Issuu on Google+

NGUOI VIET

Ñaây môùi laø toøa nhaø choïc trôøi cao nhaát theá giôùi hieän nay. Hình chuïp toøa nhaø Taipei 101 cao 508 meùt, töùc 1,667 feet, ôû thuû ñoâ Ñaøi Baéc cuûa Ñaøi Loan.

CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ TÖ 29 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 6962 - 25xu

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

Caùc thaønh vieân thuoäc Löõ Ñoaøn Tuaãn Ñaïo Al Aqsa cuûa Palestine trong moät cuoäc bieåu tình uûng hoä öùng cöû vieân Mahmoud Abbas vaøo chöùc Chuû Tòch Palestine.

Online: www.nguoi-viet.com

Quoác teá cöùu trôï naïn nhaân soùng thaàn taïi Nam AÙ Chaâu

Ñoïc Trong Soá Naøy - Vieät Nam (A8): 16 ngöôøi bieåu tình phaù leã xaây döïng saân golf ôû huyeän Ñoâng Anh phaûi trình dieän neáu khoâng seõ bò baét. - Dieãn Ñaøn (A10): KBC Haûi Ngoaïi. - Ñòa Phöông (B1): Laïi theâm moät tai naïn ôû Disneyland. - Theå Thao (B10): 2005 ñaù caùc traän voøng loaïi sau cuøng cuûa khu vöïc AÙ Chaâu. - Rao Vaët (C3): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

LIEÂN HIEÄP QUOÁC - Hoâm Thöù Ba, caùc cô quan cöùu trôï treân toaøn theá giôùi gaáp ruùt ñoái phoù vôùi taàm möùc gheâ gôùm cuûa thaûm hoïa soùng thaàn AÙ Chaâu töøng ra tay gieát haïi hôn 60,000 ngöôøi. Hoäi Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá ñaõ leân tieáng cho hay hoï seõ phaûi gia taêng gaáp ba laàn noã löïc keâu goïi theá giôùi quyeân goùp tieàn cöùu trôï caùc naïn nhaân. Sau ñaây laø danh saùch nhöõng quoác gia vaø toå chöùc ñaõ cam keát ñoùng goùp vaøo noã löïc cöùu trôï toaøn caàu daønh cho caùc naïn nhaân soùng thaàn AÙ Chaâu, moät noã löïc maø cho tôùi nay ñöôïc coi laø lôùn nhaát trong theá kyû naøy: UÙc Ñaïi Lôïi: Boán vaän taûi cô quaân söï ñaày

Baét keû toå chöùc löøa 300 ngöôøi muoán ñi du hoïc Myõ

Tieáp trang A7

SAØI GOØN 28-12.- Coâng an Soùng thaàn treân baõi bieån Kalutara Saøi Goøn môùi baét giöõ moät Hình chuïp töø veä tinh QuickBird cho thaáy nhöõng ngoïn soùng thaàn vöøa ñaùnh vaøo baõi bieån ngöôøi maø tin töùc noùi raèng ñaõ Kalutara ôû phía Nam thuû ñoâ Colombo cuûa Sri Lanka. Cho tôùi nay, khoaûng chöøng 60,000 chuû möu löøa khoaûng 300 hoïc ngöôøi ñaõ vuøi thaây döôùi nhöõng lôùp soùng nhö theá naøy ôû hai beân bôø AÁn Ñoä Döông. ssinh muoán sang Hoa Kyø ñeå du hoïc, theo caùc tin töùc ôû trong nöôùc. Phaïm Vaên Khieån, töï Huøng, 43 tuoåi, nguï ôû Quaän Goø Vaáp, bò coi laø “keû ñöùng ñaàu nhoùm löøa ñaûo ñi du hoïc

Con soá ngöôøi cheát vì soùng thaàn ñaõ leân tôùi treân 60,000 ngöôøi

Tieáp trang A5

Caùc khoa hoïc gia Myõ noùi traän ñoäng ñaát laøm xeâ dòch caùc hoøn ñaûo

LOS ANGELES (Reuters) - Traän ñoäng ñaát lôùn taøn phaù nhieàu vuøng ôû AÙ Chaâu hoâm Chuû Nhaät cuõng laøm di chuyeån vónh vieãn caùc lôùp ñòa taàng beân döôùi AÁn Ñoä Döông tôùi 98 feet, khieán caùc hoøn ñaûo gaàn Sumatra xeâ dòch chuùt ít theo caùc khoa hoïc gia Hoa Kyø hoâm Thöù Ba. Moät côn soùng thaàn phaùt sinh bôûi traän ñoäng ñaát cöôøng ñoä 9.0 ngoaøi khôi moûm Baéc cuûa Sumatra ñaõ gieát cheát moät con soá öôùc löôïng 60,000 ngöôøi Tieáp trang A5

AÙ Chaâu vaø theá giôùi vaát vaû ñoái phoù vôùi haäu quaû cuûa thieân tai naøy

GALLE, Sri Lanka (TH) Tính cho tôùi hoâm Thöù Ba 28 Thaùng Möôøi Hai, ñaïi döông vaø taøn tích cuûa nhöõng thaønh phoá duyeân haûi chung quanh AÁn Ñoä Döông ñaõ nhaû ra haøng chuïc nghìn thi haøi nhöõng naïn nhaân cuûa bieån caû, ñaåy con soá ngöôøi cheát vaø maát tích vì thaûm hoïa soùng thaàn hoâm Chuû Nhaät leân tôùi 60,000 ngöôøi vaø coù theå coøn cao hôn theá nöõa. Söï huûy dieät mang tính taän theá do nhöõng ngoïn soùng thaàn hung haõn gaây ra ñaõ ñeø beïp nhöõng coá gaéng chaúng

thaám beùo vaøo ñaâu cuûa caùc chính phuû vaø cô quan cöùu trôï treân toaøn theá giôùi khi moïi ngöôøi khôûi söï chuyeån töø hoaït ñoäng tieáp cöùu nhöõng keû soáng soùt sang vieäc chaêm lo cho haèng trieäu ngöôøi laâm caûnh khoâng nhaø, khoâng cöûa vaø ngaøy caøng bò ñe doïa tröôùc hieåm hoïa beänh taät giöõa ñoáng töû thi khoâng ngöøng sình thoái. Moät baø meï trong moät laøng chaøi löôùi taïi tieåu bang Tamil

Nadu ôû maïn Nam AÁn Ñoä ngöûa maët leân trôøi than thôû: “Taïi sao OÂng Trôøi laïi laøm nhö vaày vôùi chuùng con, hôû Trôøi? Chuùng con ñaõ laøm gì phaät yù OÂng Trôøi? Thaûm hoïa naøy coøn cay ñoäc hôn caùi cheát nöõa!” “Taàm möùc khuûng khieáp cuûa thaûm hoïa thaät quaù söùc töôûng töôïng,” ñoù laø nhaän xeùt cuûa Bekele Geleta, Chuû Tòch Tieáp trang A6

Töû thi treân Khao Lak Beach

Moät phaàn ba soá naïn nhaân soùng thaàn laø treû em

COLOMBO, Sri Lanka - Nhöõng ngöôøi soáng soùt trong traän ñoäng ñaát lôùn döôùi ñaùy bieån hoâm Chuû Nhaät hieän phaûi lo thu hoài caùc töû thi, voäi vaõ thu xeáp nhöõng vuï choân caát taäp theå vaø tìm kieám haøng chuïc ngaøn ngöôøi maát tích taïi nhieàu quoác gia caùch nhau haøng ngaøn daëm. Traän ñoäng ñaát ñaõ gaây neân nhöõng côn soùng thaàn (Tsunami) queùt saïch caùc baõi bieån töø Indonesia tôùi Phi Chaâu - ñöôïc caùc vieân chöùc moâ taû nhö moät trong nhöõng thieân tai teä haïi Ñaïi Hoäi Hoùa Trang Cuoái Naêm taïi Costa Rica Hai phuï nöõ ñang nhòp böôùc theo moät vuõ ñieäu vui töôi trong Ñaïi Hoäi nhaát trong lòch söû caän ñaïi. Con soá ngöôøi cheát vì thaûm hoïa - tính tôùi tröa Hoùa Trang Cuoái Naêm taïi Costa Rica. Haèng nghìn ngöôøi Costa Rica ñaõ hoâm Thöù Ba - ñaõ leo leân tôùi hôn 50,000 ngöôøi, cuøng tham gia ñaïi hoäi ñaày maøu saéc naøy vaøo hoâm 27 Thaùng Möôøi Hai. Tieáp trang A5

Soùng thaàn laø gì

Hieän töôïng soùng thaàn ñöôïc goïi laø “tsunami” trong tieáng Anh, voán goác töø tieáng Nhaät Baûn. Tieáng “TSU” nghóa laø beán taøu, vaø “NAMI” laø soùng. Ñoïc theo aâm Haùn Vieät, chuùng ta ñoïc laø Taân Ba, taân nghóa laø beán taøu, ba laø soùng. Hieän töôïng naøy xaûy ra thöôøng do ñoäng ñaát ôû bieån khieán soáng ñaäp vaøo bôø. Nhö saùng ngaøy Chuû Nhaät 26 Thaùng Möôøi Hai vöøa qua, ñoäng ñaát xaûy ra ôû AÁn Ñoä döông khi hai taûng voû traùi ñaát coï vaøo nhau. Baùn ñaûo AÁn Ñoä laø phaàn

noåi cuûa moät taûng voû traùi ñaát ñaõ taùch khoûi Phi Chaâu, di chuyeån nhaäp vaøo vôùi luïc ñòa AÙ Chaâu. Vuï ñuïng chaïm naøy phaùt sinh daõy nuùi Hy Maõ Laïp Sôn. Hieän nay taûng AÁn Ñoä naøy vaãn tieáp tuïc nhaán xaâu theâm vaøo beân döôùi taûng luïc ñòa AÙ Chaâu, mang teân laø taûng Mieán Ñieän, moãi naêm chöùng naêm phaân taây, 2 inches. Ngaøy Chuû Nhaät vöøa qua, taûng AÁn Ñoä baát ngôø tieán saâu theâm, naâng taûng AÙ Chaâu leân, khieán ñaát töø ñaáy bieån bò xoâ leäch khoaûng 30

Tieáp trang A6

Di aûnh cuûa Bhumi Jensen, 21 tuoåi, chaùu noäi cuûa Vua Thaùi Lan Bhumibol Adulyadej, moät trong caùc naïn nhaân ñaõ cheát theo nhöõng ñôït soùng thaàn ñaùnh vaøo AÁn Ñoä Döông hoâm Chuû Nhaät vöøa roài.

Soùng thaàn cuoán caû chuyeán xe löûa, cheát 800 Colombo - Sri Lanka.- Côn soùng thaàn ngaøy Chuùa Nhaät phaùt xuaát töø phía Taây baùn ñaûo Sumatra trong AÁn Ñoä Döông khi traøn tôùi bôø bieån Sri Lanka ñaõ cuoán ñi caû moät chuyeán xe löûa, laøm cheát ít nhaát 800 ngöôøi, goàm caû nhöõng du khaùch ñi nghæ cuoái tuaàn vaø daân laøng ñang leo leân taøu ñeå chaïy troán tai naïn. Chuyeán xe löûa naøy mang teân Nöõ Hoaøng Cuûa Bieån khôûi haønh töø thuû ñoâ Colombo luùc 07 giôø 30 saùng, ñang chaïy chaàm chaäm beân bôø bieån ñaày

Nhöõng ngöôøi uûng hoä laõnh tuï ñoái laäp Viktor Yushchenko ñang ñoát phaùo boâng möøng thaéng lôïi cuûa phe mình trong cuoäc baàu cöû toång thoáng taïi Ukraine.

caùt, saép tôùi thaønh phoá nghæ maùt Galle thì côn soùng thaàn aäp tôùi baát ngôø. Moät böùc töôøng nöôùc cao gaàn baûy meùt, soùng ñaõ naâng boång caû con taøu leân roài quaät xuoáng, taùm toa xe löûa naèm laên loùc trong moät ñaàm laày vôùi nhöõng caây döøa xô xaùc, caû ñöôøng saét cuõng bò cong queo. Nhieàu caùi baùnh xe löûa bò baät ra. Luùc ñoù laø 09 giôø 30 phuùt saùng. Moät soá ngöôøi cheát laø nhöõng daân laøng ven bieån, hoï chaïy troán khi thaáy nöôùc ñang

Thi haøi cuûa caùc naïn nhaân soùng thaàn taáp vaøo baõi bieån Khao Lak ôû phía Baéc Phuket, caùch thuû ñoâ Bangkok cuûa Thaùi Lan 900 caây soá veà phía Nam. Tính cho tôùi nay, coù 770 töû thi ñaõ ñöôïc thu hoài taïi vuøng du lòch noåi tieáng naøy.

Ít nhaát 25 coâng daân Myõ-Anh thieät maïng vì soùng thaàn LOS ANGELES - Baïn höõu vaø thaân nhaân ñaõ nhaän ra ít nhaát 4 coâng daân Hoa Kyø thieät maïng ngay töø hoâm Chuû Nhaät trong ñôït soùng thaàn gaây ra bôûi côn ñòa chaán 9.0 ñoä Richter ôû ngoaøi khôi ñaûo Sumatra thuoäc Indonesia.

Cho ñeán ngaøy Thöù Ba, laïi coù theâm ít nhaát 8 ngöôøi Myõ nöõa ñöôïc bieát ñaõ cheát vì soùng thaàn trong toång soá naïn nhaân thieät maïng treân 50,000 ngöôøi. Moät trong soá ñoù laø gia Tieáp trang A7

Khoaûng 1,600 du khaùch Thuïy Ñieån maát tích trong vuï soùng thaàn AÙ Chaâu

BANGKOK.- Thaân nhaân nhöõng du khaùch töø nhöõng quoác gia khaùc ñeán vuøng Nam AÙ hieän nay raát lo laéng cho tính meänh cuûa ngöôøi thaân ñang du lòch trong vuøng Nam AÙ. Hoï ñaõ lieân tieáp ñaùnh ñieän, e-mail vaø ñieän thoaïi cho nhaø caàm quyeàn ñòa phöông ñeå hoûi thaêm tình hình vaø ñoàng thôøi yeâu caàu cho bieát tin thaân nhaân hoï. Con soá du khaùch Thuïy Ñieån vaø moät vaøi quoác gia AÂu Tieáp trang A6 Chaâu khaùc döôøng nhö laø con soá cao nhaát: Khoaûng 1,600 du khaùch Thuïy Ñieån ñöôïc baùo laø maát tích, trong khi con soá taïi Thaùi Lan laø 700 du khaùch thieät maïng, coøn con soá maát tích chöa ñöôïc chính thöùc

coâng boá, nhöng theo öôùc ñoaùn coù theå leân tôùi haøng ngaøn ngöôøi. Thaùi Lan: Hôn 700 du khaùch thieät maïng Hoâm 28 Thaùng Möôøi Hai, Thöù Tröôûng Noäi Vuï Thaùi Lan Sutham Sanprathum cho bieát hôn 700 du khaùch ngoaïi quoác ngoaøi coù theå ñaõ cheát trong ñôït soùng thaàn taøn phaù Mieàn Nam Thaùi Lan cuoái tuaàn qua. Phaùt bieåu tröôùc cuoäc hoïp noäi caùc, oâng Sutham Sanprathum noùi: “Con soá môùi nhaát maø chuùng toâi nhaän ñöôïc laø hôn 990 ngöôøi cheát. Trong ñoù coù khoaûng 200 ngöôøi Thaùi, soá coøn coøn laïi laø ngöôøi nöôùc ngoaøi”. Tieáp trang A7

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Coäng Saûn Vieät Nam môû theâm thò tröôøng chöùng khoaùn ôû Haø Noäi vaøo cuoái Thaùng Gieâng 2005 HAØ NOÄI 28-12 (TH).- Sau maáy naêm yø aïch vôùi caùi thò tröôøng chöùng khoaùn coø con ôû Saøi Goøn ñeán nay vaãn chöa ñaâu vaøo ñaâu, nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam truø tính cho môû theâm thò tröôøng chöùng khoaùn thöù hai ôû Haø Noäi trong Thaùng Gieâng 2005, moät vieân chöùc nhaø nöôùc cho hay trong ngaøy Thöù Ba 28 Thaùng Möôøi Hai 2004. Theo nguoàn tin naøy, muïc ñích môû theâm thò tröôøng chöùng khoaùn thöù hai ôû Haø Noäi laø Coäng Saûn Vieät Nam nhaém thuùc ñaåy cho vieäc coå phaàn hoùa caùc coâng ty quoác doanh theâm nhanh hôn. Thò tröôøng chöùng khoaùn ñaàu tieân thaønh laäp ôû Saøi Goøn naêm 2000 - nay môùi chæ môùi coù 26 coâng ty quoác doanh ñöôïc coå phaàn hoùa vaø coå phieáu cuûa chuùng ñöôïc trao ñoåi vôùi giôùi haïn bieân ñoä nhoû beù thay ñoåi hay leân xuoáng do nhaø nöôùc quyeát ñònh theo “ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa” ñaàu Ngoâ mình Sôû. Toång giaù trò chöùng khoaùn cuûa 26 coâng ty keå treân cuõng chæ khoaûng 245 trieäu USD, raát nhoû so vôùi toång trò giaù chöùng khoaùn cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Thaùi Lan vaø Maõ Lai. Ngoaøi moät soá coâng ty kinh doanh chöùng khoaùn ngoaïi quoác chen vaøo ñeå chôø thôøi, mua qua baùn laïi chöùng khoaùn haàu heát laø tieàn “ñaàu tö” cuûa ñaùm caùn boä ñaûng vieân Coäng Saûn Vieät Nam aên hoái loä no roài nay nghæ höu vaø coù tieàn nhieàu khoâng bieát laøm gì. Hoaëc laø tieàn cuûa ñaùm quan chöùc ñöông quyeàn nhöng nuùp trong teân cuûa thaân nhaân, hoï haøng. Ñaïi ña soá daân chuùng Vieät Nam treân toång soá hôn 82 trieäu ngöôøi ñeàu baàn haøn thì laáy gì mua coå phieáu? “Boä Taøi Chính ñang gaáp ruùt chuaån bò ñeå Thò Tröôøng

Chöùng Khoaùn Haø Noäi baét ñaàu hoaït ñoäng, döï truø vaøo cuoái Thaùng Gieâng 2005.” Leâ Thò Baêng Taâm - Thöù Tröôûng Taøi Chính Coäng Saûn Vieät Nam, noùi nhö theá vôùi baùo Tuoåi Treû. Nhaân dòp naøy cheá ñoä Haø Noäi seõ laäp luoân ôû ñaây thí ñieåm “baùn ñaáu giaù coå phaàn cuûa caùc doanh nghieäp (ñöôïc coå phaàn hoùa). Ñoàng thôøi vieäc baùn ñaáu giaù coå phaàn cuûa caùc coâng ty quoác doanh cuõng ñöôïc dieãn ra ôû thò tröôøng chöùng khoaùn Saøi Goøn. Laâu nay, baùo chí nhaø nöôùc töôøng thuaät nhieàu laàn raèng ñaùm xeáp quoác doanh khoâng muoán coå phaàn hoùa vì seõ maát cô hoäi buøn ruùt cuûa coâng. Tình traïng “laõi giaû, loã thaät” raát laø phoå bieán trong heä thoáng caùc coâng ty naøy. Thoáng keâ cuûa nhaø nöôùc cho thaáy 9 thaùng ñaàu naêm nay ñaõ coá phaàn hoùa ñöôïc 615 xí nghieäp quoác doanh, chæ ñaït ñöôïc 42% chæ tieâu cuûa keá hoaïch cuûa naêm 2004. Ngaân Haøng Theá Giôùi (WB), Quyõ Tieàn Teä Theá Giôùi (IMF) maø noùi chung taát caû caùc ñònh cheá taøi chính quoác teá caáp vieän cho Vieät Nam ñeàu hoái thuùc Coäng Saûn Vieät Nam phaûi caûi toå vaø loaïi boû taát caû caùc coâng ty quoác doanh laøm aên thua loã, gaùnh naëng cho ngaân saùch (daân chuùng phaûi traû nôï tieàn ñaùm naøy vay ngoaïi quoác qua thueá). Giôùi ñaàu tö taøi chính quoác teá cho raèng caùc xí nghieäp quoác doanh Coäng Saûn Vieät Nam coù hoà sô keá toaùn khoâng minh baïch, gian doái, laïi coøn giôùi haïn soá coå phaàn giôùi ñaàu tö ngoaïi quoác ñöôïc pheùp mua khoâng quaù 30% trong khi coâng ty laïi nhoû beù khieán cho thò tröôøng chöùng khoaùn ôû Vieät Nam khoâng phaùt trieån ñöôïc. Theo tôø Tuoåi Treû, Boä Taøi Chính Coäng Saûn Vieät Nam ñang ñeà nghò vôùi nhaø caàm

TRUST CARPET & TILE

quyeàn trung öông (thaät ra xin pheùp Boä Chính Trò Coäng Saûn Vieät Nam) cho thay ñoåi caùc haïn cheá ñoái vôùi giôùi ñaàu tö ngoaïi quoác vì ñaây cuõng laø nhöõng raøo caûn maø Haø Noäi phaûi dôõ boû neáu muoán chui vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) cuoái naêm nay. Hoài Thaùng Baûy 2004, Vuõ Baèng - Phoù Tröôûng Ban UÛy Ban Chöùng Khoaùn Coäng Saûn Vieät Nam, noùi vôùi Haõng Thoâng Taán Reuters raèng thò tröôøng chöùng khoaùn ôû Haø Noäi khi môû ra seõ coù khoaûng 15 coâng ty ñöôïc nieâm yeát laø caùc coâng ty thuoäc loaïi nhoû vaø vöøa, vôùi toång trò giaù

Giôùi khoa hoïc gia Myõ bieát tröôùc seõ coù soùng thaàn nhöng khoâng theå baùo ñoäng? Hoâm Chuû Nhaät vöøa roài caùc nhaø khoa hoïc Hoa Kyø noùi raèng duø ñaõ bieát tröôùc hieåm hoïa soùng thaàn nhöng khoâng theå baùo ñoäng ñeán caùc ñoàng söï ôû caùc nöôùc Chaâu AÙ ven bôø AÁn Ñoä Döông vì khu vöïc naøy khoâng coù heä thoáng baùo ñoäng thieân tai. OÂng Charles McCreery, Giaùm Ñoác Trung Taâm Caûnh Giaùc Soùng Thaàn Khu Vöïc Thaùi Bình Döông cuûa Hoa Kyø, cho bieát trung taâm ñaõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå nhöng khoâng noái ñöôïc lieân laïc vôùi nhöõng heä thoáng baùo ñoäng trong khu vöïc. Vaøi phuùt sau khi phaùt hieän ñoäng ñaát ôû Sumatra, nhoùm khoa hoïc Hoa Kyø taïi trung taâm ñaõ tieáp xuùc vôùi caùc giôùi chöùc Haûi Quaân Hoa Kyø, UÙc, caùc Söù Quaùn Hoa Kyø ôû Chaâu AÙ vaø Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø, nhöng hoï khoâng theå baùo ñoäng ñöôïc thaûm hoïa soùng thaàn saép xaûy ñeán cho ngöôøi daân caùc nöôùc bò aûnh höôûng naëng nhaát nhö AÁn Ñoä, Thaùi Lan vaø Sri Lanka.

WHOLE SALE

NÔI CUNG CAÁP TAÁT CAÛ MAËT HAØNG VEÀ THAÛM GAÏCH & LAMINATE

LAMINATE

WHITE THIN SET

/sqft.

/1 Bao

$

1.29

16X16

1.49

$

Made Italy

/sqft.

$

7

Porcelaine Stone Look 13 X 13

99¢

/sqft.

FREEery

Local Deliv

°Coù giaù ñaëc bieät cho Contractors & Builders °Thaûm Dupont Stain Master New 2004 design tuyeät ñeïp Porcelain °Coù caû kho haøng lôùn Porcelaine vaø Gaïch baùn sæ & leû Polis /sqft. °Haøng ngaøn maãu thaûm môùi nhaát naêm 2004

20X20

1.69

$

BLOW

OUT

SHOWROOM & WAREHOUSE 17 X 17 Porcelain

SALE $1.29 /1 Sqft

ÑAËC BIEÄT Porcelain, new design 2005 môùi veà tuyeät ñeïp

chöùng khoaùn chæ coù 3.2 trieäu USD. Theo moät baûn tin cuûa Boä Taøi Chính Haø Noäi hoài Thöù Saùu tuaàn tröôùc, soá coâng ty seõ ñem coå phaàn hoùa seõ goàm caû caùc coâng ty taøi chính vaø caùc ngaân haøng thöông maïi maø nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam khoâng naém voán heát 100%. Ñoàng thôøi, theo tin VNExpress ngaøy Thöù Ba 28 Thaùng Möôøi Hai 2004 vieän daãn lôøi Leâ Thò Baêng Taâm, thì thôøi gian maø cheá ñoä Haø Noäi buoäc caùc coâng ty bò chæ ñònh coå phaàn hoùa seõ phaûi thi haønh noäi trong voøng 9 thaùng chöù khoâng cho yø ra nhö töø tröôùc ñeán nay. (N.T.)

15111 Jackson St. Midway City, CA 92655 (Goùc Beach Blvd. vaø Bolsa Ave.)

(714) 890-5725

Fax: 714-890-5735 MÔÛ CÖÛA: THÖÙ HAI - CHUÛ NHAÄT : 8:00 am-6:30 pm.

Trung taâm naøy chæ phaùt moät baûn tin lieân quan ñeán soùng thaàn ñeán nhöõng quoác gia khu vöïc Thaùi Bình Döông coù thueâ bao dòch vuï cuûa hoï (laép ñaët heä thoáng baùo ñoäng soùng thaàn), trong ñoù coù UÙc Ñaïi Lôïi vaø Indonesia. Theo oâng Waverly Person thuoäc Trung Taâm Döï Baùo Ñoäng Ñaát Quoác Gia (Hoa Kyø), neáu coù moät cô quan baùo ñoäng thieân tai thì coù theå cöùu haøng ngaøn sinh maïng. Hieän taïi, caùc heä thoáng baùo ñoäng soùng thaàn vaø soùng cao ñöôïc thieát laäp taïi vuøng duyeân haûi Thaùi Bình Döông vaø Nam Myõ. Ngoaøi ra, caùc trung taâm baùo ñoäng ñoäng ñaát vaø soùng thaàn ôû Hawaii vaø Alaska ñöôïc ñaët döôùi söï quaûn lyù cuûa Vieän Ñòa Chaát Hoa Kyø (USGS). Trong khi ñoù, theo USGS, caùc nöôùc trong vaønh ñai löûa ôû khu vöïc AÁn Ñoä Döông vôùi trình ñoä daân trí khoâng cao ñang laø moät trôû ngaïi cho vieäc thaønh laäp moät heä thoáng baùo ñoäng thieân tai hieäu quaû. Trong khi ñoù, giôùi chuyeân gia noùi soá ngöôøi thöông vong trong vuï soùng thaàn ôû vuøng Nam AÙ coù theå ñöôïc haïn cheá neáu AÁn Ñoä vaø Sri Lanka tham gia moät heä thoáng baùo ñoäng quoác teá ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1965 sau vuï ñoäng ñaát 9.2 ñoä Richter ôû Alaska vaøo naêm 1964 (cuõng gaây ra soùng thaàn). Heä thoáng naøy nhaèm baùo ñoäng cho caùc nöôùc veà nhöõng ñôït soùng lôùn coù nhieàu khaû naêng gaây taøn phaù ôû vuøng duyeân haûi trong voøng 3 ñeán 14 tieáng ñoàng hoà. Maëc duø naêm ngoaùi caùc nöôùc Nam AÙ ñaõ thaûo luaän veà vieäc laép heä thoáng baùo ñoäng soùng thaàn nhöng caùc nöôùc naøy khoâng muoán tham gia vì hieän töôïng thieân nhieân naøy khaù hieám ôû vuøng Vònh Bengal. Caùc nhaø khoa hoïc cho bieát heä thoáng ghi nhaän ñoäng ñaát ñaõ ño ñöôïc coù moät côn ñòa chaán maïnh nhöng vì khoâng coù caùc boä caûm bieán ôû AÁn Ñoä vaø Sri Lanka neân

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer. Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc loaïi töï ñoäng ñoùng laïi trong höôùng ñi cuûa soùng thaàn. tröôøng hôïp nguy hieåm. Ngöôøi daân ñöôïc thoâng baùo Nhaät ñoái phoù soùng thaàn ñaày ñuû caùc loä trình di taûn vaø nhö theá naøo? caùc ñòa ñieåm taäp trung traùnh Vì thöôøng xuyeân bò soùng thieân tai. Ngoaøi ra, cô quan thaàn ñe doïa, caùc vuøng ven döï baùo ñoäng ñaát cuûa Nhaät bieån Nhaät Baûn ñeàu laép ñaët lieân keát chaët cheõ vôùi caùc heä thoáng baûo veä ngöôøi daân nöôùc vaønh ñai Thaùi Bình trong tröôøng hôïp xaûy ra Döông nhaèm phoái hôïp caùc thieân tai: Heä thoáng loa döõ lieäu thu ñöôïc ñeå phoøng phoùng thanh ñeå baùo ñoäng ngöøa soùng thaàn. Trung Taâm cho daân chuùng, xaây döïng caùc Baùo Ñoäng Soùng Thaàn ñaët taïi böùc töôøng beâ-toâng saùt beân Hawaii coù nhieäm vuï taäp hôïp caùc khu daân cö deã bò ngaäp caùc thoâng tin töø nhöõng nöôùc nöôùc vôùi caùc caùnh cöûa kim coäng taùc naøy. (T.H.)

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

106.3 FM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Tö 29 thaùng 12, 2004 /18 thaùng 11 AÂm Lòch, Giaùp Thaân

5:00 AM - 8:00 AM 05:00 - Trích ñoaïn chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do, RFA 05:10 - Theá Giôùi Döôùi Maét Ngöôøi Vieät 05:30 - Chöông Trình Toân Giaùo cuaû Thaùnh Ñöôøng SaiGoøn 06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy – Nam Cali & Houston 06:30 - Nhaïc Tình Theá Giôùi 07:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Chaâu 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø – Thôøi Tieát Nam Cali vaø Houston Texas 12:20 - Ñôøi Soáng vaø Ñieän Töû vôùi Hitek 12:30 - Tieäm nöû trang Kieàu Haïnh 12:35 - Giôùi Thieäu Ngaân Haøng Sea Financial Group 12:45 - Saigon Supermarket vaø Shopping Center 01:00 - Trang Trí Noäi Thaát vôùi Tran’s Decor 01:10 - Chuyeän xe coä vôùi Elmore Toyota 01:15 - Caùc maët haøng sales taïi Sieâu Thò AÙ Chaâu 01:30 - Phuï Nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Lady Belle 01:45 - Thoâng Baùo Coäng Ñoàng 01:55 - Ñieän Thoaïi Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Giôùi thieäu Mattress Magic 02:25 - Coâng Ty Ñieän Töû Superco 02:40 - Nhaø haøng Thaùi Dishes 02:45 - Cô Sôû Happy 2 EZ 03:00 - Du Lòch Thôøi Nay vôùi Deluxe Holidays 03:15 - Thôì Gian vaø Tick Tock 03:40 - Giaûi Phaåu Thaåm Myõ vôùi BS. Alan Traàn 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

TIN NHANH

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

AÂu Chaâu keâu goïi Thuû Töôùng Ukraine chaáp nhaän thaát cöû, trôû laïi laøm vieäc KIEV - Moät cô quan theo doõi nhaân quyeàn haøng ñaàu taïi AÂu Chaâu hoâm Thöù Ba ñaõ keâu goïi Thuû Töôùng Ukraine Viktor Yanukovich chaáp nhaän thaát baïi trong luùc keát quaû baàu cöû sô khôûi cho thaáy ñoái thuû cuûa oâng chaéc chaén chieám ñöôïc gheá toång thoáng. Maëc daàu keát quaû chính thöùc coù theå caàn tôùi vaøi ngaøy nöõa, nhöng vôùi 100% soá phieáu ñaõ ñöôïc ñeám, oâng Viktor Yushchenko - öùng cöû vieân thaân Taây Phöông - chieám ñöôïc 51.99% soá phieáu so vôùi 44.19% cuûa vò ñöông kim thuû töôùng. OÂng Yushchenko tröôùc ñoù tuyeân boá Ukraine ñaõ ñöôïc töï do 14 naêm sau khi giaønh ñöôïc ñoäc laäp töø Soâ Vieát. OÂng cam keát seõ ñöa quoác gia, hieän coøn loùp ngoùp trong vuõng laày thoái naùt vaø ñoùi ngheøo suoát hôn moät thaäp nieân qua, vaøo heä thoáng caùc quoác gia Phöông Taây. Sôï raèng maát ñi aûnh höôûng ñoái vôùi moät quoác gia naèm trong voøng kieàm toûa cuûa hoï suoát 300 naêm qua, Nga ñaõ coá gaéng taùc ñoäng vaøo tieán trình baàu cöû, nhöng öùng cöû vieân ñöôïc hoï uûng

hoä - oâng Yanukovych - xem chöøng khoâng coøn hy voïng. Trong moät thoâng caùo phoå bieán hoâm Thöù Ba, Hoäi Ñoàng AÂu Chaâu, trong ñoù coù Ukraine laø quoác gia thaønh vieân, ñaõ khoâng nhaéc gì ñeán Yanukovych, nhöng chæ keâu goïi caùc beân lieân quan haõy toân troïng yù muoán cuûa daân chuùng. Cuoäc baàu cöû hoâm Chuû Nhaät vöøa qua laø cuoäc baàu cöû thöù 3 ñöôïc toå chöùc trong voøng 2 thaùng, laøm noåi baät söï phaân reõ ñaõ toàn taïi suoát nhieàu theá kyû taïi Ukraine, theå hieän qua 2 khoái Khoái cöû tri noùi tieáng Ukraine ôû mieàn Taây, uûng hoä ñöôøng loái thaân Taây Phöông cuûa Yushchenko, vaø khoái cöû tri noùi tieáng Nga ôû mieàn Ñoâng uûng hoä chính saùch thaân Nga cuûa Yanukovych. Quyeát choáng ñoái chieán thaéng cuûa Yushchenko, oâng Yanukovich hoâm Thöù Ba ñaõ trôû veà thuû töôùng phuû ñeå laøm vieäc, moät daáu hieäu cho thaáy oâng muoán taän duïng taát caû nhöõng quyeàn löïc coøn laïi cuûa oâng sau khi toång thoáng maõn nhieäm Leonid Kuchma ñaõ

khoâng coøn uûng hoä oâng nöõa. Bí thö cuûa thuû töôùng, oâng Oleskander Tarnavsky, cho bieát, oâng Yanukovich ñaõ keát thuùc kyø nghæ “vacation” sau khi keát quaû ñôït baàu cöû Thaùng Möôøi Moät bò Toái Cao Phaùp Vieän voâ hieäu hoùa. Sau phaùn quyeát noùi treân, Quoác Hoäi ñaõ sa thaûi thuû töôùng, nhöng Toång Thoáng Kuchma khoâng chòu ban haønh leänh ñoù, maø vaãn giöõ oâng Yanukovich laïi cho ñeán khi UÛy Ban Baàu Cöû Trung Öông chính thöùc toång keát keát quaû baàu cöû. OÂng Yanukovich cho bieát seõ noäp ñôn khieáu naïi leân Toái Cao Phaùp Vieän veà raát nhieàu baát thöôøng ñaõ dieãn ra trong ngaøy baàu cöû hoâm Chuû Nhaät, maø theo oâng chæ coù nhöõng keû muø môùi khoâng troâng thaáy. Tuy nhieân, caùc quan saùt vieân Phöông Taây laïi ca ngôïi cuoäc baàu cöû naøy. Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø Colin Powell hoâm Thöù Hai tuyeân boá cuoäc baàu cöû laø moät giaây phuùt lòch söû ñoái vôùi neàn daân chuû, oâng cuõng noùi cuoäc baàu cöû döôøng nhö ñaõ dieãn tieán “ñaày ñuû vaø töï do.” (D.P.)

Nhaø maùy Yuganskneftegaz, chi nhaùnh cuûa Yukos, saûn xuaát khoaûng 60% toång löôïng daàu khí cuûa coâng ty. Theá nhöng, nhaø maùy naøy ñaõ bò baùn laïi cho moät coâng ty coù lyù lòch raát maäp môø taïi moät thaønh phoá xa xoâi nöôùc Nga vôùi giaù $9.3 tyû hoâm 19 Thaùng Möôøi Hai. Theo caùc nhaø löôïng giaù ngoaïi quoác thì soá tieàn naøy chæ baèng nöûa trò giaù ñích thöïc cuûa nhaø maùy maø thoâi. Sau ñoù, Coâng Ty Daàu Khí Rosneft ñaõ vuïng troäm mua laïi coâng ty noùi treân. Caàn bieát raèng, phoù ñoång lyù vaên phoøng cuûa oâng Putin laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Rosneft. Nhaéc laïi vieäc baùn nhaø maùy Yuganskneftegaz, oâng Khodorkovsky ñaõ vieát trong laù thö cuûa mình raèng, “ñaây laø haønh ñoäng phaù hoaïi voâ löông taâm nhaát trong laõnh vöïc kinh teá keå töø khi Toång Thoáng Vladimir Putin leân naém quyeàn.” Laù thö cuûa oâng ñaõ ñöôïc

ñaêng taûi trong nhaät baùo kinh teá haøng ñaàu taïi Nga, tôø Vedomosti, vaø cuõng ñaêng treân trang maïng rieâng cuûa oâng Khodorkovsky. Veà phaàn oâng Putin thì bieän minh raèng vieäc thöøa keá nhaø maùy naøy laø moät noã löïc ñeå baûo veä quyeàn lôïi quoác gia. Nhöng chính coá vaán kinh teá cuûa oâng, Giaùo Sö Andrei Illarionov, cho raèng ñaây laø “vuï gian doái lôùn nhaát trong naêm”, theo söï trích thuaät cuûa baùo chí. OÂng Khodorkovsky toá caùo nhaø nöôùc ñaõ chaø ñaïp moät caùch voâ lieâm sæ treân nhöõng thuû tuïc phaùp lyù nhaèm giaät coâng ty Yukos ra khoûi tay nhöõng chuû nhaân chính ñaùng tröôùc ñaây cuûa noù. OÂng goïi caùi con soá $28 tyû thueá truy thu cuûa chính phuû - vì ñoù maø nhaø maùy Yuganskneftegaz phaûi baùn ñi ñeå laáy tieàn traû thueá nhaø nöôùc laø “moät troø ñuøa voâ duyeân”, vì toång soá thaâu nhaäp cuûa coâng ty cuõng chöa leân tôùi soá naøy thì laøm sao laïi phaûi traû thueá tôùi möùc ñoù. OÂng Khodorkovsky laø ngöôøi giaøu nhaát nöôùc Nga vaø ngöôøi giaøu thöù 16 treân theá giôùi vôùi taøi saûn $15 tyû myõ kim. (D.P.)

Chuû nhaân Coâng Ty Yukos toá Kremlin aên cöôùp taøi saûn daàu khí MOSCOW - OÂng Mikhail Khodorkovsky, voán laø ngöôøi giaøu nhaát nöôùc Nga, hoâm Thöù Ba ñaõ phoå bieán moät laù thö töø trong tuø, toá caùo chính phuû cuûa Toång Thoáng Vladimir Putin aên cöôùp taøi saûn daàu khí ñoà soä cuûa oâng baèng caùch thao tuùng luaät phaùp. OÂng Khodorkovsky, saùng laäp vieân Coâng Ty Daàu Khí Yukos, ñaõ bò giam giöõ hôn moät naêm nay veà toäi gian doái vaø troán thueá, cuõng chæ trích oâng Puitn ñaõ thaâu gom quyeàn haønh veà tay mình. OÂng baùo ñoäng raèng vieäc Kremlin ñaõ cho ngöng caùc cuoäc baàu cöû thoáng ñoác vuøng vaø haïn cheá quyeàn caïnh tranh kinh teá cuõng nhö quyeàn töï do ngoân ngöõ roài ra seõ laøm ñaát nöôùc ñi vaøo choã luïn baïi. Laù thö ñöôïc tung ra khoaûng moät tuaàn leã sau khi ñôn vò saûn xuaát quan troïng nhaát cuûa coâng ty bò baùn laïi cho moät coâng ty quoác doanh qua moät soá thuû tuïc bí maät.

DAT

Bay tôùi Colombo, Sri Lanka

Chính phuû Ñan Maïch caáp toác gôûi ñoà cöùu trôï ñeán vuøng thieân tai soùng thaàn taïi Nam AÙ Chaâu. Moät phi cô vaän taûi ñang chaát haøng cöùu trôï cuûa UNICEF Ñan Maïch taïi Phi Tröôøng Kastrup Airport ôû Copenhagen, saün saøng bay sang Colombo, Sri Lanka.

Daân Iraq daïy binh só Hoa Kyø phong tuïc vaø vaên hoùa ñòa phöông EDINBURGH, Indianapolis - Quaân ñoäi Hoa Kyø ñang caàn daân Iraq höôùng daãn vaø huaán luyeän binh só cuûa mình veà ngoân ngöõ vaø nhöõng caùch öùng xöû trong vaên hoùa Iraq sau khi Hoa Kyø ñoå quaân vaøo ñaây töø Thaùng Ba naêm 2003. Hieän coù khoaûng 1,000 ngöôøi noùi tieáng AÛ Raäp ñang phuï traùch coâng taùc naøy trong quaân ñoäi Hoa Kyø. Nhöõng ñôït huaán luyeän naøy ñang laøm thay ñoåi caùch öùng xöû cuûa binh lính Hoa Kyø vôùi daân chuùng Iraq. Tröôùc ñaây, khi baét ñaàu cuoäc chieán Iraq, binh só Hoa Kyø ñaõ traûi qua nhöõng khoùa hoïc laâu daøi veà ngoân ngöõ baûn xöù nhöng hoï laïi chaúng ñöôïc trang bò tröôùc veà öùng xöû vaø hieåu bieát trong vaên hoùa cuûa ñaát nöôùc maø hoï seõ ñaët chaân ñeán; ñieàu naøy ñaõ töøng xaûy ra ôû cuoäc chieán taïi Vieät Nam. Bôûi theo nhìn nhaän chung thì ñeå chinh phuïc ñöôïc ñaát nöôùc Iraq, ngöôøi Hoa Kyø caàn phaûi khuaát phuïc ñöôïc ngöôøi daân Iraq. Ñeå

ñeå giuùp queâ höông mình: “Toâi yeâu coâng vieäc naøy, vaø toâi coá gaéng giuùp binh só Hoa Kyø hieåu ñöôïc ngoân ngöõ vaø vaên hoùa cuûa chuùng toâi, cuõng laø giuùp baûo veä ñôøi soáng cuûa caû ngöôøi Iraq vaø ngöôøi Hoa Kyø”. Thanon khuyeân binh lính khoâng neân chaïm vaøo phuï nöõ vaø la heùt treû em Iraq bôûi ñaáy laø haønh ñoäng maø ngöôøi baûn xöù cho laø thieáu toân troïng. Moät trong nhöõng vuï daøn caûnh ñeå hoïc taäp laø Thanon ñoùng vai ngöôøi ñaøn oâng trong moät gia ñình Iraq luùc ñaàu khoâng chòu coäng taùc vôùi binh lính Hoa Kyø, nhöng nhôø söï kheùo leùo cö xöû, binh só ñaõ thu phuïc ñöôïc loøng gia ñình naøy, vaø hoï ñaõ trôû neân nhöõng ngöôøi ñoùn tieáp raát lòch söï ñoái vôùi binh só. Chính vì söï ngoä nhaän veà vaên hoùa vaø trong cung caùch öùng xöû maø ñaõ xaûy ra vuï Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø baén troïng thöông ngöôøi daân Iraq taïi moät ñeàn thôø Hoài Giaùo trong khi anh ta khoâng heà mang theo vuõ khí. Moät ñieåm khaùc caàn ñeå yù laø, ngöôøi AÛ Raäp raát phaãn noä khi binh lính ngoaïi quoác ñi giaøy vaøo ñeàn thôø. (D.P.)

laøm ñöôïc ñieàu naøy hoï caàn phaûi hieåu veà vaên hoùa cuûa ngöôøi baûn xöù. Theo quan ñieåm cuûa oâng Segal, Giaùm Ñoác Trung Taâm Nghieân Cöùu Toå Chöùc Quaân Ñoäi - thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Maryland, thì “ñaây laø moät cuoäc chieán maø söï hieåu bieát veà vaên hoùa coù leõ coøn quan troïng hôn laø suùng ñaïn”. Hoài Chieán Tranh Vuøng Vònh naêm 1991 coù nhieàu ngöôøi Iraq vì muoán traùnh söï ñaøn aùp cuûa cheá ñoä Saddam Hussein neân troán sang Hoa Kyø. Hieän nhieàu ngöôøi trong soá hoï ñaõ laø coâng daân Hoa Kyø. Moät soá ñaõ ñöôïc quaân ñoäi Hoa Kyø tuyeån duïng cho nhöõng coâng vieäc naøy. Tröôùc khi ñöôïc thu nhaän hoï phaûi qua nhieàu ñôït saøng loïc khaét khe do caùc thaùm töû tö vaø cuõng nhö giôùi chöùc chính phuû Hoa Kyø thöïc hieän. OÂng Saleh Thanon vaø baïn laø Salim Alshimary - hieän laø nhöõng ngöôøi Iraq ñang laøm coâng taùc huaán luyeän - cho bieát hoï nhaän coâng vieäc naøy laø

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Criminal Law

Luaät Khai Phaù Saûn (Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Bankruptcy

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

naêm 25 äm n â Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Richard Paul Attorney At Law

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

FREE

Nokia 7260

CT Wireless

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

FREE Samsung P735

10161 Bolsa Ave., B102, Westminster, CA 92683 (Goùc Brookhurst vaø Bolsa, gaàn Lily Bakery, caïnh chôï Saigon Môùi [cuõ])

(714) 531-9380

Only $19.99 for 1 line

FREE

Nokia 6260

We match any prices

FREE V3

1. 600 anytime mins 2. Free Phone 3. Free night and weekend 4. Free Long distance 5. Free accessories 6. Free gift

Only $29.99 for 5 lines

Xaøi laïi ñieän thoaïi cuõ chuùng toâi traû laïi

* * * * * * *

850 anytime mins Free 5 phone Free night and weekend Free Long distance Free Mobile to Mobile Free accessories Free gift

$400 cho moãi ñöôøng daây.

FREE + $400 cash back

Nokia 9500 in stock Lowest price

FREE with $400 cash back TAÏI

CTWireless:

FREE SERVICE ONE YEAR & FREE PHONE CHO CHÖÔNG TRÌNH FAMILY TALK


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

DAT

Leã Kwanzaa ñaàu tieân cuûa Baø Noäi DOLORES JOHNSON Ñaëc bieät cho baùo Times

Phaàn 3 Tieáp theo kyø tröôùc: Baø Noäi tuyeân boá baø möøng nguyeân taéc thöù nhaát töï khaúng ñònh mình trong leã Kwanzaa laø tìm moät caên hoä chung cö cho rieâng baø vaø seõ doïn ñi. Hai ngaøy sau, Baø Noäi haøo höùng ñaùnh thöùc Shelley daäy. “Daäy naøo, beù con,” baø noùi. “Daãn baø ñi quanh vuøng laân caän cuûa chuùng ta naøo,” “Baø thieät khoâng muoán ñi cuøng vôùi Meï cuûa con aø?” Shelley hoûi. “Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi gioáng nhau maø, phaûi khoâng beù? Baø thích ñi vôùi con hôn.” Trong luùc aên saùng, Ba Ngoaïi hoûi, “Vaäy nguyeân taéc Kwanzaa cho hoâm nay laø caùi gì naøo?” “AØ, baø ñaõ boû lôõ maát hai ñieàu roài baø aï. Hoâm qua laø nguyeân taéc Ujima, nghóa laø vieäc laøm taäp theå vaø traùch nhieäm.” “Nghóa laø sao chöù?” “Laø giöõ cho khu laùng gieàng saïch seõ vaø an toaøn.” “Giôø thì baø hieåu roài,” Baø Noäi noùi trong

luùc boû vaøo mieäng mieáng baùnh muffin cuoái. “Vaø hoâm nay laø nguyeân taéc Ujamaa.” “Khoâng phaûi con vöøa noùi ñoù laø nguyeân taéc ngaøy hoâm qua ñoù sao?” Baø Noäi hoûi “Chuùng phaùt aâm nghe gioáng nhau ñoù aï. Ujima laø nguyeân taéc cho ngaøy thöù ba vaø Ujamaa nghóa laø kinh teá taäp theå, laø nguyeân taéc cho hoâm nay. Nghóa laø chuùng ta neân ñi mua saém ôû khu chuùng ta ôû ñeå laøm coäng ñoàng phaùt trieån hôn.” “Vaäy thì chaùu yeâu aø. Maëc aùo khoaùc vaøo ñi. Baø cuõng tính mua saém ít nhieàu ôû khu chuùng ta ôû ñaáy. Saün saøng hay chöa saün saøng thì baø cuõng ñi thaêm Los Angeles ñaây,” baø vöøa ngaân nga vöøa ñi ra cöûa chính. Toái hoâm sau, tröôùc nghi leã buoåi toái Kwanzaa cuûa gia ñình, Baø Noäi muoán khoe baø ñaõ mua nhöõng gì. Shelly môøi Ba Meï vaø chò lôùn ngoài trong phoøng khaùch chôø Baø Noäi ñi vaøo. Shelley baét ñaàu neän xuoáng caùi troáng maø Ba em laøm töø leã Kwanzaa naêm ngoaùi. Roài em xöôùng leân, “Baø Noäi ñeán roài!” Baø Noäi böôùc vaøo phoøng. Meï cuûa Shelley nhìn vaø thoát ra, “Meï ôi, Meï laøm gì vaäy?” Thöù Naêm: Baø Noäi ñaõ laøm gì?

Ñaây laø caâu truyeän ñaõ ñaêng treân muïc “Goùc Ñoïc Thieáu Nhi” laàn ñaàu vaøo ngaøy 27 thaùng Möôøi Hai, naêm 1999. Truyeän ñöôïc ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com.kids.

‘Grandma’s First Kwanzaa’ BY DOLORES JOHNSON Special to The Times

Part 3 The story so far: Grandma announced that she was celebrating the Kwanzaa principle of self-determination by finding her own place and moving out. TWO days later Grandma woke Shelley just bubbling with energy. “Come on, child,” she said. “Show me the neighborhood.”

“You sure you don’t want to go with Mom?” Shelley asked. “We’re the ones who are alike, aren’t we, baby? I would rather go with you.” While they were eating breakfast, Grandma asked, “So what’s the Kwanzaa principle for today?” “Well, there are two you missed, Grandma. Yesterday was Ujima, or collective work and responsibility.” “What’s that supposed to mean?” “It’s about keeping the neighborhood clean and safe.” “Now I can certainly go for that,” said Grandma, as she popped the last of her muffin into her mouth. “And today is Ujamaa.” “Didn’t you just say that was for yesterday?” asked Grandma after drinking coffee from her cup. “They sound alike. Ujima was for the third day, and Ujamaa, which means collective economics, is for today. That means we should shop in our own neighborhood to make the whole community better.” “Well, honey. Put on your coat. I intend to do quite a bit of shopping in our community. Ready or not, here I come, Los Angeles,” she sang as she went heading for the front door. The next evening, before the family’s nightly Kwanzaa ceremony, Grandma wanted to show what she had bought. Shelley had her mother, father and sister sit in the living room and wait for Grandma to make an entrance. Shelley started to beat the drum her father had made her last Kwanzaa. Then she sang out, “Here’s Grandma!” Grandma walked into the room. Shelley’s mother took one look and blurted out, “Mother! What have you done to yourself?” Thursday: What has Grandma done?

This is a Kids’ Reading Room classic that first ran Dec. 27, 1999. It is on The Times’ website at latimes.com/kids.

Retail and Mail Order Business Software

Internet Business Gateway

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155 TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!!

BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail and Mail Order Business Desktop Model

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail and Mail Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail & Restaurant Countertop Model

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Apriva M500 Purchase: $450 Lease: $25/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Baét keû toå chöùc löøa 300 ngöôøi... Tieáp trang A1

sang Hoa Kyø - Carlyle Group” ñaõ bò baét khi ñang laån troán ôû tænh Ñoàng Nai. Khieån töï nhaän laø ngöôøi ñaïi dieän cuûa Carlyle Group (Hoa Kyø) nhaèm laäp thuû tuïc ñeå hoïc sinh Vieät Nam coù theå sang Hoa Kyø du hoïc trong khi toå chöùc naøy phuû nhaän caùc lieân heä vôùi Khieån. “Nhoùm Carlyle Group goàm 28 thaønh vieân ñöôïc toå chöùc qui moâ thaønh nhieàu boä phaän khaùc nhau nhö phoøng keá hoaïch, taøi chính, xaây döïng, du lòch, ñoái ngoaïi... Töø ñaàu naêm 2004, nhoùm naøy ñaõ söû duïng thuû ñoaïn giaû maïo quoác huy vaø vieân chöùc cao caáp cuûa Toøa Toång Laõnh Söï Hoa Kyø ôû Saøi goøn ñeå löøa ñaûo du hoïc sinh Vieät Nam sang du hoïc taïi Hoa Kyø vôùi giaù töø $3,000 ñeán $5,000 USD sau ñoù tìm ñuû lyù do ñeå hoaõn khôûi haønh.” VNexpress ngaøy 27 Thaùng Möôøi Hai 2004 vieát. Gaàn 300 hoïc sinh ñaõ traû tieàn cho nhoùm naøy ñeå hy voïng nhaän ñöôïc hoïc boång du hoïc Hoa Kyø. Ñeán ngaøy leân ñöôøng sang Hoa Kyø thì bò thoâng baùo laø “truïc traëc giaáy tôø” ñoái vôùi moät soá ngöôøi ñeå ñôøi chuyeán bay. Toøa Toång Laõnh Söï Hoa Kyø ôû Saøi Goøn cho hay hoï khoâng coù quan heä gì vôùi nhoùm ngöôøi löøa bòp noùi treân. “Toøa Toång Laõnh Söï Hoa Kyø ôû Saøi Goøn khoâng coù baát cöù lieân heä gì vôùi nhoùm ngöôøi töï nhaän laø Carlyle Group”. Baûn tin cuûa hoï vieát. “Toøa Toång Laõnh Söï Hoa Kyø khoâng haäu thuaãn vaø cuõng khoâng hoã trôï cho caùc hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi ñoù. Nhoùm ñoù cuõng khoâng coù lieân heä gì vôùi toå chöùc Carlyle Group ôû thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán.” (N.T.)

Caùc khoa hoïc gia Myõ noùi ...

Caùc böùc hình veä tinh cho thaáy raèng söï chuyeån ñoäng cuûa nhöõng maûng ñòa taàng döôùi loøng bieån ôû moûm Baéc cuûa Sumatra ñaõ laøm xeâ dòch quaàn ñaûo Nicobar vaø hoøn ñaûo Simeulue ra xa ngoaøi bieån moät khoaûng caùch khoâng roõ, theo nhaø ñòa vaät lyù Ken Hudnut thuoäc Cô Quan Khaûo Saùt Ñòa Chaát Hoa Kyø. Maëc duø caùc döõ kieän cho thaáy raèng caùc maûng ñòa taàng roäng hôn 12 daëm beân döôùi beà maët ñaïi döông ñaõ di chuyeån moät caùch ñaùng keå, caùc nhaø khoa hoïc seõ phaûi söû duïng caùc heä thoáng ñònh vò baèng veä tinh ngay taïi caùc ñòa ñieåm ñeå bieát moät caùch chính xaùc nhöõng khoái ñaát treân beà maët ñaõ dòch chuyeån bao nhieâu, oâng Hudnut noùi. Toaùn Khaûo Saùt Ñòa Chaát Hoa Kyø ôû Pasadena, California, cuõng ñaõ nghieân cöùu caùc hình aûnh veä tinh nhieàu chi tieát hôn vaøo hoâm Thöù Ba ñeå xaùc ñònh xem söï coï xaùt cuûa moät lôùp ñòa taàng naøy leân moät lôùp khaùc coù caøy maûnh vuïn leân ôû ñaùy ñaïi döông ñuû ñeå ngaên chaën haûi caûng Banda Aceh ôû Sumatra hay khoâng nôi cöùu trôï quoác teá ñang tröïc chæ. Nhöõng traän ñoäng ñaát lôùn trong thaäp nieân vöøa qua ôû Kobe - Nhaät, vaø Golcuk - Thoå Nhó Kyø, ñaõ laøm bieán daïng caùc bôø bieån vaø khieán caùc haûi caûng taïi nhöõng nôi ñoù khoâng hoaït ñoäng ñöôïc sau caùc bieán coá, Hudnut noùi. Caùc nhaø khoa hoïc ñaõ keâu goïi söï hôïp taùc cuûa nhöõng nhaø ñieàu haønh caùc veä tinh thöông maïi ñeå ñöôïc cung caáp nhöõng hình aûnh ñoä neùt cao ñeå ñaùnh giaù taàm möùc thieät haïi cho caùc bôø bieån, oâng noùi. (n.n.)

Moät phaàn ba soá naïn nhaân soùng thaàn... Tieáp trang A1

trong khi vaøi baùo caùo ñöa con soá leân tôùi gaàn 60,000 ngöôøi, vôùi nhieàu ngöôøi vaãn coøn chöa Tieáp trang A1 ñöôïc kieåm keâ, khi Sri Lanka taïi Indonesia, Thaùi Lan, AÁn vaø Indonesia baùo caùo theâm Ñoä, Maõ Lai, Sri Lanka vaø con soá thöông vong. UÛy Ban Hoàng Thaäp Töï Ñoâng Phi.

Quoác Teá vaø caùc vieân chöùc chính phuû taïi Sri Lanka, cuõng nhö nhöõng ngöôøi ôû Indonesia, Maõ Lai, Thaùi Lan, AÁn Ñoä, ñaûo quoác Maldives vaø xa tít nhö Somalia, ñaõ caûnh caùo raèng vôùi haøng traêm ngaøn ngöôøi phaûi soáng ngoaøi trôøi vaø khoâng coù nöôùc uoáng saïch, nhöõng dòch beänh nhö dòch taû vaø nhöõng beänh phaùt sinh töø nöôùc coù theå gaây ra soá ngöôøi cheát töông ñöông vôùi soá ngöôøi cheát vì soùng thaàn tröôùc ñoù. Nhöõng hình aûnh töø khaép nôi trong vuøng cho thaáy moät khung caûnh ñau buoàn khoâng nguoâi. Nhöõng ngöôøi cha vaø meï khoùc thöông beân nhöõng ñöùa con bò cheát ñuoái. Caùc töû thi ñöôïc xeáp thaønh haøng daøi trong nhöõng haøo ñöôïc ñaøo voäi vaõ. Caùc daân laøng ngoài keá nhöõng caên nhaø bò taøn phaù cuûa hoï, thaát thaàn. Caùc khaùch saïn taïi vaøi khu nghæ maùt sang troïng nhaát cuûa Thaùi Lan bieán thaønh nhöõng nhaø xaùc. “Ñaây coù leõ laø thieân tai teä haïi nhaát trong lòch söû caän ñaïi bôûi vì noù aûnh höôûng tôùi nhieàu khu vöïc duyeân haûi daân cö ñoâng ñuùc,” theo lôøi Jan Egeland, ñieàu hôïp vieân cöùu trôï khaån caáp cuûa Lieân Hieäp Quoác, leân tieáng taïi moät cuoäc hoïp baùo taïi New York. Thoâng thöôøng, moät thieân tai ñaùnh vaøo moät hoaëc hai hoaëc ba quoác gia, khoâng phaûi taùm hoaëc chín vuøng duyeân haûi khoång loà nhö laàn naøy, oâng noùi theâm. Gaàn nöûa soá ngöôøi cheát ñöôïc baùo caùo laø ôû Sri Lanka, nôi nhöõng con soá öôùc löôïng hoâm Thöù Hai ñaõ voït leân tôùi hôn 12,000 ngöôøi cheát, vaø nôi hôn moät trieäu ngöôøi ñöôïc baùo caùo laø maát nhaø cöûa. Hoâm Thöù Ba, ngöôøi ta khôûi söï nhaän ra raèng con soá ngöôøi cheát bao goàm moät con soá treû em cao moät caùch baát thöôøng - theo caùc vieân chöùc cöùu trôï, ñoù laø vì chuùng laø nhöõng ngöôøi ít coù khaû naêng nhaát ñeå baùm laáy caùc thaân caây hoaëc thuyeàn beø khi nhöõng ñôït soùng cheát ngöôøi ñaùnh vaøo caùc laøng maïc vaø baõi bieån. Treû

em chieám ít nhaát moät nöûa daân soá cuûa AÙ Chaâu. ÔÛ moûm phía Taây cuûa ñaûo Sumatra ôû Indonesia, söï taøn phaù döõ doäi hôn gaáp ñoâi, gaây ra bôûi caû traän ñoäng ñaát caùch ñoù 150 daëm vaø nhöõng côn soùng thaàn theo sau. Caùc coâng nhaân khaån caáp tôùi ñöôïc tænh Aceh ñaõ thaáy raèng 10,000 ngöôøi ñaõ bò gieát cheát chæ rieâng taïi moät thaønh phoá Meulaboh. Cho tôùi nay, khoaûng 9,000 ngöôøi khaùc ñöôïc xaùc nhaän thieät maïng taïi thuû phuû cuûa tænh, Banda Aceh, vaø nhöõng thò traán chung quanh. AÁn Ñoä baùo caùo hôn 4,000 ngöôøi cheát treân ñaát lieàn. Haøng traêm ngöôøi cheát hoaëc maát tích taïi nhöõng hoøn ñaûo du lòch ôû mieàn Nam Thaùi Lan, nhieàu ngöôøi trong soá ñoù laø nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác ñi du lòch. Nhöõng ñoaïn phim video taøi töû ñöôïc chieáu treân truyeàn hình cho thaáy nhöõng caûnh khuûng khieáp töø nhieàu quoác gia vôùi nhöõng böùc töôøng nöôùc khoång loà traøn qua nhöõng haøng caây coï vaø aäp leân noùc caùc toøa nhaø vaø aøo aøo ñoå vaøo caùc con ñöôøng doïc bôø bieån vôùi xe coä vaø ñoà lænh kænh baäp beành treân maët nöôùc. Giöõa nhöõng tieáng gaøo theùt vaø keâu la, coù nhöõng caûnh ngöôøi ta coá baùm laáy caùc toøa nhaø, bò doøng nöôùc cuoán ñi, chaïy thuïc maïng, than khoùc, mang nhöõng ngöôøi bò thöông vaø oâm nhöõng ñöùa treû ñaõ cheát vaøo loøng. Khi nöôùc ruùt ñi, haàu nhö cuõng nhanh nhö khi noù aäp tôùi, caùc xaùc ngöôøi ñöôïc nhìn thaáy treân caùc caønh caây, vaø xe coä cuøng maûnh vuïn nhaø cöûa traøn ngaäp caùc bôø bieån nhö moät côn baõo loác ñaõ ñaùnh vaøo. Moät soá xaùc cheát vaø maûnh vuïn ñaõ bò huùt trôû laïi ra bieån. Nhöõng lo sôï raèng coøn haøng ngaøn ngöôøi cheát nöõa treân caùc hoøn ñaûo Andaman vaø Nicobar cuûa AÁn Ñoä, nôi haàu heát caùc lieân laïc ñaõ bò caét ñöùt, hoâm Thöù Ba ñaõ tieán gaàn ñeán söï thaät, khi caùc vieân chöùc AÁn Ñoä noùi ít nhaát 7,000 ngöôøi coù theå ñaõ thieät maïng. Theo ngöôøi ñöùng ñaàu cô

quan cöùu trôï cuûa chính phuû taïi ñòa phöông, ngöôøi ta sôï raèng 20 phaàn traêm con soá 30,000 daân cö treân ñaûo Car Nicobar ñaõ thieät maïng. Nhöõng con soá ngöôøi cheát ít hôn ñaõ ñöôïc baùo caùo taïi Maõ Lai, ñaûo quoác Maldives, Mieán Ñieän, Bangladesh vaø Coäng Hoøa Seychelles, cuõng nhö doïc theo bôø bieån Phi Chaâu xa xoâi, ñaëc bieät laø Somalia, nôi nhieàu ngoâi laøng ñaõ ñöôïc baùo caùo laø hoaøn toaøn bieán maát. “Taát caû caùc ngö daân ra bieån vaøo buoåi saùng ñeàu khoâng trôû veà,” theo lôøi Yusuf Ismail, moät phaùt ngoân vieân phuû toång thoáng. Taïi Thaùi Lan, chính phuû toång keát soá ngöôøi cheát laø 1,516 ngöôøi vaø noùi 8,432 ngöôøi bò thöông. Khoaûng 200 ngöôøi ñöôïc xaùc nhaän thieät maïng ôû Phuket vaø 950 ngöôøi ôû Phangnga, hai tænh du lòch. Trong khi ñoù haøng ngaøn ngöôøi coøn ñöôïc coi laø maát tích, phaàn lôùn treân nhöõng hoøn ñaûo du lòch nhoû vaø trong soá nhöõng chieác thuyeàn chôû nhöõng ngöôøi bôi laën giaûi trí ra bieån vaøo buoåi saùng tröôùc khi soùng thaàn ñaùnh vaøo. Nhieàu ngöôøi trong soá nhöõng ngöôøi thieät maïng laø nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác, nhöng trong soá ngöôøi cheát, ñaùng chuù yù nhaát laø Poom Jensen, 21 tuoåi, chaùu trai cuûa Quoác Vöông Thaùi Lan Bhumipol Adulyadej. Hoøn ñaûo Phi Phi Lei nhoû hôn, nôi töøng ñöôïc daøn döïng cho cuoán phim “The Beach” vôùi taøi töû Leonardo DiCaprio thuû dieãn, theo baùo caùo haàu nhö ñaõ bò san baèng. Treân moät hoøn ñaûo du lòch nhoû khaùc, Phra Thong, nghe noùi

trong soá 170 vò khaùch, ngöôøi ta môùi chæ kieåm keâ ñöôïc 70 ngöôøi. Ngoaøi con soá ngöôøi cheát lôùn lao, söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuûa caùc du khaùch ngoaïi quoác cuõng ñaõ laøm cho thieân tai naøy ñaëc bieät so vôùi nhieàu traän luït vaø baõo gaây thöông vong naëng neà cho vuøng naøy haøng naêm. Chính phuû Sri Lanka noùi coù tôùi 200 du khaùch ngoaïi quoác ñaõ bò thieät maïng. Taïi Thaùi Lan, moät vieân chöùc öôùc löôïng raèng töø 20 ñeán 30 phaàn traêm soá ngöôøi cheát laø ngöôøi ngoaïi quoác, nhöng con soá öôùc löôïng ñoù coù theå seõ coøn gia taêng. Caùc naïn nhaân ñöôïc baùo caùo bao goàm ngöôøi Ñöùc, Nhaät, YÙ, Thuïy Ñieån, Phaùp, Anh, Hoa Kyø, AÙo, Bæ, Ñan Maïch, Phaàn Lan, Hungary, Hoøa Lan, Na Uy, Thuïy Só, Thoå Nhó Kyø, Taây Ban Nha, vaø Nga. Soá ngöôøi Myõ thieät maïng laø 8 ngöôøi. Ngoaïi Tröôûng cuûa Thuïy Ñieån, Laila Freivalds, noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo taïi Stockholm hoâm Thöù Ba raèng 1,500 ngöôøi Thuïy Ñieån ñang ñöôïc coi laø maát tích. “Chuùng toâi sôï raèng nhieàu ngöôøi trong soá hoï seõ khoâng bao giôø coù theå tìm ñöôïc,” baø noùi, nhöng khoâng chòu öôùc tính roõ raøng bao nhieâu ngöôøi cheát. Cô Quan Khaûo Saùt Ñòa Chaát cuûa Hoa Kyø noùi traän ñoäng ñaát cöôøng ñoä 9.0 saùng hoâm Chuû Nhaät laø traän ñoäng ñaát lôùn haøng thöù tö trong moät theá kyû nay vaø laø traän lôùn nhaát treân theá giôùi keå töø naêm 1964, khi moät traän ñoäng ñaát ño ñöôïc 9.2 ñaùnh vaøo Alaska. (n.n.)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

NATIONWWIDE DIRECT LENDER* ***KHOÂNG QUA TRUNG GIAN*** Möôïn tieàn vôùi phí toån nheï nhaát: 1855 W. Katella Ave., Ste. 200, Orange, CA 92867 Chuùng toâi coù chöông trình

1.10%* Möôïn $300,000 Chæ Traû $978.76/Thaùng

MORTGAGECLOSE.COM

VAÊN PHOØNG KHAÙC -Origination -Appraisal -Credit Report -Funding Fee -Processing Fee -Administration Fee -Underwriting Fee

Quí vò seõ tieát kieäm ñöôïc

CHUÙNG TOÂI COÙ CHÖÔNG TRÌNH CHO:

- Low FICO (500 - 620) -Bankruptcy -100% treân trò giaù caên nhaø -Collections & Judgements Ñaëc bieät cho quí vò mua nhaø ôû caùc tieåu bang: Texas, Arizona, Nevada v.v... Caùc tieåu bang ngoaøi California xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát

Attn: Brokers/ Loan officers need close out of state loans, please call us for detail

Free Free Free Free Free Free $999

1%-$3,000 350 50 395 495 295 999

$4,585.00

Xin lieân laïc:

Joe Lam-CEO www.MortgageClose.com

Cell Phone: Office: Toll Free Fax

(714) 450-0880 (714) 453-0220 Ext. 206 (866) 267-7691 Ext. 206 (714) 453-0219

*MortgageClose.com is liscensed CFL by the CA Dept. of Corporation. Please see our website for additional licensing information. Payment above is based on initial rate of 1.10% APR 4.42%. Lifetime adjustment cap of 8.75%. Please call to request full program disclosure. Rate and fees subject to change without notice. Loan requires 660 FICO score and 80% LTV.

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Soùng thaàn laø gì Tieáp trang A1

meùt, coù nhieàu hoøn ñaûo nhoû ngoaøi khôi Sumatra bò di chuyeån. Chaán ñoäng naøy laøm cho caû khoái nöôùc bieån bò naâng leân roài haï xuoáng. Tsunami chæ xaûy ra khi khoái nöôùc bò chuyeån ñoäng theo ñöôøng thaúng ñöùng nhö vaäy. Côn chuyeån ñoäng cuûa khoái nöôùc ñaõ lan ra khaép moïi phía, toác ñoä coù theå tôùi haøng naêm saùu traêm caây soá moät giôø. Naêng löôïng cuûa côn chuyeån ñoäng gaàn nhö khoâng thay ñoåi, vaø tyû leä thuaän vôùi toác ñoä vaø vôùi chieàu cao cuûa nöôùc, nhöng naêng löïc gaàn nhö khoâng ñoåi. Vì vaäy khi toác ñoä chuyeån ñoäng chaäm daàn vì ñi vaøo tôùi moät vuøng bôø, ñaùy bieån noâng hôn, thì chieàu cao cuûa nöôùc ñaõ daâng leân taïo thaønh soùng thaàn. Ngöôøi Nhaät goïi laø “taân ba,” Soùng Beán Taøu, vì ñoù laø nôi ngöôøi ta chöùng kieán caùc taøn haïi naëng nhaát; nhöng hieän töôïng naøy coù theå dieãn ra ôû taát caû caùc bôø bieån. Thaùi Bình Döông coù nhieàu soùng thaàn hôn, taïi AÁn Ñoä Döông laàn choùt ñöôïc ghi laïi laø tai hoïa soùng taàn naêm 1883.

Con soá ngöôøi cheát vì soùng thaàn ñaõ leân... Tieáp trang A1

Lieân Ñoaøn Quoác Teá Hoàng Thaäp Töï vaø Löôõi Lieàm Ñoû taïi Ñoâng Nam AÙ. Sri Lanka vaø Indonesia, moãi nöôùc baùo caùo con soá ngöôøi cheát töø 20,000 tôùi 30,000 ngöôøi vaø coøn döï truø seõ taêng theâm nöõa. Keá ñeán laø AÁn Ñoä vôùi treân 12,000 ngöôøi cheát; Thaùi Lan vôùi treân 1,500 ngöôøi thieät maïng; vaø caû nhöõng nöôùc ôû maõi taän Ñoâng Phi Chaâu nhö Somalia vaø Seychelles cuõng coù tôùi haèng traêm naïn nhaân boû xaùc döôùi laøn nöôùc voâ tình. Vôùi cöôøng ñoä 9.0 treân ñòa chaán keá Richter, traän ñoäng ñaát naøy ñaõ laø côn ñaïi chaán lôùn nhaát töø 40 naêm qua.

Ñöôøng raùch toaïc maø traän ñoäng ñaát naøy xeù ra döôùi loøng bieån saâu ngoaøi khôi ñaûo Sumatra cuûa Indonesia ñaõ ñuû cöôøng löïc ñeå toáng leân nhöõng ngoïn soùng thaàn duõng maõnh phaêng phaêng, vun vuùt löôùt qua Bieån Andaman ñeå roài toûa ra, ñaùnh maïnh vaøo nhöõng bôø bieån ô hôø, khoâng phoøng thuû cuûa nhöõng vuøng ñaát beân bôø ñaïi döông nhö Sri Lanka, Nam AÁn, Quaàn Ñaûo Maldives, Maõ Lai AÙ, Myanmar vaø ñaëc bieät laø nhöõng baõi bieån ñaày du khaùch Taây Phöông ñang muøa nghæ leã Noel taïi mieàn Nam Thaùi Lan. Nhöõng ngoïn soùng thaàn vuït leân töø loøng bieån saâu naøy ñaõ caøn queùt haèn nghìn daëm bôø bieån treân moät voøng cung bao la töø Indonesia tôùi taän Tanzania. Nhöõng laøng chaøi löôùi, nhöõng beán caûng, nhöõng khu nghæ maùt bò phaù tan taønh, nguoàn ñieän löïc vaø ñöôøng daây vieãn thoâng bò caét ñöùt, vaø nhaø cöûa thì hoaëc laø bò cuoán phaêng ñi hoaëc laø bò phaù huûy dieät taïi choã. Thaân nhaân vaø baïn beø caùc du khaùch lo laéng Soùng thaàn taøn haïi gaây lo laéng vaø coù khi ñem laïi ñau thöông cho thaân nhaân vaø baïn beø khaép nôi. Hoâm Thöù Ba, haèng traêm töû thi troâi daït vaøo bôø bieån phía Baéc Sri Lanka do phieán quaân Tamil chieám giöõ. Taïi ñaây soá ngöôøi che��t cöù tieáp tuïc gia taêng trong khi nhieàu ngöôøi vaãn chöa ñöôïc kieåm tra sau nhöõng ñôït soùng thaàn gaây cheát ngöôøi ñaùnh vaøo bôø bieån vaøo hoâm Chuû Nhaät. Daân chuùng ñaõ duøng nhöõng caùnh cöûa rôùt ra ñeå laøm caùng khieâng ngöôøi bò thöông vaø mang caùc xaùc cheát tôùi nhaø xaùc taïm. Taïi moät toøa nhaø, nhöõng ñöùa treû cheát ñuoái traàn truoàng vaø treû sô sinh ñöôïc ñaët naèm thaønh haøng nhö theå chuùng vaãn coøn ñang nguû. Caùc baø meï khoùc tæ teâ, nhöõng ngöôøi cha quaãn trí teù xæu xuoáng ñaát. Nhöõng keû khaùc vaãn coøn oâm aáp ngöôøi cheát trong voøng tay, ru tôùi ru lui vaø thænh thoaûng laïi hoân leân ñaàu caùi xaùc khoâng

hoàn laïnh giaù. Moät cö daân noùi raèng daân chuùng ñang söûa soaïn Leã Giaùng Sinh. Hoï chaúng caûm thaáy coù gioù hay möa hay ñieàm gì baùo tröôùc raèng seõ coù tai hoïa aäp tôùi. Caùch ñoù maáy daëm, ngang qua vuøng phi quaân söï ñaày mìn baãy ngaên caùch vôùi mieàn Nam cuûa chính phuû Sri Lanka, daân chuùng thuoäc vuøng Hoå Tamil töï ñoäng laøm coâng vieäc doïn deïp sau côn soùng thaàn ñaùnh phaù. Phieán quaân Tamil ñaõ keâu goïi coäng ñoàng theá giôùi giuùp ñôõ. Ñaây chính laø nhöõng nöôùc ñöùng ra laøm trung gian hoøa bình cho hai phe giao tranh trong cuoäc noäi chieán taïi Sri Lanka. Caùc gia ñình treân khaép theá giôùi lo laéng ñi tìm tin töùc nhöõng ngöôøi thaân yeâu vaøo nhöõng ngaøy nghæ Leã Giaùng Sinh, trong khi caùc nhaân vieân caáp cöùu luøng suïc treân maët bieån ñeå tìm caùc du khaùch cuøng ngö daân bò maát tích. Nhöõng ñôït soùng thaàn tai haïi khoâng chöøa ñeå moät ai, ñaõ saùt haïi haøng maáy chuïc nghìn ngöôøi, bao goàm du khaùch Taây Phöông, daân laøng vaø nhöõng ngöôøi ñaùnh caù ngheøo khoù cheát treân nhöõng con thuyeàn mong manh. Sri Lanka ñöôïc keå laø vuøng bò soùng thaàn taøn phaù naëng nhaát. Nhöõng vuøng khaùc bò aûnh höôûng naëng neà nhaát cuûa soùng thaàn vaøo hoâm Chuû Nhaät laø mieàn Nam AÁn Ñoä, Baéc Phaàn Indonesia vaø khu du lòch ôû mieàn Nam Thaùi Lan goàm haûi ñaûo vaø bôø bieån. Nhöõng cuù ñieän thoaïi cuûa thaân nhaân caùc naïn nhaân laøm ngheõn keït höõng ñöôøng daây noùng do caùc nha, sôû vaø coâng ty du lòch môû ra. Taïi Los Angeles, Hoøa Thöôïng Pandit Ahangama Dhammarama duøng caû ngaøy ra söùc lieân laïc vôùi thaân nhaân taïi queâ nhaø cuûa oâng ôû Sri Lanka. Bob Zmuda, ñaõ töøng du lòch töø Phukhet beân Thaùi Lan trôû veà, cho bieát raèng moïi söï dieãn tieán raát nhanh. Anh ta ñang ôû taïi Phukhet khi traän soùng thaàn ñaùnh tôùi, vaø may maén thay anh ñang ôû trong phoøng chung cuûa khaùch

saïn. Taát caû moïi ñoà ñaïc trong phoøng chung ñeàu noåi leành beành treân maët nöôùc, coøn ngöôi ta thì chaïy heát leân maáy taàng laàu treân. Nhöng tình hình coøn theâ thaûm hôn theá ôû ngoaøi ñöôøng vaø treân baõi bieån, vì soùng ñaùnh maïnh quaù vaø nöôùc daâng nhanh quaù khoâng ai coù theå bôi ñöôïc, trong khi moïi vaät ñeàu gaõy ñoå gaây caûn trôû khaép nôi. Du khaùch trôû veà töø vuøng bieån cheát Trong ñeâm hoâm Thöù Hai, coù hôn 300 khaùch du lòch Phaùp chaïy thoaùt ra khoûi Quaàn Ñaûo Maldives ôû ngoaøi khôi AÁn Ñoä ñaõ veà ñeán Phi Tröôøng Charles de Gaulle ôû Paris. Gia ñình cuûa nhöõng keû soáng soùt khoûi tai öông naøy ñaõ chôø ñôïi vaø lo aâu taïi phi tröôøng, nhöng caûm thaáy raát nheï nhoõm khi gaëp laïi thaân nhaân cuûa mình. Nhöõng ngöôøi ñi nghæ maùt töøng thoaùt khoûi vuøng tai bieán ñaõ moâ taû laïi nhöõng caûnh töôïng haõi huøng sau khi nhöõng ñôït soùng thaàn teä haïi nhaát trong lòch söû keùo tôùi caùc bôø bieån taïi AÙ Chaâu vaø khu nghæ maùt töø Thaùi Lan tôùi AÁn Ñoä, Sri lanka vaø Quaàn Ñaûo Maldives. Moät soá caùc du khaùch naøy vaãn coøn bò kích ñoäng. Moät ngöôøi trong nhoùm ñi nghæ maùt taïi Maldives keå raèng nhöõng côn soùng phaù huûy toaøn boä caên nhaø cuûa anh ta. Luùc ñoù anh ta ñang ñi caâu vôùi hai ñöùa con trai, coøn baø vôï vôùi ñöùa con gaùi thì ôû nhaø. Khi nghe coù soùng thaàn ñaùnh tôùi thì cha con anh ta chaïy veà nhaø, böôùc vaøo phoøng thì khoâng coøn gì nöõa caû, khoâng coù giöôøng nguû, khoâng coøn tuû laïnh, khoâng coù haønh lyù tuøy thaân. Vôï con anh ta ñeàu bò nöôùc toáng vaøo vaùch töôøng, nhöng soáng soùt vaø ñöôïc ñöa tôùi moät nôi khaùc an toaøn hôn. Daãu sao, hoï vaãn coøn laø nhöõng keû may maén trong khi nhieàu ngöôøi khaùc thì khoâng ñöôïc nhö vaäy. Moät khaùch du lòch soáng soùt khaùc noùi theâm raèng coù nhöõng ngoïn soùng cao ñeán 2 meùt, ñaày nhöõng ñaát

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 buøn vaø maûnh vuïn thaät laø gheâ rôïn. Luùc ñoù thaät tình du khaùch naøy khoâng theå naøo chaïy ra khoûi nhaø ñöôïc vì soùng nöôùc ñaõ laøm ngaäp luït heát caên nhaø roài. Khoå ñau ngaäp traøn taïi moät laøng ôû AÁn Ñoä Chæ caàn 60 giaây thoâi laø caû ba theá heä con ngöôøi cuûa gia ñình Vella ñaõ bò queùt saïch ra khoûi traàn gian naøy. Ñaây laø moät thaûm kòch maø coù theå ngöôøi phuï nöõ coøn soáng soùt naøy seõ chaúng ba giôø töôûng nghó tôùi. Ngöôøi goùa phuï 42 tuoåi, bò chaán ñoäng ñeán cuoàng trí chæ vì côn thònh noä cuûa bieån caû khoâng bao dung ñaõ nuoát chöûng laáy meï giaø, baø ngoaïi vaø ñöùa chaùu ngoaïi trong tích taéc thoâi. Baø naác leân töøng côn ngheïn ngaøo khi nhôù laïi nhöõng giaây phuùt sau cuøng luùc ñöùa con cuûa baø la heùt ñeán tuyeät voïng muoán ñöôïc cöùu vôùt khoûi côn ñaïi hoàng thuûy teä haïi nhaát trong lòch söû AÙ Chaâu ñaõ gieát cheát hôn 60,000 ngöôøi, trong ñoù coù hôn caû chuïc nghìn ngöôøi laø daân AÁn Ñoä. Ngöôøi ñaøn baø naøy ñieân cuoàng chaïy qua nhöõng ñoáng ñoå naùt taïi nhaø cuûa baø ôû Chinnakalapet, caùch Podicherry 10 caây soá veà phía Baéc thuoäc Tanil Nadu, ñeå tìm kieám nhöõng vaät beù nhoû coøn soùt laïi laø vôù, giaøy, ñoà chôi cuøng chieác xe ñaïp nhoû xíu cuûa thaèng con. Baø Veila lòm ñi, tay caàm ñoáng aùo quaàn maø baø ñaõ may cho leã sinh nhaät cuûa caäu beù. Khoâng theå noùi ñöôïc gì, baø chæ baûo raèng baø khoâng hieåu taïi sao mình laïi coù theå soáng soùt ñöôïc. (V.P.)

Soùng thaàn cuoán caû chuyeán xe löûa... Tieáp trang A1

leân vaø töôûng raèng leo leân treân toa taøu saét laø yeân thaân, nhieàu ngöôøi ñöôïc haønh khaùch giuùp leo leân noùc toa taøu. Theo Sôû Hoûa Xa thì ñaõ coù moät ngaøn ngöôøi mua veù ñi chuyeán taøu naøy, nhöng ngöôøi ta môùi tìm ñöôïc 802 thi haøi. Chieàu Thöù Ba coøn hôn 200 thi haøi chöa coù ngöôøi thaân

ñeán nhaän, ñaõ ñöôïc choân taäp theå theo nghi leã Phaät Giaùo. Vò taêng só chuû leã, ñaõ töøng laø moät daân bieåu quoác hoäi, cho bieát trong soá caùc naïn nhaân coù nhöõng ngöôøi theo toân giaùo khaùc, cho neân oâng ñaõ yeâu caàu moïi ngöôøi daønh moät phuùt maëc nieäm cho höông hoàn nhöõng ngöôøi naøy. “Chuùng toâi khoâng theå laøm gì hôn ñöôïc,” oâng noùi, “Vì vieäc khaån caáp quaù, caùc thi haøi baét ñaàu hö hoaïi. Chuùng toâi ñaõ an taùng hoï moät caùch ñaøng hoaøng.” Caùc naïn nhaân naøy ñeàu ñöôïc laáy daáu tay ñeå chôø ngaøy xaùc ñònh danh tính. Trong khi ñoù cuõng coù nhöõng ngöôøi ñeán ñoù tìm thi haøi thaân nhaân nhöng khoâng thaáy. Moät soá ngöôøi thoaùt cheát ñaõ taïm truù trong moät ngoâi chuøa, moät baø meï maát ba ñöùa con vì nöôùc huùt cuoán ñi, ñaõ rôøi chuøa trôû veà nhaø. Coù theå coøn nhöõng xaùc cheát bò vuøi trong ñaàm laày, che giaáu döôùi caùc toa xe. Moät nhaân chöùng cho bieát khi nöôùc daâng leân thì daân laøng chaïy tôùi leo leân noùc taøu löûa ñeå traùnh. Sau ñoù nöôùc ruùt xuoáng, baùo hieäu soùng thaàn ñang huùt nöôùc ra ngoaøi tröôùc khi aäp trôû laïi. Möôøi phuùt sau thì soùng thaàn ñaäp vaøo bôø.

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

DAT


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Quoác teá cöùu trôï naïn nhaân soùng thaàn Tieáp trang A1

tieáp lieäu vaø chuyeân vieân y teá ñeán Sumatra ôû Taây Boä Indonesia. Cam keát ñoùng goùp 7.6 trieäu myõ kim. Gôûi tôùi Phuket, Thaùi Lan, 2 toaùn y teá caáp cöùu, moãi toaùn 15 chuyeân vieân, cuøng vôùi moät toaùn caûnh saùt ñaëc nhieäm goàm 12 ngöôøi. Bæ Quoác: Caùc phi cô vaän taûi quaân söï Bæ seõ döøng chaân taïi Dubai trong Vuøng Vònh ñeå chaát haøng cöùu trôï, trong ñoù coù haøng cuûa UNICEF goàm leàu vaûi vaø thuoác chuûng. Seõ bay thaúng sang Ñoâng Nam AÙ. Anh Quoác: Caùc taám plastic vaø leàu vaûi trò giaù 250,000 baûng Anh, ñöa thaúng sang Sri Lanka. Noäp ngay cho Lieân Hieäp AÂu Chaâu 370,000 baûng Anh ñeå lo vieäc cöùu trôï. Noäp theâm cho Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi 100,000 baûng Anh nöõa ñeå tuøy nghi phaân phoái. Canada: Thoaït tieân, ñoùng goùp 1 trieäu ñoâ-la Canada (töùc 814,300 myõ kim), vaø seõ keâu goïi Lieân Ñoaøn Quoác Teá Hoàng Thaäp Töï vaø Löôõi Lieàm Ñoû xuaát chi 6.5 trieäu myõ kim ñeå lo cho caùc naïn nhaân taïi AÙ Chaâu. Trung Quoác: Ñeà nghò goùp 21.6 trieäu nhaân daân teä (töông ñöông 2.6 trieäu myõ kim) ñoà cöùu trôï cho AÁn Ñoä, Indonesia, Thaùi Lan, Sri Lanka, vaø Maldicves. Coäng Hoøa Tieäp: Moät vaän taûi cô seõ bay vaøo

Sri Lanka vôùi moät toång soá nöôùc loïc trò giaù 444,400 myõ kim. Ñan Maïch: Chôû caùc chuyeán haøng cuûa UNICEF bay töø Copenhagen tôùi caùc nöôùc vuøng Nam AÙ goàm 45 taán haøng tieáp lieäu, keå caû muoái tinh loïc ñeå khöû truøng mieäng vaø thuoác men, ñuû söùc phuïc vuï cho 150,000 naïn nhaân thieân tai trong ba thaùng trôøi. Lieân Hieäp AÂu Chaâu: Cam keát ñoùng goùp 3 trieäu euros (töùc 4.06 trieäu myõ kim). Höùa heïn ñoäng vieân quyeân goùp leân tôùi 30 trieäu euros ñeå phaân phoái nhanh cho caùc nhoùm cöùu trôï laøm vieäc. Phaùp: Ngoaïi Tröôûng Michel Barnier ñaõ bay tôùi Sri Lanka vaø Thaùi Lan treân moät chuyeán bay cöùu trôï. Daønh ra 100,000 euros cho caùc noã löïc cöùu ngöôøi. Gôûi sang Thaùi Lan 16 nhaân vieân caáp cöùu, vaø gôûi cho Sri Lanka 10 taán ñoà cöùu trôï. Ñöùc Quoác: Gia taêng gaáp ñoâi vieän trôï khaån caáp leân tôùi möùc 2 trieäu euros. Phi cô caáp cöùu y teá quaân söï Ñöùc seõ bay tôùi Phuket, Thaùi Lan, vaø thueâ bao hai maùy bay vaän taûi nöõa ñeå chôû caùc toaùn nhaân vieân cöùu trôï vaø thuoác men ñeán vuøng thieân tai. Haõng ñoà trang cuï lôùn nhaát cuûa Ñöùc laø E.ON seõ cho khoâng 1 trieäu euros. Hy Laïp: Giuùp Sri Lanka veà dòch vuï vaø tieáp lieäu y teá, coù 17 y só vaø y taù ñi theo tôùi nôi. Israel:

Gôûi moät toaùn y teá sang Sri Lanka, moät toaùn nöõa sang Thaùi Lan. Seõ gôûi tôùi Sri Lanka moät toaùn chuyeân vieân quaân söï ñaëc traùch luøng vaø cöùu naïn. YÙ Ñaïi Lôïi: Gôûi tôùi hai vaän taûi cô Löïc Só (C-130) chaát ñaày haøng hoùa, moät cho Sri Lanka, moät cho Thaùi Lan. Nhaät Baûn: Noäp chöøng 30 trieäu myõ kim tieàn vieän trôï ñaõ cam keát, vaø ñöa tôùi Thaùi Lan ba taøu chieán ñeå tìm cöùu nhöõng keû soáng soùt. Kuwait: Cam keát gôûi tôùi vuøng thieân tai tieàn cöùu trôï trò giaù 2 trieäu myõ kim. Hoøa Lan: Ñoùng cho Hoàng Thaäp Töï Quoác Teá vaø Hoäi Löôõi Lieàm Ñoû 2 trieäu euros theo yeâu caàu, theâm vaøo ñoù seõ tham gia noã löïc cöùu trôï cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Singapore: Ñoùng goùp chöøng 1.2 trieäu myõ kim vaøo noã löïc cöùu trôï toaøn caàu, caùc toaùn quaân y vaø ñoà tieáp lieäu saün saøng caát caùnh sang Indonesia. Taây Ban Nha: Gôûi thuoác caáp cöùu vaø duïng cuï veä sinh tôùi Sri Lanka. Cam keát ñoùng goùp 1 trieäu euros tieàn cöùu trôï vaø giuùp theâm phöông tieän vaän chuyeån baèng phi cô. Thuïy Ñieån: Hai toaùn chuyeân gia vieãn thoâng sung vaøo toaùn caáp cöùu cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ coù maët taïi Sri Lanka. Gôûi theâm leàu vaûi vaø trang cuï vieãn thoâng tôùi Maldives. Hoàng

Thaäp Töï Thuïy Ñieån seõ goùp 750,000 myõ kim vaøo vieäc cöùu trôï chung. Vöông Quoác AÛ Raäp Emirates: Cam keát cung caáp 2 trieäu myõ kim tieàn cöùu trôï. Hoäi Löôõi Lieàm Ñoû cuûa vöông quoác seõ ñöa ba vaän taûi cô ñoà cöùu trôï tôùi AÁn Ñoä, Indonesia vaø Sri Lanka. Hoa Kyø: Thoaït tieân, cam keát gôûi cho caùc nöôùc lieân heä 15 trieäu myõ kim tieàn cöùu trôï. Ñaõ thaùo khoaùn cho nhöõng quoác gia nhö AÁn Ñoä, Indonesia vaø Sri Lanka moãi nöôùc 100,000 myõ kim roài. Gôûi theâm ba maùy bay tuaàn duyeân tôùi nôi ñeå ñaùnh giaù caùc thieät haïi do soùng thaàn gaây ra. Quyõ Tieàn Teä Theá Giôùi: Coù yù ñònh cung caáp moät soá trôï giuùp - chöa roõ laø bao nhieâu. Phuû Cao UÛy Tî Naïn Lieân Hieäp Quoác: Thoaït tieân, ñaõ cho phaân phoái 380,000 myõ kim ñoà cöùu trôï khoâng phaûi laø thöïc phaåm, keå caû 23,000 taám plastic ñeå che raïp truù aån, 24,500 taám thaûm nhöïa, aùo quaàn, khaên maët vaø 20,000 boä beáp di ñoäng. Quyõ Cöùu Trôï Nhi Ñoàng Quoác Teá: Phaân phoái aùo quaàn vaø 30,000 caùi meàn vaø chieáu nguû cho Sri Lanka, 1,600 bình ñöïng nöôùc, 30,000 caùi meàn, tieáp lieäu y teá vaø haèng traêm nghìn vieân thuoác loïc nöôùc cho AÁn Ñoä. Cuõng ngaàn aáy thöù haøng seõ ñöôïc gôûi sang cho Indonesia vaø Maldives. Chöông Trình Phaùt Trieån Lieân Hieäp Quoác: Gôûi cho Sri lanka, AÁn Ñoä, Indonesia, Maldives vaø Thaùi Lan moãi nöôùc 100,000 myõ kim ñeå giuùp ñaùnh giaù caùc thieät haïi vaø phoái hôïp caùc nhu caàu khaån caáp. Quyõ Daân Soá Lieân Hieäp Quoác: Daønh ra saün 1 trieäu myõ kim tieàn cöùu trôï vaø theâm chuyeân vieân ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu y teá cho phuï nöõ mang thai vaø saûn phuï. (V.P.)

Nhöng khoâng ngôø traän soùng thaàn ñaõ gieát cheát ít nhaát 2 ngöôøi - baø meï Beulah vaø coâ gaùi Orlantha. Coøn soá phaän oâng Anton thì hieän giôø chöa roõ. Gia ñình Ambrose ñi nghæ taïi moät khu hoang daõ ñuùng luùc côn soùng thaàn aäp ñeán. Thi theå cuûa hoï ñaõ ñöôïc tìm ra vaø ñöôïc mang veà Colombo, thuû ñoâ Sri Lanka. Ít nhaát 2 ngöôøi ñaõ cheát. Moät ñoâi vôï choàng khaùc ôû Ohio, cuõng goác Sri Lanca, veà thaêm queâ höông vaø ñaõ thieät maïng. Hai oâng baø Muttaiya Sundaralingam vaø Indirani ñaõ rôøi thaønh phoá Upper Arlington, Ohio caùch ñaây nhieàu tuaàn, cuøng vôùi con gaùi, con reå, vaø caùc chaùu ngoaïi leân ñöôøng veà Sri Lanka, hoaøn toaøn khoâng ngôø ñöôïc tang toùc ñaõ chöïc chôø. Ñoâi vôï choàng treû vaø caùc chaùu ngoaïi thoaùt cheát, laø vì

Khoaûng 1,600 du khaùch Thuïy Ñieån... Tieáp trang A1

Toái hoâm qua, Thuû Töôùng Thaùi Thaksin Shinawatra cho raèng toång soá ngöôøi cheát taïi Thaùi Lan do soùng thaàn coù theå vöôït quaù con soá 2,000 ngöôøi, döïa treân vieäc hieän coøn khoaûng 1,000 ngöôøi ñang maát tích. 1,600 du khaùch Thuïy Ñieån bò maát tích Ñaøi phaùt thanh Thuïy Ñieån hoâm 28 Thaùng Möôøi Hai cho bieát laø soùng thaàn ôû caùc nöôùc thuoäc khu vöïc xung quanh AÁn Ñoä Döông hoâm Chuû Nhaät vöøa qua ñaõ laøm 1,600 du khaùch Thuïy Ñieån

hoï ñaõ veà Colombo. Nhöng 2 oâng baø cuï thì thieät maïng: OÂng Muttaiya Sundaralingam, 73 tuoåi, laø moät khoa hoïc gia coù tieáng voán phuïc vuï cho chính phuû Ohio, veà höu töø naêm 2001, bò naïn soùng thaàn cuøng vôùi vôï baø Indirani Sundaralingam, 63 tuoåi. MÖÔØI BA NGÖÔØI ANH Anh Quoác hoâm Thöù Ba cho bieát ñaõ xaùc nhaän ñöôïc danh tính 13 naïn nhaân Anh Quoác trong soá maáy chuïc ngaøn ngöôøi thieät mang vì côn soùng thaàn AÙ Chaâu. Con soá naøy coù theå coøn taêng leân nöõa. Phaùt ngoân vieân chính phuû Anh Quoác cho hay töø London, 8 ngöôøi Anh cheát ôû Thaùi Lan, 4 ngöôøi ôû Sri Lanka, vaø moät ngöôøi ôû Maldives. Trong khi ñoù, thì moät baûn tin cuûa haõng truyeàn hình Sky cho hay, soá ngöôøi Anh thieät maïng laø 16 ngöôøi. (D.P.) maát tích. Cô quan du lòch Thuïy Ñieån cho bieát, hoï ñaõ khoâng lieân laïc ñöôïc vôùi nhöõng ngöôøi naøy sau thaûm hoïa soùng thaàn xaûy ra. Chính phuû Thuïy Ñieån hoâm qua cho bieát ít nhaát coù 10 ngöôøi Thuïy Ñieån cheát ôû Thaùi Lan vaø con soá coù theå seõ coøn taêng leân vì gaàn 10,000 ngöôøi Thuïy Ñieån ñang ñi du lòch ôû caùc nöôùc bò soùng thaàn taán coâng. Boä Ngoaïi Giao Thuïy Ñieån chöa coù thoáng keâ chính thöùc veà thieät haïi veà ngöôøi do soùng thaàn gaây ra. Raát nhieàu du khaùch ngoaïi quoác ñang ñi nghæ Giaùng Sinh taïi khu vöïc xaûy ra soùng thaàn.

Ít nhaát 25 coâng daân Myõ-Anh thieät maïng Tieáp trang A1

ñình Baùc Só Anton Ambrose, ngöôøi Myõ goác Sri Lanka. OÂng ñaõ cuøng vôùi vôï trôû veà coá quoác nhö moïi naêm ñeå nghæ ngôi vaø tónh döôõng. Naêm nay, oâng coøn ñöa theâm coâ con gaùi 33 tuoåi, teân Orlantha, voán soáng taïi Los Angeles, trôû veà. Orlantha döï ñònh seõ duøng nhöõng ngaøy nghæ taïi queâ nhaø ñeå daïy nhaïc cho caùc treû em keùm may maén.

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

DAT


.3”

TÖØ THAØNH

Vieät Nam

ÑEÁN TÆNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

DAT

Vieät kieàu veà nöôùc

Caùn boä mua daâm seõ bò kyû luaät, phaït tieàn ñeán 10 trieäu

HAØ NOÄI 28-12.- “Lieân Boä Noäi Vuï, Lao Ñoäng Thöông Binh Vaø Xaõ Hoäi ñang xaây döïng vaø döï kieán ban haønh vaøo naêm 2005 thoâng tö höôùng daãn vieäc xöû lyù kyû luaät ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc nhaø nöôùc coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà phoøng choáng maïi daâm.” Baûn tin baùo ñieän töû VNExpress ngaøy 28 Thaùng Möôøi Hai 2004 cho hay nhö vaäy. “Phaùp Leänh Phoøng Choáng Maõi Daâm” ban haønh töø Thaùng Ba 2003 trong ñoù chæ noùi toång quaùt veà chuyeän caùn boä, coâng chöùc (khoâng thaáy noùi gì ñeán ñaûng vieân Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam) ñi mua daâm. Theo ñoù, khi bò baét thì hoï bò “thoâng baùo veà cô quan ñeå xöû lyù kyû luaät” vaø khoâng ñöôïc ñeà cöû vaøo caùc chöùc vuï cao hôn, öùng cöû vaøo caùc cô quan daân cöû. Nay thì nhaø caàm quyeàn trung öông Coäng Saûn Vieät Nam muoán phaït tieàn nhieàu hôn vôùi caùc bieän phaùp tröøng phaït roõ reät hôn. Theo Ñoã Naêng Khaùnh - Phoù Phoøng Chính Saùch 05, Cuïc Phoøng Choáng Teä Naïn Xaõ Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam, thì thoâng tö seõ laøm roõ cô quan naøo chòu traùch nhieäm thoâng baùo vi phaïm phaùp luaät cuûa caùn boä, coâng chöùc; ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan tröïc tieáp nhaän thoâng tin caáp döôùi vi phaïm laø ai (giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác hay tröôûng phoøng toå chöùc haønh chính...) Trong tröôøng hôïp ngöôøi ñöùng ñaàu vi phaïm seõ thoâng baùo cho ai. Ngoaøi ra, vaên baûn naøy coøn höôùng daãn caùc hình thöùc xöû lyù kyû luaät caùn boä, coâng chöùc vi phaïm phaùp luaät veà phoøng choáng maïi daâm. Rieâng veà möùc tieàn xöû phaït ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc mua daâm thì aùp duïng theo Nghò Ñònh 178, töùc laø töø 500 nghìn ñeán moät trieäu ñoàng. Tröôøng hôïp mua daâm nhieàu ngöôøi cuøng luùc thì möùc phaït taêng leân ñeán töø 2 ñeán 5 trieäu ñoàng. Neáu caùn boä, coâng chöùc mua daâm coù tính chaát ñoài truïy; loâi keùo, eùp buoäc ngöôøi khaùc cuøng mua daâm seõ bò phaït töø 5 ñeán 10 trieäu ñoàng. Theo Cuïc Phoøng Choáng Teä Naïn Xaõ Hoäi cuûa cheá ñoä neâu ra treân VNExpress, thì “caû nöôùc hieän coù 13,350 gaùi maïi daâm coù hoà sô quaûn lyù. Ñeán cuoái naêm nay môùi coù 5,500 ngöôøi ñöôïc giaùo duïc, chöõa trò, daïy ngheà. Treân thöïc teá, raát ít ngöôøi hoaøn löông, maø thöôøng quay trôû laïi haønh ngheà maïi daâm.” Con soá gaùi maïi daâm noùi treân nhoû hôn raát nhieàu vôùi con soá hôn 51,000 gaùi maõi daâm coù hoà sô quaûn lyù ñöôïc neâu ra treân baùo chí vaøo khoaûng thôøi gian coâng boá Phaùp Leänh Phoøng Choáng Maïi Daâm. Theo caùc chuyeân vieân quoác teá, soá gaùi maïi daâm taïi Vieät Nam naèm trong khoaûng 300,000 ñeán 600,000.

Meï sai con trai 12 tuoåi ñi giao “haøng traéng”

HAØ NOÄI 28-12.- “Leâ Kim Loan buoân baùn traùi pheùp heroin nhöng khoâng tröïc tieáp mang ñeán giao cho khaùch haøng tieâu thuï maø laïi duøng caäu con trai 12 tuoåi laøm “traïm trung chuyeån”. Chaùu beù voâ tö caàm chieác caëp loàng ñoû ñöïng 2 goùi ma tuùy beân trong, theo lôøi daën ñi ñeán nhaø baïn cuûa meï” Theo baûn tin dieän töû VNExpress. Saùng muøng 01 Thaùng Ba, Loan ñöa caëp loàng maøu ñoû cho con trai laø Döông Trung Ñöùc (sinh naêm 1992), ñeøo ñöa ñeán ngaõ tö Ñaïi Coà Vieät - ñöôøng Giaûi Phoùng (Haø Noäi), thì döøng laïi. Sang beân kia ñöôøng laø tôùi laøng Kim Lieân nhöng Loan khoâng ñi tieáp maø thueâ xe oâm ñeå chôû con tôùi nhaø moät ngöôøi quen ôû ñaây. Ñöùc vöøa ngoài yeân vò sau xe maùy thì bò coâng an baét. Trong caëp loàng coù chöùa 2 goùi heroin 76 gam. Cuøng luùc, ngöôøi meï ung dung quay xe ñeán quaùn goäi ñaàu ôû ñöôøng Ñaïi Coà Vieät laøm ñeïp vaø chôø con. Döông Trung Ñöùc khai, tröôùc ñoù ñaõ 2 laàn bò meï sai “mang boïc giaáy baùo ñöïng caùc cuïc cöùng beân trong ñeán cho ngöôøi phuï nöõ beùo ôû laøng Kim Lieân”. Loan daën con caám khoâng ñöôïc môû ra xem neáu khoâng “meï ñaùnh cheát”. Coâng an xaùc ñònh ngöôøi nhaän ma tuùy laø Ñoã Thò Tuûy ôû phoá Kim Hoa (laøng Kim Lieân). Tuy nhieân, Ñöùc khoâng nhaän daïng ñöôïc ngöôøi naøy qua aûnh. Tuûy cuõng phuû nhaän coù quan heä mua baùn ma tuùy vôùi Loan neân cô quan ñieàu tra taùch rieâng ñeå ñieàu tra sau. Chieàu ngaøy 27 Thaùng Möôøi Hai 2004, Leâ Kim Loan bò toøa aùn ôû Haø Noäi phaït 16 naêm tuø veà toäi vaän chuyeån traùi pheùp ma tuùy.

Vieät kieàu veà nöôùc thaêm gia ñình vaø du lòch nhaân dòp Leã Giaùng Sinh vaø naêm môùi raát ñoâng ñaûo vaø caøng ngaøy caøng nhieàu, baùo chí nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam loan tin naøy vôùi söï hoà hôûi. Caùc con soá thoáng keâ noùi raèng trong naêm 2004, Vieät kieàu veà nöôùc ñoâng khoaûng 380,000 ngöôøi, phaàn ñoâng veà vaøo dòp cuoái naêm hoaëc Teát. Vì soá ñoâ la khoång loà Vieät kieàu nuoâi cheá ñoä, Coäng Saûn Vieät Nam laäp ra “UÛy ban veà ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi” töø nhieàu naêm nay ñeå saên ñoùn, ve vuoát cuõng nhö tuyeân truyeàn bòp bôïm. Baùo Tuoåi Treû ngaøy 28 Thaùng Möôøi Hai 2004: Thaáy moïi ngöôøi ai cuõng ngaïc nhieân nhìn mình, anh Nguyeãn Vinh Chinh cöôøi baûo: “Coù ai muoán thöû phoùng ra ñieän khoâng? Toâi phoùng ñöôïc, ai cuõng phoùng ñöôïc heát maø”. Anh noùi vaäy nhöng khoâng ai tin, ñeàu laéc ñaàu e ngaïi. Laùt sau, moät nöõ phoùng vieân Tuoåi Treû xung phong laøm ngöôøi phoùng ra ñieän theo söï höôùng daãn cuûa anh... Anh Chinh töø töø laáy trong tuùi mình ra moät ñoâi deùp nhöïa vaø ñi vaøo chaân, thay ñoâi deùp da roài anh ñöùng leân vaø yeâu caàu phoùng vieân boû deùp ra roài mang ñoâi deùp da cuûa anh.

Anh cuõng laáy moät ít nöôùc ñoå xuoáng neàn nhaø, vaø höôùng daãn caùch caàm boùng ñieän theo ñuùng vò trí tay phaûi. Anh baûo coâ phoùng vieân laøm gioáng anh, chaø qua chaø laïi phaàn boùng ñeøn tieáp xuùc vôùi neàn nhaø. Moät laàn, hai laàn... boùng ñeøn vaãn chöa saùng. Anh tieáp tuïc giuùp coâ phoùng vieân chaø boùng ñeøn... boãng boùng töø töø “ruït reø” nhaáp nhaùy. Chaø ñi chaø laïi vaøi laàn nöõa, boùng ñeøn töø töø saùng leân. Thaät hoài hoäp. Chuyeän gì ñaõ xaûy ra ñaây? Taïi sao con ngöôøi

Tieáp trang A9

Dí ñeøn oáng vaøo traùn cuõng toûa saùng.

Chæ caàn bieát ñieàu vôùi quan “chöùc naêng” Haøng laäu nhö luõ traøn veà töø Cam Boát AN GIANG 28-12.- Baùo Ngoâi Sao ngaøy 28 Thaùng Möôøi Hai 2004: Treân con ñöôøng huyeát maïch töø chôï Taân Chaâu (An Giang) leân cöûa khaåu Vónh Xöông, ngöôøi ta coâng khai chôû haøng laäu baèng xe ñaïp. Ñoù laø haøng ñöôïc mua töø Omxaøno (Campuchia) veà baùn laïi. Chuû yeáu laø thuoác laù, ñoà ñieän, haøng myõ phaåm, ñieän thoaïi di ñoäng, ñöôøng Thaùi Lan... Taïi ranh giôùi tieáp giaùp giöõa xaõ Vónh Xöông vaø Omxaøno, haøng chuïc ngöôøi ñang naèm phuïc chôø ñöa haøng qua bieân giôùi. Moät caùn boä ôû Vónh Xöông noùi: “Khi löïc

TUAN TONY NGUYEN , CPA, MS Tax Attorney At Law Estate Planning Living Trust Will Tax Probate Administration

THE LAW

Cell: 714-612-2337 714-612-2337 Cell:

Bí maät cuûa ngöôøi phoùng ra ñieän

5001 Birch Street, Suite 4 Newport Beach, CA 92660 Tel: 949-263-1030 * Fax: 949-263-1703

löôïng kieåm tra xuaát hieän laø hoï bieán maát, nhöng lôi loûng moät chuùt haøng hoùa laïi traøn qua”. Taïi Vónh Ngöôn (thò xaõ Chaâu Ñoác), ñoái dieän Goø Taø Maâu, coù nhieàu kho ñang nhaäp haøng ñaày aép, chôø ngaøy ñöa sang bieân giôùi. Töø nhieàu naêm nay, Vónh Ngöôn laø moät trong nhöõng “ñieåm noùng” veà buoân laäu. Tuyeán bieân giôùi naøy daøi 9 caây soá, ñieàu kieän ñi laïi thuaän lôïi; daân buoân laäu chæ caàn loït qua Vónh Ngöôn laø ñöa haøng vaøo chôï Chaâu Ñoác deã daøng. Vì theá, vieäc ngaên haøng laäu ôû khu vöïc naøy raát khoù khaên. Vöôït soâng Tieàn,

qua bieân giôùi Hoàng Ngöï (Ñoàng Thaùp), taïi ñaây, tình hình vaän chuyeån haøng laäu khoâng oàn aøo, nhöng luùc naøo cuõng coù. Caùch Haûi Quan Thöôøng Phöôùc khoâng xa, coù gaàn chuïc kho haøng naèm treân ñaát Campuchia. Caùc maët haøng nhö ly, cheùn kieåu, ñoà ñieän, ñöôøng Thaùi Lan... ñöôïc xuaát töø ñaây “chaûy nhoû gioït” qua bieân giôùi. Trong khi ñoù, treân tuyeán bieân giôùi Long An, haøng laäu coù chieàu höôùng taêng vaøo cuoái naêm. Taïi caùc huyeän Moäc Hoùa, Vónh Höng, Taân Höng... gaàn ñaây xaûy ra tình traïng “chaûy maùu” xaêng daàu

qua Campuchia. Nguyeãn Thanh Truyeàn Phoù Chuû Tòch UÛy Ban Nhaân Daân Huyeän Vónh Höng, cho bieát: “Phaàn lôùn hoï duøng can nhöïa (30 lít moãi can), vaän chuyeån nhoû leû baèng ghe xuoàng vaøo buoåi chieàu hoaëc toái qua bieân giôùi. Do ñoù, vieäc ngaên chaën raát khoù khaên”. Hieän taïi, phía Campuchia ñang vaøo vuï saûn xuaát noâng nghieäp neân nhu caàu tieâu thuï xaêng daàu taêng cao. Trong khi xaêng daàu beân ñoù khoù mua vaø giaù cao gaàn gaáp ñoâi Vieät Nam. Töø ñaàu naêm ñeán nay, caùc ngaønh chöùc naêng 2 huyeän Taân Höng vaø Vónh Höng (Long An) baét treân 41 vuï vaän chuyeån haøng laäu, trò giaù hôn 300 trieäu ñoàng, Taân Chaâu (An Giang) phaùt hieän treân Tieáp trang A9


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

16 ngöôøi bieåu tình ôû Ñoâng Anh khoâng trình dieän seõ bò baét

HAØ NOÄI 28-12.- Nhöõng ngöôøi bò qui keát laø caàm ñaàu cuoäc bieåu tình phaù leã khôûi coâng xaây döïng saân goân ôû Ñoâng Anh, Haø Noäi, coù theå bò aùn tuø naëng neà. Theo baûn tin tôø Thanh Nieân, Cô Quan Ñieàu Tra Coâng An Huyeän Ñoâng Anh, Haø Noäi “ñaõ kyù leänh khôûi toá, giaáy trieäu taäp göûi 16 tröôøng hôïp ôû thoân Thoï Ña, xaõ Kim Noã. Nhöõng ngöôøi naøy bò khôûi toá veà toäi gaây roái traät töï coâng coäng vaø choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï.” Tôø baùo noùi ñoù laø nhöõng ngöôøi ñaõ tham gia phaù leã khôûi coâng khu saân golf Ñoâng Anh vaøo ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai 2004. Giaáy trieäu taäp yeâu caàu hoï leân trình dieän vaø khai baùo taïi cô quan coâng an. Soá ngöôøi tham döï cuoäc bieåu tình keå treân leân khoaûng hôn 400 ngöôøi vì chính saùch giaûi toûa ñeàn buø kieåu cöôùp ngaøy laøm hoï phaãn uaát. Loái 30 coâng an ñeán ñaøn aùp ñaõ bò ñaùnh baèng gaäy vaø ñaù neùm coù thöông tích. Tôø Thanh Nieân döïa vaøo lôøi coâng an ñòa phöông noùi: “Bò can naøo khoâng leân trình dieän, cô quan chöùc naêng buoäc phaûi ra leänh baét giöõ, neáu boû troán seõ bò truy naõ toaøn quoác”. Ñieàu ñaùng noùi, theo baûn ñieän thö cuûa “Caâu Laïc Boä Daân Chuû phoå bieán treân Internet ngaøy 27 Thaùng Möôøi Hai 2004, nhöõng ngöôøi daân xaõ Kim Noå huyeän Ñoâng Anh voán ñöôïc cheá ñoä Haø Noäi ca ngôïi laø “xaõ anh huøng”. Chæ moät ngaøy sau khi xaûy ra vuï bieåu tình ôû xaõ Kim Noå huyeän Ñoâng Anh, khi Noâng Ñöùc Maïnh ñeán thaêm Quaän Thanh Xuaân thì cuõng bò daân chuùng keùo ñeán bieåu tình phaûn ñoái chính saùch ñeàn buø giaûi toûa ñaát ñai. Nguoàn tin Caâu Laïc Boä Daân Chuû noùi coù moät soá daân chuùng bò coâng an baét chôû ñi.

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

Beán Tre:

Treû em gaùi bò xaâm haïi tình duïc, nhaø caàm quyeàn thôø ô BEÁN TRE 28-12.- Baùo Gia Ñình Vaø Xaõ Hoäi moâ taû thaùi ñoä thôø ô, voâ traùch nhieäm cuûa nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam tænh Beán Tre ñoái vôùi vaán ñeà treû vò thaønh nieân bò duï doã ñeán mang baàu hoaëc bò daãn ñi maát tích nhö sau: ÔÛ huyeän Thaïnh Phuù, tænh Beán Tre, coù haøng chuïc treû em tuoåi vò thaønh nieân bò duï doã quan heä tình duïc, daét ñi khoûi nhaø. Gia ñình naïn nhaân keâu cöùu chính quyeàn, thaäm chí phaûi naên næ keû duï doã con mình, maø vaãn khoâng ñoøi ñöôïc con. Saùng 16 Thaùng Möôøi Hai, chò Hieàn (Thaïnh Phuù, Beán Tre) ñeán truï sôû UÛy Ban Daân Soá - Gia Ñình Vaø Treû Em huyeän ñöa ñôn veà vieäc con gaùi teân AÙnh ñang trong tuoåi ñi hoïc bò baïn trai duï doã.

Laù ñôn trình baøy: “Ñeâm 12 Thaùng Tö, Voõ Hoaøng Taâm ñöa AÙnh rôøi nhaø... Toâi ñeán nhaø baø Nguyeãn Thò Beù Tö, meï ruoät cuûa Taâm, naên næ traû con gaùi laïi cho toâi nhöng gia ñình coá tìm caùch bao che. Sau nhieàu laàn nhôø chính quyeàn can thieäp, ngaøy 30 Thaùng Ba 2004 toâi nhaän laïi con vaø lo cho chaùu ñi hoïc bình thöôøng”. Moät tuaàn sau, Taâm bò coâng an huyeän goïi thaåm vaán. Treân ñöôøng veà, Taâm gheù qua tröôøng cuûa AÙnh, tieáp tuïc daãn coâ beù ñi. Taâm laø ngöôøi phuï hoà trong toáp thôï ñeán xaây nhaø cho meï con chò Hieàn, caùch ñaây 2 naêm. Ñeán khi chò töï truy luøng ñöôïc tung tích con gaùi thì AÙnh ñaõ mang baàu. Ngöôøi meï nhieàu laàn laøm ñôn, ñeán taän

Hôn 430 maùy ñaùnh baïc nhaäp laäu

HAÛI PHOØNG 28-12.- “Chi Cuïc Haûi Quan Caûng Haûi Phoøng vöøa phaùt hieän vaø thu giöõ maùy ñaùnh baïc hieäu God Game ñöôïc nhaäp khaåu traùi pheùp döôùi danh nghóa maùy chôi game.” Theo baûn tin thoâng taán nhaø nöôùc. Nguoàn tin naøy noùi ngaøy 23 Thaùng Möôøi Hai 2004, caùn boä haûi quan kieåm tra moät container theo khai baùo coù chöùa 18,000 kg maùy chôi game ñaõ qua söû duïng cuûa Coâng Ty Phaùt Trieån Thöông Maïi Fu Hai (Hong Kong) göûi cho Coâng Ty Xaây Döïng Vaø Vaät Lieäu Vaän Taûi (83 Lyù Thöôøng Kieät, Haø Noäi). Theo löïc löôïng thi haønh coâng vuï, trong hoùa ñôn cuûa töøng loâ haøng ghi ñòa chæ ngöôøi nhaän laø Vu Hai ôû 16 Hoaøng Quoác Vieät, Moùng Caùi, Quaûng Ninh. Quaù haïn, khoâng thaáy doanh nghieäp ñeán nhaän haøng, Chi Cuïc Haûi Quan Haûi Phoøng cho kieåm tra container. Loâ haøng khoâng phaûi laø maùy chôi game maø laø hôn 430 maùy ñaùnh baïc, loaïi haøng hoùa bò caám nhaäp khaåu. Coâng Ty Xaây Döïng Vaø Vaät Lieäu Vaän Taûi ñaõ töø choái nhaän loâ haøng treân. Chi Cuïc Haûi Quan Haûi Phoøng ñang xaùc minh, laøm roõ soá haøng nhaäp khaåu traùi pheùp naøy. Hieän nay, chæ coù moät soá khaùch saïn lôùn ôû Haø Noäi vaø Saøi Goøn laø ñöôïc pheùp coù maùy ñaùnh baïc vaø chæ daønh cho ngöôøi ngoaïi quoác.

Bí maät cuûa ngöôøi phoùng ra ñieän Tieáp trang A10

laïi coù khaû naêng phoùng ñieän deã daøng vaäy? Hay laø anh Chinh coù bí quyeát gì giuùp moïi ngöôøi töï phoùng ñieän? Chöa ai hieåu söï theå ra sao thì anh Chinh baûo coâ phoùng vieân ñöa ñoâi deùp da cho anh vaø anh töø töø caàm moät chieác leân. Luùc naøy moïi ngöôøi môùi thaáy phía cuoái chieác deùp coù dính moät mieáng baêng keo trong. Anh töø töø thaùo mieáng baêng keo trong ra vaø laáy tay keùo phaàn ñeá cuûa chieác deùp ra, beân trong loä roõ moät moâ-tô nhoû xíu vaø moät cuïc pin. Ñöa cho moïi ngöôøi xem xong, anh laïi daùn chieác deùp laïi, phía maët deùp tieáp xuùc vôùi loøng baøn chaân coù moät sôïi daây ñieän nhoû xíu loøi leân: “Toâi phoùng ra ñöôïc ñieän laø nhôø boä duïng cuï naøy!” Khoâng khí trong phoøng nhö giaõn ra, nhöng roài laïi caêng leân trong söï ngaïc nhieân tieáp theo cuûa moïi ngöôøi. Taïi sao vôùi duïng cuï chuùt xíu nhö vaäy maø ai mang vaøo cuõng coù theå laïi phoùng ra ñöôïc ñieän? Taïi sao luoàng ñieän aùp leân ñeán gaàn 850 volt chaïy qua ngöôøi maø anh vaãn bình chaân nhö vaïi? Anh Chinh keå: “Khi xem chöông trình truyeàn hình toâi thaáy nghi ngôø, vì toâi tin

khoâng theå naøo coù ngöôøi phoùng ra ñieän ñöôïc. Moãi laàn toâi xem thaáy anh Nguyeãn Vaên Nam phaùt saùng ñieän laø anh nghe coù tieáng rít leân “gioáng y heät nhö tieáng keâu cuûa taêng-phoâ ñieän töû, duøng cho ñeøn xaøi bình, cöù moãi laàn boùng ñeøn saùng leân thì toâi laïi nghe tieáng taêng-phoâ keâu...” Xem xong chöông trình, anh ñeán ngay baùo Tuoåi Treû trình baøy söï ngôø vöïc cuûa mình. Vaø anh ñaõ veà laøm thí nghieäm ñeå chöùng minh. Saûn phaåm “phoùng ñieän” cuûa anh ra ñôøi vôùi moät taêng-phoâ baèng ñaàu ngoùn tay laáy töø caùi quaït gieát muoãi cuûa Trung Quoác, coøn pin thì laáy pin cuûa ñieän thoaïi di ñoäng. Chieác deùp da ñöôïc anh xeù ra vaø nheùt vaøo döôùi ñaùy deùp, daùn laïi. Vaø chæ caàn ñi chieác deùp naøy, ai cuõng ñeàu trôû thaønh “ngöôøi phoùng ñieän”, tha hoà laøm boùng ñieän saùng leân... Anh Chinh phaân tích: “Trong cô theå ngöôøi chæ toàn taïi caùc doøng ñieän raát nhoû nhö ñieän tim, ñieän naõo, ñieän cô maø chæ coù caùc thieát bò hieän ñaïi môùi ño ñöôïc. Vaäy toâi coù phaûi laø moät ngöôøi ñaëc bieät coù khaû naêng daãn ñieän? Xin thöa raèng khoâng! Taát caû moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù trong cô theå 70% troïng löôïng laø nöôùc. Ngoaøi ra coøn coù nhieàu loaïi muoái khoaùng, maø nöôùc muoái

Ngay trong laàn ñaàu tieân phaùt hieän ra con gaùi bò xaâm haïi tình duïc, boá meï Chinh laøm ñôn trình baùo leân coâng an xaõ. Nhöng coâng an khoâng giaûi quyeát maø chuyeån leân toå hoøa giaûi tö phaùp. Taïi cuoäc hoïp cuûa toå hoøa giaûi, Tôûn töøng höùa seõ boû vaø khoâng tieáp tuïc quan heä vôùi Chinh. Khi con gaùi maát tích, gia ñình laøm ñôn trình baùo söï vieäc leân coâng an huyeän vaø trình baùo söï nghi ngôø cuûa gia ñình veà choã ôû cuûa Tôûn taïi Vuõng Taøu. Hy voïng cuûa boá meï Chinh taét ngaám khi nhaän ñöôïc caâu traû lôøi: “Gia ñình phaûi ñi tìm ñöôïc con veà roài tính”. Töø ñoù ñeán nay bao nhieâu tieàn daønh duïm ñöôïc, cha meï coâ beù boû ra ñeå ñi tìm con song vaãn “baët voâ aâm tín”.

Chæ caàn bieát ñieàu vôùi quan “chöùc naêng”...

Theo baùo Saøi Goøn Giaûi Phoùng, hieän nay doïc theo caùc tuyeán bieân giôùi töø Long An, sang Ñoàng Thaùp, An Giang, Kieân Giang... nôi naøo cuõng coù traâu boø laäu vöôït bieân, ñoå boä vaøo Vieät Nam. ÔÛ Campuchia, coù nhieàu ngöôøi chuyeân thu gom traâu boø cung caáp cho thöông laùi Vieät Nam. Neáu gaáp ruùt, chæ caàn a loâ moät tieáng laø coù haøng ngay. Ñieàu ñaùng ngaïi laø nguy cô dòch cuùm gia caàm hieän nay khoâng theå xem thöôøng, ai bieát ñöôïc trong soá traâu, boø aáy khoâng mang maàm beänh. Nhöng söï kieåm dòch cuûa caùc ngaønh chöùc naêng coøn lôi loûng. Nhöõng thöông laùi doïc bieân giôùi tieát loä: Chæ caàn “bieát ñieàu” vôùi caùc oâng “chöùc naêng” moät tí laø xong ngay.

Tieáp trang A10

Phaùt hieän hôn 3 taï tieàn coå ôû Phuù Yeân

PHUÙ YEÂN 28-12.- Moät soá daân chuùng tænh Phuù Yeân tìm thaáy moät löôïng tieàn coå raát lôùn baèng ñoàng vaø keõm naøy ôû huyeän Phuù Hoøa, vaø vieân chöùc Baûo Taøng Phuù Yeân ñeán laáy ñi ngaøy 27 Thaùng Möôøi Hai, theo baûn tin cuûa tôø Tuoåi Treû ngaøy 28 Thaùng Möôøi Hai 2004. Baûn tin naøy noùi raèng, keát quaû giaùm ñònh sô khôûi cho thaáy “ñaây laø moät boä söu taäp tieàn coå raát phong phuù vôùi nhieàu loaïi tieàn cuûa Vieät Nam thuoäc thôøi caùc chuùa Nguyeãn vaø caùc trieàu vua nhaø Nguyeãn.” Ngoaøi ra, ngöôøi daân ñòa phöông cuõng vöøa phaùt hieän boán chieác coàng baèng ñoàng cuûa ngöôøi xöa. Nhö vaäy tính töø naêm 2000 ñeán nay, Baûo Taøng Phuù Yeân ñaõ tieáp nhaän gaàn 1,500 kg tieàn coå vaø ñöôïc Vieän Khaûo Coå Hoïc ñaùnh giaù laø nôi ñang löu giöõ soá löôïng tieàn coå nhieàu nhaát caû nöôùc. Theo oâng Phan Ñình Phuøng, Giaùm Ñoác Baûo Taøng Phuù Yeân, thì vieäc lieân tieáp phaùt hieän ñöôïc tieàn coå ôû ñaây chöùng minh vuøng ñaát naøy voán laø moät trong nhöõng trung taâm giao thöông thôøi xöa.

truï sôû coâng an huyeän trình baùo, ñeà nghò coù bieän phaùp tröøng trò Taâm. “Toâi tieáp tuïc naên næ gia ñình vaø nhôø chính quyeàn huyeän, xaõ laøm vieäc buoäc baø Beù Tö giao traû con cho toâi nhöng khoâng ñöôïc”, chò Hieàn trình baøy. Coâ beù teân Chinh (sinh naêm 1989) ôû huyeän Thaïnh Phuù cuõng rôi vaøo tình caûnh töông töï. Thaùng Möôøi Moät 2003, Tôûn ñeán laøm thueâ cho gia ñình chuù ruoät cuûa Chinh, vaø ñöôïc göûi sang nhaø cuûa boá meï Chinh nguû nhôø. Thaáy coâ con gaùi lôùn trong gia ñình ñang ôû ñoä tuoåi môn môûn, Tôûn ñaõ duï doã Chinh quan heä tình duïc. Ngaøy 21 Thaùng Taùm 2004, hôn moät thaùng sau söï vieäc bò phaùt hieän, haén ñaõ daét coâ beù ñi khoûi ñòa phöông.

Bí maät khaû naêng ngöôøi phoùng ñieän ra töø cuïc pin vaø moâ-tô giaáu trong ñeá deùp.

laïi laø moät dung dòch daãn ñieän khaù toát. Chaéc haún nhieàu ngöôøi trong chuùng ta ñaõ töøng laøm hoaëc thaáy anh thôï ñieän duøng buùt thöû ñieän chaïm vaøo oå ñieän vaø moät boùng ñeøn nhoû loùe leân. Ñieàu khieán moïi ngöôøi thaáy “phi thöôøng” chính laø laøm cho moät boùng ñeøn lôùn saùng leân. Thaät ra noù saùng leân laø nhôø nguoàn ñieän cuûa moät boä taêng-phoâ ñieän töû ñöôïc laáy töø moät chieác ñeøn saïc baùn ñaày raãy trong caùc tieäm ñieän. Khi doøng ñieän chaïy qua ngöôøi, neáu nhö taàn soá ñieän caøng cao thì caûm giaùc bò ñieän giaät caøng giaûm, vì taùc ñoäng cuûa doøng ñieän leân cô theå ngöôøi coøn phuï thuoäc raát nhieàu vaøo taàn soá doøng ñieän. Khi taàn soá doøng ñieän raát thaáp (döôùi 10 Hz) hoaëc raát cao (1,000 Hz trôû leân) thì taùc duïng sinh lyù leân cô theå con ngöôøi caøng ít. Noùi caùch khaùc, con ngöôøi coù khaû naêng chòu ñöôïc doøng ñieän xoay chieàu taàn soá cao toát hôn. Ñieàu naøy ñöôïc öùng duïng trong caùc thieát bò phaãu thuaät caét ñoát ñieän thöôøng thaáy taïi caùc beänh vieän”. “Coøn coù moät meïo nhoû nöõa, anh Chinh noùi, ñoù laø taïi sao toâi phaûi ñeå nguoàn ñieän döôùi deùp phaûi vaø boùng ñeøn cuõng phaûi caàm ôû tay phaûi, ñoù laø traùnh cho luoàng ñieän chaïy qua tim. Neáu nhö caàm boùng ñeøn tay traùi vaø nguoàn ñieän naèm deùp traùi, hoaëc tay caàm boùng ñeøn phía beân phaûi thì raát nguy hieåm”. Anh Chinh cuõng caûnh baùo: “Vì toâi laø ngöôøi raønh ñieän neân coù theå thöû nghieäm, laøm phoùng ñieän nhö theá naøy raát nguy hieåm vaø moïi ngöôøi khoâng neân laøm theo nhö toâi, vì toâi seõ khoâng chòu traùch nhieäm neáu nhö xaûy ra haäu quaû xaáu naøo”. Vì vôùi maïch ñieän moät chieàu gioáng nhö anh Chinh laøm, anh khoâng bò ñieän giaät laø do doøng ñieän chaïy qua ngöôøi nhoû, coäng vôùi toång trôû (hay coù theå hieåu noâm na laø nguoàn löïc caûn trôû doøng ñieän, bao goàm pin, con ngöôøi, boùng ñeøn) lôùn daãn ñeán khoâng bò ñieän giaät, neáu coù cuõng chæ laø caûm giaùc teâ teâ. Lyù giaûi cho vieäc nguoàn ñieän aùp qua ngöôøi anh Chinh ño ñöôïc lôùn ñeán haøng traêm volt, theo caùn boä cuûa boä moân ñieän öùng duïng, luùc naøy anh Chinh gioáng nhö laø moät sôïi daây noái giöõa moät ñaàu cuûa maïch ñieän hôû vaø ñaàu coøn laïi cuûa daây ñieän, cho neân ñieän aùp ño ñöôïc qua ñieän keá cao cuõng laø ñieàu bình thöôøng. Ngoaøi ra coøn moät tröôøng hôïp nöõa maø moïi ngöôøi thöôøng laàm töôûng laø phoùng ñieän ñoù laø tröôøng hôïp tónh ñieän. Neáu moät ngöôøi ñi giaøy

da, thöôøng chaø xaùt maïnh treân nhöõng taám nhöïa, cao su... thì ngöôøi ñoù cuõng tích ñieän goïi laø tónh ñieän. Neáu gaëp khoâng khí khoâ cuûa muøa laïnh, maëc quaàn aùo kyõ khieán ñieän khoâng xaû ra ñöôïc, thì ngöôøi ñang tích ñieän ñoù cuõng laøm cho boùng ñeøn loùe saùng leân. Tröôøng hôïp naøy neáu ñuïng vaøo ai thì ngöôøi ñoù cuõng seõ coù caûm giaùc teâ teâ, nhöng chæ moät hoaëc hai giaây maø thoâi.

100 vuï trò giaù gaàn 1.5 tyû ñoàng... Tuy nhieân, soá vuï ñi troùt loït qua bieân giôùi lôùn hôn raát nhieàu. Cuøng vôùi caùc maët haøng tieâu duøng, gaàn ñaây xuaát hieän nhieàu thöông laùi ñua nhau nhaäp traâu-boø qua bieân giôùi. Taïi xaõ Vónh Gia (Tri Toân - An Giang), moät soá thöông laùi voâ tö ñöa boø laäu töø Taø Keo (Campuchia) vöôït bieân veà Vieät Nam. Taïi Vónh Gia, Laïc Quôùi... coù haún caùc chuoàng traïi tieáp nhaän boø. Nhieàu hoâm, khu vöïc naøy ñöa veà töø 200 ñeán 300 con boø. OÂng Minh, thöông laùi boø chuyeân nghieäp ôû Tri Toân, cho bieát: “ÔÛ Campuchia, traâu boø nhieàu, giaù laïi reû; bình quaân thaáp hôn beân naøy töø 20% ñeán 40% moãi con. Chæ caàn mua veà voã beùo vaøi thaùng laø baùn ñöôïc giaù”. OÂng Hai Xuaân, laùi boø ôû Vónh Höng (Long An), noùi: “Nhôø ñi laùi boø maø baây giôø gia ñình soáng khoûe”.

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

TAØI LIEÄU WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

XIN COÙ YÙ KIEÁN Buoåi Taâm Ñaøm Tuoåi Treû vaø Töông Lai Daân Toäc

Nhöõng hy sinh laøm vinh döï coäng ñoàng ngöôøi Vieät NGÖÔØI LÍNH CUÕ Ñoù laø nhöõng söï hy sinh cuûa caùc chieán só Hoa Kyø goác Vieät taïi chieán tröôøng Iraq. Vaøo ñaàu Thaùng Möôøi Hai, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Nam California ñaõ chia seû nieàm ñau maát maùt vôùi hai gia ñình cuûa hai chieán binh Hoa Kyø goác Vieät laø anh Traàn Quoác Bình vaø anh Victor Vu. Nay laïi ñeán coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Arlington chia seû nieàm ñau vôùi gia ñình chieán binh Leâ Ngoïc Bình, hy sinh taïi chieán tröôøng Iraq ngaøy muøng 03 Thaùng Möôøi Hai. Tröôøng hôïp hy sinh cuûa anh Leâ Ngoïc Bình ñaõ ñöôïc chính phuû Hoa Kyø phong taëng huy chöông anh huøng vaø cao quí cuûa Hoa Kyø, huy chöông “Purple Heart”. Tang leã cuûa anh ñöôïc cöû haønh troïng theå taïi Nghóa Trang Quoác Gia Arlington vôùi söï hieän dieän cuûa Thöù Tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø, oâng Paul Wolfowitz, vaø nhöõng lôøi ñieáu tang cuûa oâng “Nöôùc Myõ voâ cuøng bieát ôn con caùi cuûa nhöõng gia ñình tò naïn trong ñoù coù Vieät Nam nhö tröôøng hôïp cuûa ngöôøi lính treû Leâ Ngoïc Bình ñaõ hy sinh cho ñoàng ñoäi vaø ñaát nöôùc ñang cöu mang anh.”

Vaên

Ngheä Tieåu muoäi ñaõ coù moät baøi veà caùc oâng, trong ñoù ñieåm danh moät soá oâng nhö oâng Ñaïi Laõn, oâng raâu quaëp... Theo caùc oâng thì coøn thieáu soùt nhieàu vì coù moät ñieåm caùc oâng töï haøo gheâ laém thì tieåu muoäi laïi queân beùng, khoâng ñeám xæa, keå leå ñeán cho caùc oâng nôû maët, nôû maøy raèng nhö theá môùi ñaùng maët tu mi, nam töû hay anh huøng, haøo kieät. Ñoù laø nhöõng ñaáng tu mi mang teân oâng giaø Gaân. *** OÂng Giaø Gaân gaàn guõi vôùi chuùng ta nhaát, ñoàng thôøi cuõng laø vò Toång Thoáng hôïp hieán cuoái cuøng cuûa neàn ñeä nhò Coäng Hoøa laø Toång Thoáng Traàn Vaên Höông. Cuï xuaát thaân nhaø giaùo, vì thôøi theá vaø loøng yeâu nöôùc, cuï trôû thaønh nhaân vaät chính trò nhöng phong caùch, caùch soáng vaø caùch cö xöû cuûa cuï vaãn luoân luoân theo ñuùng maãu möïc cuûa moät vò “löông sö”: ñöùc ñoä, trong saïch, giaûn dò vaø khaû kính. Ai cuõng troïng caùi thieân löông vaø haøo khí cuûa cuï khi cuï nhaát ñònh ôû laïi soáng cheát vôùi Toå Quoác. Sau 1975, khi cuï beänh naëng, ngöôøi Phaùp ñaõ can thieäp vôùi Coäng Saûn ñeå ñöa cuï ñi chöõa beänh nhöng cuï nhaát ñònh khoâng ñi. Cuï bò chuùng quaûn thuùc taïi nhaø. Sau naøy, ñeå laøm tuyeân truyeàn, Coäng Saûn baøy troø khoâi haøi traû laïi quyeàn coâng daân cho cuï, cuï töø choái vaø tuyeân boá giaûn dò: - Toâi ñaõ laø Toång Thoáng thì toâi coù traùch nhieäm vôùi ñaát nöôùc. Baây giôø bao nhieâu ngöôøi döôùi quyeàn toâi coøn bò tuø toäi, coøn khoâng coù quyeàn coâng daân thì toâi laáy tö caùch gì coù quyeàn coâng daân tröôùc hoï neân toâi töø choái, khoâng daùm nhaän.

Dieãn Ñaøn KBC Haûi Ngoaïi Moïi yù kieán ñoùng goùp vaø baøi vôû, xin gôûi veà e-mail: diendankbc@yahoo.com

Chieán binh Leâ Ngoïc Bình hy sinh trong tröôøng hôïp anh xoâng ra baén chaän moät ngöôøi Iraq laùi chieác xe vaän taûi chôû ñaày bom ñònh xoâng vaøo caên cöù Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø ôû Al Anbar, ñôn vò anh ñang phuïc vuï. Chieác xe ñaõ phaùt noå vaø anh ñaõ hy sinh cöùu ñöôïc cho bieát bao nhieâu ñoàng ñoäi cuûa anh vì chieác xe bom ñaõ khoâng vaøo loït ñöôïc beân trong. Naêm nay, chieán só Leâ Ngoïc Bình môùi hai möôi tuoåi nhöng ñaõ ñöôïc phong taëng khaù nhieàu huy chöông trong quaân ñoäi Hoa Kyø nhö Global War On Terrorism Service Medal, Global War On Terrorism Expedotopmary Medal, Sea Service Deploymen Ribbon, National Defense Service Medal... vaø ñaõ ñöôïc vinh thaêng “haï só” vaøo ngaøy muøng 02 Thaùng Chín naêm 2004. Anh tình nguyeän qua Iraq vì “ñoù chæ laø traùch nhieäm” nhö anh noùi vôùi gia ñình khi gia ñình, baïn beø khuyeân can anh. Gia ñình anh laø gia ñình cuûa ngöôøi caäu Leâ Löông maø anh theo sang töø luùc coøn 4 tuoåi. Tieáp trang A11

Giaø Gaân KATHY TRAÀN Cuï ñaõ maát nhöng caùi só khí cuûa cuï vaãn ngôøi saùng vaø laø nieàm haõnh dieän cho chuùng ta veà nhöõng ngöôøi Vieät Nam khoâng heà cuùi ñaàu tröôùc baïo löïc. *** - OÂng cuï ñaùng kính thaät nhöng... coâ loän roài, chuùng toâi muoán noùi veà caùi khoaûn... kia cô. - Khoaûn naøo cô aï? - Thì caùi khoaûn... khoûe maïnh, cöôøng traùng aáy maø. - Theá ra oâng muoán hoûi ai noåi tieáng khoûe maïnh trong lòch söû nöôùc ta? Coù phaûi Lyù OÂng Troïng khoâng? OÂng chaéc löôõi: - Khoâng, gôùm, coâ coi boä hôi thieáu thoâng minh ñaáy. Toâi muoán noùi tôùi caùi khoaûn... kia cô, caùi khoaûn maø coâ goïi laø coù boà nhí aáy maø. Ñeán ñaáy tieåu muoäi môùi vôõ caùi ngu cuûa mình ra, thì ra caùc oâng muoán noùi ñeán khoaûn... kia, caùi khoaûn... aáy, khoaûn... caùc oâng töï haøo gheâ gôùm laém vì noù chöùng minh caùi chöùc naêng ñaøn oâng cuûa caùc oâng. Tieåu muoäi nhe raêng cöôøi: - Coù theá thì oâng cöù vieäc noùi thaúng baêng ra coù ñöôïc khoâng, tieåu muoäi thuoäc loaïi ruoät ngöïa, nghe noùi xa xoâi cöù nhö vòt nghe saám. OÂng muoán tieåu muoäi noùi gì baây giôø? - Coâ hay phieám loaïn, chaéc coù nhieàu baèng chöùng veà caùc oâng giaø gaân? Chòu khoù keå ra cho chuùng toâi nghe cho vui. Tieåu muoäi caån thaän: - Chæ keå ñuùng söï thaät thoâi nheù. Trong lòch söû Vieät Nam thì coù cuï Nguyeãn Coâng Tröù ñaõ ôõm ôø: Taân nhaân luïc vaán lang nieân kyû Nguõ thaäp nieân tieàn, nhò thaäp tam. Cuï khai: Anh 23 tuoåi roài nhoû gioïng xuoáng: hoài 50 naêm tröôùc. Vaäy ngöôøi ñeïp chaéc phaûi döôùi 23! 73 vôùi 23, khoaûng caùch laø nöûa theá kyû! OÂng Tieáp trang A12

Vieät Nam do Taäp Theå Haäu Dueä Chieán Só VNCH Haûi Ngoaïi UÙc Chaâu thöïc hieän PHIEÁN ÑAN

Tuoåi Treû Haûi Ngoaïi & Töông Lai Daân Toäc Vaøo cuoái thaùng 11, moät phaùi ñoaøn cao caáp Trung Öông Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Vieät Nam Söï hình thaønh vaø phaùt trieån Coäng Hoøa Haûi Ngoaïi (TTCS VNCH HN) töø Hoa Kyø vaø Canada ñaõ chính thöùc thaêm vieáng TTCSVNCHHN Buoåi Taâm Ñaøm do theá heä haäu dueä TCVCH Trung Taâm Ñieàu Hôïp Taäp Theå Chieán só UÙc Chaâu toå chöùc, vôùi söï tham döï cuûa treân VNCH UÙc Chaâu. Phaùi Ñoaøn goàm coù Giaùo sö, Khoa Hoïc Gia 500 ñoàng höông, goàm nhieàu thaønh phaàn, vaø Nguyeãn Xuaân Vinh, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñaïi ñoâng ñaûo Thanh Nieân SVHS. Trong dòp naøy, cöïu Thieáu Töôùng Leâ Minh Dieän TCVCH; Cöïu Thieáu Töôùng Leâ Minh Ñaûo, Trung Taâm tröôûng Trung Taâm Ñieàu Ñaûo ñaõ xuùc ñoäng chia seû, nguyeân nhaân TTCS Hôïp Trung Öông; Cöïu Trung Taù Leâ Vaên VNCHHN ñöôïc thaønh laäp laø do nhu caàu keát Trang Trung Taâm phoù Trung Taâm Ñieàu Hôïp hôïp cöïu Quaân Nhaân QLVNCH khaép nôi, Tieáp trang A11 Trung Öông; BS Phaïm Ñöùc Vöôïng, Chaùnh vaên phoøng Chuû tòch Trung Taâm Ñieàu Hôïp Trung Öông, Kyù Giaû Nguyeãn Töôøng Taâm, Toång Thö Kyù Trung Taâm Ñieàu Hôïp Trung Öông. Nhaân dòp naøy, ñeå phaùt trieån löïc löôïng haäu dueä TCVCH caû phaåm chaát, laãn soá löôïng, ñaùp öùng vôùi phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc, vaø nhu caàu ñaáu tranh cho Töï Do, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn Vieät Nam, chieàu thöù Baûy 27 thaùng 11 vöøa qua, taïi Trung Taâm vaên Hoùa vaø Sinh Hoaït Coäng Ñoàng taïi Bonnyrigg ôû ngoaïi oâ cuûa thaønh phoá Sydney, phaùi ñoaøn ñaõ tieáp xuùc vôùi giôùi treû trong Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do TB qua chöông trình Taâm Ñaøm Giaùo Sö Nguyeãn Xuaân Vinh taâm ñaøm vôùi theá heä haäu dueä taïi vôùi hai chuû ñeà chính: UÙc Chaâu.

Tang leã cuûa Haï Só Thuûy Quaân Luïc Chieán Leâ Bình ôû Arlington National Cemetaty TUYEÁT MAI Virginia.- Tang leã cuûa Haï Só Thuûy Quaân ngaøy 22 Thaùng Möôøi Hai 2004. Theo taøi lieäu cuûa Nguõ Giaùc Ñaøi vaøo ngaøy Luïc Chieán Hoa Kyø Leâ Bình, hai möôi tuoåi, ñaõ hy sinh ôû chieán tröôøng Iraq, ñöôïc cöû haønh voâ muøng 07 Thaùng Möôøi Hai, döï ñoaùn coù cuøng troïng theå taïi Arlington National khoaûng 200 quaân nhaân ngöôøi Myõ goác Vieät Cemetary, Virginia vaøo luùc 02 giôø 30 tröa Tieáp trang A11

Quan taøi cuûa Haï Só Thuûy Quaân Luïc Chieán LEÂ BÌNH ñöôïc an taùng taïi Arlington National Cemetery.

DAT


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Ñoùm Löûa Phöông Trieàu Xin chaäm möa cho ngöôøi vuoát maët Lieäu coøn röûa ñöôïc maáy tro than Maét ngöôøi sao laïi ñen nhö hoác Ñoùm löûa chieàu xanh chaùy Haï taøn... Ñoùm löûa ruïng nhö ñôøi löûa löïu Gaày vai thieáu nöõ khoaùc maây tang Em cao vôøi vôïi - anh moøn goùt Ngöôøi ruïng ñôøi sao nhö taøn nhang! Em laøm con gaùi vôø queân tuoåi Anh tröôûng thaønh ngay thuôû aáu thô Khoân nhö loaøi oác aên moøn voû Nhö giöõa buøn non caù vaät vôø! Xoøe tay tính nhöõng laàn thua thieät Laät ngöûa baøn chaân ñeám daáu gai Caân ño maø bieát laø hao huït Moät kieáp ngöôøi sao traû gaáp hai?

Tang leã cuûa Haï Só Thuûy Quaân Luïc Chieán Leâ Bình ôû Arlington National Cemetaty Tieáp trang A10

hieän ñang phuïc vuï taïi chieán tröôøng Iraq, trong ñoù coù baûy chieán só ngöôøi Myõ goác Vieät trong löùa tuoåi töø 19 ñeán 26 ñaõ hy sinh. Haï Só Leâ Bình ñaõ töû thöông ngaøy muøng 03 Thaùng Möôøi Hai 2004, khi ñang chieán ñaáu ôû tænh Al Anbar, Iraq. Tang leã ñaõ phaûi dôøi laïi ñeán ngaøy 20, 21, vaø 22 Thaùng Möôøi Hai 2004, ôû nhaø quaøn Demaine, Annandale, Virginia, ñeå chôø cha meï ruoät töø Vieät Nam sang döï. Trong hai ngaøy ñaàu 20, 21 maëc daàu thôøi tieát Muøa Ñoâng, coù nhieàu tuyeát vaø gioù reùt, nhöng cuõng coù nhieàu thaân nhaân, baèng höõu vaø nhieàu ñoàng höông trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät vuøng Hoa Thònh Ñoán ñeán thaêm vieáng vaø chia buoàn vôùi gia ñình cuûa Leâ Bình. Baø Nguyeãn Theá Sinh vaø Giaùo Sö Kim Oanh ñaõ quyeân goùp ñöôïc moät soá tieàn, gôûi taëng cho oâng Traàn Vaên Lieân, thaân phuï cuûa Leâ Bình, vöøa ñeán töø Vieät Nam. Moät nhoùm nhaân vieân ngöôøi Vieät laøm vieäc ôû Pentagon cuõng quyeân goùp tieàn giuùp ñôõ cha meï cuûa Leâ Bình. Duø soá tieàn khoâng ñöôïc bao nhieâu nhöng cuõng theå hieän tình ñoàng höông, saün saøng chia seû, giuùp ñôõ trong hoaøn caûnh khoù khaên, thöông taâm. Ñeán 12 giôø tröa ngaøy 22 Thaùng Möôøi Hai thì nghi leã chính thöùc baét ñaàu. Coù hôn hai traêm quan khaùch Vieät Myõ tham döï. Trong nhöõng quan khaùch Vieät coù OÂng Nguyeãn Maäu Trinh, ñaïi dieän Coäng Ñoàng Vieät Nam Hoa Thònh Ñoán, VA vaø MD, Traàn Thieän Hieäu, Chuû Tòch Lieân Hoäi Cöïu Chieán Só Quoác Gia, OÂng Ñoaøn Höõu Ñònh, Toång Thö Kyù Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Haûi Ngoaïi, OÂng Baø Nguyeãn theá Sinh, Giaùo Sö Nguyeãn Ngoïc Bích, Cuï Giaùp Ngoïc Phuùc... Veà phía quan khaùch ngoaïi quoác thì coù nhieàu quaân nhaân Thuûy Quaân Luïc Chieán. Quan taøi cuûa Leâ Bình ñöôïc phuû quoác kyø Hoa Kyø, beân traùi laø côø Hoa Kyø, nhieàu hoa töôi vaø di aûnh. Beân phaûi coù côø Vieät Nam Coäng Hoøa vaø hoa töôi, trong ñoù coù moät voøng hoa keát hình côø vaøng Vieät Nam Coäng Hoøa cuûa Coäng Ñoàng Vieät Nam Hoa Thònh Ñoán gôûi ñeán. Khoâng khí raát trang nghieâm. Môû ñaàu, Muïc Sö Hall, thuoäc nhaø thôø Tin Laønh Gunston Church ôû Lorton, giaûng vaø laøm leã caàu nguyeän. Luùc coøn ñi hoïc Leâ Bình thöôøng ñeán chôi vôùi con cuûa Muïc Sö Joe Hall, caû hai thích aâm nhaïc neân cuøng vaøi ba ngöôøi baïn laäp ban nhaïc taøi töû, coù teân laø “2nd Stem”. Leâ Bình laø tay troáng cuûa ban nhaïc. Ñeå töôûng nhôù Leâ Bình, ban nhaïc “2nd Stem” ñaùnh laïi baûn “Blank”, baûn nhaïc ñaàu

tieân Leâ Bình saùng taùc. Gioïng ca eâm dòu cuûa Emily vaø Stephanie hoøa cuøng tieáng nhaïc thaät traàm buoàn cuûa Tommy, Joshua vaø Joe, ñaõ laøm cho moïi ngöôøi hieän dieän voâ cuøng xuùc ñoäng. Keá ñeán toaùn kyø cuûa tröôøng Trung Hoïc Edison, goàm naêm hoïc sinh, ba em caàm côø vaø hai em caàm suùng ñaõ ñeán caïnh quan taøi, chaøo Leâ Bình laàn cuoái. Hai ngöôøi ñaïi dieän cho binh chuûng Thuûy Quaân Luïc Chieán, trang troïng trao cho oâng Traàn Vaên Lieân, cha ruoät cuûa Leâ Bình moät khung hình vôùi nhieàu huy chöông cuûa Leâ Bình vaø nhöõng lôøi chia buoàn. Nghi leã ôû nhaø quaøn tôøi ñaây chaám döùt. Trong luùc di quan, quan taøi ñöôïc chuyeån töø nhaø quaøn leân xe tang, coù hai côø Hoa Kyø vaø côø vaøng Vieät Nam Coäng Hoøa daãn ñaàu. Sau ñoù xe tang daãn ñaàu, theo sau laø ñoaøn xe tieãn ñöa khoaûng moät traêm chieác, ñi veà höôùng Arlington National Cemetary. Treân Xa Loä 95 North, töø Edsall Road ñeán Nghóa Trang Arlington, daøi khoaûng hai möôi daëm, caûnh saùt chaän heát caùc exits khoâng cho xe vaøo xa loä. Treân xa loä chæ xe tang cuûa Leâ N. Bình vaø ñoaøn xe ñöa tieãn. Söï toå chöùc leã tieãn ñöa voâ cuøng trang troïng naøy laø moät vinh döï, laøm aám loøng cha meï vaø nhöõng ngöôøi thaân cuûa Leâ Bình, vöøa maát ñi moät ngöôøi con, moät ngöôøi thaân yeâu. Ñöôïc bieát Haï Só Leâ Bình sinh ngaøy muøng 02 Thaùng Chín 1984 taïi Vieät Nam. Leâ Bình theo Caäu Môï laø OÂng Baø Leâ Löông ñeán Hoa Kyø naêm leân boán tuoåi, cha meï ruoät coøn ôû laïi Vieät Nam. Sau khi xong trung hoïc ôû Edison High School, Fairfax, Virginia, naêm 2002, Leâ Bình gia nhaäp vaøo Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø. Leâ Bình ñöôïc di chuyeån tôùi Marine Combat Training ôû School Of Infantry, Camp Geiger, NC vaø Fort Sill, OK (Cannoneer’s School). Sau ñoù ñöôïc thuyeân chuyeån veà Camp Lejeune, NC. ÔÛ ñaây Leâ Bình ñöôïc gia nhaäp vaøo Tieåu Ñoaøn 5, Trung Ñoaøn 10, Sö Ñoaøn 2 Thuûy Quaân Luïc Chieán. Leâ Bình ñöôïc thaêng chöùc “haï só” vaøo ngaøy muøng 02 Thaùng Chín 2004, anh raát haõnh dieän laø moät trong nhöõng ngöôøi tình nguyeän phuïc vuï ôû Iraq, thuoäc phaùo ñoäi Sierra Battery. Leâ Bình laø moät chieán só can ñaûm, ñöôïc trao taëng nhieàu huy chöông, nhö Global War On Terrorism Service Medal, Global War On Terrorism Expedotopmary Medal, Sea Service Deploymen Ribbon, National Defense Service Medal. Laø ngöôøi nhoû nhaén nhöng Leâ Bình raát nhanh nheïn, khi coøn ôû trung hoïc Leâ Bình ñaõ tham gia ROTC (huaán luyeän quaân söï hoïc ñöôøng). Tröôùc khi trôû laïi chieán tröôøng Iraq, ngöôøi nhaø toû veû lo aâu, nhöng Leâ Bình vaãn thaûn nhieân, cho ñoù laø moät traùch nhieäm. Anh raát haõnh dieän mình laø moät Thuûy Quaân Luïc Chieán, vaø theo Leâ Bình, Thuûy Quaân Luïc Chieán Hoa Kyø laø moät ñôn vò huøng maïnh nhaát theá giôùi. Anh öôùc mô ñöôïc baûo laõnh cha meï ruoät sang ñònh cö ôû Hoa Kyø. Nhöng öôùc mô naøy chöa thöïc hieän ñöôïc thì anh ñaõ ra ñi. Ñoaøn xe tang ñeán Arlington National Cemetery luùc 01 giôø 30 phuùt tröa, nhöng nhöõng thaân nhaân vaø nhieàu quan khaùch ñaëc bieät ñeán laøm leã ôû nhaø quaøn Arlington National Cemetary. Ñeán 02 giôø 30 phuùt thì quan taøi ñöôïc ñöa ñeán gaàn huyeät moä, saùu ngöôøi trong leã phuïc Thuûy Quaân Luïc Chieán khieâng quan taøi ñeán ñaët treân daøn, phía treân huyeät moä. Beân traùi laø hoa töôi vaø beân phaûi laø haøng gheá daønh cho thaân nhaân. Phía sau laø baûy ngöôøi lính caàm suùng, seõ baén 21 phaùt suùng chaøo vaø hai ngöôøi caàm hai ñaïi kyø Hoa Kyø vaø côø Vieät Nam Coäng Hoøa. Vò Só Quan Tuyeân UÙy laøm leã caàu nguyeän cho Leâ Bình laàn cuoái, theo sau laø 21 phaùt suùng, khoâng khí thaät laëng yeân vaø tieáng keøn maëc nieäm ai oaùn troãi leân, buoàn naõo nuoät. Nhieàu ngöôøi khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét, trong naéng aám vaø gioù nheï coù nhieàu tieáng khoùc suït suøi, xoùt thöông cho ngöôøi lính treû, môùi hai möôi tuoåi ñôøi ñaõ anh duõng hy sinh cho toå quoác thöù hai. Sau ñoù, theo leã nghi quaân caùch, laù côø phuû quan taøi ñöôïc saùu Thuûy Quaân Luïc Chieán xeáp laïi, goïn gaøng nhö moät baûo vaät, hình tam giaùc. Moät ngöôøi trong toaùn trao laïi cho moät ñaïi dieän Thuûy Quaân Luïc Chieán, vò ñaïi dieän naøy trang troïng trao laïi cho OÂng Traàn Vaên Lieân, cha ruoät cuûa Leâ Bình keøm theo nhöõng lôøi chia buoàn. Tieáp theo, moät vò ñaïi dieän cho Toång Thoáng George W. Bush

DAT

Thöù Tröôûng Quoác Phoøng Hoa Kyø Paul Wolfowitz vaø Daân Bieåu Frank Wolfe chia buoàn cuøng cha meï ruoät cuûa Leâ Bình.

ñoïc baûn tuyeân döông coâng traïng vaø taëng huy chöông “Purple Heart” cho Haï Só Leâ N. Bình. Vò ñaïi dieän naøy cuõng trao huy chöông laïi cho OÂng Traàn Vaên Lieân. Sau ñoù, Thöù Tröôûng Quoác Phoøng, oâng Paul Wolfowitz, vaø Daân Bieåu Frank Wolfe ñaõ ñeán baét tay vaø chia buoàn cuøng cha meï ruoät cuûa Leâ Bình vaø oâng La Löông, cha nuoâi ñaõ ñem Leâ Bình sang Hoa Kyø. Trong dòp naøy oâng Ñoaøn Höõu Ñònh coù ñeán chia buoàn vôùi oâng Traàn Vaên Lieân. OÂng Ñoaøn Höõu Ñònh noùi, ñoàng baøo haûi ngoaïi cuõng nhö anh em cöïu quaân nhaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa ôû haûi ngoaïi raát caûm phuïc söï hy sinh cuûa Leâ Bình. Mong oâng baø coi söï maát maùt naøy nhö laø moät hy sinh cho söï töï do cuûa moïi ngöôøi treân theá giôùi. Ñaùp lôøi, Traàn Vaên Lieân noùi, maát moät ñöùa

Nhöõng hy sinh laøm vinh döï coäng ñoàng ngöôøi Vieät Tieáp trang A10

Song thaân cuûa anh laø oâng baø Traàn Vaên Lieân vaãn coøn ôû Vieät Nam. Mong öôùc cuûa anh laø baûo laõnh ñöôïc cho cha meï sang Hoa Kyø nhöng nieàm mong öôùc aáy chöa thaønh töïu ñöôïc thì anh ñaõ ra ñi. Nay thì oâng baø Traàn Vaên Lieân ñaõ coù maët ôû Hoa Kyø nhöng khoâng phaûi coù maët ñeå ñònh cö ñoaøn tuï vôùi ñöùa con yeâu daáu maø laø coù maët ñeå döï leã an taùng con, duø leã an taùng aáy ñöôïc cöû haønh “troïng theå nhaát töø tröôùc ñeán nay cho quaân nhaân Hoa Kyø hy sinh taïi chieán tröôøng Iraq” nhö lôøi cuûa Ñaøi RFA (Radio Free Asia) moâ taû. Theo taøi lieäu cuûa Nguõ Giaùc Ñaøi cho bieát thì chieán binh Hoa Kyø goác Vieät ñang coù maët ôû Iraq coù khoaûng laø 200 ngöôøi. Baûy ngöôøi ñaõ hy sinh. Ñoù laø nhöõng chieán binh Hoa Kyø goác Vieät trong ñoä tuoåi töø 19 ñeán 26. Nhöõng hy sinh ñoùng goùp aáy cuûa lôùp treû Vieät Nam tò naïn ñaõ laøm saùng toû yù nghóa tò naïn cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät sau 30 Thaùng Tö 1975. Moät thôøi gian coù nhieàu ngöôøi daân Hoa Kyø nghó raèng phaûi nuoâi “baùo coâ” gaàn caû trieäu ngöôøi tò naïn. Nhöng chæ chöa ñaày hai möôi naêm, nhöõng ngöôøi daân aáy nhìn laïi môùi thaáy suy nghó cuûa mình laø sai laàm vì coäng ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn ñaõ ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån, phoàn thònh cuûa mieàn ñaát maø hoï xin tò naïn. Hôn theá nöõa hoï coøn bieát chia seû khoå ñau vôùi ngöôøi daân vaø ñaát nöôùc Hoa Kyø. Vuï khuûng boá 911, coäng ñoàng Vieät Nam khaép nôi treân ñaát Hoa Kyø ñaõ chia seû noãi ñau chung qua nhieàu chöông trình cöùu trôï maø noåi baät nhaát laø khoaûn tieàn moät trieäu cuûa oâng Traàn Ñình Tröôøng goùp vaøo quó cöùu trôï gia ñình caùc naïn nhaân vuï khuûng boá. Roài, lôùp trí thöùc nhö khoa hoïc gia Döông Nguyeät AÙnh cuõng taän tuïy ngaøy ñeâm ñeå cung öùng saùng kieán cuûa mình trong vieäc dieät tröø naïn khuûng boá. Nay thì theá heä treû Vieät Nam ñang coù maët trong quaân ñoäi Hoa Kyø ñeå baûo veä cho söï an nguy cuûa ñaát nöôùc vaø daân toäc Hoa Kyø maø chính mình vaø gia ñình mình ñaõ chòu ôn.

con oâng voâ cuøng ñau xoùt, nhöng oâng thaáy söï hy sinh cuûa chaùu laø moät hy sinh chính ñaùng, laøm cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät haõnh dieän vaø nhaân daân Hoa Kyø caûm phuïc. Ñieàu naøy laøm cho oâng raát haõnh dieän, vaø oâng cuõng voâ cuøng xuùc ñoäng thaáy coù nhieàu ngöôøi Vieät trong coäng ñoàng ñaõ quan taâm, khoâng ngaïi thì giôø ñaõ ñeán döï tang leã, chia buoàn, coi con oâng nhö ngöôøi thaân. Leã an taùng Haï Só Leâ Bình ôû Arlington National Cemetary ñöôïc chaám döùt vaøo luùc 03 giôø chieàu cuøng ngaøy. OÂng Traàn Vaên Lieân hieän ñang taïm truù ôû nhaø moät ngöôøi thaân, ñieän thoaïi (703) 9243416, ñòa chæ 6103 Bitternut Drive, Alexandria, VA 22310. Neáu ñoàng höông muoán chia buoàn hay giuùp ñôõ xin lieân laïc ñòa chæ treân. Tuyeát Mai Nhöõng caùi cheát, nhöõng söï hy sinh aáy tuy laø noãi ñau, cuûa gia ñình caùc chieán só ñaõ naèm xuoáng vaø cuõng laø söï maát maùt nhöõng ñöùa con yeâu cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn, ñaõ mang laïi vinh döï cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn, xoùa boû ñöôïc nhieàu dö luaän Hoa Kyø bò aûnh höôûng bôûi phong traøo phaûn chieán xöa trong cuoäc chieán Vieät Nam. Ngöôøi ta seõ hieåu ra raèng theá heä treû Vieät Nam saün saøng hy sinh ñeå tieâu dieät naïn khuûng boá, cuõng nhö theá heä cha anh cuûa hoï ñaõ khoâng tieác xöông maùu ñeå choáng laïi Coäng saûn phi nhaân. Nhöõng caùi cheát aáy roõ raøng khoâng chæ laøm cho quaân ñoäi Hoa Kyø vinh döï maø coøn laøm saùng danh yù nghóa tò naïn Coäng Saûn cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät khaép nôi. Ngöôøi Lính Cuõ

Buoåi Taâm Ñaøm Tuoåi Treû vaø Töông Lai Daân Toäc... Tieáp trang A10

cuøng chung söùc xaây döïng hoaøi baõo an daân, cöùu quoác, ñeå VN sôùm thoaùt khoûi cheá ñoä thoáng trò cuûa Ñaûng CS hieän nay,ñeå thöïc hieän hoaøi baõo cao caû ñoù, TTCS VNCH HN luoân tích cöïc haäu thuaãn caùc phong traøo ñaáu tranh Daân chuû, Töï Do, Nhaân quyeàn cho Vieät Nam. GS cuõng khaúng ñònh, TTCS VNCH HN khoâng baét tay hoøa hôïp, hoøa giaûi vôùi CSVN, döôùi baát cöù hình thöùc naøo. Vì theo GS, Coäng saûn laø con raén ñoäc, vôùi nhieàu daõ taâm, luoân bieán ñoåi döôùi moïi hình traïng. Do vaäy, ta khoâng bao giôø coù theå tin töôûng CS, oâng cuõng nhaán maïnh, moät khi cheá ñoä CS coøn toàn taïi, TTCS VNCH HN seõ coøn tieáp tuïc ñaáu tranh, giaønh Töï Do, Daân chuû, Nhaân quyeàn cho VN. Nhaän ñònh veà giôùi treû haûi ngoaïi, cöïu TT Leâ Minh Ñaûo tin töôûng ñoù laø kho taøng chaát Xaùm ñöôïc ñaøo taïo taïi Haûi Ngoaïi, vôùi kieán thöùc khoa hoïc toaøn haûo, vaø vôùi tinh thaàn trong saïch, khoâng bò laây nhieãm moïi ñoäc chaát cuûa cheá ñoä CS, neáu ñöôïc xaây döïng tinh thaàn nhaân baûn vaø daân chuû, hoï seõ laø nhöõng thôï xaây taøi hoa vaø ñöùc ñoä, xaây laïi caên nhaø Daân Toäc, Tieáp trang A12

Giaûi Phaãu Thaåm Myõ

Baùc Só NGUYEÃN LOÄC

GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ TOÅNG QUAÙT: l Söûa maét, muõi, caèm, tai. l Caêng da maët, söûa ngöïc, huùt môõ buïng, caêng da buïng.

GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOÂI (ENDOSCOPIC PLASTIC SURGERY) l Caêng da traùn vaø naâng chaân maøy vôi theïo ngaén 1 phaân röôûi trong toùc. l Söûa ngöïc lôùn vôùi theïo raát nhoû ôû trong naùch. GIAÛI PHAÃU THAÚM MYÕ BAÈNG TIA LASER l Xoùa neáp nhaên. l Laáy tuùi môõ mí maét döôùi baèng caùch caét beân trong mí maét. (khoâng laáy theïo, khoâng chaûy maùu vaø khoâng caàn may chæ)

11100 WARNER AVE. # 202 - FOUNTAIN VALLEY, CA 92708

(714) 979-4499 - (714) 979-4433 NHAÄ N VISA / MASTER CARD


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Buoåi Taâm Ñaøm Tuoåi Treû vaø Töông Lai Daân Toäc... Tieáp trang A11

ñöa VN trôû thaønh moät ñaát nöôùc Töï Do, giaàu maïnh. Trong dòp naøy oâng Mai Ñöùc Hoøa, phoù chuû tich CDNVTD/NSW, ñoàng thôøi trong vai troø Trung Taâm Tröôûng TTÑH TTSC VNCH UÙc Chaâu, ñaõ coù lôøi caûm ôn HÑDTÖ, ñaõ quan taâm ñeán sinh hoaït phaùt trieån theá heä haäu dueä taïi UÙc Chaâu, oâng MÑH cuõng hy voïng, vôùi tinh thaàn ñoaøn keát cuûa Coäng Ñoàng UÙc Chaâu, vôùi yù chí quyeát taâm choáng Coäng Saûn, vôùi loøng tha thieát yeâu queâ höông, moïi ngöôøi Vieät sinh soâng taïi UÙc seõ ñaùp öùng ñöôïc kyø voïng cuûa Daân Toäc, hoã trôï cho moïi cuoäc daán thaân cuûa theá heä haäu dueä trong töông lai. Sau ñoù, hình aûnh caûm ñoäng cuûa hai theá heä ñaõ dieãn ra, khi taäp theå Theá heä haäu dueä ra maét. Hai vò ñaïi dieän Trung Öông laø cöïu TT Leâ Minh Ñaûo vaø GS Nguyeãn Xuaân Vinh, ñaõ trao taëng böùc hình löu nieäm Thieáu Sinh Quaân tieáp noái döôùi Quaân Kyø, cho ñaïi dieän Theá heä haâu dueä UÙc chaâu. Tieáp theo sau, theå hieän loøng tri aân, ñaïi dieän haäu dueä cuõng ñaõ trao taëng quaø kyû nieäm cho quyù vò ñaïi dieän Trung Öông, tröôùc söï voã tay taùn thöôûng cuûa cöû toïa. Böôùc sang phaàn troïng taâm cuûa chöông trình, laø phaàn Taâm Ñaøm, GS Nguyeãn Xuaân Vinh, ñaõ chia seû cuoäc haønh trình tranh ñaáu cuûa baûn thaân, treân con ñöôøng thöïc hieän giaác mô tuoåi treû, ñaït ñöôïc nhöõng kyø tích khoa hoïc ñeå raïng danh daân toäc, haàu coù theå xaây döïng nöôùc Vieät Nam vaên minh, phuù cöôøng. Giaùo Sö cuõng khoâng queân nhaéc ñeán nhöõng göông trung hieáu cuûa cuï Nguyeãn Ñình Chieåu, ngöôøi ñaõ aûnh höôûng oâng trong caùch soáng vaø suy nghó, GS Vinh ñaõ caûm xuùc noùi ñeán maãu thaân, vì hoaøn caûnh chia ñoâi ñaát nöôùc, oâng ñaõ khoâng troøn chöõ hieáu, nhöng oâng ñaõ veïn chöõ trung, khi noùi ñeán ñieàu naøy, oâng mong muoán theá heä treû phaûi coù ñöùc tính Trung, Hieáu, thì môùi xöng ñaùng laø ngöôøi VN, vaø ñuû nhaân taâm ñeå laõnh ñaïo ñaát nöôùc. Trong phaàn Taâm Ñaøm, GS Nguyeãn Xuaân Vinh ñaõ neâu nhöõng daãn chöùng veà söï thaønh coâng cuûa Theá heä Haäu dueä, maø cuï theå cuûa söï thaønh coâng ñoù laø chieán dòch Côø Vaøng taïi Hoa Kyø, ñaëc bieät taïi tieåu bang Virginia, haäu dueä Löõ Anh Thö ñaõ cuøng caùc baïn cuûa mình tranh ñaáu thaønh coâng cho Ñaïo luaät Côø vaøng ñöôïc thoâng qua treân tieåu bang naøy. Giaùo sö cuõng khuyeán khích giôùi treû luoân coá gaéng chuyeân caàn trau doài khoa hoïc, nhöng khoâng queân tham gia nhöõng sinh hoaït lôïi ích cho Coäng Ñoàng NVTD, ñeå kòp thôøi ngaên chaën vaø voâ hieäu quaû söï thaâm nhaäp cuûa Cs vaøo Coäng Ñoàng VN ôû Haûi Ngoaïi. Sau ñoù, phaàn Taâm Ñaøm ñaõ ñöôïc tieáp noái moät caùch soâi noåi, vôùi nhieàu caâu hoûi ñöôïc ñaët ra vaø ñaõ ñöôïc Giaùo Sö NXV vaø Thieáu Töôùng

LMD traû lôøi caën keõ, thaáu tình, ñaït lyù. Maëc duø thôøi tieát raát noùng böùc, vaø ñieàu kieän trang bò cuûa TTSHCÑ chöa hoaøn chænh, nhöng moïi ngöôøi vaãn toaøn taâm, traân troïng theo doõi buoåi Taâm Ñaøm cuûa GS Nguyeãn Xuaân Vinh. Sau cuøng, vì thôøi gian giôùi haïn, maëc duø coøn nhieàu cöû toïa muoán ñöôïc ñaët caâu hoûi, nhöng ban toå chöùc vaø caùc haäu dueä ñieàu hôïp chöông trình ñaõ phaûi caùo loãi, ñeå ngöng buoåi hoïp vaãn coøn phaàn haøo höùng. Buoåi Taâm Ñaøm ñaõ keát thuùc vaøo luùc 5 giôø 30 chieàu, Moïi ngöôøi ñaõ ra veà vôùi ñieàu vöõng tin vaøo söï goùp maët cuûa Taäp Theå Cöïu Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Haûi Ngoaïi vaø theá heä Haäu Dueä TTCS, trong cuoäc tranh ñaáu ñoøi Töï Do, Daân Chuû, Nhaân quyeàn seõ taêng theâm söùc maïnh cho Coäng Ñoàng VN Haûi Ngoaïi, vaø ngaøy quang phuïc queâ höông, giaûi tröø Coäng saûn seõ khoâng coøn xa nöõa. Phieán Ñan

Vaên

Ngheä Giaø Gaân

Tieáp trang A10

giaø gaân cuûa chuùng ta quaû thaät coøn gaân, raát gaân. Ñaáy laø chuyeän oâng giaø gaân Vieät Nam! Chuyeän xa roài vaø khoâng hieåu moái tình cuûa cuï daøi ñöôïc bao laâu? *** Nöôùc Myõ coøn moät oâng giaø cuõng ñöôïc daân chuùng quyù meán, kính troïng goïi laø giaø Gaân: Ñoù laø cöïu toång thoáng Reagan! Toäi nghieäp, oâng giaø gaân luùc naøy laãn laém roài, khoâng bieát cuï ñi luùc naøo! Caùc oâng Thöôïng (1) cuûa Myõ thöôøng ñaõ giaø môùi leo leân ñöôïc chöùc Thöôïng nghò só. Neân Thöôïng Nghò Vieän nhieàu luùc hoïp troâng nhö nhaø döôõng laõo. Baûo ñaûm baø Hillary vaøo ñaáy seõ treû trung nhaát, xinh ñeïp nhaát, ñaày nhöïa soáng vaø nöõ tính nhaát. Neáu chæ coù chuyeän tuoåi taùc vaø chuyeän chính trò thì tieåu muoäi ñaõ traùnh xa nhöng trong San Jose Mercury news ngaøy 13 thaùng 3, 2001, oâng nhaø baùo John Monk vieát veà cuï Thöôïng Strom Thurmond, 98 tuoåi. (Cuï maát naêm 2003, chaün 100 tuoåi) Chaúng laø Thöôïng vieän chia ñeàu aûnh höôûng 50/50 giöõa hai ñaûng Daân Chuû vaø Coäng Hoøa, neáu cuï Strom Thurmond coù meänh heä naøo thì ñaûng Coäng Hoøa cuûa cuï bò keùm theá, thua lieàn! Vaäy môùi phieàn! Sau khi phaân tích tình hình chính trò vaø vai troø quan troïng cuûa cuï, nhaø baùo beøn ghi moät hôi nhöõng caùi gaân cuûa Strom Thurmond: 1. Khi treû caäu laùi gaén maùy raàn raàn quanh vuøng Ngoaïi oâ cuûa Nam Carolina.

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

2. Naêm thöù hai ñaïi hoïc, caäu Thurmond chaïy 20 mile vôùi ñoâi giaày quaù khoå. Khi chaïy xong thì caùc moùng chaân bò bong caû ra nhöõng caäu ñaõ chaïy ñeán cuøng, chöùng toû yù chí caäu raát maïnh. 3. Khoaûng tuoåi boán möôi, oâng tình nguyeän laùi dieàu nhaåy vaøo vuøng Normandy vaø ngaøy D (?) 4. Tuoài naêm möôi, oâng phaù kyû luïc... noùi dai cuûa Thöôïng vieän khi dieãn thuyeát roøng raõ 24 giôø 18 phuùt khoâng caàn nghæ ngôi. Thaät khoå thaân cho nhöõng ngöôøi döï buoåi hoïp hoâm ñoù, tuy nhieân ñieåm naøy chöa chaéc oâng aên ñöùt ñöôïc caùc baø Vieät Nam ta! 5. Naêm 1987 cuï vaø vaøi ngöôøi ñi chieác maùy bay nhoû, moät maùy bò cheát, maùy bay nghieâng ngaû, ai cuõng xanh maët, theá maø cuï ngoài tænh bô ñoïc baùo. (Ñieàu naøy tieåu muoäi laøm dö söùc, cöù ñöa tôø baùo hay cuoán truyeän laø tieåu muoäi “nhaäp” lieàn, chaúng caàn bieát “theá söï” ra sao nöõa.) 6. Khoaûng 65, oâng cöôùi coâ vôï laø hoa haäu (Beauty queen) khi coâ vöøa qua tuoåi 19 vaø hoï coù 4 con vôùi nhau! OÂng nhaø baùo noùi ra veû thaûn nhieân nhöng chaéc chuù yù nhieàu ñeán ñieàu cuoái cuøng. Tieåu muoäi töôûng töôïng ra ñöôïc veû thaùn phuïc cuûa oâng khi vieát veà caùi khoaûn cuoái naøy, y heät veû maët “caùi nöûa kia” cuûa tieåu muoäi khi “haén” dí tôø baùo vaøo muõi tieåu muoäi: - Ñaây, baèng chöùng laø caùc oâng giaø gaân laém ñaây. - OÁi, töôûng gì chöù khoaûn naøy coù gì laø xuaát saéc hôn cuï Nguyeãn Coâng Tröù nhaø ta ñaâu. Cuï 73 coøn cöôùi vôï kia maø. Cuï chaúng goïi ngöôøi ñeïp laø “Taân nöông” töùc coâ daâu vaø coâ hoûi “Lang” töùc laø choàng chöù laø gì nöõa? OÂng Thurmond cöôùi vôï naêm 65, cuï Nguyeãn Coâng Tröù cöôùi vôï naêm 73, hoûi ai “gaân” hôn ai? *** Caùc cuï giaø gaân noåi tieáng thöôùng laø nhaø giaàu, nhaø sang, baây giôø keå tôùi con nhaø bình daân: Baùc noâng daân Ghassan Abdel-Al naêm 1999 môùi 47 tuoåi maø ñaõ coù 3 vôï vaø 42 con trai, caû trai laãn gaùi! Cuoái naêm ñoù, thaáy trôøi laïnh leõo, baùc ñaêng baùo kieám vôï nöõa. Ñöôïc hoûi lyù do, baùc cho bieát baùc coøn “gaân” quaù neân ba baø vôï ñeàu ñoàng yù cho baùc laäp theâm phoøng... boán cho caùc baø ñôõ vaát vaû. Keát quaû laø baùc tìm ñöôïc vôï... tö ngay! Theá coù “gaân” khoâng cô chöù. Tieåu muoäi queân khoâng noùi baùc noâng daân naøy laø con daân xöù Lebanon thuoäc Trung Ñoâng, hoï theo ñaïo Hoài vaø cho pheùp laáy... boán vôï. OÂng naøo thích cöù doïn nhaø sang ñaáy xin laäp nghieäp. *** Chöa heát ôû xöù Araäp Saudi coøn coù cuï noâng daân Abdullahal Quahtani môùi coù... 110 tuoåi. Cuï ñoøi cöôùi ngöôøi yeâu beù boûng baèng nöûa tuoåi cuï, môùi 55 tuoåi. Ñeå baûo ñaûm cho sinh maïng cuï, baùc só ôû beänh vieän Suleiman Faeeh ñoøi khaùm söùc khoûe xem cuï coøn ñuû khaû naêng:

Moät ñeøo, moät ñeøo, laïi moät ñeøo Khen ai kheùo taïc caûnh cheo leo Ñeå ñeán noãi: Hieàn nhaân quaân töû ai maø chaúng Moûi goái choàn chaân cuõng muoán treøo... Vaø caùc oâng baùc só kinh ngaïc maø khaùm phaù vaø tuyeân boá raèng cuï hoaøn toaøn khoûe maïnh ñeå laøm laïi cuoäc ñôøi laàn thöù ba. Cuï baät mí laø hai laàn sang ngang tröôùc cuï coøn kyû nieäm laø taát caû... 70 con chaùu! Ai cuõng Gaân nhö cuï thì traùi ñaát nöùt ra vì quaù ñoâng ñuùc töø khuya roài! *** Caùc oâng “gaân” khoâng leõ caùc baø chòu thua sao? Haõy ñeå tieåu muoäi trình laøng baèng chöùng cuûa ngöôøi ta tröôùc. Cuõng chuyeän ôû xöù Iran cuõng thuoäc Trung Ñoâng, “naøng trinh nöõ” Fatemeh Khakhi môùi 77 xuaân xanh ñaõ leân xe hoa vôùi chuù reå Hesam Khalili vöøa 20 tuoåi! Caùc vieân chöùc hoä tòch cho bieát raèng “Khoâng coù luaät leä naøo caám hoï laáy nhau caû”. Coøn nhaø baùo thì chua ngoa, mæa mai goïi coâ daâu laø “Coâ daâu sung söôùng nhaát ñôøi”. - Roõ laø thieân vò, chöa bieát ai sung söôùng hôn ai? “Haén” cöôøi tuûm tæm: - ÖØ thì cöù cho laø caû hai ñeàu sung söôùng, haïnh phuùc. Theá coøn caùc baø Vieät Nam thì sao? Tieåu muoäi laàu baàu: - Caùc oâng Vieät Nam khoù tính boû xöø ñi aáy. Caùc oâng baét chöôùc Taàu laøm ra nhöõng luaät leä raát baát coâng: Tuïc taûo hoân, tuïc ña theâ... vv... Laïi coøn Tam toøng, töù ñöùc vv... toaøn nhöõng tuïc leä, pheùp taéc coù lôïi cho “cuoäc ñôøi aùi tình vaø söï nghieäp” cuûa caùc oâng! - Ñaáy laø luaân lyù Khoång Maïnh, ñaáy laø ñaïo ñöùc thaùnh hieàn, baø chæ trích sao ñöôïc? Tieåu muoäi löôøm “haén”: - Xin oâng, caùi hay thì neân giöõ, caùi dôû thì phaûi boû ñi chöù. Nhö... tam toøng xin mieãn. - Thoâi, khoâng noùi chuyeän aáy nöõa, trôû laïi chuyeän baø giaø “gaân” cuûa baø ñi. Coù thaät khoâng hay chæ phieäu ra thoâi? Tieåu muoäi cöôøi toe: - Thaät chöù sao khoâng thaät, coù ghi roõ raøng trong ca dao. “Ñaèng aáy” nghe kyõ nheù: Baø giaø ñaõ taùm möôi tö Ngoài beân cöûa soå göûi thö keùn choàng Maø khoâng phaûi moät cuï, coøn cuï baø khaùc nöõa ñaây: Baø giaø ñi chôï caàu Ñoâng Hoûi thaêm thaày boùi laáy choâng lôïi khoâng? Tieåu muoäi hoa tay leân: - Roõ raøng ñaáy nheù, caùc baø Vieät Nam chaúng “gaân” laø gì? “Haén” cöôøi gaäp caû ngöôøi laïi, tieåu muoäi chæ sôï haén cöôøi quaù ñöùt hôi maø cheát thì nguy. Moät laùt, “haén” môùi nhòn ñöôïc, thôû haét ra: - Hi... Hi... hi.. Giôøi ôi! Töôûng gì... haáp... daãn thaät cô, theá maø daùm giôû thô vaên ra khoe. Sao khoâng noùi tieáp ñi: Thaày boùi xem queû noùi raèng:

LONG DISTANCE Goïi Vieät Nam & Quoác Teá vôùi giaù reû nhaát

Khoâng leä phí haøng thaùng

VIEÄT NAM

33.9c/phuùt ÑAØI LOAN

HONG KONG

QUOÁC NOÄI

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

Quyù vò haõy tham gia

CHÖÔNG TRÌNH "GOÏI NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG" HAÕY GOÏI NGAY

HelloCom: 1-800-719-1688 hay

Web site: www.hellocomld.com

1-888-869-6688

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:00AM - 6:00PM (giôø Cali) GIAÙ GOÏI PHONE DI ÑOÄNG COÙ THEÅ THAY ÑOÅI

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT

ADVANCE FINANCIAL PC MORTGAGE - PC REALTY

9081 Bolsa Avenue # 201, Westminster, CA 92683 MUA / BAÙN NHAØ - VAY TIEÀN UP TO 100% APARTMENT / COMMERCIAL / CONSTRUCTION

Adjustable 1.250% 15 Years Fixed 5.000% 30 Years Fixed 5.500% * Rate subject to change without notice.

- HOME EQUITY LOAN - NO FEE CHARGED - Laõi Xuaát Thaáp Nhaát - Thuû Tuïc Deã Daøng, Nhanh Choùng - Leä Phí Reû Nhaát Vuøng Orange County - Hoà Sô Khoâng Ñöôïc, Khoâng Thu Leä Phí

PETER PHAN

(714) 720-1818

Thoâng thaïo tieáng Quan Thoaïi, Quaûng Ñoâng

BAÛO ÑAÛM APPROVAL BANKRUPTCY

OK

BAD CREDIT

OK

FORECLOSURE

OK

NO PAY STUBS OK NO W2

OK

NO TAXES

OK


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

Haõm hieáp phuï nöõ, moät vuõ khí trong chieán tranh

Vaên

DARFUR, Sudan.- Laâu nay moïi ngöôøi vaãn hay nghó raèng cöôùp boùc vaø haõm hieáp laø nhöõng “saûn phaåm” phuï cuûa caùc cuoäc xung ñoät vuõ trang. Tuy nhieân, theo baùo caùo môùi ñaây cuûa Toå Chöùc AÂn Xaù Quoác Teá (Amnesty International) thì thaät sai laàm neáu cho raèng haõm hieáp chæ ñôn giaûn laø ñeå thoûa maõn duïc voïng, maø thöïc ra haønh vi naøy coøn laø moät chieán thuaät quaân söï ñöôïc caùc phe phaùi tính toaùn kyõ caøng. Ñaâu laø chieán thuaät? Haõm hieáp phuï nöõ laø haønh ñoäng boäc phaùt khoâng theå thieáu ñöôïc trong caùc cuoäc chieán tranh ôû caùc theá kyû tröôùc, nhöng baûn chaát cuûa noù ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi trong caùc cuoäc xung ñoät thôøi hieän ñaïi khi ñöôïc söû duïng nhö moät coâng cuï giao chieán. Trong luùc tình traïng naøy vaãn toàn taïi trong caùc cuoäc xung ñoät ñang tieáp dieãn taïi Colombia, Iraq, Sudan, Chechnya, Nepal vaø Afghanistan thì vieäc söû duïng haõm hieáp nhö moät thöù vuõ khí ñaõ manh nha töø tröôùc ñoù khaù laâu. Vaäy ñoäng cô cuûa caùc löïc löôïng vuõ trang, baát keå quaân chính phuû hay quaân ly khai, khi taán coâng phuï nöõ vaø treû em laø gì? Haõm hieáp thöôøng ñöôïc duøng trong caùc cuoäc xung ñoät saéc toäc nhö laø moät caùch ñeå nhöõng keû taán coâng duy trì söï kieåm soaùt xaõ hoäi cuûa hoï veà laâu veà daøi vaø veõ laïi ñöôøng bieân giôùi saéc toäc. Theo baø G.Sahgal thuoäc AÂn Xaù Quoác Teá thì “phuï nöõ ñöôïc xem laø nhöõng ngöôøi taïo ra gioáng loaøi vaø chaêm soùc coäng ñoàng. Vì vaäy, neáu moät nhoùm ngöôøi naøo ñoù muoán kieåm soaùt moät nhoùm ngöôøi khaùc, hoï thöôøng tìm caùch laøm cho nhöõng phuï nöõ thuoäc nhoùm naøy mang thai vì hoï coi ñaây laø caùch ñeå laøm suy yeáu löïc löôïng choáng ñoái”. Lòch söû khoâng thieáu nhöõng baèng chöùng chöùng minh ñieàu naøy. Haõm hieáp laàn ñaàu tieân ñöôïc coi nhö laø moät thöù vuõ khí laø vaøo nhöõng naêm 1990 trong cuoäc xung ñoät saéc toäc giöõa ngöôøi Serbia vaø Bosnia: phuï nöõ taïi Bosnia bò cöôõng hieáp coù heä thoáng ñeå hoï sinh ra con caùi

mang doøng maùu Serbia. Chieán thuaät töông töï cuõng ñaõ ñöôïc söû duïng trong moät “cuoäc taán coâng chieán löôïc” cuûa löïc löôïng ñöôïc Pakistan haäu thuaãn trong cuoäc chieán giaønh ñoäc laäp cuûa Bangladesh vaøo naêm 1971 khi öôùc tính coù ñeán 200,000 phuï nöõ bò cöôõng hieáp, vôùi muïc ñích laø laøm suy yeáu söï thuaàn chuûng cuûa nhoùm saéc toäc choáng ñoái. Coøn tröôùc ñoù nöõa, quaân ñoäi Nhaät ñaõ haõm hieáp raát nhieàu phuï nöõ trong thôøi kyø chieám ñoùng Nam Kinh (Trung Hoa) vaøo naêm 1937. Naêm nay, AÂn Xaù Quoác Teá ñaõ toá caùo quaân Arab Hoài Giaùo Janjaweed thaân chính phuû taïi khu vöïc Darfur ôû Sudan tieán haønh haõm hieáp haøng loaït ñeå tröøng phaït, laøm nhuïc vaø kieåm soaùt nhöõng nhoùm ngöôøi khoâng phaûi laø Arab. Nhöõng vuï taán coâng nhö vaäy khieán phuï nöõ vaø treû em phaûi rôøi boû nhaø cöûa, daãn ñeán tình traïng tan raõ coäng ñoàng vaø ñöa ñeán nguy cô nhieãm HIV/AIDS. Baïo löïc tình duïc coøn ñöôïc duøng ñeå gaây maát oån ñònh caùc coäng ñoàng vaø gieo maàm khuûng boá. Taïi Colombia, caùc phe phaùi ñoái nghòch ñaõ haõm hieáp vaø gieát phuï nöõ cuõng nhö caùc beù gaùi nhaèm aùp ñaët “caùc quy taéc öùng xöû nghieâm khaéc ñoái vôùi toaøn boä thò traán vaø laøng maïc”, giuùp taêng cöôøng hôn nöõa söï kieåm soaùt cuûa chuùng. Caùch thöùc giaûi quyeát? Baø Sahgal cho bieát “chieán thuaät” haõm hieáp trong chieán tranh khoâng phaûi laø moät hieän töôïng gì quaù môùi meû, nhöng chæ môùi gaàn ñaây noù môùi ñöôïc thoáng keâ, chuû yeáu laø taïi CHDC Congo, Colombia vaø Sudan. Tuy nhieân, sau khi nhöõng cuoäc xung ñoät chaám döùt, raát ít quoác gia toû ra saün saøng giaûi quyeát ñieàu thöôøng ñöôïc xem nhö laø moät toäi aùc ñoái vôùi rieâng phaùi yeáu chöù khoâng phaûi laø moät chieán thuaät chieán tranh. Taïi nhieàu quoác gia, söï suïp ñoå cuûa heä thoáng phaùp luaät ñaõ khieán caùc chính phuû khoâng theå ñoái phoù vôùi nhöõng lôøi toá caùo haõm hieáp, trong khi taïi moät soá quoác gia khaùc phuï nöõ vì quaù sôï söï nhuïc nhaõ neân ñaõ khoâng daùm toá caùo nhöõng keû haõm hieáp mình.

Caùc toøa aùn quoác teá ñaõ giaûi quyeát moät soá tröôøng hôïp ôû Bosnia, nôi phuï nöõ Hoài Giaùo bò cöôõng eùp thaønh noâ leä tình duïc taïi thaønh phoá Foca trong nhöõng naêm 1990 vaø nhöõng vuï khaùc taïi Rwanda. Tuy nhieân, ña soá nhöõng keû gaây toäi aùc vaãn coøn ñang nhôûn nhô ngoaøi voøng phaùp luaät. Chính vì vaäy, ñaïi dieän cuûa khoaûng 200,000 phuï nöõ bò baét laøm noâ leä tình duïc cho binh só Nhaät töø naêm 1928 ñeán khi keát thuùc ÑEÄ Nhò Theá Chieán hieän vaãn ñang ñaáu tranh ñeå ñoøi boài thöôøng. Cuoái cuøng, duø ngöôøi phuï nöõ bò löïc löôïng chieám ñoùng chóa suùng vaøo ñaàu ñeå haõm hieáp hoaëc bò bieán thaønh noâ leä tình duïc thì söï laïm duïng naøy khoâng chæ laøm bieán ñoåi cuoäc ñôøi cuûa chính naïn nhaân (nhöõng thöông toån veà taâm - sinh lyù, beänh taät, söï xa laùnh cuûa xaõ hoäi vaø nhöõng haäu quaû khoân löôøng khaùc) maø coøn aûnh höôûng tôùi caû töông lai coäng ñoàng cuûa ngöôøi naøy trong nhöõng naêm sau ñoù.

Nöôùc Ñöùc giôùi thieäu caây saùo coå nhaát theá giôùi BERLIN, Ñöùc.- Cuoái tuaàn qua, caùc nhaø nghieân cöùu cuûa Vieän Ñaïi Hoïc Tuebingen (Ñöùc) ñaõ giôùi thieäu moät coå vaät ñöôïc coi laø nhaïc cuï coå nhaát ñöôïc tìm thaáy trong lòch söû loaøi ngöôøi töø tröôùc ñeán nay. Ñoù laø moät caây saùo laøm töø ngaø voi coù nieân ñaïi ít nhaát 30,000 naêm. Caây saùo taïc baèng ngaø voi daøi 18,7 cm naøy ñöôïc tìm thaáy trong moät hang ñoäng tieàn söû ôû Blaubeuren (Mieàn Nam nöôùc Ñöùc) vaø môùi ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc döïng laïi. GS Nicholas Conrad, ngöôøi laõnh ñaïo nhoùm nghieân cöùu khaúng ñònh thôøi ñieåm taïo taùc ra nhaïc cuï naøy toái thieåu laø tröôùc ñaây 30,000 naêm. Vôùi phöông phaùp ñoàng vò phoùng xaï carbon, tuoåi ñôøi cuûa vaät lieäu ngaø voi ñeå laøm caây saùo thaäm chí ñöôïc xaùc ñònh ñeán 36,000 naêm. Töø 1990, cuõng taïi di chæ naøy ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy hai caây saùo töông töï, chæ khaùc laø laøm baèng xöông caùnh ngoãng trôøi vaø vì theá chuùng ñöôïc cheá taùc thaønh nhaïc cuï khoâng khoù laém, vì oáng xöông voán ñaõ roãng loøng. Ñeå gia coâng vaät lieäu ngaø voi ñaëc, ñoøi hoûi

Ngheä Giaø Gaân

Lôïi thì coù lôïi, haøm raêng chaúng coøn! Tieåu muoäi doãi: - Taïi caùc oâng boâi baùc ngöôøi ta ñaáy chöù, caùc cuï coù coøn “gaân” môùi noùi tôùi chuyeän keùn choàng, laáy choàng chöù boä, neáu khoâng thì duø coù “nöûa chöøng xuaân” cuõng ít môï naøo daùm ñeøo boøng chuyeän “moät chuyeán xe hoa”. Thoâi, ñaõ coù ñaàu oùc thieân vò thì “ñaây” chaúng noùi chuyeän nöõa. Noùi roài voäi boû ñi moät nöôùc, chæ sôï “haén” keùo laïi baét noùi chuyeän “gaân” nöõa thì phieàn, phieàn laém laém. Kathy Traàn phaûi raát kheùo tay vaø coâng cuï töông ñoái tinh xaûo. Nhöõng maïch noái vaø loã khoan chính xaùc cuûa hai nöûa caây saùo laø moät khaùm phaù ngoaøi taàm mong ñôïi cuûa giôùi chuyeân gia. Ngay caû vôùi maùy moùc hieän ñaïi hoâm nay, khoâng ít thôï thuû coâng phaûi boù tay tröôùc vaät lieäu khoù tính naøy. Döïa treân khoaûng caùch caùc loã saùo, coù theå phoûng ñoaùn aâm thanh vaø hôïp aâm du döông. So vôùi saùo xöông ngoãng, saùo ngaø voi taïo ra ñöôïc aâm vöïc traàm hôn vaø cao hôn haún. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa caây saùo coå khoâng gioáng vôùi saùo doïc hay saùo ngang cuûa Chaâu AÂu hieän nay, song raát truøng hôïp vôùi caùc loaïi saùo tìm ñöôïc ôû vuøng quanh Ñòa Trung Haûi vaø Trung Hoa ngaøy xöa. Vôùi söï khaùm phaù ra nhaïc cuï naøy, caùc nhaø nghieân cöùu khoâng chæ ngaïc nhieân veà ngheä thuaät cheá taïo coâng cuï cuûa loaøi ngöôøi ñaõ ñaït moät trình ñoä tinh xaûo khaù sôùm, maø coøn heát söùc baát ngôø tröôùc vieäc con ngöôøi ñaõ bieát chôi nhaïc, chöùng toû ñaõ coù moät tö duy raát phöùc hôïp vaø khaû naêng suy nghó tröøu töôïng, ngay töø khi coøn “aên loâng, ôû loã”.

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

WESTMINSTER

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

FWY 22

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

DAT

Tieáp trang A12

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN BEACH BLVD

.3”

A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

DAT

California: Ñaát chuoài vaø luït loäi vì baõo LOS ANGELES, Calif.Hoâm Thöù Ba 28 Thaùng Möôøi Hai 2004, moät traän baõo lôùn ñaõ aäp vaøo mieàn Nam California vôùi söùc gioù leân ñeán 60 daëm moät giôø, vaø ñe doïa seõ truùt ñeán 1 foot nöôùc möa, gaây ra nhöõng vuï maát ñieän vaø ñaát chuoài laøm taét ngheõn caùc xa loä. Caùc cö daân ñöôïc leänh phaûi di taûn khoaûng 50 caên nhaø trong moät phaàn cuûa thò traán Devore cuûa Quaän San Bernardino, caùch Los Angeles 60 daëm veà phía Ñoâng. Hoâm Thöù Hai, côn baõo tieán vaøo bôø ôû mieàn Nam California

coù theå ñaõ goùp phaàn gaây ra caùi cheát cuûa moät thieáu nieân, hình nhö coá löôùt qua nhöõng löôïn soùng cao töø 10 ñeán 12 feet ôû Half Moon Bay. Saùng Thöù Ba, luït loäi treân xa loä ñaõ gaây ra nhöõng tai naïn giao thoâng trong caùc Quaän Ventura vaø Quaän Los Angeles. Ñaát chuoài ñaõ laøm ngheõn nhieàu con ñöôøng trong heûm nuùi, vaø moät vuï ôû Quaän Santa Barbara ñaõ khieán phaûi ñoùng nhöõng ñöôøng “lane” ñi veà höôùng Baéc treân xa loä 101, laøm cho giao thoâng ôû ñaây phaûi luøi laïi khoaûng 20 daëm.

Coâng Ty Ñieän Löïc California Edison cho bieát khoaûng 10,000 khaùch haøng ñaõ phaøn naøn vì bò maát ñieän keùo daøi. Caùc coäng ñoàng duyeân haûi ôû caùch bôø bieån trong voøng 5 daëm ñaõ hoaøn toaøn khoâng coù ñieän. Coù ñeán 8 inches nöôùc möa ñaõ rôi xuoáng vaøo luùc raïng saùng Thöù Ba ôû Quaän Ventura, vaø caùc nhaø khí töôïng hoïc cho bieát khoaûng 12 inches nöôùc möa coù theå rôi vaøo tröa Thöù Ba trong nhöõng daõy nuùi ôû treân Santa Bar-

Ñöùc Quoác, vaø ñaõ töøng phuïc vuï treân 20 naêm taïi nhöõng ngaân haøng lôùn, cuøng vôùi nhöõng chuyeân vieân thöôïng thaëng khôûi söï môû vaän ñoäng caùc coâng thöông kyõ ngheä gia, baïn höõu vaø ñoàng höông tham gia, baèng caùch mua coå phieáu phoå thoâng ñeå giuùp ngaân haøng ñaït

ñöôïc soá voán ban ñaàu do Cô Quan Quaûn Lyù Caùc Ñònh Cheá Taøi Chaùnh cuûa tieåu bang California aán ñònh, laø möôøi moät trieäu myõ kim (11,000,000.00 USD) Trong buoåi tieáp taân taïi nhaø haøng Furiwa, môû ñaàu,

Tieáp trang B4

First Vietnamese American Bank huy ñoäng 11 trieäu myõ kim tieàn ñoùng goùp coå ñoâng LEÂ THANH

Qua moät soá baùo chí ñaêng taûi, sau khi ñöôïc DFI - töùc California Department of Financial, chaáp nhaän ñôn xin thaønh laäp ngaân haøng, ban giaùm ñoác maø ñöùng ñaàu laø Tieán Só Nguyeãn Trí Hieáu, moät ngöôøi ñaõ ñaäu öu haïng veà Quaûn Trò Doanh Nghieäp taïi

2004: 154 caûnh saùt thieät maïng khi thi haønh nhieäm vu WASHINGTON - Hoâm Thöù Ba, caùc cô quan coâng löïc ñaõ baùo caùo: Naêm 2004, coù 154 caûnh saùt ñaõ bò thieät maïng trong khi thi haønh nhieäm vuï, gaàn phaân nöûa bò cheát trong nhöõng tai naïn coù lieân quan ñeán giao thoâng. Quyõ Töôûng Nieäm Caùc Nhaân Vieân Coâng Löïc Vaø Quan Taâm Ñeán Nhöõng Ngöôøi Soáng Soùt cho bieát caùc thoáng keâ naêm 2004 ñöôïc bieân soaïn töø nhöõng baùo caùo tính cho ñeán

ngaøy 24 Thaùng Möôøi Hai. Theo cô quan treân, baûy möôi hai caûnh saùt ñòa phöông, tieåu bang vaø lieân bang ñaõ thieät maïng trong caùc tai naïn lieân quan ñeán giao thoâng trong khi 57 caûnh saùt, khoaûng moät phaàn ba, ñaõ bò cheát vì caùc vuï noå suùng, coøn nhöõng caùi cheát kia laø do caùc nguyeân nhaân khaùc nhau. Craig W. Floyd, chuû tòch cuûa Quyõ Töôûng Nieäm Caùc Nhaân Vieân Coâng Löïc, cho

Tieáp trang B4

bieát: “Vieäc huaán luyeän ngöôøi laùi xe toát hôn, caùc loaïi xe an toaøn hôn vaø gia taêng vieäc söû duïng aùo choáng ñaïn vaø nhöõng vuõ khí ít gaây cheát ngöôøi hôn chæ laø moät soá bieän phaùp phaûi ñöôïc söû duïng, ñeå ngaên chaën caùc caûnh saùt cuûa chuùng ta khoûi bò thieät maïng trong khi baûo veä an ninh coâng coäng.” Con soá ngöôøi cheát trong naêm nay cao hôn 6 phaàn traêm cuûa con soá 145 ñöôïc baùo caùo naêm 2003 vaø gaàn baèng vôùi soá 153 ngöôøi bò cheát naêm 2002, theo caùc thoáng keâ cuûa nhoùm treân. Trong khoaûng thôøi gian 6

Tröôøng Boä Binh Thuû Ñöùc?

Khoâng, ñaây chæ laø moät moät moâ hình bieåu töôïng ñöôïc döïng taïm treân moät khu ñaát taïi New Orleans do caùc cöïu sinh vieân só quan tröôøng Boä Binh Thuû Ñöùc thieát laäp nhaân Ñaïi Hoäi Toaøn Quoác ñöôïc toå chöùc Thaùng Möôøi Moät vöøa qua taïi ñaây vôùi ñaày ñuû nghi thöùc, nhaát laø leã truy ñieäu ñeâm tröôùc ngaøy ñaïi hoäi khaù caûm ñoäng. (Hình do thaân höõu gôûi)

naêm, töø 1995 ñeán 2000, trung bình coù 159 caûnh saùt bò thieät maïng moãi naêm. Naêm 2001, naêm xaûy ra caùc cuoäc 11 Thaùng Chín, ñaõ coù 234 caûnh saùt cheát trong khi thi haønh nhieäm vuï. Naêm nay, boán tieåu bang ñoâng daân nhaát ñaõ daãn ñaàu trong soá caûnh saùt bò töû naïn treân toaøn quoác. Ñoù laø Califor-

nia vôùi 15 ngöôøi, Texas coù 14 ngöôøi, Florida 12, vaø New York 11. Taùm trong soá 154 caûnh saùt bò thieät maïng treân toaøn quoác laø phuï nöõ. Taùm caûnh saùt lieân bang ñaõ bò gieát cheát trong khi thi haønh nhieäm vuï trong naêm 2004, so vôùi chæ coù moät ngöôøi trong naêm tröôùc. (N.Y.)

NEWPORT BEACH.- Daân Bieåu Lieân Bang Christopher Cox hoâm Thöù Hai cho bieát raèng oâng seõ cho môû cuoäc ñieàu tra veà caùch ñoái xöû vôùi moät giaùo só Hoài Giaùo taïi Quaän Cam - hieän ñang bò giam taïi nhaø tuø San Pedro keå töø Thaùng Möôøi Moät vì vi phaïm luaät leä di truù. Nguoàn tin treân cho hay

raèng khoaûng 25 thaønh vieân thuoäc coäng ñoàng ngöôøi Hoài Giaùo taïi Quaän Cam ñaõ vieáng thaêm Daân Bieåu Cox taïi Newport Beach vaø noäp cho vò ñaïi dieän daân cöû naøy moät ñôn coù 2,000 chöõ kyù yeâu caàu nhaø caàm quyeàn phaûi thaû Sheik Wagdy Ghoneim vaø ñoàng thôøi phaûn ñoái caùch ñoái xöû vôùi vò giaùo só Hoài Giaùo naøy trong

DB Christopher Cox ñieàu tra vuï baét moät giaùo só Hoài Giaùo taïi Quaän Cam

tuø.

Ghoneim laø moät giaùo só Hoài Giaùo töø Ai Caäp ñeán Hoa Kyø 3 naêm tröôùc ñaây ñeå laøm nhieäm vuï haønh ñaïo vôùi tö caùch laø imam, töùc moät thuû laõnh cuûa moät nhoùm tín höõu Hoài Giaùo taïi Vieän Hoài Giaùo Quaän Cam, vaø ñoàng thôøi cuõng laø moät ñeàn thôø Hoài Giaùo thuoäc thaønh phoá Anaheim. Gia ñình vò giaùo só noùi treân noùi vôùi Daân Bieåu Cox veà nhöõng ñieàu maø hoï goïi laø söï ngöôïc ñaõi ñoái Giaùo Só Hoài Giaùo Ghoneim vaø nhöõng ngöôøi trong coäng ñoàng Hoài Giaùo ñaõ ñoøi hoûi nhaø caàm quyeàn phaûi toân troïng luaät phaùp Hoa Kyø, vaø neáu thaáy Ghoneim coù toäi thì oâng phaûi ñöôïc ñöa ra toøa xeùt xöû ñaøng hoaøng. Daân Bieåu Cox höùa seõ môû cuoäc ñieàu tra gaáp ruùt ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy.


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 191 Thaèng beù thaät söôùng chaúng coù gì nghó ngôïi, chaúng coù gì öu tö, noù soáng vaø lôùn leân nhö coû caây, chính noù cuõng khoâng bieát noù töø ñaâu ra ñôøi, ra ñôøi ñeå laøm gì, noù soáng voâ tö löï, hình nhö cuõng chaúng nghó ngôïi moät ñieàu gì, ai noùi gì noù cuõng nhe haøm raêng nham nhôû ra cöôøi, ai cho gì aên naáy, sai gì laøm naáy, vaø ñaëc bieät noù raát löông thieän, moïi ngöôøi ôû baõi coû tröôøng ñaïi hoïc naøy ñeàu thöông noù, tìm caùch giuùp ñôõ noù, giuùp noù caû

caùi quaàn caùi aùo cho maëc, khi thaáy noù raùch röôùi quaù, ñaëc bieät laø noù chæ maëc coù moät boä quaàn aùo cho ñoù maø thoâi, cho ñeán raùch, roài ngöôøi ta cho noù boä quaàn aùo khaùc thay theá. Ñôøi soáng noù cöù nhö theá maø troâi qua… Thaèng Quasimodo ñaõ mang goùi thuoác trôû veà, noù ñöa laïi tieàn thoái, nhö moïi laàn Nguyeân cho noù luoân. Noù nhaän ngay vaø ra ñaàu ñöôøng ñaøng kia mua moät caùi baép nöôùng ngoài gaëm aên. Nguyeân noùi vôùi Boâi: -Nhö thaèng nhoû Quasimodo kia laïi söôùng, chaúng coù gì vöôùng maéc hay nghó ngôïi raéc roái nhö mình. -Ñuùng ñoù, mình coøn nhieàu raéc roái quaù. Nguyeân quay sang chuyeän khaùc: -Vaäy ngaøy mai anh veà roài haû, qua teát thì bao giôø vaøo. -Neáu vaøo thì cuõng phaûi qua raèm thaùng Gieâng -Chuùc anh leân ñöôøng may maén, aên moät caùi teát vui ôû queâ höông. -Cuõng xin chuùc gia ñình anh, mình coøn gaëp nhau maø. -Teát naêm nay coù höu chieán nhö moïi naêm. -Vì mình ñeàu laø ngöôøi Vieät Nam caû caùi

teát daân toäc laø thieâng lieâng, duø coù thuø haèn nhau thì cuõng taïm thôøi buoâng suùng maø vui xuaân. -ToÂi cuõng nghó nhö vaäy ñoù anh, neáu qua ñöôïc giôùi tuyeán thì cuõng neân qua ñeå baét tay nhau moät caùi, chuùc cho nhau ñieàu toát laønh. -Ñieàu ñoù khoâng coù ñaâu, nhöng cuõng hy voïng ñöôïc nhö theá, neáu cuoäc chieán naøy coøn keùo daøi. Boâi baét tay Nguyeân thaät chaët, chaøng khoâng ngôø caùi baét tay ñoù laø caùi baét tay cuoái cuøng, caùi nhìn cuoái cuøng. Nguyeân trôû veà nhaø ngoài coi noài baùnh chöng cho tôùi saùng, bao nhieâu laø nhöõng kyû nieäm thôøi thô aáu uøa vaøo ñaàu chaøng, moät ñeâm thöùc traéng, khoâng, tôùi hai ñeâm môùi xong hai noài baùnh chöng, chaøng mang baùnh ñi bieáu baïn beø. Nguyeân cuõng khoâng queân nhöõng ngöôùi khoâng phaûi baïn beø maø chaøng töøng chòu haøm aân ngöôøi ta. Baø cuï Chaét muø loøa, nay ñaõ giaø töøng cho Nguyeân thueâ nhaø ôû vöôøn hoa laøi Bình Thôùi thuôû naøo, baø cuï cuõng mang côm cho Nguyeân vaø Baù Baèng khi quaù ñoùi. Oâng giaø coi nghóa ñòa nôi choân Baù Baèng maø khoâng coù naám moà. Anh Ba naáu beáp beân heûm haõng Phaân Khaùnh Hoäi, nhaø treân con kinh nöôùc ñen chaûy trong thaønh phoá. Chaøng cuõng muoán hoûi thaêm tin töùc cuûa Aán. Anh Ba nay ñaõ giaø sau maáy naêm xa caùch. Gaëp

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 Nguyeân anh ngôõ ngaøng, tính nam kyø cuûa anh xôûi lôûi: -Thaèng Ba Queân ñoù phaûi khoâng? Coù ñuùng thaèng ba Queân laøm nhöït trình ñoù khoâng. Nguyeân cuõng vui veû: -Ba Queân thôøi giaët ñoà thueâ cho nhaø Hai Leøo ñaây, coøn baây giôø laø Hai nhöït Trình. Anh Ba goïi caû nhaø ra khoe coù ngöôøi ñeán thaêm anh, anh noùi: -Maøy sang thaêm tao laø quí roài, coøn bieáu xeùn laøm chi, tao cuõng coù goùi baùnh teùt, tao phaûi bieáu maøy moät caëp, phaûi nhaän ñoù, caùi baùnh tình baùnh nghóa. Maøy bieát tao “dui” laém khoâng, coù thaèng em nuoâi BaÉc kyø rau muoáng. Ngoài ñaây chôi vôùi tao lai rai ba sôïi cho ñôõ saàu ñôøi, tao keâu con vôï tao laøm goûi rau muoáng giaù soáng mình vui ñôøi moät böõa, khoâng say khoâng veà nghe maäy. Sao maøy baây giôø theá naøo roài, vôï con ra sao keå tao nghe. Quaù neå anh Ba naáu beáp, Nguyeân ôû laïi ngoài nhaäu vôùi anh ñeán chieàu, khi thaät say môùi veà, vaû laïi Nguyeân cuõng chaúng coøn vieäc gì phaûi laøm trong chieàu cuoái naêm naøy, moät böõa aên nhaäu taát nieân raát bình daân, anh Tö noùi nhieàu chuyeän vaø Nguyeân coù dòp hoûi thaêm töøng nhaân vaät ôû xoùm naøy maø Nguyeân töøng bieát:

Coøn tieáp

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 36 Naèm beân caïnh Ñieäp, hai ngöôøi thì thaàm chuyeän vaõn cho tôùi quaù nöûa khuya. Ñieäp ñaõ im laëng vaø nhòp thôû ñeàu ñeàu. Haân thao thöùc cho tôùi luùc chuoâng nhaø thôø roùng raõ. Haân thieáp ñi giöõa côn meät laû ngöôøi. Naøng ñaõ laïc vaøo moät nôi coù nhieàu caây coái. Naøng thaáy Baûo ngoài beân goác caây rôïp boùng maùt, naém laáy baøn tay meàm maïi cuûa Haân ñöa leân moâi. Naøng coù caûm töôûng hai ngöôøi ñaùnh rôi quaù khöù laãn töông lai. Anh ngao ngheâu haùt, Haân chaïy tung taêng vôùi ñoâi chaân traàn truïi quanh

anh. Tieáng haùt cuûa Baûo theâ thaûm thaám vaøo taän xöông Haân. Naøng chaïy vaáp moät reã loài cuûa goác caây ñaïi thuï ngaõ nhaøo vaøo loøng Baûo thì tieáng haùt cuûa anh taét lòm vaø anh ñaõ tan bieán thaønh moät laøn khoùi tim tím. Haân thaát theåu laïc loaøi trong theá giôùi maøu tím ngaét. Haân theùt to leân hai baøn tay quôø quaïng kieám tìm: - Haân! Tænh daäy ñi, maøy mô thaáy gì maø la heùt vaäy? Haân giaät mình thoaùt khoûi côn meâ. Haân môû maét maø ñaàu oùc xoay daàn nhö bò troùi vaøo caùnh quaït ñieän ñang quay heát toác löïc. Haân cheùp mieäng thì thaàm: - Tao seõ baùn caên nhaø noäi trong tuaàn naøy. - Nhaø ñaâu deã baùn nhanh nhö maøy töôûng. Phaûi coù thôøi gian. - Baø beân caïnh, neáu tao leân tieáng baùn laø xong ngay. Baû muoán môû roäng nhaø baû. - Maøy muoán troán laõo Thaân? - Ñaønh phaûi vaäy thoâi. Giöõa hai caùi teä, mình neân choïn caùi naøo ít teä hôn. Noùi ñeán ñaây Haân cöôøi khanh khaùch oâm laáy vai Ñieäp: - Tao öôùc gì ñöôïc nhö maøy. Moät oâng

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 choàng bieát yeâu thöông vôï con. Maøy kieáp tröôùc chaéc coù tu. Coøn tao chaéc ñaõ töøng ñaâm cha cheùm chuù. Haân ñaõ sa ngaõ trong voøng tay cuûa laõo Thaân vaø naøng ñaõ tænh daäy khi gaëp laïi Baûo. Lieäu anh aáy coù theå laáp ñaày cuoäc ñôøi troáng roãng cuûa naøng noãi hay khoâng ñaây? Ñieäp ngoaùi nhìn Haân ñöùng treân beä cöûa soå khi Ñieäp ñi ra khoûi coång nhaø baïn vaø ñöa tay vaãy. *** Töø laâu baø Baêng Taâm khoâng coù cô hoäi ngoài laïi noùi chuyeän hay baøn baïc vôùi choàng veà chuyeän con caùi - nhöõng ñöùa con chung cuûa hai ngöôøi. - OÂng ñònh sao veà thaèng An Nhieân? Gioïng oâng Thaân laïnh luøng: - Ñöa noù ñi cai nghieän chôù coøn sao nöõa. Baø Baêng Taâm veû do döï. Töø luùc bieát Nhieân bò ma tuùy haønh haï, baø khoùc moät caùch aâm thaàm. Bao nhieâu hy voïng maø baø daønh cho Nhieân boãng chaép caùnh bay ñi. Baø nghó duø sao oâng Thaân cuõng coøn moät goùc tænh taùo coá höõu. Nhöng khi nghe oâng laïnh luøng noùi phaûi ñöa Nhieân ñi cai nghieän, laäp töùc laøm baø hôi boái roái. OÂng Thaân boû vaøo phoøng rieâng maët maøy u aùm. OÂng khoâng ngoài yeân, oâng ñi tôùi ñi lui, chaân neän nhöõng böôùc böïc doïc treân neàn gaïch boùng. Söï giaèng xeù aáy laøm

oâng thaät söï hoaûng loaïn. Nhieân laø ñöùa con trai duy nhaát cuûa oâng. OÂng ñaët bao nhieâu kyø voïng ôû caäu ta. OÂng mô Nhieân seõ laø moät hoïa só hay laø nhaø vaên coù teân tuoåi. Moäng öôùc ñaõ suïp ñoå, oâng coøn mô moäng gì nöõa ñaây? - Ba khoâng ñi ñaâu sao? - gioïng Taâm Töø sau löng oâng. - Chieàu nay ba ñi coù chuùt vieäc. - Chò Laønh saép ñi chôï. Ba aên gì tröa nay? - AÊn gì cuõng ñöôïc. OÂng nhìn con gaùi hôi ngaïc nhieân. Hoâm nay sao Taâm Töø laïi quan taâm ñeán vieäc aên uoáng cuûa oâng. Töø luùc leân taùm, Taâm Töø ñaõ cuøng meï aên tröôøng chay cho tôùi giôø. Baø vôï oâng baét noù maëc quaàn aùo tu só maøu xaùm vaø haøng ñeâm theo baø leân taàng ba - nôi baø thôø Phaät ñeå cuøng baø ñoïc kinh nieäm Phaät tröôùc khi coâ ngoài vaøo baøn hoïc vaø laøm baøi vôû cho ngaøy mai. Taâm Töø lôùn leân trong lôøi kinh tieáng keä haøng ñeâm. Baø meï daïy coâ tu taâm tu khaåu. Theá giôùi cuûa meï coâ töø baáy laâu nay coâ theo maø khoâng sao hieåu. Coøn cha coâ khuyeân coâ neân raùng hoïc vaø khoûi phaûi aên chay nieäm Phaät, caïo ñaàu. Phaät taïi taâm chôù khoâng phaûi Phaät taïi ñaàu, mieãn sao con toát buïng, bieát yeâu thöông moïi ngöôøi vaø bieát giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ñau khoå khi hoï caàn ñeán mình laø ñuû roài.

Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

California: Ñaát chuoài Tìm ra nghi can ñaâm cheát moät trong hai vaø luït loäi vì baõo anh em sinh ñoâi taïi Santa Margarita Tieáp trang B1

bara, vôùi 10 inches ñöôïc tieân ñoaùn seõ rôi xuoáng taïi nhöõng daõy nuùi vaø nhöõng ngoïn ñoài thaáp döôùi chaân nuùi, chung quanh löu vöïc Los Angeles. Leänh theo doõi luõ ñoät ngoät ñöôïc ñöa ra ôû caùc Quaän Los Angeles, Quaän Ventura vaø Quaän Santa Barbara. Khoaûng 1 foot tuyeát ñaõ rôi treân caùc daõy nuùi ôû San Bernardino, phía Ñoâng Los Angeles. Côn baõo cuõng ñaõ gaây ra nhöõng vaán ñeà töông töï ôû mieàn Baéc California. Töø 2 ñeán 4 feet tuyeát coù theå seõ rôi treân nhöõng nôi cao hôn ôû phía Ñoâng daõy Sierra Nevada vaø khu vöïc hoà Tahoe. Hoâm Thöù Hai, San Francisco ñaõ nhaän hôn 3 inches nöôùc möa khieán caùc chuyeán bay taïi Phi Tröôøng Quoác Teá San Francisco ñaõ bò chaäm treã. Caùc giôùi chöùc thaønh phoá ñaõ phaùt khoâng ñeán 10 bao caùt moãi gia ñình, ñeå giuùp ñoái phoù vôùi luït loäi. Quaän Marin, ôû phía Baéc San Francisco, ñaõ nhaän ñöôïc 6 inches nöôùc möa. Caùc nhaø khí töôïng hoïc tieân ñoaùn thôøi tieát seõ aåm öôùt vaø thay ñoåi baát chôït trong suoát tuaàn tôùi, vaø coù theå möa seõ rôi vaøo buoåi Dieãn Haønh Hoa Hoàng ngaøy Ñaàu Naêm Môùi. Ñaõ khoâng coù möa vaøo ngaøy naøy töø naêm 1955. (N.Y.)

First Vietnamese American Bank... Tieáp trang B1

Tieán Só Nguyeãn Trí Hieáu leân chaøo möøng quan khaùch hieän dieän öôùc tính treân döôùi 400 vò, baèng 2 ngoân ngöõ Vieät-Anh. Keá ñoù, OÂng giôùi thieäu thaønh phaàn ban giaùm ñoác goàm coù 9 vò maø 5 vò laø ngöôøi Vieät Nam, 3 vò ngöôøi Myõ vaø 1 vò ngöôøi Nhaät. Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuûa ngaân haøng laø moät khuoân maët raát noåi tieáng trong coäng ñoàng Vieät Nam: Baùc Só Kieàu Quang Chaån. Khi ñi vaøo chi tieát, Tieán Só Nguyeãn Trí Hieáu ñaõ ñöa ra nhöõng ñieåm lieân quan ñeán söï ra ñôøi cuûa Ñeä Nhaát Ngaân Haøng Vieät Myõ, ñieån hình nhö: Nguyeân nhaân thaønh laäp, söï tieän lôïi cuûa Ngaân Haøng Vieät Myõ trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät, söï khaùc bieät giöõa Ngaân Haøng Vieät Myõ vôùi nhöõng ngaân haøng ñang hoaït ñoäng quanh vuøng Little Saigon. Vaên phoøng chính cuõng nhö ban giaùm ñoác laøm vieäc ngay taïi thuû phuû cuûa ngöôøi Vieät tî naïn, goùc ñöôøng Magnolia vaø Westminster. Trôû laïi vaán ñeà Coå Phieáu Phoå Thoâng (Common Stock), Tieán Só Hieáu cho bieát: Coå Phieáu Phoå Thoâng giaù $10 moät coå phieáu, vaø toái thieåu moät ngöôøi mua laø 250 coå phieáu, vôùi toång trò giaù laø $2,500 vaø toái ña laø 55,000 coå phieáu, vôùi toång trò giaù laø 550,000 Myõ kim. Tuy nhieân neáu quyù vò muoán tham gia trong chöông trình “Moät caây laøm chaúng neân non, ba caây chuïm laïi ngaân haøng seõ sôùm khai tröông”, xin goïi ñieän thoaïi soá (714) 894-3105 ñeå

SANTA ANA.- Chuû nhaân moät tieäm baùn xe moâ toâ ñaõ bò caùo buoäc hoâm Thöù Hai toäi ñaâm cheát moät trong hai anh em sinh ñoâi vaø laøm bò thöông moät caùch nghieâm troïng ngöôøi kia vì quyeàn lôïi cuûa nhoùm Hells Angels. Nhöõng lôøi caùo buoäc trong tröôøng hôïp ñaëc bieät naøy coù theå daãn ñeán aùn chung thaân cho nghi can Rodrigo Jose Requejo, 31 tuoåi, cö daân Rancho Santa Margarita. Roquejo bò baét khoâng ñöôïc noäp theá chaân taïi ngoaïi vì ñaõ ñaâm cheát Justin Ammann 23 tuoåi vaø Jason Ammann bò thöông naëng sau moät vuï ñoái ñaàu treân loái ra xa loä Santa Margarita Parkway. Tröôùc khi ñaâm hai anh em Ammann, nghi can ñaõ noùi: “Tao laø thaønh vieân cuûa Hells Angels”. Hells Angels laø teân cuûa moät baêng ñaûng kheùt tieáng ôû Quaän Cam vaø Quaän Los Angeles. Bieän Lyù Alison Gyves tuyeân boá raèng oâng tin nghi can laø thaønh vieân hoaït ñoäng tích cöïc cuûa Toå Chöùc Hells Angeles. Trong khi ñoù, Toøa Thöôïng Thaåm cho bieát seõ tieáp tuïc caùc phieân luaän toäi vaøo ngaøy 21 Thaùng Gieâng 2005. Sheila Ammann, meï cuûa hai naïn nhaân, leân tieáng trong cuoäc phoûng vaán raèng hung thuû ñaùng bò aùn toái ña. Sheila ñang phaán ñaáu choáng laïi caên beänh ung thö vaø toái ña baø ta chæ coù theå soáng theâm moät naêm nöõa. Theo lôøi Bieän Lyù Gyves, nghi can Roquejo vaø hai anh em Ammann ñeàu ñi treân hai chieác xe taûi kieåu lôùn vaø ñaõ eùp nhau töø phía tröôùc xe nhieàu laàn tröôùc khi caû hai chieác xe ngöøng treân loái ra khoûi xa loä thì hoï caõi nhau raát döõ doäi. Sau ñoù Roquejo xöng laø thaønh vieân cuûa Hells Angels vaø baét ñaàu ñaâm hai anh em Ammann baèng moät con dao khaù lôùn. Jason Ammann sau ñoù boû chaïy treân chieác xe cuûa mình maø khoâng bieát raèng anh mình ñaõ bò thöông naëng vaø cheát sau ñoù khi ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän caáp cöùu. Jason Ammann laùi xe veà nhaø vaø nhôø moät ngöôøi nhaø ñöa tôùi beänh vieän. Anh ta ñöôïc xuaát vieän vaøo hoâm Chuû Nhaät vaø ñang trong tình traïng bình phuïc daàn, nhöng tinh thaàn vaãn coøn baán loaïn vì caùi cheát cuûa ngöôøi anh mình. Nghi can laø ngöôøi khoâng heà quen bieát hai anh em vaø ñöôïc haøng xoùm moâ taû luùc naøo cuõng laïc quan. Nghi can laø chuû nhaân tieäm baùn xe moâ toâ Twisted Metal taïi thaønh phoá Irvine nhöng truù nguï taïi Rancho Santa Magarita, vaø thöôøng hay giuùp ñôõ ngöôøi khaùc khi coù cô hoäi. Caûnh saùt ñaõ ñeán luïc soaùt ñöôïc nhaân vieân First Vietnamese American Bank giaûi thích töôøng taän hôn. Duø muoán duø khoâng tröôùc khi haønh ñoäng, quí vò neân thaûo khaûo yù kieán roäng raõi vôùi caùc chuyeân vieân cuûa ngaân haøng naøy.

beù bò thöông nheï ñöôïc chöõa trò taïi hieän tröôøng. Moät phuï nöõ ñaõ baát tænh vaø ñöôïc mang ñeán Beänh Vieän Wester Medical Center. Coù leõ möa nhoû ñaõ goùp phaàn vaøo tai naïn treân vaø Sôû Caûnh Saùt ñang ñieàu tra vuï naøy. (N.Y.)

nhaø cuûa nghi can ñeå thu thaäp theâm nhöõng tang chöùng vaø ñang ñöôïc giaûo nghieäm ñeå laäp thaønh hoà sô truy toá can phaïm. Trong khi ñoù, phaùt ngoân vieân cuûa Toå Chöùc Hell Angels töø choái bình luaän veà nhöõng ñieàu ñaõ xaûy ra. Caûnh Saùt Tröôûng Santa Margarita cho bieát oâng vaø caùc ñoàng nghieäp ñang coá gaéng tìm hieåu xem beân naøo laø phía ñaõ taïo ra FORT LAUDERDALE, moät soá söï kieän daãn ñeán Fla.- Hai baùc só vaø coâng ty chuyeän bi thaûm naøy. cuûa hoï ôû Arizona cuûa hoï, hoâm Thöù Hai, bò caám baùn loaïi ñoäc toá Botulism ñöôïc Tin vaén ñòa phöông: tin laø ñaõ laøm teâ lieät boán ngöôøi söû duïng noù thay vì Botox, moät döôïc chaát thoâng duïng ñöôïc duøng ñeå chöõa trò caùc veát nhaên. Hai Baùc Só Chad Livdahl DEARBORN, Michigan - vaø Baùc Só Zarah Karim cuûa Coâng Ty Ford Motor ñang Coâng Ty Toxin Research Inthu hoài 262,113 chieác SUV ternational khoâng ñöôïc söï (xe theå thao thöïc duïng) Ford chaáp thuaän cuûa chính quyeàn Escape ñeå söûa chöõa moät ñeå “söû duïng, baùn, quaûng khuyeát ñieåm ôû cöûa phía sau. caùo” loaïi ñoäc toá treân ñeå Vuï thu hoài xe treân laø vuï chöõa trò veát nhaên, theo moät thöù hai trong thaùng naøy. baûn tuyeân boá cuûa Thaåm Cô Quan Quaûn Trò An Phaùn Lieân Bang Marcos Toaøn Xa Loä Quoác Gia cho Jimenez ôû Miami. bieát treân web site cuûa hoï Leänh haïn cheá khaån caáp raèng vuï thu hoài hoâm Thöù Hai choáng laïi coâng ty treân vaø bao goàm nhöõng chieác ñôøi caùc baùc só cuõng bao goàm ba 2001-2005 maø cöûa sau, giôû coâng ty chò em laø Powderz leân ñöôïc, coù theå môû ra khi xe Inc., The Cosmetic Pharbò ñuïng. macy Inc. vaø Spa Inc. Hoâm Thöù Ba, Detroit Free Theo lôøi caùc coâng toá vieân, Press ñaõ töôøng thuaät laø theâm caùc nhaân vieân ñieàu tra cuûa vaøo ñoù, 49,800 chieác SUV Cô Quan Quaûn Trò Thöïc Tribute cuûa Coâng Ty Mazda Phaåm Vaø Thuoác Men Hoa Motor, töông töï nhö chieác Kyø ñaõ tìm ñöôïc nhöõng hoà sô Escape, ñaõ ñöôïc thu hoài vì cho thaáy laø coâng ty naøy ñaõ moät vaán ñeà töôïng töï nhö theá. ba laàn giao loaïi ñoäc toá BotuHoài ñaàu thaùng naøy, haõng lism cho moät beänh vieän tö, Ford ñaõ thu hoài 470,245 nôi hoài thaùng roài, ngöôøi ta chieác SUV töø ñôøi 2002-2004, ñaõ ñöôïc tieâm vôùi moät chaát vì coù theå ñaõ xaûy ra vaán ñeà ôû khoâng ñöôïc chaáp thuaän chaân ga daãn ñeán vieäc naâng ñöôïc cheá taïo töø ñoäc toá Botucao caùc vaän toác cuûa ñoäng cô. linum loaïi A. Tuy nhieân, caùc (N.Y.) lieàu löôïng laøm toån thöông boán ngöôøi naøy ñaõ khoâng ñöôïc mua töø Toxin Research. Nhöõng hoà sô tòch thu töø caùc maùy ñieän toaùn cuûa Toxin Research cho thaáy caùc vuï baùn Botulism cho 13 khaùch haøng ôû Nam Florida ANAHEIM, California - trò giaù toång coäng hôn Moät phuï nöõ ñöôïc ñöa ñeán $53,200. beänh vieän vaø ba ngöôøi khaùc Livdahl vaø Karim ñaõ ñöôïc chöõa trò taïi hieän tröôøng, höôùng daãn caùc hoäi nghò sau khi hoï bò moät taám thaûm chuyeân ñeà “chæ daãn nhöõng treân moät chieác xe dieãn haønh ngöôøi tham döï caùch tieâm cuûa Disneyland ñuïng vaøo loaïi ñoäc toá khoâng ñöôïc chaáp ñeâm Thöù Hai. thuaän naøy cho ngöôøi, vaø Chieác xe dieãn haønh chöùng minh hieäu quaû cuûa Christmas Fantasy ñaõ gaàn loaïi ñoäc toá naøy treân ngöôøi ñeán cuoái ñoaïn ñöôøng cuûa hoï, thaät.” ôû gaàn “It’s a Small World” Moät trong nhöõng ñaïi (“Ñaây laø moät Theá Giôùi Nhoû”), dieän cuûa hoï laø Baùc Só Bach khi ñuïng phaûi boán khaùn giaû McComb, coù theå bò toäi vì ñaõ vaøo khoaûng 8 giôø 15 toái. töï tieâm cho mình ñoäc toá Jamie Hirsch, tröôûng toaùn treân vaø cho ba ngöôøi khaùc. cöùu hoûa Anaheim, cho bieát Hình nhö oâng ñaõ hoøa tan nhöõng ngöôøi naøy bò moät taám boät Botulism, döï ñònh ñeå söû thaûm, moâ phoûng theo taám duïng trong caùc cuoäc nghieân thaûm bay cuûa Aladdin, ôû treân cöùu ôû thuù vaät, vôùi nöôùc chieác xe dieãn haønh ñuïng muoái, laøm thaønh moät dung phaûi. dòch 10 laàn maïnh hôn Hirsch cho bieát: “Thay vì Botox. ñi thaúng chieác xe dieãn haønh Botox laø moät daïng yeáu naøy ñaõ queïo qua beân leà vaø hôn cuûa ñoäc toá Botulism, ñuïng vaøo boán ngöôøi. Chieác xe ñöôïc xem laø moät chaát an coù moät maûnh thaûm bò baät ra toaøn duøng ñeå chöõa trò caùc ñaèng sau vaø ñuïng vaøo nhöõng veát nhaên. (N.Y.) ngöôøi khaùch treân.” Hai ngöôøi lôùn vaø moät ñöùa

Florida: Coâng ty, caùc baùc só bò caám baùn loaïi ñoäc döôïc Botulism

Haõng Ford thu hoài 262,113 chieác SUV Escape

Disney Land: Thaûm bay ñuïng vaøo boán khaùn giaû ñöùng beân leà ñöôøng

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

VOØNG QUANH

THEÁ GIÔÙI

DAT

Bernard Kerik, moät sai laàm cuûa Toøa Baïch OÁc? WASHINGTON.Haøng loaït beâ boái lieân tieáp ñöôïc phaùt giaùc xung quanh Bernard Kerik, ngöôøi ñöôïc Toång Thoáng Myõ George W. Bush ñeà cöû vaøo chöùc vuï Boä Tröôûng An Ninh Quoác Noäi. Ñaây laø moät baøi hoïc trong vieäc duøng ngöôøi cuûa Toøa Baïch Oaùc. Lieân quan ñeán oâng Kerik, cöïu caûnh saùt tröôûng New York, laø nhöõng sai laàm caû veà caù nhaân laãn nhöõng baát caäp chuyeân moân - töø chuyeän lôïi töùc coå phieáu, chuyeän lieân quan ñeán moät vaøi nhaân vaät bò nghi ngôø coù dính ñeán xaõ hoäi ñen, vaø vieäc oâng ta coù quan heä ngoaïi hoân vôùi hai phuï nöõ moät luùc. Môùi nhaát, trích daãn nguoàn tin giaáu teân, tôø New York Daily News soá ra ngaøy 13-12 cho bieát, hai ngöôøi phuï nöõ maø oâng Kerik coù quan heä tình aùi laø coâ Judith Regan, ngöôøi xuaát baûn cuoán hoài kyù môùi ñaây cuûa oâng, vaø ngöôøi kia laø moät só quan tuaàn tra caáp thaønh phoá. Thaäm chí oâng coøn duøng cuøng moät caên chuùng cö ôû New York City ñeå heïn hoø caû vôùi hai ngöôøi, nhöõng cuoäc gaëp dieãn ra suoát caû 18 thaùng tröôùc khi nhieäm kyø caûnh saùt tröôûng cuûa oâng keát thuùc hoài naêm 2001. OÂng Kerik naêm nay 49 tuoåi. OÂng laáy ngöôøi vôï hieän nay töø naêm 1998 vaø hoï ñaõ coù hai con. Quan heä giöõa oâng vaø coâ Regan naûy sinh coù leõ vaøo luùc oâng chaáp buùt cuoán hoài kyù “The Lost Son” (Ñöùa con bò ruoàng boû), keå veà cuoäc ñôøi cuûa chính oâng, moät ñöùa treû bò ngöôøi meï laø gaùi ñieám boû rôi. Moät lôøi buoäc toäi khaùc ñoái vôùi oâng Kerik cuõng lieân quan ñeán khoaûng thôøi gian maø oâng coù quan heä vôùi Regan. Ngöôøi ta noùi raèng luùc ñoù oâng ñaõ nhaän nhöõng moùn quaø haøng nghìn ñoâla tieàn maët vaø nhöõng thöù khaùc töø coâng ty xaây döïng Interstate Industrial Corp. ôû New Jersey. Luùc ñoù oâng ñang laø só quan phuï traùch tuaàn tra, sau ñoù laø caûnh saùt tröôûng, laøm vieäc döôùi tröôùng Thò Tröôûng New York City - Rudolph Giuliani, baïn thaân vaø laø coäng söï vieân laøm aên vôùi oâng trong coâng ty tö vaán chung, cuõng laø ngöôøi ñaõ

tieán cöû oâng treân con ñöôøng danh voïng. Chính quyeàn nghi ngôø raèng coâng ty xaây döïng naøy coù dính ñeán toäi phaïm coù toå chöùc. Kerik noùi oâng khoâng bieát ñeán nhöõng dính líu naøy. Bernard Kerik xin ruùt teân khoûi danh saùch chæ ñònh cuûa Toång Thoáng Bush vaøo cuoái tuaàn tröôùc. Lyù do tröïc tieáp maø oâng xin ruùt luùc ñoù laïi laø moät vuï khaùc: OÂng bò phaùt hieän ñaõ töøng thueâ moät ngöôøi nhaäp cö baát hôïp phaùp laøm quaûn gia vaø troâng treû. Luùc ñoù, oâng Giuliani noùi raèng, Kerik leõ ra laø “söï löïa choïn raát toát” cho chöùc vuï Boä Tröôûng An Ninh Quoác Noäi neáu khoâng vì vuï coâ troâng treû. Toång Thoáng Bush cuõng vaãn tin raèng Kerik “laø ngöôøi coù nhöõng thaønh tích quan troïng ñaõ ñöôïc ghi nhaän”. Khi oâng Kerik ñöôïc Toång Thoáng Bush chæ ñònh vaøo chöùc vuï Boä Tröôûng An Ninh Noäi Ñòa hoài ñaàu thaùng 12 vöøa qua, ñaõ coù ngöôøi ñaët caâu hoûi lieäu oâng coù ñuû kinh nghieäm quaûn lyù ñeå laõnh ñaïo moät boä môùi laäp vôùi quy moâ hôn 180.000 nhaân vieân töø 22 cô quan lieân bang nhö vaäy hay khoâng. Ñaáy laø coøn chöa keå, caùc nghò só Daân Chuû coøn nghi vaán veà khoaûn lôïi töùc beùo bôû 6,2 trieäu ñoâla maø oâng Kerik coù ñöôïc töø coå phieáu cuûa coâng ty saûn xuaát vuõ khí Taser International. Nhöõng ngöôøi laøm vieäc xung quanh oâng Kerik vaø ngay caû oâng coù theå phaûi traû giaù vì ñaõ quaù haêng haùi trong vieäc ñaùnh boùng hình aûnh cuûa oâng. Toøa Baïch OÁc, voán thöôøng raát caån thaän, laàn naøy ñaõ thaát baïi trong vieäc duøng ngöôøi, chæ vì söï quan taâm caù nhaân cuûa Toång Thoáng Bush vôùi oâng Kerik - caâu chuyeän töø ngheøo khoå ñeán thaønh coâng ñieån hình cho giaác mô Myõ, vaø cuõng ñeå traû nôï cho söï nhieät tình cuûa oâng Kerik ñoái vôùi oâng Bush trong chieán dòch taùi cöû. Ñoù coøn laø vì söï noùng voäi cuûa chính quyeàn muoán laáp khoaûng troáng quan troïng trong vaán ñeà an ninh quoác gia vaø vì söï thieáu trung thöïc cuûa baûn thaân oâng Kerik. (Sources: AP, New York Times)

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH

THEÁ GIÔÙI

Hoà Caåm Ñaøo cuûng coá theá löïc, boå nhieäm tay chaân vaøo caùc chöùc vuï quan troïng BAÉC KINH, Trung Quoác.- Trong nhöõng ngaøy qua Chuû Tòch Trung Quoác - Hoà Caåm Ñaøo, ñaõ boå nhieäm nhöõng nhaân vaät thaân caän vaøo caùc chöùc vuï quan troïng nhaèm cuûng coá theá löïc caù nhaân cuûa oâng. Tuy chính thöùc ñöôïc baàu laøm Toång Bí Thö Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác vaøo cuoái naêm 2002, roài sau ño laøm Chuû Tòch Trung Quoác vaøo Thaùng Ba 2203, nhöng chæ ñeán Thaùng Chín 2003 oâng Hoà Caåm Ñaøo môùi thaät söï laø nhaân vaät laõnh ñaïo soá 1 cuûa Trung Quoác. Thaät vaäy, ñeán luùc ñoù thì ngöôøi tieàn nhieäm laø oâng Giang Traïch Daân môùi hoaøn toaøn ruùt khoûi saân khaáu chính trò Trung Quoác, nhöôøng laïi chöùc Chuû Tòch Quaân UÛy Trung Öông cho oâng Hoà Caåm Ñaøo, töùc laø keå töø nay oâng Hoà Caåm Ñaøo naém troïn quyeàn löïc trong tay. Nhöng, ñeå coù theå thöïc söï kieåm soaùt guoàng maùy Ñaûng vaø chính quyeàn, laõnh tuï Trung Quoác trong nhöõng ngaøy qua ñaõ boå nhieäm nhöõng nhaân vaät thaân tín vaøo caùc chöùc vuï laõnh ñaïo moät soá tænh quan troïng cuõng nhö caùc chöùc vuï chuû choát trong quaân ñoäi. Ba vò bí thö tænh uûy cuûa 3 tænh Lieâu Ninh, Haø Nam vaø Phuùc Kieán vöøa ñöôïc thay theá baèng nhöõng ñoàng minh cuûa Chuû Tòch Trung Quoác. Moät trong 3 nhaân vaät naøy laø oâng Lyù Khaéc Cöôøng, taân Bí Thö Tænh UÛy Haø Nam - moät trong nhöõng ngoâi sao ñang leân thuoäc thaønh phaàn theá heä laõnh ñaïo thöù 5 ôû Trung Quoác vaø raát coù khaû naêng seõ ñöôïc baàu vaøo Boä Chính Trò trong nay mai. Trong vieäc cuûng coá theá löïc, oâng Hoà Caåm Ñaøo chuû yeáu döïa vaøo Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Trung Quoác maø oâng töøng laø moät trong nhöõng vò laõnh ñaïo cuûa toå chöùc naøy. Vaøo tuaàn tröôùc, moät vò cöïu laõnh ñaïo cuûa Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Trung Quoác - oâng Löu Baøn, ñaõ ñöôïc boå nhieäm laøm Boä Tröôûng Theå Thao, moät chöùc vuï ngaøy moät trôû neân cöïc kyø quan troïng bôûi vì vò boä tröôûng naøy seõ giaùm saùt vieäc toå chöùc Olympic Baéc Kinh 2008. OÂng Hoà Caåm Ñaøo cuõng ñaõ thay theá toång bieân taäp tôø Thanh Nieân Trung Quoác Nhaät Baùo - moät tôø baùo raát thaân caän vôùi Chuû Tòch Trung Quoác. Noùi chung laø qua vieäc thay ñoåi nhöõng chöùc vuï treân ñaây vaø coøn nöõa trong töông lai, oâng Hoà Caåm Ñaøo nhaém tôùi vieäc gaït boû nhöõng nhaân vaät maø tröôùc ñaây oâng Giang Traïch Daân ñaõ caøi laïi vaøo caùc chöùc vuï laõnh ñaïo cao nhaát tröôùc khi oâng veà höu. Beân caïnh vieäc cuûng coá theá löïc caù nhaân, laõnh tuï Trung Quoác cuõng ñang coá phuïc hoài uy tín cuûa Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác ñoái vôùi nhaân daân, taêng cöôøng khaû naêng laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn vaøo luùc maø ñaát nöôùc naøy vaãn tieáp tuïc chính saùch môû cöûa kinh teá nhöng phaûi ngaên ngöøa roái loaïn xaõ hoäi. Nhieäm vuï naøy ñaõ trôû neân caáp thieát vì ngay chính baùo chí Trung Quoác cuõng ñaõ chæ trích söï baát taøi cuûa moät soá vò laõnh ñaïo vaø nhöõng khieám khuyeát nghieâm troïng trong quaûn lyù vaø giaûm saùt cuûa boä maùy chính quyeàn. Nhöng, nhöõng thay ñoåi treân ñaây laïi gaây lo ngaïi cho caùc nhaø ly khai Trung Quoác vì hoï thaáy raèng nhöõng nhaân vaät vöøa ñöôïc boå nhieäm ñeàu coù xu höôùng baûo thuû, vaø oâng Hoà Caåm Ñaøo coù veû nhö muoán tieáp tuïc chính saùch ñaøn aùp ñoái laäp cuõng nhö haïn cheá quyeàn töï do ngoân luaän ôû Hoa Luïc. Baèng chöùng laø vaøo toái Thöù Hai 13 Thaùng Möôøi Hai, nhieàu nhaø trí thöùc coù laäp tröôøng chæ trích cheá ñoä ñaõ bò coâng an Trung Quoác baét leân thaåm vaán. Moät soá nhaø ngoaïi giao taïi Baéc Kinh thì toû veû laïc quan hôn vì hoï nghó raèng oâng Hoà Caåm Ñaøo vaø nhöõng ñoàng minh cuûa oâng thaät söï muoán caûi toå daàn daàn cheá ñoä chính trò nhö laø hoï muoán khôûi ñaàu baèng daân chuû hoùa Ñaûng Coäng Saûn vaø caùc ñònh cheá hieän coù.

Thaùi Lan, thieân ñöôøng cuûa giaûi phaãu chuyeån ñoåi giôùi tính BANGKOK, Thaùi Lan.- Robert Higgins, ngöôøi Myõ, muoán trôû thaønh moät phuï nöõ ngay töø khi môùi bieát noùi. 50 naêm sau, giaác mô cuûa oâng ñaõ trôû thaønh hieän thöïc vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc chuyeân gia phaãu thuaät ôû nöûa beân kia cuûa theá giôùi, Thaùi Lan. “Khi môùi boán tuoåi, toâi ñaõ raát muoán trôû thaønh moät coâ gaùi”, Higgins phaùt bieåu sau khi phaãu thuaät taïi moät beänh vieän ôû Bangkok. “Khoâng theå tin ñöôïc laø keát quaû voâ cuøng hoaøn haûo”.

Higgins nay ñaõ ñoåi teân laø Sherri Ann, soáng ôû Pennsylvania. Tuy cô quan sinh duïc ñaõ ñöôïc thay ñoåi nhöng hình daùng cuûa Sherri Ann vaãn chöa khaùc bieät hoaøn toaøn. Sherri seõ phaûi chôø khoaûng 4 naêm nöõa ñeå laøn da trôû neân meàm maïi, caùc ñaëc ñieåm cuûa cô theå ñöôïc nöõ tính hoùa. Tuy nhieân, ñöôïc phaãu thuaät nhö theá naøy ñaõ laø vöôït quaù nhöõng gì Sherri coù theå töôûng töôïng. Ñaàu naêm nay, Sherri vaãn coøn laø moät ngöôøi ñaøn oâng theo luaät phaùp Myõ vaø phaûi chôø ñôïi moøn moûi ñeå ñöôïc phaãu thuaät ôû caùc beänh vieän Myõ. Tình côø, coâ con gaùi cuûa Sherri ñoïc ñöôïc moät quaûng caùo treân Internet veà moät baùc só ôû Thaùi Lan. “Toâi ñaõ chôø ñôïi caû cuoäc ñôøi ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy vaø toâi khoâng muoán chôø ñôïi theâm nöõa”, Sherri noùi. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây “ñaát nöôùc cuûa nhöõng nuï cöôøi” ñöôïc bieát ñeán laø trung taâm cuûa chaâu AÙ, vaø coù leõ laø caû theá giôùi, veà phaãu thuaät chuyeån giôùi. Cho ñeán nay, caùc baùc só ñaõ thöïc hieän ñöôïc haøng nghìn ca chuyeån giôùi, haàu heát caùc beänh nhaân ñeàu ñeán töø caùc nöôùc phöông Taây. Thaùi Lan quyeát taâm thoáng trò ngaønh coâng nghieäp phaãu thuaät thaåm myõ trò giaù haøng trieäu ñoâla naøy. Trong thaäp kyû qua, vöông quoác ñaõ ñaùp öùng caùc nhu caàu laøm ñeïp töø laøm caêng da maët, phaãu thuaät mí maét, chænh ngöïc, phaãu thuaät roán... Caùc baùc só coøn töï haøo raèng Thaùi Lan cha ñeû cuûa ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ baét ñaàu phaùt trieån 25 naêm tröôùc. Baùc só Preecha, giaùm ñoác beänh vieän nôi Sherri ñieàu trò, cho bieát oâng ñaõ thöïc hieän 2,600 cuoäc giaûi phaãu. Trong 5 naêm gaàn ñaây, cöù 10 beänh nhaân thì coù 9 laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. Taïi Thaùi Lan, coù ít nhaát 12 beänh vieän vaø caùc phoøng khaùm nhoû coù caùc khoa chuyeân veà chuyeån ñoåi giôùi. Nhieàu trong soá naøy môû cöûa ñoùn caùc beänh nhaân nöôùc ngoaøi. Ñaát nöôùc ñaày naéng naøy coøn keát hôïp phaãu thuaät vôùi du lòch ñeå thu huùt caùc du khaùch. Moät trung taâm phaãu thuaät thaåm myõ ôû ñaûo du lòch Phuket ñaõ quaûng caùo treân trang web rieâng, ñaây laø “moät nôi tuyeät ñeïp cho söï rieâng tö, thoaûi maùi vaø hoài phuïc”. Tuy nhieân, Thaùi Lan coøn coù caùc beänh vieän hoaït ñoäng traùi pheùp vôùi caùc baùc só thieáu chuyeân nghieäp tieán haønh caùc phaãu thuaät töø caáy da tôùi chuyeån ñoåi giôùi. Söï hieän dieän cuûa caùc beänh vieän naøy ñaõ laøm hoûng hình aûnh cuûa Thaùi Lan, thieân ñöôøng cuûa phaãu thuaät chuyeån ñoåi giôùi. Tuaàn tröôùc, Preecha coøn toå chöùc moät hoäi thaûo veà phaãu thuaät chuyeån giôùi laàn ñaàu tieân treân theá giôùi. Hoäi thaûo ñaõ thu huùt ñöôïc 35 chuyeân gia quoác teá. Hoï ñöôïc xem tröïc tieáp moät ca phaãu thuaät chuyeån giôùi. Preecha cho hay, hoäi thaûo nhaèm cho caû theá giôùi nhaän thaáy Thaùi Lan ñaõ ñaït ñöôïc moät chuaån quoác teá veà y hoïc. Preecha töï tin raèng coâng nghieäp thay ñoåi giôùi hôïp phaùp seõ tieáp tuïc phaùt trieån nhanh choùng ôû Thaùi Lan vaø caû theá giôùi. OÂng muoán tieáp tuïc toå chöùc hoäi nghò töông töï trong moät, hai naêm nöõa. Baùc só cuõng nhaán maïnh raèng oâng khoâng quan taâm ñeán vieäc caùc baùc só khaùc seõ hoïc ñöôïc caùc bí quyeát thaønh coâng cuûa oâng. “Trong y hoïc khoâng coù chuyeän ñoäc quyeàn”, oâng noùi.

Trung Quoác: Than vaø maùu BAÉC KINH, Trung Quoác.- Vôùi haøng nghìn thôï moû cheát ôû Trung Quoác moãi naêm, ngaønh khai thaùc than ôû Hoa Luïc trôû thaønh ngaønh coâng nghieäp cheát choùc nhaát treân theá giôùi. Khi tôùi Trung Hoa vaøo theá kyû 13, Marco Polo ñaõ ngaïc nhieân tröôùc vieäc ñoát than ôû khaép nôi. OÂng moâ taû ñoù laø “ñaù ñen”, vaø “chuùng coù nhieàu voâ keå, vôùi giaù raát reû”. Hieän nay, Trung Quoác laø nöôùc saûn xuaát than ñaù lôùn nhaát theá giôùi, vaø cöù 2 naêm laïi taêng 15% saûn löôïng ñeå phuïc vuï nhu caàu cuûa neàn kinh teá voán döïa chuû yeáu vaøo than - nguoàn cung caáp 2/3 saûn löôïng ñieän toaøn quoác. Song vôùi moät caùi giaù raát ñaét veà sinh maïng con ngöôøi. Haøng nghìn thôï moû cheát trong caùc moû than Trung Quoác moãi naêm. Soá thôï moû than töû vong naêm 2003 laø 6,434 ngöôøi, nhöng caùc toå chöùc baûo veä ngöôøi lao ñoäng cho raèng con soá thöïc phaûi leân tôùi 20,000 ngöôøi. Trung bình moät tai naïn laøm treân 3 ngöôøi cheát xaûy ra moãi tuaàn; coøn tai naïn laøm ít nhaát 10 ngöôøi cheát xaûy ra cöù 3 tuaàn moät laàn. Naêm 2004, theo nhö thoáng keâ cuûa Cuïc An Toaøn Lao Ñoäng Trung Quoác, trong 9 thaùng ñaàu naêm, moãi ngaøy ñeàu coù 15 thôï moû cheát vì ñaøo than. Taán thaûm kòch xaûy ra vaøo ngaøy 28 Thaùng Möôøi Moät ôû moû Chenjiashan taïi tænh Thieåm Taây ñaõ gieát cheát 166 ngöôøi, tai naïn toài teä nhaát trong nhieàu naêm gaàn ñaây. Theo baùo chí Trung Quoác, löûa ñaõ buøng ra ôû trong moû moät tuaàn tröôùc khi xaûy ra tai naïn, song laõnh ñaïo moû doïa seõ cho thoâi vieäc nhöõng thôï naøo töø choái khoâng chòu ñi laøm. Coù hai loaïi moû ôû Hoa Luïc: Moû lôùn cuûa chính phuû, ñöôïc coi laø an toaøn hôn, vaø caùc moû tö nhaân vôùi voâ soá tai naïn cheát ngöôøi. Li Yang - moät ñaïo dieãn ñaõ töøng ôû döôùi caùc moû than 18 thaùng, ñeå laøm phim vaø cuõng thoaùt cheát trong moät tai naïn gieát cheát 2 thôï moû, noùi: “Caùc moû nhoû danh nghóa laø phi phaùp nhöng vaãn coù giaáy pheùp. Hoï doïn deïp ñoáng ñoå naùt, thoâng laïi moû, vaø xöû lyù noù khoâng khaùc gì moät tai naïn giao thoâng”. Thôï moû Trung Quoác laøm vieäc 10 giôø moãi ngaøy, 7 ngaøy moãi tuaàn, kieám ñöôïc 1,000 ñoàng yuan moãi thaùng (khoaûng 120 USD). Löông lónh tuøy thuoäc vaøo löôïng than khai thaùc ñöôïc. Caùc moû than tö nhaân nhoû moïc nhö naám ôû Trung Quoác, nôi caùc væa quaù nhoû ñeå khai thaùc baèng maùy moùc, vaø caùc chính quyeàn ñòa phöông thì thích baùn giaáy pheùp khai thaùc, thu phí vaø thueá chöù khoâng muoán ñöùng ra quaûn lyù. Jeffrey Logan chuyeân gia cuûa Cô Quan Naêng Löôïng Quoác Teá (IEA), nhaän

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 xeùt: “Hoï chaúng maáy khi ñeå yù ñeán vieäc an toaøn cuûa thôï khai thaùc, maø chæ quan taâm ñeán vieäc kieám ñöôïc bao nhieâu than”. Trong tai naïn ôû Chenjiashan, ngöôøi nhaø cuûa caùc naïn nhaân ñaõ toá caùo giôùi laõnh ñaïo moû ñaõ chæ nghó ñeán phaù kyû luïc khai thaùc ñeå lónh 400,000 yuan tieàn thöôûng maø baát chaáp tính maïng cuûa thôï moû. Trong tuaàn qua, chính phuû Trung Quoác ñaõ coâng boá caùc keá hoaïch saép xeáp laïi ngaønh than thaønh 13 toå hôïp saûn xuaát lôùn ñeå coù theå giaùm saùt caùc moû than ñöôïc kyõ hôn, ñaëc bieät laø caùc moû tö nhaân nhoû leû nguy hieåm. Ñaây laø haønh ñoäng ñöôïc coi laø “muoän”. Sau ñoù, ngaøy muøng 02 Thaùng Möôøi Hai, vuï noå moû ôû Quyù Chaâu ñaõ gieát cheát ít nhaát 16 ngöôøi.

Nghieân Cöùu: Phuï nöõ coù baàu laøm ca ñeâm deã bò saåy thai NEW YORK - Keát quaû 1 nghieân cöùu môùi ñöôïc coâng boá hoâm thöù Naêm cho bieát, phuï nöõ coù baàu cao thaùng maø vaãn ñi laøm ca ñeâm coù nhieàu nguy cô saåy thai, hoaëc em beù cheát ngay khi vöøa chaøo ñôøi. Baûn nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vôùi hôn 40,000 phuï nöõ Ñan Maïch ñi laøm ca ñeâm trong luùc coù baàu, cho thaáy nhöõng ngöôøi laøm ca ñeâm lieân tuïc coù theå bò saåy thai hoaëc em beù cheát ngay khi rôøi buïng meï vôùi tyû leä nguy cô 85% cao hôn ngöôøi ñi laøm ca ngaøy. Tuy nhieân, khaùm phaù ñöôïc coâng boá trong Taïp Chí Y Khoa Moâi Tröôøng vaø Ngheà Nghieäp (Journal of Occupational and Environmental Medicine), nhöõng ca laøm vieäc khaùc - chaûng haïn nhö thay ca luaân phieân, coù luùc nhaèm ca ñeâm - thì khoâng coù nguy cô ôû taàm möùc nhö treân. Nhìn chung, chæ coù hôn 1 phaàn traêm thai phuï bò saûy thai hoaëc thai nhi cheát, vaø chæ coù 11 ngöôøi trong soá 420 phuï nöõ laøm ca ñeâm coá ñònh laø bò nhö treân maø thoâi. Tuy nhieân, khi caân nhaéc theâm caùc yeáu toá khaùc, nhö tuoåi taùc cuûa thai phuï, thoùi quen huùt thuoác, yeâu caàu xoác vaùc trong coâng vieäc, thì laøm ca ñeâm coù theå ñöa ñeán nguy cô treân vôùi tyû leä 85% cao hôn ca ngaøy. Nhöõng khaùm phaù cuûa cuoäc nghieân cöùu do moät nhoùm khoa hoïc gia thuoäc quyeàn cuûa baùc só Jin Liang Zhu, Ñaïi Hoïc University of Aarhus, thöïc hieän cuõng phuø hôïp vôùi nhieàu nghieân cöùu khaùc cho thaáy laøm vieäc ca ñeâm, hoaëc thay ca luaân phieân trong ñoù coù ca ñeâm seõ aûnh höôûng treân thaân theå phuï nöõ, laøm taêng theâm caùc nguy cô nhö aên uoáng khoù tieâu, beänh tim, vaø moät soá beänh ung thö. Trong 1 cuoäc phaân tích gaàn ñaây thöïc hieän vôùi cuøng moät nhoùm phuï nöõ keå treân, caùc khoa hoïc gia trong nhoùm cuûa baùc só Zhu ñaõ nhaän thaáy nhöõng ngöôøi ñi laøm ca ñeâm hoaëc luaân phieân ca ñeâm cuõng coù theå sinh con nheï kyù vôùi tyû leä cao hôn. Vì vaäy, caùc nhaø nghieân cöùu cho raèng vieäc laøm ca ñeâm coù theå laøm taêng caùc vaán ñeà veà söùc khoûe, do laøm maát nhòp sinh hoïc bình thöôøng cuûa cô theå - nhòp sinh hoïc haøng ngaøy, ñöôïc ñieàu khieån bôûi 1 thöù “ñoàng hoà” trong noäi taïng cô theå, khoâng nhöõng giuùp ñieàu khieån chu kyø thöùc/nguû, maø coøn aûnh höôûng tôùi nhieàu tieán trình sinh lyù khaùc nhö thay ñoåi aùp huyeát vaø söï saûn xuaát Hormone. Theo caùc chuyeân gia trong ñoäi nguõ cuûa baùc só Zhu, söï lieân quan giöõa tình traïng saåy thai vaø vieäc ñi laøm ca ñeâm thöôøng xuyeân coù taùc ñoäng tôùi ñoä Estrogen. Ngöôøi ñi laøm ca ñeâm phaûi tieáp caän vôùi aùnh saùng ñeøn ñieän caû ñeâm thì tieán trình saûn xuaát Melantonin, moät chaát hormone laøm taêng cöôøng giaác nguû, seõ bò aùp cheá. Moät khi Melantonin bò aùp cheá, thì caùc hormones khaùc, nhö Estrogen, laïi ñöôïc taêng cöôøng. Moät soá nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy nguy cô ung thö nhuõ cao cao hôn trong soá phuï nöõ laøm vieäc ban ñeâm, lyù do coù theå laø vì hormone Esstrogen ñöôïc saûn xuaát quaù nhieàu. (D.P.)

DEBT REDUCTION LAW CENTER ATTORNEYS AT LAW

TRUNG TAÂM LUAÄT GIAÛM NÔÏ We can represent you (or protect you interest) concerning conections, lawsuits, judgements, liens, jarnishments.

Chuùng toâi ñaïi dieän quyù thaân chuû (vaø ñöông nhieân baûo veä quyeàn lôïi cuûa quyù vò) trong nhöõng coâng vieäc lieân quan ñeán toá tuïng, giao tieáp, xeùt xöû, theá chaáp vaø nhöõng raéc roái trong thanh toaùn ngaân haøng.

New Program / Monthly Payment. Giaûm nôï cho taát caû theû tín duïng Caù Nhaân ñeán 50% hoaëc hôn. Toå hôïp Luaät sö chuyeân nghieäp ñaïi dieän cho nhieàu thaân chuû trong nhieàu naêm qua. Xin goïi ñeå laáy heïn tham khaûo mieãn phí Luaät Sö: Emilio N. Francisco Esq. / Frank L Kucera Esq. / Donald J. Hobson Esq. Member of American Association of Debt Management Organization

MS. PHUONG NGO:

American Bar Association

714-724-1102

California Better State Bar Business Bureau

www. giam-no.com

IRVINE 17771 Fitch, Irvine, CA 92614 OAKLAND 1011 Clay St., Oakland, CA 94607

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

.3”

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9


.3”

SOÁNG VUI

Theå Thao

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SOÁNG KHOÛE WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

10 söï kieän theå thao theá giôùi noåi baät trong naêm 2004 Hoâm Thöù Tö 22 Thaùng Möôøi Hai, haõng tin AP ñaõ coâng boá 10 söï kieän theå thao haøng ñaàu theá giôùi trong naêm 2004 do caùc khaùch haøng cuûa haõng ôû khaép nôi treân theá giôùi bình choïn. Ñöùng ñaàu danh saùch naøy laø söï kieän ñoäi tuyeån Hy Laïp ñoaït chieác cuùp Voâ Ñòch Tuùc Caàu Chaâu AÂu

“EURO 2004” taïi Boà Ñaøo veà nöôùc khoâng keøn khoâng Nha. Nhö sau: troáng. Roài, cuõng chính hoï laàn ñaàu tieân trong lòch söû boùng 1. Hy Laïp - Voâ Ñòch troøn ôû taàm möùc luïc ñòa, coù EURO 2004: baøn thaéng Baïc laï luøng ñaåy Taïi voøng chung keát EURO öùng vieân Coäng Hoøa Czech ra 2004 dieãn ra ôû Boà Ñaøo Nha, rìa... Vaø hai laàn cho Boà Ñaøo 11 caàu thuû cuûa Hy Laïp ñaõ laàn löôït ñaùnh baïi caùc ñaïi gia: Tieãn ñöông kim voâ ñòch Phaùp

Caùc caây vôït nöõ Nga giaønh nhieàu thaéng lôïi trong naêm, laø moät trong caùc söï kieän quan troïng cuûa theå thao 2004. Trong aûnh laø nöõ ñaáu thuû Maria Sharapova ñoaït Giaûi Wimbledon, khi môùi coù 17 tuoåi.

ñöôïc coi laø raát thaønh coâng. Ñieàu ñaùng chuù yù laø söï ñaêng quang cuûa theå thao Chaâu AÙ taïi ñaïi hoäi naøy vôùi nhöõng thaønh tích ñaùng khaâm phuïc, ñaëc bieät laø ba cöôøng quoác Trung Quoác, Nhaät Baûn vaø

Hinault, Jacques Anquetil vaø Miguel Indurain... Vaø Lance Amstrong cuõng laø cuarô thaønh coâng nhaát trong lòch söû. 4. Tay ñua Michael Schumacher voâ ñòch Giaûi

Kình ngö Michael Phelps, Hoa Kyø, ñoaït ñeán 6 huy chöông vaøng trong toång coäng 8 huy chöông ñoaït ñöôïc taïi Theá Vaän Hoäi Athens 2004, cuõng laø moät trong 10 söï kieän theå thao quan troïng cuûa naêm 2004.

Nha ngaõ ngöïa... ñeå leân ngoâi Nam Haøn. vua baèng chính ñoäi hình khoâng coù ngoâi sao cuûa mình. 3. Tay ñua noåi tieáng cuûa ñoäi “Böu Ñieän Myõ”: 2. Olympic Athens 2004 Lance Amstrong laàn thöù 6 (Hy Laïp): Vôùi 17 ngaøy tranh taøi soâi noåi, Olympic Athens 2004

PARIS, Phaùp.- Vôùi ba danh hieäu Grand Slam vaø chöùc Voâ Ñòch Masters Cup, tay vôït Thuïy Só Federer xöùng ñaùng veà nhaát trong cuoäc baàu choïn cuûa Reuters cho danh hieäu nam löïc só noåi baät nhaát cuûa theå thao theá giôùi naêm Ngay Theá Vaän Hoäi Athens 2004, ñöôïc coi laø raát thaønh coâng, cuõng ñöôïc coi laø moät söï kieän theå thao quan troïng cuûa naêm 2004. Trong aûnh, löïc só neùm taï Hoa Kyø Nelson ñang tranh taøi.

Maõ Lai AÙ, ñaõ coù keát quaû nhö sau, sau khi coøn coù 8 ñoäi loït ñöôïc vaøo voøng sau cuøng naøy. EÂ THAN Moãi ñoäi seõ phaûi ñaù löôït ñi Kuala Lumpur, Maõ Lai AÙ.- Chaâu, Giaûi Voâ Ñòch Boùng vaø löôït veà trong baûng cuûa Cuoäc ruùt thaêm xeáp baûng voøng Troøn Theá Giôùi 2006 ñaõ vöøa mình. Tieáp trang B11 loaïi sau cuøng cuûa Khu Vöïc AÙ dieãn ra taïi Kuala Lumpur,

tieáng vaø uy tín nhaát theá giôùi Ñua Xe Hôi Coâng Thöùc 1 Tour de France. Tröôùc (Formula 1): Armstrong, coù 5 tay ñua 5 Laàn thöù 5 lieân tieáp, laàn thaéng Tour de France laø Michael Schumacher hieän laø Eddy Merckx, Bernard Tieáp trang B11

Huaán luyeän vieân Colombia bò lieät sau vuï cöôùp

BOGOTA, Colombia - Moät trong caùc baùc só ñieàu trò cho hay Luis Fernando Montoya, cöïu huaán luyeän vieân cuûa Ñoäi Tuyeån Once Caldas, coù thôøi laø voâ ñòch Nam Myõ, ñaõ teâ lieät toaøn thaân vì bò cöôùp baén hai laàn nôi coå vaøo hoâm 23 Thaùng

2005: Ñaù caùc traän voøng loaïi sau cuøng Khu AÙ Chaâu, Giaûi Theá Giôùi 2006

lieân tieáp giaønh chieán thaéng taïi Giaûi Ñua Xe Ñaïp Voøng Quanh Nöôùc Phaùp. Vôùi chieán thaéng naøy, Lance Armstrong ñaõ ñi vaøo lòch söû khi trôû thaønh cuarô ñaàu tieân saùu laàn thaéng giaûi ñua xe ñaïp danh

Möôøi Hai. “Chaán thöông khoâng theå naøo ñaûo ngöôïc ñöôïc. OÂng seõ bò teâ lieät töù chi,” Baùc Só Ignacio Gonzales, moät baùc só thaàn kinh giaûi phaãu cho nhaø huaán luyeän vieân 47 tuoåi naøy taïi Beänh Vieän Las Americas

Tieáp trang B11

Federer vaø Holmes, hai nhaø theå thao tieâu bieåu nhaát theá giôùi naêm 2004 2004. Vinh quang cuûa phaùi nöõ thuoäc veà Kelly Holmes. 33 phoùng vieân vaø bieân taäp vieân cuûa Haõng Thoâng Taán Reuters ôû hôn 20 quoác gia ñaõ

Quaàn Vôït Nam Theá Giôùi 2004: Nhöõng khoaûnh khaéc ñaùng nhôù ngoaøi saân ñaáu PARIS, Phaùp.- Treân saân ñaáu, hoï laø nhöõng tay vôït xuaát saéc. Ngoaøi ñôøi thöôøng, hoï laïi trôû thaønh moät ngöôøi ñaøn oâng bình thöôøng nhö baát kyø ai. Vaø trong naêm vöøa qua, nhieàu ngöôøi trong soá hoï ñaõ coù

cuûa thaønh phoá Medellin, tuyeân boá vôùi Thoâng Taán Xaõ Reuters nhö vaäy. Montoya, vöøa rôøi khoûi Ñoäi Boùng Once Caldas hoài ñaàu thaùng naøy sau khi ñoäi naøy bò loaïi khoûi Giaûi World Club Cup tröôùc ñoäi Porto cuûa Boà Ñaøo Nha ôû Nhaät Baûn, ñaõ bò baén gaàn nhaø oâng ôû Caldas vaøo hoâm 22 Thaùng Möôøi Hai trong luùc oâng coá baûo veä baø vôï

tham gia cuoäc baàu choïn naøy. Moãi ngöôøi choïn 3 göông maët vaøo caùc vò trí töø thöù nhaát ñeán thöù ba. Daãn ñaàu ñöôïc 3 ñieåm, Tieáp trang B11

Beckham ñeàu laø nhöõng thaàn töôïng. Nhöng hoï laïi chính laø nhöõng thaàn töôïng cuûa nhau. nhöõng khoaûnh khaéc khoâng Tham döï Madrid Masters, David Beckham vôùi vai troø theå naøo queân ñöôïc. khaùn giaû ñaõ laàn ñaàu tieân Khi thaàn töôïng gaëp ñöôïc tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi tay thaàn töôïng vôït ngöôøi Hoa Kyø. Sau vaøi Vôùi ngöôøi haâm moä theå phuùt thaêm hoûi, Agassi ñaõ thao, Andre Agassi vaø David Tieáp trang B11

DAT


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

10 söï kieän theå thao theá giôùi noåi baät trong naêm 2004 Tieáp trang B10

chuû sôû höõu haàu heát caùc kyû luïc ñöôïc laäp ra trong suoát hôn 50 naêm toàn taïi cuûa moân theå thao F1. Söï nghieäp cuûa tay ñua ngöôøi Ñöùc chöa döøng laïi ñeå ngöôøi ta coù theå ñaùnh giaù chính xaùc nhöõng daáu aán cuûa anh trong moân ñua xe F1. Tuy nhieân, lòch söû thöôøng chæ ghi nhaän caùc con soá, caùc kyû luïc. Vaø xeùt treân khía caïnh naøy, Michael Schumacher ñaõ ñaït tôùi nhöõng ñænh cao maø tröôùc ñoù chöa coù ai töøng chinh phuïc. 5. Haøng loaït vuï beâ boái doping bò phaùt hieän: Trong vaø sau Ñaïi Hoäi Theå Thao Olympic Athens. 6. “Kình ngö” Michael Phelps (Hoa Kyø): Giaønh 6 huy chöông vaøng treân toång coäng 8 huy chöông ñoaït ñöôïc taïi Olympic Athens. Tay bôi treû 19 tuoåi naøy ñaõ ñoaït toång coäng 6 huy chöông vaøng vaø 2 huy chöông ñoàng. Duø khoâng ñoaït ñöôïc 8 huy chöông vaøng nhö tuyeân boá tröôùc ngaøy khai maïc ñeå vöôït qua thaønh tích cuûa huyeàn thoaïi Mark Spitz caùch ñaây 32 naêm, nhöng thaønh tích naøy vaãn ñöôïc xem laø “khuûng khieáp” cuûa theå thao theá giôùi hieän nay. Vôùi thaønh tích naøy, Michael Phelps cuõng ñaõ trôû thaønh löïc só xuaát saéc nhaát Olympic Athens 2004. 7. “Cuoäc caùch maïng” cuûa caùc caây vôït nöõ ngöôøi Nga: Vôùi 3 chieác Cuùp Phaùp Môû Roäng, Wimbledon vaø Giaûi Quaàn Vôït Myõ Môû Roäng vaø laàn ñaàu tieân voâ ñòch Fed Cup. Naêm 2004 laø moät naêm voâ cuøng ñaëc bieät ñoái vôùi neàn quaàn vôït nöôùc Nga. Naêm naøy ñaùnh daáu caùc chöùc voâ ñòch Grand Slam laàn ñaàu tieân thuoäc veà nöôùc Nga

Baûng B: Goàm caùc ñoäi Nhaät Baûn, Iran, Bahrain, Baéc Haøn. Caùc traän ñaáu voøng loaïi sau cuøng naøy, seõ ñöôïc khôûi ñaàu vaøo ngaøy muøng 09 Thaùng Hai 2005 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 17 Thaùng Taùm 2005, choïn 2 ñoäi ñaàu moãi baûng vaøo thaúng voøng chung keát cuûa Giaûi Theá Giôùi 2006 taïi Ñöùc, coøn hai ñoäi ñöùng thöù ba cuûa 2 baûng seõ ñaáu vôùi nhau löôït ñi vaø löôït veà. Ñoäi thaéng seõ vaøo ñaù tieáp ñeå tranh moät veù vôùt vôùi moät ñoäi cuûa Khu Vöïc CONCACAF ( Baéc-Trung Myõ vaø Bieån Caribbe), vaø neáu ñoäi AÙ Chaâu maø giaønh ñöôïc chieác veù vôùt naøy, thì seõ laø ñoäi ñaïi dieän thöù naêm cuûa AÙ Chaâu taïi Giaûi Voâ Ñòch Theá Giôùi 2006 naøy. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi 8. Trung Quoác noåi leân raèng ñoäi Nam Haøn, töøng vaøo nhö moät “cöôøng quoác theå ñeán baùn keát Giaûi Theá Giôùi thao” môùi: 2002, coøn Nhaät Baûn laø ñöông Taïi Ñaïi Hoäi Olympic Ath- kim Voâ Ñòch AÙ Chaâu. ens vaø caùc söï kieän theå thao Huaán luyeän vieân khaùc. (Wimbledon, Roland Garros vaø US Open). Nöôùc Nga cuõng ñaõ laàn ñaàu tieân giaønh ñöôïc chöùc voâ ñòch Fed Cup vôùi caùnh chim ñaàu ñaøn Anastasia Myskina, moät mình coâ ñaõ giaønh thaéng lôïi trong 2 traän ñôn vaø trong traän ñoâi quyeát ñònh, Myskina ñaùnh caëp vôùi Vera Zvonareva cuõng giaønh ñöôïc thaéng lôïi. Trong baûng xeáp haïng cuoái cuøng trong naêm cuûa WTA, trong 10 haïng ñaàu coù ñeán 4 tay vôït ngöôøi Nga xeáp töø thöù 3 ñeán thöù 6 theo thöù töï: Myskina, Sharapova, Kuznetsova vaø Dementieva. Vôùi nhöõng thaønh tích nhu vaäy, naêm 2004 trôû thaønh naêm thi ñaáu thaønh coâng ñaàu tieân trong lòch söû quaàn vôït nöôùc Nga.

9. Caây vôït nam Thuïy Só Roger Federer ñoaït caû 3 chieác cuùp Grand Slam: Naêm 2004 laø moät naêm thi ñaáu voâ cuøng thaønh coâng cuûa tay vôït 23 tuoåi ngöôøi Thuïy Só naøy. Anh ñaõ hoaøn toaøn thoáng trò laøng quaàn vôït nam theá giôùi sau khi ñoaït ñöôïc toång coäng 11 chöùc voâ ñòch, trong ñoù coù 3 chöùc voâ ñòch Grand Slam vaø 4 chöùc voâ ñòch Master Cup.

Colombia bò lieät sau vuï cöôùp Tieáp trang B10

laø Adriana khoûi bò cöôùp taán coâng sau khi baø ruùt tieàn maët töø moät maùy ATM. Montoya ñaõ daãn daét Ñoäi Once Caldas ñeán chieán thaéng Giaûi Voâ Ñòch Colombian Apertura vaøo naêm 2003 vaø Cuùp Libertadores cuûa Nam Myõ. OÂng coù moät ñöùa con trai leân ba. 10. Caâu Laïc Boä Arsenal Toång Thoáng Alvaro Uribe, giaønh ngoâi Voâ Ñòch Giaûi ngöôø i töøng ca ngôïi thaønh Boùng Ñaù Ngoaïi Haïng coâ n g cuûa Ñoäi Once Caldas laø Anh Muøa Boùng 2004: thaønh tích naâng cao tinh Laäp kyû luïc 49 traän khoâng thaàn cuûa moät ñaát nöôùc bò daøy ñeå thua. xeùo vì chieán tranh du kích, goïi cuoäc taán coâng Montoya 2005: Ñaù caùc traän “moät thaûm kòch.” Caûnh saùt baét giöõ boán voøng loaïi sau cuøng ngöôø i, keå caû hai phuï nöõ maø Khu AÙ Chaâu, Giaûi hoï nghi laø toøng phaïm trong vuï taán coâng. Theá Giôùi 2006 Neàn boùng troøn Colombia Tieáp trang B10 ñaõ höùng chòu nhieàu baïo haønh trong vuøng Nam Myõ. Moãi Baûng A: Goàm caùc ñoäi Nam Haøn, naêm, taïi Colombia coù tôùi Saudi Arabia, Uzbekistan, 30,000 vuï gieát ngöôøi. Hoài ñaàu naêm 2004, danh Kuwait.

thuû Giaûi Theá Giôùi Albeiro Usuriaga ñaõ bò baén cheát beân ngoaøi caên nhaø cuûa oâng ôû Cali. Nhöng coù leõ vuï baïo haønh tai tieáng nhaát laø vuï xaûy ra vaøo naêm 1994 khi haäu veä Andres Escobar cuûa Ñoäi Tuyeån Quoác Gia Colombia, caàu thuû töï ñaù moät baøn thua vaøo goân mình trong traän caàu quoác teá vôùi Hoa Kyø, ñaõ bò quaân baïo ñoäng baén cheát. (V.P.)

Federer vaø Holmes, hai nhaø theå thao tieâu bieåu nhaát theá giôùi naêm 2004 Tieáp trang B10

2 ñieåm cho vò trí thöù hai vaø vò trí thöù ba nhaän 1 ñieåm. Cuoäc baàu choïn ñöôïc tieán haønh trong thôøi gian töø ngaøy 15 Thaùng Möôøi Hai ñeán ngaøy 20 Thaùng Möôøi Hai. Roger Federer

nöõ vaän ñoäng vieân tieâu bieåu nhaát theá giôùi 2004. Vò trí thöù hai ñöôïc daønh cho ngöôøi ñeïp quaàn vôït Nga, Maria Sharapova. Danh hieäu Wimbledon, chöùc voâ ñòch giaûi ñaáu cuoái naêm vaø moät soá ñaáu tröôøng khaùc ñaõ ñöa tay vôït treû môùi 17 tuoåi vöôït qua haøng loaït teân tuoåi gaïo coäi khaùc trong laøng theå thao theá giôùi. Ñoàng höông cuûa Sharapova, tay vôït voâ ñòch French Open, Anastasia Myskina, cuõng coù teân trong danh saùch naøy vôùi vò trí thöù 5. Vò trí thöù ba vaø tö laàn löôït thuoäc veà vaän ñoäng vieân ñieàn kinh ngöôøi Thuïy Ñieån, Carolina Kluft (28 ñieåm) vaø Annika Sorenstam (23 ñieåm). Tay golf Sorenstam laø ngöôøi ñöùng vò trí thöù nhaát trong cuoäc baàu choïn naêm ngoaùi.

chaøng tieàn veä ngöôøi Anh chieác vôït maø anh vöøa chôi, keøm theo caû chöõ kyù vôùi loøng traân troïng.

Quaàn Vôït Nam Theá Giôùi 2004: Nhöõng khoaûnh khaéc ñaùng nhôù ngoaøi saân ñaáu

Federer vaø daáu aán ôû Lieân Hieäp Quoác

Tay vôït ngöôøi Thuïy Só tieáp tuïc khaúng ñònh vò theá soá moät cuûa mình treân ñaáu tröôøng theå thao theá giôùi khi ñaït ñöôïc 53 ñieåm (soá ñieåm toái ña laø 99). Tieáp trang B10 Vôùi 32 ñieåm, vaän ñoäng vieân khoâng ngaàn ngaïi taëng ngay tieâu bieåu nhaát cuûa Theá Vaän Hoäi Athens, kình ngö ngöôøi Myõ, Michael Phelps, xeáp ôû vò trí thöù hai. Anh laø chuû nhaân cuûa 6 huy chöông vaøng vaø 2 huy chöông ñoàng ôû moân bôi loäi taïi Olympic 2004. Ngöôøi veà nhaát trong cuoäc baàu choïn naêm ngoaùi, tay ñua noåi tieáng cuûa Tour de France, Lance Armstrong, chæ ñöùng thöù ba naêm nay. Anh ñöôïc 26 ñieåm. Vò trí thöù tö thuoäc veà löïc só chaïy 1,500 meùt vaø 5,000 Beckham meùt, El Guerrouj, ngöôøi Maroác, vôùi 24 ñieåm. Tay ñua F1 töøng 7 laàn voâ ñòch theá giôùi, Michael Schumacher, vaø tay golf, Vijay Singh, vôùi soá phieáu laàn löôït laø 22 vaø 20 ñöùng thöù 5 vaø 6. Kelly Holmes Vôùi hai chieán thaéng taïi cöï ly chaïy 800 meùt vaø 1,500 meùt taïi Athens, nöõ löïc só ñieàn kinh ngöôøi Anh, Kelly Holmes, ñaõ ñaït 68 ñieåm, xeáp thöù nhaát trong cuoäc baàu choïn

Agassi

David Nalbandian vaø cuù nhaûy bungee ngoaïn muïc Tay vôït Argentina, David Nalbandian, laàn ñaàu tieân trong ñôøi ñöôïc taän höôûng caûm giaùc maïnh khi thöïc hieän moät cuù nhaûy ngoaïn muïc ôû Danube Tower taïi AÙo. Cuù nhaûy töø ñoä cao 152 m ñaõ ñaït toác ñoä 90 km/ giôø. Mariano Zabaleta coù maët luùc ñoù vôùi tö caùch ngöôøi quay phim. “Thaät khoâng theå tin ñöôïc, tuyeät vôøi nöõa. Moïi thöù dieãn ra quaù nhanh. Tröôùc khi nhaûy, caûm giaùc cuûa toâi laø sôï haõi, nhöng khi ñaõ vaøo cuoäc, moïi noãi sôï ñaõ tan bieán”, Nalbandian phaùt bieåu sau khi “haï caùnh” an toaøn.

Thaùng Möôøi Moät, Roger Federer coù maët taïi truï sôû Lieân Hieäp Quoác ôû New York ñeå tham gia vaøo leã coâng boá “2005 - Naêm theå thao quoác Tieáp trang B12

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

Quaàn Vôït Nam Theá Giôùi 2004: Nhöõng khoaûnh khaéc ñaùng nhôù ngoaøi saân ñaáu Tieáp trang B11

teá”. Buoåi leã coù söï goùp maët cuûa Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan vaø moät soá giôùi chöùc Lieân Hieäp Quoác khaùc. Ñaây laø chöông trình vôùi muïc ñích khuyeán khích chôi theå thao ñeå taêng cöôøng söùc khoûe, phaùt trieån toaøn dieän vaø taïo neân baàu khoâng khí hoøa bình. “Moät vieäc laøm coù yù nghóa. Toâi cuõng caûm thaáy vinh döï khi Gustavo Kuerten ñöôïc ñaïi dieän cho Lieân Hieäp Paradorn Srichaphan laø Quoác”, Federer noùi. nhöõng ngöôøi caàm côø cho ñoaøn theå thao nöôùc mình trong leã Vinh döï caàm ñuoác cuûa khai maïc. Kuerten Theá Vaän Hoäi Athens ñaõ Huaân Chöông OBE cuûa mang laïi vinh döï cho caùc tay Henman vôït nam theá giôùi. Thaùng Saùu, Trong naêm vöøa qua, coù ba Gustavo Kuerten cuøng vôùi tay vôït nhaän ñöôïc nhöõng Pele vaø moät soá vaän ñoäng vieân phaàn thöôûng cao quyù cuûa theå thao ngöôøi Brazil ñaõ chính phuû caùc nöôùc Chaâu AÂu. tham döï leã röôùc ñuoác taïi Tim Henman (Anh), Juan thaønh phoá Rio de Janeiro. Carlos Ferrero (Taây Ban “Toâi öôùc sao khoaûnh khaéc ñoù Nha) ñeàu ñöôïc toân vinh taïi keùo daøi maõi. Toâi cöù nhö moät ñaát nöôùc cuûa mình. Trong khi ñöùa treû ñöôïc ngöôøi lôùn cho ñoù, moät tay vôït Croatia khaùc, keïo vaäy”, Kuerten noùi. Tim Carlos Moya, nhaän vinh döï Henman cuõng nhaän ñöôïc naøy ôû Croatia. Boán laàn loït vinh döï töông töï khi ngoïn vaøo baùn keát Wimbledon, Tim ñuoác hieän dieän ôû Wimbledon. Henman nhaän huaân chöông Coøn Roger Federer vaø “Coâng daân kieåu maãu” töø Nöõ

DAT

Nicolas Massu

Hoaøng Elizabeth II taïi Ñieän Buckingham. Ferrero ñöôïc baàu choïn “Vaän ñoäng vieân tieâu bieåu” - vinh döï cao quyù nhaát cuûa theå thao nöôùc naøy do nhaø vua Juan Carlos trao taëng. Trong khi ñoù, taïi Croatia, Toång Thoáng Stipe Mesic cuõng toân vinh Carlos Moya. Anh coøn ñöôïc coâng nhaän laø “Coâng daân danh döï” cuûa thaønh phoá Umag - nôi anh ñaõ giaønh ba danh hieäu lieân tieáp. Quaàn vôït ôû khaép moïi nôi Tim Henman vaø Lleyton Hewitt ñaõ laøm cho haøng traêm ngöôøi qua ñöôøng ôû thuû ñoâ Paris baát ngôø baèng maøn trình dieãn quaàn vôït ngay treân ñöôøng phoá. Trong thôøi

Tim Henman gian nghæ ngôi cuûa giaûi Paris Masters, hai tay vôït naøy ñaõ coù moät cuoäc so taøi thuù vò gaàn thaùp Eiffel. “Toâi nghó raèng ñaây laø moät hình thöùc quaûng baù tuyeät vôøi cho quaàn vôït”, Henman phaùt bieåu sau traän ñaáu. Trong khi ñoù, hai tay vôït Taây Ban Nha, Alex Corretja vaø Albert Costa, ñaõ chôi moät traän ñaáu vôùi söï chöùng kieán cuûa löôïng khaùn giaû kyû luïc - 50,000 ngöôøi - taïi saân vaän ñoäng Nou Camp, tröôùc traän ñaáu boùng troøn giöõa Barcelona vaø Real Madrid.

Fernando Gonzalez

ngöôøi huøng Nicolas Massu vaø Fernando Gonzalez trôû veà töø Theá Vaän Hoäi Athens vôùi nhöõng taám huy chöông vaøng. Hoï ñöôïc Toång Thoáng Chile Ricardo Lagos ñoùn tieáp taïi Placio de La Moneda, ôû thuû ñoâ Santiago. Hoï cuõng Ngöôøi Chile möøng chieán nhaän ñöôïc söï chaøo ñoùn cuûa thaéng moät löôïng coå ñoäng vieân Caû ñaát nöôùc Chile ñaõ ñöôïc chöøng 6,000 ngöôøi taïi Quaûng soáng trong ngaøy hoäi khi hai Tröôøng Constitucioùn. Massu

vaø Gonzalez cuõng ñaõ chôi moät traän ñaáu trình dieãn tröôùc söï chöùng kieán cuûa 8,300 coå ñoäng vieân. (Source: ATP)


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

COÂNG TY

DU LÒCH

HAÛI AÂU

TOÅNG COÂNG TY Tel: 626-288-3857

BLUE & GOLD TRAVEL

LITTLE SAIGON CHINATOWN ROWLAND HEIGHTS Tel: (714) 899-3061 Tel: (213) 572-0128 Tel: (626) 820-0322 Website: www.seagulltour.com

CASINO VIEJAS Taëng $15 tieàn maët töø thöù Hai ñeán thöù Saùu Taëng $10 tieàn maët töø thöù Baûy ñeán Chuû Nhaät

LITTLE SAIGON WESTMINSTER

LOS ANGELES:

2. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 1. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 11:00AM: HongKong Market (Monterey Park) 6:20AM: Chinatown ( Chinatown) A. 6:00AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:10AM: Kee Wah Bakery (San Gabriel) 6:40AM: HongKong Market (Monterey Park) 7:15 AM: Westminster (ABC Market) 11:20AM: Superstore (San Gabriel) B. 7:00AM: Westminster (A.B.C. Market) 7:00AM: Sunny Plaza (San Gabriel) 11:25AM: Ledo Cafe (Rosemead) 7:20AM: HongKong Plaza ( Rowland Heights) 11:45AM: HongKong Plaza (Rowland Heights) C. 10:30AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:30AM: Westminster (A.B.C. Market) 8:00AM: 99 Ranch Market (Irvine) 12:30PM: 99 Ranch Market (Irvine)

D. 5:30PM: Westminster (A.B.C. Market)

WEST COAST CLASSICAL

Tour Ñaëc Bieät

Mua 2 taëng 1 KHÔÛI HAØNH THÖÙ TÖ & THÖÙ BAÛY * GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR $95/$75 * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR $100/$75 KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: * DISNEYLAND 1 NGAØY TOUR $68 * HOLLYWOOD/UNIVERSAL STUDIO 1 NGAØY TOUR $63 * SAN DIEGO SEAWORLD 1 NGAØY TOUR $68 * LOS ANGELES CITY TOUR $50 KHÔÛI HAØNH NHÖÕNG NGAØY CUOÁI TUAÀN: * LAKE POWEL & UTAH 3 NGAØY TOUR $138/$88 * MONTEREY BAY, SAN FRANCISCO, LAKE TAHOE & RENO 3 NGAØY TOUR $138 / $88

BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 2/10/2004 - 2 NGAØY 1 ÑEÂM: - Mexico, Ensenada, Gambling & Lobster Tour - Mua 2 taëng 1 - $55 P/P (giôùi haïn 10 ngöôøi ñaàu tieân) - Ngöôøi thöù ba chæ traû $20 - Treân 18 tuoåi vôùi theû Xanh hoaëc theû Thoâng Haønh. - 2 böõa aên saùng, 1böõa aên tröa toâm huøm (luoân nöôùc uoáng)

HOTEL ÔÛ ENSENADA: - Santo Tomas Hotel hoaëc Hotel ñoàng haïng.

WONDERFUL THAILAND Khôûi haønh moãi ngaøy Toái thieåu 2 ngöôøi

BANGKOK - PATTAYA: 6 ngaøy 4 ñeâm * $599 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $499 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - PHUKET PHI PHI ISLAND - PHANG NGA BAY: 8 ngaøy 6 ñeâm * $909 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $678 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - VIETNAM: 6 ngaøy 4 ñeâm * $899 + thueá (Ngöôøi lôùn) BANGKOK-PATTAYA-PHUKET-PHI PHI ISLAND PHANG NGA BAY- VIETNAM * $1199 + Thueá (Ngöôøi lôùn) * Coù theû Viejas Casino VIP CARD seõ ñöôïc bôùt $20

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

CHRISTMAS & NEW YEAR SPECIAL TOUR KHÔÛI HAØNH NGAØY 24/12/2004 LAS VEGAS CHRISTMAS 3 NGAØY 2 ÑEÂM TOUR GIAÛI TRÍ Vôùi 2 ñeâm Las Vegas Hilton Hotel / Ñoåi Bus khöù hoài / Coù höôùng daãn Tour.

$148 / $88

KHÔÛI HAØNH NGAØY 25/12/2004

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY SIGHTSEEING TOUR * ENSENADA 2 NGAØY LOBSTER & GAMBLING TOUR * LAKE POWELL 3 NGAØY TOUR * LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR

$108 / $78 $110 / $85 $89 / $70 $65 / $55 $138 / $88 $138 / $88

KHÔÛI HAØNH NGAØY 01/01/2005

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY SIGHTSEEING TOUR * ENSENADA 2 NGAØY LOBSTER & GAMBLING TOUR * LAKE POWELL 3 NGAØY TOUR * LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR

$118 / $80 $110 / $85 $89 / $70 $65 / $55 $138 / $88 $138 / $88

GIAÙ VEÙ MIEÀN NAM NÖÔÙC MYÕ °LAKE POWELL & CANYON LAND, ARCHES: 4 ngaøy $208/$118 °BRYCE CANYON, LAKE POWELL, PETRIFIED FOREST: 4 ngaøy $208/$118 °17 MILES, MONTEREY BAY, SEQUOIA, LAKE TAHOE: 4 ngaøy $208/$118

GIAÙ ÑAËC BIEÄT TRUNG QUOÁC ª ÑAÛO HAÛI NAM: 6 ngaøy töø $888 + thueá ª QUAÛNG CHAÂU, QUEÁ LAÂM, KHOÂN MINH, ª GIANG NAM: 8 ngaøy töø $599 + thueá HONG KONG: 8 ngaøy töø $1099 ª THÖÔÏNG HAÛI, HAØNG CHAÂU, TOÂ CHAÂU, NAM KINH, ª QUAÛNG CHAÂU, KHOÂN MINH, THAÏCH LAÂM, THUÛY HÖÔNG, ÑOÀNG LYÙ, WAXI, THAÉNG CAÛNH HOÀ NAM, ÑAÏI LYÙ, LEÄ GIANG: 8 ngaøy töø $1299 TÖÙ XUYEÂN, THAØNH ÑOÂ, CAÅM DÖÔNG, HUYØNH LONG, ª THÖÔÏNG HAÛI, HOÀ THIEÂN ÑAÛO, HAØNG CHAÂU, ÑOÂ GIANG, LAÏC SÔN, ÑAÏI PHATÄ: 10 ngaøy töø $999 + thueá PHOÅ ÑAØ SÔN: 8 ngaøy töø $999 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI: ª DANH LAM THAÉNG CAÛNH TRUNG QUOÁC: 16 ngaøy töø $1999 8 ngaøy töø $699 ª TRÖÔØNG GIANG, TAM HIEÄP 12-16 ngaøy töø $1899 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI, ª HOAØNG SÔN, TAM HIEÄP 12 ngaøy töø $1899 HONG KONG: 10 ngaøy töø $999 ª TRÖÔNG GIA GIÔÙI, CÖÛU TRAÏI CAÁM, ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, THÖÔÏNG HAÛI: 8 ngaøy töø $899 HUYØNH LONG: $1599 ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, ª VAÊN HOÙA COÅ ÑOÂÂ: 12 ngaøy töø $1399 THÖÔÏNG HAÛI: 10 ngaøy töø $999 ª ÑIEÂU KHAÉC BAÊNG GIAÙ ÑOÂNG BAÉC: 8 ngaøy $999

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Dö luaän AÁn Ñoä chaán ñoäng veà moät boä phim sex hoïc troø ñöôïc ñöa ra baùn ñaáu giaù treân eBay * Giaùm ñoác ñieàu haønh eBay chi nhaùnh AÁn Ñoä bò caûnh saùt baét giam Moät maøn sex töï bieân töï dieãn daøi 2 phuùt 37 giaây cuûa hai thieáu nieân nam nöõ ñang “quaù taûi” treân Internet, ñaõ gaây ra moät laøn soùng phaãn noä ñoái vôùi ngöôøi daân AÁn Ñoä. Nam “dieãn vieân” treû tuoåi ñaõ bò caûnh saùt baét vaø chuaån bò ñöa ra toøa xeùt xöû. Khi ñoaïn video soá môø nhaït vaø hình bò giaät (vì quay baèng ñieän thoaïi di ñoäng) naøy ñöôïc ñöa leân baùn treân Internet, hình aûnh coâ gaùi 17 tuoåi ñang “chieàu chuoäng” caäu baïn trai trung hoïc cuûa mình ñaõ gaây ra moät laøn soùng phaûn öùng döõ doäi khaép moïi vuøng thaønh thò AÁn Ñoä, bieåu thò söï xung ñoät ñang gia taêng giöõa taàng lôùp trung löu thuû cöïu vaø theá heä lôùp treû soáng thoaùng vaø AÂu hoùa, vôùi söï hoã trôï cuûa coâng ngheä hieän ñaïi. Barkha Dutt, ngöôøi thöïc hieän chöông trình baøn luaän phoå bieán nhaát treân truyeàn hình veà nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi cuûa AÁn Ñoä cho bieát: “Thaät quaù ngaïc nhieân vôùi toâi, taïi sao luõ treû laïi quan heä sôùm theá. Thaäm chí, chuùng toâi coøn chöa nhaän thöùc ñöôïc ñaõ bao nhieâu thöù thay ñoåi roài”. Bò baét giöõ trong cuoäc loaïi boû ñoaïn phim ñoài truïy treân coù caû Avnish Bajaj, moät ngöôøi Myõ goác AÁn ñöùng ñaàu Baazee.com, chi nhaùnh eBay taïi AÁn Ñoä. Ñaây chính laø nôi ñoaïn video clip sex - do chính tay caäu hoïc troø trung hoïc duøng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa mình ñeå töï quay mình vaø baïn gaùi - ñaõ ñöôïc ñöa leân rao baùn. Bò baét giöõ vaøo tuaàn tröôùc theo moät ñieàu luaät veà khieâu daâm maïng cuûa AÁn Ñoä, Bajaj ñaõ ñöôïc taïi ngoaïi sau khi noäp tieàn baûo laõnh vaøo Thöù Ba vöøa qua, nhöng soå thoâng haønh Myõ cuûa oâng vaãn bò tòch thu. Vuï baét giöõ Bajaj ñaõ gaây ra nhöõng baát ñoàng chính trò giöõa Hoa Kyø vaø AÁn Ñoä, vaø daãn tôùi nguy cô caùc nhaø ñieàu haønh eBay xem xeùt laïi khaû naêng tieáp tuïc ñaàu tö vaøo quoác gia naøy. Bajaj ñaõ thieát laäp Baazee.com vaøo naêm 2000 vaø baùn laïi cho haõng eBay, coâng ty ñaáu giaù tröïc tuyeán noåi tieáng theá giôùi, vôùi giaù 50 trieäu USD. OÂng giaùm ñoác ñöôïc ñaøo taïo ôû Harvard naøy sau ñoù vaãn tieáp tuïc ñieàu haønh chi nhaùnh eBay taïi Bombay. Ñoaïn video sex treân ñaõ ñöôïc ghi hình töø vaøi tuaàn tröôùc vaø truyeàn tay töø caäu hoïc sinh “dieãn vieân” sang ba ngöôøi baïn vaø cuoái cuøng trôû thaønh moät ñóa video chôï ñen

ôû New Delhi. Noù chæ thu huùt ñöôïc söï chuù yù sau khi moät sinh vieân kyõ thuaät taïi moät tröôøng hoïc AÁn Ñoä coù danh tieáng ñöa leân Baazee.com ñeå baùn. Hieän cha meï cuûa coâ hoïc sinh “nöõ dieãn vieân” ñaõ ñöa coâ sang Canada. Caäu hoïc sinh “taùc giaû” 17 tuoåi, con trai cuûa moät doanh nhaân giaøu coù, hieän ñang bò giöõ taïi moät trung taâm quaûn thuùc thanh thieáu nieân. Caäu ñaõ chaïy sang Nepal ñeå troán traùnh söï chuù yù cuûa baùo giôùi, nhöng ñaõ bò baét ngay taïi saân bay khi quay trôû veà thuû ñoâ New Delhi vaøo Chuû Nhaät vöøa qua. TS Ranjana Kumari, giaùm ñoác Trung Taâm Nghieân Cöùu Xaõ Hoäi cuûa AÁn Ñoä cho bieát: Nhöõng baøn caõi quanh clip video naøy - hieän ñang trôû thaønh chuû ñeà noùng boûng khaép moïi thaønh thò AÁn Ñoä, noãi aùm aûnh cuûa baùo chí vaø caùc cuoäc bình luaän truyeàn hình - laø söï tieâu bieåu cho moät xaõ hoäi ñang ôû thôøi kyø chuyeån tieáp. Söï buøng noå kinh teá gaàn ñaây cuûa AÁn Ñoä ñaõ taïo ra söï giaøu coù phi thöôøng trong taàng lôùp daân soá thaønh thò am töôøng coâng ngheä. Ñoù laø taàng lôùp cuûa nhöõng ngöôøi soáng trong moät theá giôùi toaøn caàu hoùa ñöôïc thoáng trò bôûi Internet, caùc thöông hieäu quoác teá vaø loái soáng Phöông Taây, voán ñi lieàn vôùi caùc giaù trò töï do tình duïc. AÁn Ñoä coù theå laø nôi ñaõ saûn sinh ra Kama Sutra, cuoán saùch höôùng daãn tình duïc coù töø theá kyû thöù VI, nhöng sex ngaøy nay laïi laø moät chuû ñeà caám kî. Quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân khoâng deã daøng ñöôïc boû qua, vaø coäng ñoàng luoân coù phaûn öùng khoù chòu veà chuû ñeà naøy. Nhöõng ngöôøi chöùng kieán cho raèng raát nhieàu ngöôøi ñaõ thoåi phoàng vuï phim sex “nghieäp dö” naøy - trong ñoù coù caû nhöõng nhaø chöùc traùch ñaõ baét giöõ oâng Bajaj vaø caäu hoïc sinh trung hoïc. Hieän giôø caäu dieãn vieân naøy vaãn chöa ñöôïc xaùc ñònh danh tính do tuoåi coøn quaù treû. Lyù do daãn ñeán söï vieäc naøy coù theå do cha meï caäu khoâng nhaän thöùc ñöôïc heát caùc haønh ñoäng cuûa con mình, do thaày coâ giaùo ñaõ boû qua caùc tieát giaùo duïc giôùi tính taïi tröôøng hoïc. Nhieàu hoïc sinh khaùc cuõng bò mang laây tieáng xaáu sau vuï baét giöõ caäu hoïc sinh trung hoïc, nhöõng ngöôøi hoïc cuøng coâ hoïc sinh “chieàu baïn” taïi moät

tröôøng tö thuïc noåi tieáng nhaát, tröôøng The Delhi Public School. Baazee.com ñaõ laäp töùc ruùt ñoaïn phim sex rao baùn treân trang web cuûa mình ngay khi nhaän thaáy khaû naêng gaây tai tieáng cuûa noù. OÂng Bajaj ñaõ tôùi New Delhi ñeå hôïp taùc vôùi

nhaø chöùc traùch. Tuy nhieân, oâng vaãn bò baét giöõ vì toäi phaùt taùn aán phaåm ñoài truïy qua maïng Internet. Pawan Duggal, moät chuyeân gia luaät veà maïng, cho raèng vieäc baét giöõ oâng Bajaj ñaõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng nghieâm troïng, ñaëc bieät khi vieäc söû duïng Internet taïi AÁn Ñoä ñang phaùt trieån nhanh choùng vaø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang tìm kieám cô hoäi phaùt trieån thöông maïi ñieän töû taïi quoác gia naøy. (Sources: AP, CNN)

Boä Tröôûng Noäi Vuï Anh töø chöùc: Danh maát, tình tan LONDON, Anh Quoác (BBC) - Ña soá caùc tôø baùo Anh toû ra caûm thoâng, tröôùc söï ra ñi ñaày nöôùc maét cuûa Boä Tröôûng Noäi Vuï David Blunkett, ngöôøi phuï traùch chieán dòch choáng khuûng boá cuûa Thuû Töôùng Tony Blair. OÂng Blunkett, vò boä tröôûng bò muø baåm sinh vaø laø ñoàng minh chuû choát cuûa Blair, phaûi ruùt lui, sau nhieàu tuaàn caùc baùo Anh ñaêng taûi nhöõng caâu chuyeän muøi maãn veà cuoäc tình cuûa oâng vôùi moät phuï nöõ ñaõ coù choàng, vieäc oâng giaønh quyeàn laøm cha con trai cuûa baø, vaø nhöõng lôøi caùo giaùc veà vieäc oâng ñaõ laïm duïng chöùc vuï cuûa mình ñeå giuùp coâ giöõ treû cuûa baø naøy coù ñöôïc giaáy pheùp nhaäp caûnh. Caùc nhaø phaân tích cho raèng vieäc Blunkett phaûi töø chöùc laø ñuùng, nhöng thôøi ñieåm (toång tuyeån cöû Anh seõ dieãn ra vaøo thaùng 5 naêm tôùi) vaø söï ra ñi oàn aøo cuûa oâng seõ khoâng giuùp ích gì cho uy tín cuûa Tony Blair. Baøi xaõ luaän cuûa tôø Times nhaän xeùt: “Vieäc maát moät boä tröôûng cao caáp khoâng baùo hieäu moät muøa ñoâng chính trò, höng gioù laïnh ñang traøn qua phoá Downing”. Ngöôøi vieát tieåu söû cho Thuû

Töôùng Anh, oâng Philip Stephens bình luaän: “Blair phaûi chòu moät ñoøn maïnh khi maát moät boä tröôûng coù chung taát caû nhöõng quan ñieåm vôùi oâng veà luaät phaùp vaø kyû cöông”. Tuy nhieân, caùc nhaø phaân tích vaãn toû ra laïc quan veà trieån voïng cuûa Ñaûng Lao Ñoäng, vì phe cuûa Tony Blair luoân boû xa Ñaûng Baûo Thuû trong caùc cuoäc thaêm doø dö luaän. Steve Richards thuoäc tôø Independent nhaän xeùt: “Blair coù söùc deûo dai maõnh lieät vaø cuoäc soáng chính trò seõ mau choùng trôû laïi bình thöôøng”. OÂng Blunkett trôû thaønh

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 Boä Tröôûng Noäi Vuï, 3 thaùng tröôùc khi xaûy vuï 11-9-2001 ôû nöôùc Myõ, vaø laø nhaân vaät chuû choát thöïc hieän chieán dòch choáng khuûng boá taïi Anh Quoác. Quan ñieåm cöùng raén cuûa oâng - nhö quyeát ñònh baét giöõ caùc nghi phaïm khuûng boá khoâng caàn xeùt xöû - khieán nhieàu nhoùm baûo veä nhaân quyeàn töùc giaän. Tuy nhieân, trong cuoäc soáng bình thöôøng, Blunkett laø moät ngöôøi giaøu tình caûm, yeâu thô vaø thöông con (oâng coù 3 con vôùi ngöôøi vôï ñaõ ly dò). OÂng hay xuaát hieän trong caùc böùc aûnh vôùi moät chuù choù daãn ñöôøng ôû beân mình. Khi tuyeân boá töø chöùc, Blunkett cho bieát oâng ñaõ voâ tình giuùp ñaåy nhanh vieäc xeùt visa cho coâ giöõ treû cuûa ngöôøi tình cuõ. Gioïng laïc ñi vì xuùc ñoäng, maét môø leä, vò boä tröôûng bình luaän raèng maáy tuaàn qua laø thôøi ñieåm toài teä nhaát trong ñôøi oâng: “Toâi ñaõ chòu nhieàu caêng thaúng hôn baát kyø chính trò gia naøo”. Tôø Daily Mail (thöôøng nhaèm vaøo caùc nöõ ñoäc giaû) toû ra thoâng caûm vôùi vò cöïu boä tröôûng, khi ñöa leân trang nhaát haøng tít “Ngöôøi ñaøn oâng ñaõ yeâu quaù nhieàu” vaø keâu goïi oâng trôû laïi ñôøi soáng chính trò. Traùi ngöôïc vôùi quan ñieåm naøy, cöïu phoù chuû tòch Ñaûng Lao Ñoäng, ng Roy Hattersley bình luaän treân tôø Guardian raèng Blunkett laø moät keû

“ngaïo maïn” vaø ñaõ töï ñaøo hoá choân mình khi chæ trích caùc ñoàng nghieäp trong cuoán tieåu söû môùi xuaát baûn veà oâng: “Nhöõng chính trò gia gaëp raéc roái caàn ñeán nhöõng ngöôøi baïn. Nhöng Blunkett - voán luoân chaéc chaén veà söï sieâu vieät ñaïo ñöùc cuûa baûn thaân - cho raèng oâng ta coù ñuû löïc ñeå töï ñöùng moät mình”. Tôø baùo baùn chaïy nhaát ôû Anh, The Sun, ñöa ra haøng tít lôùn: “Bò huûy hoaïi bôûi ngöôøi ñaøn baø mình yeâu”, vaø nhaän xeùt raèng ngöôøi tình cuõ cuûa Blunkett ñaõ “taøn phaù söï nghieäp cuûa oâng” ñeå traû thuø cho vuï kieän tuïng xoay quanh caäu con trai 2 tuoåi cuûa baø: “Vuï naøy coù ñaày ñuû nhöõng tình tieát cuûa moät bi kòch söû thi: tình yeâu, ham muoán, söï traû thuø vaø phaûn boäi” Daily Mirror thì tuyeân boá “Caùi Giaù cuûa Tình Yeâu”, Daily Star: “Blunko Sunko” (Blunkett bò ñaùnh chìm), Times: “Keát thuùc cuoäc tình”. Coøn Daily Telegraph nhaän xeùt: “Laø moät con ngöôøi, Blunkett xöùng ñaùng ñöôïc nhaän raát nhieàu söï caûm thoâng. Nhöng laø moät chính khaùch thì khoâng”.

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

.3”

DAT


QUAÙN VAÊN 8 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

GIÖÕA MUØA

Quaùn Vaên

soá 15 ra ngaøy Thöù Tö 29 thaùng Möôøi Hai, naêm 2004. khoå tabloid, phuï trang cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. Toøa soaïn trung öông: L/l * Baøi vôû: - Phaïm Quoác Baûo. - Ngoâ Maïnh Thu*. * Quaûng caùo: - Buøi Huy Vónh (Top Media) 14772 Moran St. Westminster, CA 92683 USA. Tel: 714- 892- 9414 - Fax: 714- 894-1381 e-mail: vinhbui@nguoi-viet.com Toøa soaïn ñòa phöông: Mr. Kim Phaïm (ñaïi dieän) 6951 M.L. King Way S. # 205. Seattle, WA 98118. Tel: 206-722-6984 - Fax: 206-722-0445. online: NGUOIVIET-TAYBAC.COM.

chuyeân san sinh hoaït vaên chöông-ngheä thuaät do Nhaø Xuaát Baûn Ngöôøi Vieät chuû tröông

BAÙ N NGUYEÄ T SAN

Chæ coøn vaøi ngaøy nöõa laø ñeán leã Giaùng Sinh, coøn möôi hoâm nöõa laø Teát Taây, ngöôøi ngöôøi noâ nöùc ñi mua saém taïi caùc cöûa haøng, töng böøng roän raõ toáng cöïu nghinh taân, naêm cuõ ñi, naêm môùi laïi, gioøng ñôøi cöù laëng leõ troâi nhanh. Maáy naêm tröôùc ñaây, toâi doïn veà ôû khu phoá naøy ñuùng vaøo muøa Giaùng Sinh, moät khu nhaø ôû trung bình, beân phaûi toâi laø moät oâng traéng, beân traùi laø moät oâng ñen, hoï ñeàu vui veû caû. Toâi vaø oâng traéng hay ñaäu xe phía sau nhaø neân thænh thoaûng coù gaëp nhau. Doïn nhaø ñöôïc möôi ngaøy toâi gaëp oâng laàn ñaàu, hoâm aáy toâi gheù vaøo sau nhaø oâng hoûi thaêm xaõ giao cho coù tình haøng xoùm. Ñoù laø moät oâng giaø gaàn baûy möôi to, cao, vaïm vôõ. OÂâng noùi ñaõ veà höu maáy naêm roài, hoài xöa trong binh ñoaøn Thuûy Quaân Luïc Chieán, oâng ôû moät mình, vôï nay ôû bang khaùc, khoâng coù con; oâng cuï thaân sinh coøn soáng, ôû caùch ñaây gaàn hai chuïc daëm; nhaø oâng mua laâu roài. .. Toâi nghe ngöôøi ta noùi oâng naøy ôû dô laém . Khoaûng nöûa naêm sau, boãng döng khoâng thaáy oâng ñaâu caû. Vaéng nhaø ñaâu maáy thaùng oâng laïi trôû veà. Gaëp toâi oâng chaøo hoûi: - How are you today? Anh maïnh gioûi

* TROÏNG ÑAÏT.

chöù? Ñöôïc bieát oâng bò taâm thaàn, phaûi ñi naèm beänh vieän giaûi phaãu naõo gì ñaáy. Luùc ñoù môùi bieát oâng bò beänh, toâi ñoaùn chaéc laø moät chöùng nan y. OÂng coù thaùi ñoä baát caàn ñôøi, nghó raèng mình chaúng coøn soáng bao laâu: Coû moïc tröôùc saân cao ñeán ñaàu goái, oâng cuõng maëc keä, toøa tænh caûnh caùo maáy laàn oâng môùi chòu keâu ngöôøi caét. Toâi caét duøm oâng moät laàn, oâng traû tieàn nhöng toâi khoâng laáy. Khoâng bao giôø oâng töôùi coû, naéng Texas nhö ñoå löûa, nöùt caû ñaát, chaùy caû coû oâng cuõng thaây keä, muoán ñeán ñaâu thì ñeán. Qua naêm sau, toâi thaáy oâng suy yeáu roõ reät. Troâng oâng coù veû khaù giaû vì thaáy oâng ñi xe môùi , oâng to cao neân moãi laàn chui vaøo xe khoù khaên laém. Xe bò ñuïng maáy laàn, söûa ñi söûa laïi. Sau oâng mua chieác xe Cadillac to lôùn, troâng beà theá, loaïi xe ñaét tieàn nhöng ít laâu sau laïi bò ñuïng xe, phaûi keùo ñi tieäm söûa. OÂng goõ cöûa nhaø toâi möôïn ñieän thoaïi,vì ñieän thoaïi nhaø oâng bò hö. OÁi giôøi ôi, luùc naøy toâi môùi ñeå yù, oâng laõo hoâi quaù xaù, hoâi nhö toå cuù vaäy, quaàn aùo oâng nhaøu naùt cuõ kyõ, caû thaùng khoâng giaët. OÂâng ra khoûi nhaø toâi caû buoåi roài maø muøi hoâi vaãn coøn thoaûng trong phoøng khaùch. OÂng cho bieát goïi ñieän thoaïi cho boá ñeå nhôø giuùp ñôõ. Maáy hoâm sau toâi thaáy cuï thaân sinh oâng ôû ñaèng sau nhaø,

Ngoâi sao cuûa baêng giaù. John Cañdy.

moät oâng cuï traïc chín möôi nhöng troâng tænh taùo hôn, ngöôøi thaáp thaáp. Toâi thôû daøi nghó buïng: “ Giôiø ñaát ôi! OÂng boá ñaõ chín möôi caùi xuaân coøn phaûi ñi lo cho oâng con baûy möôi, thaät laø baùo ñôøi baùo kieáp! baùo ñeán giaø vaãn chöa heát ”. Luùc naøy toâi thaáy oâng ngaøy caøng beä raïc hôn tröôùc, quaàn aùo hoâi haùm, soäc seäch. Coù laàn ra thuøng thö, töï nhieân quaàn tuït xuoáng maø oâng cuõng thaây keä, laáy thö xong oâng môùi chòu keùo leân. Toùc tai ruõ röôïi,

ngöôøi ñoïc coøn nhaän ra nhöõng ñieåm ñaùng ghi laïi sau ñaây: Thô D.Q. Thænh töø ngöõ duøng khaù phoå thoâng, khoâng quaù keùn choïn, caàu kyø neân deã ñoïc vaø deã caûm nhaän. 36 baøi thô ñaàu mang moät neùt bi thieát hôn caû, vaø gôïi nhieàu nhaát ñeán hai saéc ‘ traéng’ vaø ‘ xanh’. Chaúng haïn nhö chæ trong naêm caâu choùt cuûa baøi “ Tình YÙ” ( trang 51) coù ñeán naêm chöõ “ xanh”: hai ‘ maét xanh’, moät ‘trôøi xanh’, moät ‘toùc xanh’ vaø moät ‘nöôùc xanh’. Coøn 48 baøi cuûa taäp sau laïi cuoán huùt bôûi nhöõng neùt khaùc. Nhö ít nhaát laø coù boán choã nhaéc ñeán ‘maù luùm’, ñeán töø ngöõ ‘ bieàn bieät’ vaø hai maàu ‘ tím’, ‘bieác’.

Taùm möôi tö baøi thô, haàu heát luïc baùt vaø baåy chöõ, trong hai taäp “ Quyeân Ca” vaø “ Veát Thöông Cuoái Cuøng” vaø 12 trang cuoái gom moät soá hình aûnh cuûa gaàn traêm ngöôøi cuøng hoïc thôøi trung hoïc caùch ñaây caû treân boán chuïc naêm, noùi leân moái thaân höõu gaén boù töø cuoäc ñôøi tôùi vaên ngheä moät caùch hieám coù. Hieän töôïng naøy cuõng ñuû cho ngöôøi ñoïc saùch boài hoài xuùc ñoäng roài. Ñi vaøo baàu sinh khí bao quanh theá giôùi thô cuûa Döông Quoác Thænh,

taùc giaû: Döông Quoác Thænh. Hoàn Vieät xuaát baûn, 2004. 120 trang, khoâng ñeà giaù. L/l: Tuû saùch Hoàn Vieät. P.O. Box 609 Midway City, CA 92655. USA ñt:(714) 906-3696. fax:(714) 539-3698.

Quyeân Ca Veát Thöông Cuoái Cuøng.

QUAÙN VAÊN 1

Tieáp trang 6

raâu ria lôûm chôûm, nöôùc da oâng vaøng buûng nhö moät ngöôøi bò soát reùt ngaõ nöôùc, ñoâi maét oâng nhìn xuoáng ñöôïm maàu chaùn chöôøng tuyeät voïng, thoaùng moät veû ñau ñôùn veà tinh thaàn vaø theå xaùc. Coù leõ bieát mình chaúng coøn soáng bao laâu nöõa neân oâng chaúng coøn thieát gì ñôøi. OÂng caát böôùc ñi vaøo nhaø moät caùch naëng neà, ñoâi chaân leâ treân maët ñaát thaät chaäm chaïp vì phaûi mang moät taám thaân to lôùn. Tuy nhieân oâng cuõng khoâng queân chaøo toâi “How are you today?”.

Haàu heát caùc baøi thô trong caû hai taäp ñeàu ñöôïc taùc giaû saùng taùc vaøo khoaûng thôøi gian boán naêm, töø 1971 ñeán 1975, hoaøn toaøn bò chi phoái bôûi hai yeáu toá laø ñôøi lính vaø chaát tình aùi troän laãn vaøo nhau, trong moät boái caûnh chieán tranh ñang ôû ñoä taøn khoác nhaát cuûa Mieàn Nam Vieät Nam. Taát caû coù theå taïm goùi gheùm vaøo boán caâu cuûa chính taùc giaû: “.. Laïc loaøi thaân theá u meâ Veát thöông taøn phaù eâ cheà tuoåi anh Ru em haõy nguû yeân laønh Giaá c mô tình aù i böø n g xanh men röøng.” ( Veát thöông Cuoái Cuøng, trang 63). * Haø Chaâu.

THÔ MÔÙI

THÖÙ TÖ 29 thaùng 12-2004 - SOÁ 6962

GIAÙNG SINH

TRUYEÄN NGAÉN

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004


QUAÙN VAÊN 2 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

Traàn Hoàng Chaâu vieát ngay ôû trang ñaàu: vieát xong taäp truyeän ngaén naøy ñeå laøm “Beân kia nuùi soáng laïi hoaøn caûnh lòch söû ñaát nöôùc toâi Ngaäp vaøng thu töø 56 naêm tröôùc ñaây luùc toâi coøn laø moät Coá nhaân veà ñöùa treû, lòch söû tang thöông ñau khoå cuûa AÙo xanh tuoåi ngoïc moät ñaát nöôùc bò daày voø xaâu xeù vì chieán Söông laáp laùnh tranh..” Hoa hoàng ngaøy môùi saùng Haàu heát nhöõng truyeän ngaén trong taäp Laüng xuaân ñôøi yeåu ñieäu nhaïc phaán naøy, nhaát laø truyeän cuoái cuøng daøi nhaát son...” coù tít “ Chaïy Loaïn” coi nhö moät toùm Roõ reät raèng maëc cho tieát ñoâng möa, löôïc ‘30 naêm khoùi löûa’( töø naêm 1945 ñeán tuyeát hay laïnh giaù- noùng baát thöôøng 1975), ñaõ ñöôïc vieát vôùi nhieàu ñoaïn taû nhöng con ngöôøi vaãn noã löïc söôûi aám taám khaù xuùc caûm, vaø noùi leân ñöôïc yù töôûng loøng mình cuõng nhö cuoäc soáng ôû traàn chính cuûa taùc giaû goïi laø “..caû Vieät Minh gian naøy. laãn boïn thöïc daân.. ñeàu chuû tröông baét * Phaïm Quoác Baûo. laàm, gieát laàm coøn hôn boû soùt, vaø roài bao nhieäu tang thöông, ñau khoå laïi ñoå leân queâ höông toâi..”(trang 54, thuoäc truyeän Döôùi Boùng Caây Ña). Rieâng truyeän ngaén “ Giöõa Muøa Giaùng Sinh”, taùc giaû ñaõ söû Toâ Thò Voïng Phu. duïng vaên phong khaùc laï haún so vôùi 17 Tieáp trang 5 truyeän khaùc vaø taïo moät xuùc ñoäng ñaëc nhaân chöùng, chieáu theo thôøi ñieåm thì bieät; chæ tieác raèng truyeän naøy laïi ñöôïc chín truyeän keå ñaàu trong giai ñoaïn taùc giaû ôû mieàn Baéc tröôùc naêm 54, coøn möôøi truyeän sau thuoäc giai ñoaïn taùc giaû soáng trong Nam vaø ôû Hoa Kyø. Cho neân neáu saép xeáp laïi thöù töï moät chuùt, tít cuûa nhöõng truyeän ngaén coù theå laø tieâu ñeà nhöõng chöông cuûa moät caâu chuyeän daøi. Ñuùng nhö lôøi noùi ñaàu taùc giaû ñaõ vieát: “..Thaät laø moät söï truøng hôïp ngaãu nhieân khi 28 naêm sau cuoäc chieán tranh 28 naêm khoùi löûa chaám döùt thì toâi

daønh cho ñöùa con gaùi cöng raát hieåu cha, trong “Moùn quaø sinh nhaät”), ngöôøi ñoïc cuõng khoâng ñöôïc dòp thöïc söï chia seû noàng nhieät naøo vôùi taùc giaû. Döôøng nhö, ñoái vôùi taùc giaû Ñinh Traàn, taát caû nhöõng khoå ñau - haïnh phuùc traûi qua trong cuoäc ñôøi oâng chæ coøn löu laïi nhöõng neùt nheï nhaøng, thoaûng qua trong taâm tö oâng, nhö hôi vaên oâng dieãn taû ôû cuoán saùch naøy chaêng? Rieâng noäi dung cuûa truyeän “ Moät thôøi vaãn nhô ù” ñaùng ñöôïc nhaéc nhôû ôû choã phaân bieät roõ ñöôïc söï ñoùng goùp giaù trò rieâng bieät cuûa lôùp chuyeân vieân haønh chaùnh quaû caûm cuûa Vieät NamCoängHoøatrong cuoäc chieán Vieät Nam. * Haø Quaân.

Tieáp trang 5

Hoaøi Caûm.

xeáp vaøo giöõa cuoán saùch moät caùch laïc loõng. * Haø Chaâu.

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT - QUAÙN VAÊN 7

Chaát giaù cuûa tieát ñoâng. Tieáp trang 4

Cali khoâng chuaån bò ñeå leân döï kòp. Tuy nhieân, nghe noùi vieän Vieät Hoïc coù toå chöùc moät chuyeán xe ñoø Hoaøng ñaëc bieät chôû treân hai chuïc ñaïi dieän leân vaøo 6 giôø saùng vaø veà vaøo 6 giôø chieàu trong ngaøy, muïc ñích tham döï buoåi troïng ñaïi neâu treân. Giaùo sö Nguyeãn Khaéc Kham ñaõ giaûng daïy caùc moân vaên-söû vaø vaên minh Vieät Nam taïi ñaïi hoïc Vaên Khoa töø nhöõng nieân khoùa ñaàu thaäp nieân 1950, nhöõng nieân khoùa khai phaù ra tröôøng naøy, caùch ñaây caû treân nöûa theá kyû.Vaø giaùo sö hieän vaãn laø moät saùng laäp vieân tích cöïu nhaát ñoái vôùi vieän Vieät Hoïc ôû Little Saøigoøn. Cuøng trong dòp naøy, buoåi gioã sau moät naêm vaéng boùng thaày cöïu khoa tröôûng Vaên Khoa Saøigoøn Nguyeãn Khaéc Hoaïch ñöôïc gia ñình toå chöùc taïi tö gia, thuoäc thò xaõ Anaheim, Nam Cali, caïnh Little Saøigoøn, vaøo tröa chuû nhaät 26 thaùng 122004. Nhöõng cöïu moân sinh ôû xa ñaõ göûi thieäp vaø hoa veà kính vieáng. Ña soá cöïu moân sinh ôû Nam Cali heïn nhau ñeán veà döï. Treân ba chuïc ngöôøi tham döï buoåi gioã thu heïp naøy vôùi ñaày ñuû caùc giaùo sö vaø ban quaûn trò ñieàu haønh vieän Vieät Hoïc, trong baàu khoâng gian aám cuùng. Giôû laïi taäp thô “ Nöûa Khuya Giaáy Traéng”, Thanh Vaên xuaát baûn naêm 1992, giaùo sö Nguyeãn Khaéc Hoaïch döôùi buùt hieäu


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-122204/148799

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-28L-091004/135848

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

100-14L-111204/144116

Townhouse 3PN/2.5PT, thaûm, sôn môùi, thay gaïch nhaø beáp môùi. Doïn ñaàu 12/04. Giaù $1650, deposit $1650. Ñ/C 17108 ASH st. H.B #4, gaàn Beach & Warner. L/L Kim 714-799-0620, 408896-1853 cell, 408-492-8594 (8 to 6PM), 714-200-5952

100-28L-120104/146259

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu Westminster yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-4152200

100-14L-120304/146684

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôù n thöôø n g hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway

100-21L-121404/147871

Nhaø 4 phoøng cho thueâ, thaønh phoá Orange, Lieân laïc A Hieäp. H. 714-538-6267, cell: 714-3433105

100-14L-121604/148219

Nhaø cho thueâ. Nhaø 9061 Reading/Magnolia, Westminster 3 phoøng nguû + 1 taém. Khu toát. Rent $1500. Deposit $1200. Move in anytime. Tom: 714719-1888

100-11L-122004/148549

Cho thueâ nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém (gaàn ñöôøng lôùn Euclid + 4). Housing OK. Coù theå thueâ töøng phoøng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/05. Phone 714-554-4963. OÂ.Baïn. Ñeå laïi lôøi nhaén

100-14L-122104/148657

Nhaø laàu môùi 3PN/2 1/2PT goùc Newland & Garden Grove cho thueâ $2100/thaùng. Nhaän housing goïi 714-534-8947 or cell 714-478-8624

100-14L-122104/148700

Nhaø GG. 3PN, 1.75 PT. Sôn thaûm môùi. Goùc Brookhurst + GG Blvd. Cho möôùn. Xin LL: 714553-5090

100-7L-122104/148727

Townhouse Westminster. Goùc Beach/Westminster. Ba phoøng nguû, hai phoøng taém, sôn môùi, thaûm môùi. 2 car garage attached, laundry hook-up, nhaän housing. Doïn vaøo ñaàu thaùng January. Goïi 562-926-9424

100-7L-122304/148844

Nhaø rieâng Garden Grove, 4 PN, 2PT, vöôøn caây aên traùi, garage coù phoøng taém, bao ñieän cho möôùn $2,100 thaùng vaøo ngay. LL: 714-458-5257, Mr: Thuong 714-537-1256

Nhaø 4 bed, 2 bath gaàn shopping + tröôøng hoïc, goùc Bolsa + Goldenwest, $2,350/thaùng + deposit. Goïi coâ Lieân 714-642-7808 or 626-758-8875

100-14L-122304/148891

100-5L-122804/149271

2 caên nhaø lôùn, ñeïp, khu toát, 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém. T/P Cypress roäng 2600 SQFT, $2600/thaùng. T/P Orange Hill roäng 3300 SQFT, $3300/thaùng. Goïi Huøng 714-425-2011 sau 8PM

100-7L-122404/148950

Bolsa/Beach. Nhaø 2 taàng townhouse 3PN/2.5PT, 2 garage ñi thaúng vaøo nhaø. Thaûm sôn môùi, doï n 1/05, housing OK, giaù $1500/M + deposit. Khu yeân tònh saïch seõ. L/L Kim 963-6371 or 593-8386

100-7L-122404/148953

NHAØ roäng yeân tònh an ninh, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, parking ñaäu nhieàu xe, saún saøng ñeå doïn vaøo tieàn rent $1600/thaùng. Xin Lieân laïc ÑT: 714-260-2871

100-7L-122404/148982

Nhaø cho thueâ doïn vaøo ñaàu thaùng 1, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, nhaø beáp, Giaù $900/thaùng. LL: Haø 714-478-5571 hoaëc 7502000

100-14L-122404/149010

Monneno Valley. Nhaø môùi, 4PN, 3PT, 2 story, traàn cao, Jacuzzi, gaàn Freeway, shopping, tröôøng hoïc beänh vieän. Nhaän housing. Home: 714-839-0218, cell: 714955-2130

100-7L-122704/149072

HAWTHORNE - Nhaø 4PN, 3.5PT, garage ñoâi môùi sôn, raát ñeïp, doïn vaøo ngay. Nhaän housing. ÑT 310-329-1208, 323-234-8114 W.

100-4L-122704/149096

100-7L-122704/149097

100-7L-122204/148763

Huntington Beach Fourplex 2 bed + 2 bath coù back yard raát roäng, khu yeân tónh. Nhaän housing. L/L 714-448-7962 (Cell), 891-2112 (H). On Beach and Slater. Address: 17680 Cameron # G. HB., CA 92647.

100-14L-122204/148789

Ontario nhaø môùi xaây 3 phoøng nguû 2.5 phoøng taém, môùi tinh saïch seõ, khu coù hoà bôi Basketball/BBQ Patio. L/L Trang 714269-3869.

100-14L-122204/148790

Nhaø G.G + Ninth St dö 3 phoøng tieän gia ñình thueâ hoaëc ñoäc thaân, ngöôøi cao nieân, khoâng huùt thuoác. LL 714-636-9592, 417-1155.

100-7L-122204/148792

Nhaø House 2 BR + 1.5 BA $900/ Mo. Vuøng goùc McFadden + Harbor. Bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy. 714-425-9921 Hieu Thomas & 714-262-7860. Nhaø ñeïp, coù loái ñi rieâng bieät. Vaøo 01.01.05. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

100-7L-121704/148301

GARDEN GROVE - Condo 3PN, 2.5PT, ñoái dieän cheø Hieån Khaùnh cuõ, gaàn chôï Ñoàng Höông & Vieãn Ñoâng. $1600/thaùng. L/L: 626485-3502

Nhaø cho möôùn 4PN, 2PT $1800/ thaùng + security dep & möôùn 1 phoøng, loái ñi rieâng, phoøng taém $500 (garage). Ñaát roäng 11,000 sqft, vuøng G.G. Doïn vaøo ngay. Goïi cho Thuong 714-458-5257 C

100-7L-122204/148777

100-7L-122804/149229

100-7L-122704/149137

100-7L-122704/149141

Nhaø rieâng 3PN, 1.5PT goùc Harbor/Trask gaàn nhaø thôø Tam Bieân, tröôøng hoïc, chôï. Khoâng housing, trong ngoaøi raát môùi. Doïn ngay. Giaù $1650. L/L: 714-9023784

100-7L-122704/149160

Brand new house (2900 sq.ft) Lake Forest, Riverside county 3 bedroom, 2 1/2 bath with large master bedroom and bath, tile floors, very large kitchen and very large backyard. Please call Kiek 714-350-9492. Rent is $1900 per month

100-7L-122704/149168

Nhaø 3PN, 2PT, marble môù i phoøng khaùch, saân sau roäng maùt, khu toát. Giaù reû gaàn park, chôï, tieän lôïi ñeán xem seõ thích ngay. 714-360-8446 hay 714-2447371

100-14L-122804/149198

Nhaø rieâng 4PN/2PT, taân trang toaøn dieän cho thueâ, garage 2 xe, goùc Euclid + Hazard, Housing OK, doïn ñaàu thaùng 2. Goïi: cell: 714308-7914 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

100-14L-122204/148818

100-14L-122704/149069

HUNTINGTON BEACH - Nhaø 4PN/2PT gaàn chôï VN, tröôøng hoïc toát, shopping, park... Nhaø roäng coù saân tröôùc sau, caây aên traùi $2000. L/L: 714-234-9817, 9250601, 454-3023 100-7L-122604/149037

ORANGE CITY - (Walk in to shopping center The Block, corner Block House). Khu sang troïng, yeân tónh, gaàn fw 22, 57, 5. Nhaø 2 taàng, 3PN, 2.5PT, 2 garage (1600 sqft), washer & dryer hook up inside garage, fireplace & central A/C & heating. Big closet & bing kitchens & new paint. Saân tröôùc vaø sau roäng raõi. Giaù $1800 + deposit. Housing OK. Move in a.s.ap. Jan.05. Cell: 818-913-4580, HM: 323-2585957 after 8PM 100-7L-121704/148371

WESTMINSTER - Nhaø ñeï p , 2Bdrs, 1 bath, garage 1 xe, saân tröôùc, sau roäng, choã ñaäu nhieàu xe, gaàn park, nhaø thôø, laùng gieàng toát, an ninh. 626-552-2776

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT

110-14L-122704/149051

APT Anaheim Gilbert qua Crescent gaëp Greenacre queïo phaûi soá 2328 treân laàu, 2 bed 2 bath cho thueâ $1100. L/L: 714-2510314 110-3L-122704/149143

4 Plex Garden Grove/Newland 2 nguû, 2 taém, sôn, thaûm, maøn cöûa, gaïch phoøng aên, beáp, taém môùi. Treät, garage maùi hieân, khoâng housing. Deposit $1000 ñang troáng. L/L Minh 714-791-1653 110-2L-122704/149146

110-32L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,145. Courtyard Villas 714638-3433. 110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266 110-26L-120204/146364

Garden Grove, 12581 Louise, 2 bed / 2 bath coù choã ñaäu xe, goùc Lampson/Magnolia, $1150/ thaùng. Huøng 714-654-6198. 110-14L-121504/147956

Apartment ôû Garden Grove 2PN 1PT hoaø n toaø n môù i . 10862 Lampson #2, $1200 moät thaùng, khoâng housing. L/L Daân 714608-2864 110-14L-121504/148050

Corona, 2nd level, 2BR, 2 Bath, 2 car garage, Fire place, Poll, Jacuzzi, dryer, washer. $1,350/ mo., deposit $1,300. 714-2353940. 110-30L-121504/148075

Lafayette Apartment, 11201 Euclid Street, G.G: Move in Special: One Month Free. 1 bed 1 bath $925, 2 bed 1 bath $1150; gated, pool, laundry, no pets, call 714-537-0924, office hours Friday through Tuesday 11am to 5pm, or 310-640-3100, ext.148 110-14L-121704/148358

ª Vuøng Anaheim. Khu toát, garage, vöôøn nhoû 1PN/1PT, giaù $895/thaùng. Ñòa chæ 2283 W.Colchester, goùc Brookhurst/ Ball (Nhaän housing) ª Vuøng Garden Grover, khu yeân tónh, söûa môùi toaøn boä, 3PN/2PT, giaù $1350/thaùng. 2PN/2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/G.G. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän housing). ª Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaøn boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing). ª Vuøng Anaheim, ñöôøng cuït, söûa môù i toaø n boä 2PN/1PT, giaù $1150/thaùng. Ñòa chæ 2183 W. Brownwood. Goùc Lincoln/ Brookhurst. (Nhaän housing). L/L Thaønh/Gina 714-772-7550 110-14L-122104/148655

110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN vuøng APARTMENTS Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-12L-012904/102241

ª STANTON Apt 2PN roäng, 2PT thaûm, sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, garage rieâng, gaàn LITTLE SAIGON, tröôøng hoïc goùc Beach/ Cerritos. Nhaän housing Goïi 714719-2876.

110-14L-122404/148952

110-5L-122404/149008

100-7L-122204/148737

FOUNTAIN VALLEY - Nhaø 4-Plex: 2PN + 2PT, garage, goùc Newhope + Heil, gaàn tröôøng hoïc, khu yeân tònh. $1300/thaùng. Nhaän housing. LL: ÑT: 714-654-6000

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

Apartment for rent, soá 7332 21 st #C T/P Westminster CA, 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, $800 and deposit, goùc Olive vaø 21 st., Doïn vaøo ngay. LL: 714-7245529, 714-897-4627

100-7L-122804/149273

Nhaø 3 phoøng nguû 2 phoøng taém. Roäng treân 1600SQ, garage 2 xe. Ñaäu nhieàu xe. Cho möôùn $1700/ thaùng. Khu Lampson + Beach. L/L cell: 714-728-7509, H: 2880483

Nhaø rieâng 2 phoøng nguû 1 phoøng taém + beáp family room. Goùc ñöôøng Golden West + Westminster cho thueâ $1100 moät thaùng + $600 security deposit. Bao gas, ñieän nöôùc. Khoâng nhaän housing, lieân laïc oâng Quang 714206-2471 hoaëc baø Mai 714-9038821

2B-1B recently remoleded, very clean, next to K-6 school, no pets, $1125, enclosed garage 714-898-3868

Nhaø cho thueâ Garden Grove 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, nhaø beáp taân trang, gaàn Euclid vaø Trask. Lieân laïc Ngaøy: 714-6305994, toái: 714-666-2549

100-14L-122304/148902

Nhaø house xinh xaén saïch. Garden Grove gaàn Chapman & Ninth dö 3 room cho share. Öu tieân nöõ coù job. L/L Heidi: 714-310-6635

110-DL-022504/106167

100-7L-122804/149272

ANAHEIM - Nhaø sau, phoøng thaät roäng, khaùch, beáp, loái ñi rieâng, $750/month, cho vôï choàng son ñi laøm, doïn 1/1/05. Lieân laïc 714491-8289 or 714-260-2117

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

110-7L-122304/148904

2 bedroom 1 bath downstairs $1000. Patio, garage. All new! 1752 West Sumac off Katella, Euclid & Humor. Manager #2. 714-516-2769, 714-557-8632

NHAØ CHO THUEÂ CHÆ NHAÄ N HOUSING. 4PN, 2.5PT, Nhaø ñeïp, an toaøn, gated community, caïnh Favori Restaurant, goùc First & Jackson. Ñaäu 6 xe. Doïn vaøo ngay. LL: 714-839-1526, cell: 408-6916137

100-10L-122404/149032

100-14L-122404/149028

110-33L-022004/105415

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519.

Nhaø FV. 4PN, 2PT roäng thoaùng. Doïn vaøo 1-05-05. moät thaùng $2050. Bao ñieä n nöôù c gas, phone: 714-839-5680, 5539258, deposit 1 thaùng.

Nhaø 3 phoøng nguû, 2 taém $1800. 426 W.Aurora, South Coast Metro. Flower/McArthur. 714378-0000

100-7L-122204/148731

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, $1800/thaùng, Deposit $1800. 5411 W. Rosevelt Santa Ana. Doïn vaøo Dec 05-04. Nhaän Housing. Goïi Mr. Bình. 714-6556114, cell: 894-6602 B

100-7L-122804/149270

G. GROVE - Townhouse coù laàu 4PN/3PT, khu an ninh, coù hoà taém. Giaù $1800 + deposit. Nhaän housing. Doïn ñaàu 01/01/05. L/ L: 714-200-6176 or 714-2519841

Nhaø house 3PN, 2PT, gaàn chuøa Hueä Quang raát roäng coù patio. Gaàn chôï Ngöôøi Vieät, coù theå doïn vaøo baát cöù luùc naøo giaù $1700. L/L: 775-2826, 251-4852

4 Plex, 3 bed, 2½ bath, 7302#B, Wyoming, goùc Westminster, Olive. Öu tieân housing, doïn vaøo 01/ 2005. $1500/month. Bao nöôùc raùc. L/L: 714-588-8308, 714434-3898.

100-4L-122804/149260

Magnolia/Westminster nhaø môùi Add on raát ñeïp roäng traàn cao. Doïn vaøo anytime $1,100 + Deposit. Coù maùy giaët saáy. Jani 714890-5385 or 791-3432.

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) Nhaø 3PN 2PT cho thueâ. Treân ñöôøng Westminster vaø Monroe. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Duõng soá ÑT 714-213-1660.

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

APT For Rent in Westminster 2 bed room 1 bath. Quiet security gate, private patio, sec.8 across from Wal-Mart, shopping center, handicap accessible. Call 714-897-6919, 714-588-6850 110-7L-122204/148738

2 Bedroom, 1½ bath, 2 story, Patio, Balcony. 2 Bedroom, 1 bath, Front & Rear Porch, large kitchen & Dinning Area, no housing $1200. 8665 Trask, near Newland. No Housing. 714-317-6769 110-7L-122304/148840

APT vuøng Anaheim, ñöôøng Brookhurst, gaàn freeway 5. Dö phoøng cho thueâ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Trinh 714-4574354

APT nhaø G.G 2PN/1.5PT cho thueâ coù cöûa sau coù hoà taém, nhaø raát saïch, saùng suûa raát an ninh, 714-260-4641 cell 539-0679 nhaø 8gPM 110-14L-122704/149150

Condo cho thueâ: Westminster + Goldenwest 2-nguû, 2-taém, 2-garages, washer/dryer hook-up. 2nguû, 1-taém, 1-garage, Edinger + Beach, coù hoà bôi, khu toát, yeân tònh. L/L 714-448-8987. 110-7L-122704/149159

APT G.Grove 2N + 2T, upstair. Caàn single nöõ share 1N + 1T $300 parking + cook thoaûi maùi. Voâ anytime. Leâ Tuyeàn 714-6578359, 539-1486 sayu 7PM 110-7L-122804/149211

Westminster Apt for rent. 2 phoøng nguû + 2 phoøng taém, roäng raõi, yeân tònh, saïch seõ, garage, laundry, bao nöôùc, raùc vaø Water heater. Doïn vaøo ñaàu thaùng 2/ 05. Giaù $1,175 nhaän Housing. Goù c Westminster vaø Golden West. LL Bích Ty. 714-5050273, 714-726-4002 110-3L-122804/149281

4 Plex. GG. & Dale. Kieåu Style house 3PN, 2.5PT. Loùt gaïch, sôn môùi, rent $1500/month + Deposit. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1-05. Nhaän Housing. LL: Toøng 714539-6544, 714-417-2093 110-10L-122804/149287

Cho thueâ Apartment 1 phoøng nguû, goùc Westminster vaø Newland gaàn chôï vaø tröôøng hoïc, $750/thaùng. LL: Jennifer 714585-4344

110-14L-122804/149290

ÔÛ Thaønh phoá Garden Grove & Anaheim coù Apt 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém, saïch seõ vaø roäng raõi, beân trong môùi hoaøn toaøn, 1 car garage, gaàn goùc Katella & Euclid, doïn vaøo ngay. Nhaän Housing $850/mos, dep. $500. 714-7418020, 714-757-0041 110-7L-122804/149293

MONTERY PARK Apt 2PN, 1PT, 2 choã ñaäu xe, Giaù $980, bao nöôùc raùc. LL Mary 626-215-0228 110-28L-122204/148803

ANAHEIM - 1 bedroom from $810. Most utilities paid, carport, laundry, walk-in closet. Schools and shopping close. 1651 Pampas. 714-758-0550

110-28L-122204/148794

GARDEN GROVE - 2 Bedroom Villa $1150. Park, patio, pantry for W/Dryer. Carport and laundry. Large and quiet, schools and shopping nearby. 14101 Euclid 714-530-1242 or 714-897-6087

110-7L-122404/148991

GARDEN GROVE - Brookhurst/ Lampson large 2 bedroom, 1 bath, gas/water trash paid, clean, quiet, 10332 Lampson Ave, $995/month, 714-657-9100

110-7L-122704/149067

GARDEN GROVE - Gaàn city hall (Euclid & Stanford). APT 2 bedrooms 1 bathroom. Khu yeân tónh, môùi taân trang toaøn dieän. Available Jan 15.2005. No housing, no pets $950/month, deposit $600, xin goïi 714-467-4588 or 714-902-3630

110-7L-122704/149077

SANTA ANA - 2PN 1PT treân laàu 5125 7th St. Goùc Euclid. Garage 1 xe, roäng, saïch $1050/thaùng + deposit $1000. Doïn vaøo ngay. 714-334-6990, 334-9323

110-7L-122404/148972

STANTON - 2PN + 1 den, 2PT $1125/thaùng + security deposit. Nhaän housing. 714-932-9808

110-7L-122204/148752

TUSTIN - APT. & Condo coøn 2 units, 2PN, 2.5PT vaø 2PN, 1PT, garage 2 xe, carport, gaàn Tustin old Town, haõng xöôõng Irvine. Giaù töø $950/mo. Availble now. 714746-0009, 949-489-1039

110-28L-122204/148791

WESTMINSTER - 2 bedrooms from $1,100. Parks, some with yards, gated parking and Laundry, Some carports available. 6930 Westpark. 714-897-6087

120 - PHOØNG CHO THUEÂ ROOM FOR SHARE 120-7L-050404/116541

Nhaø dö phoøng khu Little Saigon yeân tònh coù bath + loái ñi rieâng cho single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên cho share. Doïn 01/15/05, goïi 714-537-2040, 714-719-4249.

120-7L-072504/129090

Nhaø khu yeân tónh goùc Trask Goldenwest dö 1 phoøng cho share. Phoøng troáng, doïn vaøo 01/ 01/05. Nhaän Nam ñoäc thaân. Lieân laïc ñieän thoaïi 714-791-8586

120-7L-091204/136011

Goùc McFadden - Goldenwest. Nhaø ñeïp, saïch, ít ngöôøi phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân only, khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc $350/thaùng. 949-981-2560, 714-892-1570.

120-28L-101704/140283

110-28L-122204/148805

Crescent Motel 8530 Beach Bld caïnh Knott’s Berry Farm) phone 714-828-3592, öu tieân cho ñoàng höông VN. Giaù $195/week.

110-28L-122204/148806

Khu yeân tónh vuøng Westminster gaà n Freeway 22 & 405. Dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng. Bao cable & utilities. Öu tieân cho ñoäc thaân. LL: 714-7575498, 818-919-0069.

ANAHEIM - 2&3 bedroom from $1175. Move-in bonus on some units. Pools, Parks, playground, patio, A.C., Carports, hot water paid. 10070 Gilbert. 714-7744090

ANAHEIM - 1 & 2 bedroom from $785, all gas paid!, gated parking, laundry. Near schools and shopping. 9081 Cerritos. 714827-5550

110-14L-122804/149242

ANAHEIM - 1 Bedroom Apartment close to schools, big shopping Ctr, close to bus stop, hot water, cold water, call: 714-7783790

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

120-7L-111204/143990

120-7L-120904/147247

Nhaø goùc Brookhurst + Ball khu raát yeân tænh, caàn cho Nam nöõ ñoäc thaân share. LL: 714-7580844 hay 714-262-5100

120-14L-121004/147589

Nhaø house khu an ninh yeân tónh Mc Fadden Euclid gaàn nhaø thôø San Babara phoøng roäng cho share $300/th, khoâng naáu aên. L/L sau 7PM 714-839-3860.

120-7L-121404/147815

Nhaø dö 1 phoøng, nôi yeân tònh, loái ñi rieâng gaàn chôï ngöôøi Vieät, $290, khoâng naáu aên, vaøo thaùng 01-05, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. Goïi Löu. 714-554-3570, cell: 398-7801

120-7L-121504/147971

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward, dö phoøng cho share, khu yeân tònh, parking roäng coù theå doïn vaøo ngay khoâng huùt thuoác naáu aên. Bao ñieän nöôùc. ÑT: 714-5888469

120-14L-121504/148028

Nhaø môùi G.G. tröôùc maët nhaø thôø Columban dö 1 master bedroom cho share caùc baùc lôùn tuoåi hoaëc nöõ ñoäc thaân. Goïi sau 7PM 714359-9537, 714-420-9654.

120-14L-121604/148113

Moät phoøng nguû vaø moät phoøng khaùch cho share, khu yeân tónh, Midway City $400/T, naáu aên thoaûi maùi. L/L Ñænh cell 714-6549037, home: 744-893-4347

120-14L-121604/148181

120-7L-122204/148798

Nhaø dö phoøng cho share loái ñi rieâng, vôï choàng hoaëc nöõ ñoäc thaân ñieàu kieän deã daøng, gaàn Little Saigon goùc Euclid vaø Bolsa. L/L Coâ Kieàu 714-265-2088 or 714705-9248. 120-7L-122204/148800

Nhaø dö 1PN coù PT vaø loái ñi rieâng, vaø 1 phoøng thöôøng cho möôùn. Treâ n ñöôø n g Westminster vaø Monroe. Muoán bieát theâm chi tieát xin L.L Duõng 714-213-1660. 120-7L-122204/148801

Nhaø Irvine khu lòch söï ho share single room, master room. Nhaø gaàn UCI, 405, 5. Doïn vaøo ngay, coù Spa, Pool. G.S Nguyeân 714899-8249 (W), 949-552-5148 (H). 120-7L-122204/148804

Nhaø goùc Westminster/Bushard coù phoøng share $350/thaùng, öu tieân nöõ coù job hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, cable. L/laïc 714-530-9888 hoaëc 714-222-0260

Nhaø dö phoøng cho share gaàn nhaø thôø Santa Barbara. Öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi. Doïn ñaàu thaùng 1. LL: Goïi 714-839-4181. Ward & McFadden.

120-14L-121704/148365

Moät phoøng master bedroom cho share, restroom rieâng, free cable, khu yeân tónh. Lieân laïc Khoa: 714799-1128. Doïn vaøo ñaàu thaùng 01/05

Nhaø house Trask & Fairview coù Masterbedroom, loái ñi rieâng, patio cover, cable phone line beáp rieâng cho share $420/1 ngöôøi, $470/2 ngöôøi phoøng troáng, doïn anytime. L/L 714-971-8263 home, 714-263-5864 cell.

120-14L-121704/148390

Caàn cho share phoøng bedroom master trong khu Magnolia vaø Trask. City Garden Grove, xin goïi 714-655-0131 goïi Linh

120-7L-122304/148823

120-4L-122304/148830

Nhaø Bushard/Bolsa gaàn chôï Taân Mai cuõ dö phoøng coù master bedroom roäng saïch ñi rieâng share, vôï choàng son lôùn tuoåi vaøo 1/15/ 05, thaùng $500, goïi 714-5311086 120-7L-122304/148831

120-14L-121904/148514

Nhaø Hazard + Ward dö phoøng share khu yeân tónh öu tieân Nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng naáu aên 714-308-3362, ñeå lôøi nhaén

120-14L-121904/148525

Nhaø khu toát, yeân tónh goùc ñöôøng Haster + Lampson cho share $300/1 phoøng. Lieân laïc 7140905, cell 478-7127

$360 moät thaùng. Bao ñieän nöôùc, gas vaø basic sattelite. Bao ñieän thoaïi goïi xa mieãn phí. Nhaän ñoäc thaân coù xe, vaø khoâng huùt thuoác. Goïi 714-705-3819

Mobilehome cho share 2 phoøng phoøng taém, r/room rieâng, loái ñi rieâng goùc Lampson/Haster, Garden Grove, $600 bao gas, ñieän, nöôùc, lieân laïc Phuïng 714-6752944

120-10L-121904/148527

Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt cho thueâ 1 phoøng coù bath restroom loái ñi rieâng. Move in 01/15/05, öu tieân ñoäc thaân coù job. L/L: 714-5302830

120-14L-121904/148535

Nhaø house dö 1 phoø n g goù c Goldenwest & Westminster giaù $350 (ñoäc thaân) cho moät phoøng. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714893-7518 sau 6:30PM

120-14L-122104/148661

FV. Dö master bedroom khu yeân tònh, nhieàu parking. Bao giaët saáy cho nöõ nam ñoäc thaân only. No smoking deã chòu coù vieäc laøm $550/thaùng. 714-326-7893, 714728-7510

120-7L-122204/148747

Nhaø goùc Bolsa / Ward coù moät master bedroom cho thueâ, öu tieân cho vôï choàng son vaø Nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên vaø khoâng huùt thuoác. LL 714-914-2436

120-7L-122304/148834

120-7L-122304/148836

Master bedroom cho thueâ goùc Magnolia / Mc Fadden, phone, bathroom rieâng khoâng huùt thuoác, bao giaët saáy, coù job. Caàn goïi: 714-891-6788 120-7L-122304/148837

Mobilehome Bolsa & Bushard, nhaø ñeïp, saïch, yeân tónh. Phoøng cho phuï nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng, bao giaët saáy $300/ month. Goïi coâ Vy 714-418-9793, 714-251-1454 120-7L-122304/148838

Nhaø house loái ñi rieâng dö phoøng lôùn cho thueâ, khu yeân tónh, doïn vaøo ñaàu thaùng 1, öu tieân ai tôùi tröôùc, xin goïi 714-417-7883 120-7L-122304/148843

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho nam ñoäc thaân share, nhaø saïch ñeïp goùc Westminster/Newhope, bao gas, ñieän nöôùc giaët saáy cable $350. L/L Casey 714-422-5483 or 714-534-2505 120-7L-122304/148865

120-7L-122204/148759

Nhaø ôû Chapman + Lewis dö master coù loái ñi rieâng gaàn nhaø thôø vaø freeway. Öu tieân ñoäc thaân vaø v/c khoâng coù con nhoû. L/L: 714-251-1788

120-7L-122204/148776

Nhaø house Brookhurst & Margo phoøng master bedroom ñaày ñuû raát lôùn cho share $500. No smoking gaàn chôï Saigon City, nhìn thích lieàn. 714-623-0089

120-7L-122204/148778

Phoøng raát ñeïp cho thueâ caàn nam nöõ ñoäc thaân lôùn tuoåi bao ñieän nöôùc giaët saáy khoâng naáu aên caïnh 7 Moùn AÙnh Hoàng Westminster, phone 714-539-4724

Phoø n g master bedroom cho share gaàn freeway 22, chôï Vónh Phaùt, ñieàu kieän deã daøng thöông löôïng tröïc tieáp, gaëp Höông. Tel: 714-891-9739 Dö 2 phoøng cho vôï choàng son share 1 phoøng coù loái ñi rieâng bao utilities $500/mo. Khu yeân tónh, doïn vaøo thaùng 1/05. Thoaùi maùi. L/L 714-902-3857. Nhaø Newland & Westminster 1 phoøng bath bedroom roäng cho thueâ. Doïn vaøo baát cöù luùc naøo. Call: 714-797-4903.

120-7L-122204/148783

Apt, Brookhurst & Westminster, dö 1 phoøng cho share, phoøng taém rieâng. Bao gas, ñieän, nöôùc, 1N$350, 2 N$450. Lieân laïc 714260-5600, 714-606-2960.

120-7L-122304/148868

120-7L-122304/148870

120-7L-122304/148878

Master bedroom, saïch ñeïp, tieän moïi sinh hoaït, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable, giöôøng tuû, ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, $500/m. Brookhurst / Westminster. Nhaän giöõ treû. 714-539-9981


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-14L-122304/148880

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-5L-122704/149064

120-6D124567-122804/149179

Coù phoøng saïch seõ, raát tieän cho Meï, 2-3 con nhoû, hoaëc vôï choàng, gaàn chôï, tröôøng hoïc, bao ñieän, gas, cho naáu aên, gaàn chôï Vónh Phaùt. Xin goïi 714-893-6645, gaëp Anh Ñöùc.

Nhaø Bushard/Hazard, dö 1 phoøng öu tieân vôï choàng $420, student $300 and 1 choã ñeå nguû (öu tieân ít ñoà $200 + $100 deposit). L/L ngaøy: 562-691-2546, toái 714799-4317

Nhaø dö phoøng khu yeân tònh goùc Magnolia + lampson cho thueâ, öu tieân ñoäc thaân $350/thaùng. LL 714-653-8660 doï n vaø o ñaà u thaùng 1-05

120-7L-122304/148886

120-7L-122704/149073

Phoøng môùi Brookurst + Katella khu yeân tónh, restroom, loái ñi rieâng, cable, phone line, hoaøn toaøn bieät laäp, thích hôïp cho ñoäc thaân thích yeân tònh. $400/mo. LL: 714-425-8720

Mobilehome First + Sullivan master bedroom cho share $300 doïn vaøo ngay, bao utilities. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. ÑT: 714-5420298 cell 714-408-5322

Nhaø goù c Brookhurst/Hazard phoøng nguû, phoøng taém rieâng coù cable bao naáu utility, vaøo ñaàu thaùng $450, phone 333-6733

120-7L-122304/148888

G.G. Nhaø dö master bedroom cho share $500/T. Yeân laëng, khoâng coù con nít, coù furniture, goïi 714-534-2517 hoaëc cell 909800-2532. Doïn vaøo Jan/05

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ First & Euclid. Khu yeân tónh, gaàn nhaø thôø & freeway. Öu tieân nöõ ñoäc thaân, ngöôøi lôùn tuoåi, $400/thaùng. L/L Calvin 714-726-8569

120-7L-122304/148919

Nhaø Westminster dö phoøng cho share loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc giaët saáy. L/L coâ Naêm 714-496-9332

120-7L-122304/148921

120-7L-122704/149074

120-3L-122704/149085

Nhaø môùi roäng saïch ñeïp. Dö master bedroom cho share khoâng naáu aên, naèm goùc Magnolia vaø Mac Fadden, goïi An 714287-5755

120-5L-122704/149092

Nhaø môùi gaàn Newland/Garden Grove. Phoø n g roä n g, parking roäng, washer, dryer $650/mo. Caàn ngöôøi coù vieäc laøm share phoøng, coù theå doïn vaøo ngay, goïi Long 714-460-3502 anytime

Nhaø gaàn goùc Trask/Harbor dö phoøng cho share, loái ñi rieâng, bao gas, ñieän nöôùc giaù $350. Lieân laïc 714-534-7982 hoaëc 714-657-4428

120-7L-122404/148951

Nhaø Fountain Valley cho thueâ 1 phoøng treân laàu, phoøng roäng, saïch seõ, thoaùng maùt yeân tónh. Öu tieân cho nam nöõ ñoäc thaân, vôï choàng son vaø ngöôøi ñöùng tuoåi. L/L phone 714-841-2602

Nhaø coù loái ñi rieâng, 1 phoøng nguû, phoøng khaùch, nhaø taém, beáp, bao ñieän nöôùc, gas, $750/thaùng, cho vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi, xin goïi: 714-895-3520, hoaëc sau 8 giôø toái, tröôùc 9 giôø saùng.

120-5L-122704/149094

120-7L-122704/149095

Nhaø Garden Grove goùc Chapman + Magnolia khu yeân tónh phoøng cho share öu tieân Nöõ ñoäc thaân, bao ñieän nöôùc, giaët saáy.Goïi: 714263-6508

Nhaø goù c Newland/Trask, dö phoøng cho share, saïch seõ, yeân tónh. $350/thaùng. Bao ñieän gas, nöôùc, giaët saáy. Öu tieân cho ñoäc thaâ n khoâ n g huù t thuoá c . Call Micheal 714-914-2688

120-7L-122404/148960

120-3L-122704/149100

120-6L-122404/148958

Nhaø Magnolia Westminster cho Nöõ ñoäc thaân, vôï choàng son share, khoâng naáu aên khoâng huùt thuoác bao gas ñieän nöôùc. LL: Kim 714379-8516

Mac Arthur/Bristol. Nhaø dö master bedroom cho nöõ ñoäc thaân share gaàn South Coast Plaza tieän freeway. L/L chò Haø 714-9572773

120-7L-122404/148961

120-3L-122704/149101

Nhaø dö 1 phoøng caàn cho share, tieän cho nam ñoäc thaân ñi laøm, khoâng naáu aên. Bao cable, giaët saáy. Goùc Hazard/Brookhurst. Doïn vaøo 1/05. Call: 714-775-8786, 903-4443

Westminster/Magnolia dö phoøng cho phuï nöõ ñoäc thaân thueâ bao ñieän nöôùc giaët saáy $270/thaùng, coù naáu aên $300/thaùng. L/L: 714799-1438

120-7L-122404/148963

Phoøng cho möôùn nhaø môùi cho share ñuû tieän nghi coù loái ñi rieâng ôû Irvine phone 714-838-2523

Nhaø ñöôøng Brookurst / Westminster dö phoø n g cho share, coù loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, khoâng naáu aên, thích hôïp cho ñoäc thaân, xin goïi. 714-8038480, 714-883-3208

120-7L-122404/148967

Phoøng cho share loái ñi rieâng, cho naáu aên, coù maùy giaët saáy, Bao ñieän nöôùc, phoøng $450. Deposit $300, coù phoøng taém rieâ n g. $550. 714-362-4094, 714-200-5901

120-7L-122404/148971

Master bedroom cho share, bathroom rieâng, parking rieâng, khu yeân tónh, ít ngöôøi saïch seõ, bao utilities cho couple hoaëc ñoäc thaân. Doï n anytime. L/L: 714-9033673, 657-5303

120-7L-122404/148988

Nhaø vuøng Garden Grove cho share phoøng master bedroom ôû ñöôøng Taft St, khoâng naáu aên, bao giaët saáy, xin L/L phone 714636-6858 or cell 714-623-2121

120-7L-122404/148993

120-7L-122704/149103

120-3L-122704/149105

Nhaø saïch seõ, ít ngöôøi master roäng, loái ñi rieâng coù cable. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng naáu aên. L/L: 714-375-5899 H, 714697-4232 cell

120-7L-122704/149111

Nhaø roäng, yeân tònh, dö phoøng cho share, öu tieân nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác khoâng naáu aên, coù theå doïn vaøo ngay. L/L: 714531-6044

120-3L-122704/149112

Nhaø rieâng khu yeân tónh Westminster + Euclid dö phoøng cho ñoäc thaân möôùn, loái ñi rieâng. Doïn vaøo ngay, lieân laïc phone 714-530-8342

120-3L-122704/149120

Cho thueâ phoøng nhoû daønh cho ngöôøi ñoäc thaân $270/mo. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. L/L: 714-891-5504 xem phoøng 8:00AM - 11:am

120-6L-122704/149124

Nhaø Fountain Valley goùc Talbert/ Ward, master bedroom, coù loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc giaët saáy, naáu aên thoaûi maùi, khoâng huùt thuoác $650/month, available. L/ L: 714-658-7042

Goldenwest + Trask. Phoøng lôùn rieâng bieät, nhìn ra vöôøn caây, ñuû tieän nghi, nhaø taém rieâng, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc cho ñoäc thaân share $450, hai ngöôøi $500, xin goïi 714-894-5373

120-7L-122404/148995

120-7L-122704/149131

Nhaø Garden Grove dö phoøng roäng, nhaø taém rieâng loái ñi rieâng, caàn cho möôùn. Coù theå doïn vaøo ngay. Phone: 714-663-2568

Mobile Home khu Little Saigon dö phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm share goïi soá 714546-6217

120-7L-122404/149001

120-5L-122704/149138

Mobilehome Euclid & Katella cho share 1 master bedroom raát roäng, saïch ñeïp parking an toaøn phoøng troáng, khoâng naáu aên. L/ L: 714-563-2065

120-7L-122404/149006

Nhaø saï c h thoaù n g cho share phoøng $350, bao ñieän gas giaët loái ñi rieâng, ñoäc thaân khoâng naáu aên. Goùc Trash & Goldenwest. 714-899-7847, 714-260-4002

120-7L-122404/149007

Brookhurst / Lampson phoøng troáng cho ñoäc thaân share $300/ M, bao gas ñieän nöôùc, giaët saáy, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. Phone: 714-537-4534

120-7L-122404/149011

Nhaø ôû Brookhurst giöõa Trask + Garden Grove dö phoøng cho share, ñieàu kieän deã daøng, vôï choàng meï con Anh Chò em, cho naáu aên, bao utilities. $450/M. LL: 714-454-9904

120-7L-122404/149022

Nhaø môùi Westminster/ Brookhurst, parking roä n g (2 room) loái ñi rieâng $435, ñi chung $385/ngöôøi. Utility cho giaët saáy, no cooking, no smoking + deposit. L/L 714-728-8198

120-7L-122404/149025

Nhaø coù phoøng cho share sau chôï ABC, phone 714-379-2185

120-3L-122604/149036

Cho share phoøng. Coù loái ñi rieâng. Caàn nam ñoäc thaân, hoïc sinh, sinh vieân. Khoâng naáu aên. Vaøo anytime. Bolsa + Ward. 2650409

120-14L-122604/149044

Garden Grove/Euclid, khu yeân tónh, nhaø ít ngöôøi, saïch seõ dö phoøng cho share, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi, nöõ ñoäc thaân. L/L: 714705-3587, 714-592-8641

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø coù phoøng cho share ngay khu Little Saigon chi tieát xin lieân laïc 714-908-6804 cel, 799-0332 H sau 5PM

120-7L-122704/149147

Nhaø G.G coù 1 nöõ cho thueâ phoøng lôùn ñeïp, 2 chò em hoaëc vôï choàng lôùn tuoåi, naáu aên. 714-260-4641 cell, 714-539-0679 nhaø

120-3L-122704/149152

Edinger/Newland. Nhaø raát saïch seõ an toaøn, quiet. Myõ neighborhood. Dö 1 phoøng lôùn öu tieân cho nöõ coù vieäc laøm or hoïc sinh. L/L: 714-244-5943

120-3L-122704/149153

Dö phoøng Bolsa/Newland (roäng, saïch, thoaùng, yeân tònh) coù saün giöôøng, tel rieâng, tivi cable, computer DSL. Chuû vui veû, thaân tình. Xin L/L tel 714-892-2812 vaø 883-3142

120-3L-122804/149183

120-7L-122804/149185

Nhaø coù dö phoøng cho share gaàn nhaø thôø St Barbara, öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân, xin LL: 714-7570928 120-3L-122804/149194

Nhaø coù phoøng cho share, lieân laïc Lisa. 714-554-5185, cell: 714-200-4017 120-7L-122804/149197

Master Bedroom phoø n g taé m phoøng giaët rieâng môùi xaây, loái ñi rieâng coù satelite hoaøn toaøn bieät laäp, cho ñoäc thaân thueâ,goùc Magnolia Katella. Giaù $500/thaùng. 714-828-2136, 714-955-2726 120-5L-122804/149199

Magnolia / Newland coù 1 phoøng lôùn, ñeïp cho ñoäc thaân share, bao gas, ñieän nöôùc, raát thoaûi maùi. LL: 714-251-7459, 714-8938325 120-7L-122804/149202

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon caàn baïn gaùi hoaëc 2 chò em, 2 meï con share 1 master bedroom (Coù saün giöôøng full size), Cook, parking OK, $375/ m. 714-263-6445 120-7L-122804/149206

Bolsa + Brookhurst dö 2 phoøng cho möôùn, phoøng nhoû $320./ng, phoøng lôùn $450/ng, coù balcony. LL: Baø Tö 714-775-7372 tröôùc 9g toái. ÑC: 9891 NewCastle Ave. Westminster. 120-7L-122804/149207

Nhaø vuøng Westminster vaø Euclid dö 1 phoøng master bedroom cho thueâ, doïn vaøo ngay khu yeân tònh. Lieân laïc: OÂng Phi 714-492-9000 120-14L-122804/149208

Brookurst & Hazard dö 2 phoøng, taém rieâng, beáp rieâng, coång raøo rieâng. $775, coù giaët saáy vaø phoøng khaùc ôû Westminster $585, coù giaët saáy (1 xe) 714-893-0694 120-7L-122804/149209

Nhaø cho share, cable TV, coù maùy laïnh, thaûm môùi, nhaø thaät saïch seõ yeân tònh, parking thoaûi maùi, öu tieân cao Nöõ ñoäc thaân. 714325-9417 (cell). 120-7L-122804/149210

APT gaàn Brookhurst vaø Westminster dö phoøng lôùn coù phoøng taém rieâng bieät cho share giaù $550, saïch seõ bao gas ñieän, xin LLaïc 714-350-2439, doïn ñaàu thaùng 1/05 120-7L-122804/149212

Nhaø ñeïp, saïch seõ nhaän giöõ baby moïi löùa tuoåi coù nhaän chöông trình Calwork, dö phoøng cho share, thaønh phoá Garden Grove. Thaønh 714-775-2052 120-5L-122804/149214

Mobilhome Bushard/Hazard Master bedroom, loái ñi rieâng. Bao ñieän nöôùc raùc, khoâng naáu aên cho share giaù reû $350. Goïi Coâ Hieäp 714-531-0654, Thuûy 399-5743. 120-5L-122804/149218

Phoøng cho share coù restroom rieâng, ñöôøng Bolsa ñi boä ra chôï vaø xe bus. Bolsa + Brookhurst. LL: 714-906-9966 120-7L-122804/149223

Nhaø ít ngöôøi dö 2 phoøng cho share. Ñieàu kieän deã daøng. Öu tieân ñoäc thaân Hazard Euclid. L/L Coâ Hai 714-443-1147. 120-7L-122804/149247

Fountain Valley Newland & Talbert khu sang, hoà bôi, parking an toaøn dö phoøng thöôøng or master loái ñi rieâng thaûm môùi. Caàn ngöôøi thaät thaø ñaøng hoaøng khoâng naáu aên. Lisa 714-9068890, 714-965-4516. 120-5L-122804/149255

Cho share master bedroom gaàn magnolia & Westminster, restroom, beáp, vaø loái ñi rieâng, doïn voâ 1-1-05. 714-892-4585 120-7L-122804/149258

Nhaø House Westminster coù phoøng cho nam nöõ ño��c thaân thueâ $350 thaùng. Coù vieäc laøm khoâng naáu aên. L/L PHone 714-8997148 vaø 714-454-2184. 120-7L-122804/149262

120-7L-122704/149157

Nhaø dö phoøng cho share nam ñoäc thaân. Bao gas ñieän nöôùc giaët saáy cable.Ñöôøng Hazard goùc Hoover. Call 714-894-4326 Cell 714-200-5705.

120-7L-122704/149158

Luxury Condo dö moät phoøng cho share goùc Magnolia / Garden Grove, Öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi & Ñoäc thaân, khoâng naáu aên. 714724-9891

Nhaø ít ngöôøi saïch seõ dö 1 phoøng cho share goùc First/Euclid, ñaäu xe garage ñoäc thaân khoâng naáu aên $350/thaùng. L/L: 714-7577492

Nhaø loái ñi rieâng 1N, 1T cho möôùn $875/1 thaùng. Bao ñieän gas, nöôùc roäng 750 square feet. L/L Dung or Son 714-557-1322 home, 714-856-7038 cell phone

120-7L-122704/149169

Phoøng ñeïp, loái ñi. PT. rieâng bieät, gaàn chôï VN, park, bustop. Raát tieän lôïi cho caùc cuï cao nieân hay phuï nöõ ñi laøm, bao giaët X. L/L: 714-244-5896, 714-891-8361

120-7L-122804/149173

Nhaø GG. khu yeân tònh ñaäu xe raát an toaøn dö phoøng cho Nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi share LL: 714-468-7294 or 600-6115

120-5L-122804/149178

Nhaø goùc Bolsa + Purdy, gaàn chôï ABC, dö phoøng cho möôùn, doïn voâ baát cöù luùc naøo. Öu tieân cho ngöôøi lôùn tuoåi. LL: 714-379-0782

120-7L-122804/149275

120-5L-122804/149276

Nhaø dö moät phoøng lôùn cho möôùn, vaøo anytime, öu tieân cho Nöõ laøm nail. 714-891-4977 hoaëc nhaén maùy. 120-7L-122804/149277

Nhaø dö phoøng, khu Magnolia & McFadden (yeân tónh) cho möôùn $370/mon. Bao ñieän nöôùc. Khoâng naáu aên. L/L Coâ Dung or Laân 714799-0896. 120-7L-122804/149280

Dö phoøng cho share. 1 phoøng nguû + 1 phoøng khaùch khu yeân tónh $500/1 thaùng. Ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. Goïi 714-6587554 hoaëc 595-5263. Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

120-3L-122804/149288

Dö phoøng cho ñoäc thaân coù vieäc laøm thueâ $350 thaùng. Phoøng rieâng bieät coù loái ñi rieâng. Fountain Valley khu Magnolia + Edinger. L/L 714-775-4137 or 714-394-8537. 120-14L-122204/148749

ANAHEIM - Phoøng cho share goùc Ball-Euclid, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, ($350 ñoäc thaân, $450 2 ngöôøi), doïn vaøo ngay. LL: 714697-2808 sau 4PM, 714-6972807 120-7L-122804/149193

ANAHEIM - Nhaø khu yeân tònh, coù phoøng cho ngöôøi coù vieäc laøm möôùn, bao ñieän nöôùc, gas, giaët saáy, khoâng naáu aên. Goïi Ñaøi. 714883-8038 hoaëc 714-952-6929 120-7L-122404/149013

GARDEN GROVE - Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tònh, saïch seõ, an toaøn, caàn cho Nam Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. LL 714-638-2080 (H), 714-2510475 (C) 120-7L-122704/149117

LONG BEACH - Dö 1 phoøng cho share coù loái ñi rieâng bao utilities, öu tieân ñoäc thaân. No smoking gaàn freeway 405 & 710, call Tien 562-761-7727 cell 562424-6772 home 120-15L-121504/147994

ORANGE - Gaàn fwy 22/57, dö 1PN/1PT döôùi laàu include utilities, loái ñi rieâng, ñoäc thaân $400/ M. Goïi sau 2pm 714-234-6987 or 714-731-0618 120-7L-122404/148989

SANTA ANA - Nhaø dö phoøng cho thueâ. Doïn vaøo anytime. Öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân. Khoâng naáu aên. Nhaø goùc Fairview & Warner. ÑT: 714-429-9838 120-7L-122704/149135

SOUTH COAST - Nhaø khu lòch söï, nhieàu parking an ninh, tieän freeway, loái ñi rieâng. Bao utilities, giaët saáy, cable. Nam ñoäc thaân. Ñaït: 714-549-1269 120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067 120-7L-122304/148866

STANTON - Nhaø saïch seõ ít ngöôøi khu an toaøn gaàn nhaø thôø, chôï dö phoøng cho share, bao utilities. Doïn vaøo ñaàu thaùng, $300/ thaùng. LL: 714-399-5712, 714893-3005 120-3L-122804/149177

WESTMINSTER - Goùc NewlandHazard nhaø house coù phoøng master loá i ñi rieâ n g $450/m, phoøng thöôøng $350/m coù theâm bonus nhoû, cho ñoäc thaân share, goïi 714-623-2366 120-3L-122804/149189

WESTMINSTER - Nhaø gaàn Target dö moät phoøng cho share ñoäc thaân only, khu yeân tònh, bao gas ñieän nöôùc $350/per month. LL: 714-251-7356

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª Real Estate Loan: Cho vay tröïc tieáp up to 100%. Tieàn lôøi töø 1%. Khoâng phaûi traû leä phí ª Personal Loan: Töø $3,000 $20,000. Khoâng caàn coù nhaø. Thuû tuïc deã daøng. ª Huntington Beach: 5PN/3PT. Nhaø roäng 2800SF. 2 taàng. Maùi ngoùi. Khu ñeïp. Giaù $899,000 ª Fountain Valley: 4PN/2.5PT. Nhaø roäng 2500SF. 2 taàng. Khu lòch söï. Giaù $650,000 ª Anaheim: 4PN/2.5PT. Nhaø roäng 2000SF. Ñaõ taân trang. Khu sang troïng. Giaù $530,000 ÑAËC BIEÄT: Khi mua nhaø qua coâng ty chuùng toâi. Quí vò khoâng phaûi traû tieån Cloising Costs. L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

300-14L-101804/140770

BAÙN BÔÛI CHUÛ ª 4 Plex baù n bôû i chuû : City Westminster goùc Beach & Hazard 1 caên 3PN 2PT, 2 caên 2PN 1PT, 1 caên 1PN, 1PT xaây naêm 72 raát ñeïp, ñaát roäng 10,300 sqft. Giaù $909,000 ª 4 Plex city Stanton goùc Western & Orangewood roäng 4324 SQFT, ñaát 7600 sqft covington style maùi treùo 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN 1PT, 5 garage, khu lòch söï, ñeïp. Giaù $899,000 L/L: 714-636-1228 day 714-962-6348

300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400.

300-14L-111904/144930

GARDEN GROVE. Garden Grove 3PN/2PT. Coù patio, saân roäng, khu an ninh yeân tónh. Giaù $425,000. Garden Grove 5PN/2PT. Nhaø roäng 2500 sqft. Ñaát roäng 15,000 sqft môùi taân trang $549,000. Goïi Khanh: 714-757-7506 Haø: 273-6284 Cao: 458-2000

300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed, Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2.5 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590

300-28L-120104/146306

- Nhaø laàu GG 5PN + 2.5PT roäng 2314sqft, lot ñaát 8277sqft, Giaù $515,000 - Nhaø G.G, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8100 sqft. $450,000. - Nhaø laàu Fountain Valley 4PN + 3PT roäng 2347sqft, ñaát roäng 7200sqft $689,900. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim khu thöông maïi ñoâng ñuùc ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714-2228230 (cell) or TríTran (agent), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell).

300-28L-120204/146394

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig. Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell

300-36L-120204/146559

RAO RAO VAË VAËTT 300-14L-121504/147940

Mobilehome For Sale, 1989, 20x44, 880 Sq.Feet, 2 bedroom, 2 bath. All age park, space rent $699 in city of Garden Grove, $49,500. 714-377-1693

300-14L-121504/148043

Mobile Home, GG, 1997, 3PN/ 2PT. Tuû laïnh, giaët, saáy, microwave coù saün. Nhaø ñeïp, khu toát, môùi haï giaù, coù theå giuùp tieàn ñaát. L/L Anh 714-638-3834. 300-14L-121604/148097

NHAØ BAÙN Townhouse taïi Fountain Valley, gaàn tröôøng hoïc toát. Gaàn Mile Square Park; goàm 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém. Môùi 6 tuoåi, traàn nhaø raát cao, phoøng roäng raõi tuû quaàn aùo phoøng chính raát roäng, sôn môùi, maøn cöûa soå vertical ñeàu môùi. Giaù $449,900. Xin goïi California 1St Realty 714-373-4992, gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát 300-14L-121604/148124

Ly dò baùn ñaát gaàn thaùc Ñaâm Ri (Baûo Loäc, VN) 3 maãu coù ao caù suoái vaø ñaát ôû Saøigoøn xin lieân laïc Charlie 714-241-0454 hoaëc 714244-2525 300-14L-121604/148210

Mobilehome for Sale, vuøng Bolsa 3PN + 2PT, $75,000, rent $620, ñôøi 2005, Nhaø 2PN + 2PT khu lôùn tuoåi $57,000, rent $550. Nhaän laøm Loan, Refinace, listing, sang teân by owner, vaø coù nhieàu nhaø cöûa nhaø baêng tòch thu. Giaù reû, vuøng Orange. Lieân laïc. 714-642-5790 Huy, 720-9017 Sôn, anytime. 300-7L-121604/148257

BAÙN ÑAÁT CALI ª 1.64 acres Riverside $35,000 ª 37.61 acres Barstow, San Bernadino $66,000 ª 20,254 sqft commercial Victorville, San Bernadino $63,000 ª 10 acres Liano Los Angeles $39,000 ª 2 acres, vuøng Apple Valley, San Bernadino $42,000 L/L: 714-720-6332 300-14L-121704/148457

APARTMENT ª Garden Grove 4 caên 3PN, 2.5PT, hai taàng laàu 3 caên kia 2PN/2PT, ñaát roäng giaù $890,000 ª Garden Grove 16 caên ñaát roäng 17,000 sqf gaàn khu shopping, tröôøng hoïc giaù chæ coù 1 trieäu 900,000 income $7200/thaùng ª Westminster gaàn tröôøng hoïc, 12 caên taân trang nhö môùi giaù 2 trieäu 300,000. Goïi Cao: 458-2000 hoaëc Kim 590-6076 300-14L-121904/148478

Nhaø WTM, 3PN, 1.75PT. Goùc Bolsa/Ward. Khu toát. Chuû ñang taân trang toaøn dieän nhö môùi. Giaù thöông löôïng, xin goïi 714-6557794 300-14L-121904/148479

Condo 2PN, 1.75PT, 1 garage, goùc Euclid/Mc/Fadden. Gaàn nhaø thôø St.Barbara. Tieàn association thaáp. Giaù $285,000. Xin L/L: 714-655-7794 300-14L-121904/148494

300-28L-122004/148570

LYÙ MOBILEHOMES! Chuyeân lo moïi dòch vuï mua baùn mobilehome cuõ môùi ñuû loaïi coù nhieàu nhaø bò Bank Repos. Baùn giaù reû (lo laøm Loan or Refinance low rate easy terms). 3 bed 2 bath brandnew 2005, khu Garden Grove. Lease ñaát $695 per mos. 2 bed 2 bath brandnew 2005 khu Midway City giaù $70,000. Lease ñaát $700 per mos, 714-757-6741

300-28L-120904/147350

NHAØ MÔÙI 2004 4PN, 3PT traàn cao, tuyeät ñeïp - Nhaø: 2400 Sqft., - Ñaát 4200 sqft. Thaønh phoá Elmonte, CA. Goùc ñöôøng Ramona & Maxson. $599,000. Xin goïi Owner Charlie: 714-925-8904 Agent 1.5% Com 300-7L-121004/147516

Mile Square Park nhaø 5PN, 2PT, $525,000., 10% down $1700., Nhaø 4PN, 2PT 1,594 sqft, 10% down, $1450. $435,000. Nhaø 3PN/2PT, Mile Square Park $440,000. 10% down $1,351. 714-612-5081 300-7L-121004/147520

Brookhurst/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, 1637 sqft $350,000 10% down $1,024. Nhaø 2 story 3PN, 2.5PT $460,000 10% down $1500, 2 story townhouse 2PN, $289,900 10% $925. 714-654-3157 300-28L-121204/147648

Ñaát baùn thaønh phoá Garden Grove 16,137 square feets, zone R3,baûo ñaûm 5 units $790,000. Tony 714-775-8681 cell 425-5713 khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi.

300-28L-121504/147938

Baùn ñaát commercial vuøng Hesperia (Victovalley) 2.78 acres, giaù $375,000. Raát toát ñeå xaây shopping center hay apartment. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/laïc Tom: 760-265-2626

300-7L-122304/148927

400-36L-111804/144883

300-28L-121504/148040

ª 4PN/2PT Westminster/Garden Grove/FV töø $450,000 ª 5.375% 30yrs khoâng caàn W2, Tax quality ngay V/P United Finance & Investment. 7902 Westminster & Beach. ª V/P cho möôùn, töø 450/month. Broker 714-903-0056.

Mobilehome 2PN/2PT, phoøng khaùch lôùn, 3 choã ñaäu xe, ñaàu ñöôøng, ñeïp roäng, doïn voâ lieàn $39,500. First/Newhope. L/L: 714-651-5105

300-28L-120504/146803

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

FOR SALE BY OWNER. Newhope/Garden Grove 2 story townhouse, 4PN, 3PT, 2 xe garage, 1500 SQFt living, assc.$187/mo. Upgraded kitchen & bathrooms. Khu toá t , gaà n tröôøng, chôï $470K. L/L Anna 714-251-8232, home 714-6363975

300-28L-122404/148941

Mobilehome baùn 3PN, 2PT beân trong 100% môùi, saøn goã, beáp, parking 4 xe, rent haï . Giaù $69,000. Xem nhaø 14362 Bushar d #19 (Westminster + Hazard). Coù nhieàu nhaø Ngaân Haøng baùn, giaù haï. Grey: 714-642-3990, Gary: 949-278-5661, Office: 714-8427600. 300-7L-122404/148973

Townhouse ngay Little Saigon, 2PN + 2.5PT phoøng roäng, 2 car garage, built 1986, central air, caên bìa, Tieàn HOA thaáp, hieän cho thueâ $1400/thaù n g. Giaù $350,000. LL: 714-360-9722 300-14L-122404/149017

Nhaø 3B, 2 BA, N Long Beach, 3P Nguû, 2 P. Taém, 1460 sqft., sôn môùi. Priced to sell $379,000. Call 714-822-6069

300-10L-122204/148748

Mobilehome for sale khu gia ñình coù heä thoáng choáng ñoäng ñaát, 2PN, 2PT, raát roäng, Euclid + Bolsa. Giaù $59,000. LL 714-5548405 cell: 943-1167 300-7L-122304/148885

Mobilehome baùn bôûi chuû, park 55+ ngöôøi ôû 18T up. Bushard & Hazard, 2PN, 2PT, laøm theâm phoøng OK, doublewide skylight traàn cao saùng suûa, saïch seõ xinh ñeïp 3 xe, $64,900. L/L: 714797-2243 sau 1g chieàu 300-7L-122304/148922

SAIGON REALTY - FUNDING, INC ° WTM: 3PN, 2.5PT, 2 car, 1,349 sf / 6,300 sf., ñeïp, yeân tónh, center Little Saigon, caàn baùn gaáp $485,000. °Townhouse GG. 3PN, 2.5PT, 2 car, 1,300 sf., 2 taàng, ngoùi ñoû, beáp roäng, HOA $170/M, $364,000. Mua NHaø, Baùn nhaø, Finance, Refinance. Xin goïi Tommy 714785-3762

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

400-70L-111404/144134

300-6L-122604/149039

ÑAÁT CALI ª Los Angeles, 1 loâ ñaát ñeå xaây nhaø 7998 sqft. Giaù $32,000 ª San Bernadino baùn 20 acres gaàn highway 66. Giaù $49,000 ª Kern county, baùn 7 parcels goàm 30 acres, coù 20 acres ñaõ surveyor’s certificate. Giaù $125,000, muoán mua moãi parcel 2.5 acres OK. Coù map coi. L/L Khaûi: 714-493-1920

400-36L-111104/143751

300-14L-122704/149054

Mobile Home baùn bôûi chuû, 3PN, 2PT. Ngay trung taâ m Little Saigon ñoái dieän Böu Ñieän Bolsa. L/L Höng hoaëc Rosa: 714-2359573, 235-5720 sau 6 giôø 9016345 300-28L-122704/149149

MOBILEHOME FOR SALE 3 bedroom 2 bath, nhaø roäng saïch seõ, lease ñaát $650 per mos. Khu ñoái dieän chôï Little Saigon cuõ, giaù $70,000. (Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu ôû khaép city caàn baùn. Giaù reû. Mobilehome môùi cuõ ñuû loaïi). Goïi 714-590-8423 hay 714-757-6741 300-7L-122704/149155

Ñaát baùn Vieät Nam ñöôøng lôùn khu bieät thöï vaø nhaø phoá ñieän nöôùc voâ tôùi nôi coù soå ñoû caùch soâng Saøigoøn 200 meùt baùn voán, 714750-5637 cell 714-553-1740

400-36L-110704/143262

300-7L-122704/149166

For Sale By Owner Mobile home TP Westminster goùc Hazard/Bushard 3PN/2PT, 1200 SQ (senior) $850 tieàn ñaát. Built 1970. Giaù 38,000. Jane Kim Do 714-349-8016 300-7L-122404/148980

ANAHEIM - 4 Plex- for sale by owner, 4 caên moãi caên 1PN,1PT, 4 car garage, patio roäng, coäng theâm 4 choã ñaäu xe treân drive way, khu yeân tónh. Giaù $658,000. Income $3500/month. LL Hieäp 714-757-8732

400-5L-122404/149031

2004 COROLLA White LE, full powers, 4 doors, xe ñeïp maùy toát, good AC/CD, low miles. Giaù $8900. Phone 714-443-1393, 714-638-4654. (License#57105) 400-36L-110504/143081

300-14L-122004/148623

GARDEN GROVE - Townhouse 3PN, 2.5PT, garage 2 xe dính, xaâ y 1979, 1360 sqft, assoc $125, goùc Trask/Newland, khu yeân tónh, maùy laïnh, traàn cao. Doïn vaøo ôû lieàn $349,000. OÂ.Tuøng 714-497-5765 300-28L-121504/148051

SAN GABRIEL - 8 brandnew condo 3 bed, 2 1/2 baths, high quality amenities through out 2 attached garage from $498,000. Add: 1232-1258 Elm Ave, call Ching Vuong 626-688-5697 (Agt). Open Sat & Sun 300-7L-122804/149300

WESTMINSTER - 4PN, 2PT, family room, roäng hôn 1700 sqft, maùi ngoùi, chuû Myõ giöõ gìn saïch seõ, chæ coù $529,000. LL: Agent OÂng Vuõ. 714-894-0421

300-14L-122104/148707

Mobilehome xinh ñeïp ñôøi môùi 91 khu family park, gaàn chôï, tröôøng hoïc, goùc Beach & Lampson 2PN, 2PT, 1 bonus room. Rent reû $575. Ñaäu xe thoaûi maùi, cho tuû laïnh, giaët saáy Maytag môùi. Maùy huùt khoùi môùi vaø nhieàu ñoà duøng. ÑT: 714-728-8390. Giaù $59,900

400-36L-111804/144874

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 3000 400-DL-042200/9

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ...

400-5L-122404/149027

2002 CIVIC Silver, 4 doors, full

power, Good AC/CD, xe ñeïp maùy toát. Giaù $7800. OBO. Phone 714417-7423, 714-443-1293. License#57105 400-28L-121904/148516

2002 DODGE Ram 1500. Quard

cab V8, 5 speed, CD player, new speakers, 6" lift kit 37" tiers, 33,000 miles nhö môùi, dark gray, $16,500. Jimmy 714-724-4429, 5PM 714-639-0368, #6V46354 400-7L-122204/148807

2002 MERCEDES C230, sport

coupe, D. Blue, 23K miles, full power like new, 4 naêm hoaëc 50,000 miles. Dealer warranty bao goàm thay daàu nhôùt, maintainal services free. $18,800. (#4YPN990). LL: 714898-3388, 760-415-9689 400-7L-122404/148966

2002 TOYOTA Sienna LE, van,

7 choã, 5 cöûa, maøu V6, 3000.VVT.i maøu vaøng lôït nieàng nhoâm, full power AC + CD cassette ABS. Xe raát ñeïp, 41,958 miles, $11,500, nhaän traû goùp. ID #U423323. L/L: 714-8921995 or 714-655-0206 400-5L-122404/149034

400-28L-120204/146525

3000 MUA XE. Hö cuõ môùi baûo ñaûm 100% giaù cao hôn nôi khaùc. L/L: 714-757-3171 400-36L-112404/145524

2002 TOYOTA Tacoma Extracab,

auto, full power, 44,000 miles, xe ñeïp, maùy toát. Giaù $8500. OBO. Phone: 714-443-1293, 714-6384654. (License #57105) 400-7L-122304/148912

2001 ACURA 3.2TL, 4 cöûa, töï

ñoäng, fully loaded, 1 owner, giöõ kyõ 21K miles. Excellent condition $14,900. (4TBQ496), 714613-2332 400-7L-122404/148934

2001 CAMRY LE. Full powwer,

A/C, CD, alarm, power seat, thaéng ABS, 4 voû môùi, 1 chuû 43K miles, xe tuyeät ñeïp, môùi trong ngoaøi. No accident $8800. 714839-5620, #4RLU609

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-7L-121604/148264

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-122704/149087

2001 TOYOTA Solara SE V6, full

1999 ODYSEE Van, EX, V6, töï

400-7L-122204/148758

1999 SIENNA Van, XLE, auto,

power, maøu xanh, 6 maùy, CD, Radio cassette. 36K miles Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $8,800. L/L 714-856-5857. Vin#C456673.

2001 TOYOTA Highlander V6 limited full loaded töï ñoäng 52,000 miles, 1 ñôøi chuû, gheá da maøu traéng caàn baùn giaù $16,900. LL Coâ Lieân 714-531-4209 or 5804284 (#4UCH667)

400-5L-122404/149029

2001 TOYOTA Corolla (S) 4

doors, full power, xe ñeïp khoâng accident, low miles, maùy toát, Giaù $6500 OBO, License#57105. 714-443-1293, 638-4654 400-7L-122404/149004

2000 ACURA TL, 3.2, 4 cöûa. Fully

loaded, CD change, gheá da, sunroof, xem thích ngay. $12,900. 714-776-7549, #4MAV801 400-7L-122204/148812

2000 HONDA Accord EX 4 maùy, 4 cöûa töï ñoäng, low mile 32,000miles, CD, New tires, trong ngoaøi môùi, 1 chuû giöõ kyõ, Baùn $12,000. (Lic# 4NDS790). ÑieänThoaïi cell: 714-468-3041, 251-7781

400-5L-122804/149215

2000 HONDA Accord LX, full

power, 4 cöûa, maøu traéng, 80K miles, CD, Cass, 4 newtires, trong ngoaøi môùi, chuû giöõ kyõ, tình traïng raát toát $7,900. LP#4MAZ455. 714-315-9383. 400-5L-122804/149240

2000 HONDA CRV SUV maøu

traéng 4 door special edition gheá da maâm nhoâm tuyeät ñeïp, 27,179 mile. Giaù $8,200. L/L 714-3335309. 5DOK576.

2000

400-7L-122804/149298

LEXUS RX300 (#4HLE000) maøu ñen full loaded, 1 ñôøi chuû, low miles, 35,400 miles, baùn reû $17,500, No accident, chuû giöõ kyõ, lieân laïc Minh. 626-354-7459

400-7L-122404/148948

2000 MERCEDES Benz ML320. Black 54,000 miles. Excellence condition. For sale $17,995. Contact: 714-333-6233, #4MUJ486

400-7L-122304/148911

2000 SIENNA Van LE, töï ñoäng,

full power, CD. Allway garage 1 owner 47K miles $10,800. 4TKS976, 714-261-3812 400-7L-122404/148939

2000 SIENNA XLE, V6, 2 cöûa, töï ñoäng, gheá da, top of the line van, sunroof, CD 6 ñóa, alloy wheels, 4 voû môùi, 1 ñôøi chuû 50K miles, no accident, power seat, two tone paint $12,300. 714231-9453, #4GVD680

400-7L-121404/147890

2000 TOYOTA Avalon XL, V6

maøu traéng, Full power CD cassette, low miles power seat, nieàng nhoâm, trong ngoaøi coøn môùi, xe dö duøng caàn baùn $9,000. L/L 714-856-5857. Lic #5EHH195. 400-6L-122304/148920

2000 TOYOTA Avalon XLS, V6.

ñoäng, 8 choã ngoài. P/seat, 2 cöûa hoâng, töï ñoäng 35K miles 1 ñôøi chuû giöõ kyõ nhö môùi $12,900 (4KTX989). 714-261-3784 400-8L-122304/148913

V6, gheá da, sunroof. P/seat, like new 1 ñôøi chuû 33K miles cöûa hoâng baám töï ñoäng, 4BSK867, $11,700. 714-261-3026. 400-7L-122204/148780

1999 TOYOTA XLS maøu traéng töï ñoäng 4 cöûa gheá da. Sunroof xe chaïy 90,000. Baùn xe giaù $8,900. Lieân laïc 310-531-4837. Ls#7EEV174. 400-7L-122404/148997

1999 TOYOTA Avalon, XLS, 4 cöûa, töï ñoäng, full load, gheá da, sunroof, dual P/seat, side airbag, 32K miles, 1 ñôøi chuû, garage keep nhö môùi $9400. #4TBK360, 714-261-3782

400-5L-122804/149241

1999 TOYOTA Camry 4 door

maøu gold V6 töï ñoäng Full power good condition, 104,109 mile. Giaù $6,700. L/L 714-588-9804. Vin #X0197083. 400-7L-122404/148938

1998 CAMRY LE, V6. Fully loaded, sunroof, alloy wheels, rear spoiler, A/C, cassette 1 chuû 107K miles, coøn môùi. No accident. $5900, 714-231-9453, #4UGE725

400-7L-121704/148392

1998 HONDA Civic EX, coupe

2D, automatic, sunroof, front wheel drive 57,000 miles. Baùn $7200. Lieân laïc 714-775-1434 or 839-2626, #4ALP076 400-7L-122304/148861

1998 HONDA Acc EX 125K, CD, MP3, AC, Alloy wheel new tire, water pump, New timing belt, Filter xaêng môùi, power seat belt, dual air bag, Xe giöõ gìn raát toát, $9000. License, (#4CJG733) (moving baùn). 714-251-7128, 248-434-7208

400-7L-122304/148877

1998 HONDA Civic, maøu xaùm

nhaït 2 cöûa $6000. L/L Ngoïc call 714-657-5657, xe nhaø ít ñi. Lic #4AOX862 400-7L-122404/148981

1998 MERCEDES C230 Xanh caåm thaïch, gheá da xe ñeïp nhö môù i , truø m meà n ñeå garage, 82,000 miles body hoaøn toaøn Ñöùc Quoác. Giaù $8500. (#4XX2598) LL: 714-894-5811, 465-7407 (C) 400-7L-122304/148916

1998 TOYOTA Camry, LE. Origi-

nal owner, auto, air, CC, AM/FM cass. Powwr windows door lock. Good condition 94,300 miles $6400, phone 714-593-2527, cell 714-721-1301, license number 3XUS371

400-7L-122404/148940

1998 TOYOTA RAV-4 (SUV), L model, A/C, CD, alarm, alloy wheels, maøu traéng two tone, 1 chuû 100K miles. No accident xem thích ngay $6300, #4ATW064, 714-839-5620

400-7L-122404/149021

Full power töï ñoäng. Low miles 1 ñôøi chuû CD, cassette, power seat gheá da nieàng nhoâm, sunroof. Baûo ñaûm no accident. Sôn nguyeân thuûy trong ngoaøi coøn nhö xe môùi giaù $12,900. LP #4HZN195. L/ L: 714-234-9970, 714-588-1708

1998 TOYOTA Tacoma SR5 soá

400-7L-122404/148933

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu

2000 TOYOTA Tacoma, extra

cap, A/C, cassette, CD, 4 voû môùi, 1 chuû ñi kyõ, bedlinner, coù mui bed liiner, xe chaïy toát. No accident 101K miles, $6800. 714776-7549, #5XO8384 400-5L-122804/149217

2000 TOYOTA Camry LE, full

töï ñoäng, cassette A/C Extra Cap, voû môùi maùy hoäp soá raát good, no accident, xe nhö yù. Giaù $6900. Phone: 714-720-5455 (#6M55979)

400-6L-122804/149282

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power radio, CD, AC, power steering, cruise control 2 airbag, new sticker 05, giöõ kyõ $5200, #4CKC368. 714-321-9543

400-7L-121504/148008

1997 TOYOTA Camry LE. 4 cyl.

auto gold package (#3UBK698), 59K miles, excellent condition, no accident, trong ngoaøi ñeïp giaù $5800. 714-261-0798.

400-5L-122804/149219

1997 TOYOTA Previa LE, S/C, 2

seats, maøu silver gold, 1 chuû, No accident, CD, cass, roof ruck, Alloy wheel, Alarm, 4 new tires, raát ñeïp, tình traïng toát. $8,900. LP#4HHG790. 714-315-9383. 400-14L-122104/148672

1999 ACURA 3.2TL 38,000 miles, gheá da, maøu traéng, full options. CD, cassette, radio. No accident moät ñôøi chuû töï ñoäng, sunroof, $13,500.OBO. Phone 714-240-6601, 530-5942

400-7L-122204/148782

1999 ACURA 3.2TL caàn baùn gaáp.

Full-power loaded air-condition, moonroof, leather excellent condition. Giaù: $10,700. Lic#5AGZ780. LL: Duõng 714488-0406 (Cell), 714-537-8416 (H). 400-7L-122804/149251

1999 FORD Windstar Van 7 choã

ngoà i . Dö duø n g caà n baù n giaù $4,300. Tel 714-209-6616. 4LWV077. 400-7L-122304/148925

1999 HONDA Civic SI, Vtec, no

accident, blue, low mileage, very clean, $7,700. (#5498) 714-4968361, 714-720-3862 400-7L-121704/148435

1999 LEXUS LX470 (SUV) maøu

traéng ngaø. Fully loaded, CD changer, tay laùi goã, 7 choã ngoài, 1 chuû ñi kyõ 70K miles, chrome wheels, xem thích ngay. Gheá da, môùi nguyeân. No accident $25,900. 714-231-9453, 4ERV492 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6,000. L/L: 714321-9543 400-7L-122704/149136

1994 DODGE Ram Truck, V8,

soá töï ñoäng, xe ñeïp môùi thay timing belt, hoäp soá baùn $4560. Soá xe #5W74521, 714-717-7683 400-7L-122404/149030

1994 HONDA Accord dö duøng

baùn $3100. Goïi Phuùc home: 714638-1894, cell 714-757-5275. Xe tuyeät ñeïp töø trong ra ngoaøi baûo ñaûm nhìn seõ thích, #5GYX345 400-14L-121504/148086

1994 NISSAN Quest GXE, V6,

air condition, power seat, silver green in good condition, 140K miles, giaù $4000. Lieân laïc ñieän thoaïi 714-931-1084, 949-8618498. 400-7L-122204/148742

1994 TOYOTA Camry V4, 105K miles, maøu reâu, trong ngoaøi ñeïp, voû môùi, auto, AC, cassette, maùy toát, $3600. LL: 714-251-4190 (#4MLF623)

400-7L-122704/149083

1994 TOYOTA Corolla maøu traéng, xe coøn raát toát. Dö duøng caàn baùn, xe 1 ñôøi chuû, giaù $2500. Lieân laïc 714-225-0268, #3KIP679 400-5L-122804/149254

1994 TOYOTA Camry Xe nhaø caàn

baùn $2,100 over miles maùy ñaõ rebuilt. Coù receipt, no accident. #3FMF370. Phone sau 3PM 714588-0665. 400-7L-122704/149109

1993 TOYOTA Previa van, LE,

#4RWL543, maøu white pearl chaïy toát, khoâng bò ñuïng. Giaù $3200. Goïi Cindy 626-378-1806 400-7L-122704/149126

1992 LEXUS SC300 sport

SC300, red leather, look nice RVN great (new timing belt, transmission engine brake power steering oil) $4900. L/L Eric 3102538, #2ZDT930 400-5L-122804/149245

1991 TOYOTA Cressida dö duøng

baùn $2,000. Trong ngoaøi saïch ñeïp 155,000 M. No accident. #2ZQT184. Phone 714-5536708. 400-4L-122804/149224

1990 TOYOTA Corolla A/C auto

new tires, engine good, trans good, xin goïi 714-895-6064. Giaù $1350. Töø 9AM - 6PM (#2UNW192) 400-7L-122704/149061

1989 HONDA Accord ñôøi 138K

mile xe saïch ñeïp hoaøn haûo giaù $1200, L/L 714-227-0795 hay 714-839-7027, lic 2NVF055 400-7L-122804/149291

1989 HONDA Accord LXI soá tay, 5 spd, 180,794 miles, raát toát. Baùn $1,700 O.B.O. Lieân laïc Sæ 714-903-3288 hoaëc 714-2517403. Lic#2NQM625. 400-7L-122704/149084

1989 TOYOTA Pick-Up. Môùi laøm

maùy môùi, xe coøn toát. Giaù $1800. Dö duøng caàn baùn. Lieân laïc 714225-0268, #4XIA206 400-7L-122804/149228

1988 TOYOTA Celica, chaïy good,

maøu gold, xe giöõ kyõ, coù CD player Pioneer. LL 714-251-2063. Coi xe anytime. $920 OBO. Lic#2GSB813. 400-7L-122404/149012

1987 TOYOTA Cressida, Xe dö

power, maøu traéng, 1 chuû, power seat, thaéng ABS, 4 newtires, new timing. No accident, raát ñeïp trong ngoaøi, baùn $7,800. LP#4WZR185. 714-315-9383.

2000 TOYOTA Sienna LE, 7

400-6L-122804/149294

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

400-7L-122404/148937

A/C, cassette, voû toát, 1 chuû 110K miles, maøu traéng coøn môùi trong ngoaøi xe ñeïp maùy toát. No accident $5700. 714-623-6866 400-7L-122404/148936

1996 ACURA Integra SE, sunroof, gheá da, CD change, rear spoiler, 2 cöûa, töï ñoäng, nieàng ñuùc, 1 chuû, 101 K miles, chuû ñi kyõ, xem thích ngay, chöa accident $5000. 714-623-6866, #4HFV852 400-7L-122304/148905

1996 BMW Z3 White, Convt,

PW, AC, Alloy wheel, 45K, New tires, Water Pump, Belt. Soá tay, gheá da. Tình traïng hoaøn haûo. Salvage Title. $9300 OPO. LL: Haûi: 714-251-9075 or 626-7804965 (Lic# 5KRD816) 400-5L-122804/149246

1995 ACURA Integra 2 door maøu ñoû soá tay 5 soá Full power Freeway mile good condition. Giaù $3,900. L/L 714-588-9804. Vin #S022084.

400-7L-122204/148766

1995 TOYOTA Corolla töï ñoäng

maøu ñoû, 4 drs CD radio, 98Mi, moät ñôøi chuû coøn toát. $3,000. LL: 714-553-7201

400-14L-122804/149243

1995 TOYOTA Van Previa. Xe Full power CD/Radio. Xe chaïy toát 167,500 miles maøu green. Giaù baùn $3,800. L/L 714-609-5558 gaëp Nghóa. 4BDD121.

duøng, chaïy raát good, 4 voû xe môùi, timing belt môùi, water pump môùi, ai caàn mua xin goïi. Giaù $1650. (#2EQF174). 714-2272352 400-7L-122204/148751

1985 TOYOTA Cressida töï ñoäng,

sunroof, Radio cassette, all power, khoâng choã ñaäu caàn baùn gaáp, good running condition, ñaõ laøm smog cho ngöôøi mua. (#2RMV 233). $650. Thaûo. 714260-3803 400-7L-122804/149250

1952 MG ENGLAND Classic car

dö duøng caàn baùn giaù $4,800. Tel 714-209-6616. 1FYJ963. 400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-030303/057497

LUXURY AUTOHAUS 10241 BEACH BLVD STANTON, CA 90680 (giöõa Cerritos vaø Ball) www.luxuryautohaus.com 714-952-9595 L/L For Sales/Finance, Guy Hua 714-715-3765, noùi tieáng Vieät. We have program for first time buyers, bankruptcy, charge offs, bad credit!!! MERCEDES C CLASS ° 2000 C230, 57K miles, blue/ biege $14,900 ° 2003 C240, 2000 miles, silver/geay, factory warranty $28,900 MERCEDES CLK CLASS ° 99 CLK320, 50,000 miles, green/black $24,900 ° 99 CLK320, 56,302 miles, silver/grey $23,900 ° 2001 CLK320, 21K miles, 49K miles, black/grey $25,900 ° 2001 CLK320 convertible, 49K miles, black/grey $35,900 ° 2001 CLK320 convertible, 55K miles, black/grey $34,900 ° 2001 CLK430 convetible, 38K miles, silver/grey, navigation, $35,900 ° 2001 CLK430, blue/grey, 43K miles $33,900 ° 2002 CLK430, silver/grey, 40K miles $35,900 MERCEDES E CLASS ° 2001 E320, black/black 57K miles 18" Rims $26,900 ° 2001 E320 champagne/beige, 50K miles $27,900 ° 2001 E320 silver/java, 41K miles ° 2001 E320 wagon, black/ black, 59K miles, 3rd seat, $24,900 ° 98 E430 sport package, ruby, grey, 17" rims $18,900 ° 2001 E430, 54K miles, black $28,900 ° 2002 E430, 28K miles, burg/ beige $29,900 MERCEDES S CLASS ° 99 S320, 79K miles, grey/ grey $23,900 ° 99 S320, 81K miles, champgn/beige $20,900 ° 2000 S430, 58K miles, black/ beige $32,900 ° 2000 S430, 80K miles, chmpgn/bge, $29,900 ° 2001 S430 48K miles, white/ java $38,900 ° 2001 S430 51K miles, black/ grey $37,900 ° 2004 S430 11K miles, sea blue/grey $51,900 ° 96 S500 champgn, clean in and out, CD. Fully loaded $15,900 ° 2000 S500, 73K miles, white/ java $33,900 ° 2001 S500, 70K miles, silver. Full factory warranty to 2006, $37,900 ° 2001 S500, 57K miles, black/ beige $38,900 ° 2001 S500, 58K miles, blue/ grey $38,900 ° 2002 S500, 77K miles, white/ tan $41,900 ° 98 CL500, 52K miles, black/ beige $25,900 MERCEDES SL CLASS ° 98 SL500, 81K miles, black/ black two tops $26,900 ° 2000 SL500, 77K miles, silver two tops 18", Xenon $31,900 ° 2001 SL500, 43K miles, black/black 2 tops, $35,900 ° 2001 SL500 58K miles, silver/grey, sport package 2 tops $32,900 MERCEDES SLK CLASS ° 2001 SLK230, 32K miles, bur/ beige, factory warranty $25,995 ° 2001 SLK320, 40K miles, bur/ beige, factory warranty $26,900 ° 2001 SLK320, 63K miles, silver $21,900 MERCEDES ML ° 2001 ML320, 44K miles, black/grey $24,900 ° 2001 ML320, 37K miles, black/black, fact warranty $25,900 ° 2000 ML430, silver/grey, 49K miles $22,900 ° 2001 ML430, 56K miles, dark blue. Fully loaded call for price BMW ° 99 323 IC, 67K miles, silver $19,900 ° 98 328I, 115K miles, white/ beige $9900 ° 2001 328i, 106K miles silver/black $15,900 ° 2000 525I, 67K miles, factory warranty $20,900 ° 99 540IA, 74K miles, black/ beige, factory warranty $20,900 ° 98 740I, 65K miles, green/ beige $20,900 ° 98 740IL, 79K miles, silver/ black ° 98 740IL, 82K miles, green/ beige, navigation $17,900 ° 98 740IL, 66K miles, grey/ grey, 66K miles $18,900 ° 2001 740I, 60K miles black $27,900 ° 2001 X5, blue/beige 49K miles $30,900 PORSCHE ° 2001 Boxster 58K miles, blue/ tan $23,900 ° 1999 911 CAB convertible, 55K miles, silver/grey $38,900 ° 2000 991 Carrerra-S, 49K miles, silver/grey $38,900 ° 2002 911 Carrera-2, blue, 26K miles, $47,900 LEXUS & OTHERS ° 99 RX300, 78K miles, green $19,900 ° 2002 GS300, champainge, 39K miles $26,900 ° 2002 Montero, sport package, 52K miles, silver/beige $13,900 ° 2002 Chevy Suburban LS, 50K miles, red/grey $18,900 ° 2000 Dodge Caravan SE, 100K miles, red/grey $8900 ° 2001 Honda Accord 44K miles, green/beige $13,900

Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

RAO RAO VAË VAËTT

Fax: (714) 894 -1381

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

400-36L-060303/069779

RAO RAO VAË VAËTT 400-36L-121304/147780

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas, 8 spa, 6 hair stations, 8 nails, 2 phoøng massage, 3 facial room. Xin L/L Andy 702-367-3799.

500-28L-111904/144894

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205.

400-36L-122304/148929

500-27L-112104/145125

400-7L-122704/149110

4 Sale Toy Camry 91, V6, 4 doors, auto. Full power 4 new tires clean in/out giaù $2100 and 87 Toy Camry 4 doors auto giaù $1100. Lieân laïc 714-420-4872 400-7L-122603/098097

400-37L-021004/104034

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

HAPPY NAILS PALM SPRING MOVING Caàn sang tieäm Nails ñoâng khaùch good location, khaùch sang tip haäu. Môû treân 8 naêm. Giaù cao. L/ L Lyna 714-296-5878 , W: 760416-8758. Caàn good credit

500-14L-113004/146024

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $75,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478

500-30L-120104/146206

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640

500-30L-120104/146254

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908

500-28L-120104/146334

500-28L-120204/146396

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760

500-23L-120204/146507

500-14L-082004/132979

Caàn sang gaáp tieäm Billiard ñang ñoâng khaùch vôùi 15 baøn Billiard vaø Game taïi thaønh phoá Hawthorne, ñeå bieát theâm chi tieát. L/L A. Vaên cell 714-830-8067, 310-676-5335.

500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

500-56L-090204/134663

SPACE FOR SHARE Excellent location space cho share, parking roäng raõi, trong khu nhaø haøng Paracel. L/L 714839-3028.

500-36L-091504/136541

500-7L-101704/140213

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. Caàn waitress PT. L/L: Laâm 714-6530793 coù theå thöông löôïng.

500-28L-101704/140512

LEASE & NAIL Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882.

500-28L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $450/th, bao ultilities + Internet. Döôùi laàu. L/L Tony 714-903-0056, 714-4178669.

500-14L-102004/140982

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang 1 nhaø haøng ñang ñoâng khaùch vuøng Stanton, gaàn Garden Grove. L/L 714-901-0350 8AM - 10PM.

500-14L-110504/143002

400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

CAÀN SANG Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825, 562804-7199.

500-28L-110704/143221

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-769-0856 tieäm, 225-2058431 cell.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-28L-120804/147207

Sang tieäm Sandwich & Fast Food gaàn chôï Hong Kong III (Houston, Texas). Vì lyù do söùc khoûe. Ai thaät loøng mua, xin goïi 281650-7443 500-28L-120904/147301

Caàn sang tieäm Nails & Spa, vuøng Cypress, caùch Bolsa2'. Myõ traéng, 4 Spa, 5 baøn Nails. Tieäm ñeïp, rent reû $770/thaùng. Xin LL: Chris 714-821-4717, cell: 714-3608692. 500-28L-120904/147354

Caàn sang tieäm Nail & Tieäm thöïc phaåm AÙ Ñoâng thaønh phoá Jacksonville, Florida. L/L ÑT: 904783-7664, 904-693-9898, cell 714-904-530-3072.

500-14L-121004/147416

500-28L-120204/146439

500-28L-081404/132174

500-28L-120804/147204

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû tieåu bang North Carolina. Tieäm ñeïp, saùng suûa, ñòa ñieåm raát toát. Giaù baùn thaáp. Lieân laïc Chuck 252-3536888 day, 252-756-8298 night

500-30L-120904/147387

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

Caàn sang gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Myõ traéng, xe thuøng ñôøi 95 model E350, 132K miles, new sticker. Sang gaáp giaù reû. Goïi Hoàng or John 714-534-5293, cell 714-615-7830.

Caàn sang gaáp tieäm 98 Cents & Gift roäng 6000 sqft. Tieäm ñeïp good location coù theå môû theâm Cell Phone. Maùy loïc nöôùc. L/L: 714-623-2117

Baùn tieäm nail ôû Arizona vuøng Scottdale, phone 626-320-3609, 626-320-3610

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2592, 480539-5684 H.

500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723

500-30L-120304/146563

Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, approximately 1200 sqf. Call “Ahn” 818-2449998

Muoán sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Ñòa ñieåm lyù töôûng, trang nhaû ñang ñoâng khaùch. LL 714-728-5641 sau 6PM.

500-28L-121004/147472

Caàn sang tieäm Nail trong khu Myõ Traéng Scottsdale, AZ. Trong tieäm coù 4 gheá Spa chair vaø 6 baøn vaø coù phoøng wax. 1200 square feet roäng vaø coøn 3 1/2 naêm lease with option. Cell: 480235-0679, tieäm: 480-451-9200 500-7L-121004/147494

Caà n sang Tieä m Massage 5 phoøng coù phoøng taém, tieäm môùi, thaønh phoá Anaheim. LL 714310-2259 500-28L-121004/147567

Caàn sang tieäm Nails tieåu bang Arizona khu sang giaù cao tieäm ñeïp thaät loøng muoán mua giaù caû thöông löôïng, goïi Tony 714-4789116 500-28L-121004/147591

ARIZONA Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, giaù coøn cao, khoâng bò caïnh tranh, khu Myõ Traéng, 6 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng wax, rent reû. L/L Hieàn 623-330-8979 500-36L-121004/147603

500-30L-120304/146633

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

500-28L-120504/146785

Cô hoäi lôùn. Tieäm Cell Phone lôùn nhaát Orange County naèm trong khu shopping saàm uaát cuûa Vietnam income trung bình 20,000 ñeán $25000 monthly thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang xin L/L coâ Yeán 714-797-0203

500-28L-120504/146855

400-39L-032304/110073

500-30L-120804/147172

Ñi xa caàn sang Body Shop ôû Westminster coù daøn frame chiep EZ liner, phoøng sôn, maùy pha sôn, P.P.G. Giaù sang $60,000. Xin lieân laïc anh An 714-2006398 500-30L-120804/147187

400-36L-092603/086741

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-5341426 ° 2003 Mercedes Benz E500, navigation 17" chromes, sport package, sale $43,900 (Stk #2230) ° 2001 Mercedes Benz E55, top of the line performance sedan sale $36,900 (Stk #2238A) ° 2002 Mercedes Benz S430 navigation sale $34,900 (Stk #2236) ° 2002 Mercedes Benz CLK430, fun coupe factory warranty sale $34,900 (Stk #2074) ° 2001 Mercedes Benz ML55 AMG, absolute best MBZ SUV, navigation sale $29,900 (Stk #2080) ° 2001 Mercedes Benz ML430 30K miles, rare sky view roof sale $25,900 (Stk #1877) ° 2001 Mercedes Benz E430 36L miles, sale $29,900 (Stk #2173) ° 1998 Mercedes Benz E320, MBZ best selling sedan, sale $13,900 Stk #2122A) ° 2003 Lexus GS300 like new chromes sale $27,900 (Stk #2225) ° 2000 Lexus RX300, 100K miles warranty, sale $19,900 (Stk #2187) ° 2001 Lexus LX470, excellent condition fully loaded sale $32,900 (Stk #2240) ° 1999 Lexus ES300, reliable luxury sedan, sale $11,900 (Stk #2192) ° 2002 BMW 525i, the ultimate driving machine sale $24,900 (Stk #2227) ° 2001 BMW 330i, exellent sport sedan sale $22,900 (Stk #2142) ° 2001 BMW X5, luxury sport utility sale $28,900 (Stk #2148) ° 2000 BMW 323 CI, gorgeous 2-door sport coupe sale $19,900 (Stk #2164) ° 2002 Acura 3.2TL navigation, full power moonroof sale $17,900 (Stk #2081) ° 2001 Toyota Celica, sporty couple, sale $13,900 (Stk #2224) ° 2000 Toyota Sienna LE, ideal family van sale $11,500 (Stk #2120) ° 2002 Honda Accord EX, 2 door coupe, 30K miles, sale $14,900 (Stk 2209A) Offer Expire 12-27-2004

NHAØ IN BAÙN Baù n nhaø in taï i Resida, San Fernando Valley. 18 naêm ôû moät ñòa ñieåm. Ñoâng khaùch ngoaïi quoác vaø ngöôøi Vieät Nam. Tieàn rent reû. Income cao. Nhaø in ñoäc nhaát cuûa ngöôøi Vieät trong vuøng, khoâng coù caïnh tranh. Dòp may ñeå quyù vò töï laøm chuû. Chuû veà höu seõ höôùng daãn ngheà vaø giôùi thieäu khaùch. L/L oâng Laân: 818-609-1013

500-30L-120704/147034

Tieäm baùn WholeSale Taïi vuøng DownTown L.A. raát ñoâng khaùch busy shop. Chuyeân cung caáp THUOÁC LAÙ, CIGARS vaø taïp hoùa (General Merchandise) cho caây xaêng, liquor. Vì lyù do con nhoû caàn sang laïi. Xin LL: 714-326-9480 or, 714-6750473

Caàn sang gaáp tieäm nail. T/B New Hampshire. Ñoäc quyeàn trong khu Myõ Traéng full set $35, fill $20 income cao. L/L Vuõ 603-9349065 or 603-934-6304

500-14L-120604/146888

Caàn sang tieäm Hair & Nail vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Fullerton, ñòa ñieåm toát, xin goïi 714526-5435, cell: 714-271-3899

500-30L-120604/146893

Caàn sang tieäm Nails & Spa vuøng Myõ traéng tieäm môùi lôùn ñeïp vaø sang, ôû trong Mall lôùn, Vuøng East Coast, FS $32, Pedi $35, 6 gheá pedi, 3 phoøng tanning, 3 phoøng facial all neon and computer. Vì thieàu ngöôøi troâng coi xin LL Coâ Vaân: 603-396-4394, $250K plus only.

500-28L-120604/146948

* Caàn tìm ñaïi lyù traø ñaéng Cao Baèng, thuoác laù giao 5 ngaøy taän nhaø. Ngöïa, 555, Manbaro. * Caàn mua xe oâtoâ ñuïng naêm 2000 trôû leân. L/L 510-759-1684, 084-90-3565655, cell 714-936-6460. Baùn aùo traéng cho nails. * Caàn mua vaûi vuïn, röôïu vang, söûa boät, loáp xe. Email: doanxuan_us@yahoo.com

500-28L-120704/146966

Tieäm Nail trong mall ñoâng khaùch giaù cao ôû tieåu bang Indiana caàn baùn vì hoaøn caûnh gia ñình ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi 714-454-3433 or 479-4426229 coâ Baûo 500-28L-120704/147023

Vì ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Bodyshop ngay goùc Garden Grove vaø Western. Lieân laïc 714-537-9388, cell: 417-5050, ñeå thöông löông Giaù caû.

500-28L-121204/147651

Vì lyù do Gia ñình caànsang tieäm Nail ôû ARIZONA. Khu SHOPPING LÔÙN. Tieäm ñeïp roäng raõi khaùch sang. MYÕ TRAÉNG. Neáu thaät loøng mua LL: 480-205-7840, 480205-7840 500-28L-121204/147661

Sang Tieäm Nails, khu Myõ traéng caïnh bieån, gaàn Mall, ôû thaønh phoá Eureka, CA. Giaù $28,000. Vui loøng lieân laïc Tuøng 707-2680638, 707-443-7479 500-28L-121304/147714

GAÁP. Tieäm nail vuøng HB gaàn bieån khu Myõ Traéng sang troïng, tieäm môùi remodel raát mong tìm ngöôøi thaät loøng muoán mua, giaù $90,000, giaù coù theå thöông löôïng laïi. L/L vôùi coâ Anh tel: 949-8870148 500-28L-121304/147717

Caàn baùn gaáp tieäm nails, tieäm môùi ñeïp, 6 gheá, sap. Vuøng Myõ Traéng, khu nhaø môùi ñang leân taïi Arizona, xin goïi 480-7203594 500-28L-121304/147719

2 tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, tieåu bang Wisconsin, vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp vôùi giaù raát reû. Caàn bieát theâm chi tieát. L/ L H: 920-237-1544, W: 920237-1220 500-28L-121404/147830

Tieäm Alterations vaø Tuxedo Rentals (tieäm coù tuxedos cho khaùch möôùn khoâng caàn order) khaùch Myõ, tieàn coâng cao, tieäm laâu naêm. Rent khoaûng $1,500/mon. Thu vaøo töø $8,000 ñeán $9,000/mon. Baùn giaù $75,000. Tieäm ôû City San Clemente. Phone 949-4982002. 500-28L-121404/147854

Nhaø haøng ôû Phoenix caàn sang gaáp. Giaù $40,000 coù theå thöông löôïng giaù caû. 2900sqft, $2,000 moät thaùng tieàn möôùn. Xin L/L 480-649-6410 ñeå bieát theâm chi tieát. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-28L-121404/147896

Vì lyù do gia ñình caàn sang nhaø haøng trong khu Little Saigon, choã ñaäu xe roäng raõi, rent $2048. LL: 714-856-5581 500-14L-121504/147957

Nhaø kho cho thueâ 1800 Sqft. Building lot 7000 sqft, 2 roll up door & 2 slide gate $1800 moät thaùng. L/L Daân 714-608-2864 500-14L-121504/147960

Caàn baùn tieäm Nail trong mall Bakersfield. L/L Kim or Michael. Ñ/T: 661-397-7470 500-14L-121504/148037

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp vì lyù do gia ñình. Xin L/L Linda: 714-260-1692 500-28L-121504/148039

SANG 99 CENTS PLUS Caàn sang gaáp tieäm 99 Cents Plus 6000 sqft. Vuøng Rancho Cucamonga. Vì lyù do söùc khoûe. Tieäm ñang ñoâng khaùch khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 909476-8336, 951-775-4794 500-28L-121504/148054

Hollywood new restaurant with steam table 30+ seat walk to famous Chinese theatre & mall. Ask $228,000 or better offer. Owner sickness force to sale. 6721 Hollywood Blvd, call Ching 626-688-5697 (Agt)

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-14L-121704/148367

Nhaø haøng taøu ñaët tieäc cöôùi, Orange County, caàn baùn gaáp. Coù 40 baøn, hoaït ñoäng laâu naêm, giaù $250,000 (hoaëc thöông löôïng). Goï i PacificMark Real Estate agent 714-906-5300.

500-28L-121704/148375

500-14L-122104/148691

LAS VEGAS. Nghæ höu, sang tieäm Nails, ñeïp, roäng, rent reû. Nhieàu khaùch du lòch, caùch Las Vegas Blvd 3 phuùt. L/L oâng Baûo 702-736-3185 500-56L-121704/148377

Caàn sang gaáp tieäm Nails. Tieäm Nails Arizona trong shopping lôùn, tieäm sang troïng 7 gheá, 10 baøn. L/L 602-821-0998, 703-5054931 500-14L-121704/148394

Caàn sang tieäm gaáp, Myõ Traéng, tieäm trong Mall vuøng Orange County. Sang reû, coù gheá Spa, phoøng Wax. Tieäm coù income. L/L 714-514-9217, 514-9214. 500-14L-121704/148419

CELLULAR STORE Tieäm Cellular Phone raát sang, vaø duy nhaát taïi city Pacific Palisades keá beân Santa Monica, môùi môû ñöôïc 4 thaùng, vì lyù do gia ñình caàn sang laïi. Giaù reû, 714724-1990 500-14L-121704/148447

Caàn sang tieäm Nail ñoâng khaùch, trong Shopping Mall. Tieàn rent reû, income cao. Caàn moät thôï Nail. Xin lieân laïc Huy: 714-468-6653.

500-14L-121704/148467

500-30L-121504/148056

NAIL Caàn sang tieäm AZ vì thieáu ngöôøi coi Tieäm thoaùng roäng beân caïnh nhaø haøng ChinaBuffet. Neáu thaät loøng LL 480-570-2502 Cell, 480570-5813 Cell.

500-14L-121504/148087

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, renting phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM 500-14L-121504/148094

500-14L-121604/148098

500-28L-121604/148119

500-14L-121704/148472

500-14L-121904/148482

ª Sang tieäm Nail vuøng La Mirada caùch Bolsa 20 phuùt coù 7 baøn 2 spa phoøng wax. Goïi Thanh 714902-3792 ª Sang tieäm nöôùc loïc coù cleaner vaø cellular phone vuøng La Mirada caùch Bolsa 20 phuùt, goïi Thanh 714-902-3792 ª Sang tieäm nöôùc gaàn Long Beach. Khu Meã. Good income. Goïi Quoác: 714-657-4824 Caàn sang gaáp. Nhaø haøng roäng 1200SF giaù $70,000, vuøng Garden Grove. Lieân laïc Traâm sau 9H toái, cell 878-9212, house 435-1589. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. 500-28L-121904/148533

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Khu Myõ Traéng trong mall ôû IOWA. Trong tieäm coù 4 station, 2 spa pedicure giaù $65,000. L/L: 641682-2353, sau 7:00 toái cell 641455-1019 500-36D12467-121904/148540

Caàn sang gaáp tieäm nail trong shopping center. Tieàn nhaø reû, giaù cao. Khaùch sang 5 spa. 8 baøn waxing. L/L: 760-369-0406 or 951-907-6739

500-14L-121604/148182

500-36L-121604/148270

500-14L-121704/148271

500-14L-121704/148295

Empty Dental building for lease, 5000 SQF vaên phoøng, medical center, warehouse, 2 months rent free. Chuû remodel to suit tenant 9301 Chapman, G.G. Tel Nhut 714-906-6236

500-14L-122204/148787

For lease: Khu Shopping roäng lôùn khang trang coù 2,000 sqft Retail Building available, thuaän tieän cho dòch vuï Nhaø Haøng, Fast Food. Harbor & Edinger (Fountain Valley). 714-797-5757. 500-7L-122204/148793

Cöûa haøng khang trang caàn ngöôøi coäng taùc môû cellular phone, hay cho share laïi 1 phaàn. L/L 714713-0866 hay 894-5924.

500-14L-122204/148808

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm hoaëc share maët tieàn ñöôøng Bolsa, tieän cho moïi dòch vuï 714890-5833, 714-785-3560 500-14L-122304/148820

Caàn sang gaáp tieäm nöôùc vuøng Torrance thaät loøng xin goïi tieäm: 310-768-1420, cell: 310-9383101 hay 310-800-3561 500-14L-122304/148876

Caàn sang tieäm Massage ôû Santa Ana City ñang hoaït ñoäng tieàn rent $900 3 phoøng laøm vieäc goïi Thuaän 714-468-6126 500-7L-122304/148895

Caàn sang tieäm Hair & Nail, trong shopping center. Coù phoøng facial Hair station, tieäm ñeïp khang trang, parking roäng ôû AZ. Rent $1000 thaùng. Giaù $39,000. 623487-1660, 714-460-3195 cell

500-28L-122304/148898

Caàn sang quaùn Cafe. Tieäm ñeïp roäng. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc 714-878-9011, 714878-9010 500-7L-122304/148901

Arizona, caàn sang tieäm Nails. 7 baøn nails, 4 gheá spa & 1 phoøng Facial Waxing. Môù i remodel trong khu chôï & shopping. Nhieàu khaùch walk-in. LL: 480-7751248, 714-425-8110

500-28L-122404/148979

500-14L-122004/148547

Tieäm ñoâng khaùch. T/phoá 1 tieäm Nail duy nhaát taïi T/B Michigan. Chuû veà VN caàn sang gaáp. Xin L/ laïc: 714-260-4773 cell, 616-2252057 500-14L-122004/148573

Caàn cho lease 1/2 vaên phoøng treân laàu, goùc ñöôøng Brookhurst vaø Bolsa giaù $560, goïi Kim 714813-7211 cell, 714-901-8361 (H) 500-14L-122004/148605

FOOD Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Chinese Fast Food ñoâng khaùch ôû Hollywood, goùc ngaû tö gaàn tröôøng. Rent reû giaù $180K. L/L Cindy 323-871-8888 500-28L-122004/148615

Caàn sang tieäm nail gaáp, vuøng LA. Khu Meã, tieàn nhaø $1800. Xin lieân laïc 310-349-9845, 323528-9269

For Lease: Khu Kyõ ngheä, coù theå duøng laøm Small Shop, warehouse, office. 11622 Salinaz Dr. G.G. (Newhope & Trask). $700/ month. 714-797-5757.

Arizona, sang tieäm Nails vuøng Myõ traéng, 6 baøn, 6 spa, 1 phoøng Facaial, tieàn rent reû, good income. Ñòa ñieåm toát.LL: 480-7847389, 480-734-7281

500-14L-121604/148218

500-14L-121604/148251

500-14L-122204/148786

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi 1600 sqft, 9 baøn; 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $55,000 hoaëc thöông löôïng. Goïi 323-752-9691

ÑAÀU TÖ ! BAÛO ÑAÛM. Laøm chuû Business, voán ít lôøi nhieàu, baûo ñaûm lôïi töùc haèng thaùng, Ñ/B caùc baïn treû thöôøng ñi VN. Ñoaøn. 714757-2294

BAKERSFIELD Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp nails vuøng Myõ Traéng hay hôïp taùc laøm chung coù 4 spa, coù phoøng taém. Laøm facial. L/L: 661-860-4672

DRY CLEANERS. ÔÛ Moreno Valley caàn sang 140K hay 125K. Moät ñôøi chuû hôn 18 naêm ñaõ nuoâi caùc con neân ngöôøi vaø An Cö Laïc Nghieäp thaät söï muoán retire. Neáu baïn muoán thaønh coâng vaø khoâng thay ñoåi trong cuoäc soáng. L/L A/ C Ñaøo bus: 951-247-0704, cell: 951-233-2794

500-28L-122404/148955

500-14L-121604/148137

Caàn sang tieäm maët tieàn ñöôøng Bolsa. Tieàn rent reû, xin vui loøng lieân laïc 714-373-2244. Caàn baùn reû 3 tuû kieáng ñöïng ñoà.

Caàn sang tieäm Nail xinh xaén khang trang 4 gheá Spa 8 baøn Nail. Cô hoäi laøm chuû tính caùch gia ñình. Chuû retire khaùch deã. Giaù coøn cao. Vuøng Hawthorne. Giaù thöông löôïng. Xin goïi 562331-1009.

500-14L-122104/148697

500-14L-122204/148795

500-14L-121904/148526

TIEÄM SÖÛA XE BAÙN Tieäm söûa xe ñoâng khaùch ngay trung taâm Little Saigon, goàm 4 con ñoäi. Chuû veà höu baùn vôùi giaù ñaëc bieät, chæ coù $69,000. Xin goïi California 1st Realty, 714-3734992, hoûi oâng Leâ Troïng Uyeân ñeå bieát theâm chi tieát.

Commercial 5 unit Bolsa $1,400,000. Nhaø Stanton 5BD, 4BA 2000sq $595K. Nhaø Irvine 5BD, 3BA $725K. Call Max 949-355-4893

Caàn sang tieäm quaàn aùo lôùn trong khu shopping SaøiGoøn super market, tieàn nhaø 2,000/1 thaùng. Giaù 85K. Coù theå thöông löôïng. Lieân laïc: Linda 714-468-2613.

500-14L-121504/148080

TIEÄM NAILS LÔÙN môùi build trong mall, ñoâng khaùch, Plano Dallas, ñöôïc ñoäc quyeàn caàn sang gaáp. Free 2 weeks rent. L/L: 469-3662334, toái 469-964-3313

500-28L-122004/148640

NAILS Sang gaáp Nails trong 3 mall lôùn, coù 4 company lôùn, 2 taàng laàu, Myõ Traéng, coâng ty khoâng hôïp, phaûi sang loå voán. Call: 703-5992899

Baùn tieäm Nails môùi 2 thaùng. Queen Creek, AZ. Good income. Myõ Traéng. Cô hoäi ñaàu tö. Lieân laïc Gino: 480-648-7855, 9871292 500-14L-122004/148620

Sang tieäm Video phim Myõ ñaõ hoaït ñoäng 8 naêm vì söùc khoûe giaù $30,000, ñöôøng La Palma goùc Magnolia. Lieân laïc anh John 562-217-7717 500-28L-122004/148631

Caàn sang tieäm Nails vaø lease tieåu bang Arizona, good location vuøng Scottsdale vaø Tempe, khu Myõ Traéng, goïi 480-577-6249 or 480-232-7407

500-56L-122404/148996

Caàn sang tieäm Nails ôû tieåu bang Arizona trong mall vaø ngoaøi center, vì thieáu ngöôøi troâng coi. Xin lieân laïc phone 602-509-0286 hoaëc 602-561-3999 500-7L-122404/149026

Watch Repair Store Located in Long Beach Hot Strip Center 20 years in business solid customers owner retire urgent for sale. Please call Lin 714-307-3674 500-7L-122404/149033

Vì hoaøn caûnh gia ñình caàn sang tieäm nail vuøng Fontana. L/L: 909429-0468 hoaëc cell 909-8168431 500-14L-122604/149038

SANG NHAØ HAØNG. Gia ñình ñònh cö xa caàn sang restaurant toaøn boä môùi, thieát bò beáp ñaày ñuû tieàn rent reû. Tieäm roäng raõi 2 walkin-cooler and freeze rieâng. L/L: 714-943-8900, 714-943-6200 500-28L-122604/149043

Small Day Spa in Orange. Open 26 months. 180K yearly gross. 4 treartment rooms + showe room facials, waxing, massage, IPL, microdermabrassion $80,000. Call John 714-9261144. Caàn sang laïi Day Spa taïi Orange. Thu nhaäp $180,000/naêm. 6 phoøng skin care, shower room, restroom. Giaù $80,000. English, John: 714-926-1144

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-122704/149047

Sang Tieäm Nail. Vì lyù do ñi xa caàn sang tieäm Nails gaáp, vuøng Pico Rivera. L/L: 562-801-0600, cell: 714-728-0245

500-7L-122804/149308

500-5L-122704/149063

Barber Beach/Whittier. Busy, thieáu ngöôøi coi. Baùn, dö duøng station toùc, nail baùn. Caàn thôï Barber PT. L/L ngaøy 562-6912546, toái 714-799-4317 500-14L-122704/149070

Fountain Valley. Tieäm phim Myõ trong khu shopping lôùn, ñoâng khaùch caàn sang nhöôïng, chuû ñi xa giaù $120,000. Randy 714454-3023, Angie 714-651-0587

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-12D4-112501/001378

MASSAGE. Baùn tieäm massage 4 phoøng coù phoøng taém tieäm saïch, ñeïp. Caàn baùn giaù phaûi chaêng. L/laïc 714-552-7848 500-15L-122704/149088

BAKERY & RESTAURANT Caàn sang tieäm vuøng Fresno, lôïi töùc cao, tieàn phoá vaø chi phí $1000. Giaù baùn $80,000. Phone 559-252-2425 or 559-259-5630

Caàn sang tieäm Nail trong mall thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

Bank Card Service 17 year old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster areas is looking for hard working and ambitious individuals to join our dynamic team. we have opening available positions: ° Receptionist ° Telemarketing Representative ° Technician We offer paid salary and full benefits including health & life insurance, 401K, vacations, sick days, and year-end bonus. Candidates must be speak English and Vietnamese Fluently. Qualified candidates please email your resume or call to: Brianton2000@yahoo.com Phone: 714-901-1333

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 600-7L-122204/148797

600-30L-061504/123185

Tieäm Furniture 40,000 sqf, vuøng city of Industry caàn gaáp 2 Salesman coù kinh nghieäm. Löông cao + commission. Goïi Andy 626712-8269.

Acacia Adult Day Services, G.G. caàn thö kyù, billing F/T vôùi benefits. Caàn noùi Anh/Vieät thoâng thaïo. Löông töø $10-15/giôø. Xin fax resume 714-530-1592.

600-7L-122204/148809

Caàn ngöôøi laøm Full time khoâng caàn kinh nghieäm seõ training, laøm trong kho haøng vaø bieát laùi xe Van khi caàn. Xin lieân laïc Khanh 951-275-2430. Haõng vuøng Perris (Riverside).

Caàn moät ngöôøi ñaøn oâng sieâng naêng laøm vieäc töø Thöù Naêm ñeán Chuû Nhaät. LL: 714-719-2965

600-7L-122204/148815

Vaên phoøng caàn nöõ nhaân vieân bieát ñaùnh maùy, khoâng caàn thoâng thaïo Anh Vaên, gôûi ñôn xin vieäc veà Fax: 562-345-2634

Office Space cho thueâ roäng 500 - 2200 sqft goùc Hazard/Beach vuøng Westminster giaù $1.10/ SQFT, tieän cho Nha Khoa Baùc Só, Baûo Hieåm, Tröôøng daïy ñaøn. Goïi 714-373-4422 500-14L-122704/149165

Sang tieäm Asian Video Dry Clean trong khu chôï Vietnam & shopping center’s Long Beach. Coù theå baùn Cell Phone, xin L/L cell 562453-5878, nhaø 562-961-8719 500-14L-122804/149196

Tieäm Nail Vuøng Whittier ñöôøng Telegraph, rent $1000/month, 8 baøn, 1 spa, 2 phoøng, baøn hô tay tower warmer. Giaù $35,000. Khoâng thaät loøng mieãn goïi. LL: 562-777-2526 (B) or 626-7156134 (C) 500-7L-122804/149201

DÒP MAY Xöôõng giaët quaàn aùo, whole sale Laundry, lôïi töùc cao, baùn giaù $130,000. Neáu khoâng bieát ngheà chuû seõ höôùng daãn taän tình. Goïi: 714-557-9961 sau 7PM 500-7L-122804/149220

Sang tieäm Nail vuøng Upland khu Myõ traéng, tips haäu, 8 baøn nails, 4 spa, Lieân laïc 909-981-8638, sau 8PM. 909-987-0737 500-14L-122804/149244

Vì thieáu ngöôøi troâng coi tieäm phôû taïi trung taâm Orlando Florida, treân 150 choã ngoài khang trang caàn sang gaáp. More information lieân laïc 704-737-9667 or 407895-6098 500-28L-122804/149261

SANG TIEÄM NAIL Tieåu bang Arizona giaù coøn cao, Goïi Tina: 714-724-9174 500-7L-122804/149278

caàn sang tieäm Video coù license cigarette ôû Long Beach, trong Center lôùn. Phaàn tröôùc tieäm coøn raát roäng, coù theå môû theâm nhieàu dòch vuï khaùc. Giaù $35K. LL: Sôn. 310-951-7541 500-28L-122804/149279

SANG TIEÄM MAY. Caàn sang gaáp tieäm Tailor raát khang trang lòch söï ñang ñoâng khaùch, gaàn khu Phöôùc Loäc Thoï. L/L 714-7155785. 500-14L-122804/149284

Tieäm Hair and Nail caàn sang vuøng Santa Ana, trong khu Stater Bross. Tieäm laâu naêm, tieàn Rent reû. Giaù 55K. LL. Sau 8PM 714878-6996 or 714-554-9157. 500-30L-122804/149289

Vaên phoøng Baùc Só naèm caïnh Phöôùc Loäc Thoï caàn sang laïi. Ñieàu kieän deã daøng. Lieân laïc: Andy 714-260-4818.

500-14L-122804/149295

! NEW MEXICO ! Sang tieäm Nails / Hairs, 4 hair / 3 Nails Station, 2 Dryer,2 shampoo, Rent $850 a month, $35,000. Xin goïi Suzanna 505720-8998, 505-296-5811 500-7L-122804/149299

Nhaø Haøng ñeïp vaø lòch söï, ñoâng khaùch, khu Little Saigon, thieáu ngöôøi troâng nom, caàn sang gaáp $135,000. LL: Agent OÂng Vuõ 714-894-0421 500-7L-122804/149306

600-180L-091204/136049

600-7L-101904/140966

Quaùn nöôùc vaø cafe môùi caàn tuyeån tieáp vieân treû, vui veû cho ca saùng & chieàu. L.L: 714-636-6150

600-28L-102504/141616

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

600-28L-110204/142561

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time, khoâng kinh nghieäm seõ train. Caàn ngöôøi röõa ly. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934.

600-34L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-30L-113004/146051

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444 600-8L-120204/146510

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714262-7621. 600-14L-120504/146775

Same Day Pay $3000 Wkly. Call now Open Mind Ages 19 - 35. 310-415-5407 600-180L-120604/146875

HOME HELPERS 630-10L-120104/146253

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù gaùi 2 tuoåi. Phuï baø meï khoâng ñi laøm. ÔÛ laïi ñeâm 6 ngaøy/tuaàn. Westminster. Truùc: 714-642-9205 cell, 714379-3625.

Orange Valley College caàn Instructor Facial, Massage, Hair vaø caàn Sale personal beautiful supplier telephone: 714-713-8765, address: 7138 Westminster Ave, suite C, Westminster, CA. W e b s i t e : www.wahooproducts.net

630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384

600-36L-121304/147781

630-14L-121604/148203

Caàn baø 45-55t ñeán nhaø troâng 1 baø cuï, ôû laïi ñeâm. Bao aên, löông haäu. L/L 909-239-6839 An, hoaëc 909-483-3591 Ngoan. 630-14L-121704/148397

600-14L-121504/147942

GAÁP - GAÁP - GAÁP Tieäm Furniture khu Lawndale caàn saleman coù kinh nghieäm, coù khaû naê n g laø m manager, full/part time. Coù theå laøm ngay. Caàn resume. Lieân laïc 408-228-7446 600-14L-121604/148095

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sales person, Store Manager, vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ. High salary comission, benefit and vacation. Lieân laïc 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257 600-14L-121604/148221

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 714719-7047 or ñieàn ñôn @11362 Westminster Ave Ste A, Garden Grove, CA 92843 600-28L-121704/148300

Vaên phoøng du lòch caàn tuyeån nhaân vieân coù kinh nghieäm, xin fax resume 714-898-1735 600-14L-121704/148304

CAÀN THÔÏ MAÙY. Tieäm söûa xe ñoâng khaùch, caàn thôï maùy coù kinh nghieäm. Löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Danny 562-8041301 600-14L-121904/148497

CAÀN GAÁP Baùc só Chiropractor. L/L: 714713-0357, 713-0455 600-14L-122004/148588

Quaùn Cafeù ñoâng khaùch caàn möôùn waitress treû vaø deã thöông. Laøm vieäc full/part-time. Löông cao vaø tip nhieàu. L/L 714-801-8881, 714-454-8857. 600-14L-122004/148638

600-30L-120904/147219

Hiring. Looking for technical quality control person to check cellular phones. We train. Start immediately. Irvine, CA, call 714724-7177

600-28L-120904/147349

Caàn Physical Therapy US Medical ôû goùc G.G vaø Lampson vaø taøi xeá coù kinh nghieäm laøm vaên phoøng baùc só, phone: 714-4129270, 714-244-0633 Doctor Chung

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø/giöõ treû taïi nhaø (vuøng Huntington Beach). Löông thaùng $1,000/thaùng. Bao aên ôû. Xin lieân laïc Thaûo 714-3741887. 630-3L-121704/148461

GIÖÕ TREÛ. Caàn 1 baø ñeán nhaø ôû Garden Grove giöõ 2 beù trai (1 tuoåi & 3 1/2 tuoåi), 2 beù raát ngoan. Nhaø ôû Garden Grove & Dale. Lieân laïc 714-856-5880 630-7L-122204/148734

Caàn 1 Dì trung nieân, sieâng naêng, yeâu treû, chaêm soùc Beù 10 thaùng & laøm chuùt vieäc nhaø, bao aên ôû, laøm 6 ngaøy/tuaàn. LL: Coâ Caåm. 714-728-1157 630-14L-122204/148750

600-3L-122704/149071

Caàn ngöôøi chaêm soùc baø meï 73 tuoåi coøn ñi ñöùng ñöôïc, laøm vieäc giôø coâng sôû, nhaø ôû Stanton goùc Ball + Dale. LL: 714-826-2214 hay 714-402-2098

600-14L-122704/149081

Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi troâng 2 beù 3 thaùng tuoåi, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm & thöông treû. Bao aên ôû. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L Tieân 714-826-8158, 714-209-2164.

Caàn nam helper full time, bieát chuùt tieáng Anh. Good driver, laøm vieäc caån thaän tuoåi 30-40. L/L apply 714-638-3040 trong giôø office 10A - 5P Caàn thôï. Caàn thôï nöõ laøm massage cho VP Baùc Só traû $25/H +tip. Caàn taøi xeá xe taûi 18 baùnh. Khoâng K/N seõ training. Lieân laïc 714552-7848

600-7L-122704/149119

Caàn taøi xeá xe truck 18 baùnh xuyeân bang. Caàn kinh nghieäm, löông cao, lieân laïc Nghóa home: 714-530-0870, cell: 714-2279018

600-14L-122704/149121

Caàn 1 licensed massage therapist for hair and nail salon caàn 1000 hrs of training. Start giöõa thaùng 1. Vuøng South Coast Plaza. Goïi Ñaït 949-231-7748

600-7L-122704/149140

Caàn tuyeån nhaân vieân. Coâng ty chuùng toâi caàn tuyeån moät nam nhaân vieân laøm vieäc taïi nhaø kho, thaät thaø sieâng naêng, bieát chuùt tieáng Hoa caøng toát. Coù baûo hieåm söùc khoûe, xin goïi 714-848-0399 (Thöù Hai - thöù Baûy giôø laøm vieäc)

600-21L-122704/149161

630-7L-122204/148769

630-7L-122204/148774

Caàn gaáp 1 ngöôøi giöõ Beù trai 5 thaù n g khoâ n g naá u aê n . Löông $700. Saùng ñi toái veà. Xin lieân laï c 714-399-5882, 714-9027939. 630-7L-122204/148775

Caàn moät dì thöông treû laùi xe ñoùn töø tröôøng veà vaø troâng 2 chaùu, laøm nöûa ngaøy hoaëc nguyeân ngaøy. Xin goïi 562-508-6715 Lakewood. 630-7L-122204/148781

Caàn ngöôøi giöõ moät beù trai - tuaàn 5 ngaøy chaùu 2 tuoåi raát ngoan bao aên ôû - coù phoøng rieâng - löông haäu. LL: 714-531-5329, Cell 714-287-6059. 630-7L-122204/148785

Caàn moät phuï nöõ töø 40 ñeán 60 tuoåi giöõ moät treû 3 tuoåi ôû Chicago. Löông haäu. Bao aên ôû. Lieân laïc Raïng 714-775-3954, Cell 714-705-5675. 630-7L-122304/148819

Caàn 1 ngöôøi giöõ treû 8 tuoåi & 6 tuoåi, laøm moät ít vieäc nhaø, bao aên ôû. Löông $1300/thaùng. Lieân laïc: 414-801-1291 630-7L-122404/148932

Caàn ngöôøi giöõ beù trai $1400/ thaùng ôû NewYork. Xin lieân laïc Tuaán C: 860-593-0007, T: 928717-0707.

600-7L-122704/149163

600-90L-120804/147114

600-7L-120804/147211

600-28L-122404/148954

Chinese and Vietnamese speakers needed immediately! Earn up to $1000 - $5000/mo without leaving your current job. We train and pay daily. 866-794-8938, code:106

Caà n Receptionist cho Pro’s Comm laøm vieäc part time buoåi saùng vaø buoåi chieàu, löông töø $8.00 trôû leân caàn kinh nghieäm. L/L: 714-418-2446

600-15L-120704/147112

Tieäm furniture caàn driver coù kinh nghieäm vaø ngöôøi laøm vieäc trong kho xin lieân laïc Don ôû soá 714210-4648 trong giôø laøm vieäc 10AM - 6PM.

600-7L-122304/148845

SALES. Top 100 Furniture Company seeks honest/driven sales professional to market the Vietnamese community. Must speak fluent English/Vietnamese! $30K - 75K year. Fax resume 309-2947044

600-7L-122704/149151

600-7L-120604/146914

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist, khoâng caàn thi City Permit. Löông cao $25/hr + Tip. Lieân laïc: 714993-5215

630-14L-121704/148404

Caàn 1 coâ bieát tieáp khaùch haøng, lanh lôïi vaø bieát söû duïng computer. Tuoåi töø 35 - 45, lieân laïc coâ Hai 714-893-4348, hand phone 714-235-3468

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N OK coù baèng caøng toát. Tieäm Anaheim. L/L: 714-310-2259

600-21L-120804/147164

Caàn baø vuù phuï giuùp vieäc nhaø vaø giöõ treû: 4 tuoåi + 14 thaùng. ÔÛ qua ñeâm hoaëc 8-7pm. Xin lieân laïc Coâ Traâm: 714-642-1695.

600-21L-121404/147935

Caàn gaáp Nöõ Thö Kyù Full-time thoâng thaïo Anh & Vieät. Taøi xeá laùi xe 32FT soá tay, öu tieân vuøng Industry & Pomona. LL: Julie: 909-524-0889, May 626-7863222

CLUB CASANOVA TAÏI HAWAII caàn tuyeån nöõ tieáp vieân tuoåi töø 20 - 35. Bao aên ôû, ôû xa mua veù maùy bay, löông cao, xin lieân heä Jackie 808-382-8303 or 808386-4376

Look for TV, CD, Repairperson, one or two positions. Work in Orange county. Must speak English. Pay depends on skills. Job opens now. Please call Jeff 714696-5350 or 714-970-5929

600-7L-122804/149307

630 - VIEÄC NHAØ

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134

600-4L-122804/149283

600-14L-122204/148817

600-90L-081304/131975

500-30L-122704/149145

600-14L-122804/149253

We need college students to work at a tutoring center. No experience requirement. Call Anh Tín 714-309-9074. Ñoùn môøi quí baïn gaàn xa. Tham gia xaây döïng maùi nhaø yeâu thöông.

600-28L-121304/147764

500-7L-122704/149125

500-28L-122704/149134

600-28L-120904/147361

International Business Expansion in Vietnam. Part time: $500 $5000. Full time: $5000 and up. Work from home available contact Tony 909-319-6660 600-30L-121004/147551

500-14L-122704/149082

SANG TIEÄM NAIL caàn sang gaáp tieäm nail, tieäm trang trí hoaøn toaøn môùi, khu an ninh, ñoâng khaùch vaõng lai, gaàn khu Tyler Mall Riverside. L/L Khanh ÑT: 951-6375778

RAO RAO VAË VAËTT

600-7L-122204/148760

Caàn thôï maùy gioûi coù kinh nghieäm (5 naêm) coù baèng Smog vaø ñoà ngheà söûa xe ñaày ñuû. Löông bao hoaëc aên chia. Goïi Hieáu 714-6579286 (Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi) 600-7L-122204/148761

Caàn 1 Nöõ trung nieân fashion bieát tieáng Quan Thoaïi, goïi Coâ MiMi 714-981-9761 laøm vuøng San Gabriel ñeå baùn aùo phuï nöõ cao caáp. 600-14L-122204/148779

Caàn 20 Heart-valve Mounters (gaén van tim) Ca 2, löông $9.50/ hr. Phaûi bieát tieáng Anh, kheùo tay. Caàn 2 staffing Account Executives, 2 Staffing coordinators, coù ít nhaát 2 naêm kinh nghieäm, löông $12/hr Plus Commission/ Bonus. Fax Resume: 714-5313385 hoaëc ñ/ñ 14541 Brookhurst Street, Suite D-6 Westminster, CA 92683. 600-7L-122204/148796

Auto Body Shop caàn ngöôøi laøm Frame & Bondo. Thôï phaûi coù ñoà ngheà. Xin L/L Chín 714-2655958 or 714-425-3253 (Cel).

Cafe Moäng Thöôøng caàn tieáp vieân laøm ca chieàu, töø 2:00PM to 9:00PM, Thur, Sunday, Monday. Öu tieân cho Vieät Nam môùi qua. 714-554-1169

600-21L-122804/149191

Cafe caàn möôùn tieáp vieân cho ca toái 3PM-11PM, töø 21 tuoåi trôû leân, parttime / Full-time. Lieân laïc 714636-1973, 714-260-6384

600-7L-122804/149192

630-7L-122404/148947

Caàn moät (01) coâ giöõ treû & giuùp vieäc nhaø vuøng Garden Grove. Lieân laïc 714-305-6988 630-7L-122404/148984

Caàn 1 ngöôøi giuùp vieäc nhaø (2,4,6) töø 8 giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu. Löông 50 ñoàng/ngaøy. Goïi Kim Soá 714-425-6567 (cell), 6389563 (H) 630-7L-122704/149045

Cafe “Dö AÂm” trong khu :7Eleven” (Harbor + First) caàn gaáp waitress treû deã thöông, ca saùng, chieàu, coù kinh nghieäm hoaëc khoâng kinh nghieäm. Xin LL: 714878-9010

Caàn 1 phuï nöõ 50-60 tuoåi giöõ beù gaùi 1 tuoåi. Naáu aên chuùt ñænh, khoâng laøm vieäc nhaø, ôû laïi ñeâm, 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L: 714-6082600

600-5L-122804/149213

Caàn ngöôøi tin caäy, taän taâm troâng hai beù gaùi lôùn. Nhaø caùch Santa Ana 3 tieáng laùi xe. Bao aên ôû. Löông haäu, lieân laïc cell phone Thuûy 951-809-9863

Wanted: full-time position. Exterior Janitorial some heavy work, must have valid driver’s license and good communication skills, call between 10:00Am 14:30 PM. 714-448-2041

630-28L-122704/149050

630-14L-122704/149066

Nhaø Haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy (waiter) vaø 1 ngöôøi röõa cheùn, xin lieân laïc gaáp phone: 714-8398916

Caàn moät phuï nöõ khoûe maïnh giöõ 1 chaùu trai 3 thaùng, vaø 1 chaùu trai 7 tuoåi sau giôø hoïc, khoâng caàn naáu aên, laøm taïi New York. Löông $1200 moät thaùng, coù phoøng rieâng. Xin lieân laïc 631434-3239

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

600-7L-122804/149235

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 630-7L-122704/149114

Caàn ngöôøi troâng 1 baby 6 thaùng, vuøng Lake Forest ôû ñeâm hoaëc saùng ñi chieàu veà hoaëc giöõ taïi nhaø, xin goïi Thanh 949-8308519

630-7L-122704/149115

Caàn ngöôøi troâng coi baø cuï 72 tuoåi vuøng Irvine. Bao aên ôû, löông haäu 949-413-6737

630-5L-122704/149127

Caàn ngöôøi giöõ beù trai 16 thaùng thöù 2 ñeán thöù 6 saùng ñi chieàu veà $600/thaùng. L/L: 714-5885003

630-7L-122704/149170

Caàn moät ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ beù gaùi 1.5 tuoåi, vuøng Huntington Beach. Saùng ñi chieàu veà. L/L Dan phone 714-235-5064

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn 650-100L-032104/109698

630-7L-122804/149175

Caàn ngöôøi tôùi nhaø giöõ 3 ñöùa beù gaùi, 3 ngaøy 1 tuaàn xin lieân laïc Coâ Nhung soá phone: 714-7480227 (H), 714-206-9275 (C)

650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

650-30L-120104/146222

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell) 650-36L-120104/146333

Caàn tìm ngöôøi chaêm soùc beù 3 thaùng tuoåi töø thöù Hai ñeán thöù Saùu. Khoâng laøm vieäc nhaø. Goïi Coâ Thu. 714-799-5398

Irvine, caàn ngöôøi giöõ beù trai moät tuoåi, beù gaùi 5 tuoåi. Naáu aên, phuï doïn deïp. 2 tuaàn veà moät laàn hoaëc ôû laïi luoân. L.Laïc Quyeân 949-8618783, 714-791-3579.

630-7L-122804/149257

caàn ngöôøi giöõ treû 4 thaùng töø thöù Hai ñeán Thöù Saùu vuøng Pomona. ÑT: 714-724-5039

630-7L-122804/149286

Caàn ngöôøi giöõ treû 1 beù trai 2 tuoåi ôû gaàn New York City. Bao aên ôû. Löông haäu. Xin goïi soá 714287-6059.

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Caàn gaáp thôï Nail nam nöõ caàn nhieàu thôï Nail, xin lieân laïc Trang 310-349-9845, 323-258-9269 650-28L-121304/147711

Caàn thôï Nail vaø thôï laøm permanent makeup gioûi laøm trong Mall ôû New Hamshire, seõ chia löông raát cao. 603-365-5899, 310-7683026

650-30L-121404/147919

Tieäm nail vuøng Myõ traéng caùch Bolsa 25 phuùt caàn thôï Nöõ kinh nghieäm traéng hoàng & Silk, tay chaân nöôùc, facial waxing, laøm 4 ngaøy moät tuaàn töø thöù 5 ñeán Chuû Nhaät. Chuû seõ bao löông $100/ ngaøy. Lieân laïc 949-689-7626 hay 714-748-9458 sau 8PM

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät Pink & White, facial. Laøm taïi bang Florida, löông bao töø 600$-800$/tuaàn, tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, khu Myõ Traéng. Tip cao. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. LLaïc: Coâ Höông: 352-332-9662 (work), 352-328-8198 (cell).

650-14L-121504/147983

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong Mall myõ traéng, New York, löông cao, tip haäu. Lieân laïc cell 518-307-9368, bus 518-7611265.

650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-28L-072104/128507

BREA NAILS, Fullerton, ñoâng khaùch, tip haäu, caàn thôï chaân tay nöôùc, boät, bieát Facial, waxing caø n g toá t . L/L714-990-2997 (9:30-7:00), 818-388-6056 (sau 7:00).

650-14L-121504/148004

650-28L-120204/146444

ACRYLICS EXPERT Caàn thôï nails, thôï laøm facial & waxing, khu lòch söï gaàn South Coast Plaza, tieäm môùi sang troïng & ñeïp, bao löông 3 thaùng ñaàu. Xin goïi 714-936-3669, 714-7175197. 650-30L-120204/146527

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495 650-28L-120504/146831

Caàn Thôï Nails. Caàn thôï nails laøm ôû khu Myõ Traéng. Bao löông vaø aên ôû trong nhaø. Moïi chi tieát xin lieân laïc Kenny W: 870-930-3733, cell: 870-351-5145 650-28L-120604/146930

TOÙC Tieäm Toùc Fantastic Sams vuøng Santa Monica caàn thôï toùc kinh nghieäm bieát laøm maøu, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc Don 951201-7134 650-14L-120604/146965

650-22L-072204/128776

Caàn thôï nail xuyeân bang Wisconsin, moïi chi tieát xin lieân laïc chò Nguyeät 141-364-6055 cell or 414-353-1523 H 650-28L-121504/148005

Caàn thôï nail coù KN laøm PW, tay chaân nöôùc & waxing. Coù choã aên ôû taïi NJ. Caàn ngöôøi lôùn giöõ 2 treû. L/L A.Taâm 908-296-0447, 732-542-7280

Caàn gaáp thôï nail Nam Nöõ, phaûi coù chuùt ít kinh nghieäm, aên chia hay bao löông tuøy khaû naêng, coù choã ôû LL: 928-704-6551 (b), 928-234-1631 (cel)

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

650-36D4567-120704/147109

650-7L-122204/148764

650-7L-122204/148788

NAIL DownTown LA trong Hotel lôùn caà n thôï Nail coù baè n g kinh nghieäm boät, tay chaân bieát tieáng Anh. Giaù cao + Good Tip. LL: 213-892-1545 650-14L-122204/148810

CAÀN GAÁP Thôï toùc Nöõ kinh nghieäm laøm FT, bao löông $480/wk, treân chia 6/ 4. LL: Höng. 714-878-3628 650-7L-122204/148814

NAILS Tieäm nails vuøng Beverly Hills caànthôï boät, tay chaân nöôùc, waxing, F/T, P/T, Kinh nghieäm, tieäm coù Spa chair, Caàn thôï Massage Therapy. LL: Lee. 310-289-1368, 626-512-8535 650-7L-122204/148816

650-14L-121504/148017

650-7L-122304/148841

650-14L-121604/148123

Caàn thôï Nail ôû Las Vegas. Bao löông, xin goïi 702-459-0386 home, 702-292-3501 cell 650-14L-121604/148190

Escape Above Spa caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh, khaùch Myõ Traéng, giaù cao. Bao löông hoaëc möôùn choã. L/L 562-433-2177.

650-14L-121604/148238

New full service nail salon manicurist and pedicurist. Wanted waxing, facial & masseuses with experience. 466 N.Doheny Drive, West Hollywood, CA 90048, call Kathy: 310-497-4842 Vuøng Ñen, Meã caàn thôï boät, tay chaân nöôùc vaø waxing. Bao löông theo kinh nghieäm, 714-785-5801 650-14L-121704/148334

Tieäm Hair & Nails ôû Costa Mesa gaàn South Coast Plaza caàn thôï Nöõ kinh nghieäm toùc, bieát laøm moùng tay. Goïi 949-642-3880 (ngaøy) hoaëc 949-294-5777 (toái)

640-30L-120504/146776

Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle. Löông $450 - $550. L/L: 323-7712069, 626-236-2435

640-28L-120704/147082

650-14L-121704/148470

CAÀN GAÁP Caàn nhieàu thôï Nails Nöõ laøm tay chaân nöôùc, bieát laøm boät caøng toát, laøm ôû Florida. Bao löông hoaëc aên chia tuøy yù, tieàn tip cao, coù choã ôû. LL Dung 239-775-9899 (W), 239-580-8827 (C) 650-7L-122304/148846

Caàn gaáp thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, vuøng Laguna Beach sang troïng. Tip cao. Jenny 714785-0717 650-7L-122304/148897

Tieäm nails ñoâng khaùch, vuøng Los Angeles caùch Chinatown Monterey Park 20 phuùt xe. Caàn gaáp thôï nöõ gioûi boät, löông $600 - $900/tuaàn. L/L: 310-204-3283, nhaø: 626-579-9264 sau 9PM 650-7L-122304/148900

650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

650-6L-122404/148957

NAILS Anaheim caàn thôï Nails Nöõ bieát ñaép moùng boät & tay chaân nöôùc, bao löông hay aên chia. L/ L: 714-956-2060 bus, 714-9327186 cell

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Tieäm nail vuøng Rancho Marige caùch Bolsa 1 tieáng röôûi caàn thôï nail nöõ. Bao löông $600 - $800/ tuaàn. Coù choã aên ôû, tieäm sang, khaùch Myõ Traéng. W: 760-3410654, cell: 760-831-0931

650-7L-122404/148985

2 TIEÄM NAILS Khu Myõ traéng, tip cao caàn gaáp thôï Nail coù kinh nghieäm, öu tieân Nöõ, bao töø $3000 and up. Goïi 812-760-4387, 812-473-9053

650-7L-122404/148987

Tieäm nail vuøng Myõ Traéng, Long Beach, caùch Bolsa 15 phuùt. Caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm boät. Goïi: 562-425-6299, 714-2607711

650-31L-122404/148998

Caàn thôï nail kinh nghieäm laøm xuyeân bang. Bao löông $800/W treân aên chia, xin L/L: 815-9336269 work 815-793-9889 cell NAIL Caàn 1 thôï chaân tay nöôùc, bieát Wax. Löông töø $550 & up. Tip haäu, coù theå ñi chung xe. Tieäm caùch Bolsa 30 phuùt. Lieân laïc 714839-8695

650-7L-122404/149009

Tieäm Nail vuøng Myõ traéng caàn thôï nöõ nhanh nheï n coù kinh nghieäm laøm Pink & white seõ bao löông. Lieân laïc , work: 949-3666228, cell: 714-914-3352

650-21L-120904/147318

Tieäm Nail vuøng LA khu shopping Meã ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nam Nöõ boät tay chaân nöôùc wax. Löông cao. 323-587-7883

650-7L-122404/149014

650-36L-120904/147394

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-78D23456-102904/142278 650-28L-110304/142634

HAIR-NAILS Caàn thôï Hair Nails Full, Part -time coù kinh nghieäm. Vuøng Costa Mesa. Bao löông aên chia. Tieäm coù Station hair/nail cho thueâ. Cathy Löông. @ 949574-2353.

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

650-14L-122004/148625

650-30L-121204/147666

HOT TIPS NFL, NBA, COLLEGE FOOTBALL & BASKETBALL. WWW. CALIPICKS.COM 714-422-9303 Chuyeân nghieäp - Caån Thaän Traùch Nhieäm.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

NAILS Caàn gaáp thôï Nails Nöõ gioûi boät, ôû Arizona. Bao löông $600 - $700/ 1 tuaàn, tip cao. Phone: 480-5678890, 928-317-0355, 760-4455561 650-14L-122104/148683

Fresno Nails caùch Bolsa 3h laùi xe, caàn thôï Nöõ K/N boät nöôùc waxing, facial, löông $600-$800/ tuaàn coù choã aên ôû. LL Brian. 559735-0478 (work), 714-478-3783 (cell) Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-122404/148935

Caà n gaá p thôï nails nöõ kinh nghieäm bao löông $800 - $1000/ tuaàn. Coù choå aên ôû phoøng rieâng, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/ L W 505-863-4946, H 505-8639197, C 505-879-6900.

650-14L-122704/149093

Caàn thôï nail nöõ bieát fill gioûi, seõ chæ theân veà full set. Bao löông $600/tuaàn laøm hôn aên chia 7/3. Bao ôû. L/L Tommy work: 815672-9915, home: 815-674-3255

650-7D2345-122704/149098

Caàn thôï boät nöôùc laøm trong mall Meã 100% vaø 1 wax coù baèng khoâng kinh nghieäm seõ chæ, ôû Bolsa carpool OK. 310-605-0776 W, 714-657-2797 cell

650-7L-122704/149099

650-7L-122404/149035

Tieäm Toùc vaø Nail raát ñoâng khaùch caàn theâm moät thôï toùc gaáp, phaûi coù kinh nghieäm, bao löông $550 moät tuaàn trôû leân tuøy theo khaû naêng. Caùch Bolsa khoaûng 35 phuùt. L/L Linh 951-317-9751, 951-520-0101

650-7L-122704/149106

650-7L-122704/149108

BAKERSFIELD Caàn thôï nail boät, tay chaân nöôùc. Tieäm ñoâng khaùch coù choã aên ôû, lòch söï. Caùch Los Angeles 1:30 laùi xe. Hoûi Kim tieäm: 661-3245750, cell: 714-797-2118

Caàn gaáp thôï nail kinh nghieäm bao $800/6 ngaøy treân aên chia. Laøm trong mall, vuøng Arizona. Coù choã aên ôû. L/L Tuaán cell: 860593-0007, T: 928-717-0707 PALM SPRINGS. Tieä m nails vuøng Myõ Traéng caàn gaáp thôï Nöõ coù nhieàu kinh nghieäm laøm boät, coù choã aên ôû. Bao löông $600/ tuaàn treân aên chia. L/L: 760-3214532

650-14L-122004/148584

BAKERSFIELD NAILS Tieäm ñoâng khaùch khu Myõ Traéng caàn thôï boät vaø nöôùc laøm good, khoâng K/N seõ train. Vieät Nam môùi qua taän tình giuùp ñôõ. Löông $600 - $800/tuaàn. L/L James: 661-588-4700, 661-472-2246

650-7L-122704/149091

T & T NAILS & SPA Ñoâng khaùch walk-in trong shopping mall khaùch sang, Myõ Traéng, tip cao, caàn gaáp thôï boät P/W, chaân tay nöôùc laøm Spa. Xin L/L bus: 714-529-3886, cell 714478-5356

Tieäm Before and After Beauty Care cho möôùn heát phaàn nail, tieäm ñeïp khang trang moïi chi tieát L/L Sarah 714-508-7333 noùi tieáng Anh

650-7L-122704/149056

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang (Boston) khu Myõ Traéng, tip cao, aên chia, bao löông tuøy khaû naêng, xin lieân laïc 626-215-2401

650-3L-122704/149090

Tieäm Nails & Spa, khu Traéng, caàn thôï gioûi boät, silk coù baèng Wax, tay chaân nöôùc. Bao löông ñi chung xe OK. Tieäm gaàn vuøng Santa Monica. L/L tieäm: 310207-9889, cell: 714-902-3853

Caàn thôï Nail, ôû Virginia vuøng Myõ traéng, caùch Washington DC, 20 miles, caàn thôï kinh nghieäm, bao löông $700/tuaàn, Tip haäu. LL: Chò Tuù (B): 540-622-2856, (C) 540514-0621

650-14L-122704/149055

650-42L-122004/148568

650-6L-122704/149089

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc wax caøng toát giaù cao tip haäu bao löông theo kinh nghieäm. H: 562984-0504, buss: 562-602-1320

650-14L-122704/149102

650-7L-122704/149052

650-14L-122304/148931

650-14L-122704/149086

650-14L-122404/149015

Caàn thôï Nail (boät, chaân tay nöôùc) full or part time. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt, khaùch Traéng. Môùi coù baèng OK. L/L: 562-986-9191 hoûi coâ Chaâu 9AM - 7PM

650-7L-122704/149057

NAILS Tieäm nail vuøng Long Beach gaàn Bolsa 20 phuùt caàn thôï nöõ laøm nöôùc boät OK neáu caàn bao löông coù baèng wax. Bao $500/Up. 562634-5696 bus, 714-705-5610 cell

650-7L-122704/149172

650-3L-122704/149079

Caàn 1 thôï Nam gioûi boät, bieát air brush caøng toát, vuøng Long Beach, khu Ñen vaø Meã. L/L: 562-5991258 or 714-721-2278

Tieäm Nails caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät + tay chaân nöôùc coù baèng wax caøng toát. Coù theå bao löông. L/L: 562-493-2678 or 714-200-4198

650-14L-121904/148495

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, caàn nhieàu thôï nam & nöõ gioûi vaø nhieàu kinh nghieäm, bao löông cao $600 - $700 tuaàn. Caàn nhieàu thôï tay chaân nöôùc spa. L/L: 323-967-1186

650-7L-122704/149065

Tieäm nails ñoâng khaùch vuøng Traéng, caàn thôï nöõ K/N boät, bao löông $500 - $550/tuaàn. ÔÛ vuøng (714) ñi chung xe vôùi chuû. L/L Taân: 714-720-9140, work: 951674-8843

Tieäm vuøng Culver City, caàn gaáp thôï Nöõ tay chaân nöôùc, moùng boät. Giaù cao, xin LL: ngaøy 310-2042544, ñeâm 310-347-2262

ANAHEIM caàn 1 thôï boät nöõ kinh nghieäm full time. Löông $450 $600 vaø 1 thôï tay chaân nöôùc part time (Closed Sunday). Tieäm 714-635-1369. Nhaø: 714-7264564

650-14L-122304/148930

650-7L-122704/149060

650-7L-122404/148976

Caàn gaáp thôï laøm chaân tay nöôøc full time, lieân laïc phone: 714210-8440

650-14L-122704/149171

Caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc coù baèng AZ, bao löông vuøng Traéng, tip cao, chuû vui veû. L/L Lan: 414-732-5311

Caàn gaáp thôï treû kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Tieäm Finest Lake Forest, Myõ Traéng. Tip haäu, laù i xe 30 phuù t . Khoâ n g kinh nghieäm mieãn goïi 949-768-4797 or 714-468-7327

Caàn nam nöõ boät kinh nghieäm löông treân $500/6 ngaøy coù bao löông vaø nöõ tay chaân nöôùc môùi coù baèng OK. 10AM - 7PM veà. C: 714-317-7150, B: 310-6321412, H: 714-775-5818

650-7D2345-122604/149040

650-14L-121904/148493

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng, tieåu bang Wisconsin, caàn gaáp nhieàu thôï Nails coù kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. L/L H: 920-237-1544, W: 920-2371220

650-7L-122704/149058

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm ôû trong mall lôùn, khaùch sang, tip haäu, bao löông $600 tôùi $1000/ tuaàn. Hoûi Judy 760-340-0319

650-7L-122404/148970

650-6L-122704/149049

650-28L-120804/147182

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn thôï tay chaân nöôùc full time khoâng caàn kinh nghieäm lieân laïc 562-599-4286 hoaëc 714-2626568

650-14L-122304/148926

650-7L-122304/148928

Haõng deät ñang tuyeån nhaân vieân laøm full time, 3rd shift, löông $8.25. Khoâng caàn kinh nghieäm seõ ñöôïc training. Ñieàn ñôn taïi 500E. Cerritos Ave., Anaheim, CA 92805 töø ngaøy 27/12/04 30/12/04, vaø o luù c 8:30am 4:30pm

650-28L-120904/000014

650-7L-122404/148946

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boät, Tay, Chaân nöôùc bieát Facial, waxing caøng toát. Tieäm ñeïp ñoâng khaùch sang, tip haäu caùch Bolsa 15 phuùt. Lieân laïc Wendy: 562841-7388

NAIL Caàn thôï nail nöõ laøm chaân tay nöôùc vuøng Valencia caùch Vannuys 20 phuùt, Myõ Traéng, tip cao, löông $400 - $500/tuaàn. L/L Ngoïc 661803-4378

640-7L-122304/148829

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï coù kinh nghieäm, Tieäm giaù cao, khu khaùch traéng sang vaø tip haäu , Bao löông $800 / 6 ngaøy. Lieân laïc Duõng 914-4340610 cell, 914-562-3399 (W)

NAILS Vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1:30', tieäm laâu naêm ñoâng khaùch tip cao, coù choå aên ôû caàn thôï nails nöõ gioûi boät bao $700/tuaàn. Cell 760-409-3456, tieäm 760328-6609.

650-7L-122604/149042

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. LL: United College of Dental Technician. 714-379-8228

NAIL & HAIR JOBS

650-14L-122404/148944

650-28L-121704/148373

Leading aparel manufacturer is now hiring for warehouse shipping picking. Knowledge of UPS software helpful. Please fax resume to 310-639-4958 or Email to info@magicheadwear.com

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

RAO RAO VAË VAËTT

650-6L-122404/149003

Angel Nails & Spa. Tieäm gaàn Redondo Beach, khaùch Myõ traéng. Caàn thôï Nails nöõ bieát chuùt ít veà boät. Xin lieân laïc Cindy 310-7985086. Sau 8:00PM. Goïi 310-2935033.

650-14L-121704/148272

650-28L-120704/147075

650-7L-122204/148746

RENT STATION Tustin & 17 Street Salon vaø Irvine gaàn fwy 55, 405, vuøng sang, tip cao coù F.C, wax, nail, toùc. Good location. L/L: 728-3921, 949-8333855

Tieäm nails trong mall, gaàn Cali, caàn thôï gaáp bieát laøm boät, tay chaân nöôùc. Bao $700/tuaàn. Lieân laïc Kim: 928-314-3870, 714902-4066

650-14L-032404/110179

650-14L-122104/148703

Caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm vuøng Chinatown Los Angeles, löông cao, xin goïi 323233-3790, sau 9PM 323-5472232

650-14L-122104/148718

Tieäm nail raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nail coù baèng laøm wax, boät, chaân tay nöôùc. L/L: 310675-2558 or 310-384-4427

630-7L-122804/149203

630-14L-122804/149238

650-21L-121204/147674

650-14L-121504/147969

Caàn ngöôøi giöõ treû 4 thaùng tuoåi, kyõ löôõng töø 1PM-6PM, T2-T7. Lieân laïc Vaân. 714-531-2798 hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén.

Caàn ngöôøi khoeû maïnh, sieâng naêng, saïch seõ, laøm vieäc nhaø, xin lieân laïc Baø Baûy. 714-5548124, 714-675-9801

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-48L-113004/146110

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097

630-5L-122804/149182

630-7L-122804/149237

RAO RAO VAË VAËTT

HAIR Whittier. Tieäm caùch Rosemead 10 phuùt. Khu shopping center. Nhieàu khaùch walk-in caàn gaáp thôï toùc nöõ K/N löông cao. Tip haäu. Bao löông $400 - $500/week. Tieäm remodel dö 2 gheá spa hieäu Solace coøn raát toát 80% caàn baùn $500. L/L: 562-695-6064 bus

650-7L-122704/149122

Tieäm Nail & Spa vuøng Cypress ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm laøm full time or weekend aên chia or bao löông. L/L: 714-995-8146 W

650-7L-122704/149123

NAIL caàn gaáp thôï nail gioûi boät bao löông hôn 6/4 khaùch sang Myõ Traéng + tip caùch Bolsa 1H30. Nghæ Sunday veà Bolsa coù choã ôû. L/L: 714-417-0673, 417-1391

650-7L-122704/149130

Nails Salon gaàn Long Beach University ñoâng khaùch, löông cao, tips haäu. Caàn thôï nöõ gioûi moùng pink/white. Bao löông hoaëc commission. L/L Mai 562-430-5497, 714-717-7579

650-14L-122704/149133

Caàn thôï Nails kinh nghieäm. Tieäm Nails khu Myõ Traéng caàn thôï boät laøm P & W. Tips cao. Theâm chi tieát xin L/L Kadie 626-272-2734 anytime 650-14L-122704/149148

Caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm boät vaø Facial bao löông $500 - $600 caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. Moïi L/L Lee: 714-993-4452, 5728798

650-7L-122704/149167

Caàn thôï Nail & Esthetician kinh nghieäm, yeâu ngheà gioûi moùng boät, chaân tay nöôùc, vaø 1 thôï Esthetician gioûi veà da. Vuøng South Coast Metro. 714-3817506 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-122804/149180

Tieäm Nail Inglewood (Meã, Myõ ñen) ñoâng khaùch caàn thôï Nöõ tay chaân nöôùc bieát boät wax caøng toát, neáu caàn seõ bao löông. LL: woork: 310-671-0281, cell: 310-8037762 650-7L-122804/149181

Tieäm Nail ñoâng khaùch caàn thôï bieát laøm boät laøm full-time vaø chuû nhaät, nghæ 2 ngaøy thöôøng, vuøng 562 caùch Bolsa 15 phuùt. Call: 562-425-4156 650-7L-122804/149186

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng traéng, caùch LA 1 tieáng röôõi, löông tip haäu, caàn gaáp thôï boät Nöõ K/N traéng hoàng, bao löông neáu caàn. Ted: 661-588-3317 (tieäm), 714-928-0345 (cell) 650-14L-122804/149187

The Nail & Spa Company caàn thôï Nail boät vaø tay chaân nöôùc, wax, tip cao, Laguna Niguel, caùch Bolsa 20 phuùt. 949-443-2772, 949-294-9328, 714-265-9123 650-5L-122804/149188

Caàn Gaáp Tieäm Toùc Fantastic Sam’s Harbor / GG. Caàn gaáp thôï Toùc Bao löông, aên chia, tieäm ñoâng khaùch, kinh nghieäm bieát chuùt tieáng Anh, Full / Part. 714-534-9106, 8767872 650-14L-122804/149190

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät Nöõ, löông töø $500 trôû leân, Tip haäu vuøng Myõ traéng Murrieta City, Country Riverside. Richer 951698-5888, cell: 951-834-5849 650-7L-122804/149195

Tieäm Nail vuøng Whittier caàn thôï tay chaân nöôùc bieát boät caøng toát, laøm full-time or Part-time, xin lieân laïc. 562-777-2526 or, 626780-3237 650-14L-122804/149221

Caàn Thôï Nail kinh nghieäm boät treân hai naêm + Air brush. Thôï Spa + Mani. Nghæ Sunday. Bao löông treân $450 + Tip haäu. 310218-9830, 310-547-4275. 650-14L-122804/149225

CAÀN THÔÏ Nails nöõ KN. Caùch Bolsa 15'. Coù xe ñi chung. Löông $470 trôû leân Neáu caàn seõ bao löông. L/L: 310-835-6998 W sau 8h toái 714-417-3361 650-3L-122804/149227

Caàn thôï Nails kinh nghieäm, bao $80/day + baèng wax, thôï Pedi môùi OK (F/T and P/T) Tieäm caùch Bolsa 10'. 714-206-8944 650-3L-122804/149230

Caàn 1 thôï Nail gioûi Full time, bao löông cao hôn chia theâm, khaùch Myõ traéng ôû Goldenwest vaø Ball. Tieäm 714-826-9644, Cell 714-458-1028. 650-7L-122804/149232

Tieäm Nail Costa Mesa caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm laøm boät P/ W, löông $500-$800/tuaàn. Goïi 714-657-2680.

650-7L-122804/149233

Tieäm ñoâng khaùch caàn nhieàu thôï Nails. AÊn chia hoaëc bao $1,000/ tuaàn. Coù nôi aên ôû luùc ñaàu. L/L Lieân: Bus 256-880-8884, Cell 256-520-6738 or: 714-3723318. 650-7L-122804/149234

Nails Long Beach vuøng Myõ Traéng caùch Bolsa 15' caàn thôï Boät Chaân Tay Nöôùc. Bao löông. Lieân laïc Hieàn: 562-438-8839. 650-7L-122804/149239

Tieäm Nail vuøng Palm Spring khaùch Myõ Traéng Típ haäu caàn thôï Nöõ K/N boät vaø thôï tay chaân nöôùc. LL: Anh Ngoïc. Cell: 760-8808407, (B) 760-324-5538 650-7L-122804/149249

Palm Springs caàn thôï chaân tay nöôùc bao löông theo kinh nghieäm, môùi ra tröôøng OK. Coù phoøng cho thôï nail share. Hieàn 760-3253599, 714-705-9740. 650-7L-122804/149256

Tieäm Nail vuøng Beverly Hills tip cao caàn thôï tay chaân nöôùc bieát boät caàn toát. Xin lieân laïc 310278-3881 or 714-422-5720. 650-7L-122804/149259

Caàn thôï Nöõ gioûi, bao luông khoâng kinh nghieäm OK (coù baèng). LL: Cindy 928-759-7117

Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-122804/149264

Tieäm Nail ñoâng khaùch caàn thôï boät K/N coù baèng waxing facial, löông cao, $600/tuaàn up, coù xe ñi veà trong ngaøy. LL: 714-2246765

650-7L-122804/149265

TOÙC Salone One raát ñoâng khaùch caàn thôï toùc treû coù kinh nghieäm, F/T. Bao löông töø $400-$500 moät tuaàn + chia 60%. Khoâng kinh nghieäm vui loøng ñöøng goïi. L/L Haûi: 714638-8544, Cell: 714-350-1929.

650-7L-122804/149266

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 660-56L-122004/148582

665-7L-122704/149062

Orthodontic R.D.A needed in Westminster F/T. Be nice, fast, clean, professional. Call only if have minimum 2 years experience. Great benefits. 714-8399800

Nhaø haøng Vieät - Phaùp soá 17431 #A, Brookhurst, Fountain Valley. ÑT: 714-593-8511. Caàn waiter vaø phuï beáp coù kinh nghieäm! Nhaän full hoaëc part time

660-7L-122304/148882

Nhaø haøng Nhaät ôû Florida caàn tuyeån theâm ngöôøi röûa cheùn vaø phuï beáp. Löông $1500 bao aên ôû. Osaka Japanese Steak House. 1401 Citrus Blvd, Leesburg FL 34748, goïi cho anh Huøng 352217-3449

Vaên Phoøng Nha Só vuøng Westminster tìm 1 dental office manager coù experience thoâng thaïo Anh, Vieät. Lieân laïc Quyønh 714-623-2107 or Nathan 714623-2106

660-7L-122404/148942

665-7L-122704/149068

665-3L-122704/149080

Caàn thôï boät bieát laøm Pink + White laøm luoân tay chaân nöôùc khu Myõ traéng caùch Bolsa 15 phuùt, löông cao tip haäu. LL: 949394-8806

Caàn thö kyù coù kinh nghieäm Receptionist thoâng thaïo Myõ vaø Vieät, tính tình vui veû. 714-210-8460, Coâ Höông 16540 Harbor Blvd #G. Fountain Valley.

Tieäm Phôû soá 9 caàn 2 doïn baøn, 2 röûa cheùn, 1 order, 2 ñeå ra phôû, 1 côm, xaøo naáu. Taát caû ñeàu kinh nghieäm. Goïi sau 7PM, 714539-7979, 714-254-5397

650-14L-122804/149268

660-7L-122704/149144

665-7L-122704/149118

Nails caàn Nöõ boät + tay chaân nöôùc khoâng kinh nghieäm boät chuû seõ chæ theâm, coù theå bao löông tuyø khaû naêng, caùch Bolsa 25'. LL: 562-923-3203, 714-251-2860

Caàn gaáp Medical Doctor, D.O hoaëc P.A. Xin lieân laïc BS Ngoïc 714-903-3900 (Mon, Wed, Friday) hoaëc 714-757-1780

650-5L-122804/149269

Caàn nhieàu nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng, part/full time. Bieát duøng computer, filing, phone, customer service. We will train. L/L: 714-448-8987 or 714-5399025

Nail caàn thôï (Nöõ) FT/PT Boät, nöôùc vaø facial vuøng BellFlower, khaùch Meã, nghó CN. LL: 714-468-4500

650-14L-122804/149274

Tieäm toùc vuøng Tustin caàn thôï Toùc bieát laøm nail, facial, wax fulltime or part-time. Lieân laïc Kimmi 714-832-9861

650-7L-122804/149292

Tieäm Nails vuøng La Mirada caàn gaáp thôï Nail Nöõ kinh nghieäm Boät, aên chia hoaëc bao löông tuøy khaû naêng, khu nhieàu khaùch walk-in. Xin LL: Andy 626-236-2764 hoaëc Höông 626-236-3449

650-7L-122804/149296

Caàn gaáp gaáp gaáp nhieàu thôï Nails KN X bang, bao löông $700/6n, khoâng khí gia ñình thoaûi maùi. Xin LL: 801-798-2233 or 714235-3353

650-28L-122804/149297

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm xuyeân bang, löông $700 and up. Khu Myõ traéng, xin goïi 508-2912576 or 626-215-1734

650-3L-122804/149302

Caàn thôï Nöõ K/N Boät tay chaân caùch Bolsa, Elmonte, Rosemead 25' Löông $400 - $500 Tip haäu.Tom : 562-944-0575 (bus), 626-378-9187 (cell), 626-5717996 (sau 9:30PM)

650-7L-122804/149304

Tieäm gaàn Chinatown ñoâng khaùch caàn gaáp thôï Nöõ chaân tay nöôùc full-time, baèng môùi OK, nghæ thöù Hai. LL: Mary 323-732-0814 (W), 323-661-5436 (H)

650-7L-122804/149305

660-7L-122704/149164

660-7L-122804/149267

Caàn 1 thö kyù lanh leï gioûi tieáng Anh, bieát ñaùnh maùy vaø phuï vieäc linh tinh. 12AM-9PM, Xin lieân laïc 714-554-4800, fax resume. 714-554-4800

660-8L-122804/149301

Caàn moät thö kyù vaên phoøng vuøng Los Angeles, löông haäu xin LL: OÂng Traàn 213-626-1515, 818523-5066 (cell)

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-28L-120604/146918

650-7L-122804/149309

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress vaø Anaheim Hill, caà n phuï beá p , waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562924-1838, 714-995-1006.

665-28L-120804/147184

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp, xin lieân laïc Kyù hay Phuïng. 518-426-0203, 518-2293052

665-28L-121004/147503

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-28L-071103/075446

Medical office in Westminster caàn full time: Acupuncturist (phuï giuùp M.D), M.A, (front/back) thoâng thaïo Anh/Vieät Ngöõ. Coù Dental/Health Insurance, good benefit. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931

660-15L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. a Financial planning & Tax Office ñang tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, kieán thöùc keá toaùn ôû baäc ñaïi hoïc Experience Quickbook, Excel...Honest, dependable, good public relation. Öu tieân sinh vieân ngaønh Accounting/Finance. Professional working environment, great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

660-28L-120204/146502

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134

660-14L-121604/148166

Phoøng maïch vuøng Westminster caàn moät nhaân vieân laøm back & front office coù kinh nghieäm. Thoâng thaïo Anh ngöõ. Laøm vieäc full time. L/L: 714-379-0199 trong giôø laøm vieäc vaø ñeå laïi soá phone

660-24L-121704/148357

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn Waiter / Waitress, phuï beáp, laøm nöôùc kinh nghieäm, laøm part time. LL: Phöông 714-531-6018

665-14L-122004/148572

Nhaø haøng ñoâng khaùch caàn tieáp vieân nöõ, löông haäu coäng tip. Caàn beáp chaùnh caùc moùn nhaäu vôùi tay ngheà cöùng. L/L Mark: 949547-3100

665-56L-122104/148656

Chinese Fast Food in Garden Grove needs full time/PT. Food serve. Must have some experience & speak English. Please call Lynn @ 714-425-6868 for interview

665-7L-122204/148813

Caàn moät ngöôøi nam bieát xaøo naáu trong tieäm Chinese Fast Food, vuøng Orange County, Thaønh phoá La Hambra. LL: 562-694-8299, 626-453-6122

665-7L-122304/148847

Caàn coâ phuï beáp cho nhaø haøng, laøm nguyeân ngaøy hoaëc nöûa ngaøy khoâng caàn kinh nghieäm, phone 714-775-0460

665-7L-122304/148903

Caàn ngöôøi phuï beáp vaø waiter, coù kinh nghieäm cho tieäm Phôû, xin tôùi ñieàn application anytime. 13876 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn tôùi.

665-14L-122304/148907

Busy Sushi Restaurant is looking for servers! We also need Sushi Chefs and kitchen chefs. Location Costa Mesa, call 949631-3200

665-14L-122304/148908

Caàn phuï beáp bieát serve Phôû, Côm, Xaøo kinh nghieäm, traùch nhieäm vaø hoøa ñoàng. Laøm vieäc taïi nhaø haøng ôû Irvine / Orange, Costa Mesa. Löông theo khaû naêng töø $400/tuaàn + Good tip. LL: 714-260-8443

CAÀN PHUÏ TAÙ PHAÙP LYÙ Toå Hôïp Luaät Sö caàn tuyeån theâm phuï taù phaùp lyù (paralegal hay legal assistant). Caàn thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ vaø coù ít nhaát 2 naêm kinh nghieäm. Xin göûi resume veà soá fax 714-373-0250 hoaëc email CaliforniaLaws@hotmail.com hoaëc goïi soá 714-891-1901

Caàn Cashier / Waiter / Waitress full-time, Part-time. Good English, lòch söï, nhanh nheïn vaø traùch nhieäm. Laøm vieäc taïi nhaø Haøng ôû Irvine / Orange / Costa Mesa. Löông theo khaû naêng töø $6.75 /hr + Good tip. LL: 714260-8443

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

Tieäm China Food caàn ngöôøi bieát naáu vaø xaøo Chinese Food. Neáu khoâng bieát xin mieãn goïi. Xin goïi Huøng 714-296-3643

NGÖÔØI VIEÄT

665-14L-122304/148909

665-7L-122604/149041

Tieäm Phôû vuøng Stanton gaàn Little Saigon caàn 1 ngöôøi phuï beáp bieát ra Phôû & caàn 1 busboy coù kinh nghieäm, xin L/L Quyen 714-9145946 or Kelley 714-856-3577. Xin goïi töø 2:00 tôùi 5:00PM. Löông caên baûn + tip 665-5L-122704/149128

Cook. Nhaø haøng VN lòch söï Anaheim caàn gaáp ñaøn oâng coù kinh nghieäm bieát laéc chaûo, laøm vieäc laâu daøi, baét ñaàu ngay. Full time, löông haäu. L/L anh Quyeàn 714999-1200 hoaëc apply in person taïi 30 S. Anaheim Blvd (goùc Lincoln) 665-7L-122804/149204

Ñaø Laït Bistro caàn 2 Waitress part-time cho cuoái tuaàn: Thöù Saùu, Thöù Baûy vaø Chuû Nhaät. Xin Lieân laïc Chò Thuùy. 714-839-8338

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954 700-90L-111901/000538

670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721 670-14L-121504/147991

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän thôï may vaø thôï uûi. thôï Final. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Coâ Kim. 714-675-5627 hoaëc laø 714638-0743

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407 700-DL-111901/000743

670-14L-121704/148393

Shop may vuøng Bolsa vaø Garden Grove caàn thôï may taïi shop + moät kim. Tieàn baïc soøng phaúng. Caàn thôï nguyeân caùi. Xin goïi 714898-8300

700-92L-112501/001376

Haõng may caàn thôï over lock, cover bias, caét chæ, haøng thun, nhieàu, deã may coù quanh naêm, chæ nhaän laøm taïi haõng. L/L: 714638-9815, 514-6781 670-7L-122304/148894

700-DL-112701/001551

Shop may caàn thôï may moät kim, overlock, may phaàn may nguyeân caùi, goïi 714-843-9978, 714-6124635

670-7L-122704/149053

670-7L-122704/149107

670-7L-122804/149174

Shop may haøng ñaàm caàn thôï may coù kinh nghieäm may overlock, 1 kim, may nguyeân caùi. Xin LL Anh Danny. 714-5374388 670-14L-122804/149176

Quy Tailors ôû Anaheim, goù c Brookurst & Broadway. Caàn gaáp thôï sômi, quaàn taáy kinh nghieäm vaø moät thôï söûa ñoà, vieäc laøm laâu daøi Holiday nghæ coù löông. 714533-8999

700 - DÒCH VUÏ SERVICES 700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-14L-121904/148528

ACCUTECH COMPUTER - Chuyeân caøi ñaët, naâng caáp, söûa chöõa taïi nhaø caùc söï coá veà maùy tính. - Nhaän tö vaán caùch söû duïng computer/software moïi trình ñoä. - Vôùi phöông chaâm uy tín, chaát löôïng, giaù caû cöïc kyø caïnh tranh. L/L Tuaán: 714-376-9077

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

ACCUTECH COMPUTER - Chuyeân caøi ñaët, naâng caáp, söûa chöõa taïi nhaø caùc söï coá veà maùy tính. - Nhaän tö vaán caùch söû duïng computer/sofware moïi trình ñoä. L/L Tuaán 714-376-9077

TRAVEL 702-DL-090902/000017

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín. 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962 702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581

Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân. 700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131. 700-28L-032204/109860

A+ Computer Repair, Upgrade, Install Software for Laptop, PC. Ñeán taän nhaø giaù $30 and up. Nhaän build maùy môùi. Reû. Goïi A.Sôn 714-906-4996 cell, 714903-4446 home. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT 702-30L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-30L-030603/057897

700-7L-122304/148915

TUAÁN

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

700-30L-121404/147886

KHUNG HÌNH Chuyeân nhaän laøm custom khung hình caêng canvas lôùn, nhoû, söûa hình cuû thaønh môùi, laminate maët hình traùnh hö, coù nhieàu khung vaø hình ñaõ thaønh phaåm ñang on sale (giaù raát reû 30-50% off) Call Minh 714-757-5269

702-90L-111901/000544

670-7L-122804/149285

Shop may Bolsa caàn thôï may thaät kinh nghieäm haøng thun kyû, laøm nguyeân caùi taïi shop, thôï caét chæ, thôï uøi & ngöôøi check haøng goïi Ana. 714-224-8112, 714224-8115

KIEÂN ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa chöõa, laép raùp heä thoáng laïnh, maùy söôûi, Central air, tuû laïnh, beáp gas, ñieän, Bình nöôùc noùng. Goïi Kieân 714-3505004, free estimate

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025

Shop may caàn thôï cover lock vaø moät kim, xin goïi cho Phi hoaëc Xuaân 714-892-3950, 714-7286898 cell

670-7L-122704/149156

700-28L-120704/147048

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

Shop may haøng ñaàm treû em caàn thôï may nguyeân caùi hoaëc phaàn, may taïi Shop hay nhaø, xin lieân laïc 714-537-8092

Shop may goùc Harbor & First, caà n thôï may ñoà ñaà m kinh nghieäm may taïi shop, laøm xong ñoà traû tieàn ngay, goïi anh Haäu tel 714-839-5542

700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell

702-90L-111901/000543

670-14L-122304/148924

Shop may nhieàu haøng caàn thôï 1 kim, overlock, nguyeân caùi, uûi, khuy nuùt caét chæ, 1 manager bieát laøm maãu, kinh nghieäm. L/L: 714554-5684

700-32L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054.

702 - DU LÒCH TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

670-28L-122304/148832

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn. 702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-100102/039650

OÂ. LONG 714- 504-1613 Nhaän thoâng dòch Xin SSI, xin tieàn beänh, Housing, tieàn trôï caáp CAPI, Baùc só, phi tröôøng, Quoác tòch, tuyeâ n theä , Thi Nail & Toùc..v..v.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn. 702-180L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín. 702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 702-30L-120104/146209

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

710-DL-112101/001076

702-14L-121004/147548

HIEÅN/HO7 Orange 714-636-6588 714-878-4620 Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Reû, an toaøn, taän taâm, lòch söï xin goïi Hieån

702-7L-122004/148592

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, shopping moïi nôi. Ñuùng heïn, vui veû. Giaù reû, vui loøng goïi Vuõ. 714839-9655.

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS 706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus 710-36L-062302/027141

706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

706-32L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

706-28L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547 710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-36L-120503/095891

APPLIANCES REPAIR

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình, Van 2003 24/24, vui veû.

710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

702-95L-042104/114406

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

702-92L-050704/117070

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

ÑUÙNG HEÏN 24/24 Phi tröôøng, INS Nail, toùc, Baùc sæ, Moïi luùc, moïi nôi Van 2005 Lòch söï, kinh nghieäm Anh LAÂM 714-254-5909 714-254-5758

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

710-90L-111901/000572

710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

702-28L-091904/136965

DÒCH VUÏ 24/24 714-553-7509 Phi tröôøng, casino, quoác tòch, theû xanh, tuyeân theä, nail toùc (coù models & kits) caùc nôi xa gaàn. Uy tín, ñuùng heïn. Goïi Nhaân 714553-7509

710-DL-112001/000888

710-31L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

710-90L-052104/119323

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï. 710-44D12467-071404/127532

710-37L-072704/129443

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

710-100L-073004/129970

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215

702-15L-111804/146164

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, Models, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

710-28L-121204/147655

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

LAPTOP SPECIALIST Chuyeâ n söõ a chöõ a : laptop & Desktpo. HARDWARE - SOFTWARE. ÑT: 714-418-9603 Xem trang nhaø: www.tivionline.com


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-100L-080602/032582

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

720-DL-111901/000576

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION 740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-90L-022003/000590

720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-28L-070804/126528

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân pha maøu TOUCH-UP xe ñuïng nheï, coï quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS HOOD - TRUNK - DOORS. 714-925-5392 714-554-4430.

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-191L-031003/058389

740-90L-032102/014096

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

740-14L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126.

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990 740-56L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-29L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333 740-28L-071603/075979

ND’S CONSTRUCTION St. Lic #819811 Chuyeân thaàu xaây caát cho tieäm, nhaø haøng, nhaø môùi, cuõ. Ñieän nöôùc, gas, theâm phoøng v.v... Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm goïi Thònh 714-2242264, Nghóa: 626-375-7848

740-42L-113004/146078

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869. 742-31L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867. 742-36L-122302/049348

740-14L-120704/146976

1658.

740-100L-052104/119320

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283 740-36D246-012604/101684

740-28L-060804/121915

CALI BUILDERS General Contractor License #536258 ª Taát caû caùc dòch vuï veà xaây caát, veõ sô ñoà Plan, xin Permit. ª Residential & Commercial. ª Remodeling, Room Addition, Patio, Roof, Block Wall, Tile. ª Ñieän Gas, Nöôùc, A./C, Paint. ª Nhaän Insurance Claim. ª Bonded & Insured $2,000,000. Michael Hoà 714-719-4376

740-30L-080304/130343

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150 740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517.

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-58L-022504/106030

740-30L-092004/137052

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069. 740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999. 740-30L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453 740-36L-050704/117267

740-29L-091004/135828

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028 740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-14L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-29L-112304/145389

740-30L-080503/078997

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

L.F.S B #752069 - $25 Services gas, ñieän, nöôùc. - Rebuilt bathroom $950. - Countertop kitchen, granite. - Tile, marble, hardwood floor $1.75/SQ. - Phuïc vuï töø A - Z 9 naêm taïi CA. Lee: 714-336-7307

740-28L-121404/147860

740-91L-011204/100021

740-551L-080503/078934

740-50L-081003/079762

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542

CONSTRUCTION. Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch goã, sôn trong ngoaøi nhaø, apartment, söûa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm patio v.v... Linh: 714-767-7205, 200-4237, 803-1232

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854. CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203

740-7L-112404/145465

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839

740-28L-120504/146801

740-28L-021904/105196

740-90L-022802/011348

RAO RAO VAË VAËTT

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249

740-38L-010804/099641

740-30L-022003/000598

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

740-28L-052602/023175

720-28L-102204/141340

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202

720-28L-072704/129435

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

740-97L-111901/000611

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

740-37L-051104/117720

740-DL-022003/000595

PROFLOORING

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-365L-012403/053075

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-31L-022003/000588

740-90L-081503/080694

740-90L-012203/052729

740-DL-022003/000589

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596 LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus

R.T CONTRACTOR. CORP

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-7425017, Loâi 714-448-9435

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a NHAØ & MOBILEHOME, add phoøng, remodeling kitchen, phoøng taém, texture, sôn. v.v.. ÑIEÄN, NÖÔÙC, GAS, PHONE. 15 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714448-9435.

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720 720-28L-111203/000577

740-90L-090402/036170

RAO RAO VAË VAËTT

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-2006146.

CONSTRUCTION: Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch - goã, sôn trong vaø ngoaøi, thay cöûa, cabinet, sink. bathtub, eùp phoøng, patio, enclose patio. Xin L/L Hoang: 714-898-3257, Cell 714230-5006. 740-36L-121504/148089

CITIES CONSTRUCTION Nhaän sôn, Söûa nhaø, Cô sôû thöông maïi, theâm phoøng, phoøng taém, beáp, loùt gaïch, thay cöûa soå, xaây töôøng, xi maêng, stucco, gas, ñieän, nöôùc v.v... L/L Duõng 714232-3933 740-21L-122204/148733

M&T HOME IMPROVEMENT Nhaän sôn söûa nhaø, chuyeân remodel bathroom, kitchen, theâm phoøng, loùt gaïch, Patio.... Gas ñieän nöôùc, Coâng vieäc baûo ñaûm. Quang. 714-234-8832

740-30L-122304/148917

Trang Trí & Söûa chöõa nhaø cöûa: Chuyeân: Add phoøng, loùt gaïch, söûa nhaø beáp, phoøng taém, patio, xaây haøng raøo, ñoå xi maêng, sôn trong ngoaøi, thay cöûa, gas, ñieän, nöôùc vv... Laøm xong môùi laáy tieàn. Lieân laïc Quoác Vieät Cel: 714-210-9928, nhaø 714-590-9841 740-14L-122304/148923

SÖÛA MOBILEHOME, NHAØ Chuyeân loùt gaïch, laminate, taân trang P.nguû, P.taém, ñieän nöôùc, theâm phoøng, giaù reû, ñeïp. Hoøa 714-717-0051

740-14L-122804/149184

Nhaän söûa chöõa nhaø cöûa gas, ñieän nöôùc, sôn nhaø, theâm phoøng, loùt gaïch, saøn goã, maøn cöûa, cabinet, patio, haøng raøo, gaén spinkler. vv ...LL: Anh Vuõ. 714224-2814, 714-531-0553

740-30L-122804/149252

SÔN NHAØ R&K Painting. Treân 17 naêm kinh nghieäm. Baûo ñaûm 5 naêm, söû duïng sôn con gaáu Behr. Tel 714209-6616.

742 - DOÏN NHAØ MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM

NGÖÔØI VIEÄT

744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615. 742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178. 742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949 742-56L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh: 714-719-2939 742-21L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695 742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262

T & D PLUMBING

742-28L-050703/065964

740-14L-122004/148617

744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-30L-112101/000963

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552 LIC:938002

744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 744-30L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122

744-14L-120604/146889

747-30L-041503/030681

744-33L-091504/136511

TÖØ A TÔÙI Z PLUMBING Chuùng toâi nhaän söûa chöõa vaø laép ñaët taát caû moïi dòch vuï veà Plumbing töø nhaø (residential) tôùi tieäm (commercial). Unlicensed contraction. Call cell: 714-623-4088, Cöôøng cell: 714-623-3392, Quoác cell: 714-623-3369

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399 746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

747 - GIAËT THAÛM CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435 747-29L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-102D14567-112101/001086

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472

747-28L-112404/145545

THAÉNG GIAËT THAÛM Nhaän Giaët thaûm, sofa, xe, restaurant, vaên phoøng, ñaùnh boùng floor, clean up baèng maùy truck mounted cöïc maïnh, mau khoâ, vieäc laøm, kinh nghieäm. 714-5371419, 714-791-0184 (Cell).

747-28L-121604/148139

SUNSHINE GIAËT THAÛM Maùy toái taân 2003. Baûo ñaûm saïch, mau khoâ, giaù reû. Kinh nghieäm taän taâm, uy tín, xin L/L: 714425-0357

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-14L-122004/148621

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, ít tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng, ga môùi. Nhaän hoïc phí sau khi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714-350-4089

770-28L-122804/149248

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ HEALTH - COSMETICS 770-28L-031103/058522

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179 770-28L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534. 770-32L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818. 770-38L-091404/136370

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-14L-073103/078232

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

770-28L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale ª Nhaän daïy hoïc qua phone vaø göûi haøng ñi caùc tieåu bang. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

VI QUYØNH SKIN CLINIC - Baùn thuoác vaø noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% OFF. - Maøi da $30, ñoát noát ruoài $10 up. - Xaâm 20% OFF. - Maùy maøi da Raprd Peel $2500. - Thuoác loät taåy naùm khoâng ñoû maët, keát quaû nhanh $180/set. 714-839-4577

770-30L-120904/147390

770-7L-121704/148471

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-943-4792. 780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

780-90L-083004/134298

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797. 780-17L-111704/144661

780-14L-122304/148852

Thaày Phong Thuûy Thieän Tuaán chuyeân giuùp ñôõ cô sôû thöông maïi, mua may baùn ñaét, boùi toaùn chæ tay, tình duyeân, gia ñaïo & giaûi tröø taø ma & trò beänh. L/L: 714891-9619 H, 714-697-2467 cell

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

FOOD CATERING 770-7L-122404/148969

Nhaän ñeán nhaø laøm facial & waxing, Giaù caû nheï nhaøng. LL: Tammy, 714-636-6204, cell: 714-657-9677 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

850-90L-100702/040302

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876 830-14L-112304/145393

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi nhaø House roä n g saï c h seõ , nhaä n Calworks, keøm Homework, nhaän ñöa röôùc gaàn nhaø. Call 714-5317175. Newhope/McFadden. 714901-8856. Trask/Blv. Westminster. 830-28L-120304/146591

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863 830-28L-120804/147180

License giöõ treû, nhaø roäng, saïch, thoaùng. Coù phoøng chôi. Nhaän Calwork. Gaàn Westminster/Euclid. Phone: 714-590-1585 830-28L-121904/148511

DAY CARE/PICK UP from school available. House Brookhurst + Edinger, State/CPR license. Close to Thomas Paine, La Quinta, 714775-7788. Experience Irvine, Newport Beach private 830-14L-122004/148597

Nhaø House goùc Brookhurst / Hazard, nhaän giöõ treû töø 15 thaùng , 5 tuoåi coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi Coâ Vaân + Dì Tö. 714-839-7852

820-9L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

Nguyeãn Ñình, söùc khoûe toát caàn vieäc laøm nhö quaûn gia troâng chaùu chöa ñi hoïc hay ñang hoïc coù ñaïo daïy kinh bieát naáu aên hay troâng coi oâng giaø coøn ñi laïi ñöôïc. L/L 714-531-7175, oâng Thaân 714-901-8856 coâ Dung.

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1769.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

850-36L-112604/145792 850-63L-112804/145844

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Upgrade. Mua/Baùn Desktop. ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium4, $470. ° Desktop 3.0GHz Intel Pentium4, $420. Maùy môùi, toát, baûo ñaûm 714-3621032.

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-90L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân repair, upgrade, custom built computers, wire/wireless DSL installation/setup networking cho tö nhaân & cô sôû thöông maïi. Uy tín, kinh nghieäm. ª Coù baùn caùc loaïi computers: PCs, laptops, servers. L/L: 714-251-9109

850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-36L-061404/122985

850-7L-122204/148762

Baùn Caù Koi. Ñuû maøu, ñuû côû lôùn nhoû ñuû loaïi, xin lieân laïc John Huyønh. 714-323-7472 850-7L-122204/148772

Refrigerator 2004 black side by side water & ice. Paid $1,800 must sell $675 won’t lost possible delivery. 714-348-9376. 850-7L-122304/148835

Coù baùn choù phoùc tí hon, ñeïp khoân, caàn baùn maùy maï vaøng cho logo xe hôi laøm kieám tieàn deã daøng seõ höôùng daãn. Mr.Nam: 714-554-0684 850-6L-122304/148892

850-5L-122404/149000

850-5L-113004/146072

Laptop Toshiba Tecra 8100 PIII600/128MB/12GB modem, CDRom very nice, Window/Office installed, carry bag for $399; w/ DVD $499, w/DVD, CD-RW burner $525. Call 714-310-6100

Baùn choù chihuahua 9 tuaàn maàu naâu gioáng nhoû raët gioáng vaø moät ñöïc vaøng hai naêm. Lieân laïc 714928-4378 850-7L-122404/149016

850-7L-120104/146171

Coù Kyø laân môùi veà raát ñeïp 1 thöôùc vaø 7 taác, töôïng Ñöùc Meï, caëp chim keùt, ñeàu baèng ñaù. Giaù reû ai caàn mua xin goïi. 714-2272352

850-7L-120104/146226

Baùn choù gioáng Siberian Husky 8 tuaàn maøu ñen traéng xaùm 300US. L/L Vaân 714-539-6371 or 714458-8613

850-28L-120104/146298

Doïn nhaø caàn baùn gaáp TV 50", 36" - 25". Xin lieân laïc 714-3265115

1 ñóa + motor coi ñöôïc 5 satellites, caùc ñaøi AÙ Chaâu vaø US. L/L Tony: 714-403-4775, 714-4254817

850-28L-121004/147409

850-32L-090903/084105

850-7L-122204/148756

Caàn baùn gaáp: Tuû laïnh, Freezer, boä computer, giaët saáy, baøn hoïc, Tivi, daøn maùy haùt Karaokeù vaø ñoà duøng trong nhaø.Goïi Ñieàn : 714-657-4488, 914-8506

Caàn baùn gaáp 5 maùy tanning; 2 maùy taém hôi; baøn naèm ñeå goäi ñaàu, baøn xeáp, giöôøng massage coù loå, xin L/L chò Cathy: 714697-4702 or 714-705-9075

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992

830-7L-122704/149078

830-7L-122804/149236

850-7L-111504/144213

Baùn computer môùi raùp Athlon XP2800, 512MB memory, 40GB harddrive CDwriter $350. InterCeleron 563MH 13GB harddrive $150. Compact120MHZ $50. Nhaän söûa/ upgrade. Toaøn 714-914-3746, 714-554-4465.

Baùn hoøn non boä Fountain ñeïp töø Vieät Nam, giaù reû. L/L: 951-4546011

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi nhaø roäng saïch ít ngöôøi yeâu treû goùc Hazard - Ward. L/L coâ Linh phone 714-531-1556, 724-5382 Caàn gaáp moät coâ giöõ hai chaùu trai, bao aên ôû taïi khu Cypress cuoái tuaàn veà xin goïi coâ Loan 714720-2586

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward. Môû cöûa 6 ngaøy töø 9Am ñeán 10PM, nghæ thöù 3. 714-5540974. Parkings phía sau

850-29L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444.

830-7L-122704/149048

850-34L-060302/024224

820 - CÔM THAÙNG

750-102L-120704/147110

NGÖÔØI VIEÄT

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

SouthBay, Vu Satellite Cel: 310-985-1006 Baùn laép raùp satellite system. Ñaëc bieät coù baùn Pansat 2500A giaù reû xem ñöôïc nhieàu Ñaøi

750-70L-102004/141013

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

800-30L-120604/146949

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. Daïy töøng ngöôøi, GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-623-3607.

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm, taän taâm, vui veû, nhaän daïy giôø hoaëc bao ñaäu, daïy laùi Freeway. LL: Loc 714-234-0045 , 234-0045

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535.

770-30L-120204/146376

750-30L-073103/078251

750-14L-121504/148000

780-28L-011802/006967

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie

747-DL-011602/006441

ASTROLOGERS

780-29L-062304/124402

750-30L-090204/134780

747-DL-113001/001965

780 - CHIEÂM TINH

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

DAÏY LAÙI XE ABC Driving School DMV Lic. #3966 Huaán luyeän vieân kinh nghieäm nhieàu naêm nhaän daïy laùi moïi trình ñoä. Caáp certificate cho caùc em döôùi 18T. Cho thueâ xe thi laùi. Xe 02 thaéng. L/L: 714-323-4086 THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

EVELASH EXTENTION KIT (Duïng cuï noái loâng mi) Coâng ty cung caáp saûn phaåm noái loâng mi cho caùc ñaïi lyù baùn leû treân toaøn nöôùc Myõ vôùi giaù sæ. Saûn phaåm ñöôïc laøm taïi Haøn Quoác. Lieân laïc Jennie Ph 714675-0014 Cell.

780-95L-012704/101829

750-8L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #203 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921

770-90L-122804/149216

THUOÁC MUÏN E.J BELLE Trò taát caû caùc loaïi Muïn muû, muïn ñoû, khoâng caàn uoáng thuoác. Boä muïn $45 (5 thöù) baûo ñaûm 100%, keát quaû myõ maõn, khoâng ñeå laïi theïo vaø veát thaâm. Hoûi mua taïi nhaø thuoác taây hoaëc tieäm Myõ phaåm. 714-230-2708

Goïi ñieän thoaïi VN mieãn phí. Chuùng toâi coù phaân phoái ñeå goïi Vietnam or taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi. Quí vò chæ caàn mua ñieän thoaïi giaù raát reû $49/per phone, no monthly fee. Goïi ñieän thoaïi trong heä thoáng naøy hoaøn toaøn mieãn phí, ngoaøi heä thoáng chæ toán coù 3 cent/phuùt töø VN tôùi USA. Hoaëc 37.9 cents töø USA tôùi VN ( including cell in VN). Caàn nhieàu ñaïi lyù phaân phoái ñieän thoaïi treân toaøn USA. Xin goïi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát 714-425-6318

850-12L-121004/147474

QUAØ TAËNG taïi VIEÄT NAM töï ñieån phaùt aâm ñieän töû “English” hieäu “Seiko” noåi tieáng. Giaù trò cao (hôn moät trieäu ñoàng), thoâng duïng höõu ích cho moïi giôùi. Baùn giaù sæ $35 US. 714-721-5363, 897-2366, 892-0801, 531-5290 (soá löôïng haïn cheá)

850-14L-121504/147980

ª ATM Cash Machine for all types business thaâu theâm tieàn cash cho tieäm nail, khoâng toán tieàn chi phí cho chuû tieäm. FREE. ª Nhaän gaén heä thoáng Survilliance Security Camera for home or business 24Hrs, xem hình anytime, anywhere. Call Brian Pham: 310-877-2771

850-14L-121504/147982

Xem phim Myõ, Taøu, Vieät Nam khoâng lo traû tieàn moãi thaùng. Free. Free. Nhaän gaén cho tieäm: Nail or home. Xin goïi Brian 310-8772771

850-5L-121704/148273

Baùn vaø gaén modified chip cho taát caû model maùy game Sony PSX, PSone, PS2, slim PStwo ñeå chôi game thaâu, game VN, TQ. L/L Huy: 714-902-7352

850-14L-121704/148468

850-7L-122704/149046

850-3L-122704/149059

850-4L-122704/149075

Caàn baùn hoà caù 60gal kieáng vaø computer Pentium 4/Window SP/ 1.7GHZ, 256MB, 76GB, DVD/CD Rom, speaker + monitor 15" LCD $460. L/L: 714-334-8506 850-3L-122704/149104

Tieäm ôû Orange, dö 1 Spa chair hieäu Elite coøn môùi. Ai caàn xin lieân laïc soá 639-3585. Giaù thöông löôïng 850-90L-122704/149113

SALE! SALE! SALE! ITALY SUITE nhieàu maøu nhieàu size vöøa cho ngöôøi AÙ Ñoâng & nhieàu kieåu môùi nhaát giaù reû ñaëc bieät quaàn taây nam $8/caùi. Call Duõng 714580-4147 anytime 850-4L-122704/149129

Baùn moät maùy may overlock hieäu Pegasus Ngöïa Bay coøn toát. Lieân laïc 714-534-2013 850-5L-122704/149132

Baùn computer Pentium 1600MHz Win XP, DVD/CDRW copy Office 512MB, monitor 15" key board, mouse speaker $340, Pentium 400MHz DVD/CDRW monitor 17" flat screen $160. ÑT Hoøa 714-414-7676, 714-5341654 850-14L-122704/149139

Baùn maùy may cove, hieäu Pegasus W600 môùi, coøn nguyeân giaáy tôø, vì khoâng coù choã ñeå neân baùn cho goïn, giaù phaûi chaêng. Phone 714308-5216 850-7L-122704/149154

CHUÙ YÙ! Tuùi xaùch Louis Vutton, Channel, Gucci, Christian-Dior, Versace, Fendi, Miu Miu Burberry, Moschino v.v... Ñoàng hoà nöõ Concord, hoät soaøn $3000. Taát caû thaät coù giaáy. 50% Off. Goïi 714317-8721 850-7L-122804/149222

Tieäm Nail remodel, caàn baùn gaáp 06 maùy solace Spa chair (Motor môùi 6 thaùng) + 12 baøn nail + gheá khaùch - thôï- Reception desk. LL: Linh 714-504-4705 850-7L-122804/149226

Caàn baùn boä baøn aên 6 gheá raát ñeïp coøn môùi. Xin lieân laïc 714724-2042. 850-7L-122804/149231

850-28L-081604/132317

COMPUTER ª Pentium3- 650MHz + 256 memory, DVD & CDRW $220 ª Laptop 400MHz coù DVD $320. ª Maùy môùi warranty 6 thaùng. Free nhaïc MP3, MP4 & truyeän. Nhaän söûa & upgrate. L/L Hoaøng: 894-4751, 271-3952

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

850-14L-121904/148496

Caàn baùn gaáp 2 spa hieäu Aerospa môùi mua 6 thaùng, hai baøn nail coøn môùi giaù reû. L/L: 310-8305499 hoaëc 310-386-4384

850-28L-121904/148498

TIEÄM VAØNG HONG KONG Chuyeân mua baùn nöõ trang vaøng 14K - 18K - 24K vaø platium. Baùn ñuû loaïi hoät xoaøn certificate G-1A. Ñaëc bieät caø raù Myõ, ñuû bình chöng vaøng 10K - 14K vaø 18K. Ñòa chæ: 9200 Bolsa Ave #214 booth 5 Westminster, CA 92683 714-373-3068

850-28L-121904/148503

INSTYLE FASHION GRAND OPENING Tieäm quaàn aùo brand name Dolce & Gabbana BC BG 7 Miss Sixty A - B.S vaø nhieàu kieåu môùi treû, ñeïp. Giaù haï. Ñòa chæ 18611 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708, 714378-9686

850-14L-122104/148651

Caàn baùn baøn gheá xaø cöø trong phoøng khaùch, phoøng aên, giöôøng tuû trong phoøng nguû, goã rosewood, teakwood coøn môùi. Chaâu: 396-5495 hay 962-7040

850-7L-122204/148745

Caàn baùn maùy may 1 kim töï ñoäng hieäu Brother. Giaù $800. LL: 714200-3850 Day, or 714-539-5502 night.

Baùn caù roàng Malaysia gioáng Super red mua 2 tuaàn $950 baùn gaáp $450. Baùn 2 boä tranh sôn maøi Thuaän Kieàu, Tuøng coø, moùi 100% baùn $150. Thaät loøng call 714-260-1525. 850-3L-122804/149263

Moving caàn baùn gaáp giöôøng tuû, boä maùy giaët vaø taát caû ñoâ linh tinh khaùc. Ñoà coøn raát môùi. Xin goïi 714-839-5895 or 714-3606875. 850-3L-122804/149303

Chuyeân baùn, söûa chöõa ñoàng hoà Speedometer cho Lexus, Acura vaø loaïi ML cho xe MBZ. LL: 626922-9349. Neáu khoâng laø tieäm söûa xe, xin mieãn.

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caê n g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199. 900-14L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718 900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

900-36L-112304/145445

900-14L-122704/149142

900-36L-100704/139546

900-36L-112804/145847

900-30L-110104/142420

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

900-42L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-4257081, 775-1442 Thanks.

900-28L-072304/128787

MASSAGE THERAPY Massage xoa boùp, aán huyeät giaûm ñau, bôùt moûi, nôi yeân tónh vaø nhaïc eâm dòu giuùp thö giaõn thaân taâm. Taâm Ngoïc: 714-893-4612

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ (hieän ñònh cö ôû Sedney). cell: 0405-397-375 “UÙC” .

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

900-30L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

900-28L-120104/146216

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201. Thaønh thaät caùm ôn. 900-14L-120204/146531

Grand Opening Massage Therapy nhieàu coâ treû ñeïp phuïc vuï taän taâm vui veû goùc Ball vaø Gilbert, Anaheim. L/L: 714-520-5591 or 714-310-2259

900-36L-122004/148636

phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Rao Vaët keát quaû

900-30L-122104/148644

MASSAGE SPECIAL FEELING New! Hot! Young! Thieáu nöõ môùi, treû, ñeïp. Tieáp ñaõi vui veû aân caàn. Xin vui loøng goïi 714-901-9120 900-30L-122104/148695

Nhaät baùo vôùi heä thoáng

900-14L-122804/149205

Lily laø moät thieáu Nöõ treû vaø kheùo tay, kinh nghieäm, coù theå ñem ñeán cho caùc baïn nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi vaø nhö yù, khoâng tin cöù ñeán seõ bieát. Lily. 714-7053841

Quaûng caùo höõu hieäu

900-30L-111904/144985

NGÖÔØI VIEÄT

Tìm ñöùa con thaát laïc. Ly, con trai lai Myõ traéng, ôû vôùi meï nuoâi Baø Ba Nghóa ôû Traø Vinh, Vónh Bình. Neáu ai bieát ñöôïc LL Coâ Mai. 951-698-5888 day, 951834-5849 cell

900-7L-120704/147033

LEÄ HAÈNG Caùc Baïn ôû xa gaëp Leä Haèng, treû ñeïp töôi maùt vui töôi yeâu ñôøi laáy heïn. L/L 714-653-2909. Chuyeân trò ñau nhöùc, töù chi baèng ñieàu chænh ñaïi huyeät.

THU LAN Töôi maùt treû ñeïp yeâu ñôøi. Laáy heïn: 714-345-2739. Laøm vieäc töø 10AM - 10PM. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân

900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030.

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân ñaây 9 laàn moãi ngaøy, trong voøng 9 ngaøy lieân tieáp (ñoïc caøng nhieàu caøng toát). Baïn seõ ñöôïc toaïi nguyeän ñieàu baïn xin, vôùi ñieàu kieän baïn höùa seõ daâng lôøi nguyeän treân ñeå loan truyeàn cho moïi ngöôøi khaùc. Traàn Kim Hoa 900-14L-122804/149200

900-7L-111904/144906

MASSAGE VUI Quyù Anh sau giôø laøm vieäc meät moûi, haõy ñeán höôûng thuï giaây phuùt massage vui töø 19 - 24 Phuïc vuï aân caàn, tuyeät vôøi. L/L: 714-5301963

900-7L-122304/148879

Phaùi nöõ caàn thoaûi maùi massage giaù reû goïi Andy Lan 714-6754035 900-7L-122304/148896

900-84L-100704/139490

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Quyù vò bò haïi do buøa ngaûi, gia ñình bò taø ma quaáy phaù, taâm tö baát an. L/L Thaày An 626-5757904 seõ giuùp khoâng thuø lao. (Baø Minh caûm taï)

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-36L-020904/103860

RAO RAO VAË VAËTT

Massage Therapy Caïo Gioù, giaùc hôi, special $39.99/hrs. LL Duõng Long. 714-630-1774, Anaheim Hill 900-14L-122204/148768

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt, Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn moãi ngaøy, baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù. NT

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

.3”

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

.3”

DAT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

BANGKOK, Thaùi Lan.- Thieân Chuùa Giaùo khoâng chieám öu theá ôû caùc nöôùc Chaâu AÙ. Thay vaøo ñoù laø Phaät Giaùo, Hoài Giaùo, AÁn Ñoä Giaùo vaø moät soá toân giaùo khaùc tuøy töøng ñòa phöông cuï theå, song Giaùng Sinh vaãn ñöôïc chaøo ñoùn heát söùc noàng nhieät, vôùi nhöõng ngöôøi khoâng cuøng tín ngöôõng. Coù theå noùi Giaùng Sinh ôû chaâu AÙ khoâng coøn hoaøn toaøn mang tính chaát cuûa moät nghi leã toân giaùo ñôn thuaàn. Ñoù laø moät leã hoäi chung. Cöù vaøo dòp Giaùng Sinh, chính daân Chaâu AÙ laø nhöõng ngöôøi chi tieâu maïnh tay nhaát so vôùi ngöôøi daân ôû caùc luïc ñòa khaùc. Caùc cöûa haøng, cöûa hieäu tha hoà kieám lôøi töø dòp naøy. Caùch ñaây chæ ñoä chuïc naêm, Giaùng Sinh ôû Trung Quoác chæ laø moät nghi thöùc nhoû leû ñöôïc moät soá ngöôøi Phöông Taây coâng taùc vaø sinh soáng taïi ñaây toå chöùc cho vôïi noãi nhôù nhaø. Nhöõng ngöôøi daân baûn ñòa haàu nhö khoâng chuù yù gì tôùi oâng giaø aùo ñoû hay caây thoâng Noel. Nhöng gaàn ñaây, nhaát laø naêm nay, khi muøa Giaùng Sinh môùi baét ñaàu thì ngöôøi Trung Hoa ñaõ nhoän nhòp ñoå ñi mua saém, taëng quaø vaø göûi thieäp cho nhau. Ngöôøi daân nôi ñaây coù raát nhieàu leã hoäi, nhöng Giaùng Sinh ñöôïc coi nhö moät trong nhöõng leã hoäi lôùn vaø ñaëc bieät nhaát trong naêm. Cuõng nhö Trung Quoác, AÁn Ñoä chæ môùi bieát ñeán vieäc vui ñoùn Giaùng Sinh ít naêm trôû laïi ñaây. Ñi sau nhöng khoâng heà thua keùm, ngöôøi daân AÁn Ñoä daønh tình caûm raát noàng naøn cho dòp leã tuyeät vôøi naøy. Sanjeev Arora, Giaùm ñoác Coâng ty baùn leû Archies ôû AÁn Ñoä cho bieát: “Giaùng Sinh trong voøng 5 naêm gaàn ñaây heát söùc nhoän nhòp vaø khaùc haún nhöõng gì dieãn ra tröôùc ñoù. Ngöôøi ta ñoå xoâ ñi mua quaø, thieäp, neán, caây thoâng vaø trang phuïc oâng giaø Noel. Trong ñoù, thanh nieân laø nhöõng ngöôøi tham gia nhieät tình nhaát”. Coøn ôû Singapore, Giaùng Sinh ñöôïc haàu heát ngöôøi daân nôi ñaây ñoùn nhaän vaø chung vui vôùi nhau, duø ngöôøi theo Ñaïo Chuùa chæ chieám khoaûng 15% daân soá. Ngöôøi daân ñaûo quoác naøy naêm nay coøn döïng caû moät caây thoâng raát to ngay giöõa moät ngaõ tö ñöôøng phoá ñoâng ñuùc ñeå moïi ngöôøi cuøng thöôûng thöùc khoâng khí leã hoäi. Caùch ñoù khoâng xa, moät khu vöôøn trang trí theo kieåu nôi Chuùa ra ñôøi cuøng nhöõng hang ñoäng cuûa oâng giaø Noel cuõng ñöôïc raát nhieàu ngöôøi vieáng thaêm. ÔÛ Thaùi Lan, chính quyeàn thaäm chí coøn khuyeán khích moïi ngöôøi chung vui Noel. Hoï ñaõ noã löïc xaây döïng Bangkok vaø moät soá thaønh phoá khaùc thaønh trung taâm mua saém vaø vui chôi cho moïi ngöôøi vaøo dòp Giaùng Sinh. Thaäm chí chính quyeàn ôû moät ñòa phöông naêm nay coøn ñöa ra keá hoaïch “Phaùt trieån ngaønh du lòch Noel tôùi naêm 2008”! OÂng Thanes Petchsuwan, moät quan chöùc caáp cao ngaønh du lòch Thaùi Lan cho bieát: “Bangkok phaûi laø moät thaønh phoá quoác teá ñeå ñoùn chaøo leã hoäi quoác teá laø Giaùng Sinh, duø chuùng toâi ñaõ soá theo Ñaïo Phaät”. Töông töï, ôû caùc nöôùc Chaâu AÙ khaùc nhö Nhaät Baûn, Nam Haøn, Philippines hay thaäm chí laø caùc nöôùc maø daân soá haàu heát theo Ñaïo Hoài nhö

AÙ Chaâu roän raõ ñoùn Giaùng Sinh 2004 Indonesia vaø Malaysia, Giaùng Sinh vaãn ñöôïc ñoùn chaøo roäng raõi vaø ña daïng. Giaùng Sinh roõ raøng ñaõ khoâng coøn laø moät nghi thöùc toân giaùo ñôn thuaàn. Noù ñaõ trôû thaønh cô hoäi lôùn cho ngöôøi daân caùc quoác gia Chaâu AÙ xích laïi gaàn nhau hôn trong nieàm vui chung ngaøy caøng thaém thieát.

khaùch haøng, cho duø hoï chæ thaáy raát ít söï lieân heä giöõa tín ngöôõng vôùi khoâng khí leã hoäi hieän höõu xung quanh. Liang Lina, phuï traùch giao teá cuûa Zhongyou Department Store ôû trung taâm Baéc Kinh, noùi: “Ñoái vôùi chuùng toâi, Giaùng Sinh laø cô hoäi toát ñeå baùn ñöôïc haøng”. Cöûa haøng naøy môû cöûa tôùi taän 2 giôø saùng trong nhöõng ngaøy tröôùc leã Giaùng Sinh. Côn soát mua saém trong muøa Giaùng Sinh “Ngöôøi ta ñeán ñeå mua quaø vaø quaàn aùo”, Liang cho bieát nhö vaäy vaø noùi theâm raèng Theo moät soá nhaø phaân tích, taïi vuøng ñaát maø nhöõ n g thanh nieân treû tuoåi nhieàu tieàn quan taâm tæ leä ngöôøi theo Thieân Chuùa Giaùo khoâng phaûi

laø ña soá, muøa Giaùng Sinh ôû Phöông Ñoâng mang nhieàu maøu saéc tieâu thuï hôn laø toân giaùo. Caùc nhaø baùn leû ñeàu hieåu raèng Santa Claus mang ñeán nhieàu ñieàu khaùc ngoaøi truyeàn thoáng: khaùch haøng saün loøng chi tieàn. Vì theá caùc cöûa haøng lôùn nhoû ôû nhöõng ñoâ thò lôùn cuûa Chaâu AÙ raùo rieát taän duïng thôøi cô. Caùch ñaây chæ chuïc naêm, Giaùng Sinh ôû Trung Quoác ñöôïc ñaùnh daáu bôûi hình aûnh cuûa nhöõng nhoùm ngöôøi ngoaïi quoác nhôù nhaø tuùm tuïm taïi caùc khaùch saïn lôùn, trong khi caû nöôùc chaû maáy ai quan taâm. Theá nhöng chuû nghóa tieâu thuï ñaõ daàn môû roäng caùi caøng cua cuûa noù trong moät xaõ hoäi thay ñoåi cöïc nhanh ôû Trung Quoác, nôi baát cöù caùi gì coù hôi höôùng Phöông Taây thöôøng ñöôïc coi laø saønh ñieäu. Ñeøn nhaáp nhaùy, caây thoâng Giaùng Sinh vaø oâng giaø Noel cuøng baûn nhaïc Jingle Bells daàn xaâm chieám taâm thöùc cuûa caùc

ñeán Giaùng Sinh hôn nhöõng ngöôøi giaø. Cuõng nhö Trung Quoác, trong vaøi naêm trôû laïi ñaây, quoác gia cuûa ñaïo Hindu AÁn Ñoä cuõng baét ñaàu ñoùn nhaän leã Giaùng Sinh. Nhöõng ngöôøi haøo höùng nhaát ñoái vôùi dòp naøy laø lôùp trung löu vôùi tuùi tieàn kha khaù vaø bò loâi cuoán bôûi nhöõng cöûa hieäu ñöôïc trang trí ñeïp maét. Sanjeev Arora, giaùm ñoác tieáp thò cuûa Archies India, daây chuyeàn baùn leû chuyeân veà thieäp chuùc möøng vaø quaø taëng, cho hay: “Trong 4-5 naêm qua, ngöôøi ta ñua nhau mua saém trong muøa Giaùng Sinh. Söùc cuoán huùt cuûa khoâng khí hoäi heø taùc ñoäng lôùn nhaát ñeán giôùi treû. Chuùng toâi baùn ra raát nhieàu thieäp, neán, caây thoâng, oâng giaø Noel vaø trang phuïc Noel maøu ñoû”. Öôùc tính

WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 doanh soá cuûa haõng baùn leû trong dòp naøy taêng 15 ñeán 20%. Treân khaép Chaâu AÙ, caâu chuyeän Giaùng Sinh coù chung moät kòch baûn - ñaây laø dòp ñeå baùn haøng vaø mua saém. Caùc tín ñoà ñaïo Phaät vaø ñaïo Laõo ôû Ñaøi Loan cuõng ñang bò cuoán theo côn say meâ mua baùn. Nhieàu cöûa haøng ñaõ khôûi ñoäng chieán dòch töø ñaàu thaùng naøy, vôùi caùc chöông trình giaûm giaù, taëng quaø vaø ruùt thaêm truùng thöôûng. Nhaân vieân baûo veä vaø leã taân cuûa moät soá cöûa haøng baùn leû aên dieän ñoà cuûa oâng giaø Noel vaø chaøo khaùch theo moät caùch khaùc bieät so vôùi ngaøy thöôøng. Taïi Singapore, nôi soá tín ñoà Thieân Chuùa Giaùo chæ chieám 15% daân soá, khoâng khí hoäi heø cuõng ñang leân ñeán cöïc ñieåm. UÛy Ban Du Lòch Singapore phaùt ñoäng chöông trình “Giaùng sinh ôû mieàn nhieät ñôùi” keùo daøi tôùi 50 ngaøy. Moät vaønh ñai baêng nhaân taïo ñöôïc boá trí taïo thaønh moät quaûng tröôøng roäng 2.000 m2, nhaèm taêng theâm aán töôïng cho quang caûnh Giaùng Sinh treân ñaát nöôùc nhieät ñôùi naøy. ÔÛ nöôùc Thaùi Lan theo Phaät Giaùo, giôùi chöùc ñang quyeát taâm bieán Bangkok thaønh thieân ñöôøng mua saém trong muøa Giaùng Sinh, coi ñaây laø moät phaàn cuûa chieán löôïc gaáp ñoâi löôïng du khaùch vaøo naêm 2008. Thanes Petchsuwan, moät giôùi chöùc du lòch Thaùi Lan noùi: “Bangkok laø moät thuû ñoâ quoác teá, Giaùng Sinh laø leã hoäi quoác teá maëc duø chuùng toâi laø Phaät töû”. Hoài Giaùo ñöôïc coi laø toân giaùo chính thöùc ôû Malaysia, nhöng chæ 10% daân soá theo ñaïo Chuùa cuõng ñuû khieán caùc cöûa haøng ôû nhöõng thaønh phoá lôùn ñöôïc chaát ñaày quaø vaø thieäp cho dòp Giaùng Sinh, trong khi caùc loa phoùng thanh phaùt ñi nhöõng baûn nhaïc du döông daønh cho dòp leã. Taëng quaø ñaõ trôû thaønh thoâng duïng, keå caû vôùi nhöõng ngöôøi khoâng theo ñaïo Chuùa. Taïi Nhaät Baûn, nôi coù 85% daân soá theo Phaät Giaùo vaø Thaàn Ñaïo, nhieàu ngöôøi daân xöù hoa anh ñaøo vaãn toå chöùc Giaùng Sinh theo caùch theá tuïc. Nhöõng ñoà trang trí ñöôïc döïng hoaëc treo ñaày caùc nhaø haøng, cöûa hieäu, nhöõng aâm thanh deã baét gaëp nhaát ôû ñaây laø nhaïc thaùnh ca hoøa vôùi tieáng chuoâng. Ngay caû quoác gia Hoài Giaùo ñoâng daân nhaát theá giôùi Indonesia cuõng bò loâi cuoán vaøo khoâng khí hoäi heø mang maøu saéc thöông maïi, vaø giôø ñaây, Giaùng Sinh trôû thaønh ngaøy nghæ leã chính thöùc. Quoác gia coù ña soá ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo duy nhaát ôû Chaâu AÙ laø Philippines, vôùi 80% daân soá theo Coâng Giaùo La Maõ. Taïi ñaûo quoác naøy, oâng giaø Noel vaø caây thoâng laø nhöõng thöù raát phoå bieán, coøn ñoà trang trí thì mang ñaäm maøu saéc toân giaùo hôn. Tuy theá, caùc chuû cöûa haøng baùn leû cuõng khoâng e ngaïi gì maø khoâng taän duïng cô hoäi baùn haøng kieám theâm chuùt ñænh. Söùc mua taêng leân ñeán cöïc ñieåm trong muøa Giaùng Sinh, vôùi vieäc taëng quaø vaø hoäi heø aên möøng dieãn ra khaép nôi. (Sources: AFP, The Guardian, The Times)

DAT


Moãi laàn nhìn oâng, toâi laïi thaáy noåi leân trong loøng moät noãi u hoaøi khoù taû vì phaûi chöùng kieán moät caûnh ñôøi bi thaûm taïi moät xöù vaên minh sung tuùc. Cuoäc ñôøi quaû laø beå khoå, Ñoâng vôùi Taây choã naøo cuõng theá. Moät hoâm ñi laøm veà, toâi ñaäu xe ñaèng tröôùc. Thaáy toâi, oâng voäi chaïy ra nhôø chôû ñi chôï Kroger mua ñoà aên, vì xe oâng laïi bò ñuïng phaûi ñem ñi söûa. Baát ñaéc dó phaûi chôû oâng ñi chôï. OÂng böôùc vaøo xe ngoài, xe toâi nhö nghieâng haún ñi vì oâng naëng quaù. Giôøi ñaát ôi, toâi muoán cheát ngaït vì caùi muøi hoâi boác ra töø quaàn aùo cuûa oâng. Muøi hoâi cöù ôû lyø trong xe toâi maõi môùi heát. Luùc veà toâi böïc laém, quyeát töø nay khoâng bao giôø giuùp oâng aáy nöõa. Coù ngöôøi baïn tình côø vaøo nhaø oâng aáy, noùi noù hoâi thoái y nhö caùi chôï caù Traàn Quoác Toaûn Saøigoøn, maø thuøng raùc ngay ñaàu giöôøng neân chuoät, giaùn cöù boø tuøm lum. Maø thaät vaäy, moãi laàn oâng môû cöûa sau, caùi muøi chôï caù xoâng sang taän beân nhaø toâi. Thaät khoâng ngôø moät oâng Myõ traéng laïi ôû dô ñeán theá. Töø ñaáy toâi nhaát quyeát khoâng cho möôïn ñieän thoaïi, döùt khoaùt nhö vaäy. Moät hoâm ñang chaêm soùc maáy caây hoa hoàng ñaèng tröôùc, toâi boãng thaáy muøi hoâi xoäc ñeán, roài oâng ta hieän ra hoûi möôïn ñieän thoaïi. Toâi töø choái phaét, noùi saép phaûi ñi ngay, I have to go right now . OÂng buoàn raàu böôùc sang nhaø khaùc. Nhìn veû maët thaát voïng cuûa oâng toâi cuõng aùi ngaïi laém, toâi töï traùch mình sao aùc quaù, oâng aáy hoûi möôïn caùi ñieän thoaïi maø cuõng töø choái. Nhöng duø aùi ngaïi toâi cuõng cöông quyeát khoâng cho oâng aáy vaøo nhaø. Giuùp oâng roài oâng seõ nhôø maõi, phieàn laém. Toâi beøn vieát thö cho toøa tænh city: Thöa quí Toøa OÂng haøng xoùm toâi, cöïu chieán binh, giaø laõo laém, khoâng baø con baïn beø, khoâng xe coä vaø ñieän thoaïi, raát caàn giuùp ñôõ... OÂng aáy khoå laém. Xe hö , ñieän thoaïi cuõng hö. OÂng möôïn ñieän thoaïi haøng xoùm, ngöôøi ta khoâng cho möôïn vì oâng aáy hoâi nhö toå cuù aáy!. . . Nhaø oâng aáy hoâi thoái nhö caùi chôï caù , moät oå vi truøng! Toâi coù giuùp oâng aáy vaøi laàn, nay khoâng theå giuùp ñöôïc nöõa. Xin quyù toøa giuùp ñeå caûi thieän cuoäc soáng cho oâng aáy ñôõ khoå. Ña taï quí Toøa. Maáy hoâm sau coù moät oâng nhaân vieân goïi ñieän thoaïi traû lôøi toâi, oâng cho bieát ñaõ chuyeån thö sang ban xaõ hoäi, hoäi töø thieän gì ñaáy. Luùc naøy oâng khoâng hoûi möôïn ñieän thoaïi nöõa, maëc duø bò toâi töø choái nhöng moãi khi gaëp nhau, oâng vaãn chaøo hoûi vui veû How are you today? Maïnh gioûi chöù? Töï nhieân toâi laïi caûm phuïc taám loøng bao dung, ñoä löôïng cuûa oâng, cuûa nhöõng ngöôøi Myõ khoâng bao giôø bieát giaän laø gì. Toâi cö xöû vôùi oâng aáy hôi teä theá maø oâng vaãn vui veû nhö thöôøng, thaät ñaùng

Tieáp trang 1

GIÖÕA MUØAGIAÙNG SINH

kính phuïc thay. Toâi cuõng caûm thaáy moät chuùt hoå theïn veà caùch xöû söï cuûa mình vôùi oâng. Boán naêm thaùng sau môùi thaáy oâng sang möôïn caùi kìm, caùi buùa, hay xin ñoà aên vì xe hö khoâng ñi mua ñöôïc. Roài thænh thoaûng laïi thaáy oâng goïi nhôø ñieän thoaïi caùc nhaø haøng xoùm, töùc quaù toâi laïi vieát thö leân toøa tænh, keå leå daøi hôn. Thöa quí toøa OÂng haøng xoùm cuûa toâi khoå quaù , xe hö laïi khoâng ñieän thoaïi . . . . . Xin quyù toøa giuùp oâng aáy ! Maáy hoâm sau, moät baø nhaân vieân goïi ñieän thoaïi cho toâi, baø phuï traùch veà vaán ñeà haøng xoùm, baø hoûi toâi moät soá chi tieát veà oâng giaø vaø cho bieát baø seõ coá lieân laïc vôùi oâng aáy. Maáy thaùng sau, ngöôøi ta môû cöûa tröôùc, cöûa sau nhaø oâng ñeå toång veä sinh, muøi hoâi haùm gheâ sôï toûa ra khaép nôi. Hoï thay thaûm cho oâng, thu doïn raùc röôûi trong nhaø: naøo choåi cuøn, deá raùch, aám söùt voøi, gheá ba chaân... cho vaøo bao, roài vaát caû ñoáng ra ñaèng tröôùc vöôøn. Toâi möøng cho oâng maø cuõng möøng cho toâi nöõa. Moät tuaàn khaùc xe oâng bò ñuïng beå caû cöûa kính. Ñoä naøy thænh thoaûng môùi gaëp oâng ôû choã ñaäu xe sau nhaø, thaáy oâng suy nhöôïc laém, neùt maët ñau khoå ñaùng thöông, toâi coù caûm töôûng nhö oâng phaûi mieãn cöôõng keùo leâ caùi taám thaân taøn cho ñeán cheát. Coù leõ oâng cuõng mong Töû Thaàn ñeán ñem ñi cho raûnh caùi nôï ñôøi, moãi laàn nhìn oâng toâi laïi chôït nghó ñeán moät thöù yù ngh��a cuûa nhaân sinh: Ñôøi laø beå khoå? Phaûi chaêng Cheát laø giaûi thoaùt? ... Chæ coøn vaøi ngaøy nöõa laø ñeán leã Giaùng Sinh. Thì toái qua thöùc khuya ñi mua saém baøn gheá, saùng nay toâi nguû daäy treã: Luùc chín giôø röôõi toâi nghe thaáy tieáng nhieàu ngöôøi noùi chuyeän tröôùc nhaø. Nhöng roài laïi nguû thieáp ñi moät luùc laâu khoaûng hai giôø ñoàng hoà vaãn thaáy hoï noùi chuyeän, cöôøi côït, toâi laáy laøm laï sao hoï noùi chuyeän gì maø laâu theá neân beøn heù maønh nhìn ra thaáy ba xe caûnh saùt, moät xe truck ñaäu tröôùc nhaø toâi vaø nhaø oâng. Maáy ngöôøi caûnh saùt ñöùng noùi chuyeän um suøm. Bieát laø coù chuyeän chaúng laønh, voäi khoaùc aùo laïnh chaïy ra vöôøn, toâi thaáy hai ngöôøi khieâng xaùc oâng aáy töø trong nhaø ñi ra ñaåy vaøo trong loøng moät chieác xe cöùu thöông ñaäu ôû beân kia ñöôøng. Laï thay, khi toâi nguû li bì thì khoâng thaáy hoï khieâng oâng aáy maø ñôïi ñeán khi toâi chaïy ra, chaéc laø oâng nhaéc toâi chaïy ra ñeå nhìn thaân xaùc oâng moät laàn choùt, chaéc haún laø nhö vaäy. Moïi ngöôøi vaãn noùi cöôøi vui veû. Ngöôøi Myõ luùc naøo cuõng thaûn nhieân nhö khoâng; daãu cho gioù baõo cheát coø ñoå ñình ñoå chuøa hay chaùy nhaø haøng xoùm, hoï vaãn bình chaân nhö vaïi. Toâi chaïy laïi hoûi moät chò caûnh saùt da ñen ñang ñöùng tröôùc vöôøn nhaø toâi: -OÂng aáy laøm sao theá? -OÂng aáy cheát toái hoâm qua.

-Theá aø! Nhìn veû maët xuùc ñoäng cuûa toâi, chò caûnh saùt hoûi: -Anh thaáy oâng aáy laàn choùt hoâm naøo? -Maáy tuaàn tröôùc. Tuaàn roài thaáy xe oâng aáy bò ñuïng beå cöûa kính. -Ñuïng hoâm thöù saùu, oâng ta laùi veà nhaø ñöôïc. OÂng aáy bieát tröôùc laø cheát neân ñaõ goïi oâng cuï thaân sinh. OÂâng cuï kia kìa! Vöøa noùi chò vöøa chæ tay veà chieác xe truck ñaäu ngay tröôùc cöûa nhaø toâi. Toâi chaïy laïi hoûi thaêm oâng cuï nay cuõng phaûi ngoaøi chín möôi, cuï vui veû hoûi toâi : -Anh ôû beân caïnh haû? Roài cuï thaãn thôø suy tö nhö nhôù laïi baûy möôi naêm tröôùc ñaây cuï ñaõ beá treân tay moät ñöùa treû sô sinh môû maét chaøo ñôøi, naâng niu oâm aáp moät caùi maàm soáng thaân yeâu, noù laø nguoàn haïnh phuùc cuûa ñôøi cuï. Thôøi gian troâi qua, ñöùa treû lôùn leân, soáng nhöõng ngaøy töôi ñeïp cuûa tuoåi hoa nieân roài giaø laõo, beänh hoaïn vaø baây giôø nhaém maét lìa ñôøi, baûy möôi naêm troâi qua ñaùnh vuø moät caùi, noù tuy ngaén nguûi nhöng cuõng quaù ñuû ñeå chaám döùt moät kieáp ngöôøi. Moïi ngöôøi voäi vaõ leân xe, ñoùng cöûa raàm

raàm ñeå ñöa oâng aáy ñi. Khoâng keøn, khoâng troáng, khoâng moät tieáng khoùc than, khoâng moät gioït leä saàu maø chæ thaáy toaøn laø nhöõng tieáng cöôøi. Toâi khoâng bieát hoï ñöa oâng aáy ñi ñaâu: Leân nhaø thöông? nhaø quaøn? hay ra nghóa ñòa? ÔÛ caùi xöù sôû giaøu coù sung tuùc nhaát theá gian naøy con ngöôøi vaãn chöa thoaùt khoûi nhöõng noãi khoå aûi, traàm luaân. Trong loøng toâi cuõng thaàm möøng cho oâng nay ñaõ ruõ saïch nôï traàn. Hoï vaãy chaøo toâi roài voäi vaõ laùi xe chaïy vuøn vuït veà cuoái phoá. Maët trôøi ñaõ leân cao toûa aùnh naéng vaøng röïc rôõ treân caùc maùi nhaø, caønh caây, ngoïn coû. Ñöôøng phoá luùc naøy vaéng tanh vaéng ngaét, khoâng moät boùng ngöôøi. Thieân haï noâ nöùc ñua nhau ñi mua quaø chuùc möøng ngaøy leã...Chæ coøn laïi moät mình toâi . . ñang ñöùng ngaån ngô nhìn veà cuoái phoá . . trong loøng xoùt xa voâ haïn. Moät noãi buoàn meânh mang, thaám thía vaø moät nieàm aân haän baøng baïc ôû ñaâu keùo ñeán xaâm chieám laáy taâm hoàn toâi giöõa moät muøa Giaùng Sinh töng böøng roän raõ. * Troïng Ñaït. ( trích “ Toâ Thò Voïng Phu”, tuyeån taäp truyeän ngaén).

QUAÙN VAÊN 6 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

Thô: Phan Xuaân Hieäp. Phoå Nhaïc: Phaïm Gia Coån. 9/ 1990.

Heïn Öôùc.

NHAÏC MÔÙI

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT - QUAÙN VAÊN 3


QUAÙN VAÊN 4 - NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004

Nhaät Kyù Thaùng 12

Tieáp trang 7

ñeán vôùi chuùng ta taïi Little Saøigoøn. Theo döï baùo thôøi tieát, vaøo cuoái thaùng möôøi hai moãi naêm khi baàu khoâng khí noùng cao ôû caùc sa maïc phía trong thöôøng ñöa nhöõng côn gioù maïnh thoåi luoàn qua nhöõng luõng cuûa maáy raëng nuùi xuoáng caùc vuøng thaønh phoá ven bôø bieån Nam Cali, thöôøng ñöôïc goïi laø nhöõng ñôït cuûa luoàng gioù Santa Ana. Cuoái naêm nay, gioù Santa Ana ñem ñeán moät leã Giaùng Sinh vaø Teát Nhöõng traùi bí töôi maàu ñöôïc haùi vaøo ñaàu ñoâng naêm nay, noùi leân noã löïc cuûa döông lòch trong khí haäu vöøa aám maø cuõng ngöôøi chaêm soùc. vöøa gioù nhieàu hôn so vôùi moãi naêm. Do Loøng ngöôøi aám. ñoù chuùng ta phaûi luoân caån thaän: Tröôùc Caùch ñaây vaøi tuaàn, anh chò em thaân traïng thaùi nhieät ñoä thay ñoåi khaù cheânh höõu vaø cöïu moân sinh Vaên Khoa Saøigoøn leäch sai bieät trong ngaøy, töø 40 leân tôùi 70 cö nguï treân San Jose coù goïi xuoáng baùo ñoä F, cô theå con ngöôøi khoâng thích öùng raèng nhieàu theá heä sinh vieân quyeát ñònh kòp, deã sinh ra caûm cuùm baát thöôøng. toå chöùc moät buoåi chuùc ñaïi thoï gaàn traêm Chuû nhaät 26 vöøa qua, moät traän ñoäng tuoåi thaày Nguyeãn Khaéc Kham vaøo chieàu ñaát 9.0 vôùi caùc ñòa chaán tieáp theo ñoù, coù ngaøy thöù naêm, 23 thaùng 12- 2004 ôû treân söùc lôùn töø 6. ñoä Richter trôû leân vaø soùng ñoù. Vì gaáp gaùp quaù vaø vì ngaøy naøy laïi thaàn töø bieån taán coâng vaøo, khieán haèng naèm trong tuaàn neân moät soá anh chò em trieäu ngöôøi khoâng nôi truù nguï vaø ít nhaát cöïu moân sinh Vaên Khoa Saøigoøn döôùi Nam

Chaát giaù cuûa tieát ñoâng. Thöù hai tuaàn qua, ngaøy 20 thaùng 122004, toái thieåu ñaõ coù tôùi saùu ngöôøi cheát vì thôøi tieát baéc cöïc traøn ngaäp xuoáng nhöõng tieåu bang cuûa mieàn Ñoâng vaø Trung taây Hoa Kyø, vaø baét ñaàu ñoâng ñeán vôùi caùc tieåu bang khaùc. Nhö maët hoà ñoùng baêng ôû Florida. Nhieät ñoä suoát töø Michigan tôùi Pennsylvania ñaõ tuït haún xuoáng haøng möôøi maáy döôùi O ñoä. Trong khi ño,ù nhöõng tieåu bang Myõ doïc vònh Meã Taây Cô roõ reät cuõng chòu aûnh höôûng luoàng khoâng khí giaù baêng baéc cöïc naøy, vôùi nhieät ñoä töø 20 tôùi 30 ñoä F. Rieâng ôû Nam Cali, sau hai ñôït gioù Santa Ana ñoåi muøa vaøo hai tuaàn giöõa thaùng, maáy ngaøy ñôïi ñoùn leã Giaùng Sinh naêm nay vaøo cuoái tuaàn naøy nhieät ñoä ñeàu ñaën ôû giöõa 70 ñoä F. Nghóa laø phaàn lôùn nhôø vaøo naéng noùng leân trong ngaøy, chöù saùng sôùm naéng chöa leân vaø chieàu khi naéng taét thì gioù hôi phe phaåy ñaõ thaáy buoát roài. Ñuùng laø tieát ñoâng ñang thöïc söï laø cöôùp ñi gaáp ñoâi soá löôïng 26,000 maïng soáng con ngöôøi ( taïm thôøi vaøo saùng thöù ba 28-12-2004) taïi vuøng bôø bieån vaø caùc ñaûo doïc mieàn Nam AÙ ôû nhöõng nöôùc Indonesia, Thailand, Bangladesh, AÁn ñoä vaø Sri Lanka.. vaø lan sang caû Somalia mieàn ñoâng baéc Phi Chaâu. Caùc toå chöùc caáp cöùu ñòa phöông vaø quoác teá ñang khaån vaän duïng ñeán taän nhöõng nôi thieân tai naøy. Michael Dobbs, ñaëc phaùi vieân cuûa tôø Washington Post ñang coù maët taïi ñaûo quoác Sri Lanka baày toû noãi kinh hoaøng chöùng kieán cuûa anh baèng caâu: “ Toác ñoä cuûa( caùc dieãn bieán) thieân tai naøy xaûy ra gioáng nhö caûnh töôïng trong thaùnh kinh vaäy”. Ñaây laø traän ñoäng ñaát lôùn nhaát theá giôùi trong 40 naêm qua vaø laø cuoäc ñoäng ñaát lôùn thöù tö trong voøng moät theá kyû nay. Trong caùi taâm traïng noân nao, toâi nhôù ñeán baøi thô laøm vaøo dòp naøy caùch ñaây baåy taùm naêm: “Tuyeát nay ñaõ laïnh laém sao maø ñoâng voäi ñeán, loøng chao beân trôøi ngöôøi ñi hoái haû truøng khôi rieâng ta truï laïi, ñöùt roài chieâm bao. Baïn xöa hun huùt gaëp nhau traêng xuoâng chôït thaáy treân ñaàu ñeâm nay.” ( trích Thô, hai möôi naêm, Vieät Höng 2002).

taäp truyeän ngaén cuûa Ñinh Traàn. aán baûn laàn hai, 2004. 176 trang, giaù $ US 10.00. L/l: Taâm Ñinh 129 S. Ridgeway St. #2 Anaheim, CA 92804. tel: (714) 952-0619. E-mail: tamdinh41@hotmail.com. Vieát ra taäp truyeän ngaén Hoaøi Caûm, taùc giaû Ñinh Traàn söû duïng gioïng vaên keå truyeän, caâu cuù ñöôïc caân nhaéc ñuùng vaên phaïm vaø ñeàu ñaën, caân ñoái. Cho neân ngöôøi ñoïc thaáy raèng tröôùc heát, taùc giaû ñaõ ñaït ñuùng nhö yù oâng muoán laø ‘ laøm coâng vieäc cuûa laõo thôï saên giaø’ veà höu roài, khoâng coøn ñuû söùc ñeå tieáp tuïïc ngheà ñi saên nöõa, ‘ goùp nhaët nhöõng maåu tình caûm trong quaù khöù, ñöa vaøo boä söu taäp cuûa ñôøi mình. Ñeå moät buoåi hoaøng hoân cuoái ñôøi, quay nhìn veà dó vaõng, ta khoâng thaáy nhöõng troáng vaéng, voâ vò cuûa quaõng ñôøi ñaõ qua...’( Vaøo ñeà). Möôøi laêm truyeän, coäng theâm hai trang daãn nhaäp “ Vaøo ñeà”, taát caû ñeàu cho ngöôøi

Hoaøi Caûm.

SAÙCH MÔÙI

* Giaùo sö Nguyeãn Khaéc Hoaïch maát trong thaùng 12- 2003, ñöôïc gioã taïi tö gia vaøo tröa chuû nhaät, 26-12-2004.

Giaùo sö Nguyeãn Khaéc Hoaïch. 1921- 2003.

Tieáp trang 7

ñoïc moät caûm xuùc vöøa phaûi. Coù nhöõng dieãn ñaït chaân thöïc, coù nhöõng rung ñoäng nhöng haàu heát ñeàu saâu laéng, chín muøi vaø thieáu chaát soâi noåi. Maëc duø coù nhieàu ñoaïn nhaéc nhôù ñeán nhöõng caûnh töôïng khoå ñau( duø ñoät ngoät nhö caâu chuyeän trong “ Tieáng haùt coøn vang voïng”) maø taùc giaû ñaõ traûi qua, nhöng ngöôøi ñoïc ñöôïc nghe keå khaù bình thaûn, khoâng ñuû ñieàu kieän ñeå hoøa vaøo vôùi moät chuùt taän cuøng naøo cuûa caùc caûnh khoå ñoù. Thaäm chí, nhöõng ñoaïn noùi veà haïnh phuùc( nhö nieàm vui traân quí

Tieáp trang 7

Caû cuoán “ Toâ Thò Voïng Phu” goàm 18 truyeän ngaén, vôùi nhaân vaät ‘toâi’ laøm

taäp truyeän ngaén cuûa Troïng Ñaït. 212 trang, aán phí: 12MK. Hoaøi Baõo xuaát baûn. L/l: Cô sô xuaát baûn Hoaøi Baõo. 9361 Bolsa Ave.# 203. Westminster, CA 92683. ñt: (714) 531.3604. fax: (714) 775.6849.

Toâ Thò Voïng Phu.

ÑIEÅM SAÙCH

THÖÙ TÖ - SOÁ 6962 - 29 thaùng 12, 2004 (18 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT - QUAÙN VAÊN 5

Thô

6 giôø saùng Thöù Tö, Dec- 15- 2004. · Phaïm Quoác Baûo.

Cuoái naêm laéng ñoïng taâm tö daâng traàm.. Thöôïng höôûng.

Chaøng ra ñi ñeå bao ngöôøi nhoû leä nhôù thöông moät ñôøi hieám keû taøi hoa troïn cuoäc nhaân sinh ñaéc yù soáng vaø tôùi ñoaïn choùt vaãn töï mình chung keát: Chuùng ta giôû vaøo taäp thô “ Suoái tím” ñoïc nhöõng lôøi chín lòm ñeå laïi sau ñoïc nhöõng lôøi coøn thôm ngaùt höông ngaâu chieâu nieäm bôùt saàu moät naêm vaéng boùng.

töø “ Nöûa khuya giaáy traéng” ñeán “ Nhôù ñaát thöông trôøi”... vaø chôi vôi vôùi tuoåi ñôøi boùng xeá.

Gioã Thaày Hoaïch *.

Coù moät chaøng voán coát caùch vaên nhaân thi só laïi xuaát thaân hoïc vieän haøn laâm suoát cuoäc ñôøi nhaøo troän nhuyeãn nhuaàn giöõa vaên chöông vaø ñöôøng khoa cöû.

Nhôù xöa gaàn naêm möôi naêm tröôùc tieán só vaên chöông taïi tröôøng Sorbonne roài khoa tröôûng Vaên Khoa Saøigoøn vaø vieän tröôûng vieän Vieän Hoïc. Nhöng ñaùm haäu sinh cöù nhôù raèng chaøng luoân ôû laïi vôùi moâi sinh vaên ngheä vôùi nhöõng taïp chí Theá Kyû Hai Möôi vaø taäp giaûng khoùa “ Boán möôi tuoåi traàm tö chuyeän Taám-Caùm”. Maø quaû thaät ra haûi ngoaïi chaøng cöù theá theânh thang

Caûnh cuûa nhöõng caønh caây ñoùng baêng quanh bôø hoà Lake Erie, Cleveland, hoâm thöù hai, 20-12-2004, 14 döôùi O ñoä F.


NV2004-1229