Page 1

Chieác hoûa tieãn haïng naëng Delta 4 ñang ñöôïc phoùng ñi töø Muõi Canaveral, Florida, trong moät söù maïng cuûa Khoâng Löïc Hoa Kyø vaøo ngaøy 21 Thaùng Chaïp naêm 2004.

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ TÖ 22 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 6955 - 25xu

Chuù gaø troáng naøy, mang quoác tòch Vieät Nam, ñöôïc mang ra chôï baùn sau khi thoaùt hieåm qua traän dòch cuùm gaø töøng laøm cheát 32 ngöôøi taïi Thaùi Lan vaø Vieät Nam.

Online: www.nguoi-viet.com

Thuû Töôùng Anh Tony Blair baát ngôø ñeán thaêm Baghdad

Ñoïc Trong Soá Naøy - Vieät Nam (A8): Tình traïng haïn haùn nghieâm troïng ôû Vieät Nam tieáp dieãn. - Dieãn Ñaøn (A10): KBC Haûi Ngoaïi: Chuyeän nöõ tuø nhaân caûi taïo Z-30D. - Ñòa Phöông (B1): Saigon Televison phaùt quaø Giaùng Sinh cho ngöôøi voâ gia cö vaø caùc em coâ nhi. - Theå Thao (B6): UÙc vaãn choïn töø “football” ñeå chæ boùng troøn thay vì duøng töø “soccer” nhö Myõ. - Rao Vaët (C1): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo.

BAGHDAD, Iraq - Thuû Töôùng Anh Tony Blair ñaõ baát ngôø vieáng thaêm Baghdad vaøo hoâm Thöù Ba ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai 2004, nhaèm keâu goïi ngöôøi daân Iraq uûng hoä cuoäc baàu cöû, döï kieán seõ dieãn ra vaøo ngaøy 30 Thaùng Gieâng naêm sau. OÂng ñaõ traán an vaø keâu goïi ngöôøi daân xem cuoäc baïo ñoäng vöøa roài nhö laø “cuoäc chieán giöõa daân chuû vaø khuûng boá”. OÂng Blair ñaõ coù cuoäc tieáp xuùc vôùi Thuû Töôùng Laâm Thôøi Iraq Ayad Allawi, vaø caùc nhaân vieân baàu cöû. OÂng ñaùnh giaù cao vai troø cuûa caùc nhaân vieân vaø goïi hoï laø nhöõng ngöôøi anh huøng cuûa daân toäc Iraq. Tröôùc ñaáy ñaõ coù 3 nhaân vieân baàu cöû bò boïn noåi daäy keùo ra khoûi xe vaø saùt haïi taïi Baghdad. OÂng Blair noùi: “Neáu Iraq laø moät quoác gia oån ñònh vaø daân chuû thì ñieàu naøy seõ coù lôïi cho Trung

RSF leân aùn cheá ñoä Haø Noäi

khuûng boá nhaø vaän ñoäng daân chuû Phöông Nam

PARIS 21-12 (TH).- Hoäi Phoùng Vieân Khoâng Bieân Tieáp trang A7 Giôùi (RSF) ôû Paris vöøa phoå Baéc Kinh chuaån bò Giaùng Sinh bieán baûn tuyeân boá leân aùn Moät nhaân vieân nhaø thôø taïi Thaùnh Ñöôøng Baéc Baéc Kinh ñang trang trí cho kyø laân ñaù canh nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñaõ gaùc tröôùc saân nhaø thôø, chuaån bò ñoùn möøng Giaùng Sinh 2004. khuûng boá nhaø vaên Phöông Nam khi oâng duøng ngoøi buùt coå voõ daân chuû ña nguyeân cho Vieät Nam. Trong baûn tuyeân boá phoå bieán ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai 2004, Hoäi Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi ca ngôïi loøng MOSUL, Baghdad - Moät rôøi khoûi Baghdad, ñaïn suùng ington noùi raèng hieän khoâng Tieáp trang A5 vuï taán coâng baèng suùng coái vaø coái ñaõ roùt vaøo Khu Xanh nhö roõ bao nhieâu trong soá thöông hoûa tieãn vaøo moät phoøng aên haèng ngaøy vaãn thöôøng xaûy vong taïi Mosul laø ngöôøi Hoa Khoaûng 380,000 Vieät kieàu trong moät caên cöù quaân söï ra. Khoâng coù tin töùc naøo veà Kyø. Caùc binh só thuoäc Veä Hoa Kyø ñaõ laøm thieät maïng con soá thöông vong taïi Khu Binh Quoác Gia Iraq vaø nhaân veà queâ aên Teát AÁt Daäu 22 ngöôøi vaø laøm bò thöông Xanh. vieân daân söï laøm vieäc theo HAØ NOÄI 21-12 (TH).- hôn 50 ngöôøi khaùc taïi thaønh Vuï taán coâng vaøo Mosul kheá öôùc trong nhöõng coâng taùc Khoaûng 380,000 Vieät kieàu seõ phoá Mosul ôû phía Baéc Iraq dieãn ra vaøo buoåi tröa (9 giôø xaây döïng vaø an ninh cuõng coù veà queâ aên Teát cuøng thaân vaøo hoâm Thöù Ba ngaøy 21 saùng, Giôø Quoác Teá) khi nhieàu maët trong khu vöïc caên cöù ôû quyeán gia ñình vaø ñoàng thôøi Thaùng Möôøi Hai, trong moät só quan vaø binh lính cuûa Caên phía Nam cuûa thaønh phoá. du lòch, theo caùc tin töùc töø vuï taán coâng ñöôïc coi nhö gaây Cöù Haønh Quaân Tieàn Tuyeán Moät vieân chöùc Hoa Kyø noùi trong nöôùc. nhieàu cheát choùc nhaát vaøo löïc Marez, moät caên cöù trong traïi raèng oâng ta khoâng roõ bao Soá ngöôøi naøy nhieàu hôn löôïng Hoa Kyø keå töø khi chieán binh naèm ôû phía Baéc phi nhieâu traùi ñaïn suùng coái vaø naêm ngoaùi töø 10% ñeán 15%. tranh Iraq baét ñaàu. tröôøng Mosul khi binh lính hoûa tieãn ñaõ rôi xuoáng caên cöù. Vieät kieàu ñem tieàn veà nöôùc Vuï taán coâng dieãn ra sau Hoa Kyø ñang duøng böõa tröa. OÂng nhaán maïnh: “Chuùng toâi taëng thaân nhaân vaø chi phí du khi Thuû Töôùng Anh Tony Phoøng aên naøy coù söùc chöùa cuõng chöa roõ caùc thaønh phaàn lòch, giuùp cheá ñoä Haø Noäi coù Blair môû cuoäc thaêm vieáng baát haèng traêm thöïc khaùch cuøng bò cheát laø ngöôøi Hoa Kyø, ngoaïi teä doài daøo neân Coäng thình ôû Bagdad, nôi oâng cam moät luùc, ñoù laø theo lôøi caùc ngöôøi Iraq hay laø caû hai.” Saûn Vieät Nam lo chuaån bò caùc keát seõ ñaùnh thaéng cuoäc chieán thoâng tín vieân cuûa Thoâng Trong moät tai bieán ñôn chöông trình “chaøo ñoùn” ñaëc tranh choáng quaân noåi daäy vaø Taán Xaõ Reuters ñaõ coù maët taïi ñoäc ñaãm maùu nhaát ñaõ töøng Chuaån bò leã töïu chöùc Toång Thoáng Hoa Kyø bieät nhaân dòp Teát ñeå “chieàu caùc cuoäc baàu cöû seõ tieán haønh ñaây cho hay. xaûy ra cho binh lính Hoa Kyø Nhöõng söûa soaïn ñang ñöôïc tieán haønh taïi maët tieàn Ñieän ngöôøi laáy cuûa”. Moät giôùi chöùc thuoäc Boä taïi Iraq laø khi hai tröïc thaêng Capitol nôi seõ dieãn ra leã töïu chöùc nhieäm kyø II cuûa Toång eâm xuoâi vaøo ngaøy 30 Thaùng Tieáp trang A5 Gieâng naêm tôùi. Khi oâng vöøa Quoác Phoøng Hoa Kyø ôû WashTieáp trang A5 Thoáng Hoa Kyø George Bush vaøo ngaøy 20 Thaùng Gieâng 2005.

Caên cöù Myõ taïi Mosul bò taán coâng: 22 ngöôøi cheát, treân 50 ngöôøi bò thöông

FED: Taêng tröôûng kinh teá Myõ 2005 coù theå chaäm laïi

Thaêm doø:

Laàn ñaàu tieân ña soá ngöôøi Myõ nhìn nhaän cuoäc chieán Iraq sai laàm WASHINGTON - Toång Thoáng Bush böôùc vaøo nhieäm kyø II giöõa luùc söï nghi ngôø cuûa daân chuùng veà cuoäc chieán Iraq trôû neân saâu ñaäm vaø roäng raõi hôn: Laàn ñaàu tieân quaù nöûa soá ngöôøi ñöôïc thaêm doø cho raèng cuoäc chieán laø sai laàm; Theâm vaøo ñoù ña soá ñeàu tin raèng Boä Tröôûng Quoác Phoøng Donald

H. Rumsfeld phaûi töø chöùc, theo keát quaû cuûa moät cuoäc thaêm doø do Washington Post vaø ABC thöïc hieän môùi ñöôïc phoå bieán hoâm Thöù Ba. Trong khi cuõng coù nhieàu ngöôøi tin raèng cuoäc chieán Iraq seõ ñoùng goùp vaøo an ninh laâu daøi cuûa Hoa Kyø, 70% daân

Caàn hieåu bieát lòch söû NGOÂ NHAÂN DUÏNG

NEW YORK - Neàn kinh teá Hoa Kyø trong naêm 2005 ñöôïc tieân ñoaùn laø seõ taêng tröôûng chaäm laïi, vaø möùc laïm phaùt cuõng seõ giaûm hôn so vôùi naêm nay, theo baùo caùo cuûa Quyõ Döï Tröõ Lieân Bang Chi Nhaùnh Philadelphia phoå bieán hoâm Thöù Ba. Tieáp trang A5 Baûn thaêm doø cuûa FED, thöïc hieän vôùi 23 nhaø kinh teá thuoäc khu vöïc tö nhaân cuõng nhö kinh ñieån, ñaõ tieân ñoaùn Ñöôøng vaøo WTO neàn kinh teá lôùn nhaát theá giôùi Nhaø caàm quyeàn CSVN ñang noã löïc ñaøm phaùn vaø nhaân nhöôïng ñeå hy voïng böôùc vaøo WTO seõ taêng tröôûng ôû möùc 3.5% vaøo cuoái naêm 2005. Trong hình, moät chuû tieäm ôû Haø Noäi sôn taám quaûng caùo nöôùc giaûi khaùt trong thöôïng baùn nieân 2005, Tieáp trang A7 Coca-Cola.

Ít nhaát, tuaàn naøy Toång thoáng George W. Bush cho chuùng ta ngaàm hieåu raèng oâng coâng nhaän cuõng coù luùc oâng sai laàm. OÂng thuù nhaän laø quaân ñoäi Iraq cuûa oâng khoâng chieán ñaáu haêng haùi nhö oâng vaãn töôûng. Hoài thaùng Chín, traû lôøi moät cuoäc phoûng vaán truyeàn hình, Toång thoáng Bush noùi raèng ngöôøi daân vaø quaân ñoäi mieàn Nam Vieät Nam hoài xöa khoâng chòu chieán ñaáu baûo veä töï do, cho neân baây giôø hoï khoâng coù töï do. Ngöôïc laïi, oâng khoe ngöôøi Iraq thì haêng haùi tranh ñaáu baûo veä töï do. Khi noùi ñeán “ngöôøi Iraq” töùc laø nhöõng “ngöôøi Iraq toát” maø oâng bieát, nhöõng chính trò gia löu vong do chính phuû oâng ñaët leân caàm quyeàn, hoaëc nhöõng ngöôøi lính vaø caûnh saùt ñöôïc quaân ñoäi Myõ tuyeån moä, huaán luyeän, trang bò, traû löông ñeå giuùp quaân Myõ ñaùnh nhöõng “ngöôøi Iraq xaáu” ñang coøn noåi leân choáng ñoái. Khoâng ai coù theå chæ trích Toång thoáng Bush laø bò lòch söû Tieáp trang A6

FDA baùo ñoäng thuoác Aleve coù theå taêng nguy cô cho ngöôøi beänh tim WASHINGTON - Ba ngaøy sau khi baùo ñoäng veà nguy cô cuûa loaïi thuoác giaûm ñau Celebrex coù theå laøm taêng caùc côn tai bieán naõo vaø tim, caùc giôùi chöùc y teá vaøo chieàu toái Thöù Hai laïi ñöa ra nhieàu nghi vaán veà thuoác Aleve; Coù theå loaïi thuoác naøy - moät thöù

Toaøn caûnh thaùnh ñöôøng St. Isaac’s Cathedral ñaèng sau nhöõng caønh caây tuyeát phuû trong buoåi hoaøng hoân ôû Saint Petersburg ôû Nga. Duø trôøi Muøa Ñoâng raát laïnh, haõy thöôûng thöùc caûnh maët trôøi laën treân Soâng Yenisei taïi moät nôi gaàn thaønh phoá Krasnoyarsk ôû Siberia beân Nga.

Keát thuùc phieân ñaøm phaùn kyø 9:

CSVN hy voïng vaøo WTO cuoái 2005

HAØ NOÄI 21-12 (TH).Muoán gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) vaøo cuoái naêm 2005, nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ phaûi chaáp nhaän nhöôïng boä theâm nhieàu ñieàu khoaûn veà Tieáp trang A5 thueá quan vaø môû cöûa thò tröôøng noäi ñòa cho haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa ngoaïi quoác. Baûn tin cuûa tôø Thanh Nieân ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai 2004 vieát hoà hôûi veà keát quaû cuûa chuyeán ñaøm phaùn môùi nhaát hoài giöõa thaùng ôû Geneva raèng: “Chöa bao giôø

thuoác mua töï do duøng thay cho Celebrex - cuõng coù nguy cô töông töï. Baùc Só Sandra Kweder Phoù Giaùm Ñoác Vaên Phoøng Thuoác Môùi cuûa Cô Quan Quaûn Trò Döôïc Thöïc Phaåm

thôøi ñieåm döï kieán Vieät Nam gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi ñöôïc xaùc ñònh roõ ñeán nhö vaäy. Ñaïi dieän thöông thuyeát cuûa Haø Noäi vaø Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi ñeàu noùi raèng thôøi ñieåm ñoù laø Hoäi Nghò Boä Tröôûng Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi toå chöùc taïi Hoàng Koâng Thaùng Möôøi Hai 2005”. Phieân ñaøm phaùn ña phöông thöù 9 vöøa keát thuùc hoâm 15 Thaùng Möôøi Hai taïi Geneva ñaõ taäp trung vaøo döï Tieáp trang A7

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Theá giôùi caûm thaáy bò nöôùc Myõ hieáp ñaùp

.3”

PARIS - Ñoái vôùi ngöôøi Phaùp, oâng laø moät tay cao boài thoâ loã - moät chính trò gia veânh vang trong moät chieác muõ Stetson roäng vaønh ruùt suùng ñeo beân hoâng baén ngay roài hoûi sau, neáu cho raèng oâng ta seõ hoûi. Hoï khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi duy nhaát nghó nhö vaäy. Töø Berlin cho tôùi Baéc Kinh, Toång Thoáng Bush bò ñoâng ñaûo moïi ngöôøi ôû nöôùc ngoaøi cheâ traùch trong nhieäm kyø ñaàu cuûa oâng nhö moät con ngöôøi cöùng ñaàu quan taâm ñeán haønh ñoäng hôn laø tham khaûo. Baây giôø, giöõa luùc theá giôùi xoay chuyeån vaøo moät naêm môùi, nhieàu ngöôøi nhìn vaøo nhieäm kyø nhì cuûa oâng vôùi moät caûm töôûng thaän troïng, troän laãn vôùi thaát voïng vaø nhaãn nhuïc. Bò thaát baïi tröôùc cô hoäi coù theå queân ñi quaù khöù vôùi moät chính phuû Kerry, nhöõng quoác gia nhö Phaùp - bò haát huûi vaø bò gaït qua moät beân bôûi söï baát ñoàng veà Iraq vaø nhöõng xung ñoät khaùc veà chính saùch ngoaïi giao - chæ coøn coù theå hy voïng raèng oâng Bush seõ bôùt aùp ñaët aûnh höôûng trong boán naêm tôùi. “Hoï oâm aáp hy voïng raèng, gioáng nhö caùc nhieäm kyø toång thoáng thöù nhì cuûa caùc oâng Reagan vaø Clinton - khoâng gioáng nhö nhieäm kyø ñaàu - seõ ñöôïc ñaùnh daáu bôûi moät söï mong muoán coù ñöôïc söï hôïp taùc quoác teá,” theo Luc de Barochez, bình luaän gia cuûa tôø Le Figaro. OÂng Bush ñaõ höùa seõ ñi thaêm AÂu Chaâu ngay sau cuoäc leã nhaäm chöùc vaøo ngaøy 19 Thaùng Gieâng. Ngöôøi Phaùp vaø ngöôøi Ñöùc seõ theo doõi chaët cheõ ñeå xem lieäu oâng seõ chæ bay ñeán Anh ñeå hoäi yù vôùi Thuû Töôùng Tony Blair, ñoàng minh lôùn nhaát cuûa oâng trong cuoäc chieán choáng khuûng boá, hay seõ ñi böôùc ñaàu ñeå haøn gaén nhöõng quan heä vôùi

nhöõng traïm döøng chaân ôû Paris vaø Berlin. Laøm ngöôïc laïi seõ laø moät “tín hieäu sai laàm,” theo lôøi Eberhard Sandschneider, moät phaân tích gia veà chính saùch ngoaïi giao cuûa Ñöùc. Ñoâi khi moät cuù ñieän thoaïi khoâng ñuû, vaø “cuõng neân ngoài vôùi nhau beân moät taùch caø pheâ,” oâng noùi. Nhöõng cöôøng quoác bò xa laùnh cuûa AÂu Chaâu khoâng phaûi laø nhöõng nöôùc duy nhaát töï hoûi boán naêm nöõa seõ coù yù nghóa gì ñoái vôùi phaàn coøn laïi cuûa coäng ñoàng quoác teá. Ngöôøi Israel vaø ngöôøi Palestine coù nhieàu ñieàu ñeå thu hoaïch, coi Washington nhö löïc löôïng duy nhaát vôùi ñoøn baåy can thieäp quan troïng. Caùi cheát cuûa oâng Arafat ñaõ laøm soáng laïi nhöõng hy voïng cho hoøa bình, vaø theá giôùi troâng chôø oâng Bush seõ naém laáy thôøi cô vôùi moät noã löïc ngoaïi giao maïnh meõ hôn laø trong chính phuû ñaàu tieân cuûa oâng. OÂng Bush ñaõ khoâng chòu môû baát cöù cuoäc thöông löôïng naøo vôùi oâng Arafat, vaø moät thöû thaùch veà caùc ñöôøng höôùng cuûa oâng seõ laø vieäc oâng seõ ñoái xöû vôùi ngöôøi keá nhieäm oâng Arafat nhö theá naøo. Taïi AÙ Chaâu, Phoù Thuû Töôùng Trung Quoác Tieàn Kyø Saâm ñaõ phaûn aùnh moät quan ñieåm ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi khi oâng caùo buoäc oâng Bush trong moät baøi bình luaän treân baùo laø “coá thoáng trò toaøn theå theá giôùi vôùi löïc löôïng aùp ñaûo.” Khoâng haún nhö vaäy taïi Nhaät Baûn, nôi Thuû Töôùng Junichiro Koizumi môùi ñaây ñaõ tung hoa hoàng chöù khoâng phaûi gai nhoïn vaøo oâng Bush. OÂng Koizumi noùi oâng thaùn phuïc khaû naêng cuûa oâng Bush trong vieäc ñoái ñaàu vôùi nhöõng chæ trích. Taïi Nam Haøn, nôi Nguõ Giaùc Ñaøi döï tính ruùt bôùt khoaûng 12,500 binh só trong nhöõng naêm tôùi ñaây, chính

phuû hy voïng seõ phaùt trieån nhöõng quan heä chaët cheõ maø hoï ñaõ ñaït ñöôïc trong chính phuû nhieäm kyø ñaàu cuûa oâng Bush nhôø trôï giuùp trong vieäc giaûm bôùt cuoäc ñoái ñaàu haït nhaân vôùi Baéc Haøn. Nhöng thaùch ñoá gaàn guõi nhaát ñang chôø ñôïi taïi AÂu Chaâu, nôi vieäc chaâm chích oâng Bush laø moät moân theå thao ñöôïc öa chuoäng. Nhöõng quan heä baêng giaù Phaùp-Myõ ñaõ saûn sinh ra moät tôø baùo môùi xuaát baûn trong boùng toái ôû Paris, tôø Choáng Myõ (L’Anti-Americain), ñaày raãy nhöõng lôøi ñoàn ñaõi ñoäc ñòa, raùc röôûi vaø söï khinh bæ noùi chung ñoái vôùi Hoa Kyø. Neáu oâng Bush caàn tôùi baïn beø, oâng chæ caàn quay sang nhöõng ñoàng minh vöõng chaéc cuûa Hoa Kyø nhö Ba Lan, nôi nhieàu ngöôøi bò thu huùt bôûi nhöõng ñieàu maø hoï coi nhö söï thaønh thaät vaø giaûn dò cuûa oâng. Hoï noùi ñieàu ñoù nhaéc nhôû hoï tôùi Ronald Reagan, ñöôïc ngöôøi Ba Lan kính neå vì ñaõ giuùp chaám döùt cuoäc Chieán Tranh Laïnh. OÂng cuõng coù theå nhìn sang YÙ, nôi Thuû Töôùng Silvio Berlusconi moâ taû oâng nhö moät ngöôøi baïn thaân thieát vaø ñaõ choáng laïi tình caûm thaân Kerry traøn ngaäp khaép luïc ñòa - keå caû treân ñaát

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer.

nöôùc oâng - baèng caùch coâng khai coå voõ oâng Bush. Caùc cöôøng quoác AÂu Chaâu then choát, keå caû nhöõng nöôùc choáng chieán tranh nhö Phaùp, Ñöùc vaø Nga, ñeàu ñaõ ñoàng yù tham gia vaøo caùc noã löïc cuûa Hoa Kyø ñeå giuùp neàn kinh teá Iraq hoài phuïc trôû laïi baèng caùch xí xoùa caùc moùn nôï. Boä Tröôûng Ngaân Khoá Hoa Kyø John Snow ñaõ goïi ñoù thöïc söï laø moät bieán chuyeån chöùng toû raèng lieân minh xuyeân Ñaïi Taây Döông vaãn laø moät söùc maïnh treân theá giôùi. Thuû Töôùng Gerhard Schroeder cuûa Ñöùc, cuõng Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 mong muoán caûi thieän caùc in Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. quan heä vôùi Hoa Kyø, ñaõ All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and chuyeån töø lôøi noùi sang haønh services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail ñoäng baèng caùch môû moät rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at chöông trình ñeå huaán luyeän additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. binh só vaø caûnh saùt Iraq beân Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: ngoaøi Iraq nhö moät caùch thay Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE theá cho söï lieân heä vaøo noã löïc (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu duy trì hoøa bình do Hoa Kyø ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø caàm ñaàu. bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, “Toâi hy voïng hoï yù thöùc cho khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. raèng moät nöôùc coù theå moät Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø mình thaéng cuoäc chieán tranh, chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc. chöù khoâng phaûi hoøa bình,” Average daily oâng Schroeder môùi ñaây noùi. circulation: “Vaø raèng keát luaän seõ ñöôïc ruùt 17,000 copies ra laø hoï caàn tham khaûo caån thaän hôn bao giôø heát vôùi caùc ñoàng minh, nhöõng nöôùc caàn toaùn khoâng ñem laïi nhieàu keát tröôøng ñeå cung caáp maùy ñieän coù maët taïi ñoù sau naøy.” (n.n.) quaû. Ñoù chính laø lyù do taïi sao toaùn cho 6 trieäu gia ñình, cho ñeán nay tæ leä söû duïng ñoàng thôøi vôùi vieäc vaän duïng maùy ñieän toaùn taïi Vieät Nam ñeå 12 trieäu gia ñình khaùc coù môùi coù 0.9 treân 100 ngöôøi. lôïi töùc thaáp beân döôùi $2,000 Haõng Intel khaûo saùt cuõng USD cô hoäi tieáp caän vôùi maùy thaáy nhö theá. ñieän toaùn. Intel cuõng khuyeán Nhöng duø sao, theo nguoàn khích, coå voõ caùc cô quan coâng ôû Vieät Nam treân caùc phöông tin treân, Intel vaãn coá gaéng quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam dieän phaùt trieån haï taàng vaø hôïp taùc vôùi coâng ty quoác khaép nôi vaø giôùi tö doanh giaùo duïc nhaân söï, ñaïi dieän doanh FPT (Financing and trang bò maùy ñieän toaùn. cuûa hoï ôû Vieät Nam cho hay Promoting Technology Corpo“Vieät Nam caàn phaûi trang nhö theá hoài tuaàn tröôùc. ration) vaø coâng ty tö nhaân bò haï taàng tin hoïc theo nhòp Thaân Troïng Phuùc, Giaùm CMS ñeå saûn xuaát loaïi maùy ñoä nhanh cuõng nhö huaán Ñoác Intel ôû Vieät Nam, cho ñieän toaùn reû tieàn haàu ñaùm luyeän vaø giaùo duïc tin hoïc.” hay kyõ ngheä tin hoïc ôû Vieät ñoâng daân chuùng coù theå raùng Phuùc noùi. OÂng cho hay theâm Nam caàn thieát laäp moät soá mua ñöôïc. raèng söï xuaát hieän cuûa coâng ty kyõ thuaät cao vôùi voán Chöông trình saûn xuaát maùy Internet baêng taàn roäng vôùi lôùn nhö Trung Coäng ñaõ laøm ñieän toaùn coù teân laø “Thaùnh toác ñoä nhanh seõ khuyeán (Coâng Ty Lenovo) hoaëc nhö Gioùng” nhaém tung ra thò khích ngöôøi ta söû duïng xa loä Coâng Ty Acer cuûa Ñaøi Loan tröôøng loaïi maùy ñieän toaùn baùn thoâng tin ñieän töû nhieàu hôn. ñeå coù theå laøm ñaø tieán nhanh vôùi giaù khoaûng 4.1 trieäu ñoàng Intel coøn coù tham voïng vaø coù theå caïnh tranh treân thò ($265 USD) laø keá hoaïch nhaém phaùt trieån heä thoáng Internet tröôøng theá giôùi. thuùc ñaåy söï söû duïng maùy ñieän khoâng daây (Wireless “Nhöõng gì caàn laøm hieän toaùn ôû trong nöôùc. Laâu nay, Internet) ôû Vieät Nam, ñaëc nay laø giôùi thieäu caùc kyõ thuaät raát nhieàu boä phaän maùy ñieän bieät keå töø khi hoï thöû nghieäm môùi ñeå laøm cho caùc coâng ty töû cuõ ñöôïc nhaäp caûng laäu töø Wi-Fi (Wireless Fidelity) ôû cuûa Vieät Nam coù theå caïnh caùc nöôùc laùng gieàng vaøo Vieät Haø Noäi vaøo naêm 2003. tranh ñöôïc.” Phuùc noùi. Nam roài laép raùp, bieán cheá laïi Vì thaáy ñaàu tö saûn xuaát Trong moät phaàn cuûa keá ñeå baùn ra vôùi giaù reû. qui moâ ôû Vieät Nam khoâng coù hoaïch, Intel seõ chuù troïng vaøo Theo nguoàn tin treân, sang aên, Intel hoài naêm ngoaùi ñaõ vieäc coå voõ söû duïng maùy ñieän naêm 2005, Intel vaø caùc ñoái quyeát ñònh ñaàu tö vaøo AÁn Ñoä toaùn taïi Vieät Nam, thuùc ñaåy taùc döï ñònh tung ra thò thay vì taïi Vieät Nam. (N.T.) phaùt trieån Internet vaø kieán truùc haï taàng kyõ thuaät cao. CHÖÔNG TRÌNH Ñoàng thôøi thuùc ñaåy giaùo duïc PHAÙT THANH kyõ thuaät tin hoïc vaø huaán luyeän kyõ thuaät trong nöôùc. 14781 Moran St Westminster, CA 92683 106.3 FM Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190 Tuy nhieân, vieäc naøy lieäu ñem ñeán bao nhieâu hieäu quaû khi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Thöù Tö, ngaøy 22 thaùng 12, 2004. Vieät Nam thieát laäp böùc töôøng 22 thaùng 11AÂm Lòch, Giaùp Thaân. löûa ñeå ngaên chaën thoâng tin, kieåm soaùt chính trò. Khi vieäc 5:00 AM - 8:00 AM söû duïng Internet khoâng coøn 05:00 - Trích ñoaïn chöông trình ñaøi AÙ Chaâu Töï Do, RFA bao nhieâu haøo höùng thì vieäc 05:10 - Chöông trình “Theá giôùi döôùi maét Ngöôøi Vieät” khuyeán khích duøng maùy ñieän 05:30 - Chöông trình Toân Giaùo cuûa Thaùnh Ñöôøng Saøi Goøn

Intel muoán giuùp Vieät Nam phaùt trieån ngaønh tin hoïc HAØ NOÄI 21-12 (TH).Coâng ty kyõ thuaät haøng ñaàu cuûa Hoa Kyø, Intel, muoán giuùp Vieät Nam phaùt trieån kyõ ngheä tin hoïc ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc nöôùc khaùc treân thò tröôøng theá giôùi xuyeân qua vieäc yeåm trôï cho caùc coâng ty

VNCR

06:00 - Tin Ñaàu Ngaøy Nam Cali vaø Houston Texas 06:30 - Nhaïc Tình Theá Giôùi 07:50 - Caùc maët haøng Sales taïi chôï AÙ Ñoâng 08:00 - Chaám döùt chöông trình phaùt thanh buoåi saùng. 12:00PM - 4:00PM 12:00 - Tin Ñaàu Giôø Nam Cali vaø Houston Texas 12:20 - Ñôøi Soáng vaø Ñieän Töû vôùi Hitek 12:35 - Tieäm nöû trang Kieàu Haïnh 12:50 - Shanghai Photo Studio 01:00 - Trang Trí Noäi Thaát vôùi Tran’s Decor 01:10 - Chuyeän xe coä vôùi Elmore Toyota 01:15 - Saigon Supermarket vaø Shopping Center 01:30 - Phuï Nöõ vaø Saéc Ñeïp vôùi Lady Belle 01:45 - Thoâng Baùo Coäng Ñoàng 01:55 - Ñieän Thoaïi Quoác Teá Ñoâng Nam AÙ 02:00 - Tin Ñaàu Giôø 02:10 - Giôùi thieäu Mattress Magic 02:30 - Caùc maët haøng sales taïi Sieâu Thò AÙ Chaâu 02:45 - Cô Sôû Happy 2 EZ 03:15 - Thôì Gian vaø Tick Tock 03:40 - Giaûi Phaåu Thaåm Myõ vôùi BS. Alan Traàn 04:00 - Keát thuùc phaùt thanh

TRUST CARPET & TILE

WHOLE SALE

NÔI CUNG CAÁP TAÁT CAÛ MAËT HAØNG VEÀ THAÛM GAÏCH & LAMINATE

LAMINATE

WHITE THIN SET

/sqft.

/1 Bao

$

1.29

16X16

1.49

$

Made Italy

/sqft.

$

7

Porcelaine Stone Look 13 X 13

99¢

/sqft.

°Coù giaù ñaëc bieät cho Contractors & Builders °Thaûm Dupont Stain Master New 2004 design tuyeät ñeïp Porcelain °Coù caû kho haøng lôùn Porcelaine vaø Gaïch baùn sæ & leû Polis /sqft. °Haøng ngaøn maãu thaûm môùi nhaát naêm 2004

20X20

1.69

$

FREEery

Local Deliv

BLOW

OUT

SHOWROOM & WAREHOUSE 17 X 17 Porcelain

SALE $1.29 /1 Sqft

ÑAËC BIEÄT Porcelain, new design 2005 môùi veà tuyeät ñeïp

15111 Jackson St. Midway City, CA 92655 (Goùc Beach Blvd. vaø Bolsa Ave.)

(714) 890-5725

Fax: 714-890-5735 MÔÛ CÖÛA: THÖÙ HAI - CHUÛ NHAÄT : 8:00 am-6:30 pm.

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN MÔÙI

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Nhaân chöùng:

Giaùo Só Bashir laø ngöôøi laõnh ñaïo toå chöùc Jemaah JAKARTA.- Moät nhaân chöùng chính trong vuï xöû aùn Giaùo Só Abu Bakar Bashir ñaõ khai tröôùc toøa hoâm Thöù Ba raèng giaùo só cao nieân naøy laø ngöôøi caàm ñaàu toå chöùc Jemaah Islamiah, moät toå chöùc daân quaân ñöôïc xem laø caùnh tay noái daøi cuûa maïng löôùi khuûng boá Al Qaeda trong vuøng Ñoâng Nam AÙ. OÂng Nasir Abbas, moät ngöôøi Maõ Lai, khai raèng oâng ta laø moät trong soá nhöõng giaûng vieân cuûa Jemaah Islamiah trong traïi huaán luyeän mieàn Nam Phi Luaät Taân, coøn cho hay Bashir ñaõ töøng gaëp Osama bin Laden ôû A Phuù Haõn. OÂng ta cho hay, oâng

Bashir ñaõ cung caáp tieàn baïc cho traïi huaán luyeän “Udaibiyah” vaø ñaõ ñeán thaêm cô sôû naøy vaøo Thaùng Tö naêm 2000, khi noùi chuyeän trong buoåi maõn khoùa cuûa caùc daân quaân ñöôïc tuyeån moä. Abbas khai raèng oâng Bashir ñaõ löu laïi trong traïi hai hay ba ngaøy vì ngöôøi ta muoán thaáy thaønh quaû naøy, khoùa toát nghieäp ñaàu tieân, ñöôïc ngöôøi laõnh ñaïo tinh thaàn cuûa Jemaah Islamiah chöùng kieán. OÂng Bahsir nhaéc nhôû moïi ngöôøi raèng taát caû laø cho cuoäc thaùnh chieán Jihad vaø nhöõng gì maø nhöõng keû toát nghieäp haønh ñoäng treân traùi ñaát seõ ñöôïc töôûng thöôûng.

Trung Quoác baét giöõ moät chuû buùt taïp chí coù tinh thaàn ñoåi môùi BAÉC KINH.- Caùc nguoàn tin quen thuoäc ôû Trung Quoác hoâm Thöù Ba loan tin, chính quyeàn Trung Quoác ñaõ baét moät chuû buùt cuûa taïp chí Trung Quoác Ñoåi Môùi, vaø ñoù laø haønh ñoäng môùi nhaát cuûa nhaø caàm quyeàn coäng saûn nhaèm khoùa mieäng trí thöùc caáp tieán. Nhaø baùo Chen Minh, vieát bình luaän döôùi teân hieäu laø Xiao Shu, bò nhaø caàm quyeàn baét vaøo hoâm Thöù Ba vì lyù do khoâng roõ. Nguoàn tin khoâng muoán neâu danh tính ñaõ cho baùo chí hay raèng löïc löôïng an ninh xoâng vaøo toøa soaïn baùo naøy vaø ñem oâng ta ñi. OÂng Chen khoâng phaûi laø nhaø baùo ñaàu tieân coù lieân heä vôùi tôø Trung Quoác Ñoåi Môùi bò caâu löu gaàn ñaây. Hoài Thaùng Chín, oâng Zhao Yan, cöïu kyù giaû cuûa taïp chí naøy khi aáy coøn laøm phuï taù chuû buùt veà tin töùc cuûa tôø New York Times ôû Baéc Kinh, ñaõ bò nhaø caàm quyeàn tôùi baét vaø sau ñoù giam giöõ. Moät nhaân vieân cuûa taïp chí khoâng muoán bình luaän veà tröôøng hôïp cuûa oâng Chen, cho hay oâng ta muoán coù theâm tin töùc veà vuï naøy ñaõ. Trong maáy tuaàn gaàn ñaây, Ñaûng Coäng Saûn caàm quyeàn ñaõ caám nhieàu nhaät baùo vaø taïp chí cho ñaêng caùc baøi vôû cuûa nhieàu nhaø trí thöùc, loaïi

boû nhöõng nhaø baùo tieán boä vaø caám caûn caùc giaùo sö baïo mieäng daïy hoïc. Ngöôøi ta khoâng roõ Chuû Tòch Ñaûng Hoà Caåm Ñaøo ñoùng vai troø gì trong vuï ñaøn aùp naøy. Nhieàu nhaø phaân tích ñaõ cho laø oâng Hoà Caåm Ñaøo, chuû tòch nhaø nöôùc, vaø vaøo hoài Thaùng Chín naém luoân chöùc Chuû Tòch Quaân UÛy Hoäi, coù theå ñaõ ra leänh cho môû chieán dòch baét bôù naøy nhaèm cuûng coá vò theá vaø quyeàn löïc cuûa oâng. Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác lo ngaïi baát cöù thöù gì coù theå laøm suy moøn tö theá caàm quyeàn, thöôøng xuyeân chaän ñöùng caùc quyeàn töï do ngoân luaän, hoäi hoïp vaø laäp hoäi cho duø nhöõng quyeàn naøy ñöôïc ñeà ra trong baûn Hieán Phaùp cuûa Trung Quoác. Hoài Thaùng Möôøi, taïp chí Trung Quoác Ñoåi Môùi ñaõ thaéng vuï aùn do cô quan khai thaùc ñòa oác nhaø nöôùc kieân ñaõ boâi loï hoï vaø vieäc naøy ñöôïc xem laø moät phaùn quyeát lòch söû ñoái vôùi quyeàn töï do ngoân luaän. Hoäi Kyù Giaû Khoâng Bieân Giôùi tuyeân boá raèng moät nhaø baùo khaùc laø Shi Tao ñaõ bò caâu löu vaøo cuoái Thaùng Möôøi Moät vaø sau ñoù giam giöõ nhö laø moät phaàn cuûa vieäc ñaøn aùp trí thöùc.

Nasir khai raèng khi moät keû ñöôïc tuyeån moä ñaët caâu hoûi laø lieäu hoï coù ñöôïc pheùp cöôùp maùy laáy tieàn töï ñoäng ATM cuûa ngaân haøng thuoäc phe choáng ñaïo Hoài hay khoâng thì oâng Bashir traû lôøi raèng ngay caû maùu ngöôøi cuõng ñöôïc pheùp vaø nhöõng thöù thuoäc veà nhöõng keû aáy nöõa. Nhaân chöùng noùi raèng trong thôøi gian ôû traïi Bashir ñaõ cho hay töøng gaëp bin Laden ôû A Phuù Haõn nhöng Abbas khoâng cho bieát roõ cuoäc gaëp gôõ ñoù xaûy ra vaøo luùc naøo vaø caùc thaåm phaùn cuõng khoâng hoûi theâm vieäc naøy. Caùc nhaân chöùng ra toøa tröôùc ñaây chæ noùi laø oâng Bashir nhaän leänh töø bin Laden vaø chính oâng Bashir chöa töøng coâng khai noùi ñaõ coù thôøi gian ôû A Phuù Haõn hay tieáp xuùc vôùi bin Laden. Nhöõng coâng toá vieân hoûi nhaân chöùng Abbas raèng oâng ta coù töøng nhaän tieàn töø Bashir khoâng thì oâng ta cho hay khi oâng ta ñeán nhaø cuûa Giaùo Só Bashir ôû Ngruki, oâng Bashir coù göûi moät soá tieàn cho traïi Udaibiyah. Ngruki laø khu ngoaïi oâ cuûa Solo ôû mieàn Trung tænh Java, nôi Bashir ñoàng saùng laäp moät tröôøng daïy giaùo lyù baûo thuû Hoài Giaùo. Caùc coâng toá vieân ñaõ leân aùn bò can Bashir, 66 tuoåi, ñaõ söû duïng “haáp löïc toân giaùo” ñeå kích ñoäng vuï ñaùnh bom taïi Bali naêm 2002 laøm 202 ngöôøi thieät maïng vaø cuõng taïo neân vuï ñaùnh bom töï saùt tröôùc khaùch saïn JW Marriott hoài naêm ngoaùi gieát cheát 12 maïng ngöôøi.

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát !

TIN NHANH

DAT

Thuû Töôùng Anh vieáng Bagdad

Thuû Töôùng Anh Tony Blair ñang duyeät haøng quaân danh döï goàm Veä Binh Quoác Gia Iraq taïi Baghdad. Vò Thuû Töôùng Anh Quoác muoán gôûi tôùi quoác daân Iraq vaø theá giôùi thoâng ñieäp veà söï uûng hoä vöõng chaéc cuûa chính phuû oâng ñoái vôùi coâng cuoäc xaây döïng moät nöôùc Iraq töï do vaø daân chuû baát chaáp söï phaù hoaïi cuûa keû thuø.

Ngöôøi choáng vieäc quaûn cheá baø Suu Kyi bò baét ôû Mieán Ñieän quyeàn gia haïn vieäc quaûn thuùc taïi gia baø Aung San Suu Kyi. Nhaân vaät töøng ñoaït Giaûi Nobel Hoøa Bình ñöôïc phe quaân nhaân caàm quyeàn thoâng baùo vaøo hoài thaùng qua, raèng baø seõ bò quaûn thuùc taïi gia theâm moät naêm nöõa ôû Rangoon, nôi baø ñaõ traûi qua gaàn 15 naêm bò quaûn cheá. Tuaàn tröôùc, cheá ñoä coøn ñaët ra nhieàu bieän phaùp giôùi haïn khaùc ñoái vôùi nhaân vieân cuûa baø Aung San Suu Kyi cuõng nhö ñoái vôùi baùc só rieâng cuûa baø, moät haønh ñoäng bò phe ñoái laäp vaø caùc quoác gia Taây Phöông leân aùn. Caùc toå chöùc nhaân quyeàn cho hay, vieäc ñaøn aùp ñoái laäp ôû Mieán Ñieän tieáp tuïc gia taêng

RANGOON.- Moät thaønh vieân cuûa Ñaûng Lieân Ñoaøn Toaøn Quoác Vì Daân Chuû (NLD) cho hay coù boán thaønh vieân thuoäc phe ñoái laäp bò baét giöõ ôû Mieán Ñieän trong tuaàn qua, trong ñoù coù caû moät ngöôøi ñôn phöông choáng vieäc gia haïn quaûn cheá baø Aung San Suu Kyi. OÂng To Kun Lin Kyaw, thaønh vieân cuûa phaùi treû thuoäc Ñaûng Lieân Ñoaøn Toaøn Quoác Vì Daân Chuû ñaõ bò caâu löu hoâm 14 Thaùng Möôøi Hai tröôùc Toøa Thò Chính ôû thuû ñoâ Rangoon. Thö Kyù U Lwin cuûa Ñaûng Lieân Ñoaøn Toaøn Quoác Vì Daân Chuû tuyeân boá raèng ñaûng bieát oâng naøy choáng laïi vieäc chính

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates Hình Luaät

cho daãu ñaõ coù söï aân xaù haøng ngaøn tuø nhaân trong ñoù coù moät soá ít thaønh vieân cuûa ñaûng, sau khi phe quaân nhaân thanh tröøng Thuû Töôùng Khin Nyunt hoài Thaùng Möôøi. OÂng U Lwin cho hay oâng Ba Myint, Chuû Tòch UÛy Ban Ñaûng Lieân Ñoaøn Toaøn Quoác Vì Daân Chuû ôû thò traán Aglone, vaø hai ñaûng vieân khaùc laø Ma Theing vaø Ko Aung Myo San ñaõ bò baét giöõ vaøo ngaøy Chuû Nhaät. Moät cöïu ñaûng vieân Ñaûng Lieân Ñoaøn Toaøn Quoác Vì Daân Chuû laø Ko Ba Tint cuõng bò caâu löu. OÂng U Lwin tuyeân boá khoâng bieát roõ lyù do vì sao hoï bò baét. OÂng cho hay chæ bieát tin naøy khi gia ñình cuûa caùc naïn nhaân thoâng baùo.

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Criminal Law

Luaät Khai Phaù Saûn (Chapter 7, 11 or 13)

Tel: (714) 892 - 9414

(trong khu Phaùt Taøi)

Fax: (714) 894 -1381

14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Bankruptcy

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

naêm 25 äm n â Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Richard Paul Attorney At Law

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

FREE

Nokia 7260

CT Wireless

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

FREE Samsung P735

10161 Bolsa Ave., B102, Westminster, CA 92683 (Goùc Brookhurst vaø Bolsa, gaàn Lily Bakery, caïnh chôï Saigon Môùi [cuõ])

(714) 531-9380

Only $19.99 for 1 line

FREE

Nokia 6260

We match any prices

FREE V3

1. 600 anytime mins 2. Free Phone 3. Free night and weekend 4. Free Long distance 5. Free accessories 6. Free gift

Only $29.99 for 5 lines

Xaøi laïi ñieän thoaïi cuõ chuùng toâi traû laïi

* * * * * * *

850 anytime mins Free 5 phone Free night and weekend Free Long distance Free Mobile to Mobile Free accessories Free gift

$400 cho moãi ñöôøng daây.

FREE + $400 cash back

Nokia 9500 in stock Lowest price

FREE with $400 cash back TAÏI

CTWireless:

FREE SERVICE ONE YEAR & FREE PHONE CHO CHÖÔNG TRÌNH FAMILY TALK


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

Gia Ñình Cuøng Ñoïc GIÔÙI THIEÄU: Moãi ngaøy Ngöôøi Vieät ñaêng moät caâu chuyeän song song vôùi nhaät baùo The Los Angeles Times, trang Living soá baùo xuaát baûn cuøng ngaøy, vôùi söï thoûa thuaän cuûa tôø baùo, taùc giaû vaø hoïa só. Chuùng toâi ñeà nghò cha meï, oâng baø ngöôøi Vieät cuøng ñoïc vôùi caùc em, khuyeán khích caùc em hoïc theâm tieáng meï ñeû.

Cuoäc Vui Chôi Thuù Vò Cuûa Khuoân Baùnh Bích Quy JOYCE GLAZIER Ñaëc bieät cho baùo Times Phaàn 3 Tieáp theo kyø tröôùc: Maáy caùi khuoân baùnh bích quy khoâng tìm ra moät soá ngöôøi baïn. Hoï hy voïng OÂng Giaø Noel seõ giuùp ñöôïc hoï. Maáy caùi khuoân caét baùnh bích quy tìm ñöôïc OÂng Giaø Noel vôùi maáy con höôu baéc cöïc cuûa oâng ôû ñaùy loï. Hoï voäi vaøng keå moïi chuyeän cho oâng nghe. “Tuïi naøy neân laøm gì aï?” Thieân thaàn hoûi. OÂng Giaø Noel vuoát haøm raâu traéng, quaên cuûa oâng. “AØ,” oâng noùi, “Ta nghó caùc baïn neân leùn ra beân ngoaøi caùi loï vaø bay chung quanh nhaø beáp. Tìm taát caû caùc xoù xænh vaø nhöõng nôi töôøng nöùt. Nhìn treân, nhìn döôùi, vaø xung quanh. Ta chaéc chaén caùc ngöôøi seõ tìm ñöôïc maáy ngöôøi baïn cuûa chuùng ta.” “Tôù ñi ngay ñaây,” Thieân Thaàn noùi, “nhöng tôù caàn ngöôøi phuï môû caùi naép loï.” “Chuùng ta laøm caùch naøo môû ñöôïc caùi naép ñaây?’ Chuù Beù Baùnh Mì Göøng noùi. “Tôù bieát caùch,” Caây Keïo noùi, “nhöng taát caû chuùng ta phaûi phuï môùi ñöôïc.” Treân mieäng caùi loï, Thieân Thaàn, Chuù Beù Baùnh Mì Göøng vaø Tieåu Yeâu aán ngöôïc ñaàu vaøo caùi naép. Caây Keïo ñöùng sau Tieåu Yeâu phuï ñaåy. “Tôù ñeám moät ñeán ba nha,” Thieân Thaàn noùi, “ñaåy maïnh heát söùc vaøo. Saün saøng chöa? Moät, hai, ba,” Hoï cuøng ñaåy moät caùi maïnh. Caùi naép baét ñaàu nhuùc nhích. Hoï ñaåy maïnh

DAT

hôn. Caùi naép naûy leân vaø rôi xuoáng caùi caùch! Thieân Thaàn nhaûy leân treân mieäng loï. “Tôù seõ quay veà mau thoâi,” naøng noùi. Naøng giang roäng ñoâi caùnh vaø bay vaøo boùng ñeâm. Thieân Thaàn bay voøng nhaø beáp. Naøng bay qua boàn röûa cheùn vaø beáp loø. Naøng khom ngöôøi döôùi ngaên keùo treân cuøng vaø bay chaàm chaäm qua maáy caùi quaày tuû. Naøng chaúng thaáy caùi khuoân caét baùnh bích quy bò thaát laïc naøo caû. Roài Thieân Thaàn nghe thaáy moät tieáng ñoäng. Tieáng ñoäng phaùt ra töø caùi tuû nhieàu ngaên ôû trong goùc. Thieân Thaàn bay ñeán beân ngaên keùo vaø thaáy moät caùi cheùn maøu xanh laù caây thaät to naèm treân quaày tuû. Thieân Thaàn ñaùp nheï nhaøng leân mieäng cheùn vaø nhìn vaøo. Gaêng Tay Hôû Ngoùn vaø Caây Giaùng Sinh ñang roái rít vaãy tay vôùi Thieân Thaàn. Ngoâi Sao thì ñang heùt. “Thieân Thaàn! Thieân Thaàn! Boïn mình ôû döôùi ñaây,” anh chaøng la. “Laøm ôn cöùu boïn mình vôùi!” “OÀ!” Thieân Thaàn thoát leân. “Laøm sao maø maáy caäu laïi rôùt xuoáng döôùi?” Hoï coá cuøng traû lôøi moät luùc. Sau cuøng, Thieân Thaàn noùi, “Töøng ngöôøi moät ñaõ! Tôù khoâng hieåu ñöôïc caùc caäu noùi gì caû.” Ngoâi Sao naèm beân treân hai caùi khuoân kia. “G Böï ñaõ ñaåy chuùng tôù xuoáng ñaây,” Ngoâi Sao noùi. “Boïn tôù khoâng bieát baø ta muoán laøm gì boïn tôù nöõa. Caäu giuùp boïn tôù trôû veà nhaø ñöôïc khoâng?” Thöù Naêm: Roài nhöõng ngöôøi baïn coù trôû veà loï ñöïng khuoân baùnh bích quy an toaøn khoâng?

‘The Great Cookie Cutter Caper’ BY JOYCE GLAZIER Special to The Times Part 3 The story so far: The cookie cutters can’t find some of their friends. They hope Santa Claus can help. The cookie cutters found Santa Claus with his reindeer at the very bottom of the cookie cutter jar. They quickly explained everything to him. “What shall we do?” asked Angel. Santa stroked his curly, white beard. “Well,” he said, “I think you should sneak out of the jar and fly around the kitchen. Check in all the nooks and crannies. Look

Ñaây laø moät truyeän cuõ cuûa Goùc Ñoïc Thieáu Nhi ñaõ ñaêng laàn ñaàu vaøo ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2000. Truyeän ñöôïc ñaêng treân trang web baùo Times taïi ñòa chæ www.latimes.com/kids.

up, down, and all around. I’m sure you will find our friends.” “I’ll go right away,” said Angel, “but I’ll need some help opening the lid on our jar.” “How will we get the lid off?” asked Gingerbread Boy. “I know how,” said Candy Cane, “but we all have to help.” At the top of the jar, Angel, Gingerbread Boy and Little Elf put their heads against the lid. Candy Cane stood behind Little Elf to help him push. “On the count of three,” said Angel, “push as hard as you can. Ready? One, two, three!” They gave a mighty push. The lid started to move. They pushed harder. The lid popped off and fell with a CLANK! Angel hopped onto the edge of the jar. “I’ll be back soon,” she said. She spread her wings and flew into the dark. Angel circled the kitchen. She flew over the sink and the stove. She ducked under the top cabinets and flew slowly above the counters. She didn’t see any of the missing cookie cutters. Then she heard a noise. It was coming from the corner cabinet. Angel flew to the cabinet and saw a big green bowl sitting on the counter. She landed quietly on the edge of the bowl and looked in. Mitten and Christmas Bell were frantically waving at her. Star was yelling. “Angel! Angel! We’re down here,” he said. “Please help us!” “Wow!” she said. “How did you guys get down there?” They all tried to answer at once. Finally, Angel said, “One at a time! I can’t understand you.” Star stood above the other two. “The Great G put us here,” he said. “We don’t know what she wants with us. Can you help get us home?” Thursday: Will the friends get back into the cookie cutter jar safely?

This is a Kids’ Reading Room classic that first ran on Dec. 18, 2000. It is on The Times’ website at latimes.com/kids.

Retail and Mail Order Business Software

Internet Business Gateway

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155 TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!!

BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail and Mail Order Business Desktop Model

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail and Mail Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Retail & Restaurant Countertop Model

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Apriva M500 Purchase: $450 Lease: $25/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo


WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

RSF leân aùn cheá ñoä Haø Noäi khuûng boá nhaø vaän ñoäng daân chuû Phöông Nam Tieáp trang A1

can ñaûm cuûa Phöông Nam, teân thaät laø Ñoã Nam Haûi, 45 tuoåi, ñaõ chæ trích coâng khai treân Internet caùc söï sai traùi, loãi thôøi cuûa cheá ñoä ñoäc taøi ñaûng trò taïi Vieät Nam. Nhaø caàm quyeàn Haø Noäi thöôøng xuyeân phuû nhaän caùc lôøi caùo buoäc cuûa theá giôùi veà vi phaïm nhaân quyeàn ôû trong nöôùc nhöng trong thöïc teá, tìm ñuû moïi caùch ñaøn aùp caùc nhaân vaät trí thöùc, ñaûng vieân Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam tieán boä, töø doïa naït, luïc soaùt nhaø, thaåm vaán quaáy nhieãu ñeán boû tuø. Haønh ñoäng gaàn ñaây nhaát laø khoâng nhöõng khuûng boá Phöông Nam döôùi nhieàu hình thöùc, maø coøn ñe doïa, aùp löïc vôùi caû baø meï giaø cuûa oâng vaø ban giaùm ñoác moät ngaân haøng ôû Saøi Goøn, môi oâng ñang laø moät chuyeân vieân. “Ñoã Nam Haûi ñaõ löïa choïn baøy toû thaùi ñoä chính trò coâng khai duø bieát caùc nguy hieåm veà an ninh vaø tính maïng ñoái vôùi oâng ñang chôø saün.” Hoäi Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi vieát. “Loøng can ñaûm cuûa oâng thaät cao vôïi taïi moät ñaát nöôùc maø moïi söï ñaët vaán ñeà (daân chuû, nhaân quyeàn, ña nguyeân) vôùi nhaø nöôùc ñeàu daãn tröïc tieáp ñeán nhaø tuø. Chuùng toâi keâu goïi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam chaám döùt quaáy nhieãu oâng vaø ñoàng thôøi toân troïng quyeàn töï do dieãn ñaït cuûa oâng.” Tuaàn tröôùc, Phöông Nam göûi e-mail cho baèng höõu ôû ngoaïi quoác cho bieát raèng coâng an giaùm saùt oâng töøng böôùc vaø coù theå baét oâng baát cöù luùc naøo, nhöng oâng ñaõ saün saøng ñeå ñi tuø. Phöông Nam vieát trong khoaûng töø naêm 2000 ñeán 2001, khi cö nguï ôû UÙc, taát caû 5 taøi lieäu trình baøy veà quan ñieåm chính trò cuûa oâng ñoái vôùi hieän tình ñaát nöôùc

phoå bieán roäng raõi treân Internet maáy naêm qua. OÂng vaïch ra cho thaáy caùc sai laàm nghieâm troïng cuûa Chuû Nghóa Coäng Saûn cuõng nhö cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ vaø ñang kìm haõm ñaát nöôùc Vieät Nam trong voøng ñoùi khoå chæ vì muoán ñoäc quyeàn thoáng trò ñeå chia chaùc quyeàn lôïi kinh teá. Ngaøy 10 Thaùng Möôøi Hai 2004, Phöông Nam göûi moät laù thö ngoû cho ñaùm choùp bu Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam toá caùo caùc haønh vi khuûng boá cuûa coâng an, ñoàng thôøi thoâng baùo cho caû theá giôùi bieát chuyeän naøy. OÂng theo gia ñình sang UÙc ñònh cö naêm 1994, nhöng loøng yeâu nöôùc thuùc ñaåy oâng quay veà naêm 2002 duø bieát mình coù theå bò raéc roái vaø tuø ñaøy. Trong böùc thö göûi choùp bu Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ngaøy noùi treân, oâng xaùc nhaän heát taát caû nhöõng gì oâng vieát trong caùc taøi lieäu baøy toû chính kieán ñaõ ñöôïc phoå bieán. “Ñuùng. Toâi ñaõ vieát nhöõng baøi tieåu luaän aáy. Ñoäng cô duy nhaát ñeå toâi vieát vaø phoå bieán chuùng treân Internet laø loøng yeâu nöôùc. Toâi mong muoán vaø nguyeän ñoùng goùp moät phaàn nhoû beù cuûa mình ñeå thuùc ñaåy cho neàn daân chuû ôû Vieät Nam tieán leân phía tröôùc. Coøn hieän naøy thì roõ raøng treân ñaát nöôùc ta khoâng coù daân chuû...” Phöông Nam vieát. Vì vaäy, oâng keâu goïi Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam haõy toå chöùc moät cuoäc tröng caàu daân yù ñeå xem daân chuùng choïn daân chuû hay choïn ñoäc taøi ñaûng trò nhö hieän nay. Dó nhieân, cheá ñoä Haø Noäi thaáy oâng laø moät moái nguy cô cuõng nhö nhöõng nhaø tranh ñaáu daân chuû khaùc trong nöôùc nhö Baùc Só Nguyeãn Ñan Queá, Luaät Sö Leâ Chí Quang, Baùc Só Phaïm Hoàng Sôn, Giaùo Sö Traàn Khueâ, Tieán Só Nguyeãn Thanh Giang, Haø Só Phu, Phaïm Queá Döông vaø nhieàu ngöôøi khaùc. (N.T.)

Khoaûng 380,000 Vieät kieàu veà queâ aên Teát AÁt Daäu Tieáp trang A1

Hoài tuaàn tröôùc, Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam khoe raèng kieàu hoái göûi veà nöôùc naêm nay leân ñeán $3 tæ USD, gia taêng ñöôïc $200 trieäu USD so vôùi naêm ngoaùi. Thaät söï, neáu keå caû tieàn Vieät kieàu mang veà nöôùc vaø göûi veà nöôùc theo caùc ngoõ ngaùch rieâng, ngöôøi ta phoûng ñònh toång coäng phaûi hôn $4 tæ USD, töùc chieám khoaûng 1/3 ngaân saùch caû nöôùc. Môùi ñaây, Haø Noäi quaûng caùo nôùi loûng luaät leä cho Vieät kieàu mua nhaø taïi Vieät Nam nhöng vaãn chæ giôùi haïn cho ñaùm ngöôøi “coù coâng” laøm tay sai cho cheá ñoä cuõng nhö caùc ngöôøi ñem tieàn veà nöôùc ñaàu tö.

Laàn ñaàu tieân ña soá ngöôøi Myõ nhìn nhaän cuoäc chieán Iraq sai laàm Tieáp trang A1

Hoa Kyø nghó raèng lôïi ñieåm naøy ñaõ phaûi traû baèng moät giaù sinh maïng “khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc”. 56% keát luaän raèng, vôùi söï toán keùm ôû möùc ñoù, cuoäc chieán thaät laø “khoâng boõ coâng söùc.” So vôùi ñôït thaêm doø Muøa Heø, chæ coù 48% laø nghó nhö theá. Ñaây laø laàn ñaàu tieân coù moät ña soá vöõng vaøng xaùc ñònh moät laäp tröôøng nhö vaäy. Vaøo chieàu ngaøy hoâm tröôùc, Toång Thoáng Bush ñaõ nhieät lieät khen ngôïi coâng söùc cuûa Boä Tröôûng Rumsfeld. Theá nhöng oâng Boä Tröôûng Quoác Phoøng, vang danh treân saân khaáu chính trò quoác teá keå töø sau khi vuï khuûng boá taïi nöôùc Myõ noå ra caùch ñaây 3 naêm, coù leõ chaúng coøn ñöôïc maáy ngöôøi giôø ñaây aùi moä. Trong soá ngöôøi traû lôøi phoûng vaán, chæ coøn 35% laø chaáp nhaän vieäc laøm cuûa oâng, 53% khoâng chaáp nhaän, vaø 52% cho raèng Toång Thoáng Bush phaûi cho

oâng Rumsfeld tôø giaáy thoâi vieäc. Baûy tuaàn sau khi oâng taùi ñaéc cöû, vaø 4 tuaàn leã tröôùc khi oâng tuyeân theä nhaäm chöùc nhieäm kyø II, hoaøn caûnh cuûa Toång Thoáng Bush thaät laø buoàn vui laãn loän: Vöøa mang taâm traïng cuûa ngöôøi chieán thaéng, vöøa phaûi chòu moät vò theá raát mong manh trong dö luaän quaàn chuùng tröôùc tình hình an ninh noäi ñòa vaø theá giôùi. Maëc daàu keát quaû khoâng maáy vui cho oâng Bush khi ngöôøi daân nhìn veà nhöõng quyeát ñònh quaù khöù, nhöng khi ñöôïc hoûi veà nhöõng chính saùch töông lai, thì oâng Bush coù veû nhö ñöôïc nhieàu haäu thuaãn hôn. Ña soá ngöôøi traû lôøi - 58% - uûng hoä vieäc giöõ binh só Hoa Kyø ôû laïi Iraq cho ñeán khi thieát laäp ñöôïc traät töï daân söï, maëc daàu soá thöông vong cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø moãi luùc moät taêng. Vôùi tyû leä 48% uûng hoä so vôùi 44% choáng ñoái, ñoái töôïng thaêm doø ñoàng yù vôùi laäp tröôøng cuûa oâng Bush laø Hoa Kyø ñang coù “nhöõng tieán boä ñaùng keå” trong noã löïc thieát laäp daân chuû ôû Iraq. Tuy nhieân, cuõng vôùi moät tyû leä töông töï, daân chuùng cho raèng Hoa Kyø chöa coù ñöôïc tieán boä bao nhieâu trong vieäc thieát laäp traät töï daân söï. (D.P.)

Caên cöù Myõ taïi Mosul bò taán coâng: 22 ngöôøi cheát, treân 50 ngöôøi bò thöông Tieáp trang A1

Back Hawks ñaõ rôi taïi Mosul vaøo hoài Thaùng Möôøi Moät naêm ngoaùi, laøm thieät maïng 17 binh só. Vaøo luùc khôûi söï cuoäc chieán vaøo Thaùng Ba naêm ngoaùi, 29 binh lính Hoa Kyø ñaõ bò saùt haïi sau moät ngaøy giao tranh döõ doäi taïi ñaây. Nhoùm baïo ñoäng Iraq teân laø Ansar al-Sunna, moät nhoùm Hoài Giaùo Sunni ai cuõng bieát tieáng naèm trong cuoäc khaùng chieân keùo daøi 18 thaùng nay

choáng laïi caùc löïc löôïng Hoa Kyø, ñaõ nhìn nhaän traùch nhieäm gaây ra vuï taán coâng. Mosul trong voøng saùu tuaàn leã qua ñaõ chöùng kieán söï gia taêng nhöõng cuoäc baïo ñoäng keå töø khi caùc löïc löôïng Hoa Kyø môû cuoäc taán coâng vaøo moät ñoâ thò khaùc trong vuøng laø Fallujah, moät cuoäc taán coâng ñaõ ñöôïc hoaïch ñònh ñeå beû gaõy xöông soáng cuûa phong traøo choáng ñoái beân trong Iraq. Nhöõng cuoäc giao tranh buøng leân laàn ñaàu tieân vaøo giöõa Thaùng Möôøi Moät khi nhieàu nhoùm quaân baïo ñoäng traøn ngaäp möôøi maáy ñoàn caûnh saùt trong thaønh phoá Mosul, ñoâ thò lôùn haøng thöù ba taïi Iraq, tòch thu heát nhöõng khí giôùi vaø caùc trang cuï khaùc roài noåi löûa thieâu ruïi hay gaøi mìn giaät saäp caùc ñoàn. Caùc tö leänh Hoa Kyø töøng noùi raèng thuû laõnh nhoùm baïo ñoäng goác ngöôøi Jordan laø Abu Musab A-Zarqawi, moät ñoàng ninh cuûa al-Qaeda, coù leõ ñaõ tìm caùch troán khoûi Fallujah ngay tröôùc khi quaân Hoa Kyø taán coâng vaøo vaø coù theå ñaõ chuyeån caên cöù hoaït ñoäng tôùi Mosul. (V.P.)

FDA baùo ñoäng thuoác Aleve coù theå taêng nguy cô cho ngöôøi beänh tim Tieáp trang A1

FDA (Food and Drug Administration), baøy toû söï ngôõ ngaøng ñoái vôùi nhöõng khaùm phaù naøy. Tuy nhieân, FDA chöa ñeà nghò moät thöù gì ñeå thay theá cho Aleve, voán laø moät thöù thuoác phoå thoâng, coù theå mua töï do, nhöng cuøng tính chaát nhö nhöõng thöù nhö Naprosyn vaø Anaprox, laø nhöõng thöù thuoác phaûi coù toa baùc só môùi mua ñöôïc. Môùi Thöù Saùu tuaàn tröôùc, FDA ñaõ phaûi leân tieáng caûnh giaùc beänh nhaân veà nguy cô thuoác Cebrex vaø khuyeán caùo söû duïng Aleve thay theá. Laàn naøy, giôùi thaåm quyeàn ñaõ keâu goïi beänh nhaân mua thuoác töï

do ngoaøi quaày phaûi theo saùt vôùi nhöõng höôùng daãn daùn treân hoäp thuoác, ñoàng thôøi khuyeân beänh nhaân uoáng caùc loaïi thuoác theo toa phaûi tham khaûo yù kieán chuyeân moân cuûa y só ñieàu trò. Lôøi baùo ñoäng cuûa FDA ñöôïc ñöa ra luùc thò tröôøng chöùng khoaùn ñaõ ñoùng cöûa vaøo hoâm Thöù Hai, sau khi nhaän nghieân cöùu cuûa Vieän Nghieân Cöùu Laõo Hoùa Quoác Gia veà vieäc lieäu thuoác Naproxen coù giuùp laøm giaûm nguy cô maéc beänh Alzheimer’s hay khoâng. Khôûi söï töø naêm 2001, caùc nghieân cöùu gia ñaõ theo doõi 2,400 beänh nhaân tuoåi töø 70 trôû leân coù nguy cô phaùt beänh Alzheimer’s do di truyeàn töø gia ñình. Baùc Só John Breitner thuoäc Heä Thoáng Y Teá Puget Sound cuûa Cô Quan Quaûn Trò Cöïu Chieán Binh cho bieát, nhöõng beänh nhaân uoáng thuoác Aleve coù theå bò tai bieán maïch maùu naõo hoaëc kích ngaát tim vôùi möùc ñoä ruûi ro 50% cao hôn nhöõng beänh nhaân söû duïng Placebo. Cuoäc nghieân cöùu cuõng nhaèm muïc ñích tìm xem thuoác Celebrez coù theå ngaên ñöôïc beänh Alzheimer’s hay khoâng. Beänh nhaân ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm: Moät soá duøng Placebo, moät soá duøng Aleve, soá coøn laïi duøng Celebrex. Baùc Só Breitner cho bieát, trong soá caùc beänh nhaân duøng Celebrex, nguy cô tai bieán khoâng taêng. Tuy nhieân, trong moät cuoäc khaûo cöùu khaùc veà vieäc ngaên ngöøa ung thö, thì neáu beänh nhaân uoáng Celebrex lieàu löôïng lôùn, thì coù raát nhieàu nguy cô beänh tim. Chính vì vaäy, maø sau khi keát quaû nghieân cöùu ñöôïc coâng boá hoâm Thöù Saùu, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ ñeà nghò neân ngöng keâ toa Celebrex. Coøn veà vaán ñeà Aleve, caùc nhaø nghieân cöùu cho raèng khoâng theå tieáp tuïc khuyeán caùo söû duïng thuoác naøy tröôùc khi moïi thaéc maéc veà caùc phaûn öùng phuï cuûa thuoác ñöôïc giaûi quyeát. (D.P.)

NATIONWWIDE DIRECT LENDER* ***KHOÂNG QUA TRUNG GIAN*** Möôïn tieàn vôùi phí toån nheï nhaát: 1855 W. Katella Ave., Ste. 200, Orange, CA 92867 Chuùng toâi coù chöông trình

1.10%* Möôïn $300,000 Chæ Traû $978.76/Thaùng

MORTGAGECLOSE.COM

VAÊN PHOØNG KHAÙC -Origination -Appraisal -Credit Report -Funding Fee -Processing Fee -Administration Fee -Underwriting Fee

Quí vò seõ tieát kieäm ñöôïc

CHUÙNG TOÂI COÙ CHÖÔNG TRÌNH CHO:

- Low FICO (500 - 620) -Bankruptcy -100% treân trò giaù caên nhaø -Collections & Judgements Ñaëc bieät cho quí vò mua nhaø ôû caùc tieåu bang: Texas, Arizona, Nevada v.v... Caùc tieåu bang ngoaøi California xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát

Attn: Brokers/ Loan officers need close out of state loans, please call us for detail

Free Free Free Free Free Free $999

1%-$3,000 350 50 395 495 295 999

$4,585.00

Xin lieân laïc:

Joe Lam-CEO www.MortgageClose.com

Cell Phone: Office: Toll Free Fax

(714) 450-0880 (714) 453-0220 Ext. 206 (866) 267-7691 Ext. 206 (714) 453-0219

*MortgageClose.com is liscensed CFL by the CA Dept. of Corporation. Please see our website for additional licensing information. Payment above is based on initial rate of 1.10% APR 4.42%. Lifetime adjustment cap of 8.75%. Please call to request full program disclosure. Rate and fees subject to change without notice. Loan requires 660 FICO score and 80% LTV.

DAT


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

.3”

Caàn hieåu bieát lòch söû Tieáp trang A1

aùm aûnh. OÂng khoâng quan taâm laém. OÂng nhìn laïi cuoäc chieán Vieät Nam theo laêng kính cuûa nhöõng ngöôøi Myõ chæ bieát ñoå loãi cho quaân ñoäi vaø chính quyeàn Vieät Nam Coäng Hoøa veà söï thaát baïi cuûa quaân Myõ hoài ñoù, moät ñaïo quaân chöa bao giôø thaát baïi. Caùch nhìn ñôn giaûn ñoù bieän minh cho quan nieäm quaân söï hoùa ngoaïi giao, töùc laø duøng söùc maïnh quaân söï ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà quoác teá, keå caû phong traøo khuûng boá döïa treân thaùi ñoä toân giaùo cöïc ñoan. Vì nöôùc Myõ vaãn laø quoác gia coù söùc maïnh voâ ñòch, cho neân hoï tin raèng khoâng coù vaán ñeà naøo khoâng giaûi quyeát ñöôïc. Cuoäc chieán thaéng thaàn toác chieám Baghdad naêm ngoaùi khieán quan nieäm naøy ñöôïc cuûng coá maïnh hôn. Nhöng tình traïng hoãn loaïn töø sau khi “chieán tranh chaám döùt” vôùi soá quaân Myõ töû traän giôø ñaõ leân treân moät ngaøn ngöôøi, gaáp 10 laàn soá thöông vong trong cuoäc taán coâng, cho thaáy quan nieäm quaân söï hoùa ngoaïi giao laø sai. Neáu quan taâm ñeán lòch söû hôn moät chuùt, ngöôøi ta phaûi bieát raèng chieán tranh laø chuyeän raát nghieâm troïng, khoâng theå ñeå cho caùc töôùng laõnh quyeát ñònh taát caû ñöôïc. Nhöõng ngöôøi lính ra chieán tröôøng caàn ñöôïc giôùi laõnh ñaïo baûo ñaûm laø caùc chieán löôïc vaø chieán thuaät ñöôïc suy tính kyõ vaø tính toaùn ñuùng. Chöa keå, phaûi ñöôïc trang bò ñaày ñuû vaø giöõ chöõ tín veà thôøi haïn cuûa nhöõng ngöôøi lính vieãn thuù toøng chinh. Hoâm qua moät vuï taán coâng laøm cheát 19 quaân nhaân Myõ vaø 3 quaân nhaân nöôùc khaùc cho thaáy chính saùch cuûa chính phuû Bush ôû Iraq vaãn chöa coù trieån voïng toát ñeïp hôn tröôùc ngaøy baàu cöû toång thoáng Myõ. Cuoäc taán coâng vaø chieám ñoùng Fallujah thaønh coâng, nhöng chæ laø chieán thaéng trong moät traän ñaùnh, moät maët traän quaân söï, chöa cho thaáy daáu hieäu chieán thaéng cho caû cuoäc chieán tranh. Vuï phaùo kích hoâm qua laø cuoäc taán coâng laøm thieät maïng nhieàu quaân nhaân Myõ nhaát töø ngaøy ñaàu chieán tranh. Hôn moät naêm tröôùc ñaây, moät bieán coá khaùc cuõng xaûy ra ôû thaønh phoá Mosul naøy, laøm 17 quaân nhaân Myõ thieät maïng. Naêm ngoaùi, vuøng phía Baéc Iraq naøy ñöôïc trao cho ñôn vò nhaûy duø phuï traùch, vaø ñöôïc coi laø moät vuøng yeân oån vaø tieán boä nhaát, moät minh chöùng cuûa söï thaønh coâng cuûa quaân ñoäi Myõ veà quaân söï cuõng nhö daân vaän. Nhöng gaàn ñaây, sau Baghdad vaø Fallujah, Mosul laø nôi xaåy ra nhöõng vuï taán coâng maïnh nhaát cuûa nhöõng ngöôøi Iraq choáng Myõ. Thaønh phoá Mosul coù theå khuyeán khích chuùng ta haõy quan taâm ñeán lòch söû. Ngay cuoäc chieán tranh ôû Iraq hieän nay cuõng neân ñaët vaøo trong khung caûnh lòch söû cuûa caû vuøng Löôõng Haø, ñeå hieåu roõ hôn, nhôø theá may ra

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

quyeát ñònh nhöõng chính saùch thích hôïp hôn, ñôõ toán xöông maùu quaân ñoäi vaø daân chuùng hôn. Töø 8,000 naêm tröôùc ñaây, nhöõng neàn vaên minh ñaõ naåy nôû ra ôû vuøng naøy, maø Mosul laø moät trong nhöõng thaønh phoá thöông maïi, moät caùi chôï cho caû vuøng, naèm treân con ñöôøng giao thoâng giöõa AÙ chaâu vaø AÂu chaâu, ñöôïc ñeá quoác Assyria choïn laøm thuû phuû cho tænh Nineveh. Sau ñoù, caùc ñeá quoác Ba Tö, La Maõ, AÙ raäp Hoài giaùo thöøa keá nhau Sau cuøng ñeá quoác Ottoman cai trò vuøng naøy suoát baûy theá kyû. Caùi teân thaønh phoá Mosul, goác AÙ raäp ñoïc nhö laø Mo sin, laø goác cuûa teân thöù vaûi boâng meàm tieáng Phaùp goïi laø “mousseline,” vaø tieáng Anh, muslin. Ngaøy nay Mosul quan troïng vì nhoùm naøo laøm chuû thaønh phoá ñoù thì cuõng deã kieåm soaùt caùc moû daàu löûa gaàn beân. Moät thaønh phoá thöông maïi döôùi baøn tay che chôû cuûa moät ñeá quoác trong nhieàu theá kyû thì thöôøng cuõng laø nôi taäp trung ñuû caùc saéc daân vaø caùc tín ngöôõng, gioáng nhö Traøng An veà ñôøi Ñöôøng, Hoäi An ñôøi chuùa Nguyeãn. ÔÛ Mosul coù caùc gioáng ngöôøi Kurd, ngöôøi Thoå phoàn, ngöôøi Do Thaùi, caùc tín ñoà Cô Ñoác giaùo, vaø raát ñoâng ngöôøi AÙ raäp Hoài giaùo; nhaát laø töø khi oâng Hussein theo chính saùch AÙ raäp hoùa, ñöa di daân tôùi thaät ñoâng. Nhöõng ngöôøi coù hoïc ñeàu bieát Mosul laø nôi coù ngoâi moä ñöôïc tin laø cuûa nhaø Tieân tri Gioâ Na, ngöôøi bò ñaém taøu vaø chui trong buïng caù voi neân soáng soùt, nhö ñaõ keå trong Cöïu öôùc! Nôi ñoù baây giôø laø moät ñeàn thôø Hoài giaùo. Trong soá 2 trieäu daân Mosul hieän nay, hôn moät nöûa laø ngöôøi AÙ raäp theo phaùi Sun Ni, moät phaàn tö laø ngöôøi Kurd cuõng theo phaùi naøy, hai gioáng ngöôøi ñoù choáng ñoái nhau. Khi coù nhieàu saéc daân soáng chung maø xaõ hoäi khoâng coù truyeàn thoáng daân chuû, troïng phaùp luaät, thì vai troø cuûa caùc boä toäc quan troïng hôn, quyeàn haønh thöôøng naèm trong tay caùc vò toäc tröôûng. Moät vò toäc tröôûng, oâng Nawaf Mohammed al-Daidan laø ngöôøi ñaõ chöùa chaáp hai ngöôøi con trai cuûa oâng Hussein, roài chính oâng ta ñaõ baùo cho quaân Myõ tôùi baét ñeå laõnh thöôûng 30 trieäu myõ kim. Quaân ñoäi Myõ laøm chuû Mosul deã daøng ngay töø trong giai ñoaïn taán coâng naêm ngoaùi, vì ñöôïc daân quaân ngöôøi Kurd hoã trôï. Boán trieäu ngöôøi Kurd gaàn nhö töï taùch ra thaønh moät vuøng ñoäc laäp töø naêm 1991, nhôø Myõ vaø Anh giuùp ñôõ moät caùch haøo hieäp. Vieäc bình ñònh cuõng khoâng khoù khaên vì töôùng Petraeus, chæ huy sö ñoaøn khoâng kî 101 bieát ngoaïi giao raát khoân ngoan. Ñaõ chæ huy quaân chieám ñoùng ôû Bosnia, vôùi moät baèng Ph.D. töø Princeton veà chính trò quoác teá, oâng chuù yù tôùi caùc hoaït ñoäng daân vaän, toå chöùc baàu cöû, bieát thöông thuyeát vôùi caùc vò toäc tröôûng khi chia tieàn vieän trôï Myõ, nhaát laø tieàn tòch thu ñöôïc töø cheá ñoä cuõ. Moät cuoäc laïc quyeân taùi thieát tröôøng Ñaïi hoïc Mosul thu ñöôïc 50,000 myõ kim töø caùc gia ñình giaøu coù trong thaønh phoá! Nhöng caùc töôùng laõnh vaø só

quan quaân ñoäi Myõ thöôøng khoâng ôû laâu, moät vaøi naêm ñeán löôït hoï chæ mong hoài höông. Hai theá kyû tröôùc, ngöôøi Anh hoaëc Phaùp ñi chinh phuïc thuoäc ñòa thöôøng laø nhöõng ñaùm quaân hoaëc daân giang hoà muoán ñi laäp nghieäp ôû xöù khaùc, saün saøng laäp trang traïi ôû ñoù suoát ñôøi. Ngöôøi Myõ khoâng bao giôø coù truyeàn thoáng thöïc daân ñoù, ngoaïi tröø trong vieäc khai phaù California vaø Texas. Lieäu caùc tuø tröôûng boä toäc coù “ñöùng veà phía” quaân Myõ hay khoâng? Hoï coù theå coäng taùc trong caùc coâng trình xaây döïng coù ích lôïi cho hoï, hoï chaéc khoâng toå chöùc choáng Myõ. Nhöng khoâng chaéc hoï ñaõ chæ ñieåm, baùo tin cho quaân Myõ neáu thaáy nhöõng ñaùm quaân du kích choáng Myõ. Ñaây laø moät vuøng ñaõ thay ñoåi chuû qua bieát bao nhieâu ñôøi ñeá quoác hoaëc caùc cheá ñoä ñoäc taøi. Trong chieán tranh, hoï chæ ñöùng veà moät phía naøo ñoù moät caùch roõ reät neáu hoï bieát phe ñoù chaéc chaén thaéng. Trong moät naêm qua, chính phuû Myõ khoâng chöùng toû ñaõ chinh phuïc ñöôïc loøng tin töôûng ñoù, nôi caùc toäc tröôûng. Coù leõ vì vaäy maø môùi sô hôû ñeå quaân du kích taán coâng baát ngôø. Moät cuoäc taán coâng toán coâng vaø toán cuûa raát ít, baèng kyõ thuaät sô ñaúng, nhöng gaây toån thaát lôùn nhaát cho quaân ñoäi Myõ hôn caû caùc cuoäc ñuïng traän. Quaân ñoäi Myõ khoâng ñöôïc chuaån bò ñoái phoù vôùi hình thaùi chieán tranh du kích thaønh phoá vaø du kích sa maïc naøy. Trong quaân ñoäi, coù nhöõng vò chæ huy taøi ba vaø hieåu bieát, nhöõng ngöôøi lính can ñaûm töï tin, ñöôïc huaán luyeän vaø trang bò toát. Nhieàu ngöôøi coù yù thöùc vaø hieåu bieát lòch söû. Moät vò ñaïi taù chæ huy quaân Myõ treân ñöôøng tieán tôùi Baghdad hoài thaùng Tö naêm 2003, ñaõ cho quaân ñi ñöôøng voøng ñeå cho hoï ñi qua choã coù di tích cuûa thaønh phoá Babylon noåi danh thôøi thöôïng coå - baây giôø oâng ñaõ veà höu, ñang ôû New York. Gaàn nôi ñoù coøn coù di tích cuûa caùi “Thaùp Babel” noåi danh trong Cöïu öôùc. Nhöng töø hôn moät naêm nay, giôùi laõnh ñaïo daân söï Myõ ôû treân cuøng khoâng laøm ñuùng nhieäm vuï cuûa hoï. Tuaàn baùo U.S. News tuaàn roài vieát raèng quaân Myõ ñaõ baét ñöôïc caùc taøi lieäu chöùng toû tröôùc chieán tranh oâng Saddam Hussein ñaõ chuaån bò keá hoaïch ñaùnh du kích sau khi cheá ñoä cuûa oâng ta bò laät ñoå; vaø caùc cuoäc taán coâng gaàn ñaây thaáy gaàn gioáng nhö keá hoaïch ñoù. Khoâng bieát giôùi laõnh ñaïo ôû Nguõ Giaùc Ñaøi ôû Myõ chuaån bò giai ñoaïn “haäu chieán” ñoù nhö theá naøo, hoaëc coù chuaån bò hay khoâng? Neáu nhö hoï chuù yù tôùi lòch söû, ruùt tæa kinh nghieäm chieán tranh Vieät Nam hôn moät chuùt, chaéc hoï ñaõ chuaån bò kyõ hôn. Nhöng khoâng theå traùch hoï ñöôïc. Vì ngoaïi tröø Töôùng Colin Powell ra, khoâng nhaø laõnh ñaïo daân söï naøo trong Toøa Baïch OÁc vaø Boä Quoác phoøng Myõ hieän nay ñaõ tham döï cuoäc chieán Vieät Nam. Ngoâ Nhaân Duïng

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Thuû Töôùng Anh Tony Blair baát ngôø ñeán thaêm Baghdad

cho caùc phieán quaân thuoäc khoái Hoài Giaùo Sunni ñaõ gaây ra caùc vuï ñaùnh bom vöøa roài taïi thaønh phoá Najaf vaø Karbala, vaø coi ñaây laø haønh Tieáp trang A1 ñoäng chia reõ daân toäc, laøm Ñoâng, maø caùi gì toát cho daáy leân caùc tranh chaáp vaø Trung Ñoâng thì cuõng coù xung ñoät toân giaùo. (D.P.) nghóa laø toát cho theá giôùi, trong ñoù coù nöôùc Anh” vaø “coù moät söï löïa choïn khaùc FED: Taêng tröôûng cho ngöôøi Iraq: Söï löïa choïn kinh teá Myõ 2005 coù ôû ñaây laø daân chuû vaø töï do; coøn chuùng ta phaûi coù nhieäm theå chaäm laïi vuï giuùp hoï ñaït ñöôïc nhöõng Tieáp trang A1 ñieàu maø hoï mong ñôïi”. vaø tieáp tuïc ôû möùc naøy trong Trong cuoäc chieán Iraq haï baùn nieân cuøng naêm. Nhö vöøa qua, nguyeân thuû Anh vaäy, möùc taêng tröôûng naøy laø Quoác laø ngöôøi uûng hoä ñaéc “meàm” hôn so vôùi 3.9% cuûa löïc cho Hoa Kyø trong cuoäc haï baùn nieân 2004. laät ñoå cheá ñoä Saddam Baûn thaêm doø tröôùc ñaây Hussein, baát chaáp söï phaûn cuûa FED cho hay, kinh teá ñoái cuûa caùc luaät gia trong Hoa Kyø seõ taêng tröôûng 3.8% Ñaûng Lao Ñoäng vaø ña soá trong 6 thaùng ñaàu naêm coâng chuùng Anh. Anh Quoác 2005. Beân caïnh ñoù, möùc laïm laø quoác gia coù soá binh só phaùt cuõng ñöôïc tieân ñoaùn seõ (khoaûng 9,800) ñoâng thöù 2 coøn 2.4% chöù khoâng phaûi laø sau Hoa Kyø trong löïc löôïng 2.7% nhö trong naêm 2004 ña quoác hieän ñoùng treân naøy. laõnh thoå Iraq. Baûn thaêm doø cuûa chi Trong chuyeán coâng du nhaùnh FED taïi Philadelphia naøy, oâng Blair ñaõ ñeán thaêm vaãn goïi laø thaêm doø caùc binh só Anh Quoác ñang Livingston ra ñôøi töø naêm ñoùng quanh thaønh phoá 1946, vaø keå töø ñoù ñeán nay Basra, phía Nam Iraq. OÂng vaãn tieáp tuïc 2 laàn 1 naêm, coøn gaëp maët Toång Tö Leänh ñöôïc keå nhö moät coâng trình Löïc Löôïng Ña Quoác - laø thaêm doø lieân tuïc laâu ñôøi Töôùng Luïc Quaân Hoa Kyø nhaát taïi Hoa Kyø. George W. Casey, vaø só quan cao caáp trong quaân ñoäi DOANH SOÁ BAÙN LEÛ Anh Quoác ñang ñoùng taïi MUØA LEÃ YEÁU Iraq laø Töôùng John Kiszely. Moät baùo caùo khaùc phoå Thuû Töôùng Blair ñaõ ñeán bieán ngaøy Thöù Ba cho thaáy thuû ñoâ Iraq trong moät phi doanh soá baùn leû cuûa caùc heä cô vaän taûi Quaân Löïc Anh thoáng kinh doanh Hoa Kyø Quoác vaøo luùc 11 giôø saùng ñaõ giaûm trong 3 tuaàn leã lieân ngaøy Thöù Ba. Theo thoáng tuïc. Lyù do laø vì soá löôïng keâ thì ñaây laø laàn ñaàu tieân haøng hoùa vaø thieäp chuùc Teát oâng ñaët chaân ñeán Baghdad mua qua ñöôøng Internet tieáp vaø laø laàn thöù 3 ñeán Iraq sau tuïc ñoå doác. khi Saddam suïp ñoå. Doanh soá Thaùng Möôøi Quay trôû laïi vaán ñeà baïo Hai tính ñeán hoâm nay ñaõ ñoäng taïi Iraq, vaøo hoâm Thöù giaûm 0.7% so vôùi Thaùng Ba, moät maùy bay phaûn löïc Möôøi Moät. Nhöng so vôùi Hoa Kyø ñaõ thaû bom vaøo moät tuaàn leã chaám döùt hoâm 18 ñòa ñieåm tình ghi laø coù Thaùng Möôøi Hai naêm ngoaùi, phieán quaân taïi khu trung thì doanh soá laïi taêng ñöôïc taâm Iraq, coøn caùc tay suùng 2.1%. Iraq laïi tieáp tuïc saùt haïi moät Baûn baùo caùo cuûa Redbook nhaø baùc hoïc nghieân cöùu veà Research cho bieát, “Moät soá haït nhaân taïi mieàn Baéc. nguoàn tin cho hay hieän Thuû Töôùng Laâm Thôøi töôïng suùt giaûm coù tính caùch Iraq ñang quy traùch nhieäm lan traøn, vaø ñaõ aûnh höôûng

tôùi lôïi nhuaän.” Nhöng baûn baùo caùo cuõng theå hieän söï hy voïng, sinh hoaït buoân baùn sau ngaøy leã vaãn coøn maïnh, seõ vôùt vaùt laïi söï yeáu keùm trong doanh soá tröôùc ngaøy leã. Baùo caùo Redbook ñöôïc thöïc hieän do vieäc laáy maãu doanh soá cuûa nhöõng cöûa haøng baùn leû tieâu bieåu cho 9,000 cöûa haøng. Neáu naêm tröôùc ñaõ laáy maãu ôû cöûa tieäm naøo thì naêm sau nghieân cöùu gia cuõng laïi ñeán laáy maãu ôû cöûa tieäm ñoù ñeå thieát laäp baûng bieán thieân. (D.P.)

Keát thuùc phieân ñaøm phaùn kyø 9: CSVN hy voïng vaøo WTO cuoái 2005 Tieáp trang A1

thaûo laàn thöù nhaát baùo caùo cuûa Ban Coâng Taùc Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi cuõng nhö caùc taøi lieäu maø Coäng Saûn Vieät Nam môùi cung caáp. Ngoaøi ra, phía Haø Noäi cuõng trình baøy nhöõng ñeà nghò môùi trong vieäc söûa ñoåi vaø minh baïch hoùa chính saùch, ñaëc bieät laø chaáp nhaän ñaåy nhanh tieán trình ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan tôùi Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi ngay trong naêm 2005. Vì caøng chaäm treã ñeå ñöôïc thu nhaäp vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi, haøng hoùa xuaát caûng töø Vieät Nam seõ caïnh tranh trong theá yeáu vôùi caùc nöôùc khaùc laø thaønh vieân ôû caùc thò tröôøng maø cheá ñoä Haø Noäi nhaém vaøo nhieàu nhaát laø Hoa Kyø vaø Lieân AÂu, noùi rieâng laø caïnh tranh veà haøng deät may vaø da giaøy. Nguoàn tin töø Geneva qua tôø Thanh Nieân thuaät laïi cho bieát Coäng Saûn Vieät Nam cam keát möùc thueá suaát trung bình khoaûng 18.5%; thueá suaát ñoái vôùi haøng coâng nghieäp vaø noâng saûn coù cao hôn moät chuùt. Ñoái vôùi vaán ñeà thöïc thi caùc hieäp ñònh cuûa Toå Chöùc Thöông Maïi

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7 Theá Giôùi, Haø Noäi phaûi chaáp nhaän xoùa boû trôï caáp vôùi caùc maët haøng noâng saûn ngay khi gia nhaäp, song cuõng ñeà nghò “coù moät soá nhaân nhöôïng vaø coù giai ñoaïn quaù ñoä ñoái vôùi moät soá lónh vöïc”. Tuy nhieân, ña soá caùc nöôùc thaønh vieân ban coâng taùc ñeàu yeâu caàu Haø Noäi thöïc thi ngay moïi cam keát vaø hieäp ñònh cuûa Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi khi gia nhaäp. Ñoàng thôøi phía Haø Noäi phaûi chaáp nhaän thi haønh caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh an toaøn thöïc phaåm (SPS) vaø hieäp ñònh veà trò giaù haûi quan (CPA) ngay sau khi gia nhaäp vôùi ñieàu kieän ñöôïc trôï giuùp veà maët kyõ thuaät khi thöïc thi. Ñoàng thôøi, caùc thaønh vieân ban coâng taùc muoán Coäng Saûn Vieät Nam thöïc hieän ngay Hieäp Ñònh Veà Trôï Caáp Nhaø Nöôùc cuûa Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi khi trôû thaønh thaønh vieân cuûa toå chöùc. Veà caùc quyeàn veà thöông maïi, nguoàn tin tôø Thanh Nieân noùi, moät thaønh vieân cho raèng Vieät Nam vaãn coøn phaân bieät ñoái xöû giöõa doanh nghieäp trong nöôùc vaø doanh nghieäp nöôùc ngoaøi veà caùc quyeàn thöông maïi - vi phaïm ñieàu khoaûn ñoái xöû quoác gia vaø haïn cheá soá löôïng cuûa GATT. Hoï cuõng nhaán maïnh yeâu caàu Haø Noäi caàn thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï cuûa mình trong lónh vöïc naøy ngay khi gia nhaäp. Veà doanh nghieäp nhaø nöôùc, moät soá thaønh vieân ban coâng taùc muoán ñöôïc cung caáp theâm thoâng tin veà khoái doanh nghieäp nhaø nöôùc cuûa Vieät Nam, keå caû thoâng tin veà saûn phaåm, hoaït ñoäng vaø vai troø cuûa khoái naøy trong thöông maïi quoác teá. Phía Haø Noäi noùi keå töø phieân 8 ñeán nay ñaõ “maïnh tay saép xeáp laïi moät loaït caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc”. Ñeå coù maët trong Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi vaøo Thaùng Möôøi Hai 2005, caùc chuyeân gia döï ñoaùn Coäng Saûn Vieät Nam caàn phaûi tieán

Nhaät ñoøi Baéc Haøn cung caáp tin töùc veà nhöõng ngöôøi bò baét coùc TOKYO - Hoâm Thöù Ba, Thuû Töôùng Nhaät tuyeân boá Baéc Haøn phaûi cung caáp ngay laäp töùc caùc thoâng tin veà caùc coâng daân Nhaät bò hoï baét coùc trong thaäp nieân 1970 vaø 1980, thay vì chôø Tokyo ñaët ra moät thôøi haïn choùt. Nhaät Baûn ñaõ ñoøi bieát theâm chi tieát veà nhöõng naïn nhaân bò maát tích, sau khi caùc di theå maø Bình Nhöôõng cho raèng cuûa hai ngöôøi bò baét coùc hoùa ra laø cuûa nhöõng ngöôøi khaùc, sau khi ñöôïc caùc chuyeân vieân Nhaät thöû nghieäm. Ngöôïc laïi Baéc Haøn ñaõ caùo buoäc Nhaät laøm giaû caùc keát quaû thöû nghieäm DNA. “Hieän chuùng toâi ñang duyeät laïi caùc taøi lieäu, vaø ngay khi cuoäc duyeät xeùt keát thuùc, chuùng toâi seõ laøm saùng toû ñaâu laø caùc vaán ñeà vaø thuùc giuïc Baéc Haøn thaønh thaät traû lôøi,” Thuû Töôùng Junichiro Koizumi noùi vôùi caùc phoùng vieân. Ñöôïc hoûi lieäu Nhaät coù ñaët ra moät haïn choùt cho Baéc Haøn hay khoâng, oâng noùi: “Thay vì ñaët ra moät thôøi haïn choùt, chuùng toâi muoán nghe caâu traû lôøi cuûa hoï caøng sôùm caøng toát.” Baéc Haøn coâng nhaän ñaõ baét coùc 13 coâng daân Nhaät ñeå daïy sinh ngöõ cho caùc giaùn ñieäp, haønh 2 phieân ñaøm phaùn veà noäi dung vaø 2 phieân veà kyõ thuaät nöõa. Theo lòch, vaøo ngaøy 31 Thaùng Ba 2005, phieân ñaøm phaùn ña phöông tieáp theo seõ dieãn ra. Nhö vaäy caàn theâm moät phieân nöõa vaøo khoaûng Thaùng Saùu 2005 vaø keát thuùc 2 phieân kyõ thuaät vaøo Muøa Thu ñeå ban coâng taùc kòp chuaån bò cho Coäng Saûn Vieät Nam gia nhaäp Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi nhaân dòp Hoäi Nghò Boä Tröôûng taïi Hoàng Koâng Thaùng Möôøi Hai 2005.

vaø ñaõ cho pheùp 5 ngöôøi trong soá ñoù trôû veà Nhaät vaøo naêm 2002. Baéc Haøn noùi taùm ngöôøi kia ñaõ cheát nhöng ñaõ khoâng cung caáp baèng chöùng, khieán moät soá ngöôøi ôû Nhaät nghi ngôø vaøi ngöôøi vaãn coøn soáng. Caùc vieân chöùc noùi chính phuû seõ tham khaûo vôùi gia ñình nhöõng ngöôøi maát tích vaøo ngaøy Thöù Saùu, sau ñoù seõ laøm moät baùo caùo göûi Baéc Haøn. Khoâng roõ laø lieäu Tokyo coù coá gaéng thu xeáp moät cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc vieân chöùc Baéc Haøn ôû Baéc Kinh, hoaëc ôû nôi naøo khaùc hay khoâng. OÂng Koizumi ngaøy caøng bò aùp löïc ñoøi aùp ñaët nhöõng caám vaän veà kinh teá leân cheá ñoä Baéc Haøn ñeå tröøng phaït nöôùc naøy veà chuyeän khoâng chòu laøm saùng toû nhöõng vuï baét coùc. Tôø nhaät baùo Asahi hoâm Thöù Ba ñaõ coâng boá moät cuoäc thaêm doø cho thaáy 63 phaàn traêm nhöõng ngöôøi traû lôøi uûng hoä caùc bieän phaùp tröøng phaït. Tuy nhieân, oâng Koizumi muoán daønh cho Baéc Haøn theâm thôøi giôø tröôùc khi ñöa ra nhöõng bieän phaùp nhö vaäy. Baéc Haøn ñaõ noùi raèng hoï coi nhöõng tröøng phaït choáng laïi hoï nhö moät söï “tuyeân chieán.” (n.n.)

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI

DAT


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

ÑEÁN TÆNH

A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Saûn phuï vuøng saâu töû vong gaáp 10 laàn thaønh thò HAØ NOÄI 21-12.- “ÔÛ Cao Baèng, coù 411/100,000 baø meï sinh con bò töû vong, trong khi ôû tænh Bình Döông chæ soá naøy laø 45/100,000” theo baûn tin VNNet ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai 2004. VNNet: Taïi buoåi hoïp baùo coâng boá baûn baùo caùo tình traïng daân soá theá giôùi naêm 2004 vôùi tieâu ñeà “10 naêm thöïc hieän thoûa thuaän Cairo: Daân soá, söùc khoûe sinh saûn vaø noã löïc toaøn caàu xoùa ñoùi giaûm ngheøo”, UNFPA cho bieát, ôû Vieät Nam tyû leä töû vong meï ôû caùc tænh vuøng saâu, vuøng xa cao gaáp 10 laàn tyû leä naøy ôû thaønh thò, caùc trung taâm coâng nghieäp. Thoáng keâ cuûa Boä Y Teá Coäng Saûn Vieät Nam cho thaáy, soá tröôøng hôïp töû vong meï ôû tænh Cao Baèng laø 411/100,000 baø meï sinh con, trong khi ôû tænh Bình Döông chæ soá naøy laø 45/100,000. Ngoaøi ra, tyû leä treû sô sinh laø con cuûa caùc baø meï ñaõ toát nghieäp phoå thoâng trung hoïc thaáp hôn gaàn 5 laàn so vôùi tyû leä naøy ôû caùc baø meï chöa bao giôø ñi hoïc. Beân caïnh ñoù, ñaïi dòch HIV/AIDS ñang coù nguy cô buøng phaùt taïi Vieät Nam khi moãi ngaøy coù 45 ngöôøi bò nhieãm môùi HIV/AIDS vaø ñoái töôïng maéc ngaøy caøng treû hoùa. Nguyeãn Thieän Tröôûng - Phoù Chuû Tòch “UÛy Ban Daân Soá, Gia Ñình Vaø Treû Em”, cho bieát: Möùc taêng daân soá giai ñoaïn naêm 2003-2005 ôû Vieät Nam laø 1.3%. Ñaây laø möùc taêng cao hôn nhöõng naêm tröôùc maø nguyeân nhaân chính laø do tyû leä phuï nöõ ôû ñoä tuoåi sinh saûn, soá ngöôøi sinh con thöù 3 taêng cao hôn. Vì vaäy, naêm 2005 seõ coù khoaûng 50 tyû ñoàng ñöôïc daønh ñeå thöïc hieän möùc giaûm tyû leä taêng daân soá taïi Vieät Nam baèng caùch trieån khai sôùm caùc bieän phaùp “keá hoaïch hoùa gia ñình” coù hieäu quaû ñeán ngöôøi daân caùc vuøng, mieàn ngay töø ñaàu naêm 2005. 10 naêm sau hoäi nghò taïi Cairo (1994), caû theá giôùi vaãn coøn hôn 350 trieäu caëp vôï choàng chöa ñöôïc tieáp caän ñaày ñuû caùc dòch vuï “keá hoaïch hoùa gia ñình”; tai bieán thai ngheùn, sinh nôû vaãn laø nguyeân nhaân haøng ñaàu gaây töû vong, ñau oám cho phuï nöõ. Moãi naêm coù 519,000 ngöôøi cheát do nhöõng nguyeân nhaân coù theå phoøng ngöøa ñöôïc. Trong khi ôû nhieàu nôi tyû leä sinh ñang giaûm thì daân soá theá giôùi noùi chung vaãn seõ taêng töø 6.4 tyû ngöôøi hieän nay leân möùc 8.9 tyû vaøo naêm 2050. Daân soá 50 nöôùc ngheøo nhaát seõ taêng gaáp 3 laàn, ñaït möùc 1.7 tæ ngöôøi...

SAØI GOØN 21-12.- Nhieàu tröôøng hôïp, taïi buoåi tieäc buffet traêm moùn taïi caùc khaùch saïn haïng sao, ngöôøi döï phaûi aên moùn bình daân maø ñieàu kieän veä sinh, chaát löôïng ôû möùc... væa heø. Taïi moät khaùch saïn lôùn treân ñöôøng Ñoàng Khôûi, quaän 1, Saøi Goøn, taám baûng lôùn döïng tröôùc saûnh ra vaøo quaûng caùo nhöõng buoåi tieäc buffet vôùi caû traêm moùn aên daân daõ ñaëc tröng cho ngheä thuaät aåm thöïc trong caû nöôùc. ÔÛ ñoù khaùch haøng seõ thaáy hieän dieän nhöõng moùn deã cheá bieán nhö: Ñaäu huõ chieân gioøn, ngheâu haáp, oác luoäc, rau troän... cho ñeán nhöõng moùn aên ñoøi hoûi phaûi coù söï kheùo tay vaø toán raát nhieàu coâng phu nhö: Baùnh naäm, baùnh boät loïc, côm heán hay chaû röôi, chaû coám, nem phuøng... Thaáy chuùng toâi (kyù giaû baùo Ngöôøi Lao Ñoäng) coù veû thaùn phuïc vì khoâng hieåu ñeå thöïc hieän chöøng aáy moùn aên trong moät ngaøy thì caàn phaûi coù bao nhieâu nhaân vieân naáu beáp cho ñuû, chò Thanh H., hieän laø chuû cuûa hai nhaø haøng coù tieáng ôû quaän 1, baät mí: Laøm sao maø naáu ñöôïc chöøng ñoù moùn aên trong moät khuoân vieân nhaø beáp khieâm toán ôû giöõa choán ñoâ thò naøy! Taát caû chæ caàn ra ngoaøi ñaët mua laø thöù gì cuõng coù, vöøa reû vöøa nhanh... Vöøa reû vöøa nhanh, “bao nhieâu cuõng coù” Nhö ñeå chöùng minh cho ñieàu mình noùi laø ñuùng, chò H. heïn toâi saùng hoâm sau ñi thöïc teá. Naèm saâu trong con heûm treân ñöôøng Ñoaøn Vaên Bô, phöôøng 14, quaän 4 - laø moät caên nhaø lôïp maùi toân roäng chöøng 60 m2. Khi chuùng toâi ñeán coù khoaûng hôn chuïc ngöôøi ñang cheá bieán caùc coâng ñoaïn cho hôn 20 moùn cheø. Naèm la lieät treân saøn nhaø laø

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

Nhieàu moùn aên ôû khaùch saïn laøm töø “xoùm nhaø laù”

Daân Vieät Nam phaàn lôùn kieám raát ít tieàn nhöng laïi nhaäu raát nhieàu. Bôûi vaäy, nhaø nöôùc laäp xí nghieäp quoác doanh saûn xuaát bia, coâng ty ngoaïi quoác chen vaøo saûn xuaát ngaøy moät nhieàu hôn ñeå “tranh thuû” daønh thò tröôøng.

nhöõng nguyeân lieäu duøng ñeå cheá bieán, nhö: Ñöôøng caùt, ñaäu xanh, neáp, boät naêng... vaø nhieàu loaïi gia vò ñöôïc ñöïng trong nhöõng huõ nhöïa naèm luõ khuõ beân nhau. H. chæ tay sang toâi giôùi thieäu vôùi coâ chuû raèng toâi laø ngöôøi vöøa môùi môû nhaø haøng ñang tính moãi tuaàn seõ coù moät buoåi tieäc buffet,

ñeán gaëp ñeå laøm hôïp ñoàng cung caáp caùc moùn cheø cho nhaø haøng. Th., teân coâ chuû “cô sôû” saûn xuaát cheø naøy, nhanh nheïn quaûng caùo: “Em laøm aên coù uy tín laém, gaàn caû chuïc naêm trong ngheà chöa bao giôø ñeå xaûy ra söï coá gì neân chò cöù yeân taâm”. Noùi roài Th. ñöa cho toâi

Di daân ñeå xaây thuûy ñieän Tuyeân Quang:

Ban di daân taùi ñònh cö laøm baäy

Soâng Hoàng caïn trô ñaùy coù theå loäi boä deã daøng.

Haïn haùn ôû Vieät Nam vaãn tieáp tuïc nghieâm troïng HAØ NOÄI 21-12.- Tình hình haïn haùn gaây aûnh höôûng naëng neà ñoái vôùi noâng nghieäp ngaøy moãi theâm nghieâm troïng maø traän baõo soá 4 ñem möa luõ ñeán cuõng chæ laø moät ñôït giaûi khaùt ngaén haïn. Haõng thoâng taán Coäng Saûn Vieät Nam döïa vaøo Cuïc Thuûy Lôïi (Boä Noâng Nghieäp Vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân Coäng Saûn Vieät Nam) cho bieát, tính ñeán thôøi ñieåm naøy, dieän tích caây troàng taïi caùc ñòa phöông bò haïn ñaõ leân ñeán 200,000 hecta, trong ñoù caùc tænh Taây Nguyeân, Ninh Thuaän vaø Bình Thuaän coù 166,000 hecta. Ngoaøi ra, taïi caùc tænh Phuù Yeân, Khaùnh Hoøa vaø Laâm Ñoàng coù gaàn 19,000 hecta caây troàng bò thieáu nöôùc, trong ñoù dieän tích maát traéng laø 3,500 hecta. Caùc tænh Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long nhôø moät soá traän möa nhoû, neân dieän tích bò haïn giaûm ñaùng keå, tuy nhieân hieän vaãn coøn gaàn 46,000 hecta luùa bò thieáu nöôùc. Taïi caùc tænh vuøng trung du Baéc Boä cuõng coù khoaûng 250,000 Tieáp trang A9

HAØ NOÄI 21-12.- “Khi boû nôi ôû cuõ, ngöôøi daân hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo chính saùch, quyeát ñònh cuûa ban di daân taùi ñònh cö. Nhöng nhöõng quy ñònh thì choàng cheùo vaø thay ñoåi lieân tuïc; khoâng caên cöù vaøo phaùp luaät.” Baûn tin VNNet ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai 2001 ñöa ra moät soá daãn chöùng cuï theå cho thaáy ñaùm quan chöùc nhaø nöôùc cö xöû “cöôøng quyeàn” nhö theá naøo ñoái vôùi daân. Moät gia ñình 3 laàn tính tieàn ñeàn buø VNNet: Thaùng Möôøi Moät 2002, anh Ñaøo Vaên Phaán (baûn 3 - Naø Möôøng, xaõ Vónh Yeân, huyeän Na Hang) nhaän ñöôïc thoâng baùo veà vieäc di daân taùi ñònh cö. Thaùng Möôøi Hai 2002, hoäi ñoàng giaûi phoùng maët baèng ñeán kieåm keâ taøi saûn nhaø anh Phaán. Thaùng

Gieâng 2003, anh Phaán nhaän ñöôïc vaên baûn mang teân bieåu chi tieát döï toaùn kinh phí vaät kieán truùc hoa maøu (thöïc chaát laø baûng thoáng keâ taøi saûn vaø qui thaønh tieàn) do hoäi ñoàng giaûi phoùng maët baèng huyeän Na Hang göûi. Theo ñoù, soá tieàn ñeàn buø thieät haïi vaø hoã trôï di chuyeån maø hoä anh Phaán ñöôïc nhaän laø 188,730,990 ñoàng. Daân loøng hoà “maéc caïn” Coâng taùc di daân ñöôïc thöïc hieän töø Thaùng Möôøi Moät 2002 nhöng ñeán nay nôi ñaây vaãn khoâng ñöôøng ñi, khoâng nöôùc saïch... Haøng vaïn con ngöôøi laâm vaøo caûnh khoán khoù. Sau ñoù, baát ngôø anh laïi nhaän ñöôïc baûng bieåu chi tieát döï toaùn kinh phí vaät kieán truùc hoa maøu nöõa. Baûng bieåu chi tieát naøy cuõng do hoäi ñoàng

giaûi phoùng maët baèng huyeän Na Hang göûi. ÔÛ baûn keâ laàn thöù 2, caùch tính toaùn, aùp giaù ñeàn buø ñaõ hoaøn toaøn khaùc vôùi baûng thöù nhaát. Soá tieàn

xem moät danh saùch giaù caû caùc moùn cheø ñaõ ñöôïc photocopy vaø noùi tieáp: “Chò ñaët ôû ñaây laø ñuùng giaù goác roài, em tính “saùt” cho chò, coøn neáu qua trung gian thì giaù laïi naâng leân chuùt ñænh ñeå kieám tieàn caø pheâ. Soá löôïng thì tuøy theo ngöôøi choïn nhöng chaát löôïng thì nhö nhau...”, Th. vöøa noùi vöøa ñöa tay baám soá treân chieác ñieän thoaïi baøn daën baïn haøng cho ngöôøi ñeán nhaän haøng. Thaät ngaïc nhieân khi ñöôïc bieát giaù caû caùc moùn cheø ôû ñaây khaù reû: Moät noài cheø chuoái 3 kg giaù 100,000 ñoàng. Caùc moùn cheø khaùc nhö khoai moân, ñaäu vaùn, ñaäu xanh boät baùng, cheø thöng, cheø baø ba... ñeàu coù möùc giaù coá ñònh raát meàm... Th. cho bieát cô sôû cuûa coâ cung caáp troïn goùi caùc moùn cheø cho moät khaùch saïn ôû quaän 1, 2 khaùch saïn ôû quaän 3 vaø 12 nhaø haøng lôùn nhoû trong thaønh phoá vaøo 2 ngaøy Thöù Baûy vaø Chuû Nhaät. Thay teân ñoåi hoï thaønh... moùn nhaø haøng Rôøi nhaø cuûa Th. toâi ñöôïc H. cho bieát caùc moùn chaû röôi, nem chaïo, loøng doài heo luoäc... coøn ñôn giaûn hôn nhieàu. Haèng ngaøy chæ caàn cho nhaân vieân nhaø haøng ñi mua taïi caùc ñieåm baùn ñoà aên mieàn Baéc ñang moïc leân nhan nhaûn treân ñöôøng phoá, sau ñoù veà nhaø pha cheá laïi chuùt ñænh, theâm vaøo ñoù laø ngheä thuaät trang trí tæa hoa... laø nhaø haøng ñaõ coù ngay moät moùn aên mang teân rieâng cuûa mình roài. Ngay caû nhöõng moùn baùnh ngoït cuõng ñöôïc thay teân ñoåi hoï thaønh nhöõng moùn “raát ñaëc tröng cuûa nhaø haøng”, nhöng thöïc chaát ñeàu ñöôïc mua ôû nhöõng tieäm baùnh ngoït sau ñoù veà pheát theâm moät lôùp bô, trang trí theâm nhöõng Tieáp trang A9

maø hoä anh Phaán ñöôïc nhaän chæ coøn 181,010,990 ñoàng, huït gaàn 8 trieäu ñoàng so vôùi laàn 1. Chöa heát baøng hoaøng vaø khoù hieåu, Thaùng Tö 2004, anh Phaán laïi nhaän ñöôïc baûng bieåu chi tieát döï toaùn kinh phí vaät kieán truùc hoa maøu thöù 3. Tieáp trang A9

Chöa coù ñaát döïng nhaø, daân ñeå vaät lieäu naèm phôi möa naéng.

DAT


WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Nhieàu moùn aên ôû khaùch saïn laøm töø “xoùm nhaø laù”

Tieáp trang A8

hình thuø hoa laù baèng nhöõng loaïi kem, theá laø nhaø haøng ñaõ coù ngay moät moùn aên cuûa rieâng mình. Moùn phuï trong tieäc cöôùi cuõng ñaët beân ngoaøi Theo giôùi kinh doanh tieäc cöôùi, thoâng thöôøng chæ coù caùc khaùch saïn lôùn 3, 4 sao môùi coù ñoäi nguõ ñaàu beáp rieâng. Tuy nhieân nhöõng moùn aên phuï nhö chaû gioø, baùnh flan, rau caâu... ngay caû caùc khaùch saïn naøy cuõng ñaët beân ngoaøi hoaëc do ñaàu beáp, ngöôøi nhaø ñaàu beáp laõnh “thaàu”. Baø C., chuyeân kinh doanh tröùng gia caàm treân ñöôøng Phuù Höõu, quaän 5, cho bieát nhieàu ngöôøi laøm baùnh cung caáp cho nhaø haøng, khaùch saïn laø moái quen cuûa baø. Hoï khoâng bao giôø laáy tröùng nguyeân vì giaù cao maø chæ laáy toaøn tröùng moùp, tröùng beå vôùi soá löôïng lôùn. Vì vaäy baø phaûi cho ngöôøi ñi thu gom töø caùc vöïa tröùng khaùc môùi ñuû cung caáp... Ñoái vôùi caùc nhaø haøng, khaùch saïn loaïi trung bình, phaàn lôùn ñeàu ñaët caùc moùn aên ôû beân ngoaøi. Thaäm chí hoï coøn giao khoaùn cho caùc nhoùm naáu aên naøy. Khi coù hôïp ñoàng ñaùm tieäc thì giao troïn goùi laïi cho hoï. OÂng Bình, moät ñaàu moái naáu aên ñaùm tieäc, cho bieát cô sôû cuûa oâng thöôøng xuyeân cung caáp tieäc troïn goùi cho nhaø haøng khaùch saïn V treân ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo, quaän 1, khaùch saïn S ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, quaän 5... Nhoùm tieäc cöôùi cuûa baø Hieàn ôû khu vöïc ga Saøi Goøn, quaän 3 noåi tieáng coù nhieàu moái töø nhaø haøng, khaùch saïn khu vöïc trung taâm thaønh phoá. Do coù nhieàu moái cho neân baø phaûi “hôïp taùc” vôùi nhieàu nhaø laân caän cuõng nhö söû duïng lao ñoäng taïi choã ñeå toå chöùc cheá bieán, naáu nöôùng. Chuû moät ñieåm heo quay treân ñöôøng Huyønh Vaên Baùnh, quaän Phuù Nhuaän, cho bieát heo quay cuûa oâng thuoäc loaïi haøng “saïch”, do oâng chæ quay toaøn heo soáng chöù khoâng laøm heo ñoâng laïnh cho neân ñöôïc nhieàu nhaø haøng tín nhieäm. Giaù heo söõa (töø 2 kg ñeán 4 kg moãi con) 310,000 ñoàng moät con, heo treân döôùi 10 kg moãi con giaù töø 55,000 ñoàng ñeán 57,000 ñoàng moät kg. Khi chuùng toâi tìm ñeán nhaø cuûa oâng naèm trong con heûm nhoû treân ñöôøng Huyønh Vaên Baùnh, nhieàu ngöôøi trong xoùm cho bieát tröôùc ñaây coù quay heo taïi nhaø, nhöng bò cô quan chöùc naêng caám khoâng cho laøm caùch nay 2, 3 naêm. Tuy vaäy ñòa chæ naøy vaãn cung caáp heo quay cho nhieàu moái haøng baèng caùch sang taän quaän 8 laáy haøng veà baùn laïi. Chuùng toâi tìm ñeán loø heo quay treân ñöôøng Baø Hom, quaän 6, luùc naøy ñaõ 9 giôø saùng nhöng loø vaãn coøn hoaït ñoäng. Thòt heo ñöôïc caét ra thaønh töøng khoái coù kích thöôùc töø 2 taác ñeán 4 taác naèm la lieät treân neàn xi maêng caùu baån. Soá thòt treân tröôùc khi ñöa loø quay

ñöôïc taåm öôùp trong thau chöùa gia vò thaäp caåm ñoû loøm. Rieâng loaïi heo söõa ñöôïc chaát ñaày trong caùc thuøng caáp ñoâng, coù maøu saéc ñaõ chuyeån sang xanh nhôøn nhôït. Chuùng toâi ñeà nghò quay heo söõa coøn soáng môùi ngon, oâng chuû bóu moâi noùi: “Laøm gì coù heo söõa soáng, heo ñoâng laïnh laø toát laém roài. Nhieàu loø khaùc hoï coøn quay caû heo cheát, heo beänh maø vaãn baùn aøo aøo!” Chi Cuïc Thuù Y Saøi Goøn cho bieát gaàn ñaây ñôn vò ñaõ phaùt hieän nhieàu loø quay heo, vòt khoâng baûo ñaûm veä sinh, trong ñoù coù caû heo cheát, heo maéc beänh truyeàn nhieãm vôùi soá löôïng lôùn. Nhöõng ñieåm naøy ña soá ñeàu cung caáp heo quay cho caùc nhaø haøng, khaùch saïn, quaùn aên. Taïi moät loø heo quay thuoäc phöôøng 9, quaän Taân Bình, coù ñeán 9 tuû caáp ñoâng tröõ gaàn 200 con heo söõa ñeå quay. Trong ñoù coù nhieàu con coù daáu hieäu cheát tröôùc khi gieát moå, maéc beänh truyeàn nhieãm. Loø coøn söû duïng phaåm maøu, boät gia vò khoâng roõ nguoàn goác ñeå taåm öôùp heo quay.

Di daân ñeå xaây thuûy ñieän Tuyeân Quang: Ban di daân taùi ñònh cö laøm baäy Tieáp trang A8

Vôùi baûng bieåu naøy, soá tieàn maø gia ñình anh Phaán ñöôïc nhaän chæ coøn 103,121,966 ñoàng, huït gaàn 80 trieäu ñoàng so vôùi laàn thöù 2. Caû 3 baûng bieåu naøy ñeàu do baø Leâ Thò Nhung, caùn boä hoäi ñoàng giaûi phoùng maët baèng huyeän Na Hang laäp. Tuy nhieân caùch tính toaùn, aùp giaù cuûa ban di daân taùi ñònh cö thuûy ñieän Tuyeân Quang lieân tuïc thay ñoåi, tieàn haäu baát nhaát vaø khoâng coù söï giaûi thích roõ raøng naøo. Anh Phaán sôï raèng anh seõ coøn phaûi nhaän theâm nhöõng baûn döï toaùn kinh phí nöõa vaø cöù theo ñaø giaûm daàn nhö vaäy thì anh khoâng bieát hoûi ai. Ngoaøi hoä anh Phaán, taïi huyeän Na Hang coøn coù haøng nghìn hoä phaûi chòu caûnh bò caét giaûm tieàn ñeàn buø vaø hoã trôï di daân moät caùch thieáu roõ raøng, khoù hieåu vaø khoâi haøi. Hoä baø Ngoân Thò Töông ôû baûn 3 - Naø Möôøng (xaõ Vónh Yeân, Na Hang) thì sau 3 laàn choàng nhau tính toaùn kinh phí ñeàn buø vaø hoã trôï di chuyeån cuûa ban di daân taùi ñònh cö thuûy ñieän Tuyeân Quang soá tieàn maø baø ñöôïc nhaän ñaõ bò caét giaûm maát 2/3. Hoä oâng Phaïm Xuaân Tham (toå 1, thò traán Na Hang) thì 2 hecta vôùi 4,000 caây queá, troàng töø naêm 1991, chæ ñöôïc tính vôùi möùc giaù nhoû hôn 800 laàn so vôùi möùc giaù qui ñònh... Sau khi kieåm keâ, hoäi ñoàng giaûi phoùng maët baèng ñöa ra möùc ñeàn buø 2,292,059 ñoàng cho toaøn boä soá queá. Thaáy quaù thieät thoøi, oâng Tham khoâng ñoàng yù. Sau nhieàu laàn thoûa thuaän khoâng thaønh, hoäi ñoàng giaûi phoùng maët baèng naâng daàn soá tieàn ñeàn buø leân 6 trieäu moãi hecta. Sau ñoù, hoäi ñoàng giaûi phoùng maët baèng tieáp tuïc naâng giaù leân 16,999,356 ñoàng. OÂng

Tham khoâng chaáp nhaän vì tröôùc ñoù caùc vaên baûn veà ñeàn buø thieät haïi cuûa uûy ban nhaân daân tænh Tuyeân Quang ñeàu qui ñònh giaù cuûa moät caây queá, töø 7 naêm tuoåi trôû leân, laø 200,000 ñoàng. Chöa thoûa thuaän ñöôïc thì giöõa Thaùng Taùm 2004, oâng Tham oám phaûi ñieàu trò taïi beänh vieän ña khoa tænh Tuyeân Quang. Ñeå thuyeát phuïc oâng Tham, caùc oâng Ma Vaên Quyeát (tröôûng ban giaûi phoùng maët baèng huyeän Na Hang) vaø Leâ Cuø Thaät (phoù chuû tòch huyeän Na Hang) ñaùnh xe oâ toâ xuoáng taän... beänh vieän yeâu caàu oâng Tham kyù giaáy thoûa thuaän ñeàn buø vaø giao maët baèng. Nhöõng caùi “queân” cuûa ban di daân Ngaøy 11 Thaùng Gieâng 2002, uûy ban nhaân daân tænh Tuyeân Quang coù quyeát ñònh soá 15/2002/QÑ-UB veà vieäc ban haønh ñôn giaù ñeàn buø thieät haïi veà taøi saûn (vaät kieán truùc vaø hoa maøu). Ngaøy 09 Thaùng Möôøi Hai 2002, uûy ban nhaân daân tænh Tuyeân Quang laïi coù quyeát ñònh soá 592/2002/QÑ-UB thay theá quyeát ñònh 15/2002/QÑ-UB. Ngaøy muøng 01 Thaùng Baûy 2003, uûy ban nhaân daân tænh Tuyeân Quang tieáp tuïc coù coâng vaên soá 910/UB-KTTH vaø 2 baûn phuï luïc ñôn giaù ñeàn buø thieät haïi veà taøi saûn (vaät kieán truùc) vaø hoa maøu. Ngaøy 20 Thaùng Taùm 2003, phoù thuû töôùng Haø Noäi Nguyeãn Taán Duõng kyù quyeát ñònh soá 937/ QÑ-TTg quy ñònh taïm thôøi veà boài thöôøng taùi ñònh cö döï aùn thuûy ñieän Tuyeân Quang. Ngaøy 30 Thaùng Chín 2003, uûy ban nhaân daân tænh Tuyeân Quang coù coâng vaên soá 1788/ UB-KTTH cuï theå hoùa quyeát ñònh soá 937/QÑ-TTg vaø baûn phuï luïc ñôn giaù boài thöôøng vaø taùi ñònh cö. Nhö vaäy, chæ trong thôøi gian 20 thaùng uûy ban nhaân daân tænh Tuyeân Quang ñaõ coù 4 chính saùch aùp giaù ñeàn buø khaùc nhau. Löông Vaên Phuùc (baûn 3 Naø Möôøng xaõ Vónh Yeân) laø thöông binh haïng 4/4. Ngaøy 15 Thaùng Baûy 2004, chaáp haønh chuû tröông di daân taùi ñònh cö, oâng Phuùc thaùo dôõ ngoâi nhaø goã cuûa mình thueâ oâ toâ chôû qua quaõng ñöôøng 100 km ñeán khu taùi ñònh cö xoùm 2, xaõ Kim Phuù, huyeän Yeân Sôn. Tuy nhieân khi ñeán nôi oâng môùi bieát mình hoaøn toaøn chöa coù maët baèng ñeå döïng nhaø. Khu taùi ñònh cö chæ coøn laïi moät mieáng ñaát toaøn hoá voâi vaø nhöõng goác tre. Khoâng theå chôû nhaø quay veà nôi ôû cuõ, döïng nhaø cuõng khoâng ñöôïc, oâng Phuùc ñaønh ñeå ñoáng vaät lieäu (100% baèng goã) cuûa mình naèm phôi möa naéng vaø ñi ôû nhôø. Sau vaøi thaùng soáng trong caûnh ôû nhôø, oâng Phuùc ñaønh phaûi boû tieàn thueâ ngöôøi töï san laáp maët baèng ñeå döïng nhaø ôû. Chung caûnh ngoä vôùi oâng Phuùc laø toaøn boä caùc hoä daân toå 2, thò traán Na Hang. Nhöõng naïn nhaân naøy khaúng ñònh: maëc duø chöa coù maët baèng ñeå laøm nhaø, hoäi ñoàng giaûi phoùng maët baèng huyeän Na Hang vaãn yeâu caàu caùc hoä daân naøy phaûi baøn giao maët

TUAN TONY NGUYEN , CPA, MS Tax Attorney At Law Estate Planning Living Trust Will Tax Probate Administration

THE LAW

Cell: 714-612-2337 714-612-2337 Cell:

5001 Birch Street, Suite 4 Newport Beach, CA 92660 Tel: 949-263-1030 * Fax: 949-263-1703

baèng. Vaø ñeán nay caùc hoä daân toå 2 vaãn phaûi soáng trong caûnh khoâng taác ñaát caém duøi. Nhaän thaáy vieäc aùp giaù tính toaùn gaây thieät thoøi, nhieàu hoä daân khoâng chaáp nhaän di chuyeån. Laäp töùc laõnh ñaïo huyeän Na Hang aùp duïng bieän phaùp cöùng raén: Ñình chæ coâng taùc ñoái vôùi caùn boä coâng chöùc nhaø nöôùc neáu hoï khoâng baøn giao maët baèng. Ngaøy 30 Thaùng Baûy 2004, oâng Leâ Cuø Thaät - phoù chuû tòch uûy ban nhaân daân huyeän Na Hang, kyù vaên baûn soá 1084/UBKTTH vôùi noäi dung taïm ñình chæ coâng taùc ñoái vôùi baø Nguyeãn Thò Naêng (caùn boä coâng taùc taïi coâng an huyeän Na Hang) vaø choàng baø laø oâng La Vaên Ñoäi (caùn boä haït kieåm laâm huyeän Na Hang) neáu gia ñình hoï khoâng baøn giao maët baèng tröôùc ngaøy muøng 05 Thaùng Taùm 2004. Moät vaøi hoä daân ñaõ thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa vì khoâng ñöôïc ñaûm baûo an toaøn khi di dôøi. Do di chuyeån trong luùc nöôùc luõ leân cao, phöông tieän laïi thoâ sô (beø goã), ngaøy muøng 05 Thaùng Baûy 2004, chieác beø chôû toaøn boä taøi saûn cuûa nhaø anh Phuøng Thanh Vöôïng (baûn Paéc Vaõng, xaõ Truøng Khaùnh, huyeän Na Hang) ñaõ bò cuoán vaøo coáng ngaàm laøm cheát 2 ngöôøi vaø cöôùp ñi toaøn boä taøi saûn.

Haïn haùn ôû Vieät Nam vaãn tieáp tuïc nghieâm troïng Tieáp trang A8

hecta caây troàng vuï Ñoâng Xuaân gaëp khoù khaên veà nguoàn nöôùc töôùi, nhaát laø vaøo thôøi kyø laøm ñaát gieo troàng. Caùc tænh Trung Boä döï baùo cuõng seõ coù hôn 100,000 hecta caây troàng thieáu nöôùc, trong ñoù caùc tænh töø Quaûng Nam ñeán Phuù Yeân coù khoaûng 40,000 hecta ñeán 50,000 hecta. Ngoaøi ra, coù khoaûng 50,000 daân ôû caùc tænh Quaûng Ngaõi, Phuù Yeân vaø Khaùnh Hoøa thieáu nöôùc sinh hoaït. Theo Trung Taâm Döï Baùo Khí Töôïng Thuûy Vaên Trung Öông, tình traïng khoâ haïn trong muøa khoâ naêm nay coù khaû naêng khoác lieät hôn muøa khoâ naêm ngoaùi. Hieän möïc nöôùc treân heä thoáng caùc soâng vuøng Ñoàng Baèng Baéc Boä nhö Soâng Ñaø, Soâng Thao, Soâng Loâ, Soâng Thaùi Bình ñeàu trong tình traïng thieáu nöôùc nghieâm troïng. Möïc nöôùc taïi Vieät Trì luùc 07 giôø ngaøy 15 Thaùng Möôøi Hai laø 6.55 meùt, thaáp hôn trung bình nhieàu naêm hôn 1 meùt; taïi Tuyeân Quang 15.99 meùt, thaáp hôn 0.5 meùt ñeán 0.6 meùt; taïi Yeân Baùi 25.76 meùt, thaáp hôn 0.4 meùt ñeán 0.5 meùt; taïi Haø Noäi, möïc nöôùc soâng Hoàng ño ñöôïc laø 2.5 meùt, thaáp hôn trung bình nhieàu naêm khoaûng 1 meùt. Hieän möïc nöôùc hoà Daàu Tieáng xuoáng döôùi möùc 21.2 meùt, thaáp hôn möïc nöôùc daâng bình thöôøng 3.2 meùt vaø ñaây laø naêm ñaàu tieân trong voøng 20 naêm hoaït ñoäng, hoà Daàu Tieáng thieáu nöôùc nghieâm troïng, trong khi theo döï baùo cuûa Ñaøi Khí Töôïng Thuûy Vaên Khu Vöïc Nam Boä, khaû naêng maën xaâm nhaäp coù theå vaøo saâu noäi ñoàng, nhaát laø vaøo caùc thaùng cao ñieåm muøa khoâ (töø Thaùng Hai ñeán Thaùng Tö naêm 2005).

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Haø Noäi:

Thöùc aên naøo cuõng ñaày hoùa chaát HAØ NOÄI 21-12.- “Chæ rieâng taïi Haø Noäi, qua kieåm tra taïi caùc cô sôû saûn xuaát baùnh keïo, nöôùc giaûi khaùt, kem, möùt... ñaõ phaùt hieän thaáy 50% caùc saûn phaåm nhö kem, söõa ñaäu naønh coù söû duïng ñöôøng Cyclamat, moät loaïi ñöôøng coù ñoä ngoït cao gaáp 30 laàn ñöôøng kính traéng. Cyclamat laø chaát taïo ngoït toång hôïp khoâng naèm trong danh muïc ñöôïc Boä Y Teá cho pheùp löu haønh.” Baûn tin cuûa VNNet döïa vaøo thaïc só Leâ Nhaân Tuaán, Chaùnh Thanh Tra Sôû Y Teá Haø Noäi, ñaõ thoâng baùo tình hình treân taïi hoäi thaûo veà “Söû duïng chaát phuï gia trong cheá bieán thöïc phaåm” do Cuïc Veä Sinh An Toaøn Thöïc Phaåm (Boä Y Teá Coäng Saûn Vieät Nam) toå chöùc ngaøy 20 Thaùng Möôøi Hai 2004. Nguoàn tin naøy noùi, ñoaøn thanh tra coøn phaùt hieän 68% ñeán 72% cô sôû saûn xuaát gioø, chaû, baùnh phôû, baùnh cuoán, buùn... taïi caùc tænh, thaønh phoá nhö Phuù Thoï, Haûi Phoøng söû duïng haøn the. Tyû leä naøy taïi Haø Noäi laø 30% ñeán 48%, Saøi Goøn Caùc loaïi oâ mai, laø 45% ñeán moùn aên vaët öa thích cuûa phuï nöõ. 90%.

Hoïc sinh lôùp 8 ñaùnh 3 thaày giaùo

PHAN THIEÁT 12-21.- Theo baûn tin baùo Tieàn Phong, moät hoïc sinh lôùp 8 tröôøng Trung Hoc Cô Sôû Nguyeãn Traõi, thaønh phoá Phan Thieát, Bình Thuaän, duøng caây thöôùc daøi 0.8 meùt gaây thöông tích cho ba giaùo vieân laø giaùm thò nhaø tröôøng. Hieäu tröôûng Nguyeãn Xuaân Hoàng cho hay, luùc 12 giôø 40 ngaøy 16 Thaùng Möôøi Hai 2004, caùc hoïc sinh Nguyeãn Coâng Duy lôùp 8/24 vaø Buøi Tieán Ñeán lôùp 8/22 ñaùnh nhau trong saân tröôøng. Sau ñoù, Duy veà keâu 5 thanh nieân töø 17-18 tuoåi, coù 2 thanh nieân vaøo tröôøng, moät thanh nieân taùt tai Ñeán. Baûo veä Nguyeãn Vaên Hieàn ra can ngaên lieàn bò 2 thanh nieân haønh hung. Khi 3 thaày giaùm thò khoáng cheá ñöôïc 2 thanh nieân thì Duy duøng caây thöôùc ñaùnh caùc thaày giaùm thò ñeå giaûi vaây. Haäu quaû, thaày Cao Ñöùc Trò bò moät soá veát nöùt xöông baøn tay traùi phaûi nhaäp vieän taïi TP. HCM saùng 17 Thaùng Möôøi Hai; hai thaày Nguyeãn Haûi Baèng vaø Nguyeãn Vaên Söûu thöông nheï hôn, ñaõ oån ñònh söùc khoûe.

Xe gaén maùy chôû 3, moät ngöôøi rôi xuoáng töû vong LONG AN 21-12.- Tai naïn xaûy ra ôû Quoác Loä 1A, ñoaïn thuoäc aáp 5, Nhò Thaønh, Thuû Thöøa, Long An. Xe maùy chôû ba chaïy nhanh, ngöôøi ngoài sau cuøng bò haát vaêng xuoáng maët ñöôøng. Theo baûn tin baùo Ngöôøi Lao Ñoäng, hoài 01 giôø saùng ngaøy 19 Thaùng Möôøi Hai 2004, Nguyeãn Vaên Döông (sinh naêm 1973) chaïy moâ toâ chôû Nguyeãn Vaên Haù (sinh naêm 1974), Nguyeãn Minh Caûnh (sinh naêm 1973), nguï aáp 2, xaõ Nhöït Chaùnh, huyeän Beán Löùc, Long An vôùi toác ñoä khaù cao. Vì ngoài sau cuøng khoâng oâm chaët neân Caûnh bò haát vaêng xuoáng maët ñöôøng nhöng caû Döông, Haù khoâng bieát, xe chaïy hôn 2 caây soá môùi quay laïi tìm. Duø bò chaán thöông, nhöng anh Caûnh coá gaéng ngoài daäy, ngay luùc ñoù moät xe du lòch ñuïng vaøo naïn nhaân, roài oâ toâ khaùch 15 choã löu thoâng cuøng chieàu tieáp tuïc caùn ngang ngöôøi laøm anh Caûnh töû vong. Döông ñeán gia ñình naïn nhaân baùo tin vaø boû troán, coâng an huyeän truy baét ñeå laøm roõ.

DAT


.3”

YÙ KIEÁN

Dieãn Ñaøn

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

XIN COÙ YÙ KIEÁN

Haõy nhìn nhöõng gì hoï laøm NGÖÔØI LÍNH CUÕ Ñoù laø moät veá cuûa caâu noùi ñeå ñôøi cuûa Toång Thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa Nguyeãn Vaên Thieäu: “Ñöøng nghe nhöõng gì Coäng Saûn noùi maø haõy nhìn nhöõng gì Coäng Saûn laøm”. Tuaàn leã vöøa qua, trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi coù hai chuyeän laøm nhieàu ngöôøi nhôù laïi caâu noùi naøy. Thöù nhaát laø caâu chuyeän veà cuoäc traû lôøi cuûa oâng Toång Giaùm Ñoác Haøng Khoâng Vieät Nam do phaùi vieân tieáng Vieät cuûa Ñaøi BBC thöïc hieän. Thöù hai laø cuoäc traû lôøi nhöõng giaûi ñaùp cuûa Ñaïi Söù Coäng Saûn Vieät Nam, baø Toân Nöõ thò Ninh, taïi Ñaïi Hoïc UCSD. Trong caâu chuyeän thöù nhaát laø cuoäc traû lôøi cuûa moät “vieân chöùc caáp cao” trong chính quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam, nhieàu ngöôøi nghe ñöôïc ñaõ oâm buïng cöôøi ngaát vaø khoâng ngaïc nhieân gì veà thaùi ñoä cuûa vieân quan cai trò naøy. Ai ñôøi ñöôøng ñöôøng laø moät oâng Toång Giaùm Ñoác phuï traùch moät cô quan thöông maïi cuûa nhaø nöôùc goàm nhöõng “ñænh cao” cuûa trí tueä loaøi ngöôøi maø oâng laïi “söûng coà” khi phaùi vieân cuûa BBC va chaïm kheõ vaøo caùi töï aùi vó ñaïi cuûa

Vaên

Ngheä Ñaõ quaù laâu chuùng toâi khoâng ñi xe hôi ñöôøng xa, xe molotova naøy do taøi xeá coâng an coäng saûn laùi thaû giaøn, maëc cho chuùng toâi ngoài sau thuøng xe laéc lö nghieâng ngaû, nhaát laø khi xe reõ vaøo ñöôøng röøng vöøa doác vöøa nhieàu oå gaø, quanh co, khuùc khuyûu, xe chaïy nhö laên loän, ngoaèn ngoeøo laøm cho chuùng toâi ngaát ngö, choaùng vaùng. Xe döøng laïi khoaûng giöõa tröa trong moät khoaûng saân roäng, hai teân coâng an ñaøng tröôùc nhaûy ra goïi chuùng toâi xuoáng xe, chuyeàn nhau nhöõng gioû xaùch xuoáng theo. Trôøi naéng gaét, chuùng toâi tìm boùng maùt tröôùc moät gian nhaø lôïp tranh daøi vaø cao, ngoài beät xuoáng ñaát, döïa vaøo neàn nhaø, trong luùc chôø ñôïi teân coâng an tröôûng xa chaïy ñi ñaâu ñoù, coù leõ ñi baùo cho vaên phoøng tröôûng traïi bieát chuùng toâi ñaõ ñeán. Ñang ñöa maét nhìn quang caûnh chung quanh, moät baàu trôøi roäng lôùn bao truøm moät doanh traïi xa laï, coù nhieàu daõy nhaø tranh ngang doïc, pheân laø nhöõng thaân tre ñoùng saùt vaøo nhau, boãng nghe trong nhaø coù nhöõng tieáng goïi kheû teân moãi chuùng toâi. Giaät mình xoay vaøo nhaø chuùng toâi thaáy qua caùc khe hôû laáp laùnh nhöõng aùnh maét nhìn ra, khoâng thaáy ñöôïc toaøn maët neân khoâng bieát laø nhöõng ai trong ñoù. Hình nhö hoï ñang giôùi thieäu chuùng toâi vôùi nhau. Moät toaùn coâng an theo nhau xuoáng nhaän chuùng toâi. Boïn coâng an gay gaét vaø hoãn xöôïc hôn beân boä ñoäi. Vieäc ñaàu tieân laø ñieåm danh, sau ñoù laø luïc soaùt “haønh lyù” caù nhaân chuùng toâi ñem theo. - Caùc chò baøy ñoà ñaïc ra ñeå khaùm xeùt! - Ai cho caùc chò duøng dao gaêm? Caùc chò ñem theo ñeå laøm gì ñaây? - Ñoù laø nhöõng con dao ræ seùt chuùng toâi löôïm ñöôïc ôû hoá raùc caùc traïi cuõ duøng ñeå laøm coû. - Khoâng ñöôïc! ÔÛ ñaây caám duøng. Ñeå rieâng nhöõng ñoà baèng nhoâm, saét, toân, theùp ra moät beân. Chuùng toâi nhìn moät caùch tieác reû nhöõng ñoà

TAØI LIEÄU WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

DAT

Toå Quoác - Danh Döï - Traùch Nhieäm

Trung Taâm Ñieàu Hôïp Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Trung Baéc Hoa Kyø

THÖ NGOÛ

(Nhaân vieäc Trung Só Buøi Thanh Thaûo, moät Haï Só Quan ngöôøi Myõ goác Vieät thuoäc Theá Heä Haäu Dueä, trong ngaøy Leã Lao Ñoäng cuûa Hoa Kyø ñaõ xin thöôïng caáp cuûa mình taïi chieán tröôøng cô quan döôùi tay oâng khi ñeà caäp tôùi chuyeän Iraq, cho pheùp ñöôïc thöôïng kyø Vieät Nam Coäng Hoøa ñeå töôûng nieäm, Trung Taâm Ñieàu Hôïp United Airlines ñaõ thöïc hieän chuyeán bay Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Vuøng Trung Baéc Hoa Kyø ca ngôïi vaø ñaõ coù Thö Ngoû thaúng töø Hoa Kyø qua Vieät Nam maø haøng khuyeán khích Theá Heä Haäu Dueä trong vuøng Trung Baéc Hoa Kyø). khoâng Vieät Nam thì chöa. Vò phaùi vieân aáy Thaân göûi Quyù Baïn Theá Heä Haäu Dueä Trung moät maët traän ñaày gai löûa cuûa xöù khaùc, nhöng hoûi raèng (nguyeân vaên): “Taïi sao laïi khoâng maøu côø chính nghóa cuûa queâ höông vaãn heát theå sôùm, cuøng thôøi gian vôùi United Airlines?” Baéc Hoa Kyø. Thöa quyù baïn. Chaéc quyù baïn ñaõ bieát, trong daï toân thôø. Toång Giaùm Ñoác Vieät Nam Airlines traû lôøi: Coù leõ Trung Só Buøi Thanh Thaûo thaân “Bôûi vì toâi khoâng thích. Bôûi vì toâi chöa ngaøy Leã Lao Ñoäng 6 thaùng 9, 2004 vöøa qua, thích.” Phoùng vieân laïi hoûi: “Vaø oâng khoâng heà moät quaân nhaân Hoa Kyø goác Vieät ñang chieán thöông cuûa chuùng ta chæ laø moät, vì coøn haøng sôï laø seõ phaûi caïnh tranh vôùi nhöõng haõng raát ñaáu taïi chieán tröôøng Iraq ñaõ xin pheùp thöôïng traêm, haøng ngaøn nhöõng ñöùa con Vieät Nam laø söøng soû treân theá giôùi?” Toång Giaùm Ñoác traû caáp cho treo Laù Côø Vieät Nam Coäng Hoøa maøu khaùc trong quaân ñoäi Hoa Kyø ñang chieán ñaáu lôøi: “OÀ taïi sao laïi duøng caùi töø sôï ôû ñaây nhæ? Vaøng Ba Soïc Ñoû taïi Thuû Ñoâ Baghdad, nôi anh treân caùc maët traän khaùc taïi Iraq, taïi A Phuù Anh ô... anh phoûng vaán treân ñieän thoaïi nhôù, ñang döøng quaân truù ñoùng. Buoåi thöôïng kyø tuy Haõn maø chuùng ta chöa heà bieát tôùi Coù theå hoï nhöng anh aên noùi hôi thieáu vaên hoùa ñaáy.” ñôn giaûn, nhöng khoâng keùm phaàn kính troïng cuõng ñaõ treo moät laù Quoác kyø maøu Vaøng Ba Phoùng vieân: “Daï khoâng, toâi cuõng khoâng noùi tröôùc moät soá ñoâng ñoàng nguõ cuûa anh. Ñoù laø Soïc Ñoû trong taän cuøng ñaùy tim cuûa hoï, vì ñoù laø...” Toång Giaùm Ñoác caét ngang: “Vì coù leõ Trung Só Quaân Caûnh Buøi Thanh Thaûo, 32 laø nieàm töï haøo veà chính nghóa quoác gia vaø soáng xa toå quoác neân ngoân ngöõ Vieät Nam cuûa tuoåi, ñaõ hieän dieän trong Quaân löïc Hoa Kyø suoát truyeàn thoáng Vieät Nam. Thöa caùc baïn Haäu anh hôi haïn cheá. Vieät Nam Airlines khoâng 7 naêm qua, töøng haønh quaân taïi Bosnia naêm Dueä Trung Baéc Hoa Kyø, chaéc nieàm thoâng bieát sôï ai heát.” Phoùng Vieân: “Thoâi thì, coù theå 1999 ñeå chieán ñaáu vì lyù töôûng töï do maø theá caûm vaø haõnh dieän cuûa caùc baïn veà hoï hôn haún toâi duøng töø khoâng ñuùng, nhöng maø theo giôùi loaøi ngöôøi haèng ca ngôïi. Ñieàu ñaùng tuyeân chuùng toâi raát nhieàu, vì hoï cuøng moät theá heä oâng...” Toång Giaùm Ñoác laïi caét ngang: “Anh döông ôû ñaây laø nguyeân nhaân naøo ñaõ thuùc ñaåy vôùi caùc baïn. Hieän giôø caùc baïn ñang soáng bình neân hoïc laïi tieáng Vieät ñi, xong roài haõy toå anh Thaûo, moät thanh nieân treû thuoäc theá heä an beân maùi aám gia ñình trong xöù Myõ tuyeät Tieáp trang A11 thöù hai, ñaõ coù moät haønh ñoäng voâ cuøng traân vôøi naøy, xin haõy nghó ñeán hoï ñang goái tuyeát quyù gaây xuùc ñoäng maïnh meõ trong loøng nhöõng naèm söông beân trôøi A Phuù Haõn hay ñöùng gaùc ngöôøi tî naïn Coäng Saûn theá heä thöù nhaát nhö giöõa ñeâm tröôøng trong sa maïc cuûa xöù Iraq chuùng toâi bieát laø bao. Maø coù leõ Theá heä Haäu ñaày cheát choùc chöïc chôø, maø phaùt ñoäng moät Dueä caùc baïn cuõng haõnh dieän khoân cuøng! Xin phong traøo “Haäu phöông yeåm trôï tieàn tuyeán haõy ñoïc moät ñoaïn trong laù ñôn cuûa anh Thaûo giöõa theá heä thöù hai ngöôøi Myõ goác Vieät”, ñeå gôûi thöôïng caáp xin treo côø Vieät Nam Coäng nhaân ngaøy Leã Thanksgiving tôùi ñaây göûi cho Hoøa ñeå thaáy caùi nguyeân nhaân saâu xa ñoù: hoï nhöõng moùn quaø tình nghóa haàu an uûi vaø “Nhaân danh caù nhaân toâi vaø caùc ngöôøi lính Myõ naâng cao tinh thaàn Vieät Nam cuûa hoï. NGUYEÂN HAÏNH (HAÏNH NHÔN) goác Vieät ñang tham döï vaøo coâng cuoäc chieán Tin chaéc raèng caùc baïn coù ñuû saùng kieán vaø ñaïc bò tòch thu, nhöõng ñoà ñaïc ngheøo naøn ñaáu choáng khuûng boá treân theá giôùi. Toâi seõ thöøa khaû naêng trong coâng vieäc naøy, vaø chuùng thaân thuoäc ñaõ theo chuùng toâi hôn ba naêm khoâng bao giôø queân truyeàn thoáng Vieät Nam toâi, nhöõng lôùp ngöôøi theá heä thöù nhaát trong qua, ñaõ giuùp chuùng toâi raát nhieàu trong lao cuûa toâi, vaø toâi seõ theo böôùc chaân cuûa caùc theá vuøng Trung Baéc Hoa Kyø vaø coù theå toaøn theá ñoäng ôû naêm traïi tröôùc. heä oâng cha toâi tieáp tuïc chieán ñaáu cho lyù töôûng giôùi, xin heát loøng hoã trôï cuõng nhö chaân tình - Caùc chò naøo coù dao, keùo, ñoàng hoà töï giaùc töï do vaø daân chuû”. caùm ôn caùc baïn. Michigan, ngaøy 16 thaùng 10 boû ra heát ñaây, khi naøo chuyeån traïi chuùng toâi Quaû thaät nhö vaäy, truyeàn thoáng Vieät Nam naêm 2004. seõ traû laïi. laø toân troïng töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn Chuùng toâi nghe maø ruïng rôøi, thaát voïng. maø laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû laø bieåu töôïng, noù Thay maët Trung Taâm Ñieàu Hôïp Taäp Theå Taïi sao laïi “chuyeån traïi” nöõa maø khoâng noùi seõ soáng maõi trong loøng ngöôøi Vieät Quoác Gia Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Haûi Ngoaïi laø “khi naøo veà”? treân khaép naêm chaâu Ñieàu ñaùng khaâm phuïc oû Trung Taâm Ñieàu Hôïp Trung Baéc Hoa Kyø Môùi ñeán ñaây, thaät laø thaân gaùi daëm tröôøng, ñaây laø moät ñöùa con Vieät Nam phaûi buoäc loøng Trung Taâm Tröôûng chaúng bieát nhöõng gì seõ chôø ñôïi chuùng toâi, seõ mang quoác tòch xöù ngöôøi laïi chieán ñaáu treân NGUYEÃN THANH VAÂN xaûy ñeán ôû nôi khæ ho coø gaùy naøy... Laïi nhöõng caâu ñoùn tieáp khoâ khan, daèn nghe veà traïi cuõ, traïi môùi. Baây giôø môùi bieát laø maët thöôøng leä: mình ñaõ ñöôïc chuyeån ñeán moät traïi giam coù - “Caùc chò ñeán ñaây phaûi tuyeät ñoái tuaân phieân hieäu Z30D caïnh ngoïn nuùi Maây Taøo theo noäi quy traïi, lao ñoäng tích cöïc, khoâng thuoäc ñòa phaän Haøm Taân. NGUYEÃN ÑÖÙC BAÏT NGAØN ñöôïc coù nhöõng haønh ñoäng choáng ñoái, troán Trong nhaø naøy chuùng toâi coøn ôû chung vôùi traïi seõ coù nhöõng bieän phaùp cöùng raén ñoái vôùi nhieàu chò thuoäc thaønh phaàn khaùc, nhöõng chò caùc chò, v.v... vaø v.v... nöõ daân bieåu, coâng chöùc cao caáp cuûa Vieät Nam Khi veà nöôùc maét treân tay Coù tieáng môû khoùa vaø tieáng daây xích roån Coäng Hoøa, caùc chò vöôït bieân bò baét, caùc chò Vôùi ñeâm aùo naõo vôùi ngaøy caïn khoâ raûng ôû ñaàu nhaø. Hoï chæ cho chuùng toâi ñeán mang toäi phaûn ñoäng, coù haønh ñoäng choáng Queâ höông taïnh khuaát baây giôø ñaøng kia ñeå vaøo nhaø baèng moät khung cöûa ñoái, aâm möu laät ñoå “chính quyeàn caùch maïng”, heïp. Trong nhaø coù hai taàng saïp toaøn baèng vaø caû caùc nöõ caùn boä, ñaûng vieân coäng saûn bò Töø ñaây thieân coå coøn ngôø chi khoâng tre, moät lôùp chuùng toâi naèm ôû saøn treân, moät kheùp toäi boäi phaûn hoaëc thaâm laïm cuûa coâng... Toâi veà gaëp laïi hö khoâng lôùp naèm ôû döôùi. Raát ñoâng ngöôøi, trong soá ñoù, Caùc chò em phaûn ñoäng laø nhöõng phuï nöõ töøng Baøn tay noäi ngoaïi bay voøng naùt tan toaùn nöõ só quan Caûnh Saùt Vieät Nam Coäng laøm nhöõng vieäc raát coù lyù töôûng, thöôøng tieáp Hoøa ñi tröôùc ñeàu ôû ñaây, gaëp laïi nhau raát teá vaøo röøng cho anh em khaùng chieán sau Veà ñaây maûnh ñaát khoâ taøn möøng rôõ, laêng xaêng lo laéng cho chuùng toâi. 1975, môû quaùn caø pheâ chieâu goïi thanh nieân Veà ñaây naéng laï coøn chan choùi loøng Caùc chò saép choã cho chuùng toâi ñeå ñoà ñaïc vaø tham gia hoaït ñoäng trong caùc maät khu. Veà *** naèm nghæ. Toâi naèm ôû taàng döôùi, ñoà ñaïc saép ôû caùc chò em caùn boä coäng saûn thì thaät laø buoàn ñaàu naèm vaø treo luûng laúng tröôùc maët moùc vaøo cöôøi. Hoï ñaõ töøng laø caùc meï, caùc chò cuûa “chieán Ñöôøng ñi duyeân nôï ñeøo boøng phía döôùi cuûa saïp treân. Toâi thieáp ñi moät luùc só coäng saûn”, nuoâi aên, che daáu, laøm giao lieân, Giang sôn gieo nheï chuùt loøng thaùi hö laâu, khi tænh daäy, toâi mô maøng nghe chung traø troän trong daân, naèm vuøng ôû thoân queâ, ôû Giöõa vôøi saàu muoän nhaân ngö quanh noùi chuyeän lao xao: thaønh thò. Tröôùc naêm 1975 bò beân Vieät Nam Hoàn thieâng haùt goïi aân töø bay theo - Chò aáy raát yeáu, moãi laàn chuyeån traïi phaûi Coäng Hoøa baét, tuùng quaù phaûi khai söï thaät, di chuyeån baèng xe laø chò ñeàu bò ngaát xæu. chæ ñieåm, laøm cho caùc teân coäng saûn bò luøng Ñöôøng ñi thôm giöõa queâ ngheøo - Khuaáy cho chò aáy moät ly nöôùc chanh ñi! baét. Nay “giaûi phoùng” thaønh coâng, caùc con, Nöông cau vöôøn chuoái coøn treo boùng Treân ñôøi coù nhöõng chuyeän raát nhoû, nhö lyù caùc em bieát ñöôïc neân baét caùc meï caùc chò vaøo ngöôøi nöôùc chanh chaúng haïn, maø chuùng ta nhôù suoát tuø laõnh aùn 10 naêm, 15 naêm. ñôøi, vì ñoù laø moät nieàm an uûi thaân thöông Sau 1975, coù chò ñöôïc coäng saûn chieáu coá, Khi veà ñaäu giöõa taêm hôi trong nhöõng ngaøy hoaïn naïn... phaân coâng, cho leân xe jeep Vieät Nam Coäng Gaø tröa gaùy muoän ngang trôøi quaïnh hiu. Toâi ngoài daäy cuøng vôùi caùc chò, keå cho nhau Tieáp trang A11

Nöõ tuø nhaân “caûi taïo” ôû Z30D

Beân Bôø OÂ Laâu


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

Haõy nhìn nhöõng gì hoï laøm Tieáp trang A10

chöùc phoûng vaán, nheù.” Chæ vaøi caâu noùi ñi ñaùp laïi trong cuoäc phoûng vaán, ngöôøi ít hoïc nhaát cuõng thaáy laø oâng Toång Giaùm Ñoác nhaø ta quaû laø thieáu leã ñoä, cöûa quyeàn vaø coù moät quan nieäm y chang Ñaûng vaø nhaø nöôùc chuû tröông: Ñoäc taøi, thuû cöïu vaø khinh theá ngaïo vaät. Thaûo naøo maø ngöôøi daân Vieät khoâng coù ñöôïc töï do, quyeàn laøm ngöôøi khoâng ñöôïc toân troïng vaø ñaát nöôùc thì cöù chìm ñaém maõi trong ngheøo ñoùi, chaäm phaùt trieån. Noùi veà chuyeän phaùt trieån vaø töï do trong cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam hieän taïi thì Ñaïi Söù Coäng Saûn Vieät Nam, baø Toân Nöõ Thò Ninh, ñang ôû Hoa Kyø trong chuyeán ñi giaûi ñoäc dö luaän Hoa Kyø veà nhöõng chuyeän ñaøn aùp nhaân quyeàn töï do toân giaùo ôû Vieät Nam trong thôøi gian qua ñaõ khoâng ngôùt lôøi toâ veõ nhöõng caùi ñöôïc goïi laø phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi ôû Vieät Nam maø chính quyeàn Coäng Saûn cuûa baø thöïc hieän ñöôïc. Chuû Nhaät vöøa qua baø Ninh ñöôïc hai toå chöùc tö nhaân Hoa Kyø möôùn ñòa ñieåm Ñaïi Hoïc UCSD môøi ñeán noùi chuyeän. Baø Ñaïi Söù Coäng Saûn Toân Nöõ Thò Ninh laïi moät laàn nöõa ñöa ra luaän ñieäu Vieät Nam hieän ñang phaùt trieån toát ñeïp. Nhieàu tham döï vieân treû goác Vieät ñaõ hoûi baø nhöõng vaán ñeà veà töï do thöông maïi, toân giaùo, nhaân quyeàn khieán baø phaûi luùng tuùng tröôùc nhöõng thöïc teá maø caùc baïn treû Vieät Nam neâu ra vaø baø ñaõ duøng loái noùi haøm hoà, chaïy laøng ñeå khoûa laáp. Chaúng haïn nhö moät baïn treû neâu ra tröôøng hôïp gia ñình anh theo lôøi keâu goïi cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam veà boû voán laøm aên löông thieän thì chæ ít thaùng sau caû gia ñình bò truïc xuaát vaø coâng an tòch thu caû taøi saûn vöøa thieát laäp vì lyù do... laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. Vaäy thì töï do ôû ñaâu? Baø Ñaïi Söù khoâng traû lôøi cho raèng ñoù khoâng phaûi laø caâu hoûi (!) Trong moät caâu traû lôøi khaùc baø cho bieát Vieät Nam hieän nay ví nhö moät gia ñình maø cha meï vaø caùc con cuøng suy nghó vaø hoaït ñoäng moät höôùng. Caâu noùi haøm yù nhaø nöôùc vaø Ñaûng cai trò hieän nay nhö cha meï vaø daân toäc Vieät Nam nhö con caùi ñaõ loä roõ caùi baûn chaát caàm quyeàn ñoäc taøi cuûa cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam. Laïi cuõng vaãn trong moät caâu traû lôøi khaùc veà tình traïng chaäm tieán vaø khoâng coù töï do ôû Vieät Nam hieän nay, baø Ñaïi Söù ñaõ khoâng kìm ñöôïc töï aùi maø noùi laãy ñaïi yù raèng neáu quí vò cöù cho raèng trong nöôùc chuùng toâi laø hoûa nguïc thì chöa thaät coù thieân ñaøng nhöng daân chuùng toâi khoâng coù ai keâu ca caû, quí vò haõy ñeå yeân cho chuùng toâi soáng. Vaø coøn nhieàu nhöõng caâu traû lôøi lænh kænh khaùc nöõa cuûa baø Ñaïi Söù nhaát laø cuûa moät baïn treû coù teân laø coâ Ngoïc khi coâ tieán ñeán gaàn baø Ñaïi Söù hoûi veà chuyeän taøn saùt Teát Maäu Thaân, sao khoâng thaáy nhaø caàm quyeàn xöû ai caû. Baø Ñaïi Söù cho laø chuyeän quaù khöù vaø neâu chuyeän lính Myõ taøn saùt ôû Myõ Lai, thì coâ Ngoïc ñaõ cho bieát ngay chính quyeàn Hoa Kyø ñaõ keát toäi vaø xöû keû phaïm phaùp. Baø Ñaïi Söù ñaõ ra daáu cho ngöôøi ñieàu hôïp chöông trình vaø cuoäc noùi chuyeän keát thuùc ngay. Coù ngöôøi khen baø Toân Nöõ Thò Ninh laø tieáng Anh löu loaùt, chuaån xaùc ñuùng gioïng AÊng Leâ. Nhöng laïi coù ngöôøi nhaéc ñeán Baø ñaõ sinh tröôûng vaø ñöôïc hoïc haønh trong cheá ñoä cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa vaø khoái töï do vaø ngöôøi naøy coi raèng baø laø moät trong nhöõng trí thöùc “aên côm quoác gia maø thôø ma Coäng Saûn”. Lôùp trí thöùc naøy thöôøng bò ngöôøi daân mieàn Nam khinh bæ, oaùn gheùt vaø taåy chay. NGÖÔØI LÍNH CUÕ

Nöõ tuø nhaân “caûi taïo” ôû Z30D Tieáp trang A10

Hoøa ñeå laïi, oai phong laãm lieät ñeán tieáp thu caùc quaän, caùc tieåu khu, naøo ngôø khi giôû caùc hoà sô coøn löu laïi cuûa cheá ñoä cuõ, thaáy nhöõng tôø giaáy cam keát do caùc chò kyù teân, chöùng toû caùc chò ñaõ ñöôïc chieâu hoài vaø höùa heïn seõ laøm vieäc cho caû hai phía ñeå cung caáp tin töùc cuûa coäng saûn, theá laø caùc chò laõnh aùn vaøo ôû chung vôùi chuùng toâi. Baây giôø hoï ñaõ môû maét ra ñeå thaáy roõ theá naøo laø coäng saûn neân raát quyù meán chuùng toâi. Ba naêm tröôùc ñaây, chuùng toâi do boä ñoäi coäng saûn quaûn lyù, nhaø giam troáng traûi vì cöûa bò gôõ heát, tuy gioù luøa, möa taït, nhöng chuùng

DAT

Phaùi ñoaøn cuûa Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Haûi Ngoaïi do Giaùo Sö Toaøn Phong Nguyeãn Xuaân Vinh, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñaïi Dieän vaø Thieáu Töôùng Leâ Minh Ñaûo Trung Taâm Tröôûng Trung Taâm Ñieàu Hôïp Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa Haûi Ngoaïi höôùng daãn ñaõ leân ñöôøng sang Sydney thaêm vieáng vaø sinh hoaït theo lôøi môøi cuûa Taäp Theå Chieán Só Vieät Nam Coäng Hoøa UÙc Chaâu cuõng nhö cuûa Chuû Tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Töï Do (NVTD) NSW/ UÙc Chaâu. Phaùi ñoaøn ñi töø mieàn Ñoâng Hoa Kyø vaø Canada do Thieáu Töôùng Leâ Minh Ñaûo höôùng daãn tôùi Sydney, UÙc Chaâu ngaøy 25 Thaùng Möôøi Moät cho ñeán ngaøy 14 Thaùng Möôøi Hai 2004. Phaùi ñoaøn ñi töø mieân Taây Baéc Hoa Kyø do Giaùo Sö Nguyeãn Xuaân Vinh ñaõ deán Sydney, UÙc Chaâu ngaøy 26 Thaùng Möôøi Moät vaø trôû veà Hoa Kyø vaøo chieàu ngaøy muøng 02 Thaùng Möôøi Hai 2004. Trong dòp naøy, phaùi ñoaøn goàm 12 ngöôøi, ñöôïc laõnh ñaïo bôûi Giaùo Sö Nguyeãn Xuaân Vinh vaø Thieáu Töôùng Leâ Minh Ñaûo tieáp xuùc thaân maät vôùi giôùi Laäp Phaùp vaø Haønh Phaùp UÙc Chaâu: Thöôïng Nghò só Rod Kemp, Toång Tröôûng Vaên Hoùa Ngheä Thuaät vaø Theå Thao, Daân Bieåu Alan Cadman, Nghò Só Toång Tröôûng Tö Phaùp lieân bang, oâng Philip Ruddock, M.P, cöïu ñoàng Chuû Tòch UÛy Ban Quoác Teá tranh ñaáu cho moät Vieät Nam töï do, Thöôïng Nghò Só Robert Hill vaø Thöôïng Nghò só Santo Santoro, Nghò só tieåu bang Queensland... cuøng caùc laõnh tuï cao caáp cuûa ñaûng Lao Ñoäng ñoái laäp lieân bang nhö: Daân Bieåu Kevin Rudd, Toång Tröôûng ñoái laäp veà ngoaïi giao, Nghò só Stephen Conroy, phoù thuû laõnh ñoái laäp taïi Thöôïng vieän, Daân Bieåu Michael Halton tieåu bang New South Wales, Daân Bieåu Julia Irwin (Fowler, NSW), Daân Bieåu Chris Bowen (Prospect, NSW), Daân Bieåu Graham Edwards (Cowan, Western Australia), Daân Bieåu Nicola Roxon (Victoria), Toång tröôûng Tö phaùp ñoái laäp), Daân Bieåu Ann Corcoran (Victoria)... Hình treân: Giaùo Sö Nguyeãn Xuaân Vinh vaø Thieáu Töôùng Leâ Minh Ñaûo tieáp xuùc vôùi giôùi chöùc Laäp Phaùp vaø Haønh Phaùp vaøo Thöù Tö muøng 01 Thaùng Möôøi Hai 2004 taïi phoøng hoïp cuûa Quoác Hoäi soá 1-R3. toâi ñöôïc ñi lui ñi tôùi trong khuoâng vieân traïi thoaûi maùi hôn, tuy chung quanh traïi ñeàu coù voøng ñai keõm gai raát kieân coá. Nay, laàn ñaàu tieân ôû trong nhaø tuø coù cöûa khoùa, theá laø keå töø ñaây chuùng toâi chính thöùc ôû trong cheá ñoä giam caàm cuûa coâng an coäng saûn, tuø ñaøy thaät söï. Vaäy maø sau ñoù, ñeán kyø cho vieát thö veà nhaø, toâi coù caâu: “Ñaõ maáy thaùng nay roài khoâng nhìn thaáy traêng sao, maët daàu bò tuø tuùng nhöng vaãn coá gaéng lao ñoäng toát ñeå ñöôïc mau veà”...Thö ñoù ñaõ bò giöõ laïi, vaø toâi bò goïi leân ban chæ huy nghe xaøi xeå: - “Nhaø nöôùc nuoâi caùc chò nhö vaäy maø caùc chò goïi laø ôû tuø aø? Giöõ caùc chò ñeå caùc chò hoïc taäp trôû thaønh con ngöôøi toát, con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa ñeå soáng cho hôïp vôùi neáp soáng vaên minh, vaên hoùa môùi, maø chò cho laø ôû tuø. Cuùp thö kyø naøy!” Taát caû ôû Z30D naøy ñeàu quaù môùi laï moät caùch haõi huøng ñoái vôùi chuùng toâi. Trong traïi khoâng coù nöôùc, khoâng coù gieáng, khoâng coù beå nöôùc. Taém giaët ñeàu ôû caùc khu suoái thaät xa sau giôø lao ñoäng treân ñöôøng veà. Vì vaäy, muoán coù nöôùc duøng ñeå röûa maët ñaùnh raêng, veä sinh, chuùng toâi phaûi ñi lao ñoäng moãi ngaøy, xaùch theo xoâ ñeå laáy nöôùc veà nhaø duøng. Nhöõng ai beänh hoaïn khoâng ñi ra ngoaøi ñöôïc, maáy chò em khaùc veà chia seû cho moät phaàn nhoû nöôùc. Chuùng toâi coù moät caùch taém ôû nhaø raát ö laø haø tieän, duøng moät caùi ly thaät nhoû ñeå doäi tuøng gioït! Soá nöõ tuø nhaân “chính trò” chuùng toâi ôû ñaây coù 64 ngöôøi chia laøm hai ñoäi ñeå sinh hoaït vaø lao ñoäng. Moãi saùng, ñeán giôø keûng ñaùnh, hai ñoäi nöõ saép haøng hai ra baõi ngoài xoåm xuoáng ñeå ñoäi tröôûng ñieåm danh, baùo caùo soá hieän dieän, soá ngöôøi beänh, roài nghe goïi teân ñoäi ñeå laàn löôït noái ñuoâi nhau ra khoûi coång traïi, chia ñi caùc phía röøng ñeå lao ñoäng. Baõi taäp hoïp roäng bao la, anh em tuø töø töù phía ñeán hoäi tuï caû haøng ngaøn ngöôøi. Töø treân

moät choøi canh cao, moät teân caùn boä ñöùng goïi loa teân töøng ñoäi. Gioù loàng loäng thoåi. Caûnh töôïng thaät bi huøng. Caû moät löïc löôïng ñaùng keå tuï hoïp ñaây kia, trong choán ñoïa ñaøy lao khoå naøy! Nhìn caùc ñoäi nam thaát theåu ñi ra coång, töøng haøng ñoâi raùch röôùi, aùo quaàn vaù chaèng vaù ñuïp, ngöôøi ñi nhöõng ñoâi deùp moøn, keû chaân khoâng, ñoäi noùn raùch böôm, hoaëc noùn vaûi baïc theách, hoaëc ñaàu traàn, chuùng toâi lieân töôûng ñeán caùc “caùi bang”!... Nhöõng con ngöôøi ñoù tröôùc ñaây ñaõ töøng laø caùc caáp chæ huy öu tuù, caùc chieán só ñaõ töøng xoâng pha chieán traän thaät anh duõng haøo huøng... Hoï ñaõ daâng hieán tuoåi thanh xuaân cho toå quoác, cho queâ höông, ñeå ñoàng baøo ñöôïc soáng yeân laønh trong töï do, no aám... Coù nhöõng ngöôøi tuoåi ñaõ cao, toùc ñaõ baïc muoái tieâu, thaân theå gaày coøm, ñi thaát theåu trong caùc toaùn, ñoâi maét khoâng coøn neùt tinh anh! Veà phía chuùng toâi, naøo coù hôn gì! Chaéc chaén caùc anh nhìn chuùng toâi cuõng coù nhöõng caûm nghó töông töï... Töø baõi taäp hoïp ra ñeán baõi lao ñoäng phaûi ñi vaøo röøng saâu, caùch nhaø giam vaøi ba caây soá. Chuùng toâi laïi cuoác ñaát, laøm coû, ñaùnh voàng troàng khoai, baép, ñaäu, moà hoâi nheã nhaïi. Chuùng toâi lao ñoäng giaùp ranh vôùi ñoäi nam, do ñoù leùn nghe thì thaàm nhieàu tin töùc môùi laï... Ñaëc bieät nhaát vôùi chuùng toâi laø phaûi taém suoái. Sau giôø lao ñoäng, doïn deïp cuoác xeûng caát vaøo “nhaø loâ” ñeå trôû veà, chuùng toâi ñöôïc daãn ñeán moät bôø suoái ñeå taém. Ñi keøm chuùng toâi luùc naøo cuõng coù moät nöõ quaûn giaùo vaø moät nam caùn boä voõ trang. Ñeán suoái, teân voõ trang ñöùng xa hôn, nöõ quaûn giaùo ñöùng treân bôø nhìn xuoáng chuùng toâi ñeå canh giöõ. Chuùng toâi khoâng ñöôïc bôi ra xa vì beân kia suoái laø moät goø ñaát coù nhieàu buïi caây raäm maø tröôùc ñaây ñaõ coù hai coâ troán traïi bôi qua ñoù, baêng vaøo röøng, nhöng sau ñoù bò baét laïi.

Laàn ñaàu tieân, caûnh chuùng toâi taém suoái thaät kinh haõi, khoâng theå töôûng töôïng noåi coù ngaøy phaûi nhö theá! Toaùn chò em ñaõ veà ñaây töø tröôùc nhanh nheïn côûi quaàn aùo ñeå treân bôø ñaù, traàn truoàng nhaûy xuoáng thaät töï nhieân. Chuùng toâi khieáp sôï! Laøm sao nhö vaäy ñöôïc?! Khoù quaù! Chuùng toâi ñeå nguyeân quaàn aùo ñi xuoáng nöôùc. Thaáy chuùng toâi ngaàn ngaïi, caùc chò keâu leân: - “Côûi ñaïi ra ñi! Khoâng kòp ñaâu! Chæ coù möôøi laêm phuùt vöøa taém vöøa giaët. Laàn ñaàu tuïi em cuõng nhö maáy chò, nhöng sau quen ñi, khoâng theå laøm khaùc ñöôïc.” Trôøi cao trong xanh, nhöõng laøn maây chieàu nheï troâi. Suoái nöôùc raát ñeïp. Coù nhöõng phieán ñaù ñeå aùo quaàn. Chuùng toâi luùng tuùng. Thaät xaáu hoå khoâng chòu ñöôïc! Phuï nöõ Vieät Nam xöa nay voán kín ñaùo, e aáp, theïn thuøng. Theïn vôùi caû trôøi, ñaát, coû, caây!... - Caùc chò kia nhanh leân, heát giôø roài, ñi veà! Côûi daàn ra döôùi nöôùc... Ngaøy ñaàu tieân taém vaø giaët ñeàu khoâng saïch vì chaäm chaïp quaù. Ngaøy thöù hai thoâi ñaønh côûi aùo tröôùc ñeå ñi xuoáng nöôùc vaäy, nhöng cuõng khoâng kòp. Vaø ngaøy thöù ba trôû ñi ñaønh phaûi ñaùnh lieàu, heã ñeán suoái laø phaûi lo côûi gaáp heát, nhaûy uøa xuoáng, vöøa taém röûa giaët gaáp ruùt môùi kòp giôø. Chuùng toâi coù caûm töôûng nhö moät baày tieân nöõ töø treân trôøi xuoáng traàn gian bò laáy thu maát ñoâi caùnh, nhö trong thôøi tieàn söû... Thaät ñaùng thöông, thaät tuûi nhuïc khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc! Caøng teä haïi hôn, coù ñoâi khi taém chöa xong, chôït nhìn leân bôø cao, thaáy thaáp thoaùng ngöôøi ñaàu tieân cuûa ñaùm tuø nam treân ñöôøng veà saép ñi tôùi. - Nam, nam! Caùc chò em la leân. Theá laø nhanh nhö caét, chuùng toâi nhaûy leân bôø vô voäi aùo quaàn ñeå maëc ñi veà, maët ai naáy ñoû nhö gaác. Ñaõ xong ñaâu! Treân ñöôøng veà, ñi ngang qua Tieáp trang A12

Giaûi Phaãu Thaåm Myõ

Baùc Só NGUYEÃN LOÄC

GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ TOÅNG QUAÙT: l Söûa maét, muõi, caèm, tai. l Caêng da maët, söûa ngöïc, huùt môõ buïng, caêng da buïng.

GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOÂI (ENDOSCOPIC PLASTIC SURGERY) l Caêng da traùn vaø naâng chaân maøy vôi theïo ngaén 1 phaân röôûi trong toùc. l Söûa ngöïc lôùn vôùi theïo raát nhoû ôû trong naùch. GIAÛI PHAÃU THAÚM MYÕ BAÈNG TIA LASER l Xoùa neáp nhaên. l Laáy tuùi môõ mí maét döôùi baèng caùch caét beân trong mí maét. (khoâng laáy theïo, khoâng chaûy maùu vaø khoâng caàn may chæ)

11100 WARNER AVE. # 202 - FOUNTAIN VALLEY, CA 92708

(714) 979-4499 - (714) 979-4433 NHAÄ N VISA / MASTER CARD


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

VOØNG QUANH

THEÁ GIÔÙI

Baéc Haøn doïa seõ taêng cöôøng “löïc löôïng raên ñe”

HAÙN THAØNH, Nam Haøn - Baéc Haøn, baáy laâu nay vaãn khaêng khaêng noùi raèng hoï caàn khaû naêng ngaên ngöøa baèng haït nhaân choáng laïi moät cuoäc xaâm laêng cuûa Hoa Kyø, hoâm Thöù Hai ñaõ ñe doïa seõ taêng cöôøng “löïc löôïng raên ñe” cuûa hoï neáu Hoa Kyø tieáp tuïc theo ñuoåi caùc chính saùch maø nöôùc coäng saûn naøy coi nhö thuø ñòch. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Boä Ngoaïi Giao Baéc Haøn ñaõ leân aùn Ñaïo Luaät Nhaân Quyeàn Baéc Haøn, ñöôïc Quoác Hoäi Hoa Kyø thoâng qua môùi ñaây. Baéc Haøn ñaõ lieân tieáp vieän daãn ñaïo luaät ñoù nhö moät thí duï veà nhöõng ñieàu maø hoï goïi laø chính saùch thuø ñòch cuûa Washington ñoái vôùi hoï. “Treân baûn chaát, Hoa Kyø laø nghóa ñòa nhaân quyeàn teä haïi nhaát treân theá giôùi,” phaùt ngoân vieân treân noùi. “Ñieàu naøy ñöôïc chöùng toû moät caùch roõ raøng bôûi nhöõng gì ñaõ xaûy ra taïi Iraq.” Hieän ñang coù nhöõng noã löïc ñeå keâu goïi Baéc Haøn trôû laïi baøn thöông thaûo haït nhaân saùu beân nhaèm thuyeát phuïc Bình Nhöôõng töø boû caùc tham voïng haït nhaân cuûa hoï. Tuy nhieân, Baéc Haøn ñaõ lieân tieáp noùi raèng hoï seõ khoâng trôû laïi baøn thöông nghò cho tôùi khi Hoa Kyø töø boû chính saùch thuø nghòch ñoái vôùi hoï. Toång Thoáng Bush ñaõ lieät Baéc Haøn vaøo ñieàu maø oâng goïi laø “truïc ma quyû” cuøng vôùi Iraq tröôùc chieán tranh vaø Iran, sau nhöõng cuoäc taán coâng 11 Thaùng Chín 2001 treân ñaát Hoa Kyø. Hai beân Nam, Baéc Haøn, Trung Quoác, Nhaät Baûn, Nga vaø Hoa Kyø ñaõ toå chöùc ba

voøng thaûo luaän keå töø naêm ngoaùi ñeå tìm caùch chaám döùt moái ñe doïa haït nhaân cuûa Baéc Haøn, nhöng khoâng ñi tôùi bieán chuyeån naøo. Voøng thaûo luaän thöù tö ñaùng leõ ñöôïc toå chöùc vaøo Thaùng Chín nhöng ñaõ khoâng dieãn ra bôûi vì Baéc Haøn töø choái tham döï. Baéc Haøn nhaát möïc ñoøi ñöôïc vieän trôï kinh teá vaø caùc baûo ñaûm veà an ninh ñeå ñoåi laáy vieäc töø boû caùc tham voïng cuûa hoï veà vuõ khí haït nhaân, trong khi Hoa Kyø ñoøi hoï phaûi thaùo rôõ töùc khaéc moïi cô sôû haït nhaân. Vaøi nhaø phaân tích tình baùo cuûa Hoa Kyø noùi Baéc Haøn coù theå ñaõ coù tôùi 6 vuõ khí haït nhaân thay vì moät hoaëc hai nhö Cô Quan Tình Baùo Trung Öông CIA öôùc tính. Baéc Haøn noùi hoï coù vaøi vuõ khí haït nhaân söû duïng chaát plutonium vaø phuû nhaän nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa Hoa Kyø cho raèng hoï coù moät chöông trình vuõ khí haït nhaân bí maät söû duïng chaát uranium. Khoaûng 33,000 binh só Hoa Kyø hieän truù ñoùng taïi Nam Haøn - moät haäu quaû cuûa cuoäc chieán tranh Trieàu Tieân 1950-1953, ñaõ chaám döùt maø khoâng coù moät hieäp öôùc hoøa bình. (n.n.)

TT Bush, Putin gaëp gôõ taïi Slovakia vaøo Thaùng Hai

WASHINGTON - Toång Thoáng Bush seõ ñeán Slovakia vaøo cuoái Thaùng Hai ñeå gaëp gôõ Toång Thoáng Nga Vladimir Putin taïi ñaây trong noã löïc taêng cöôøng quan heä ngoaïi giao vôùi caùc nöôùc AÂu Chaâu. Moät giôùi chöùc Hoa Kyø cao caáp giaáu teân cho bieát, cuoäc gaëp gôõ giöõa hai vò laõnh ñaïo seõ dieãn ra vaøo ngaøy Thöù Ba 24 Thaùng Hai. Töø Moscow, tuøy vieân baùo chí toång thoáng, oâng Alexei Gromov, cho hay, Toång Thoáng Putin vaø Bush seõ gaëp nhau taïi Bratislava, thuoäc Slovakia. Trong cuoäc hoïp baùo hoâm Thöù Hai, oâng Bush khoâng ñeà caäp gì ñeán cuoäc gaëp gôõ vaøo Thaùng Hai caû, oâng chæ cho bieát quan heä giöõa oâng vaø Toång Thoáng Nga laø moät quan heä toát ñeïp, vaø raèng oâng seõ tieáp tuïc laøm vieäc vôùi vò laõnh ñaïo nöôùc Nga trong nhieäm kyø môùi.

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

Ñeà caäp tôùi oâng Putin baèng teân Vladimir, oâng Bush cho raèng “ñaây laø moät moái lieân heä quan trong caàn thieát” vaø caû hai beân seõ hôïp taùc ñeå choáng khuûng boá. Tuy nhieân, Toång Thoáng Bush cuõng thöøa nhaän, “dó nhieân, chuùng toâi coøn ñoâi choã baát ñoàng.” Baïch OÁc voán duy trì moät quan heä chaët cheõ vôùi Kremlin, tuy ñoâi luùc cheá ñoä Bush coù chæ trích nheï nhaøng chính phuû Nga veà moät vaøi vaán ñeà noäi trò. Tuy nhieân, hai vò laõnh ñaïo quaû thöïc coù hôïp taùc vôùi nhau trong coâng taùc choáng khuûng boá. OÂng Bush thì chuû yeáu ñeå yù ñeán maïng löôùi khuûng boá Al Qaeda vaø phong traøo noåi daäy taïi Iraq, trong khi oâng Putin thì lo ñoái phoù vôùi caùc nhoùm cöïc ñoan chuû tröông taùch rôøi Chechnya. Trong cuoäc hop baùo hoâm Thöù Hai, oâng Bush coù noùi seõ coá gaéng giuùp Nga vaøo Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi (WTO - World Trade Organization) vaø hy voïng coù theå cho pheùp caùc thanh tra vieân nöôùc Nga ñöôïc ñeán thò saùt nhöõng ñòa ñieåm vuõ khí cuûa Hoa Kyø trong noã löïc kieåm tra hoã töông ñoái vôùi kho vuõ khí nguyeân töû cuûa moãi beân. Toång Thoáng Bush cuõng seõ ñi Brussels Bæ, trong Thaùng Hai ñeå döï moät hoäi nghò thöôïng ñænh NATO, vaø gaëp gôõ caùc laõnh ñaïo AÂu Chaâu. Chuyeán ñi naøy naèm trong noã löïc haøn gaén nhöõng söùt meû ñoái vôùi Phaùp, Ñöùc, Nga vaø nhöõng nöôùc AÂu Chaâu, gaây ra do söï baát ñoàng veà cuoäc chieán Iraq. Vaán ñeà baàu cöû toång thoáng ôû Ukraine cuõng taïo ra ít nhieàu soùng gioù ñoái vôùi quan heä Nga-Myõ. Ukraine, voán laø moät cöïu thaønh vieân cuûa khoái Soâ Vieát, ñang phaân vaân giöõa hai öùng cöû vieân: Moät thaân Nga vaø moät thaân Taây Phöông. (D.P.)

Nöõ tuø nhaân “caûi taïo” ôû Z30D Tieáp trang A11

chieác caàu tre, töø xa ñaõ thaáy moät toaùn nam ñang taém döôùi caàu, theá laø chuùng toâi phaûi ngaång maët leân nhìn trôøi maø ñi... OÂi! Chuùng toâi ñaõ ñi lui veà thôøi kyø aên loâng ôû loã... Hoï ñaõ ñoái xöû vôùi chuùng toâi nhö theá! Coù laàn nöõ quaûn giaùo beänh nghæ, chæ coù teân voõ trang ñöa ñi ñeå canh gaùc chuùng toâi lao ñoäng. Khi veà ñeán suoái ñeå taém, teân kia cöù ñöùng treân bôø cao traân traân nhìn xuoáng. Laøm sao chuùng toâi taém ñöôïc! - Anh ñi xa ra, ñöùng vaäy laøm sao chuùng toâi taém! - Khoâng! Caùc chò taém nhanh leân! - Thoâi chuùng toâi khoâng taém nöõa, ñi veà! - Coù gì ñaâu maø khoâng taém? Ngaøy böõa gì! - Nhaát ñònh chuùng toâi khoâng taém. - Theá nhôõ caùc chò troán ñi thì sao? - Baûo ñaûm chuùng toâi khoâng troán. Bieát ñöôøng naøo maø troán? - Khoâng tin ñöôïc! - Ñi veà! Nhaát ñònh phaûi ñi veà thoâi!

Phi Luaät Taân tuyeân boá coù theå ñaõ haï saùt laõnh tuï toå chöùc Abu Sayyaf

MANILA - Moät vieân chæ huy quaân ñoäi tuyeân boá hoâm Thöù Hai raèng laõnh tuï cuûa Toå Chöùc Daân Quaân Hoài Giaùo Abu Sayyaf coù theå ñaõ bò gieát cheát trong cuoäc boá raùp baèng tröïc thaêng trong tænh Mindanao phía nam Phi Luaät Taân hoài thaùng qua. Ñaïi Taù Jerry Jalandoni - Tö Leänh Mindanao, tuyeân boá caùc tình baùo vieân quaân ñoäi cho hay Khaddafy Janjalani ôû trong soá nhieàu daân quaân Hoài Giaùo bò gieát khi tröïc thaêng chieán ñaáu baén phi ñaïn vaøo trong khu vöïc nhoùm noåi daäy aån naùu hoài Thaùng Möôøi Moät. OÂng naøy noùi muoán nhaán maïnh raèng ñaây laø tin töùc chöa ñöôïc kieåm chöùng vì khoâng coù xaùc cuûa Janjalani nhöng tình baùo vieân quaân söï cho bieát y ñaõ bò gieát. Tuaàn tröôùc, Hoa Kyø ñaõ ñöa theâm teân Janjalani vaøo trong danh saùch nhöõng nhoùm Hoài Giaùo maø tieàn baïc cuûa hoï bò phong toûa theo luaät choáng khuûng boá cuûa Hoa Kyø. Myõ goïi Janjalani laø “moät teân khuûng boá heøn haï, traùch nhieäm veà nhöõng vuï baét coùc, chaët ñaàu nhöõng thöôøng daân ngöôøi Myõ vaø caùc naïn nhaân voâ toäi khaùc”. Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø gaùn cho Abu Sayyaf, moät toå chöùc khuûng boá nöôùc ngoaøi trong naêm 2002, ñaõ ñoùng vai troø ñaùnh bom, baét coùc trong xöù Phi vaø tình nghi coù lieân heä ñeán maïng löôùi khuûng boá Al Qaeda. Janjalani, em uùt cuûa coá laõnh tuï saùng laäp Tieáp trang A14

Chuùng toâi haêng haùi toan böôùc leân bôø ñöôøng. Teân kia nhöôïng boä: - Thoâi ñöôïc roài, toâi nhìn qua phía kia. Caùc chò xuoáng taém ñi! Teân coâng an voõ trang ngoài xoåm xuoáng nhìn ra phía khaùc. Nhôõ anh ta quay laïi thì sao?! Ñaønh phaûi xuoáng taém thaät nhanh maø maét cöù phaûi coi chöøng teân kia quay laïi. Nhöõng coâng vieäc lao ñoäng cöïc nhoïc ñeán ñaâu, chuùng toâi cuõng raùng chòu ñöôïc, cuõng khoâng laøm chuùng toâi ñau khoå, bò chaø ñaïp phaåm giaù baèng caùch phaûi ñi taém suoái ôû Haøm Taân (Z30D). Thôøi cuoäc ñaõ laøm cho chuùng toâi laø nhöõng keû sa cô, gaùnh chòu voâ vaøn khoå nhuïc, nhöng vaãn tin töôûng raèng moïi hoaøn caûnh ñeàu seõ coù moät loái thoaùt, neáu ta giöõ vöõng ñöôïc loøng tin. ÔÛ moãi traïi tuø, moãi söï haønh haï khaùc nhau.Vaø coøn bieát bao nhieâu maåu chuyeän, giai thoaïi veà nhöõng ngöôøi “tuø caûi taïo”, nhö nhöõng chuyeän “Nghìn leû moät ñeâm”, keå sao cho heát ñöôïc! NGUYEÂN HAÏNH (HAÏNH NHÔN)

LONG DISTANCE Goïi Vieät Nam & Quoác Teá vôùi giaù reû nhaát

Khoâng leä phí haøng thaùng

VIEÄT NAM

33.9c/phuùt ÑAØI LOAN

HONG KONG

QUOÁC NOÄI

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

5 C/ / PHUÙT

Quyù vò haõy tham gia

CHÖÔNG TRÌNH "GOÏI NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG" HAÕY GOÏI NGAY

HelloCom: 1-800-719-1688 hay

Web site: www.hellocomld.com

1-888-869-6688

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9:00AM - 6:00PM (giôø Cali) GIAÙ GOÏI PHONE DI ÑOÄNG COÙ THEÅ THAY ÑOÅI

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

.3”

DAT

ADVANCE FINANCIAL PC MORTGAGE - PC REALTY

9081 Bolsa Avenue # 201, Westminster, CA 92683 MUA / BAÙN NHAØ - VAY TIEÀN UP TO 100% APARTMENT / COMMERCIAL / CONSTRUCTION

Adjustable 1.250% 15 Years Fixed 5.000% 30 Years Fixed 5.500% * Rate subject to change without notice.

- HOME EQUITY LOAN - NO FEE CHARGED - Laõi Xuaát Thaáp Nhaát - Thuû Tuïc Deã Daøng, Nhanh Choùng - Leä Phí Reû Nhaát Vuøng Orange County - Hoà Sô Khoâng Ñöôïc, Khoâng Thu Leä Phí

PETER PHAN

(714) 720-1818

Thoâng thaïo tieáng Quan Thoaïi, Quaûng Ñoâng

BAÛO ÑAÛM APPROVAL BANKRUPTCY

OK

BAD CREDIT

OK

FORECLOSURE

OK

NO PAY STUBS OK NO W2

OK

NO TAXES

OK


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

VOØNG QUANH

THEÁ GIÔÙI

Phi Luaät Taân tuyeân boá coù theå ñaõ haï saùt laõnh tuï toå chöùc Abu Sayyaf Tieáp trang A12

nhoùm naøy laø Abdurajak Janjalani, bò tình nghi laø chuû möu baét coùc caùc du khaùch vaø coâng nhaân naêm 2001, trong soá ñoù coù 3 ngöôøi Myõ trong moät khu vöïc nghæ maùt bôø bieån Phi Luaät Taân. Moät ngöôøi Myõ bò chaët ñaàu khoâng bao laâu sau ñoù vaø moät ngöôøi Myõ khaùc bò cheát trong moät cuoäc haønh quaân giaûi cöùu cuûa lính Phi. Janjalani nhaän traùch nhieäm trong vuï ñaët bom ñaùnh chìm moät chieác phaø gaàn Manila vaøo Thaùng Hai, gieát cheát hôn 100 haønh khaùch. Ñaïi Taù Jalandoni cho hay caùc binh só ñöôïc tung vaøo khu röøng gaàn thò traán Datu Piang vuøng mieàn Trung tænh Mindanao ñeå luøng tìm theâm baèng côù Janjalani ñaõ bò gieát.

Abbas:

cuûa loä trình,” Abbas noùi trong moät cuoäc hoïp baùo chung vôùi Ngoaïi Tröôûng Hani al-Mulki cuûa Jordan ôû Amman. Tuaàn qua Thuû Töôùng Ariel Sharon cuûa Israel noùi raèng oâng hi voïng seõ ñaït ñöôïc söï khai thoâng coù taàm côõ lòch söû cho cuoäc xung ñoät Trung Ñoâng vaø khaúng ñònh raèng keá hoaïch cuûa oâng ruùt khoûi Daûi Gaza seõ ñöôïc thöïc hieän trong naêm 2005. “Do nhöõng cô hoäi môùi vaø trieån voïng veà moät caáp laõnh ñaïo Palestine môùi, Israel seõ saün saøng ñeå phoái hôïp vôùi taân chính phuû Palestine veà moät soá yeáu toá khaùc nhau lieân quan tôùi keá hoaïch töï taùch rieâng cuûa chuùng toâi,” Sharon noùi. Trong baøi dieãn vaên ñoïc hoâm Thöù Naêm vò thuû töôùng Israel noùi raèng taân chính phuû Palestine - ñöôïc döï truø thaønh laäp sau cuoäc baàu cöû ngaøy 8 thaùng Gieâng - caàn neân “saün saøng vaø coù khaû naêng ñeå nhaän laõnh traùch nhieäm taïi nhöõng khu vöïc maø chuùng toâi ruùt ñi.” Nhöng Abbas, moät nhaân vaät oân hoøa coù nhieàu trieån voïng seõ ñaéc cöû chöùc chuû tòch Palestine trong cuoäc baàu cöû saép tôùi, caûnh giaùc raèng cuoäc trieät khoûi Gaza coù theå “khieán cho nhöõng cuoäc thöông thuyeát veà ñòa vò toái haäu (cuûa Palestine) bò loaïi boû” ra khoûi loä trình hoøa bình ñöôïc Hoa Kyø taùn trôï ñeå tieán tôùi vieäc thaønh laäp moät quoác gia Palestine. Abbas ñaõ gaëp vò ngoaïi tröôûng Jordan ñeå thuyeát trình veà chuyeán coâng du Vuøng Vònh cuûa oâng gaàn ñaây vaø veà moät ñeà nghò cuûa Anh Quoác trieäu taäp moät hoäi nghò quoác teá ôû caáp ngoaïi tröôûng ñeå baøn veà vaán ñeà Trung Ñoâng vaøo ñaàu naêm 2005. (nm)

Ngöôøi Palestine saün saøng nhaän traùch nhieäm khi Israel Nam Döông muoán coù baèng ruùt khoûi Gaza AMMAN - Laõnh tuï Maët Traän Giaûi Phoùng côù veà daân quaân Hoài Giaùo Palestine (PLO), Mahmud Abbas, noùi raèng ngöôøi Palestine saün saøng ñaûm nhaän traùch hoaït ñoäng ôû Thaùi Lan nhieäm khi Israel trieät thoaùi khoûi Daûi Gaza, nhöng theâm raèng keá hoaïch ñoù phaûi ñöôïc ñöa vaøo “loä trình” hoøa bình Trung Ñoâng. “Chuùng toâi seõ nhaän laõnh traùch nhieäm cho moãi maûnh ñaát maø ngöôøi Israel di taûn... nhöng cuoäc trieät thoaùi phaûi laø thaønh phaàn

Ñoøi hoûi naøy ñöôïc ñöa ra sau khi Thuû töôùng Thaksin Shinawatra tuyeân boá vaøo cuoái tuaàn raèng daân quaân Thaùi ñaõ hoïc töø nhöõng nhoùm daân quaân Hoài giaùo Nam Döông. Boä tröôûng Juwono Sudarsono tuyeân boá raèng Thaùi Lan khoâng neân tìm caùch “eùp keït” Nam Döông vaøo vaán ñeà naøy. OÂng Sudarsono noùi vôùi baùo giôùi raèng vaán ñeà laø caàn coù moät baèng chöùng hôïp phaùp chöù tin töùc tình baùo khoâng thích öùng ñuû. Ñoái vôùi vieäc nöôùc, caàn coù baèng côù hôïp phaùp. Taïi Bangkok, Ngoaïi tröôûng Surakiart Sathirathai cho caùc kyù giaû bieát chính phuû seõ cung caáp theâm nhöõng tin töùc ñoù cho Jakarta trong moät hay hai ngaøy. OÂng khoâng cho bieát theâm chi tieát. Trong baøi noùi chuyeän treân ñaøi phaùt thanh haøng tuaàn, Thuû töôùng Thaksin cho bieát nhieàu thaønh phaàn daân quaân töøng theo hoïc Hoài giaùo taïi Nam Döông vaø nhieàu keû coù caùc haønh ñoäng cöïc ñoan ñaõ nhaïi phoûng nhöõng ngöôøi baïn quaù khích ôû Nam Döông. OÂng Thaksin tuy theá coù noùi theâm raèng chính phuû Jakarta vaø Kuala Lumpur ñaõ khoâng bao giôø uûng hoä caùc phe daân quaân vaø ñaõ hôïp taùc vôùi Bangkok. Nhöng ñieàu naøy vaãn khoâng ñuû laøm oâng Sudarsono haøi loøng. OÂng Sudarsono noùi raèng Jakarta coù theå hieåu söï lo laéng cuûa oâng Thaksin ñoái vôùi nhöõng haønh ñoäng khuûng boá cuûa caùc nhoùm daân quaân trong xöù Thaùi nhöng neáu oâng naøy chæ ñeà caäp ñeán Nam Döông vaø Maõ Lai thì oâng choáng laïi vieäc naøy vì daân quaân hieän dieän khaép nôi trong caùc quoác gia AÙ Chaâu.

taát caû seõ veà nhaø tröôùc Leã Giaùng Sinh,” phaùt ngoân vieân Istvan Bocskai noùi. Naêm ngoaùi, Quoác Hoäi Hungary ñaõ cho pheùp chính phuû gôûi binh só tôùi Iraq, nhöng giôùi haïn caùc hoaït ñoäng cuûa hoï trong caùc nhieäm vuï khoâng chieán ñaáu vaø ñaõ aán ñònh ngaøy chaám döùt nhieäm vuï laø ngaøy 31 Thaùng Chaïp 2004. Ñôn vò Hungary ñaõ ñaët caên cöù ôû thaønh phoá Hillah vaø nhieäm vuï phaàn lôùn laø cung caáp caùc dòch vuï chuyeân chôû cho caùc binh só lieân minh. Keá hoaïch cuûa chính phuû Xaõ Hoäi muoán gia haïn söù maïng theâm ba thaùng - cho tôùi ngaøy 31 Thaùng Ba, 2005 - ñaõ bò baùc boû hoài thaùng tröôùc bôûi thaønh phaàn ñoái laäp trung höõu trong quoác hoäi. Thuû Töôùng Ferenc Giurcsany ñaõ uûng hoä vieäc gia haïn, khi noùi raèng ñieàu quan troïng laø Hungary caàn hieän dieän taïi Iraq trong luùc dieãn ra nhöõng cuoäc baàu cöû ñöôïc döï truø toå chöùc vaøo cuoái Thaùng Gieâng. Tuy vaäy, tuaàn tröôùc chính phuû ñaõ cam keát seõ gôûi 150 binh só tôùi Iraq vaøo giöõa naêm 2005 ñeå cung caáp an ninh taïi moät traïi huaán luyeän cuûa NATO ñeå ñaøo taïo caùc só quan Iraq. Bôûi vì caùc binh só ñoù seõ naèm döôùi quyeàn chæ huy cuûa NATO, vieäc ñieàu ñoäng hoï seõ khoâng caàn söï chaáp thuaän cuûa quoác hoäi. Moät binh só Hungary ñaõ thieät maïng taïi Iraq hoài Thaùng Saùu, khi moät traùi bom treân leà ñöôøng noå gaàn moät ñoaøn coâng voa maø anh ta canh gaùc. (n.n.)

Nhöõng binh só Hungary cuoái cuøng rôøi khoûi Iraq

JAKARTA - Boä tröôûng Quoác Phoøng Nam Döông hoâm Thöù Hai leân tieáng ñoøi Thaùi Lan phaûi cung caáp baèng chöùng raèng daân quaân Hoài Giaùo Thaùi Lan trong vuøng mieàn Nam ñaõ bò aûnh höôûng töø caùc yù töôûng quaù khích cuûa Nam Döông, xöù ñoâng daân Hoài giaùo nhaát theá giôùi.

BUDAPEST, Hungary - Ngöôøi cuoái cuøng trong löïc löôïng 300 binh só cuûa Hungary phuïc vuï trong moät ñôn vò vaän taûi ôû phía Nam Baghdad ñaõ rôøi Iraq hoâm Thöù Hai vaø seõ coù maët trong nöôùc trong moät vaøi ngaøy tôùi ñaây, moät phaùt ngoân vieân cuûa Boä Quoác Phoøng Hungary cho bieát. “Caùc binh só treân hieän ñang ôû Kuwait vaø

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN WESTMINSTER

BOLSA

FWY

MAGNOLIA

FWY 22

BROOKHURST

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

BEACH BLVD

.3”

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

.3”

DAT


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

Ngöôøi Hoài Giaùo Nam Cali toå chöùc dieãn ñaøn Caùc vieân chöùc Boä Noäi An khoâng tôùi döï duø ñöôïc môøi

Tröa hoâm qua, Thöù Ba, ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai, Ñaøi Truyeàn Hình Saigon TV ñaõ toå chöùc moät buoåi phaùt quaø Giaùng Sinh cho nhöõng ngöôøi homeless vaø caùc em coâ nhi trong Quaän Cam. Ñòa ñieåm ñöôïc toå chöùc ngay tröôùc cöûa ñaøi. Theo anh Nam Nguyeãn (Michael), ngöôøi ñieàu haønh toång quaùt cuûa ñaøi, cho bieát quaø Giaùng Sinh naêm nay cho ngöôøi homeless vaø caùc em coâ nhi goàm aùo quaàn, ñoà chôi treû em vaø moät vaøi moùn aên trong muøa Giaùng Sinh. Taát caû ñeàu do söï ñoùng goùp cuûa anh chò em trong ñaøi. Anh Nam Nguyeãn hy voïng naêm tôùi seõ coù söï ñoùng goùp nhieàu hôn cuûa thaân chuû cuûa ñaøi cuõng nhö trong coäng ñoàng chuùng ta. Chuùng toâi nhaän thaáy ñaõ coù nhöõng toå chöùc cho ngöôøi homeless ñeán nhaän caùc phaàn quaø veà phaân phaùt cho nhöõng ngöôøi homeless maø hoäi thöôøng lieân laïc. Ñoù laø caùc Hoäi The Second Harvest Food Bank of Orange County, The Selten for the Homeless, The Boys and Girls Club of Westminster, Selected Vietnamese Organisations, Local families in need. Moät soá hoäi ñaõ ñöa caùc em coâ nhi ñeán taän nôi nhaän quaø vaø ca haùt vang löøng nhöõng khuùc nhaïc Giaùng Sinh. Trong hình laø caûnh ca haùt möøng Giaùng Sinh cuûa caùc em coâ nhi trong Quaän Cam.

Thoâng leä thaàm laëng Muøa Leã:

Naïn troäm caép trong thöông xaù QUAÄN CAM.- Vieäc mua saém vaøo Muøa Leã leân tôùi cao ñoä vaøo tuaàn naøy khi nhöõng ngöôøi mua saém chen chuùc trong caùc thöông xaù vaø cöûa haøng. Keû troäm cuõng ñang naèm chôø cô hoäi cho chuùng.

David Leâ, moät nhaân vieân caûnh saùt goác Vieät Nam, phuïc vuï taïi Sôû Caûnh Saùt Santa Ana, cho bieát nhö vaäy vaø noùi raèng: “Nhöõng thöông xaù vaø nhöõng cöûa haøng caøng ñoâng khaùch, boïn troäm caép caøng deã

haønh ñoäng”. Haøng naêm coù khoaûng treân 10 tæ ñoâ la haøng hoùa bò ñaùnh caép hoaëc 27 trieäu ñoâ la haøng hoùa bò ñaùnh caép moãi ngaøy. Con soá naøy caên cöù treân con soá thoáng keâ cuûa Hieäp Hoäi Ngaên Ngöøa Ñaùnh Caép treân toaøn lieân bang. Vaãn theo nhöõng nguoàn tin treân, trong hai thaùng, Thaùng

Möôøi Moät vaø Thaùng Möôøi Hai laø thôøi ñieåm nhöõng vuï troäm caép gia taêng leân möùc caùo nhaát. Bôûi vì cuõng vaøo thôøi ñieåm naøy, haøng hoùa baùn trong Muøa Leã veà ñaày treân caùc keä trong caùc cöûa tieäm. Sôû Caûnh Saùt Brea ñaõ phaûi toå chöùc nhöõng cuoäc tuaàn tra baèng xe ñaïp, moãi toaùn tuaàn tra goàm 3 caûnh saùt vieân laøm vieäc theâm giôø trong suoát Thaùng Möôøi Hai. Taïi khu thöông xaù South Coast Plaza, caûnh saùt duøng tröïc thaêng ñeå hoã trôï cho caùc nhaân vieân an ninh döôùi ñaát ngaên ngöøa naïn troäm caép trong caùc thöông xaù vaø ngay ôû caû baõi ñaäu xe. Hieän nay, chöa coù moät ñieån hình naøo phaùc hoïa chaân dung chung cho nhöõng keû troäm caép nhaân Muøa Leã nhöng ñieàu chaéc chaén 75% toång soá nhöõng keû troäm caép naøy ñeàu laø ngöôøi lôùn. Coù loaïi

QUAÄN CAM.- Nhöõng toå chöùc ngöôøi Myõ goác Hoài Giaùo taïi Nam California ñaõ toå chöùc moät dieãn ñaøn vaø môøi nhöõng vieân chöùc lieân bang ñeán döï ñeå hoï trình baøy ñieàu maø hoï cho laø chính quyeàn ñaõ ñoái xöû baát coâng vôùi nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo du lòch vaø nhaäp cö vì vuï 911. Khoaûng gaàn 500 ngöôøi Myõ goác Hoài Giaùo ñaõ tham döï dieãn ñaøn naøy taïi khaùch saïn La Mirada, nhöng khoâng phaûi moïi ngöôøi trong danh saùch khaùch môøi ñeàu coù maët. Ñaïi dieän cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Laïc Hoa Kyø Goác Hoài Giaùo cho bieát raèng trong moät tuaàn leã vöøa qua, oâng coá gaéng ñaït lôøi môøi nhöõng vieân chöùc Boä Noäi An, keå caû nhöõng caàm ñaàu Sôû Nhaäp Cö cuõng nhö Cô Quan An Ninh Chuyeån Vaän Hoa Kyø ñeán döï phieân hoïp ñeå nghe ñieàu traàn. Tuy nhieân, theo lôøi vò ñaïi dieän, caùc vieân chöùc thuoäc caùc cô quan noùi treân ñeàu töø choái. Nhöõng vieân

chöùc naøy cho bieát raèng nhöõng vaên phoøng ñòa phöông chæ ñieàu haønh vieäc thöïc hieän söï cöôõng cheá chöù khoâng ñaët ra chính saùch. Rieâng phaùt ngoân vieân Sôû Di Truù vaø Nhaäp Cö Hoa Kyø thì töø choái khoâng ñöa ra lôøi bình luaän naøo. Phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Laïc Hoa Kyø Goác Hoài Giaùo caùo buoäc laø Boä Noäi An ñaõ kheùp caùnh cöûa vôùi coäng ñoàng cuûa oâng. Keå töø ngaøy 11 Thaùng Chín, moät vaøi khaùch du lòch Hoài Giaùo khoâng ñöôïc leân maùy bay vaø moät soá ngöôøi nhaäp cö goác Hoài Giaùo bò baét giöõ khoâng ñöôïc noäp theá chaân taïi ngoaïi. Ít nhaát laø 3 thuû laõnh Hoài Giaùo taïi Quaän Cam hieän ñang bò giam giöõ: Abdel Jabbar Hamdan taïi Buena Park, Abdel Malik, moät giaùo só taïi Trung Taâm Hoài Giaùo Irvine vaø Wagdy Mohamed Ghoneim, cö daân Anaheim.

Texas:

Chaùy taïi moät trung taâm chaêm soùc treû em taøn taät GLADEWATER, Texas Moät ñaùm chaùy ñaõ gaây thieät haïi cho moät trung taâm chaêm soùc nhöõng treû em taøn taät, khieán phaûi di taûn haøng chuïc cö daân ôû ñoù, vaø thieâu huûy nhöõng moùn quaø Giaùng Sinh cuûa caùc em. 116 treû em, nhieàu em phaûi thôû baèng maùy hoâ haáp nhaân taïo vaø ñoøi hoûi phaûi coù söï chaêm soùc y teá vì caùc chöùng roái loaïn thaàn kinh, ñaõ ñöôïc nhöõng nhaân vieân cöùu caáp di taûn sau khi ñaùm chaùy boäc

phaùt hoâm Thöù Hai, taïi Trung Taâm Chaêm Soùc Treû Em Truman W. Smith. Caùc em ñaõ ñöôïc göûi tôùi nhöõng beänh vieän, nhaø döôõng laõo vaø moät tröôøng trung hoïc, nhöng khoâng coù em naøo bò thöông caû. Trung taâm treân, bò thieät haïi vì khoùi vaø nöôùc, coù leõ seõ phaûi ñoùng cöûa ít nhaát laø moät tuaàn leã. Caùc nhaân vieân cöùu hoûa phaûi maát khoaûng hai tieáng

troäm caép vì bò kích thích bôûi haøng hoùa vaø coù loaïi chuyeân nghieäp. Loaïi thöù nhaát troäm caép haøng hoùa ñeå duøng vaø loaïi chuyeân nghieäp troäm caép ñeá baùn laïi. David Leâ cho bieát môùi ñaây oâng baét giöõ moät phuï nöõ do y thò aên troäm moät chieác aùo laïnh trò giaù 50 ñoâ la. Trong

taøi khoaûn cuûa ngöôøi phuï nöõ naøy coù tôùi 60,000 ñoâ la. Nhöng khoâng phaûi chæ coù haøng hoùa trong thöông xaù bò troäm caép maø caû nhöõng chieác xe hôi cuõng laø muïc tieâu cuûa boïn troäm vì hoï bieát raèng nhöõng chieác naøy chaát ñaày ñoà mua saém Muøa Leã ñeå ôû thuøng xe ñaèng sau.

Tieáp trang B2

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 184 Thieáu uyù Nguyeãn Thanh Thu veõ bao nhieâu baûn maãu töôïng ñaøi ngöôøi chieán só maø vaãn khoâng haøi loøng. Moät hoâm anh ñi ôû chôï Goø Vaáp, anh baét gaëp moät anh haï só duø, muõ maõng caân ñai ñaày ñuû, caû chieác ba loâ ñeo treân löng. Thieáu uyù Thu vaãy anh lính laïi, ngaém nghía. Anh lính thì voäi vaøng: -Xin loãi thieáu uyù, toâi treã pheùp moät ngaøy roài, baây giôø toâi phaûi veà ngay ñôn vò keûo bò phaït.

Ngöôøi ngheä só vaãn ngaém ngöôøi lính, cuoái cuøng buoâng ra moät caâu: -Khoâng sao, anh vaøo quaùn beân ñöôøng kia vôùi toâi, mình nhaäu moät phaùt, anh cho toâi teân tuoåi vaø soá quaân, ñôn vò cuûa anh, toâi xin cho anh moät caùi pheùp nghæ chöøng maáy chuïc ngaøy. -Toäi nghieäp toâi, toâi ñaõ treã pheùp roài, nghe lôøi thieáu uyù khoâng chöøng ngöôøi ta cho toâi ra laøm lao coâng ñaøo binh ñi taûi ñaïn coøn sôùm cheát hôn nöõa. -Khoâng ñaâu, toâi cho anh xem naøy. Thì ra oâng thieáu uyù naøy nhaän leänh toång thoáng ñi tìm ngöôøi maãu ñeå naën töôïng, neáu ai anh thaáy phuø hôïp thì ñöôïc quyeàn tröng duïng. Oâng thieáu uyù ngoài ngay trong quaùn veõ phaùc hoaï ñeán maáy taám hình ngöôøi lính. Oâng ñöa ngöôøi lính veà ñôn vò mình, trình nhöõng baûn phaùc hoaï leân toång thoáng, vaø goïi ñieän veà ñôn vò anh. Moät kieåu ngoài cuûa ngöôøi lính trong ba kieåu ñöôïc toång thoáng chaáp nhaän. Ñuùng laø moät bieåu töôïng cho ngöôøi chieán só , khuoân maët vöøa khaéc khoå vöøa u buoàn, khaåu suùng Garant M1 gaùc leân ñuøi. Moät thaùng laøm vieäc, quaû nhieân laø moät taùc phaåm ngheä thuaät…

Tin vaén

Ñòa Phöông

Moät ngöôøi ôû tuø gaàn 17 naêm coù theå ñöôïc phoùng thích nhôø keát quaû thöû nghieäm DNA

EL PASO, Texas - Moät ngöôøi ñaøn oâng bò caàm tuø gaàn 17 naêm veà toäi haõm hieáp coù theå seõ ñöôïc phoùng thích, vì moät cuoäc thöû nghieäm DNA môùi cho thaáy oâng ta khoâng coù phaïm toäi aùc treân. Brandon Lee Moon cuõng coù theå ñöôïc laõnh moät soá tieàn boài thöôøng $425,000 cuûa tieåu bang hoaëc moät soá tieàn leân ñeán $25,000 cho moãi naêm bò ngoài tuø. Coâng Toá Vieân Quaän El Paso Jaime Esparza vaø Inocence Project taïi tröôøng luaät Benjamin Cardozo döï ñònh yeâu caàu phoùng thích Moon taïi phieân toøa ngaøy Thöù Ba. Esparza, khoâng phaûi laø bieän lyù quaän khi Moon bò keát aùn naêm 1988, ñaõ tuyeân boá: “Toâi xin chuyeån ñaït lôøi xin loãi cuûa toâi ñeán oâng Moon nhaân danh tieåu bang Texas, vaø coâng nhaän raèng moät söï xin loãi vaøo luùc naøy laø khoâng thoûa ñaùng, nhöng cô quan cuûa toâi vaø cuûa tieåu bang Texas, vì taàm quan troïng cuûa söï thaät, xin coâng nhaän söï baát coâng maø oâng Moon ñaõ phaûi gaùnh chòu.” Lôøi ñeà nghò naøy ñöôïc caên cöù treân caùc thöû nghieäm DNA môùi ñaây cuûa Sôû An Toaøn Coâng Chuùng (DPS) ôû Texas, maø caùc luaät sö beânh vöïc cho Moon vaø Esparza cho bieát ñaõ chöùng toû raèng Moon khoâng coù phaïm toäi taán coâng tình duïc gia troïng vaøo Thaùng Tö 1997. Moon, 43 tuoåi, ñang thoï baûn aùn 75 naêm tuø. Vuï keát aùn oâng ta ñaõ caên cöù vaøo söï nhaän daïng cuûa naïn nhaân vuï haõm hieáp treân moät nhoùm ngöôøi ñöôïc xeáp thaønh haøng - maëc duø coâ ta khoâng theå cho caûnh saùt bieát laø ngöôøi taán coâng coâ coù raâu meùp hay khoâng, hoaëc khoâng theå ñònh roõ ñöôïc maøu maét cuûa nghi can - vaø treân moät cuoäc khaûo saùt baèng chöùng taïi moät phoøng thí nghieäm veà toäi aùc cuûa DPS ôû Lubbock. Barry Scheck, ñoàng saùng laäp vaø ñoàng giaùm ñoác cuûa Innocence Project vaø luaät sö-nhaân vieân cuûa Innocence Project laø Nina Morrison cho bieát: Phoøng thí nghieäm treân ñaõ coù nhöõng söï laàm laãn nghieâm troïng khi keát luaän laø loaïi maùu cuûa Moon ñaõ ôû trong soá chæ 15 phaàn traêm daân cö coù theå ñaõ laø nguoàn tinh dòch taïi hieän tröôøng toäi aùc. Cuoäc thöû nghieäm treân laø baèng chöùng khoa hoïc duy nhaát ñöôïc trình cho boài thaåm ñoaøn. (N.Y.)

Massachusetts:

Saùu ngöôøi ñaùnh caù bò maát tích vì taøu chìm

NEW BEDFORD, Mass.- Hoâm Thöù Ba 21 Thaùng Möôøi Hai 2004, ñoäi duyeân phoøng ñang tìm kieám naêm ngöôøi ñaùnh caù bò maát tích, sau khi chieác taøu cuûa hoï laät uùp vaø chìm ôû caùch Nantucket khoaûng 45 daëm veà phía Ñoâng. Moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ ñöôïc cöùu nguy. Chieác taøu treân, ñaët cô sôû ôû New Bedford, vôùi moät thuûy thuû ñoaøn goàm saùu ngöôøi, ñaõ gôûi tín hieäu cöùu caáp vaøo khoaûng 4 giôø

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

Ngöôøi lính laïi trôû veà ñôn vò tieáp tuïc chieán ñaáu, vaø böùc töôïng aáy ñöôïc ñaët tröôùc nghóa trang quaân ñoäi treân xa loä Bieân Hoaø. Buoåi chieàu khi naéng vaøng thoi thoùp chieáu treân böùc töôïng, treân khuoân maët khaéc khoå nhìn veà cuoái trôøi buoâng suùng ñang ñaêm chieâu nghó ngôïi , sao maø buoàn theá. Roài nhöõng ñeâm trôøi ñaày sao, ngöôøi ta coù caûn töôûng pho töôïng aáy ngöôùc nhìn trôøi. Moät taùc phaåm soáng ñoäng vaø raát coù hoàn, nhö taát caû nhöõng hoàn töû só ñeàu nhaäp vaøo taùc phaåm ngheä thuaät ñoù. Nhö caâu thô coå cuûa baø Ñoaøn thò Ñieåm trong Chinh Phuï Ngaâm: Hoàn töû só gioù uø uø thoåi. Maët chinh phu traêng doøi doõi soi. Chinh phu töû só maáy ngöôøi. Naøo ai maïc maët naøo ai goïi hoàn…. Moät hoâm Nguyeân nghe tin ngöôøi chieán só ngoài laøm ngöôøi maãu cho ngheä só Nguyeãn Thanh Thu ñaõ boû xaùc treân chieán tröôøng. Nguyeân laø tröôûng ban phoùng vieân cuûa tôø Ñôøi Soáng, goïi phoùng vieân Nguyeãn Hoaøng Ñoan tôùi: -Caäu laøm cho toâi caùi phoùng söï böùc töôïng Thöông Tieác ôû nghóa trang quaân ñoäi. Caäu tìm gaëp ñieâu khaéc gia Nguyeãn Thanh Thu maø laáy chi tieát, nhaø rieâng cuûa Nguyeãn Thanh Thu ôû chôï Caây Queùo treân Gia Ñònh. Baøi phoùng söï cuûa Nguyeãn Hoaøng Ñoan thaønh coâng, thaønh coâng ñeán ñoä gaây ra nhieàu

45 chieàu Thöù Hai. Moät luùc sau ñoù, moät tín hieäu caáp cöùu tieáp theo sau baùo caùo laø chieác Northern Edge ñaõ laät uùp vaø bò chìm. Caùc taøu vaø phi cô Tuaàn Duyeân tieáp tuïc cuoäc tìm kieám giöõa nhöõng côn soùng cao vaø thôøi tieát laïnh giaù. Nhieät ñoä trong ñeâm vaøo khoaûng treân möôøi ñoä, vôùi nöôùc bieån ôû 47 ñoä vaø söùc gioù 35 daëm moät giôø. Ñeâm Thöù Hai, moät chieác taøu ñaùnh caù khaùc ñaõ tìm thaáy thuûy thuû Pedro Furtqado trong moät caùi beø caáp cöùu. Nhöng khoâng coù daáu hieäu gì veà nhöõng thuûy thuû khaùc. Furtado keå laïi: “Chieác taøu ñaõ nghieâng moät beân. Sau ñoù moät laøn soùng aäp tôùi. Toâi nhaûy vaøo moät beø caáp cöùu, vaø goïi caùc baïn ñi theo, nhöng hoï khoâng ñeán ñöôïc. Toâi khoâng bieát ñieàu gì ñaõ xaûy ra vì quaù nhanh.” Caên cöù treân lôøi töôøng thuaät cuûa oâng, nhöõng thaønh vieân khaùc cuûa thuûy thuû ñoaøn hình nhö khoâng coù thôøi giôø ñeå maëc quaàn aùo caáp cöùu tröôùc khi rôi xuoáng nöôùc. Ñeâm Thöù Hai, maùy bay tuaàn tra ñaõ phaùt hieän nhöõng maûnh vuïn ôû trong nöôùc, bao goàm moät caùi ñai vaø moät chieác aùo caáp cöùu, nhöng khoâng coù daáu veát naøo cuûa nhöõng thuûy thuû bò maát tích hoaëc cuûa chieác taøu daøi 75 feet treân. (N.Y.)

Ñôït reùt ñoät ngoät ñaàu tieân giaùng xuoáng mieàn Ñoâng

Ñôït reùt ñaàu tieân cuûa muøa naøy ñaõ mang laïi moät Giaùng Sinh sôùm vôùi tuyeát traéng phuû ñaày nhieàu nôi ôû mieàn Ñoâng hoâm Thöù Hai, vaø caùc tieåu bang nôi nghæ ngôi vaøo Muøa Ñoâng nhö Florida ñaõ ñoùng baêng. Taïi mieàn Taây, nhöõng côn gioù maïnh gaàn 100 daëm moät giôø ñaõ queùt qua Colorado. Thôøi tieát gioáng nhö Baéc Cöïc bò qui traùch nhieäm veà nhieàu caùi cheát - moät ôû Michigan vaø hai caùi cheát vì giao thoâng ôû New Jersey - vaø laø moät yeáu toá ñaõ gaây ra ít nhaát ba caùi cheát ôû Minnesota. Hoâm Thöù Hai, cuoäc tìm kieám moät em trai nhoû, ñi lang thang töø ngoâi nhaø cuûa em ôû Pennsylvania, ñöôïc tieáp

huyeàân thoaïi xung quanh pho töôïng Tieác Thöông aáy. Ñeán ñoãi daân quanh vuøng aáy ñoàn raèng, thænh thoaûng coù nhöõng ñeâm ngöôøi ta thaáy moät ngöôøi lính ñi boä vaøo xoùm xin nöôùc uoáng, ngöôøi ta thaáy maët ngöôøi lính aáy quen quen maø khoâng bieát laø ai. Ngöôøi ta ñi theo daáu giaày botte de saut, thì thaáy ñeán pho töôïng Tieác Thöông tröôùc nghóa trang Quaân Ñoäi thì döùt. Ngöôùc nhìn leân töôïng khuoân maët ngöôøi lính ñuùng laø khuoân maët ngöôøi lính ñaõ vaøo xoùm xin nöôùc. Coøn moät huyeàn thoaïi khaùc khaù ly kyø vaø haáp daãn, laø moät buoåi saùng kia trôøi coøn raát sôùm, coù hai vôï choàng ngöôøi baùn baùnh mì ñaåy xe baùnh mì ñi baùn, xe baùnh mì coù leõ ñònh ñaåy leân meù Bieân Hoaø. Nhöng khi tôùi tröôùc nghóa trang quaân ñoäi, coù moät ngöôøi lính ra chaën xe mua baùnh. Khoâng phaûi moät khuùc baùnh mì thòt maø mua caû xe, caû xe nhieàu laém coù hôn traêm caùi baùnh mì, anh choàng chò baùn baùnh hoûi: -Sao mua nhieàu theá anh? -Chæ sôï xe anh khoâng ñuû baùn thoâi, toâi ñöôïc caáp treân giao nhieäm vuï mua baùnh cho caû ñoaøn quaân. Tieàn ñaây, nhieàâu laém, anh em môùi laõnh löông, chuùng toâi bò caám traïi traêm phaàn traêm neân khoâng ra ngoaøi aên tieâu ñöôïc, toâi ñaïi dieän anh em…. Coøn tieáp

tuïc sang ngaøy thöù nhì. ÔÛ Warnick, Rhode Island, moät chuyeán bay cuûa American Airlines ñaõ tröôït khoûi moät choã noái ôû phi ñaïo ñoâng bò ñoâng ñaù, trong khi chuaån bò caát caùnh töø phi tröôøng T.F. Green, nhöng khoâng coù ai bò thöông. Gioù döõ doäi ôû Colorado ñaõ buoäc nhöõng ngöôøi tröôït tuyeát phaûi rôøi khoûi nhöõng con ñöôøng doác ôû Breckenridge, ñoùng caùc xa loä, vaø laøm troùc noùc phoøng taäp theå duïc cuûa moät tröôøng hoïc, trong khi moät ñoäi football ñang luyeän taäp. Khoâng coù baùo caùo naøo veà nhöõng tröôøng hôïp bò thöông tích naëng. Tình traïng khoâ raùo vaø gioù maïnh ñeán 25 daëm moät giôø ôû South Carolina ñaõ gaây ra 30 ñaùm chaùy lôùn. Nhieät ñoä töø Michigan ñeán Pennsylvania ñaõ xuoáng töø möôøi maáy ñoä ñeán döôùi zero, trong khi caùc tieåu bang ôû duyeân haûi Vuøng Vònh ghi nhaän nhieät ñoä ôû khoaûng 20 ñeán 30 ñoä ngoaøi, khi moät luoàng khí laïnh traøn vaøo mieàn Ñoâng, vôùi laøn khí laïnh cuûa Baéc Cöïc ñi theo sau. Tình traïng gioáng nhö baõo tuyeát ñöôïc baùo caùo ôû phaàn lôùn tieåu bang Michigan - moät luoàng hôi laïnh Baéc Cöïc khaùc cuøng vôùi tuyeát rôi döõ doäi vaøo ngaøy Thöù Ba. Tuy nhieân theo döï baùo, thôøi tieát ôû nhöõng nôi xa hôn veà phía Ñoâng coù theå seõ heát söùc eâm dòu: Ngoaøi 50 ñoä ôû New York City trong ngaøy Thöù Ba, vaø leân ñeán treân 60 ñoä ôû vuøng Ñoâng Nam, khoaûng giöõa tuaàn ñeán cuoái tuaàn. Haøn thöû bieåu ñaõ ghi nhaän döôùi zero treân khaép mieàn West Virginia, bao goàm - 2 ôû Charleston vaø döôùi 14 ôû Snowshoe; xuoáng 10 ñoä döôùi zero ôû Bentleyville, Pennsylvania, phía Nam Pittsburgh. Vaø Greensboro, North Carolina, thoâng baùo moät kyû luïc thaáp ôû 9 ñoä ngaøy 20 Thaùng Möôøi Hai - 4 ñoä taïi Kingdom Come State Park ôû Kentucky. Xa hôn veà phía Baéc, 18 ñoä döôùi zero vaøo 9 giôø saùng Thöù Hai ôû Massena, N.Y., vôùi moät côn gioù laïnh 28 ñoä döôùi zero. Nhieät ñoä ñaõ giaûm 16 ñoä trong khu vöïc Atlanta. Khoaûng 6 1/2 inches tuyeát phuû ñaày nhöõng con ñöôøng nuùi ôû West Virginia, nôi 21 hoïc khu ñaõ phaûi ñoùng cöûa trong ngaøy Thöù Hai, vaø nhöõng tröôøng khaùc phaûi môû treã. (N.Y.)

Daân soá Vieät Nam ñaõ leân ñeán 82.5 Nhieàu ca só seõ ñi dieãn ôû Chaâu AÂu trieäu ngöôøi HAØ NOÄI 21-12.- Caû daân vaø caùn boä ñaûng vieân cuûa cheá ñoä vaø Baéc Myõ trong dòp leã Teát Haø Noäi baát chaáp “Phaùp leänh daân soá” vaø ñua nhau ñeû khieán Vieät Nam:

SAIGON, Vieät Nam.- Baùo Tuoåi Treû, phaùt haønh taïi Saøi Goøn, ñöa tin cho bieát laø nhaân dòp Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi 2005, seõ coù haøng loaït ñoaøn ca só trong nöôùc ñoå sang Chaâu AÂu vaø Baéc Myõ vöøa laøm coâng taùc tuyeân truyeàn vöøa kinh doanh. Quan troïng nhaát laø ñoaøn vaên ngheä só do moät caùn boä cao caáp laø Traàn Bình (Giaùm Ñoác Nhaø Haùt Ca Muùa Nhaïc Nheï Trung Öông) caàm ñaàu, ñaõ rôøi Vieät Nam vaøo ngaøy 20 Thaùng Möôøi Hai ñeå ñi löu dieãn ôû Chaâu AÂu. Trong ñoaøn naøy coù caùc ca só Ngoïc Sôn, Myõ Linh, Laâm Huøng, Hoaøng Chaâu, Löu Höông Höông Giang, Vieät Hoaøn, Vaân Dung, Quang Thaéng, nhoùm Maây Traéng. Ñoaøn naøy löu dieãn taïi ba nöôùc Ñöùc, Ba Lan, Coäng Hoøa Czech töø ngaøy 20 Thaùng Möôøi Hai ñeán ngaøy muøng 05 Thaùng Gieâng 2005. Ñeâm Giaùng Sinh 24 Thaùng Möôøi Hai ñoaøn vaên coâng naøy seõ bieåu dieãn taïi Munich (Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc). Trong khi ñoù vaøo ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai, ba ca só Minh Thuaän, Vieät Quang vaø Hoaøng Thanh cuõng bay sang Canada ñeå bieåu dieãn taïi Vancouver vaø Toronto. Tieáp theo sau laø nhoùm Myõ Taâm, Ñan Tröôøng, Ñaøm Vónh Höng, Hoàng Ngoïc cuõng sang Canada bieåu dieãn töø ngaøy muøng 04 Thaùng Gieâng 2005.

chöông trình keá hoaïch hoùa gia ñình ôû Vieät Nam bò phaù vôõ. Baûn cuûa tôø Thanh Nieân ngaøy 21 Thaùng Möôøi Hai 2004 cho hay vaán ñeà nhö vaäy khi loan tin veà cuoäc hoïp thoâng baùo tình traïng daân soá theá giôùi naêm 2004 do ñaïi dieän Quyõ Daân Soá Lieân Hieäp Quoác taïi Vieät Nam, UÛy Ban Daân Soá, Gia Ñình Vaø Tieáp trang B4

Texas: Chaùy taïi moät trung taâm chaêm soùc treû em taøn taät Tieáp trang B1

ñoàng hoà ñeå daäp taét ñöôïc ngoïn löûa, hình nhö ñaõ boäc phaùt taïi moät panoâ ñieän vaø lan khaép gaùc xeùp cuûa toøa nhaø moät taàng. Nöôùc töø heä thoáng töôùi vaø caùc voøi chöõa löûa ñaõ laøm hö

haïi nhieàu moùn quaø vaø nhöõng con thuù nhoài boâng ñeå döôùi caây Giaùng Sinh ôû gaàn cöûa tröôùc. Saùng Thöù Ba, giôùi höõu traùch ñang ñaùnh giaù söï thieät haïi. Trung taâm naøy ñaõ ñoùn tieáp caùc treû em treân khaép tieåu bang bò nhöõng chöùng nhö teâ lieät naõo, suy nhöôïc cô baép, chaäm phaùt trieån veà maët tinh thaàn vaø suy hoâ haáp. (N.Y.)

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 29 Saùng hoâm sau khi chò Laønh trôû daäy naáu nöôùc pha traø cho baø chuû cuùng Phaät thì ngöôøi ñaøn oâng ñoù ñaõ bieán maát luùc naøo caû nhaø khoâng ai hay caû. Coâ Thuïc Vieân chöa coù choàng nhöng thænh thoaûng coù nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ñeán vôùi coâ maø baø Baêng Taâm khoâng moät lôøi can ngaên. Trong nhaø naøy moãi ngöôøi moät theá giôùi kyø laï, khoù hieåu. Thuïc Vieân coøn ñang luùn saâu trong môù chaên neäm thoaûng leân muøi nöôùc hoa xa laï. Saùng nay Thuïc Vieân khoâng ra

baùn haøng. Coâ naèm laëng leõ treân giöôøng. Baø Baêng Taâm xuoáng caàu thang roài ñoät ngoät môû tung cöûa phoøng rieâng cuûa con trai. Baø luïc soaùt thöù gì ñoù vaø daën chò Laønh: - Ñi goïi oâng thôï söûa cöûa phoøng cho thaèng Nhieân. Caùi baûn leà saép söùt ra roài vaø thay luoân cöûa kính ñaõ bò nöùt moät ñöôøng daøi. Thôï coù ñeán, coâ doøm ngoù ngöôøi ta laøm ñöøng ñoäng tôùi caùi “sôû raùc” cuûa noù maø sanh chuyeän. Ñeán tröa Nhieân veà, döïng xe vaø heùt leân khieán chò Laønh hoaûng hoát: - Ai cho thôï ñeán ñaây trong khi toâi ñi vaéng? - Baø chuû. Nhieân quaùt moät traøng daøi khieán chò Laønh nhö co ruùm ngöôøi laïi, nhö theå sai laàm aáy laø do chò döïng leân. Nhieân chaïy leân laàu reùo meï: - Meï ñaâu roài? Con ñaõ noùi khoâng ai ñöôïc pheùp xaâm phaïm caên phoøng cuûa con. Nhieân noùi xong giaän döõ boû xuoáng nhaø. Cho ñeán toái oâng Thaân veà sau hai ngaøy vaéng nhaø. OÂng khoâng coù gì hoang mang khi chò Laønh thuaät laïi chuyeän cuûa Nhieân. OÂng ñeán phoøng Nhieân ngoù söõng con trai moät luùc roài

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 noùi thaät kheõ khaøng: - Maøy ñònh laøm loaïn phaûi khoâng? - Ai laøm loaïn? Ba hay toâi? - Tao ñaõ laøm gì? - OÂng töï bieát laáy. OÂng Thaân coá daèn côn giaän boû ñi leân laàu. Vöøa gaëp baø Baêng Taâm, oâng cuïp maét xuoáng. Baø Baêng Taâm lieác choàng moät caùi thaät beùn laïnh: - OÂng coøn thích trôû veà sao? - Nhaø toâi. Toâi coù quyeàn ñi veà tuøy thích. Nhaø toâi chôù ñaâu phaûi nhaø tuø. Noùi döùt caâu oâng boû leân laàu. Töø möôøi maáy naêm qua giöõa oâng vaø vôï coù moät khoaûng caùch khoâng bao giôø coù theå laáp ñaày ñöôïc. OÂng khoâng coøn coù cuoäc soáng sinh hoaït nhö vôï choàng töø luùc baø Taâm cöông quyeát xuoáng toùc aên chay. Nguyeân nhaân chæ vì oâng Thaân laø ngöôøi thích baïn, nhöõng ngöôøi ngheä só maø oâng thöôøng ñem veà nhaø chieâu ñaõi hoï. OÂng raát haõnh dieän ñöôïc laøm thaân vôùi ngheä só saùng taùc vaø hoäi hoïa. OÂng ñaõ töøng mô öôùc trôû thaønh moät ngöôøi caàm buùt coù teân tuoåi nhöng tieác thay oâng khoâng theå naøo ñaït ñöôïc yù nguyeän cuûa mình. OÂng cuõng ñöôïc ñaùm baïn beø laøm baùo daønh cho oâng veõ chuyeän baèng tranh ñaêng baùo - loaïi baùo laù caûi. Khoâng chòu ñöôïc thaùi ñoä laïnh nhaït cuûa vôï, oâng khoâng coøn ñem baïn veà nhaø aên nhaäu

vaø taùn gaãu nöõa. OÂng tieáp baïn beø ôû quaùn aên vaø thænh thoaûng chuû quaùn ñem phieáu nôï ñeán tính tieàn cho vôï oâng. Hình nhö taát caû thôøi gian oâng ñeàu daønh cho baïn beø hôn caû gia ñình. Cô ngôi naøy baø Baêng Taâm coù ñöôïc laø do oâng aên neân laøm ra töø luùc gaëp baø. Baây giôø oâng töï cho pheùp mình ñöôïc nghæ ngôi, vui chôi vôùi beø baïn. Coøn vôï oâng thích laøm giaøu, maëc duø baø ñaõ khoaùc aùo sö nöõ. Baø muoán ñeå laïi cho caùc con moät cuoäc soáng aám no sau khi baø lìa ñôøi. Caû ñôøi baø chæ bieát laøm vieäc, tích luõy töøng ñoàng trong khi oâng Thaân baét ñaàu höôûng thuï. Baø trò choàng baèng caùch im laëng. Coù khi caû maáy ngaøy baø chöa heà noùi vôùi oâng moät caâu. Caùi quyeàn laøm choàng, laøm cha, laøm chuû gia ñình gaàn nhö bò baø vôï choái boû moät caùch ngang nhieân. Veà ñeán nhaø, oâng chuùi muõi vaøo saùch vaø xem phim nhieàu taäp. Nôi ñaây khoâng coøn laø choán bình yeân trong nhöõng naêm thaùng coøn laïi cuûa oâng. Baø Baêng Taâm lôùn hôn oâng haøng chuïc tuoåi. Baø chæ muoán luùc naøo oâng cuõng phaûi coù maët ôû nhaø. Baø khoâng muoán oâng chia seû thôøi gian cho baát cöù ai, duø laø baïn trai ñi nöõa. Baø sôï oâng ra ngoaøi nhieãm thoùi hö taät xaáu. Coù nhieàu luùc baø queân ñi oâng giaøu nhôø baïn. Baø böïc boäi khi thaáy oâng soáng buoâng thaû nhö nhöõng ngöôøi coù maùu ngheä só. Ña soá hoï ngheøo rôùt moàng tôi. Baø luoân nghó nhö vaäy.

Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Hungary thöïc hieän chính saùch ñöa ngöôøi voâ gia cö veà noâng thoân BUDAPEST, Hungary.Judit Lakatos vaø gia ñình chò rôøi boû ngoâi leàu xaäp xeä ôû thuû ñoâ Budapest ñeå doïn ñeán ngoâi nhaø môùi ôû noâng thoân trong chöông trình thí ñieåm ñöa ngöôøi voâ gia cö ôû caùc thaønh phoá veà noâng thoân maø Chính Phuû Hungary ñang thöïc hieän. Laàn ñaàu tieân hoï coù cô hoäi ñöôïc ñoùn Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi trong chính ngoâi nhaø cuûa mình. Moät muõi teân truùng nhieàu ñích Lakatos noùi: “Con gaùi toâi vaãn thöôøng ao öôùc ñöôïc soáng trong ngoâi nhaø coù vöôøn bao quanh”. Gia ñình chò ñang soáng ñaàm aám trong ngoâi nhaø coù ba phoøng nguû vaø vöôøn taïi caùnh ñoàng troàng baép caûi ôû Tarnabod, Mieàn Ñoâng Hungary. Chò cuøng choàng vaø boán ñöùa con laø gia ñình voâ gia cö ñaàu tieân ñöôïc chuyeån nhaø theo moät chöông trình toång theå nhaèm giaûi quyeát trieät ñeå hai vaán ñeà xaõ hoäi cuøng moät luùc. Hungary hieän coù khoaûng 350,000 ngöôøi voâ gia cö, moät nöûa trong soá ñoù lang thang taïi thuû ñoâ Budapest. Chöông trình mang tính ñoät phaù naøy do Boä Thanh Nieân - Xaõ Hoäi - Gia Ñình vaø Cô Hoäi Bình Ñaúng cuûa Hungary phoái hôïp vôùi toå chöùc töø thieän Maltese vaø Quyõ Coâng Coäng Cho Ngöôøi Voâ Gia Cö thöïc hieän. Caùc giôùi chöùc Hungary cho bieát chöông trình khoâng chæ doïn nhöõng ngöôøi voâ gia cö khoûi phoá xaù, maø coøn giuùp chính phuû tieát kieäm ñöôïc khaù nhieàu tieàn cuûa. Beân caïnh ñoù, nhöõng cö daân môùi seõ goùp phaàn caûi taïo nhöõng khu vöïc noâng thoân coù daân cö thöa thôùt vaø coøn keùm phaùt trieån. Tarnabod laø ngoâi laøng coù 850 ngöôøi, naèm caùch thuû ñoâ Budapest 110km veà phía Ñoâng. Ngöôøi daân ñòa phöông ñoàng yù ñeå chính phuû ñöa 20

gia ñình voâ gia cö veà ñaây sinh soáng trong naêm 2004. OÂng Miklos Vecsei, Cao UÛy Hungary veà ngöôøi voâ gia cö, cho bieát laø mua moät ngoâi nhaø ôû noâng thoân cho caùc gia ñình nhö gia ñình Lakatos giuùp hoï coù nôi ôû thöôøng xuyeân thì soá tieàn naøy chæ baèng moät nöûa chi phí lo cho hoï soáng taïm bôï ôû Budapest trong voøng moät naêm. Moät caùch cuï theå, trôï caáp cuûa chính phuû cho moät caëp vôï choàng vôùi 2 ñöùa con laø khoaûng 3 trieäu forint (16,000 USD), trong khi giaù caû cuûa ngoâi nhaø maø gia ñình Lakatos ñang ôû chæ coù 1,5 trieäu forint. Soá tieàn coøn laïi ñöôïc chuyeån cho giôùi chöùc ñòa phöông ñeå taïo theâm dòch vuï toái thieåu cho nhöõng cö daân môùi, ñoàng thôøi xaây döïng theâm nhöõng keát caáu haï taàng môùi cho laøng. Ñieàu naøy khieán ngöôøi daân laøng vui veû chaáp nhaän chöông trình. OÂng Vecsei noùi: “Chuùng toâi seõ bieán nôi ñaây thaønh moät thò traán thoâng qua vieäc saép xeáp choã ôû cho theâm 20 gia ñình nöõa”. Taêng gaùnh naëng cho noâng thoân? Tuy nhieân nhöõng nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi toû veû lo ngaïi veà hieäu quaû laâu beàn cuûa chöông trình vì nhöõng cö daân môùi coù theå seõ khoâng kieám ñöôïc vieäc laøm ôû noâng thoân. Trong tröôøng hôïp ñoù hoï seõ loän ngöôïc trôû laïi thaønh phoá. Baø Fruzsina Albert, chuyeân gia veà caùc vaán ñeà cuûa ngöôøi voâ gia cö, ñang coâng taùc taïi Vieän Haøn laâm Khoa hoïc Hungary nhaän xeùt: “Taëng nhaø cho ngöôøi voâ gia cö chæ laø moät vieäc. Neáu kinh teá noâng thoân khoâng coù khaû naêng taïo vieäc laøm, thì vieäc di daân ñeán thaønh phoá laïi tieáp tuïc vaø vaán ñeà voâ gia cö seõ khoâng ñöôïc giaûi quyeát”. Theo baø thì chöông trình naøy coù nguy cô boå sung raéc roái cho khu vöïc noâng thoân vì ñaõ ngheøo laïi coøn phaûi thu nhaän theâm nhöõng ngöôøi thaát nghieäp.

Taïm thôøi nhöõng cö daân môùi cuûa laøng Tarnabod seõ sinh soáng baèng caùch troàng löông thöïc, hoa maøu vaø chaên nuoâi. Moãi gia ñình phaûi cöû moät ngöôøi tham gia vaøo caùc vieäc laøm coâng ích cuûa laøng trong 9 thaùng ñaàu tieân. Anh Bela Kokeny - choàng cuûa chò Lakatos naêm tôùi seõ ñi laøm trong boä maùy haønh chính cuûa laøng Tarnabod, coâng vieäc maø ngay ngöôøi daân goác ôû ñaây cuõng phaûi mô öôùc, bôûi tyû leä thaát nghieäp ôû ñaây leân ñeán 60%. Caùc toå chöùc phi chính phuû cuõng ñoùng goùp coâng söùc vaø tieàn cuûa vaøo chöông trình naøy, chaúng haïn nhö taëng phöông tieän vaän taûi ñöa hoï ñeán nhöõng thaønh phoá gaàn ñoù ñeå hoï coù theå tìm ñöôïc vieäc laøm. Caùc nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi thuùc giuïc söï tham gia maïnh meõ hôn nöõa cuûa caùc toå chöùc vaøo chöông trình naøy, vì chæ mình chính phuû ñôn thöông ñoäc maõ thì khoù maø thu ñöôïc thaønh coâng. OÂng Zoltan Peto - ngöôøi ñöùng ñaàu chính quyeàn laøng Tarnabod, cho bieát oâng ñaõ noùi chuyeän vôùi nhieàu coâng ty, thuyeát phuïc hoï xaây döïng nhaø maùy gaàn laøng cuûa oâng ñeå taïo theâm coâng aên vieäc laøm cho cö daân caû cuõ laãn môùi. Chöông trình naøy cuõng gaây ñöôïc höùng thuù cuûa caùc doanh nghieäp vì noù ñöôïc caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeà caäp raát nhieàu trong thôøi gian gaàn ñaây. OÂng Peto noùi: “Coù nhieàu ngöôøi cho raèng chuùng toâi ñang laøm neân lòch söû, nhöng theo toâi caàn phaûi ñôïi theâm moät thôøi gian nöõa môùi coù theå noùi nhö vaäy”. Theo oâng Peto thì vieäc chaáp nhaän ñeå ngöôøi voâ gia cö tìm ñöôïc maùi aám ôû ngoâi laøng cuûa oâng môùi chæ döøng laïi ôû moät nghóa cöû. Nhöng neáu nhö chöông trình naøy toû ra coù taùc duïng thì noù coù theå ñöôïc nhaân leân taïi nhieàu ñòa phöông khaùc. Ñeán luùc ñoù môùi thöïc söï laø ñieàu tuyeät vôøi. (Theo AFP)

Vieät Nam:

Daân soá Vieät Nam...

CAMBRIDGE, Anh.- Baûn baùo caùo do Vieän Ñaïi Hoïc Cambridge beân Anh phoå bieán cho thaáy trình ñoä nghe vaø noùi tieáng Anh cuûa hoïc vieân Vieät Nam keùm nhaát theá giôùi. Veà nghe, hoïc vieân Vieät Nam ñaït ñieåm 5.30 so vôùi ñieåm trung bình laø 5.74. Veà noùi, hoïc vieân Vieät Nam ñaït ñieåm 5.57, trong khi ñieåm trung bình laø 5.59. Baùo caùo ñöôïc thöïc hieän vaø phoå bieán vaøo ñuùng thôøi ñieåm phong traøo hoïc tieáng Anh ôû

Treû Em Coäng Saûn Vieät Nam toå chöùc saùng 20 Thaùng Möôøi Hai taïi Haø Noäi. Theo thoáng keâ cuûa Lieân Hieäp Quoác, daân soá theá giôùi hieän ñaõ ñaït 6.5 tæ ngöôøi, döï baùo theá giôùi seõ coù theâm 2.5 tæ ngöôøi vaøo naêm 2050 (töông ñöông vôùi toång daân soá theá giôùi naêm 1950); trong ñoù 96% daân soá gia taêng seõ thuoäc caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Taïi Vieät Nam, daân soá hieän ñaõ leân ñeán 82.5 trieäu ngöôøi, döï baùo seõ leân ñeán 117.7 trieäu vaøo naêm 2050. Tuoåi thoï bình quaân ngöôøi daân Vieät Nam laø 66.9 (nam) vaø 71.6 tuoåi (nöõ).

Trình ñoä nghe vaø noùi tieáng Anh cuûa sinh vieân thaáp nhaát theá giôùi Vieät Nam ñang leân cao hôn bao giôø heát, tuy nhieân theo caùc chuyeân gia giaùo duïc, soá ngöôøi ñi hoïc raát ñoâng, soá tröôøng môû lôùp daïy cuõng raát nhieàu nhöng chaát löôïng giaûng daïy khoâng cao, ñoàng thôøi phöông phaùp giaûng daïy vaãn khoâng thay ñoåi, khoâng ñöôïc caäp nhaät. Cuõng theo caùc chuyeân gia, ñieàu naøy daãn ñeán keát quaû tieáng Anh vaãn laø raøo caûn quaù lôùn maø caùc hoïc sinh, sinh vieân Vieät Nam phaûi vöôït qua.

Tieáp trang B2

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT

HAØ NOÄI 20-12 (TH).- Nôï xaáu maø ñaùm xí nghieäp quoác doanh Coäng Saûn Vieät Nam yø ra töø naêm naøy sang naêm khaùc vaãn laø con soá khoûng loà trong caùch tính theo tieâu chuaån keá toaùn quoác teá gaáp ba gaáp boán laàn caùch tính theo kieåu Haø Noäi. Caùc tin töùc töø Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Trung Öông Coäng Saûn Vieät Nam cho hay trong ngaøy Thöù Hai 20 Thaùng Möôøi Hai 2004 raèng dö nôï trong heä thoáng ngaân haøng thöông maïi quoác doanh trong naêm 2004 ñaõ gia taêng 25%. Con soá môùi nhaát cho thaáy soá tieàn naøy leân tôùi 450 ngaøn tæ ñoàng (töông ñöông chöøng $28.6 tæ USD), trong ñoù nôï xaáu chæ coù tæ leä 4.6% (töùc khoaûng $1.315 tæ USD). Hai naêm tröôùc, Coäng Saûn Vieät Nam chæ nhìn nhaän nôï khoù ñoøi laø khoaûng $1.5 tæ USD khi bò caùc giôùi chöùc Ngaân Haøng Theá Giôùi (WB), Quyõ Tieàn Teä Theá Giôùi (IMF) hoái thuùc phaûi giaûi quyeát ñöùt ñieåm tình traïng naøy baèng caùch caûi toå gaáp ruùt heä thoáng xí nghieäp quoác doanh loã laõ ngaäp ñaàu. Nay Haø Noäi ñöa ra con soá nôï khoù ñoøi nhoû hôn tröôùc ñoâi chuùt nhaèm chöùng toû ñaõ coù “tieán boä” phaàn naøo. “Chuùng toâi seõ sieát chaët hôn tieâu chuaån cho vay ñeå taêng phaåm chaát tín duïng”. Leâ Ñöùc Thuùy - Thoáng Ñoác Ngaân Haøng Trung Öông Coäng Saûn Vieät Nam, noùi vôùi Thoâng Taán Xaõ Reuters hoâm Thöù Hai. Hoài Thaùng Gieâng naêm nay, con soá phoûng ñònh cuûa Nhaân Haøng Nhaø Nöôùc Haø Noäi veà tæ leä nôï xaáu laø 5.75%. Khoâng thaáy caùc tin töùc gì cho thaáy coù söï caûi thieän naøo trong vieäc ñoøi nôï hoaëc traû nôï khieán ngöôøi ta phaûi hieåu, caùc con soá

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

Nôï xaáu cuûa heä thoáng ngaân haøng CSVN:

WB noùi 15%-25%, Haø Noäi laïi noùi 4.6% chính xaùc veà nôï khoù ñoøi thì khoâng bao giôø Coäng Saûn Vieät Nam cho bieát thaät. Ngaøy 28 Thaùng Hai 2004, Haø Ngoïc Sôn - Phoù Toång Kieåm Toaùn Nhaø Nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam, phaøn naøn trong moät laàn gaëp maët baùo chí laø “tình traïng loã thaät, laõi giaû vaãn raát phoå bieán trong heä thoáng coâng ty quoác doanh.” Phaûn aûnh veà tình traïng che ñaäy naøy, Nguyeãn Ñöùc Kieân Chuû Nhieäm UÛy Ban Kinh Teá Vaø Ngaân Saùch cuûa Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam, noùi ngaøy 24 Thaùng Tö 2004 raèng “Chuyeän aáy ñöøng coù neù traùnh” khi nhaän baùo caùo cuûa Phan Vaên Khaûi noùi nôï toàn ñoïng cuûa nhaø nöôùc trong laõnh vöïc xaây döïng cô baûn laø 5,000 tæ ñoàng trong khi caùc con soá maø Kieân bieát ñöôïc leân tôùi 11,000 tæ ñoàng. Hoài Thaùng Taùm 2004, baø Susan Adams - ñaïi dieän Quyõ Tieàn Teä Theá Giôùi, vaø oâng Klaus Rohland - ñaïi dieän Ngaân Haøng Theá Giôùi taïi Vieät Nam, cho hay, nôï khoù ñoøi, nôï xaáu trong heä thoáng ngaân haøng Coäng Saûn Vieät Nam naèm trong khoaûng 15% (töùc $4.29 tæ USD) ñeán 25% (töùc khoaûng $7.15 tæ USD) theo caùc tieâu chuaån keá toaùn quoác teá. Nhö vaäy hai con soá do Thuùy ñöa ra so saùnh vôùi caùc con soá cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø Quyõ Tieàn Teä Theá Giôùi caùch nhau gaáp ba tôùi boán laàn. Suoát 10 naêm nay, ñaùm quan chöùc Coäng Saûn Vieät

Nam coá tình neù traùnh vieäc caûi toå heä thoáng quoác doanh eøo uoät loã laõ theo söï hoái thuùc cuûa caùc ñònh cheá taøi chính quoác teá. Baùo caùo cuûa nhaø caàm quyeàn trung öông Coäng Saûn Vieät Nam trong phieân hoïp thöôøng kyø ñaàu Thaùng Möôøi Hai 2004 noùi raèng “ñaåy maïnh hôn nöõa saép xeáp caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc”. (Baùo Tuoåi Treû ngaøy muøng 07 Thaùng Möôøi Hai 2004). Tôø baùo naøy heù loä cho thaáy “hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa khu vöïc quoác doanh ñaït raát thaáp, trong khi löôïng voán cuûa nhaø nöôùc taïi khu vöïc naøy laïi raát cao (210,000 tæ ñoàng, trong ñoù rieâng caùc toång coâng ty nhaø nöôùc chieám tôùi 170,000 tæ ñoàng). Theo baûn tin cuûa VNExpress ngaøy 27 Thaùng Möôøi Moät 2004, cho ñeán nay, môùi coù 2,224 xí nghieäp quoác doanh ñöôïc “saép xeáp laïi”. Trong ñoù “1,412 ñôn vò ñöôïc coå phaàn hoùa, giao baùn khoaùn 199, saùt nhaäp, hôïp nhaát 362, giaûi theá, phaù saûn 102 vaø caùc hình thöùc khaùc 149”. Khoaûng 6,000 xí nghieäp quoác doanh coøn laïi vaøo naêm 2001 caàn phaûi “saép xeáp laïi” ñeå nhaø nöôùc trung öông giöõ laïi khoaûng gaàn 2,000 xí nghieäp caên baûn. Tuy nhieân, nhieàu laàn baùo chí trong nöôùc cho hay ñaùm quan chöùc Coäng Saûn Vieät Nam coá tình yø ra vì sôï raèng “saép xeáp laïi” thì mình seõ bò haát caúng, maát choã ñuïc khoeùt.

Giaùng Sinh 2004 treân queâ höông cuûa Chuùa Jesus Bethlehem, theo truyeàn thuyeát, laø nôi Chuùa Jesus sinh ra trong maùng coû. Maûnh ñaát nhoû ôû vuøng Taây Ngaïn soâng Jordan ñöôïc coi laø vuøng ñaát thaùnh thieâng lieâng, vuøng ñaát huyeàn thoaïi coù moät khoâng hai treân theá giôùi, khoâng chæ ñoái vôùi nhöõng ngöôøi theo ñaïo Thieân Chuùa. Nhöng Bethlehem giôø ñaây khaùc haún vôùi suy nghó moïi ngöôøi, khaùc haún vôùi nhöõng gì ngöôøi ta coù theå töôûng töôïng hay ñoïc ñöôïc trong Thaùnh Kinh. Vaãn laø vuøng ñaát huyeàn thoaïi, song noù ñaõ bò baøo moøn vaø bò phuû boùng ñen môø mòt bôûi cuoäc chieán chöa bao giôø heát caêng thaúng giöõa ngöôøi Palestine vaø ngöôøi Israel. Maáy ngaøy nay, raát nhieàu caønh oâ-liu vaø nhöõng caây thaùnh giaù ñaõ ñöôïc ñaët quanh Nhaø Thôø Chuùa Sinh Ra Ñôøi, nôi maø ngöôøi Thieân Chuùa tin raèng Ñöùc Baø Maria ñaõ cho ra ñôøi ñöùa con cuûa Chuùa Trôøi, laø Chuùa Jesus, caùch ñaây hôn 2,000 naêm. Nhöng vaãn coøn ñoù ñaày raãy nhöõng veát ñaïn loã choã treân caùc böùc töôøng nhaø thôø. Chæ 2 naêm tröôùc, nhaø thôø ñoù coøn laø nôi dieãn ra traän giao tranh aùc lieät giöõa 200 ngöôøi Pales-

tine quyeát töû thuû vôùi quaân lính Israel. Ngoaøi tuaàn leã Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi, caû vuøng Bethlehem naøy heát söùc aûm ñaïm vaø buoàn teû. Moät vaøi chuyeán xe buyùt thænh thoaûng gheù qua ñeå ñöa töøng nhoùm naêm baûy vò khaùch löôïn qua nhöõng khu phoá vaéng veû. Lô thô treân ñöôøng phoá laø vaøi ba cöûa haøng, cöûa hieäu khoâng maáy khi coù khaùch. Cuoäc soáng vì vaäy coù veû cuõng heát söùc chaäm chaïp vaø khoù khaên. Laøm aên ôû ñaây ñuùng laø theo kieåu “laøm moät tuaàn aên caû naêm”. Vaøo thôøi ñieåm naøy, caû thaønh phoá laïi röïc rôõ aùnh ñeøn khieán ngöôøi ta queân ñi nhöõng aùnh chôùp laäp loøe cuûa bom ñaïn. Caùc cöûa hieäu cafe vaø thöùc aên nhanh moïc leân nhö naám ñeå ñaùp öùng nhu caàu du khaùch phöông xa. Ngöôøi ngöôøi thi nhau troå taøi laøm höôùng daãn vieân du lòch, duø ñaõ ñöôïc ñaøo taïo hay chöa! Khoaûng 60% trong soá 40,000 cö daân Bethlehem soáng döïa vaøo nguoàn thu töø du lòch trong dòp cuoái naêm. Chæ coù ñieàu, nhöõng ñoám saùng aáy chæ loùe leân vaøi laàn moãi naêm. Hieän nay ngöôøi Palestine vaãn laøm chuû maûnh ñaát nhoû beân Taây Ngaïn naøy. Chính

quyeàn Israel vaø Palestine gaàn ñaây cuõng ñaõ thoûa thuaän ñöôïc veà vaán ñeà cuøng chung höôûng Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi, cuõng nhö cuøng chia seû khoâng khí hoøa bình, ít nhaát ôû nôi Chuùa sinh ra. Naêm nay, Israel ñaõ dôõ boû bôùt caùc leänh caám ñi laïi ôû Bethlehem trong dòp cuoái naêm. Ñaùp laïi, Palestine cam keát seõ laøm moïi caùch ñeå baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi Israel cuõng nhö khoaûng 90,000 du khaùch nöôùc ngoaøi seõ haønh höông veà ñaây. Tuy nhieân, ngöôøi daân Palestine ôû Bethlehem khoâng heà thoûa maõn vôùi nhöõng baûo ñaûm nhö treân töø phía chính quyeàn hai beân. Hoï vaãn chöa coù ñöôïc moät quoác gia ñoäc laäp, vaø nhö vaäy, cuoäc soáng vaãn chöa thöïc söï coù yù nghóa, noùi gì tôùi leã laït. Moät ngöôøi daân Palestine bi quan noùi: “Naêm nay Giaùng Sinh vaãn chöa phaûi laø ngaøy haïnh phuùc vôùi toâi. Cuoäc soáng vaãn chöa coù gì saùng suûa”. Nhöng ít ra, Giaùng Sinh vaãn laø thôøi gian yeân bình vôùi ngöôøi daân töø hai chieán tuyeán Palestine-Israel vaø cuõng laø dòp toát nhaát maø du khaùch coù theå tôùi Bethlehem. (SOURCE: The Times)

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


Theå Thao

.3”

SOÁNG VUI

B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SOÁNG KHOÛE WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

DAT

FIFA:

Ronaldinho laø caàu thuû xuaát saéc nhaát theá giôùi trong naêm

Phía nöõ: Birgit Prinz cuûa Ñöùc, ñöôïc choïn laø xuaát saéc nhaát theá giôùi trong naêm

Vieän Baûo Taøng Ngöôøi Saùp Madame Tussaud bò phaûn ñoái vì “Maùng Coû taân thôøi” Vieän Baûo Taøng Ngöôøi Saùp Madame Tussaud ôû London, Anh Quoác, ñaõ bò phaûn ñoái döõ doäi, chæ vì tröng baøy “Maùng Coû taân thôøi”, trong ñoù caùc nhaân vaät Ñöùc Chuùa Jesus, Meï Maria, hay Thaùnh Joseph... ñaõ ñöôïc theå hieän baèng caùc nhaân vaät hieän ñaïi, nhö danh thuû boùng troøn Anh David Beckham, ca só Victoria, taøi töû Hugh Grant... vaø caû Toång Thoáng George Bush. Toøa Thaùnh Vatican ñaõ leân aùn maïnh meõ cuoäc tröng baøy Maùng Coû naøy.

ZURICH, Thuïy Só.- Tieàn ñaïo Brazil, Ronaldinho, hieän ñaù cho ñoäi Caâu Laïc Boä Barcelona, Taây Ban Nha, hoâm 20 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ ñöôïc Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi (FIFA) choïn laø caàu thuû xuaát saéc nhaát theá giôùi trong naêm. Ronaldinho, 24 tuoåi, ñaõ giaønh ñöôïc taát caû 620 ñieåm, keá ñeán laø Thierry Henry, cuûa Phaùp, ñang ñaù cho ñoäi Arsenal, Anh, ñöôïc 552 ñieåm, vaø caàu thuû vöøa ñöôïc choïn laø caàu thuû xuaát saéc nhaát trong naêm cuûa AÂu Chaâu, Andriy

Shevchenko, ngöôøi Ukraine, hieän ñaù trong ñoäi AC Milan, YÙ, ñöùng haïng ba, vôùi 253 ñieåm. Caàu thuû xuaát saéc nhaát theá giôùi hoài naêm ngoaùi, laø Zinedine Zidane, loan baùo giaõ töø ñoäi Phaùp sau khi tham döï Giaûi Voâ Ñòch AÂu Chaâu 2004 (EURO 2004), ñöùng haïng tö, coøn caàu thuû xuaát saéc nhaát AÂu Chaâu hoài naêm ngoaùi, Pavel Nedved cuûa Coäng Hoøa Tieäp, ñöùng haïng 5. Keå töø khi gia nhaäp ñoäi Barcelona, sau khi töø ñoäi Tieáp trang B7

Shevchenko vaø cuoäc haønh trình tôùi quaû boùng vaøng AÂu Chaâu

Shevchenko

PARIS, Phaùp.- Nhaän danh hieäu Quaû Boùng Vaøng 2004 vôùi soá ñieåm aùp ñaûo, Shevchenko xöùng ñaùng ñöôïc toân vinh nhö vò “Vua” môùi cuûa laøng boùng troøn AÂu Chaâu. Nhöng ñeå coù ñöôïc vinh quang cuûa ngaøy hoâm nay, tieàn ñaïo ngöôøi Ukraine ñaõ phaûi vöôït qua bieát bao khoù khaên, traéc trôû. Shevchenko thuoäc maãu saùt thuû baåm sinh, maø kyõ naêng laøm baøn ñöôïc keát hôïp haøi hoøa giöõa toác ñoä, kyõ thuaät, söï chuaån xaùc vaø nhaõn quan nhaïy beùn tröôùc khung thaønh ñoái phöông. Hieám tay saên baøn naøo treân theá giôùi hieän nay saùnh kòp tieàn ñaïo ngöôøi Ukraine ôû khía caïnh oån ñònh veà phong ñoä, vaø ña daïng trong phong caùch ghi baøn. Shevchenko coù theå taïo ñoät bieán töø moïi vò trí vaø trong moïi tö theá. Khaû naêng chôi ñaàu, suùt xa, ñaù phaït, döùt ñieåm baèng caû hai

FIFA khoâng cho nöõ caàu thuû tham gia ñoäi boùng nam giôùi Zurich, Thuïy Só.- Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi (FIFA), cô quan laõnh ñaïo cuûa laøng boùng troøn theá giôùi, ñaõ vöøa baùc boû vieäc kyù hôïp ñoàng ñaù cuûa moät nöõ caàu thuû vôùi moät ñoäi boùng chuyeân nghieäp nam giôùi cuûa Mexico. Moät quyeát ñònh ñöôïc ñöa ra töø truï sôû cuûa Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi ôû Zurich, Nöõ caàu thuû Maribel Thuïy Só, nhaán maïnh nhö sau: Dominguez, trong maøu aùo “Phaûi coù söï phaân bieät roõ ñoäi tuyeån nöõ Mexico. reät giöõa caùc nam, nöõ caàu thuû

trong moân boùng troøn.” Nöõ caàu thuû xuaát saéc Maribel Dominguez trong tuaàn qua, ñaõ kyù moät hôïp ñoàng hai naêm vôùi ñoäi Caâu Laïc Boä Celaya, thuoäc haïng nhì cuûa laøng boùng Mexico, tuy nhieân cho bieát vaãn chôø moät quyeát ñònh sau cuøng cuûa Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi xem coù cho nöõ caàu thuû naøy tham gia thöïc söï thaønh phaàn cuûa ñoäi Celaya hay Tieáp trang B10

chaân cuûa Shevchenko ñaït trình ñoä ñieâu luyeän. Hieän taïi, ôû tuoåi 28, giai ñoaïn chín nhaát veà taøi naêng, Shevchenko chöùng toû ñaúng caáp cuûa mình trong moãi böôùc chaïy vaø naâng kyõ naêng saên baøn tôùi möùc ngheä thuaät. Sau nhöõng naêm thaùng ñaày thaêng traàm, taøi naêng cuûa anh ñaõ ñöôïc toân vinh vaøo ñeâm 11 Thaùng Möôøi Hai, vôùi danh hieäu Quaû Boùng Vaøng AÂu Chaâu, daønh cho caàu thuû hay nhaát cöïu luïc ñòa trong naêm vaø ñöôïc chính caùc nhaø baùo theå thao haøng ñaàu cuûa luïc ñòa bình choïn. Chính tieàn ñaïo ngöôøi Ukraine ñaõ boäc loä nieàm haïnh phuùc voâ bôø trong cuoäc phoûng vaán: “Ñoái vôùi toâi, 12 thaùng qua laø khoaûng thôøi gian khoâng theå naøo queân. Toâi ñoaït scudetto, giaønh danh hieäu Vua Phaù Löôùi Serie A, laäp gia ñình, sinh con, vaø baây giôø

Ronaldinho

World Soccer:

Ronaldinho, Brazil, caàu thuû xuaát saéc nhaát trong naêm

LONDON, Anh Quoác.- Taïp chí chuyeân veà boùng troøn theá giôùi “World Soccer”, phaùt haønh taïi Anh Quoác, ñaõ choïn caàu thuû Brazil, Ronaldinho, laø caàu thuû xuaát saéc nhaát trong naêm, Jose Mourinho, laø huaán luyeän vieân xuaát saéc nhaát trong naêm 2004, coøn ñoäi tuyeån Hy Laïp, laø ñoäi xuaát saéc nhaát trong naêm. Ronaldinho, hieän ñaù cho ñoäi Caâu Laïc Boä Barcelona cuûa Taây Ban Nha, ñaõ chieám ñöôïc 28.6% soá phieáu baàu cuûa Tieáp trang B8 caùc ñoäc giaû cuûa taïp chí, ñaùnh

MELBOURNE, UÙc.- Ñeå moâ taû boùng troøn (hay “boùng ñaù”), keå töø nay UÙc Ñaïi Lôïi seõ goïi laø “football” thay vì “soccer” nhö töø baáy laâu nay daân UÙc vaãn goïi nhö vaäy. Baèng chöùng cuï theå nhaát laø Ñoäi Tuyeån Boùng Troøn Quoác Gia UÙc ñöôïc goïi laø: “The Socceroos”. Lieân Ñoaøn Boùng Troøn UÙc Ñaïi Lôïi, töø nay seõ khoâng coøn ñöôïc goïi laø Australian Soccer Association nöõa, maø ñöôïc ñoåi teân thaønh Football Federation Australia, moät söï thay ñoåi töôïng tröng maø theo Chuû Tòch Lieân Ñoaøn Frank Lowy, thì “coù nghóa laø ñem ñaát nöôùc

baïi danh thuû Thierry Henry cuûa Phaùp, hieän ñaù cho ñoäi Caâu Laïc Boä Arsenal cuûa Anh, ñaït ñöôïc 22.2% soá phieáu baàu cuûa caùc ñoäc giaû vaø Andriy Shevchenko cuûa Ukraine, hieän ñaù cho ñoäi Caâu Laïc Boä AC Milan cuûa YÙ. Mourinho, giuùp ñoäi Porto, Boà Ñaøo Nha, ñoaït Cuùp Voâ Ñòch AÂu Chaâu muøa boùng naøy, tröôùc khi oâng chuyeån sang huaán luyeän cho ñoäi Chelsea cuûa Anh Quoác, ñaõ ñöôïc baàu laø huaán luyeän vieân xuaát saéc Tieáp trang B10

Boùng troøn:

UÙc choïn “football” thay vì “soccer” UÙc, ñi theo ñuùng traøo löu cuûa ñaïi ña soá nöôùc treân theá giôùi”. Hieän nay treân theá giôùi chæ coøn coù vaøi nöôùc goïi boùng troøn laø “soccer”, nhö Hoa Kyø, Canada vaø New Zealand. Rieâng Hoa Kyø khoù coù theå ñoåi boùng troøn sang “football” cho ñöôïc, vì “football” ñaõ ñöôïc ñaët cho moân boùng baàu duïc, laø moät trong caùc moân boùng theå thao haøng ñaàu cuûa Hoa Kyø roài. Chuû Tòch Lowry cho bieát vieäc ñoåi teân naøy laø moät böôùc

tieán coù yù nghóa, ñeå naâng cao theâm nöõa vò trí cuûa moân boùng troøn naøy taïi UÙc, keå töø ñaàu naêm môùi tôùi ñaây, khi UÙc khôûi ñaàu moät muøa boùng quoác gia môùi, goïi laø Giaûi Voâ Ñòch Caùc Ñoäi Boùng Haïng A, vaø caùc traän voøng loaïi cuûa Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn Theá Giôùi 2006. (L.T.)


WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Naïn baét coùc caàu thuû traøn lan ôû Nam Myõ

.3”

BUENOS AIRES, Argentina.- Coù moät ñieàu chaéc chaén laø boùng ñaù Nam Myõ trong nöõa theá kyû qua ñaõ saûn xuaát ra nhieàu haûo thuû vaø moät ñieàu chaéc chaén khoâng keùm laø caùc caâu laïc boä AÂu Chaâu ñaõ khoâng quaûn ngaïi tieàn baïc ñeå chuoác hoï veà. Caùc haûo thuû boùng ñaù Nam Myõ ngöôïc laïi cuõng raát muoán ñaàu quaân cho caùc ñoäi AÂu Chaâu vì trình ñoä cuûa Chaâu AÂu cao hôn, saân baõi toát hôn vaø löông höôùng haäu hónh hôn. Tuy nhieân, vuï baét coùc cuûa meï ruoät cuûa moät ngoâi sao ñang leân taïi Brazil - caàu thuû Rubinho, ñaõ laøm cho caùc caàu thuû gioûi cuûa Nam Myõ coù theâm ñöôïc moät lyù do nöõa ñeå lìa boû ñaát nöôùc vaø khoâng bao giôø quay trôû laïi.

Argentina ñieân cuoàng vì boùng ñaù

Birgit Prinz

FIFA: Ronaldinho laø caàu thuû xuaát saéc... Tieáp trang B6

Paris Saint Germain, Phaùp, chuyeån qua hoài naêm 2003, Ronaldinho ñaõ thay ñoåi haún ñoäi boùng Taây Ban Nha naøy, vaø hieän daãn ñaàu Giaûi Voâ Ñòch Taây Ban Nha vôùi söï caùch bieät ñeán 9 ñieåm. Ronaldinho ñaõ khoâng ñoaït ñöôïc giaûi boùng troøn quan troïng naøo trong naêm 2004 naøy, keå caû Giaûi Voâ Ñòch Nam Myõ (Copa America 2004), ñaù taïi Peru, vì Ronaldinho ñaõ ñöôïc cho pheùp nghæ döôõng söùc, cuøng vôùi caùc danh thuû khaùc, nhö Ronaldo vaø Roberto Carlos... tuy vaäy ñoäi Brazil vaãn ñoaït chöùc voâ ñòch Nam Myõ, vôùi thaønh phaàn caàu thuû treû.

COÂNG TY

Ronaldinho laø caàu thuû Brazil thöù tö ñoaït giaûi caàu thuû xuaát saéc nhaát theá giôùi naøy, sau khi giaûi naøy ñöôïc Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi thaønh laäp töø naêm 1991, sau Romario (naêm 1994), ba laàn ñoaït giaûi naøy laø Ronaldo (1996, 1997 vaø 2002) vaø Rivaldo (1999). Caàu thuû nöõ Ñöùc - Birgit Prinz, ñöôïc choïn laø nöõ caàu thuû xuaát saéc nhaát theá giôùi trong naêm, trong khi tröôùc ñaây ngöôøi ta cöù nghó laø Mia Hamm cuûa Hoa Kyø ñoaït giaûi naøy. Giaûi thöôûng ñaëc bieät cuûa Chuû Tòch Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi ñöôïc trao cho Haiti, vì laø nöôùc ñaõ ñöùng ra toå chöùc traän ñaáu cho Hoøa Bình, gaëp ñoäi Brazil, coøn giaûi thi ñaáu ngay thaúng (Fair Play) ñöôïc trao cho ñoäi Brazil. (L.T.)

DU LÒCH

HAÛI AÂU

TOÅNG COÂNG TY Tel: 626-288-3857

Cöù 10 ñaøn oâng, vaø khoâng chöøng cöù 10 phuï nöõ, thì 9 ngöôøi noùi raèng hoï laø fan cuoàng nhieät cuûa quaû banh troøn. Hoï yeâu ñoäi banh nhaø cuûa hoï vaø cuõng aùi moä luoân caùc caàu thuû vaø anh huøng cuûa loøng hoï khoâng phaûi laø chieán só ñaõ giaûi cöùu ñöôïc ñaát nöôùc khoûi keû thuø, maø laø danh thuû Maradona. Tuy nhieân, loøng say meâ boùng ñaù naøy cuõng thu huùt khoâng phaûi chæ coù ñeä töû cuûa quaû boùng troøn maø coøn coù caùc thaønh phaàn baát haûo cuûa xaõ hoäi. Töø khi Argentina baét ñaàu rôi vaøo moät côn ñình ñoán kinh teá, caùc tay chuyeân moân baét coùc ngöôøi ñeå toáng tieàn ñaõ quay sang chuù yù tôùi caùc caàu thuû boùng ñaù, moät loaïi nhaø giaøu môùi taïi ñoù. Eduardo Ovayes - moät nhaø xaõ hoäi hoïc coù nghieân cöùu veà hieän töôïng toáng tieàn naøy, cho bieát: “Trong khoaûng thôøi gian töø Thaùng Gieâng naêm 2002 cho tôùi Thaùng Möôøi naêm nay, thì gaàn nhö laø cöù 40 ngaøy laø BLUE & GOLD TRAVEL

LITTLE SAIGON CHINATOWN ROWLAND HEIGHTS Tel: (714) 899-3061 Tel: (213) 572-0128 Tel: (626) 820-0322 Website: www.seagulltour.com

CASINO VIEJAS Taëng $15 tieàn maët töø thöù Hai ñeán thöù Saùu Taëng $10 tieàn maët töø thöù Baûy ñeán Chuû Nhaät

LITTLE SAIGON WESTMINSTER

LOS ANGELES:

2. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 1. KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: 11:00AM: HongKong Market (Monterey Park) 6:20AM: Chinatown ( Chinatown) A. 6:00AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:10AM: Kee Wah Bakery (San Gabriel) 6:40AM: HongKong Market (Monterey Park) 7:15 AM: Westminster (ABC Market) 11:20AM: Superstore (San Gabriel) B. 7:00AM: Westminster (A.B.C. Market) 7:00AM: Sunny Plaza (San Gabriel) 11:25AM: Ledo Cafe (Rosemead) 7:20AM: HongKong Plaza ( Rowland Heights) 11:45AM: HongKong Plaza (Rowland Heights) C. 10:30AM: V&W Bookstore (Cerritos) 11:30AM: Westminster (A.B.C. Market) 8:00AM: 99 Ranch Market (Irvine) 12:30PM: 99 Ranch Market (Irvine)

D. 5:30PM: Westminster (A.B.C. Market)

WEST COAST CLASSICAL

Tour Ñaëc Bieät

Mua 2 taëng 1 KHÔÛI HAØNH THÖÙ TÖ & THÖÙ BAÛY * GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR $95/$75 * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR $100/$75 KHÔÛI HAØNH MOÃI NGAØY: * DISNEYLAND 1 NGAØY TOUR $68 * HOLLYWOOD/UNIVERSAL STUDIO 1 NGAØY TOUR $63 * SAN DIEGO SEAWORLD 1 NGAØY TOUR $68 * LOS ANGELES CITY TOUR $50 KHÔÛI HAØNH NHÖÕNG NGAØY CUOÁI TUAÀN: * LAKE POWEL & UTAH 3 NGAØY TOUR $138/$88 * MONTEREY BAY, SAN FRANCISCO, LAKE TAHOE & RENO 3 NGAØY TOUR $138 / $88

BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 2/10/2004 - 2 NGAØY 1 ÑEÂM: - Mexico, Ensenada, Gambling & Lobster Tour - Mua 2 taëng 1 - $55 P/P (giôùi haïn 10 ngöôøi ñaàu tieân) - Ngöôøi thöù ba chæ traû $20 - Treân 18 tuoåi vôùi theû Xanh hoaëc theû Thoâng Haønh. - 2 böõa aên saùng, 1böõa aên tröa toâm huøm (luoân nöôùc uoáng)

HOTEL ÔÛ ENSENADA: - Santo Tomas Hotel hoaëc Hotel ñoàng haïng.

WONDERFUL THAILAND Khôûi haønh moãi ngaøy Toái thieåu 2 ngöôøi

BANGKOK - PATTAYA: 6 ngaøy 4 ñeâm * $599 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $499 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - PHUKET PHI PHI ISLAND - PHANG NGA BAY: 8 ngaøy 6 ñeâm * $909 + thueá (Ngöôøi lôùn) * $678 + thueá (Treû em) BANGKOK - PATTAYA - VIETNAM: 6 ngaøy 4 ñeâm * $899 + thueá (Ngöôøi lôùn) BANGKOK-PATTAYA-PHUKET-PHI PHI ISLAND PHANG NGA BAY- VIETNAM * $1199 + Thueá (Ngöôøi lôùn) * Coù theû Viejas Casino VIP CARD seõ ñöôïc bôùt $20

CHRISTMAS & NEW YEAR SPECIAL TOUR KHÔÛI HAØNH NGAØY 24/12/2004 LAS VEGAS CHRISTMAS 3 NGAØY 2 ÑEÂM TOUR GIAÛI TRÍ Vôùi 2 ñeâm Las Vegas Hilton Hotel / Ñoåi Bus khöù hoài / Coù höôùng daãn Tour.

$148 / $88

KHÔÛI HAØNH NGAØY 25/12/2004

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY SIGHTSEEING TOUR * ENSENADA 2 NGAØY LOBSTER & GAMBLING TOUR * LAKE POWELL 3 NGAØY TOUR * LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR

$108 / $78 $110 / $85 $89 / $70 $65 / $55 $138 / $88 $138 / $88

KHÔÛI HAØNH NGAØY 01/01/2005

* GRAND CANYON & LAS VEGAS 3 NGAØY TOUR * SAN FRANCISCO & YOSEMITTE 3 NGAØY TOUR * MEXICO & ENSENADA 2 NGAØY SIGHTSEEING TOUR * ENSENADA 2 NGAØY LOBSTER & GAMBLING TOUR * LAKE POWELL 3 NGAØY TOUR * LAKE TAHOE 3 NGAØY TOUR

$118 / $80 $110 / $85 $89 / $70 $65 / $55 $138 / $88 $138 / $88

GIAÙ VEÙ MIEÀN NAM NÖÔÙC MYÕ °LAKE POWELL & CANYON LAND, ARCHES: 4 ngaøy $208/$118 °BRYCE CANYON, LAKE POWELL, PETRIFIED FOREST: 4 ngaøy $208/$118 °17 MILES, MONTEREY BAY, SEQUOIA, LAKE TAHOE: 4 ngaøy $208/$118

GIAÙ ÑAËC BIEÄT TRUNG QUOÁC ª ÑAÛO HAÛI NAM: 6 ngaøy töø $888 + thueá ª QUAÛNG CHAÂU, QUEÁ LAÂM, KHOÂN MINH, ª GIANG NAM: 8 ngaøy töø $599 + thueá HONG KONG: 8 ngaøy töø $1099 ª THÖÔÏNG HAÛI, HAØNG CHAÂU, TOÂ CHAÂU, NAM KINH, ª QUAÛNG CHAÂU, KHOÂN MINH, THAÏCH LAÂM, THUÛY HÖÔNG, ÑOÀNG LYÙ, WAXI, THAÉNG CAÛNH HOÀ NAM, ÑAÏI LYÙ, LEÄ GIANG: 8 ngaøy töø $1299 TÖÙ XUYEÂN, THAØNH ÑOÂ, CAÅM DÖÔNG, HUYØNH LONG, ª THÖÔÏNG HAÛI, HOÀ THIEÂN ÑAÛO, HAØNG CHAÂU, ÑOÂ GIANG, LAÏC SÔN, ÑAÏI PHATÄ: 10 ngaøy töø $999 + thueá PHOÅ ÑAØ SÔN: 8 ngaøy töø $999 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI: ª DANH LAM THAÉNG CAÛNH TRUNG QUOÁC: 16 ngaøy töø $1999 8 ngaøy töø $699 ª TRÖÔØNG GIANG, TAM HIEÄP 12-16 ngaøy töø $1899 ª BAÉC KINH, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, THÖÔÏNG HAÛI, ª HOAØNG SÔN, TAM HIEÄP 12 ngaøy töø $1899 HONG KONG: 10 ngaøy töø $999 ª TRÖÔNG GIA GIÔÙI, CÖÛU TRAÏI CAÁM, ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, THÖÔÏNG HAÛI: 8 ngaøy töø $899 HUYØNH LONG: $1599 ª BAÉC KINH, TAYÂ AN, TOÂ CHAÂU, HAØNG CHAÂU, ª VAÊN HOÙA COÅ ÑOÂÂ: 12 ngaøy töø $1399 THÖÔÏNG HAÛI: 10 ngaøy töø $999 ª ÑIEÂU KHAÉC BAÊNG GIAÙ ÑOÂNG BAÉC: 8 ngaøy $999

coù xaûy ra moät vuï baét coùc hoaëc aâm möu baét coùc moät ngöôøi trong ngheà boùng ñaù, coù theå laø moät caàu thuû, hoaëc thaân nhaân cuûa caàu thuû”. OÂng Ovayes noùi theâm: “Maëc duø caùi ñaø baét coùc naøy coù phaàn naøo bôùt ñi, töø 8 ngöôøi trong naêm 2002, 10 ngöôøi trong naêm sau ñoù vaø chæ coù 3 vuï trong 10 thaùng ñaàu naêm nay, theá nhöng cöôøng ñoä cuûa caùc vuï baét coùc vaø aâm möu baét coùc khoâng coù giaûm chuùt naøo”.

Töùc nöôùc vôõ bôø

Hoài Thaùng Tö vöøa qua, hôn moät traêm ngaøn daân chuùng ñaõ xuoáng ñöôøng taïi thuû ñoâ Buenos Aires ñeà doøi chính phuû phaûi coù haønh ñoäng, sau khi ñaõ xaûy ra moät vuï baét coùc maø sau ñoù thì naïn nhaân, moät nam sinh vieân teân laø Axel Blumberg, ñaõ bò gieát cheát. Thaân phuï cuûa Axel - laø Juan Carlos, moät coâng thöông kyõ ngheä gia giaøu coù trong ngaønh vaûi sôïi. Caùc vuï baét coùc thoâng thöôøng nhaém vaøo con em nhaø giaøu hoaëc caùc ngöôøi giaøu coù, theá nhöng taïi sao ñoái töôïng laàn naøy laø caùc vaän ñoäng vieân? Fernando Cohen laø moät caây buùt chuyeân veà theå thao cuûa tôø Buenos Aires Herald noùi: “Ba naêm tröôùc ñaây, khi coù hai hay laø ba vuï baét coùc caùc caàu thuû boùng ñaù, thì chuùng ta coù theå goïi tình traïng laø tình côø maø thoâi, nhöng nay, roõ raøng caàu thuû laø ñoái töôïng bò baét coùc vì hoï giaøu hôn ngöôøi thöôøng”. Ñuùng laø caàu thuû hôn ngöôøi thöôøng vì nhieàu ngöôøi bieát ñeán hoï nhaát vaø hoï bieát caùc caàu thuû kieám ñöôïc bao nhieâu tieàn. Vaãn nhaø xaõ hoäi hoïc Edwardo Ovayes: “Môùi tuaàn qua, hoï noùi raèng caàu thuû Carlos Tevez cuûa ñoäi Bocas Juniors ñaõ ñöôïc moät ñoäi ngoaïi quoác mua vôùi giaù 18 trieäu ñoâla. Roõ raøng soá tieàn

naøy laøm cho caùc thaønh phaàn baát haûo theøm nhoû daûi, nhöng caùc vuï baét coùc taïi Argentina ñaõ xuoáng trong thôøi gian qua töø 10 vuï trong naêm tröôùc nay xuoáng coøn 3 vuï töø ñaàu naêm nay. Toâi nghó raèng coù tình traïng giaûm naøy laø vì ngöôøi ta khoâng coâng boá soá tieàn mua caùc caàu thuû nöõa”. Tuy vaäy, giôùi haâm moä theå thao lo ngaïi raèng boùng ñaù Argentina seõ ñi xuoáng vì caùc caàu thuû taøi gioûi coù nhieàu ñoäng löïc hôn ñeå ñi ñaù ôû nöôùc ngoaøi. Ngöøng laïi ôû thôøi ñieåm naøy, thì coù veû nhö caùc vuï baét coùc caàu thuû khoâng coøn ñöôïc thònh haønh nöõa taïi Argentina.

Naïn baét coùc sang ñeán Brazil

Trong khi ñoù, vuï meï ruoät cuûa caàu thuû maàm non Robinho bò baét coùc môùi ñaây taïi Brazil vaø caùc tay baét coùc vaãn chöa sa löôùi phaùp luaät coù theå seõ laøm cho teä naïn naøy trôû laïi taïi Nam Myõ noùi chung. Phaùi vieân theå thao BBC laø Tim Vickery ôû Rio de Janeiro noùi: “Toâi nghó raèng ñaây laø moät vuï baét coùc ñieån hình cho thaáy teä naïn baét coùc taïi caùc thaønh phoá ôû Brazil ngaøy nay”. Trong vuï cuûa caàu thuû thaàn ñoàng Robinho, thì khoâng ai hieåu hoaøn caûnh xaõ hoäi hôn laø meï ruoät cuûa em aáy laø baø Murina. Baø Murina ñöôïc sinh ra trong moät gia ñình ngheøo ôû Mieàn Ñoâng-Baéc cuûa nöôùc Brazil, ñeán naêm 12 tuoåi baø ñöôïc nhaän laøm con nuoâi trong moät gia ñình khaùc taïi Sao Paolo, xa ngaøn daëm so vôùi nôi choân nhau caét roán. Taïi ñoù, baø laïi laøm con nuoâi cho moät gia ñình khaùc, nghóa laø baø khoâng coøn lieân laïc gì vôùi cha meï ruoät caû. Maõi cho ñeán 2 naêm gaàn ñaây, khi ngöôøi ta baét ñaàu noùi ñeán thaàn ñoàng Robinho, thì

baø coøn laøm nhaân vieân queùt doïn cho moät trung taâm y khoa vôùi soá löông laø 10 baûng Anh moät tuaàn. Noùi nhö vaäy ñeå cho quí vò coù theå so saùnh vôùi löông cuûa con cuûa baø laø Robinho nghe noùi baây giôø laø vaøo khoaûng 5 ngaøn baûng Anh moät tuaàn. Soá löông naøy cuõng vaãn raát “beøo” neáu chuùng ta nghó tôùi soá löông maø caùc caâu laïc boä ôû AÂu Chaâu seõ traû cho Robinho sau naøy. Nhöng soá löông hieän nay cuûa Robinho cuõng ñaõ laø moät gia taøi so vôùi möùc thu nhaäp cuûa caùc gia ñình taïi Brazil. Caàu thuû laø haïng ngöôøi coù theå noùi laø “ñöôïc öu ñaõi trong soá nhöõng ngöôøi ñöôïc öu ñaõi” vaø cuõng chính vì vaäy maø hoï laø ñoái töôïng lyù töôûng ñeå bò baét coùc. Moät trong lyù do maø caùc caàu thuû muoán ñeán AÂu Chaâu caøng sôùm caøng toát laø vì ñoàng löông.

Ñieåm ñaùng buoàn cho boùng ñaù

Moät caàu thuû theo baûn naêng laø moät ngöôøi muoán “löøa boùng” qua caùc chöôùng ngaïi treân saân coû, nhöng hoï khoâng daïi gì maø phaûi “laùch mình” qua caùc chöôùng ngaïi vaät xaõ hoäi. Robinho cho bieát laø muoán veà vôùi ñoäi Real Madrid vaøo Thaùng Saùu naêm tôùi, ñoù laø moät thieät thoøi cho boùng ñaù Brazil. Moät taøi naêng nöõa seõ rôøi Brazil, tuy nhieân, boùng ñaù khoâng phaûi chæ coù ngoâi sao khoâng thoâi, maø coøn phaûi noùi ñeán khaùn giaû nöõa. Ñieåm ñaùng buoàn cho boùng ñaù Brazil laø moät traän ñaáu quoác noäi ngaøy nay chæ thu huùt trung bình laø 7,500 ngöôøi ñeán xem maø thoâi. Ñoù môùi laø ñieåm ñaùng buoàn.

DAT


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Shevchenko vaø cuoäc haønh trình tôùi quaû boùng vaøng AÂu Chaâu Tieáp trang B6

laø Quaû Boùng Vaøng. Toâi ñaõ khaúng ñònh ñöôïc taøi naêng cuûa mình taïi AÂu Chaâu, vaø thöïc söï haïnh phuùc beân gia ñình”. Shevchenko caát tieáng khoùc chaøo ñôøi ngaøy 29 Thaùng Chín 1976, taïi Dvirkivshchyna. Tuy nhieân, gia ñình anh buoäc phaûi di cö tôùi vuøng Maceivka, gaàn Haéc Haûi, ñeå sinh soáng sau söï kieän roø ræ chaát phoùng xaï ôû nhaø maùy ñieän nguyeân töû Chernobyl naêm 1986. Ngöôøi daân Ukraine, trong ñoù coù gia ñình anh, seõ khoâng bao giôø queân caùi ñeâm Thaùng Tö kinh hoaøng ñoù. Trong luùc ñang chìm trong giaác nguû, caäu beù Shevchenko, khi aáy môùi 9 tuoåi, bò döïng daäy vaø laäp töùc phaûi rôøi tö gia maø khoâng kòp mang theo baát cöù thöù gì, keå caû moät boä quaàn aùo hay moät maåu baùnh mì. Shevchenko hoài töôûng trong noãi kinh haõi: “Khoâng coù ai thoâng baùo cho chuùng toâi veà thaûm hoïa cheát ngöôøi ñoù trong suoát 3 naêm trôøi. Hình aûnh ngöôøi daân soáng caïnh loø phaûn öùng nguyeân töû Chernobyl hôùt hô hôùt haûi rôøi ngoâi nhaø cuûa hoï thöïc söï aùm aûnh taâm trí toâi”. Cuõng naêm ñoù, Shevchenko tham döï cuoäc tuyeån choïn caàu thuû ôû moät tröôøng theå thao nhöng bò loaïi ngay töø voøng ñaàu. Vaø lyù do maø ban toå chöùc ñöa ra laø anh quaù keùm trong

kyõ naêng ñi boùng. Laø con cuûa moät ngöôøi lính, anh keá thöøa töø ngöôøi cha cuûa mình ñöùc tính kieân trì, chòu khoù vaø khoâng chòu khuaát phuïc. Vaø thaát baïi tröôùc maét ñoù chæ laøm cho caäu beù 9 tuoåi theâm quyeát taâm. Boû hoïc trong 10 ngaøy lieàn, Shevchenko daønh troïn thôøi gian ñeå quan saùt, taäp luyeän vaø ruùt ra nhöõng phöông phaùp ñi boùng hieäu quaû nhaát cho rieâng mình. Shevchenko taâm söï: “Luùc ñoù, quaù nhieàu khoù khaên tröôùc maét. Vaø khi ñoái dieän vôùi thaùch thöùc caøng lôùn, toâi caøng coá gaéng vöôït qua. Giôø ñaây, khi keát thuùc moät traän ñaáu maø khoâng coù ñöôïc baøn thaéng, toâi vaãn töï tin vaø trong ñaàu luoân taâm nieäm moät ñieàu raèng ôû traän tôùi mình seõ ghi baøn vaø coøn coù theå laøm ñöôïc nhieàu ñieàu to taùt hôn theá”. 14 tuoåi, Shevchenko nhaän ñöôïc moùn quaø yù nghóa ñaàu tieân. Ñoù laø moät ñoâi giaøy ñaù banh maø huyeàn thoaïi Liverpool, tieàn ñaïo Ian Rush, nhö nguoàn ñoäng vieân cho moät saùt thuû trieån voïng nhaát vaøo thôøi ñieåm ñoù. Sau ñoù, vaøo naêm 1990, khi tham döï Giaûi Voâ Ñòch Treû AÂu Chaâu dieãn ra treân ñaát YÙ, Shevchenko laàn ñaàu tieân ñöôïc taän maét ngaém nhìn toaøn caûnh saân San Siro. Baûy naêm sau, caùc giôùi chöùc cuûa Milan laàn löôït theo doõi anh chôi trong caùc traän ñaáu ôû Champions League. Vaø töø ñoù, Sheva hieåu raèng töông lai cuûa anh laø ôû San Siro. Tuy nhieân, coù nhieàu ngöôøi

khuyeân khoâng neân choïn Milan bôûi trong lòch söû, chöa moät caàu thuû naøo thuoäc Lieân Xoâ cuõ thaønh coâng treân ñaát YÙ. Nhöng ñoù laø tröôùc khi Shevchenko ñeán vôùi ñaát nöôùc naèm beân bôø Ñòa Trung Haûi. Huaán luyeän vieân Lobanovskyi ñaõ ñuùng khi khaúng ñònh trong moät caâu noùi ngaén goïn nhöng cöông quyeát - “neân ra ñi”. Vaø hoâm nay, ñích thaân Phoù Chuû Tòch Caâu Laïc Boä AC Milan Adriano Galliani vaø caùc coäng söï vieân ñaõ ñöùng ra toå chöùc leã aên möøng danh hieäu Quaû Boùng Vaøng cho anh. Töø moät vieân ngoïc thoâ, Shevchenko ñöôïc ngöôøi thôï cheá taùc kheùo tay Lobanovskyi reøn giuõa ñeå giôø ñaây trôû thaønh moät trong nhöõng muõi taán coâng tinh xaûo vaøo baäc nhaát theá giôùi. Vaø naêm 2003, anh mang chieác Cuùp Voâ Ñòch Champions League veà ñaët tröôùc töôïng cuûa ngöôøi thaày cuõ, nhö ñeå baùo caùo raèng anh ñaõ hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa oâng. Anh taâm söï trong xuùc ñoäng: “Lobanovskyi ñaõ daïy cho toâi nhöõng baøi hoïc ñaàu tieân cuøng caùc tuyeät kyõ trong boùng troøn. Trong giaây phuùt ñaêng quang, ngöôøi ñaàu tieân toâi nghó tôùi chính laø oâng”. Gioáng nhö Oleg Blokhin vaø Igor Belanov, hai ngöôøi Ukraine ñaàu tieân giaønh danh hieäu Quaû Boùng Vaøng AÂu Chaâu, Shevchenko cuõng khôûi nghieäp taïi Dynamo Kiev. Trong 5 muøa banh ôû ñoù (1994-1999), anh coáng hieán cho ñoäi banh 60 baøn sau 118

traän ôû giaûi quoác noäi vaø giaønh 5 chöùc voâ ñòch Ukraine cuøng hai Cuùp Voâ Ñòch Quoác Gia. ÔÛ Champions League, Shevchenko cuõng saùng choùi trong maøu aùo Dynamo, vaø suùt tung löôùi ñoái phöông tôùi 8 laàn, trong ñoù coù cuù hat-trick ngay treân thaùnh ñòa Nou Camp, giuùp Dynamo haï Barca vôùi tyû soá ñaäm ñaø 4-0, ñöa ñaïi dieän cuûa boùng troøn Ukraine trôû laïi baûn ñoà boùng troøn AÂu Chaâu. Tuy nhieân, böôùc ngoaët lôùn nhaát trong cuoäc ñôøi Shevchenko chính laø quyeát ñònh ñaàu quaân cho Milan vaøo naêm 1999, vôùi baûn hôïp ñoàng 25 trieäu ñoâla. Muøa boùng troøn ñaàu tieân, khi môùi chaân öôùt chaân raùo roùn reùn böôùc vaøo ñaáu tröôøng khaéc nghieät nhaát theá giôùi - Serie A, anh ñaõ laøm haøi loøng caû nhöõng haâm moä vieân khoù tính nhaát baèng maøn ra maét hoaøn haûo trong traän ñaáu vôùi Lecce ngaøy 29 Thaùng Taùm 1999. Teân tuoåi vaø hình aûnh cuûa anh ngay laäp töùc coù maët treân trang nhaát cuûa nhieàu tôø baùo theå thao uy tín taïi YÙ Ñaïi Lôïi vôùi haøng tít: “Moät Van Basten môùi vöøa tôùi San Siro”. Nhöõng voøng ñaáu sau ñoù, phaåm chaát cuûa moät tieàn ñaïo thöïc thuï giuùp anh bay cao cuøng Milan vaø bieán anh thaønh moät phaàn khoâng theå thieáu trong nhöõng thaønh coâng cuûa ñoäi aùo soïc ñoû ñen sau naøy. Nhöõng haäu veä ôû YÙ, voán noåi tieáng vôùi bieät taøi phoøng thuû, boãng choác bò bieán thaønh “ngöôøi thöøa”, thaønh “keû ngu” sau nhöõng pha aûo

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 thuaät vôùi boùng mang teân Sheva. Chöa heát, Shevchenko coøn ñoaït danh hieäu Vua Phaù Löôùi ngay trong muøa boùng 19992000, vaø trôû thaønh caàu thuû nöôùc ngoaøi ñaàu tieân giaønh Chieác Giaøy Vaøng ôû nöôùc YÙ trong muøa boùng troøn ñaàu tieân. Naêm 2003 mang ñeán cho Shevchenko nhieàu may maén. Tieàn ñaïo cao 1 m 83 naøy ghi baøn thaéng quyeát ñònh ñeå loaïi Inter taïi baùn keát Champions League. Vaø sau ñoù, chính anh ñaët daáu chaám heát cho giaác mô voâ ñòch AÂu Chaâu cuûa Juventus baèng cuù suùt luaân löu thaønh coâng, ñeå roài tieáp tuïc ñoaït Sieâu Cuùp AÂu Chaâu cuøng AC Milan sau khi ñaùnh baïi Porto (1-0). Moät muøa banh tuyeät vôøi keát thuùc vôùi cam keát ôû laïi San Siro tôùi naêm 2009. Tôùi thôøi ñieåm naøy, Shevchenko ñaõ ghi toång coäng 102 baøn thaéng cho ñoäi aùo soïc ñoû ñen, chæ tính rieâng ôû ñaáu tröôøng Serie A. Muøa boùng 2004-2005 cuõng ñang dieãn ra thuaän lôïi vôùi caù nhaân tieàn ñaïo ngöôøi Ukraine vôùi 11 laàn suùt tung löôùi ñoái phöông ôû giaûi voâ ñòch quoác gia. Tuy nhieân, duø sôû höõu haàu heát nhöõng danh hieäu caù nhaân cuõng nhö ôû caáp caâu laïc boä, nhöng Shevchenko, vôùi tö caùch laø tieàn ñaïo cuûa tuyeån quoác gia Ukraine, chöa ñöôïc tham döï moät giaûi ñaáu quoác teá lôùn naøo. Ukraine lieân tuïc loãi heïn vôùi nhöõng giaûi ñaáu lôùn, cho duø nhieàu luùc, hoï gaàn nhö chaéc chaén coù ñöôïc moät veù.

Khoâng theå tham döï Euro 2000 sau khi ñeå thua Slovenia trong traän play-off, giaác mô goùp maët taïi World Cup 2002 cuûa Shevchenko vaø ñoäi tuyeån Ukraine moät laàn nöõa vôõ tan sau thaát baïi ôû traän play-off vôùi Ñöùc. Nhöng hieän nay, Ukraine ñang daãn ñaàu baûng 2 voøng loaïi World Cup 2006, vaø hôn ñoäi thöù nhì Ñan Maïch tôùi 5 ñieåm. Coù leõ, moät giai ñoaïn môùi cuûa ñoäi tuyeån Ukraine ñaõ baét ñaàu. Vaø vôùi söùc keùo cuûa “ñaàu taøu” Shevchenko cuøng caùc ñoàng ñoäi, con taøu ñeán töø Ñoâng AÂu hoaøn toaøn ñuû söùc ñi xa hôn trong theá giôùi cuûa traùi boùng troøn. Ñoâi neùt veà Shevchenko : Teân ñaày ñuû: Andriy Shevchenko. Sinh ngaøy 29 Thaùng Chín 1976, taïi Dvrkivshchyna, Ukraine. Chieàu cao: 1 m 83. Troïng löôïng: 72 kg. Soá aùo: 7. Bieät danh: Sheva. Sôû thích: Khuùc coân caàu treân baêng, caâu caù, tennis vaø ñoïc saùch. Caàu thuû öa thích: Van Basten, Johan Cruyff vaø Gabriel Batistuta.

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

FIFA khoâng cho nöõ caàu thuû tham gia ñoäi boùng nam giôùi Tieáp trang B6

khoâng? Tuy nhieân qua cuoäc hoïp hoâm Chuû Nhaät ngaøy 19 Thaùng Möôøi Hai cuûa Ban Chaáp Haønh Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Theá Giôùi, thì ban chaáp haønh naøy ñaõ baùc boû ngay hôïp ñoàng. Nöõ caàu thuû Dominguez, 27 tuoåi, cao 1.60 meùt vaø caân naëng 54 kg, töøng ghi ñöôïc 45 baøn thaéng trong 46 traän cuûa

World Soccer: Ronaldinho... Tieáp trang B6

nhaát, vôùi 35.5% soá phieáu cuûa caùc ñoäc giaû. Huaán luyeän vieân Otto Rehhagel, ngöôøi Ñöùc, ñaõ ñöa ñoäi Hy Laïp ñoaït chöùc voâ ñòch AÂu Chaâu 2004 (EURO 2004), ñaõ ñöùng haïng nhì vaø huaán luyeän vieân Arsene Wenger cuûa ñoäi Arsenal, ñöùng haïng ba. Ñoäi Hy Laïp ñaõ laø ñoäi boùng xuaát saéc nhaát trong naêm, sau khi baát ngôø ñoaït chöùc voâ ñòch AÂu Chaâu 2004, ñaù treân saân Boà Ñaøo Nha. Ñoäi Hy Laïp ñaït ñöôïc

ñoäi tuyeån boùng troøn nöõ Mexico vaø coù sang ñaù moät muøa cho Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn Nöõ Hoa Kyø, khi luùc ñoù coøn Lieân Ñoaøn Boùng Troøn Nöõ Hoa Kyø. Cöïu huaán luyeän vieân ñoäi tuyeån quoác gia Mexico, Manuel Lapuente, cho raèng: “Neáu ñaù bình thöôøng thì khoâng sao, nhöng khi tranh boùng quyeát lieät thì laøm sao traùnh ñöôïc ñuïng chaïm giöõa caùc nam nöõ caàu thuû vôùi nhau chöù, trong khi cha toâi noùi raèng, khoâng ñöôïc ñuïng ñeán moät ngöôøi phuï nöõ duø baèng moät caùnh hoa hoàng.” 25.1% soá phieáu baàu cuûa caùc ñoäc giaû taïp chí World Soccer, hôn chuùt ít ñoäi Caâu Laïc Boä Arsenal cuûa Anh Quoác, ñaõ ñoaït chöùc voâ ñòch caùc ñoäi haïng nhaát cuûa Anh Quoác sau khi khoâng heà thua traän naøo caû, vaø coøn laäp theâm moät kyû luïc trong laøng boùng troøn Anh Quoác, ñoù laø ñaù ñeán 49 traän maø khoâng heà thua traän naøo caû! N. Chi

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

Afghanistan:

Giao tranh taïi moät traïm kieåm soaùt, 6 ngöôøi cheát KANDAHAR, Afghanistan - Moät chieác xe chôû moät nhoùm ngöôøi tình nghi laø chieán binh Taliban ñaõ taán coâng moät traïm kieåm soaùt quaân söï ôû mieàn Nam Afghanistan, ñöa tôùi moät cuoäc giao tranh khieán 6 ngöôøi thieät maïng vaø ít nhaát boán ngöôøi bò thöông, caûnh saùt hoâm Thöù Hai cho bieát. Caûnh Saùt Tröôûng Khan Mohammed cuûa Kandahar noùi raèng cuoäc taán coâng ñaõ xaûy ra vaøo luùc 6 giôø chieàu ngaøy Chuû Nhaät taïi Quaän Maivand, caùch thò traán Kandahar khoaûng 90 daëm veà phía Taây. Cuoäc chaïm suùng ñaõ gieát cheát boán binh só vaø moät thöôøng daân, vaø nhöõng keû taán coâng ñaõ ñeå laïi xaùc cuûa moät chieán binh khi hoï laùi xe ñi, caûnh saùt noùi. Caùc löïc löôïng an ninh ñang truy kích hoï. Trong moät bieán coá khaùc, hai binh só Hoa Kyø ñaõ bò thöông hoâm Thöù Baûy khi toaùn tuaàn tieãu cuûa hoï bò taán coâng baèng vuõ khí nhoû ôû khu vöïc ñoâng baéc cuûa Shinkay, thuoäc tænh Zabul keá caän, Thieáu Taù

Mark McCann cuûa Hoa Kyø noùi vôùi caùc phoùng vieân. Trong ngaøy Thöù Hai, caùc binh só gìn giöõ hoøa bình quoác teá noùi hoï ñaõ tìm thaáy moät trong nhöng nôi choân giaáu ñaïn ñöôïc lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay taïi moät cô sôû toàn tröõ ôû phía Nam ngoaïi oâ cuûa thuû ñoâ Kabul. Moät tieåu ñoäi thaùo gôõ chaát noå ngöôøi Canada ñaõ tôùi ñòa ñieåm sau khi ñöôïc moät ngöôøi ñaøn oâng taïi ñòa phöông baùo cho bieát vaø ñaõ tìm thaáy hôn 500 traùi hoûa tieãn vaø ñaïn suùng coái. Nhöõng vuõ khí naøy seõ bò phaù huûy. “Chuùng toâi thaáy chuyeän loaïi naøy dieãn ra thöôøng xuyeân hôn, khi ngöôøi Afghanistan tieát loä ñòa ñieåm choân giaáu nhöõng vuõ khí naøy,” theo lôøi moät phaùt ngoân vieân cuûa Löïc Löôïng Trôï Giuùp An Ninh Quoác Teá. “Ñaây laø moät daáu hieäu cho thaáy raèng ngöôøi daân Afghanistan hieän caûm thaáy an toaøn hôn vaø hoï tin raèng hoï khoâng caàn troâng caäy vaøo vieäc söû duïng nhöõng vuõ khí vaø ñaïn döôïc naøy ñeå soáng coøn.” (n.n.)

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c Orange & Brookhurst) Lake Forest, CA 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

.3”

DAT


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-121604/148194

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT

100-14L-121604/148219

100-14L-121304/147769

ANAHEIM - Nhaø môùi, non community 2300 sqft 4PN, 2.5PT, 2 garage nhieàu parking saân sau roäng ñeïp khu yeân tónh. Housing OK $2150. L/L: 714-553-5526 100-7L-121704/148301

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

Nhaø cho thueâ. Nhaø 9061 Reading/Magnolia, Westminster 3 phoøng nguû + 1 taém. Khu toát. Rent $1500. Deposit $1200. Move in anytime. Tom: 714719-1888

GARDEN GROVE - 4PN/3PT, khu an ninh, coù hoà taém. Giaù $1800 + deposit. Nhaän housing. Doïn ñaàu 01/01/05. L/L: 714-2006176 or 714-251-9841

100-14L-111204/144116

100-7L-121704/148321

HUNTINGTON BEACH - Nhaø 4PN/2PT for rent $2100. gaàn shopping, School, chôï VN, Park. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-2349817, 925-0601, 454-3023

100-28L-091004/135848

Townhouse 3PN/2.5PT, thaûm, sôn môùi, thay gaïch nhaø beáp môùi. Doïn ñaàu 12/04. Giaù $1650, deposit $1650. Ñ/C 17108 ASH st. H.B #4, gaàn Beach & Warner. L/L Kim 714-799-0620, 408896-1853 cell, 408-492-8594 (8 to 6PM), 714-200-5952

100-28L-120104/146259

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-14L-120304/146684

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôù n thöôø n g hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway

100-7L-120704/146991

Nhaø laàu, 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém raát ñeïp (built in 2004), raát roäng vôùi 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng taém ôû döôùi laàu, khu vöïc raát an ninh, goùc ñöôøng Westminster NewLand, saân sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe, Cho thueâ $2,750., chuû muoán cho ngöôøi coù coâng vieäc vaø tín duïng toát möôùn. Xin goïi soá 714-797-1080 hoaëc soá 714-894-3422 (English speaking please)

100-14L-121204/147629

Nhaø laàu 4 phoøng nguû 3 phoøng taém, ngay trung taâm Westminster coù vöôøn caây aên traùi. Nhaän Housing. $1,870. Goïi 714963-7910.

100-21L-121304/147749

Nhaø cho thueâ vuøng Santa Ana, Fairview - Edinger 3 phoøng nguû 2 phoøng taém cover patio saân tröôùc saân sau roäng gaàn goùc ñöôøng, nhaän housing. 714-6413532 H, 714-376-1030 C

100-7L-121404/147833

Nhaø 2 taàng townhouse 3PN/ 2.5PT goùc Beach/Lampson cho thueâ. Coù theå doïn ñaàu 01/01/05. Housing OK. Giaù $1,500/m + Deposit. Lieân laïc Haøo 714-7093836.

100-21L-121404/147871

Nhaø 4 phoøng cho thueâ, thaønh phoá Orange, Lieân laïc A Hieäp. H. 714-538-6267, cell: 714-3433105

100-7L-121504/148003

Cho thueâ nhaø 4PN + Den + 2PT. Giaù $1700., khoâng housing, goùc Westminster vaø Beach, soá nhaø 13652 Jackson St., Westminster. LL Thanh. 714-381-3534

100-7L-121504/148032

Nhaø môùi 2PN/1PT Phoøng taém & phoøng beáp ñeïp, saøn goã & gaïch, 2 xe garage, khu yeân tónh. Bao utilities, laundry, cable. Gaàn Magnolia & Orangethorpe, freeway 5/91. L/L: 714-366-6137 (Home), 626-627-0170 (Cell).

100-7L-121504/148057

Duplex 2Bed 1 Bath, garage dính lieàn vôùi nhaø, coù choã ñeå giaët xaáy. Gaà n Harbor/Hazard. $1,150/ thaùng. Doïn vaøo 1/1/05. Phone: 714-775-6721.

100-7L-121504/148070

Nhaø House cho thueâ khu Garden Grove goùc Fairview vaø Trask 4PN/2PT, 2 garage 2 xe cover patio. Coù nhieàu caây aên traùi coù hoà caù Koi. L/L Haûi 714-6093217.

100-7L-121604/148108

Nhaø house cho thueâ raát roäng thoaùng 3PN + 2PT, Garden Grove & Westminster. Ñoái dieän chuøa Hueä Quang, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714775-2826, 251-4852

100-7L-121604/148115

NHAØ 3PN + 2PT LÔÙN Khu yeân tònh, lòch söï, gaàn Bolsa, phoøng aên rieâng, saân sau roäng coù patio cover. Nhieàu parking. Nhaän housing $1645, 350-4408 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø 3PN, 2PT, vöôøn roäng, khu trung taâm Little Saigon an ninh gaàn tröôøng chôï, nhaø thôø, chuøa, freeway. Doïn vaøo ñaàu thaùng, khoâng nhaän housing, goïi OÂ.Minh 714-892-6402

100-7L-121704/148382

Nhaø cho möôùn, loái ñi rieâng 1N, 1T, bao ñieän gas nöôùc $875 1 thaùng, goïi Dung or Son: 714557-1322, 714-856-7038 cell phone

100-7L-121704/148429

Nhaø roäng 3PN 2PT khu toát giaù reû gaàn Park chôï VN Bus raát toát cho söùc khoûe. Öu tieân GÑ ít ngöôøi hay ngöôøi cao nieân. LL 714-2447371, 714-891-8361.

100-7L-121904/148474

$1500. Garden Grove 3 phoøng nguû ñaát roäng gaàn chôï Vinh Phaùt khu yeân tònh, an ninh giaù $1500/ thaùng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém $900/thaùng. Soá phone: 714595-3543

100-7L-121904/148485

Mobilehome ngang chôï Little Saøigoøn & Bolsa roäng ñeïp 3 phoøng nguû 2 phoøng taém saün tuû laïnh & giaët saáy $1350/thaùng. No housing. Doïn 01.01.05. L/L: 714531-6558 sau 8H30PM

100-3L-121904/148539

Nhaø 3PN + 2PT, 2 car garage vaø nhaø 1PN 1PT. Khu Hazard Beach, Westminster. Nhaø troáng. Nhaän housing. L/L: 714-6367515 hoaëc 714-797-4076

100-11L-122004/148549

Cho thueâ nhaø 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém (gaàn ñöôøng lôùn Euclid + 4). Housing OK. Coù theå thueâ töøng phoøng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/05. Phone 714-554-4963. OÂ.Baïn. Ñeå laïi lôøi nhaén

100-7L-122004/148558

NHAØ SANTA ANA. Nhaø 1 phoøng + phoøng nguû, phoøng khaùch, phoøng aên, phoøng taém. Nhaø beáp, giaù $900. Housing OK. L/L: 714429-0475

100-3L-122004/148563

Nhaø Garden Grove/Lampson & West cho thueâ 4PN, 2PT, garage 2 xe $1750, deposit $1700. Nhaän housing. Doïn ñaàu thaùng 1-05 or 15-1-05. L/L: 714-7751825, 714-534-2137

100-7L-122004/148593

Nhaø rieâng boán phoøng, hai phoøng taém cho thueâ goùc ñöôøng Chapman / Dale. $1600./thaùng. Doïn vaøo thaùng 01/2005 LL: 714417-2228, 797-1362

100-14L-121304/147701

100-7L-121604/148231

ROSEMEAD - Nhaø townhouse cho thueâ: 3PN, 2.75PT. Chuû môùi taân trang, nhaø roäng raõi, khu an toaøn. Nhaän housing. Xin L/L: 626-786-4119, 626-840-1638 100-7L-121704/148342

WESTMINSTER - Cho thueâ 3 bed, 2½ bath, neàn loùt gaïch, khu yeân tónh thoaùng maùt. Nhaän housing. Ñòa chæ: 7281 Wyoming #1, goùc Goldenwest.. LL: 714-4487962, 891-2112 100-7L-121704/148371

WESTMINSTER - Nhaø ñeï p , 2Bdrs, 1 bath, garage 1 xe, saân tröôùc, sau roäng, choã ñaäu nhieàu xe, gaàn park, nhaø thôø, laùng gieàng toát, an ninh. 626-552-2776

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT 110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377 110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-7L-012904/102241

ª STANTON Apt 2PN roäng, 2PT thaûm, sôn môùi, khu lòch söï, an ninh, garage rieâng, gaàn LITTLE SAIGON, tröôøng hoïc goùc Beach/ Cerritos. Nhaän housing Goïi 714719-2876. 110-33L-022004/105415

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519. 110-DL-022504/106167

100-3L-122004/148626

100-7L-122104/148654

110-14L-121404/147787

Apartment cho thueâ vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, coù garage vaø maùy giaët, maùy saáy, khu yeân tónh, xin lieân laïc phone: 714-890-5885 110-7L-121504/147945

Apartment cho thueâ 1PN 1PT gaàn Bolsa vaø tröôøng hoïc giaù $950/mo. Khoâng nhaän housing, xin lieân laïc Cöôøng 714-822-5630 110-7L-121504/147948

Garden Grove/Lewis 2BR - 2BA. Döôùi laàu, môùi taân trang. Saïch seõ, roäng. Nhaän housing. Ñi boä sang nhaø thôø Tam Bieân. $1050. Lieân laïc 714-321-6983 110-14L-121504/147956

Apartment ôû Garden Grove 2PN 1PT hoaø n toaø n môù i . 10862 Lampson #2, $1200 moät thaùng, khoâng housing. L/L Daân 714608-2864 110-7L-121504/147997

ª Garden Grove: Beach/ Lampson, 2 bedroom, 1 bath, garage, water/trash paid. 12571 Camus, $1100/mo. Available 1/ 1/05 ª Tustin. House 2 bedroom, garage, yard. $1350/mo. 714-6579100 110-14L-121504/148050

Corona, 2nd level, 2BR, 2 Bath, 2 car garage, Fire place, Poll, Jacuzzi, dryer, washer. $1,350/ mo., deposit $1,300. 714-2353940.

110-14L-042204/114620

THAÙNG ÑAÀU BÔÙT $200. Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell. 110-32L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

110-3L-121904/148505

APT 1PN 1P khaùch, 1P.taém, Westminster. Garage rieâng, cöûa töï ñoäng. Bao ñieän nöôùc gas. Chæ nhaän vôï choàng son. Nhaän housing. Nhaø troáng 15-1-05. 951776-2124 cell 951-255-7107 110-7L-121904/148508

APT dö phoøng cho share goùc Main - Goldenwest. Öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi 2 vôï choàng son, goïi sau 5:00PM ñeå laïi lôøi nhaén. 714-8929659 110-7L-122004/148587

ª STANTON: Nhaø treät, 3P.nguû, 2P.taém, 1 garage, sôn & thaûm môùi. Bao nöôùc raùc $1395/thaùng. Housing OK ª WESTMINSTER: Nhaø treät, 1P.nguû, 1P.taém, 1 garage. Bao nöôùc raùc $975/thaùng. L/L 714-775-7878 or 714-3304125 110-14L-122104/148655

APT For Rent in Westminster 2 bed room 1 bath. Quiet security gate, private patio, sec.8 across from Wal-Mart, shopping center, handicap accessible. Call 714-897-6919, 714-588-6850 110-5L-122104/148668

APT Westminster, ñoái dieän Little SG Radio. 2PN/1PT coù garage $1100/thaùng. Deposit $700. Doïn vaøo 15/1 hay ñaàu thaùng Hai. 15710 Brookhurst Apt #B, Brookhurst/Margo. No housing. Goïi baø Nancy 714-751-7416 110-4L-122104/148720

Apatment Anaheim 1 bedroom 1 bath vaø 2 bedroom 1 bath coù garage goùc Euclid vaø Katella gaàn Bolsa. Tình traïng toát. Tel: 714969-4370 hoaëc 714-969-6649, 714-830-9584 110-7L-111303/093044

ª GARDEN GROVE Townhouse 2PN, garage. Saân sau roäng, khu lòch söï, an ninh, thaûm sôn môùi, gaà n tröôø n g hoï c . Ñ/C 10251 woodbury St (sau chôï Ñoà n g Höông, trung taâm Little SaiGon), no housing. Goïi 714-719-2876. 110-7L-121504/147962

ANAHEIM - Large and quiet 1BR, garage, high ceiling, up-stairs, walk-in, closet, $875, near State College and Lincoln, 714-2921838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK. 110-7L-121704/148340

ANAHEIM - Cho thueâ 1 bed, 1 bath, vaø 2 bed, 2 bath, khu ñeïp lòch söï. Nhaän Housing. Ñòa chæ: 3340 W. Orange, goùc Beach. LL: 714-448-7962 (C), 891-2112 (H) 110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month 110-7L-121704/148376

LONG BEACH - Apartment, 2PN 2PT, gaàn Cherry/Anaheim Blvd. L/L: 714-501-4461

110-7L-121604/148185

120-7L-120104/146324

Nhaø môùi goùc Warner/Newhope dö 1 master, tieän cho vôï choàng hoaëc nöõ ñoäc thaân. No cooking, no smoking. L.L Baø Mai 714417-7819, 714-902-3335.

120-14L-120904/147372

Nhaø khu Bolsa/Bushard dö phoøng cho share. Bao giaët saáy, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, raát yeân tònh saïch seõ, doïn anytime. L/L: 714-425-1884, 714-531-7273

120-14L-121004/147589

Nhaø house khu an ninh yeân tónh Mc Fadden Euclid gaàn nhaø thôø San Babara phoøng roäng cho share $300/th, khoâng naáu aên. L/L sau 7PM 714-839-3860.

120-14L-121204/147636

Share 1 phoøng master room vuøng GG. $500, bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên thoûai maùi, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi, doïn voâ anytime. LL Coâ Haø 714-2006294

120-14L-121404/147806

Nhaø dö phoøng cho share, Nöõ ñoäc thaân, khu yeân tónh, saïch seõ, gaàn Cal-State Fullerton, $350/m, lieân laïc Michelle. 714-393-2533

120-14L-121404/147846

APT dö 2 phoøng cho share, khu yeân tónh, ñaäu xe trong gate, raát toát cho vôï choàng son, ñoäc thaân, cho naáu aên. Doïn vaøo ngay. 714317-9366.

120-3L-121404/147869

Nhaø house Brookurst & Margo gaàn chôï Saigon City, dö phoøng master bedroom roäng, nhaø raát ñeï p , ñoä c thaâ n , no smoking. $500, 714-623-0089

120-7L-121504/147952

Nhaø gaàn Disneyland dö 1 phoøng raát roäng treân 300SQ. Coù restroom vaø loái ñi rieâng, coù theå doïn vaøo ngay neáu coù con nhoû vaãn ñöôïc. Goïi: 714-991-4163

120-7L-121504/147971

Nhaø dö phoøng khu Little Saigon yeân tònh coù bath + loái ñi rieâng cho single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên cho share. Doïn 01/15/05, goïi 714-537-2040, 714-719-4249.

120-7L-050404/116541

120-2L-093004/138506

Nhaø Anaheim dö phoøng cho share (Brookhurst + Lincoln) Ñoäc Thaân. 714-772-9170 120-4L-102804/141959

Nhaø Westminster & Brookhurst cho share phoøng, loái ñi rieâng, khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc, parking an toaøn. Call 714-3608885

120-7L-121504/148024

120-14L-121504/148028

Nhaø môùi G.G. tröôùc maët nhaø thôø Columban dö 1 master bedroom cho share caùc baùc lôùn tuoåi hoaëc nöõ ñoäc thaân. Goïi sau 7PM 714359-9537, 714-420-9654.

120-7L-121504/148045

Nhaø dö hai phoøng cho ñoäc thaân share coù loái ñi rieâng gaàn chôï Hoàng Phaùt Garden Grove vaø Euclid. Hoûi coâ Thöông 714-5306991.

120-7L-121504/148048

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho share, khu yeân tònh parking roäng, ñoäc thaân lôùn tuoåi khoâng naáu aên khoâng huùt thuoác. L/L Saùng 714839-3785.

120-7L-121504/148064

SHARE PHOØNG Nhaø House saïch seõ, yeân tónh goùc Westminster - Brookhurst dö phoøng cho share thích hôïp cho quí vò Nam Trung nieân. Goïi coâ Höông: Phone nhaø 714-6385740, Cell 714-251-0886.

120-7L-121604/148254

Nhaø goùc Euclid McFadden cho share phoøng loái ñi rieâng. Khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Öu tieân nam ñoäc thaân lôùn tuoåi. 714-4181991.

120-7L-121604/148107

Nhaø saïch khu yeân tónh an toaøn parking roäng dö phoøng cho thueâ $300 nam ñoäc thaân ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên bao giaët saáy, Garden Grove/Haster, 714-7507640, 757-5852

120-14L-121604/148113

G.G/Haster cho share phoøng nöõ only coù P/T rieâng $400/mths. Cho naáu aên. Xin L/L H: 714-9714616 or 714-757-2553 cell, move in anytime

120-7L-121604/148117

Nhaø dö master bedroom loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, goùc Euclid/Trask, 1 xe vaøo giöõa thaùng 12. L/L Tuaán 714458-1665

120-7L-121604/148118

Nhaø goùc Westminster/Taft gaàn tröôøng, chôï. Dö phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc meï coù con nhoû. L/L coâ Vaân 714-5396371, 714-458-8613

Mobilehome coøn dö 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng nhoû caïnh nhaø cho thueâ. Phoøng taém rieâng. Nhaø beáp + phoøng khaùch roäng saïch seõ $600/month. Available Dec 15. 714-894-3901 Moät phoøng nguû vaø moät phoøng khaùch cho share, khu yeân tónh, Midway City $400/T, naáu aên thoaûi maùi. L/L Ñænh cell 714-6549037, home: 744-893-4347

Nhaø dö phoøng cho share nam ñoäc thaân bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy, cable, ñöôøng Hazard goùc Hoover call 714-894-4326, cell 714-200-5705

Nhaø Brookhurst/Hazard dö phoøng master bedroom cho share ñoäc thaân $400, vôï choàng son $500. Bao utilities, öu tieân ngöôøi ñöùng tuoåi khoâng naáu aên/smoke. 714775-0309

120-7L-121604/148120

Nhaø roäng thoaùng maùt goùc Hazard - Brookhurst cho share master bedroom, vôï choàng son, doïn 01/2005. Bao gas, ñieän, nöôùc, huùt thuoác mieãn goïi, phone Le 714-531-9528

120-7L-121604/148122

120-7L-121504/147968

Master bedroom, saïch, ñeïp, tieän moïi sinh hoaït, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable, giöôøng tuû. Ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $500/M. Brookhurst/ Westminster. Nhaän giöõ treû. 714539-9981

Nhaø goùc Bolsa Brookhurst moät phoøng tieän nghi, loái ñi rieâng cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân lôùn tuoåi. Bao ga ñieän nöôùc. Goïi 714-7173908.

110-14L-121704/148358

120-7L-121604/148105

Nhaø gaàn Chapman & Brookhurst coù master bedroom cho thueâ, khoâng treû em raát tieän cho ñoäc thaân vôï choàng son. L/L Thaùi Haø 714-537-6097 tröôùc 10:00AM sau 8:00 toái

Nhaø môùi saïch seõ khu Little Saigon caùch Bolsa 5 phuùt. Dö 2 phoøng cho thueâ, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi (45T trôû leân). Bao utilities. L/L Joe: 714-657-5719, 714-799-6066

Nhaø ñeïp, saïch yeân tònh gaàn Bolsa cho ñoäc thaân share master bedroom bao giaët saáy, khoâng naáu aên huùt thuoác, doïn voâ ñaàu thaùng 01/05. $500/M, 714-8906363

120 - PHOØNG CHO THUEÂ 120-7L-021803/055870

Dö moät phoøng saïch seõ, thoaùng maùt. Goùc Fifth/Euclid cho nöõ single share. Coù parking, bao utilities. L/L: 714-554-9598 or 714-417-1214

120-7L-121504/147959

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Mc.Fadden & Bushard dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-9282192 hoaëc 714-531-0222

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward, dö phoøng cho share, khu yeân tònh, parking roäng coù theå doïn vaøo ngay khoâng huùt thuoác naáu aên. Bao ñieän nöôùc. ÑT: 714-5888469

ROOM FOR SHARE

120-7L-121604/148253

120-7L-121604/148096

Nhaø Bolsa - Bushard cho share master bedroom lôùn, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän giaët saáy. No cook. L/L: 714-839-1813 sau 5:00PM

WESTMINSTER - Apartment 2 beds, 1 bath, treân laàu gaàn freeway 22, 405, tröôøng hoïc, chôï, $1150, deposit $500. 6622 WestPark APT C LL: Toøng 714414-8837

ANAHEIM - Phoøng cho share goùc Ball/Brookhurst saïch seõ khu toát cho naáu aên ñoäc thaân $250. Goïi Trònh 714-956-4684, 714-9314091 cell.

ª Vuøng Anaheim. Khu toát, garage, vöôøn nhoû 1PN/1PT, giaù $895/thaùng. Ñòa chæ 2283 W.Colchester, goùc Brookhurst/ Ball (Nhaän housing) ª Vuøng Garden Grover, khu yeân tónh, söûa môùi toaøn boä, 3PN/2PT, giaù $1350/thaùng. 2PN/2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/G.G. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän housing). ª Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaøn boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing). ª Vuøng Anaheim, ñöôøng cuït, söûa môù i toaø n boä 2PN/1PT, giaù $1150/thaùng. Ñòa chæ 2183 W.

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

Brownwood. Goùc Lincoln/ Brookhurst. (Nhaän housing). L/L Thaønh/Gina 714-772-7550

110-7L-121604/148242

Apartment 1 nguû 1 taém ñeïp roäng Fountain Valley $1,045/m. Bôùt $400 cho thaùng ñaàu. Xin vui loøng goïi 714-454-9744. (Ñoái dieän Mile Square Park).

100-14L-122104/148700

100-7L-122104/148727

110-14L-121304/147761

Garden Grove for rent. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém vaø 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang, saïch seõ, saùng suûa, garage coù cöûa ñoùng, gaàn tröôøng hoïc, khu an khang vaø yeân tònh. Giaù $1,350. vaø $1,150. LL: John Ñoaøn. 714-550-3382, 714-2004975

110-7L-121504/148083

100-14L-122104/148657

Townhouse Westminster. Goùc Beach/Westminster. Ba phoøng nguû, hai phoøng taém, sôn môùi, thaûm môùi. 2 car garage attached, laundry hook-up, nhaän housing. Doïn vaøo ñaàu thaùng January. Goïi 562-926-9424

110-15L-120704/147107

2-nguû, 2-taém, 2-garage, washer + dryer hook-up, Westminster + Goldenwest. 2-nguû, 1-taém, 1garage, Beach + Edinger, pool, sôn, thaûm, raïch môùi, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh, gaàn tröôøng chôï VN. L/L: 714-448-8987

4 Plex vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû 2 phoøng taém 2 choã ñaäu xe. Coù theå doïn vaøo ngay. Nhaän housing $1500/thaùng deposit $800. L/L coâ Hoa: 714-8912087 hoaëc coâ Mai: 714-8473236

Nhaø laàu môùi 3PN/2 1/2PT goùc Newland & Garden Grove cho thueâ $2100/thaùng. Nhaän housing goïi 714-534-8947 or cell 714-478-8624

Nhaø 2T. 3PN, 2.5PT. Thoaùng ñeïp. Gaàn tröôøng hoïc, naèm trong khu coù coång an toaøn. Gaàn ñöôøng First & Harbor. Caàn cho thueâ. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/2005. Xin L/L Hoaøng 714-260-5371

110-12L-120204/146364

Garden Grove, 12581 Louise, 2 bed / 2 bath coù choã ñaäu xe, goùc Lampson/Magnolia, $1150/ thaùng. Huøng 714-654-6198.

Lafayette Apartment, 11201 Euclid Street, G.G: Move in Special: One Month Free. 1 bed 1 bath $925, 2 bed 1 bath $1150; gated, pool, laundry, no pets, call 714-537-0924, office hours Friday through Tuesday 11am to 5pm, or 310-640-3100, ext.148

Guest House. Garden Grove/ Euclid roäng raõi rieâng bieät raát thích hôïp cho sinh vieân ñoäc thaân $425, bao ñieän nöôùc coù cable. Phone: 714-590-9888 sau 5PM

100-7L-122104/148722

110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

110-30L-121504/148075

Single Home, Huntington Beach city 2 phoøng nguû, 1 taém cho thueâ $1450/th. Deposit 1 thaùng. New sôn, thaûm, window, beáp, sink... L/L Kieät 714-799-4908 or 714-653-0823

Nhaø GG. 3PN, 1.75 PT. Sôn thaûm môùi. Goùc Brookhurst + GG Blvd. Cho möôùn. Xin LL: 714553-5090

110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) Nhaø 3PN/2PT môù i remodel khang trang saïch seõ khu yeân tónh gaàn goùc ñöôøng Euclid & soá 5th. $1,700/M. Deposit $1,000. LL Jim 714-360-2420.

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

120-7L-121604/148128

120-7L-121604/148140

Master/B. Ñuû tieän nghi loái rieâng, naáu aên OK. Nhaø coù saân, hoâ bôi, Hazard/Bushard. Bao utility, doïn anytime. L/L: 714-775-5261

120-7L-121604/148154

Nhaø vuøng Santa Ana dö 1 phoøng cho share ñoäc thaân or vôï choàng son or nhöõng baùc lôùn tuoåi, ñieàu kieän deã daøng. 714-362-4978

120-6L-121604/148175

Nhaø dö phoøng cho share, $300/ M, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Gaàn chôï, gaàn bus stop. Tieäm cho ngöôøi khoâng xe. Lieân laïc. Nhö 714-251-0403

120-14L-121604/148181

Nhaø goùc Westminster/Bushard coù phoøng share $350/thaùng, öu tieân nöõ coù job hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, cable. L/laïc 714-530-9888 hoaëc 714-222-0260

120-7L-121604/148202

Nhaø coù dö phoøng cho thueâ ôû Beach & Orangewood bao tieän nghi, cho naáu aên giaët xaáy. Khoâng nhaän coù con nít. Goïi chò Ñoan 714-293-4915.

120-7L-121604/148232

Nhaø goùc Westminster / Bowen. Coù 1 phoøng rieâng bieät, coù toillet vaø loái ñi rieâng, choå ñaäu xe an toøan. Caàn moät ñoâi vôï choàng treû ñang ñi laøm, khoâng naáu aên. Thueâ ôû $420/thaùng, bao gas, ñieän nöôùc. Doïn vaøo 1.1.05. Xin LL: Thím Naêm 714-539-2860 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-121604/148263

120-7L-121704/148275

120-7L-121704/148305

120-7L-121704/148308

120-7L-121704/148313

Phoøng cho share, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, cho naáu aên rieâng. Bao ñieän gas, phoøng $500. Deposit $300. 714-200-5900, 714-200-5901 120-7L-121704/148365

Nhaø house Trask & Fairview coù Master bedroom, phoøng taém rieâng, cable caàn ñoäc thaân khoâng naáu aên share $400/thaùng. Doïn vaøo thaùng 1/05. L/L 714-2635864 cell, 714-971-8263 home. 120-7L-121704/148366

APT., G. Grove 2PN +2PT, cho share 1N+1T, $300 ñoäc thaân, vôï choàng $400. Voâ 1/2005. Phoøng roäng, naáu aên thoaûi maùi, Smokey. 714-657-8359, 539-1486, sau 7PM 120-7L-121704/148383

Nhaø Westminster + Bushard 1 phoøng cho share, bao giaët khoâng naáu aên, öu tieân nöõ hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L: 714-799-7279 hoaëc 902-3757, giaù $280 120-14L-121704/148390

Caàn cho share phoøng bedroom master trong khu Magnolia vaø Trask. City Garden Grove, xin goïi 714-655-0131 goïi Linh 120-7L-121704/148395

Phoøng rieâng, P.taém, loái ñi rieâng, gaàn park, chôï VN traïm bus raát tieän lôïi. Öu tieân cho phuï nöõ ñi laøm hay quyù vò cao nieân. L/L: 714-244-5896 120-5L-121704/148403

Nhaø dö phoøng cho share. Cho naáu aên giaët saáy. Vuøng Garden Grove caïnh Mile Square Park. Xin goïi 714-310-2464. 120-7L-121704/148432

Apt. dö 1 phoø n g cho share (ñöôøng Goldenwest/ Westminster) 1 ngöôøi $320, 2 ngöôøi $450. Xin lieân laïc soá cell 714-360-2430 hay 562-4920796. 120-3L-121904/148475

Nhaø Bushard/Bolsa gaàn chôï Taân Mai cuõ, dö phoøng coù master bedroom roäng, saïch ñi rieâng share, vôï choàng son, lôùn tuoåi vaøo 1/1/05, $500 thaùng, goïi 714531-1086

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 120-7L-121904/148477

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-122004/148581

Nhaø môùi Westminster/ Brookhurst, good parking loái ñi rieâng. No smoking no cooking utility’s coù giaët saáy nöûa thaùng deposit $450 1 ngöôøi, $530 2 ngöôøi. 714-728-8198

Nhaø ñeïp khu Magnolia/Ball, Anaheim. Cho share 1 phoøng môùi caát. Loái ñi vaø phoøng taém rieâng. L/L 714-226-0448 home, 714350-6858 cell

120-7L-121904/148480

Cho thueâ moät phoøng, nhaø taém loái ñi rieâng, öu tieân cho ñoäc thaân, lieân laïc phone 714-971-6286. Khoâng giaët giuõ naáu nöôùng.

Nhaø môùi taân trang, sau chôï Taân Mai, dö 2 phoøng cho thueâ saïch, ñeïp. Öu tieân nöõ ñoäc thaân, coù vieäc laøm vöõng. L/L Tuyeát 8905751 H & 726-1559 C

120-3L-121904/148489

Nhaø roäng, yeân tónh, Magnolia Trask, cho thueâ 1 master bedroom, bao naáu, giaët, ñieän nöôùc. Öu tieân cho ngöôøi giaø, goïi Jennifer 714-705-9168 or 534-9168

120-7L-121904/148492

Nhaø vuøng Irvine dö phoøng ñeïp cho nam ñoäc thaân share giaù $350. Doïn vaøo anytime. L/L: 714-362-5932 hoaëc 949-7268087

120-7L-121904/148501

Nhaø roäng khu yeân tónh ít ngöôøi coøn dö phoøng, loái ñi rieâng cho share. Ñieàu kieän deã daøng. L/L 714-797-3870, 714-636-9312

120-7L-121904/148502

Nhaø rieâng coù 2 phoøng cho share goùc Bushard/Hazard. Bao ñieän gas, loái ñi rieâng + beáp rieâng ñi boä 15 phuùt ñeán Phöôùc Loäc Thoï, goïi coâ Nuoâi 714-791-5568 or 775-0653

120-7L-121904/148507

Nhaø khu Garden Grove coù 2 phoøng cho nöõ ñoäc thaân share. Bao giaët saáy naáu gas, ñieän. Nhaø ñeïp saïch seõ ít ngöôøi $470. L/L: Kathlyn 714-906-5096

120-7L-121904/148510

Coù phoøng troáng roäng raõi, saïch seõ, khu yeân tónh, gaàn chôï Ngöôøi Vieät, öu tieân nöõ ñoäc thaân, hai chò em, hai meï con, coù job. Home: 714-537-1638, cell: 714369-0719, cell: 714-209-8641

120-14L-121904/148514

$360 moät thaùng. Bao ñieän nöôùc, gas vaø basic sattelite. Bao ñieän thoaïi goïi xa mieãn phí. Nhaän ñoäc thaân coù xe, vaø khoâng huùt thuoác. Goïi 714-705-3819

120-3L-121904/148522

Share Phoøng: 2 treân laàu 1 loái ñi rieâng. Caàn nam ñoäc thaân ñi laøm, khoâng naáu aên. Vaøo anytime, Euclid + Warner. 876-6976, 7758412

120-7L-121904/148523

Nhaø house Westminster coù phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân thueâ $300 coù vieäc laøm. Naáu aên. L/L: 714-890-9715, goùc Trask/ Westminster

120-14L-121904/148525

Mobilehome cho share 2 phoøng phoøng taém, r/room rieâng, loái ñi rieâng goùc Lampson/Haster, Garden Grove, $600 bao gas, ñieän, nöôùc, lieân laïc Phuïng 714-6752944

120-10L-121904/148527

Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt cho thueâ 1 phoøng coù bath restroom loái ñi rieâng. Move in 01/15/05, öu tieân ñoäc thaân coù job. L/L: 714-5302830

120-7L-121904/148531

Nhaø goùc Bolsa/Bushard, khu yeân tónh, dö 1 master bedroom. Nhaø taém rieâng. Öu tieân cho nöõ, vôï choàng son. Doïn vaøo 1/01/05. ÑT: 714-775-0405 hay 714-9027132

120-7L-121904/148532

Nhaø môùi dö master bedroom cho möôùn $400 bao gas, ñieän, nöôùc, cable, parking roäng raõi, saïch seõ, nhaø yeân tónh khoâng naáu aên. L/L Tuyeát cell: 714-308-8191

120-14L-121904/148535

Nhaø house dö 1 phoø n g goù c Goldenwest & Westminster giaù $350 (ñoäc thaân) cho moät phoøng. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714893-7518 sau 6:30PM

120-3L-121904/148536

Nhaø Bushard/Hazard, master bedroom roäng, saïch, yeân tónh. Loái ñi rieâng coù furniture neáu caàn. Ñoäc thaân khoâng naáu, microwave OK, no smoking, $450/M. 714609-3031

120-7L-122004/148555

Nhaø G.G coù phoøng lôùn, loái ñi rieâng cho giaët saáy, naáu aên, 2 ngöôøi $450. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1, 2005. Deposit $250. An 2636346

120-7L-122004/148565

Master bedroom goùc Lamspon & Harbor, khu yeân tónh, parking roäng, bathroom & loái ñi rieâng, bao ñieän, nöôùc, cable. L/L Jenny cell: 714-260-4180, home: 714703-1746

120-3L-122004/148569

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ, khu yeân tónh, saïch seõ, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, freeway, khu VN. Öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L: 714-554-5806

120-7L-122004/148575

Caàn cho share master bedroom roäng, treân laàu goùc ñöôøng Ward/ McFadden. Öu tieân vôï choàng. Giaù $600/thaùng. 714-839-3261

120-7L-122004/148576

Nhaø Westminster goùc Mc.Fadden/Bushard dö phoøng cho share, nhaän ñoäc thaân, coù vieäc laøm, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, bao giaët saáy. L/L: 714839-1672

120-7L-122004/148580

Nhaø 1 phoøng coù phoøng taém lôùn, ñi rieâng, öu tieân cho vôï choàng vaø 1 con, vuøng Fountain Valley gaàn nhaø thôø Thaùnh Linh, hoûi OÂ.Ngaân 714-418-0757 Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-122004/148585

120-7L-122004/148589

Nhaø saïch seõ gaàn chôï ABC dö 1 phoøng cho nöõ ñoäc thaân hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi share $350/thaùng V/C chung doïn voâ anytime hoaëc 01-01-05 Mc Fadden/VanBren. L/L: 714-373-5715

120-7L-122004/148595

Nhaø sau chôï ABC dö phoøng cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân share ñaày ñuû tieän nghi, ñieàu kieän deã daøng. Phone: 714-423-8515, 714-227-5355

120-7L-122004/148619

Dö master bedroom cho share $400/thaùng, bao ñieän nöôùc. Khu yeân tónh saïch seõ. Nhaø ít ngöôøi. Goïi Thô 714-390-4420

120-7L-122104/148645

Nhaø yeân tónh, dö 1 phoøng cho thueâ $300/thaùng. Daønh rieâng cho nöõ hoïc sinh hoaëc coù vieäc laøm. 714-235-0238

120-5L-122104/148648

Harbor/Trask. Master bedroom roäng, saïch seõ, coù phone rieâng, giaët saáy. Chuû vui veû, nhaø khu yeân tónh. Phoøng ñang troáng. L/ L A.Taân 714-496-4773, 714530-5041

120-3L-122104/148650

Phoøng cho share phoøng taém, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän nöôùc. Öu tieâ n ñoä c thaâ n , Westminster Beach. Phone 714-799-1936

120-7L-122104/148659

Nhaø Westminster/Monroe, dö 2 phoøng (master bedroom $450, nhoû $350) gia ñình OK. Bao utilities, giaët saáy, ñaäu xe treân saân. Doïn vaøo 1/2005. L/L: 714-7991060

120-7L-122104/148660

Phoøng troáng, master bedroom coù loái ñi rieâng, khu yeân tònh, xin lieân laïc coâ Nuoi home: 714-8391908, C/P: 714-200-6732. Ñòa chæ 14361 Ward Street, Garden Grove, CA

120-14L-122104/148661

FV. Dö master bedroom khu yeân tònh, nhieàu parking. Bao giaët saáy cho nöõ nam ñoäc thaân only. No smoking deã chòu coù vieäc laøm $550/thaùng. 714-326-7893, 714728-7510

120-7L-122104/148664

Nhaø roäng saïch, ñeïp, gaàn tröôøng chôï freeway. Dö moät master bedroom for sale bao giaët saáy utiltites giaù $450. L/L: 714-5565976 or 714-235-5378

120-5L-122104/148675

Phoøng cho share loái ñi rieâng , giöôøng, Frigidaire Microwave, doïn ñaàu thaùng 1. Ball/ Brookhurst, $3000. Ñoäc thaân, khoâng naáu aên khu yeân tónh. Phone: 714-491-1319. Cell phone: 393-4256

120-7L-122104/148681

Nhaø coù dö phoøng cho share, gaàn Greenville Warner, hoûi Baø Baûy ÑT: 714-556-8826

120-7L-122104/148689

Nhaø Westminster goùc Bushard / Mc Fadden. Phoøng môùi tinh cho share, coù loái ñi rieâng, patio, naáu aên, bao ñieän nöôùc. Khoâng huùt thuoác, khoâng giaët saáy. ÑT: 714251-7701

120-5L-122104/148692

Nhaø house Euclid/Mc.Fadden dö 2 phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng $300 thaùng. L/L: 714-713-5359. Doïn ñaàu thaùng

120-7L-122104/148698

Nhaø Midway Newland Master bedroom cho vôï choàng ñoäc thaân share. Sôn môùi saïch seõ coù loái ñi rieâng khoâng huùt thuoác, khoâng naáu , bao gas ñieän nöôùc LL 714-8912816, cell: 714-657-5553

120-7L-122104/148711

Nhaø rieâng khu yeân tónh ngang khu chôï Ngöôøi Vieät coù phoøng cho share, khoâng nhaän naáu aên, bao gas, ñieän nöôùc, giaù $350. L/L: 714-234-4460

120-7L-122104/148716

Nhaø House gaàn chôï Vónh Phaùt roäng thoaùng maùt coù phoøng lôùn cho share. Coù bathroom & loái ñi rieâng, ñieän thoaïi rieâng & cable. Vaøo anytime. L/L 714-379-6236, 714-251-1580.

120-4L-122104/148723

Goùc Beach/Ball. 1 phoøng nhoû cho ñoäc thaân share $150/thaùng. Naáu aên OK. Khoâng huùt thuoác uoáng röôïu. L/L: 714-235-1203 or 4841630

120-7L-122004/148553

ANAHEIM - Nhaø dö phoøng cho share goùc Brookhurst + Lincoln. L/L Annie 714-260-8341

120-7L-121504/147950

G.G - Edinger & Ward, phoøng cho ngöôø i khoâ n g huù t thuoá c , khoâng naáu aên $290/1 ngöôøi hoaëc hai, thöông löôïng, bao Ñ/N, cable. 714-724-2843, 8am - 10am, 3pm-10pm

120-7L-121904/148509

HUNTINGTON BEACH - Nhaø goùc Brookhurst & Yorktown. Nhaø dö phoøng cho share. Coù theå doïn vaøo ngay. Khoâng huùt thuoác. Lieân laïc Van: 714-369-5998

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-122004/148633

MIDWAY CITY - Goù c ñöôø n g Bolsa/Purdy. Dö 2 phoøng cho share. Öu tieân ñoäc thaân ñöùng tuoåi khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. L/L: 714-903-4571 or 714326-5569 120-15L-121504/147994

ORANGE - Gaàn fwy 22/57, dö 1PN/1PT döôùi laàu include utilities, loái ñi rieâng, ñoäc thaân $400/ M. Goïi sau 2pm 714-234-6987 or 714-731-0618 120-7L-122004/148566

RIVERSIDE CORONA - Nhaø Brandnew 2004 cho nöõ ñoäc thaân hay vôï choàng share room giaù nheï nhaøng. Nhaø gaàn fwy 91, 15. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/05. Goïi Nancy 714-713-2435 120-7L-121604/148192

SANTA ANA - Dö phoøng cho thueâ, nhaø ñeïp yeân tònh, parking roäng raõi, gaàn Fwy22 bao ga, ñieän nöôùc, Lieân laïc Coâ Saùu. 714-8780742, or 714-971-0562 120-7L-121904/148512

SANTA ANA - 2P 1/2 daønh 1 gia ñình 2 or 3 ngöôøi, loái ñi rieâng. L/L oâng Haûi 714-546-8058, bao ñieän gas, nöôùc, Mc.Fadden & Fairview, ñaäu xe tröôùc garage.

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $745,900. ª NHAØ CHO THUEÂ: G.G 4PN/ 4PT + Bonus room roäng 3000 sqft. Parking ñaäu ñöôïc 10 xe, ñi boä ñeán nhaø thôø St. Colombine giaù $2400/thaùng. No housing. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399 300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400. 300-14L-111504/144226

Mobile Home xinh ñeïp, khu sang, 2PN/2PT + 1 bonus room phoøng phuï traàn cao, skylight, fireplace, caây hoa + aên traùi, 55 tuoåi laøm chuû, 18 tuoåi ôû OK, sau chôï Phaùt Taøi, $79,900, tieàn ñaát $600. L/ L: 714-651-5105 300-36L-111604/144514

120-147L-110404/142794

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

300 - NHAØ BAÙN HOUSES FOR SALES 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, FINANCE ª Real Estate Loan: Cho vay tröïc tieáp up to 100%. Tieàn lôøi töø 1%. Khoâng phaûi traû leä phí ª Personal Loan: Töø $3,000 $20,000. Khoâng caàn coù nhaø. Thuû tuïc deã daøng. ª Huntington Beach: 5PN/3PT. Nhaø roäng 2800SF. 2 taàng. Maùi ngoùi. Khu ñeïp. Giaù $899,000 ª Fountain Valley: 4PN/2.5PT. Nhaø roäng 2500SF. 2 taàng. Khu lòch söï. Giaù $650,000 ª Anaheim: 4PN/2.5PT. Nhaø roäng 2000SF. Ñaõ taân trang. Khu sang troïng. Giaù $530,000 ÑAËC BIEÄT: Khi mua nhaø qua coâng ty chuùng toâi. Quí vò khoâng phaûi traû tieån Cloising Costs. L/L: DAVID & LISA NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-21L-120704/146985

GARDEN GROVE TOWNHOUSE 3 Bedrooms, loft, 2.5 baths, gated Community, 1462 sqft, Assoc Due $170, $399,000. Era New star. Linda pak 714-6245323

300-21L-120704/147018

Mobile Home, 1998 Fleetwood, double wide, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, goùc First & Euclid, Santa Ana, $79,000. Goïi Chuck 714-775-2953

300-14L-120804/147179

1 mieáng ñaát roäng treân 9100 sq.ft taïi Anaheim, giaù $425,000. L/L Marie: 714-767-7884 or 714775-6332

300-28L-120904/147350

NHAØ MÔÙI 2004 4PN, 3PT traàn cao, tuyeät ñeïp - Nhaø: 2400 Sqft., - Ñaát 4200 sqft. Thaønh phoá Elmonte, CA. Goùc ñöôøng Ramona & Maxson. $599,000. Xin goïi Owner Charlie: 714-925-8904 Agent 1.5% Com 300-7L-121004/147516

Mile Square Park nhaø 5PN, 2PT, $525,000., 10% down $1700., Nhaø 4PN, 2PT 1,594 sqft, 10% down, $1450. $435,000. Nhaø 3PN/2PT, $440,000. 10% down $1,351. 714-612-5081

300-7L-111804/144825

MobileHome baùn bôûi chuû, Park 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT laøm theâm phoøng OK, Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu 300-14L-111904/144930

GARDEN GROVE. Garden Grove 3PN/2PT. Coù patio, saân roäng, khu an ninh yeân tónh. Giaù $425,000. Garden Grove 5PN/2PT. Nhaø roäng 2500 sqft. Ñaát roäng 15,000 sqft môùi taân trang $549,000. Goïi Khanh: 714-757-7506 Haø: 273-6284 Cao: 458-2000 300-28L-112904/145932

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010

300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed, Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2.5 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590 300-28L-120104/146306

- Nhaø laàu GG 5PN + 2.5PT roäng 2314sqft, lot ñaát 8277sqft, Giaù $515,000 - Nhaø G.G, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8100 sqft. $450,000. - Nhaø laàu Fountain Valley 4PN + 3PT roäng 2347sqft, ñaát roäng 7200sqft $689,900. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim khu thöông maïi ñoâng ñuùc ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or TríTran (agent), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell). 300-28L-120204/146394

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig. Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell

300-28L-121204/147648

Ñaát baùn thaønh phoá Garden Grove 16,137 square feets, zone R3,baûo ñaûm 5 units $790,000. Tony 714-775-8681 cell 425-5713 khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi.

300-28L-121504/147938

Baùn ñaát commercial vuøng Hesperia (Victovalley) 2.78 acres, giaù $375,000. Raát toát ñeå xaây shopping center hay apartment. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/laïc Tom: 760-265-2626

300-14L-121504/147940

Mobilehome For Sale, 1989, 20x44, 880 Sq.Feet, 2 bedroom, 2 bath. All age park, space rent $699 in city of Garden Grove, $49,500. 714-377-1693 300-7L-121504/147975

4 units in Garden Grove, Trask/ Newland, 1) 3BR/2BA, 3) 2BR/ 2BA. Built 1976, lot over 7800 sqft. Income $4600/month. Asking $919,500. 13401 Shepparo Dr. Phaïm Ñöùc Traàn 714-7205431 300-7L-121504/148033

Dry Cleaning GG. Asking $115,000, gross sale $14K/mon, net. $5,000-$6,000/mo., owner move out state. Caàn baùn gaáp, khu toát, ñoâng khaùch. Hurry! L/L Chuù Kennedy Kim 714-4936396. 300-28L-121504/148040

ª 4PN/2PT Westminster/Garden Grove/FV töø $450,000 ª 5.375% 30yrs khoâng caàn W2, Tax quality ngay V/P United Finance & Investment. 7902 Westminster & Beach. ª V/P cho möôùn, töø 450/month. Broker 714-903-0056.

300-14L-121504/148043

Mobile Home, GG, 1997, 3PN/ 2PT. Tuû laïnh, giaët, saáy, microwave coù saün. Nhaø ñeïp, khu toát, môùi haï giaù, coù theå giuùp tieàn ñaát. L/L Anh 714-638-3834. 300-7L-121504/148049

Townhouse 2 taà n g. Garden Grove. 2 beds/2.5 baths. Khu yeân tònh. Nhaø ñeïp, saùng suûa, saïch seõ & loùt gaïch men. Doïn vaøo ôû ngay. $349,900. Peter Traàn 714343-3388. 300-7L-121504/148091

300-36L-120204/146559

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

300-14L-121604/148097

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995 300-28L-060404/121580

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $510,000. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän. Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân

RAO RAO VAË VAËTT 300-7L-121604/148225

Nhaø Fountain Valley, 2 taà n g 2,300 sqft, 5 phoø n g nguû , 3 phoøng taém, 3 phoøng khaùch, lot size 7,200 sqft, 3 car garage, khu yeân tònh, gaàn Shopping vaø chôï giaù $739,000. L/L 714-9653686 (message), 714-333-8096 (Cell) Pauline Taêng. 300-7L-121604/148239

Duplex Orange 1 caên 3 nguû-2 taém, 1 caên 2 nguû-2 taém - 2 taàng. Ñeïp - Khu toát, caïnh Villa Park. Ñang cho Housing möôùn $1,600$1,250. Baùn $717,000. Xin vui loøng goïi 714-454-9744. 300-7L-121604/148257

BAÙN ÑAÁT CALI ª 1.64 acres Riverside $35,000 ª 37.61 acres Barstown, San Bernadino $66,000 ª 20,254 sqft commercial Victoville, San Bernadino $63,000 ª 10 acres Liano Los Angeles $39,000 ª 160 acres, 15N. San Bernadino $79,000 L/L: 714-720-6332 300-7L-121604/148269

300-7L-120304/146639

ª Condo: 2PN/2PT, G1, living 1086SF, xaây 1981, ass $185. Baùn $215,000. Santa Ana ª House: 4PN/2PT, G2, living 1594SF, lot 7226 SF, xaây 1954. Baùn $439,900. Anaheim ª Triplex: Moät unit 2PN/2PT, hai unit 2PN/1PT. Living 3000SF, lot 8500 SF. Baùn $670,000. Garden Grove ª Fourplex: Moät unit 2PN/2PT, ba unit 2PN/1.5PT. One level, gross income $53,700/naêm. Baùn $785,000. Anaheim. Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Laân Ñinh/LS Gateway 714791-8881 300-28L-120504/146803

LYÙ MOBILEHOMES! Chuyeân lo moïi dòch vuï mua baùn mobilehome cuõ môùi ñuû loaïi coù nhieàu nhaø bò Bank Repos. Baùn giaù reû (lo laøm Loan or Refinance low rate easy terms). 3 bed 2 bath brandnew 2005, khu Garden Grove. Lease ñaát $695 per mos. 2 bed 2 bath brandnew 2005 khu Midway City giaù $70,000. Lease ñaát $700 per mos, 714-757-6741 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NHAØ BAÙN Townhouse taïi Fountain Valley, gaàn tröôøng hoïc toát. Gaàn Mile Square Park; goàm 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém. Môùi 6 tuoåi, traàn nhaø raát cao, phoøng roäng raõi tuû quaàn aùo phoøng chính raát roäng, sôn môùi, maøn cöûa soå vertical ñeàu môùi. Giaù $449,900. Xin goïi California 1St Realty 714-373-4992, gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát

300-14L-121604/148124

Ly dò baùn ñaát gaàn thaùc Ñaâm Ri (Baûo Loäc, VN) 3 maãu coù ao caù suoái vaø ñaát ôû Saøigoøn xin lieân laïc Charlie 714-241-0454 hoaëc 714244-2525 300-7L-121604/148180

Condo Townhouse, 2P/1.5PT roä n g khoaû n g 1200SF. caù c h Downtown Las Vegas 5' trong khu yeân tònh, coù hoà bôi. Giaù $89,900. LL Peter. 714-2519335 300-14L-121604/148210

Mobilehome for Sale, vuøng Bolsa 3PN + 2PT, $75,000, rent $620, ñôøi 2005, Nhaø 2PN + 2PT khu lôùn tuoåi $57,000, rent $550. Nhaän laøm Loan, Refinace, listing, sang teân by owner, vaø coù nhieàu nhaø cöûa nhaø baêng tòch thu. Giaù reû, vuøng Orange. Lieân laïc. 714-642-5790 Huy, 720-9017 Sôn, anytime. Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-122104/148701

LAND Ñaát roäng 10,000s/f, giaáy pheùp xaây 2 houses on the lot, 4 bed/3 bath, 2 cars garage, 2 stories. Roäng 1980s/f - 2015s/f. Soá 8721 Moody, Cypress. Coù saün block wall, Price $499,900. John Vu Realtor: 949-295-9020

400-36L-110704/143262

300-14L-122104/148707

Mobilehome xinh ñeïp ñôøi môùi 91 khu family park, gaàn chôï, tröôøng hoïc, goùc Beach & Lampson 2PN, 2PT, 1 bonus room. Rent reû $575. Ñaäu xe thoaûi maùi, cho tuû laïnh, giaët saáy Maytag môùi. Maùy huùt khoùi môùi vaø nhieàu ñoà duøng. ÑT: 714-728-8390. Giaù $59,900 300-7L-121504/147989

GARDEN GROVE - Nhaø söûa môùi toaøn dieän ôû khu vöïc toát: 4PN, 2PT. Roäng khoaûng 2000SF. Ñaát roäng 1300SF. Coù theå xaây theâm 1 guest house ôû saân sau. Trong ngoaøi nhaø söûa sang taát caû. Nhaø beáp, phoøng taém, oáng nöôùc, ñieän. Chuû saøi ñoà chieán. Ñ/C: 12651 Brookhurst Way. Gaàn Stanford vaø Brookhurst Blvd, giaù $779,000. L/L Larry Long Tran, broker 714-537-6111

400-7L-122104/148663

2005 NISSAN Altima. Caàn baùn

gaá p giaù $18,500. Lieâ n laï c Phöông 714-856-2634, lic #5GXF134 400-7L-121504/147946

2004 HONDA Civic Si, hatchback

2 door, 9000 miles, maøu xanh nhö môùi caàn baùn, xin goïi Kim 714-968-9162 sau 7PM 714348-1953 400-36L-110504/143081

300-14L-122004/148623

GARDEN GROVE - Townhouse 3PN, 2.5PT, garage 2 xe dính, xaâ y 1979, 1360 sqft, assoc $125, goùc Trask/Newland, khu yeân tónh, maùy laïnh, traàn cao. Doïn vaøo ôû lieàn $349,000. OÂ.Tuøng 714-497-5765

300-7L-121004/147520

Brookhurst/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, 1637 sqft $350,000 10% down $1,024. Nhaø 2 story 3PN, 2.5PT $460,000 10% down $1500, 2 story townhouse 2PN, $289,900 10% $925. 714-654-3157

120-4L-121904/148476

WESTMINSTER - Nhaø roäng, saïch seõ, dö 2 phoøng (lôùn $450, nhoû $350) gia ñình OK. Bao utility giaët saáy, ñaäu xe treân saân. Doïn vaøo 1/2005. L/L nhaø: 714903-7444, cell: 714-653-0655

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

300-7L-121704/148378

ÑAÀU TÖ AN TOAØN MÖÙC LÔØI TOÁI ÑA (4% moãi thaùng hoaëc hôn) A/C môû tröïc tieáp vôùi Coâng ty Taøi chaùnh lôùn nhaát nöôùc Myõ (asset 50 billions. Hoaït ñoäng treân 18 quoác gia). Website: wwwrefcofx.com - Tieàn lôøi laáy veà moãi thaùng. - Ruùt tieàn ra baát cöù luùc naøo (24 Hrs Services). Hoaëc ñoùng hoà sô vì baát cöù lyù do gì (khoâng coù ñònh kyø hôïp ñoàng). Raát tieän cho quí vò ñang kinh doanh caàn tieàn ñoät xuaát. L/L Michael 714-791-4783 300-14L-121704/148457

APARTMENT ª Garden Grove 4 caên 3PN, 2.5PT, hai taàng laàu 3 caên kia 2PN/2PT, ñaát roäng giaù $890,000 ª Garden Grove 16 caên ñaát roäng 17,000 sqf gaàn khu shopping, tröôøng hoïc giaù chæ coù 1 trieäu 900,000 income $7200/thaùng ª Westminster gaàn tröôøng hoïc, 12 caên taân trang nhö môùi giaù 2 trieäu 300,000. Goïi Cao: 458-2000 hoaëc Kim 590-6076 300-7L-121704/148460

Mobilehome 4PN, 3PT, 2PN vuøng ñeïp, an ninh. ÑB 3PN, 2PT 2002, ñaát $500/M. List do nhaø bank baùn, down thaáp. L/L V/P: 714-842-7600, Tammy: 714273-7886, Hoaø n g: 714-7055200 300-14L-121904/148478

Nhaø WTM, 3PN, 1.75PT. Goùc Bolsa/Ward. Khu toát. Chuû ñang taân trang toaøn dieän nhö môùi. Giaù thöông löôïng, xin goïi 714-6557794 300-14L-121904/148479

Condo 2PN, 1.75PT, 1 garage, goùc Euclid/Mc/Fadden. Gaàn nhaø thôø St.Barbara. Tieàn association thaáp. Giaù $285,000. Xin L/L: 714-655-7794

300-28L-121504/148051

SAN GABRIEL - 8 brandnew condo 3 bed, 2 1/2 baths, high quality amenities through out 2 attached garage from $498,000. Add: 1232-1258 Elm Ave, call Ching Vuong 626-688-5697 (Agt). Open Sat & Sun 300-7L-121504/147995

SANTA ANA - Ñaát troáng commercial (96x120) 11,460SF coù theå xaây commercial retail building hay xaâ y nhaø rieâ n g. Giaù $340,000. Gaàn goùc First St/ Bristol St. Ñ/C: 1339 W, 5th St, Santa Ana. L/L Larry Long Tran broker 714-537-6111

400 - XE BAÙN AUTOS FOR SALES 400-DL-111901/000145 400-DL-042200/9

3000

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-28L-120204/146525

3000 MUA XE. Hö cuõ môùi baûo

ñaûm 100% giaù cao hôn nôi khaùc. L/L: 714-757-3171 400-28L-112404/145524

2008 MUA XE TOWING

Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486 400-36L-111804/144883

300-14L-121904/148494

Mobilehome 2PN/2PT, phoøng khaùch lôùn, 3 choã ñaäu xe, ñaàu ñöôøng, ñeïp roäng, doïn voâ lieàn $39,500. First/Newhope. L/L: 714-651-5105

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

töï ñoäng, maùy laïnh, 50K miles, xe baûo quaûn toát, maøu gold $6900 thöông löôïng. L/L: 949-232-6688 Vinh 400-28L-121904/148516

2002 DODGE Ram 1500. Quard

cab V8, 5 speed, CD player, new speakers, 6" lift kit 37" tiers, 33,000 miles nhö môùi, dark gray, $16,500. Jimmy 714-724-4429, 5PM 714-639-0368, #6V46354 400-7L-121504/148061

2002 TOYOTA Sienna van, 7 choã

ngoài, töï ñoäng. Full power silver, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi $11,400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-121704/148413

2002 TOYOTA Camry LE. Maøu

silver soá töï ñoäng, coù CD, FM/ AM raát saïch seõ. Trong ngoaøi on sale $11,600, vin 287516, call 714-534-8254 400-7L-121704/148416

2002 TOYOTA Solara SLE. V6.

Full power, 2 doors, good AC/ CD. 29,000 miles. Xe ñeïp maùy toát. Giaù $12,000. OBO. Caàn baùn. Phone: 714-417-7423, 2650367. Lc. 57105. 400-7L-121504/148065

2001 FORD Cargo van, E150,

V6, töï ñoäng, white, $6900, tieän cho shop may or chôû haøng. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

400-5L-121704/148386

400-36L-111804/144874

power 2Drs (2 cöûa), automatic, 4ZKF694. CD, 26K miles. Orig toát trong ngoaøi $9800. 714-2098668 400-5L-122104/148726

2001 HONDA Prelude töï ñoäng, full power, low mile, 35K only, maøu traéng, sunroof, spoiler, Alloy wheel, CD, raát ñeïp, môùi tinh trong ngoaøi, caàn baùn $8,800. Vin#010514. 714-478-1154.

400-7L-121604/148264

2001 TOYOTA Solara SE V6, full

400-70L-111404/144134

power, maøu xanh, 6 maùy, CD, Radio cassette. 36K miles Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $8,800. L/L 714-856-5857. Vin#C456673. 400-5L-121704/148414

2001 TOYOTA Corolla (S) clear

title. Full powers, 4 doors, good. Xe ñeïp, maùy toát caàn baùn giaù $6,900. Phone: 714-443-1293, 417-7423. 400-7L-121704/148431

2001 TOYOTA Tundra, V8, 4 cöûa,

alloy wheels, AC, CD, bedliner, 1 chuû ñi kyõ coøn môùi. Full power, 59K miles, maøu traéng, xem thícn ngay. No accident $11,800. 714623-6866, #6F89536

300-7L-122004/148601

300-7L-122104/148649

400-5L-121904/148538

2002 COROLLA CE, #4UGT127,

2001 HONDA Civic EX. Full

300-28L-122004/148570

DUPLEX baùn by owner. Rosemead. Khu toát. New roof, new paint, new lanscaping. Gaàn chôï Hawaii. 2 caên 1PN/1PT, coù garage, parking roäng. Ñang cho möôùn. Giaù $429,000. L/L: 714728-8868

alloy wheels, FS Airbag AM/FM/ CD, ABS, Alarm, PD, PL, PM, AT, 27,000 miles. Giaù $14,500. Cell: 714-724-2512, Lic# 5DOW100

power 4Drs, soá töï ñoäng, 28K miles mint condition $10,400. 714-613-3703, #4NGS832

FOR SALE BY OWNER. Newhope/Garden Grove 2 story townhouse, 4PN, 3PT, 2 xe garage, 1500 SQFt living, assc.$187/mo. Upgraded kitchen & bathrooms. Khu toá t , gaà n tröôøng, chôï $470K. L/L Anna 714-251-8232, home 714-6363975 Mobile Home for sale 2PN, 1.75PT, ñôøi 86 thaûm môùi, traàn cao, roäng raõi, saùng suûa vuøng Stanton. Giaù $54,000. LL: 714538-7415

400-7L-122004/148596

2003 HONDA Element EX 2WD,

400-5L-121304/147715

300-7L-121904/148529

Nhaø G.G 3PN 2PT saùng suûa saïch seõ. Ñaát roäng, khu yeân tónh maùi môùi giaù $499,900, xin L/L Loan Phan 714-801-7462

sunroof. Fully loaded maàu dark grey. 13K miles baùn $11,995 OBO. Lic #5KGU336. L/L: 909455-7203, 909-398-1240

2001 HONDA Civic LX. Fully

300-7L-121904/148499

NHAØ ÑEÏP NHAÁT 2004 ª 2 nhaø custom 2 story môùi xaây xong taïi G.G. Nhaø 4PN, 3PT, roäng 2800SF, lot 4800SF 2 car garage corner lot, LV. FR, DR vôùi marble daøn cabinet maple tuyeät ñeïp, 1PN döôùi laàu + stair + 3PN vôùi harwood floor tuyeät ñeïp. Giaù $699,999. ª Nhaø 4PN, 3PT, roäng 2200 SF, lot 4000 SF, 2 car garage, FR, DR, LV vaø 4PN toaøn boä vôùi hardwood marple tuyeä t ñeï p . Giaù $629,999. Caû hai coù parapani driweway cuûa Italian cuøng vôùi garage with granite coating cuøng vôùi central air, xin L/L Linh 714-553-5060. Agent welcome. Hurry up won’t last. No HOA

400-7L-121704/148288

2003 HONDA Accord EX, 2 door,

400-36L-111104/143751

400-5L-121704/148434

2001 TOYOTA Sienna, V6, new

everythings, 7 gheá, like new, chaï y toá t , nhö môù i , 100,000 miles, caàn baùn $7,150. (31575). 714-251-3155, 714-539-1182. 400-3L-122004/148602

2001 TOYOTA Avalon XL V6, full

power, töï ñoäng, chæ coù 47,000 miles, CD, cassette power seat, gheá da, nieàng nhoâm, 01 ñôøi chuû, xe trong ngoaøi raát ñeïp coøn nhö môùi. Giaù $13,900. LP#44GC382. LL: 714-234-9970, 714-5881708

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-5L-122104/148724

2001 TOYOTA Camry LE, full

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-7L-122004/148578

1998 FORD Expedition, good

power, maøu gold, low mile 59K only, 1 chuû, CD, thaéng ABS, new tires, trong ngoaøi môùi tinh, raát ñeïp baùn $7,600. Vin#848913. 714-478-1154.

condition, ñaày ñuû option, maùy laïnh, caàn baùn $8000. Lieân laïc 714-890-3841, #4RIR049

400-7L-121704/148344

1 ñôøi chuû maøu ñen trong ngoaøi nhö xe môùi, no accident. (#3PHR983) Phone: 714-5536708

2000 ACCORD EX, 4 maùy, vtec,

sunroof, rear spoiler, alloy wheels, nieàng ñuùc, 4 cöûa, töï ñoäng, 1 chuû 108K miles. Chuû ñi freeway coøn môùi. No accident $8400. 714-757-5816, #4MAW801 400-7L-121704/148335

2000 CAMRY LE. Fully loaded,

CD, alarm, power seat, thaéng ABS, voû môùi, 1 chuû, 40K miles. Coøn raát môùi. No accident, xem thích ngay $8600. 714-6236866, #4CZY185 400-7L-121704/148459

2000 CAMRY LE, full power xe

ñeïp, voû môùi power seat giaù $7650 (4BQG576) ° 1998 Avalon full power sunroof, nieàng ñuùc power seat side airbags giaù $7900 (4JUV150) Lieân laïc: 714-554-8370 Pager: 714-202-2828 400-5L-122104/148719

2000 HONDA Accord LX, full

power, 4 cöûa, maøu traéng, low mile, CD, cass, new tires, trong ngoaøi môùi tinh, raát ñeïp, 1 chuû ñi kyõ baùn $7,900. LP #4MAZ455. 714-315-9383. 400-7L-121704/148345

2000 MERCEDES ML320, auto,

white, fully loaded, owner, navigation system, CD changed (#A1259511), 90K miles, tuyeät ñeïp, excellent condition, caàn baùn reû $15,900. LL: 714-200-8144, 714-899-5630, 714-458-6658 400-7L-121504/148069

2000 NISSAN Frontier xacb, soá tay, AC, cassette, $5800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

400-7L-121704/148348

2000 SIENNA XLE. Fully loaded,

gheá da, sunroof, 2 cöûa hoâng töï ñoäng, alloy wheels, sôn 2 maøu (two tone) 1 chuû nhö môùi, 50K miles, CD 6 dóa, xem thích ngay. No accident $12,500. 714-2319453, #4GVD860 400-7L-121004/147482

2000 TOYOTA Camry LE full

power AC, cassette CD chöa accident sôn gine, low miles, xe raát ñeïp, baùn $9300, License#4HKB421. 714-3159560 400-5L-121704/148454

2000 TOYOTA Camry LE, maøu traéng, P/windows, A/C, like new, tình traïng toát, chaïy good. $7,400. (31575). 714-251-3155, 714-539-1182.

400-5L-122104/148721

2000 TOYOTA Camry LE, full power, maøu green, 1 chuû, sunroof, Alloy wheel, CD, thaéng ABS, new tires, new timming, Alarm, raát ñeïp, chaïy toát. Baùn $7,600. LP#4PTA911. 714-3159383.

400-14L-122104/148672

1999 ACURA 3.2TL 38,000 miles, gheá da, maøu traéng, full options. CD, cassette, radio. No accident moät ñôøi chuû töï ñoäng, sunroof, $13,500.OBO. Phone 714-240-6601, 530-5942

400-7L-121704/148333

1999 COROLLA LE. AC, CD, alarm, 1 chuû 78K miles, töï ñoäng, voû môùi chaïy toát, coøn môùi trong ngoaøi. No accident $5500. 714839-5620, #4HOZ680

400-7L-121704/148331

1999 FORD Winstar. 7 choã ngoài. Ñoãi xe môùi, caàn baùn $4,700. Tel: 714-209-6616, PL# 4LWV077

400-7L-121704/148435

1999 LEXUS LX470 (SUV) maøu

traéng ngaø. Fully loaded, CD changer, tay laùi goã, 7 choã ngoài, 1 chuû ñi kyõ 70K miles, chrome wheels, xem thích ngay. Gheá da, môùi nguyeân. No accident $25,900. 714-231-9453, 4ERV492

400-7L-111204/143965

1999 TOYOTA RAV4 maøu traéng xe ñeïp, maùy toát, moät ñôøi chuû, 106,000 miles, $6,600. Caà n baùn.Goïi Bryan. 714-876-8844 (#VIN 54894)

400-7L-121704/148337

1999 TOYOTA Tacoma extracap, SR5, töï ñoäng, A/C, cassette, bedliner. Tool box, voû môùi, xe ñeïp trong ngoaøi, 1 chuû 98K miles, $6900. 714-839-5620, #4YI0395 400-7L-121904/148537

1999 TOYOTA Avalon, XL, AT. Full PWR. Cassette, CD maøu green xe saïch ñeïp chaïy toát, $7400, 103K miles, lieân laïc Haèng 714-757-9032, #5GAS817

400-5L-122004/148551

1999 TOYOTA Sienna LE, V6. P/windows, xe ñeïp. Like new. Tình traïng hoaøn haûo, chaïy eâm nhö xe môùi. Baùn $8250 (31575). 714-251-3155, 714-539-1182

1998

400-3L-121604/148205

Sienna XLE V6 full Loaded, auto, P/seat excellent condition, giöõ kyõ garage 34K miles, 1 ñôøi chuû (#4KBS767), $9900. 714-261-3784

400-7L-121704/148341

1998 CAMRY LE, 6 maùy. Full power, sunroof, AC, CD, alarm, voû môùi, rear spoiler ñaõ laøm timing belt 112K miles. No accident coøn môùi. Moïi thöù toát. $6200. 714-623-6866, #4UGE725

400-7L-121704/148322

1998 GS 400 Caàn baùn $16,300,

400-7L-120904/147282

1998 HONDA Accord LX, silver. Full power 1 ñôøi chuû. No accident 90 miles, giaù $7,500. L/L: 714-417-1951, 714-234-0382, 4CRL331

400-7L-121504/148081

1998 HONDA Accord, EX, V6, auto tran, gheá da, fully loaded, trans rebuilt, 4 new tires (Michelin) trong ngoaøi nhö môùi, 1 owner 129K fwy miles. Excellent condition $8200, 562-2763712.

400-7L-121504/148071

1998 MERCEDES ML320, SUV,

töï ñoäng, white, AC, cassette, CD changer. Full option 89K, all original, chaïy good, $14,900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

400-7L-121704/148289

1998 TOYOTA 4 Runner SR5, 67K miles, maàu black. Tình traïng raát coøn toát. Baùn $7950.OBO. Lic #5JFH742. L/L: 909-455-7203, 909-398-1240

400-7L-121704/148350

1998 TOYOTA RAV-4, SUV, goïn

ñeïp, 1 chuû 108K miles, two tone traéng ngaø, alloy wheels coøn môùi. No accident AC, CD alarm, $6400. 714-776-7549, #4ATW068 400-7L-121704/148436

1998 TOYOTA RAV-4, SUV, 5 cöûa, X4, full power, A/C, CD, maøu traéng 1 chuû 57K miles coøn môùi. No accident chaïy toát. $7700. 714-757-5816, #4AUK453

400-5D2345-121704/148445

1998 TOYOTA Corolla LE, maøu

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power radio, CD, AC, power steering, cruise control 2 airbag, new sticker 05, low miles giöõ kyõ $5200, #4XUU155. 714-3219543

400-7L-121704/148451

1998 TOYOTA Camry V6, LE,

auto. Full power, xe ñeïp nhö môùi keùo haõng 68 ngaøn miles baùn reû $7750, goïi Haäu 714-240-4733. L #4RVA526

400-7L-122004/148574

1998 TOYOTA RAV-4L. Full power 85,846 miles. Maøu silver on sale chæ coù $6850. Call 714554-5473, #4CKG080

400-7L-122004/148632

1998 TOYOTA Celica GTS. Run good freeway. Thích hôïp cho ngöôøi môùi sang. Giaù $900 thöông löôïng. L/L: 714-928-2006, lic 4RAR291 400-3L-122004/148639

1998 TOYOTA Sienna LE V6 full

power, no accident, xe nhaø chaïy baùn gaáp $7000. OBO, môùi 103K, nhìn thích lieà n xe raá t ñeï p (#4HTL789), 714-623-0089.

400-5L-122104/148717

1998 TOYOTA Camry LE, full power, maøu gold, 1 chuû, sunroof, spoiler, 4 new tires, new timming. Xe ñeïp, chaïy raát toát, chuû baûo trì kyõ. $5,900. LP#58330. 714-315-9383.

400-7L-121704/148343

1997 CAMRY LE, 4 maùy, thaéng ABS, AC, cassette, voû môùi, 1 chuû, 90K miles coøn toát. No accident. Moïi thöù good $5300. 714-7575816, #3WNR719

400-5L-122104/148671

1997 CAMRY Dö duøng caàn baùn

$5300, maøu ñoû, 75,000M, sunroof, maâm ñuùc, AC. No accident, #5HTV426, phone sau 3PM 714-588-0665 400-7L-121504/148058

1997 DODGE Truck 150. Xcab,

long bed, töï ñoäng. Full power, alloys wheel, running board, bedline, AC, cassette, good condition $4900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St)

400-5L-122004/148550

1997 DODGE Grand Caravan, 6

maùy, 3.3L. P/windows, 2 maùy laïnh, maøu traéng chaïy thaät toát. Baùn $3700 (31575). Goïi Minh 714-251-3155, 714-539-1182 400-7L-121704/148360

1997 HONDA Civic HX, 2 cöûa,

silver, 5 soá tay, 117K, AC, Radio cassette, power doors & Windows, Alarm, new tires, clean, xe chaïy raát toát. Ñi xa baùn reû. LL: Duõng 714-200-5567, (#4UYU285) 400-7L-121704/148299

1997 OLDSMOBILE Achival SL,

V6, 4 cöûa, töï ñoäng, maøu green. No accident, tình traïng raát toát, 60K miles, new radiator, battery. Lic 3VFY02. Giaù $3300. 714761-5082, 714-300-9409. Ngaøy thöôøng sau 4:00PM, weekend luùc naøo cuõng ñöôïc

400-7L-121004/147483

1997 TOYOTA Avalon XL full

power AC, cassette CD, chöa bò ñuïng, sôn gine over 100,000 miles, xe raát ñeïp,baùn $6400, license #3TBD361. 714-315-9560

400-7L-121704/148338

1996 ACURA Integra, 2 cöûa,

Special Edition, sunroof, gheá da, CD changer, rear spoiler, GS rims, xe ñi kyõ coøn môùi, 100K miles, xem thích ngay, goïn ñeïp. No accident $5200, 714-7767549, #4HFY852

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-121704/148381

400-7L-121904/148481

1996 ACURA Integra Special

Editon maøu green, 4 door sunrf, CD, 4 new tire 100K asking price $4500, please call 714-9253162, please leave message, #3PWS038 400-5L-121704/148437

1996 DODGE Caravan V6, Full

powers, 2 maùy laïnh, maøu traéng, tình traïng hoaøn haûo, toát, caàn baùn 3,650. (31575). 714-251-3155, 714-539-1182. 400-7L-121504/148066

1996 HONDA Civic, töï ñoäng,

white, 2 cöûa, 90K, AC, cassette, good condition $4300. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-122104/148708

1996 HONDA Civic EX, töï ñoäng,

CD, 2 cöûa maøu traéng, 122 K miles Fwy, chaïy toát. $3,700. 714-902-7101, 714-799-2050. Lic#3NZE668. 400-7L-121704/148433

1996 LEXUS LS400. Fully

loaded, AC, CD changer, alloy wheels, gheá da, sunroof, thaéng ABS, 1 chuû 70K miles, coøn nhö môùi. No accident $11,200. 714231-9453, #4RFT308 400-7L-122004/148624

1996 LEXUS LS400. Fully

loaded, CD changer. Gheá da, AC, sunroof. No accident dö duøng maø u emerald green 127,676 miles giaù $10,500. License #4YYR925. L/L Christopher Tran 714-222-8230 cell 400-7L-121004/147485

1996 TOYOTA Avalon XL full

power AC, cassette CD, chöa accident, sôn gine, over 100,000 miles, xe raát ñeïp baùn $5500 license # 3PBY598. 714-3159560 400-7L-121504/148006

1996 TOYOTA Previa. Baùn $650,

97,000 chuû giöõ kyõ, bình voû môùi, maùy taát toát. Goïi bieát theâm chi tieát. 714-401-2839, (#3RWD643) 400-7L-121504/148068

1996 TOYOTA Tacoma, soá tay,

green, coù camper, AC, cassette tieän chôû haøng, boû baùo $4400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-121704/148339

1995 TOYOTA Previa, SC van 7

choã ngoài, gheá da coù CD. Baùn $4300. L.L 714-554-2573 or 721-3935. 3KMZ640. 400-4D2345-121704/148449

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6400. L/L: 714321-9543 400-7L-121504/148086

1994 QUEST GXE, V6, air con-

dition, power seat, silver green in good condition. Lieân laïc ñieän thoaïi 949-861-8498 400-7L-121504/148031

1994 TOYOTA Camry V6 XLE

Full power & Sunroof. Lc#3MOC785, 133,000 M. Caàn baùn giaù $3,500. LL: 714-8927648, Cell 714-553-0467. 400-7L-122104/148729

1992 DODGE Caravan blue radio, maùy laïnh, good condition 150KM dö duøng baùn $1800. L/L Quang 714-454-8423 or 714623-3811

400-7L-113004/146012

1992 HONDA Civic, LX, maøu

xanh, töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp, giöõ kyõ, 88,000 miles. Xe dö duøng. Giaù $3,650. L/L: 714-6516093, lic #2ZIP898 400-7L-122004/148599

1992 LEXUS SC400 white auto-

matic Transmission CD changer, new tire, new brakes, sunroof Excellent A/C Alarm Excellent condition clean interior Alloy Wheels, $4500 phone: 310-6440525 cell: 310-951-5736, lic #5GHC111 400-7L-121504/147949

1991 PLYMOUTH Sundance 93K

miles, auto, new AC, new CD, 4 doors, $800.OBO. Vì ñi xa caàn baù n gaá p . 714-830-9090, lic 3TKV662 400-3L-121904/148491

1991 TOYOTA Previa raát toát, moät

ñôøi chuû thaéng môùi thueá löu haønh + smog check, major tune up, dö duøng caàn baùn $3300. L/L Thoâng 714-478-5721, lic 2VLT797 400-3L-122004/148586

1996 TOYOTA Previa van, LE/

1991 TOYOTA Camry, 4 door,

400-7L-122004/148571

1991 TOYOTA Cressida AT/AC/

SC. 7 choã ngoài, 2 maùy laïnh, cassette, chaïy toát, voû môùi 1 chuû 108K miles, maøu traéng body coøn raát ñeïp. No accident $5600. 714757-5816, #3VRU806

1996 TOYOTA Previa, traéng, trong ngoaøi saïch seõ, chaïy hoaøn haûo, 140K miles. Giaù $4500. Dö xe caàn baùn. Bao smog. L/L coâ Phi 714-883-3063, Anh Ñoâng 714-797-6886, #5FDV356 400-3L-122104/148678

1996 TOYOTA Camry LE, 4 maùy,

P/windows, maùy laïnh, xe chaïy toát, ít xaêng, caàn baùn gaáp $3,700. (#31575). 714-251-3155, 714539-1182 400-14L-121204/147671

1995 BMW 740I Luxury Sedan,

loaded, premium sound. 106K miles, maøu Metalic Violet, gheá da, soá töï ñoäng, coøn toát trong ngoøai. No accident. Giaù $10,500. LL: Tuaàn. 714-724-6698 400-7L-121904/148487

1995 DODGE Voyage, xanh blue,

xe toát, hoaøn haûo, radio maùy laïnh good, no accident, dö duøng baùn $1700. L/L Khoa 951-329-0086, Haân: 714-230-9381, #26QH326 400-7L-121304/147704

1995 HONDA Accord LX, 4 drs,

automatic aircondition, alarm, Price $4000. License (#3LGR606) Baø Lan: 714-3792803 400-7L-121504/148060

1995 HONDA Odyssey EX, töï

ñoäng, blue. Full power, AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance

maøu traéng, V4, maùy eâm, run good 151,000 miles. Full power giaù $1650. Tel: 714-757-2396, 2XJM265 400-4L-122104/148710

CD Full power, no accident, very good condition. Caàn baùn $2,100. L/L 714-799-7764 or 234-4382. Lic#2WBN577. 400-7L-121704/148302

1990 LEXUS ES250. Run great, automatic, sunroof, power windows, white/silver. Lic #4UM140, 714-936-3543 400-7L-121504/148007

1990 NISSAN Maxima. Maùy toát,

xe ñang chaïy freeway. No accident, dö xe caàn baùn $1500. 2TVG159. Vieân: 714-932-4386 400-6L-122004/148598

1989 TOYOTA Cressida, xaùm

ñaäm, maùy eâm, chaïy toát, $1,500. Keâu töø 9AM-9PM. 714-251-9851 hoaëc 714-537-2910. Lic#3LTH095 400-7L-121704/148392

1988 HONDA Civic EX, coupe

2D, automatic, sunroof, front wheel drive 57,000 miles. Baùn $7200. Lieân laïc 714-775-1434 or 839-2626, #4ALP076 400-5L-122004/148616

1987 TOYOTA Cressida Lux caàn baùn gaáp (vì tuoåi giaø khoâng coøn ñöôïc laùi xe) giaù reû. L/L: 714901-6806, 714-360-4627, soá xe 2DIM399 400-7L-121704/148303

1979 CHEVY Van 20, maùy. Laùi

eâm toát. Thích hôïp haõng may. Caàn baùn gaáp. Call Ken: 714-8397121, 714-552-1277 #1T98766 400-38L-111901/000732

400-7L-122104/148679

1995 HONDA Civic, 4YMU557,

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

400-5L-122004/148628

1995 LEXUS GS300 white. Full

power AM,FM, CD 135,000 miles. $6500. Goïi anh Mike 714331-8596, lic #3ROS685 400-7L-121504/148073

1995 MERCEDES S500, töï

400-3L-122004/148618

1995 MERCEDES C280. Bright

red, ñeïp, elegant. 6 maùy. Power window, leather, power seat, airbags, radiator cassette, tinted glass, moonroof. Good condition. Dö duøng, xin goïi 714-418-1748 or cell 714-468-3978. Price $6900, #4WLT931 400-7L-121504/148063

1995 TOYOTA Previa LE, SC, töï

ñoäng, 7 choã ngoài, AC, cassette, wheel, red, gheá da, $4400. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 Acura 3.5 RL Navigation system, CD changer, low miles, full power, gheá da, sunroof, headed seats, power seats, sale $18,200 ° 2001 Lexus IS300, low miles only 40K miles, CD changer, gheá da, sunroof, full power, alloy wheels, maøu silver raát ñeïp, sale $20,400 ° 2001 Acura CL3.2, auto. Low miles only 35K miles, gheá da, Bose systems, moonroof, CD changer, fully loaded alloy wheels. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $14,900 ° 2001 Mercedes ML320 SUV, low miles 37K miles. Auto, full power, roofrack, alloy wheels. Maàu traéng xe ñeïp nhö môùi sale reû $20,600 ° 2001 Lexus ES300, platinum series, tay laùi goã, auto fully loaded, CD changer, only 59K miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, memory seats, maøu silver, raát ñeïp sale: $16,800 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $15,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2001 Honda Accord EX, V6, gheá da, only 30K miles, auto, CD changer, full power, sunroof, alloy wheels, xe nhö môùi, power seats, sale reû $14,850. ° 2000 Toyota 4 Runner, Auto, full power, maøu traéng, CD, roof rack, alloy wheel, running board, rear spoiler. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9,800 ° 2000 Lexus RX300, SUV. Low miles only 59K miles, auto, CD changer. Alloy wheels, towing package, roof rack, power seats, sale reû $17,890 ° 2000 Toyota Avalon XL, auto only 47K miles, full power, alloy wheels, power seats, CD, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $13,200 ° 2002 Honda Accord 2 doors, auto. Full power, low miles, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû sale $11,700 ° 1999 Ford Expedition XLT, auto, full power 8 choã ngoài, roof rack, alloy wheels, 2 maùy laïnh, xe ñeïp trong ngoaøi, low miles, gheá baám ñieän, sale reû: $11,780. ° 2000 Toyota Cellica, 2 cöûa, full power, sunroof, alloy wheels, CD cassette, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû sale reû $10,600 ° 2000 Toyota Tundra, ExtraCAB, auto, full power, AC, CD bedlinner, V8, xe good condition, thích hôïp cho construction, delivery, alloy wheel, low miles sale reû $13,950 ° 2002 Acura RXS, 2 cöûa, only 27K miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, rear spoiler, xe Caàn lieân laïc thöông maõi:

CD, pass smog, AC/realtor soá tay. No accident, freeway mileage 178,000, $2350 or best offer. David 562-310-0388

ñoäng, black, 4 cöûa. Full option, ñeïp loäng laãy, $14,800. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance

° 2000 Toyota Celica GT, 2 cöûa soá tay, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver tuyeät ñeïp, $7900 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, regular cab, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver tuyeät ñeïp, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,000. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2004 Toyota Corolla S, töï ñoäng, CD sunroof, only 11 ngaøn miles nhö môùi $12,500 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Corolla LE, töï ñoäng, full power 79 ngaøn miles, maøu silver tuyeät ñeïp $6000

RAO RAO VAË VAËTT

nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, sale reû: $14,850. ° 2002 Honda Civic, auto, only 31K miles, auto full power, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $10,800. ° 1997 Tacoma Extra-cab, auto, maùy laïnh, bed liner, thích hôïp cho constructor, delivery sale $5700 ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu blue, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $7,990 ° 2000 Dodge Ram, Cargo Van, thuøng daøi, auto, maùy laïnh, xe ñeïp thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, caét coû, hoaëc xaây döïng, xe good, sale reû $6,900. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-7L-030303/057497

LUXURY AUTOHAUS 10241 BEACH BLVD STANTON, CA 90680 (giöõa Cerritos vaø Ball) www.luxuryautohaus.com 714-952-9595 L/L For Sales/Finance, Guy Hua 714-715-3765 We have program for first time buyers, bankruptcy, charge offs, bad credit!!! LUXURY AUTOHAUS 10241 BEACH BLVD STANTON, CA 90680 (giöõa Cerritos vaø Ball) www.luxuryautohaus.com 714-952-9595 L/L For Sales/Finance, Guy Hua 714-715-3765 We have program for first time buyers, bankruptcy, charge offs, bad credit!!! MERCEDES C CLASS ° 2000 C230, 57K miles, blue/ biege $14,900 ° 2002 C240, 40,507 miles, silver/greay, factory warranty $21,995 ° 2003 C240, 2000 miles, silver/geay, factory warranty $28,900 MERCEDES CLK CLASS ° 99 CLK320, 50,000 miles, green/black $24,900 ° 99 CLK320, 56,302 miles, silver/grey $23,900 ° 2001 CLK320, 21K miles, 49K miles, black/grey $35,900 ° 2001 CLK320 convertible, 49K miles, black/grey $35,900 ° 2001 CLK320 convertible, 55K miles, black/grey $34,900 ° 2001 CLK430 convetible, 38K miles, silver/grey, navigation, $35,900 ° 2001 CLK430, blue/grey, 43K miles $33,900 ° 2002 CLK430, silver/grey, 40K miles $35,900 MERCEDES E CLASS ° 98 E320, 78K miles, white/ grey $15,900 ° 2001 E320, black/black 57K miles 18" Rims $26,900 ° 2001 E320 champagne/beige, 50K miles $27,900 ° 2001 E320 silver/java, 41K miles ° 2001 E320 wagon, black/ black, 59K miles, 3rd seat, $24,900 ° 98 E430 sport package, ruby, grey, 17" rims $18,900 ° 2001 E430, 54K miles, black $28,900 ° 2002 E430, 28K miles, burg/ beige $29,900 MERCEDES S CLASS ° 99 S320, 79K miles, grey/ grey $23,900 ° 99 S320, 81K miles, champgn/beige $20,900 ° 2000 S430, 58K miles, black/ beige $32,900 ° 2000 S430, 80K miles, chmpgn/bge, $29,900 ° 2001 S430 48K miles, white/ java $38,900 ° 2001 S430 51K miles, black/ grey $37,900 ° 2004 S430 11K miles, sea blue/grey $51,900 ° 96 S500 champgn, clean in and out, CD. Fully loaded $15,900 ° 2000 S500, 73K miles, white/ java $33,900 ° 2001 S500, 70K miles, silver. Full factory warranty to 2006, $37,900 ° 2001 S500, 57K miles, black/ beige $38,900 ° 2001 S500, 58K miles, blue/ grey $38,900 ° 2002 S500, 77K miles, white/ tan $41,900 ° 98 CL500, 52K miles, black/ beige $25,900 MERCEDES SL CLASS ° 98 SL500, 81K miles, black/ black two tops $26,900

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS ° 2000 SL500, 77K miles, silver two tops 18", Xenon $31,900 ° 2000 SL500, 44K miles, black/black, 2 tops $29,900 ° 2001 SL500, 43K miles, black/black 2 tops, $35,900 ° 2001 SL500 58K miles, silver/grey, sport package 2 tops $32,900 MERCEDES SLK CLASS ° 2001 SLK230, 32K miles, bur/ beige, factory warranty $25,995 ° 2001 SLK320, 40K miles, bur/ beige, factory warranty $26,900 ° 2001 SLK320, 63K miles, silver $21,900 MERCEDES ML ° 2001 ML320, 44K miles, black/grey $24,900 ° 2001 ML320, 37K miles, black/black, fact warranty $25,900 ° 2000 ML430, silver/grey, 49K miles $22,900 ° 2001 ML430, 56K miles, dark blue. Fully loaded call for price ° 2001 ML430 50K miles, royal blue/beige, factory warranty $23,900 BMW ° 99 323 IC, 67K miles, silver $19,900 ° 98 328I, 115K miles, white/ beige $9900 ° 2001 328i, 106K miles silver/black $15,900 ° 2001 525I, 46K miles, black $25,900 ° 2000 525I, 67K miles, factory warranty $20,900 ° 99 540IA, 74K miles, black/ beige, factory warranty $20,900 ° 98 740I, 65K miles, green/ beige $20,900 ° 98 740IL, 79K miles, silver/ black ° 98 740IL, 82K miles, green/ beige, navigation $17,900 ° 98 740IL, 66K miles, grey/ grey, 66K miles $18,900 ° 2001 740I, 60K miles black $27,900 ° 2001 X5, blue/beige 49K miles $30,900 PORSCHE ° 2001 Boxster 58K miles, blue/ tan $23,900 ° 1999 911 CAB convertible, 55K miles, silver/grey $38,900 ° 2000 991 Carrerra-S, 49K miles, silver/grey $38,900 ° 2002 911 Carrera-2, blue, 26K miles, $47,900 LEXUS & OTHERS ° 99 RX300, 78K miles, green $19,900 ° 97 LS400, 100K miles, black $12,900 ° 2002 GS300, champainge, 39K miles $26,900 ° 2002 Montero, sport package, 52K miles, silver/beige $13,900 ° 2002 Chevy Suburban LS, 50K miles, red/grey $18,900 ° 2000 Dodge Caravan SE, 100K miles, red/grey $8900 ° 2001 Honda Accord 44K miles, green/beige $13,900 400-36L-060303/069779

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205. 400-36L-092603/086741

400-38L-103003/091107

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-5341426 2001 BMW 325I, 18K miles, like new, SALE $23,900 (stk. 2233) 2002 BMW 525I, the ultimate driving machine, SALE $24,900 (stk. 2227) 2001 BMW 330I, excellent sports sedan, SALE $22,900 (stk. 2142) 2001 BMW X5, luxury sport utility, SALE $28,900 (stk. 2148) 2001 BMW 740IL, navigation, ultimate luxury, SALE $28,900 (stk. 2196) 2002 CADILLAC ESCALADE, American luxury SUV at its best, SALE $34,900 (stk. 2161) 2002 ACURA 3.2TL, navigation, full power, moon roof, SALE $17,900 (stk. 2081) 2001 ACURA 3.2CL TYPE-S, CD changer, 17" alloy, SALE $14,900 (stk. 2228) 2003 LEXUS GS300, like new, chromes, SALE $27,900 (stk. 2225) 1999 LEXUS RX300, luxury SUV w/ CD, chromes, moon roof, SALE $15,900 (stk. 2158) 2001 LEXUS IS300, sporty performance sedan, SALE $17,900 (stk. 2189) 2001 LEXUS LX470, excellent condition, fully loaded, SALE $32,900 (stk. 2240) 2002 MERCEDES-BENZ CL600, top-of-the-line power coupe, 19K miles, loaded w/ everything, SALE $78,900 (stk. 2220) 2003 MERCEDES-BENZ E500, navigation, 17" chromes, sport package, SALE $43,900 (stk. 2230) 2002 MERCEDES-BENZ S500, navigation, SALE $41,900 (stk. 2231) 2002 MERCEDES-BENZ CLK430, fun coupe, factory warranty, SALE $34,900 (stk. 2074) 2001 MERCEDES-BENZ SLK230, 30K miles, powered retractable hardtop, SALE $25,900 (stk. 2138) 2001 MERCEDES-BENZ ML55 AMG, absolute best MBZ SUV, navigation, SALE $29,900 (stk. 2080) 1998 MERCES-BENZ SL500, 2door roadster, 2 tops, SALE $25,900 (stk. 2210) 2002 TOYOTA COROLLA, excellent family sedan, SALE $8,900 (stk. 2178A) OFFERS EXPIRE 12-20-2004 400-37L-021004/104034

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-39L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE!!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.39Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Honda Civic EX sedan silver color. Four door, 4 cylinder, automatic, $11,900, (Stk #1954) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX sport van white color. Coù TV/VCR $10,809 (Stk #1769). Nhaän traû goùp khoâng caàn dow $194 moät thaùng. OAC ° 2000 BMW X5, 4.4i. AWD silver color. Driver airbag. Air conditioning. Alloy wheels, cruise control, passenger air bag, rear window defroster, power seats. Leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/ moonroof. Titl wheel $26,799 (Stk #1593) nhaän traû goùp khoâng caàn down $468 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX V6, sedan. Black color. Driver air bag, air condition. Alloy wheels, cruise control, passenger air bag, rear windows defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirror, power windows, power steering, sunroof/ moonroof. Titl wheel $13,495 (Stk #1648) nhaän traû goùp khoâng caàn down $240 moät thaùng. OAC ° 1996 Acura 3.5RL sedan white color. Drive airbag, anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, child seat, passenger defroster, power seat, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/ moonroof, tinted glass, titl wheel. Fully loaded $11,995 (Stk #3346) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura MDX, 4 door, 4x4, black color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, power seats, leather seats, power door locks, power mirror, power windows, power steering, sunroo/moonroof $24,999 (Stk #1792) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura RSX type S door, hatchback color. Driver airbag, rear window defroster, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof, tinted glass, titl wheel $12,900 (Stk #1951) nhaän traû goùp khoâng caàn dow $230 moät thaùng. OAC ° 2003 Acura 3.2 CL types S, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $19,900 (Stk #1943) nhaän traû goùp khoâng caàn down $350 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX, V6, sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $8900 (Stk #1999) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $160 moä t thaùng. OAC ° 1998 Honda Passport 4 door sedan. Leather seat, roof rack, moonroof. Full power, fully loaded, $8700 (Stk #1089) nhaän traû goùp khoâng caàn down $158 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport LX 4wd, blue color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, passenger airbag, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, tilt wheel $8900 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâng caàn down $160 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Civic DX 2 door hatchback, silver color, $7900 (Stk #1946) nhaän traû goùp khoâng caàn down $143 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Accord EX, V6 sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $12,995 (Stk #1978) nhaän traû goùp khoâng caàn down $230 moät thaùng. OAC

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 1999 Lexus GS300 silver color, Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $13,900 (Stk 1966) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $250 moä t thaùng. OAC ° 2001 Lexus LS430, black color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $31,900 (Stk 1781) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $555 moä t thaùng. OAC ° 1999 Lexus ES300 grey color. Nice car fully power drive new one owner car come and test drive. Finance available $8995 (Stk #1967) nhaän traû goùp khoâng caàn down $162 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes Benz E-430 sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $23,900 (Stk #1921) nhaän traû goùp khoâng caàn down $418 moät thaùng. OAC ° 2002 Mercedes Benz S430, sedan, silver color. Comme with navigation sys. Also clean title. Excellent condition $34,500 (Stk #1932) nhaän traû goùp khoâng caàn down $598 moät thaùng. OAC ° 2002 Mercedes Benz C320 sedan, silver color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, power seats, leather seats, power door locks, power windows, power steering, titl wheel $23,995 (Stk #1970) nhaän traû goùp khoâng caàn down $420 moät thaùng. OAC ° 1999 Mercedes Benz E320, sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $16,895 (Stk #1414) nhaän traû goùp khoâng caàn down $298 moät thaùng. OAC ° 1999 Mercedes Benz ML430, 4x4, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/moonroof. Tinted glass, tilt wheel $14,899 (Stk #1885) nhaän traû goùp khoâng caàn down $265 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Previa LE, white color. Very good condition also clean title. Perfect for family $3900 (Stk #1874) ° 2002 Toyota Tundra Limited, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, power door locks, power windows, power steering, $13,900 (Stk #1742) nhaän traû goùp khoâng caàn down $245 moät thaùng. OAC ° 1997 Toyota Camry LE grey color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, passenger airbag, rear window defroster, power door locks, power mirror, power windows, power steering, tilt wheel $5900 (Stk #1900) nhaän traû goùp khoâng caàn down $110 moät thaùng. OAC °1998 Toyota Camry XLE, V6, black color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power door locks, power mirrors, power windows, power sttering, tinted glass, titl wheel $7500 (Stk #1898) nhaän traû goùp khoâng caàn down $135 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $11,900 (Stk #1835) nhaän traû goùp khoâng caàn down $212 moät thaùng. OAC ° 1999 Toyota 4 Runner Limited, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $12,595 (Stk #194) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $225 moä t thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander 2wd, V6, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, rear window defroster, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/moonroof, tilt wheel $13,500 (Stk #1794) nhaän traû goùp khoâng caàn down $240 moät thaùng. OAC. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/17/04 ñeán ngaøy 12/23/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi..

400-90L-050604/116980

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-7L-101104/139855

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206.

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $60,000. Goïi: 323-752-9691

400-7L-080604/131002

LEASE & NAIL Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882.

MD AUTO SALES 15031 Jackson St Midway City, CA 92655 Bus: 714-799-1305 Cell: 714-717-9242 Taïi ñaây coù nhaän Visa & Master Card, vaø laøm loan xe ° 99 Honda Accord EX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, maøu traéng, full power gheá da $7600 ° 98 Toyota Avalon, XLS, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, gheá da, alloy wheel $7000 ° 97 Honda Accord EX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, gheá da, alloy wheel $4800 ° 96 Toyota Camry, LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power $3800 ° 93 Toyota Previa, van, 7 choã ngoài, full power $3400 ° 94 Toyota Camry, V6, LE, full power $3000 ° 00 Honda Civic, EX, 2 cöûa, maøu traéng, full power $6700 ° 98 Honda Accord LX, 4 cöûa soá töï ñoäng, full power, maøu silver $5700 ° 97 Toyota Camry, V6, LE, 4 cöûa, soá töï ñoäng, full power, alloy wheel $5600 ° 99 Honda Civic, LX, 4 cöûa, soá töï ñoäng, $5700 400-36L-121304/147780

400-7L-121604/148262

400-7L-122004/148612

Quit Furniture, xe giao haøng baùn ° 1989 Ford E-350, Box truck, 14" lift gate, #5H95212. Good condition $3200 ° 1994 Toyota T-100 Flatbed, 6A66115, new engine + clutch, tune-up. Good condition $5500. Call: 626-429-9943, 909-9448053

500-28L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $450/th, bao ultilities + Internet. Döôùi laàu. L/L Tony 714-903-0056, 714-4178669. 500-14L-102004/140982

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang 1 nhaø haøng ñang ñoâng khaùch vuøng Stanton, gaàn Garden Grove. L/L 714-901-0350 8AM - 10PM. 500-10L-102104/141232

Shop May vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, nguoàn haøng thung raát lôùn voâ coù income lieàn. Lieân laïc: 714-981-6899 500-28L-110104/142389

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562 500-14L-110504/143002

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825 Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-769-0856 tieäm, 225-2058431 cell. 500-28L-111604/144424

Caàn baùn tieäm Day Spa gaáp trong Mall in Las Vegas, 8 spa, 6 hair stations, 8 nails, 2 phoøng massage, 3 facial room. Xin L/L Andy 702-367-3799. 500-28L-111904/144894

NHAØ IN BAÙN Baù n nhaø in taï i Resida, San Fernando Valley. 18 naêm ôû moät ñòa ñieåm. Ñoâng khaùch ngoaïi quoác vaø ngöôøi Vieät Nam. Tieàn rent reû. Income cao. Nhaø in ñoäc nhaát cuûa ngöôøi Vieät trong vuøng, khoâng coù caïnh tranh. Dòp may ñeå quyù vò töï laøm chuû. Chuû veà höu seõ höôùng daãn ngheà vaø giôùi thieäu khaùch. L/L oâng Laân: 818-609-1013 500-27L-112104/145125

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

HAPPY NAILS PALM SPRING MOVING Caàn sang tieäm Nails ñoâng khaùch good location, khaùch sang tip haäu. Môû treân 8 naêm. Giaù cao. L/ L Lyna 714-296-5878 , W: 760416-8758. Caàn good credit 500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-28L-112504/145617

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO 500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C 500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664 500-28L-112604/145689

500-14L-052604/120130

Khoâng theå ñieàu haønh 2 business cuøng moät luùc. Caàn baùn tieäm Furniture ñaõ hoaït ñoäng 9 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, tieàn thueâ reû. Lieân laï c David 714-547-9671 töø 11AM tôùi 6PM. 500-28L-081404/132174

Caàn sang gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Myõ traéng, xe thuøng ñôøi 95 model E350, 132K miles, new sticker. Sang gaáp giaù reû. Goïi Hoàng or John 714-534-5293, cell 714-615-7830. 500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

500-28L-120204/146439

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

500-21L-120204/146479

Caàn baùn gaáp Chinese Food Restaurant Goùc Euclid / Chapman Giaù baùn $45,000. Rent reû lease daøi haïn, 1 fast food goùc Harbor & Trask, giaù $70,000. LL: 714271-5009

500-28L-120204/146507

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2592

500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723

500-28L-120504/146785

Cô hoäi lôùn. Tieäm Cell Phone lôùn nhaát Orange County naèm trong khu shopping saàm uaát cuûa Vietnam income trung bình 20,000 ñeán $25000 monthly thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang xin L/L coâ Yeán 714-797-0203

500-28L-120504/146855

500-28L-112904/145957

500-28L-112904/145978

500-36L-091504/136541

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

500-28L-112904/145981

500-30L-120104/146254

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

500-14L-120804/147190

500-10L-121304/147675

Caàn sang tieäm Nail. Caàn sang gaáp tieäm Nail trong khu Tyler Mall, Riverside. Tieäm roäng, ñeïp. Xin L/L Khanh Ñ/T 951-6375778.

TIEÄM ICE CREAM Tieä m Marble Slab Creamery (Franchise) trong mall. Income $8000/month. Lease coøn 9 naêm option 10 naêm. Höôùng daãn töø A-Z. Giaù $250K. Goïi Quyeân 714836-7375 töø 10AM - 1PM, 562787-6147 töø 1PM - 8PM 500-28L-120804/147204

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû tieåu bang North Carolina. Tieäm ñeïp, saùng suûa, ñòa ñieåm raát toát. Giaù baùn thaáp. Lieân laïc Chuck 252353-6888 day, 252-756-8298 night 500-14L-120804/147206

500-28L-120804/147207

500-14L-121304/147714

Sang tieäm Sandwich & Fast Food gaàn chôï Hong Kong III (Houston, Texas). Vì lyù do söùc khoûe. Ai thaät loøng mua, xin goïi 281650-7443 500-28L-120904/147301

Caàn sang tieäm Nails & Spa, vuøng Cypress, caùch Bolsa2'. Myõ traéng, 4 Spa, 5 baøn Nails. Tieäm ñeïp, rent reû $770/thaùng. Xin LL: Chris 714-821-4717, cell: 714-3608692. 500-28L-120904/147354

500-30L-120904/147387

500-14L-121004/147416

Muoán sang tieäm Food To Go taïi Little Saigon. Ñòa ñieåm lyù töôûng, trang nhaû ñang ñoâng khaùch. LL 714-728-5641 500-14L-121004/147419

500-28L-120604/146948

500-28L-120704/146966

Tieäm Nail trong mall ñoâng khaùch giaù cao ôû tieåu bang Indiana caàn baùn vì hoaøn caûnh gia ñình ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi 714-454-3433 or 479-4426229 coâ Baûo

500-28L-120704/147023

Tieäm baùn WholeSale Taïi vuøng DownTown L.A. raát ñoâng khaùch busy shop. Chuyeân cung caáp THUOÁC LAÙ, CIGARS vaø taïp hoùa (General Merchandise) cho caây xaêng, liquor. Vì lyù do con nhoû caàn sang laïi. Xin LL: 714-326-9480 or, 714-6750473

500-14L-120804/147128

500-7L-121004/147494

500-14L-121004/147498

Salon hoaït ñoäng töø 10/29/04 taïi Orkland Park, Florida. Salon coù 7 gheá rolling massage chairs, 2 phoøng facial/wax & 6 baøn nails coù showcase baùn supplies, muoán baùn. L/L Gary 954-494-9682 ñeå bieát theâm chi tieát 500-14L-121004/147532

Ñi xa caàn sang Body Shop ôû Westminster coù daøn frame chiep EZ liner, phoøng sôn, maùy pha sôn, P.P.G. Giaù sang $60,000. Xin lieân laïc anh An 714-2006398

500-28L-120804/147181

Arizona, caàn baùn tieäm Nail trong Shopping Center, chôï Safeway khu Myõ traéng, 4 gheá Spa, 7 baøn, coù phoøng waxin g, xin LL: 480241-4785 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn baùn gaáp tieäm nails, tieäm môùi ñeïp, 6 gheá, sap. Vuøng Myõ Traéng, khu nhaø môùi ñang leân taïi Arizona, xin goïi 480-720-3594

500-28L-121304/147719

2 tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, tieåu bang Wisconsin, vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp vôùi giaù raát reû. Caàn bieát theâm chi tieát. L/ L H: 920-237-1544, W: 920237-1220

500-14L-121304/147759

NAILS Vuøng Palm Springs, khu shopping lôùn môùi môû, khaùch Traéng 5 spa 6 baøn phoøng facial massage. Rent reû. Lease deã. Chuù Naêm 760-322-7888, 818-5158621 sau 9PM

500-28L-121504/148039

SANG 99 CENTS PLUS Caàn sang gaáp tieäm 99 Cents Plus 6000 sqft. Vuøng Rancho Cucamonga. Vì lyù do söùc khoûe. Tieäm ñang ñoâng khaùch khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 909476-8336, 951-775-4794 500-28L-121504/148054

Hollywood new restaurant with steam table 30+ seat walk to famous Chinese theatre & mall. Ask $228,000 or better offer. Owner sickness force to sale. 6721 Hollywood Blvd, call Ching 626-688-5697 (Agt) 500-30L-121504/148056

NAIL Caàn sang tieäm AZ vì thieáu ngöôøi coi Tieäm thoaùng roäng beân caïnh nhaø haøng ChinaBuffet. Neáu thaät loøng LL 480-570-2502 Cell, 480570-5813 Cell.

500-14L-121504/148080

TIEÄM NAILS LÔÙN môùi build trong mall, ñoâng khaùch, Plano Dallas, ñöôïc ñoäc quyeàn caàn sang gaáp. Free 2 weeks rent. L/L: 469-3662334, toái 469-964-3313 500-14L-121504/148087

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, renting phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM 500-14L-121504/148094

500-14L-121304/147779

500-14L-121604/148098

500-14L-121404/147823

Tieäm Nail trong vuøng Woodland Hills sang giaù $80,000. Coù 7 thôï, 6 gheá spa. Goïi Ngoïc 818-3161303 Day, 714-595-8983 Night

500-28L-121404/147830

Tieäm Alterations vaø Tuxedo Rentals (tieäm coù tuxedos cho khaùch möôùn khoâng caàn order) khaùch Myõ, tieàn coâng cao, tieäm laâu naêm. Rent khoaûng $1,500/mon. Thu vaøo töø $8,000 ñeán $9,000/mon. Baùn giaù $75,000. Tieäm ôû City San Clemente. Phone 949-4982002.

500-28L-121404/147854

Nhaø haøng ôû Phoenix caàn sang gaáp. Giaù $40,000 coù theå thöông löôïng giaù caû. 2900sqft, $2,000 moät thaùng tieàn möôùn. Xin L/L 480-649-6410 ñeå bieát theâm chi tieát. CHO MÖÔÙN CHOÃ Thích hôïp ñeå môû shop may, nhaø kho, hay nhöõng coâng ngheä khaùc. Tieàn thueâ reû. L/L: 714-229-8951.

500-14L-121004/147540

500-28L-121404/147896

RESTAURANT Caàn sang nhaø haøng vuøng North LA. Gaàn Fwy roäng 4000 sqft, 150 choã, coù beer & wine, coøn lease 9 naêm. LL: 562-715-5039, 562-715-5039 500-28L-121004/147567

Caàn sang tieäm Nails tieåu bang Arizona khu sang giaù cao tieäm ñeïp thaät loøng muoán mua giaù caû thöông löôïng, goïi Tony 714-4789116 500-8L-121004/147579

SANG TIEÄM NAIL Arizona state. Tieäm ñoâng khaùch khu Myõ Traéng. Income cao baûy thôï taùm gheá. Tieàn rent thaáp. L/laïc phone 480330-3625. 500-28L-121004/147591

ARIZONA Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, giaù coøn cao, khoâng bò caïnh tranh, khu Myõ Traéng, 6 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng wax, rent reû. L/L Hieàn 623-330-8979 500-36L-121004/147603

500-7L-121404/147887

Vì lyù do gia ñình caàn sang nhaø haøng trong khu Little Saigon, choã ñaäu xe roäng raõi, rent $2048. LL: 714-856-5581

500-14L-121404/147921

Coù lease cho tieäm Nail, vuøng Morono Valley naèm trong khu Shopping Center, coù chôï Food 4 Less. Caàn sang laïi, muoán bieát theâm chi tieát LL: 909-496-5908

500-14L-121404/147927

VIDEO Caàn sang Tieäm Video Phim Myõ trong khu saàm uaát, vì khoâng ngöôøi troâng coi. LL: Marian 909625-5049

500-14L-121204/147627

500-28L-121204/147651

Cho share vaên phoøng roäng raõi, thoaùng maùt ngay trung taâm Little Saigon (Brookhurst & Westminster) thích hôïp vôùi caùc dòch vuï du lòch, di truù, ñòa oác. Lieân laïc 714-537-9954

Caàn lieân laïc thöông maõi:

500-28L-121604/148119

Caàn sang gaáp tieäm nail trong shopping center. Tieàn nhaø reû, giaù cao. Khaùch sang 5 spa. 8 baøn waxing. L/L: 760-369-0406 or 951-907-6739 500-7L-121604/148133

Vì baän roän chuyeän gia ñình caàn sang shop may goùc ñöôøng Beach & Katella. Haøng vaø thôï raát nhieàu moïi chi tieát xin lieân laïc 714-8925390, cell 714-728-8190 500-14L-121604/148137

Caàn sang tieäm maët tieàn ñöôøng Bolsa. Tieàn rent reû, xin vui loøng lieân laïc 714-373-2244. Caàn baùn reû 3 tuû kieáng ñöïng ñoà. 500-28L-121604/148163

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp Hair + Nails khu Meã deã chòu vuøng SouthGate ñòa ñieåm raát toát, tieä m roä n g 1000 sqft.,. Giaù $20,000. 323-566-2939, cell: 714-726-1068 500-14L-121604/148182

Caàn sang tieäm Nail xinh xaén khang trang 4 gheá Spa 8 baøn Nail. Cô hoäi laøm chuû tính caùch gia ñình. Chuû retire khaùch deã. Giaù coøn cao. Vuøng Hawthorne. Giaù thöông löôïng. Xin goïi 562331-1009.

500-14L-121504/147960

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-7L-121604/148102

G.G Nail shop caàn sang gaáp. Chuû ñi xa giaù $6000 - xang lease, Brookhurst & Chapman 5 stations, 1 spa, facial room, goïi Jon 714-317-2390

500-7L-121504/147953

Beauty Supplies city Garden Grove coù khaùch cuûa caùc tieäm Nail, Toùc, Spa vaø caùc tröôøng hoïc caàn sang, see chæ daãn caën keõ xin goïi 714-206-3424

Caàn baùn tieäm Nail trong mall Bakersfield. L/L Kim or Michael. Ñ/T: 661-397-7470

Vì lyù do Gia ñình caànsang tieäm Nail ôû ARIZONA. Khu SHOPPING LÔÙN. Tieäm ñeïp roäng raõi khaùch sang. MYÕ TRAÉNG. Neáu thaät loøng mua LL: 480-205-7840, 480205-7840

500-7L-121604/148100

Nhaø haøng vuøng Little Saigon gaàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laï c soá phone 714-260-6266 ngaøy, 714-539-1712 ñeâm

ÑAÀU TÖ ! BAÛO ÑAÛM. Laøm chuû Business, voán ít lôøi nhieàu, baûo ñaûm lôïi töùc haèng thaùng, Ñ/B caùc baïn treû thöôøng ñi VN. Ñoaøn. 714757-2294

500-14L-121504/147957

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm baùn cellphone vaø cho thueâ DVD phim Myõ, goùc Beach & Lampson trong khu SamClub. Giaù reû $18,000. Goïi 714-2518887

TIEÄM SÖÛA XE BAÙN Tieäm söûa xe ñoâng khaùch ngay trung taâm Little Saigon, goàm 4 con ñoäi. Chuû veà höu baùn vôùi giaù ñaëc bieät, chæ coù $69,000. Xin goïi California 1st Realty, 714373-4992, hoûi oâng Leâ Troïng Uyeân ñeå bieát theâm chi tieát.

500-7L-121504/147939

Caàn baùn (hoaëc hôïp taùc) tieäm Western Union göûi tieàn VN, check cashing. Payday loan, cell phone booth, nhieàu ñòa ñieåm. Income up to 200K/year, 714-264-9936

Nhaø kho cho thueâ 1800 Sqft. Building lot 7000 sqft, 2 roll up door & 2 slide gate $1800 moät thaùng. L/L Daân 714-608-2864

500-14L-120804/147163

500-30L-120804/147172

500-28L-121304/147717

Nhaø Haøng vuøng sang troïng caùch Little Saigon 45 phuùt coù tieáng nhieàu naêm trong thò tröôøng Myõ, chuû muoán baùn ñeå retire. Income töø $5,000 - $10,000. Giaù $79,900. Seõ train. LL Tröông Trung Tín 714-713-4834. Agent Commission 5%.

Sang tieäm CLEANERS, ALTERATIONS & REPAIR, goùc ñöôøng Westminster vaø Goldenwest, muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc 714-902-4039 Tieäm Phôû caàn sang xinh xaén ngay Bieån cô hoäi toát cho GÑ laøm chuû. Giaù $49,500. LL: 714-7910260

GAÁP. Tieäm nail vuøng HB gaàn bieån khu Myõ Traéng sang troïng, tieäm môùi remodel raát mong tìm ngöôøi thaät loøng muoán mua, giaù $90,000, giaù coù theå thöông löôïng laïi. L/L vôùi coâ Anh tel: 949-8870148

500-14L-121504/148037

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp vì lyù do gia ñình. Xin L/L Linda: 714-260-1692

500-28L-121004/147472

500-30L-120604/146893

* Caàn tìm ñaïi lyù traø ñaéng Cao Baèng, thuoác laù giao 5 ngaøy taän nhaø. Ngöïa, 555, Manbaro. * Caàn mua xe oâtoâ ñuïng naêm 2000 trôû leân. L/L 510-759-1684, 084-90-3565655, cell 714-936-6460. Baùn aùo traéng cho nails. * Caàn mua vaûi vuïn, röôïu vang, söûa boät, loáp xe. Email: doanxuan_us@yahoo.com

500-14L-121304/147708

500-7L-121504/148030

Caàn sang tieäm nail trong Super Wallmart, cô hoäi cho gia ñình caàn thôï Nail, giaù nail cao, tip haäu, coù income cao. Xin Lieân laïc Nancy. 505-523-2154, 505649-5887

Caà n sang Tieä m Massage 5 phoøng coù phoøng taém, tieäm môùi, thaønh phoá Anaheim. LL 714310-2259

Caàn sang tieäm Nails & Spa vuøng Myõ traéng tieäm môùi lôùn ñeïp vaø sang, ôû trong Mall lôùn, Vuøng East Coast, FS $32, Pedi $35, 6 gheá pedi, 3 phoøng tanning, 3 phoøng facial all neon and computer. Vì thieàu ngöôøi troâng coi xin LL Coâ Vaân: 603-396-4394, $250K plus only.

500-14L-121304/147702

Tieäm Phim Myõ caàn sang, giaù $120,000. Trong khu Shopping Center, Fountain Valley, raát ñoâng khaùch, LL Randy 714-454-3023, 714-651-0587 Nga. Tieä m Hair & Nails, khu Myõ Traéng, Lakewood, trong shopping center caàn sang laïi phaàn Nail, xin l/laïc chò Mai 562-4229468 tieäm, 562-841-4309 cell

500-14L-120604/146888

Caàn sang tieäm Hair & Nail vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Fullerton, ñòa ñieåm toát, xin goïi 714526-5435, cell: 714-271-3899

Beauty SALON IRVINE, Caàn baùn giaù $48,000 main street location, ñòa ñieåm toát trong khu food Park, Starbucks, Bank, Businness Center, tieäm raát ñeïp 1025 sqft. 5 Hair, 3 Nails, 2 Ped Spa, 2 phoøng Wax Facial, maùy giaët & Saáy, khu Myõ traéng, rent thaáp, lease coøn daøi haïn, thaät loøng mua xin goïi 949-756-8726

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon, Vietnam, khu thò töù. Ñeïp, ñaày ñuû tieän nghi, sang troïng. Chuû ñi ñoaøn tuï baùn giaù reû 89K raát hieám coù taïi Saigon. L/L: 714-231-1397

Caàn sang tieäm Nail trong khu Myõ Traéng Scottsdale, AZ. Trong tieäm coù 4 gheá Spa chair vaø 6 baøn vaø coù phoøng wax. 1200 square feet roäng vaø coøn 3 1/2 naêm lease with option. Cell: 480235-0679, tieäm: 480-451-9200

Caàn sang gaáp tieäm nail. T/B New Hampshire. Ñoäc quyeàn trong khu Myõ Traéng full set $35, fill $20 income cao. L/L Vuõ 603-9349065 or 603-934-6304

500-7L-121504/148019

Vì lyù do g/ñ caàn sang gaáp Shop Moäc chuyeân laøm Furniture vaø Cabinet thaønh phoá Paramount. Xin goïi 714-875-0645.

500-30L-120304/146633

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

500-28L-121204/147661

Sang Tieäm Nails, khu Myõ traéng caïnh bieån, gaàn Mall, ôû thaønh phoá Eureka, CA. Giaù $28,000. Vui loøng lieân laïc Tuøng 707-2680638, 707-443-7479

Baùn tieäm nail ôû Arizona vuøng Scottdale, phone 626-320-3609, 626-320-3610

500-30L-120704/147034

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657

500-30L-120804/147187

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Caàn sang gaáp tieäm 98 Cents & Gift roäng 6000 sqft. Tieäm ñeïp good location coù theå môû theâm Cell Phone. Maùy loïc nöôùc. L/L: 714-623-2117

500-30L-120304/146563

Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, approximately 1200 sqf. Call “Ahn” 818-2449998

500-28L-112604/145730

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775.

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn sang tieäm Nail & Tieäm thöïc phaåm AÙ Ñoâng thaønh phoá Jacksonville, Florida. L/L ÑT: 904783-7664, 904-693-9898, cell 714-904-530-3072.

Vì ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Bodyshop ngay goùc Garden Grove vaø Western. Lieân laïc 714-537-9388, cell: 417-5050, ñeå thöông löông Giaù caû.

500-56L-090204/134663

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-28L-120204/146396

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

SPACE FOR SHARE Excellent location space cho share, parking roäng raõi, trong khu nhaø haøng Paracel. L/L 714839-3028.

500-28L-120104/146334

500-28L-101704/140512

500-28L-110704/143221

° 2000 Honda Accord 2Dr, V6, EX, red, leather, moonroof, alloy wheels, automatic, very clean, 1 owner, fully loaded $13,400, 66K miles, 4KFJ143 ° 1991 Blk Civic hatcback w/ 92Si motor stickshit, 90K miles UDM parts $3700, 3HMK312 Tom: 714-932-3581

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

500-7L-121504/147966

500-7L-121504/147984

Kingman, AZ. Caàn sang tieäm gaáp vì phaûi ñi xa, rent reû, giaù cao, khu Myõ Traéng. Baùn 35K coù theå thöông löôïng, caàn thôï. L/L Kevin: 928-458-9280, W: 928-7578487

500-14L-121604/148218

500-7L-121604/148224

Tieäm Nail vuøng Upland caàn sang, môùi remodel hoøan toøan môùi, 6 baøn Nails, 5 gheá Spa, 2 phoøng facial, tuû baùn ñoà, maùy giaët + Saáy; Baùn xe Mazda 95, model 929, white, sunroof, coøn toát (#4UKE469). LL: 909-946-2207; 909-297-0436 500-14L-121604/148251

BAKERSFIELD Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp nails vuøng Myõ Traéng hay hôïp taùc laøm chung coù 4 spa, coù phoøng taém. Laøm facial. L/L: 661-860-4672 500-7L-121604/148260

Baùn tieäm Nail vuøng Myõ Traéng. Location toát, giaù coøn cao, goàm coù 6 baøn nail, 5 spa, giaù 70K. Xin LL chò Thuûy hay anh Tuaán: 805-541-6624 (B), 408-6442124 (C).


WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-36L-121604/148270

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-36D12467-121904/148540

500-7L-122104/148731

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-102604/141672

600-7L-121604/148101

Video Part-Time Need Part-time store Clerk, must speak English, Chinese Prefered, work WKdays Eve. WKEnd, student OK. LL: Sophia 714-8470620 Santa Ana

Tieäm in ôû Westminster caàn moät ngöôøi giuùp vieäc khoâng caàn kinh nghieäm, goïi cho oâng Thöùc 714799-1122

600-7L-121604/148131

Caàn customer service full time bieát computer, soå saùch, billing thoâ n g thaï o tieá n g Anh vuø n g Lawndale, xin lieân laïc anh Hoøa 310-619-4419

600-28L-110204/142561

500-14L-121704/148271

600 - VIEÄC LAØM

Caàn sang tieäm nail gaáp, vuøng LA. Khu Meã, tieàn nhaø $1800. Xin lieân laïc 310-349-9845, 323528-9269

EMPLOYMENT

500-14L-121704/148295

Empty Dental building for lease, 5000 SQF vaên phoøng, medical center, warehouse, 2 months rent free. Chuû remodel to suit tenant 9301 Chapman, G.G. Tel Nhut 714-906-6236

500-7L-121704/148323

ª Tieäm phoùng hình lôùn, ñoùng khung, söûa hình cuõ, baùn ñuû loaïi khung vaø tranh ngheä thuaät. Ngay Bolsa. Lôïi töùc $4000 sau khi tröø chi phí. Giaù $37,000 ª Tieäm vaøng treân Bolsa thaønh laäp 2 naêm. Baùn $35,000 goàm ñoà ñaïc vaø duïng cuï laøm vaøng. Goïi: 714-679-5692

500-14L-122004/148547

Tieäm ñoâng khaùch. T/phoá 1 tieäm Nail duy nhaát taïi T/B Michigan. Chuû veà VN caàn sang gaáp. Xin L/ laïc: 714-260-4773 cell, 616-2252057

600-36L-112204/145327

500-14L-122004/148605

500-7L-121704/148328

500-7L-122004/148611

Tieäm treân 5 naêm ñoâng khaùch gaàn freeway 605, khoâng coù ngöôøi troâng coi muoán sang laïi coù 5 baøn nail 3 baøn toùc, vuøng Norwalk. L/L Tammy 562-607-5263

Caàn sang gaáp tieäm Nails vuøng Redlanos. Tieäm coù 6 spa, 6 nails, 2 facials rooms. Phoøng giaët saáy. Rent $1527/month, giaù $85K. L/ L: 909-793-8171

500-7L-121704/148347

500-28L-122004/148615

Fullerton Tailoring + Men’s Clothing 20 years. Fully equiped $17,000 by owner, 714-7730500

600-34L-110904/143437

500-14L-122004/148573

FOOD Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Chinese Fast Food ñoâng khaùch ôû Hollywood, goùc ngaû tö gaàn tröôøng. Rent reû giaù $180K. L/L Cindy 323-871-8888

Baùn tieäm Nails môùi 2 thaùng. Queen Creek, AZ. Good income. Myõ Traéng. Cô hoäi ñaàu tö. Lieân laïc Gino: 480-648-7855, 9871292

600-12D345-112404/145451

600-7L-032902/015424

- Caàn Thôï Söûa Xe Gioûi - Smog check coù license - Thôï maùy - Ñieän - Hoäp soá - Thôï Body - Ñaùnh boùng xe Röûa xe - Manager ñieàu haønh shop - Caàn thö kyù bieát computer - Sieâng naêng, söûa gioûi Löông cao, - Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. - Lieân laïc 714-251-9434, 714878-2348. 600-7L-042202/018514

NAILS Sang gaáp Nails trong 3 mall lôùn, coù 4 company lôùn, 2 taàng laàu, Myõ Traéng, coâng ty khoâng hôïp, phaûi sang loå voán. Call: 703-5992899

500-14L-122004/148620

Quaùn Cafeù caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714-590-9037.

Sang tieäm Video phim Myõ ñaõ hoaït ñoäng 8 naêm vì söùc khoûe giaù $30,000, ñöôøng La Palma goùc Magnolia. Lieân laïc anh John 562-217-7717

500-7L-121704/148368

500-28L-122004/148631

Tieäm Furniture 40,000 sqf, vuøng city of Industry caàn gaáp 2 Salesman coù kinh nghieäm. Löông cao + commission. Goïi Andy 626712-8269.

500-14L-121704/148367

NAIL Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm Nail 5 spa. Ñoâng khaùch thaät loøng muoán mua, xin L/L Tina 626-918-9737, 626-373-7797 sau 9PM

Caàn sang tieäm Nails vaø lease tieåu bang Arizona, good location vuøng Scottsdale vaø Tempe, khu Myõ Traéng, goïi 480-577-6249 or 480-232-7407

500-7L-122004/148637

500-7L-121704/148369

500-56L-121704/148377

Caàn sang gaáp tieäm Nails. Tieäm Nails Arizona trong shopping lôùn, tieäm sang troïng 7 gheá, 10 baøn. L/L 602-821-0998, 703-5054931

500-14L-121704/148394

Caàn sang tieäm gaáp, Myõ Traéng, tieäm trong Mall vuøng Orange County. Sang reû, coù gheá Spa, phoøng Wax. Tieäm coù income. L/ L 714-514-9217, 514-9214.

500-14L-121704/148419

CELLULAR STORE Tieäm Cellular Phone raát sang, vaø duy nhaát taïi city Pacific Palisades keá beân Santa Monica, môùi môû ñöôïc 4 thaùng, vì lyù do gia ñình caàn sang laïi. Giaù reû, 714724-1990

500-14L-121704/148447

Caàn sang tieäm Nail ñoâng khaùch, trong Shopping Mall. Tieàn rent reû, income cao. Caàn moät thôï Nail. Xin lieân laïc Huy: 714-468-6653.

500-14L-121704/148467

500-14L-121904/148482

ª Sang tieäm Nail vuøng La Mirada caùch Bolsa 20 phuùt coù 7 baøn 2 spa phoøng wax. Goïi Thanh 714905-3792 ª Sang tieäm nöôùc loïc coù cleaner vaø cellular phone vuøng La Mirada caùch Bolsa 20 phuùt, goïi Thanh 714-902-3792 ª Sang tieäm nöôùc gaàn Long Beach. Khu Meã. Good income. Goïi Quoác: 714-657-4824

500-6L-121904/148519

Tieäm 98 Cents Sang. Cô hoäi toát cho ai muoán laøm chuû, tieäm 98 Cents ôû vuøng Monterey Park, ñòa ñieåm toát, giaù reû, gaëp maët thöông löôïng, khoâng nhaõ yù mieãn goïi. 626-307-7122, 626-279-7466 (8PM)

500-14L-121904/148526

Caàn sang gaáp. Nhaø haøng roäng 1200SF giaù $70,000, vuøng Garden Grove. Lieân laïc Traâm sau 9H toái, cell 878-9212, house 4351589. Khoâng thaät loøng mieãn goïi.

500-28L-121904/148533

Tieäm Nail caàn sang gaáp. Khu Myõ Traéng trong mall ôû IOWA. Trong tieäm coù 4 station, 2 spa pedicure giaù $65,000. L/L: 641682-2353, sau 7:00 toái cell 641455-1019

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

SECURITY GUARDS WANTED Immediate start 2nd shift. F/T, P/T & weekend. Must have guard card. Able to write report. Call: 714-531-5111

600-28L-090804/135326

Nhaø haøng taøu ñaët tieäc cöôùi, Orange County, caàn baùn gaáp. Coù 40 baøn, hoaït ñoäng laâu naêm, giaù $250,000 (hoaëc thöông löôïng). Goï i PacificMark Real Estate agent 714-906-5300.

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164.

500-3L-122104/148670

600-180L-091204/136049

500-28L-122004/148640

Caàn sang tieäm Nail trong WalMart Super Center. TB/WA. F/S $30, fill $20. Baùn $55,000. Xin L/L David W: 509-685-0431, H: 509-685-2878

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134

500-5L-122104/148674

600-7L-101204/140059

Tieäm Nails Spa trong khu shopping vuøng Norwalk khaùch traéng, Meã, rent $2,100, roäng 1,400 sf., 6 nails, 2 spa, 1 facial 4 thôï. Giaù $42,000. Lease coøn 3 naêm. LL: Baø Mai 562-466-1833 or 714-300-9833

500-14L-122104/148691

Commercial 5 unit Bolsa $1,400,000. Nhaø Stanton 5BD, 4BA 2000sq $595K. Nhaø Irvine 5BD, 3BA $725K. Call Max 949-355-4893

DRY CLEANERS. ÔÛ Moreno Valley caàn sang 140K hay 125K. Moät ñôøi chuû hôn 18 naêm ñaõ nuoâi caùc con neân ngöôøi vaø An Cö Laïc Nghieäp thaät söï muoán retire. Neáu baïn muoán thaønh coâng vaø khoâng thay ñoåi trong cuoäc soáng. L/L A/ C Ñaøo bus: 951-247-0704, cell: 951-233-2794

500-7L-122104/148728

Vuøng down-town Palm Spring gaàn Casino Spa. Caàn sang tieäm Nails. Xin lieân laïc 760-322-7856.

500-7L-122104/148730

NEW RESTAURANT FOR SALE Location Torrance, single building good business location, industrial area, hospital, factory, business area $79,000. 949331-2777 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

Auto Smog Tech with good diag. Experience & tools. Part time or full time. Big shop, 15 years in business. Call 714-614-3159 600-28L-112804/145816

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856 600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179 600-30L-113004/146051

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444 600-28L-113004/146065

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288 600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322 600-8L-120204/146510

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714369-3028

600-7L-121604/148151

600-14L-101704/140217

600-14L-101704/140644

VIETBIRD INC BUILDING MATERIAL CONSTRUCTION Job opportunites: - Caàn general construction coù license laøm full time, hoaëc khoaùn. - Caàn project coordinator ñeå coi caùc coâng vieäc xaây caát. - Caàn Handyman coù kinh nghieäm vaø tools vaø xe truck laøm full time. - Caàn ngöôøi delivery coù xe truck bieát mua part Home Depot. - Caàn thö kyù coù kinh nghieäm customer service laøm part time or full time. - Caàn thôï chuyeân plumbing,, ñieän, hoaëc landscaping. Apply at: 12620 Westminster #G Santa Ana, ca 92706 Phone: (714) 554-5050; Fax resume: (714) 554-5333 600-28L-102504/141616

Coâng ty ôû Orange County caàn ngöôøi baùn haøng (Salesman) laøm vieäc sieâng naêng coù traùch nhieäm. Xin goïi: 323-268-2743

600-30L-121004/147551

Bank Card Service 17 year old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster areas is looking for hard working and ambitious individuals to join our dynamic team. we have opening available positions: ° Receptionist ° Telemarketing Representative ° Technician We offer paid salary and full benefits including health & life insurance, 401K, vacations, sick days, and year-end bonus. Candidates must be speak English and Vietnamese Fluently. Qualified candidates please email your resume or call to: Brianton2000@yahoo.com Phone: 714-901-1333

600-14L-121204/147613

Printing. Caàn thôï in, coù kinh nghieäm Benefit ñaày ñuû, vuøng Irvine löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin Lieân laïc 714-4781811 Loäc.

600-14L-121204/147616

Coâng Ty caàn ngöôøi laøm full-time. Xin LL Cindy. 714-775-4388

600-28L-121304/147764

Orange Valley College caàn Instructor Facial, Massage, Hair vaø caàn Sale personal beautiful supplier telephone: 714-713-8765, address: 7138 Westminster Ave, suite C, Westminster, CA. W e b s i t e : www.wahooproducts.net

600-14L-121304/147774

Caàn tuyeån waitress cho quaùn cafe. Löông haäu. Xin goïi 714638-0736 sau 1PM caùm ôn

600-36L-121304/147781

600-21L-120704/146986

Tieäm Furniture vuøng Artesia caàn Sale Person vaø Delivery kinh nghieäm. Löông haäu. Lieân laïc 562-924-1065 or 714-240-8483 Tony or Peter

Look for TV, CD, Repairperson, one or two positions. Work in Orange county. Must speak English. Pay depends on skills. Job opens now. Please call Jeff 714696-5350 or 714-970-5929 600-21L-120804/147164

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist, khoâng caàn thi City Permit. Löông cao $25/hr + Tip. Lieân laïc: 714993-5215 600-30L-120904/147219

Hiring. Looking for technical quality control person to check cellular phones. We train. Start immediately. Irvine, CA, call 714724-7177 600-28L-120904/147349

Caàn Physical Therapy US Medical ôû goùc G.G vaø Lampson vaø taøi xeá coù kinh nghieäm laøm vaên phoøng baùc só, phone: 714-4129270, 714-244-0633 Doctor Chung 600-28L-120904/147361

International Business Expansion in Vietnam. Part time: $500 $5000. Full time: $5000 and up. Work from home available contact Tony 909-319-6660 600-14L-120904/147396

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

600-14L-121404/147798

600-21L-121404/147935

Caàn gaáp Nöõ Thö Kyù Full-time thoâng thaïo Anh & Vieät. Taøi xeá laùi xe 32FT soá tay, öu tieân vuøng Industry & Pomona. LL: Julie: 909-524-0889, May 626-7863222 600-7L-121504/147941

Caàn tuyeån Salesman cho Toång ñaïi lyù xe hôi môùi & cuõ. Coù hoaëc khoâng coù kinh nghieäm seõ training. Coù benefit ñaà y ñuû . L/L Tommy 714-317-2424 600-14L-121504/147942

GAÁP - GAÁP - GAÁP Tieäm Furniture khu Lawndale caàn saleman coù kinh nghieäm, coù khaû naê n g laø m manager, full/part time. Coù theå laøm ngay. Caàn resume. Lieân laïc 408-228-7446 600-7L-121504/147955

Quaùn cafe ñoâng khaùch, tip haäu. Ñang caàn nhieàu waitress maëc bikini cho ca toái, xin L/L: 714336-2100, 714-636-5107 600-7L-121504/148046

5 motivated people needed! Work from home. workonyourdreams.com. 714230-4684 voicemail. 714-3139556 Nikki. 600-7L-121504/148074

Caàn ngöôøi quaûn lyù apartment caàn bieát tieáng Anh, coù xe neáu bieát computer hoaëc söûa chöõa nhaø (construction) caøng toát. Xin goïi 714-478-7504 anytime

600-14L-121604/148095

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sales person, Store Manager, vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ. High salary comission, benefit and vacation. Lieân laïc 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257

600-2L-122004/148583

Cafe Laù Me caàn moät ngöôøi röûa ly, vaø ra caø pheâ. Laøm vieäc parttime, 4 ngaøy, 2 ngaøy saùng & 2 ngaøy chieàu. L/L 714-801-8881, 714-454-8857.

Quaùn Cafeù ñoâng khaùch caàn möôùn waitress treû vaø deã thöông. Laøm vieäc full/part-time. Löông cao vaø tip nhieàu. L/L 714-801-8881, 714-454-8857.

600-14L-122004/148638

600-7L-121604/148245

CASH CHRISTMAS!!! Caàn gaáp 2 E.Tech: Troubleshoot & Repair, 5yrs kinh nghieäm Power Supply Anaheim 1st shift, temp to hire, $15-$16/hr. 1 Bookkeeper, Tustin, gioûi English, QuickBooks, Accounting, löông negoiable, 15 QC Workers, Garden Grove, khoâ n g caà n kinh nghieäm, English 3 ca $7.70 and up. L/L Thuy or Laura @131 Tustin Ave #119, Tustin, CA 92780. Tel: 714-210-5959, fax 714-2109550, email: jobs@vitesserecruiting.com

600-7L-121604/148261

Tieäm sinh toá & baùnh mì caàn thôï nhanh nheïn vuøng Cypress College. Lieân laïc Vuõ 714-878-7832

600-5L-121704/148280

Caàn thôï Machine Shop coù kinh nghieäm chaïy maùy CNC model Hass VF3 vaø Mastercam. Xin goïi 714-630-6626 or 714-292-5365. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi

CAÀN THÔÏ MAÙY. Tieäm söûa xe ñoâng khaùch, caàn thôï maùy coù kinh nghieäm. Löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Danny 562-8041301

600-7L-121704/148316

Motel Desk Clerk. Part time evening sift (Tu, W, Th), night shift (Tu, W). West Garden Inn, 714-636-4890 (Brookhurst & Westminster)

600-7L-121704/148324

Caàn thôï laøm massage cho tieäm môùi, coù kinh nghieäm caøng toát. Laøm döôùi quyeàn Doctor, Löông start $25/hrs. LL: 714-957-3177

600-7L-121704/148351

Haõng Tieäm Furniture, caàn ngöôøi phuï giuùp ñi delivery vaø laøm trong haõng, call: 562-861-8088, 562929-8766

600-7L-121704/148439

Caàn tuyeån tieáp vieân treû, maët ñoà tuøy yù, cho ca saùng chieàu, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L Caø pheâ EM. 714-636-6150.

600-3L-121904/148484

Caàn 1 computer Network Tecnician, M.C.S.E, speak English good 1Yr exp. Call after 1PM: 714-726-7373, resume Randyv@micronotebook.com

600-14L-121904/148497

CAÀN GAÁP Baùc só Chiropractor. L/L: 714713-0357, 713-0455

600-3L-121904/148524

CAÀN NGÖÔÛI Vua Khoâ Boø caàn ngöôøi nöõ sieâng naêng vui veû, bieát chuùt ít tieáng Hoa vaø tieáng Anh. Xin lieân laïc 714-775-7166, hoaëc taïi soá 9717 Bolsa Ave, Westminster (trong khu chôï T & K)

600-7L-122004/148546

Haõng Sheet Metal caàn driver, class C, full time. Phaûi coù kinh nghieäm laùi xe flat bed truck. Xin apply taïi: 1705.S Claudina Way, Anaheim, CA 92805, phone: 714635-3505

630-7L-121604/148144

Caàn ngöôøi troâng nom 2 treû treân 10 tuoåi. Giuùp vieäc nhaø, thích naáu aên vaø ôû laïi ñeâm. Nghæ Chuû Nhaät. Öu tieân cho ngöôøi bieát laùi xe, xin L/L coâ Kim 714-918-8402 hoaëc 714-981-9990 630-7L-121604/148150

600-7L-122104/148665

Quaùn cafe caàn moät ngöôøi doïn deïp haøng ngaøy vaø caàn waitress laøm full hoaëc part time. Lieân laïc anh Laäp 714-554-5589

600-7L-122104/148684

Caàn ngöôøi tieáp taân cho khaùch saïn, laøm vieäc Full-time or parttime. Thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume veà 714-539-9930

600-3L-122104/148687

Caàn moät taøi xeá giao haøng caùc Tieäm AÊn (Restaurant phaûi coù kinh nghieäm laøm qua). Hoûi Tel: 714728-1448

600-7L-122104/148702

King Auto Body caàn tuyeån thôï Framme kinh nghieäm traû löông tuaàn (15-30). Thôï laøm ñoàng thaät gioûi vaø 2 thôï bieát Detail ñaùnh boùng. Lieân laïc James 714-7178057 or 714-379-2062

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-121704/

Caàn moät Dì bieát naáu aên phuï vieäc nhaø, phuï giöõ treû. Laøm 1 tuaàn nghæ 1 ngaøy. Xin lieân laïc Dung 714-901-1297, 714-785-6410.

630-14L-092004/137021

Caàn ngöôøi giöõ em beù bao aên ôû vuøng Corona. 951-271-0667

630-7L-110304/142744

Caàn moät phuï nöõ chaêm soùc vaø laøm vieäc laët vaët trong nhaø cho baø cuï khoûe maïnh khu Magnolia, Westminster. L/L 714-899-7029.

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750.

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT 600-14L-120904/147401

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn ngöôøi giöõ moät ñöùa treû, nhaø gaàn khu Bolsa, 6 ngaøy moät tuaàn. Löông haäu. Goïi soá 714-943-0234 ñeå bieát theâm chi tieát 630-7L-121604/148159

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø töø thöù 2 ñeán thöù 6 8 giôø saùng ñeán 4 giôø chieàu, vuøng Garden Grove löông $800 1 thaùng. Lieân laïc coâ Phöôïng 714-537-9441 630-14L-121604/148203

Caàn baø 45-55t ñeán nhaø troâng 1 baø cuï, ôû laïi ñeâm. Bao aên, löông haäu. L/L 909-239-6839 An, hoaëc 909-483-3591 Ngoan.

630-7L-121604/148216

Caàn moät phuï nöõ khoûe maïnh ñeán nhaø troâng 1 em beù trai vaø giuùp theâm vieäc nhaø. Xin lieân laïc H: 562-860-7125, C: 562-261-3485 630-7L-121704/148312

Nhaø vuøng Huntington Beach, caàn ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ Beù 15 thaùng. Saùng ñi Chieàu veà. Xin Goïi Danny. 714-235-5064 630-7L-121704/148363

Caàn ngöôøi yeâu treû ñeå giöõ beù trai tuoåi. Bieát naáu aên. Laøm vieäc trong nhaø. Bao aên ôû $1200/Mo. 714754-1752 hoaëc 559-273-3874 630-14L-121704/148397

Caàn baø vuù phuï giuùp vieäc nhaø vaø giöõ treû: 4 tuoåi + 14 thaùng. ÔÛ qua ñeâm hoaëc 8-7pm. Xin lieân laïc Coâ Traâm: 714-642-1695.

630-14L-121704/148404

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø/giöõ treû taïi nhaø (vuøng Huntington Beach). Löông thaùng $1,000/thaùng. Bao aên ôû. Xin lieân laïc Thaûo 714-3741887. 630-7L-121704/148421

Caàn ngöôøi giöõ treû (nöõ) 5 ngaøy M-F, 8:30 - 6:30, ñeán nhaø vaø caàn bieát laùi xe. Nhaø ôû Orange goù c Chapman/Prospect. L/L Thanh 714-771-4966 sau 6:30 toái 630-7L-121704/148456

630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384

630-7L-120904/147352

Caàn ngöôøi giöõ treû sô sinh kyõ löôõng baùn thôøi gian, xin lieân laïc coâ Thanh hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén 714-531-2798

630-14L-121004/147424

Caàn ngöôøi giöõ hai chaùu moät tuoåi vaø ba tuoåi taïi vuøng Anaheim (Lakeview/Riverdale) töø Monday - Friday. L/L 714-974-1335 hay 949-900-4818

630-14L-121004/147537

Phuï Nöõ khoûe maïnh chaêm soùc Baø cuï taøn taät, giuùp vieäc nhaø, bao aên ôû laïi ñeâm vuøng Alhambra. Löông haäu. L: Thanh 323-7251562

630-14L-121404/147826

Caàn moät Dì ñöùng tuoåi trong 2 chaùu trai 4 tuoåi vaø 2 tuoåi, ôû laïi nhaø (vuøng Irvine) hoaëc ñi veà 5 ngaøy/tuaàn, phuï naáu côm, caàn ngöôøi thaät thaø, taän taâm, saïch seõ. Traû löông haäu, laøm sau 6 thaùng seõ taêng luông. Lieân laïc Duõng, phone nhaø 949-387-0267, cell : 661-803-3359

630-14L-121404/147837

Caàn gaáp moät ngöôøi khoûe giöõ 1 Beù tuoåi. Bao aên ôû coù phoøng nguû rieâng. 2 tuaàn veà nhaø moät laàn. Löông $1,200 thaùng. LL Cel Danny 951-375-6888.

630-14L-121404/147898

Caàn ngöôøi giöõ treû töø 45-55 tuoåi, saùng ñeán chieàu veà. Goùc ñöôøng Magnolia vaø Ball Rd. Lieân laïc Baø Thuùy. 714-761-8982

630-7L-121504/147998

Caàn 1 phuï Nöõ töø 40 ñeán 60 tuoåi, giöûa 1 treû 3 tuoåi ôû Chicago, löông haäu, bao aên ôû, lieân laïc Raïng 714775-3954, cell: 714-705-5675

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

630-7L-121504/148059

Caàn ngöôøi chaêm soùc Cuï giaø trong vieän döôõng laõo saïch seõ, vui veû. L/L Baø Chuùc Manor Care 11680 Warner Ave. Phoøng 210B Fountain Valley. 714-434-6474. 630-7L-121604/148114

600-14L-121604/148221

600-7L-121604/148241

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø vuøng Huntington Beach. Laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L coâ Chín 714-7059135 goïi sau 1 giôø tröa.

Caàn phuï nöõ khoûe maïnh laøm baïn vaø chaêm soùc baø cuï beänh töø 4 tieáng tôùi 6 hay 8 tieáng moãi ngaøy. L/L Haø sau 6:30PM toái 714-6361015

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 714719-7047 or ñieàn ñôn @11362 Westminster Ave Ste A, Garden Grove, CA 92843 MODELS WANTED Caàn tuyeån gaáp caùc ngöôøi maãu/ dieãn vieân nam nöõ ñeå chuïp hình thôøi trang vaø quaûng caùo cho Fashion & Beauty Magazine. Ñieàu kieän: cao, ñeïp, thaân hình caân ñoái haáp daãn, töø 16 ñeán 27 tuoåi. Göûi 1 hình headshot vaø 1 full body veà email: sainttuan@yahoo.com hoaëc lieân laïc St.Tuan @ 909-309-0005 or 909-753-6124

630-7L-121504/148015

Caàn ngöôøi taän taâm, kinh nghieäm giöõ beù gaùi 2 tuoåi röôûi. Ñeán nhaø , gaàn Edinger / Harbor, töø 8AM5PM, nghæ cuoái tuaàn. 714-4146120 630-7L-121504/148025

600-14L-122004/148588

600-7L-121604/148200

600-14L-121704/148304

Ñoà Sôn Club caàn tuyeån Bartender coù kinh nghieäm. Moïi chi tieát xin lieân heä: 714-328-8884 gaëp Andy.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm Dryclean caàn thôï uûi Shirt Full time coù kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). L/L 714-636-9311 from 8:00 to 6:00PM M-F.

Vaên phoøng du lòch caàn tuyeån nhaân vieân coù kinh nghieäm, xin fax resume 714-898-1735

600-180L-120604/146875

CLUB CASANOVA TAÏI HAWAII caàn tuyeån nöõ tieáp vieân tuoåi töø 20 - 35. Bao aên ôû, ôû xa mua veù maùy bay, löông cao, xin lieân heä Jackie 808-382-8303 or 808386-4376

CHÔÏT NHÔÙ 714-778-3664 Quaùn Chôït Nhôù Euclid/Katella, Anaheim caàn nhieàu waitress treû ñeïp vaø phaûi treân 21 tuoåi. Löông töø $10 up cash + tip cao. L/L Kevin 949-939-1225. Seõ khai tröông vaøo thöù Tö 12/22/204

600-28L-121704/148300

600-14L-120504/146775

600-90L-120804/147114

Tran Transport, caàn owner operator vaø taøi xeá ñi GA, NJ vaø IL haøng nhieàu. Giaù cao traû tieàn xoøng phaúng. Xin LL : 714-288-1849 office, 714-206-2000 cel, 714612-4191 cel.

600-14L-121004/147408

$25,000 - $40,000 3 mos work. Ages 19-40. 310-415-5407

600-15L-120704/147112

500-7L-122104/148685

Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Nails tieåu bang Ohio. Trong khu Super Wal-Mart, shopping center, khaùch Traéng, income cao. Chi tieát L/L: 740-450-4555 bus, 714-251-2543 cell

500-14L-122104/148697

500-14L-121704/148472

600-14L-072804/129574

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

500-28L-121704/148375

LAS VEGAS. Nghæ höu, sang tieäm Nails, ñeïp, roäng, rent reû. Nhieàu khaùch du lòch, caùch Las Vegas Blvd 3 phuùt. L/L oâng Baûo 702-736-3185

600-30L-061504/123185

600-90L-081304/131975

Tieäm 99 Plus caàn sang gaáp roäng 5500 sqft. Trong khu ñoâng ñuùc, vuøng Ontario giaù 95K + inventory. Muoán bieát theâm chi tieát L/ L: 626-319-2588

* U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155 EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

Caàn cho lease 1/2 vaên phoøng treân laàu, goùc ñöôøng Brookhurst vaø Bolsa giaù $560, goïi Kim 714813-7211 cell, 714-901-8361 (H)

Caàn sang tieäm Massage coù 8 phoøng + Sink moãi phoøng hoaëc caàn partner ñeå laøm chung, rent reû. Giaù thöông löôïng. LL: 714957-3177

500-7L-121704/148327

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time, khoâng kinh nghieäm seõ train. Caàn ngöôøi röõa ly. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934. 600-28L-110304/142732

600-12D4-112501/001378

RAO RAO VAË VAËTT

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Caàn dì giuùp giöõ treû nhoû. ÔÛ laïi hoaëc saùng ñi chieàu veà. Vuøng South Coast Metro - Santa Ana. Xin lieân laïc Linh 714-309-4326. 630-7L-121704/148469

Caàn moät Dì bieát naáu aên phuï vieäc nhaø, phuï giöõ treû. Laøm 1 tuaàn nghæ 1 ngaøy. Xin lieân laïc Dung 714-901-1297, 714-785-6410. 630-14L-121904/148483

Caàn 1 baø giöõ treû 11 thaùng vuøng Cerritos 5 ngaø y /tuaà n , $800/ thaùng, ôû laïi hay ñi veà OK. 562924-4744, 841-9501 630-7L-121904/148500

Caàn ngöôøi giöõ treû 1 tuoåi, naáu côm, 6 ngaøy 1 tuaàn, ôû laïi. Löông haäu, Huntington Beach. Anh 714404-2256 630-7L-122004/148603

Caàn ngöôøi giöõ treû (4 tuoåi & 2 tuoåi). Bao aên ôû (bieát naáu aên). Laøm 6 ngaøy tuaàn ($50/ngaøy). L/L coâ Quincie 626-242-7195 630-7L-122004/148604

Caàn ngöôøi taän taâm thaät thaø troâng coi beù gaùi 6 thaùng. Xin goïi soá phone: 714-234-5205 630-7L-122104/148643

Caàn moät baø giöõ moät beù gaùi, giuùp ít vieäc nhaø, vaø naáu buoåi chieàu. Bieát noùi tieáng Vieät vaø Quaûng Ñoâng. Goïi 626-497-8866 hoaëc 626-497-8598 630-7L-122104/148646

Caàn ngöôøi giöõ em beù tuoåi töø 45 ñeán 55, giöõ em vaø laøm vieäc nhaø. Löông haäu. L/L: 714-876-3931 630-3L-122104/148652

Caàn ngöôøi coi treû vuøng Lake Forest xin goïi cho Vaân: 714-3345226

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

MANUFACTURING JOBS

NAIL & HAIR JOBS

640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-30L-120504/146776

Leading aparel manufacturer is now hiring for warehouse shipping picking. Knowledge of UPS software helpful. Please fax resume to 310-639-4958 or Email to info@magicheadwear.com

640-28L-120704/147082

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. LL: United College of Dental Technician. 714-379-8228

640-14L-120904/147276

Immediate Full time job openings in Anaheim and Brea for the following: ª Test Technician: $9.00 $11.00/Hr ª Electro Mechanical Assembly: $8.50 - $9.00/Hr ª Electronic soldering: $9.00 $10.00/Hr Must have 6 months prev. electronic assembly work exper. Apply in person 9AM - 12:00 Monday - Wednesday: Venturi Staffing 377 E.Chapman Ave., ste 220; Placentia (corner of Kraemer and Chapman Ave, near CSUF). Bring ID

640-14L-121004/147566

Haõng ñieän töû vuøng Irvine caàn ngöôøi sieâng naêng, nhanh nheïn, coù kinh nghieäm laøm veà QC Inspector, handsolder rework & touch-up. SMT operator, stockroom kit auditor, general assembly assistant. Shift 8:30AM tôùi 5:00PM vaø 3:30PM tôùi 8:00PM full time & part time. Xin lieân laïc Haïnh Nguyeãn tel 949-5531234, fax 949-553-1229

640-14L-121204/147607

Machine Shop looking for (3) person. (1) Machinist with 3 years min experience in CNC Milling & Lathe, SU and program. (1) QA inspector with 2 years min experience in machine shop inspection. (1) 2nd shift milling machine operator (3:00 - 11:30PM) - Min 1 year experience. Fax resume to 714-903-9992 or email to echo23@hotmail.com. Need to speak English

650-22L-072204/128776

650-7L-112804/145801

NAILS & SPA Vuøng Riverside $500-$700/tuaàn caàn thôï Nam Nöõ Boät, tay chaân nöôùc, Facial waxing, airbrush, full/parttime, nhieàu khaùch walk-in, ñi chung xe neáu caàn. LL: 951-369-0954, 714705-3192.

650-84L-032603/060316

650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926 650-28L-112904/145890

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866

650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn

650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL Ñeå trôû thaønh CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ FACIAL, haõy döï lôùp caáp toác 2 tuaàn trong 1 salon lôùn. Caùch Bolsa 15', ñeå ñöôïc höôùng daãn töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT. Goïi HANNA: 562833-5433. 650-100L-032104/109698

650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138 650-14L-083104/134358

Tieäm Toùc caàn gaáp thôï Toùc bieát laøm Nail caøng toát hoaëc thôï Nail. Khu Myõ traéng. Neáu caàn xin lieân laï c 714-343-8836, 714-5582490. 650-14L-091204/136030

640-7L-121904/148473

HIRING NOW! We need to fill 44 position in the next week. Our Sheet metal shop works alternate shift schedules of 4/10 and 3/12 hour days to maximize prodution and balance family life. ª Amada press brake operators. ª Turret punch press operators. ª Tig & Mig welders. ª Grinders. ª Hardware machine operators. ª Maintenance mechanicis. Apply in person to AMF: 1011 Seal Beach Blvd, Seal Beach, CA of fax resume to 562-596-6799. Must bring valid documents to work! Great benefits: Med., Den, 401K, vacation

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

650-36L-120104/146333

BREA NAILS, Fullerton, ñoâng khaùch, tip haäu, caàn thôï chaân tay nöôùc, boät, bieát Facial, waxing caø n g toá t . L/L714-990-2997 (9:30-7:00), 818-388-6056 (sau 7:00).

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

650-14L-120904/147331

Caàn thôï Nails boät full time. Löông treân $500 khaùch walk-in ñoâng vuøng Inglewood gaàn phi tröôøng LA. L/L: 310-674-0350 work 650-14L-120904/147353

Tustin, khu Myõ traéng, Tip haäu, ñoâng walk-in. Caànthôï Hair Nöõ, bieát laøm M+P caøng toát, bao löông cao. Laøm 4567. Kim 714-7317190. cell: 714-260-4756 650-14L-120904/147383

Caàn thôï Nail gaáp. Caàn thôï nail nöõ cho vuøng Newport Beach. Xin lieân laïc coâ Helen tieäm: 949-7231653, cell: 714-883-6905 650-36L-120904/147394

650-14L-121304/147778

650-14L-121404/147804

CAÀN THÔÏ NAILS Tieäm vuøng LA. caàn thôï Nam Nöõ boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm, löông $500 and up/tuaàn. LL: 310-613-4234, 714-3924434

650-14L-121404/147824

Bakersfield Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong Mall, 6 ngaøy moät tuaàn, löông bao hoaëc aên chia. Lieân laïc Yeán: 661-398-1717

650-14L-121404/147840

Tieäm Nail vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1 tieáng 30 min. toaøn Myõ traéng, tip haäu. Caàn thôï boät/nöôùc/ facial/waxing. Bao ôû/bao löông cao tuøy khaû naêng. Goïi coâ Thaûo Traâm 714-728-9213, 714-5547127.

650-14L-121404/147903

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm moùng boät cho tieäm Nail ôû Long Beach. Bao löông $400/tuaàn. LL: 714-705-5513 khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi.

650-14L-121204/147658

650-14L-121204/147662

650-28L-120504/146831

650-30L-112204/145326

NAILS Caàn gaáp thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Wisconsin, bao $750-$1000/ tuaàn. LL 262-691-4557, 414899-4612

Caàn Thôï Nails. Caàn thôï nails laøm ôû khu Myõ Traéng. Bao löông vaø aên ôû trong nhaø. Moïi chi tieát xin lieân laïc Kenny W: 870-930-3733, cell: 870-351-5145

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, bieát chuùt boät. F/T, P/T Vuøng 714 ñi cuøng xe. H: 714-6382566, W: 310-902-2862 650-30L-121204/147666

HOT TIPS NFL, NBA, COLLEGE FOOTBALL & BASKETBALL. WWW. CALIPICKS.COM 714-422-9303 Chuyeân nghieäp - Caån Thaän Traùch Nhieäm.

650-21L-121204/147674

650-28L-120604/146930

650-28L-112404/145546

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï nöõ, laøm boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Bao löông. Goïi Bình 951-279-8146, 714-757-2596. 650-14L-112504/145580

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

TOÙC Tieäm Toùc Fantastic Sams vuøng Santa Monica caàn thôï toùc kinh nghieäm bieát laøm maøu, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc Don 951201-7134 650-28L-120704/147075

Caàn gaáp thôï nail Nam Nöõ, phaûi coù chuùt ít kinh nghieäm, aên chia hay bao löông tuøy khaû naêng, coù choã ôû LL: 928-704-6551 (b), 928-234-1631 (cel) 650-36D4567-120704/147109

650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-121304/147678

TOÙC Salon one raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï toùc treû coù kinh nghieäm laøm vieäc F/T bao löông töø $400$500/tuaàn + Chia 60%. Khoâng kinh nghieäm vui loøng ñöøng goïi. LL: Haûi 714-638-8544, cell: 714350-1929 650-28L-121304/147711

RENT STATION Tustin & 17 Street Salon vaø Irvine gaàn fwy 55, 405, vuøng sang, tip cao coù F.C, wax, nail, toùc. Good location. L/L: 728-3921, 949-8333855 Caà n gaá p thôï nails Nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ traéng, löông töø $500/tuaàn trôû leân, tip haäu, xin LL: 310-519-7596 sau 8PM, 310-781-9422

650-14L-121304/147760

650-14L-120804/147142

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

650-7L-121504/148077

Tieäm Nail vuøng El Centro caùch Little Saigon 2:30 caàn thôï nail coù kinh nghieäm boät & tay chaân nöôùc bao löông 600/wk, coù choå aên ôû laïi. L/L Miss Ly. 619-2778642

Caàn thôï Nail coù baèng bieát laøm boät. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. Khoâng khí gia ñình. Close on Sunday. Lieân laïc Long 310637-1882, cell: 310-349-9652

650-7L-121504/148078

NAILS. Caàn gaáp thôï Nails Nöõ tay chaân nöôùc. Vuøng Myõ Traéng gaàn Fullerton. Nghæ Sunday. Lieân laïc Leyna 714-792-0964 or 714425-6637

650-7L-121504/148090

650-7L-121504/148092

650-14L-121504/147969

Caàn thôï nail kinh nghieäm bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao $700 saùu ngaøy treân aên chia, coù phoøng rieâng, choã aên ôû. L/L Linda: 505-710-6857, 505-866-4513

NAILS Caàn thôï nöõ kinh nghieäm full time 6 ngaøy trong Montebello Mall. Löông töø $650 - $700/tuaàn. L/L: 323-888-9953 work, 626-3925515 cell

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

650-14L-121604/148190

650-7L-121504/147993

Caàn Thôï Nail. Caàn 1 Thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc khu Myõ traéng ñoâng. Tip haäu. Vuøng Cypress. Lieân laïc 714-827-9863 töø 10:00AM ñeán 6:00 PM.

650-7L-121604/148193

650-7L-121604/148197

650-14L-121504/148004

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang. Löông cao típ nhieàu coù nôi aên ôû luùc ñaàu. L/L Lieân: Bus 256-880-8884, Cell 256520-6738 or 714-372-3318.

650-28L-121504/148005

Baùn hoøn non boä vaø Fountain ñeïp giaù reû töø Vieät Nam. 951-4546011.

Caàn thôï nail xuyeân bang Wisconsin, moïi chi tieát xin lieân laïc chò Nguyeät 141-364-6055 cell or 414-353-1523 H Caàn thôï nail coù KN laøm PW, tay chaân nöôùc & waxing. Coù choã aên ôû taïi NJ. Caàn ngöôøi lôùn giöõ 2 treû. L/L A.Taâm 908-296-0447, 732-542-7280

650-14L-121504/148017

Angel Nails & Spa. Tieäm gaàn Redondo Beach, khaùch Myõ traéng. Caàn thôï Nails nöõ bieát chuùt ít veà boät. Xin lieân laïc Cindy 310-7985086. Sau 8:00PM. Goïi 310-2935033. Nails gaàn Seal Beach caàn thôï Full time + Part time kinh nghieäm bieát laøm boät, pink & white, thôï chaân tay nöôùc. Lieân laïc Penna 562-438-3722 hoaëc 562-2902732 Cell.

650-7L-121504/148023

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc + boä t + Facial + Waxing kinh nghieäm. LL Tony: Tieäm 714-8955117, Cell 714-468-6429.

650-7L-121504/148027

Tieäm ñoâng khaùch Meã caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc môùi coù baèng O.K. will train. LL: W 310549-0911, Cell 562-822-4604.

650-7L-121504/148029

650-7L-121604/148211

650-7L-121604/148220

Caàn Thôï gaáp Nail khaù veà boät, bieát Wax. Bao löông töø $350$400. Xin goïi 562-331-1009.

650-7L-121604/148223

Caàn gaáp moät thôï toùc vaø facial, phaûi coù kinh nghieäm, cho tieäm toùc vaø nail, raát ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng, South Corona bao löông tuøy theo khaû naêng. L/L Linh 951-317-9731, 951-520-0101

650-7L-121604/148227

Tieäm nails vuøng Inglewood & Cucamonga. Caàn nhieàu thôï Nails boät, tay chaân nöôùc, facial, waxing. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. L/L: 909-434-3754, 323-757-9888

650-7L-121604/148229

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät, wax caøng toát. Löông $400/tuaàn tip $200/tuaàn, walkin nhieàu, vui veû. Tính caùch gia ñình. Rosemead, Monterey Park ñi xe chung neáu caàn. L/L: 818716-2893 ngaøy, 626-203-1340 toái

650-7L-121604/148236

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï Nöõ laøm Fill tay chaân nöôùc. Löông $300-$500/tuaàn. Bao löông neáu caàn. Xin LL 310-637-3761, Cell 310-308-7666.

ARCADIA. Caàn thôï boät K/N bieát wax caøng toát. Bao löông $500 & up. Tieäm gheá spa caàn tay chaân nöôùc. 626-215-5470 cell, 626448-1127 home

650-14L-121504/148041

650-14L-121604/148238

HAIR & NAILS Anaheim - Fullerton goùc Orangethorpe caïnh nhaø haøng Kim Loan, coù nhieàu khaùch walk in caàn Thôï Toùc bieát laøm Nail moùng boät. Lieân laïc Kimie: 714879-4858 B/s, 714-397-0858 Cell, 714-515-0858 Cell.

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

NAIL Caàn thôï nail nöõ chaân tay nöôùc, vuøng Valencia, Myõ Traéng, tip cao, löông $400 - $500/tuaàn, caùch Vannuys 20 phuùt. L/L Ngoïc: 661803-4378 650-7L-121704/148411

NAILS Caàn thôï Nails moùng boät coù kinh nghieäm vaø thôï chaân tay nöôùc. Xin L/L 714-244-7216. 650-14L-121704/148470

650-7L-121604/148134

NAILS & SPA Caàn thôï nöõ laøm boät kinh nghieäm, 35 tuoåi trôû leân. Bao löông theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, vuøng LA. 714-657-4160 Dian

650-14L-121504/147983

Caàn thôï Nail gaáp kinh nghieäm boät 5,6,7 caùch Bolsa 50 phuùt, ñi chung xe vôùi chuû. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc Kim. 909-875-0667

650-28L-121704/148373

Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle. Löông $450 - $550. L/L: 323-7712069, 626-236-2435

650-7L-121604/148126

Escape Above Spa caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh, khaùch Myõ Traéng, giaù cao. Bao löông hoaëc möôùn choã. L/L 562-433-2177.

Tieäm nails trong mall, gaàn Cali, caàn thôï gaáp bieát laøm boät, tay chaân nöôùc. Bao $700/tuaàn. Lieân laïc Kim: 928-314-3870, 714902-4066

650-14L-121704/148334

Tieäm Hair & Nails ôû Costa Mesa gaàn South Coast Plaza caàn thôï Nöõ kinh nghieäm toùc, bieát laøm moùng tay. Goïi 949-642-3880 (ngaøy) hoaëc 949-294-5777 (toái)

650-7L-121704/148374

650-7L-121504/147943

650-7L-121504/147979

650-7L-121704/148315

Caàn thôï Nail boät tay chaân nöôùc & Facial shopping gaàn East LA. College khaùch Meã, caùch Rosemesd 10', Bolsa 30' Neáu caàn ñi xe chung. LL: 323-2633238, 714-553-0342

650-7L-121704/148372

Caàn thôï Nail ôû Las Vegas. Bao löông, xin goïi 702-459-0386 home, 702-292-3501 cell

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ xuyeân bang. Laøm vuøng Myõ Traéng kinh nghieäm khoâng bieát wax caøng toát. Löông $800/tuaàn up, tip $200$300/tuaàn. Goïi Thuïy W: 708349-5151, H: 708-745-5121, C: 714-876-3093

650-7L-121704/148310

Caàn gaáp thôï boät pink/white gioûi. Vuøng Traéng löông cao, tip haäu. Bao löông $400 - $500/T, goùc Bolsa/Goldenwest. L/L Ngoïc H: 714-898-4897, W: 714-8982426 or 714-901-1520.

650-14L-121404/147923

650-7L-121504/148022

650-14L-121304/147729

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät khoâng caàn kinh nghieäm, lieân laïc Truùc phone 714-514-5213

650-7L-121504/148067

Caàn Thôï kinh nghieäm, boät traéng hoàng. AÊên chia hoaëc bao löông. Vuøng Fullerton, khu Shopping, caùch Bolsa 15 phuùt. Nghæ Chuû Nhaät. 714-870-0212, Cell 714468-6259.

Caà n gaá p thôï nail Nam kinh nghieäm, bao löông hoaëc aên chia, coù choã ôû, lieân laïc. 805-736-8655

Tieäm nail raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nail coù baèng laøm wax, boät, chaân tay nöôùc. L/L: 310675-2558 or 310-384-4427

650-14L-121704/148272

Vuøng Ñen, Meã caàn thôï boät, tay chaân nöôùc vaø waxing. Bao löông theo kinh nghieäm, 714-785-5801

650-30L-121404/147919

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät Pink & White, facial. Laøm taïi bang Florida, löông bao töø 600$-800$/tuaàn, tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, khu Myõ Traéng. Tip cao. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. LLaïc: Coâ Höông: 352-332-9662 (work), 352-328-8198 (cell).

Nail Palmdale caàn thôï boät nöôùc kinh nghieäm bao löông $550/W. L/L: 714-757-8995 or 661-2736894 anytime

Nails Spa Tieäm nails vuøng Santa Monica, löông cao tip haäu.Caàn thôï Nöõ, khoâng kinh nghieäm, bao löông $360/week. 714-724-1990

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495

NAILS Tieäm Nails vuøng LA caàn gaáp Thôï Nöõ bieát laøm Boät tay chaân nöôùc. Baûo ñaûm löông cao. Gaàn Chinatown. LL 323-234-6913.

650-14L-121604/148123

650-14L-121004/147565

650-7L-121604/148268

650-7L-121504/148062

650-7L-121604/148106

650-14L-121204/147618

ACRYLICS EXPERT Caàn thôï nails, thôï laøm facial & waxing, khu lòch söï gaàn South Coast Plaza, tieäm môùi sang troïng & ñeïp, bao löông 3 thaùng ñaàu. Xin goïi 714-936-3669, 714-7175197.

650-7L-121504/148042

Nail caùch Bolsa 1H30 giaù cao khaùch sang Myõ Traéng. Bao löông hôn chia 6/4. Nghæ Chuùa Nhaät veà Bolsa. Caàn gaáp Thôï treû gioûi boät coù choã ôû. L/L: 714-417-1391, 417-1390.

Tieäm nail vuøng Palm Desert caàn thôï P/W löông $650 trôû leân, tay chaân nöôùc $450 trôû leân, tip treân $150 ñi chung xe tuaàn veà 1 laàn. Goïi Tony 760-345-8488, 714454-3256

Caàn thôï nail coù baèng Arizona. Bao $3000/thaùng. Free choã ôû. Xin goïi 520-227-2652o

650-28L-120204/146444

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-121404/147937

650-14L-121004/147578

650-30L-120204/146527

650-14L-032404/110179

650-28L-072104/128507

650-21L-120904/147318

Tieäm Nail vuøng LA khu shopping Meã ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nam Nöõ boät tay chaân nöôùc wax. Löông cao. 323-587-7883

Caàn thôï nail nöõ, xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, löông $800 up/tuaàn. L/L: 714326-7187, 402-614-8888

650-90L-102704/141860

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong Mall myõ traéng, New York, löông cao, tip haäu. Lieân laïc cell 518-307-9368, bus 518-7611265.

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-14L-120904/147259

Tieäm nails raát ñoâng khaùch vuøng LA, löông cao, caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc waxing, laøm tính caùch gia ñình, khoâng giaønh giöït. LL: Tina 310-632-7962

650-30L-120104/146222

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell)

650-90L-110504/143019

650-28L-071404/127522

650-28L-120804/147182

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Tieäm nail vuøng Rancho Marige caùch Bolsa 1 tieáng röôûi caàn thôï nail nöõ. Bao löông $600 - $800/ tuaàn. Coù choã aên ôû, tieäm sang, khaùch Myõ Traéng. W: 760-3410654, cell: 760-831-0931

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538

650-78D23456-102904/142278

650-28L-052704/120245

CAÀN THÔÏ NAIL Nam nöõ coù kinh nghieäm bao $3000 1 thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007

650-48L-113004/146110

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466

650-14L-120804/147143

Caàn thôï nail gioûi P & W bao $600 tieäm caùch Santa Ana 3 tieáng 30 phuùt. L/L Tuyeát B: 805237-2608, sau 9PM C: 805-6109195

650-28L-113004/146113

khaép mieàn Nam California Tìm ñòa chæ thöông maõi:

650-28L-112904/145979

650-100L-091604/136733

650-36L-111804/144891

CNC Set-Up & Machinist needed. CNC Machine Shop in Huntington Park, Commerce Casino area, need CNC Set-Up men & Machinists 7 years experience minimum. Mastercam programming helpful. Good pay. Contact: Mr Ninh 714-697-3844

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525 Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

640-7L-121604/148148

640-7L-121704/148379

650-28L-112904/145972

Tieäm Nail ñoâng khaùch caàn thôï nam nöõ vôï choàng caøng toát ñi xuyeân bang bao löông moät tuaàn saùu ngaøy $600 tuaàn aên ôû free. Thôï gioûi baûo ñaûm treân $1000. Paul 804-445-1564, 310-8713062

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

FURNITURE MANUAFACTURING We need experienced Upholsterers, Sewers & Cutters for a rapidly growing office chair manufacturer in Huntington Beach. Full time, day shift (6AM - 2:30PM) plus overtime as necessary. English skills are helpful. Pay depends on experience. Call 714427-0240 or apply in person at 3601 W MacArthur Blvd; suite 906, Santa Ana (in “Harbor Business Park” cross street Harbor”)

650-28L-112604/145791

RAO RAO VAË VAËTT

650-14L-120804/147151

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

640-7L-121504/148079

640-7L-121604/148168

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-28L-120904/000014

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï coù kinh nghieäm, Tieäm giaù cao, khu khaùch traéng sang vaø tip haäu , Bao löông $800 / 6 ngaøy. Lieân laïc Duõng 914-4340610 cell, 914-562-3399 (W)

Haõng laøm hoäp möïc cho maùy in Laser tìm ngöôøi laøm. Khoâng caàn kinh nghieäm seõ chæ daãn. Phaûi coù khieáu laép raùp caùc boä phaän nhoû. Baét ñaàu $7 moät giôø, coù vacation, 401K, baûo hieåm söùc khoûe. Ghi ñôn taïi: Laser Image Plus 180 Mccormick Aver., Costa Mesa, CA 92626 SMICA Manufacturing, CNC Machine. Operator. $10.00 to $12.00 Hr. 14340 ISELI road, Santa Fe Springs, CA 90670. Call Marie: 562-926-9407

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

650-14L-121904/148493

Tieäm Nails ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng, tieåu bang Wisconsin, caàn gaáp nhieàu thôï Nails coù kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. L/L H: 920-237-1544, W: 920-2371220 650-14L-121904/148495

2 NAILS SPA Vuøng Hollywood Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, caàn nhieàu thôï nam & nöõ gioûi vaø nhieàu kinh nghieäm, bao löông cao $700 tuaàn. Caàn nhieàu thôï toùc nöôùc spa. L/L: 323967-1186 650-7L-121904/148504

Tieäm nails vuøng San Juan Capistrano caùch Bolsa 35 phuùt laùi xe. Caàn 1 thôï nail nöõ moùng boät kinh nghieäm vaø chaân tay nöôùc, bao löông $500 (6 ngaøy 1 tuaàn) laøm hôn aên chia 6/4. L/L cell: 949-636-5896, work: 949489-3787 650-7L-121904/148506

Caàn thôï Nail kinh nghieäm bao löông hoaëc aên chia (baûo ñaûm treân $800/thaùng). Coù choã aên ôû. Tieåu bang Pennsylvania. Lieân laïc 714-653-4711 650-7L-121904/148513

Caàn thôï Nail bieát boät P/W coù baèng Facial caøng toát. Bao löông neáu caàn, khu Yorba Linda 15 phuùt laùi xe. L/L Nga tel: 714876-8144 day, 714-899-0124 night 650-7L-121904/148515

Caàn gaáp thôï moùng nöôùc bieát fill. Bao löông $400/tuaàn treân chia 6/4. Caùch Bolsa 3 tieáng. Coù theå ñi chung xe vôùi chuû. Phone 714675-0210 650-7L-121904/148521

MAØI KÌM KEÙO Baûo ñaûm ñuùng lôøi höùa. ÔÛ xa göûi qua böu ñieän. Xin goïi 714-3723814 ñeå bieát theâm chi tieát, caùm ôn 650-7L-121904/148530

NAILS SPA Myõ Traéng caùch Bolsa 10 phuùt caàn thôï nöõ chaân tay nöôùc khoâng kinh nghieäm seõ train... W: 714-901-8116, C: 714-5804130 650-7L-121904/148534

Tieäm Nail vuøng Newport Beach caàn thôï nöõ kinh nghieäm bieát boät vaø silk neáu caàn seõ bao löông. L/ L: 949-645-4296 650-7L-121904/148541

New full service nail salon manicurist and pedicurist. Wanted waxing, facial & masseuses with experience. 466 N.Doheny Drive, West Hollywood, CA 90048, call Kathy: 310-497-4842

650-7L-121604/148244

HAIR Caàn gaáp Haircuts for Men 70%, $50-$100 per day. Full time-Part time. Will train. La Habra, Whittier, Norwalk. 562-6941582.

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT


WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 650-7L-121904/148542

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-14L-122004/148625

NAILS Caàn gaáp thôï Nails Nöõ gioûi boät, ôû Arizona. Bao löông $600 - $700/ 1 tuaàn, tip cao. Phone: 480-5678890, 928-317-0355, 760-4455561

650-7L-122004/148635

650-5L-122004/148544

Caàn thôï Barber Beach/Whittier kinh nghieäm bao, khoâng experience commission Part/Full time. Dö duøng station toùc, Nail baùn. LL: Day 562-691-2546, Night 714-799-4317.

650-3L-122004/148545

Tieäm Hair ñoâng khaùch Beach/ Cerritos caàn Thôï Nail Nöõ/Nam coù kinh nghieäm ñaáp boät & laøm tay chaân nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia tuøy theo K/N. L/L Haèng 714-826-6661.

650-7L-122004/148548

Tieäm nails LONG BEACH. Ñoâng khaù c h caà n thôï boä t nöõ kinh nghieäm vaø tay chaân nöôùc. Laøm full time, bao löông cao. ÔÛ Bolsa ñi xe chung. L/L: 310-639-0545

650-3L-122004/148552

Caàn thôï khoâng kinh nghieäm seõ chæ daãn, tieäm vuøng Orange, tip cao. L/L Haèng 606-1596 hoaëc 997-9921

650-7L-122004/148556

Caàn thôï nail nöõ K/N coù baèng wax caøng toát. Tieäm caùch Bolsa 10 phuùt, khaùch sang tip haäu, xin L/ L: 714-634-0623

650-7L-122004/148557

Tieäm nail caùch Bolsa 15 phuùt, khaùch sang tip cao caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc, laøm 5, 6, 7. L/L: 714-633-1025

650-7L-122004/148560

NAILS Newport Beach caùch Bolsa 15 phuùt, nhieàu khaùch walk-ins. Caàn thôï nöõ pink & white, silk, laøm luoân tay chaân nöôùc. Löông cao tip haäu. Bao löông neáu caàn. Goïi W: 949-723-5428, H: 714-4254537

650-7L-122004/148562

Tieäm Hair vuøng Anaheim caàn moät thôï toùc coù kinh nghieäm veà maøu vaø hihglight bieát facial vaø waxing. 714-778-5722, sau 8PM 635-3037, 876-3645

650-7L-122004/148567

Caàn thôï boät laøm P/W neáu coù baèng Wax caøng toát. L/L soá phone 949-837-3367

650-42L-122004/148568

Caàn thôï Nail Nöõ xuyeân bang (Boston) khu Myõ Traéng, tip cao, aên chia, bao löông tuøy khaû naêng, xin lieân laïc 626-215-2401

650-3L-122004/148577

Caàn gaáp thôï phuï laøm toùc full time môùi ra tröôøng seõ train, xin goïi Kathy cell 714-588-4975

650-14L-122004/148584

BAKERSFIELD NAILS Tieäm ñoâng khaùch khu Myõ Traéng caàn thôï boät vaø nöôùc laøm good, khoâng K/N seõ train. Vieät Nam môùi qua taän tình giuùp ñôõ. Löông $600 - $800/tuaàn. L/L James: 661-588-4700, 661-472-2246

650-7L-122004/148594

Tieäm Nails ñoâng khaùch Meã, caàn gaáp thôï Nam / Nöõ bieát boät vaø nöôùc. Löông $450+up, neáu caàn seõ bao löông. Tieäm gaàn China Town vaø Monterey Park. LL: (W) 323-225-4581, sau 9PM. 310532-8135

650-7L-122004/148600

Tieäm Nail vuøng Tustin: caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät, löông cao hoaëc bao tuøy theo khaû naêng. Lieân laïc: Bus: 714-505-2874. Home: 714-508-561 after 8PM

650-7L-122004/148606

CAÀN THÔÏ TOÙC, coù kinh nghieäm, luông $70/ngaøy, hôn chia 6/4, trong khu Bolsa, xin goïi soá 714895-3520 hoaëc sau 7:30 toái. : 399-0411

650-5L-122004/148608

NAILS Caàn thôï Tay chaân nöôùc kinh nghieäm, laøm thaät tình laâu daøi. Löông treân $400/tuaàn. Tieäm gaàn Bicycle Casino. L/L: 323-5523757

650-7L-122004/148609

650-7L-122104/148642

Tieäm Nail vuøng Myõ Traéng caàn gaáp thôï nöõ kinh nghieäm bieát wax caøng toát. Bao löông $500/tuaàn neáu treân aên chia. Tieäm gaàn phi tröôøng LAX. L/L Thu: 310-9721257, 310-416-9743

650-7L-122104/148647

HAIR AND NAIL Caàn thôï toùc vaø moùng tay coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh laøm taïi vuøng Mission Viejo. ÑT B: 949-951-2115, H: 949-9517790

650-7L-122104/148653

Tieäm nails vuøng Laguna Beach caàn thôï tay chaân nöôùc F/T, bao theo tuøy khaû naêng, xin lieân laïc 949-464-1974

650-7L-122104/148658

Tieäm nail Lake Forest caàn thôï tay chaân nöôùc boät bieát waxing caøng toát. Neáu caàn bao löông. L/ L hoûi Katie: 714-398-9802

650-7L-122104/148667

Tieäm Toùc caùch Bolsa 15 miles, vuøng Myõ Traéng ñoâng khaùch caàn thôï Toùc Nail. FT/PT. Xin lieân laïc Susan 714-841-7510

650-7L-122104/148669

NAILS. Arizona Mesa City vuøng Traéng. Öu tieân thôï trong vuøng. Caàn gaáp nöõ gioûi veà boät traéng hoàng, silk + gel. Bao löông $800/ 1 tuaàn. L/L Many 714-797-1721

Caàn ngöôøi laøm part time trong vaên phoøng baûo hieåm xin goïi anh Laân 714-467-3315 660-7L-121904/148543

650-7L-122104/148714

650-3L-122104/148725

HAIR & NAILS Caàn thôï toùc gioûi bieát laøm Nail (caøng toát) vuøng Norwalk. Goïi Myõ 714-408-0213, 507-8605

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG 660-28L-071103/075446

Medical office in Westminster caàn full time: Acupuncturist (phuï giuùp M.D), M.A, (front/back) thoâng thaïo Anh/Vieät Ngöõ. Coù Dental/Health Insurance, good benefit. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931 660-15L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077. 660-44L-111204/144118

650-5L-122104/148673

Caàn gaáp thôï nam, laøm tay chaân nöôùc, bieát fill caøng toát ñoâng khaùch Myõ Traéng, löông cao, tip haäu. L/L: 812-334-8180 W, 812391-0152 H

650-7L-122104/148680

Tieäm Nail Spa vuøng Long Beach, trong khu Shopping lôùn, khaùch traéng caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm laøm PT. LL: Kim 562493-6654

650-14L-122104/148683

Fresno Nails caùch Bolsa 3h laùi xe, caàn thôï Nöõ K/N boät nöôùc waxing, facial, löông $600-$800/ tuaàn coù choã aên ôû. LL Brian. 559735-0478 (work), 714-478-3783 (cell)

650-7L-122104/148686

Caàn thôï Nail, tieäm trong mall, khu Myõ Traéng, vuøng New York, Albany caàn thôï nails, nöõ coù kinh nghieäm, löông baûo ñaûm $1000/ tuaàn up. Xin goïi Vó 518-464-9990

650-7L-122104/148690

HARBOR BARBER Raát ñoâng khaùch, tip cao, caàn thôï caét gioûi Tondeux. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn, bao löong $400/ 5 ngaøy/w hoaëc hôn. Diane: 714-657-5673, 714-890-5651

650-7L-122104/148693

PALM SPRING. Caàn thôï nail Nöõ kinh nghieäm boät, löông bao töø $2500 trôû leân. LL: 760-3433042, 714-200-6797

650-7L-122104/148694

Caà n gaá p thôï Nails Nöõ kinh nghieäm boät P & W tay chaân nöôùc. Löông cao tip haäu aên chia hoaëc bao tuøy theo khaû naêng. Ñoái dieän Orange Mall. L/L Ngoïc 714331-8564 cell, 714-282-8549 work

650-3L-122104/148699

Vuøng Newport Beach. Caàn thôï boä t vaø tay chaâ n nöôù c kinh nghieäm. Xin LL: 714-856-2289

650-14L-122104/148703

Caàn gaáp Thôï Boät. Nam hoaëc Nöõ coù kinh nghieäm Pink & White vaø boät. Laøm Full time. Khu Anaheim. LL Phöôïng: Bus 714-5391372, 714-636-6648, Cell 714390-4850.

650-7L-122104/148704

650-3L-122104/148705

Caàn gaáp thôï Nails P/T, tay chaân nöôùc. Trong khu shopping lôùn vuøng Burbank. Xin L/L Huøng 714757-5072, 626-280-4468 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

660-42L-111404/144151

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com 660-30L-112604/145702

VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caà n thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul or Tiffany 714-5318875 office or 714-726-2132 cellular 660-28L-120204/146502

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134 660-14L-120804/147132

660-56L-122004/148582

Orthodontic R.D.A needed in Westminster F/T. Be nice, fast, clean, professional. Call only if have minimum 2 years experience. Great benefits. 714-8399800 660-7L-122104/148662

Vaên phoøng baùn veù maùy bay ngay taïi Little Saigon caàn agent commission cao. Lieân laïc 714-5318957 fax resume to 714-5312483 660-3L-122104/148666

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm bieát Edging and Mounting. Lieân laïc 714-526-1282

660-14L-121604/148166

660-7L-121704/148276

Part time Administrative Assistant needed. Top pay up to $20/ hr. Prefered college student with business major. Excellent English and telecommunication skill required. Must be able to work independently. Please call David after 5PM for interview 714-5048996 660-7L-121704/148294

Vaên phoøng baùc só caàn ngöôøi front/back office. Caàn thoâng thaïo Anh/Vieät. Löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L: 714-251-9485 hay 714-654-1135 660-5L-121704/148309

P/T Receptionist needed. From 1-5PM Monday to Friday. Microsoft Word skill. Fluent English. Call 714-653-8864 or fax resume to 714-636-2286 660-24L-121704/148357

CAÀN PHUÏ TAÙ PHAÙP LYÙ Toå Hôïp Luaät Sö caàn tuyeån theâm phuï taù phaùp lyù (paralegal hay legal assistant). Caàn thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ vaø coù ít nhaát 2 naêm kinh nghieäm. Xin göûi resume veà soá fax 714-373-0250 hoaëc email CaliforniaLaws@hotmail.com hoaëc goïi soá 714-891-1901 660-7L-121704/148364

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistsant. Full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel: 714839-4545

Chinese Fast Food. Caàn 1 ngöôøi nam phuï beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L Sonny 714-5401217 665-14L-122004/148572

Nhaø haøng ñoâng khaùch caàn tieáp vieân nöõ, löông haäu coäng tip. Caàn beáp chaùnh caùc moùn nhaäu vôùi tay ngheà cöùng. L/L Mark: 949547-3100 665-7L-122004/148579

Nhaø haøng caàn thôï phuï beáp gaáp coù kinh nghieäm, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. L/L anh Thaûo 714-539-8811 665-7L-122004/148590

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ

665-56L-122104/148656

Caàn 1 coâ thö kyù coù kinh nghieäm laøm phoøng maïch Nha só. L.L Hieân 714-775-2282 hoaëc Thanh Cell 714-719-2623.

RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-080504/130679

Caàn gaáp 1 thôï naáu Food To Go Vieät Nam, xin goïi 714-839-3019, 714-657-4644.

665-28L-120604/146918

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress vaø Anaheim Hill, caà n phuï beá p , waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562924-1838, 714-995-1006.

Chinese Fast Food in Garden Grove needs full time/PT. Food serve. Must have some experience & speak English. Please call Lynn @ 714-425-6868 for interview 665-7L-122104/148677

Nhaø haøng $1.99 caàn 2 chaïy baøn caàn 3 phuï beáp, xin lieân laïc soá 714-893-8364 or 863-8922 gaëp coâ Haø or anh Phöông 665-7L-122104/148682

Nhaø Haøng Chay ôû Hawaii caàn thôï naáu aên bao aên ôû, löông haäu. Lieân laïc Mai: 808-280-0919

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-22D34-101804/140695

Shop may haøng thun quanh naêm, caàn thôï may 1 kim, overlock, lieân laïc 714-554-6973 or 714-2629721 670-28L-112804/145857

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24 700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131. 700-32L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell 700-28L-120704/147048

KIEÂN ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa chöõa, laép raùp heä thoáng laïnh, maùy söôûi, Central air, tuû laïnh, beáp gas, ñieän, Bình nöôùc noùng. Goïi Kieân 714-3505004, free estimate 700-30L-121404/147886

KHUNG HÌNH Chuyeân nhaän laøm custom khung hình caêng canvas lôùn, nhoû, söûa hình cuû thaønh môùi, laminate maët hình traùnh hö, coù nhieàu khung vaø hình ñaõ thaønh phaåm ñang on sale (giaù raát reû 30-50% off) Call Minh 714-757-5269 700-7L-121904/148528

ACCUTECH COMPUTER - Chuyeân caøi ñaët, naâng caáp, baûo trì, söûa chöõa taïi nhaø caùc söï coá veà maùy tính. - Nhaän tö vaán caùch söû duïng computer/software moïi trình ñoä. - Giaù thaønh phuø hôïp. L/L Tuaán: 714-376-9077 Accutechcomputer@yahoo.com

702 - DU LÒCH TRAVEL 702-DL-090902/000017

665-14L-120804/147123

Shop may Trask/Newhope caét chæ thôï 1 kim, overlock caét chæ. Tieàn baïc soøng phaúng. L/L Nhung 714-539-5640, 714-588-3988

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

670-14L-121304/147770

665-28L-120804/147184

Shop may caàn thôï overlock and thôï 1 kim. Lieân laïc coâ Kim 714590-1691

702-90L-111901/000543

Nhaø haøng gaàn Cal State Fullerton caàn ngöôøi phuï beáp kinh nghieäm. Goïi Höông 714-5284087

660-14L-120904/147332

Phoøng maïch vuøng Westminster caàn moät nhaân vieân laøm back & front office coù kinh nghieäm. Thoâng thaïo Anh ngöõ. Laøm vieäc full time. L/L: 714-379-0199 trong giôø laøm vieäc vaø ñeå laïi soá phone

665-3L-121904/148518

Nhaø haøng MAI caàn vaøi coâ tieáp vieân vui veû deã thöông laøm full time or part time. Xin L/L: 714392-9687.

665-28L-121004/147503

Caàn thö kyù laøm vieäc part time buoåi saùng bieát tieáng Anh vaø computer (öu tieân hoïc sinh). Lieân laïc Nancy 714-478-1600

665-7L-121704/148462

Caàn nam beáp chaùnh coù kinh nghieäm. Bieát xoác chaûo, naáu buùn, mì, huû tieáu v.v... Xin goïi Giao 714-530-1744 sau 8PM goïi 714841-4611

660-7L-122104/148706

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp, xin lieân laïc Kyù hay Phuïng. 518-426-0203, 518-2293052

660-7L-121604/148116

MARKET Caàn tuyeån kinh nghieäm Cashier speak English. Xin lieân laïc: 310-537-2168.

665-7L-121904/148488

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster caàn moät thö kyù full time or part time. Löông traû theo kinh nghieäm, phone 714-5964288 Caàn Full-time Customer Service cho Farmer Insurance & Income Tax Office. Thoâng thaïo Anh Vieät, Söõ duï n g Computer löu loù a t, nhanh nheïn, Thaät thaø coù benefit vaø vacation. Coâ Jennifer. 714373-2376

665-7L-121704/148418

Caàn gaáp moät ngöôøi chaïy baøn cho nhaø haøng Ñaø Naüng. L/L 2514178, 360-7677

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët

650-7L-122104/148676

RAO RAO VAË VAËTT 700-9999L-111901/000524

660-7L-121704/148389

Tieäm Nail ñoâng khaùch vuøng Los caàn thôï Boät kinh nghieäm laøm Full time. Xin lieân laïc Linh 323232-4643 or 323-369-8532.

Nhieàu tieäm caàn thôï nam, nöõ part, full, $400 - $600. Raát ñoâng. Boät, nöôùc baèng Facial, xe loâng wax, raát ñoâng, 714-260-5185, 714893-5184 Thu, 310-537-1058, 310-834-8770

650-7L-122004/148610

650-3L-122004/148622

650-3L-122104/148709

Tieäm nail Diamond Bar caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm coù baèng wax caøng toát. Coù theå ñi chung vôùi chuû. L/L Höông 909397-5254, sau 8PM 714-5346482

Caàn gaáp thôï Nail nam nöõ caàn nhieàu thôï Nail, xin lieân laïc Trang 310-349-9845, 323-258-9269

Caàn gaáp thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm vuøng Chinatown Los Angeles, löông cao, xin goïi 323233-3790, sau 9PM 323-5472232

Tieäm raát ñoâng khaùch caàn thôï nöõ K/N laøm 5 or 6/week. Löông 450/up. Chuû thích ngöôøi hieàn laønh vui veû. Laøm laâu daøi khoâng khí G/Ñ. L/L: 714-902-7095, 714-902-7096

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

650-14L-122104/148718

$500 - $750 Caàn thôï nails nöõ treû gioûi boät bieát wax caøng toát. Löông cao $500 $750/tuaà n . Tieä m vuø n g Pico Rivera. L/L: 562-949-3885, 626422-8451 sau 10PM

NAILS Caàn thôï bieát laøm tay chaân nöôùc bieát boät chuùt ít cuõng ñöôïc. Tieäm vuøng LA ñoâng khaùch. Tip haäu. L/L: 626-272-3983 cell, 310673-6584 bus

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn Waiter / Waitress, phuï beáp, laøm nöôùc kinh nghieäm, laøm part time. LL: Phöông 714-531-6018 665-14L-121004/147571

Nhaø haøng caàn phuï beáp chaïy baøn part time, ñieän thoaïi lieân laïc 714963-1700 sau 10 giôø saùng

665-14L-121404/147809

Nhaø Haøng caàn phuï beáp, bao löông. 714-260-3582 caàn ngöôøi chaïy baøn bieát tieáng Anh vaø vui veû. Goïi Maxx :714-403-2117

665-7L-121504/147992

Full Bar-Restaurant Chôït Nhôù ôû Katella & Euclid caàn ñaàu beáp coù kinh nghieäm bieát naáu ñoà nhaäu. Löông traû cash töø $2,500 ñeán $3,000 Coäng tieàn Tip. Xin lieân laïc Kevin 949-939-1225 665-7L-121504/148016

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon caàn phuï beáp nhanh nheïn, chòu khoù coù hoaëc khoâng kinh nghieäm. Löông traû theo kinh nghieäm. Môùi sang Myõ OK. Goïi 714-531-5798. 665-7L-121504/148018

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon caàn ngöôøi chaïy baøn part time nhanh nheïn, bieát tieáng Anh. Coù kinh nghieäm caøng toát, khoâng seõ train. Goïi 714-721-1888. 665-7L-121604/148162

Nhaø haø n g vuø n g Huntington Beach caàn tieáp vieân vaø ñaàu beáp bieát naáu moùn nhaäu, xin lieân laïc 714-307-4564 hoaëc 714-3105933

665-7L-121604/148186

670-14L-120804/147160

Shop may Trask & Harbor caàn thôï may taïi shop may nguyeân caùi vaø caét chæ. L/L Dung 714534-4349

670-14L-120904/147290

Shop May goùc Hazard & Hoover caàn Thôï may nguyeân caùi, Haøng ñaàm, Jacket, Thun, Vaûi. Haøng deã may tieàn ñaøng hoaøng. Goïi Cöông 714-417-2539.

670-14L-121504/147991

700-DL-112701/001551

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän thôï may vaø thôï uûi. thôï Final. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Coâ Kim. 714-675-5627 hoaëc laø 714638-0743

665-7L-121704/148336

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn.

Caàn thôï kheùo tay bieát may quaàn taây, vieäc laøm quanh naêm, löông haäu. Lieân laïc Tom: 714-9983500 670-7L-121704/148387

670-14L-121704/148393

Shop may vuøng Bolsa vaø Garden Grove caàn thôï may taïi shop + moät kim. Tieàn baïc soøng phaúng. Caàn thôï nguyeân caùi. Xin goïi 714898-8300 670-7L-121904/148517

Shop may nhieàu haøng deã may caàn thôï 1 kim overlock caét chæ. Traû tieàn nhanh. Lieân laïc baùc Hai 714-534-8668 hay 714-9069991

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep).

700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383

700-DL-091302/037525

670-7L-122004/148627

Shop may gaàn P.L.Thoï chuyeân haøng Baby, haøng nhieàu, deã may caàn theâm thôï may taïi shop, taïi nhaø. Tieàn baïc soøng phaúng. Ngoïc 714-373-2338, 714-651-3915

Caàn phuï Beáp nhaø haøng, coù kinh nghieäm caøng toát. Thích coâng vieäc Beáp nuùc. Ñeán thaúng Hyû Laïc Chay Quaùn trong khu chôï AÙ Ñoâng. Phone: 714-373-1232

702-7L-111901/000545

670-7L-121604/148153

665-7L-121704/148285

Caàn Waitress kinh nghieäm, raønh tieáng Anh, laøm part-time cho nhaø haøng ôû Balboa, New Port Beach. LL. 714-235-0138

TUAÁN

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

670-7L-121504/148052

Shop May ngay Bolsa. Caàn thôï may haøng thun kyõ, thaät kinh nghieä m may nguyeâ n caù i taï i Shop. Moät thôï caét chæ. Goïi Ana 714-224-8112 (ngaøy), 714-5220759 (Ñeâm).

670-3L-122104/148688

700 - DÒCH VUÏ SERVICES

702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962 702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân. 702-90L-111901/000549

670-3L-122004/148629

Shop may caàn moät kim, overlock, merro, uûi, caét chæ, khuy nuùt. L/L coâ Tieân 714-554-4421

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

Shop May Garden Grove nhieàu haøng quaàn taây, ñaàm Caàn thôï 1 kim, lock, manager bieát may maãu. Xin lieân laïc 714-554-5684.

Shop may Garden Grove caàn thôï 1 kim nguyeân caùi, uûi, caét chæ. Lieân laïc Troïng 714-530-5008

665-7L-121704/148314

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801

670-14L-121404/147855

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter). Xin lieân laïc gaáp phone: 714-839-8916. Nhaø haøng caàn gaáp 1 naáu ñoà nhaäu vaø 1 chaïy baøn, xin lieân laïc Dan 231-6865

700-DL-111901/000743

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn. 702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

702-30L-100102/039650

OÂ. LONG 714- 504-1613 Nhaän thoâng dòch Xin SSI, xin tieàn beänh, Housing, tieàn trôï caáp CAPI, Baùc só, phi tröôøng, Quoác tòch, tuyeâ n theä , Thi Nail & Toùc..v..v.

702-30L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754.

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

702-92L-123002/049914

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-30L-030603/057897

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702-90L-100603/087798

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702-95L-042104/114406

ÑUÙNG HEÏN 24/24 Phi tröôøng, INS Nail, toùc, Baùc sæ, Moïi luùc, moïi nôi Van 2005 Lòch söï, kinh nghieäm Anh LAÂM 714-254-5909 714-254-5758

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

702-28L-091904/136965

DÒCH VUÏ 24/24 714-553-7509 Phi tröôøng, casino, quoác tòch, theû xanh, tuyeân theä, nail toùc (coù models & kits) caùc nôi xa gaàn. Uy tín, ñuùng heïn. Goïi Nhaân 714553-7509

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

702-30L-111004/143625

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 702-28L-112604/145670

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

710-DL-112001/000888

ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-36L-120503/095891

702-15L-111804/146164

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, Models, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

702-30L-120104/146209

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

702-16L-121004/147548

HIEÅN/HO7 Orange 714-636-6588 714-878-4620 Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Reû, an toaøn, taän taâm, lòch söï xin goïi Hieån

710-90L-052104/119323

710-DL-112101/001076

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, shopping moïi nôi. Ñuùng heïn, vui veû. Giaù reû, vui loøng goïi Vuõ. 714839-9655 or 714-775-6514

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS

710-44D12467-071404/127532

720-28L-072704/129435

710-37L-072704/129443

706-28L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710-36L-062302/027141

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515

710-31L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680

710-38L-030203/057431

720-14L-102904/142272

710-100L-073004/129970

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 LAPTOP SPECIALIST Chuyeâ n söõ a chöõ a : laptop & Desktpo. HARDWARE - SOFTWARE. ÑT: 714-418-9603 Xem trang nhaø: www.tivionline.com 710-14L-121404/147858

Chuyeân lo veà caùc heä thoáng ñieän, söôûi vaø ñieän laïnh cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi Contractor Lic #766492C10C20. Laâ m : 714720-3747.

720 - SÖÛA XE HÔI 720-28L-022003/000579

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

720-DL-111901/000576

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

D&T ÑIEÄN LAÏNH

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

AUTO REPAIR

710-DL-111901/000571

710-DL-100202/000744

720-14L-102604/141717

710-28L-121204/147655

APPLIANCES REPAIR

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

NGÖÔØI VIEÄT

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân pha maøu TOUCH-UP xe ñuïng nheï, coï quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS HOOD - TRUNK - DOORS. 714-925-5392 714-554-4430.

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ CONSTRUCTION 740-DL-022003/000581

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a NHAØ & MOBILEHOME, add phoøng, remodeling kitchen, phoøng taém, texture, sôn. v.v.. ÑIEÄN, NÖÔÙC, GAS, PHONE. 15 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714448-9435. 740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808. QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547

740-16L-080402/032398

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-742-5017, Loâi 714-448-9435 740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714-3504102, license #785596

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell 720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692 720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-90L-022802/011348

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

ND’S CONSTRUCTION St. Lic #819811 Chuyeân thaàu xaây caát cho tieäm, nhaø haøng, nhaø môùi, cuõ. Ñieän nöôùc, gas, theâm phoøng v.v... Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm goïi Thònh 714-2242264, Nghóa: 626-375-7848

740-36L-050704/117267

740-30L-080404/130530

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295 740-29L-091004/135828

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229. 740-90L-092804/138182

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

740-551L-080503/078934

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854.

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714-724-3028

740-50L-081003/079762

740-180L-100504/139129

740-84L-050904/117298

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-37L-051104/117720

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260 740-90L-101704/140607

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

740-36L-102504/141649

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

740-38L-010804/099641

740-365L-012403/053075

740-14L-022003/000592

740-30L-103104/142315

740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus

740-29L-051104/117732

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

1658.

Chuyeân söûa chöõa nhaø. Nhaän sôn söûa. Loùt gaïch. Söûa oáng nöôùc. Khai thoâng oáng coáng. Thay kieáng. Cöû a soå . Water heater. Call Minh:714-465-6934 cell, 714750-5907 740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-90L-032703/000596

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

740-191L-031003/058389

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283

740-36L-060204/121136

740-28L-112604/145740

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed

740-28L-021204/104289

740-58L-022504/106030

740-30L-030704/107532

740-28L-042403/064236

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797.

740-90L-112504/145605

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523.

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-29L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-2006146.

740-28L-112904/145927

740-28L-021904/105196

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542

740-36D246-012604/101684

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517.

740-90L-041103/062663

740-14L-110704/143235

740-7L-112404/145465

740-30L-022003/000598

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482.

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell

C.P.I

720-28L-111203/000577

740-28L-071603/075979

740-30L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-90L-110603/092090

740-90L-090402/036170

740-91L-022003/000602

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315

740-29L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

740-90L-070802/028848

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

710-28L-100603/087783

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm.

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

740-31L-022003/000588

710-90L-120303/095460

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826. LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG

710-90L-111901/000572

720-28L-070804/126528

720-28L-102204/141340

706-30L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

720-28L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726. Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

706-DL-111901/000567-R/B

706-DL-120501/002487

BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 & 10 naêm manager nhieàu haõng California kinh nghieäm ñieän, Maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn. Goïi Chuù Baù 714- 590-8450, 714-897-8731.

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

SIGNS & NEON

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

740-28L-052602/023175

720-14L-060403/069898

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western

720-7L-121102/047965

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-539-9405, 714-251-7208 cell, 714-5888910. 720-28L-123002/049868

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640

740-90L-032102/014096

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

702-30L-120104/146206

702-7L-122004/148592

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

740-28L-031204/108376

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

740-42L-113004/146078

740-28L-060804/121915

CALI BUILDERS General Contractor License #536258 ª Taát caû caùc dòch vuï veà xaây caát, veõ sô ñoà Plan, xin Permit. ª Residential & Commercial. ª Remodeling, Room Addition, Patio, Roof, Block Wall, Tile. ª Ñieän Gas, Nöôùc, A./C, Paint. ª Nhaän Insurance Claim. ª Bonded & Insured $2,000,000. Michael Hoà 714-719-4376

740-31L-060804/122021

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & BUSINESS Fully licensed - Bonded Insured Nhaän: - Xaây caát vaø Addition - Veõ vaø laøm laïi hôïp thöùc hoùa. - Gas, ñieän, nöôùc Giaù ñaëc bieät cho: - Re-modeling, xaây töôøng (Blockwall) - Ñoå Cement, Stucco, Laùt gaïch - Landscape (pavers, bricks, springler) Kinh nghieäm vaø ñuùng heïn Phone: 714-697-2051 714-934-8646

740-30L-080304/130343

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249 740-28L-120504/146801

CONSTRUCTION. Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch goã, sôn trong ngoaøi nhaø, apartment, söûa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm patio v.v... Linh: 714-767-7205, 200-4237, 803-1232 740-14L-121004/147586

PGI CONSTRUCTION Lic #824924 ª Design Office, Nails Shop, Restaurant. ª Leân laàu, theâm phoøng, xaây garage. ª Footing, driway, concrete. ª Spa chair service & plumbing. ª Baûn veõ & permit city available. Goïi Tong Pham hoaëc Tami 714-728-5028, 714-728-7531 740-14L-121404/147817

Nhaän söûa chöõa nhaø cöûa, gas, ñieän, nöôùc, gaén maøn cöûa, cöûa soå, cöûa ra vaøo, sôn nhaø, gaén sprinkler. vv... Xin LL: John 714224-2814, 714-531-0553, Tröôøng 714-333-7659 740-28L-121404/147860

CONSTRUCTION: Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch - goã, sôn trong vaø ngoaøi, thay cöûa, cabinet, sink. bathtub, eùp phoøng, patio, enclose patio. Xin L/L Hoang: 714-898-3257, Cell 714230-5006.


WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 742-DL-080904/131253

740-36L-121504/148089 740-14L-122004/148617

CITIES CONSTRUCTION Nhaän sôn, Söûa nhaø, Cô sôû thöông maïi, theâm phoøng, phoøng taém, beáp, loùt gaïch, thay cöûa soå, xaây töôøng, xi maêng, stucco, gas, ñieän, nöôùc v.v... L/L Duõng 714232-3933

740-7L-122104/148713

CONSTRUCTION Chuyeân sôn söûa nha,ø loùt gaïch, xaây töôøng & Patio, ñoå concrete, cabinet, nhaø beáp, loùt goã, thay roofing. Giaù phaûi chaêng. Goïi Phone 714-719-5614.

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707

742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869.

742-31L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867.

742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965

742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749

742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615.

742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521.

742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178.

742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949

742-56L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh: 714-719-2939

742-21L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-7L-061604/123253

XE BA GAÙC BEÁN THAØNH Chuyeân thaùo gôõ doïn deïp, ñoå raùc, chuyeân chôû linh tinh. L/L 714425-0542

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC PLUMBING THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984 744-30L-111901/000630

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor 744-DL-113001/002043

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân trò oáng Main (reã caây) ª Chuyeân thay, söûa faucet, toilets, water heaters, sink. ª Chuyeân trò oáng nöôùc chaûy döôùi xi maêng ª Chuyeân moân thay (repipe) heä thoáng oáng coáng gas vaø oáng nöôùc môùi. ª Chuyeân laép ñaët vaø söûa chöûa heä thoáng spa vaø boàn goäi ñaàu cho tieäm nail & salon. Ñaëc bieät giaù reû, baûo ñaûm L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-623-3392 cell: 714-623-3369 Unlicensed contractor 744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424 746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

747 - GIAËT THAÛM

744-28L-050603/065831

744-DL-111901/000621

742 - DOÏN NHAØ

744-84L-090602/036582

RAO RAO VAË VAËTT

CARPET CLEANING 747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-17L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-102D14567-112101/001086

744-3L-030604/107489

Thoâng caàu, coáng ngheït, maùy lôùn, oáng nöôùc beå, toilet, sink, faucet, water, heater, maùy xay, oáng beå döôùi cemet baûo ñaûm kyû löôûng. Goïi DUÕNG 714-657-5881. 744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937 744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310 744-33L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861 744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979 744-14L-121404/147857

Chuyeân söûa chöõa vaø thay môùi caùc heä thoáng, oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, bình nöôùc noùng, voøi nöôùc, maùy xay raùc v.v... Lic #766492C36. Laâm: 714-7203747.

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING 746-91L-021502/009717

Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319. 746-28L-041602/017688

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275 746-180L-042403/064173

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399 746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617. 746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA

747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822 747-90L-120202/046795

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122

750-14L-122004/148621

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell).

747-28L-121604/148139

SUNSHINE GIAËT THAÛM Maùy toái taân 2003. Baûo ñaûm saïch, mau khoâ, giaù reû. Kinh nghieäm taän taâm, uy tín, xin L/L: 714425-0357

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

750-15L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #203 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921

750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002.

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

750-28L-090204/134780

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206.

750-70L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. Daïy töøng ngöôøi, GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-623-3607. 750-102L-120704/147110

747-28L-102203/090076

747-96L-071404/127495

747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089 747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472

750-14L-120804/147189

Lôùp daïy keøm khai giaûng 01/03/ 04 töø lôùp 1-8. Ñaëc bieät cho caùc em yeáu veà ñoïc hieåu, vieát vaên, toaùn ñoá. AÙp duïng saùch giaùo khoa ôû tröôøng, giuùp h/s hoaøn taát homework vaø huaán luyeän caùc em gioûi veà vaên phaïm vaø moân ñoïc hieåu. Tieán boä trong thôøi gian ngaén. Thaày coù coù baèng Master tröïc tieáp giaûng daïy. L/L coâ Truùc: 714-5399692

750-14L-121504/148000

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm, taän taâm, vui veû, nhaän daïy giôø hoaëc bao ñaäu, daïy laùi Freeway. LL: Loc 714-234-0045 , 234-0045 750-7L-121704/148326

Daï y laù i xe nhieà u naê m kinh nghieäm vui veû, taän taâm, baûo ñaûm thi moät laàn khoâng phaân bieät tuoåi muoán bieát theâm chi tieát, xin L/L Mr.Ly: 714-657-9877

Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát

770-14L-121204/147641

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062

770-7L-121704/148471

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

770-28L-031103/058522

830-90L-100104/138678

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273 830-7L-113004/146022

Nhaän giöõ treû taïi nhaø. Nhaø roäng raõi saïch seõ taän taâm chu ñaùo. Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt. Lieân laïc baùc Vaân 714-657-5108

770-28L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

830-180L-062804/125204

Kim Eyelash Extension. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân, chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole sale, nhaän gaén loâng mi vaø daïy free. Caàn ñaïi lyù khaép nôi. LL: Kim or Anne: 714-609-4258

MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

830-28L-120304/146591

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863

770-32L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

770-38L-091404/136370

780-28L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535. 780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310.

780-28L-072202/030678

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592.

780-28L-120503/095800

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

780-95L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-29L-062304/124402

770-28L-092904/138346

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

770-28L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale ª Nhaän daïy hoïc qua phone vaø göûi haøng ñi caùc tieåu bang. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

770-30L-120204/146376

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie

770-30L-120904/147390

VI QUYØNH SKIN CLINIC - Baùn thuoác vaø noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% OFF. - Maøi da $30, ñoát noát ruoài $10 up. - Xaâm 20% OFF. - Maùy maøi da Raprd Peel $2500. - Thuoác loät taåy naùm khoâng ñoû maët, keát quaû nhanh $180/set. 714-839-4577

770-14L-121204/147623

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

750-14L-070704/126419

TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362.

DAÏY LAÙI XE HLV coù license, taän taâm, uy tín. Laáy heïn thi laùi cho ngöôøi ñaõ thi rôùt nhieàu laàn, run, ít tieáng Anh. Röôùc taän nhaø. Caáp certificate cho HV döôùi 18. Xe 2 thaéng, ga môùi. Nhaän hoïc phí sau khi ñaäu. L/L chuù Nhieàu 714-350-4089

ABC DRIVING SCHOOL Lic #3966 INSTRUCTOR Kinh nghieäm taän taâm. Daïy vaø caáp certificate cho teenager. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu, ñuû moïi löùa tuoåi. L/L chuù Nieân 714-335-6620, 714-5305267 office.

747-30L-041503/030681

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaän cung caáp duïng cuï moái loâng mi vaø Daïy giaù ñaëc bieät $250. Coù duïng cuï noái toùc. Kem thoa tan môõ maët buïng ñaëc bieät Haøn Quoác. ÑT: 714-883-9397 Leyna., 714-458-3560

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

780-90L-083004/134298

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

780-17L-111704/144661

830-14L-120804/147156

Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân, nhaø ôû Harbor & Trask. LL Coâ Thaûo 714-260-7222 (cell), 714-534-2857 (H) 830-28L-120804/147180

License giöõ treû, nhaø roäng, saïch, thoaùng. Coù phoøng chôi. Nhaän Cal-work. Gaà n Westminster/ Euclid. Phone: 714-590-1585 830-14L-121204/147612

Nhaøhouse, saïch seõ ôû goùc Hazard vaø Newhope, licensed nhaän chöông trình Calwork töø 4 tuoåi trôû leân, ñöa ñoùn ñi hoïc. LL C. Nguyeä t . 714-227-7540, 714554-5983 830-14L-121404/147881

Nhaø MidwayCity, coù license child-care. Nhaän giöõ baby, öu tieân töø sô sinh ñeán 2 tuoåi. Thöông yeâu, chaêm soùc chu ñaùo. Nhöõng chaùu treân 2 tuoåi seõ ñöôïc daïy vaø taäp aên nguû, chôi hoïc, ñuùng giôø giaác. LL Coâ Thu. 714-899-2967 830-7L-121504/148038

Caàn moät Chò/Baùc giöõ treû. Nhaø ôû FV gaàn Mile Square Park. Coù phoøng dö neáu muoán ôû ñeâm. Löông haäu! Goïi Khanh 714-5531530. 830-7L-121604/148198

Nhaø roäng thoùang maùt saïch seõ, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi coù xe ñöa ñoùn ñeán tröôøng, goùc Westminster / Magnolia, lieân laïc chò Kim 714-618-4636 830-7L-121604/148212

Caàn ngöôøi töø 40-50 tuoåi, giöõ em beù môùi sinh vaø naáu aên. Löông töø $1,200, ôû Texas. Phone 325374-2883 gaëp Quoác. 830-7L-121604/148237

Special Baby Sitter ai caàn ñem laïi 1 baby 1-5T mình chaêm soùc kinh nghieäm. Giaù raát nheï nhaøng bình daân. 714-638-8269 10:007:00. 830-7L-121704/148384

Nhaø house thoaùng maùt goùc Dale/ Lampson. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi coù kinh nghieäm. Töø Thöù Hai ñeán Chuû Nhaät vaø 6AM ñeán 6PM. Goïi coâ Thanh 714-537-7503. 830-7L-121904/148486

Bolsa goùc Newland giöõ treû töø 5 tuoåi trôû leân (ñoùn sau giôø tan tröôøng) kieåm tra homework, coù phoøng chôi, vi tính cho treû giaûi trí, saïch. L/L chò Mai 714-4967697 830-28L-121904/148511

DAY CARE/PICK UP from school available. House Brookhurst + Edinger, State/CPR license. Close to Thomas Paine, La Quinta, 714-775-7788. Experience Irvine, Newport Beach private

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS 800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

800-30L-120604/146949

SouthBay, Vu Satellite Cel: 310-985-1006 Baùn laép raùp satellite system. Ñaëc bieät coù baùn Pansat 2500A giaù reû xem ñöôïc nhieàu Ñaøi

820 - CÔM THAÙNG FOOD CATERING 820-9L-031903/059461

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ CHILD CARE

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

830-14L-122004/148597

Nhaø House goùc Brookhurst / Hazard, nhaän giöõ treû töø 15 thaùng , 5 tuoåi coù phoøng chôi, tieän sinh hoaït cho treû. Goïi Coâ Vaân + Dì Tö. 714-839-7852 830-7L-122104/148696

ÔÛ Nhaø buoàn nhaän giöõ treû töø 18 thaùng trôû leân, coi treû nhö con, ôû vuøng Corona, treân ñöôøng Green River. Xin lieân laïc Phöông 714373-0433, 951-735-9305

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1769.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí.

850-29L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444.

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-90L-031104/108089

QUATECH COMPUTER Chuyeân Repaire, Upgrade, Custome built, computers, wire/ wireless, DSL, installation, setup, networking cho tö nhaân vaø cô sôû thöông maï i . Uy tín, kinh nghieäm. ª Coù baùn caùc loaïi computers: PCs, Laptops, Servers. L/L: 714-251-9109 850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime. 850-36L-061404/122985

850-90L-021603/055580

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-90L-092704/138079

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com 850-36L-112604/145792

RAO RAO VAË VAËTT

850-7L-121604/148136

Doïn nhaø caàn baùn gaáp choù phoác Miniacher female 6 thaùng maàu naâu vaø ñen raát ñeïp deã thöông giaù $350, 714-890-6363

850-14L-121704/148468

850-63L-112804/145844

850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944 850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward. Môû cöûa 6 ngaøy töø 9Am ñeán 10PM, nghæ thöù 3. 714-5540974. Parkings phía sau 850-7L-111504/144213

850-100L-061603/071619

850-32L-090903/084105

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-90L-100804/139617

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Upgrade. Mua/Baùn Desktop. ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium4, $470. ° Desktop 3.0GHz Intel Pentium4, $420. Maùy môùi, toát, baûo ñaûm 714-3621032.

RAO RAO VAË VAËTT

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

Baùn computer môùi raùp Athlon XP2800, 512MB memory, 45GB harddrive with top model LG DVDburner 16x triformat double layer $430. PentiumIII 750Megahertz 256MB $200. Toaøn 714914-3746, 714-554-4465. Nhaän repailr/upgrade. 850-28L-112404/145468

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-14L-092103/085797

Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly

900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526

900-28L-020604/103442

850-14L-121904/148496

850-28L-113004/146000

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843 850-5L-113004/146072

Laptop Toshiba Tecra 8100 PIII600/128MB/12GB modem, CDRom very nice, Window/Office installed, carry bag for $399; w/ DVD $499, w/DVD, CD-RW burner $525. Call 714-310-6100 850-28L-120104/146298

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992

850-28L-121004/147409

Goïi ñieän thoaïi VN mieãn phí. Chuùng toâi coù phaân phoái ñeå goïi Vietnam or taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi. Quí vò chæ caàn mua ñieän thoaïi giaù raát reû $49/per phone, no monthly fee. Goïi ñieän thoaïi trong heä thoáng naøy hoaøn toaøn mieãn phí, ngoaøi heä thoáng chæ toán coù 3 cent/phuùt töø VN tôùi USA. Hoaëc 37.9 cents töø USA tôùi VN ( including cell in VN). Caàn nhieàu ñaïi lyù phaân phoái ñieän thoaïi treân toaøn USA. Xin goïi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát 714-425-6318

850-14L-121004/147517

Baùn choù Chihuahua 8 tuaàn tuoåi gioáng nhoû con raát khoân ñeïp vaø deã thöông. Goïi 562-233-8334

850-7L-121504/147954

Caàn baùn gaáp 2 tanning bed mode 2003 hieäu Sun/Dash. 1 caùi 40 boùng, 1 caùi 24 boùng. Giaù $2500 cho 2 caùi. Lieân laïc 562-493-4591 850-14L-121504/147980

ª ATM Cash Machine for all types business thaâu theâm tieàn cash cho tieäm nail, khoâng toán tieàn chi phí cho chuû tieäm. FREE. ª Nhaän gaén heä thoáng Survilliance Security Camera for home or business 24Hrs, xem hình anytime, anywhere. Call Brian Pham: 310-877-2771 850-7L-121504/147981

- Airbag set 91-95 Acura Legen: $350 - Mercedes Ben, V8 complete injector wire hardness brandnew from Dealer $350 - Fr 93 to 98 - Scanner Snap On Cartrige 832001 Domestic & Import set used call $ - Lexus RX300. Headlight set used - 90 - 92 Lexus LS400, ñoàng hoà Dashboard $260. - 93-94 Lexus LS400, Cluster $500 Call Brian 310-877-2771 850-14L-121504/147982

Xem phim Myõ, Taøu, Vieät Nam khoâng lo traû tieàn moãi thaùng. Free. Free. Nhaän gaén cho tieäm: Nail or home. Xin goïi Brian 310-8772771 850-7L-121504/147999

Caàn baùn moät soá maùy may kyõ ngheä: 1 kim, overlock, hem, coverstich, khuy nuùt, merrow, boiler. Taát caû ñeàu coøn chaïy toát, xin L/L ÑT: 714-878-5798

Caàn baùn gaáp 2 spa hieäu Aerospa môùi mua 6 thaùng, hai baøn nail coøn môùi giaù reû. L/L: 310-8305499 hoaëc 310-386-4384

900-36L-020904/103860

850-28L-121904/148503

INSTYLE FASHION GRAND OPENING Tieäm quaàn aùo brand name Dolce & Gabbana BC BG 7 Miss Sixty A - B.S vaø nhieàu kieåu môùi treû, ñeïp. Giaù haï. Ñòa chæ 18611 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708, 714378-9686

850-7L-122004/148554

Xe laên môùi toanh, töï ñoäng charge ñieän, 4 baùnh xe maïnh $1500. An: 263-6346

850-7L-122004/148559

Baùn 1 caëp maùy saáy coøn raát môùi giaù $280. 1 tuû laïnh, 1CD hieäu Nakamichi, 1 computer Dell Pentium 3, 1 git giaù $150. Goïi 714-839-4775

850-5L-122004/148561

Baùn computer 1000GHz Window XP, DVD/CDRW copy office monitor 17 inches, keyboard mouse speakers internet ready $250. L/L Hoøa 714-414-7676, 534-1654

900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Quyù Anh sau giôø laøm vieäc meät moûi, haõy ñeán höôûng thuï giaây phuùt massage vui töø 19 - 24 Phuïc vuï aân caàn, tuyeät vôøi. L/L: 714-5301963 900-36L-112304/145445

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800.

900-84L-051404/118342

900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009.

900-42L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-4257081, 775-1442 Thanks.

900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030.

850-4L-122004/148613

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

Baùn 1 con choù “Teacup” Maltypoos, maøu traéng loâng xuø raát deã thöông, ñeïp tuyeät 9 week OK 1 con mini toy Chihuahua raët gioáng, raát ñeïp 8 week. 626-2852249, 626-589-0658

850-3L-122004/148630

TIEÀN XÖA, tình côø toâi coù 2 tôø giaáy baïc 1 tôø 5dls, 1934, 1 tôø 10 lds 1950. Raát quyù hieám ai caàn mua, xin L/L Chaâu 714-3732338, 714-651-3915. Giaù caû thöông löôïng.

850-14L-122104/148651

Caàn baùn baøn gheá xaø cöø trong phoøng khaùch, phoøng aên, giöôøng tuû trong phoøng nguû, goã rosewood, teakwood coøn môùi. Chaâu: 396-5495 hay 962-7040

900-28L-091504/136379

900-90L-100304/138885

900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caà n ñaá m boù p cho heá t caê n g thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199.

900-14L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

900-7L-120704/147033

LEÄ HAÈNG Caùc Baïn ôû xa gaëp Leä Haèng, treû ñeïp töôi maùt vui töôi yeâu ñôøi laáy heïn. L/L 714-653-2909. Chuyeân trò ñau nhöùc, töù chi baèng ñieàu chænh ñaïi huyeät. 900-14L-121204/147663

MASSAGE 1919 W.17th St., Santa Ana. 714-244-8314

900-7L-121904/148520

Lôøi nguyeän (ñoïc 9 laàn 1 ngaøy trong 9 ngaøy lieân tieáp seõ ñöôïc toaïi nguyeän). Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi, Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Höông Traàn

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

900-36L-100704/139546

900-7L-122004/148564

900-7L-122004/148614

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ (hieän ñònh cö ôû Sedney). cell: 0405-397-375 “UÙC” .

TIN QUAN TROÏNG Dòch Vuï Ñieàn Ñôn Baûo Laõnh Mieãn Phí Quí vò coù baø con, baïn beø ñang ôû Phillipines, Vieät Nam caàn ñieàn ñôn baûo trôï theo dieän tî naïn hoaøn toaøn mieãn phí, xin lieân laïc Hoäi World Relief soá 714-210-4730. Ext Tien Sim 102 900-7L-122004/148634

Lily laø ngöôøi coù theå ñem ñeán cho caùc baïn nhöõng giay phuùt thoaûi maùi caàn nôi relax thaät söï. Haõy goïi Lily 714-705-3841. 900-36L-122004/148636

900-54L-110504/143082

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

900-7L-110704/143220

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

900-7L-120204/146531

Grand Opening Massage Therapy nhieàu coâ treû ñeïp phuïc vuï taän taâm vui veû goùc Ball vaø Gilbert, Anaheim. L/L: 714-520-5591 or 714-310-2259

900-84L-100704/139490

850-7L-122104/148715

ANNOUNCEMENTS

900-28L-120104/146216

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201. Thaønh thaät caùm ôn.

Medical Student caàn ngöôøi coù vieäc laøm vöõng laøm ôn cosign ñeå baûo laõnh cho Ba em haäu taï chi tieát. L/L: 714-379-3341 toái 6 giôø ñeán 11 giôø

850-7L-122104/148712

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO

900-7L-113004/146131

Caàn giaây phuùt nghæ ngôi, xin L/L Kelly 714-230-9811

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, maùy giaët, saáy, giöôøng neäm vaø giaøn maùy Karaoke hieäu Sony. L/L: 2344460 Panasonic Digital Video Camcorder PV-GS400 môù i 2004 12x-Opt 700.Zoom 4.0 Megapixel CCD For Camera. 714-306-5562.

900-36L-112804/145847

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748.

850-7L-122004/148607

LAPTOP IBM Thinkpad T23, Intel Pentium III, 1.13GHz, 256MB 30GB, DVD, modem, network, Winxp, 2 USB, very good condition $650. L/L: 714-728-0974

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

900-14L-111904/144906

THU LAN Töôi maùt treû ñeïp yeâu ñôøi. Laáy heïn: 714-345-2739. Laøm vieäc töø 10AM - 10PM. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân

850-28L-121904/148498

TIEÄM VAØNG HONG KONG Chuyeân mua baùn nöõ trang vaøng 14K - 18K - 24K vaø platium. Baùn ñuû loaïi hoät xoaøn certificate G-1A. Ñaëc bieät caø raù Myõ, ñuû bình chöng vaøng 10K - 14K vaø 18K. Ñòa chæ: 9200 Bolsa Ave #214 booth 5 Westminster, CA 92683 714-373-3068

850-7L-121504/148026

Sale - Sonic Frontier SFS80. Tube Amplifier + Pream $1,550 Nakamichi CD + Pream + Harmonkardon Amplifier $1,150 - Sumo Polaris Amplifier + Pream, $650. 14061 Rondeau St #7 Westminster, 92683. 714902-7364.

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814.

900-30L-110804/143370

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

HIEÀN Quyù vò sau giôø laøm vieäc meät moûi. Caàn thoaûi maùi relax. Raát vui veû, aân caàn. Xin goïi laáy heïn. L/L Hieàn: 714-902-5611

900-30L-122104/148644

MASSAGE SPECIAL FEELING New! Hot! Young! Thieáu nöõ môùi, treû, ñeïp. Tieáp ñaõi vui veû aân caàn. Xin vui loøng goïi 714-901-9120 900-30L-122104/148695

Massage Therapy Caïo Gioù, giaùc hôi, special $39.99/hrs. LL Duõng Long. 714-630-1774, Anaheim Hill


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

.3”

DAT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

.3”

DAT


THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

.3”

DAT


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ TÖ - SOÁ 6955 - 22 thaùng 12, 2004 (11 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2004

.3”

DAT

NV2004-1222