baùo hay vaên baûn naøy ñieàu naøy baèng caùch taêng daàn phaûi moâ taû ñaày ñuû quyeàn lôïi soá tieàn tieát kieäm moãi khi ñöôïc cuûa quyù vò khi quyù vò tham gia leân löông, khi moät khoaûn nôï cuõ chöông trình höu trí. Neáu quyù vöøa chaám döùt nhö traû döùt tieàn vò chöa heà thaáy, hay muoán bieát vay mua xe, mua nhaø v.v... chuû nhaân cuûa quyù vò coù cung hoaëc khi quyù vò ñöôïc cô quan caáp loaïi phuùc lôïi naøy cho nhaân

vieân hay khoâng, quyù vò coù theå hoûi boä phaän haønh chính hay chính chuû nhaân veà baûn toùm löôïc quyõ höu trí naøy. 4. Xem xeùt caån thaän baùo caùo phuùc lôïi caù nhaân cuûa mình - Review your individual benefit statement: Baùo caùo hay tôø giaûi trình caùc phuùc lôïi caù nhaân cuûa quyù vò (thöôøng do cô quan nôi quyù vò laøm vieäc gôûi) ghi roõ taát caû caùc khoaûn tieàn quyù vò ñeå daønh vaø soá tieàn cô quan cuûa quyù vò boå sung cho quyõ höu trí cuûa quyù vò, hoaëc toaøn boä soá tieàn quyù vò sôû höõu trong quyõ höu naøy. Neáu quyù vò khoâng coù hay chöa nhaän ñöôïc baùo caùo tieàn höu cuûa mình, quyù vò coù theå lieân laïc vôùi boä phaän haønh chính cô quan cuûa quyù vò hay chuû nhaân cuûa quyù vò, ñeå yeâu caàu hoï gôûi cho quyù vò moät baûn. 5. Quyeát ñònh soá tieàn boû vaøo chöông trình höu trí 401 (k) cho naêm 2005 - Sign up for 2005 401 (k) contributions: Neáu quyù vò ñöôïc cô quan môû cho quyù vò moät quyõ höu 401 (k), quyù vò coù theå phaûi quyeát ñònh soá tieàn quyù vò muoán ñeå daønh trong quyõ höu naøy cho naêm 2005 trích töø tieàn löông haèng thaùng hay ñoùng goùp vaøo quyõ vaøo dòp cuoái naêm. Cho naêm 2005, quyõ höu 401 (k) ñöôïc ñònh möùc giôùi haïn $14,000. Tröôøng hôïp quyù vò ñaõ ñuû 50 tuoåi, quyù vò coù theå ñeå daønh moät soá tieàn nhieàu hôn vôùi möùc $18,000/ngöôøi. 6. Nhaän tieàn höu phaân phoái baét buoäc toái thieåu Take your required minimum distributions: Neáu quyù vò ñaõ ñeán tuoåi 70 röôõi, quyù vò thöôøng seõ phaûi nhaän caùc khoaûn tieàn höu phaân phoái baét buoäc ôû möùc toái thieåu töø caùc quyõ höu IRA hay caùc quyõ höu ñuû tieâu chuaån tröôùc cuoái naêm 2005. 7. Ñoïc kyõ baùo caùo phuùc lôïi an sinh xaõ hoäi cuûa quyù vò - Review your social se-

curity statement: Haèng naêm Sôû An Sinh Xaõ Hoäi thöôøng phaûi gôûi ñeán cho quyù vò moät tôø töôøng trình veà phuùc lôïi an sinh xaõ hoäi cuûa quyù vò. Quyù vò seõ nhaän ñöôïc baùo caùo naøy vaøo khoaûng 3 thaùng tröôùc ngaøy sinh nhaät naêm ñoù cuûa quyù vò. Tôø töôøng trình naøy laø hoà sô caù nhaân cuûa quyù vò veà soá tieàn quyù vò kieám ñöôïc trong thôøi gian laøm vieäc coù ñoùng thueá an sinh xaõ hoäi (neáu quyù vò coù caùc nguoàn lôïi töùc trong naêm nhöng khoâng ñoùng thueá an sinh xaõ hoäi, phuùc lôïi cuûa quyù vò seõ khoâng caên cöù treân caùc nguoàn thu nhaäp khoâng ñoùng loaïi thueá naøy). Quyù vò cuõng seõ nhaän ñöôïc moät baûn öôùc tính toùm löôïc veà soá tieàn quyù vò vaø thaân nhaân trong gia ñình, nhö con caùi coøn vò thaønh nieân, seõ nhaän ñöôïc caên cöù treân nguoàn lôïi töùc quyù vò ñaõ ñoùng thueá ñaày ñuû. Nhöõng nguoàn phuùc lôïi naøy bao goàm caùc phuùc lôïi nghæ höu vaø möùc ñaûm baûo trong tröôøng hôïp quyù vò bò taøn pheá khoâng theå tieáp tuïc laøm vieäc ñöôïc nöõa, hoaëc khi quyù vò qua ñôøi tröôùc tuoåi nghæ höu, con caùi coøn nhoû vaø ngöôøi phoái ngaãu cuûa quyù vò (neáu treân 65 tuoåi) seõ nhaän ñöôïc caùc khoaûn tieàn baûo ñaûm naøy. Quyù vò caàn bieát theâm caùc chi tieát hay caàn nhaän ñöôïc moät baûn töôøng trình veà phuùc lôïi an sinh xaõ hoäi cuûa quyù vò, xin vaøo maïng thoâng tin ñieän töû cuûa Sôû An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa chæ www.ssa.gov. 8. Tìm hieåu theâm veà chöông trình hay quyõ höu cuûa vôï/choàng mình - Learn about your spouse’s retirement plan: Coù nhieàu chöông trình höu trí cung caáp caùc khoaûn tieàn phuùc lôïi cho vôï hay choàng cuûa ngöôøi lao ñoäng (coù ñoùng thueá). Chaúng haïn, chöông trình höu daønh cho vôï/choàng cuûa quyù vò coù theå cho bieát quyù vò seõ nhaän ñöôïc moät khoaûn tieàn trôï caáp phuùc lôïi haèng naêm, tröø khi chính quyù vò yeâu caàu möùc phaân phoái baèng moät maãu ñôn khaùc. Tröôùc khi quyù vò kyù teân vaøo maãu ñôn naøy, xin ñoïc kyõ ñeå hieåu thaät roõ raøng nhöõng maãu ñôn chaáp thuaän vaø töø choái caùc khoaûn trôï caáp an sinh xaõ hoäi caáp cho quyù vò qua chöông trình höu trí cuûa vôï hay choàng mình.

Nam Haøn:

Phe choáng ñoái vaø caûnh saùt ñuïng ñoä

PYONGTAEK, Nam Haøn Haøng ngaøn ngöôøi Nam Haøn bieåu tình ñaõ xoâ xaùt vôùi caûnh saùt hoâm Chuû Nhaät 11 Thaùng Baûy taïi ñòa ñieåm döï truø seõ laø toång haønh dinh môùi cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø ôû Nam Haøn. Khoaûng 7,000 ngöôøi bieåu tình ñaõ neùm nhöõng oáng saét vaø ñaù gaïch ñeán khoaûng 10,000 caûnh saùt canh gaùc taïi traïi Humphreys ôû Pyongtaek, caùch Seoul 50 daëm veà höôùng Nam. Moät soá ngöôøi bieåu tình bò thöông, nhöng con soá chính xaùc coù bao nhieâu ngöôøi bò thöông chöa roõ reät. Moät ngöôøi bieåu tình laø Oh Jeong Dun, 56 tuoåi, noùi raèng chính quyeàn coù thoûa thuaän vôùi Hoa Kyø veà vieäc naøy maø

khoâng coù söï ñoàng thuaän cuûa daân chuùng. Toång haønh dinh cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø hieän ñaët taïi Yongsan ôû Seoul vaø Hoa Kyø coù döï tính dôøi toaøn boä chæ huy ñeán Pyongtaek vaøo naêm 2008 nhö laø moät phaàn cuûa keá hoaïch keát hôïp vaø giaûm quaân soá Hoa Kyø taïi Seoul. Coù khoaûng 32,500 quaân Hoa Kyø truù ñoùng taïi Nam Haøn, nhöng con soá ñoù thöïc söï ñaõ xuoáng coøn 24,500 quaân. Thoâng taán Yonhap cuûa Nam Haøn loan baùo coù moät soá khoaûng 500 ngöôøi uûng hoä vieäc dôøi toång haønh dinh cuõng coù cuoäc taäp taäp bieåu tình taïi Pyongtaek.

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Ñòa Phöông

Beù gaùi bò baén cheát trong cuoäc noå suùng giöõa ngöôøi cha vaø caûnh saùt Los Angeles LOS ANGELES, California - Moät em nhoû ñaõ truùng ñaïn vaø bò gieát cheát khi ngöôøi cha söû duïng em nhö moät taám khieân trong moät cuoäc chaïm suùng vôùi caûnh saùt, tieáp theo moät vuï ñoái ñaàu keùo daøi vaøi tieáng ñoàng hoà. Ngöôøi ñaøn oâng cuõng bò thieät maïng vaø moät caûnh saùt vieân bò thöông. Caûnh saùt noùi ngöôøi ñaøn oâng bò gieát cheát chieàu hoâm Chuû Nhaät teân laø Jose Raul Lemos, 35 tuoåi, vaø em nhoû, khoaûng 19 thaùng, laø con gaùi oâng ta. Vieân caûnh saùt, hieän chöa ñöôïc tieát loä danh tính, bò baén vaøo vai vaø thöông tích khoâng coù gì nguy hieåm. “OÂng ta söû duïng ñöùa beù nhö moät taám khieân,” phuï taù caûnh saùt tröôûng Jim McDonnell noùi. Meï cuûa em beù, Lorena Lopez, noùi baø ñaõ naên næ caùc caûnh saùt vieân ñöøng baén. “Toâi ñaõ noùi vôùi hoï raèng anh ta caàn giuùp ñôõ, anh ta caàn moät nhaø taâm lyù, laøm ôn ñöøng baén. Hoï khoâng hieåu, vaø caûnh saùt ñaõ baén coù theå tôùi 300 phaùt ñaïn.” Hieän khoâng roõ laø ai ñaõ baén phaùt suùng truùng beù gaùi, nhöng caùc vieân chöùc caûnh saùt ñang bò daèn vaët vì maëc caûm hoï ñaõ gieát cheát moät em beù, oâng McDonnell noùi. Vuï ñoái ñaàu ñaõ khôûi söï vaøo

khoaûng 3 giôø 50 phuùt chieàu, khi caùc caûnh saùt vieân tôùi khu vöïc Nam Los Angeles sau khi caùc cö daân baùo caùo moät ngöôøi ñaøn oâng voõ trang ñöùng gaàn moät ngaõ tö cuøng vôùi moät em nhoû vaø coù thaùi ñoä hung haêng. Ñaõ xaûy ra ba ñôït noå suùng qua laïi giöõa caûnh saùt vaø oâng Lemos. Trong vuï chaïm suùng laàn thöù ba, xaûy ra vaøo khoaûng 6 giôø 20 chieàu, oâng Lemos ñaõ oâm beù gaùi trong luùc oâng ta baén. Coù moät luùc, Lemos ñaõ ruùt vaøo beân trong moät caên chung cö, nôi caûnh saùt noùi oâng ta giöõ em beù laøm con tin. Caûnh saùt ñaõ goïi moät toaùn caûnh saùt ñaëc bieät (SWAT) tôùi vaø coá noùi chuyeän vôùi ngöôøi ñaøn oâng. Coù luùc khi hoï coá giuùp moät ngöôøi laùng gieàng thoaùt ra khoûi khu vöïc, oâng ta ñaõ baén vaøo hoï vaø hoï ñaõ baén traû, oâng McDonnell noùi. Theo caùc quy ñònh cuûa caûnh saùt, caùc vieân chöùc chæ ñöôïc baén trong tröôøng hôïp toû ra caàn thieát ñeå töï veä hoaëc baûo veä ngöôøi khaùc. Vaøo Thaùng Naêm, möôøi caûnh saùt vieân ñaõ baén ra khoaûng 120 vieân ñaïn nhaém vaøo moät ngöôøi laùi xe khoâng voõ trang maø hoï ñaõ röôït ñuoåi. Ngöôøi laùi xe bò thöông vaø vaøi caên nhaø laân caän ñaõ truùng nhieàu phaùt ñaïn. (n.n.)

Ngöôøi maéc beänh taâm thaàn baét coùc moät beù gaùi 2 tuoåi LONG BEACH, California - Hoâm Thöù Hai 11 Thaùng Baûy, nguoàn tin caûnh saùt cho hay moät ngöôøi ñaøn oâng maéc beänh taâm thaàn ñaõ baét ñi Cinamon Jewels Miller, moät beù gaùi môùi leân 2 cuûa ngöôøi baïn gaùi cuûa anh ta, töø ngoâi nhaø cuûa hai meï con ôû Long Beach, vaø coù theå anh ta hieän ñang treân ñöôøng ñi New Mexico vôùi em beù.

Theo lôøi só quan caûnh saùt Israel Ramirez thuoäc ty caûnh saùt Long Beach thì Larry Yanes, 43 tuoåi, coù theå ñang laùi moät chieác xe truck hieäu Toyota ñôøi 1982 vôùi bieån soá GXM 229 cuûa New Mexico. Chieác xe naøy coù nhöõng ñöôøng laèn maøu ñen ôû hai beân hoâng. Yanes laø moät ngöôøi ñaøn oâng goác Mexico, cao 5 feet 9, caân naëng 160

TUESDAY, JULY 12, 2005

Ñoå Xaêng ÔÛ Ñaâu? Muïc “Ñoå Xaêng ÔÛ Ñaâu?” cung caáp moät soá chi tieát lieân quan ñeán giaù xaêng trong tuaàn taïi moät soá caây xaêng trong khu vöïc zip code 92683. Thöù töï caùc caây xaêng ñöôïc lieät keâ döïa theo giaù xaêng 87, taêng daàn töø treân xuoáng döôùi. Ngay beân döôùi giaù cuûa töøng loaïi xaêng laø ngaøy hieäu löïc. Giaù xaêng trong baûng naøy khoâng baûo ñaûm giaù xaêng hieän taïi. Thoâng tin ñöôïc trích töø website www.msn.com. Reû nhaát: $1.67 (Blakely, GA)

Maéc nhaát: $2.99 (Kailua Kona, HI)

Loaïi xaêng

Caây xaêng taïi Little Saigon

87

89

Texaco

8990 BOLSA AVE Westminster, CA 92683

$2.389 07/06/05

$2.529 07/07/05

Mobil

13441 BEACH BLVD Westminster, CA 92683

$2.399 07/07/05

Mobil

15496 Magnolia St Westminster, CA 92683

$2.419 07/09/05

$2.529 07/09/05

$2.639 07/09/05

Citgo

15991 Magnolia St Westminster, CA 92683

$2.459 07/09/05

$2.559 07/09/05

$2.659 07/09/05

76

13682 BEACH BLVD Westminster, CA 92683

$2.459 07/09/05

$2.559 07/08/05

76

5000 WESTMINSTER BLVD Westminster, CA 92683

$2.459 07/09/05

$2.539 07/07/05

Chevron

13741 BEACH BLVD Westminster, CA 92683

$2.479 07/08/05

$2.579 07/09/05

Chevron

14902 Beach Blvd Westminster, CA 92683

$2.479 07/08/05

76

6322 WESTMINSTER BLVD Westminster, CA 92683

$2.479 07/09/05

Chevron

13712 Goldenwest St Westminster, CA 92683

$2.519 07/08/05

Chevron

5992 WESTMINSTER BLVD Westminster, CA 92683

$2.519 07/10/05

$2.559 07/06/05

Chevron

6702 Westminster Blvd Westminster, CA 92683

$2.519 07/09/05

$2.619 07/08/05

Chevron

14600 Edwards St Westminster, CA 92683

$2.519 07/10/05

$2.619 07/10/05

caân Anh vôùi maùi toùc naâu xaùm. Miller laø moät em beù da traéng, cao 2 feet 6 vaø naëng 30 caân Anh. Leänh baùo ñoäng Amber daønh cho tröôøng hôïp treû em laâm naïn ñaõ ñöôïc coâng boá ñeå moïi ngöôøi giuùp tìm moät em beù bò baét ra khoûi nhaø meï ôû khu phoá soá 1000 ñöôøng East Seventh Street töø saùng hoâm Thöù Hai.

91

$2.619 07/08/05

$2.639 07/06/05 $2.559 07/09/05

$2.639 07/08/05

“Nghi can bò beänh thaàn kinh oâng vaø beù gaùi noùi treân xin haõy goïi hoang töôûng (paranoid schizophre- baùo cho caûnh saùt bieát. (V.P.) nia) vaø khoâng chòu uoáng thuoác chöõa trò,” vaãn theo lôøi só quan Ramirez. “Coù tin laø anh ta soáng vôùi gia ñình taïi tieåu bang New Mexico vaø coù theå laø ñang treân ñöôøng veà tieåu bang ñoù.” Ai bieát tung tích cuûa ngöôøi ñaøn

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


CA NHAÏC - ÑIEÄNAÛNH - GIAÛITRÍ

.3”

B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005

Lindsay ôi! OÁm quaù Lindsay ôi! Treân Internet ñang nôû roä Moät baûn thænh nguyeän thö Lindsay, Eat!) ñaõ thu thaäp moät phong traøo “voã beùo” cho treân Internet mang teân ñöôïc 12,500 chöõ kyù töø khaép dieãn vieân Lindsay Lohan. “Lindsay ôi, aên ñi!” (Please nôi. Taát caû moïi ngöôøi “kyù teân döôùi ñaây” ñeàu thích nhöõng ñöôøng cong “ñaâu ra ñoù” cuûa coâ naøng naøy thôøi ñoùng phim Mean Girls hôn laø caây ñaäu ñuõa cuûa ngaøy nay. Baûn thænh nguyeän thö ghi: “Göûi: Lindsay. Chuùng toâi mong Lindsay laøm ôn, laáy moät oå sandwich boû voâ mieäng aên, hay kem, hay baát cöù ñoà aên naøo theâm laïi vaøi pounds raát deã thöông.” Nhieàu ñoäc giaû cuõng leân tieáng veà maøu toùc coâ naøy, hoï cho raèng hoài toùc coâ ñoû troâng coâ xinh hôn. Baûn thænh nguyeän thö ñöôïc truyeàn treân trang web FeedLindsay.com. Ngoaøi baûn thænh nguyeän thö treân, trang web naøy coøn baùn aùo thun vôùi nhöõng khaåu hieäu nhö “Feed Lindsay” (“Cho Lindsay aên”) vaø “eat” (“aên ñi”). Trang web treân keâu goïi: “Haõy cho Lindsay bieát khoâng ai thích moät boä xöông oám ñoùi, maø thích thaân hình vôùi nhöõng ñöôøng cong nhö xöa!” Phaàn Lindsay Lohan, coâ cho bieát coâ khoâng coù nhòn ñoùi hay laøm gì khaùc thöôøng XÖA - Lindsay Lohan thôøi “xöa” vaøo Thaùng Saùu naêm 2004 maø coâ xuoáng caân chæ nhôø taäp taïi giaûi MTV Movie Awards toå chöùc taïi phim tröôøng Sony theå duïc thöôøng xuyeân maø Pictures Studios ôû Culver City, California. (Hình: Frazer thoâi. (H.N.V.) Harrison/Getty Images)

Thu nhaäp Hollywood

Fantastic Four thu veà $56 trieäu

Sau 19 tuaàn lieân tieáp chòu ñöïng soá thu thaáp hôn cuøng thôøi gian naêm ngoaùi, vöøa qua vôùi phim “Fantastic Four” laàn ñaàu tieân soá thu naêm nay nhænh hôn cuøng thôøi gian naêm ngoaùi ñöôïc moät chuùt. Phim “Fantastic Four” mang veà $56.1 trieäu, daãn ñaàu soá thu caùc phim trong cuoái tuaàn vöøa qua, theo con soá cuoái cuøng caùc haõng phaùt haønh coâng boá hoâm nay. Möôøi hai cuoán phim haøng ñaàu thu veà $139.5 trieäu, cao hôn cuøng thôøi gian naêm ngoaùi ñeán nguyeân... 1%! Nhöng cao hôn ít cuõng laø cao hôn, coøn hôn nhöõng tuaàn qua toaøn thaáp hôn naêm ngoaùi. Ngay caû coâng ty Fox cuõng ngaïc nhieân vôùi con soá thu cuûa “Fantastic Four.” Bruce Snyder, ñöùng ñaàu phaùt haønh cho Fox, cho bieát oâng döï tính thu veà treân $30 trieäu, nhöng “Phim buøng noå, maø bieát taïi sao khoâng? Taïi phim vui!” Paul Dergarabedian, giaùm ñoác coâng ty Exhibitor Relations chuyeân thoáng keâ vaø theo doõi soá thu caùc phim, cho bieát, “Ñieàu naøy cho thaáy vôùi

ñuùng loaïi phim vaø ñuùng caùch quaûng caùo, ngöôøi ta vaãn vaøo raïp xem phim.” Khaùn giaû boû qua lôøi cheâ bai cuûa caùc nhaø pheâ bình phim vaø moïi löùa tuoåi ñeàu ñi xem phim “Fantastic Four” vôùi caùc taøi töû Ioan Griffudd, Jessica Alba, Chris Evans vaø Michael Chiklis ñoùng vai boä töù Fantastic Four ñaáu vôùi keû gian Doctor Doom do Julian McMahon thuû vai. Trong 3,602 raïp chieáu phim naøy, moãi raïp thu ñöôïc trung bình $15,564. Tính treân soá ñaàu ngöôøi, soá veù baùn cho phim “Fantastic Four” chieám 41% soá veù baùn cho toaøn boä 12 phim ñöùng haøng ñaàu. Cuoán phim “Dark Water” vôùi Jennifer Connelly cuõng khôûi chieáu cuoái tuaàn qua thu huùt ñöôïc 7% soá ñaàu ngöôøi mua veù, kieám ñöôïc $9.9 trieäu, ñöùng haïng tö. Tính trung bình moãi raïp Dark Water thu ñöôïc $3,741 trong 2,657 raïp. War of the Worlds bò ñaåy töø haïng nhaát tuaàn tröôùc xuoáng haïng nhì vôùi $30.5 trieäu vaø soá thu bò tuït 53%.

Tính tôùi nay, cuoán phim do Steven Spielberg ñaïo dieãn vaø Tom Cruise ñoùng vai chính thu ñöôïc $165 trieäu. Batman Begins vöõng hôn, chæ tuït 35% xuoáng $10 trieäu, haïng ba. Sau 4 tuaàn, cuoán phim do Christian Bale ñoùng vai chính thu ñöôïc $171.9 trieäu veà cho Warner Bros. Chuyeän laï nhaát laø cuoán phim kieám ñöôïc nhieàu tieàn nhaát neáu tính theo trung bình moãi raïp laïi laø moät cuoán phim taøi lieäu veà ñôøi soáng nhöng con chim caùnh cuït. Cuoán “March of the Penguins” chæ chieáu treân 64 raïp nhöng thu veà $15,927 moãi raïp, toång coäng ñöôïc $1 trieäu. Sau ñaây laø 10 cuoán phim thu veà nhieàu nhaát cuoái tuaàn qua, theo thoáng keâ cuûa Exhibitor Relations: 1. Fantastic Four, $56.1 trieäu 2. War of the Worlds, $30.5 trieäu 3. Batman Begins, $10 trieäu 4. Dark Water, $9.9 trieäu 5. Mr. and Mrs. Smith, $7.9 trieäu

NAY - Lindsay Lohan thôøi “nay” treân saân khaáu chöông trình Total Request Live cuûa MTV taïi phim tröôøng MTV Times Square Studios hoâm 22 Thaùng Saùu naêm nay taïi New York City. (Hình: Scott Gries/Getty Images)

Coù theå coù phim “Gladiator” tieáp theo Nhöng khoâng coù Russell Crowe Hounsou, ngöôøi goác Benin, ñoùng vai Juba, moät ngöôøi noâ leä Phi Chaâu cuøng ñaùnh saùt vai Crowe trong ñaáu tröôøng Colosseum. Taïi New York quaûng caùo cho phim môùi nhaát cuûa anh, “The Island,” Hounsou cho bieát caùc nhaø saûn xuaát “chaén chaén ñang muoán laøm moät cuoán phim tieáp theo” phim Gladiator. Hounsou thuù nhaän raèng raát khoù coù Crowe trong cuoán 6. Herbie: Fully Loaded, phim tieáp theo naøy vì nhaân $6.1 trieäu vaät Maximus cuûa Crowe ñaõ bò 7. Bewitched, $5.6 trieäu gieát, nhöng cho bieát caùc nhaø 8. Madagascar, $4 trieäu saûn xuaát vaãn ñang choïn kòch 9. Rebound, $3 trieäu baûn vaø taøi töû. Hounsou cho 10. Star Wars: Episode bieát theâm anh raát coù theå seõ III-Revenge of the Sith, $2.6 trôû laïi trong vai Juba. trieäu Hounsou ñöôïc ñeå yù laàn ñaàu

NEW YORK (Reuters) Theo lôøi Djimon Hounsou, minh tinh ñoùng cuøng Russell Crowe trong phim “Gladiator,” coù theå seõ coù phim “Gladiator” tieáp theo nhöng khoâng coù Russell Crowe. Trong “Gladiator,” Russell Crowe ñoùng vai moät vò töôùng La Maõ bò phaûn boäi vaø veà laïi La Maõ ñoäi loát moät tay noâ leä gladiator ñeå baùo thuø. Nhôø vai naøy, Crowe ñoaït giaûi Oscar.

Tìm ñoïc

PHUÏ NÖÕ GIA ÑÌNH Soá 47 thaùng 7/2005 MUA BAÙO DAØI HAÏN XIN GOÏI: QUAÛNG CAÙO XIN LIEÂN LAÏC:

NGÖÔØI VIEÄT

(714) 657-9970

ANH NGOÏC VUÕ KIM HOÀNG MINH PHUÙ HAØ THANH MYÕ LINH DIEÃM TRANG HOA HALL

714-892-9414 714-892-9414 714-892-9414 714-839-6476 714-892-9414 714-713-2245 714-235-2226

trong phim “Amistad” cuûa Steven Spielberg naêm 1997. Naêm 2004, anh ñöôïc ñeà cöû giaûi Oscar nam dieãn vieân phuï cho vai ñoùng trong phim “In America.” Trong phim The Island, Djimon Hounsou ñoùng vai moät ngöôøi lính ñaùnh thueâ luøng baét nhöõng keû troán chaïy khoûi moät phoøng thí nghieäm bí maät laøm baûn sao con ngöôøi. (H.N.V.)

DAT


Ñôøi Soáng

.3”

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi

Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

Giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi laø moái lieân heä quan troïng vaø coù leõ khoù khaên nhaát trong taát caû caùc töông quan truøng truøng. Söï soáng goàm taát caû nhöõng lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, hay giöõa ngöôøi vôùi cuûa caûi, tieàn taøi, vôùi caùc sinh vaät, coû caây, ñaát ñaù... trong vuõ truï naøy. Chuùng ta hoïc töø treû tôùi giaø, vaãn khoâng heát, nhöõng ñieàu caàn bieát ñeå laøm cho nhöõng moái lieân heä thaân sô ñöôïc nheï nhaøng, toát ñeïp - nhöõng yeáu toá caên baûn cuûa cuoäc soáng haïnh phuùc. Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) ñöôïc coi laø trieát gia soá moät cuûa theá kyû 20, ñaõ giaûng daïy gaàn saùu thaäp nieân khaép theá giôùi cho haøng trieäu thính giaû. Caùc baøi giaûng lieân quan tôùi ñeà taøi “Lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi” ñaõ ñöôïc cô sôû Krisnamurti Foundation tuyeån choïn xuaát baûn thaønh moät cuoán saùch maø chuùng toâi xin trích dòch (vaø khi caàn ghi chuù theâm cho deã hieåu) ñeå ñaêng vaøo muïc naøy moãi tuaàn. (C.H.)

Chuùng ta ñi tìm gì?

Söï lieàu lónh cuûa tuoåi treû YEÁN TUYEÁT

Nhöõng ñöùa treû vò thaønh nieân naøy chöa ñuû tuoåi ñeå laùi xe vaø chuùng cuõng chöa traûi qua moät khoùa huaán luyeän naøo caû. Theá nhöng ngöôøi ta ghi nhaän raèng, caøng ngaøy caøng coù nhieàu hôn caùc taøi xeá maët coøn non choeït aáy, ngoài ñaèng sau tay laùi cuûa caùc chieác xe sôû höõu bôûi gia ñình cuûa chuùng vaø gaây ra voâ soá thaûm kòch.

Caâu chuyeän cuûa Sarah Gillette laø moät thí duï ñieån hình. Vaøo ñeâm 22 Thaùng Taùm naêm 2004, sau khi coi TV ôû nhaø baïn gaùi, Sarah vaø hai ñöùa baïn nöõa, laïi ñöôïc moät nhoùm vò thaønh nieân khaùc ruû ñi aên kem. Coâ beù xinh ñeïp coù maùi toùc vaøng oùng aû, noùi ñöôïc hai ngoaïi ngöõ Phaùp vaø Ñöùc vôùi mô öôùc ñi hoïc ñaïi hoïc ôû AÂu Chaâu aáy, chui vaøo moät chieác xe SUV ñöôïc laùi bôûi moät ñöùa vò thaønh nieân môùi coù 14 tuoåi. Caùi xe SUV chôû caû thaûy 8 ñöùa treû, chaïy thaät nhanh treân nhöõng con ñöôøng ngoaèn ngoeøo, leân xuoáng doác thuoäc ngoaïi oâ thaønh phoá Brainbridge Island, Washington, vôùi vaän toác 80 miles/giôø vaø cuoái cuøng thì bò laät, roài toâng ñaàu vaøo maáy caùi caây. Caùc ñöùa treû khaùc trong xe ñeàu bò thöông naëng nhöng Sarah thì cheát lieàn taïi choã luùc ñang ngoài treân loøng moät

ñöùa baïn vaø cuøng coät chung moät giaây seatbelt vôùi noù. Ñöùa taøi xeá vò thaønh nieân 14 tuoåi noùi treân ñaõ töøng bò gôûi ñi traïi caûi huaán 36 tuaàn leã veà toäi laùi xe khoâng baèng laùi. Coøn moät ñöùa con gaùi 14 khaùc trong soá ñoù cuõng ñaõ töøng traûi qua 20 ngaøy tuø giam bôûi vì ñaõ laáy xe cuûa cha meï ñi vaø cho pheùp baïn noù thay phieân nhau laùi. Sau tai naïn cöôùp ñi maïng soáng cuûa Sarah, gia ñình cuûa coâ beù naøy bò xaùo troän döõ doäi. Caiti, coâ em sinh ñoâi cuûa Sarah thì khoâng muoán ôû trong caên phoøng nguû töøng chia seû vôùi chò mình, trôû neân buoàn baõ quaù ñoä vaø ñieåm soá trong tröôøng hoïc cuûa coâ bò tuoät doác moät caùch thaûm haïi. Beân caïnh Sarah, duø coù boán ñöùa con nöõa ñeå daäy doã vaø saên soùc, moãi ngaøy baø Caroline Gillette ñeàu khoùc vaø noùi raèng cuoäc soáng cuûa gia ñình cuûa baø töôûng nhö chaám döùt chæ trong moät

caùi chôùp maét. Taïi sao vieäc naøy xaûy ra? Caên cöù treân moät cuoäc ñieàu tra rieâng cuûa tôø nguyeät san Good Housekeeping, baøi vieát cuûa kyù giaû Susan Brenna seõ trình baøy nguyeân nhaân ñöa ñeán vieäc treû con caàm tay laùi quaù sôùm vaø nhöõng lôøi khuyeân höõu ích daønh cho phuï huynh. Tai naïn xe hôi laø nguyeân nhaân haøng ñaàu ñöa ñeán caùi cheát cuûa nhöõng treû vò thaønh nieân ôû Hoa Kyø. Ñoái vôùi caùc ñöùa treû khoâng coù baèng laùi vaø khoâng ñöôïc huaán luyeän thì dó nhieân vieäc laùi xe laïi caøng gaây ra khoâng bieát laø bao nhieâu söï nguy hieåm. Theo moät baûng baùo caùo saép ñöôïc phoå bieán cuûa oâng Christian Hanna, giaùm ñoác cô quan Children’s Safety Network ôû Wiscosin, thì töø naêm 1998 ñeán naêm 2002, ñaõ coù 2,452 vuï ñuïng xe cheát ngöôøi lieân quan ñeán nhöõng ñöùa treû khoâng coù baèng

laùi. OÂng Hanna nhaán maïnh raèng con soá noùi treân chæ ghi nhaän soá treû vò thaønh nieân bò lieân quan ñeán tai naïn xe hôi nghieâm troïng maø thoâi. Trong khi ñoù, ngöôøi ta khoâng theå bieát ñöôïc coù bao nhieâu ñöùa treû khoâng coù baèng laùi ñang coù nguy cô seõ bò nguy hieåm treân ñöôøng phoá. Tuy trong nhoùm caùc ñöùa treû laùi xe khoâng baèng laùi aáy coù nhöõng ñöùa uoáng röôïu hay aên caép xe, nhöng phaàn lôùn coøn laïi laø nhöõng ñöùa treû toát, hoïc gioûi ôû tröôøng hoïc vaø con ngoan trong gia ñình. Nhöõng tai naïn coù theå xaûy ra ôû baát cöù coäng ñoàng naøo vaø xaûy ra ôû baát cöù ôû ñaâu, töø thaønh phoá cho ñeán khu vöïc ngoaïi oâ. Moät nöûa soá tai naïn thöôøng chæ lieân can ñeán moät chieác xe maø thoâi nhö tröôøng hôïp cuûa Sarah Gillette vaø nguyeân nhaân phaàn lôùn do thieáu kinh nghieäm. Ngoaøi ra, ngöôøi ta cho raèng thì giôø nhaøn roãi laø

Haàu heát chuùng ta ñang tìm kieám chuyeän gì? Trong theá giôùi choän roän naøy, moãi chuùng ta ñeàu coá gaéng tìm cho ñöôïc söï bình an, tìm choã nöông töïa hay ít nhieàu haïnh phuùc. Chuùng ta ñi tìm nhöõng öôùc voïng treân trong caùc nhaø laõnh ñaïo, töø ngöôøi naøy qua ngöôøi kia, töø toå chöùc toân giaùo naøy sang toå chöùc taâm linh khaùc. Thaät ra thì chuùng ta tìm caàu haïnh phuùc hay laø tìm söï thoûa loøng, maø ta hy voïng töø ñoù seõ coù haïnh phuùc? Haïnh phuùc vaø thoûa maõn laø hai chuyeän khaùc nhau. Baïn coù theå tìm ñöôïc nhöõng thoûa maõn - thöù maø ña soá chuùng ta mong caàu, chöù khoâng tìm ñöôïc haïnh phuùc chaân thaät. Chuùng ta thöôøng khoâng thaáy ñöôïc roõ raøng yù muoán thaät söï cuûa ta. Vaäy neân ta tìm hoïc heát thaày naøy tôùi thaày khaùc, voâ toå chöùc naøy roài giaùo hoäi kia. Ta ñoïc heát saùch naøy qua saùch noï, tham döï caùc khoùa hoïc, nghe dieãn giaûng lieân mieân, coát ñeå tìm ra nhöõng phöông caùch chöõa trò caùc xung ñoät vaø khoå ñau trong cuoäc soáng. Cuõng coù khi baïn ngöøng laïi, chæ theo moät vò thaày, ñoïc moät loaïi saùch... baïn tin raèng baïn ñaõ tìm ra con ñöôøng cho mình. Thöïc ra, baïn chæ ñang ñi tìm caùi gì vónh cöûu, khoâng bao giôø bieán ñoåi caùi maø baïn goïi laø Thöôïng Ñeá, Chaân lyù, ñuû thöù danh töø. Nhöõng thöù ñoù cho baïn hy voïng, an ninh vaø söï nhieät thaønh, beàn vöõng, vì trong baïn luoân luoân coù lo sôï, baáp beânh. Chuùng ta bieát raát nhieàu chuyeän qua saùch vôû, nhöng chuùng ta khoâng hieåu gì veà mình, cuõng khoâng soáng trong caùc kinh nghieäm tröïc tieáp. Chuùng ta mong öôùc söï haøi loøng thöôøng haèng vónh cöûu, nhöng cuoäc ñôøi troâi qua, moïi laïc thuù do kieán thöùc hay kinh nghieäm ñem laïi ñeàu taøn phai. Ngöôøi trí keû ngu ñeàu ñi tìm nhöõng thöù laøm cho hoï haøi loøng laâu daøi, vónh vieãn... Chuùng ta seõ ñi tôùi choã töï hoûi moät caùch thaønh thaät vaø saâu xa, coi Bình an, Haïnh phuùc, Chaân lyù, Thöôïng Ñeá coù theå laø taëng phaåm cuûa ngöôøi khaùc cho mình ñöôïc chaêng? Hay ñoù chæ laø nhöõng ñieàu xaûy ra khi chuùng ta thöïc söï hieåu ñöôïc chính mình? Khi maø baïn chöa hieåu baïn, chöa hieåu ñöôïc nhöõng gì ñang dieãn tieán trong mình, thì baïn khoâng thaáy ñöôïc caên baûn cuûa moïi tö duy, haønh ñoäng hay tình caûm cuûa baïn. Ñoái vôùi toâi, tröôùc khi baïn khôûi söï ñi tìm Chaân Lyù, Thöôïng Ñeá, tröôùc khi haønh ñoäng hay lieân heä vôùi ngöôøi khaùc, ñieàu chính yeáu laø baïn phaûi hieåu chính mình tröôùc heát. Neáu khoâng hieåu ñöôïc baûn chaát caùc suy nghó cuûa baïn, laøm sao baïn coù theå haønh ñoäng, noùi naêng cho ñuùng ñöôïc? Tröôùc khi tìm hieåu veà muïc tieâu cuûa cuoäc ñôøi, veà chieán tranh hoøa bình, veà caùc xung ñoät treân theá giôùi, giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, baïn phaûi baét ñaàu hieåu mình caùi ñaõ. Noùi nhö vaäy coù veû deã, nhöng ñoù laø chuyeän khoù khaên voâ cuøng. Ta phaûi theo doõi ñöôïc caùc vaän haønh cuûa tö töôûng - Muoán vaäy taâm ta phaûi caøng ngaøy caøng tænh thöùc ñeå coù theå nhaän bieát caùc yù nghó, tình caûm, vaø phaûn öùng cuûa mình, vaø daàn daàn hieåu ñöôïc caùc vaän haønh trong taâm ngöôøi lieân heä vôùi mình nöõa. Hieåu mình, töùc laø hieåu con ngöôøi ñang haønh ñoäng, qua caùc lieân heä vôùi ngöôøi khaùc. Ñieàu khoù khaên laø chuùng ta thöôøng thieáu kieân nhaãn, chæ muoán ñaït tôùi ñích thaät nhanh. Chuùng ta khoâng cho mình thì giôø vaø cô hoäi ñeå quan saùt, hoïc hoûi. Chuùng ta tham gia vaøo nhieàu sinh hoaït khaùc nhau ñeå kieám soáng, nuoâi daïy con caùi, hay ñaûm ñöông nhieäm vuï naøo ñoù trong caùc hoäi ñoaøn, toå chöùc. Chuùng ta daán thaân vaøo nhieàu hoaït ñoäng quaù neân khoâng coù tì giôø ñeå suy ngaãm, quan saùt chính mình. Ñoái vôùi toâi, nhöõng cuoäc tìm kieám ñaïo sö, saùch vôû hay toå chöùc cuûa hoï, ñeàu laø nhöõng chuyeän phuø du, troáng roãng vaø voâ boå. Cuoái cuøng baïn seõ phaûi quay veà vôùi chính mình maø thoâi. Ña soá chuùng ta thöôøng khoâng coù yù thöùc gì veà con ngöôøi mình, neân ta gaëp khoù khaên thaät söï khi muoán tìm hieåu caùc dieãn tieán cuûa tö töôûng, caûm xuùc, hay haønh ñoäng cuûa ta. Töï tìm hieåu laø moät doøng soâng baát taän, khoâng bao giôø chaám döùt. Chæ khi naøo chuùng ta ñaït tôùi söï tónh laëng trong quaù trình töï tìm hieåu ñoù, thì chaân lyù môùi hieän baøy. Khi hieåu ñöôïc chính mình, chuùng ta seõ coù haïnh phuùc vaø tinh thaàn saùng taïo, vaø coù theå chuyeån hoùa laäp töùc lieân heä cuûa ta vôùi theá giôùi mình ñang soáng. (Trích dòch töø The First and Last Freedom-chap 2)

moät nguyeân nhaân khaùc nöõa vì haàu heát caùc tai naïn xaûy ra nhieàu nhaát trong khoaûng thôøi gian nghæ heø töø Thaùng Saùu cho ñeán Thaùng Taùm. Do tieán boä cuûa kyõ thuaät ñieän töû, treû vò thaønh nieân thôøi ñaïi naøy coù trong tay nhieâu phöông tieän toái taân

nhö ñieän thoaïi di ñoäng, email, lôøi nhaén vôùi maõ soá... khieán ngay caû nhöõng phuï huynh nghieâm khaéc nhaát cuõng khoâng theå naøo kieåm soaùt ñöôïc con caùi 24/24 giôø moät ngaøy. Coù nhöõng ñöùa treû ñaõ duøng ñieän thoaïi rieâng vaø Tieáp trang B14

DAT


bôi loäi

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Chuaån bò cho con taäp OANH THÔ

Caùc höôùng daãn veà söï an toaøn khi bôi loäi dó nhieân laø ñieàu caàn thieát cho treû con. Theá nhöng, chuùng ta khoâng khoûi thaéc maéc veà vieäc ôû tuoåi naøo thì neân gôûi con ñi hoïc bôi, cuõng nhö phöông phaùp daïy bôi naøo laø toát nhaát, phaûi khoâng baïn? Theo tin töùc cuûa hoäi American Academy of Pediatrics (AAP) thì ôû California, cheát ñuoái laø nguyeân nhaân daãn ñaàu, gaây ra caùi cheát cuûa nhieàu treû em töø 1 ñeán 2 tuoåi. Chæ trong naêm 2002 khoâng thoâi, ñaõ coù 1,400 treû döôùi 18 tuoåi bò cheát ñuoái ôû Hoa Kyø. Nhöõng chuyeân vieân veà vaán ñeà an toaøn cuõng nhö hoäi AAP ñeàu ñoàng yù raèng tuoåi ñeå treû em hoïc bôi toát nhaát laø 4 tuoåi. Theá nhöng hieän nay, nhöõng em beù môùi coù 6 thaùng tuoåi ñaõ coù theå tham döï vaøo nhöõng lôùp huaán luyeän bôi loäi. Moät baøi baùo treân tôø Family cuûa kyù giaû Rosemary Leenerts ñöa ra nhöõng höôùng daãn nhaém giuùp phuï huynh quyeát ñònh xem khi naøo vaø caùch naøo ñeå chuaån bò cho con caùi hoïc bôi, xin löôïc dòch vaø gôûi ñeán baïn ñoïc.

Vôùi khí haäu noùng nöïc seõ dieãn ra trong suoát Muøa Heø, nhieàu phuï huynh ñang nghó ñeán vieäc ñem con ñi ñeán ghi teân vaøo caùc chöông trình daïy bôi loäi ôû nhöõng hoà taém coâng coâng cuûa tænh lî nôi mình cö truù.

sô sinh (töø 1 thaùng ñeán 2 tuoåi) ñaõ coù theå bò cheát ñuoái. Do ñoù, nhöõng treû em ôû trong haïng tuoåi naøy caàn ñöôïc giöõ trong tay cuûa ngöôøi lôùn khi ôû döôùi nöôùc baát cöù luùc naøo. Phuï huynh khoâng nhöõng caàn quan taâm ñeán söï nguy hieåm coù theå xaûy ra ôû hoà taém coâng coäng lôùn, maø con phaûi chuù yù ñeán nhöõng hoà taém nhoû baèng plastic, thöôøng ñöôïc mua veà vaø ñeå trong saân; xoâ ñöïng nöôùc, boàn caàu vaø boàn taém - nghóa laø baát cöù vaät gì coù chöùa nöôùc ôû beân trong. Cô quan AAP coøn caûnh caùo phuï huynh veà vieäc khoâng neân ñeå treû con 3 tuoåi bò chìm vì khi bò uoáng nöôùc nhieàu quaù, treû con seõ bò nhieãm ñoäc (intoxication) - moät tình traïng maø qua ñoù chaát hoùa hoïc ôû trong maùu bò loaõng ñi, khieán cho treû bò buoàn nguû, noân möûa, ñoäng kinh vaø ñoâi khi coù theå cheát. Nhöõng caùi taõ cuõng nhö nhöõng caùi quaàn ñaëc bieät duøng cho vieäc hoïc bôi caàn phaûi ñöôïc maëc cho treû con 1, 2 tuoåi ñeå baûo veä tình traïng veä sinh cho nhöõng ngöôøi khaùc ñang söû duïng hoà bôi coâng coäng. Caùc treû con döôùi 3 tuoåi 1/ Töø 6 thaùng ñeán 1 tuoåi: maø khoâng coù loaïi taõ vaø quaàn ÔÛ khoaûng tuoåi naøy, vieäc taém ñaëc bieät noùi treân thöôøng cho con coù dòp laøm quen vôùi khoâng ñöôïc pheùp vaøo hoà taém nöôùc raát caàn thieát. Khi ôû coâng coäng ôû nhieàu thò xaõ. trong hoà taém, baïn neân beá con trong tay vaø cho chuùng quaït 2/ Töø 2 ñeán 3 tuoåi: nöôùc, chôi troø chôi vaø laéc lö Nhöõng chæ daãn sô ñaúng coù theo aâm nhaïc. Ñieåm chính theå aùp duïng vôùi treû ôû tuoåi yeáu laø ñeå cho con vui chôi naøy. Haõy chæ cho con bieát trong söï an toaøn. caùch thoåi bong boùng. Chæ cho Chæ caàn moät inch nöôùc vaø con caùch quô tay vaø chaân 30 giaây maø thoâi, moät em beù trong khi ñöôïc giöõ trong tay

baïn. Vôùi söï trôï giuùp cuûa ngöôøi lôùn, chæ cho treû caùch thaû noåi saáp vaø ngöûa treân maët nöôùc. Cho duø con 2, 3 tuoåi cuûa baïn caûm thaáy töï tin khi ôû trong nöôùc, noù cuõng khoâng neân ñöôïc pheùp vaøo hoà taém neáu khoâng coù ngöôøi lôùn naém giöõ. Theâm vaøo ñoù, maëc cho treû con ôû tuoåi naøy coù theå bôi moät mình, baïn vaãn phaûi luoân luoân coù maët beân caïnh con, khoâng bao giôø neân ñeå treû moät mình trong hoà bôi moät mình duø chæ trong khoaûnh khaéc, vaø cho duø noù ñang maëc phao cöùu caáp. Nhöõng chuyeân vieân an toaøn khuyeán caùo phuï huynh khoâng neân yû y vaøo nhöõng phao noåi naøy 100%. * Nhöõng ñieàu leä aùp duïng cho hoà bôi taïi tö gia: Hoà taém ôû nhaø baïn caàn phaûi coù haøng raøo bao quanh vaø coång phaûi khoùa baát cöù luùc naøo. Chieàu cao cuûa haøng raøo phaûi töø 4 ñeán 5 feet vaø khoù leo leân. Doïn deïp saïch seõ nhöõng vaät lieäu beân ngoaøi haøng raøo ñeå traùnh vieäc treû con coù theå duøng chuùng laøm thang leo vaøo hoà taém. Khi ôû trong hoà taém, neân ñeå ñieän thoaïi gaàn ñoù. Nhöõng ñoà duøng cöùu caáp nhö hoäp cöùu thöông, caàn vaø voøng cöùu caáp cuõng luoân luoân neân ñöôïc ñeå gaàn hoà bôi. Khi ñang coi ngoù con caùi ôû hoà bôi, thænh thoaûng nhaéc con ñi veä sinh hay baét chuùng phaûi ñi tieåu tröôùc khi böôùc xuoáng nöôùc. Baïn cuõng neân ñeå khaên taém, kem choáng naéng, nöôùc uoáng vaø ñoà aên vaët ôû gaàn Tieáp trang B14

TUESDAY, JULY 12, 2005

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

YEÂU

ñôøi ngöôøi thöù baûy, 16 thaùng 7 naêm 2005

taïi the Bicycle Casino

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

TUESDAY, JULY 12, 2005

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU:

DAT

Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Chuyeán Bay Ñaàu Tieân Cuûa Papa LORI POLYDOROS Vieát cho baùo Times

Phaàn 1

“Con saép ñi ñöôïc laàn thöù 20 roài!” noù la leân. OÂng cuûa noù chau maøy. Coù leõ oâng xaáu hoå vì ñeå moät ñöùa beù chaêm soùc oâng. Max quyeát chí laøm chuyeán ñi maùy bay cuûa oâng vui chöøng naøo hay chöøng ñoù. “Con chaïy ñua vôùi Papa nheù!” Max ñaåy vali cuûa noù qua loái ñi coù chöôùng ngaïi trong phi tröôøng. Huff! Papa keùo leâ hai kieän haønh lyù naëng phía sau. Max quyeát ñònh ñi laáy moät caùi xe ñaåy haønh lyù. Noù coät caùi khaên töø tuùi xaùch ñeo löng vaøo ngöôøi vaø leo leân chieác xe. “Ñi tôùi naøo!” Max ñaåy xe veà quaày ra veù. “Chaïy tôùi tröôùc naøo!”. Papa chìa baèng laùi xe cho hoï xem. Max ñieàn maùy taám theû gaén treân haønh lyù vaø ñaåy maáy tuùi haønh lyù leân treân saøn chuyeån haønh lyù. Papa caàm laáy maáy taám veù leân maùy bay. “Con coù caû moät ñoáng tieàn hai möôi laêm xu trong tuùi quaàn kia,” Max noùi vôùi oâng. “Con seõ mua cho oâng moät caây caø rem sau khi chuùng ta qua khoûi coång kieåm tra oâng nheù.” Papa khoâng heà cöôøi. Taïi coång kieåm tra. Maz chaïy vuït qua thaät nhanh. OÂng ngoaïi loâi heát nhöõng thöù trong tuùi quaàn ra. Tieàn leû neø. Chìa khoùa neø. Ñoà caét moùng tay. “Xin loãi!” ngöôøi phuï nöõ kieåm soaùt noùi trong luùc boû ñoà caét moùng tay vaøo moät caùi roå. “Chuùng toâi phaûi giöõ laïi nhöõng vaät naøy vì lyù do an ninh.” Papa nhaên loâng maøy laïi. “Thöa oâng, laøm ôn böôùc qua ñaây,” baø ta noùi vôùi Papa, “vaø xin thaùo giaày ra.”

‘Papa’s First Flight’

Max?” Max counts the peanut collection in his pocket. “Nineteen!” They serve peanuts as a snack on the plane. Max saves one every time he flies. “I’m almost to 20!” he shouts. His grandfather frowns. Maybe he’s embarrassed about having a kid take care of him. Max decides to make flying as fun as possible for him. “I’ll race you Papa!” Max rolls his suitcase through the airport obstacle course. HUFF! Papa drags two heavy trunks behind him. Max decides to get them a luggage cart. He puts on a bandana from his backpack and climbs aboard. “Ahoy, matie!” Max points toward the ticket counter. “Thar she blows!” Papa shows his driver’s license. Max fills out the luggage tags and slides the bags onto the platform. Papa takes their boarding passes. “I’ve got a bunch of quarters in my other pocket,” Max says to Papa. “I’ll buy you an ice cream after we get through the security gate.” Papa doesn’t smile. At the gate, Max zips through in a flash. Papa empties out his pockets. Coins. Keys. Nail clippers. “Sorry!” the lady says as she drops the clippers into a bucket. “We have to keep these for security reasons.” Papa scrunches his eyebrows. “Sir, please step over here,” she says to Papa, “and take off your shoes.”

Ñoäng cô cuûa chieác maùy bay Jet ruù leân, lôùn hôn caû 1000 con sö töû. Tim cuûa Max By LORI POLYDOROS ñaäp maïnh. Ñi maùy bay laø moät chuyeän lyù Special to The Times thuù nhaát traàn ñôøi. Dì cuûa Max laø phi coâng cuûa moät haõng maùy bay lôùn. Hoâm nay Max vaø oâng ngoaïi ñang ngoài treân maùy bay, bay ñeán San FranPart 1 cisco ñi gaëp coâ. Max goïi oâng ngoaïi laø “Papa”vì chöõ naøy gaàn gioáng chöõ oâng trong Jet engines roar louder than 1000 lions. tieáng Hy Laïp. Max’s heart thumps. Flying on an airplane is Noù chuïp laáy caùnh tay ròn moà hoâi cuûa the most exciting thing in the world! Papa. “Ñi maùy bay thích quaù oâng nhæ?” Max’s aunt is a pilot for a big airline. To“Khoâng!” oâng noäi laøu baøu, vai cuûa oâng va day, Max and his grandpa are flying to San vaøo nhöõng caùi vai trong ñaùm ñoâng trong luùc Francisco to meet her. Max calls his grandpa hoï baêng qua ñöôøng. “Papa,” which is close to the Greek word for “Chaém soùc cho Papa nheù,” Meï thì thaøo grandfather. vôùi Max khi hoï ñeán gaàn nôi maùy bay chôø. He grabs Papa’s sweaty hand. “Aren’t you “Ñi maùy bay laàn ñaàu tieân coù theå raát ñaùng excited about flying on a plane?” sôï ñaáy.” “No!” his grandfather grumbles, bumping Max khoâng nhôù chuyeán bay ñaàu tieân cuûa shoulders with the crowd as they cross the noù. Nhöng noù nhaùy maét vôùi meï vaø gaät ñaàu. street. “Ba meï gaëp laïi con ôû nhaø Dì Ava vaøo “Take care of Papa,” Mom whispers to ngaøy mai,” Max as they near the terminal. “Ba aø,” meï noùi vôùi oâng, “Ñöøng lo gì caû. “Flying on a plane for the first time can Chaùu ngoaïi cuûa ba laø moät ngöôøi thöôøng be really scary.” xuyeân ñi maùy bay ñaáy.” Max doesn’t remember his first flight. But OÂng chau maøy. “Laàn thöù maáy roài Max?” he winks at her and nods. Max ñeám maáy haït ñaäu phuïng ñeå daønh “We’ll meet you at Aunt Ava’s tomorrow.” trong tuùi aùo. “Möôøi chín aï!” “Dad,” she says to Papa, “Don’t worry Treân maùy bay hoï cho aên daëm ñaäu phuïng. Max ñeå daønh moät haït moãi laàn em Tuesday: Will Max’s grandfather Thöù Ba: OÂng ngoaïi cuûa Max coù qua about anything. Your grandson is a frequent flyer.” He’s flown – “how many times now, make it through security? ñi maùy bay. ñöôïc coång kieåm tra khoâng? Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.


THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Söï lieàu lónh cuûa tuoåi treû Tieáp trang B9

computer ñeå heïn hoø gaëp gôõ baïn beø sau khi cha meï chuùng ñi nguû. Dó nhieân, ôû Myõ, vieäc nhöõng ñöùa treû vò thaønh nieân leùn laáy xe cuûa cha meï laùi ñi ñaõ töøng xaûy ra trong nhieàu theá heä tröôùc ñaây. Theá nhöng, vieäc phuï huynh keå laïi haønh ñoäng nguy hieåm noùi treân cuûa mình khi coøn treû moät caùch ñuøa giôõn, khieán treû con nghó laø chuyeän ñoù khoâng coù gì quan troïng. Caûnh Saùt Tröôûng Matt Haney khuyeán caùo phuï huynh khoâng neân bieán mình thaønh keû thuø gheâ gôùm nhaát cuûa chính hoï. Ñoâi khi, chính phuï huynh laïi laø ngöôøi baát caån khi treo caùi chìa khoùa xe ngay gaàn cöûa ra vaøo, nhö môøi goïi söï hieáu kyø cuûa con caùi. Baø Judie Stone - thuoäc cô

quan Advocates for Highway and Auto Safety, thì baùo ñoäng laø moät soá phuï huynh ñaõ ñi quaù xa khi khuyeán khích nhöõng ñöùa con chöa coù baèng laùi xe, caàm tay laùi. Ñaõ coù nhöõng cha meï ñeå cho maáy ñöùa con 12, 13 hay 14 tuoåi cuûa hoï chaïy xe ra töø trong garage, hay laùi xe ñi voøng voøng trong khu xoùm trong khi hoï ngoài beân caïnh. Baø Stone noùi: “Moät vaøi phuï huynh nghó raèng neáu ñeå con laùi xe sôùm nhö vaäy, chuùng seõ laùi xe gioûi khi ñöôïc hôïp phaùp. Theá nhöng hoï khoâng heà bieát raèng phaûn öùng cuõng nhö söï phaùn ñoaùn cuûa treû con ôû tuoåi ñoù chöa chín chaén vaø raát khoù kieåm soaùt. Thaät ra, vieäc lui xe ra khoâng coù veû gheâ gôùm gì caû theá nhöng, noù laøm cho ñöùa treû nghó laø mình coù theå laùi xe ñöôïc trong khi noù khoâng heà bieát gì caû.”

treû toû yù seõ kieân nhaãn chöù khoâng noùng loøng caàm laùi tröôùc khi coù baèng laùi, vaäy maø vaøi thaùng sau ñoù, moät tai naïn khaùc do moät ñöa treû 15 tuoåi khoâng coù baèng laùi gaây ra ñaõ ñem ñeán caùi cheát cho hai coâ con gaùi vò thaønh nieân khaùc. Caùi cheát cuûa Travis vaø Joey khoâng nhöõng laø söï maát maùt lôùn lao cho caû hai gia ñình maø noù coøn di haïi veà tinh thaàn cho moãi thaønh vieân coøn soáng. Hai ngöôøi chò sinh ñoâi cuûa Travis phaûi ñöôïc chöõa trò veà taâm lyù khi tieáp tuïc töï traùch cöù mình ñaõ gaây ra caùi cheát cuûa caäu em (vì ñeå Travis giöõ chìa khoùa xe). Coøn meï cuûa Travis thæ caûm thaáy caén röùt vaø aân haän khi nghó ñeán vieäc con mình laùi xe vaø laøm cho thaèng Joey, con trai cuûa baïn mình, ra ñi vónh vieãn. Sau hai tai naïn aáy, caùc laõnh tuï trong coäng ñoàng ôû Perry ñaõ laøm moät cuoäc thaêm doø veà thoùi quen laùi xe cuûa treû vò thaønh nieân. Tröôùc söï kinh ngaïc cuûa thaày coâ giaùo vaø phuï huynh, 49% hoïc sinh cho bieát laø chuùng coù laùi xe ít nhaát moät laàn tröôùc khi coù baèng laùi. Nhöõng ngöôøi lôùn sau ñoù ñaõ thaûo luaän ñeå tìm phöông caùch ngaên ngöøa taïi naïn baèng caùch thaønh thaät noùi chuyeän vôùi con caùi vaø trình baøy cho chuùng thaáy nhöõng nguy hieåm trong vieäc laùi xe khoâng baèng laùi vaø khoâng coù söï huaán luyeän. Sau ñaây laø nhöõng ñeà nghò cho phuï huynh:

ÔÛ thaønh phoá Perry thuoäc tieåu bang Michigan, hai tai naïn xe hôi lieân quan ñeán treû vò thaønh nieân khoâng coù baèng laùi maø vaãn laùi xe, ñaõ xaûy ra trong cuøng moät naêm trôøi. Vuï thöù nhaát ñaõ gieát cheát hai caäu con trai 14 tuoåi, töøng laø baïn thaân vôùi nhau töø hoài maãu giaùo. Caû Travis vaø Joey ñeàu laø caàu thuû football vaø laø hai hoïc sinh xuaát saéc ôû tröôøng hoïc. Meï cuûa hai caäu cuõng laø baïn thaân cuûa nhau. Travis thöôøng giöõ moät chìa khoùa rieâng cuûa chieác xe chò mình. Caäu giaûi thích vôùi meï laø ñeå phoøng khi phaûi chôø chò tan hoïc ra treã hôn, thì caäu coù theå môû cöûa xe ngoài beân trong cho ñôõ laïnh. Cha meï cuûa Travis ly thaân, vaø cuoái tuaàn ñoù, ñeán phieân Travis ôû laïi nhaø cha mình. Travis ñaõ leùn laáy xe cuûa chò ñeå chôû Joey ñi chôi vaøo buoåi toái Thöù Baûy, theá roài xe laïc tay laùi, bay xuoáng moät röøng caây vaø caû hai ñöùa treû ñeàu thieät maïng. Maëc duø caùi cheát keå treân * Daønh cho cha meï: gaây xuùc ñoäng maõnh lieät trong 1/ Baét ñaàu noùi chuyeän vôùi giôùi hoïc sinh vaø nhieàu ñöùa nhöõng ñöùa treû môùi böôùc chaân

Luaät sö

Huyønh Tuaán Kieät Lieân laïc

Tel: (714) 636-6320 Fax: (877) 882.1930 E.mail: kiet@lawyer.com

KTH

LAW OFFICES

TUESDAY, JULY 12, 2005

12866 Main Street, Suite 201, Garden Grove, CA 92840

Chuaån bò cho con taäp

bôi loäi Tieáp trang B10

taàm tay. Neáu ñem ñoà chôi vaøo hoà taém thì nhôù laáy taát caû ra khi rôøi hoà taém ñeå phoøng khi treû con muoán vôùi laáy ñoà chôi vaø coù theå rôùt xuoáng hoà. Phuï huynh cuõng caàn quaû quyeát nhaéc nhôû vaø giao heïn vôùi ngöôøi giöõ treû veà söï quan troïng vaø caàn thieát cuûa vieäc giaùm saùt treû con khi chuùng ôû trong hoà taém hay chôi ñuøa gaàn ñoù. Taát caû phuï huynh, ngöôøi giöõ treû vaø ngöôøi chuû hoà taém ñeàu caàn vaø neân bieát bôi, cuõng nhö theo hoïc lôùp hoâ haáp nhaân taïo vaø cöùu caáp (CPR). Baïn neân daïy con chæ neân ñi chöù khoâng ñöôïc chaïy khi ôû gaàn hoà taém vaø khoâng bao giôø neân bôi moät mình caû. Oanh Thô vaøo baäc trung hoïc (12, 13 tuoåi) veà vieäc laùi xe hôi. Tuïi treû caàn bieát raèng laùi xe laø moät vieäc phöùc taïp vaø ñoøi hoûi söï huaán luyeän. 2/ Giöõ chìa khoùa xe ôû moät nôi maø nhöõng ai chöa coù baèng laùi, khoâng bieát ñöôïc laø ôû ñaâu. 3/ Khoâng bao giôø neân ñuøa vui keå laïi cho treû bieát laø hoài xöa mình cuõng töøng laùi xe tröôùc khi ñi thi laáy baèng laùi.

baùo caùo moät keá hoaïch baát hôïp phaùp vaø lieàu lónh cuûa baïn mình. Thí duï nhö leùn möôïn xe cuûa cha meï hay tuï taäp uoáng röôïu roài laùi xe. 2/ Vaän ñoäng caùc ñaïi dieän daân cöû ñeå hình thaønh moät ñaïo luaät nhaèm giôùi haïn soá ngöôøi maø treû vò thaønh nieân ñöôïc pheùp chôû treân xe. Tai naïn xe hôi cuõng thöôøng xaûy ra khi xe chaát quaù ñoâng haønh khaùch. Ñaïo luaät nhö theá seõ cho pheùp caûnh saùt kieåm soaùt * Daønh cho coäng ñoàng: baûng soá xe khi baét gaëp moät 1/ Taïo döïng moät ñöôøng khuoân maët ngaây thô laùi xe vaø daây ñieän thoaïi khaån caáp ñeå chôû nhieàu baïn beø theo? Yeán Tuyeát treû vò thaønh nieân coù theå goïi

Ñaûm traùch

° ° ° ° °

Luaät Thöông Maïi Luaät Phaù Saûn Luaät Thöông Tích Luaät Gia Ñình Toá Tuïng

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655 (Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Wholesale Printing

99

Full Color, 2-Side Coating

$

Only

+ tax

NV

14550 Magnolia St., Suite 106 (goùc Hazard & Magnolia trong Building Sôû Di Truù)

HOME REMODELING LÔÏP MAÙI NHAØ SÔN, SÖÛA TRONG NGOAØI Vieäc Laøm Baûo Ñaûm BRENDON

Cell: 714-474-4440 FREE ESTIMATE(Roofing)

HT GARAGE DOORS Installation - Service - Repair

11372 Trask Ave. #109, Garden Grove, CA 92843

Chuyeân laép raùp vaø söûa chöõa ñaày ñuû caùc loaïi Garage Door.

Ñònh giaù mieãn phí L/L: Mr HAÛI

(714) 715-5966

GRAND OPENING

Massage

Sport Swedish - Shiatsu Excellent Young Staff

SPECIAL

$50/ hr. w/ Ad.

Massage Therapist Needed (714) 537-4470

12431 Magnolia St. Garden Grove, CA 92841 (Magnolia & Lampson)

PARADISE BODY SPA Nhieàu coâ Massage Therapy xinh ñeïp Tieäm sang troïng, khung caûnh lòch söï Nôi baïn coù theå Relax tinh thaàn. THANH HAØ Kính Môøi

Open 7 days 9AM - 10PM

440 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754

626-576-7428 & Cell: 626-241-3109


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005

.3”

DAT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

Boä söu taäp

Hình aûnh: Söu taäp cuûa Nguyeãn Trung Nam

böu thieá p xa xöa HUY THUÏC

Nguyeãn Trung Nam.

Nhöõng hình aûnh treân nhöõng böu thieáp cuûa boä söu taäp ñaét tieàn maø oâng Nguyeãn Trung Nam coøn giöõ ñöôïc ñaõ cho thaáy yù nghóa cuûa caû moät giai ñoaïn vaø nhöõng gì maø nhöõng hình aûnh naøy ñaïi dieän. Tröôùc heát laø hình aûnh moät phuï nöõ treû Saigon ôû cuoái Theá Kyû 19. Buùi toù, chieác aùo daøi may raát roäng, coù leõ chieác quaàn oáng cuõng raát roäng vaø ñeo moät chieác voøng lôùn (ngöôøi baéc goïi laø kieàng), ngöôøi phuï nöõ ñöôïc moâ taû qua oáng kính coù neùt maët raát ngaây thô ñöôïm veû lo laéng. Hieån nhieân, ngöôøi ñaøn baø naøy coù haøng taù chuyeän ñeå phaûi lo vì theá heä thöù hai cuûa baø, con chaùu baø coù theå ñaõ bò ngaäp trong nhieàu thaäp nieân chieán tranh.

Phuï nöõ vôùi aùo töù thaân vaø noùn quai thao.

Moät oâng quan trieàu Nguyeãn. Phuï nöõ Saøi Goøn.

N

höng böùc hình chuïp treân laø moät trong haøng ngaøn böùc hình maø nhaø söu taäp coøn khaù treû Nguyeãn Trung Nam, moät kyõ sö ñieän töû boû sang laøm caûnh saùt ñaõ tìm toøi vaø thu goùp trong nhieàu naêm vôùi phí toån khoâng reû. OÂng coù caùi thuù vaø ñam meâ söu taäp ñoà coå. Gia ñình oâng Nam, sinh soáng ôû San Diego trong moät caên nhaø maø loái baøy bieän gioáng nhö moät baûo taøng vieän nho nhoû. Ñoà coå cuûa oâng goàm nhieàu baûo vaät khaùc nhau, töø böùc töôïng Phaät ñôøi Nguyeãn ñeán nhöõng töôïng ñaù ong cuûa ngöôøi Chaøm, boä sö taäp ñoà goám nhaø Thanh, nhöõng böùc thuûy maïc cuûa nhöõng hoïa só cöï phaùch thôøi Minh, boä söu taäp goám Vieät Nam, haøng ngaøn cuoán saùch vaø tranh coå, nhaát laø tranh Nhaät... OÂng toán khaù nhieàu tieàn ñeå coù ñöôïc nhöõng coå vaät naøy. Ñaëc bieät nhaát, Nguyeãn Trung Nam ñaõ coù moät söu taäp goàm khoaûng hôn 1,000 taám böu thieáp in töø cuoái Theá Kyû 19 vaø ñaàu theá kyû 20. Ñoái vôùi oâng neàn vaên minh coå Vieät Nam vaø Trung Hoa laø nhöõng theá giôùi tuyeät vôøi. Tieáp trang C2

Phuï nöõ duyeân haûi mieàn Baéc moø ngoïc trai.


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

TUESDAY, JULY 12, 2005

Boä söu taäp

böuxathieá p xöa

DAT

Tieáp trang C2

Gioáng nhö bao ngöôøi thuoäc theá heä cuûa mình, chaøng thanh nieân Nguyeãn Trung Nam ñaõ boû queâ höông ra ñi khi cheá ñoä Coäng Saûn mieàn Baéc ñaõ chieám ñöôïc Mieàn Nam vaøo ngaøy 30-4-1975. Duø laø luùc môùi tôùi, nhieàu ngöôøi Vieät Nam coøn treû nhö Nguyeãn Trung Nam, ngoân ngöõ vaø vaên hoa khaùc ngöôøi baûn ñòa, ñaõ thaønh coâng trong laõnh vöïc hoäi nhaäp vaø trôû thaønh nhöõng nhaø kinh

doanh, luaät sö, baùc só hay kyõ sö, nhöõng nhaø nghieân cöùu cuõng nhö ñaõ trôû thaønh nhöõng chuyeân vieân trong nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau. Nhöõng hình aûnh lieân quan ñeán Vieät Nam coù theå tìm thaáy ñöôïc trong môù hình aûnh khoång loà goàm maùu nöôùc maét vaø cheát choùc trong thôøi gian chieán tranh Vieät Nam, hoaëc thôøi gian tröôùc khi cuoäc chieán ôû mieàn Nam Vieät Nam bung noå. Trong môù hình aûnh ñöôïc

keå laø coå coù moät soá hình lieân quan ñeán traän chieán Ñieän Bieân Phuû, hay hình aûnh veà thôùi kyø Phaùp môùi ñoâ hoä Vieät Nam. Nguyeãn Trung Nam chòu khoù boû tieàn ra ñeå söu taäp nhöõng boä hình taûn maùc khaép nôi ñöôïc taäp trung vaøo caùc cuoäc baùn ñaáu giaù coå vaät taïi San Diego. Coù theå nhöõng boä söu taäp naøy chöa ñöôïc chuù yù laém, nhöng oâng Nam tin töôûng raèng, tôùi moät theá heä nöõa, chaéc chaén noù seõ trôû Teá ñaøn Nam Giao.

Gia ñình moät phuù oâng coù quaân haàu ñaøy tôù ôû mieàn Baéc.

thaønh moät di saûn quí baùu. Tuy nhieân, moät trong nhöõng ñieàu ñaùng keå nhaát trong taøi saûn coá vaät cuûa Nguyeãn Trung Nam, laø boä söu taäp veà böu thieáp. Ñaây khoâng phaûi laø boä böu thieáp laáy töø caùc nhaø xuaát baûn maø laø boä böu thieáp goàm nhöõng hình taám cards ñaõ ñöôïc löu haønh treân ñoù coøn nguyeân veïn daáu böu ñieän Saigon, Ñaø Naüng, Haûi Phoøng, Nam Ñònh, Haø Noäi vaø Hueá Ngoaøi ra ñaùng quí hôn nöõa, treân nhöõng taám böu thieáp coøn nguyeân nhöõng con tem ñöôïc tin vaøo moãi thôøi kyø khaùc nhau. Noù ñaùnh daáu töøng giai ñoaïn moät cuûa chính quyeàn baûo hoä Phaùp, töøng giai ñoaïn moät cuûa nhöõng bieán chuyeån tình hình chính trò vaø xaõ hoäi Vieät Nam. Ngaøy nay, trong saùch vaø taøi lieäu, coù raát nhieàu baøi nghieân cöùu ñeán phong tuïc taäp quaùn cuûa ngöôøi Vieät Nam cuoái theá kyû thöù 19 vaø ñaàu theá kyù thöù 20. Nhöng ñoïc vaø hieåu Tieáp trang C20


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng.

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

* CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 300 - Nhaø Baùn Taïi Los Angeles County: Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Hanks Wu - Ngoïc Mai Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 630 - Vieäc Nhaø Email: raovat@nguoi-viet.com 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Taïi South Bay Los Angeles County: 650 - Vieäc Hair/Nail Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 660 - Vieäc Vaên Phoøng 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

HOUSE FOR RENT

100-7L-070605/176503

Cho thueâ 1 unit goàm 2 phoøng coù kitchen, bathroom ñaày ñuû, bao gas, ñieän nöôùc, khoâng huùt thuoác. Lieân laïc vôùi Danh cell 714-9023379 hay 714-663-2231

100-7L-070705/176541

Santa Ana nhaø 3 phoøng nguû, 2.5 phoø n g taé m , trong khu gate $2300 1 thaùng. 818-341-5579/ 949-387-1297 vaøo ngay thaùng 7/15/05 or thaùng 8/05

Nhaø house dö 1 bed, 1 bath, phoøng living kitchen loái ñi rieâng, vöôøn roäng, ñeïp khu yeân tònh cho share $800. Bao utilities, Magnolia + Lampson. Doïn 7/05. 714588-3746

100-7L-070705/176545

100-7L-071105/177187

100-7L-111404/144181

Nhaø môùi 09/2004, lôùn hôn Master bedroom, 1PN/1PT $735, bao ñieän nöôùc raùc, loái ñi rieâng, khoâng huùt thuoác trong nhaø. Doïn vaøo ngay. OÂng Saùu. 714-265-5227

100-DL-061405/173262

Nhaø Fountain Valley. Khu yeân tònh cuoái ñöôøng, 4 phoøng nguû, 2 phoøngg taém 1785SF. 678,000. Xin lieân laïc Nghia 714-705-9800, cell 714-636-2724

100-14L-062105/174353

Nhaø cho möôùn trong khu Fountain Valley High School. 4PN 2PT. Hoaøn toaøn taân trang. Saân tröôùc saân sau roäng raõi. Coù nhaän housing. Xin lieân laïc 714-3761900, 714-658-1366

100-21L-062405/174984

NORTH FONTANA. Nhaø môù i 3bed, 2.5bath, coù appliances 2000sqft $2100/thaùng, trong khu Golf course, gaàn FWY 210, 15, 10. L/L Chris 248-895-4333, 626-236-0164

100-14L-062805/175335

Nhaø cho share phoøng rieâng bieät, roäng thoaùng goùc ñöôøng Chapman/ Brookhurst cho naáu aên, giaët saáy, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc gas, öu tieân ñoäc thaân, vôï choàng son, khoâng huùt thuoác $450/thaùng, master $650/thaùng. Lieân laïc HB 714-588-3012

100-21L-062905/175499

Nhaø Corona xaây 2005, khu lòch söï, ñeïp, yeân tónh roäng 3200SF. 4PN + 2 phoøng khaùch. 3 phoøng taém, garage 3 xe. Rent $2200, deposit $2000. L/L Mai Thi 714720-3826

100-7L-063005/175752

Huntington Beach. Nhaø 4PN, 2PT, khu yeân tónh, gaàn beân Edison - HS ñi boä ra bieån $3,500 + deposit. L/L Phöông 714-4546042, 714-234-1859

100-7L-070505/176137

Tripplex 3 phoøng 2 taém, 1 garage coù cöûa, Fountain Valley, ñöôø n g Heil & Newhope gaà n tröôøng hoïc, khu yeân tònh, doïn vaøo ngay. No housing $1600 + $1600 deposit. L/L Vaân 714-5548623, 714-878-8283

100-7L-070505/176181

Nhaø kieåu duplex khu yeân tónh, 3 bedrooms, 1 bathroom, coù patio lôùn, khoâng garage, goùc Harbor/ Garden Grove, giaù $1300/thaùng, no housing. L/L 714-473-9342

100-14L-070505/176207

Nhaø môùi 4 bed 3 BA. TP Stanton cho möôùn $1950 month & $1000 deposit. Nhaän housing only. ÑT: 714-986-9250 or 714-749-2870

100-14L-070505/176215

Nhaø môùi 2002, 4PN, 3PT, 2 car garage. Parking roäng, goùc Bolsa (First St)/Euclid St. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. Giaù $2350. Housing OK. L/L 714-895-9294 sau 2PM, cell 714-460-3885

100-7L-070505/176253

Nhaø treät 4PN, 3.5PT + bonus room, gara. 2 xe, laøm ñeïp nhö phoø n g ôû dieä n tích xöû duï n g 2200sq, treân ñöôøng Bolsa, khu yeân tónh. Nhaän housing. L/L Coâ Taâm 714-265-1076

100-7L-070605/176306

Midway City nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, coù phoøng gia ñình roäng $1600, khoâng nhaän housing. Goïi Trieäu 714-757-0455, 714-539-2782

100-7L-070605/176347

Nhaø cho thueâ vuøng Bolsa 4PN, 3PT, nhaø troáng, roäng, saïch seõ, doïn vaøo anytime, nhaän housing. Xin lieân laïc A. Huy. 714-6425790 cell.

100-14L-070605/176365

CABLE T.V $19,95. Hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24 $400. Cresdit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén. Khoâng giao keøo. 714-677-7229 100-7L-070605/176367

Nhaø roäng saùng saïch 3 phoøng nguû, 2 1/2 taém ngay trong khu Little Saigon. L/L 714-932-9332

100-14L-070605/176413

Nhaø môùi ñeïp coù coång 3PN/2PT goùc Beach/Cerritos $1650/thaùng. Deposit $400 thaùng ñaàu + thaùng cuoái. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. L/L Chaùnh: 714-235-7598 (C), 714596-1060 (nhaø) Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

100-7L-071105/177136

Nhaø cho möôù n Long Beach street, Temple 3 nguû, 2 taém, 1 phoøng saùch, 1 khaùch, bao nöôùc raùc, parking 3 xe, coång an toaøn, $1200 coïc, $1000. 714-3008818

Nhaø 2PN, 2PT cho thueâ ôû khu Westminster. Rent $1275. L/L: 714-651-5430 Leä. Doïn vaøo ngaøy 7/15/05

100-14L-070705/176573

Mobile Home cho möôùn vuøng Riverside khu toát, 2 phoøng taém, 2 phoøng nguû, phoøng khaùch, phoøng aên lôùn, gaàn tröôøng hoïc, shopping, freeway 60/ 215/ 91 ñöôøng Van Buren $600/thaùng, bao nöôùc. L/L 714-531-5117

100-5L-070705/176656

Nhaø rieâng moät phoøng nguû, garage rieâng goùc Hazard - Euclid. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. No housing $900. Bao gas, ñieän nöôùc, xin goïi 714-657-5057

100-5L-070705/176669

Town house cho möôù n , fifth Newhope saïch seõ, yeân tónh, sôn, thaûm môùi, 3PN, 2.5PT phoøng roäng, nhaø ñang troáng, doïn vaøo ngay, nhaän housing. L/L 714563-1093 or 724-5876

100-7L-070705/176681

Nhaø Northride, laàu 4PN cho thueâ $2250/thaùng vaøo 7/15/05 OK. Goïi 818-383-7425 OÂ. Le hoaëc 818-298-3966 OÂ. Nasser

100-14L-070805/176771

Nhaø môùi cho thueâ 2PN, 2PT, 1 den, 2 xe garage Brook./G.G $1600. 714-606-4596

100-4L-070805/176792

Nhaø G.G cho thueâ, roäng raõi, thoaùng maùt 3 phoøng nguû, 1.75 taém, coù theå doïn vaøo ñaàu thaùng 08, housing OK. Lieân heä 714224-8887

100-7L-070805/176842

FOR RENT ° 1 bedroom unit in Fullerton. ° 2 bedroom unit in Garden Grove. ° 3 bedroom house in Long Beach, good neigborhood. Please call 714-345-8369

100-7L-070805/176860

Townhouse Westminster 3 bed 2 1/2 bath cho thueâ housing OK, doïn vaøo giöõa thaùng 8, xin lieân laïc 714-623-0699

100-7L-070805/176901

EL MONTE. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø roäng, saïch seõ, gaàn tröôøng hoïc, gaàn chôï $1400/thaùng, nhaän housing. L/ L Chò Anh 213-629-8121, 626448-3963

100-6L-071105/177151

Nhaø Westminster 3PN, 2PT, 2 garage, thaûm gaïch beáp röûa cheùn môùi, maùy giaët saáy, khu yeân tónh, gaàn chôï tröôøng, No housing. 714998-0170 100-7L-071105/177202

Nhaø cho möôùn Harbor & Trask, G.G 3PN, 2PT $1600, no housing. L/L 714-376-6663

100-28L-061505/173354

ANAHEIM - Terrific 2 & 3 bedrooms from $1250. Hot water paid. Pools, parks, patios, playground, A.C, carport, walk-in closet. 10070 Gilbert, 714-774-4090 100-7L-070105/175912

DOWNEY - $1950/thaùng. Nhaø môùi 4PN, 2PT, 2 xe gar. Maùy laïnh, vöôøn roäng, gaàn Downey Studio, Stonewood Mall, $1950/ M. Kevin: 562-715-4350, 562803-3435 100-7L-071005/177032

EL MONTE - Nhaø cho thueâ $2000/month. Xaây 1994, 3PN, plus a den vaø 2.5PT, roäng 1700 sqft. Chuû ñaõ hoaøn toaøn remodel laïi môùi. Gaàn freeways vaø shopping mall. Nhaø naèm trong khu yeân tónh vaø khang trang. Moïi chi tieát. L/L Thaûo 626-731-2011

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-90L-101702/041678

Anaheim beautiful apartments 2 beds 1-1/2 baths $1100; 2 beds & 2 baths $1150. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, & laundry. Felicia 714-826-6674 110-7L-012904/102241

ª STANTON Apt 2PN/2PT roäng, thaûm, sôn môùi, lòch söï, an ninh, garage rieâ n g, balcony, gaà n LITTLE SAIGON, tröôøng hoïc goùc Beach/Cerritos. Nhaän housing. Goïi 714-719-2876. 110-DL-022504/106167

100-7L-070805/176990

Nhaø cho thueâ 3PN/ 2PT, phoøng gia ñình, phoøng khaùch, phoøng aên roäng raõi, coù patio, garage 2 xe, khu yeân tónh, sau hoâng tröôøng Irvin Intermediate goùc Hazard & Ward, doïn vaøo ñaàu hay giöõa thaùng 8. L/L Haûi 562-868-6046, cell 562-396-2565

APT treân laàu, City Garden Grove 2PN, 2PT roäng, balcony carport, goùc G.G & Magnolia, no pets, rent $1200 + 1200 dep. 8738 Stanford Ave., L/L 714-598-6028 110-7L-070505/176152

APT 1 phoøng nguû, 1P.taém, söû duïng luoân beáp OK. Coù choã ñaäu xe taïi Westminster. 2 ngöôøi ôû hoaëc 1 ngöôøi OK. Ñieàu kieän deã daøng. L/L Thu: 626-233-0688 110-28L-070505/176225

Garden Grove 1 bedroom, 1 bath lower unit with garage $900.00. Manager 590-2668 Hue Vuong

110-7L-070505/176255

Phoøng cho share, öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi ñieàu kieän deã daøng, goùc Brookhurst/ Garden Grove. Lieân heä Nhung 714-467-6785 110-7L-070605/176349

Condo Santa Ana, goùc Harbor + Newhope, 2 bed, 1 bath, 2 parking, $1050/Month, coù theå doïn vaøo 7/15. Call cell: 714-425-7967 after 4PM. Housing OK 110-7L-070605/176459

APT CONDO 2 phoøng nguû, roäng, saïch, sôn môùi, saøn môùi, coù garage saân vöôøn, töôøng gaïch, khu yeân tónh, gaàn Euclid - Katella (1802 W. Sumac Lane #3, Anaheim) cho thueâ $1100. L/L Mai Khanh 714-504-4936, 714-9642887, 714-636-9880 110-14L-070605/176490

Apt. vuøng Huntington Beach goùc Warner - Beach, 2 bedroom, 2 bathroom. Giaù $1300/thaùng. Goïi 714-651-3099 110-7L-070705/176534

Apartments cho thueâ , vuø n g Westminster, raát lòch söï, yeân tònh, gaàn moïi tieän nghi 1bd + 1ba + walking closet $975 moãi thaùng, bao gas/ water/ trash. 714-895-2412, 714-936-0414 110-14L-070705/176616

APT vuøng Westminster 1PN, 1PT, giaù $865, $300 deposit, ñaëc bieät thaùng ñaàu bôùt $500 coù phoøng giaët, hoà bôi. 714-373-8954 110-7L-070705/176621

APT cho thueâ: 10662 Dorothy Ave., #3 Garden Grove 1 phoøng nguû, 11/4 phoøng taém, garage 1 xe, ñaù boâng, sôn môùi taàng treät. Goïi OÂng Lu 949-831-6054 or 295-1508

110-7L-070705/176713

Apartment 2 phoøng nguû, garage vaø balcony rieâng, khu raát yeân tónh, gaàn bieån, Huntington Beach. 714-841-0013 110-5L-070705/176714

Newland/ Garden Grove 2 master bedroom, add-on môùi, doïn anytime, no housing 1100 mo. + deposit, 1 master bedroom 1 ngöôøi/ $500, 2 ngöôøi $600, chuû bao utility. Jani 714-892-4370 or 791-3432

100-7L-071105/177097

Townhome cho thueâ goùc Brookhurst & Ellis 4PN/ 3.5PT, good neighbourhood, good school district, nhaän housing. L/L Thö 714-454-9871, 714-847-8864

Nhaø Santa Ana goùc First & Ward 4PN, 2PT khu yeân tónh, $1850 bao gas, ñieän nöôùc, doïn vaøo 715-05. L/L 714-336-6369, cell nhaø 714-554-5415

110-8L-070405/176107

Condo cho thueâ taïi Irvine 3PN, 1.5PT, 1150SF, gaàn coâng vieân, raát yeân tónh. Trong khu vöïc coù hoà bôi, spa, saân tennis $1750/ thaùng. L/L Khoâi 714-746-6823

Nhaø house cho thueâ Santa Ana, 3PN, 2 taém. Goùc Euclid - First. Saïch seõ thoaùng maùt. Parking thaät roäng. Nhaø ñang troáng. Nhaän housing. Phone 714-537-2349

100-7L-071105/177125

Nhaø Condo Fountain Valley 3 phoøng nguû, 3 phoøng taém, thaûm môùi, taát caû trong nhaø ñeàu môùi, roäng 1,600sf cho thueâ $1,800. Lieân laïc Jimmy work 562-6940053, cell 562-713-2228

110-7L-070705/176651

100-7L-071005/177043

100-7L-071105/177113

110-15L-062905/175517

APT 2 phoøng nguû, 1 1/2 taém, 1 xe garage coin laundry. Goùc Katella - Brookhurst. TP Garden Grove. $1050/month. Housing OK. Goïi Minh 714-776-2408 hay 714-390-0819

100-7L-070805/176994

Nhaø lôùn ñeïp, ANAHEIM, CHAPMAN & DALE coù 6PN/ 2PT, maùy giaët saáy, 3 hoà caù kieång, coâng vieân sau nhaø, nhieàu caây hoa kieång, saân roäng, coång an toaøn, parking 10 xe, khu yeân tónh, thueâ $2,400 + deposit. L/L Anh Hoaøng 714-782-8080, doïn vaøo ñaàu thaùng 8, no housing

110-7L-062705/175227

Vacant Condo Ground Floor gaàn Fountain Valley Regional Hospital Mile Square Park 2BR, 2BTH, fireplace wetbar pool carport, gatelock, phoø n g giaë t rieâ n g $1,425/thaùng. L/L Mai 714-5445103, cell 714-200-6468

110-7L-070705/176631

Nhaø cho möôùn ôû khu Bolsa gaàn chôï, nhaø thôø, chuøa, tröôøng hoïc, 3 phoøng nguû, 1.5 phoøng taém, hai xe garage, hai taàng. 714-7754688

110-30L-052305/169895

Three bedroom two bath 1 story garden apartment near Brookhurst/Westminster, G.G. Private yard, pool. Near school, park & shopping. No section 8 $1465. 714-638-3433. 110-7L-061705/173775

ª ANAHEIM APT 1 & 2 phoøng nguû roäng, thaûm, sôn môùi, Garage, Khu lòch söï, an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C 2142 Juno (Brookhrust/Ball). Goïi 714-719-2876. Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc 746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm

750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

100 - NHAØ CHO THUEÂ

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

110-21L-070705/176717

1 bedroom apartment gas & water, paid ready to move in now Euclid & Katella in Anaheim. 714-778-3790 110-7L-070705/176723

ª GARDEN GROVE Townhouse 2PN. Garage, saân sau roäng, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaà n tröôø n g hoï c . Ñ/C 10221 Woodbury St. (Sau chôï Ñoàng Höông, trung taâm Little Saigon). No housing. Goïi 714-719-2876. 110-14L-070805/176764

9602 Maureen, G.G 1PN, 1PT coù garage ñaäu xe, gaàn Gilbert/ Katella, rent $850, depsit $500. L/L Phillip Ngo 714-608-5463

110-10L-070805/176795

4 Plex cho thueâ vuøng Garden Grove goùc Garden Grove & Dale 3P/N 2PT treân laàu vaø döôùi laàu $1350, khoâng coù garage nhöng coù storage 13058 Jefferson St Garden Grove, CA L/L: 714-713-2927 Döông 110-7L-070805/176840

FOR RENT ° 1 bedroom unit in Fullerton. ° 2 bedroom unit in Garden Grove. ° 3 bedroom house in Long Beach, good neigborhood. Please call 714-345-8369 110-14L-070805/176886

Vuøng Garden Grove. Khu yeân tònh phoøng lôùn 2PN/2PT. Giaù $1200/ thaùng. Ñòa chæ 14321 Brookhurst. Goùc Brookhurst/Hazard Vuøng Garden Grove. Khu toát. Ñöôøng cuït. Coång raøo 1PN/1PT. Giaù $975/thaùng. Ñòa chæ 12801 Lewis, goùc Garden Grove/Lewis. L/L Thaønh/Gina 714-772-7550

110-14L-070805/176887

2 bed, 2 bath, 1 garage 1 open space parking (upstair) very clean. Close to freeway/shopping. By Beach/Westminster. No housing. No pet. $1195/month plus deposit. 562-598-1383

110-14L-070805/176888

2 bed 1½ bath townhouse $1150. gated property. Good neighborhood by Trask/Brookhurst. No pets. No housing. $800 deposit. Call manager Nam 714-7975031 or 562-598-1383 110-7L-070805/176954

Las Vegas condo môùi taân trang 1PN furniture maùy giaët saáy môùi, gaàn Decater Flamingo cho thueâ $750/th. Hoûi 702-492-9012 hay 714-639-5534 110-28L-070805/176962

Gaàn Trask/ Brookhurst, Apartment 1PN, 1PT vaø Studio $685, coù hoà taém, baøn pingpong, khu an ninh, saïch seõ, tieän freeway, chôï VN, bao nöôùc, raùc, no housing & smoking. Goïi Coâ Höông 714-537-1095. Ñ/C 13122 Benton St., GG, CA 92843

110-14L-070805/177004

NHAØ CHO MÖÔÙN Nhaø condo 5 tuoåi 3PN, 2.5PT, 2 taàng, goùc Beach & Westminster, 2 car garage & 2 car drive way $1,700/ thaùng. L/L Tieán 714-653-8357 110-7L-071105/177184

GARDEN GROVE, Apt, 1 bath, garage rieâng, giaët saáy, ôû ñöôøng Lampson gaà n Beach. $835/ thaùng.Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. Goïi Coâ AÙnh. 714-251-2184, 714893-4254 110-14L-071105/177208

APT vuøng Anaheim - goùc Orangethope - Placentia 2 bedroom, 2 bathroom, roäng, sôn môùi, thaûm môùi, giaù $1,150/1 thaùng, deposit $1,000. Goïi 714651-3099, nhaän housing

110-14L-071105/177217

Apartment 2PN, 1.5PT goù c Newhope/ Garden Grove cho thueâ, nhaän housing. Goïi OÂ. Hieån 714-925-3121 110-4L-071105/177221

Garden Grove. APT Brookhurst/ 11th St., 3 bed, 2 bath, walk-in closet, balcony 1400sf rent $1500 deposit $1,200, near school and market. Tel 714-9981738 housing OK 110-7L-071105/177226

Garden Grove 4 plex apartment 2PN, 1.5PT Townhouse style Westminster & Harbor, parking thoaûi maùi $1250/thaùng, deposit $1000, nhaän housing, Ñ/ chæ 14092 Buena St. #2. L/L Ngaân 714-448-8405 or 714-448-7557 doïn vaøo ngay 110-7L-103003/091204

ª GARDEN GROVE Apt. 2 phoøng nguû. Thaûm, sôn môùi khu lòch söï an ninh garage, gaàn tröôøng hoïc, nhaø thôø, yeân tónh. ÑC: 13191 Adland St (Brookhurst / Trask). Goïi 714-719-2876. 110-7L-111303/093044

ª GARDEN GROVE Townhouse 2PN, 2PT. Garage rieâng, balcony roäng, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaàn tröôøng hoïc. Ñ/C 11332 Dale St. (Orangewood/ Dale). Goïi 714-719-2876. 110-16L-071504/127657

ª ANAHEIM APT 3PN/2PT, roäng, thaûm, sôn môùi, Garage, Khu lòch söï an ninh. Gaàn Little Saigon vaø tröôøng hoïc. Ñ/C 3300 Orange (Beach / Orange). Nhaän housing, goïi 714-719-2876.

110-29L-061505/173349

ANAHEIM - Fantastic 1 & 2 bedrooms from $795. Move-in bonus. All gas paid. Gated parking. Near schools & shopping. 9081 Cerritos 714-827-5550

110-28L-061505/173350

120-7L-062705/175237

Santa Ana, gaàn South Coast Plaza, khoâng huùt thuoác, ít naáu, share bath $425, $380 DSL, voâ 07/03, 2 phoø n g Mc.Arthur/ Flower. Höông 714-557-0811

120-7L-062805/175274

GARDEN GROVE - Beautiful 2 bedroom! Villas from $1150. Yard, pool, pantry with W/D hookup. Water & trash paid. Near schools. 14101 Euclid, 714-5301242 or 714-897-6087

Nhaø goùc Hazard Brookhurst cho nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share, khoâng huùt thuoác, doïn vaøo 7/2005, nhaän coi baby, tuaàn 7 ngaøy. Phone Le 714-531-9528

110-7L-070605/176302

Nhaø F.V ngang nhaø thôø Thaùnh Linh. Dö 1 phoøng cho share bao utility, cable, internet cho ngöôøi giaø hoaëc female only. ÑT: 714531-7138, 714-378-4538

110-14L-070805/176929

Nhaø khu South Coast Metro, gaàn Irvine UCI OCC cho share coù master bedroom. Doïn vaøo ngay, xin goïi 714-546-5438 hoaëc 714262-6312

110-7L-070805/176935

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward coù moät bedroom cho thueâ. Öu tieân cho vôï choàng son khoâng naáu aên vaø khoâng huùt thuoác. L/L 714-925-2508

GARDEN GROVE - APART 1 bed. Bao ñieän nöôùc gas (tieát kieäm $190/thaùng). Big closet. Private parking. 10602 Tibas Circle. 92840 from $850. 714-883-4141 GARDEN GROVE - 1PN, 1PT, gaàn chôï tröôøng hoïc, goùc Garden Grove/Galway. Rent $850, deposit $500. L/L Isabel 714772-4400

GARDEN GROVE - APT. Brookhurst/Trask 2 bedroom, 2 bath, garage, dowstairs, completely, remodeled, new carpet, new floor/cabinets, water/trash paid. Clean/quiet. 9852 Belfast. No housing. $1150/month. 714657-9100

110-7L-071105/177144

GARDEN GROVE - APT 1 bed/ 1 bath, coù garage coù saân tröôùc vaø sau cho thueâ $825. Goïi 714537-1358

110-7L-070605/176383

SANTA ANA - Ñöôøng 7th Street goùc Euclid. Roäng, thoaùng maùt. - 3PN, 1 3/4PT. Garage ñoùng. $1400/thaùng + deposit 1 thaùng. Doïn vaøo 1/August. - 2PN, 1PT. Treân laàu $1050/ thaùng + deposit 1 thaùng. Doïn vaøo ngay. Tel: 714-334-6990 & 805-509-4465

110-28L-061505/173352

WESTMINSTER - Beautiful 1 & 2 bedroom from $925. Parks, patios. Gated parking. Some carports. Near schools & shopping. 6930 Westpark, 714-897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-7L-070805/176988

Nhaø vuøng Westminster gaàn Mile Square Park dö phoøng cho thueâ, chæ nhaän ñoäc thaân. L/L 714-724-1587

120-15L-062502/027351

Nhaø môùi Phöôùc Loäc Thoï vaø Bolsa, loái ñi rieâng dö 1 phoøng cho Nam ñoäc thaân coù job, ngöôøi giaø thueâ, khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, Parking an toaøn. L/L 714-743-3680.

120-7L-021405/155107

Nhaø sau chôï Quang Minh, cho share phoøng raát yeân tònh. Lieân laïc: 714-705-9354, 705-9356

120-14L-040705/162791

Mobilhome 507S. Euclid (goùc 1St + Euclid), share room, $500 (1xe), $280 (khoâng xe), khoâng giaët saáy, bao ñieän nöôùc. LL: 714531-3830, 251-0744

120-7L-041905/164400

120-7L-062905/175555

120-14L-062905/175566

120-7L-062905/175568

120-7L-062905/175602

Nhaø dö moät phoøng cho share, goùc Newhope/Garden Grove. Bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân nam nöõ ñoäc thaân, vôï choàng. Doïn vaøo 7/ 15. L/L: 714-333-6352, 714333-6354

120-7L-062905/175603

Nhaø khu Huntington Beach dö moät phoøng master bedroom cho share, goùc Goldenwest/Warner bao gas ñieän nöôùc. Doïn vaøo 7/ 15. Xin L/L: 714-598-5659, 714596-4402

120-7L-063005/175646

120-28L-061405/173200

120-28L-061605/173646

A beautiful, new home in Huntington Beach, 3 miles away from beach. Seek non-smoking, organized, responsible roommate, $650. Please call 714-717-8816

120-7L-062705/175181

Ñöôøng Brookhurst, Garden Grove sau nhaø haøng Vaân APT dö 1 phoøng cho ñoäc thaân thueâ, bao gas + ñieän + nöôùc $350/th, khu yeân tònh, doïn vaøo anytime. L/L 714-636-5084

120-5L-070505/176200

Nhaø dö phoøng cho share. Khu yeân tónh. Öu tieân cho ñoäc thaân doïn vaøo anytime. Goïi 714-892-9731, 8:00AM, 714-890-3756, 4:00PM

120-7L-070505/176210

Brookhurst + Katella. 1 phoøng cho thueâ. Quiet, gaàn park. Bao utilities, gas, cable. TV, Wireless DSL. Parking toát. Giaù caû thöông löôïng. Nhaân 714-491-7363

120-7L-070505/176226

Nhaø goù c ñöôø n g Goldenwest/ Westminster dö 1 phoøng cho thueâ $400/thaùng, bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy, khoâng huùt thuoác, naáu aên OK. L/L 714-799-7566 or 714-785-4005 120-7L-070505/176228

Nhaø dö 1 phoøng raát roäng, phoøng taém rieâng, loái ñi rieâng, DSL internet, cable TV, bao ñieän nöôùc, giaët saáy. Khu an ninh, yeân tònh gaàn South Coast Plaza, caïnh tröôøng tieåu hoïc, junior high, coâng vieân sau nhaø. Ñoäc thaân, single parent. L/L baø Hoan: 714-5858539, 714-641-4823

Share Phoøng. Garden Grove/ Newland. Nhaø ít ngöôøi caàn nam nöõ ñoäc thaân share. Bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy, doïn voâ ngay. $400 month. L/L: 714-876-3647 or 562-908-0493

120-14L-063005/175700

Nhaø vuøng Orange saïch seõ, parking roäng raõi, dö moät phoøng, coù loái ñi rieâng. L/L Khaùnh 714-6332774 (H), 714-264-4951 (cell)

120-3L-070105/175975

Phoøng cho share goùc Brookhurst/ Bolsa 200 - 300 -400 - 500, baùn xe ACCVRA - 88 - 6E - 88756 $650 xe truck 90 - $550. L/L 714-889-9920

120-14L-070305/176019

Nhaø dö phoøng caàn 1 ngöôøi share, khoâng huùt thuoác, bao gas ñieän nöôùc (Mc Fadden / Fairview, Santa Ana). Doïn vaøo anytime. Goïi 714-953-5027

120-14L-070305/176058

Nhaø Bushard / Hazard dö 1 phoøng cho single lôùn tuoåi coù job day time. $300 + $100 deposit, khoâng cook, khoâng smoking. LL Toái: 714-799-4317, 724-1095. Ngaøy 562-691-2546

120-14L-070305/176073

Nhaø gaàn Harbor - Edinger dö phoø n g master (500/month), phoøng thöôøng (400/month) môùi sôn söûa laïi, bao giaët saáy, naáu aên, phoøng troáng, doïn vaøo ngay. Lieân laïc sau 4pm moãi ngaøy 714478-8997

Tustin dö phoøng cho share, gaàn freeway - gaàn shopping center, nam nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Goïi sau 6 giôø chieàu 714838-4037

120-7L-070505/176184

Nhaø Bolsa/ Ward dö phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc coù gia ñình, bao giaët saáy, utilities, khoâng naáu aên, doïn anytime. L/L Coâ Höông 714-636-4347

120-14L-063005/175688

120-7L-051605/168560

120-7L-061005/172730

120-7L-070505/176176

Nhaø Fountain Valley gaàn Mile Square Park yeân tònh, parking roäng, dö phoøng cho share, öu tieân ñoäc thaân ñi laøm khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. Phone 714418-9072, cell 714-408-6836

Nhaø Garden Grove Fairview gaàn nhaø thôø Tam Bieân dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share, bao gas ñieän nöôùc, khoâng naáu. L/L Duc 714703-0198 sau 4:00pm

Dö 2 phoøng cho share $300 & $350/thaùng, bao gas ñieän nöôùc, Öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân hoaëc lôùn tuoåi, khoâng huùt thuoác. LL Duõng 714-791-3240, Nhu 714623-0403

Nhaø môùi ôû Garden Grove, gaàn chôï Costco, coù dö 1 phoøng cho share, khoâng naáu aên, bao giaët saáy, doïn vaøo ngay. Goïi 714-902-7231.

120-7L-070505/176171

2 phoøng cho thueâ. Khu Bushard/ Hazard. $275 - $325. Doïn vaøo thaùng 7/2005. No smoking. Goïi 714-839-7039 (sau 8PM)

Nhaø goùc Fairwiew/ First dö 1 phoøng raát roäng cho share, coù nhaø taém rieâng vaø parking rieâng, chæ cho nam nöõ ñoäc thaân ñi laøm, khoâng huùt thuoác/ naáu aên $450/ month. L/L 714-331-6944

Nhaø Beach/Chapman share 2 phoøng master bedroom, phoøng taém, loái ñi rieâng coù patio thoaùng, parking an toaøn, bao utilities gaàn school church. Doïn vaøo 7/11/05. 714-901-2607, 714-390-0464, 714-390-0628 Dö phoøng cho share coù loái ñi rieâng, Bushard + Hazard, Doïn vaøo 7/15. Goïi Cindy 714-8975699, 714-933-8669

120-14L-070505/176164

Nhaø môùi cho share, ñaày ñuû tieän nghi phoøng master $650, phoøng nhoû $350, phoøng master coù theå ôû 2 ngöôøi vuøng Westminster chæ cho nöõ xin L/L: 714-892-1089, 714-719-3142

120-7L-070405/176095

120-7L-070505/176144

Nhaø Beach/Orangewood coù saân vaø töôøng xung quanh. 2PN + 2PT + PK. Ñaày ñuû tieän nghi. Coù theå möôùn töøng phoøng, loái ñi vaãn rieâng bieät. Nhieàu choã ñaäu xe. L/ L Nga: 714-890-9222 hoaëc 714890-9137

120-7L-070505/176151

Nhaø dö phoøng cho share Newland & Westminster, öu tieân cho ñoäc thaân, coù cable, giaët saáy, doïn vaøo ñaàu thaùng 8, Ñ/K deã daøng $300/ thaùng. L/L 714-315-9899

120-21L-070505/176161

Townhouse phoøng roäng, ñöôïc naá u aê n , free cable TV treâ n Sherman Way, vuøng Van Nuys, dö 2 phoøng cho share $500/m/ room + deposit. Doïn vaøo 08-0105. L/L Kenny 818-633-6905

120-7L-070505/176240

120-7L-070505/176251

Nhaø (Magnolia - Lampson) dö phoøng môùi ñeïp, cho nöõ share,bao ñieän nöôùc giaët xaáy $300 (nhaän giöõ treû ñöa ñoùn ñi hoïc chaêm soùc aên uoáng kyû, daïy tieáng Vieät, toaùn). L/L Kim 714-530-3601 120-7L-070505/176263

Nhaø roäng, thoaùng maùt, Midway City coù dö phoøng cho share, bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, vôï choàng son hoaëc nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm only. L/L 714-933-5483 120-7L-070505/176275

202 N.Cooper, Santa Ana. Nhaø khu lòch söï cho share 1 phoøng öu tieân cho phaùi nöõ trung nieân ñoäc thaân. 714-554-4949 120-7L-070605/176292

Nhaø môùi Garden Grove + Euclid dö phoøng cho share, khu yeân tónh, an ninh, bao utilities. Phoøng veä sinh rieâng. Doïn vaøo ngay. LL: 714-590-8641, 714-705-3587 120-7L-070605/176293

Phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên. Goùc Brookhurst & Katella. Giaù $400. Goïi cho Haø: 714-991-9559 or 714-234-7529 120-7L-070605/176307

WESTMINSTER. Phoø n g cho share, yeân tónh. Phoøng taém, loái ñi rieâng. Nhaän ñoäc thaân, khoâng naáu aên. $350/thaùng, $100/deposit. LL: 714-588-2231 (ngaøy), 714-893-3590 120-7L-070605/176310

Nhaø dö phoøng cho ñoäc thaân share, goùc Harbor & Westminster, $300/MO. Khoâng naáu aên. Doïn voâ ñaàu thaùng 8. 714-705-3498 120-7L-070605/176313

Vuøng Santa Ana gaàn S. Coast Mall, dö master bedroom, coù phoøng taém rieâng ñeïp yeân tónh cho vôï choàng, hoaëc nöõ ñoäc thaân share. LL: Minh 714-675-8889 120-7L-070605/176350

Nhaø môùi cho share öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son, khoâng huùt thuoác röôïu. Goïi Sam 714-7059277 hoaëc 714-530-8833 120-14L-070605/176358

Nhaø goùc Ninth St. + GG. dö 1 phoøng saïch thoaùng maùt cho nam nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi share, doïn vaøo anytime. ÑT: 714636-9592, 714-539-0797


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-070605/176372

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-070805/176763

120-7L-071005/177063

Nhaø Baéc Santa Ana yeân tònh. Phoøng 600 vaø 450 cho nöõ möôùn. Ñoäc thaân ñi laøm, ñi hoïc, khoâng röôïu thuoác laù. Bao ñieän cable, giaët saáy OK. Goïi Minh 714-580-4978

Santa Ana. Nhaø dö phoøng cho thueâ, öu tieân nöõ ñoäc thaân, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime, nhaø goùc Fairview & Warner. Ñ.T 714429-9838

Apartment dö 1 phoøng cho share nöõ ñoäc thaân hay ngöôøi lôùn tuoåi, ñeán coi laø thích lieàn, ñieàu kieän deã daøng. L/L: 714-200-4359

120-7L-070605/176380

120-3L-070805/176793

Cho nam ñoäc thaân share phoøng giaù $270, khoâng huùt thuoác, coù ñi laøm, cho naáu aên, khoâng giaët saáy, goùc Euclid - Mc.Fadden, 714-705-3246, 714-531-9798

Phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng cho thueâ $350 thaùng. City Corona, xin lieân laïc 951-8981266 hay 714-269-2277

120-7L-070605/176396

Nhaø goùc Hazard - Magnolia yeân tónh dö phoøng cho thueâ. Öu tieân ñoäc thaân. L/L: 714-890-5436

120-7L-070605/176404

Cho möôùn Upstairs goàm 2BDR, 1 bath, Fountain Valley goùc Ward/ Warner gaàn church Thaùnh Linh, Fountain Valley Hi. Khoâng nhaän treû con. Loái ñi rieâng. Baø Lan 714379-2803

120-7L-070605/176409

Nhaø dö phoøng cho share vuøng Fountain Valley chæ daønh cho phuï nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, xin goïi coâ Mai 714-775-7358

120-7L-070605/176429

ANAHEIM. Nhaø roäng thoaùng, yeân tónh 3 miles from CSUF, gaàn fw 57/Lincoln. Dö phoøng raát ñeïp, trang nhaõ, lòch söï. Coù baøn hoïc môùi. Parking roäng. Cho nöõ ñoäc thaân share only, 714-306-5725

120-7L-070605/176440

1 master vaø 1 phoøng thöôøng roäng, cho ñoäc thaân hay vôï choàng thueâ. Gaàn FrWy 22. Doïn vaøo giöõ thaùng 7 hay ñaàu thaùng 8. L/L Minh 714-468-2207

120-7L-070605/176458

Phoøng cho thueâ vuøng Fountain Valley ít ngöôøi ñaày ñuû giöôøng tuû bao ñieän nöôùc giaët, cable, an toaøn only phaùi nöõ ôû tính caùch gia ñình. L/L coâ Kim 714-531-0749, 408947-1688

120-7L-070605/176479

Nhaø goùc Westminster/Bowen. Yeân tónh, an toaøn coù phoøng roäng, bieät laäp, loái ñi rieâng. Caàn cho 1 ñoâi vôï choàng ñang ñi laøm thueâ. Khoâng naáu aên. Doïn vaøo 15-705. $420/thaùng. Lieân/L Thím Naêm 714-539-2860

120-7L-070605/176489

Phoøng roäng nhaø taém beáp loái ñi rieâng parking rieâng bao utilties cable TV, khu yeân tónh, goùc Edinger + Newhope, $620/thaùng. Tel: 714-531-4173

120-7L-070705/176518

Garden Grove, guest house 2 nguû, 1 taém, thueâ/ share, rieâng bieät, öu tieân anh chò du hoïc/ ñoäc thaân $495/ $895 monthly. Ñaït 714-448-9315

120-7L-070705/176530

Nhaø Garden Grove goùc Lewis gaàn nhaø thôø Tam Bieân dö phoøng master bedroom giaù $500 khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. Lieân laïc phone 714-750-5057

120-7L-070705/176539

Nhaø môùi dö phoøng cho thueâ, goùc Euclid/ Warner gaàn Ward, gaàn Church, School, Pools, öu tieân cho single no smoking, no cooking. L/L 714-595-9678 (cell), 714-963-7826 (home)

120-7L-070705/176546

Nhaø dö moät phoøng cho share, Westminster/Euclid. Coù restroom vaø loái ñi rieâng. Bao ñieän, gas, nöôùc. $500/thaùng. L/L: 714-5901585

120-7L-070705/176564

Nhaø Garden Grove gaàn chôï Vieãn Ñoâng III dö 2 phoøng cho thueâ bao gas/ñieä n /nöôù c , coù cable khoâng naáu aên phoøng nhoû $320 thaùng, phoøng lôùn $500 thaùng, xin goïi 714-537-4253

120-7L-070705/176565

Anaheim nhaø dö 1 phoøng share, Orange Ave., gaàn Magnolia, bao ñieän nöôùc giaët xaáy, naáu töï do 350, öu tieân phaùi nöõ 714-995-3567

120-7L-070705/176571

Nhaø goùc Westminster vaø Harbor dö phoøng cho share, coù choã ñaäu xe trong saân, phoøng lôùn, yeân tónh, öu tieân vôï choàng son coù loái ñi rieâng. 714-705-9141

120-7L-070705/176578

1 phoøng studio, coù loái ñi rieâng, 1 phoøng taém rieâng, 1 nhaø beáp rieâng, ñaäu xe rieâng, bao utilities gas, ñieän, nöôùc, $700/thaùng. L/ L Tuøng 714-740-1790, 714-7506759

120-14L-070705/176581

Nhaø G.G ít ngöôøi saïch seõ dö phoøng master bedroom raát ñeïp cho ñoäc thaân share, khoâng naáu aên, parking roäng raõi, $390 thaùng. 714-530-8955, 714-537-8453

120-5L-070705/176665

Nhaø khu Phöôùc Loäc Thoï yeân tónh, saïch, moät phoøng cho share, loái ñi rieâng, moät ngöôøi $300, hai ngöôøi $400. L/L 714-891-7550, cell 714-254-5389

120-7L-070705/176685

2 phoøng cho thueâ $375 moät phoøng, giaët saáy, tuû laïnh saün saøng goùc ñöôøng Pacific vaø 13th. Goïi 714307-4477 doïn vaøo 7/15 hay 8/01

120-14L-070705/176710

Nhaø dö cho thueâ phoøng ôû khu Orange Hill, yeân tónh, öu tieân cho sinh vieân nöõ ñoäc thaân, bao ñieän nöôùc giaët $500/thaùng. L/L Phöông 714-420-8423

120-5L-070805/176755

Nhaø Bolsa/ Bushard gaàn chôï Bolsa khu yeân tónh, coù linephone rieâng TV cable cho nöõ share, bao ñieän nöôùc giaët saáy, giaù $320/ thaùng. Goïi 714-623-4348 or 714-531-4102

120-7L-070805/176760

Nhaø treân ñöôøng Hazard & Brookhurst cho share 1 phoøng $300, bao utilities, doïn vaøo ñaàu thaùng 8. Goïi 714588-3949, hay 839-1760

Nhaø goùc Hazard - Euclid cho share, ñoäc thaân ñöùng tuoåi khoâng huùt thuoác. Khu yeân tónh, nhaø ít ngöôøi. Phoøng troáng $300 thaùng. L/L: 714-554-4418

120-5L-070805/176811

Nhaø môùi yeân an ninh, gaàn Harbor & Garden Grove dö 2 phoøng coù loái ñi rieâng, cable, cho ñoäc thaân share. Doïn vaøo anytime. 714-539-7033, 714-232-5451

120-4L-070805/176813

Nhaø cho share goùc Euclid & Hazard phoøng roäng moät ngöôøi $350/M, hai ngöôøi $420/M, bao gas, ñieän, naáu aên. Ñ/T Chò Thanh 714-705-3601

120-7L-070805/176816

Nhaø house Fountain Valley dö 2 phoøng cho ñoäc thaân share goïi Hannah cell: 714-300-8784, 714-300-8786

120-7L-070805/176832

Master bedroom cho nam/nöõ ñoäc thaân thueâ. Goùc ñöôøng Dale and Cerritos. Ñieàu kieän deã daøng. Please contact @714-333-6233

120-7L-070805/176858

120-3L-071005/177066

120-7L-071005/177074

Phoøng roäng gaàn Beach & Trask coù bahroom vaø loái ñi rieâng. Khu yeân tónh giaù $650/thaùng. Bao ñieän nöôùc, call 714-668-5638 or 714-876-3962 120-14L-071005/177077

Nhaø F.V, goùc Heil/Euclid. Yeân tónh, ít ngöôøi dö 2 phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân share, $420 $370, caàn xin goïi coâ Ngoïc 714902-4124 or 299-8100 120-7L-071105/177102

Nhaø khu nhaø thôø Santa Barbara Euclid/ McFadden dö phoøng cho thueâ, yeân tónh, öu tieân ñoäc thaân. L/L 714-839-6179 120-3L-071105/177107

Phoøng rieâng bieät cho share, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, bao gas, ñieän nöôùc, khoâng naáu aên, tieän cho ñoäc thaân. L/L Coâ Vi phone 714600-6751 120-7L-071105/177118

Nhaø Bolsa - Newland cho share 1 phoøng roäng 240SQFT coù beáp nhoû loái ñi rieâng, tieän cho vôï choàng son or oâng baø giaø quaù $500/th, bao ñieän nöôùc, chi tieát xin goïi 714-875-2850

Nhaø House khu yeân tònh Brookhurst - Garden Grove, cho nam nöõ ñoäc thaân share, coù loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. L/L 714-933-8707

120-7L-070805/176909

Nhaø roäng, khu Tustin, dö phoøng caàn cho thueâ, gaàn tröôøng hoïc, sôû laøm, chæ daønh rieâng cho nöõ. Lieân laïc Ngoïc 714-505-7849

Nhaø vuøng Fountain Valley dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng roäng raõi, môùi, coù theå voâ lieàn. 714-839-2132, 714-3695950

120-4L-070805/176911

120-7L-071105/177128

Nhaø rieâng Garden Grove cho share 1 phoøng, nhaø ít ngöôøi, khu vöïc yeân tónh, gaàn chôï Vieät Nam vaø freeway. L/L 714-200-3604

120-7L-070805/176953

Nhaø house goùc Bolsa/ Bushard cho share 1 phoøng nguû/ 1 phoøng taém rieâng coù cable/ phone rieâng, parking thoaûi maùi, ñoäc thaân $400, vôï choàng $500. 714-7751669

120-7L-070805/176998

Goùc Garden Grove/ Beach Blvd., dö phoøng cho thueâ, môùi sôn söûa, thay thaûm saïch seõ, parking roäng raõi, naáu aên töï do, bao ñieän nöôùc gas, doïn ngay. L/L 714-2513671 hay 251-3670

120-3L-071105/177122

Nhaø dö phoøng cho thueâ, coù phoøng taém rieâng, treân ñöôøng Brookhurst vaø Edinger ñoái dieän Mile Square Park. Xin goïi soá phone 714-531-4392 120-7L-071105/177137

Nhaø dö moät phoøng coù buoàng taém rieâng, loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay, giaët saáy taïi choã. Ñieän thoaïi 714309-1466 Hieàn 120-7L-071105/177142

Phoøng master roäng, môùi remodel coù phoø n g taé m , loá i ñi rieâ n g (Magnolia - Cerritos), giaët saáy, DSL internet, öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên. L/L Mr. Haûi 714757-1780, 714-897-8271

120-7L-071105/177152

Nhaø ôû Garden Grove, ít ngöôøi, dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân share, coù restroom vaø line phone rieâng, bao utility. Hoûi 714-537-1279

120-3L-070805/177001

Nhaø dö phoøng cho share, free cable - TV öu tieân nöõ ñoäc thaân, gaàn Bolsa - Bushard, bao ñieän nöôùc, doïn vaøo anytime, coù parking . Tell 714-775-1902, 317-4888

120-14L-070805/177003

120-4L-071105/177175

Apartment nhaø vuøng Westminster dö phoøng cho thueâ + giaù $300 cho naáu aên, caàn nam + nöõ ñoäc thaân vaø lôùn tuoåi. Xin cho Coâ Cuùc 714-390-9024

120-7L-070805/177007

Nhaø 2 taàng treân laàu döôùi 3PN, 2PT vaø phoøng khaùch, khoâng huùt thuoác, no housing, doïn vaøo August 1st $1,600/thaùng. L/L 714866-7069 or 714-376-9922

120-2L-070805/177011

Nhaø Brookhurst + Hazard coù phoøng restroom rieâng cho vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi, cho giaët saáy, naáu aên, bao ñieän nöôùc $450/m. LL: 714-260-1318 or 714-244-8348 120-3L-071105/177178

Nhaø roäng ít ngöôøi dö phoøng cho nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, parking roäng, yeân tónh, 1 ngöôøi $350, khoâng naáu aên. LL 714-623-1678 sau 5PM

Garden Grove master bedroom saün giöôøng tuû baøn hoïc walkin closet DSL internet, phoøng taém rieâng cho phuï nöõ vaø ngöôøi lôùn tuoåi $450 vaøo 8/1/05. Goïi 714614-3529

Nhaø dö phoøng cho share, goùc Hazard + Ward khu yeân tónh, öu tieân nöõ ñoäc thaân, bao giaët saáy, $320/m. Goïi coâ Quyeân. 714-2636867, 714-531-1675

120-14L-070805/177012

120-7L-071105/177214

Share phoøng khu South Coast Metro (goùc Sunflower & Main Santa Ana), bao utility giaët saáy, cooking, loái ñi rieâng, gaàn UCI/ OCC FWY 55/405 (phaùi nöõ). L/L 714-751-6585

120-3L-071105/177181

Nhaø dö 2 phoøng cho share, Lake Elsinore caùch Bolsa 40 phuùt. Xin goïi 714-657-5866 120-3L-071105/177216

120-7L-070805/177015

Nhaø yeân tónh, dö phoøng cho share $300 moä t thaù n g, gaà n Westminster vaø Bushard, phoøng ñeïp, saïch seõ, khoâng naáu aên. L/ L 714-534-6901

120-7L-071005/177030

Phoøng rieâng master bedroom, phoøng taém vaø loái ñi rieâng, naáu aên cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son, khoâng huùt thuoác, Santa Ana $550/M. L/L 714-390-4137

Nhaø MacFadden and Newland dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác $400. Lieân laïc phone 714-655-8056, 714-653-8224

Cho share 1 phoøng rieâng vaø beáp. Phoøng taém, 1 choã ñaäu xe rieâng. $550 1 thaùng. Deposit $200. Chapman Ave, gaàn Dale St. Goïi 10AM - 10PM phone 714-8286827

120-5L-071005/177035

Nhaø gaà n Trask/Newland, dö phoøng cho share, öu tieân vôï choàng lôùn tuoåi hay ñoäc thaân. Khoâng huùt thuoác, naáu aên OK, bao everything. Trung: 714-5390637, cell 714-287-0189

120-3L-071005/177039

Nhaø rieâng 2 phoøng nguû 1 phoøng taém + beáp, vaø dö 1 phoøng master bedroom roäng raõi thoaûi maùi. Cho share coù theå doïn voâ giöõa thaùng or ñaàu thaùng. Vui loøng goïi 953-0094 or 539-3343

120-7L-071005/177046

Phoøng môùi roäng. Maùy laïnh, closet bathroom. Loái ñi rieâng gaàn freeway, tröôøng hoïc. Öu tieân nam ñöùng tuoåi, vôï choàng son. Bao utilities giaët saáy. Cell: 714-4780705, 562-863-3528

120-3L-071005/177051

Nhaø house keá St.Barbara Church. Coù hai phoøng cho share. Loái ñi rieâng, khoâng naáu aên. Bao utilities, giaët saáy, coù cable TV. Goïi 714-775-5293

120-7L-071005/177054

Mobile Home gaàn Phöôùc Loäc Thoï coøn dö phoøng cho thueâ. 714-8901692 Baø Mai

120-7L-071005/177059

Nhaø dö 1 phoøng, öu tieân cho nöõ ñoäc thaân. Khu yeân, bao ñieän nöôùc giaë t saá y . Goù c Westminster/ Bushard. Doïn vaøo ngay. $350/ month. Phone: 714-539-8802

120-7L-071105/177225

120-14L-070605/176500

Nhaø môù i xaâ y dö phoø n g cho share. Bolsa & Newland. Bao gas ñieän nöôùc. Doïn vaøo ñaàu thaùng 8. L/L Paul Lam 702-340-0816, 714-265-0559

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, khu an khang, border Mile Square Park. Giaù $779,000. ª Income property: 3PN, 2.5PT & taát caû 2PN/2PT. Khu an khang vaø thònh vöôïng, maùi ngoùi ñoû. Nhaø tuoåi coøn môùi. Reduceù $1,350,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus 714-200-4975 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª GARDEN GROVE: Nhaø 3PN/ 2PT. Ñaát roäng. Gaàn chôï VieätNam. Ñaõ taân trang toaøn dieän. Giaù thöông löôïng $539,000 ª Westminster: Nhaø 4PN/2PT. Ñaát roäng. Khu toát. Gaàn phoá Bolsa. Ñaõ taân trang. Giaù $569,900 ª Huntington Beach: 5PN/3PT. Môùi taân trang toaøn dieän. Caàn baùn gaáp $829,000 ª Fountain Valley: 4PN/3PT. 2 taàng. Coù 1 phoøng döôùi nhaø. Gaàn chôï Vieät Nam $697,000 ÑAËC BIEÄT: Chuùng toâi coù nhieàu nhaø baùn $0 DOWN, Payment $1500/thaùng reû hôn ñi thueâ nhaø. L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-719-2945 714-956-0928, 714-925-9457 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-30L-051804/118713

MUA NHAØ TRAÛ TIEÀN MAËT Neáu quyù vò coù nhaø saép bò tòch thu. Nhaø khoâng coù equipty, muoán boû nhaø maø khoâng bò bad credit, ly dò muoán baùn nhaø hoaëc nhaø cuõ hö muoán baùn gaáp. Xin goïi ngay 714-981-9742 hay www.buyhomequick.com 300-14L-060404/121580

FOR SALE OPEN HOUSE 7/2 & 7/3 ª F.V. Goùc Bushard/Edinger. Nhaø corner lot. 4PN/2PT. Phoø n g khaùch vaø phoøng gia ñình roäng. Beáp môùi, tuû goã vaø granit top, saân gaïch. Thaûm môùi, sôn môùi, coù hoà bôi, khu sang. Gaàn L.Saigon, tröôø n g hoï c , Mile Square park. 2044 SF. $779,000. ª GG. 12 unit apartment: 4 unit 2PN/1PT, 8 unit 1PN/1PT. Sôn môùi trong ngoaøi. Nhieàu choã ñaäu xe. Ngöôøi thueâ ôû laâu naêm. Thaâu vaøo $11,500/thaùng. High rental demand. $1,755,000. ª Anaheim: 3 unit commercial building. Roäng 1500 sqft. Moãi caên coù ñieän rieâng. All occupied. $595,000. ª G.G Commercial Strip Center 5 units. Coù 6 income, thaâu vaøo $12,000/thaùng. Roäng 5050sqf, ñaát 14,500 sf. Saân ñaäu hôn 100 xe. Cô hoäi toát khoâng nhieàu. Goïi ngay giaù $2,200,000. ª S.A (goùc Mc. Fadden/ Newhope) condo 2PN/1.5PT treân laàu. 1 xe garage vaø 1 parking nhaø roäng vaø saïch seõ. Khu coù coång an toaøn $325,000. ª G.G (goùc Magnolia/Chapman, 2PN/1PT. Nhaø saïch seõ, saøn goã. Cöûa soå môùi. Ñaát roäng 7500. Cô hoäi xaây theâm, $515,000 ª H.B (goùc Beach/Slater) 4 unit (2PN/1PT), 4 xe garage. Khu toát. Building 3500SF. Ñaát 7000SF. Thaâu vaøo $5000/thaùng. 1 taàng laàu $875,000 ª ANA (goùc Euclid/La Palm) 4 units (2PN/1.5PT) long term tenants. Thaâu vaøo $4400/thaùng. Xaây 1962. $865,000 ª ANA (goùc Katella/Walnut) 8 units (2PN/1PT) 100% occupied coù coång an toaøn. Ñaát 8300SF. Thaâu vaøo $7850/thaùng, $1,375,000 L/L Wayne Yau, Realtor: 714-920-3399 300-14L-042005/164582

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø laàu taïi Saigon, V/Nam. Khu thò töù sang troïng, tieän nghi. Chuû ñoaøn tuï, baùn giaù reû $99Kù. Chuû carry, nhaän traû goùp taïi Myõ. L/L 714-2311397 300-36L-042105/164923

120-7L-070605/176441

120-28L-070505/176211

TUSTIN - Nhaø dö phoøng cho share yeâ n tònh & safe. Gaà n tröôøng UCI, Tustin Market Place, Main Place, and the Block Mall. Bao utilities nöõ hoïc sinh $375. Mimi 714-838-1967

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-57L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN vaø 4PN, 2PT, khu an khang, gaàn tröôøng hoïc, gaàn nhaø thôø, thaûm môùi, sôn môùi. Giaù $586,000 ª Nhaø Westminster 4PN, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, border Fountain Valley. Giaù $789,000

300-28L-061405/173287

8 UNITS RIVERSIDE CITY APPARTMENT close to UC Riverside large building size (6000 SQFT), income $61,450/Year). Asking $830,000. Address: 3576 Lou Ella Lane, Riverside 92507 16 UNITS IN BLOOMINGTON 2 bed, 1 bath each, condo style next Golf Course, huge lot size (70131 SQFT) with fenced. Asking $2,200,000. Address: 19322 El Rivino Rd, Riverside. Tony 626-922-2662

300-28L-062205/174381

CAÀN BAÙN GAÁP ª LAS VEGAS: Duplex 2 nguû/ 1T, 7000SF. Giaù $195,000. Nhaø 4N/2T. Giaù $185,000 ª NHAØ SAN DIEGO: 3N/1T. Chuû cho vay nôï, doïn vaøo ngay ª ÑAÁT TEXAS: 4.3 maãu ngay maët ñöôøng $29,500. Ñieàu kieän deã daøng cho ngöôøi ñaàu tö. L/L: 714-981-9742

300-28L-062205/174505

Mobilhe Home ñeïp treân ñöôøng Magnolia sau chôï Vinh Phaùt 1120 SF, tieàn ñaát $742/M. Giaù $55,000. L/L agent Thoâng Nguyeãn 714-414-8010

300-16L-062305/174774

Land sale by owner ° Salton City (Imperial County), Zone R1 caùch Bolsa 2 hours, 10,000 sqft. Giaù $38,000. Ñaõ coù nhaø xaây chung quanh ° Apple Valley, 2.34 arces , next to Airport and Walmart. Giaù $89,000. Nhanh tay keûo maát. L/L Liliane Tran 714-588-9792 300-7L-062405/174930

Completely remodeled spacious 2 bedroom, 2 bathroom doublewide mobile home, large deck and workshop, Fountain Valley Schools, must see $69,900. 714-697-8694 300-28L-062605/175043

For Sale by Owner: 2004, 3BR, 2.5BA, 1729 SF. Nhieàu upgrades. Khu nhaø môùi yeân tònh taïi Henderson, Las Vegas. Tieän cho ôû/ñaàu tö $350 - $360/K. L/L: 949-653-2674, 714-227-0282 Huy/Mai

300-14L-062805/175299

Caàn baùn 8 loâ ñaát beân bôø hoà trong nghóa trang Peek Memorial Park Bolsa - Beach. Phone 714-7204722, 714-709-6588

300-14L-062805/175300

Baùn ñaát 3.3 acres Anaheim Hill vaø nhaø 4PN, 2.5PT. Phone 714448-7091, 714-709-6588

300-14L-062805/175362

ÑAÁT BAÙN BÔÛI CHUÛ. Ñaát Adelanto Victorville - Hesperia vuøng ñang phaùt trieån gaàn phi tröôøng lôùn thuaän tieän nhieàu freeway 15-18395 caùch Little Saigon 1 giôø laùi xe, raát nhieàu haõng lôùn chung quanh ñang xaây caát nhaø, giaù ñaát 2000 moät maãu vaø töø 100,000 moät maãu trôû leân. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Mary 714-2348372 or 714-642-3089

300-14L-062805/175387

° Nhaø baùn gaáp WTM 4PN, 3PT roä n g khoaû n g 2000sqft (goù c McFadden and Newland) roäng raõi, saïch seõ raát tieän cho gia ñình ñoâng ngöôøi hoaëc cho share, giaù $685,000. ° Nhaø laàu FV 4PN, 2.5PT roäng khoaûng 2500sqft, lot 7200sqft, ñöôïc remodel toaøn boä raát ñeïp vaø sang troïng, naèm trong khu yeân tònh, ñi boä ra Mile Squarre Park. L/L Tiffany 714-936-6969

300-14L-062805/175407

Nhaø baù n WMSTR. 2 story, 3063sqft - 5PN - 2.5PT - 3 car garage, new tile roof - cathedral ceiling, newly remodeled & upgraded - central H/A - hardwood floors - granite tops - marble fireplace - shutters & blinds - recessed lighting - berber carpet - porcelain tile - jacuzzi - mirrored walk-in closets - wet bar cabinets with pull out drawers pool & tennis/ basketball court walk to Mile Square Park 915,000. 714-531-6417 or 714724-0423

300-14L-062805/175409

HOUSE FOR SALE Nhaø Midway City, 3PN vaø 1PT, Magnolia & Bolsa. Khu an ninh. Ñaát roäng coù theå caát theâm 1 nhaø, gaàn chôï, tröôøng hoïc, gaàn freeway. Giaù $560,000. Lieân laïc Christine: 714-366-1979

300-21L-062905/175497

120-7L-070705/176577

IRVINE - Nhaø rieâng caàn cho share. Öu tieân phaùi nöõ ñoäc thaân, gaàn IVC & UCI. All utilities available, xin L/L: 949-302-3616 SAN GABRIEL - Master bedroom cho thueâ, gaàn chôï Hawaii vaø Super Store, loái ñi rieâng, bao utility. Öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân laøm Nail OK. 626-288-3227

TUESDAY, JULY 12, 2005

300-90L-051005/167667

FORECLOSURE. Buy Foreclosure Home, Bank Repo and Distress properties up to 50% below market price, guaranteed saving you Ten of Thousand of Dollars. Visit our website: www.HotFreeListings.com Or call 714-531-2678 300-15D357-051805/169147 300-28L-052505/170153

° Nhaø Garden Grove 4PN/2PT ñaát roäng 7200 sqft. Giaù $579K ° Condo. 2PN, 2PT, 2 car garage, end unit, goùc Brookhurst & Westminster. Giaù $349K. LL: Mr. Ngoâ 714-719-8295 300-7L-060905/172408

MOBILE HOME BAÙN BÔÛI CHUÛ Khu ngöôøi lôùn tuoåi 55+, trung taâm Little Saigon: Brookhurst/Bolsa. Nhaø 2PN, 2PT, khu yeân tónh, ñeïp, saïch, giaù reû. L/L 714-8398735, 714-933-5443. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø Corona 2005. Khu lòch söï, ñeïp, yeân tónh roäng gaàn 3200SF lot size 8500SF, 4PN + 2 phoøng khaù c h. 3PT, 3 garage. Baù n $620K. L/L Mai Thi 714-7203826

300-28L-062905/175529

CAÀN BAÙN MOBILEHOME. 3 nguû/ 2 taém. Ñôøi 2000, traàn cao, skylights bathtube giaù $89,000. Goùc ñöôøng Edinger/Harbor. L/L: 714981-9742 300-7L-062905/175544

2 TOWNHOUSE FOR SALE ° Townhouse 3PN, 2PT, khu an toaøn, ñi boä tôùi tröôøng hoïc, goùc ñöôøng Trask vaø Newland, giaù baùn $425,000. ° Townhouse 3PN, 2.5PT, nhaø raát roäng, chuû ñang taân trang, goùc ñöôøng Garden Grove vaø Gilbert, giaù baùn $435,000. Xin L/L Kieåm Phaïm 714-3906370 or 714-554-3304

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-062905/175579

Unit’s for sales by owner, duplex 3 units and church 2,600sqft, baùn 550K Long Beach. L/L 714-655-8246 300-28L-063005/175705

Nhaø Monterey Park, 3 phoøng nguû, 1.75 phoøng taém, nhaø roäng 1400 sq.ft, ñaát roäng 5400sq.ft. Nhaø toïa laïc trong khu yeân tónh, haøng xoùm toát, saân sau coù nhieàu caây aên traùi, hieän ñöôïc ngaên laøm 2 loái ñi rieâng vaø ñang cho thueâ. Baùn $559,000. Lieân laïc Trinh Vu 714-342-7734 hay Thöôïng Töø 714-721-0852 300-14L-063005/175767

Mobile Home 4PN, 2PT nhieàu parking, naêm 1995, khu naêm sao, raát ñeïp, traàn cao $79,900, ñeïp hôn nhaø Bolsa/ Newland. L/ L 714-651-5105 300-14L-063005/175770

Mobile Home 3PN, 3PT khu khang trang, nhieàu parking, ñang cho share 2PN, 2PT $1,000, loái ñi rieâng, chuû nhaø ñang ôû 1PN, 1PT, giaù $49,900 Bolsa/ Newland. L/L 714-651-5105 300-14L-063005/175775

Westminster. Nhaø höôùng nam loäng laãy trong ngoaøi, coù hoà taém 3/ 4 bedroom 2.5 bath, phaûi coi môùi thaáy giaù trò, nhaø baùn bôøi chuû, khoâng Agent! Open house cuoái tuaàn $799,000. 6931 Hood Dr, Westminster. Mylinh 714200-5250/ 714-588-6531 300-14L-063005/175794

BAÙN BÔÛI CHUÛ ª G.G 9031 Timothy (Goùc Magnolia/Chapman). Nhaø 2PN/1PT. Nhaø ñeïp cöûa soå môùi. Ñaát roäng 7500SF, cô hoäi add theâm phoøng, $515,000 ª SA: 609 Newhope #F (Newhope/McFadden) condo 2PN/1.5PT. treân laàu, 1 garage coù coång an toaøn. $325,000 L/L: 714-904-8988 300-28L-070105/175825

Townhouse vuøng Norwalk 5 bed/ 2 bath ASQFT 1430 alot 4,800 2 garage 140 HOA, muoán mua nhaø vuøng Norwalk Lakewood Downey xin L/L Homeland Realty Huan 562-607-3496 300-7L-070105/175848

Nhaø Westminster, giaùp ranh Huntington Beach, 3PN/2PT, 2 car garage, 1250 sft, ñaát 7800 sqft, saøn goã oak, saøn phoøng taém, saøn beáp môùi. Patio enclosed. $560,000. L/L: 714-349-4244 300-14L-070105/175849

Nhaø Chapman/ Euclid 2PN, 2PT roäng 1,500sf ñaát 7,200sf, enclosed patio 350sf, khu toát, coù theå theâm phoøng deã daøng, giaù $545,000. Xin goïi Tina 714-6557794 300-14L-070105/175856

Complex 26 units ôû Westminster raát ñeïp vaø saïch, building roäng 17,500sf, ñaát 52,000sf income $24,000/thaùng, upgrades $100,000 giaù 4 trieäu. L/L Tina 714-655-7794 300-14L-070105/175865

- Garden Grove townhouse 3PN, 2.5PT. Trung taâm Little Saigon. Roäng treân 1400 sqft, phoøng nguû, phoøng khaùch coù traàn cao. Coù fireplace central air, garage dính lieàn. - Garden Grove townhouse 3PN 2.5PT. Roäng treân 1600 sqft nhaø beáp vaø maùy laïnh môùi. Nhaø loùt gaïch vaø thaûm. Coù saân sau. Trung taâm Little Saigon - Westminster Nhaø 4PN 2PT enclose patio, traàn cao. Ñaát roäng corner lot coù choã ñaäu RV coù central air, cöûa soå môùi. Nhaø beáp môùi, gaàn tröôøng hoïc. Lieân laïc 714-335-2222 or 714376-1900 300-14L-070105/175982

300-14L-070305/175995

CALI HOME REALTY ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 1PT, gaàn phoá VN, ñaát roäng 10,300 sqft, zone R2 tieän ñeå xaây theâm nhaø hay Multi-Units, contractor dreaming, $600,000 ª Stanton: Nhaø 3PN, 1PT chuû giöõ kyõ vaøo ôû lieàn, ñaát roäng 9,500 sqft, zone R2, City ñaõ cho pheùp xaây theâm 1 caên nhaø nöõa 1800 sqft ôû ñaèng sau, Giaù thöông löôïng $675,000 ª Graden Grove: nhaø môùi 4PN, 3PT, 1 tuoåi, nhaø treät, maùi ngoùi, thoaùng roäng 3,040 sqft, tieän cho gia ñình ñoâng ngöôøi, chuû ñi xa baùn $800,000. L/L Kenny Khaùnh: 714-209-8525 300-14L-070305/176011

Nhaø gaàn chôï Cam Ranh, goùc 22 thaùng 8 vaø ñöôøng soá 2. Thuaän lôïi thöông maïi, kinh doanh: 1 treät 2 laàu vôùi gaùc löõng, xaây thaønh 2 hoä rieâng bieät vôùi caàu thang rieâng. Giaù toaøn boä: 300 caây vaøng SJC (160,000 USD). Neáu mua rieâng: 180 caây, dieän tích 65M2; 120 caây, 55M2. L/L: Nguyeãn Xuaân Trung, 396B Leâ Hoàng Phong, Nha Trang. Nhaø : 011-84-58-885006; DÑ: 01184-905-065579. Taïi OC muoán xem hình xin goïi Thuûy 714-651-5776 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-070505/176221

Nhaø 2 taà n g 3PN, 2PT roä n g 1900sqft Yorba Linda khu East Lake Village remodeled beáp vôùi granite counter tops, phoø n g khaùch, family, dining room rieâng bieät, gaàn tröôøng, shopping. L/L Cassandra 714-350-8227 300-7L-070505/176222

Nhaø 2 tuoåi, 2 taàng treân ñoài vuøng Orange (Serrano Heights) 4PN, 3PT 2600sqft, traàn cao, beáp thoâng qua family room raát roäng, coù center ISL., granite counter tops & fireplace, gaàn tröôøng & shopping. L/L Cassandra 714350-8227 300-7L-070505/176230

2 Story Townhouse 3PN/2.5PT $405,500. 2 story townhouse 2PN $355,000. Nhaø 2 taàng 3PN/ 2.5PT $529,000. Nhaø G.G 3PN $499,000. Nhaø 4PN/2PT $525,000. Nhaø 5PN $549,000. Nhaø 6PN/3PT $640,000. 714654-3157 Agt 300-7L-070505/176252

$339,900 2PN, 2PT full 2 xe gara., roäng raõi, super clean, top level, end unit, doïn vaøo ôû ngay, taïi Little Saigon. L/L Broker Hoaøng 714-709-8989 gaáp! 300-10L-070605/176316

BAÙN MOBILEHOME: roäng ñeïp, goùc Bolsa / Newland. 3 phoøng nguû, 2 taém. Khu family, parking roäng, tieàn ñaát $850/thaùng 2 naêm ñaàu. Giaù $55,000. L/L 714-9032510, cell 619-309-9241 300-14L-070605/176364

CABLE TV $19.95 hôn 200 ñaøi + SBTN tieáng Vieät 24/24 $400. Credit cho ngöôøi ñang söû duïng Dish, khoâng leä phí gaén, khoâng giao keøo... 714-677-7229 300-7L-070605/176444

Chuû caàn baùn gaáp. Nhaø Westminster - Magnolia. 3 phoøng nguû vaø 1.75 phoøng taém. Ñaát roäng 7200 giaù $535,000. Call Agt 714-797-0390 300-14L-070605/176452

FOR SALE BY OWNER. Nhaø môùi thaø n h phoá Westminster xaâ y 2003, 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém, 2300sqf 1 PN vaø 1PT döôùi laàu. Master bedroom lôùn walkin closet lôùn. Nhaø maùt quanh naêm. Nhaø xaây theo kieåu phong thuûy. Taát caû furniture ñeàu design. Giaù baùn only $795,000. Contact 714-728-9879, 714588-5853 300-14L-070705/176513

New listing: ° Nhaø ñeïp xaây 1979 gg 3 nguû, 3 taém, 2 taàng coù theâm 1 phoøng nguû khoâng permit, goùc Lampson/ Magnolia roäng 1540sqf $585,000.00. ° Nhaø gg 3 nguû, 2 taém roäng 1300sqft ñaát 6100sqft goùc Bolsa/ Busha giaù $589,000.00. ° Nhaø Westminster 3 nguû, 2 taém, roäng 1520sqft ñaát 6100sqf sau chôï Taân Mai $595,000.00. L/L Agent Mathew or Tammy 714-925-3677 or 714-906-4280 300-7L-070705/176533

NHAØ BAÙN BÔÛI CHUÛ, 4PN, 3PT, 2 xe garage, 1788SF. Nhieàu upgrade. Ñaát roäng 7540SF. Brookhurst/Westminster. Khu Garden Grove. 92844 giaù $610,000. L/L: 714-537-0958 (H), 714-251-1594 (cell)

300-13L-070705/176702

FOR SALE BY OWNER OPEN HOUSE Thöù baûy + chuû nhaät 7/9-7/10 & 7/15-7/17/05 töø 11am-5pm. Nhaø ñeïp, Garden Grove vöøa remodel toaøn boä. Nhaø beáp môùi, granite counter top, thaûm môùi, wood floor, sprinkler töï ñoäng, patio roäng raõi, nice landscape 3PN, 2PT 2 garage cöû a töï ñoä n g 1200sqft, 6400sqft lot. Agent welcome, giaù $599,000. L/L 714448-8405, 714-448-7557. Ñòa chæ 12171 Anzio St, G.G, CA 92840, 714-251-8331 300-7L-070805/176756

BAÙN GAÁP MOBILE HOME 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém vaø phoøng bonus xaây naêm 1990, giaù raát reû chæ coù $60,000. L/L Gladys ñeå xem nhaø 714-697-4302 (noùi tieá n g Anh) hay Blue Carpet www.bluecarpethomes.com 300-14L-070805/176765

New Home, built 2005, goù c Newhope & McFaddden 5PN, 3PT roäng 4,800sqft, lot size 10,000sqft 3 car garage, border with F.V giaù $999,000. L/L Phillip Ngo 714-608-5463 or Linh 714553-5060 300-5L-070805/176780

APARTMENTS FOR SALE ª Four Units - 12272 Ranchero Ave. Garden Grove, 92843 (Trask & Harbor). Ñaát 8520 Sqft. Khu nhaø ôû 4492 Sqft. Xaây naêm 1963. 1 Units 2 nguû/1.75 taém, 3 caên 2 nguû/1.50 taém. Ñang cho thueâ döôùi giaù hieän taïi trong vuøng $3755/Month. Giaù baùn $985,000 ª Four Units - 9602 Madison Ave. Westminster, 92683 (Bolsa & Bushard). Ñaát 7680 Sqft. Khu nhaø ôû 3584 Sqft. Xaây naêm 1963. Caû 4 units ñeàu 2 phoøng nguû/2 phoøng taém, $4800/Month. Giaù baùn $1,135,000 ª Four Units - 1251 S.Sunburst Way. Anaheim, 92806 (Ball & State College). Ñaát 8664 Sqft. Khu nhaø ôû 4217 Sqft. Xaây naêm 1977. 1 Unit 3 nguû/1.50 taém, 2 units 2 nguû/1.50 taém. 1 Unit 2 nguû/1 taém, moãi caên coù saân tröôùc sau rieâng bieät $4500/Month. Giaù baùn $1,179,000 ª 35 Units - 12272 & 12282 W.Edinger Ave. Santa Ana, 92704 (Edinger & Harbor). 2 Building lôùn treân khu ñaát roäng 50,092 Sqft. Khu nhaø ôû töø 900 Sqft - 1200 Sqft 10 units xaây naêm 1986, 25 units xaây naêm 1988, coång raøo an toaøn vôùi remote control 12 Units - 1 nguû/1 taém. Rent $900-$950 20 Units - 2 nguû/2 taém. Rent $1,125 - $1150 3 Units - 3 nguû /2 taém. Rent $1400 - $1450 Parking vôùi 25 garage, 10 carport vaø hôn 15 choã ñaäu trong khuoân vieân saân tröôùc. Thu nhaäp haøng thaùng $38,000. Giaù baùn $6,500,000. Xin vui loøng xem tröôùc beân ngoaøi, xin goùp PETER PHUNG 714713-4311 ñeå bieát theâm chi tieát. LS Gateway Realty & Mortgage 300-7L-070805/176788

Baùn Mobil Home 2PN, 2PT khu 9851 Bolsa #87, nhaø thoaùng maùt, nhieàu choã parking, giaù $76,000. L/L 714-531-3945 300-14L-070805/176803

300-7L-070705/176552

Nhaø baùn 12812 Monroe St. 3PN, 2PT. Roäng 1370 sqft. Ñaát 7400 sqft. Phoøng khaùch vaø gia/ñ roäng. Bolck wall xung quanh, gaàn freeway 22 vaø Little Saøigoøn. Giaù $565,000, call Don 714-2345216

300-7L-070705/176555

Nhaø 3PN 2PT, goùc Fairview Edinger gaàn coâng vieân, tröôøng hoïc, taân trang toaøn boä, saân roäng raõi. Giaù $570,000. L/L: 714-2735060

Nhaø Costa Mesa 4PN/ 2.5PT ñi boä ra tröôøng hoïc vaø nhaø thôø (St. John Baptist), coù theå cho thueâ 1 beân $700/thaùng, khu vöïc yeân tónh & lòch söï, giaù ñaëc bieät $695,000. Xin goïi Michael Tang 714-504-9009 Nhaø 3PN khu Edinger/ Euclid family room ñaát roäng 8000sf, chuû nhaø ñöôïc City chaáp thuaän xaây theâm 1 master suite & bath, 2 car garage, roäng gaàn 1800sf, ñaõ coù permit xaây, khu vöïc yeân tónh, ñi boä ra Mile Square Park, giaù ñaëc bieät $599,900. Xin goïi mua ngay Michael Tang 714504-9009

300-7L-070805/176829

300-7L-070805/176831

300-14L-070705/176629

BAÙN NHANH - GIAÙ REÛ - NHAØ TUYEÄT ÑEÏP. Orange City. 3 beds + 2.5 baths, 3 car garage. Coù hoà bôi. Khu sang, nhaø roäng raõi (2050 sqft). $690,000. L/L Shanda 714-348-9324

300-7L-070705/176655

° GARDEN GROVE: Nhaø laàu môùi 2004, 4PN, 2PT + loft roäng 2400sqf, custom windows and paint through out, nice landscaping, 2 car garage attached $775K. ° HUNTINGTON BEACH: 4PN, 2PT, roäng 1500sqt, hoaøn toaøn söûa môùi, 2 garage attached, khu toát, giaù $739,900. Goïi Kim 714-936-0017

CONDO: ° 2BD/ 1.5BA roäng 1100sqft vuøng Anaheim, giaù $399,995. ° 2BD/ 2BA roäng 1,131sqft vuøng Anaheim, giaù $429,900. NHAØ: ° 3BD/ 2BA saân roäng 6,397sqft vuøng Anaheim, giaù $550,000 ° 4BD/ 2BA saân roäng 6240sqft, giaù $529,900. L/L Leslie Nguyen 714-348-9313 Mobile Home khu Bolsa Mission Del Amo caàn baùn $82,000, nhaø roäng coù skylight, caây aên traùi rent $630/month. Call after 3PM. Weekend anytime. (H): 714-7751099, cell: 714-588-5562 300-14L-070705/176662

Santa Ana (South Coast): 2000 Karsten Villa 3BR, 2BA 24’x56' manufactured home, new paint, carpet, wood flooring, faux blinds anf landscaping. 3101 S. Fairview #204 (Xst MacArthur) only $69,900. Call 714-404-9701 Dynasty Homes LBC4387 300-7L-070705/176670

4 sale by owner. Nhaø ôû Las Vegas, 2 laàu, built 1991, 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém, nhaø troáng doïn vaøo ôû ngay, giaù laø $263,000. Caùch phoá taøu 10' laùi xe veà höôùng North West. Xin goïi soá 714-4180344 ñeå bieát theâm chi tieát 300-7L-070705/176686

Fountain Valley: Nhaø 2 taàng, maùi ngoùi ñoû, 4PN/ 3PT 3 xe garage, roäng 2224 SQF, ñaát 9425 SQF, traàn cao, thoaùng maùt, doïn vaøo ngay, naèm trong khu Cul-de-sac yeân tònh, giaù $859,000 open house Sat. & Sun: 11:00-4:00. L/L Huøng 714-307-4074 (Agent)

300-14L-070805/176833

300-7L-070805/176838

Mobile Home For Sale. Nhaø 3 bed 2 bath. Rent $640. Coù nhieàu nhaø môùi Westminster ñôøi 2005. Nhaän ñaët nhaø môùi cho quí khaùch coù ñaát rieâng. Lo thuû tuïc A to Z. VP coù nhaän laøm Loan vaø thuû tuïc sang teân by owner. L/L Sonny: 714720-9017, Ñònh: 714-448-6635

300-7L-070805/176841

ª Garden Grove: Lot 8370 Sqft, living 1200 sqft, nhaø chính phuû 3 phoøng + 1 phoøng taém, nhaø sau 1 phoøng nguû + workshop + 1 phoøng taém coù permited, cöûa soå môùi, beáp môùi giaù $565K ª G.G: 3 beds + 1 bath roäng 7200 sqft, 2 car garage. Giaù $525K ª G.G: cul-de-sac, lot 9207 living 1386 sqft, 4 bed + 2 bath, covered patio, saân sau roäng, nhaø saï c h, ñeï p , sold “ASIS” giaù $570K Call Nghia Le: 714-210-9379 300-7L-070805/176872

Mobile Home caàn baùn 5 phoøng nguû 2 phoøng taém sau chôï Bolsa ñôøi 98 trong ngoaøi sôn môùi vaø loùt gaïch. Baùn luoân hoà caù 180 140 - 70 - 35 GL. Giaù reû, xin lieân laïc 714-724-5331


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-070805/176898

NHAØ BAÙN BÔÛI CHUÛ ROSEMEAD. Nhaø 2 taàng 6PN, 2PT loùt gaïch men roäng 2000sqft ñaát gaàn 7000sqft nhieàu parking, khu xoùm toát, doïn vaøo ngay, giaù $569,000. Add 8222 Yarrow St., Rosemead 626-315-2738, 310310-8889

300-7L-070805/176912

SAIGON REALTY & FUNDING Frank Huynh: 714-401-9894 Mindy Nguyen: 714-287-8794 ª Huntington Beach: Nhaø 3PN, 2PT, ñeïp, sôn môùi, thaûm môùi, coù sun room, appliances môùi, cöûa soå môù i , khu yeâ n tónh. Giaù $649,900 ª Nhaø 4PN, 2PT, roäng gaàn 1800 SQ, corner lot, sôn môùi, thaûm môùi, cöûa soå môùi, coù bonus room, coù RV parking. Giaù $675,000 ª Buena Park: Nhaø 4PN, 3PT, roäng 2400SQ, brand new, xaây naêm 2005, hai taàng, coù phoøng nguû döôùi laàu, upgraded raát nhieàu, granite countertop, maple cabinets... lots more. Giaù $839,990 ª Westminster: Nhaø 4PN, 1.75PT, roäng gaàn 1500SQ, corner lot. Giaù $535,000 ª Garden Grove: Nhaø 3PN, 2PT, ñaát roäng gaàn 8500SQ, ñaõ taân trang raát nhieàu, wood floor, roof môùi, thaûm môùi, bathroom môùi, family room rieâng bieät, ready to move in giaù $619,800 ª Corona: Nhaø brand new 2005, 5PN, 4.5PT, roäng gaàn 3600 SQ, 4 car garage, tuyeät ñeïp. Giaù $650,000 ª Nhaø formmer model, 4BR, 3BA, upgraded quaù nhieàu, custome maøn cöûa, real wood floor, custom paint, beautiful cabinet. Giaù $619,900 300-7L-070805/176914

TOWNHOUSE 3BR & 1.75 BA goù c Newland/Trask. 2 story, hardwood flooring, 2 car garage, gate community. Gaàn tröôøng hoïc, shopping & freeways. Baùn $419,900. Call Jeannie: 714720-3141

300-14L-070805/176947

Mobile Home môùi xaây thaùng 6/ 05 3PN, 2PT new applicance $140,000, tieàn ñaát 795 khu gia ñình an toaøn ñaäu xe 4 choã Euclid/ First. Cell 714-376-2487, home 554-0712

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-071105/177230

° Duplex WTM & GW, moãi caên 3PN, 1PT lot size 10000sqft, gaàn freeway, shopping mall, excellent investmient, giaù $620K. ° Nhaø, zone R2 Beach & Trask, 3PN, 1PT, like new, ñaát 7000sqft, giaù $550K. ° Town house, Warner & Bristol, 3PN, 2.5PT, an ninh saïch seõ, giaù $340K. John Nguyen 714-876-3167

300-28L-071105/177236

° V/P chuyeân lo dòch vuï mua baùn cuõ môùi ñuû loaïi Mobile Home khaép nôi, khu Little Saigon coù nhieàu space troáng ñaët nhaø môùi töø 3-4 bedrooms, 2.5 baths, giaù $115,000-$160,000, model 2005, lease ñaát $625-$705 per mos. (coù nhieàu nhaø Mobile Home bò nhaø bank tòch thu, giaù reû). Nhaän laøm finance or refinance. ° V/P coù baùn condo, nhaø, commercial property ôû khaép nôi, coù nhaän listing Mobile Home or private property flat commission $2,999. - Free credit check and appraisal. Goïi 714-897-3600 hay cell 714-7575139 or 714-642-0267 hay 714448-6635, Thaân 1-562-760-7603

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

4000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

400-37L-120204/146525

3000 MUA XE CASH MUA XE Hö cuõ môùi. Xin goïi tröôùc khi baùn ñeå ñöôïc giaù cao nhaát, baûo ñaûm hôn nôi khaùc. L/L: 714-933-0800

400-42L-112404/145524

300-7L-070805/176964

Condo ôû Garden Grove 2 taàng 3PN, 2PT gaàn Little Saigon vaø FWY 22, saün saøng doïn vaøo ôû, giaù $409,900. Nhaø ôû Garden Grove 3PN, 2.5PT trong khu coù coång, yeân tónh, nhaø ñöôïc taân trang raát ñeïp, giaù $529,900. Xin goïi Kevin 714-308-1800

400-14L-111804/144874

400-14L-103003/091105

w/construction rack w/tool box only 64K mi. Good condition sale $7000. Call David 714-6147264, #7A57603 400-7L-070805/176843

2003 Highlander, V6. Gold, 18K

miles only, xe ñeïp, giöõ kyõ giaù thöông löôïng. L/L Hung 714-3363876, vin #F21A73010 400-7L-070805/176903

2003 HONDA Civic EX 2 cöûa,

soá tay, full power sunroof CD cassette thaéng ABS, xe raát ñeïp, nieàng ñuùc 20,000 miles $7,500, Lic #5MVV531, salvage title. 714-892-1995 or 714-655-0206 400-7L-070705/176698

2003 TOYOTA Corolla, töï ñoäng,

4 cöûa, only 16K, CD, AC, cassette, one owner, good condition $11,500. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down 400-7L-070705/176703

2002 DODGE Inttepid, töï ñoäng.

400-7L-070705/176696

2002 HONDA Accord LX, töï

ñoäng. Full power, 4 cöûa, silver, AC, cassette. Low miles 26K one owner. $12,900. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

ñoäng, 4 cöûa maøu ñen, radio cassette, AC/CD, trong ngoaøi coøn môùi chaïy toát 25,000 miles caàn baùn $8900. L/L: 714-200-6327 or 554-6223, vin #G706602

400-7L-071105/177193

2002 LEXUS ES300, tình traïng

auto, 4 cöûa, 1 chuû, only 29K (coøn warranty cuûa factory) $23,900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down 400-7L-062405/174932

2002 TOYOTA Highlander Suv.,

maøu silver 37000 miles CD/ AC, xe trong ngoaøi tuyeät ñeïp, caàn baùn $11,500, VIN #038469, salvage title. L/L 714-657-5301 400-7L-070705/176689

2002 TOYOTA Sienna, van, 7 choã

400-42L-111104/143751

ngoài. Full power, töï ñoäng, only 26K. Gold, CD, AC, cassette, one owner, good maintenance $13,800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down 400-7L-070705/176695

2002 TOYOTA Camry. LE. Full

power, töï ñoäng only 26K, one owner look like new $11,900. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. (Dealer coù theâm 5 chieác)

400-8L-070505/176281

2005 MERCEDES C230. Only

600 Miles, xe ñôøi môùi, xe raát ñeïp, töï ñoäng ñaày ñuû tieän nghi. Caà n tieà n laø m aê n baù n gaá p $31,900 cash only. Vin 98394. L/L Cuùc: 626-274-2460 400-36L-110704/143262

400-7L-070605/176496

2001 HONDA CRV, maøu traéng. Full power DVD, MP3, 40K miles. Chuû giöõ raát kyõ, doïn ñi xa caàn baùn gaáp OBO 12,200. L/L: 951454-0869. Lic #4SZA867 400-7L-070805/176869

2001 HONDA Civic, LX, töï ñoäng,

4 cöûa. Full power maøu green, radio cassette, A/C, CD trong ngoaøi coøn môùi chaïy toát 4000 miles caàn baùn $7500. L/L Anh Cöôøng 714260-7896, vin #X63790

300-3L-071105/177227

400-7L-070805/176904

2001 HONDA Civic LX 2 cöûa,

400-36L-110504/143081

auto, full power, maøu silver CD cassette, xe raát ñeïp, khoâng accident, moät ñôøi chuû 60,000 miles $6,850, Lic. #4HCX459 salvage title. L/L 714-655-0206 or 714892-1995 400-14L-070505/176202

2001 TOYOTA Corolla LE,

300-7L-071105/177228

sunroof, full power, new CD, maàu silver, 44,425 miles, giaù $8000. Goïi cell phone: 714-227-7423, phone nhaø: 714-265-9868, #4SZY223 400-7L-070705/176693

400-7L-070605/176470

2004 TOYOTA Corolla, CE, 16K

miles, 4 cöûa maøu ñen, full power, CD, radio cassette, xe ñeïp hoaøn haûo. Caàn baùn $8000. L/L: 714856-5857, vin #023486

1999 TOYOTA Camry LE V6 full

400-5L-070805/176943

1998 CAMRY LE. V6. Full

ñoäng maøu traéng, nui suïp nieàn ñuùc, gheá da, trong ngoaøi coøn môùi 37,000 miles, caàn baùn $9,900. L/L 714-422-9770, VIN #C519132

2001 TOYOTA Avalon XL töï ñoäng

maøu traéng ñuïc, gheá da, nieàn ñuùc radio cassette A/C CD trong ngoaøi coøn ñeïp 51,000 miles, caàn baùn $10,200. L/L 714-422-9770, VIN #U135338 400-7L-070805/176997

2001 TOYOTA Camry LE 4Cyl,

A/T, A/C, Tilt, PD, PW, power seat, CD AM FM cassette, ABS, one owner, clean, excellent $10,050/OBO. L/L Doug 714552-3017, Lic. #4UCE334 400-7L-070805/176967

2000 Camry V6 LE baùn $6,500

maøu gray 70,000M trong ngoaøi raát môùi, maâm ñuùc, CD, power seat, salvage title #653241. Phone 714-598-5687 400-14L-070705/176587

2000 BMW 323I. Xe ñeïp, hoaøn

haûo, 88K miles. Doïn nhaø caàn baùn giaù $15,000 coù thöông löôïng. Xin goïi soá 714-728-4716. Lic #5KOS168 400-7L-070805/176883

2000 HONDA Accord LX. Full

power, maùy vtec, A/C, cassette, voû môùi coøn môùi trong ngoaøi 99K miles. No accident moïi thöù toát $7900. 714-623-6866, #4HRU395 400-7L-071105/177239

2000 LEXUS RX300, SUV. Töï

töï ñoäng, maøu ñoû EX taát caû power salvage title 33,000 miles, chaïy toá t , caà n baù n $8,300, plate #5ASU826. Call 714-269-4487

2001 TOYOTA Solara, töï ñoäng.

Full power, silver 2 cöûa, CD, AC, cassette, xe ñeï p chaï y good $8400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

400-5L-070805/176915

2001 TOYOTA Solora V6 SLE töï

400-7L-062805/175315

2002 HONDA Accord 4 cöûa soá

2002 MERCEDES C240. Black,

400-36L-111404/144134

400-5L-070805/176942

2000 HONDA Accord LX, auto,

400-7L-070705/176701

9851

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Full power. No down, 4 cöûa, red, AC, cassette, good maintenance $5900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

hoaøn haûo, 41,000 miles. Xin lieân laïc Xuaân Giaù $22,900. 714-4049236 (Lic#4WVJ923)

300-7L-071105/177222

° 2 unit goùc ñöôøng Beach & 18th, 2 bed and 3 bed, giaù $749,000. ° 4 unit Westminster, corner of Bolsa & Bushard approx 3584sqft 7,680sqft lot, moãi unit 2 bed, 2 baths, giaù $1,135,000. ° Caàn baùn 1 mieáng ñaát roäng 14,8 acres xaây 65 caên nhaø ñaõ coù plan saün ôû Beaumont, giaù 6 trieäu hai. LS Gateway Realtor Nina 714720-5270

2003 Truck, V6, regular cap sale

cöûa, töï ñoäng, 1 ñôøi chuû 50K miles, CD, TV, DVD, xe ñi kyõ nhö môùi. Alloy wheels, alarm, 4 voû môùi. Clean tiles xem thích ngay, $15,500. 714-757-5756, #029563

300-7L-071105/177185

° Westminster 4 beds, 2 baths, new roof, new carpet, good location, living room 1650sqft, lot 6500sqft, more in condition, giaù $546,000. ° Santa Ana Townhouse 3 beds, 2.5 baths, living 1280 sqft, lot size 1700sqft, year built 1985, HOA $165, gaàn khu Little Saigon, nice neighborhood, giaù $449,500. L/L 714-588-1708

400-14L-062805/175279

400-7L-070805/176884

300-14L-071105/177170

NHAØ BAÙN REÛ 1° Westminster 3PN, 2 bath, ñaát 6,500sf. 2° Mid-way City 3br, 1ba, ñaát 7,200sf, caàn söûa chöõa giaù reû, vöôøn caây 5A maãu. 3° 3 caên nhaø 5 maãu 4° Ñaát R2 coù theå caát.. 5° 2 nhaø $25,000 vaø nhieàu ñaát khaùc. L/L 714-497-6934

4 maùy, full power, maøu vaøng lôït, power seat thaéng ABS, CD cassette 17,000 miles $12,500, Lic. #5CZD152, salvage title. 714892-1995 or 714-655-0206

2002 HONDA Odyssey EX, 2

300-3L-071105/177155

1° Nhaø Garden Grove, goù c Newland/ Westminster, nhaø tröôùc 3PN - 2PT roäng 1200sqft. Nhaø sau 2PN - 1PT roäng khoaûng 800sqft, coù saân, cöûa, coång hoaøn toaøn rieâng bieät vaø hôïp leä, khu xoùm raát yeân tónh, giaù $559K. 2° 4 unit ôû LA gaàn FWY 110 & 105 moãi unit 2PN - 1PT, ñang cho möôùn, moãi unit $900/thaùng, giaù 579K. 3° 2 unit ôû LA gaàn FWY 110 & 105 kieåu townhouse, 2 taàng, moãi unit 3PN - 2PT xaây naêm 1990, ñang cho möôùn moãi unit $900/ thaùng, giaù $419K. Muoán bieát theâm chi tieát L/L Cao Döông 714-200-3000 (no agent please)

400-7L-070805/176902

2004 TOYOTA Camry LE 4 cöûa,

2002 HONDA Accord, LX, töï

300-7L-071105/177145

1. Nhaø ñeïp Fountain Valley, saùt beân Huntington Beach 3PN, 2PT roä n g 1400sqf lot 6,000 giaù $719,900. 2. Nhaø ñeïp Stanton 4PN, 2PT roäng 1300, lot 6050, YRBUIT 1983, giaù $575,000. Xin goïi Ngoïc Anh 714-454-7634

TOYOTA 4 runner #5JKA278, maø u ñen, 12000 miles, giaù $24,000 (OBO). L/L OÂng Ñoaøn 310-516-8304, 310218-7883 cell

400-7L-070805/176867

POMONA, 4 unit 1964, 2 taàng, good condition, caùch Little SG khoaûng 30 phuùt. 1 caên 3PN, 1.5PT, 2 caên 2PN+1.5PT. 1 caên 1PN+1PT. Giaù $679,000. L/L Larry 714-757-2737, hoaëc 714-636-2737 Moreno Valley. Nhaø môùi xaây 2005, 5PN+1 bonus room, 4PT, 3 car garage, 3400 sf, loø söôûi, phoøng gia ñình, beáp roäng coù island, master thaät roäng vôùi 2 walk-in closets, saân sau roäng. Chæ coù $540,000. Open house 7/ 17/05. 714-269-6256

2004

400-7L-070805/176890

RAO RAO VAË VAËTT

power AC cassette CD sunroof alloy wheel, chöa accident, chöa sôn laïi xe hoaøn haûo, baùn $7000, license 4CZC313. 714-315-9560 400-7L-070805/176879

400-7L-070805/176931

1998 HONDA Accord EX 4 cöûa,

auto, full option 78K miles 1 chuû perfect condition like new no accident $7,800. 714-482-5916. 4DAN785 400-7L-070805/176871

1998 LEXUS ES, töï ñoäng, 4 cöûa

maøu traéng 2 maøu radio cassette, A/C, CD, trong ngoaøi coøn môùi chaïy toát, sunroof, gheá da nieàng ñuù c 62,000 miles, caà n baù n $8500. L/L coâ Phöôïng 714-8179690 or 234-5910, vin #U663450 400-3L-071105/177162

1997 JEEP CHEROKEE, CD,

cassette, alarm, 4 cöûa, maøu xaùm ñaäm, xe trong vaø ngoaøi ñeàu môùi, maùy raát toát, 129K miles, $3500. 714-902-4509 (lic#3VBK084) 400-3L-071105/177186

400-7L-070705/176691

400-7L-070705/176706

2000 LEXUS R300. Silver, 64

ngaøn miles. Giaù $18,200. Nhö xe môùi. L/L 714-895-8816 hoaëc 714-728-3359, #5CKB720 400-7L-070705/176687

2000 TOYOTA Echo, töï ñoäng, 4

cöûa, green, 78K, CD, AC, cassette, look like new, good condition. $6900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down 400-7L-070805/176881

2000 TOYOTA Camry Solara, 2

cöûa, V6. Fully loaded, sunroof, CD, alloy wheels, power seat, thaéng ABS, rear spoiler, goïn ñeïp, maøu silver, 1 chuû, 101K miles, xem thích ngay. No accident, $7800, 714-839-5620, #4KAW291 400-5L-070805/176918

2000 TOYOTA Camry LE full

power AC cassette CD chöa bò ñuïng, chöa sôn laïi, tình traïng raá t toá t , baù n $7,100, license A55414. L/L 714-315-9560 400-7L-071105/177123

2000 TOYOTA Camry LE, full

power CD - AC, perfect condition, 48K, no accident, 1 owner, LP 4MFP741 $8,200, dö duøng. David 714-705-3477 400-4L-071105/177158

2000 TOYOTA Avalon XL V6, full

power, töï ñoäng, chæ coù 65,000 miles, CD, cassette, power seat, nieàng nhoâm, 01 ñôøi chuû, baûo ñaûm no accident, xe trong ngoaøi hoaøn haûo. Giaù $12,300. LP#SHU847. LL: 714-234-9970, 714-588-1708 400-10L-071105/177189

2000 TOYOTA RAV 4 maøu traéng

môùi coù 57 ngaøn miles freeway vôùi giaù reû, vì caàn tieàn veà VN cöôùi vôï sinh soáng. Laøm ôn goïi 714-360-2898 (#4NEC785) 400-3L-071105/177164

1999 HONDA Odyssee EX, fully

loaded, auto P/seat, 1 owner, giöõ kyõ in garage, 34K miles, $12,900, 2 cöûa hoâng baám töï ñoäng, CD cassette (#4CT273). 714-924-0907

power, sunroof, gheá da, 1 chuû CD changer, 49K miles, like new, $8900. 714-362-7193

1997 FORD F450 Tow Truck,

Flat bed, soá tay. Full power, one owner, good condition, $14,800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-5L-070805/176978

1997 TOYOTA Camry LE fully

load, maøu traéng, sôn nguyeân thuûy, khoâng bò accident, xe ñeïp, maùy toát, chuû giöõ kyõ, giaù $5,400/ OBO, license 5GYD259. Ñ.T 714443-1293 400-7L-070805/177000

1997 TOYOTA Corolla automatic 58,000 miles, stereo AC $4,490, moät ñôøi chuû, nöõ, giöõ gìn caån thaän, kyõ löôõng. 714-317-0525 (license No. 3WAP085)

400-3L-070705/176627

1996 Carravan maùy hoäp soá môùi,

chaïy freeway eâm doït, khoâng accident, thueá löu haønh coøn #3GHL579, $2,750. 714-6572796 400-7L-070805/176946

1996 Dö duøng caàn baùn C280

MERCEDES maøu burgandy 79,000 miles, giaù $9,900/ OBO. L/L 714-360-7827 #3SEY133 400-7L-070705/176697

1996 CADILLAC Northstar, SLS,

400-7L-070805/176905

1999 SATURN 3 cöûa, full power,

gheá da, AC, CD, green caàn baùn gaáp giaù $4,900 vì mua xe môùi. L/L Phuoc 626-271-0462 hay Toy 626-715-3542, Lic. #5BGZ588 400-8L-070505/176266

1999 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa

töï ñoäng, maøu traéng. Fully loaded, A/C thaéng ABS. Power seat factory CD tape radio. No accident maùy hoäp soá good. L/P #4AF454, $7100. L/L: 714-321-9543 400-7L-070805/176870

1999 TOYOTA Corolla CE, töï

ñoäng, 4 cöûa maøu green, radio cassette, A/C, CD trong ngoaøi coø n môù i . Full power 44,000 miles, caàn baùn $6300. L/L: 714260-7896, lic #4GRW229

ñoäng. Full power, gold, xe ñeïp, chaïy good. Full options $13,499. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down 400-9L-070505/176268

1994 ACURA Integra, töï ñoäng,

2 door. Sport fully load A/C, thaéng ABS, sunroof, CD player, 4 voû môùi maùy hoäp soá good trong ngoaø i saï c h ñeï p $5200. L/P #3EDP493. L/L: 714-321-9543 400-7L-070805/176862

1994 Acura Legend GS Sedan $6,195; 113K miles, soá töï ñoäng, neäm da, moonroof; cöûa kính, gheá, maùy laïnh töï ñoäng, tình traïng raát toát, baseline buggies 909-425-3656, xin lieân laïc vôùi Quoác Nguyeãn 714-235-5868. VIN #JH4KA768XRCO16938

1996 CAMRY LE, töï ñoäng, chuû

ñi kyõ chaïy toát, A/C, cassette, voû toát, 115K miles. No accident. Moïi thöù toát, full power, $4500. 714-623-6866, #4PVF194 400-7L-070605/176482

1996 HONDA Civic, 4 cöûa, LX, maøu ñoû, chaïy raát toát, giaù $2700. Xin lieân laïc Linh 714-588-5045, #4EKT675

400-4L-070805/176853

1996 HONDA Accord LX soá tay

4 cöûa traéng, new clutch, new brake, new sticker AC radio/ CD xe ñoä hôïp treû, giaù 3450. Cell 714-785-0380 home 714-4360820 (Lic #3TCM385) 400-5L-070705/176594

1996 LEXUS SC 400 full power

sunroof, gheá da 2 cöûa maøu traéng, A/C CD 6 ñóa, xe raát ñeïp, baùn $6,900 #051539. L/L 714-3760580 400-7L-070605/176448

3PHB009 moät ñôøi chuû chaïy toát giaù $2600. Cal 714-437-1255

400-7L-070705/176704

truck, green, good condition, camper, $4300. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance 400-5L-070705/176596

1995 BMW 325I 4 cöûa maøu

traéng, sunroof, gheá da, full power A/C C/D xe raát ñeïp, chuû giöõ kyõ baùn $5,900 #5FCS039. L/L Mai 714-376-0580 400-5L-070805/176939

1995 Acura Interga GSR Vitec

400-7L-070605/176387

1988 MERCEDES Benz 300E. 4 cöûa, maøu ñoû ñaäm. Good condition. A/C. Dö duøng caàn baùn $2500. Call Thuy 714-588-5762 cell, #2MBN530

400-14L-062205/174386

1988 TOYOTA Camry caàn baùn gaáp. Maùy eâm & doït. Vöøa thay bình môùi & renew sticker. Xe saïch ñeïp moät ñôøi chuû maùy töï ñoäng boán cöûa. L/L: 714-2004261, license 5FDB596

400-7L-070805/177002

1986 TOYOTA Camry LX dö duøng

caàn baùn 148,175 miles, run good $1200, beân trong coøn ñeïp, Lic. #1RKZ407. Hoøa 714-657-2776

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 251-8471

400-36L-061402/025894

400-916L-080503/078934

1994 DODGE Caraven 7 choã ngoài, 4 voû Michelin môùi tinh, saïch seõ, maùy laïnh, run good. Giaù $1700. L/P 3HHD376. Goïi Jimmy 714-878-6720

400-3L-071105/177160

1993 MITSUBISHI. Mini van A/ C, cassette, new timing belt, water pump, 4 cöûa, 1 owner, maøu boïc ñoâ, maùy eâm vaø maïnh, 124K mile, $2500. 714-902-4509 (lic#3FAH134)

1993

400-7L-053105/170866

Benz 300E. Plate: 4UKE388, 4 doors, 139,000 miles, good looking. New tires. Giaù $4,000. 9381 Carnation Dr., Westminster, CA 92683. L/L home: 714-894-4018, cell: 714588-4520.

400-7L-070805/176880

1993 LEXUS ES300, V6, sunroof, gheá da toát. 1 chuû ñi kyõ 88K miles. CD changer, voû toát. No accident, thaéng ABS, alarm, AC, xem thích ngay $5250. 714776-7549, #2ZBH053

1992

400-7L-071105/177112

Baù n xe Acura Vigor 140,000 miles töï ñoäng, sunroof, power window, power seat A/C, good condition giaù $3,000. Call Hoa 714-623-6367, Lic. #2ZQH253

400-7L-071105/177211

1992 HONDA Accord EX 4 cöûa,

400-7L-070705/176598

chaïy toát, môùi ñoùng thueá löu haønh $3,999 Lic. #5FDC184. L/L 714552-7667

400-7L-070805/176980

1992 LEXUS SC400, maøu ñen,

200K miles, chaïy toát, voû môùi, lic #3LDX238. Baùn $4500. L/L: 714-878-8238 400-7L-070605/176453

1992 TOYOTA Camry, V6. Maøu ñoû, xe dö duøng baùn $2200. Lic #4TOT902. Tel 714-657-5691 goïi Truùc

400-7L-070105/175957

1991 HONDA Accord 4 cöûa full

power AC CD changer alloy rim maùy TRANS rebuild orginal paint maøu naâu, chuû xe laø thôï maùy $2800. Goïi Son 714-588-2535, 2V WK837 400-7L-061605/173575

1991 LEXUS LS400, white, 4drs,

AT, AC radio, CD player full power 135K, chaïy toát trong ngoaøi coøn raát ñeïp, dö duøng caàn baùn giaù $3,800. Xin L/L 714-9027745, lic #4WAA715. 400-7L-070605/176370

1991 TOYOTA Previa van, ñoû,

133K, running good smoke checked timing chain air conditioning radio cassette raát saïch môùi $3250. 714-558-2518, 714899-1206. Goldenwest/ Westminster, lic #2UIY662 400-5L-071105/177169

1991 TOYOTA Previa 190K maøu xanh nhaït A/C power sunroof, chaïy raát toát khoâng accident, dö duøng caàn baùn $2,250. LL Thaønh 714-260-3442 (#lic 4SRE486)

400-5L-071105/177141

400-14L-070705/176579

1990 HONDA Acc LX coupe ,

NGÖÔØI VIEÄT

#3JCV245, giaù $450. 90 xe Truck pickup, giaù $350. L/ L 714-889-9920

Full power 2 cöûa, type II, AC, cassette, good condition $4900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

1990 Xe BMW 32SI baùnh xe

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

400-3L-070805/177009

1994 ACURA Legend, töï ñoäng.

soá tay 5 soá maøu xanh, sunroof, nieàn ñuùc radio cassette A/C CD ñaét tieàn 65,000 miles, 1 chuû caàn baùn $6,300. L/L 714-422-9770 VIN #S007914

1995 ACURA Integra. Hai cöûa, ñen, 5 Speed, GSR, V-tech 15K. Maùy raát toát, cöûa töï ñoäng, sunroof, alarm, coù veát ñuïng nhoû caàn touch up. Giaù $6000. L/L Kevin 714530-4671. Email: Kevinninh@socal.rr.com, VIN#04313

miles, löu haønh 2006. Dö xe caàn baùn $1250. Xin lieân laïc sau 4 giôø chieàu. Phone 714-539-0246 or 714-300-8489 (3GHH612)

400-7L-070705/176700

1992 LEXUS SC 300, 2 cöûa,

1996 TOYOTA Tacoma, soá tay,

ñoäng, silver. Full power, alloy wheels, CD, cassette, good condition $8700. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance

1995 MERCEDES S500, töï

400-7L-070805/176882

4 maù y , full power, sunroof, 58,000 miles, $8200. Excellent condition. L/L 714-856-3079, 714-588-6722 lic 4DNN683

1999 HONDA Accord EX, V6, töï

1 ñôøi chuû, dö duøng caàn baùn $4,800 maøu traéng 88,000M, trong ngoaøi ñeïp, no accident # 3LKY644. Phone 714-391-1721

full power AC - CD, soá tay tình traïng toát, ñi xa caàn baùn $1950. L/L 714-468-7684 or 714-6752040, Lic. # 3CDG824

1996 PLYM Mini van soá

400-7L-070705/176709

1988 xe Acura töï ñoäng, 4 cöûa

töï ñoäng. Full power. Full option, gold, AC, cassette, xe ñeïp chaïy good. $4400. L/L: 714-5396900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card or finance

400-7L-070605/176466

1999 HONDA Accord EX, 4 cöûa,

400-3L-071105/177204

400-7L-070705/176699

power, 4 cöûa. AC, cassette, xe ñeïp chaïy good $2950. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

400-7L-070605/176317

1989 TOYOTA Cressida, 117

xanh ñen, 58 ngaøn miles, gheá töï ñoäng, sunroof, full power, AC/ radio cassette, xe môùi ñeïp hoaøn haûo caàn baùn $6700. L/L: 8565857, vin #2HZC288

400-7L-070705/176707

1998 FORD Taurus, töï ñoäng. Full

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

1995 HONDA Odyssey van maøu

1995 HONDA Accord Ex 2 cöûa

1997 Lexus ES300, auto, full

400-7L-070805/176847

400-7L-061605/173578

power, AC, CD, alarm, 4 voû môùi, xe chaïy toát coøn môùi trong ngoaøi, gheá da. No accident, 107 miles. Moïi thöù hoaøn haûo $6300. 714757-5756, #5AVS676

4 doors, full power, good condition saïch, ñeïp, one owner, 69K miles $8,900/OBO. L/L 949-3312412, Lic. #4NDN336

ñoäng. Full power, gold. Full option CD, CD, AC, cassette, look like new, good condition $16,900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale. 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

RAO RAO VAË VAËTT

môùi, chaïy toát, khoâng chaûy nhôùt, giaù baùn $1,900, baûng soá 4Y4F426. Lieân laïc 714-323-3002 400-3L-071105/177167

caàn baùn, 150K mph, Engine run good, A/C good, ask, $850.. 714317-2357 (lic# 3XPW540) 400-7L-071005/177052

1990 TOYOTA Cressida, auto, 4

doors, sedan, leather seat, 128,000 miles. Auto, power everything dö duøng caàn baùn giaù $2000. L/L: 714-357-1814, #2SN772

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd., goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 LEXUS RX300, SUV, auto full power, full loaded, low mile, coù CD changer, AC, leather seat, moonroof, Roof Rack, rear spoiler, xe raát ñeïp. Sale $ 22,200 ° 2001 LEXUS ES300, auto full power, low miles, gheá da, full loaded CD. changer, moonroof, alloy wheels. Sale $14,990. ° 2002 Toyota Avalon. Auto. Full power, coù CD, sunroof, chrome wheel boùng raát ñeïp, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho family sale reû $13.700 ° 2002 Acura RL3.5, coù navigation systems, auto fully loaded, low miles, CD changer, bose sound systems, gheá da, sunroof, ABS, alloy wheels, power seats, memory seats, sale reû $19,600 ° 2001 Toyota Sienna XLE, coù cöûa baám ñieän, 2 maùy laïnh, JBL sound system, CD, coù video system cuûa Toyota. Alloy wheel, roof rack sale reû $13,400 ° 2002 Acura CL coupe, auto, fully loaded, gheá da, sunroof, neïp goã raá t ñeï p , low miles, CD changer, Alloy wheel, power seats, Bose sound systems, sale reõ: $15,500 ° 2001 Mercedes ML320 SUV, low miles, Auto, gheá da, moonroof. Alloy wheels, xe ñeïp sale reû $19,990. ° 2001 Lexus LS430 auto fully loaded chrome wheels, moonroof, wood trim, tay laùi goã, gheá da, CD changer, Premium sound, maøu Silver xe raát ñeïp, Sale $28,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, auto full power, AC, CD, cassette, low miles only 27K miles, 2 cöûa hoâng baám ñieän, alloy wheels, xe raát ñeïp, sale reû $18,900. ° 2001 Mercedes C-240, auto V6, low miles, only 37K miles, 4 cöûa, fully loaded, gheá da, sunroof, power seat, alloy wheels, xe ñeïp nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû vaø gia ñình, sale reõ: $20,890 ° 2002 Honda Accord EX, V6, auto gheá da, sunroof, alloy wheels, fully loaded, power seats, thích hôïp cho giôùi treû vaø family sale reû $14,600 ° 2000 Lexus RX300, auto, fully loaded, low miles, 79K miles, CD changer, gheá da, sunroof, alloy wheels, maøu silver, power seats roof rack sale $16,950. ° 2002 Toyota Camry LE, low miles, auto, full power, maøu silver, raát ñeïp trong ngoaøi, coù cassete, CD thích hôïp cho family sale reû $12,400. ° 2000 Toyota 4 Runner. Auto. Full power, maøu silver, CD roof rack. Alloy wheels, running board, cassette, CD, xe raát ñeïp. Sale $10,890 ° 1998 Honda Accord. Auto only 70K/miles. Full power, xe maøu traéng raát ñeïp, power window, power door lock. Thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh sale $8,490 ° 2000 Toyota Celica G.T full power, sunroof, alloy wheels, rear spoiler 5 speed xe ñeïp, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh. Sale reû $9,800. ° 2001 Corolla Type ‘S” auto full power, AC, cassette, power window, power lock, alloy wheels, xe ñeïp, thích hôïp cho hoïc sinh vaø giôùi treû. Sale: $8,490 ° 2000 Toyota Camry LE, Auto, full power, low miles, only 62K/ miles, coù CD, cassette, xe thích hôïp cho hoïc sinh vaø gia ñình, sale: $8,790. ° 2000 Ford Econoline cargo, xe thuøng daøi. Auto, V6 only 81K/ miles, xe good for Delivery, xaây döïng, shop may hoaëc chôï trôøi, sale ° 2001 Toyota Solara SE, auto 2 cöûa full power, maøu silver raát ñeïp, coù CD, alloy wheels, maùy laïnh JBL sound system sale reõ cho giôùi treû vaø hoïc sinh, sale reõ: $9,700.

° 2000 Acura 3.2TL, auto, full power, gheá da, CD changer, full loaded, sunroof, alloy wheel, xe ñeïp, sale reû $12,500 ° 2004 Toyota Celica, auto, low miles, only 23K mile. Full power, coù CD sunroof, alloy wheels, rear spoiler, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh, Sale reû $14,900 ° 1999 Honda Civic. Auto, 4 cöûa coù maùy laïnh CD, 88K miles, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû vaø hoïc sinh sale reû $6,990 Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-7L-061503/071426

BIG SALE Xe Toát, Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Tel: 714-251-9434 or 714899-5555 ° 97 Lexus SC300 coupe, 2 doors, auto, AM/FM stereo cassette CD player, leather, moonroof, alloy wheels, spoiler, full power original tuyeät ñeïp $8800 ° 98 Toyota Avalon XL, V6, auto, 4 doors, AM/FM stereo cassette, CD player, alloy wheel, moo-roof, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp giaù reû $6800 ° 2000 Toyota Camry LE, auto, 4 doors, AM/FM stereo cassette, CD player, moo-roof, alloy wheel, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp $7800 ° 2002 Toyota Corolla LE, auto, 4 doors, AM/FM stereo cassette CD player moon-roof, alloy wheels, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp $8800 Truck & Van ° 98 Toyota T.100 SR5, V.6, Pickup Truck Extra Cab, auto, power window, alloy wheels, camper shell, xe ñeïp hoaøn haûo, Giaù $8,800 ° 2000 Dodge Caravan SE, van, auto, AM/FM stereo, cassette, CD player, alloy wheels, spoiler full power $6800 ° 2001 Toyota Sienna XLE, V6, auto, van, AM/FM stereo, cassette, CD player, moon-roof, alloy wheels, full power giaù reû $9900 ° 2004 Sienna XLE Van, limnited, 5 doors, 7 passengers, moon roof, gheá da, Am/Fm, stereo cassette CD player, maøu silver Sand, tuyeät ñeïp $23,800. ° 2005 Toyota Tundra P/U Truck, double Cap, Limited, LCD, 4 doors, moonroof, Am/Fm stereo, cassette CD player, gheá da, Mc wheel, maøu traéng tuyeät ñeïp, $26,800. 400-28L-072203/076874

2000 CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/ L 714-899-3363, or 714-724-4094. 400-36L-103003/091107

400-7L-122603/098097

O.C AUTOHAUS (GARDEN GROVE IMPORTS) 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www.ocautohaus.com ° 1996 Lexus LX450, 2-tone paint, chromes. Fully loaded. Sale $13,495 (3149) ° 2002 Lexus GS300, fully loaded, sale $20,995 (3151) ° 1999 Lexus LX470, the ultimate SUV, chromes, Sale $25,495 (3173) ° 2001 Lexus IS300, 19-in chromes, many options, sale $15,995 (3170) ° 2001 Lexus GS430, 1-owner, sale $20,295 (3153) ° 2002 Lexus RX300. Navigation, 1-owner. Sale $23,995 (3032) ° 1996 Lexus LX450, 2-tone paint, chromes, fully loaded, sale $13,495 (3149) ° 2004 Lexus RX330, showroom, factory warranty. Sale $32,795 (3160) ° 2002 Mercedes S55 AMG, 20,000 miles, AMG pakage, sale $64,995 (3149) ° 2003 Mercedes E500, 100,000 miles, Mercedes StarMark Warranty, Sale $41,995. (3172) ° 1998 Mercedes S420, 1owner, chromes, showroom, sale $16,795 (3046) ° 2002 Mercedes ML320, 32,000 miles, many options, Sales $25,995 (3139) ° 2001 BMW 740IL, navigation system, many options, Sales $26,495 (3025) ° 2002 BMW 330CI, full power, many options, sale $21,495 (3157) ° 2002 BMW 325CI Convertible, many options. Showroom condition. Sale $26,995 (3168) ° 2002 BMW 540I, sports package, navigation, Sale $29,295 (3018) ° 2000 Honda Accord, top shape, clean, California car, Sale $10,995 (3163) ° 2003 Honda Odyssey EX, leather, CD, many options. Sale $19,795 (3162) ° 2002 Toyota Camry LE, showroom, 1-owner, sale $11,495 (3009) ° 2000 Toyota 4 Runner Limited. Top-of the line model. Sale $14,495 (3167) ° 2001 Toyota Sienna XLE, fully loaded, leather, moonroof. Sale $15,495 (3175) Vaø haøng traêm xe khaùc. Ñuû hieäu. Ñuû maøu. Vui loøng goïi: Chris Thai (Office Manager) or Danny Nguyen (Fleet Manager): 714-534-1426 Ads expired 07-11-2005


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 400-45L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.74Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Lexus GS300, Gold color, auto, A/C, leather, alloy wheels, full power, CD, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, xe môùi veà, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, öu tieân cho ngöôøi ñeán tröôùc. Giaù sale $16,500 (Stk#0371) nhaän traû goùp/khoâng caàn down. /$292 moät thaùng OAC. (Ask Richard for Special) ° 2000 Honda Accord Coupe EX. Black color, A/C, airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $9500 (Stk #A154) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $172 moä t thaùng. OAC ° 2001 Honda Civic EX, Silver Color, 5 speed, A/C, Airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $9,500 (Stk#0370) nhaän traû goùp / khoâng caàn down. /$172. moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Civic LX, White color, auto, A/C, Airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, giaù on sale $7,900 (Stk#0370) nhaän traû goùp / khoâng caàn down. /$145. moät thaùng. OAC ° 2002 Honda Odyssey EX, silver color, xe môùi veà. Auto, A/C, power sliding doors, CD player, dual airbag, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $12,900. Stk #0195) nhaän traû goùp khoâng caàn down $231 moät thaùng. OAC ° 2003 Honda Odyssey EX, blue color, xe môùi veà. Auto, A/C, power sliding door, CD player, DVD player, due airbag, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale $18,500. (Stk #0368). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $328 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey EX, gold color, xe môùi veà, auto, A/C, power sliding doors, CD player, dual airbag, xe nhìn veà tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi giaù on sale $12,900 (Stk #0221) nhaän traû goùp khoâng caàn down $231 moät thaùng. OAC ° 1998 Honda CR-V, EX 4x4. Black color, auto, A/C. Cd player, full power saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi giôùi vaø gia ñình. Giaù on sale $8500 (Stk #1681) nhaän traû goùp khoâng caàn down $153 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota 4 Runner 4x4, green color, auto, A/C, full power, CD player, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình giaù on sale $10,400 (Stk #0362). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $187 moät thaùng. OAC ° 1996 Toyota 4 Runner SR5, silver color. Auto, A/C, full power, CD player, leather, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình giaù on sale $7900. (Stk #0367). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $415 moät thaùng. OAC. (Ask Richard for Special) ° 1999 Acura 3.2TL, white color, auto, A/C, full power, CD. Leather, sunroof. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $9500 (Stk #0257). Nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $172 moä t thaùng. OAC ° 2001 Acura 3.2CL, coupe, green color, auto. A/C. Full power, CD. Leather, sunroof. Alloy wheels, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi giaù on sale $11,500. (Stk #0299) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura MDX, SUV, gold color, auto, A/C leather, sunroof, alloy wheels, saï c h seõ trong ngoaøi, roof rack, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi, xe môùi veà trong tuaàn giaù on sale $17,500 (Stk# 0326) nhaän traû goùp khoââng caàn down $310/moät thaùng. OAC ° 2000 Mercedes ML320, silver color. Auto, A/C, airbag, CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi vaøo muøa heø. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi xe môùi veà giaù on sale $18,500 (Stk #0349). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $329 moät thaùng. OAC ° 2000 Mercedes ML320, white color. Auto, A/C, airbag CD player, full power, thích hôïp cho giôùi treû vaø moïi löùa tuoåi vaøo muøa heø. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, xe môùi veà giaù on sale $16,500 (Stk #0366). Nhaän traû

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

goùp khoâng caàn down $294 moät thaùng. OAC. (Ask Richard for Special) ° 1999 Toyota Sienna LE, grey color, auto, A/C, full power, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaøo muøa heø, giaù on sale $10,200 (stk 0271) Nhaän traû goùp khoâng caàn down $184 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander, gold color. Auto, A/C, full power, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaøo muøa heø, giaù on sale $14,500 (Stk #0331) nhaän traû goùp khoâng caàn down $259 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Camry, white color, auto, A/C, full power, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình, giaù on sale $8,500 (Stk #0246) nhaän traû goùp khoâng caàn down $154 moät thaùng. OAC ° 1998 Toyota Camry LE, white color, auto, A/C leather, full power, CD player, xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình giaù on sale $5,500 (Stk #0239) nhaän traû goùp khoâng caàn down $102 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota 4 Runner. Black color, auto, A.C, xe môùi veà trong tuaàn saïch seõ trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaø giôùi treû, giaù ñaëc bieät on sale $12,500 (Stk #0361). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $224 moät thaùng. OAC ° 2000 Lexus ES300, black color, leather, auto A/C, CD alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, giaù on sale $14,500 (stk 0315) Nhaän traû goùp khoâng caàn down $259 moät thaùng. OAC ° 1999 Lexus ES300, Silver color, leather, auto, A/C, CD , Alloy wheels, saïch seõ trong ngoaøi, thích hôp cho moïi löùa tuoåi,giaù on sale $12,500 (Stk #A166). Nhaän traû goùp/ khoâng caàn down, $223 moät thaùng. OAC ° 1996 Lexus LS400, black color, leather, auto, A/C, CD, alloy wheels saïch seõ trong ngoaøi thích hôïp cho moïi löùa tuoåi, xe môùi veà trong tuaàn, giaù on sale $6,300 (Stk #0338) nhaän traû goùp, khoâng caàn down $116 moät thaùng. OAC. (Ask Richard for Special) ° 2001 Lexus RX300, silver color, A/C, CD, leather, sunroof. Alloy wheels, roof rack. Xe nhìn tuyeät ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho gia ñình vaøo dòp muøa heø, xe môùi veà giaù ñaëc bieät $19,500. (Stk #0283) nhaän traû goùp khoâng caàn down $346 moät thaùng. OAC ° 2001 Toyota Rav-4, silver color, 31K, auto, full power, leather, trong ngoaøi saïch seõ, thích hôïp cho gia ñình vaø moïi löùa tuoåi, giaù on sale trong tuaàn $13,500 (Stk #0344). Nhaän traû goùp khoâng caàn down $240 moät thaùng. OAC Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 7/08/05ñeán ngaøy 7/15/05... Alpha’s Auto Sale Kính Môøi

400-7L-020405/154326

NEWLAND AUTO BANK 8611 Garden Grove Blvd Garden Grove, CA 92844 Goùc Newland 714-534-8494 Chuùng toâi nhaän traû goùp, coùù chöông trình cho Bad Credit or Bankruptcy 1st time buyer. Ñaëc bieät cho quyù khaùch, khoâng coù Credit, Mua xe laàn ñaàu, hoaëc hoïc sinh vôùi phaân lôøi thaáp nhaát. ° 01 Honda Civic maøu silver soá töï ñoäng, CD, full power. Low miles, saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho giôùi treû on sale $8200 ° 00 Toyota Avalon XL maøu ñen, soá töï ñoäng full power, CD, cassette, AM/FM gheá da, saïch seõ trong ngoaøi 1 ñôøi chuû, thích hôïp cho gia ñình on sale $12,200 ° 00 Toyota Sienna maøu traéng, soá töï ñoäng, CD AM/FM. Low miles, 72Kq hai maùy laïnh. Thích hôïp cho gia ñình. On sale $10,500 ° 99 Toyota Corolla LE, maøu traéng, soá töï ñoäng, full power, coù AM, FM, CD saïch seõ trong ngoaøi 1 chuû thích hôïp cho hoïc sinh. On sale $6200 ° 99 Toyota 4 Runner soá töï ñoäng, full power, coù CD, A.M/ F.M, cassette roorack, running board. Low miles xe saïch seõ trong ngoaøi on sale $10,900 ° 03 Honda Civic maøu beige soá töï ñoäng, full powers coù CD, cassette 1 ñôøi chuû. Low miles 38K, saïch seõ trong ngoaøi on sale $12,500 ° 02 Toyota Camry LE, maøu silver soá töï ñoäng, full power, low miles, coù CD, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho gia ñình on sale $11,500 ° 02 Ford Windstar maøu traéng, soá töï ñoäng, coù CD casstte, F.M/ A.M, full power, hai maùy laïnh 1 ñôøi chuû. Low miles 60K, saïch seõ trong ngoaøi. Thích hôïp cho nhöõng ai coù gia ñình on sale $8,500 ° 99 Toyota Camry XLE V6 soá töï ñoäng, maøu silver, gheá da, full power, 1 ñôøi chuû, CD, AM/FM, saïch seõ trong ngoaøi. On sales $8500. ° 01 Toyota Celica GT. maøu ñen, soá töï ñoäng, full power, CD, AM, FM saïch seõ trong ngoaøi thích hôï p cho hoï c sinh. On sale $12,800 °1999 Toyota Tacoma, maøu ñen, soá tay, 1 ñôøi chuû, CD, AM/ FM, cassette, xe raát toát. On sales $5,900. ° 04 Toyota Scion XB maøu ñoû soá töï ñoäng, full power CD, AM, FM saïch seõ trong ngoaøi 1 ñôøi chuû. Low miles. On sales $13,900 ° 00 Honda Acc ES, V6, maøu gold soá töï ñoäng gheá da sunroof, CD, AM, FM, saïch seõ trong ngoaøi $12,500 ° 01 Lexus ES300 maøu gold, soá töï ñoäng, full power, gheá da, sunroof. Low miles saïch seõ trong ngoaø i 1 ñôø i chuû . On sales $14,800 Newland Auto Bank Kính Môøi

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, JULY 12, 2005

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 2000 BMW 328ci, coup, auto, silver, good condition, All Power, leather, CD. Giaù $15,900 A&P Auto Sales Kính Môøi. 400-14L-070505/176197

Caàn baùn Toyota Camry 89 & 88. Xe gia ñình coøn ñang chaïy toát. $1300 - $700, xin goïi phone 468-9705, #2IDE015 & 2RCR577

500-90L-051605/168729

Gia ñình coù vieäc, caàn sang gaáp tieäm nail ôû Dallas Texas khaùch sang, khu giaàu coù nhaát ôû Dallas, coù 17 gheá Spa Pedicures, 8 thôï. Giaù $ 125,000. L/L: Tony 817829-2288 or Peter 214-315-9694

500-36L-051705/168936

500-27L-062105/174287

400-7L-070605/176325

500-28L-062105/174300

Tieäm toùc cô hoäi toát ôû Gilbert, Arizona, vuøng ñang phaùt trieån income cao con nhoû khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn gaáp $38K. 480-452-7187

400-7L-071105/177146

03 Toyota Camry LE, auto, gray, alloy wheels, pull power, xe trong ngoaøi ñeïp, 9K miles, nhö môùi, xem thích ngay. Giaù $12,500. Thöông löôï n g. L/L 714-6230707, or 714-476-5186 (Plate#5MOS723)

BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

500-14L-052005/169476

Caàn sang tieäm (SMOG TEST ONLY) khu Little Saøigoøn, ñòa ñieåm thuaän tieän lieân laïc 714264-5136

Tieäm Chiro Massage caàn baùn. Tieäm coù 9 phoøng 2 nhaø taém 2 phoøng khaùch. Income cao töø $5000 - $10,000/thaùng. Giaù $55,000.OBO. Goïi 714-926-7152 500-28L-062105/174364

500-14L-052405/169941

Nhaø haøng Phôû trong khu 99 market ôû Artesia (Cerritos) monthly Sales, $40K; muoán baùn $200K. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L David 714-791-3771, 714-791-3772

500-28L-062705/175211

Sang tieäm Hair & Nails Spa trong khu chôï Meã lôùn 6 spa, 6 baøn nail, 2 baøn toùc, 1 phoøng facial. Tieäm raát ñeïp, good location raát nhieàu khaùch walk-in, 5 thôï nail, 1 thôï toùc giaù $85,000. L/L Kathy 951-509-1738 sau 8pm 951371-7650 khoâng thaät loøng xin mieãn goïi caùm ôn

500-56L-060105/171156

Caàn sang tieäm Nails trong Mall, tieåu bang Missouri. Coù phoøng Wax. City naøy coù moät Mall. Gaàn chôï. Baèng Cali ñoåi ngang. Xin goïi 573634-7007 W, 678-557-6534 cell 500-56L-060505/171720

Tieäm Nail caàn baùn NM trong khu shopping lôùn. Tieàn rent reû hai spa. 6 baøn nails. Khoâng ngöôøi troâng nom neáu thaät loøng L/L: 505-884-8708, cell: 505-3632003, 505-440-4743

Phong Thuûy ñem laïi thuaän lôïi may maén cho nhaø cöûa & nôi laøm aên buoân baùn. Caàn baùn nhaø, cöûa tieäm vì eá aåm khoù baùn, baùn chaäm hay gaëp naêm xui vaän ruûi. L/L: 714-554-4056. Nhaän coi höôùng mua nhaø hoaëc môû cöûa tieäm

500-28L-062205/174501

Vì lyù do gia ñình, sang tieäm Nails Spa vuøng Encino (5 gheá da + 5 baøn nails), giaù $60,000. Lieân laïc 818-783-7011, 818-992-6488 500-7L-062205/174522

Tröông Trung Tín 714-713-4834 Realtor New Listing ª Furniture Store, Upland $179,000. Gross income treân $100,000/Mo. ª Chinese Restaurant, $59,000. Gross income treân $20,000/Mo ª Shipping & Western Union $29,000. Gross income treân $3000/mo. ª 12 Units Apartment, El Monte $1.2Mil. Gross rent $7800/Mo 500-36L-062205/174537

500-28L-062805/175275

Tieäm Nails Carson City, Nevada keá chôï Albertson giaù nails $28/ $18. Tieäm 6 baøn , 3 gheá spa. Giaù $55,000. L/L Dieäp: 775-885-7733

500-36L-062205/174545

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm baùn myõ phaåm, daàu thôm ñuû loaïi, quaàn aùo thôøi trang, baùn theû ñieän thoaïi, cho thueâ vaø baùn D.V.D. Tieäm ñeïp vaø khang trang trong khu Boø Baûy Moùn AÙnh Hoàng. L/L Anh Hoaøng 714-5888207

500-28L-062805/175367

Tieäm Nails trong mall Spokane, Washington ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm giôø chuû caàn sang gaáp. Xin L/L Loäc ÑT: 509-467-8496, cell: 509-499-9917

500-14L-062805/175394

Move ñi tieåu bang khaùc, caàn baùn gaáp tieäm may vaø söûa ñoà coù cleaner, khaùch ngoaïi quoác, giaù raá t cao, rent chæ $960/ per month, baùn gaáp 45K. Neáu thaät loøng ñeå laïi taát caû ñoà trong tieäm, City Anaheim. L/L 714-906-4289

500-28L-062805/175432

Snack Bar in Westminster Golf Range for sale!! Selling coffee tea, smoothie, boba, ice cream, and sandwich, need to sell ASAP. Contact Chika 323-376-9221

Vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm video trong center lôùn ôû Long Beach. Tieäm coù license baùn cigarette vaø dòch vuï chuyeån tieàn Western Union + VN. Tieäm coøn roäng ñeå môû theâm DV khaùc, giaù thöông löôïng. L/L Sôn 310-951-7541

500-14L-062805/175457

400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-8L-080604/131002

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 99 Honda CRV, SUV, 4 cöûa, soá töï ñoäng. Full power, AC, cassCD, thích hôïp cho nöõ laùi $8200 ° 99 Honda Accord, LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng. Full power, maàu ñen, AC, cassette. Alloy wheel thích hôïp cho thanh nieân $6700 ° 99 Honda CRV, SUV, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, low mile $8400 ° 99 Honda Civic, LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, thích hôïp cho hoïc sinh $6500 ° 99 Toyota Camry, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, $6500 ° 99 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, AC, cass, CD. Alloy wheel, sunroof $6500 ° 97 Toyota Avalon, 4 cöûa, soá töï ñoäng. Full power AC, cass, CD, power gheá, 2 airbag, $5500 ° 99 Honda Accord EX, 2D SP, soá tay. Full power, CD, cass, AC, thích hôïp cho thanh nieân $7000 ° 96 Toyota Camry LE, 4 cöûa soá töï ñoäng. Full power AC, CD maøu traéng $3800 ° 93 Toyota Camry LE, 4 cöûa soá töï ñoäng. Full power AC, cass CD, maøu dark green $2800

400-36L-121304/147780

A&P AUTO SALE Mercedes°BMW°Toyota°Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793

° 2002 Lexus GS300, 4Dr, silver, 60K. All power, all leather, cass + CD giaù $21,800 ° 2002 Acura RL 3.5, 4Dr, auto, moonroof, silver, all power, all leather, cass + CD giaù $16,300 ° 2002 BMW 325i, 4DR, 42K, auto, moonroof, Book + key , Ex clean. Giaù $21,700 ° 2001 Mercedes E320, auto, black/Tan, 60K, full power, CD changer, moonroof. Giaù $20,800 ° 2002 Lexus IS300, Pearl white, Navigation, 4Dr, auto, All leather. Giaù $20,300 ° 2002 Mercedes C240, 4DR, all power, all leather, CD changer, 75K, moonroof. Giaù $18,500 ° 2001 Toyota Corolla type S, 4DR, auto, silver, full power, CD player. Giaù $7,300. ° 2000 Honda Civic EX, 2DR, auto, lowMi, CD, moonroof, full power, Giaù $8,800. ° 2002 Honda Accord LX, auto, 4DR, 4 cyl, good condition, CD, Full Power. Giaù $11,400. ° 2000 Toyota Camry CE, auto, 4Dr, 100K, silver, Full power, cass + CD. Giaù $7200 ° 2000 Honda Accord EX. V6, 2Dr. Moonroof, leather, CD giaù $8,800 ° 1999 Nissan Pathfinder LE, SUV, . Auto, good condition, all power, all leather, Moonroof, cass + CD giaù $8800 ° 2001 Mit Montero LS, SUV, V6, auto, full power, cass + CD, rack-board. Giaù $9,400 ° 2002 Toyota Sienna XLE, silver, 7 pass Dual A/C, All power, All leather, cass + CD. Giaù $14,700 ° 2002 Toyota RAV 4-L, good condition, moonroof rack, Board, Cass+CD. Giaù $14,850 ° 1999 Toyota Tacoma EX Cap, auto, AC. Giaù $8,500

500-30L-022705/156980

SANG TIEÄM CHUÏP HÌNH. Caàn sang tieäm chuïp hình 1 Hour ngay trung taâm ñöôøng Bolsa Ave gaàn Little Saigon, seõ training, tieäm ñoâng khaùch giaù $49,000. Lieân laïc 714-839-5316 500-28L-031805/159757

Caàn sang gaáp tieäm nail trong super Wal-mart Ohio khu myõ traéng giaù cao 18/30 vì thieáu ngöôøi troâng coi ai thaät loøng muoán sang xin goïi Trang. 740-374-5756 tieäm, 408-393-6779 cell 500-28L-032705/161030

LEASE NAIL Arizona coù lease cho tieäm Nail trong shopping center lôùn caàn sang. L/L: 480-459-0166. Tieäm nail AZ trong shopping center lôùn caàn sang. L/L: 714-244-7882

500-60L-061405/173195

Caàn sang tieäm nail vuøng Fresno, Clovis, beân caïnh Wall-mart, shopping center, 9 nails, 4 spa, 2 tanning chairs, 1 facial, 1 massage $75,000, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L 559-304-5112 500-30L-061405/173213

Caàn baùn reû tieäm taïp hoùa coù baùn sæ leû hoa luïa, khu chôï T & K ñöôøng Bolsa gaàn Phuùc Loäc Thoï, goïi tröôùc ñöôïc tröôùc. L/L: 714890-4886 cell 714-296-2852 500-28L-061405/173255

Baùn tieäm nail & spa, caùch Bolsa 1 giôø 15', thaønh phoá Thousand Oaks. Tieäm coù 8 gheá solace, 5 baøn nails, 2 phoøng facial & waxing, maùy giaët saáy, giaù caû thöông löôïng. Goïi 805499-8101, 818-518-5589 500-36L-061405/173317

500-30L-062405/174851

500-28L-041905/164504

Nhaø haøng ngay trung taâm Little Saigon raát ñoâng khaùch nhöng thieáu ngöôøi troâng coi. Coù beer/ wine/live entertainment licenses. Coù walk-in cooler/freezer. Lease coøn 8 naêm. L/L: 949-547-3101 500-14L-042705/165858

500-28L-061905/173948

Caàn sang tieäm Nails vuøng Scottdale, Arizona. Giaù cao khaùch sang, moïi chi tieát, xin lieân laïc Nga 480-998-4433 500-28L-061905/173953

Tieäm nail khang trang, giaù cao vì chuyeän gia ñình caàn sang gaáp F/S 27/17. M + P 40/50. Xin lieân laïc 402-330-4727 W or 402964-1208 H 500-28L-062005/174091

Tieäm Nail trong Mall ôû Kansas City, Missouri, caàn sang gaáp, xin lieân laïc anh Tuaán 408-207-3667 500-28L-062105/174194

Caàn sang tieäm Nails gaáp trong mall Topeka, Kansas. Tieäm saïch seõ khu Myõ Traéng. Income cao, xin lieân laïc Eric 785-272-0353, 785-554-4633 500-28L-062105/174205

500-90L-050205/166555

Muoán sang tieäm aên VN ôû ñaûo Kauai (tieåu bang Hawaii). Ñòa ñieåm toát, lôïi töùc cao, deã ñieàu haønh. Giaù $195,000, serious buyer only, please! 408-7172643, email: llql@cs.com

Caàn sang nail gaáp, ôû Jacksonville, FL. Tieäm khang trang, ñòa ñieåm toát. Income cao, rent reû. Khu Myõ Traéng. Gaàn bieån, xin lieân laïc anh Long cell: 904-5148551, home: 904-642-9580 or 714-263-5475

Space For Lease. Shopping Center vuøng Hawthorne goùc ñöôøng 118th & Inglewood Ave coøn 3 choã troáng, raát tieän ñeå môû moïi dòch vuï chi tieát xin goïi Don 310339-2030, Thu bus: 310-6448086, H: 310-263-1943 500-14L-062405/174944

Tieäm nail 11 baøn caàn sang, khu thò töù, caùch Little Saigon 5 phuùt, rent $1,200 moãi thaùng, baùn $59K, cô hoäi ngaøn vaøng, töï laøm chuû, voán ít. L/L 714-719-6532 500-36L-062405/174998 500-28L-062705/175121

Caàn sang tieäm nails gaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng St. Louis, MO., khu Myõ traéng, giaù cao, tip haäu, neáu thaät loøng xin goïi 314291-8190 (w), 314-608-3539 (c) 500-28L-062705/175188

RESTAURANT/ Club/ Sport Bar, building, equipment, sale Richmond, Virginia, very busy. www.uesrichmond.com, building 4,305sqf, land 20,908sqf. 40 car parking, price $649,500, Phoenix 804-672-8199. MLS #P454084 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-14L-070105/175854

Sang nhaø haø n g treâ n ñöôø n g Westminster gaàn Harbor 3,000sqf beân trong saùng suûa, kieáng chung quanh, ñang hoaït ñoäng, giaù caû thöông löôïng, rent 3,200/M. L/L cell 714-277-7445, home 590-2129 500-14L-070105/175890

Baùn 1 tieäm Nails & Toùc, tieàn rent reû. Khu Myõ Traéng. Lake Forest goïi Lee sau 9 giôø toái. 714839-3001, 714-654-2285 500-28L-070105/175915

Space for lease roä n g 950sf $1,500/thaùng, trung taâm Little Saigon, choã thaät ñeïp. L/L 714262-7914

500-14L-062905/175494

BAKERSFIELD Caàn sang tieäm nail vuøng Myõ traéng income cao, vì thieáu ngöôøi troâng coi, lieân laïc 661-472-2246, 661-703-9053

500-14L-062305/174765

500-28L-062405/174843

500-28L-063005/175808

MARKET Caàn sang Market khaùch Myõ Meã vuøng Long Beach. Rent reû. Hoaït ñoäng 17 naêm. Giaù caû coù theå thöông löôï n g. L/L: 562-5993257, 626-757-6433

500-36L-070105/175984

Caàn sang gaáp moät tieäm quaàn aùo vaø moät tieäm tuùi xaùch trong khu chôï Saøi Goøn. Lieân laïc Susan 626616-5783

Nails Spas & Facial trong Fashion Center Mall vuøng L.A, lôïi töùc toát, caàn sang vì lyù do söùc khoûe, giaù $155,000. Goïi Don 714-2319982

500-14L-063005/175804

Caàn sang tieäm Nail maët tieàn saùt bieån Hermosa. Khu Myõ Traéng sang. Ñoâng khaùch du lòch. Giaù cao. Good location. Ñang hoaït ñoäng toát. Coù Facial Room, Waxing Room. 6 Spa chair. Baùn $150K. L/L Dung 626-227-3360

500-28L-062905/175473

500-28L-062305/174726

Cô hoäi cho ai muoán mua tieäm Nails. Vì lyù do gia ñình caàn sang tieäm Nails trong Mall. Khu Myõ Traéng raát ñoâng khaùch. Income cao töø 45K - 48K/Month. Giaù baùn $190K. Moïi chi tieát L/L Thuûy. Cell 573-587-2674, Home sau 8:00PM giôø Cali 573-332-8448

500-20L-063005/175785

Tieäm Dry Cleaner caàn baùn giaù $145,000. Ñòa ñieåm toát. Tieäm coù ñaày ñuû maùy giaët uûi vaø daøn maùy uûi aùo sô mi. Lieân laïc Vinh 909-392-3816

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm vaøng trong khu Phöôùc Loäc Thoï, ñòa ñieåm toát, roäng raõi, coù choã cho thôï laøm. L/L 714-8926212, 310-213-5112 Caàn sang tieäm 98c vaø tieäm nail trong khu shopping center lôùn, thaønh phoá Santa Ana, raát toát cho gia ñình ñoâng ngöôøi, very good income. Gaëp Paul 714-720-5707

BEAUTY SUPPLY LA Caàn sang hoaëc hôïp taùc. Tieäm ñaõ coù 5 naêm. Raát toát cho GÑ töï laøm chuû. Income cao. Sang 29K + inventory. 714-423-0593

500-28L-063005/175745

500-28L-070105/175933

500-21L-062305/174693

CAÀN SANG NHAØ HAØNG. Vuøng Torrance, ñòa ñieåm raát toát, gaàn haõng Toyota Honda Nissan, lyù do khoâng ngöôøi troâng coi, giaù baùn $125K. L/L Anh Khöông, (khoâng thaät loøng xin mieãn goïi) 310-972-9350

500-14L-063005/175717

500-28L-062805/175355

500-56L-061005/172681

Caàn sang tieäm Nail ôû West Virginia ñòa ñieåm toát. Tieàn rent reû muoán bieát theâm chi tieát. L/L Ñaïo 304485-4612 W, 304-488-0770 C

Nails Fountain Valley nhaát ñoâng khaùch heïn caàn sang tieäm ba thôï F/T moät P/T boán gheá Elite Ultra saùu baøn nails moät phoøng facial, thaät loøng 714-244-0674 Caàn sang tieäm baùnh, ñòa ñieåm toát, ñang coù khaùch, seõ chæ ngheà taän tình, neáu caàn. L/L 714-3154841, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi caùm ôn

500-14L-062805/175444

500-29L-060905/172464

400-7L-020604/172849

500-14L-062905/175640

500-14L-062805/175320

500-14L-062805/175443

Sang hai tieäm Nail. Fountain Valley: $150,000. Rancho Santa Ana Margarita: $200,000. Shopping center Myõ Traéng raát lôùn. Good location ñoâng khaùch. L/L Vivian 714-230-9781, 714-230-9780

500-28L-020205/153910

500-16L-062905/175623

Nail baát ñoàng yù kieán, caàn sang gaáp vuøng Huntington Beach, 11 gheá, 10 baøn Nails, 3 phoøng facial, rent $3800, sang gaá p $98,000, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi L/L bus. 714-9680914, 714-657-4556

500-14L-063005/175706

Caàn sang tieäm nöôùc loïc parking roäng. Ñòa ñieåm toát coù lôïi töùc. Giaù caû thöông löôïng. Ñ/C: 1611 Durfee Ave, S.El Monte. L/L Anh An: 626-582-8934

500-DL-060805/172287

Sang tieäm söûa TV, VCR, DVD Repair shop. Khu chôï raát ñoâng khaùch tieäm coù treân 15 naêm, tieàn rent reû. L/L: 714-657-2727

Caàn sang tieäm nails SPA vuøng LA khu shopping myõ traéng, caàn good credit, rent reû. Chuû veà höu. Giaù $22,500. Khoâng thaät loøng xin mieãn. L/L: 714-514-3635, 714-657-5847

500-28L-062905/175621

Baát ñoàng yù kieán caàn sang gaáp tieäm Nails. Raát ñoâng khaùch. Rent $550/thaùng giaù $50,000 khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 505-4261111, cell: 505-718-8017

500-40L-062705/175259

CAÀN SANG TIEÄM. Tieäm nail trong khu thöông maïi gaàn Target, bank, restaurant and more, lease daøi haïn, taïi Pico Rivera. Lyù do ôû xa caàn sang gaáp. L/L Nga 562-695-1636 or 619-9717564

500-56L-052505/170237

500-30L-013105/172219

400-14L-050104/116127

500-28L-062705/175193

Caàn sang tieäm nail trong Mall vuøng Myõ traéng, tieåu bang Missouri. Tieäm ñoâng khaùch, income cao. Lieân laïc Tammy 636-2996084

Tieäm Nails vuøng Carson caùch Bolsa 25 phuùt, caàn baùn gaáp, tieäm coù 4 spa chair, 6 station, waxing giaù $45,000. Goïi Baûo 702413-5723, Quyeân 714-728-8003

CHINESE BUFFET FOR SALE 5800 FT2, 220 seats busy location. Monthly income 80K - 90K. Asking price $280K. Phone 714751-9888, 949-588-5888 (Ruit/ Kitty) (English)

500-28L-060605/171821

400-42L-060505/171808

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-20L-062105/174330

Sang tieäm aùo cöôùi ñöôøng Brookhurst treân laàu.. Xin lieân laïc Mary Huyeàn 714-636-5978.

500-14L-121904/148540

500-28L-062105/174234

Cô hoäi ngaøn vaøng 100% cashback loø baùnh mì Phaùp. Maùy moùc toái taân ñaày ñuû caùc loaïi baùnh Anh Phaùp YÙ. Môùi setup treân 400 ngaøn. Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Seõ chæ ngheà taän tình. Lieân laïc 714-468-9227 Caàn sang tieäm Nail trong Mall 9 baøn, 4 spa môùi. Trung taâm Houston, TX. Rent $4450. 713-4460061, 713-443-1673. Vaø moät tieäm ôû Hackettstown, New Jersey trong Wal-Mart

° 1993 BMW töï ñoäng, sunroof, gheá da only 98 ngaøn miles, 4XIA206 salvage title $2900 ° 1994 Toyota Corolla baù n $1900. 3KIP679. Xe ñeïp trong ngoaøi. L/L: 714-552-7848

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ

RAO RAO VAË VAËTT

500-28L-062905/175508

20 maãu ñaát baèng phaúng, ngaõ tö ñöôøng taïi Yoshuatree (San Bernadino County), ñaàu tö raát toát $80,000. L/L Henry Vo 714-7853122 (Cali home Realty)

500-14L-062905/175597

Ñi xa caàn sang gaáp tieäm söûa T.V vuøng Los Angeles, hoaït ñoäng hôn 14 naêm, net income 55,000/ naêm, giaù 10,000. L/L 909-3199912, W 323-261-0821

500-28L-062905/175614

PRICE TO SELL. Sang tieä m Beauty Supply vôùi giaù reû $70,000 coù 3 baøn nails cho möôùn, lôïi töùc cao. Goïi 714-9369269 cell Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-070305/175994

500-14L-070305/176042

Toùc Tieäm toùc caàn baùn gaáp trong khu chôï Ñaø Laït, tieäm ñoâng khaùch, tieäm sang troïng ñeïp. Xin lieân laïc Tony 714-468-3041 500-28L-070305/176049

Tieäm Nail ôû Arizona caàn sang gaáp, vuøng North Scottsdale khu sang troïng, khaùch Myõ traéng, tip cao, tieäm roäng vaø ñeïp. 602-7546835, 480-483-2998 500-28L-070305/176065

Caàn sang Tieäm Toùc & Nails vuøng West LA. Ñoâng khaùch walk-in, lease daøi haïn, Income cao, khu thò töù. Giaù $60K. LL: 310-9456732 500-28L-070305/176074

CAÀN SANG GAÁP TIEÄM NAIL Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm nail ôû TB Virginia (Madison Heights City) Tieäm naèm trong khu shopping Center (chôï Big Lot) Giaù $35,000. Lieân heä chò Thö. (W) 434-846-7200, (H) 434-8456148, (cell) 714-624-4899


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-070305/176085

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-070605/176334

Caàn sang quaùn nhaäu vuøng Garden Grove giaù $135,000 xin lieân laïc 714-260-4446

500-7L-070605/176356

Caàn sang tieäm Nail ôû tieåu bang North Carolina, khu Myõ Traéng, tieàn rent thaáp. Xin lieân laïc 336584-1060 Wk, 336-585-1777 hm 500-28L-070405/176113

Caàn sang tieäm nail trong Mall khu Myõ traéng, good income, thaønh phoá SPOKANE VALLEY, tieåu bang WASHINGTON STATE. L/L 509-879-7817

500-28L-070405/176116

Caàn sang tieäm nails trong Mall - income cao. L/L 616-446-3144 cell or 616-656-0565 home, ask Chris

500-14L-070405/176121

500-7L-070605/176363

SANG TIEÄM NAIL Tieäm naèm trong khu shopping raát busy, coù lady fitness Center, thu huùt nhieàu khaùch ñaøn baø. Tieäm môùi remodel 100%, tieàn rent thaáp, lease coøn daøi, khaùch coù saün 6 naêm, baûo ñaûm income cao. Vì lyù do move out state, caàn baùn vôùi gaùi raát thöông löôïng. LL Coâ Lynn 801-773-5900 (day), 801856-0946 (night)

500-7L-070605/176386

Baùn vöôøn caây 5 maãu taïi Miami (Florida) ñang troàng loaïi caây mieàn nhieät ñôùi: Maän, vaûi, nhaõn, coùc, oåi... Giaù $850,000. L/laïc Mrs.Thaùi 714-799-6957

500-7L-070605/176390

500-7L-070505/176126

Bakery & Food To Go Caàn sang, vì thieáu ngöôøi troâng nom, khu ñoâng ngöôøi raát nhieàu khaùch haøng, muoán sang hoûi Tel: 714-330-8337

Tieäm Nails, Facial, waxing, khaùch Myõ traéng, tip cao, caùch Bolsa 25', good locatiopn, rent $750, CAÀN BAÙN GAÁP. Tieäm coù 3 gheá spa, 3 baøn nails, 1 phoøng facial, giaù 42K. Phone 714-724-6776

Tieäm Nail vuøng Fullerton caàn sang tieäm gaàn tröôøng ñaïi hoïc, caùch Bolsa 20 phuùt. Sang giaù $40,000. Xin lieân laïc 714-9926270

500-7L-070505/176146

500-14L-070605/176393

Move xa caàn sang tieäm nails, City Yorba Linda, khaùch Myõ traéng, tip cao. L/L Kathy 714779-8445 W, 714-705-3563 cell

500-14L-070505/176175

Caàn sang gaáp tieäm 99 & Up. Giaù $49,900. 714-774-9770, 714-467-5938

500-7L-070505/176177

Office Space cho Share. Khu môùi xaây xong. Ñòa ñieåm raát toát. Trong khu Boø Baûy Moùn AÙnh Hoàng. Giaù reû. L/L Michael Long Vu 714651-5677

500-14L-070505/176204

Moving caàn sang tieäm ñöôøng Bolsa gaàn P.L.T. Rent reû. Baùn nhieàu maët haøng vaø laøm theâm nhieàu dòch vuï giaù thöông löôïng. L/L Phaùt 714-200-4552

500-14L-070505/176209

MEDICAL SPACE AVAILABLE (HAWTHORNE, CA) CLOSE TO CENTINELLA HOSPITAL... New Pratice or second location. A very successful medical pratice just moved from this location, most clients are walk in and will continue to use this location with a new pratice. Good exterior signage provide high visibility to community. Landlord will provide an allowance to upgrade current space. Landlord will provide reduced rent up front whille you build your practice. Very heavy traffic area. Also, room for a pharamcy to support a pratice. Call 310-491-5350 English, 310647-2993 Vietnamese

500-7L-070505/176223

Baùn gaáp tieäm nail vuøng Scottsdale sang troïng, caàn veà Vieät Nam gaáp, gia ñình coù ngöôøi beänh. Xin lieân laïc Khanh (c) 480332-9225 (w) 480-657-6571

500-7L-070505/176256

Caàn sang tieäm Nails vuøng Ahwatukee, Arizona, coù 3 gheá spas, phoøng waxing, tip cao. Xin L/L 480-329-0238, 480-7045666

NAILS Caàn baùn tieäm nail Long Island N.Y ñoâng khaùch $179,000. 631680-9207, 214-783-7070 500-7L-070705/176650

TIEÄM THUOÁC LAÙ VAØ GIFTSHOP: Chuû ñi xa muoán sang laïi tieäm khang trang, ñeïp, roäng 750SF, trong khu vöïc nhaø haøng raát ñoâng khaùch, trong tieäm coù theå môû theâm business khaùc (ñoåi tieàn, travel, cell phone, dry clean...) giaù $22,500. L/L: 714-746-6823 500-28L-070705/176674

Tieäm nail caàn sang trong shopping chôï State Brother vuøng Palm Spring, khaùch sang. Xin lieân laïc Xuaân 760-880-1501 500-14L-070705/176718

Caàn sang tieäm nails gaáp vì lyù do g.ñ, tieäm trong khu Plaza, tieàn rent reû, income cao, 6 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng wax, khaùch coù saün treân 600 ngöôøi. Anh chò naøo thaät loøng muoán laøm chuû goïi Jenni Fes vuøng NM ngaøy 505-5223056, ñeâm 505-650-0921 500-14L-070705/176728

500-7L-070705/176735

Caàn sang tieäm Hair Nail vuøng Costa Mesa (caùch bieån 5 phuùt). Tieäm ñeïp. Vì chuû caàn doïn ñi tieåu bang xa neân ai thaät loøng caàn sang laïi xin L/L Jenny 714724-4354. Giaù $50,000.OBO

500-14L-070705/176737

500-14L-070605/176456

AUTO REPAIR khu Bolsa Caàn Sang Call 714-452-7747

500-7L-070605/176472

HAÛI Höôùng daãn ngöôøi ñi China mua haøng hoùa baùn sæ vaø leû, ít voán lôøi nhieàu. Ai caàn laøm aên, buoân baùn, chôï trôøi, hoaëc môû tieäm. L/L: 714-657-9804

500-28L-070605/176492

Tieäm Nails T. Bang Michigan baùn gaáp. Xin LL: Tuaán 313-258-2784

500-7L-070605/176498

Veà höu, caàn sang gaáp tieäm Dry Cleane maùy môùi ñaày ñuû goùc Brookhurst & Warner, Fountain Valley, giaù raát phaûi chaêng. L/L A.Trí or Dinh 714-902-4437

500-7L-070605/176504

500-7L-070805/176752

Caàn sang nhaø haøng vuøng Bolsa, chuû doïn ñi xa, tieäm vaø parking roäng raõi, lease coøn 10 naêm, thueâ reû, naèm goùc ñaïi loä chính, giaù $110,000. Xin L/L Kieàu 626-5890507

500-28L-070805/176762

Moving, caàn sang gaáp Sandwich Store, Huntington Beach, gaàn haõng xöôûng, beänh vieän, Starbuck Coffee, good income, lunch hr only, seõ chæ ngheà, rent raát reû, $79,000K. L/L A. Cöôøng 714254-5055 sau 2pm

500-36L-070505/176290

500-14L-070705/176532

Tieäm Nails + Spas (Phoenix Arizona) ñoâng khaùch, giaù cao, good income rent thaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. L/L 623-876-1800, 623-694-2279

500-14L-070705/176535

500-14L-070605/176314

Caàn sang tieäm tieåu bang AZ thaønh phoá Coolidge. Tieäm coù 6 baøn 4 gheá, coù phoøng Wax. Thích hôïp cho gia ñình. Good income. Thaät loøng muoán mua, khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. 602-550-4740 cell, 520-723-8883 tieäm

500-7L-070605/176321

Caàn sang tieäm nail vuøng Long Beach. Giaù $42,000 vì khoâng ai troâng coi. Xin lieân laïc Cindy. 714280-6872 or 562-428-3434

500-7L-070605/176324

Hair Nails caàn sang gaáp vì lyù do GÑ, khaùch walk-in Meã Myõ traéng, tieäm ñeïp saïch seõ, parking roäng, rent reû, $1405. Goïi Anna. Tieäm 562-864-8827, cell: 562-746-7713

500-7L-070605/176332

Caàn sang nhaø haøng vuøng Fountain Valley ñòa ñieåm toát, ñeïp, roäng nhieàu choã ñaäu xe. Lyù do khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn gaáp chi tieát goïi 714-902-4307

CAÀN BAÙN GAÁP. Nhaø haøng Food To Go treân ñöôøng Brookhurst, roäng 1400SF, thueâ reû coù walkin cooler, baùn $80,000 thaät loøng xin L/L Troïng 714-863-0661

500-7L-070705/176543

Caàn baùn gaáp tieäm Toùc. Coù 8 gheá, 1 Skincare, khu Garden Grove thaät söï muoán mua xin goïi coù giaù ñaëc bieät. L/L: 714-448-6104

500-14L-070705/176551

Caàn sang tieäm Nail vuøng Anaheim. Tieàn rent reû. Tieäm xinh xaén 2 Spa 4 baøn 1 phoøng facial, xin goïi 714-778-3391

500-7L-070705/176611

Doïn ñi tieåu bang khaùc muoán sang tieäm video, khu Myõ traéng, gaàn bieån, lôïi töùc töø $3,000-$4,000/ thaùng. L/L Coâ Hoa 714-277-7637

500-14L-070705/176612

Tieäm loïc nöôùc môùi set-up caàn sang khu Magnolia & Katella. Giaù $65,000. Gaàn Goodwill & chôï saép môû. Xin lieân laïc 714-5373472

Tieåu bang Arizona vuøng Scottdale caàn baùn gaáp tieäm Nail trong khu chôï Safeway. Thaønh yù xin goïi 480797-7774, 858-248-1346 cell 500-7L-070805/176919

500-14L-071105/177173

500-14L-070805/176916

Hair and Nail Salon for Sale in Santa Clarita. Please call 661287-9072 500-14L-070805/176926

Tieäm Nail môùi môû vuøng Colton (Riverside) 1500sqft raát ñeïp, 9 spa trong khu chôï Stater Bros., khoâng ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp. L/L Tony 714-448-8445 Caàn sang tieäm Nails gaáp vuøng North Carolina 72021, vì ñi xa, khoâng coù ngöôøi troâng coi, khu Myõ traéng, tip cao. Lieân laïc Coâ Thaùi phone cell 336-409-8252, phone tieäm 336-985-3522 SANG GAÁP NAIL & TOÙC Vuøng Temple City & El Monte sang troïng. Tieân rent $1250. Tieäm roäng hôn 800SF 5 station nails, 5 spa chairs, 2 station toùc, 1 facial room. Giaù $45,000. Sang gaáp chuû phaûi veà höu. L/L: 626319-3998, 626-676-3323, sau 9PM: 626-279-1133

SHOPPING CHO THUEÂ Shopping ñeïp, treân phoá Bolsa cho thueâ, roäng 15,000sf coù theå chia ra moãi caên töø 5,000sft, thuaän lôïi cho Medical Center, nhaø haøng, business. Quyù vò caàn mua baùn/ trao ñoåi shopping center, warehouse... Xin lieân laïc Broker Brian Traàn 714-580-1016 500-7L-070805/176972

Tieäm Nails & spa & skin & Hair vuøng Orange caàn baùn, tieäm môùi, giaù $75,000. Xin lieân laïc Dayton 714-280-5015 500-14L-070805/176987

Caàn sang gaáp tieäm vì thieáu ngöôøi troâng coi, coù 6 gheá spa, vaø 6 baøn nail. Tieäm naèm keá beân chôï Albertson. L/L Anh Phuù 480-777-1879 500-28L-070805/176791

Sang tieä m Boba, Tea, vuø n g Glendora. Ñòa ñieåm toát. Coù lôïi töùc. Baùn $75,000. L/L: 909-7312383 Vuøng Santa Monica, Spa-Nail & SkinCare, sang ñeïp, hôn 5 naêm, ñoâng khaùch, khaùch sang, giaù cao, tip haäu. Chuû ñi tieåu bang khaùc. Baùn gaáp giaù $120,000. L/L: 310465-7661 cell sau 7PM, 714893-3626 (H) sau 9PM

Dö duøng caàn baùn 5 station toùc 5 station nails 2 shampoo bowl. L/L Tina 714-751-6028 cell 714469-6696

Tieäm may & ñoà cöôùi ñaõ hoaït ñoäng treân 10 naêm, lease reû, chuû muoán sang vì lyù do söùc khoûe. Xin lieân laïc 714-496-8003 hoaëc 714-496-8878 (xin ñeå laïi lôøi nhaén) 500-28L-071005/177027

Over 3000 SQ.Fett. Hair Salon/ Beauty Supply for sale. Great location. Lots of parking. Immaculate well kept business in the city of Gardena. For more info. Call Mr Gilmore 310-8775254

500-14L-070805/176891

SANG TIEÄM BEAUTY SALON Vì lyù do gia ñình, caàn sang tieäm Beauty Salon taï i thaø n h phoá Carnel, Indiana. Tieäm ngay trung taâm thaønh phoá, khu sang troïng toaøn khaùch Myõ Traéng, giaù cao. Tieäm coù 6 station toùc ñaõ cho thueâ, 3 spa pedicure ñôøi môùi, 6 station nail ñang coù thôï, 1 phoøng rieâng cho facial vaø massage vôùi ñaày ñuû maùy moùc, 4/6 station toùc ñaõ dö ñeå thanh toaùn rent vaø utilities. Baûo ñaûm khoûi lo rent haøng thaùng. Cô hoäi raát toát cho vôï choàng hoaëc gia ñình cuøng laøm ngheà nail, lôïi töùc cao ngay trong thaùng ñaàu. Muoán bieát theâm chi tieát, vui loøng lieân laïc: Alan hoaëc Tina 317-603-0414 or 317-6031445

Tieäm Nails caàn sang, vuøng Yorba Linda, khu Myõ traéng, tieàn nhaø thaáp, Giaù cao LL: Kathy. 714779-8445, cell: 714-705-3563 500-30L-071105/177191

SANG TIEÄM NAILS Caàn sang tieäm Nails ôû Indiana. Full set $26, fill $16, Mani + Pedi $36. Tieàn rent $900/thaùng. Moïi chi tieát xin lieân laïc 765-778-1651 (W), 408-799-5760 (c)

500-14L-071105/177197

Caàn sang tieäm nail môùi taân trang trong khu shopping Ross ñang ñoâng khaùch vuøng Westwood gaàn UCLA. Moïi chi tieát goïi Ngoïc 626246-5160

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-32L-032902/015454

HAÕNG ÑIEÄN THOAÏI CLEAR WORLD COMMUNICATION Caàn nhieàu Ñieän thoaïi vieân. Laøm vieäc saùng, chieàu baùn thôøi gian (part time). Löông haäu. Bieát chuùt ít tieáng Anh caøng toát, phaûi treân 18 tuoåi, tieáng Vieät löu loaùt, khoâng caàn kinh nghieäm seõ training. Xin goïi 714-445-3900 Ext 7066 gaëp A. Trung.

600-86L-031004/107999

STATEWIDE REALTY ASSOCIATES V/P ñòa oác, caàn nhieàu agent vaø loan officer, ñieàu kieän deã daøng, commission cao, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L Chad. 714-8944442, cell 714-709-3631. CAÀN THÔÏ SÖÛA BIG SCREEN TV Caàn thôï TV coù kinh nghieäm, thaïo Anh ngöõ, söûa taïi nhaø khaùch haøng. Coâng traû $100 moãi TV, full hoaëc part time. Caàn thôï cho caùc vuøng: Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, vaø caùc tieåu bang khaùc. Lieân laïc 714-9819742

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0402

600-28L-062905/175518

600-89L-050505/167109

Caàn caùc coâ töø 20 - 35 tuoåi laøm cho vaên phoøng baùc só. Xin lieân laïc coâ Ñình Quaân 714-496-4886.

600-86L-050605/167167

APARTMENT INTERIOR PAINTERS ª Seeking for painter to work in Orange & Riverside County areas. ª Experienced and have own tools. 909-860-2822 600-180L-051805/168957

Club Saigon Palace Karaoke taïi Hawaii caàn nöõ tieáp vieân deã thöông 21 tuoåi trôû leân, löông cao, tip haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc coâ Lucy: 808-870-1933 C, 808-242-1425 W 600-28L-052405/170049

500-7L-071005/177053

500-7L-071105/177114

Baát ñoàng yù kieán sang tieäm Nail & Spas, good location, good income, nhieàu khaùch walk-in, khaùch Meã, Myõ traéng, rent $850/month, baùn giaù $48,000. L/L Myõ 562801-2988, cell 714-933-8707 500-7L-071105/177124

Caàn sang tieäm nail vuøng Palm Desert vôùi giaù $36,000. Vì caàn move ñi, neáu thaät tình mua xin goïi soá 760-776-9874 hoaëc 714362-6253 500-28L-071105/177133

Caàn sang gaáp tieäm nail ñeå veà Vieät Nam, tieåu bang Wisconsin, khu Myõ traé n g, income 18 20,000/thaùng, baûo ñaûm 6 thaùng laáy laïi voán, öu tieân cho ai thaät loøng mua. L/L 715-215-0101 & 715-836-9145

SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER. Softech is looking for a General/Technical Manager to manager ITS. Software development office in Saigon. Duties include overseeing office operations, providing technical leads and management to a team of 15 programmers. 10 years software development management and leadershif experience are required. MBA Preferred work in Saigon. Email resume to Brenda Clark BCLARK@SOFTECHASSOC.Com

600-14L-062905/175592

Caàn thôï body vaø sôn coù kinh nghieäm vuøng El Monte. Xin L/L Quan 626-279-1559

600-14L-062905/175596

Galaxy Cafe caàn tuyeån nhieàu nöõ tieáp vieân, xin lieân heä taïi 414 N.Euclid, Santa Ana

600-38L-062905/175638

LEE’S SANDWICHES Lee’s Sandwiches caàn taøi xeá xe truck full-time/part-time. Giao haøng trong nöôùc Myõ. Phaûi coù baèng laùi CA, caàn thaän, ñuùng giôø, tin caä y . Ñieà n ñôn taï i tieä m Brookhurst 714-636-2288

600-28L-061505/173323

600-28L-061505/173328

* CHO THUEÂ GIAÙ REÛ * Muoán môû tieäm baùn haøng hay môû vaên phoøng baûo hieåm, keá toaùn, ñòa oác, loan hoaëc daïy keøm... vôùi giaù $600 moät thaùng bao ñieän nöôùc. Nhieàu choã ñaäu xe. Moät nhaø rieâng 3PN 2PT 1200' $1800/thaùng. Haõy ñeán xem taïi 12071 ñeán 12097 Garden Grove Bl. G.G, heïn gaëp OÂ.Laâm 626831-0661

600-28L-061505/173457

Caàn gaáp taøi xeá xe truck 18 baùnh, KN 2 naêm baèng laùi toát, chaïy haøng öôùt CA tôùi NY, team or single. L/L 714-642-1801 or 714-272-4385 or 626-307-0322

600-28L-061705/173895

600-14L-063005/175686

Ramada Plaza Hotel in Garden Grove front desk guest service position available 2nd shift. Good English & Communication skill required. Will train. Manager position available. Min 2 years degree. Experience preferred. Fax resume to 714-539-9930

600-14L-070105/175881

Caàn taøi xeá xe truck 18 baùnh, class A, chaïy xuyeân bang - NY, caàn coù kinh nghieäm, haøng uôùt, löông cao, team/ solo. L/L 714875-4578

600-14L-070405/176124

600-7L-070505/176166

CAÀ N TUYEÅ N SALEPERSON. Toyota Huntington Beach caàn tuyeån 2 nhaân vieân laøm vieäc taïi Vietnamese Wholesale Center. Ñieàu kieän thoâng thaïo tieáng Anh vaø Vieät. Coù khaû naêng ngoaïi giao, buoân baùn, treû tuoåi haêng say laøm vieäc full time löông $3000 + bonus. Nhieàu benefit vaø vacation. Goïi Steven Trans 714-713-5629

Caàn moät ngöôøi laøm vieäc trong tieäm vaø ñi giao haøng taïi Santa Ana cho tieäm baùn ñoà nhaø haøng. Xin goïi 714-418-9724

600-28L-062105/174164

600-28L-062105/174258

600-28L-040605/162570

600-56L-041005/163177

TRUCK DRIVER Caàn nhieàu taøi xeá xe taûi class A 18 baùnh chaïy xuyeân bang. Haøng ñi moãi tuaàn. Kinh nghieäm hoaëc khoâng will training, löông cao. John 714-724-7288 600-90L-050405/166803

Caàn thôï nöõ Massage laøm ôû City Corona, Yorba Linda vaø Huntington Beach, phaûi coù baèng 500hrs ôû tröôøng hoïc, xin goïi chò An 714269-4452 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn gaáp nöõ thö kyù thoâng thao Anh - Vieät, taøi xeá xe truck, delivery, löông haäu, coù baûo hieåm. L/L Thaùi 714-721-3264 Mon-Fri 8am-4pm

600-28L-062105/174316

Haõng K-C- Transportation caàn taøi xeá coù baèng 18 baùnh class A. Coù kinh nghieäm. L/L Chaâu Office 909-829-3529, cell 909-7309516

600-14L-062805/175270

Caàn thôï construction coù kinh nghieäm veà Electrical Plumbing, HVAC & Warehouse. Top pay!!! Bieát tieáng Anh. L/L: 714-5309900 or ñieà n ñôn @ 11362 Westminster Ave, ste “A”, Garden Grove, CA 92843 600-28L-062805/175365

Caàn SALEMAN kinh nghieäm cho tieä m Funiture ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 805-5272179 (tieäm) hoaëc 714-363-1296 (cell)

Tieäm video vuøng Garden Grove caàn ngöôøi sang phim boä coù kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). Xin goïi coâ Haø 714534-3211 600-7L-070605/176420

CASHIER Traïm xaêng thaønh phoá Orange, caàn ngöôøi cashier, seõ ñöôïc huaán luyeän laøm vieäc. L/L Mr.Taân 626242-6072 600-14L-070605/176450

Caàn thôï Construction Handyman coù kinh nghieäm lieân laïc Tín buoåi toái 714-758-0162 600-7L-070605/176471

Tieäm 99 cent vuøng Los Angeles caàn nam nhaân vieân phuï xeáp haøng, bieát laùi xe, laøm full time. Lieân laïc Jessica ÑT soá 323-7575210 600-7L-070605/176480

Caàn thôï Ñieän, thôï Plumping laøm veà Commercial, lieân laïc Nhôn 951-454-6790, 714-797-0838 600-7L-070605/176488

Caàn gaáp thôï söûa xe coù baèng Smoke Technician, xin lieân laïc ôû soá phone: 714-222-6391 (cell), 714-638-3852 (shop) 600-10L-070705/176522

*COMPUTER SYSTEM SALES* ° Need any sales experience ° Speak English ° Welcome woman ° Can pay cash 714-533-2220 James 600-14L-070705/176537

600-28L-070505/176196

Construction: Caàn thôï laøm Construction vaø thôï phuï coù kinh nghieäm, xin lieân laïc Uy: 714414-6707

600-7L-070505/176205

Caàn chuû xe haøng 18 baùnh chaïy Cali - Georgia. Bao $5000. Caàn taøi xeá kinh nghieäm chaïy xuyeân bang. L/L LE: 714-720-9020

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm veà Contruction. Phaûi coù xe truck vaø basic tools. Xin lieân laïc sau 4 giôø chieàu. Bobby: 714-797-3990

Caàn thôï laøm Massage coù baèng 500Hrs khoâng phaân bieät tuoåi taùc coâng vieäc laøm ñöùng ñaén. Laøm ôû Corona Yorba Linda, Hungtington Beach, xin L/L chò An 714-2694452

600-90L-070605/176322

Real Estate Agents: Vaên Phoøng caàn tuyeån agents laøm vieäc full time/ part time, coù kinh nghieäm caøng toát. Xin lieân laïc Tina: 714745-1458

600-7L-070605/176408

600-14L-070505/176188

600-28L-062005/174092

600-7L-070605/176311

Caàn Driver coù kinh nghieäm cho tieäm Furniture, xin lieân laïc Hung 714-467-6757. Khoâ n g kinh nghieäm mieãn goïi

600-7L-070605/176388

Tieäm Furniture vuøng Anaheim, caàn ngöôøi delivery driver, bieát laùi xe soá tay. Xin L/L 714-251-1223

VK Furniture vuøng Lakewood, caàn taøi xeá laùi xe vaø delivery furniture, coù kinh nghieäm. Lieân laïc Anh Thaéng 562-529-7025

600-7L-070605/176304

Automotive. Multiple Openings. GENERAL TECH SMOG TECH. Large, very professional & busy H.B shop offer top pay & benefits. Call 714-848-9222

Chôï vaø Wholesale. Caàn theâm taøi xeá giao haøng vaø bieát raønh veà ñoà khoâ, rau caõi, laøm qua chôï. Löông cao, hoûi Tel: 714-330-8337

600-28L-061705/173814

Tieäm söûa xe caàn gaáp thôï maùy coù kinh nghieäm, coù ñoà ngheà. Vui loøng lieân laïc Danny 714-8277590

600-7L-070605/176301

1st, 2nd & 3rd Shifts Available. $8.75/Hr - $18/hr. CNC Programmer, Mill, Lathe, Set-up, Machine Operator, Lab Technician, Material Handler, Packaging & Assembly. Pacific Rim Resources 14148 Brookhurst St Garden Grove, CA 92843 Brookhurst & Reading (2nd floor) Apply: Mon - Fri 10am - 2pm 714-638-0307

600-7L-070605/176357

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experienced Sales people, Warehouse manager, Data Entry and Driver. High salary, commission, vacation, plus benefits. Lieân laïc 714-2104648 hoaëc fax resume to 714210-4649

600-7L-061705/173899

U.S. POSTAL/FEDERAL On job training $16-22hr/ + ben. to start/ FTGreen card ok $9-15hr/ PT/ casual L.A./ San Bernardino/ O.C. Job info exams and reg. ARC 323-888-0492 or 626-3090155

600-7L-070505/176277

Cafe Tago caàn waitress laøm vieäc full hoaëc part time, ñieàu kieän deã nhìn lanh leï trong coâng vieäc, lieân laïc A.Laäp 714-554-5589

Caàn thôï Construction full time ñeå xaây nhaø. Caàn coù xe rieâng, thaønh thaät & sieâng naêng. Coù kinh nghieäm & bieát English caøng toát. Xin goïi 714-478-7504 anytime

600-7L-070505/176179

Caàn sang gaáp Snack Bar vuøng Westminster naèm trong laundrymat baù n sandwiches, cape, cigarette, boba. Rent $850/ thaù n g bao ñieä n nöôù c . Sang $10,000. Free rent thaùng ñaàu. L/L: 369-3202

600-7L-070505/176267

O.C AutoHaus (Car Dealer Ship) caàn tuyeån mechanic coù kinh nghieäm, löông traû coâng baèng + laøm vieäc trong khoâng khí gia ñình. Goïi 714-608-3591

600-28L-062905/175478

Tieäm söûa xe Ohio môû theâm tieäm môùi, caàn 3 thôï maùy gioûi, thaät thaø, löông cao. Lieân laïc Nhan 614-262-1522 or 614-805-1811 (öu tieân cho ngöôøi muoán ñi xa laäp nghieäp)

600-36L-011305/151319

500-7L-071005/177041

Caàn sang laïi tieäm vaøng vaø myõ phaåm, rent raát reû, trung taâm Little Saigon. Môû baát cöù business gì cuõng ñöôïc. ÑT: 714-534-7228

600-14L-062805/175410

Cafe La Me caàn möôùn waitress treû vaø deã thöông, laøm vieäc full/ part time (ca saùng & chieàu), löông cao vaø tips nhieàu. Lieân laïc 714-454-8857, 714-801-8881

600-7L-070505/176288

500-7L-071005/177038

500-7L-071005/177047

500-7L-070805/176835

500-7L-071105/177182

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-14L-062805/175458

Caàn sang tieäm Nail & Toùc, khaùch sang + tip haäu. Vuøng Myõ Traéng, Mission Viejo, caùch Bolsa 25 phuùt, 3 station toùc, 2 spa chair, waxing + facial room, 5 station nail. Lieân laïc 714-654-4497

500-14L-070805/176826

Ohio baùn tieäm “Nail, Tan & Skin Care” tieäm 7 naêm, chuû doïn ñi xa, income $30,000 - $40,000 trôû leân, seõ chæ daãn A-Z, seriously only L/L Kim 937-4409877, “Caàn thôï nail gaáp”

500-7L-071105/177174

Caàn sang gaáp tieäm baùn nöôùc boba, caùc loaïi sinh toá vaø traø, caàn good credit. Quyù vò coù yù xin goïi 714-423-9588

Caàn sang tieäm Nail vuøng Moreno Valley, 4 spa 7 baøn 1 phoøng facial. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi Anh Hung 714-775-8036 sau 5:00PM

Caàn sang gaáp 2 Station Nails giaù reû, thaät loøng. Xin goïi Tieân 714-244-7752 Office Space for share MD, physical therapist, acupuncturist, chiropractor, in Fountain Valley. Dr. Michael 951-256-7187

600-36L-050405/166955

500-7L-071005/177028

Riverside. Huøn tieäm laøm aên khoâ n g hôï p muoá n sang giaù $65,000. Tieäm coù 7 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng facial, maùy giaët, maùy saáy. Rent $2100 month. L/ L: 951-637-5778

500-7L-070805/176823

Tieäm Fast Food khoâng ngöôøi troâng coi caàn baùn trong khu Phöôùc Loäc Thoï Asian Garden Mall Food Court. Xin goïi Sunny 626-679-1763 or Ty 714-585-4645

600-90L-080104/130088

500-5L-070805/176991

RAO RAO VAË VAËTT

500-28L-071105/177154

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOEÛ GIAÙ REÛ. Cho caù nhaân, gia ñình vaø Group vôùi 2 nhaân vieân trôû leân. Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu haõng lôùn nhö Blue Cross, Blue Shield, HealthNet, Kaiser, Pacificare, Nationwide, Universal Care. Moïi chi tieát hoaëc thaéc maéc veà baûo hieåm xin LL: 714-539-3836

Caàn sang tieäm Nail vuøng Beverly Hills, 3 spa, 6 station, 1 phoøng waxing giaù $70,000. L/L 310273-8431

500-7L-070805/176770

500-14L-070805/176818

500-7L-070705/176516

500-7L-071105/177172

500-21L-070805/176767

Sang tieäm nails vuøng Lakewood trong khu shopping center 8 baøn nails 3 spas, 1 phoøng facial giaù $66K, rent $2110 roäng 1050 sqft. Goïi Elaine 714-251-2871, W: 562-804-7711

Caàn baùn tieäm Riverside, income 70-75 ngaøn thaùng coäng tip, rent $3857, baùn giaù $360,000, mieãn traû giaù, caûm ôn nhieàu. Xin lieân laïc Tony 909-643-2020

500-7L-070805/176900

Tieäm toùc Long Beach caàn baùn gaáp 5 hairstations, 2 shampoo bowls, khoâng laøm nails, rent $1200, giaù $24,000 or best offer. 714-865-9408

500-7L-070805/176807

500-14L-070505/176286

Baùn tieäm Nail vuøng Vannuys tieäm laâu naêm, rent reû - income oån ñònh. L/L Lee 714-251-8221 cell, 818-897-7815 (W), giaù caû thöông löôïng

500-6L-070805/176963

500-14L-070805/176805

500-36L-070605/176505

500-14L-070805/176895

500-28L-071105/177148

Sang nhaø haøng Vieät Nam Milwaukee Wisconsin khoâng caïnh tranh laøm ra tieàn, ít chi phí 3 phoøng nguû ôû free. Goïi chi tieát 414-461-8920

RESTAURANT Veà höu, caàn sang tieäm huû tieáu mì vuøng Chinatown Los Angeles, khu thò töù ñang ñoâng khaùch, nhieàu lôïi töùc, giaù thöông löôïng. L/L 626-926-1993

Caà n sang gaá p tieä m Nails ôû Washington Mall, khoâng coù ngöôøi troâng coi tieäm, vì ñi xa, khu Myõ traéng, tieàn tip cao. Lieân laïc Coâ Chaâu phone 636-390-9288

500-7L-070605/176437

500-21L-070605/176454

NAIL Caàn sang tieäm Nails vuøng Myõ traéng gaàn Beverly Center Mall. Moïi chi tieát xin lieân laïc 626-840-7035

500-14L-070805/176938

WAREHOUSE FOR LEASE. Garden Grove 2700 sqft Harbor / Westminster doïn voâ ngay, $2400/month. LL: Paul 714-9027940

Caàn baùn gaáp 2 tieäm nails trong Mall vì phaûi ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi. Giaù phaûi chaêng, vuøng toát, löông cao, tips haäu. Xin lieân laïc Laura 812-479-6331 or cell 949-419-4488

500-7L-070805/176892

500-14L-070805/176937

500-7L-070605/176407

Caàn sang tieäm Video phim boä Hoàng Koâng, AÙ Chaâu, Ñaøi Loan nhieàu membership, film goác. Tieàn nhaø reû. Giaù $75,000. Goïi C.Haø 714-728-8119, 714-5343211

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-070805/176936

500-7L-070605/176391

500-14L-070505/176265

CAÀN SANG GAÁP Nhaø haøng Seafood Buffet khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp, good location, good income, nhieàu parking, ngay goùc ñöôøng thuoäc T.P Fountain Valley, chuû môùi thay baøn gheá môùi, long term lease, giaù $359,900. Smart Choice Realty 714-210-2333. L/ L Lam Do cell 714-425-3702

500-14L-070705/176624

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn Saleman vaø Deliveryman. Löông haäu + com. Vuøng Montclair. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi L/L Ken 909-919-3831

600-14L-070505/176212

Tieäm Furniture vuøng Lake Forest vaø Irvine. Caàn gaáp Salesperson. Delivery Driver & Customer Service Rep. Phaûi coù kinh nghieäm. Traû löông cao vaø commission cao. Anh Yen 949-419-0388

600-14L-070505/176217

76 Prolube goùc Magnolia & Trash caàn gaáp 2 thôï maùy kinh nghieäm, sieâng naêng, löông haäu. L/L Kim 714-244-2545 or Donny 714368-3368

600-7L-070505/176236

Tieäm Furniture caàn ngöôøi Drive coù kinh nghieäm vuøng City of Industry xin L/L Ken: 626-3333777, 626-487-2167

600-28L-070705/176601

600-14L-070705/176634

Marketing Director Caàn Makerting Director cho Hoäi Töø Thieän. Löông caên baûn vaø percentage. Background of Education/Eperience a must. Send resume related document to jnguyen586@yahoo.com. Serious inquiries only 600-7L-070705/176643

Looking for Male Manager willing to work hard. Know about QuickBook new version. Know (Word, Excel, Access, Power Point) Quicken, Peachtree Mas 90. Accpac. Must have a least 2 years experience in Accounting. Please fax in resume to 714-5580735 or call 714-467-6847 Charly. Starting $2000 monthly


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 600-7L-070705/176647

Tieäm Dry Cleaners. Caàn ngöôøi uûi coù kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm, xin mieãn goïi 714-895-7327

600-7L-070705/176648

Caàn ngöôøi giao haøng Furniture, vuøng Westminster, khoûe maïnh, baèng laùi toát, laùi soá tay, laøm full time, caàn DMV print-out. L/L oâng Baûo 714-899-3678 600-14L-070705/176652

NGHEÀ TÖÏ DO. Coâng ty ñòa oác vaø taøi trôï ñòa oác caàn nhieàu agents vaø loan officers. Neáu chöa coù kinh nghieäm chuùng toâi seõ huaán luyeän. Neáu chöa coù baèng ñòa oác, chuùng toâi coù lôùp höôùng daãn laáy baèng Real Estate License of California. Fidelity Real Estate & Mortgage, Inc 10022 Imperial Ave, #F-G-H, Garden Grove, CA 92843 L/L phone 714-467-4343 600-14L-070705/176677

Caàn thôï maùy kinh nghieäm full time vuø n g San Gabriel treâ n ñöôøng New. L/L 626-281-6829, 626-705-9930

600-14L-070705/176678

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-7L-071005/177036

Caàn taøi xeá laùi xe haøng 18 baùnh. Coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang, caùc tieåu bang GA, PA, SC. Xin lieân laïc: 909-900-5040, 714292-2826

600-5L-071005/177045

Tieäm Dry Clean caàn thôï uûi quaàn aùo vaø phuï vieäc, coù kinh nghieäm. Phone 714-965-0058

600-2L-071105/177101

Caàn moät ngöôøi ñöùng tuoåi laøm taïi tieäm nöôùc loïc vaø $0.99. Tieäm taïi Anaheim City (Lincoln Ave., between Dale & Magnolia), parttime. L/L 714-527-2572, 714588-6857 cell

600-7L-071105/177171

PRINTING/ BINDERY. Caàn moät ngöôøi bindery fold vaø stitch coù kinh nghieäm. Xin lieân laïc Mekong Printing, Inc. tel 714-558-9595

600-14L-071105/177212

Haõng in TP Anaheim caàn thôï bieát tieáng Anh, kinh nghieäm bindery vaø giao haøng, FT/PT, löông khaù, baûo hieåm, benefit. L/L 714-6327005

600-7L-071105/177215

Looking for a smog technician working at a smog test only station with a smog license, speak English, if interested, please call 626-758-0358

Haõng cung caáp thöïc phaåm caàn tuyeån moät ngöôøi giao haøng vuøng LAC, vaø OC., full-time. Goïi OÂng Haø 714-821-8630, 714-5539939

600-7L-070705/176720

600-7L-071105/177232

AUTO BODY Caàn thôï kinh nghieäm & thôï phuï, khoâng kinh nghieäm, sieâng naêng. L/L 714504-9180 Thank

600-7L-070705/176725 600-36L-070705/176729

Tieäm ñeïp ñoâng khaùch, Myõ traéng, tip cao, caàn thôï nöõ traéng hoàng, löông $500-$600/tuaàn, laøm vieäc thoaûi maùi, bao löông. L/L Chò Haûi tieäm 714-826-8282, cell 714651-2193

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-14L-050905/167532

600-7L-070805/176758

Tieäm vaøng khu Bolsa caàn thôï baïc laøm part time. Xin lieân laïc ñieän thoaïi 714-726-8537

600-7L-070805/176828

Caàn ngöôøi Loan Officer kinh nghieäm. Löông hoaëc commission. E-mail resume to EasyzLink@SBCGlobal.net or fax resume 714-638-0092

600-5L-070805/176861

Caàn ngöôøi laøm vieäc taïi Vaên Phoøng vaø laøm trong kho haøng (hoûi gaëp Philip ñieän thoaïi 714775-4326) trong giôø laøm vieäc

600-7L-070805/176885

Vaên phoøng baùc só vuøng Fountain Valley caàn Driver vaø Medical Assistant, xin lieân laïc 714-654-6000

600-7L-070805/176889

Tieäm Furniture vuøng Baldwin Park caàn driver coù kinh nghieäm, bieát giao haøng. Xin goïi 626-512-5305

600-7L-070805/176897

Tieäm Furniture vuøng San Bernadino caàn anh giao haøng coù kinh nghieäm, maïnh khoûe, löông cao, tip haäu. Goïi Anh Ñöùc 626780-3497

Caàn ngöôøi ôû laïi ñeâm 6 ngaøy 1 tuaàn taïi Westminster laøm vieäc nhaø, saïch seõ goïn gaøng phuï coi beù gaùi ñaõ ñi hoïc chuùt chuùt. Löông $1000 - $1300. L/L Truùc 714642-9205 or 342-4472

630-21L-062305/174669

Caàn ngöôøi phuï nöõ giöõ treû em vaø phuï vieäc nhaø. Ñi xuyeân bang. Bao aên ôû. $1500/thaùng. Xin lieân laïc 502-419-3811 Tri

630-14L-070105/175918

Chuù yù caàn 1 coâ trung nieân, saïch seõ, phuï vieäc nhaø, giöõ 1 beù gaùi 6 thaùng, bieát naáu aên, ôû luoân taïi nhaø, coù phoøng rieâng. Nhaø ít ngöôøi, chæ coù 2 vôï choàng vaø beù gaùi. L/L Tieäp 714-653-8900

630-14L-070105/175942

Caàn ngöôøi coi moät em beù 15 thaùng, ôû laïi ñeâm, vuøng Pomona. Ñieän thoaïi 619-275-3965 (ngaøy), 909-477-7147 (toái)

630-14L-070505/176127

Caàn 1 coâ ñeán nhaø naáu côm, laøm vieäc nhaø, vaø phuï troâng treû. Saùng ñi chieàu veà. Bieát laùi xe & coù kinh nghieäm. Xin L/L: 714-801-6972

630-14L-070505/176285

Caàn thôï loùt gaïch, xin goïi Bình 310-628-5524

600-7L-070805/176955

Caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm giaët uûi, bieát duøng caùc loaïi maùy press, baøn uûi hôi noùng v.v... tieäm ôû Santa Ana. Xin lieân laïc Nghóa 714-9732151, Ray 714-598-5077

Caàn ngöôøi khoeû maïnh giöõ 1 treû 4 tuoåi & 2 treû 2 thaùng, töø 9AM6PM, töø thöù Ba ñeán thöù 6 hay ôû laïi qua ñeâm. 714-420-3051

600-7L-070805/176977

630-7L-070605/176305

630-7L-070605/176291

Nhaø haøng Nhaät caùch Little Saigon 20' laùi xe, caàn moät nam busboy vaø laøm vieäc linh tinh, tieáp khaùch töø 4:00pm-10:30pm. L/L Joe 949675-8899, cell 714-657-5719

Caàn moät baø giuùp vieäc nhaø cho hai oâng baø cao nieân ôû Irvine. Xin goïi oâng baø Leâ soá 949-3874306 töø 11 giôø saùng - 8 giôø chieàu

600-14L-070805/176985

Caàn 1 ngöôøi lôùn tuoåi chæ chaêm soùc chaùu trai 6 tuoåi, bao aên ôû, coi nhö gia ñình. ÔÛ Kansas. Phone: 816-246-6664, 714-5530888

630-7L-070605/176379

630-7L-070605/176417

GIÖÕ TREÛ. ÔÛ Bakerfield caàn ngöôøi giöõ treû, meán treû ôû laïi, cuoái tuaàn veà. L/L coâ Hoøa 714-902-5481 hay 661-664-5747

630-7L-070605/176449

Caàn dì trung nieân sieâng naêng yeâu treû, chaêm soùc beù 18 thaùng. Laøm ít vieäc nhaø, bao aên ôû, phoøng rieâng, laøm 6 ngaøy/tuaàn. Goïi Caåm 714-598-5667

630-7L-070805/176741

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø laøm vieäc nhaø: 2 treû: 2 tuoåi vaø maáy thaùng taïi Chicago, bao aên ôû, löông haäu. Xin L/L Coâ Haïnh 714-963-0737, cell 714-200-7990, Coâ Thu 847404-5489 cell

630-5L-070805/176754

Caàn ngöôøi giöõ 1 beù trai 2 tuoåi, nhaø vuøng Irvine. Xin goïi Charle Tuaán Tuù 949-689-9754 (löông $1000/thaùng)

630-14L-070805/176783

Caàn moät baø ñöùng tuoåi giöõ treû vaø laøm ít vieäc nhaø. Xin lieân laïc Coâ Trang 714-337-9615, bao aên ôû, löông haäu

630-9L-070805/176794

600-3L-070805/176992

Extra! Extra Money! Baùo Orange County Register caàn ngöôøi giao baùo buoåi saùng. Xin L/ L Ted Nguyen soá phone 714932-1424. Caùm ôn

600-7L-070805/177013

Caàn 1 ngöôøi laøm vieäc full-time hoaëc part-time, laõnh löông theo saûn phaåm. Xin lieân laïc 714-8942083

630-7L-070805/176846

Caàn ngöôøi giöõ moät em beù 13 thaùng taïi nhaø ôû Fountain Valley, saùng ñi chieàu veà. 714-345-6622 630-7L-070805/176893

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC NHAØ Downey -fw 605 exit Firestone, caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, bieát chaêm soùc em beù môùi ñeû. ÔÛ laïi trong nhaø hay ñi veà tuøy yù. L/L Thanh 714-7995398, 626-827-3728 630-3L-070805/177006

Caàn 1 phuï nöõ chaêm soùc cho 1 ngöôøi beänh. Xin lieân laïc Huyeàn 714-539-3257 630-14L-071005/177029

Caàn ngöôøi sieâng naêng khoûe maïnh laøm vieäc nhaø. Phaûi bieát naáu aên. Chuû caàn ôû laïi bao aên ôû. Traû löông haäu. L/L: 949-295-2136. Khoâng bieát naáu aên, xin mieãn goïi 630-7L-071005/177071

Caàn ngöôøi giöõ em beù trai 15 thaù n g. Nhaø ôû Brookhurst & Edinger. Xin lieân laïc 714-4181306 630-7L-071105/177140

Caàn ngöôøi coi em beù laøm vieäc nhaø. Xin goïi Haèng 714-849-2637 hoaëc 714-979-1780 vuøng Huntington Beach 630-7L-071105/177143

Caàn 1 dì trung nieân laøm vieäc nhaø, naáu aên vaø giuùp giöõ treû, bao aên ôû, ñieàu kieän deã daøng. Xin L/ L Tina/ Tieân 714-414-6717/ 714414-6687 630-5L-071105/177150

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm vaø khoûe maïnh, ñeå giöõ treû 3 tuoåi, ôû ñeâ m vuø n g Westminster. Goï i Cöôøng sôû 714-480-6445 hoaëc nhaø 714-894-9053 630-7L-071105/177156

Caàn 1 baø döôùi 60 tuoåi, giöõ beù trai 17 thaùng vaø giuùp vieäc nhaø. Bao aên ôû, nguû laïi ñeâm, tuaàn 6 ngaøy, ñieàu kieän: thaät thaø, hieàn laønh, saïch seõ, yeâu treû, löông haäu. Xin goïi 714-767-4354 630-7L-071105/177229

Caàn baø yeâu treû thaïo vieäc giuùp troâng hai beù gaùi 2t vaø 5th ôû laïi ñeâm tuaàn naêm ngaøy. Xin goïi 714-838-5364, 714-251-0190 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

640-14L-062805/175425

Haõng Sheet Metal caàn Secretary full time from 8:00AM to 5:00PM. Phaûi thoâng thaïo tieáng Anh. Apply at 1705 S.Claudina Way, Anaheim, CA 92805. Phone 714-635-3505 640-14L-062905/175571

VN Direct Clothing Company caàn nhaân vieân laøm vieäc Office ñieàu kieän nhö sau: 1) Coù kinh nghieäm veà Garment (ngaønh kyõ ngheä may). 2) Thoâng thaïo Anh - Vieät. 3) Bieát söû duïng computer. 4) Laøm vieäc full time. Löông open (traû theo khaû naêng & kinh nghieäm). Xin göûi resume veà VND.CO. Fax 714-992-5376

640-21L-070605/176463

NOW HIRING - Mechanical Assemblers - CNC machine Operators - Medical Assemblers w/microscope exp. - Shipping / Receiving clerks $8.00-$14.00/hr D.O.E. Qualifications: -Good communication skills - Recent related experience - Familiar w/working in a production environment Walk-ins Welcome Monday Friday 7:30AM-10:30AM 1701 E. Edinger Suite C-4 Santa Ana, CA 92701. Call: 714-480-1611 640-7L-070705/176645

Haõng ñieän töû caàn nhaân vieân: ª Electronic Quality Inspector caàn toái thieåu 5 naêm kinh nghieäm. ª Electronic Assembler caàn toái thieåu moät naêm kinh nghieäm vôùi Surface-Mount vaø Thru-hole technologies. ª Machine Operators caàn coù kinh nghieäm vôùi maùy MYDATA (pickn-place). Goïi 714-436-1618 hoaëc gôûi resume ñeán general@sigmatronix.com hay fax 714-436-1810

Sheet Metal Job Shop in Fullerton caàn shop manager must have Min 10 years experience and welder, amada press brake, helper. Fax resume 714-8794739 or apply 1208 E Ash Ave., Fullerton

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-7L-061005/172797

HIRING NOW We need to fill 44 positions in the next week. Our sheet metal shop works alternate shift schedules of 4 days at10 hours per days. ° Amada press brake operators ° Turret punch press operators ° Tig & mig welders ° Grinders ° Shear opertors ° Painters - metal power coating ° Hardware Machine Operators ° Hardware machine operators ° Maintenance mechanics ° Assembly Operators Apply in person to AMF:1011 Seal Beach Blvd., Seal Beach, CA or fax resume to 562-5966799. Must bring valid documents to work! Great benefits: Med, Den, 401K, vacation

640-7L-071105/177234

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh! Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû maõo raêng vaø caàu raêng. L/L United College of Dental Lab Technician. 714-379-8228. Xin xem phaàn quaûng caùo trang A7 640-28L-062405/174874

Coâng ty Semiconductor caàn nhaän 60 ngöôøi. Die attacher, bonder ks 1470, tester, ca saùng töø 7g tôùi 3g, ca chieàu töø 4g tôùi 12g, löông $10 tôùi $12. Ejobpower 5 6 2 - 6 9 1 - 4 2 6 6 , jobsouth@ejobpower.com

650-14L-060905/172461

Tieäm Nail vuøng Myõ Traéng. Tip cao. Caàn thôï boät wax vaø tay chaân nöôùc. Tieäm seõ bao $100/ngaøy. Lieân laïc 714-230-9780, 714230-9781

650-72L-051205/168214 650-28L-051605/168656

650-30L-021605/155400

STAR NAILS Arcrylic & Manicure / Pedicure Technician weekly salary or commission base 100% white guests - Lake Forest area. Ask Soo Kim 714-392-4531. 650-16L-022105/156221

ROSE SKIN CARE - ÑAÏI LYÙ cho saûn phaåm DERMALOGICA. - NHAÄN NAÂNG CAO TAY NGHEÀ veà Facial theo phöông phaùp cuûa Dermalogica (European Skin Care - Acne Treatment - Skin Treatment) - NHAÄN LUYEÄN THI Facial laáy baèng State Board. - LAØM FACIAL baèng saûn phaåm Dermatogica. - Uy tín taän taâm. Goïi coâ Hoàng bus: 714-638-1670, cell 714467-5757 650-36L-031105/158956

Caàn thôï nails nöõ coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc, laøm ôû Alabama, baûo ñaûm löông treân $3000/thaùng, chuû bao choã ôû. LL: work 256-772-1899, cell: 404401-5109

650-14L-051605/168661

Caàn thôï Nail pink/white thôï tay chaân nöôùc, khu Myõ traéng, caùch Bolsa 15', löông $500 ñeán $700 tuaàn. 714-797-5840 or 797-5841

650-21L-052005/169574

Caàn thôï Nail gaáp laøm trong WalMart ôû New Mexico bao löông $750/1 tuaàn. Coù choã ôû, xin lieân laïc: 505-325-3384 w, 774-2530484 cell

650-14L-052305/169879

Tieäm Nails vuøng Palm dale, khu myõ traéng. Giaù cao, tip haäu, caàn nhieàu thôï boät coù baèng wax caøng toát. Xin LL Phöôïng 661-9472462 or 661-317-6978, 661317-6710, 661-317-6710.

650-14L-052505/170141

Baä n roä n !, Tieä m nails vuø n g Ventura traøn ngaäp walk-in, caàn 1 thôï nail nam bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Xin LL: Sôn 714724-3615

650-55L-060105/171040

Caàn 4 thôï Nails phaûi coù kinh nghieäm boät bao löông $600/tuaàn treân 6/4. Tieåu bang Maryland coù choã aên ôû cho thôï xuyeân bang. L/ L: 410-726-2189 cell, 410-5469800.

650-28L-060205/171474

650-14L-031605/159405

ANC NAIL TRAINING. Höôùng daãn ñaép boät, traéng hoàng, gel silk, airbrush, design, vaø noái loâng mi. Coù giaù ñaëc bieät cho khoùa môùi. LL Phong 714-719-3320

650-14L-032405/160572

Tieäm Hair Perfection caàn thôï toùc bieát laøm Nail, facial vaø thôï phuï bieát laøm receptionist . Bao hoaëc aên chia. Tieäm coù cho rent Station reû. Xin LL: 714-292-2616 650-36L-032905/161397

Tieäm Nails vuøng Hollywood ñoâng khaùch, tip haäu, caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát chuùt boät caøng toát. L/L 323-461-2348 (9am - 8pm), 323-208-1426 (sau 9pm).

650-36L-060205/171491 650-32L-060505/171728

TRAINING FACIAL & WAXING PROFESSIONAL SKINCARE Caùc baïn gaùi ñaõ coù baèng Facial. Muoán trôû thaønh chuyeân nghieäp cao caáp. Seõ ñöôïc höôùng daãn taïi Salon thaønh phoá Fountain Valley * New European Facial. * Specialist Waxing. * MicroDermabrasion. * Hoïc söû duïng maùy moùc môùi nhaát. * Giôø hoïc uyeån chuyeån goïi Sandy 714-839-9644

650-36L-060605/171970

650-28L-061605/173571

650-29L-061205/172866

CAÀN GAÁP Tieäm nail Indiana trong Mall ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nöõ chaân tay nöôùc, môùi coù baèng cuõng ñöôïc. Bao $100/ngaøy. L/L: Taâm 260-312-5404, 260-436-6232

650-DL-061205/172870

NAILS NAILS NAILS Tieä m nail ñoâ n g khaù c h vuø n g Beverly Hills caàn gaáp thôï Nöõ LL: 310-274-1901, 562-644-5204

650-30L-061205/172891

Caàn thôï Nail nöõ laøm vieäc ôû ILL vaø bieát laøm pink and white, bao löông $800/tuaàn laøm vieäc 6 ngaøy, nghæ Chuû Nhaät. LL: 812-2041522

650-20L-042605/165690

650-36L-060705/172195

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-28L-061605/173701

Caàn thôï Nail gaáp laøm trong mall. Bao löông + aên ôû. Caàn thôï coù kinh nghieäm 417-624-2887 W, 417-626-7093 H, Thanh 650-28L-061605/173708

650-14L-061405/173146

Tieäm toùc taïi Tustin coù saün baøn laøm moùng tay, cho möôùn hoaëc laøm chia. Ñòa ñieåm raát ñoâng khaùch. Lieân laïc baø Barbara 714730-5403

650-36L-061605/173713

650-28L-061405/173205

Caàn gaáp thôï Nail boät tay chaân nöôùc “Arizona”. Tieäm trong mall lôùn. Löông cao tip haäu. Moïi chi tieát L/L Anh Vieät tel 480-768-7208

650-28L-061405/173218

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ ñi xuyeân bang Indiana. Bao löông $800/tuaàn laøm 6 ngaøy, xin lieân laïc Vöông 317-985-6866, 317-334-8740

650-28L-061605/173715

650-28L-061405/173274

Tieäm Nails vuøng Myõ Traéng caàn 2 thôï boät gioûi & tay chaân nöôùc. Löông $500 - $550/tuaàn. Coù theå bao löông. Öu tieân vuøng LA, Hawthorne. L/L 310-979-9918

650-28L-061405/173310

650-28L-061705/173723

650-28L-061505/173372

NAIL SALON TECHNICIANS New nail Salon, open 8 months, next to South Coast Plaza is looking for technicians with acrylic, waxing, manicure & pedicure experience. Very good guaranteed pay + tips. Clean salon. Lilian 714-717-5197 650-28L-061705/173766

Caàn thôï nail coù K/N bieát laøm taát caû (boät, nuôùc, facial), bao löông $800/ T, tuøy K/N. L/L 661-947-1593, 909528-5152, 909-904-1284 650-36L-061705/173901

650-28L-061505/173399

LAS VEGAS Caàn thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm/ baèng Nevada. Khoâng mieãn goïi, coâ Leâ 702-321-8181

650-28L-061505/173412

Caàn thôï barber nam/ nöõ vuøng Bell Garden (Meã), full/part time vaø nail nöõ cuoái tuaàn. Neáu caàn bao löông. Goïi Tom 323-771-8321 650-36L-060805/172384 650-14L-050205/166563

650-36L-060805/172387

650-28L-061505/173440

NAILS vuøng Los Feliz. Tieäm môùi remodel tip vaø giaù cao. Caàn thôï bieát laøm boät. Tay chaân nöôùc vaø silk. L/L: 323-668-2019 (9AM - 7PM)

MANAGER Caàn Manager cho tieäm Nail khu Valencia & Northridge, caù c h Rosemead 40 phuùt. Ñieàu kieän coù baèng Nail & thoâng thaïo tieáng Anh $700 + up/WK. 626-2220441, 818-269-3661

650-28L-050305/166594

650-56L-052704/120245

650-28L-061605/173618

Caàn thôï Nail xuyeân bang. Bao löông tuaàn $700. Laøm treân cho aên chia 6/4. Coù choã aên ôû ñöa ñoùn. Xin goïi 989-928-4019

650-30L-061305/173000

650-28L-061505/173442

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

Downtown Long Beach. Tieäm coù Spa - Ped) caàn thôï nöõ bieát boät waxing facial caøng toát. Vieäc laøm khoâng khí gia ñình. L/L Tim 714414-5308

Nails Laguna Niguel. Tieäm lôùn sang, giaù cao, raát ñoâng khaùch. Caàn nhieàu thôï nöõ K/N boät tay chaân nöôùc, chuû bao löông raát cao. Goïi 949-360-0414, sau 9:00 714-717-7851

Chieâm tinh lyù soá NHAÂN THIEÂN chuyeân boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng maïo, ñòa lyù phong thuûy, giaûi töû vi, boùi dòch, giaûi tröø buøa ngaûi. Ñem ngöôøi yeâu trôû veà. Coù höôùng daãn caùc moân boùi. Xin goïi laáy heïn 714-587-2469 or 310923-8586. Call today for happier tomorow and immediate results

650-36L-041205/163517

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-277-0288

640-28L-061505/173365

640-28L-062105/174283

650-36L-061505/173496

650-36L-050905/167614

Caàn thôï bieát tay chaân nöôùc, boät, wax coù 1 ít kinh nghieäm, bao löông, ñi xe chung. Lieân laïc Vaên. 714-468-6062 or 323-566-7291

650-21L-041103/062622

Haõng H & H caàn 1 thôï uoán coù kinh nghieäm cho Sheet Metals. L/L Minh 714-289-2274

650-14L-061505/173462

Vuøng REDONDO BEACH, caàn thôï nail nöõ, laøm boät tay chaân nöôùc, löông $400-$500/tuaàn, laøm chuû nhaät. L/L Kim 310-798-6330, sau 9pm 714-901-9995

650-36L-060905/172638

650-84L-032603/060316

650-90L-022904/106608

650-36L-060805/172388

650-28L-051205/168047

NAIL & HAIR JOBS HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

Nail Spa Caàn gaáp thôï nail nöõ boät nöôùc, wax facial, neáu ñöôïc seû bao löông, part time OK, tieäm vuøng Anaheim, ñieän thoaïi: 714-9998856 gaëp Tuaán

650-7L-020205/153997

640-7L-070805/176769

Administrator assistant/A/R clerk. Looking for energetic full time person to assist in our in house accounting department with accounts receivable, office paperwork, filing of a computer reseller, experience is a plus. Fax resume to 714-338-1907

650-14L-050505/167058

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-010605/150448

640-21L-070805/176768

630-7L-071105/177233

RAO RAO VAË VAËTT

DVD maãu veõ Nail $100/3 ñóa (hôn 800 maãu: hoa, hoa vaên, thuù, leã hoäi, töï do). Taëng 1 DVD veõ caê n baû n . LL(Linh) 714-5313830, 714-251-0744

640-14L-063005/175657

Looking for CNC Machinists 14340 Iseli Rd., Santa Fe Springs CA 90670. Call Marie 562-926-9407

Caàn ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 45 ñeán 65 thöông treû, löông haäu. Lieân laïc Coâ Nhö YÙ 661-877-2879, 714-234-6016

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

Coâng ty thaàu xaây caát, caàn thôï xaây caát & sub contractor kinh nghieäm vaø caàn drafting cad, löông traû theo kinh nghieäm. Lieân laïc Long 714-809-4999

Caàn ngöôøi kinh nghieäm vaø thöông treû, chaêm soùc 2 beù: 1 thaùng vaø 2 tuoåi, 5 ngaøy/ tuaàn, löông tuøy khaû naêng/ kinh nghieäm. Moäng Thö 714-742-7749

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

600-4L-070805/176922

600-14L-070805/176986

630-14L-070805/176800

Caàn ngöôøi troâng em beù, giuùp vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm. L/L 949-4640151

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, JULY 12, 2005

ÑOÙN ÑOÏC VIETBEAUTY SOÁ 4! ª Kyõ thuaät laøm boä moùng trong voøng 25 phuùt ª Laøm theá naøo ñeå giöõ khaùch? ª Töï hoïc veõ Nails... ª Cho ñieåm cho khaùch nhö theá naøo? ª Thôøi trang muøa heø ª Ca só ñang leân Minh Tuyeát vaø Löông Tuøng Quang taâm söï cuøng ñoäc giaû ª Trình baøy ñeïp maét, noäi dung phong phuù. Ñoùn mua taïi caùc tieäm Beauty Supply. Hoaëc L/L 714715-3523

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

650-28L-061905/173913

HESPRIA vaø APPLE VALLEY. Caàn thôï coù kinh nghieäm vaø khaù tieáng Anh. Lieân laïc 760-947-7555 650-28L-061905/173974

Bao löông $3200 - $4000/thaùng. Caàn thôï Nails ñi xuyeân bang laøm trong mall Myõ Traéng. Xin L/L Anh Huøng 603-396-4951, 603647-7491 650-34L-061905/173995

INDIANA. Caàn gaáp thôï nail K/N laøm trong mall, khu Myõ traéng, tip haäu, aên chia hoaëc bao löông $3000-$3200/thaùng. 317-8590590 (W), 317-523-3582 (C)


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 650-30L-061905/174001

Caàn thôï Nail Nöõ laøm xuyeân bang nhaän training. Löông baûo ñaûm töø $3500 - $4000. L/L Ann: 606571-1732, cell 606-326-0017

650-28L-062005/174042

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-062605/175084

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc, ñoâng khaùch, kinh nghieäm, chuùt kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn, waxing caøng toát. L/L tieäm 562422-3990, cell 714-623-2184

650-21L-062105/174247

MANICURIST. Caàn thôï nail nöõ laøm chaân tay nöôùc, vuøng 714 ñi cuøng xe, caùch Bolsa 30 phuùt. L/ L 714-638-2566, cell 310-9022862

650-56L-062105/174277

Caàn thôï Nail laøm trong mall ôû tieåu bang PA. Bao löông $800/ tuaàn hôn aên chia 6/4. Work: 570546-2999, cell: 714-331-9072

650-28L-062105/174288

Nail caàn gaáp thôï Nail, tieäm ñoâng khaùch löông cao, khu Myõ Traéng, coù choã ôû ñaøng hoaøng, xin L/L Tuaán 805-238-2232, bao löông tuøy theo khaû naêng. $700. Xin L/ L Tuaán 805-238-2232

650-28L-062105/174349

Nail Ceaze Inc., Stuart Florida. CAÀN THÔÏ NAILS, vieäc laøm laâu daøi, tieäm saïch seõ, khaùch da traéng, giaù cao vaø nhieàu tip. Lieân laïc tieäm 772-463-1343, nhaø 772-223-7187

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm boät vaø veõ, löông laøm $700 ñeán $1000 tuaàn. Lieân laïc Höng 434-3923608 (W), 434-390-4931 (C)

650-36L-062605/175118

650-28L-062805/175442

Tieäm toùc vuøng Anaheim trong khu shopping lôùn, caàn thôï toùc bieát laøm nail boät kinh nghieäm. Xin goïi 714-758-1014 hay 714417-7902

650-7L-062705/175123

Vuøng Huntington Beach caàn thôï tay chaân nöôùc, kinh nghieäm, bao löông neáu caàn, khu sang Myõ traéng. L/L bus 714-373-1737, 909-606-7666 home

650-17L-062705/175225

CAÀN GAÁP Tieäm roäng ñeïp, ñoâng khaùch Meã, caàn gaáp thôï nails nam or nöõ, kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Part time or full time. Löông $500 - $600/wk. L/L 310357-7765, 310-357-7764

650-21L-062705/175252

Tieäm nail vuøng Glendora (khu Myõ traéng), caàn thôï nöõ laøm boät & wax, full time or part time. Goïi Lanky 626-255-3287, office 626914-6211

650-36L-062705/175257

650-14L-062805/175265

650-14L-062805/175267

Caàn thôï bieát laøm boät, silk, tay chaân nöôùc, phaûi coù license (bieát tieáng Anh vaø tieáng Hoa). Xin goïi 626-581-1556, vuøng Rowland Heights

650-14L-062805/175273

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát laøm boät kinh nghieäm. Löông $700/tuaàn cao hôn chia. Tieäm caùch Bolsa 3 giôø. L/L coâ Phöôùc tieäm: 559-7324729, cell: 714-251-7002

650-7L-062805/175282

NAIL VUØNG MYÕ TRAÉNG ñoâng khaùch caàn thôï nöõ kinh nghieäm P/W, thôï nöôùc, part time, full time. Bao löông $500 - $700/ wk. L/L: 949-842-1082, 949293-5980 650-14L-062805/175294

650-14L-062305/174791

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät/ coù baèng cosmetology, laøm wax + facial hoaëc phuï theâm toùc seõ ñöôïc huaán luyeän theâm. L/L Vivian 714-381-7506 baùn vaø cung caáp eyelash extensions $250/ kit

650-28L-062805/175327

CAÀN GAÁP thôï nail nöõ. Boät chaân tay nöôùc tieåu bang Florida coù choã ôû cho thôï ôû xa. Bao löông hoaëc aên chia. L/L: 714-675-3473 650-7L-062305/174792

650-14L-062805/175356

Tieäm nails vuøng Newport Beach ñoâng khaùch caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe, caàn thôï tay chaân nöôùc vaø moùng boät. Lieân laïc 949-833-0534

650-14L-062805/175360

650-28L-062405/174796

TOÙC (HAIR). Tieäm toùc Fantastic Sams raát ñoâng khaùch, caàn thôï nöõ nhieàu kinh nghieäm, bieát laøm color, perm. Xin L/L Don cell 909-992-8199

Tieäm Nails trong Mall raát ñoâng khaùch, caàn thôï nails nöõ kinh nghieäm bieát laøm wax bao löông $600 1 tuaàn hôn aên chia. L/L Kim tieäm 562-634-6245, nhaø 714-636-1776

650-14L-062805/175364

650-28L-062405/174822

Caàn gaáp thôï Nails Nam Nöõ kinh nghieäm laøm trong mall giaù $4025. Löông $900 tôùi $1200 1 tuaàn. L/L: 414-332-8799 (B), 414698-6674 (C), 262-250-9995 (B)

650-21L-062405/174833

Caà n gaá p thôï Nails Nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ Traéng San Perdo. Löông töø $500 trôû leân. Tip haäu. Xin L/L: 310-519-7596 sau 8PM 310-781-9422

Caàn thôï nam nöõ veà boät tay chaân nöôùc, facial, waxing. Löông caên baûn $500 - $700/W. L/L: 323756-9888, 909-434-3754, 951922-6868 Manicure Space For Rent $250 a month. Call Wendy 714-542-0203. 828 E. 4th St, Santa Ana, CA 92701 corner of Garfield

650-7L-062405/174906

Tieäm vuøng Downey caàn gaáp 1 thôï nail nöõ kinh nghieäm, laøm 5 ngaøy, nghæ chuû nhaät. L/L Kim 562-803-6185, 562-715-4351

650-28L-062405/174908

Caàn gaáp thôï nail KN Arizona, bao löông $700-$800/tuaàn, hoaëc aên chia, giaù cao, tip haäu, caàn baèng Arizona, coù choã ôû. L/L W 480703-0735, 520-568-9824

650-28L-062405/174977

Môû tieäm nail, quyù vò caàn ñòa ñieåm toát, môû tieäm nail trong shopping goïi Tomle 714-799-4040 ñeå bieát theâm chi tieát

650-28L-062605/175044

Caàn thôï Nails laøm Mall West Covina kinh nghieäm boät chaân tay nöôùc. Bao löông $600 and/up. Lieân laïc Nancy 626-960-8089, 626-373-4845, 626-917-5923

Vuøng Glendale caàn thôï Nail Nöõ gaáp. Löông cao tip haäu. Lieân laïc tieäm: 818-552-2690, cell: 818913-8890

NAILS Caàn thôï Nails. Bieát laøm boät öu tieân thôï vuøng Rosemead, Alhambra, Monterey Park, El Monte, coù xe ñöa röôùc. Goïi Judy bus: 310-392-8602, 626-4528759 (sau 9PM)

650-14L-062805/175455

650-14L-063005/175811

650-14L-062805/175373

650-21L-062805/175389

Caàn gaáp thôï nail laøm boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, khoâng khí gia ñình. Lieân laïc Linh 805-984-2723, cell 805200-7681

650-14L-062805/175400

Caàn sang gaáp 2 station nails trong tieäm toùc goùc Bristol & Central, coù khaùch saün $3,000, thaät loøng xin goïi Tieân 714-2447752

650-14L-062805/175431

NAILS Caàn gaáp thôï Nail xuyeân bang kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao $750 - $1000/tuaàn. Lieân laïc 262-691-4557 (W), 414-899-4612 (C)

650-28L-062805/175433

NAILS Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï boät, tay chaân nöôùc, vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle. Tip haäu. L/ L: 323-771-2069, 626-757-9484

RAO RAO VAË VAËTT 650-6D23456-070505/176187

Tieäm lôùn trong khu chôï Ñoàng Höông caàn thôï toùc kinh nghieäm, löông cao, choã laøm thoaûi maùi. L/ L 714-724-9862

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-7L-070505/176283

650-14L-070505/176190

Caàn thôï nail kinh nghieäm bao $800/ 6 ngaøy, coù choã ôû, xe ñöa ñoùn. L/L (w) 317-328-2874, (c) 317-225-8377 650-14L-070405/176111

650-7L-070505/176191

NAILS Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Bell gaàn bicycle, caàn thôï nam, nöõ kinh nghieäm, boät, nöôùc bao löông $500 tuaàn/ off 1 ngaøy, vuøng Rosemead ñi chung xe. L/L 323773-1918

Nail & Spa vuøng H.B khu Myõ traéng, giaù cao, caàn thôï boät pink & white vaø thôï chaân tay nöôùc, bao löông cao, tuøy kinh nghieäm. L/L Vi 714-902-5528, home 714775-7082

650-14L-070405/176123

Caàn thôï nail bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc, tieäm khaùch Myõ traéng vaø Meã, neáu caàn bao löông. Goïi Nhung 562-943-7722, cell 714310-1050

650-14L-070505/176125

650-14L-062905/175462

Caàn gaáp thôï nails K/N boät, vuøng Myõ traéng, giaù cao, tip haäu, bao löông, coù choã ôû ñaøng hoaøng. L/ L 972-522-8975, 214-405-0199 650-14L-062905/175472

650-14L-070105/175839

Caàn thôï nail K/N boät or C/T nöôùc, wax design vuøng Meã, bao löông 400 1/w. Xin L/L 562-804-6898 cell 562-331-0687

650-14L-070105/175841

650-14L-070105/175875

650-28L-070105/175896

Caàn thôï Nail Nam hoaëc Nöõ, coù kinh nghieäm. Bao löông $700/ tuaàn, hôn aên chia. Indiana. Lieân laïc Chris Phan cell phone: 714326-7548, work: 765-453-0743

Caàn thôï boät tay chaân nöôùc môùi ra tröôøng seõ free training, caùch Bolsa 30 phuùt, khu Myõ traéng. L/ L 949-380-8808

650-14L-062905/175481

Caàn 2 thôï Nail coù kinh nghieäm. Bao löông coù choã ôû. Tip haäu vuøng Myõ Traéng Chicago, Illinois. Lieân laïc coâ Stephanie W: 630-2897115, C: 630-660-0199

650-14L-062905/175496

Tieäm nail vuøng Whittier, caàn gaáp thôï full time + part time, kinh nghieäm boät, chaân tay nöôùc. Bao löông, tip haäu. Closed Chuû Nhaät. Lieân laïc cell 714-588-4042, tieäm 562-698-8184 Tieäm Nails vuøng Diamond Bar. Khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Bieát waxing facial caøng toát. L/L veà Ammie hoaëc Tim bus: 909860-3400, cell: 909-861-5233

Caàn thôï Nail coù baèng Kansas, löông töø $1000 trôû leân moãi tuaàn or bao löông $1000 moãi tuaàn. Neáu ai coù baèng toùc seõ giuùp ñoåi baèng Kansas. Lieân laïc tieäm: 785272-0304, lieân laïc chò Quyeân nhaø: 785-234-8008

650-13L-070105/175973

NAILS caùch Bolsa 20' caàn 1 nöõ treû coù kinh nghieäm veà boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông tuøy khaû naêng. Cell: 714-251-2860, home: 714-530-2181 sau 10PM

650-15L-070105/175983

650-14L-062905/175528

Caàn thôï Nails kinh nghieäm bao löông 6 ngaøy $700 hay aên chia tuøy theo khaû naêng. Chuû toát vui veû choã aên ôû toát, xin lieân laïc coâ Lieân 505-327-6773, sau 9 toái 505-860-1181

650-7L-070105/175989

650-16L-062905/175610

Tieä m Nails vuø n g Huntington Beach, caàn gaáp thôï nöõ KN laøm pink, white, löông cao, tip haäu. L/L 714-968-0914 W, 714-4142965 C 650-7L-062905/175611

West Hollywood Manicurist, facialist, stylist want, good location, rent or commission. 323850-7676 650-14L-062905/175617

HOT NAILS WHITTIER Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät, waxing, facial v.v... Full times. Neáu caàn bao löông $600 - $800 up/tuaàn. L/L: 562-695-3292 (W), 626-6726780 (cell) 650-14L-062905/175625

Tieäm Nails Westminster caàn thôï nail nöõ boät bieát laøm tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm laøm full, bao löông $450 - $500. Laøm luoân Chuû Nhaät. L/L: 714-903-5911, cell 200-9662 650-14L-062905/175633

NAIL. Vuøng Santa Monica, caàn thôï nail moùng boät, chaân tay nöôùc. Tip haäu. Bao tuøy khaû naêng. Jennifer 310-828-6600 (WK), 310979-0129 650-14L-063005/175649

Tieäm Nails vuøng Myõ traéng, caàn gaáp thôï nail K/N boät vaø chaân tay nöôùc, bao löông $500 tuøy K/ N, tip haäu. L/L 562-696-0811, 562-544-8761 cell 650-14L-063005/175658

Caàn nhieàu thôï nail, tieäm lôùn new model ñeïp nhaát vuøng, khu sang ped + manicure 70 full set 35, high income, bao löông 800 6 ngaøy, caùch Bolsa 1h30 coù choã ôû ñaøng hoaøng. Phone 714-4238515, 661-860-5656 650-14L-063005/175758

Caàn thôï nail kinh nghieäm, khu Myõ traéng, khaùch sang, nhieàu tip, bao löông $700 tuaàn 6 ngaøy hôn aên chia, tieåu bang Wisconsin. Lieân laïc Lisa work 414-5709665, cell 414-915-5621

650-14L-070505/176133

Corona caàn thôï boät P/W vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm löông töø $800 trôû leân. Lieân laïc bus: 951493-6744 or 951-310-1875

650-14L-070505/176135

Caàn 1 ngöôøi ñaøn baø bao aên ôû, doïn deïp nhaø giöõ 2 em beù bao löông $1200/thaùng. (Baltimore). Soá tieäm: 410-922-2702, call: 410-499-8266 Caàn nhieàu thôï Nail Nöõ xuyeân bang (Baltimore) caàn bao löông coù choã aên choã ôû. Xin goïi tieäm phone: 410-922-2702, cell 410499-8266

650-7L-070505/176143

650-14L-062905/175587

NAILS Tieäm Nail vuøng Culver City, caàn thôï nam löông cao, tip haäu, nöõ K/N ñaép boät, chaân tay nöôùc, bao löông hay chia. L/L Linh 310838-8853

Caàn thôï toùc. Caàn thôï toùc nöõ coù kinh nghieä m , bieá t color and Hilight, full time, tieäm ôû City Lahabra & Whittier. 562-9028777, 714-585-4778

650-14L-070505/176140

650-28L-062905/175565

650-28L-062905/175588

650-7L-070505/176132

TB. Wisconsin caàn thôï nail gaáp, kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ training, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng, coù choã aên ôû. L/L 715-529-0750 & 715-215-0479

Caàn thôï Nail coù K.N laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Vuøng Myõ Traéng, coù choã ôû ñaøng hoaøng, ñi xe chung, tieåu bang IW. L/L Tony 270-860-7068 Tieäm Nail vuøng bieån Myõ Traéng SEAL BEACH löông cao, tips haäu, caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät kinh nghieäm. GOÏI NANCY: 562-431-5860, after 8:00PM 714-891-2578

650-7L-070505/176131

650-28L-070505/176138

650-14L-062905/175563

Caàn 1 nam or nöõ, pink & white, bao $700/1 tuaàn. Bao ôû taïi Arkansas. Phone John: 479-9673551, C: 479-567-7563

650-14L-070505/176130

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP. Tieäm Nail vuøng OKRON - OHIO. Khu Myõ Traéng. Ñoâng khaùch, tip cao. Caàn thôï Nam/ Nöõ KN moùng boät. Bao löông/aên chia. L/L coâ Chaâu: 330-628-5333 (W), 419-509-5463 (Cell)

Tieäm Nail vuøng Tustin caàn thôï nöõ laøm boät vaø chaân tay nöôùc, facial, waxing, full time or part time, bao löông neáu caàn. Gaëp Mary 714-547-2296 Caàn gaáp thôï nail bieát chuùt ít K/ N, öu tieân thôï nöõ $700 1 tuaàn 6 ngaøy. Moïi chi tieát L/L Jen 517265-4429 (B), 517-918-0865 (cell)

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bieát veõ, bao löông $450 moät tuaàn treân aên chia, caùch Bolsa 15 phuùt, chuû vui veõ. L/L Tuù 714-422-6403

650-7L-070505/176284

650-14L-070605/176381

650-7L-070605/176384

650-14L-070505/176287

650-14L-070305/175997

Caàn gaáp thôï nail ôû vuøng caùch LA 3 tieáng laùi xe. Lieân laïc Nancy. Tieäm: 559-583-8454, cell:714230-5566

650-14L-070305/176004

Caà n nhieà u thôï nail coù kinh nghieäm, coù baèng facial caøng toát, bao löông $750/tuaàn, laøm caùch Bolsa 4 tieáng, xin lieân laïc 928317-1708

650-28L-070305/176017

WEST VIRGINA NAILS Caàn gaáp thôï kinh nghieäm ñi xuyeân bang, bao löông $3600/ thaùng. Baûo ñaûm löông luùc naøo cuõng hôn, tip haäu. LL: lieân laïc cell: 304-266-2532, home phone: 304-842-2743

650-14L-070305/176023

Caàn thôï Nail boät vaø tay chaân nöôùc, waxing vaø facial vuøng LA.. Trong Shopping Meã, khaùch ñoâng & Tip haäu, caùch Rosemead 10 phuùt, Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. LL: 323-263-3238, or 714-933-0740

650-14L-070305/176026

Caàn thôï full or part time, boät nöôùc waxing cho tieäm ñoâng khaùch walk-in, baûo ñaûm löông cao, tip nhieàu, caàn seõ bao löông. L/L 562942-8805, 310-972-8885

650-7L-070505/176147

Caàn thôï boät vaø nöôùc. Laøm thöù 5, 6, 7 vaø Chuû Nhaät coù theå ñi xe chung vôùi chuû. Tieäm vuøng Covina caùch Bolsa 35 phuùt. L/L: Vicky 714-719-6370

650-7L-070505/176148

NAIL Tieäm vuøng Lake Forest caàn thôï boät kinh nghieäm P/W vaø thôï tay chaân nöôùc, bao löông cao, good tip. Goïi Ñöùc 714-488-7709

650-7L-070505/176150

Caàn gaáp thôï gioûi boät T.Hoàng, tay chaân waxing khaùch sang. Tip nhieàu caùch Bolsa 15 phuùt. Löông $500 ñeán $700 aên chia hoaëc bao tuøy. 714-705-9215

650-7L-070505/176154

Tieäm nails ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät KN, bao löông or aên chia, caùch Bolsa 20 phuùt, full time/ part time OK, xe ñöa röôùc. Cell 714-513-9899, shop 310-3238476

Caàn thôï nail kinh nghieäm laøm boät, Pink & white, tay chaân nöôùc, vuøng Laguna Hills (caùch Bolsa 20 phuùt), caàn bieát tieáng Anh. Lieân laïc coâ Noel: 714-658-4922

Caàn thôï facial laøm luoân chaân tay nöôùc, income cao vuøng LA, neáu caàn ñi chung chuû. L/L 714-2513935 thank you

650-14L-070305/176031

650-14L-070505/176159

Caàn gaáp thôï nails nöõ coù kinh nghieäm laøm khu Myõ traéng. Tieäm ñoâng khaùch tip cao. Giaù Nails 30/18 - ped- man 15-27, löông $700-$1000 week, bao löông $700/6 ngaøy. Tieåu bang Wisconsin. WI Tieäm 262-695-6197, cell: 262893-0465

650-28L-070305/176039

Lôùp caét toùc caên baûn vaø naâng cao tay ngheà. Khai giaûng vaøo thaùng 9. Giaù sale $399- regular $950. Caàn ghi danh tröôùc. LL: Tröôøng Thi Studio. 714-322-6691

650-14L-070305/176043

Caàn thôï Toùc Caàn thôï gaáp tieäm Platinum trong khu chôï Ñaø Laït, part-time or fulltime OK. Xin LL: 714-9144158 Kelly

650-14L-070305/176076

Xuyeân bang caàn thôï nail nam nöõ coù kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc aên chia 6/4 hoaëc bao löông $800/tuaàn, hôn chia 6/4, tip cao choã laøm thoaõi maùi, coù choã ôû ñaøng hoaøng. LL: 256-355-8028 hay 256-895-0903 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-070505/176156

Tieäm trong khu chôï Alberson’s vuøng Fountain Valley, caàn thôï nail nöõ. Xin lieân laïc Kim 714-8393155, cell 362-1326

650-7L-070505/176162

Caàn gaáp moät thôï nöõ chaân tay nöôùc. Ñieàu kieän deã daøng caùch Bolsa 10'. Môùi ra tröôøng OK. 714458-7909, 714-799-2627

650-14L-070505/176169

Nailspa shopping Mission Viejo caùch Bolsa 20' khaùch sang, tip haäu, caàn gaáp thôï nöõ K/N boät, PE/ MA, FT/ PT, bao löông theo khaû naêng, closed Sunday. L/L 714-797-4855

650-7L-070505/176180

Caàn thôï gaáp, caàn thôï nam bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, tieäm caùch Bolsa 1 giôø 20 phuùt, coù choã ôû laïi, ñieàu kieän deã daøng, bao löông caên baûn, neáu thaät loøng xin goïi 714-260-2455

650-28L-070605/176389

650-7L-070605/176392

650-14L-070505/176289

Tieäm vuøng Myõ Traéng, cuoái ñöôøng Beach, caàn gaáp hai thôï nöõ boät nöôùc gioûi. Löông cao tip haäu ($500 - $600). ÑT: 562-6908960, 714-369-7986

650-28L-070605/176395

650-7L-070505/176224

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia. L/L: 908-403-0438

650-7L-070505/176227

CAÀN THÔÏ TOÙC Tieäm ñoâng khaùch laâu naêm treân ñöôøng Bolsa caàn gaáp thôï toùc Nam coù kinh nghieäm bao löông $500 - $600 up or aên chia. L/L: 714-775-6610 sau 7 giôø toái 714280-5365 sau 7 giôø toái

Nails Fullerton caà n thôï kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc, bieát wax, khu Myõ traéng, tip haäu, bao löông theo kinh nghieäm. L/L 714680-4032

Tieäm Nail caùch Bolsa 15', khaùch ñoâng sang, tip cao, caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm boät, nöôùc, full time/ part time, bao löông cao hoaëc aên chia. L/L gaáp 714-2490432

650-7L-070505/176231

ARIZONA Caàn thôï boät tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm laâu naêm. Bao löông giaù cao. Coù choã ôû. L/L Trang 520-836-5099 tieäm. 505-5509660 cell

650-14L-070505/176233

NAILS Caàn thôï nöõ treû kinh nghieäm full time 6 ngaøy only. Trong Montebello Mall. Löông töø $700 $900/tuaàn. Khoâng bao. Goïi töø 10 AM ñeán 9PM. L/L: 323-888-9953

650-7L-070605/176400

650-7L-070605/176296

Caàn nam boät KN baûo ñaûm löông cao, nam laøm only boät, caàn nöõ tay chaân nöôùc môùi coù baèng OK, xe ñöa röôùc 10AM ñuùng 7PM veà. (C) 714-317-7150, (C) 310766-3893, (H): 714-775-5818 650-7L-070605/176297

Tieäm Nail ôû LA caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc seõ bao löông töø $700 tuaàn. L/L: 310-529-9605 or 310-404-1703 650-7L-070605/176298

NAIL SPA Carson caùch Bolsa 20 phuùt. Caàn gaáp thôï nöõ laøm Manicure & Pedicure. Löông cao tips haäu. Xin lieân laïc 310-847-4190 650-7L-070605/176299

Mission Viejo. Caàn thôï nöõ kinh nghieäm moùng boät, Pink & white (laøm luoân tay chaân nöôùc) vaø thôï tay chaân nöôùc. Bao löông. Nghæ Chuû Nhaät. Lan 949-454-2995

650-7L-070505/176234

Caàn gaáp thôï nail, boät, tay chaân nöôùc, FT/ PT, tieäm raát ñoâng khaùch. Lieân laïc Nhi 562-861-2242 650-7L-070505/176235

NAIL SPA giaù cao vuøng bieån Redondo, caàn thôï boät & tay chaân nöôùc. Bao löông theo khaû naêng. Full time/Part time ñi chung xe. L/L Duõng 310-937-1103, 626227-3696

650-7L-070605/176300

Nail Spa Huntington Beach gaàn bieån caàn gaáp nhieàu thôï boät, P/ W, tay chaân nöôùc kinh nghieäm. L/L 714-309-3295, 822-4979

650-28L-070505/176238

650-14L-070505/176239

Caàn gaáp 2 thôï nail nöõ coù KN & thôï tay chaân nöôùc. Bao löông cao. Khu Myõ Traéng, giaù coøn cao & laø m vui veû . Thaä t loø n g goï i Stephanie cell: 812-430-3916, W: 812-254-3669

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát, bao löông $550. Monterey Park laùi khoaûng 35 phuùt. L/L Haøng 661251-8415 (8PM - 11PM), cell 661-993-1695 Tieäm Nail ñoâng khaùch vuøng bieån Santa Monica caàn thôï boät & tay chaân nöôùc kinh nghieäm bieát Wax Massage caøng toát. Bao löông tuøy khaû naêng. 310-576-7090, 818730-7839

650-28L-070605/176312

650-7L-070505/176247

650-14L-070605/176335

Tieä m Nail Costa Mesa ñoâ n g khaùch caàn gaáp thôï boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc. LL: 949515-2178

650-7L-070505/176248

650-7L-070605/176337

650-7L-070505/176273

Tieäm Nails raát ñoâng khaùch vuøng Meã trong shopping lôùn, caàn thôï boät chaân tay nöôùc, bao löông töø $450-$700. L/L Phöông 562676-6417, 310-632-7962 650-7L-070505/176276

NAILS Whittier caùch Bolsa 25 ph, Long Beach 20 ph, Rosemead 20 ph, caàn gaáp 1 thôï boät, tay chaân nöôùc. Löông $500 - $600. L/L Thanh W: 562-9455328, H: 714-761-0319, 714761-0814 sau 9PM

650-7L-070505/176279

ILLINOIS caàn thôï nail gaáp kinh nghieäm, bao löông $800-1200, öu tieân cho thôï nöõ. Goïi Tuaán 815441-8769 cell, 815-622-5124 H after 8pm 650-28L-070505/176282

Tieäm nail vuøng Orange caàn thôï nail wax tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm bao löông $500 1 tuaàn hôn aên chia. L/L: 714-634-0623

650-21L-070605/176418

Tieäm Nail vuøng Pasadena tip cao, caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät, facial vaø wax caøng toát. L/L: 626975-2687, 626-216-8055

650-7L-070605/176421

Tieäm Nail caùch Chinatown 10 phuùt caàn 2 thôï nöõ tay chaân nöôùc. L/L bus: 323-234-4536, cell: 323-359-4858

650-7L-070605/176422

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h gaà n Chinatown caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, baèng môùi OK. Full time. Nghæ thöù 2. L/L Mary 323-7320814 W, 323-661-5436

650-7L-070605/176424

NAILS Khu Santa Monica caàn gaáp thôï Nail Nöõ chaân tay nöôùc bieát laøm boät caøng toát coù license. Bao löông hoaëc aên chia. L/L: 310-3944343, 626-450-5602

650-14L-070605/176425

Caàn thôï laøm chaân tay nöôùc. Bieát laøm moùng boät vuøng Whittier. L/ L Mimi 562-698-0788 (9:30AM - 6:30PM). Thöù Hai - thöù Baûy

650-7L-070605/176426

Manicurist needed for L.A area with license and experience. For info call 714-287-9957 Marilu 650-14L-070605/176427

Palm Springs caàn thôï Nöõ coù K/ N boät. (K/N pink & white hoaëc wax caøng toát). Löông töø $700 $900/tuaàn. Khu du lòch. Tip cao. Coù choã ôû toát. Ñi veà vôùi chuû. L/L: 760-416-2426, 760-416-1088

650-7L-070605/176338

Tieäm Nails caàn thôï tay chaân nöôùc bieát Wax caøng toát. Work: 310523-3049, cell: 310-800-3919 650-7L-070605/176340

ORANGE TUSTIN. Caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc kinh nghieäm, bieát boät caøng toát, caàn coù baèng ôû Cali, löông cao tip haäu, Call Jenny. 714-908-6938 or 714-998-4263 650-7L-070605/176341

TIEÄM NAILS VUØNG BELLGARDEN CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Löông $600 - $800/M vaø thôï tay chaâ n nöôù c . Khoâ n g caà n kinh nghieäm. 323-560-2258, 562276-5540 650-7L-070605/176345

Caàn thôï tay chaân nöôùc bieát chuùt boät caøng toát, tieäm ñoâng khaùch tips cao, khu Myõ traéng, xin lieân laïc Judi hoaëc Annie. 949-4598406, 949-459-8089 650-14L-070605/176353

650-7L-070505/176185

CAÀN GAÁP 2 thôï full time, 1 part time tay chaân nöôùc vuøng Long Beach. L/L Tammy 714-4175909

650-7L-070605/176331

Tieäm nail vuøng Palm Springs caàn thôï Nam kinh nghieäm boät vaø bieát theâm tay chaân nöôùc. Ñieàu kieän khoâng huùt thuoác. L/L: 760-3201227

Vuøng Anaheim caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm, baûo ñaûm löông cao, bao 550-600/w 6 ngaøy. L/L 714-553-0098, 714-635-9133 NAILS HAIR. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt, caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc, thôï toùc seõ bao löông. L/L Hoàng 714-474-8277, 949-6423502

650-7L-070605/176411

Tieåu bang Wisconsin bao löông $700 - $1000/tuaàn. Caàn thôï nöõ chaân tay nöôùc. Bao löông $750. Khu Myõ Traéng. Tips haäu. L/L W: 262-781-9397, cell: 414-2434312

650-6L-070605/176329

Paramount shopping lôùn. Ñoâng walk-in caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm coù baèng Wax. Bao löông $600 & up. Öu tieân thôï gaàn vuøng, caùch S-Ana 20P. L/L: 562-5086230, 562-868-4558

650-7L-070505/176246

Nails Spa City Lynwood caùch Bolsa 20' caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc, bieát waxing bao 500/ w neáu KN, khoâng KN OK. L/L 310-637-3721 (w), 310-9728257 (cell)

650-7L-070605/176410

City Cypress caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm boät. Löông tips cao, khu Myõ Traéng caùch Bolsa 15 phuùt. 714-821-0590 work, 714-4231455 cell

650-7L-070605/176327

Baùn 2 Spa Chair hieäu Elite dö duøng coøn toát giaù $600 taëng theâm 1 Spa, 3 boä neäm burgundy, 3 boä neäm ñen, xin mieãn traû giaù. 714-390-9534

650-14L-070505/176245

Caàn thôï Nail boät hoaëc chaân tay nöôùc laøm ôû Palm Spring khaùch sang tip haäu 1 tuaàn veà moät laàn coù choã ôû môùi ra tröôøng OK. L/L B Jade: 760-779-0505 hoaëc C: 714-933-8635

650-28L-070605/176402

Caàn thôï nail gaáp kinh nghieäm Nam or Nöõ laøm taïi Super Walmart tieå u bang Arkansas ñoâng khaùch walk-in löông $700 6 ngaøy, bao luoân choã ôû, chuû vui veû lieân laïc chuû tieäm teân Long 817-234-9987 business or 214402-4671 cell

650-14L-070605/176412

650-28L-070605/176309

Caàn thôï Nails Nöõ K/N laøm tay chaân nöôùc. Full or part time. Löông $550 - $600/tuaàn. Vuøng (714) ñi chung xe moãi ngaøy. L/ L: 951-308-1580 or 714-4682001

Luyeän thi laáy baèng toùc, facial, nails cuûa State Board. Baûo ñaûm ñaäu. Xin LL Mr Bình. 714-3621973

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng traéng, caàn nhieàu thôï boät K/N vaø thôï tay chaân nöôùc coù baèng wax, ñi chung xe vôùi chuû ôû vuøng (714). L/L Anh Taân 714-720-9140 (C), 951-674-8843 (B) Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn thôï Nail gaáp tay chaân nöôùc laøm boät bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Julie 562-860-4949, 714-728-7760 Tieäm nail caàn thôï chaân tay nöôùc môùi ra tröôøng OK, boät bieát traéng hoàng bao löông. Dö baùn 10 baøn gheá nail tuû sôn. L/L Philip 714771-3138

Huong ‘s Hair & Nails raát ñoâng khaùch trong khu chôï Phaùt Taøi caàn thôï F/T or P/T caàn coù kinh nghieä m . Löông cao, xin goï i Höông 714-899-1064, cell 714260-3757

650-14L-070505/176220

Caàn thôï nails nöõ laøm tay chaân nöôùc, vuøng Fresno caùch Bolsa 4 tieáng, coù choã aên ôû. LL: Bình 714-4687593 (cell), 559-292-2349 (tieäm)

BAO $500/W Tieäm raát ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc caùch Bolsa 20 phuùt. L/L: 310549-0911 W, 562-439-5714 H

650-14L-070505/176194

Nail Care. Caàn 2 thôï nöõ laøm boät P/W vaø tay chaân nöôùc, bieát laøm waxing caøng toát, bao löông $500$550 moät tuaàn. L/L 949-7706863, after 7pm 714-468-9115

650-21L-070605/176359

Caàn thôï Nails Nöõ xuyeân bang CO. Bao $3000. Kinh nghieäm boät tay chaân. Khu Myõ Traéng. Tip cao, sang troïng. L/L cell: 970-3896143, bus: 970-845-7272

650-28L-070605/176376

650-14L-070505/176206

650-14L-062905/175527

CAÀN THÔÏ GAÁP Vuø n g Myõ Traé n g, gaà n bieå n Venice. Nhieàu khaùch walk-ins. Tip haäu, xin lieân laïc: 310-8270115 W 10AM - 7PM, 310-4887156 cell

650-36L-062305/174788

650-14L-063005/175801

650-28L-062705/175210

Tieäm nail vuøng Corona/ Riverside, caàn thôï tay chaân nöôùc vaø boät bao löông $600/tuaàn hôn aên chia, Bolsa ñi xe chung. L/L Kathy 951509-1738, 714-251-1865

L/L:

Caàn thôï nails nöõ bieát wax caøng toát, gioûi boät, bao löông $700/tuaàn, coù choã ôû, laøm vieäc 6 ngaøy/ 1 tuaàn. L/L tieäm 559-271-2888, sau 8pm 408-476-0254

650-14L-063005/175772

650-14L-062705/175149

650-36L-062205/174539

650-28L-062305/174691

650-14L-070305/176087

Caà n thôï nails nam, nöõ kinh nghieäm, bao löông $3,000/mo., treân aên chia, coù phoøng rieâng, giaù nails cao, khaùch Myõ traéng. Xin lieân laïc 207-621-0743

NAIL & SKIN CARE IN IRVINE. Caàn thôï Nöõ skincare moùng giaû vaø tay chaân kinh nghieäm. Phöôùc 949-737-5546

NAILS Caàn thôï nails Indiana, KN, bao 800/ 6 ngaøy, tip haäu, khaùch Myõ traéng, coù choã ôû. L/L 317-272-0296 (W) Don, 317-833-5971 (Cell)

NAIL Tieäm vuøng Westwood caàn thôï nöõ boät & tay chaân nöôùc. Full time/ part time bao löông $600+. Tieäm ñoâng khaùch tip haäu laøm vieäc vui veû. Bus: 310-475-4266, home: 626-570-6797 650-14L-062805/175449

650-28L-062205/174382

650-28L-062305/174658

650-14L-063005/175761

NAILS Caàn thôï Nail Nam hay Nöõ. Laøm vieäc ôû Virginia. Bao löông $700/ tuaàn. Coù choã ôû. Xin lieân laïc cell: 703-477-1042 bus: 540-727-9491

650-28L-062005/174079

650-28L-062005/174102

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

San Pedro vuøng Traéng caàn thôï Spa/Man + Pedi kinh nghieäm. Nghæ Sunday. Bao löông $450/ up + tip haäu. L/L 310-547-4275, 310-218-9830

Caà n nhieà u thôï nail coù kinh nghieäm, laøm trong mall, löông bao $3,000/thaùng hoaëc aên chia, tip haäu cao. Xin lieân laïc Chris 616-446-3144 or 616-856-9262 Tieäm Nails spa vuøng Ontario caàn thôï boät kinh nghieäm laøm luoân tay chaân nöôùc, bao löông $550 up, thôï tay chaân bao löông tuøy kinh nghieäm. 626-533-0493, 626-833-0491

650-14L-062805/175434

RAO RAO VAË VAËTT

650-7L-070605/176428

NAIL TORRANCE. Tieäm nail vuøng Traéng Torrance ñoâng khaùch, löông cao. Tip cao. Caàn 1 thôï boät coù license. L/L B: 310-2142397, H: 310-218-3767

650-14L-070605/176432

Caàn gaáp moät thôï nail Nöõ ñi xuyeân bang bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc, bao coù choã aên ôû. Laøm khu Myõ Traéng, xin lieân laïc 708-5358620 or 708-945-2656

650-14L-070605/176433

FINEST NAILS Caàn thôï nöõ boät, thôï tay chaân nöôùc, thôï Facial Waxing full time/ part time. Bao löông cao vuøng Irvine, Costa Mesa, Huntington Beach. L/L: 714-454-4857, 714653-8275

650-28L-070605/176434

NAILS Caàn thôï Nails kinh nghieäm, vuøng Myõ Traéng, bao löông, xe ñöa röôùc, coù choã ôû ñaøng hoaøng. Xin goïi Kathy: 574-266-6587 (B), 574-206-1029 (H), 574-3296903 (C)

650-7L-070605/176435

650-14L-070605/176355

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Tieäm nail vuøng Westwood khu Myõ traéng caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc, boät caøng toát. L/laïc 310474-3346

Giaù Nails raát cao, tip haäu. Caàn thôï Nails trong mall, Green Bay - Wisconsin. Khaùch Myõ Traéng. Income $3000 - $4000/1 thaùng. Tel: 920-217-4286


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS 650-7L-070605/176439

Spa Nails vuøng Fullerton caàn thôï tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm goïi 714-902-7974

650-14L-070605/176509

650-7L-070605/176446

CAÀN GAÁP nöõ kinh nghieäm boät nöôùc F/time. P/time bao löông töø $450 vuøng ñoâng khaùch Traéng tip haäu caùch Bolsa 20 phuùt. K/ khí thoaûi maùi. 714-522-8530 ñeâm 714-229-8385

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät bieát laøm tay chaân nöôùc. Laøm caån thaän. Khu Myõ Traéng. Tips cao. Löông $700 - $1000 tuaàn 6 ngaøy. Michigan. 269-982-3466, 269428-0552

YORBA LINDA. Caàn gaáp thôï nail nöõ kinh nghieäm P/W vaø thôï T/ C. Löông cao tip nhieàu. Khu Myõ Traéng sang troïng caùch Bolsa 15'. 714-282-7374, 714-637-1460, sau 9PM 714-657-2265

650-7L-070605/176460

650-14L-070605/176511

650-7L-070605/176464

Caàn thôï Nail môùi ra tröôøng, khoâng caàn kinh nghieäm. Ñi laøm caùch Bolsa 7 tieáng. Bao aên ôû vaø seõ höôùng daãn hoïc ngheà. L/L Long tieäm: 928-774-7615, Cell: 714-369-9157

650-7L-070605/176465

Corona. Tieä m trong khu chôï Stater Bros, ñoâng khaùch, caàn thôï chaân tay nöôùc, khoâng caàn kinh nghieäm, caùch Bolsa 30 phuùt. LL: 951-318-8927

650-7L-070605/176468

Tieäm Nail vuøng traéng Wisconsin Giaù cao, tip haäu, caàn thôï kinh nghieäm, bao löông $700/w, coù choã ôû. L/L Danny 920-237-1220 (W) * 1-714-943-5983 (cell)

650-7L-070605/176473

Tieäm nail vuøng Irvine caùch Bolsa 15', khaùch sang, Giaù cao, tips haäu, caàn thôï Nöõ kinh nghieäm döôùi $600/tuaàn chuû bao löông. LL: 949-770-7453 sau 8PM 714556-5071

650-7L-070605/176481

500 - 700 Downey caùch Bolsa 25" Meã giaøu. Tip haäu, nhieàu walk-in, caàn nöõ boät nöôùc, wax caøng toát bao 500 - 700. Laøm CN. Hoa 562-8615818 W, 562-818-9230 cell

650-28L-070605/176483

Caàn thôï Nails gaáp X.B. IL vaø MI. Ñaûm baûo löông cao. Xin LL Tuan 313-258-2784

650-14L-070605/176484

Tieäm Nails ôû Corona coù nhieàu khaùch caàn thôï chaân tay nöôùc. Khoâng ñoùn thôï. Xe ñi töï tuùc, goïi 714-757-2596 hoaëc 951-2798146 650-7L-070605/176485

Tieäm nail caùch Bolsa 20' gaàn Brea Mall caàn thôï nöõ gioûi boät pink white. Full time part time. Laøm ñöôïc Sunday, $600 up/a week. Goïi Ann 714-313-0630, 714-842-4279

650-7L-070605/176486

Caàn thôï boät vaø thôï tay chaân nöôùc fulltime / part time. Neáu bieát wax caøng toát, löông töø $500-$600/ tuaàn, closed Sunday. Tieäm 714635-1369, Nhaø 714-234-6731

650-14L-070605/176487

Hair Nail shopping lôùn coù chôï caàn thôï Nail Nöõ Ma/Ped môùi coù baèng seõ train. Thôï Hair môùi coù baèng OK. Phone 714-251-8565

650-7L-070605/176502

Caàn thôï Nail nöõ K/N tay chaân nöôùc luoân wax, bieát boät caøng toát. Khaùch sang tip nhieàu, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. laøm 6 ngaøy, nghæ thöù 2, Khoâng K/N mieãn goïi, vuøng 626 ñi xe chung. LL: 310-288-0958 (W), 714658-2845 (C)

650-14L-070605/176506

NAILS LONG BEACH Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nails nöõ part time (6, 7, CN), tay chaân nöôùc, bieát laøm moùng boät, tieäm khaùch walk-in ñoâng. L/L W 562-426-5499, H 562-428-5563

650-7L-070705/176524

650-7L-070705/176615

650-7L-070705/176517

CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Arizona caùch Bolsa 4 tieáng, kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn hôn aên chia, coù choã ôû thoaûi maùi, ñi chung xe. Xin lieân laïc Thanh 714-705-5604, 928-704-1010

650-7L-070705/176525

Gôûi quaø, taëng phaåm veà Vieät Nam, dòch vuï uy tín vaø ñang ñöôïc ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi öa chuoäng nhaát. L/L 714-585-0449, www.theágiôùiquaøtaëng.com, www.cholieàn.com, www.VNsolution.com

650-7L-070705/176527

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät City Norwalk caùch Bolsa 20", bao $450/tuaàn treân chia, vui loøng lieân laïc Tina 562-868-8058 hoaëc 714-468-7701

650-5L-070705/176528

BAKERSFIELD. Tieäm nail ñoâng khaùch caàn thôï nam + nöõ + boät + tay chaân nöôùc, coù choã aên ôû moãi ngöôøi moät phoøng rieâng, nghæ chuû nhöït, caùch Bolsa 2:00 giôø laùi xe. Thanh W 661-324-5750, cell 714-876-8118

Caàn thôï nail bao löông 25003000/month, laøm pink/ white, bieát veõ, tieäm vuøng Fresno caùch Los 3 hours. L/L Bình 323-6878993 or 559-637-1674

650-7L-070705/176536

650-14L-070705/176538

Santa Ana caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm boät, tay chaân nöôùc kinh nghieäm. Bao löông. Bus: 714285-0282, cell: 714-414-6545

650-7L-070705/176544

Santa Barbara Nail raát ñoâng khaùch, tip haäu, caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm boät chuùt ít, bao löông neáu caàn hoaëc aên chia. L/L Theá 805-252-0988, 805-9653552

650-7L-070705/176549

Tieäm Nails caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc coù theå bao löông, xin L/L: 562-4932678 or 714-331-4672

650-7L-070705/176556

Tieäm Nail ñoâng khaùch Ñen Meã caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc boät wax. Löông $600 - $800/ tuaàn. Neáu caàn seõ bao löông. Xin L/L: 310-673-3761, cell: 310308-7666

650-7L-070705/176559

Tustin, Huntington Beach caàn thôï boät, TC/N môùi coù baèng, lôùn tuoåi welcome. Khoâng khí gia ñình. Nghæ Sunday. L/L Linh: 714-8473578

650-7L-070705/176566

Tieäm vuøng San Clemente caàn tuyeån thôï boät vaø chaân tay nöôùc, bao löông neáu coù kinh nghieäm, coù theå ñi chung vôùi chuû. L/L 714356-2213

650-7L-070705/176682

CAÀN GAÁP thôï nails nöõ K/N boät, laøm luoân tay chaân nöôùc, löông cao, tip haäu. Lieân laïc Holly 714633-3696 650-7L-070705/176683

Caàn thôï nail kinh nghieäm khu Myõ traéng, tip haäu, bao löông $700/tuaàn hôn chia 6/4, phoøng rieâng, chuû vui veû, thoaûi maùi. L/L Long Hoàng nhaø 574-537-9823, tieäm 574-534-7865 650-14L-070705/176711

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bieát boät, wax, nöôùc caøng toát. Lôùn tuoåi OK. Full time/part time. Tieäm trong shopping center. L/L: 310830-5499 hoaëc 310-386-4384 650-7L-070705/176721

Nails vuøng Meã caùch Bolsa 20" caàn gaáp thôï nam boät airbrush. L/L Haïnh 562-633-9075, cell 310-634-8477 650-7L-070705/176722

650-7L-070705/176724

Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

650-14L-070705/176586

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm moùng boät vaø tay chaân nöôùc full time vuøng Lomita. Nghæ CN. Bao löông hoaëc aên chia 6 1/2 phaûi laõnh check (1099) hoaëc W2 (OK). Lieân laïc 310-404-7866

NAIL Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nail, thôï toùc/ nail coù kinh nghieäm, bao löông $400/$500 tuaàn hoaëc aên chia. L/L Helen 714-530-3780, 714-931-7118, 562-923-6199 650-14L-070705/176740

650-7L-070705/176726

650-7L-070805/176824

Caàn thôï nail kinh nghieäm thaät thaø Bakersfield, löông $700$1000/tuaàn. L/L Quyeân 714-7166959/ 661-833-1089, khoâng thaät loøng xin mieãngoïi 650-14L-070805/176825

650-14L-070805/176742

Caàn gaáp thôï nail bao löông $600$800 tuøy khaû naêng bieát wax caøng toát, vuøng El Centro gaàn San Diego. L/L 858-205-0745, 760482-0870 650-14L-070805/176744

Caàn thôï nails. Caàn thôï boät coù kinh nghieäm bieát airbrush, thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm 2 moùng boät treân chaân, thôï wax coù baèng, löông $700/tuaàn and up. L/L 310613-4234 (cell), 714-392-4434 (cell) 650-7L-070805/176748

NAIL. Tieäm ñoâng khaùch, caàn nöõ kinh nghieäm boät, full time caùch Bolsa 15 phuùt (bao löông neáu caàn). L/L (w) 714-827-6201, cell 714-454-4902 650-7L-070805/176749

Caàn thôï toùc vaø nail coù kinh nghieäm toùc vaø moùng tay boät khu Tustin, bao löông, tip haäu. Xin lieân laïc 714-730-1152 hoaëc cell 714-588-3549 650-14L-070805/176751

MICHIGAN Caàn thôï nail xuyeân bang, coù choã aê n ôû , bao löông $3000 moä t thaùng, hoaëc aên chia tuøy theo kinh nghieäm. L/L Sang W 810-7426966, cl 810-348-5856 650-7L-070805/176757

Fashion Nails caàn thôï chaân tay nöôùc, bieát fill caøng toát. L/L Coâ Thöông 714-634-1954

650-7L-070805/176761

Tieäm ôû Anaheim caàn thôï toùc kinh nghieäm, bao löông hoaëc aên chia. Tieäm dö duøng baùn 2 gheá shampoo cho toùc coøn môùi. L/L 714778-5722 650-28L-070805/176773

650-7L-070705/176570

Caàn thôï Toùc coù kinh nghieäm gioûi color bieát laøm Nails. Bao löông gaàn South Coast Plaza. L/L Tina 714-751-6028, cell 714-469-6696 650-7L-070805/176820

650-7L-070805/176759

650-14L-070705/176569

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-070705/176736

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn gaáp nam nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, löông cao, caùch Bolsa 20 phuùt. 310-538-8227 Monday-Sunday 10:00am-7:30pm

Vuøng West Wood nail spa ñoâng khaùch, tip cao, caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, full - part time. Lieân laïc 310-475-3600 töø 10am7pm Tina Caàn thôï Nail Nöõ bieát boät or chaân tay nöôùc, tieäm Norwalk, ñoâng khaùch Meã caùch Bolsa 25'. L/L Linda: 562-883-5557, toái 714373-1793

650-14L-070805/176819

650-7L-070705/176676

650-14L-070705/176680

Nail & Spa. Caàn nhieàu thôï boät nöõ kinh nghieäm facial, waxing, hair, bao $500-$600/tuaàn, khu Myõ traéng sang, caùch Little SG 25 phuùt 909-394-0809 or 714468-2485 Costa Mesa & Laguna Niguel. Tieäm Hair & Nails caàn thôï nöõ kinh nghieäm cho toùc & moùng boät. Bao löông. Tieäm 949-6423880, cell 949-302-2564

650-28L-070705/176671

BAKERSFIELD Tieäm Nail khu Myõ traéng, caàn gaáp thôï boät & nöôùc, baûo ñaûm löông $2500/thaùng trôû leân, coù choã aên ôû. L/L Lisa work 661-588-9746, cell 661-364-9922

Tieäm Nails ôû West Pheonix caàn gaáp thôï boät gioûi, coù baèng wax caøng toát, bao löông hoaëc aên chia. L/L Chò Lieân 623-936-1989

650-14L-070805/176809

Caàn gaáp thôï nails P/W boät & tay chaân nöôùc kinh nghieäm vuøng Mission Viejo, bao löông aên chia tuøy theo khaû naêng. L/L 949-8889965 (work), 949-232-8856 (cell)

650-14L-070705/176568

Hair & Nails Anaheim - Fullerton goùc Orangethorpe vaø Brookhurst nhieàu khaùch walk-in, caàn thôï toùc bieát laøm nail moùng boät kinh nghieäm, bao löông cao hoaëc aên chia. L/L Kimie B/S 714-8794858, cell 714-397-0858

650-7L-070705/176734

650-14L-070705/176668

Hair & Nail Spa vuøng West L.A caàn thôï toùc, thôï nail nam nöõ tay chaân nöôùc, boät vaø waxing. L/L 310-821-0880

650-14L-071005/177057

650-7L-071005/177058

650-30L-070805/176984

Caàn thôï nails xuyeân bang kinh nghieäm bao löông khoâng kinh nghieäm seõ training. Xin L/L 714657-2935 650-14L-070805/176774

NAILS SPA Tieäm Nail spa caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, öu tieân khoâng kinh nghieä m , bao löông vaø ñi xe chung. 714-724-1990 650-14L-070805/176777

Tieäm Nail ôû Redondo Beach caàn thôï nail chaân tay nöôùc. Tieäm 310937-7338, cell phone 805-3027877

Caàn thôï Nails cho tieäm ñoâng khaùch walk-in nhieàu, gaàn phi tröôøng LAX. Löông treân $500, caàn bao löông. L/L: 310-6740316 W 650-14L-070805/176830

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát chaân tay nöôùc vaø boät. Bao löông treân $500. Lieân laïc coâ Trang 323258-9269 650-7L-070805/176837

AZ. Tieäm vuøng traéng Mesa City, caàn thôï nöõ gioûi laøm boät traéng hoàng - gel, öu tieân thôï trong vuøng, neáu xuyeân bang coù choã ôû, bao löông töø $700-$800 1 tuaàn. L/L Mary 714-797-1721 650-14L-070805/176874

Tieä m Nails trong mall ñoâ n g khaùch caàn thôï Nails nöõ bieát laøm Wax bao löông $600 1 tuaàn hôn aên chia caùch Bolsa 20 phuùt. L/L Kim tieäm: 562-634-6245, nhaø: 714-636-1776 650-7L-070805/176908

Tieäm Nail ñoâng khaùch gaàn Little Saigon caàn thôï kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc, bao löông cao. Lieân laïc 714-373-1565 cell 715-0532 650-7L-070805/176917

MICHIGAN. Caàn thôï nail gioûi, coù choã aên ôû. Löông cao. Tip haäu, laøm khu Myõ Traéng. L/L Haûi 810-2250884, sau 7PM 810-588-6084 650-14L-070805/176923

Tieäm Nail vuøng Temecula khu Wal-Mart, ñoâng khaùch, tip nhieàu, Myõ traéng, caàn thôï boät nam, nöõ bao löông $700/W treân aên chia, laøm vieäc thoaûi maùi. L/L 951-303-1828 W, Coâ Ann 951-454-8164 cell 650-7L-070805/176932

FOUNTAIN VALLEY. Tieäm ñoâng khaùch gaàn Bolsa caàn thôï K/N, P/W $450/week - $600/week. Treân chia. L/L coâ Thu 714-7269339, 562-627-0953 650-7L-070805/176945

Tieäm Nail ôû Whittier caàn thôï kinh nghieäm boät, bieát laøm traéng hoàng, thôï waxing, thôï tay chaân nöôùc. L/L 566-777-2526, 714-7243825 650-7L-070805/176948

QuiK Nails. Caàn 1 thôï boät vuøng Myõ traéng, tip haäu, F/T hoaëc P/T. L/L 714-260-7007 650-14L-070805/176949

Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc, waxing, fill chuùt ñænh, ñi xe chung. 949-369-9469, 714-448-4286 cell 650-14L-070805/176956

Caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc tieäm ôû Downey, nhieàu tieàn tips, giaù coøn OK, môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc 562-869-9498

Caàn moät ngöôøi giöõ treû môùi sinh, bao aên ôû. Löông thaùng $1200. Caàn thôï nail kinh nghieäm bao löông töø $600 - $1000. L/L anh Kieân tieäm: 845-774-3357, cell: 845-633-3069

650-14L-071005/177064

650-7L-070805/176989

CAÀ N GAÁ P . Tieä m nail vuø n g Hawthorne caàn gaáp thôï nail boät vaø chaân tay nöôùc. Full time hoaëc part time. Bao löông. Tieäm raát ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu. Lieân laïc Kim: 310-644-0333 (W), 310-370-5854 (H)

650-7L-071005/177067

Caàn thôï nöõ boät hai maøu coù kinh nghieäm bao löông. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt. Vuøng Myõ Traéng. Lieân laïc Kim tieäm: 562-4944632, nhaø: 714-687-0948 sau 8 giôø PM

650-7L-070805/176802

650-14L-070805/176804

650-28L-070705/176664

Caàn thôï nail treû nam/ nöõ gioûi boät, tay chaân nöôùc, air brush, FT/PT vuøng traéng, löông cao, tip haäu, bao löông hoaëc aên chia. L/ L 714-369-3658

Vuøng Ontario caàn thôï nöõ kinh nghieäm moùng boät vaø chaân tay nöôùc xin L/L bebe 714-244-7216

650-14L-070705/176733

650-3L-071005/177056

Vuøng Myõ Traéng caàn thôï boät, tay chaân nöôùc coù baèng Facial, bao löông cao. Caùch Bolsa 20 phuùt. L/L: 714-319-0498

Caàn thôï wax bieát boät, bao löông $500/up, tieäm ñoâng khaùch, caùch Bolsa 15', caàn theâm 1 thôï chaân tay nöôùc kinh nghieän. L/L 562856-8074, 714-224-8867 650-14L-070805/176801

650-7L-070705/176637

650-14L-070705/176529

Nails & Spa. Caàn nhieàu thôï boät nöõ kinh nghieäm P/W, facial, waxing, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, bao $500/tuaàn, caùch Little SG 10 phuùt. 714-892-8201 or 714-331-6258

BARBER TRAINING Giaû n g vieâ n nhieà u naê m kinh nghieäm coù baèng Instructor nhaän training cho ñeán khi thaønh ngheà Barber. L/L Jimmy Pro Barber. 7132 Garden Grove goùc Goldenwest, phone 714-797-9719

650-7L-070705/176636

Vuøng Redondo Beach caàn thôï boät traéng hoàng & tay chaân nöôùc. L/ L Nina 310-921-6447

NAIL OHIO Caàn thôï nöõ kinh nghieäm, coù baèng Ohio, bao löông $4000 trôû leân, coù choã aên & ôû. L/L Vicky 330324-5611, 330-499-1199

650-7L-070705/176732

Caàn thôï Nail gaáp nöõ kinh nghieäm boät vaø nöôùc. Coù theå laøm Chuû Nhaät. Vuøng Traéng, löông cao tip nhieàu. Bao löông tuøy khaû naêng. Phone 714-588-5981

LONG BEACH. Tieäm Nail & Spa lôùn, sang troïng, ñoâng khaùch giaù cao. Trong khu shopping môùi. Caàn thôï boät nöõ, thôï nöôùc kinh nghieäm. F/T, P/T. Coù baèng Wax caøng toát. L/L: 714-553-7431 cell, 562-495-1588 tieäm

650-14L-070805/176982

Caàn thôï boät full time bieát Facial Waxing caøng toát. Tieäm vuøng Traéng caùch Bolsa 15' nghæ Chuû Nhaät. Lieân laïc 714-636-6341 sau 8g toái

650-7L-070805/176798

650-7L-070705/176623

ANAHEIM. Tieäm Nail & Spa lôùn, ñeïp, ñoâng khaùch, giaù cao. Nôi laøm thoaûi maùi. Caàn thôï boät nöõ kinh nghieäm. L/L: 714-588-2231 cell, 714-991-1990 tieäm

650-7L-070805/176970

Caàn thôï coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc laøm vuøng Orange, Carson & Redondo Beach, bao löông $80/ngaøy. Xin goïi Dayton 714-280-5015

650-14L-070805/176796

650-7L-070705/176731

650-14L-071005/177048

LAKE FOREST. Nail khu shopping Ross, Sav-On, caùch Bolsa 20', gaàn freeway 5, ñoâng walkins. Caàn gaáp thôï boät nöõ, bieát waxing caøng toát. Löông $500 $700. 949-581-1178, 714-5850896 toái

Tieäm Nail vuøng L.A caàn thôï boät coù kinh nghieäm nam hoaëc nöõ, tieäm ñoâng khaùch, löông treân $700/tuaàn, neáu caàn bao löông. L/L 323-7771757, cell 310-951-0961

650-7L-070705/176614

Vuøng Riverside 15 & 91 freeway, caàn thôï nail nöõ boät, nöôùc & wax, facial caøng toát, bao löông $600/tuaàn hôn aên chia 6/4. Xin lieân laïc Julie 951-785-8353, 951329-0690

NAILS NAILS Caàn thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $800 - $1200/W. Khaùch sang, vuøng Traéng. Tip cao. Coù choã aên ôû. L/L: 219-384-0318/H. 219462-4933/W

650-7L-070805/176965

TIEÄM TOÙC Vuøng Garden Grove caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, laøm cuoái tuaàn. L/L phone Tina 714-468-3128 hay 590-3276

650-14L-070805/176785

Vuøng San Clemente caàn thôï boät laøm luoân tay chaân nöôùc. Bieát Waxing caøng toát. Bao löông tuøy khaû naêng. Ñi chung xe, xin L/L: 714-981-2041

650-7L-070705/176563

650-14L-070605/176508

650-7L-070705/176730

650-14L-070705/176603

Nailspa. Tieäm Nail caàn thôï nöõ K/N, tieäm ñoâng khaùch walk-in, bao löông $600 tuaàn hôn chia 6/ 4, löông $600/$800 tuaàn. Tieäm vui veû, khoâng khí gia ñình. L/L 323-752-7741

650-14L-070605/176507

ONTARIO MANICURIST. Khu shopping center. Ñoâng khaùch walk-in, caàn gaáp thôï Nam Nöõ gioûi boät airbrush waxing (with license) caùch Bolsa 40'. Ñi chung xe. Caàn chuû bao löông tuøy khaû naêng. Xin L/L: 909-357-3125 bus, 714-653-8369 cell

650-7L-070805/176782

LUYEÄN THI NAIL. Coù license instructor kinh nghieäm, baûo ñaûm thi ñaäu, giaù reû. L/L Cuùc Ñoã 714891-8821, 714-553-0258 650-21L-070805/176784

650-14L-070705/176599

650-14L-070605/176462

Tieäm Nails vuøng Orange ñoái dieän Main Place Mall caàn thôï nöõ bieát caû 2 boä t vaø facial coù kinh nghieäm. L/L Hieäp 714-558-1899, 262-6584

650-7L-070705/176727

650-14L-070705/176593

650-7L-070605/176457

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï nöõ bieát laøm boät gioûi. Laøm full time vuøng Carson Long Beach caùch Bolsa 15 phuùt. Call 562213-3002

650-7L-070705/176591

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ gioûi boät vuøng Anaheim caùch Bolsa 10 phuùt, ñoâng khaùch walk-in löông cao, ñoùng cöûa Chuû Nhaät. 714514-4929

650-7L-071005/177069

650-7L-070805/176995

Tieäm ñoâng khaùch vuøng Meã caùch Bolsa 25 phuùt, caàn gaáp nhieàu thôï K/N tay chaân nöôùc vaø thôï boät bieát airbrush, löông baûo ñaûm. Xin L/L 714-728-9096

650-7L-070805/176996

Tieäm Nail ôû Lake Tahoe - khu du lòch, ñoâng khaùch, giaù cao caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, löông $800-$1000/tuaàn, coù choã ôû. L/L 714-757-3560

650-14L-070805/177005

Tieäm Nail khu Myõ traéng vuøng Mission Viejo caàn thôï boät traéng hoàng, fill, wax, part-time and full-time, neáu caàn chuû seõ bao löông. L/L 949-348-1008, 714-846-8127

650-14L-071005/177016

Tieäm Nails vuøng Culver City ñang caàn thôï tay chaân nöôùc moùng boät giaù cao. Bao löông neáu caàn, xin L/L ngaøy: 310-347-2262, ñeâm: 310-978-9430

650-14L-071005/177070

NAIL MICHIGAN ñoâng khaùch tip cao. Caàn thôï nöõ nam hoaëc ñoâi vôï choàng coù kinh nghieäm. Laøm trong mall bao löông $750 & up. Coù choã ôû. L/L Thaûo W: 810-3858577, cell: 517-392-2275

650-14L-071005/177072

NAILS Tieäm ñoâng khaùch vuøng Palm Spring caàn gaáp thôï nöõ K/N, boät nöôùc vaø wax. Tuaàn 6 ngaøy. Bao löông $700 - $800 tuaàn. L/L 760251-8755 (W), 714-376-0794 (cell)

NAIL Lakewood ñoâng khaùch. Tip haäu. Caàn thôï nöõ boät kinh nghieäm vaø tay chaân nöôùc FT/PT. Löông $500 - $900 theo khaû naêng. 562920-5655 (B), 626-272-7536 (cell)

CAÀN GAÁP. Thôï nöõ K/N boät vuøng Diamond Bar caùch Bolsa 25', löông $650/W up. Ñi chung xe neáu caàn. L/L Hoàng 714-5395657, 909-444-7742

650-7L-071005/177017

650-14L-071005/177090

650-3L-071005/177075

MICHIGAN. Tieäm Myõ Traéng. Caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm, bao löông 6 ngaøy $800, treân chia, coù choã ôû. Xin L/L Tony: 810434-5914 or 810-982-6999

650-14L-071005/177091

650-14L-071005/177092

650-7L-071005/177093

650-7L-071005/177094

650-7L-071105/177126

NAIL. Caàn thôï nails coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc, caùch Bolsa 35' coù theå ñi chung xe. Xin L/L 714-244-7216 650-7L-071105/177130

Spa & Nail caàn gaáp nöõ gioûi Pink & white, laøm luoân tay chaân nöôùc vaø 1 nöõ tay chaân nöôùc, laøm full time vuøng Mission Viejo. L/L 714-247-9644, 714-247-9645 650-3L-071105/177139

Nails vuøng Huntington Beach, khaùch traéng, tips cao, caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc laøm full time. Goïi 714-840-7198 töø 9:00am-7:00pm

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, bao choã ôû. Lieân laïc Kevin 518-348-1671, 716-510-0870

650-7L-071105/177161

Hair & Nails. Caàn thôï boät, thôï toùc, thôï tay chaân nöôùc, facial, waxing vaø salon manager vuøng Myõ traéng, baûo ñaûm löông cao. L/L Coâ Thu 949-348-8185, 949370-7784

650-28L-071105/177166

LAS VEGAS, Tieäm ñoâng khaùch caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vaø tay chaân nöôùc, bao löông $800/ w hoaëc hôn, öu tieân nöõ LL: Toni 702-838-5638, 951-454-7136 650-7L-071105/177186

650-7L-071005/177095

650-7L-071005/177037

Tieäm nails ñoâng khaùch Meã vuøng South Gate caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, bao löông $500 up a week. L/L David W 323564-4159, cell 310-531-0521 650-7L-071105/177188

Caàn thôï nöõ laøm Toùc vaø Moùng boät gioûi, chuû bao löông ñi chung xe vôùi chuû. Caùch Bolsa 20 phuùt. Tip cao. L/laïc: 949-597-9179 tieäm, 714-323-7909 (sau 9 giôø PM)

Caàn thôï nail xuyeân bang, coù choã aên, ôû ñaøng hoaøng, vieäc laøm thoaûi maù i , bao löông, khoâ n g kinh nghieäm chuû training. Xin L/L B 205-428-5060, C 714-280-6879 650-28L-071105/177190

650-5L-071005/177040

650-7L-071005/177044

NAIL Tieäm vuøng Lake Forest caàn thôï boät kinh nghieäm P/W vaø thôï tay chaân nöôùc, bao löông cao. Goïi Ñöùc 714-468-7709 or 534-6001

650-7L-071105/177165

650-7L-071005/177034

Caàn thôï Boät bieát laøm pink + W, silk vaø nöôùc vaø thôï tay chaân nöôùc, khu Myõ Traéng, löông cao, tip haäu caùch Bolsa 15 phuùt. L/L: 949394-8806

650-7L-071105/177121

NAILS LONG BEACH. Tieäm Nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nails nöõ kinh nghieäm boät, fulltime or part-time (6,7, CN). Tieäm ñoâng khaùch walk-in, bao löông $500-$600/week. L/L W 562426-5499, H 562-428-5563

650-7L-071005/177033

650-14L-071005/177042

650-5L-071105/177120

Tieäm Nail Santa Ana caàn 1 thôï nöõ laøm boät & nöôùc $450 and up 1 tuaàn laøm 5 hoaëc 6 ngaøy, nghæ chuû nhaät. Lieân laïc Phöông 714549-4488

650-7L-071105/177163

650-56L-071005/177025

HAIR & NAILS Caàn thôï nail vaø chaân tay nöôùc. Laøm cuoái tuaàn thöù Saùu, thöù Baûy. L/L Nikki: 714-522-4432, cell: 714-360-6118

650-7L-071105/177119

Nail caùch Bolsa 10 phuùt caàn thôï nöõ gioûi boät, waxing, löông cao, tip nhieàu, khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. Goïi Tina 714-290-4636

Tieäm Nails ñoâng khaùch tip haäu, caàn thôï nöõ kinh nghieäm, bao löông neáu caàn, öu tieân vuøng 310. Lieân laïc Sa 310-891-3316, 310347-1401

Caàn thôï Nail xuyeân bang kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn trôû leân. Coù choã aên ôû. Neáu khoâng kinh nghieäm seõ training, cosign giôø. Xin lieân laïc 256-536-4912, 256-603-9556

Tieäm Nails vuøng Long Beach. Ñoâng khaùch. Caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Full time hoaëc part time, hoaëc chæ ngaøy Chuû Nhaät. L/L: 562-599-2225, 562-277-5324

650-3L-071105/177117

Redondo Beach Myõ traéng, tip haäu, caàn thôï tay chaân nöôùc, full-time, part-time, ñi xe chung vôùi chuû (bao löông neáu caàn). 310-3795391 sau 9:00pm 714-468-9950

650-7L-071105/177157

650-7L-071005/177024

SPA Caàn gaáp thôï nöõ boät K/N. Nöõ Ped/Ma coù baèng F/C bao löông. Tieäm sang ñeïp giaù cao, vuøng khaùch Myõ Traéng. L/L: 714623-3841, 714-636-9102

650-7L-071105/177115

Coù lôùp höôùng daãn cho caùc baïn môùi coù license nails: boät, silk, giaù caû nheï nhaøng, taän taâm, seõ coù vieäc laøm. Lieân laïc Holly 714633-3696

Caàn thôï nail K/N vuøng Vannuys bao löông. L/L Hank 818-8977815, 714-251-8221 cell

650-28L-071005/177023

TUSTIN Tieäm vuøng Myõ Traéng trong khu chôï Ralphs caùch Bolsa 15'. Caàn gaáp thôï nöõ bieát laøm boät laøm luoân tay chaân nöôùc. Bao löông. Goïi 714-573-0107 (bus), 949-7860983 (H)

650-7L-071105/177111

Tieäm Nail Myõ traéng, caùch Bolsa 15' caàn thôï nail kinh nghieäm boät, laøm luoân tay chaân nöôùc, bao löông. Goïi 562-425-6299, 714369-4980

Caàn gaáp gaáp gaáp nhieàu thôï Nails KN X. Bang, bao löông $700/6n, khoâng khí gia ñình thoaûi maùi. Xin LL: 801-756-8008

Caàn gaáp thôï nail phaûi coù baèng Nevada, tieäm ôû Las Vegas seõ bao löông töø $800 hoaëc hôn tuøy theo kinh nghieäm. Xin goïi Haïnh 702-372-1436 day, 702-8390222 night. Thanks

COMMERCE Angel Nail gaàn fwy 710 caàn thôï full time. Khu shopping ñoâng khaùch chuû deã chòu, taän tình giuùp ñôõ. L/L coâ Haûi 9:30AM - 7:00PM 323-266-3316 (W), 989-598-7376 (cell)

650-7L-071105/177109

Fontana caàn gaáp thôï nail tay chaân nöôùc kinh nghieäm vaø khoâng seõ höôùng daãn, löông $400 tôùi $600 moät tuaàn, caùch Bolsa 40 phuùt, ñi chung xe vôùi chuû. L/L Thanh 714-883-6588, 883-6587

650-7L-071105/177153

650-14L-071005/177021

MICHIGAN Caàn thôï Nail Nam Nöõ coù kinh nghieäm. Bieát laøm boät traéng hoàng, bao löông hôn aên chia. Giaù cao. L/L Kim work: 734-243-1555, cell: 734-4971019

650-7L-071105/177105

Hair Nails Tustin caàn thôï nail kinh nghieäm, gioûi boät laøm luoân chaân tay nöôùc, bao löông hôn aên chia. Phone tieäm 714-731-7190, cell 714-273-5770

650-14L-071105/177149

650-14L-071005/177019

Nails ñeán $1000/6 ngaøy. Laøm Sunday baèng CA, gioûi boät hay nöôùc. Raát ñoâng khaùch Meã. Bolsa 50 phuùt. Xe ñoùn. Kim 714-234-9522

650-14L-071105/177103

TIEÄM NAIL VUØNG CORONA caùch Bolsa 30 phuùt trong khu shopping center, caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm boät, tay chaân nöôùc, löông caên baûn $600-$800/tuaàn. Goïi (W) 951-734-5885, (C) 909525-6261

650-28L-071105/177096

Caàn thôï nail nöõ, tieäm sang caùch LA 10 phuùt, baûo ñaûm löông cao, tip haäu, caàn thôï nöõ vuøng Santa Ana bieát laøm boät gioûi, coù theå ñi xe chung. L/L Tuaán 818-5577774 hay 323-256-8284

650-3L-071105/177098

Nail caàn thôï tay chaân nöôùc gaáp, full-time vuøng Myõ traéng, tip cao, ñi xe chung OK, caùch Bolsa 17 phuùt. L/L 714-986-9971, 657-5016

650-7L-071105/177099

LONG BEACH. Vuøng bieån, khu Myõ traéng, caàn gaáp thôï bieát P/ W, waxing, ñoâng khaùch walkin, löông cao, tip haäu. L/L 714251-0469, (w) 562-439-2274

Caàn thôï nail xuyeân bang laøm ôû bang (Maryland), caàn thôï nail gaáp coù KN, bieát waxing caøng toát, bao löông hoaëc aên chia. L/L Jimmy 410-682-3052, 443-939-8811 650-5L-071105/177192

CAÀN GAÁP. Nails Spa ñoâng khaùch, khu traéng, khaùch sang, caùch Bolsa 15 phuùt, caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm boät P&W, waxing facial & chaân tay nöôùc, löông $550-$700/tuaàn. L/L 562-4278223, 714-856-9436 650-28L-071105/177194

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm, löông baûo ñaûm $700-$1000/w khoâng caàn baèng, khaùch traéng, tip haäu, chuû vui veû. Lieân laïc W 203234-2551, cell 203-606-5159


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

660-7L-070605/176431

650-14L-071105/177195

Caàn thôï nail nöõ bieát laøm moùng boät Wax, bao löông $500/$600/ tuaàn, full part time, nghæ Sunday, khu Myõ traéng, Tip haäu. Goïi Haèng. 714-527-3937, 714-723-2465

650-7L-071105/177247

650-7L-071105/177196

BAKERSFIELD. Tieäm ñoâng khaùch, tips haäu ôû Bakersfield caùch Bolsa 2 tieáng, caàn thôï bieát laøm boät nöôùc, traéng hoàng, bao löông $650/wk hôn chia. L/L Kevin 661-607-3140

660-14L-070605/176445

650-7L-071105/177248

650-28L-071105/177198

NAILS Tieäm nail trong mall vuøng Palmdale, caàn nhieàu thôï nail kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn, coù choã ôû, khoâng khí gia ñình. L/L Maãn 661-497-4781 (bus.), 323244-8650 cell

650-7L-071105/177199

650-7L-071105/177249

650-7L-071105/177200

650-7L-071105/177201

NAILS Caàn 1 thôï tay chaân nöôùc vuøng Lahabra tip haäu, nghæ chuû nhaät, môùi ra tröôøng OK. 626-242-5766, 626-242-5607

650-3L-071105/177205

Tieäm nail ñoâng khaùch caàn thôï boät nam nöõ, löông cao tip haäu, ñi chung xe. L/L 714-417-5801, 714-224-6765

650-14L-071105/177207

CAÀN GAÁP Laguna Beach caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm boät, bao löông, tip haäu. Lieân laïc 949-499-3627

650-7L-071105/177210

NAILS. Tieäm Nail vuøng Myõ traéng, caùch Westminster 40 phuùt, coù xe ñi chung, caàn thôï tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm. Ngaøy 949498-4144, ñeâm 949-456-6818

650-14L-071105/177220

Tieåu bang Indian caàn 2 thôï nail nam + nöõ coù kinh nghieäm, bao löông $3000/1 thaùng. Goïi Anh Huy nhaø 574-935-0142, tieäm 574-935-0193

650-14L-071105/177223

NAIL SPA Huntington Beach, tip haäu, caùch Bolsa 10', caà n thôï nöõ kinh nghieäm boät P/W, laøm luoân chaân tay nöôùc, F/time, bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L 714-9018116 (W), 714-580-4130 (C)

650-7L-071105/177224

Caàn gaáp thôï nöõ bieát chuùt ít fill. Tieäm gaàn Bolsa, bao löông $400/tuaàn. Coâ Ti 714-458-7909, 799-2627

650-3L-071105/177231

Tieäm nail toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch caàn thôï laøm full-time hoaëc cuoái tuaàn. L/L Coâ Kim 714425-3071

650-14L-071105/177237

CAÀN GAÁP! CAÀN GAÁP! Caùch Bolsa & LA 25 phuùt (FWY 605 & 91 & 5) trong shopping lôùn, khaùch ñoâng, caàn nöõ K/N nöôùc - boät, löông cao. 714-264-3075

650-28L-071105/177240

NAILS Caàn gaáp thôï nails nöõ coù kinh nghieäm boät, waxing, vuøng Fresno, caùch Santa Ana 31/2 hrs., bao löông $600-$700/week, coù choã ôû. L/L 626-203-8181

650-7L-071105/177241

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-29L-061205/172917

Need DA/RDA W/ X-ray Lic OFFICE MANAGER PT/FT for hitech Aliso Viejo Dental Office salary DOE.. Fax Res 949-360-0629 or call 949-292-6502

660-28L-061405/173141

Dental Assistant Needed. Bilingual Vietnamese/English. Must have DA & Xrays Licensed. Full time only with Benefits. Tues to Sat. 714-531-5895

660-56L-062005/174107

Orthodontic R.D.A needed in Westminster F/T. Be nice, fast, clean, professional. Call only if have minimum 2 years experience. Great benefits. 714-839-9800

660-7L-070705/176625

LOAN PROCESSOR. Blue Sky Funding, Inc., is looking for a Sr. Loan Processor with at least 2 years of experience, solid working knowledge of conventional/ sub-prime loans, strong organizational, customer service, problem-solving and communication skills. Must have ability to manage multiple priorities in a fast paced environment. Fax resume to 949-266-5888 or email to recruiter@blueskyyfunding.com 660-14L-070705/176635

660-14L-070805/176894

Legal Assistant caàn moät phuï taù coù kinh nghieäm, thoâng thaïo tieáng Anh. Laøm vieäc full time. L/L: 714-750-6000 Michelle

660-14L-070105/175858

P/T female oral surgery assistant on M,W, and F. Will train. Require fluent English and Vietnamese. Prefer UCI or Cal State first or second year bio or chem. students with over 3.0GPA. 714418-2188

660-14L-070305/175998

Toå Hôïp Luaät Sö Ñoã Phuû & Anh Tuaán caàn tìm nöõ Thö Kyù traû lôøi ñieän thoaïi (receptionist). Ñieàu kieän: thoâng thaïo Anh-Vieät, vi tính. L/L: Traâm 714-429-0580; fax: sesume 714-429-1289; Email:tram@usaluatsu.com

660-14L-070305/176014

CalOptima caàn tuyeån nhaân vieân thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ, coù kinh nghieäm laøm vieäc vaø hieåu bieát veà caùc chöông trình y teá daønh cho ngöôøi cao nieân, Caàn baèng cöû nhaân. Gôûi Resume qua ñieän thö soá: 714-246-8581

660-21L-070305/176015

Front Office Receptionist position for large medical office, full time, fluent in English/ Vietnamese. 714534-8373

Vaên Phoøng Baùc Só Nhaõn Khoa caàn thö kyù noùi thoâng thaïo tieáng Anh vaø Vieät. Laøm vieäc part time (thöù Hai & thöù Tö). L/L: 714962-1794

Tieäm Nails caàn nam manager tuoåi töø (40-50) thoâng thaïo Anh ngöõ, bieát laùi xe van chôû thôï, coù kieán thöùc veà ngaønh nails caøng toát. L/L Anh Taân 714-720-9140 (C), 951-674-8843 (B)

660-7L-070505/176244

V/P baùc só caàn moät thö kyù for front and back office thoâng thaïo Anh vieät. Xin goïi 714-531-9667

660-14L-070605/176294

Vaên Phoøng Baùc Só caàn moät Medical Receptionist. FT/PT. Must have office experience and speak English well. Fax resume 714590-1641. L/L: 714-697-3745

660-14L-070605/176369

Vaên Phoøng Baùc Só Nha Khoa caàn Dental Assistant coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-534-9292

660-7L-070605/176414

Caàn gaáp moät nam thö kyù. Full time ñöôïc training ngay goùc Bolsa/Beach. L/L: 714-402-5430, 714-333-8788

660-7L-070605/176430

Receptionist/Assistant position available in Huntington Beach. Experience in Hearing Aids or Medical Office. Answer phones, Scheduling. Filing, Repairs, Ordering. Must speak clear/fluid English/Vietnamese. Call Susan at 714-903-9857 or fax resume to 714-903-9877

Part time Medical Assistant/ Secretary for foot doctor’s office. 21/2 days a week 8:00am4:00pm Tues. and Fri. 8:00am12:00pm Thurs., in Los Angeles $9.00 hourly, must file please call 323-734-8289 660-7L-070805/176896

Tieäm in vuøng Commerce LA caàn ngöôøi part-time, tieáp khaùch qua ñieän thoaïi, vieäc vaên phoøng (accounting work) bieát Anh & Hoa ngöõ , löông thoû a thuaä n . L/L Vincent 323-202-5772 660-7L-070805/176969

Caàn receptionist & dental assistant full time/ part time with experience, phaûi thoâng thaïo tieáng Anh - Vieät. 714-847-7800, 714878-1668 660-7L-071005/177020

Tieäm SIGN (ôû Torrance, Lomita). Caàn ngöôøi (Nam or Nöõ) laøm trong Office. No experience. Please call 310-534-1688 (Mai), 310-5420462 (Thuan) 660-14L-071105/177147

DATA ENTRY JOBS/ Laguna Niguel - U.S. citizenship, government clearance, H.S. diploma, and type 30wpm. Fully paid medical, dental, vision benefits, and paid holidays. Shifts 6am2:30pm or 3pm-11:30pm $11$13/hr. Email resume to con@aprconsulting.com or fax to 714-544-4587 660-7L-071105/177218

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistant full-time, phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät, bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Tel: 714-8394545, Fax: 714-839-3236

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-90L-042805/165916

Tieäm aên vuøng Irvine caàn ngöôøi naáu beáp coù kinh nghieäm, vaø nhaân vieân chaïy baøn khoâng caàn kinh nghieäm, seõ train. Löông khaù, khoâng khí thoaûi maùi. Xin LL 949857-0856 665-28L-062105/174278

Nhaø haøng Vieät Nam tieåu bang Arizona thaønh phoá SCOTTDALE caàn sang. Xin lieân laïc Phan W: 480-609-1116, cell: 480-241-7621 665-21L-062305/174722

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Caàn tuyeån thö kyù Office Assistant. Thoâng thaïo Anh ngöõ, Data Entry. Laøm vieäc full time. Löông haäu. Xin lieân laïc 562-821-0180 phone, 562-821-0184 fax

660-14L-062805/175295

660-7L-070505/176186

650-36L-071105/177246

660-14L-070705/176604

Trung taâm ñieàu döôõng söùc khoûe ngöôøi lôùn, caàn moät ngöôøi phuï taù, xin goïi 714-638-1818

660-7L-070505/176142

650-21L-071105/177244

Caàn Nha Taù, F/T experience coù X-Ray, license. Fluent English laøm Front & Back. Honest responsible. Friendly coù provide medical insurance @pension goïi 714-839-7660

Caàn thôï nail bao löông 25003000/month, laøm pink/ white, bieát veõ, tieäm vuøng Fresno caùch Los 3 hours. L/L Bình 323-6878993 or 559-637-1674

660-14L-062805/175293

Caàn ngöôøi traû lôøi ñieän thoaïi cho toång ñaøi ngoaøi giôø, ñaùnh maùy 35wpm löu loaùt Anh Vieät, laøm vieäc töø 25 to 30 hrs/tuaàn. LL: 714-418-2488

650-14L-071105/177243

Leading apparel manufacturer has an opening for an experienced accounts payable/ Accounts receivable assistant. Company offers great benefits including medical, dental, life insurance, 401K. Great working enviroment. Please fax resume to 310-604-9917 or email karenp@magicheadwear.com 660-14L-070605/176474

660-14L-070305/176067

650-7L-071105/177242

Vaên Phoøng Luaät Sö taïi Westminster caàn Receptionist thoâng thaïo English vaø tieáng Vieät bieát typing in Word. Leave message 714-531-8220 fax resume to 714-418-3285 660-14L-070605/176461

Caàn thôï nail tay chaân, boät, bieát wax vaø facial caøng toát, bao löông vuøng Valencia. L/L Vicky 661296-8828, 661-607-3318 Tieäm nail vuøng Hawthorne caàn thôï nöõ tay chaân nöôùc, bieát boät caøng toát, coù spa, caàn seõ bao löông cuoái tuaàn hoaëc caû tuaàn. Phone W 310-219-0222, H 310618-4981

Telephone Support position. Need Vietnamese/English speaking person to answer call/assist with Vietnamese speaking patient. Must be available Monday thru Friday 8:30 - 5:00. May work from home. Perfect for a home bound person. Call Susan at 714903-9857

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn ngöôøi bieát laøm baùnh mì bagguette, chaû, thòt nguoäi, pate, löông haäu. L/L 909-843-0339

665-30L-062505/175035

665-7L-071005/177062

670-7L-070505/176214

Needed Japanese Restaurant in Riverside needed teppan & sushi chefs & server. Please call WA@951-265-8262 or 951-6931927

Caàn thôï traùng baùnh cuoán khoâng coù kinh nghieäm xin mieãn goïi vaø caàn thôï phuï beáp. Xin lieân laïc coâ Chung 714-366-1795 or 714379-8248

Shop may. Haøng nhieàu. Caàn thôï may 1 kim, overlock. Laøm nguyeân caùi. Thôï caét chæ. Xin L/ L: 714-537-4388

665-14L-062805/175268

665-3L-071105/177100

Shop may Garden Grove Western caàn thôï moät kim overlock giaù cao tieàn soøng phaúng. Lieân laïc ñieän thoaïi 714-478-5394 anh Long

Sushi Chef revolving Sushi Restaurant experience required. Tel: 562-266-3200, cell: 213-8201238

Nhaø haøng caàn nam phuï beáp röûa cheùn. Phone 714-590-9366 & phone 530-3858

665-14L-062805/175408

Caàn phuï beáp bieát ra haøng, coù hoaëc khoâng coù kinh nghieäm seõ höôùng daãn, caàn sieâng naêng, nhanh nheïn. L/L 714-373-1232, 714-391-1351

Busy Revolving-sushi restaurant in Costa Mesa is seeking sushi chefs and waitresses. Experience is preferable. Friendly and responsible person is welcome. Full and part time. Call Yoko 949631-3200

665-7L-071105/177104

665-7L-071105/177106

665-14L-062905/175468

Phôû Quyeân caàn moät nam chaïy baøn nhanh nheïn. Xin lieân laïc 714-896-0928 sau ba giôø chieàu

665-14L-070505/176139

Nhaø haøng saép môû cöûa vuøng Garden Grove, caàn ngöôøi chaïy baøn vui veû, ngöôøi naáu beáp vaø ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm caøng toát. L/L 714-401-2805

Phôû Express vuøng Pomona caàn ngöôøi chaïy baøn bieát little English, ngöôøi röûa cheùn, phuï beáp. Xin goïi 909-397-0108, löông caên baûn plus tips CERRITOS: Tieäm Phôû caàn ngöôøi phuï beáp, vaø tieáp vieân coù kinh nghieäm vaø nhanh nheïn. Laøm vieäc full-time. L/L: 714-531-9819 hoaëc 714-214-4443 665-7L-070505/176183

Nhaø haøng Ngöï Bình caàn nam chaïy baøn nhanh nheïn. Xin lieân laïc Coâ Mai 714-903-6000 665-7L-070505/176203

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy (waiter) vaø 1 ngöôøi röûa cheùn, xin lieân laïc gaáp phone 714-839-8916

665-7L-070505/176241

Caàn phuï beáp bieát ra haøng, coù hoaëc khoâng coù kinh nghieäm seõ höôù n g daã n , caà n sieâ n g naê n g nhanh nheïn. L/L 714-373-1323, 714-391-1351 665-7L-070605/176295

Help wanted Cashier, Kitchen Helper for Japanese restaurant at LAX international terminal. Legal status & English required. Call Ayako 310-342-7070 (2PM to 5PM) 665-28L-070605/176318

Chinese Fast Food in Garden Grove need “Food Service”. Must have some experience & speak English. Full time/part time & weekend available. Please call Linh @ 714-425-6868 665-7L-070605/176360

Nhaø haøng Nhaät ôû Florida caàn tuyeån theâm waitress, waiter and dishwasher. Bao aên ôû löông töø $1500 ñeán $2500 moät thaùng. Osaka Japanese Steak House. 1401 Citrus Blvd. Leesburg, FL 34748, goïi cho anh Hung 352217-3449 665-7L-070605/176398

665-14L-071105/177129

665-14L-071105/177132

Nhaø haøng caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn, löông haäu + tip. L/L 714-260-8443 665-7L-071105/177176

PHÔÛ VINH KYÙ 8512 Westminster Blvd #F, Westminster, CA 92683. 714894-9309, 714-636-5277. Caàn phuï beáp, waiter & waitress (full or part time) 665-3L-071105/177179

Nhaø haøng caàn ngöôøi water khu Bolsa. Phone 714-839-1014 665-6L-071105/177203

Caàn ngöôøi. Nhaø haøng Phöôïng Hoaøng caàn ngöôøi ñaøn oâng röûa cheùn vaø laøm laët vaët. Goïi 714554-5995 sau 12:00 giôø tröa 665-28L-071105/177235

Tieäm aên VN ôû Hawaii caàn ngöôøi ñaøn oâng phuï beáp nhanh nheïn, saïch seõ, laøm 7 ngaøy, löông thaùng, traû check 100%, tip haäu, bao aên ôû. 808-647-0321

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-60L-051905/169274

Shop may caàn thôï 1 kim, overlock, coverstich. Xin goïi Sôn/ Haø cel: 714-310-9388 or 714539-2999 shop

670-14L-061505/173369

Shop may lôùn caàn nhieàu thôï overlock, thôï 1 kim, chaïy coverstich vaø 2 taøi xeá, shop nhieàu haøng thun deã laøm. Xin lieân laïc 714-897-8800 Thanh

670-30L-062405/174872

Shop may Trask & Newhope caàn thôï may phaàn hay nguyeân caùi. Haøng deã may. L/L Thaïch 714539-5640 cell 714-251-2146

665-7L-070605/176406

Caàn thôï may coù kinh nghieäm, may 1 kim, overlock. Xin lieân laïc Hai Pham/ Michael Nguyen 714-531-0735 ôû ñöôøng Harbor vaø First

665-14L-070605/176438

Nhaø haøng Vieät Nam lòch söï tip cao caàn tuyeån nöõ tieáp vieân deã coi tuoåi töø 21 ñeán 35. L/L: 714531-7173 or 714-335-3774 665-7L-070605/176443

WAITERS NEEDED Nhaø haøng lôùn vaø sang troïng taïi Quaän Cam phuïc vuï moùn aên Taøu vaø Vieät, caàn nhieàu waiters. Full time / part time (seõ train). L/L 714-785-0749 (sau 6PM) 665-7L-070705/176666

Nhaø haøng caàn phuï beáp, chaïy baøn kinh nghieäm. Lieân laïc Hoøa (Ngoc) 714-963-9890 hoaë c Phong 714-310-5933

670-21L-062705/175138

670-14L-062805/175393

Quy Tailors caàn thôï may vest, quaàn taây, sô mi, traû giaù cao, tieäm goùc Brokhurst & Broadway, City Anaheim, vieäc laøm vöõng beàn. L/ L 714-533-8999

670-14L-062905/175479

Shop may Lee Fashion caàn thôï may haøng quaàn & jacket. Lieân laïc Thaønh or Taâm phone shop 714-531-0477, cell 714-3962286, cell 714-931-9297 670-7L-062905/175578

665-7L-070805/176817

Seamtress to make pattern, cut, sew silk clothing - work at home or shop - must speak some English - salary $1500-$2000 month. Call 949-275-8142

665-14L-070805/176899

Knitters to hand or machine knit at home. Must speak little English, salary $1000 - $1500 month. Call 949-275-8142

Nhaø haøng caàn 2 beáp phuï, laøm töø 3pm ñeán 12 giôø ñeâm, caàn coù 2 naêm kinh nghieäm. L/L Kenny 714-507-8887 Nhaø haøng vuøng San Gabriel caàn ngöôøi phuï beáp + chaïy baøn full time. L/L 626-281-0017, 626281-3639 665-7L-070805/176930

Caàn gaáp hai phuï beáp coù kinh nghieäm laøm cho nhaø haøng Quaùn Hyû xin lieân laïc 714-724-2042, 714-454-7296 665-28L-070805/176961

GENKAI RESTAURANT in Corona Del Mar & Irvine is seeking servers, hosts, and bussers. FT/ PT welcome. CDM 949-675-0771, Irvine 949-786-3420, fax resume 949-719-1766

670-7L-062905/175636

670-14L-063005/175671

Shop may haøng nhieàu quanh naêm, deã may, caàn thôï may taïi shop, thôï ñaàm, tieàn baïc soøng phaúng, tính moãi tuaàn. L/L 714414-9301 or 714-444-3125

665-7L-070805/176979

665-7L-070805/177010

Caàn moät ngöôøi ra haøng Food To Go coù kinh nghieäm full time hoaëc part time. L/L 714-898-6403 sau 2PM 665-14L-070805/177014

Caàn 1 ngöôøi bieát noùi tieáng Hoa giuùp vieäc nhaø vaø 1 ngöôøi Hoa coù KN giuùp ôû nhaø haøng vaø khieâng ñoà naëng. L/L 714-247-9566 665-5L-071005/177060

ANAHEIM: Chinese Fast Food caàn gaáp Nöõ baùn haøng, noùi vaø nghe ñöôïc English, vaø Nam phuï beáp coù kinh nghieäm. Laøm F.time/ P.time. Lieân laïc John: 714-4410888, 323-715-0999

700-DL-112701/001551

Shop may GG chuyeân may ñaàm quaàn, skirt, caàn thôï may, uûi, final, tieàn tính soøng phaúng, xin LL: 714-393-2504

670-14L-070705/176523

Tieäm may vuøng Little Saigon caàn thôï may nöõ coù kinh nghieäm, löông theo khaû naêng. Xin L/L 714-531-4248

670-7L-070705/176661

Shop may caàn thôï overlock + 1 kim haøng quanh naêm xin gaëp coâ Sôn 714-590-6056

670-7L-070705/176688

Shop may haøng thun, deã laøm, coù soá nhieàu quanh naêm, caàn thôï overlock, 1 kim, gaén size, hieäu, thay label, raát deã laøm. L/L Coâ Tö 714-539-0741

670-7L-070805/176920

Shop may khu Euclid nhieàu haøng skirt, aùo, caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim nguyeân caùi, thôï final. L/L: 714-554-5013 or 376-3268

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

670-14L-070105/175947

Shop may caàn thôï may ñaàm nguyeân caùi, giaù cao vaø thôï moät kim taïi shop, coù haøng quanh naêm. Goïi Vieân 714-379-7151, cell 473-4071, 657-4812

670-28L-070505/176193

Shop may nhieàu haøng quanh naêm, caàn thôï 1 kim overlock, hay laõnh nguyeân caùi, caàn ngöôøi caét chæ, giao haøng, traû tieàn lieàn. L/L Coâ Thô 323-221-4199

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

700-DL-091302/037525

670-28L-070805/176786

670-7L-070805/176906

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-554-3307 CELL 714-309-4443 24/24 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

POOL & SPA 4 LESS. Nhaän chaêm soùc vaø moïi dòch vuï Pool & Spa. Chuyeân trò ñuû loaïi hoà beänh ñen, vaøng. Giaù chæ töø $50/ thaùng. Free estimate. L/L 714454-1050 or 562-804-2989 700-28L-063005/175725

SÖÛA COMPUTER. Söûa computer, laptop, gaén DSL network taïi nhaø hay cô sôû thöông maïi, cleanup system prevent virus, adware. Goïi 714-623-1685 700-28L-070805/176856

Peter Phan 562-228-5066, lan/ wan network installation cabling; wireless/ OSL internet setup & support; spyware/ virus detection & removal; business telephone system installation; computer setup, upgrade & more...

702 - DU LÒCH

Haõng may Myõ caàn nhieàu thôï 1 kim vaø overlock. Löông giôø, xin goïi 714-435-1585 hay ñeán apply taïi 2907 Oak Street, Santa Ana, CA 92707. Good pay

Shop may, haøng nhieàu thun, vaûi deã may, haøng skirts, quaàn , ñaàm, aùo. Caàn nhieàu thôï overlock, 1 kim nguyeân caùi, manager kinh nghieäm, taøi xeá. L/L 714-5378092

700-61L-060605/171876

SCANTEK SOLUTION http://www.scanteksolution.com Video and DVD rental software for windows, giaù reû. L/L 714227-9327.

700-7L-071005/177065

670-14L-070705/176606

Shop may Westminster/ Harbor caàn thôï nguyeân caùi, overlock, 1 kim. Xin goïi Coâ Xuaân 714-5546181, 714-677-7871, 677-7872

700-28L-051905/169256

CHUYEÂN DIEÄT MOÁI Chuyeân Dieät Moái (Termite) vaø söûa chöõa goã bò hö haïi bôûi moái, moït, weather. Free inspector & quotation. Call Haûi 714-280-2008

ACCUTECH COMPUTER - Söûa Computer taïi nhaø giaù reû baát ngôø. - Khaéc phuïc caùc söï coá, baùo loãi computer. - Söûa chöõa, caøi ñaët software. - Thieát keá maïng LAN/Internet. 714-376-9077

Shop may khu Euclid caàn thôï lock 1 kim. L/L714-554-8726 or 714-623-3950

700-365L-111901/000526

Shop may vuøng Garden Grove chuyeân haøng ñaàm. Caàn thôï may taïi shop & ôû nhaø, giaù cao. May xong traû tieàn ngay. Xin lieân laïc 714-530-0675, 234-7937

700-90L-112501/001376

670-7L-070605/176476

670-7L-070605/176405

700-28L-050905/167543

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø, gaén iternet DSL laøm network load software, security camera vaø caùc duïng cuï ñieän töû khaùc goïi 714-875-7131

700-28L-062405/174835

Shop may haøng thung vuøng Garden Grove. Caàn gaáp nhieàu thôï 1 kim, overlock hoaëc laøm nguyeân caùi. Haøng giaù cao, tieàn soøng phaèng. L/L Taøi 714-757-1807

670-14L-063005/175814

670-14L-070105/175904

700-DL-111901/000743

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

Haõng may haøng len. Caàn thôï may 1 kim coù kinh nghieäm. Löông traû giôø. Caàn thôï caét ño coù kinh nghieäm. L/L Trang: 714-5909229 bus, 714-478-2602 cell

665-28L-070805/176966

700-28L-111901/000535

PHIPHI - MOVING Duøng xe thuøng lôùn coù liftgate. Phuï doïn nhaø & office. Nhaän ñi xa 500 miles 714-653-8585 Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng.

670-28L-070605/176354

Experienced single needle Operators needed for costume manufacturer. $10.20/Hr with the Oportunity to earn more. Must speak some English and must provide employment eligibility. Call between 7:30AM - 4:00ΠM. 714-449-6600 M-F

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell)

670-14L-063005/175765

Arizona. Moving caàn sang gaáp tieäm nails ñeïp, shopping center lôùn, 5 baøn, 3 gheá spa, phoøng facial, rent reû, khaùch sang. L/L 480-833-3039 Nhaø haøng baùn thöùc aên Vieät Nam vaø Taøu caàn phuï beáp traû $7/1 giôø. Xin goïi Coâ Tina 714-6950603, cell 714-914-2912

670-7L-070605/176319

Shop may vuøng Garden Grove nhieàu haøng thung, caàn thôï 1 kim, overlock vaø coverstich. Xin lieân laïc Nhung or Tony 714-5373320, 714-906-9588

670-7L-070705/176694

Tieäm Phôû caàn gaáp Nam (Boy) phuï beáp nhanh nheïn coù kinh nghieäm bieát ra haøng cho tieäm Phôû. Löông coù coäng tip, xin lieân laïc phone 714-531-2009 Tieäm Phôû vuøng Santa Ana caàn ngöôøi Nam röûa cheùn vaø laøm vieäc vaët. Xin lieân laïc phone 714-554-2696

670-7L-070505/176242

700-30L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867 702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

700-28L-081203/079971

HOÀ TAÉM Nhaän höôùng daãn töï chaêm soùc hoà nhaø - Pool Repair (everything) - Pool supply - Pool service - FREE Estimate Home: 714-539-1577 Home: 714-636-9472 Cell: 714-232-5846, 714-2325848

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-180L-050304/116279

PROFESSIONAL WEBDESIGN ª Thieát keá trang web cho thöông maïi, hoäi ñoaøn, tröôøng hoïc: shopping cart, forum, web content, flash. ª Quaûng caùo website on line. L/L: Henry Nguyen 714-4545049 www.sea-lion.biz 700-90L-081204/131734

Moïi thaéc maéc, giuùp ñôû veà mua tröôùc phaàn ñaát nghóa trang ôû Vöôøn Vónh Cöõu taïi TP. Westminster. Tham khaûo mieãn phí. L/L: Kính Nguyeãn 714-3081800

700-30L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-899-2861 Fax.

702-91L-111901/000544

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-28L-111901/000545

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï phi tröôøng tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn. 702-30L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962 702-90L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân. 702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn. 702-32L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-36L-091202/037373

700-90L-050505/167111

HOÀ TAÉM Nhaän chaêm soùc vaø moïi dòch vuï veà Hoà Taém. Taän taâm, traùch nhieäm, baûo ñaûm giaù caû phaûi chaêng. Free estimate. L/L 714554-6007, cell 714-726-5514 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

702-30L-100102/039650

OÂ. LONG 714- 504-1613 Nhaän thoâng dòch Xin SSI, xin tieàn beänh, Housing, tieàn trôï caáp CAPI, Baùc só, phi tröôøng, Quoác tòch, tuyeâ n theä , Thi Nail & Toùc..v..v.


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 702-95L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT cell: 714-657-9299 ° Phi tröôøng ñaëc bieät giaù reû nhaát v.v.. ° Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä. ° Cho möôùn kit & coù raát nhieàu Model ñeå ñi thi Hair, Nail, Facial ° Caùc khu vui chôi Seaworld, Universal, Disneyland, Casino ° Taát caû caùc dòch vuï uy tín, an toaøn, xa gaàn ñuùng heïn.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 702-37L-042505/165477

710-9999L-111901/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-100L-111901/000745

702-40L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-86L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-209-5546 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-90L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-28L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-30L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6. Nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Ñuùng giôø. Thaønh thaät caùm ôn.

702-90L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

702-90L-042104/114406

ÑUÙNG HEÏN 24/24 Phi tröôøng, INS Nail, toùc, Baùc sæ, Moïi luùc, moïi nôi Van 2005 Lòch söï, kinh nghieäm Anh LAÂM 714-254-5909 714-254-5758

702-90L-063004/125497

THEÁ DÒCH VUÏ Home 714-379-0103 cell 714-300-9883 Tuyeân theä, Phi tröôøng, casino, Baùc só nail toùc & model caùc nôi xa gaàn, taän taâm vui veû uy tín ñuùng heïn.

702-84L-121004/147548

HIEÅN/HO7 714-636-6588 714-878-4620 cell Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Ñaëc bieät Nail, Toùc, Phi tröôøng, moãi ngaøy ñi & veà LittleSaøigon Riverside. Coù model & cho möôùn nail kit thi nail.

710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa caùc hieäu tuû laïnh, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc. Baùn tuû cuõ. Nhaän gaén maùy laïnh phoøng khaùch, phoøng nguû. Goïi Traàn 714-892-0289, 714908-6197, 714-933-5657.

702-30L-051805/169105

PHUÙ DÒCH VUÏ 714-200-9048 Phi tröôøng, caùc nôi, hoïc sinh ñi hoïc, Nails, toùc, tuyeân theä, taän taâm, uy tín, vui veû, ñuùng heïn.

710-84L-052104/119323

702-36L-061705/173906 702-28L-062905/175502

Ñixevaênlöu@yahoo.com phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, coù model cho hair & nail, xa gaàn xin goïi, coù trong baùo Vieãn Ñoâng caû naêm. L/L 714-318-7513, 714277-0896, 714-717-8295, 714878-8829

710-DL-112001/000888

702-28L-070805/176844

NAIL, TOÙC, PHI TRÖÔØNG ONLY - Cho thueâ Kit giaù reû, cho möôïn tröôùc 5 ngaøy + DVD thöïc haønh nail - Coù raát nhieàu ngöôøi maãu. Model: 80 ñoàng, chôû 50 ñoàng. Kit 20 ñoàng. - Phi tröôøng giaù ñaëc bieät. * Ñaõ töøng ñoùn treân 500 hoïc vieân cuûa caùc tröôøng Thaåm Myõ. Giuùp hoïc vieân ño moùng tröôùc khi thi. Uy tín - Ñuùng heïn. Goïi Trung 714-360-2129

PUREAIR COOLING - HEATING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-36L-071404/127532 710-37L-072704/129443

710-14L-060605/171917

SPYWARE! ADWARE! ANNOYING POP-UP Slow down computer? Goïi Long 714-244-0798 $34.99 ñeán taän nhaø, clean, ngaên ngöøa vaø baûo ñaûm PC chaïy nhanh hôn ñeán 30%

SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

710-28L-061305/173007

710-DL-112101/001076

706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

706-56L-072803/077852

MAÙY LAÏNH VAØ ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa laép raùp, thay môùi taát caû caùc loaïi maùy laïnh vaø dôøi, taêng coâng xuaát ñoàng hoà ñieän, söûa chöõa taát caû trôû ngaïi veà ñieän cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm nhanh choùng giaù nheï nhaøng. L/L Long 714-705-5496

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

706-31L-050203/065492

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach & Hoover)

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • Nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

720-DL-111901/000576

710-36L-062302/027141

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

MAÁT ÑIEÄN License 792214 License + Insured + Bonded Ñoàng hoà ñieän môùi Caùc dòch vuï veà ñieän. Please call DELTA ELECTRIC 714-537-9751

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, & heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel Hoaøng 714-390-8808. 710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

AUTO REPAIR. Söûa maùy, hoäp soá, ñieän xe Honda, Toyota, Lexus, Nissan... stater, timming belt, aternator, khoâng noå, khoâng chaïy. Call 714-914-2826 Tuaán 720-14L-062305/174589

Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät Myõ coù license, taän taâm, nhaø uy tín vaø ñònh beänh chính xaùc, baûo ñaûm giaù reû hôn moïi nôi. Son 714-588-2535

720-28L-070805/176850

Pro Tek Auto 6850 Westminster Blvd., #B L/L Vuõ 714-891-1397 Giaûi quyeát moïi vaán ñeà trôû ngaïi veà xe, söûa xe theo tieâu chuaån dealer, giaù caû nheï nhaøng, taän taâm. Tune up 4 cylinder 17.95 A/C service 11.95 + Feon, front or rear brake 54.95, turn rotor or drum - oil change 11.95 up to 4 quart for most car. Rebuilt engine or transmission. Open 7 days M - Friday 8am7pm, Saturday 8am-6pm, Sun. 9:30am-4:30pm

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com

RAO RAO VAË VAËTT 740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-91L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi cell phone 714-720-3234 720-28L-010102/004712

740-28L-052602/023175

ÑIEÄN - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-14L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-724-0087

740-90L-090402/036170

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-7425017, Loâi 714-448-9435

740-95L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

Chuyeân sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn. Laâu naêm, kinh nghieäm. Ñeïp, reû, sôn toát, xa hay gaàn OK. Free estimate. L/L Phöôùc Bus. 714-878-8238

THÔÏ MAÙY : xe hö goïi oâng VINH chuyeân baûo trì ñuû loaïi Nhaät, Ñöùc, Myõ. Treân 30 naêm thaønh thaïo, Haõy goïi ñuùng ngöôøi ñeå yeân loøng. 714-531-0883, Pager 4451691 720-28L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

740-30L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-890-5326, 714-537-2939

740-30L-080503/078997

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-53L-081003/079762

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-458-2220

740-7L-080904/131264

GENERAL HOME REMODEL Chuyeân söûa chöõa nhaø, cô sôû. Sôn ñieän nöôùc. Khi hoaøn taát môùi nhaän thuø lao. Goïi Sôn: 714-478-8510 740-90L-091604/136556

XAÂY TÖÔØNG Loùt gaïch, laøm haøng raøo, ñoå xi maêng, gaén sprinkler, thaûm coû, landscape, caét caây, vaø clean up. Giaù phaûi chaêng. L/L Hoäi: 714932-3845. 740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm K/nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/ Alan: 714-719-3490 HANDY MAN - Chuyeân sôn & söûa ñieän gas nöôùc cho nhaø, tieäm. Nhaän loùt gaïch saøn goã. - Remode restroom, kitchen giaù reõ - Patio, landscaping ñieän thoaïi cable. Call Don Pham: 714-902-7157. 740-36L-102504/141649

740-91L-110603/092090

ADD PHOØNG ÑOÅ XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, ñoå xi maêng, remodel nhaø taém, laøm kieåu môùi raát ñeïp. Giaù ñaët bieät cho ngöôøi Vieät nam. Goïi Hoaøng 714-425-7340, 714-425-7394.

740-14L-020604/103448

DUÕNG CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch remodel phoøng taém nhaø beáp cöûa soå add phoøng, vieäc laøm taän taâm uy tín. L/L 714531-0093 or cell 210-9021.

740-90L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-755-4155.

740-29L-021904/105196

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517.

740-29L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio. Ñaëc bieät chuyeân thieát keá laøm phoøng cho share. Goïi Minh Leâ 714-719-2939.

740-30L-030704/107532

ANDY CONSTRUCTION State license #B854494 Theâm phoøng taân trang, phoøng taém, nhaø beáp, counter top, thay cöûa soà, cöûa ra vaøo, loùt gaïch, thay faucet, toilet, thoâng coáng, thay oáng nöôùc, bình nöôùc noùng. giaù reû. Goïi Andy 714-679-7927, 714-554-9069.

740-28L-031604/108810

740-30L-022003/000598

740-184L-031003/058389

CÖÔØNG CONSTRUCTION Chuyeân moân thay phoøng taém, loùt gaïch, sôn trong ngoaøi, ñoå ximent. Gas, ñieän, nöôùc. Uy tín kinh nghieäm treân 25 naêm. Coâng vieäc khoâng hoaøn taát. Khoâng nhaän thuø lao. L/L Cöôøng 714-657-8846.

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN NHAØ - THÖÔNG MAÏI CHUYEÂN SÖÛA & THIEÁT KEÁ - Ñeøn recessed lighting, fluorescents, quaït, oå caém. - Naâng caáp panel, circuit breakers. - Laøm môùi naâng coâng suaát ñöôøng ñieän 110V, 220V. Phone: 714-590-8930, 949-3370954

740-90L-101704/140607

SÖÛA NHAØ VAØ MOBILEHOME Nhaän taân trang thay môùi P.taém, nhaø beáp, loùt gaïch, loùt goã sôn trong ngoaøi. Söûa gas, ñieän, nöôùc, eùp phoøng patio v.v... L/L Minh 714-200-6146, 714-200-6152.

740-28L-040704/112279

740-28L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L Taâm Hoaøng 714-260-5656 or 714-414-5785. Free Estimate. 740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083 740-30L-122304/148917

Trang Trí & Söûa chöõa nhaø cöûa: Chuyeân: Add phoøng, loùt gaïch, söûa nhaø beáp, phoøng taém, patio, xaây haøng raøo, ñoå xi maêng, sôn trong ngoaøi, thay cöûa, gas, ñieän, nöôùc vv... Laøm xong môùi laáy tieàn. Lieân laïc Quoác Vieät Cel: 714-210-9928, nhaø 714-590-9841 740-90L-122804/149252

SÔN NHAØ R&K Painting treân 17 naêm kinh nghieäm. Baûo ñaûm 5 naêm, söû duïng sôn con gaáu Behr. Also remodel phoøng taém, nhaø beáp, loùt gaïch, goã etc. Tel 714-209-6616. 740-28L-011905/152008

Nhaän: sôn söõa trang trí noäi thaát, nhaø haøng, heä thoáng nöôùc, ñieän , hoøn non boä, cement, landscaping laùt gaïch marble, roofing. LL Höng Nguyeãn. Cell: 714-5884202, 714-422-9438 740-28L-012705/153262

CONSTRUCTION CENTER Chuyeân nhaän söûa chöõa: ñieän, ga, nöôùc, nhaø beáp, add phoøng, boàn taém. Nhaän sôn söûa trong vaø ngoaøi nhaø, loùt gaïch. Vieäc laøm baûo ñaûm. All work guaranteed. Free estimate. Call 714-200-9824, Fax 714-260-6962 Ask Michael and Kenny 740-39L-020405/154369

740-28L-041304/112983

CONSTRUCTION & HANDYMAN Nhaän söûa nhaø, remodeling bathroom, beáp, thay cöûa soå, cöûa ra vaøo, loùt gaïch, goã, sôn, laøm plumping, ñieän gas, add phoøng, laøm patio. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-84L-050904/117298

740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

740-90L-071603/075979

ND’S CONSTRUCTION St. Lic #819811 Chuyeân thaàu xaây caát cho tieäm, nhaø haøng, nhaø môùi, cuõ. Ñieän nöôùc, gas, theâm phoøng v.v... Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm goïi Thònh 714-2242264, 714-902-5677, Nghóa: 626-375-7848, 714-326-9188

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

VIEÄT HOME BUILDER. ª Chuyeân xaây nhaø, add phoøng, patio ª Plan, permit ª Maùi nhaø, xi maêng, landscape ª Phoøng taém, beáp, texture ª Gas, ñieän, nöôùc, phone ª Tham khaûo mieãn phí ª 15 naêm phuïc vuï. L/L Loâi 714-448-9435., Sôn 714742-5017

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

740-90L-032102/014096

740-90L-022003/000590

710-84L-041603/063107

710-DL-111901/000571

720-90L-050505/167063

XOI TRANSMISSION 11711 Westminster Ave, #3C Garden Grove, CA 92843 714-530-5933 Chuyeân moân: Rebuild vaø söûa chöõa hoäp soá töï ñoäng Myõ - Ñöùc - Nhaät. Xe ñôøi môùi computer control. Do oâng Xoài ñaûm traùch

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-651-0515

APPLIANCES REPAIR

720-28L-031405/159230

PETER AUTO REPAIR Chuyeân trò caùc loaïi xe myõ vaø nhaät veà (ñieän) check engine (light) timing belt, maùy vaø hoäp soá kinh nghieäm nhieàu naêm, giaù caû nheï 714-553-1002, 714-2777558.

740-900L-022003/000581

710-28L-080102/032056

702-36L-021605/155398

720-28L-122904/149376

Nhaän söûa taát caû caùc loaïi xe, taän taâ m , giaù reû . Maù y , hoä p soá , alternater, starter, timing belt, ñieän, window... Seõ tôùi taän nôi cuûa Quyù vò. 714-224-2810

CONSTRUCTION

706-36L-011405/151501

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

720-14L-102904/142272

Xe coï queït, ñuïng nheï, veát raïch - beå BUMPERS. Ñoùng cöûa garage bò traày HOOD - TRUNK. Naéng möa laøm troùc sôn, phai maøu. Goïi A/ TRÍ (Pham-Magic Touch). 714-925-5392, 714-5544430.

720-7L-062005/174057

706 - BAÛNG HIEÄU

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

720-29L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714331-7273.

BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 naêm 10 naêm laøm managers nhieàu haõng taïi California, kinh nghieäm ñieän & maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn. Goïi chuù Baù 714-468-3512, 714590-8450

702-7L-070805/176925

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-16L-061705/173881

Dòch vuï baûo laõnh gia ñình, chöùng chæ ñoäc thaân, khai tieàn nhaø. Laøm quoác tòch, theû xanh. Baûo trôï taøi chaùnh, trôï caáp SSI. ÑT lieân laïc 714-588-8469

702-90L-123104/149638

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

710-31L-042604/115064

TOAØN SERVICES - Cung caáp models, kits, taøi lieäu cho Hair, Nail, Facial chuyeân thoâng dòch, ñieàn ñôn cho INS (quoác tòch, theû xanh), housing, hospital v.v... - Ñaëc bieät coù laøm xoùa aùn, ly dò khoâng caàn ra toaø, kieän tuïng laët vaët (döôùi $5000) L/L: 714-719-2748

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

RAO RAO VAË VAËTT

TUESDAY, JULY 12, 2005

740-28L-031803/059292

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong & ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, vinyl, tile, hardwood floor, add phoøng. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã & xi maêng, roofing. Kyõ löôõng & ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-5745, 714-720-4973

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. 714-740-7641 (office) 714-403-7463 (cell)

740-28L-021605/155409

SÔN NHAØ Chuyeân sôn cô sôû thöông maïi, apt, nhaø lôùn nhoû. Thaønh tín, 714728-0431 Allen, Nguyeãn. 740-36L-022105/156232

740-100L-052104/119320

740-29L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) PAINTING, ACOUSTIC, TEXTURE HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719

740-28L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

740-28L-060404/121508

CHUNG’S CONSTRUCTION Lic# B806359 & HIC Complete Landscaping: hardword & planting, patio, BBQ, Gazebol pond . v. v.. Bus: 714-531-2594 Cell: 714-726-5881

740-30L-080304/130343

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 740-30L-030605/158024

BATHTUB RESURFACE Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, phai maøu ñöøng thay môùi! Ch/toâi laøm laïi nhö môùi CHUYEÂN - Hôïp thöùc hoùa nhöõng nhaø Addition laäu. - Baûo ñaûm ñuùng tieâu chuaån cuûa City. Tuaán 714-623-4545

740-60L-031105/158863

CITI ARCHITECTURAL & ENGINEERING DESIGNS CHUYEÂN: Veõ plan xin permit for Commercial and residential ÑAËC BIEÄT: Room addition, remodeling, new custom house, nail & Restaurant, coâng vieäc baûo ñaûm nhanh choùng. Giaù phaûi chaêng. Goïi TUØNG 714-651-4125

740-28L-032205/160408

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa ñieän tö gia, cô sôû thöông maïi, tieäm nails, ñieän 3 phase, laép ñaët heä thoáng ñieän môùi. Ñònh giaù mieãn phí. L/L 714260-4347, 714-254-5473.

740-28L-032305/160525

DEPUTY INSPECTOR Chuyeâ n nhaä n inspection veà Welding, Concrete, Masonry, Epoxy cho commercial building vaø residential coù lôùp training laáy baèng welding Inspector ICCSSW, AWS-CWI. LL: Michael 714-465-7761

740-90L-032705/161060

D & K CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Ñaëc bieät add phoøng loùt gaïch, heä thoáng gas nöôùc. Giaù caû nheï nhaøng. L/L Anh Kyø 714468-7786

740-90L-041405/163761

AZ GENERAL CONSTRUCTION Nhaän söûa ñieän, oáng nöôùc, remodel, loùt gaïch, gas, laminate floor, thay cöûa soå, theâm phoøng, water, heater commercial or residence. v.v... L/L Vinh 714-3420201

740-36L-041905/164566

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-14L-050605/167264

SANG CONSTRUCTION Chuyeân: Xaây haøng raøo, xaây töôøng, stucco, landscape. Loùt gaïch v.v... 714-713-2690, 230-9610

740-14L-050605/167293

Construction & Landscape - Xaây nhaø, theâm phoøng, offices, reataurants - Lôïp maùi, sôn, patio. - Remodel bath, kitchen. - Ñieän. Plumbing. - Planters, Steps, Paving. - Tile, Marble L/L Vinh Ph: 714-230-9594

740-84L-050905/167499

SAM CONSTRUCTION Coù Bonded, Insurance, worker’s comp. State lic# 856212. Chuyeân: veõ, xin giaáp pheùp, xaây nhaø môùi, theâm phoøng, commercial office, nail & spas. Tel 714-901-2728

740-36L-051805/169145 740-90L-051905/169269

ADOZ Express Construction. Lic #825406. Chuyeân thay cöûa soå, loùt gaïch, sôn nhaø, ñoùng molding, phoøng taém. Laøm patio add phoøng. Uy tín giaù reû. L/L Thanh 714-272-3373

740-28L-052705/170615

ARCHITECTURAL Drafting/Design Chuyeân veõ hoïa ñoà vaø xin giaáy pheùp cho caùc thöông maõi. Tieäm toùc, nail vaø caùc vaên phoøng, xaây nhaø hoaëc theâm phoøng, coâng vieäc nhanh choùng 1 tuaàn laø cô baûn veõ, xin vui loøng lieân laïc anh Vincent. 714-719-4558

740-30L-053105/170870

A-Z CONSTRUCTION & REMODELING Room Addition, patio, door, window, woodfloor, tile, plumbing, electrical, stone, stucco, painting, decking. Call Tai, Nick 714785-7301. License #66476

740-36L-061005/172861 740-30L-061205/172874

CONSTRUCTION Tieäm Nail, Add phoøng, build nhaø môùi, patio, nhaø taém, Nhaø beápKitchen cabinet and granite counter Top, sôn, loùt gaïch..v.v.., vieäc laøm thaønh thaät. L/L Van 714-902-7336.

740-28L-061605/173656

CHUYEÂN VEÀ MAÙI NHAØ: Thay môùi maùi nhaø caùc loaïi, laøm vieäc taän taâm, kyõ löôõng, uy tín, giaù caû phaûi chaêng. Lieân laïc Michael 714423-5947

740-28L-062305/174708

740-43D234567-042005/164766

H.V. CONSTRUCTION Chuyeân: Ñieän nöôùc, gas, remodel, xaây caát nhaø môùi, Add theâm phoøng, sôn nhaø trong ngoaøi, tieäm nöôùc, tieäm nails, nhaø haøng. LL: 626-374-7753, 626-675-5536

740-28L-062305/174779

QUALITY SALE & INSTALLATIONS RESIDENTIAL - COMMERCIAL Chuyeân kitchen cabinet counter top, fireplace vanity loùt gaïch marble granite v.v.... Sôn söûa nhaø cöûa add phoøng. Free estimates. Please call Tony 714-2346547, A. Phan 714-465-7982, Phöông 714-251-4797, home 714-779-6763

740-28L-062405/174836

740-28L-042505/165362

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ ° Nhaän sôn ° Söûa nhaø beáp, phoøng taém ° Add phoøng, loùt gaïch ° Molding, Patio, giaù caû phaûi chaêng Don 714-514-7083, 714-3214713

740-28L-042705/165785

Nhaä n REMODEL NHAØ BEÁ P phoøng taém loùt gaïch goã thay cöûa soå ra vaøo söûa ñieän gas nöôùc laøm patio. Taän taâm giaù phaûi chaêng. Duõng 714-460-3704, Taâm: 714705-9242

740-90L-050305/166584

SÔN NHAØ OÂng Phi vaø Phong Phaïm nhaän sôn trong vaø ngoaø i Remove Popcon laøm Texture. Laøm xong môùi laáy tieàn. Ph: 714-534-5056, cell 714-468-3294

740-31L-050305/166614

NEW ERA CONSTRUCTION 2414 S.Fairview St #202C (at Warner). 714-651-8664 Tiep Si Nguyen, General B. Contractor, state lic B#722369. Cöïu kieán truùc sö VNCH. Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp, xaây caát vaø söûa chöûa moïi coâng trình tö gia, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi.

740-90L-050605/167211

B/C BUILDER WORKER COMP Genral #536258 Chuyeân roof residential - commercial, nail, dental plant permit. Remolding add phoøng ñieän, gas, nöôùc, maùy laïnh. Claim fire flood. 714-719-4376 Micheal, 714-588-3727 Tung Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

740-30L-063005/175742

740-14L-070105/175893

742-360L-111901/000620

C.T.N CONTRUCTION Chuyeân ñoå ciment parking, tröôùc sau xaây thaønh, laøm landscaping, loùt gaïch, coâng vieäc uy tín, giaù reû. Goïi Chin Nguyen 714-200-6164, 714-5469045 740-30L-070505/176163

HOAØNG’S CONSTRUCTION - Chuyeân sôn trong vaø ngoaøi nhaø. - X texture - Add phoøng - Patio - Thay cöûa soå - Loùt gaïch Xin L/L Hoaøng 714-675-1337, 714-775-7904 740-14L-070605/176497

CHUYEÂN LOÙT GAÏCH Taân trang P. taém, N beáp, P. Khaùch, loùt Limenate, saøn goã, sôn trong ngoaøi, Giaù reõ, thaønh thaät, uy tính. Hoaø 714-717-0051 740-28L-070705/176512

CALIBUILDERS ° Theâm phoøng ° Room Addition ° Remodeling ° Build Nhaø, Vaên Phoøng ° Tieäm Nails, Nhaø Haøng ° Roof, A/C, Electric ° Plumbing, Concrete ° Licensed & Insured Phöông: (714) 658-7230 Vinh: (714) 936-9119

740-14L-070705/176576

Söûa nhaø & mobile home nhaän sôn trong ngoaøi, loùt gaïch, thay thaûm & cöûa soå laøm drywall garage, xin giaáy pheùp giaù discount. L/L A. Duõng 714-588-5974 740-7L-070705/176607

HANDYMAN Chuyeân sôn trong, ngoaøi, add phoøng, loùt gaïch, remodel bathroom, sôn boàn taém, ñieän, clean popcorn, sink, taát caû veà söûa nhaø. L/L Vu 714-224-2955 740-28L-070705/176626

PV MARBLE Chuyeân loùt gaïch, laøm goã, laøm counter top granite, loùt loø söôûi (fire place), phoøng taém, zacuzi, add phoøng, coâng ty vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm, giaù caû nheï nhaøng. Xin goïi Phong 714-425-0600 Vuõ 714-5881378 740-14L-070705/176715

EXCELENT WORK ° Block wall ° Driveway/ cement ° Brick ° Planter Call Khanh 714-417-7415

740-28L-070805/177008

Caàn thôï construction coù kinh nghieäm, löông thoûa thuaän. Lieân laïc phone 714-636-6366. Ñòa chæ 11566 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843 740-28L-071005/177049

REMODEL NHAØ BEÁP - PHOØNG TAÉM. Chuyeân thay cabinet môùi, countertop baèng ñaù granite. Loùt saøn caùc loaïi goã. Loùt gaïch marble, fireplace. Son Tran 714-425-8963 740-5L-071005/177089

740-28L-062605/175050

740-7L-071105/177108

740-14L-062805/175296

740-14L-062805/175385

Chuyeân ñoå xi maêng xaây töôøng. Laøm patio loùt gaïch. Taân trang trong vaø ngoaøi nhaø, eùp theâm phoøng. Baûo ñaûm ñeïp. Reû. L/L Ben: 714-467-6819

Nhaän laøm maùi ngoùi cuõ, beå, rong reâu thaønh môùi, nhaän thay ngoùi, söûa ngoùi doät, shingles, sôn ngoùi, sôn nhaø, Lic & fully Ins., goïi Hoaøng 714-705-5626, 714-267-9985 740-7L-071105/177206

K&L Electric Nhaän thieát keá vaø laøm môùi veà ñieän, söûa chöõa ñieän cho tieäm vaø nhaø, chuyeån ñoåi panel cuõ, recessed light cho ceiling. Nhaän add phoøng + patio + roofing vaø loùt gaïch etc.... Vieäc laøm uy tín, kinh nghieäm. Xin goï i 714-677-7242, Lic. #050274

740-14L-062905/175560

MASTER FLOOR. Chuyeân laøm Bathroom, Kitchen, saøn mable granit porcelian, stone travertine slad.... Vieäc laøm baûo ñaûm. Free estimate. Lieân laïc Vinh cell: 714468-4505 or 714-251-3686 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

ADD THEÂM PHOØNG

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867. 742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-30L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Xe thuøng lôùn coù Lifgate. Nhaän doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, Piano & ñoå raùc. Thôï kinh nghieäm, ñuùng heïn taän taâm, giaù phaûi chaêng. cell 714-467-6968 714-539-7331. 742-28L-070903/074996

HUY MOVING Phuï doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, furniture. Xe thuøng lôùn, lifgate. Ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell 714-719-8178, phone 714-537-9301. 742-28L-072203/076932

PHIPHI - MOVING Duøng xe thuøng lôùn coù liftgate. Phuï doïn nhaø & office. Nhaän ñi xa 500 miles 714-653-8585 Taän taâm, vui veû, kyõ löôõng.

742-28L-061404/123003

KIM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-49L-062004/123928

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn 24'’, 18'’ coù liftgate doïn nhaø, office, haõng, doïn saïch chôû heát. Caån thaän vui veû giaù bình daân. NHAÄN ÑI XA Phone: 714-497-6225 714-891-3383 742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970. 742-42L-021005/154802

742-88L-030705/158140

LOÄC’S MOVING Coù lisence and Bond coù kinh nghieäm thaùo gôõ vaø laép raùp furniture, giaù caû phaûi chaêng taän taâm coù nhaän chuyeân chôû haøng ñi xa. 714-797-0066

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOØA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-7L-070805/176839

U-HAUL Doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, caàn xe truck $19.95. L/L 714-5541814 or 318-8109 742-14L-070805/176975

HAPPY MOVING Xe thuøng lôùn, coù liftgate, nhaän chuyeân chôû moïi thöù ñi xuyeân bang vaø local cho cô sôû thöông maïi, tö gia, laøm vieäc vui veû, giaù reû, uy tín, ñuùng heïn, thaønh thaät coù license vaø baûo hieåm. L/L 714260-7634 (24/24)

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING ROOTER SERVICE 24/24

CHUYEÂN MOÂN: Main line 300Ft, söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc. Nöôùc bò ræ. Thay Faucet, w. heater. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. L/L Phöôùc Vuõ Bus (714) 901-1060, 714-5305589

742-7L-063005/175713

LOC B MOVING Nhaän doïn nhaø, haõng xöôûng. Xe lôùn, nhoû, ñôøi môùi, coù liftgate. Ñoùng thuøng haøng deã beå. Caån thaän ÑB. Ñi 50 tieåu bang giaù reû. L/L Loäc 714-465-7269, 4978491 742-14L-070505/176218

Chieán Moving xe thuøng lôùn, liftgate phuï doïn nhaø, vaên phoøng, cô sôû thöông maïi, taän taâm, ñuùng heïn, giaù reû. L/L 714-743-1219, 714-468-7088

RAO RAO VAË VAËTT 744-3L-022803/102561

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881.

744-30L-033004/111017

AP PLUMBING Lic #563136 ª 24hr fast service/giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

744-28L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-225-7222.

744-14L-101904/140958

MAGIC PLUMBING Thay söûa oáng nöôùc, gas maùy loïc nöôùc, water softener, maùy xay raùc, bình nöôùc noùng, faucet, sink, oáng coáng bò ngheït. Goïi Danny 714-981-9454.

744-36L-011805/151875

744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

DON’S PLUMBING * Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay söûa faucet, toilet, garbage disposal, water heater, tö gia & nhaø haøng * Söûa ñieän nhaø, maùy söôûi, maùy laïnh. 24/24 714-296-7514 714-612-6432

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-85L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-41L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement. ª Thay oáng coáng, gas, nöôùc môùi, faucet, water heat, sink. ª Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail, hair. Giaù caû nheï nhaøng L/L Dan: 714-623-3369 cell Cell: 714-623-4088 Unlicensed contractor

747-DL-011602/006441

JOSEPH HOØA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-14L-081203/080007

TONG’S PLUMPING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, leak, thay faucet, garbage disposal. Dishwatwer, water, heater... Handyman. Baûo ñaûm giaù reû. LL: 714-390-3979.

A & T GIAËT THAÛM Maùy toái taân, truck mounted. Giaët thaûm nhaø, business, sofa, xe. Söûa: thaûm raùch, ñuøn, taåy, nhuoäm ngaäp nöôùc. Tri: Moác xanh, raän, muøi hoâi do choù meøo. Quang cell: 714-251-1482 Home: 714-748-0432

744-41L-032205/160335

747-28L-102203/090076

744-28L-022805/157148

ÑÖÙC PLUMBING - Chuyeân thoâng coáng ngheït, main line, söûa, thay oáng nöôùc ró döôùi cement. - Thay & söûa faucet, toilets, water heaters, sink. - Chuyeân laép ñaët heä thoáng nöôùc (SPA) cho tieäm nail. - Thaønh thaät uy tín, giaù caû nheï nhaøng L/L ÑÖÙC 714-623-3392 714-623-4088 cell (unlicensed contractor)

744-28L-032805/161175

THOÂNG OÁNG NGHEÏT 24 HOUR ROOTER 2, maùy lôùn cho mainline. Thay söûa sink, disposal, faucet, toilet, water heater. Coâng vieäc baûo ñaûm. Giaù caû thaáp. L/L Luaän 714-331-9637, 714331-9636. Unlicensed contractor

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø, Apt. Business, sofa, giaët xe, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù cöng, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. TAÄN TAÂM, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. 7 ngaøy/tuaàn. 714-263-6472 747-100L-061505/173501

744-7L-070605/176394

UÙT PLUMBING - Chuyeân trò beänh coáng ngheït. - Coù maùy lôùn 300 feet, camera doø coáng. - Söûa chöõa taát caû oáng nöôùc, coáng beå v.v... Xin lieân laïc 714-497-7204 cell, 897-5222

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, CAÉT CAÂY, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chôû boû nhöõng thöù dö duøng & moving caùc loaïi. Clean up & troàng coû boùn phaân. L/L 714-932-1973, beeper: 714621-5275

746-28L-050504/116735

GARDENER LICENSE: 243076 Laøm môùi, söûa chöûa ª Saân coû, heä thoáng nöôùc, boàn hoa, haøng raøo. Caây caûnh ª Tæa goïn, tæa moûng, caét ngoïn, caét boû, doïn deïp. Laøm vöôøn ª Haøng tuaàn & moãi 2 tuaàn BAÙ LINH Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

750-14L-010605/150446

Daïy computer: Basic, Winword, caøi software, internet + mail + Chat, ñöa hình vaøo DVD, Movie, Baùn DVD maãu veõ Nail. LH (Linh) 714-531-3830, 714-251-0744 750-14L-022305/156512

HOÏC HEØ! M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi trôû leân ñeán 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaä n ñöa ñoù n , KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). 714-593-9389 750-85L-022705/157035

HP DRIVING SCHOOL 7032 Hazard Ave #3 DMV Lic #4062 L/L coâ Hoa 714-379-0501 714-920-1961 HLV coù nhieàu kinh nghieäm vaø uy tín. Ñaëc bieät chuyeân daïy cho nhöõng ngöôøi khoâng raønh Anh ngöõ, ruït reø, töï tin khi gaëp giaùm khaûo, xe 2 ga 2 thaéng caáp certificate cho HV döôùi 18 tuoåi. Cho thueâ xe ñi thi. 750-90L-050505/167091

Giaùo sö Cao Taán An treân 20 naêm kinh nghieäm daïy Toaùn, Lyù, Hoaù, nhaän daïy Pre-Algebra, Algebra 1,2, Geometry, Trigonome Try, Pre-Calculus, Calculus, Physics, Chemistry. 714-210-4460, 714894-4278 750-10L-052005/169465

DAÏY LAÙI XE HLV laâu naêm kinh nghieäm vui veû, nhaän daïy giôø hoaëc bao ñaäu, daïy laùi freeway. Goïi Loäc 714-234-0045 750-21L-061905/173936

CASINO DEALER. Lôùp hoïc chia baøi. Tieàn tip khoaûng $3500 $5000 a month. Muoán bieát theâm chi tieát goïi Steve 714-876-8981 750-28L-062205/174400

KUMON, Trung taâm keøm Toaùn, taäp ñoïc töø tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Chi nhaùnh môùi taïi goùc ñöôøng Beach & Chapman (11951, Beach Blvd, Suite L). Ñeå giöõ choã vaø bieát theâm nhöõng chöông trình giaûm giaù ñaëc bieät. Xin L/L 714-895-7857

750-8L-063005/175647

Daï y keø m : CHEMISTRY, ENGLISH & TOAÙ N , 1-on-1 hay nhoùm nhoû. Daïy töø lôùp 1 - 12th & College levels. Free hoïc thöû. Xin goïi 714-467-5539 750-7L-070505/176201

DAÏY KEØM: Maths + Sciense + English. Mid.School and High School student. ESP. SAT (I and II). Very short time guarantee. G.S Hoang. Former Teacher of Sh.dictrict 714-348-7826 750-14L-070605/176328

DAÏY KEØM. Coù baèng vaø kinh nghieäm, ñang daïy taïi tröôøng Ocean View. Raát taän taâm. Lôùp hoïc nhoû, baûo ñaûm con em quí vò seõ ñaït ñieåm A. 714-933-8459, 714-933-8460 750-28L-070805/176910

DAÏY KEØM Trung Taâm Vieät Group nhaän daïy keøm hoïc sinh theo chöông trình summer school, giaùo vieân kinh nghieäm toát nghieäp ñaïi hoïc Myõ tröôøng lôùp an toaøn, tieän nghi. L/ L Andy 714-590-9266, Haï Lan 714-721-2735

744-7L-051805/169006

HANDY MAN Lam: 714-600-6559 Chuyeân sôn söûa, ñieän nöôùc, coáng. Uy tín chaát löôïng. Khoâng veõ vôøi. Giaù reû

744-84L-112101/000963

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552, 714757-6233

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

GIAËT THAÛM - FLOOR DÒCH VUÏ CLEANING Heä thoá n g TruckMount, kinh nghieäm, Taän taâm, Trung tín, Thieän chí. Ñònh giaù mieãn phí. B.C PRO.CLEANING SERVICES BEN (714) 531-8412, (714) 863-4122

744-33L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

747-28L-020903/054835

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

744-90L-041102/017120

740-36L-071105/177245

740-28L-062805/175397

KITCHEN CABINET AND GRANITE COUNTERTOP Chuyeân laøm môùi vaø taân trang nhaø beáp, coù nhieàu kieåu tuû vaø nhieàu maøu ñaù cho khaùch löïa choïn, coâng vieäc chuyeân nghieäp. Goïi Minh Leâ 714-719-2939

742-30L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407

ARCHITECTURAL (Drafting/Design). Chuyeân veõ hoïa ñoà vaø xin permit, vaên phoøng thöông maïi. Nhaø housing. L/L Tony Int’ L Associate AIA CÔ QUAN KIEÁN TRUÙC LIEÂN BANG MYÕ. 714-797-5133

Nhaän sôn söûa nhaø, chuyeân remodel bathroom, add phoøng, patio loùt gaïch, moulding, door, window, gas, ñieän, nöôùc... Baûo ñaûm reû ñeïp. L/L Quang 714-2348832

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

9 HOME CARE Nhaän ñoå xi maêng, landscape, loùt gaïch, thay cöûa, sôn söûa trong ngoaøi A-Z, dôøi ñoàng hoà ñieän. Coù license. L/L Anh Chín 714-2770835, 714-534-8745

FLOORCARE Chuyeân veà Saøn goã loùt gaïch remodel kitchen, bathroom. Heä thoáng nöôùc v.v... Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm uy tín. Giaù reû. L/L Trí 714-716-6395

Nhaän xaây söûa moïi dòch vuï nhaø, cô sôû. Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn. 20 naêm kinh nghieäm. Tham khaûo mieãn phí. Giaù nheï nhaøng. L/L Phöông P.H.P Construction 714-393-6955 cell 714-534-4760 business

RAO RAO VAË VAËTT

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AP DRIVING SCHOOL

750-8L-071005/177022

Progressive Tutoring Garden Grove/Valley View Nhaä n daï y Math, Chemistry, Physic and SAT. Giaûng vieân baèng cao hoïc vaø kinh nghieäm. Hoïc phí nheï. Ken: 714-814-6080

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #230 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921 714-715-9165

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

770-28L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-785-9825. 770-30L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaãy, suùt raêng, bò loûng, laøm nhanh, reû. L/ L Ly 310-529-5534. License #44018.

770-36L-030605/158017

750-30L-073103/078251

LAÙI XE NGHÓA 714-726-4867 ª Chuyeân huaán luyeän caùc HV bò thi laùi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, khoâng bieát chuùt Anh vaên ñaäu ñöôïc baèng laùi GAÁP. ª Cöïu HLV daïy vaø ñaäu treân 5500 HV. Ñaëc bieät laáy heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø vaø chæ nhaän tieàn sau khi ñaäu.

770-30L-032005/160004

Ñau khôùp xöông, nhöùc moûi, gai coät soáng, phong thaáp, LL Cöûu Mai: 714-417-3112, 714-7751855. Chöõa khoâng heát beänh khoâng laáy tieàn, neáu chöõa laønh tuøy taâm. 770-90L-032805/161235

750-100L-020404/103161

747-31L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893

750-7L-100404/138997

MAÏNH HUØNG Daïy laùi xe vaø cho thueâ xe, thi taïi DMV, daïy giôø hoaëc bao, taän tình vui veû höôù n g daã n . Giaù phaû i chaêng. LL Home: 714-890-5394, hoaëc cell 714-914-9283

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

RAO RAO VAË VAËTT 770-60L-033005/161578

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 780-28L-070305/176002

SOÁ MAÏNG Chuyeân xem veà Tình Duyeân Gia Ñaï o - Coâ n g Danh - Söï Nghieäp qua Töôùng Maïo, Chæ Tay. Noùi thaúng, noùi thaät. L/L: Dieäu Linh 714-899-5657

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-7L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Thôm ngon, veä sinh, tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Giao taän nhaø. Goïi coâ Vi 714775-7594. 770-30L-062005/174098

PHUN XAÂM - Kyõ thuaät phun xaâm Haøn Quoác, ñeïp töï nhieân, khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu. - Chuyeân xoùa xöûa veát xaâm hö. - Ñaëc bieät noái loâng mi cong, daøi töï nhieân. L/L Hoaøng Yeán 714-757-7322.

770-28L-070705/176632

PHUN XAÂM: Chaân maøy, mí maét, moâi, nhuû hoa khoâng ñau, khoâng ñoåi maøu chæ coù 125US, taåy xoùa nhöõng veát xaâm hö. Noái loâng mi cong daøy daøi ñeïp töï nhieân 75US. Taåy muïn thòt, muïn coùc, muïn ruoài ñoài moài baèng Lasges khoâng ñeå laïi theïo. F.C. huùt muïn baèng maùy toái taân 25US. L/L Linda tröôùc laøm taïi myõ vieän Botox ñaõ töøng kinh nghieäm treân 10 naêm nay dôøi veà nhaø . 15130 Brookhurst gaà n Bolsa. ÑT: 714-417-7275 770-3D136-070805/176878

Nhaän makeup vaø bôùi toùc coâ daâu, phuï daâu, daï tieäc. Nhaän laøm taïi nhaø. L/L Chaâu 714-724-6463 hoaëc 714-531-8868 770-14L-071105/177250

820-10L-070505/176198

NHAÄN NAÁU AÊN. Nhaän laøm baùnh xeøo, baùnh coáng ñaày ñuû rau töôi, vòt tieàm nguyeân con aên vôùi mì sôïi. L/L coâ Yeán 714-903-2510, 714-933-5352

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-7L-013004/102399

Dì Tö queâ Caàn Thô nhaän giöõ Baby 2 thaùng trôû leân, cha meï laøm Nails röôù c treã OK, ngang tröôø n g Murdy-Mustang, saùt chôï T & K. 714-839-9671, cell 714-2004519. Giöõ thöù Baûy & CN 830-181L-062804/125204

HOÏC HEØ! M - F. 8am - 8pm. Nhaän töø 4 tuoåi trôû leân ñeán Lôùp 12. Daïy Toaùn Lyù Hoaù, Anh Vaên, Tieáng Vieät, Piano, Guitar, Veõ. Nhaä n ñöa ñoù n , KIDZ CLUB (Bushard + Garfield, H.B). 714-593-9389 830-90L-011605/151588

EDUCARE CENTER ª Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân. ª Nhaän keøm Homework. ª Giôø giaác thuaän tieän cho cha meï ñi laøm veà treã. L/L: 714-226-0876, 714-2006555.

830-7L-021605/155438

Nhaø môùi khu sang troïng roäng 3000 sfeet ôû Fountain Valley, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi vaø coù ñöa röôùc ñi hoïc. L/L Höông 714843-9629, cell 714-552-7758

830-90L-050505/167117

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-6777555.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-3317501, 714-613-3763.

780-90L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-38L-031005/158757

Coâ Thaûo Giöõ Treû, coù license, goùc Brookhurst + Westminster + Euclid. Nhaø roäng coù saân chôi. Giöõ treû moï i löù a tuoå i . Nhaä n Calwork. Ñöa ñoùn. Keøm home work. Goïi coâ Thaûo 714-539-8421

830-14L-051605/168659

Nhaän giöõ treû moãi löùa tuoåi, nhaø roäng saïch thoaùng maùt, chaêm soùc, taän taâm thöông yeâu treû nhaø Westminster + Euclid. LL chò Hoa 714-590-8450

830-28L-061405/173271

Nhaø house goùc Brookhurst - Hazard. Nhaän giöõ treû töø 18 thaùng 6 tuoåi. Coù license phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi coâ Vaân & Traâm 714-839-9389

830-28L-062205/174404

Nhaän giöõ treû töø hai thaùng tuoåi. Chaêm soùc caån thaän. Nhaø taïi Raymond - Commonwealth, Fullerton. Lieân laïc 714-578-0576 sau 6 giôø chieàu

830-56L-062405/174876

Nhaän giöõ treû treân 1 tuoåi, coù license, nhaä n Cal-works. Nhaø roä n g, ñöôø n g Woodbury, gaà n Euclid + Westminster + Brookhurst, ñöa ñoùn ñi hoïc. Goïi Thaûo 714-636-1002

830-30L-070105/175874

Nhaø Beach & G.G gaàn fwy 22, roäng saïch. Saân chôi roäng. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Daïy treû aên, nguû theo neà neáp. CT ñoïc saùch cho treû. L/L Dung: 714-8921998, 714-651-2509

830-10L-070505/176199

Nhaän giöõ treû. Nhaø taïi ñöôøng Bolsa gaàn chôï ABC. Nhaän giöõ treû ñöa ñoùn ñi hoïc caû thöùc aên moãi tuaàn $100. Goïi coâ Yeán 714-903-2510, 714-933-5352

830-7L-070505/176216

License giöõ treû nhaø saïch maùt, coù phoøng chôi, saân chôi, kinh nghieäm giöõ theâm toái, ngaøy nghæ. Nhaän Calwork. Brookhurst/ Westminster. L/L: 714-5399981, cell 714-260-1737

830-7L-070505/176250

780-31L-042005/164622

THAÀY NHAÁT TRIEÁT Chuyeân coi boùi baøi, dieät soá, phong thuûy (nhaø, cô sôû) töû vi. Thænh pheùp cho ngöôøi thaân trôû veà. Thaønh tín. Hieäu quaû. Kín ñaùo. ÑT: 714-247-9534

780-28L-060505/171743

HOÀNG AN Hoùa giaûi tai aùch, xui gia ñaïo. Boùi baøi, chæ tay, töôùng meänh, nguõ haø n h. Ñaë c bieä t chuyeä n tình duyeân, queû soi tìm ngöôøi xa. 714254-5461

780-29L-040105/172212

THAÀY: THIEÄN TUAÁN Chuyeân giuùp ñôû cô sôû thöông maïi buoân may baùn ñaét, boùi toaùn, chæ tay, tình duyeân, gia ñaïo, thi cöû, giaûi tröø taø ma. Tel 714-891-9619, cell 714-251-2661 Westminster

780-28L-062805/175439

Töû vi - boùi baøi taây - tarot, thaàn hoïc nguõ haønh, chæ tay, chöõ kyù, phong thuûy, nhaâm ñoän, baùc só Tröôøng Tuyeát göûi lôøi thaùn phuïc. Xin laáy heïn L/L Hoàng Phöôùc 714902-7689

Nhaø house (Magnolia + Chapman) license nhaø saïch (giöõ treû 2-6 tuoåi daïy tieáng Vieät ñöa ñoùn. Xin L/L Kim 714-530-3601, cho share 1 phoøng nöõ ñoäc thaân

830-7L-070505/176254

Nhaän giöõ treû ñaëc bieät vaøo ban ñeâm. Xin lieân heä Nhung 714467-6785

830-7L-070605/176323

Nhaø ôû Euclid + 1st. Nhaän giöõ treû 2 thaùng trôû leân. Coù phoøng rieâng cho beù nguû. Nhaän ngaøy vaø ñeâm. L/L Vaân 714-839-9810, cell 714-902-4831

830-7L-070705/176617

Nhaän giöõ treû töø moät ñeán hai chaùu. Nhaø house, sau chôï Quang Minh, xin vui loøng goïi coâ Dieäu Khaùnh tel 714-775-7741

830-7L-070705/176646

Coù nhaän giöõ treû taïi nhaø khu Westminster vaø ñöôøng Brookhurst. Nhaø roäng raõi thoaùng khí vaø nhaän giöõ treû töø 6 thaùng trôû leân. Xin lieân laïc coâ Huyeàn 714-389-8874 (cell), giaù phaûi chaêng

830-7L-070805/176766

Nhaø house goùc Bolsa vaø Ward, nhaän giöõ treû töø 2 thaùng tuoåi trôû leâ n , khu yeâ n tónh, saï c h seõ , thoaùng maùt. ÑT lieân laïc 714775-1334 hoaëc 714-588-8469

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-101L-061603/071619

830-7L-070805/176993

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, thöông yeâu treû, nhaø coù maùy laïnh, nhaø 14101. Euclid & Westminster, sau chôï Ngöôøi Vieät. Ñieän thoaïi 714-537-3545 or 714-757-2138 830-10D23456-071005/177055

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Nhaø saïch roäng. Coù phoøng chôi, taän taâm thöông yeâu treû. Nhaø Hazard gaàn Bushard. L/L coâ Lan 714894-3286 830-7L-071005/177061

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi vaø keøm Homework, nhaø house roäng maùt, saân chôi. Phoøng nguû rieâng, yeâu meán treû, taän taâm, kinh nghieäm. L/L: 714-876-5294 830-7L-071005/177068

Nhaän giöõ treû töø 2 thaùng ñeán 2 tuoåi. Nhaø house roäng raõi, saïch seõ, yeâu treû. Vuøng Huntington Beach, goùc Magnolia vaø Adam. L/L: 714-962-1023 830-3L-071105/177180

Nhaø house goùc Magnolia & Garden Grove. Nhaän giöõ treû töø 3 tuoåi trôû leân, chaêm soùc caån thaän, coù saân chôi roäng raõi, thoaùng maùt. L/L Nhung 714-530-1621

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * TV 20" Flat screen only $89.99 * Sony 27" Flat TV, only $229. * Akai 30" Flat TV only $299.99 * Akai 42" Widescreen HDTVReady only $649.99 * Akai 42" plasma TV. Retail: $2800. Sale $1299 * Panasonic 42" Plasma TV, Retail $3200. Sale $1999.99 * Pioneer 50'’ Plasma HDTV. Retail $8000, sale $4399.99 * Sharp 26" LCD -HDTV-Monitor. Retail $2500. Sale $1199.99 * Sharp 32" LCD -HDTV Monitor. Retail $3000. Sale $1599.99 * Sharp 37" LCD-HDTV Monitor. Retail $5400. Sale $2599.99 * Sony 50" LCD - Projection HDTV Ready. Retail $3500. Sale $1999 * Panasonic 50' Plasma HDTV. Retail $6000. Sale $3999.99 * Toshiba HDTV + Direct TV Receiver only $229.99 * Sanyo HiFi VCR only $39.99 * Apex DVD ña heä, play MP3, VCD, CD R/RW, DVD R/RW only $29,99 * Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $380. Sale $149 * Karaoke Music Hi-End speaker 400 watts. Retail $2000/ea. Sale $149.99/ea * Karaoke Mixer with key control. Retail $300. Sale $149.99 * Hi-End 200 watts power subwoofer. Retail $800. Sale $149.99 * Pioneer receiver 500 watts dolby digital + DTS. Retail $260, sale $139.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy 850-91L-100702/040302

SATELLITEVIETNAM.COM 14371 Euclid St. Unit 2-J, Garden Grove, CA 92843. 714-5546300 or 714-720-4443, Fax 714554-3400. ª BAÙN SÓ VAØ LEÛ Laép raùp ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ Haûi Ngoaïi 24/24 vaø ñaøi VTV4 töø VieätNam 24/24 AÙ chaâu, Trung ñoâng... Mieån leä phí haøng thaùng. ª Dishnetwork Authorized Dealer America’s Top 60 channels. Free HBO showtime, Free Installation, Free HDTV - DVR. Up to 4 rooms only $24.99mo. Order before July, 31, 05. ª KARAOKE - KID FURNITURE - ELECTRONIC UP TO 50%. ª Nhaän söûa PAMSAT 2500A coi ñöôïc hai ñaøi Phim ngöôøi lôùn XXX trong heä thoáng VTV4. 850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù Ñ/Bieät cho ñoàng höông. L/L 714-468-8624.

TUESDAY, JULY 12, 2005

850-32L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Raùp, Upgrade, Internet, Network. Baùn Desktops, LCD Monitors. ° Desktop 3.4GHz Intel Pentium 4, $650 ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium 4, $600 714-362-1032. 850-14L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $139 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $459 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-90L-012104/101178

Big Sale! Big Sale! Ñaøi Truyeàn Hình Vieät Nam Haûi Ngoaïi SBTN 24/24 trong heä thoáng DIRECT TV. Free maùy vaø coâng laép raùp cho 4 phoøng. Leä phí haøng thaùng töø: $24.99 goàm ñaøi SBTN vaø caùc ñaøi LOCAL. Chuùng toâi coù nhaân vieân laép raùp treân toaøn quoác HOA KYØ keå caû Hawaii. Vieät Satellite Toll Free: 1-866-277-0748 www.vietsatellite.com Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn 850-90L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân söûa, upgrade, raùp maùy theo yù khaùch. Install set up wired/wireless networking cho tö nhaân & cô sôû thöông maïi. Uy tín, kinh nghieäm. ª Coù baùn/raùp caùc loaïi computers: servers, laptops, PC’s. L/L: 714-251-9109 850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi - Nhaän chuyeån heä video - Giaù reû. 714-898-6078. 850-36L-061404/122985

850-90L-052905/170673

THANH HAÈNG ROSEQUEEN WEDDING CENTER BRIDAL, PHOTO, VIDEO, MAKE-UP FLOWER 14948 Dillow St. Westminster, CA CA 92683. Sau löng Post Office Bolsa / Moran, gaàn Lee Sandwich. Baùn aùo cöôùi, daï hoäi, xöôøng xaùm, tuxedo fashion, myõ phaãm, nöôùc hoa. Make up, laøm toùc coâ daâu, daïy ngheà, Baùn thaät reõ, toàn kho, tuxedo, vest, vaûi, aùo ñaàm, töôïng, keä saét, baøn kieáng. LL: 714-799-1938, 714-4548161

850-28L-060105/171196

AUCTIONAID Chuùng toâi giuùp quí vò baùn haøng treân Ebay, Toll free: 1-866-857-7884 www.auctionaidstore.com Goldenwest/Westminster, caïnh New World Electronics

850-14L-062805/175290

Ñoùng cöûa chôï trôøi caàn baùn gaáp reû ñoà massage trong phoøng taém vaø vaøi ñoà laët vaët khaùc, maáy boä loa TR 400W giaù reû. L/L Tuaán 714-705-3796 850-7L-062805/175305

Garage Sale: Sat & Sun 7/8-7/9, baøn gheá, tranh aûnh. Thaùc nöôùc baèng ñaù, microwave. L/L: 714251-0379 hoaëc 714-899-2853 850-14L-063005/175680

Phôû Gaø Bolsa quanh naêm only $2.99 buùn chaû H.Noäi, buùn b.Hueá, buùn t.nöôùng, buùn rieâu, phôû gaø ñi boä, phôû taùi, phôû naïm, côm söôøn boø ÑH, côm T.nöôùng, côm söôøn to go, söôøn deâ nöôùng, söôøn nai nöôùng, deâ taùi chanh, laãu ThaùiLan, laãu deâ, goûi caù, tieát canh deâ + vòt, deâ röôïu maän ngoïc döông tieàm thuoác baéc, phone 714-554-0974 850-7L-070105/175867

Tuû laïnh Kenmore laøm ñaù nöôùc maøu traéng 2 cöûa coøn môùi ñeïp $475. 2 caùi giöôøng twin & full size coù neäm maøu traéng. Twin size $85, full size $110. 714593-2680 850-14L-070105/175877

Viagra original from P Fizer 100gm $7/vieân vaø daàu India spray cho laâu daøi hôn $10 loï. L/ L 714-230-5192

850-14L-070305/176010

Caàn baùn 1 maùy quay film Sony DSR300 coøn môùi 80%, xin lieân laïc 714-376-7642 850-7L-070605/176326

Cable TV $19.99 / thaùng, 200 ñaøi. DSL internet. Thaùng ñaàu free. $19.99/thaùng. No contract 714-251-2461 850-7L-070605/176385

Moving Sale hoà caù 60 gallons, 8 con caù Phaùt taøi, 1 con caù La haùn, Choù Pomeranian loâng xuø traéng ñeïp, bar röôïu, taát caû vv... 714-728-6666 850-7L-070605/176451

MOVING SALE. Caàn baùn gaáp: Plasma TV, Yamaha Piano U3. Toaøn boä furniture: Sofa da 3 piece, baøn gheá, ñeøn, giöôøng, tuû vaø nhieàu thöù khaùc.... Xin goïi: 714-952-0793 850-7L-070605/176455

850-176L-100804/139617

Johny’s The Satelliteman Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. 714-813-5040 or 714-3336381 850-90L-031105/158793

VN - PROSATELLITE. 7167 WESTMINSTER BLVD, giöõa Hoover vaø Golden West BIG SALE COOLSAT 4000 PRO 1 maùy $140, 10 caùi $120 vaø nhöõng maùy khaùc. Coù ñaày ñuû thieát bò cho satellite, nhaän gaén motor coi nhieàu höôùng satellite treân 1 ñóa. 714903-8131 or 619-1007 850-14L-040705/162826

LAPTOP. Toshiba Tecra 8100 PIII/128Mb/20Gb/DVD/CD-room/ carry bag/ready internet for $399; + $50 for DVD/CD-RW burner; + $75 for DVD/DVD-RW, phone 714-924-0061. 850-21L-041105/163238

COMPUTER * Pentium 4, 3.20GHZ, 80G, 512 memory, 64 video, 16X Pioneer DVDRW + 19 Flat View Sonic $620 * Dell laptop Pentium2 366MHz $220 * Maùy môùi warranty 6 thaùng. Free nhaïc MP3, MP4, truyeän. Nhaän söûa & upgrade. L/L Hoaøng 714-271-3952, 714894-4751 850-56L-052405/170008

TOP SATELLITES. Laép raùp Freeto-Air satellite system. Xem caùc ñaøi AÙ chaâu, VN Haûi ngoaïi, VTV4, Vietnam vaø caùc ñaøi Myõ, coù motor xem nhieàu Satellites treân moät disk. LL: 714-537-2946, 714468-6624 850-30L-052705/170519

VIEÄT NAM SATELLITE Baùn, laép raùp caùc loaïi Satellite coi ñaøi T.Lan - Trung Quoác, VTV4, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, XXX v.v... Nhaän chænh laáy signal coi nhieàu ñaøi söûa chöõa Satellite. L/L: 714468-3544

USED MATH BOOKS. Dö saùch Math (Pre Alg, Alg1, Alg2, Geometry Physis/Chem). Giaù bookstore $90. Giaù baùn $30. Lieân laïc Mrs Anh 714-531-2396 850-7L-070605/176475

Baùn choù Chihuahua 1 con ñöïc brown 3 caùi 1 ñen, 2 tan, 1 thaùng 3 tuaàn tuoåi, 1 con $125 mua 2 con $200. Khu Cerritos. Thaønh 562-228-3815 850-7L-070605/176478

Moving caàn baùn TV 50 inch, Karaoke, sofa, 3 baøn nhoû, boä baøn aên 4 gheá, 2 maùy laïnh nhoû coøn môùi. LL: 714-934-6340 or 714595-0503 850-7L-070705/176540

Coù baùn caëp maùy giaët vaø maùy saáy (dry) coøn môùi giaù $400 vaø moät tuû laïnh $200. Move nhaø khoâng choã ñeå, goïi Steven or Tuù 714-390-1875, 714-458-2972 850-7L-070705/176630

Choù Beïc Reâ (German Sheep). Raët gioáng cuûa Ñöùc, maøu Black/ Tan 6 tuaàn coù giaáy tôø chöùng nhaän baûo ñaûm cuûa haõng Continental Rennel Club giaù $600. 661-6756362 850-7L-070705/176649

Baùn Piano model T121 Yamaha, ñen, Upright, coøn warranty, y nhö môùi coù bench, 3100 goïi buoåi saùng tröôùc 12PM 714-319-9169 850-7L-070705/176654

Moving caàn baùn gaáp, baøn gheá, tuû laïnh, TV, tranh aûnh, kieáng treo töôøng, maùy maï vaøng logo xe hôi, maùy caét coû, hoà caù coù caù, xe ñaïp vaø choù phoùc loaïi tí hon, coù baùn thuoác ñau nhöùc vaø ñau bao töû gia truyeàn raát hay. Baûo ñaûm khoâ n g heá t traû laï i tieà n . Goï i Mr.Nam: 714-554-0684 850-7L-070705/176690

Caù roàng Red Tail Gold 4 in ñeán 5 in, gioáng Maõ Lai $450. L/L 714-623-0089 850-28L-070705/176739

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT 850-7L-070805/176808

Caàn baùn 6 tuû kieáng duøng ñeå tröng baøy nöõ trang ñoàng hoà trong tieäm giaù $75/each. Lieân laïc telephone 714-539-3015

850-7L-070805/176827

Overlock Juki M3700 coøn raát môùi ñuû phuï tuøng caàn nhuùng coøn raát toát, baùn gaáp giaù reû. L/L 714379-2648

850-7L-070805/176928

Caàn baùn 2 gheá spa nail cuõ, giaù reû. Lieân laïc 562-433-3177 or 714-333-5551 Anh Phuïc

850-7L-070805/176951

Nhaä n söû a maù y Megasatpro Cooltec, Ultrasat, no power hoaëc khoâng load software ñöôïc VN Prosatellite. L/L 714-619-1007

850-7L-070805/176974

Caàn baùn 1 caëp sö töû ñaù Hoàng Ngoïc cao 4 feet raát ñeïp, cho quí vò ñeå tröôùc nhaø hoaëc cô sôû thöông maïi. L/L Tuaán cell 714-300-8932

850-7L-070805/176981

Caàn 1 nöõ troâng coi cöûa tieäm CD - DVD, tuoåi 18-25. Full time. L/L Hieäp: 714-350-8435

850-7L-071005/177050

Muøa heø cho caùc em moùn quaø. Xe Electric Scooter. Xe môùi trong thuøng. Baùn $75 moät chieác. Giaù trong tieäm $200. Chæ coøn 10 chieác. Xin goïi 714-470-8950

850-7L-071005/177076

Taàu Century 19' ñi caâu $3350. L/L 894-8421 chuù Ngoï hoaëc cell 728-1496

850-7L-071105/177110

Doïn baõi, caàn baùn heát boâng hoa caây kieång: Taùo, Hoàng doøn, Daï lyù höông, Magnolia, Hoa söù, Truùc ñen, Truùc vaøng, Kentia palm, King palm, Queen palm, Red Maple vaø caây nho goác to coù traùi (Bonsai). Ñeïp, reû. L/L Lôïi 714580-4833

850-6L-071105/177116

Cô hoäi tuyeät vôøi cho nhöõng ngöôøi thích choù ñeïp, 3 years male boxer (The Best of Winners 2003. 3 gioøng hoï beân cha vaø meï ñeà u laø Champions. The Brother is the #1 of the Nation 2003 - 2004 - 2005. Divorce moving out caàn baùn (showing record, pedigree and AKC paper). 714-244-2825

850-7L-071105/177127

Caàn baùn moät con choù Chihuahua maøu da boø, ñöôïc 10 tuaàn $300. L/L 714-588-3725

850-7L-071105/177134

Moving caàn baùn taát caû ñoà duøng trong nhaø giaù raát reû, boä baøn mable Italy môùi hai thaùng. L/L 714-467-6337 or 714-467-6327

850-5L-071105/177183

Baùn Laptop pentium 3 800MHZ DVD/CD copy, Window XP, $440. Pentium 4 1200MHZ + monitor $220, Pentium 4 2.0GHZ DVD/CDRW + monitor $420, internet ready. Goïi Tony. 714414-7676 or 714-534-1654

850-7L-070805/176806

900-96L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-84L-100704/139490

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-15L-110504/143118

MASSAGE NHÖ YÙ Quí anh caàn yeân tónh vui veû phuïc vuï tôùi beán tuyeät vôøi. Xin goïi Höông 714-604-8781 (goïi töø 12PM - 9PM)

900-30L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

900-35L-011205/151053

MAI & VY Quí anh caàn Relax, caùc baïn phöông xa veà, Mai & Vy raát vui veû, treû ñeïp, quí anh seõ haøi loøng, xin goïi 714-902-8677

900-30L-022405/156729

Quí vò laøm vieäc nhieàu, ñau ñaàu, ñau löng, nhöùc moûi, caàn baám huyeät, caïo gioù, giaùc hôi, relax, khoûe maïnh. Xin goïi 714-3609346. Nghæ Chuû Nhaät, thöù Hai

900-90L-040405/162215

OPENING HOT MASSAGE Quí baïn caàn relax, thö giaûn cuøng caùc coâ gaùi treû ñeïp töø 19-25 duyeân daùng (new manager). L/l 714-236-0077

900-28L-041705/164127

SPECIAL RELAX $40/per hour L/L Ginger: 562-685-1789

900-90L-051805/169141

ASIAN MASSAGE Japan Thailand Hoa Viet very young beautiful 714-653-0718, 10AM - 11PM, 714-5391498.

900-28L-060605/171905

Baïn caûm thaáy meät moûi, caàn massager, ñaám boùp cho khoeû. Xin vui loøng lieân laïc cho Duõng, baïn seõ haøi loøng. 714-876-8199, xin caûm ôn.

900-7L-060705/172118

DIEÃM HÖÔNG Treû ñeïp, duyeân daùng, töôi maùt. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc töù chi. Giôø heïn 10am-10pm. L/L 714-331-3957.

900-30L-062305/174684

ÑAÁM BOÙP TUYEÄT CHIEÂU. Laøm vieäc meät moûi, caàn ñaám boùp thoaûi maùi, coù tieáp vieân tieáp ñaõi aân caàn. L/L Lee 11am-11pm 626-2852027 900-28L-062705/175191

Excellent massage, relax sau nhöõng giôø laøm vieäc meät moûi, coù nhöõng coâ gaùi treû vaø ñeïp, Taøu, Ñaïi Haøn, Meã. L/L 714-550-8085. 828 N. Bristol St. #106 Santa Ana 900-28L-062805/175421

Grand Openning Massage special caàn gaáp young girls under 22 ñeïp A+ tall maùt meû, deã daøng, chieàu khaùch, pay $120 for... 562863-8575 900-14L-062905/175546

TIN VUI CHÒ CAÛ: Quyù vò Nam Nöõ caûm cuùm. Ñau nhöùc löng. Moûi meät. Caàn caïo gioù. Giaùc hôi. Massage. Xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi. Caàn xe ñöa ñoùn. Chò Caû seõ ñeán taän nôi giuùp. Help anytime. Call 24/24. Cell 714-425-7081. Thank’s 900-7L-062905/175632

HIEÀN. Daønh cho quí oâng, sau giôø laøm vieäc, meät moûi, ñeán vôùi Hieàn, relax, vui veû, laáy heïn. L/L Hieàn 714-908-6451 900-7L-063005/175652

ASIAN MASSAGE YOUNG BEAUTIFUL. 714-865-9245 900-7L-063005/175653

MASSAGE YOUNG BEAUTIFUL. 714-931-1092

900-14L-070305/176013

Quí vò meät moûi muoán Hot Massage xin goïi Sugar ôû: 714-8835089 900-7L-070605/176375

Massage Therapy Caïo Gioù. Taém hôi Nöõ Nam goïi Cathy Thoa: 714697-4702, anh Taâm 705-5698. Coù ñeán nhaø chaêm soùc oâng baø taøn taät. Laøm vieäc trong nhaø 900-14L-070805/176799

PRO Barber & Beauty. Hôùt toùc $5. Uoán toùc $20. Nhuoäm $15. Tröôùc ôû Harbor nay ñaõ dôøi veà 7132 Garden Grove goùc Goldenwest. Phone 714-7979719. Jimmy (Hung) kính môøi. 900-9L-070805/176815

Con laø Nguyeãn Vaên Sang, tìm ba laø Nguyeãn Vaên Chaùu, tröôùc ôû Thöøa Thieân Hueá, ba ôû ñaâu xin lieân laïc con soá phone 520-5912536 hoaëc 714-799-5471 900-28L-070805/176968

900-28L-061405/173280

Massage Therapy, giaùc hôi, ñaám boùp $45/giôø. L/L Baéc Trieàu Duõng 714-630-1774 Anaheim Hill, caø da maët, keùo toùc thaúng boùng khoâng hö.

GRAND OPENING Caùc coâ thôï massage therapists from International raát laø kinh nghieäm ôû 2800 Warner Ave., Santa Ana #C. Ñieän thoaïi 714241-8511

900-36L-061705/173897

900-7L-070805/176983

850-7L-071105/177238

Moving sale caàn baùn furnitures, bedroomsets, entertaiment, computer, sofa, computer’s desks, television, giaù reû ñaëc bieät. Xin lieân laïc Minh hoaëc Vivian 714534-8667 hoaëc 714-595-9040

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

900-28L-062205/174370

Caàn tìm nôi relax lyù töôûng, vui veû, haõy goïi Lily seõ ñem laïi vöøa yù. L/L 714-705-5999, 24/24

900-36L-062205/174541

ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

Laøm vieäc nhieàu caàn xoa boùp, chuyeân trò yeáu sinh lyù. Coù thuoác cai nghieän thuoác laù vaø giaûm caân. Thaønh taâm, kín ñaùo. 714-2952995 Em Dung

900-7L-011603/052030

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-598-5409

900-7L-071005/177018

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn moãi ngaøy lieân tieáp. (Ñoïc nhieàu hôn caø n g toá t ) baï n seõ ñöôï c toaï i nguyeän vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ daâng lôøi nguyeän treân cho ngöôøi khaùc. Vy Nguyeãn & Hoï Hoaøng 900-7L-071005/177026

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-371-3500.

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñai Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn, trong voøng 9 ngaøy lieân tieáp (ñoïc hôn caøng toát), baïn seõ ñöôïc toaïi nguyeän vôùi ñieàu baïn xin, vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ ñaêng lôøi nguyeän treân ñaây ñeå loan truyeàn cho ngöôøi khaùc. Xin baùi taï Trôøi Phaät ñaõ ñöôïc toaïi nguyeän. Gñ H.N.C. Nathan

900-90L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn.

900-15L-122903/098317

MASSAGE HEÁT XAÅY NGOÏC ANH ñoåi soá phone laø 714618-2608. Neáu coøn meán xin goïi laïi. Luoân luoân phuïc vuï taän tình, tuyeät chieâu. Kính môøi. Goïi töø 12PM - 9PM

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

900-92L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-91L-052104/119322

Haøng môùi veà coøn trong thuøng. Ñöùc Meï Ban Ôn 1m2. Phaät Baø Quan AÂm vaø fountain cao 1m5, kyø laân loaïi lôùn ñeïp cao 1m. L/L 714-227-2352

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

LOVE MASSAGE Quí anh yeâu thích massage môøi ñeán chuùng em seõ phuïc vuï aân caàn, thoaûi maùi, full body massage. 714-636-3009.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

Taïi Los Angeles County: * ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá Hanks Wu - Ngoïc Mai chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát Tel: 626-292-7004 roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø Email: raovat@nguoi-viet.com ngaøy baét ñaàu ñaêng. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 110 - Apt Condo Cho Thueâ 670 - Vieäc Thôï May 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 120 - Phoøng Cho Thueâ 700 - Dòch Vuï 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng 702 - Du Lòch 800 - Linh Tinh 300 - Nhaø Baùn 706 - Baûng Hieäu Taïi South Bay Los Angeles County: 400 - Xe Baùn 820 - Côm Thaùng 710 - Söûa Maùy Moùc Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 830 - Giöõ Treû 500 Sang Nhöôï n g Cô Sôû 720 Söû a Xe 15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249 Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 600 - Vieäc Laøm 850 - Baùn Caùc Loaïi 740 - Söûa Nhaø, Tieäm Email: raovat@nguoi-viet.com 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo 630 - Vieäc Nhaø 742 - Doïn Nhaø 640 - Vieäc Haõng Xöôûng 744 - Söûa OÁng Nöôùc Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 650 - Vieäc Hair/Nail 746 - Laøm Vöôøn 14771 Moran St. Westminster, CA 92683 660 Vieä c Vaê n Phoø n g 747 - Giaët Thaûm Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM Email: raovat@nguoi-viet.com

TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C15

THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) 300-14L-070405/165496

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-14L-063005/165468

NORTH ELMONTE. Nhaø 2PN, 1PT, 2 garage sôn, thaûm môùi, bao nöôùc raùc, $975/thaùng. Doïn vaøo thaùng 8. L/L: 626-291-2454

100-14L-070405/165479

LAKEWOOD Nhaø moä t phoø n g nguû phoø n g khaùch roäng coù fire place gaàn Lakewood mall cho thueâ $700. Bao ñieän gas. No children and housing. L/L: 562-422-6088, cell: 562-209-0141

100-14L-070405/165501

DOWNEY. $1950/thaùng. Nhaø môùi 4PN, 2PT, 2 xe gar. Maùy laïnh, vöôøn roäng, gaàn Downey Studio, Stonewood Mall. Kevin: 562-715-4350, 562-803-3435

100-14L-070805/165533

VICTORVILLE Nhaø môùi 2 taàng, ñeïp + roäng, gaàn tröôøng, FWY 15, beân caïnh shopping, exit Bear Valley caùch Bolsa 1:20 phuùt $1600/thaùng. L/ L 626-487-0739

100-14L-071105/165547

EL MONTE. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø roäng, saïch seõ, gaàn tröôøng hoïc, gaàn chôï $1400/thaùng, nhaän housing. L/ L Chò Anh 213-629-8121, 626448-3963

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-10L-071105/165587

2 bed, 2 bath, 1 garage 1 open space parking (upstair) very clean. Close to freeway/shopping. By Beach/Westminster. No housing. No pet. $1195/month plus deposit. 562-598-1383

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-14L-070405/

Share Phoøng. Garden Grove/ Newland. Nhaø ít ngöôøi caàn nam nöõ ñoäc thaân share. Bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy, doïn voâ ngay. $400 month. L/L: 714-876-3647 or 562-908-0493

120-14L-070405/165506

Master bedroom gaàn nhaø thôø Westminster, loái ñi rieâng, bao utility, naáu aên OK, öu tieân ngöôøi lôùn coù job, $600/month. L/L: 562-864-2944 or cell: 562-8059178

120-36L-070505/165514

Townhouse phoøng roäng, ñöôïc naá u aê n , free cable TV treâ n Sherman Way vuøng Van Nuys, dö 2 phoøng cho share $500/m/ room + deposit, doïn vaøo 8/1/05. L/L Kenny 818-633-6905

120-14L-070805/165539

Master bedroom cho thueâ, gaàn chôï Hawaii vaø Super Store, loái ñi rieâng, bao utility. Öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân laøm Nail OK. 626288-3227

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-14L-070405/165493

Manufactured/ Mobile Home Features: 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, kitchen, laundry room. 1080 Estimate living area, listing price at: $59,000. 8681 Katella Avenue #935 Stanton, Ca 90680, contact: Marvin Byrne, direct 562-261-5903, cell 213247-6756, contact Pete Martinez cell 818-298-5713. Open House July 09, 2005. Sat. 1:00 to 4:00; July 10, 2005. Sun 1:00 to 4:00

300-14L-070405/165494

Manufactured/ Mobile Home Features: 3 bedrooms, 2 bathrooms, office, large kitchen, laundry room, dining room, 1456sqft living area. Listing price at: $85,000. 8681 Katella Avenue #931 Stanton, Ca 90680, contact: Marvin Byrne, direct 562261-5903, cell 213-247-6755, contact Pete Martinez cell 818298-5713. Open House July 09, 2005. Sat. 1:00 to 4:00; July 10, 2005. Sun 1:00 to 4:00

Townhouse vuøng Norwalk 5 bed/ 2 bath ASQFT 1430 alot 4,800 2 garage 140 HOA, muoán mua nhaø vuøng Norwalk Lakewood Downey xin L/L Homeland Realty Huan 562-607-3496

300-14L-071105/165543

NHAØ BAÙN BÔÛI CHUÛ ROSEMEAD. Nhaø 2 taàng 6PN, 2PT loùt gaïch men roäng 2000sqft ñaát gaàn 7000sqft nhieàu parking, khu xoùm toát, doïn vaøo ngay, giaù $569,000. Add 8222 Yarrow St., Rosemead 626-315-2738, 310310-8889

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-14L-071105/165548

1999 Saturn 3 cöûa, full power,

gheá da, AC, CD, green caàn baùn gaáp giaù $4,900 vì mua xe môùi. L/L Phuoc 626-271-0462 hay Toy 626-715-3542, Lic. #5BGZ588 400-7L-070805/165524

1998 TOYOTA Camry LE. Töï ñoäng, saïch, ñeïp. Alarm, CD, cassette, radio, A/C. Giaù baùn $5600. L/L: 562-225-2653, 562728-1769, #3XSP994

400-10L-071105/165593

1995 626 LX 4dr., auto P/W, A/C, A/PM cass. darkgreen, new 4 voû battery, axles belts, hoäp soá (4FES305) Sr. driver V/G cond., L/P fee 85K miles $3,600 must see goïi 714-418-9471 or 310323-3519

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-21L-062305/165374

CAÀN SANG NHAØ HAØNG. Vuøng Torrance, ñòa ñieåm raát toát, gaàn haõng Toyota Honda Nissan, lyù do khoâng ngöôøi troâng coi, giaù baùn $125K. L/L Anh Khöông, (khoâng thaät loøng xin mieãn goïi) 310-972-9350

500-14L-063005/165444

Caàn sang gaáp moät tieäm quaàn aùo vaø moät tieäm tuùi xaùch trong khu chôï Saøi Goøn. Lieân laïc Susan 626616-5783

500-14L-070405/165471

Vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp tieäm video trong center lôùn ôû Long Beach. Tieäm coù license baùn cigarette vaø dòch vuï chuyeån tieàn Western Union + VN. Tieäm coøn roäng ñeå môû theâm DV khaùc, giaù thöông löôïng. L/L Sôn 310-951-7541

500-14L-070405/165488

Caàn sang tieäm nöôùc, giaù reû, ñòa ñieåm toát. Ñòa chæ taïi 504.E Live Oak Ave, Arcadia. Goïi Mr Wei 626-780-8199

500-14L-070405/165491

Caàn sang tieäm Nail maët tieàn saùt bieån Hermosa. Khu Myõ Traéng sang. Ñoâng khaùch du lòch. Giaù cao. Good location. Ñang hoaït ñoäng toát. Coù Facial Room, Waxing Room. 6 Spa chair. Baùn $150K. L/L Dung 626-227-3360

500-14L-070405/165492

500-14L-070805/165535

Caàn sang tieäm nail vuøng Long Beach. Giaù $42,000 vì khoâng ai troâng coi. Xin lieân laïc Cindy. 714280-6872 or 562-428-3434

500-10L-070805/165536

Hair Nails caàn sang gaáp vì lyù do GÑ, khaùch walk-in Meã Myõ traéng, tieäm ñeïp saïch seõ, parking roäng, rent reû, $1405. Goïi Anna. Tieäm 562-864-8827, cell: 562-746-7713 500-10L-070805/165538

Tieäm Nails T. Bang Michigan baùn gaáp. Xin LL: Tuaán 313-258-2784 500-14L-071105/165546

Caàn sang tieäm Nail vuøng Beverly Hills, 3 spa, 6 station, 1 phoøng waxing giaù $70,000. L/L 310-273-8431

500-7L-071105/165551

SANG GAÁP NAIL & TOÙC Vuøng Temple City & El Monte sang troïng. Tieân rent $1250. Tieäm roäng hôn 800SF 5 station nails, 5 spa chairs, 2 station toùc, 1 facial room. Giaù $45,000. Sang gaáp chuû phaûi veà höu. L/L: 626319-3998, 626-676-3323, sau 9PM: 626-279-1133 500-14L-071105/165578

Caàn sang nhaø haøng vuøng Bolsa, chuû doïn ñi xa, tieäm vaø parking roäng raõi, lease coøn 10 naêm, thueâ reû, naèm goùc ñaïi loä chính, giaù $110,000. Xin L/L Kieàu 626-5890507

RESTAURANT Veà höu, caàn sang tieäm huû tieáu mì vuøng Chinatown Los Angeles, khu thò töù ñang ñoâng khaùch, nhieàu lôïi töùc, giaù thöông löôïng. L/L 626-926-1993

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-14L-070405/165485

CAÀN GAÁP CAÀN GAÁP taøi xeá xe lôùn soá tay ñeå giao haøng vuøng LA vaø OR. Löông cao. Phone Mr.Tony 310-641-3237 600-14L-070405/165487

Cafeù Bình Minh vuøng Rosemead caàn nöõ tieáp vieân ban ngaøy hoaëc ban ñeâm. Xin L/L: 626-3292069. Ñ/C: 3365 B Walnut Grove Ave, Rosemead, CA 91770 600-14L-070405/165495

Tieäm nöôùc thaønh phoá La Habra, caàn ngöôøi lôùn tuoåi (50+) part time, öu tieân La Habra, La Mirada, Santa Fe Spring, Norwalk. L/L OÂng Kinh 562-697-3318 600-14L-070805/165531

Caàn thôï maùy kinh nghieäm full time vuø n g San Gabriel treâ n ñöôøng New. L/L 626-281-6829, 626-705-9930 600-14L-070805/165532

Looking for a smog technician working at a smog test only station with a smog license, speak English, if interested, please call 626-758-0358

600-14L-071105/165544

500-14L-070405/165512

Caàn sang Tieäm Toùc & Nails vuøng West LA. Ñoâng khaùch walk-in, lease daøi haïn, Income cao, khu thò töù. Giaù $60K. LL: 310-945-6732

500-10L-070805/165517

Tieäm Nails + Spas (Phoenix Arizona) ñoâng khaùch, giaù cao, good income rent thaáp vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang. L/L 623-876-1800, 623-694-2279

500-10L-070805/165530

Caàn sang tieäm toùc, nail, facial vuøng Los Alamitos trong khu shopping center, hieän ñang coù 16 thôï ñang hoaït ñoäng, giaù baùn $170,000, tieäm roäng 1,800sf rent $3,180. Xin lieân laïc Ken sau 8:30 toái 562-213-3676

600-10L-070805/165541

Tieäm Furniture vuøng San Bernadino caàn anh giao haøng coù kinh nghieäm, maïnh khoûe, löông cao, tip haäu. Goïi Anh Ñöùc 626780-3497 600-7L-071105/165549

Caàn thôï loùt gaïch, xin goïi Bình 310-628-5524 600-20L-071105/165572

Tieäm 99 cent vuøng Los Angeles caàn nam nhaân vieân phuï xeáp haøng, bieát laùi xe, laøm full time. Lieân laïc Jessica ÑT soá 323-757-5210 600-14L-071105/165588

Tieäm Furniture vuøng Baldwin Park caàn driver coù kinh nghieäm, bieát giao haøng. Xin goïi 626-5125305

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-14L-070405/165474

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi, 2.5 tuoåi & 3 thaùng, vuøng Anaheim, goùc Beach/ Ball, saùng ñi chieàu veà, 5 ngaøy/tuaàn. L/L 213-215-9300

NAIL CAÀN GAÁP nöõ laøm boät, tay chaân nöôùc, wax, coù baèng, fulltime, part-time, bao löông cao, tip haäu. L/L 310-513-9829, 310755-8783

650-14L-070405/165498

640-14L-071105/165580

Looking for CNC Machinists 14340 Iseli Rd., Santa Fe Springs CA 90670. Call Marie 562-926-9407

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR NAIL & HAIR JOBS 650-14L-030705/158196

CAÀN THÔÏ GAÁP!!! Nöõ gioûi boät, tay chaân nöôùc bieát eyebrown, bao löông $90-$100/ ngaøy. Nam parttime $90/ngaøy. Goïi 310-419-6456 (work) or 562-489-0158 (home) 650-36L-062305/165366

Caàn thôï nail xuyeân bang, kinh nghieäm, tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, bao löông töø $3000 tôùi $4000/ thaùng. Lieân laïc Long 203-333-5944 650-30L-062705/165425

500-14L-071105/165590

500-14L-070405/165503

500-14L-070405/165510

MANUFACTURING JOBS

Tieäm nail vuøng Whittier, caàn gaáp thôï boät + chaân tay nöôùc, kinh nghieäm, bieát waxing caøng toát, bao löông cao, tip haäu, laøm full time. Cell 714-588-4042, tieäm 562-698-8184

CASHIER Traïm xaêng thaønh phoá Orange, caàn ngöôøi cashier, seõ ñöôïc huaán luyeän laøm vieäc. L/L Mr.Taân 626242-6072

Nhaø haøng vuøng Long Beach gaàn tröôøng ñaïi hoïc caàn baùn, cô hoäi hieám coù. LL: 714-757-2393, 562-420-7774

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG

500-10L-071105/165583

MARKET Caàn sang Market khaùch Myõ Meã vuøng Long Beach. Rent reû. Hoaït ñoäng 17 naêm. Giaù caû coù theå thöông löôï n g. L/L: 562-5993257, 626-757-6433

SANG TIEÄM VAØNG Caàn sang tieäm vaøng trong khu Phöôùc Loäc Thoï, ñòa ñieåm toát, roäng raõi, coù choã cho thôï laøm. L/L 714-8926212, 310-213-5112

650-14L-070405/165497

CAÀN GAÁP. Tieäm roäng ñeïp, ñoâng khaùch Meã, caàn gaáp thôï nails nam or nöõ, kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc, löông cao $600/wk. L/L 310357-7765, 310-357-7764

Sang tieäm nails vuøng Lakewood trong khu shopping center 8 baøn nails 3 spas, 1 phoøng facial giaù $66K, rent $2110 roäng 1050 sqft. Goïi Elaine 714-251-2871, W: 562-804-7711

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

650-14L-063005/165445

650-14L-063005/165446

NAILS Tieäm Nail vuøng Culver City, caàn thôï nam löông cao, tip haäu, nöõ K/N ñaép boät, chaân tay nöôùc, bao löông hay chia. L/L Linh 310838-8853 650-14L-070105/165469

Caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc, chuùt ít kinh nghieäm OK, khaùch Meã deã tính, löông cao, raát ñoâng khaùch. LL: 323-2333790, sau 8PM 323-547-2232 650-14L-070405/165473

Tieäm Nails vuøng West Covina caàn gaáp thôï boät Nam + Nöõ OK. Löông cao + tip haäu. Xin L/L: 626-9180078, 628-251-3494 650-14L-070405/165475

Tieäm Nails vuøng Myõ traéng, caàn gaáp thôï nail K/N boät vaø chaân tay nöôùc, bao löông $500 tuøy K/ N, tip haäu. L/L 562-696-0811, 562-544-8761 cell

NAILS. Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Myõ traéng, caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, löông töø $650-$750 tuaàn, tip cao, goùc Beach & Imperial HWY, caùch Bolsa 25'. L/L Sophie 714-537-7825, 714-4682342, 562-902-9676

650-14L-070405/165500

Redondo Beach. Tieäm khaùch sang tip haäu. Caàn thôï tay chaân nöôùc full time môùi coù baèng. Will train, öu tieân thôï vuøng laân caän. L/L: 310-318-5188 (tieäm), 310698-2377 (cell)

650-14L-070405/165504

Long Beach Nails caùch Bolsa 20', caàn thôï nails kinh nghieäm löông töø $500-$700 tuaàn, bao löông neáu caàn. Goïi 562-423-7388, 714-458-6176

650-14L-070405/165507

Caàn thôï Nail boät vaø tay chaân nöôùc, waxing vaø facial vuøng LA.. Trong Shopping Meã, khaùch ñoâng & Tip haäu, caùch Rosemead 10 phuùt, Bolsa 30 phuùt, neáu caàn ñi xe chung. LL: 323-263-3238, or 714-933-0740

650-14L-070405/165508

Caàn gaáp thôï nails nöõ coù kinh nghieäm laøm khu Myõ traéng. Tieäm ñoâng khaùch tip cao. Giaù Nails 30/18 - ped- man 15-27, löông $700-$1000 week, bao löông $700/6 ngaøy. Tieåu bang Wisconsin. WI Tieäm 262-695-6197, cell: 262-893-0465

650-14L-070405/165509

Tieäm ôû Long Beach caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát fill FT or PT, vuøng 714 ñi xe chung. 714-657-9872, 562-438-3760

650-20L-070505/165513

Caàn thôï nails K/N boät vaø wax laøm FT/ PT, tieäm nhieàu khaùch, khoâng khí gia ñình. Goïi 626-4019804 (W), 714-369-0590 (cell)

650-10L-070805/165515

Caàn thôï nail nöõ kinh nghieäm boät City Norwalk caùch Bolsa 20", bao $450/tuaàn treân chia, vui loøng lieân laïc Tina 562-868-8058 hoaëc 714-468-7701

650-10L-070805/165516

650-14L-070405/165477

650-14L-070405/165478

650-14L-070405/165481

650-10L-070805/165518

Caàn thôï kinh nghieäm tay chaân nöôùc khu Myõ traéng, tip haäu, tính caùch gia ñình, bao löông tuøy khaû naêng. L/L 310-374-5272, sau 8pm 310-658-9467 650-14L-070405/165490

NAILS Caàn thôï Nails. Bieát laøm boät öu tieân thôï vuøng Rosemead, Alhambra, Monterey Park, El Monte, coù xe ñöa röôùc. Goïi Judy bus: 310-392-8602, 626-4528759 (sau 9PM)

Caàn nam boät KN baûo ñaûm löông cao, nam laøm only boät, caàn nöõ tay chaân nöôùc môùi coù baèng OK, xe ñöa röôùc 10AM ñuùng 7PM veà. (C) 714-317-7150, (C) 310766-3893, (H): 714-775-5818

650-14L-071105/165556

Tieäm Nail ôû LA caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc seõ bao löông töø $700 tuaàn. L/L: 310-529-9605 or 310-404-1703

650-14L-071105/165557

NAIL SPA Carson caùch Bolsa 20 phuùt. Caàn gaáp thôï nöõ laøm Manicure & Pedicure. Löông cao tips haäu. Xin lieân laïc 310-847-4190

650-14L-071105/165558

Paramount shopping lôùn. Ñoâng walk-in caàn thôï Nails nöõ kinh nghieäm coù baèng Wax. Bao löông $600 & up. Öu tieân thôï gaàn vuøng, caùch S-Ana 20P. L/L: 562-5086230, 562-868-4558

650-10L-071105/165559

Tieäm Nails caàn thôï tay chaân nöôùc bieát Wax caøng toát. Work: 310523-3049, cell: 310-800-3919

650-14L-071105/165560

TIEÄM NAILS VUØNG BELLGARDEN CAÀN THÔÏ NAILS GAÁP Löông $600 - $800/M vaø thôï tay chaâ n nöôù c . Khoâ n g caà n kinh nghieäm. 323-560-2258, 562276-5540

650-14L-071105/165561

Tieäm nail vuøng Westwood khu Myõ traéng caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc, boät caøng toát. L/laïc 310474-3346

650-7L-071105/165562

650-10L-070805/165520

Tieäm Nail ñoâng khaùch Ñen Meã caàn thôï Nöõ laøm tay chaân nöôùc boät wax. Löông $600 - $800/tuaàn. Neáu caàn seõ bao löông. Xin L/L: 310673-3761, cell: 310-308-7666

650-10L-070805/165521

650-14L-070405/165484

650-14L-070405/165486

650-14L-071105/165555

Caàn thôï Nail gaáp tay chaân nöôùc laøm boät bao löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Julie 562-860-4949, 714-728-7760

Vuøng West Wood nail spa ñoâng khaùch, tip cao, caàn gaáp thôï boät tay chaân nöôùc, full - part time. Lieân laïc 310-475-3600 töø 10am7pm Tina

LONG BEACH. Tieäm Nail & Spa lôùn, sang troïng, ñoâng khaùch, giaù cao, khu shopping môùi, ñeïp. Caàn thôï nöõ boät, nöôùc, kinh nghieäm F/T, P/T. L/L 714-553-7431 (cell), 562-495-1588 (tieäm)

650-7L-071105/165554

Vuøng Redondo Beach caàn thôï boät traéng hoàng & tay chaân nöôùc. L/ L Nina 310-921-6447

650-10L-070805/165519

Tieäm Nails caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc coù theå bao löông, xin L/L: 562-4932678 or 714-331-4672

650-14L-070405/165482

Tieäm Nail Whittier caàn thôï kinh nghieäm boät, bieát laøm boät traéng hoàng, thôï tay chaân nöôùc vaø waxing. L/L 562-777-2526, 714724-3825

Hair & Nail Spa vuøng West L.A caàn thôï toùc, thôï nail nam nöõ tay chaân nöôùc, boät vaø waxing. L/L 310-821-0880

BAO $500/W Tieäm raát ñoâng khaùch Meã tip nhieàu caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc caùch Bolsa 20 phuùt. L/L: 310-549-0911 W, 562-439-5714 H

Nailspa. Tieäm Nail caàn thôï nöõ K/N, tieäm ñoâng khaùch walk-in, bao löông $600 tuaàn hôn chia 6/ 4, löông $600/$800 tuaàn. Tieäm vui veû, khoâng khí gia ñình. L/L 323-752-7741

Caàn gaáp thôï nail, tieäm ñoâng khaùch, caàn thôï kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm, khaùch raát deã. L/L Trang 323-585-3159

650-14L-071105/165552

650-14L-071105/165553

650-14L-070405/165499

Tieäm Nail taïi Long Beach, khu traéng, caàn thôï nöõ coù kinh nghieäm boät vaø thôï tay chaân nöôùc. Xin goïi 562-676-5079

Tieäm Nail vuøng Hollywood ñoâng khaùch, caàn thôï nöõ, boät vaø tay chaân nöôùc, laøm full-time, bao löông cao, ñi xe chung, neáu ôû gaàn. L/L 626-731-8664 cell, 323-666-3899

650-10L-070805/165542

Tieäm Nail vuøng Pasadena tip cao, caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát boät, facial vaø wax caøng toát. L/L: 626975-2687, 626-216-8055

Caàn thôï nail K/N boät or C/T nöôùc, wax design vuøng Meã, bao löông 400 1/w. Xin L/L 562-804-6898 cell 562-331-0687

650-14L-070405/165476

Nails & Spa Signal Hill caùch Bolsa 10', khaùch sang, giaù cao, tip haäu, caàn thôï nail kinh nghieäm F/T hoaëc P/T, bao löông. L/L 562427-7716, 714-417-1960

Caàn thôï nail bao löông 25003000/month, laøm pink/ white, bieát veõ, tieäm vuøng Fresno caùch Los 3 hours. L/L Bình 323-6878993 or 559-637-1674

LONG BEACH. Tieäm Nail & Spa lôùn, sang troïng, ñoâng khaùch giaù cao. Trong khu shopping môùi. Caàn thôï boät nöõ, thôï nöôùc kinh nghieäm. F/T, P/T. Coù baèng Wax caøng toát. L/L: 714-553-7431 cell, 562-495-1588 tieäm

NAIL OHIO Caàn thôï nöõ kinh nghieäm, coù baèng Ohio, bao löông $4000 trôû leân, coù choã aên & ôû. L/L Vicky 330324-5611, 330-499-1199

CAÀN THÔÏ GAÁP. Tieäm Nail caàn thôï tay chaân nöôùc vaø boät. Xin lieân laïc Lan cell 714-675-0214, tieäm 310-630-0923

650-7L-070805/165528

650-10L-070805/165522

650-10L-070805/165523

Caàn thôï Nail Nöõ bieát boät or chaân tay nöôùc, tieäm Norwalk, ñoâng khaùch Meã caùch Bolsa 25'. L/L Linda: 562883-5557, 714-373-1793 650-7L-070805/165525

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ laøm moùng boät vaø tay chaân nöôùc full time vuøng Lomita. Nghæ CN. Bao löông hoaëc aên chia 6 1/2 phaûi laõnh check (1099) hoaëc W2 (OK). Lieân laïc 310-404-7866 650-7L-070805/165527

NAILS LONG BEACH Tieäm nails vuøng Long Beach, caàn gaáp thôï nails nöõ part time (6, 7, CN), tay chaân nöôùc, bieát laøm moùng boät, tieäm khaùch walk-in ñoâng. L/L W 562-426-5499, H 562-428-5563

650-10L-071105/165563

650-14L-071105/165564

Tieåu bang Wisconsin bao löông $700 - $1000/tuaàn. Caàn thôï nöõ chaân tay nöôùc. Bao löông $750. Khu Myõ Traéng. Tips haäu. L/L W: 262-781-9397, cell: 414-2434312

650-10L-071105/165565

Tieäm Nail caùch Chinatown 10 phuùt caàn 2 thôï nöõ tay chaân nöôùc. L/L bus: 323-234-4536, cell: 323-359-4858

650-14L-071105/165566

Tieä m Nail ñoâ n g khaù c h gaà n Chinatown caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, baèng môùi OK. Full time. Nghæ thöù 2. L/L Mary 323-7320814 W, 323-661-5436

650-10L-071105/165568

NAILS Khu Santa Monica caàn gaáp thôï Nail Nöõ chaân tay nöôùc bieát laøm boät caøng toát coù license. Bao löông hoaëc aên chia. L/L: 310-3944343, 626-450-5602

650-10L-071105/165569

Caàn thôï laøm chaân tay nöôùc. Bieát laøm moùng boät vuøng Whittier. L/ L Mimi 562-698-0788 (9:30AM - 6:30PM). Thöù Hai - thöù Baûy

650-10L-071105/165570

NAIL TORRANCE. Tieä m nail vuø n g Traé n g Torrance ñoâ n g khaùch, löông cao. Tip cao. Caàn 1 thôï boät coù license. L/L B: 310214-2397, H: 310-218-3767

650-10L-071105/165571

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï nöõ bieát laøm boät gioûi. Laøm full time vuøng Carson Long Beach caùch Bolsa 15 phuùt. Call 562213-3002

650-14L-071105/165574

Downey caùch Bolsa 25" Meã giaøu. Tip haäu, nhieàu walk-in, caàn nöõ boät nöôùc, wax caøng toát bao 500 - 700. Laøm CN. Hoa 562-8615818 W, 562-818-9230 ce

650-10L-071105/165575

Caàn thôï Nails gaáp X.B. IL vaø MI. Ñaûm baûo löông cao. Xin LL Tuan 313-258-2784

650-10L-071105/165576

Caàn thôï Nail nöõ K/N tay chaân nöôùc luoân wax, bieát boät caøng toát. Khaùch sang tip nhieàu, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. laøm 6 ngaøy, nghæ thöù 2, Khoâng K/N mieãn goïi, vuøng 626 ñi xe chung. LL: 310-288-0958 (W), 714658-2845 (C)

650-10L-071105/165577

Caàn thôï nails. Caàn thôï boät coù kinh nghieäm bieát airbrush, thôï tay chaân nöôùc, bieát laøm 2 moùng boät treân chaân, thôï wax coù baèng, löông $700/tuaàn and up. L/L 310-6134234 (cell), 714-392-4434 (cell)

650-14L-071105/165579

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn gaáp nam nöõ kinh nghieäm boät nöôùc, löông cao, caùch Bolsa 20 phuùt. 310-538-8227 Monday-Sunday 10:00am-7:30pm

650-7L-071105/165581

Tieäm Nail ôû Redondo Beach caàn thôï nail chaân tay nöôùc. Tieäm 310937-7338, cell phone 805-3027877

650-14L-071105/165582

Tieäm Nail vuøng L.A caàn thôï boät coù kinh nghieäm nam hoaëc nöõ, tieäm ñoâng khaùch, löông treân $700/tuaàn, neáu caàn bao löông. L/L 323-7771757, cell 310-951-0961

660-14L-071105/165589

Part time Medical Assistant/ Secretary for foot doctor’s office. 21/2 days a week 8:00am4:00pm Tues. and Fri. 8:00am12:00pm Thurs., in Los Angeles $9.00 hourly, must file please call 323-734-8289 660-14L-071105/165591

Tieäm in vuøng Commerce LA caàn ngöôøi part-time, tieáp khaùch qua ñieän thoaïi, vieäc vaên phoøng (accounting work) bieát Anh & Hoa ngöõ , löông thoû a thuaä n . L/L Vincent 323-202-5772

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-14L-063005/165449

Sushi Chef revolving Sushi Restaurant experience required. Tel: 562-266-3200, cell: 213-8201238 665-14L-070305/165470

Caàn phuï Beáp Nhaø haøng VN vuøng Los Angeles (gaàn Down Town LA) Xin goïi Mae 714-425-2151. Thank You.

665-14L-070405/165480

Hawaiian BBQ & Chinese Food To Go caàn ngöôøi naáu aên &1 coâ baùn haøng bieát tieáng Anh. Thaät söï muoán laøm vieäc. Xin goïi Kevin 714-964-9878, 562-818-3893 Holly 714-902-4520 665-14L-070405/165511

Nhaø haøng vuøng Long Beach caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy baøn full time / part time. LL: 714-7572393, 562-420-7774

665-14L-070805/165534

650-14L-071105/165584

Help wanted Cashier, Kitchen Helper for Japanese restaurant at LAX international terminal. Legal status & English required. Call Ayako 310-342-7070 (2PM to 5PM)

650-10L-071105/165585

Nhaø haøng vuøng San Gabriel caàn ngöôøi phuï beáp + chaïy baøn full time. L/L 626-281-0017, 626281-3639

Caàn thôï Nails cho tieäm ñoâng khaùch walk-in nhieàu, gaàn phi tröôøng LAX. Löông treân $500, caàn bao löông. L/L: 310-674-0316 W

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát chaân tay nöôùc vaø boät. Bao löông treân $500. Lieân laïc coâ Trang 323258-9269

650-10L-071105/165586

Tieä m Nails trong mall ñoâ n g khaùch caàn thôï Nails nöõ bieát laøm Wax bao löông $600 1 tuaàn hôn aên chia caùch Bolsa 20 phuùt. L/L Kim tieäm: 562-634-6245, nhaø: 714-636-1776

650-14L-071105/165592

FOUNTAIN VALLEY. Tieäm ñoâng khaùch gaàn Bolsa caàn thôï K/N, P/W $450/week - $600/week. Treân chia. L/L coâ Thu 714-7269339, 562-627-0953

650-10L-071105/165594

Caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc tieäm ôû Downey, nhieàu tieàn tips, giaù coøn OK, môùi ra tröôøng OK. Lieân laïc 562-869-9498

650-7L-071105/165595

Caàn thôï nail nöõ, tieäm sang caùch LA 10 phuùt, baûo ñaûm löông cao, tip haäu, caàn thôï nöõ vuøng Santa Ana bieát laøm boät gioûi, coù theå ñi xe chung. L/L Tuaán 818-5577774 hay 323-256-8284

650-7L-071105/165596

LONG BEACH. Vuøng bieån, khu Myõ traéng, caàn gaáp thôï bieát P/ W, waxing, ñoâng khaùch walkin, löông cao, tip haäu. L/L 714251-0469, (w) 562-439-2274

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-14L-070805/165526

Caàn tuyeån thö kyù Office Assistant. Thoâng thaïo Anh ngöõ, Data Entry. Laøm vieäc full time. Löông haäu. Xin lieân laïc 562-821-0180 phone, 562-821-0184 fax

665-10L-071105/165545

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-14L-070405/165483

Moving caàn baùn gaáp moät soá tuû ñöïng vaøng, coøn raát toát, giaù thaät reû. Xin goïi 310-392-4388, 310676-2697 850-14L-070405/165489

Caàn baùn baøn gheá cho Salon: - 4 Hidrolye chairs. - 2 Hair dryer with chair. - 2 shampoo chair with footrest. - 3 showcase. - 4 Gondola for Beauty Supply. - 1 Manicure Table + chair. L/L: 213-689-9308

850-14L-070405/165502

Baùn choù Chihuahua 3 thaùng, 2 con ñöïc maøu tan raát ñeïp, giaù $250 1 con vaø 1 soá caây kieång. L/L 310-920-1401 850-10L-070805/165537

Baùn 2 con choù Minitoys Chihuahuas raët gioáng 10 tuaàn tuoåi raát ñeïp vaø khoân lanh laïi beù tyù hon. L/ L anh Quang cell: 626-616-5763 850-14L-071105/165550

Caàn baùn 2 gheá spa nail cuõ, giaù reû. Lieân laïc 562-433-3177 or 714-333-5551 Anh Phuïc 850-14L-071105/165567

Chuyeân söûa chöõa vaø baùn ñoàng hoà Speedometer cho Lexus, Ford vaø GM. Neáu khoâng laø tieäm söûa xe xin mieãn goïi. L/L: 626-9229349 850-14L-071105/165573

Baùn choù Chihuahua 1 con ñöïc brown 3 caùi 1 ñen, 2 tan, 1 thaùng 3 tuaàn tuoåi, 1 con $125 mua 2 con $200. Khu Cerritos. Thaønh 562-228-3815

660-10L-070805/165529

Caàn thôï nail bao löông 25003000/month, laøm pink/ white, bieát veõ, tieäm vuøng Fresno caùch Los 3 hours. L/L Bình 323-6878993 or 559-637-1674

660-10L-070805/165540

Leading apparel manufacturer has an opening for an experienced accounts payable/ Accounts receivable assistant. Company offers great benefits including medical, dental, life insurance, 401K. Great working enviroment. Please fax resume to 310-604-9917 or email karenp@magicheadwear.com

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-14L-070405/165472

Massage For Woman Quí baø coâ ñôn caàn massage, relaxe, xin lieân laïc Duõng: 626200-5949. Xin ñeå laïi lôøi nhaén

900-14L-070405/165505

Quí vò meät moûi muoán Hot Massage xin goïi Sugar ôû: 562-7040655


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005

.3”

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C17

.3”

DAT


C18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005

.3”

PHAÂN ÖU Chuùng em voâ cuøng thöông tieác Anh

Michael NGOÂ QUANG THIEÀU (Tröôùc laø Só Quan/QLVNCH, thuoäc Tieåu Ñoaøn 6 Nhaûy Duø) ñaõ töø traàn vaøo luùc 8:40 saùng ngaøy 9 thaùng 7 naêm 2005 (nhaèm ngaøy 14 thaùng 6 naêm AÁt Daäu) taïi Beänh Vieän Kaizer Permanent, Anaheim Hill. Höôûng thoï 71 tuoåi. Chuùng em thaønh kính chia buoàn cuøng chò Laïc Ngoâ vaø caùc chaùu. Nguyeän caàu höông hoàn Anh Michael Ngoâ Quang Thieàu sôùm höôûng nhan thaùnh chuùa. Ñoàng kính phaân öu: Gia ñình Traàn Höõu Phuïng Gia ñình Nguyeãn Thò Nguyeät AÙnh

CAÙO PHOÙ Gia ñình chuùng toâi raát laáy laøm ñau ñôùn baùo tin cuøng thaân baèng quyeán thuoäc vaø baïn höõu: Choàng, Cha, OÂng Noäi, OÂng Ngoaïi cuûa chuùng toâi laø:

OÂng

Michael NGOÂ QUANG THIEÀU Sinh ngaøy 10 thaùng 2 naêm 1935 taïi Kieán An, Haûi Phoøng, Vieät Nam Ñaõ ñöôïc Chuùa caát goïi luùc 8:40 saùng Thöù Baûy ngaøy 9 thaùng 7 naêm 2005 Taïi Anaheim Hills, California Höôûng Thoï 70 tuoåi

Chöông trình: Dilday Brothers Funeral Home 17911 Beach Boulevard, Huntington Beach, CA 92674 - Tel: 714-842-7771 Thöù Naêm ngaøy 14 thaùng 7 töø 10:00am ñeán 3:00pm : Leã Phaùt Tang vaø thaêm vieáng Thöù Saùu ngaøy 15 thaùng 7 töø 2:00pm ñeán 9:00pm : Caàu Nguyeän vaø thaêm vieáng Thaùnh Leã An Taùng: Nhaø Thôø Holy Spirit Catholic Church 17270 Ward Street, Fountain Valley, CA 92708 - Tel: 714-963-1811 û ngaøy 16 thaùng 7 luùc 7:15am Thöù Bay Leã Haïï Huyeät: THE GOOD SHEPHERD CEMETERY 8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646 - Tel: 714-847-8546 Thöù Baûy ngaøy 16 thaùng 7 luùc 9:00am Tang Gia Ñoàng Kính Baùo Baø Quaû Phuï: Tröôûng Nöõ: Tröôûng Nam: Thöù Nöõ: Thöù Nöõ: Thöù Nöõ:

Ngoâ Quang Thieàu, Nhuõ danh Löông Thò Laïc Ngoâ Caåm Tuù, choàng Phaïm Anh Tuaán vaø caùc con Ngoâ Quang Ñoaøi, vôï Nguyeån Thò Kim Chi vaø con Ngoâ Ñan Thanh, choàng Donald DeVivo vaø con Ngoâ Caåm Höông, choàng Robin Jeùroâme vaø caùc con Ngoâ Nhaät Tuù vaø choàng, Anthony Hoaøng Leâ

Caùo Phoù naøy thay theá thieäp tang. Xin mieãn phuùng ñieáu

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, JULY 12, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT C19

.3”

DAT


C20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7157 - 12 thaùng 7, 2005 (7 thaùng Saùu naêm AÁt Daäu) .3”

Boä söu taäp

böuxathieá p xöa

Tieáp trang C2

noù, caàn phaûi maát thôøi gian vaø coù khi caàn phaûi tra cöùu theâm. Khi nhìn vaøo nhöõng taám böu thieáp, vaán ñeà trôû neân giaûn dò hôn. Chaúng haïn nhö trong moät taám böu thieáp gôûi ñi töø Hueá, ngöôøi ta coù theå hình dung ngay caûnh teá trôøi ôû ñaøn Nam Giao (Hueá), hoaëc Hoaøng Haäu Nam Phöông hoài coøn treû raát ñeïp, hình moät coâ gaùi mieàn Baéc haõnh dieän vôùi haøm raêng nhuoâm ñen, tieâu chuaån thaàm Myõ cuûa moät thôøi taïi Mieàn Baéc, hoaëc nhöõng coâ gaùi

trang phuïc aùo töù thaân, noùn quai thao, hoaëc moät phuï nöõ huùt thuoác laøo ôû moät vaøi vuøng queâ mieàn Baéc hay caûnh moät oâng quan vôùi lính haàu keå che loïng keû mang göôm trong trieàu Nguyeãn hoài ñaàu theá kyû 20. Taát caû nhöõng böùc hình chuïp ñeå laøm böu thieáp naøy ñeàu trôû thaønh nhöõng di saûn vaên hoùa. Nhöõng di saûn naøy coù theå raát laïc loõng trong moät cuoäc baùn ñaáu giaù goàm nhöõng ngöôøi Myõ hay ngöôøi thuoäc caùc saéc

toäc khaùc tham döï. Nhöng ñoái vôùi Nguyeãn Trung Nam, nhöõng hình aûnh naøy voâ cuøng quan troïng vaø baét maét oâng ngay. OÂng hieåu raèng ñoù laø di saûn vaên hoùa moâ taû nhöõng ñieàu oâng töøng ñoïc trong nhieàu saùch. OÂng Nguyeãn Trung Nam cho bieát: “Khi toâi tôùi moät cuoäc baùn ñaáu giaù, nhìn thaáy nhöõng taám böu thieáp naøy, toâi hieåu noù laø moät phaàn cuûa neàn vaên hoùa cuûa toâi. Laø moät ngöôøi tò naïn, toâi ñaõ maát taát caû. Cho neân ñieàu caàn thieát ñoái vôùi toâi hieän nay laø boû thôøi giôø ra ñeå thu thaäp vaø baûo toàn nhöõng hình aûnh ngheä thuaät ñeïp ñeõ vaø nhöõng di saûn vaên hoùa mang moät yù nghóa ñaëc bieät cuûa daân toäc toâi”. Trong soá nhöõng baïn beø

Moät phuï nöõ mieàn Baéc nhuoäm raêng ñen.

Nam Phöông Hoaøng Haäu.

Vua Thaønh Thaùi.

lieân laïc vôùi Nguyeãn Trung Nam ñeå gom goùp laïi nhöõng veû ñeïp quaù khöù cuûa moäi daân toäc coù Leonard Novarro. Anh laø ngöôøi Myõ vaø ñaõ töøng bò goïi ñoäng vieân ñeå sang taùc chieán taïi Vieät Nam. Anh chöa kòp ñi, nhöng baïn beø anh ñaõ leân ñöôøng vaø gaàn nhö chæ coù moät ngöôøi naøo trôû veà. Ngöôøi duy nhaát trôû veà ñoù laïi bò thöông phaûi cöa chaân. Anh ngoài treân xe laên, nhöng khoâng heà ñöôïc tuyeân döông anh huøng nhö ngaøy nay. Traùi laïi ngöôøi ta ñaõ nhoå nöôùc boït vaø bò neùm tröùng thoái vaøo vaøo ngöôøi cöïu chieán binh ngoài treân xe laên. Nhöng ngaøy nay, moïi chuyeän coù veû ñaõ ñoåi thay. Caùi ñaùng noùi nhaát khoâng phaûi laø nguyeân do cuoäc chieán nöõa maø laø nhöõng maát maùt maø con ngöôøi phaûi chòu ñöïng. Novarro vieát cho Nguyeãn Trung Nam: “Ñoái vôùi toâi, moät chieác xe laên naèm laên loùc taïi moät cuoäc trieån laõm hay moät ñoáng ñoà pheá thaûi cuõng laøm toâi xuùc ñoäng. Xe laên vaø nhöõng ñoàng ñoäi toâi coù moái lieân heä ñaëc bieät khieán toâi caàn phaûi mua noù nhö mua moät di saûn quí baùu”. Rieâng Nguyeãn Trung Nam thì oâng nhaán maïnh ñeán vieäc baûo toàn nhöõng neàn

TUESDAY, JULY 12, 2005

DAT

Phuï nöõ huùt thuoác laøo.

vaên hoùa ñeïp ñeõ cuûa quaù khö nhö sau: “Toâi yeâu thích vieäc thu thaäp nhöõng coå vaät coù khaû naêng nhaéc laïi moät neàn vaên hoùa cuûa moät daân toäc naøo ñoù.

Ñaáy laø Myõ thuaät vaø truyeàn thoáng. Khoâng coù gì bieåu loä roõ raøng hôn veà caùi ñeïp qua nhöõng taám thieäp, nhöõng böùc töôïng vaø nhöõng tranh aûnh coå...”

NV2005-0712  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you