Page 1

Moät taám hình cuõ cuûa baø Clementina Cantoni, nhaân vieân ngöôøi YÙ cuûa toå chöùc cöùu trôï nhaân ñaïo quoác teá CARE ñaõ bò caùc tay suùng baét coùc taïi trung taâm thuû ñoâ Kabul cuûa Afghanistan hoâm 16 thaùng Naêm. (Reuters)

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BA 17 thaùng 5-2005 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 7101 - 25xu

TUESDAY, MAY 17, 2005

Thuû Töôùng Yulia Tymoshenko cuûa Ukraine noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo ôû Kiev hoâm 16/5 raèng chính phuû seõ tìm caùc nhaø cung caáp daàu töø Kazakhstan. Tröôùc ñoù baø toá caùo caùc haõng Nga ñình chæ cung caáp daàu ñeå gaây khoù khaên cho Ukraine. (AP)

Online: www.nguoi-viet.com

Boä Tröôûng Rumsfeld beânh vöïc ñeà nghò ñoùng cöûa caùc caên cöù quaân söï

Ñoïc Trong Soá Naøy Vieät Nam (A7): Haø Noäi aên chôi... Dieãn Ñaøn (A11): Theùp vaø Maùu. Ñòa Phöông (B1): NS Phaïm Duy “Adieu Midway City” Ñôøi soáng ( B10): Thay ñoåi cuûa treû töø 5 ñeán 7 tuoåi. Rao vaët ( C3): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. Coâng ty chuyeån haøng UPS mua laïi Overnite vôùi giaù $1.25 tyû WASHINGTON - Coâng ty UPS, töùc laø coâng ty chuyeån haøng lôùn nhaát theá giôùi, hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm, cho bieát seõ mua laïi coâng ty xe taûi Overnite Corp. vôùi giaù khoaûng $1.25 tyû ñeå tieáp tuïc phaùt trieån taàm hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Ngay sau khi tin naøy ñöôïc tung ra, Tieáp trang A4

Baïch OÁc:

Pheâ bình Newsweek veà baøi töôøng thuaät lieân quan kinh Koran WASHINGTON - Baïch OÁc hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm cho bieát baøi töôøng thuaät cuûa tôø Newsweek döïa treân moät nguoàn tin naëc danh ñaõ laøm toån thöông hình aûnh cuûa Hoa Tieáp trang A4

WASHINGTON - Hoâm Thöù Hai, Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald H. Rumsfeld ñaõ beânh vöïc caùc khuyeán caùo cuûa oâng nhaèm ñoùng cöûa 33 caên cöù quaân söï lôùn trong nöôùc vaø ñoùng hoaëc gom laïi haøng traêm cô sôû khaùc nhoû hôn, goïi ñoù laø söï taùi boá trí roäng lôùn caàn thieát trong thôøi kyø chieán tranh. “Nhöõng thay ñoåi ñoù caàn thieát hôn, chöù khoâng phaûi keùm, trong thôøi chieán,” oâng Rumsfeld noùi, khi moät uûy ban chín thaønh vieân ñöôïc quoác hoäi giao traùch nhieäm môû caùc cuoäc ñieàu traàn veà keá hoaïch ñoùng cöûa caùc caên cöù seõ ñöôïc ñeä trình leân Toång Thoáng Bush vaø Muøa Thu naøy vaø roài seõ ñöôïc chuyeån cho Quoác Hoäi. Trong nhöõng ñôït ñoùng cöûa caên cöù tröôùc ñaây, uûy ban ñaõ Tieáp trang A6

Boä Tröôûng Rumsfeld ñieàu traàn taïi Thöôïng Vieän

Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald Rumsfeld (giöõa), Thöù Tröôûng Quoác Phoøng Michael Wynne (traùi) vaø Tham Möu Tröôûng Lieân Quaân, Ñaïi Töôùng Richard Myers, hoâm 16 thaùng Naêm tôùi ñieàu traàn taïi Thöôïng Vieän ôû Washington veà ñeà nghò cuûa Nguõ Giaùc Ñaøi ñoùng cöûa 33 caên cöù quaân söï treân toaøn quoác. (AFP)

Myõ: Loaïn quaân Afghanistan yeáu hôn raát nhieàu so vôùi moät naêm tröôùc ñaây

Quaân ñoäi Hoa Kyø caàn laáy loøng caùc laõnh tuï Hoài Giaùo KABUL, Afghanistan Hoâm Thöù Hai, moät vieân chæ huy cuûa Hoa Kyø noùi loaïn quaân Afghanistan hieän yeáu hôn raát nhieàu so vôùi moät naêm tröôùc ñaây, maëc duø loaïn quaân do Taliban caàm ñaàu ñaõ gia taêng söùc khaùng cöï trong nhöõng tuaàn leã vöøa qua vaø xaûy ra nhieàu vuï ñuïng ñoä khieán haøng chuïc ngöôøi cheát. Tuy nhieân, Ñaïi Taù Gary Cheek, chæ huy tröôûng caùc löïc

löôïng Hoa Kyø ôû mieàn Ñoâng Afghanistan, coâng nhaän raèng quaân ñoäi caàn coù nhöõng lieân laïc toát ñeïp hôn vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Hoài Giaùo taïi ñòa phöông ñeå laáy laïi uy tín sau nhöõng vuï baïo ñoäng cheát ngöôøi vaøo tuaàn tröôùc vì tin töùc noùi raèng kinh Koran ñaõ bò xuùc phaïm taïi nhaø tuø cuûa Hoa Kyø ôû Vònh Guantanamo, Cuba. Nhieàu trong soá nhöõng vuï

ñuïng ñoä hieän chæ giôùi haïn ôû vuøng bieân giôùi, nôi loaïn quaân coù theå môû nhöõng cuoäc taán coâng côõ nhoû, roài tìm caùch trôû laïi laõnh thoå Pakistan, Ñaïi Taù Cheek noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo. “Cuoäc noåi loaïn taïi Afghanistan chöa chaám döùt. Toâi thaáy raèng ñòch quaân yeáu ñi moät caùch ñaùng keå so vôùi moät naêm tröôùc ñaây vaø aûnh höôûng Tieáp trang A4

Nhaät vieän trôï 100 trieäu Myõ kim cho Palestine

Iraq:

Tìm thaáy 46 töû thi bò haønh quyeát BAGHDAD, Iraq - Nguoàn tin caûnh saùt hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm cho hay töû thi cuûa maáy chuïc ngöôøi Iraq bò haønh quyeát ñaõ ñöôïc tìm thaáy taïi maïn Ñoâng Baghdad vaøo hoài khuya hoâm Chuû Nhaät, ñöa con soá ngöôøi Iraq bò gieát vaø ñöôïc tìm thaáy taïi naêm ñòa ñieåm treân khaép nöôùc leân tôùi con soá 46. Taùm xaùc cheát ñöôïc phaùt hieän taïi vuøng Al-Sha’ab ôû

Chuû Tòch Mahmoud Abbas cuûa Thaåm Quyeàn Palestine (traùi) vaø Thuû Töôùng Nhaät Junichiro Koizumi hoïp baùo chung ôû Tokyo hoâm 16/5 sau khi thaûo luaän. Koizumi cam keát seõ vieän trôï kinh teá goàm 100 trieäu Myõ kim cho Palestine vaø höùa Nhaät Baûn seõ giöõ moät “vai troø tích cöïc” trong tieán trình hoøa bình Trung Ñoâng. (AP)

phía Ñoâng Baéc Baghdad. Caûnh saùt cho hay taát caû nhöõng xaùc naøy ñeàu bò troùi tay sau löng, bòt maét vaø baén cheát. Taïi phía Ñoâng Nam Baghdad, xaùc cuûa boán ngöôøi ñaøn oâng Iraq nöõa bò gieát ñaõ ñöôïc khaùm phaù thaáy trong khu Ur gaàn ñeàn thôø AlFirdows. Theâm vaøo ñoù, caûnh saùt cho

Kuwait:

Quoác hoäi taùn thaønh luaät cho pheùp phuï nöõ tham gia tuyeån cöû

Tieáp trang A4

THÔØI SÖÏ:

Vai troø vaø traùch nhieäm cuûa truyeàn thoâng laïi ñöôïc ñaët ra qua vuï Newsweek HAØ TÖÔØNG CAÙT Tuaàn baùo Newsweek soá phaùt haønh ñaàu tuaàn naøy noùi raèng tin töùc treân soá baùo ñeà ngaøy 9 thaùng 5 cuûa hoï veà vuï kinh Quran bò xuùc phaïm ôû nhaø tuø Guantanamo laø sai. Theo Newsweek, cuoäc ñieàu tra cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø ñaõ khoâng theå xaùc nhaän thoâng tin naøy, vaø tôø baùo ngoû lôøi xin loãi vì ñaêng baøi baùo aáy. Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân maø truyeàn thoâng Hoa Kyø vaø quoác teá ñeà caäp ñeán vieäc coù söï xuùc phaïm kinh Quran. Töø naêm ngoaùi treân caùc baùo chí Anh, Nga vaø cô quan truyeàn thoâng tieáng AÛ Raäp Al-Jazeera ñaõ noùi ñeán nhöõng haønh ñoäng nhö theá caên cöù treân söï phoûng vaán caùc tuø binh ñöôïc phoùng thích töø traïi tuø Guantanamo. Baøi baùo cuûa Newsweek moâ taû chi tieát hôn, theo ñoù caùc nhaân vieân ñieàu tra ôû Guantanamo muoán gaây aùp löïc tinh thaàn lung laïc tuø nhaân Hoài giaùo ñaõ töøng ñem saùch kinh Quran ñeå vaøo nhaø veä sinh vaø coù tröôøng hôïp boû vaøo boàn caàu roài giaät nöôùc. Tieáp trang A4

HÌNH BEÂN, TRAÙI: Ngöôøi maãu Myõ Lauren Bush, chaùu gaùi cuûa Toång Thoáng George W. Bush, tôùi döï buoåi chieáu cuoán phim “Manderlay” cuûa ñaïo dieãn Ñan Maïch Lars von Trier, taïi Ñaïi Hoäi Ñieän AÛnh Cannes thöù 58 hoâm 16 thaùng Naêm. (AP)

KUWAIT CITY - Caùc nhaø Nhöõng ngöôøi vaän ñoäng nöõ quyeàn ôû Kuwait tôùi döï thính moät phieân hoïp cuûa quoác hoäi laäp phaùp Kuwait hoâm Thöù hoâm Thöù Hai. Hoï voã tay hoan hoâ khi Chuû Tòch Quoác Hoäi Jassim al-Khorafi loan baùo Hai 16-5, ñaõ boû phieáu taùn raèng ña soá caùc nhaø laäp phaùp ñaõ taùn thaønh moät tu chính aùn ñeå cho pheùp phuï nöõ ñöôïc thaønh moät tu chính aùn cuûa quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû. (AP) Tieáp trang A6

Tín ñoà Hoài Giaùo khoâng tin lôøi bieän baïch cuûa Newsweek veà tin Kinh Koran bò xuùc phaïm KABUL - Tín ñoà Hoài Giaùo ôû Afghanistan vaø Pakistan hoâm Thöù Hai baày toû hoaøi nghi veà chuyeän taïp chí Newsweek ruùt laïi moät baøi baùo trong ñoù noùi raèng caùc

Suùng vaãn noå taïi thaønh phoá Andijan

Ngoaïi Tröôûng Myõ keâu goïi Uzbekistan caûi caùch chính trò

thaåm vaán vieân Hoa Kyø ñaõ xuùc phaïm Kinh Koran; hoï cho raèng tôø baùo coù haønh ñoäng ANDIJAN, Uzbekistan “xuoáng thang” nhö vaäy laø do Hoâm Thöù Hai, suùng vaãn tieáp aùp löïc cuûa chính quyeàn Myõ. tuïc noå taïi thaønh phoá phía Tieáp trang A6 Ñoâng cuûa Uzbekistan, nôi caùc löïc löôïng an ninh ñaõ baén vaøo nhöõng ngöôøi bieåu tình vaøo tuaàn tröôùc - moät cuoäc ñuïng ñoä maø theo baùo caùo ñaõ khieán vaøi traêm ngöôøi cheát. Trong khi ñoù laïi coù nhöõng tin töùc môùi noùi raèng baïo ñoäng taïi caùc thaønh phoá laân caän ñaõ gieát cheát haøng traêm ngöôøi khaùc, ñe doïa theâm baát oån cho chính phuû ñoàng minh then choát cuûa Hoa Kyø taïi vuøng

Trung AÙ. Caùc cö daân Andijan noùi caùc binh só chính phuû ñang giao tranh vôùi caùc daân quaân taïi moät quaän ôû ven ñoâ, nhöng khoâng theå xaùc nhaän ñöôïc lôøi reâu rao naøy. Saidjahon Zaynabitdinov, ngöôøi ñöùng ñaàu moät nhoùm tranh ñaáu cho nhaân quyeàn taïi ñòa phöông, hoâm Thöù Hai noùi raèng hoâm Thöù Baûy caùc binh só chính phuû ñaõ gieát cheát khoaûng 200 ngöôøi bieåu tình taïi Pakhtabad, caùch Tieáp trang A6

Periodicals

HÌNH BEÂN, PHAÛI: Ngöôøi maãu Nga Natalia Vodianova hoâm 16 thaùng Naêm tôùi döï buoåi chieáu cuoán phim “Joyeux Noel” cuûa ñaïo dieãn Phaùp Christian Carion taïi Ñaïi Hoäi Ñieän AÛnh Cannes. (Reuters)

Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Thoâng caùo cuûa Ban Toå Chöùc Tri AÂm Hoäi Ngoä veà vieäc 4 ngheä só Minh Caûnh, UÙt Baïch Lan, Ngoïc Giaøu vaø Chaâu Thanh sang Hoa Kyø trình dieãn töø ngaøy 20-1 ñeán 4-5-2005 Ngoaøi muïc ñích laøm soáng laïi neàn coå nhaïc Vieät Nam taïi haûi ngoaïi, ñeå caùc baäc cao nieân ñöôïc hoäi ngoä nhöõng ngheä só taøi danh tröôùc 1975 maø nhieàu khaùn giaû yeâu thích, vaø ñeå giôùi thieäu vôùi theá heä thanh nieân haûi ngoaïi nhöõng neùt nhaïc queâ höông coå truyeàn thuaàn tuùy daân toäc nhö ñieäu ca voïng coå ñaëc thuø phaùt xuaát töø mieàn Nam Vieät Nam maø xa queâ höông ai cuõng ñeàu yeâu thích; Ban Toå Chöùc coøn coù yù höôùng ñem laïi cho nhöõng ngheä só vang boùng moät thôøi tröôùc 1975 moät soá taøi chaùnh dó nhieân laø thuø lao raát cao qua caùc suaát haùt ôû haûi ngoaïi so vôùi caùt xeâ ít oûi neáu coøn ñöôïc môøi haùt trong nöôùc vaøo luùc tuoåi ñaõ veà chieàu. Chuùng toâi, Ñoã Thanh vaø vaøi thaân höõu, ñaõ coù môøi caùc ngheä só Minh Caûnh, UÙt Baïch Lan, Ngoïc Giaøu, vaø Chaâu Thanh sang Hoa Kyø trình dieãn trong khoaûng thôøi gian neâu treân. Tuy nhieân, sau vaøi show dieãn taïi Hoa Kyø, ñaõ coù nhieàu dö luaän nhaát laø trong nöôùc khoâng ñöôïc thoâng tin roõ raøng, ñaõ ñöa leân Internet nhöõng tin töùc boùp meùo söï thaät veà söï ñaõi ngoä giöõa ngheä só cuûa ban toå chöùc, xoay quanh nhöõng baøi baùo ñaêng taûi treân moät tuaàn baùo phaùt haønh taïi Nam Cali vôùi yù ñoà ñöa nhöõng tin giaät gaân thaát thieät beâu xaáu coäng ñoàng, baàu show haûi ngoaïi. Vieäc laøm naøy höõu yù hay voâ tình ñaõ ñöôïc baùo chí trong nöôùc khai thaùc toái ña. Do ñoù, ban toå chöùc Tri AÂm Hoäi Ngoä chuùng toâi hoâm nay

(May 12-2005) xin coù traùch nhieäm giaûi thích vaø giaûi ñoäc nhöõng söï kieän xuyeân taïc naøy: 1- Chi phí baûo trôï 4 ngheä só sang Hoa Kyø bao goàm nhöõng khoaûng sau ñaây: - 4 veù maùy bay Eva coäng moät veù maùy bay cho oâng Danh Leâ, ngöôøi bieát tieáng Myõ daãn daét caùc ngheä só qua caùc phi tröôøng: 6,000 USD (1,200 x 5) - 4 ñôn xin thuû tuïc khaån caáp (Premium process INS): 4,000 USD (1,000 x 4) - Leä phí cho 4 ñôn xin Visa: 740 USD (185 x 4) - Leä phí vaøo Laõnh Söï phoûng vaán 400 USD (100 x 4) - Leä phí Luaät Sö 3,600 USD (900 x 4) - Leä phí xin yù kieán American Aritist Association 1,000 USD (250 X 4) - Toång coäng chi phí 15,740 USD. 2- Vôùi chi phí gaàn 16 ngaøn dollars maø Ban Toå Chöùc chæ laøm coù 4 Show thì laøm sao laáy laïi caùc phí toån naøy. Ñoàng thôøi, cuõng vôùi yù muoán cho 4 ngheä só ñöôïc theâm nhieàu Show ñeå taêng theâm lôïi nhuaän, Ban Toå Chöùc chuùng toâi coù yù kieán giôùi thieäu caùc ngheä só trình dieãn theâm moät vaøi Show Casino vaø moãi Show chia seû vôùi Ban Toå Chöùc 500 USD ñeå buø ñaép cho khoaûn tieàn gaàn 16 ngaøn dollars ñaõ chi ra. Vieäc laøm naøy luoân luoân ñöôïc thaáy taïi Myõ moät caùch bình thöôøng qua ñöôøng loái Agency, moät ngheä só ñi haùt hai Show thì hai baàu Show phaûi chia seû laøm ñoâi phí toån cuûa veù maùy bay ngheä só ñoù, khoâng coù gì thaéc maéc. 3- Moät hay hai ngheä só

Taân Nhaïc coù theå laøm ñöôïc moät Show trong raïp haùt roäng lôùn. Traùi laïi, veà nhöõng tuoàng caûi löông, muoán trình dieãn ñöôïc, phaûi coù moät taäp hôïp ñoâng ñaûo caùc ngheä só coå nhaïc, coù khi ñeán 10 hoaëc 12 ngöôøi, neân caùt xeâ cuûa moãi ngheä só coå nhaïc phaûi thu nhoû laïi ñeå coù theå toå chöùc moät buoåi haùt caûi löông. Do ñoù trong nhöõng Show Father Day hay Mother Day, Ban Toå Chöùc khoâng daùm möôùn raïp lôùn chi phí cao, phaûi giôùi haïn vaøo moät nhaø haøng naêm saùu traêm choã. Thaäm chí, coù khi phaûi toå chöùc 2 suaát môùi ñuû tieàn chi phí cho caùc ngheä só. Tröôùc ñaây, nhöõng danh taøi caûi löông tröôùc 1975 sang ñaây nhö Vaên Chung, Phöôïng Lieân, Chí Taâm ñaõ töøng ñoâi khi ñaønh chaáp nhaän moät thuø lao vaøi traêm dollars ñeå nuoâi döôõng sinh hoaït caûi löông coøn toàn taïi ôû nöôùc ngoaøi. Ngöôïc laïi trong nöôùc theo tin caùc baùo nhöõng ngheä só coå nhaïc chæ haùt coù 100 dollars (moät trieäu röôõi tieàn Vieät Nam) hay khoaûng 70 dollars (moät trieäu tieàn Vieät Nam) neân hoï raát vui möøng moãi khi ñöôïc môøi ra haûi ngoaïi vì thuø lao seõ cao gaáp nhieàu laàn trong nöôùc. Thuø lao ngheä só maø chuùng toâi ñaõ môøi ghi treân giaáy tôø laø 1,500 USD, nhöng neáu phaûi tính thueá theo dieän Visa P3 thì hoï chæ coøn laõnh 1,000 (30% thueá) hay 1,200 USD (20% thueá). Khi ngheä só trình dieãn xong veà nöôùc, dó nhieân ít coù ngheä só naøo göûi soá tieàn thueá laïi cho IRS neân vieäc tính löông tröø thueá

Afghanistan:

nhaèm vaøo yù höôùng ñoù cuûa Ban Toå Chöùc. 4- Vieäc boû rôi Minh Caûnh trong ñeâm laïnh ngoaøi khu Phöôùc Loäc Thoï (sau buoåi hoïp ngaøy 5 thaùng 4 naêm 2005) laø moät söï kieän hoaøn toaøn thaát thieät do ñích thaân Minh Caûnh ñính chính laïi hai laàn khoâng coù chuyeän ñoù (moät laàn vôùi Ñoã Thanh taïi ñaøi Radio, moät laàn taïi buoåi hoïp Seafood World vôùi Hoäi coå nhaïc). 5- Veà caâu noùi: “Nhaø baùo noùi laùo aên tieàn”. Cuõng taïi buoåi hoïp ôû Seafood World noùi treân, sau khi ñích thaân Minh Caûnh ñính chính veà söï kieän bò boû rôi ngoaøi khu Phöôùc Loäc Thoï chæ laø moät tin ñoàn thaát thieät, Traàn Nhaät Phong (taùc giaû cuûa tin ñoàn) ñaõ choáng cheá: “Toâi vieát theo caûm giaùc cuûa toâi khi thaáy chuù Minh Caûnh ñöùng moät mình trong ñeâm laïnh” (coù nghóa laø khoâng caàn döïa treân söï kieän coù thaät). Sau maøn ñoái chaát ba maët moät lôøi (Toâi, Minh Caûnh, vaø Traàn Nhaät Phong), toâi ñaõ nhìn thaúng vaøo Traàn Nhaät Phong vaø thoát caâu: “vaäy laø... nhaø baùo noùi laùo aên tieàn”. Laø moät ngöôøi raát toân troïng vaø quyù meán caùc nhaø baùo coù thöïc taøi vaø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, toâi xin minh ñònh roõ reät laø khi thoát ra caâu noùi ñoù, toâi chæ muoán pheâ phaùn veà leà loái vieát baùo voâ traùch nhieäm vaø sai söï thaät cuûa Traàn Nhaät Phong, chöù khoâng heà coù yù vô ñuõa caû naém toaøn giôùi truyeàn thoâng nhö moät tôø baùo trong vuøng ñaõ coá yù kích ñoäng.

KABUL, Afghanistan Moät nhaân vieân cöùu trôï ngöôøi YÙ ñaõ bò moät nhoùm ngöôøi voõ trang baét coùc trong khi baø laùi xe qua thuû ñoâ Kabul cuûa Afghanistan hoâm Thöù Hai, theo caùc vieân chöùc caûnh saùt vaø Toøa Ñaïi Söù YÙ. Ngöôøi ñaøn baø, ñöôïc moät nguoàn tin tình baùo Afghanistan xaùc nhaän teân Clementina Cantoni, laøm vieäc cho toå chöùc cöùu trôï CARE International, ñaõ bò boán ngöôøi ñaøn oâng baét coùc trong khi baø laùi xe trong quaän Qala-e-Mosa, caùc vieân chöùc noùi.

Moät ngöôøi ñaøn oâng ñi cuøng vôùi baø ñaõ tìm caùch thoaùt ñöôïc, caûnh saùt noùi vaø cho bieát theâm caùc löïc löôïng an ninh ñaõ ñöôïc ñieàu ñoäng treân khaép thaønh phoá ñeå coá theo daáu nhöõng keû baét coùc. “Toâi coù theå xaùc nhaän raèng moät phuï nöõ YÙ ñaõ bò baét coùc,” theo lôøi oâng Carlo Batori, moät nhaø ngoaïi giao taïi Toøa Ñaïi Söù YÙ ôû Kabul. OÂng khoâng cho bieát chi tieát naøo khaùc. Haõng thoâng taán ANSA cuûa YÙ cuõng noùi ngöôøi phuï nöõ laøm vieäc cho CARE International. Ñaõ coù vaøi vuï taán coâng vaø nhöõng toan tính baét coùc

nhaém vaøo ngöôøi ngoaïi quoác trong nhöõng tuaàn leã vöøa qua ôû Kabul, ñöa tôùi vieäc thaét chaët an ninh chung quanh haøng ngaøn ngöôøi ngoaïi quoác ñang laøm vieäc taïi ñaây. Hoâm muøng 7 Thaùng Naêm, nhöõng ngöôøi ñaøn oâng voõ trang ñaõ aâm möu baét coùc ba nhaân vieân cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi - hai ngöôøi Myõ vaø moät ngöôøi YÙ - gaàn Qala-eMosa, theo caùc vieân chöùc cuûa ngaân haøng. Cuøng ngaøy hoâm ñoù, moät kyõ sö ngöôøi Mieán Ñieän laøm vieäc cho Lieân Hieäp Quoác ôû

trong soá ba ngöôøi thieät maïng trong moät vuï noå bom töï saùt taïi moät quaùn caø pheâ Internet ôû Kabul. Ngaøy muøng 10 Thaùng Tö, moät thöôøng daân Myõ ñaõ thoaùt khoûi moät toan tính baét coùc baèng caùch xoay xôû môû naép xe maø oâng ñaõ bò nhöõng keû baét coùc khoùa beân trong vaø nhaûy ra ngoaøi trong luùc chieác xe ñang chaïy. Trong khi thuû ñoâ Kabul bình thöôøng yeân oån, baïo ñoäng ñaõ gia taêng taïi mieàn Nam vaø Ñoâng Nam Afghanistan keå töø khi chaám döùt Muøa Ñoâng khaéc nghieät vaø cho pheùp caùc daân quaân Taliban trang bò ngheøo naøn môû nhöõng cuoäc taán coâng treân caên baûn haøng ngaøy. (n.n.)

TOKYO, Nhaät Baûn - Hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm, Thuû Töôùng Nhaät Baûn Junichiro Koizumi ñaõ noùi vôùi Chuû Tòch Palestine, laø Mahmoud Abbas, hieän ñang thaêm vieáng Nhaät Baûn, raèng Tokyo seõ taêng theâm 100 trieäu Myõ kim nöõa tieàn vieän trôï cho chính quyeàn Palestine ñeå giuùp thieát laäp hoøa bình cho vuøng Trung Ñoâng. Cam keát môùi naøy ñöôïc tính theâm vaøo soá 760 trieäu

Myõ kim vieän trôï maø Nhaät Baûn ñaõ trao cho Palestine keå töø naêm 1993 cuøng vôùi 60 trieäu Myõ kim trôï caáp ñaëc bieät tieáp theo sau caùi cheát cuûa nhaø laõnh ñaïo Palestine laø Yasser Arafat hoài Thaùng Möôøi Moät naêm ngoaùi. “Nhaät Baûn muoán nhìn thaáy söï coäng toàn hoøa bình cuûa hai quoác gia ñoäc laäp phuø hôïp vôùi Loä Trình Chính Trò cho vuøng Trung Ñoâng, vaø chuùng toâi seõ daønh cho ngöôøi Palestine söï trôï giuùp toái ña,” OÂng Koizumi noùi theá taïi moät cuoäc hoïp baùo chung vôùi OÂng Abbas tieáp theo sau cuoäc gaëp gôõ cuûa hai nhaø laõnh ñaïo. Vò thuû töôùng Nhaät Baûn cho hay oâng ñaõ ca ngôïi noã löïc cuûa Chuû Tòch Abbas trong vieäc caûi thieän tình hình an ninh vaø thi haønh nhöõng caûi caùch chính trò treân caùc vuøng laõnh thoå cuûa Palestine. Ñoái laïi, vò chuû tòch Palestine cuõng ñaõ leân tieáng caûm taï Nhaät Baûn veà caùc khoaûn vieän trôï vaø ñoàng thôøi thuùc giuïc

Tokyo haõy gia taêng aûnh höôûng chính trò cuûa hoï leân tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng. Thuû Töôùng Koizumi tieát loä Chuû Tòch Abbas ñaõ bieåu loä loøng saün saøng gaëp gôõ Thuû Töôùng Israel Areiel Sharon taïi Tokyo neáu moät cô hoäi nhö theá coù theå xaûy ñeán. Vaø OÂng Koizumi cuõng cho bieát seõ hoûi yù kieán vò thuû töôùng Israel veà trieån voïng naøy trong chuyeán vieáng thaêm Nhaät Baûn cuûa OÂng Sharon

döï truø dieãn ra trong moät ngaøy gaàn ñaây. Cuoäc vieáng thaêm keùo daøi ba ngaøy cuûa Chuû Tòch Abbas taïi Nhaät Baûn laø cuoäc vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa moät vò chuû tòch Palesine töø naêm naêm nay. OÂng Abbas seõ rôøi Nhaät Baûn vaøo hoâm Thöù Ba 17 Thaùng Naêm, ñeå ñi Trung Hoa, vaø theo lòch thì oâng seõ gaëp gôõ Toång Thoáng Hoa Kyø George Bush taïi thuû ñoâ Washington vaøo ngaøy 26 Thaùng Naêm. (V.P)

Moät nhaân vieân cöùu trôï ngöôøi YÙ bò baét coùc

Nhaät Baûn seõ vieän trôï theâm cho Palestine

TUESDAY, MAY 17, 2005 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing) Fax: 714-893-7891(Bieân taäp)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President , Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ñoã Vieät Anh - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Nguyeãn Khaû Loäc - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors °Ban Chuû Buùt: Caùc phuï taù chuû buùt: Vuõ AÙnh, Phaïm Phuù Minh, Vuõ Quyù Haïo Nhieân Thö Kyù Toøa Soaïn: Vuõ AÙnh. Caùc Phuï Taù Thö Kyù Toøa Soaïn: Leâ Thuïy, Tröôûng Ban TinTöùc; Phaïm Phuù Thieän Giao, Tröôûng ban tin ñòa phöông; Hoaøng Khôûi Phong. °Bieân Taäp: Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Nguyeân Huy, Traàn Ngoïc Yeán, Vann Phan, Nguyeãn Nhaät, Nguyeãn Ngoïc Chaán-CNN Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $168.00/year by Third Class Mail, $400.00/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 1477114772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Thöù Ba 17 thaùng 05, 2005. 10 thaùng 04 AÂm Lòch, AÁt Daäu

5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn ñaøi AÙ Chaâu Töï Do RFA 05:30 - CT “Tieáng Noùi Phuùc AÂm” vôùi MS Nguyeãn Thæ 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy – Nam Cali & Houston 06:30 - Chöông trình Thuùy Nga 07:00 - Ngöôøi Vieät 2 vôùi Baûo Anh 07:20 - Caâu Chuyeän AÂm Nhaïc vôùi Baêng Chaâu 07:45 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:30 - Saigon supermarket vaø Shopping Center 12:35 - Shanghai Photo Studio 12:45 - Chuyeän Ñòa OÁc vôùi Thanh Thaûo 01:00 - Tin Thôøi Tieát vôùi Hoàng Nga 01:10 - OC Autohaus vôùi Hoà Leâ 01:25 - Biocalth vaø Söùc Khoûe 01:40 - Century Republic Insurance 02:00 - Tin Ñaàu Giôø & Thò Tröôøng Taøi Chaùnh Trong Ngaøy 02:05 - Thoâng Baùo Coäng Ñoàng & Thöông Maïi 02:15 - Hankook Motor 02:25 - Ñi chôï Sieâu Thò ABC 02:35 - TV Car Rental vaø Registration Services 02:45 - Dòch vuï Prepaid Long Distance vôùi Vieät Nam 84 03:00 - Ngöôøi Vieät Ngaøy Mai 03:05 - Chöông Trình Tieáng Töø Bi 03:35 - Trònh Quang Linh vôùi Theá Giôùi Tranh Veõ 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


.3”

TIN MÔÙI

Theá Giôùi

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TIN NHANH TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A3

Israel phaù vôõ aâm möu baén phi ñaïn vaøo thaùnh ñòa Hoài Giaùo ñeå gaây roái loaïn JERUSALEM - Chính quyeàn Israel ñaõ phaù hoûng aâm möu cuûa ba ngöôøi Do Thaùi cöïc ñoan möu toan baén moät phi ñaïn vaøo ñeàn thôø ñöôïc toân quí haïng thöù ba cuûa Hoài Giaùo vôùi yù ñònh gaây roái loaïn khaép vuøng Trung Ñoâng vaø ñoàng thôøi ngaên caûn keá hoaïch cuûa Thuû Töôùng Ariel Sharon trieät thoaùi khoûi Daûi Gaza vaø vaøi khu ñònh cö trong Taây Ngaïn, theo lôøi caûnh saùt hoâm 16 thaùng Naêm. Caùc giôùi chöùc Israel nhìn nhaän raèng vuï naøy thieáu nhöõng baèng chöùng roõ raøng, nhöng hoâm Thöù Hai nhöõng ngöôøi choáng keá hoaïch di taûn cho thaáy raèng ngay caû moät soá nhoû cuûa nhöõng cuoäc bieåu tình cuõng coù theå khieán cho caûnh saùt Israel bò boù tay khaép nôi trong nöôùc, baèng caùch ñoát voû baùnh xe ñeå laøm beá taéc nhöõng truïc loä giao thoâng chính. Caûnh saùt cho bieát hoï ñaõ baét giöõ ít nhaát 235 ngöôøi. Caûnh saùt vaø caùc giôùi chöùc Israel hoâm Thöù Hai noùi raèng hoï ñaõ thaåm vaán ba keû tình nghi vaø nhöõng ngöôøi naøy khai raèng hoï ñaõ laäp keá hoaïch ñeå baén moät hoûa tieãn choáng xe taêng vaøo moät thaùnh ñòa

cuûa Hoài Giaùo ôû Jerusalem vaø neùm löïu ñaïn vaøo caûnh saùt ñeán baét hoï, roài seõ töï saùt. Nhöõng ngöôøi Do Thaùi cöïc ñoan ñang aâm möu ñeå ngaên caûn cuoäc trieät thoaùi baèng moïi giaù, theo lôøi caùc giôùi chöùc an ninh. Nhöõng ñieàu maø hoï coù theå thi haønh laø aâm möu aùm saùt Thuû Töôùng Sharon, baïo ñoäng ñeå choáng cuoäc di taûn, gaây roái khaép nôi trong nöôùc ñeå khieán quaân ñoäi vaø caùc löïc löôïng an ninh khoâng ñuû söùc kieåm soaùt,

vaø môû moät cuoäc taán coâng vaøo thaùnh ñòa bò tranh chaáp trong Coå Thaønh Jerusalem maø hieän thôøi laø ñeàn Hoài Giaùo Al Aqsa. Ngay caû nhöõng vuï vieäc nhoû taïi thaùnh ñòa naøy cuõng daãn tôùi nhöõng xung ñoät traàm troïng. Cuoäc xung ñoät hieän thôøi giöõa ngöôøi Palestine vaø Israel ñaõ buøng noå sau khi oâng Sharon, luùc ñoù laø laõnh tuï ñoái laäp trong quoác hoäi, ñaõ tôùi vieáng thaùnh ñòa naøy trong thaùng Chín naêm 2000. (nm)

Phieán quaân vaãn coøn töø Pakistan taán coâng vaøo Afghanistan KABUL, Afghanistan - Moät só quan quaân löïc Hoa Kyø hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm cho hay du kích quaân Afghanistan vaãn coøn môû caùc cuoäc taán coâng vaøo Afghanistan xuaát phaùt töø nhöõng truù khu an toaøn cuûa hoï ôû nöôùc laùng gieàng Pakistan, maëc duø quaân ñoäi Pakistan ñaõ môû nhöõng cuoäc haønh quaân truy queùt trong vuøng. Lôøi caùo buoäc cuûa chính phuû Afghanistan vaø quaân ñoäi Hoa Kyø cho raèng caùc tay baïo ñoäng thuoäc phe Taliban vaø Hoài Giaùo

quaù khích vaãn coøn coù khaû naêng töø Pakistan ñaùnh vaøo Afghanistan ñaõ laøm cho Pakistan böïc töùc, bôûi vì Pakistan laø moät ñoàng minh quan troïng cuûa Hoa Kyø vaø vaãn thöôøng haønh quaân ñaùnh deïp phieán quaân taïi vuøng bieân giôùi phía Taây cuûa nöôùc naøy. “Caên cöù cuûa toâi, nôi toâi soáng, naèm trong tænh Khost, vaø toâi coù theå noùi chaéc raèng coù nhöõng quaân noåi daäy töø Pakistan vöôït bieân giôùi qua taán coâng vaøo tænh Khost roài laïi ruùt trôû veà Pakistan,” Ñaïi Taù Gary

Bieåu tình ôû Israel choáng keá hoaïch di taûn khoûi Gaza

Nhöõng ngöôøi Do Thaùi Chính Thoáng ñöùng quan saùt taïi moät ngaõ tö bò nhöõng ngöôøi bieåu tình ôû Jerusalem laøm beá taéc löu thoâng hoâm 16 thaùng Naêm. Nhöõng ngöôøi choáng keá hoaïch cuûa Thuû Töôùng Ariel Sharon trieät thoaùi khoûi Daûi Gaza ñaõ ñoát voû baùnh xe vaø laøm beá taéc löu thoâng trong vaøi thaønh phoá ôû Israel hoâm Thöù Hai ñeå phaûn ñoái. (AP)

Cheek noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo nhö vaäy. Vò só quan quaân ñoäi Hoa Kyø ca ngôïi quaân ñoäi Pakistan veà nhöõng cuoäc haønh quaân ñöôïc tung ra hôn moät naêm tröôùc ñaây nhaèm taûo thanh quaân baïo ñoäng khoûi vuøng Waziristan hieåm trôû saùt bieân giôùi vôùi Afghanistan, nhöõng cuoäc haønh quaân töøng laøm thieät maïng vaø

bò thöông haèng traêm binh lính Pakistan. “Quaân ñoäi Paklistan ñaõ thöïc hieän nhöõng cuoäc haønh quaân ñaùng keå trng vuøng Waziristan, vaø toâi nghó raèng chieán dòch ñoù ñaõ aûnh höôûng maïnh meõ leân caùc hoaït ñoäng cuûa quaân noåi daäy,” vò só quan Hoa Kyø noùi vaäy. “Dó nhieân laø caùc cuoäc haønh

quaân naøy vaãn coøn ñang tieáp dieãn, vaø chuùng toâi seõ yeåm trôï nhöõng cuoäc haønh quaân khaùc lôùn hôn do quaân ñoäi Pakistan thöïc hieän. Nhöng toâi thaáy thaät khoâng ñuùng chuùt naøo khi chuùng ta chæ trích phaàn ñoùng goùp cuûa quaân ñoäi Pakistan vaøo cuoäc chieán choáng caùc löïc löôïng noåi daäy trong vuøng,” Ñaïi Taù Cheek noùi theâm nhö theá. (V.P.)

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Coâng ty chuyeån haøng UPS mua laïi Overnite vôùi giaù $1.25 tyû Tieáp trang A1

coå phieáu cuûa Overnite ñaõ taêng leân 43%. Vôùi hôïp ñoàng naøy, UPS ñaõ thöïc hieän moät söï saùp nhaäp lôùn nhaát trong lòch söû kinh doanh cuûa mình, sau khi quyeát ñònh söû duïng $24 trieäu ñeå xaây döïng 5 trung taâm giao chuyeån haøng hoùa taïi caùc phi tröôøng toaøn Hoa Kyø. Caùc trung taâm môùi naøy seõ cho pheùp UPS ñöôïc chuyeån nhöõng moùn haøng naëng hôn 150 pounds vôùi phi ñoäi cuûa hoï. Cuõng töông töï nhö vaäy, vieäc mua laïi coâng ty Overnite seõ cho pheùp UPS ñöôïc chuyeån haøng naëng baèng ñoäi xe vaän taûi cuûa mình, chöù khoâng phaûi giao laïi hôïp ñoàng cho moät coâng ty khaùc nhö trong quaù khöù. Tuy nhieân, toång giaùm ñoác taøi chaùnh Scott Davis cho bieát, UPS vaãn tieáp tuïc söû duïng caùc coâng ty chuyeân chôû ñeä tam nhaân. Vaøo Thaùng Möôøi Hai vöøa qua, UPS ñaõ mua coâng ty Menlo Worldwide Forwarding, moät coâng ty chuyeân chôû haøng hoùa baèng haøng khoâng taïi Redwood City, California. Coâng ty naøy ñaõ giuùp UPS phaùt trieån baèng caùch baûo ñaûm giao haøng ñuùng thôøi haïn ñöôïc aán ñònh. Vieäc chuyeân chôû caùc moùn haøng naëng voán laø moät phaàn nhoû trong toång soá thöông vuï cuûa UPS, nhöng hieän nay UPS muoán nhaán maïnh vôùi khaùch haøng veà nhöõng öu ñieåm cuûa mình trong laõnh vöïc naøy ñeå caïnh tranh vôùi nhöõng coâng ty chuyeån haøng khaùc, nhö FedEx, voán chuyeân moân trong laõnh vöïc chuyeån haøng naëng. Bôûi vì UPS cho raèng thò tröôøng chuyeân chôû haøng naëng ñang phaùt trieån. Phaùt ngoân vieân UPS Norm Black cho bieát, “söï naëng kyù” cuûa moät coâng ty naèm ôû choã “chuùng toâi coù theå giao baát cöù moät maët haøng naøo cho khaùch ñeán baát cöù nôi ñaàu hoï caàn.” Chieáu theo hôïp ñoàng ñöôïc thoâng qua hoâm Thöù Hai, caùc coå ñoâng cuûa Overnite seõ nhaän ñöôïc $43.25 cho moät coå phaàn Overnite, taêng 46% so vôùi giaù $29.25 moät coå phaàn vaøo giôø ñoùng cöûa thò tröôøng hoâm Thöù Saùu. Trong moät cuoäc ñieän ñaøm vôùi giôùi truyeàn thoâng, oâng Davis ñaõ giaûi thích vieäc mua laïi Overnite vôùi giaù nhö treân, ñoàng thôøi cuõng cho bieát vieäc UPS quyeát ñònh mua

Overnite maø khoâng mua laïi caùc coâng ty caïnh tranh vôùi mình ñaõ traûi qua moät tieán trình choïn löïa laâu daøi. Theo oâng, ñieàu ñaàu tieân khieán Overnite ñöôïc choïn mua laø vì maïng löôùi roäng raõi cuûa coâng ty naøy. Thaät vaäy, Overnite, ñaët truï sôû taïi Richmond, Virginia, hieän phuïc vuï hôn 60,000 khaùch haøng treân toaøn thò tröôøng Baéc Myõ vôùi möùc lôøi $63.3 trieäu treân toång doanh soá $1.65 tyû trong naêm 2004. (D.P.)

Hình aûnh Hoa Kyø treân theá giôùi ñaõ bò toån thöông.” Tôø Newsweek trong soá phaùt haønh daønh cho ngaøy 23 Thaùng Naêm cho bieát thoâng tin naøy do “moät nguoàn tin chính phuû thoâng thaïo” noùi raèng baûn baùo caùo quaân söï veà nhöõng söï haønh haï xaûy ra ôû Guantanamo Bay cho hay caùc thaåm vaán vieân ñaõ giaät nöôùc cho troâi ít nhaát moät baûn kinh Koran trong boàn caàu ñeå buoäc tuø nhaân phaûi khai baùo. Nhöng nguoàn tin sau ñoù laïi cho tôø baùo bieát raèng oâng ta khoâng roõ veà vuï kinh Koran trong baûn töôøng trình cuûa quaân ñoäi. Ñoàng thôøi oâng cuõng cho bieát, coù theå vuï vieäc ñoù naèm trong moät baùo caùo khaùc. (D.P.)

Baïch OÁc: Pheâ bình Newsweek veà baøi töôøng thuaät lieân quan Iraq: kinh Koran Tieáp trang A1 Tìm thaáy 46 töû thi Kyø taïi haûi ngoaïi do vieäc toá bò haønh quyeát caùo caùc thaåm vaán vieân Hoa Kyø xuùc phaïm ñeán saùch kinh thaùnh Koran ôû nhaø tuø Guantanamo Bay. Baûn töôøng thuaät ngaøy muøng 9 Thaùng Naêm ñaõ ñöa ñeán nhieàu ngaøy baïo loaïn taïi Afghanistan vaø nhieàu quoác gia khaùc khieán ít nhaát 16 ngöôøi thieät maïng. OÂng Mark Whitaker, chuû buùt baùo Newsweek, hoâm Chuû Nhaät ñaõ leân tieáng xin loãi caùc naïn nhaân vaø thöøa nhaän tôø baùo ñaõ ñaêng tin khoâng chính xaùc veà ñieàu ñoù, töùc laø tin töùc veà chuyeân caùc thaåm vaán vieân quaân söï Hoa Kyø taïi nhaø giam noùi treân ñaõ lieäng saùch kinh vaøo boàn caàu vaø doäi cho nöôùc troâi ñi. Phaùt ngoân vieân Baïch OÁc Scott McClellan cho bieát, “Thöïc laø ñaùng phieàn khi Newsweek nay ñaõ thöøa nhaän hoï ñöa tin sai laïc, maø vaãn khoâng chiu ruùt laïi baûn tin. Toâi nghó raèng phaûi coù moät tieâu chuaån naøo ñoù cho ngaønh baùo, vaø tröôøng hôïp naøy roõ raøng laø khoâng theo tieâu chuaån ñoù.” Baûn baùo caùo ñaõ gaây ra moät luoàng soùng phaãn noä nôi theá giôùi Hoài Giaùo - töø Afghanistan, nôi 16 ngöôøi thieät maïng vaø hôn 100 ngöôøi bò thöông, cho ñeán Pakistan, Indonesia vaø Gaza. Trong tuaàn qua, caâu chuyeän veà söï phaïm thaùnh ñaõ bò keát aùn taïi Ai Caäp Saudi Arabia, Bangladesh, Malaysia vaø bôûi Lieân Ñoaøn AÛ Raäp. OÂng McClellan phaøn naøn raèng caâu chuyeän döïa “treân moät nguoàn tin naëc danh khoâng ñuû söùc maïnh ñeå chöùng minh lôøi toá caùo. Tieác thay baûn tin ñoù ñaõ ñöa laïi nhöõng haâu quaû traàm troïng. Sinh maïng nhieàu ngöôøi ñaõ bò maát.

Tieáp trang A1

hay coù hai ngöôøi soáng soùt trong moät vuï baén gieát vaø hieän ñang ñöôïc chöõa trò taïi Beänh Vieän Ima Ali. Nhöõng ngöôøi soáng soùt baûo caûnh saùt raèng hoï bò nhöõng ngöôøi aên maëc nhö lính Iraq baét ñem ñi tôùi moät vuøng xa xoâi roài baén hoï. Hoài cuoái tuaàn tröôùc, xaùc cheát cuûa 34 ngöôøi Iraq ñaõ ñöôïc tìm thaáy taïi ba ñòa ñieåm rieâng bieät nhau ôû Iraq, keå caû xaùc cuûa moät nhoùm caùc binh lính bò gieát vaøo hoâm Thöù Naêm, nguoàn tin caûnh saùt Iraq cho bieát nhö vaäy. Boä Quoác Phoøng Iraq cho hay thi haøi cuûa 10 binh só Iraq ñaõ ñöôïc phaùt hieän taïi khu Abu Ubaid thuoäc thaønh phoá Ramadi ôû phía Taây Iraq vaøo chieàu hoâm Thöù Baûy. Caûnh saùt Iraq vaøo hoâm Chuû Nhaät cuõng phaùt hieän thi haøi cuûa 11 thöôøng daân Iraq treân hai xe vaän taûi maø hoï chaän baét taïi thaønh phoá Latifiya naèm caùch Baghdad 15 daëm veà phía Nam. Nhöõng naïn nhaân naøy ñeàu laøm vieäc taïi moät traïi gaø vòt vaø ñeàu bò baén cheát, moät soá coøn bò chaët ñaàu nöõa. Trong moä t dieã n bieá n khaùc, moät tay ñaùnh bom xe töï töû ñaõ gieá t cheá t ít nhaá t naê m ngöôø i vaø laø m bò thöông 30 ngöôø i khaù c taï i moä t traï m kieå m soaù t quan thueá gaà n bieâ n giôù i vôù i Syria vaøo hoâm Thöù Hai, ñoù laø theo nguoà n tin cuû a moä t vieân chöùc Iraq. OÂng Nassar al-Rakaad, moät vieân chöùc haønh chaùnh cao caáp cuûa thò xaõ Rabia ôû phía Taây Baéc Iraq, cho hay caùc naïn nhaân naøy laø ñeàu laø cö daân trong vuøng. (V.P.)

TUESDAY, MAY 17, 2005

THÔØI SÖÏ:

Vai troø vaø traùch nhieäm cuûa truyeàn thoâng laïi ñöôïc ñaët ra qua vuï Newsweek Tieáp trang A1

Ít nhaát 17 ngöôøi ñaõ thieät maïng vì nhöõng cuoäc bieåu tình choáng Myõ xaûy ra ôû Afghanistan sau khi coù baøi baùo noùi treân. Hôn 100 ngöôøi khaùc bò thöông qua moät loaït nhöõng cuoäc bieåu tình baïo ñoäng xaûy ra ôû nhieàu quoác gia Hoài giaùo töø Pakistan ñeán Afghanistan. Trong khi dö luaän ôû caùc quoác gia Hoài giaùo baùc boû lôøi xin loãi suoâng cuûa tôø Newsweek vaø noùi raèng chính phuû Hoa Kyø phaûi chòu traùch nhieäm, thì toøa Baïch OÁc vaø boä Quoác Phoøng Hoa Kyø cuõng cho raèng leõ ra Newsweek phaûi tuyeân boá ruùt laïi baøi baùo ñoù. Phaùt ngoân vieân toøa Baïch OÁc Scott McClelland hoâm Thöù Hai leân tieáng pheâ phaùn: “Thaät laï luøng. Giôø ñaây Newsweek ñaõ nhìn nhaän raèng söï kieän thaâu löôïm ñöôïc laø sai maø hoï vaãn khoâng chòu ruùt laïi baøi baùo aáy. Theo toâi coù moät soá chuaån möïc veà thoâng tin baùo chí caàn phaûi ñöôïc toân troïng vaø trong tröôøng hôïp naøy ñaõ khoâng ñöôïc toân troïng”. Toång bieân taäp Mark Whitaker trong lôøi xin loãi treân tôø Newsweek chæ vieát: “Chuùng toâi raát tieác moät vaøi phaàn trong baøi baùo laø sai. Chuùng toâi baày toû söï thoâng caûm vôùi nhöõng naïn nhaân cuûa caùc vuï baïo ñoäng vaø vôùi quaân nhaân Hoa Kyø bò vöôùng maéc vaøo trong chuyeän raéc roái naøy”. Sau ñoù oâng coøn giaûi thích theâm laø nguoàn tin caên cöù theo” moät giôùi am hieåu trong chính quyeàn Hoa Kyø”; hai kyù giaû Michael Isikoff vaø John Barry ñaõ tìm caùch kieåm chöùng qua hai vieân chöùc boä Quoác phoøng Hoa Kyø, moät ngöôøi töø choái bình luaän, ngöôøi thöù nhì khoâng ñoàng yù veà moät phaàn khaùc trong baøi baùo nhöng khoâng phaûi laø ñoaïn noùi tôùi kinh Quran. Ñoái vôùi nhöõng nhaän ñònh coù quan ñieåm trung dung thì duø nhöõng söï kieän ñöôïc ñöa ra laø xaùc thöïc hay chöa ñuû xaùc thöïc thì tôø Newsweek cuõng ñaõ thieáu traùch nhieäm khi ñöa ra nhöõng tin töùc nhö theá. Trong nhieàu vaán ñeà teá nhò, nhöõng chuyeän lieân quan ñeán söï xuùc phaïm thaùnh kinh Quran laø moät trong nhöõng ñieàu nhaïy caûm nhaát. Ngöôøi ta chöa queân vuï raéc roái cuûa nhaø vaên Salmon Rushdie vôùi cuoán “Nhöõng vaàn thô cuûa Quyû Satan” gaàn 20 naêm tröôùc ñaây. Trong chuyeän hieän nay, ñeå daãn chöùng veà phaûn öùng nguy hieåm coù theå xaûy ra, tôø Christian Science Monitor thuaät laïi moät tröôøng hôïp nhö sau: Thaùng 4 vöøa qua taïi laøng Spin Kash ôû Pakistan, moät ngöôøi

Myõ: Loaïn quaân Afghanistan yeáu hôn raát nhieàu so vôùi moät naêm tröôùc ñaây Tieáp trang A1

cuûa hoï tieáp tuïc nhaït daàn.” Caùc binh só Hoa Kyø vaø Afghanistan ñaõ giao tranh vôùi loaïn quaân do Taliban caàm ñaàu trong moät loaït caùc traän ñaùnh keå töø ñaàu Thaùng Tö. Theo baùo caùo, khoaûng 150 daân quaân ñaõ bò gieát cheát, cuøng vôùi 30 ngöôøi thuoäc caùc löïc löôïng an ninh Afghanistan, ba binh só Hoa Kyø vaø moät binh só Romania. Trong vuï môùi nhaát, moät traùi mìn ñaõ noå tung döôùi moät chieác xe chôû caùc binh só

ñaøn oâng teân laø Ashiq Nabi trong luùc caõi nhau ñaõ tieán tôùi ñònh ñaùnh baø vôï vaø baø naøy vôù ñöôïc moät cuoán kinh Quran ñöa leân ñôõ. Theo lôøi nhöõng ngöôøi bieát chuyeän sau ñoù thì Nabi vaãn xoâ ngaõ vôï laøm cuoán thaùnh kinh rôùt xuoáng saøn nhaø vaø ñöông söï bò giaùo hoäi ñòa phöông buoäc toäi xuùc phaïm ñaïo giaùo. Tröôùc khi caûnh saùt kòp can thieäp, Nabi bò moät ñaùm ñoâng 400 daân laøng röôït ñuoåi chaïy troán khoâng thoaùt leo leân caây roài bò baén cheát. Tauseef Ahmed, moät phaân tích gia ôû Karachi noùi raèng nhöõng tröôøng hôïp coù theå xuùc phaïm ñeán toân giaùo nhö chuyeän maø tuaàn baùo Newsweek ñöa ra, taïo ñieàu kieän cho nhöõng phaàn töû cöïc ñoan khích ñoäng söï caêm phaãn cuûa quaàn chuùng. Luùc ñoù nhöõng giôùi oân hoøa hay caáp tieán khoâng theå naøo ngaên caûn ñöôïc caùc haønh ñoäng quaù khích. Taïi Pakistan vaø Afghanistan, söï vieäc naøy xaûy ñeán ñuùng vaøo thôøi ñieåm phöùc taïp veà chính trò. Taïi Pakistan saép coù baàu cöû vaøo thaùng 7, ñaûng Lieân minh caùc toân giaùo (Mutahidda Majlise Amal) ñaõ lôïi duïng cô hoäi ñeå ñaû kích Toång thoáng Pervez Musharraf cuøng hai chính ñaûng ñoái thuû laø xa rôøi Hoài giaùo ñeå theo Myõ. Taïi Afghanistan tình hình cuõng töông töï vôùi nhieàu phe phaùi coøn choáng ñoái chính quyeàn thaân Myõ cuûa Toång thoáng Hamid Karzai. Boä Quoác phoøng Hoa Kyø noùi raèng seõ môû cuoäc ñieàu tra töôøng taän vaø baûo ñaûm seõ nghieâm trò nhöõng sai phaïm neáu coù, ñoàng thôøi leân aùn tôø Newsweek veà thaùi ñoä thieáu traùch nhieäm trong söï voäi vaõ hay sô soùt ñaõ ñeå xaûy ra nhöõng baïo ñoäng ñaùng tieác. Nhöng moät soá dö luaän khaùc laïi cho raèng töôøng trình cuûa Newsweek coù moät phaàn ñuùng söï thaät vaø tôø baùo khoâng caàn phaûi ruùt laïi tin töùc naøy. Duø raèng moïi chuyeän seõ khoâng mau choùng vaø giaûn dò chaám döùt, trong moïi tröôøng hôïp boån phaän cuûa Newsweek cuõng nhö cuûa moïi cô quan truyeàn thoâng tröôùc nhöõng söï kieän xaûy ñeán do vieäc thi haønh nghieäp vuï cuûa mình, seõ khoâng theå coù caùch naøo khaùc hôn laø phaûi trung thöïc vaø thaúng thaén ñeå trình baøy minh baïch noäi vuï. Ñaây laø moät thöû thaùch khoâng chæ rieâng cho tôø Newsweek maø laø chung cho nguyeân taéc töï do ngoân luaän trong ñoù nghóa vuï cao caû cuûa truyeàn thoâng laø goùp phaàn xaây döïng moät theá giôùi hoøa bình toân troïng coâng lyù. (H.C.)

chính phuû taïi tænh Zabul ôû Ñoâng Nam, gieát cheát hai binh só vaø laøm bò thöông naêm ngöôøi khaùc, theo tin cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø. Ñaïi Taù Cheek coâng nhaän raèng nhöõng vuï taán coâng baèng bom töï cheá ñaõ gia taêng. Nhöng oâng noùi giao tranh ñaõ giaûm bôùt, bôûi vì Hoa Kyø taêng cöôøng nhöõng cuoäc haønh quaân vaø vì söï hieän ñieän cuûa boán tieåu ñoaøn môùi cuûa Afghanistan chæ rieâng ôû trong vuøng cuûa oâng. Giôùi chæ huy trung caáp cuûa Taliban vaø caùc daân quaân cuûa cöïu Thuû Töôùng Gulbuddin Hekmatyar ñang tìm caùch daøn hoøa vôùi caùc löïc löôïng cuûa chính phuû vaø Hoa Kyø theo moät chieán dòch hoøa giaûi ñöôïc

chính phuû phaùt ñoäng. “Nhieàu ngöôøi trong soá hoï meät moûi vì phaûi giao tranh vaø thöôøng xuyeân troán chaïy,” oâng Cheek noùi. Ñöôïc hoûi veà nhöõng vuï phaûn ñoái choáng Myõ khieán ít nhaát 15 ngöôøi thieät maïng môùi ñaây, oâng Cheek noùi vuï naøy chöùng toû raèng quaân ñoäi caàn coù nhöõng quan heä maät thieát hôn vôùi caùc laõnh tuï Hoài Giaùo ñeå caûi thieän hình aûnh cuûa mình trong giôùi ngöôøi daân thöôøng cuûa Afghanistan. “Coù vaøi laõnh tuï toân giaùo vaø caùc tín ñoà cuûa hoï raát böïc boäi vì vuï naøy ñeán ñoä hoï phaûi coù haønh ñoäng,” oâng Cheek noùi. “Chuùng ta neân tôùi vaø thu phuïc caûm tình nhöõng laõnh tuï ñoù.” (n.n.)

DAT


TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

Bank of America Mortgage Tel: (714) 227-8137 818-502-8858 * Fax: 818-502-8810 TAØI TRÔÏ TREÂN KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG CUÛA HOA KYØ

DAT

Ñaëc Bieät Arizona, Nevada, Texas and Florida

80% Paperless Thuû tuïc ñôn giaûi deã daøng

* Direct Lender * Leä phí thaáp

TAØI TRÔÏ ª TAÙI TAØI TRÔÏ

THUÙY CUNG Assistant Vice President


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Tín ñoà Hoài Giaùo khoâng tin lôøi bieän baïch cuûa Newsweek veà tin Kinh Koran bò xuùc phaïm Tieáp trang A1

Toøa Baïch OÁc noùi raèng baøi baùo caên cöù moät nguoàn tin naëc danh ñaõ gaây thieät cho hình aûnh cuûa Hoa Kyø treân theá giôùi. Baøi baùo ñaêng treân Newsweek soá ñeà ngaøy 9 thaùng Naêm ñaõ gaây ra nhöõng cuoäc bieåu tình phaûn khaùng khaép theá giôùi Hoài Giaùo, töø Afghanistan - nôi ñaõ coù 16 ngöôøi bieåu tình baïo ñoäng bò gieát vaø hôn 100 ngöôøi bò thöông - cho tôùi Pakistan, AÁn Ñoä, Indonesia vaø Daûi Gaza. Hoâm Chuû Nhaät Newsweek noùi raèng noäi dung baøi baùo ñoù coù theå khoâng ñuùng söï thaät vaø ngoû lôøi xin loãi vì noù ñaõ khieán moät soá ngöôøi bò gieát. Tuy nhieân, moät soá tín ñoà Hoài Giaùo baày toû hoaøi nghi veà lôøi xin loãi ñoù. “Chuùng toâi seõ khoâng bò löøa doái veà söï bieän baïch ñoù,” Giaùo só Mullah Sadullah Abu Aman noùi vôùi thoâng taán Reuters trong tænh Badakhshan, mieàn baéc Afghanistan, veà chuyeän taïp chí Newsweek ruùt laïi baøi baùo cuûa hoï vaø theâm: “Ñoù laø quyeát ñònh cuûa Hoa Kyø ñeå töï cöùu hoï. Tôø baùo noùi nhö vaäy vì coù aùp löïc cuûa Hoa Kyø. Ngay caû moät noâng daân muø chöõ cuõng hieåu ñieàu naøy vaø khoâng chaáp nhaän.” Aman laø laõnh tuï cuûa moät nhoùm giaùo só maø hoâm Chuû Nhaät ñaõ theà seõ keâu goïi môû moä t cuoä c thaù n h chieá n choá n g Hoa Kyø trong voø n g ba ngaø y neá u chính quyeà n Myõ khoâ n g giaû i giao caù c thaå m vaá n vieâ n ñaõ xuù c phaïm Kinh Koran. OÂng naøy noùi raèng yù ñònh keâu goïi thaùnh chieán vaãn coøn coù hieäu löïc. Taïi Washington, phaùt ngoân nhaân Baïch OÁc Scott McClellan noùi raèng baøi baùo ñoù thieáu tieâu chuaån ngheà nghieäp vì ñaõ döïa vaøo moät nguoàn tin naëc danh duy nhaát vaø “keû naøy khoâng theå ñích thaân chöùng minh lôøi toá caùo.” McClellan noùi theâm: “Baøi baùo ñaõ gaây ra nhöõng haäu quaû traàm troïng. Moät soá ngöôøi ñaõ

maát maïng. Hình aûnh cuûa Hoa Kyø ôû ngoaïi quoác ñaõ bò toån thöông.” Toång Thoáng Afghanistan Hamid Karzai, moät ñoàng minh thaân caän cuûa Hoa Kyø, noùi raèng baøi baùo cuûa Newsweek ñaõ gaây phaãn noä trong daân chuùng vaø giuùp cho nhöõng keû thuø cuûa Afghanistan lôïi duïng cô hoäi ñeå xuùi giuïc baïo ñoäng. OÂng khoâng haøi loøng ñoái vôùi lôøi nhìn nhaän cuûa tôø baùo veà söï sai laàm cuûa noù, theo lôøi phaùt ngoân nhaân cuûa vò toång thoáng. Taïi Pakistan ñaûng Hoài Giaùo Jamaat-e-Islami noùi raèng hoï seõ tieáp tuïc keâu goïi daân chuùng tham gia nhöõng cuoäc bieåu tình phaûn khaùng seõ ñöôïc toå chöùc cuoái thaùng naøy. (nm)

Boä Tröôûng Rumsfeld beânh vöïc ñeà nghò ñoùng cöûa caùc caên cöù quaân söï Tieáp trang A1

ñoàng yù vôùi khoaûng 85 phaàn traêm caùc khuyeán caùo cuûa Nguõ Giaùc Ñaøi. Moät khi uûy ban gôûi caùc keá hoaïch leân toång thoáng, keá hoaïch phaûi ñöôïc caû toång thoáng laãn Quoác Hoäi chaáp thuaän hoaëc baùc boû troïn veïn. “Boä Quoác Phoøng caàn thay ñoåi vaø ñieàu chænh,” oâng Rumsfeld noùi vôùi uûy ban. “Söï saép xeáp hieän nay, ñöôïc thieát keá cho thôøi Chieán Tranh Laïnh, phaûi nhöôøng choã cho nhöõng ñoøi hoûi môùi cuûa cuoäc chieán choáng chuû nghóa cöïc ñoan vaø nhöõng thaùch ñoá khaùc trong theá giôùi ñang tieán hoùa.” OÂng Rumsfeld ñang ñeà nghò ñoùng cöûa vaø thu heïp haøng traêm caên cöù ñeå taïo ra moät löïc löôïng ñôn giaûn hôn, ít toán keùm hôn. Neáu ñöôïc chaáp thuaän, keá hoaïch seõ thay ñoåi khung caûnh quaân söï trong nöôùc vaø aûnh höôûng lôùn lao tôùi boán binh chuûng trong quaân ñoäi vaø caùc coäng ñoàng nôi ñaët caùc cô sôû quaân söï ñoù. OÂng Rumsfeld ñaõ xuaát hieän tröôùc uûy ban cuøng vôùi Töôùng Richard Myers, Chuû Tòch Ban Tham Möu Lieân Quaân. “Neáu chuùng ta khoâng thöïc hieän ñöôïc moät soá nhöõng coâng vieäc naøy, chuùng ta seõ bò maéc keït trong taâm traïng cuûa thôøi Chieán Tranh Laïnh trong moät thôøi gian daøi trong töông lai,” Töôùng Myers noùi vôùi uûy ban. OÂng Rumsfeld thì noùi: “Vaøi ngöôøi ñaõ chaát vaán taïi sao chuùng toâi laïi ñeà nghò ñoùng cöûa caên cöù trong moät thôøi kyø chieán tranh. Caâu traû lôøi laø nhöõng thay ñoåi ñoù caàn thieát ñeå giuùp chuùng ta chieán thaéng cuoäc xung ñoät naøy.” Baèng caùch ñoùng cöûa hoaëc gom laï i caù c cô sôû khoâ n g coø n caà n thieá t , Nguõ Giaù c Ñaø i noù i seõ tieá t kieä m ñöôï c khoaûng 49 tæ myõ kim trong 20 naêm tôùi. Trong cuoäc chaát vaán, moät thaønh vieân trong uûy ban, cöïu Daân Bieåu James H. Bilbray cuûa Nevada, thuoäc Ñaûng Daân Chuû, ghi nhaän raèng “boán phaàn naêm nhöõng vuï ñoùng cöûa laø nhöõng trung taâm cuûa Veä Binh Quoác Gia vaø Löïc Löôïng Tröø Bò” vaø neâu thaéc maéc veà aûnh höôûng coù theå coù neáu cuoäc chieán tranh ôû Iraq coøn keùo daøi. Töôùng Myers cho bieát caùc trung taâm ñoù

khoâng phaûi laø bieán maát maø Suùng vaãn noå taïi chæ ñaûm nhaän moät vai troø thaønh phoá Andijan khaùc. Toång coäng, Nguõ Giaùc Ñaøi Ngoaïi Tröôûng Myõ ñeà nghò ñoùng cöûa hoaëc giaûm bôùt löïc löôïng taïi 62 caên cöù keâu goïi Uzbekistan lôùn vaø 775 cô sôû nhoû. Haøng caûi caùch chính trò chuïc caùc cô sôû khaùc seõ phaùt trieån, tieáp nhaän caùc binh só Tieáp trang A1 töø caùc caên cöù trong nöôùc vaø Andijan khoaûng 20 daëm veà haûi ngoaïi ñöôïc döï truø ñoùng phía Ñoâng Baéc. Khoâng coù cöûa hoaëc thu heïp laïi. (n.n.) nguoàn tin ñoäc laäp naøo xaùc nhaän lôøi reâu rao naøy. Vuï baïo ñoäng taïi Kuwait: Pakhtabad, neáu ñuùng, ñaõ xaûy Quoác hoäi taùn thaønh ra moät ngaøy sau khi khoaûng 500 ngöôøi theo baùo caùo ñaõ bò luaät cho pheùp gieát cheát taïi Andijan - thaønh phoá lôùn haøng thöù tö cuûa phuï nöõ tham gia Uzbekistan - khi caùc binh só tuyeån cöû chính phuû ñaøn aùp moät cuoäc Tieáp trang A1 noåi daäy cuûa tuø nhaân vaø luaät baàu cöû ñeå cho pheùp phuï nhöõng cuoäc bieåu tình cuûa daân nöõ ñöôïc quyeàn tham gia chuùng. Chính phuû cuûa Toång nhöõng cuoäc tuyeån cöû laàn ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc Thoáng Islam Karimov ñaõ phuû nhaän chuyeän noå suùng vaøo naøy. Tuy nhieân, caùc daân bieåu ngöôøi bieåu tình, thay vaøo ñoù Hoài Giaùo baûo thuû ñaõ ñöa vaøo ñoå loãi cho caùc phaàn töû Hoài luaät môùi moät ñieàu khoaûn noùi Giaùo cöïc ñoan ñaõ gaây ra vuï raèng baát cöù moät nhaø chính baïo ñoäng. Vuï baïo ñoäng ñaõ ñaët Hoa trò hoaëc cöû tri nöõ giôùi naøo phaûi tuaân theo luaät Hoài Giaùo. Kyø vaøo moät tình theá khoù xöû Ngöôøi ta khoâng roõ ñieàu bôûi vì Hoa Kyø troâng caäy vaøo khoaûn naøy gaây nhöõng haïn oâng Karimov ñeå ñaët moät caên cheá cho quyeàn cuûa phuï nöõ cöù khoâng quaân yeåm trôï cho cuoäc chieán choáng khuûng boá. nhö theá naøo. Cuoäc baàu cöû quoác hoäi saép Cho tôùi nay chính phuû Hoa tôùi cuûa Kuwait seõ dieãn ra Kyø chæ keâu goïi hai phe haõy tìm caùch giaûi quyeát caùc baát trong naêm 2007. Noäi Caùc cuûa Kuwait hoâm ñoàng moät caùch oân hoøa. Trong nhöõng lôøi chæ trích Thöù Hai ñaõ yeâu caàu quoác hoäi boû phieáu cho tu chính aùn, sau maïnh meõ nhaát cuûa Hoa Kyø vaøi laàn bò caùc nhaø laäp phaùp keå töø khi cuoäc khuûng hoaûng baûo thuû gaây caûn trôû. Ñaïo luaät buøng noå, Ngoaïi Tröôûng ñaõ ñöôïc chaáp thuaän vôùi tæ soá Condoleezza Rice hoâm Thöù phieáu 35-23 vôùi moät phieáu Hai ñaõ keâu goïi oâng Karimov traéng vaø seõ coù hieäu löïc ngay haõy nôùi loûng söï kieåm soaùt trong ñôøi soáng chính trò. töùc thôøi. “Chuùng toâi ñaõ khuyeán Haøng chuïc phuï nöõ vaän ñoäng nöõ quyeàn ñaõ tôùi quoác khích chính phuû cuûa oâng hoäi döï thính vaø hoï laäp töùc Karimov laø haõy thöïc hieän ñöùng daäy voã tay hoan hoâ nhöõng söï caûi caùch, ñeå giuùp khi vò chuû tòch quoác hoäi cheá ñoä côûi môû hôn,” baø noùi tuyeân boá keát quaû cuûa cuoäc vôùi caùc phoùng vieân. Nhöõng lôøi bình luaän cuûa boû phieáu, vaøi ngöôøi ñaõ lôùn tieáng reo hoø vaø moät soá khaùc baø Rice ñaõ ñöôïc ñöa ra tieáp theo nhöõng lôøi chæ trích cuûa haùt quoác ca. “Toâi quaù ñoãi vui möøng. Toâi Lieân Hieäp AÂu Chaâu, noùi raèng khoù coù theå tin ñöôïc ñieàu nhöõng cuoäc phaûn ñoái laø keát naøy,” lôøi nhaø vaän ñoäng Rola quaû cuûa tình traïng chính phuû Dashti, vaø noùi raèng baø seõ ra khoâng toân troïng nhaân quyeàn öùng cöû trong cuoäc baàu cöû quoác vaø nguyeân taéc luaät phaùp. Thaønh phoá trong ngaøy hoäi naêm 2007. “Toâi seõ baét ñaàu vaän ñoäng tranh cöû ngay Thöù Hai vaãn coøn caêng thaúng, nhieàu khu thuoäc trung taâm töø hoâm nay.” Dashti cho bieát baø khoâng thaønh phoá ñaõ bò caùc thieát lo ngaïi veà ñieàu khoaûn lieân vaän xa ngaên chaën trong khi quan tôùi luaät Hoài Giaùo vaø noùi caùc binh só hôøm suùng vaø môû raèng coù leõ ñieàu ñoù chæ coù choát an toaøn khi coù ngöôøi ñi nghóa raèng phuï nöõ seõ ñi boû boä tieán tôùi. Ngoaïi Tröôûng Anh Jack phieáu taïi nhöõng traïm daønh Straw hoâm Thöù Hai ñaõ leân rieâng cho hoï. Baø noùi: “Hoï khoâng theå baét aùn vuï ñaøn aùp vaø ñoøi hoûi raèng buoäc cöû tri phaûi ñeo maïng caùc nhaø baùo, hoäi Hoàng Thaäp Töï vaø caùc ñaïi söù phaûi ñöôïc che maët.” Luaät naøy khoâng cho pheùp pheùp tôùi nhöõng vuøng bò aûnh phuï nöõ tham gia nhöõng cuoäc höôûng. “Chuùng toâi raát lo ngaïi veà baàu cöû cuûa caùc hoäi ñoàng thò nhöõng tin töùc maø chuùng toâi xaõ trong thaùng tôùi. Tuy phuï nöõ Kuwait ñaõ ñaït nhaän ñöôïc noùi raèng caùc binh tôùi nhöõng chöùc vuï cao trong só noå suùng vaøo caùc thöôøng caùc ngaønh daàu hoûa, giaùo duïc daân taïi Andijan,” oâng Straw vaø ngoaïi giao, nhöng luaät baàu noùi taïi London. Hoâm Thöù Hai, taïi thuû ñoâ cöû ban haønh naêm 1962 khoâng cho pheùp phuï nöõ tham Tashkent cuûa Uzbekistan, caùc nhaø tranh ñaáu cho nhaân gia nhöõng cuoäc tuyeån cöû. Trong nhieàu naêm qua caùc quyeàn vaø caùc chính trò gia ñoái nhaø vaän ñoäng nöõ quyeàn ñaõ laäp ñaõ ñaët hoa taïi moät ñaøi tranh ñaáu cho quyeàn baàu cöû töôûng nieäm nhöõng ngöôøi bò vaø öùng cöû vaøo quoác hoäi, gieát cheát taïi Andijan. Uzbekistan, quoác gia giaùp nhöng noã löïc cuûa hoï ñaõ bò caùc nhaø laäp phaùp baûo thuû gaây ranh vôùi Afghanistan, ña soá laø ngöôøi Hoài Giaùo, laø moät caûn trôû. Thuû Töôùng Sheikh Sabah ñoàng minh cuûa Hoa Kyø trong al-Ahmad al- Sabah noùi sau cuoäc chieán choáng khuûng boá, cuoäc boû phieáu cuûa quoác hoäi taïi nhöng ñaõ lieân tieáp bò caùc moät phieân hoïp keùo daøi 10 nhoùm nhaân quyeàn Taây tieáng ñoàng hoà: “Toâi chuùc Phöông chæ trích vì giam caàm möøng phuï nöõ Kuwait ñaõ ñaït nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo baát ñöôïc quyeàn chính trò cuûa hoï.” ñoàng chính kieán vaø vieäc söû duïng tra taán. (n.n.) (nm)

TUESDAY, MAY 17, 2005

Hai nöôùc Haøn taùi thöông nghò sau 10 thaùng ñöùt quaõng HAÙN THAØNH - Nam Haøn vaø Baéc Haøn taùi thöông nghò nhaèm giaûm tình traïng caêng thaúng trong vuøng trong ngaøy Thöù Hai, laàn ñaàu tieân sau 10 thaùng ñình chæ, nhaém keùo Baéc Haøn trôû laïi caùc cuoäc thöông nghò giaûi tröø vuõ khí haïch taâm. Haùn Thaønh höùa seõ coù nhöõng ñeà nghò saâu xa neáu Baéc Haøn trôû laïi caùc cuoäc thaûo luaän 6 beân nhöng khoâng cho bieát theâm chi tieát veà ñeà nghò naøy. Trong luùc ñoù coá vaán an ninh quoác gia Hoa Kyø Stephen Hadley caûnh giaùc raèng seõ coù nhöõng haønh ñoäng khoâng noùi roõ ñöôïc ñoái vôùi Baéc Haøn neáu nhö xöù naøy thöïc hieän cuoäc thöû nguyeân töû, moät laäp tröôøng töông töï ñaõ ñöôïc Nhaät ñeà caäp. OÂng Hadley tuyeân boá vôùi ñaøi truyeàn hình CNN raèng Hoa Kyø ñaõ nhìn thaáy nhöõng baèng chöùng Baéc Haøn chuaån bò thöû nguyeân töû vaø oâng tuyeân boá söï kieän naøy cho thaáy khoâng nhöõng Baéc Haøn khoâng chæ phaûn ñoái Hoa Kyø maø coøn caû nhöõng thaønh vieân trong caùc cuoäc ñaøm phaùn 6 beân vaø moät haønh ñoäng caàn ñöôïc ñöa ra. OÂng Shinzo Abe, Toång Thö Kyù ñaûng caàm quyeàn Töï Do Daân Chuû Nhaät cho hay

Nhaät seõ ñöa vaán ñeà naøy ra tröôùc Lieân Hieäp Quoác vì khoâng theå nghó ñöôïc raèng seõ traùnh khoûi aùp ñaët nhöõng söï tröøng phaït trong tröôøng hôïp Baéc Haøn cöù thöû bom nguyeân töû. Caùc giôùi chöùc Hoa Kyø cho hay caùc veä tinh do thaùm cuûa hoï thaáy Baéc Haøn ñang ñaøo moät ñöôøng haàm vaø moät khaùn ñaøi trong thò traán Kiju phía ñoâng baéc Baéc Haøn chöùng toû coù theå saép coù thöû nghieäm nguyeân töû. Tuy nhieân Thöù tröôûng Ngoaïi giao Nam Haøn Song Mi Soon laøm giaûm vieãn töôïng moät cuoäc thöû nghieäm nhö theá khi noùi raèng Nam Haøn khoâng thaáy coù baèng chöùng chaéc chaén naøo ñeå hoã trôï cho tin töùc tình baùo cuûa Myõ. Phieân hoïp ngaøy ñaàu tieân giöõa Baéc vaø Nam Haøn ôû Keasong, thò traán mieàn Baéc gaàn bieân giôùi ñaõ keùo daøi 6 tieáng ñoàng hoà. Thöù tröôûng Boä Thoáng Nhaát cuûa Nam Haøn laø Rhee Bong-jo tuyeân boá raèng neáu voøng ñaøm phaùn 6 beân taùi tuïc, thì khoâng phaûi thöông nghò chæ ñeå thöông nghò maø caàn coù söï tieán boä saâu ñaäm vaø veà ñieàu naøy Nam Haøn seõ ñöa ra moät ñeà nghò coù thöïc chaát vôùi caùc nöôùc lieân heä khi taùi tuïc caùc voøng ñaøm phaùn.

Daân choáng ñoái keá hoaïch ruùt khoûi Gaza, chaën xe coä löu thoâng taïi Israel JERUSALEM - Hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm, nhöõng phaàn töû quoác gia cöïc ñoan cuûa Israel, moät soá ñoát caùc voû xe hôi, ñaõ laøm cho xe coä löu thoâng vaøo giôø cao ñieåm taïi Israel phaûi khöïng laïi trong moät cuoäc phaûn ñoái lôùn lao nhaát choáng laïi keá hoaïch trieät thoaùi caùc khu ñònh cö cuûa Israel ra khoûi Daûi Gaza. Daân ñònh cö vaø nhöõng phaàn töû uûng hoä hoï ñaõ theà quyeát ñöa Israel vaøo tình traïng ngöng hoaït ñoäng vaøo nhöõng ngaøy tröôùc khi khôûi söï cuoäc ruùt daân ñi vaøo Thaùng Taùm. Cuoäc ruùt veà daân ñònh cö Israel naøy laø cuoäc trieät thoaùi ñaàu tieân ra khoûi nhöõng vuøng ñaát maø hoï coi laø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa hoï theo Kinh Thaùnh, trong khi daân Palestine thì laïi muoán laáy caùc vuøng ñoù ñeå khôûi söï laäp quoác. Caûnh saùt Israel ñaõ baét giöõ möôøi maáy ngöôøi bieåu tình phaûn ñoái taïi caùc giao loä xung yeáu trong khi daân chuùng Israel töø nhöõng haõng, xöôûng maø hoï laøm vieäc quay trôû veà nhaø. Moät soá daân phaûn khaùng

chaën ñöôøng baèng nhöõng voû xe bò ñoát chaùy. Caùc coâ gaùi nhoû nhaûy boå vaøo doøng xe coä vaø naèm döôùi laèn xe chaïy ngay tröôùc ñaàu xe. “Ñaây laø cuoäc ñaáu tranh cuûa chuùng toâi choáng laïi ñoäc taøi phaùt-xít,” 20 daân choáng ñoái ñoàng thanh la heùt nhö theá treân con loä chính töø Jerusalem daãn veà Tel Aviv tröôùc khi caûnh saùt tôùi loâi hoï ñi khuaát. Vieäc löu thoâng cuûa xe coä taïi Jerusalem ñaõ hoaøn toaøn bò ngheõn keït vì cuoäc phaûn khaùng naøy. Chính phuû Israel coù keá hoaïch thaùo gôõ taát caû 21 khu ñònh cö taïi Daûi Gaza vaø boán khu ñònh cö nöõa taïi Taây Ngaïn - töùc laø phaûi di taûn chöøng 9,000 daân ñònh cö theo keá hoaïch “giaûi keát” khoûi nhöõng cuoäc giaèng co veà ñaát ñai vôùi ngöôøi Palesine. Daân Palestine thì muoán duøng caùc laõnh thoå ôû Taây Ngaïn vaø Daûi Gaza - bò Israel ñaùnh chieám trong Cuoäc Chieán Tranh Trung Ñoâng 1967 - ñeå döïng neân moät quoác gia ñoäc laäp trong töông lai. (V.P.)

Tieáp trang A7

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

Haø Noäi aên chôi:

Moät soá “thieáu gia” bò baét sau moät vuï trieät phaù cuûa coâng an Haø Noäi gaàn ñaây khi ñoät nhaäp moät “ñoäng laéc”.

Ñeâm traéng theo “thieáu gia” ñi thaùc loaïn...

giôùi aên chôi Haø thaønh, Ñ.T. L laø keû “coù soá, coù maù”, nhaün maët haàu heát caùc vuõ tröôøng quaùn bar “ñaúng caáp”. Moãi laàn L ñeán, töø baûo keâ cho ñeán tieáp vieân vuõ tröôøng ñeàu nieàm nôû cuùi chaøo. Khoâng nieàm nôû môùi laï bôûi moãi moät cuoäc chôi, L “ñoát” chuïc trieäu ñoàng laø chuyeän thöôøng... “Khuùc daïo ñaàu” Toâi quen L töø ngaøy L coøn Baùo Tieàn Phong keå: Trong laø moät hoïc sinh caáp 2 ngô

HAØ NOÄI 16-05.- Sau maáy vuï trieät phaù lieân tuïc caùc oå laéc ôû Haø Noäi, baùo Tieàn Phong ñaõ cho phoùng vieân thaâm nhaäp vaøo giôùi “thuoác laéc” laøm phoùng söï ñeå thöïc söï hieåu söï thaùc loaïn cuûa “moät boä phaän giôùi treû”.

ngaùc ôû moät huyeän trung du xöù Ngheä. Sau ñoù L theo gia ñình chuyeån ra Haø Noäi vaø khi gaëp laïi L ñaõ kòp “loät xaùc” trôû thaønh moät “thieáu gia” aên chôi kheùt tieáng. Dó nhieân, boá L laø moät ñaïi gia (ñaûng vieân cao caáp), raát coù taøi trong chuyeän kieám tieàn, nhöng laïi quaù thieáu thôøi gian. “Gaùnh naëng” ñoù “ñeø” leân vai caäu con trai ñoäc nhaát, trong khi meï L chieàu con ñeán möùc... muø quaùng. Khi nghe toâi (kyù giaû baùo Tieàn Phong) ngoû yù muoán thaâm nhaäp moät ñeâm vaøo caùc choán aên chôi Haø thaønh ñeå “haønh ngheà”, L ñoàng yù baûo “OK”. Ñuùng heïn, L laùi “con meïc” (Mercedes) E200, ñeán ñoùn toâi. Trong tieáng nhaïc eâm dòu cuûa daøn aâm thanh cöïc xòn, L baûo: “Chôi ñeâm phaûi ñeán quaùn bar môùi saønh ñieäu, nhöng “giaù” cuûa saønh ñieäu khaù ñaét.” Vaøo bar maø uoáng bia thì ngay caû boïn phuïc vuï baøn cuõng phaân bieät ñoái xöû, phaûi xaøi röôïu ngoaïi. Röôïu tuøy loaïi nhöng noùi chung coù ba doøng chính theo giaù tieàn Whisky Jeam Beam, Tequilla, Balentins 12, Black Label khoaûng 700,000 ñoàng ñeán 800,000 ñoàng/chai; Cognac VSOP, Whisky Gold Label, Chivas 12 khoaûng 1 trieäu ñoàng ñeán 1.2 trieäu ñoàng/chai, Cognac XO, Whisky Blue Label, Chivas söù loanh quanh maïn 2.2 trieäu ñoàng ñeán 2.5 trieäu ñoàng/chai. Giaù röôïu ôû Apocalyspe vaø Hale ñaét hôn moät chuùt vaø Escape, 25J reû hôn moät chuùt... L ñieåm qua moät vaøi bar ñang noåi cho toâi nghe: Caùch ñaây vaøi naêm, ñoái vôùi daân chôi Haø thaønh thì “moïi ngaû ñöôøng ñeàu daãn ñeán New Century” (cô sôû laøm aên lieân quan ñeán moät vaøi oâng lôùn trong trung öông Ñaûng) nhöng ngoâi vò baù chuû ñoù ñang lung lay khi thôøi gian gaàn ñaây noåi leân nhöõng Escape, Hale... Escape coù öu ñieåm “ñuoåi

khaùch” muoän nhaát, khoaûng 2 giôø saùng, aâm thanh ôû ñaây raát “vuõ tröôøng” do moät oâng chuû “thöûa” ñöôïc moät DJ töø Saøi Goøn ra vôùi löông 30 trieäu/ thaùng. Hale Club chôi nhaïc Techno, caùc em aên maëc hôû hang ñöùng döïa coät nhaûy nhoùt töng böøng, trai thanh gaùi tuù ñöùng döôùi ngöûa coå nhìn leân ñaày theøm khaùt, laø moät coâng cuï caâu khaùch raát toát cho caùc nhaø nghæ beân Gia Laâm... Seventeen Saloon naèm ôû ñöôøng Traàn Höng Ñaïo trang trí kieåu cowboy, chôi nhaïc soáng phong caùch Rock, ñoà uoáng khoâng reû chuùt naøo. Toái Thöù Baûy tôùi bar The Boss laø ñòa ñieåm toát cho giôùi aên chôi quan saùt caùi maø ngöôøi ta goïi laø hieän töôïng “taùi phaân phoái thu nhaäp”. Döøng xe tröôùc Hale Club. Maáy tieáp vieân xinh ñeïp laäp töùc ñöa L tôùi moät baøn coù vò trí raát ñeïp. L coù theû röôïu, 3 chai Gold Label cuøng vôùi ñóa hoa quaû ñöôïc ñöa ra. Nhaïc ñaäp lieân hoài, treân saøn 3, 4 gaùi nhaûy thaân hình boác löûa, chæ maëc moãi vaùy ngaén cuûn ñang nhuùn nhaûy raát gôïi tình. Khoaûng 10-15 phuùt, gaùi nhaûy laïi ñoåi “ca”. Heä thoáng ñeøn nhaáp nhaùy “yù töù” soi vaøo nhöõng boä phaän ñang coù nhieàu caëp maét ñoå doàn. Hale Club coù raát nhieàu tieáp vieân, maø tieáp vieân ôû ñaây cuõng “nhí nhaûnh” hôn so vôùi caùc bar khaùc. Phaàn lôùn laø nhöõng coâ gaùi treû, saên ñoùn, chaêm soùc, khaùch haøng raát nhieät tình. Nhieät tình ñeán möùc, caén caû haït döa cho khaùch, ñuùt caû hoa quaû vaøo mieäng khaùch. Chæ caàn khaùch “lôõ daïi” laøm nöûa mieáng döa haáu chaúng haïn, thì coi nhö hoùa ñôn seõ tính ñuû caû ñóa hoa quaû. Vì vaäy, “thöôïng ñeá” “khoù loøng” ra khoûi Hale Club vôùi hoùa ñôn döôùi 200 nghìn, duø chæ uoáng coù moät chai bia Heineken. Hôn 11 giôø khuya, moät ca syõ ñöôïc giôùi thieäu laø

ÑEÁN TÆNH TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A7

ca syõ Thaùi Thanh xuaát hieän. Thaùi Thanh caét ñaàu ñinh, tay caàm ly röôïu, laäp töùc laøm khoâng khí “hot” ngay töùc thì. Thaùi Thanh uoáng nhieät tình, haùt nhieät tình, trong ñoù coù nhöõng caâu töø nghe raát “quaùi chieâu”: “Em ôi, haõy cho anh moät thaèng con trai; thaèng con trai leân nuùi phaù röøng, thaèng con trai khoan saâu loøng ñaát...” L ñaõ “ñi” heát moät chai Gold Label, maët vaãn tænh bô nhö khoâng... Sau 12 giôø ñeâm, L vaø toâi ra khoûi Hale. Moùc ñieän thoaïi goïi cho maáy thaèng baïn xong, L baûo toâi: “Môùi chæ laø “khuùc daïo ñaàu” thoâi, hoâm nay theá laø tao hôi bò “ñoan trang” ñaáy, tí nöõa “ñoâ” naëng hôn”.

Thaùc loaïn

Moät luùc sau, moät chieác BMW ñaäu xòch tröôùc maët toâi, hai thanh nieân ñaàu nhuoäm vaøng, da maët mai maùi böôùc ra, mieäng vaãn coøn saëc muøi röôïu. L haát haøm baûo: “Baïn tao”. Hai chieác xe lao vuùt trong maøn ñeâm, ñeøn led lazer ñaët döôùi gaàm chieác BMW choùi loøa caû ñöôøng. Xe döøng tröôùc moät quaùn karaoke treân ñöôøng Tueä Tónh. L baûo “Tao ñoùng “veù” thaùng ôû ñaây, maøy yeân taâm”. Nhaân vieân baûo veä nhanh choùng ñöa leân moät phoøng roäng 20 meùt, ñöôïc trang bò daøn aâm thanh raát hieän ñaïi, heä thoáng caùch aâm cöïc toát. Moät nam nhaân vieân leã pheùp: “Caùc anh coù caàn “haøng” khoâng, ñeå em goïi”. L gaét: “Coøn phaûi hoûi, caû hai loaïi “haøng”. Gaõ nhaân vieân ruùt ñieän thoaïi di ñoäng ra ngoaøi. Luùc sau, moät thanh nieân troâng nhö nghieän laùch cöûa vaøo, nhaän ra khaùch quen, gaõ baûo: “Hoâm nay chæ coù X.O thoâi, daïo naøy coâng an laøm döõ laém”. L toû veû tieác reû: “Thoâi cho 4 vieân ñaïi baøng xanh”. Nhaïc ñöôïc taêng volume cöïc ñoä, daøn loa ñaäp maïnh ñeán möùc toâi caûm giaùc nhö ñöôïc nhaác boång leân. 4 gaùi nhaûy laùch vaøo, aên maëc raát hôû hang, moãi coâ ñi moät ñoâi boát da daøi. Gaõ nhaân vieân gheù tai baûo L: “Haøng hoï” ñaâu ra ñaáy, ñaïi ca seõ “ñieân” leân cho maø xem”. Gaõ nhaân vieân khoaùt tay, 4 gaùi böôùc leân “saøn nhaûy” laø moät chieác baøn daøi roäng côõ gaàn 3 meùt. 4 coâ “ñaøo” baét ñaàu nhaûy thoaùt y. Quaàn aùo cöù töø töø rôi xuoáng saøn, caû 4 “ñaøo” hoaøn toaøn khoûa thaân. Trong tieáng nhaïc ñieân loaïn, 4 “ñaøo” chia laøm 2 caëp thöïc hieän nhöõng ñoäng taùc cöïc kyø dung tuïc, khieâu daâm döôùi aùnh ñeøn maøu. Hai “ñaøo” caàm moãi ngöôøi moät chai Heineken doác bia ñoå leân ngöôøi 2 “ñaøo” coøn laïi. Bia boït chaûy traøn treân nhöõng laøn da naâu. Maét nhaém nghieàn laïi, veû ñang

“pheâ”. L vaø hai thaèng baïn baät naép Heineken, caén hôn nöûa vieân thuoác laéc keøm theo maáy nguïm bia. Toâi nhìn vieân “laéc”, khoâng sao “caén” ñöôïc. L baûo: “Thöû cho bieát. Tröôùc ñaây tao chæ “caén” nöûa 1/3 vieân laø ñuû “leân thuoác”, coøn baây giôø “ñoâ” taêng, phaûi “caén caû con”, ñeâm naøo khoâng “caén” laø khoâng chòu noåi”. Ñöôïc moät luùc, caû ba thaèng ñöùng daäy, laéc loaïn xaï, quay cuoàng. Hai thaèng baïn L coøn yeâu caàu boät “khe” moät loaïi ma tuùy tinh chaát huùt vaøo seõ ñieân loaïn hôn trong aûo giaùc. Toâi cuõng ñöùng daäy khua khoaéng chaân tay cho phaûi pheùp, moät luùc ñaàu oùc nhö muoán noå tung, phaûi böôùc ra ngoaøi. Chæ caùch moät caùnh cöûa, nhöng beân ngoaøi laëng phaéc, thöù aâm thanh khuûng khieáp kia khoâng heà loït ra ngoaøi. Heä thoáng caùch aâm vaø heä thoáng caûnh baùo khaù toát, khieán cho quaùn karaoke naøy khaù an toaøn vôùi daân chôi. Luùc toâi vaøo thì L vaø hai thaèng baïn chæ coøn maëc ñoäc moãi xaø loûn. Caû ba laéc lö cuøng 4 “ñaøo” ñaõ ruõ röôïi treân saøn... Gaàn saùng, chuùng toâi leân xe, hai thaèng baïn cuûa L “caép” theâm 2 coâ gaùi nhaûy ñi cuøng... Soá tieàn maø L traû cho ñeâm thaùc loaïn naøy khoaûng gaàn chuïc trieäu ñoàng. Xe chuùng toâi ñoã tröôùc moät nhaø nghæ ôû phoá Kim Ñoàng gaàn ñöôøng Giaûi Phoùng...

Khi tay chôi keâu “khoå”

Meät moûi ñoå raäp xuoáng giöôøng, toâi hoûi L: “Sau cuoäc chôi naøy, maøy coù caûm giaùc gì?” L baûo: “Troáng roãng”. Maët L boãng trôû neân “nghieâm troïng”: “Tao laø moät tay chôi chuyeân nghieäp luoân tìm caûm giaùc laï. Tröôùc ñaây ñi vuõ tröôøng uoáng bia cuõng laø caûm giaùc laï, nhöng roài cuõng chaùn, chuyeån sang ñua xe maùy, chaùn; chôi oâtoâ: chaùn; chôi gaùi: cuõng chaùn; chuyeån sang thuoác laéc, xem thoaùt y vuõ. Ñaàu tieân “caén” nöûa vieân, baây giôø nuoát caû vieân, chôi nhieàu roài aûo giaùc noù cuõng maát ñi. Coøn caûm giaùc laï naøo daønh cho tao nöõa? Tao khoå laém. Chaúng thieáu thöù gì, nhöng khoâng bieát mình muoán gì!” L naèm thöôït treân giöôøng, nhöõng cuoäc chôi thaâu ñeâm laøm maét haén thaâm quaàng vaø maët phôø phaïc ñi. L seõ nguû li bì caû ngaøy hoâm sau ñeå ñeâm mai seõ laïi xe laïi cöôõi “meïc” ñi “tìm caûm giaùc laï”. Chaùn thuoác laéc, coøn caûm giaùc laï naøo ñang chôø L nöõa ñaây?

DAT


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

Kieân Giang:

2 treû em cheát vì nghòch ñaïn suùng coái

KIEÂN GIANG 16-05 (TH).- Hai em nhoû ñaõ thieät maïng khi chôi nghòch vôùi moät quaû ñaïn suùng coái trong khi hai ngöôøi em cuûa chuùng bò thöông naëng, moät vieân chöùc ñòa phöông cho hay. Moät em gaùi 12 tuoåi thuoäc saéc daân Khmer cheát khi ñöôïc ñöa tôùi beänh vieän tænh Kieân Giang caáp cöùu sau khi tai naïn xaûy ra hoâm Thöù Baûy vöøa qua, theo lôøi vieân chöùc ñòa phöông teân Leâ Thò Phöông. Sau ñoù, ñöùa em trai 7 tuoåi cuûa coâ beù ñaõ cheát hoâm chuû nhaät. Coøn hai ngöôøi em gaùi 9 vaø 10 tuoåi thì phaûi naèm ñieàu trò ôû beänh vieän trong tình traïng nguy ngaäp, baø Phöông keå. Theo nguoàn tin naøy, 4 em nhoû noùi treân tìm thaáy moät quaû ñaïn suùng coái, nhieàu phaàn ñeå soùt laïi töø thôøi chieán tranh tröôùc naêm 1975, neân ñem chôi nghòch vôùi nhau vaø baát ngôø noù phaùt noå. Laøng maø caùc em nhoû naøy cö nguï naèm gaàn bieân giôùi vôùi Cam Boát, theo baûn tin haõng thoâng taán AP, xöa kia voán laø moät maät khu cuûa quaân Coäng Saûn. Haøng chuïc ngöôøi ôû Vieät Nam moãi naêm cheát vì bom, mìn ñeå laïi töø cuoäc chieán tröôùc naêm 1975. Treû em thì chôi nghòch maø khoâng bieát söï nguy hieåm cheát ngöôøi, trong khi caùc ngöôøi lôùn thì cöa caét ñeå laáy kim loaïi vaø chaát noå ñeå baùn kieám tieàn.

Vieân chöùc phöôøng Kim Lieân nhaän hoái loä bò baét quaû tang

HAØ NOÄI 16-05.- “Vôùi lyù do gaây maát traät töï ñöôøng phoá, 10 ki-oát kinh doanh aên uoáng khu vöïc chôï xanh Kim Lieân (Haø Noäi) bò uûy ban nhaân daân phöôøng ra quyeát ñònh ñình chæ mieäng. Vaøi ngaøy sau, moät nhaân vieân phuï traùch khu vöïc gôïi yù cho caùc hoä noäp 35 trieäu ñoàng ñeå ñöôïc môû laïi. Haønh vi nhaän hoái loä naøy ñaõ bò baét quaû tang vaøo 23 giôø 30 ngaøy 15 Thaùng Naêm.” Baûn tin baùo ñieän töû VNExpress cho hay nhö theá. Baùo naøy noùi ngöôøi tröïc tieáp “ra giaù” vaø nhaän hoái loä laø Traàn Thanh Duy sinh naêm 1961, em trai Chuû Tòch Phöôøng Kim Lieân (quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi). Duy ñöôïc kyù “hôïp ñoàng thôøi vuï” laøm nhaân vieân taïi phöôøng. Töø naêm 2002, anh ta ñöôïc phaân coâng quaûn lyù khu vöïc chôï xanh Kim Lieân, möùc löông 500,000 ñoàng/thaùng. Cuøng laøm coâng vieäc naøy vôùi Duy coù moät ngöôøi nöõa. Trong thôøi gian qua, daân keâu ca veà hoaït ñoäng loän xoän Tieáp trang A9

TUESDAY, MAY 17, 2005

Tieàn Giang:

Quan quyeàn giaønh ñaát vôùi daân ngheøo Tìm nhaø laõnh ñaïo? Cöù hoûi... goùc ñöôøng TIEÀN GIANG 16-05.- Ñaàu Thaùng Tö vöøa qua, tin töùc xì ra cho thaáy quan chöùc tænh Baïc Lieâu ñua nhau tình nguyeän “gia nhaäp dieän ngheøo” ñeå “hôùt” caùc maûnh ñaát nhoû beù caáp phaùt cho daân, tin töùc trong ñaàu tuaàn naøy cho thaáy quan chöùc tænh Tieàn Giang cuõng vaäy. Baûn tin ñieàu tra cuûa tôø Tuoåi Treû ngaøy 15 Thaùng Naêm naêm 2005: Cuïm daân cö roäng 12 hecta naèm ngay trung taâm thò traán Myõ Phöôùc (huyeän Taân Phöôùc, tænh Tieàn Giang) coù hôn 470 loâ (hai giai ñoaïn). Goïi laø “cuïm daân cö vöôït luõ”, nhöng töø nhöõng ngaøy ñaàu tieân uûy ban nhaân daân thò traán vaø uûy ban nhaân daân huyeän ñaõ chia nhau xeùt duyeät. Trong gaàn 240 loâ cuûa giai ñoaïn 1, thò traán Myõ Phöôùc chæ ñöôïc huyeän cho xeùt caáp 116 loâ, soá coøn laïi ñeå cho huyeän. Vaø trong soá hôn 230 loâ cuûa giai ñoaïn 2, thò traán chæ ñöôïc... 91 loâ. Vaø chính söï phaân chia kyø laï naøy ñaõ keùo theo haøng loaït vaán ñeà “tieâu cöïc”. “Tieâu cöïc” caùch naøo? Baùo treân noùi nhöõng ngöôøi coù quyeàn xeùt duyeät ñaõ “voâ tình” ñeå loït khaù nhieàu teân cuûa daân ngheøo ngoaøi danh saùch, maø thay vaøo ñoù laø teân ngöôøi thaân cuûa mình. Taïi danh saùch caùc caù nhaân ñöôïc xeùt caáp neàn nhaø traû chaäm, soá caùn boä vaø gia ñình hoï ñaõ chieám heát hôn nöûa. Ngöôøi daân ñang sinh soáng trong cuïm daân cö naøy mæa mai: “Tuïi tui may maén ñöôïc ôû chung vôùi caùn boä, khoûi sôï bò ngöôøi ngoaøi... cheøn eùp”. Cuïm daân cö vöôït luõ cuûa caùn boä Chæ thò cuûa nhaø nöôùc, theo caùc thoâng baùo soá 19 vaø 20 ngaøy muøng 1 Thaùng Tö naêm 2003 cuûa uûy ban nhaân daân

huyeän Taân Phöôùc thì “nhöõng ñoái töôïng ñöôïc xeùt mua nhaø traû chaäm theo chuû tröông cuûa chính phuû laø hoä ngheøo thaät söï khoù khaên veà nhaø ôû, ñaëc bieät laø hoä bò giaûi toûa ñeå xaây döïng caùc coâng trình ôû thò traán maø chöa coù ñaát ôû; nhöõng hoä gia ñình chính saùch coù hoä khaåu taïi thò traán; nhöõng caùn boä - coâng nhaân vieân ñang coâng taùc taïi huyeän ngheøo, neo ñôn, chöa coù ñaát ôû...” Nhöng, treân thöïc teá, nhöõng “hoäi ñoàng” xeùt duyeät cuûa thò traán vaø uûy ban nhaân daân huyeän ñaõ khoâng laøm nhö vaäy maø “tranh thuû xeùt cho gia ñình mình tröôùc”. Tôø Tuoåi Treû thuaät laïi lôøi moät ngöôøi daân cho bieát: “Ngöôøi ta baûo cuïm daân cö naøy laø cuûa hoï Ñoaøn vaø hoï Ngoâ... Caùn boä ñöôïc duyeät caáp ñaát trong cuïm naøy thì nhieàu voâ keå”. Hoï Ñoaøn laø gia ñình oâng Ñoaøn Vaên Tö (chuû tòch uûy ban nhaân daân thò traán). Coøn hoï Ngoâ laø Ngoâ Vaên Huøng (nguyeân laø caùn boä Ban Lao Ñoäng - Thöông Binh Xaõ Hoäi thò traán). Gia ñình oâng Tö coù ít nhaát 7 loâ vaø moät khu ñaát 4,000 m2 ñang troàng chuoái ôû phía Ñoâng cuïm daân cö chuaån bò san laáp. Nhöõng ngöôøi trong gia ñình ñöôïc oâng Tö duyeät ñaát goàm: Baø Ñoaøn Thò Hai (chò oâng Tö) loâ 367, Ñoaøn Thò Maõnh (em oâng Tö) loâ 63, Nguyeãn Thò Myõ Dung (em daâu oâng Tö) loâ 70, Traàn Vaên Tính (ngöôøi thaân oâng Tö) loâ 163. Hai ngöôøi em oâng Tö laø Ñoaøn Vaên Phong vaø Ñoaøn Vaên Ñoâ cuõng coù phaàn. Theo moät caùn boä huyeän, trong giai ñoaïn 3 saép tôùi, “quyù töû” oâng Tö laø Ñoaøn Tuaán Anh cuõng coù moät loâ. Rieâng caù nhaân oâng Tö cuõng coù moät loâ treân ñöôøng soá 7. Ngöôøi daân ñòa phöông

khoâng theå giaûi thích ñöôïc taïi sao oâng Ngoâ Vaên Huøng chæ laø caùn boä Ban Lao Ñoäng Thöông Binh Xaõ Hoäi thò traán ñöôïc öu tieân giaûi quyeát ñeán 7 loâ goàm. Gia ñình oâng Thinh (nguyeân bí thö thò traán) coù 3 loâ. Ñaëc bieät, haàu heát caùn boä ñang coâng taùc taïi thò traán Myõ Phöôùc cuõng ñeàu coù ñaát trong cuïm daân cö naøy. Theo ngöôøi daân ñòa phöông, ña soá tröôøng hôïp naøy ñöôïc caáp (vaø baùn giaù cao) laø khoâng ñuùng ñoái töôïng. Coøn theo moät nguoàn tin maø baùo Tuoåi Treû noùi “Coù raát nhieàu caùn boä vaø gia ñình cuûa hoï tranh giaønh choã ôû vôùi daân ngheøo trong cuïm daân cö thò traán Myõ Phöôùc, duø nhöõng tröôøng hôïp naøy ñaõ coù raát nhieàu ñaát trong huyeän naøy, khoâng phaûi ai cuõng thaät söï khoù khaên veà choã ôû nhö thoâng baùo cuûa uûy ban nhaân daân huyeän.” Baûn tin treân noùi ñaát caáp baùn traû chaäm taïi cuïm daân cö naøy laø 13 trieäu ñoàng/neàn, coøn baùn giaù cao laø 22 trieäu ñoàng/ neàn. Trong giai ñoaïn 1, vieäc baùn neàn giaù cao chæ daønh cho ngöôøi ñònh cö taïi huyeän Taân Phöôùc, nhöng ôû giai ñoaïn 2 coù môû roäng baùn cho ngöôøi ngoaøi ñòa phöông. “Nhieàu ngöôøi daân trong khu daân cö böùc xuùc, Thaùng Naêm naêm 2003, thò traán vaø huyeän toå chöùc cho nhöõng hoä ñöôïc xeùt caáp neàn nhaø boác thaêm choïn loâ. Hôn 100 ngöôøi boác thaêm maø chaúng coù ai ñöôïc ôû ngay goùc ñöôøng (hai maët tieàn vaø ñaát roäng). Nhieàu ngöôøi nghi ngôø coù gian laän neân ñeà nghò cho kieåm tra thuøng phieáu. Nhöng nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm toå chöùc buoåi boác thaêm khoâng cho kieåm tra vaø tuyeân boá taïm döøng boác thaêm.” Baùo Tuoåi Treû vieát nhö vaäy vaø cho hay tieáp raèng “Sau ñoù hai tuaàn môùi toå chöùc boác laïi nhöng chæ

coù 1-2 tröôøng hôïp ñöôïc loâ ñaát ôû goùc ñöôøng. Chaúng coù vò caùn boä naøo boác thaêm choïn choã ôû (keå caû khi mua giaù cao), nhöng nhaø cuûa hoï vaø ngöôøi thaân thì ñeàu ôû vò trí ñeïp hoaëc goùc ñöôøng.” Chaúng haïn, con oâng chuû tòch huyeän laø Nguyeãn Troïng Baèng ôû ngay loâ soá 1, goùc ñöôøng E - ñöôøng ñeïp nhaát cuïm daân cö. ÔÛ ñöôøng F, em oâng Thinh (nguyeân bí thö thò traán) “aüm” ngay loâ goùc ñöôøng maø khoâng caát nhaø, ñeå coû hoang moïc ñaày. Cuõng ôû goùc ñöôøng F phía ñaàu kia laø ñaát cuûa baø Ñaëng Thò Thaûo (daân soá - keá hoaïch hoùa gia ñình huyeän) vaø Buøi Anh Tuaán (choàng baø phoù chuû tòch thò traán). Noùi cho deã hình dung, ñeán cuïm daân cö thò traán Myõ Phöôùc, muoán tìm nhaø caùn boä thì cöù ñeán hoûi... goùc ñöôøng. Trong khi nhöõng ngöôøi daân ngheøo ôû thò traán Myõ Phöôùc thaät söï caàn ñaát ñeå ôû maø khoâng ñöôïc nhaø caàm quyeàn ñòa phöông cöùu xeùt, thì nhieàu ngöôøi coù ñaát laïi rao baùn kieám lôøi. Moät coø ñaát gôïi yù: “Mua mieáng ñaát oâng Tö chuû tòch ñi. OÅng keâu baùn heát loâ 8 m, chia ra ñöôïc hai neàn nhaø ñoù. Giaù chöøng 30-40 trieäu ñoàng/neàn”. Baùo treân keå tieáp raèng theo qui ñònh cuûa uûy ban nhaân daân huyeän, “caùc hoä ñöôïc xeùt mua neàn nhaø trong voøng 10 naêm khoâng ñöôïc sang baùn, caàm coá, chuyeån nhöôïng; trong thôøi gian 6 thaùng keå töø ngaøy giao ñaát baét buoäc phaûi caát nhaø ôû, neáu khoâng seõ bò thu hoài caáp cho hoä khaùc”. Nhöng, haàu heát caùc hoä sau khi nhaän ñaát ñaõ khoâng chòu caát nhaø hoaëc ñem rao baùn (laøm giaáy tay). Moät danh saùch khaù daøi ghi nhaän nhöõng tröôøng hôïp sang baùn neàn nhaø trong cuïm daân cö naøy ñaõ ñöôïc ngöôøi daân laäp. Ñoù laø oâng Trieäu Vaên ÖÙc (vaên phoøng uûy ban huyeän), oâng Ñoã Thanh Bình (caûnh saùt giao thoâng), oâng Voõ Vaên Hoàng, oâng Haø Vaên Taùm, oâng Voõ Vaên Huaán, oâng Nguyeãn Vaên Hoaøng, baø Voõ Thò Baûy, baø Leâ Tieáp trang A9

DAT


TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Thuûy ñieän Hoøa Bình saûn xuaát caàm chöøng vì nöôùc xuoáng maáp meù möïc nöôùc cheát HAØ NOÄI 16-05.- Nguyeãn Vaên Thaønh, giaùm ñoác Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Hoøa Bình, cho bieát, möïc nöôùc saùng ngaøy 16 Thaùng Naêm naêm 2005 taïi hoà thuûy ñieän Hoøa Bình laø 83 meùt, theo tin VNNet. Möïc nöôùc naøy chæ cao hôn möïc nöôùc cheát laø 3 meùt. Moãi ngaøy nhaø maùy “tieâu thuï” 25 cm ñeán 30 cm möïc nöôùc loøng hoà Hoøa Bình ñeå saûn xuaát caàm chöøng khoaûng 8 trieäu kw ñieän/ngaøy, möïc nöôùc ôû loøng hoà ñaõ thaáp thua cuøng thôøi ñieåm naêm tröôùc 7 meùt... Theo lôøi oâng Thaønh, hieän nay nhaø maùy vaãn chaïy ñuû caùc maùy trong giôø cao ñieåm, coøn ban ñeâm chæ chaïy 1 hoaëc 2 toå maùy ñeå tieát kieäm löôïng nöôùc ít oûi trong hoà. “Vôùi möïc nöôùc naøy, neáu luõ tieåu maõn khoâng veà sôùm seõ raát “caêng”, luùc naøo caàn thieát nhaø maùy môùi cho phaùt ñieän... Seõ heát söùc haïn cheá ñeå duy trì möïc nöôùc ñeán luùc ñoùn luõ vaøo cuoái Thaùng Naêm”, oâng noùi.

Haûi Phoøng:

Tröôùc ñoù, trao ñoåi vôùi baùo chí veà tình hình cung caáp ñieän cuûa Nhaø Maùy Thuûy Ñieän Hoøa Bình, EVN cho hay seõ huy ñoäng taát caû nguoàn coù theå ñeå hoà duy trì phaùt ñieän ôû nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ñeán cuoái Thaùng Naêm (khi luõ tieåu maõn veà) vôùi coâng suaát 8 trieäu Kwh/ngaøy. Vaøo thôøi ñieåm giöõa Thaùng Tö vöøa qua, EVN ñaõ phaûi mua ngoaøi 2.7 tyû Kwh ñieän, cao nhaát töø tröôùc ñeán nay vaø chieám 22.8% toång saûn löôïng ñieän caû nöôùc. Vaøo ngaøy cao ñieåm, EVN ñaõ phaûi mua ngoaøi khoaûng 40 trieäu Kwh ñieän thöông phaåm, trong ñoù, mua cuûa Trung Quoác laø 15 trieäu kWh. Traû lôøi VietNamNet, Ñaëng Huy Cöôøng, phoù giaùm ñoác Trung Taâm Ñieàu Ñoä Heä Thoáng Ñieän Quoác Gia, cho bieát, löôïng nöôùc ôû caùc hoà thuûy ñieän hieän nay vaãn thaáp, khoâng coù gì thay ñoåi vì thieáu möa.

SAØI GOØN 16-05 - Hai coâng nhaân, moät cheát, moät bò thöông naëng trong luùc laép ñaët ñöôøng caùp truyeàn hình taïi coät ñieän ôû ñöôøng 11, cö xaù Ñaøi Ra Ña (phöôøng 13, quaän 6, Saøi Goøn), theo baûn tin baùo ñieän töû VNNet.

sion CO). Naïn nhaân cheát ngay taïi hieän tröôøng teân Nguyeãn Ngoïc Long sinh 1971; ngöôøi bò thöông hieän chöa xaùc ñònh ñöôïc teân tuoåi. Ñieàu ñaùng noùi laø trong vuï tai naïn keå treân, coät ñieän ñöôïc choân quaù noâng so vôùi quy

VIEÄT NAM

24 GIÔØ QUA

Vieân chöùc phöôøng Kim Lieân nhaän hoái loä bò baét quaû tang Tieáp trang A8

gaây maát traät töï, veä sinh cuûa 10 kioát kinh doanh aên uoáng væa heø khu vöïc naøy. Nôi khaùch ngoài, naáu nöôùng vaø doïn röûa ñeàu ôû ñaây. Xe coä cuûa khaùch ñeán aên uoáng, döïng ngoån ngang, laán chieám heát phaàn ñöôøng cuûa ngöôøi ñi boä. Nguoàn tin treân noùi ñaàu Thaùng Naêm, uûy ban nhaân daân phöôøng hoïp vaø quyeát ñònh taïm ñình chæ kinh doanh 10 ngaøy, töø ngaøy muøng 9 Thaùng Naêm, nhöng “khoâng ra vaên baûn maø chæ laø quyeát ñònh mieäng”. Lôïi duïng vieäc naøy, vôùi vò theá em trai Chuû Tòch Phöôøng Traàn Thò Thanh Huyeàn, Duy ñaõ “laøm tieàn” caùc hoä kinh doanh, vôùi giaù toång coäng 35 trieäu ñoàng.

Toång giaùm ñoác haõng baûo hieåm PJICO bò baét veà toäi nhaän hoái loä

Caây coät ñieän naøy ñoå xuoáng, laøm cheát moät coâng nhaân. Khi noù ñoå xuoáng, ngöôøi ta môùi bieát laø noù ñaõ ñöôïc choân quaù noâng vaø khoâng coù gì laøm ñeá giöõ ôû döôùi.

Nguoàn tin naøy thuaät laïi theo lôøi keå cuûa ngöôøi daân ñòa phöông thì, vaøo khoaûng 9 giôø saùng ngaøy 16 Thaùng Naêm naêm 2005, hoï thaáy hai coâng nhaân ñeán ñòa ñieåm treân ñeå laép ñaët ñöôøng daây caùp truyeàn hình. Moät coâng nhaân treøo leân coät ñieän, ngöôøi coøn laïi ñöùng döôùi ñaát. Khi vöøa treøo leân ñeán ngoïn, baát ngôø coät ñieän nghieâng haún sang moät beân, ngöôøi coâng nhaân chöa kòp thaùo daây baûo hoä thoaùt thaân thì coät ñieän töø töø nghieâng sang moät beân, ngaõ xuoáng ñaát ñeø leân mình anh coâng nhaân khieán naïn nhaân cheát ngay taïi choã, ñoàng thôøi queät phaûi ngöôøi coâng nhaân ñang ñöùng phía döôùi laøm ngöôøi naøy bò thöông naëng. Theo söï tìm hieåu cuûa kyù giaû VNNet, hai coâng nhaân bò naïn ñeàu laø nhaân vieân cuûa Coâng Ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Nhö Phuïng ñang thi coâng ñöôøng daây caùp truyeàn hình theo hôïp ñoàng ñaõ kyù vôùi Coâng Ty Truyeàn Hình Caùp töø khoaûn vay ñaëc bieät cuûa SaigonTourist (SCTV: chính phuû Nhaät Baûn vaø ñöôïc SaigonTourist Cable Televixaây döïng bôûi lieân danh caùc coâng ty Nhaät Baûn... Ñöôïc bieát, tröôùc khi khaùnh Tieàn Giang: Quan thaønh caàu Bính (13 Thaùng quyeàn giaønh ñaát... Naêm), nhieàu eâ-cu ñaõ lieân tuïc Tieáp trang A8 bò keû gian thaùo gôõ. Thò Ngoïc Trinh... Chieàu ngaøy 15 Thaùng Do söùc eùp phaûi caát nhaø Naêm naêm 2005, coâng an trong voøng 6 thaùng, haøng quaän Hoàng Baøng, thaønh phoá chuïc hoä ngheøo khoâng coù tieàn Haûi Phoøng, cho bieát, 20 giôø caát nhaø ñaõ phaûi baùn bôùt 50% ngaøy 14 Thaùng Naêm, löïc dieän tích (4 m). Trong khi löôïng coâng an quaän baûo veä ñoù, nhöõng caùn boä “giaønh” caàu Bính ñaõ baét quaû tang ñöôïc ñaát cuûa daân ngheøo laïi Nguyeãn Duy Phuùc (11 tuoåi, nhôûn nhô ñeå ñaát troáng, truù taïi thoân Maûnh Baàu, xaõ chaúng theøm caát nhaø (vì Taân Döông, Thuûy Nguyeân, khoâng coù nhu caàu) maø chaúng Haûi Phoøng) ñang thaùo eâ-cu bò ai thu hoài. Veà vaán ñeà naøy, caàu. Khaùm ngöôøi Phuùc, löïc löôïng coâng an ñaõ thu giöõ 12 eâ-cu, 16 long-ñen chaân ñeá daûi phaân caùch caàu. Ngay khi ñoù, moät soá ngöôøi, trong ñoù coù baø ngoaïi Phuùc laø Nguyeãn Thò Tôùi (51 tuoåi, truù cuøng thoân) lao vaøo giaûi cöùu Phuùc ñaõ bò löïc löôïng coâng an baét giöõ. Hieän, vuï vieäc ñang ñöôïc cô quan coâng an ñieàu tra theâm.

Caàu Bính vöøa khaùnh thaønh ñaõ maát hôn 1,000 “eâ-cu” HAÛI PHOØNG 16-05.- “Sau 2 ngaøy khaùnh thaønh, caây caàu daây vaêng hieän ñaïi vaø ñeïp loaïi haøng ñaàu Ñoâng Nam AÙ naøy ñaõ laøm söûng soát dö luaän khi haøng loaït eâ-cu bò thaùo maát. Keû gian baèng moïi caùch thaùo kyø heát nhöõng eâ-cu (baèng theùp) duøng baét vít heä thoáng chia laøn xe vaø lan can caàu” theo baûn tin baùo Tieàn Phong. Nguoàn tin treân cho hay, chieàu ngaøy 15 Thaùng Naêm naêm 2005, Ban Quaûn Lyù Caùc Döï AÙn Caàu Haûi Phoøng cho bieát, hoï ñaõ phaûi thueâ löïc löôïng baûo veä Hoaøng Gia baûo veä caàu. Hoï cuõng ñaõ phaûi yeâu caàu nhaø thaàu phaûi haøn cheát caùc eâ-cu ñeà phoøng bò keû gian thaùo caép. Khoaûng 1 ñeán 2 thaùng nöõa, caùc nhaø thaàu môùi baøn giao cho phía Vieät Nam. Vì vaäy, caùc nhaø thaàu phaûi coù traùch nhieäm laép laïi... Ñaây laø caây caàu daây vaêng hieän ñaïi haøng ñaàu Ñoâng Nam AÙ coù chieàu daøi 1,280 meùt, roäng 22.5 meùt cho 4 laøn xe cô giôùi vaø 2 laøn xe thoâ sô. Caàu Bính ñöôïc ñaàu tö 943 tyû ñoàng

Coät ñieän ñoå, ñeø cheát 1 coâng nhaân

ñònh cuûa ngaønh ñieän löïc. Moät caùn boä cuûa Coâng Ty Ñieän Löïc Gia Ñònh cho phoùng vieân VietNamNet bieát, khi tieán haønh choân coät ñieän, ñoái vôùi coät coù chieàu cao 12m: Chieàu saâu hoá choân phaûi töø 1.6 meùt ñeán 1.8 meùt; ñoái vôùi loaïi coät haï theá: Chieàu saâu hoá choân toái thieåu cuõng phaûi töø 1.2 meùt trôû leân. Vaø tuøy theo ñòa hình, keát caáu ñaát taïi nôi choân, beân caïnh coät coøn coù theâm keïp choáng nghieâng. Theá nhöng, theo quan saùt taïi hieän tröôøng, coät ñieän ngaõ gaây thöông vong cho hai coâng nhaân taïi ñöôøng 11, cö xaù Ñaøi Ra Ña vaøo saùng nay ñöôïc choân raát caïn (chæ khoaûng 0.5 meùt ñeán 0.7 meùt). Ñaëc bieät, theo lôøi ngöôøi daân, coät ñieän naøy cuõng ñaõ töøng ngaõ ñeø truùng xe caàn caåu ñang löu thoâng treân ñöôøng caùch ñaây 1 naêm. Khoaûng 14 giôø cuøng ngaøy, khi phoùng vieân VietNamNet rôøi khoûi khu vöïc, vaãn chöa heà coù moät cô quan naøo ñöùng ra nhaän traùch nhieäm laø ñôn vò quaûn lyù coät ñieän treân. chuû tòch uûy ban nhaân daân huyeän Taân Phöôùc, Nguyeãn Thanh Lieâm, noùi: “... Chuùng toâi ñaõ cho thaåm tra vaø böôùc ñaàu thaáy raèng ngöôøi daân phaûn aûnh chính xaùc. Ñuùng laø coù bò loït vaøo danh saùch nhöõng ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän ñöôïc caáp ñaát, trong ñoù coù gia ñình caùn boä. Con soá chính xaùc coù bao nhieâu tröôøng hôïp nhö vaäy thì phaûi thaåm tra xong môùi bieát ñöôïc. Caùn boä coù ñaát ôû goùc ñöôøng laø do söï saép xeáp... ngaãu nhieân maø thoâi”.

SAØI GOØN 16-05.- Saùng ngaøy 14 Thaùng Naêm naêm 2005, cô quan caûnh saùt ñieàu tra ñaõ baét toång giaùm ñoác Traàn Nghóa Vinh vaø phoù toång giaùm ñoác Hoà Maïnh Quaân cuûa Toång Coâng Ty Coå Phaàn Baûo Hieåm PJICO, moät coâng ty quoác doanh vaø laø moät coâng ty con cuûa ngaønh daàu khí. Hai ngöôøi naøy bò caùo buoäc vì haønh vi nhaän hoái loä 1.9 tyû ñoàng trong vieäc giaûi quyeát moät vuï boài thöôøng baûo hieåm, theo baûn tin baùo ñieän töû VNExpress. Nguoàn tin naøy döïa vaøo caùc tin töùc cuûa coâng an ñieàu tra, Thaùng Möôøi naêm 2002, Coâng Ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Thöông Maïi Soâng Tieàn kyù hôïp ñoàng baùn 16,000 kg toâm ñoâng laïnh cho Coâng Ty Taifun. Ngaøy muøng 1 Thaùng Möôøi Moät naêm 2002, treân ñöôøng töø Saøi Goøn ñeán Ñöùc, con taøu vaän chuyeån bò chaùy, haøng hoùa toån thaát. Ngay trong ngaøy, Coâng Ty Vieät Thaùi Phong cuûa baø Phaïm Hoàng Thu (vôï giaùm ñoác Taifun) ñeán chi nhaùnh PJICO - Saøi Goøn laøm thuû tuïc mua baûo hieåm 16,000 kg toâm. Ñeán 15 ngaøy sau, Vieät Thaùi Phong yeâu caàu PJICO - Saøi Goøn boài hoaøn theo hôïp ñoàng, toång coäng 3.8 tyû ñoàng. Vuï vieäc ñöôïc chuyeån leân Toång Coâng Ty PJICO giaûi quyeát. Tieáp baø Phaïm Hoàng Thu, toång giaùm ñoác Traàn Nghóa Vinh vaø phoù toång giaùm ñoác Hoà Maïnh Quaân yeâu caàu chi laïi 50% soá tieàn boài thöôøng, thì moïi vieäc môùi eâm xuoâi. Baø Thu öùng tröôùc 1.9 tyû ñoàng giao cho 2 oâng Vinh - Quaân. Nhaän xong tieàn, PJICO laøm thuû tuïc boài thöôøng cho Vieät Thaùi Phong.

DAT


A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Vieät Nam

Haïn haùn khoác lieät ôû mieàn Trung gaây thieät haïi tôùi 2,000 tyû ñoàng HAØ NOÄI 16-05.- Naïn haïn haùn keùo daøi ôû mieàn Trung Vieät Nam suoát nhieàu thaùng qua ñaõ gaây thieät haïi naëng neà leân ñeán 2,000 tæ ñoàng (khoaûng hôn 126 trieäu USD), theo baûn tin tôø Thôøi Baùo Kinh Teá Vieät Nam. Nguoàn tin naøy döïa vaøo söï öôùc löôïng töø Boä Noâng Nghieäp Vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân Coäng Saûn Vieät Nam, tính ñeán ngaøy 11 Thaùng Naêm, thieät haïi do haïn haùn gaây ra cho saûn xuaát noâng nghieäp leân tôùi 2,000 tyû ñoàng laøm cho khoaûng 1.4 trieäu ngöôøi bò thieáu nöôùc sinh hoaït. Ñoàng thôøi naïn haïn haùn laøm gaàn 100,000 thieáu ñoùi buoäc nhaø caàm quyeàn Haø noäi phaûi cung caáp gaïo cho daân aên. Thieät haïi taäp trung phaàn lôùn ôû Phuù Yeân, Ninh Thuaän vaø caùc tænh Taây Nguyeân.

Chín thaùng lieân tuïc gaàn nhö khoâng möa, tính ñeán cuoái Thaùng Tö, toång soá caây troàng bò haïn vaø thieáu nöôùc ôû Taây Nguyeân vaø Nam Trung Boä ñaõ leân ñeán 245,094 hecta, ñaõ vaø seõ maát traéng khoaûng 51,244 hecta. Giaù nöôùc nhieàu nôi leân ñeán 30,000 ñoàng ñeán 50,000 ñoàng/m3. Taïi Ninh Thuaän, thieät haïi leân tôùi 137 tyû ñoàng. Hieän coù 60 thoân thuoäc 19 xaõ vôùi khoaûng 9,877 hoä/52,287 khaåu ñang thieáu nöôùc sinh hoaït. Nguoàn tin treân noùi ngoaøi vieäc caáp gaïo cöùu ñoùi cho noâng daân, caùc tænh phaûi hoã trôï nguoàn gioáng giuùp noâng daân taùi saûn xuaát; öu tieân hoã trôï gioáng coû voi phuïc vuï chaên nuoâi, caùc loaïi gioáng caây troàng chòu haïn, söû duïng ít nöôùc. Taïi caùc tænh phía Nam, döïa theo baùo caùo cuûa Cuïc

Noâng Nghieäp, nguoàn tin treân cho hay haïn haùn vaø nhieãm maën cuõng ñaõ gaây raát nhieàu khoù khaên cho saûn xuaát vuï heø thu. Ñeán nay, caùc tænh Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long ñaõ gieo xaï ñöôïc 900,000 hecta luùa heø thu nhöng coù tôùi 50,000 hecta bò thieáu nöôùc. Tænh Traø Vinh, nöôùc maën laán saâu vaøo noäi ñoàng 30 km ñeán 40 km, gaây thieät haïi naëng cho khoaûng 15,000 hecta luùa, hoa maøu vaø caây aên traùi. Boán tænh mieàn Trung Trung Boä cuõng ñang haïn haùn vaø thieáu nöôùc. Theo baùo caùo cuûa Sôû Noâng Nghieäp Phaùt Trieån Noâng Thoân Phuù Yeân, neáu trong moät vaøi ngaøy tôùi khoâng möa thì nhieàu dieän tích luùa, ngoâ coøn laïi cuõng bò maát traéng. Tænh naøy trôï caáp cöùu ñoùi 600 taán gaïo cho nhöõng gia ñình coù dieän tích bò haïn, ñaëc bieät laø cho vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá ñeå oån ñònh cuoäc soáng. Theo nhaän ñònh cuûa Boä Noâng Nghieäp Vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân Coäng Saûn Vieät Nam, trong vuï heø thu naêm nay tình hình haïn haùn seõ tieáp tuïc dieãn ra nghieâm troïng, nhaát laø vaøo Thaùng Saùu khi naéng noùng leân ñeán ñænh ñieåm.

TUESDAY, MAY 17, 2005

Ñaø Naüng:

Röøng chaùy lieân tieáp, phöông tieän chöõa chaùy thoâ sô neân cöùu chöõa huït hôi! ÑAØ NAÜNG 16-05.- “Chæ töø 11 - 13/5/2005, Ñaø Naüng xaûy ra 6 vuï chaùy laøm thieät haïi hôn 40ha röøng. Trong khi phöông tieän phoøng chaùy, chöõa chaùy röøng laïi quaù thoâ sô.” Baùo ñieän töû VNNet noùi nhö vaäy.

DAT

15 ha röøng ôû nuùi Haàm Vaøng ra tro

VNNet: Ngaøy 15/5, nuùi Haàm Vaøng (thoân Thuûy Tuù, phöôøng Hoøa Hieäp Baéc, quaän Lieân Chieåu), nôi vöøa xaûy ra vuï chaùy röøng keùo daøi suoát hai ngaøy 11 - 12/5 vöøa qua coù ñeán 15ha röøng baïch ñaøn ñaõ bò thieâu truïi, chæ coøn laïi nhöõng thaân caây nham nhôû. Ñaây laø vuøng vaønh ñai cuûa röøng ñaëc duïng Nam Haûi Vaân, coù vai troø quan troïng trong vieäc ñieàu hoøa khoâng khí cho khu vöïc phía Taây Baéc Ñaø Naüng. Phoù BQL röøng ñaëc duïng Nam Haûi Vaân khaúng ñònh: “Qua thoâng tin töø caùc hoä daân soáng quanh ñaây cho bieát thì vaøo khoaûng 9 giôø saùng 11/5, ñoät nhieân hoï nghe moät tieáng noå raát lôùn töø treân nuùi nhö tieáng bom mìn. Chuùng toâi cuõng xaùc ñònh coù moät quaû bom laân tinh coøn soùt laïi trong chieán tranh, gaëp nhieät ñoä cao giöõa nhöõng ngaøy thôøi tieát naéng noùng keùo daøi ñaõ phaùt noå vaø beùn löûa, laøm cho röøng xaûy ra chaùy!”. Ñaùng noùi laø 15ha röøng taïi ñaây ñöôïc giao cho caùc hoä daân soáng chung quanh nuùi Haàm Vaøng troàng vaø chaêm soùc. Nhöng khi vuï chaùy xaûy ra, chæ coù moät hoä duy nhaát ñöùng ra daäp löûa tröôùc khi löïc löôïng chöùc naêng kòp keùo ñeán. Keå caû soá sinh vieân tröôøng Cao ñaúng GTVT 2 ñang thöïc taäp caùch ñoù hôn 100m, thaáy löûa boác leân treân nuùi cuõng chæ ñöùng nhìn. Chæ khi bò thuùc giuïc döõ laém, hoï môùi cuøng chaïy leân nuùi daäp löûa. Caàn noùi theâm laø trong Cha con moät noâng daân tænh Ninh Thuaän coá veùt nhöõng gioït nöôùc hieám hoi. Haïn haùn ñaõ saù n g 11/5, cuøng luùc vôùi vuï laøm cho gaàn 100,000 ngöôøi tænh naøy thieáu ñoùi caàn cöùu trôï thöïc phaåm. chaùy taïi nuùi Haàm Vaøng cuõng ñaõ coù moät ñaùm chaùy khaùc xuaát hieän vaø lan nhanh taïi moät ñænh ñoài thuoäc ñòa phaän phöôøng Hoøa Khaùnh, cuõng naèm trong khu vöïc röøng ñaëc

Moät khu röøng gaàn thaønh phoá Ñaø Naüng chaùy trô truïi.

duïng Nam Haûi Vaân. Hai vuï chaùy cuøng luùc taïi caùc röøng phoøng hoä Hoøa Vang Chæ moät ngaøy sau vuï chaùy nuùi Haàm Vaøng, ñeán ngaøy 13/ 5, taïi huyeän Hoøa Vang xaûy ra cuøng luùc 3 vuï chaùy röøng, trong ñoù coù 2 vuï chaùy nghieâm troïng taïi röøng phoøng hoä ñaàu nguoàn hoà Hoøa Trung (xaõ Hoøa Ninh Hoøa Lieân) vaø röøng phoøng hoä ñaàu nguoàn hoà Ñoàng Ngheä (xaõ Hoøa Khöông). Hai vuï chaùy naøy phaùt hoûa gaàn nhö cuøng luùc, vaøo khoaûng 9 giôø saùng. OÂng Leâ Vaên Maõi, caùn boä traïm Kieåm laâm Hoøa Phuù cho hay: “Khi ñeán nôi, chuùng toâi phaùt hieän coù hai ñieåm chaùy, moät ôû khu röøng giaùp ranh giöõa huyeän Ñaïi Loäc vaø Hoøa Vang, naèm saùt hoà Ñoàng Ngheä; vaø moät ôû khu vöïc giaùp ranh giöõa ba xaõ Hoøa Khöông - Hoøa Phuù vaø Hoøa Phong”. Ñeán 15 giôø 30, taïi khu röøng naèm saùt hoà Ñoàng Ngheä, löûa buøng phaùt döõ doäi do aûnh höôûng cuûa gioù. Gaàn 200 caùn boä, chieán só Tieåu ñoaøn boä binh 1, haøng traêm daân quaân töï veä xaõ Hoøa Khöông, ñoäi quaàn chuùng baûo veä röøng vaø löïc löôïng kieåm laâm Hoøa Vang ñaõ ra söùc choáng choïi vôùi löûa ñeå giaønh töøng khoaûng röøng. Tuy nhieân do phöông tieän vöøa thieáu vöøa quaù thoâ sô neân coâng taùc chöõa chaùy röøng gaëp raát nhieàu khoù khaên.

Maõi ñeán 17h, caùc löïc löôïng chöõa chaùy môùi taïm khoáng cheá ñöôïc ngoïn löûa hung haõn ôû hai ñaùm chaùy naøy. Hai vuï chaùy naøy ñaõ “goùp phaàn” ñöa soá vuï chaùy röøng treân ñòa baøn Ñaø Naüng trong 3 ngaøy 11 - 13/5 leân con soá 6, gaây thieät haïi toång coäng hôn 40ha röøng. Khi coù chaùy röøng xaûy ra thì moïi ngöôøi ñeàu raát luùng tuùng bôûi cô sôû vaät chaát cho vieäc phoøng choáng chaùy röøng quaù ngheøo naøn. Caùc bieän phaùp trieån khai haàu nhö chæ mang tính hình thöùc. Ñieån hình laø BQL röøng ñaëc duïng Nam Haûi Vaân coù traùch nhieäm quaûn lyù hôn 10.000 ha röøng. Song tröôùc nguy cô chaùy cao nhö muøa khoâ naêm nay thì vôùi nhöõng duïng cuï thoâ sô nhö dao röïa, baøn ñaäp, can ñöïng nöôùc, bình ñoâng, gaäy daäp löûa... khoâng theå ñaùp öùng nhu caàu nhanh choùng daäp taét löûa. Vaø nhö theá, khaû naêng thieät haïi seõ caøng raát lôùn. OÂng Traàn Huy Ñoä, Tröôûng BQL röøng ñaëc duïng Nam Haûi Vaân neâu roõ: “Phöông tieän cuûa chuùng toâi hieän chæ ñuû khaû naêng chöõa nhöõng ñaùm chaùy nhoû, coøn caùc phöông tieän nhö voøi phun nöôùc, bôm nöôùc, maùy noå... ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng vuï chaùy lôùn thì haàu nhö chöa ñöôïc trang bò. Ngoaøi ra, caùc heä thoáng daãn nöôùc, beå chöùa nöôùc... cuõng caàn ñöôïc taêng cöôøng ñeå ñuû löôïng nöôùc phuïc vuï coâng taùc phoøng chaùy, chöõa chaùy röøng trong muøa khoâ”.

Nhöõng bí aån trong vuï chaïy baûo hieåm ôû Pjico SAØI GOØN 16-05.- “Sau khi baùo chí ñöa tin Phaùt hieän ñöôøng daây tham nhuõng taïi Coâng ty coå phaàn Baûo hieåm Petrolimex (PJICO): Baét khaån caáp Toång giaùm ñoác vaø Phoù toång giaùm ñoác veà toäi nhaän hoái loä 1,9 tæ ñoàng, dö luaän nhieàu nôi ñaõ xoân xao, ngôõ ngaøng. Ngay taïi “toång haønh dinh” chuû quaûn cuûa doanh nghieäp naøy laø Toång coâng ty Xaêng daàu Vieät Nam (Petrolimex), moät soá caùn boä laõnh ñaïo cuõng toû ra bò baát ngôø...” baùo Thanh Nieân vieát. Hai “bí aån” cuûa vuï aùn Thaùng 6/2002, hai oâng Traàn Nghóa Vinh vaø Hoà Maïnh Quaân ñöôïc boå nhieäm laøm Toång giaùm ñoác (TGÑ) vaø Phoù TGÑ Coâng ty PJICO, thì tôùi cuoái naêm ñoù xaûy ra vieäc Coâng ty Vieät Thaùi Phong nhôø ngöôøi “chaïy” baûo hieåm cho soá haøng 16.000 kg toâm ñoâng laïnh (trò giaù 144.000 USD) vöøa “maát traéng” trong vuï taøu Hanjin bò chaùy taïi Sri Lanka. Ngay trong ngaøy taøu Hanjin gaëp naïn (11/11/2002), baø Phaïm Hoàng Thu, Giaùm ñoác Coâng ty Vieät Thaùi Phong laøm thuû tuïc mua baûo hieåm taïi PJICO - Saøi Goøn cho caùc container haøng xuaát khaåu ñoâng laïnh naøy. Sau ñoù, TGÑ PJICO giaûi quyeát boài thöôøng cho baø Thu 3,8 tæ ñoàng, trong khi theo nguyeân taéc cuûa baûo hieåm, neáu taøu Hanjin bò chaùy ngaøy 11/11/ 2002 thì vieäc mua baûo hieåm phaûi ñöôïc hoaøn taát tröôùc ñoù khoaûng 1 thaùng (tröôùc ngaøy 11/10/2002) môùi ñöôïc xem xeùt boài thöôøng. Vieäc baø Thu “nhôø ngöôøi” mua baûo hieåm vaøo ñuùng ngaøy taøu Hanjin bò chaùy, ñeå roài ñöôïc boài thöôøng, coù nghóa laø hôïp ñoàng mua baùn baûo hieåm ñaõ ñöôïc “ñaïo dieãn” ñeå luøi laïi ngaøy kyù 1 thaùng cho ñuùng vôùi quy trình. Ai cuõng bieát caùc hoà sô

lieân quan ñeán baûo hieåm luoân ñöôïc löu tröõ vaø baûo veä raát chaët cheõ taïi caùc cô quan baûo hieåm, vì vaäy vieäc thay ñoåi ngaøy thaùng, noäi dung caùc hôïp ñoàng loaïi naøy laø chuyeän khoâng ñôn giaûn. Ñeå coù theå laøm ñaûo loän quy trình, phaûi coù caû moät nhoùm ngöôøi taïi chi nhaùnh PJICO Saøi Goøn vaø truï sôû chính cuûa PJICO taïi Haø Noäi, do chính TGÑ Traàn Nghóa Vinh vaø Phoù TGÑ Hoà Maïnh Quaân ñieàu haønh, môùi coù theå laøm ñöôïc vaø ñaây chính laø “vaán ñeà coøn laïi” cuûa vuï aùn. Nhöng vaán ñeà ñaët ra laø coøn “thöông vuï” naøo nöõa naèm trong “boùng ñeâm” maø ñöôøng daây “chaïy baûo hieåm” traùi phaùp luaät naøy ñaõ hoaøn taát? Ngoaøi ra, phaûi keå ñeán vai troø “ñöa hoái loä” 1,9 tæ ñoàng cuûa baø Phaïm Hoàng Thu. Vì sao vuï vieäc taøy ñình naøy phaûi “troâi” ñeán gaàn 3 naêm sau môùi bò phaùt hieän? Treân thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam hieän nay, PJICO laø moät trong ba “ñaïi gia” ñöùng haøng ñaàu veà uy tín. Coù tôùi 90% coå phaàn cuûa PJICO do caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc naém giöõ, neân thöïc löïc laø khaù maïnh. PJICO coù hôn 1.000 caùn boä nhaân vieân vôùi hôn 50 chi nhaùnh hoaït ñoäng treân ñòa baøn caû nöôùc, naêm 2004 doanh thu ñaït 600 tæ ñoàng. Trong nhieàu naêm nay, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa PJICO ngaøy moät taêng tröôûng, chæ tính rieâng thò tröôøng baûo hieåm lieân quan ñeán Petrolimex (caùc taøu chôû daàu, heä thoáng beán baõi, ñöôøng oáng, kho caûng chöùa daàu) cuõng ñaõ laø moät thò tröôøng raát lôùn. Do vaäy, vieäc cuøng moät luùc caû TGÑ vaø Phoù TGÑ bò baét giam ñaõ gaây “chaán ñoäng” toaøn boä heä thoáng hoaït ñoäng cuûa PJICO. Taïi PJICO, TGÑ Traàn

Nghóa Vinh laâu nay phuï traùch coâng taùc toå chöùc, taøi chính, ñaàu tö vaø moät soá maûng quan troïng. Coøn Phoù TGÑ Hoà Maïnh Quaân ñöôïc giao coâng taùc boài thöôøng, giaùm ñònh baûo hieåm vaø phuï traùch moät soá phoøng, ban. Caùch ñaây chöøng moät tuaàn, caùc ñieàu tra vieân cuûa Toång cuïc Caûnh saùt, Boä Coâng an ñaõ tôùi truï sôû PJICO taïi 15 Laùng Haï laøm vieäc vôùi laõnh ñaïo cuûa coâng ty naøy ñeå thu thaäp taøi lieäu lieân quan. Nhöng cho tôùi buoåi tröa ngaøy 14.5, khi Cô quan Ñieàu tra ñoïc leänh baét giöõ khaån caáp vaø khaùm xeùt ñoái vôùi 2 oâng Traàn Nghóa Vinh vaø Hoà Maïnh Quaân thì nhöõng ngöôøi coù maët taïi nhieäm sôû cuûa PJICO ñeàu choaùng vaùng baát ngôø. Ngaøy 15/5, baø Taï Thò Thuaän, Phoù TGÑ coøn laïi cuûa PJICO, moät trong nhöõng ngöôøi chöùng kieán vieäc baét giöõ oâng Vinh, oâng Quaân cho bieát: “Toâi thaät söï baøng hoaøng, khoâng tin raèng söï vieäc laïi dieãn bieán xaáu nhö theá. Nhöng toâi xin khaúng ñònh, ñaây laø loãi laàm thuoäc veà caù nhaân 2 anh ñoù, hoï sai phaïm thì phaûi chòu traùch nhieäm thoâi! Saùng 15/5, toâi ñaõ baùo caùo vôùi HÑQT noäi dung veà vieäc 2 oâng Vinh vaø Quaân bò baét khaån caáp ñeå HÑQT coù höôùng xöû lyù. Coù theå hôïp ñoàng taøi trôï (hôn 4 tæ ñoàng moãi naêm) vôùi ñoäi boùng Soâng Lam - Ngheä An cuõng seõ bò aûnh höôûng phaàn naøo, nhöng chuùng toâi seõ coá gaéng ñeå thaùo gôõ caùc khoù khaên...”. Trao ñoåi vôùi phoùng vieân, oâng Buøi Ngoïc Baûo, Chuû tòch HÑQT PJICO cho bieát tröôùc maét seõ cöû tieán só Nguyeãn Anh Duõng, UÛy vieân HÑQT xuoáng naém quyeàn ñieàu haønh taïm thôøi taïi PJICO vì baûo hieåm laø ngaønh kinh doanh raát nhaïy caûm vaø vì löôïng khaùch haøng cuûa chuùng toâi cuõng raát lôùn.


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TAØI LIEÄU TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A11

DAT

Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

“THEÙP VAØ MAÙU” Moät cuoán saùch mang nhieàu söï thöïc chöa phôi baøy cuûa Cöïu Ñaïi Taù Thieát Giaùp HAØ MAI VIEÄT HUY PHÖÔNG Haø Mai Vieät, moät cöïu Ñaïi Taù thuoäc binh chuûng Thieát Giaùp vöøa cho trình laøng cuoán “Theùp vaø Maùu, Thieát Giaùp Trong Chieán Tranh Vieät Nam”. Cuoán saùch laø moät tuyeån taäp hoài kyù cuûa nhieàu cöïu chieán binh, phaàn lôùn thuoäc binh chuûng Thieát Giaùp trong chieán tranh Vieät Nam. Theùp vaø Maùu” cuõng laø cuoán Quaân Söû Yeáu Löôïc ghi laïi vieäc hình thaønh Quaân Ñoäi Quoác Gia Vieät Nam, toå chöùc cuûa binh chuûng Thieát Giaùp, so saùnh löïc löôïng Thieát Giaùp cuûa Nam vaø Baéc Vieät cuõng nhö noùi tôùi caùc anh huøng cuûa binh chuûng naøy ñaõ vò quoác vong thaân. Trong nhöõng ngaøy vaøo thaùng 4-1975, sau ba möôi naêm chieán tranh Vieät Nam keát thuùc, nhieàu cuoán saùch hoài kyù chính trò vaø quaân söï ôû haûi ngoaïi ñaõ ra maét baïn ñoïc, moät maët vì nhieàu bí maät caàn giöõ kín, qua moät thôøi gian daøi ñaõ ñöôïc giaûi maõ, moät maët caùc taùc giaû thaáy ñaõ ñeán luùc nhìn laïi quaù khöù vaø ñaây laø luùc caàn noùi heát taát caû söï thaät, vì tuoåi cuûa caùc taùc giaû cuõng ñaõ ñeán luùc xeá chieàu, khoâng caàn phaûi daáu gieám nöõa. Trong cuoán “Theùp vaø

Maùu”, nhieàu söï vieäc ñaõ ñöôïc phôi baøy vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu trong moät cuoäc chieán tranh, ñoâi khi bò troùi tay vaø ñieàu khieån bôûi nhöõng töôùng laõnh baát taøi. Caùc baïn seõ ñoïc trong cuoán saùch naøy cuoäc trieät thoaùi ñaãm maùu Dambert töø Kampuchea naêm 1971 sau khi Töôùng Ñoã Cao Trí bò töû naïn vaø QÑ III ñöôïc giao cho moät töôùng baát taøi cuûa taùc giaû Haø Mai Vieät (trang 47). Trong moät chöông khaùc, Ñaïi Taù Nguyeãn Vaên Ñoàng, Tö Leänh Löõ Ñoaøn 2 Kî Binh, trong baøi “Ba möôi naêm môùi noùi ra” ñaõ noùi heát cuoäc trieät thoaùi thaûm khoác töø Pleiku, khi Thieáu Töôùng Phaïm Vaên Phuù “cho moät quaân ñoaøn ruùt chaïy beân caïnh moät ñaïi quaân cuûa ñòch dang nghæ ngôi, reo hoø trong chieán thaéng”(trang 347).Baát löïc vì chæ bieát thi haønh leänh bôûi nhöõng caáp chæ huy baát taøi, heøn nhaùt, Ñaïi Taù Nguyeãn Vaên Ñoàng ñaõ thoå loä “Toâi nghó, 12 naêm tuø ñaøy trong caùc traïi tuø coäng Saûn, trong ñoù coù ba naêm xaø lim ôû Tieân Laõnh, coù theå chöa ñuû ñeå taï toäi vôùi bieát bao nhieâu gia ñình töû só vaø gia ñình daân chuùng Taây nguyeân coù thaân

Haø Mai Vieät

nhaân cheát töùc töôûi treân Lieân tænh loä 7B naøy”. Cuoán saùch naøy cuõng ñaõ noùi ñeán caùc traän Bình Giaû, Maäu Thaân ôû Hueá, Lam Sôn 719, Taân Caûnh, Chu Pao, Loäc Ninh, Banmethuot... maø binh chuûng Thieát Giaùp ñaõ ñoùng moät vai troø tích cöïc. Coù theå noùi, trong ba möôi naêm nay, ñaây laø moät cuoán saùch ñaàu tieân veà chieán tranh Vieät Nam tham khaûo ñaày ñuû nhaát vaø ñaõ coù nhöõng caáp chæ huy phaùt bieåu nhöõng lôøi trung thaät, chaân thaønh veà vaän meänh cuûa mieàn Nam qua söï naém giöõ cuûa caùc caáp chæ huy cuûa phe caùnh, baát taøi ñaõ ñöa vaän nöôùc tôùi cuoái con ñöôøng suy kieät. Sô löôïc trong moät hai trang giaáy, ngöôøi vieát khoâng theå moâ taû ñöôïc moät cuoán saùch daøy gaàn 600 trang maø ngöôøi vieát cuõng nhö caùc chieán höõu cuûa oâng ñaõ boû ra nhieàu thôøi gian vaø taâm huyeát ñeå hoaøn thaønh. Mong raèng ñaây laø moät cuoán söû lieäu quí giaù maø caùc nhaø vieát söû, caùc chieán höõu ñaõ chia xöông xeû maùu trong cuoäc chieán choáng giöõ mieàn Nam khoâng theå boû qua. Cöïu Ñaïi Taù Haø Mai Vieät queâ Nam Ñònh, laø thöù nam cuûa nhaø giaùo Haø Mai Anh, taùc giaû cuoán saùch dòch Taâm Hoàn Cao Thöôïng (cuûa taùc giaû Edmond de Amicis, ngöôøi YÙ), moät cuoán saùch goái ñaàu cho thieáu nieân Vieät Nam cuûa caùc thaäp nieân 40, 50. Ñöôïc bieát Ñaïi Taù Haø Mai Vieät toát nghieäp khoùa 5 SQTB Thuû Ñöùc, ñaõ töøng giöõ caùc chöùc vuï Tröôûng Phoøng 3 Boä Chæ Huy Thieát Giaùp, Thieát Ñoaøn Tröôûng Thieát Ñoaøn 12 Kî Binh, Tö leänh Phoù Löõ ñoaøn I Tieáp trang A13

Nhöõng vuï nhuõng laïm ôû Laù thö Chicago coù theå laøm lung lay gheá cuûa Thò Tröôûng Illinois Richard Daley! HAØ QUANG XÖÔNG Naøy baïn, Maëc duø vöøa ñöôïc Taïp Chí Time bình baàu laø 1 trong 5 Thò Tröôûng loãi laïc nhaát cuûa nöôùc Myõ, 2 naêm vöøa qua laø 2 naêm ñaày soùng gioù cuûa Richard Daley, Thò Tröôûng Chicago. Ñaàu tieân laø nhöõng chæ trích veà vuï oâng laáy côù an ninh ñeå söû duïng quyeàn gaàn nhö laø “ñoäc taøi” khi cho san baèng saân bay Meigs Fields taïi bôø hoà gaàn downtown Chicago. Keá ñoù laø nhöõng vuï nhuõng laïm lieân quan ñeán vieäc daønh moät tyû leä kheá öôùc cuûa thaønh phoá cho caùc ngöôøi thieåu soá. Sau ñoù laø caùc thaát baïi trong chöông trình taùi sinh bao xanh “blue bag” maø oâng ñeà xöôùng ra, ngöôøi ta cho raèng chöông trình naøy chæ coù lôïi cho baïn cuûa Thò Tröôûng laø ngöôøi truùng thaàu vuï taùi sinh baèng bao xanh naøy. Gaàn ñaây nhaát laø 40 nghò vieân, thöôøng bò keát aùn laø nghò gaät cho Daley, laàn ñaàu tieân ñaõ choáng laïi oâng baèng caùch keát hôïp laïi ñöa ra moät döï luaät cho Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá coù quyeàn xeùt laïi caùc quyeát ñònh cuûa Thò Tröôûng trong vieäc tö nhaân hoùa moät soá caùc dòch vuï cuûa thaønh phoá. Taát caû nhöõng vieäc naøy khoâng laøm cho Thò Tröôûng Richard Daley baän taâm laém so vôùi caùc dieãn bieán môùi ñaây trong vuï nhuõng laïm cuûa vieân chöùc lieân quan ñeán caùc kheá öôùc kyù keát vôùi caùc Haõng Xe Taûi cung caáp dòch vuï chuyeân chôû vaät lieäu cho thaønh phoá (Chicago Hired Truck Program)

Noäi vuï khôûi ñaàu baèng vieäc baùo chí toá caùo nhieàu Coâng Ty Xe Taûi ñaõ khoâng söû duïng ñuû xe caàn thieát cho vieäc chuyeân chôû, ñeå nhieàu xe naèm uï nhöng vaãn laõnh ñuû tieàn ñaáu thaàu... Cuoäc ñieàu tra sau ñoù laïi phanh phui theâm nhieàu chuyeän khaùc lieân quan ñeán Kheá Öôùc Xe Taûi nhö: moät soá caùc nhaø thaàu laïi (sub-contractor) khoâng coù tö caùch cuûa nhaø thaàu thieåu soá nhö ñaõ ghi trong kheá öôùc; moät soá caùc vieân chöùc coù thaåm quyeàn kyù keát kheá öôùc ñaõ nhaän tieàn hoái loä hoaëc thu tieàn ñeå goùp vaøo quyõ taùi tranh cöû cuûa Thò Tröôûng; caùc nhaân vieân trong Sôû Caáp Thuûy laø sôû quaûn trò caùc Kheá Öôùc Xe Taûi ñaõ duøng giôø coâng sôû ñeå ñi vaän ñoäng tranh cöû cho thò tröôûng vaø caùc ñoàng minh chính trò cuûa thò tröôûng... Sau 15 thaùng ñieàu tra ñaõ coù 10 Coâng Ty Xe Taûi vaø 27 ngöôøi bò truy toá, trong soá ñoù coù 14 ngöôøi laø cöïu nhaân vieân cuûa thaønh phoá. Ngöôøi chæ huy Chöông Trình Thueâ Xe Taûi cuûa thaønh phoá laø Angelo Torres phaûi töø chöùc, bò baét giöõ vaø thuù nhaän laø ñaõ buoäc 10 Coâng Ty Xe Taûi phaûi noäp tieàn. Cuoái tuaàn qua cuoäc ñieàu tra ñaõ tieán thaúng vaøo 3 cô quan thuoäc Vaên Phoøng Thò Tröôûng vaø tòch thu moät soá taøi lieäu quan troïng sau khi Phuï Taù Cao Caáp cuûa Giaùm Ñoác Sôû Caáp Thuûy laø Gerald Wesolowski thuù nhaän laø ñaõ nhaän tieàn hoái loä cuûa caùc Haõng Tieáp trang A13

Luoàng gioù töï do, daân chuû ñang thoåi maïnh! NGUYEÃN CHAÂU, May 13, 2005 Leã töôûng nieäm 60 naêm ngaøy chaám döùt Theá Chieán Thöù Hai cöû haønh taïi Moscow vaøo ngaøy thöù Hai, 9 thaùng 52005... Caùc nghi thöùc töôûng nieäm nhaèm toân vinh nhöõng huyeàn thoaïi lòch söû chöù khoâng phaûi ñeå theá giôùi töï vaán löông taâm. Hôn 50 nguyeân thuû quoác gia ñaõ tham döï. Trung Coäng vaø Vieät Gian CSVN khoâng ñöôïc môøi. Toång thoáng Lithuanie vaø Toång thoáng Estonie töø choái khoâng ñeán Moscow döï leã coøn Toång thoáng Lettonie thì nhaän lôøi môøi cuûa Toång thoáng Nga Putin, ñeán Moscow ñeå coù dòp noùi nhöõng vieäc cuûa mình vôùi ngöôøi Nga. Caû ba vò laõnh ñaïo caùc nöôùc Coäng Hoøa vuøng bieån Baltic naøy ñoàng yù vôùi nhau laø seõ phaûn ñoái thaùi ñoä vaø caùch thöùc maø nöôùc Nga ñang tieáp tuïc coù khi vieát veà lòch söû cuûa hoï. Lòch söû Nga vaãn cho raèng cuoäc chieán thaéng phe Ñöùc Quoác Xaõ ñaõ giaûi phoùng cho caùc daân toäc vuøng Baltic vaø Ñoâng AÂu. Söï thaät khoâng phaûi nhö theá. Bôûi vì sau khi Ñöùc Quoác Xaõ bò ñaùnh baïi, quaân ñoäi Myõ ñaõ giaûi phoùng ñöôïc AÂu chaâu naêm 1945, thì laïi baét ñaàu moät cuoäc aùp böùc môùi cuûa Nga ñoái vôùi haøng chuïc quoác gia.

Söï thaät lòch söû raát phuõ phaøng Caùc quoác gia vuøng bieån Baltic ñaõ bò saùp nhaäp bôûi Nga ngay naêm 1945. Naêm 1939 caùc quoác gia naøy ñaõ töøng bò quaân ñoäi Xoâ-vieát chieám ñoùng, sau ñoù hoï rôi vaøo aùch cai trò cuûa Quoác xaõ, bôûi quaân Xoâ-vieát thaùo lui. Theo hoï, Nga Xoâ-vieát khoâng phaûi laø keû giaûi phoùng ñaát nöôùc hoï maø laø keû aùp böùc. Ñoái vôùi caùc quoác gia naøy, Ngaøy Giaûi Phoùng chính thöùc cuûa hoï laø naêm 1991! Daân toäc Ba-lan cuõng cuøng moät ö nghó nhö vaäy. Caùc nguyeân thuû quoác gia vuøng Baltic khoâng theå naøo chaáp nhaän nhöõng ñoaïn söû chính thöùc cuûa Nga hieän nay, ghi raèng: “Caùc quoác gia Baltic ñaõ töï nguyeän yeâu caàu ñöôïc saùp nhaäp vaøo laõnh thoå Lieân Bang Xoâ-vieát”. Ñaây chæ laø nhöõng duï ngoân coù tính caùch tuyeân truyeàn cuûa Xoâ-vieát ñeå che ñaäy thöïc teá xaâm laêng cuûa hoï. Caàn Phaûi Xeùt Laïi Caùch Vieát Lòch Söû Ñeå Traû Laïi Söï Thaät! Khoâng phaûi chæ coù ngöôøi Nga môùi caàn phaûi thaønh khaån xem xeùt laïi caùch vieát lòch söû Trung Quoác, Vieät gian CSVN cuõng caàn thaønh khaån nh n vaøo sö thaät lòch

söû ñeå coù cô hoäi tieán veà töông lai toát ñeïp vaø hoäi nhaäp vôùi theá giôùi moät caùch thoaûi maùi. Thaät vaäy, saùch lòch söû do Coäng saûn Trung Quoác vieát ñaõ boû qua hoaëc boùp meùo raát nhieàu söï kieän quan troïng ñoái vôùi daân toäc hoï. Ngöôøi ta seõ khoâng theå naøo tìm thaáy trong saùch lòch söû Trung quoác nhöõng söï kieän nhö: Phong traøo Daân chuû naêm 1989, quaân ñoäi Trung quoác ñaøn aùp bieåu tình taïi Thieân An Moân ñaõ saùt haïi haøng ngaøn thanh nieân vaø daân thöôøng khoâng vuõ trang; Naïn ñoùi laøm cheát khoaûng 30 trieäu ngöôøi do chính saùch sai laàm cuûa chính phuû Coäng saûn trong caùi goïi laø “Böôùc Nhaûy Voït” cuûa Mao Traïch Ñoâng. Trong saùch lòch söû chính thöùc söû duïng taïi caùc tröôøng hoïc, Trung Coäng ñaõ moâ taû nöôùc Trung Hoa nhö laø moät quoác gia hieàn laønh chæ lo choáng ngoaïi xaâm (Nhaät Baûn) nhaát laø töø cuoäc caùch maïng 1949 trôû ñi. Saùch lòch söû Trung quoác hieän nay khoâng heà ñeà caäp tôùi cuoäc xung ñoät ngaén nguûi nhöng ñaãm maùu taïi bieân giôùi chung vôùi AÁn Ñoä naêm 1962, khi quaân Trung Coäng taán coâng caùc vò Tieáp trang A13


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Nhaø vaên Nguyeãn Vaên Saâm ñoïc taùc phaåm: Tìm Hieåu Caûi Löông cuûa Giaùo Sö Traàn Vaên Chi LTS: Baøi vieát döôùi ñaây nguyeân laø baøi töïa cuûa nhaø vaên Nguyeãn Vaên Saâm, daønh cho taùc phaåm “Tìm Hieåu Caûi Löông - Taâm Tình Cuûa Ngöôøi Luïc Tænh”. Cuoán saùch seõ ñöôïc taùc giaû cho ra maét vaøo hoài 10 giôø 30 giôø saùng ngaøy Chuû Nhaät 29 Thaùng Naêm saép tôùi, taïi phoøng sinh hoaït Leâ Ñình Ñieåu, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Ban toå chöùc traân troïng kính môøi quyù ñoäc giaû tham döï buoåi ra maét saùch naøy.

Neáu ñi tìm moät neùt vaên hoùa ñaëc bieät cuûa daân cö ñoàng baèng soâng Cöûu Long thì chuùng ta coù theå noùi khoâng sôï sai laàm raèng ñoù laø söï öa chuoäng tuoàng haùt boäi, thích haùt hoø ngaøy xöa vaø hai, ba thaäp nieân tröôùc ñaây laø öa thích caûi löông. Nhöõng thuù giaûi trí naày ñaõ aên saâu voâ huyeát quaûn cuûa ngöôøi löu daân töø mieàn ngoaøi vaøo ñaây laäp nghieäp, vôùi ñôøi soáng leû loi treân vuøng ñaát môùi roäng raõi neân caàn nhöõng sinh hoaït coù tính caùch ñoâng ngöôøi, taäp theå. Ngöôøi löu daân ít xem saùch, vì xem saùch laø chuyeän vui moät mình vaø thaàm laëng, ngöôøi ta öa noùi thô, coi haùt, vì ñöôïc nghe tieáng ngöôøi khaùc, ñöôïc thaáy nhieàu ngöôøi chung quanh maø vaãn thöôûng thöùc ñöôïc söï phieâu boàng vaøo nhöõng tuoàng xöa tích cuõ. Caûi löông laø ñöùa em sanh sau ñeû muoän cuûa haùt boäi maø yeáu toá ra ñôøi cuûa noù laø söï phaùt trieån cuûa ca ra boä, hay ca taøi töû. Gaàn ñaây caûi löông ñang ñieâu taøn, trong töông lai noù coù bò huûy dieät ñeå ñöôïc thay theá baèng moät boä moân ngheä thuaät khaùc hay khoâng ñoù laø chuyeän khoù coù theå noùi tröôùc, nhöng caûi löông hieän taïi nhö con bònh traàm kha khoù loøng vöïc daäy. Roài ñaây caûi löông seõ nhö cheøo, haùt boäi coù theå bò co cuïm vaøo nhöõng vuøng nhoû vaø bieán theå, do ñoù moät söï khaûo saùt töôøng taän hay moät cuoán

saùch ñoâi ñieàu veà caûi löông, nhôù gì noùi naáy laø ñieàu caàn neân coù. Giaùo Sö Traàn vaên Chi ñaõ laøm hôn ñieàu toâi kyø voïng khi oâng vieát cuoán Tìm Hieåu Caûi Löông - Taâm tình ngöôøi Luïc Tænh. OÂng ñaøo saâu trong lòch söû ñeå quaû quyeát caûi löông coù nguoàn goác xa töø Nhaõ Nhaïc trong trieàu ñình roài vôùi nhieàu söï ñoùng goùp môùi ñeå ñöôïc hình thaønh. Cai löông coù yeáu toá baûn ñòa laø soâng nöôùc meânh moâng, ruoäng vöôøn bao la vaø noäi dung laø tieát nghóa thuûy chung cuûa con ngöôøi. Moät lyù giaûi giaùn tieáp nhöng thoûa maõn chuùng ta khi töï hoûi taïi sao caûi löông deã phaùt trieån vaø deã ñi sau vaøo quaàn chuùng nhö vaäy? Vieát saùch tìm hieåu quaù khoù. Cao quaù, taøi lieäu nhieàu quaù, daãn giaûi phong phuù quaù ñeà taøi coù hay, quyeån saùch cuõng seõ bò coi nhö xa vôøi, lô löûng treân ñaàu cuûa quaàn chuùng vaø ñoäc giaû deã ngaùn, GS Traàn Vaên Chi löïa choïn caùch vieát töûng töûng, nheï nhaøng, vui vui cuûa Vöông Hoàng Seån, cuûa Sôn Nam. OÂng khoâng vieát theo kieåu quaù nghieâm trang, caån thaän nhö caùch vieát cuûa nhaø thô Ñoâng Hoà, cuûa nhaø nghieân cöùu Nguyeãn Vaên Haàu vì vaäy ñoïc ta deã caûm nhaän vaø ñoàng thôøi thaáy ñöôïc nhöõng kyû nieäm cuûa mình thôøi nhoû luùc ñi coi moät tuoàng caûi löông naøo ñoù, luùc thöôûng thöùc moät baûn saùu caâu muøi maãn naøo

ñoù... Nghóa laø trí töôûng töôïng cuûa ngöôøi ñoïc ñöôïc dòp hoøa ñoàng vôùi caùch vieát nheï nhaøng cuûa taùc giaû bôûi vì oâng muoán mình vöøa laø ngöôøi bieân khaûo vöøa laø ngöôøi ñem taâm tình keå chuyeän caûi löông, ñeå caùi hoàn cuûa ñaát Nam Kyø Luïc tænh ñöôïc môû ra tröôùc maét ngöôøi ñoïc. Toâi thích thuù khi GS Traàn Vaên Chi phaân taùch caùc nhòp cuûa baøi ca voïng coå bieán ñoåi töø nhòp 2, sang 4, sang 8, 16, 32, 64 roài coù luùc coøn muoán sang 128 khi duøng nhòp cheû, cuoái cuøng roài ñònh laïi ôû nhòp 32 vì ôû ñaây hôïp vôùi lôøi ca tieáng ñaøn hôn. Ñieàu thích thuù keá tieáp laø oâng giaûi thích taïi sao baây giôø ngöôøi ta chæ ca coù 4 caâu voïng coå thoâi, trong khi vaãn duøng thaønh ngöõ xuoáng saùu caâu voïng coå, taïi sao ngöôøi ta chæ trích ñoaïn caûi löông maø khoâng dieãn nguyeân tuoàng. Thôøi löôïng ñeå ngoài trong raïp hay ngoài tröôùc maùy truyeàn hình khoâng nhieàu trong ñôøi soáng môùi laø yeáu toá cô baûn, tuoàng tích khoâng coøn gaàn guõi vôùi ngöôøi xem, söï laán chieám maïnh meõ cuûa phim aûnh laø nhöõng yeáu toá keá tieáp... Taùc giaû cho chuùng ta nhieàu ñieàu môùi laï. Voâ voïng coå ngaøy xöa khaùc ngaøy nay, xöa khi ñôøn vöøa rao xong thì taøi töû voâ lieàn, ngaøy nay caàn noùi loái, caøng ngaøy phaàn noùi loái caøng daøi ra vaø gaàn ñaây coøn coù taân nhaïc môû ñaàu... Phaàn oâng noùi veà maáy loaïi ñôøn cuõng khaù ñoäc ñaùo, taïi sao ñôøn violon vaø ñôøn luïc huyeàn caàm ñöôïc vaøo trong soá nhaïc cuï cuûa baûn ñôøn voïng coå cuõng ñöôïc oâng daãn giaûi vaø phaân tích raïch roøi. Phaàn deã ñoïc vaø coù leõ seõ ñöôïc thích nhöùt vì coù hình aûnh cuûa nhöõng ngheä só taøi danh. ÔÛ ñaây GS Traàn Vaên Chi noùi veà cuoäc ñôøi, phaân tích caùi hay trong gioïng ca cuûa nhieàu ngheä só nhö UÙt Traø OÂn, Thaønh Ñöôïc, Höõu Phöôùc, Leä Thuûy, Vaên Höôøng, Duõng Thanh Laâm... Taùc giaû phaân tích söï thaønh coâng cuûa moãi ngöôøi, ñem yeáu toá caùi taâm, caùi thaùi ñoä soáng vaø ñoái xöû vôùi ngöôøi chung quanh ñeå cho thaáy raèng ngöôøi ngheä só bò coi nhö ñaõ nhaäp thaân vôùi caùc vai troø mình thuû dieãn cho neân söï thaønh coâng cuûa hoï, söï uûng hoä cuûa khaùn giaû phaàn naøo döïa treân taùnh tình toát xaáu cuûa hoï. Nhaän xeùt ñeå giôùi thieäu moät quyeån saùch toâi khoâng muoán noùi heát nhöõng ñieàu mình nghó, chæ xin toùm taét raèng ñaây laø moät quyeån saùch cung caáp ñöôïc cho ngöôøi ñoïc naêm ba ñieàu veà caûi löông vaø nhöõng gì lieân quan ñeán noù nhö nguoàn goác, söï phaùt trieån, lyù do ngöng treä, söï xuoáng doác... Vaø ñaëc bieät laø moät soá chi tieát lieân quan ñeán soaïn giaû, ngheä só trình dieãn, ngheä só cuûa daøn nhaïc... Sau Naêm Möôi Naêm Meâ Haùt Caûi Löông cuûa Vöông Hoàng Seån, hình nhö veà boä moân naày, ñaây laø quyeån saùch thöù hai... Nguyeãn Vaên Saâm Texas, 21-3-2005

TUESDAY, MAY 17, 2005

Giaáy Ra Traïi

(Trích Vieät Luaän Online)

Kyù giaû LOÂ RAÊNG Caùch ñaây maáy tuaàn, nhaân söûa soaïn cho cuoäc trieån laõm ngaøy 30/4/75 khoâng theå naøo queân, oâng chuû tòch Trung taâm Sinh hoaït Vaên hoùa cuûa NVTD/NSW, BS Nguyeãn maïnh Tieán, coù hoûi toâi “coøn giöõ ñöôïc nhöõng chöùng tích, vaät theå gì lieân heä ñeán nhöõng naêm, thaùng tuø ñaøy vaø nín thôû qua soâng aáy hay khoâng?” Chuyeän tuø, ñôøi tuø (tuø trong cuõng nhö tuø ngoaøi) coù bieát bao nhieâu chuyeän ñeå thöông, ñeå nhôù nhöng caùi khoù ôû ñaây laø nhöõng “chuyeän aáy” phaûi cuï theå, “sôø moù” ñöôïc (preuve palpable), trình baøy ngay tröôùc maét moïi ngöôøi. Caùi naøy thì hôi khoù vì chuyeän xaåy ra töø maáy chuïc naêm qua, laïi coøn ñaùnh tö saûn, ñi vuøng kinh teá môùi, chaø ñi saùt laïi vieäc “trieät tieâu vaên hoùa Myõ, Nguïy” roài laø vöôït bieân traêm cheát moät soáng hoaëc laø phaûi giaáu gieám, haïn cheá toái ña nhöõng gì thaân quyù tröôùc con maét ña nghi vaø thuø haän cuûa ngöôøi Boân seâ Vích tröôùc khi xuaát caûnh ODP hay laø HO. Caùi khoù thöù hai laø anh em baïn tuø coù “truyeàn thoáng” laø khi ñöôïc veà ñöøng mang nhöõng duïng cuï, chöùng tích gì töø traïi tuø veà nhaø, noù xui laém, haõm laém. Toâi ñöôïc tha ñaàu naêm 1985, töø traïi Xuaân Loäc (Ñoàng Nai), vöùt ñi bao nhieâu thöù choåi cuøn, reá raùch maø vaãn coøn moät sac marin vaø moät ba loâ ñi boä ra Ngaõ Ba Gioàng, ñoùn xe veà Saøi Goøn. Ñaây laø moät ngaõ ba thò töù coù beán xe, haøng quaùn, tieäm aên. ÔÛ ñaây coù saün moät luõ “phe phaûy” saün saøng mua laïi vaät duïng cuûa tuø saøng ñi, xaåy laïi kieám aên. Ñoà cuûa tuø löu nieân thöôøng cuõ meøm, raùch röôùi theá maø vaãn coù ngöôøi caàn ñeán. Khoâng ngôø xaõ hoäi mieàn Nam môùi coù 10 naêm maø ñaõ ñieâu linh ñeán theá! Toâi nhôù hoâm aáy ñaõ baùn ñi nhieàu thöù chaên, maøn, quaàn, aùo chæ giöõ laïi toái thieåu nhöõng gì caàn thieát. Nhöng taát caû baïn tuø khoâng tröø ai, ñeàu phaûi giöõ heát söùc caån thaän, löu tröõ ôû nôi chaéc chaén nhaát, baûo ñaûm nhaát vaät tuøy thaân: Giaáy ra traïi. Ñaây laø taát caû nhöõng gì coøn laïi cuûa anh sau 10 naêm tuø. Noù ñoàng thôøi laø caên cöôùc, laø Chöùng minh thö cho pheùp anh ñöôïc veà gaëp laïi gia ñình, vôï con, anh em, beø baïn. Trong vuï “Trôøi laøm moät traän laêng nhaêng”, anh ñaõ thua nhaün, maát saïch, anh chæ coøn tôø giaáy naøy laø “quyù” nhaát. Thöa oâng BS NMT, toâi vaãn coøn giöõ ñöôïc baûo vaät tuøy thaân aáy duø raèng baây giôø noù ñaõ hö hao, sôøn raùch. OÂng noùi raèng “caùi ñoù tröng baøy ñöôïc, oâng cho möôïn ñi”, nhöng thöa oâng, phuùt cuoái, sau khi xem laïi, toâi xin loãi laø khoâng ñöa “chöùng tích” ñoù tôùi tay oâng ñöôïc. Sang ñaây, khi laøm hoà sô voâ quoác tòch UÙc, giaáy “Ra traïi” naøy phaûi ñeä trình vaø dòch ra tieáng Anh. Khi ñoïc laïi baûn dòch naøy (do cô quan thoâng dòch chính thöùc cuûa chính phuû thöïc hieän) toâi thaáy coù chuùt gì khoâng oån. Giaáy ra traïi ñöôïc dòch laø Certificate of Release from Re-education Camps. Vieäc tröng baøy, trieån laõm naøy ñoái töôïng chính laø ngöôøi UÙc hay nhöõng con em ngöôøi Vieät chuùng ta sinh

sau, ñeû muoän chöa hieåu bieát bao nhieâu veà cuoäc chieán VN. Nhöõng ñoái töôïng naøy thöôøng khoâng raønh tieáng Vieät, chaéc phaàn lôùn phaûi ñoïc baûn tieáng Anh. Vôùi chuùt khaû naêng tieáng Anh giaø nua vaø coøm coõi cuûa toâi, Giaáy ra traïi dòch nhö treân laø khoâng saùt ñuùng. Release trong vaên caûnh naøy, theo toâi coù nghóa laø tha hoaëc phoùng thích. Nhöng trong thöïc teá, chuùng toâi coù ñöôïc tha ñaâu; khi veà, ôû ñaâu haèng tuaàn phaûi trình dieän coâng an (CA) sôû taïi, phaûi ñeä trình moät cuoán soå coù trieän CA ñaùnh soá töøng trang, keâ khai coâng vieäc haèng ngaøy, gaëp ai, noùi chuyeän gì, ñi ñaâu ra ngoaøi phöôøng, khoùm phaûi xin pheùp taïm vaéng, ai ñeán nhaø ôû laïi phaûi xin taïm truù. Noùi chung, chuùng toâi vaãn bò giam giöõ, coù khaùc chaêng laø tröôùc ôû nhaø “tuø trong”, baây giôø laø “tuø ngoaøi”. Tha ôû ñaâu? Phoùng thích ôû choã naøo? Mình phaûi nhaän laø CS chôi chöõ raát hay, hoï nhaát quaùn trong caùi löu manh cuûa hoï. Ñi tuø khoå sai, bieät xöù ñöôïc coi laø ñi hoïc taäp. Tuø nhaân ñöôïc goïi laø caûi taïo vieân. Ñaõ ñi hoïc taäp, caûi taïo nhö theá thì laøm gì coù chuyeän tha vaø baét. Cho neân khoâng coù giaáy tha maø chæ coù ‘giaáy ra traïi’ maø thoâi. Chöõ “Ra traïi” coøn haøm nghóa “taïm thôøi”. Toâi cho pheùp anh “ra traïi” ñöôïc thì moät luùc caàn thieát naøo ñoù, toâi coù quyeàn goïi anh “vaøo traïi” trôû laïi. Nghe giaûn ñôn nhö vaäy nhöng beân trong noù chaát chöùa caùi ñoäc taøi, saét maùu cuûa moät cheá ñoä coâng an trò, ngöôøi daân nhö “con traïch boû gioû cua”, khoâng heà coù moät chuùt an toaøn phaùp lyù. Ngaøy aáy toâi ôû traïi Thanh Phong (Thanh Hoùa) laøm ngheà queùt doïn nhaø caàu, ñöa phaân, nöôùc tieåu haèng ngaøy ra ñoäi rau xong roài laø laøm saïch seõ trong ngoaøi. Chöøng 11 giôø saùng taém röûa ngoaøi suoái veà laø ñun nöôùc, cuøng vaøi anh em “ñoàng nghieäp” pha chuùt traø tröa cho ngöôøi ñôõ laïnh, ñôõ baån. OÂng thieáu uùy tröïc traïi voâ kieåm soaùt veä sinh ñoâi khi cuøng oâng chuaån uùy an ninh ngoài xuoáng uoáng traø gôõ gaïc, chuyeän phieám. Daïo aáy traïi ñang thieáu thöïc phaåm (saén, ngoâ, khoai) maø laïi thöøa boät mì “cöùu trôï”. Beáp traïi khoâng coù ngöôøi bieát laøm baùnh mì, chæ bieát naém laïi, luoäc leân, aên khoâ nhö ngoùi. Trong moät caâu chuyeän beân leà, toâi thoaùng nghe oâng thieáu uùy tröïc traïi traùch oâng an ninh “sao khoâng ra Nhö Xuaân hay Thanh Hoùa ‘keâu’ maáy thaèng thôï boät mì?”. Toâi gaàn nhö queân caâu chuyeän beân leà giöõa hai “caùn boä” thì tuaàn sau traïi coù 2 ngöôøi tuø môùi voâ traïi, xung ngay vaøo ñoäi nhaø beáp, chuyeân moân laøm “baùnh taây”. Vaán ñeà khan hieám thöïc phaåm ñöôïc giaûi quyeát nhanh, goïn. Toâi khoâng ñöôïc hieåu thuû tuïc baét, tha coâng daân ôû ngoaøi nhö theá naøo, moät böõa gaëp tay tuø hình söï laâu naêm nhaân phuùt giaûi lao giöõa buoåi leân lôùp, toâi môùi ñeà caäp ñeán vaán ñeà naøy. Anh ta nhìn tröôùc nhìn sau roài môùi noùi voäi vôùi toâi: “Coù thuû tuïc gì ñaâu Tieáp trang A13

DAT


TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Luoàng gioù töï do, daân chuû ñang thoåi maïnh! Tieáp trang A11

trí bieân phoøng cuûa AÁn ñoä vaø cuõng queân luoân cuoäc chieán tranh vaøo naêm 1979 khi quaân Trung Coäng traøn qua bieân giôùi taán coâng nöôùc Vieät Coäng anh em. Cuoäc taán coâng ñöôïc khôûi phaùt nhaèm muïc ñích tröøng phaït Vieät gian Coäng saûn Haø Noäi ñaõ laät ñoå cheá ñoä Khmer Ñoû taïi Camboát, moät ñoàng minh cuûa Baéc Kinh! Saùch veà Söû cuûa Vieät gian Coäng saûn Vieät Nam cuõng khoâng khaùc caùch vieát cuûa Nga vaø nhaát laø Trung Coäng laø maáy Vieät gian Coäng saûn Vieät Nam vaãn xem cuoäc xaâm laêng Vieät Nam Coäng Hoøa laø moät cuoäc giaûi phoùng thaàn thaùnh, maëc duø nhieàu ngöôøi Coäng saûn thöùc tænh, ñaõ nhìn thaáy söï ngu xuaån cuûa chuû tòch Vieät gian Hoà Chí Minh, Ñaïi töôùng Vieät gian Voõ Nguyeân Giaùp trong quaù trình laøm tay sai cho Coäng saûn Quoác teá, nhaän uûy nhieäm laøm “nghóa vuï quoác teá” trong cuoäc Chieán Tranh Laïnh. Söû gia Vieät gian Coäng saûn Vieät Nam chöa thaønh thaät nhaän raèng cuoäc “khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc” ñaõ hy sinh gaàn naêm trieäu thanh nieân, chæ laø phôi thaây traêm hoï maø chaúng ñem laïi ñöôïc vinh quang thöïc söï naøo cho caû Vieät gian Hoà Chí Minh laãn Vieät gian Voõ Nguyeân Giaùp, Vieät gian Phaïm Vaên Ñoàng, Vieät gian Leâ Duaãn vaân vaân... Ñuoåi Myõ roài laïi phaûi traûi thaûm ñoû ñeå tieáp ñoùn Myõ, caàu caïnh, xin xoû Myõ giuùp ñôõ, phaûi bay qua taän Washington D.C. ñeå yeát kieán Toång thoáng Ñeá quoác! Traän Ñieän Bieân Phuû vaø caùc huyeãn thoaïi veà taøi naêng cuûa Töôùng Vieät gian Voõ Nguyeân Giaùp ñaõ khoâng coøn nguyeân veïn do Töôùng Vò Quoác Thanh ñaõ tieát loä söï thaät laø chính caùc Töôùng Trung Coäng ñaõ chæ huy traän naøy! Theá laø heát hueânh hoang veà chieán tích laãy löøng maø coøn ñang bò phe Vieät gian Leâ Ñöùc Anh truø daäp. Moät Hoái Tieác Veà Lòch Söû Trôû laïi vôùi lòch söû AÂu Chaâu, nhöõng cuoäc löu ñaøy ôû Sibeùria ñaõ noùi nhieàu veà chính saùch cuûa Xoâ-vieát vaøo naêm 1941. Vuøng naày ñaõ ñoùn quaân Ñöùc nhö “nhöõng ngöôøi giaûi phoùng” maëc duø quaân Ñöùc khoâng ñeán ñeå giaûi phoùng hoï. Nhöõng cuoäc löu ñaøy naøy khoâng theå bieän minh cho söï tham döï vaøo vieäc ngöôïc ñaõi nhöõng ngöôøi Do Thaùi ñang soáng treân phaàn ñaát cuûa hoï. Caùi giai ñoaïn bi ñaùt naøy trong doøng lòch söû cuûa hoï caàn phaûi ñöôïc ñaët döôùi söï khaûo saùt vaø pheâ bình cuøng moät möùc ñoä nhö hoï ñaõ ñoøi hoûi ngöôøi Nga. Toång thoáng Bush ñaõ baøy toû söï hoái tieác veà moät giai ñoaïn lòch söû cuûa AÂu Chaâu Trong dieãn vaên ñoïc taïi Riga, Thuû ñoâ cuûa Lettonia, hoâm thöù Baûy, 7-5, Toång thoáng Hoa Kyø, George Bush ñaõ

chöùng minh raèng söï thöøa nhaän nhöõng sai laàm lòch söû khoâng theå theo con ñöôøng moät chieàu. Sau khi ñaõ nhaän raèng söï noâ leä vaø phaân bieät chuûng toäc ñaõ töøng laø moät moái hoå theïn cuûa Hoa Kyø, Toång thoáng Bush ñaõ tieác raèng Toång thoáng Roosevelt thôøi ñoù ñaõ chaáp nhaän caùc Hieäp Öôùc Yalta ñaõ gaây chia caét laõnh thoå AÂu chaâu moät nöûa theá kyû. Toång thoáng Bush nghó raèng ngöôøi Myõ ñaõ hy sinh neàn töï do cuûa caùc nöôùc yeáu nhaát cho söï oån ñònh quoác teá, hay ñuùng hôn cho moät aûo töôûng veà oån ñònh theá giôùi. Lôøi pheâ phaùn naøy cuûa Toång thoáng Bush thaät saâu saéc ñoái vôùi caùc Toång thoáng tieàn nhieäm cuûa oâng. Chính Hoa Kyø cuõng ñaõ hy sinh neàn töï do cuûa nhaân daân Vieät Nam Coäng Hoøa vaøo thaäp nieân 1975 ñeå ñoåi laáy söï “oån ñònh chính trò taïi quoác noäi” vaø nhöõng lôïi ích chính trò cuûa Hoa Kyø treân theá giôùi, chaúng haïn nhö keát thaân vôùi Trung Coäng ñeå buoân baùn. Qua söï hoái tieác veà Hieäp Öôùc Yalta 60 naêm tröôùc, hy voïng Toång thoáng Bush seõ khoâng luøi böôùc treân con ñöôøng “Baønh tröôùng neàn Daân chuû” treân theá giôùi. “Democracy Doctrine” laø söï nghieäp lòch söû cuûa Toång thoáng Bush, ngöôøi ta ñoaùn raèng saép tôùi ñaây, khi Phan Vaên Khaûi Thuû töôùng Coäng saûn Vieät Nam ñeán thaêm Washington, vaán ñeà Daân Chuû, Töï Do vaø Nhaân Quyeàn taïi Vieät Nam seõ trôû thaønh moät ñieàu kieän khoâng theå khöôùc töø, neáu Vieät Nam muoán ñöôïc Hoa Kyø hoã trôï. Dö luaän chính giôùi cho raèng, ngoaøi vieäc tuaân thuû caùc yeâu caàu Daân Chuû ñeå vaøo quyõ ñaïo Hoa Kyø, Coäng saûn Vieät Nam khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc ñeå coù theå thoaùt khoûi söï khoáng cheá cuûa Trung Coäng vaø söï roái loaïn noäi boä do dieãn bieán hoøa bình hieän nay. Toång thoáng Bush ñaõ ñöôïc ñoùn tieáp moät caùch noàng nhieät vaø chaân thaønh cuûa Toång thoáng Saakachvili cuûa Coäng Hoøa Georgia,[ moät cöïu thaønh vieân cuûa Lieân-Xoâ] Vôùi hôn 100,000 daân Georgia treân Coâng Tröôøng Ñoû, Toång thoáng Myõ ñaõ ñöôïc hoan hoâ vang daäy. Nhaät baùo Le Monde, ngaøy 9-5-05, ghi nhaän raèng nöôùc Myõ döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Toång thoáng Goerge W. Bush, khoâng phaûi laø moät cöôøng quoác nguyeân traïng [du statu quo = of status quo] maø laø moät cöôøng quoác cuûa chuyeån taïo daân chuû [une puissance du changement deùmocratique]. Coù theå kinh nghieäm “giaûi phoùng Iraq” cuõng laø moät ñöôøng loái chính trò nguy hieåm. Nhöng ngöôøi ta cuõng coù theå traùch raèng Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ khoâng coù thaùi ñoä cöùng raén ñoái vôùi Moscow trong vaán ñeà daân chuû. Trong thôøi gian 50 naêm daøi caùc daân toäc Ñoâng AÂu ñaõ caûm thaáy bò Taây AÂu boû rôi. Taây AÂu ñaõ khoâng thöïc söï quan taâm ñeán noãi ñau maát töï do cuûa caùc daân toäc Ñoâng AÂu!

Saakachvili cuûa Coäng Hoøa Georgia tuyeân boá raèng: “Caùc cuoäc caùch maïng ñaõ maëc khaûi moät yù chí cuûa nhaân daân vaø khoâng do moät aâm möu naøo cuûa CIA”. Vò Toång thoáng 37 tuoåi naøy ñang trang hoaøng vaø chuaån bò ñeå ñoùn Toång thoáng Bush ñeán thaêm vieáng chính thöùc quoác gia oâng töø 9 ñeán 10 thaùng 5-2005. Ñaây laø cuoäc vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa moät Toång thoáng Hoa Kyø taïi vuøng Caucase. Georgia laø quoác gia ñaõ bò saùp nhaäp vaøo Ñeá quoác Sa-hoaøng töø naêm 1801, vaø Nga coù thoùi quen xem vuøng ñaát naøy nhö la moät khu vöïc aûnh höôûng ñaëc bieät. Trong cuoäc tieáp xuùc vôùi nhaät baùo Le Monde (Phaùp) Saakachvili, ngöôøi anh huøng cuûa cuoäc caùch maïng hoa hoàng [reùvolution de la rose] thaùng 11-2003 ñaõ giaûi thích taïi sao cuoäc vieáng thaêm cuûa Toång thoáng Hoa Kyø Bush, coù moät giaù trò veà söï toân phong vaø naâng ñôõ veà ñòa lyù chính trò. Toång thoáng Georgia quyeát ñònh taåy chay leã Töôûng Nieäm ngaøy 9-5 taïi Moscow laø ñeå phaûn ñoái söï coù maët cuûa quaân ñoäi Nga treân laõnh thoå nöôùc oâng Toång thoáng Putin ñaõ ñöa ra moät thôøi haïn ruùt quaân khoûi moät nöôùc coù chuû quyeàn nhö Geogia quaù daøi, luùc ñaàu ñeà nghò 12 naêm, roài 11 naêm vaø môùi ñaây noùi laø ba hoaëc boán naêm. Toång thoáng Saakachvili noùi laø chuùng toâi ñaõ saün saøng ñeå hieåu ñöôïc vaán ñeà. Nhöng söïc nhôù laø chæ caàn coù vaøi tuaàn thoâi, quaân ñoäi Syria ñaõ coù theå ruùt khoûi laõnh thoå Liban, maëc duø soá quaân ôû ñaây ñoâng gaáp boán laàn quaân Nga taïi nöôùc toâi. Ñöôïc hoûi “OÂng chôø ñôïi gì trong cuoäc vieáng thaêm cuûa Toång thoáng Bush? Toång thoáng Saakachvili cuûa Georgia ñaùp: oâng Bush ñaõ tuyeân boá moät caùch maïnh meõ raèng caàn phaûi ñem laïi söï naâng ñôõ cho caùc caûi toå maø chuùng toâi ñang tieán haønh, cuõng nhö ñoái vôùi söï giaûi quyeát caùc xung ñoät ñaõ “ñoùng baêng” trong khu vöïc. OÂng ta seõ taùi khaúng ñònh raèng quyeàn töï quyeát cuûa caùc quoác gia ñoäc laäp (sau khi khoái Coäng saûn Lieân Bang Xoâ-vieát tan raõ) caàn phaûi ñöôïc toân troïng. Chính oâng Bush cuõng ñaõ noùi ñeán “caùi toäi” cuûa Hieäp Öôùc Yalta. Söï kieän naøy raát quan troïng ñoái vôùi toâi, bôûi vì, vöøa môùi ñaây, trong Hoäi nghò thöôïng ñænh ôû GUAM (1997), toâi cuõng ñaõ phoùng ra moät keá hoaïch goïi laø “Yalta Daân chuû”. Theo toâi, Ngaøy 9 thaùng 5, 1945, chæ coù theå gôïi neân nhöõng tình caûm nheï nhaøng maø thoâi, vì leõ, ñoái vôùi moät soá quoác gia, noù co nghóa laø söï khôûi ñaàu cuûa aùp böùc Xoâ-vieát. Toång thoáng Saakachvili cho bieát laø söï vieáng thaêm cuûa Toång thoáng Bush taïi vuøng Tbilissi coù moät taàm quan troïng lôùn lao, vì noù lieân quan ñeán nhöõng bieán coá chính trò ñaõ xaûy ñeán cho caùc quoác gia nhö Ukraina vaø Kirghizstan Töø khi ñaéc cöû naêm 2004, Khaùt Voïng Töï Do Töø YÙ Toång thoáng Georgia ñaõ Chí Cuûa Nhaân Daân thöôøng xuyeân lieân laïc vôùi Toång thoáng Mikhail Toång thoáng Bush baèng ñieän

thoaïi ñeå “tìm giaûi phaùp” cho caùc cuoäc khuûng hoaûng chính trò trong khu vöïc naøy. Toång thoáng Saakachvili luoân luoân noùi raèng “toâi khoâng phaûi laø moät nhaø xuaát caûng “caùc cuoäc caùch maïng”, nhöng caàn phaûi nhìn nhaän raèng caùc cuoäc caùch maïng taïi Kiev, Tbilissi, Bichkek ñeàu ñöôïc “saûn xuaát” trong caùc quoác gia raát khaùc nhau. Chuùng xuaát phaùt töø yù chí cuûa nhaân daân, chöù khoâng do moät aâm möu naøo cuûa cô quan CIA hoaëc cuûa George Soros (moät nhaø taøi chaùnh Myõ), nhö moät soá ngöôøi ñoàn ñoaùn. Ñaây chính laø ñôït soùng thöù hai trong vieäc giaûi phoùng taïi AÂu Chaâu, sau caùc cuoäc caùch maïng naêm 1989. Vôùi caùc chuyeán ñi thaêm doàn daäp cuûa Toång thoáng Bush vaøo khu vöïc chòu aûnh höôûng cuûa Nga, ngöôøi ta thaáy luoàng gioù Daân Chuû, Töï Do ñang thoåi maïnh taïi caùc nöôùc coäng hoøa cuõ cuûa Lieân-xoâ Toång thoáng Nga Putin tuy trong loøng khoâng laáy laøm vui, nhöng beân ngoaøi vaãn daønh cho Toång thoáng Bush vò trí danh döï cao nhaát trong cuoäc dieãn binh kyû nieäm chieán thaéng Quoác xaõ taïi Coâng tröôøng Ñoû ôû Moscow. Ngöôøi ta ñang chôø ñôïi caùc bieán coá taïi Bielorussia vaø taïi Azerbaidjan laø nhöõng nôi coøn naèm döôùi cheá ñoä ñoäc taøi, moät söï kieän baát thöôøng giöõa loøng chaâu AÂu. Toång thoáng Bush ñaõ môøi ba quoác gia vuøng Baltic ñoùng vai troø “göông maãu” cho caùc nöôùc coäng hoøa xoâ-vieát cuõ chöa coù cô hoäi vaø ñieàu kieän ñeå ñaït ñeán giai ñoaïn Daân chuû hoùa Lituanie vaø Lettonie ñaõ ñem laïi söï hoã trôï cho toå chöùc cuoäc baàu cöû taïi Ukraina vaø hieän ñang tìm caùch giuùp ñôõ cho phe ñoái laäp ôû Bielorussia maø theo Toång thoáng Bush, ñoù laø cheá ñoä ñoäc taøi sau cuøng taïi AÂu chaâu. Toång thoáng Belorussia, Alexander Lukachenko, döôøng nhö muoán töø choái tham döï leã Kyû Nieäm chieán thaéng taïi Moscow. OÂng ta ngaïi söï hieän dieän cuûa mình laø khoâng deã chòu hoaëc sôï phaûi gaëp gôõ tröïc dieän vôùi Toång thoáng Myõ. Laøm Toång thoáng töø naêm 1994, Alezander Lukachenko ñaõ quyeát ñònh seõ toå chöùc cuoäc tröng caàu daân yù vaøo naêm 2006 ñeå yeâu caàu baàu oâng ôû laïi caàm quyeàn cho ñeán naêm 2010. Caùc quoác gia taây phöông ñaõ caám vaän cheá ñoä ñoäc taøi naøy vôùi coäng ñoàng quoác teá, nhöng Lukachenko cho hay raèng: “oâng ta khoâng sôï “moät cuoäc caùch maïng naøo, cuõng chaúng sôï moät haønh ñoäng naøo cuûa boïn cöôùp” trong quoác gia oâng. AÂu chaâu vaø theá giôùi ñang chôø xem luoàng gioù Daân Chuû Töï Do töø chuû thuyeát Baønh tröôùng Daân chuû cuûa Toång thoáng Bush vaø caùc ñoàng minh môùi bao giôø môùi thoåi saäp caùc cheá ñoä ñoäc taøi nhö Bielorussia, Baéc Haøn vaø caû Vieät gian CSVN nöõa.

“THEÙP VAØ MAÙU”

Tieáp trang A11

Kî Binh, Tröôûng Phoøng 3 QÑ I, Tieåu khu Phoù kieâm Tö Leänh Chieán Tröôøng Nam Bình Ñònh, Tænh Tröôûng kieâm TKT tænh Quaûng Trò... Ñaïi taù Haø Mai Vieät ñaõ cuøng vôùi Thieáu töôùng Hoaøng Vaên Laïc laø ñoàng taùc giaû hai cuoán saùch “Nam Vieät Nam 19541975, Nhöõng Söï Thaät Chöa Heà Nhaéc Ñeán “(tieáng Vieät) vaø “Why America Lost The Viet Nam War”(Anh Ngöõ) Xb. 1990 vaø 1996. Cuoán “Theùp vaø Maùu” ñöôïc aán haønh khoå lôùn 7.5 X 10.5", daøy 586 trang chöùa ñöïng 170 hình aûnh vaø 75 sô ñoà haønh quaân, taùc giaû ñaõ boû ra 8 naêm söu taäp vaø ñi ra ngoaïi quoác ñeå phoûng vaán caùc chieán höõu, tra cöùu taøi lieäu ñeå hoaøn thaønh. Cöïu Ñaïi Taù Haø Mai Vieät vaø caùc chieán höõu Thieát Giaùp cuûa oâng coù moät chöông trình giôùi thieäu cuoán “Theùp vaø Maùu” qua boán ñòa ñieåm treân nöôùc Myõ:

- San Joseù, CA- Chuû Nhaät 15-5-05 taïi Hoäi Tröôøng Hoïc khu Franklin McKinley vaøo luùc 2:00PM. - Westminster, CA- Chuû Nhaät 22-5-05 taïi Hoäi Tröôøng NB Ngöôøi Vieät luùc 1:PM. - Houston, TX- Chuû nhaät 5-6-05 taïi Hoäi Tröôøng Asian Center luùc 1:30PM. - Arlington,VA- Chuû Nhaät 12-6-05 taïi Tröôøng Luaät George Mason luùc 2:30PM. Ñaây laø moät söû lieäu daøy coâng phu söu taäp do moät cöïu chieán binh yeâu quaân ñoäi, yeâu maøu aùo binh chuûng bieân soaïn coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñi tìm laïi lòch söû Quaân Löïc VNCH cuûa caùc nhaø nghieân cöùu vaø caùc chieán höõu vaø nhaát laø nhöõng söï thaät cuûa nhöõng ngöôøi daùm noùi, daùm vieát vaø daùm ñaám ngöïc nhaän loãi tröôùc lòch söû. Thöù Saùu 13/5/2005 HUY PHÖÔNG

Laù Thö Illinois: Nhöõng vuï nhuõng laïm ôû Chicago coù theå laøm lung lay gheá cuûa Thò Tröôûng Richard Daley! Tieáp trang A11

Xe Taûi ñeå ñoùng goùp vaøo quyõ taùi tranh cöû cuûa Thò Tröôûng Daley. Ngay caû Cöïu Giaùm Ñoác Sôû Caáp Thuûy laø Donnald Tomczak cuõng ñang thöông löôïng vieäc thuù toäi vaø coù theå tieát loä ra ai laø ngöôøi ñöùng ñaàu caùc vuï nhuõng laïm naøy. Ñieàu voâ lyù hôn caû laø trong cuoäc hoïp baùo gaàn ñaây nhaát Thò Tröôûng Daley noùi vaãn khoâng bieát laø ai ñaõ ñeà cöû Angelo Torres vaøo chöùc vuï chæ huy Chöông Trình Xe Taûi cuûa thaønh phoá. Caâu hoûi cuoái cuøng vaãn laø lieäu Thò Tröôûng Daley coù dính líu gì trong vuï nhuõng laïm naøy khoâng? Hai tröôøng hôïp coù theå xaåy ra: moät laø neáu coù dính líu vaøo thì oâng ta seõ phaûi chòu chung soá phaän nhö Cöïu Thoáng Ñoác George Ryan tröôùc ñaây, khoâng daùm ra taùi tranh cöû vaø chôø ngaøy ra toøa laõnh aùn; hai laø neáu khoâng coù dính líu thì uy tín cuûa oâng cuõng bò söùt meû teä haïi vaø cuoäc taùi tranh cöû chöùc Thò Tröôûng vaøo naêm 2007 saép tôùi seõ voâ cuøng gay go vì moät soá ñoái thuû da ñen naëng kyù nhö Daân Bieåu Lieân Bang Jesse Jackson Jr. (DC-Illinois) vaø TNS Tieåu Bang James Meeks (DC-Chicago) ñang chuaån bò nhaåy vaøo voøng chieán. Neáu caùc vuï nhuõng laïm ñöôïc coi laø chuyeän xaåy ra nhö côm böõa taïi Illinois thì cuoäc ñaáu ñaù giöõa Ñen vaø Traéng cuõng laø moät hình aûnh raát quen thuoäc cuûa chính trò Chicago phaûi khoâng Baïn? Heïn baïn thö sau, Haø Quang Xöông

Giaáy Ra Traïi Tieáp trang A12

oâng. CA khu vöïc naøo cuõng coù moät cuoán soå ñen. Noù gheùt ai, hay caàn ai thì noù ghi teân vaøo ñaáy. Khoâng caàn toøa aùn loâi thoâi, CA goïi ñi ‘hoïc taäp lao ñoäng’ laø ñi lieàn”. Hai “ngöôøi thôï” baùnh mì vöøa tôùi Thanh Phong chaéc cuõng thoâng qua thuû tuïc “soå ñen”. Do vaäy, chuyeän “ra traïi” hay “vaøo traïi” laø chuyeän thöôøng ngaøy ôû huyeän. Toâi cuõng coù nghe ñöôïc moät giai thoaïi noùi veà nhaø vieát kòch Vaclav Havel kieâm nhaø caùch maïng Tieäp. Ngay töø thaäp nieân 80 (theá kyû tröôùc), oâng ñaõ tranh ñaáu khoâng meät moûi cho neàn Töï do, Daân chuû cuûa ñaát nöôùc oâng. OÂng raát noåi tieáng nhöng cuõng ra tuø, vaøo khaùm Xaõ hoäi Chuû nghóa nhieàu löôït. Moät böõa moät nhaø baùo Taây phöông quen thuoäc tôùi phoûng vaán oâng. Nhaø baùo naøy thaáy moät chi tieát laï. Nhaø vieát kòch coù mang gaàn nhö thöôøng tröïc trong tuùi aùo treân moät baøn chaûi ñaùnh raêng vaø moät tube thuoác dentifrice nhoû. Tröôùc con maét laï laãm cuûa ngöôøi phoûng vaán, nhaø bieân kòch kieâm nhaø caùch maïng lieàn giaûi thích: “Ñoái vôùi caùc oâng ôû Taây Phöông chuyeän naøy laø ñaùng laï, nhöng ôû caùc nöôùc Xaõ hoäi Chuû nghóa thì chuyeän naøy bình thöôøng. Toâi cuõng nhö baïn höõu toâi, phuùt naøy gaëp oâng ôû ñaây nhöng ít phuùt sau, coù theå toâi ñaõ bò baét. Chuyeän xaåy ra baát cöù luùc naøo neân xin loãi oâng, toâi phaûi lo NGUYEÃN CHAÂU (13505) tröôùc cho vaán ñeà nhoû nhöng heát söùc caàn thieát, veä sinh raêng (Theo Le Monde mieäng”. Nhö vaäy, thuû tuïc “soå ñen” khoâng rieâng gì laø saûn vaø Le Figaro) Tieáp trang A14

DAT


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

Giaáy Ra Traïi

Xaõ hoäi Chuû nghóa. Toâi khoâng bieát dòch ‘Giaáy ra traïi’ theá naøo cho phaûi nhöng vôùi tính caùch Tieáp trang A13 moät ngöôøi ñi tuø 10 naêm lao caûi, khi veà coøn bò phaåm cuûa VN maø noù laø “thuoäc tính”(inherent) “house arrest” maáy naêm nöõa, khoâng bao giôø cuûa Xaõ hoäi Chuû nghóa. Ñoù laø lyù do khieán toâi coù hoä khaåu, laøm sao toâi chaáp nhaän “Giaáy ra khoâng daùm ñöa Giaáy Ra Traïi tham döï cuoäc traïi” laø “certificate of release” cho ñöôïc... trieån laõm “30 naêm 30/4 khoâng theå naøo queân”. Kyù giaû Loâ Raêng Baûn vaên cuûa noù mang söï laät loïng coá höõu cuûa

Cuoäc chieán tranh naêng löôïng cuûa Trung Quoác BAÉC KINH, Trung Quoác.- Theá giôùi trong naêm 2004 ñaõ chöùng kieán nhöõng bieán ñoäng cuûa giaù daàu vôùi ñænh ñieåm laø hoâm 25-10, giaù daàu thoâ treân thò tröôøng New York coù luùc ñaõ leân tôùi 55.67 ñoâla/thuøng. Ngoaøi yeáu toá cung, nguyeân nhaân chuû yeáu vaø laâu daøi chính laø nhu caàu söû duïng naêng löôïng taêng ñoät bieát taïi Chaâu AÙ, ñieån hình laø Trung Quoác. Toác ñoä phaùt trieån kinh teá thaàn kyø cuûa quoác gia ñoâng daân nhaát theá giôùi naøy khoâng chæ bieán noù thaønh ‘’ngöôøi ñieàu khieån’’ taêng giaù naêng löôïng maø coøn khieán noù trôû thaønh ñoái töôïng chòu haäu quaû naëng neà nhaát cuûa tình traïng giaù daàu taêng cao. Trung Quoác, nöôùc baét ñaàu nhaäp caûng daàu töø naêm 1993, laø nhaø tieâu thuï daàu lôùn thöù hai treân theá giôùi sau Hoa Kyø, chieám 40% söï gia taêng nhu caàu daàu thoâ cuûa theá giôùi keå töø naêm 2000. Möùc döï tröõ daàu cuûa Trung Quoác khoaûng 18,000 tyû thuøng vaø daàu nhaäp caûng chieám 1/3 löôïng tieâu thuï daàu thoâ. Trung Quoác ñaõ ñöa ra haøng loaït chính saùch ñoái phoù vôùi tình traïng nhu caàu naêng löôïng ngaøy caøng gia taêng, trong ñoù coù caùc hoaït ñoäng ñaåy maïnh thaêm doø, ña daïng hoùa nguoàn naêng löôïng nhö than, khí thieân nhieân, naêng löôïng taùi sinh, naêng löôïng haït nhaân, taêng cöôøng baûo toàn naêng löôïng vaø khuyeán khích ñaàu tö vaøo coâng ngheä naêng löôïng thaân thieän vôùi moâi tröôøng nhö teá baøo nhieân lieäu naêng löôïng hydro (hydrogen-powered fuel) vaø quaù trình khí hoùa than ñaù. Trung Quoác ñaõ cuøng vôùi Hoa Kyø vaø Nhaät Baûn thaønh laäp caùc trung taâm döï tröõ xaêng chieán löôïc, vôùi löôïng döï tröõ khaån caáp 75 ngaøy taïi 4 tænh Chieát Giang, Sôn Ñoâng vaø Lieâu Ninh. Tuy nhieân, tröôùc tình traïng thieáu naêng löôïng, sôû höõu xe hôi taêng, vaän chuyeån haøng khoâng treân khaép laõnh thoå Trung Quoác vaø nhu caàu naêng löôïng taêng maïnh trong caùc ngaønh quan troïng, chieán löôïc nhö noâng nghieäp, xaây döïng, saûn xuaát theùp vaø xi maêng, Trung Quoác ñang phaûi gaùnh chòu moät aùp löïc naêng löôïng khoång loà vaø buoäc phaûi tìm höôùng tieáp caän vôùi caùc nguoàn naêng löôïng treân theá giôùi. Nhö vaäy, an ninh naêng löôïng ñaõ ñoùng vai troø soáng coøn ñoái vôùi söï oån ñònh vaø an ninh cuûa Trung Quoác. Hieän nay Trung Quoác ñang ñaåy maïnh noã löïc baûo veä ñöôøng bieån, tuyeán vaän taûi voán mang vai troø quan troïng trong vieäc vaän chuyeån daàu, ñoàng thôøi vöôn ra caùc khu vöïc khaùc nhö Trung Ñoâng, Chaâu Phi, Caspian, Nga, Chaâu Myõ, vuøng bieån Ñoâng vaø Nam cuûa Trung Quoác ñeå tìm kieám caùc nguoàn naêng löôïng. Tuy nhieân, bôûi vì ñaõ nhieàu theá kyû qua Trung Quoác luoân caïnh tranh ñeå giaønh vai troø laõnh ñaïo Chaâu AÙ, theá giôùi ñang phaùt trieån vaø vò theá treân tröôøng quoác teá, do ñoù nhu caàu an ninh naêng löôïng ñaõ laøm taêng khaû naêng caïnh tranh vaø thaäm chí ñoái ñaàu trong lónh vöïc naêng löôïng. Söï caïnh tranh cho ñeán nay ñaõ bò giôùi haïn bôûi khía caïnh kinh teá thoâng qua caùc coâng ty xaêng daàu vaø khí ñoát quoác doanh nhö China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), China National Petroleum Corporation (CNPC) vaø caùc chi nhaùnh nhö PetroChina vaø China National Offshore Oil Corporation. Tuy nhieân, khi giaù daàu taêng vaø Trung Quoác phaûi nhaäp nhieàu hôn ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng lôùn, yeáu toá caïnh tranh ñaõ vöôït sang caû khía caïnh chính trò vaø quaân söï. Coâng cuoäc tìm kieám caùc nguoàn naêng löôïng treân theá giôùi ñang taïo ra moät hieäu öùng gaây baát oån cho an ninh quoác teá vaø khu vöïc. Ngoaøi nhöõng yeáu toá nhö thieáu moät ñöôøng höôùng ña phöông thoáng nhaát veà an ninh naêng löôïng taïi Chaâu AÙ vaø söï caêng thaúng trong quan heä bang giao giöõa Trung Quoác vaø caùc quoác gia laùng gieàng, giôø ñaây cuoäc caïnh tranh caùc nguoàn naêng löôïng coù theå gaây ra moät cuoäc xung ñoät khu vöïc vaø quoác teá. Trong moät soá tröôøng hôïp, Trung Quoác ñang ganh ñua ñeå kieåm soaùt caùc nguoàn naêng löôïng taïi nhöõng khu vöïc baát oån nhaát treân theá giôùi. Söï ‘dính

líu’ cuûa Trung Quoác vaøo caùc khu vöïc baát oån coù theå gaây tranh chaáp, bieán caùc cuoäc xung ñoät khu vöïc thaønh moät cuoäc xung ñoät quoác teá. Söï caïnh tranh naêng löôïng giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn Trong khi trao ñoåi thöông maïi giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn taêng thaàn kyø trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhöõng tieán boä veà kinh teá coù theå bò aûnh höôûng bôûi söï ñoái ñaàu veà chính trò, quaân söï vaø caû bôûi söï caïnh tranh gay gaét veà naêng löôïng. Moái quan heä giöõa hai nöôùc vaãn raát caêng thaúng xung quanh nhieàu vaán ñeà nhö: Trung Quoác phaûn ñoái tö caùch thaønh vieân thöôøng tröïc trong Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ cuûa Nhaät Baûn, cöïu Toång Thoáng Ñaøi Loan Lyù Ñaêng Huy vieáng thaêm Nhaät Baûn vaøo cuoái naêm 2004, vaø chuyeán vieáng thaêm haøng naêm cuûa Thuû Töôùng Nhaät Junichiro Koizumi tôùi ñeàn töû só Yasukuni Shrine, trong ñoù coù 14 toäi phaïm chieán tranh haïng A. Tröôùc boái caûnh möùc soáng cuûa ngöôøi daân Trung Quoác ñöôïc caûi thieän nhôø toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao vaø moái quan heä ñoái ñaàu giöõa hai nöôùc, Nhaät Baûn ñang thaûo luaän caét giaûm khoaûn vieän trôï quoác teá cho Trung Quoác. Vaø, moái caêng thaúng ñoù seõ leo thang khi caû hai ñang tìm kieám moät söï baûo ñaûm veà naêng löôïng. Trung Quoác vaø Nhaät Baûn ñeàu laø nhöõng nöôùc nhaäp caûng daàu moû lôùn, Nhaät Baûn nhaäp tôùi 80% nhu caàu daàu moû cuûa mình. Trong noã löïc tieáp caän caùc nguoàn naêng löôïng gaàn vaø ña daïng hoùa nguoàn naêng löôïng ngoaøi Trung Ñoâng, Nhaät Baûn vaø Trung Quoác ñaõ ‘’vaän ñoäng haønh lang’’ Nga veà ñöôøng oáng daãn daàu. Baéc Kinh ñang ñaåy maïnh keá hoaïch xaây döïng khoaûng 2.400 km ñöôøng oáng daãn daàu töø Angarsk - Siberia - tôùi Ñaïi Thanh thuoäc tænh Haéc Long Giang. Trong khi ñoù, Tokyo muoán xaây döïng 4,000 km ñöôøng oáng daãn daàu töø Taishet tôùi caûng Nakhodka - Thaùi Bình Döông. Ñeà aùn treân ñöôïc Nhaät Baûn coâng boá vaøo Muøa Ñoâng 2004. Tuy nhieân, moái quan heä giöõa Nga vaø Nhaät Baûn thænh thoaûng caêng thaúng xung quanh moät soá vaán ñeà nhö vuøng laõnh thoå tranh chaáp Mieàn Baéc/ Nam Kurils vaøo ngaøy 2 thaùng 9, Tokyo vaø Moscow vaãn chöa kyù hieäp öôùc hoøa bình chính thöùc chaáp döùt Ñeä Nhò Theá Chieán, do ñoù vieäc xaây döïng ñöôøng oáng ñaõ nhieàu laàn bò trì hoaõn. Hôn nöõa, Trung Quoác vaãn ‘’chöa naèm ngoaøi böùc tranh’’, bôûi vì cho ñeán nay vaãn coøn nhieàu tranh luaän veà vieäc xaây döïng moät nhaùnh cuûa heä thoáng daãn daàu cuûa Nhaät Baûn tôùi Trung Quoác cho ñeán naêm 2020. Gaàn hôn veà ñòa lyù, söï tranh chaáp laõnh thoå giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn taïi vuøng Bieån Ñoâng Trung Quoác, nôi caû hai ñeàu tuyeân boá laø vuøng ñaëc khu kinh teá (EEZ) cuûa mình, hieän ñang caêng thaúng do coù nhieàu tin cho raèng khu vöïc naøy coù nhieàu daàu vaø khí ñoát. Vuøng tranh chaáp bao goàm nhoùm ñaûo Diaoyu (Trung Quoác) hay coøn goïi laø ñaûo Senkaku (Nhaät Baûn) vaø moû khí ñoát Xuaân Tieáu taïi khu vöïc Ñoâng-Baéc Ñaøi Loan, nôi maø theo cuoäc thaêm doø khaûo saùt cuûa Nhaät Baûn vaøo naêm 1999 thì coù tröõ löôïng khoaûng 200 trieäu meùt khoái khí ñoát. Naêm 2003, Trung Quoác baét ñaàu khoan thaêm doø taïi khu vöïc sau khi Nhaät Baûn töø choái ñeà nghò cuøng phaùt trieån moû naøy. Cho duø, moû khí Xuaân Tieáu naèm ôû phía Trung Quoác, song Nhaät Baûn caùo giaùc Trung Quoác coù theå khai thaùc laàn nguoàn naêng löôïng cuûa phía Nhaät Baûn. Cuoäc caïnh tranh nguoàn naêng löôïng giöõa hai nöôùc giôø ñaây ñaõ coù daáu hieäu chuyeån thaønh theá ñoái ñaàu veà quaân söï sau söï kieän taøu ngaàm nguyeân töû cuûa Trung Quoác xaâm nhaäp vaøo vuøng laõnh haûi cuûa Nhaät Baûn ngoaøi khôi ñaûo Okinawa vaøo ngaøy 10 thaùng 11 naêm ngoaùi. Nhaät Baûn ñaõ môû chieán dòch truy ñuoåi taàu ngaàm treân trong 2 ngaøy taïi Bieàn Ñoâng Trung Quoác. Cho duø Trung Quoác ñaõ xin loãi veà söï kieän treân, song sau ñoù coù nhieàu taøu nghieân cöùu nöôùc naøy vaãn ñoät nhaäp vaøo vuøng Bieån Nhaät Baûn gaàn ñaûo Okinotori. Caùc taøu treân coù nhieàu khaû naêng

ñang do thaùm ñaùy bieån vì muïc ñích khoan khí ñoát. Theo thoáng keâ, trong naêm 2004, Trung Quoác ñaõ tieán haønh 34 cuoäc ‘’nghieân cöùu’’ nhö vaäy taïi vuøng EEZ cuûa Nhaät Baûn. Theâm vaøo nhöõng caêng thaúng treân, Nhaät Baûn ñaõ chuyeån mình maïnh meõ töø thaùi ñoä hoøa bình vaø phoøng thuû thôøi haäu chieán sang naêng ñoäng hôn veà maët quaân söï trong khu vöïc. Tokyo ñaõ taêng cöôøng Löïc Löôïng Phoøng Veä (töùc Quaân Ñoäi Nhaät Baûn) vaø tham gia vaøo caùc chieán dòch taïi Iraq. Ñaùng löu yù nhaát, laàn ñaàu tieân Nhaät Baûn ‘’nhaän dieän’’ Trung Quoác laø moái ñe doïa an ninh tieàm naêng trong Baïch Thö Quoác Phoøng vöøa ñöôïc coâng boá vaøo thaùng 12-2004. Ba vaán ñeà ñöôïc xaùc ñònh coù theå chaâm ngoøi cho moät cuoäc xung ñoät giöõa hai nöôùc laø: nguoàn khí thieân nhieân taïi vuøng Bieån Ñoâng Trung Quoác, vuøng tranh chaáp ñaûo Senkaku hoaëc Diaoyu vaø Nhaät Baûn uûng hoä Hoa Kyø trong vaán ñeà Ñaøi Loan. Thieáu tin töôûng laãn nhau, thaùi ñoä thuø ñòch baét nguoàn töø Ñeä Nhò Theá Chieán cuøng vôùi söï ñoái ñaàu trong moät soá vaán ñeà nhö nguoàn naêng löôïng vaø laõnh thoå, ñaëc bieät vai troø ngaøy caøng naêng ñoäng cuûa caû 2 nöôùc treân tröôøng quoác teá coù theå seõ gaây ra tình traïng bieán ñoäng lôùn. Baûo veä ñöôøng haøng haûi Moái quan heä giöõa Trung Quoác vaø Hieäp Hoäi Caùc Quoác Gia Ñoâng Nam AÙ (ASEAN) ñaõ coù nhieàu caûi thieän. Trung Quoác ñaõ kyù Hieäp Öôùc Thaân Thieän vaø Hôïp Taùc vôùi vôùi caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN trong naêm 2003. Tuy nhieân, Trung Quoác hieän ñang tranh chaáp moät soá ñaûo treân Bieån Ñoâng vôùi raát nhieàu nöôùc nhö Vieät Nam, Philippines, Brunei vaø Indonesia vaø Ñaøi Loan. Ñaëc bieät laø moái caêng thaúng giöõa Vieät Nam vaø Trung Quoác veà chuû quyeàn treân hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. Môi ñaây, Trung Quoác vaø Philippines ñaõ cuøng hôïp taùc thaêm doø treân vuøng Bieån Ñoâng. Tröôùc ñoù, vaøo naêm 1988, haûi quaân Trung Quoác ñaõ ñaùnh chìm 3 taøu chieán cuûa Vieät Nam vaø gieát cheát 76 lính thuûy Vieät Nam. Gaàn nhaát, hoâm 8 thaùng 2 vöøa qua, caûnh saùt haøng haûi Trung Quoác ñaõ taán coâng caùc thuyeàn ñaùnh caù cuûa Vieät Nam trong Vònh Baéc Vieät, gieát cheát 9 ngö daân Vieät Nam vaø baét giöõ 8 ngö daân khaùc cuøng moät taøu ñaùnh caù, ñöa veà ñaûo Haûi Nam. Cuõng taïi khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, Trung Quoác ñang ra söùc baûo veä Eo Bieån Malacca, nôi xaûy ra 40% toång soá vuï cöôùp bieán treân theá giôùi. Choã heïp nhaát cuûa eo naøy chæ roäng khoaûng hôn 2 km. Cuõng gioáng nhö Nhaät Baûn vaø Hoa Kyø, Trung Quoác ñang thuùc ñaåy phaùt trieån ñoäi taøu vaän chuyeån daàu quoác gia hay coøn goïi laø VLCCs. Ñoäi taøu coù theå seõ ñöôïc huy ñoäng trong nhöõng tröôøng hôïp nguoàn cung caáp nhieân lieäu bò ‘’ñöùt maïch’’ do tai naïn hoaëc cöôùp bieån taïi khu vöïc doïc Eo Malacca hoaëc bò Hoa Kyø phong toaû. Hieän taïi, chæ 10% löôïng daàu vaän chuyeån cuûa Trung Quoác ñöôïc vaän chuyeån baèng taøu cuûa nöôùc naøy. Söï lo laéng cuûa

Trung Quoác veà an ninh nhaäp caûng daàu theå hieän roõ nhaát vaøo thaùng 6-2004, thôøi ñieåm nöôùc naøy tieán haønh chieán dòch taäp traän choáng khuûng boá laàn ñaàu tieân giaû ñònh laø moät vuï taán coâng vaøo moät taøu chôû daàu. Trung Quoác hieän ñang löu yù tôùi keá hoaïch phoái hôïp vôùi Mieán Ñieän, vaø coù theå caû Bangladesh, Pakistan hoaëc Thaùi Lan laøm ñöôøng voøng qua caùc eo bieån. Pakistan döôøng nhö khoâng phaûi laø ‘’öùng cöû vieân’’ bôûi nguy cô khuûng boá luoân raát cao taïi quoác gia Nam AÙ naøy. Moät heä thoáng ñöôøng oáng qua Bangladesh coù theå phaûi ñi qua vuøng laõnh thoå cuûa ñoái thuû caïnh tranh chieán löôïc - AÁn Ñoä. Tình hình caêng thaúng taïi Mieàn Nam Thaùi Lan cuøng vôùi yeáu toá nöôùc naøy laø ñoàng minh thaân caän cuûa Hoa Kyø cuõng döï ñònh xaây döïng ñöôøng oáng qua Thaùi Lan hoaøn toaøn baát khaû thi. Nhö vaäy, giôø ñaây Mieán Ñieän laø söï löïa choïn, Trung Quoác coù theå seõ xaây döïng ñöôøng oáng daøi 1.250 km töø caûng nöôùc saâu Sittwe treân Vònh Bengal tôùi Coân Minh - tænh Vaân Nam. Trong khi ñoù, AÁn Ñoä cuõng muoán tieáp caän caùc nguoàn naêng löôïng taïi Mieán Ñieän, nhö vaäy coù nhieàu khaû naêng Mieán Ñieän seõ trôû thaønh ‘’saân caïnh tranh naêng löôïng’’ giöõa AÁn Ñoä vaø Trung Quoác. Trung AÙ: Cuoäc chôi lôùn môùi Veà phía Taây, Trung Quoác toû ra laø ‘’keû chôi naêng ñoäng’’ trong moät cuoäc chôi lôùn môùi. Laø moät phaàn trong chính saùch phaùt trieån ‘’Taây Tieán’’, Trung Quoác muoán xaây döïng ñöôøng oáng daãn daàu daøi nhaát 4.200 km töø loøng chaûo Tarim tôùi Thöôïng Haûi. Truïc ñöôøng oáng Taây Ñoâng cuûa Trung Quoác coù theå môû roäng tôùi Kazakhstan vaø Turkmenistan, thaäm chí tôùi Iran vaø Bieån Caspian. Vaøo thaùng 10-2004, keá hoaïch xaây döïng ñaõ baét ñaàu vôùi khoaûng 988 km ñöôøng oáng töø Atasu (Taây-Baéc Kazakhstan) tôùi Ñeøo Alataw, thuoäc tænh Taân Cöông. Ñöôøng oáng naøy coù theå vaän chuyeån 10 trieäu taán daàu moät naêm. Theo keá hoaïch, döï aùn naøy seõ hoaøn thaønh trong naêm nay. Ngoaøi ra, Trung Quoác coøn hoã trôï phaùt trieån caùc moû daàu taïi Uzbekistan vaø caùc döï aùn thuûy ñieän taïi Kyrgyzstan vaø Tajikistan. Söï hieän dieän cuûa Trung Quoác taïi vuøng Trung AÙ baét nguoàn töø haøng loaït lôïi ích chieán löôïc. Trung Quoác ñi ñaàu trong vieäc thaønh laäp Toå Chöùc Hôïp Taùc Thöôïng Haûi (SCO), toå chöùc ñöôïc thaønh laäp trong boái caûnh noäi chieán ôû Tajikistan, cheá ñoä Taliban vaãn naém quyeàn taïi Afghanistan, khuûng boá ôû Uzbekistan... SCO ñaõ chuyeån muïc tieâu hoaït ñoäng töø giaûi quyeát caùc tranh chaáp bieân giôùi, choáng khuûng boá, cöïc ñoan sang thuùc ñaåy hôïp taùc vaø hoäi nhaäp kinh teá giöõa Trung Quoác vaø Trung AÙ. Tuy nhieân, söï hieän dieän ngaøy caøng taêng cuûa Trung Quoác ôû Trung AÙ luoân ñi keøm vôùi söï can döï cuûa Nga ôû khu vöïc, söï coù maët taêng daàn cuûa Hoa Kyø sau söï kieän 11-9 cuõng nhö vai troø ngaøy caøng taêng cuûa AÁn Ñoä (söû duïng Tieáp trang A15

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN D WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

TUESDAY, MAY 17, 2005

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Cuoäc chieán tranh naêng löôïng... Tieáp trang A14

quan heä lòch söû), Saudi Arabia vaø Pakistan (quan heä toân giaùo), Thoå Nhó Kyø vaø Iran (quan heä vaên hoùa) vaø Nam Haøn, Nhaät Baûn (döïa treân quan heä kinh teá vôùi khu vöïc). Haøng loaït khoái quyeàn löïc choàng cheùo ñang noåi leân ôû khu vöïc ñeàu ñoå vaøo thò tröôøng naêng löôïng. Ví duï, quan heä ñöôïc caûi thieän cuûa Trung Quoác vaø AÁn Ñoä ñöôïc theå hieän qua lónh vöïc naêng löôïng vôùi vieäc Chuû Tòch khu töï trò Taân Cöông Ismail Tiliwandi coù chuyeán vieáng thaêm AÁn Ñoä hoài thaùng 10-2004 ñeå thaûo luaän veà döï aùn lieân keát vaän chuyeån vaø ñöôøng oáng daãn khí thieân nhieân Trung Quoác-AÁn Ñoä. Vôùi söï hieän dieän quaân söï ngaøy caøng taêng ôû khu vöïc vaø söï lieàu lónh tuyeät voïng nhaèm tieáp caän vôùi nguoàn naêng löôïng khu vöïc, coù theå hieåu ñöôïc raèng Trung AÙ ñang noåi leân laø moät vuõ ñaøi cho caùc cuoäc xung ñoät cuûa caùc theá löïc trong töông lai. Trung Quoác môû roäng sang Trung Ñoâng Trung Quoác ñaõ töøng coá gaéng caûi thieän moái quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp daàu moû cuûa mình nhö Saudi Arabia, Iran baèng caùch baùn coâng ngheä quaân söï cho caùc nöôùc ñoái taùc naøy, ñaàu tö vaøo saûn xuaát coâng nghieäp, xaây döïng cô sôû haï taàng, ñoàng thôøi luoân coá gaéng ñaûm baûo toân troïng tình hình nhaân quyeàn cuûa caùc nöôùc treân. Hieän taïi, Trung Quoác nhaäp 13,6% toång saûn löôïng daàu nhaäp caûng töø Iran. Trong thaùng 32004, Trung Quoác ñaõ kyù thoûa thuaän trò giaù 100 trieäu USD ñeå nhaäp 10 trieäu taán khí ñoát hoùa loûng töø Iran trong voøng 25 naêm vaø ñoåi baèng söï ñaàu tö cuûa Trung Quoác vaøo quoác gia naøy trong lónh vöïc khai thaùc daàu khí, hoùa daàu vaø xaây döïng ñöôøng oáng daãn daàu taïi Iran. Moái quan heä Trung Quoác - Iran ngaøy caøng phaùt trieån ñaõ giaûm bôùt haäu quaû cuûa leänh tröøng phaït cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Iran. Chính quyeàn Hoa Kyø ñaõ töøng phaït caùc coâng ty cuûa Trung Quoác 62 laàn vì ñaõ vi phaïm luaät phaùp Myõ vaø luaät quoác teá khi chuyeån giao coâng ngheä cheá taïo vuõ khí cho Iran vaø moät soá quoác gia khaùc. CIA cuõng ñaõ töøng ñeä trình leân Quoác Hoäi Hoa Kyø baûn baùo caùo trong ñoù neâu leân raèng caùc coâng ty cuûa Trung Quoác ñaõ “giuùp ñôõ Iran tieán tôùi ñaït ñöôïc muïc ñích töï cheá taïo caùc loaïi phi ñaïn ñaïn ñaïo”. Trong boái caûnh cuoäc khuûng khoaûng haïch nhaân ñang caêng thaúng, Trung Quoác ñaõ töøng phaûn ñoái ñöa vaán ñeà naøy ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, vaø thaäm chí ñaõ töøng ñe doïa seõ traû ñuõa nhöõng haønh ñoäng nhaèm choáng laïi Iran Vì moái quan heä Saudi Arabia - Hoa Kyø ñaõ bò raïn nöùt trong theá giôùi haäu 11-9, moái quan heä chieán löôïc naøy coù theå bò thay theá bôûi quan heä ñoái taùc Trung Quoác - Saudi Arabia. Xuaát caûng daàu cuûa Saudi Arabia sang Hoa Kyø ñaõ giaûm trong naêm 2004, trong khi ñoù löôïng daàu nhaäp caûng cuûa Trung Quoác töø nöôùc naøy laïi

taêng leân. Sinopec, coâng ty daàu khí quoác gia Trung Quoác ñaõ ñaït ñöôïc thoûa thuaän khai thaùc khí ñoát taïi Loøng Chaûo al-Khali Basin vaø Saudi Arabia cuõng ñaõ ñoàng yù tieán haønh xaây döïng moät nhaø maùy loïc daàu taïi Phuùc Kieán ñeå ñoåi laïi ñaàu tö cuûa Trug Quoác trong ngaønh khai thaùc quaëng bioxit vaø phosphate. Quan heä hôïp taùc kinh teá trong lónh vöïc naêng löôïng laø söï boå trôï cuûa moái quan heä voán ñaõ phaùt trieån trong lónh vöïc quaân söï, thöïc teá laø Trung Quoác ñaõ ñaõ baùn cho Saudi Arabi haøng loaït phi ñaïn Siklwon trong thôøi kyø chieán tranh Iran - Iraq trong nhöõng naêm 1980, vaø caû hai quoác gia naøy ñeàu coù moái quan heä chaët cheõ vôùi Pakistan. Nga: Taùi thieát tam giaùc chieán löôïc Nga laø nhaø cung caáp daàu thoâ lôùn thöù 5 cuûa Trung Quoác, vôùi vieäc LuKoil hieän nay ñang thay theá cho taäp ñoaøn Yukos trôû thaønh nhaø cung caáp daàu haøng ñaàu cuûa Nga cho Trung Quoác. Theo öôùc tính, Trung Quoác seõ nhaäp ít nhaát 10 trieäu taán daàu töø Nga trong naêm 2005, vaø con soá naøy coù khaû naêng seõ leân tôùi 15 trieäu taán trong naêm 2006. Cuoäc tranh caõi xung quanh vieäc baùn Yuganks, coâng ty chieám 60% toång saûn löôïng daàu cuûa taäp ñoaøn Yukos vaø chieám 11% toång saûn löôïng daàu cuûa Nga, ñaõ theå hieän roõ söï xuaát hieän cuûa caùc coâng ty naêng löôïng Trung Quoác taïi Nga. Trong khi ngöôøi mua bí aån laø taäp ñoaøn taøi chính Baikal, keát thuùc vieäc baùn coå phaàn cuûa hoï trong Yugansk cho Rosneft trong thaùng 12, coâng ty coù theå bò saùt nhaäp vaøo taäp ñoaøn quoác doanh cuûa Nga Gazprom, cuõng khoâng theå ngaên ngöøa ñöôïc khaû naêng taøi saûn cuûa Yukos bò Trung Quoác mua laïi. Taäp ñoaøn ñaàu khí CNPC cuûa Trung Quoác ñaõ ñeà nghò mua 20% coå phaàn trong Yukos vaø cung caáp 6 tyû USD cho Rosneft ñeå mua Yuganks. Vieäc Trung Quoác uûng hoä Nga thuùc ñaåy quaù trình gia nhaäp WTO vaø söï taêng tröôûng trong quan heä thöông maïi hai chieàu Nga - Hoa vaø söï hôïp taùc trong cuoäc chieán choáng khuûng boá ñaõ laøm beàn chaët hôn moái quan heä Nga - Hoa. Quan heä Nga - Hoa trong lónh vöïc naêng löôïng phaûn aùnh söï caûi thieän trong quan heä chính trò vaø quaân söï giöõa hai quoác gia naøy. Trung Quoác ngaøy caøng döïa nhieàu hôn vaøo nguoàn naêng löôïng cuûa Nga vaø ñoàng thôøi cuõng laø nöôùc mua vuõ khí cuûa Nga nhieàu nhaát. Nga vaø Trung Quoác ñaõ saün saøng cho cuoäc taäp traän lôùn nhaát vaøo cuoái naêm nay. Thöïc teá, vieäc taêng cöôøng hôïp taùc Nga Hoa trong lónh vöïc naêng löôïng taùi khaúng ñònh yù töôûng cuûa nguyeân Thuû Töôùng Nga Yevgeny Primakov veà tam giaùc chieán löôïc giöõa Nga, AÁn Ñoä vaø Trung Quoác. Ba quoác gia naøy ñaõ gaén chaët vôùi nhau hôn trong cuoäc chieán choáng khuûng boá, söï thuùc ñaåy moät theá giôùi ña cöïc vaø söï toân troïng nguyeân taéc chuû quyeàn vaø khoâng can thieäp ñoái vôùi caùc vaán ñeà vaø phong traøo ly khai taïi Chechnya, Kashmir vaø Ñaøi Loan

TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT A15 Ngaøy nay, lónh vöïc naêng löôïng ñöôïc boå sung vaøo danh saùch caùc lôïi ích chung. AÁn Ñoä vaø Trung Quoác ñaõ hôïp taùc vôùi nhau trong lónh vöïc naêng löôïng, vôùi vieäc AÁn Ñoä chieám 20% vaø phía Trung Quoác chieám 50% trong lieân doanh phaùt trieån daàu khí Yahavanran taïi Iran. China Gas Holdings cuõng ñaõ thieát laäp lieân minh vôùi taäp ñoaøn daàu khí lôùn nhaát AÁn Ñoä, Gail. Vôùi AÁn Ñoä vaø Trung Quoác trong cuoäc caïnh tranh mua laïi Yukos, quan heä hôïp taùc Nga - Hoa - AÁn trong lónh vöïc naêng löôïng coù theå seõ coøn vöõng maïnh hôn nöõa.

taùc naêng löôïng trong ñoù bao goàm caû vieäc tieáp caän caùc nguoàn daàu vaø nguoàn uranium cuûa Canada. Trung Quoác cuõng theå hieän mong muoán tieáp caän nguoàn naêng löôïng taïi khu vöïc Chaâu Myõ baèng caùch taêng cöôøng söï can thieäp cuûa mình vaøo lónh vöïc an ninh khu vöïc. Trong thaùng 10, Trung Quoác ñaõ göûi ñoäi quaân gìn giöõ hoøa bình cuûa mình tôùi Haiti nhö laø cöû chæ quaân söï ñaàu tieân tôùi Chaâu Myõ La Tinh. Tuy nhieân, Haiti laïi laø moät trong soá 25 quoác gia coâng nhaän Ñaøi Loan. Washington ñang caån thaän quan saùt caùc haønh ñoäng cuûa Trung Quoác vì nöôùc naøy ñang ñaët chaân leân caû Giaãm leân chaân Myõ taïi Chaâu Phi vaø nhöõng vuøng maø tröôùc ñaây chòu aûnh höôûng Chaâu Myõ cuûa Hoa Kyø vaø ñoàng thôøi cuõng laø khu vöïc coù Vì Trung Quoác vaãn chöa ñaït ñöôïc nhieàu tröõ löôïng daàu löûa quan troïng. Venezuela vaø tieán trieån trong vieäc tieáp caän nguoàn naêng Canada cung caáp 1/4 saûn löôïng naêng löôïng löôïng töø nhöõng khu vöïc laân caän do haïn cheá nhaäp caûng cuûa nöôùc Myõ. trong moái quan heä vôùi caùc nöôùc laùng gieàng, neân nöôùc naøy theå hieän roõ mong muoán muoán Keát luaän tieáp caän nguoàn naêng löôïng töø nhöõng nöôùc Söï baát ñoàng quan ñieåm giöõa Trung Quoác khaùc caùch xa hôn. vaø Phöông Taây tröôùc ñaây chuû yeáu taäp trung Ví duï, moät consortium do CNPC chieám vaøo vaán ñeà tyû giaù hoái ñoaùi thaáp vaø vaán ñeà 40% voán vôùi saûn löôïng trung bình ngaøy nhaân quyeàn vaø quan heä vôùi caùc nöôùc “cöùng 300,000 thuøng taïi Sudan. Trung Quoác cuõng laø ñaàu”. Tuy nhieân, cuoäc chieán nhaèm chieám lónh nhaø cung caáp haøng ñaàu veà vuõ khí cho chính caùc nguoàn naêng löôïng hieän nay ñang trôû phuû Sudan, chính phuû nöôùc naøy cuõng vöøa kyù thaønh moät lónh vöïc boå sung môùi cho söï baát moät thoûa thuaän hoøa bình vôùi nhoùm noåi daäy ñoàng naøy. chính ôû Mieàn Nam laø Phong Traøo Giaûi Vai troø ngaøy caøng gia taêng cuûa Trung Quoác Phoùng Daân Toäc Sudan (SPLM), keát thuùc 20 trong ‘’saân khaáu naêng löôïng quoác teá’’ coù theå naêm xung ñoät aùc lieät ngay treân vuøng coù tröõ sau naøy seõ daãn tôùi söï ñoái ñaàu vôùi nöôùc tieâu thuï löôïng daàu lôùn. Chính quyeàn Sudan hieän vaãn naêng löôïng lôùn nhaát theá giôùi (Hoa Kyø). Trong coøn ñang vöôùng vaøo moät cuoäc xung ñoät vôùi khi Trung Quoác vaø Hoa Kyø ñaõ baét ñaàu ñoái moät nhoùm du kích coù vuõ trang trong vuøng thoaïi veà chính saùch naêng löôïng, caû hai quoác Darfur ôû Mieàn Taây Sudan. Trung Quoác cuõng gia ñoàng thôøi cuõng ñang tham döï vaøo moät cuoäc ñang caïnh tranh ñeå tieáp caän ñöôïc nguoàn chieán giaønh nguoàn naêng löôïng taïi Nga, vuøng naêng löôïng taïi Angola vaø caùc khu vöïc giaøu Caspian, Trung Ñoâng, Chaâu Myõ vaø Chaâu Phi. daàu moû khaùc taïi caùc nöôùc Chaâu Phi baèng Cuoäc chieán naøy cuõng coù theå seõ bao goàm luoân caùch ñoåi vuõ khí ñeå laáy daàu. caû moät soá vaán ñeà baát ñoàng quan ñieåm khaùc. Ví Trung Quoác cuõng ñang tieáp caän nguoàn daàu duï, vôùi söï kieän Trung Quoác xung ñoät vôùi Ñaøi moû taïi Chaâu Myõ. Taïi hoäi nghò thöôïng ñænh Loan, Nhaät Baûn vaø AÁn Ñoä hoaëc moät soá söï APEC taïi Chile vaøo thaùng 11-2004, Chuû Tòch kieän nhaïy caûm khaùc, Hoa Kyø ñaõ kòch lieät chæ Trung Quoác Hoà Caåm Ñaøo cuõng ñaõ coâng boá moät trích haønh ñoäng cuûa Trung Quoác baèng caùch thoûa thuaän trong lónh vöïc daàu moû vôùi Brazil ngaên chaën taøu chôû daàu tôùi Trung Quoác baèng trò giaù 10 tyû USD, ñoàng thôøi boå sung theâm 1,3 caùch phong toûa moät vuøng bieån quan troïng ñoái tyû USD hôïp ñoàng giöõa Sinopec vôùi Petrobras vôùi Trung Quoác taïi Eo Malacca, do ñoù laø laøm ñeå laép ñaët 2000 km ñöôøng oáng daãn daàu. taêng theâm maâu thuaãn. Trung Quoác cuõng tieáp caän nguoàn daàu taïi Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø Trung Quoác ñaõ Ecuador, cuõng nhö ñaàu tö vaøo caùc döï aùn thaêm ñaït ñöôïc nhöõng tieán boä trong vieäc giaûi quyeát doø khai thaùc daàu khí xa bôø cuûa Argentina. caùc vaán ñeà tranh chaáp bieân giôùi vôùi AÁn Ñoä vaø Trong chuyeán vieáng thaêm cuûa Toång Thoáng Nga, trong khi thaát baïi trong vieäc tranh Venezuela Hugo Chavez tôùi Baéc Kinh vaøo chaáp laõnh thoå vôùi Nhaät Baûn trong vuøng bieån thaùng 12 vöøa qua vaø trong chuyeán vieáng phía Ñoâng vaø phía Nam, vieäc can thieäp gaàn thaêm cuûa Phoù Chuû Tòch Trung Quoác Taêng ñaây nhaèm tieáp caän nhöõng khu vöïc giaøu Khaùnh Hoàng tôùi Venezuala vaøo thaùng 1- nguoàn naêng löôïng. Trong boái caûnh naøy, 2005, Trung Quoác ñaõ cam keát phaùt trieån cô Trung Quoác theo ñuoåi chính saùch “ñoái thoaïi sôû haï taàng naêng löôïng cho nöôùc naøy baèng hoøa bình”, ñoàng thôøi gaùc laïi nhöõng baát ñoàng caùch ñaàu tö 350 trieäu USD trong 15 khu vöïc ñeå coù theå taïo ra moät moâi tröôøng oån ñònh cho gieáng daàu vaø 60 trieäu USD trong moät döï aùn phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi töøng khu vöïc nhaát khí ñoát taïi Venezuela ñònh maø ôû ñoù nhöõng lôïi ích chieán löôïc cuûa Ngaøy 20 thaùng 1, trong chuyeán thaêm cuûa nöôùc naøy khoâng bò ñe doïa. Thuû Töôùng Canada Paul Martin tôùi Baéc Kinh, hai nöôùc ñaõ kyù moät thoûa thuaän chung veà hôïp (Source: Asia Times/Chietigj Bajpaee)

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ khai tröông taïi Westminster, California WESTMINSTER, CA.- Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ, ngaân haøng duy nhaát cuûa ngöôøi Vieät vaø do ngöôøi Vieät quaûn trò, ñaõ khai tröông taïi 8990 Westminster Blvd, trong khu thöông maïi Little Saigon, thuoäc thaønh phoá Westminster, California. Leã khaùnh thaønh seõ dieãn ra vaøo Thöù Saùu ngaøy 20 Thaùng Naêm töø 2 giôø ñeán 6 giôø chieàu. Buoåi leã goàm caét baêng khaùnh thaønh, dieãn vaên cuûa OÂng Howard Gould, UÛy Vieân Cô Quan Quaûn Lyù Ñònh Cheá Taøi Chaùnh, vaø dieãn vaên cuûa Tieán Só Nguyeãn Trí Hieáu, Toång Giaùm Ñoác Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ, vaø caùc tieát muïc khaùc. Buoåi leã cuõng coù theå ñöôïc xem treân maïng löôùi toaøn caàu www.fvab.com (xin ghi teân tröôùc khi buoåi leã baét ñaàu). Ngoaøi ra, keå töø Thöù Hai ngaøy 23 Thaùng Naêm ñeán Thöù Saùu ngaøy 27 Thaùng Naêm, töø 9 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu, ngaân haøng seõ môøi ñoàng baøo ñeán thaêm truï sôû ñeå ngaân haøng coù dòp giôùi thieäu caùc dòch vuï taøi chaùnh. Tieán Só Hieáu cho bieát: “Ngay töø ngaøy ngaân haøng baét ñaàu thaønh laäp, coäng ñoàng ñaõ höôûng öùng noàng nhieät. Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ Tieáp trang B4

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B1

DAT

Vaøi giôø tröôùc khi veà Vieät Nam Sinh hoaït Coäng ñoàng

Nhaïc só Phaïm Duy:

“Adieu Midway City...”

Vieän Vieät Hoïc hoäi thaûo “Töø choáng Phaùp ñeán löu vong”

THIEÄN GIAO

Ngaøy giôø: 2 giôø tröa ngaøy Chuû Nhaät 15 Thaùng Naêm naêm 2005. Ñòa ñieåm: 15355 Brookhurst Street, #222. Ñieän thoaïi: 714-775-2050. Dieãn giaû: Baùc Só Nguyeãn Löu Vieân.

C

huyeán maùy bay luùc moät giôø khuya ngaøy 16 Thaùng Naêm naêm 2005 cuûa haõng haøng khoâng Eva ñaõ ñöa nhaïc só Phaïm Duy leân ñöôøng veà laïi Vieät Nam trong moät chuyeán ñi, theo lôøi oâng: “Ñaõ ñöôïc chuaån bò nhö moät cuoäc chaïy nöôùc ruùt maø hoâm nay laø ngaøy keát thuùc.” Ngöôøi nhaïc só giaø leân ñöôøng “qui coá höông” trong moät taâm traïng “bình thaûn.” “Bình thaûn, vì ñaây ñaâu phaûi laø laàn ñaàu tieân toâi boû heát maø ra ñi.” Nhaïc só Phaïm Duy taâm söï. “Toâi ñaõ ra ñi nhieàu laàn. Töø Haø Noäi vaøo khaùng chieán. Töø khaùng chieán vaøo thaønh phoá, roài vaøo Saøi Goøn. Töø Saøi Goøn, toâi laïi boû heát ñi sang Myõ.” Sau moät thôøi gian daøi chuaån bò, roài sau nhieàu laàn phaûi thay ñoåi ngaøy veà do tình traïng söùc khoûe, nhaïc só Phaïm Duy cuoái cuøng cuõng ñaõ leân ñöôøng cuøng ngöôøi con trai Phaïm Duy Minh, veà laïi Saøi Goøn. Taïi Saøi Goøn, ba ngöôøi con cuûa oâng, Duy Cöôøng, Duy Quang vaø Duy Ñöùc, seõ ra ñoùn oâng taïi phi tröôøng Taân Sôn Nhaát. “Toâi seõ ôû taïi Saøi Goøn, vì ñoù laø nôi toâi ñaõ ra ñi.” Nhaïc só Phaïm Duy cho bieát. “Vaø toâi cuõng seõ ñi chôi ñaây ñoù, seõ ra thaêm Haø Noäi.” ÔÛ tuoåi 85, caùi tuoåi maø ngöôøi nhaïc só cho raèng “ñaõ soáng quaù laâu,” Phaïm Duy döôøng nhö khoâng tha thieát hoaïch ñònh “töông lai” cuûa cuoäc soáng oâng. “Caû vieäc saùng taùc vaø nôi seõ sinh soáng, toâi khoâng bieát tröôùc ñöôïc. Veà laïi Hoa Kyø moät ngaøy naøo ñoù? Toâi cuõng khoâng bieát tröôùc. Chæ ngaïi ñöôøng saù xa xoâi.” Vaøi giôø tröôùc khi leân ñöôøng, oâng gôûi cho caùc baïn höõu moät email vôùi doøng chöõ lôùn: “Adieu Midway City...” (Vónh Bieät Midway City) keøm theo baûn nhaïc “Tyø Baø Haønh” do oâng vöøa saùng taùc. Ngöôøi nhaïc só ngaäm nguøi: “Caùi thaønh phoá naøy toâi ñaõ soáng gaàn 30 naêm nay. Thò Traán Giöõa Ñaøng. ÖØ nhæ, caùi thò traán naøy naèm giöõa ñaøng chöù coøn gì nöõa!” Nhöõng chuyeán ñi xa veà, oâng noùi: “Thaáy thaønh phoá vaø nhöõng con ñöôøng thaân thieát quaù.” Nhöng oâng nhôù caên nhaø vôùi gaàn 30 naêm kyû nieäm, oâng ñaõ mua tröôùc ngaøy caùc con oâng sang Myõ, “ñaõ traû heát,” vaø nay oâng phaûi lìa xa. “Toâi ñaõ ñaët töøng vieân gaïch, laép töøng caùi khoùa... 27 naêm, bieát bao nhieâu tình. Moät ngaøy coøn neân tình nghóa nöõa laø!” Ngoài nôi chieác sofa quen thuoäc, nôi oâng ñaõ töøng ngoài trong gaàn 30 naêm qua, ngöôøi nhaïc só giaø nhìn quanh laïi caên nhaø laàn Tieáp trang B4

Tieáp trang B2

Nhöõng ñieàu noùi theâm veà NHAÏC SÓ TRAÀN THIEÄN THANH Traàn Thieän Thanh chöa bao giôø laø lính kieång? Binh chuûng cuûa Traàn Thieän Thanh laø Boä Binh vaø caáp baäc sau cuøng vaøo cuoái thaùng 41975 laø Chuaån UÙy. Ngaøy 15 Thaùng Naêm 2005, nhaïc só Phaïm Duy böôùc ra khoûi caên nhaø ñaõ soáng 27 naêm qua ñeå laøm cuoäc haønh trình vöøa mang yù nghóa “ra ñi,” vöøa mang yù nghóa “trôû veà.” (Hình: Benjamin Vuõ)

HUY PHÖÔNG Môùi ñaây vì yeâu quí, baïn beø xa gaàn ñaõ vieát veà ngöôøi nhaïc Tieáp trang B6


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 110

-Daï thieáu gioáng, trôû leân ñöôøng Buøi Höõu Nghóa treân Gia Ñònh hay ôû Taân Thaønh Chôï Lôùn cuõng coù. -Leân Buøi Höõu Nghóa. Chieán ñaàu boø ra leänh, chaúng bieát ñaïi ca naøy coøn muoán laøm gì nöõa ñaây, nhöng coø Sang phaûi tuaân leänh, anh ta chaúng noùi tröôùc moät chuyeän gì. Chieác xe laïi chaïy theo leänh. Chieán ñaàu boø nhìn nhöõng quaùn baùn laïc soong beân ñöôøng, ra hieäu cho xe döøng laïi, aø thì ra haén tìm moät chieác xe laên cho ngöôøi

khuyeát taät, haén chæ chieác xe: -Laáy xuoáng coi! Ngöôøi chuû cöûa haøng laáy xuoáng, Chieán ñaàu boø xem caån thaän, chieác xe coøn khaù toát, Chieán hoûi: -Ñöôïc khoâng maøy? -Daï ñöôïc coøn toát, nhöng anh mua laøm gì vaäy? -Khoâng phaûi maøy noùi vôùi tao maù maøy ñau xöông aø, khoâng töï di chuyeån aø? -Theá laø anh mua cho maù em? -Chöù coøn gì nöõa, coi cho kyõ ñi. -Em khoâng daùm nhaän ñaâu, anh ñaõ cho em quaù nhieàu… -Ñöøng khaùch saùo caùi kieåu ñoù, tao cho thì cöù nhaän, neáu tìm nôi naøy khoâng coù tao ñònh leân taän haõng saûn xuaát loaïi xe naøy. Maøy xem kyõ ñi, tao cho tieàn mua, maøy phaûi hieåu tao ít khi toát vôùi ai heát, tao laø thaèng giang hoà raát xaáu tính. -Daï, caùm ôn anh. Coø Sang xem caùi xe thaät kyõ, haén than phieàn vôùi ngöôøi chuû tieäm: -Sao laïi hoång moät loã ôû choã ngoài theá naøy. -Mua sao baùn vaäy, choã naøy ngöôøi chuû tröôùc duøng ñeå moùc caùi boâ ñeå tieâu tieåu, coù caùi moùc ñeå moùc giaáy veä sinh naøy.

Tieáp trang B1

Ra maét CD

“Nöôùc Maét Cuûa Meï”

Ngaøy giôø: 6 giôø chieàu ngaøy 15 Thaùng Naêm naêm 2005. Ñòa ñieåm: Paracel Seafood, 15583 Brookhurst Street. CD cuûa Dieãm Trang. Thaân höõu vaø ban nhaïc Quoác Toaûn & Daï Lan giuùp vui. Veù uûng hoä $25 taïi nhaø saùch Tuù Quyønh. Lieân laïc: 714-474-5745.

Böôûi-Chu Vaên An toå chöùc baàu cöû

Sinh hoaït Coäng ñoàng

Ngaøy giôø: 1 giôø tröa Chuû Nhaät ngaøy 15 Thaùng Naêm naêm 2005. Ñòa ñieåm: Truï sôû Hoäi Vieät Nam Töông Teá, 7621 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Lieân laïc: 714-894-3120. Kính môøi quyù ñoàng moân Böôûi-Chu Vaên An tham döï baàu cöû nhaân söï ñieàu haønh trong tinh thaàn “Baàu Ñuùng, Cöû Xöùng.” Harrah’s San Diego by Night Ngaøy giôø: 2 show, 4 PM vaø 7 PM, ngaøy Chuû Nhaät 15 Thaùng Naêm naêm 2005. Ñòa ñieåm: Harrah’s Rincon Casino & Resort, San Diego. Ca só: Nguyeãn Höng, Hoà Leä Thu, Maïnh Quyønh, Ñan Tröôøng, Minh Nhí, Vieät Höông, ban nhaïc D&D Band vaø nhieàu ca, nhaïc só khaùc. Veù: $25, baùn taïi Tuù Quyønh (714-531-4284), Boán Phöông Music (619-582-4221) Zippost (714-894-9834) vaø nhieàu ñòa ñieåm khaùc taïi Little Saigon.

TUESDAY, MAY 17, 2005

Chieán ñaàu boø cöôøi veà nhöõng thaéc maéc ngaây ngoâ cuûa coø Sang. Chieác xe ngaõ giaù mau choùng, Chieán traû tieàn vaø haû heâ trong coâng vieäc mình laøm. Töø xöa ñeán nay hình nhö haén soáng ích kyû vì söï chieàu chuoäng cuûa boá meï, baây giôø laàn ñaàu tieân haén soáng bieát nghó ñeán ngöôøi khaùc vaø haén thaáy haû heâ veà chuyeän ñoù. Coø Sang gôûi chieác xe laên ôû tieäm baùn ñoà laïc soong, Chieán ñaàu boø leân xe trong thaùi ñoä haû heâ: -Naøo mình ñi uoáng bia, maøy traû ôn tao baèng caùch keå chuyeän giang hoà cuûa maøy cho tao nghe. -Daï coù chuyeän giang hoà gì ñaâu, em yeáu ñuoái ñaâu coù laøm gì ñöôïc ai. - Chuyeän caùi con ñieám phaûi chaïy vì phaûi tieáp caû möôøi thaèng maø maøy cöùu ñöôïc noù aáy. -Da..ï daï em nhôù roài. -Baây giôø mình chaïy ñeán ñöôøng Maïc Ñónh Chi, maøy bieát quaùn bia Tieäp Khaéc ôû ñoù khoâng? -Daï bieát, nhöng chöa bao giôø em daùm vaøo ñoù. -Vaäy thì hoâm nay maøy vaøo ñoù vôùi tao vaø uoáng thaû cöûa coù ngöôøi haàu. Chieán xe ñi qua caàu vaø chaïy xuoáng Dakao roài ra Maïc Ñónh Chi vaøo thaúng quaùn bia Tieáp Khaéc. Quaùn trong moät khu vöôøn, hai

Ñòa ñieåm: Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa, 14221 Euclid Street #E vaø #F. Sinh hoaït: Khaùm phuï khoa, ño ñoä roãng xöông, thaûo luaän veà tieåu ñöôøng, ño huyeát aùp... Lieân laïc: Kieàu Dieãm hoaëc Dung Cao 714-539-9999. Coù thöùc aên nheï.

Hoäi Hoa Lan Vieät Nam (OC) toå chöùc hoäi thaûo Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu, trong hai ngaøy 21 Thaùng Naêm vaø 18 Thaùng Saùu naêm 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø First Presbyterian, 11832 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840 (Giöõa Chapman vaø OrangeWood). Höôùng daãn caùch troàng, tæa Lan, töôùi nöôùc vaø boùn phaân ñeå chaêm soùc Lan.Vaøo cöûa töï do. Trung Taâm Y Teá Nhaân Hoøa toå chöùc Ngaøy Nhôù Ôn Meï Ngaøy giôø: 10 giôø saùng ngaøy 21 Thaùng Naêm naêm 2005.

Coøn tieáp

Veù ñoàng haïng: $25. Lieân laïc mua veù: (909) 732-5415, Nhaø Saùch Tuù Quyønh (714-531-4284), Bích Thu Vaân. Ñeâm nhaïc seõ ra maét hai CD môùi “Trôû Veà Dó Vaõng” vaø “Höông Tình Ca.” Ñòa chæ lieân laïc: Mai Höông Tröông, 2445 South Brisa Lane, Rowland Heights, CA 91748. “Club O’Noodles” trình dieãn taïi Little Saigon

Ngaøy giôø: 7 giôø toái muøng 4 Thaùng Saùu naêm 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø thôø Jesus Christ of Latter Day Saints, Thaûo luaän phoái hôïp 10332 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. sinh hoaït Thaønh phaàn dieãn vieân: Uyeân Huyønh, caùc dieãn vieân trong v/v TT CSVN nhoùm kòch “Club O ‘ Nooldes” vaø caùc ca só noåi tieáng nhö ñeán Hoa Kyø Dieãm Lieân, Vaân Anh Nguyeân Khang, Tieán Duõng, Andy Ngaøy giôø: 6 giôø chieàu Chuû Nhaät ngaøy 22 Thaùng Naêm naêm Quach... Giaù veù: $20. 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Vieãn Ñoâng, 14891 Lieân laïc mua veù: 714-280-5122. Moran Street, Westminster, CA 92683. Vieän Vieät Hoïc toå chöùc “Tìm hieåu vaên hoùa Ñoàng Thaûo luaän vaø phoái hôïp caùc sinh hoaït caàn thieát ñaùp öùng Nai-Cöûu Long” tình hình Thuû Töôùng Coäng Saûn Vieät Nam Phan Vaên Khaûi Ngaøy giôø: 2 giôø tröa ngaøy Chuû Nhaät muøng 5 Thaùng Saùu ñeán Hoa Kyø. Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Haûi Ngoaïi, Trung naêm 2005. Taâm Taây Nam Hoa Kyø vaø ñaïi dieän Ngoâ Giaùp (Trung Taâm Ñòa ñieåm: 15355 Brookhurst Street, #222. Ñieän thoaïi: 714-775-2050.Dieãn giaû: Giaùo Sö Nguyeãn Tröôûng) kyù thö môøi hoïp. Thanh Lieâm. Lieân laïc: 714-554-9028. Ra maét saùch “Theùp vaø Maùu” cuûa Haø Mai Vieät

Ngaøy giôø: 1 giôø chieàu ngaøy Chuû Nhaät 22 Thaùng Naêm naêm 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ñeâm nhaïc Tình Ca & Daï Vuõ Taùc giaû Haø Mai Vieät giôùi thieäu taùc phaåm “Theùp vaø Maùu.” Thôøi gian: 8 giôø 30 toái ñeán 12 giôø 30 khuya Chuû Nhaät Taùc giaû laø cöïu Ñaïi Taù Tænh Tröôûng Quaûng Trò. ngaøy 15 Thaùng Naêm naêm 2005. Hoäi AÙi Höõu Quaûng Trò Nam California vaø Hoäi Cöïu Binh Ñòa ñieåm: Majestic Club. Chuûng Thieát Giaùp Vieät Nam Coäng Hoøa Nam California 18582 Beach Blvd (at Ellis), Huntington Beach, CA 92648. baûo trôï. Tel: (714) 963-1089. Goùp maët cuûa: YÙ Lan, Coâng Thaønh & Lynn, Paolo, Lilian, Tìm hieåu Caûi Löông Höông Thô... Ngaøy giôø: 10 giôø 30 saùng Chuû Nhaät 29 Thaùng Naêm naêm M.C. Quyønh Anh. 2005. Mua veù: Thanh Vaân (714) 325-8569 hoaëc (714) 898-0424. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Giaù veù: $30, mua taïi cöûa: $35. Moran Street, Westminster, CA 92683. Chuû ñeà: ra maét taùc phaåm “Tìm hieåu caûi löông vaø taâm tình Ñaïi Hoäi Kyø IV Phong Traøo Giaùo Daân Vieät Nam Haûi ngöôøi Luïc Tænh” cuûa Giaùo Sö Traàn Vaên Chi. Ngoaïi Lieân laïc: 562-208-1808. Ngaøy giôø: 5 giôø chieàu ngaøy Thöù Saùu 20 Thaùng Naêm naêm Hoïp AÙi Höõu “Tieáp Vaän Vuøng 2 Chieán Thuaät” 2005. Ñòa ñieåm: Nhaø doøng Saint Patrick, 7802 Bolsa Avenue, Ngaøy giôø: 10 giôø saùng Chuû Nhaät ngaøy 29 Thaùng Naêm naêm Midway City, CA 92655. 2005. Ñaïi hoäi laàn thöù IV Phong Traøo Giaùo Daân Vieät Nam Haûi Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Emerald Bay, 5015 W. Edinger AvNgoaïi. enue. Coù côm chieàu thaân maät. Hoïp aùi höõu nhaân dòp baïn Phaïm Thanh Nghò gheù thaêm Lieân laïc: Cao Vieát Lôïi 714-744-3969, Nguyeãn Lyù Töôûng Little Saigon. 714-897-8187. Lieân laïc: Vuõ Troïng Muïc: 562-864-6061, Nguyeãn Xuaân Bích: 714-379-9739, Nguyeãn Maïnh Hieàn: 714-878-5833. Ñaïi Nhaïc Hoäi “Taï Ôn Thaày” Kyù thö môøi: Nguyeãn Vaên Tyù. Ngaøy giôø: 6 PM, ngaøy 20 Thaùng Naêm naêm 2005. Hoäi AÙi Höõu Thieát Giaùp Nam California hoïp maët Ñòa ñieåm: Seafood Kingdom. Vuõ Baûo toå chöùc. Ca nhaïc só: Minh Caûnh, Phöôïng Mai, Anh Khoa, Myõ Huyeàn, Hoaøi Linh, Höông Lan, Vuõ Baûo, Kim Töû Long vaø nhieàu ca nhaïc só khaùc. Lieân laïc: 714-791-5082, 714-903-3618, 408-603-7940.

thaèng ngoài leân chieác gheá cao vaø baøn cuõng cao. Ngöôøi boià ñi ñeán, Chieán ñaàu boø noùi luoân: -Cho hai vaïi bia ñen vaø xuùc xích hun khoùi, ñöa ra ñaây tröôùc maáy hoät ñieàu hay oâliu gì cuõng ñöôïc. Trong loøng coø Sang thaàm nghó tay giang hoà naøy thaät haøo saûng vaø haøo hoa, heøn chi maø Tí bo khen ngôïi nöùc nôû. Cuoäc ñôøi giang hoà cuûa haén chæ chuyeân laøm chuyeän xaáu vaø coi keû naøo cuõng xaáu, caàn phaûi tieâu dieät ñeå mình vöôn leân, vaäy maø haén khen nhaân vaät naøy, haén giôùi thieäu coø Sang ñeán vôùi haén. Quaû nhöõng lôøi khen ngôïi aáy khoâng ngoa. Chieán ñaàu boø baät löûa chaâm leân moät ñieáu thuoác laù, ñaåy bao thuoác tôùi haén: -Huùt ñi. -Em quen huùt thuoác Heùro, ñaïi ca huùt ñi. -Heùro laø thöù haïng beùt, cöù huùt thuoác naøy ñi, heát tao laáy goùi khaùc, ôû ñaây coù maø. Ngöôøi haàu baøn ñaõ mang hai vaïi bia ñen ra, ñuùng laø vaïi vì noù coù theå chöùa caû lít bia. Chieán ñaàu boø caàm quai vaïi bia leân: -Naøo ta cuïng ly, ngaøy hoâm may tao coù theâm moät thaèng ñaøn em. Coø Sang ñaønh phaûi laøm theo, hai caùi vaïi cuïng vaøo nhau laøm soùng saùnh bia laïnh ñen mun nhöng trong, laïnh.

Leâ Ñöùc trieån laõm tranh maøu nöôùc Ngaøy giôø: 11 giôø saùng Thöù Saùu ngaøy 24 Thaùng Saùu ñeán 6 giôø chieàu Chuû Nhaät ngaøy 26 Thaùng Saùu naêm 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Hoïa só Leâ Ñöùc trieån laõm tranh muøa nöôùc chuû ñeà “Noùn Queâ Höông.” Môû lôùp nhaïc “Hoa Töø Bi” Ngaøy giôø: Khai giaûng vaøo 2 giôø chieàu ngaøy 25 Thaùng Saùu naêm 2005. Ñòa ñieåm: Chuøa Baûo Quang, 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703. Tel: 714-554-1287. Lôùp nhaïc Hoa Töø Bi, goàm nhaïc lyù, hoøa aâm, saùng taùc... vaø piano, keyboard, guitar, luyeän gioïng, do caùc giaûng vieân ñaõ toát nghieäp Quoác Gia AÂm Nhaïc Saigon vaø Golden West Hoa Kyø ñaûm traùch. Ghi danh töø ngaøy muøng 2 Thaùng Naêm ñeán ngaøy 25 Thaùng Saùu naêm 2005. Theâm chi tieát: Goïi nhaïc só Nam Höng 714-657-5267 hoaëc email: namhung2001@hotmail.com Descanso Bonsai Society toå chöùc trieån laõm vaø baùn hoa Lan

Ngaøy giôø: Töø ngaøy 17 ñeán ngaøy 19 Thaùng Saùu naêm 2005, 9AM ñeán 4PM. Ñòa ñieåm: Descanso Gardens, 1418 Descanso Drive, La Canada Flintridge, CA. Ñaây laø show thöù 35 haøng naêm cuûa Descanso Bonsai. Trieån laõm bonsai cuûa caùc ngheä nhaân töø Novice ñeán Master. Trình dieãn tæa lan vaøo Thöù Baûy vaø Chuû Nhaät töø 11AM ñeán 1:30PM. Ngaøy giôø: 11 giôø saùng ngaøy 29 Thaùng Naêm naêm 2005. Caùc giaûi thöôûng ñöôïc phaùt döôùi daïng Ribbons. Ñòa ñieåm: 3150 W. Lincoln Avenue #134, Anaheim. Ñeå töôûng nieäm 30 naêm ngaøy Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Baøy baùn caùc loaïi hoa lan vaø saûn phaåm lieân heä. Lieân laïc: 818-952-4400, 818-952-4400 Hoøa bò böùc töû. Lieân laïc: Buøi Ñöùc Thuyeân 714-775-0839, Ñaëng Taán Ñôûm www.descanso-bonsai.com 310-328-6215. Trieån Laõm “A Long Journey of Courage VietnamKyù thö môøi: Hoäi Tröôûng Nguyeãn Hoaøng Duõng. ese Americans in the United States 1975-2005” Ñeâm nhaïc “Mai Höông - 50 Naêm Haùt Cho Ngöôøi” Ngaøy giôø: 2 giôø chieàu Thöù Naêm ngaøy 28 Thaùng Tö ñeán Ngaøy giôø: 3 giôø chieàu Chuû Nhaät ngaøy 29 Thaùng Naêm naêm 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Ca, nhaïc só: Kim Töôùc, Quyønh Giao, Thaùi Thaûo, Xuaân Thu, Anh Duõng, Nguyeãn Thanh Vaân, Phaïm Thaønh, Vöông Ñöùc Haäu, Thuïy Khanh, Luaân Vuõ, Vuõ Anh Tuaán, Ñöùc Thaønh...

ngaøy 20 Thaùng Saùu naêm 2005. Ñòa ñieåm: California State University, Fullerton, 800 N. State College, Fullerton, CA 92834. Trieån laõm hình aûnh, phim tö lieäu, taøi lieäu lieân quan ñeán Coäng Ñoàng Vieät Nam taïi Hoa Kyø. Ban Toå Chöùc: Tieán Só Voõ Kim Sôn, Veronica Chiang, Tieáp trang B6

Baûo Laõnh Ra Tuø Tieåu Bang Vaø Lieân Bang - All Jails - All Court -24 Hours Services CHARLIE ÑAËNG 714-799-1415 - 714-374-1892 626-334-0696 Owner: Curt Hagman - Lic#1840232

Baát cöù giôø naøo, baát cöù ôû ñaâu, haõy goïi ngay cho toâi, Charlie Ñaëng. Vôùi treân 12 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laøm vieäc 24/24, taän tình, kín ñaùo vaø mau choùng.. Free Consultation - Checks are welcome - Credit Available - Collateral not always required

WESTMINSTER: 9035 Bolsa Ave., Suite 302 - SAN GABRIEL: 8808 Las Tunas POMONA: 174 W. Mc Kinley Ave. NORWALK: 12355 E. Imperial Hway - VAN NUYS: 6314 Van Nuys Blvd

Toll Free: 1-877-232-2245 *: on approval

DAT


TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B3

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

Vì sao Myõ thaát baïi ôû Bieân khaûo lòch söû Nam Vieät Nam

.3”

N LAN TRAÀN

hìn vaøo nguyeân taéc chieán tranh ñeå tìm taïi sao Myõ thaát baïi ôû Nam Vieät Nam 1975, coù 3 caùch giaûi thích. Coù ngöôøi cho laø chieán tranh Vieät Nam laø moät thöù chieán tranh giöõa ñeá quoác Myõ vaø chuû nghóa quoác gia cuûa Vieät Nam.Coù ngöôøi coi chieán tranh Vieät Nam nhö laø noäi chieán ñuïng ñoä giöõa chuû nghóa coäng saûn vaø theá giôùi töï do. Giaùo sö Hittinger vieát raèng nhöõng ai theo caùch giaûi thích thöù nhaát ñeàu laø naïn nhaân cuûa troø bòp bôm ñaõ khoaùc cho Hoà chí Minh caùi chieâu baøi quoác gia, neáu coâng bình maø noùi maø xeùt cho Hoà chí Minh ñoäc quyeàn yeâu nöôùc khoâng nghó laø Hoà chí Minh cuûa coäng saûn quoác teá sao? Vì haén ñaõ löu laïc khaép nöôùc Taøu, Nga. Nhöõng ngöôøi nhaø cuûa coá toång thoáng Dieäm vaø toång thoáng Thieäu ñeàu laø nhöõng ngöôøi yeâu Töï do, yeâu quoác gia chaân chính... Theo giaûi thích thöù hai thì chieán tranh Vieät Nam laø moät cuoäc noäi chieán, nöôùc Myõ nhaäp cuoäc vaøo Vieät Nam khoâng phaûi ñeå duy trì moät hieän traïng vaø baûo veä moät phe ñaûng ngoan coá vaø tham nhuõng mieàn Nam Vieät Nam coù chia reõ thaät vì bò coäng saûn quay phaù, nhöng nöôùc Myõ töï coi laø ñaõ nhaäp cuoäc ñeå binh vöïc moät chính quyeàn hôïp lyù hôïp phaùp taïi mieàn Nam Vieät Nam. Giaùo sö Hittinger tin laø Nam Vieät Nam ñaõ coù nhöõng cuoäc caûi caùch toát ñeïp, thí duï: Caûi caùch ñieàn ñòa ñaõ ñöôïc thöïc hieän toát ñeán noãi baùo chí quoác teá khen ngôïi. Giaûi thích thöù ba thì khoâng theå coi laø moät noäi chieán taïi Vieät Nam trong chieán tranh aáy coù hai khoái: Töï Do vaø Coäng saûn... Baéc Vieät töø 1954 ñaõ tuyeân boá roõ reät theo chuû nghóa coäng saûn coøn mieàn Nam thì theo chuû nghóa töï do daân chuû. Caùi goïi laø maët traän giaûi phoùng mieàn Nam hoaøn toaøn laø Haø noäi ñieàu khieån vaø ñöa ra cho caùc meänh leänh ñeå thi haønh, söï xaâm chieám mieàn Nam thì do hoaøn toaøn phaùt töï mieàn Baéc vaø khoâng theå coi laø noäi chieán mieàn Nam, nöôùc Myõ can thieäp vaøo Vieät Nam laø ñeå baûo veä moät maët traän cuûa theá giôùi Töï do, nhìn gaàn söï can thieäp aáy laø ñeå ngaên khoâng cho laøn soùng coäng saûn traøn ñeán Nam Vieät Nam, nhìn xa thì söï can thieäp aáy ngaên laøn soùng coäng saûn khoûi traøn ñeán caùc xöù khaùc taïi Ñoâng nam AÙ. Nhö vaäy söï can thieäp cuûa Myõ taïi Vieät Nam laø moät söï can thieäp nhaân ñaïo ñeå baûo veä moät nöôùc nhoû vì nöôùc nhoû aáy bò caû moät lieân minh coäng saûn

Lôøi taùc giaû: Giaùo sö trieát John P. Hittinger thuoäc Ñaïi Hoïc Benedictine (ngöôøi vieát ra ñeà taøi naøy 10-12-1980). Ñeà taøi laø moät ñeà taøi lòch söû (30-04-2005). Vì sao Myõ thaát baïi ôû Nam Vieät nam 1975. Moät ñeà taøi thôøi söï noùng boûng maø ngöôøi daân mieàn Nam Vieät nam muoán bieát roõ raèng 30 naêm chieán tranh ñieâu linh, toán keùm, cheát choùc, roài töø cuoäc thaéng trôû neân baïi. Toâi ñaõ ñoïc bieát bao nhieâu ñeà taøi chöa töøng öng yù rieâng ñeà taøi naøy laø hôïp yù leõ phaûi cuûa giaùo sö Hittinger maø toâi thích coù leõ toâi cuøng chí höôùng vôùi oâng ta... Ñeà taøi naøy do toâi ñaõ nhaët ñöôïc ôû moät garage sale laâu roài chæ coù 7-8 chöông ñoïc raát haáp daãn, nhìn nhaõn khoâng thaáy teân taùc giaû, vì toâi quyù saùch vôû, coù leû toâi baø con vôùi oâng Khai Trí... Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm ñeà taøi naøy. Neáu quyù vò naøo nhaän laø cha ñeû xin gaëp toâi ñeå chuùng ta cuøng nhau phoå bieán roäng raõi ñeå moïi ngöôøi ñöôïc ñoïc. Ñeà taøi raát bình dò, haáp daãn deã hieåu, xin thaønh thaät caùm ôn vò naøo vieát ñeà taøi naøy. lôùn taán coâng, muïc tieâu can coäng saûn chaáp nhaän cheát thieäp aáy toát vaø chính nghóa nhieàu, haøng sö ñoaøn maø vaãn raát roõ ôû söï can thieäp aáy, nhaøo tôùi. Chuùng ta chæ ñöôïc nhöng coù theå ñoù laø muïc tieâu pheùp ñaùnh taïi mieàn Nam coøn vaø chính nghóa khoù baûo veä. caùc nguoàn tieáp teá cuûa ñòch taïi Veà chieán löôïc vaø chieán mieàn Baéc nhöõng sö ñoaøn ñöôïc thuaät do quaân ñoäi Myõ duøng taïi huaán luyeän ôû Baéc vieät, nhöõng Vieät nam, giaùo sö Hittinger caên cöù an toaøn cuûa ñòch ôû Cao vieän daãn laäp luaän cuûa giaùo sö mieân laïi laø nhöõng vuøng baát Guenther Lewy trong cuoán khaû xaâm phaïm maø quaân Myõ American in Vieät Nam, ñeå noùi khoâng ñöôïc pheùp ñuïng tôùi, raèng nöôùc Myõ khoâng vi phaïm ñaùnh giaëc kieåu troùi tay nhö luaät chieán tranh ôû Vieät Nam vaäy thì laøm sao thaéng noåi keû vì ñaõ coù moät söï caân xöùng giöõa thuø lì lôïm nhö coäng saûn vieät tai hoïa gaây cho daân laønh vaø nam. Giaùo sö Hittinger trình nhöõng keát quaû höõu ích ñaõ ñaït ñöôïc. Thí duï: Gioäi bom vaøo baøy moät laäp luaän raát kyø laï muïc tieâu quaân söï ñaõ choïn löïa phaûn öùng cuûa daân Myõ khi traùnh nhöõng vuøng ñoâng daân chieán tranh taïi Vieät nam leo cö, chieán dòch aáy gaëp nhieàu thang coäng saûn ñaùnh maïnh khoù khaên gheâ gôùm. Thí duï: thì Myõ gioäi bom naëng neà Vieät coäng traø troän vaøo vôùi theâm ñeå cho Haø noäi thaáy daân, baùm vaøo daân ñeå khi daân raèng seõ khoâng theå thaéng noåi bò cheát thì vieät coäng döïa vaøo ñaâu, neáu muoán cheát nhieàu thì caùc thieät haïi aáy ñeå tuyeân cöù xua quaân vaøo! Hoï chöa heát truyeàn vôùi theá giôùi laø Myõ gieát ngöôøi thì Myõ ñaõ ngaùn vieäc haïi daân laønh Vieät Nam. Moät nghieàn naùt xaùc ñoái phöông vaø khoù khaên gheâ gôùm khaùc nöõa binh só mieàn Nam coù veû ñaõ laø ngöôøi Myõ laøm theá naøo phaân heát ñaïn döôïc ñeå tìm ñòch vaø bieät söï khaùc nhau giöõa moät teân vieät Minh hoïa: AÙNH BUØI coäng maëc quaàn aùo nhö moät ngöôøi noâng daân voâ toäi Vieät Nam. Giaùo sö Hittinger than thôû laø baùo chí vaø truyeàn thanh Myõ cöù lieân mieân keå toäi beân ta maø khoâng heà noùi tôùi toäi aùc taày trôøi ôû beân Vieät coäng, caùi loãi tuyeân truyeàn moät chieàu aáy ñaõ gaây xuùc ñoäng saâu xa nôi ngöôøi Myõ voán xöa nay saün loøng thöông ngöôøi... do ñoù ngöôøi daân Myõ ñaõ töï ñaám ngöïc keâu trôøi raèng “thoâi ñöøng chieán tranh nöõa deïp ñi vaø keùo quaân veà”. Hittinger ñoàng yù raèng chieán tranh Vieät Nam laø chieán tranh hao moøn ñoù laø cuoäc thöû söùc vaø yù chí ñeå xem beân naøo theo ñuoåi laâu daøi hôn, phía

tieâu dieät ñòch Tyû leä cheát choùc cöù moät ngöôøi lính Myõ cheát ñoåi laáy 60 teân lính coäng saûn laøm cho loøng nhaân ñaïo cuûa theá giôùi ngaû veà phía coäng saûn, ñoù laø moät thöù chieán tranh taâm lyù maø nöôùc Myõ ít yù thöùc ñöôïc trong thôøi chieán Giaùo sö Hittinger vieát theâm raèng binh só Myõ caûm thaáy gôùm tay vì cöù phaûi gieát maõi nhöõng teân lính Vieät coäng gaày coøm, oám yeáu vaø beà ngoaøi thì lính Myõ thaáy cuoäc chieán quaù cheânh leäch lính Myõ khoâng hieåu taïi sao cöù phaûi ñi vaøo röøng saâu tìm ñòch, hoï meät moûi, bò ngaên caùch vôùi tin töùc cho neân ñeå maát tinh thaàn chieán ñaáu. Giaùo sö Hittinger neâu ra moät caâu hoûi caên baûn laø nöôùc Myõ coù muoán thaéng traän ôû Vieät Nam hay khoâng??? OÂng ta neâu caâu traû lôøi laø nöôùc Myõ khoâng bieát roõ mình coù muoán thaéng hay khoâng vaø khoâng haún muoán thua vì nöôùc Myõ

chæ ñaùnh moät traän giaëc töï veä yù chí muoán thaéng thì dó nhieân laø nöôùc Myõ thieáu. Nöôùc Myõ ñaõ maéc loãi taâm lyù laø khoâng ñaùnh giaù ñuùng möùc Coäng saûn, nöôùc Myõ chæ sôï bò Trung coäng ñaùnh traøn xuoáng baèng söû duïng bieån ngöôøi nhö Cao ly cho neân Myõ ñaõ traùnh vieäc duøng luïc quaân ñaùnh vaøo Baéc vieät, Myõ ñaõ ñaùnh moät cuoäc chieán tranh coù giôùi haïn trong khi coäng saûn chaúng caàn giôùi haïn gì heát... Giaùo sö Hittinger tieác raèng dö luaän Myõ ñaõ bò löøa naêm 1968 neân khoâng nhìn ra ñöôïc chieán thaéng cuûa quaân Vieät Myõ neáu nhaân dòp aáy maø nöôùc Myõ taán coâng oà aït ra mieàn Baéc thì chieán tranh ñaõ chaám döùt naêm 1968 roài, coäng saûn thua to naêm 1972 vaø bò thieät haïi saâu ñaäm vì bom taïi Haø Noäi vaø Haûi phoøng naêm 1972 theá maø luùc aáy thì nöôùc Myõ laïi muoán ruùt ra khoûi vuøng laày ôû Vieät Nam Chaúng coù hoøa bình hay danh döï gì heát, trong khi lính Baéc vieät an toaøn ôû laïi mieàn Nam vieät nam ñeå chuaån bò ñaùnh nöõa thì mieàn Nam laïi bò boû rôi, bò caét moïi söï vieän trôï töø phía nöôùc Myõ nhö vaäy thì mieàn Nam khoâng coù caùch naøo choáng ñôõ noåi treân 20 sö ñoaøn ñöôïc Nga tieáp vaän traøn ñaày töø mieàn Baéc tôùi. Trong giôø phuùt heát söùc quyeát lieät, nöôùc Myõ ñaõ boû rôi Vieät Nam ñoù laø moät loãi laàm veà maët yù chí chieán ñaáu, daân chuùng Myõ muoán chaám döùt chieán tranh vì lyù do nhaân ñaïo. Beân caïnh söï thieáu yù chí chieán ñaáu ôû phía Myõ, laïi coøn loãi laàm veà chieán löôïc, chieán thuaät.. ñaõ nhaäp traän thì phaûi ñaùnh ñeán thaéng vaø ñeå chaám döùt mau leï cuoäc chieán, taïi sao laïi ñaùnh caàm chöøng nöûa ñaùnh, nöûa

khoâng?? Gioäi bom vaø phong toûa mieàn bieån cuûa Baéc Vieät thì sao khoâng ñaåy maïnh chieán löôïc aáy ñeán keát quaû toái haäu maø laïi ngaäp ngöøng ñeå ngöøng laïi cho keû ñòch nghó xaû hôi döôõng söùc ñaùnh nöõa, nöôùc Myõ ruùt ñöôïc baøi hoïc phaûi thaän troïng khi can thieäp baèng chieán tranh moät khi ñaõ thaáy phaûi duøng chieán tranh thì haõy duøng nhöõng gì höõu hieäu nhaát vôùi söï quyeát taâm ñaùnh cho ñeán khi ñaït ñöôïc thaéng lôïi cuoái cuøng, phaûi coù quyeát chí cuûa toaøn daân sau ñoù ñöøng naûn chí ñöøng boû rôi ñoàng minh cuûa mình ôû giôø quyeát lieät, daàu coù thay ñoåi chính phuû, daàu coù tuyeån cöû thì cuoäc chieán vaãn coøn laø cuoäc chieán cuûa nhaân daân Myõ vaø lôøi cam keát vôùi Ñoàng minh seõ vaãn laø lôøi cam keát cuûa nhaân daân Myõ. Baây giôø cuoäc chieán tranh Vieät nam ñaõ xong, moïi söï ñaõ lôõ roài, chuùng ta nhìn nhaän söï sai laàm veà chieán löôïc cuûa chuùng ta söï thieáu yù chí, söï phaûn boäi nöôùc baïn vaø phaûn boäi daân toäc baïn... chuùng ta phaûi hoái haän vì ñaõ duy trì moät cuoäc chieán khoâng chính ñaùng cuõng nhö khoâng nhaân ñaïo, daân toäc Myõ ñaõ toû loøng nhaân ñaïo khi chuû tröông chaám döùt chieán tranh ñeå chaám döùt cheát choùc. YÙ ñònh chính cuûa chuùng ta laø chaën laøn soùng coäng saûn vaø giöõ cho Nam Vieät nam khoûi rôi vaøo söï thoáng trò cuûa coäng saûn, chuùng ta raát tieác laø khoâng thöïc hieän ñöôïc yù ñònh naøy, chuùng ta raát hoái haän laø khoâng cöùu daân toäc mieàn Nam ra khoûi hoïa coäng saûn... Nam Vieät nam ôû vaøo theá phaûi chieán ñaáu ñeå töï veä söï cheát choùc maø mieàn Nam phaûi chòu suoát bao naêm qua do Haø noäi gaây ra, neáu thaät vì nhaân ñaïo ñeå muoán chaám döùt cheát choùc taïi Nam Vieät nam thì nhaân daân Myõ neân laøm moïi caùch ñeå Haø noäi phaûi ngöøng cuoäc xaâm laêng, thay vì laøm vieäc aáy daân Myõ ñaõ boû chaïy ñeå maëc Vieät nam ñeâ’ coäng saûn taøn saùt. Ñaõ bieát raèng xöù naøo bò coäng saûn cai trò cuõng ñeàu trôû thaønh moät ñòa nguïc traàn gian maø nhaân daân Myõ vaãn cöù ñeå cho vieäc aáy xaûy ra thì quaû laø ñieàu khieán ngöôøi ta khoâng hieåu noåi!!! Quan ñieåm cuûa giaùo sö Hittinger ñöôïc trình baøy ôû ñaây ñeå ñoïc giaû bieát theâm moät ngöôøi Myõ löông thieän deã thöông nöõa, hoï bieát leû phaûi. Sau naêm 1975, ít khi coù ngöôøi Myõ naøo thaúng thaén nhìn nhaän raèng nöôùc Myõ ñaõ thieáu haún yù chí chieán ñaáu ôû Vieät nam, nöôùc Myõ ñaõ phaûn boäi caùc loaïi cam keát vôùi ñoàng minh Nam Vieät nam, nöôùc Myõ ñaõ khoâng hieåu noåi baûn chaát cuoäc chieán tranh Vieät nam, nöôùc Myõ ñaõ khoâng hieåu noåi thaät söï ñeå cöùu giuùp daân Nam Vieät nam. Giaùo sö Hittinger ñaõ noùi leân ñöôïc haàu heát nhöõng ñieàu ñaùng buoàn aáy chæ rieâng söï ngay thaúng aáy ñaõ ñöôïc ca ngôi roài, caùi khoái daân Myõ voán khoâng coù nhieàu ngöôøi thoâng minh vieát ñöôïc nhö giaùo sö Hittinger nhö vaäy laø sieâu nhaân roài. Caùm ôn Giaùo sö Hittinger, baøi hoïc raát teá nhò.

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Kyø 49 Phaïm Cung caûm thaáy hoå theïn, quay qua laõo quaùi dò, voøng tay cung kính thöa: - Vaõn boái coù maét maø khoâng troøng, xin laõo tieàn boái tha cho toäi moä phaïm! Löu Vöông nghieâm neùt maët: - Keû khoâng bieát thì khoâng coù toäi. Nhöng nhaø ngöôi neân nhôù raèng khi gaëp baát cöù ñieàu gì cuõng phaûi bình tónh vaø tìm hieåu cho thaät caën keõ roài môùi haønh ñoäng, ñöøng coù noùng naûy, haáp taáp, maø hö vieäc lôùn! Phaïm Cung gaät ñaàu: - Vaõn boái xin vaâng lôøi daïy cuûa laõo tieàn boái.

Baây giôø thì ngöôøi bòt maët gôû taám vaûi che maët ra. Thaät ra ñieàu naøy ñoái vôùi Phaïm Cung chaúng coù yù nghóa gì, caùi ngaïc nhieân laàn naøy cuûa chaøng laø bieát ñöôïc teân thaät cuûa anh ta, moät vò ñaïi töôùng quaân cuûa minh chuùa Leâ Lôïi - moät toå chöùc nghóa quaân choáng Minh lôùn nhaát ôû vuøng Lam Sôn, danh tieáng vang löøng khaép nôi, coù theå noùi lôùn nhaát, maïnh nhaát thôøi baáy giôø. Do ñoù sau khi taï loãi vôùi Löu Vöông, Phaïm Cung xoay mình sang Leâ Chích, voøng quyeàn, noùi: - Baây giôø thì taïi haï chaúng bieát ñi veà ñaâu? Caû gia ñình cuûa taïi haï phaûi laùnh giaëc. Tyû tyû Thanh Höông, nghóa muoäi Hoàng Lam ñeàu ñeán nhaø ngöôøi caäu laùnh naïn, taïi haï ñang treân ñöôøng tìm ñeán ñoù thì gaëp laõo tieàn boái taïi nôi naøy. Noùng loøng veà vieäc muoán gaëp gaáp ngöôøi nhaø, neân môùi xaûy ra chuyeän coá chaáp vaø loã maõng vöøa roài, xin laõo tieàn boái cuõng nhö traùng só roäng loøng tha thöù... Thaáy söï ñoái ñaùp cuûa ñaùm thanh nieân thaät voâ tích söï, Löu Vöông nhìn Leâ Chích noùi nhö ra leänh: - Ñoà nhi, tính toaùn gì thì gaáp leân, trôøi ñaõ gaàn saùng, ta coøn nhieàu vieäc phaûi laøm!

TUESDAY, MAY 17, 2005

Leâ Chích quay ngöôøi qua phía sö phuï mình, thöa: - Ñeä töû saép noùi ñaây. Vaø nhö caùi maùy, anh ta xoay ngöôøi veà phía Phaïm Cung: - Naøy oâng baïn, sôû dó hoâm nay taïi haï ñaõ nhôø aân sö caàm phong thô naøy ñeå caùt haï bieát laø noù coù töø ñaâu... Taïi haï baän nhieàu vieäc caàn thieát hôn sôï khoâng theå gaëp ñöôïc caùt haï. Taïi haï nghó aân sö seõ coù caùch laøm cho caùt haï bieát roõ oâng ta laø ai maø thoâi. Coøn moïi vieäc coù keát quaû nhö theá naøo coøn tuøy duyeân phaän giöõa hai ngöôøi... Phaïm Cung ngô ngaùc khoâng bieát thaày troø Leâ Chích ñaõ saép ñaët ñieàu gì, vaø taïi sao bieát ta seõ ñeán ñaây vaøo luùc naøy. Hình nhö moïi vieäc laøm cuûa ta, hoï ñeàu bieát heát, keå caû nhöõng döï ñònh cuûa ta coøn naèm trong yù nghó. Hoï taøi thaät. Loøng thaàm phuïc ñoái phöông khieán Phaïm Cung chöa bieát noùi sao, thì Leâ Chích ñaõ leân tieáng: - Voõ ngheä cuûa taïi haï coù ñöôïc nhö ngaøy hoâm nay ñeàu do moät tay sö phuï ñaøo taïo. Vôùi coâng phu cuûa caùt haï hieän taïi, maø nghó ñeán chuyeän ñuoåi ñöôïc giaëc Minh ra khoûi bôø coõi thì thaät laø chuyeän xa vôùi laém. Do ñoù sau khi gaëp caùt haï ôû caùnh röøng vaøo ñeâm ñoù, taïi haï thaáy roõ ñöôïc taám loøng muoán giuùp daân khoûi aùch naïn ngoaïi xaâm, neân veà trình laïi vôùi aân

sö ñaây nhaän caùt haï laøm moân ñeä môùi. Neáu ñöôïc theá thì sau naøy giöõa taïi haï vaø caùt haï laø sö huynh ñeä vôùi nhau, chuùng ta nöông nhau ñeå cuøng nhau giuùp minh coâng! Khoâng bieát yù cuûa caùt haï theá naøo? Phaïm Cung ñi töø ngaïc nhieân naøy ñeán ngaïc nhieân khaùc, chaøng aám öù nhöõng gì nghe khoâng roõ, cuoái cuøng voøng quyeàn noùi vôùi Leâ Chích: - Ñaïi huynh ñaõ lo cho tieåu ñeä nhieàu quaù. Caùi maø ñaïi huynh lo cho ñeä chính ñeä khoâng theå ngôø ñöôïc. Töø tröôùc ñeán nay, ñeä ñaâu coù ai lo cho nhö theá naøy ñaâu, chæ tröø tình ruoät thòt cuûa tyû tyû Thanh Höông? Neáu laõo tieàn boái maø chòu nhaän ñeä laøm ñoà ñeä cuûa ngöôøi, ñaây chính laø chuyeän phuùc ñöùc cho caû nhaø cuûa ñeä... Ñöùng ngoaøi nghe ñoái ñaùp cuûa Leâ Chích vaø Phaïm Cung, Tröôøng Sinh Baát Töû böïc mình, heùt: - Cöù khaùch saùo vôùi nhau laøm gì? Teân vai u thòt baép kia khoâng mau laïi ñaây ñeå laøm leã baùi sö? Chæ ñôïi coù theá, Phaïm Cung quaù möøng, voäi phoùng ngay ñeán tröôùc maët Löu Vöông, quyø xuoáng khaáu ñaàu, queân caû nhöõng lôøi Leâ Chích höùa seõ cho chaøng cuøng saùt caùnh vôùi anh ta gieát giaëc Minh:

Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ khai tröông taïi Westminster, California

vieân giaøu kinh nghieäm vôùi Tieán Só Nguyeãn Trí Hieáu, toång giaùm ñoác (president & CEO) vôùi 25 naêm kinh nghieäm, oâng John Podlesni (CFO) vôùi 33 naêm kinh nghieäm, phuï taù ñaëc traùch taøi chaùnh, oâng Doug Shearer, vôùi 33 naêm kinh nghieäm, phuï taù ñaëc traùch tín duïng (CCO), vaø OÂng Hoaøng Só Bình, phoøng kinh teá ñoái ngoaïi, vôùi 23 naêm kinh nghieäm.

Tieáp trang B1

ñöôïc toå chöùc ñeå aùp öùng nhöõng nhu caàu taøi chaùnh cuûa hôn 300,000 ngöôøi Vieät ôû mieàn Nam California vôùi quyeát taâm ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån vaø thònh vöôïng cuûa coäng ñoàng”. Theo lôøi cuûa Tieán Só Hieáu, coäng ñoàng ngöôøi Vieät raát quan taâm ñeán vieäc huaán luyeän taøi chaùnh ñeå söû duïng moät caùch hieäu quaû nhöõng dòch vuï cuûa heä thoáng ngaân haøng Hoa Kyø cho nhöõng muïc tieâu thöông maïi vaø cho rieâng baûn thaân mình. Ñeå thoûa maõn nhöõng nhu caàu naøy, ngaân haøng ñaõ xuùc tieán nhöõng coâng taùc raát ñaùng chuù yù. Tröôùc nhaát, ngaân haøng ñaõ trang bò moät ñoà aùn ñaëc bieät vaø raát ñoäc ñaùo trong truï sôû cuûa ngaân haøng: Ñoù laø moät heä thoáng töôøng töï ñoäng ñöôïc haï xuoáng sau giôø laøm vieäc ñeå bieán haønh lang cuûa ngaân haøng thaønh moät phoøng sinh hoaït coäng ñoàng. Phoøng sinh hoaït naøy seõ daønh laøm nôi hoäi hoïp lôïi ích cho coäng ñoàng vaøo ban ñeâm vaø cuoái tuaàn, mieãn phí. Moät coâng taùc thöù hai nhaèm trôï giuùp coäng ñoàng laø ngaân haøng tieáp tuïc phuï traùch Chöông Trình “Kheùo Duøng Tieàn” (Money Smart) cuûa Cô Quan Baûo Hieåm Kyù Thaùc Lieân Bang (FDIC) baèng tieáng Vieät. Chöông trình “Kheùo Duøng Tieàn” ñöôïc thieát laäp vôùi muïc ñích giuùp coäng ñoàng ngöôøi Vieät söû duïng caùc dòch vuï ngaân haøng moät caùch höõu hieäu. Trong saùu thaùng vöøa qua, Tieán Só Hieáu ñaõ phuï traùch giaûng daïy chöông trình trong 10 tuaàn leã vaø ñaõ tieáp tuïc tham gia vaøo caùc buoåi hoäi luaän treân “Little Saigon Radio” moãi toái Thöù Tö ñeå mang chöông trình “Kheùo Duøng Tieàn” ñeán vôùi coäng ñoàng. Hieän nay, Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ ñaõ khai tröông vaø caùc lôùp giaûng daïy chöông trình “Kheùo Duøng Tieàn” seõ toå chöùc taïi phoøng

sinh hoaït coäng ñoàng cuûa Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ. Dòch Vuï Ngaân Haøng Ngaân haøng seõ cung öùng nhöõng dòch vuï taøi chaùnh quan troïng cho caùc giôùi tieâu thuï vaø kinh doanh; chaúng haïn tröông muïc vaõng lai, tröông muïc tieát kieäm, haïn möùc tín duïng, tín duïng baát ñoäng saûn, tín duïng SBA, nôï caù nhaân, dòch vuï chuyeån ngaân, vaø caùc dòch vuï taøi chaùnh khaùc cho caùc ngaønh tieåu thöông, doanh nghieäp haïng trung vaø caùc giôùi chuyeân nghieäp. Ngoaøi ra, Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ seõ cung öùng nhöõng dòch vuï taøi chaùnh cho nhöõng nhaø xuaát nhaäp caûng, nhaát laø nhöõng doanh nghieäp naèm trong coäng ñoàng Vieät Nam, Ñaïi Haøn, vaø Chaâu Myõ La Tinh. Caùc chuyeân vieân cuûa chuùng toâi thuoäc Phoøng Kinh Teá Ñoái Ngoaïi seõ cung öùng nhöõng dòch vuï nhö tín duïng thö (letters of credit), thaâu ngaân xuaát nhaäp caûng (documentary collections), chuyeån ngaân, vaø caùc chöông trình taøi trôï xuaát caûng do Ngaân Haøng Xuaát Nhaäp Caûng Hoa Kyø (U.S. Exim Bank) vaø Cô Quan Quaûn Lyù Tieåu Thöông (SBA) taøi trôï. Hoäi ñoàng quaûn trò vaø ban giaùm ñoác cuûa Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ Phaûn aûnh trung thöïc nhieäm vuï phuïc vuï coäng ñoàng Vieät Nam vaø caùc coäng ñoàng khaùc, hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ coù naêm ngöôøi Myõ goác Vieät goàm caùc oâng Alex Hoaøng, Joe Keleman, Baùc Só Kieàu Chaån, Coâ Nguyeãn Loan Lynn vaø Tieán Só Nguyeãn Trí Hieáu. Hoäi ñoàng coøn coù ba ngöôøi Myõ, caùc oâng Sonny Ada, Arthur Birtcher, Walter Hannen vaø moät ngöôøi Nhaät, oâng Masao Tsuzura. Ban giaùm ñoác cuûa ngaân haøng goàm caùc chuyeân

Coøn tieáp

Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ laø ngaân haøng duy nhaát taïi Westminster cuûa ngöôøi Vieät vaø do ngöôøi Vieät quaûn trò. Xin goïi Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ, ñieän thoaïi 714-894-3105 hay ñeán website www.fvab.com.

Vaøi giôø tröôùc khi veà Vieät Nam

Nhaïc só Phaïm Duy: “Adieu Midway City...”

Tieáp trang B1

cuoái tröôùc khi leân ñöôøng veà laïi Vieät Nam. Moät haønh trình vöøa mang yù nghóa “ra ñi,” vöøa mang yù nghóa “trôû veà.” Roài oâng hoûi caùc baïn höõu: “Ngöôø i AÙ Ñoâ n g sao naë n g tình quy coá höông! Khoâ n g bieá t ngöôø i Taâ y Phöông coù theá khoâ n g nhæ?” Vaø cuõ n g ñeå töï traû lôøi: “Caây Cam Boá Haï thì phaûi troàng ôû Boá Haï thoâi...” “ÔÛ tuoåi naøy, chaúng coøn gì ñeå noùi tröôùc. Ñôøi cho mình vui thì mình vui, cho mình buoàn thì mình buoàn.” Veà cuoäc haønh trình “di chuyeån caû moät gia saûn 30 naêm,” nhaïc só Phaïm Duy noùi cuøng baèng höõu: “Soáng laâu, tieáng goïi ñaát nöôùc noù kinh laém. Soáng giöõa queâ höông cuõng ñaõ Hoaøi Höông coøn gì...” Vaø oâng laøm cuoäc haønh trình “trôû veà” sau khi ñaõ ra ñi heát boán laàn trong cuoäc ñôøi mình!

Tröôùc giôø leân maùy bay.

Nhaïc só Phaïm Duy (aùo ñoû, treân chieác xe ñaåy) cuøng caùc con Duy Minh, Thaùi Thaûo vaø con daâu. (Hình: Benjamin Vuõ)

DAT


TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B5

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi toå chöùc ñaïi nhaïc hoäi cöùu trôï ñoàng baøo phong cuøi Nguyeãngoïchaán, cnn

DAT

Santa Ana, CA.- Naêm nay, Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi kyû nieäm möôøi naêm thaønh laäp hoäi (1995-2005). Töø moät vaøi thaønh vieân thieän chí, nay sau möôøi naêm hoaït ñoäng, Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñaõ trôû thaønh maùi aám tình thöông, quy tuï bao taám loøng ñoàng höông xoùt thöông noãi ngaët ngheøo cuûa anh chò em maéc beänh phong. Naêm nay Ñaïi Nhaïc Hoäi Tình Thöông laàn thöù 11 gaây quyõ giuùp ñoàng baøo phong cuøi taïi queâ nhaø seõ toå chöùc vaøo ngaøy 22 Thaùng Naêm 2005 vaø seõ ñöôïc khai maïc luùc 1 giôø 00 pm taïi Hoäi Tröôøng Valley

soáng daät dôø, ñau thöông trong nhöõng traïi phong cuøi heûo laùnh. Nhöõng moùn tieàn aân nghóa cuûa ñoàng baøo haûi ngoaïi ñöôïc chi duøng heát vaøo vieäc cöùu trôï. Caùc thieän nguyeän vieân, y só, ngheä só, vaø ñoaøn vieân thuoäc nhieàu ngaønh ngheà chuyeân moân xin nghæ vieäc, boû tieàn tuùi, di chuyeån töï tuùc, veà queâ nhaø, aâm thaàm, heïn hoø nhau, tay xaùch, naùch mang leâ theâ ñi vaøo caùc traïi phong cuøi naèm khuaát saâu xa thaønh thò, thoân xoùm. Hình aûnh thaät xoùt xa bò ñoïa ñaày bôûi chöùng beänh tai quaùi, gheâ tôûm, töøng maûng

Nhöõng baøn tay trìu meán xoa trong hang röøng, hoác nuùi. nhaân trong nöôùc, khoâng phaân bieät toân giaùo vaøo soáng beân hoï, ban phaùt tình thöông, ñôõ ñaàn coâng vieäc sôùm toái. Trôï giuùp taøi chaùnh chöõa trò cho nhöõng ngöôøi ñang maéc beänh. Nuoâi aên vaø y teá cho nhöõng beänh bò taøn pheá. Caáp nhaø vaø giuùp voán

High School, 1801 South Greenville, Santa Ana, CA 92704. 10 naêm qua Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñaõ taïo ñöôïc uy tín nôi ñoàng höông, ñöôïc söï tieáp tay cuûa moïi giôùi nhaát laø anh chò em vaên ngheä só. Ñaïi nhaïc hoäi moãi naêm ñeàu qui tuï gaàn 100 ca ngheä só thöôïng thaëng, ñeán trình dieãn giuùp vui roài cuøng ñi van xin loøng töø bi cuûa khaùn giaû ñeå ñem veà queâ höông, giuùp ñôõ cho ñoàng baøo

thòt da lôû loùi, rôi ruïng daàn, chæ coøn laïi nhöõng cuøi khuyûu xöông, chaúng coøn laøm gì ñöôïc. Tröôùc kia hoï leâ leát thaân taøn treân heø phoá, ñi aên xin söï boá thí cuûa ngöôøi daân, nhöng, daân cuõng ngheøo, laïi sôï laây beänh neân hoï cuõng xa laùnh, xua ñuoåi nhö nhöõng loaøi thuù hoang. Töø khi Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi ñöôïc thaønh laäp, nhöõng phöông tieän cöùu trôï töø haûi ngoaïi ñöa veà, ñöôïc caùc aân

cho caùc gia ñình ñaõ khoûi beänh ñöôïc ra ngoaøi taùi ñònh cö ñeå hoäi nhaäp vaøo xaõ hoäi. Huaán ngheä, caáp hoïc boång vaø nuoâi aên caùc em beänh nhaân. Xaây tröôøng hoïc, ñaøo gieáng, giuùp voán chaên nuoâi vaø troàng caáy cho nhöõng beänh nhaân coøn khaû naêng. Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi cung caáp phöông tieän cô giôùi giuùp ñoàng baøo canh taùc, thay theá cho nhöõng baøn chaân baøn tay cuøi cuït. Hoäi khoâng döøng laïi ôû

dòu veát thöông cuûa beänh nhaân phong cuøi. Nhöõng maøi nhaø xieâu veïo ôû laøng phong naèm saâu

nay ñang daïy laïi trong nhöõng lôùp hoïc cho con em. Coù ngöôøi ñaõ laáy baèng baùc só y khoa vaø nhieàu ngöôøi thaønh y taù veà phuïc vuï baø con. Haèng naêm hoäi cuøng vôùi quí anh chò ngheä syõ toå chöùc moät buoåi ñaïi nhaïc hoäi gaây quyõ giuùp beänh nhaân phong cuøi, goàm baùn veù vaên ngheä, veù soá vaø ñöôïc söï nhieät tình uûng hoä cuûa quí aân nhaân xa gaàn vaø giôùi truyeàn thoâng yeåm trôï. Hoäi phoái hôïp vôùi caùc vò laõnh ñaïo tinh thaàn caùc toân giaùo ñang phuï traùch caùc traïi/laøng phong cuøi ñeå laáy nhu caàu. Hoäi vieân thöôøng xuyeân veà thaêm caùc traïi/laøng, nhaän ñònh vaø kieåm tra nhöõng söï caûi thieän cho hoï ñöôïc ñôøi soáng toát ñeïp hôn. Hoäi chuyeån giao tröïc tieáp nhöõng ñoùng goùp cuûa quí vò aân nhaân veà taän tay caùc beänh nhaân maø khoâng qua baát cöù toå chöùc naøo cuûa chính quyeàn. Hieän taïi: Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi cung caáp phöông tieän cô giôùi Töông lai: Caùc em nhoû cuûa nhöõng gia ñình phong cuøi ñöôïc Vieäc laøm phaùt xuaát töø taám giuùp ñoàng baøo töï canh taùc thay theá cho nhöõng baøn chaân, chaêm nom söùc khoûe, ñöôïc hoïc haønh ñeå coù töông lai saùng loøng töø bi, hoäi coù nhieäm vuï suûa hôn meï cha. baøn tay cuøi cuït. theá theä ñöông thôøi maø coøn nhìn vaøo töông lai, laäp tröôøng hoïc, ñaøo taïo giaùo vieân, khuyeán khích con em hoïc leân roài ñem kieán thöùc veà naâng cao daân trí cho ngöôøi ñoàng caûnh. Vôùi söï trôï giuùp aáy haøng traêm coâ giaùo ñaõ xuaát thaân töø nhöõng gia ñình phong cuøi

baùo caùo taøi chaùnh minh baïch ñeå tieáp tuïc gaây ñöôïc nieàm tin nôi quí vò aân nhaân vaø toaøn theå ñoàng höông. Baát cöù luùc naøo, baát cöù ai cuõng coù quyeàn yeâu caàu xem xeùt vieäc chi tieâu cuûa hoäi. Quyù ñoàng höông coù loøng haûo taâm, hoan hæ tham gia cöùu naïn nhaân phong cuøi baèng caùch tieáp tay cho hoäi baèng caùch tham döï buoåi ñaïi nhaïc hoäi gaây quó vaøo Chuû Nhaät tuaàn naøy, 22 Thaùng Naêm naêm 2005, taïi Hoäi Tröôøng Valley High School, thaønh phoá Santa Ana. Muoán bieát theâm chi tieát vaø muoán giuùp ñôõ caùch rieâng, xin lieân laïi vôùi Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi: P.O Box 1408, Tustin, CA 92781, USA. Ñieän thoaïi lieân laïc: Anh Nguyeãn Vaên Coâng (714) 785-7950, email cvnguyen19402002@yahoo.com hoaëc chò Nguyeãn Thò Soi (949) 733-1190, email: soi.nguyen@cox.net

Ñaïi nhaïc hoäi cöùu trôï ñoàng baøo phong cuøi ôû queâ nhaø qui tuï gaàn 100 nam nöõ ngheä só, heát loøng yeåm trôï coâng taùc xaõ hoäi cuûa Hoäi Baïn Ngöôøi Cuøi.


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Nhöõng ñieàu noùi theâm veà NHAÏC SÓ TRAÀN THIEÄN THANH Tieáp trang B1

só naøy, trong ñoù coù nhieàu ñieàu khoâng ñuùng vôùi söï thaät, neân toâi, moät ngöôøi ñaõ coù thôøi gian laøm vieäc chung vôùi Traàn Thieän Thanh, vaø theo söï yeâu caàu cuûa gia ñình ngöôøi qua coá muoán baøy toû moät vaøi ñieàu ñeán vôùi caùc thaân höõu vaø nhöõng ngöôøi ñaõ coù loøng yeâu meán ngöôøi nhaïc só naøy. . Toâi coù bieát ngöôøi nhaïc só naøy töø khi Nhaät Tröôøng ñöôïc thuyeân chuyeån veà Ñaøi phaùt Thanh Quaân Ñoäi thuoäc Cuïc Taâm lyù Chieán (soá 2bis-Hoàng thaäp Töï-Saigon) naêm 1965, anh toát nghieäp tröôøng Haï Só Quan vaø mang caáp baäc Trung Só, cho tôùi cuoái thaùng 4-1975, Quaân Ñoäi ñaõ coù nghò ñònh veà thaêng caáp cho Traàn Thieän Thanh töø Thöôïng Só I leân Chuaån UÙy, nhöng ñaõ quaù treã. ÔÛ Ñaøi Quaân Ñoäi, tuy mang caáp baäc haï só quan, nhöng anh laø Tröôûng Ban Vaên Ngheä cuûa Ñaøi vaø raát naêng noå, phuï traùch tuû nhaïc cuûa Ñaøi, laøm chöông trình “Tieáng Haùt Ñoâi Möôi” vôùi söï coäng taùc cuûa Hoaøng Oanh, Quyønh Giao, Mai Höông, Nhö Thuûy... Anh ñaõ cuøng vôùi Mai Trung Tónh vaø toâi phuï traùch moät chöông trình mang teân “Vaên Ngheä Chieán Só” phaùt thanh moãi ngaøy thöù tö ñeå giôùi thieäu taùc phaåm cuûa caùc baïn quaân nhaân môùi saùng taùc coù söï coäng taùc cuûa Haø Thanh, Mai Höông, Quyønh Giao vaø Hoaøng Oanh... Traàn Thieän Thanh sau bieán coá Maäu Thaân, cuõng ñaõ phuï traùch theâm chöông trình phoùng söï chieán tröôøng, vôùi caùc aâm thanh, anh ñaõ thu töø maët traän trong nhöõng ngaøy tình nguyeän ñi laøm phoùng vieân ôû caùc vuøng xa (khoâng phaûi nhieäm vuï cuûa nhaïc só). Nhöõng naêm sau cuøng, vì nhu caàu coâng vuï, Traàn Thieän Thanh ñöôïc bieät phaùi sang Phoøng Truyeàn Hình Quaân Ñoäi ñeå lo phaàn nhaïc cho nhöõng thöôùc phim chieán tröôøng. Vôùi nhöõng coâng vieäc nhö theá, coù baïn noùi raèng Traàn Thieän Thanh chæ vaøo sôû trong nhöõng ngaøy laõnh löông cuoái thaùng (aùm chæ laø moät thöù lính ma, kieång) laø moät ñieàu sai traùi, caàn phaûi noùi laïi cho ñuùng. Coù ñieàu laø Cuïc Taâm Lyù Chieán ñoái vôùi caùc phoùng vieân baùo chí, phaùt thanh hay nhaïc só thöôøng coù bieät nhaõn. Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng coù khi maëc aùo quaàn daân söï hay ñi treã veà sôùm, laøm heát vieäc chöù khoâng phaûi heát giôø nhö

caùc nhaân vieân haønh chaùnh hay an ninh khaùc neân chaéc chaén laø coù söï ngoä nhaän. Caùc baïn laøm ôû Ñaøi Quaân Ñoäi nhö Döông Phuïc, Döông Ngoïc Hoaùn, Laâm Töôøng Duõ hay Kyø Vaên Nguyeân coù theå xaùc nhaän ñieàu naøy. Traàn Thieän Thanh cuõng ñaõ ñöôïc bieät phaùi qua caùc toaùn “öùng chieán” cho Bieät khu Thuû Ñoâ canh phoøng hay naèm treân caùc cao oác trong Teát Maäu Thaân. Chính baøi “Thö Cuûa Lính” theo lôøi moät só quan tröôûng toaùn öùng chieán, anh Nguyeãn Huy Hieàn, Traàn Thieän Thanh ñaõ saùng taùc trong nhöõng ñeâm nhö theá. . Traàn Thieän Thanh phuïc vuï taïi Ñaøi Phaùt Thanh vaø sau ñoù Truyeàn Hình Quaân Ñoäi suoát 10 naêm khi veà Cuïc Taâm Lyù Chieán (1965 cho ñeán 1975), laø binh chuûng Boä Binh, ngaønh Chieán Tranh Chính Trò. Phaûi noùi Traàn Thieän Thanh raát yeâu binh chuûng Nhaûy Duø, anh ñaõ coù raát nhieàu baïn beø trong binh chuûng naøy, ñaõ vieát nhieàu nhaïc phaåm veà caùc anh huøng Nhaûy Duø ñaõ hy sinh nhö Nguyeãn Vaên Ñöông, Nguyeãn Ñình Baûo, Traàn Duy Phöôùc... Caùc nhaïc caûnh noåi tieáng ñaõ laøm cho khaùn giaû ñoå leä cuûa Nhaät Tröôøng cuõng laø nhöõng nhaïc caûnh noùi veà Nhaûy Duø. Trong gia ñình, choàng cuûa ca só Nhö Thuûy (em gaùi TTT) cuõng laø moät só quan Nhaûy Duø. Toâi khoâng bieát ngaøy tröôùc, nhöõng caáp chæ huy trong binh chuûng naøy ñaõ vinh danh ngöôøi nhaïc só naøy laàn naøo chöa, nhöng chính Traàn Thieän Thanh laø ngöôøi, vôùi aâm nhaïc, ñaõ mang nhöõng voøng nguyeät queá laïi cho nhöõng chieán só Nhaûy Duø. Vôùi moät ngöôøi ñaõ laøm vieäc ôû Cuïc Taâm Lyù Chieán möôøi naêm vaø nhieàu laàn bieät phaùi qua Ñaøi Quaân Ñoäi, laøm vieäc chung vôùi Traàn thieän Thanh, toâi hy voïng nhöõng doøng naøy naøy coù theå minh xaùc ñoâi ñieàu vaø laøm cho caùc baïn hieåu theâm ngöôøi nhaïc só taøi hoa vaø ñaùng meán naøy. Trong söï yeâu meán vaø luyeán tieác cuûa moïi ngöôøi, xin caàu nguyeän cho Nhaät Tröôøng Traàn Thieän Thanh ra ñi thanh thaûn. 16/5/05 HUY PHÖÔNG

TUESDAY, MAY 17, 2005

Ñoå Xaêng ÔÛ Ñaâu?

Sinh hoaït Sinh Coähoaï ng ñoà tng

Muïc “Ñoå Xaêng ÔÛ Ñaâu?” cung caáp moät soá chi tieát lieân quan ñeán giaù xaêng trong tuaàn taïi moät soá caây xaêng trong khu vöïc zip code 92683. Thöù töï caùc caây xaêng ñöôïc lieät keâ döïa theo giaù xaêng 87, taêng daàn töø treân xuoáng döôùi. Ngay beân döôùi giaù cuûa töøng loaïi xaêng laø ngaøy hieäu löïc. Giaù xaêng trong baûng naøy khoâng baûo ñaûm giaù xaêng hieän taïi. Thoâng tin ñöôïc trích töø website www.msn.com. Reû nhaát: $1.65 (Brooks, GA)

Tieáp trang B2

Tammy Tran, Laura Lesner, Judy Minh Hue Pham,... Trieån laõm keùo daøi töø ngaøy 28 Thaùng Tö ñeán ngaøy 20 Thaùng Saùu naêm 2005. Lieân laïc: (714) 278-3400.

Loaïi xaêng Caây xaêng taïi Little Saigon

Hoäi ngoä “Gia Ñình 18” vaø kyû nieäm “Tuyeán Theùp Xuaân Loäc”

Ngaøy giôø: Ngaøy muøng 9 vaø muøng 10 Thaùng Baûy naêm 2005. Ñòa ñieåm: Phoøng sinh hoaït Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Hoäi Ngoä Chieán Höõu Sö Ñoaøn 18 Boä Binh ñeå gaëp gôõ nhöõng chieán höõu töø nôi xa veà, thaêm hoûi nhau, vaø haøn huyeân taâm söï. Kyû nieäm “12 Ngaøy Tuyeán Theùp Xuaân Loäc” vaø nhôù veà nhöõng ñoàng ñoäi ñaõ hy sinh vì toå quoác. Lieân laïc: Ñaëng Vaên Phuùc (714) 679-1595. Ñaëng Traàn Hoa (714) 254-5141.

Maéc nhaát: $3.09 (Mill Valley, CA) 87

89

91

Mobil

15496 Magnolia St Westminster, CA 92683

$2.429 05/11/05

$2.539 05/11/05

$2.659 05/11/05

Citgo

15991 Magnolia St Westminster, CA 92683

$2.459 05/11/05

$2.559 05/11/05

$2.659 05/11/05

76

5000 Westminster Blvd Westminster, CA 92683

$2.459 05/10/05

$2.559 05/10/05

$2.659 05/10/05

Chevron

5992 WESTMINSTER BLVD Westminster, CA 92683

$2.459 05/11/05

Chevron

6702 Westminster Blvd Westminster, CA 92683

$2.459 05/11/05

76

6322 WESTMINSTER BLVD Westminster, CA 92683

$2.459 05/10/05

$2.559 05/09/05

76

13682 Beach Blvd Westminster, CA 92683

$2.479 05/10/05

$2.579 05/09/05

Mobil

13441 BEACH BLVD Westminster, CA 92683

$2.479 05/09/05

Chevron

13741 BEACH BLVD Westminster, CA 92683

$2.479 05/09/05

Chevron

14902 Beach Blvd Westminster, CA 92683

$2.479 05/11/05

$2.579 05/09/05

Chevron

13712 Goldenwest St Westminster, CA 92683

$2.499 05/10/05

$2.599 05/10/05

Chevron

14600 Edwards St Westminster, CA 92683

$2.499 05/11/05

$2.659 05/09/05

$2.659 05/10/05

$2.679 05/09/05

Chìa khoùa cuûa hoøa bình Trung Ñoâng: phaûi ñeàn buø cho daân tî naïn Palestine RAMALLAH - Hoâm Chuû Nhaät, 15 Thaùng Naêm, coøi huï reàn vang leân ñeå ñaùnh daáu ngaøy “Nakba” (thaûm hoïa) cuûa Palestine hoài naêm 1948, vaø Chuû Tòch Mahmoud Abbascho hay seõ khoâng coù hoøa bình neáu khoâng coù söï ñeàn buø cho nhöõng daân tî naïn ngöôøi Palestine ñaõ bò ñuoåi ra khoûi queâ höông khi Israel laäp quoác. Daân chuùng Palestine treân khaép Taây Ngaïn vaø Daûi Gaza duø ñang ñi boä hay ñi xe ñeàu döøng laïi vaø ñöùng yeân trong vaøi phuùt vaøo ñuùng giöõa tröa ñeå cuøng nhau leân tieáng oaùn than cho vieäc thieát laäp quoác gia Do Thaùi töøng ñöôïc coi laø moät thaûm hoïa cho daân toäc Palestine. Haèng nghìn ngöôøi Palestine tham gia caùc cuoäc bieåu tình choáng ñoái Nakba ñaõ noùi raèng keá hoaïch cuûa Israel döï truø ruùt lui khoûi Daûi Gaza khoâng ñaùp öùng ñöôïc ñieàu maø hoï goïi laø “quyeàn trôû veà queâ höông” cuûa daân tî naïn treân

phaàn ñaát maø nay laø nöôùc Israel, moät yeâu caàu maø töø laâu Israel ñaõ baùc boû vaø coi nhö laø moät cuoäc töï huûy dieät veà daân soá. OÂng Abbas, naêm nay 69 tuoåi, khi coøn laø moät caäu beù töøng gia nhaäp cuoäc di cö cuûa daân tî naïn, ñaõ khoâng nhaéc laïi yeâu caàu veà “quyeàn trôû veà queâ höông” nhöng coù tuyeân boá raøng vieäc tieán haønh caùc noã löïc hoøa bình ra khoûi giôùi haïn cuûa cuoäc höu chieán hieän taïi seõ ñoøi hoûi phaûi coù “moät giaûi phaùp coâng baèng vaø thoûa ñaùng” cho nhöõng daân tî naïn bò maát queâ höông cuõng nhö moät ñaát nöôùc cho daân toäc Palestine. Chuû Tòch Abbas, trong moät dieãn vaên truyeàn thanh ñoïc tröôùc chuyeán coâng du ngoaïi quoác cuûa oâng, tuyeân boá: “Hoøa bình, an ninh vaø oån ñònh taïi Trung Ñoâng tuøy thuoäc vieäc tìm ra moät giaûi phaùp coâng baèng cho moät chính nghóa ñuùng ñaén döïa treân tính hôïp phaùp quoác teá, ñoù laø quyeàn cuûa

daân toäc chuùng toâi thieát laäp moät quoác gia ñoäc laäp laáy Jerusalem laøm thuû ñoâ vaø tìm ñaït moät giaûi phaùp coâng baèng vaø thoûa ñaùng cho vaán ñeà daân tî naïn phuø hôïp vôùi Nghò Quyeát 194 cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác.” Ngaøy töôûng nieäm Nakba gôïi nhaéc laïi luùc 700,000 daân chuùng Palestine ñaõ phaûi chaïy troán hay bò ñaåy ra khoûi nhöõng vuøng ñaát maø hieän nay thaønh laäp neân nöôùc Israel maø ngaøy Quoác Khaùnh cuûa hoï môùi ñöôïc cöû haønh trong tuaàn tröôùc, chæ moät ngaøy sau khi nhöõng hoài coøi huï ñöa toaøn quoác Israel döøng laïi ñeå cöû haønh leã töôûng nieäm haèng naêm caùc naïn nhaân cuûa Cuoäc Dieät Chuûng Do Thaùi döôùi baøn tay Ñöùc Quoác Xaõ. Caùc quoác gia AÛ Raäp ñaõ xoâng vaøo ñaùnh Israel vaøo naêm 1948 sau moät Nghò Quyeát cuûa Lieân Hieäp Quoác phaân chia Laõnh Thoå Quaûn Thaùc Palestine thaønh hai nöôùc, moät phaàn cho daân Do Thaùi, vaø

phaàn kia cho daân Palestine. Ngöôøi Palestine noùi raèng thaät laø baát coâng khi hoï phaûi chòu maát vuøng ñaát maø hoï coi laø do toå tieân ñeå laïi ñeå daønh choã cho daân Do Thaùi laäp quoác. Luùc baáy giôø, daân Do Thaùi ñang ñi tìm kieám moät ñaát nöôùc sau khi Ñöùc Quoác Xaõ taøn saùt nhöõng ngöôøi Do Thaùi soáng taûn maùc ôû nhieàu nöôùc AÂu Chaâu vaø Phi Chaâu laø nhöõng vuøng ñaát maø leõ ra phaûi ñöôïc coi laø queâ cha, ñaát toå cuûa hoï môùi ñuùng. Ña soá daân Palestine cuøng vôùi con chaùu hoï, ngaøy nay ñoâng tôùi treân 4 trieäu ngöôøi taïi Daûi Gaza, Taây Ngaïn vaø caùc nöôùc ngoaøi, hieän vaãn coøn phaûi sinh soáng trong nhöõng khu daân cö ngheøo naøn, taïm bôï, ra söùc baùm víu vaøo nhöõng chieác chìa khoùa ñaõ ræ seùt, nhöõng mong moät ngaøy naøo ñoù coù theå duøng ñeå môû laïi caùnh cöûa vaøo maùi nhaø xöa cuûa hoï. (V.P.)

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

VOØNG QUANH

THEÁ GIÔÙI

TCPV Myõ baõi boû vieäc caám chuyeân chôû röôïu xuyeân bang WASHINGTON - Nhöõng keû yeâu röôïu hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm ñaõ nhaän moät tin möøng khi Toái Cao Phaùp Vieän tuyeân boá baõi boû nhöõng ñaïo luaät caám tröôùc ñaây do söï phaùt trieån cuûa Internet vaø cuûa nhöõng chuyeán ñi thaêm caùc vöïa röôïu. Vôùi tyû leä 5-4, Toái Cao Phaùp Vieän ñaõ baõi boû nhöõng ñaïo luaät cuûa New York vaø Michigan caám chæ vieäc mua röôïu tröïc tieáp töø moät tieåu bang khaùc. Noùi chung, 24 tieåu bang Hoa Kyø ñeàu coù luaät caám naøy. Theo phaùn quyeát cuûa Toái Cao Phaùp Vieän thì luaät caám naøy coù tính caùch kyø thò vaø choáng laïi baàu khí caïnh tranh. Thaåm Phaùn Anthony Kennedy vieát trong phaùn quyeát, raèng “tieåu bang coù quyeàn roäng raõi lieân quan ñeán caùc quy ñònh veà röôïu. Tuy nhieân, quyeàn löïc naøy khoâng cho pheùp tieåu bang ñöôïc caám, hoaëc giôùi haïn moät caùch traàm troïng, vieäc chôû röôïu tröïc tieáp töø moät tieåu bang khaùc trong khi vaãn cho pheùp chuyeân chôû caùc maët haøng khaùc töø ngoaøi tieåu bang. Neáu caám thì phaûi caám heát, vaø neáu cho pheùp thì phaûi cho pheùp heát.” Caùc thaåm phaùn trong khoái ña soá, ngoaøi oâng Kennedy coøn coù caùc Thaåm Phaùn Antonin Scalia, David H. Souter, Ruth Bader Ginsburg vaø Stephen G. Breyer. Nguyeân vaán ñeà lieân quan ñeán Tu Chính AÙn 21, chaám döùt Luaät Caám (Prohibition) ban haønh vaøo naêm 1933 vaø cho pheùp chính quyeàn tieåu bang ñöôïc quy ñònh veà vieäc buoân baùn röôïu. Gaàn moät nöûa soá tieåu bang taïi Hoa Kyø sau ñoù ñaõ thoâng qua luaät ñoøi hoûi caùc vöïa röôïu phaûi baùn saûn phaåm cuûa mình qua nhöõng cô sôû baùn sæ coù moân baøi trong phaïm vi tieåu bang. Theá nhöng Hieán Phaùp cuõng caám caùc tieåu bang ñöôïc thoâng qua nhöõng luaät leä coù tính caùch phaân bieät nhöõng cô sôû kinh doanh beân ngoaøi tieåu bang. Ñieàu naøy daãn tôùi söï khoù khaên cho caùc ñaïo luaät cuûa Michigan vaø New York, laø vì 2 tieåu bang naøy laïi cho chuyeân chôû haøng tröïc tieáp ñoái vôùi caùc vöïa röôïu trong tieåu bang, maø laïi caám caùc vöïa röôïu ngoaøi tieåu bang. Trong phaàn phaùt bieåu baát ñoàng, Thaåm Phaùn Clarence Thomas ñaõ bieän luaän raèng phaùn quyeát naøy ñaõ ñaûo loän moät caùch khoâng caàn thieát nhöõng quy ñònh ñaõ coù töø laâu ñôøi ñöôïc ñöa ra vôùi muïc ñích baûo veä giôùi thieåu soá. Thaåm Phaùn Thomas cho raèng caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch tieåu bang theo Tu Chính AÙn 21 roõ raøng laø coù thaåm quyeàn ñeå quy ñònh vaán ñeà chuyeân chôû röôïu theo nhu caàu. OÂng vieát nhö sau, “Toøa aùn ñaõ chaúng laøm caùi gì ích lôïi cho quoác gia vôùi phaùn quyeát naøy.” Cuøng vôùi oâng coøn coù Chaùnh Thaåm William H. Rehnquist, cuõng nhö caùc thaåm phaùn Sandra Day O’ Connor vaø John Paul Stevens. (D.P.)

TT Bush thuùc eùp Quoác Hoäi chaáp thuaän caùc chính saùch noäi ñòa WASHINGTON - Döïa theo tình hình ñang treân ñaø thuaän lôïi veà kinh teá môùi ñaây, toång thoáng Bush yeâu caàu Quoác Hoäi phaûi hoã trôï caùc keá hoaïch cuûa chính phuû veà maäu dòch, an sinh xaõ hoäi vaø naêng löôïng neáu khoâng muoán neàn kinh teá quoác gia maát an toaøn. Toång Thoáng Bush tuyeân boá trong baøi dieãn vaên phaùt thanh hoâm thöù Baûy raèng “Nhaân danh nhöõng gia ñình caàn lao treân toaøn quoác, chuùng ta phaûi toøng taâm hôïp löïc ñeå baûo toaøn laâu daøi cho neàn kinh teá, coù theá chuùng ta môùi tieáp tuïc duy trì ñöôïc neàn thònh vöôïng vaø hy voïng cho ñaát nöôùc naøy cuõng nhö toaøn theá giôùi.” Gaàn ñaây, noãi aùm aûnh veà nguy cô rôùt vaøo thôøi kyø trì treä kinh teá ñaõ baét ñaàu bôùt ñi vì coâng boá cuûa chính phuû cho thaáy ñaø taêng tröôûng veà coâng aên vieäc laøm vaø doanh thu baùn leû ñang gia taêng trôû laïi moät caùch maïnh meõ trong thaùng Tö sau moät ñôït yeáu keùm vaøo moät thaùng tröôùc ñoù. Bush noùi “Kinh teá taêng tröôûng vôùi toác ñoä vöõng vaøng ñaït 3.6% trong 4 tam caù nguyeät vöøa qua, caùc nhaø kinh teá tieân ñoaùn ñoä taêng tröôûng coøn maïnh hôn nöõa töø nay cho ñeán cuoái naêm 2005.” Toång Thoáng coù keá hoaïch seõ coù 3 baøi dieãn vaên vaøo tuaàn tôùi nhaèm ñaåy maïnh söï uûng hoä cho caùc chính saùch veà maäu dòch, an sinh xaõ hoäi vaø naêng löôïng. Thöù Hai tôùi, toång thoáng seõ thaêm caên cöù West Point taïi tieåu bang Virginia ñeå noùi chuyeän veà tình hình thay ñoåi nhieân lieäu tieâu duøng baèng caùc chaát khaùc nhö daàu diesel sinh hoïc, khí hydrogen vaø chaát ethanol nhaèm giaûm bôùt söï leä thuoäc vaøo nguoàn naêng löôïng nhaäp caûng nöôùc ngoaøi. Trong baøi dieãn vaên truyeàn thanh, toång thoáng noùi quoác gia caàn gia taêng caùc kyõ thuaät cao chöù khoâng neân chæ troâng caäy vaøo nhöõng nguoàn naêng löôïng ñaõ toàn taïi. Caàn theâm nhieàu noã löïc môùi ñuû chi tieâu cho nguoàn naêng löôïng vaø hoã trôï caùc quoác ñang phaùt trieån kinh teá maïnh, nhö Trung Quoác vaø AÁn Ñoä, giaûm bôùt nhu caàu treân toaøn caàu baèng caùch caét giaûm nhu caàu tieâu duøng chaát hydrocarbon cuûa caùc nöôùc naøy. Bush noùi “Toâi hoan hoâ vieäc haï vieän ñaõ thoâng qua baûn döï thaûo veà chöông trình naêng löôïng. Baây giôø ñeán phieân thöôïng vieän phaûi haønh ñoäng. Quoác hoäi caàn pheâ duyeät cho döï thaûo naêng löôïng ñuùng ñaén naøy, ñeå ñeán thaùng Taùm laø phaûi coù baûn quyeát ñònh göûi ñeán vaên phoøng cuûa toâi vaø toâi seõ ñöa ra thöïc hieän.” Hoâm thöù Ba, toång thoáng coâng boá veà keá hoaïch maäu dòch töï do. Laàn naøy döï kieán seõ mieãn thueá maäu dòch cho saùu nöôùc vuøng Trung Myõ vaø khu vöïc Caribe. (DP)

TUESDAY, MAY 17, 2005

Baùo caùo Thöôïng Vieän Myõ:

Chöông trình ñoåi daàu laáy thöïc phaåm coù lôïi nhieàu cho Nga WASHINGTON - Moät baùo caùo ñieàu tra cuûa Thöôïng Vieän Hoa Kyø cho bieát, chính phuû Nga ñaõ thaâu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän töø chöông trình ñoåi daàu laáy thöïc phaåm, laø moät chöông trình do Lieân Hieäp Quoác ñieàu haønh taïi Iraq döôùi thôøi Saddam Hussein; Chöông trình naøy ñaõ cho pheùp Nga ñöôïc mua daàu vôùi giaù raát thaáp. Baûn baùo caùo coøn bao goàm nhieàu toá caùo khaùc veà vieäc Saddam Hussein ñöôïc höôûng lôïi töø chöông trình naøy. Chi tieát veà nhöõng vuï “aùp phe” ñaõ ñöôïc ñöa moâ taû khaù kyõ caøng trong nhieàu traêm trang giaáy vaø caùc taøi lieäu ñính keøm, ñöôïc Tieåu Ban Thöôøng Tröïc Thöôïng Vieän Hoa Kyø Phuï Traùch Ñieàu Tra phoå bieán vaøo hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm. Nhöõng thoâng tin naøy seõ ñöôïc duøng trong phieân ñieàu traàn taïi Dieãn Ñaøn Thöôïng Vieän vaøo hoâm nay, Thöù Ba 17 Thaùng Naêm. Caùc taøi lieäu naøy veõ ra con ñöôøng di chuyeån cuûa daàu khí vaø tieàn baïc, daãn thaúng töø Iraq ñeán Kremlin, vaø tôùi tay vò cöïu ñoång lyù vaên phoøng Toång Thoáng Vladimir Putin cuõng nhö cöïu Toång Thoáng Boris Yeltsin. Baûn baùo caùo cho bieát Iraq ñaõ coá gaéng aûnh höôûng cuõng nhö töôûng thöôûng cho chính quyeàn Nga vì chính quyeàn naøy hieän dieän ôû Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác, ñaõ tích cöïc duøng laø phieáu thöôøng tröïc cuûa mình ñeå ngaên caûn caùc bieän phaùp caám vaän chính phuû Saddam Hussein. Quaû vaäy, trong thôøi gian ñoù, Nga ñaõ nhieàu laàn ñöùng veà phía Iraq trong caùc cuoäc baøn luaän taïi Hoäi Ñoàng Baûo An. OÂng Yevgeniy V. Khorishko, phaùt ngoân vieân Toøa Ñaïi Söù Nga ôû Washington, cho bieát, toøa ñaïi söù ñaõ nhaän ñöôïc baûn baùo caùo cuûa Thöôïng Vieän Hoa Kyø, tuy nhieân chöa theå bình luaän gì veà nhöõng ñieàu khaùm phaù aáy. Naêm ngoaùi, CIA cuõng phoå bieán moät baùo caùo cho hay Saddam Hussein ñaõ cho nhöõng vò laõnh ñaïo cao caáp nhaát theá giôùi ñöôïc cô hoäi mua daàu cuûa Iraq ôû giaù reû. Theá nhöng baûn baùo caùo cuûa Thöôïng Vieän coøn ñöa ra nhieàu chi tieát hôn khi noùi roõ raèng caùc giôùi chöùc chính quyeàn Nga ñaõ ñoùn nhaän ngay aân hueä naøy cuûa Saddam Hussein, vaø ñaõ ñöôïc höôûng lôïi raát nhieàu töø chöông trình ñoåi daàu laáy thöïc phaåm. Ngoaøi ra, baûn baùo caùo cuõng toá caùo chính trò gia Nga Vladimir Zhirinovsky, moät vaøi toå chöùc khaùc cuûa Nga, vaø Bayoil, coâng ty buoân baùn xaêng daàu coù truï sôû taïi Houston, ñaõ “traû haøng trieäu ñoàng trong nhöõng chuyeån giao ngaàm, baát hôïp phaùp cho chính phuû Saddam Hussein.” Nhaø chöùc traùch Hoa Kyø cho hay, Saddam Hussein ñaõ duøng nhöõng lôïi nhuaän töø vieäc baùn daàu nhö vaäy ñeå mua vuõ khí. (D.P.)

Iran seõ cho EU cô hoäi choùt ñeå ñaøm phaùn veà nguyeân töû TEHRAN, Iran. - Iran hoâm Thöù Hai 16 Thaùng Naêm cho bieát seõ daønh cho EU - töùc Lieân Hieäp AÂu Chaâu, moät cô hoäi cuoái cuøng ñeå taùi tuïc ñaøm phaùn veà nguyeân töû vaøo ngaøy 23 Thaùng Naêm tröôùc khi hoï quyeát ñònh trôû laïi vôùi chöông trình nguyeân töû tröôùc kia. Hoa Kyø vaãn sôï raèng ñaây chính laø chöông trình ñeå cheá taïo vuõ khí. Tuyeân boá vôùi haõng thoâng taán IRNA, Ngoaïi Tröôûng Iran, Kamal Kharrazi, cho bieát tröôûng ñoaøn thöông thuyeát Iran, oâng Hassan Rohani, seõ gaëp caùc ngoaïi tröôûng Phaùp, Anh vaø Ñöùc vaøo ngaøy 23 Thaùng Naêm saép tôùi ñeå coá gaéng ñaït ñöôïc moät thoûa hieäp vaøo phuùt choùt. OÂng noùi, “Vaán ñeà thöông thuyeát vaãn chöa chung quyeát”. Theá nhöng, moät giôùi chöùc khaùc trong phaùi ñoaøn Iran,

oâng Hossein Mousavian, laïi cho hay cuoäc hoïp saép tôùi seõ dieãn tieán taïi Brussels. Caùc giôùi chöùc Iran ñaõ thöông thuyeát vôùi tam cöôøng AÂu Chaâu - Phaùp, Anh, Ñöùc trong nhieàu thaùng nay veà nhöõng quan ngaïi lieân quan caùc chöông trình nguyeân töû cuûa Iran. Naêm ngoaùi, tam cöôøng AÂu Chaâu ñaõ nhaän ñöôïc lôøi cam keát cuûa Iran laø hoï seõ ngöng hoaït ñoäng taùi cheá nhieân lieäu nguyeân töû trong thôøi gian coøn ñaøm phaùn. Theá nhöng, Iran cho bieát hoï ñaõ quaù thaát voïng vôùi vieäc ñaøm phaùn vaø quyeát ñònh seõ taùi tuïc chöông trình nguyeân töû. Neáu thöïc söï xaûy ra ñieàu ñoù, AÂu Chaâu chaéc chaén seõ uûng hoä Hoa Kyø ñöa Tehran ra tröôùc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñeå coù bieän phaùp tröøng phaït. Theá nhöng Iran hoâm Thöù

Hai laïi cho bieát hoï seõ giaønh moät cô hoäi cuoái cuøng cho ñaøm phaùn tröôùc khi quay trôû veà vôùi sinh hoaït taùi cheá nguyeân töû. Iran voán coù thaønh tích ñöa ñaøm phaùn ñeán ñieåm khuûng hoaûng tröôùc khi tieán ñeán moät thoûa hieäp taïi nhöõng cuoäc hoïp quoác teá cao caáp hôn. Nhieàu nhaø phaân tích chính trò suy ñoaùn raèng Iran seõ khoâng gaây ra moät cuoäc khuûng hoaûng quoác teá lôùn tröôùc cuoäc baàu cöû toång thoáng cuûa quoác gia naøy vaøo thaùng sau.

Gaàn ñaây, Iran ñaõ leân tieáng toû ra baát chaáp nhöõng bieän phaùp cheá taøi cuûa quoác teá. Moät vieân chöùc cao caáp trong chính quyeàn Iran ñaõ töøng cho hay, hoï phaûi caùm ôn quoác teá vì nhöõng bieän phaùp caám vaän trong quaù khöù. Bôûi vì, chính nhôø nhöõng vuï tröøng phaït naøy maø hoï ñaõ hoïc ñöôïc caùch soáng ñoäc laäp. Trong khi ñoù, ngoaøi bieän phaùp caám vaän nhö Hoa Kyø töøng ñe doïa, quoác teá cuõng khoâng coøn moät phöông thöùc naøo hôn ñeå aùp löïc Iran giaûi toûa caùc chöông trình nguyeân töû. (D.P.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


Ñôøi Soáng

.3”

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

Thay ñoåi cuûa treû töø 5 ñeán 7 tuoåi YEÁN TUYEÁT Nhöõng ngaøy ñaàu tieân cuûa lôùp maãu giaùo laø thôøi gian quan troïng trong ñôøi moät ñöùa treû khi vöøa baét ñaàu ñi hoïc. Daáu moác naøy cuõng coù theå khieán cho ñöùa treû vaø caû cha meï cuûa noù nhoû nhöõng gioït nöôùc maét. Cho duø ñaây laø moät kinh nghieäm ñaëc bieät ñem ñeán nhöõng vui buoàn laãn loän vì söï xuùc ñoäng, caùc chuyeân vieân veà

Sheldon H. White, baùc só taâm lyù chuyeân veà söï phaùt trieån cuûa treû con, ngöôøi tìm ra söï chuyeån höôùng cuûa treû con trong haïng tuoåi töø 5 ñeán 7, cho bieát raèng nhöõng khaû naêng cuûa treû con thay ñoåi raát nhieàu trong khoaûng thôøi gian noùi treân. Trong nhieàu tröôøng hôïp, moät ñöùa treû vöøa hoïc xong lôùp maãu giaùo seõ laø moät hoïc sinh hoaøn toaøn khaùc haún

Noù cuõng muoán tham döï vaøo nhöõng sinh hoaït nhö aâm nhaïc, muùa haùt vaø theå thao nöõa. Giai ñoaïn sau lôùp maãu giaùo raát deã nhaän bieát. Theo nhöõng chuyeân vieân giaùo duïc thì tri thöùc cuûa moät ñöùa treû 7 tuoåi raát khaùc suy nghó cuûa moät ñöùa treû 5 tuoåi. Baùc Só Rebecca Shiner, giaùo sö veà taâm lyù ôû Colgate University

phöùc taïp hôn vaø coù theå nhaän ra nhöõng ñieåm khoâng laïc quan veà chính noù. Thí duï nhö tröôùc 5 tuoåi, treû thöôøng hay noùi “Em laø ngöôøi thoâng minh nhaát”. Nhöng khi lôùn hôn moät chuùt thì ñöùa treû aáy coù theå noùi: “Em chæ thoâng minh veà chuyeän naøy maø thoâi chöù khoâng phaûi laø thoâng minh veà taát caû moïi chuyeän”. Treû con cuõng phaùt trieån trí nhôù maïnh meõ hôn vaø coù khaû naêng ñeå dieãn taû nhöõng caûm xuùc hay suy nghó vaø bieát lyù luaän hôn. Chuùng cuõng bieát nhaän ra nhöõng ñieàu höõu lyù.

TUESDAY, MAY 17, 2005

Giöõa Ngöôøi Vôùi Ngöôøi

Trích töø caùc baøi giaûng cuûa J. Krisnamurti Dòch sang Vieät ngöõ vaø ghi chuù: Chaân Huyeàn

Giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi laø moái lieân heä quan troïng vaø coù leõ khoù khaên nhaát trong taát caû caùc töông quan truøng truøng. Söï soáng goàm taát caû nhöõng lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, hay giöõa ngöôøi vôùi cuûa caûi, tieàn taøi, vôùi caùc sinh vaät, coû caây, ñaát ñaù... trong vuõ truï naøy. Chuùng ta hoïc töø treû tôùi giaø, vaãn khoâng heát, nhöõng ñieàu caàn bieát ñeå laøm cho nhöõng moái lieân heä thaân sô ñöôïc nheï nhaøng, toát ñeïp - nhöõng yeáu toá caên baûn cuûa cuoäc soáng haïnh phuùc. Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) ñöôïc coi laø trieát gia soá moät cuûa theá kyû 20, ñaõ giaûng daïy gaàn saùu thaäp nieân khaép theá giôùi cho haøng trieäu thính giaû. Caùc baøi giaûng lieân quan tôùi ñeà taøi “Lieân heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi” ñaõ ñöôïc cô sôû Krisnamurti Foundation tuyeån choïn xuaát baûn thaønh moät cuoán saùch maø chuùng toâi xin trích dòch (vaø khi caàn ghi chuù theâm cho deã hieåu) ñeå ñaêng vaøo muïc naøy moãi tuaàn. (C.H.) LIEÂN HEÄ KHOÂNG VÖÔÙNG VÍU “HÌNH AÛNH”

taâm lyù vaø giaùo duïc vaãn muoán nhaéc nhôû phuï huynh veà giai ñoaïn keá tieáp, moät khi maø ñöùa treû leân hoïc lôùp moät vôùi söï ñoäc laäp vaø loøng töï tin. Nhöõng ñöùa treû naøy seõ nhanh choùng vöôït qua ñoaïn ñöôøng thöù nhaát ñeå böôùc chaân vaøo nhöõng naêm keá ñoù vaø chuùng raát caàn söï hoã trôï cuûa ngöôøi lôùn ñeå trôû neân daïn dó hôn vaø nhôø ñoù, chuùng hoïc hoûi ñöôïc nhieàu thöù môùi laï ñeå thoaùt khoûi caùi tuoåi “em beù” cuûa mình.

ñöùa hoïc troø ruït reø cuûa ngaøy töïu tröôøng vaøo Thaùng Chín naêm ngoaùi. Söï chuyeån höôùng naøy bao goàm caûm xuùc vaø nhaän thöùc veà xaõ hoäi laøm thay ñoåi vaø aûnh höôûng ñeán caù tính cuûa ñöùa treû. Trong thôøi gian theo hoïc lôùp maãu giaùo, ñöùa treû bieát caùch giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc hôn vaø baét ñaàu phaùt trieån nhöõng khaû naêng veà hoïc vaán nhö ñoïc saùch vaø laøm toaùn.

Mua saém moät caùch thoâng minh OANH THÔ ÔÛ Myõ, tuøy tuùi tieàn cuûa mình, baïn coù theå mua nhöõng ñoà duøng ña daïng vôùi ñuû moïi haïng tieàn. Dó nhieân, baïn cuõng coøn phaûi nhôù caâu “tieàn naøo thì cuûa aáy nöõa”. Theá nhöng, cuõng coù raát nhieàu ngöôøi ñaõ ñi mua saém moät caùch thoâng minh hôn ngöôøi

khaùc vì hoï mua haøng toát, ñeïp, xaøi beàn maø khoâng phaûi traû giaù cao. Ñieàu naøy do kinh nghieäm cuõng coù, roài do chòu khoù tìm toøi, so saùnh giaù caû cuõng coù. Theâm vaøo ñoù, coù theå hoï ñaõ nghe theo nhöõng lôøi chæ daãn cuûa caùc chuyeân vieân mua saém nhö baøi baùo cuûa oâng

taïi New York, noùi: “Trong giai ñoaïn phaùt trieån naøy, treû con coù theå suy nghó moät caùch uyeån chuyeån hôn. Tröôùc ñoù, treû thöôøng chæ nhìn söï vieäc ôû moät caùch maø thoâi nhöng ôû tuoåi lôùn hôn moät chuùt naøy, chuùng baét ñaàu nhìn söï vieäc hay hoaøn caûnh vôùi nhöõng goùc caïnh khaùc nhau.” Baø Shiner nhaán maïnh raèng trong giai ñoaïn chuyeån höôùng naøy, ñöùa treû baét ñaàu nghó ñeán mình moät caùch

Baø Shiner noùi raèng nhöõng ñöùa treû 7 tuoåi baét ñaàu bieát töï keàm cheá vaø nhôø ñoù maø vieäc giaùo duïc cuõng thay ñoåi theo, bôûi vì, baïn coù theå thaáy laø ñöùa treû aáy seõ chòu ngoài xuoáng vaø chuù taâm vaøo moät sinh hoaït coù tính caùch trí thöùc. Moät ñaëc ñieåm maø ngöôøi ta cuõng ghi nhaän veà caùc ñöùa treû 6, 7 tuoåi naøy laø chuùng baét ñaàu muoán ôû caïnh baïn ñoàng löùa nhieàu hôn. Söï thay ñoåi

Chris Taylor maø toâi muoán gôûi ñeán baïn sau ñaây, trích dòch töø nguyeät san Readers Digest. Neáu baïn laø ngöôøi bieát söû duïng Internet thì coù leõ baïn cuõng ñaõ coù bieát ñeán Ebay, moät maïng löôùi ñeå ngöôøi ta mua baùn ñuû thöù haèm baø laèng môùi coù, cuõ coù. Thí duï nhö baïn coù theå tìm thaáy moät boä aùo quaàn cuûa Elvis Presley, hay

moät loïn toùc cuûa moät ngoâi sao maøn baïc noåi tieáng. Nghóa laø caùi thöù gì cuõng coù treân Ebay, chæ caàn baïn ra giaù maø thoâi. Tuy nhieân, cuõng khoâng phaûi taát caû nhöõng ñoà ñaïc ñaõ duøng roài (secondhand) mua töø Ebay hay baát cöù ôû ñaâu ñi nöõa, ñeàu laø giaù hôøi caû. Coù nhöõng loaïi haøng cuõ nhöng vaãn coøn toát, maø cuõng coù

Tieáp trang B11

Tieáp trang B11

Giöõa toâi vaø baïn, giöõa toâi vaø vôï, con toâi, lieân heä seõ ra sao khi toâi khoâng coù moät hình aûnh naøo veà baïn, veà maáy ngöôøi thaân ñoù trong gia ñình? Baïn caàn phaûi tìm hieåu, ñöøng traû lôøi moät caùch deã daõi, töùc thôøi! Khi soáng chung, bao nhieâu chuyeän xaûy ra cho chuùng ta: coâng chuyeän phaûi laøm, nhöõng chuyeän caàn lo laéng, caùc vaán ñeà lôùn nhoû... taát caû nhöõng thöù ñoù taïo neân moät hình aûnh veà baïn trong taâm toâi. Nhöng neáu toâi khoâng coù aán töôïng gì, khoâng coù hình aûnh gì veà baïn heát, thì lieân heä giöõa chuùng ta ra sao? Neáu baïn thaønh thaät, baïn khoâng theå traû lôøi ñöôïc caâu hoûi naøy. Vì baïn chæ coù caâu traû lôøi khi taâm baïn thöïc söï khoâng vöôùng víu moät hình aûnh naøo heát. Ñoù laø vaán ñeà caên baûn cuûa ñôøi soáng: khoâng neân coù saün hình aûnh veà nuùi non, soâng hoà, veà moät ngöôøi khaùc. Khoâng neân mang trong taâm moät hình aûnh naøo veà quoác gia hay baát cöù thöù gì. Hình aûnh bao goàm caùc yù kieán, tö töôûng, caùc keát luaän, bieåu töôïng vaø tö duy xaây döïng neân caùc hình aûnh ñoù. Vaäy thì lieân heä seõ ra sao, giöõa moät ngöôøi coù saün hình aûnh trong taâm vaø moät ngöôøi khoâng vöôùng víu hình aûnh naøo heát? Baïn ñöøng voäi vaõ traû lôøi, phaûi tìm hieåu cho kyõ. Moät beân laø Tình Yeâu, moät beân khoâng phaûi laø Tình Yeâu. Chuùng ta caàn kyù öùc ñeå coù theå ñi xe ñaïp, noùi tieáng Anh hay taâm söï vôùi baïn neáu nhö baïn muoán bieát toâi ñang noùi chuyeän gì. Toâi caàn kyù öùc ñeå lo chuyeän laøm aên, ñieàu khieån moät nhaø maùy vaân vaân... Nhöng kyù öùc cuûa caùc lieân heä laø nhöõng hình aûnh. Toâi taïo ra moät hình aûnh veà baïn, vaø baïn coù moät hình aûnh veà toâi. Vaäy neân lieân heä giöõa chuùng ta chæ laø lieân heä giöõa hai hình aûnh. Chuùng ta coi hai hình aûnh ñoù laø nhöõng thöù quan troïng nhaát, vaø ta soáng vôùi noù. Ngöôøi ta goïi caùc lieân heä ñoù laø tình yeâu, vôùi bao raøng buoäc raéc roái. Chuùng ta baùm víu vaøo nhöõng hình aûnh kia. Chuùng ta caûm thaáy an toaøn khi taâm ta coù nhöõng hình aûnh ñoù. Neáu khoâng, ta seõ caûm thaáy troáng roãng vaø sôï haõi. Thöïc ra thì taâm ta coù theå naøo chæ quan saùt caùi ñang laø (hieän taïi), maø khoâng mang saün hình aûnh hay kyù öùc naøo chaêng? Khoâng coù phaùn ñoaùn, khoâng ñaùnh giaù söï vaät theo quaù khöù ? Chæ thuaàn nhaän bieát “caùi ñang laø”. Toâi xin giaûi nghóa theâm ñeå ta coù theå ñi saâu vaøo chuyeän naøy: Baïn yeâu anh em, vôï con cuûa baïn... Roài anh baïn bò beänh cheát. Caùi cheát laø hieän taïi, laø “caùi ñang laø”. Taâm baïn coù theå naøo quan saùt chuyeän ñang xaûy ra maø khoâng coù yù nghó naøo cuûa quaù khöù hay chaêng? Anh baïn ñaõ maát ñi, ñoù laø söï thöïc. Hình aûnh maø baïn ñaõ taïo ra veà anh trong bao naêm qua, seõ khieán cho baïn trôû neân troáng roãng, ñau buoàn vaø coâ ñôn. Baïn töï an uûi mình seõ ñöôïc gaëp anh baïn ôû kieáp sau vaø coù theå baïn seõ ñi tìm caùc oâng baø ñoàng coát, ñeå coù theå tieáp xuùc laïi vôùi anh. Ñoù laø vì baïn khoâng hoaøn toaøn soáng vôùi thöïc taïi, khoâng soáng vôùi caùi ñang xaûy ra maø chæ soáng vôùi hình aûnh saün coù trong taâm thoâi. Nhöng neáu baïn bieát caùch soáng vôùi thöïc taïi “anh ñaõ cheát”, khoâng mang trong taâm hình aûnh naøo veà anh, thì sao? Khi ñoù, taâm baïn khoâng coù moät yù nghó naøo - khoâng coù moät söï chuyeån ñoäng naøo heát trong taâm töôûng - Baïn seõ khoâng hoái tieác, khoâng noùi “Anh ta laø moät ngöôøi raát tuyeät vôøi khi coøn soáng”. Taâm baïn seõ chæ soáng vôùi hieän thöïc “anh ñaõ qua ñôøi”, cuõng nhö bao ngöôøi ñaõ cheát ôû caùc xöù khaùc, caùc mieàn gaàn hay xa. Khi ñoù baïn seõ hieåu ñöôïc yù nghóa saâu xa cuûa söï soáng, taâm seõ khoâng coøn töôûng veà quaù khöù, vöôùng baän bôûi caùc hình aûnh coù saün trong kyù öùc. Baïn seõ chöùng nghieäm moät söï thay ñoåi tuyeät vôøi cuûa taâm thöùc. Taâm baïn seõ laø moät caùi taâm nguyeân sô, treû trung vaø thuaàn khieát.

DAT


TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Gia Ñình Cuøng Ñoïc

DAT

GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Cuoái Tuaàn Troâng Baø GLORIA D. MIKLOWITZ Vieát cho baùo Times

Phaàn 2 Tieáp theo kyø tröôùc: Baø Ngoaïi cuûa Evan seõ troâng Evan trong luùc ba meï em ñi chôi xa. “Googa!” Toâi heùt leân vaø chaïy ra nhaø chöùa xe khi Ba laùi xe veà nhaø vôùi Baø Ngoaïi. “Evan!” Googa giang roäng hai tay oâm chaët laáy toâi roài ñaåy toâi ra, baø nhaém moät maét laïi, laøm boä xem xeùt ngöôøi toâi. “Phaûi Evan thieät khoâng? Khoâng phaûi roài. Caäu beù naøy cao quaù! Ñeïp trai quaù.” Baø ñaåy toâi qua moät beân. “Chaùu ngoaïi cöng cuûa baø ñaâu roài?” “Con ñaây Googa aø,” Toâi cöôøi lôùn, ñaùp. “Vaø laø chaùu ngoaïi duy nhaát cuûa baø ñaây!’ Baø cöôøi khuùc khích vaø baø luoân luoân daønh cho toâi aùnh maét vôùi nhöõng tia saùng laáp laùnh nhö vaäy. Toâi naém tay baø vaø hai baø chaùu ñi veà phía nhaø beáp. “AÙi chaø!” Baø gaàn vaáp teù treân baäc theàm thöù nhaát cuûa hai baäctheàm ñi vaøo nhaø beáp nhöng toâi ñôõ baø kòp thôøi. “OÂi, Meï ôi!” Meï toâi la leân nhaéc chöøng. “Meï caån thaän aï! Meï khoâng thaáy baäc theàm ñoù aø?” “Khoâng coù gì ñaâu con aø,” Baø Ngoaïi noùi,

“Meï ñang baän nhìn ñöùa chaùu ñeïp trai cuûa meï neân meï khoâng ñeá yù mình ñang böôùc vaøo choã naøo ñoù maø.” Googa quay sang toâi. “Chaùu cöng aø,” baø thì thaøo. “Chuùng ta seõ baøy nhieàu troø thieät vui nheù.” Toái hoâm ñoù, Googa keå cho chuùng toâi nghe veà chuyeán ñi chôi ñeán Alaska baèng taøu bieån cuûa baø vaø nhöõng ngöôøi toát baø gaëp. Sau böõa toái, trong luùc Ba Meï söûa soaïn haønh lyù cho chuyeán ñi, Googa vaø toâi chôi troø chôi yeâu thích cuûa baø, côø tyû phuù. Thöôøng thöôøng, Ngoaïi muoán laøm nhaø baêng. Laàn naøy toâi laøm nhaø baêng, vì theo baø, toâi lôùn ñuû ñeå troâng coi tieàn baïc ñöôïc roài. Nhöng moät chuyeän buoàn cöôøi xaûy ra. Moãi laàn baø traû tieàn mua nhaø, baø ñeám sai soá tæeàn. “Baø ôi!” Toâi noùi, “Baø ñöa con tôø 5 ñoàng thay vì tôø 50 neø.” “Vaäy aø? AØ, vì kính cuûa baø ôû trong gioû saùch roài. Con ñi laáy cho baø nheù ñeïp trai?” Toâi ñi laáy tuùi saùch cuûa baø. Baø ñeo kính leân, nhöng laàn keá tieáp khi baø phaûi traû tieàn nhaø baêng, baø laïi ñeám sai soá tieàn. “Baø meät roài, chaùu cöng,” baø giaûi thích. “Ñi caû ngaøy meät quaù. Chuùng ta chôi tieáp ngaøy mai nheù. Hay laø ñoïc truyeän tröôùc khi ñi nguû nhe?” “Hay quaù!” Toâi noùi vaø nhôù laïi Ngoaïi coù theå laøm baát cöù caâu truyeän naøo trôû neân haáp daãn ra sao, chæ vôùi caùch baø ñoïc maø thoâi. “Nhöng laàn naøy thì,” baø noùi, “Baø muoán chaùu ngoaïi cöng cuûa baø ñoïc cho baø nghe!” Thöù Tö: Baø Ngoaïi bò sao vaäy?

Truyeän naøy seõ ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

Thay ñoåi cuûa treû töø 5 ñeán 7 tuoåi Tieáp trang B10

naøy coù theå laøm cho moät soá cha meï bò baøng hoaøng vì ñoät nhieân hoï thaáy ñöùa con beù nhoû rôøi xa mình, duø chæ moät ít maø thoâi. Theá nhöng, nhöõng nhaø chuyeân moân noùi raèng tình baïn ôû vaøo tuoåi naøy raát quan troïng bôûi vì nhôø baïn beø, ñöùa treû seõ tìm thaáy ñöôïc nhöõng khía caïnh khaùc nhau

5 ñeán 7 tuoåi cuõng baét ñaàu so saùnh mình vôùi baïn ñoàng löùa veà söï noåi tieáng cuõng nhö söï thaønh coâng veà hoc vaán trong lôùp hoïc. Baø Shiner noùi raèng nhöõng nhaän bieát vaø thay ñoåi trong caûm xuùc cuûa ñöùa treû trong giai ñoaïn naøy seõ laàn löôït dieãn ra trong khoaûng thôøi gian 3 naêm, chöù khoâng phaûi thay ñoåi töùc khaéc. Phuï huynh thöôøng coù söï caân nhaéc trong vieäc coù neân göûi con ñeán hoïc lôùp maãu giaùo hay chöa, khi

Mua saém moät caùch thoâng minh Tieáp trang B10

nhöõng loaïi haøng baïn chæ neân mua môùi maø thoâi. Theá nhöng, baïn phaûi bieát söï khaùc nhau giöõa caùc moùn haøng naøy. Moät ñieàu leä chung baïn neân ghi nhôù laø “Mua haøng ñöôïc chöùng nhaän bôûi moät cöûa haøng vaø ñöôïc baûo ñaûm thöôøng vaãn chaéc aên hôn”. Ñeå giuùp ngöôøi tieâu thuï laø baïn bieát mua saém ñuùng caùch, caùc chuyeän vieân veà mua saém ñöa ra caùc lôøi khuyeân sau ñaây. 1/ Saùch: Neáu baïn laø ngöôøi söu taàm saùch, baïn coù theå vaøo trang nhaø Booksfree.com. Vôùi 45,000 ngaøn töïa saùch, website cung caáp dòch vuï cho möôùn saùch haøng thaùng töø 2 ñeán 12 cuoán. Giaù caû coù theå töø 7.99 myõ kim, ñeán 29.99 myõ

cuûa caù tính noù. Nhöõng ñieàu cho vaø nhaän cuûa tình baïn seõ cho ñöùa treû cô hoäi ñeå hieåu ñöôïc söï quan troïng cuûa söï coâng baèng vaø loøng thöông ngöôøi. Treû con trong haïng tuoåi töø

em ñöôïc 5 tuoåi. Ñoái vôùi vieäc naøy, caùc chuyeän vieân giaùo duïc cho bieát qua söï nghieân cöùu, hoï thaáy raèng khi treû ñöôïc ôû trong moäi tröôøng cuûa lôùp hoïc, chuùng seõ coù cô hoäi phaùt trieån veà nhieàu maët, cho neân khi

con ñeán tuoåi ñi hoïc, phuï huynh ñöøng neân ngaàn ngaïi. Phaàn lôùn phuï huynh ñeàu ñieàu chænh thaùi ñoä vaø suy nghó moät caùch deã daøng tröôùc söï phaùt trieån cuûa con hoï khi quan saùt nhöõng thay ñoåi cuûa con trong haïng tuoåi töø 5 ñeán 7 tuoåi. Söï ñoäc laäp vaø töï tin cuûa ñöùa treû laø nhöõng daáu hieäu laïc quan maø cha meï thöôøng vui loøng. Hoï cuõng cho raèng khi ñöùa treû trôû neân phöùc taïp hôn, thì ñoàng thôøi noù cuõng khieán hoï muoán ôû gaàn con vì nhöõng ñieàu thuù vò maø noù ñem laïi cho hoï raát môùi laï.

‘The Weekend I Baby-sat Grandma’ BY GLORIA D. MIKLOWITZ Special to The Times

Part 2 The story so far: Evan’s grandmother is going to take care of him while his parents are away.

eye was a look she always gave me. I took her hand and started toward the kitchen. “Oops!” She nearly tripped on the first of two steps going into the kitchen but I caught her just in time. “Mother!” Mom cried in alarm. “Be careful! Didn’t you see that step?” “Pish, posh, darlin’,” Grandma said, “I was just so busy gazing at my handsome grandson that I didn’t look where I was going.” Googa turned to me. “Sweetie,” she whispered, “We are going to have so much fun.” That evening, Googa told us about the cruise she took to Alaska and the nice people she met. After dinner, while Mom and Dad packed for their trip, Googa and I played her favorite game, Monopoly. Usually, Grandma insists on being the bank. This time I was the banker because, she said, I was old enough to manage money now. But a funny thing happened. Every time she had to pay for a new property, she counted out the wrong amount of money. “Googa!” I’d say, “You gave me $5, instead of $50.” “I did? Well, that’s because my glasses are in my purse. You want to bring them to me, handsome?” I brought her purse. She put on her glasses, but the next time she had to pay the bank she counted out the wrong amount again. “I’m tired, sweetie,” she explained. “It’s been a long day. Let’s finish this tomorrow. How about a bedtime story?” “Cool!” I said, remembering how Grandma could make any story exciting just by the way she read it. “Only, this time,” she said, “I want my favorite grandson to read it to me!”

“Googa!” I cried, running out to the garage when Dad arrived with Grandma. “Evan!” Googa flung out her arms for a big hug and then held me apart. She closed one eye and pretended to examine me. “Is this really Evan? But it can’t be. This boy is too tall! Too handsome.” She thrust me aside. “Where is my favorite grandson?” “It’s me, Googa,” I said, laughing. “And I’m your only grandson!” Wednesday: Is something wrong with She giggled and that little sparkle in her Grandma? This story will be on The Times’ website at latimes.com/kids.

kim, bao goàm caû cöôùc phí chuyeân chôû ñeå gôûi ñi vaø traû veà, tuøy theo löôïng saùch maø baïn muoán. Baø Nedra Harris ôû Matawan New Jersey, traû 18 myõ kim moät thaùng cho vieäc mua vaø thueâ saùch naøy. Baø tieát kieäm ñöôïc khoaûng 30 myõ kim moãi thaùng so vôùi vieäc tröôùc ñaây baø phaûi luïc tìm mua saùch ôû nhöõng caùi garage sale hay trao ñoåi vôùi baïn beø. 2/ Veù xem xi neâ: Baïn coù theå tieát kieäm tieàn veù ñi coi xi neâ neáu baïn mua moät loá qua nhöõng toå chöùc nhö AAA hay ôû nhöõng cöûa tieäm baùn haøng sæ nhö Costco. Cöûa haøng AAA coù theå bôùt ñi töø 50 cents cho ñeán 2 myõ kim cho moät veù xi neâ, tuøy theo töøng loaïi heä thoáng raïp haùt. ÔÛ Costco thì hoï baùn moät loá veù 5 caùi vôùi giaù 35 myõ kim cho Regal Entertainment Group Theaters. Baïn cuõng coù theå nhôø vaøo vieäc caùc coâng ty ñöôïc giaûm giaù (corporate discount), baèng caùch lieân laïc vôùi vaên phoøng Human Resource ñeå tìm bieát xem sôû laøm cuûa mình coù ôû trong 4,000 coâng ty thuoäc maïng löôùi WorkingAdvantage.com hay khoâng. Neáu coù, baïn coù theå ñöôïc höôûng söï giaûm giaù veù xi neâ ñeán 40% laän. 3/ Vieän baûo taøng - Museums: Ít nhaát moãi thaùng moät laàn, phaàn lôùn caùc vieän baûo taøng trong nhöõng thaønh phoá lôùn môû cöûa cho ngöôøi ta vaøo xem maø khoâng maát tieàn. ÔÛ

New York City, Museum of Modern Art thöôøng daønh buoåi toái Thöù Saùu vaøo cöûa mieãn phí. Coøn ôû San Francisco thì vieän baûo taøng Exploratorium thì cöù moãi Thöù Tö ñaàu thaùng, baïn khoâng phaûi mua veù vaøo cöûa. 4/ Duïng cuï laøm vöôøn: Baø Lani Murakami laøm vieäc cho trang nhaø giaûm giaù Overstock.com cho bieát thôøi gian lyù töôûng nhaát ñeå mua nhöõng duïng cuï laøm vöôøn cuõng nhö ñoà duøng trong nhaø laø sau leã ñoäc laäp 4/7. Ñoù laø luùc maø nhöõng cöûa haøng baét ñaàu haï giaù haøng hoùa cuûa hoï vaø gôûi ñeán Overstock, nôi maø baïn coù theå mua haøng reû ñeán 40% hay 70%. 5/ Caây caûnh:

gieàng cuøng sôû thích thì baïn coù theå tìm ñeán vôùi GardenWeb.com, nôi maø baïn coù theå trao ñoåi vôùi nhöõng ngöôøi yeâu thieân nhieân treân khaép nöôùc Myõ. 7/ Duïng cuï taäp theå duïc: Duïng cuï hay maùy taäp theå duïc baùn chaïy nhö toâm töôi vì ai cuõng muoán thaân hình thon goïn. Nhöng treân thöïc teá, raát nhieàu ngöôøi mua veà ñeå ñoùng buïi chöù khoâng heà xaøi ñeán. Theâm vaøo ñoù, nhöõng duïng cuï naøy thöôøng ñöôïc haõng saûn xuaát baûo ñaûm ñeán caû 5, 10 naêm cho neân baïn coù theå mua laïi vôùi giaù raát reû. Baïn thöû leân maïng löôùi gymcor.com ñeå tìm toøi moùn haøng baïn muoán thöû xem nheù.

8/ Ñoà trang söùc vôùi hieäu Baïn coù theå lieân laïc vôùi danh tieáng: nhöõng toå chöùc lo veà caây caûnh Baïn coù theå tìm thaáy ôû ñòa phöông baïn cö nguï hay nhöõng moùn haøng töø khaên vaên phoøng thaønh phoá (city quaøng coå cho ñeán ví xaùch vôùi office) ñeå tìm bieát xem hoï coù caùc nhaõn hieäu danh tieáng chöông trình khuyeán khích nhö Prada, Ferragamo, Gucci moïi ngöôøi trong khu phoá giöõ raát ñeïp vôùi giaù haï. Thöû vaøo cho khoâng gian coù maøu xanh trang nhaø luxuryvintage.com cuûa caây coû hay khoâng. Thí duï xem sao, tuy nhieân baïn cuõng nhö thaønh phoá Forth Worth phaûi coi chöøng haøng giaû maïo chaúng haïn thì cho nhöõng cö nöõa. Baïn luoân muoán bieát ñieàu daân trong vuøng moãi gia ñình leä traû laïi vaø vieäc haøng ñöôïc hai caây ñeå troàng, nhöng phaûi baûo ñaûm. coù 25 hoä ghi teân thì hoï môùi 9/ Duïng cuï aâm nhaïc: cung caáp caây mieãn phí. Ngöôøi ta coù theå tìm thaáy 6/ Chôï trôøi: nhöõng nhaïc cuï cuõ nhöng coøn Ñôïi khi söï chia xeû laø cô toát nhö violins, pianos, banhoäi ñeå baïn coù nhöõng gì mình jos ôû trang nhaø muoán. Baïn coù theå trao ñoåi musiciansbuyline.com. hoät gioáng vaø caây caûnh vôùi Ngoaøi nhöõng thöù lieät keâ ôû baïn beø vaø laùng gieàng. Coøn treân, baïn cuõng coù theå mua ñoà neáu khoâng coù baïn hay laùng Tieáp trang B12


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Mua saém moät caùch thoâng minh Tieáp trang B11

Tình meï con

cuõ maø coøn toát nhö du thuyeàn (boat), maùy chuïp hình, baøn gheá, DVD, vaø nöõ trang (TIEÅU KYÙ) * Nhöõng ñoà duøng neân mua môùi 1/ Noâi cuûa treû con: Baïn phaûi nghe theo lôøi khuyeán caùo vaø höôùng daãn cuûa Consumer Product Safety Commision - Cô Quan Baûo Veä Söï An Toaøn Cho Ngöôøi Tieâu Thuï, baïn khoâng neân mua ñoà cuõ vì tin töùc cho bieát laø haøng naêm coù khoaûng 16 ñöùa treû bò cheát vì lyù do noâi cuûa chuùng bò gaõy, hoaëc chæ vì ñöôïc saûn xuaát khoâng an toaøn. Baïn khoâng neân tieát kieäm tieàn khi mua nhöõng moùn haøng naøy cho con cuûa mình. Ngay caû nhöõng thöù nhö xe ñaåy vaø gheá ngoài car seat. Haõy xöû söï moät caùch thoâng minh vaø chæ mua nhöõng thöù haøng môùi maø thoâi. 2/ Computers: Coâng ty Dell baùn nhöõng saûn phaåm lieân quan ñeán computer vôùi giaù 400 myõ kim maø thoâi thì taïi sao baïn laïi mua maùy computer cuõ. Baø Suzy Gerhman, taùc giaû cuûa cuoán saùch Born to Shop, noùi: “Computes thay ñoåi quaù nhanh, baïn khoâng neân mua computers cuõ tí naøo caû!” 3/ Digital Camera: Nhöõng duïng cuï ñieän töû raát moûng manh. Baïn coù theå thöû noù ôû tieäm tröôùc khi mua. Dimitros Delis laøm vieäc vôùi Photo Marketing Association, noùi: “Neáu baïn mua moät caùi maùy chuïp hình Digital coù töø boán ñeán naêm megapixel, baïn coù theå duøng noù ñeán 3, 4 naêm. Chaát löôïng cuûa hình aûnh, vaän toác, moïi thöù ñeàu toát hôn caû.” 4/ Plasma Screen: Baïn coù theå thöû so saùnh giaù caû baèng caùch leân maïng löôùi plasmaplanet.com ñeå tìm mua loaïi TV vôùi maøn aûnh coù maët phaúng naøy. Raùng chôø moät thôøi gian vì giaù cuûa loaïi TV naøy xuoáng khoaûng 10% moãi naêm. 5/ Ñoà duøng trong beáp: Khi mua ñoà duøng trong nhaø nhö maùy giaët, maùy saáy, beáp baïn neân nhôù ñeán thôøi gian baûo ñaûm cuõng nhö vieäc tieát kieäm naêng löôïng. Nhöõng kieåu haøng môùi baäy giôø vöøa ñeïp, giaù reû, vaø caét giaûm bôùt tieàn gas hay ñieän cuûa gia ñình baïn.

coù theå noùi cho nhau nghe moät caùch deã daøng, thoâng caûm hôn. Moät ngöôøi baïn khaùc, baø Thu, ñaõ keå laïi kinh nghieäm cuûa baø: “Khi con gaùi toâi leân 10, boá meï toâi laàn löôït qua ñôøi trong cuøng moät naêm. Con toâi trôû neân im laëng, buoàn baõ suoát maáy thaùng lieàn nhö khoâng theå nguoâi ngoai, vì noù raát gaàn vaø raát yeâu oâng baø ngoaïi. Toâi khoâng bieát laøm sao ñeå giuùp con... Cho tôùi moät böõa ñoïc veà “Hugging therapy” trong moät cuoán saùch, toâi môùi bieát oâm nhau (Hugging) cuõng coù theå laø moät pheùp laøm vôi bôùt phieàn muoän, moät pheùp chöõa beänh. Con beù nhaø toâi ñang bò huït haãng veà taâm lyù, vaø toâi cuõng khaù buoàn vì cha meï qua ñôøi quaù nhanh, vaäy thì taïi sao toâi khoâng thöû coi? Suoát caû thaùng sau ñoù, moãi ngaøy toâi ñeàu raùng nhôù oâm con vaøo loøng ít nhaát hai, ba laàn. Toâi oâm con, trong loøng thaàm mong chia seû bôùt nhöõng öu phieàn cuûa noù, vaø ñem tôùi cho noù söï aám aùp, loøng yeâu thöông cuûa mình. Hugging sau ñoù trôû thaønh moät thoâng leä giöõa hai meï con. Toâi oâm coâ beù tröôùc khi noù ñi hoïc, oâm con buoåi chieàu khi ñi laøm veà vaø oâm con buoåi toái tröôùc khi coâ beù ñi nguû. Toâi oâm caùi thaân beù boûng cuûa beù thaät laâu vaø trong maáy phuùt giaây ñoù, ñeå heát taâm trí mình vaøo coâ beù, khoâng nghó töôûng chuyeän gì khaùc... Chæ maáy tuaàn sau khi thöïc taäp pheùp oâm con, toâi thaáy laïi ñöôïc nhöõng nuï cöôøi cuûa coâ beù, vaø hai meï con soáng an vui ñöôïc beân nhau duø vaãn raát nhôù thöông oâng baø ngoaïi. Toâi khoâng bao giôø noùi cho con gaùi hay toâi ñaõ theo pheùp chöõa trò baèng caùch oâm con nhö saùch vôû ñaõ noùi tôùi, nhöng hình nhö con toâi cuõng caûm nhaän ñöôïc ñieàu naøy moät caùch töï nhieân. Töø naêm ñoù veà sau, moãi khi noù coù khoù khaên, boái roái, coâ beù laïi tôùi oâm meï ñeå ñöôïc meï oâm laïi. Khi thaáy toâi coù veû meät moûi, lo phieàn, noù cuõng bieát hoûi “Meï muoán con oâm meï khoâng...?” Baïn cuõng neân mua DVD, neäm Moät nhaân vaät khaùc, baø Mary giöôøng, microwave, cellphone vaø ngöôøi Myõ ñaõ keå veà meï baø nhö sau: giaøy tröôït môùi vì söï an toaøn vaø söùc “Khi coøn nhoû, moãi khi toâi vaáp teù khoûe cuûa mình. hay bò ñau ñôùn vì baát cöù lyù do gì,

Khi con toâi leân baûy, coâ ta baét ñaàu vieát thö cho boá meï ñeå baøy toû nhöõng caûm nghó rieâng cuûa mình. Moät böõa coâ beù Hai vieát cho boá meï: “Con ñaõ nhaát quyeát seõ boû nhaø ra ñi, vì baø khoâng coâng baèng vôùi con. Baø chæ cöng thaèng Ba, chuyeän gì cuõng beânh noù heát!”... Thoùi quen thö töø giöõa hai meï con toâi baét ñaàu ngay töø khi beù Hai môùi bieát vieát, khôûi ñaàu chæ nhö moät “troø chôi” thuù vò ñeå khuyeán khích con taäp dieãn taû nhöõng caûm nghó ngaây thô cuûa beù. Khoâng ngôø, sau ñoù, troø chôi kia laïi trôû thaønh moät taäp tuïc hay ho ñeå chuùng toâi thoâng ñaït vôùi nhau nhöõng ñieàu khoù noùi thaúng vôùi nhau, hoaëc neáu coù noùi thì cuõng khoâng dieãn taû ñöôïc heát moïi ñieàu. Vaø “troø chôi” thö töø keùo daøi cho tôùi ngaøy nay, coâ beù ñaõ gaàn 40 tuoåi, baét ñaàu baän roän nhieàu vôùi caùc con cuûa mình. Nhöõng baø meï khaùc cuøng löùa vôùi toâi cuõng hay “phaùt kieán” ra nhöõng taäp quaùn rieâng cho hoï, ñeå coù phöông tieän chuyeän troø thaân maät vôùi caùc con, nhaát laø khi chuùng gaëp khoù khaên, phieàn naõo. Ña soá caùc beâbi khi bò vaáp teù, thöôøng deã daøng ngöng khoùc khi ñöôïc meï naâng daäy, thoåi phuø vaøo choã bò ñau vaøi caùi, hoaëc vöøa thoåi vöøa nöïng nòu baèng moät hai caâu quen thuoäc cuûa baø. Caùc em cuõng thöôøng ñöôïc meï oâm chaët, vuoát ve aâu yeám hôn bình thöôøng, khi caùc em bò ñau oám hay caûm thaáy khoù chòu. Baø Ngoïc thöôøng troø chuyeän vôùi con gaùi khi hai meï con cuøng röûa maët ñaùnh raêng sau böõa aên toái. Baø nhaän ra, trong khung caûnh nhoû heïp cuûa phoøng taém, hai meï con ñöùng caïnh nhau, laïi nhìn thaáy nhau trong göông, thì hình nhö baø caûm thaáy thaân thieát, gaàn guïi con hôn trong baát cöù khung caûnh naøo khaùc. Thaân thieát, gaàn guïi maø laïi thoaûi maùi, töï nhieân, moïi caâu chuyeän ñeàu

TUESDAY, MAY 17, 2005 Tình yeâu cuûa meï nhö moät voøng troøn, khoâng baét ñaàu cuõng khoâng keát thuùc. Moät thöù tình yeâu chaïy loøng voøng, luùc naøo cuõng nôùi roäng theâm, tieáp xuùc vôùi taát caû nhöõng ai muoán ñöôïc höôûng noù. Tình meï bao boïc chuùng ta nhö söông buoåi sôùm, söôûi aám chuùng ta nhö maët trôøi buoåi tröa vaø oâm aáp chuùng ta nhö baàu trôøi ñaày sao buoåi toái. Tình yeâu cuûa meï laø thöù voâ thuûy voâ chung. (ART URBAN) meï toâi thöôøng ñaët toâi leân giöôøng naèm thoaûi maùi, roài baø ngoài beân caïnh, naém laáy tay toâi vaø noùi “Khi naøo con caûm thaáy ñau quaù thì con naém tay meï thaät chaët, meï seõ noùi “I love you (meï yeâu con).” Moãi laàn caûm thaáy ñau nhöùc, toâi boùp tay meï, vaø toâi luoân luoân ñöôïc nghe noùi “Meï yeâu con”. Caùi ñau giaûm ñi khaù nhanh. Khi toâi lôùn khoân hôn, caùi taäp tuïc naém tay ñoù khoâng coøn laø giao öôùc duy nhaát giöõa hai meï con toâi. Haàu nhö luùc naøo meï toâi cuõng tìm ra ñöôïc nhöõng phöông caùch ñeå giuùp toâi ñôõ khoù chòu. Chaúng haïn nhö baø cho toâi moät thanh chocolat coù haïnh nhaân, laø thöù toâi öa thích nhaát, hoaëc baø ñöa toâi ñi daïo trong coâng vieân gaàn nhaø. Neáu coù vaán ñeà lôùn hôn thì hai meï con ñi picnic. Nhöõng gì meï toâi laøm cho toâi, ñeàu khieán toâi hieåu ñöôïc laø baø quan taâm tôùi toâi moät caùch ñaëc bieät ra sao... Nhöng nhöõng laàn naém chaët tay meï ñeå ñöôïc nghe baø noùi “meï yeâu con “, vaãn laø moät kyù öùc roõ neùt vaø ñaùng nhôù nhaát trong cuoäc ñôøi. Moät buoåi sôùm, khi toâi ngoaøi 30, toâi nghe ba toâi goïi “Con tôùi ngay, meï coù veû khoù chòu nhieàu laém... Treân xe, toâi khoâng bieát meï bò chuyeän gì baát ngôø nhö vaäy, meï seõ ra sao, vaø toâi neân laøm nhöõng gì ñeå giuùp ñöôïc meï, nhö meï ñaõ luoân luoân giuùp toâi trong moïi khoù khaên. Voâ nhaø, nhìn thaáy meï naèm baát ñoäng treân giöôøng nguû, maét nhaém nghieàn vaø veû maët nhö ñang bò ñau ñôùn. Toâi

Vietnamese Casino Host Harrah's, the leading name in Casino Entertainment is currently seeking a Casino Host to specialize in our Vietnamese business at our Reno, NV property. Must be fluent in Vietnamese language and culture. Responsible for ensuring that our players enjoy a favorable gaming experience, taking care of the players' needs and acting on the players' behalf. This position will be required to prospect for new business, in particular, very aggressively seeking new customers to play at Harrah's Reno. Qualified applicants should apply at www.harrahs.com or call

(775) 788-2861

Harrah's is an EOE drug free workplace.

goïi “Meï ôi, con ñaây!” - Mary haû? Coù phaûi meï saép cheát khoâng? Nöôùc maét traøo ra, toâi khoâng ngôø meï hoûi caâu naøy, vaø luùng tuùng khoâng bieát traû lôøi meï ra sao. Ñaàu oùc hoaûng loaïn, toâi töï hoûi “Neáu toâi laø meï, thì baø seõ noùi gì baây giôø?” Toâi im laëng maát vaøi phuùt, thôøi gian daøi nhö caû theá kyû, vaø sau cuøng toâi leân tieáng: - Meï ôi, con khoâng bieát, nhöng neáu caàn phaûi ra ñi thì cuõng khoâng sao ñaâu meï. Con yeâu meï laém. - Meï ñau quaù! Baø reân ræ. Khoâng bieát phaûi laøm gì, toâi ngoài xuoáng caïnh meï, caàm laáy tay baø vaø noùi laïi caâu noùi baø vaãn thöôøng duøng: “Khi ñau, meï cöù naém tay con thaät chaët ñi”. Vaø ñaùp öùng vôùi moãi caùi naém tay cuûa meï, toâi laïi noùi “Con yeâu meï!”... Khoâng bieát coù bao nhieâu laàn meï naém tay toâi, bao nhieâu laàn toâi laëp laïi caâu “Con yeâu meï” trong suoát hai naêm sau ñoù, cho tôùi khi baø ra ñi vónh vieãn vì bònh ung thö buoàng tröùng.” Baø Mary keát luaän: “Chuùng ta khoâng bao giôø bieát ñöôïc giôø phuùt chuùng ta phaûi ñoái dieän vôùi ñau khoå, beänh hay cheát. Nhöng toâi mong öôùc raèng moãi khi coù cô hoäi giuùp cho nhöõng ngöôøi ñang ñau ñôùn, phieàn naõo, baïn cuõng nhö toâi, chuùng ta ñeàu coù theå taëng cho hoï nhöõng caùi naém tay vaø lôøi noùi yeâu thöông. Söï an uûi phaùt ra töø traùi tim chaân thaønh cuûa mình coù giaù trò nhö moät lieàu thuoác toát.”

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Döông Thu Höông vaø vuï tranh chaáp taùc quyeàn cuoán “Khaûi Hoaøn Moân” MINH VOÕ Lôøi Toøa Soaïn: Môùi ñaây nhaân nhaéc laïi kyû nieäm chieán thaéng 30 Thaùng Tö cuûa Coäng Saûn Vieät Nam, nhaø vaên nöõ Döông Thu Höông ñaõ maïnh mieäng goïi ñoù laø moät cuoäc chieán tranh ngu xuaån nhaát trong lòch söû Vieät Nam. Vaø caùch nay ñuùng moät thaäp nieân nhaø vaên nöõ Döông Thu Höông, ngöôøi ñöôïc meänh danh laø nhaø vaên phaûn tænh phaûn khaùng haøng ñaàu ôû trong nöôùc hieän nay baét ñaàu gaây soâi noåi treân vaên ñaøn theá giôùi vôùi söï xuaát hieän cuûa baø taïi “La Maison des eùcrivains” taïi thuû ñoâ Phaùp Quoác. Ñeå nhaéc laïi bieán coá vaên hoïc naøy, chuùng toâi xin trích ñaêng nöûa chöông saùch cuûa Minh Voõ vöøa ñöôïc taùi baûn, nhan ñeà Phaûn Tænh Phaûn Khaùng Thöïc Hay Hö ñeå coáng hieán baïn ñoïc. Ñaàu thaäp nieân 90, taïi haûi ngoaïi coù tin ñoàn soâi suïc veà moái tình giöõa moät nhaø moâ phaïm, nguyeân phoù vieän tröôûng vieän ñaïi hoïc Minh Ñöùc tröôùc 1975, vaø moät nhaø vaên nöõ cöïu ñaûng vieân coäng saûn. Ngöôøi ta noùi baùc só Buøi Duy Taâm ñaõ “giao du thaân maät” vôùi nöõ vaên só Döông Thu Höông treân soâng Ñaø. Ngöôøi ta coøn theâm raèng cuïc phaûn giaùn Haø Noäi coù cuoán baêng quay caûnh hai ngöôøi “laøm tình treân caïn, döôùi nöôùc, trong khaùch saïn, treân baõi caùt...” Coá kyù giaû Chöû Baù Anh ñaõ cho phoå bieán treân tôø nguyeät san Phuï Nöõ Dieãn Ñaøn cuûa oâng moät ñoaïn cuûa laù thö 14 trang cuûa nhaø vaên nöõ naøy göûi baùc só Buøi Duy Taâm ñeå giaùn tieáp giuùp baø thanh minh vôùi ñoäc giaû. Nhöng ñoäc giaû coù tin hay khoâng laø chuyeän khaùc. Trong böùc thö daøi naøy chính Döông Thu Höông ñaõ noùi nhöõng caâu ñöôïc choïn ñaêng ôû ñaàu chöông. Qua lôøi leõ trong thö baø ñaõ giaùn tieáp xaùc nhaän chuyeän hai ngöôøi coù ñi chôi thuyeàn vôùi nhau treân soâng Ñaø nhöng laø vì muïc ñích khaùc (?) ÔÛ Myõ naøy ngöôøi ta bieát nhieàu ñeán Döông Thu Höông töø ñoù. (1) Roài hai naêm sau tieáng taêm cuûa baø ñaõ noåi nhö coàn khi baø ra maét ôû Paris trong moät buoåi hoïp maët do

“Nhaø vaên só” (Maison des eùcrivains) toå chöùc ngaøy 6-10-1994. Luùc aáy baø ñaõ coù 3 cuoán saùch ñöôïc dòch ra Phaùp vaên ñoù laø caùc cuoán “Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø”, “Truyeän Tình Keå Tröôùc Raïng Ñoâng” vaø “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà”. Rieâng cuoán “Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø” coøn ñöôïc dòch ra tieáng Anh vaø Ñöùc. Coù theå noùi ngoaøi Duyeân Anh vaø Nguyeãn Chí Thieän ra cho ñeán luùc ñoù chöa coù nhaø vaên Vieät Nam choáng coäng naøo ñöôïc caùi vinh döï ñoù. Söï khaùc bieät giöõa Nguyeãn Chí Thieän, Duyeân Anh, hai ngöôøi choáng coäng töø ñaàu vaø Döông Thu Höông, moät cöïu ñaûng vieân coäng saûn, caøng laøm cho vaên giôùi Phaùp chuù yù tôùi baø hôn. Döông Thu Höông sinh naêm 1947, nguyeân quaùn tænh Thaùi Bình (cuøng queâ vôùi töôùng Traàn Ñoä, vaø raát ñöôïc oâng töôùng naøy uûng hoä), coù cha laøm thôï may vaø meï laøm giaùo vieân. Theo baø cho bieát trong caùc cuoäc gaëp gôõ caùc sinh vieân taïi ñaïi hoïc Paris VII ngaøy 7 thaùng 11 naêm 1994 thì trong gia ñình baø chæ coù oâng boá theo “khaùng chieán” coøn taát caû ñaõ di cö vaøo Nam, roài ñi Myõ, ñi Canada, ñi Phaùp... Baø noùi vôùi kyù giaû Brian Eads, taùc giaû baøi baùo “She dares to live free” ñaêng treân reader’s digest thaùng 10 naêm 1998 raèng cha baø ñaõ tham gia du kích quaân cuûa oâng Hoà khi baø môùi coù 2 tuoåi, nghóa laø vaøo naêm 1949. Tuy xuaát thaân laø moät vaên coâng toát nghieäp ñaïi hoïc Myõ Thuaät Haø Noäi veà hoïa, vaø muùa, nhöng ra tröôøng vaøo luùc Myõ vöøa gieát oâng Dieäm ôû mieàn Nam ñeå ñem quaân taùc chieán vaøo, neân baø ñaõ sôùm coù maët taïi chieán tröôøng nhö moät ngöôøi lính, tuy laø “lính gaùi” vaø “lính vaên ngheä”. Trong baûn “töï baïch” veà cuoán “tieåu thuyeát voâ ñeà” göûi nhaø vaên nöõ Thuïy Khueâ ôû Phaùp, ngöôøi ñaõ ñeà töïa cho taùc phaåm naøy, Döông Thu Höông cho bieát naêm 18 tuoåi baø ñaõ cuøng thanh thieáu nieân cuøng trang löùa “leân ñöôøng choáng Myõ theo truyeàn thoáng daân toäc”. Trong laù thö 14 trang göûi baùc só Buùi Duy Taâm Döông Thu Höông baûo “Toâi sinh ra

khoâng phaûi ñeå laøm vaên ngheä só. Baûn chaát toâi laø ngöôøi lính” Döông Thu Höông coù choàng vaø hai con nhöng ñaõ ly dò. Baø cuõng ñaõ vaøo ñaûng coäng saûn, noùi laø ñeå cho deã tranh ñaáu choáng thoái naùt baát coâng. Nhöng sau khi vieát xong (moät caùch raát voäi vaõ, nhanh choùng) “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà”. (2) vaø göûi ñöôïc ra nöôùc ngoaøi baø ñaõ bò baét roài ít laâu sau ñoù bò kieåm thaûo, chi boä cuûa baø hoïp ñeå khai tröø baø, nhöng, theo baø thuaät laïi, soá phieáu chia laøm hai ñoàng ñeàu (5 thuaän 5 choáng). Baø ñaõ duøng phieáu cuûa chính mình ñeå ñöôïc ra khoûi ñaûng. Leänh khai tröø ban haønh ngaøy 4-7-1990, nhöng nhieàu thaùng sau môùi ñöôïc coâng boá. Döông Thu Höông khôûi ñaàu vaên nghieäp cuûa mình vôùi nhöõng taäp truyeän ngaén “Nhöõng boâng baàn ly”, “Quaàng Traêng Lô”, “Ban Mai Yeân AÛ” vaø truyeän daøi “Haønh Trình Ngaøy Thô AÁu”. Nhöng phaûi ñeán khi cho ra caùc cuoán “Beân Kia Bôø AÛo Voïng” vaø “Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø” baø môùi leo leân ñöôïc vò theá cuûa moät nhaø vaên coù taàm côõ. Trong thaäp nieân 80 Döông Thu Höông coù taát caû 10 taùc phaåm. Nhöng cuõng coù ngöôøi cho raèng baø noåi tieáng trong nöôùc laø do nhöõng lôøi leõ ñanh theùp cuûa baø khi phaùt bieåu yù kieán hay ñoïc tham luaän trong caùc ñaïi hoäi trí thöùc vaø nhaø vaên coäng saûn, ôû Haø Noäi cuõng nhö ôû Saigon. Ñaëc bieät laø trong ñaïi hoäi nhaø vaên toå chöùc taïi hoäi tröôøng Ba Ñình, Haø Noäi, thaùng 10 naêm 1989 Döông Thu Höông ñaõ laøm moïi ngöôøi söûng soát khi baø daùm maéng Nguyeãn Ñình Thi, chuû toïa buoåi hoïp, laø ñoà ñeâ tieän, vì ñaõ khoâng ñeå baø ñoïc tham luaän ñuùng theo thöù töï ñaõ döï lieäu, maø laïi xeáp xuoáng gaàn cuoái. Nhöng cuõng coù ngöôøi cho raèng baøi tham luaän cuûa Döông Thu Höông ñoïc taïi ñaïi hoäi nhaø vaên laøm baø noåi tieáng ñaõ ñöôïc Nguyeãn Ñình Thi gaø cho. Trong cuoäc noùi truyeän thöù nhì ôû ñaïi hoïc Paris VII baø cho bieát: khi toång bí thö Nguyeãn Vaên Linh tuyeân boá trong moät ñaïi hoäi caùc nhaø vaên, nhaø baùo: “Caùc nhaø vaên, nhaø baùo haõy töï côûi troùi, vaø haõy töï cöùu mình

TUESDAY, MAY 17, 2005 tröôùc khi trôøi cöùu” thì baø vaø moät soá ngöôøi cuøng chí höôùng ñaõ lôïi duïng lôøi tuyeân boá coâng khai aáy ñeå ñaáu tranh, ngöôøi thì vieát truyeän, coøn baø thì vieát nhöõng baøi chính luaän. Nhöng chæ naêm sau oâng Linh ñaõ trôû maët taán coâng vaøo nhoùm vaên ngheä só ñoøi daân chuû. ÔÛ nöôùc ngoaøi baø ñöôïc bieát ñeán nhieàu sau khi cuoán Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø ñöôïc oâng Phan Huy Ñöôøng dòch ra Phaùp vaên, vaø baø Nina McPherson dòch ra Anh vaên. Cho ñeán khi cuoán “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà” hay “Khaûi Hoaøn Moân” ñöôïc göûi ra ngoaïi quoác roài baø bò baét giam hôn 7 thaùng (töø 14-4-1991 ñeán 2011-1991) thì baø trôû thaønh tieâu bieåu cuûa vaên chöông phaûn khaùng trong nöôùc. Sau khi ra tuø, baø ñaõ xin ra khoûi hoäi nhaø vaên vì cho raèng noù goàm nhöõng nhaø vaên heøn, sôï ñaûng, choáng laïi leõ phaûi khoâng ñaùng cho baø ôû trong ñoù. Döông Thu Höông cho bieát baø ñöôïc môøi sang Phaùp 16 laàn. Nhöng ñeán ngaøy 22 thaùng 8 naêm 1994 baø môùi ñöôïc ñaët chaân leân ñaát Phaùp, sau khi ñaõ ñeå ra 4 thaùng hoïc tieáng. Chieàu ngaøy 6 thaùng 10 baø ñaõ ñöôïc vinh döï tieáp xuùc vôùi khoaûng 150 nhaân vaät trong giôùi giaùo sö ñaïi hoïc, vaên só ôû thuû ñoâ Paris (trong soá naøy coù 30 ngöôøi Vieät Nam), taïi “Nhaø Vaên Só”, (Maison des eùcrivains) trong buoåi leã ra maét 3 taùc phaåm cuûa baø ñaõ ñöôïc dòch ra Phaùp vaên laø caùc cuoán “Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø”, “Truyeän Tình Keå tröôùc raïng ñoâng” vaø “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà”. Taát caû coù 6 toå chöùc Phaùp baûo trôï cuoäc ra maét naøy, ñöùng môøi laø “Caâu Laïc Boä Havard Phaùp Quoác”. Trong caùc cuoäc tieáp xuùc ôû Paris thôøi gian naøy, Döông Thu Höông cho bieát Nguyeãn Vaên Linh khi coøn laø toång bí thö ñaûng ñaõ tìm caùch mua chuoäc baø, höùa “caáp cho baø moät caên nhaø caáp thöù tröôûng”, nhöng baø khoâng nhaän. Vaø cuõng Nguyeãn Vaên Linh sau naøy chöûi baø laø “con ranh con”, “con ñó choáng ñaûng”, vì thaáy khoâng lung laïc ñöôïc baø. Sau ñaây chuùng toâi seõ noùi kyõ veà noäi dung taùc phaåm “Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø” (phaàn I),vaø thuaät laïi toùm taét hoaøn caûnh raéc roái cuûa cuoán “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà” (phaàn II). (Vì khuoân khoå tôø baùo, chuùng toâi xin löôïc boû phaàn I veà cuoán tieåu thuyeát “nhöõng thieân ñöôøng muø”, chæ ghi laïi phaàn II veà vuï tranh chaáp taùc quyeàn cuûa cuoán “Tieåu thuyeát voâ ñeà”,

cuõng coøn ñöôïc goïi laø “Khaûi hoaøn moân”. Quyù ñoäc giaû naøo muoán bieát noäi dung cuoán Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø coù theå tìm ñoïc taùc phaåm “Phaûn Tænh Phaûn Khaùng Thöïc Hay Hö?”) cuûa Minh Voõ (vöøa taùi baûn), chöông 8, töø trang 149- 178.) II. TRANH CAÕI XUNG QUANH CUOÁN “TIEÅU THUYEÁT VOÂ ÑEÀ” CUÕNG LAØ KHAÛI HOAØN MOÂN: Trong buoåi ra maét saùch taïi Paris Döông Thu Höông ñaõ noùi veà cuoán tieåu thuyeát naøy nhö sau: “Toâi ñaõ gaëp nhöõng chaøng trai ñaõ cheát khi bò maát caû boä phaän sinh duïc cuõng nhö tay chaân... Vaø trong phuùt cuoái cuøng thì hoï raát laø theøm khaùt moät caùi hoân... Nhöõng chaøng trai maø toâi chöùng kieán trong nhöõng binh traïm. Vaø taát caû nhöõng khaùt voïng cuûa con ngöôøi, nhöõng khaùt voïng maø khoâng coù phöông tieän thöïc hieän aáy noù ñaõ trôû neân nhö moät moùn nôï trong toâi... Vì theá toâi muoán noùi raèng laø sau baát cöù Khaûi Hoaøn Moân naøo thì cuõng coù raát nhieàu maùu... Vaø toâi vieát cuoán saùch naøy nhö ñeå traû nôï nhöõng hoàn ma noù cöù aùm aûnh toâi. Toâi ñaõ vieát cuoán ñoù naêm 1991 trong 2 thaùng bôûi vì trong khoaûng thôøi gian toâi öôùc tính laø hoï baét toâi, cho neân toâi phaûi hoaøn thaønh thaät laø nhanh. Vaø sau khi toâi hoaøn thaønh xong toâi göûi ngay sang Phaùp cho baø meï ñôõ ñaàu cuûa toâi ñeå baø göûi cho oâng Phan Huy Ñöôøng, roài toâi nghæ maáy ngaøy laø toâi bò baét.” Trong khi nhaø vaên cuûa chuùng ta naèm tuø trong traïi Thanh Lieät gaàn Haø Noäi thì ñöùa con tinh thaàn cuûa baø cuõng long ñong ôû beân Phaùp. Thoaït tieân ngöôøi ta thaáy quaûng caùo treân baùo Queâ Meï cuûa oâng Voõ Vaên AÙi yeâu caàu ñoäc giaû ñoùn xem Khaûi Hoaøn Moân cuûa nhaø vaên Döông Thu Höông. Nhöng roài ngöôøi ñoïc laïi thaáy treân tôø Queâ Meï soá 118 thaùng 11 naêm 1991 boû maát trang bìa sau laø nôi xuaát hieän lôøi giôùi thieäu taùc phaåm treân vôùi ñoäc giaû. Luùc ñoù laø thôøi gian tranh tuïng veà taùc quyeàn giöõa oâng Voõ Vaên AÙi vaø oâng Phan Huy Ñöôøng qua nhaø Xuaát Baûn “Des Femmes...” OÂng Ñöôøng laø ngöôøi ñaõ ñöôïc taùc giaû uûy quyeàn cho in cuoán Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø vaø ñaõ giao cho nhaø Xuaát Baûn Des Femmes thöïc hieän sau khi dòch ra tieáng Phaùp laø “Les Paradis Aveugles”. Rieâng veá cuoán Khaûi Hoaøn Moân hay “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà” thì oâng Phan Tieáp trang B16

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Döông Thu Höông vaø vuï tranh chaáp taùc quyeàn cuoán “Khaûi Hoaøn Moân” Tieáp trang B14

Huy Ñöôøng laãn oâng Voõ Vaên AÙi chaúng ai coù ñöôïc giaáy uûy quyeàn tröïc tieáp cuûa nhaø vaên. Nhöng oâng Voõ Vaên AÙi coù ñöôïc nguyeân vaên baûn vieát tay cuûa taùc giaû, coøn oâng Phan Huy Ñöôøng thì - theo oâng Voõ Vaên AÙi (chæ coù baûn ñaùnh maùy, so vôùi nguyeân baûn vieát tay coù choã theâm bôùt thay ñoåi, sai soùt khaù nhieàu. Nhöng vì oâng Ñöôøng ñaõ ñöôïc taùc giaû uûy quyeàn in cuoán tröôùc, neân coù lyù nghó raèng quyeàn in cuoán naøy cuõng thuoäc veà mình. Vì naém ñöôïc baûn goác, neân oâng Voõ Vaên AÙi nghó aên chaéc. Hôn nöõa oâng coøn coù giaáy uûy quyeàn cuûa ngöôøi baùc (coù choã goïi laø chuù coù luùc goïi laø boá nuoâi) cuûa taùc giaû teân Ngoâ Vaên Quyønh ôû Sannois, ngoaïi oâ Paris, vaø oâng baùc naøy thì ñaõ ñöôïc taùc giaû baùo tin laø ñaõ göûi giaáy uûy quyeàn cho oâng. (Giaáy uûy quyeàn naøy ñaõ loït vaøo tay coâng an. Vì vaäy khoâng ai coù giaáy uûy quyeàn cuûa taùc giaû). Ngoaøi ra, tuy oâng AÙi coù giaáy uûy quyeàn cuûa hai oâng Nguyeãn Gia Baûo vaø Nguyeãn Xuaân Nam ôû Myõ do hai oâng naøy coù giaáy uûy quyeàn cuûa taùc giaû. Chính taùc giaû sau naøy coù xaùc nhaän ñuùng laø coù uûy quyeàn cho hai oâng vì laø baïn cuûa boá nuoâi, vaø do boá nuoâi yeâu caàu baø uûy quyeàn cho hai oâng ñeå hoï coù cô sôû ñoøi nhöõng nhaø xuaát baûn ôû Myõ traû tieàn tröôùc taùc. Nhöng cuoái cuøng nhaø xuaát baûn “Des Femmes” ñaõ thaéng. Noùi toùm taét thì nhö vaäy chöù thöïc ra söï vieäc loâi thoâi raéc roái hôn nhieàu. Qua nhöõng baøi baùo ñaêng treân Queâ Meï cuûa oâng Voõ Vaên AÙi vaø tôø Dieãn Ñaøn cuûa Nguyeãn Ngoïc Giao, vaø nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa caùc oâng Töø Maãn Nguyeãn Thaéng Tieát, Phan Huy Ñöôøng, Nguyeãn Ngoïc Giao, Voõ Vaên AÙi vaø Baø Thuïy Khueâ khi traû lôøi cuoäc phoûng vaán cuûa coá kyù giaû Chöû Baù Anh vaøo cuoái thaùng 11 naêm 1991, thì söï vieäc coù theå dieãn tieán nhö sau: Moät Vieät kieàu ñaõ ñöôïc taùc giaû nhôø mang baûn thaûo vieát tay cuûa cuoán saùch töø Vieät Nam sang Phaùp trao cho oâng baùc cuûa Döông Thu Höông ñeå lo vieäc xuaát baûn, noùi laø ñaõ göûi giaáy uûy quyeàn theo moät ñöôøng khaùc. Nhöng chaúng may giaáy uûy quyeàn naøy loït vaøo tay coâng an.

Khi nhaän ñöôïc baûn thaûo thì cuõng laø luùc ñöôïc tin nhaø vaên bò baét. OÂng baùc vì coù quen oâng Voõ Vaên AÙi, laïi cuõng bieát oâng AÙi laø chuû tòch toå chöùc tranh ñaáu cho nhaân quyeàn Vieät Nam neân ngoû yù vôùi oâng AÙi neân in gaáp cuoán saùch ñeå theá giôùi bieát maø can thieäp cho Haø Noäi ñöøng laøm haïi coâ chaùu. Vì vaäy maø oâng AÙi coù ñöôïc baûn goác vaø xuùc tieán vieäc xuaát baûn. Nhöng vì oâng baùc cuõng bieát tröôùc kia oâng Phan Huy Ñöôøng ñaõ dòch cuoán Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø ra Phaùp vaên, neân oâng ñaùnh maùy sao laïi guûi baûn sao cho oâng Phan Huy Ñöôøng ñeå dòch vaø lo phaàn Phaùp vaên. Khi OÂng Ñöôøng thaáy Queâ Meï quaûng caùo thì baûo nhaø xuaát baûn Des Femmes ñöùng ra kieän, theo thuû tuïc khaån caáp. Nhöng luaät sö cuûa oâng AÙi tröng ñöôïc baûn thaûo goác, neân toøa tuyeân boá voâ thaåm quyeàn vaø chuyeån leân toøa treân quyeát ñònh. Tröôùc khi toøa treân xöû thì vöøa kòp luùc nhaø vaên ñöôïc tha vaø cöû luaät sö trình leân toøa giaáy cuûa taùc giaû huûy boû taát caû caùc giaáy uûy quyeàn khaùc, tröø giaáy cuûa oâng Phan Huy Ñöôøng. Nhö vaäy laø oâng Ñöôøng vaø nhaø xuaát baûn Des Femmes thaéng kieän ôû Phaùp. Nhöng tröôùc khi ngaõ nguõ nhö vaäy thì cuoán saùch ñaõ ñöôïc baø Thuïy Khueâ ñeà töïa vaø göûi sang Myõ cho oâng Nguyeãn Thaéng Tieát, tuïc goïi thaøy Töø Maãn giaùm ñoác nhaø xuaát baûn Vaên Ngheä ôû Quaän Cam, California aán haønh. OÂng Tieát cho bieát oâng thaáy coù ngöôøi nhôø in, laïi nghó saùch chaéc baùn chaïy neân cöù in roài seõ traû taùc quyeàn cho ngöôøi nhôø in ñeå ngöôøi naøy, baø Thuïy Khueâ, göûi cho taùc giaû. OÂng noùi oâng ñaõ in 1500 cuoán vaø chæ nöûa naêm ñaõ baùn gaàn heát (chæ coøn laïi 200 cuoán). OÂng cuõng noùi oâng ñang thu tieàn vaø seõ traû baûn quyeàn laø 1000 ñoâ la. Khi coøn ôû trong tuø khoâng bieát baèng caùch naøo taùc giaû coù ñöôïc cuoán saùch in ôû Myõ vaø baø ñaõ khoâng baèng loøng vôùi lôøi ñeà töïa cuûa baø Thuïy Khueâ maø baø töôûng laàm laø moät ngöôøi ñaøn oâng. Vì theá coù baûn töï baïch daøi gaàn 10 trang ñaùnh maùy, ñeà ngaøy 12 thaùng 8 naêm 1991 veà cuoán Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà. Baøi töï baïch naøy ñaõ chaâm ngoøi cho moät loaït phaûn öùng döõ doäi. Trong soá nhöõng ngöôøi leân tieáng traû lôøi nhöõng luaän ñieäu coù veû xuùc phaïm nhöõng ngöôøi quoác gia noùi chung cuûa Döông Thu Höông, ngöôøi ta thaáy tröôùc tieân coù baø Thuïy Khueâ (dó nhieân, vì baûn töï baïch nhaém vaøo caù nhaân baø töôùc tieân (oâng Nguyeãn

Ngoïc Ngaïn, luùc aáy laø chuû tòch Vaên Buùt Vieät Nam Haûi Ngoaïi, caùc nhaø vaên Buøi Bích Haø vaø Nhaät Tieán.) Thuïy Khueâ hôi laáy laøm buoàn vì Döông Thu Höông ñaõ phuû nhaän thieän chí cuûa baø muoán laøm lôïi cho moät nhaø vaên ñoái khaùng. Coù choã baø ñaõ duøng tôùi hai chöõ “xuyeân taïc” ñeå noùi veà thaùi ñoä cuûa Döông Thu Höông. Caâu sau ñaây coù theå toùm taét nhaän ñònh cuûa Thuïy Khueâ veà baøi töï baïch: “Ngoân ngöõ vaên hoïc laø moät con dao hai löôõi. Neáu “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà” (qua söï kieåm nghieäm laïi dó vaõng (giaûi toûa ñöôïc moät soá vaán ñeà trong söï chia reõ saâu xa cuûa daân toäc vaø coù moät giaù trò nhaân baûn cao, thì baøi “töï baïch” veà “Tieåu Thuyeát Voâ Ñeà” vôùi nhöõng toá caùo “toäi aùc” ñoái phöông, giôùi haïn moïi giaûi toûa chia reõ vaø trieät tieâu giaù trò nhaân baûn.” Nhaø vaên Nguyeãn Ngoïc Ngaïn thì môû ñaàu baøi baùo 15 coät cuûa oâng baèng nhaän ñònh cuûa oâng Nguyeãn Höng Quoác maø oâng cho laø moät nhaän xeùt khaù roõ neùt veà caùc taùc phaåm phaûn khaùng trong nöôùc noùi chung nhö sau: “Vaên chöông ñoåi môùi ôû trong nöôùc vaø vaên chöông ñaáu tranh ôû haûi ngoaïi coù nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø nhöõng ñieåm khaùc nhau. Gioáng nhau ôû choã caû hai ñeàu pheâ phaùn nhöõng khuyeát ñieåm cuûa cheá ñoä. Nhöng khaùc nhau ôû ñoäng cô pheâ phaùn vaø nhaát laø ôû bieän phaùp giaûi quyeát vaán ñeà. Ngöôøi caàm buùt haûi ngoaïi, noùi chung, muoán thay moät caùi aùo môùi. Trong khi ngöôøi caàm buùt ôû queâ nhaø chæ muoán vaù laïi caùi aùo raùch naùt. Neáu chæ nhìn thaáy nhöõng ñieåm gioáng nhau maø boû qua ñi nhöõng ñieåm khaùc bieät, ngöôøi ta seõ xeáp hai doøng vaên chöông ñoù vaøo moät loaïi, töø ñoù daãn ñeán chuû tröông hôïp löu maø gaàn ñaây chuùng ta thaáy xuaát hieän taïi haûi ngoaïi.” Chuû tòch vaên buùt Vieät Nam haûi ngoaïi ñaõ trích laïi 16 ñoaïn vaên trong baøi töï baïch ñeå chöùng minh raèng taùc giaû ñaõ khoâng toân troïng “chaân lyù vaø coâng baèng” nhö baø ta töï haøo, cuõng chæ vì: (“Nhöng tieác thay!) Ñoù laïi laø thöù chaân lyù nhìn töø moät goùc caïnh chuû quan, cho neân nhöõng gioït nöôùc maét baø nhoû ra, vì xoùt thöông daân toäc, ñoïc kyõ laïi, thì ñoâi khi chæ thaáy laø nhöõng ñieäp khuùc quen thuoäc, ñoàng ñieäu vôùi nhöõng lôøi than thôû cuûa caùc caáp laõnh ñaïo hieän nay trong nöôùc.” Ngaøy 8 thaùng 3 naêm 1992 nhaø

TUESDAY, MAY 17, 2005 vaên Buøi Bích Haø cho coâng boá böùc thö ngoû göûi Döông Thu Höông vôùi nhöõng lôøi leõ taâm tình, oân hoøa, côûi môû. Baø goïi Döông Thu Höông laø chò. Baø khoâng giaáu tình caûm toát ñeïp cuûa mình daønh cho moät nhaø vaên nöõ vaø moät taùc giaû coù taùc phaåm Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoïc; chính baø chæ coù 5 giôø moãi ngaøy ñeå nguû maø cuõng coá daønh ra 1 giôø ñeå ñoïc. Nhaát laø vì Döông Thu Höông ñaõ “soáng haàu heát thanh xuaân ñôøi mình trong chieán haøo, ñòa ñaïo hay nuùi saâu röøng cao, caän keà noãi cheát, vaãn coù ñieàu gì laøm cho noãi loøng ngöôøi ñaøn baø ñöôïc eâm ñeàm sinh con ñeû caùi trong toâi cöù vöøa ñau ñôùn xoùt xa, vöøa meán yeâu traân troïng.” Vì vaäy maø coù böùc thö naøy maëc duø baø khoâng bieát lieäu coù traùnh khoûi hoài aâm chua chaùt nhö Thuïy Khueâ khoâng. Sau khi nhaéc laïi moà choân taäp theå ôû Hueá hoài Teát Maäu Thaân vaø vuï treû con bò V.C.taøn saùt ôû beán Baïch Ñaèng, Buøi Bích Haø hoûi Döông Thu Höông: “Sao chò khoâng ñuû can ñaûm, söï löông thieän vaø coâng baèng ñeå nhìn nhaän raèng caâu chuyeän “choáng Myõ cöùu nöôùc theo truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät” chæ laø chieâu baøi thaùu caùy nhaèm du nhaäp caùi chuû thuyeát ñoäc haïi, voâ ñaïo vaøo ñaát nöôùc gaám hoa cuûa chuùng ta vaø laøm ung thoái noù?” Nhaéc laïi lôøi cuûa Döông Thu Höông cho mình laø keû “ñi giöõa hai laøn ñaïn” Buøi Bích Haø keát thuùc baøi baùo 9 coät nhö sau: “Ñi giöõa hai laøn ñaïn laø moät thaùch ñoá duõng caûm, nhöng giöõ thaêng baèng treân ñöôøng daây laïi laø xaûo thuaät cuûa ngöôøi laøm xieác mua vui ñeå ñoåi laáy côm aùo vaø nhöõng traøng phaùo tay phuø phieám.” Rieâng nhaø vaên Nhaät Tieán thuoäc nhoùm Hôïp Löu cuûa hoïa só Nguyeãn Khaùnh Töôøng thì coá dung hoøa hai laäp tröôøng cuûa Döông Thu Höông vaø Thuïy Khueâ, noùi laø caû hai ñeàu ñang “ñi giöõa hai laøn ñaïn.” Cuoái cuøng ngöôøi ta thaáy treân baùo Dieãn Ñaøn, haäu thaân cuûa tôø Ñoaøn Keát ôû Paris, do oâng Nguyeãn Ngoïc Giao laøm toång bieân taäp coù böùc thö cuûa Döông Thu Höông xin loãi Thuïy Khueâ. Trong soá nhöõng nhaø vaên khaùc leân tieáng veà baøi Töï Baïch cuûa Döông Thu Höông toâi xin daøi doøng hôn moät chuùt veà baø Nguyeãn Vieät Nöõ, taùc giaû “Döông Thu Höông Vaø Con Huøm Nguû” (hay “Yeâu Vaø Bò Yeâu”). Nguyeãn Vieät Nöõ laø buùt hieäu cuûa

nöõ luaät sö Nguyeãn Thò Kim Anh, chuû nhieäm baùn nguyeät san Ñaïi Daân Toäc. Laáy buùt hieäu ñoù coù leõ baø muoán töï nhaéc nhôû mình (vaø ñoäc giaû ngöôøi Vieät nöõa, phaûi khoâng taùc giaû) luoân luoân haõy nhôù mình laø con daân Vieät Nam. Môû ñaàu cuoán saùch, baø ñaõ noùi vôùi Meï Vieät Nam thay vì noùi vôùi ñoäc giaû. Cuoán saùch hôn boán traêm trang cuûa baø coù muïc ñích ñoái thoaïi vôùi hai ngöôøi phuï nöõ laø Döông Thu Höông vaø Phuøng Thò Leä Lyù (Le Ly Hayslip) veà cuoäc chieán tranh Vieät Nam maø baø cho raèng ngöôøi khôûi ñaàu laø phía coäng saûn; mieàn Nam chæ töï veä; vaø sau naøy (1965) quaân taùc chieán Myõ raàm roä vaøo cuõng vì tröôùc ñoù coäng quaân ñaõ “xeû doïc Tröôøng Sôn ñem quaân toan chieám mieàn Nam.” Baø ñaõ döïa vaøo baøi töï baïch cuûa Döông Thu Höông göûi Thuïy Khueâ, vaø cuoán “When Heaven and Earth changed places” (Khi Trôøi Ñaát Ñoåi Ngoâi) ñöôïc ñaïo dieãn Oliver Stone ñem leân maøn aûnh lôùn vôùi töïa ñeà “Heaven and Earth” (Trôøi vaø Ñaát). Loái vieát cuûa baø ñuùng laø vaên phong cuûa moät ngöôøi ñaõ töøng haønh ngheà luaät sö tröôùc 1975. Baø ñaõ ví Döông Thu Höông vôùi Traàn Duy taùc giaû baøi “Ngöôøi Khoång Loà (khoâng tim)”. Baø goïi caû hai laø ngöôøi “khoång loà coù tim”, nhöng traùch caû hai ngöôøi ñi caàu cöùu ngoïc hoaøng Caùc Maùc thaønh ra loaøi ngöôøi döôùi döông gian cöù khoâng sao heát ñöôïc nöôùc maét... Trong khuoân khoå chöông naøy toâi khoâng daùm ñi saâu vaøo taùc phaåm cuûa Nguyeãn Vieät Nöõ, maø chæ xin tröng daãn moät vaøi ñoaïn vaén nhaèm giôùi thieäu vôùi baïn ñoïc. Taùc phaåm naøy xuaát baûn naêm 1993 vaø ñaõ taùi baûn naêm 1996. Taùc giaû ñaõ ñích thaân ñem noù sang thuû ñoâ cuûa Lieân Xoâ cuõ ñeå giôùi thieäu vôùi kieàu baøo ôû ñoù phaàn ñoâng laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng soáng trong vuøng coäng saûn, laøm vieäc cho coäng saûn. Saùch cuûa baø ñaõ ñöôïc giôùi thieäu vaø trích ñoïc treân ñaøi Tieáng Noùi Töï Do, haäu thaân cuûa Ñaøi Irina, phaùt thanh töø Maëc Tö Khoa. Ñeå thaâu toùm nhöõng lôøi pheâ bình cuûa baø ñoái vôùi baøi töï baïch cuûa Döông Thu Höông, toâi chæ xin tröng daãn 3 ñoaïn sau ñaây: “Vaán ñeà “khoâng thöôøng tình” caàn baøn ôû ñaây laø “nhöõng trí thöùc lôùn ñoù (4) ñaõ tìm ñeán vôùi chuû nghóa coäng saûn, roài ñaõ giaõ bieät chuû nghóa coäng saûn...” Coøn Döông Thu Höông thì Tieáp trang B18

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B17

.3”

DAT

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

HOUSE OF IMPORTS

Nobody Beats The House!

SERVING THE VIETNAMESE COMMUNITY SINCE 1965! COME IN TODAY TO CHOOSE FROM OVER 700 NEW AND PRE-OWNED MERCEDES-BENZ VEHICLES

Call today and Speak with our Fleet Manager Kevin Cao!

WE CAN GET YOU FINANCED TODAY WITH APPROVED CREDIT! 866-885-6864 6862 Manchester Blvd., Buena Park 90621 • www.mbz.com


B18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu) .3”

Döông Thu Höông vaø vuï tranh chaáp taùc quyeàn cuoán “Khaûi Hoaøn Moân” Tieáp trang B16

khaúng ñònh laø: “toâi khoâng töø boû ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi coäng saûn ñeå chaïy sang haøng nguõ nhöõng ngöôøi choáng coäng”. “Lôøi tuyeân boá khí khaùi naøy boäc loä tinh thaàn keû só cuûa hoï Döông, ñoàng thôøi noù cuõng chöùng toû caùi voøng luaån quaån, luùng tuùng chung cuûa ngöôøi coäng saûn.” (5) “Chính toâi tröôùc ñaây cuõng raát gheùt nhöõng lôøi ñao to buùa lôùn cuûa nhöõng ngöôøi choáng coäng “cöïc ñoan”, nhöng nay toâi thaáy vôùi nhöõng ngöôøi nheï daï, khôø khaïo veà chính trò nhö toâi, (6) caàn phaûi coù nhöõng tieáng chuoâng caûnh tænh vang doäi thì môùi laøm toâi heát meâ muoäi ñöôïc. “Ñuùng vaäy, ngaøy nay moïi söï ñaõ hieån hieän. Baûn töï baïch cuûa Döông Thu Höông ñaõ “baïch” roõ raèng nöõ só naøy, moät trong nhöõng kieän töôùng cuûa “nhoùm vaên ngheä phaûn khaùng trong nöôùc” chæ trích ñaûng ñeå “duy trì söï thoáng trò cuûa ñaûng”, trong khi kinh nghieäm xöông maùu ñaõ cho Nguyeãn Chí Thieän quaû quyeát raèng: Ñaûng taét thôû thì ñôøi môùi thôû. Ñaûng coøn kia, baùt phôû hoùa ra mô.” (7) “Toâi vieát baøi naøy vôùi loøng tin raèng Buøi Tín, Döông Thu Höông vaø nhöõng ngöôøi coäng saûn löông thieän khaùc laø nhöõng Ngöôøi Khoång Loà Coù Tim, ñeàu coù thieän chí tìm moät giaûi phaùp cho daân toäc, nhöng vì “troïn ñôøi bò troùi buoäc bôûi sôïi daây yù thöùc heä traùi chieàu”, neân nhöõng ngöôøi naøy cöù loay hoay nhö kieán boø mieäng cheùn.” (8) Tröôùc khi keát thuùc chöông naøy, chuùng toâi xin löu yù ñoäc giaû ñeán moät vaøi chi tieát veà taùc giaû Döông Thu Höông vaø hoaøn caûnh xuaát xöù cuûa baøi töï baïch ñaõ noùi ñeán ôû nhöõng trang treân. Cha baø laø thôï may, ñi theo khaùng chieán khi baø môùi leân hai. Baø haêng haùi leân ñöôøng vöôït tröôøng sôn “choáng Myõ, cöùu nöôùc theo truyeàn thoáng daân toäc” luùc baø 18 tuoåi nghóa laø vaøo cuoái naêm 1964 hay ñaàu naêm 1965. Cuoäc caûi caùch ruoäng ñaát ñaãm maùu ôû mieàn Baéc xaûy ra khi baø môùi taùm, chín tuoåi. Trong cuoán Nhöõng Thieân Ñöôøng Muø baø ñaõ mieâu taû söï taøn baïo cuûa nhöõng cuoäc ñaáu toá. Laäp tröôøng cuûa baø trong cuoán saùch naøy laø laäp tröôøng choáng CCRÑ do ñaûng chuû tröông khoâng theå nghi ngôø. Caâu chuyeän giöõa baø vôùi “Vieät kieàu” baùc só Buøi Duy Taâm mang ñaày bí aån. Baø thì quaû quyeát ñi chôi vôùi oâng chæ ñeå tìm ñaùp soá cho moät baøi toaùn naøo ñoù. OÂng thì thoå loä hai ngöôøi chæ coù oâm nhau chöù khoâng laøm gì hôn, vaø veà ñeán Myõ thaáy Höông Myõ (9) laïi nhôù ñeán Höông Vieät Nam. Nhöng töôùng Quang Phoøng, nguyeân cuïc phoù cuïc phaûn giaùn coäng saûn thì noùi vôùi giôùi vaên ngheä só laø coù ñöôïc cuoán video quay caûnh hai ngöôøi “laøm tình treân caïn, döôùi nöôùc, vaø trong khaùch saïn”. Baø Döông Thu Höông hieän soáng ñoäc thaân vì ñaõ ly dò choàng. Coù ngöôøi baûo baø coù dan díu vôùi moät vaøi nhaø vaên coäng saûn noåi tieáng. Chính baø baûo oâng Nguyeãn Vaên Linh goïi baø laø “con ñó choáng ñaûng”. Trong thö vieát cho baùc só Taâm baø laïi noùi baø maéc chöùng “laõnh caûm”, bò beänh “taùo boùn aùi tình”. Baø cuõng toá baùc só Taâm laø “agent double” (giaùn ñieäp nhò truøng), chöù khoâng phaûi chæ laø chæ ñieåm cuûa Döông Thoâng (Cuïc phoù cuïc phaûn giaùn, moät nhaân vaät quyeàn uy vaø maùnh lôùi,) Baùc só Buøi Duy Taâm laïi coù dính líu vôùi cöïu ñaïi taù coäng saûn Buøi Tín maø coù ngöôøi noùi ñaõ töøng coù luùc ñöôïc noùi ñeán nhö laø thuû töôùng töông lai cuûa moät Vieät Nam haäu coäng saûn. Moät ñieåm nöõa raát ñaùng chuù yù laø baøi töï baïch ñaõ ñöôïc vieát ôû trong tuø. Duø baø coù só khí ñeán ñaâu, ai daùm chaéc baø ñaõ khoâng bò aùp löïc hay mua chuoäc. Baø toá caùo töôùng Quang Phoøng ñaõ vu khoáng baø laøm

tình vôùi baùc só Buøi Duy Taâm vaø coøn baûo baø laø con rôi cuûa oâng Voõ Vaên AÙi. Khi ra khoûi tuø baø ñaõ maéng oâng Voõ Vaên AÙi laø keû soáng ôû thuû ñoâ aùnh saùng maø xöû söï chaúng quang minh chính ñaïi chuùt naøo. Caùc nhaø vaên nhaø thô thöôøng ñöôïc ngöôøi ñôøi cho laø hay laõng maïn, ña tình, maëc daàu chæ ñuùng cho moät soá ít. Coù leõ Döông Thu Höông ñaõ bò vöôùng maéc vaøo trong moät vuï giaùn ñieäp chính trò naøo ñoù vì ngöôøi ta töôûng baø thuoäc loaïi nhaø vaên ña tình vaø muoán lôïi duïng baø cho nhöõng muïc tieâu giaùn ñieäp, chính trò. Neáu ñoù laø söï thöïc, thì taát caû nhöõng lôøi pheâ bình, chæ trích baø caên cöù duy nhaát vaøo baøi töï baïch khoâng coù giaù trò thöïc tieãn. Caùc nhaø vaên ñöôïc neâu danh taùnh ôû treân, theo thieån kieán, chaéc cuõng hieåu nhö vaäy. Nhöng taát caû ñeàu muoán nhaân baøi töï baïch naøy noùi khoâng phaûi rieâng vôùi Döông Thu Höông cho baèng vôùi nhöõng ngöôøi coäng saûn noùi chung. (Trích chöông 8, taùc phaåm Phaûn Tænh Phaûn Khaùng Thöïc Hay Hö vöøa taùi baûn cuûa Minh Voõ. Saùch daøy 650 trang, giaù 28 MK). MINH VOÕ Chuù Thích: - Kyù giaû Ñoaøn Vaên trong muïc “soå tay vaên hoïc” cuûa tôø Phuï Nöõ Dieãn Ñaøn, soá 79 ñaõ thuaät laïi lôøi baø Bích Huyeàn môùi töø Vieät Nam qua Myõ naêm 1990 cho bieát ôû Vieät Nam nhaø

vaên nöõ naøy baét boà vôùi nhaø vaên Ñoã Chu, caû hai ñeàu ñaõ coù gia ñình con caùi rieâng. Cuõng coù tin ñoàn ôû Saøi Goøn raèng baøi tham luaän naûy löûa maø Döông Thu Höông ñoïc taïi ñaïi hoäi nhaø vaên ñaàu naêm 1990 laø do Nguyeãn Ñình Thi gaø cho vì hai ngöôøi cuõng coù tö tình vôùi nhau. Coù ngöôøi coøn noùi moät nhaân vaät trong truyeän cuûa Döông Thu Höông chính laø Nguyeãn Ñình Thi... Cuoán saùch coøn coù caùi teân khaùc laø “Khaûi Hoaøn Moân”, ñöôïc oâng Phan Huy Ñöôøng dòch ra Phaùp vaên laø “ Roman sans titre”. Baûn Vieät ngöõ ñaõ ñöôïc nhaø xb Vaên Ngheä xuaát baûn naêm 1991, taïi quaän Cam.Vieäc xuaát baûn cuoán saùch ñaõ gaëp nhieàu trôû ngaïi raéc roái do caùi goïi laø vuï aùn vaên ngheä, chính trò gaây neân, giöõa moät beân laø oâng Voõ Vaên AÙi, chuû nghieäm Queâ Meï vaø moät beân laø oâng Phan Huy Ñöôøng, caû hai ñeàu noùi mình ñöôïc taùc giaû chính thöùc uûy quyeàn. - (2bis) Duyeân Anh coù 4 cuoán ñöôïc dòch ra ngoaïi ngöõ: “Moät ngöôøi Nga ôû Saigon” (Un Russe aø Saigon), “Ñoài Fanta” (La Colline Fanta), “Ngöôøi tuø binh Myõ” (Un Americain au Vietnam”, vaø “Soûi Ñaù Ngaäm Nguøi” (La complainte des galets), ñeàu do sö huynh Traàn Vaên Nghieâm dòch. Cuoán Ñoài Fanta coøn ñöôïc dòch ra tieáng YÙ, Taây Ban Nha, Anh vaø Ñöùc. - Caùc chöông treân cho thaáy Hoaøng Vaên Chí, Vuõ Thö Hieân ñeàu ñaõ daãn chöùng cuï theå veà caùi taøi ñoùng kòch cuûa oâng Hoà.

TUESDAY, MAY 17, 2005

YÙ: Caám scooter ñeå giaûm bôùt toäi phaïm NAPLES, YÙ (Reuters) - Töø hoâm Thöù Ba muøng 10 Thaùng Naêm, ngöôøi ta ñaõ phaûi ñeå xe scooter ôû ngoaøi hoaëc daét boä khi ñi vaøo trung taâm thaønh phoá Naples, Italy. Neáu khoâng tuaân thuû, ngöôøi vi phaïm seõ bò phaït 35 euro vaø coù theå bò tòch thu phöông tieän. Leänh naøy nhaèm giuùp caûnh saùt truy ñuoåi nhöõng teân toäi phaïm thöôøng aên caép cuûa khaùch boä haønh roài taåu thoaùt qua nhöõng phoá nhoû ôû trung OÂng Lyù Phuïc Huy, baùc só rieâng cuûa Mao Traïch Ñoâng cuõng noùi veà hoï Mao töông töï nôi trang 114 taùc phaåm oâng vieát veà cuoäc ñôøi bí maät cuûa hoï Mao. - Andreù Gide vaø Arthur Koestler. - Döông Thu Höông vaø Con Huøm Nguû, trang 210. - Nguyeãn Vieät Nöõ keå raèng khi coøn treû baø ñaõ coù luùc toan ñi theo Vieät Minh vì laàm töôûng oâng Ngoâ Ñình Dieäm chuû tröông chia caét toå quoác laøm hai. Vaø khi heát chieán tranh baø cuõng hy voïng tình hình seõ khaù hôn, neân ñaõ tính ôû laïi... - Döông Thu Höông vaø CHN trang 211. - Ibid, trang 212. - Khueâ danh cuûa baø baùc só cuõng laø Höông (Ñoã Thò Höông).

taâm thaønh phoá baèng xe scooter. “Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø ñeå khaùch du lòch vaø ngöôøi daân ñöôïc höôûng an ninh toát hôn”, giôùi chöùc giao thoâng

Naples Nicola Oddati cho bieát nhö vaäy. Tröôùc ñaây, nhaø chöùc traùch caám baùn moät soá loaïi dao ñeå ngaên chaën aên caép mang tính baïo löïc trong thaønh phoá naøy, nôi coù tyû leä thaát nghieäp vaøo loaïi cao nhaát AÂu Chaâu.

DAT


THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005 - NGÖÔØI VIEÄT B19

.3”

DAT


B20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BA - SOÁ 7101 - 17 thaùng 5, 2005 (10 thaùng Tö naêm AÁt Daäu)

TUESDAY, MAY 17, 2005

.3”

DAT

NV2005-0517  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you