Page 1

Toång Thoáng Phaùp Jacques Chirac noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo vaøo luùc beá maïc cuoäc hoïp thöôïng ñænh cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu (EU). Trong dòp naøy oâng bình luaän veà vaán ñeà thu nhaän Thoå Nhó Kyø vaøo EU.

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

NGUOI VIET CÔ QUAN TRANH ÑAÁU THÔØI SÖÏ VAÊN NGHEÄ GIAÙO DUÏC THÖÙ BAÛY 18 thaùng 12-2004 - NAÊM THÖÙ 27 - SOÁ 6951 - 25xu

- Vieät Nam (A10): Bi kòch cuûa moät gia ñình coù 5 ngöôøi ñieân taïi Caø Mau - Long An: Vôï lôùn ñi cöôùi vôï nhoû cho choàng! - Ñòa Phöông (B1): Vuï noå suùng taïi Nhaø Thôø Kieáng (Crystal Cathedral) ôû Garden Grove - Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang khuyeán caùo daân chuùng thaän troïng trong vieäc taëng döõ baùc aùi Muøa Leã. - Söùc Khoûe (B10): Baùc só cuûa baïn: Ñoâi ñieàu veà vieâm gan B. - Ngöôøi Vieät Treû (C1): Löûa Vieät, nhoùm baïn treû heát loøng vì coâng taùc nhaân ñaïo. - Xe Hôi (C3): Laøm theá naøo mua baûo hieåm ñeå bôùt ñöôïc 50% tieàn baûo phí? - Rao Vaët (C5): Thoâng tin thöông maïi, mua baùn, quaûng caùo. - Dieãn Ñaøn (D2): Möôøi laêm naêm sau ngaøy suïp ñoå böùc töôøng Baù Linh. - Taøi Lieäu Lòch Söû: Hoaøng Leâ Nhaát Thoáng Chí (Chöông VIII).

WASHINGTON.- Toång Thoáng George Bush hoâm 17 Thaùng Möôøi Hai, ñaõ kyù ban haønh döï luaät caûi toå quan troïng nhaát ngaønh tình baùo Hoa Kyø trong voøng 50 naêm qua, vôùi hy voïng coù theå caûi thieän ñöôïc heä thoáng giaùn ñieäp cuûa Hoa Kyø, ñaõ cho thaáy laø thaát baïi trong vieäc ngaên chaën caùc cuoäc taán coâng khuûng boá hoâm 11 Thaùng Chín 2001. Toång Thoáng Bush tuyeân boá: “Boä maùy tình baùo qui moâ cuûa chuùng ta seõ trôû neân thoáng nhaát, hoøa hôïp vaø höõu hieäu hôn. Noù seõ giuùp chuùng ta hoaøn taát nhieäm vuï moät caùch toát ñeïp hôn, ñoù laø baûo veä cho söï an toaøn cuûa daân chuùng Hoa Kyø.” Döï luaät daøy 563 trang naøy, ñaõ phaûi vöôït qua con ñöôøng choâng gai tröôùc khi ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua, coøn nhaèm sieát chaët caùc vuøng bieân giôùi vaø an ninh haøng khoâng. Döï luaät naøy seõ laäp neân moät trung taâm choáng khuûng boá lieân bang vaø boå nhaäm moät Giaùm Ñoác Tình Baùo môùi, tuy nhieân Toång Thoáng Bush chöa loan baùo moät öùng cöû vieân môùi cho

New York:

Voäi ñi mua saém chuùt quaø Noel thoâi maø...

Tieáp trang A6

Toøa Baïch OÁc:

Kinh teá Hoa Kyø phaùt trieån maïnh trong naêm 2005 WASHINGTON.Toøa Baïch OÁc hoâm 17 Thaùng Möôøi Hai, trong baûn döï ñoaùn kinh teá chính thöùc, thöôøng chæ ñöôïc phoå bieán tröôùc Thaùng Hai naêm keá tieáp, cho raèng Tieáp trang A6

Online: www.nguoi-viet.com

TT Bush ban haønh döï luaät caûi toå quan troïng ngaønh tình baùo

Ñoïc Trong Soá Naøy

NEW YORK.- Caûnh saùt New York cho bieát moät chò vuù treû ñaõ boû laïi em beù moät tuoåi trong noâi, ôû laïi nhaø moät mình taïi Khu Eastchester, New York, trong khi coâ voäi ñi mua saém quaø Noel baèng chieác xe hôi Mercedes sang troïng cuûa gia ñình, khoâng ngôø baø chuû, meï cuûa beù gaùi, ñaõ

Boä Tröôûng Tö Phaùp John Ashcroft traû lôøi caùc phoùng vieân taïi moät cuoäc hoïp baùo ôû Madrid hoâm Thöù Saùu sau khi oâng vaø Boä Tröôûng Tö Phaùp Taây Ban Nha Juan Lopez Aguilar kyù moät thoûa öôùc veà hôïp taùc an ninh vaø tö phaùp.

Tieáp trang A8

TT Bush kyù Ñaïo Luaät Caûi Toå Tình Baùo

Toång Thoáng George W. Bush vöøa kyù Ñaïo Luaät Caûi Toå Tình Baùo vaø Ngaên Chaën Khuûng Boá hoâm Thöù Saùu. Phía sau oâng, töø traùi sang phaûi: Laõnh tuï khoái ña soá Thöôïng Vieän Bill Frisk, phoù chuû tòch UÛy Ban 9/11 Lee Hamilton, Nghò Só Joe Lieberman (DC-CT), chuû tòch UÛy Ban 9/11 Thomas Kean, Nghò Só Susan Collins (CH-ME), Daân Bieåu Jane Harman (DC-CA) vaø Daân Bieåu Peter Hoekstra (CH-MI). (Reuters)

Myõ ra haïn 90 ngaøy ñeå buoäc CSVN caûi thieän tình traïng töï do toân giaùo WASHINGTON 17-12 (TH).- Moät nguoàn tin töø thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán cho hay chính phuû Hoa Kyø qua Boä Ngoaïi Giao “quyeát ñònh cho Coäng Saûn Vieät Nam theâm 90 ngaøy ñeå caûi thieän tình hình töï do toân giaùo ôû trong nöôùc, tröôùc khi ñöa ra caùc bieän phaùp tröøng phaït theo söï qui ñònh khi moät nöôùc bò xeáp vaøo danh saùch caùc nöôùc caàn phaûi

quan taâm ñaëc bieät.” Curtis Cooper, phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø, cho hay, trong thôøi haïn 90 ngaøy ñoù, Hoa Thònh Ñoán seõ tieáp tuïc ñoái thoaïi vôùi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñeå thuùc ñaåy Coäng Saûn Vieät Nam toân troïng quyeàn töï do toân giaùo cuûa daân chuùng. Hoài Thaùng Chín naêm nay, trong moät baûn phuùc trình ñaëc

bieät, Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø ñaõ xeáp Coäng Saûn Vieät Nam vaøo danh saùch “caùc nöôùc caàn quan taâm ñaëc bieät” vì cheá ñoä Haø noäi vaãn tieáp tuïc ñaøn aùp caùc toân giaùo trong nöôùc baát chaáp söï vaän ñoäng, phaûn ñoái cuûa theá giôùi. Tröôùc khi ñöa ra baûn phuùc trình ñaëc bieät, ngaøy 17 Thaùng Naêm 2004, Boä Ngoaïi Tieáp trang A6

Noåi loaïn trong nhaø tuø Afghanistan

4 ngöôøi Baéc Haøn xin tò naïn ôû Haø Noäi HAØ NOÄI 17-12 (TH).- Boán ngöôøi Baéc Haøn ñaõ vaøo trong Toøa Ñaïi Söù Phaùp ôû Haø Noäi ñeå xin tò naïn trong ngaøy Thöù Saùu ngaøy 17 Thaùng Möôøi Hai 2004, ñoàng thôøi xin ñöôïc ñöa ñeán Nam Haøn, moät soá nhaø ngoaïi giao Phaùp ôû Paris vaø caùc tin töùc phoå bieán ôû Nam Haøn cho hay nhö theá. Caû 4 ngöôøi ñaõ xoâng vaøo truï sôû Toøa Ñaïi Söù Phaùp trong buoåi chieàu, moät soá vieân chöùc

Hai binh só Ñöùc thuoäc Löïc Löôïng Quoác Teá Yeåm Trôï An Ninh (ISAF) do NATO caàm ñaàu ôû Afghanistan ra khoûi khaùm ñöôøng Pul-e-Charkhi, trong vuøng ngoaïi oâ Kabul, hoâm 17 thaùng 12. Moät cuoäc noåi loaïn taïi ñaây hoâm Thöù Saùu ñaõ khieán 4 tuø nhaân vaø 4 binh só thuoäc quaân ñoäi chính phuû bò gieát. (Reuters)

toøa ñaïi söù cho hay nhö theá vaø ñöôïc Haõng Thoâng Taán Haøn Quoác Yonhap xaùc nhaän. “Chuùng toâi ñang tieáp xuùc vôùi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam veà vieäc naøy” nhaø ngoaïi giao noùi vaäy vaø noùi theâm raèng lôøi yeâu caàu cuûa caùc ngöôøi tò naïn thaät ra laø gì ñeán nay vaãn chöa ñöôïc bieát chaéc chaén. Nhöng Thoâng Taán Yonhap

Afghanistan:

Tieáp trang A6

Trong moät theá giôùi baát ñònh NGOÂ NHAÂN DUÏNG Trong ñôøi theá naøo cuõng coù luùc chuùng ta buoät mieäng noùi moät caâu: ÔÛ ñôøi coù soá caû! Khi keát luaän “ñôøi coù soá” khoâng coù nghóa laø ngöôøi ta “bieát chaéc” soá meänh ñaõ quyeát ñònh chuyeän gì seõ xaûy ra hoaëc phaûi xaûy ra nhö mình ñaõ thaáy. Ngöôïc laïi, khi noùi “ñôøi coù soá” ngöôøi ta ñang chaáp nhaän laø mình khoâng ñoaùn tröôùc ñöôïc chuyeän gì seõ xaûy ra trong töông lai. Hoaëc thuù nhaän mình khoâng theå giaûi thích ñöôïc, baèng lyù trí vaø tin töùc maø mình bieát, taïi sao moät vieäc naøo ñoù, may hay ruûi, laïi xaûy ra. Chaáp nhaän “ñôøi coù soá” chính laø baøy toû loøng khieâm toán, thuù nhaän mình bieát trí oùc vaø hieåu bieát cuûa con ngöôøi coù giôùi haïn. Coâng nhaän raèng mình soáng trong moät theá giôùi voâ thöôøng, luoân luoân thay ñoåi vaø phaàn lôùn nhöõng thay ñoåi mình khoâng theå ñoaùn tröôùc ñöôïc, ñieàu ñoù khoâng nhöõng Tieáp trang A4

Noåi loaïn trong nhaø tuø khieán 8 ngöôøi bò gieát KABUL - Caùc binh só Afghanistan hoâm Thöù Saùu giaønh laïi söï kieåm soaùt nhaø tuø Thoå Nhó Kyø seõ thöông thuyeát ñeå gia nhaäp Lieân AÂu lôùn nhaát cuûa nöôùc naøy, theo Thuû Töôùng Thoå Nhó Kyø Recep Tayyip Erdogan (haøng thöù nhaát thöù tö töø phaûi) chuïp hình sau moät cuoäc kình choáng cuøng vôùi caùc laõnh tuï cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu (EU) luùc beá maïc cuoäc hoïp thöôïng ñænh ôû khieán ít nhaát 8 ngöôøi thieät Brussells hoâm Thöù Saùu. Hoï ñaõ thoûa thuaän nhöõng ñieàu kieän cho nhöõng cuoäc thöông thuyeát maïng, trong ñoù coù 4 lính gaùc, Tieáp trang A8 trong naêm 2005 ñeå seõ thu nhaän Thoå Nhó Kyø vaøo Lieân AÂu. (Reuters)

TQLC ñöông ñaàu vôùi nhöõng keû thuø khoân ngoan hôn ôû Fallujah

Cuba traû ñuõa: Tröng hình ngöôïc ñaõi tuø Iraq tröôùc phaùi boä Myõ

FALLUJAH, Iraq - Caùc naøy cuûa loaïn quaân, caùc vieân binh só Hoa Kyø gaëp söùc chöùc Hoa Kyø hoâm Thöù Saùu khaùng cöï rôøi raïc nhöng tinh noùi. ranh cuûa loaïn quaân khi hoï Hoï moâ taû nhöõng loaïn quaân Tieáp trang A8 taûo thanh thaønh phoá Fallujah, moät thaùng sau khi caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaø Iraq chieám laïi cöù ñieåm quan troïng

HAVANA, Cuba (Reuters) - Hoâm Thöù Saùu, Cuba ñaõ döïng nhieàu taám baûng lôùn gaàn Phaùi Boä Hoa Kyø vôùi nhöõng taám hình chuïp caùc tuø nhaân Iraq bò binh só Hoa Kyø ngöôïc ñaõi vaø hình caùc binh lính Hoa Kyø chóa suùng vaøo treû em, ñeå traû ñuõa vieäc Hoa Kyø trang trí Giaùng Sinh uûng hoä nhöõng nhaø ly khai Cuba hieän bò caàm tuø. Hai taám baûng lôùn vôùi nhöõng taám hình chuïp caùc tuø

Con caù heo moät thaùng tuoåi teân laø Zeus bôi beân caïnh meï Mancha trong Sôû Thuù Madrid, Taây Ban Nha, hoâm 17/12. Khi ra ñôøi ngaøy 4/11 Zeus naëng 12 kg vaø daøi 90 cm. Chæ trong voøng 2 thaùng sau khi sanh Zeus seõ taêng söùc naëng gaáp hai laàn. Hoa Haäu Theá Giôùi Maria Julia Mantilla cuûa Peru chuïp hình trong moät cuoäc hoïp baùo ôû Lima hoâm Thöù Saùu. Coâ ñaõ ñöôïc trao vöông mieän trong cuoäc thi Hoa Haäu Theá Giôùi treân ñaûo Haûi Nam, Trung Quoác, ngaøy muøng 4 thaùng naøy.

nhaân maùu me vaø bò truøm ñaàu taïi nhaø tuø Abu Ghraib cuûa Iraq, moät daáu hieäu chöõ vaïn vaø nhöõng chöõ “phaùt xít” ñoû in ñaäm ñöôïc döïng phía beân kia ñöôøng ñoái dieän vôùi Phaùi Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø, nôi vieäc tröng baøy ñeøn Giaùng Sinh coù con soá 75, ñeå ñeà caäp tôùi 75 nhaø hoaït ñoäng ñoøi daân chuû bò keát aùn tuø daøi haïn hoài naêm ngoaùi. Moät taám baûng khaùc naèm Tieáp trang A8

Periodicals Göûi Baùo Phaûi Daùn Tem

GIAÙ BAÙO GÖÛI BÖU ÑIEÄN TAÏI HOA KYØ: Moät naêm $168, Saùu thaùng $98, Ba thaùng $60


A2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

CSVN-Trung Coäng tìm cô hoäi hôïp taùc “caùc laõnh vöïc ít nhaïy caûm” treân bieån HAØ NOÄI 17-12 (TH).“Trong hai ngaøy 16 vaø 17 Thaùng Möôøi Hai 2004 taïi Haø Noäi dieãn ra hoäi ñaøm voøng IX Nhoùm Chuyeân Vieân Vieät Nam - Trung Quoác veà vaán ñeà treân bieån.” Baûn tin ngaén cuûa haõng thoâng taán chính thöùc Coäng Saûn Vieät Nam cho hay nhö theá trong ngaøy Thöù Saùu 17 Thaùng Möôøi Hai 2004 vôùi nhöõng lôøi leõ tuyeân truyeàn quen thuoäc “trong baàu khoâng khí höõu nghò, thaúng thaén vaø xaây döïng”. Cuoäc hoïp vöøa noùi hieån nhieân khoâng ñem ñeán keát quaû cuï theå naøo neân baûn tin treân chæ coù caùc saùo ngöõ “tieáp tuïc trao ñoåi yù kieán veà caùc vaán ñeà hai beân cuøng quan taâm nhaèm taêng theâm söï hieåu bieát veà laäp tröôøng cuûa nhau.” Tuy nhieân moät sö heù loä nho nhoû trong baûn tin naøy cho thaáy caùc vaán ñeà lôùn maø caû hai beân “cuøng quan taâm” thì khoâng thaûo luaän ñöôïc ngoaøi vieäc “tìm kieám khaû naêng hôïp taùc cuûa hai nöôùc trong caùc lónh vöïc ít nhaïy caûm.” Töø ñaàu naêm ñeán nay, moät soá bieán coá lieân quan ñeán vaán ñeà tieàm naêng daàu khí khu vöïc Bieån Ñoâng, chuû quyeàn caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa laïi loùe leân chuùt ít, lôøi qua tieáng laïi veà moät soá haønh ñoäng töø phía Coäng Saûn Vieät Nam cuõng nhö töø phía Trung Coäng. Ngaøy 20 Thaùng Möôøi 2004, Trung Coäng ñaû kích nhaø caàm quyeàn Haø Noäi khi Coäng Saûn Vieät Nam cho môû thaàu tìm kieám daàu khí ôû khu vöïc quaàn ñaûo Tröôøng Sa, nôi vaãn coøn ñang coù söï tranh chaáp chuû quyeàn laõnh thoå khoâng nhöõng giöõa Coäng Saûn Vieät Nam vaø Trung Coäng maø coøn coù caû Maõ Lai, Phi Luaät Taân, Brunei vaø Ñaøi Loan. Tröôùc ñoù, Haø Noäi ñaõ phaûn ñoái vieäc Trung Coäng kyù thoûa hieäp vôùi Phi nhaèm thieát laäp baûn ñoà ñòa chaán khu vöïc Tröôøng Sa, haønh ñoäng khôûi

ñaàu ñeå daãn tôùi caùc böôùc keá tieáp laø khoan tìm daàu khí trong loøng bieån. Gaàn ñaây nhaát, Coäng Saûn Vieät Nam ñoøi Trung Coäng ngöng vieäc ñöa daøn khoan tìm daàu vaøo khu vöïc bieån trong Vònh Baéc Phaàn maø Haø Noäi noùi xaâm phaïm vaøo laõnh haûi vaø theàm luïc ñòa Vieät Nam. Baûn tin thoâng taán xaõ Coäng Saûn Vieät Nam ngaøy 17 Thaùng Möôøi Hai 2004 noùi bieân baûn cuoäc hoïp “khaúng ñònh tuaân thuû caùc thoûa thuaän vaø nhaän thöùc chung cuûa laõnh ñaïo caáp cao giöõa hai nöôùc cuõng nhö tuyeân boá veà caùch öùng xöû cuûa caùc beân ôû Bieån Ñoâng giöõa ASEAN Trung Quoác naêm 2002.” Baûn tin naøy laïi coøn noùi hai beân “taêng taàn suaát ñaøm phaùn nhaèm tìm kieám giaûi phaùp cô baûn vaø laâu daøi maø hai beân coù theå chaáp nhaän ñöôïc ñoái vôùi caùc vaán ñeà treân bieån, goùp phaàn hôn nöõa quan heä laùng gieàng höõu nghò vaø hôïp taùc toaøn dieän giöõa hai nöôùc cuõng nhö giöõ hoøa bình vaø oån ñònh treân bieån Ñoâng.” Ngoân ngöõ dao to buùa lôùn naøy ngöôïc laïi vôùi lôøi tuyeân boá cuûa caû hai beân khi cuøng xaùc nhaän chuû quyeàn ñoái vôùi caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa döïa treân caùc chöùng côù lòch söû “khoâng theå tranh caõi.” Noùi khaùc, caùc “vaán ñeà nhaïy caûm” thì Trung Coäng nhaát ñònh duøng lyù leõ cuûa keû maïnh ñeà phe lôø taát caû moïi keâu goïi ñaøm phaùn cuûa phía Haø Noäi. Khi kyù baûn tuyeân boá chung veà nguyeân taéc öùng xöû treân bieån ñoâng naêm 2002 nhaèm traùnh caùc ñuïng ñoä quaân söï ôû khu vuïc lieân quan ñeán chuû quyeàn laõnh thoå vaø quyeàn lôïi kinh teá treân Bieån Ñoâng, baûn tuyeân boá naøy ñaõ khoâng ñaû ñoäng gì ñeán hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa nhö söï ñoøi hoûi cuûa phía Haø Noäi.

Vaán ñeà nhaïy caûm nhö keùo daøn khoan vaøo khoan tìm daàu khí maø Haø Noäi noùi xaâm phaïm theàm luïc ñòa vaø laõnh haûi Vieät Nam thì Trung Coäng vaãn cöù laøm. Trong khi ñoù, khoâng thaáy coù tin töùc gì noùi Haø Noäi huûy boû vieäc goïi thaàu tìm kieám daàu hoûa ôû

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

khu vöïc Tröôøng Sa vaø cuõng khoâng thaáy coù tin töùc noùi nhaø thaàu quoác teá naøo daùm chen vaøo doø tìm hay khoâng. Theo baûn tin keå treân, voøng ñaøm phaùn thöù X cuûa nhoùm chuyeân vieân giöõa hai nöôùc seõ ñöôïc toå chöùc vaøo nöûa naêm ñaàu 2005. (N.T.)

Nhaät baùo NGÖÔØI VIEÄT

14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 - USA Tel: 714-892-9414 Fax: 714-894-1381 (Marketing)

E-mail: nvnews@aol. com Web Site: http://www. nguoi-viet. com Xuaát baûn bôûi / Published by NGUOI VIET NEWS, INC. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Phan Huy Ñaït - Chuû Tòch, Chairman; Ñoã Quyù Toaøn -Phoù Chuû Tòch, Vice Chairman; Ñoã Baûo Anh - Phoù Chuû Tòch, Vice Chairwoman; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Thö Kyù HÑQT, Board Secretary; Ñoã Ngoïc Yeán, Ñoã Vieät Anh, Leâ Minh Phuù, Ñoã Phöông Loan, Tuaán Anthony Nguyeãn. Ban Ñieàu Haønh / Officers Ñoã Ngoïc Yeán - Toång Giaùm Ñoác , President, Chief Executive Officer; Ñoã Vieät Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh , Executive Vice-President; Ñoã Quyù Toaøn - Chuû Buùt, Editor in Chief; Ñoã Baûo Anh - Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöông Maïi, Vice-President, Business Affairs; Vuõ Quí Haïo Nhieân - Giaùm Ñoác Taøi Chaùnh - Thö Kyù Coâng Ty, Chief Financial Officer - Secretary. Toøa Soaïn Nhaät Baùo NGÖÔØI VIEÄT / NGUOI VIET Daily News Staff Ñoã Ngoïc Yeán - Chuû Nhieäm, Publisher; Ngoâ Nhaân Duïng - Chuû Buùt, Editor in Chief; Nguyeãn Ñoàng - Giaùm Ñoác Myõ Thuaät, Creative Director; Nguyeãn Chinh - Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät, Technical Manager; Ngoâ Maïnh Thu - Giaùm Ñoác Phoøng Sinh Hoaït, Activities Director; Nguyeãn Xuaân Phöông - Giaùm Ñoác Cô Sôû, Facilities Director. Ban Bieân Taäp / Editors Vuõ AÙnh - Thö Kyù Toøa Soaïn, Managing Editor; Leâ Thuïy - Tröôûng Ban Tin Töùc, News Editor; Hoaøng Khôûi Phong, Nguyeãn Ngoïc Minh, Ñoã Khoâi Nguyeân, Nguyeãn Tuyeån, Traàn Ngoïc Yeán, Nguyeân Huy - Staff Writers. Ngöôøi Vieät 2 (English Section) Thöù Naêm moãi tuaàn - E-mail: nv2@nguoi-viet.com Anh B. Do - Editor; Jami Farkas - News Editor; Cynthia Anh Furey, Duc Nguyen, Ruth Talovich, Vu Qui Hao Nhien - Writers; Matthew Chin, Andrew Lam, Annie Mai, Denise Nguyen, Nguyen-Khoa Thai Anh - Contributors; Chinh Nguyen, Danchi Nguyen Designers; Kiet Huynh - Photographer.

Boä Ngoaïi Giao Myõ lo ngaïi veà söùc khoûe cuûa laõnh tuï ñoái laäp Mieán Ñieän WASHINGTON - Hoa Kyø lo ngaïi cho söùc khoûe cuûa laõnh tuï ñoái laäp Mieán Ñieän Aung San Suu Kyi sau khi ñaûng Lieân Minh Quoác Gia Vì Daân Chuû (NLD) cuûa baø loan baùo raèng chính phuû quaân phieät ñaõ haïn cheá söï tieáp caän vôùi baùc só vaø giaûm bôùt nhaân vieân an ninh baûo veä baø. “Hoa Kyø quan taâm saâu xa veà an sinh cuûa Khoâi Nguyeân Nobel Hoøa Bình naêm 1991 kieâm Toång Thö Kyù cuûa Lieân Minh Quoác Gia Vì Daân Chuû, Aung San Suu Kyi, ngöôøi ñang bò quaûn thuùc taïi gia,” phaùt ngoân nhaân Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø Richard Boucher noùi trong moät thoâng caùo. “Trong hai ngaøy qua, hoäi ñoàng quaân nhaân Mieán Ñieän ñaõ haïn cheá theâm söï tieáp xuùc cuûa baø Aung San Suu Kyi vôùi baùc só, ñoàng thôøi nhieàu nhaân vieân rieâng cuûa baø ñaõ bò truïc xuaát ra khoûi khu nhaø baø bò quaûn thuùc,” Boucher noùi vaø theâm: “Chuùng toâi qui traùch nhieäm cho chính phuû quaân nhaân Mieán Ñieän veà tình

Phi Luaät Taân cho nghæ “baéc caàu” nhaân dòp Noel

MANILA, Phi Luaät Taân.Ñeå cho daân chuùng coù theå ñöôïc khuaây khoûa hay ñi chôi xa trong nhöõng ngaøy nghæ leã quan troïng cuoái naêm naøy, thay vì chæ ñöôïc nghæ 3 ngaøy nhö thöôøng leä, nhö Ngaøy Leã Noel, Ngaøy Anh Huøng Quoác Gia Jose Rizal vaøo ngaøy 30 Thaùng Möôøi Hai vaø ngaøy Ñaàu Naêm Môùi muøng 01 Thaùng Gieâng, nay Chính Phuû Phi Luaät Taân quyeát ñònh cho nghæ theâm caû caùc ngaøy tröôùc Leã Noel vaø tröôùc Ngaøy Ñaàu Naêm Môùi. Chính Phuû Phi Luaät Taân loan baùo seõ cho nghæ theâm, nhö laø caùc ngaøy nghæ ñaëc bieät, vaøo ngaøy Thöù Saùu 24 Thaùng Möôøi Hai, töùc ngaøy tröôùc ngaøy Leã Noel (25 Thaùng Möôøi Hai), coäng theâm vôùi ngaøy Thöù Hai 27 Thaùng Möôøi Hai. Ngaøy Anh Huøng Quoác Gia Jose Rizal, 30 Thaùng Möôøi Hai, laø ngaøy nghæ leã chính thöùc töø laâu cuûa Phi Luaät Taân, nay Chính Phuû Phi cho nghæ theâm ngaøy Thöù Saùu 31 Thaùng Möôøi Hai, vaø nhö vaäy “baéc caàu” luoân sang ngaøy ñaàu naêm môùi muøng 01 Thaùng Gieâng 2005. (L.T.)

traïng söùc khoûe vaø söï an toaøn cuûa baø Suu Kyi.” Caùc giôùi chöùc cuûa Lieân Minh Quoác Gia Vì Daân Chuû cho bieát söï tieáp xuùc cuûa baø Suu Kyi vôùi baùc só rieâng ñaõ bò giaûm töø ba laàn thaêm vieáng moãi tuaàn xuoáng moät laàn moãi tuaàn, trong khi ban an ninh, goàm nhöõng ngöôøi cuûa ñaûng baûo veä baø, ñaõ bò giaûm töø 13 ngöôøi xuoáng coøn 6 ngöôøi. Nhaø tranh ñaáu daân chuû noåi tieáng 59 tuoåi ñaõ bò quaûn thuùc töø giöõa naêm ngoaùi khi moät ñaùm tay sai cuûa chính phuû quaân phieät taán coâng nhöõng ngöôøi uûng hoä baø trong khi baø ñi thaêm daân chuùng taïi mieàn baéc Mieán Ñieän. Thaùng Chín naêm ngoaùi baø Suu Kyi ñaõ phaûi vaøo beänh vieän giaûi phaãu vì nhöõng chöùng beänh maø baùc só noùi raèng lieân quan tôùi phuï khoa. (nm)

Nguoi Viet (ISSN 1056-5124), USPS 022479 , started in December 1978, is published daily in Vietnamese with weekly Thursday English Section by Nguoi Viet News, Inc., 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. Copyright @ 2003 by Nguoi Viet News, Inc. All rights reserved. Nguoi Viet Daily News neither endorses nor warrants products and services advertised. Newsstand price in Los Angeles and Orange Counties: $0.25. Subscription rate: $132/year by Third Class Mail, $300/year by 2-Day Express. Foreign mail rates upon request. Periodicals Postage Rates paid at Westminster, California and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to Nguoi Viet 14771-14772 Moran Street, Westminster CA 92683 – USA. For subscription call: 714-892-9414. Theå leä göûi baøi ñaêng baùo: Baøi vôû coù theå göûi tôùi toøa soaïn qua böu ñieän, fax, hoaëc e-mail nvnews@aol. com. Neân göûi FILE (Microsoft Word) ghi roõ duøng heä thoáng tieáng Vieät naøo. Ngöôøi Vieät khoâng traû laïi baûn thaûo hoaëc hình aûnh, vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi maát maùt. Toaø soaïn daønh quyeàn söûa chöõa, hieäu ñính. Baøi vôû gôûi ñeán nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø ñöôïc ñaêng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaät baùo Ngöôøi Vieät vaø coâng ty Nguoi Viet News, Inc. Baøi vôû muoán ñöôïc traû nhuaän buùt, xin ghi roõ nôi ñaàu baøi vaø cho bieát ñieän thoaïi, ñòa chæ lieân laïc. Ngöôøi Vieät khoâng ñaêng nhöõng baøi vôû khoâng ghi taùc giaû, khoâng ñòa chæ hoaëc ñieän thoaïi lieân laïc. Nhu lieäu tieáng Vieät do Coâng Ty Ñieän Toaùn VNI. Soá löôïng phaùt haønh nhaät baùo Ngöôøi Vieät do cô quan Verified Audit Circulation kieåm toaùn vaø chöùng nhaän. Vieäc kieåm toaùn tieán haønh lieân tuïc.

Average daily circulation: 17,000 copies

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH

1190 AM

VNCR

14781 Moran St Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-8142. Fax: (714) 891-8190

Thöù Baûy 18 thaùng 12, 2004. 07 thaùng 11 AÂm Lòch, Giaùp Thaân ****************** 02:00 PM - 6:00 PM 02:00 - Tin Töùc Ñaàu Ngaøy 02:15 - Saigon supermarket vaø shopping center 02:20 - Toyota of Huntington Beach 02:45 - Caùc Maët Haøng Sales taïi chôï AÙ Chaâu 02:50 - Giôùi thieäu nhaø haøng Song Thuûy 03:00 - CT Canh Taân Ñaëc Suûng 03:50 - Phuï Nöõ Gia Ñình 04:00 - Nguïy Vuõ Show 04:45 - Chöông Trình Theá Giôùi Phuï Nöõ vôùi BS Quyønh Kieàu 05:00 - Y Hoïc Toång Quaùt vôùi BS Phaïm Hoaøng Trung 05:30 - Taùc Giaû Taùc Phaåm vôùi Phaïm Phuù Minh 06:00 - Chaám Döùt Phaùt Thanh

Höõu Hieäu Nhaát ! Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

TRUST CARPET & TILE

WHOLE SALE

NÔI CUNG CAÁP TAÁT CAÛ MAËT HAØNG VEÀ THAÛM GAÏCH & LAMINATE

LAMINATE

WHITE THIN SET

/sqft.

/1 Bao

1.29

$

16X16

1.49

$

Made Italy

/sqft.

$

7

Porcelaine Stone Look 13 X 13

99¢

/sqft.

°Coù giaù ñaëc bieät cho Contractors & Builders °Thaûm Dupont Stain Master New 2004 design tuyeät ñeïp Porcelain °Coù caû kho haøng lôùn Porcelaine vaø Gaïch baùn sæ & leû Polis /sqft. °Haøng ngaøn maãu thaûm môùi nhaát naêm 2004

20X20

1.69

$

FREEery

Local Deliv

BLOW

OUT

SHOWROOM & WAREHOUSE 17 X 17 Porcelain

SALE $1.29 /1 Sqft

ÑAËC BIEÄT Porcelain, new design 2005 môùi veà tuyeät ñeïp

15111 Jackson St. Midway City, CA 92655 (Goùc Beach Blvd. vaø Bolsa Ave.)

(714) 890-5725

Fax: 714-890-5735 MÔÛ CÖÛA: THÖÙ HAI - CHUÛ NHAÄT : 8:00 am-6:30 pm.

DAT


Theá Giôùi

.3”

TIN TÖÙC

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Thoå Nhó Kyø coøn ñoaïn ñöôøng daøi phaûi ñi tröôùc khi ñöôïc vaøo EU BRUSSELS, Bæ Quoác (TH) - Hoâm Thöù Saùu 17 Thaùng Möôøi Hai, Toång Thoáng Phaùp Jacques Chirac noùi raèng sau khi caùc nhaø laõnh ñaïo Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ ñoàng yù môû nhöõng cuoäc thöông löôïng veà thuû tuïc gia nhaäp vôùi Thoå Nhó Kyø, nöôùc naøy hieän vaãn phaûi ñoái dieän vôùi moät cuoäc haønh trình daøi vaø khoâng maáy deã daøng trong voøng töø 10 tôùi 15 naêm nöõa môùi coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu gia nhaäp Lieân Hieäp AÂu Chaâu. OÂng Chirac cho hay vò chuû tòch Hoøa Lan cuûa Lieân Hieäp ñaõ laøm ñöôïc moät “kyø coâng” khi chính thöùc khôûi söï ñöôïc cuoäc thöông löôïng gia nhaäp cuûa Thoå Nhó Kyø, vaø Ankara cuõng ñaõ thöïc hieän ñöôïc moät noã löïc “phi thöôøng” khi chuaån bò saün saøng cho caùc cuoäc thöông löôïng vôùi Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Theo lôøi Toång Thoáng Chirac, “vieäc môû nhöõng cuoäc hoäi ñaøm khoâng phaûi ñöông nhieân seõ daãn tôùi vieäc gia nhaäp” bôûi vì con ñöôøng vaãn coøn daøi vaø laém gian lao ngay caû khi Thoå Nhó Kyø ñaõ hoäi ñuû moïi ñieàu kieän caàn thieát ñeå böôùc vaøo Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Hoâm Thöù Naêm, Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ daït ñöôïc moät thoûa thuaän lòch söû laø môøi

Thoå Nhó Kyø tham döï nhöõng cuoäc thaûo luaän ñeå gia nhaäp vaøo khoái naøy sau ngaøy muøng 03 Thaùng Möôøi naêm 2005. Caû 25 nhaø laõnh ñaïo cuûa Lieân Hieäp ñeàu ñoàng yù raèng nhöõng cuoäc thöông thuyeát seõ khoâng coù giôùi haïn naøo veà muïc ñích vaø ngaøy giôø vaø cuõng khoâng baûo ñaûm phaûi ñöa tôùi keát quaû thoûa ñaùng. Hoï cuõng ñoàng yù raèng trong tröôøng hôïp nhöõng cuoäc thaûo luaän naøy thaát baïi, ngöôøi ta seõ tìm moät phöông theá khaùc ñeå buoäc chaân quoác gia haàu heát laø ngöôøi Hoài Giaùo naøy - maø Hoa Kyø vaø caùc nöôùc Taây Phöông thaân höõu khaùc vaãn coi laø moät ñoàng mình chính yeáu - vaøo vôùi AÂu Chaâu. Chuû Tòch UÛy Hoäi AÂu Chaâu Jose Manuel Barroso noùi taïi moät cuoäc hoïp baùo cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu raèng Lieân Hieäp ñaõ môû caùnh cöûa ra cho Thoå Nhó Kyø, vaø Thoå Nhó Kyø seõ phaûi vui loøng nhaän laáy. Thuû Töôùng Hoøa Lan Jan Peter Balkenende noùi raèng oâng seõ ñöa ra lôøi ñeà nghò chính thöùc cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu cho Thuû Töôùng Thoå Nhó Kyø Erdogan taïi moät phieân hoïp nöûa ñeâm tröôùc khi caùc nhaø laõnh ñaïo Coäng Ñoàng AÂu Chaâu chung quyeát caùc ñieàu kieän vaøo Thöù Saùu naøy.

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Thuû Töôùng Erdogan vaø Ngoaïi Tröôûng Abdullah Gul ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi noùi xung ñoät nhau veà ñaûo Cyprus, vôùi vieäc thuû töôùng Thoå Nhó Kyø noùi raèng oâng seõ saün saøng thi haønh caùc böôùc môùi, trong khi ñoù caùc nhaø ngoaïi giao haøng ñaàu cuûa oâng thì caû quyeát raèng Thoå Nhó Kyø seõ khoâng thöøa nhaän chính phuû Nicosia cuûa Cyprus duø laø tröïc tieáp hay laø giaùn tieáp. Cyprus laø moät haûi ñaûo taïi ñoâng boä Ñòa Trung Haûi bò chia caét laøm ñoâi vôùi moät phaàn hoøn ñaûo chòu aûnh höôûng Thoå Nhó Kyø vaø phaàn kia chòu aûnh höôûng cuûa Hy Laïp. Nhöng, trong suoát 30 naêm qua, haûi ñaûo naøy ñaõ traùnh neù caùc giaûi phaùp ngoaïi giao. Caùc nhaø laõnh ñaïo Lieân Hieäp AÂu Chaâu yeâu caàu Thoå Nhó Kyø phaûi coâng nhaän chính phuû Nicosia thaân Hy Laïp cuûa Cyprus tröôùc khi thaûo luaän vaán ñeà Thoå Nhó Kyø gia nhaäp Lieân Hieäp vaøo naêm tôùi. Töø laâu, Thoå Nhó Kyø vaãn chuû tröông raèng hoï chæ thöøa nhaän phaàn Cyprus thaân Hy Laïp khi naøo hoï ñöôïc quyeàn ñöa 35,000 quaân cuûa hoï, theo moät keá hoaïch cuûa Lieân Hieäp Quoác, sang phaàn Cyprus thaân Thoå Nhó Kyø ñeå baûo veä mieàn ñaát naøy khoûi bò saùt nhaäp vaøo phaàn Cyprus thaân Hy Laïp. Caùc nöôùc thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu phaûi ñoàng yù raèng Thoå Nhó Kyø ñaõ

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Concord & Associates Hình Luaät

Treân 25 naêm kinh nghieäm

(Taá t caû toä i ñaï i hình vaø tieå u hình)

Luaät Khai Phaù Saûn

Criminal Law

(Chapter 7, 11 or 13)

(trong khu Phaùt Taøi) 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683

(714)799-7714

Richard Paul Attorney At Law

Bankruptcy

Söûa Bad Credit • Xoùa Nôï • We Fix Credit

Bad Credit • • •

100% Money Back Guarantee

hoaøn thaønh caùc coâng vieäc caàn thieát ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa khoái naøy. Seõ phaûi coù laù phieáu ñoàng thanh chaáp thuaän cuûa moïi thaønh vieân Lieân Hieäp AÂu Chaâu treân töøng laõnh vöïc, töùc laø trao cho caùc nöôùc thaønh vieân quyeàn phuû quyeát höõu hieäu keå töø giai ñoaïn môû maøn cho tôùi khi keát

THÔØI SÖÏ SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A3 thuùc moïi khía caïnh cuûa cuoäc thöông löôïng. OÂng Chirac cho hay seõ coù moät giai ñoaïn chuyeån tieáp daøi tröôùc khi tö caùch thaønh vieân cuûa Thoå Nhó Kyø chính töùc coù hieäu löïc, vaø nhöõng bieän phaùp phoøng ngöøa boå tuùc coù theå ñöôïc aùp duïng khi caàn. Cuõng vaãn theo lôøi Toång

Iraq:

Daân di taûn ñöôïc trôû laïi Falluja Chieán söï laïi soâi ñoäng ôû Mosul MOSUL, Iraq - Hoâm Thöù Saùu 17 Thaùng Möôøi Hai, caùc tay suùng ñaõ taán coâng vaøo moät xe hôi taïi thaønh phoá Mosul ôû phía Baéc, saùt haïi ba ngöôøi ngoaïi quoác vaø vieân taøi xeá ngöôøi Iraq roài caét ñi caùi ñaàu cuûa moät ngöôøi ñaõ cheát trong moät cuoäc taán coâng ngay giöõa ban ngaøy. Cuoäc taán coâng taùo baïo naøy dieãn ra khi quaân ñoäi Hoa Kyø cho hay hoï seõ cho pheùp moät soá cö daân trôû laïi Falluja, gaàn saùu tuaàn leã sau khi coù cuoäc taán coâng nhaèm ñaùnh deïp phieán quaân ra khoûi thaønh phoá naøy, maëc duø vaãn coøn coù nhöõng cuoäc ñuïng ñoä leû teû vôùi phieán quaân taïi moät soá nôi trong thaønh phoá. Nhaø caàm quyeàn Hoa Kyø muoán ñöa thaønh phoá naøy trôû laïi sinh hoaït bình thöôøng tröôùc cuoäc baàu cöû toaøn quoác vaøo ngaøy 30 Thaùng Gieâng tôùi maëc duø quaân du kích döôøng nhö ñang quyeát taâm laøm giaùn ñoaïn keá hoaïch naøy. Ñoàng thôøi, nhaø caàm quyeàn Iraq cuõng coù keá hoaïch mang hai phuï taù cao caáp cuûa nhaø cöïu ñoäc taøi Saddam Hussein ra xöû tröôùc ngaøy baàu cöû. Theo lôøi caùc nhaân chöùng thì taïi Mosul, chieác xe du lòch maøu traéng cheá taïo taïi Hoa Kyø ñang chaïy ngng qua khu phía Taây ñaày baïo ñoäng thì bò hoûa löïc suùng tröôøng taán coâng. Sau

ñoù, chieác xe bò phoùng hoûa ñoát, roài moät ñaùm ñoâng keùo tôùi vaây quanh chieác xe ñang chaùy ñeå coi. Caûnh töôïng naøy gôïi nhôù laïi moät vuï taán coâng töông töï ôû Falluja hoài Thaùng Tö naêm ngoaùi khi phieán quaân ñoát chaùy moät chieác xe chôû boán nhaân vieân baûo veä an ninh ngöôøi Hoa Kyø roài keùo leâ xaùc cheát cuûa hoï qua ñöôøng phoá vaø neùm moät caùi xaùc xuoáng doøng soâng Euphrates. Moät nhieáp aûnh vieân cuûa Thoâng Taán Xaõ Reuters troâng thaáy boán thi theå naèm treân ñöôøng phoá, ba töû thi roõ raøng laø cuûa ngöôøi ngoaïi quoác. Caùc nhaân chöùng ho hay moät töû thi coù veû nhö laø cuûa ngöôøi Thoå Nhó Kyø vaø hai thi theå khaùc laø ngöôøi AÂu. Moät töû thi trong soá ñoù ñaàu ñaõ lìa khoûi coå. Lyù lòch cuûa nhöõng ngöôøi cheát hieän chöa ai ñöôïc roõ, nhöng caùc nhaân chöùng cho hay hoï coù mang theo caùc suùng töï ñoäng nhoû. Nhieàu coâng ty baûo veä an ninh ñang hoaït ñoäng taïi Mosul vaø treân khaép laõnh thoå Iraq. Quaân ñoäi Hoa Kyø cuõng khoâng theå töùc thôøi cho bieát theâm chi tieát. Mosul, naèm gaàn bieân giôùi Thoå Nhó Kyø, ñaõ chöùng kieán söï gia taêng baïo ñoäng ngay sau khi quaân ñoäi Hoa Kyø môû cuoäc taán coâng vaøo Falluja vaøo hoâm 8 Thaùng Möôøi Moät. Caùc tö leänh chieán tröôøng Hoa Kyø cho

Thoáng Chirac, nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn hay caùc quyeàn caên baûn khaùc cuûa con ngöôøi ñeàu coù theå khieán cho Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñình chæ vieäc gia nhaäp vaøo baát cöù luùc naøo trong thôøi gian hai beân Thoå Nhó Kyø vaø Lieân Hieäp AÂu Chaâu coøn ñang thöông thuyeát. (V.P.) hay nhieàu laõnh tuï phieán quaân töøng coá thuû ôû Falluja coù leõ ñaõ boû chaïy tröôùc cuoäc taán coâng ñeå roài sau cuøng laïi ñeán tieáp tuïc coá thuû taïi Mosul. Keå töø ngaøy 10 Thaùng Möôøi Moät, khi nhöõng nhoùm du kích quaân traøn ngaäp möôøi maáy ñoàn caûnh saùt trong thaønh phoá, thu gom heát suùng oáng trong ñoàn vaø roài noåi löûa ñoát hay giaät noå nhöõng ñoàn naøy, coù hôn 150 töû thi ñaõ ñöôïc tìm thaáy raûi raùc chung quanh thaønh phoá lôùn haøng thöù ba naøy taïi Iraq. Nhieàu naïn nhaân laø binh lính thuoäc Veä Binh Quoác Gia Iraq vaø caùc löïc löôïng an ninh khaùc, nhöng cuõng coù nhieàu thöôøng daân nöõa. Taïi Falluja, vieân thò tröôûng cho hay caùc gia ñình cö daân coù theå khôûi söï trôû laïi moät soá khu vöïc ôû maïn Nam thaønh phoá, sôùm nhaát laø vaøo Thöù Saùu, maëc duø vaãn chöa thaáy coù nhuùc nhích gì vaøo chieàu hoâm tröôùc ñoù. Trong khi ñoù, caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaãn tieáp tuïc baén troïng phaùo vaøo caùc khu vöïc ôû phía Baéc thaønh phoá, vaø moät vaøi cuoäc chaïm suùng leû teû vaãn coøn dieãn ra. Hôn 200,000 ngöôøi daân Falluja töøng chaïy khoûi thaønh phoá ñi laùnh naïn vaãn chöa veà nhaø, vaø nhieàu ngöôøi hieän ñang caàn ñöôïc trôï giuùp vì nhieät ñoä ban ñeâm taïi Iraq muøa naøy ñang xuoáng döôùi ñoä ñoâng ñaù. Cho tôùi nay, caùc löïc löôïng Hoa Kyø vaãn coøn ngaên caûn daân tî naïn khoâng cho hoï trôû laïi, baûo raèng caùc tieän nghi caên baûn veà aên, ôû trong thaønh phoá phaûi ñöôïc phuïc hoài tröôùc ñaõ. (V.P.)

naêm 25 äm n â Tre nghie h kin

Söûa Tín Duïng! (Traû tieàn treã, Bò ñoøi nôï, Xoùa nôï) Coù dòch vuï giuùp xoùa teân trong Chexsystems! Dòch vuï giuùp thöông löôïng traû nôï! Luaät Thöông Maïi (Thaønh laäp Coâng Ty: INC, LLC, LLP) Richard Paul Attorney At Law

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

Concord & Associates 14082 Magnolia #212, Westminster, CA 92683 (trong khu Phaùt Taøi)

FREE

Nokia 7260

Xin goïi: Anthony Döông

(714) 799-7714

CT Wireless

FREE Samsung P735

10161 Bolsa Ave., B102, Westminster, CA 92683 (Goùc Brookhurst vaø Bolsa, gaàn Lily Bakery, caïnh chôï Saigon Môùi [cuõ])

(714) 531-9380

Only $19.99 for 1 line

FREE

Nokia 6260

We match any prices

FREE V3

1. 600 anytime mins 2. Free Phone 3. Free night and weekend 4. Free Long distance 5. Free accessories 6. Free gift

Only $29.99 for 5 lines

Xaøi laïi ñieän thoaïi cuõ chuùng toâi traû laïi

$400

* * * * * * *

850 anytime mins Free 5 phone Free night and weekend Free Long distance Free Mobile to Mobile Free accessories Free gift

cho moãi ñöôøng daây.

FREE + $400 cash back

Nokia 9500 in stock Lowest price

FREE with $400 cash back TAÏI

CTWireless:

FREE SERVICE ONE YEAR & FREE PHONE CHO CHÖÔNG TRÌNH FAMILY TALK

DAT


A4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Trong moät theá giôùi baát ñònh Tieáp trang A1

giuùp chuùng ta bieát soáng khieâm cung hôn, maø coøn giuùp chuùng ta traùnh ñöôïc nhieàu sai laàm khoâng caàn thieát. Ñieàu naøy khoâng nhöõng quan troïng ñoái vôùi cuoäc soáng caù nhaân, maø trong caû nhöõng quyeát ñònh veà chính trò, kinh teá cho moät quoác gia, moät xaõ hoäi. Phaûi coi chöøng nhöõng nhaø chính trò khaêng khaêng quaû quyeát veà soá meänh töông lai cuûa quyù vò neáu quyù vò may maén ñöôïc hoï cai trò, sai baûo! Cho neân ñoàng baøo chuùng ta ôû trong nöôùc ñaõ taäp ñöôïc thoùi quen tuûm tæm cöôøi, nhaùy maét vôùi nhau moãi laàn nghe caùc baøi dieãn vaên cuûa caùc ngöôøi laõnh ñaïo trong ñaûng Coäng Saûn. Nhöõng vò naøy thöôøng noùi baèng gioïng quaû quyeát veà theá giôùi chung quanh hoï, veà töông lai cuûa ñaûng hoï cuõng nhö cuûa ngöôøi daân, noùi chung, hoï bieát tröôùc soá meänh, töông lai cuûa caû nhaân loaïi. Caùi thoùi quen tuyeân boá huøng hoàn nhöõng ñieàu voâ nghóa laø do quaù trình huaán luyeän maø ra. Caùc vò quaûn giaùo naøy ñöôïc ñaøo taïo trong chuû nghóa Coäng Saûn, moät chuû nghóa raát nhieàu tham voïng, vôùi nieàm tin raèng hoï ñaõ naém chaéc ñöôïc chaân lyù trong tay, bieát chaéc lòch söû seõ chaïy ñöôøng naøo, luùc naøo queïo phaûi, luùc naøo queïo traùi bao nhieâu ñoä. Ngöôøi daân bình thöôøng khoâng “thaáu trieät” chuû nghóa Coäng Saûn cho neân khoâng maéc caên beänh traàm kha ñoù. Ñieàu maâu thuaãn trong lyù thuyeát Maùc xít laø ngöôøi ta baét ñaàu vôùi nieàm tin raèng taát caû ñeàu thay ñoåi, nhöng laïi keát thuùc vôùi nieàm tin raèng mình bieát chaéc theá giôùi loaøi ngöôøi seõ ñi tôùi moät caûnh giôùi theá naøo. Nghóa laø chæ coâng nhaän caùi ngoïn cuûa luaät voâ thöôøng nhöng khoâng thaáy caùi goác. Nhöõng laõnh tuï coäng saûn ôû Trung Quoác vaø Vieät Nam baây giôø thì cuõng bieát caùi chuû nghóa hoï ñang reâu rao ñoù laø taøo lao, khoâng duøng ñöôïc nöõa. Nhöng thoùi quen noùi naêng baèng gioïng ñieäu quaûn giaùo vaãn khoâng theå boû ñöôïc. Nhaát laø khi tieáp tuïc hoà hôûi noùi naêng nhö vaäy thì môùi bieän minh cho quyeàn haønh maø hoï ñaõ chieám ñöôïc, ñeå söû duïng quyeàn löïc ñoù sai khieán traêm hoï. “Coøn ôû nöôùc Myõ naøy thì boä noù khaùc sao?” Nhieàu vò seõ thaéc maéc. Noù coù veû cuõng gioáng nhö vaäy. Haàu nhö caùc chính trò gia ôû xöù naøo cuõng vaäy, hoï hay duøng caùi gioïng khaêng khaêng quaû quyeát, khi tranh cöû. Vaø caû khi caàm quyeàn roài maø muoán thuyeát phuïc quoác hoäi thoâng qua nhöõng döï luaät taêng thueá hay giaûm thueá cuûa mình. Neáu khoâng noùi chaéc nhö ñinh ñoùng coät thì laøm sao daân chuùng noù chòu boû phieáu cho? Neáu chính trò gia ôû caùc xöù töï do vaø caùc xöù ñoäc taøi ñeàu mang cuøng moät taät thì ñôøi soáng chính trò ôû hai beân coù gì khaùc nhau chaêng? Coù moät thöù khaùc, ñoù laø tin töùc. Khi ngöôøi daân bieát nhieàu tin töùc thì maáy oâng nhaø nöôùc khoâng daùm noùi laùo nhieàu quaù. ÔÛ nhöõng nöôùc coù taäp quaùn soáng töï do, ngöôøi daân khoâng nhöõng ñöôïc töï do thoâng tin, maø ngöôøi naém quyeàn coøn coù boån phaän phaûi thoâng baùo tin töùc cho baøn daân thieân haï bieát. Noùi chung, taát caû nhöõng ngöôøi coù quyeàn quyeát ñònh nhöõng ñieàu aûnh höôûng tôùi ngöôøi khaùc, trong nhieàu laõnh vöïc chöù khoâng rieâng gì chính phuû, phaûi thoâng baùo cho daân bieát tin töùc. Thí duï nhö ngaân saùch cuûa chính phuû. ÔÛ nöôùc Myõ neáu muoán bieát ban ngaân saùch cuûa chính phuû coù nhöõng muïc gì, chi caùi gì bao nhieâu, thaâu ôû nhöõng nguoàn naøo, quyù vò coù theå vaøo web site cuûa uûy ban ngaân saùch quoác hoäi. Raát tieác, hieän web site naøy chöa coù tieáng Vieät, nhöng neáu quyù vò muoán ñoïc baèng tieáng Anh, tieáng Taây Ban Nha, Phaùp, Nga, Ñöùc

ñeàu coù caû. Khi daân chuùng bieát caøng nhieàu, chính quyeàn caøng phaûi bôùt noùi laùo ñi. ÔÛ nhöõng nöôùc ñoäc taøi hoï coi ngaân saùch laø bí maät quoác gia, caám khoâng cho daân bieát. Thí duï nhö quaûn ñoác caùc xí nghieäp, Sôû Chöùng khoaùn SEC ôû Myõ môùi loan tin laø trong thaùng tröôùc nhieàu ngöôøi laõnh ñaïo ñaõ baùn coå phaàn cuûa chính hoï trong coâng ty hoï ñieàu haønh. Soá ngöôøi baùn ra ñoâng hôn 6 laàn soá ngöôøi mua coå phaàn cuûa coâng ty mình, moät hieän töôïng töø 30 naêm nay môùi laïi thaáy (muoán bieát chi tieát xin quyù vò vaøo web site cuûa SEC.) Taïi sao coù tin töùc naøy. Vì töø theá kyû tröôùc, luaät phaùp Myõ baét caùc caùc coâng ty maø coå phaàn ghi treân thò tröôøng chöùng khoaùn phaûi thoâng baùo cho coâng chuùng bieát khi naøo caùc ngöôøi laõnh ñaïo mua hay baùn coå phaàn cuûa chính coâng ty hoï. Luaät baét buoäc nhö vaäy. Vì moãi haønh ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi naøy coù theå aûnh höôûng tôùi tuùi tieàn raát nhieàu ngöôøi, maø hoï chaéc chaén bieát nhieàu tin töùc hôn thieân haï, cho neân vieäc hoï mua hay baùn phaûi minh baïch coâng khai cho ai muoán tìm thì bieát. Moät thí duï khaùc. Ngaøy Thöù Naêm vöøa roài, bieân baûn phieân hoïp thaùng Möôøi Moät cuûa Ngaân haøng Trung öông Myõ ñaõ ñöôïc coâng boá cho daân Myõ bieát trong buoåi hoïp ñoù hoï baøn baïc vôùi nhau nhöõng chuyeän gì. Chuùng ta bieát laø moät naêm coù 12 vò laõnh ñaïo trong Heä thoáng Döï tröõ Lieân bang, töùc Ngaân haøng Trung öông Myõ hoïp nhau 10 laàn baùn chính saùch tieàn teä. Caû nöôùc Myõ vaø thò tröôøng theá giôùi chôø coi hoï quyeát ñònh theá naøo. Sau moãi buoåi hoïp hoï cho bieát seõ taêng hay giaûm laõi suaát, nhöng hoï laïi keøm theo vaøi lôøi nhaän xeùt vaén taét. Sau ñoù khoaûng 6 tuaàn leã hoï cho coâng boá caû bieân baûn phieân hoïp, ñeå coâng chuùng Myõ bieát coù nhöõng yù kieán naøo traùi nghic nhau, ai chuû tröông caùi gì. Thí duï, trong buoåi hoïp thaùng tröôùc, quyù vò naøy noùi “Caùc tin töùc kinh teá cô baûn cho thaáy söùc phaùt trieån vaãn vöõng vaøng.” Sau ñoù laïi ghi theâm, “Tuy nhieân, coù nhöõng ñieàu baát ñònh ñaùng keå (significant uncertainties) veà trieån voïng cuûa giaù naêng löôïng vaø ngaân saùch cuõng nhö caùc laõnh vöïc ngoaïi lai.” Ñoïc nhö vaäy thì ngöôøi daân bieát caùc nhaø laõnh ñaïo veà tieàn teä cuûa nöôùc Myõ thuù nhaän raèng maëc duø kinh teá seõ vöõng tieán nhöng coù nhieàu ñieàu chính hoï thì khoâng bieát. Hoï khoâng daùm noùi maïnh vì ba ñieàu khoâng bieát tröôùc: Giaù daàu löûa seõ leân hay xuoáng? Chính phuû Myõ seõ thaâm thuûng ngaân saùch nhieàu hay ít - noù tuøy thuoäc nhöõng maëc caû giöõa Toøa Baïch OÁc vaø Quoác hoäi. Vaø sau cuøng, giaù trò ñoàng ñoâ la Myõ tuøy thuoäc caùc yeáu toá ngoaïi lai nhö ngöôøi ngoaïi quoác seõ chòu mua haøng Myõ vaø ñaàu tö vaøo nöôùc Myõ hôn hay keùm? Bieân baûn cuûa phieân hoïp coøn ghi roõ nhöõng yù kieán baøn coù neân cho daân chuùng nghe moät nhaän xeùt toång quaùt veà tình hình kinh teá saép tôùi hay khoâng. Cuoái cuøng hoï thoûa hieäp, ñöa ra nhöõng lôøi nhaän xeùt coù yù nghóa raát “linh ñoäng” ñeå thò tröôøng hieåu laø trong töông lai Ngaân haøng Trung öông coù theå taêng laõi suaát hoaëc khoâng taêng, chöa coù gì chaéc chaén caû! Vieäc coâng boá bieân baûn phieân hoïp quyeát ñònh chính saùch tieàn teä, hôn moät thaùng sau khi hoïp, laø do saùng kieán cuûa oâng chuû tòch Heä thoáng Döï tröõ Lieân bang, chöù khoâng coù luaät leä naøo baét buoäc caû. OÂng Allan Greenspan laøm chuû tòch Ngaân haøng Trung öông Myõ ñöôïc 18 naêm roài, qua boán ñôøi toång thoáng vaãn ñöôïc tín nhieäm. Khi töï nguyeän coâng boá chi tieát nhöõng cuoäc baøn luaän cuûa UÛy ban Thò tröôøng, oâng khoâng ñöôïc lôïi gì heát. Nhöng chaéc oâng nghó laø tin töùc caøng minh baïch, coâng khai thì thò tröôøng caøng hoaït ñoäng höõu

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 hieäu hôn, ích lôïi cho quoác daân hôn. Khi caùc nhaø kinh doanh thaáy roõ caùc ngöôøi laõnh ñaïo kinh teá ñang baên khoaên veà töông lai baát ñònh, thì hoï seõ suy nghó chín chaén hôn tröôùc khi quyeát ñònh. Neáu caùc nhaø chính trò hoaëc nhaân vieân nhaø nöôùc coù maïnh mieäng noùi ñieàu gì, ngöôøi daân cuõng coù tin töùc ñeå ñoái chieáu, so saùnh, vaø phaùn ñoaùn coi hoï noùi taøo lao ñeán maáy phaàn traêm. Bôûi vì, thuù thaät, raát khoù tìm ñöôïc moät nhaø chính trò noùi söï thaät 100 phaàn traêm! Cheá ñoä töï do daân chuû hôn caùc cheá ñoä ñoäc taøi ôû ñieåm laø ngöôøi daân coù nhieàu tin töùc, noùi doái hoï khoù hôn. Laøm ngöôøi cai trò trong moät xöù daân chuû khoù hôn ôû xöù ñoäc taøi. Nhöng maët khaùc, nhôø theá maø ngöôøi naém quyeàn cuõng baét buoäc phaûi töï troïng hôn, hoïc hoûi vaø suy nghó chín chaén hôn, chính hoï coù phaåm giaù cao hôn. Nhö quyù vò coù theå so saùnh, nhöõng ngöôøi trong UÛy ban thò tröôøng cuûa Ngaân haøng Trung öông Myõ thuù nhaän laø coù nhieàu ñieàu trong ñôøi soáng kinh teá hoï thaønh thaät khoâng bieát, vì töông lai laø baát ñònh. Trong khi ñoù, oâng Nguyeãn Xuaân Hieån, Toång giaùm ñoác Vietnam Airlines noùi chuyeän vôùi phoùng vieân ñaøi BBC thì khaùc. OÂng noùi caâu gì cuõng chaéc nhö Thaùnh phaùn, khoâng caàn giaûi thích. Nhö khi nhaø baùo hoûi haõng maùy bay nhaø nöôùc coù tieáp tuïc thueâ maùy bay nöõa hay khoâng, oâng hoûi: “Taïi sao laïi khoâng thueâ?” Ngöôøi ñaët caâu hoûi thaáy ngay mình laø ngöôøi traàn maét thòt, coù theá maø cuõng phaûi hoûi. Hoûi taïi sao Vietnam Airlines khoâng môû ñöôøng bay sang Myõ cuøng luùc United Airlines bay sang Vieät Nam, oâng Nguyeãn Xuaân Hieån hieân ngang traû lôøi: “Bôûi vì TOÂI khoâng thích. Bôûi vì TOÂI chöa thích!” Ñuùng laø mieäng nhaø sang coù gang coù theùp! Sau cuøng, nhaø phoùng vieân lôõ mieäng hoûi oâng coù sôï phaûi caïnh tranh vôùi nhöõng haõng haøng khoâng quoác teá lôùn hay khoâng, oâng noåi caùu. “Taïi sao anh laïi duøng caùi töø ‘sôï’ ôû ñaây nhæ?... Anh aên noùi hôi thieáu vaên hoùa ñaáy!... Anh neân hoïc tieáng Vieät ñi!” OÂng coøn nhaán maïnh, “Vietnam Airlines khoâng bieát sôï ai heát!” Ñuùng laø ngöôøi laõng tai khoâng sôï tieáng saám! Khoâng bieát ñoàng baøo ta ôû trong nöôùc nghe cuoäc phoûng vaán oâng Toång giaùm ñoác Vietnam Airlines treân ñaøi BBC thì nghó theá naøo? Baø con seõ vöõng loøng tin töôûng vaøo söï nghieäp töôi saùng cuûa toå quoác hôn? Hay seõ lo ngaïi hôn vì baø con coù nghe thaáy tieáng saám thaät maø oâng ta ngheãnh ngaõng naëng quaù! Neáu lo ngaïi, baø con phaûi laøm gì? ÔÛ trong nöôùc, baùo Tuoåi Treû phaûi suy toân haõng oâng laø coâng ty Treân Trôøi! Neân suy toân laø Coâng Ty Caäu OÂng Trôøi. Nhöng chuùng ta bieát chaéc moät ñieàu laø raát nhieàu ngöôøi trong nöôùc ñöôïc nghe cuoäc phoûng vaán treân. Vaø ngöôøi ta ñoàn ñaõi roài, raát nhieàu ngöôøi khaùc laïi ñi tìm ñöôïc treân internet, Treân trang nhaø cuûa ñaøi BBC hoaëc treân talawas, ñoïc, nghe, keå laïi, truyeàn tai vaø truyeàn tay nhau. Ñoù goïi laø tin töùc, nhöng laø tin töùc chui! Nhö chuùng ta bieát, khi tin töùc lan roäng vaø ñaày ñuû hôn thì nhöõng ngöôøi naém quyeàn raát noùi baäy noùi baï khoù hôn. Thoâng tin laø moät ñoäng löïc laøm xaõ hoäi tieán boä. Hôn nöõa, ñoù laø moät söùc maïnh ñeå daân chuû hoùa xaõ hoäi. Bieát theá, chuùng ta seõ laïc quan hôn veà töông lai. Tin töùc seõ lan truyeàn, ngöôøi caàm quyeàn seõ bôùt noùi laùo, daân seõ bôùt bò löøa bòp. Caû theá giôùi (vaø caû nöôùc Vieät Nam) seõ thaáy moät töông lai nhö vaäy. Vì khoâng cheá ñoä ñoäc taøi naøo ngaên caûn ñöôïc laøn soùng thoâng tin. Tieáp trang A6

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

NATIONWWIDE DIRECT LENDER* ***KHOÂNG QUA TRUNG GIAN*** Möôïn tieàn vôùi phí toån nheï nhaát: 1855 W. Katella Ave., Ste. 200, Orange, CA 92867 Chuùng toâi coù chöông trình

1.10%* Möôïn $300,000 Chæ Traû $978.76/Thaùng

MORTGAGECLOSE.COM

VAÊN PHOØNG KHAÙC -Origination -Appraisal -Credit Report -Funding Fee -Processing Fee -Administration Fee -Underwriting Fee

Quí vò seõ tieát kieäm ñöôïc

CHUÙNG TOÂI COÙ CHÖÔNG TRÌNH CHO:

- Low FICO (500 - 620) -Bankruptcy -100% treân trò giaù caên nhaø -Collections & Judgements Ñaëc bieät cho quí vò mua nhaø ôû caùc tieåu bang: Texas, Arizona, Nevada v.v... Caùc tieåu bang ngoaøi California xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát

Attn: Brokers/ Loan officers need close out of state loans, please call us for detail

Free Free Free Free Free Free $999

1%-$3,000 350 50 395 495 295 999

$4,585.00

Xin lieân laïc:

Joe Lam-CEO www.MortgageClose.com

Cell Phone: Office: Toll Free Fax

(714) 450-0880 (714) 453-0220 Ext. 206 (866) 267-7691 Ext. 206 (714) 453-0219

*MortgageClose.com is liscensed CFL by the CA Dept. of Corporation. Please see our website for additional licensing information. Payment above is based on initial rate of 1.10% APR 4.42%. Lifetime adjustment cap of 8.75%. Please call to request full program disclosure. Rate and fees subject to change without notice. Loan requires 660 FICO score and 80% LTV.


A6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

New York: Voäi ñi mua saém chuùt quaø Noel thoâi maø... Tieáp trang A1

baát ngôø trôû veà nhaø, trong khi chò vuù coøn maûi ñi mua saém. Trung UÙy Caûnh Saùt William Curran cho bieát: “Chò vuù cho bieát raèng beù gaùi thöôøng nguû ngoan, neân coâ ta ñaõ tranh thuû ñi mua saém quaø Noel. Toâi nghó raèng coâ coá ñi mua saém thaät leï, coâ seõ veà kòp vaø khoâng ñieàu gì baát traéc xaûy ra caû...” Trung UÙy Curran cho bieát tieáp laø chò vuù Victoria Braithwaite, 27 tuoåi, ñaõ bò baét giöõ ngay sau khi ñi mua saém trôû veà, vaø bò buoäc vaøo caùc toäi nhö gaây nguy hieåm moät caùch taéc traùch, gaây nguy hieåm cho treû nhoû vaø söû duïng chieác xe hôi maø khoâng heà ñöôïc cho pheùp tröôùc cuûa gia ñình. (L.T.)

Toøa Baïch OÁc: Kinh teá Hoa Kyø phaùt trieån maïnh trong naêm 2005 Tieáp trang A1

Hoa Kyø seõ chöùng kieán moät söï phaùt trieån maïnh meõ, laïm phaùt thaáp vaø möùc thaát nghieäp giaûm trong naêm tôùi (2005). Gregory Mankiv, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Coá Vaán Kinh Teá cuûa Toång Thoáng Bush, nhaän xeùt: “Söùc maïnh cuûa neàn kinh teá Hoa Kyø seõ gia taêng moät caùch ñaùng keå trong naêm 2005, vôùi möùc saûn xuaát noäi ñòa taêng 3.5%, nhöng coù phaàn giaûm nheï trong naêm sau ñoù, coøn 3.4%. Möùc laïm phaùt, leân ñeán 3.4% trong naêm nay do giaù daàu taêng leân kyû luïc, seõ giaûm xuoáng coøn 2.0% trong naêm 2005, vôùi tyû leä thaát nghieäp suït xuoáng coøn 5.3% trong naêm 2005, so vôùi möùc 5.5% trong naêm nay.”

Nöõ phaùt ngoân vieân Toøa Baïch OÁc Claire Buchan giaûi thích raèng, caùc söï tieân ñoaùn kinh teá naøy, thöôøng chæ ñöôïc phoå bieán vaøo Thaùng Hai, truøng hôïp vôùi khi chính phuû coâng boá döï thaûo ngaân saùch môùi, tuy nhieân laàn naøy chính phuû muoán coâng boá sôùm, vì caùc con soá môùi nhaát kia. (L.T.)

4 ngöôøi Baéc Haøn xin tò naïn ôû Haø Noäi Tieáp trang A1

vieän daãn lôøi cuûa moät nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn ôû Haùn Thaønh, Kim Yo-han, noùi raèng baø nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi töø moät toå chöùc töø thieän Nam Haøn hoaït ñoäng ôû Vieät Nam xaùc nhaän coù caùc ngöôøi Baéc Haøn xin tò naïn. Buoåi saùng cuøng ngaøy, cuõng ñaõ coù 7 ngöôøi Baéc Haøn xoâng vaøo moät tröôøng hoïc cuûa ngöôøi Nhaät Baûn ôû Baéc Kinh ñeå xin tò naïn. Söï ñoùi keùm kinh nieân vaø cheá ñoäc chính trò ñoäc taøi haø khaéc cuûa Coäng Saûn Baéc Haøn ñaõ laø nguyeân nhaân khieán haøng ngaøn ngöôøi taïi quoác gia naøy tìm caùch troán ra nöôùc ngoaøi. Haøng naêm nhieàu nöôùc treân theá giôùi, keå caû Nam Haøn, Nhaät Baûn vaø Hoa Kyø vieän trôï thöïc phaåm thöôøng xuyeân cho Baéc Haøn ñeå cöùu ñoùi daân chuùng vaø ñoàng thôøi hy voïng giaûm bôùt söï hung haêng lieàu lónh cuûa ñaùm laõnh tuï Baéc Haøn. Hôn 4,000 ngöôøi Baéc Haøn ñaõ ñöôïc cho tò naïn ôû Nam Haøn sau khi Cuoäc Chieán Tranh Cao Ly chaám döùt naêm 1953 vaø soá ngöôøi tìm caùch ñaøo tò ngaøy caøng gia taêng. Ngöôøi ta phoûng ñònh hieän coù nhieàu ngaøn ngöôøi Baéc Haøn sinh soáng baát hôïp phaùp ôû Trung Coäng sau khi vöôït bieân thaønh coâng. Rieâng trong naêm nay, soá ngöôøi ñeán ñöôïc Nam Haøn ñaõ leân hôn 1,000 ngöôøi. Haàu heát caùc ngöôøi naøy ñeàu tìm caùch vöôït bieân sang Trung Coäng roài

xoâng vaøo caùc toøa ñaïi söù hoaëc caùc cô sôû ngoaïi quoác ôû Trung Coäng ñeå xin tò naïn veà Nam Haøn, moät caùch giaùn tieáp ñeå traùnh söï giaän döõ vaø maát maët cuûa Bình Nhöôõng. Ngöôøi tò naïn Baéc Haøn trôû neân vaán ñeà chính trò teá nhò keå töø khi 468 ngöôøi Baéc Haøn ñeán ñöôïc Vieät Nam vaø ñöôïc ñöa veà Nam Haøn hoài Thaùng Baûy vöøa qua. Bình Nhöôõng töùc giaän la loái raèng coâng daân cuûa hoï ñaõ bò baét coùc. Baéc Haøn cuõng maït saùt nhaø caàm quyeàn Haø Noäi laø queân tình nghóa anh em Coäng Saûn maø chæ nghó tôùi chuyeän baùm ñít tö baûn. Trung Coäng coi nhöõng ngöôøi tò naïn Baéc Haøn laø di daân baát hôïp phaùp vaø ñaõ thoûa hieäp vôùi nhaø caàm quyeàn Bình Nhöôõng laø khi naøo baét ñöôïc seõ truïc xuaát heát veà Baéc Haøn. Ngöôøi ta bieát nhöõng ngöôøi naøo bò trao traû cho nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Baéc Haøn ñeàu bò tröøng trò naëng neà. (N.T.)

Myõ ra haïn 90 ngaøy ñeå buoäc CSVN caûi thieän tình traïng töï do toân giaùo Tieáp trang A1

Giao Hoa Kyø cuõng ñaõ phoå bieán moät baûn phuùc trình cho hay caùc cuoäc ñoái thoaïi nhaân quyeàn cuõng nhö töï do toân giaùo vôùi Coäng Saûn Vieät Nam laø “phí thôøi giôø vaø tieàn baïc”. “Vieät Nam laø moät nöôùc ñoäc ñaûng, cai trò vaø kieåm soaùt bôûi ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam ñaët giôùi haïn raát naëng veà töï do toân giaùo, ngoân luaän, baùo chí, hoäi hoïp vaø laäp hoäi baèng nhieàu caùch khaùc nhau trong naêm 2003.” Baûn phuùc trình vieát. Khi Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø ñöa ra baûn phuùc trình ñaëc bieät xeáp Coäng Saûn Vieät Nam vaøo danh saùch caùc nöôùc caàn quan taâm ñaëc bieät thì taïi Haø Noäi, UÛy Ban Thöôøng Vuï Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Nam bieåu quyeát thoâng qua “Phaùp Leänh Toân Giaùo, Tín Ngöôõng” coù hieäu löïc töø ngaøy 15 Thaùng Möôøi Moät 2004 theo ñoù, baát cöù hoaït ñoäng, sinh hoaït naøo coù tính caùch toân giaùo cuõng ñeàu phaûi coù söï chaáp thuaän cuûa nhaø nöôùc. Duø laø moät buoåi caàu kinh, tuïng kinh ôû tö gia ñeán nhöõng lôøi coå voõ toân giaùo ôû treân Internet cuõng phaûi tuøy thuoäc cô cheá “xin-cho”. Hieán Phaùp Coäng Saûn Vieät Nam ñieàu 70 vieát: “Coâng daân coù quyeàn töï do tín ngöôõng, toân giaùo, theo hoaëc khoâng theo moät toân giaùo naøo. Caùc toân giaùo ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät. Nhöõng nôi thôø töï cuûa caùc tín ngöôøng toân giaùo ñöôïc phaùp luaät baûo hoä. Khoâng ai ñöôïc xaâm phaïm töï do tín ngöôõng, toân giaùo...” Ñöùc Hoàng Y Phaïm Nhö Theå ôû Saøi Goøn khi phaùt bieåu veà caùi phaùp leänh Toân Giaùo Tín Ngöôõng cuûa cheá ñoä Haø Noäi ñaõ noùi raèng noù “chaúng neân coù thì hôn”. Hoài thaùng tröôùc, moät phaùi ñoaøn goàm nhieàu vieân chöùc Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø ñeán Vieät Nam tìm hieåu vaø ñoái thoaïi nhaân quyeàn, toân giaùo vôùi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi. Coù theå caùc cuoäc ñoái thoaïi naøy khoâng ñem tôùi ñaâu neân Hoa Thònh Ñoán quyeát ñònh phaûi coù caùc bieän phaùp cuï theå hôn. Ngaøy 22 Thaùng Möôøi Moät 2004, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, caàm ñaàu moät phaùi ñoaøn ñi Bình Ñònh ñeå thaêm Ñöùc Taêng Thoáng Thích Huyeàn Quang, Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát, ñang bònh naëng, thì bò chaän ñöôøng ôû Traûng Bom, tænh Ñoàng Nai vaø bò hoä toáng quay laïi Saøi Goøn. “Toâi ñaõ khuyeán caùo hoï (Coäng Saûn Vieät Nam) laø phaûi ñeå caùc vò hoøa thöôïng ñi laïi töï do vaø lieân laïc vôùi nhau.” Michael Marine, Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû Haø Noäi cho baùo chí hay phaûn öùng cuûa oâng khi bieát tin töùc veà söï ngaên caûn cuûa coâng an ñoái vôùi phaùi ñoaøn Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä, cuõng nhö

Trong moät theá giôùi baát ñònh Tieáp trang A4

Caùc kyõ thuaät thoâng tin ñang tieán nhöõng böôùc nhaûy voït, khaép theá giôùi, nhö soùng lôùp tröôùc lôùp sau cuoán nhau ñi, sôùm muoän caùc quoác gia ñeàu tieán leân theo ngoïn trieàu. Ngöôøi ta duøng ñieän thoaïi di ñoäng, duøng internet, duøng web logs (hay blogs) ñeå chia seû tin töùc vôùi nhau. Trung taâm Berkman veà Internet vaø xaõ hoäi thuoäc Ñaïi hoïc Havard môùi toå chöùc moät hoäi thaûo quoác teá veà vaán ñeà naøy. (Web logs laø nhöõng trang nhaø coù nhu lieäu ñeå laáy caùc trang nhaø khaùc ñem vaøo, caùc trang tin môùi töï ñoäng xeáp ñaët, trang tin sau nhaûy leân treân trang tröôùc, moïi ngöôøi coù theå vaøo tìm töø treân xuoáng cho tôùi trang tin naøo mình ñaõ vaøo roài.) Treân caùc maïng löôùi baây giôø ngoân ngöõ ñöôïc duøng nhieàu nhaát laø tieáng Anh, roài ñeán tieáng Trung Hoa, vaø thöù ba laø tieáng Farsi cuûa ngöôøi Iran! Tieáng naøy coù 75,000 web logs caù nhaân, nhôø saùng kieán aùp duïng chöõ Farsi treân maïng löôùi cuûa moät nhaø baùo ngöôøi Iran ôû Toronto, Canada. Moät nhaø kinh doanh Trung Quoác cho bieát trong hai naêm qua soá web logs caù nhaân baèng tieáng Trung Hoa ñaõ taêng töø 1,000 leân 600,000! Chính phuû coäng saûn Trung Quoác bieát raèng thoâng tin laø moät söùc maïnh ñe doïa cheá ñoä ñoäc taøi cuûa hoï. Cho neân hoï ñang duøng 40,000 chuyeân vieân trong coâng vieäc ngaên caûn ngöôøi Trung Quoác khoâng cho duøng internet töï do! ÔÛ Vieät Nam hieän nay coù bao nhieâu chuyeân gia tin hoïc ñöôïc duøng ñeå ngaên caám ngöôøi khaùc khoâng cho duøng tin hoïc? Seõ coù ngaøy ngöôøi Trung Hoa cuõng nhö ngöôøi Vieät Nam naøo cuõng phaûi thaáy ñoù laø moät ñieàu voâ lyù! Taïi sao laïi duøng nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc moät caùch voâ ích, phí phaïm nhö vaäy? Taïi sao khoâng cho thanh nieân töï do hoïc hoûi, töï do trao ñoåi thoâng tin ñeå cuøng daân toäc tieán boä theo kòp loaøi ngöôøi? Toâi khoâng theå ñoaùn tröôùc ngaøy naøo nhöõng thanh nieân Trung Quoác vaø Vieät Nam hieáu hoïc seõ noåi giaän ñaët caùc caâu hoûi nhö treân. Tieân ñoaùn laø vieäc raát khoù, nhaát laø ñoaùn veà töông lai! Nhöng coù moät vaøi ñieàu chuùng ta bieát khaù chaéc chaén. Moät laø ngöôøi Vieät Nam cuõng nhö ngöôøi Trung Quoác voán khoâng heøn yeáu, hoï khoâng chòu nhuïc maõi ñöôïc. Hai laø khi hoï noåi giaän, hoï seõ thoâng baùo, keâu goïi nhau raát nhanh, nhôø Internet! Ngoâ Nhaân Duïng quaûn thuùc Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang ôû tu vieän Nguyeân Thieàu tænh Bình Ñònh. Theo ñieàu luaät Quoác Hoäi Hoa Kyø, vieäc moät nöôùc bò xeáp vaøo danh saùch caùc nöôùc “caàm quan taâm ñaëc bieät” coù theå bò caám vaän kinh teá cuõng nhö bò tröøng phaït nhieàu laõnh vöïc khaùc. Tuy nhieân, cho tôùi nay, chöa thaáy Hoa Thònh Ñoán aùp duïng söï tröøng phaït naøo ñoái vôùi caùc nöôùc ñoù. Ngaøy 10 Thaùng Tö 2004, hôn 20,000 ngöôøi Thöôïng ôû 3 tænh Gia Lai, Ñaéc Laéc vaø Ñaéc Noâng ñaõ bieåu tình taïi nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau ñoøi töï do

toân giaùo vaø ñaát canh taùc truyeàn thoáng. Ngaøy 12 Thaùng Möôøi Moät 2004, Coäng Saûn Vieät Nam boû tuø Muïc Sö Nguyeãn Hoàng Quang vaø 5 truyeàn ñaïo, tín ñoà vôùi söï vu caùo “choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï.” Toå Chöùc Ngöôøi Thöôïng Ôû Hoa Kyø ñaõ raát nhieàu laàn toá caùo Coäng Saûn Vieät Nam ñoát phaù nhaø thôø, nhaø nguyeän cuûa ngöôøi saéc toäc ôû Taây Nguyeân buoäc hoï phaûi boû ñaïo neáu khoâng muoán bò ñaøn aùp. Nhieàu ngöôøi trong boïn hoï ñaõ bò baét buoäc phaûi kyù caùc tôø giaáy cam keát boû ñaïo ñeå khoûi bò traû thuø tieáp tuïc. (N.T)

REX Restaurant 10022 Garden Grove Blvd. • Tel: (714) 537-2909

Goùc ñöôøng Brookhurst vaø Garden Grove (Beân trong khaùch saïn Ramada) Kính thöa Quyù Ñoàng Höông: Nhôø söï uûng hoä cuûa Quyù Ñoàng Höông, chæ voûn veïn 2 thaùng khai tröông, nhaø haøng Rex ñaõ trôû thaønh noåi tieáng taïi quaän Cam. Phôû UÙt Noâ coù ngaøy ñaõ baùn treân 1,000 toâ. Ñeå toû loøng bieát ôn Quyù khaùch, UÙt Noâ quyeát ñònh chæ tính:

2

$

99

* Toâ phôû UÙt Noâ * Baùnh mì boø kho * Baùnh mì xíu maïi * Côm gaø Roâti * Baùnh mì oáp la

Quaø Noel & Teát AÁt Daäu taëng

FREE 1 chai röôïu vang giaù $20

neáu traû $50 trôû leân cho moãi laàn aên

Khung caûnh sang troïng, moùn aên ngon mieäng, Nhöõng moùn nhaäu noåi tieáng. giaù reû khoâng ngôø. Bia luùc naøo cuõng chæ baùn vôùi giaù $1.99/chai

Thò Tröôûng Garden Grove ñeán aên tröa taïi nhaø haøng REX Phôû UÙt Noâ raát noåi tieáng taïi Bieân Hoaø nay ñaõ xuaát hieän taïi REX do chính coâ UÙt Noâ ñaûm traùch

Coù Nhaïc soáng haøng ñeâm vôùi caùc ca só noåi tieáng. Ca só Theá Phong haùt haøng ñeâm taïi REX.

Caùc coâ tieáp vieân xinh ñeïp luoân chaøo ñoùn quí khaùch vôùi nuï cöôøi duyeân daùng

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A7

.3”

DAT

BAÛ O LAÕ N H ÑEÅ CAÛ I TIEÁ N THEÁ HEÄ TÖÔNG LAI

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL SAN JOSE - (408) 294-3888 OAKLAND - (510) 533-8228 SACRAMENTO - (916) 257-6550

14550 Magnolia St. # 104 Westminster, CA 92683

714-890-9933

Web Site: http://www.rmiodp.com * E-mail: info@ rmiodp.com

1-800-411-0945 Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9:00 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: 9:00 AM - 4:00 PM

CHUYEÂN TRAÙCH DÒCH VUÏ BAÛO LAÕNH TRONG MOÏI TRÖÔØNG HÔÏP KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ ÑOÙN NGHE CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH HOÄI THOAÏI CUÛA VAÊN PHOØNG ROBERT MULLINS INTERNATIONAL VAØO MOÃI THÖÙ TÖ TÖØ 7:00 PM, CHUÛ NHAÄT TÖØ 11:30 AM TREÂN CAÙC LAØN SOÙNG 1110AM, 1430AM, 1500AM, VAØ 106.3FM TAÏI NAM CALI.

ROBERT MULLINS INTERNATIONAL - HAÕY UÛY THAÙC CHO CHUÙNG TOÂI


A8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

coøn laïi nhö ít saün saøng töï saùt hôn nhöõng keû ñaõ chieán ñaáu trong traän ñaùnh ban ñaàu, söû duïng heä thoáng ñöôøng haàm hoaëc ñaäp nhöõng loã hoång treân töôøng ñeå di chuyeån ñeå khoâng bò phaùt giaùc vaø traùnh quaân Hoa Kyø. “Khaù nhieàu nhöõng keû muoán töû vì ñaïo ñaõ bò gieát cheát vaø nhöõng ngöôøi coøn laïi laø nhöõng keû khoân ngoan, hoaëc laø nhöõng keû ñaõ traùnh ñöôïc nhöõng löïc löôïng taûo thanh cuûa chuùng ta,” theo Trung Taù Daniel Wilson, phuï taù haønh quaân cuûa Sö Ñoaøn 1 Thuûy Quaân Luïc Chieán. Quaân ñoäi Hoa Kyø noùi raèng 1,200 loaïn quaân ñaõ bò gieát trong cuoäc taán coâng keùo daøi moät tuaàn ñeå phaù huûy caên cöù chính cuûa quaân noåi daäy ôû Iraq. Ít nhaát 50 binh só Thuûy Quaân Luïc Chieán vaø 8 binh só Iraq cuõng ñaõ thieät maïng. Khoâng coù con soá thieät haïi naøo cuûa thöôøng daân ñöôïc coâng boá. Trong nhöõng tuaàn leã sau ñoù, thaønh phoá ôû trong tình traïng ñoå naùt, haøng ñoáng gaïch vuïn naèm treân ñöôøng vaø haï taàng cô sôû tröôùc ñoù voán ít oûi ñaõ bò suïp ñoå. Caùc vieân chöùc Thuûy Quaân Luïc Chieán noùi loaïn quaân hieän yeáu hôn nhieàu. Hoï noùi moät voøng ñai ñang ngaên chaën loaïn quaân quay trôû laïi vôùi nhöõng con soá lôùn vaø raèng vieäc phaù huûy caùc caên cöù cuûa quaân du kích taïi Fallujah seõ giuùp choáng laïi nhöõng ñe doïa môùi tröôùc khi dieãn ra nhöõng cuoäc baàu cöû vaøo ngaøy 30 Thaùng Gieâng. Ngöôøi ta tin raèng Fallujah laø troïng taâm cuûa nhöõng vuï baét coùc vaø chaët ñaàu ñöôïc thi haønh bôûi tay khuûng boá goác ngöôøi Jordan Abu Musab alZarqawi. OÂng ta coù theå ñaõ leûn ra khoûi Fallujah tröôùc khi Hoa Kyø môû cuoäc taán coâng.

TT Bush ban haønh döï luaät caûi toå quan troïng ngaønh tình baùo Tieáp trang A1

chöùc vuï ñoù, khi oâng kyù ban haønh döï luaät naøy hoâm 17 Thaùng Möôøi Hai. Duø vaäy cuõng ñaõ coù nhieàu tin ñoàn cho raèng, chöùc vuï ñoù coù theå seõ ñöôïc giao cho Giaùm Ñoác CIA, Porter Goss; Trung Töôùng Michael Hayden, thuoäc Cô Quan Anh Ninh Quoác Gia Hoa Kyø; Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Richard Armitage hay Coá Vaán An Ninh Noäi Ñòa Toøa Baïch OÁc, Fran Townsend. Cuøng tham döï leã kyù keát ban haønh döï luaät caûi toå tình baùo naøy, coù Giaùm Ñoác CIA, Porter Goss; Giaùm Ñoác FBI, Robert Mueller; moät soá daân bieåu Quoác Hoäi, caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa UÛy Ban 11-9 vaø caùc thaân nhaân cuûa caùc naïn nhaân thieät maïng trong ngaøy 11 Thaùng Chín 2001. (L.T.)

Afghanistan: Noåi loaïn trong nhaø tuø khieán 8 ngöôøi bò gieát Tieáp trang A1

theo lôøi caûnh saùt vaø caùc nhaân chöùng. Nhöõng tieáng noå lôùn cuûa

suùng phoùng löïu ñaõ laøm rung chuyeån khaùm ñöôøng Pul-eCharkhi quaù ñoâng tuø nhaân goàm caû nhöõng keû tình nghi thuoäc Taliban vaø al-Qaida laãn nhöõng thöôøng phaïm - khi caùc binh só môû cuoäc taán coâng luùc trôøi toái. Vuï kình choáng baét ñaàu xaåy ra saùng sôùm Thöù Saùu khi boán tuø nhaân - goàm 3 ngöôøi Pakistan vaø 1 ngöôøi Iraq - duøng nhöõng dao caïo raâu ñeå taán coâng moät lính gaùc ñang daãn hoï ñi döï leã caàu nguyeän buoåi saùng. Hoï cöôùp khaåu suùng tieåu lieân AK-47 roài ñaâm cheát ngöôøi lính, theo lôøi Abdul Salam Bakhshi, quaûn ñoác nhaø tuø. Boán tuø nhaân noåi loaïn ñeàu laø nhöõng keû bò tình nghi thuoäc Taliban hoaëc al-Qaida. Moät cuoäc chaïm suùng xaåy ra sau ñoù khieán ba lính gaùc khaùc vaø hai trong soá nhöõng keû toan vöôït nguïc bò gieát. Hai tuø nhaân noåi loaïn soáng soùt ñaõ cöôùp theâm moät khaåu suùng thöù nhì töø moät lính gaùc bò gieát vaø coá thuû treân taàng thöù hai cuûa nhaø giam, theo lôøi Bakhshi. Hai tuø nhaân noùi treân ñaõ khaùng cöï 10 tieáng ñoàng hoà, nhaém baén caùc binh só bao vaây nhaø tuø, khieán hoï khoâng theå vaøo ñeå di taûn ba binh só bò thöông maéc keït beân trong. Hai binh só bò thöông trong cuoäc taán coâng luùc trôøi toái vaø hai keû khaùng cöï coøn laïi ñaõ bò gieát. Sau ñoù caùc binh só ñaõ duøng ñeøn pin trong maøn ñeâm ñeå ñi kieåm soaùt nhaø tuø. Thieáu Taù Amin Jan thuoäc quaân ñoäi chính phuû noùi: “Chuùng toâi muoán giaûi quyeát côn khuûng hoaûng naøy moät caùch oân hoøa, nhöng vì hoï taán coâng chuùng toâi neân hoï ñaõ bò gieát.” Trong cuoäc ñöông ñaàu, khoaûng 200 caûnh saùt bao vaây beân ngoaøi nhaø tuø, vaø hoï ñöôïc taêng cöôøng bôûi boán thieát vaän xa cuûa moät ñôn vò Ñöùc thuoäc Löïc Löôïng Quoác Teá Yeåm Trôï Anh Ninh do NATO ñieàu khieån - söù maïng chính cuûa löïc löôïng naøy laø giöõ an ninh cho thuû ñoâ Kabul. (nm)

Cuba traû ñuõa: Tröng hình ngöôïc ñaõi tuø Iraq tröôùc phaùi boä Myõ Tieáp trang A1

ñoái dieän maët sau cuûa toøa nhaø, vôùi nhöõng böùc hình lôùn cho thaáy caùc binh só Hoa Kyø ñang luïc soaùt vaø chóa suùng veà phía caùc treû em, coù theå laø taïi Iraq. Vaøo tuaàn naøy, Cuba ñaõ yeâu caàu Phaùi Boä Hoa Kyø dôõ boû vieäc tröng baøy con soá taïi truï sôû cuûa phaùi boä ôû Havana. Phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø Richard Boucher hoâm Thöù Tö noùi vieäc tröng baøy con soá 75 chöùng toû “söï ñoaøn keát cuûa chuùng ta vôùi nhöõng ngöôøi Cuba tranh ñaáu cho töï do vaø daân chuû,” vaø seõ giöõ nguyeân cho tôùi khi chaám döùt nhöõng ngaøy leã. Moät nhaø ngoaïi giao Hoa Kyø taïi Havana noùi, vôùi ñieàu kieän khoâng neâu danh tính, raèng vuï ngöôïc ñaõi tuø taïi Abu Ghraib ñaõ ñöôïc töôøng thuaät vaø thaûo luaän ñaày ñuû vaø coâng khai taïi Hoa Kyø, vaø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm ñang bò truy toá. “Trong khi ñoù, chính phuû Cuba khoâng cho pheùp giôùi truyeàn thoâng cuûa hoï noùi moät lôøi naøo veà chuyeän ly khai, boû tuø nhöõng ngöôøi daùm chaáp nhaän nhöõng tö töôûng khaùc bieät vaø ñaõ khoâng cho pheùp baát cöù ai thaêm vieáng caùc tuø nhaân chính trò keå töø cuoái thaäp nieân 1980 ñeán nay,” vieân chöùc treân noùi. Phaùi Boä Quyeàn Lôïi Hoa Kyø - ñöùng ñaàu laø oâng James Cason, ñaõ laøm ngô tröôùc moät ñoøi hoûi tröôùc ñoù trong tuaàn ñoøi rôõ boû nhöõng vaät trang trí Giaùng Sinh bao goàm vieäc ñeà caäp tôùi nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán ñaõ bò chính phuû Fidel Castro boû tuø. Washington ñaõ caét ñöùt caùc quan heä ngoaïi giao vôùi Havana vaø aùp ñaët nhöõng söï tröøng phaït leân Cuba sau cuoäc caùch maïng naêm 1959 cuûa Fidel Castro, nhöng hai nöôùc vaãn duy trì caùc phaùi boä quyeàn lôïi taïi thuû ñoâ cuûa moãi nöôùc. (n.n.)

Thoâng Taán AP:

Yushchenko bò ñaàu ñoäc baèng loaïi dioxin ñoäc haïi nhaát ruoät, daï daøy vaø caùc côn ñau löng. Tieáp ñoù 3 tuaàn thì maët cuûa oâng bò bieán saéc ñi; maø döôùi con maét caùc chuyeân gia thì ñaây laø daáu hieäu bò nhieãm ñoäc dioxin. Yushchenko tin chaéc raèng mình ñaõ bò ñaàu ñoäc vaøo chính böõa aên aáy. OÂng noùi: “Ñaáy laø moät ñòa ñieåm maø vaøo luùc aáy khoâng moät ngöôøi naøo thuoäc phe toâi ñöôïc tham döï vaø toâi cuõng khoâng coù söï ñeà phoøng veà thöùc aên” vaø “ñaây laø moät keá hoaïch aùm saùt chính trò coù ngöôøi chuû möu”. Haàu nhö moïi ngöôøi ñeàu coù moät noàng ñoä dioxin naøo ñoù trong cô theå cuûa mình. Möùc ñoä thoâng thöôøng ñöôïc tìm thaáy trong maùu laø töø 10 tôùi 20 ñôn vò trong 1 gram môõ maùu. Baèng chöùng veà söï ñoäc haïi ñöôïc tìm ra qua vieäc nghieân cöùu nhöõng nhaân vieân phaûi tieáp caän hoaëc nhöõng ngöôøi bò tai naïn coâng nghieäp. Caùc nghieân cöùu veà trieäu chöùng cuûa Yushchenko cho thaáy oâng coù nhieàu nguy cô kích ngaát tim, ung thö, tieåu ñöôøng, ñau baép thòt, ngöùa ngaùy, meät moûi, heä mieãn nhieãm suy yeáu vaø nhieàu trieäu chöùng nhoû khaùc. Tuy nhieân, hieän chöa roõ laø ngöôøi chæ bò truùng ñoäc moät laàn nhö oâng thì coù nguy cô rôi vaøo caùc chöùng beänh khaùc nhö keå treân hay khoâng. (D.P.)

LONDON, Anh Quoác.Thoâng Taán Xaõ AP hoâm Thöù Saùu 17 Thaùng Möôøi Hai cho bieát, laõnh tuï ñoái laäp Viktor Yushchenko ñaõ bò ñaàu ñoäc baèng TCDD, moät daïng dioxin ñoäc haïi nhaát töø tröôùc ñeán nay vaø laø thaønh phaàn chuû yeáu cuûa thuoác khai quang ñaõ töøng ñöôïc Hoa Kyø raûi ôû Vieät Nam laø Chaát Ñoäc Maøu Da Cam. Giaùo Sö Abraham Brouwer, giaûng vieân boä moân chaát ñoäc moâi tröôøng thuoäc tröôøng Free University, cho bieát loaïi dioxin naøy coù teân laø TCDD, vieát taét cuûa tetraclorodibenzoparadioxin. Keát quaû naøy ñöôïc oâng thöïc hieän treân maãu maùu do baùc só cuûa Yushchenko ñöa tôùi. Thöû nghieäm coøn cho bieát maãu maùu cuûa Yushchenko chöùa 100,000 ñôn vò dioxin vaø laø kyû luïc cao thöù 2 töøng ñöôïc bieát ñeán. TCDD laø thaønh phaàn hoùa hoïc chính cuûa Chaát Ñoäc Maøu Da Cam, laø loaïi thuoác khai quang ñaõ töøng bò leân aùn bôûi gaây ra raát nhieàu beänh taät laï treân caùc cöïu quaân nhaân Hoa Kyø töøng tham chieán taïi Vieät Nam cuõng nhö raát nhieàu ngöôøi daân Vieät. Baùc Só Brouwer cho bieát: “Noù coøn ôû daïng nguyeân chaát, chöa toång hôïp” vaø “ñieàu naøy noùi leân raèng... söï vieäc khoâng theå xaûy ra tình côø ñöôïc, bôûi noù coøn raát tinh khieát”. OÂng coøn noùi theâm: “Coù moät vaøi daáu hieäu nhoû cho chuùng ta bieát ñoâi ñieàu veà nôi saûn xuaát ra noù”. Theo oâng Yushchenko, sau khi duøng böõa vôùi giôùi chöùc caáp cao thuoäc Sôû Maät Vuï Ukraina laø Ihor Smeshko vaø coäng söï vieân Volodymyr Satsyuk vaøo ngaøy muøng 05 Thaùng Chín thì oâng ñaõ gaëp phaûi trieäu chöùng nhöùc ñaàu sau ñoù khoaûng 3 giôø vaø bò ñau buïng caáp tính vaøo ngaøy hoâm sau. Sau ñoù oâng coøn gaëp phaûi caùc chöùng beänh ñau ñöôøng

Rao nhaät baùo Vaët NGÖÔØI VIEÄT Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

WESTMINSTER DENTAL CENTER DOCTOR OF DENTAL SURGERY BAÙC SÓ NHA KHOA

g

y

y

CHUYEÂN TRÒ VÔÙI KYÕ THUAÄT NHA KHOA TOÁI TAÂN NHAÁT * Beänh Nöôùu Raêng (Periodontal Disease) * Laøm Raêng giaû caùc loaïi (Fixed, Removable Prosthodontic) * Nha Khoa Phoøng Ngöøa (Preventive Treatment) * Nha Khoa Thaåm Myõ vaø duøng tia saùng Ultaviolet söûa vaø laøm ñeïp caùc raêng cöûa bò hö, xaáu hoaëc keõ hôû. * Khaùm Raêng toång quaùt vaø ñònh kyø. * Chöõa vaø Nhoå Raêng treû em vaø ngöôøi lôùn. * Giaûi Phaãu Nha Khoa (Oral Surgery) * Taåy traéng raêng (Bleaching) * Coù maùy Syrijet laøm teâ nöôùu raêng, khoâng caàn kim cho quyù vò naøo ngaïi chích * Coù maùy Sieâu aâm (Ultrasonic) chaø raêng khoâng ñau. * ÑAËC BIEÄT: Coù heä thoáng Sterilization ñuùng theo tieâu chuaån cuûa Boä Nha Khoa ñeå ngaên ngöøa beänh truyeàn nhieãm. Fwy 22

Garden Grove WDC

Westminster

Beach

Tieáp trang A1

Vieäc doïn deïp gaïch vuïn vaø taùi thieát ñang ñöôïc tieán haønh ôû Fallujah ñeå söûa soaïn cho thöôøng daân quay trôû laïi sôùm suûa. Caùc vieân chöùc Iraq noùi raèng ñieàu ñoù coù theå dieãn ra vaøo tuaàn tôùi. Ñeå söûa soaïn cho nhöõng cuoäc baàu cöû vaøo thaùng sau, caùc vieân chöùc noùi coù vaøi caùch ñeå baûo ñaûm ngöôøi daân ôû Fallujah coù theå boû phieáu. Thaønh phoá cho tôùi nay quaù nguy hieåm ñeå tieán haønh vieäc ghi danh cöû tri. Coù theå nhöõng phoøng phieáu seõ ñöôïc thieát laäp beân ngoaøi Fallujah cho nhöõng cö daân chöa trôû veà ñöôïc thaønh phoá. (n.n.)

Goldenwest

TQLC ñöông ñaàu vôùi nhöõng keû thuø khoân ngoan hôn ôû Fallujah

Edward

.3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Hazard

Tröôùc

Sau

GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10AM - 7 PM * Thöù Baûy: 9 AM - 6 PM

6771 Westminster Blvd., Suite H, Westminster, CA 92683

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

(Beân caïnh Post Office goùc Westminster & Golden West)

Tel: (714) 898-3707

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A9

.3”

DAT

Retail and Mail Order Business Software

Internet Business Gateway

PC Transact It Purchase: $150 Lease: N/A

AuthorizeNet Setup: $95 Lease: N/A

www.uscreditcard.com TOLL FREE: 1-888-468-1155 TOLL FREE FAX: 1-888-877-1234

U.S. Bankcard Services Inc. is a registered MSP of Nova/US Bank, Minneapolis, MN

HOAØN TOAØN MAÙY MÔÙI !!!. BAÙN GIAÙ SÆ !!!

BRAND NEW MACHINE !!! WHOLESALE PRICES !!! Retail & Restaurant Countertop Model

Retail and Mail Order Business Desktop Model

Retail and Mail Order Business Desktop Model

Nurit 2085 Purchase: $370 Lease: $22/mo

Omni 3200SE Purchase: $370 Lease: $22/mo

Hypercom T7 Plus Purchase: $370 Lease: $22/mo

Mobile Merchant Wireless Model

Mobile Merchant Wireless Model

Nurit 8000 Purchase: $950 Lease: $38/mo

Apriva M500 Purchase: $450 Lease: $25/mo

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT MYÕ PACIFIC LAW CENTER

CHUYEÂN LO BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN ÑOÃ XUAÂN HIEÄP, LLB, JD Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ 24/24 (714) 775-2434 / 775-3349 Vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Luaät Sö Vieät-Myõ COÁ VAÁN VEÀ

KHAI KHAÙNH TAÄN

BOÀI THÖÔØNG TAI NAÏN l

Ñaàu tö - Xuaát Nhaäp Caûng Du hoïc, du lòch, Business tour Ñoøi laïi nhaø ñaát, baát ñoäng saûn Hoài höông, töø boû Vieät tòch Xin con nuoâi.

Xe coä l Ngheà nghieäp l Y teá l Tröôït teù

THÖÔNG MAÏI

Phaù saûn - Khaùnh Taän (Caù nhaân hoaëc Thöông maïi) l

ÑOÃ XUAÂN HIEÄP Nguyeân Luaät Sö l Ly dò - Ly thaân - Huûy boû hoân nhaân Toøa Thöôïng Thaåm Saigon HÌNH SÖÏ l Caáp döôõng - Phaân chia taøi saûn. Tieán Só Luaät Khoa Hoa Kyø l Troäm caép - Laùi xe khi say röôïu

l

l Thaønh laäp coâng ty Thaûo giao keøo, kheá öôùc, di chuùc

LUAÄT GIA ÑÌNH

CÖÔÙI VÔÏ TAÏI VIEÄT NAM 9603 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2434 * (714) 775-3349 Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Vaên phoøng chuyeân moân veà:

Mrs. KIEÀU NGA Phuï taù Phaùp lyù

* Chöùng nhaän ñoäc thaân, Coâng haøm Ngoaïi giao * Ñem ngöôøi yeâu töø Vieät Nam sang Myõ, veà VN cöôùi vôï, laáy choàng, du lòch, du hoïc. * Baûo laõnh cho vôï, choàng khoâng hoân thuù baèng Fiance Visa * Xin trích luïc Khai sanh, Hoân thuù taïi Vieät Nam. * Baûo laõnh theo dieän tò naïn (Visa 93) * Quyù vò treân 55 tuoåi, ôû Myõ treân 15 naêm thi nhaäp tòch baèng tieáng Vieät.

* Theû xanh, maát theû xanh * Nhaäp tòch. Thi baèng vieát * Hoân thuù nhanh choùng. * Ly dò caáp toác * Thò thöïc chöõ kyù * Chuïp hình Passport * Ñieàu chænh Theû Xanh cho dieän PIP bò Sôû Di Truù töø choái.

Vaên Phoøng Ñaïi Dieän taïi Vieät Nam: 110A Nguyeãn Hueä, Quaän 1, Saøi Goøn, Ñ.T.: 848 822 5111


Vieät Nam

.3”

TÖØ THAØNH

ÑEÁN TÆNH

A10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA

Saøi Goøn: Em beù 12 tuoåi, thaân theå “lôùn” nhö ñaøn oâng trung nieân SAØI GOØN 17-12- Moät em beù teân N.T.L, ôû huyeän Chaâu Thaønh, tænh Long An, ñöôïc chuyeån ñeán Beänh Vieän Nhi Ñoàng 1 Saøi Goøn trong tình traïng cao huyeát aùp. Môùi 12 tuoåi nhöng göông maët chaùu L. giaø daën, loâng moïc nhieàu ôû vuøng ngöïc, chaân... cô theå phaùt trieån nhö moät ngöôøi ñaøn oâng ôû ñoä tuoåi trung nieân. Sau khi laøm caùc xeùt nghieäm, chuïp C.T scanner caùc baùc só chaån ñoaùn L. coù moät böôùu ôû tuyeán thöôïng thaän (kích côõ khoaûng 3 cm x 3 cm). Chính böôùu naøy ñaõ tieát ra caùc hooùcmoân nam tính laøm L. phaùt trieån sôùm, bò cao huyeát aùp, nhöùc ñaàu, raâu, loâng, toùc moïc raát nhieàu... Ngaøy 13 Thaùng Möôøi Hai, caùc baùc só khoa ngoaïi Beänh Vieän Nhi Ñoàng 1 ñaõ phaãu thuaät noäi soi keùo daøi lieân tuïc 6 giôø, caét boû böôùu cho L. Phöông phaùp naøy khoâng ñuïng chaïm nhieàu tôùi böôùu neân sau khi phaãu thuaät beänh nhaân ít bò sang chaán, hoài phuïc nhanh. Baùc Só Ñaøo Trung Hieáu, tröôûng khoa ngoaïi Beänh Vieän Nhi Ñoàng 1, cho bieát hieän chaùu L. ñaõ hoài phuïc. Neáu khoâng caét boû böôùu, chaùu L. seõ ngaøy caøng nhanh giaø, huyeát aùp cao daàn deã gaây suy tim, töû vong.

Nhieàu ngöôøi suyùt maát maïng vì “chöõ cuûa baùc só” SAØI GOØN 17-12 - Ngöôøi Vieät coù caâu hay maéng con chaùu trong nhaø “chöõ xaáu nhö chöõ baùc só”. Quaû thaät, chöõ cuûa maáy oâng baùc só ôû Vieät Nam ñaõ gaây ra nhieàu tai naïn cho nhöõng ngöôøi beänh nhaân voâ toäi. Baùo Phaùp Luaät TP. HCM cho hay, moät beänh nhaân ñöôïc moät baùc só phoøng maïch tö keâ Antemin ñeå khaùng vieâm. Ngöôøi baùn thuoác ñoïc nhaàm vaø baùn cho anh ta Antelmine (thuoác taåy giun). Theo ñuùng chæ ñònh “ngaøy uoáng 3 laàn, 2 vieân/laàn” ñöôïc 5 ngaøy thì phaûi caáp cöùu. Treân ñaây laø moät tröôøng hôïp caáp cöùu ngoä ñoäc thuoác taåy giun taïi Beänh Vieän Gia Ñònh maø moät phaàn nguyeân nhaân cuõng bôûi söï “ñoäc ñaùo” cuûa chöõ baùc syõ. Ñaàu Thaùng Möôøi Moät, baø Traàn Thò Trinh (Traàn Phuù, quaän 5) khaùm taïi moät beänh vieän quaän 5. Baùc só chaån ñoaùn baø caûm soát, keâ toa coù Anacin. Veà nhaø, nöûa giôø sau khi uoáng lieàu ñaàu tieân, daï daøy baø goø leân töøng chaäp, raát khoù chòu. Nghó luùc uoáng ñoùi buïng neân baø khoâng ñeå yù. Trieäu chöùng naøy lieân tuïc xuaát hieän laøm baø ñau hôn. Moät tuaàn sau, baø sieâu aâm ñöôïc bieát daï daøy vieâm loeùt ñoä nheï do uoáng sai thuoác baùc só chæ ñònh, neáu khoâng ngöng thuoác sôùm coù theå thuûng daï daøy. Thì ra, caùi ngeùo cuoái chöõ Anacin cuûa baùc só khaùm laàn ñaàu vieát, giôø baùc só taùi khaùm môùi noùi noù laø soá 3 neân thay vì uoáng Anacin-3 (moät loaïi bieät döôïc cuûa Paracetamol), baø mua Anacin (moät loaïi bieät döôïc cuûa Asparin). Theo thoáng keâ cuûa moät baùc syõ Beänh Vieän Gia Ñònh coù ñeán 30% caâu hoûi baø ñaõ traû lôøi lieân quan ñeán giaûi maõ toa thuoác. “Trong ngheà coù kyù hieäu taét thoáng nhaát duøng chung nhöng nhieàu oâng, baø cöù baï ñaâu vieát taét ñoù neân phaûi coi toaøn vaên toa thuoác môùi bieát nghóa laø gì”. Taïi cuoäc hoïp cuûa Sôû Y Teá Thaønh Phoá Saøi Goøn, giôùi laõnh ñaïo caùc beänh vieän cöôøi ngöôïng khi döôïc só ñöa ra moät soá toa thuoác thanh tra ôû caùc beänh vieän: coù toa ghi keát quaû chaån ñoaùn chæ 4 chöõ SMRT khoâng ai giaûi ñöôïc; toa thuoác khaùc vieát ngoaùy töø ñaàu tôùi cuoái, ñaùnh daáu hoûi sau teân thuoác Lisaid; coù toa vieát naén noùt soá ñieän thoaïi caù nhaân cuûa baùc só treân toa thuoác... OÂng döôïc só böïc töùc: “Nhöõng toa thuoác nhö vaäy cho thaáy y ñöùc cuûa ngöôøi keâ ñôn raát moûng. Ngay ñoàng nghieäp vôùi nhau maø coøn phaûi goïi ñieän tröïc tieáp hoûi vieát caùi gì ñeå khoa döôïc beänh vieän phaùt thuoác thì heát bieát”. Moät baùc só khaúng ñònh: “Nhieàu anh em môùi vaøo ngheà coá tæa toùt chöõ vieát cuûa mình nhöng sau moät thôøi gian cuõng baét chöôùc ñoàng nghieäp”. Moät baùc só khoa ngoaïi beänh vieän Bình Daân phaân traàn chöõ vieát xaáu do beänh vieän quaù ñoâng beänh nhaân, khoâng ñuû thôøi gian khaùm beänh thì laáy ñaâu ra thôøi gian luyeän chöõ. Thöïc teá nhieàu baùc só vaãn coù theå vieát toa roõ raøng, deã ñoïc nhöng hoï khoâng laøm hoaëc laøm khoâng thöôøng xuyeân... Tieáp trang A14

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Vuï cöôùp taxi kinh hoaøng ngay giöõa ñöôøng phoá Haø Noäi HAØ NOÄI 17-12- Dö luaän daân chuùng thaønh phoá Haø Noäi ñang xoân xao veà moät vuï cöôùp taxi lieàu lónh vöøa xaûy ra luùc 0 giôø 15 phuùt ñeâm 17 thaùng 12 ngay taïi ngaõ 3 phoá Kim Lieân giao vôùi phoá Löông Ñònh Cuûa, thuoäc phöôøng Kim Lieân (Haø Noäi).

Naïn nhaân bò ñaâm ngay taïi gheá laùi

Haõng tin VietNamNet cho bieát, naïn nhaân ñang raát nguy kòch. Nhieàu nhaân chöùng taïi hieän tröôøng cho bieát, naïn nhaân laø laùi xe cuûa Coâng ty taxi Mai Linh Thuû ñoâ, ñieàu khieån xe taxi 4 choã BKS 29S-

1390. Naïn nhaân hieän ñang raát nguy kòch do bò ñaâm 2 nhaùt, 1 nhaùt gaàn tim vaø 1 nhaùt vaøo maïng söôøn beân phaûi. Laùi xe bò cöôùp teân Nguyeãn Thieän Loäc (1974), queâ taïi Bình Luïc,

Caø Mau: Bi kòch cuûa moät gia ñình coù 5 ngöôøi ñieân

Chò Nöông luoân phaûi vaù quaàn aùo cho caùc con vì bò chuùng xeù naùt.

CAØ MAU 17-12- Gia ñình anh Nguyeãn Vaên Minh vaø chò Nöông ôû xoùm Naêm Döông, xaõ Khaùnh An, huyeän U Minh, tænh Caø Mau ñang phaûi gaùnh chòu nhöõng cuøng cöïc cuûa kieáp laøm ngöôøi. Sinh ñöôïc 8 ngöôøi con nhöng chæ coù 3 ñöùa laø laønh laën, 5 ñöùa khaùc ñeàu bò ñieân. Phoùng vieân cuûa tôø Thanh Nieân keå raèng, qua maûnh saân daäy pheøn, chuùng toâi vaøo caên nhaø troáng hoaùc, naèm löng löûng giöõa ba beà laø nhöõng caùnh ñoàng toâm cuõng troáng huô troáng hoaùc. Hoûi ñeán caâu thöù baûy, thöù taùm, thaèng nhoû oâm toâ côm chan nöôùc laõ ngoài tröôùc nhaø chæ cöôøi uù ôù. Chuùng toâi chæ coøn troâng vaøo ñöùa lôùn:

“Cha meï em ñaâu?”. Thaèng nhoùc oûn eûn, roài vuït chaïy ra bôø keânh, neùm caùi nhìn deø daët vaø hoang daïi veà phía khaùch laï. Nhaø beân soâng, ba boán caùi mieäng la troãi moät löôït: “OÅng baû ra ngoaøi ñeâ, choã maáy con traâu ôù”. Xoùm Naêm Döông, xaõ Khaùnh An, huyeän U Minh, Caø Mau chaïy thaúng moät ñöôøng vôùi nhöõng ngoâi nhaø laù quay maët veà soâng. Xoùm naèm beân meùp U Minh haï maø troâng caèn coãi nhö vuøng ñaát ñang sa maïc hoùa. Moät ngöôøi giaûi thích: “ÔÛ ñaây tuy laø ñoàng queâ, nhöng caây cuûi, coïng rau cuõng khoù tìm. Vôï choàng toâi cuõng môùi veà ñaây, giöõ ñaát cho

Haø Nam, coâng taùc taïi Coâng ty Mai Linh Thuû ñoâ ñaõ hôn 1 naêm nay. Hieän naïn nhaân ñang ñöôïc moå caáp cöùu taïi khoa Ngoaïi, Beänh vieän Baïch Mai. Nguoàn tin töø Coâng ty Mai

Linh Thuû ñoâ cho bieát, anh Loäc ñoùn khaùch töø ñöôøng Hoaøng Quoác Vieät, chôû khaùch veà ñeán Kim Lieân thì bò cöôùp khi xe taxi chæ caùch truï sôû coâng an phöôøng Kim Lieân chæ Tieáp trang A12

Haøng loaït coâng nhaân bò ngaát xæu vì khí ñoäc SAØI GOØN 17-12- Chín coâng nhaân ñang laøm vieäc taïi Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät (Navifico), chuyeân saûn xuaát ñoà goã, tole, vaät duïng trang trí noäi thaát, ñaët cô sôû trong Khu coâng nghieäp Phöôùc Long B, phöôøng Phöôùc Long B, quaän 9, baát ngôø ngaát xæu; ngay laäp töùc, haøng traêm coâng nhaân thuoäc coâng ty ñöôïc taïm nghæ vieäc vaø di taûn khaån caáp ra khu vöïc an toaøn. Söï vieäc xaûy ra luùc 8 giôø 30 saùng 17 thaùng 12 theo töôøng thuaät cuûa baùo trong nöôùc. Coâng ty Navifico, coù treân 600 coâng nhaân laøm vieäc. Vaøo ngaøy 31/12/2003, taïi coâng ty naøy ñaõ xaûy ra tröôøng hôïp töông töï, coù 5 coâng nhaân ñöôïc ñöa ñi caáp cöùu khi hít

phaûi khí coù muøi töông töï. Vuï vieäc ñaõ ñöôïc baùo leân cô quan chöùc naêng; nhöng sau moät naêm, hieän töôïng cuõ laïi xuaát hieän vôùi soá coâng nhaân bò ngaát nhieàu hôn. Moät nhaân chöùng cuõng laø coâng nhaân ôû xöôûng goã cuûa Coâng ty Navifico töôøng thuaät: Vaøo khoaûng 8 giôø, moïi ngöôøi ñaõ ngöûi thaáy muøi khoù chòu, vöøa noàng vöøa khai lan toûa vaøo nhaø xöôûng. Moät coâng nhaân teân Nguyeãn Thò Thanh Thaûo, laøm vieäc taïi xöôûng goã bò xæu taïi choã; sau ñoù, 8 ngöôøi khaùc cuõng bò ngaát vaø ñöôïc ñöa ñi caáp cöùu. Tröôùc tình hình muøi khí laï caøng luùc caøng lan roäng sang caùc khu nhaø xöôûng, laõnh ñaïo coâng ty Tieáp trang A14

Tieáp trang A12 Coâng nhaân ngöûi truùng khí ñoäc ñang ñöôïc ñieàu trò taïi beänh vieän

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A11

.3”

DAT


A12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Vuï cöôùp taxi kinh hoaøng ngay giöõa ñöôøng phoá Haø Noäi Tieáp trang A10

Caø Mau: Bi kòch cuûa moät gia ñình coù 5 ngöôøi ñieân Tieáp trang A10

ngöôøi con. Nhö bao nhieâu ngöôøi ñaõ traûi qua tuoåi thô trong chieán tranh, chaïy bom, choáng caøn laø chuyeän côm böõa. Sau 1975, anh veà coâng taùc taïi Huyeän ñoäi U Minh, roài coù tình yeâu vaø laäp gia ñình. Cuoäc ñôøi ngôõ seõ maõi bình laëng töø ngaøy ngöng tieáng bom, nhöng cho ñeán khi vôï anh sinh cho anh hai naøng coâng chuùa... Xe 29S-1390 hieän ñang ôû Beänh Vieän Baïch Mai. Mong muoán coù moät thaèng chöøng 200 m. Nhieàu nhaän chöùng taïi nhoùc ñeå noái doõi thoâi thuùc Ngöôøi daân nghe tieáng keâu hieän tröôøng cho bieát, keû thuû hai vôï choàng treû: Sinh nöõa. cöùu cuûa anh Phöông ñaõ duøng aùc goàm 2 teân, daùng ngöôøi Naêm 1983, ñöùa thöù ba chaøo ngay xe taxi cuûa naïn nhaân nhoû, taåu thoaùt veà höôùng ñôøi, laø con trai, anh Minh ñöa anh vaøo ngay beänh vieän ñöôøng Kim Lieân. Nôi naøy coù ñaët teân Tính - Nguyeãn Vaên Baïch Mai. Treân xe coøn vöông raát nhieàu ngoõ nhoû, ngoaét Tính, buï baãm vaø khaùu vaõi nhieàu veát maùu cuûa naïn ngoeùo, coù theå deã taåu thoaùt. khænh. Suoát moät naêm sau nhaân. Con dao gaây aùn bò vöùt laïi ñoù, tuy raèng vaãn böõa rau Ñöôïc bieát, boïn thuû aùc ñaõ hieän tröôøng. Ñoâi deùp, ñöôïc böõa maém, nhöng trong nhaø cöôùp toaøn boä soá tieàn keøm nhaän ñònh laø cuûa keû cöôùp, nieàm vui luoân ñaày aép. Theá maùy ñieän thoaïi di ñoäng cuûa naèm ngay treân væa heø ñöôøng roài, moät ngaøy khi beù Tính, laùi xe naøy. Löông Ñònh Cuûa. ñöôïc moät tuoåi röôõi thì söï theå ñaõ dieãn ra. Ñang ngoài vui cöôøi treân boä vaït, boãng noù ngaõ ngang, trôïn traéng, co giaät, suøi boït meùp. Caû nhaø CHUYEÂ N KHOA TRÒ BEÄ N H TIEÂ U HOÙ A VAØ GAN xuùm laïi, ngöôøi thoa daàu, 12665 Garden Grove Blvd., Suite 304 (laàu 3), Garden Grove, CA 92843 ngöôøi caïo gioù, thaáy coù gì ñoù khoâng oån, anh Minh töùc toác GIÔØ LAØ M VIEÄ C : CHUYEÂN ÑIEÀU TRÒ Thöù Hai - Thöù Saùu: chôû beù Tính ñeán y só ôû xaõ, * THÖÏC QUAÛN: Khoù nuoát, Ngheõn thöùc aên, ÖÏa chua. * Diplomate, American Subspecialty Board of Gastroenterology. 9 AM - 6 PM anh naøy ñoaùn: * BAO TÖÛ: Ñaày hôi, Loeùt bao töû, Chaûy maùu bao töû, * Diplomate, American Board of Internal Medicine. Thöù Tö: 9 AM - 1 PM AÊn khoâng tieâu, OÙi möûa. “Noù bò beänh giöït”. Nhöng * Hoäi vieân American College of Physicians vaø Orange County NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM * RUOÄT: Ñau buïng, Taùo boùn, Tieâu chaûy, Ñi caàu ra maùu, “beänh giöït” laø gì? Laéc ñaàu. Medical Association. Ung thö vaø Böôùu ruoät. G.G. * Thöôøng Truù Noäi Khoa (Internal Medicine) taïi University of Töø ngaøy ñoù, cöù caùch ít laâu, Hospital * TRÓ: Ñau nhöùc haäu moân, Chaûy maùu haäu moân. Suite 304-607 California, San Francisco (UCSF). trieäu chöùng cuõ laïi taùi phaùt. * GAN: Vaøng da, Saïn tuùi maät vaø oáng daãn maät, Söng gan, GARDEN GROVE * Toát nghieäp Chuyeân Khoa Beänh Tieâu Hoùa vaø Gan Chò Nöông keå: “Nhieàu luùc Chai gan WESTMINSTER (Gastroenterology) taïi University of California, Los Angeles * LAÙ LAÙCH: Ñau buïng caáp tính. baát thaàn chaùu giöït, may maø BOLSA (UCLA). vòn laïi kòp, khoâng cuõng teù cheát”. Ñau ñôùn theo töøng vaät vaõ cuûa con, nhöng anh chò cuõng hy voïng coù phöông thuoác naøo ñoù chöõa cho chaùu. Ngaøy laïi, ngaøy qua, heát thaày thuoác naøy ñeán baùc só khaùc, hy voïng caïn daàn. Coøn treû, anh chò laïi tìm hy voïng ôû ñöùa con sau, cuõng caàu, cuõng khaån sao cho noù laønh laën, ñöøng taät nguyeàn, beänh 5001 Birch Street, Suite 4 hoaïn. Ñöùa thöù hai chaøo ñôøi, Newport Beach, CA 92660 anh ñaët teân laø Nguyeãn Vaên Cell: 714-612-2337 714-612-2337 Tel: 949-263-1030 * Fax: 949-263-1703 Cell: Toaùn. Toaùn laønh laën, maët moät ngöôøi quen, chæ môùi coù moät ñöùa con ñaõ khoù, ñaèng naøy vôï choàng oâng Minh coù tôùi taùm ñöùa con, thì naêm ñöùa ñaõ bò “khuøng”, vaäy maø chòu ñöôïc cuõng hay”. Vôï choàng anh Minh ngoài thoøng chaân tieáp khaùch treân boä vaït coøn buoâng caùi muøng aùm maøu. Anh laéc ñaàu: “Khoå laém, em aï. Nhieàu luùc anh chò cuõng muoán “khuøng” theo maáy chaùu. Coù khi xoùm gieàng ñaùm tieäc ngöôøi ta môøi anh chò cuõng khoâng daùm ñi, vì sôï ngöôøi ta hoûi tôùi tuïi nhoû”. Noãi buoàn ñöôïc ñònh danh, haèn treân neùt maët cuûa hai vôï choàng naêm laàn ñôùn ñau cho nhöõng gioït maùu khoâng laønh. Anh teân Nguyeãn Vaên Minh, sinh naêm 1957, cuõng taïi kinh Naêm Döông naøy, trong gia ñình coù tôùi saùu

BAÙC SÓ PHAN

QUOÁC QUANG, M.D.

TUAN TONY NGUYEN , CPA, MS Tax Attorney At Law Estate Planning Living Trust Will Tax Probate Administration

THE LAW

FAIRVIEW

HARBOR

(714) 537-5302

EUCLID

.3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 muõi saùng rôõ, caû nhaø laïi vui nhö soùng voã. Trong nhöõng thaùng ngaøy ngaén nguûi anh chò ñaõ taïm queân noãi baát haïnh cuûa beù Tính, voán nhö muõi kim thöôøng tröïc trong ñaùy tim hai vôï choàng. Theá nhöng, bao hy voïng vaøo ñöùa con trai thöù hai laïi nhö nöôùc chaûy theo raõnh, coøn laïi laø noãi ñau chaát choàng: cuõng ñeán moät tuoåi röôõi, Toaùn laïi bò “beänh giöït” gioáng nhö Tính. Cöù theá, naêm laàn hai vôï choàng thaép leân hy voïng, naêm laàn vaét maùu vaét xöông vaø cuõng naêm laàn anh traùch than cho soá phaän. Sau Tính, Toaùn ñeán Thoáng, Nhaát, Thaät cuõng cuøng moät chöùng beänh. Cöù ñeán moät tuoåi röôõi laïi bò giöït, roài töø ñoù trí naêng khoâng phaùt trieån. Cho ñeán nay, Tính ñaõ 21 tuoåi, Thaät 17 tuoåi, nhöng caû naêm ñöùa ñeàu nhö treû leân moät, khoâng noùi ñöôïc, khoâng nhaän bieát xung quanh, duy cô theå thì vaãn phaùt trieån bình thöôøng. Nhöõng luùc bình thöôøng thì chuùng cuõng nhö bao ñöùa treû ít noùi khaùc, chæ khaùc laø luùc côn beänh haønh haï. Laém luùc, chuùng vuøng leân xeù tung caû quaàn aùo, muøng meàn. Ñoà ñaïc trong nhaø coù gì thì chuùng ñem ra ñaäp caùi aáy. Chò Nöông keå: “Quaàn aùo caùi naøo cuõng bò maáy ñöùa xeù naùt”. Khoâng ngaên ñöôïc, chò ñaõ maëc cho chuùng xeù, moät hai ngaøy laïi gom ñeå vaù moät laàn. Laém luùc, vì khoâng phaân bieät ñöôïc maø chuùng aên caû boïc nilon, ñaát, thaäm chí caû thöù do chuùng thaûi ra. Coù laàn xaõ phaùt thuoác ñeå cho chuùng uoáng moãi khi coù trieäu chöùng co giaät, anh chò ñi vaéng nhaø, Thoáng ñaõ uoáng heát moät löôït choã thuoác ñöôïc caáp, baùo haïi phaûi töùc toác chôû ñi caáp cöùu. Laàn ñoù, anh chò laïi phaûi moät phen vay möôïn ñeå coù tieàn thuoác men cho chaùu. Haøng xoùm xì xaøo: chaéc nhaø “bò eám”. Anh thì khoâng tin vaøo chuyeän “buøa ngaûi”. Coù ñieàu phaûi ñeo ñaém, vaät vaõ theo nhöõng ñöùa con daïi hôn bình thöôøng, chaïy chöõa,

thuoác men ñaõ dìm gia caûnh anh chò vaøo hoá vöïc ngheøo khoù. Anh phaûi ñi caàm traâu möôùn ñeå ñoåi laáy gaïo aên. Laém luùc naèm suy nghó, anh thaáy mình coù loãi vôùi caùc con, vì ñaõ troùt sinh chuùng ra, cho hình haøi nhöng khoâng theå ñem laïi cho chuùng chuùt tia saùng cuûa trí naêng con ngöôøi. Trong nhaø coù moät ngöôøi “khoâng bình thöôøng” ñaõ laø caû moät noãi ña mang, ñaèng naøy coù ñeán naêm ñöùa moät luùc. Khoå thì khoå, nhöng phaûi lo cho chuùng coù caùi aên, caùi maëc. Nhieàu ngöôøi thaáy vaäy khuyeân anh chò göûi tuïi nhoû vaøo traïi ñeå nhôø Nhaø nöôùc vaø coäng ñoàng nuoâi giuùp. Anh laéc ñaàu: mình coøn laøm ñöôïc, chaúng leõ sinh con ra ñeå ngöôøi khaùc nuoâi. Böõa rau, böõa chaùo anh chò kham ñöôïc, nhöng nhöõng luùc moät trong naêm ñöùa nhoû maéc beänh, anh chò phaûi chaïy ñoân ñaùo vay hoûi. Toâi hoûi: “Anh chò ñaõ nôï bao nhieâu?”. Chò Nöông laéc ñaàu: “Khoâng daùm nhôù tôùi, chæ bieát laøm bao nhieâu traû nôï baáy nhieâu”. Moät naêm trôû laïi ñaây, xaõ Khaùnh An ñaõ laäp danh saùch nhöõng gia ñình laø naïn nhaân cuûa chaát ñoäc da cam - dioxin ñeå coù nhöõng hoã trôï thieát thöïc, nhaèm chia seû phaàn naøo nhöõng khoù khaên, toån thaát cuûa chieán tranh. Naêm ñöùa: Tính, Toaùn, Thoáng, Nhaát, Thaät cuõng ñeàu ñöôïc caáp soå ñeå laõnh tieàn, laõnh thuoác haèng thaùng. Tuy khoâng thaám gì so vôùi nhöõng khoù khaên cuûa gia ñình anh Minh, chò Nöông, nhöng cuõng giuùp anh chò phaàn naøo giaûm bôùt noãi cuøng cöïc, vaø hôn heát laø söï chia seû. Khi chuùng toâi töø giaõ ra veà, thaèng Thaät chaïy theo tôùi meù soâng, uù ôù moät ñieàu gì ñoù. Toâi khoâng hieåu, maø cuõng khoâng daùm hieåu bôûi töø ñoù aùnh maét hoang daïi, xa xaêm cuûa ñöùa treû bò khuyeát ñi baûn naêng soáng, vaø nhöõng côn co giaät vaät vaõ maø caùc em phaûi chòu thöôøng xuyeân ñaõ nhö muoái xaùt vaøo veát thöông löông tri cuûa moät con ngöôøi.

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

& ESCROW DIVISION

Tieäm Video roäng 900 sft, saïch seõ vaø sang troïng vôùi hôn 10,000 cuoán phim vaø 1,000 DVD. Store rent: 950/month (2½ years left on lease) Giaù: 60,000. Xin lieân laïc Heather Ngoâ ñeå bieát theâm chi tieát

COÂNG TY CAÀN TUYEÅN THEÂM REAL ESTATE AGENT. COMMISSION CAO & LUOÂN SUPPORT CHO AGENTS/OFFICERS MÔÙI

CHO BAÁT CÖÙ LYÙ DO NAØO... Neáu Quyù Vò Ñang Laøm Chuû caên Nhaø Vaø Ñang Caàn Tieàn:

* MÔÛ TIEÄM, LAØM AÊN HAY ÑAÀU TÖ * TRAÛ NÔÏ CREDIT CARD (TIEÀN LÔØI QUAÙ CAO) * TAÙI TAØI TRÔÏ (REFINANCE) * XAÂY NHAØ, SÖÛA CHÖÕA NHAØ, v.v... * CÖÔÙI VÔÏ HOAËC XAÂY NHAØ TAÏI VIEÄT NAM ÑEÅ VEÀ HÖU * COÙ NHIEÀU CHÖÔNG TRÌNH KHAÙC NHAU PHUØ HÔÏP VÔÙI HOAØN CAÛNH CUÛA TÖØNG QUYÙ VÒ

Phillip Nam Real Estate Broker Mortgage Broker

Dir.: (909) 576-1934 Email: phillipnams@yahoo.com

KHOÂNG XONG VIEÄC, MIEÃN THUØ LAO Rate subject to change without notice

Vôùi 17 naêm kinh nghieäm, seõ giuùp Quyù Vò an taâm trong coâng vieäc mua baùn vaø taøi trôï ñòa oác CHAÁP THUAÄN MOÏI ÑIEÀU KIEÄN HÔN NHÖÕNG VAÊN PHOØNG KHAÙC

Myõ Kim Traàn Heather Ngoâ Loan Officer/Realtor Cell: 714-553-8713

Branch Manager/Loan Officer Cell: 714-719-6345

POMONA

ORANGE COUNTY

SAN BERNARDINO RIVERSIDE

1150 E. Holt Ave. Pomona,CA 91767

9938 Bolsa Ave., #215, Westminster, CA 92683

385 E. Mill St. #3,San Bernardino, CA 92408

(909) 623-7441

XIN HAÕY CHOÏN...

(714) 531-2919

FAMILY CHOICE MEDICAL GROUP, INC. BAÙ C SÓ GIA ÑÌNH

TOÅ HÔÏP FAMILY CHOICE HEALTH NETWORK VAØ BEÄNH VIEÄN FOUNTAIN VALLEY

Fountain Valley Regional Hospital and Medical Center Tenet California

17100 Euclid St., Fountain Valley, CA 92708 (714) 966-7200

Chuùng toâi hieän coù treân 150 Baùc só Gia ñình vaø treân 200 Baùc só chuyeân moân ñuû moïi ngaønh, goàm Vieät, Myõ vaø Ngoaïi Quoác, ñang coäng taùc vôùi chuùng toâi vaø vôùi BEÄNH VIEÄN TOAØN KHOA FOUNTAIN VALLEY.

XIN QUYÙ VÒ HAÕY ÑAËT NIEÀM TIN VAØO CHUÙNG TOÂI. Nhieàu quyù vò Baùc só ñaõ choïn beänh vieän Fountain Valley laøm beänh vieän cho chính nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình, khoâng phaûi vì nhöõng quyù vò Baùc só ñoù laøm vieäc ôû Beänh vieän Fountain Valley, nhöng chính laø vì söï taän taâm chaêm soùc chu ñaùo cuûa caùc Baùc só vaø nhaân vieân trong beänh vieän. Ngoaøi ra beänh vieän toaøn khoa Fountain Valley coøn cung caáp ñaày ñuû moïi dòch vuï y teá caàn thieát vaø coøn laø Trung Taâm Saûn Phuï Khoa, Nhi Khoa, caùc beänh Tim Maïch, vaø Ung Thö.

Baûo Hieåm Healthy Families Program Quyù vò coù lôïi töùc thaáp, haõy mua baûo hieåm chöông trình Healthy Families cho caùc em döôùi 19 tuoåi vôùi baûo phí thaät thaáp. Caùc em seõ ñöôïc caùc baùc só trong toå hôïp Family Choice saên soùc söùc khoûe, ñöôïc chích ngöøa, mua thuoác, naèm nhaø thöông khi caàn. Haõy goïi ngay cho Toå Hôïp Family Choice.

(714) 839-8628 Caùc Quyù Vò ñi laøm, xin haõy 1. Choïn moät baûo hieåm söùc khoûe döôùi ñaây coù coäng taùc vôùi TOÅ HÔÏP FAMILY CHOICE MEDICAL GROUP INC., ñeå ñöôïc söû duïng BEÄNH VIEÄN FOUNTAIN VALLEY khi caàn. HMO: Aetna/ Aetna POS, Blue Cross, Blue Shield/Blue Shield POS, Cigna, Health Net/ Health Net POS, One Health, PacificCare/ PacificCare POS, Universal Care, SENIOR PLAN: Blues Cross, Blue Shield, Health Net, PacifiCare. PPOs/EPOs/POS/Workers Comp: Aetna, Admar, American Healthcare Network, Beech Street, Community Care Network (CCN), Fidelity National Title, Affordable, PacificCare, Private Healthcare Systems PPO & EPO, Pru-Net PPO, PPO Alliance, USC Healthplans. etc ... 2. Choïn moät baùc só gia ñình trong TOÅ HÔÏP FAMILY CHOICE laøm baùc só chính (xin xem danh saùch döôùi ñaây). Caùc Baùc só gia ñình naøy ñaõ vaø ñang saên soùc söùc khoûe cho gia ñình quyù vò töø baáy laâu nay, vaø seõ giôùi thieäu quyù vò ñeán caùc Baùc só chuyeân moân khi caàn thieát. Quyù vò coù theå ñi khaùm caùc baùc só chuyeân khoa laàn ñaàu do baùc só gia ñình giôùi thieäu maø khoâng caàn phaûi xin pheùp Toå Hôïp. Quyù vò ñöôïc thöû nghieäm maùu, chuïp hình quang tuyeán taïi caùc phoøng thí nghieäm vaø quang tuyeán ngay taïi Little Saigon do quyù vò löïa choïn. Xin Quyù Vò ñoùn nghe chöông trình Y Teá cuûa Toå Hôïp moãi Thöù Ba töø 6 giôø 30 chieàu treân ñaøi Saigon TV vaø moãi toái Thöù Tö töø 8 giôø treân ñaøi Little Saigon Radio 1480 AM. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin goïi ñieän thoaïi mieãn phí 1-800-988-7747 & (714) 839-8628 HOAËC GOÏI CAÙC BAÙC SÓ GIA ÑÌNH DÖÔÙI ÑAÂY:

(909) 891-1557

Vuõ Quang Baân, M.D. - (714) 894-6233 Nguyeãn Bích Ñaøo, M.D. - (714) 898-9966 Buøi Ñoàng, M.D. - (714) 531-4616 Leâ Vaên Caåm, M.D.* - (714) 894-9666 Nguyeãn Ñaêng Caùt, M.D. - (714) 839-2896 Buøi Theá Chung, M.D. - (714) 531-2203 Nguyeãn Vieät Cöôøng, M.D. - (714) 898-9966 Nguyeãn Maïnh Ñaït, M.D. - (714) 531-2548 Phaïm Quyù Ñieåu, M.D. - (714) 534-6911 Traàn Quang Döï, M.D.* - (714) 590-1682 Ñoã Xuaân Giuï, M.D.* - (714) 892-6242 Traàn Ñöùc Haïnh, M.D. - (714) 775-8383 Phaïm Vaên Hoaøng, M.D. - (714) 531-8711 Nguyeãn Huøng, M.D.* - (714) 539-0444 Quaùch Theá Huøng, M.D. - (714) 839-8770 Hoaøng Kim Huy, M.D. - (714) 554-4676 Huyønh Julie, M.D. - (714) 741-0501 Nguyeãn Baûo Khanh, M.D. - (714) 210-4884 Phaïm Gia Khaùnh, M.D. - (714) 891-7035 Nguyeãn Khieâm, M.D. - (714) 775-4400 Quyønh Kieàu, M.D. - (714) 641-0850 Ñaøo Kyø, M.D. - (714) 638-9119 Nguyeãn Ngoïc Kyø, M.D. - (714) 898-1526 Löu Lôïi, M.D. - (714) 799-7731 Buøi Ñaéc Loäc, M.D. - (714) 897-2623 Phaïm Gia Nghò, M.D.* - (714) 531-7830 Nguyeãn Thuùy Ngoïc, M.D. - (714) 530-2772 Nguyeãn Xuaân Nhaân,M.D.* - (714) 531-3269 Traàn Nhôn, M.D. (714) 895-8583 Nguyeãn T. Nhuaän, M.D. - (714) 897-5673 Ñaëng Söông Pauline, M.D. - (714) 531-5201 Vuõ Quoác Phong, M.D. - (714) 531-6651 Tröông Huy Phuùc, M.D. - (714) 966-2045 Leâ Thanh Sôn, M.D. - (714) 893-5723 Ñoã Troïng Thoûa, M.D.* - (714) 839-0294 Nguyeãn Duõng Daniel, M.D. - (714) 775-2600

BEÄNH TIM Nguyeãn Phuùc Vónh Khieâm, M.D. Nguyeãn Sinh Löïc, M.D. Nguyeãn Quang Thaùi,M.D.* Nicolas Ñoaøn Vaên, M.D. James Viet Tran, M.D. Phaïm Cao Vaên Döông H. Taïo BAO TÖÛ RUOÄT GAN Yong Chung, M.D.* BUØi XuAÂn Döông, M.D.* Phan Quoác Quang, M.D. Leâ Ñöùc Tröôøng Sinh, M.D. Traàn Kieâm Thuïc, M.D.* Ñaëng Phi Long TAI MUÕI HOÏNG Buøi Minh Ñöùc, M.D. Nguyeãn Quang Li, M.D. Nguyeãn Thanh Traø, M.D. Tom M. Bui, M.D Nguyeãn Thanh Vaân, M.D.

PHONG THAÁP David Ñaïi Ñaëng, M.D. Lalitha-Ananth, M.D. BEÄNH NGOAØI DA Nguyeãn Hoaøng Quaân, M.D. Nguyeãn Quang Tieán, M.D. Marvous Saunders, M.D. BEÄNH DI TRUYEÀN Leâ Ñöùc Xuaân Toâ, M.D.*

Nguyeãn Teneese Thôm (714) 537-3900 Vónh Thöøa, M.D. - (714) 265-2191 Löu Ñöc Thuïy, M.D. - (714) 897-3300 Nguyeãn Thanh Thuûy, M.D. - (714) 530-2772 Traàn Quoác Toaûn, M.D. - (714) 379-0199 Phaïm Ngoïc Trung, M.D.* - (714) 899-3839 Döông Paul Tuaán, M.D. - (714) 839-7332 Phan Thanh Tuøng, M.D. - (714) 530-3939 Voõ Vaên Tuøng, M.D. - (714) 531-5754 Nguyeãn Chí Vyõ, M.D. - (714) 775-2222 Ñaëng Vaên Phu, M.D. - (714) 531-5201 Ñinh Vaên Ñònh, D.O. - (714) 554-2250 Ñoã Caûnh Minh, M.D. - (714) 418-0488 Ñoàng Só Nam, M.D. - (714) 898-0424 Laõ Hoaøng Trung, M.D. - (714) 894-3103 Ngoâ T. Loan, M.D. - (714) 892-1313 Nguyeãn Daniel Phuùc, M.D. - (714) 893-0882 Nguyeãn T. Lan Höông, M.D. - (714) 539-4900 Nguyeãn Höõu, M.D. - (714) 957-0040 Nguyeãn N. Thanh Theresa, M.D. - (714) 775-8090 Nguyeãn M. Thanh, M.D. - (714) 537-4882 Nguyeãn Mok T. TraøMy, M.D. - (714) 434-4990 Traàn M. Ngoâ, M.D. - (714) 547-3915 Tröông V. Nhö, M.D. - (714) 539-4900 Vuõ T. Vaân, M.D. - (714) 554-8170 Nguyeãn Xuaân Tuaán, M.D. - (714) 530-2420 Nguyeãn C. Tuøng, M.D. - (714) 541-0057 Nguyeãn Ñöùc Vöôïng, M.D. - (714) 531-8915 Nguyeãn Phuùc Yeán Chi, M.D. - (714) 894-3103 Phan Phöông Chi, M.D. - (714) 890-9241 Ñinh Chính M.D. - (714) 761-9137 Nguyeãn Thanh Thuøy M.D. - (714) 775-1628 Phaïm Quyù Ñöùc M.D. - (714) 534-6911 Voõ Vaên Ñoan Phöông Laura M.D.- (714) 531-5754 Voõ Vaên Thoáng Brian M.D.- (714) 531-5754

BAÙ C SÓ CHUYEÂ N MOÂ N VAÄT LYÙ TRÒ LIEÄU & PHUÏC HOÀI Thaùi D. My Michelle, M.D.* Henry Park, M.D.* GIAÛI PHAÃU Vaên Kyø Chöông, M.D. Nguyeãn Ñoã Duy, M.D. Ali Fouladi, M.D. Nguyeãn Khaéc Laân, M.D. Ñaëng Ñöùc Nghieâm, M.D. Kwei-Min Pan, M.D. GIAÛI PHAÃU XÖÔNG Steve Hwang, M.D. Daniel Stein, M.D. Traàn T. Trieàu, M.D. BEÄNH VEÀ CHAÂN Ñaëng Bænh Chuùc, D.P.M Henny Nguyeãn, D.P.M Vaên Kim Thu, D.P.M Hoà Kevin Lieâm, M.D. BEÄNH DÒ ÖÙNG Sugar Mark, M.D. QUANG TUYEÁN / PHOÙNG XAÏ TRÒ LIEÄU Armen Shahbazian, M.D.

SAÛN PHUÏ KHOA Ñoaøn Ñöùc Ban, M.D. Voõ Vaên Caàu, M.D. Nguyeãn Phuùc Dieãm Chi, M.D Nguyeãn Sôn Haø, M.D. Vöông Ñöùc Haäu, M.D. Tröông Hieäp, M.D. Huyng Kim, M.D. Huyønh Ngoïc Myõ, M.D. Nguyeãn Thuøy Trang, M.D.* Trònh Thanh-Mai, M.D. Quaùch Thomas, M.D. Nguyeãn T. Phuù, M.D. Ñoaøn Hoàng Anh, M.D. BEÄNH NIEÄU KHOA Huey Lin, M.D. Taêng Nhieáp, M.D. Deepak Rajpoot, M.D. Khoâi Q. Tang, M.D. Amos Lash, M.D. PHOÅI Jin Jou Lu, M.D. Syed Naqvi, M.D.* Kumar Ramisetti, M.D. E.V. Sunderrajan, M.D. Phaïm David, M.D.

GIAÛI PHAÃU THAÅM MYÕ & TAÏO HÌNH Nguyeãn Loäc, M.D.* Alan Thaùi Traàn, M.D. NHAÕN KHOA QUANG TUYEÁN Quaûn T. Thanh Lan, M.D. Richard Nguyeãn Baûo Loäc, M.D* Leâ Vaên Giao, M.D.* Nguyeãn Quang Loäc, M.D.* Arthur Lu, M.D. Ngoâ Thò Taâm, M.D.* Phan Tuyeát Mai, M.D. Phuøng Gia Thanh, M.D. Voõ Thieän Minh, M.D. BEÄNH MAÙU VAØ UNG THÖ Nguyeãn Minh Trieát, M.D. Nguyeãn Bích Lieân, M.D. Nguyeãn Minh Trung, M.D. BEÄNH TREÛ EM Ñaëng Vaên Vieät, M.D. Leâ Vaên Caåm, M.D.* Ñoã Cöôøng Duõng, M.D. Traàn Ñöùc Haïnh, M.D. Quaùch Theá Huøng, M.D. BEÄNH THAÄN Quyønh Kieàu, M.D. Doã Caûnh Minh, M.D.* Nguyeãn Thò Nhuaän, M.D. Nguyeãn Minh Thaønh, M.D.* Tröông Huy Phuùc, M.D. Leonard Shapiro, M.D. Nguyeãn Thanh Thuûy, M.D. Voõ Vaên Tuøng, M.D. THAÀN KINH Voõ Vaên Thoáng Brian M.D. Tröông Daniel, M.D. CHUYEÂN KHOA Phan Ñöùc Duke, M.D. VOÕNG MOÂ MAÉT Michael Mahdad, M.D. John Fiore, M.D. TAÂM THAÀN John Lean, M.D. Toân Thaát Nieäm, M.D.* Brent Norman, M.D. GAÂY MEÂ VAØ ÑAU NHÖÙC BEÄNH NOÄI TIEÁT Vuõ Huy Vaên, M.D. Farzana Naqvi, M.D.* Nguyeãn Doanh, M.D. GIAÛI PHAÃU MAÏCH MAÙU Nguyeãn Ñoã Duy, M.D.

Coù xe ñöa ñoùn cho quyù vò beänh nhaân khoâng coù phöông tieän di chuyeån.


A14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Long An: Vôï lôùn ñi cöôùi vôï nhoû cho choàng

LONG AN 17-12 - Moät ngöôøi ñaøn baø ôû thò xaõ Taân An - Long An, ñeán huyeän Thaïnh Hoùa hoûi cöôùi moät coâ gaùi veà laøm vôï beù cuûa choàng baø. Sau ñoù, bieán coâ gaùi naøy thaønh keû haàu haï ñaët döôùi söï quaûn lyù nghieâm ngaët cuûa baø. Tôø Ngöôøi lao ñoäng keå raèng, vaøo thaùng 6 naêm 2004 oâng Leâ Vaên R., nguï taïi khoùm 1 ñeán Coâng an thò traán Thaïnh Hoùa xin pheùp che traïi laán ra loä ñeå laøm ñaùm cöôùi cho con gaùi laø Leâ Thò Myõ H. nhöng khoâng noùi roõ gaû con cho ai, ñaõ ñaêng kyù keát hoân hay chöa. Chuù reå teân laø Th., moät oâng chuû xe ben giaøu coù ôû thò xaõ Taân An, khoaûng 46 tuoåi. Tröôùc ñoù maáy thaùng, oâng Th. ñeán nhaän thaàu san laáp, xaây döïng moät haïng muïc coâng trình ôû traïi giam Thaïnh Hoøa. Taïi ñaây, oâng Th. quen bieát coâ H. - y só cuûa ñôn vò naøy. Luùc ñaàu, coâ H. goïi oâng Th. laø chuù, xöng con roài chuyeån daàn sang anh khi oâng Th. nhaän saép xeáp chieác xe ben cuûa oâng R. vaän chuyeån ñaát caùt coâng trình oâng ta nhaän thaàu. Daàn daàn, oâng Th. ñaët vaán ñeà vôùi gia ñình hoûi cöôùi coâ H. veà laøm vôï nhoû. Lyù do oâng Th. ñöa ra laø coù vôï maáy chuïc naêm roài maø baø vôï khoâng sinh ñöôïc muïn con naøo. Nay cöôùi coâ H. veà vôùi muïc ñích sinh con noái doõi toâng ñöôøng. Sau ñoù, oâng Th. ñöa baø vôï lôùn ñeán nhaø oâng R. baøn vieäc cöôùi hoûi. Coù tin noùi raèng baø vôï lôùn chæ xem coâ H. laø ñoái taùc trong moät baûn hôïp ñoàng laøm vôï thueâ, sau khi coâ sinh cho oâng Th. ñöùa con thì thanh lyù. Tuy nhieân, ñeå laøm nôû maët

VIEÄT NAM 24 GIÔØ QUA Tieáp trang A10

Baéc Ninh: Tìm thaáy 9,000 coå vaät ôû khu loø goám coå theá kyû 13 HAØ NOÄI 17-12- Vieän khaûo coå hoïc Vieät Nam cho bieát, caùc chuyeân gia khaûo coå vöøa phaùt hieän vaø khai quaät khu loø goám Ñoàng Khoáng, thuoäc huyeän Yeân Phong, Baéc Ninh, thu ñöôïc gaàn 9,000 coå vaät quyù. OÂng Traàn Anh Duõng, ngöôøi tröïc tieáp khai quaät khu loø, qua so saùnh hieän vaät vôùi moät soá ñòa ñieåm khaùc nhö Ñöông Xaù, Xoùm Hoáng, Hoaøng thaønh Thaêng Long, caùc khu moä Möôøng coå, ñoà goám ôû Phaät Tích... nieân ñaïi cuûa loø goám Ñoàng Khoáng ñöôïc xaùc ñònh laø theá kyû 12-13. Treân goø Ñoàng Khoáng (coù dieän tích 2.000 meùt vuoâng) coù tôùi haøng chuïc loø nung goám, song haàu heát ñaõ bò phaù huûy ñeå laáy ñaát laøm gaïch. Caùc chuyeân gia ñaõ tìm thaáy ôû nöûa phía Baéc goø veát tích cuûa 6 loø nung goám, trong ñoù coù 4 loø ñaõ bò phaù heát phaàn voû loø, chæ coøn laïi caùc ñoáng pheá thaûi. Ñöôïc bieát, loø goám Ñoàng Khoáng laø loø goám ñaàu tieân thôøi Lyù - Traàn ñöôïc khai quaät vôùi daáu tích loø nung goám ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái roõ raøng.

nhaät baùo

NGÖÔØI VIEÄT Tel: (714) 892 - 9414 Fax: (714) 894 -1381

gia ñình, baø vôï lôùn ñoàng yù cho toå chöùc ñaùm cöôùi rình rang, oâng Th. ñöôïc ñöa xe hoa ñeán röôùc daâu. Ñaùm cöôùi giöõa oâng Th. vaø coâ H. dieãn ra khoaûng thaùng 6/2004, raát ñoâng ngöôøi ñeán döï, trong ñoù coù ngöôøi laø caùn boä ñòa phöông. Ngöôøi daân hieáu kyø ñeán xem ñaùm cöôùi hieám coù naøy cuõng khoâng phaûi laø ít. Maëc duø höùa seõ ñeán ra maét hoï haøng nhaø gaùi, chuïp aûnh löu nieäm vôùi coâ daâu, nhöng hoâm ñoù oâng Th. laën ñeán baûy giôø toái môùi laùi xe con ñeán chôû coâ daâu veà nhaø. Tröôùc khi veà nhaø choàng, coâ H. phaûi noùi lôøi chia tay vôùi moät thanh nieân ñòa phöông yeâu coâ thaät loøng. Sau khi veà nhaø choàng, coâ H. khoâng phaûi laøm daâu, nhöng laïi haàu haï baø vôï lôùn cuûa oâng Th. nhö keû aên ngöôøi ôû trong nhaø. Coâ H. ôû treân laàu, coøn baø vôï ôû taàng döôùi, ñaët maét giaùm saùt 24/24 giôø. Ngay vieäc oâng Th. chôû coâ H. veà queâ thaêm cha meï ruoät cuõng phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa baø vôï lôùn. Moãi laàn oâng Th. ñöa coâ H. veà thaêm nhaø, baø vôï lôùn ñeàu ñi cuøng, bôûi sôï oâng haøo phoùng tieàn baïc cho gia ñình coâ vôï môùi. Dö luaän ôû Tuyeân Nhôn cho raèng coâ H. khoâng phaûi laø vôï leû duy nhaát cuûa oâng Th. vaø caùc coâ vôï leû khaùc ñaõ sinh cho oâng ta moät baày con. OÂng Th. coâng khai cöôùi vôï beù chæ ñôn giaûn laø muoán khaúng ñònh mình giaøu coù.

Haøng loaït coâng nhaân bò ngaát xæu vì khí ñoäc Tieáp trang A10

ñaõ ñeà nghò taïm ngöng hoaït ñoäng saûn xuaát vaø di taûn coâng nhaân ra khu vöïc an toaøn. Taïi Beänh vieän Ña khoa quaän Thuû Ñöùc, naèm treân giöôøng beänh, chò Nguyeãn Thò Thu Vaân, coâng nhaân laøm vieäc taïi xöôûng cuûa Coâng ty Navifico cho bieát: Sau khi ngöûi phaûi khí coù muøi töïa nhö khí ñaù, toâi muoán buoàn noân vaø caûm thaáy nhöùc ñaàu, tim ñaäp

maïnh, khoù thôû, roài ngaát ñi. Anh Mai Thanh Nghò, nhaân vieân y teá cuûa Coâng ty Navifico cho bieát: “Töø ñeâm 16 thaùng 12, coâng nhaân laøm ca ba taïi coâng ty ñaõ ngöûi thaáy muøi khoù chòu vaø caûm thaáy choaùng, ngay sau ñoù, laõnh ñaïo coâng ty ñaõ cho coâng nhaân taïm nghæ vieäc. Ñeán saùng 17 thaùng 12, khi vaøo ca, coâng nhaân laïi ngöûi thaáy muøi noàng

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 vaø khai, khoâng theå laøm vieäc ñöôïc. Lieàn sau ñoù, 9 coâng nhaân bò ngaát ñöôïc ñöa leân phoøng y teá cuûa coâng ty, nhöng nhaän thaáy tình traïng söùc khoûe coâng nhaân yeáu neân chuyeån thaúng ñeán Beänh vieän Ña khoa quaän Thuû Ñöùc vaø Beänh vieän Quaân daân mieàn Ñoâng, quaän 9 ñeå caáp cöùu. Soá coâng nhaân coøn laïi ñöôïc cho taïm ngöng coâng vieäc”. Baùc só Ñaëng Ñöùc Khieâm, tröïc Khoa caáp cöùu Beänh vieän Ña khoa quaän Thuû Ñöùc noùi: Khi caùc coâng nhaân nhaäp vieän

Coâng nhaân ñöôïc taïm nghæ vieäc ñeán beänh vieän theo doõi tình traïng söùc khoûe ñoàng nghieäp.

ñeàu coù trieäu chöùng khoù thôû, nhöùc ñaàu vaø buoàn noân. Sau 2 giôø ñieàu trò, tình traïng söùc khoûe coâng nhaân ñaõ ñöôïc caûi thieän. Nguoàn phaùt ra khí gaây choaùng cho haøng traêm coâng nhaân ñöôïc nghi vaán bay ra töø moät nhaø maùy chuyeân saûn xuaát hoùa chaát, coù cô sôû ñaët gaàn Coâng ty Navifico. Hieän cô quan chöùc naêng ñang tieán haønh laáy maãu khí vaø caùc daáu hieäu lieân quan ñeán vuï ngoä ñoäc khí veà kieåm tra vaø xeùt nghieäm.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A15

.3”

DAT


A16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Baèng chöùng môùi nhaát cuûa CSVN ñaøn aùp Tin Laønh: Vu khoáng MS Nguyeãn Coâng Chính SAØI GOØN 17-12 (TH).Nhaø caàm quyeàn Haø Noäi ñang môû moät chieán dòch vu khoáng, boâi baån moät soá nhaân vaät ñoái khaùng cheá ñoä ôû Vieät Nam töø laõnh tuï toân giaùo ñeán trí thöùc Haø Noäi. Ñaây laø vieäc hoï thöôøng laøm ñeå chuaån bò cho moät vuï baét bôù, vuï xöû aùn traû thuø hay phaûn kích laïi nhöõng chæ trích ñoái vôùi chính saùch ñaøn aùp nhaân quyeàn, toân giaùo ôû Vieät Nam. Maáy ngaøy qua, baùo Coâng An Nhaân Daân, ngaøy 14 Thaùng Möôøi Hai 2004, caùi loa tuyeân truyeàn cuûa Boä Coâng An Coäng Saûn Vieät Nam nhaém vaøo oâng Nguyeãn Thanh Giang, Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä, oâng Voõ Vaên AÙi. Cuõng ngaøy naøy, tôø Lao Ñoäng ñaõ ñöôïc leänh boâi baån, döïng ñöùng neân nhöõng chuyeän veà Muïc Sö Nguyeãn Coâng Chính, ngöôøi bò cheá ñoä haø Noäi ra leänh giaät saäp nhaø nguyeän tö gia vaø cuõng laø choã cö truù cuûa gia ñình oâng ôû Kontum vaøo luùc vôï oâng gaàn tôùi ngaøy sanh nôû. Baùo chí cuûa cheá ñoä boâi baån, vu khoáng cho ngöôøi khaùc, luoân luoân aùp duïng troø ñaáu toá treân baùo kieåu “bòt moàn, troùi ngöôøi vaøo coät roài tha hoà ñaùnh ñaám”. Ngöôøi bò ñaáu toá, bò ñaùnh, khoâng coù cô hoäi naøo ñeå choáng ñôõ. Ñeå traû lôøi cho baøi baùo vu

khoáng cuûa baùo Lao Ñoäng, moät baøi vieát phoå bieán qua Internet toá caùo haønh ñoäng baån thæu cuûa cheá ñoä Haø Noäi veà tröôøng hôïp Muïc Sö Nguyeãn Coâng Chính nhö döôùi ñaây: Baèng chöùng môùi nhaát cuûa CSVN ñaøn aùp Tin Laønh Baûn tin cuûa baùo Lao Ñoäng, leân maïng Internet ngaøy 14 Thaùng Möôøi Hai hoâm nay, baøi vieát: “Söï thaät veà Muïc Sö Nguyeãn Coâng Chính” laø baèng chöùng môùi nhaát veà vieäc Coäng Saûn Vieät Nam ñaøn aùp, boâi nhoï, bòa ñaët veà Tin Laønh. Baèng vaøo moät cô quan thoâng tin cuûa “coâng ñoaøn”, baùo Lao Ñoäng - moät tôø baùo tay sai cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, ñaõ coù nhöõng bòa ñaët vaø vu khoáng Tin Laønh roõ raøng nhaát. Môû ñaàu baûn tin do hai nhaø “baùo” gaùi Xuaân Nhaøn - Thuøy Döông vieát nhö sau: “Môùi ñaây, hoäi ñoàng giaø laøng cuøng caùc giaùo phu, caâu bieän, giaùo daân laøng Kon Rôø Baøng (xaõ Vinh Quang, thò xaõ Kon Tum) ñaõ ñoàng kyù ñôn göûi tôùi cô quan laõnh ñaïo Ñaûng, nhaø nöôùc ôû trung öông vaø ñòa phöông ñeà nghò xöû lyù haønh vi vi phaïm phaùp luaät cuûa Nguyeãn Thaønh Long (töùc “muïc sö” töï phong Nguyeãn Coâng Chính)...” Môû ñaàu baøi vieát ñaõ thaáy söï

vu khoáng, bòa ñaët traéng trôïn nhö: “Muïc sö töï phong” “vi phaïm phaùp luaät”. Vieát laùch kieåu coù “tính Ñaûng, tính tranh ñaáu” cuûa Coäng Saûn laø caùi keát luaän ñi tröôùc caùi nhaäp ñeà. Chöa xeùt xöû, chöa aùn, chöa buoäc toäi ñaõ vieát laø “vi phaïm” roài. Hôn theá nöõa, nhöõng ngöôøi chaúng bieát gì veà Tin Laønh laïi vieát thaúng thöøng laø “muïc sö töï phong”, taïi sao hoï bieát laø muïc sö töï phong? Nhöõng ngöôøi theo Tin Laønh (nhö ngöôøi vieát baøi naøy chaúng haïn) raát ít khi quan taâm tôùi vieäc ñöôïc phong “muïc sö” hay khoâng, nhieàu ngöôøi vaãn goïi ngöôøi ñöùng ñaàu moät nhoùm thôø phöôïng haêng haùi vieäc thôø phöôïng Chuùa laø “muïc sö.” Nhöõng giaùo phaùi khaùc nhau, haønh xöû khaùc nhau. Nhieàu khi ngöôøi laäp ra Hoäi Thaùnh hoaëc töï ñöùng ra laäp nhoùm rao giaûng ñöùc tin, laøm taát caû moïi coâng vieäc cuûa moät muïc sö neân nhöõng ngöôøi ñi theo caàu nguyeän töï ñoäng goïi laø ngöôøi ñöùng ñaàu Hoäi Thaùnh laø muïc sö baát chaáp ngöôøi ñoù coù ñöôïc phong hay coù töï nhaän hay khoâng. Hai nhaø baùo coù “tính Ñaûng” coù bieát “muïc sö” nghóa laø gì khoâng? Thöa, muïc sö laø ngöôøi ñöùng coi baày chieân (cöøu) treân ñoàng coû. Muïc sö laø ngöôøi troâng coi moät Hoäi Thaùnh - moät Hoäi Thaùnh töï

laäp ñeå rao truyeàn Tin Laønh laïi caøng cao quyù. Nhöõng keû voâ thaàn, voâ ñaïo, voâ taâm, khoâng heà coù ñöùc tin thì laøm sao hieåu noåi yù nghóa cao quyù cuûa moät muïc sö maø xoâng vaøo ñaàu baøi ñaõ phang ngay “muïc sö töï phong”. Baøi baùo coøn cho bieát Muïc Sö Nguyeãn Coâng Chính “ñaøo nguõ, vong baûn, bieån laän...” Vieäc ñaøo nguõ hay khoâng laø vieäc ñôøi khoâng lieân quan gì tôùi Tin Laønh, (nhöng neáu coù thì ñaøo nguõ ñoái vôùi ai môùi ñöôïc chöù?) cuõng chöa chaéc coù baèng chöùng gì hoaëc chæ laø söï bòa ñaët traéng trôïn. Muïc Sö Chính coøn ôû trong nöôùc, laøm gì maø vong baûn. Soáng ôû Quaûng Nam, veà soáng taïi Kontum thì laøm gì maø vong baûn? Ngay nhö Vieät kieàu soáng nhaên raêng ôû haûi ngoaïi coøn chöa ñöôïc phong laø “vong baûn” - hoï vaãn coøn laø khuùc ruoät ngoaøi ngaøn - nghóa laø chöa ñöôïc goïi laø “vong baûn.” Töø choã naøy suy ra môùi bieát, vieát baùo kieåu caû vuù aáp mieäng em. Baùo chí ñoäc taøi muoán vieát sao thì vieát! Vaø ñaây, ngoân ngöõ cuûa loaïi baùo chí “khaùt maùu”, hai nhaø baùo gaùi tieáp tuïc phang maõ taáu: “Naêm 1993, trôû laïi Sa Bình döôùi caùi loát tín ñoà Tin Laønh, “hoaït ñoäng toân giaùo” cuûa Long (Muïc Sö Chính) vaãn chæ giôùi haïn ôû söï nghe ngoùng caàm chöøng. Tính chaát cuoàng

(714) 893-1539 (714) 623-0089

Carpet & Tile, Woodfloor 7888 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Chuyeân baùn thaûm, gaïch boâng ñuû loaïi cho tö gia vaø vaên phoøng

Gaïch boâng 99¢/SQ/gaïch up $2.99 Yard/Commercial up ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

Show room haøng môùi veà 2004 ñuû maët haøng choïn löïa.

Chuù yù: Tieäm chuùng toâi coù baùn sæ vaø leû theû ñieän thoaïi goïi veà Vieät Nam THAØNH THAÄT - UY TÍN - ÑUÙNG HEÏN

tín trong Long buøng phaùt quaõng 1999 khi y ñuøng ñuøng choái boû baäc sinh thaønh ra mình, ñaïp ñoå baøn thôø toå toâng. Ngoâi nhaø cuûa cha meï bò Long chieám duïng, bieán thaønh nôi tuï taäp ñoïc kinh, haønh leã maø khoâng ai, keå caû Long, bieát nhoùm ngöôøi kia thöïc söï quy phuïc heä phaùi naøo.” Ñaõ laøm “muïc sö töï phong” laïi coøn laø “döôùi caùi loát tín ñoà Tin Laønh”. Ñaõ muïc sö, chaên daét ñöôïc moät baày chieân maëc duø chæ laø “ñoäi loát” roài thì muïc sö töï phong laïi “nghe ngoùng caàm chöøng...” Vieát baùo kieåu naøy coøn coi muïc sö coøn... du coân hôn caû du coân! Muïc sö Tin Laønh laøm sao du coân hôn coâng an Ñaûng-Baùc? “Tính chaát cuoàng tín trong Long buøng phaùt quaõng 1999 khi y ñuøng ñuøng choái boû baäc sinh thaønh ra mình, ñaïp ñoå baøn thôø toå toâng.” Thöa caùc nhaø “baùo” gaùi, ñöøng coù töï taùt vaøo maët mình nöõa, ñöøng coù taùt vaøo maët caùc laõnh tuï Ba Ñình. Möôøi laêm laõnh tuï Boä Chính Trò Ba Ñình thuoäc loaïi cuoàng tín Maùc Leâ nhaát Vieät Nam môùi ñuùng cho nhöõng nhaùt maõ taáu treân. Ai thöôøng “nghe ngoùng caàm chöøng?” Coù phaûi laø coâng an, thöôøng rình raäp “nghe ngoùng” hoaëc nhöõng ngöôøi nhö quyù vò - nhaø baùo gaùi quoác doanh - môùi “nghe ngoùng

caàm chöøng?” “Tính chaát cuoàng tín trong Long buøng phaùt quaõng 1999 khi y ñuøng ñuøng choái boû baäc sinh thaønh ra mình, ñaïp ñoå baøn thôø toå toâng. Ngoâi nhaø cuûa cha meï bò Long chieám duïng, bieán thaønh nôi tuï taäp ñoïc kinh, haønh leã maø khoâng ai, keå caû Long, bieát nhoùm ngöôøi kia thöïc söï quy phuïc heä phaùi naøo.” Ñoïc ñoaïn vaên treân ñaây cuûa hai nhaø baùo gaùi, thaáy ngay hình boùng cuûa hai quaùi nöõ caùch maïng ñaày mình, khoâng bieát noù gioáng nhö haønh ñoäng cuûa ai ñaây? Hình nhö baùc Tröôøng Chinh Ñaëng Xuaân “Khu” vaø ña soá caùc ñaûng vieân Coäng Saûn thì phaûi, hoï môùi ñuùng laø nhöõng keû “choái boû baäc cha meï sinh thaønh, ñaïp ñoå baøn thôø toå toâng ñeå theo Maùc-leânin - coù baèng chöùng raønh raønh trong Vieät söû - ñeå phaù toaøn boä xaõ hoäi ñeå xaây döïng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa môùi ñuùng Ai chuû tröông ñaïp ñoå? Nhöõng ngöôøi theo Tin Laønh khoâng bao giôø chuû tröông “choái boû baäc sinh thaønh”, chæ coù nhöõng ngöôøi ñi theo Coäng Saûn ma giaùo môùi chuû tröông ñaùnh ñoå toå tieân mình maø thoâi. Hoï ñaáu toá, gieát saïch vaø laät ñoå toaøn boä xaõ hoäi ñeå xaây Thieân Ñöôøng hoang töôûng! Hai nhaø baùo gaùi vieát tin bòa Tieáp trang A18

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A17

.3”

DAT


A18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

18-12: Trung Quoác toå chöùc thi hoa haäu ñaõ qua giaûi phaãu thaåm myõ BAÉC KINH, Trung Quoác.Maùi toùc xoaên ñen tuyeàn, ngoùn tay maûnh deû, khuoân maët khoâng moät veát nhaên, Liu Yulan troâng treû hôn tuoåi 62 haøng chuïc tuoåi nhôø boán laàn phaãu thuaät thaåm myõ. Hoâm 13 Thaùng Möôøi Hai, baø laø moät trong soá 19 ngöôøi loït vaøo voøng cuoái cuoäc thi saéc ñeïp nhaân taïo ñaàu tieân cuûa Trung Quoác. Chính phuû Trung Quoác noùi raèng ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ ñang phaùt trieån choùng maët cuûa nöôùc naøy mang laïi 2.4 tyû ñoâla moãi naêm, nhôø caùc beänh nhaân ñoå xoâ ñeán caùc trung taâm giaûi phaãu ñeå laøm maét to ra, laøm maët nhoû laïi, bôm moâi vaø naâng ngöïc ñeå tìm kieám “renzao meinu” hay “veû ñeïp nhaân taïo”. “Tröôùc ñaây, toâi khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc laø coù nhöõng nôi coù theå laøm cho ngöôøi giaø treû laïi vaø nhöõng ngöôøi xaáu xí trôû neân xinh ñeïp”, Liu noùi vaø cho bieát theâm raèng baø troâng treû ra nhôø caêng da maët vaø giaûi phaãu caét mí maét. Maëc boä vaùy boù saùt maøu ñoû töôi vôùi chieác coå cao vaø chieác voøng baïc, Liu hoâm qua cuøng caùc thí sinh khaùc vaãy tay chaøo vaø taïo daùng ñeå caùc phoùng vieân chuïp aûnh khi hoï böôùc treân saân khaáu trong nhöõng boä vaùy aùo laáp laùnh.

Nhöõng ngöôøi loït vaøo voøng cuoái, ôû tuoåi töø 18 ñeán 62, seõ ganh ñua ñeå giaønh ngoâi vò ñaàu vaøo thöù baûy 18 Thaùng Möôøi Hai tôùi, sau moät tuaàn dieãn taäp. Nhöõng giaûi caù nhaân khaùc seõ ñöôïc trao cho ngöôøi coù thaân hình ñeïp nhaát, ngöôøi thay ñoåi nhieàu nhaát vaø ngöôøi öùng xöû hay nhaát. “Cuoäc thi naøy cho thaáy mong muoán laøm ñeïp maõnh lieät cuûa phuï nöõ”, nhaø toå chöùc cuoäc thi Han Wei bình luaän. “Chuùng toâi muoán qua cuoäc thi naøy veùn böùc maøn bí maät veà veû ñeïp nhaân taïo vaø ñeå xaõ hoäi hieåu veà noù moät caùch toaøn dieän”. Hôn 90 ngöôøi töø caùc nöôùc khaùc, trong ñoù coù caû phuï nöõ Myõ vaø Nhaät, cuõng noäp ñôn tham döï cuoäc thi naøy nhöng khoâng moät ai trong soá ñoù ñöôïc choïn bôûi hoï khoâng thöïc söï nghieâm tuùc hoaëc gaëp vaán ñeà veà ngoân ngöõ hay thôøi gian. Caùc thí sinh cuõng phaûi ñöa ra giaáy chöùng nhaän ñeå chöùng minh raèng hoï ñaõ traûi qua giaûi phaãu thaåm myõ. YÙ töôûng veà cuoäc thi naûy sinh ngay sau khi coâ gaùi Trung Quoác 18 tuoåi khoâng ñuû ñieàu kieän tham döï moät cuoäc thi saéc ñeïp hoài ñaàu naêm vì coâ töøng qua giaûi phaãu thaåm myõ. Coâ gaùi naøy ñaõ kieän vì bò toån thöông tinh thaàn vaø ñaõ thua

kieän. Caùc nhaø toå chöùc thì cho bieát laø hoï muoán nhaán maïnh öu ñieåm cuûa ngaønh giaûi phaãu thaåm myõ. “Laøm ñeïp nhaân taïo ñang trôû thaønh traøo löu ôû Trung Quoác”, Xia Lingsheng, giaùm ñoác cuûa moät trong caùc coâng ty toå chöùc söï kieän naøy, nhaän ñònh. “Chuùng toâi muoán moïi ngöôøi, ñaëc bieät laø giôùi treû, hieåu raèng hoï khoâng neân kieám tìm veû ñeïp nhaân taïo moät caùch muø quaùng. Hoï caàn hieåu ñieàu ñoù”. Trung Quoác coù truyeàn thoáng laøm ñeïp töø nhieàu theá kyû. Nhöng sau cuoäc caùch maïng naêm 1949 vaø ñaëc bieät trong caùch maïng Vaên hoùa naêm 1966 - 1976, ñieàu ñoù ñaõ thay ñoåi. Phuï nöõ ñöôïc tuyeån duïng ñeå laøm moïi vieäc. Caùc loaïi quaàn aùo ñöôïc thieát keá ñeå coù theå duøng cho caû nam vaø nöõ, ví duï nhöõng boä quaân phuïc hoaëc chieác aùo xanh hoaëc xaùm ñaëc tröng cuûa Mao Traïch Ñoâng. Trong nhöõng naêm 1980 khi Trung Quoác hoøa nhaäp vôùi coäng ñoàng theá giôùi, Hong Kong vaø Nhaät Baûn, vaø sau ñoù laø Myõ ñaõ mang laïi caûm höùng veà veû ñeïp hình theå cho phuï nöõ. Tính ñeán naêm 2001, Trung Quoác ñaõ mua löôïng myõ phaåm trò giaù khoaûng 5 tyû

ñoâla moãi naêm, theo trang web cuûa Hieäp hoäi Toùc vaø Saéc ñeïp Trung Quoác. Trung Quoác cuõng ñaêng cai cuoäc thi hoa haäu theá giôùi hai naêm lieân tieáp vaø seõ tieáp tuïc laø nöôùc chuû nhaø trong cuoäc thi naêm tôùi. Liu Xiaojing, 21 tuoåi ôû thaønh phoá Caùp Nhó Taân, tænh Haø Baéc, 3 naêm tröôùc vaãn laø moät chaøng trai nhöng khoâng heà maát cô hoäi tham döï cuoäc thi ngöôøi ñeïp nhaân taïo naøy. “Trôû neân xinh ñeïp hôn laø öôùc muoán cuûa taát caû moïi ngöôøi”, Liu, ñang maëc treân ngöôøi chieác vaùy khoâng daây maøu xanh ngoïc, noùi. “Giôø toâi laø moät phuï nöõ hôïp phaùp vaø cuoäc thi naøy laø böôùc ñi chính thöùc ñaàu tieân ñeå toâi trôû thaønh phuï nöõ”. Liu ñaõ khoâng cho caùc nhaø toå chöùc bieát vieäc coâ chuyeån ñoåi giôùi tính vaø hoï cuõng khoâng hoûi. Hoâm chuû nhaät, Liu ñaõ tieát loä vôùi caùc phoùng vieân raèng coâ töøng laø nam giôùi. Han cho bieát caùc nhaø toå chöùc vaãn chöa quyeát ñònh lieäu Liu coù ñuû tö caùch döï thi hay khoâng. “Neáu hoï loaïi toâi khoûi cuoäc thi, toâi seõ nhôø ñeán luaät phaùp ñeå tìm söï coâng baèng. Ñaây laø böôùc ngoaët trong ñôøi toâi”, Liu noùi. Liu cho bieát muïc tieâu cuûa coâ khoâng phaûi laø giaønh chieán thaéng trong cuoäc thi naøy. Coâ chæ muoán chöùng minh moät ñieàu vôùi chính baûn thaân coâ vaø nhöõng ngöôøi xung quanh. “Toâi muoán baøy toû quan ñieåm vaø söï töï tin cuûa toâi”, Liu cho bieát.

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Baèng chöùng môùi nhaát cuûa CSVN ñaøn aùp Tin Laønh: Vu khoáng MS Nguyeãn Coâng Chính Tieáp trang A16

ñaët veà Tin Laønh maø chaúng bieát gì veà Tin Laønh, thaønh ra loøi doát. Hoï suy buïng daï cuûa coâng an ra cöù töôûng ngöôøi Tin Laønh cuõng baát nhaân, baát trí vaø xaûo traù aùc ñoäc nhö ngöôøi Coäng Saûn! Neáu bieát roõ veà Tin Laønh thì caàn gì phaûi bieát laø hoï thuoäc “heä phaùi naøo”. Baát cöù ai tin Chuùa thì coù quyeàn rao giaûng tin laønh ñöôïc roài, caàn gì phaûi laø heä phaùi naøy heä phaùi noï? Chaéc chaén Muïc Sö Nguyeãn Coâng Chính phaûi coù heä phaùi chöù sao khoâng, chæ laø caùc nhaø baùo quoác doanh khoâng bieát ñoù thoâi. Cuõng nhö Coäng Saûn Vieät Nam thuoäc giaùo phaùi... Ñeä Tam Quoác Teá Coäng Saûn! Moät heä phaùi Coäng Saûn aùc lieät khoâng thua gì Hitler! Môøi ñoïc moät soá ngoân töø kieåu vaên hoùa coâng an duøng ñeå ñaùnh phaù Tin Laønh: “Maát maët, Nguyeãn Thaønh Long caøng nung naáu yù ñònh thaønh laäp moät “hoäi thaùnh” rieâng haàu deã beà tung taùc”. Moät tín höõu Tin Laønh laïi coù haønh ñoäng “tung taùc” nhö coâng an! Ai ñang tung taùc ñeå ñeø beïp Tin Laønh? Döôùi danh nghóa “heä phaùi Tin Laønh Mennonite” (chöa ñöôïc nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän). Chöøng naøo nhaø caàm quyeàn Vieät Nam môùi “thöøa nhaän” töï do toân giaùo? “ngay chính chöùc saéc toân giaùo Kon Rôø Baøng cuõng phaûi leân tieáng phaûn ñoái (Muïc Sö Chính)” “Chöùc saéc toân giaùo” laø ai?

Phaûi chaêng laø “toân giaùo quoác doanh”, laø tay sai cuûa Ñaûng Coäng Saûn?” Nguyeãn Thaønh Long (töùc Muïc Sö Chính) vaãn ngang nhieân khôûi döïng moät coâng trình daân duïng dieän tích 108 m2, trong ñoù gian phoøng lôùn roäng 50 m2 khuaát phía sau ñöôïc nhaém laøm nôi tuï taäp, truyeàn ñaïo traùi pheùp.” Vaø “Thaùng Taùm 2000, toå chöùc Tin Laønh Cô Ñoác Phuïc Laâm An Thaát Nhaät ra ñôøi traùi pheùp taïi Kon Tum.” “Truyeàn ñaïo traùi pheùp”... (hoäi thaùnh) “Ra ñôøi traùi pheùp” laø kieåu xaõ hoäi gì ñaây. Hoaït ñoäng toân giaùo phaûi xin pheùp, phaûi quî luïy kieåu XINCHO töø nhaø caàm quyeàn laø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Ñaây laø moät haønh ñoäng ñaøn aùp toân giaùo, truyeàn ñaïo phaûi xin pheùp, laäp nhaø thôø, nôi thôø phöôïng phaûi xin pheùp. Töï coå chí kim, xaõ hoäi Vieät Nam khoâng bao giôø chaáp nhaän vieäc xin pheùp nhaø caàm quyeàn trong vieäc thôø phöôïng ñeàn, chuøa, phaät, mieãu... Chæ coù Coäng Saûn Vieät Nam môùi aùp ñaët kieåu naøy. Coäng Saûn Vieät Nam duøng baùo chí ñoäc quyeàn moät chieàu, tuyeân truyeàn nhoài soï ñeå boâi baùc, bòa ñaët, baét bôù voâ toäi vaï, ñaøn aùp nhöõng tieáng noùi yeâu thöông töø nhöõng tín ñoà Tin Laønh. Baøi baùo môùi nhaát naøy laø baèng côù roõ raøng nhaát veà vieäc ñaøn aùp giaùo phaùi Tin Laønh taïi Taây Nguyeân. Moät tín ñoà (NMC)

ADVANCE FINANCIAL PC MORTGAGE - PC REALTY

9081 Bolsa Avenue # 201, Westminster, CA 92683 MUA / BAÙN NHAØ - VAY TIEÀN UP TO 100% APARTMENT / COMMERCIAL / CONSTRUCTION

Adjustable 1.250% 15 Years Fixed 5.000% 30 Years Fixed 5.500% * Rate subject to change without notice.

- HOME EQUITY LOAN - NO FEE CHARGED - Laõi Xuaát Thaáp Nhaát - Thuû Tuïc Deã Daøng, Nhanh Choùng - Leä Phí Reû Nhaát Vuøng Orange County - Hoà Sô Khoâng Ñöôïc, Khoâng Thu Leä Phí

PETER PHAN

(714) 720-1818

Thoâng thaïo tieáng Quan Thoaïi, Quaûng Ñoâng

BAÛO ÑAÛM APPROVAL BANKRUPTCY

OK

BAD CREDIT

OK

FORECLOSURE

OK

NO PAY STUBS OK NO W2

OK

NO TAXES

OK

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT A19

.3”

DAT


A20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

.3”

Naáu aên tieän lôïi deã daøng ®

Loø vi ba Kenmore dung tích 1.1 cu. ft. 1100 watts, baœy nuùt naáu aên nhanh choùng Giaù thöôøng 79.99. Maõ soá haøng treân maïng #65222, 65229

Giaù haï 59.99

DAT

ñöôïc naáy Thôøi trang phaœi coù cho muøa ñoâng ®

AÙo len Apostrophe treœ trung vôùi kim caøi aùo Giaù thöôøng 40.00

Giaù haï 19.99

Maøu hoàng ñaùng yeâu cho coâ coâng chuùa nhoœ beù. Boä quaàn aùo nhung ® Disney côõ 2T-6X. Giaù thöôøng 42.00 Maõ soá haøng treân maïng #57142

Giaù haï 24.99

AÙo len tuyeät haœo cho chaøng Taëng theâm boä phuï * lieäu cho boán ngöôøi ®

AÙo len cotton Covington Giaù thöôøng 36.00

Giaù haï 21.99

Baøn Top Spin Ping Pong Giaù thöôøng 219.99 Maõ soá haøng treân maïng #26332

Giaù haï 179.99 *Khi coøn haøng. Trò giaù $19.99.

Soâi ñoäng hôn vôùi hai maøn aœnh ®

Maùy Nintendo vôùi hai maøn aœnh Maõ soá haøng treân maïng #93090

Giaù haï 149.99 Vôùi chöùc naêng ñieàu khieån treân maøn hình, qua gioïng noùi vaø khoâng caàn daây

Coù saün ñeøn quay phim ®

Maùy quay phim Samsung mini-DV Maõ soá haøng treân maïng #56514

349.99

Boä duïng cuï lyù töôœng khi töï vaän duïng Boä duïng cuï söûa chöõa goàm ® 151 moùn hieäu Craftsman Giaù thöôøng 149.99 Maõ soá haøng treân maïng #33151

Giaù haï 99.99

SHOP

SM

Giaù haï aùp duïng ngaøy Chuû Nhaät, 21 thaùng 11 cho tôùi thöù Baûy, 18 thaùng 12, 2004. Soá löôïng saûn phaåm trong hình quaûng caùo treân ñaây thay ñoåi tuøy theo tieäm. Baøn ñaùnh banh caàn vaøi ñoäng taùc laép raùp. Khoâng bao goàm phuï lieäu tröø khi coù ghi chuù. Sears seõ khoâng chòu traùch nhieäm phaùp lyù neáu giaù caû sai hay sô soùt. Trong tröôøng hôïp sai soùt, chuùng toâi seõ coá gaéng heát söùc ñeå giuùp khaùch haøng. Sears laø nhaõn hieäu coù ñaêng kyù cuûa Sears Brandsm LLC. ©2004 Sears Brands, LLC.


.3”

TÖØ LITTLE SAIGON

Ñòa Phöông

ÑEÁN HOA THÒNH ÑOÁN

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B1

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Nhaïc tröôûng daøn nhaïc nhaø thôø Crystal Cathedral töï töû sau khi ñöông ñaàu vôùi caûnh saùt GARDEN GROVE.- Moät nhaïc tröôûng ñieàu khieån daøn nhaïc nhaø thôø laâu naêm ñaõ töï töû vaøo höøng saùng Thöù Saùu taïi moät nhaø thôø raát noåi tieáng, ñoù laø nhaø thôø Crystal Cathedral maø ngöôøi Vieät thöôøng goïi noâm na laø Nhaø Thôø Kieáng thuoäc thaønh phoá Garden Grove. Vuï töï töû dieãn ra vaøo luùc 2 giôø saùng, sau 9 tieáng ñoàng hoà ñöông ñaàu vôùi caûnh saùt keå töø khi oâng ta noå suùng trong khi ñaùm ñoâng tín ñoà cuûa nhaø thôø chuaån bò cho moät show ñaëc bieät vinh danh Thieân Chuùa Giaùng Sinh ôû ñaây. Vuï noå suùng khoâng laøm cho ai trong nhaø thôø bò thöông. Johnnie Carl, nhaïc tröôûng ñaõ ñieàu khieån daøn nhaïc taïi nhaø thôø naøy 29 naêm, ñaõ töï thieát

laäp caùc chöôùng ngaïi vaät trong phoøng taém khi caûnh saùt ñeán bao vaây khu nhaø thôø, coâ laäp ñöôøng phoá vaø khôûi söï ñieàu ñình vôùi Carl. Johnnie Carl ñaõ töï töû taïi ñaây vaøo luùc 2 giôø saùng. Ngoaøi coâng vieäc ñieàu khieån daøn nhaïc cuûa nhaø thôø Crystal Cathedral, Johnnie Carl coøn raát thaønh coâng trong vieäc thu ñóa baêng cho nhöõng ca só raát noåi tieáng, ñaõ bò chöùng traàm uaát haønh haï. OÂng ñaõ baén 4 phaùt ñaïn taïi vaên phoøng laøm vieäc cuûa oâng trong nhaø thôø, nhöng khoâng coù daáu hieäu naøo cho thaáy Carl muoán baén baát cöù moät ngöôøi naøo khaùc. Theo lôøi caûnh saùt thì nhöõng treû em trong moät trung taâm saên soùc ban ngaøy gaàn ñaáy ñaõ ñöôïc ñöa tôùi moät nôi an toaøn.

Sinh hoaït cuoái tuaàn:

Vang vang muøa Giaùng Sinh NGUYEÂN HUY Ñaõ gaàn laém roài, chæ coøn moät tuaàn leã nöõa laø nhaân loaïi laïi kyû nieäm ngaøy Chuùa ra ñôøi cöùu roãi muoân ngöôøi. Hai ngaøn leû boán Ñeâm Giaùng Sinh ñaõ

qua, hai ngaøn leû boán laàn nhaân loaïi ñöôïc ñaùnh thöùc nhöng cho ñeán Thaùng Möôøi Hai naêm 2004, nhieàu phaàn ñaát treân quaû ñòa caàu naøy vaãn

Nhaø thôø kieáng noùi treân laø moät nhaø thôø raát lôùn ñöôïc caáu taïo baèng nhöõng ñaø saét vaø gaén kieáng, naèm caùch khoâng xa khu giaûi trí Disneyland. Nhaø thôø naøy laø Vaên Phoøng Trung Öông cuûa Muïc Sö Ñoaøn Quoác Teá cuûa Muïc Sö Robert Schuller, moät giaùo hoäi maø theo Schuller leân tôùi 10,000 thaønh vieân. Chöông trình truyeàn hình toân giaùo quoác teá coù teân laø “Hour of Power” (Giôø Toaøn Naêng) ñöôïc phaùt hình töø nhaø thôø naøy. Phaùt ñaïn ñaàu tieân noå vang vaøo luùc 5 giôø chieàu hoâm Thöù Naêm, gaàn 2 giôø tröôùc khi nhaø thôø khôûi söï moät hoaït caûnh vinh danh Thieân Chuùa Giaùng Sinh thöôøng ñöôïc toå chöùc haøng naêm ôû ñaây. Johnnie Tieáp trang B4

Vaøo luùc 12 giôø 30 tröa hoâm qua, moät phaùi ñoaøn coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Orange County goàm hai ban ñaïi dieän coäng ñoàng, ñaïi dieän Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng, Gia Ñình Phaät Töû Mieàn Quaûng Ñöùc, Khu Hoäi Cöïu Tuø Nhaân Chính Trò, Phong Traøo Tranh Ñaáu Ñoøi Töï Do Toân Giaùo, Löïc Löôïng Quaân Daân Vieät Nam Coäng Hoøa vaø nhieàu ñoàng höông ñaõ taäp trung taïi khu chôï ABC ñeå leân ñöôøng xuoáng San Diego tham döï cuoäc bieåu tình cuûa ñoàng höông ngöôøi Vieät San Diego phaûn ñoái söï coù maët möu toan coâng vieäc ñöôïc goïi laø “giaûi ñoäc” cuûa moät nhaân vaät Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam, baø Toân Nöõ Thò Ninh, Phoù Chuû Nhieäm UÛy Ban Ñoái Ngoaïi cuûa Quoác Hoäi Coäng Saûn Vieät Nam. Cuoäc bieåu tình seõ dieãn ra vaøo luùc 04 giôø chieàu nay taïi Ñaïi Hoïc UCSD, nôi maø baø Ninh seõ coù moät cuoäc noùi chuyeän ñeå “giaûi ñoäc” dö luaän cho raèng Coäng Saûn Vieät Nam ñaøn aùp toân giaùo. Phoùng vieân CNN Nguyeãn Ngoïc Chaán cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät seõ töôøng trình cuoäc bieåu tình naøy vaøo soá baùo ngaøy mai, xin quí ñoäc giaû nhôù ñoùn ñoïc. (N.H.)

coøn bò caøy leân bôûi bom ñaïn chieán tranh, bôûi nhöõng vuï khuûng boá moãi ngaøy theâm daõ man taøn baïo. Nhöõng keû chuû tröông ñaõ quay maët tröôùc nhöõng lôøi Chuùa goïi, nhöng voïng leân:” Vinh Danh Chuùa Chuùa vaãn khoâng ngaõ loøng döùt Caû treân Trôøi, Bình An döôùi tieáng. Leã Giaùng Sinh haøng theá cho ngöôøi Thieän Taâm”. Cuoái tuaàn naøy coäng ñoàng naêm vaãn nhaéc nhôû chuùng ta. Tieáp trang B4 Kìa aâm thanh ñang vang

Soå tay:

Baàu cöû ôû San Diego:

Thaéng cöû thò tröôûng, nhöng Giaù bieåu môùi cho xe buyùt OCTA, vaãn khoâng trôû thaønh thò tröôûng Dòch vuï ACCESS baét ñaàu töø 2/1/05 VUÕ AÙNH

QUAÄN CAM.- Vaøo ñaàu naêm 2005, quí vò haønh khaùch ñi xe buyùt cuûa Cô Quan Vaän Chuyeån Quaän Cam (OCTA). Keå töø ngaøy ngaøy muøng 02 Thaùng Gieâng 2005, veù xe buyùt moät chieàu cuûa OCTA seõ taêng leân 25 xu, töø 1 ñoâ la leân 1.25 ñoâ la, laàn taêng giaù ñaàu tieân trong voøng 14 naêm qua. Caùc veù xe buyùt OCTA khaùc vaø veù dòch vuï ACCESS cuûa OCTA daønh cho ngöôøi khuyeát

taät cuõng seõ leân giaù. Trong khi laïm phaùt ñaåy haàu heát caùc vaät giaù leân cao trong thaäp nieân vöøa qua, veù xe buyùt caên baûn cuûa OCTA ñaõ khoâng thay ñoåi keå töø naêm 1991. Nhöng, neáu khoâng taêng giaù veù xe buyùt thì seõ khoâng theå môû roäng dòch vuï trong töông lai, vaø moät vaøi dòch vuï khaùc hieän nay coù theå khoù khaên hôn. Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò OCTA Greg Winterbottom, tuyeân boá: “Chuùng toâi ñaõ nghieân cöùu kieán nghò leân giaù naøy moät caùch thaän troïng bôûi vì chuùng toâi bieát ñieàu naøy coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi soáng cuûa haønh khaùch. Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø cung caáp dòch vuï coù phaåm chaát toát cho haønh khaùch, söï thay ñoåi giaù veù naøy baûo ñaûm cho chuùng toâi tieáp tuïc cung caáp dòch vuï xe buyùt thaät cho hieän taïi vaø töông lai laâu daøi”. Tieáp trang B4

Ngöôøi phuï nöõ naøy voán laø moät nghò vieân raát noåi tieáng trong Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá San Diego vì ñaõ laøm ñöôïc khaù nhieàu ñieàu thöïc teá cho cöû tri. Laàn baàu cöû naøy, baø Donna Frye muoán thöû thaùch cao hôn khi baø quyeát ñònh ra tranh cöû vaøo chöùc vuï thò tröôûng. Nhöng coù ñieàu ñaëc bieät laø baø khoâng chòu in teân mình leân phieáu baàu, khaùc vôùi hai öùng cöû vieân ñoái thuû laø ñöông kim Thò Tröôûng Dick Murphy vaø giaùm saùt vieân quaän laø Ron Roberts. Beân caïnh caùi khung hình baàu duïc laø moät haøng keû ñeå troáng. Donna Frye muoán vöøa traéc nghieäm söï noåi tieáng cuûa baø do vieäc laøm thieát thöïc maø cöû tri nhôù tôùi chöù khoâng phaûi noåi tieáng do quaûng caùo, ñaùnh boùng. Kieåu boû phieáu nhö vaäy

ñöôïc goïi baèng thuaät ngöõ tieáng Anh laø “write-in ballot” nghóa laø khi vaøo phoøng phieáu, cöû tri naøo nhôù teân baø Donna Frye thì vieát vaøo beân caïnh ñoàng thôøi duøng buùt ñeå boâi ñen khung baàu duïc beân caïnh. Tieáp trang B4

DAT


B2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Taäp

2

Kyø 180 Tieáng ñoïc baûn aùn oang oang treân maùy phoùng thanh. Ñieät bò keát toäi gieát ngöôøi, ñeàn maïng, khoâng coù toäi hieáp daâm maø gieát ngöôøi. Coù leõ ôû coät töû hình kia Ñieät ñaõ nghe roõ. Nhöõng loàng ngöïc khoâng bieát troùi theo caùch naøo maø caêng öôõn ra phía tröôùc höùng ñaïn. Ñoäi haønh quyeát thì laàm lì, chæ nghe tieáng maùy xe noå ñeàu ñeàu hoã trôï cho bình ñieän. Tieáng hoâ laïnh luøng cuûa ngöôøi thöôïng só chæ huy vuï haønh quyeát, tieáng quy laùt suùng ñaïn

leân noøng, aâm thanh khoâ vaø chaùt chuùa: -Baén ! Moät loaït tieáng noå ñinh, nhöùc nhoái, nhöõng gioøng maùu voït ra coù voøi. Ngöôøi chæ huy vuï xöû baén nhanh nheïn nhaåy ra khoûi ñoäi haønh quyeát, moùc khaåu suùng coân ñeo beân hoâng chaïy laïi phaùp tröôøng caùt keâ suùng vaøo ñaàu moãi töû toäi baén moät phaùt aân hueä. Ñieät chöa cheát haún, oâng ta boài theâm moät phaùt aân hueä nöõa, Nguyeân thaáy caùi ñaàu guïc xuoáng naåy leân laàn nöõa. Nguyeân ruøng mình nghó ñeán tay ñao phuû Baùt Leâ, trong cheùm treo ngaønh cuûa Nguyeãn Tuaân, nhaø vaên tieàn boái maø Nguyeân haèng ngöôõng moä, ñao phuû nhaåy nhoùt beân xaùc töû tuø haùt caâu taåy oan: Soáng khoâng thuø nhau Cheát khoâng oaùn nhau Gieát ngöôøi cuõng naâng leân haøng ngheä thuaät. Oâng ôû laïi mieàn Baéc, khoâng bieát hoài caûi caùch ruoäng ñaát gieát bao nhieâu ngöôøi oâng nghó gì. Moät söï taát nhieân noù phaûi theá. Taát caû moïi haønh ñoäng ñeàu laïnh luøng vaø nhanh choùng. Caùc töû toäi ñaõ ra ñi, ñaõ ñeàn toäi. Nguyeân nghe theá treân maùy phoùng thanh. Nguyeân thaàm khaán cho linh hoàn

Ñieät sieâu thoaùt, haén ñaõ toaïi nguyeän ñeå moãi ñeâm khoâng nguû ñöôïc laïi nhìn baøn tay mình vaáy maùu. Nhöõng xaùc töû toäi ñöôïc haï xuoáng, ñöôïc khaùm nghieäm laïi moät laàn choùt tröôùc khi cho vaøo aùo quan, vaø bò ñöa leân xe chôû ñi, khoâng bieát ñi ñaâu, Nguyeân cuõng chaúng hoûi ngöôøi am hieåu thuû tuïc. Trôøi ñaõ höøng saùng, aùnh hoàng raïng leân ôû meù soâng Saøi Goøn. Nhöõng con chim eùn laøm toå döôùi maùi hieân beänh vieän Saøi Goøn, döôùi maùi hieân nha hoaû xa giaät mình tung bay, veõ nhöõng ñöôøng ngang doïc treân baàu trôøi thaønh phoá. Thôøi gian vaãn chaàm chaäm qua ñi. Moät xe chöõa löûa chaïy vaøo phun nöôùc röûa raùy hieän tröôøng, nöôùc pha maùu töôi ruùt xuoáng coáng oà oà. Nguyeân chôït thaáy buoàn ai roài cuõng phaûi cheát coù nghóa gì ñaâu khi keát thuùc moät cuoäc ñôøi , nhöng ñeå keát thuùc nhö Ñieät thì buoàn quùa . Nguyeân veà toaø soaïn laàm lì ngoài vieát baûn tin. Moät baûn tin trung thöïc veà naêm keû chòu aùn töû hình saùng nay, khoâng phaûi baûn tin theo ñoùm aên taøn ruûa xaû leân aùn theâm toäi aùc vaø tö caùch keû bò gieát cheát, bò ñeàn toäi. Töû toäi coøn ñöôïc phaùt ñaïn aân hueä cuûa keû haønh quyeát nöõa laø. Oâng chuû nhieäm giaønh xem baûn tin cuûa Nguyeân tröôùc khi ñöa toång thö kyù:

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 -Thoâi anh veà nghæ ñi, anh vieát baûn tin nhö theá naøy laø hôïp vôùi toân chæ cuûa baùo ta. Ñuùng ñaáy ngoøi buùt luùc naøo phaûi bieát coù loøng nhaân, khoâng phaûi laø ñao buùt hoaøn toaøn. Ta bieát luùc naøo hung haêng vaø luùc naøo thì nhaân töø. Anh ñaõ naém ñöôïc qui luaät aáy. Nguyeân ra khoûi toaø soaïn, chaøng ñi lang thang treân nhöõng con ñöôøng, chaøng döøng laïi ôû ñaàu ñöôøng Nguyeãn Phi Khanh coù caø pheâ Chi, chaøng khoâng uoáng caø pheâ maø uoáng traø, moät caùi ñoäc aåm traø Thieát Quan Aâm. Baø chuû quaùn caø pheâ traø soáng coâ ñôn, moät mình baø pha caø pheâ pha traø phuïc vuï khaùch haøng, caû hai moùn aáy cuûa baø bao giôø cuõng tuyeät vôøi, nhieàu theá heä sinh vieân hoïc sinh ñaõ uoáng caø pheâ traø nôi ñoù, neân haàu heát laø khaùch quen. QuÙaùn caø pheâ luùc naøo cuõng saïch bong, baø chuû hôi khoù tính, nhöng khoâng ai giaän baø, nghe ñaâu xöa kia baø laø vôï moät oâng quan huyeän neân raát raønh khoa aåm thöïc. Baø noùi vôùi Nguyeân: -Anh ngoài uoáng traø ñi, chín giôø toâi phaûi ñoùng cöûa ñi chôï. -Khoâng, cuõng xong ngay maø chò Chi. Nguyeân nhìn caên nhaø saïch seõ, laùt gaïch Taàu chöù khoâng phaûi gaïch boâng: -Sao chò khoâng thueâ laáy moät coâ beù naøo veà giuùp chò moät tay.

Coøn tieáp

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Kyø 25 - Keùp tao khoâng thích tao trang ñieåm. OÂng ta noùi tao khoâng caàn ñeán nhöõng thöù ñoù. OÂng ta meâ tao vì tao giaûn dò vaãn coøn daùng daáp moät coâ sinh vieân. Quan heä cuûa Hoaït vaø Haân ñöôïc thieát laäp laïi caùch ñaây hai naêm. Hoaït ñaõ baùo cho Haân baèng gioïng noùi aâm u ruøng rôïn töø hai thaùng nay caùi hoaøn caûnh ngaët ngheøo maø Hoaït ñang bò soá phaän ñaåy vaøo. Hoaït ñaõ bò ung thö vuù, haïch ñaõ aên tôùi xöông ñoøn môùi phaùt hieän ra. Noù ñaõ khoâng khoùc ñöôïc nöõa vaø

göôïng daäy sau ba ngaøy naèm cheát laëng. Tuy ca giaûi phaãu ñaõ cöùu Hoaït kòp thôøi, giuùp naøng thoaùt ra khoûi baøn tay cuûa töû thaàn. Giai ñoaïn nguy hieåm nhaát ñaõ qua vaø ñeán baây giôø vaãn tieáp tuïc ñieàu trò. Hoaït phaûi baùn caên nhaø cao taàng ñeå ñoåi laáy caên nhaø treät ôû vuøng ngoaïi oâ. Hoaït khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc. Maùi toùc daøy möôït ñaõ ruïng saïch, loâng maøy loâng mi cuõng töø töø bieán maát sau vaøi laàn duøng thuoác ñaëc trò. Sau khi taùi khaùm Hoaït thöôøng ñieän thoaïi keâu Haân ñeán chôi: - Tao laø ngöôøi duy nhaát sau hai naêm coøn voâ ra beänh vieän. Nhöõng ngöôøi phuï nöõ cuøng nhaäp vieän vôùi tao ôû giai ñoaïn ñaàu khoâng ai quay trôû laïi nöõa. Hoï ñaõ chuyeån hoä khaåu heát roài. Hoaït cöôøi khanh khaùch cho raèng mình coøn may maén hôn bao nhieâu ngöôøi khaùc. Luùc naøo trong ngöôøi thaáy khoûe, Hoaït aên dieän thaät ñeïp ruû Haân ñi long nhong, cöôøi noùi huyeân thuyeân baát keå thieân haï ñi ngang nhìn ngoù naøng. Hoaït ñeán tuû aùo sau khi trang ñieåm xong. Naøng luïc laïo döôùi tuû laáy ra moät chieác boïc maøu ñen meàm meàm neùm vaøo ngöôøi Haân giuïc:

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B3 - Maøy choïn cho tao caùi naøo maøy thích. Haân môû ra luøa tay vaøo maáy caùi ñaàu toùc giaû ñöa töøng caùi leân ngaém nghía. Coù nhöõng caùi toùc truøm traùn, truøm gaùy, coù caùi duoãi ngay ñô nhö toùc coâ quaûng caùo daàu goäi sunsilk, moät caùi uoán thaû daøi nhö moät chuøm laïp xöôûng. Haân choïn maùi toùc ngaén ñöa cho baïn: - Maøy ñoäi boä toùc naøy lôõ coù ñaùnh rôi thì löôïm ñoäi leân lieàn khoâng phaân bieät tröôùc sau gì caû. - Maøy laøm nhö tao saép vaät loän vôùi ai vaäy - gioïng Hoaït cöôøi heà heà. - Tao voán hay phoøng xa neân noùi vaäy. Haân thaáy mình chæ giuùp ñöôïc Hoaït laø ñeán vôùi naøng khi Hoaït caàn coù Haân beân caïnh. Haân nghó ñeán caùi cheát khoâng theå naøo Hoaït traùnh neù ñöôïc. Söï soáng göôïng gaïo keùo daøi. Nghó ñeán luùc Hoaït ñi vaøo coõi cheát, moät caûm giaùc gheâ gai boãng moïc leân khaép ngöôøi Haân. Hoaït choïn chieác aùo ñoû thaãm. Khoâng caàn xoay löng laïi, Hoaït thong thaû côûi aùo thay ñoà, moät cô theå ñaày ñaën chöa qua heát tuoåi xuaân, caëp ñuøi troøn laún ñi vôùi bôø moâng nôû nang, laøn da traéng mòn maøng, baøn tay löôùt troâi treân vuøng ngöïc phaúng lì phía beân maët ñoái choïi phuõ phaøng vôùi caùi phaàn noõn naø coøn laïi beân traùi. Chæ coù moät veát theïo chaûy

daøi khoâng quaù möôøi phaân beân caïnh. Haân quay maët ñi: - Tao ra tröôùc nghen. - ÔØ. Maøy chôø tao nghen. Hoaït laø moät trong nhöõng ñöùa baïn gaùi cuûa Haân thôøi thô aáu coøn soùt laïi. Hoaït ñöùng saùt löng Haân. Quaàn jeans traéng aùo pull ñoû saùt naùch khoe caùnh tay troøn tròa traéng noõn, muøi nöôùc hoa channel ngaây ngaát baøng hoaøng. - Hai ngöôøi ñi chôi vui veû - gioïng choàng cuûa Hoaït phôi phôùi khi anh ta vöøa böôùc vaøo coång. Hoaït töôi cöôøi ngoài treân xe gaén maùy cuûa Haân. Baàu ngöïc giaû eùp vaøo löng Haân ñau nhoùi. - Ñi ñaâu baây giôø ñaây? - Haân hoûi baïn. - Cöù ñi. Tôùi ñaâu cuõng ñöôïc, khoâng caàn gheù nôi naøo caû. - Hình nhö maøy hôi soát thì phaûi. - Soát nheï, khoâng sao ñaâu. Hoaït cöôøi lanh laûnh quen thuoäc: - Maøy chaïy chaäm thoâi ñeå ngöôøi ta coøn ngaém tao nöõa chôù. Haân chaïy ngöôïc chieàu gioù ñeán beân quaùn caø pheâ quen thuoäc gaàn bôø soâng. - Ñöøng gheù quaùn, maøy khoan gheù ôû ñaâu caû, tao muoán nhìn thaønh phoá veà ñeâm moät laàn nöõa.

Coøn tieáp

DAT


B4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Thaéng cöû thò tröôûng, Nhaïc tröôûng daøn nhaïc nhöng vaãn khoâng nhaø thôø Crystal trôû thaønh thò tröôûng Cathedral töï töû Tieáp trang B1 sau khi ñöông ñaàu Kieåu ñaàu phieáu “write-in vôùi caûnh saùt ballot” ñuùng laø moät thöû thaùch khaù cao. Moät öùng cöû vieân chæ thaéng ñöôïc qua kieåu ñaàu phieáu naøy neáu öùng cöû vieân ñoù thaät noåi tieáng vaø thöïc söï ñöôïc cöû tri meán chuoäng. Keát quaû cuoäc ñaàu phieáu naøy ra sao? Theo coâng boá chính thöùc vaø keát quaû ñeám phieáu cho thaáy Donna Frye ñuû soá phieáu “write-in” ñeå thaéng cöû vaø trôû thaønh Thò Tröôûng San Diego, haát caúng ñöôïc ñöông kim Thò Tröôûng Dick Murphy. Nhöng Baø Frye thaéng cöû maø hoùa ra khoâng thaéng chæ vì coù ñeán 5,547 phieáu “write-in” cho baø laïi khoâng ñöôïc tính vì cöû tri vieát ñöôïc teân Donna Frye treân laù phieáu nhöng laïi queân boâi ñen oâ baàu duïc beân caïnh. Chính vì lyù do ñoù maø ñöông kim Thò Tröôûng Dick Murphy ñöôïc tuyeân boá thaéng cöû vôùi sai bieät laø 2,108 phieáu. UÛy Ban Baàu Cöû San Diego phaûi tuyeân boá raèng soá phieáu “write-in” naøo baàu cho baø Donna Frye maø khoâng coù boâi ñen oâ baàu duïc beân caïnh teân laø khoâng hôïp leä vaø khoâng ñöôïc tính vì “luaät laø luaät”. Maëc duø thaát cöû, nhöng luaät cho pheùp Nghò Vieân Donna Frye coù quyeàn khieáu kieän veà keát quaû baàu cöû treân, haïn choùt laø ñeán ngaøy muøng 07 Thaùng Gieâng 2005. Keát quaû trong cuoäc baàu Thò Tröôûng San Diego cho thaáy raèng cöû tri San Diego ñaõ noùi leân tieáng noùi cuûa hoï. YÙ ñònh cuûa hoï laø muoán thay theá Dick Murphy baèng Donna Frye. Rieâng giôùi phuï nöõ thì Lieân Ñoaøn Nöõ Cöû Tri San Diego cuõng ñaõ tuyeân boá. Hoï cho raèng duø Dick Murphy thaéng cöû, thì quan ñieåm cuûa hoï cuõng khoâng thay ñoåi vaø sau naøy cuõng vaãn seõ khoâng thay ñoåi. Lyù luaän cuûa Lieân Ñoaøn Nöõ Cöû Tri San Diego: Baàu cöû laø ñeå tìm bieát yù ñònh cuûa cöû tri muoán gì vaø haønh ñoäng ra sao. Cöû tri ñaõ haønh ñoäng, ñaõ baøy toû quan ñieåm, ñaõ vieát roõ raøng treân laù phieáu laø hoï muoán Donna Frye laøm thò tröôûng, coøn vieäc boâi ñen oâ baàu duïc chæ coù yù nghóa laø hoaøn toaøn veà luaät phaùp, bôûi vì duø coù boâi ñen oâ baàu duïc maø khoâng coù teân Donna Frye beân caïnh thì ñieàu naøy vaãn chaúng loä roõ ñöôïc yù ñònh cuûa cöû tri. Theá nhöng luaä t vaã n laø luaät. Chöa bieát Donna Frye seõ haønh ñoäng ra sao, nhöng qua keát quaû cuoäc baàu cöû thò tröôû n g taï i thaø n h phoá San Diego cho thaáy moät ñieàu: YÙ daâ n trong moä t cheá ñoä daâ n chuû chöa chaéc ñaõ ñöôïc tuaân thuû, vaø ngay ôû Myõ naøy, thuû tuï c coù khi laï i quan troï n g hôn caû yù daân. Nöôùc Myõ toàn taï i , phaù t trieå n vaø khoâ n g hoãn loaïn chính laø nhôø vaøo tinh thaà n troï n g phaù p . Nhöng neá u luaä t phaù p khoâ n g ñöôï c giaù o duï c laø m cho thaê n g tieá n , seõ khieá n cho daâ n chuû bò thui choä t . (V.A.)

Tieáp trang B1

Carl laø ngöôøi soaïn hoøa aâm cho nhöõng thaùnh ca trong nhöõng maøn trình dieãn naøy vaø ñöôïc thu tröôùc. Vuï noå suùng khieán cho hai shows trong ngaøy Thöù Naêm ñaõ bò huûy boû. Vò muïc sö 78 tuoåi, Robert Schuller, ñang ôû tö gia khi vuï noå suùng xaûy ra. OÂng ñaõ tôùi moät traïm chæ huy caûnh saùt ñöôïc thieát laäp beân caïnh nhaø thôø vaø thu saün lôøi keâu goïi gôûi cho Carl. Nhöng caûnh saùt khoâng coù cô hoäi ñeå phaùt ñi lôøi keâu ñoù hoaëc moät lôøi keâu goïi khaùc cuûa vôï nhaïc tröôûng Carl, nhöng laïi phaùt ñi moät lôøi keâu goïi cuûa moät ngöôøi baïn ñaõ töøng giuùp ñôõ Carl trong quaù khöù. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Muïc Sö Schuller, Michael Nason, cho bieát raèng Carl ñaõ soaïn hoøa aâm vaø thu nhaïc cho nhöõng ca só raát noåi tieáng nhö Celine Dion, John Tesh, Michael Crawford vaø Daøn Nhaïc Giao Höôûng Luaân Ñoân. Trong soá nhöõng album nhaïc maø Carl goùp raát nhieàu coâng vaøo ñoù laø “These Are Special Times” cuûa Celine Dion vaø “Live From Red Rocks” cuûa Tesh. Nason cho bieát Carl ñaõ noùi vôùi oâng tröôùc ñaây raèng oâng ta caûm thaáy thaát voïng vì “nhöõng aùp löïc caù nhaân, coâng vieäc vaø nhöõng ñieàu xaûy ra vaø phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng ngöôøi chung quanh oâng ta”. Trong moät baûn tuyeân boá, Muïc Sö Schuller ca tuïng ngöôøi baïn cuûa mình, nhaïc tröôûng Carl laø moät “nhaø saùng taïo vó ñaïi maø phaàn soaïn hoøa aâm tuyeät vôøi cuûa oâng ñaõ naâng cao trình ñoä ngheä thuaät cuûa thaùnh ca. AÂm thanh cuûa Carl ñaõ mang laïi nieàm vui cho haøng trieäu khaùn giaû treân theá giôùi khi hoï xem chöông trình “Giôø Cuûa Toaøn Naêng” haøng tuaàn. Muïc Sö Robert Schuller ñeán Garden Grove vaøo naêm 1955, xaây döïng leân giaùo hoäi ñòa phöông Reformed Church in America. OÂng baét ñaàu noåi tieáng theá giôùi sau khi thueâ moät raïp chieáu phim Drive-In taïi Quaän Cam vaø baét ñaàu thöïc hieän caùc Thaùnh Leã töø treân maùi nhaø cuûa moät snackbar. Trong luùc giaùo phaän cuûa oâng phaùt trieån raát nhanh, Muïc Sö Schuller coâng boá keá hoaïch xaây nhaø thôø kieáng töø ñoà aùn cuûa hai kieán truùc sö raát noåi tieáng laø Phillip Johnson vaø John Burgee. Nhaø thôø kieáng cao 128 feet, daøi 415 feet, giaùt beân ngoaøi baèng 10,000 taám kính lôùn nhoû. Toång soá dieän tích khuoân vieân nhaø thôø laø 40 maãu, naèm treân ñöôøng Chapman, thaønh phoá Garden Grove.

Vang vang muøa Giaùng Sinh

Tieáp trang B1

ngöôøi Vieät taïi Nam California laïi coù hai buoåi sinh hoaït

Möøng Chuùa Ra Ñôøi trong nhöõng hình thöùc cho ai cuõng tham döï ñöôïc khoâng keå toân giaùo naøo. Tröôùc heát laø vaøo luùc 01 giôø tröa Thöù Baûy naøy taïi khuoân vieân cuûa Civic Center Westminster coù moät chöông trình vui Giaùng Sinh cho caùc em nhaân muøa leã troïng. Buoåi sinh hoaït coù teân goïi laø “Nieàm Mô Öôùc Muøa Giaùng Sinh” do Toå Chöùc Little Saigon Foundation ñaõ toå chöùc töø nhieàu naêm nay. Nhö teân goïi, noäi dung sinh hoaït seõ nhaèm mang ñeán cho caùc em nieàm vui maø caùc em mô öôùc trong muøa Giaùng Sinh. Nieàm öôùc mô cuûa caùc em thieáu nhi thì thaät ñôn giaûn, chæ laø nhöõng moùn ñoà chôi maø caùc em yeâu thích. Thaät ra thì ñôøi soáng cuûa caùc em treân mieàn ñaát naøy ñöôïc meï cha lo laéng cho quaù ñaày ñuû, neân nieàm mô öôùc cuûa caùc em coù theå khoâng laø nhöõng moùn ñoà chôi, ñoà duøng maø caùc em quaù dö thöøa, maø laïi laø nieàm vui chung ñöôïc soáng hoøa ñoàng trong tình thöông yeâu ñuøm boïc cuûa meï cha vaø ngöôøi lôùn tuoåi. Cuõng chính vì theá maø Little Saigon Foundation thöôøng toå chöùc nhöõng cuoäc vui cho caùc em sau khi ñaõ thay oâng Giaø Noel taëng cho caùc em nhöõng moùn quaø Giaùng Sinh nhoû goïn. Naêm nay phaàn vaên ngheä giuùp vui trong dòp naøy do caùc Ban Theá Heä Treû, Vuõ Ñoaøn Laïc Hoàng, Vuõ Ñoaøn Trieàu AÂm, Vuõ Ñoaøn A Plus cuøng hai vuõ ñoaøn daân toäc cuûa Ñaïi Haøn vaø Mexico phuï traùch, chaéc chaén seõ laøm cho ngaøy hoäi Giaùng Sinh cuûa caùc em töng böøng vaø khaéc ghi ñöôïc trong taâm trí caùc em söï yeâu thöông saên soùc caùc em cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi. Moät sinh hoaït khaùc nhaân muøa Giaùng Sinh cuõng seõ ñöôïc töng böøng toå chöùc vaøo luùc 01 giôø tröa ngaøy Chuû Nhaät 19 Thaùng Möôøi Hai naøy taïi Hoäi Tröôøng Bill Medley thuoäc tröôøng Trung Hoïc Santa Ana, soá 520 ñöôøng West Walnut (goùc ñöôøng First vaø Flower, Santa Ana). Nhaïc Hoäi Giaùng Sinh naøy coù chuû ñeà laø “Vì Sao Muoân Thuôû” do Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam, Giaùo Phaän Orange, ñöùng ra toå chöùc vôùi söï tham döï khaù ñoâng cuûa haàu heát ca nhaïc só taøi danh trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi nhö: Leä Thu, Thanh Thuùy, Thanh Lan, Nhö Mai, Phöông Hoàng Queá, Thieân Kim, Baûo Chaâu, Trang Thanh Lan, Hoaøng Oanh, Kyø Anh, Leâ Huyønh, Phillip Huy, Baûo Ngoïc, Quoác Nam... Nhöõng MC teân tuoåi nhö Vieät Duõng, Minh Phöôïng, Nam Loäc seõ thay nhau ñieàu hôïp moät chöông trình haùt möøng Chuùa ra ñôøi. Thöôøng moïi naêm, Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Giaùo Phaän Orange hay toå chöùc nhöõng nhaïc hoäi Möøng Chuùa Giaùng Sinh vaø coù nhieàu naêm khuoân vieân Trung Taâm Coâng Giaùo roäng raõi laø theá cuõng khoâng ñuû choã cho ngöôøi ñöùng nöõa. Töø ít naêm nay, coäng ñoàng giaùo daân ñaõ toå chöùc nhaïc hoäi Möøng Chuùa Ra Ñôøi taïi caùc hoäi tröôøng lôùn vaø coù baùn veù.

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Naêm nay tieàn baùn veù ñöôïc duøng vaøo caùc coâng cuoäc trôï giuùp cho treû em khuyeát taät, naïn nhaân teä naïn buoân baùn phuï nöõ vaø treû em Vieät Nam, baûo veä thai nhi vaø moät phaàn cho quyõ sinh hoaït muïc vuï xaõ hoäi coäng ñoàng. Coù nhieàu ngöôøi laïi tieác raèng nhaïc hoäi khoâng toå chöùc ngoaøi trôøi vaøo ban ñeâm vaø

Baùc Só

ñeán coi töï do nhö nhöõng naêm ñaàu tieân neân ñaõ maát moät caùi thuù laø nghe nhaïc Giaùng Sinh döôùi trôøi buoát giaù, ñeå deã daøng töôûng nhôù ñeán “Ñeâm Ñoâng laïnh leõo Chuùa sinh ra ñôøi”. Chuùc quí ñoäc giaû moät muøa Giaùng Sinh an bình haïnh phuùc.

Giaù bieåu môùi cho xe buyùt OCTA... Tieáp trang B1

Caùc vieân chöùc trong OCTA ñaõ toå chöùc hôn 30 buoåi hoäi thaûo trong quaàn chuùng vaø ñaõ duyeät laïi hôn 300 yù kieán ñoùng goùp vaøo quyeát ñònh thay Tieáp trang B6

PHAÏM GIA KHAÙNH, M.D

9191 BOLSA AVE., SUITE 205, WESTMINSTER, CA 92683 (Trong khu Chôï 99)

Ñieän thoaïi: (714) 891-7035

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Trung taâm y teá toaøn khoa Ñaø Naüng. * Nguyeân Baùc Só saûn phuï khoa vaø ngoaïi thöônhg döôõng ñöôøng * Nguyeân Baùc Só ñieàu trò Tai-Muõi Hoïng beänh vieän Maltezer vaø baûo sanh vieän Haøm Nghi. * Hoaøn taát haäu Ñaïi Hoïc UCLA. * Hoäi vieân hoäi Y Só Hoa Kyø. Vieät Ñöùc Ñaø Naüng.

Chuyeân Trò: BEÄNH TOAØN KHOA vaø TAI MUÕI HOÏNG

GiÔØ LAØM VIEÄC:

NHAÄN n KHAÙM BEÄNH LAØM THEÛ XANH, DI TRUÙ, NHAÄP TÒCH cuûa Sôû Di Truù Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: MEDICAL * Beänh Ngoaøi da vaø Hoa Lieãu, Beänh ngöôøi lôùn, Treû Em, Beänh Ngoaøi 9:30 AM - 6:00 PM Thöù Baûy: MEDICARE da, Saûn phuï khoa, Tieåu giaûi phaãu, Chích ngöøa, Khaùm söùc khoûe toång 9:30 AM- 2:00 PM vaø BAÛO HIEÅM quaùt, Nhaäp hoïc, Chöông Trình WIC, Thöû maùu laøm hoân thuù.

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B5

.3”

DAT


B6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang nhaéc nhôû daân chuùng veà nhöõng quyeân goùp baùc aùi Nhöõng toå chöùc gaây quó thöông maïi hay nhöõng cô quan baùc aùi naøo cuõng phaûi ñaêng kyù vaø ñính keøm nhöõng baûn tuyeân boá taøi chaùnh vôùi vaên phoøng cuûa Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang. Vieäc thu thaäp tin töùc veà caùc cô quan ñaêng kyù vaø nhöõng thoâng tin taøi chaùnh cuûa nhöõng toå chöùc baùc aùi coù theå qua trang nhaø cuûa Boä Tö Phaùp Tieåu Bang sau ñaây: http:// www.ag.ca.gov/charities - Nhieàu quaän vaø thaønh phoá trong tieåu bang coù leänh baûo veä coâng chuùng vaø choáng laïi nhöõng keå laïm duïng, löøa gaït qua caùc coâng taùc baùc aùi. Nhöõng leänh naøy buoäc nhöõng cô quan baùc aùi vaø nhöõng ngöôøi gaây quó baùc aùi phaûi ñaêng kyù vaø phaûi coù aùn leänh mieãn thueá cho nhöõng taøi khoaûn baùc aùi, hoaëc phaûi xin Giaù bieåu môùi cho xe giaáy pheùp quyeân goùp, ñoàng thôøi phaûi tieán haønh thuû tuïc buyùt OCTA... thieát laäp moät taøi khoaûn cho Tieáp trang B4 vieäc gaây quó, thöôøng laø moät trust-fund. ñoåi chính saùch giaù veù tröôùc - Neáu thaáy moät caù nhaân khi quyeát ñònh chính thöùc ñeán quyeân goùp caàn phaûi ñoøi ñöôïc duyeät pheâ”. Chính saùch giaù veù ñöôïc hoäi ñoàng quaûn trò caân nhaéc nhieàu ñieàu lo ngaïi maø haønh khaùch OCTA neâu ra trong nhöõng buoåi hoïp ñoù. Töø naêm 1991, OCTA ñaõ ñöa 95 xe buyùt môùi vaøo ñoaøn xe, taêng theâm nhieàu tuyeán TOKYO - Nhaät Baûn seõ caáp ñöôøng môùi, vaø baét ñaàu cung chieáu khaùn nhaäp caûnh cho caáp caùc dòch vuï môùi chaúng cöïu Toång Thoáng Ñaøi Loan Lí haïn nhö “dòch vuï xe buyùt Ñaêng Huy ñeå oâng tôùi vieáng chaïy khuya Night Owl” cuõng nöôùc naøy trong naêm nay, nhö ñaõ ñöa ra caùc chöông theo lôøi moät phaùt ngoân nhaân trình theû xe buyùt môùi nhö chính phuû hoâm Thöù Naêm, Theû Ñaïi Hoïc vaø Theû Y- maëc duø Trung Quoác ñaõ keâu Cruiser ñöôïc giôùi treû söû duïng goïi Tokyo haõy xeùt laïi quyeát nhieàu vaøo Muøa Heø. ñònh naøy ñeå traùnh gaây toån OCTA cuõng ñaõ taêng theâm haïi tôùi nhöõng lieân heä giöõa dòch vuï ACCESS môùi ñeå baét hai nöôùc. kòp nhu caàu taêng voït. Töø naêm Baéc Kinh khaúng ñònh raèng 2000 ñeán 2004, haønh khaùch Ñaøi Loan chæ laø moät tænh cuûa ñaõ taêng gaàn gaáp ñoâi töø Trung Quoác vaø choáng ñoái 600,000 chuyeán ñi moãi naêm nhöõng cuoäc tieáp xuùc giöõa ñaõ taêng leân 1 trieäu chuyeán. chính phuû cuûa ñaûo naøy vôùi Ngaân saùch haøng naêm cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi - keå caû OCTA daønh cho dòch vuï AC- nhöõng cuoäc thaêm vieáng cuûa CESS ñaõ taêng leân töø 14 trieäu caùc cöïu laõnh tuï Ñaøi Loan - vì naêm 2000 leân ñeán treân 25 chuùng coù theå nguï yù raèng ñaûo trieäu ñoâ la naêm 2004, döï truø naøy laø moät quoác gia ñoäc laäp. seõ taêng leân 45 trieäu vaøo naêm Toång Thö Kyù Noäi Caùc 2007. Nhaät Hiroyuki Hosoda noùi OCTA laø moät trong nhöõng raèng quyeát ñònh ñeå cho oâng cô quan vaän chuyeån coâng Lí tôùi vieáng thaêm seõ khoâng coäng phaùt trieån nhanh nhaát laøm thay ñoåi chính saùch cuûa lieân bang, cung caáp treân Tokyo, theo ñoù hoï chæ coù lieân 60,000 chuyeán ñi moãi ngaøy heä ngoaïi giao vôùi Trung Quoác treân 77 tuyeán ñöôøng treân vaø khoâng coi Ñaøi Loan laø toaøn laõnh thoå Quaän Cam. moät nöôùc ñoäc laäp. Muoán bieát theâm chi tieát veà “Toâi muoán minh xaùc raèng giaù bieåu môùi xe buyùt cuûa Nhaät Baûn khoâng taùn trôï yù OCTA, xin vieáng thaêm trang muoán ñoøi ñoäc laäp cuûa Ñaøi nhaø www.octa.net hoaëc goïi soá Loan,” Hosoda noùi trong moät 714-636-RIDE. cuoäc hoïp baùo vaø theâm raèng vò SACRAMENTO.- Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang, Bill Lockyer, hoâm Thöù Saùu nhaéc nhôû daân chuùng taïi tieåu bang California haõy neâu cao tinh thaàn thieän nguyeän trong Muøa Leã baèng caùch ñoùng goùp vaøo nhöõng keá hoaïch baùc aùi ñeå thaêng tieán coäng ñoàng, nhöng ñoàng thôøi oâng cuõng löu yù daân chuùng haõy caûnh giaùc ñeå phaùt hieän nhöõng keû lôïi duïng dòp naøy haàu thuû lôïi caù nhaân. Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang California ñöa ra nhöõng khuyeán caùo sau ñaây: - Haõy kieân nhaãn vaø thaän troïng thu thaäp nhöõng döõ kieän coù theå ñöôïc veà nhöõng ngöôøi ñöùng ra quyeân goùp hay toå chöùc laøm coâng vieäc baùc aùi, chaúng haïn nhö teân tuoåi, ñòa chæ vaø soá phone cuûa hoï.

xem caên cöôùc. Neáu hoï quyeân goùp qua ñieän thoaïi, haõy ñoøi hoï phaûi gôûi ñaày ñuû nhöõng tin töùc, muïc tieâu vaø taøi chaùnh cuûa toå chöùc baùc aùi ñoù. - Ñöøng caû tin vaøo nhöõng teân maø khi ñoïc qua gaây cho ta aán töôïng gioáng teân moät toå chöùc quen thuoäc. Chaúng haïn nhö Vaên Phoøng Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu laù thö khieáu naïi veà nhöõng toå chöùc “dôûm” duøng teân cuûa caùc cô quan coâng löïc. - Ñöøng taëng döõ baèng tieàn maët maø neân kyù ngaân phieáu cho toå chöùc baùc aùi, nhöng khoâng bao giôø kyù ngaân phieáu ñeà teân ngöôøi ñi vaän ñoäng quyeân goùp. Nhaát laø ñöøng bao giôø cung caáp soá theû tín duïng cho hoï. - Haõy hoûi cho roõ xem soá tieàn mình ñoùng goùp seõ ñöôïc duøng vaøo vieäc gì, cuõng nhö caàn bieát roõ laø trong soá tieàn mình ñoùng goùp bao nhieâu ñeán tay toå chöùc baùc aùi vaø lieäu toå chöùc naøy coù phaûi traû tieàn coâng cho ngöôøi ñi vaän ñoäng hay khoâng. Muoán coù nhöõng thoâng tin ghi roõ bao nhieâu

Nhaät seõ caáp chieáu khaùn cho cöïu Toång Thoáng Ñaøi Loan Lí Ñaêng Huy duø Baéc Kinh phaûn ñoái

C C l

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

phaàm traêm soá tieàn taëng döõ seõ vaøo quó cuûa cô quan baùc aùi vaø bao nhieâu phaàn traêm soá tieàn ñoùng goùp naøy seõ ñöôïc traû cho moät cô quan vaän ñoäng gaây quó thöông maïi, xin vaøo trang nhaø: www.ag.ca.gov/ charities/publications.htm - Ñöøng ñoùng goùp neáu bò aùp löïc phaûi ñoùng goùp ngay taïi choã. Haõy töø töø tìm hieåu vaø chæ ñoùng goùp khi ñöôïc cung caáp nhöõng tin töùc vaø nhöõng lôøi giaûi thích thoûa ñaùng. - Ñöøng chaáp nhaän baát cöù moät ngöôøi trung gian naøo ñeán nhaø quí vò ñeå nhaän taëng döõ hay ñoùng goùp. - Haõy cuùp ngay ñieän thoaïi neáu quí vò gaëp nhöõng ngöôøi vaän ñoäng quyeân goùp qua ñieän thoaïi vôùi nhöõng lôøi leõ coù tính chaát saùch nhieãu. Sau cuøng, Boä Tröôûng Tö Phaùp Tieåu Bang nhaán maïnh raèng, neáu quí vò naøo muoán baùo caùo moät toå chöùc thieän nguyeän maø quí vò nghi coù theå laø toå chöùc löøa bòp coù theå tieáp xuùc vôùi vaên phoøng Registry of Charitale Trusts thuoäc Vaên Phoøng Boä Tröôûng qua trang nhaø http://ag.ca.gov/charities hoaëc vieát thö cho ñòa chæ P.O. Box 903447, Sacramento, CA 94203-4470.

cöïu laõnh tuï 81 tuoåi cuûa Ñaøi Loan chæ muoán tôùi Nhaät Baûn vôùi tö caùch moät coâng daân thöôøng trong moät chuyeán ñi du lòch cuøng vôùi gia ñình oâng, nhaân nhöõng ngaøy leã cuoái naêm. Hosoda cho bieát oâng Lí, ngöôøi ñaõ töøng vieáng Nhaät Baûn naêm 2001 ñeå chöõa beänh tim, höùa raèng trong thôøi gian thaêm vieáng oâng seõ khoâng coù haønh ñoäng gì lieân quan tôùi chính trò. OÂng Hosoda cuõng nhaán maïnh tôùi söï quan troïng

trong lieân heä cuûa Nhaät vôùi Trung Quoác. Hoâm Thöù Naêm, moät phaùt ngoân nhaân boä ngoaïi giao Trung Quoác keâu goïi Nhaät haõy töø boû quyeát ñònh caáp chieáu khaùn cho oâng Lí, vì Baéc Kinh nghi raèng oâng coù theå duøng chuyeán ñi naøy ñeå coå ñoäng cho yù nguyeän tuyeân boá ñoäc laäp cuûa Ñaøi Loan. “Chuùng toâi hy voïng phía Nhaät seõ ruùt laïi quyeát ñònh cho pheùp Lí Ñaêng Huy vieáng thaêm Nhaät Baûn,” lôøi phaùt ngoân nhaân Liu Jianchao cuûa boä ngoaïi giao Trung Quoác. “Neáu khoâng, noù seõ coù aûnh höôûng xaáu ñoái vôùi bang giao giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn.” (nm)

HAØ NOÄI 16-12 (TH).- Nhaø maùy saûn xuaát phaân ñaïm ñaàu tieân taïi Vieät Nam ñöôïc khaùnh thaønh ngaøy 15 Thaùng Möôøi Hai 2004, baét ñaàu chöông trình giaûm leä thuoäc töø töø vaøo nguoàn phaân boùn hoùa hoïc cuûa ngoaïi quoác. Haøng naêm Vieät Nam phaûi nhaäp caûng khoaûng 2.2 trieäu taán phaân ñaïm (urea), nay vôùi nhaø maùy phaân ñaïm Phuù Myõ (Baø Ròa - Vuõng Taøu), saûn xuaát döï truø 700,000 taán moãi naêm, nhö vaäy Vieät Nam ñôõ phaûi nhaäp caûng ñeán 1/3.

Nhaø maùy phaân ñaïm Phuù Myõ ñaët taïi Khu Coâng Nghieäp Phuù Myõ I, Taân Thaønh, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu, xaây döïng treân dieän tích 63 hecta vôùi voán ñaàu tö loái $445 trieäu USD, coâng suaát thieát keá 2,200 taán urea moãi ngaøy vaø 1,350 taán amonia moãi ngaøy. Nhaø maùy naøy söû duïng nguoàn nguyeân lieäu töø khí thieân nhieân daãn tôùi töø caùc moû Baïch Hoå, coàn truõng Nam Coân Sôn. Vieät Nam truø tính saûn xuaát phaân ñaïm töï tuùc cho thò

Moät ngöôøi buoân ma tuùy bò UÙc truïc xuaát veà Vieät Nam SYDNEY 16-12 (TH).- Moät ngöôøi ñaøn oâng Vieät Nam bò tuø vôùi toäi taøng tröõ vaø buoân laäu ma tuùy ôû nöôùc UÙc môùi bò truïc xuaát veà Vieät Nam. OÂng ta ñaõ bò hoä toáng leân moät chuyeán bay thöông maïi ñeå traû veà Vieät Nam qua ngaû Saøi Goøn hoâm Thöù Ba 14 Thaùng Möôøi Hai 2004, theo lôøi moät vieân chöùc Boä Di Truù. Söï truïc xuaát noùi treân ñöôïc thöïc hieän theo moät thoûa hieäp giöõa hai nöôùc. Nguoàn tin treân noùi ngöôøi bò truïc xuaát ñaõ nhieàu laàn bò aùn tuø ôû tieåu bang New South Wales, trong ñoù goàm caû aùn tuø veà taøng tröõ vaø vaän chuyeån heroin. Laàn cuoái cuøng oâng ta bò phaït tuø 2 naêm, theo lôøi vieân chöùc Boä Di Truù.

Boùng troøn:

Ñöùc thaéng Nhaät 3-0 khi ñaù giao höõu YOKOHAMA, Nhaät Baûn.Ñaù giao höõu traän ñaàu tieân treân phaàn ñaát AÙ Chaâu hoâm 16 Thaùng Möôøi Hai, ñoäi tuyeån Ñöùc, haïng nhì theá giôùi, ñaõ thaéng ñoäi Nhaät Baûn, ñöông kim voâ ñòch AÙ Chaâu, 3-0, treân saân Yokohama, Nhaät Baûn, tröôùc söï chöùng kieán cuûa 61,805 khaùn giaû. Saân Yokohama naøy, cuõng laø nôi ñoäi Ñöùc ñaõ chòu thua ñoäi Brazil 2-0 trong traän chung keát cuûa Giaûi Voâ Ñòch Boùng Troøn Theá Giôùi 2002. Trong traän ñaàu tieân trôû laïi saân Yokohama naøy,tieàn ñaïo Miroslav Klose ghi ñöôïc 2 baøn, vaøo phuùt 54 vaø 90 + 2, vaø tieàn veä Michael Ballack, cuõng mang baêng thuû quaân,

ghi ñöôïc moät baøn vaøo phuùt 69, naâng tyû soá leân 3-0 cho ñoäi Ñöùc. Ñoäi ñöông kim voâ ñòch AÙ Chaâu ñaõ khoâng phaûi laø moái ñe doïa cho ñoäi Ñöùc, maõi cho ñeán phuùt 81, caàu thuû Nhaät goác Brazil, Alex môùi coù cuù suùt thaät maïnh, buoäc thuû moân xuaát saéc Oliver Kahn phaûi lao ñeán chuïp dính traùi boùng. Ñoäi Ñöùc seõ sang gaëp tieáp ñoäi Nam Haøn treân saân Pusan vaøo ngaøy Chuû Nhaät 19 Thaùng Möôøi Hai, vaø keá ñoù sang gaëp ñoäi Thaùi Lan taïi Bangkonk vaøo ngaøy Thöù Ba 21 Thaùng Möôøi Hai, tröôùc khi keát thuùc chuyeán AÙ du cuûa ñoäi Ñöùc, 3 laàn voâ ñòch theá giôùi. (L.T.)

tröôøn vaøo naêm 2006 khi hai nhaø maùy phaân ñaïm khaùc ñaët taïi Caø Mau vaø Haø Baéc khôûi söï hoaït ñoäng maø goàm chung voán ñaàu tö cho caùc chöông

trình saûn xuaát phaân boùn naøy leân tôùi gaàn $1 tæ USD. Naêm ngoaùi soá phaân boùn urea nhaäp caûng leân khoûang hôn $600 trieäu USD.

Nhaø maùy phaân ñaïm ñaàu tieân ôû Vieät Nam baét ñaàu saûn xuaát

CALIFORNIA CABINETS

SHOW ROOM

7610 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683

DECORATIVE & DESIGN KITCHEN CAM VI VUONG Tel: (714) 901-1500 * Fax: 714-901-1544 * Cell: (714) 931-9929 GRAND OPENING 12/01/2004 Granite 2 feet x 8 feet

$149/1 piece Free Back Splash 6"

“Moät thöôøng truù nhaân coù caùc haønh vi phaïm phaùp nghieâm troïng, theo luaät di truù thì hoï bò huûy boû chieáu khaùn nhaäp caûnh vaø bò truïc xuaát khoûi nöôùc UÙc.” Phaùt ngoân vieân treân noùi. Cho ñeán nay, nöôùc UÙc ñaõ truïc xuaát taát caû 59 ngöôøi goác Vieät Nam veà nöôùc, theo thoûa hieäp hai beân kyù keát hoài Thaùng Saùu 2001. Gaàn ñaây nhaát, chính phuû UÙc ñaõ truïc xuaát moät ngöôøi Vieät Nam hoài Thaùng Möôøi Moät. Tröôùc ñoù, coù 3 ngöôøi ñaøn oâng vaø moät phuï nöõ Vieät khaùc bò truïc xuaát hoài Thaùng Möôøi 2004 vaø moät ngöôøi bò truïc xuaát hoài Thaùng Saùu 2004.

Special 50% Off

cho tuû Vanity Bathroom Cherry Solid Wood

Special Discount cho Constructor $79.00 per Lineal Foot for Cherry solid wood $69.00 per Lineal Foot for Maple solid wood $59.00 per Lineal Foot for Oak solid wood

Email:camvivuong@yahoo.com

FREE Estimate, Shipping & Sink 9" Deep Stainless Steel (made in USA). Over Mount or Under Mount

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

Ñieän Thoaïi mieãn phí Toå Hôïp:

1 (877) 207--7600

Ñòa chæ nhaø thöông Orange Coast Memorial:

hoaëc

OPHTHALMOLOGY Dang, Viet V., MD (714) 775-0898 Do, Cuong-Dung, MD (714) 899-5670 Nguyen, Richard l., MD (714) 638-4433 Nguyen, Triet M., MD (714) 899-0054 Nguyen, Trung M., MD (714) 444-0303 Phan, Tuyet-Mai T., MD (714) 775-4400 Vu, Michael T., MD (714) 373-8555 OPTOMETRY Dang, Sally Huong, OD (714) 590-2020 Soltes, Charles R., OD (714) 590-2020 Tran, Hoai T., OD (714) 531-7626 ORTHOPEDIC SURGERY Biscaro, Carlo M., MD (714) 751-0101 Rahman, Hamid U., MD (714) 751-0101 Rotterman, Israel, MD (714) 751-0101 Tran, Trieu, MD (714) 893-6008 OTOLARYNGOLOGY Bui, Duc M., MD (714) 894-5581 Bui, Tam M., MD (714) 545-1133 Nguyen, Li Quang, MD (714) 901-3154 Nguyen, Tra T., MD (714) 891-0544 PEDIATRIC CARDIOLOGY Kegel Stanley, MD (714) 530-7561 Sperling, Donald R., MD (714) 538-8887 PHYS MED AND REHAB Thai, Dieumy M., MD (714) 435-1525 PLASTIC SURGERY Folmer, Cecil J., MD (714) 894-4745 Nguyen, Luan, MD (714) 375-0388 PODIATRY Dang, Chuc B., DPM (714) 775-3373 Ho, Kevin L., DPM (714) 531-7882 Nguyen, Kien Cuong, DPM(714) 531-7882 Van, Thu K., DPM (714) 636-3211 PULMONARY DISEASE Alkhouli, Hassan M., MD (714) 379-3221 Lu, J.J., MD (714) 545-5501 Pham, David, MD (714) 887-0400 RADIATION ONCOLOGY Ree, Peter C., MD (714) 530-5930 RADIOLOGY Le, Giao,MD (714) 839-4311 RHEUMATOLOGY Ananth, Lalitha, MD (714) 549-4081 THORACIC SURGERY Lyengar, Sridhara K., MD (714) 549-1294 Mohanty, Santosh K., MD (714) 847-8113 UROLOGY Brown, Alfred, MD (714) 899-2000 Lin, Huey C., MD (714) 554-3180 Tang, Nhiep, MD (714) 241-8162 VASCULAR SURGERY Nguyen, Duy, MD (714) 557-2905 AUDIOLOGY / HEARING AID PROVIDER Millennium Hearing Ser. (714) 956-288

9920 Talbert Avenue Fountain Valley, CA 92708

(714) 241-8162 ÑT: 714. 378-7403 (goùc Brookhurst vaø Talbert)

NOBLE/AMA

(BEÄNH BAÛO HIEÅM)

Traân troïng kính môøi quyù vò gia nhaäp Toå Hôïp ñeå ñöôïc saên soùc söùc khoeû do gaàn 300 Baùc Só Vieät-Myõ. Quyù vò seõ coù haàu heát nhöõng Baùc Só gia ñình kinh nghieäm nhaát ôû Quaän Cam vaø ñaày ñuû Baùc Só Chuyeân Khoa vôùi söï ñaïi dieän roäng raõi cuûa Baùc Só chuyeân khoa trong ban chaáp haønh vaø caùc uûy ban. Trong Toå Hôïp 52, khaùm beänh chuyeân khoa laàn ñaàu chæ caàn Baùc só gia ñình giôùi thieäu maø khoâng caàn xin pheùp.

Toå Hôïp nhaän haàu heát caùc Baûo Hieåm HMO. Sau ñaây laø teân cuûa nhöõng HMO quan troïng:

COMMERCIAL PLAN:

* HEALTH NET * BLUE CROSS CALIFORNIA CARE * PACIFICARE * UNIVERSAL CARE * BLUE SHIELD * CIGNA SENIOR PLAN:

* BLUE SHIELD SENIOR * HEALTH NET SENIORITY PLUS * BLUE CROSS SENIOR Quyù vò coù Cal-Optima haõy choïn Toå Hôïp 52 döôùi teân Baùc só gia ñình theo danh saùch beân caïnh. Quyù vò ñi laøm haõy choïn moät trong nhöõng HMO keå treân roài choïn 1 Baùc Só Gia Ñình coù teân trong danh saùch ôû trang beân caïnh ñeå ñöôïc ghi teân vaøo Toå Hôïp Noble / AMA (Select).

Chuùng toâi coäng taùc vôùi: * Beänh Vieän Orange Coast Memorial laø moät beänh vieän baát vuï lôïi duy nhaát trong vuøng, toïa laïc caïnh Little Saigon raát tieän lôïi khi caàn caáp cöùu thaêm vieáng. Chuùng toâi coù phoái hôïp vieân ñeán vieáng thaêm beänh nhaân haèng ngaøy * Caùc Beänh vieän Fountain Valley, Garden Grove, Coastal Community Hospital theo lôøiyeâu caàu cuûa beänh nhaân. * Beänh vieän Choc cho treû em bò beänh naëng.

Beänh Vieän Orange Coast Memorial coù nhöõng dòch vuï vaø ñaëc ñieåm sau ñaây: ° ° ° ° ° °

Khoa caáp cöùu 24 giôø ñaõ ñoaït ñöôïc giaûi thöôûng xuaát saéc. Phoøng sanh vaø döôõng nhi tieän nghi vaø khang trang. Baùc Só vaø Nhaân Vieân Vieät Nam vaø dòch vuï baèng tieáng Vieät. Nhaän Baûo Hieåm, Medi-Care, Cal-Optima. Trung Taâm Tim Maïch môùi nhaát taïi quaän Cam. Trung Taâm giaûi phaãu beänh Maäp Phì. Fwy 22 Warner Talbert Orange Coast Memorial

Harbor

CARDIOVASCULAR DISEASE Dang, Surinder M., MD (714) 540-9911 Doan Van, Nicolas N., MD (714) 432-7833 Duong, Tao, MD (714) 418-9191 Ngo, Loan, MD (714) 892-1313 Nguyen, Luc, MD (714) 265-0973 Nguyen-Phuc,V-K,MD (714) 775-4400 CHIROPRACTIC MEDICINE Phan, Vong, DC (714) 537-1390 DERMATOLOGY Nguyen, Quan H., MD (714) 979-9911 Nguyen, Tien Q., MD (714) 531-2966 ENDOCRINOLOGY Kurdi, Bachar, MD (714) 636-9850 Mach, Minh, MD (714) 210-5667 GASTROENTEROLOGY Bui, D. Christopher X., MD (714) 531-3535 Chung, Yong, MD (714) 662-1749 Kurdi, Bachar, MD (714) 636-9850 Dang, Long, MD (714) 839-9091 Phan, Quang Q., MD (714) 537-5302 Tran, Kiem Thuc, MD (714) 891-9977 GENERAL SURGERY Brender, Eliott, MD (714) 537-1100 Dang, Nghiem D., MD (714) 379-6245 Duy, Nguyen D., MD (714) 557-2905 Nguyen, Lan K., MD (714) 636-8196 Van, Ky Chuong, MD (714) 531-2091 HEMATOLOGY/ONCOLOGY Alexson, Edward M., MD (714) 835-4800 Armentrout, Steven, MD (714) 638-2831 Grahn, Everett P., MD (714) 638-2831 Lindgren, Tiberio M., MD (714) 638-2831 Sapra, Ranjan, MD (714) 432-7500 INFECTIOUS DISEASE Faraday, Richard M., MD (714) 997-5597 Finney Michael. MD (714) 241-7997 MATERNAL/FETAL MEDICINE Masaki, Damon I., MD (949) 452-7199 NEONATOLOGY Sweidan, Jacob, MD (714) 537-6595 NEPHROLOGY Mandelbaum, Jorge M,MD (714) 956-5200 Nathan, Ramani, MD (714) 636-2890 Nguyen, Thanh M, MD (714) 537-4882 Shapiro, Leonard, MD (714) 956-5200 Weiss, Frederick R., MD (714) 636-2890 Dang, An, MD (714) 531-5201 NEUROLOGY Chen, John W., MD (714) 730-0311 Holstein, David C., MD (714) 730-0311 Rapoport, Zhanna, MD (714) 952-0744 Snider, Donald J., MD (714) 533-6910 Truong, Daniel MD (714) 378-5062 OBSTETRICS/GYNECOLOGY Nguyen, Phu T., DO (714) 741-0501 Quach, Thomas T., MD (714) 799-7522 Torday, Stephen I., MD (714) 434-4777 Trinh, Thanh-Mai, MD (714) 638-1864 Truong, Hiep, MD (714) 546-6575

Euclid

FAMILY PRACTICE Ban, Vu, MD (714) 894-6233 Do, Thoa T., MD (714) 839-0294 Do, Xuan Giu, MD (714) 892-6242 Luu, Loi, MD (714) 799-7781 Ngo, William L., MD (714) 891-9778 Nguyen, Cat D., MD (714) 839-2896 Nguyen, Hung,MD (714) 539-0444 Nguyen, Khanh, MD (714) 467-4330 Nguyen, Ky Ngoc N., MD (714) 898-1526 Tran, Kinh, MD (714) 546-6575 Tran, Thanh, Q.,MD (714) 827-9219 Tran, Mary, MD (714) 537-3000 Truong, Nhu, MD (714) 539-4900 GENERAL PRACTICE Bui, Chung T., MD (714) 531-2203 Bui, Dong, MD (714) 531-4616 Dang, Pauline S. T., MD (714) 531-5201 Dang, Phu V., MD (714) 531-5201 Doan, Lien G., MD (714) 871-2850 Duong, Thu K., MD (714) 530-0776 Luu, Thuy D., MD (714) 897-3300 Nguyen, Anh Huu, MD (714) 517-0467 Nguyen, Vy C., MD (714) 775-2222 Pham, Dieu Q., MD (714) 534-6911 Pham, Khanh, MD (714) 891-7035 Pham, Nghi G., MD (714) 531-7830 Phan, Tung T., MD (714) 530-3939 Tran, Du Quang, MD (714) 590-1682 Tran, Ngo Manh, MD (714) 547-3915 Tran, Ngoc Ninh, MD (714) 965-9733 Vu, Phong Q., MD (714) 531-6651 INTERNAL MEDICINE Bui, Loc D., MD (714) 897-2623 Dao, Michael, MD (714) 899-2000 Duong, Paul T., MD (714) 839-7332 Hoang, Huy K., MD (714) 554-4676 Hwynn, Julie, MD (714) 741-0501 Mok, Minsen, MD (714) 434-4990 Ngo, Tan Dinh, MD (714) 839-8400 Nguyen, Joseph Hung, MD(714) 893-1212 Nguyen, Hoang Tran, MD (714) 531-7997 Nguyen, Huu, MD (714) 957-0040 Nguyen, Ngoc Thuy, MD (714) 530-2772 Nguyen, Nhan X., MD (714) 537-8269 Nguyen, Son Ha, MD (714) 677-0880 Nguyen, Teneese, MD (714) 537-3900 Nguyen, Thanh Minh, MD (714) 537-4882 Nguyen, Thanh Ngoc, MD (714) 775-8090 Nguyen, Tuan Xuan, MD (714) 530-2420 Tran, Nhon, MD (714) 895-8583 PEDIATRICS Kieu, Quynh, MD (714) 641-0850 Leduc, Xuanto, MD (714) 540-0105 Nguyen, David, MD (714) 775-2600 Nguyen, Mai Tram, MD (714) 775-6877 Nguyen, Thuy Thanh, MD (714) 530-2772 Nguyen Tong, Nhuan, MD (714) 897-5673 Nguyen-Mok, Tramy, MD (714) 434-4990 Tran, Christine, MD (714) 534-4001 Tran, Hanh D., MD (714) 775-8383 Truong, Phuc H., MD (714) 966-2045 Vinh, Thua, MD (714) 265-2191 Vo, Tung V., MD (714) 531-5754 Vo, Brian V., MD (714) 531-5754

SPECIALIST PHYSICIANS (BS. CHUYEÂN KHOA)

TOÅ HÔÏP Y TEÁ MEMORIAL TALBERT (SOÁ 52 CAL-OPTIMA)

Brookhurst

FAMILY PHYSICIANS (BS.GIA ÑÌNH)

TOÅ HÔÏP NOBLE/AMA

Beach

DANH SAÙCH NHÖÕNG BAÙC SÓ CHÍNH CUÛA

BAN CHAÁP HAØNH AMA KÍNH MÔØI QUYÙ VÒ GIA NHAÄP


B8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

.3”

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B9

.3”

DAT


Söùc Khoûe

.3”

B10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Ñieåm Tin Söùc Khoûe Trong Tuaàn BS Nguyeãn Traàn Hoaøng (714) 531-7930 nguyentranhoang@aol.com Hoâm 13 Thaùng Chaïp naêm 2004, Boä Y Teá cuûa California ñaõ gôûi ra moät saéc leänh veà vieäc nôùi roäng nhöõng nhoùm caàn ñöôïc chích ngöøa trong muøa cuùm naêm nay. Tröôùc ñaây trong naêm, nhöõng ngöôøi ñöôïc khuyeán caùo caàn chích ngöøa laø nhöõng ngöôøi coù nguy cô cao nhaát deã bò beänh naëng vaø bò caùc bieán chöùng neáu bò laây cuùm. Caùc nhoùm naøy laø:

Y

Khuyeán caùo veà vieäc chích ngöøa cuùm ñöôïc nôùi roäng - Taát caû treû em töø 6 ñeán 23 thaùng. - Ngöôøi lôùn töø 65 tuoåi trôû leân. - Nhöõng ngöôøi töø 2 tôùi 64 tuoåi coù caùc beänh kinh nieân. - Taát caû phuï nöõ seõ coù thai trong muøa cuùm. - Nhöõng ngöôøi soáng trong nhaø nuoâi ngöôøi giaø vaø chaêm soùc beänh nhaân daøi ngaøy. - Treû em 6 thaùng ñeán 18 tuoåi duøng aspirin keùo daøi.

- Nhaân vieân laøm vieäc tröïc tieáp vôùi caùc beänh nhaân. Trong saéc leänh ñöôïc ban haønh bôûi Giaùm Ñoác Y Teá Coâng Coäng Tieåu Bang California, coù hieäu löïc töø ngaøy 13 Thaùng Chaïp naêm 2004, caùc nhoùm nguy cô cao ñaõ ñöôïc môû roäng nhö sau: - Nhöõng ngöôøi töø 50 ñeán 64 tuoåi. - Nhöõng ai chaêm soùc hoaëc tieáp xuùc trong nhaø vôùi nhöõng

A O H K Ù U H ØT Y K

ngöôøi trong caùc nhoùm töø 1 ñeán 6 keå treân. - Nhaân vieân phuïc vuï caáp cöùu, bao goàm y teá, cöùu hoûa vaø nhaân vieân coâng löïc. Muøa cuùm ôû California thöôøng leân cao ñieåm trong Thaùng Gieâng, vaø cho tôùi nay, chích ngöøa cuùm vaãn coøn chöa treã. Ngoaøi vieäc chích ngöøa, coøn nhöõng ñieàu khaùc caàn laøm ñeå traùnh laây lan cuùm, xin Tieáp trang B14

Tìm Hieåu

WHO caûnh baùo: Hôn 7 trieäu “Goái ñuøi,” moùn quaø Giaùng Sinh ngöôøi seõ cheát vì dòch cuùm buøng phaùt saép tôùi ñaây cho ñaøn oâng coâ ñôn TOKYO (Reuters) - Nhöõng ñôn coù theå tìm an uûi trong Haõng tin AP hoâm 15 ngöôøi ñaøn oâng Nhaät coøn ñoäc muøa Giaùng Sinh naøy treân ñuøi Thaùng Möôøi Hai daãn lôøi Toå thaân hay ñang caûm thaáy coâ Tieáp trang B14 Chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) tuyeân boá caùc chính phuû phaûi chuaån bò cho moät ñaïi dòch cuùm chaéc chaén seõ xuaát hieän. Vaán ñeà baây giôø khoâng phaûi laø khi naøo noù seõ xaûy ra, maø laø con ngöôøi chuaån bò ñoái phoù theá naøo. “Ñaïi dòch cuùm laø hieän töôïng mang tính töï nhieân, gioáng nhö ñoäng ñaát vaäy”, oâng Klaus Stohr - Giaùm Ñoác Chöông Trình Cuùm cuûa Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi, cho bieát, “Vaán ñeà cuûa chuùng ta baây giôø chính laø söï chuaån bò ñoái phoù chöa chu ñaùo”. Cuùm laø moät beänh deã laây. Hôn 100 naêm qua caên beänh naøy ñaõ gieát cheát haøng traêm

trieäu ngöôøi. Cuùm thöôøng buøng phaùt theo chu kyø. Caùc nhaø khoa hoïc döï ñoaùn chu kyø buøng phaùt thaønh ñaïi dòch saép tôùi cuûa noù ñang ñeán gaàn. Ñaïi dòch cuùm 1918-1919 taïi Taây Ban Nha ñaõ cöôùp ñi sinh maïng cuûa gaàn 40 trieäu ngöôøi treân toaøn theá giôùi, nhieàu hôn soá ngöôøi boû maïng trong Ñaïi Chieán Theá Giôùi I. Tieáp theo ñoù laø 2 ñaïi dòch 1957-1958 vaø 1968-1969, moãi laàn gieát haïi haøng trieäu ngöôøi. Caùc nhaø khoa hoïc nhaän thaáy raèng, nhöõng chuûng virus gaây cheát ngöôøi nhieàu nhaát gaây ñaïi dòch theo chu kyø 30 naêm. Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi caûnh baùo raèng, khoaûng 7 Tieáp trang B16

Baïn ñoïc thaân meán! Muïc ñích cuûa trang baùo naøy chæ nhaèm cung caáp nhöõng thoâng tin veà y teá vaø söùc khoûe, baïn khoâng neân söû duïng ñeå töï chuaån ñoaùn vaø ñieàu trò beänh. Neáu baïn coù caâu hoûi cuï theå lieân quan ñeán söùc khoûe, neân tham vaán baùc só cuûa baïn hoaëc gôûi thö cho Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, chuùng toâi seõ môøi baùc só hay nhöõng nhaø chuyeân moân giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa baïn treân trang baùo naøy. Ñòa chæ gôûi thö: Trang Söùc Khoûe, Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät 14771Moran St, Westminster, CA 92683. Email: taithangdo@yahoo.com

BAÙC SÓ CUÛA BAÏN Phuï traùch:

BS. NGUYEÃN TRAÀN HOAØNG ÑT: (714) 531-7930 nguyentranhoang@ aol.com

Muïc naøy chæ nhaèm giaûi ñaùp caùc thaéc maéc veà söùc khoûe coù tính caùch toång quaùt. Cho caùc vaán ñeà cuï theå, chi tieát, cuûa töøng beänh nhaân, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi baùc só ñeå ñöôïc thaêm khaùm tröïc tieáp.

Ñoâi ñieàu veà vieâm gan B (KYØ 3)

HOÛI: Choàng saép cöôùi cuûa em bò vieâm gan B, nhö vaäy em coù caàn chích ngöøa vieâm gan B hay khoâng? Chuùng em seõ soáng chung vôùi gia ñình beân nhaø em, nhö vaäy nhöõng ngöôøi trong nhaø coù caàn chích ngöøa hay khoâng? Coù caùch naøo ñeå chöõa trò beänh vieâm gan B cho choàng em hay khoâng? Phaûi chích thuoác hay uoáng thuoác? Heát bao laâu? Coù toán nhieàu tieàn laém khoâng? Neáu khoâng chöõa thì coù nguy hieåm laém khoâng? (VL) Toâi ñaõ chích vieâm gan B muõi ñaàu tieân, sau ñoù ñi xa neân queân khoâng kòp chích hai muõi sau, baây giôø ñaõ baûy thaùng roài, coù caàn chích laïi töø ñaàu hay khoâng hay chæ tieáp tuïc chích hai muõi coøn laïi? (Taâm) Toâi ñaõ coù chích ngöøa vieâm gan B laâu laém roài, nhöng sao thöû maùu baùc só noùi laø khoâng coù mieãn dòch, vaäy phaûi laøm sao? Tæ leä hieäu quaû cuûa thuoác ngöøa coù cao khoâng? Chích ngöøa moät laàn laø ñuû cho suoát ñôøi hay caàn phaûi laëp laïi nhieàu laàn? Neáu nhö vaäy thì bao laâu phaûi chích moät laàn? Laøm sao ñeå bieát chaéc laø chích ngöøa coù hieäu quaû? (Cung) Toâi coù ngöôøi thaân ñaõ bò vieâm gan B maø khoâng bieát, laïi ñi chích ngöøa. Nhö vaäy coù nguy hieåm gì hay khoâng? (Bui) Nghe noùi bò vieâm gan B thì tröôùc sau gì cuõng bò ung thö gan, coù ñuùng khoâng? Neáu chöõa beänh thì coù coøn bò ung thö hay khoâng? Khi ñaõ bò roài, ngoaøi vieäc ñi baùc só, coù caàn phaûi traùnh aên thöùc aên gì, caàn phaûi laøm gì khaùc ñeå beänh ít trôû naëng hay khoâng? (oâng Ba) Toâi coù aên naèm vôùi moät ngöôøi baïn môùi roài môùi bieát Tieáp trang B12

Söï löïa choïn duy nhaát cuûa caùc nhaø haøng noåi tieáng

GAØ SOÁNG HIEÄN ÑANG BAÙN TAÏI LOS ANGELES GAØ TÖÔI LOONG KONG COÙ BAÙN TAÏI: Chôï 99 Ranch Market Valley Super Market Chôï Bolsa Super Market & Chôï ABC Super Market

Kính môøi quyù vò ñeán mua vaø thöôûng thöùc thòt gaø töôi Loong Kong.

PHAÅM CHAÁT THÖÔÏNG HAÏNG HÖÔNG ÑAÄM ÑAØ Thòt gaø töôi, dai, da vaøng vaø tinh khieát

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B11

.3”

DAT


B12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

BAÙC SÓ CUÛA BAÏN Ñoâi ñieàu veà vieâm gan B Tieáp trang B10

ngöôøi ñoù ñaõ bò vieâm gan B, phaûi laøm sao? (T) ÑAÙP: Neân laøm gì khi vöøa môùi bò laây Neáu vöøa môùi (coù theå) bò laây, hoaëc qua quan heä tình duïc, hoaëc bò kim ñaâm töø ngöôøi ñang bò vieâm gan B, neân ñeán baùc só caøng sôùm caøng toát vì caàn chích thuoác ngöøa trong voøng 48 tieáng ñoàng hoà, treã nhaát laø trong voøng moät tuaàn. Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi bò laây seõ caàn phaûi ñöôïc chích khaùng theå vieâm gan B (HBIg) vaø thuoác ngöøa vieâm gan B taïi hai nôi khaùc nhau cuûa cô theå trong voøng 48 tieáng, treã laém laø moät tuaàn. Sau moät thaùng seõ caàn phaûi chích khaùng theå vaø thuoác ngöøa laàn thöù hai, vaø ñeán thaùng thöù saùu caàn muõi ngöøa thöù ba. Neáu coù baàu maø ñang bò vieâm gan B, caàn phaûi baùo cho baùc só bieát (duø raèng thöôøng thì khi coù baàu, caùc baùc só vaãn cho thöû xem coù bò vieâm gan B hay khoâng). Vì nhöõng em beù sinh töø baø meï bò vieâm gan B (HBsAg döông tính) caàn phaûi ñöôïc chích thuoác ngöøa vaø khaùng theå trong voøng 12 tieáng ñoàng hoà töø luùc sanh. Ñieàu naøy raát quan troïng, vì tæ leä bò vieâm gan B maïn tính (chronic) leân ñeán 90 phaàn traêm neáu bò laây luùc môùi sinh, trong khi tæ leä naøy khi bò laây luùc ñaõ lôùn chæ töø hai ñeán naêm phaàn traêm. Caùc bieán chöùng vaø döï haäu cuûa vieâm gan B Khi môùi bò nhieãm, ta coù theå seõ ôû trong giai ñoaïn caáp tính. Thöôøng thì giai ñoaïn naøy khoâng nguy hieåm, coù caùc trieäu chöùng nhö caûm vaø seõ töï heát, sau ñoù moät soá seõ chuyeån qua giai ñoaïn maïn tính (chronic - coøn goïi laø kinh nieân), tæ leä chuyeån qua maïn tính phuï thuoäc raát nhieàu vaøo tuoåi taùc luùc bò nhieãm. Tæ leä naøy laø 90 phaàn traêm ôû treû sô sinh, 20 ñeán 50 phaàn traêm ôû treû töø 1 ñeán 5 tuoåi, vaø döôùi 5 phaàn traêm ôû ngöôøi lôùn. Caùc bieán chöùng chính thöôøng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp maïn tính, laø xô gan vaø ung thö gan. Beänh nhaân coù theå bò xô gan tröôùc roài coù theå (hay khoâng) chuyeån sang ung thö gan, hoaëc coù theå bò ung thö gan maø khoâng qua giai ñoaïn bò xô gan. Döï haäu (prognosis - coøn ñöôïc goïi laø tieân löôïng) cuûa beänh vieâm gan B bò aûnh höôûng raát nhieàu bôûi khaû naêng sinh soâi naûy

nôû cuûa virus vieâm gan B trong cô theå cuõng nhö khaû naêng choáng traû cuûa heä thoáng mieãn dòch ñoái vôùi virus. Moät soá yeáu toá khoâng thuaän lôïi cho döï haäu cuûa beänh vieâm gan B laø: Ñaøn oâng, röôïu, vaø söï cuøng bò laây nhieãm bôûi caùc virus vieâm gan khaùc. Moät soá nghieân cöùu thaáy raèng tieân löôïng cuûa nhöõng ngöôøi bò laây nhieãm töø ñöôøng maùu thöôøng toát hôn, trong khi tieân löôïng ôû nhöõng ngöôøi bò laây nhieãm trong nhöõng vuøng coù nhieàu ngöôøi bò beänh (endemic - coù dòch trong vuøng, nhö Vieät Nam) thöôøng xaáu hôn. Moät soá nghieân cöùu thaáy raèng, neáu bò nhieãm ôû nhöõng vuøng coù nhieàu ngöôøi bò hoaëc khi ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn maïn tính, trong voøng naêm naêm: - Tæ leä bò chuyeån sang xô gan giai ñoaïn ñaàu (compensated cirrhosis - vieâm gan coøn buø) laø 12 ñeán 20 phaàn traêm. - Tæ leä chuyeån töø xô gan giai ñoaïn ñaàu (compensated cirrhosis) sang giai ñoaïn treã (hepatic decompensation) laø 20 ñeán 23 phaàn traêm. - Tæ leä chuyeån töø xô gan giai ñoaïn ñaàu sang ung thö gan laø 6 ñeán 15 phaàn traêm. Theo moät soá nghieân cöùu, tæ leä soáng soùt khi ñaõ bò xô gan laø: - ÔÛ nhöõng ngöôøi bò xô gan giai ñoaïn ñaàu (compensated cirrhosis), 85 phaàn traêm coøn soáng sau naêm naêm. ÔÛ nhöõng ngöôøi bò xô gan giai ñoaïn treã (decompensated cirrhosis), 55-70 phaàn traêm coøn soáng sau moät naêm vaø 14-35 phaàn traêm coøn soáng sau naêm naêm. Moät trong caùc yeáu toá quan troïng aûnh höôûng ñeán tæ leä soáng soùt ôû nhöõng ngöôøi bò vieâm gan B maïn tính laø giai ñoaïn sinh saûn (replication phase) cuûa virus, giai ñoaïn naøy caøng daøi thì döï haäu caøng xaáu. Khi ñaõ bò ung thö gan, döï haäu raát xaáu. Moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng aûnh höôûng ñeán vieäc chuyeån sang ung thö gan laø söï hieän dieän cuûa khaùng nguyeân HBeAg (thaønh phaàn cuûa virus cho thaáy virus vaãn trong giai ñoaïn sinh saûn vaø beänh nhaân coù khaû naêng laây beänh cao). Vieäc chöõa trò seõ coù theå giuùp chaám döùt khaû naêng sinh saûn cuûa virus vaø khaû naêng laây beänh cuûa beänh nhaân, töùc laø giuùp laøm giaûm söï phaùt trieån ñeán caùc bieán chöùng keå treân. Coøn nhieàu yeáu toá phöùc taïp khaùc aûnh höôûng ñeán döï haäu cuûa cuûa beänh, vaø trong soá ñoù, nhöõng ñieàu caàn chuù yù laø röôïu vaø cuøng bò nhieãm caùc virus vieâm gan khaùc. Chöõa vieâm gan B nhö theá naøo, coù maéc tieàn khoâng? Khoâng coù caùch chöõa trò naøo ñaëc hieäu cho vieäc chöõa trò vieâm gan B giai ñoaïn caáp tính. Noùi chung, trong 95 phaàn traêm caùc tröôøng hôïp ôû ngöôøi lôùn, heä thoáng mieãn dòch seõ tieâu dieät virus trong voøng saùu thaùng. ÔÛ nhöõng ngöôøi khoâng may bò tieán trieån sang giai ñoaïn maïn tính, muïc tieâu cuûa ñieàu trò laø ngaên chaën vieäc sinh saûn

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 cuûa virus trong luùc toån thöông gan vaãn coøn coù theå hoài phuïc. Noùi chung, taát caû nhöõng ngöôøi bò vieâm gan B maïn tính neân chích ngöøa vieâm gan A (moät beänh laây qua ñöôøng aên uoáng vaø do ñoù khoù coù theå phoøng baèng caùch khaùc). (Hieän nay chöa coù thuoác ngöøa vieâm gan C). Nhöõng ngöôøi bò xô gan neân chích ngöøa vieâm phoåi vaø moãi naêm neân chích ngöøa cuùm. Cho tôùi nay, xeùt nghieäm saøng loïc nhaèm phaùt hieän sôùm ung thö gan baèng sieâu aâm gan vaø thöû möùc AFP trong maùu (serum alpha fetoprotein - moät chaát ñaïm thöôøng ñöôïc taïo ra bôûi caùc böôùu cuûa gan), thöôøng ñöôïc thöïc hieän moãi saùu thaùng ñeán moät naêm, duø raèng, caùch toát nhaát ñeå khaùm phaù sôùm ung thö gan vaãn chöa ñöôïc xaùc ñònh. Hieän nay coù ba loaïi thuoác ñaõ ñöôïc FDA chuaån thuaän ñeå chöõa vieâm gan B maïn tính. Moät loaïi thuoác chích, hai loaïi thuoác uoáng (thöôøng chæ duøng moät trong ba loaïi naøy). Tuøy theo töøng tröôøng hôïp cuï theå, baùc só seõ quyeát ñònh coù neân baét ñaàu chöõa baèng thuoác hay chöa vaø neân duøng loaïi thuoác naøo. Caàn nhaán maïnh vieäc chöõa trò phaûi ñöôïc theo doõi caån thaän bôûi baùc só, toát nhaát laø baùc só chuyeân khoa tieâu hoùa vaø gan. Coù tröôøng hôïp khoâng caàn chöõa trò ngay vì ñôïi ñuùng luùc trò keát quaû seõ toát hôn, vaø khi chöõa trò, baùc só caàn phaûi theo doõi thöôøng xuyeân phaûn öùng cuûa thuoác treân caùc cô quan cuûa cô theå cuõng nhö hieäu quaû cuûa vieäc ñieàu trò. Moät caùch raát giaûn löôïc, thuoác chích interferon alpha 2b, thöôøng ñöôïc chích döôùi da ba laàn moät tuaàn trong trung bình laø 16 tuaàn. Tieàn thuoác moãi thaùng trung bình khoaûng 1,800 ñoâ la. Thuoác uoáng lamivudine, uoáng moãi ngaøy moät laàn trong voøng ít nhaát laø moät naêm, ít taùc duïng phuï hôn thuoác chích. Ñieåm yeáu quan troïng cuûa thuoác naøy laø neáu duøng laâu naêm, virus coù theå lôøn thuoác. Giaù trung bình hieän nay cuûa thuoác naøy laø khoaûng 180 ñoâ la moät thaùng. Thuoác uoáng adefovir, uoáng moãi ngaøy moät laàn trong voøng ít nhaát laø moät naêm, ít taùc duïng phuï, tæ leä lôøn thuoác coøn raát thaáp. Giaù trung bình hieän nay laø khoaûng 540 ñoâ la moãi thaùng. Giaù tieàn thuoác thay ñoåi tuøy theo mua ôû ñaâu. Vaø ña soá caùc baûo hieåm thöôøng ñeàu seõ chi traû cho vieäc ñieàu trò neáu söï caàn thieát ñöôïc xaùc nhaän bôûi baùc só chuyeân khoa. Moät trong nhöõng caùch chöõa trò khaùc laø gheùp gan. Tuy nhieân tæ leä gan môùi ñöôïc gheùp bò taùi nhieãm vieâm gan B vaãn coøn raát cao. Nghieân cöùu trong vieäc chöõa trò vieâm gan B maïn tính ñang raát phaùt trieån, coù raát nhieàu thuoác ñang ñöôïc nghieân cöùu, hi voïng seõ mang laïi caùc tieán boä nhanh choùng. Thaân meán, Baùc Só Nguyeãn Traàn Hoaøng (Coøn tieáp moät kyø)

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B13

.3”

DAT


B14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Ñieåm Tin Söùc Khoûe Trong Tuaàn

Tieáp trang B10

caån thaän thì ñaây coù theå laø nhaéc laïi: nôi chöùa vaø nuoâi döôõng virus - Che mieäng baèng moät vaø vi truøng. khaên giaáy khi ho hay aùch xì. - Traùnh nôi ñoâng ngöôøi, - Neáu khoâng coù khaên giaáy nhaát laø nôi coù nhieàu ngöôøi ho thì che mieäng baèng caùnh tay aùo treân, khoâng neân che baèng baøn tay (roài sau ñoù ñi baét tay ngöôøi khaùc hay caàm naém cöûa... ñeå vi truøng baùm vaøo vaø laây lan sang ngöôøi khaùc). Hoài Thaùng Möôøi naêm nay - Nhôù boû khaên ñaõ duøng ñeå 2004, moät nghieân cöùu ñöôïc che mieäng vaøo gioû raùc (chöù trình baøy taïi moät hoäi nghò khoâng phaûi boû ñaâu ñoù ñeå moät lôùn veà saûn khoa lôùn ñaõ raát hoài xaøi tieáp). ñöôïc chuù yù vì caùc taùc giaû - Röûa tay sau khi ho hay nghieân cöùu naøy ñaõ cho raèng aùch xì baèng nöôùc vaø xaø nghieân cöùu cuûa hoï cho thaáy phoøng hay chaát saùt truøng coù raèng thuoác ngöøa thai giuùp chaát coàn (alcohol based hand giaûm nguy cô beänh tim vaø cleaner). khoâng laøm taêng nguy cô ung - Ñieàu quan troïng laø phaûi thö vuù. röûa tay trong voøng ít nhaát laø Nghieân cöùu naøy ñaõ raát 15 ñeán 20 giaây (baèng thôøi ñöôïc chuù yù vì keát luaän cuûa gian haùt baøi “happy birthday noù ngöôïc laïi vôùi phaùt hieän to you, happy birthday to cuûa caùc nghieân cöùu tröôùc ñoù. you...” hai laàn). Nhieàu nghieân cöùu tröôùc ñaây - Phaûi röûa tay ngay sau cho thaáy thuoác hormone nöõ moãi laàn ho hay aùch xì. laøm taêng nguy cô bò taét - Nguû nghæ ñaày ñuû, taäp theå ngheõn maïch maùu, ñoät quò vaø duïc thöôøng xuyeân, aên uoáng caùc côn kích tim. laønh maïnh, ñoái phoù vôùi caùc Trong khi ñoù nghieân cöùu caêng thaúng moät caùch höõu naøy laïi ñöa ñeán keát luaän hieäu laø nhöõng caùch raát quan raèng duøng thuoác laøm giaûm troïng nhaèm duy trì vaø gia nguy cô beänh tim maïch 8 taêng söùc mieãn nhieãm cuûa cô phaàn traêm vaø giaûm nguy cô theå, raát höõu ích vaø caàn thieát caùc loaïi ung thö 7 phaàn ñeå phoøng cuùm cuõng nhö caûm. traêm. - Nhôù uoáng nöôùc ñaày ñuû Keát luaän naøy ñöôïc ruùt ra (khoaûng hai lít moät ngaøy). döïa treân nhöõng gì caùc phuï Ñöøng duøng chung bình uoáng nöõ tham gia nghieân cöùu nhôù nöôùc vaø neân raát caån thaän khi laïi vaø noùi vôùi caùc nhaø duøng laïi (refill) bình nöôùc ñaõ nghieân cöùu, maø ñaõ khoâng duøng roài vì neáu khoâng röõa ñöôïc kieåm tra laïi baèng caùc

hen aùch xì. Khi ñaõ bò tieáp xuùc vôùi ngöôøi bò cuùm, hoaëc coù trieäu chöùng cuûa caûm hay cuùm trong muøa cuùm, caàn ñeán baùc só ñeå ñöôïc keâ toa

Y

hoà sô beänh lyù. Hoâm Thöù Tö vöøa roài, ñaïi dieän cuûa Vieän Nghieân Tim, Phoåi Vaø Maùu Quoác Gia (the National Heart, Lung and Blood Institute), cô quan baûo trôï vaø giaùm saùt caùc nghieân cöùu caáp quoác gia ñaõ tuyeân boá raèng caùc keát luaän treân ñaây veà vieäc giaûm nguy cô beänh tim vaø ung thö cuûa thuoác ngöøa thai ñaõ khoâng ñöôïc xem xeùt moät caùch ñuùng ñaén, vaø moät phaân tích môùi cuûa caùc nhaø thoáng keâ hoïc coù thaåm quyeàn ñaõ xaùc ñònh raèng keát luaän veà ích lôïi cuûa thuoác ñoái vôùi tim maïch laø coù choã hoång. Lôïi ích cuûa thuoác ñoái vôùi ung thö vuù cuõng ñang bò nghi ngôø. Vieän Ñaïi Hoïc Wayne State University ôû Detroit, nôi maø nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän cuõng ñaõ ñöa ra lôøi xin loãi veà caùc laãn loän gaây ra bôûi nghieân cöùu, vaø nay tuyeân boá laïi ñaây chæ laø keát quaû sô khôûi, cam keát seõ coâng boá keát quaû toaøn boä nghieân cöùu khi hoaøn taát. Caùc taùc giaû cuûa nghieân cöùu treân chöa ñöa ra bình

www.chanel.com

D

DIAMONDS AVAILABLE WITH WHITE OR BLACK DIAMONDS

A O H K

“Goái ñuøi,” moùn quaø Giaùng Sinh cho ñaøn oâng coâ ñôn Ù

thuoác uoáng ngöøa vaø trò cuùm U caøng sôùm caøng toát vì thuoác coù TH Ø taùc duïng toát nhaát khi ñöôïc KY Caùc chi tieát ñöôïc löu yù caån duøng ngay trong 48 tieáng ñaàu Tieáp trang B10 thaän chaúng haïn söï meàm maïi tieân sau khi bò nhieãm. cuûa moät ngöôøi ñaøn baø - laøm cuûa caëp ñuøi, nhöõng veát nhaên baèng chaát xoáp. cuûa chieác vaùy treân ñuøi ñeå Moät moùn haøng phoå thoâng chieác goái nhìn vaø caûm thaáy daønh cho nhöõng ngöôøi mua caøng nhö thaät caøng toát. saém ngaøy leã laø “goái ñuøi,” “Chuùng toâi ñaõ töôûng khaùch luaän naøo veà phaùt hieän caùc troâng gioáng nhö caëp ñuøi cuûa haøng chính cuûa chuùng toâi seõ sai soùt trong nghieân cöùu cuûa moät phuï nöõ trong moät chieác laø nhöõng ngöôøi ñaøn oâng trong löùa tuoåi 20, nhöng ngay caû hoï, noùi raèng hoï caàn thôøi vaùy ngaén. Chieác goái giaù 9,429 yen nhöõng ngöôøi ñaøn oâng tuoåi 60 gian xem xeùt laïi. Toùm laïi, cho tôùi nay, ña (khoaûng 90 Myõ kim), vôùi hai cuõng ñang mua,” Igarashi noùi. Taïi caùc cöûa haøng, nhöõng soá caùc nghieân cöùu ñöôïc coi laø maøu vaùy ñoû vaø ñen, ñaõ ñöôïc lôùn vaø coù cô sôû khoa hoïc tung ra baùn vaøo cuoái thaùng chieác goái ñuøi thu huùt ñöôïc nhaát veà thuoác hormone duøng Möôøi Moät vaø haõng saûn xuaát nhöõng ñaùm ñoâng toø moø aán ôû phuï nöõ khi maõn kinh, Trane Co Ltd cho bieát nhöõng ngoùn tay vaøo caëp ñuøi baèng thöôøng cuõng ñöôïc duøng ñeå chuyeán haøng gôûi ñi ñaõ ñaït tôùi chaát xoáp. “Toâi nghó thöù naøy chæ toát (vaø ñöôïc goïi laø thuoác) ngöøa con soá 3,000 chæ trong voøng cho nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ñoäc thai, cho thaáy thuoác naøy neáu moät vaøi tuaàn. “Chuùng toâi ñaõ taïo ra moùn thaân, nhöng noù coù theå gaây duøng caøng daøi ngaøy vaø caøng nhieàu thì nguy cô taét ngheõn haøng naøy coát ñeå giuùp nhöõng raéc roái cho tay naøo coù vôï,” maïch maùu, bò moät soá beänh ngöôøi meät moûi tìm kieám söï theo lôøi Shingo Shibata, moät tim maïch vaø moät soá loaïi ung thö giaõn,” theo lôøi Makoto nhaân vieân coâng ty 27 tuoåi Igarashi, giaùm ñoác ñieàu haønh trong luùc löôùt qua moät cöûa thö caøng cao hôn. tieäm ñoà chôi coù baùn goái. (n.n.) Do ñoù, nhieàu chuyeân gia cuûa haõng Trane. vaø nhaø nghieân cöùu veà vaán ñeà naøy khuyeán caùo raèng, khoâng Voøng hoa thuoác laù cho moät ngöôøi neân duøng thuoác naøy, nhaát laø huùt thuoác 105 tuoåi vöøa töø traàn sau thôøi kyø maõn kinh, neáu LONDON (Reuters) - ngöôøi ñaõ ñaët laøm moät voøng khoâng thaät caàn thieát. Vaø neáu thaät söï quaù caàn thieát thì Nhaân vieân cuûa moät vieän hoa lôùn coù hình moät ñieáu neân duøng vôùi lieàu thaáp nhaát, döôõng laõo ñaõ toû loøng thöông thuoác laù, laøm baèng nhöõng trong thôøi gian ngaén nhaát coù tieác daønh cho moät phuï nöõ ñoùa hoa cuùc traéng vaø vaøng, Anh 105 tuoåi, ngöôøi ñaõ huùt ñeå ñaët leân quan taøi cuûa theå ñöôïc. Baùc Só thuoác töø naêm môùi 15 tuoåi, ngöôøi quaù coá. Baø Ellis, töøng laø moät thö Nguyeãn Traàn Hoaøng baèng caùch thieâu xaùc baø cuøng vôùi moät bao thuoác laù vaø ñaët kyù ñaùnh maùy, ñaõ tôùi vieän moät ñieáu thuoác laù lôùn keát döôõng laõo 15 naêm veà tröôùc. baèng hoa leân quan taøi cuûa Ngoaøi thoùi quen huùt 15 baø. ñieáu thuoác moät ngaøy, baø Baø Marie Ellis ñaõ töø traàn cuõng noåi tieáng trong ban - vì nhöõng nguyeân do töï nhaân vieân vì nhöõng thoùi nhieân - taïi vieän döôõng laõo quen aên uoáng thieáu laønh Eaton Lodge ôû Kent, ñoâng maïnh khaùc, thöôøng ñoøi boû nam nöôùc Anh, vaøo ñaàu ñöôøng trong moùn suùp vaø thaùng Chaïp vaø ñöôïc thieâu luoân luoân ñoøi ba goùi ñöôøng hoâm Thöù Ba, oâm chaët moät trong ly caø pheâ cuûa baø. goùi thuoác Benson & Hedges Ban nhaân vieân ñaõ chôi maø sinh thôøi baø öa thích. baøi haùt “Smoke gets in your “Chuùng toâi seõ luoân luoân eyes” taïi tang leã cuûa baø Ellis nhôù ñeán baø vì chuyeän huùt vaø ñang döï tính laøm moät thuoác cuûa baø bôûi vì vieäc ñaàu chieác gaït taøn thuoác baèng xi tieân maø baø yeâu caàu khi thöùc maêng ñeå töôûng nieäm baø daäy laø “Toâi huùt moät ñieáu trong khu vöôøn cuûa vieän thuoác ñöôïc khoâng,” theo lôøi döôõng laõo, nôi tro cuûa baø baø tröôûng traïi Maria Kallis, cuõng seõ ñöôïc choân caát. (n.n.)

Tìm thaáy sai soùt trong moät nghieân cöùu cho raèng thuoác ngöøa thai coù lôïi cho tim

© 2003 CHANEL®, Inc.

.3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B15

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

DAT

HOÄI THAÙNH CÔ ÑOÁC PHUÏC LAÂM AN BÌNH & HAÏNH PHUÙC Moät Chöông Trình Thaùnh Nhaïc khoâng theå naøo thieáu ñöôïc trong taâm hoàn nhöõng ngöôøi yeâu nhaïc Moät Chöông Trình Thaùnh Nhaïc seõ khoâng laøm cho quyù vò thaát voïng. Xin vui loøng lieân laïc sôùm ñeå nhaän veù vaøo cöûa, öu tieân cho quyù vò lieân laïc tröôùc (Hoaøn toaøn mieãn phí nhöng phaûi coù veù vaøo cöûa vì choã ngoài giôùi haïn)

Thieäp Môøi

1-888-901-4747

HOÄI THAÙNH CÔ ÑOÁC PHUÏC LAÂM LOMA LINDA, ORANGE COUNTY, SAN DIEGO CUØNG TOØAN BAN AN BÌNH & HAÏNH PHUÙC

Kính Chuùc Quyù Vò Cuøng Gia Quyeán Moät Muøa Giaùng Sinh Bình An Trong AÂn Suûng Chuùa Toaøn Naêng Vaø Moät Naêm Môùi 2005 Ñöôïc Traøn Ñaày Haïnh Phuùc Vaø Thònh Vöôïng

Kính môøi quyù vò ñeán tham döï Ñeâm Thaùnh Nhaïc Taïi Loma Linda Luùc 6:30 toái thöù Baûy ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2004 Ñòa ñieåm: 711 West “C” Street Colton, CA 92324 Tel: (909) 825-6886 Sau chöông trình seõ coù tieäc Giaùng Sinh & quaø taëng treû em.

Kính môøi quyù vò ñeán tham döï Ñeâm Thaùnh Nhaïc

Kính môøi quyù vò ñeán tham döï Ñeâm Thaùnh Nhaïc

Taïi San Diego Luùc 6:30 toái thöù Saùu Ngaøy 24 thaùng 12 naêm 2004 ñòa ñieåm: Ly's Garden Restaurant 4350 54th Street (goùc ñöôøng 54th & El Cajon Blvd.) San Diego, CA 92105 Tel: (619) 265-1885

Taïi Orange County luùc 6:30 toái thöù Baûy ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2004 ñòa ñieåm: 2101 West Edinger Ave. Santa Ana, CA 92704 Tel: (714) 556-4510

Sau chöông trình seõ coù tieäc Giaùng Sinh & quaø taëng treû em (Xin lieân laïc ñeå nhaän veù vaøo cöûa) 1-888-901-4747

Sau chöông trình seõ coù tieäc Giaùng Sinh & quaø taëng treû em (Xin lieân laïc ñeå nhaän veù vaøo cöûa) 1-888-901-4747


B16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

ñöôøng chính laø maët traùi cuûa söï toaøn caàu hoùa. Thoùi quen reøn luyeän thaân theå ñaõ bò ñaåy ra khoûi cuoäc soáng thöôøng ngaøy ôû caùc nöôùc phaùt trieån, ñoàng thôøi cuoäc soáng nhieàu

Tìm Hieåu

söùc eùp khieán ngöôøi ta phaûi aên nhöõng cheá ñoä aên giaøu ñöôøng vaø môõ. Hôn moät nöûa ngöôøi lôùn ôû Austarlia bò thöøa caân hoaëc beùo phì, ôû treû em laø 1/3.

WHO caûnh baùo: Hôn 7 trieäu ngöôøi seõ cheát vì dòch cuùm Giaùng Sinh laø thôøi ñieåm buøng phaùt saép tôùi ñaây Tieáp trang B10 nguy hieåm nhaát trong naêm trieäu ngöôøi seõ cheát trong ñôït buøng phaùt dòch saép tôùi. Caùc chính phuû caàn taêng cöôøng bieän phaùp phoøng ngöøa ñeå giaûm thieåu thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa. Ngoaøi vieäc saûn xuaát vacxin, chính quyeàn caàn taêng cöôøng caùc bieän phaùp giaùm saùt. Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi cuõng cho raèng caùc nöôùc caàn xaây döïng keá hoaïch haønh ñoäng khaån caáp trong tröôøng hôïp ñaïi dòch xaûy ra. Chaúng haïn nhö kieåm tra nghieâm ngaët taïi saân bay hay aùp duïng roäng raõi caùc quy ñònh veä sinh dòch teã vaø caùch ly chaët cheõ. 3 ñaïi dòch cuùm trong theá kyû tröôùc, cuõng nhö caùc ñaïi dòch ôû theá kyû 19, ñaõ buøng phaùt vaø laây lan treân phaïm vi toaøn theá giôùi tröôùc khi caùc quan chöùc y teá phaùt hieän vaø xaùc ñònh ñöôïc chuûng virus gaây beänh. Noãi lo veà moät ñaïi dòch cuùm

toaøn caàu caøng daáy leân khi caùc chuyeân gia tìm thaáy nhöõng baèng chöùng cho thaáy virus H5N1, cuõng nhö nhieàu chuûng virus gaây cuùm gaø khaùc, ñaõ “baùm truï” khaù chaéc ôû Chaâu AÙ. Chuùng coù maët ôû khaép nôi, trong caùc ñaøn chim di cö vaø chim hoang. Nguy hieåm hôn, chuùng coù theå hieän dieän trong vòt nuoâi, loaøi vaät soáng gaàn con ngöôøi, maø chuùng ta khoâng theå bieát. Nguyeân nhaân raát ñôn giaûn laø khi bò cuùm, vòt khoâng heà coù bieåu hieän bò beänh vaø cuõng khoâng cheát nhö gaø. Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi khuyeán caùo chính phuû caùc nöôùc caàn thuùc ñaåy söï phoái hôïp giöõa ngaønh y teá vaø thuù y vì virus gaây cuùm ôû ñoäng vaät coù theå vöôït qua ñöôïc ranh giôùi giöõa caùc loaøi, khoâng chæ taán ñoäng vaät maø coøn taán coâng caû con ngöôøi.

Buïng pheä, quaû bom noå chaäm cuûa ñaøn oâng Nhöõng chieác buïng pheä cuûa ngaøy caøng nhieàu quyù oâng Australia thöïc söï laø nhöõng quaû bom noå chaäm daãn tôùi caùc côn ñau tim vaø ñoät quî. Ñoù laø lôøi tuyeân boá ñöa ra trong moät cuoäc hoäi thaûo khoa hoïc taïi Adelaide. Paul Zimmet - Giaùm Ñoác Vieän Tieåu Ñöôøng Quoác Teá, cho bieát chieác buïng môõ laø moät trong 4 yeáu toá gaây cheát ngöôøi bao goàm huyeát aùp cao, haøm löôïng ñöôøng trong maùu

cao vaø cholesterol cao. “Hôn 2 trieäu ngöôøi Australia coù caû 4 yeáu toá naøy vaø cuøng vôùi söï buøng noå con soá nhöõng ngöôøi bò tieåu ñöôøng treân toaøn caàu, ñoù laø moät neàn taûng cho ñaïi dòch tim maïch treân quy moâ lôùn”, Zimmet noùi. “Söï keát hôïp cuûa 2 trong 4 yeáu toá ñoù, cuøng vôùi vieäc huùt thuoác laù, trôû thaønh moät quaû bom noå chaäm keát lieãu ñôøi ngöôøi”. Theo Giaùo Sö Zimmet, tình traïng beùo phì vaø tieåu

Baùc Só

TAÊNG NHIEÁP CHUYEÂN TRÒ VAØ GIAÛI PHAÃU

* Caùc beänh Ñau löng vì yeáu thaän, Lao Thaän, Saïn Thaän. * Caùc beänh Tieåu Ra Maùu vì ung thö, lao thaän, saïn thaän, nhieãm ñoäc. * Beänh Hoa Lieãu, beänh Phuï Nöõ Tieåu Vaët vaø Soùn. * Beänh Nhieáp Hoä Tuyeán cuûa nam giôùi, laøm buoát raùt, khoù tieåu & tieåu vaët. * Trò taän goác caùc beänh nhieãm ñoäc ñöôøng tieåu. * Beänh treû em ñaùi daàm, coù taät baåm sinh veà boä phaän sinh duïc & thaän. * Böôùu Ung Thö Dòch Hoaøn. * Beänh Hieám Muoän, Giaûi Phaãu Da Qui Ñaàu & Sinh Duïc.

CHUYEÂN MOÂN CAÉT OÁNG DAÃN TINH VAØ TRÒ BEÄNH BAÁT LÖÏC BAÈNG NOÄI KHOA, DUØNG MUSE, VIAGRA CHÍCH CAVERJECT VAØ GIAÛI PHAÃU AÙP DUÏNG CHAÁN ÑOÄNG SOÙNG (SHOCK WAVE) CHÖÕA SAÏN THAÄN KHOÂNG CAÀN GIAÛI PHAÃU DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF UROLOGY TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN KHOA NIEÄU KHOA TAÏI HOA KYØ HOÄI VIEÂN HOÄI NIEÄU KHOA HOA KYØ

BRISTOL CENTRAL MEDICAL BUILDING 1155 W. Central, Suite #108, Santa Ana, CA 92707

* Nguyeân Baùc Só ñieàu trò vaø giaûi phaãu khu thaän nhaân taïo vaø nieäu khoa beänh vieän Bình Daân * Tu nghieäp chuyeân khoa thaän vaø nieäu khoa taïi UCLA vaø Duke University * Nguyeân Giaùo Sö Ñaïi Hoïc Y Khoa Saigon * Toát nghieäp chuyeân khoa Nieäu Khoa Hoa Kyø taïi Savannah Memorial Center. * Nguyeân Baùc só chuyeân khoa Nieäu Khoa cuûa Cigna-Health Plan taïi Phoenix, Arizona

Tröôøng hôïp khaån caáp veà Nieäu Khoa xin goïi 24/24

(714) 241-8162

NHAÄN MEDICAL & BAÛO HIEÅM

Xin heïn tröôùc:

ÑT: (714) 241-8162 GIÔØ LAØM VIEÄC: Thöù Hai - Ba - Naêm - Saùu: 9AM - 6PM * Thöù Tö - Thöù Baûy: 9AM - 1PM

Giaùng Sinh laø thôøi ñieåm gaây cheát ngöôøi cao nhaát trong naêm ñoái vôùi ngöôøi daân Myõ, trong ñoù soá ngöôøi cheát cao hôn möùc bình thöôøng laø 12.4%. Theo Reuters, nghieân cöùu do caùc chuyeân gia taïi Ñaïi Hoïc California vaø Ñaïi Hoïc Tufts thöïc hieän ñaõ tìm thaáy ngöôøi Myõ cheát vì ñau tim vaø caùc nguyeân nhaân töï nhieân khaùc trong ngaøy Noel, ngaøy sau ñoù vaø ngaøy moàng 1, nhieàu hôn baát cöù ngaøy naøo khaùc trong naêm. Ñoù coù theå laø bôûi moïi ngöôøi caûm thaáy quaù baän roän hoaëc ham chôi khieán hoï khoâng coù thôøi gian ñeán beänh vieän trong leã hoäi Muøa Ñoâng. Theo baùo caùo, soá ngöôøi cheát vì ñau tim taêng 4.65% vaø soá ca töû vong khoâng lieân quan tôùi tim taêng 5% trong kyø nghæ keùo daøi 14 ngaøy vaøo Thaùng Möôøi Hai. Hoï chöa tính ñeán soá ngöôøi cheát vì töï töû, gieát ngöôøi hoaëc tai naïn. “Chuùng toâi tìm thaáy nhìn chung soá tröôøng hôïp cheát lieân quan tôùi tim maïch vaø khoâng tim maïch thöôøng leân ñeán ñænh ñieåm vaøo Muøa Ñoâng, nhöng vaøo ñuùng Leã Giaùng sinh vaø naêm môùi, thì con soá coøn gia taêng hôn nöõa”, nhaø xaõ hoäi hoïc David Phillips noùi. Toång coäng, Phillips vaø coäng söï ñeám ñöôïc 42,000 ca cheát gia taêng trong ngaøy leã trong voøng 26 naêm. Chæ coù 2 naêm khoâng coù hieän töôïng naøy, ñoù laø naêm 1973, khi giaù daàu taêng voït khieán moïi ngöôøi

ít ñi du lòch, vaø naêm 1981 khi moät cuoäc khuûng hoaûng traàm troïng cuõng giöõ chaân ngöôøi Myõ ôû nhaø. “Trong taát caû nhöõng yeáu toá chuùng toâi tính ñeán coù theå aûnh höôûng tôùi söï gia taêng soá ngöôøi cheát, chæ coù 2 khaû naêng khôùp vôùi döõ lieäu. Moät laø moïi ngöôøi trì hoaõn vieäc ñieàu trò khi coù caùc trieäu chöùng beänh. Hai laø thöôøng xuyeân coù söï thay ñoåi nhaân vieân trong beänh vieän vaøo ngaøy leã daãn ñeán chaát löôïng chaêm soùc söùc khoûe thaáp”, Phillips noùi. Baùo caùo cuõng khôùp vôùi moät nghieân cöùu vaøo Thaùng Ba noùi raèng nhöõng beänh nhaân ñau tim ñöôïc ñöa tôùi vieän trong leã hoäi Muøa Ñoâng deã töû vong hôn nhöõng ngöôøi nhaäp vieän vaøo thôøi ñieåm khaùc trong naêm. Caùc traïm xaù, phoøng caáp cöùu vaø cô sôû y teá khaùc khoâng hoaït ñoäng hieäu quaû toái ña trong giai ñoaïn kyø nghæ, Tieán Só Trip Meine taïi Ñaïi Hoïc Duke ôû North Carolina, nhaän ñònh.

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Taâm traïng cuûa anh phoùng vieân “keùm tieáng Vieät” Thaûo Haûo Trích talawas

Ngaøy 8.12.04, qua ñieän thoaïi, phoùng vieân ñaøi BBC phoûng vaán oâng Nguyeãn Xuaân Hieån, Toång Giaùm ñoác Vietnam Airlines. Sau ñaây laø ñoaïn cao ñieåm nhaát trong cuoäc phoûng vaán 5 phuùt naøy. PHOÙNG VIEÂN (PV): Caùc maùy bay maø Vietnam Airlines mua thì seõ daàn daàn thay theá caùc maùy bay maø hieän nay ñang thueâ, phaûi khoâng aï? Hay vaãn coù nhöõng maùy bay maø Vietnam Airlines tieáp tuïc thueâ? OÂNG NGUYEÃN XUAÂN HIEÅN (NXH): Khoâng. Chuùng toâi seõ tieáp tuïc thueâ. Bôûi vì taïi sao laïi khoâng thueâ? Anh coøn hoûi gì ñöôïc theâm nöõa khoâng? PV: Hieän nay thì haõng United Airlines ngay ngaøy mai hoï ñaõ baét ñaàu khôûi haønh chuyeán bay töø San Francisco, thì...

NXH: Toâi hoan ngheânh, hoaøn toaøn hoan ngheânh, raát hoan ngheânh United Airlines môû ñöôøng bay ñeán Vieät Nam. Bôûi vì thò tröôøng muoán roäng môû, muoán tieán tôùi môû roäng thò tröôøng, töï do hoùa thò tröôøng. Coù ñieàu Vietnam Airlines seõ caân nhaéc ñaày ñuû ñeå bay ñeán Myõ cuoái naêm 2005 2006. PV: Taïi sao laïi khoâng theå sôùm, cuøng thôøi gian vôùi laïi United Airlines aï? NXH: BÔÛI VÌ TOÂI KHOÂNG THÍCH. BÔÛI VÌ TOÂI CHÖA THÍCH.

Tieáp trang B18

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B17

.3”

DAT


B18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Taâm traïng cuûa anh phoùng vieân “keùm tieáng Vieät”

Tieáp trang B16

PV: Maø thöa oâng, roõ raøng laø khi United Airlines hoï bay ñeán Vieät Nam vaøo cuoái tuaàn naøy thì, roõ raøng laø... NXH: Ñaáy laø moät hieän töôïng raát toát ñeïp, treân taát caû caùc lónh vöïc. Xin chuùc möøng. PV: Vaø oâng khoâng heà sôï laø seõ phaûi caïnh tranh vôùi nhöõng haõng raát laø söøng soû treân theá giôùi? NXH: OÀ, taïi sao laïi duøng caùi töø sôï ôû ñaây nhæ? Anh ô... anh phoûng vaán treân ñieän thoaïi nhôù, nhöng anh aên noùi hôi thieáu vaên hoùa ñaáy. PV: Daï khoâng, toâi cuõng khoâng noùi laø... NXH: Vì coù leõ soáng xa toå quoác neân ngoân ngöõ Vieät Nam cuûa anh hôi haïn cheá. Vietnam Airlines khoâng bieát sôï ai heát. PV: Thoâi thì, coù theå toâi duøng töø khoâng ñuùng, nhöng maø theo oâng... NXH: Anh neân hoïc laïi tieáng Vieät ñi xong roài haüng toå chöùc phoûng vaán, nheù!

PV: Thì töùc laø toâi coù theå duøng... NXH: Caùi cuoäc phoûng vaán naøy ñöôïc ghi aâm ñaáy! Nhöng khoâng caàn ñôïi oâng ñe, anh phoùng vieân ñaõ ra tay ghi aâm tröôùc. Chaúng ai bieát ñöôïc taâm traïng anh phoùng vieân sau ñoù. Toâi xin ñöa ra hai tröôøng hôïp: TRÖÔØNG HÔÏP 1: Anh ray röùt vì tieáng Vieät cuûa mình Sau buoåi phoûng vaán, anh phoùng vieân keùo coå aùo ñeán taän mang tai, guïc ñaàu ra phoá, goïi moät ly bia ñeå giaûi saàu. Anh ñieåm laïi nhöõng caâu mình ñaõ noùi, vaø thaáy khoâng hieåu sao laïi bò maéng laø “voâ vaên hoùa”. Anh caøng lo aâu vì khoâng bieát mình baét ñaàu laøm oâng noåi noùng töø ñaâu? Saùch taâm lyù coù daïy laø “ñoâi khi söï quaù nhaãn nhòn vaø leã

pheùp seõ khieán ngöôøi ñoái dieän muoán giô ñaám”. Anh ñaâm hoang mang veà gioïng noùi cuûa mình, veà caùch aên noùi cuûa mình. Anh aân haän vì mình ñaõ theâm nhöõng chöõ “aï” vôùi laïi “phaûi khoâng aï” ñaèng sau vaøi caâu hoûi, möùc ñoä leã pheùp khoâng thua gì luùc veà aên gioã ôû queâ. OÂng Hieån coù maéng anh laø xa toå quoác laâu neân voâ vaên hoùa. Anh thaéc maéc, hay vaên hoùa hieän nay cuûa ngöôøi Vieät “gaàn toå quoác” laø khoâng coù nhöõng chöõ quyû quaùi naøy trong caâu hoûi? Anh cöù nghó maõi, nghó maõi, maø khoâng tìm ra lyù do. Anh ñaâm sôï quaù. Vaø ngay caùi khoaûnh khaéc “sôï” ñoù, anh ngoä ra chaân lyù: Anh ñaõ quaù voâ yù. Khi hoûi caâu: “Vaø oâng khoâng heà SÔÏ laø seõ phaûi caïnh tranh vôùi nhöõng haõng raát laø söøng soû treân theá giôùi?”, anh ñaõ khoâng bieát duøng töø “lo”, töø “ngaïi”, töø “baên khoaên”... thay cho töø “sôï”, khieán cho oâng Toång Giaùm ñoác chaïm töï aùi. [1] OÂng, oâng maø sôï ai! Bôûi vì oâng laø Toång Giaùm ñoác moät haõng haønh khoâng “khoâng bieát sôï ai heát” nhö oâng noùi. OÂng chaúng sôï gì heát aù! Nhìn nhöõng chuyeán bay cuûa Vietnam Airlines treã heát giôø naøy ñeán giôø khaùc, haønh khaùch maët haàm haàm (thaàm) ruûa xaû haøng khoâng, oâng coøn khoâng

sôï nöõa laø... Chuùng noù khoâng bay oâng thì bay ai? Baàu trôøi thì chæ coù moät... ... Ngaøy 14.12.04, ñoïc treân VnExpress, anh thaáy oâng giaûi thích nguyeân nhaân cuûa cuoäc to tieáng naøy laø do “coù söï veânh nhau veà ngoân ngöõ”. [2] Anh ñaõ bieát loãi vaø muoán xin loãi oâng, xin thay chöõ “sôï” baèng chöõ “traên trôû”. Caâu hoûi cuûa anh nhö vaäy seõ laø: “Vaø oâng khoâng heà traên trôû laø seõ phaûi caïnh tranh vôùi nhöõng haõng raát laø söøng soû treân theá giôùi?” Nhöng neáu ñoåi “sôï” thaønh “traên trôû” nhö theá, thì caùi caâu: “Vietnam Airlines khoâng bieát sôï ai heát” seõ phaûi ñoïc laïi nhö theá naøo? Anh muoán ñieän thoaïi laàn nöõa veà hoûi oâng. Nhöng anh sôï tieáng Vieät cuûa anh “veânh”, neân thoâi vaäy. TRÖÔØNG HÔÏP 2: Anh ñaõ vôù ñöôïc nieàm vui baát ngôø Sau buoåi phoûng vaán, anh phoùng vieân hôùn hôû chaïy ra phoá, goïi moät ly bia ñeå töï thöôûng cho mình. Trong cuoäc ñôøi laøm phoùng vieân ñaøi, maáy ai hy voïng coù ñöôïc moät cuoäc phoûng vaán baát ngôø nhö theá. Xeùt theo phöông dieän “giaät gaân”, thì cuoäc phoûng vaán quaù söùc

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 thaønh coâng, khieán thính giaû raâm ran suoát. Anh thích nhaát laø khi oâng lieân tuïc caét lôøi anh roài chöûi anh “voâ vaên hoùa”. Anh laïi caøng “taâm ñaéc” caùi caâu cuûa oâng, khi noùi veà vieäc vì sao Vietnam Airlines chöa môû ñöôøng bay ñeán Myõ. “BÔÛI VÌ TOÂI KHOÂNG THÍCH. BÔÛI VÌ TOÂI CHÖA THÍCH.” Chaø, oâng traû lôøi nhö theå ngöôøi ta hoûi vì sao heø naøy oâng chöa gheù Sapa! Ñöôøng loái cuûa caû moät haõng haøng khoâng maø oâng noùi nhö laø sôû thích rieâng cuûa oâng vaäy. Laâu nay, anh vaãn ñöôïc coi laø “ñaøi ñòch”. Maø “ñaøi ñòch” thì coù nhieäm vuï phaûi vaïch cho ñöôïc ñieåm xaáu cuûa “quan chöùc ta”. Laàn naøy anh ñaõ thaønh coâng. Anh ñaõ cho thaáy moät oâng Toång Giaùm ñoác ñeán nhöõng caâu hoûi taàm thöôøng, beù tí theá kia maø coøn caêng thaúng, maát bình tónh, traû lôøi hôù heânh; laøm sao ñaûm ñöông noåi nhöõng chieán löôïc xaây döïng hình aûnh heát söùc tinh teá cho moät haõng haøng khoâng lôùn? Nhöng nhôù ra moät vieäc thì anh hôi lo. Bôûi vì baûn thaân anh cuõng laø moät haønh khaùch cuûa Vietnam Airlines. OÂng Nguyeãn Xuaân Hieån, khi “thích” thì göûi thö chuùc möøng United Airlines môû ñöôøng bay tôùi Vieät Nam, vì theo

oâng, ñöôøng bay ñoù seõ “cung caáp dòch vuï cho moät nhoùm khaùch haøng, trong ñoù coù coäng ñoàng ngöôøi Vieät mình beân Myõ.” [3] Nhöng khi oâng “khoâng thích” thì sao? Cuï theå laø khoâng thích anh chaúng haïn... Lieäu maùy bay cuûa oâng coù chòu chôû anh khoâng? Coù cho anh aên khoâng? Coù cho anh duøng nhaø veä sinh trong suoát chuyeán bay khoâng? Veà nhaø, anh leân maïng, vaøo thaêm doø nhöõng haõng haøng khoâng khaùc - nhöõng haõng haøng khoâng “bieát sôï ai”, nhöõng haõng khoâng coù chuyeän “thích” hay “khoâng thích”, maø chæ coù chuyeän “phuïc vuï”. Coù nhieàu haõng nhö theá. Chæ toäi boïn chuùng khoâng noùi “tieáng Vieät mình”, duø tieáng Vieät mình thì ñi laâu roài anh cuõng coù hôi queân. Thaûo Haûo 16.12.2004 (C) 2004 Talawas

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT B19

.3”

DAT


B20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

.3”

DAT


.3”

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C1

Theo chaân Hoäi Help The Poor ñi xin tieàn cho treû em baát haïnh:

“Chæ coù Chuùa seõ phaùn xeùt...”

Baøi vaø hình: HOAØI NGHÒ Quyù aân nhaân “baát ñaéc dó” “Anh choïn laáy trong danh saùch naøy moät ñöùa beù vaø giuùp noù hoïc boång ñeå noù coù theå ñi hoïc ñi,” Toâi ñöa ñóa DVD vaø tôø baûn tin cho anh Nghò (Phaïm Ñình Nghò, chuû nhaân tieäm Frame & Art treân ñöôøng Moran). “Caùi gì ñaáy, ñeå veà xem ñaõ roài traû lôøi.” Anh Nghò phaûn öùng ngay töùc thì. “Thoâi, laøm ngay ñi, vieäc töø thieän ñaáy. Anh giuùp boïn treû, töùc moät ñöùa moät suaát hoïc boång, moãi thaùng khoaûng $8, caû naêm chæ khoaûng $100 thoâi. Haøng naêm noù seõ göûi keát quaû hoïc veà cho anh, neáu keát quaû khoâng toát hay anh khoâng haøi loøng thì coù theå ngöøng giuùp baát kyø khi naøo,” thaáy bò töø choái, toâi voäi giaûi thích ñaày ñuû. “OK, toâi seõ giuùp moät suaát hoïc boång cho moät ñöùa, nhöng chæ giuùp thoâi, khoâng dính daùng gì ñeán hoäi hay baát kyø gì khaùc nöõa ñaâu ñaáy,” Anh Nghò traû lôøi nhö ñeå traùnh söï laøm phieàn dai daúng cuûa toâi. Coù leõ anh ñaõ bò “laøm phieàn” nhö vaäy nhieàu laàn roài. “OK, cuõng ñöôïc, nhöng ñöùa beù seõ vaãn göûi keát quaû hoïc haønh cho anh ñeå anh xem coù tieáp tuïc giuùp hay khoâng, coøn anh seõ khoâng dính daùng gì ñeán hoäi töø thieän naøo caû,” toâi coá gaéng giaûi thích vaø thanh minh. “OK, OK, OK, hieåu roài!” anh Nghò nhanh choùng traû lôøi. Thaáy coù veû deã daøng vaø caûm giaùc chöa ñuû, toâi nhìn quanh vaø chæ vaøo moät böùc tranh tónh vaät ñaõ gaàn nhaát. Böùc tranh toâi ñaõ nhìn thaáy trong cuoäc trieån laøm hoâm hoïp Ñaïi Hoäi Phaät Giaùo ôû Anaheim. “Böùc tranh naøy giaù khoaûng bao nhieâu”. Toâi hoûi. “Giaù baùn ít nhaát khoaûng $800, taïi sao ‘you’ laïi hoûi vaäy?” anh Nghò baét ñaàu nghi ngôø.

“UÛng hoä hoäi Help The Poor ñeå baùn ñaáu giaù gaây quyõ ñi,” Toâi ñaønh phaûi “chai maët” ra xin laàn nöõa. Anh Nghò döøng laïi, nghó ngôïi giaây laùt vaø hoûi: “Laáy caû khung hình luoân aø?” Toâi nhìn laïi, böùc tranh ñaõ ñeïp nhöng quaû thaät noù ñeïp hôn raát nhieàu nhôø chieác khung hình khaù caàu kyø vaø ñaét tieàn. Toâi caûm thaáy baên khoaên. “Khoâng leõ laïi thaùo tranh ra, cuoän laïi aø. Maø böùc tranh ñeïp laø nhôø khung nhieàu laém ñaáy,” toâi coá gaéng sau moät vaøi giaây suy nghó. “OK, ‘you’ mang ñi,” anh Nghò gaät ñaàu vaø traû lôøi döùt khoaùt. Bò baát ngôø vì söï ñoàng yù cuûa chuû nhaân, toâi phaûn öùng laïi: “Anh nghó kyõ chöa ñaáy, ñaây laø laøm vieäc töø thieän, nghóa laø khoâng ai baét buoäc vaø hoaøn toaøn töï nguyeän.” “Mang ñi nhanh leân, khoâng laø toâi thay ñoåi yù kieán ñaáy,” Anh Nghò ñe doïa. Tröôùc khi böôùc ra ngoaøi Hoa Haäu Miss Vietnam-USA Phaïm Thieân Trang cuõng trôû thaønh moät thieän nguyeän vieân ngaøy hoâm ñoù. cöûa, toâi döøng laïi vaø buoät moàm khen: “Meï kieáp, khoâng ngôø moät ngöôøi thöïc teá nhö anh maø vaãn coøn toát ñeán theá!” “Ñ.m., theá laøm gì baây giôø!” Anh Nghò baät chöûi vaø ngay laäp töùc töï baït tai mình: “Ñ.m., chöûi baäy quaù theá naøy, laøm bao nhieâu ñieàu toát maát heát.” Nhöõng ngöôøi kyø laï bình thöôøng Anh Phaïm Ñình Nghò laø moät trong nhöõng ngöôøi toát vaø hôi “khuøng” ñaàu tieân toâi gaëp ngaøy thöù Baûy, 11 thaùng 12 naêm 2004, ngaøy xuoáng ñöôøng ñaàu tieân cuûa hoäi Help The Poor ñeå gaây quyõ vaø gaây söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi ñeå giuùp ñôõ Nhöõng treû em baát haïnh ôû Vieät Nam vaø Campuchia. Gaàn 200 ngöôøi, thaønh vieân, thieän nguyeän vieân ñaõ xuoáng ñöôøng cuøng tham gia ñuû moïi hoaït ñoäng ñeå quyeân tieàn vaø

Taøi Lieäu Ñaëc Bieät Cuûa Ngöôøi Vieät Treû

Ngöôøi Vieät, 30 Naêm

Caùc em Ñoaøn Höôùng Ñaïo Cöûu Long ñang röûa xe giuùp gaây Chò Thanh Xuaân, moät thaønh vieân cuûa Hoäi, vaø cuõng laø moät quyõ cho hoäi (traïm xaêng 76, goùc Westminster - Magnolia). chuyeân vieân keá toaùn, bò caûm cuùm naëng... theá maø vaãn ñöùng suoát ngaøy ngoaøi naéng oâm thuøng tieàn taïi coång sau Phöôùc Loäc phaân phaùt baûn tin, ñóa DVD El Monte, Los Angeles, Thoï ñeå xin tieàn. cho hoäi. Hoï laøm vieäc trong Ceritos, Santa Ana, Tustin, tinh thaàn voâ vò lôïi, aâm thaàm Orange, Wesminster, River- Phöông, Baùc Nhaøn (ôû El vuø theá maø vaãn ñeán vaø ôû laïi töø saùng ñeán taän chieàu toái coøn side... vaø mang nhöõng chieác Monte) ñaõ hôn 70 tuoåi maø vaãn vôùi Hoäi töø giaáy phuùt ñaàu tieân quay laïi ñeå doïn deïp, kieåm tieàn aùo cuøng muõ hình traùi tim maøu ñöùng oâm thuøng tieàn suoát hai vaø ôû laïi ñeán giôø phuùt cuoái duø raát meät sau moät ngaøy ñöùng ñoû ñi khaép nôi. ngaøy trôøi ñeå xin tieàn. Coâ cuøng. Anh Nguyeãn Ngoïc Cang Baùc Ngoïc Lan, Thanh Höông bò ñau hai chaân söng laøm vieäc. Hoï ñeán töø khaép nôi: Tieáp trang C2

Coät côø Vieät Nam ñaàu tieân ôû haûi ngoaïi LEÂ GIANG TRAÀN

Tò Naïn vaø Ñònh Cö

C

huyeân muïc “Ngöôøi Vieät, 30 naêm tò naïn vaø ñònh cö” xuaát hieän moãi Thöù Baûy haøng tuaàn vaø seõ keùo daøi trong 28 tuaàn leã, töø soá baùo ngaøy 16 Thaùng Möôøi naêm 2004 ñeán soá baùo ngaøy 30 Thaùng Tö naêm 2005 nhaèm muïc ñích kyû nieäm 30 naêm ngöôøi Vieät Nam ñònh cö Môøi baïn ñeán Little Saigon treân Freeway 22. taïi Hoa Kyø. Chuyeân muïc seõ bao goàm caùc nhaän ñònh, hình Wesminster, gaàn ñeán ñöôøng Golden West ñaõ aûnh, soá lieäu thoáng keâ coù tính caùch heä thoáng coù ngoâi chôï Vieät Nam, chôï Queâ Höông, ñaàu vaø caû caùc soá lieäu thu nhaäp rieâng reõ töø nhieàu tieân taïi ñaáy cho maõi ñeán 1982 vaãn coøn, vaø raûi nguoàn taøi lieäu khaùc nhau. Chuyeân muïc “Ngöôøi raùc doïc treân con ñöôøng naøy töø naêm 1977 ñeán Vieät 30 naêm tò naïn vaø ñònh cö” nhaèm muïc ñích 1982 nhieàu cöûa haøng ñaõ thaønh hình. Nhöng phaùc hoïa phaàn naøo quaù trình tò naïn, di cö vaø keå töø khi MiNi Mall (khu nhaø saùch Tuù thaønh hình caùc coäng ñoàng Vieät Nam taïi Hoa Quyønh, nhaø haøng Thaønh Myõ) thaønh hình Kyø keå töø ngaøy ñaàu tieân ñaët chaân leân queâ höông treân ñöôøng Bolsa, roài Nguyeãn Hueä, roài khu môùi. Moïi yù kieán, hình aûnh vaø soá lieäu boå sung nhaø haøng Song Long noái tieáp, haàu heát caùc tieäm ôû ñöôøng Wesminster cuõng luïc tuïc doïn xin ñöôïc gôûi veà email: qua khu taäp trung môùi treân ñöôøng Bolsa. Chôï nguoiviettre2005@yahoo.com.

1981 naêm Con Gaø, moät baøi phoùng söï cuûa tôø LA Time do moät nöõ phoùng vieân goác Trung Hoa vieát veà nôi phoá thò Bolsa, baø ñaõ ví von nôi naøy nhö laø moät “Little bit Saigon”. Daàn daø ngöôøi ta boû ñi chöõ bit, “Little Saigon” ñònh danh töø ñoù. Nhìn laïi, 24 naêm, sang naêm 2005 AÁt Daäu laø 3 con gaø. Chôït nhôù AÁt Daäu 1945 ngaøy xöa ôû Vieät Nam... Naêm 1982 laø naêm ñònh hình cho moät phoá thò Vieät Nam taïi quaän Cam, con ñöôøng huyeát maïch chính laø Bolsa Ave vôùi khoaûng 100 cöûa haøng Vieät Nam moïc leân luùc baáy giôø. Tuy nhieân, chöa nhoän nhòp haún vì haõy coøn nhöõng khoaûng ñaát vöôøn daâu, vöôøn cam, vöôøn rau naèm raûi raùc hai beân ñöôøng. Moät chôï thöïc phaåm duy nhaát laø chôï Hoøa Bình naèm cuøng daõy vôùi quaùn Cafeù Le Crossand D’oreùe. Ít ngöôøi bieát raèng, khoâng phaûi con ñöôøng Bolsa khai sinh ra nôi taäp trung buoân baùn, maø khôûi ñaàu laø treân con ñöôøng

Queâ Höông ñoåi chuû roài cuõng bò chôï Hoøa Bình huùt heát khaùch neân eá aåm vaø ñoùng cöûa, chaám döùt thôøi kyø phoâi thai kinh doanh treân con ñöôøng Westminster baát haïnh. Trong söï thaønh hình cuûa con phoá Bolsa, sau 30 naêm, daân Vieät cö kyø cöïu ôû vuøng ñaát naøy neân nhaéc ñeán moät söï vieäc coù taàm voùc tinh thaàn raát lôùn ñoái vôùi ngöôøi Vieät tò naïn sinh soáng taïi Little Saigon maø coù leõ theo thôøi gian ñaõ chìm vaøo queân laõng, nhöõng ngöôøi ñeán Little Saigon ñònh cö sau naøy coù theå cuõng khoâng nghe ai keå laïi. Ñoù laø caây coät côø Vieät nam ñaàu tieân ñöôïc döïng leân taïi khu thöông xaù Nguyeãn Hueä, nôi coù nhaø haøng Ñoàng Khaùnh vaø phôû Nguyeãn Hueä. Nôi ñaây, laù quoác kyø Vieät Nam ñöôïc pheùp chính thöùc treo phaát phôùi treân neàn trôøi, khaúng ñònh vaø ñaïi dieän cho moät daân toäc, moät quoác gia, moät saéc daân tò naïn Coäng saûn ñeán ñònh cö treân ñaát nöôùc Hoa Kyø. Laù côø töôïng tröng cho hoàn thieâng soâng nuùi, tieâu bieåu cho moät giaù trò lòch söû ñaõ ñöôïc gìn giöõ vaø hy sinh baèng bieát bao xöông maùu cho laù côø aáy, laù côø Vaøng Vieät Nam bieåu töôïng cuûa moät daân toäc coù töï do ñaõ bò

Thöïc vaäy, Little Saigon ñöôïc xem laø “thuû ñoâ tò naïn”, moät nôi coù sinh hoaït chính trò maïnh meõ, ñoàng thôøi taäp trung haàu heát caùc vaên nhaân ngheä só veà ñaây sinh soáng, ñaõ taïo cho Little Saigon coù moät saéc thaùi ñoâ thò ñaëc bieät, thu huùt khoâng rieâng du khaùch Vieät, du khaùch ngoaïi quoác cuõng toø moø tìm ñeán vieáng thaêm nôi goïi laø “Vietnamese Town”. Trôû laïi, vaøo cuoái naêm 1984, moät soá quaân nhaân ñöùng leân laäp nhoùm ñeå vaän ñoäng vôùi chính quyeàn thaønh phoá Wesminster, xin ñöôïc döïng coät côø treo laù quoác kyø Vieät Nam taïi khu thöông xaù Nguyeãn Hueä. Nhoùm naøy goàm naêm ngöôøi: Cao Xuaân Huy (Binh chuûng Thuûy Quaân Luïc Chieán) Löõ Moäc Sinh (Löïc löôïng Ñaëc Bieät) Nghi Thuïy (ñaøi Truyeàn Hình Vieät Nam) Lyù Khaûi Bình (Binh chuûng Thuûy Quaân Luïc Chieán) Vieät Trí Cöôøng, bieät danh Cöôøng Cuït (Löïc löôïng Ñaëc Bieät) Coät côø lòch söû trong khu thöông xaù Nguyeãn Hueä. Khoaûnh ñaát döïng coät côø ñaõ xin ñöôïc cuûa chuû phoá laø cöôùp ñoaït. Hoï hoaëc vöôït thoaùt hoaëc bò xua oâng Trieäu Phaùt. Moïi thöù ñöôïc tieán haønh ñuoåi khoûi queâ nhaø vaø chæ mang theo moät aán trong hoài hoäp noân nao nhöng baèng tinh chöùng duy nhaát laø laù côø cuûa daân toäc hoï, laù thaàn cuûa quaân ñoäi, quaû quyeát, töï tin, danh quoác kyø xaùc ñònh moät quoác gia maø theá giôùi ñaõ döï. Taïi sao hoài hoäp? Ñaáy laø khoaûng thôøi coâng nhaän. gian tinh thaàn choáng coäng ôû cao ñieåm, Tröôùc naêm 1989, laø naêm coäng saûn Vieät thaønh phaàn coäng kieàu traø troän hoaït ñoäng Nam môû cöûa môøi ñoùn kieàu baøo veà thaêm queâ ngaàm trong coäng ñoàng Vieät Nam thì luoân höông, tröôùc ñoù ñoái vôùi ngöôøi Vieät tò naïn taïi naèm trong boùng toái, hoï theo doõi moïi sinh haûi ngoaïi, queâ nhaø chæ coøn coù trong taâm hoaït cuûa coäng ñoàng tò naïn. Theo thoáng keâ töôûng, khoâng bieát ñeán bao giôø môùi trôû veà laïi cuûa chính quyeàn Orange County thôøi ñoù, coá höông. möùc quan taâm veà toäi phaïm baêng ñaûng Naêm 1984, moät phoùng vieân tôø LA Times trong coäng ñoàng Vieät Nam khoâng phaûi laø ñaêng baøi phoùng söï veà chuyeán ñeán thaêm con soá nhoû (soá thoáng keâ vaøo naêm 1989 laø Little Saigon, oâng neâu leân nhaän xeùt “Little 41%). Thôøi ñoù, chuyeän noå suùng thanh toaùn Saigon khoâng chæ laø moät trung taâm thöông trong haøng quaùn, vuõ tröôøng gaàn nhö laø maïi, ñoái vôùi toâi, Little Saigon laø trung taâm chuyeän thöôøng tình. Ñoái vôùi quaân nhaân thì cuûa quaù khöù vaø moät lòch söû ñöôïc mang theo xem laø troø treû con, nhöng tình huoáng noå töø Vieät Nam...” Tieáp trang C18

DAT


C2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Theo chaân Hoäi Help The Poor ñi xin tieàn cho treû em baát haïnh Tieáp trang C1

(Lieân ñoaøn höôùng ñaïo Cöûu Long) ñieàu ñoâng anh em vaø... vôï (chò Dieãm) laøm vieäc nhieät tình vui veû chaïy ñi khaép nhöõng nôi caàn trong hai ngaøy. Tuaàn naøy anh coù theâm moät traùch nhieäm nhoû nöõa: Seõ phaûi chaêm soùc cho vôï bò oám sau hai ngaøy... laøm vieäc cuoái tuaàn. Chò Thanh Xuaân, moät thaønh vieân cuûa Hoäi, vaø cuõng laø moät chuyeân vieân keá toaùn, nhöõng ngaøy naøy bò caûm cuùm naëng theá maø vaãn ñöùng suoát ngaøy ngoaøi naéng oâm thuøng tieàn taïi Coång Sau Phöôùc Loäc Thoï ñeå xin tieàn. Gia ñình Baùc Só Huøng-Hoàng coù coâ con gaùi laø Baùc Só Vy treû tuoåi taøi naêng, thaønh coâng trong xaõ hoäi theá maø ñaõ ñeán vôùi Hoäi ñaõ daønh caû hai ngaøy cuoái tuaàn naøy ñeå phuïc vuï. Ngöôøi phuï nöõ xinh xaén deã thöông ñoù cuøng vôùi choàng laø Baùc Só Nhôn ñaõ vaát vaû sau khi ñaõ chaïy ngöôïc xuoâi mang thöùc aên ñeán, ñöa baùnh mì, nöôùc uoáng thöùc aên ñeán töøng tuï ñieåm, ngoâi chôï thì trôû veà Chôï Ñoàng Höông v aø laïi vôùi thuøng tieàn “ñi aên xin” cho ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam. Toâi thaät söï khoâng bieát phaûi noùi gì veà nhöõng ngöôøi nhö vaäy? Khen thì baèng thöøa, maø khoâng thì laïi coù caûm giaùc toäi loãi. Khoâng chæ vaäy, gaàn 200 ngöôøi khaùc cuõng nhieät tình vaø ñeàu chaáp laøm nhieàu vieäc ñeå xin tieàn cho ngöôøi ngheøo. Nhöõng vieäc ñoù, ngay ngaøy thöôøng hoï cuõng seõ khoâng laøm vì baûn thaân, nhöng trong hai ngaøy naøy hoï ñaõ chaáp nhaän laøm ñeå coù theå ñem laïi söï may maén cho moät vaøi em beù ôû taän... nôi xa. Raát ñoâng ñoàng baøo khaép nôi ñaõ ñoùng goùp keû ít ngöôøi nhieàu, vaøi cents leû, 1 dollar, 5 dollars, vaø coù tôø check $100 vaø con soá lôùn nhaát laø taám check $500. Tröôùc khi Döï AÙn baét ñaàu, coù ngöôøi ñaõ thu ñöôïc hôn 1,000 tieàn maët vaø giao cho Linh Muïc Mai Khaûi Hoaøn... Taát caû ñeàu ñoùng goùp cho ngaøy daønh cho caùc em tre em Vieät Nam baát haïnh. Duø ít hay nhieàu, nhöng taát caû töø nhöõng gom gop cuûa töøng ngöôøi vôùi nhöõng tôø giaáy 1 do hay vaøi cents thì cuõng laø theå hieän tình thöông vaø chia seû cuõng nhö quan taâm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo vaø baát haïnh. Baø Cuï Vuõ Thò Luïa 76 tuoåi, ñaõ giaø coù moät cuoäc soáng thaät ñôn sô, nguï taïi Wesminster, coù ngöôøi con nhaân dòp veà thaêm ñöa DVD Ngöôøi Ngheøo Treân Queâ Höông Toâi theá maø xem chöa heát nhöõng hình aûnh naøy thì voäi laáy ngay trong tuùi ra 100 dollars ñeå taëng cho ngöôøi ngheøo vaø baûo raèng cho Meï ñoùng goùp cho Hoäi nheù. Töø AÂn nhaân thaønh... Thieän nguyeän vieân Bieát bao nhöõng ñoùng goùp aâm thaàm raát ñeïp khoâng giaáy buùt naøo coù theå keå ra ñöôïc. Nhôø baùo chí, radio truyeàn thanh truyeàn hình ñaêng tin vaø nhöõng baøi vieát, taâm tình cuûa ngöôøi ñoàng höông vôùi loøng thöông caû, keát qua raát toát khoâng chæ treân vaät chaát taøi chaùnh ñeám ñöôïc maø laø tinh thaàn coäng taùc, hy sinh, vui veû, yeâu thöông, nhieàu thieän nguyeän vieân ñaõ coäng taùc vôùi Hoäi qua cuoái tuaàn naøy.. Coù nhöõng ngöôøi ñeán taëng tieàn vaø trôû thaønh thieän nguyeän vieân phuïc vuï ngay hoâm ñoù vaø hoâm sau keå teân vaø nhaân vaät ñieån hình Andrew Duõng Nguyeãn gaëp taïi Phöôùc Loäc Thoï, Nguyeãn Phöông Lan, giaùo lyù vieân taïi coäng ñoaøn Wesminster voâ tình ñeán Phöôùc Loäc Thoï ngaøy hoâm sau cuõng ñeán Phöôùc Loäc Thoï laøm thieän nguyeän, cuøng vôùi meï vaø baïn cuûa mình oâm thuøng ñi xin tieàn. Miss Vietnam-USA 2005 Phaïm

DAT

Anh Traàn Trung Hieáu (Long Beach): “... Neáu hoï lôïi duïng hay laøm ñieàu gì sai thì toâi cuõng khoâng coù quyeàn phaùn quyeát ñöôïc vaø chæ coù Chuùa seõ phaùn xeùt hoï.”

Hoïa só vaø cuõng laø chuû nhaân cuûa Frame & Art, Ñình Nghò, mang caû tieàn vaø tranh uûng hoä Help The Poor.

Thieân Trang cuõng trôû thaønh moät thieän nguyeän vieân hoâm ñoù. Röïc rôõ trong chieác aùo daøi vaø vôùi vöông nieäm hoa haäu Thieân Trang ñaõ khoâng ngaàn ngaïi mang baûn tin, DVD vaø ñi quyeân tieàn cuøng moïi ngöôøi. Khi ñöôïc hoûi “Coù ngaïi khoâng khi Hoa haäu ñi ‘xin’ tieàn nhö vaäy? Thieân Trang ñaõ traû lôøi raát ñôn giaûn: “Töø khi thaønh hoa haäu ñeán giôø em chöa laøm ñöôïc gì vaø vaãn coù caûm giaùc mang nôï moïi ngöôøi, mang nôï coäng ñoàng vaø ñaây chæ laø moät vieäc nhoû coù theå laøm ñöôïc maø thoâi.” Coù nhieàu ngöôøi coi ñaây laø nghóa vuï thieâng lieâng cuûa hoï. Nhieàu ngöôøi ñaõ thöùc daäy töø 5 giôø saùng ñeå chuaån bò. Thaùnh leã baét ñaàu luùc 7 giôø saùng taïi Ñeàn Thaùnh Töû Ñaïo Trung Taâm Coâng Giaùo cho Lm Mai Khaûi Hoaøn, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuøng vôùi nhöõng ngöôøi tham döï vaø thieän nguyeän vieân cuõng nhö thaønh vieân cuûa Hoäi, daâng ñeå caàu nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho Döï AÙn cuoái tuaàn naøy. Ñieåm xuaát phaùt töø ñaây vôùi nieàm vui, tieáng noùi cöôøi vaø nhöõng DVD, baûn tin, flyers ñaõ ñöôïc chuaån bò töø nhöõng ngaøy thaùng tröôùc ñaây. “Chæ coù Chuùa seõ phaùn xeùt...” Chò Dieãm (Ñoaøn Höôùng Ñaïo Cöûu Long) cho bieát, raát nhieàu ngöôøi khi ñeán baøn cuûa hoäi taïi Phöôùc Loäc Thoï ñeàu hoûi: “Ñaây coù phaûi laø toå chöùc cuûa moät Linh Muïc X hay khoâng?” Ñoù laø moät tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc moät tôø baùo Vieät ngöõ neâu leân veà nhöõng söï khoâng roõ raøng vaø lôïi duïng trong vieäc thu tieàn laøm töø thieän. Nhöng nhöõng ngöôøi toát thaàm laëng vaãn coøn raát nhieàu. Duø loøng tin cuûa nhieàu ngöôøi cuõng ñaõ giaûm. Ñoù laø ñieàu maø khoâng rieâng chæ Help The Poor maø nhieàu hoäi töø thieän thaät taâm naøo khaùc ñeàu baên khoaên. Laøm sao ñeå khoâng maát loøng tin vaø laøm sao ñeå nhöõng söï uûng hoä cuûa caùc vò aân nhaän ñeán taän tay ngöôøi ngheøo khoù ñang raát caàn. Xeùt cho cuøng, nhö anh Traàn Trung Hieáu, moät kyõ sö ñieän töû ñeán töø Long Beach noùi: “Taát caû nhöõng chuyeän lôïi duïng, beâ boái vaø maâu thuaãn ñoù chæ laøm thieät moät nhoùm ngöôøi duy nhaát... laø nhöõng ngöôøi ngheøo, beänh taät ôû Vieät Nam.” Anh Hieáu cuõng cho bieát theâm, anh luoân giuùp khi ít khi nhieàu vaø cho ngöôøi ngheøo khoâng chæ ôû Vieät Nam maø caû cho nhöõng ngöôøi ngay ôû

Moät quyù aân nhaân ñang vieát check uûng hoä.

ñaây. Anh noùi: “Ngöôøi ngheøo ôû baát kyø ñaâu neân giuùp vì hoï khoâng coù ñieàu kieän hay may maén vaø khoâng phaân bieät toân giaùo.” Duø laø ngöôøi coâng giaùo, nhöng anh cuõng ñaõ giuùp nhieàu hoäi töø thieän phaät giaùo vaø... vôùi anh khi giuùp khoâng phaân bieät. Coøn veà chuyeän lôïi duïng cuûa moät soá hoäi töø thieän ñeå kieám lôïi caù nhaân v.v. anh giaûi thích theâm: “Toâi luoân saün loøng giuùp, coøn söû duïng theá naøo sao cho toát thì phaûi do nhöõng ngöôøi phuï traùch quyeát ñònh. Neáu hoï lôïi duïng hay laøm ñieàu gì sai thì toâi cuõng khoâng coù quyeàn phaùn quyeát ñöôïc vaø chæ coù Chuùa seõ phaùn xeùt hoï.” Ñieàu an uûi vaø caû vui möøng coøn laïi laø raát nhieàu ngöôøi nhaän thaáy raèng, duø moãi toå chöùc, ñoaøn theå, cô sôû coù nhöõng quan ñieåm khaùc bieät nhau treân nhieàu laõnh vöïc, thì taát caû nhöõng ngöôøi mang doøng maùu Vieät Nam luoân ñoaøn keát vôùi nhau khi caàn phaûi cöùu giuùp nhöõng ngöôøi cuøng khoå treân queâ höông mình. Vaø ñaëc bieät, hoï luoân saün saøng nhieät tình trong im laëng khi hoï tìm thaáy söï tin töôûng vaøo vieäc, vaøo nhöõng toå chöùc maø hoï seõ cuøng coäng taùc ñeå laøm. Ñôn giaûn vì

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ DANH TIEÁNG: RICHARD S. HERSCHENFELD ÑAÕ PHUÏC VUÏ VAØ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM TREÂN 20 NAÊM QUA

CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ TAI NAÏN XE COÄ - DI TRUÙ - VP UY Tín, Chuyeân Nghieäp, Kinh Nghieäm - Luaät Sö Phí Thaáp Nhaát - Boài thöôøng nhanh choùng toái ña - Saün saøng tranh tuïng tröôùc toøa

Xin goïi:

HAÛI NGUYEÃN (714) 537-5366

- Hoa haäu Vietnam-USA 2005 Phaïm Thieân Trang - Caùc cô quan truyeàn thoáng, baùo chí: Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, Vieät Baùo Kinh Teá, Ñaøi VNCR, Ñaøi Little Saigon, Radio Bolsa, Saigon Radio Haûi Ngoaïi, Ñaøi Vaên Ngheä Truyeàn Thanh... - Caùc sô sôû Thöôïng Maïi: Chôï ABC, Chôï AÙ Chaâu, Chôï AÙ Ñoâng, Chôï Bolsa, Chôï Ñoàng Höông, Chôï Hoàng Phaùt, Chôï Hôïp Phaùt, Chôï Ngöôøi Vieät, Chôï Saigon City, Chôï Vieãn Ñoâng, Chôï Vónh Phaùt, Lee’s

- Ly dò, Khai phaù saûn - Quoác tòch, Theû Xanh - Maát Theû xanh, Re-entry Permit - Ñoaøn tuï gia ñình ODP - Fianceù Visa - Coâng haøm ngoaïi giao

14174 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843

nhö moät ngöôøi trong soá hoï ñaõ noùi: “Neáu phaûi quyø xuoáng ñeå coù ñöôïc $100 hoïc boång cho moät em beù, toâi saün saøng vì hieåu raèng cô hoäi ñoù coù theå cöùu vaø coù theå thay ñoåi soá phaän cuûa em beù ñoù.” Raát nhieàu ngöôøi tin vaøo “soá phaän” nhöng hoï queân raèng soá phaän ñoù phaûi coù cô hoäi ñöôïc thöïc hieän. Loøng tin vaø söï thaàm laëng daán thaân vaãn coøn neân raát nhieàu caùc cô sôû, hoäi ñoaøn ñaõ tham gia tröïc tieáp hay giaùn tieáp vaøo hai ngaøy xuoáng ñöôøng nhö: - Caùc lieân ñoaøn Höôùng Ñaïo: Chí Linh, Cöûu Long, Lam Sôn, Vaên Lang, Huøng Vöông vaø Traùng ñoaøn Baïch Ñaèng Giang; - Trung Taâm Vieät Ngöõ Hoàng Baøng; Trung Taâm Vieät Ngöõ Coäng Ñoaøn Westminster, Trung Taâm Giaùo Duïc A+ (Rosemaid); - Ñoaøn Ñaïi Ñaïo Thanh Nieân Cao Ñaøi; - Gia Ñình Phaät Töû Mieàn Quaûng Ñöùc; - Hoäi Sinh Vieän Coâng Giaùo Vieät Nam, giôùi treû, Thieáu Nhi Thaùnh Theå;

Sandwich, Saigon Market, Linh Muïc Traàn Quang Ñieàm, Hoäi tröôûng hoäi Help The Poor, ñaõ xin göûi Loøng bieát ôn cuûa Hoäi vaø cuûa ngöôøi ngheøo ñeán vôùi taát caû moïi ngöôøi trong böùc thö caûm taï göûi ñaêng vaø phaùt thanh treân caùc cô quan truyeàn thoâng. Thaät laø may maén khi coøn nhöõng ngöôøi “töû teá vaø toát buïng” nhö vaäy giöõa cuoäc ñôøi töôûng chöøng nhö phuõ phaøng vaø taøn nhaãn naøy. Coù leõ, phaàn naøo moïi chuyeän ñaõ ñöôïc neâu trong caâu chuyeän keå trong baûn tin cuûa Hoäi (trang 8, Ngheøo tieàn baïc vaø ngheøo taám loøng) khi Cha Anthony de Mello phaãn uaát vaø thöa vôùi Chuùa: “Taïi sao Chuùa ñaõ ñeå cho söï vieäc ñoù xaûy ra (söï ngheøo ñoùi vaø baát coâng)? Chuùa khoâng nhìn thaáy sao? Taïi sao Chuùa khoâng laøm gì heát?” Trong moät thôøi gian khaù laâu, Chuùa khoâng noùi gì. Roài moät ñeâm kia, Chuùa ñaõ traû lôøi raát baát ngôø: “Dó nhieân laø Cha ñaõ thaáy ñieàu ñoù roài: Vì theá maø Cha taïo döïng neân con, con ñaáy!” Hình nhö Chuùa cuõng ñang tìm caùch chuoäc loãi cho chính mình! ª


Xe Hôi

.3”

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C3

Mua baûo hieåm xe: PHAÏM ÑÌNH

Laøm theá naøo ñeå ñôõ ñöôïc 50% baûo phí?

T

hôøi gian qua, chuùng ta ñaõ noùi nhieàu veà caùc vaán ñeà baûo trì thöôøng thöùc. Chuyeän ñoù - cuõ nhö traùi ñaát vaø môùi nhö tình yeâu, noùi hoaøi chaúng bao giôø heát. Nhöng ñeå thay ñoåi khoâng khí, hoâm nay chuùng ta seõ taïm chuyeån qua ñeà taøi khaùc, khoâng keùm quan troïng: Vaán ñeà mua baûo hieåm cho xe. Coù nhieàu ngöôøi cho raèng mua baûo hieåm xe môùi laø quan troïng; Coù ngöôøi vì tieác tieàn mua baûo hieåm, neân duø coù baèng laùi ñaõ laâu maø chaúng daùm saém xe. Coù vieäc gì caàn ñi ñaâu xa thì laïi laám la laám leùt ñi möôïn xe, ngaïi ngaàn cöù y nhö laø... ñi “möôïn vôï, möôïn choàng”!!! Toâi ví von nhö vaäy laø döïa vaøo caâu noùi ñuøa trong daân gian “Cho möôïn vôï, möôïn choàng coøn coù theå ñöôïc chöù khoâng theå cho möôïn xe.” Nhieàu tieåu bang treân nöôùc Myõ khoâng buoäc phaûi mua baûo hieåm maø vaãn coù theå laùi xe hôïp leä, trong khi nhieàu tieåu bang khaùc, nhö California, thì khaêng khaêng buoäc ngöôøi laùi phaûi luoân luoân coù baûo hieåm keøm theo xe. Neân vaán ñeà tìm haõng baûo hieåm khaû tín, tìm chöông trình baûo hieåm phuø hôïp, vaø nhaát laø tìm tieàn maø ñoùng cho ñaày ñuû luoân luoân laø vaán ñeà nhöùc nhoái cho nhöõng oâng/baø chuû xe... ngheøo nhö chuùng ta. Baøi vieát sau ñaây cung caáp moät vaøi yù kieán ñôn sô, nhaèm giuùp giôùi bình daân tieát giaûm ñöôïc toái ña moùn “sôû huïi” phaûi ñoùng ñònh kyø cho baûo hieåm, noùi cho coù veû vaên hoïc moät chuùt laø:

Xe Ferrari Enzo, ñôøi 2004, trò giaù $65,000.

Laøm theá naøo ñeå giaûm ñöôïc tôùi 50% tieàn baûo phí? Dó nhieân, ñôõ ñöôïc chuùt tieàn maø laïi phaûi caét giaûm caû nhöõng söï baûo veä chính ñaùng vaø caàn thieát, thì ñaâu phaûi laø tieát kieäm, phaûi khoâng caùc baïn? Chæ coù theå duøng chöõ tieát kieäm khi loaïi tröø nhöõng chi tieâu khoâng caàn thieát maø vaãn

giöõ ñöôïc nhöõng baûo veä chính ñaùng aáy. Ñieàu caàn laø phaûi choïn nhöõng caùch naøo phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh cuûa mình vaø vaïch roõ cho ngöôøi ñaïi dieän haõng baûo hieåm bieát. Ñoù laø tieát kieäm. Sau ñaây laø nhöõng caâu maùch nöôùc cuûa Corey Rudl, moät chuyeân vieân coù 14 naêm kinh nghieäm trong

ngaønh buoân baùn xe, hieän laø moät trieäu phuù treû raát coù uy tín trong ngaønh kinh doanh qua Internet. Phaïm Ñình chæ daùm noùi vôùi nhöõng ngöôøi bình daân ít tieàn, nhöng neáu laø lôøi khuyeân cuûa moät trieäu phuù, thì coù leõ caû nhöõng nhaø trieäu phuù khaùc bieát ñaâu cuõng tìm thaáy sau ñaây ít nhieàu

thoâng tin höõu duïng. Moät chöông trình baûo hieåm trung bình giaù tôùi vaøi traêm, thaäm chí vaøi ngaøn ñoâ la moät naêm. Neáu suy xeùt kyõ moät chuùt, chuùng ta coù theå loaïi tröø ñöôïc tôùi moät nöûa soá chi phí naøy. Vaán ñeà laø laøm sao coù ñöôïc söï baûo veä ñuùng möùc vôùi giaù toái thieåu?

Tröôùc tieân caàn bieát raèng möùc tieàn baïn phaûi traû cho haõng baûo hieåm - goïi laø baûo phí, ñöôïc tính toaùn döïa vaøo nhieàu yeáu toá: Giaù trò chieác xe, nôi ñaäu xe ban ñeâm, hieäu xe, ñôøi xe, hoà sô tay laùi, lyù lòch taøi xeá, tình traïng hoân nhaân, phaùi tính, tuoåi taùc... Neáu baïn coù moät “maùi laù” ôû mieàn queâ, haõy ñaêng kyù ñòa chæ xe ôû ñoù. Vì sao? Baûo phí thay ñoåi tuøy theo vuøng, vaø taïi mieàn queâ - löu löôïng xe coä thaáp, nguy cô ñuïng xe ít, tieàn baûo phí thöôøng thaáp hôn ôû thaønh phoá, laø nôi xe coä löu thoâng ñoâng ñuùc vaø khaû naêng tai naïn cao hôn. Neáu coøn döôùi 25 tuoåi, vaø ñaëc bieät neáu laø nam giôùi, baïn coù theå gheùp teân mình vaøo baûo hieåm cuûa ngöôøi lôùn - cha meï hay anh chò trong nhaø. Gheùp teân cuûa mình vôùi ngöôøi khaùc, baïn vaãn coù theå khai mình laø ngöôøi laùi chính neáu söï thöïc ñuùng nhö theá. Neáu coâ/caäu taøi xeá con cuûa mình coøn ôû tuoåi vò thaønh nieân, baïn neân haïn cheá thôøi gian söû duïng xe cuûa ñöông söï ôû möùc döôùi 25% hoaëc chæ nhö ngöôøi ñoâi luùc môùi duøng xe. Neáu ghi danh taøi xeá vò thaønh nieân nhö ngöôøi söû duïng chính, baûo phí cuûa baïn coù theå taêng gaáp ñoâi. Ngoaøi ra, neáu baïn coù laøm kinh doanh vaø ñaêng kyù xe rieâng cho coâng vieäc ñoù, baïn neân ghi teân taøi xeá vò thaønh nieân laø ngöôøi söû duïng xe cuûa coâng ty. Laø vì, ña soá haõng baûo hieåm khoâng taêng baûo phí ñoái vôùi xe coâng ty cho duø ngöôøi laùi coøn nhoû tuoåi. Nhöõng moùn sau ñaây ñöôïc nhaø trieäu phuù Corey Rudl cho laø phí phaïm: Baûo phí keùo xe trong tröôøng hôïp nguy caáp (thöïc ra, hieän nay nhieàu coâng ty baûo hieåm khoâng coøn “chaïc” maø cung caáp mieãn phí khoaûn Tieáp trang C4

DAT


C4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Mua baûo hieåm xe: Laøm theá naøo ñeå ñôõ ñöôïc 50% baûo phí? Tieáp trang C3

DAT

naøy), baûo phí möôùn xe, vaø nhaát laø baûo phí y teá. Veà caùi khoaûn sau cuøng - ñeå chi traû tieàn chöõa beänh, tieàn thuoác do tai naïn xe coä, theo oâng Rudl thì neáu baïn ñaõ coù moät chöông trình baûo hieåm y teá thöôøng xuyeân tröôùc ñoù, baïn khoâng nhaát thieát phaûi mua theâm phaàn naøy. Laø vì, neáu coâng ty baûo hieåm xe khoâng chi traû tieàn chöõa beänh, thì chöông trình baûo hieåm thöôøng xuyeân cuûa baïn cuõng phaûi lo chuyeän ñoù cho baïn. Vaäy haõy löôïc kyõ laïi chi tieát trong chöông trình baûo hieåm cuûa mình, vaø neáu muoán loaïi boû phaàn naøo, baïn chæ caàn goïi cho ngöôøi ñaïi dieän (agent) ñeå xaùc ñònh yù muoán cuûa mình laø ñuû. TIEÀN DEDUCTIBLE Tröôùc tieân, töø ngöõ naøy deductible, ñaõ ñöôïc söû duïng quaù quen thuoäc trong khoái ngöôøi Vieät sinh soáng ôû ngoaïi quoác, neân giôø ñaây ñaõ ñöôïc coi nhö... tieáng Vieät. Nhöng töø kinh nghieäm tieáp xuùc, chuùng toâi thaáy raèng khoâng phaûi ai cuõng hieåu yù nghóa moùn tieàn naøy. Vaäy deductible laø gì? Noùi moät caùch cuï theå, noù laø moùn tieàn chuû xe phaûi chung goùp vôùi coâng ty baûo hieåm CUÛA MÌNH ñeå söûa xe CHO MÌNH, baát keå mình coù loãi hay khoâng trong tai naïn. Chaúng haïn, baïn bò thieân haï ñuïng truùng, vaø ñoái phöông coù loãi. Ñöông nhieân, baûo hieåm cuûa ñoái phöông phaûi ñeàn cho baïn. Nhöng chôø ñoái phöông ñeàn thì hôi laâu, baïn muoán coâng ty baûo hieåm cuûa mình söûa xe cho mình tröôùc. Hoï saün saøng, vôùi ñieàu kieän baïn phaûi coù baûo hieåm 2 chieàu vaø phaûi ñoùng tieàn Deductible. Baïn thaéc maéc vaø coá caõi vôùi haõng baûo hieåm laø taïi sao laïi phaûi ñoùng deductible trong khi mình hoaøn toaøn khoâng coù loãi. Xem ra baïn coù lyù, nhöng thöïc ra baïn ñang maát giôø

Xe bus 2 taàng Leyland PD2 Titan, cheá taïo naêm 1964, ñöôïc duøng laøm xe bus haønh khaùch taïi Warrington, Anh Quoác, naêm 2000 ñöôïc moät tö nhaân mua laïi, cho ñeán nay chaïy vaãn coøn toát. Cuõng coù theå coi nhö... kyø quan!

tranh caõi voâ ích. Laø vì, xin nhaéc laïi, deductible laø moùn tieàn baïn döùt khoaùt phaûi chi khoâng phaûi cho haõng baûo hieåm, maø traû cho tieäm söûa xe - baát keå loãi phaûi veà beân naøo. Sau ñoù, neáu ñoái phöông coù loãi, baûo hieåm cuûa baïn seõ ñoøi baûo hieåm beân kia traû laïi khoâng nhöõng moùn deductible, maø caû phaàn tieàn maø haõng baûo hieåm cuûa baïn ñaõ boû ra ñeå söûa xe cho baïn. Coøn neáu baïn coù loãi, thì... dó nhieân moùn deductible ñoù mình phaûi oâm luoân. Vaäy khi mua baûo hieåm 2 chieàu vaø ñöôïc hoûi laø muoán ñoùng deductible bao nhieâu (chæ nhöõng chöông trình baûo hieåm 2 chieàu môùi coù phaàn deductible), baïn coù theå choïn deductible ôû möùc cao nhaát. Laø vì, deductible caøng cao thì baûo phí caøng thaáp. Vaø ngöôïc laïi. Neân nhôù, deductible laø moùn tieàn coù theå chaúng bao giôø phaûi boû ra, trong khi baûo

phí laø moùn tieàn baïn phaûi ñoùng thöôøng xuyeân. Nhö treân ñaõ noùi, baïn chæ maát tieàn deductible (maát luoân) neáu mình laø ngöôøi coù loãi trong vuï ñuïng xe. Vaäy baïn coù hay bò ñuïng xe khoâng? Raát ít! Hôn 10 naêm tröôùc môùi coù 1 laàn. Vaø baïn coù phaûi laø ngöôøi gaây ra tai naïn khoâng? Chöa bao giôø keå töø ngaøy coù baèng laùi 15 naêm tröôùc. Vaäy haõy xeùt laïi xem möùc deductible cuûa mình laø bao nhieâu. Neáu ñang laø $100 thì

duø coù saün tieàn nhö trieäu phuù baïn cuõng haõy taêng deductible leân $500. Baïn seõ thaáy möùc sôû huïi cho baûo hieåm giaûm xuoáng thaáy roõ. Thaäm chí baïn coù theå taêng deductible leân tôùi möùc $1,000, neáu baïn khaù töï tin veà thaønh tích laùi xe caån thaän cuûa mình. Kyø sau: Taän duïng caùc yeáu toá mieãn giaûm baûo phí. PHAÏM ÑÌNH dinhcpham@yahoo.com

Theo doõi ñaày ñuû tin töùc theá giôùi vaø Vieät Nam Tin nhanh, ñuùng, ñaày ñuû; nhieàu baøi vôû giaù trò: Chæ coù Nhaät Baùo

NGÖÔØI VIEÄT

©2004 Cartier

.3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Santos ® 100 $XWKRUL]HG&DUWLHU$JHQF\

Starting at $4,200

Culver Plaza

15333 Culver Dr., #100, Irvine

949-733-2266

San Gabriel Square

140 W. Valley Blvd., #111, San Gabriel

626-456-2222

Hing Wa Lee Plaza

1569 S. Fairway Dr., #128, Walnut

909-831-8888


C LA S S I F I E D A D S RAO VAÊT C LA S S I F I E D A D S NGUOI VIET

NGUOI VIET

NGUOI VIET

THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT

ÔÛ XA MUOÁN ÑAÊNG RAO VAËT

LIEÂN LAÏC VEÀ RAO VAËT

* Trong voøng 25 chöõ ñaàu: $5.00 moät ngaøy; theâm moãi chöõ: $0.10; moãi chöõ/moãi ngaøy; chöõ LÔÙN ÑAÄM tính theâm $0.50 moãi chöõ/moãi ngaøy. * Giaù ñaêng lieân tuïc nhieàu ngaøy (25 chöõ ñaàu): 3 ngaøy: $10; 5 ngaøy $15; 1 tuaàn: $20; 4 tuaàn: $70. * Rao vaët ñaêng nhieàu hôn moät item (xe, nhaø, apt, phoøng,...): töø item (xe, nhaø, apt, phoøng...) thöù nhì trôû ñi, moãi item phaûi traû theâm $5/tuaàn. Moãi item sau khoâng quaù 10 chöõ. * Xe baùn, trong noäi dung rao vaët phaûi ghi baûng soá (license plate#) hoaëc soá söôøn (VIN). * Rao vaët ñaõ ñaêng leân baùo, muoán söûa noäi dung caàn traû theâm $5. * Chuùng toâi chæ ñaêng buø rao vaët ñaùnh sai soá phone hoaëc ñòa chæ, hoaëc ñaêng soùt ngaøy. Ngoaøi vieäc ñaêng buø (hoaëc boài hoaøn soá tieàn töông ñöông) nhöõng ngaøy bò sai soùt, chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà nhöõng thieät haïi coù theå gaây ra do vieäc ñaêng sai hoaëc ñaêng soùt. * Ngöôøi ñaêng rao vaët chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà lôøi caäy ñaêng. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng theå nhaän qua ñieän thoaïi caùc yeâu caàu söûa chöõa hoaëc ngöng. * Chuùng toâi chæ coù theå nhaän rao vaët qua ñieän thoaïi cuûa nhöõng khaùch haøng coù môû Account thöôøng xuyeân vaø ñoùng tieàn deposit Xin môøi quyù vò ñeán toøa soaïn ñeå Account. * Raát tieác, chuùng toâi khoâng göûi baùo ñeán khaùch haøng ñaêng rao vaët; xin vui loøng mang theo bieân nhaän ñeán toøa baùo ñeå nhaän baùo bieáu. * Nhaät baùo Ngöôøi Vieät daønh quyeàn töø choái ñaêng moät rao vaët khoâng caàn neâu lyù do.

* ÔÛ xa, quyù khaùch coù theå göûi thö ñeå ñaêng rao vaët, xin ñoïc kyõ THEÅ THÖÙC ÑAÊNG RAO VAËT ôû beân traùi. * Xin göûi check hoaëc money order traû cho NGUOI VIET töông öùng vôùi soá chöõ, soá ngaøy ñaêng..., keøm theo noäi dung vieát roõ raøng hoaëc ñaùnh maùy. Xin ghi roõ muoán ñaêng trong muïc naøo, soá ngaøy muoán ñaêng vaø ngaøy baét ñaàu ñaêng. * Caét maãu rao vaët ôû cuoái trang ñeå ñieàn vaøo laø caùch tieän nhaát. * CHUÙ YÙ: Neáu quyù khaùch khoâng ghi ñaày ñuû caùc chi tieát noùi treân, chuùng toâi seõ tuøy nghi ñaêng vaøo ngaøy sôùm nhaát, vaøo muïc rao vaët gaàn nhaát vaø ñaêng moät soá ngaøy töông ñöông vôùi soá tieàn ñính keøm vaø quyù khaùch khoâng theå khieáu naïi. Xin ghi ngoaøi bì thô:

Taïi Orange County: NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT

NGÖÔØI VIEÄT / RAO VAËT 14771 MORAN ST. WESTMINSTER, CA 92683

100 - Nhaø Cho Thueâ 110 - Apt Condo Cho Thueâ Tel: 714-892-9414 120 - Phoøng Cho Thueâ Fax: 714-894-1381 Email: raovat@nguoi-viet.com 200 - Caàn Thueâ Nhaø Phoøng Taïi Los Angeles County: 300 - Nhaø Baùn Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/LA 400 - Xe Baùn 1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776 Hanks Wu - Ngoïc Mai 500 - Sang Nhöôïng Cô Sôû Tel: 626-292-7004 600 - Vieäc Laøm Fax: 626-292-7005 Cell: 626-497-1304 Email: raovat@nguoi-viet.com 630 - Vieäc Nhaø Taïi South Bay Los Angeles County: 640 - Vieäc Haõng Xöôûng Vaên Phoøng NGÖÔØI VIEÄT/South Bay 650 - Vieäc Hair/Nail 14771 Moran St. Westminster, CA 92683

15632 Crenshaw Blvd. Gardena, CA 90249

Tel: 310-515-1963 Fax: 310-715-1383 Email: raovat@nguoi-viet.com

100-7L-121304/147703

100 - NHAØ CHO THUEÂ HOUSE FOR RENT 100-28L-091004/135848

100-7L-121304/147725

Neáu Quyù vò coù credit toát treân 700, coù vieäc laøm vöõng, Quùi vò coù theå mua nhaø khoâng caàn down, thay vì phaûi möôùn nhaø. L/L 714-6515105.

Nhaø khang trang 3PN 2PT. Khu yeân tònh, vuøng Beach Cerritos. No housing giaù $1350/thaùng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 01-05. Goïi Johnny Nguyeãn 714-531-3845

100-14L-111204/144116

100-7L-121304/147733

Townhouse 3PN/2.5PT, thaûm, sôn môùi, thay gaïch nhaø beáp môùi. Doïn ñaàu 12/04. Giaù $1650, deposit $1650. Ñ/C 17108 ASH st. H.B #4, gaàn Beach & Warner. L/L Kim 714-799-0620, 408896-1853 cell, 408-492-8594 (8 to 6PM), 714-200-5952

100-7L-111604/144388

Condo Westminster, 2PN/1.5PT, 2 parking space. Hoaøn toaøn taân trang. Ñi boä tôùi tröôøng vaø chôï. Goùc ñöôøng Westminster/Magnolia $1400/Mo. Goïi 714-457-4645

100-28L-120104/146259

Nhaø 5 phoøng nguû 2 nhaø taém sau chôï Bolsa goùc Bishop & Swallow. Gaàn tröôøng trung hoïc tieåu hoïc. Khu yeân tònh, saïch seõ parking roäng raõi. Nhaän housing giaù $2300/thaùng. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Goïi nhaø 951-736-0731, cell: 951-415-2200

100-14L-120304/146684

Nhaø 5 phoøng 1 tuoåi. Khu sang 1020 Gilbert vaø La Palma, Anaheim, cho möôù n thöôø n g hay housing, voâ 1/1/05. LL: 408-2262940 cel: 408-839-2271 gaàn tröôøng, Freeway

100-14L-120504/146815

Nhaø môùi roäng raõi, ñeïp, 3PN + den, 2PT ôû Surprise, tieåu bang Arizona, gaàn khu Pheonix $900 thaùng. Lieân laïc 714-280-2185

100-14L-120604/146936

Nhaø 6PN, 3PT, vuøng Stanton goùc Beach vaø Lampson cho thueâ giaù $2500. Housing OK, xin goïi 714230-9588 or 714-230-9589

100-7L-120704/146991

Nhaø laàu, 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém raát ñeïp (built in 2004), raát roäng vôùi 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng taém ôû döôùi laàu, khu vöïc raát an ninh, goùc ñöôøng Westminster NewLand, saân sau raát roäng, nhieàu choã ñaäu xe, Cho thueâ $2,750., chuû muoán cho ngöôøi coù coâng vieäc vaø tín duïng toát möôùn. Xin goïi soá 714-797-1080 hoaëc soá 714-894-3422 (English speaking please) 100-8D1567-120804/147209

NHAØ CHO THUEÂ: Nhaø laàu 2 taàng, maùi ngoùi, thaûm môùi, sôn môùi, 4 bedrooms, 3½ phoø n g taé m . Double garage, ñaát roäng, khu raát yeân tònh & ñeïp. Goùc Standford & Gilbert, Garden Grove. $2100/ month, sec Deposit 12752 Melody Dr, GG. Call: 714-2005114, anytime. 100-6D167-120804/147215

100-6L-121004/147587

Nhaø troáng 3 phoøng an ninh coù laàu, gaïch thaûm thoaùng maùt. Doïn vaøo 12/15, goùc G.G & Golden West $1500. No housing. 714799-1498, 714-797-2160.

100-7L-121204/147628

LawnDale nhaø 3PN, 2½PT, 2 car garage, khu yeân tónh. Goïi Coâ Thu 310-590-5618

100-14L-121204/147629

Nhaø laàu 4 phoøng nguû 3 phoøng taém, ngay trung taâm Westminster coù vöôøn caây aên traùi. Nhaän Housing. $1,870. Goïi 714963-7910.

100-7L-121204/147640

Nhaø 4 phoøng nguû, 2 phoøng taém, $1800/thaùng. Deposit $1800. 5411 W. Roosevelt, Santa Ana. Doïn vaøo Dec. 05.04. Nhaän housing. Goïi Mr Bình. 714-655-6114 cell: 894-6602 B

100-7L-121204/147654

Nhaø vuøng HB. 4 phoøng nguû, 2 phoøng taân trang toøan dieän, raát ñeïp cho thueâ Giaù $2650. Lieân laïc soá 714-657-8417 or 714534-1059 ñeå laïi tin nhaén. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaø cho thueâ vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû 2 phoøng taém coù family room gaàn tröôøng hoïc vaø nhaø thôø. L/L: 397-7997 or 9715613

100-3L-121604/148208

Nhaø Garden Grove 3PN/2PT, garage 2 xe. Nhaø ñeïp taân trang toaøn dieän. Brookhurst/Trask, gaàn Little Saigon. $1800/thaùng + deposit. Nhaä n housing. L/L Thaønh 714-240-7590 hoaëc 714785-2193 100-14L-121604/148219

Nhaø cho thueâ. Nhaø 9061 Reading/Magnolia, Westminster 3 phoøng nguû + 1 taém. Khu toát. Rent $1500. Deposit $1200. Move in anytime. Tom: 714719-1888

100-4L-121604/148248

100-21L-121304/147749

Newland/Garden Grove Nhaø rieâng 2PN 1PT taân trang hoaøn toaøn thaät roäng $1250, doïn vaøo anytime, housing OK. Jani 714892-4370 or 714-791-3432

100-7L-121304/147771

Nhaø rieâng 3PN + 2PT goùc West + Garden Grove, khu yeân tónh, parking nhieàu, khoâng garage. Doïn vaøo 1-1-05 thueâ 1,500$/ thaùng. Deposit thaùng. L/L OÂ. Ñaøo 714-448-1193 or 414-2222.

Nhaø cho thueâ vuøng Santa Ana, Fairview - Edinger 3 phoøng nguû 2 phoøng taém cover patio saân tröôùc saân sau roäng gaàn goùc ñöôøng, nhaän housing. 714-6413532 H, 714-376-1030 C

Townhouse Anaheim 2 taà n g, 3PN/2.5PT, 2 garage ñi thaúng vaøo nhaø, khu yeân tónh saïch seõ parking roäng, doïn vaøo anytime gaàn fwy 5 vaø 91, school, $1500/ thaùng + $300 deposit. Tel: 714956-5699 John

100-7L-121404/147805

Nhaø House cho thueâ 3/2/2 car garage, taân trang toaøn dieän, saïch seõ thoaùng maùt, khu an ninh, goùc ñöôøng Fairview + Willit. Xin goïi 714-720-7279

100-7L-121404/147833

Nhaø 2 taàng townhouse 3PN/ 1.5PT goùc Beach/Lampson cho thueâ. Coù theå doïn ñaàu 01/01/05. Housing OK. Giaù $1,500/m + Deposit. Lieân laïc Haøo 714-7093836.

100-7L-121404/147853

Nhaø (Triplex) Westminster. Goùc Beach/Westminster. Ba phoøng nguû, hai phoøng taém 2 car garage attached. Sôn, thaûm môùi. Doïn vaøo ñaàu thaùng January. Giaù $1,550. Nhaän housing. 562-9269424.

100-21L-121404/147871

Nhaø 4 phoøng cho thueâ, thaønh phoá Orange, Lieân laïc A Hieäp. H. 714-538-6267, cell: 714-3433105

100-7L-121504/148003

Cho thueâ nhaø 4PN + Den + 2PT. Giaù $1700., khoâng housing, goùc Westminster vaø Beach, soá nhaø 13652 Jackson St., Westminster. LL Thanh. 714-381-3534

100-7L-121504/148032

Nhaø môùi 2PN/1PT Phoøng taém & phoøng beáp ñeïp, saøn goã & gaïch, 2 xe garage, khu yeân tónh. Bao utilities, laundry, cable. Gaàn Magnolia & Orangethorpe, freeway 5/91. L/L: 714-366-6137 (Home), 626-627-0170 (Cell).

100-4L-121504/148036

Nhaø 4Flex vuøng Orange - khu cul de sac yeân tònh, an ninh, goùc ñöôøng Ball/Sunkist 1 caên 3 phoøng nguû 1.5 phoøng taém, 2 car garage attached ñi vaøo nhaø $1,450/ 1000 deposit - 1 caên 2 phoøng nguû 1.5 phoøng taém, 1 car garage + 1 car pot rieâ n g bieä t $1,200/900 Deposit. Moãi caên ñeàu coù maùy giaët saáy hook up. Patio rieâng bieät vaø loø söôûi sang troïng. L/L 714-757-2828. Anytime.

100-3L-121604/148256

100-3L-121704/148282

Nhaø 3PN + 2PT, 2 car garage vaø nhaø 1PN 1PT. Khu Hazard Beach, Westminster. Nhaø troáng. Nhaän housing. L/L: 714-6367515 hoaëc 714-797-4076 100-2L-121704/148291

Nhaø cho thueâ 2PN, 1PT, beáp rieâng. Sôn, thaûm môùi. Khu yeân tónh, an ninh saïch seõ, gaàn tröôøng hoïc, freeway, chôï. Öu tieân vôï choàng coù 1 hoaëc 2 con nhoû. VN môùi qua OK. Doïn vaøo anytime. Goùc Harbor and Lampson. Phone: 714-663-2835 100-8D123567-121704/148298

Townhouse Fift St, 2 master bedrooms, 2.5PT, 4 parking space, 2 taàng. Coù patio, nhaø môùi saïch seõ, coù coång an toaøn, trung taâm Little SG. Gaàn chôï, tröôøng, thö vieän, coâng vieân, doïn vaøo thaùng 1/2005. Giaù $1300/thaùng. L/L Phöôïng 714-200-3875 100-7L-121704/148321

Nhaø 3PN, 2PT, vöôøn roäng, khu trung taâm Little Saigon an ninh gaàn tröôøng chôï, nhaø thôø, chuøa, freeway. Doïn vaøo ñaàu thaùng, khoâng nhaän housing, goïi OÂ.Minh 714-892-6402 100-7L-121704/148382

Nhaø cho möôùn, loái ñi rieâng 1N, 1T, bao ñieän gas nöôùc $875 1 thaùng, goïi Dung or Son: 714557-1322, 714-856-7038 cell phone

100-7L-121604/148115

NHAØ 3PN + 2PT LÔÙN Khu yeân tònh, lòch söï, gaàn Bolsa, phoøng aên rieâng, saân sau roäng coù patio cover. Nhieàu parking. Nhaän housing $1645, 350-4408

100-7L-121604/148194

Nhaø 3PN/2PT môù i remodel khang trang saïch seõ khu yeân tónh gaàn goùc ñöôøng Euclid & soá 5th. $1,700/M. Deposit $1,000. LL Jim 714-364-2420.

100-7L-121704/148371

WESTMINSTER - Nhaø ñeï p , 2Bdrs, 1 bath, garage 1 xe, saân tröôùc, sau roäng, choã ñaäu nhieàu xe, gaàn park, nhaø thôø, laùng gieàng toát, an ninh. 626-552-2776

110 - APT CHO THUEÂ APT FOR RENT

110-28L-101702/041678

$300 OFF. Anaheim beautiful apartments have 2 beds 1-1/2 baths $1090; 2 beds & 2 baths $1120. Spacious, walk-in closets, pantry fireplace vaulted ceiling, balcony, cable. Underground parking, pool, and laundry. Jocelyn 714-826-6674 110-33L-022004/105415

CALESPANA APTS Apt 1 & 2 phoøng cho thueâ gaàn chôï ABC Supermarket, raát saïch seõ vaø roäng raõi, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Xin goïi 714-893-0519. 110-DL-022504/106167

110-15L-120704/147107

2-nguû, 2-taém, 2-garage, washer + dryer hook-up, Westminster + Goldenwest. 2-nguû, 1-taém, 1garage, Beach + Edinger, pool, sôn, thaûm, raïch môùi, roäng, saïch, ñeïp, yeân tónh, gaàn tröôøng chôï VN. L/L: 714-448-8987 110-7L-121204/147621

Garden Grove Apt., 1PN, 1PT, treân laàu, housing OK. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/05. LL 714-8927494, 714-653-8876 110-7L-121204/147665

Townhouse: 7051 Wyoing St#2 Westminster, goùc Goldenwset/ Westminster. 2 bedroom, 1½ bathroom, enclosed garage, sôn môùi, saøn gaïch, coù Balcony. Nhaän housing. Goïi OÂ Lu 949-831-6054, or 949-295-1508 110-7L-121204/147670

APT 1 phoøng cho ñoäc thaân öu tieân Nöõ vuøng Highland Park. Giaù $350/thaùng. Cell: 626-757-9704 sau 9PM, business: 323-2584419 110-7L-121304/147754

$495. City of Orange, APT, 1PN/ 1PT, gas, water, trash paid. Tieän cho ñoäc thaân hoaëc vôï choàng, free giaët saáy, tuû laïnh. Goïi Cao 714458-2000, hoaëc Khanh 639-6229 110-14L-121304/147761

Garden Grove for rent. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém vaø 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, taân trang, saïch seõ, saùng suûa, garage coù cöûa ñoùng, gaàn tröôøng hoïc, khu an khang vaø yeân tònh. Giaù $1,350. vaø $1,150. LL: John Ñoaøn. 714-550-3382, 714-2004975 110-7L-121304/147768

Nhaø treät. Stanton 3P.nguû, 2P.taém + garage, thaûm môùi. Bao nöôùc, raùc. Giaù $1395/thaùng. Housing OK. Doïn vaøo ñaàu thaùng. L/L: 714775-7878 or 714-330-4125 110-14L-121404/147787

Apartment cho thueâ vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, coù garage vaø maùy giaët, maùy saáy, khu yeân tónh, xin lieân laïc phone: 714-890-5885 110-7L-121404/147822

APT ôû Westminster, 2PN, 1PT, ñaët coïc $300, $950 tieàn thueâ, mieãn traû gas, nöôùc, thaûm môùi, beáp môùi, saøn taém môùi, sôn môùi, giöõa ñöôøng Newland vaø Westminster. 8341 15th St #2, LL:Mrs Hillda, phone: 714-8983825 110-7L-121404/147889

2 Bedroom 1.5 Bath 2 story, Patio $1200 - 2 Bedroom 1 Bath, Front porch rear Balcony, large kitchen, dining area $1200. 8665 Trask near Newland. No Housing. 714-317-6769.

100-7L-121704/148429

110-7L-121504/147945

Nhaø roäng 3PN 2PT khu toát giaù reû gaàn Park chôï VN Bus raát toát cho söùc khoûe. Öu tieân GÑ ít ngöôøi hay ngöôøi cao nieân. LL 714-2447371, 714-891-8361.

Apartment cho thueâ 1PN 1PT gaàn Bolsa vaø tröôøng hoïc giaù $950/mo. Khoâng nhaän housing, xin lieân laïc Cöôøng 714-822-5630

100-3L-121704/148446

Garden Grove/Lewis 2BR - 2BA. Döôùi laàu, môùi taân trang. Saïch seõ, roäng. Nhaän housing. Ñi boä sang nhaø thôø Tam Bieân. $1050. Lieân laïc 714-321-6983

110-7L-121504/147948

100-7L-121304/147731

110-14L-121504/147956

110-14L-042204/114620

THAÙNG ÑAÀU BÔÙT $200. Apt vuøng Westminster. 1 phoøng nguû, 1 phoøng taém. Giaù $865 + $300 deposit. Coù phoøng giaët, coù hoà bôi. 714-373-8954 cell.

100-14L-121304/147769

ANAHEIM - Nhaø môùi, non community 2300 sqft 4PN, 2.5PT, 2 garage nhieàu parking saân sau roäng ñeïp khu yeân tónh. Housing OK $2150. L/L: 714-553-5526 100-3L-120304/146717

GARDEN GROVE - 3PN, 2PT, family room roäng 1500 sqft. Ñi boä ra Mile Square Park (goùc McFadden/Ward), 10692 Kedge Street. $1700/month. Coù maùy giaët tuû laïnh, housing OK. Doïn vaøo anytime. Xin laùi xe xem tröôùc khi goïi. Lani Nguyen 714-5342119, 714-918-8423 100-7L-121704/148301

GARDEN GROVE - 4PN/3PT, khu an ninh, coù hoà taém. Giaù $1800 + deposit. Nhaän housing. Doïn ñaàu 01/01/05. L/L: 714-2006176 or 714-251-9841

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Apartment ôû Garden Grove 2PN 1PT hoaø n toaø n môù i . 10862 Lampson #2, $1200 moät thaùng, khoâng housing. L/L Daân 714608-2864 110-5L-121504/147963

110-32L-100804/139671

Two and Three bedroom townhouse style near Brookhurst/ Westminster, quiet, private yard, pool, carports, laundry rooms, near schools + stores. From $1,135. Courtyard Villas 714638-3433. 110-34L-102804/142027

Cinnamon Creek APTS. 1+2 phoøng nguû. Ngay trung taâm Little Saigon, vaên phoøng noùi tieáng Vieät. Khoâng nhaän housing. Giaù ñaëc bieät tuøy tröôøng hôïp. Goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 714-531-6266 110-28L-102904/142203

Mile Square Apartments 4800 W.McFadden Ave One Month Free* (call for details) 1 Bedroom from $1025 2 Bedroom from $1200 714-839-1474 310-640-3100 ext.148

746 - Laøm Vöôøn 747 - Giaët Thaûm 750 - Daïy, Huaán Luyeän 760 - Vay Möôïn, Ñaàu Tö 770 - Söùc Khoeû, Thaåm Myõ 780 - Töû Vi, Chieâm Tinh 800 - Linh Tinh 820 - Côm Thaùng 830 - Giöõ Treû 850 - Baùn Caùc Loaïi 900 - Nhaén Tin Thoâng Baùo

RAO VAËT NGÖÔØI VIEÄT: NHANH CHOÙNG - HIEÄU QUAÛ - TIEÁT KIEÄM

110-12L-120204/146364

Garden Grove, 12581 Louise, 2 bed / 2 bath coù choã ñaäu xe, goùc Lampson/Magnolia, $1150/ thaùng. Huøng 714-654-6198.

110-DL-092804/000016-B

WESTMINSTER - WESTGLEN APARTMENTS vuøng Westminster 2PN + 1PT. Khu yeân tónh, coång ra vaøo, vbao gas nöôùc raùc. Khoâng nhaän housing. Ñ/T: 714-891-8377

100-6D1267-121704/148417

100-7L-121604/148108

100-5L-121604/148112

100-7L-121704/148342

WESTMINSTER - Cho thueâ 3 bed, 2½ bath, neàn loùt gaïch, khu yeân tónh thoaùng maùt. Nhaän housing. Ñòa chæ: 7281 Wyoming #1, goùc Goldenwest.. LL: 714-4487962, 891-2112

Nhaø cho thueâ vuøng Corona, 3 bedroom, 2 1/2 bath, nhaø 2 taàng 1700SF. Nhaø ñeïp, saïch seõ, khu yeân tónh, giaù $1700/thaùng. Goïi 714-904-2627

ANAHEIM - 4 nguû, 2½ phoøng taém, 3 garages roäng 2300 sqft., Khu an toøan, $2200. Nhaän Housing. LL 714-797-3515 Doïn vaøo ngay.

Rent reû . Nhaø goù c Hazard Bushard, 2 beds, 1 bath, kitchen $1150/thaùng. Bao ñieän nöôùc, gas, choã ñaäu xe roäng raõi. Khoâng nhaän housing, goïi ngay keûo treã, 714-720-5869

100-4L-121604/148141

WESTMINSTER - Nhaø 3PN, 2PT môùi ñeïp, garage 2 xe, saân sau roäng, ñaäu xe thoaûi maùi an toaøn, nhaä n housing $1650/thaù n g. 13801 Edwards / Westminster. LL: 714-692-2460, 271-1039

Nhaø Westminster Euclid 3PN 2PT No garage, saân ñaäu xe roäng raõ i . $1,500 thaù n g, Deposit $1,000. Bao nöôùc raùc. Doïn vaøo 1-1-05. 714-636-3964.

100-7L-121504/148057

Nhaø house cho thueâ raát roäng thoaùng 3PN + 2PT, Garden Grove & Westminster. Ñoái dieän chuøa Hueä Quang, gaàn chôï Ngöôøi Vieät. Doïn vaøo ñaàu thaùng 12. L/L: 714775-2826, 251-4852

100-7L-121604/148231

ROSEMEAD - Nhaø townhouse cho thueâ: 3PN, 2.75PT. Chuû môùi taân trang, nhaø roäng raõi, khu an toaøn. Nhaän housing. Xin L/L: 626-786-4119, 626-840-1638

100-3L-121704/148405

Nhaø 3PN 2PT vuø n g Garden Grove goùc Newland cho thueâ giaù $1,650. Housing OK. Xin goïi 714-230-9588, 714-230-9589.

Duplex 2Bed 1 Bath, garage dính lieàn vôùi nhaø, coù choã ñeå giaët xaáy. Gaà n Harbor/Hazard. $1,150/ thaùng. Doïn vaøo 1/1/05. Phone: 714-775-6721.

100-14L-121304/147701

HUNTINGTON BEACH - Nhaø 4PN/2PT for rent $2100. gaàn shopping, School, chôï VN, Park. Doïn vaøo ôû ngay. LL: 714-2349817, 925-0601, 454-3023

660 - Vieäc Vaên Phoøng 665 - Vieäc Chôï Nhaø Haøng 670 - Vieäc Thôï May 700 - Dòch Vuï 702 - Du Lòch 706 - Baûng Hieäu 710 - Söûa Maùy Moùc 720 - Söûa Xe 740 - Söûa Nhaø, Tieäm 742 - Doïn Nhaø 744 - Söûa OÁng Nöôùc

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) NHAØ CHO THUEÂ, 3 phoøng nguû, 1½ taém, saân truôùc sau, parking roäng, goùc Bolsa Magnolia. Doïn vaøo Jan 05. LL: Loan 714-7756844 sau 7 giôø toái hoaëc nhaén maùy.

THÖÙ TÖÏ CAÙC MUÏC RAO VAËT

Apartment For Rent soá 7332, 21St #C. T/P Westminster, 1P.nguû, 1P.taém. Giaù $800 + deposit. Doï n vaø o ngay. L/L Mr.Son: 714-724-5529, 714897-4627 110-5L-121504/147996

APT. WMT. 5 unit cho thueâ, #4, 2PN, 2PT, khu yeân tónh, saïch seõ, khang trang, 1 single garage, 1 parking space. Giaù $1250. + Deposit. Housing OK, Doïn vaøo 01/01/05. Ñòa chæ: 7887, 10th st, WMT. ( Giöõa Beach vaø 10th). Tell: 714-964-1834 or 714-7675488 110-7L-121504/147997

ª Garden Grove: Beach/ Lampson, 2 bedroom, 1 bath, garage, water/trash paid. 12571 Camus, $1100/mo. Available 1/ 1/05 ª Tustin. House 2 bedroom, garage, yard. $1350/mo. 714-6579100

110-14L-121504/148050

Corona, 2nd level, 2BR, 2 Bath, 2 car garage, Fire place, Poll, Jacuzzi, dryer, washer. $1,350/ mo., deposit $1,300. 714-2353940.

110-30L-121504/148075

Lafayette Apartment, 11201 Euclid Street, G.G: Move in Special: One Month Free. 1 bed 1 bath $925, 2 bed 1 bath $1150; gated, pool, laundry, no pets, call 714-537-0924, office hours Friday through Tuesday 11am to 5pm, or 310-640-3100, ext.148

110-7L-121504/148083

4 Plex vuøng Garden Grove 3 phoøng nguû 2 phoøng taém 2 choã ñaäu xe. Coù theå doïn vaøo ngay. Nhaän housing $1500/thaùng deposit $800. L/L coâ Hoa: 714-8912087 hoaëc coâ Mai: 714-8473236

110-3L-121604/148138

4 Flex. 1PN,1PT, caên bìa, thaùng $850, deposit $600. Harbor / Ball Anaheim, Chuû bao ñieän gas, nöôùc. Doïn vaøo 1/2005 Housng OK. L/Laïc Peter, Thanh 714-6671102, cell: 714-856-2777

110-7L-121604/148242

Apartment 1 nguû 1 taém ñeïp roäng Fountain Valley $1,045/m. Bôùt $400 cho thaùng ñaàu. Xin vui loøng goïi 714-454-9744. (Ñoái dieän Mile Square Park).

110-2L-121704/148325

Apartment 1 P.nguû roäng, 2 taàng kieåu condo 1 1/2 taém, 1 car garage goùc Harbor/Orangewood, Anaheim $850. Lieân laïc 714839-6456

110-14L-121704/148358

ª Vuøng Anaheim. Khu toát, garage, vöôøn nhoû 1PN/1PT, giaù $895/thaùng. Ñòa chæ 2283 W.Colchester, goùc Brookhurst/ Ball (Nhaän housing) ª Vuøng Garden Grover, khu yeân tónh, söûa môùi toaøn boä, 3PN/2PT, giaù $1350/thaùng. 2PN/2PT, giaù $1200/thaùng. Goùc Gilbert/G.G. Ñòa chæ 13051 Gilbert. (Nhaän housing). ª Vuøng Stanton coång raøo, söûa môùi toaøn boä 1PN/1PT giaù $850/ thaùng. Ñòa chæ 7882 1st St. Goùc Beach/Cerritos. (Nhaän housing). ª Vuøng Anaheim, ñöôøng cuït, söûa môù i toaø n boä 2PN/1PT, giaù $1150/thaùng. Ñòa chæ 2183 W. Brownwood. Goùc Lincoln/ Brookhurst. (Nhaän housing). L/L Thaønh/Gina 714-772-7550

110-28L-112104/145134

ANAHEIM - One bedroom from $795. Most utilities paid. Carport, laundry and park. Large and quiet. Schools close. 1651 Pampas, 714-758-0550

110-28L-112104/145135

ANAHEIM - 2 and 3 bedrooms from $2100. Pools, patios, park and playground, A.C... Hot water paid. Schools nearby. 10070 Gilbert, 714-774-4090

110-28L-112104/145136

ANAHEIM - 1 and 2 bedroom from $785. All gas paid, gated parking, large and quiet apartments. Shopping and schools near. 9081 Cerritos. 714-8275550

110-7L-121504/147962

ANAHEIM - Large and quiet 1BR, garage, high ceiling, up-stairs, walk-in, closet, $875, near State College and Lincoln, 714-2921838 English, 714-797-0010 Vietnamese. Housing OK.

110-7L-121704/148340

ANAHEIM - Cho thueâ 1 bed, 1 bath, vaø 2 bed, 2 bath, khu ñeïp lòch söï. Nhaän Housing. Ñòa chæ: 3340 W. Orange, goùc Beach. LL: 714-448-7962 (C), 891-2112 (H)

110-90L-110204/142534

GARDEN GROVE - Apartment 2 bed, 2 bath, pool, jacuzzi, laundry room, 2 car parking, diswasher, no housing 714-5544700 or 626-913-8839, $1150 or $1200 per month

110-28L-112104/145133

GARDEN GROVE - 2 bedroom villa $1150. Patio, park, pool, pantry for wash/dryer. Beautiful and spacious and quiet. 14101 Euclid, 714-530-1242 or 8976087

110-7L-121704/148376

LONG BEACH - Apartment, 2PN 2PT, gaàn Cherry/Anaheim Blvd. L/L: 714-501-4461 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

110-7L-121304/147730

SANTA ANA - 7th goùc Euclid 2PN 1PT treân laàu roäng, saïch garage cöûa ñoùng. Nhaän housing $1050/thaùng + deposit 1 thaùng. Doïn vaøo ngay, 714-334-6990, 714-891-6881

110-28L-112104/145137

WESTMINSTER - 1 and 2 bedrooms from $925. Large rooms, gared parking, laundry, parks. Some with yards. 6930 Westpark PL. 714-897-6087

110-7L-121404/147816

WESTMINSTER - Apartment 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, treân laàu, nhaø xe döôùi laàu, Phoøng roäng, khu vöïc yeân tónh, rent $1100, deposit $800, coù nhaän housing. Goïi: 714-698-1777, 714-4731069

110-7L-121604/148185

WESTMINSTER - Apartment 2 beds, 1 bath, treân laàu gaàn freeway 22, 405, tröôøng hoïc, chôï, $1150, deposit $500. 6622 WestPark APT C LL: Toøng 714414-8837

120 - PHOØNG CHO THUEÂ

120-3L-120204/146354

Nhaø cho share 2 phoøng khu Brookhurst / Ball/ Cerritos/ Gilbert. An toøan, yeân tònh, saân roäng, nhieàu choã ñaäu xe, gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Xin lieân laïc 714-5352757 120-14L-120504/146817

Nhaø house goùc Goldenwest & Westminster dö phoøng cho thueâ giaù $350 (ñoäc thaân). Bao ñieän gas nöôùc. Doïn vaøo anytime. L/L Huøng 714-893-7518 sau 6:30PM 120-7L-120504/146820

Nhaø ôû Newland/Larson roäng raõi thoaùng maùt coù dö phoøng master bedroom cho share ñieàu kieän deã daøng, bao gas ñieän nöôùc, parking an toaøn, naáu aên OK. Öu tieân cho vôï choàng nöõ ñoäc thaân, doïn ñeán baát cöù luùc naøo. Lieân laïc 714590-8974 120-14L-120604/146864

Studio goùc Euclid La Palma cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém, walk-in closet, bao ñieän nöôùc gas $700. Khoâng huùt thuoác. Goïi Quaân 714-491-4908 hoaëc Thaûo 714588-0167 sau 6PM 120-10D124567-120804/147117

120-3L-060203/069434

Nhaø SA ít ngöôøi, goùc Bristol/ Mc.Fadden, dö phoøng cho share, khoâng naáu aên. Vaøo giöõa thaùng 12. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Sau 2:00g chieàu goïi baø Minh 714-545-6403

120-7L-050404/116541

Townhouse goùc Euclid Crescent dö phoøng cho share bao giaët saáy ñöôïc naáu aên cuoái tuaàn. Öu tieân cho ngöôøi laøm haõng. L/L 714778-1886 H, cell: 623-6974

ROOM FOR SHARE Nhaø môùi ít ngöôøi saïch seõ gaàn chôï AÙ Chaâu, coù master bedroom, restroom, loái ñi rieâng caàn cho share. L/L sau 2PM 714-3755899 or 714-697-4232

Nhaø dö phoøng khu Little Saigon yeân tònh coù bath + loái ñi rieâng cho single khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên cho share. Doïn 01/15/05, goïi 714-537-2040, 714-719-4249.

120-8L-080604/130924

Nhaø gaàn PLT, chôï ABC, chæ 2 vôï choàng, dö 2 phoøng nhoû, loái ñi buoàng taém rieâng, chæ nhaän single ñi laøm. Haø 714-890-9852, $400/thaùng

120-7L-083104/134488

Nhaø goùc Brookhurst & Broadway cho share 1 phoøng roäng môùi remodel coù loái ñi rieâng, bathroom rieâng. Khu yeân tónh, parking roäng raõi. Gaàn freeway 5 & 91. Öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. Goïi 714-609-2811, 714999-9654.

120-7L-091204/136011

Goùc McFadden - Goldenwest. Nhaø ñeïp, saïch, ít ngöôøi phoøng cho share, öu tieân nöõ ñoäc thaân only, khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc $350/thaùng. 714-892-1570, 949-981-2560.

120-6L-092004/137125

Newhope/Garden Grove $325. Nhaø saïch ñeïp, ít ngöôøi, khu yeân tónh, doïn vaøo ngay. Bao utilities, giaët saáy. Öu tieân sinh vieân, coù vieäc laøm. L/L Nga 714-260-5647, Quan: 714-260-5648

120-3L-100604/139286

1 phoøng cho thueâ, coù loái ñi rieâng vaø 1 phoøng master bedroom coù loái ñi rieâng, gaàn khu Bolsa. Xin L/L 714-636-3016, Cell 714932-9806.

120-3L-110904/143478

Nhaø ñuû tieän nghi gaàn tröôøng chôï nhaø thôø freeway, goùc Beach Chapman, dö 1 phoøng cho share, tieän cho ñoäc thaân vôï choàng. L/L 714-891-5751, 714-299-0137.

120-7L-111704/144557

Nhaø dö 2 phoøng cho thueâ Newland + Westminster bao gas ñieän nöôùc. Öu tieân ñoäc thaân coù job naáu aên, huùt thuoác OK. Call 714-651-1486.

120-7L-120104/146324

Nhaø môùi goùc Warner/Newhope dö 1 master, tieän cho vôï choàng hoaëc nöõ ñoäc thaân. No cooking, no smoking. L.L Baø Mai 714417-7819, 714-902-3335. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

120-6D167-120904/147264

120-6D167-120904/147267

LUCKY Nhaø goùc Wesmtinster Brookhurst, dö 1 phoøng cho ñoäc thaân share $300 thaùng. Khoâng naáu aên, bao ñieän nöôùc giaët, goïi Baùc Ba 714-534-6436 120-7L-120904/147271

Nhaø cho share Beach/Chapman loái ñi rieâng naáu aên rieâng, bao gas ñieä n nöôù c , gaà n School, church, parking an toøan, doïn ñaàu thaùng 1. $380/thaùng. 714-9012607, 714-390-0464, 714-3900628 120-14L-120904/147372

Nhaø khu Bolsa/Bushard dö phoøng cho share. Bao giaët saáy, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, raát yeân tònh saïch seõ, doïn anytime. L/L: 714-425-1884, 714-531-7273 120-14L-121004/147589

Nhaø house khu an ninh yeân tónh Mc Fadden Euclid gaàn nhaø thôø San Babara phoøng roäng cho share $300/th, khoâng naáu aên. L/L sau 7PM 714-839-3860. 120-7L-121204/147609

Nhaø Trask / Hoover dö phoøng cho thueâ, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, ñaäu xe roäng, nice view, khoâng naáu aên, $450/thaùng. LL: 714-251-7330. Bao ñieän nöôùc. 120-7L-121204/147625

Nhaø Westminster goùc Mc Fadden / Bushard, dö phoøng cho share, chæ nhaän single ñi laøm, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, bao giaët saáy. LL: 714-839-1672 120-7L-121204/147632

Nhaø coù phoøng cho share. Lieân laïc Lisa. 714-554-5185, cell 714-200-4017 120-14L-121204/147636

Share 1 phoøng master room vuøng GG. $500, bao gas, ñieän nöôùc, naáu aên thoûai maùi, öu tieân cho vôï choàng lôùn tuoåi, doïn voâ anytime. LL Coâ Haø 714-2006294 120-7L-121204/147637

Nhaø gaàn goùc Trask & Magnolia, ít ngöôøi, yeân tónh, dö phoøng cho thueâ, öu tieân ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. LL: 714-539-8132 120-7L-121204/147653

Nhaø goùc Mc Fadden - Ward dö 1 phoøng master coù loái ñi rieâng, naáu aên chuùt ít ($600) vaø 1 phoøng nhoû, Öu tieân ñoäc thaân khoâng naáu aên ($350). Coù theå thueâ caû 2 phoøng thoâng nhau. LL 714-5310899, 714-653-8418


C6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 120-7L-121404/147835

120-7L-121204/147656

Nhaø dö phoøng, loái ñi rieâng, öu tieân cho vôï choàng son, gaàn nhaø thôø, tröôøng hoïc, Euclid & Mc Fadden, doïn voâ anytime. cell: 714-785-1705, Home: 714-4189792

120-7L-121204/147669

Master bedroom cho share, bathroom rieâng, parking rieâng, yeân tónh, ít ngöôøi, saïch seõ, bao utilities, cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân. Doïn anytime, 04. LL Stephanie. 714-903-3673, 657-5303

120-7L-121304/147677

Brookhurst & Cunningham, sau phôû 54 cho share phoøng, vôï choàng son hay Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. Giaët saáy, naáu aên OK. Doïn vaøo 12-15 hay 1-105. LL: 714-213-2101

120-7L-121304/147684

Mobilehome ñoái dieän chôï Little Saigon Bolsa, master bedroom share loái ñi rieâng doïn vaøo ngay, öu tieân ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son. LL: 714-531-0928 haëoc 878-9958

120-7L-121304/147687

Nhaø Beach Westminster coù phoøng master bedroom, loái ñi rieâng cho share, khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, khoâng giaët, vaøo 1/1/05. Lieân laïc: 714-903-1565

120-7L-121304/147693

Nhaø dö phoøng cho möôùn sau chôï Quang Minh daønh cho Ñoäc thaân khoâng naáu aên, xin goïi cho Baø Thanh. 714-531-5246

120-7L-121304/147694

Nhaø dö phoøng cho share, goùc Warner vaø Fairview, Öu tieân phuï Nöõ, khoâng naáu aên, doïn vaøo anytime. ÑT: 714-429-9838

120-7L-121304/147698

Corona / Riverside nhaø môùi cho share phoøng, khoâng naáu aên doïn vaøo ôû ngay. Thoûai maùi nhö nhaø cuûa mình. $450/month. 714417-7322

120-7L-121304/147699

Nhaø Bolsa & Magnolia cho share phoøng master bedroom, coù line phone rieâng, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác, naáu aên, bao utilities $550, loái ñi rieâng. 714-757-2373

Nhaø goùc Brookhurst/Trask dö phoøng cho share. Öu tieân vôï choàng, meï con. Ñieàu kieän deã daøng. Cho naáu aên. $450/M. L/L 714-454-9904.

120-7L-121404/147838

Townhouse ôû Brookhurst & Westminster. Nice & quiet, dö 1 master bedroom caàn cho 1 nöõ single share. Gas, ñieän nöôùc, garage, laundry included. Goïi 714-658-4764 or 636-8902.

120-5L-121404/147839

Mobilehome goù c Hazard vaø Bushard dö 1 masterbed cho share 400/thaùng. Bao gas ñieän nöôùc. Nöõ ñoäc thaân khoâng naáu aên. Doïn vaøo ngay. L/L 714-5315093 hay 787-8725.

120-7L-121404/147841

Nhaø khu Westminster & Fairview an toaøn, saïch seõ, loái ñi rieâng, cho share $300/thaùng. Doïn 01/ 1/05. Goïi Taâm 714-554-7964, 554-7127.

120-5L-121404/147842

Coù 1 phoøng master bedroom cho share loái ñi rieâng vôï choàng son hoaëc ñoäc thaân, vaø ñöùng tuoåi. Lieân laïc 714-799-7323.

120-5L-121404/147844

Nhaø roäng dö phoøng cho share coù phoøng taém rieâng gaàn chôï Ngöôøi Vieät cho nam nöõ hoaëc vôï choàng doïn 01-01-05. Phone chò Thanh 714-554-5235, Cell 714675-1047.

120-14L-121404/147846

APT dö 2 phoøng cho share, khu yeân tónh, ñaäu xe trong gate, raát toát cho vôï choàng son, ñoäc thaân, cho naáu aên. Doïn vaøo ngay. 714317-9366.

120-7L-121404/147852

Nhaø House Westminster coù phoøng cho nam nöõ ñoäc thaân thueâ $350 thaùng. Coù vieäc laøm, khoâng naáu aên. L/L Phone 714-899-7148 vaø 714-454-2184.

120-7L-121404/147867

Nhaø môùi khu Little Saigon, yeân tónh, dö phoøng lôùn, cho ñoäc thaân möôùn, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. $300/M. LL: Anh Lyù 714530-4430 day, 714-554-1048 night

120-7L-121404/147877

120-7L-121504/147968

120-3L-121604/148111

120-7L-121504/147971

Nhaø dö phoøng cho nam ñoäc thaân share, Brookhurst & Westminster. Goïi nhaø 534-7967, tay: 883-3913

Nhaø coù dö phoøng cho thueâ ôû Beach & Orangewood bao tieän nghi, cho naáu aên giaët xaáy. Khoâng nhaän coù con nít. Goïi chò Ñoan 714-293-4915.

Nhaø goùc Bolsa vaø Ward, dö phoøng cho share, khu yeân tònh, parking roäng coù theå doïn vaøo ngay khoâng huùt thuoác naáu aên. Bao ñieän nöôùc. ÑT: 714-5888469 120-4L-121504/147972

Nhaø Garden Grove khu yeân tænh, phoøng cho share, öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân bao ñieän nöôùc, giaët saáy. LL: 714-263-6508 120-4L-121504/147974

Nhaø House (sau Böu ñieän Garden Grove) dö phoøng cho Nam Nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng son share. Khoâng naáu aên. Bao ñieän, nöôùc, giaët, LL Baùc Hoøang. 714534-4819 120-4L-121504/147985

Nhaø goùc Brookhurst / Katella dö 2 phoøng, master coù bathroom rieâng $500, phoøng nhoû $350. Ñöôïc naáu aên, giaët saáy, Öu tieân vôï choàng, Nöõ ñoäc thaân. LL: Cöôøng 714-330-2425 120-5L-121504/148010

APT dö moät phoøng + bathroom ñöùng rieâng + cable, goùc Taft + Trask, naáu aên thoaûi maùi, $300. Goïi 714-638-9181 tröôùc hoaëc sau 8h saùng, toái. 120-5L-121504/148012

Nhaø Bushard / Hazard dö choå nguû $200, phoøng (double) $420, öu tieân student ít furniture. LL day 562-691-2546, toái 714-7994317 120-7L-121504/148024

Nhaø goùc Bolsa Brookhurst moät phoøng tieän nghi, loái ñi rieâng cho vôï choàng hoaëc ñoäc thaân lôùn tuoåi. Bao ga ñieän nöôùc. Goïi 714-7173908. 120-14L-121504/148028

Nhaø môùi G.G. tröôùc maët nhaø thôø Columban dö 1 master bedroom cho share caùc baùc lôùn tuoåi hoaëc nöõ ñoäc thaân. Goïi sau 7PM 714359-9537, 714-420-9654.

120-7L-121304/147756

120-7L-121404/147880

120-5L-121504/148044

Nhaø house, coù phoøng troáng cho thueâ, sau löng nhaø haøng Myõ Nguyeân, doïn voâ baát cöù luùc naøo. LL: Chò Chi phone: 714-8397258

120-14L-121404/147806

120-7L-121404/147807

Phoøng cho möôùn, nhaø môùi nhieàu phoøng cho share, ñuû tieän nghi. Irvine. Phone: 714-838-2523

120-7L-121404/147810

Dö 1 master room môùi, saïch ñeïp, toillet rieâng, saùt beân Garden Grove Park, gaàn chôï Phaùt Taøi, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc vôï choàng son, khoâng huùt thuoác, goïi Bình. 714-890-6517 hoaëc 2345970

120-7L-121404/147811

Phoøng cho share yeân tónh, ít ngöôøi loái ñi rieâng, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân coù vieäc laøm, mieãn huùt thuoác hoaëc naáu aên. Doïn Ngay, Baø Taùm. 714-373-4165

120-7L-121404/147815

Nhaø dö 1 phoøng, nôi yeân tònh, loái ñi rieâng gaàn chôï ngöôøi Vieät, $290, khoâng naáu aên, vaøo thaùng 01-05, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi. Goïi Löu. 714-554-3570, cell: 3987801

120-7L-121404/147818

Master Bedroom, loái ñi rieâng coù phoøng giaët saáy, satellite, ngaû tö Katella & Magnolia, cho ñoäc thaân thueâ, $500/thaùng. Lieân laïc 714-828-2136 hoaëc 714-9552726

120-7L-121404/147819

Nhaø coù moät ngöôøi dö phoøng cho share,bao gas, ñieän nöôùc naáu aên töï nhieân, khoâng huùt thuoác. Please phone: Thaø n h 714-554-9720 hoaëc 714-675-2006

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

120-7L-121404/147900

120-7L-121404/147922

Nhaø goùc Euclid + Garden Grove. Dö 2 phoøng Master bedroom môùi taân trang, phoøng coù cable, bathroom + phoøng aên rieâng. Nhaø ít ngöôøi, khu yeân tónh. LL: 714537-5557 or 714-653-0450

120-7L-121404/147925

BURBANK Nhaø dö phoøng cho share, coù loái ñi rieâng, khu toát, yeân tònh, Raát tieän cho ñoäc thaân. Xin LL: Helen. 818-247-2506 (B), 818-8466281

120-7L-121404/147933

Sun Set & HollyWood, nhaø dö phoøng single, cho thueâ, khu toát, 1 PN, 1PT, beáp rieâng coù parking, gaàn tröôøng, chôï. Goïi Linh. (sau 9PM). 323-469-1583

120-7L-121504/148045

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho share, khu yeân tònh parking roäng, ñoäc thaân lôùn tuoåi khoâng naáu aên khoâng huùt thuoác. L/L Saùng 714839-3785. 120-7L-121504/148064

SHARE PHOØNG Nhaø House saïch seõ, yeân tónh goùc Westminster - Brookhurst dö phoøng cho share thích hôïp cho quí vò Nam Trung nieân. Goïi coâ Höông: Phone nhaø 714-6385740, Cell 714-251-0886. 120-7L-121504/148070

Nhaø House cho thueâ khu Garden Grove goùc Fairview vaø Trask 4PN, 2PT, 2 garage 2 xe. $1,800/thaùng. L/L Haûi 714-6093217. 120-3L-121504/148072

Nhaø Brookhurst/McFadden cho share Masterbedroom loái ñi rieâng $460/month, bao cable, DSL. Khu yeân tónh, saïch, ñeïp. Khoâng naáu, giaët. Öu tieân ngöôøi ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. 714-345-3415, 714-775-5812.

120-3L-121504/148082

120-7L-121504/147952

Edinger/Newland. Nhaø roäng saïch seõ, khu Myõ Traéng, an toaøn. Dö 1 phoøng lôùn cho nöõ share. $360/ mo. Khoâng naáu aên. Bao ñieän nöôùc. Move-in 1/05. L/L Nga 714-244-5943 message

120-6L-121504/147958

Dö moät phoøng saïch seõ, thoaùng maùt. Goùc Fifth/Euclid cho nöõ single share. Coù parking, bao utilities. L/L: 714-554-9598 or 714-417-1214

Nhaø gaàn Disneyland dö 1 phoøng raát roäng treân 300SQ. Coù restroom vaø loái ñi rieâng, coù theå doïn vaøo ngay neáu coù con nhoû vaãn ñöôïc. Goïi: 714-991-4163

Brookhurst/Lampson phoøng ñang troáng cho ñoäc thaân share $300/ M, khoâng naáu aên bao ga ñieän nöôùc giaët saáy, doïn vaøo anytime phone 537-4534

120-7L-121504/147959

Vuøng Westminster. Nhaø goùc Mc.Fadden & Bushard dö phoøng cho share. Ñoäc thaân vaø khoâng naáu aên. Xin goïi Thanh 714-9282192 hoaëc 714-531-0222

120-4L-121504/147961

Phoøng cho share loái ñi rieâng yeân tónh, frigidaire Microw, $300. Doïn ñaàu thaùng 1/05. Ball/ Brokh. Ñoäc thaân khoâng naáu aên: 714491-1319, cell phone: 393-4256.

120-4L-121504/147964

Nhaø goùc Brookhurst + Westminster gaàn baùnh mì Lee, dö phoøng master bedroom cho share, Giaù $450. LL: 714-6383260, 260-2366, 821-9725

120-5L-121504/147965

Nhaø goùc Bolsa & Magnolia, nam ñoäc thaân khoâng huùt thuoác, khoâng naáu aên, coù ñuû giöôøng. Doïn vaøo ngay. L/L: 714-724-5529, 714897-4627

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

120-7L-121604/148096

120-5L-121604/148103

Nhaø môùi Magnolia/Newland yeân tónh saïch seû ñeïp, coù 2 phoøng lôùn cho share, good for ñoäc thaân or vôï choàng son, naáu aên OK. Move in anytime. L/L David: 714251-7459, 714-893-8325 120-7L-121604/148105

Nhaø môùi saïch seõ khu Little Saigon caùch Bolsa 5 phuùt. Dö 2 phoøng cho thueâ, öu tieân ngöôøi lôùn tuoåi (45T trôû leân). Bao utilities. L/L Joe: 714-657-5719, 714-799-6066 120-7L-121604/148107

Mobilehome coøn dö 1 phoøng nguû vaø 1 phoøng nhoû caïnh nhaø cho thueâ. Phoøng taém rieâng. Nhaø beáp + phoøng khaùch roäng saïch seõ $600/month. Available Dec 15. 714-894-3901 120-3L-121604/148109

Nhaø Brookhurst/Edinger, khu an ninh, dö master bedroom cho ngöôøi ñoäc thaân coù vieäc laøm share. Loái ñi rieâng, bao utilities, cable TV, giaët saáy. No smoking, no cooking, no pets. Giaù $450/ thaùng coäng deposit $200. Doïn voâ Jan/01/05. Goïi sau 7:00PM 714-721-9107

120-7L-121604/148202

120-3L-121604/148204

120-3L-121604/148222

Phoøng share trung taâm khu lòch sö,ï Nöõ only khoâng naáu aên huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc. $300. Gaàn chôï. Lieân laïc 714-273-4042. 120-3L-121604/148228

Dö phoøng cho thueâ gaàn DMV vôï choàng meï con chò em, cho naáu aên. Doïn ñaàu thaùng 01/05. Chuû nhaø deã. 714-728-2419 Hieáu, 468-4488 Nini. 120-7L-121604/148232

120-7L-121604/148253

120-7L-121604/148128

Nhaø ñeïp, saïch yeân tònh gaàn Bolsa cho ñoäc thaân share master bedroom bao giaët saáy, khoâng naáu aên huùt thuoác, doïn voâ ñaàu thaùng 01/05. $500/M, 714-8906363 120-7L-121604/148140

Master/B. Ñuû tieän nghi loái rieâng, naáu aên OK. Nhaø coù saân, hoâ bôi, Hazard/Bushard. Bao utility, doïn anytime. L/L: 714-775-5261 120-3L-121604/148143

Nhaø môùi dö phoøng cho share gaàn Moreno Valley Mall vaø tröôøng hoïc UCR, öu tieân ñoäc thaân. LL: Coâ Truùc: 714-360-7566, 714360-7567 120-6D167-121604/148145

House Magnolia / Trask, khu yeân tónh cho share 01 phoøng, phone, loái ñi, tuû laïnh rieâng. Bao utilities, phone /Mesage 714-2606689, 714-539-0545. $300/1 ngöôøi. (gaàn Freeway22, chôï, bus) 120-5L-121604/148152

Nhaø saïch, ñeïp, yeân tónh, khoâng con nít. Phoøng cho nöõ coù vieäc laøm khoâng naáu giaët share $300/ T. Khu Westminster - Euclid. OÂ.Tuyeân 530-6151 & 720-5409 120-7L-121604/148154

Nhaø vuøng Santa Ana dö 1 phoøng cho share ñoäc thaân or vôï choàng son or nhöõng baùc lôùn tuoåi, ñieàu kieän deã daøng. 714-362-4978 120-3L-121604/148156

Condo: Sau löng nhaø haøng Vaân 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém dö 1 phoøng cho share ngöôøi ñoäc thaân lôùn tuoåi coù vieäc laøm giaù $500/ thaùng. L/L Taán cell 714-4682081 120-3L-121604/148157

Westminster/Newland; keá chôï Myõ - Vieät, tröôøng T/T + T/T SG. Phoøng saïch, thoaùng. Bao gas + ñieän nöôùc cho naáu aên. Giaù nheï nhaøng, öu tieân ngöôøi giaø + coù job. L/L: 714-894-4349 or 6559103 120-3L-121604/148160

APT 2 phoøng dö 1 phoøng cho 1 ngöôøi share roäng raõi, saïch seõ, khoâng naáu aên. Goác Magnolia + Garden Grove LL: 714-350-5493 or 675-5858 120-3L-121604/148169

ÔÛ ngay Master theâm choã uoáng traø, loái cöûa taém tieâu rieâng bieät xe ñaäu toäng, an toaøn, khoâng naáu coù tuû laïnh. Midway $500, 1 ngöôøi ñöôïc bôùt. 714-943-7624 120-3L-121604/148170

APT dö phoøng master bedroom cho share, öu tieân vôï choàng, naáu aên thoaûi maùi, ít ngöôøi, tuû laïnh rieâng, nhaø Lampson / Haster. LL: Thu 714-390-7243 cell. 120-3L-121604/148174

Nhaø goùc Euclid + Hazard phoøng cho thueâ khu yeân tónh, gaàn chôï Freeway, öu tieân Nam Nöõ ñoäc thaân loái ñi rieâng, doïn vaøo ngay. Phone: 714-265-0986, or 7218889 120-3L-121604/148175

Nhaø dö phoøng cho share, $300/ M, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Gaàn chôï, gaàn bus stop. Tieäm cho ngöôøi khoâng xe. Lieân laïc. Nhö 714-251-0403 120-14L-121604/148181

Nhaø goùc Westminster/Bushard coù phoøng share $350/thaùng, öu tieân nöõ coù job hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. Bao gas, ñieän nöôùc, giaët saáy, cable. L/laïc 714-530-9888 hoaëc 714-222-0260

120-3L-121704/148380

STANTON - Nhaø dö 2 phoøng caùch Phöôùc Loäc Thoï 10 phuùt laùi xe, $300/phoøng. Bao ñieän nöôùc. Nhaän ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc phuï nöõ. L/L: 714-815-6067

Nhaø goùc Bolsa/Newland dö moät phoøng $280, nhaø roäng ít ngöôøi cho ñoäc thaân share khoâng naáu aên huùt thuoác. L/L: 799-5961 120-7L-121704/148383

Nhaø phoøng khaùch dö 1 choã cho ñoäc thaân share $150 1 thaùng caàn ngöôøi coù vieäc laøm hoaëc coù tieàn giaø goùc Hazard - Harbor. L/ L coâ Tuyeát 714-554-5246, 714422-9844

Nhaø vuøng South Coast Metro dö phoøng cho share. Öu tieân Nöõ ñoäc thaân - $300/thaùng. Bao giaët, saáy, utility. Xin goïi phone 714-5571296 ñeå laïi lôøi nhaén.

Nhaø gaàn Chapman & Brookhurst coù master bedroom cho thueâ, khoâng treû em raát tieän cho ñoäc thaân vôï choàng son. L/L Thaùi Haø 714-537-6097 tröôùc 10:00AM sau 8:00 toái 120-7L-121604/148254

Nhaø goùc Euclid McFadden cho share phoøng loái ñi rieâng. Khoâng naáu aên. Doïn vaøo anytime. Öu tieân nam ñoäc thaân lôùn tuoåi. 714-4181991. 120-3L-121604/148259

Nhaø Beach/Chapman cho share master bedroom coù bathroom rieâng, loái ñi rieâng, living room dining kitchen cable laundry parking öu tieân ñoäc thaân, vôï choàng son 1 xe, 714-636-7249, 714-606-6581 120-7L-121604/148263

Nhaø saïch khu yeân tónh an toaøn parking roäng dö phoøng cho thueâ $300 nam ñoäc thaân ñöùng tuoåi, khoâng naáu aên bao giaët saáy, Garden Grove/Haster, 714-7507640, 757-5852 120-7L-121704/148275

G.G/Haster cho share phoøng nöõ only coù P/T rieâng $400/mths. Cho naáu aên. Xin L/L H: 714-9714616 or 714-757-2553 cell, move in anytime 120-3L-121704/148277

Cho share 2 phoøng môùi xaây coù loái ñi rieâng nhaø taém. Ñöôøng Brookhurst and Orange. Doïn vaøo ngay. Giaù $650, xin ñeå laïi lôøi nhaén soá 714-774-5912 120-3L-121704/148278

Brookhurst & Westminster. Master bedroom lôùn môùi, cho naáu aên, giaët saáy, satellite hoà bôi $500 or $550. Doïn vaøo 01/01/05. Tony: 724-4504 or 534-4079 120-3L-121704/148279

Nhaø house dö 1 phoøng cho nam ñoäc thaân share, nhaø ngay Magnolia & Westminster, xin lieân laïc 714-799-0568

120-3L-121704/148385

120-2L-121704/148388

1 phoøng nguû cho thueâ, phoøng taém, phoøng aên, beáp vaø loái ñi ñeàu rieâng bieät. Doïn vaøo anytime. Öu tieân vôï choàng son hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. Goïi Baûo 714-748-1313, 714-251-4107 120-14L-121704/148390

Caàn cho share phoøng bedroom master trong khu Magnolia vaø Trask. City Garden Grove, xin goïi 714-655-0131 goïi Linh 120-7L-121704/148395

Phoøng rieâng, P.taém, loái ñi rieâng, gaàn park, chôï VN traïm bus raát tieän lôïi. Öu tieân cho phuï nöõ ñi laøm hay quyù vò cao nieân. L/L: 714-244-5896 120-3L-121704/148398

Nhaø coù Master Bedroom roäng vaø phoøng moät ngöôøi ôû, loái ñi rieâng, gaàn goùc Bolsa & Magnolia thuoäc Westminster city. Bao ñieän nöôùc. Khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác. Doïn vaøo ñaàu thaùng 01/2005. L/L 714-799-7470. 120-5L-121704/148403

Nhaø dö phoøng cho share. Cho naáu aên giaët saáy. Vuøng Garden Grove caïnh Mile Square Park. Xin goïi 714-310-2464. 120-3L-121704/148406

Nhaø dö 1 phoøng goùc Westminster vaø Brookhurst cho Nam ñoäc thaân coù vieäc laøm share thueâ. Coù nhaø taém rieâng. Doïn vaøo ñaàu thaùng 1/05. Phone 714-3799919, Cell 714-797-9911. 120-3L-121704/148424

Nhaø khoâng con nít ñi boä ra Phuùc Loäc Thoï dö phoøng cho share khoâng naáu aên cho huùt thuoác, nhaø laàu yeân tónh chæ nam nöõ ñoäc thaân. L/L Hoàng 892-0690 120-7L-121704/148432

Apt. dö 1 phoø n g cho share (ñöôøng Goldenwest/ Westminster) 1 ngöôøi $320, 2 ngöôøi $450. Xin lieân laïc soá cell 714-360-2430 hay 562-4920796. 120-2L-121704/148443

Master bedroom cho thueâ 2 clothset, loái ñi rieâng - goùc ñöôøng Euclid vaø McFadden. Doïn vaøo ngay. Xin goïi: 714-531-0773. 120-3L-121704/148465

Nhaø loái ñi rieâng phoøng nguû, 1 phoø n g khaù c h, 1 phoø n g taé m khoâng naáu aên $500 thaùng doïn vaøo 1 thaùng 1 naêm 05, ñöôøng Magnolia vaø Westminster. L/L Nhung 892-0690 120-7L-121404/147904

120-3L-121704/148297

FULLERTON - Nhaø gaàn tröôøng Cal State & College Fullerton, dö phoøng cho share. LL: Quyønh Hoa phone: 714-870-5866 or 714743-2788

Cho share phoøng. Coù loái ñi rieâng. Caàn nam ñoäc thaân. Hoïc sinh sinh vieân. Khoâng naáu aên. Vaøo anytime. Bolsa & Ward, 265-0409 120-7L-121704/148305

Nhaø dö master bedroom loái ñi rieâng, khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác, goùc Euclid/Trask, 1 xe vaøo giöõa thaùng 12. L/L Tuaán 714458-1665 120-7L-121704/148308

Nhaø goùc Westminster/Taft gaàn tröôøng, chôï. Dö phoøng cho share. Öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc meï coù con nhoû. L/L coâ Vaân 714-5396371, 714-458-8613 120-3L-121704/148311

Mobile Home Bolsa & Bushard, nhaø ñeïp, saïch yeân tónh, phoøng cho phuï nöõ ñoäc thaân share, loái ñi rieâng, bao giaët saáy. Goïi coâ Vy HM: 714-418-9793, cell: 714251-1454 120-7L-121704/148313

Phoøng cho share, loái ñi rieâng, phoøng taém rieâng, cho naáu aên rieâng. Bao ñieän gas, phoøng $500. Deposit $300. 714-200-5900, 714-200-5901 120-3L-121704/148317

Mc Fadden / Euclid Nhaø khu yeân tònh, phoøng saïch cho naáu aên, bao ñieän gas nöôùc, cho ñoäc thaân thueâ. $300/M. Xin LL Thanh. 714-679-6901 or 5318363 120-7L-121704/148365

Nhaø house Trask & Fairview coù Master bedroom, phoøng taém rieâng, cable caàn ñoäc thaân khoâng naáu aên share $400/thaùng. Doïn vaøo thaùng 1/05. L/L 714-2635864 cell, 714-971-8263 home.

120-14L-120504/146839

WESTMINSTER - 2 nguû, coù taém lôùn, loái ñi rieâng, coù beáp vaø giaët saáy $620, bao ñieän gas 1 nguû khaùc coù phoøng beáp rieâng taém rieâng loái rieâng $585 (1 xe) chæ nhaän vôï choàng hoaëc ñoäc thaân, 893-0694 300-28L-060404/121580

300 - NHAØ BAÙN 300-58L-111901/000104

ª Nhaø Garden Grove 3PN, 4PN, 2PT, khu an khang, an ninh vaø thònh vöôïng, gaàn freeway, chôï, tröôøng hoïc toát, shopping, nhaø thôø giaù töø $530,000 vaø $555,000 ª Nhaø Westminster 4Pn, 2.5PT/ two story living area over 2300 sqft khu an khang vaø thònh vöôïng, khu saùng suûa, border Fountain Valley, maùi ngoùi ñoû giaù $725,000 vaø $789,000 ª Nhaø Fountain Valley, 4PN, 2.5PT, two story, maùi ngoøi ñoû, khu an khang vaø thònh vöôïng, border Mile Square Park giaù töø $597,000, $719,000, $779,000. L/L John Paul Doan Hay Nathan Doan Bus714-200-4975 Pager 550-3382 714-265-5437 300-9999L-111901/000105

MUA BAÙN NHAØ, BUSINESS ª Car Wash + Gas Station + Gift Shop: Khu thò töù. Lôïi tuùc treân $1,200,000/year. Giaù $2,690,000 ª Liquor Market: Khu an ninh vaø ñoâng daân cö. Lôïi töùc treân $100,000/month. Giaù $570,000 ª Liquor Store: Coù maùy baùn nöôùc. Raát ñoâng khaùch. Lôïi töùc treân $60,000/month. Giaù $319,900 ª Garden Grove: 4PN/2PT. Ñaát roäng. Môùi taân trang. Gaàn chôï Vieät Nam. Giaù $509,000 ª Westminster: 4PN/2PT. Sôn môùi. Gaàn chôï vaø tröôøng hoïc. Giaù $499,900 FINANCE: Chuùng toâi cho vay tröïc tieáp khoâng qua trung gian. 30 Year: 4.750% 15 Year: 4.125% L/L: LISA hay DAVID NGUYEÃN 714-956-0928 714-925-9457, 714-914-4322 300-180L-100302/039968

HAÕNG DIEÄT MOÁI VINA EXTERMINATING LIC # PR 4575 Do chính ngöôøi Vieät laøm chuû, giaù nheï nhaøng cho ñoàng höông. PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. Chuyeân: * Truøm nhaø. * Spot Treatment. * Escrow Clearance. * Ñònh giaù mieãn phí. Lieân laïc John 714-715-8254

300-37D7-020604/103608

ORANGE - Gaàn fwy 22/57, dö 1PN/1PT döôùi laàu include utilities, loái ñi rieâng, ñoäc thaân $400/ M. Goïi sau 2pm 714-234-6987 or 714-731-0618

120-7L-121604/148192

SANTA ANA - Dö phoøng cho thueâ, nhaø ñeïp yeân tònh, parking roäng raõi, gaàn Fwy22 bao ga, ñieän nöôùc, Lieân laïc Coâ Saùu. 714-8780742, or 714-971-0562

300-7L-111804/144825

MobileHome baùn bôûi chuû, Park 55T, ngöôøi ôû 18t up, Bushard + Hazard 2PN, 2PT laøm theâm phoøng OK, Double wide sky light, traàn cao saùng suûa saïch seõ, xinh ñeïp, 3 xe, $64,900, ñaát $850. LL: 714-797-2243 sau 1 giôø chieàu

300-28L-112904/145932

300-90L-050104/116065

CALI ESCROW ª Coâng ty giaáy tôø mua baùn nhaø, business, mobile home... ª Chuùng toâi laáy leä phí thaáp, ñaëc bieät cho “For Sale By Owner” ª Coù 1031 exchange, free “Homestead declaration” & “Grant deed” for our clients ª Flexible hours, night & weekend appoitments available. Xin L/L: CALI ESCROW 15751 Brookhurst St, Westminster #234 (between Edinger & Mc.Fadden) 714-210-2712, 714-448-8995

120-7L-121304/147757

ROSEMEAD - Nhaø dö phoøng cho share, khu yeân tònh chæ daønh rieâng cho phuï nöõ. L/L: 626-2725552

300-36L-111604/144514

300-28L-112304/145343

120-2L-121704/148274

120-15L-121504/147994

300-14L-111504/144226

Mobile Home xinh ñeïp, khu sang, 2PN/2PT + 1 bonus room phoøng phuï traàn cao, skylight, fireplace, caây hoa + aên traùi, 55 tuoåi laøm chuû, 18 tuoåi ôû OK, sau chôï Phaùt Taøi, $79,900, tieàn ñaát $600. L/ L: 714-651-5105

1) Town House: Beach / Ceritos, 3 bed/ 2Bath, nhaø roäng, taàng cao, ngoùi ñoû, raát ñeïp, phoøng khaùch phoøng aên rieâng bieät, 2 car garage attach vaøo nhaø. Giaù: $355,000 2) 4 Plex: Huntington Beach at Beach / Slater. 1 caên: 3 bed/ 2bath; 2 caên: 2 bed/1bath; 1 caên: 1 bed/1 bath. Good location; Good tenant; Good income. Giaù 987,000. LL Tuaán 714-719-5515

120-7L-121504/147950

120-10L-120804/147157

300-60L-110504/143128

Real Estate Agents $35 monthly desk Fee Make more money Fountain Valley office. 714-9652400.

300-14L-111904/144930

G.G - Edinger & Ward, phoøng cho ngöôø i khoâ n g huù t thuoá c , khoâng naáu aên $290/1 ngöôøi hoaëc hai, thöông löôïng, bao Ñ/N, cable. 714-724-2843, 8am - 10am, 3pm-10pm

GARDEN GROVE - Khu yeân tònh, moät caên 2 phoøng nguû, phoøng taém/toilet lôùn, phoøng khaùch lôùn, double sinks. Beáp naáu aên beân ngoaøi, saân roäng, loái ñi rieâng, môùi tinh. Doïn vaøo ngay. Goïi Thònh 714-801-9044, 714-394-6019

300-7L-070604/126276

3 caên nhaø treân moät loâ ñaát taïi Westminster. Trung taâm Little Saigon moät caên 3/2, hai caên 2/1 ñang cho thueâ. Giaù $829,000. L/L OÂ. Chöôùc (Broker) 714-7204501.

GARDEN GROVE. Garden Grove 3PN/2PT. Coù patio, saân roäng, khu an ninh yeân tónh. Giaù $425,000. Garden Grove 5PN/2PT. Nhaø roäng 2500 sqft. Ñaát roäng 15,000 sqft môùi taân trang $549,000. Goïi Khanh: 714-757-7506 Haø: 273-6284 Cao: 458-2000

120-14L-120704/147078

G.G - Master bedroom + PN khaùch, beáp, PN.taém, DSL, loái ñi rieâng. Bao ñieän, gasN. Coù job. 1 ngöôøi $600, 2 ngöôøi $700 + deposit. Khoâng treû em & huùt thuoác. L/Message 714-775-7809

NHAØ BAÙN ª STANTON: goùc Katella/Beach 4PN/2.5PT, 2 story built 1999 trong khu an toaøn coù coång. Nhaø ñeïp nhö nhaø maãu giaù $510,000. ª Midway City: (goùc Beach & Hazard) 4PN/3PT, nhaø roä n g 2200 sqft traàn cao. Ñaát 10,000 sqft chuû ñaû taân trang toaøn dieän. Traàn cao, beáp coù granite counter tops, ñaëc bieät coù 5 xe garage 2400sqft vaø 4PN rieâng. Lyù töôûng cho chuû laøm nhaø kho hoaëc ñaäu nhieàu xe + taøu, giaù $695,000. ª F.V: 3PN + Bonus room + master retreat, + deck/Bacony, 3PT, 2 taàng laàu roäng hôn 2500sqft ñaát 7200 sqft beáp môùi, sôn môùi, coù hoà bôi raát lôùn. Saân coù nhieàu caây cao, ñi boä ra tröôøng hoï c vaø park. Khu an ninh $749,000. ª Anaheim Hill: 4PN + Den (coù theå 5 phoøng) 2.5PT, 2 taàng laàu xaây naêm 1996 roäng 2350 sqft coù caàu thang troøn. Khu nhaø môùi vaø sang, ñi boä ra park, tröôøng hoïc, vaø shopping, nhieàu cöûa soå. Saâ n sau coù caâ y Palm trees $745,900. ª NHAØ CHO THUEÂ: G.G 4PN/ 4PT + Bonus room roäng 3000 sqft. Parking ñaäu ñöôïc 10 xe, ñi boä ñeán nhaø thôø St. Colombine giaù $2400/thaùng. No housing. Lieân laïc Agt Wayne Yau: 714-920-3399

300-DL-022503/056694

Mobilehome cuõ/môùi do ngaân haøng tòch thu. Baùn giaù ñaëc bieät khaép vuøng Orange County, goïi coâ Vina tröôùc 8 giôø toái. W: 714-775-0314, pager: 2151116

120-3L-121504/147976

ANAHEIM - Gaàn Ball/Brookhurst. Nhaø dö phoøng cho share. Bao utilities, khoâng naáu aên huùt thuoác caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, xin L/L: 714-531-2626 hay 714-7725841

300-36D7-050704/117264

120-147L-110404/142794

ANAHEIM - Master bedroom roäng môùi, phoøng taém veä sinh rieâng, loái ñi rieâng, bao ñieän nöôùc, doïn vaøo ngay, khu yeân, saïch, an ninh. $450/m. LL: 714-7767456, 883-1160

120-3L-121704/148290

Phoøng roäng cho thueâ cho naáu aên giaët ñoà, loái ñi chung, nhaø gaàn chôï ABC, beán xe ñoø Hoaøng, vôï choàng, hai meï con, ngöôøi giaø. L/L: 714-894-1817, cell: 6062638

120-6D167-120204/146350

SOUTH COAST METRO - Nhaø saïch seõ, ít ngöôøi, coù DSL, phoøng nam ñoäc thaân, bao giaët saáy, ñieän, gas. L/L Phi: 714-979-7317 or 200-6565

120-5L-121604/148207

120-7L-121604/148122

Nhaø Bolsa - Bushard cho share master bedroom lôùn, loái ñi rieâng. Bao gas, ñieän giaët saáy. No cook. L/L: 714-839-1813 sau 5:00PM

120-7L-121704/148366

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

APT., G. Grove 2PN +2PT, cho share 1N+1T, $300 ñoäc thaân, vôï choàng $400. Voâ 1/2005. Phoøng roäng, naáu aên thoaûi maùi, Smokey. 714-657-8359, 539-1486, sau 7PM

Nhaø Westminster + Bushard 1 phoøng cho share, bao giaët khoâng naáu aên, öu tieân nöõ hoaëc ngöôøi lôùn tuoåi. L/L: 714-799-7279 hoaëc 902-3757, giaù $280

Phoøng roäng raõi môùi xaây trong khu yeân tónh, lòch söï, buoàng taém, loái ñi rieâng cho nöõ ñoäc thaân, ñi laøm khoâng naáu aên thueâ. $400 1 thaùng goùc Bushard/Mc Fadden, goïi Kim 531-5041, 349-1410

120-3L-121604/148121

RAO RAO VAË VAËTT

Nhaø thoaùng maùt, Euclid/Edinger dö phoøng cho share. Gaàn Mile Square Park, chôï, nhaø thôø. Coù Cable, Phone rieâng. Bao giaët saáy, khoâng naáu aên. L/L Nhieân 714227-2104.

Nhaø goùc Westminster / Bowen. Coù 1 phoøng rieâng bieät, coù toillet vaø loái ñi rieâng, choå ñaäu xe an toøan. Caàn moät ñoâi vôï choàng treû ñang ñi laøm, khoâng naáu aên. Thueâ ôû $420/thaùng, bao gas, ñieän nöôùc. Doïn vaøo 1.1.05. Xin LL: Thím Naêm 714-539-2860

120-3L-121604/148147

120-7L-121404/147791

Nhaø dö phoøng cho share, Nöõ ñoäc thaân, khu yeân tónh, saïch seõ, gaàn Cal-State Fullerton, $350/m, lieân laïc Michelle. 714-393-2533

Nhaø roäng thoaùng maùt goùc Hazard - Brookhurst cho share master bedroom, vôï choàng son, doïn 01/2005. Bao gas, ñieän, nöôùc, huùt thuoác mieãn goïi, phone Le 714-531-9528

120-7L-121504/148048

Nhaø vuøng Garden Grove gaàn nhaø thôø Saint Columban dö phoøng cho share. Xin lieân laïc soá 714227-2896 gaëp oâng Taân. Caùm ôn.

120-7L-121404/147802

120-7L-121604/148120

Nhaø dö hai phoøng cho ñoäc thaân share coù loái ñi rieâng gaàn chôï Hoàng Phaùt Garden Grove vaø Euclid. Hoûi coâ Thöông 714-5306991.

Nhaø Irvine gaàn UCI, 405, 5. Khu lòch söï cho ñoäc thaân share phoøng $400, mieãn naáu aên, doïn vaøo ngay. G.S Nguyeân 714-8998249 W, 949-552-5148 H.

Nhaø Yeân Tónh, 2 phoøng $500/ thaùng (chæ 2 ngöôøi) Ñoäc thaân khoâng huùt thuoác. Goïi: 714-6587554, 595-5263

Nhaø Brookhurst/Hazard dö phoøng master bedroom cho share ñoäc thaân $400, vôï choàng son $500. Bao utilities, öu tieân ngöôøi ñöùng tuoåi khoâng naáu aên/smoke. 714775-0309

120-7L-121404/147891

120-7L-121404/147893

120-4L-121404/147801

120-3L-121604/148118

Phoøng cho share gaàn goùc ñöôøng Katella & Brookhurst. Nhaø saïch seõ thoaùng maùt, parking roäng raõi, coù theå doïn vaøo ôû ngay. Cable TV vaø DSL internet available $400/thaùng, goïi 714-904-2627

120-5L-121304/147777

Master Bedroom Trask / Harbor phoøng roäng saïch seõ coù phone rieâng, giaët saáy nhaø khu yeân tónh, chuû vui veû. Doïn ñaàu thaùng 1-05. LL: Taân 714496-4773, 530-5041

120-7L-121604/148117

Nhaø dö phoøng cho share nam ñoäc thaân bao gas, ñieän, nöôùc, giaët saáy, cable, ñöôøng Hazard goùc Hoover call 714-894-4326, cell 714-200-5705

Hai phoøng nguû hai phoøng taém loø naáu boàn röûa cheùn loái ñi rieâng. Khoâng bia ruôïu thuoác laù. Coù TV cable ñieän thoaïi. 714-636-9733.

Nhaø Garden Grove dö phoøng cho ñoäc thaân thueâ, Restroom rieâng, nhaø ñeïp, saïch seõ, yeân tònh. Khoâng naáu aên huùt thuoác. Bao ñieän nöôùc. $300/thaùng. L/L 714-5379768.

Nhaø coù dö 1 phoøng cho share ôû Euclid + Mc Fadden, öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân, xin LL: 714-7570928

120-4L-121504/148034

120-14L-121604/148113

Moät phoøng nguû vaø moät phoøng khaùch cho share, khu yeân tónh, Midway City $400/T, naáu aên thoaûi maùi. L/L Ñænh cell 714-6549037, home: 744-893-4347

Nhaø roäng ít ngöôøi sau löng Phöôùc Loäc Thoï. Öu tieân nöõ ñoäc thaân hoaëc vôï choàng lôùn tuoåi. Goïi coâ Vaân 714-821-4615, 714-6066028.

Phoøng coù loái ñi rieâng trong khu xoùm vôùi baø thò tröôûng Westminster ôû yeân caàn ñoäc thaân nöõ or nam ñaøng hoaøng möôùn. 714-897-0870 sau 8AM 562728-3408

120-3L-121604/148191

Nhaø vuøng Anaheim caùch Bolsa 10' dö 1 phoøng Masterbedroom caàn cho thueâ nhaø môùi roäng raõi ñaäu xe an toaøn. Doïn vaøo ôû ngay. LL 714-515-8001.

Nhaø goùc Bolsa Ward dö phoøng cho ñoäc thaân coù Job share. Bao utilities khoâng naáu aên. Doïn 12/ 04 $300. L/L Thi sau 6PM hay weekend. 714-728-5699.

120-7L-121304/147767

120-3L-121604/148110

Nhaø gaàn Bolsa PLT dö phoøng môùi 300 sqft, restroom beáp, loái ñi rieâng. Khu yeân tónh, gaàn nhaø thôø. Öu tieân coù vieäc laøm khoâng huùt thuoác, call Ngaân 714-8922838 home, 714-251-1874 cell

Nhaø gaàn chôï Vónh Phaùt dö phoøng cho share,bao ñieän nöôùc, giaët saáy,cable Tivi, phone line ready, khoâng naáu aên, Baùn 1 Laptop dö duøng, $280 LL: 714-903-9258, cell: 714-251-2445

1 Phoøng raát roäng upstair, loái ñi rieâ n g, khu yeâ n tónh, ñeï p , Brookhurst/ Chapman, öu tieân 1 ngöôøi hoaëc 2 ngöôøi. Xin lieân laïc 714-425-2151

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Master bedroom, saïch, ñeïp, tieän moïi sinh hoaït, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, cable, giöôøng tuû. Ñoäc thaân khoâng naáu aên, khoâng huùt thuoác $500/M. Brookhurst/ Westminster. Nhaän giöõ treû. 714539-9981

Nhaø dö 2 phoøng cho share, goùc Fairview/Bolsa gaàn chuøa. Bao gas, ñieän, nöôùc $350 - $450/ thaùng, naáu aên goïi Vaân: 714-3282814

120-7L-121304/147728

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Nhaø khu Quaän 5 noái daøi Quaän 1, Nguyeãn Traõi, 4 taàng ngang 5m½ daøi 22m. Nhaø môùi xaây, ñeïp. LL Lan: 714-757-6010

300-28L-120104/146210

ÑAÁT BAÙN Los Angeles County, caùch downtown 1 giôø, nhaø ñang leân oà aït; development taêng 100%; Lockheed, Boeing vôùi döï aùn baïc tæ. Ñaát 2.5 maãu, 5, 10, 20 maãu, giaù $25,000 ñeán $100,000/loâ. Mr.Phaïm: 714-496-8590 300-28L-120104/146306

- Nhaø Santa Ana, 5PN + 2PT probate sale Giaù $399,000 - Nhaø Anaheim 4PN + 2PT, $419,000 - Nhaø Garden Grove, 4PN, + 2PT, ñaát roäng 8136 sqft. $450,000. - Four Plex Garden Grove daïng Townhouse, moãi caên 2PN + 1.5 PT. $839,000. - Commercial ôû Anaheim treân lot ñaát roäng 30,000 sqft. 1 trieäu 300,000. LL: Christophe Traàn (RE. Broker). 714-775-0800 (bus), 714222-8230 (cell) or Keith Tran (Realtor), 714-323-0100 cell or Van Bui (Agent), 714-742-7041 (cell).


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 300-28L-120204/146394

Mobile home for sale by owner. 3Br, 2 bath, large enclosed porch, large covered patio. 1973 completely remodeled. Brand new stain master carpets, tiled counter tops, 4 skylights, huge master suite. Diswasher, refrig. Asking $49,995. Sandalwood Park #143. Space rent $765/mo. Inquire within or 714-775-6819 home, 714-955-2637 cell

300-16L-120204/146557

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 300-7L-121204/147659

Beauty Townhouse with Community Pool Townhouse with large yard for kids and pets. End unit recently refurbished with carpet, paint and lanscaping. Kitchen and baths also refurbished. Two master suites with 2.5 baths, whirlpool bath in one bathroom. Two-car garage. $375,000. Hugh Swanson. Coldwell Banker 949-500-2145

300-7L-121304/147721

For Sale by Owner. Beautiful big 5 rooms mobilehome, nice family park space for 3 cars, 40 thousand only. Call Gladys: 714-5902796

300-7L-121304/147723

300-36L-120204/146559

Nhaø Garden Grove 2N, 2T, roäng 18,000 SF, $880,000. Gaàn chôï Vinh Phaùt. Duplex 3N 2T, Westminster thueâ $2950/mo, giaù $609,000K, good income. L/L Aliwoong 714-315-1877, Ton ny 714-658-3575

ª Condo: 2PN/2PT, G1, living 1086SF, xaây 1981, ass $185. Baùn $215,000. Santa Ana ª House: 4PN/2PT, G2, living 1594SF, lot 7226 SF, xaây 1954. Baùn $439,900. Anaheim ª Triplex: Moät unit 2PN/2PT, hai unit 2PN/1PT. Living 3000SF, lot 8500 SF. Baùn $670,000. Garden Grove ª Fourplex: Moät unit 2PN/2PT, ba unit 2PN/1.5PT. One level, gross income $53,700/naêm. Baùn $785,000. Anaheim. Giuùp Buyer Closing Cost tuøy theo L/L Laân Ñinh/LS Gateway 714791-8881

300-14L-120504/146796

MOBILEHOMES FOR SALE 3 bedrooms 1 bath, nhaø doublewide 4 choã ñaäu xe, khu cho g/ñ ôû, nhaø ñaèng sau chôï Bolsa Supermarket $70,000. Finance easy, lease ñaát $630 per mos. Goïi 714-590-8423 or 714757-6741

300-28L-120504/146803

LYÙ MOBILEHOMES! Chuyeân lo moïi dòch vuï mua baùn mobilehome cuõ môùi ñuû loaïi coù nhieàu nhaø bò Bank Repos. Baùn giaù reû (lo laøm Loan or Refinance low rate easy terms). 3 bed 2 bath brandnew 2005, khu Garden Grove. Lease ñaát $695 per mos. 2 bed 2 bath brandnew 2005 khu Midway City giaù $70,000. Lease ñaát $700 per mos, 714-757-6741

300-14L-120504/146806

Mobilehome Bolsa / Newland Central Air/Heat. 3 car port, new paint, washer + Dryer, P khaùch, P aên, Wet bar, saân roäng 4N+2T, $59,900. Rent $1,125 + 3PN + 2T $42,900 Rent, $1,100.Long. 714-719-3042

300-5L-121404/147892

- WMT: 3PN, 2PT, 2 car, 1350/ 6700 sf., ñaõ taân trang, xaáy 1965, höôùng baéc, Giaù 499K - GG. ,4PN, 2PT, 2 car, 1,465/ 6,000 sf, gaàn nhaø thôø, tröôøng, shopping, Giaù 489K - TownHouse GG: 3PN, 2.5PT, 2 car, 1,319 sf., 2 taàng, maùi ngoùi, trung taâm, HOA $170/m. Giaù 350K LL: Tommy 714-785-3762

300-7L-121404/147908

Sale By Owner. 2 story built 2000, 53 Serena Way, Stanton. Nhaø 2 PN, LOFT (Optional Bedroom), 2.5PT. Giaù $460,000. L/ L Ñöùc 714-403-4499.

300-28L-121504/147938

Baùn ñaát commercial vuøng Hesperia (Victovalley) 2.78 acres, giaù $375,000. Raát toát ñeå xaây shopping center hay apartment. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/laïc Tom: 760-265-2626

300-14L-121504/147940

Mobilehome For Sale, 1989, 20x44, 880 Sq.Feet, 2 bedroom, 2 bath. All age park, space rent $699 in city of Garden Grove, $49,500. 714-377-1693

300-4L-121504/147970

300-4L-121504/147967

GARDEN GROVE TOWNHOUSE 3 Bedrooms, loft, 2.5 baths, gated Community, 1462 sqft, Assoc Due $170, $399,000. Era New star. Linda pak 714-6245323

MobileHome Bellflower caù c h Bolsa 20 phuùt, 2 nguû, 2 taém, theâm 1 phoøng chôi lôùn, phoøng khaùch roäng ñeïp, doïn vaøo ôû ngay, rent thaáp $350/thaùng. Goïi: 714234-0164

300-21L-120704/147018

300-7L-121504/147975

300-6D167-120904/147260

ª Nhaø 4PN, 2PT, gaà n Mile Square Park vaø nhaø thôø St.Barbara ($525,000) ª Townhouse 4PN, 2PT. HOA $110, beáp môùi, PT môùi, ñeøn aâm, 2 car garage ñi vaøo beáp, nhieàu parking. 714-315-0199 300-28L-120904/147350

NHAØ MÔÙI 2004 4PN, 3PT traàn cao, tuyeät ñeïp - Nhaø: 2400 Sqft., - Ñaát 4200 sqft. Thaønh phoá Elmonte, CA. Goùc ñöôøng Ramona & Maxson. $599,000. Xin goïi Owner Charlie: 714-925-8904 Agent 1.5% Com

4 units in Garden Grove, Trask/ Newland, 1) 3BR/2BA, 3) 2BR/ 2BA. Built 1976, lot over 7800 sqft. Income $4600/month. Asking $919,500. 13401 Shepparo Dr. Phaïm Ñöùc Traàn 714-7205431

300-7L-121504/148033

Dry Cleaning GG. Asking $115,000, gross sale $14K/mon, net. $5,000-$6,000/mo., owner move out state. Caàn baùn gaáp, khu toát, ñoâng khaùch. Hurry! L/L Chuù Kennedy Kim 714-4936396.

300-28L-121504/148040

ª 4PN/2PT Westminster/Garden Grove/FV töø $450,000 ª 5.375% 30yrs khoâng caàn W2, Tax quality ngay V/P United Finance & Investment. 7902 Westminster & Beach. ª V/P cho möôùn, töø 450/month. Broker 714-903-0056.

300-14L-121504/148043

300-7L-121004/147516

Mobile Home, GG, 1997, 3PN/ 2PT. Tuû laïnh, giaët, saáy, microwave coù saün. Nhaø ñeïp, khu toát, môùi haï giaù, coù theå giuùp tieàn ñaát. L/L Anh 714-638-3834.

300-7L-121004/147520

Townhouse 2 taà n g. Garden Grove. 2 beds/2.5 baths. Khu yeân tònh. Nhaø ñeïp, saùng suûa, saïch seõ & loùt gaïch men. Doïn vaøo ôû ngay. $349,900. Peter Traàn 714343-3388.

Mile Square Park nhaø 5PN, 2PT, $525,000., 10% down $1700., Nhaø 4PN, 2PT 1,594 sqft, 10% down, $1450. $435,000. Nhaø 3PN/2PT, $440,000. 10% down $1,351. 714-612-5081 Brookhurst/Westminster 2 story townhouse 3PN, 2.5PT, 1637 sqft $350,000 10% down $1,024. Nhaø 2 story 3PN, 2.5PT $460,000 10% down $1500, 2 story townhouse 2PN, $289,900 10% $925. 714-654-3157

Mobilehome for Sale, vuøng Bolsa 3PN + 2PT, $75,000, rent $620, ñôøi 2005, Nhaø 2PN + 2PT khu lôùn tuoåi $57,000, rent $550. Nhaän laøm Loan, Refinace, listing, sang teân by owner, vaø coù nhieàu nhaø cöûa nhaø baêng tòch thu. Giaù reû, vuøng Orange. Lieân laïc. 714-642-5790 Huy, 720-9017 Sôn, anytime. 300-7L-121604/148225

300-3L-121604/148226

300-21L-120704/146985

300-14L-120804/147179

300-14L-121604/148210

300-7L-121404/147879

Caàn sang laïi 5 loâ ñaát ñeïp, ñòa theá toát, naèm ngay giöõa trung taâm Park caïnh nhau ôû Nghóa trang Westminster, goùc Beach + Hazard. Goïi 714-234-0164

1 mieáng ñaát roäng treân 9100 sq.ft taïi Anaheim, giaù $425,000. L/L Marie: 714-767-7884 or 714775-6332

Condo Townhouse, 2P/1.5PT roä n g khoaû n g 1200SF. caù c h Downtown Las Vegas 5' trong khu yeân tònh, coù hoà bôi. Giaù $89,900. LL Peter. 714-2519335

2 caên nhaø treân 1 loâ ñaát taïi Garden Grove, gaàn Little Saigon, 1 caên 3/2, 1 caên 1/1. Ñang cho thueâ. Giaù $520,000. LL: OÂ Chöôùc. Broker . 714-720-4501

ÑAÁT BAÙN RIVERSIDE 1.40 acres. Fronting ñöôøng traùng nhöïa, caïnh tröôøng hoïc môùi, khu phaùt trieån Van Buran/Mockingbird, giaù $125,000. Helen: 714785-3122, 951-786-7488

Mobile Home, 1998 Fleetwood, double wide, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, goùc First & Euclid, Santa Ana, $79,000. Goïi Chuck 714-775-2953

300-7L-121604/148180

Nhaø Fountain Valley, 2 taà n g 2,300 sqft, 5 phoø n g nguû , 3 phoøng taém, 3 phoøng khaùch, lot size 7,200 sqft, 3 car garage, khu yeân tònh, gaàn Shopping vaø chôï giaù $739,000. L/L 714-9653686 (message), 714-333-8096 (Cell) Pauline Taêng.

300-7L-121304/147734

300-7L-120304/146639

300-14L-121604/148124

Ly dò baùn ñaát gaàn thaùc Ñaâm Ri (Baûo Loäc, VN) 3 maãu coù ao caù suoái vaø ñaát ôû Saøigoøn xin lieân laïc Charlie 714-241-0454 hoaëc 714244-2525

300-7L-121504/148049

ª Townhouse city Westminster 2PN/2PT one story 2 car garage, maùi ngoùi living approx 1200SF. Lot size 2000SF move in already, chuû ñaõ söûa sang laïi raát nhieàu trong khu coù saân tennis, yeân tónh gaàn nhaø baêng, tröôøng hoïc, chôï, ngay trung taâm thaønh phoá Little Saigoøn. Goùc Magnolia/Bolsa giaù baùn $337,000 ª Nhaø house 3PN/2PT one story roäng 1300SF, ñaát roäng 6200SF saùt ranh city Fountain Valley gaàn chôï, shopping, nhaø thôø vaø Mile Square Park 2 cars garage goùc Euclid/Edinger. Giaù baùn $450,000 ª Nhaø house ngay trung taâm Little Saigon thuoäc Westminster city 3PN/2PT, 2 cars garage attached ñaõ upgrade nhieàu central air and heat goùc Bolsa/Magnolia giaù baùn $499,000 ª Duplex in city Westminster, moãi caên 2PN/1PT, nhaø ñeïp ñang cho thueâ month to month, gaàn city Huntington Beach, tieàn rent moãi thaùng $1,200 cho moät caên. Coù theå ôû 1 caên, 1 caên cho thueâ make income. Giaù baùn $599,000. Nhöõng nhaø treân ñaây coù nhieàu chöông trình Loan tieàn payment raát thaáp. Xin vui loøng. Lieân laïc: Charlie Vo, Realty/Loan Consultant 714-785-9951 Chuyeân veà caùc dòch vuï ñòa oác vaø finance 300-3L-121604/148233

Open House Sat 12/18, Sun 12/ 19. TEMPLE CITY, nhaø ñeïp 5PN/ 4.75PT, 3517 sqft, ñaát 12,130, zone R-2, New Central Air, Heater, Granite, kitchen, counter, xin L/L Sieâu Tröông 626-3199711, 626-475-5475 300-7L-121604/148239

Duplex Orange 1 caên 3 nguû-2 taém, 1 caên 2 nguû-2 taém - 2 taàng. Ñeïp - Khu toát, caïnh Villa Park. Ñang cho Housing möôùn $1,600$1,250. Baùn $717,000. Xin vui loøng goïi 714-454-9744. 300-5L-121604/148250

ÑAÁT CALIFORNIA Los Angeles, San Bernadino, Kern Country, ñaát daãn ñieän, nöôùc, hoaëc surveyor’s certifate, hoaëc ñang boû khoâng. Baùn töø 1 maãu khoaûng 43,560 sqft trôû leân. Giaù tuøy vuøng, coù baûn ñoà coi, muoán theá naøo coù theá ñoù. L/L Khaûi: 714493-1920

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

wwwrefcofx.com - Tieàn lôøi laáy veà moãi thaùng. - Ruùt tieàn ra baát cöù luùc naøo (24 Hrs Services). Hoaëc ñoùng hoà sô vì baát cöù lyù do gì (khoâng coù ñònh kyø hôïp ñoàng). Raát tieän cho quí vò ñang kinh doanh caàn tieàn ñoät xuaát. L/L Michael 714-791-4783

400 - XE BAÙN 400-DL-111901/000145

CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS - Article 4.1. Advertising by Occupational Licensee

Advertisements of specific vehicles shall include YEAR, MAKE, MODEL, TYPE, and either its LICENSE PLATE NUMBER or that portion of the VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER which distinguishes that vehicle from all other vehicles of ... 400-28L-120204/146525

3000 MUA XE. Hö cuõ môùi baûo ñaûm 100% giaù cao hôn nôi khaùc. L/L: 714-757-3171

400-28L-112404/145524

2008 MUA XE TOWING Caùc loaïi cuõ, môùi, chaïy or khoâng. Keùo xe boû. Giaù cao. Cash. Call: 714-651-1486 400-36L-111804/144883

300-28L-121204/147648

Ñaát baùn thaønh phoá Garden Grove 16,137 square feets, zone R3,baûo ñaûm 5 units $790,000. Tony 714-775-8681 cell 425-5713 khoâng thaät loøng mua xin ñöøng goïi.

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

300-3L-121704/148355

SALES Nhaø Huntington Beach, 4 bed/2 bath, 2000s/f, xaây 1965. Price $650,000. Irvine 4bed/3 bath. Two stories, 1900s/f. Built 1977. Price $585,000. John Vu Realtor 949-295-9020 300-7L-121704/148378

ÑAÀU TÖ AN TOAØN MÖÙC LÔØI TOÁI ÑA (4% moãi thaùng hoaëc hôn) A/C môû tröïc tieáp vôùi Coâng ty Taøi chaùnh lôùn nhaát nöôùc Myõ (asset 50 mobilehomes. Hoaït ñoäng treân 18 quoác gia). Website:

SIENNA LE, (#94S061873), 7000 miles, töï ñoäng, CD $16,500. L/L Chi 626280-5282, 626-375-5508 400-5L-121304/147679

2004 TOYOTA Tacoma, 4 doors,

maøu white, like new, low milages, caà n baù n gaá p giaù $19,800. LL: Duõng 714-4189028, 714-200-6317 (L/ C#4HO006) 400-7L-121704/148288

2003 HONDA Accord EX, 2

2003 TOYOTA Corolla, maøu silver, töï ñoäng, chuû giöõ kyõ raát toát, xe dö duøng baùn Giaù $10,000. Lieân laïc 714-705-9444 or 714705-5520 (Lic# 4YFA046) 400-7L-121504/148061

2002 TOYOTA Sienna van, 7 choã

ngoài, töï ñoäng. Full power silver, trong ngoaøi ñeïp nhö môùi $11,400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-121704/148413

2002 TOYOTA Camry LE. Maøu

silver soá töï ñoäng, coù CD, FM/ AM raát saïch seõ. Trong ngoaøi on sale $11,600, vin 287516, call 714-534-8254 400-7L-121704/148416

2002 TOYOTA Solara SLE. V6.

Full power, 2 doors, good AC/ CD. 29,000 miles. Xe ñeïp maùy toát. Giaù $12,000. OBO. Caàn baùn. Phone: 714-417-7423, 2650367. Lc. 57105. 400-3L-121704/148438

2001 ACURA TL 3.2, auto,

leather. Fully loaded moät chuû raát kyõ coøn môùi nguyeân, 58 ngaøn miles baùn reû $13,950, goïi Phöôùc 714-636-8668 (Nhaän traû goùp), L #4WAQ638 400-7L-121504/148065

2001 FORD Cargo van, E150,

V6, töï ñoäng, white, $6900, tieän cho shop may or chôû haøng. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down

400-7L-121304/147740

2001 HONDA Accord LX, V4,

töï ñoäng, 4 cöûa. Full power taát caû nguyeân thuûy giöõ kyõ khoâng 1 veát traày 1 ñôøi chuû. 21K miles $10,900 (4KSQ842), 714-2613812 400-3L-121704/148386

2001 HONDA Civic EX. Full power 2Drs (2 cöûa), automatic, 4ZKF694. CD, 26K miles. Orig toát trong ngoaøi $9800. 714-2098668

300-4L-121704/148287

NHAØ BAÙN Townhouse taïi Fountain Valley, gaàn tröôøng hoïc toát. Gaàn Mile Square Park; goàm 3 phoøng nguû, 2.5 phoøng taém. Môùi 6 tuoåi, traàn nhaø raát cao, phoøng roäng raõi tuû quaàn aùo phoøng chính raát roäng, sôn môùi, maøn cöûa soå vertical ñeàu môùi. Giaù $449,900. Xin goïi California 1St Realty 714-373-4992, gaëp coâ Minh Hueä ñeå bieát theâm chi tieát

400-3L-121704/148370

power 4Drs, soá töï ñoäng, 28K miles mint condition $10,400. 714-613-3703, #4NGS832

300-7L-121504/148091

300-14L-121604/148097

2004

2001 HONDA Civic LX. Fully

400-70L-111404/144134

400-36L-111104/143751

power, maøu xanh, 6 maùy, CD, Radio cassette. 36K miles Trong ngoaøi nhö môùi. Caàn baùn $8,800. L/L 714-856-5857. Vin#C456673.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 400-3L-121704/148444

2000 HONDA Accord, V6, EX, auto. Full power, moonroof, leather, CD, spoiler, ñeïp saéc saûo baùn reû $8900. Hoûi Phöôùc 714636-8668. (Nhaän traû goùp). L #4GPQ922

400-3L-121704/148442

2000 LEXUS RX300, auto, maøu traéng, moät chuû, ñeïp ít thaáy baùn reû $16,900. Goïi Thoï 714-2404733, L #4TYS166, 59K miles

400-7L-121704/148345

2000 MERCEDES ML320, auto, white, fully loaded, owner, navigation system, CD changed (#A1259511), 90K miles, tuyeät ñeïp, excellent condition, caàn baùn reû $15,900. LL: 714-200-8144, 714-899-5630, 714-458-6658

400-3L-121704/148440

matic, 4 cöûa. Loaded. Maøu xanh lam. Moät chuû. Xe bò maát caép salvaged thaáp miles möôøi saùu ngaøn miles (16K miles). Xe chaïy toát. Nhìn nhö môùi. Lic 5G243. Caàn baùn gaáp giaù $5500. Xin lieân laïc 714-251-8471, 530-6749

2000 MERCEDES ML320, V6,

400-3L-121704/148412

tay, AC, cassette, $5800. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card

2001 TOYOTA Camry, maø u

400-7L-121304/147715

400-36L-111804/144874

400-7L-121604/148264

2001 TOYOTA Solara SE V6, full

400-3L-121704/148361

400-7L-121404/147870

SANTA ANA - Ñaát troáng commercial (96x120) 11,460SF coù theå xaây commercial retail building hay xaâ y nhaø rieâ n g. Giaù $340,000. Gaàn goùc First St/ Bristol St. Ñ/C: 1339 W, 5th St, Santa Ana. L/L Larry Long Tran broker 714-537-6111

maøu silver 4 cly power seat töï ñoäng good condition. 47,319 mile. Caàn baùn $7,600. L/L 714333-5309. LC#24055.

2001 TOYOTA Corolla S, auto-

300-7L-121504/147995

BAÙN ÑAÁT CALI ª 1.64 acres Riverside $35,000 ª 37.61 acres Barstown, San Bernadino $66,000 ª 20,254 sqft commercial Victoville, San Bernadino $63,000 ª 10 acres Liano Los Angeles $39,000 ª 160 acres, 15N. San Bernadino $79,000 L/L: 714-720-6332

4 Plex city of Garden Grove, goùc Newhope & Garden Grove, 1 caên 3PN, 2PT, 3 caên 2PN, 2PT, xaây naêm 1976. Giaù $990,000. Xin L/L: 951-545-9954

400-36L-110504/143081

door, sunroof. Fully loaded maàu dark grey. 13K miles baùn $11,995 OBO. Lic #5KGU336. L/ L: 909-455-7203, 909-398-1240

300-7L-121204/147622

NHAØ BAÙN Stanton: 10872 Rose st., goùc Beach & Katella, nhaø 4 PN, 3PT, roäng 1810 sqft., ñaát 6900 sqft, höôùng Taây, gaàn tröôøng hoïc, Thö vieän, coâng vieân vaø shopping. Giaù $495K. Mua,Baùn, Ñaàu tö, taøi trôï, refinance GINA NGUYEÃN 714-425-5708 www.imMsRealtor.com

back 2 door, 9000 miles, maøu xanh nhö môùi caàn baùn, xin goïi Kim 714-968-9162 sau 7PM 714-348-1953

SAN GABRIEL - 8 brandnew condo 3 bed, 2 1/2 baths, high quality amenities through out 2 attached garage from $498,000. Add: 1232-1258 Elm Ave, call Ching Vuong 626-688-5697 (Agt). Open Sat & Sun

300-7L-121604/148257

300-7L-121604/148269

400-7L-121504/147946

2004 HONDA Civic Si, hatch-

300-7L-121504/147989

300-28L-121504/148051

coù CD FM AM. Raát laø deã thöông, thích hôïp cho caùc em hoïc sinh on sales $8900, vin 465712, call 714-534-8254

2001 TOYOTA Camry LE 4 door

Mobilehome 4PN, 3PT, 2PN vuøng ñeïp, an ninh. ÑB 3PN, 2PT 2002, ñaát $500/M. List do nhaø bank baùn, down thaáp. L/L V/P: 714-842-7600, Tammy: 714273-7886, Hoaø n g: 714-7055200 GARDEN GROVE - Nhaø söûa môùi toaøn dieän ôû khu vöïc toát: 4PN, 2PT. Roäng khoaûng 2000SF. Ñaát roäng 1300SF. Coù theå xaây theâm 1 guest house ôû saân sau. Trong ngoaøi nhaø söûa sang taát caû. Nhaø beáp, phoøng taém, oáng nöôùc, ñieän. Chuû saøi ñoà chieán. Ñ/C: 12651 Brookhurst Way. Gaàn Stanford vaø Brookhurst Blvd, giaù $779,000. L/L Larry Long Tran, broker 714-537-6111

2001 HONDA Civic, soá töï ñoäng,

400-5L-121404/147850

300-7L-121704/148460

300-3L-121604/148255

ª Garden Grove: Towhouse ngay Little SG 2PN & 2.5PT, 2 car garage, built 1986, raát môùi, traàn cao ñeïp, central air + heat caên bìa. Tieàn HOA thaáp $350,000 ª Westminster: 3PN + 2.5PT, 2 xe garage, built 1996. Roäng 1570 sqft $559,000 ª Westminster: 3PN 2PT, ngay SG, remodeled giaù $499,000 L/L: 714-360-9722

400-3L-121704/148415

400-36L-110704/143262

300-7L-121704/148457

APARTMENT ª Garden Grove 4 caên 3PN, 2.5PT, hai taàng laàu 3 caên kia 2PN/2PT, ñaát roäng giaù $890,000 ª Garden Grove 16 caên ñaát roäng 17,000 sqf gaàn khu shopping, tröôøng hoïc giaù chæ coù 1 trieäu 900,000 income $7200/thaùng ª Westminster gaàn tröôøng hoïc, 12 caên taân trang nhö môùi giaù 2 trieäu 300,000. Goïi Cao: 458-2000 hoaëc Kim 590-6076

RAO RAO VAË VAËTT

traéng, soá töï ñoäng, coù CD, FM, AM. Raát saïch seõ trong ngoaøi on sales $7790, vin #263715 call 714-534-8254 400-5L-121704/148414

2001 TOYOTA Corolla (S) clear

title. Full powers, 4 doors, good. Xe ñeïp, maùy toát caàn baùn giaù $6,900. Phone: 714-443-1293, 417-7423. 400-7L-121704/148431

2001 TOYOTA Tundra, V8, 4 cöûa, alloy wheels, AC, CD, bedliner, 1 chuû ñi kyõ coøn môùi. Full power, 59K miles, maøu traéng, xem thícn ngay. No accident $11,800. 714623-6866, #6F89536

400-5L-121704/148434

2001 TOYOTA Sienna, V6, new

everythings, 7 gheá, like new, chaï y toá t , nhö môù i , 100,000 miles, caàn baùn $7,150. (31575). 714-251-3155, 714-539-1182. 400-3L-121704/148458

2001 TOYOTA Avalon XL V6 full power töï ñoäng chæ coù 47,000 miles, CD, cassette, poer seat, gheá da, nieàng nhoâm. Xe ñeïp trong ngoaøi coøn nhö môùi. Giaù: $13,900. LP#4UGC382. L/L: 714-234-9970, 714-588-1708.

400-7L-121704/148344

auto, low mies, ñeïp tuyeät vôøi baùn reû $17,900. (Nhaän traû goùp). Hoûi Phöôùc 714-636-8668, L #4THH668. Xe 57 ngaøn miles

400-7L-121504/148069

2000 NISSAN Frontier xacb, soá

400-3L-121604/148177

2000 SIENNA LE, V6, van, maøu silver blue, 75K miles, 7 seats auto full power CD tape, roof rack, thaéng ABS. Xe giöõ gìn raát môùi. Baùn $10,300, lic #4GBS972. L/ L: 714-270-7226

400-7L-121704/148348

2000 SIENNA XLE. Fully loaded,

gheá da, sunroof, 2 cöûa hoâng töï ñoäng, alloy wheels, sôn 2 maøu (two tone) 1 chuû nhö môùi, 50K miles, CD 6 dóa, xem thích ngay. No accident $12,500. 714-2319453, #4GVD860

400-4L-121004/147482

2000 TOYOTA Camry LE full power AC, cassette CD chöa accident sôn gine, low miles, xe raát ñeïp, baùn $9300, License#4HKB421. 714-3159560

400-7L-121404/147890

2000 TOYOTA Avalon XL, V6

maøu traéng, Full power CD cassette, low miles power seat, nieàng nhoâm, trong ngoaøi coøn môùi, xe dö duøng caàn baùn $9,600. L/L 714-856-5857. Lic #5EHH195.

2000 ACCORD EX, 4 maùy, vtec,

sunroof, rear spoiler, alloy wheels, nieàng ñuùc, 4 cöûa, töï ñoäng, 1 chuû 108K miles. Chuû ñi freeway coøn môùi. No accident $8400. 714-757-5816, #4MAW801 400-5L-121404/147849

2000 ACURA Integra 2 door maøu traéng GS Full power soá tay 5 speed. Xe ñeïp eâm 41,215 mile. Never accident. Giaù $8,600. L/L 714-588-9804. Vin#S000215.

400-7L-121704/148335

2000 CAMRY LE. Fully loaded,

CD, alarm, power seat, thaéng ABS, voû môùi, 1 chuû, 40K miles. Coøn raát môùi. No accident, xem thích ngay $8600. 714-6236866, #4CZY185 400-7L-121704/148459

2000 CAMRY LE, full power xe

ñeïp, voû môùi power seat giaù $7650 (4BQG576) ° 1998 Avalon full power sunroof, nieàng ñuùc power seat side airbags giaù $7900 (4JUV150) Lieân laïc: 714-554-8370 Pager: 714-202-2828 400-5L-121404/147905

2000 HONDA Accord LX, 4 cöûa, töï ñoäng, full power, maøu traéng, CD, Cass, 01 chuû, low Mi, xe raát ñeïp, tình traïng toát, chuû ñi kyõ, baùn $7800. (#4MAZ445). 714-315-9383

400-7L-121404/147917

2000 HONDA Accord EX maøu

ñen, gheá da, CD, sunroof, thaáp mailes, 1 ñôøi chuû, (PL#4PEL666) Xin vui loøng lieân laïc. 714-5889740, 714-728-0943

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

400-5L-121404/147906

2000 TOYOTA Camry LE, full

power, maøu traéng, 01 chuû, low mile, power seat, thaéng ABS, new tires, new timing, xe raát ñeïp, chaïy toát, baùn $7900. (LP# 3WZR185) 714-315-9383

400-3L-121704/148401

2000 TOYOTA Camry LE Full power. CD A/C power seat voû môùi maùy hoäp soá raát good. No accident. Xe nhö yù. Giaù $8,900. Phone 714-720-5455. #4LEX807.

400-3L-121704/148430

2000 TOYOTA Sienna LE, 7 seats, full power, 1 chuû, CD, cass, Roof Ruck, Alloy wheel, trong ngoaøi môùi, 4 voû môùi, new timing, caàn baùn, firm $8,900. LP#4HHG792. 714-315-9383.

400-5L-121704/148454

2000 TOYOTA Camry LE, maøu traéng, P/windows, A/C, like new, tình traïng toát, chaïy good. $7,400. (31575). 714-251-3155, 714539-1182.

400-7L-121704/148333

1999 COROLLA LE. AC, CD,

alarm, 1 chuû 78K miles, töï ñoäng, voû môùi chaïy toát, coøn môùi trong ngoaøi. No accident $5500. 714839-5620, #4HOZ680

400-7L-121704/148331

1999 FORD Winstar. 7 choã ngoài. Ñoãi xe môùi, caàn baùn $4,700. Tel: 714-209-6616, PL# 4LWV077

400-7L-121404/147797

1999 HONDA Prelude V-teck, 2-

d töï ñoäng, full power, good condition, 100,000 miles, black, CD, full loaded, alloy wheels, sunroof, $8300. 714-230-9908 (#5GYW891). 714-230-9908 Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

400-3L-121704/148452

1999 HONDA Prelude, auto. All

power, moonroof, wheel, low miles tuyeät ñeïp baùn reû $8850. Goïi 714-636-8668, L #4WQT264 400-7L-121704/148435

1999 LEXUS LX470 (SUV) maøu

traéng ngaø. Fully loaded, CD changer, tay laùi goã, 7 choã ngoài, 1 chuû ñi kyõ 70K miles, chrome wheels, xem thích ngay. Gheá da, môùi nguyeân. No accident $25,900. 714-231-9453, 4ERV492 400-3L-121604/148183

1999 MERCEDES ML430, maøu

traéng 105K. Thaéng môùi, voû môùi. Trong ngoaø i toaø n haû o . Giaù $15,800. L/laïc AÂn: 714-6365874 or 714-537-2629, lic #002CBK 400-7L-121304/147737

1999 ODYSSEY Van, EX, auto.

P/seat 2 cöûa hoâng töï ñoäng, 1 owner, giöõ kyõ nhö môùi 32K miles, $12,900 (4TKB726). 714-2344746 400-7L-111204/143965

1999 TOYOTA RAV4 maøu traéng xe ñeïp, maùy toát, moät ñôøi chuû, 106,000 miles, $6,600. Caà n baùn.Goïi Bryan. 714-876-8844 (#VIN 54894)

400-5L-121404/147851

1999 TOYOTA Camry 4 door LE V6 maøu gold, power seat Fullpower töï ñoäng ñeïp eâm, Freeway mile 104,015, good condition. Giaù $6,900. L/L 714-3335309. Vin#X0197803. 400-7L-121404/147907

1999 TOYOTA Avalon XLS, 4 cöû töï ñoäng, full loaded, gheá da, sunroof, dual P/seat, side air bag, 32K miles, 1 ñôøi chuû, garage kip nhö môùi. $9900. (#4TBK360). 714-261-3782 400-7L-121704/148337

1999 TOYOTA Tacoma extracap,

SR5, töï ñoäng, A/C, cassette, bedliner. Tool box, voû môùi, xe ñeïp trong ngoaøi, 1 chuû 98K miles, $6900. 714-839-5620, #4YI0395 400-3L-121704/148408

1999 TOYOTA Corolla, maøu sil-

ver, soá töï ñoäng, coù CD, FM, AM. Raát saïch seõ trong ngoaøi on sales $6500, vin #186761, call 714534-8254 400-3L-121704/148441

1999 TOYOTA

Corolla, Full power, sunroof, CD, Casset, 91K. $5,800. Lic# 5JEF819. 714-3101653. 400-4L-121704/148445

1999 TOYOTA Corolla LE, maøu

traéng, 4 cöûa, töï ñoäng, complete power radio, CD, AC, power steering, cruise control 2 airbag, new sticker 05, low miles giöõ kyõ $5500, #4XUU155. 714-3219543 400-3L-121704/148448

1999 TOYOTA 4 Runner Lim-

ited, auto, V6. All power, leather moät chuû 56 ngaøn miles tuyeät ñeïp baùn reû $13,900. (Nhaän traû goùp), goïi Ñöùc 714-240-4733. Nhaän traû goùp, 4QUV368 400-5L-121404/147848

1998 ACURA Integra 2 door

GS.R VTEC maøu traéng Fullpower 5 speed. Xe ñeïp eâm, 78,109 mile. Caàn baùn $8,700. L/L 714588-9804. Vin #S004059.

1998

400-3L-121604/148155

ACURA Intergra (#5HOF922) töï ñoäng sunroof CD maøu red, 2 doors, hatch back good condition. Giaù $7500. OBO Lieän laïc Huyeàn 714-757-1140 400-7L-121704/148341

1998 CAMRY LE, 6 maùy. Full

power, sunroof, AC, CD, alarm, voû môùi, rear spoiler ñaõ laøm timing belt 112K miles. No accident coø n môù i . Moï i thöù toá t . $6200. 714-623-6866, #4UGE725 400-7L-121704/148322

1998 GS 400 Caàn baùn $16,300,

1 ñôøi chuû maøu ñen trong ngoaøi nhö xe môùi, no accident. (#3PHR983) Phone: 714-5536708

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-7L-120904/147282

1998 HONDA Accord LX, silver.

Full power 1 ñôøi chuû. No accident 90 miles, giaù $7,500. L/L: 714-417-1951, 714-234-0382, 4CRL331 400-7L-121304/147689

1998 HONDA Accord EX , green,

79,000 miles. Xe giöõ kyõ, moät ñôøi chuû. Giaù baùn $7,900. LL: 714981-9878 License # 4AUM654 400-7L-121504/148081

1998 HONDA Accord, EX, V6,

auto tran, gheá da, fully loaded, trans rebuilt, 4 new tires (Michelin) trong ngoaøi nhö môùi, 1 owner 129K fwy miles. Excellent condition $8200, 562-6828715 400-5L-121604/148165

1998 HONDA Accord/2 door maøu

traéng, V6, vtech töï ñoäng gheá da. Full power new trans, A/C, CD radio miles 101, 4VDL163, $7999. Xe dö duøng. L/L: 714309-5782 or 714-507-8254 400-3L-121704/148354

1998 HONDA Accord LX 4 drs,

auto, CD, Alarm, maøu traéng, moät chuû, xe nhö môùi, 79,600 Miles. Baùn $7850. PL#4BQT335. LL: 714-418-0752 400-3L-121704/148409

1998 HONDA Passport V6, maøu

silver, soá töï ñoäng, coù CD, FM, AM on sale $6500, vin #867613, call 714-534-8254 400-5L-121604/148213

1998 LEXUS ES300 V6, maøu

traéng, Pearl, full power, trong ngoøai raát ñeïp, low miles (32 miles). Giaù $9,600. LL: Mai. 714376-0580. LS# W5026123 400-7L-121504/148071

1998 MERCEDES ML320, SUV,

töï ñoäng, white, AC, cassette, CD changer. Full option 89K, all original, chaïy good, $14,900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance. No down 400-7L-121304/147722

1998 NISSAN Altima, 4 doors, gheá da, tint window, CD, maùy laïnh, 75,000 miles. Chaïy toát. Giaù $5800. Xe nhìn laø thích ngay, #3NB872, 714-224-2810 400-4L-121604/148205

1998 SIENNA XLE V6 full

Loaded, auto, P/seat excellent condition, giöõ kyõ garage 34K miles, 1 ñôøi chuû (#4KBS767), $9900. 714-261-3784 400-5L-121304/147680

1998 TOYOTA Corolla LE, 4

doors, A/C, P/Windows, gheá coù airbags, dö duøng caàn baùn bôûi chuû, good, $4800. 714-251-3155 (#4FHN903) 714-468-2665 400-3L-121604/148188

1998 TOYOTA Sienna LE V6 maøu

green, No accident, very good condition. Trong ngoaøi raát ñeïp xe nhaø baùn $6,900. Miles 103,000. 714-839-5012. 4HTK989. 400-7L-121704/148289

1998 TOYOTA 4 Runner SR5,

67K miles, maàu black. Tình traïng raát coøn toát. Baùn $7950.OBO. Lic #5JFH742. L/L: 909-455-7203, 909-398-1240 400-7L-121704/148350

1998 TOYOTA RAV-4, SUV, goïn

ñeïp, 1 chuû 108K miles, two tone traéng ngaø, alloy wheels coøn môùi. No accident AC, CD alarm, $6400. 714-776-7549, #4ATW068 400-3L-121704/148399

1998 TOYOTA Pick up Truck SR5

Extra Cab Cassette A/C, soá töï ñoäng maùy hoäp soá raát good. No accident. Xe nhö yù. Giaù $6,900. Phone 714-379-6176. #6M55979. 400-3L-121704/148400

1998 TOYOTA Sienna LE Full

power. CD A/C power seat, maâm nhoâm, maùy hoäp soá raát good. No accident. Xe nhö yù. Giaù $8,900. Phone 714-379-6176. #3XGJ790. 400-3L-121704/148428

1998 TOYOTA Siena, LE, 80K,

white, 7 gheá Auto, voû môùi, No accident, sôn nguyeân thuûy. Chuû kyõ, khoâng veát traày, tuyeät ñeïp. #DL31575. $8,850. LL 714-8781665. 400-7L-121704/148436

1998 TOYOTA RAV-4, SUV, 5

cöûa, X4, full power, A/C, CD, maøu traéng 1 chuû 57K miles coøn môùi. No accident chaïy toát. $7700. 714-757-5816, #4AUK453 400-3L-121704/148450

1998 TOYOTA Tacoma Truck,

Auto thích hôïp cho Construction. Xe saïch ñeïp, tình traïng toát. $5,900. #57004. Goïi 714-2511201. 400-7L-121704/148451

1998 TOYOTA Camry V6, LE,

auto. Full power, xe ñeïp nhö môùi keùo haõng 68 ngaøn miles baùn reû $7750, goïi Haäu 714-240-4733. L #4RVA526 400-7L-121404/147934

1997 Freighline Century, class

(#UP15934), 1990 Stocton Dry Van 53'. Giaù $30,000. LL: Duõng 909-731-2474 400-3L-121704/148332

1997 BMW 528i. White. Very

good condition, coøn 3 naêm warranty cho engine vaø hoäp soá. Töï ñoä n g 130 ngaø n miles. Giaù $10,995.OBO, #WBADD6328 VBW16057, 714-709-6188, 714425-8244 400-7L-121704/148343

1997 CAMRY LE, 4 maùy, thaéng

ABS, AC, cassette, voû môùi, 1 chuû, 90K miles coøn toát. No accident. Moïi thöù good $5300. 714-7575816, #3WNR719

400-7L-121504/148058

1997 DODGE Truck 150. Xcab,

long bed, töï ñoäng. Full power, alloys wheel, running board, bedline, AC, cassette, good condition $4900. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St) 400-7L-121404/147883

1997 DODGE CARAVAN Van,

70K moät ñôøi chuû, maøu traéng, toát, hoaøn haûo, 714-757-1282 or 839-2509. Caàn baùn Giaù $4750. (#3WMJ182) 400-5L-121304/147681

1997 HONDA Accord LX, 4 drs,

töï ñoäng, P/Windows, A/C, CD, xe ñeïp, chuû giöõ kyõ, saïch seõ, chaïy raát toát, baùn $5,500. (#3UTK801). 714-251-3155, 714-468-2665 400-4L-121704/148346

1997 HONDA Accord V6, maøu

traéng, 4 cöûa, A/C, cassette, voû môùi, 1 chuû ñi kyõ, nhö môùi, 110K miles, power seat. No accident $5900. 714-776-7549, #4WNU543 400-7L-121704/148360

1997 HONDA Civic HX, 2 cöûa, silver, 5 soá tay, 117K, AC, Radio cassette, power doors & Windows, Alarm, new tires, clean, xe chaïy raát toát. Ñi xa baùn reû. LL: Duõng 714-200-5567, (#4UYU285) 400-3L-121704/148426

1997 HONDA Accord EX, white, auto, 4 doors, sunroof, No accident, chuû giöõ kyõ maùy toát, xe tuyeät ñeïp. 5HVT410. $6,450. LL 714878-1665.

400-7L-121704/148299

1997 OLDSMOBILE Achival SL,

No accident. Xe nhö yù . Giaù $6,900. Phone 714-720-5455. #3SIU818. 400-7L-121704/148433

1996 LEXUS LS400. Fully

loaded, AC, CD changer, alloy wheels, gheá da, sunroof, thaéng ABS, 1 chuû 70K miles, coøn nhö môùi. No accident $11,200. 714231-9453, #4RFT308 400-7L-101704/140347

1996 NISSAN Pathfinder 4 x 4

SE tình traïng toát, new tires, new shocks, full power, new stickers. Giaù 6,000. OBO. LL. 714418-9487 (H), 714-230-5678 Cell. #5TOF095. 400-3L-120904/147228

1996 TOYOTA Previa Van, auto.

Full power, thích hôïp cho gia ñình, tình traïng toát, low miles, $5900, 714-251-1201 (3SAL564) 400-4L-121004/147485

1996 TOYOTA Avalon XL full

power AC, cassette CD, chöa accident, sôn gine, over 100,000 miles, xe raát ñeïp baùn $5500 license # 3PBY598. 714-3159560 400-7L-121504/148006

1996 TOYOTA Previa. Baùn $650,

97,000 chuû giöõ kyõ, bình voû môùi, maùy taát toát. Goïi bieát theâm chi tieát. 714-401-2839, (#3RWD643) 400-7L-121504/148068

1996 TOYOTA Tacoma, soá tay,

green, coù camper, AC, cassette tieän chôû haøng, boû baùo $4400. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance

Full power, leather seat, power seat, moonroof, CD player, maøu xanh lôït tình traïng toát, $6900, goïi 714-251-1201, 3UHE984 400-4L-121004/147483

1997 TOYOTA Avalon XL full

power AC, cassette CD, chöa bò ñuïng, sôn gine over 100,000 miles, xe raát ñeïp,baùn $6400, license #3TBD361. 714-315-9560 400-4L-121504/148008

1997 TOYOTA Camry LE. CD/

Cass, full power (#3UH943), run good trong ngoaøi, never been in accident, $5800. 714-261-0798 400-3L-121704/148423

1997 TOYOTA Camry LE, 4 cöûa töïï ñoäng, 4 maùy, maøu silver, full power, low mile 83,000 miles, AC, Cassette. Xe raát ñeïp baùn $5,750. Lic#3WTT109. LL 714655-0206 or 714-892-1995.

400-3L-121704/148427

1997 TOYOTA Camry LE, Auto,

4 doors, ABS. Full power. No accident, chuû giöõ kyõ, saïch ñeïp. Maù y toá t nhö yù . #3UBB308. $5,450. LL 714-878-1665. 400-7L-121304/147738

1996 ACURA 3.5RL, V6, 4 cöûa.

Fully loaded taát caû sôn gine giöõ kyõ khoâng traày moùp 1 ñôøi chuû 50K miles, black color, $8900. (3TLK240), 714-613-3841 400-7L-121704/148338

1996 ACURA Integra, 2 cöûa,

Special Edition, sunroof, gheá da, CD changer, rear spoiler, GS rims, xe ñi kyõ coøn môùi, 100K miles, xem thích ngay, goïn ñeïp. No accident $5200, 714-7767549, #4HFY852 400-5L-121304/147750

1996 COROLLA 4 cöû a , 150

miles, maøu xanh, tình traïng coøn toát, Moving caàn baùn $3,000. LL: 714-799-0075 or 714-653-8343 400-5L-121704/148437

1996 DODGE Caravan V6, Full powers, 2 maùy laïnh, maøu traéng, tình traïng hoaøn haûo, toát, caàn baùn 3,650. (31575). 714-251-3155, 714-539-1182. 400-3L-121004/147492

1996 HONDA Accord LX, auto,

white, 4 doors, full power, no accident, 1 chuû giöõ kyõ, saïch ñeïp trong ngoøai nhö môùi (#3RLY822) $5450. LL: 714-878-1665 400-7L-121504/148066

1996 HONDA Civic, töï ñoäng,

white, 2 cöûa, 90K, AC, cassette, good condition $4300. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-3L-121604/148099

1996 HONDA Accord, aniversary

edition 4 doors, maøu silver. Mui neäm thaûm môùi tinh. Maùy moùc hoaøn haûo. Baûo trì ñònh kyø. 714468-6085. Moät ñôøi chuû (3PPG884) 400-3L-121604/148176

1996 HONDA Accord LX, 4 door,

maøu green, auto power windows, CD. Alloy wheel xe maùy hoäp soá raát toát baùn $4500. Lic #024580. L/L: 714-270-7226 400-3L-121704/148402

1996 HONDA Accord EX 4 door

Full power. CD A/C, power seat, voû môùi, maùy hoäp soá raát good.

dition, power seat, silver green in good condition. Lieân laïc ñieän thoaïi 949-861-8498 400-4L-121504/147987

1994 TOYOTA Camry V4, 105K,

ñieàu kieän toát, $4,100. (#4MLF623). Goïi 714-251-4233 400-7L-121504/148031

1994 TOYOTA Camry V6 XLE

Full power & Sunroof. Lc#3MOC785, 133,000 M. Caàn baùn giaù $3,500. LL: 714-8927648, Cell 714-553-0467. 400-3L-121604/148252

1994 TOYOTA Camry dö duøng baùn $2,300, miles cao, maùy ñaõ rebuilt coù receipt, no accident. #4IXC370. Phone sau 3PM 714588-0665. 400-3L-121704/148425

1993 LEXUS GS 300 full power

maùy laïnh, CD changer, 4 shocks môùi, new timing belt and water pump. $3,400. #3EIH766. L/L 714-675-0477. 400-7L-121404/147856

1993 MAZDA 626 soá töï ñoäng,

145K mile, gheá da, CD, AC, Cassette, Full power, good condition. (3BOF383). Veà Vieät Nam caàn baùn gaáp giaù $3,300. LL 714-5886031. 400-3L-121704/148463

1993 MITS Eclipse, auto, black,

400-7L-121704/148339

SC. 7 choã ngoài, 2 maùy laïnh, cassette, chaïy toát, voû môùi 1 chuû 108K miles, maøu traéng body coøn raát ñeïp. No accident $5600. 714757-5816, #3VRU806 400-14L-121204/147671

1995 BMW 740I Luxury Sedan,

loaded, premium sound. 106K miles, maøu Metalic Violet, gheá da, soá töï ñoäng, coøn toát trong ngoøai. No accident. Giaù $10,500. LL: Tuaàn. 714-724-6698 400-3L-121604/148125

1995 FORD Windstar GL, mini

van. Moving caà n baù n gaá p . 86,000 miles. Body vaø xe chaïy raát toát, chæ baùn $1700 or offer. Ñòa chæ 10032 Melory Park Dr, Garden Grove, 92843, Hieàn 714313-6786 400-7L-121304/147704

1995 HONDA Accord LX, 4 drs,

automatic transmis, 70K, Price $5000. License (#3LGR606) Baø Lan: 714-379-2803 400-7L-121504/148060

1995 HONDA Odyssey EX, töï

ñoäng, blue. Full power, AC, cassette. Alloy wheel, good condition $4950. L/L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-121504/148073

1995 MERCEDES S500, töï

ñoäng, black, 4 cöûa. Full option, ñeïp loäng laãy, $14,800. L/L: 714539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card. Finance 400-7L-121404/147831

1995 MERCURY GS, xe Van maøu traéng, full power, 4 voû môùi, chaïy toát. Giaù $3,000. (#4KKW305). Xin LL 714-8834324, 714-932-5568. 400-7L-121504/148063

1995 TOYOTA Previa LE, SC, töï

ñoäng, 7 choã ngoài, AC, cassette, wheel, red, gheá da, $4400. L/ L: 714-539-6900 (VN Auto Sale, 13231 Brookhurst St). Nhaän visa master card 400-3L-121604/148201

1995 TOYOTA 4 Runner töï ñoäng

maøu ñen 4 cöûa boán voû môùi, trong ngoaøi ñeïp, giaù caû nheï nhaøng. Caàn tieàn muoán baùn. LL. 714775-0269, 714-588-9980. 400-3L-121704/148319

1995 TOYOTA Corolla, 4 doors.

F.power, CD, alarm, one owner. Xe ñang ñi caàn baùn. No accident. Good condition 99K, $3300. L/L: 714-856-1057, #3NZJ416 400-3L-121704/148320

1995 TOYOTA Camry, dö duøng

baùn $3000, maøu ñoû trong ngoaøi saïch ñeïp 168,000 Mi. #2HTV426. Phone: 714-2613823 400-7L-121704/148381

1995 TOYOTA SC 7 choã ngoài, gheá da. Baùn $4,300. L.L 714554-2573 or 721-3935. 3KMZ640. 400-4L-121704/148449

1995 TOYOTA Avalon XLS. Top

of the line. Maøu traéng töï ñoäng, 4 cöûa. Fully loaded CD radio thaéng ABS, sunroof, power seat 2 beân, leather seat. A/C. No accident 2 airbags, low mileage, new sticker 2005 xe giöõ kyõ trong ngoaøi saïch ñeïp. Alloy wheel. Lic #3MSN026, $6400. L/L: 714321-9543 400-14L-110204/142494

1994 LEXUS ES300, maøu green,

4 cöûa, 99,056 miles. Full power, gheá da, AC, CD, cassette, coøn raát môùi, 1 ñôøi chuû, xe dö caàn baùn $5,900. Lieân laïc Trinh 714585-3846, Ñöùc 714-530-7416. Lic #3TOA962

400-7L-121404/147872

1989 HONDA Accord LXI soá tay 5 soá, xe raát toát, baùn $1700 OBO. Goïi Sæ 714-903-3288,sau 6PM 714-251-7403 (Lic# 2NQM625) 400-4L-121504/148020

1989 OLSDMOBILE 120K xe coøn toát dö duøng baùn reû $600 (giaù coøn thöông löôïng). Lieân heä 714892-6575. Soá xe 2PLW216.

400-7L-121704/148392

1988 HONDA Civic EX, coupe

2D, automatic, sunroof, front wheel drive 57,000 miles. Baùn $7200. Lieân laïc 714-775-1434 or 839-2626, #4ALP076 400-3L-121604/148217

1987 TOYOTA Camry LE 4 cöûa, töï ñoäng, maøu traéng xe chaïy coøn toát,caàn baùn gaáp. $500, Xin lieân laïc OÂng Tö soá phone 714-7782881 (#3NRW247)

400-3L-121604/148178

1986 MAZDA Truck Long bed,

W/camper, 4 new tires, (#2T19800) Dod Caravan 1993, (#4XWI88) Mua xe môùi dö duøng. Baùn reû cho ñoàng höông, goïi Döông 714-534-3212 400-7L-121704/148303

1979 CHEVY Van 20, maùy. Laùi

eâm toát. Thích hôïp haõng may. Caàn baùn gaáp. Call Ken: 714-8397121, 714-552-1277 #1T98766 400-38L-111901/000732

full power, AC, alarm, AM/FM, cass 10 dics 104KM, good condition $1900. LP 3DTS847, work: 714-898-4030 cell 310-3395276 400-7L-121304/147753

1992 Legend, dö duøng xe moät

1996 TOYOTA Previa van, LE/

1997 TOYOTA Avalon, XLS.auto.

1994 QUEST GXE, V6, air con-

4 cöûa, maøu traéng, AC, CD, remote start, full power, voû môùi chaïy toát, 140K miles, caàn baùn $4750. Lic#3KR890. Goïi 714531-3286

400-4L-121704/148453

400-3L-120304/146578

400-7L-121504/148086

1993 TOYOTA Cileca 2 doors,

1996 TOYOTA RAV-4 töï ñoäng,

Voyayer SE long bed, 3.3 Liter, 7 choã ngoài maøu traéng cöaû môû 2 beân töï ñoäng, complete power, A/C, tape, radio, thaéng ABS, new sticker 10/05. No accident, xe raát hoaøn haûo, ñeïp trong ngoaøi. Giaù $3800. LP#3THH005. LL: 714-321-9543

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

400-3L-121604/148235

V6, 4 cöûa, töï ñoäng, maøu green. No accident, tình traïng raát toát, 60K miles, new radiator, battery. Lic 3VFY02. Giaù $3300. 714761-5082, 714-300-9409. Ngaøy thöôøng sau 4:00PM, weekend luùc naøo cuõng ñöôïc

1997 PLYMOUTH Van Grand

RAO RAO VAË VAËTT

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

123,000 mil Good condition, in/ out baùn giaù $2000. Lieân laïc 714420-4872. 400-DL-110503/

ñôøi chuû chaïy coøn raát toát, giaù $3200. L/L Hoa 310-430-8600, vin 005997 400-3L-121604/148146

1992 ACCORD EX Sunroof, maøu

black, 4 cöû a , CD radio, full Power, 4 maùy, Giaù $3500. Phone Henry: 714-554-9383 , cell: 714705-5507 (#4GJX902) 400-7L-113004/146012

1992 HONDA Civic, LX, maøu

xanh, töï ñoäng. Full power, 4 doors, CD, alarm, xe saïch ñeïp, giöõ kyõ, 88,000 miles. Xe dö duøng. Giaù $3,650. L/L: 714-6516093, lic #2ZIP898 400-7L-121404/147865

1992 LEXUS SPORT SC300,

Red,leather Sun-moon roof, everything original, New timing belt, Tranmission oil, Break oil, Engine oil, look nice, run great. LL: 714-310-2538 (#2ZDT930). $5,700. 400-6L-121404/147788

1992 TOYOTA Camry LE 4

doors, black, auto AC, AM/FM, cassette, full power xe, moät chuû, 49K miles, good condition (LP#3BMA517), $3,900. Trieäu. 714-373-4466 400-7L-121404/147899

1991 ACURA Legend LS 4 dr, white, fully loaded, new timing belt, water pump and belts. 165,000. 2,300 OBO. 714-2607130. 2XCY229. 400-3L-121504/147978

1991 HONDA Accord, Ñi xa caàn baùn, maøu ñoû soá tay. (#2XJG851). Xin LL: Hoaøng. 714-585-1680

400-3L-121604/148249

1991 NISSAN Maxima dö duøng baùn $1,800. Trong ngoaøi saïch ñeïp. 178,000M. No accident, maùy chaïy toát. Phone 714-5536708. #4IXC560.

400-7L-121504/147949

1991 PLYMOUTH Sundance 93K miles, auto, new AC, new CD, 4 doors, $1000.OBO. Vì ñi xa caàn baù n gaá p . 714-830-9090, lic 3TKV662 400-4L-121404/147834

1991 TOYOTA Corolla maøu traéng

dö duøng baùn reû $1,250. L/L 714839-3852. Lic#3KWE580. 400-3L-121604/148258

1991 TOYOTA Camry V4 4 cöûa, maøu traéng, 151,000 miles. Full power, maù y eâ m 1,850. LS: 2XJM265. Tel: 714-757-2396. 400-7L-121604/148199

1990 Accord EX 4 door maøu

xanh töï ñoäng 180,000, 4 voû môùi. Xe ñeïp baùn $1,750. 2SAB546. 714-956-2365. 400-2L-121704/148286

1990 CAMRY Traéng. 160K, voû môùi, timing belt môùi. No accident. Giaù $1550. L/L ÑT: 714372-3158, cell 714-782-2792, #2VOE079

400-7L-121704/148302

1990 LEXUS ES250. Run great, automatic, sunroof, power windows, white/silver. Lic #4UM140, 714-936-3543 400-3L-121504/147988

1990 LEXUS 400 Xe raát toát,low

mile, Giöõ kyõ Timing belt, water pump, bình ñieän môùi cuûa Dealer. Dö duøng baùn $5,975. (#4VDL314) Xin LL: 714-7503623 400-7L-121504/148007

1990 NISSAN Maxima. Maùy toát,

xe ñang chaïy freeway. No accident, dö xe caàn baùn $1500. 2TVG159. Vieân: 714-932-4386 400-3L-121704/148296

1990 TOYOTA Camry V6, LE, sunroof 103,000K, #2SOL501 grey tuyeät ñoái khoâng keùo miles dö duøng baùn reû $1600. Lieân laïc ÑT 714-251-2217. Maùy toát.

400-DL-112101/001036

CHUÙ YÙ! CHUÙ YÙ! Coâng ty chuùng toâi chuyeân mua ñuû loaïi xe cuõ, xe hö chaïy ñöôïc hay khoâng. Ñaëc bieät traû giaù cao caùc loaïi xe bò ñuïng. Xin lieân laïc Quang 714-530-6749 or 2518471 400-7L-072602/012196

HENRY AUTO SALES & REPAIRS 8218 Garden Grove Blvd (Giöõa Beach - Dale) 714-636-6823, 714-530-3451 ° 2004 Toyota Corolla S, töï ñoäng, CD sunroof, only 11 ngaøn miles nhö môùi $12,500 ° 2001 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, 66 ngaøn miles, tuyeät ñeïp $9,200 ° 2000 Toyota Camry LE, 4 maùy, töï ñoäng, full power, maøu traéng tuyeät ñeïp, low miles $8500 ° 1999 Toyota Corolla LE, töï ñoäng, full power 79 ngaøn miles, maøu silver tuyeät ñeïp $6000 ° 2000 Toyota Celica GT, 2 cöûa soá tay, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver tuyeät ñeïp, $7900 ° 1999 Toyota Avalon XLS, 6 maùy maøu ñen, gheá da, sunroof, nieàn ñuùc, 89K miles tuyeät ñeïp. $7,800. ° 2000 Toyota Sienna Van, 6 maùy, töï ñoäng, CD, 89 ngaøn miles, very good condition. $9,200 ° 2001 Toyota Tundra, 6 maùy, töï ñoäng, regular cab, longbed, A/C, 72 ngaøn miles, very good condition $8,900 ° 1999 Toyota Tacoma extracab 4 maùy, töï ñoäng, over miles, good condition $6400 ° 2000 Honda Accord EX, 4 maùy töï ñoäng, gheá da, sunroof, mieà n g ñuù c , 57 ngaø n miles $10,900 ° 1999 Honda Accord LX, 4 maùy töï ñoäng, fullpower, maøu silver tuyeät ñeïp. $7,800. ° 1998 Honda Accord EX, 4 maùy, töï ñoäng, sunroof nieàng ñuùc, maøu silver tuyeät ñeïp, $7,700. ° 2000 Honda Civic EX, 4 cöûa, töï ñoäng, CD, sunroof, full power tuyeät ñeïp $7800 ° 1999 Honda Civic LX, 4 cöûa töï ñoäng, A/C, fullpower, very good condition. $6,000. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nhieàu xe khaùc nöõa, Henry kính môøi. 714-636-6823 400-7L-101002/040763

SAØIGOØN AUTO SALES 9055 Garden Grove Blvd goùc Magnolia 714-539-2830 ° 2002 Acura 3.5 RL Navigation system, CD changer, low miles, full power, gheá da, sunroof, headed seats, power seats, sale $18,200 ° 2001 Lexus IS300, low miles only 40K miles, CD changer, gheá da, sunroof, full power, alloy wheels, maøu silver raát ñeïp, sale $20,400 ° 2001 Acura CL3.2, auto. Low miles only 35K miles, gheá da, Bose systems, moonroof, CD changer, fully loaded alloy wheels. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $14,900 ° 2001 Mercedes ML320 SUV, low miles 37K miles. Auto, full power, roofrack, alloy wheels. Maàu traéng xe ñeïp nhö môùi sale reû $20,600 ° 2001 Lexus ES300, platinum series, tay laù i goã , auto fully loaded, CD changer, only 59K miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, memory seats, maøu silver, raát ñeïp sale: $16,800 ° 2002 Acura T.L 3.2, S type, 4 doors, auto, fully loaded, low miles, gheá da, sunroof, ABS, CD, Alloy wheels, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môùi. Sale reõ: $15,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Navaigation system, auto, fully loaded 2 cöûa hoâng baám ñieän, 2 maùy laïnh, CD, roof rack, Alloy wheels, thích hôïp cho gia ñình, sale reû: $15,490. ° 2000 Honda Accord EX, V6,

RAO RAO VAË VAËTT

gheá da, only 30K miles, auto, CD changer, full power, sunroof, alloy wheels, xe nhö môùi, power seats, sale reû $14,850. ° 2000 Toyota 4 Runner, Auto, full power, maøu traéng, CD, roof rack, alloy wheel, running board, rear spoiler. Xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $9,800 ° 2000 Lexus RX300, SUV. Low miles only 59K miles, auto, CD changer. Alloy wheels, towing package, roof rack, power seats, sale reû $17,890 ° 2000 Toyota Avalon XL, auto only 47K miles, full power, alloy wheels, power seats, CD, xe ñeïp trong ngoaøi sale reû $13,200 ° 2002 Honda Accord 2 doors, auto. Full power, low miles, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû sale $11,700 ° 1999 Ford Expedition XLT, auto, full power 8 choã ngoài, roof rack, alloy wheels, 2 maùy laïnh, xe ñeïp trong ngoaøi, low miles, gheá baám ñieän, sale reû: $11,780. ° 2000 Toyota Cellica, 2 cöûa, full power, sunroof, alloy wheels, CD cassette, xe ñeïp trong ngoaøi, thích hôïp cho giôùi treû sale reû $10,600 ° 2000 Toyota Tundra, ExtraCAB, auto, full power, AC, CD bedlinner, V8, xe good condition, thích hôïp cho construction, delivery, alloy wheel, low miles sale reû $13,950 ° 2002 Acura RXS, 2 cöûa, only 27K miles, gheá da, sunroof, alloy wheels, CD, rear spoiler, xe nhö môùi, thích hôïp cho giôùi treû, sale reû: $14,850. ° 2002 Honda Civic, auto, only 31K miles, auto full power, xe ñeïp trong ngoaøi thích hôïp cho giôùi treû, sale reû $10,800. ° 1997 Tacoma Extra-cab, auto, maùy laïnh, bed liner, thích hôïp cho constructor, delivery sale $5700 ° 2000 Toyota Camry, auto, full power, maøu blue, 4 cöûa, good condition, cassette, CD, xe ñeïp, sale: $7,990 ° 2000 Dodge Ram, Cargo Van, thuøng daøi, auto, maùy laïnh, xe ñeïp thích hôïp cho shop may, chôï trôøi, caét coû, hoaëc xaây döïng, xe good, sale reû $6,900. Saigon Auto Sales Kính Môøi 400-7L-030303/057497

LUXURY AUTOHAUS 10241 BEACH BLVD STANTON, CA 90680 (giöõa Cerritos vaø Ball) www.luxuryautohaus.com 714-952-9595 L/L For Sales/Finance, Guy Hua 714-715-3765 We have program for first time buyers, bankruptcy, charge offs, bad credit!!! LUXURY AUTOHAUS 10241 BEACH BLVD STANTON, CA 90680 (giöõa Cerritos vaø Ball) www.luxuryautohaus.com 714-952-9595 L/L For Sales/Finance, Guy Hua 714-715-3765 We have program for first time buyers, bankruptcy, charge offs, bad credit!!! MERCEDES C CLASS ° 2000 C230, 57K miles, blue/ biege $14,900 ° 2002 C240, 40,507 miles, silver/greay, factory warranty $21,995 ° 2003 C240, 2000 miles, silver/geay, factory warranty $28,900 MERCEDES CLK CLASS ° 99 CLK320, 50,000 miles, green/black $24,900 ° 99 CLK320, 56,302 miles, silver/grey $23,900 ° 2001 CLK320, 21K miles, 49K miles, black/grey $35,900 ° 2001 CLK320 convertible, 49K miles, black/grey $35,900 ° 2001 CLK320 convertible, 55K miles, black/grey $34,900 ° 2001 CLK430 convetible, 38K miles, silver/grey, navigation, $35,900 ° 2001 CLK430, blue/grey, 43K miles $33,900 ° 2002 CLK430, silver/grey, 40K miles $35,900 MERCEDES E CLASS ° 98 E320, 78K miles, white/ grey $15,900 ° 2001 E320, black/black 57K miles 18" Rims $26,900 ° 2001 E320 champagne/beige, 50K miles $27,900 ° 2001 E320 silver/java, 41K miles ° 2001 E320 wagon, black/ black, 59K miles, 3rd seat, $24,900 ° 98 E430 sport package, ruby, grey, 17" rims $18,900 ° 2001 E430, 54K miles, black $28,900 ° 2002 E430, 28K miles, burg/ beige $29,900 MERCEDES S CLASS ° 99 S320, 79K miles, grey/ grey $23,900 ° 99 S320, 81K miles, champgn/beige $20,900 ° 2000 S430, 58K miles, black/ beige $32,900 ° 2000 S430, 80K miles, chmpgn/bge, $29,900 ° 2001 S430 48K miles, white/ java $38,900 ° 2001 S430 51K miles, black/ grey $37,900 ° 2004 S430 11K miles, sea blue/grey $51,900 ° 96 S500 champgn, clean in and out, CD. Fully loaded $15,900 ° 2000 S500, 73K miles, white/ java $33,900 ° 2001 S500, 70K miles, silver. Full factory warranty to 2006, $37,900 ° 2001 S500, 57K miles, black/ beige $38,900 ° 2001 S500, 58K miles, blue/ grey $38,900 ° 2002 S500, 77K miles, white/ tan $41,900 ° 98 CL500, 52K miles, black/ beige $25,900 MERCEDES SL CLASS ° 98 SL500, 81K miles, black/ black two tops $26,900 ° 2000 SL500, 77K miles, sil-

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS ver two tops 18", Xenon $31,900 ° 2000 SL500, 44K miles, black/black, 2 tops $29,900 ° 2001 SL500, 43K miles, black/black 2 tops, $35,900 ° 2001 SL500 58K miles, silver/grey, sport package 2 tops $32,900 MERCEDES SLK CLASS ° 2001 SLK230, 32K miles, bur/ beige, factory warranty $25,995 ° 2001 SLK320, 40K miles, bur/ beige, factory warranty $26,900 ° 2001 SLK320, 63K miles, silver $21,900 MERCEDES ML ° 2001 ML320, 44K miles, black/grey $24,900 ° 2001 ML320, 37K miles, black/black, fact warranty $25,900 ° 2000 ML430, silver/grey, 49K miles $22,900 ° 2001 ML430, 56K miles, dark blue. Fully loaded call for price ° 2001 ML430 50K miles, royal blue/beige, factory warranty $23,900 BMW ° 99 323 IC, 67K miles, silver $19,900 ° 98 328I, 115K miles, white/ beige $9900 ° 2001 328i, 106K miles silver/black $15,900 ° 2001 525I, 46K miles, black $25,900 ° 2000 525I, 67K miles, factory warranty $20,900 ° 99 540IA, 74K miles, black/ beige, factory warranty $20,900 ° 98 740I, 65K miles, green/ beige $20,900 ° 98 740IL, 79K miles, silver/ black ° 98 740IL, 82K miles, green/ beige, navigation $17,900 ° 98 740IL, 66K miles, grey/ grey, 66K miles $18,900 ° 2001 740I, 60K miles black $27,900 ° 2001 X5, blue/beige 49K miles $30,900 PORSCHE ° 2001 Boxster 58K miles, blue/ tan $23,900 ° 1999 911 CAB convertible, 55K miles, silver/grey $38,900 ° 2000 991 Carrerra-S, 49K miles, silver/grey $38,900 ° 2002 911 Carrera-2, blue, 26K miles, $47,900 LEXUS & OTHERS ° 99 RX300, 78K miles, green $19,900 ° 97 LS400, 100K miles, black $12,900 ° 2002 GS300, champainge, 39K miles $26,900 ° 2002 Montero, sport package, 52K miles, silver/beige $13,900 ° 2002 Chevy Suburban LS, 50K miles, red/grey $18,900 ° 2000 Dodge Caravan SE, 100K miles, red/grey $8900 ° 2001 Honda Accord 44K miles, green/beige $13,900 400-36L-060303/069779

400-7L-061503/071426

Everything Must Go BIG SALE Xe Toát Giaù Reû Bolsa Auto Center 8331 Bolsa Avenue Tel: 714-899-1818, 714-2519434 ° 2002 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs , CD player, moonroof, alloys wheels full power, $9,900. ° 1999 Honda Accord EX, 4 doors, a/c abs airbags, CD player, moon-roof, alloy wheels full power, $6,900. ° 2002 Honda Odyssey EX, Van auto, 7 passengers abs, a/c, airbags AM &FM radio cassette, CD player, alloy wheels, full power, Original, tuyeä t ñeï p . $13,900 ° 2001 Honda Odyssey EX, Van auto, abs, a/c, 7 passengers, 1 airbags AM &FM radio, CD player, alloy wheels, full power, original $12,900 ° 2000 Mazda MPV EX, Van, auto, a/c, abs, airbags, radio, CD player, leather, moonroof, alloy wheels, full power $7,900 ° 2000 Dodge Grand Caravan SE, van, auto, a/c, abs, airbags, CD player, alloy wheels, full power $7,900

400-28L-072203/076874

CAR ALARM $79.99 Hoaëc Alarm & CD $150 bao goàm coâng. 8441 Bolsa goùc Newland beân caïnh Midway Auto Center. L/L 714-899-3363, or 714-5532205.

400-36L-092603/086741

400-38L-103003/091107

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

400-7L-122603/098097

GARDEN GROVE IMPORTS 10552 Garden Grove Blvd (giöõa Brookhurst - Euclid) www. gardengroveimports.com CARFAX CERTIFIED VEHICLES LOW MILEAGE - LOW INTEREST LOW PRICES Goïi Chris or Quang 714-5341426 2001 BMW 325I, 18K miles, like new, SALE $23,900 (stk. 2233) 2002 BMW 525I, the ultimate driving machine, SALE $24,900 (stk. 2227) 2001 BMW 330I, excellent sports sedan, SALE $22,900 (stk. 2142) 2001 BMW X5, luxury sport utility, SALE $28,900 (stk. 2148) 2001 BMW 740IL, navigation, ultimate luxury, SALE $28,900 (stk. 2196) 2002 CADILLAC ESCALADE, American luxury SUV at its best, SALE $34,900 (stk. 2161) 2002 ACURA 3.2TL, navigation, full power, moon roof, SALE $17,900 (stk. 2081) 2001 ACURA 3.2CL TYPE-S, CD changer, 17” alloy, SALE $14,900 (stk. 2228) 2003 LEXUS GS300, like new, chromes, SALE $27,900 (stk. 2225) 1999 LEXUS RX300, luxury SUV w/ CD, chromes, moon roof, SALE $15,900 (stk. 2158) 2001 LEXUS IS300, sporty performance sedan, SALE $17,900 (stk. 2189) 2001 LEXUS LX470, excellent condition, fully loaded, SALE $32,900 (stk. 2240) 2002 MERCEDES-BENZ CL600, top-of-the-line power coupe, 19K miles, loaded w/ everything, SALE $78,900 (stk. 2220) 2003 MERCEDES-BENZ E500, navigation, 17” chromes, sport package, SALE $43,900 (stk. 2230) 2002 MERCEDES-BENZ S500, navigation, SALE $41,900 (stk. 2231) 2002 MERCEDES-BENZ CLK430, fun coupe, factory warranty, SALE $34,900 (stk. 2074) 2001 MERCEDES-BENZ SLK230, 30K miles, powered retractable hardtop, SALE $25,900 (stk. 2138) 2001 MERCEDES-BENZ ML55 AMG, absolute best MBZ SUV, navigation, SALE $29,900 (stk. 2080) 1998 MERCES-BENZ SL500, 2door roadster, 2 tops, SALE $25,900 (stk. 2210) 2002 TOYOTA COROLLA, excellent family sedan, SALE $8,900 (stk. 2178A) OFFERS EXPIRE 12-20-2004 400-7L-020604/103604

A&P AUTO SALE Mercedes BMW Toyota Honda 14361 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 Tel 714-891-7502, 714-8952818 Fax: 714-897-4793 ° 2001 Lexus LS430, auto, 4dr, crome wheel, one owner, all power, leather, moonroof, cass + CD. Giaù $27,800 ° 2001 Mercedes E320, 4dr, white, moonroof, leather CD changer. Giaù $18,800. ° 2002 Toyota Camry LE, V6, 4 dr, silver, one owner, good condition, cass + CD, Alloy wheel. Giaù $12,800. ° 2001 Lexus TS300, 4Dr, auto, moonroof, full power, low Mi, Side airbag. Giaù $19,700. ° 2000 Acura RL 3.5, V6 4Dr, Navigation, moonroof, all power, all leather. Giaù $17,400. ° 2000 Lexus ES300, Platinum Edition, Auto, 4 Dr, all power, leather, moonroof, Cass + CD. Giaù $13,200 ° 2002 Toyota Avalon XLS, auto, one owner, moonroof, silver, allpower, all Leather, Cass + CD changer. Giaù $16,400. ° 2000 Lexus LS400, Black/ Beige, 4Dr, moonroof, allpower, leather, Cass, CD. Giaù $19,500. ° 2002 Honda Accord V6, 4Dr, 40K, Fullpower, ABS, CD Player, good condition. Giaù $13,600. ° 2001 Acura TL 3.2, Auto, 4DR, Silver, moonroof, leather, Cass + CD cganger. Giaù $14,500. ° 2003 Toy Maxtrix, 4Dr, auto, fullpower, lowMi, Cass + CD. Giaù $12,900. ° 2001 Nissan PatFider, SUV V6 LE, Auto, 4 Dr, Moonroof, all Power, all Leather, rack, board, cass + CD. Giaù $10,900. ° 2002 Toyota Siena CE, Auto, 4 Dr, Dual A/C, Cass + CD, Low Mi, good condition, Full Power. Giaù $12,700. ° 2002 LIncoln Navigator, SUV, 7 Pass, Dual A/C, one owner, all power leather, Cass + CD. Giaù $20,800. ° 2000 Mercedes ML430, SUV, navigation, moonroof, all power, leather, Cass + CD changer. Giaù $19,300. ° 2001 Lexus RX300, Auto, SUV, navigation, full power, leather, silver, Cass + CD. Giaù $20,500. ° 2001 Toyota XLE, V6, Van, 7 pass, white, moonroof, all power, Cass + CD. Giaù: $14,400. ° 2000 Toyota RAV.4, Auto, 85K, white, fullpower, good condition, Cass + CD. Giaù $8,600. ° 1999 Honda Passport LX, auto, SUV, 75K, Fullpower, silver, Good condition. Giaù $8,000. ° 2000 Toyota Camry CE, Auto, 4 Dr, grey, 55K, fullPower, Cass + CD. Giaù $8,600. ° 2002 Acura RSX, 2 Dr, 5SP, moonroof, leather, CD, Full power. Giaù $14,000. ° 2001 Toyota Celica GT, 2 Dr, 5SP, LowMi, moonroof, fullPower, Cass + CD. Giaù $10,800. Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe Truck - SUV - Van kính môøi quyù Quyù Khaùch.


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C9

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 400-37L-021004/104034

400-39L-032304/110073

400-7L-032504/110446

Alpha’s Auto Sales Corp. 8180 Bolsa Ave Midway City, CA 92655 Contact: Sale & Richard 714-894-9665 SALE! SALE! SALE!!! Chuùng toâi nhaän traû goùp. Phaân lôøi thaáp nhaát. 4.39Apr. First time Buyer. Bad Credit or Bankrupcty. Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát raát vui loøng ñeå traû lôøi moïi thaéc maéc cuûa Quí Khaùch... ***************** ° 2001 Honda Civic EX sedan silver color. Four door, 4 cylinder, automatic, $11,900, (Stk #1954) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Odyssey LX sport van white color. Coù TV/VCR $10,809 (Stk #1769). Nhaän traû goùp khoâng caàn dow $194 moät thaùng. OAC ° 2000 BMW X5, 4.4i. AWD silver color. Driver airbag. Air conditioning. Alloy wheels, cruise control, passenger air bag, rear window defroster, power seats. Leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/ moonroof. Titl wheel $26,799 (Stk #1593) nhaän traû goùp khoâng caàn down $468 moät thaùng. OAC ° 2001 Honda Accord EX V6, sedan. Black color. Driver air bag, air condition. Alloy wheels, cruise control, passenger air bag, rear windows defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirror, power windows, power steering, sunroof/ moonroof. Titl wheel $13,495 (Stk #1648) nhaän traû goùp khoâng caàn down $240 moät thaùng. OAC ° 1996 Acura 3.5RL sedan white color. Drive airbag, anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, child seat, passenger defroster, power seat, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/ moonroof, tinted glass, titl wheel. Fully loaded $11,995 (Stk #3346) nhaän traû goùp khoâng caàn down $210 moät thaùng. OAC ° 2001 Acura MDX, 4 door, 4x4, black color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, power seats, leather seats, power door locks, power mirror, power windows, power steering, sunroo/moonroof $24,999 (Stk #1792) nhaän traû goùp khoâng caàn down $440 moät thaùng. OAC ° 2002 Acura RSX type S door, hatchback color. Driver airbag, rear window defroster, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof, tinted glass, titl wheel $12,900 (Stk #1951) nhaän traû goùp khoâng caàn dow $230 moät thaùng. OAC ° 2003 Acura 3.2 CL types S, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $19,900 (Stk #1943) nhaän traû goùp khoâng caàn down $350 moät thaùng. OAC ° 1999 Honda Accord EX, V6, sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $8900 (Stk #1999) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $160 moä t thaùng. OAC ° 1998 Honda Passport 4 door sedan. Leather seat, roof rack, moonroof. Full power, fully loaded, $8700 (Stk #1089) nhaän traû goùp khoâng caàn down $158 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Passport LX 4wd, blue color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, passenger airbag, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, tilt wheel $8900 (Stk #1719) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $160 moä t

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

thaùng. OAC ° 1999 Honda Civic DX 2 door hatchback, silver color, $7900 (Stk #1946) nhaän traû goùp khoâng caàn down $143 moät thaùng. OAC ° 2000 Honda Accord EX, V6 sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $12,995 (Stk #1978) nhaän traû goùp khoâng caàn down $230 moät thaùng. OAC ° 1999 Lexus GS300 silver color, Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $13,900 (Stk 1966) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $250 moä t thaùng. OAC ° 2001 Lexus LS430, black color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $31,900 (Stk 1781) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $555 moä t thaùng. OAC ° 1999 Lexus ES300 grey color. Nice car fully power drive new one owner car come and test drive. Finance available $8995 (Stk #1967) nhaän traû goùp khoâng caàn down $162 moät thaùng. OAC ° 2001 Mercedes Benz E-430 sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $23,900 (Stk #1921) nhaän traû goùp khoâng caàn down $418 moät thaùng. OAC ° 2002 Mercedes Benz S430, sedan, silver color. Comme with navigation sys. Also clean title. Excellent condition $34,500 (Stk #1932) nhaän traû goùp khoâng caàn down $598 moät thaùng. OAC ° 2002 Mercedes Benz C320 sedan, silver color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, power seats, leather seats, power door locks, power windows, power steering, titl wheel $23,995 (Stk #1970) nhaän traû goùp khoâng caàn down $420 moät thaùng. OAC ° 1999 Mercedes Benz E320, sedan, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $16,895 (Stk #1414) nhaän traû goùp khoâng caàn down $298 moät thaùng. OAC ° 1999 Mercedes Benz ML430, 4x4, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, sunroof/moonroof. Tinted glass, tilt wheel $14,899 (Stk #1885) nhaän traû goùp khoâng caàn down $265 moät thaùng. OAC ° 1994 Toyota Previa LE, white color. Very good condition also clean title. Perfect for family $3900 (Stk #1874) ° 2002 Toyota Tundra Limited, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, power door locks, power windows, power steering, $13,900 (Stk #1742) nhaän traû goùp khoâng caàn down $245 moät thaùng. OAC ° 1997 Toyota Camry LE grey color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, passenger airbag, rear window defroster, power door locks, power mirror, power windows, power steering, tilt wheel $5900 (Stk #1900) nhaän traû goùp khoâng caàn down $110 moät thaùng. OAC °1998 Toyota Camry XLE, V6, black color. Anti lock brakes, air conditioning. Alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power door locks, power mirrors, power windows, power sttering, tinted glass, titl wheel $7500 (Stk #1898) nhaän traû goùp khoâng caàn down $135 moät thaùng. OAC ° 2000 Toyota Avalon XLS, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $11,900 (Stk #1835) nhaän traû goùp khoâng caàn down $212 moät thaùng. OAC ° 1999 Toyota 4 Runner Limited, white color. Driver airbag, anti lock brakes, air conditioning, alloy wheels, cruise control, passenger airbag, rear window defroster, power seats, leather seats, power door locks, power mirrors, power windows, power steering, side airbag, sunroof/ moonroof. Tinted glass, tilt wheel $12,595 (Stk #194) nhaän traû goùp khoâ n g caà n down $225 moä t thaùng. OAC ° 2001 Toyota Highlander 2wd, V6, white color. Driver airbag, air conditioning, alloy wheels, cruise control, rear window defroster, power door locks, power mirrors, power windows, power

steering, sunroof/moonroof, tilt wheel $13,500 (Stk #1794) nhaän traû goùp khoâng caàn down $240 moät thaùng. OAC. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù raát nhieàu xe môùi veà on sale trong tuaàn, vaø taát caû nhöõng ñieàu kieän traû goùp treân caàn phaûi on approved credit. Vaäy kính môøi quíù khaùch haõy lieân laïc vaø ñeán vôùi Alpha’s Auto Sale ñeå mang veà cho mình moät chieác xe thaät nhö yù. Giaù on sale chæ coù hieäu löïc töø 12/17/04 ñeán ngaøy 12/23/04.. Alpha’s Auto Sale Kính Môøi.. 400-90L-050604/116980

ÑAËC BIEÄT TOWING. Mua Baùn caùc loaïi xe cuõ & môùi, keå caû xe ñuïng vaø maát giaáy. Towing boû. Coù baùn part caùc loaïi xe cuõ & môùi. L.L 714-892-1995, 714-655-0206. 400-3L-102204/141287

DRAGON AUTO CENTER 10721 WESTMINSTER, AVE GARDEN GROVE, CA 92843 TEL: (714) 638-2249 — (714) 720-6193 Naèm treân ñöôøng Westminster giöõa Brookhurst vaø Euclid BIG SALES—BIG SALES— BIG SALES Töø ngay 18/12/04 ñeán 02/01/ 05 DU HOC SINH, BAD CREDIT NO CREDIT, BANKUPTCY OK. HOLIDAY BIG SALES. Nhaân dòp Giaùng Sinh, vaø Naêm Môùi. Chuùng toâi ñaïi haï giaù taát caû caùc xe treân lot. Ñaëc bieät caùc xe ñöôïc baùn ra taïi Dragon Auto Center ñeàu ñöôïc baûo ñaõm daøi haïn. Xin quyù khaùch lieân laïc Dragon Auto Center. Hoaëc Billy Nguyen. Ñeà bieát theâm chi tieát. ° 2001. Mercedes Benz. ML 430. Auto, Suv, Siver gold, full power, Navigation, 20"in wheel, 4 voû môùi. Xe trong ngoaøi nhö môùi. Giaù, $23,900. ON SALES: $21,900. Financing available. Phaân lôøi raát thaáp, Xin quyù khaùch lieân laïc ngay cho Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. ° 1999. Mercedes Benz. ML 320. Auto, Suv, White, Moonroof, Leather, Full power, low mileage. Xe raát ñeïp nhìn thích ngay. Giaù, $18,700. ON SALE $16,700. Financing available. ° 1998. Mercedes Benz. E 320. Auto, Maø u Siver, Moonroof, Leather seats, Full power. Xe raát ñeïp nhìn xe thích ngay. Giaù $17,800. ON SALE $16,300. Financing available, phaân lôøi raát thaáp, lieân laïc ngay cho Billy Nguyen. Ñeå bieát theâm chi tieát. ° 2001. Lexus RX 300. Maøu Gray, Auto, SUV, Full power, Navigation System, CD System, Low Mileage, Trong ngoaøi coøn môùi tinh, nhìn xe thích ngay, moät ñôøi chuû. Giaù, $23,600. ON SALE. $21,400. Financing available. ° 1999. Lexus LX 470. Maøu Traéng, Auto, SUV, Full power, Leather seats, CD, DVD, MP3, System, Premium Wheels, Trong ngoaøi nhö môùi, moät ñôøi chuû. Giaù, $31,600. ON SALE. $28,900. Financing available, phaân lôøi raát thaáp, Xin quyù vò lieân laïc cho Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. ° 2001. Lexus GS 300. Maøu Maroon, Auto, Full Power, CD System, Rear Spoiler, Low Mileage, Trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay. Giaù $23,500. ON SALE. $21,500. Financing available, Ñeå bieát theâm chi tieát, xin quyù vò lieân laïc cho Billy Nguyen. ° 1999. Lexus GS 400. Maøu Siver, Auto, Full power, CD Changer, Rear Spoiler, Chrome Wheels, Trong ngoaøi nhö môùi. Giaù $19,500. ON SALE. $17,990. Financing available, phaân lôøi raát thaáp. Xin quyù vò lieân laïc vôùi Billy Nguyen, ñeå bieát theâm chi tieát. ° 2000 Lexus ES 300. Maøu Traéng, Auto, Platinum Series, Full power, Leather seats, CD, Premium wheels, Trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay. Giaù, $14,200. ON SALE $12,600. Financing available, phaân lôøi raát thaáp. Xin quyù vò lieân laïc vôùi Billy Nguyen ñeå bieát theâm chi tieát. ° 1999 Lexus ES 300. Platinum, Maøu Traéng, Auto, Leather seats, Full power, CD Changer, Premium wheel, Nhìn xe thích ngay. Giaù $11,300. ON SALE. $9,500. Financing available, phaân lôøi raát thaáp, Xin quyù vò lieân laïc vôùi Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. ° 2002 Toyota Camry LE. Maøu Siver, Auto, Full power, Low Mileage, DVD System, Trong ngoaøi nhö môùi. Giaù, 13,600. ON SALE. $12,600. Financing available. ° 2000. Toyota 4 Runner, SR5, Auto. Suv, Siver gold, Full power, CD Changer, trong ngoaøi nhö môùi. Giaù, $13,500.ON SALE. $11,900. Financing available, phaân lôøi raát thaáp, hay lieân laïc ngay cho Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. ° 1999. Toyota 4 Runner, Limited, 4WD. Siver, Auto, Leather seats, Full power, Xe raát ñeïp trong ngoaøi nhö môùi. Giaù $13, 700. ON SALE $11,900. ° 1999. Honda Odessey EX. Maøu light blue, Auto, Full power, trong ngoaøi nhö môùi, hôïp vôùi gia ñình ñoâng con nhoû. Giaù, $10,850. ON SALES. $9,500 . coù traû goùp, phaân lôøi raát thaáp. Xin quyù khaùch lieân laïc vôùi Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. ° 2000. Toyota Camry. White. Auto, low mileage, Full power, CD System, trong ngoaøi nhö môùi. Giaù, $8,700. ON SALE. Coù traû goùp phaân lôøi raát thaáp. Lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. ° 1998 Toyota Corolla Le. White, Auto, Full power, Trong ngoaøi nhö môùi. Giaù, $6,200. ON SALE, Giaù $5,299. Coù traû goùp phaân lôøi raát thaáp. Lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát.

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

° 1999 Honda Accord, EX. Gold, light Auto, low mileage, Full power, 6maùy, trong ngoaøi nhö môùi, Giaù $11,400. ON SALE. Giaù $9,550. Coù traû goùp phaân lôøi raát thaáp. Lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. ° 2001 Toyota Avalon XLS. Light blue, Auto, Full Power, low mileage, xe raát ñeïp, trong ngoaøi nhö môù i . Giaù , $13,600. ON SALE. $12,750. Coù traû goùp phaân lôøi raát thaáp. Lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. ° 2000 Toyota Avalon XL. Maøu White, Auto, Full Power, CD System, Trong ngoaøi nhö môùi, nhìn xe thích ngay. Giaù, $ 12,800. ON SALE. $11,750. Financing available. ° 1998 Toyota Sienna XLE. White, Auto, Low mileage, Full power, Trong ngoaøi nhö môùi, Xe nhìn thích ngay, Hôïp vôùi gia ñình ñoâng con. Giaù $10,800. ON SALE $9,200. Coù traû goùp phaân lôøi raát thaáp. Lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. Chuùng toâi coøn raát nhieàu xe treân lot ñeå quyù khaù c h löï a choï n . Chuùng toâi coù giaù ñaëc bieät cho caùc hoïc sinh môùi vaøo ñaïi hoïc hoaëc du hoïc sinh vaø caùc baäc cao nieân. Ñaëc bieät ngoaøi giaù reû, taát caû caùc xe ñöôïc baùn ra taïi Dragon Auto Center. Seõ ñöôïc baûo ñaûm daøi haïn. Coù traû goùp phaân lôøi raát thaáp. Lieân laïc ngay cho anh Billy Nguyen, ñeà bieát theâm chi tieát. (714) 638-2249 or (714) 720-6193 Dragon Auto Center Kính Môøi

500-36D567-060204/121149

RAO RAO VAË VAËTT 500-27L-112104/145125

HAPPY NAILS PALM SPRING MOVING Caàn sang tieäm Nails ñoâng khaùch good location, khaùch sang tip haäu. Môû treân 8 naêm. Giaù cao. L/ L Lyna 714-296-5878 , W: 760416-8758. Caàn good credit

500-30L-112104/145149

500-28L-081404/132174

Caàn sang gian haøng chôï trôøi quaàn aùo Myõ traéng, xe thuøng ñôøi 95 model E350, 132K miles, new sticker. Sang gaáp giaù reû. Goïi Hoàng or John 714-534-5293, cell 714-615-7830.

500-7L-081704/132415

SANG TIEÄM VIDEO Coù chuyeän gaáp caàn sang tieäm Video Hong Kong vuøng Riverside. Tieäm ñaõ hoaït ñoäng 10 naêm trong khu chôï Vieät Nam, lôïi töùc cao. L/L: 714-657-5301. 500-60L-082004/133057

Shop may haøng nhieàu khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang xin lieân laïc Coâ Kim, phone 562-4261644 or cell 562-895-9587

BUSINESS FOR SALE & LISTING Perfume Cosmetic, Westminster: gross sale $15,000/m Clothing Store, Westminster, gross sale $8000/m Gift Shop & Tabacco, Anaheim: gross sale $8000/m Deli Sandwich, Costa Mesa: gross sale $6000/m Nails & skincare, Whittier. Ngoaøi ra chuùng toâi coøn coù khoaûng 420 tieäm buoân (Nails & beauty shop, restaurant, Coffee shop, market v.v...) Xin L/L Chris Huynh 714-936-9269 cell

500-30L-112204/145238

Tieåu bang Ohio caàn sang tieäm Nail. Th.phoá Alliance. Khaùch Myõ Traéng. Moïi chi tieát xin lieân laïc Thuùy: 330-829-9900 tieäm, 330268-3321 cell

500-28L-112304/145448

500-56L-090204/134663

SPACE FOR SHARE Excellent location space cho share, parking roäng raõi, trong khu nhaø haøng Paracel. L/L 714839-3028.

500-36L-091504/136541

500-12D167-112504/145573

500-28L-112504/145617

500-7L-101104/139855

400-3L-121604/148189

95 Toyota Previa LE, Auto, White, (4BHQ114) and 98 Toyota Sienna LE (4AQB 243) baùn $4,600, $6,700. Caû 2 chaïy toát. No accident. 714-251-1766. 400-7L-121604/148262

° 2000 Honda Accord 2Dr, V6, EX, red, leather, moonroof, alloy wheels, automatic, very clean, 1 owner, fully loaded $13,400, 66K miles, 4KFJ143 ° 1991 Blk Civic hatcback w/ 92Si motor stickshit, 90K miles UDM parts $3700, 3HMK312 Tom: 714-932-3581 400-3L-121704/148307

° 97 Toyota Avalon 113MK, A/ C maøu ñen, chaïy raát toát, gheá da, khoâng ñuïng coù CD, #4WZS603 ° 99 Corolla 4 cöûa, maøu silver, xe saïch chaïy toát. Maøu silver, cassette, FM - AM, 109KM, lic 4DVP674. L/L: 714-757-3431 cell

Caàn sang tieäm Nail vuøng LA, raát ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm roäng 1600 SQFT, 9 baøn, 4 gheá spa hieäu Sola. Giaù $60,000. Goïi: 323-752-9691 500-7L-101704/140213

Caàn sang nhaø haøng Beer and wine gaàn Brookhurst / Chapman, rent $1.364/month khaùch ñoâng everyday. Giaù $130,000. Caàn waitress PT. L/L: Laâm 714-6530793 coù theå thöông löôïng. 500-28L-101704/140512

LEASE & NAIL Coù lease vaø tieäm Nail trong shopping center lôùn ôû Arizona caàn sang laïi. Caàn lease xin goïi 480459-0166. Caàn tieäm nail xin goïi 714-244-7882.

500-28L-101704/140519

V/P lease moïi dòch vuï, loái ñi rieâng Beach/Westminster. Khu Well Fargo, Washington Mutual Bank nhieàu parking töø $450/th, bao ultilities + Internet. Döôùi laàu. L/L Tony 714-903-0056, 714-4178669.

400-3L-121704/148330

° 95 Jeep Wrangler, 6 maùy, AT. Mui vaûi, $5000, 3VRB895 ° 87 Toyota Motor Home Dolpain duøng ñeå ôû hay ñi du lòch ñaày ñuû tieän nghi. Baùn reû $6000, 5GYW963. L/L Anh 5: 714-530-4010

400-3L-121704/148359

Toyota Pick-up Truck T100 Toyota xe chaïy raát toát, xe ñi laøm neân Body hôi xaáu caàn baùn reû $3,900. LL: 714-552-2034, place#6E91603

500 - SANG NHÖÔÏNG CÔ SÔÛ BUSINESS OPPORTUNITIES 500-9999L-111901/000226

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøng chi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

500-100L-041304/113176

500-14L-102004/140982

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang 1 nhaø haøng ñang ñoâng khaùch vuøng Stanton, gaàn Garden Grove. L/L 714-901-0350 8AM - 10PM.

500-10L-102104/141232

Shop May vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang laïi, nguoàn haøng thung raát lôùn voâ coù income lieàn. Lieân laïc: 714-981-6899

500-14L-052604/120130

500-30L-112604/145664

Sang tieäm Nails vaø Beauty Supply ñöôøng Ventura vuøng Sherman Oaks 10 thôï 3 phoøng Facial 3 hair stations roäng 2650 Sq.Feet, lease coøn daøi, rent reû. L/L: 818981-4957 W, 818-339-5604 C

500-28L-112604/145674

SANG TIEÄM NAIL Vuøng Tampa Bay, Florida. Coù 3 Spa, 2 phoøng Wax + Facial. Thaät loøng xin lieân laïc Cindy 813-2635664

500-28L-112604/145689

OFFICE FOR LEASE. 1000 SqFt treân laàu goùc Brookhurst & Reading, coù theå cho vaên phoøng baùc só, baûo hieåm, luaät sö v.v... SANG TIEÄM ÑOÀ CÖÔÙI, khu thò töù Bolsa. Neáu caàn xin lieân laïc: 714636-5978 or 714-636-6556

500-28L-112604/145730

Tieäm Nails ARIZONASCOTTSDALE. Tieäm môùi build ñeïp, sang troïng, ngay Shopping center lôùn, caïnh Starbucks, gas station, freeway, SuperWalmark. Baùn $210,000. L/L 480-2156775.

500-28L-112904/145957

Sang Nhaø Haøng xinh ñeïp khu Little Saigon, ñoâng ñuùc. Tieàn Rent thaáp. Lieân laïc: Quang 909273-4549, cell: 951-316-2562

500-14L-110504/143002

500-28L-112904/145978

Caàn sang tieäm Furniture vuøng Bellflower. Ñòa ñieåm toát ngay downtown. Tieàn rent reû, income cao. L/L: 714-878-3825

Caàn sang tieäm Nail trong mall, thaønh phoá Spokane Valley, tieåu bang Washington. L/L: 509-8931024 W, 509-879-7817 cell

500-28L-110704/143221

500-28L-112904/145981

Moving caàn sang tieäm Grocery building/nhaø ôû Louisiana good income, good location. Thuùy: 225-769-0856 tieäm, 225-2058431 cell. 500-9L-110704/143225

Sang tieäm môùi ñeïp aùo quaàn fashion trong chôï vuøng Westminster. Rent thaáp, sang lease OK. Tieän cho moïi dòch vuï khaùc. L/L: 818441-1550

500-28L-111904/144894

NHAØ IN BAÙN Baù n nhaø in taï i Resida, San Fernando Valley. 18 naêm ôû moät ñòa ñieåm. Ñoâng khaùch ngoaïi quoác vaø ngöôøi Vieät Nam. Tieàn rent reû. Income cao. Nhaø in ñoäc nhaát cuûa ngöôøi Vieät trong vuøng, khoâng coù caïnh tranh. Dòp may ñeå quyù vò töï laøm chuû. Chuû veà höu seõ höôùng daãn ngheà vaø giôùi thieäu khaùch. L/L oâng Laân: 818-609-1013 500-7L-111904/144919

Khoâng theå ñieàu haønh 2 business cuøng moät luùc. Caàn baùn tieäm Furniture ñaõ hoaït ñoäng 9 naêm. Ñòa ñieåm raát toát, tieàn thueâ reû. Lieân laï c David 714-547-9671 töø 11AM tôùi 6PM.

Real Estate/Mortgage Business Office For Sale - Brand new office funitures, five cubicks, copier, printer, fat computers & automated phone system - Great location for Real Estate Mortgage, Insurance, Tax Offices. Call Samantha 714-402-6418, $27,500 or OBO

Caàn sang hai tieäm Aveda Full Service Salon, khu Myõ Traéng giaù cao tip nhieàu trong plaza vuøng Aliso Viejo & Laguna Beach, giaù $120-250K. L/L Haly cell: 714369-8106, H: 949-583-9657

500-28L-110104/142389

Tieäm Food To Go vuøng Little Saigon ñoâng khaùch vì thieáu ngöôøi troâng nom. Tieäm môùi roäng 1200 square feet, coù walk-ing cooler, roäng 300 square feet, heä thoáng coáng toát. Coù haàm chöùa môõ ñuùng tieâu chuaån, heä thoáng huùt daøi 16 feet, coù 2 loø beáp lôùn, Chinese oak, fryer, caùc maùy mixer, maùy xay thòt coù 3 freezer lôùn. Choã ñaäu xe roäng raõi. Giaù 200,000, goïi Sieâu 714-292-2148

Caàn baùn 2 tieäm nail vuøng Arizona. 1 tieäm vuøng Temple income töø $12,000 - $15,000 thaùng. 1 tieäm vuøng Scottsdale income töø $60,000 up. Ai thích xin L/L: 602-790-4650

500-6L-113004/146024

Chinese Food To Go, vuøng Orange, raát ñoâng khaùch. Lease coøn 7 naêm. Tieàn rent $1800 moät thaùng. Chuû tieäm veà laïi Ñaøi Loan caàn sang laïi giaù $85,000. Lieân laïc Juiling 714-283-3478

NGÖÔØI VIEÄT

500-3L-113004/146085

Caàn baùn laïi xe baùn hot dogs 2 ngaøy cuoái tuaàn taïi chôï trôøi. Good income $41,000. L/L: 714-7570012

500-30L-120104/146254

Baùn tieäm Nails môùi build vuøng Glendora Myõ Traéng. Rent $2650. Xin goïi: 626-335-8520, cell: 714906-5908

500-28L-120104/146334

500-16L-120204/146505

Caàn sang gaáp tieäm nails caùch Bolsa vaø San Jose 3 tieáng, tieäm khang trang. Trong khu Circuit City nhieàu nhaø haøng vaø trong Cotsco shopping center, nhieàu khaùch walk-in, tieàn rent thaáp. L/ L: 559-313-6559

500-28L-120204/146507

Tieåu bang Arizona. Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, coù chôï Safeway. 7 baøn, 4 spa. Coù phoøng waxing. Xin lieân laïc 480-838-2592

500-28L-120204/146545

Caàn sang nhieàu tieäm nail inside Wall-Mart ôû nhieàu tieåu bang khaùc nhau vôùi giaù raát reû $32,000 moãi tieäm vaø sang lease ôû thaønh phoá Las Vegas trong shopping Center. LL Tyù: 702-413-5723

Store For Lease. 11092A Magnolia. Big mall, approximately 1200 sqf. Call “Ahn” 818-2449998

500-17L-120304/146607

Caàn sang tieäm Hair & Nails khu thöông Maïi ñoâng daân cö Valley View City, La Mirada. Rent $982 thaùng. 4 toùc, 4 nail, 2 spa, 1 facial waxing. Giaù 52K, khoâng interest xin mieãn goïi. W: 562946-6964, cell: 714-728-0720 Kathy

500-30L-120304/146633

Sang tieäm nail 2650 Sqft, $3750/ M. Ñòa ñieåm tuyeät vôøi trong khu B-Kmart, Trader Joe, Burger King, etc... Khaùch walk-in ñoâng ñaûo, lease 10 naêm gaàn bieån, $180K. L/L: 626-377-0050

500-28L-120504/146785

Cô hoäi lôùn. Tieäm Cell Phone lôùn nhaát Orange County naèm trong khu shopping saàm uaát cuûa Vietnam income trung bình 20,000 ñeán $25000 monthly thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang xin L/L coâ Yeán 714-797-0203

500-28L-120504/146855

Caàn sang gaáp tieäm nail. T/B New Hampshire. Ñoäc quyeàn trong khu Myõ Traéng full set $35, fill $20 income cao. L/L Vuõ 603-9349065 or 603-934-6304

500-14L-120604/146883

Cô hoäi toát ai muoán laøm chuû tieäm Chinese Food To Go CT Corona Main St vuøng ñang phaùt trieån ñoái dieän raïp haùt Big K-Mart. L/L Amy 951-737-8888, 11:00AM 9:00PM. Cell 24/24: 951-9614774

500-14L-120604/146888

Caàn sang tieäm Hair & Nail vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Fullerton, ñòa ñieåm toát, xin goïi 714526-5435, cell: 714-271-3899

500-30L-120604/146893

Caàn sang tieäm Nails & Spa vuøng Myõ traéng tieäm môùi lôùn ñeïp vaø sang, ôû trong Mall lôùn, Vuøng East Coast, FS $32, Pedi $35, 6 gheá pedi, 3 phoøng tanning, 3 phoøng facial all neon and computer. Vì thieàu ngöôøi troâng coi xin LL Coâ Vaân: 603-396-4394, $250K plus only.

500-14L-120604/146942

Tieäm NAILS vuøng Santa Monica caàn sang, ñoâng khaùch walk-ins, parking roäng raõi, khaùch nice, tip haäu. Xin lieân laïc 310-392-4388 or 310-400-4163

500-28L-120604/146948

* Caàn tìm ñaïi lyù traø ñaéng Cao Baèng, thuoác laù giao 5 ngaøy taän nhaø. Ngöïa, 555, Manbaro. * Caàn mua xe oâtoâ ñuïng naêm 2000 trôû leân. L/L 510-759-1684, 084-90-3565655, cell 714-936-6460. Baùn aùo traéng cho nails. * Caàn mua vaûi vuïn, röôïu vang, söûa boät, loáp xe. Email: doanxuan_us@yahoo.com

500-14L-120604/146960

ARIZONA Tieäm nail caàn sang tieäm ñeïp, 6 Spa, 8 baøn 1 phoøng wax. Khu Traéng. Tip haäu. Good location. L/L: 480-892-9091, 714-5881760

SALON Ñi xa caàn sang tieäm Toùc + Barber Facial Massage. Vuøng San Dimas. Rent reû coù theå baù n Beauty Supply. Hai tieäm $19,500. Cô hoäi toát. Goïi gaáp 626-3760667 500-14L-120704/147049

Tieäm Spa & Nail raát ñeïp. Khu sang troïng, vuøng Burbank (Cali) caùch Santa Ana 30 phuùt. Ñòa ñieåm raát toát. Kieán truùc môùi laï vaø thô moäng chöa töøng coù caàn baùn gaáp 155 ngaøn. L/L: 949388-3437, 949-697-1843 500-14L-120704/147088

Vuøng AZ caàn sang tieäm nails: 480-650-7478, 714-553-2099 cell, 480-839-0333 home 500-14L-120704/147090

2 tieäm nails ñoâng khaùch caàn sang. Vuøng L.A (khu Meã) trong shopping. Rent reû income 12K16K/thaùng, khoâng interest xin mieãn goïi sau 8:00PM 714-8935184, 714-318-8813 500-14L-120804/147128

Sang tieäm CLEANERS, ALTERATIONS & REPAIR, goùc ñöôøng Westminster vaø Goldenwest, muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc 714-902-4039 500-14L-120804/147163

Tieäm Phôû caàn sang xinh xaén ngay Bieån cô hoäi toát cho GÑ laøm chuû. Giaù $49,500. LL: 714-7910260 500-30L-120804/147172

Ñi xa caàn sang Body Shop ôû Westminster coù daøn frame chiep EZ liner, phoøng sôn, maùy pha sôn, P.P.G. Giaù sang $60,000. Xin lieân laïc anh An 714-2006398 500-28L-120804/147181

Arizona, caàn baùn tieäm Nail trong Shopping Center, chôï Safeway khu Myõ traéng, 4 gheá Spa, 7 baøn, coù phoøng waxin g, xin LL: 480241-4785 500-30L-120804/147187

Caàn sang gaáp tieäm 98 Cents & Gift roäng 6000 sqft. Tieäm ñeïp good location coù theå môû theâm Cell Phone. Maùy loïc nöôùc. L/L: 714-623-2117 500-14L-120804/147190

TIEÄM ICE CREAM Tieä m Marble Slab Creamery (Franchise) trong mall. Income $8000/month. Lease coøn 9 naêm option 10 naêm. Höôùng daãn töø A-Z. Giaù $250K. Goïi Quyeân 714836-7375 töø 10AM - 1PM, 562787-6147 töø 1PM - 8PM 500-28L-120804/147204

Caàn baùn tieäm nail gaáp ôû tieåu bang North Carolina. Tieäm ñeïp, saùng suûa, ñòa ñieåm raát toát. Giaù baùn thaáp. Lieân laïc Chuck 252353-6888 day, 252-756-8298 night 500-14L-120804/147206

Caàn baùn gaáp 1 caên nhaø coù laàu taïi Saigon, Vietnam, khu thò töù. Ñeïp, ñaày ñuû tieän nghi, sang troïng. Chuû ñi ñoaøn tuï baùn giaù reû 89K raát hieám coù taïi Saigon. L/L: 714-231-1397 500-28L-120804/147207

Sang tieäm Sandwich & Fast Food gaàn chôï Hong Kong III (Houston, Texas). Vì lyù do söùc khoûe. Ai thaät loøng mua, xin goïi 281650-7443 500-12D167-120904/147240

FULLERTON Beauty Salon ñaày ñuû duïng cuï cho thueâ, coù Nail, Toùc Facial. Tel: 714-992-0061. Goïi töø 11AM ñeán 6PM Wed to Sat. 500-28L-120904/147301

Caàn sang tieäm Nails & Spa, vuøng Cypress, caùch Bolsa2'. Myõ traéng, 4 Spa, 5 baøn Nails. Tieäm ñeïp, rent reû $770/thaùng. Xin LL: Chris 714-821-4717, cell: 714-3608692. 500-28L-120904/147354

Caàn sang tieäm Nail & Tieäm thöïc phaåm AÙ Ñoâng thaønh phoá Jacksonville, Florida. L/L ÑT: 904783-7664, 904-693-9898, cell 714-904-530-3072. 500-30L-120904/147387

Baùn tieäm nail ôû Arizona vuøng Scottdale, phone 626-320-3609, 626-320-3610 500-14L-121004/147419

Caàn sang tieäm nail trong Super Wallmart, cô hoäi cho gia ñình caàn thôï Nail, giaù nail cao, tip haäu, coù income cao. Xin Lieân laïc Nancy. 505-523-2154, 505649-5887 500-28L-121004/147472

500-28L-120704/146966

Tieäm Nail trong mall ñoâng khaùch giaù cao ôû tieåu bang Indiana caàn baùn vì hoaøn caûnh gia ñình ñôn chieác, khoâng ngöôøi troâng coi, xin goïi 714-454-3433 or 479-4426229 coâ Baûo

500-28L-120704/147023

Vì ñi xa khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm Bodyshop ngay goùc Garden Grove vaø Western. Lieân laïc 714-537-9388, cell: 417-5050, ñeå thöông löông Giaù caû.

500-30L-120704/147034

500-28L-111904/145066

NGÖÔØI VIEÄT

500-21L-120204/146479

Caàn baùn gaáp Chinese Food Restaurant Goùc Euclid / Chapman Giaù baùn $45,000. Rent reû lease daøi haïn, 1 fast food goùc Harbor & Trask, giaù $70,000. LL: 714271-5009

500-15D14567-113004/146079

Caàn sang tieäm 98 Cents trong khu chôï Staster Bros vuøng Riverside. Tieäm roäng 8000 SQF, muoán bieát theâm chi tieát lieân laïc Hoaøng 714-287-9755

Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

Vì lyù do gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nails raát ñoâng khaùch. Coù 2 gheá spa môùi boû 2 thaùng giaù $25K. Thaät loøng muoán mua, 310632-4872

Hai nhaø haøng $70K/each. Baùn phôû, nhaäu, chay khu meã, myõ, VN. Hai food to go ngay Bolsa giaù naøo cuõng baùn. Serious only. Broker Baûo 714-899-8249 W, 949-552-5148 H

500-28L-120204/146396

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

500-14L-120704/147046

500-28L-120204/146439

500-30L-120304/146563

Chôï VN caàn baùn thích hôïp cho gia ñình ñoâng ngöôøi. Trong chôï coù nhaø haøng chöùa ñöôïc 60 choã ngoài vaø quaày Food To Go. Chôï ñaõ coù 7 naêm. Baùn ñaày ñuû thöïc phaåm AÙ Ñoâng. Rent reû $180,000 coäng tieàn haøng, xin lieân laïc 806381-0029

400-36L-121304/147780

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

Tieäm baùn WholeSale Taïi vuøng DownTown L.A. raát ñoâng khaùch busy shop. Chuyeân cung caáp THUOÁC LAÙ, CIGARS vaø taïp hoùa (General Merchandise) cho caây xaêng, liquor. Vì lyù do con nhoû caàn sang laïi. Xin LL: 714-326-9480 or, 714-6750473

Caàn sang tieäm Nail trong khu Myõ Traéng Scottsdale, AZ. Trong tieäm coù 4 gheá Spa chair vaø 6 baøn vaø coù phoøng wax. 1200 square feet roäng vaø coøn 3 1/2 naêm lease with option. Cell: 480235-0679, tieäm: 480-451-9200 500-7L-121004/147494

Caà n sang Tieä m Massage 5 phoøng coù phoøng taém, tieäm môùi, thaønh phoá Anaheim. LL 714310-2259 500-14L-121004/147498

Salon hoaït ñoäng töø 10/29/01 taïi Orkland Park, Florida. Salon coù 7 gheá rolling massage chairs, 2 phoøng facial/wax & 6 baøn nails coù showcase baùn supplies, muoán cho thueâ. L/L Gary 954-4949682 ñeå bieát theâm chi tieát 500-14L-121004/147532

Nhaø Haøng vuøng sang troïng caùch Little Saigon 45 phuùt coù tieáng nhieàu naêm trong thò tröôøng Myõ, chuû muoán baùn ñeå retire. Income töø $5,000 - $10,000. Giaù $79,900. Seõ train. LL Tröông Trung Tín 714-713-4834. Agent Commission 5%.


C10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 500-14L-121004/147540

RESTAURANT Caàn sang nhaø haøng vuøng North LA. Gaàn Fwy roäng 4000 sqft, 150 choã, coù beer & wine, coøn lease 9 naêm. LL: 562-715-5039, 562-715-5039

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 500-7L-121204/147673

500-28L-121004/147567

500-28L-121404/147854

Nhaø haøng ôû Phoenix caàn sang gaáp. Giaù $40,000 coù theå thöông löôïng giaù caû. 2900sqft, $2,000 moät thaùng tieàn möôùn. Xin L/L 480-649-6410 ñeå bieát theâm chi tieát. Tieäm Nail gaàn South Coast Plaza. Good income caàn sang gaáp. Xin lieân laïc Trang. 714-417-7210 (cell), hay 714-827-6714 (home)

500-28L-121004/147591

Caàn sang lease môû tieäm nail Center lôùn, ñòa ñieåm toát. Goïi Judy 760-340-0319

500-7L-121404/147873

500-21L-121204/147674

500-7L-121404/147887

CHO MÖÔÙN CHOÃ Thích hôïp ñeå môû shop may, nhaø kho, hay nhöõng coâng ngheä khaùc. Tieàn thueâ reû. L/L: 714-229-8951.

500-36L-121004/147603

500-28L-121404/147896

500-10L-121304/147675

500-36D7-121004/147604

Beauty SALON IRVINE, Caàn baùn giaù $48,000 main street location, ñòa ñieåm toát trong khu food Park, Starbucks, Bank, Businness Center, tieäm raát ñeïp 1025 sqft. 5 Hair, 3 Nails, 2 Ped Spa, 2 phoøng Wax Facial, maùy giaët & Saáy, khu Myõ traéng, rent thaáp, lease coøn daøi haïn, thaät loøng mua xin goïi 949-756-8726 500-7L-121304/147682

Tieäm nail sang troïng vuøng Diamond Bar, 3 phoøng Facial + Waxing, 8 Spa chair, 1,700 sqft, rent $3200, sang $150,000, ñeán coi seõ thích, 6 thôï $3500-$4000/ w. 714-213-2503, 310-3843128

500-7L-121304/147690

Vì lyù do gia ñình caàn baùn gaáp tieäm Video ñang ñoâng khaùch vuøng Santa Ana, xin lieân laïc vôùi Vinh soá phone: 714-537-4389

500-14L-121304/147702

500-7L-121204/147611

ARIZONA Sang Tieäm Nail: vuøng peoria 6 baøn, 2 gheá spa, coù chôï Albertson, khu Myõ traéng. LL: 623-878-9400 or 623-203-9192 cell.

500-7L-121204/147615

Caàn sang Tieäm Nails ñöôøng Telegraph, 8 baøn, 1 spa, 1 phoøng facial, phoøng aên maùy facial, baøn hô tay, warmerTowel.Giaù $40,000. Tieàn Rent $1000/thaùng. LL: 562-777-2526, 9:00PM. 626-780-3237

500-7L-121204/147620

Sang vaên phoøng baûo hieåm khu Little Saigon, ñòa ñieåm toát, seõ höôùng daãn laáy license baùn baûo hieåm. Lieân laïc: 714-839-8055, or 714-624-7811

500-14L-121204/147627

Khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang tieäm baùn cellphone vaø cho thueâ DVD phim Myõ, goùc Beach & Lampson trong khu SamClub. Giaù reû $18,000. Goïi 714-2518887

500-7L-121204/147630

Nail San Francisco. Sang Lease Vuøng San Francisco trong Mall lôùn coù Northstrom + Maycy, ñoâng khaùch traéng, roäng 700 sqft., rent $3500, gaàn bieån saàm quaát, quí vò muoán môû tieäm Nails sang troïng trong Mall coù lôïi töùc lôùn. LL: Kim 714-925-1469

500-7L-121204/147631

SANG LEASE MÔÛ TIEÄM NAILS Nhieàu lease vuøng Orange Conty trong shopping lôùn coù chôï Savon drug, 30 raï p haù t , H-DEpot, Panda Express, Smart + Final, rent reû, nhieàu location toát ñeå môû Nails + Day Spa. Caàn nhieàu Investor ñeå bill nhieàu tieäm nails + Spa vuøng Cali. Goïi gaáp Kim 714-925-1469

Tieäm Phim Myõ caàn sang, giaù $120,000. Trong khu Shopping Center, Fountain Valley, raát ñoâng khaùch, LL Randy 714-454-3023, 714-651-0587 Nga.

500-14L-121304/147708

Tieä m Hair & Nails, khu Myõ Traéng, Lakewood, trong shopping center caàn sang laïi phaàn Nail, xin l/laïc chò Mai 562-4229468 tieäm, 562-841-4309 cell

500-14L-121304/147714

GAÁP. Tieäm nail vuøng HB gaàn bieån khu Myõ Traéng sang troïng, tieäm môùi remodel raát mong tìm ngöôøi thaät loøng muoán mua, giaù $95,000, giaù coù theå thöông löôïng laïi. L/L vôùi coâ Anh tel: 949-8870148

500-28L-121304/147717

Caàn baùn gaáp tieäm nails, tieäm môùi ñeïp, 6 gheá, sap. Vuøng Myõ Traéng, khu nhaø môùi ñang leân taïi Arizona, xin goïi 480-720-3594

500-28L-121304/147719

2 tieäm Nails vuøng Myõ Traéng, tieåu bang Wisconsin, vì khoâng ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp vôùi giaù raát reû. Caàn bieát theâm chi tieát. L/ L H: 920-237-1544, W: 920237-1220

500-14L-121304/147759

NAILS Vuøng Palm Springs, khu shopping lôùn môùi môû, khaùch Traéng 5 spa 6 baøn phoøng facial massage. Rent reû. Lease deã. Chuù Naêm 760-322-7888, 818-5158621 sau 9PM

500-7L-121304/147766

Caàn sang tieäm Nails, Facial, Spa. Vuøng bieån Orange county, good location hoaït ñoäng töø naêm 2000, giaù $59,000, goïi 714-658-7042

500-14L-121304/147779

500-7L-121204/147645

Baûo hieåm söùc khoûe Giaù reû !!! Chöông trình tieát kieäm Y teá PPO $69,95/thaùng/gia ñình cho Hospital, doctor, lab, dental, vision. LL: 714-539-3836

500-28L-121204/147651

Vì lyù do Gia ñình caànsang tieäm Nail ôû ARIZONA. Khu SHOPPING LÔÙN. Tieäm ñeïp roäng raõi khaùch sang. MYÕ TRAÉNG. Neáu thaät loøng mua LL: 480-205-7840, 480205-7840

500-28L-121204/147661

Sang Tieäm Nails, khu Myõ traéng caïnh bieån, gaàn Mall, ôû thaønh phoá Eureka, CA. Giaù $28,000. Vui loøng lieân laïc Tuøng 707-2680638, 707-443-7479

500-7L-121204/147672

Caàn tieàn baùn gaáp tieäm 1 hours Photo vaø Studio Downey, ñaàu ñuû maùy Noritsu vaø Background. Giaù $75,000 hoaëc Thöông löôïng. LL: Tín 714-300-8780

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

500-14L-121504/148094

500-14L-121404/147866

Caàn sang tieäm Nails tieåu bang Arizona khu sang giaù cao tieäm ñeïp thaät loøng muoán mua giaù caû thöông löôïng, goïi Tony 714-4789116 ARIZONA Caàn sang tieäm Nails trong khu shopping center lôùn, giaù coøn cao, khoâng bò caïnh tranh, khu Myõ Traéng, 6 baøn nails, 4 spa, 1 phoøng wax, rent reû. L/L Hieàn 623-330-8979

RAO RAO VAË VAËTT

Vì lyù do gia ñình caàn sang nhaø haøng trong khu Little Saigon, choã ñaäu xe roäng raõi, rent $2048. LL: 714-856-5581

500-14L-121404/147921

Coù lease cho tieäm Nail, vuøng Morono Valley naèm trong khu Shopping Center, coù chôï Food 4 Less. Caàn sang laïi, muoán bieát theâm chi tieát LL: 909-496-5908 500-7L-121404/147926

HAIR & NAILSPA - Thieáu ngöôøi troâng coi caànsang tieäm trong Shopping Center môùi môû - Caàn 5 thôï Toùc 2 tay chaân nöùôc P/T & Full-time. LL: Ashley: 626922-9699, 626-340-3191 500-14L-121404/147927

VIDEO Caàn sang Tieäm Video Phim Myõ trong khu saàm uaát, vì khoâng ngöôøi troâng coi. LL: Marian 909625-5049 500-7L-121504/147939

Caàn baùn (hoaëc hôïp taùc) tieäm Western Union göûi tieàn VN, check cashing. Payday loan, cell phone booth, nhieàu ñòa ñieåm. Income up to 200K/year, 714-264-9936 500-7L-121504/147953

Beauty Supplies city Garden Grove coù khaùch cuûa caùc tieäm Nail, Toùc, Spa vaø caùc tröôøng hoïc caàn sang, see chæ daãn caën keõ xin goïi 714-206-3424 500-14L-121504/147957

Nhaø kho cho thueâ 1800 Sqft. Building lot 7000 sqft, 2 roll up door & 2 slide gate $1800 moät thaùng. L/L Daân 714-608-2864 500-14L-121504/147960

Caàn baùn tieäm Nail trong mall Bakersfield. L/L Kim or Michael. Ñ/T: 661-397-7470 500-7L-121504/147966

Cho share vaên phoøng roäng raõi, thoaùng maùt ngay trung taâm Little Saigon (Brookhurst & Westminster) thích hôïp vôùi caùc dòch vuï du lòch, di truù, ñòa oác. Lieân laïc 714-537-9954 500-7L-121504/147984

Kingman, AZ. Caàn sang tieäm gaáp vì phaûi ñi xa, rent reû, giaù cao, khu Myõ Traéng. Baùn 35K coù theå thöông löôïng, caàn thôï. L/L Kevin: 928-458-9280, W: 928-7578487 500-4L-121504/148014

Hair Nail Spa, GG ñeïp saïch thoaùng 3 Spa, 2 facial, 3 toùc bò bònh baùn gaáp $33,000. Nhieàu khaùch work-in. 714-750-5607, 714-251-0177, 714-537-2474 500-7L-121504/148019

Vì lyù do g/ñ caàn sang gaáp Shop Moäc chuyeân laøm Furniture vaø Cabinet thaønh phoá Paramount. Xin goïi 714-875-0645. 500-7L-121504/148030

Caàn sang tieäm Nail. Caàn sang gaáp tieäm Nail trong khu Tyler Mall, Riverside. Tieäm roäng, ñeïp. Xin L/L Khanh Ñ/T 951-6375778. 500-14L-121504/148037

500-7L-121404/147789

Caàn sang tieäm Nails vuøng Upland, khu Myõ traéng, 8 baøn nail, 4 spa, phoøng facial, khaùch ñoâng, tips haäu, lieân laïc: 909-981-8638 sau 9pm. 909-987-0737

500-14L-121404/147823

Tieäm Nail trong vuøng Woodland Hills sang giaù $80,000. Coù 7 thôï, 6 gheá spa. Goïi Ngoïc 818-3161303 Day, 714-595-8983 Night

500-28L-121404/147830

Tieäm Alterations vaø Tuxedo Rentals (tieäm coù tuxedos cho khaùch möôùn khoâng caàn order) khaùch Myõ, tieàn coâng cao, tieäm laâu naêm. Rent khoaûng $1,500/mon. Thu vaøo töø $8,000 ñeán $9,000/mon. Baùn giaù $75,000. Tieäm ôû City San Clemente. Phone 949-4982002.

Caàn sang tieäm nail trong khu Myõ Traéng, 1200 SQF, Phoenix. Coù 2 gheá Spa vaø 6 baøn Nails, vaø phoøng Waxing. Tieäm roäng ñeïp vaø saïch seõ, nhieàu khaùch walkin. Tieàn rent reû. Caàn baùn gaáp vì lyù do gia ñình. Xin L/L Linda: 714-260-1692

500-14L-121704/148295

Empty Dental building for lease, 5000 SQF vaên phoøng, medical center, warehouse, 2 months rent free. Chuû remodel to suit tenant 9301 Chapman, G.G. Tel Nhut 714-906-6236 500-7L-121704/148323

500-14L-121604/148098

TIEÄM SÖÛA XE BAÙN Tieäm söûa xe ñoâng khaùch ngay trung taâm Little Saigon, goàm 4 con ñoäi. Chuû veà höu baùn vôùi giaù ñaëc bieät, chæ coù $69,000. Xin goïi California 1st Realty, 714373-4992, hoûi oâng Leâ Troïng Uyeân ñeå bieát theâm chi tieát. 500-7L-121604/148100

Nhaø haøng vuøng Little Saigon gaàn sang vì thieáu ngöôøi troâng coi. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laï c soá phone 714-260-6266 ngaøy, 714-539-1712 ñeâm 500-7L-121604/148102

G.G Nail shop caàn sang gaáp. Chuû ñi xa giaù $6000 - xang lease, Brookhurst & Chapman 5 stations, 1 spa, facial room, goïi Jon 714-317-2390 500-28L-121604/148119

Caàn sang gaáp tieäm nail trong shopping center. Tieàn nhaø reû, giaù cao. Khaùch sang 5 spa. 8 baøn waxing. L/L: 760-369-0406 or 951-907-6739 500-7L-121604/148133

Vì baän roän chuyeän gia ñình caàn sang shop may goùc ñöôøng Beach & Katella. Haøng vaø thôï raát nhieàu moïi chi tieát xin lieân laïc 714-8925390, cell 714-728-8190 500-14L-121604/148137

Caàn sang tieäm maët tieàn ñöôøng Bolsa. Tieàn rent reû, xin vui loøng lieân laïc 714-373-2244. Caàn baùn reû 3 tuû kieáng ñöïng ñoà. 500-28L-121604/148163

Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp Hair + Nails khu Meã deã chòu vuøng SouthGate ñòa ñieåm raát toát, tieä m roä n g 1000 sqft.,. Giaù $20,000. 323-566-2939, cell: 714-726-1068 500-7L-121604/148182

ÑAÀU TÖ ! BAÛO ÑAÛM. Laøm chuû Business, voán ít lôøi nhieàu, baûo ñaûm lôïi töùc haèng thaùng, Ñ/B caùc baïn treû thöôøng ñi VN. Ñoaøn. 714757-2294 500-14L-121604/148218

Caàn sang tieäm Nail xinh xaén khang trang 4 gheá Spa 8 baøn Nail. Cô hoäi laøm chuû tính caùch gia ñình. Chuû retire khaùch deã. Giaù coøn cao. Vuøng Hawthorne. Giaù thöông löôïng. Xin goïi 562331-1009. 500-7L-121604/148224

Tieäm Nail vuøng Upland caàn sang, môùi remodel hoøan toøan môùi, 6 baøn Nails, 5 gheá Spa, 2 phoøng facial, tuû baùn ñoà, maùy giaët + Saáy; Baùn xe Mazda 95, model 929, white, sunroof, coøn toát (#4UKE469). LL: 909-946-2207; 909-297-0436 500-6D167-121604/148230

BAÙN 6 XE TRUCK lôùn chôû haøng xuyeân bang 6 heads, 6 freezer containers daøi 53 feet. Income $7,000 1 tuaàn chuyeán ñi + veà. Xe hieäu Kenwooth KW-900 year 2000. Giaù $469,000. 714-4486907. 500-6D167-121604/148234

COIN LAUNDRY Anaheim khu nhieàu Apartment 34 maùy giaët, 17 maùy xaáy, 2 changers, soap vending, 8 maùy giaët lôùn, game, phone. Rent $2520, income $9,000. Giaù $299,000. 714-4486907. 500-14L-121604/148251

BAKERSFIELD Tieäm khoâng ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp nails vuøng Myõ Traéng hay hôïp taùc laøm chung coù 4 spa, coù phoøng taém. Laøm facial. L/L: 661-860-4672 500-7L-121604/148260

Baùn tieäm Nail vuøng Myõ Traéng. Location toát, giaù coøn cao, goàm coù 6 baøn nail, 5 spa, giaù 70K. Xin LL chò Thuûy hay anh Tuaán: 805-541-6624 (B), 408-6442124 (C).

ª Tieäm phoùng hình lôùn, ñoùng khung, söûa hình cuõ, baùn ñuû loaïi khung vaø tranh ngheä thuaät. Ngay Bolsa. Lôïi töùc $4000 sau khi tröø chi phí. Giaù $37,000 ª Tieäm vaøng treân Bolsa thaønh laäp 2 naêm. Baùn $35,000 goàm ñoà ñaïc vaø duïng cuï laøm vaøng. Goïi: 714-679-5692 500-7L-121704/148327

Caàn sang tieäm Massage coù 8 phoøng + Sink moãi phoøng hoaëc caàn partner ñeå laøm chung, rent reû. Giaù thöông löôïng. LL: 714957-3177 500-7L-121704/148328

Tieäm treân 5 naêm ñoâng khaùch gaàn freeway 605, khoâng coù ngöôøi troâng coi muon song lau coù 5 baøn nail 3 baøn toùc, vuøng Norwalk. L/L Tammy 562-607-5263 500-7L-121704/148347

Fullerton Tailoring + Men’s Clothing 20 years. Fully equiped $17,000 by owner, 714-7730500 500-3L-121704/148352

BUSINESS Car Wash, Sizzler, Salon & Spa. Liquor Stores, Sandwich shop, Market, Dry Cleaner. John Vu Business Broker 949-295-9020 500-3L-121704/148353

COMMERICAL 8 units commercial F.V. Building 11,000s/f. Land 38,000s/f. Net income $231,000/Y. Price $3.6Mil. Cap rate 6.5%. John Vu Commercial Broker 949-2959020 500-14L-121704/148367

NAILS Sang gaáp Nails trong 3 mall lôùn, coù 4 company lôùn, 2 taàng laàu, Myõ Traéng, coâng ty khoâng hôïp, phaûi sang loå voán. Call: 703-5992899 500-7L-121704/148368

NAIL Thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp tieäm Nail 5 spa. Ñoâng khaùch thaät loøng muoán mua, xin L/L Tina 626-918-9737, 626-373-7797 sau 9PM 500-7L-121704/148369

Tieäm 99 Plus caàn sang gaáp roäng 5500 sqft. Trong khu ñoâng ñuùc, vuøng Ontario giaù 95K + inventory. Muoán bieát theâm chi tieát L/ L: 626-319-2588 500-28L-121704/148375

LAS VEGAS. Nghæ höu, sang tieäm Nails, ñeïp, roäng, rent reû. Nhieàu khaùch du lòch, caùch Las Vegas Blvd 3 phuùt. L/L oâng Baûo 702-736-3185 500-56L-121704/148377

Caàn sang gaáp tieäm Nails. Tieäm Nails Arizona trong shopping lôùn, tieäm sang troïng 7 gheá, 10 baøn. L/L 602-821-0998, 703-5054931 500-14L-121704/148394

Caàn sang tieäm gaáp, Myõ Traéng, tieäm trong Mall vuøng Orange County. Sang reû, coù gheá Spa, phoøng Wax. Tieäm coù income. L/ L 714-514-9217, 514-9214. 500-6D1267-121704/148407

Vôï ñeû khoâng coù ngöôøi coi tieäm Caàn baùn gaáp Tieäm Nöôùc & Gift Bakersfield (trong khu thöông maïi Little Saigon Plaza). Xin lieân heä 714-719-9749.

500-14L-121704/148447

Caàn sang tieäm Nail ñoâng khaùch, trong Shopping Mall. Tieàn rent reû, income cao. Caàn moät thôï Nail. Xin lieân laïc Huy: 714-468-6653. 500-14L-121704/148467

500-28L-121504/148039

SANG 99 CENTS PLUS Caàn sang gaáp tieäm 99 Cents Plus 6000 sqft. Vuøng Rancho Cucamonga. Vì lyù do söùc khoûe. Tieäm ñang ñoâng khaùch khoâng thaät loøng xin mieãn goïi. L/L: 909476-8336, 951-775-4794

500-14L-121704/148472

500-28L-121504/148054

500-30L-121504/148056

NAIL Caàn sang tieäm AZ vì thieáu ngöôøi coi Tieäm thoaùng roäng beân caïnh nhaø haøng ChinaBuffet. Neáu thaät loøng LL 480-570-2502 Cell, 480570-5813 Cell.

500-14L-121504/148080

TIEÄM NAILS LÔÙN môùi build trong mall, ñoâng khaùch, Plano Dallas, ñöôïc ñoäc quyeàn caàn sang gaáp. Free 2 weeks rent. L/L: 469-3662334, toái 469-964-3313 500-14L-121504/148087

Bakery caàn sang vuøng Garden Grove, tieäm ôû maët tieàn, renting phoá reû, coù theå laøm theâm Food To Go. ÑT: 714-726-4832 L/L 10AM - 8PM

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

500-14L-121704/148271

Caàn sang tieäm nail gaáp, vuøng LA. Khu Meã, tieàn nhaø cao. Xin lieân laïc 310-349-9845, 323-5289269 500-6D1267-121704/148284

3 Hair 7 Nail 4 Spa 1 Facial room, shopping busy vuøng Gardena giaù baùn $65,000. Khoâng thieän chí mieãn goïi. Rent $1800/month. Long lease tel: 310-918-6593

600 - VIEÄC LAØM EMPLOYMENT 600-104D17-112701/001539

Ñeå thaønh laäp ban nhaïc caàn NS ñaøn organ, bieát haùt, & caàn ca só, thuø lao haäu. Xin lieân laïc Dr.Thoa, 714-552-6297 hoaëc 714-801-6165.

Tìm ñòa chæ thöông maõi:

Rao vaët hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

RAO RAO VAË VAËTT

YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

600-7L-032902/015424

- Caàn Thôï Söûa Xe Gioûi - Smog check coù license - Thôï maùy - Ñieän - Hoäp soá - Thôï Body - Ñaùnh boùng xe Röûa xe - Manager ñieàu haønh shop - Caàn thö kyù bieát computer - Sieâng naêng, söûa gioûi - Löông cao, - Hoaëc aên chia theo coâng vieäc. - Lieân laïc 714-251-9434, 714878-2348.

600-7L-042202/018514

Quaùn Cafeù caàn tieáp vieân duyeân daùng vui veû, sieâng naêng. Löông tuøy theo khaû naêng. Tip cao, tuoåi 21 trôû leân, phone 714-590-9037. 600-12D567-101502/041258

COMPUTER ART & TECHNOLOGY ª Training töø sô caáp ñeán chuyeân nghieäp cho moïi löùa tuoåi, moïi trình ñoä. ª Coù caùc lôùp saùng, chieàu, toái & cuoái tuaàn. ª Computer Graphic/Layout Artist: Photoshop CS-Illustrator CS, InDesign CS, Quark Xpress 6 & Page Maker... ª Coù nhieà u lôù p chuyeâ n veà Graphic Design, Web Design, TV & Movie Production, 3D & Animation, Drafting, Programming, Database, Office 2003. ª Nhaän: Design & Layout Posters, Brochures, business cards, Company Logo.... ª nhaän Design Website (cho cô sôû thöông maïi) Setup PC, Network design, setup International Satellite, (xem ñöôïc ñaøi VN) ª Ñeå gia haïn theâm tieàn thaát nghieäp & hoïc theâm moät ngheà môùi cho töông lai, xin L/L: 714-260-5517 or 310-920-9950 Lotus Visual Art School 600-3L-082503/081862

Caàn thôï vaø thôï phuï cho thôï construction. Goïi Minh 714-7192939

600-30L-061504/123185

Tieäm Furniture 40,000 sqf, vuøng city of Industry caàn gaáp 2 Salesman coù kinh nghieäm. Löông cao + commission. Goïi Andy 626712-8269.

600-14L-072804/129574

SECURITY GUARDS WANTED Immediate start 2nd shift. F/T, P/T & weekend. Must have guard card. Able to write report. Call: 714-531-5111

600-90L-081304/131975

CAÀN GAÁP Massage vuøng G.G caàn nöõ treû töø 18 - 25 khoâng kinh nghieäm seõ training work under doctor. Löông $25 up/hr. Tip haäu paid cash. L/L: 714-713-0455 or 714713-0402

600-28L-090804/135326

Quaùn Karaoke HELEN’S PLACE môùi khai tröông ôû Honolulu, Hawaii caàn tieáp vieân treû ñeïp (töø 21-35 t). Bao aên ôû 3 thaùng. Löông töø $4,000/M + Tip. Xin L/ L Helen 808-537-3689, Cell 808782-4290 or Tom 562-331-5164. 600-180L-091204/136049

Tieäm ôû Houston, TX, caàn nöõ massage tuoåi töø 18-30, khoâng caàn kinh nghieäm. Tieáng Anh L/ L baø Mia 713-805-3776, tieáng Vieät coâ Vaân 714-414-2134 600-14L-100604/139282

Caàn ngöôøi giuùp vieäc Arco & Mini Market 2721 W. Edinger Ave. Santa Ana, goùc ñöôøng Fairview. Xin ñeán apply buoåi saùng.

600-7L-101204/140059

500-14L-121704/148419

CELLULAR STORE Tieäm Cellular Phone raát sang, vaø duy nhaát taïi city Pacific Palisades keá beân Santa Monica, môùi môû ñöôïc 4 thaùng, vì lyù do gia ñình caàn sang laïi. Giaù reû, 714724-1990

500-36L-121604/148270

Hollywood new restaurant with steam table 30+ seat walk to famous Chinese theatre & mall. Ask $228,000 or better offer. Owner sickness force to sale. 6721 Hollywood Blvd, call Ching 626-688-5697 (Agt)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

600-14L-120704/147045

600-28L-110204/142561

Haõng Furniture vuøng Fountain Valley caàn ngöôøi laøm full time Delevery vaø bieát laép raùp cabinets. Löông töø $9.50-$11.00/hr, coù vacation paid. LL: Mr Le: 714434-6106 10 AM-8PM

600-28L-110304/142732

Coâng ty caàn 1 taøi xeá laùi xe truck thuøng giao haøng. Vaø caàn 1 coâ thö kyù giuùp vieäc vaên phoøng. Lieân laïc Tony or Mimi 714-825-1638

Cafeù MISS SAIGON: (Under New management). Caàn tuyeån nhieàu waitress Full and Part time, khoâng kinh nghieäm seõ train. Caàn ngöôøi röõa ly. L/L 714-757-7759 or 714-393-3934. * U.S. POSTAL / FEDERAL * On job training $16-22hr/ + ben, to star / FT Green card OK $9-15hr/PT casual LA. / San Bernadino / O.C Job Info exams and reg, ARC 323-888-0492 , 626-309-0155

600-34L-110904/143437

EARN $500 - $1000 DAILY Out-Call Dance or Massage Must be reliable & open minded At least 18 No Exp. req’d. Call Andy 714-773-9935

600-28L-112204/145283

Work From Home International Business $500 $1500/PT. $2000 - $8000/FT. 951-905-0248

600-28L-112204/145284

Health - Medical Taker Order work from home. Part time $500 - $2000/month. Full time $3000 - $5000/month. Please call 626780-3313 Ivy Tong

600-28L-112204/145287

CAÀN THÔÏ IN Caàn thôï in kinh nghieäm laøm F/ T. P/T, bieát maùy Ryobi 2 maøu 3302 vaø A/B.Dick vuøng Anaheim xin L/L 10AM ñeán 8PM. 714774-3738, 714-774-2709

600-36L-112204/145327 600-28L-112804/145816

Caàn thôï laøm ñoàng vaø thôï laøm maùy. Xin lieân laïc Minh 714-6977856

600-14L-101704/140217

600-14L-101704/140644

VIETBIRD INC BUILDING MATERIAL CONSTRUCTION Job opportunites: - Caàn general construction coù license laøm full time, hoaëc khoaùn. - Caàn project coordinator ñeå coi caùc coâng vieäc xaây caát. - Caàn Handyman coù kinh nghieäm vaø tools vaø xe truck laøm full time. - Caàn ngöôøi delivery coù xe truck bieát mua part Home Depot. - Caàn thö kyù coù kinh nghieäm customer service laøm part time or full time. - Caàn thôï chuyeân plumbing,, ñieän, hoaëc landscaping. Apply at: 12620 Westminster #G Santa Ana, ca 92706 Phone: (714) 554-5050; Fax resume: (714) 554-5333

600-28L-102504/141616

Caàn gaáp massage G.G ñoâng khaùch caàn nöõ treû töø 18-25 khoâng kinh nghieäm work under doctor löông $25 + tip paid cash. L/L: 714-534-0384

600-15L-120704/147112 600-90L-120804/147114

Look for TV, CD, Repairperson, one or two positions. Work in Orange county. Must speak English. Pay depends on skills. Job opens now. Please call Jeff 714696-5350 or 714-970-5929 600-21L-120804/147164

MASSAGE Caàn tuyeån Massage Therapist, khoâng caàn thi City Permit. Löông cao $25/hr + Tip. Lieân laïc: 714993-5215 600-30L-120904/147219

Hiring. Looking for technical quality control person to check cellular phones. We train. Start immediately. Irvine, CA, call 714724-7177 600-6D167-120904/147258

Tieäm Hair Nail vuøng Long Beach, caàn thôï Hair bieát laøm Nail. Full time or part time. Bao löông 6 days $400/tuaàn. L/L chò Dung tieäm: 562-424-9300, cell: 562537-3307 600-28L-120904/147349

Caàn Physical Therapy US Medical ôû goùc G.G vaø Lampson vaø taøi xeá coù kinh nghieäm laøm vaên phoøng baùc só, phone: 714-4129270, 714-244-0633 Doctor Chung 600-28L-120904/147361

600-28L-112904/145977

Caàn Saleman kinh nghieäm cho tieä m Furniute ôû Simi Valley. Löông haäu, xin lieân laïc 714-3631296 hoaëc 805-527-2179

International Business Expansion in Vietnam. Part time: $500 $5000. Full time: $5000 and up. Work from home available contact Tony 909-319-6660

600-30L-113004/146051

600-14L-120904/147396

CAFE CHÔÏT NHÔÙ Caàn nhieàu waitress full/part time. Cafe môùi khai tröông ôû goùc ñöôøng Harbor/Garden Grove. Serve Cafe, Boba. Free wireless internetss, sport TV. Choã ngoài thoaûi maùi, tieáp ñaõi lòch söï, choã ñaäu xe roäng raõi. L/L Loan 714638-7618, cell 714-588-6444

600-28L-113004/146065

TRUCK DRIVER caàn nhieàu taøi xeá class A ñi xuyeâng bang coù kinh nghieäm hoaëc khoâng seõ train. Haøng nhieàu löông cao, lieân laïc 714-724-7288

600-14L-120904/147401

600-14L-113004/146088

Cafe Thoaùng Saigon caàn tuyeån nöõ tieáp vieân duyeân daùng, vui veû. L/L: 260-4322

600-8L-120204/146510

Caàn gaáp taøi xeá laùi xe 18 baùnh coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang C.A/New York, chôû haøng laïnh. L/L Hoaøng bieát theâm chi tieát 714369-3028

600-14L-120504/146775

$25,000 - $40,000 3 mos work. Ages 19-40. 310-415-5407

600-14L-120504/146805

Caàn 1 licensed massage therapist for Hair & Nail Salon with 1000 hrs of training start thaùng January. Vuøng South Coast Plaza. Goïi Ñaït 949-231-7748

600-7L-120504/146851

Wholesale caàn taøi xeá giao haøng ñeán caùc nhaø haøng. Lieân laïc 714901-6682 sau 2:00PM (coâng vieäc naëng). Ñòa chæ 14831 Moran St, Westminster 600-180L-120604/146875

Tran Transport, caàn owner operator vaø taøi xeá ñi GA, NJ vaø IL haøng nhieàu. Giaù cao traû tieàn xoøng phaúng. Xin LL : 714-288-1849 office, 714-206-2000 cel, 714612-4191 cel.

600-14L-120704/147070

CLUB CASANOVA TAÏI HAWAII caàn tuyeån nöõ tieáp vieân tuoåi töø 20 - 35. Bao aên ôû, ôû xa mua veù maùy bay, löông cao, xin lieân heä Jackie 808-382-8303 or 808386-4376 600-14L-120604/146907

Caàn thôï söûa xe, nhieàu naêm kinh nghieäm coù ñoà ngheà rieâng, löông haäu vuøng Anaheim xin lieân laïc Frank 714-816-8931 hoaëc Ly 714-816-8923

600-14L-120604/146911

Caà n tuyeå n deliveryman cho wholesale furniture vuøng Fountain Valley. Xin goïi 714-9684228, 714-968-4279 Mr.Paul

600-7L-120604/146914

Caàn nhieàu nöõ Massage Therapist K/N khoâng K/N OK coù baèng caøng toát. Tieäm Anaheim. L/L: 714-310-2259

600-14L-121004/147408

Coâng ty ôû Orange County caàn ngöôøi baùn haøng (Salesman) laøm vieäc sieâng naêng coù traùch nhieäm. Xin goïi: 323-268-2743 600-30L-121004/147551

Bank Card Service 17 year old leading merchant service provider in the Los Angeles and Westminster areas is looking for hard working and ambitious individuals to join our dynamic team. we have opening available positions: ° Receptionist ° Telemarketing Representative ° Technician We offer paid salary and full benefits including health & life insurance, 401K, vacations, sick days, and year-end bonus. Candidates must be speak English and Vietnamese Fluently. Qualified candidates please email your resume or call to: Brianton2000@yahoo.com Phone: 714-901-1333 600-7L-121204/147606

JOB OPPORTUNITY Caàn Receptionist/ Sale person baùn Myõ phaåm. Full/part time. Speak English vaø Vietnamese. Löông haäu + commission. LL: 949-837-7433 600-14L-121204/147613

600-21L-120704/146986

Printing. Caàn thôï in, coù kinh nghieäm Benefit ñaày ñuû, vuøng Irvine löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin Lieân laïc 714-4781811 Loäc.

600-14L-120704/146996

Coâng Ty caàn ngöôøi laøm full-time. Xin LL Cindy. 714-775-4388

Tieäm Furniture vuøng Artesia caàn Sale Person vaø Delivery kinh nghieäm. Löông haäu. Lieân laïc 562-924-1065 or 714-240-8483 Tony or Peter Coâng ty vaän taûi coù nhieàu haøng caàn Owner/Operator. Thuøng 53 feet. Ñi xuyeân bang vaø local. Haø n g ñöôï c giaù cao. L/L Cal Transport Inc. Tel: 714-2510471, fax: 714-775-6076

600-14L-121204/147616

600-7L-121204/147650

Caàn ngöôøi phuï vieäc söûa chöõa nhaø cöûa coù kinh nghieäm caøng toát, goïi Huøng. 714-878-1700


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C11

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 600-7L-121204/147667

Caàn ngöôøi Full-time - Customer Service - Data Entry - Warehouse Caàn phaûi bieát noùi tieáng Anh raønh. Lieân laïc Kathy: 714-719-9994 hoaëc gôûi resume Email: kathytruong@sbcblobal.net

600-7L-121204/147668

Tieäm Thueâ phim boä khu Bolsa caàn ngöôøi tieáp khaùch vui veû, laøm part-time, öu tieân HS/SV. LL Anh Thaønh. 714-757-7407

600-5L-121304/147726

CERRITOS Caàn thôï boät nöôùc, full time, nghæ Chuû Nhaät vieäc laøm thoaûi maùi vui veû. Ngaøy: 562-860-4477, ñeâm: 714-734-0628

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

haõy ghi teân taïi Renaissance Home & Mortgate Nam Cali Office: 14241 Euclid Street C110 Garden Grove CA 92843. Tel: 714-554-1325 (Van Vo).

body veà email: sainttuan@yahoo.com hoaëc lieân laïc St.Tuan @ 909-309-0005 or 909-753-6124

600-21L-121404/147935

CASH CHRISTMAS!!! Caàn gaáp 2 E.Tech: Troubleshoot & Repair, 5yrs kinh nghieäm Power Supply Anaheim 1st shift, temp to hire, $15-$16/hr. 1 Bookkeeper, Tustin, gioûi English, QuickBooks, Accounting, löông negoiable, 15 QC Workers, Garden Grove, khoâ n g caà n kinh nghieäm, English 3 ca $7.70 and up. L/L Thuy or Laura @131 Tustin Ave #119, Tustin, CA 92780. Tel: 714-210-5959, fax 714-2109550, email: jobs@vitesserecruiting.com

Caàn gaáp Nöõ Thö Kyù Full-time thoâng thaïo Anh & Vieät. Taøi xeá laùi xe 32FT soá tay, öu tieân vuøng Industry & Pomona. LL: Julie: 909-524-0889, May 626-7863222

600-7L-121504/147941

Caàn tuyeån Salesman cho Toång ñaïi lyù xe hôi môùi & cuõ. Coù hoaëc khoâng coù kinh nghieäm seõ training. Coù benefit ñaà y ñuû . L/L Tommy 714-317-2424

600-14L-121504/147942

Quaùn Chôït Nhôù caàn gaáp tieáp vieân treû ñeïp laøm Part time or Fulltime, Löông cao, $12/up + Tip. LL Julie. 714-271-5009

GAÁP - GAÁP - GAÁP Tieäm Furniture khu Lawndale caàn saleman coù kinh nghieäm, coù khaû naê n g laø m manager, full/part time. Coù theå laøm ngay. Caàn resume. Lieân laïc 408-228-7446

600-7L-121304/147751

600-3L-121504/147947

600-7L-121304/147739

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster vaø Pomona caàn massage therapist coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-931-6988

600-28L-121304/147764

Orange Valley College caàn Instructor Facial, Massage, Hair vaø caàn Sale personal beautiful supplier telephone: 714-713-8765, address: 7138 Westminster Ave, suite C, Westminster, CA. W e b s i t e : www.wahooproducts.net

600-14L-121304/147774

Caàn tuyeån waitress cho quaùn cafe. Löông haäu. Xin goïi 714638-0736 sau 1PM caùm ôn

600-36L-121304/147781

Cafeùteria Chez Rose baùn thöùc aên nheï caàn tieáp vieân nöõ. L/L: 714890-9711 goïi coâ Hoàng

600-7L-121504/147955

Quaùn cafe ñoâng khaùch, tip haäu. Ñang caàn nhieàu waitress maëc bikini cho ca toái, xin L/L: 714336-2100, 714-636-5107

600-4L-121504/148021

Quaùn nhaäu caàn tieáp vieân treû ñeïp duyeân daùng lòch söï coù kinh nghieäm. Löông töø $8/h ñeán $9/ h. Ñ/K deã daøng. Lieân laïc Lam 714-653-0793 or 534-2960.

600-7L-121504/148046

5 motivated people needed! Work from home. workonyourdreams.com. 714230-4684 voicemail. 714-3139556 Nikki.

600-7L-121504/148074

Caàn ngöôøi quaûn lyù apartment caàn bieát tieáng Anh, coù xe neáu bieát computer hoaëc söûa chöõa nhaø (construction) caøng toát. Xin goïi 714-478-7504 anytime 600-14L-121404/147798

Ñoà Sôn Club caàn tuyeån Bartender coù kinh nghieäm. Moïi chi tieát xin lieân heä: 714-328-8884 gaëp Andy.

600-7L-121404/147800

Caàn 1 coâ lanh lôïi tuoåi 35-45 tuoåi, bieát baùn haøng vaø bieát Computer, lieân laïc coâ Hai. 714-893-4348, 714-235-3468

600-7L-121404/147803

CAÀN THÔÏ BAÏC Caàn thôï nhaän hoät, thôï laøm ñoà moùn, thôï ñaùnh boùng, laøm vieäc Full-time. Xin Lieân laïc 714-3733087, 899-2718 töø 11 giôø - 8 giôø.

600-7L-121404/147843

Vaên phoøng Baùc Só caàn moät nöõ Medical Assistant ñeå laøm “Front office”. Xin lieân laïc 714-9570044.

600-7L-121404/147862

Caàn ngöôøi laøm vieäc noâng traïi gaø ôû tieåu bang Mississippi. Bao aên ôû moãi thaùng $1,200. Xin lieân laïc Hieàn Leâ: Home 714-379-5174 or Cell 714-757-6568.

600-7L-121404/147874

Caàn Cashier caây xaêng vuøng LA Long Beach GG., coù hay khoâng coù kinh nghieäm (will train). 562865-8536, xin ñeå laïi Teân, soá phone neáu ñi vaéng.

600-7L-121404/147876

Caàn ngöôøi layout design cho Printed Circuits Board, coù kinh nghieäm Only. LL: 714-251-2445 or 714-903-9258

600-7L-121404/147878

Tieäm Cellular phone caàn 2-3 nöõ part time hay full time khoâng caàn kinh nghieäm seõ train, phaûi bieát tieáng Vieät vaø hieåu ñöôïc chuùt tieáng Anh. Lieân laïc anh Quoác 714-4780828.

600-7L-121404/147895

Caàn chuyeân vieân vi tính gioûi phaàn meà m cho töï ñieå n ñieä n töû , saleman nam nöõ Full or Part time. L/L 714-713-0866 or 8945924.

600-7L-121404/147897

Caàn salespersons fluent in English - Vietnamese. Good people skill, work hard. Door to Door sales experience A+. Tremendous Income. Call 714-898-9343 or Fax resume 714-898-9353.

600-7L-121404/147916

Lôùp Ñòa OÁc Mieãn Phí. Xin löu yù quyù Cöïu Tuø nhaân Chính Trò. Chuùng toâi seõ môû lôùp huaán luyeän laáy baèng ñòa oác vaøo ñaàu thaùng 1/2005 daønh cho caùc baïn HO. Caùc CTNCT muoán coù moät ngheà vöõng chaéc, töï do, lôïi töùc cao,

600-14L-121604/148095

Today’s Furniture vuøng Orange County caàn nhieàu experience Sales person, Store Manager, vaø thö kyù vaên phoøng thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ. High salary comission, benefit and vacation. Lieân laïc 714-210-5256 of fax resume to 714-210-5257

600-7L-121604/148245

600-7L-121604/148261

Tieäm sinh toá & baùnh mì caàn thôï nhanh nheïn vuøng Cypress College. Lieân laïc Vuõ 714-878-7832 600-5L-121704/148280

Caàn thôï Machine Shop coù kinh nghieäm chaïy maùy CNC model Hass VF3 vaø Mastercam. Xin goïi 714-630-6626 or 714-292-5365. Khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi 600-3L-121704/148283

Caàn taøi xeá giao haøng coù baèng laùi B or A vaø treân 10 naêm kinh nghieäm, moät chò doïn deïp trong nhaø coù phoøng ôû rieâng, löông haäu. Xin hoûi coâ Haø 714-898-7544 600-28L-121704/148300

Vaên phoøng du lòch caàn tuyeån nhaân vieân coù kinh nghieäm, xin fax resume 714-898-1735 600-14L-121704/148304

CAÀN THÔÏ MAÙY. Tieäm söûa xe ñoâng khaùch, caàn thôï maùy coù kinh nghieäm. Löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L Danny 562-8041301 600-7L-121704/148316

Motel Desk Clerk. Part time evening sift (Tu, W, Th), night shift (Tu, W). West Garden Inn, 714-636-4890 (Brookhurst & Westminster) 600-7L-121704/148324

Caàn thôï laøm massage cho tieäm môùi, coù kinh nghieäm caøng toát. Laøm döôùi quyeàn Doctor, Löông start $25/hrs. LL: 714-957-3177 600-7L-121704/148351

600-7L-121604/148101

Haõng Tieäm Furniture, caàn ngöôøi phuï giuùp ñi delivery vaø laøm trong haõng, call: 562-861-8088, 562929-8766

600-7L-121604/148131

Caàn tuyeån tieáp vieân treû, maët ñoà tuøy yù, cho ca saùng chieàu, khoâng caàn kinh nghieäm. L/L Caø pheâ EM. 714-636-6150.

Tieäm in ôû Westminster caàn moät ngöôøi giuùp vieäc khoâng caàn kinh nghieäm, goïi cho oâng Thöùc 714799-1122

Caàn customer service full time bieát computer, soå saùch, billing thoâ n g thaï o tieá n g Anh vuø n g Lawndale, xin lieân laïc anh Hoøa 310-619-4419 600-9D167-121604/148135

VideoPro Networks caàn tuyeån: Marketing Manager, Office assistant, Cameraman, Editor. Email resume: Videopronetworks@gmail.com or Call 714-924-8463 600-3L-121604/148149

CAÀN THÔÏ SÖÛA BIGSREEN Field Service vuøng South Lake Forest. ÑT: 310-753-3266

600-7L-121604/148151

CHÔÏT NHÔÙ 714-778-3664 Quaùn Chôït Nhôù Euclid/Katella, Anaheim caàn nhieàu waitress treû ñeïp vaø phaûi treân 21 tuoåi. Löông töø $10 up cash + tip cao. L/L Kevin 949-939-1225. Seõ khai tröông vaøo thöù Tö 12/22/204

600-3L-121604/148195

Nhaän truyeàn ngheà quay phim chuïp hình ñaùm cöôùi mieãn phí. LL Thöông Only You Studio 9550 Bolsa #213 Treân laàu chôï Bolsa. 714-350-2349 anytime.

600-7L-121604/148200

Tieäm Dryclean caàn thôï uûi Shirt Full time coù kinh nghieäm (khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi). L/L 714-636-9311 from 8:00 to 6:00PM M-F.

600-14L-121604/148221

Caàn thôï Construction bieát laøm gaïch, drywall, plumbing, frame. Phaûi bieát tieáng Anh. L/L: 714719-7047 or ñieàn ñôn @11362 Westminster Ave Ste A, Garden Grove, CA 92843

600-7L-121604/148241

MODELS WANTED Caàn tuyeån gaáp caùc ngöôøi maãu/ dieãn vieân nam nöõ ñeå chuïp hình thôøi trang vaø quaûng caùo cho Fashion & Beauty Magazine. Ñieàu kieän: cao, ñeïp, thaân hình caân ñoái haáp daãn, töø 16 ñeán 27 tuoåi. Göûi 1 hình headshot vaø 1 full

600-7L-121704/148439

600-3L-121704/148455

CAÀN NGÖÔØI coù kinh nghieäm veà auto, lease and sale new cars, goïi Mr Taâm: 714-240-4733

630 - VIEÄC NHAØ HOME HELPERS 630-7L-121704/

Caàn moät Dì bieát naáu aên phuï vieäc nhaø, phuï giöõ treû. Laøm 1 tuaàn nghæ 1 ngaøy. Xin lieân laïc Dung 714-901-1297, 714-785-6410. 630-14L-092004/137021

Caàn ngöôøi giöõ em beù bao aên ôû vuøng Corona. 951-271-0667

630-28L-111204/144106

Vuøng Irvine caàn 1 phuï nöõ khoûe maïnh thöông treû, giöõ 1 beù trai 9 thaùng, bieát naáu aên, löông haäu. Coù phoøng rieâng cho ôû laïi, nghæ chuû nhaät. L/L: 714-580-4698, 949-551-2750. 630-28L-120204/146433

Caàn 1 dì 50 tuoåi troâng 2 beù 2 tuoåi & 9 thaùng. Bao aên ôû vuøng Murrieta. L/L Van: 714-932-0384 630-14L-120604/146880

Caàn ngöôøi giöõ hai em beù gaùi 2 tuoåi, trai sô sinh, vuøng Diamond Bar vaøo thöù Baûy vaø Chuùa Nhaät. L/L coâ Thaùi: 714-381-8712 630-7L-120604/146947

Nhaän Giöõ treû em töø 3 thaùng ñeán 4 tuoåi. Nhaø roäng vaø saïch seõ, thöông treû em vaø raát taän taâm. Xin L/L coâ Thuûy 714-894-6121 630-14L-120704/146994

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù. Phaûi ôû laïi ñeâm. Löông $1300/month. Neáu good coù theå traû theâm. Lieân laïc Nhi 714-960-7567, 714-5312238 630-14L-121004/147424

Caàn ngöôøi giöõ hai chaùu moät tuoåi vaø ba tuoåi taïi vuøng Anaheim (Lakeview/Riverdale) töø Monday - Friday. L/L 714-974-1335 hay 949-900-4818

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

630-14L-121004/147537

Phuï Nöõ khoûe maïnh chaêm soùc Baø cuï taøn taät, giuùp vieäc nhaø, bao aên ôû laïi ñeâm vuøng Alhambra. Löông haäu. L: Thanh 323-7251562 630-4L-121404/147790

Caàn ngöôøi giöõ 4 em beù taïi nhaø, xin lieân laïc Cöôøng hoaëc Phöôùc. 626-962-9419, 626-688-9652.

630-7L-121404/147813

Caàn moät baø dì, giöõ 2 em beù State Ohio, xin LL ñeå bieát theâm chi tieát, löông raát haäu. LL: 513-9426426 630-14L-121404/147826

Caàn moät Dì ñöùng tuoåi trong 2 chaùu trai 4 tuoåi vaø 2 tuoåi, ôû laïi nhaø (vuøng Irvine) hoaëc ñi veà 5 ngaøy/tuaàn, phuï naáu côm, caàn ngöôøi thaät thaø, taän taâm, saïch seõ. Traû löông haäu, laøm sau 6 thaùng seõ taêng luông. Lieân laïc Duõng, phone nhaø 949-387-0267, cell : 661-803-3359 630-7L-121404/147827

Caàn ngöôøi vui tính, thöông treû, giöõ beù gaùi vaø giuùp vieäc nhaø ôû Fountain Valley, töø thöù Hai - Thöù Baûy. LL: 714-965-4673. 630-14L-121404/147837

Caàn gaáp moät ngöôøi khoûe giöõ 1 Beù tuoåi. Bao aên ôû coù phoøng nguû rieâng. 2 tuaàn veà nhaø moät laàn. Löông $1,200 thaùng. LL Cel Danny 951-375-6888. 630-14L-121404/147898

Caàn ngöôøi giöõ treû töø 45-55 tuoåi, saùng ñeán chieàu veà. Goùc ñöôøng Magnolia vaø Ball Rd. Lieân laïc Baø Thuùy. 714-761-8982 630-7L-121404/147914

Caàn 1 coâ kinh nghieäm troâng beù gaùi 6 thaùng, bieát naáu aên. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. Löông $1,000/thaùng. Nhaø caùch Bolsa 15 phuùt. ÔÛ laïi ñeâm OK. LL 714-775-7878, 714330-4125. 630-7L-121404/147932

Caàn ngöôøi sieâng naêng giöõ treû 5 thaùng, bao aên ôû.Xin goïi Nancy. 213-481-2701

630-4L-121504/147944

Caàn ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ treû 2 tuoåi, ôû qua ñeâm, vuøng Westminster. Goïi Cöôøng 714480-6445 ngaøy thöôøng hoaëc 714-894-9056 cuoái tuaàn

630-7L-121504/147998

Caàn 1 phuï Nöõ töø 40 ñeán 60 tuoåi, giöûa 1 treû 3 tuoåi ôû Chicago, löông haäu, bao aên ôû, lieân laïc Raïng 714775-3954, cell: 714-705-5675 630-7L-121504/148015

Caàn ngöôøi taän taâm, kinh nghieäm giöõ beù gaùi 2 tuoåi röôûi. Ñeán nhaø , gaàn Edinger / Harbor, töø 8AM5PM, nghæ cuoái tuaàn. 714-4146120 630-7L-121504/148025

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø vuøng Huntington Beach. Laøm 6 ngaøy 1 tuaàn. L/L coâ Chín 714-7059135 goïi sau 1 giôø tröa.

630-7L-121504/148059

Caàn ngöôøi chaêm soùc Cuï giaø trong vieän döôõng laõo saïch seõ, vui veû. L/L Baø Chuùc Manor Care 11680 Warner Ave. Phoøng 210B Fountain Valley. 714-434-6474. 630-7L-121604/148114

Caàn phuï nöõ khoûe maïnh laøm baïn vaø chaêm soùc baø cuï beänh töø 4 tieáng tôùi 6 hay 8 tieáng moãi ngaøy. L/L Haø sau 6:30PM toái 714-6361015 630-3L-121604/148130

Caàn phuï nöõ bieát laùi xe vaø noùi bieát tieáng Anh chuùt chuùt OK, giöõ 2 beù 4 vaø 5 tuoåi ñöa/ñoùn tröôøng hoïc, goïi Thuùy cell: 714-6158749, H: 714-775-2938 630-7L-121604/148144

Caàn ngöôøi troâng nom 2 treû treân 10 tuoåi. Giuùp vieäc nhaø, thích naáu aên vaø ôû laïi ñeâm. Nghæ Chuû Nhaät. Öu tieân cho ngöôøi bieát laùi xe, xin L/L coâ Kim 714-918-8402 hoaëc 714-981-9990 630-7L-121604/148150

Caàn ngöôøi giöõ moät ñöùa treû, nhaø gaàn khu Bolsa, 6 ngaøy moät tuaàn. Löông haäu. Goïi soá 714-943-0234 ñeå bieát theâm chi tieát 630-7L-121604/148159

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø töø thöù 2 ñeán thöù 6 8 giôø saùng ñeán 4 giôø chieàu, vuøng Garden Grove löông $800 1 thaùng. Lieân laïc coâ Phöôïng 714-537-9441 630-14L-121604/148203

Caàn baø 45-55t ñeán nhaø troâng 1 baø cuï, ôû laïi ñeâm. Bao aên, löông haäu. L/L 909-239-6839 An, hoaëc 909-483-3591 Ngoan. 630-7L-121604/148216

Caàn moät phuï nöõ khoûe maïnh ñeán nhaø troâng 1 em beù trai vaø giuùp theâm vieäc nhaø. Xin lieân laïc H: 562-860-7125, C: 562-261-3485 630-7L-121704/148312

Nhaø vuøng Huntington Beach, caàn ngöôøi coù kinh nghieäm giöõ Beù 15 thaùng. Saùng ñi Chieàu veà. Xin Goïi Danny. 714-235-5064 630-7L-121704/148363

Caàn ngöôøi yeâu treû ñeå giöõ beù trai tuoåi. Bieát naáu aên. Laøm vieäc trong nhaø. Bao aên ôû $1200/Mo. 714754-1752 hoaëc 559-273-3874 630-14L-121704/148397

Caàn baø vuù phuï giuùp vieäc nhaø vaø giöõ treû: 4 tuoåi + 14 thaùng. ÔÛ qua ñeâm hoaëc 8-7pm. Xin lieân laïc Coâ Traâm: 714-642-1695. 630-14L-121704/148404

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø/giöõ treû taïi nhaø (vuøng Huntington Beach). Löông thaùng $1,000/thaùng. Bao aên ôû. Xin lieân laïc Thaûo 714-3741887. Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát quaûng caùo hieäu quaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

630-7L-121704/148421

Caàn ngöôøi giöõ treû (nöõ) 5 ngaøy M-F, 8:30 - 6:30, ñeán nhaø vaø caàn bieát laùi xe. Nhaø ôû Orange goù c Chapman/Prospect. L/L Thanh 714-771-4966 sau 6:30 toái 630-7L-121704/148456

Caàn dì giuùp giöõ treû nhoû. ÔÛ laïi hoaëc saùng ñi chieàu veà. Vuøng South Coast Metro - Santa Ana. Xin lieân laïc Linh 714-309-4326.

630-3L-121704/148461

GIÖÕ TREÛ. Caàn 1 baø ñeán nhaø ôû Garden Grove giöõ 2 beù trai (1 tuoåi & 3 1/2 tuoåi), 2 beù raát ngoan. Nhaø ôû Garden Grove & Dale. Lieân laïc 714-856-5880 630-7L-121704/148469

Caàn moät Dì bieát naáu aên phuï vieäc nhaø, phuï giöõ treû. Laøm 1 tuaàn nghæ 1 ngaøy. Xin lieân laïc Dung 714-901-1297, 714-785-6410.

640 - VIEÄC: HAÕNG XÖÔÛNG MANUFACTURING JOBS 640-9999L-111901/000386

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd. San Gabirel CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët

Xin lieân laïc veà ñòa chæ neâu treân Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30Pm Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM 640-30L-120504/146776

Leading aparel manufacturer is now hiring for warehouse shipping picking. Knowledge of UPS software helpful. Please fax resume to 310-639-4958 or Email to info@magicheadwear.com

640-28L-120704/147082

Thaát nghieäp, trôû ngaïi trong vieäc laøm, töông lai baáp beânh? Xin ghi danh hoïc, chuyeån söï kheùo tay vaø nhaãn naïi ñeå trôû thaønh moät chuyeân vieân nha khoa veà raêng giaû, maõo raêng vaø caàu raêng. LL: United College of Dental Technician. 714-379-8228

640-14L-120904/147276

Immediate Full time job openings in Anaheim and Brea for the following: ª Test Technician: $9.00 $11.00/Hr ª Electro Mechanical Assembly: $8.50 - $9.00/Hr ª Electronic soldering: $9.00 $10.00/Hr Must have 6 months prev. electronic assembly work exper. Apply in person 9AM - 12:00 Monday - Wednesday: Venturi Staffing 377 E.Chapman Ave., ste 220; Placentia (corner of Kraemer and Chapman Ave, near CSUF). Bring ID

640-14L-121004/147566

Haõng ñieän töû vuøng Irvine caàn ngöôøi sieâng naêng, nhanh nheïn, coù kinh nghieäm laøm veà QC Inspector, handsolder rework & touch-up. SMT operator, stockroom kit auditor, general assembly assistant. Shift 8:30AM tôùi 5:00PM vaø 3:30PM tôùi 8:00PM full time & part time. Xin lieân laïc Haïnh Nguyeãn tel 949-5531234, fax 949-553-1229

640-14L-121204/147607

Machine Shop looking for (3) person. (1) Machinist with 3 years min experience in CNC Milling & Lathe, SU and program. (1) QA inspector with 2 years min experience in machine shop inspection. (1) 2nd shift milling machine operator (3:00 - 11:30PM) - Min 1 year experience. Fax resume to 714-903-9992 or email to echo23@hotmail.com. Need to speak English 640-7L-121404/147936

IMMEDIATE OPENINGS 30 Medical Assemblers 1 Medical Assembly Lead 1st & nd shifts available $10+/hr Sign-on incentive BONUS

Growing Medical Manufacturing Company located in South Orange County is seeking Assemblers. - Familiar with working in a clean room environment - Follow written and verbal instructions according to drawings and training. - Must be able to work with small parts - Sewing & suturing experience a plus - Must have fine detail assembly experience - Microscope experience a plus. * Females encouraged to apply Contact Noe Vazquez at 949-8550300 or email resumes to : nvazquez@kimco.com 640-7L-121504/148079

Haõng laøm hoäp möïc cho maùy in Laser tìm ngöôøi laøm. Khoâng caàn kinh nghieäm seõ chæ daãn. Phaûi coù khieáu laép raùp caùc boä phaän nhoû. Baét ñaàu $7 moät giôø, coù vacation, 401K, baûo hieåm söùc khoûe. Ghi ñôn taïi: Laser Image Plus 180 Mccormick Aver., Costa Mesa, CA 92626

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

RAO RAO VAË VAËTT 640-3L-121604/148142

Machine Shop. Haõng Myõ caàn tuyeån ngöôøi bieát set up and run CNC, Lathe Fanuc Control vaø CNC Mill Fadal. Ít nhaát 5 naêm kinh nghieäm. Top pay, good benefit. Laøm 1st shift. Lieân laïc. 714-2298419 gaëo Dominic

640-7L-121604/148148

SMICA Manufacturing, CNC Machine. Operator. $10.00 to $12.00 Hr. 14340 ISELI road, Santa Fe Springs, CA 90670. Call Marie: 562-926-9407

640-7L-121604/148168

FURNITURE MANUAFACTURING We need experienced Upholsterers, Sewers & Cutters for a rapidly growing office chair manufacturer in Huntington Beach. Full time, day shift (6AM - 2:30PM) plus overtime as necessary. English skills are helpful. Pay depends on experience. Call 714427-0240 or apply in person at 3601 W MacArthur Blvd; suite 906, Santa Ana (in “Harbor Business Park” cross street Harbor”)

640-7L-121704/148379

CNC Set-Up & Machinist needed. CNC Machine Shop in Huntington Park, Commerce Casino area, need CNC Set-Up men & Machinists 7 years experience minimum. Mastercam programming helpful. Good pay. Contact: Mr Ninh 714-697-3844

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 650-28L-052704/120245

NAIL DESIGN Cô hoäi kieám tieàn deã daøng cho nhöõng ngöôøi ñang hoïc hay ñang laøm ngheà moùng tay... - Daïy veõ hoa treân moùng tay. - Caùc maãu veû ñuû loaïi, thuù vaät. - Caùc ñöôøng neùt cuûa nhieàu loaïi coï. - Design caùc ngaøy leã trong naêm. Thôøi gian hoïc caáp toác giuùp ngöôøi khoâng coù naêng khieáu veà veõ vaãn hoïc ñöôïc. Caàn hoïc xin goïi Anh Bình cell (714) 454-9466 650-7L-070704/126398

Nail Las Vegas caàn thôï K/N boät facial waxing coù baèng Nevada caøng toát. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Nancy 702-2071989, 702-401-0136 650-28L-071404/127522

NAILS TRAINING US NAILS vuøng Westminster nhaän huaán luyeän ñaép boät, fills, full set, gel, silk wrap pink & white, chaàn tay nöôùc, airbrush. Baûo ñaûm daïy coù löông taâm, hoïc cho tôùi khi bieát. L/L Mr.Joe 714379-6784

650-22L-072204/128776

650 - VIEÄC: NAIL & HAIR

650-28L-112304/145447

650-28L-112404/145546

Tieäm Nails ôû Corona caàn thôï nöõ, laøm boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Bao löông. Goïi Bình 951-279-8146, 714-757-2596.

650-14L-112504/145580

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ K/N bieát laøm boät vaø Man/Ped, vuøng Myõ Traéng, löông cao, tip haäu, bao löông neáu caàn tuøy khaû naêng. L/ L: 562-544-8761

650-28L-112604/145739

WHOLESALE! NOÁI LOÂNG MI Ñaïi lyù duy nhaát vuøng Los baùn duïng cuï noái loâng mi. Ñöôïc höôùng daãn töø haøng Nhaät & Ñaïi Haøn vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi baïn seõ coù ñoâi mi daày tuyeät ñeïp. Seõ daïy ngheà laïi thaät deã hieåu, kieám tieàn nhanh, taëng ñoà ngheà. Nhaän gôûi haøng ñi khaép nôi. Moïi dòch vuï reû hôn 1/2 giaù, cöù so saùnh moïi nôi. XAÂM THAÅM MYÕ. Maét. Moâi. Loâng maøy, töï nhieân khoâng ñoåi maøu. Neáu ñau khoâng laáy tieàn. L/L Cindy: 626-437-2501 W, 626-281-0796 H

650-28L-112604/145791

NAIL & HAIR JOBS 650-28L-120904/000014

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï coù kinh nghieäm, Tieäm giaù cao, khu khaùch traéng sang vaø tip haäu , Bao löông $800 / 6 ngaøy. Lieân laïc Duõng 914-4340610 cell, 914-562-3399 (W)

650-28L-112804/145802

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm bao löông $700/tuaàn. Lieân laïc Kim. Tieäm: 928-556-0506, cell: 928-699-8926

650-84L-032603/060316

HAPPY NAILS 41 locations trong khu shopping lôùn, bao löông cao, tip haäu, caàn thôï boät bieát laøm Pink & White, thôï tay chaân nöôùc. L/L chò Vaân cell: 949-678-3680, home: 714524-6208. Caàn tuyeån Nöõ Manager bieát tieáng Anh vaø coù chuùt kinh nghieäm. L/ L chò Rosie cell: 949-678-0735, home: 714-641-5945

650-28L-112904/145890

Hair Station available for rent and facial room. Giaù cao khu sang vaø caàn thôï toùc, vuøng Newport Beach, goùc Newport & Finley, LL: Courtnie 949-723-5372, cell: 714-222-8866

650-21L-112904/145921

Caàn thôï boät Nöõ, Faical, Waxing bao löông theo kinh nghieäm caùch Little Saigon 10 phuùt goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-12D127-041103/062622

TRÖÔØNG NGUYEÂN BEAUTY TRAINING - CENTER TRUNG TAÂM LUYEÄN THI: TOÙC - NAIL - FACIAL & NAÂNG CAO TAY NGHEÀ ª Giaùo sö gioûi, kinh nghieäm. ª Hoïc phí nheï nhaøng. ª Baûo ñaûm keát quaû myõ maõn. L/L G.S Joseph Phan Tröôøng Nguyeân Ñieän thoaïi: 714-251-3044 (cell).

650-14L-083104/134358

Tieäm Toùc caàn gaáp thôï Toùc bieát laøm Nail caøng toát hoaëc thôï Nail. Khu Myõ traéng. Neáu caàn xin lieân laïc 714-926-7712. 650-100L-091604/136733

650-28L-112904/145930

Caàn thôï nail nöõ Arizona khu Myõ Traéng. Tip haäu, löông bao hay chia, coù choã aên ôû, seõ giuùp ñoåi baèng. L/L Sue 602-740-6138

650-30L-050803/066148

www.truongthi.us MAKEUP & HAIR ADVANCED TRAINING - Khoaù trang ñieåm chuyeân nghieäp - Khoùa caét toùc nam/nöõ. - Khoaù laøm maøu vaø highlight. - Khoùa bôùi ñaàu ñuû kieåu. - Daïy noái loâng nheo $500, bao luoân kit - Duoãi toùc kieåu Nhaät L/L: Licensed instructor TRÖÔØNG THI 714-322-6691

650-14L-112703/094711

ROSE SKINCARE ª Laøm Facial baèng Dermalogical Products. ª Ñaïi lyù cho Dermalogica. ª NHAÄN LUYEÄN THI moân thöïc haønh laáy baèng State Board ª Training naâng cao tay ngheà veà Facial theo phöông phaù p Dermalogica (European Facial Acne treatment Face treatment) Giôø hoïc linh ñoäng. Goïi Mrs Hoàng Bus: 714-638-1670 Cell: 714-390-5377

650-30L-120703/095952

SAIGON BEAUTY SUPPLY “REÛ QUAÙ” ª Toång ñaïi lyù ñuû loaïi gheá Spa Pedicure. ª Baùn ñoà Nails, Toùc, Facial, Tatoo, Maùy maøi da Microdermabration. ª UV Top Coat. Mua 1 taëng 1, Liquid, Boät, Primer baûo ñaûm 5 tuaàn khoâng lift. Giaù ñaëc bieät cho quí vò môû tieäm Nails, Toùc. FREE SHIPPING. David 714-531-2238 1-800-VUA-882-0000 www: Saigonbeautysupply.com ª Caàn ngöôøi Nam khoeû, bieát buoân baùn

650-21L-112904/145922

Caàn thôï boät Nöõ, Facaial waxing, bao löông theo kinh nghieäm, caùch Little Saigon 10'. Goïi 714892-8201 sau 7 giôø 714-5880364

650-28L-112904/145972

650-90L-100304/138840

Advanced Hands-on Hair Training By Tracey Trang La, National Educator & Cosmetology Instructor. Ñeå coù moät ngheà vöõng chaéc. 714-404-3251 cell, 714-8949454 Salon. Lôùp: ° Color - Nhuoäm & highlights ° Haircut - caét toùc teùm, layer,vv.. ° Corrective Color, repigmentation, tint back. ° Blonding - Taåy toùc ° Perm - Uoán toùc ° Straightening - Duoãi toùc Coù nhöõng lôùp ngaøy, ñeâm, vaø cuoái tuaàn. Cung caáp ñaàu giaû vaø duïng cuï. Chuyeân nghieäp, Kinh nghieäm, Taän Taâm.

650-90L-102704/141860

Caàn thôï Nail Nam Nöõ K/N bao löông $600 or aên chia tuøy yù. Tieäm khu Myõ Traéng. Giaù cao gaàn Daytona Beach, FL. Coù choã ôû. L/ L: 386-216-9440, 386-479-9523

650-90L-110504/143019

Caàn thôï Nail Nöõ ñi xuyeân bang. Khoâng caàn phaûi bieát tieáng Anh. Khoâng caàn coù kinh nghieäm. Seõ huaán luyeän töø ñaàu. Coù choã aên choã ôû. Xin goïi vaø nhaén tin laïi cho Tracie 617-510-9325

650-36L-111804/144891

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù nhieàu naêm kinh nghieäm bao löông tuøy theo khaû naêng from $3200 ñeán $5000 thaùng. Lieân laïc Ñaëng: 410-5983160, Philip: 443-324-8525

650-28L-112904/145979

Caàn thôï nails gaáp. Laøm vieäc vuøng Mission Viejo kinh nghieäm boät P/W & Pedicure. Bao löông aên chia tuøy khaû naêng. L/L Benz 949232-8856 cell, 949-888-9965 work

650-48L-113004/146110

Caàn thôï nail kinh nghieäm boät laøm laâu daøi vaø khoâng baän bòu gia ñình, tieåu bang xa. Bao löông $2800 thaùng. Moãi naêm coù 3 tuaàn vacation ñöôïc traû tieàn. Laøm 6 ngaøy/tuaàn. L/L: 410-726-2189, 410-726-1097

650-28L-113004/146113

NAILS Caàn gaáp thôï boät kinh nghieäm vuøng Santa Monica. Löông bao $500 - $600/tuaàn tuøy khaû naêng. Tip khoaûng $1000/thaùng. L/L: 626-375-1668, 626-375-8538

650-30L-120104/146222

CAÀN GAÁP Tieäm Nail New Jersey caàn thôï Nail Nöõ bieát laøm moùng boät, bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Khu Myõ traéng. 973-293-9888 (W), 570-677-0229 (cell)

650-36L-120104/146333

650-14L-122903/098212

TRAINING CAÁP TOÁC SKIN CARE & FACIAL Ñeå trôû thaønh CHUYEÂN NGHIEÄP VEÀ FACIAL, haõy döï lôùp caáp toác 2 tuaàn trong 1 salon lôùn. Caùch Bolsa 15', ñeå ñöôïc höôùng daãn töø A ÑEÁN Z CAÙC LOAÏI FACIAL, duøng maùy vaø tay, RELAX vaø TREATMENT. Goïi HANNA: 562833-5433. 650-100L-032104/109698

650-28L-112104/145144

NAILS Caàn moät thôï toùc nöõ bieát moùng boät, tay chaân nöôùc caøng toát. Tieäm ñoâng khaùch walk-in. Tip haäu, vuøng Culver City. West L.A. L/L: 310-815-9479

650-28L-112204/145260

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn, vuøng Myõ traéng, tip haäu. LL: Phöôùc: 208403-2775 hoaëc Cathy: 208-4036592

650-30L-112204/145326

650-28L-120204/146444

ACRYLICS EXPERT Caàn thôï nails, thôï laøm facial & waxing, khu lòch söï gaàn South Coast Plaza, tieäm môùi sang troïng & ñeïp, bao löông 3 thaùng ñaàu. Xin goïi 714-936-3669, 714-7175197.

650-30L-120204/146527

Caàn gaáp thôï Toùc ñòa ñieåm toát , gaàn South Coast Plaza, Commission / Booth Rental. Xin lieân laïc Armen 949-244-5495

Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT


C12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

RAO CLASSIFIED º ADS TT º ADS RAO VAËTTT ºº º CLASSIFIED CLASSIFIED ADSRAO RAO RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS RAO VAË VAË ADSADS VAËT VAË ºTT CLASSIFIED ADS RAO VAËT RAO º VAË CLASSIFIED ADS º RAO VAË T 650-8D17-120304/146592

NOÁI LOÂNG MI - XAÂM Baûo ñaûm ñeïp töï nhieân vaø laâu beàn theo kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät. Giaù caû vaên ngheä. Nhaän ñeán nhaø vaø tieäm. Van Lyù 626-827-3327

hoaëc 714-757-2596 650-36D4567-120704/147109

hoaëc 310-763-8876 650-7L-121204/147634

650-28L-120504/146831

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn thôï tay chaân nöôùc, môùi ra tröôøng OK. Full time or Part-time. Caùch Bolsa 10 phuùt Lieân laïc: 714-542-5516

650-14L-120604/146858

Tieäm ñoâng khaùch Tip haäu, caàn thôï kinh nghieäm hay training, bao löông tuøy kinh nghieäm, coù choã ôû. LL: Tieäm 760-342-8448, Nhaø 760-360-5752

Caàn Thôï Nails. Caàn thôï nails laøm ôû khu Myõ Traéng. Bao löông vaø aên ôû trong nhaø. Moïi chi tieát xin lieân laïc Kenny W: 870-930-3733, cell: 870-351-5145

650-7L-121204/147635

Caàn thôï Nails gaáp. Tieäm nails vuøng Lancaster caàn thôï kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc bieát waxing caøng toát aên chia hoaëc bao löông tuøy theo khaû naêng. L/L: 661-940-9999, 661202-5782

650-14L-120604/146882

Caàn thôï Nail gioûi hoaëc khoâng K/ Ng (Nöõ) laøm taïi Hemet California vaø caàn sang tieäm nails raát ñoâng khaùch. T/B Michigan. Lieân laïc 951-652-6120 cell: 714-7242686

650-14L-120604/146905

Caàn tôï boät Nöõ gaáp tieäm raát ñoâng khaùch, löông $600/tuaàn trôû leân tuøy kinh nghieäm. Coù theå ñi chung xe, xin LL: Tom. 323-583-4046 (W), 714-636-4939 (cell), 714598-6092 (H)

650-28L-120604/146930

TOÙC Tieäm Toùc Fantastic Sams vuøng Santa Monica caàn thôï toùc kinh nghieäm bieát laøm maøu, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc Don 951201-7134

650-14L-120604/146952

Caàn thôï nails kinh nghieäm xuyeân bang coù choã ôû. B/löông $2500/ thaùng xin L/laïc W: 478-4534202, cell: 478-414-6812

650-7L-120604/146958

Tieäm Barber Shop caàn thôï caét toùc xin lieân laïc töø 9AM to 7PM, 714-534-5472 650-14L-120604/146961

650-7L-121204/147639

Tieäm gaàn Hawthorne (caùch Bolsa 30 phuùt) shopping lôùn, tieàn tip raát cao, caàn thôï wax, boät, chaân tay nöôùc. Haø 310-265-2565, 310-872-7067 650-14L-120804/147142

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø thôï boät khoâng caàn kinh nghieäm, lieân laïc Truùc phone 714-514-5213

650-14L-120804/147143

Caàn thôï nail gioûi P & W bao $600 tieäm caùch Santa Ana 3 tieáng 30 phuùt. L/L Tuyeát B: 805237-2608, sau 9PM C: 805-6109195

650-14L-120804/147151

CAÀN THÔÏ NAIL Nam nöõ coù kinh nghieäm bao $3000 1 thaùng. Laøm nhieàu chia theâm. 413-499-1042, 413-4461007

650-28L-120804/147182

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Tieäm nail vuøng Rancho Marige caùch Bolsa 1 tieáng röôûi caàn thôï nail nöõ. Bao löông $600 - $800/ tuaàn. Coù choã aên ôû, tieäm sang, khaùch Myõ Traéng. W: 760-3410654, cell: 760-831-0931

650-14L-120904/147259

Tieäm nails raát ñoâng khaùch vuøng LA, löông cao, caàn gaáp thôï boät chaân tay nöôùc waxing, laøm tính caùch gia ñình, khoâng giaønh giöït. LL: Tina 310-632-7962

650-21L-120904/147318

Tieäm Nail vuøng LA khu shopping Meã ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nam Nöõ boät tay chaân nöôùc wax. Löông cao. 323-587-7883

650-14L-120904/147331

Caàn thôï Nails boät full time. Löông treân $500 khaùch walk-in ñoâng vuøng Inglewood gaàn phi tröôøng LA. L/L: 310-674-0350 work 650-14L-120604/146964

650-6D167-120904/147335

650-14L-121204/147662

MANICURIST Caàn thôï nail Nöõ laøm tay chaân nöôùc, bieát chuùt boät. F/T, P/T Vuøng 714 ñi cuøng xe. H: 714-6382566, W: 310-902-2862 650-30L-121204/147666

HOT TIPS NFL, NBA, COLLEGE FOOTBALL & BASKETBALL. WWW. CALIPICKS.COM 714-422-9303 Chuyeân nghieäp - Caån Thaän Traùch Nhieäm.

650-7L-121304/147676

Caàn gaáp Tieäm Hair & Nails laâu naêm ôû Anaheim. Caàn gaáp thôï Hair, bao löông or Commission hay cho rent Station LL: 714-484-6656 or 714-213-2101 650-7L-121304/147678

TOÙC Salon one raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï toùc treû coù kinh nghieäm laøm vieäc F/T bao löông töø $400$500/tuaàn + Chia 60%. Khoâng kinh nghieäm vui loøng ñöøng goïi. LL: Haûi 714-638-8544, cell: 714350-1929 650-5L-121304/147691

650-14L-120904/147383

Caàn thôï Nail Nam Nöõ laøm tay chaân nöôùc laøm Full-time, tieäm khaùch ñoâng deã chòu, tip cao, neáu caàn chuû bao löông. Xin lieân laïc 562-699-0132

Caàn thôï Nail gaáp. Caàn thôï nail nöõ cho vuøng Newport Beach. Xin lieân laïc coâ Helen tieäm: 949-7231653, cell: 714-883-6905

650-36L-120904/147394

650-7L-121304/147705

650-7L-121304/147706

Tieäm Nail vuøng Palm Spring, khaùch Myõ Traéng. Tip haäu caàn thôï nöõ K/N boät vaø thôï tay chaân nöôùc. L/L anh Ngoïc cell: 760880-8407, B: 760-324-5538 650-7L-121304/147707

Tieäm vuøng Corona ñoâng khaùch, khoâng khí thoaûi maùi caàn thôï nail laøm boät + T/C nöôùc, weekend. 951-549-8469, 714-653-8242

650-14L-120704/146968

Star Nails & Spa caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm, vuøng Brea & Diamond Bar seõ bao löông neáu laøm gioûi. Caàn manager nöõ coù kinh nghieäm bieát noùi tieáng Anh. Thôï laøm chæ muoán laáy tieàn maët xin mieãn goïi. Bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Tina 714-715-2028 or Tammy 714-715-1616

650-28L-121304/147711

RENT STATION Tustin & 17 Street Salon vaø Irvine gaàn fwy 55, 405, vuøng sang, tip cao coù F.C, wax, nail, toùc. Good location. L/L: 728-3921, 949-8333855

650-14L-120704/146974

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP Laøm taïi Florida bao löông, öu tieân thôï nöõ bieát laøm boät. Call Julie or Jimmy W: 941-358-3030, C: 941-518-9366

650-14L-120704/146975

650-7L-121304/147716

650-10L-120904/147400

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng Traéng, trong khu shopping lôùn, caùch Bolsa 2 tieáng. Caàn gaáp nöõ thôï boät, K/N traéng hoàng, bao löông tuøy khaû naêng. Tip haäu. L/L Ted bus: 661-5883317, cell: 714-928-0345

650-7L-121304/147718

650-7L-120704/146995

650-7L-121304/147720

Vuøng Myõ Traéng, Meã, caàn thôï bieát boät tay chaân nöôùc laøm 5, 6, 7 bao löông $200/wk treân chia 6/4. L/L: 562-777-2526 sau 9PM 626-780-3237

650-14L-120704/147002

Caùch Bolsa 20 phuùt, caàn gaáp thôï boät Nöõ aên chia hoaëc bao löông theo kinh nghieäm. Lieân laïc: Cel: 714-657-2301, Bus: 714228-9171

650-14L-120704/147019

Chuû tieäm Nails chuù yù! Haõy laøm taêng theâm khaùch môùi vaø giöõ laïi khaùch quí baèng caùch cho ñieåm thöôûng moãi khi khaùch ñeán tieäm. Quí vò khoâng caàn phaûi raûi coupon nöõa. L/L: 714-715-3439, 800-604-9668

650-14L-120704/147041

NAIL Caàn gaáp thôï Nail Nöõ bieát laøm boät, tay chaân nöôùc, vuøng Arcadia. Khu Myõ Traéng. Lieân laïc day: 626-574-9765, night: 626-2840816

650-28L-120704/147075

Caàn gaáp thôï nail Nam Nöõ, phaûi coù chuùt ít kinh nghieäm, aên chia hay bao löông tuøy khaû naêng, coù choã ôû LL: 928-704-6551 (b), 928-234-1631 (cel)

650-14L-120704/147076

Tieäm Nail vuøng BellFlower caùch Bolsa or Rosemead 15 phuùt freeway, caàn thôï chaân tay nöôùc full time or part-time. LL: 562-9204777 or Gina 323-788-1374

650-14L-120704/147095

Tyler Ranch Spa & Salon caàn thôï boät nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm ôû trong Tyler Mall Riverside, bao löông goïi Bình 951-354-0324

ARIZONA Caàn thôï nail coù license Arizona. Bao $600/tuaàn. Khoâng khí thaân maät. Lieân laïc Hana B: 928-6491537 or H: 928-649-1906 CAÀN THÔÏ NAILS. Caàn thôï nails, boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm. Coù choã aên ôû vaø coù phoøng rieâng. Bao löông hoaëc aên chia. L/L chuù Khuyeán 414-3647643

Tieäm Toùc vuøng Anaheim ñoâng khaùch, caàn thôï caét toùc cho ñaøn oâng, kinh nghieäm bieát Fade. LL Coâ Kim 714-425-3071

650-14L-121304/147729

650-14L-121004/147565

NAILS Caàn gaáp thôï Nails Nöõ coù kinh nghieäm chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Wisconsin, bao $750-$1000/ tuaàn. LL 262-691-4557, 414899-4612

650-14L-121004/147578

Caàn thôï nail nöõ, xuyeân bang coù kinh nghieäm khaùch Myõ Traéng, löông $800 up/tuaàn. L/L: 714326-7187, 402-614-8888

650-7L-121204/147605

Tieäm caùch Bolsa 40', caàn Nöõ Nail bieát boät, ñi chung xe vôùi chuû. Bao löông / AÊn chia. Lieân laïc : 714-300-8722 (cell), 909-9483868 (work)

650-7L-121204/147610

Tieäm Nail vuøng Long Beach raát ñoâng khaùch Meã vaø Myõ ñen, caàn thôï boät kinh nghieäm. LL: 562599-2225, 562-277-5324

650-14L-121204/147618

Caàn thôï nail coù baèng Arizona. Bao $3000/thaùng. Free choã ôû. Xin goïi 520-227-2652o

650-7L-121204/147633

Tieäm Nail caàn ngöôøi chaân tay nöôùc, bieàt fill caøng toát, nam Nöõ OK, laøm tính caùch gia ñình, Xin Lieân laïc Andy. 714-588-9855

650-7L-121304/147762

Caàn gaáp thôï Nail kinh nghieäm tay chaân nöôùc, boät Pink & White, facial. Laøm taïi bang Florida, löông bao töø 600$-800$/tuaàn, tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, khu Myõ Traé n g. Tip cao. Khoâ n g kinh nghieäm xin mieãn goïi. LLaïc: Coâ Höông: 352-332-9662 (work), 352-328-8198 (cell).

NAILS Caàn thôï nöõ kinh nghieäm full time 6 ngaøy trong Montebello Mall. Löông töø $650 - $700/tuaàn. L/L: 323-888-9953 work, 626-3925515 cell Tieäm nail vuøng bieån Ventura Myõ Traéng caàn thôï kinh nghieäm boät nöôùc wax. Bao löông $700/6 ngaøy. Thôï khoâng kinh nghieäm will train. Xin goïi 805-659-5982 650-5L-121304/147772

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn thôï nails, tieåu bang UT gaàn Caly nam nöõ kinh nghieäm or khoâng kinh nghieäm OK coù choã ôû. Bao löông neáu caàn. L/L: 801942-6848 tieäm 901-856-0946 toái 650-14L-121304/147778

Nails Spa Tieäm nails vuøng Santa Monica, löông cao tip haäu.Caàn thôï Nöõ, khoâng kinh nghieäm, bao löông $360/week. 714-724-1990

650-14L-120904/147353

Tustin, khu Myõ traéng, Tip haäu, ñoâng walk-in. Caànthôï Hair Nöõ, bieát laøm M+P caøng toát, bao löông cao. Laøm 4567. Kim 714-7317190. cell: 714-260-4756

time, thöù Hai ñeán thöù Baûy, nghæ Chuû Nhaät. LL: Kimmi 714-8329861

650-14L-121204/147658

Shopping nhieàu tieäm (Nail),caàn thôï Nam Nöõ, Full/part, boät, nöôùc, se loâng maøy, wax, deã, raát ñoâng, $400-$600, Bolsa 15', Thu 714893-5184 , 8PM, 714-260-5184, 714-260-5185

Tieäm toùc ñeïp, ñoâng khaùch, caàn thôï Nam kinh nghieäm bao löông töø $400 - $500/tuaàn. Xin lieân laïc Toøan 714-775-5454

650-7L-120604/146965

650-7L-121204/147642

Caàn gaáp thôï Nails Nöõ laøm gioûi boät P/W, neáu bieát facial caøng toát, full-time or part-time OK. Holly 714-633-3696

650-14L-121304/147760

Caà n gaá p thôï nails Nöõ kinh nghieäm laøm vuøng Myõ traéng, löông töø $500/tuaàn trôû leân, tip haäu, xin LL: 310-519-7596 sau 8PM, 310-781-9422

650-7L-121304/147732

Tieäm nails & spa vuøng Newport Beach caàn thôï nöõ kinh nghieäm tay chaân nöôùc. Lieân laïc soá 949645-4296 650-7L-121304/147741

Löông Cao Tieäm caùch LA 1:30 caàn thôï nail kinh nghieäm, löông toái thieåu $2500/thaùng, Tip cao, coù choã aên ôû. Goïi Tuøng. 661-717-2609 650-7L-121304/147744

Caàn Thôï Gaáp Caàn thôï Nails Nöõ gioûi boät, bieát facial waxing, vuøng Anaheim trong khu chôï Ralph - Savon, caùch Bolsa 10'. Ñoâng khaùch walk-in, löông cao, Sunday close. 714-230-9665 650-7L-121304/147747

Barber Shop in Anaheim need Barbers with experience. Bilingual a plus. Shop has clients already. Call 714-635-9234 Asai 650-7L-121304/147752

Nail & Spa vuøng West LA caàn thôï nöõ K/N laøm nail hoaëc waxing full time hoaëc cuoái tuaàn, löông cao + tips haäu. L/L: 310-8954058

650-30L-121404/147919

650-14L-121404/147923

Caà n gaá p thôï nail Nam kinh nghieäm, bao löông hoaëc aên chia, coù choã ôû, lieân laïc. 805-736-8655 650-7L-121404/147929

NAIL Caà n gaá p thôï Nam Nöõ kinh nghieäm boät & Tay chaân nöôùc, Full-time / Part-time OK vuøng MonteBello keá beân Monterrey Park, bao löông $400&up/tuaàn LL: 323-728-1503, 626-2904225 650-7L-121404/147930

650-7L-121404/147782

Caàn thôï Nöõ gioûi boät ôû Porm Dessert treân ñöôøng 111, bao löông $700-$1000. LL: Windy 760-776-4119 hay cell 714-4544362 650-7L-121404/147785

Caàn thôï boät kinh nghieäm bieát laøm P/W laøm part-time, thöù 5,6,7. Tieäm vuøng traéng caùch Bolsa 15'. LL: 567-493-0732 or: 714-636-6341 sau 8 pm

Vuøng San Frenando, caàn thôï wax & Facial bieát boät caøng toát, neáu caàn bao löông, Tieäm sang Gheá Spa. Rosemead, Elmonte, Alhambra ñi chung xe. 626-2368164, 818-898-7881 650-7L-121404/147931

NAIL Caàn gaáp thôï Nail Nöï laøm taïi Tieåu bang AZ. Bao löông $700/6 ngaøy. LL: 928-257-8825 650-14L-121404/147937

650-7L-121404/147799

Caàn thôï Nail Nöõ kinh nghieäm caùch Bolsa 15', vuøng traéng, tip haäu. LL: 562-290-2276, 562290-2275 650-14L-121404/147804

CAÀN THÔÏ NAILS Tieäm vuøng LA. caàn thôï Nam Nöõ boät vaø chaân tay nöôùc coù kinh nghieäm, löông $500 and up/tuaàn. LL: 310-613-4234, 714-3924434 650-5L-121404/147808

Caàn gaáp thôï phuï laøm toùc parttime 2 ngaøy thöù Saùu, thöù Baûy, môùi ra tröôøng cuõng ñöôïc, seõ train, xin goïi Kathy cell: 714588-4975 650-14L-121404/147824

Bakersfield Caàn thôï nail coù kinh nghieäm laøm trong Mall, 6 ngaøy moät tuaàn, löông bao hoaëc aên chia. Lieân laïc Yeán: 661-398-1717 650-7L-121404/147829

Tieäm 8 Spa chair ñeïp sang ñoâng khaùch walk-in, caùch Bolsa 20', caàn thôï Nail Nöõ KN boät, tip haäu $500-$700/w. Ñi xe chung vôùi chuû OK. LL: 714-757-5225, 714251-7578 650-7L-121404/147832

Tieäm Nail vuøng Bellflower caùch Bolsa 15' laùi xe caàn gaáp thôï boät nöôùc bieát wax caøng toát. Bao löông tuøy khaû naêng. Xin lieân laïc Tieán: Cell 714-675-5084, Business 562-461-3878. 650-14L-121404/147840

Tieäm Nail vuøng Palm Spring caùch Bolsa 1 tieáng 30 min. toaøn Myõ traéng, tip haäu. Caàn thôï boät/nöôùc/ facial/waxing. Bao ôû/bao löông cao tuøy khaû naêng. Goïi coâ Thaûo Traâm 714-728-9213, 714-5547127. 650-7L-121404/147847

Caàn Thôï Toùc treû, vui tính. Xin lieân laïc Linda 714-894-3834, 425-1912. 650-7L-121404/147864

Caàn Thôï Nails gioûi baèng Wax, art $90/day, thôï Pedi. môùi OK, F/T & PT. Tieäm caùch Bolsa 10' nail xuyeân bang $800/w. 714206-8944. 650-7L-121404/147875

Tieäm toùc vuøng Long Beach caùch Bolsa 15 miles ñoâng khaùch, caàn thôï Toùc Nail FT or PT. Xin lieân laïc Susan: 714-814-7570 650-7L-121404/147901

Tieäm Nail vuøng Lancaster caàn thôï kinh nghieäm boät, bieát waxing caøng toát, bao $800/tuaàn. Goïi 661-910-1437

650-14L-121404/147903

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm laøm moùng boät cho tieäm Nail ôû Long Beach. Bao löông $400/tuaàn. LL: 714-705-5513 khoâng kinh nghieäm xin mieãn goïi. 650-7L-121404/147909

Arizona & New Mexico caàn thôï kinh nghieäm boät tay chaân nöôùc. Bao löông $700-$800/tuaàn. Lieân laïc Duõng 310-634-6414, 520426-0494 Tieäm. 650-7L-121404/147913

Tieäm Nail raát ñoâng khaùch vuøng Corona, caàn gaáp 2 thôï boät tay chaân nöôùc, kinh nghieäm löông cao, Treân $600/w. Tip haäu laøm vieäc vui veû, vui loøng. LL Trinh. (cel) 951-225-9802, (bus) 981479-0259 650-7L-121404/147918

Tieäm Beauty Salon vuøng Tustin caàn gaáp thôï Cosmetology bieát laøm Hair Cut Arcrylic Pedicure manicure, wax vaø Facial, Full-

650-4L-121504/148055

CAÀN THÔÏ NAILS Khu Myõ Traéng, tieäm laâu naêm. Löông cao ($500 & up). Tip haäu. Ñ/K deã daøng, vuøng laân caän San Gabriel ñi chung xe. L/L: 310231-9129, 626-573-8461, 626512-0370

650-7L-121504/148062

NAILS Tieäm Nails vuøng LA caàn gaáp Thôï Nöõ bieát laøm Boät tay chaân nöôùc. Baûo ñaûm löông cao. Gaàn Chinatown. LL 323-234-6913.

650-7L-121504/148067

Caàn Thôï kinh nghieäm, boät traéng hoàng. AÊên chia hoaëc bao löông. Vuøng Fullerton, khu Shopping, caùch Bolsa 15 phuùt. Nghæ Chuû Nhaät. 714-870-0212, Cell 714468-6259.

650-7L-121504/148077

Caàn thôï Nail coù baèng bieát laøm boät. Tieäm caùch Bolsa 15 phuùt laùi xe. Khoâng khí gia ñình. Close on Sunday. Lieân laïc Long 310637-1882, cell: 310-349-9652

650-7L-121504/148078

Tieäm Nails ñoâng khaùch walk-in caàn thôï tay chaân nöôùc coù chuùt kinh nghieäm, caùch Bolsa 20'. LL: 714-251-1727, 562-809-1063 650-7L-121404/147796

650-4L-121504/148047

CAÀN GAÁP Thôï Toùc laøm Part time 4 ngaøy hoaëc Full time 5 ngaøy. Khaùch Myõ Traéng lòch söï. Goïi Thaûo 714-234-4610 hoaëc 949859-3820.

NAILS. Caàn gaáp thôï Nails Nöõ tay chaân nöôùc. Vuøng Myõ Traéng gaàn Fullerton. Nghæ Sunday. Lieân laïc Leyna 714-792-0964 or 714425-6637

650-7L-121404/147786

Tieäm ñeïp coù nhieàu gheá Spa, trong shopping center lôùn, caùch Bolsa 20 phuùt, ñoâng khaùch, caàn gaáp thôï Nöõ phaûi kinh nghieäm Pink/white, laøm ñöôïc Sunday, bao löông + Tip. Phone: 714-2005231

650-7L-121504/148042

Nail caùch Bolsa 1H30 giaù cao khaùch sang Myõ Traéng. Bao löông hôn chia 6/4. Nghæ Chuùa Nhaät veà Bolsa. Caàn gaáp Thôï treû gioûi boät coù choã ôû. L/L: 714-417-1391, 417-1390.

650-7L-121504/148090 650-7L-121504/147943

650-7L-121604/148229

CAÀN THÔÏ NAILS Caàn gaáp thôï nöõ tay chaân nöôùc bieát boät, wax caøng toát. Löông $400/tuaàn tip $200/tuaàn, walkin nhieàu, vui veû. Tính caùch gia ñình. Rosemead, Monterey Park ñi xe chung neáu caàn. L/L: 818716-2893 ngaøy, 626-203-1340 toái

650-7L-121604/148236

ARCADIA. Caàn thôï boät K/N bieát wax caøng toát. Bao löông $500 & up. Tieäm gheá spa caàn tay chaân nöôùc. 626-215-5470 cell, 626448-1127 home

650-14L-121604/148238

New full service nail salon manicurist and pedicurist. Wanted waxing, facial & masseuses with experience. 466 N.Doheny Drive, West Hollywood, CA 90048, call Kathy: 310-497-4842

650-7L-121604/148244

HAIR Caàn gaáp Haircuts for Men 70%, $50-$100 per day. Full time-Part time. Will train. La Habra, Whittier, Norwalk. 562-6941582.

650-3L-121604/148247

Vuøng Newport Beach. Caàn thôï nöõ boät kinh nghieäm bieát traéng hoàng, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Xin lieân laïc 714-856-2289.

650-3L-121604/148266

Lakewood Mall. Caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walk-in, caàn 1 thôï Nöõ gioûi ngheà, Löông töø $500-$600/w. Khoâng kinh nghieä m mieã n goï i . 562-5316755, 714-522-4990 650-3L-121604/148267

Caàn thôï Nail gaáp kinh nghieäm boät 5,6,7 caùch Bolsa 50 phuùt, ñi chung xe vôùi chuû. Bao löông tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc Kim. 909-875-0667 650-3L-121504/148002

Tieäm nails vuøng Cypress caàn theâm 1 thôï tay chaân nöôùc laøm cuoái tuaàn. ÑT: 714-761-5611, cell: 714-366-3673 650-14L-121504/148004

Caàn thôï nail xuyeân bang Wisconsin, moïi chi tieát xin lieân laïc chò Nguyeät 141-364-6055 cell or 414-353-1523 H 650-28L-121504/148005

Caàn thôï nail coù KN laøm PW, tay chaân nöôùc & waxing. Coù choã aên ôû taïi NJ. Caàn ngöôøi lôùn giöõ 2 treû. L/L A.Taâm 908-296-0447, 732-542-7280 650-3L-121504/148009

Caàn Thôï Nail Tieäm vuøng LA, caàn thôï tay chaân nöôøc, khoâng caàn kinh nghieäm , thôï vuøng Westminster ñi chung xe. LL phone: 323-750-5191 LYLY, sau 9PM. 714-878-9942 650-14L-121504/148017

Angel Nails & Spa. Tieäm gaàn Redondo Beach, khaùch Myõ traéng. Caàn thôï Nails nöõ bieát chuùt ít veà boät. Xin lieân laïc Cindy 310-7985086. Sau 8:00PM. Goïi 310-2935033. 650-7L-121504/148022

Nails gaàn Seal Beach caàn thôï Full time + Part time kinh nghieäm bieát laøm boät, pink & white, thôï chaân tay nöôùc. Lieân laïc Penna 562-438-3722 hoaëc 562-2902732 Cell. 650-7L-121504/148023

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc + boä t + Facial + Waxing kinh nghieäm. LL Tony: Tieäm 714-8955117, Cell 714-468-6429. 650-7L-121504/148027

Tieäm ñoâng khaùch Meã caàn thôï nöõ laøm tay chaân nöôùc môùi coù baèng O.K. will train. LL: W 310549-0911, Cell 562-822-4604. 650-7L-121504/148029

Tieäm Nails ñoâng khaùch caàn thôï Nöõ laøm Fill tay chaân nöôùc. Löông $300-$500/tuaàn. Bao löông neáu caàn. Xin LL 310-637-3761, Cell 310-308-7666. 650-14L-121504/148041

HAIR & NAILS Anaheim - Fullerton goùc Orangethorpe caïnh nhaø haøng Kim Loan, coù nhieàu khaùch walk in caàn Thôï Toùc bieát laøm Nail moùng boät. Lieân laïc Kimie: 714879-4858 B/s, 714-397-0858 Cell, 714-515-0858 Cell.

660-28L-112104/145126

650-7L-121504/148092

650-14L-121704/148272

Vuøng Ñen, Meã caàn thôï boät, tay chaân nöôùc vaø waxing. Bao löông theo kinh nghieäm, 714-785-5801

650-7L-121704/148310

650-7L-121504/147979

650-7L-121504/147993

660-44L-111204/144118

660-42L-111404/144151

650-4L-121504/147973

650-14L-121504/147983

660-14L-111004/143675

D.T.Ton & Associate Inc. caàn tuyeån nöõ thö kyù Full time & Part time, coù kinh nghieäm kieán thöùc thueá vuï, keá toaùn, (Quickbook, Excel...) öu tieân cho sinh vieân ngaønh Accounting Finance. Teamwork and professional working environment, a great opportunity to apply college’s theory into real life experiences. Please fax resume to 714-7759078, Email Jton@socal.rr.com, or call Ms. Nhung at 714-7759077.

Medical Clinic in Westminster, caà n M.A. P/T or F/T. Kinh nghieäm, thoâng thaïo Anh Vieät, Fax resume. 714-889-7053 or email:Busfinacctgrp@yahoo.com

Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm laøm boät. Bao löông $700/W. Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi. Xin L/L: 812-962-3202, 812-459-2065

Tieäm nails trong mall, gaàn Cali, caàn thôï gaáp bieát laøm boät, tay chaân nöôùc. Bao $700/tuaàn. Lieân laïc Kim: 928-314-3870, 714902-4066

660-28L-071103/075446

Medical office in Westminster caàn full time: Acupuncturist (phuï giuùp M.D), M.A, (front/back) thoâng thaïo Anh/Vieät Ngöõ. Coù Dental/Health Insurance, good benefit. E-mail: MedicalOffice714@yahoo.com or Fax resume/information veà 714573-3931

Lakewood Mall, caùch Bolsa 20 phuùt, raát ñoâng khaùch walk-in, caàn 1 thôï Nöõ gioûi ngheà. Löông töø $500-$600/W. Khoâng kinh nghieä m mieã n goï i . 714-5316755, 714-522-4990

650-14L-121504/147969

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ xuyeân bang. Laøm vuøng Myõ Traéng kinh nghieäm khoâng bieát wax caøng toát. Löông $800/tuaàn up, tip $200-$300/ tuaàn. Goïi Thuïy W: 708-349-5151, H: 708-745-5121, C: 714-8763093

660 - VIEÄC: VAÊN PHOØNG

650-7L-121604/148268

Nail Palmdale caàn thôï boät nöôùc kinh nghieäm bao löông $550/W. L/L: 714-757-8995 or 661-2736894 anytime Tieäm nail raát ñoâng khaùch caàn gaáp thôï nail coù baèng laøm wax, boät, chaân tay nöôùc. L/L: 310-6752558 or 310-384-4427

650-14L-121704/148470

650-36D567-121504/148093

650-7L-121604/148106

Tieäm nail vuøng Palm Desert caàn thôï P/W löông $650 trôû leân, tay chaân nöôùc $450 trôû leân, tip treân $150 ñi chung xe tuaàn veà 1 laàn. Goïi Tony 760-345-8488, 714454-3256

650-14L-121604/148123

Caàn thôï Nail ôû Las Vegas. Bao löông, xin goïi 702-459-0386 home, 702-292-3501 cell

650-7L-121604/148126

Caàn thôï nail kinh nghieäm bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Bao $700 saùu ngaøy treân aên chia, coù phoøng rieâng, choã aên ôû. L/L Linda: 505-710-6857, 505-866-4513

650-7L-121604/148134

NAILS & SPA Caàn thôï nöõ laøm boät kinh nghieäm, 35 tuoåi trôû leân. Bao löông theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip haäu, vuøng LA. 714-657-4160 Dian

650-3L-121604/148161

Caàn thôï tay chaân bieát fill caøng toát neáu ôû Westminster ñi chung xe, xin lieân laïc Trang cell phone 422-8519, W: 909-393-6778

Tieäm Nail vuøng El Centro caùch Little Saigon 2:30 caàn thôï nail coù kinh nghieäm boät & tay chaân nöôùc bao löông 600/wk, coù choå aên ôû laïi. L/L Miss Ly. 619-2778642

650-7L-121704/148315

650-3L-121704/148349

RECEPTIONIST Caàn Receptionist bieát noùi tieáng Anh, traû lôøi ñieän thoaïi vuøng Laguna Hill. Löông cao. Xin lieân laïc Don 951-201-7134

Caàn gaáp thôï Nöõ gioûi boät, bao löông $600, 1 tay chaân nöôùc môùi ra tröôøng vuøng Palm Desert veà Bolsa moãi tuaàn, phone goïi Annie. 714-651-2261 or, 760-772-2976

650-7L-121704/148372

Caàn gaáp thôï boät pink/white gioûi. Vuøng Traéng löông cao, tip haäu. Bao löông $400 - $500/T, goùc Bolsa/Goldenwest. L/L Ngoïc H: 714-898-4897, W: 714-8982426 or 714-901-1520.

650-28L-121704/148373

650-14L-121604/148190

650-7L-121704/148374

650-7L-121604/148193

Caàn Thôï Nail. Caàn 1 Thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc khu Myõ traéng ñoâng. Tip haäu. Vuøng Cypress. Lieân laïc 714-827-9863 töø 10:00AM ñeán 6:00 PM.

650-7L-121604/148197

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm ñi xuyeân bang. Löông cao típ nhieàu coù nôi aên ôû luùc ñaàu. L/L Lieân: Bus 256-880-8884, Cell 256520-6738 or 714-372-3318.

650-7L-121604/148211

Baùn hoøn non boä vaø Fountain ñeïp giaù reû töø Vieät Nam. 951-4546011.

650-7L-121604/148220

Caàn Thôï gaáp Nail khaù veà boät, bieát Wax. Bao löông töø $350$400. Xin goïi 562-331-1009.

650-7L-121604/148223

Caàn gaáp moät thôï toùc vaø facial, phaûi coù kinh nghieäm, cho tieäm toùc vaø nail, raát ñoâng khaùch vuøng Myõ Traéng, South Corona bao löông tuøy theo khaû naêng. L/L Linh 951-317-9731, 951-520-0101

650-7L-121604/148227

Tieäm nails vuøng Inglewood & Cucamonga. Caàn nhieàu thôï Nails boät, tay chaân nöôùc, facial, waxing. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. L/L: 909-434-3754, 323-757-9888

660-30L-112604/145702

650-14L-121704/148334

Tieäm Hair & Nails ôû Costa Mesa gaàn South Coast Plaza caàn thôï Nöõ kinh nghieäm toùc, bieát laøm moùng tay. Goïi 949-642-3880 (ngaøy) hoaëc 949-294-5777 (toái)

Caàn thôï nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc coù kinh nghieäm F/T hoaëc P/T. L/L: 562-461-0562 after 8PM30: 714-870-5866 Escape Above Spa caàn thôï tay chaân nöôùc kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh, khaùch Myõ Traéng, giaù cao. Bao löông hoaëc möôùn choã. L/L 562-433-2177.

660-28L-112304/145350

Vaên phoøng Nha khoa caàn moät P/T Dental Assistant coù X-ray license. Löông $8.5-$11. Xin goïi: 714-841-6001 hoaëc fax resume: 714-841-6008 VAÊN PHOØNG THUEÁ VUÏ. Caà n thö kyù vaø license Tax Preparer thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ. Öu tieân cho kinh nghieäm, seõ huaán luyeän F/T & P/T. L/L anh Paul or Tiffany 714-5318875 office or 714-726-2132 cellular

Caàn thôï Nail boät tay chaân nöôùc & Facial shopping gaàn East LA. College khaùch Meã, caùch Rosemesd 10', Bolsa 30' Neáu caàn ñi xe chung. LL: 323-2633238, 714-553-0342

Tieäm ñoâng khaùch caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc vuøng Maywood caùch Alhambra, Monterey Park 15 phuùt. Gaàn Bicycle. Löông $450 - $550. L/L: 323-7712069, 626-236-2435

650-3L-121604/148179

Dental Office Immediate Opening Front & Back Staff. Experience, Xray license. Responsible & happy applicants are welcome. Excellent pay for qualified staffs, Huntington Beach, Quan: 714963-0018

NAIL Caàn thôï nail nöõ chaân tay nöôùc, vuøng Valencia, Myõ Traéng, tip cao, löông $400 - $500/tuaàn, caùch Vannuys 20 phuùt. L/L Ngoïc: 661803-4378

650-3L-121704/148391

Tieäm nail vuøng Downey, caàn gaáp thôï laøm boät KN, khaùch Myõ Traéng + Meã, xin L/L cell: 714-4682406, bus: 562-928-9333

650-3L-121704/148396

Caàn thôï Nail nöõ K/N boät & chaân tay nöôùc laøm trong Mall caùch Bolsa 15 phuùt, löông bao töø 500 tuaàn, treân chia 6/4. Laøm vui veû, thoaûi maùi. LL: David 714-8835155, 562-809-3359.

650-7L-121704/148411

NAILS Caàn thôï Nails moùng boät coù kinh nghieäm vaø thôï chaân tay nöôùc. Xin L/L 714-244-7216.

650-4L-121704/148464

CAÀ N GAÁ P thôï nail coù kinh nghieäm laøm boät bao löông $700 tuaàn, khoâng kinh nghieäm mieãn goïi, xin L/L: 812-962-3202, 812459-2065 Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

660-28L-120204/146502

660-14L-120504/146778

Caàn ngöôøi laøm vaên phoøng bieát thoâng thaïo hai ngoân ngöõ Anh vaø Vieät. Xin goïi 714-514-4415 hoaëc 714-402-2131 660-14L-120704/147044

Medical Office at Westminster needs one receptionist. Must have prior medical experience and speak English & Vietnamese. Good salary + Benefit. Fax resume: 714-590-1641 or contact 714-801-6972 660-14L-120704/147064

Vaên Phoøng Baûo Hieåm taïi Fountain Valley caàn thö kyù full time or part time bieát duøng computer vaø microsoft office. Resume email to agapeinsurane@earthlink.net or fax 714-437-7012 660-14L-120804/147132

Vaên phoøng baùc só vuøng Westminster caàn moät thö kyù full time or part time. Löông traû theo kinh nghieäm, phone 714-5964288 660-6D167-120804/147213

SECRETARY, BILINGUAL, GOOD ENGLISH COMPUTER SKILLS A+, AVG. TYPING, WILL TRAIN. SANTA ANA 714-542-6777. 660-14L-120904/147332

Caàn Full-time Customer Service cho Farmer Insurance & Income Tax Office. Thoâng thaïo Anh Vieät, Söõ duï n g Computer löu loù a t, nhanh nheïn, Thaät thaø coù benefit vaø vacation. Coâ Jennifer. 714373-2376 660-7L-121204/147617

ORTHODONTIC OFFICE Needs people Oriented front desk manager and receptionist. Please call: 714-839-6300 after 6:30PM. 660-7L-121404/147902

Caàn thö kyù löu loaùt Anh - Vieät, bieát chuùt veà computer. Laøm 30Hrs/tuaàn $8/hr or cash option, call for interview 714-898-9343, or Fax 714-898-9353. Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C13

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 665-7L-121204/147657

660-7L-121604/148116

Caàn thö kyù laøm vieäc part time buoåi saùng bieát tieáng Anh vaø computer (öu tieân hoïc sinh). Lieân laïc Nancy 714-478-1600

660-14L-121604/148166

Phoøng maïch vuøng Westminster caàn moät nhaân vieân laøm back & front office coù kinh nghieäm. Thoâng thaïo Anh ngöõ. Laøm vieäc full time. L/L: 714-379-0199 trong giôø laøm vieäc vaø ñeå laïi soá phone

660-7L-121704/148276

Part time Administrative Assistant needed. Top pay up to $20/ hr. Prefered college student with business major. Excellent English and telecommunication skill required. Must be able to work independently. Please call David after 5PM for interview 714-5048996

660-7L-121704/148294

Vaên phoøng baùc só caàn ngöôøi front/back office. Caàn thoâng thaïo Anh/Vieät. Löông tuøy theo kinh nghieäm. L/L: 714-251-9485 hay 714-654-1135

Job open for cook Chinese fast Food in Santa Ana, look for the cook, some experience, speak some English. Call: 714-624-7924, or after 10 AM. 714-5430190

665-7L-121204/147660

Tieäm phôû caàn ngöôøi coù kinh nghieäm bieát ra phôû. LL Vöông 714-422-8064

665-7L-121304/147695

665-7L-121404/147783

665-14L-121404/147809

660-3L-121704/148318

Phôû Hoaø Bolsa caàn ngöôøi phuï beáp, chaïy baøn, full & Part time, löông $6.75/hr + Tip. 9211 Bolsa Ave, #101, Westminster. 714899-4886

660-24L-121704/148357

Caàn moät ngöôøi ñaàu beáp bieát naáu ñoà aên togo. Xin lieân laïc vôùi Phôû Quyeân Phone 714-896-0928 sau ba giôø chieàu.

CAÀN PHUÏ TAÙ PHAÙP LYÙ Toå Hôïp Luaät Sö caàn tuyeån theâm phuï taù phaùp lyù (paralegal hay legal assistant). Caàn thoâng thaïo Anh vaø Vieät ngöõ vaø coù ít nhaát 2 naêm kinh nghieäm. Xin göûi resume veà soá fax 714-373-0250 hoaëc email CaliforniaLaws@hotmail.com hoaëc goïi soá 714-891-1901

660-7L-121704/148364

Phoøng maïch baùc só caàn 1 nöõ assistsant. Full time. Phaûi bieát tieáng Anh vaø Vieät. Bieát tieáng Quaûng Ñoâng caøng toát. Fax resume to 714-839-3236, tel: 714839-4545

660-7L-121704/148389

Caàn ngöôøi laøm part time trong vaên phoøng baûo hieåm xin goïi anh Laân 714-467-3315

665 - VIEÄC: NHAØ HAØNG & CHÔÏ RESTAURANT & MARKET JOBS 665-9999L-111901/000508

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi:

1023 S. San Gabriel Blvd San Briel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

665-7L-080504/130679

Caàn gaáp 1 thôï naáu Food To Go Vieät Nam, xin goïi 714-839-3019, 714-657-4644.

665-28L-120604/146918

Tieäm phôû thaønh phoá Cypress vaø Anaheim Hill, caà n phuï beá p , waiter, waitress, full time, part time, treû, khoûe, bieát Anh vaên. Xin lieân laïc Khaûi hoaëc Tuaán 562924-1838, 714-995-1006.

665-14L-120604/146919

Genkai, Japanese Restaurant in Corona Del Mart & Irvine is looking for waitresses, hostage, and kitchen help. Full and part time positions welcome. Very busy and friendly environment. English speaking is required. Please contact Tin/Toshi 949-675-0771 (Corona Del Mar/Newport Beach), Jalyn/Annie 949-7863420 Irvine. Or fax resume to 949-719-1766

665-14L-120604/146926

Quaùn nhaäu caàn vaøi coâ tieáp vieân, vui veû, deã thöông, löông cao + tip nhieàu. L/L: 714-474-8106 sau 2 giôø tröa

665-14L-120804/147123

Nhaø haøng gaàn Cal State Fullerton caàn ngöôøi phuï beáp kinh nghieäm. Goïi Höông 714-5284087

665-28L-120804/147184

Nhaø haøng Vieät Nam caàn ngöôøi phuï beáp, xin lieân laïc Kyù hay Phuïng. 518-426-0203, 518-2293052

665-28L-121004/147503

Nhaø haøng khu Little Saigon caàn Waiter / Waitress, phuï beáp, laøm nöôùc kinh nghieäm, laøm part time. LL: Phöông 714-531-6018

665-14L-121004/147571

Nhaø haøng caàn phuï beáp chaïy baøn part time, ñieän thoaïi lieân laïc 714963-1700 sau 10 giôø saùng

665-7L-121204/147608

Nhaø Haøng treân ñöôøng Westminster caàn phuï beáp gaáp. LL Anh Thaûo 714-539-8811 Nhaät baùo nhieàu ñoäc giaû nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

670-7L-121304/147696

670-7L-121304/147763

660-5L-121704/148309

Vaên Phoøng Luaät Sö caàn tuyeån thö kyù thoâng thaïo Anh - Vieät ngöõ, computer. Fax resume 714429-1323. ÑT: 714-429-9700

670-14L-120904/147290

Shop may Trask/Newhope caét chæ thôï 1 kim, overlock caét chæ. Tieàn baïc soøng phaúng. L/L Nhung 714-539-5640, 714-588-3988

665-7L-121304/147736

Nhaø Haøng caàn phuï beáp, bao löông. 714-260-3582 caàn ngöôøi chaïy baøn bieát tieáng Anh vaø vui veû. Goïi Maxx :714-403-2117

P/T Receptionist needed. From 1-5PM Monday to Friday. Microsoft Word skill. Fluent English. Call 714-653-8884 or fax resume to 714-636-2286

Shop may Trask & Harbor caàn thôï may taïi shop may nguyeân caùi vaø caét chæ. L/L Dung 714534-4349

Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, sieâng naêng, chòu khoù, ñeå giuùp vieäc ngoøai chôï trôøi Costa Mesa. LL: 714-5545030

Nhaø Haøng VN ôû Anaheim caàn ngöôøi phuï beáp, xin goïi Coâ Yeán sau 2 giôø chieàu: 714-695-0603.

665-5L-121404/147820

665-7L-121404/147845

665-7L-121404/147884

Nhaø haøng ÑOÀ SÔN caàn tuyeån Bartender xin lieân laïc Chò Phöông 714-878-5104.

665-7L-121504/147992

Full Bar-Restaurant Chôït Nhôù ôû Katella & Euclid caàn ñaàu beáp coù kinh nghieäm bieát naáu ñoà nhaäu. Löông traû cash töø $2,500 ñeán $3,000 Coäng tieàn Tip. Xin lieân laïc Kevin 949-939-1225

665-7L-121504/148016

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon caàn phuï beáp nhanh nheïn, chòu khoù coù hoaëc khoâng kinh nghieäm. Löông traû theo kinh nghieäm. Môùi sang Myõ OK. Goïi 714-531-5798.

665-7L-121504/148018

Nhaø haøng gaàn khu Little Saigon caàn ngöôøi chaïy baøn part time nhanh nheïn, bieát tieáng Anh. Coù kinh nghieäm caøng toát, khoâng seõ train. Goïi 714-721-1888.

665-7L-121604/148162

Nhaø haø n g vuø n g Huntington Beach caàn tieáp vieân vaø ñaàu beáp bieát naáu moùn nhaäu, xin lieân laïc 714-307-4564 hoaëc 714-3105933

665-3L-121704/148329

Nhaø haøng khu Bolsa, caàn ngöôøi chaïy baøn part-time vui veû, nhanh nheïn. Goïi laáy heïn. 714-890-0223

665-7L-121704/148336

Caàn phuï Beáp nhaø haøng, coù kinh nghieäm caøng toát. Thích coâng vieäc Beáp nuùc. Ñeán thaúng Hyû Laïc Chay Quaùn trong khu chôï AÙ Ñoâng. Phone: 714-737-1232

665-7L-121704/148418

MARKET Caàn tuyeån kinh nghieäm Cashier speak English. Xin lieân laïc: 310-537-2168.

665-7L-121704/148462

Caàn nam beáp chaùnh coù kinh nghieäm. Bieát xoác chaûo, naáu buùn, mì, huû tieáu v.v... Xin goïi Giao 714-530-1744 sau 8PM goïi 714841-4611

670 - VIEÄC: THÔÏ MAY 670-28L-112804/145857

Caàn thôï: Shop may New Hope vaø Trask caàn thôï over lock, thôï 1 kim. Giaù cao, haøng thun laøm nguyeân caùi hoaëc phaàn taïi shop. LL: Coâ Dieäp 714-638-3386

670-21L-113004/146037

Shop may caàn ngöôøi caét chæ vôùi moät ngöôøi laøm thaùng bieát chaïy xe ñi giao haøng ôû L.A. Tieàn baïc ñaøng hoaøng xin goïi 714-5379328

670-14L-120504/146814

Quy Tailors caàn gaáp thôï sômi quaàn taây vaø thôï söûa ñoà kinh nghieäm khoâng kinh nghieäm xin vui loøng mieãn goïi caûm ôn. Tieäm ôû Anaheim, Brookhurst & Broadway. L/L: 714-533-8999

670-14L-120604/146892

Shop may Santa Ana haøng nhieàu, caàn thôï 1 kim, lock, nguyeân caùi, thôï uûi coù kinh nghieäm. LL: 714554-9262

670-14L-120704/146990

Haõng ñan aùo len caàn thôï ñan maùy, uûi, may crochet coù kinh nghieäm. Lieân laïc 714-557-6161 töø Mon ñeán Friday 9AM ñeán 11AM

670-5L-120704/147059

Tieäm Alteration caàn gaáp thôï söûa quaàn aùo, bieát laøm aùo vest, bieát tieáng Anh vui loøng goïi xin ñeå laïi teân, phone seõ goïi laïi. L/L: 714563-1093, 714-724-5876

700-90L-111901/000538

TAÂY ÑOÂ MOVING

700-DL-111901/000743

Shop may caàn thôï overlock and thôï 1 kim. Lieân laïc coâ Kim 714590-1691 670-14L-121404/147855

Shop May goùc Hazard & Hoover caàn Thôï may nguyeân caùi, Haøng ñaàm, Jacket, Thun, Vaûi. Haøng deã may tieàn ñaøng hoaøng. Goïi Cöông 714-417-2539. 670-7L-121404/147882

CHO MÖÔÙN CHOÃ Thích hôïp ñeå môû shop may, nhaø kho, hay nhöõng coâng ngheä khaùc. Tieàn thueâ reû. L/L: 714-229-8951. 670-14L-121504/147991

Shop may ñöôøng Joy ñang nhaän thôï may vaø thôï uûi. thôï Final. Tieàn baïc soøng phaúng. Xin lieân laïc Coâ Kim. 714-675-5627 hoaëc laø 714638-0743

phí. 9061 Bolsa Ave #200. Westminster, CA 92683. Tel: 714-899-1382, 714-497-7203 cell 700-30L-111804/144814

Any Time ATM: cty chuyeân veà ATM machines. Tieän cho Nail shop, gas station, liquor, fast food. Nhaän cash töø khaùch haøng, theâm lôïi töùc. L/L Anh Hoaøng 714260-7676.

700-28L-120704/147048

KIEÂN ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa chöõa, laép raùp heä thoáng laïnh, maùy söôûi, Central air, tuû laïnh, beáp gas, ñieän, Bình nöôùc noùng. Goïi Kieân 714-3505004, free estimate 700-7L-121204/147649

ACCUTECH COMPUTER - Chuyeân caøi ñaët, naâng caáp, baûo træ, tö vaán, söûa chöõa taïi nhaø caùc söï coá veà maùy tính. - Nhaän daïy keøm caùch söû duïng Computer / Software moïi trình ñoä. - Thieát keá, xaây döïng phaàn meàm cho coâng ty theo yeâu caàu. Giaù thaønh phuø hôïp. LL Tuaán, taïi 714376-9077. Accutechcomputer @yahoo.com 700-30L-121404/147886

700-92L-112501/001376

TELEPHONE SERVICE Nhaän laøm moïi dòch vuï ñieän thoaïi cho cô sôû thöông maïi vaø nhaø ôû. Ñaëc bieät cabling, relocation, networking, DSL, T1 and Setup. Moïi chi tieát xin L/L cho Hoang 714593-3188. Lc829801 700-DL-112701/001551

670-7L-121504/148052

Shop May Garden Grove nhieàu haøng quaàn taây, ñaàm Caàn thôï 1 kim, lock, manager bieát may maãu. Xin lieân laïc 714-554-5684.

670-7L-121604/148187

Shop May caàn caëp vôï choàng caét chæ taïi Shop, haøng soá löôïng lôùn, tieàn soøng phaüng. Goïi coâ Hueä 714-981-6899. 670-7L-121704/148387

Shop May ngay Bolsa. Caàn thôï may haøng thun kyõ, thaät kinh nghieä m may nguyeâ n caù i taï i Shop. Moät thôï caét chæ. Goïi Ana 714-224-8112 (ngaøy), 714-5220759 (Ñeâm). 670-14L-121704/148393

700-84L-052302/022986

HUØNG LOCK-SMITH Nhaän laøm moïi dòch vuï veà khoùa rekey, masterkey, gaãy chìa trong oå khoùa, môû oå khoùa xe, nhaø, cô sôû thöông maïi. 714-531-8849, 714-410-1035 (Beep). 700-28L-061202/025550

CHÍN MOVING Lic #053623 Xe thuøng lôùn coù liftgate doïn nhaø, vaên phoøng vaø ñoå raùc. Caån thaän vui veû saïch seõ giaù bình daân. Phone cell, 714-497-6225, 714891-3383 700-DL-091302/037525

COÂ NÖÕ LAØM ÑUÙNG HEÏN 714-425-2979, 714-906-1189 Chuyeân dòch vuï Phi Tröôøng, tuyeân theä, thi quoác tòch, cung caáp tröôøng hôïp thoâng dòch luoân.

700-9999L-111901/000524

CAÙC VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng caùo vaø Rao vaët Xin lieân laïc Mr.Hanks Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu 9AM - 5:30PM Thöù Baûy 10AM - 1:00PM

700-90L-022803/057291

LITTLESAIGON MOVING Licensed Insured Phuï doïn nhaø, Office, shop, ñoå raùc. Nhaän ñi xa. Kinh nghieäm, taän taâm, ñuùng heïn, vui veû. L/L A.Phuù 714-270-6066 714-903-1839 700-24D167-072503/077583

ÑAÊNG’S DVD - Nhaän chuyeån Tape caùc loaïi Ñaùm cöôùi, Du lòch, Sinh nhaät sang DVD. - Chia chapter, theâm nhaïc, hình aûnh, boû phaàn hö laøm thaønh DVD. L/L 714-750-4537 cell 714595-0319. 700-36D1567-082003/081346

700-DL-111901/000525

BUSINESS PHONE SYSTEM

Buy - Sales - Trade Installation & Relocation Söûa & gaén ñöôøng daây ñieän thoaïi nhaø & cô sôû thöông maïi, giaù caû nheï nhaøng L/L 714-842-6665 (Bus) 714-878-2345 (cell) 700-395L-111901/000526

AA 2000 COMMUNICATIONS Lic#789428 Söûa gaén ñieän thoaïi vaø Networking cho tö gia hay busi-

ness. Ñaëc bieät phone system,voice mail. Goïi Huøng: 714-935-1998. 700-DL-111901/000527

LAÂM

PHUÏ DOÏN NHAØ Chuyeân phuï doïn nhaø tö gia, vaên phoøng, caùc coâng sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel (714) 534-4973 (714) 534-1707 700-DL-111901/000529

LÔÏI

PHUÏ DOÏN NHAØ Nhaän gôûi xe, Furniture, haøng hoùa ñi caùc tieåu bang vaø caùc tieåu bang veà Cali. Coù license, baûo hieåm. USDOT 501660 714-775-8786 CELL 714-309-4443 24/24

702-90L-111901/000543

NHAÄP QUOÁC TÒCH MYÕ

- Coù phöông tieän di chuyeån xa gaàn. - Tuyeân theä, passport khaån caáp. - Höôùng daãn. Ñieàn ñôn. Thoâng dòch. Quoác tòch vaø theû xanh. - Khieáu naïi I.N.S. - Trôï caáp xaõ hoäi, SSI. L/L OÂ. HÖNG 714-290-0732 714-839-8025 702-90L-111901/000544

TUAÁN

702-7L-111901/000545

700 - DÒCH VUÏ SERVICES

“ The State of California Public Utilities Commission requires business that provide for hire passenger transportation to show a TCP number and/or a PSC number in their TCP advertiement. For information or to check a number or PSC number, call the California Public Utilities Commission at (800) 877-8867

714-839-6382 714-337-2254 cell Tuyeân theä. Phi tröôøng. Casino. Shopping, Nails Toùc + Model. Caùc ñieåm du lòch xa gaàn... Phuïc vuï taän tình, vui veû ñuùng heïn, uy tín.

Shop May, caàn thôï ngoài may taïi Shop, ñoà ñaàm, haøng nhieàu, giaù cao. Xin goïi Haäu Tell # 714-8395542.

BÌNH DAÂN Caùc dòch vuï phi tröôøng, Quoác tòch, Tuyeân theä, Theû xanh, Nail, Toùc, Casino. Baùc só, Shopping. Giaù reû. Uy tín. Taän taâm. Goïi Phuïng nhaø: 714-530-2315, cell: 714-412-9154

702-30L-010903/051151

OÂ.ÑAÏI 24/24 Cell: 714-227-7269 714-531-5812 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, baùc só, shopping, casino, Seaworld, Universal, ñi caùc nôi xa gaàn, ñuùng heïn, vui veû.

702-30L-030603/057897

DUÕNG DÒCH VUÏ 714-971-8379 Cell 714-425-6432 Nhaän giuùp dòch vuï tuyeân theä, phi tröôøng, thi nail & hair vaø caùc nôi xa gaàn, xe môùi. Phuïc vuï ñuùng heïn. Uy tín.

702-DL-090902/000017

670-6D167-121604/148171

702-92L-123002/049914

700-3L-121604/148127

TRAVEL

Need Seamstress, good pay in Laguna Nigule Must speak English.Call: 949-495-1520

702-91L-120402/047185

MEÁN ÑÖA ÑOÙN Anh Meán 24/24, 714-478-2001 PHI TRÖÔØNG LOS LongBeach, Jonhway Burbank, Ontario & Caùc nôi xa gaàn. Xe môùi 7 & 15 choã & luxury & Ñuùng heïn kinh nghieäm vui veû . TCP 15613P Email: taximen2000@yahoo.com

ÑOÂNG DÒCH VUÏ 714-638-9405 Phi tröôø n g, Hollywood, Sea World, quoác tòch, nail. toùc (coù model nail) vaø khaép caùc nôi. Ñaëc bieät tuyeân theä $30. Uy tín, ñuùng heïn.

702 - DU LÒCH

Caàn thôï kheùo tay bieát may quaàn taây, vieäc laøm quanh naêm, löông haäu. Lieân laïc Tom: 714-9983500

RAO RAO VAË VAËTT

KHUNG HÌNH Chuyeân nhaän laøm custom khung hình caêng canvas lôùn, nhoû, söûa hình cuû thaønh môùi, laminate maët hình traùnh hö, coù nhieàu khung vaø hình ñaõ thaønh phaåm ñang on sale (giaù raát reû 30-50% off) Call Minh 714-757-5269

670-7L-121604/148153

670-3L-121704/148420

665-7L-121704/148314

700-31L-111901/000531

PHAÙT ÑAÏT MOVING. Xe thuøng, coù liftgate. Nhaän phuï doïn nhaø, office, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù giaù reû. Phone 714-379-3874, hand phone 714-785-6954

670-14L-121304/147770

665-7L-121704/148285

Caàn Waitress kinh nghieäm, raønh tieáng Anh, laøm part-time cho nhaø haøng ôû Balboa, New Port Beach. LL. 714-235-0138

Nhaän phuï doïn nhaø, office, piano, ñoå raùc chôû haøng hoaù naëng xa & gaàn. Duøng xe thuøng L/N coù liftgate, coù license vaø bond. L/L phone: 714-892-8861 714-251-9684

Phuï doïn nhaø, office maùy moùc, naëng. Ñoå raùc. Di chuyeån haøng hoùa naëng xa vaø gaàn. Ñuùng heïn. Taän taâm vui veû, xin L/L Thanh 714-476-4407

Nhaø haøng trong khu Bolsa caàn 1 ngöôøi phuï beáp vaø 1 ngöôøi chaïy baøn (waiter). Xin lieân laïc gaáp phone: 714-839-8916. Nhaø haøng caàn gaáp 1 naáu ñoà nhaäu vaø 1 chaïy baøn, xin lieân laïc Dan 231-6865

THEÁ MOVING INC.

Job Cleaners. Looking for lady know how to sewing to work in the cleaners. Shop in Lakewood city. Cell: 714-317-9614, 562883-1697

Shop may vuøng Bolsa vaø Garden Grove caàn thôï may taïi shop + moät kim. Tieàn baïc soøng phaúng. Caàn thôï nguyeân caùi. Xin goïi 714898-8300

665-7L-121604/148186

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

700-90L-111901/000530

670-14L-120804/147160

Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi, sieâng naêng, chòu khoù, ñeå giuùp vieäc ngoøai chôï trôøi Costa Mesa. LL: 714-5545030 Quaùn nhaäu caàn gaáp moät beáp chaùnh coù kinh nghieäm, löông cao + 1 MC & 1 ngöôøi chôi keyboard. LL: Julie 714-271-5009

RAO RAO VAË VAËTT

HAÛI 714-636-9890 Cell 714-322-7146 Dòch vuï INS. Tuyeân theä. Quoác tòch, Nails, Toùc, Casino, Baùc só, Shopping... Ñi khaép nôi. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn. 702-90L-111901/000547

LOÄ THIEÂN 714-530-3962 Ñi phi Tröôøng, Tuyeân the, Quoác tòch vaø ñi khaép caùc nôi. Uy tín, ñuùng heïn, giaù reû. Xin goïi Loä Thieân 714-5303962

702-92L-111901/000548

TAÂN * H.O TP: 714-537-4074 Cell: 714-454-0581 Nhaän caùc dòch vuï: - Moïi nôi, moïi luùc - Thi, tuyeân theä quoác tòch, laøm Passport caáp toác - Nail, toùc vaø caùc ñieåm du lòch - Laïc ñöôøng hoaëc caàn tìm moät ñòa chæ laï xin goïi Taân.

702-90L-100603/087798

702-7L-101603/089174

LEÂ TRUNG Cell 714-478-8207, Home 714-799-3971 TOYOTA SUV V6 2004, nhaän moïi dòch vuï caùc nôi 24/24. Giaù phaûi chaêng. Xin goïi Trung caùm ôn

702-84L-032304/109921

OÂNG BÌNH Cell: 714-251-3455 Dòch vuï giaáy tôø, phi tröôøng, casino, baùc só, nail & caùc ñieåm du lòch xa gaàn. Phuïc vuï taän tình. 24/24, vui veû.

702-95L-042104/114406

ÑUÙNG HEÏN 24/24 Phi tröôøng, INS Nail, toùc, Baùc sæ, Moïi luùc, moïi nôi Van 2005 Lòch söï, kinh nghieäm Anh LAÂM 714-254-5909 714-254-5758

702-92L-050704/117070

DÒCH VUÏ Phi tröôøng nail toùc, casino, Hollywood Sea World, tuyeân theä vaø moïi nôi xa gaàn, uy tín, ñuùng heïn. Giaù reû, xin goïi Thaønh home: 714534-0760, cell: 714-653-0597.

702-90L-063004/125497

Phi tröôøng, tuyeân theä, casino, toùc nail + model caùc nôi giaûi trí, shopping, taän taâm vui veû ñuùng heïn. L/L Theá nhaø: 714-3790103, cell 714-300-9883

702-28L-090204/134782

Nhaän giuùp dòch vuï thi Quoác tòch, Tuyeân theâ, Phi tröôøng, Thi Toùc Nail, Baùc só, Casino, Shopping, Du lòch xa gaàn. Uy tín ñuùng heïn taän tình. Long Cell 714-4251206.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 702-16L-121004/147548

HIEÅN/HO7 Orange 714-636-6588 714-878-4620 Riverside: 951-834-5809 Cho toâi cô hoäi ñöôïc phuïc vuï quyù vò. Ñi moïi nôi xa gaàn, 24/24. Reû, an toaøn, taän taâm, lòch söï xin goïi Hieån

706 - BAÛNG HIEÄU SIGNS & BANNERS

700-84L-090303/083142

MAØN CÖÛA - Nhaän laøm caùc loaïi maøn cöûa baèng vaûi, verticals, woodblinds. - Vieäc laøm nhanh choùng, ñeïp, reû. - Free estimate. Coâ Hoàng 714-757-1348. 700-28L-100703/087977

COMPUTER Söûa Computer, Laptop, Monitor, Printer taän nhaø nhanh choùng vaø baûo ñaûm gaén camera load software vaø söûa taát caû caùc duïng cuï ñieän töû. Goïi 714-875-7131. 700-32L-091404/136341

JASON HOANG MOVING Chuyeân doïn nhaø, office vaø taát caû ñoà naëng. Xe coù liftgat. Kinh nghieäm, taän taâm, vui veû vaø ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Cell: 714-2608494, 714-260-5759. Lic#174054. 700-90L-101704/140075

LUAÄT KHAI PHAÙ SAÛN MÔÙI !!! Nôï naàn caàn khai phaù saûn. Quyù vò ñaõ xaøi heát theû tín duïng, nôï Casino, tieàn nhaø, tieàn xe, kyù check khoâng baûo chöùng, nôï tieàn nhaø thöông, nôï thua kieän... muoán khai phaù saûn ñeå khoâng phaûi traû chuû nôï 1 xu naøo. Quyù vò muoán baûo veä quyeàn lôïi tröôùc khi khai phaù saûn, Quyù vò vaãn kieám ñöôïc tieàn neáu credit baïn vaãn coøn toát. Xin lieân laïc anh Richard Hoang, 1st Paralegal ñeå tham khaûo mieãn

702-30L-111901/000553

THIEÄN TAÂM DÒCH VUÏ

Nhaän thi Nail, Toùc, phi tröôøng, Seaworld, tuyeân theä, quoác tòch, baùc só vaø khaép caùc moïi nôi v.v... Xin goïi: 714-590-1858 702-30L-101102/041000

DÒCH VUÏ REÛ NHAÁT Anh Laâm 24/24 cell: 714-814-6069 Cell: 714-893-3612 - Phi tröôøng, Casino, giaù reû nhaát v.v.. - Thi nails, toùc, facial coù raát nhieàu models ñuùng tieâu chuaãn ñeå ñi thi. - Quoác tòch, tuyeân theä, theû xanh, baùc só, shopping - Vaø moïi coâng vieäc uy tín, an toaøn, kinh nghieäm, xa gaàn ñuùng heïn.

702-28L-103002/043025

HO! Phi tröôøng, quoác tòch, tuyeân theä, nail, toùc vaø caùc dòch vuï linh tinh. Xin goïi HO! 899-7036, cell: 6794754. Tìm ñòa chæ thöông maõi: YEARBOOK NGÖÔØI VIEÄT

710-36L-062302/027141

706-DL-111901/000567-R/B

SIGNS & NEON

Banners $25, Neon $100, Neon Signs. Chöõ hoäp ñeøn. Plastic signs. Vinyl Letter. Veõ kieáng xe. Design. Logo. Goïi Kyø Nguyeãn Phone: 714-539-5260 Fax: 714-898-8807 Cell: 714-724-1443 7510 Santa Rita Circ. Stanton goùc Chapman & Western 706-DL-120501/002487

SUN SIGNS Chuyeân Banners veõ, daùn cöûa kieáng, töôøng xe. Nhaän söûa vaø laøm taát caû caùc loaïi baûng hieäu Foams-Plastic, ñeøn neon. Chöõ ñieän. Bus: 714-554-6788 Pager: 714-670-4535 14361 Euclid #3A Garden Grove, CA 92643

710-28L-080102/032056

SÖÛA TV Thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm, söûa taïi nhaø, ñònh giaù mieãn phí, giaù caû phaûi chaêng. 714-6510515 710-31L-010303/050361

MAYTAG SPECIALIST Chuyeân söõa maùy giaët, maùy saáy. Söûa chöõa coù 1 naêm baûo ñaûm. Xin goïi Taân: 714-883-3108, 714539-5680 710-38L-030203/057431

706-30L-050203/065492

HOØA SIGN Chuyeân laøm baûng hieäu, neon, foam, plastic, chöõ ñieän, thuøng ñeøn, daùn cöûa kieáng, banners, chuyeân vieân kinh nghieäm. Ñuùng heïn, giaù reû, beàn, ñeïp. L/L Hoøa: 714-271-7118 714-537-6182 13772 Cypress Garden Grove, CA 92843

706-28L-072803/077852

T.V.S SIGNS Lic. C45# 823727 Chuyeân baûng hieäu & Neon, Plastic, Foam, Channel Letters, Menu Box. Giaù reû - Ñuùng heïn - Myõ thuaät. L/L: 714-934-8083 (bus) 714-642-0301 cell, 714-4258535 cell, (7697 Westminster Blvd giöõa Beach vaø Hoover)

710 - SÖÛA MAÙY MOÙC: GIA DUÏNG APPLIANCES REPAIR 710-DL-111901/000571

PRO-HEATING & AIR TUÛ LAÏNH & MAÙY LAÏNH

Contractor License #686131 - Söûa heä thoáng ñieän laïnh. - Nhaø haøng. Liquor. Loø söôûi. - Bình nöôùc noùng. Goïi Cöôøng: 714-530-4957 cell 714-345-8808. Ñònh giaù mieãn phí.

710-90L-111901/000572

ÑIEÄN LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, maùy söôûi, beáp gas, bình nöôùc noùng, beáp ñieän, oáng gas v.v... Xin goïi Huaán Phone 714-892-7638 Beeper 714-682-6262. cell 714-902-5779.

710-DL-100202/000744

D&T ÑIEÄN LAÏNH

710-28L-072803/077738

CALI ÑIEÄN LAÏNH/ÑIEÄN Chuyeân söûa chöõa thieát keá caùc loaïi maùy laïnh tuû laïnh, walk-in freezers/coolers, maùy söôûi, vaø caùc heä thoáng ñieän taïi caùc cô sôû thöông maïi, tö gia. Tel 714-3908808. 710-28L-100603/087783

QL ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH: Chuyeân söûa chöõûa & laép raùp heä thoáng laïnh & maùy söôûi, central air, tuû laïnh, beáp, gas, ñieän, bình nöôùc noùng. Quang: 714-317-1194 714-534-3547 710-90L-120303/095460

A-TECH TV SERVICE License E72711 Chuyeân söûa TV, Big Screen, HDTV, Plasma ª Ñònh giaù mieãn phí. Söûa taïi nhaø khaùch haøng. ª TV töø 19" - 36", ñaëc bieät Big Screen vaø HDTV. ª Giaù caû nheï nhaøng. Coâng vieäc baûo ñaûm. ª Thôï ñaõ töøng laøm haõng Mitsubishi vaø Sony. ª Authorized Service Mitsubishi. ª Uy tín 12 naêm kinh nghieäm. 8445 Westminster Blvd (at Newland), Westminster. Xin goïi: 714-890-7088 710-36L-120503/095891

702-28L-091904/136965

DÒCH VUÏ 24/24 714-553-7509 Phi tröôøng, casino, quoác tòch, theû xanh, tuyeân theä, nail toùc (coù models & kits) caùc nôi xa gaàn. Uy tín, ñuùng heïn. Goïi Nhaân 714553-7509

710-DL-112001/000888

702-60L-103104/142366

TOAØN’S SERVICES - Höôùng daãn lyù thuyeát, cung caáp models, Kits cho ñi thi Hair,Nail, Facial - Chuyeân Thoâng dòch INS (quoác tòch, theû xanh), housing, toùa, hospital .. v.v... - Ñieàn ñôn thi quoác tòch, housing, check hoà sô toäi phaïm, xoùa aùn vaø taát caû caùc vaán ñeà lieân quan Social Services L/L 24/24: 714-719-2748

710-30L-042604/115064

TUÛ LAÏNH Chuyeân söûa tuû laïnh, maùy laïnh, central air, baét nöôùc laøm ñaù, tuû laïnh bò chaûy nöôùc, thay bình nöôùc noùng v.v... Goïi Traàn 714-8920289 or 714-657-2339

702-90L-111901/000549

PHUÙC 24/24 Cell: 714-225-1972 714-612-2904 - Höôùng daãn theû xanh, quoác tòch, tuyeân theä - Baù c só, shopping, casino, Seaword, Universal... - Nail Toùc coù model. - Xa gaàn ñuùng heïn.

710-28L-051602/022008

CHUYEÂN SÖÛA TV • Giaù söûa taïi nhaø khaùch (part+labor) TV 32'’36"” ($80$100) TV big screen ($150$220) • 90 days warranty all problems • nhaän ñeán caùc vuøng Lieân laïc Thanh 714-767-8181, Phaùi 909-996-8888, 626-9656334, Danny 562-495-3994 Bus

702-30L-111004/143625

710-90L-052104/119323

HOAN 714-262-9858. Phi tröôøng, thi nail, toùc. Shopping, caùc ñieåm du lòch, casino, xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû, giaù reû, vui loøng L/L Hoan: 714-262-9858. Laùi xe caån thaän

HEATING & COOLING Licensed, Insured, & Bonded ª Air conditioning ª Furnaces ª Refrigerators ª Utraviolet & Alergenic Filters ª Air Ducts Sanitizing Call 714-537-9751 Kinh nghieäm, giaù phaûi chaêng, taän tình phuïc vuï.

702-28L-112604/145670

24/24 DÒCH VUÏ NHANH! 714-465-6226 NGHÓA Phi tröôøng, casinos, Sea-World, Universal, baùc só, shopping, nail, toùc, quoác tòch vaø moïi ñieåm xa gaàn. Giaù reû, taän taâm & ñuùng heïn!

710-44D12467-071404/127532

710-37L-072704/129443

702-15L-111804/146164

CHUÙ CAO 24/24 714-425-3370 Phi tröôøng, tuyeân theä, quoác tòch, theû xanh, nail, toùc, Models, baùc só, shopping, casino, Sea World, Universal. Ñi caùc nôi xa gaàn. Ñuùng heïn, vui veû

710-DL-112101/001076

702-30L-120104/146206

Shop Alterration trong khu chôï Ralph Lake Forest raá t ñoâ n g khaùch, chuû doïn ñi thaønh phoá khaùc, cho thueâ laïi giaù thaáp. Xin goïi 714-797-3640

702-30L-120104/146209

PHAN TRAÀN THU Chæ coù nhaän Phi tröôøng, uy tín, baûo ñaûm vui loøng an toøan ñuùng giôø heïn. Kính môøi. Goïi. Cell. 714553-7340, 714-775-1449

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK


C14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 710-100L-073004/129970

Temperature Specialist 24/ 24Hr. Chuyeân söûa, maùy laïnh, tuû laïnh, central air, freezer, cooler, ice maker, heating cho restaurant, market, liquor, commercial, ñuùng tieâu chuaån cuûa Health Department. Goïi Duõng 714-925-3677, lic #055215 710-28L-121204/147655

LAPTOP SPECIALIST Chuyeâ n söõ a chöõ a : laptop & Desktpo. HARDWARE - SOFTWARE. ÑT: 714-418-9603 Xem trang nhaø: www.tivionline.com

710-14L-121404/147858

Chuyeân lo veà caùc heä thoáng ñieän, söôûi vaø ñieän laïnh cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi Contractor Lic #766492C10C20. Laâ m : 714720-3747.

720 - SÖÛA XE HÔI AUTO REPAIR

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 720-28L-102204/141340

LEXUS Nhaän söûa xe Lexus, technician nhieàu naêm kinh nghieäm taïi Lexus Dealer. Xin lieân laïc Ñöùc 714-3502816

720-14L-102604/141717

Nhaän söûa taát caû loaïi xe Toyota, Lexus, Nissan, Honda.... Alternater, starter, Radiator, Timing Belt, thaéng, Window, CD.. Xin goïi 714-224-2810.

720-14L-102904/142272

TRÍ PHAÏM (Pro-Magic Touch) chuyeân pha maøu TOUCH-UP xe ñuïng nheï, coï quyeït. Xoaù veát traày. Trò veát nöùt. Sôn laïi BUMPERS HOOD - TRUNK - DOORS. 714-925-5392 714-554-4430.

740 - SÖÛA CHÖÕA: NHAØ, CÔ SÔÛ

RAO RAO VAË VAËTT

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

KHANH Söûa Xe Löu ñoäng Chuyeân söûa caùc loaïi xe Nhaät, Myõ, Ñöùc. Nhieàu naêm kinh nghieäm, vieäc laøm raát raát baûo ñaûm. L/L cell phone 714-931-4281

THAÊNG CONTRUCTION Chuyeân remodel nha,ø add phoøng, loùt tile, marble, granite, hardwood, thay cabinet countertop cho nhaø beáp, phoøng taém vieäc laøm baûo ñaûm Thaêng (714) 2697913

JIMMY ELECTRICAL COMPANY Nhaän design vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, office. Lighting Specialist. Install recessed light ($40). Goïi Jimmy-Electrical engineer 714310-0854.

740-16L-080402/032398

740-31L-080503/078997

SAIGON CONTRACTOR Lic #168975 ª Chuyeân: Add phoøng, söôøn nhaø. - Phun boâng, thay cöûa soã - Loùt gaïch, sôn nhaø, cabinet, - Traùng xi maêng, nöôùc ª Specialize: Room addition, framing, - Acoustic Texture, Window Replacement, - Tile, Painting, Caninet, - Concrete/Patio, Plumbing. Khang vaø OÂ.Hai 714-863-7126. 740-100L-080602/032582

CONSTRUCTION

CARPET & HARDWOOD LAMINATE - TILE Contractor State license #747709 Nhaän thay caùc loaïi Thaûm môùi (Carpet: Galaxy, Horizon, Aladdin, WundaWeve, Pacificrest...), Vinyl, Ceramic, Porcelain Tile, Travertine, Granite, Hardwood floor: Mannington, Harris Tarkett or Mohawk, BHK, Par-ky, goã laminate cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Nhaän visa/ Master Card, Discover, American Express Card. L/L Taâm: 714719-9203 740-50L-081003/079762

720-DL-111901/000576

VIET BUILDERS,INC d.b.a: Vi-kings-Co

7772 Westminster Ave Westminster, CA 92683 CA Lic #634673 ICBO Building Inspector #88666 Design & Build Chuyeân: ª Restaurant, Doctor, Dental Offices, Super market, Hair & Nails Salon, Coffee Shop Bakery ª Veõ hoïa ñoà, xin giaáy pheùp. ª New house, Room addition. ª Home inspection available with instant report. Goïi Tieán 714-799-3028 hay 714810-8173 Pager. Email: Vietbuilders@yahoo.com 740-90L-022003/000590

CONSTRUCTION & HANDY ª Chuyeâ n xaâ y söû a NHAØ & MOBILEHOME, add phoøng, remodeling kitchen, phoøng taém, texture, sôn. v.v.. ÑIEÄN, NÖÔÙC, GAS, PHONE. 15 naêm phuïc vuï. Reû leï goïi coù ngay. L/L Loâi 714448-9435. 740-DL-022003/000589

R.T CONTRACTOR. CORP

720-28L-111203/000577

HAÛI SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG Chuyeân söûa caùc loaïi xe. Nhaät Myõ kinh nghieäm taän taâm. Giaù caû ñoàng höông. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Haûi Phone 714-720-3234 cell

720-90L-111901/000578

Lee Söûa Xe Löu Ñoäng. Chuyeân veà Ñieän, timing belt. Giaù caû nheï nhaøng, vaø mua xe cuõ chaïy hoaëc khoâng chaïy. Lieân laïc 420-4872 or 891-3692

720-28L-010102/004712

Thôï maùy löu ñoäng xe hö goïi oâng Vinh ñeå traùnh toán keùm baát lôïi, hôn 30 naêm ngheà, chöõ tín xem cao hôn taát caû. 714-531-0883, 714-445-1691 beeper

720-90L-051702/022142

V&H Auto repair chuyeân söaû caùc loaïi xe Myõ, Ñöùc, Nhaät. Nhaän thay maùy hoäp soá töø 35,000 miles ñeán 40,000 miles. Free estimate, free keùo xe. L/L Höûu 714-373-0081 or 714-478-0313

720-7L-121102/047965

MINH HUY Chuyeân söûa xe löu ñoäng nhieàu naêm kinh nghieäm. Giaù caû nheï nhaøng. Free estimate trong 3 miles. Xin L/L: 714-539-9405, 714-251-7208 cell, 714-5888910.

720-28L-123002/049868

Kim söûa xe löu ñoäng 30 naêm trong ngheà ñuû loaïi xe chuaån vaø söûa chính xaùc computer diagnostic. Baûo ñaûm reû, goïi Kim 714914-4898.

720-14L-060403/069898

BAÙ Söûa xe löu ñoäng treân 15 & 10 naêm manager nhieàu haõng California kinh nghieäm ñieän, Maùy. Söûa taïi gia hoaëc treân ñöôøng, ñöøng ñeå toán tieàn 2 laàn. Goïi Chuù Baù 714- 590-8450, 714-897-8731.

720-28L-032504/110371

ÑINH SÖÛA XE Nhaän thay Timing belt, valve job, thaéng, Radiator, Rebuilt transmission, engine, Ñònh beänh baèng computer. Lieân laïc Ñinh: 714251-3474 hay 714-890-5726.

720-28L-070804/126528

Söûa xe löu ñoäng chuyeân Mercedes Lexus All Japans car Electrical Control system check Engine light Engine transsmision tìm ñuùng beänh, giaù phaûi chaêng. Call Ñaït 714-638-5655 or 714280-7259.

720-28L-072704/129435

CHUYEÂN SÖÛA & REBUILD Maùy, transmission, ñieän, thaéng, timing belt, shock, starter, radiator, alternator. Coù theå ñeán nhaø, shop, tieäm nail. Tel: 714914-2826.

Business - Residential - Commercial - Restaurant - Offices, Hair/Nail Salon. Dental Office, Water Store, Laundromat. Remodel nhaø. Theâm phoøng. Loùt gaïch. Nhaän Visa, Master Card L/L 714-530-9900, lic #755720 740-31L-022003/000588

Nhaän sôn trong ngoaøi laøm stucco thay cöûa soå loùt gaïch lôïp maùi laøm patio haøng raøo goã giaù reû, L/L Thaønh 714-425-3654 714-530-6910, 714-537-2939

740-91L-022003/000602

C.P.I

CONSTRUCTION State Lic#669073 ª Veõ (planning). Giaáy pheùp ª Specialist xaây nhaø, add phoøng ª Phoøng taém, phoøng beáp ª Maùi nhaø, loùt gaïch ª Giaù ñaët bieät haøng raøo/xi maêng ª Moïi söûa chöõa, trang trí ª Dòch vuï baûo hieåm luït / hoûa hoaïn / thieân tai ª 22 naêm haønh ngheà xaây-söûa L/L Ñaït Huyønh: 714-448-9315 740-97L-111901/000611

PROFLOORING

Nhaän loùt gaïch traûi thaûm hardwood laminate vinyl tile loø söôûi marble thay window remodeling kitchen room addition roofing countertop plumbing. L/L Taâm 714-785-8202 740-DL-011702/006657-B/R

NL CONSTRUCTION License #635459 - Nhaän xaây nhaø, theâm phoøng. - Söûa nhaø cuõ. - Laøm tieäm aên, Phoøng maïch. - Laøm heä thoáng, ñieän, nöôùc, gas. - Laøm cô sôû thöông maïi. Vieäc laøm baûo ñaûm. Giaù nheï. Free estimate Laõnh 714-971-5648 Cell: 714-396-7409

740-90L-090402/036170

SUN’S GENERAL CONSTRUCTION ª Nhaän laøm Landscaping sôn söûa trong ngoaøi thay cöûa soå loùt gaïch REMODELING phoøng taém, beáp, add phoøng, patio, GAS, ÑIEÄN, NÖÔÙC. L/L Sôn 714-7425017, Loâi 714-448-9435 740-90L-012203/052729

AA VILLA GARAGE DOORS Baùn, Söûa chöõa, laép raùp caùc loaïi maùy & cöûa garage. 24 hours Services, taän taâm, uy tín. Traû tieàn sau khi vöøa yù. Khoâi 714350-4102, license #785596

740-28L-061702/026256

MARBLE & TILE INSTALLATION Chuyeân söûa & loùt gaïch nhaø beáp, phoøng khaùch, nhaø taém, Counter Tops & Fireplace. Nhaän Sôn trong & ngoaøi. Please Call Tuøng Trung: 714-608-4337, 714-8913307.

740-28L-041304/112983

HANDY MAN SERVICE Nhaän söûa chöõa nhaø, thay cöûa soå, loùt gaïch, goã laøm oáng nöôùc, ñieän gas, add phoøng, sôn. L/L Thaùi 714-906-5999.

740-30L-042804/115481

TUAÁN GENERAL CONTRUCTION Nhaän sôn trong vaø ngoaøi nhaø, thay caùc loaïi cöûa, söûa ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, loùt vinyl, tile, hardwood floor. Kitchen, cabinet granite counter top, marble. Laøm haøng raøo goã vaø xi maêng, roofing. Laøm kyõ löôõng vaø ñeïp. L/L Anh Tuaán: 714-720-4973., 714720-3453

740-84L-050904/117298

C.J PAINTING Interior & Exterior Painting Carpenter Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, APT vaø moïi dòch vuï veà sôn. Nhieàu naêm kinh nghieäm, coâng vieäc laøm baûo ñaûm, sôn toát, giaù phaûi chaêng. Ñònh giaù mieãn phí. Lic #815420. Phone: 714-403-7463 noùi tieáng Vieät Cell: 714-403-8488 noùi tieáng Anh

740-37L-051104/117720

740-90L-032703/000596

Nhaän sôn trong, ngoaøi nhaø, Apt, haõng, tieäm vaø moïi dòch vuï veà sôn, kinh nghieäm, ñeïp, reû, sôn toát. Free estimate. L/L Phöôùc 714-878-8238 cell

740-120L-072004/128229

PRO-CONSTRUCTION Licensed, Bonded, Insured Ñaûm traùch dòch vuï xaây caát. * Add phoøng nhaø ôû. * Remodeling nhaø ôû. * Xaây nhaø môùi. Giaù phaûi chaêng, coâng vieäc baûo ñaûm. Xin goïi Phöông: 714-552-7852 740-30L-080304/130343

740-30L-080404/130530

740-29L-051104/117732

740-90L-110603/092090

XAÂY NHAØ TRAÙNG XIMAÊNG Nhaän Add phoøng, laøm Patio, xaây kieåu môùi raát ñeïp. Öu tieân cho ngöôøi Vieät Nam mình. Goïi cho anh TÖÔÙC 714-398-6534 hoaëc 714-398-6146, home 714-5315301.

ÑIEÄN ELECTRICAL CONTRACTOR State Lic #844046 C10 Chuyeân laép ñaët môùi, söûa chöõa, baûo trì heä thoáng ñieän cho caùc cô sôû thöông maïi vaø tö gia. Naâng coâng suaát, chuyeån dôøi ñoàng hoà ñieän. Laép ñaët ñeøn recessed light. Nhanh choùng, chính xaùc. L/L Ñònh 714-721-0334. 740-100L-052104/119320

740-14L-082304/133384

PHUÙ CONSTRUCTION Chuyeân Moäc - Ñieän - Nöôùc. Nhaän söûa nhaø, theâm phoøng, remodel bathroom, Kitchen, laøm Patio, thay cöûa, sôn nhaø. Uy Tín - Giaù Haï. (cell) 714-653-8231, (home) 714-894-4723

740-29L-091004/135828

740-60L-010804/099455

Nhaän sôn söûa nhaø theâm phoøng, thay cöûa soå, loùt gaïch laøm phoøng taém, ñieän gas nöôùc, ñoå xi maêng, loùt saøn goã. Laøm patio. Xin goïi Sang 714-856-0820.

CHÖÔNG CONSTRUCTION Chuyeân söûa chöõa nhaø, painting, thay window, door, loùt gaïch, loùt goã laminate, add phoøng, patio, gas, ñieän nöôùc. L/L: 714-5881644

CONSTRUCTION Nhaän söûa chöõa: Ñieän, gas, nöôùc, nhaø beáp, phoøng taém... Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù phaûi chaêng. Goïi Taân: 714-234-9817 - Minh 714251-0229.

740-30L-092004/137052

740-36D1567-052604/120219

740-38L-010804/099641

TUAN HOUSE PAINTING LIC#055136 Sôn nhaø - Apartment - cô côû Thöông Maõi. Xin lieân laïc 714-943-5221.

740-90L-092804/138182

740-30L-022003/000598

Haõng chuyeân saûn xuaát kitchen & bath cabinet, entertaiment center. Free estimate. Contractor discount. L/L: 714-719-2821

OC LA GARAGE DOORS Baùn nhaän raùp & söûa chöûa caùc loaïi cöûa garage môùi & cuõ, baûo ñaûm lifetime, ñaõ phuïc vuï coäng ñoàng gaàn 10 naêm. L/L Ngaân: 714-875-3194, 714-856-9303, Bus 714-799-7482. 740-191L-031003/058389

HOME REPAIR SPECIALIST RESIDENTIAL & BUSINESS Fully licensed - Bonded Insured Nhaän: - Xaây caát vaø Addition - Veõ vaø laøm laïi hôïp thöùc hoùa. - Gas, ñieän, nöôùc Giaù ñaëc bieät cho: - Re-modeling, xaây töôøng (Blockwall) - Ñoå Cement, Stucco, Laùt gaïch - Landscape (pavers, bricks, springler) Kinh nghieäm vaø ñuùng heïn Phone: 714-697-2051 714-934-8646

740-90L-100504/139097

THIEÁT KEÁ - Nhaø ôû, vaên phoøng. - Theâm phoøng, patio, title 24. - Xin giaáy pheùp city. - Do nhoùm thieát keá coù baèng master or Arch & Professional Engineer. FRANK 714−724−3028

1658.

740-180L-100504/139129

CHUYEÂN VEÀ GOÃ LC #054765 Refinishing, refacing kitchen cabinet,sôn trong, ngoaøi, Installation cabinets, caùc cöûa ra, vaøo, hardwood floor, cownmoulding, base moulding. Handyman service too. L/L: 714-210-9260

740-91L-011204/100021

ALLEN TILE & MARBLE Lic #675437 Chuyeâ n moâ n loù t gaï c h, tile, marble, porcelain travertine, kitchens. Floors. Showers. Bath tubs. Fire places. Entries. Tham khaûo mieãn phí. Xin L/L Allen-Tran. 714-994-5764 cell 714-263-6283 740-36D357-012604/101710 740-28L-040703/061877

CONSTRUCTION Nhaän laøm ñieän, nöôùc, gas, sôn cöûa vaø cöûa soå, loùt gaïch vaø goã (hardwood), phoøng taém, patio, maùi nhaø, add phoøng v.v... Vieäc laøm taän tình, baûo ñaûm, giaù bình daân. L/L: David 714-260-5921.

740-28L-042403/064236

HONG’S PAINTING (17 YEAR EXPERIENCE) HOUSE, APT, COMMERCIAL TEL: 714-778-1719 (PGR): 714-410-1000

740-90L-052003/067642

CHUYEÂN SÔN NHAØ Chuyeân sôn trong, ngoaøi cho nhaø vaø cô sôû thöông maïi. Kinh nghieäm, uy tín. L/L: Dan 714719-2797. 740-29L-061903/072254

HANDY MAN Sôn nhaø, loùt gaïch goã, vinyl laminate patio cöûa soå cöûa entry door. Ñieän gas, nöôùc water heater nhieàu naêm kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm giaù reû. Free estimate. Lieân laïc Quang cell 714679-5954, Giang 714-425-4333

740-14L-101704/140173

THAØNH TÍN GENERAL CONTRACTOR Lc #054509 Söûa chöõa taân trang nhaø cöûa, cô sôû thöông maïi. Chuyeân taân trang nhaø beáp, phoøng taém, saøn nhaø. Add phoøng, patio. Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm. Uy tín, kyõ thuaät cao. L/L Haûi/Alan: 714-719-3490

740-90L-101704/140607

740-90L-041103/062663

BATHTUB RESURFACE LOÙT GOÃ Boàn taém cuõ, nöùt, luûng, troùc men, traày truïa. Ñöøng thay môùi. Chuùng toâi laøm laïi nhö môùi. Nhaän loùt goã, gaïch vaø remodel nhaø cöûa. L/L Tuaán: 714-932-2990

740-36L-060204/121136

740-28L-021204/104289

TORRANCE thaàu xaây döïng NHAÄN: Xaây môùi, söûa chöõa ª Nhaø, Tieäm ª Ñieän, Nöôùc, Gas, Sôn ª Loùt gaïch, thay maùi. Nhieàu kinh nghieäm. LL: Vinh 310-634-6471.

740-28L-021904/105196

GENERAL CONSTRUCTION Nhaän house remodeling, kitchen, bathroom, loùt gaïch, laminate, sôn trong ngoaøi, add phoøng, laøm patio, ñieän, gas, nöôùc v.v.... Xin L/L Coâng Laäp Thaønh home 714839-4181, cell 714-251-1517. 740-58L-022504/106030

SÖÛA NHAØ Ñieän, gas, nöôùc, loùt gaïch, laøm môùi & taân trang phoøng taém, nhaø beáp, patio & taát caû caùc vieäc tu söûa nhaø. Goïi Minh Leâ 714-7192939.

740-30L-030704/107532

Chuyeân söûa nhaø remodel, kitchen gaén cabinet, loùt gaïch laøm môùi phoøng taém thay cöûa soå ra vaøo, Patio, thay bình nöôùc noùng. Moïi dòch vuï veà nöôùc. Andy 714-6797927, 714-554-9069.

DON CONSTRUCTION - Nhaän sôn söûa nhaø, tieäm - Remode, beáp, nhaø taém - Theâm phoøng, patio, loùt gaïch goã, ñieän, gas, nöôùc. Call Don Pham: 714-902-7157.

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

740-28L-121404/147860

CONSTRUCTION: Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch - goã, sôn trong vaø ngoaøi, thay cöûa, cabinet, sink. bathtub, eùp phoøng, patio, enclose patio. Xin L/L Hoang: 714-898-3257, Cell 714230-5006. 740-36L-121504/148089

742 - DOÏN NHAØ

740-31L-060804/122021

740-21L-081704/132493

740-DL-022003/000595

CHUYEÂN SÔN NHAØ.

CALI BUILDERS General Contractor License #536258 ª Taát caû caùc dòch vuï veà xaây caát, veõ sô ñoà Plan, xin Permit. ª Residential & Commercial. ª Remodeling, Room Addition, Patio, Roof, Block Wall, Tile. ª Ñieän Gas, Nöôùc, A./C, Paint. ª Nhaän Insurance Claim. ª Bonded & Insured $2,000,000. Michael Hoà 714-719-4376

ÑIEÄN Söûa chöõa ñieän nhaø & thöông maïi. Ñaëc bieät chuùng toâi coù chuyeân vieân thieát keá & trang trí caùc kieåu ñeøn. Ñònh giaù mieãn phí. 714590-8930, 949-337-0954, lic #050295

740-14L-022003/000592

CHUYEÂN SÖÛA NHAØ * Nhaän sôn söûa, loùt gaïch. * Counter top, flooring, bathroom. * Söûa nhaø beáp, phoøng taém. * Theâm phoøng, patio. * Heä thoáng Plumbing. * Vieäc laøm baûo ñaûm. * Giaù thaät reû. Xin goïi Löïc: 714-527-3191 714-609-1313 Cell

740-28L-060804/121915

GLASS MIRROR ª Baùn, gaén kieáng, göông nhaø, tieäm, cöûa soå, patio, maët baøn, close door. Lieân laïc Taân 714-468-2150

740-52D7-103103/091426

Chuyeân söûa chöõa nhaø. Nhaän sôn söûa. Loùt gaïch. Söûa oáng nöôùc. Khai thoâng oáng coáng. Thay kieáng. Cöû a soå . Water heater. Call Minh:714-465-6934 cell, 714750-5907

740-90L-032102/014096

Ñieän - Nhaän laép môùi veà ñieän. - Söûa maát ñieän oå caém, line, moïi trôû ngaïi veà ñieän - Chuyeân veà recessed light, motor contactor 1-3 phase - Kinh nghieäm laâu naêm. Goïi 714720-2686, 714-883-7356. Lic #050295

CHUYEÂN: THAY CABINET Chuyeân: Thay môùi gaén ñaù granite counter coù phoøng tröng baøi maãu cabinet, ñaù granite coù thôï chuyeân nghieäp. Giaù haï. Sôn Traàn 714-425-8963.

LV ROOFING COMPANY California States, lic #781286. Nhaän lôïp ñuû loaïi maùi nhaø ngoùi shingles vaø söûa chöõa taát caû maùi doät work warranty. Free estimate. L/L Duõng 714-488-0406 cell, 714539-3080 bus

740-90L-022802/011348

740-28L-052602/023175

740-90L-081503/080694

DYNAMIC CUSTOM CABINET Lic# 828259 Custom build kitchen & bath cabinet, entertainment center, island, countertop (granite, ceasarstone, marble, tile), theâm phoøng, patio, lôïp maùi, xaây töôøng, thay cöûa, sôn nhaø, molding. Kinh nghieäm. Vieäc laøm baûo ñaûm. Xin lieân laïc Anh Khaùnh 714-4582220

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 740-36D567-102004/141099

740-28L-031204/108376

740-365L-012403/053075

THÔÏ ÑIEÄN Spectrum, license #062274, chuyeân söûa chöõa & thieát keá moïi dòch vuï veà ñieän cho tieäm & nhaø. Lai 714-373-0053, cell 224-2626

DELTA Concrete Cutting Coring & Removal. Chuùng toâi nhaän caét vaø khoan xi maêng. Laøm heä thoáng thoaùt nöôùc. Drainage. Xin L/L Tính cell 714-390-5924.

RAO RAO VAË VAËTT

740-551L-080503/078934

740-90L-070802/028848

740-DL-022003/000581

720-28L-022003/000579

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

740-36L-102504/141649

MOVING SERVICES 742-DL-111901/000536

JOSEPH HOA JR

DOÏN NHAØ - GIAËT THAÛM Doïn nhaø, xe Isuzu ñôøi môùi, thuøng daøi, coù lift gate leân xuoáng ñoà naëng. Chuyeân chôû ñaøn piano.

Phone: 714-894-1478 714-452-7091 JR Lic #31822

740-30L-103104/142315

HOANG BRIAN HANDY MAN Chuyeân söûa chöõa nhaø cöûa, oáng nöôùc, Plumbing, construction, remodeling bath room, Faucet, sink, Toilet. vv. Giaù reû nhaát vuøng. Xin LL Brian. 714-414-2648

740-16L-110704/143235

ÑIEÄN Nhaän söûa chöõa moïi trôû ngaïi veà ñieän, ñieän nhaø, cô sôû thöông maïi, vaø tieäm Nails, xin L/L: 714-2605656 or 714-260-4347. Free Estimate

740-28L-112104/145177

TRIPLE WHITE CONTRUCTION LIC 651462. Nhaän veõ xaây nhaø, doctor office, nail, toùc. Thieát keá heä thoáng gas, ñieän nöôùc, sôn trong ngoaøi, stucco nhaø taém. L/ L Tröôøng 714-728-1654, 714537-7083

740-28L-112304/145389

Söûa nhaø vaø Mobilehome. Nhaän taân trang, thay môùi P taém, N beáp, eùp phoøng Sôn trong ngoaøi, loùt gaïch & goã gas, ñieän nöôùc vv... LL: Minh Tel: 714-658-4942

740-14L-112304/145417

CONSTRUCTION Nhaän: EÙp phoøng, loùt gaïch - Sôn, phun boâng - Thay cöûa, cabinet, bathtub - Lôïp maùi, patio, haøng raøo - Ñieän, plumbing. Goïi Sôn: 714-200-4355.

740-7L-112404/145465

HUØNG CONTRUCTION Chuyeân sôn söûa nhaø ñieän gas nöôùc, loùt gaïch, thay cöûa soå. Laøm theâm phoøng, nhaø beáp, phoøng taém patio v.v... 714-234-7559, 626-675-0839

740-90L-112504/145605

THE BEST CONSTRUCTION Chuyeân sôn loùt gaïch laminate, thay cöûa, remodeling beáp, coù cabinet granite counter top, giaù reû. Cell: 714-675-1542

740-28L-112604/145740

Laøm taát caû coâng vieäc veà nhaø cöûa, trong cuõng nhö ngoaøi, Roof cho tôùi Floor. Laøm vieäc taän taâm, uy tín. LL: 714-588-1486, 7260523.

740-28L-112904/145927

CONSTRUCTION CENTER Tile, Painting, Concrete, Patio, Door Replacement, Cabinet, Plumbing. Remodel house and bathroom. Laøm ñieän. Nhaän laøm landscaping, roofing. Free estimate. Ask 714-200-8924 all work guaranteed

740-21L-113004/146004

M & T HANDYMAN Nhaän sôn söûa nhaø gas, ñieän nöôùc. Chuyeân remodel bathroom. Add phoøng loùt gaïch, patio. Molding. Coâng vieäc baûo ñaûm. L/L Quang 714-234-8832

740-42L-113004/146078

ADAM ROOFING Coâng ty Myõ chuyeân laøm maùi nhaø, 20 naêm kinh nghieäm. Coù license, bond, work-comp. Service nhanh choùng. Baûo ñaûm treân giaáy tôø. Giaù haï nhaát vuøng. Mr.Nguyeân 714-899-8249

740-28L-120504/146801

CONSTRUCTION. Chuyeâ n remodel phoøng taém, loùt gaïch goã, sôn trong ngoaøi nhaø, apartment, söûa ñieän, gas, nöôùc, thay cöûa soå, cöûa chính, laøm patio v.v... Linh: 714-767-7205, 200-4237, 803-1232

740-14L-120704/146976

L.F.S B #752069 - $25 Services gas, ñieän, nöôùc. - Rebuilt bathroom $950. - Countertop kitchen, granite. - Tile, marble, hardwood floor $1.75/SQ. - Phuïc vuï töø A - Z 9 naêm taïi CA. Lee: 714-336-7307

740-14L-121004/147586

PGI CONSTRUCTION Lic #824924 ª Design Office, Nails Shop, Restaurant. ª Leân laàu, theâm phoøng, xaây garage. ª Footing, driway, concrete. ª Spa chair service & plumbing. ª Baûn veõ & permit city available. Goïi Tong Pham hoaëc Tami 714-728-5028, 714-728-7531

740-14L-121404/147817

Nhaän söûa chöõa nhaø cöûa, gas, ñieän, nöôùc, gaén maøn cöûa, cöûa soå, cöûa ra vaøo, sôn nhaø, gaén sprinkler. vv... Xin LL: John 714224-2814, 714-531-0553, Tröôøng 714-333-7659

740-7L-121404/147836

“Thieát keá & söûa chöõa” tieäm Nail & Salon & Massage & Baùc só & Tieäm Buoân. Coâng vieäc baûo ñaûm & ñuùng heïn & Giaù caû phaûi chaêng. Mr. Ñoaøn 714-757-2294.

742-360L-111901/000620

TEØO MOVING

Nhaän doïn nhaø, Piano, Office maùy moùc naëng. Gôûi Furniture, haøng hoùa ñi khaép tieåu caùc tieåu bang. Taän taâm uy tín. Licensed: * USDOT #679935 * PUC #CAL-186694 * Xuyeân bang #ICC-MC-316761 Insured & Bond 714-530-6263 714-448-7703 1-888-8DOÏNNHAØ WWW.TEOMOVING.COM 742-90L-112102/045749

DISCOUNT MOVING ª Vaän chuyeån XE maùy moùc, haøng hoùa, furniture ñi khaép tieåu bang vaø nöôùc ngoaøi. ª Ñoùng goùi haøng quyù giaù (nhöõng nôi khaùc khoâng nhaän) deã beå: Tranh aûnh, ñoà coå... ª Baûo hieåm leân ñeán haøng trieäu dollar. ª Baùn thuøng vaø packaging supplies. ª Cho möôùn hoäp thô, gôûi UPS, FedEx, Freights. ª Ñoù n g crate, palett, kieä n haøng...vv 714-797-8869. 742-31L-121902/048960

SAÂM MOVING Xe thuøng lôùn coù lifgate. Nhaän doïn nhaø, shop, office. Haõng, xöôûng vaän chuyeån Furniture vaø ñoå raùc, laáy giaù reû, vui veû. L/L: 714-719-3454 HP, 714-895-1867. 742-31L-021603/055641

DUÕNG MOVING Nhaän doïn nhaø, shop, office, haõng xöôûng, ñoå raùc, vaän chuyeån furniture. Xe thuøng lôùn, coù liftgate. Vui veû, uy tín, giaù reû. L/L: 714-719-3855 714-539-5965 742-90L-042503/064571

TRAÀN MOVING Chuyeân doïn nhaø, cô sôû thöông maïi, ñoå raùc. Kinh nghieäm, uy tín, taän taâm, xin lieân laïc Traàn cell 714-757-7749 742-28L-050703/065964

BÍ BAÀU MOVING xe thuøng lôùn coù liftgate, chuyeân doïn nhaø, ñoå raùc, shop office, haõng Furniture laøm kyõ löôõng. Laáy giaù reû ñuùng heïn. 714-422-5585, 626-2778615. 742-28L-053003/069072

TUAÁN MOVING Nhaän doïn nhaø, ñoå raùc vaø chuyeân chôû ñuû thöù. Xe thuøng lôùn coù liftgate. Ñuùng heïn. Giaù thaät reû. Phone: 714-539-7331, cell: 714724-0521. 742-30L-070903/074996

HUY MOVING Chuyeân doïn nhaø, vaên phoøng, shop may, piano, maùy moùc naëng, xe thuøng lôùn, lifgate. Taän taâm, vui veû, ñuùng heïn. Nhaän ñi xa. Phone: 714-537-9301, 714-7198178. 742-30L-032604/110630

EXPRESS MOVING Nhaän doïn nhaø, office, cô sôû thöông maïi, furniture... Ñaëc bieät Moving ngoaøi Tieåu Bang, AZ, NEW MEXICO, TX, NV, AL, FL, OR, WA. Lic#1289004. Xin goïi 714-757-0947, 714-553-9949 742-56L-040504/111849

DOÏN RAÙC Chuyeân ñaäp phaù töôøng nhaø, ñuïc xi maêng, doïn saân vaø ñoå raùc, goïi Minh Le 714-719-2939 742-21L-061404/123003

NAM MOVING Chuyeân doïn nhaø, coù insured vaø ñaày ñuû duïng cuï. Doïn vaên phoøng, piano, shop may, maùy moùc naëng. Nhaän ÑI XA kinh nghieäm. Phone: 714-636-4347 Cell: 714-715-6695

742-DL-080904/131253

LAÂM MOVING Chuyeân phuï doïn nhaø, tö gia, vaên phoøng, caùc cô sôû, thöông maïi vôùi thôï kinh nghieäm, taän taâm, uy tín. Tel: 714-534-4973, 714534-1707 742-30L-082704/133951

HUØNG MOVING Xe thuøng coù Liftgate nhaän Doïn Nhaø, Ñoå Raùc. Taän Taâm Uy tín Giaù Reû. Cell 714-251-8970.

744 - SÖÛA: OÁNG NÖÔÙC 744-DL-111901/000621

THUNDER’S PLUMBING

CHUYEÂN MOÂN: 24/24 Hour. Söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït boàn taém. Boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, caàu tieâu, maùy xaây raùc, voøi nöôùc bò ræ. Thay Faucet. Vieäc laøm nhanh choùng baûo ñaûm. Xin lieân laïc Phöôùc: Bus (714) 901-1060, 714-5305589 Beeper (714) 445-1361


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C15

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT 744-DL-111901/000622

ECOPLUMBING

State Lic #577808 Repair, repipe, reroute, remodel, new construction. Quality & Honest. Ñaëc bieät: hôïp thöùc hoùa spa chair khoâng giaáy pheùp. L/L Huøng Leâ Cell 714-2963601, 714-534-2262 744-28L-111901/000623

EZ PLUMBING Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït, thay vaø söûa chöõa water heaters, diposals, sinks, faucets toilets. Vieäc laøm baûo ñaûm kinh nghieäm. L/L: Dang Tel. 714-827-1319.

744-DL-111901/000624

R.T PLUMBING - ÑIEÄN ÑIEÄN LAÏNH, HEATER

* Thay, söûa oáng nöôùc/coáng. * Thoâng/taåy môõ, reã caây * Coù maùy tìm oáng nöôùc beå * Söûa/thieát keá ñieän laïnh, heater * Söûa/thieát keá Ñieän 240V - 480V + 3 phase. NHAÄN INSURANCE, VISA & MASTER 714-530-9900 800-349-1298 Lic.#755720 744-DL-111901/000625

T & D PLUMBING

State License 363503 Uy Tín - Taän Taâm töø 1975 Phone: 714-546-8409 Pager 714-268-1939 * Chuyeân söûa oáng nöôùc chaûy döôùi cement; oáng coáng, gas, maùy söôûi. Ñaëc bieät: Heä thoáng nöôùc vaø gas cuûa Mobilehome. Maùy taåy môõ trong oáng coáng (HydroJet). Laøm vieäc 24/24. Lieân laïc Mr Thaùi. Nhaän Visa vaø Master Card 744-28L-111901/000626

P.D.PLUMBING $25-$30 Chuyeân thoâng coáng ngheït, thay, söûa, oáng nöôùc, water heater, disposal, toilets, sinks, faucets, nöôùc roø ræ v.v...Vieäc laøm baûo ñaûm. Phone (714) 839-8329 714-200-4719

744-84L-111901/000628

T.L PLUMBING

- Thay söûa oáng nöôùc, oáng coáng, gas, sink, toilet, disposal, faucet watet heater. - Maùy lôùn 150 FT - Maùy taåy môõ trong oáng coáng HydroJet - Vieäc laøm baûo ñaûm - L.L Mr Tuan Bus 714-839-7112, cell 4256890 Unlicensed contractor. 744-DL-080102/000629-R/B

LYÙ PLUMBING

State License# 773992 Chuyeân moân: Söûa, thay oáng nöôùc, gas, oáng coáng v.v... * Khai thoâng oáng coáng * Coù maùy lôùn 150 feet. Kinh nghieäm, thaønh taâm, ñöùng ñaén. Goïi Lyù 714-893-9236, Cell: 714-936-9018 Phuïc vuï ñoàng höông töø 1984

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

lets, water heaters, sink. ª Chuyeân trò oáng nöôùc chaûy döôùi xi maêng ª Chuyeân moân thay (repipe) heä thoáng oáng coáng gas vaø oáng nöôùc môùi. ª Chuyeân laép ñaët vaø söûa chöûa heä thoáng spa vaø boàn goäi ñaàu cho tieäm nail & salon. Ñaëc bieät giaù reû, baûo ñaûm L/L Dan: 714-623-4088 cell Cel: 714-623-3392 cell: 714-623-3369 Unlicensed contractor 744-28L-120303/095408

DUNG PLUMBING Chuyeân söûa oáng nöôùc, thoâng caàu coáng, thay bình nöôùc noùng, gas, ñieän, thay pho xeùt, toilet maùy xay raùc, sink röûa cheùn. Laøm baûo ñaûm, giaù thaáp. Xin goïi Duõng 714-230-5457

744-31L-033004/111017

AP PLUMBING ª 24 hr fast service/ giaù ñaëc bieät ª Chuyeân moân thoâng oáng coáng ngheït, maùy mainline 300 FT ª Thay/ söûa: sink, toilet, water, heater, faucet, gas line, leaks. L/L Thaønh 714-614-5937

THOÂNG OÁNG NGHEÏT

24/24 HOUR * Specialized in main line, coù maùy lôùn 300 feet. Coâng vieäc baûo ñaûm, giaù caû thaáp. * Thay söûa toilet, disposal, faucet, w.heater v.v... Xin L/L Vaên 714-899-4774, 714-425-8820 Unlicensed Contractor

744-33L-091504/136511

LONG BEACH PLUMBING Chuyeân thoâng caàu, coáng ngheït, toilet, sink, oáng nöôùc gas, water heater, oáng beå maùy xay raùc, söûa maùy söôûi, & loø söôûi. Long Beach only. Hoûi oâng Leã 562-422-7861

744-28L-092904/138299

TONG’S PLUMBING. Söûa oáng nöôùc, oáng gas, faucet, leak, maùy xay raùc, water heater v.v. Giaù reû, baûo ñaûm. L/L: 714-390-3979

744-14L-120604/146889

TÖØ A TÔÙI Z PLUMBING Chuùng toâi nhaän söûa chöõa vaø laép ñaët taát caû moïi dòch vuï veà Plumbing töø nhaø (residential) tôùi tieäm (commercial). Unlicensed contraction. Call cell: 714-623-4088, Cöôøng cell: 714-623-3392, Quoác cell: 714-623-3369

744-14L-121404/147857

Chuyeân söûa chöõa vaø thay môùi caùc heä thoáng, oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, bình nöôùc noùng, voøi nöôùc, maùy xay raùc v.v... Lic #766492C36. Laâm: 714-7203747.

746 - LAØM VÖÔØN LANDSCAPING Troàng coû môùi, heä thoáng nöôùc, troàng caây hoa. Vui loøng goïi Mr. Haûi 714-839-8319.

746-28L-041602/017688

744-84L-112101/000963

744-DL-113001/002043

TRAÀN LAØM VÖÔØN * Caét coû. * Nhaän troàng coû & söûa * Laøm, söûa heä thoáng töôùi nöôùc töï ñoäng. * Caét caây laáy goác. * Haøng raøo goã. * Doïn raùc. L/L Traàn: 714-891-2399

ORANGE PLUMBING Lic #757633 Chuyeân söûa oáng nöôùc, gas, water, heater, bathtub, sinks, faucets, toilets, pedicure, spas. Complete plumbing system. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell phone: 714350-4564, home: 714-636-9760

744-DL-072602/031503

THAØNH PLUMBING 24/24 Lic #053602 Chuyeân moân söûa caùc heä oáng coáng bò ngheït, boàn taém, boàn röûa cheùn, boàn röûa maët, maùy xaây raùc, voøi nöôùc ræ, thay Faucet, rôøi maùy saáy Gas Water Heater. 714-7204489 744-84L-090602/036582

QUAÂN PLUMBING ª Chuyeân thoâng oáng coáng ngheït ª Thay vaø söûa oáng ræ nöôùc döôùi cement. ª Söûa vaø laøm oáng gas môùi. Faucet, disposal, water heater. Giaù thaät reû. Vieäc laøm baûo ñaûm. Cell: 714-715-5728 Nhaø: 714-540-8938. Unlicensed Contractor

744-28L-050603/065831

DAN’S PLUMBING ª Chuyeân thoâng coáng ngheït... ª Chuyeân trò oáng Main (reã caây) ª Chuyeân thay, söûa faucet, toi-

747-DL-111901/000641

KHANH GIAËT THAÛM MAÙY MÔÙI TOP SUPER 2000 TRUCK MOUNTED POWER Giaët thaøm, nhaø xe, sofa, ñaùnh boùng chôï. Dô côõ naøo cuõng saïch. Giaù reû khoâng ñaâu baèng. Steam $14.99. Nhaän loùt thaûm. Thaáy maùy môùi tin. 714-775-7569 Cell 714-713-2435

747-17L-111901/000645

LE GIAËT THAÛM

Chuyeân ñaûm traùch giaët thaûm: - Nhaø, vaên phoøng. - Xe hôi, sofa Uy tín, taän taâm vaø kinh nghieäm. Xin goïi Le 714-206-0953 hay 714-362-7893 747-102D14567-112101/001086

746-180L-042403/064173

746-98L-111403/093221

LEÂ LANDSCAPING - Laøm heä thoáng sprinklers môùi - Söûa chöûa heä thoáng hö - Ñaët coû môùi & söûa chöõa - Chaët caây, laáy goác, troàng boâng - Laøm haøng raøo goã & Clean up. - Treân 15 naêm kinh nghieäm - Thaät thaø trung tín, giaù phaûi chaêng. - Ñònh giaù mieãn phí. L/L LEÂ 714-262-3617.

746-7L-050504/116735

GARDENER BAÙ LINH # 243076 LIC# ª Laøm vöôøn, caét coû, tæa caây, dieät coû daïi. ª Caét caây, troàng hoa, doïn deïp LAØM MÔÙI HOAËC SÖÛA CHÖÛA ª Heä thoáng nöôcù töôùi, saân coû, Haøng raøo goã Home: 714-799-7389 Cell: 714-343-1424

746-51L-091604/136556

Caét caây, trim caây, laøm vöôøn, caét coû haøng thaùng, gaén sprinkler, gaén coû môùi, loùt gaïch, ñoå xi maêng. Giaù phaûi chaêng. L/L: 714-9323845

Caàn lieân laïc thöông maõi: xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

747-28L-112404/145545

THAÉNG Giaët thaûm - Doïn nhaø chuyeân moân nhaän giaët, saïch, mau khoâ, taåy thaûm, Sofa, Clean up, ñaùnh boùng floor. Baûo ñaûm, kinh nghieäm, doïn nhaø taän taâm. 714-537-1419, 714-791-0184 (Cell). 747-28L-121604/148139

SUNSHINE GIAËT THAÛM Maùy toái taân 2003. Baûo ñaûm saïch, mau khoâ, giaù reû. Kinh nghieäm taän taâm, uy tín, xin L/L: 714425-0357

747-14L-112301/001280

MINH MAÄP. SÔN NHAØ GIAËT THAÛM. Heä thoáng Truck mounted * Nhaø, Apts, business, sofa, restaurant * Söûa nhaø cuõ thaønh môùi * Sôn nhaø trong vaø ngoaøi. * B/d reû saïch traéng mau khoâ Tel 714-897-0426 Cell 714-397-0955 747-DL-113001/001965

C & L CARPET CLEANING TRUCKMOUNTED POWER * Thôï chuyeân moân nhaän giaët, haáp, taåy thaûm taïi tö gia, vaên phoøng, nhaø haøng... xe hôi, sofa vaø ñaùnh boùng saøn nhaø baèng heä thoáng maùy giaët taân tieán TRUCKMOUNT. * Baûo ñaûm khoâng saïch, ñeïp vaø khoâ, xin mieãn nhaän thuø lao. * Giaù reû nhaát vuøng ORANGE. FREE ESTIMATE Ñieän thoaïi: (714) 979-3804 CELL: (714) 614-5831 747-DL-011602/006441

JOSEPH HOA GIAËT THAÛM - DOÏN NHAØ SOÁ DZAÙCH Giaët thaûm Big Truck Mount toái taân nhaát hieän nay. Dô côõ naøo cuõng saïch nhö môùi, mau khoâ. Giaù reû coù baûo ñaûm. License. From $15/phoøng nguû Phone: 714-894-1478 cell 714-417-8484 714-894-3286 soá phuï Ï Lic 31822

-

HAO CARPET CLEANING Maùy toái taân, ñôøi 2003. Saïch, mau khoâ. Nhaø, Apt, Business, sofa, xe. Taän taâm, uy tín. L/L 714-709-3836

747-56L-020903/054835

750 - DAÏY, HUAÁN LUYEÄN INSTRUCTION 750-28L-030502/011941

DAÏY LAÙI XE & CHO THUEÂ XE thi laùi taïi DMV. Caáp chöùng chæ cho Highschool Student. Daïy giôø hoaëc bao. Xe 2 ga 2 thaéng. Goïi 714-926-3452. AT Driving School

KHIEU VU Daïy private & group lesson ñuû moïi trình ñoä (Vietnamese, International Style). Phöông phaùp deã hieåu. Giaù caû vaên ngheä. Call Ngoïc Anh 714-531-1436 750-15L-102002/041867

DAÏY LAÙI XE LD DRIVING SCHOOL 13071 Brookhrust St, #203 D.M.V Lic #3978 * Huaán Luyeän Vieân nhieàu kinh nghieäm. * Xe 2 thaéng, 2 gas. * Caáp certificat döôùi 18 tuoåi. * Coù baûo hieåm cho hoïc vieân ñeán $300,000 * Cho möôùn xe thi laùi. * Daïy giôø hoaëc daïy ñeán thi ñaäu. * Daïy laùi freeway. * Daïy treû em töø 15 tuoåi * Daïy safety vaø handicap. L/L: 714-715-4612 714-590-9921 750-90L-021803/055812

DRIVING SCHOOL Daïy Teenager caáp Certificate. Hoïc laùi giaù töø $400 (Daïy treân 10 giôø). Cho thueâ xe thi laùi. Luyeän thi vieát cho ngöôøi ít chöõ. Goïi Dan DRIVING SCHOOL (DMV lic: 4061). 714-393-3934, 714-7194249, 310-365-4835, 714-3791688, 818-458-1002. 750-12D127-062203/072531

LÔÙP NHAÏC PHAN TRÖÔØNG NGUYEÂN Daïy: Nhaïc lyù caên baûn. Xöôùng aâm. Ñôn ca. Ñeäm ñaøn ghita. Hoïc phí nheï. 714-251-3044 (cell).

ABC DRIVING SCHOOL Lic #3966 INSTRUCTOR Kinh nghieäm taän taâm. Daïy vaø caáp certificate cho teenager. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu, ñuû moïi löùa tuoåi. L/L chuù Nieân 714-335-6620, 714-5305267 office.

747-30L-041503/030681

750-28L-090204/134780

747-28L-102203/090076

AÅN B&T GIAËT THAÛM Lic# 25344 714-531-0220 Chuyeân giaët baèng heä thoáng maùy lôùn Truckmounted, Power saïch, mau khoâ giaù reû, nhieàu naêm kinh nghieäm. LL 714-448-8842.

750-14L-070704/126419

Daïy laùi xe. Nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm. Daïy giôø hoaëc baûo ñaûm thi ñaäu. Daïy teenager, daïy laùi freeway, cho möôùn xe ñi thi. L/L Long 714-425-1206. 750-70L-102004/141013

DAÏY DÖÔNG CAÀM & NHAÏC LYÙ. Daïy töøng ngöôøi, GS tröôøng nhaïc nhieàu naêm kinh nghieäm, taän taâm, hoïc phí nheï. gaàn khu Bolsa. L/L Coâ Rosa Nguyeãn 714-623-3607. 750-102L-120704/147110

747-96L-071404/127495

SÔN GIAËT THAÛM Maùy môùi baûo ñaûm giaët saïch, mau khoâ, giaù reû, free estimate. Nhaø, Apt, business, sofa, xe. Sôn söûa nhaø & ñaùnh boùng floor, clean up töø A - Z. Taän taâm. L/L Sôn 714-200-8683, 714-234-6362. 747-30L-092704/138068

HAÛI SÔN NHAØ & GIAËT THAÛM Maùy maïnh Truck Mounted, ñeïp saïch, mau khoâ. Nhaän sôn trong ngoaøi. Sôn toát vaø ñeïp. Coù baùn thaûm loùt 1 phoøng OK. Haûi: 714623-0089 747-31L-100704/139372

VINH’S GIAËT THAÛM Maùy maïnh giaët nhaø Apt. Business, sofa, vaù thaûm raùch ñuøn, ngaäp nöôùc, muøi hoâi choù meøo, thuoác ñaëc bieät muøi thôm, mau khoâ. Vòeâc laøm taän taâm, kyû löôõng, Baûo ñaûm $15/phoøng. L/L cell 714-263-6472

770-7L-121704/148471 750-7L-121704/148326

Daï y laù i xe nhieà u naê m kinh nghieäm vui veû, taän taâm, baûo ñaûm thi moät laàn khoâng phaân bieät tuoåi muoán bieát theâm chi tieát, xin L/L Mr.Ly: 714-657-9877

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS 800-7L-121404/147792

Caàn ngöôøi sanh hoä cho ñoâi vôï choàng khoâng coù con ñöôïc. Ngöôøi môùi qua caøng toát. Coù leä phí cao. Xin haäu taï. Thöông: 714-2248527

800-3L-121704/148306

Baùn coï ñaép boät laøm nail ñoà hieäu toát baùn Wholesale. Baùn reû. 714757-3431, 714-943-7083

770 - SÖÙC KHOEÛ, THAÅM MYÕ

820 - CÔM THAÙNG

HEALTH - COSMETICS MYÕ VIEÄN JANNIE HAÈNG: (Xaâm taïi myõ vieän). Chaân maøy: $80, mí maét: $80, vieàn moâi: $80, moâi: $180. Facial $25. Microdermabrasion $40. Daïy xaâ m $400. Daï y facial kinh nghieäm Coù baùn maùy xaâm möïc haûo haïng. Coù nhaän visa. L/L coâ Haèng 714-531-2179

770-28L-022404/105887

SÖÛA CHÖÕA RAÊNG GIAÛ Nhaän söûa chöõa raêng giaû, vaù nhöõng haøm raêng giaû thaùo laép bò gaã y , suù t raê n g, bò loû n g, laø m nhanh, giaù reû. L/L Ly 310-5295534.

770-32L-082704/134080

DANIEL PHUÙ Cosmetologist Hairstylist Hair & Eyelash Extension Specialist DUOÃI TOÙC Khoâng thaúng, khoâng laáy tieàn. Boùng möôït. Keát hôïp 2 phöông phaùp Nhaät vaø beân VN. Duøng thuoác Nhaät. NOÁI LOÂNG MI Baûo ñaûm khoâng ñeïp, khoâng töï nhieân, khoâng laáy tieàn. Daày vaø daø i . Phöông phaù p môù i , cho make-up vaø cho natural hoïc töø oâng thaày Nhaät. Coù models cho xem tröôùc khi laøm . Nhaän daïy vaø baùn saûn phaåm noái loâng mi cuûa Nhaät. ª Coù baùn wholesale saûn phaåm noái loâng mi Haøn Quoác, coù baêng VCD höôùng daãn caùch laøm. NOÁI TOÙC (No heat, No Glue, No Chemicals, No Sewing, No Braiding No Mess!) ª Certified taïi tröôøng noåi tieáng ôû Hollywood. Ngaén thaønh daøi, ít thaønh nhieàu, sexy, khoâng laøm hö toùc. Cho Nam vaø Nöõ ª Special coù noái toùc vôùi Multiple Highlight. Xin L/Laïc: Daniel phuù 714-717-9818.

820-9L-031903/059461

780 - CHIEÂM TINH ASTROLOGERS 780-28L-011802/006967

CHIEÂM TINH GIA CAMPUCHIA Boùi baøi, chæ tay, chöõ kyù, töôùng dieän troïn ñôøi. Coâng danh söï nghieäp, tình yeâu. Pheùp Tình Yeâu: Hoøa giaûi gia ñình, goïi vôï choàng hoaëc ngöôøi yeâu boû nhaø ñi trôû veà sum hoïp haïnh phuùc, con caùi boû nhaø ñi hoang nghe lôøi cha meï. Pheùp laøm aên: Ñaëc bieät coi ñòa lyù nhaø ôû hay cô sôû thöông maïi ñeå ñöôïc laøm aên may maén ñaét khaùch, hoaëc muoán baùn tieäm nhanh choùng. Raát hieäu nghieäm. Phone 714-894-6192, 714-2346535.

780-14L-021902/010127

COÂ NAÊM BOÙI BAØI * Nguõ haønh baùt quaùi töôùng maët. * Coâng danh söï nghieäp quaù khöù * Tình duyeân gia ñaïo chæ tay * Baûo ñaûm 100% chính xaùc 714-897-0426

780-14L-031402/013199

Coâ Baïch Ngoïc 30 naêm kinh nghieäm chuyeân coi Boùi Baøi - Tình duuyeân, Gia ñaïo, Coâng danh söï nghieäp. Vui loøng laáy heïn tröôùc. ÑT: 714-903-4310. 780-36D17-053102/023976

780-28L-072202/030678

780-28L-120503/095800

770-28L-092904/138346

770-28L-100804/139586

MARY MAI EYELASH EXTENSION ª Vôùi kyõ thuaät môùi, baïn seõ coù moät caëp loâng mi daøy, daøi, cong ñeïp tuyeät vôøi. ª Xaâm thaåm myõ: Maét, Moâi ª Trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi ª Nhaän daïy hoïc vieân. ª Baùn duïng cuï gaén loâng mi giaù wholesale ª Nhaän daïy hoïc qua phone vaø göûi haøng ñi caùc tieåu bang. Xin L/laïc: 714-263-5642 714-890-7170

770-28L-112204/145245

NOÁI LOÂNG MI Eyelash Extension. Giaù caû raát nheï nhaøng. Baïn seõ coù moät ñoâi maét quyeán ruõ, caëp loâng mi daøi, cong töï nhieân, xin L/L Betty 714775-7979, cell: 714-478-6476

TRAÂN YAMAKAWA: Thaàn hoïc, Dòch lyù, Nhaät Baûn - Chuyeân: Töû vi, Töôùng, Chöõ kyù, Boùi baøi, Pheùp Tieàn & Tình, Phong thuûy, Buoân baùn, Nhaø cöûa hoaù giaûi. Cell: 714717-1740,

780-95L-012704/101829

QUYØNH DUNG BOÙI BAØI Chuyeân coi boùi baøi veà tình duyeân gia ñaïo. Ñaëc bieät veà chuyeän tình caûm. Vui loøng laáy heïn tröôùc. Quyønh Dung 714-422-8331

780-29L-062304/124402

COÂ HOÀNG AN Hoùa giaûi moïi tai aùch, xui xeûo tình duyeân, gia ñaïo, Boùi baøi chæ tay, töôùng meänh, nguõ haønh. Queû soi, tìm ngöôøi ôû xa. L/L: 2545461

780-90L-083004/134298

THAÀY LÓNH MAI. Buøa Loå Ban, coät vôï choàng haïnh phuùc laïi, keùo ngöôøi boû ñi quay veà. Cho thænh pheùp laøm aên eá aåm tieäm: Nails, Restaurants, Phong Thuûy, nhaø ôû. 714-8907098, cell 714-902-7797.

780-28L-101804/140781

COÂ NGA TÖÛ VI Vaán sö. Ñòa lyù. Giaûi quyeát moïi trôû ngaïi. Hoân nhaân, vieäc laøm, business. Höôùng daãn . Only appoitnment. Goïi laáy heïn 714510-6605.

780-17L-111704/144661

770-30L-120204/146376

750-14L-120804/147189

Lôùp daïy keøm khai giaûng 01/03/ 04 töø lôùp 1-8. Ñaëc bieät cho caùc em yeáu veà ñoïc hieåu, vieát vaên, toaùn ñoá. AÙp duïng saùch giaùo khoa ôû tröôøng, giuùp h/s hoaøn taát homework vaø huaán luyeän caùc em gioûi veà vaên phaïm vaø moân ñoïc hieåu. Tieán boä trong thôøi gian ngaén. Thaày coù coù baèng Master tröïc tieáp giaûng daïy. L/L coâ Truùc: 714-5399692 750-14L-121504/148000

Daïy laùi xe HLV kinh nghieäm, taän taâm, vui veû, nhaän daïy giôø hoaëc bao ñaäu, daïy laùi Freeway. LL: Loc 714-234-0045 , 234-0045

EXOCTIC EYES For full, beautifull eyelash extensions, touch ups, leanr how to do it yourself, please call Connie at: 714-469-8850. Quí vò muoán hoïc theâm, hoaëc touch up. L/L cho Connie

770-30L-120904/147390

VI QUYØNH SKIN CLINIC - Baùn thuoác vaø noái loâng mi tuyeät ñeïp 30% OFF. - Maøi da $30, ñoát noát ruoài $10 up. - Xaâm 20% OFF. - Maùy maøi da Raprd Peel $2500. - Thuoác loät taåy naùm khoâng ñoû maët, keát quaû nhanh $180/set. 714-839-4577

770-14L-121204/147641

Kim Eyelash Extension. Phöông phaùp môùi laøm loâng mi daøi, cong, ñeïp töï nhieân, chuùng toâi cung caáp duïng cuï noái loâng mi vôùi giaù Whole sale, nhaän gaén loâng mi vaø daïy free. Caàn ñaïi lyù khaép nôi. LL: Kim or Anne: 714-609-4258

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT

CHILD CARE 830-180L-062804/125204

Nhaø vuø n g Huntington Beach (Bushard + Garfield) nhaän giöõ treû töø 2 tuoåi. Keøm Toaùn, Anh vaên, veõ, ñaøn piano, guitar, T.Vieät (töø K - lôùp 12). Nhaän ñöa ñoùn. 714-914-2062 830-90L-100104/138678

EDUCARE CENTER Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân coù CT keøm homework. Ñaëc bieät lôùp S.A.T cho HS trung hoïc vaøo cuoái tuaàn. L/ L 714-226-0876

830-14L-112604/145754

Nhaän giöõ treû töø 1 tuoåi trôû leân neáu ñi hoïc giuùp homework, Garden Grove goùc Euclid vaø Lampson. Lieân laïc coâ Saùu 714636-3273

830-28L-120304/146591

Nhaø vuøng Fullerton. Gaàn Lee Sandwich, Costco, nhaø haøng Kim Loan. Gaàn tröôøng tieåu hoïc, freeway 91 & 5. Nhaän giöõ treû, xin goïi 714-525-7863

830-14L-120504/146842

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân, nhaø rieâng thoaùng maùt nhaø gaàn tröôøng hoïc ñöôøng Ward moïi chi tieát L/ L: 714-839-4181

830-14L-120804/147156

Nhaän ñöa ñoùn ñi hoïc vaø giöõ treû töø 2 tuoåi trôû leân, nhaø ôû Harbor & Trask. LL Coâ Thaûo 714-260-7222 (cell), 714-534-2857 (H)

830-14L-120804/147180

License giöõ treû, nhaø roäng, saïch, thoaùng. Coù phoøng chôi. Nhaän Cal-work. Gaà n Westminster/ Euclid. Phone: 714-590-1585

830-14L-121204/147612

Nhaøhouse, saïch seõ ôû goùc Hazard vaø Newhope, licensed nhaän chöông trình Calwork töø 4 tuoåi trôû leân, ñöa ñoùn ñi hoïc. LL C. Nguyeä t . 714-227-7540, 714554-5983

830-7L-121204/147638

Nhaän Giöõ Treû. Nhaø roäng thoùang maùt, nhaän giöõ treû töø moïi löùa tuoåi phía sau chôï Ñoàng Höông. LL: Dì Hai: 714539-9384, 300-8426.

830-7L-121304/147697

Nhaän giöõ treû töø 1-5 tuoåi. Nhaø roäng saïch seõ, thöông yeâu em beù, ngay trung taâm Little Saigon. Goïi Myõ Tieân. 714-928-8903

830-7L-121304/147709

Nhaø thoaùng maùt goùc Trask Beach nhaän giöõ treû moät tuoåi trôû leân, phone baø Dung 714-8914309, gaàn DMV

830-7L-121304/147727

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng saïch ít ngöôøi yeâu treû goùc Hazard - Ward, xin lieân laïc cho coâ Linh phone: 714-531-1556, 724-5382

830-14L-121404/147881

Nhaø MidwayCity, coù license child-care. Nhaän giöõ baby, öu tieân töø sô sinh ñeán 2 tuoåi. Thöông yeâu, chaêm soùc chu ñaùo. Nhöõng chaùu treân 2 tuoåi seõ ñöôïc daïy vaø taäp aên nguû, chôi hoïc, ñuùng giôø giaác. LL Coâ Thu. 714-899-2967

830-4L-121504/147977

780-14L-120504/146830

Thaày veõ buøa Mieân treân vaûi aùo caø sa $35 raát coâng hieäu: haïnh phuùc, xe bình an, laøm aên toát, choáng ngöôøi xaáu, ma quæ. Thaày Kieân 805-462-9315

800 - LINH TINH MISCELLANEOUS

770-14L-121204/147623

Nhaän cung caáp duïng cuï moái loâng mi vaø Daïy giaù ñaëc bieät $250. Coù duïng cuï noái toùc. Kem thoa tan môõ maët buïng ñaëc bieät Haøn Quoác. ÑT: 714-883-9397 Leyna., 714-458-3560

830 - NHAÄN GIÖÕ TREÛ

830-14L-120604/146908

Y PHUÏNG! BOÙI BAØI! Chæ tay, chöõ kyù vaø Phoái hôïp vôùi Töôùng phaùp. Chuyeân xem veà tình duyeân, gia ñaïo, laøm aên. Cam ñoan ñuùng 100%. Ñaëc bieät veà tình caûm. Y Phuïng: 714-6133763, 714-893-2592.

NOÁI LOÂNG MI Extention eyelasher permanent ñeå coù 1 caëp maét ñeïp vaø haáp daãn vôùi haøng loâng mi daày, daøi vaø cong töï nhieân, vôùi kyõ thuaät môùi cuûa Nhaät maø baïn khoâng caàn maát thôøi giôø chaûi uoán macara hoaëc gaén loâng nheo giaû. Xin lieân laïc coâ Jennifer Thuûy: 714-9141142, baûo ñaûm 100% khoâng thích khoâng laáy tieàn.

VIVI CÔM THAÙNG Noùng hoåi giao taän nhaø thôm ngon, veä sinh. Tín nhieäm. Ñöøng nghe nhöõng gì ai noùi heát. Thöû aên ngon mieäng seõ bieát ngay. Goïi coâ Vi Vi 714-775-7594

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng saïch coù phoøng chôi. Taän taâm thöông yeâu treû. Nhaø gaàn Magnolia vaø Hazard. L/L coâ Lan 714-894-3286

770-38L-091404/136370

750-30L-073103/078251

THI BAÈNG LAÙI XE L/L NGHÓA: 714-726-4867 ª Thi laùi kinh nghieäm vuøng Riverside giaùm khaûo deã tính (ñaëc bieät xin heïn thi laùi GAÁP trong 24 giôø) ª Chuyeân nhaän HV thi rôùt nhieàu laàn, nhuùt nhaùt, gaëp giaùm khaûo run, khoâng bieát chuùt Anh vaên. ª Cöïu HLV uy tín, taän taâm, vui veû (ñaäu treân 5000 HV) ª Ñaëc bieät: Chæ nhaän tieàn sau khi thi ñaäu

GIAËT THAÛM -ÑAÙNH BOÙNG FLOOR caùc loaïi. Moïi dòch vuï cleaning vôùi heä thoáng Truck Mount Super power 16 naêm kinh nghieäm, taän taâm, trung tín, thieän chí Goïi Ben Nguyeãn B.C Pro cleaning Services (714) 531-8412, (714) 863-4122 TUAÁN GIAËT THAÛM 714-943-5221 MAÙY LÔÙN TRUCK MOUNTED Giaët saïch mau khoâ. Sofa vaûi, leather, xe van

RAO RAO VAË VAËTT

770-28L-031103/058522

750-24D167-072502/031145

747-90L-120202/046795

PHÖÔÙC CHUYEÂN CAÉT COÛ, caét caây, tæa haøng raøo, heä thoáng nöôùc, doïn vöôøn nhaø, nhaän chuyeân chôû ñi boû taát caû nhöõng thöù dö duøng & moving heát caùc loaïi. Clean up vaø troàng caây, hoa. L/L 714-9321973, beeper: 714-621-5275

PLUMBING 24/24 HOUR. License 938002 ª Thoâng oáng coáng ngheït. Thay söûa sink, toilet, boàn taém bình nöôùc noùng, maùy xay raùc. ª Sôn söûa nhaø cöûa giaù thaät reû, vieäc laøm baûo ñaûm. L/L Thaéng 714-423-4552 LIC:938002

CARPET CLEANING

744-28L-091004/135753

QUANG PLUMBING Unlicensed Plumber, Chuyeân: - Söûa, thay caùc loaïi Faucets, Valves, Disposals , Water heater. - Dôøi oáng gaz, maùy saáy quaàn aùo. - Coù maùy thoâng coáng 100 feet. Vieäc laøm ñöôïc baûo ñaûm 3 thaùng, giaù nheï nhaøng. Xin LL cel 714335-8310

746-91L-021502/009717

744-30L-111901/000630

747 - GIAËT THAÛM

RAO RAO VAË VAËTT

800-90L-081804/132652

VN - PROSATELLITE 7231 Westminster Ave, Westminster, CA 92683. Baùn sæ vaø leû, Pansat 2500A, Pantec, Fortecultra, Digiwave, Visionplus PCI card. Caùc loaïi ñóa töø 18'’ tôùi 39'’. Ñaày ñuû thieát bò cho Satellite. Caàn ñaïi lyù khaép tieåu bang. Goïi Thanh 714-9038131, 714-619-1007.

800-30L-120604/146949

SouthBay, Vu Satellite Cel: 310-985-1006 Baùn laép raùp satellite system. Ñaëc bieät coù baùn Pansat 2500A giaù reû xem ñöôïc nhieàu Ñaøi Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

Nhaø House (sau Böu Ñieän Garden Grove). Nhaän giöõ treû töø 3 thaùng trôû leân. Yeâu treû, kinh nghieäm, chaêm soùc kyõ löôõng. LL Baø Hoàng 714-534-4819

830-7L-121504/148038

Caàn moät Chò/Baùc giöõ treû. Nhaø ôû FV gaàn Mile Square Park. Coù phoøng dö neáu muoán ôû ñeâm. Löông haäu! Goïi Khanh 714-5531530.

830-7L-121604/148198

Nhaø roäng thoùang maùt saïch seõ, nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi coù xe ñöa ñoùn ñeán tröôøng, goùc Westminster / Magnolia, lieân laïc chò Kim 714-618-4636

830-7L-121604/148212

830-3L-121704/148410

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, ñöa ñoùn ñi hoïc TUSTIN, IRVINE. Licensed, kinh nghieäm, taän taâm. Nhaän tieàn phuï caáp. Môû 7 ngaøy. 714-544-6293. Nhaén maùy.

850 - BAÙN CAÙC LOAÏI FOR SALE 850-9999L-111901/000688

VAÊN PHOØNG CHI NHAÙNH NHAÄT BAÙO

NGÖÔØI VIEÄT TAÏI LOS ANGELES

Nhaèm phuïc vuï höõu hieäu ñoäc giaû vaø thaân chuû taïi khu vöïc China Town vaø phuï caän, chuùng toâi môû vaên phoøngchi nhaùnh taïi2

1023 S. San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Phone: 626-292-7004 Fax: 626-292-7005 Taát caû caùc dòch vuï veà Quaûng Caùo vaø Rao Vaët Xin lieân laïc Mr.Hank Wu Giôø môû cöûa: Thöù Hai - Thöù Saùu: 9AM - 5:30PM Thöù Baûy: 10AM - 1:00PM

850-28L-060302/024224

HUALATRONICS 10278 Westminster Av, Garden Grove, CA 92843 Tel:714-636-7798 * Samsung 20" Flat TV. Retail $300. Sale $129.99 * Sony 24" Flat TV. Retail $375. Sale $199.99 * Sony 27" Flat TV. Retail $500. Sale $249.99 * Samsung 27" Flat TV. Retail $450. Sale $199.99 * Samsung 30" wide HDTV ready. Retail $1000. Sale: $499.99 * Samsung 32" HDTV ready. Retail $1000. Sale $549.99 * Akai 50'’ Plasma HDTV ready. Retail $8000, sale $4,199 * Akai 42" Big Screen HDTV Ready only $699.99 * Akai 55" Big Screen wide, HDTV ready. Retail $2000. Sale $999.99 * Akai 42" Plasma TV + stand + speaker tuner Retail $3000 Sale $1769.99 * Pioneer Receiver 500 watt dolby digital + DTS $139 * Panasonic 50" LCD projection, HDTV - Ready. Retail $3200. Sale $2299.99 * Akai 50" Plasma HDTV Ready. Retail $7000. Sale $3999.99 * Toshiba DVD player with progressive scan only $49.99 * Panasonic DVD-Recorder. Retail $400. Sale $229.99 * Karaoke Mixer. Retail $190. Sale $79.99 *Karaoke Wireless 2 microphone. Retail $250. Sale $69.99 * Hi-End speaker 350 watts. Retail $1999.99/ea. Sale $149.99/ea * 150 Watts Power Subwoofer. Retail $400. Sale $79.99 * Panasonic 4 head VCR Hifi only $35.99 * Toshiba HDTV-Receiver + direct TV Build in. Retail $750, sale $299.99 * Pioneer 14 Band Equalizer. Retail $190. Sale $89.99 * Samsung 17" LCD TV and monitor. Retail $900. Sale $499.99 * Akai 30" Flat TV Widescreen. Retail $700 Sale $359.99 Nhieàu thöù khaùc, giaù reû chöa töøng thaáy 850-90L-100702/040302

WWW.SATELLITEVN.COM BAÙN SÆ & LEÛ. Laép raùp Satellite Vietnam, Thaùi Lan, Trung Quoác, Ñaøi Loan v.v... Free 50FT cable & 1 compass. 1 Year warranty. Ñaøi AÙ Chaâu xxx 24/24 & 15 ñaøi China, Cambodia. 714-720-4443, 619-808-9939, 858-405-2377 SD ª Ñaøi Vietnam Haûi Ngoaïi STBN 24/24 phaùt hình treân Directv $24,99. Coù nhaän gaén ñaøi VIETNAM & DIRECTV treân toaøn tieåu bang Hoa Kyø. ª DIRECTV Authorized Dealer For Residential and Commercial. FREE Installation. Free Equipment FREE 4-ROOM. FREE DVD player for new customer only. Over 130 Channels plus local Channel. $100 Gift Certificate for Jade World Hong Kong Channel. ª Nhaän söûa Pansat & Samsonic coi ñöôïc ñaøi VieätNam Haûi Ngoaïi VPT 24/24 Mieãn leä phí. 850-28L-120202/046802

SATELLITE VIETNAM Baùn + gaén Satellite coi ñaøi AÙ chaâu: T.Lan, T.Quoác ... Nhaän söûa chöûa & ñieàu chænh signal ñeå coi ñaøi V/Nam Haûi Ngoaïi 24/24 & VTV4 Satellite. giaù ñaëc bieät Pansat 2500A. L/L 714-5803444. 850-90L-021603/055580

AVC ELECTRONIC Mua Baùn söûa chöûa Computer, Laptop, monitor giaù reû coù baûo ñaûm. 16600 Harbor Blvd #G, goùc Heil & Harbor. 714-418-0588, Cell: 714-791-6007 850-100L-061603/071619

Caàn ngöôøi töø 40-50 tuoåi, giöõ em beù môùi sinh vaø naáu aên. Löông töø $1,200, ôû Texas. Phone 325374-2883 gaëp Quoác.

830-7L-121604/148237

Special Baby Sitter ai caàn ñem laïi 1 thaùng baby 1-5T mình chaêm soùc kinh nghieäm. Giaù raát nheï nhaøng bình daân. 714-638-8269 10:00-7:00.

830-7L-121704/148384

Nhaø house thoaùng maùt goùc Dale/ Lampson. Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi coù kinh nghieäm. Töø Thöù Hai ñeán Chuû Nhaät vaø 6AM ñeán 6PM. Goïi coâ Thanh 714-537-7503.

NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK Nôi tìm moïi dòch vuï, nhanh choùng nhaát


C16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

RAO RAO VAË VAËTT

850-32L-090903/084105

THAØNH’S COMPUTERS Nhaän Söûa, Upgrade. Mua/Baùn Desktop. ° Desktop 3.2GHz Intel Pentium4, $470. ° Desktop 3.0GHz Intel Pentium4, $420. Maùy môùi, toát, baûo ñaûm 714-3621032.

850-7L-093003/086993

ÑAÏI HAÏ GIAÙ 80% Döôùi Giaù Thò Tröôøng taát caû FURNITURE baøn, gheá, tuû, keä, vaø nhieàu thöù khaùc: ª Boä Baøn aên 5PC $109 ª Giöôøng 2 taàng $139 ª Boä giöôøng 5PC $329 ª Sofa vaø baøn 5PC $439 Giao haøng mieãn phí 714-636-6150. 850-28L-032904/110779

KARAOKE RECORD - Thaâu gioïng haùt vaøo CD. - Chuyeån video tape, qua DVD - DVD photo Album - Sang DVD, Laserdisc Karaoke choïn baøi, - Giaù reû. Goïi 714-898-6078 sau 3 giôø chieàu, weekend anytime.

850-36L-061404/122985

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-28L-120104/146298

500 PCS Clay Poker Chip set with dices cards in Aluminum case. 714-721-9992

850-3L-120304/146674

Choù phoác Minature Pincher 8 tuaàn tuoåi raët gioáng maàu ñen ñoû da boø, khoân thaät ñeïp $250 $300/1 con. 909-395-6579, 909625-0116, 909-673-0473

850-14L-120504/146824

Baùn hoa lan. Caàn baùn 400 chaäu hoa lan ruû. “Nine half charman” whole sale $45/chaäu, so vôùi thò tröôøng $75/chaäu. Ñang ra hoa. 714-553-9082

850-5L-120704/147037

Baùn Computer PentiumIII 900MHz, WindowXP, professonal, DVD/CDRW copy microsof office & more + Monitor 17" Keyboard speaker mouse internet ready $290. Maùy môùi b.ñaûm. Hoøa 714-414-7676, 5341654 Caàn baùn 5 caùi baøn nails ñeïp reõ. Xin call 714-638-0991 sau 5 PM 714-932-1636.

850-28L-121004/147409

850-90L-092704/138079

850-90L-100804/139617

Chuyeân baùn sæ, leû vaø complete install satellite system cho taát caû caùc ñaøi, seõ höôùng daån töø AZ. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi. Johny’s The Satellineman. 714-813-5040 or 714-333-6381

850-28L-110404/142973

FLOOR “DEMO” SALE 20% - 50% OFF Authorized Dealer ª Mcintosh, Bryston ª Krell, Audio research ª Conrad - Johnson, Arcam ª MC-Cormack, Yba, Sim Audio ª Focal - JM Lab, Utopia ª Totem Acoustic, Proac ª Kimber Kable, XLO ª PS-Audio, Nordost ª Professional Karaoke Mixer ª Alesis, Mackie ª Microphome - Shure, Audio Technica * * * Baûo ñaûm giaù reû nhaát vuøng TOP AUDIO 8860 Bolsa, Westminster (Goùc Bolsa vaø Magnolia, trong khu chôï ABC, beân caïnh Bank Of America) Tel: 714-891-8944

850-28L-110704/143248

Phôû Gaø Bolsa, buùn goûi gaø, buùn goûi vòt, buùn boø Hueá, buùn rieâu oác, buùn toâm thòt, canh buùn, buùn chaû toâm, buùn chaû Haø Noäi, baùnh toâm Coå Ngö, côm SBÑH, côm söôøn nöôùng, côm gaø ñi boä, phôû gaø ñi boä, only $2.99. 10561 Bolsa vôùi Ward. Môû cöûa 6 ngaøy töø 9Am ñeán 10PM, nghæ thöù 3. 714-5540974. Parkings phía sau

850-7L-112204/145299

Baùn computer môùi raùp Athlon XP2800 512MB memory 90GB hardrive Mitsumi DVD burner $380. Pentium 400MB internet ready $120. Nhaän söûa chöûa/Upgrade. Toaøn 714-914-3746, 714-554-4465.

850-28L-112404/145468

PANSATZ 2500A Baùn laép raùp Sattelite System coi Ñaøi Vieät Nam, AÙ Chaâu. Disknet Bellvu. Höôùng daãn töø A-Z program. Mieãn phí for Lifetime. Call Nhaân: 714-342-0623. Free2airusa.com

850-36L-112604/145792 850-63L-112804/145844

Goïi ñieän thoaïi VN mieãn phí. Chuùng toâi coù phaân phoái ñeå goïi Vietnam or taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi. Quí vò chæ caàn mua ñieän thoaïi giaù raát reû $49/per phone, no monthly fee. Goïi ñieän thoaïi trong heä thoáng naøy hoaøn toaøn mieãn phí, ngoaøi heä thoáng chæ toán coù 3 cent/phuùt töø VN tôùi USA. Hoaëc 37.9 cents töø USA tôùi VN ( including cell in VN). Caàn nhieàu ñaïi lyù phaân phoái ñieän thoaïi treân toaøn USA. Xin goïi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát 714-425-6318

850-14L-121004/147517

Baùn choù Chihuahua 8 tuaàn tuoåi gioáng nhoû con raát khoân ñeïp vaø deã thöông. Goïi 562-233-8334

850-7L-121204/147664

Caàn baùn gaáp tuû laïnh, baøn hoïc + Computer, tivi 27, 1 maùy chaùy boä, caëp giaët saáy, 1 sofa + baøn vaø ñoà duøng trong nhaø. Goïi Dung. 714-914-8506

850-5L-121304/147683

Moving. Caàn baùn maùy may Juki 1 kim toát, $300, 1 maùy caét coû, 1 maùy huùt buïi toát baùn reû. 714474-8079 (Huøng)

850-7L-121404/147784

Baùn sæ caùc loaïi maùy duøng theû Credit. Baûo ñaûm giaù reû, coù baùn giaáy ain vaø ribbon. Lieân laïc Harrison. Cell: 714-362-1357

850-7L-121404/147795

Caàn baùn maùy xay thuoác Baéc / Cafeù. Giaù $2500. 5HP, 60 lbs/ hr, 220v. Lieân laïc: Sôn 714-6231685

850-7L-121404/147924

Doïn nha,ø caàn baùn gaáp taát caû ñoà ñaïc Giaù reû, Xin goïi Thaûo. 714369-8282

850-5L-121504/147951

Baùn chihuahua ñöïc 8 tuaàn maàu naâu maét chaám vaøng ngöïc vaøng nhoû con raët gioáng, moät ñöïc vaøng hai naêm. Lieân laïc 714-928-4378

850-7L-121504/147954

Caàn baùn gaáp 2 tanning bed mode 2003 hieäu Sun/Dash. 1 caùi 40 boùng, 1 caùi 24 boùng. Giaù $2500 cho 2 caùi. Lieân laïc 562-493-4591

850-14L-121504/147980

ª ATM Cash Machine for all types business thaâu theâm tieàn cash cho tieäm nail, khoâng toán tieàn chi phí cho chuû tieäm. FREE. ª Nhaän gaén heä thoáng Survilliance Security Camera for home or business 24Hrs, xem hình anytime, anywhere. Call Brian Pham: 310-877-2771

850-7L-121504/147981

- Airbag set 91-95 Acura Legen: $350 - Mercedes Ben, V8 complete injector wire hardness brandnew from Dealer $350 - Fr 93 to 98 - Scanner Snap On Cartrige 832001 Domestic & Import set used call $ - Lexus RX300. Headlight set used - 90 - 92 Lexus LS400, ñoàng hoà Dashboard $260. - 93-94 Lexus LS400, Cluster $500 Call Brian 310-877-2771

850-14L-121504/147982

850-28L-113004/146000

Goïi ñieän thoaïi giaù reû! VnFone chuyeân baùn theû internet goïi töø Vieät Nam qua Myõ chæ coù 3 cents/ phuùt. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn baùn IP phone ñeå goïi qua Myõ maø khoâng caàn duøng computer. Giaù IP phone hieän giôø ñang Sale chæ coøn $140 mua taïi Myõ ($160 giao taïi Vieät Nam). Lieân heä: 714-6366761. Ñòa chæ 10268 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843

Caàn lieân laïc thöông maõi:

xem NGÖÔØI VIEÄT YEARBOOK

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

850-7L-120104/146171

1 ñóa + motor coi ñöôïc 5 satellites, caùc ñaøi AÙ Chaâu vaø US. L/L Tony: 714-403-4775, 714-4254817

850-13L-120804/147154

ITALY VESTON (SUIT) nhieàu size cho AÙ Ñoâng nhieàu maøu giaù reû. Ñaëc bieät quaàn taây nam giaù $8 1 caùi. Haøng môùi. Call Duõng 714580-4147

RAO RAO VAË VAËTT

Xem phim Myõ, Taøu, Vieät Nam khoâng lo traû tieàn moãi thaùng. Free. Free. Nhaän gaén cho tieäm: Nail or home. Xin goïi Brian 310-8772771

850-3L-121504/147986

Caàn baùn hoà caù 150/G gallons, coù filter wet & dry vaø power ball / Full complate system. Giaù $500. LL: Dung 714-418-9028, 200-6317

850-3L-121504/147990

SALE 02 gheá Solace ñen, 10 baøn Nails, giaù thöông löôïng 50% off. Ngaøy 562-860-4477, ñeâm 714734-0628

900-84L-100704/139490

850-7L-121504/147999

850-4L-121704/148422

MASSAGE. Quí anh caàn thoaûi maùi thö giaûn toaøn thaân, xin goïi em: 714-863-3466

850-14L-121704/148468

THU LAN Töôi maùt treû ñeïp yeâu ñôøi. Laáy heïn: 714-345-2739. Laøm vieäc töø 10AM - 10PM. Chuyeân trò meät moûi ñau nhöùc toaøn thaân

850-4L-121504/148001

Caàn tieàn baùn thuøng loa 6 caùi, hieäu TR-7000, mua $750 caàn baùn reû $350. LL: 714-552-2034

Caàn baùn baøn tuû cho phoøng Lab Baùc só, duøng very good condition. LL: 714-251-2448 850-4L-121504/148013

Caàn baùn moät soá baøn Nail coøn 80% môùi. Giaù thaät reû. LL: 714-251-9334

Baùn computer H.P/P4, Window XP/1.7GHz + 15 monitor. Flat panel/DVD + CDRW 512 Ram/ 120GB $580 vaø 2 hoà caù 60 gal. L/L: 714-334-8506

850-7L-121504/148026

Sale - Sonic Frontier SFS80. Tube Amplifier + Pream $1,550 Nakamichi CD + Pream + Harmonkardon Amplifier $1,150 - Sumo Polaris Amplifier + Pream, $650. 14061 Rondeau St #7 Westminster, 92683. 714902-7364. 850-4L-121504/148035

Baùn choù Nhöït luøn nhoû raát ñeïp loâng suø ñöïc traéng vaøng. 714896-0098. 850-4L-121504/148053

Baùn 4 con choù Chihuahua raët gioáng loaïi mini toy beù tyù 7 week raát ñeïp deã thöông vaø khoân lanh. L/L: 626-285-2249 or 626-5890658 850-3L-121604/148132

Caàn baùn ñaøn Piano dö duøng khoâng xaøi, môùi ñeïp aâm thanh hay, coù gheá cuøng boä giaù baøn $580. Xin goïi Kim. 714-8283209, 714-229-0209 850-7L-121604/148136

Doïn nhaø caàn baùn gaáp choù phoác Miniacher female 6 thaùng maàu naâu vaø ñen raát ñeïp deã thöông giaù $350, 714-890-6363

850-3L-121604/148158

1 maùy giaët hieäu Kenmore (1 year), 1 maùy saáy hieäu Kenmore (1 year), 1 tuû laïnh, 2 cöûa hieäu Kenmore (3 year). Goïi cho Dieäu. 714-895-9168 850-3L-121604/148164

Doïn deïp nhaø baùn 1 con keùt maøu xanh $320, 1 hoà caù 50gals meca coù 1 caù roàng UÙc 1 feet, giaù $350. Lieân laïc 714-899-8950 James 850-3L-121604/148167

Baùn Computer Pentium 4 3.2 E GHZ, 512 MB memory, 19", monitor, 56 modem, 120GB HD, DVD+/-RW. Giaù $680, Xin goïi 714-234-7685

900 - NHAÉN TIN, THOÂNG BAÙO ANNOUNCEMENTS 900-90L-111502/045080

RELAX Laøm vieäc nhieàu meät m oûi coâ ñôn caàn ñaám boùp cho heát caêng thaúng, haõy goïi Em Dung Anh seõ yeâu ñôøi. L/L: 714-410-6199. 900-14L-011603/052030

Laøm vieäc nhieàu meät moûi caàn ñaám boùp. Xin goïi 714-791-0718 Sau giôø laøm vieäc meät moûi caàn massage xin lieân laïc phone 8391522 gaëp Ly 900-90L-110203/091446

MASSAGE THERAPY Quyù vò lôùn tuoåi ñau nhöùc, ñau löng laøm vieäc nhieàu nhöùc moûi caàn massage baám huyeät ñuùng phöông caùch xin goïi Baûo Traân cell: 714-606-3526 900-92L-110603/092027

Caàn nghæ ngôi vui veû thoaûi maùi, Xin goïi Kathy 714-493-9332. Caûm ôn. 900-28L-020604/103442

Caïo gioù, giaùc hôi, thoa boùp, chöõa beänh, caûm cuùm, ñau nhöùc, phong ngöùa, traät khôùp, bong gaân, xöng baàm, uy tín hieäu quaû. Xin goïi coâ Kim Ngaân 714-484-2808, cell 883-6814. 900-36L-020904/103860

850-3L-121604/148196

850-30D167-121604/148214

850-3L-121604/148215

Moving caàn baùn taát caû vaät duïng trong nhaø. TV Computer v.v... Lieân laïc 714-545-4552, Cell 714280-3506. 850-3L-121604/148243

Moving caàn baùn 6 keä baèng goã vaø saét coù nhieàu caây treo ñeå baùn haøng vaø caùc thöù toùc gia, ñoà linh tinh giaù reû. LL 714-590-9930. 850-5L-121604/148265

Baùn 4 nieàng luoân voû xe 2000 Toyota Land Cruiser $300. 1 gheá ñaùm boùp 2003 Giaù $500. Moät tuû laïnh 16 CU. $70. OÂng Tuyeân 714-530-6151, 720-5409 850-4L-121704/148273

Baùn vaø gaén modified chip cho taát caû model maùy game Sony PSX, PSone, PS2, slim PStwo ñeå chôi game thaâu, game VN, TQ. L/L Huy: 714-902-7352 850-3L-121704/148281

Caàn baùn 1 maùy 1 kim töï ñoäng hieäu Brother vaø 1 maùy lock hieäu Juki giaù 1400 OBO. Mobilehome cho thueâ 2 phoøng nguû 1 phoøng taém, naáu aên thoaûi maùi doïn vaøo ñaàu thaùng 1 $650 bao anything. Phone: 714-890-9594 or 714785-8368 Tuù + Hoàng 850-3L-121704/148292

Moving Sale Lan Ruõ cascading chaäu lôùn 2 & 3 gallons, giaù ñaëc bieät vaø moät soá lan UÙc chaäu lôùn, lan cymbidium thaúng $7 - $15/ chaäu. 909-625-0116, 909-3956579 cell

900-93L-032004/109637

WONDERFUL MASSAGE SPECIAL 2 GIRLS Quùi baïn caàn nhöõng giaây phuùt eâm dòu, thö giaõn & relax cuøng vôùi caùc coâ treû ñeïp duyeân daùng 18-25, massage ñieâu luyeän, L/L 714-534-1800. 900-84L-051404/118342

LOÄC SERVICE Cung caáp models, kits, drivers cho hair, nail, facial. Chuyeân thoâng dòch INS, check hoà sô phaïm phaùp, Xoaù aùn v.v.... L/L 714-719-2748. 900-91L-052104/119322

DREAMING MASSAGE New owner quyù anh haõy ñeán enjoy nhöõng giaây phuùt thoaûi maùi do nhieàu thieáu nöõ treû ñeïp phuïc vuï aân caàn. 714-636-3009. 900-42L-062004/123928

TIN VUI CHÒ CAÛ Quyù vò nam nöõ Caûm cuùm. Ñau nhöùc. Caàn caïo gioù, giaùc hôi, massage, xoa boùp cho khoûe. Vò naøo khoâng phöông tieän ñi laïi, caàn xe ñöa ñoùn call CHÒ CAÛ ñeán taän nôi help. 24/24. 714-4257081, 775-1442 Thanks. 900-28L-081704/132530

PHÖÔÏNG LOAN Quí vò sau giôø laøm vieäc meät moûi, caùc baïn ôû phöông xa veà, caàn relax, PHÖÔÏNG LOAN RAÁT VUI VEÛ, VAØ ÑEÏP, xin goïi töø 10:30AM - 9PM, 714-657-5030. 900-28L-091504/136379

Special Relax $40/per hour. L/L Ginger 562-552-6902

900-90L-100304/138885

Hoàng Nhi Caïo Gioù, Giaùc hôi loái VN. Quyù Anh laøm vieäc quaù söùc, meät moõi, ñau nhöùc toaøn thaân. Caàn caïo gioù giaùc hôi, Xoa boùp. Goïi 714-539-1498, 11AM-10PM. Myõ Tieân phuï.

º º CLASSIFIED CLASSIFIED ADS ADS

900-36L-112804/145847 900-14L-121204/147663

MASSAGE 1919 W.17th St., Santa Ana. 714-244-8314

900-7L-121304/147735

Giaùc Hôi: Caùc baïn caûm ñau ñaàu. Caêng thaúng tinh thaàn hoaëc caàn coù baïn ñeán taän nhaø ñeå chaêm soùc haõy goïi tel 714-757-0645

900-30L-110804/143370

900-7L-111904/144906

900-16D1567-102004/141000

MAI PHÖÔNG Quyù OÂng Baø Coâ, sinh hoaït haøng ngaøy, töù chi ñau nhöùc, caûm cuùm, caïo gioù, giaùc hôi, xoa boùp theo loái Vieät Nam. Mai Phöông 714657-5192 MASSAGE Quí Anh meät moûi, caàn massage, nhieàu coâ treû ñeïp, phuïc vuï vui veû, aân caàn. Xin goïi : 714-7742827

900-30L-111904/144985

MASSAGE VUI Neáu Quyù Anh caàn höôûng thuï giaây phuùt massage cho tinh thaàn bôùt caêng thaúng, meät moûi sau nhöõng giôø laøm vieäc... Haõy ñeán vôùi chuùng em. L/L: 714-530-1963

900-36L-112304/145445

900-30L-110104/142420

Caàn nghæ ngôi thö giaûn, vui veû thoaûi maùi. Xin goïi Linh 714-7194179

900-28L-110304/142743

Anh NGUYEÃN AN NINH Sanh: 1958 Moõ Caøy - BEÁN TRE. Queâ: Phöôøng 7-BEÁN TRE. Ra ñi: Ngaøy muøng 2 Teát VN 1978. Hieän nay ôû ñaâu? Xin lieân laïc: HOA-NGOÂ (hieän ñònh cö ôû Sedney). cell: 0405-397-375 “UÙC” .

900-28L-120104/146216

Baïn caûm thaáy meät moûi caàn Massage cho khoûe haõy goïi ngay cho Duõng baïn seõ haøi loøng xin goïi cho Duõng ôû new phone 714890-0201. Thaønh thaät caùm ôn.

900-14L-120504/146833

LÔØI NGUYEÄN Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc lôøi nguyeän treân 9 laàn moãi ngaøy baïn seõ ñöôïc moïi söï nhö yù nguyeän. H.T

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

900-7L-121304/147773

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thinh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Ñoïc 9/L ngaøy. Lieân tuïc 18 ngaøy seõ ñöôïc nhö yù. BTN 900-7L-121404/147868

Massage Therapy caïo gioù giaùc hôi. LL: 714-630-1774 Long, Duõng, Anaheim Hill. 714-6301774 900-6D17-121704/148466

900-7L-120604/146913

Osaka Massage caàn tìm caùc baïn cuõ vaø caàn nöõ laøm massage löông cao. L/L Anthony: 714-791-8230

900-7L-120704/147033

LEÄ HAÈNG Baïn ôû xa muoán treû ñeïp töôi maùt vui töôi. L/L 714-653-2909. Chuyeân trò ñau nhöùc, meät moûi töù chi.

900-8L-121004/147597

Sau giôø laøm vieäc meät moûi quí baïn caàn caïo gioù giaùc hôi, xoa boùp cho khoûe, xin goïi 310-3283770 Thaém

900-7L-121204/147652

900-14L-092103/085797

850-3L-121604/148172

Baùn reû caây aên traùi vaø hoa kieång Vieät Nam. Coù nhieàu Mai - Lan Truùc - Ñaøo cho ngaøy Teát, coù nhieàu quyønh hoa ñeïp. Xin goïi 714-534-0248, (12862 Magnolia St)

900-36L-100704/139546

900-21L-102804/141972

Caàn baùn 4 baøn Nail coøn môùi. Giaù $40 moãi baøn vaø 1 maùy Tanning. Ai caàn xin lieân laïc. Trang 714-531-3913 or 714-609-9287 Baùn 4 wheels ñoä hieäu toát 18 inch cho xe 6 maùy $780 vaø 4 wheels ñoä 17 inch xe 4 maùy taát caû voû môùi 100%. Call Minh 714-8395012.

900-54L-110504/143082

850-3L-121704/148362

Baùn caùc caëp laân baèng ñaù ñuû maøu vaø töôïng Ñöùc Meï cao hôn 1 meùt. LL ngaøy 714-775-8889, toái 7508986

850-3L-121504/148011

ASIAN MASSAGE Nhieàu thieáu nöõ AÙ Ñoâng treû ñeïp. Ñaëc bieät phuïc vuï raát toát cho quyù vò. Xin goïi 626-674-8984

RAO RAO VAË VAËTT

TRINH HOT Caùc anh caûm thaáy meät moûi caêng thaúng. Caùc anh phöông xa veà muoán RELAX, Phöông Trinh Myõ Loan treû ñeïp, vui veû. Tieáp noàng haäu thoaûi maùi, goïi: 714653-0718. Open 11:30 - 10PM

850-3L-121704/148356

Caàn baùn moät soá maùy may kyõ ngheä: 1 kim, overlock, hem, coverstich, khuy nuùt, merrow, boiler. Taát caû ñeàu coøn chaïy toát, xin L/L ÑT: 714-878-5798 Baùn choù chihuahua 10 tuaàn tuoåi raát nhoû khoâng bò lai. Coâ Anh: 714-839-4516

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Anh chò naøo coù vieäc laøm vöõng laøm ôn co sign giuùp toâi ñeå baûo laõnh ba toâi, seõ haäu taï. Chi tieát lieân laïc buoåi toái 6 giôø - 10 giôø. 714-379-3341 Quaûng caùo höõu hieäu nhaát:

NGÖÔØI VIEÄT

NGÖÔØI VIEÄT Nhaät baùo vôùi heä thoáng phaùt haønh roäng raõi khaép mieàn Nam California

Quaûng caùo höõu hieäu Rao Vaët keát quaû

Nhaät baùo phaùt haønh nhieàu nhaát taïi Nam Cali

NGÖÔØI VIEÄT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C17

.3”

DAT


C18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Coät côø Vieät Nam ñaàu tieân ôû haûi ngoaïi Tieáp trang C1

suùng baát ngôø khoâng bieát ai laø ai, ñaùng phaûi ñeà phoøng. Khi tin töùc döïng coät côø ñöôïc coâng khai phoå bieán thì coù truyeàn ñôn rôi, thö haêm doïa phoùng vaøo nhoùm quaân nhaân khôûi xöôùng toå chöùc döïng coät côø. Cöôøng cuït ñaõ nhieàu laàn ñöôïc daùn “note” vaøo kieáng xe anh vôùi lôøi leõ ñaïi yù “Haõy boû yù ñoà ngu xuaån döïng coät côø, thôøi theá ñaõ thay ñoåi, ñaõ heát thôøi cuûa caùc anh v.v...” Vì nhöõng haêm doïa ñöôïc tung ra tôùi taáp töø trong boùng toái nhö vaäy, nhoùm döïng coät côø phaûi löu taâm ñeà phoøng, moät maët vaãn tieán haønh vieäc laøm cuûa hoï. 18 thaùng 3 naêm 1989, ngaøy Leã Thöôïng Kyø ñöôïc toå chöùc. Nhoùm döïng côø göûi thö môøi ñaïi dieän caùc toå chöùc chính trò, hoäi ñoaøn, ñaëc bieät laø caùc töôùng laõnh, caùc só quan cao caáp trong quaân ñoäi hieän ñang soáng trong vuøng hoaëc laân caän. Ngaøy Leã aáy coù hai vò töôùng ñeán chöùng kieán laø Töôùng Nguyeãn Ngoïc Oaùnh ôû Fressno veà vaø Töôùng Nguyeãn Baûo Trò. Nhoùm coù môøi ñöôïc Hoäi Cöïu Chieán Binh Hoa Kyø ñeán döï. Töø San Jose, nguyeân Ñaïi UÙy Khoâng Quaân Laïi Theá Huøng xuoáng ñeå ñieàu hôïp Leã Thöôïng Kyø. Ñeâm tröôùc ngaøy thöôïng kyø, Cao Xuaân Huy traûi “noáp” sleeping bag döôùi chaân coät côø nguû giöõ vì coäng kieàu tung thö haêm doïa seõ uûi saäp coät côø. “Naèm ñoù, noù uûi thì mình cheát tröôùc” Cao Xuaân Huy noùi roài cöôøi khaåy, tieáp “Boä tui ñeå noù uûi khôi khôi deã daøng aø! ÑM, tui hoång bieát laøm gì tuïi noù aø?” Löõ Moäc Sinh thì noåi maùu con gaø ñieân pollo loco, theà naëng “Tui maø khoâng keùo laù côø leân ñöôïc thì tui chaët baøn tay tui döôùi coät côø roài keùo noù leân”. Ñeâm ñoù, ngoaøi moät soá quaân nhaân töï nguyeän aâm thaàm thöùc suoát ñeâm canh giöõ, coøn coù moät soá “anh em Bolsa”, nhöõng tay thöù thieät, cuõng ngaám ngaàm laäp voøng ñai, ñaët ñieåm trong caùc quaùn gaàn ñoù ñeå “coi thaèng naøo laï maët nhoán nhaùo laø hoûi giaáy, ÑM, VC laø tuïi em thòt lieàn”. Roõ raøng laø moät ñeâm daøi caêng thaúng. Laøm sao maáy quaân nhaân aáy khoâng thuû “gioø gaø”. Ñeâm roài qua, chæ coù maáy con meøo hoang quaäy keâu ngoaøi thuøng raùc giaác khuya. Saùng ngaøy thöôïng kyø, caùc quan khaùch, Töôùng laõnh ñöùng treân lan can laàu, tröôùc vaên phoøng Luaät sö

Traàn Sôn Haø nhìn xuoáng. An ninh toaøn khu vöïc ñaõ ñöôïc kín ñaùo traán thuû chaët cheõ, keå caû beân kia ñöôøng, ngaõ tö ñöôøng. Cöôøng cuït ngoài xe laên, döôùi hai chaân cuït, caây UZI saün saøng. Hai tay nghieâm trang naâng laù quoác kyø xeáp thaúng baêng vaøng röïc, cuøng vôùi laù quoác kyø hoa sao Myõ. Quaân nhaân Hoå, cuït moät chaân, ñaåy xe laên cho Cöôøng cuït hai chaân. Laïi Theá Huøng ñieàu khieån nghi leã Thöôïng Kyø. Tony Diamond keùo quoác kyø Vieät nam leân, Cöôøng cuït keùo quoác kyø Myõ leân. Theo quy ñònh cho pheùp, laù quoác kyø Myõ phaûi treo cao hôn quoác kyø Vieät Nam vì laø côø quoác gia chuû. Cöôøng cuït luùc thöôïng kyø quaù xuùc ñoäng, loøng yeâu nöôùc taêng leân sao aáy, chæ keùo côø Hoa Kyø baèng ngang côø Vieät Nam. Vaäy môùi coù chuyeän. Ñaùm phaûn chieán Myõ boãng xuaát hieän sau ñoù, ñoøi caét daây haï côø Vieät Nam xuoáng vì ñaõ daùm keùo cao baèng ngang côø Myõ. Nhoùm ñaïi dieän Cöïu quaân nhaân Myõ beøn can thieäp. Nhoùm döïng côø phaûi theo luaät ñònh, nhích laù côø Vieät Nam xuoáng thaáp nöûa laù côø Myõ. Taïm eâm chuyeän. Coäng kieàu coù leõ nhaän ñöôïc chæ thò môùi, baát ñoäng, khoâng thaáy cho xe ñeán uûi, khoâng thaáy baén seû, khoâng phaùo kích, khoâng ñaët plastic hay gaøi mìn claymort, chæ coù gioù xuaân thoang thoaûng muøi hoa truùc ñaøo vaø treân cao gioù loäng, laù côø vaøng tung bay phaàn phaät. Laàn ñaàu tieân nôi haûi ngoaïi, laù côø cuûa hoàn thieâng soâng nuùi Vieät Nam vöôn mình uoán löôïn nhö con roàng tung mình vôøn gioù xuaân. Moät cuï giaø muø coù ngöôøi con trai ñöa ñeán döï leã, khi laéng nghe coù tieáng phaàn phaät côø reo, oâng níu caùnh tay ngöôøi con hoûi: “Côø ñaõ keùo leân ñöôïc chöa con?” “Daï, keùo leân xong roài Ba”. Cuï giaø baät khoùc nöùc nôû, göông maët khoâng coøn aùnh saùng ñoâi maét loä ñaày xuùc ñoäng meáu maùo, baøn tay run run vòn chaët vai ngöôøi con trai beân caïnh, anh cuõng röng röng theo noãi nieàm cuûa ngöôøi cha. Cao Xuaân Huy tình côø ñöùng gaàn, chöùng kieán, quay voäi vaøo töôøng cho gioït nöôùc maét noùng hoåi cuûa mình laên khoûi con maét. Baàu khoâng khí trang nghieâm long troïng aáy, khi laù côø Vaøng Vieät Nam tung bay treân neàn trôøi Little Saigon, ai chöùng kieán maø khoâng vui

buoàn laãn loän, xuùc ñoäng ngaäm nguøi hoøa laãn haõnh dieän laâng laâng. OÂi phaûi 10 naêm, töø 1975 ñeán 1985, möôøi naêm sau môùi thöïc söï taän maét nhìn thaáy laïi laù côø oai linh cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam tung bay cuøng gioù loäng. Thoâi... aâu cuõng laø nieàm an uûi lôùn lao cho taâm traïng löu vong treân ñaát khaùch queâ ngöôøi... cho aám loøng chieán só.... Nhaø baùo Du Mieân cho bieát, coät côø Vieät Nam tuy döïng leân laø ñöôïc söï cho pheùp cuûa City Westminster, nhöng döïng xong vaãn chöa coù vaên baûn chính thöùc. sau khi daân Myõ taïi ñaây thaáy côø Vieät Nam keùo leân, ñaõ phaûn ñoái maïnh meõ leân cô quan chính quyeàn thaønh phoá, hoï ñoøi haï xuoáng, khieán City luùng tuùng. Baáy giôø oâng Traàn Duy Hoøe (thuoäc Löïc Löôïng Ñaëc Bieät) phaûi xoâng xaùo ra vaøo city ñoøi hoûi phaûi coù vaên baûn cho pheùp chính thöùc cho caây coät côø ñaõ thaønh hình. Cuoái cuøng, moät nghò quyeát cuûa chính quyeàn thaønh phoá Westminster ñöôïc ban haønh, chaáp nhaän treân phaùp lyù veà söï hieän höõu hôïp lyù cuûa caây coät côø. Ñoù laø coâng lao cuûa OÂng Hoøe vaø moät soá ngöôøi thaàm laëng cuøng saùt caùnh vôùi oâng. Vaøi hoâm sau ngaøy thöôïng kyø, daây coät côø baèng nylon bò caét ñöùt, laù côø chao ñaûo chôùi vôùi nhö keû saép cheát ñuoái keâu cöùu. Thay daây môùi. Laïi bò caét ñöùt. Kyø naøy chuùng oâng thay baèng daây theùp, sieát buø lon laïi, xem coäng kieàu caùc con laøm sao. Löõ Moäc Sinh taäp hoïp anh em Bolsa, giao phoù: “tuïi anh ñaõ laøm xong vieäc döïng coät vaø treo côø. Ñeán phieân tuïi em giöõ côø” Nhö vaäy, laù quoác kyø Vieät Nam laønh laën tung bay cuõng nhôø coù moät phaàn goùp tay canh giöõ cuûa “anh em Bolsa” thôøi aáy. Nhöõng ngaøy keá tieáp sau ngaøy thöôïng kyø, döôùi chaân coät côø lieân tuïc ñöôïc nhieàu ngöôøi mang ñeán nhöõng chaäu hoa töôi baøy kín khaép caû chung quanh, baøy toû nieàm vui vaø loøng yeâu kính laù quoác kyø. Ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1985, sau hôn moät thaùng döïng côø ñöôïc toå chöùc “Ñeâm khoâng nguû” döôùi ngoïn côø vaøng. Ñeâm khoâng nguû ñaàu tieân döôùi ngoïn côø queâ höông thaät laø ñaày yù nghóa, thaät ñaäm ñaø tình ngöôøi, thaät vui vaø cuõng sieát ngaäm nguøi khi thaû hoàn nhôù nghó veà queâ nhaø, beân aáy coøn bao ngöôøi thaân ngoùng chôø moøn moûi, beân caùc traïi tò naïn thì khoå cöïc, keâu cöùu tuyeät voïng... Theâm moät chi tieát. Nôi khoaûnh ñaát daønh cho coät côø coù ngoïn ñeøn

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 ñöôøng ñöùng saùt beân ngoaøi, neân nhìn vaøo coät côø bò che khuaát. Do hoàn thieâng soâng nuùi xui khieán sao ñoù, xuaát hieän anh Dieäp Thanh Tuøng, töï nguyeän chôø nöûa khuya, mang xe caàn caåu lôùn ñeán, caét daây ñieän ra, dôøi coät ñeøn vaøo saâu trong saân, noái daây ñieän laïi cho ñeøn chaùy bình thöôøng. Hoûi ra, anh laø nhaân vieân ñang laøm trong Ty Ñieän Löïc, thaáy coät ñeøn che coät côø coi chöôùng maét khoâng chòu noåi, beøn noåi maùu anh huøng, böùng coät ñeøn ñi choã khaùc chôi. Laøm xong vieäc, laëng leõ ra ñi. Ai tin chuyeän naøy coù theå xaûy ra, vaäy maø ñaõ xaûy ra, môùi thaáy caây coät côø linh thieâng thaät. Töø 1985-1988, 3 naêm lieàn toå chöùc ñeâm 30 thaùng 4 taïi khuoân vieân nhoû heïp nôi chieác coät côø phaát phôùi laù côø vaøng. Ba naêm aáy, moät quaân nhaân Thuûy Quaân Luïc Chieán laø Huyønh Minh Chaâu, ngöôøi cao lôùn, tính ít noùi vaø hieàn laønh, töï nguyeän laøm ngöôøi thay côø, giöõ cho laù côø luoân ñöôïc laønh laën vaø röïc rôõ. Tieáp tuïc laëng leõ bao naêm trôøi ñeán ngaøy hoâm nay, khoâng bieát ñaõ coù bao nhieâu taám loøng aâm thaàm noái tieáp duy trì gìn giöõ ñeå töøng ngaøy töøng ñeâm treân baàu trôøi Bolsa vaãn khoâng vaéng boùng laù côø. Ai bieát? Ai thöông? Sau khi tin töùc lan truyeàn veà coät côø ñaàu tieân ôû haûi ngoaïi, coù moät vò laø nhaân vieân cuûa söù quaùn Vieät Nam ngaøy tröôùc ôû San Francisco, ñaõ lieân laïc vôùi nhoùm döïng côø ñeå mang laù quoác kyø Vieät Nam treo ôû toøa söù quaùn maø oâng ñang gìn giöõ caån thaän, mang ñeán baøn giao cho nhoùm ñeå treo laù quoác kyø aáy leân. Buoåi leã ñöôïc toå chöùc thaät caûm ñoäng vaø trang nghieâm ôû trung taâm sinh hoaït Nguyeãn Khoa Nam. OÂng Traàn Duy Hoøe ñaïi dieän ñöùng ra nhaän laù quoác kyø. Sau naêm 1989, do Coäng saûn Vieät Nam môû cöûa, Vieät Nam daàn daø khoâng coøn laø moät queâ höông xa vôøi trong taâm töôûng nhö nhöõng naêm veà tröôùc. Veát thöông loøng ñaõ nguoâi ngoai, daáu chaân cuûa lòch söû caùt buïi ñaõ laáp baèng. Nhöõng laù côø Vieät Nam ñöôïc döïng treo khaép nôi ôû haûi ngoaïi khaép theá giôùi, ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi nhìn nhöõng laù côø treo quaù quen maét. Nhöng neáu ai laø ngöôøi chöùng kieán phuùt giaây lòch söû khi laù côø Vieät Nam laàn ñaàu tieân ñöôïc keùo leân tung bay treân baàu trôøi tò naïn nôi xöù ngöôøi, môùi caûm nhaän ñöôïc troïn veïn söï linh thieâng, toân quyù ñoái

vôùi moät laù côø ñöôïc giöõ gìn baèng bieát bao xöông maùu cuûa nhöõng vò anh huøng vò quoác vong thaân. Sau naêm 2000, toâi töôûng coù leõ chính mình cuõng ñaõ queân ñi. Boãng moät hoâm, nhìn thaáy haøng ngaøn ngöôøi Vieät Nam tò naïn ngoài bieåu tình trong ñeâm laïnh, khi cuøng nhòp, phaát leân laù côø vaøng nhoû beù trong tay, haøng ngaøn laù côø nhòp nhaøng ñoàng phaát leân theo nhöõng caùnh tay aáy ñaõ khieán toâi ngheïn cöùng caû loàng ngöïc. Söùc maïnh khuûng khieáp cuûa maøu côø ñaùnh thöùc moät caùi gì böøng daäy trong toâi. Toâi khoâng hieåu laø caùi gì, nhöng toâi bieát chaéc, hoàn thieâng soâng nuùi Vieät Nam laø moät ñieàu coù thaät, ñöøng queân. Ñeán cuoái naêm 2004, sau gaàn 30 naêm töø caùi moác lòch söû 1975, caùi laù côø hoàn thieâng soâng nuùi, laù quoác kyø Vieät Nam maøu vaøng ba soïc ñoû, rieâng taïi Hoa Kyø, ñaõ ñöôïc haàu heát caùc tieåu bang treân nöôùc Myõ coâng nhaän laø laù côø cuûa ngöôøi daân Vieät Nam Töï Do, khoâng chaáp nhaän chuû nghóa coäng saûn, ñaõ vöôït thoaùt ra ñi, ñi tìm töï do vaø ñònh cö treân khaép theá giôùi. Loøng ñaáu tranh kieân quyeát gìn giöõ maøu côø daân toäc ñaõ ñöôïc ñaùp ñeàn, ñaõ ñöôïc hoàn thieâng soâng nuùi Vieät Nam, anh linh cuûa anh huøng töû só hy sinh döôùi laù quoác kyø töï do aáy phuø trôï cho taám loøng son saét cuûa daân toäc. Khi naøo baïn coù dòp ñi ngang qua caây coät côø ñaàu tieân döïng treân con phoá Bolsa nôi Little Saigon, xin baïn göûi leân laù côø vaøng tung bay aáy moät caùi nhìn trìu meán. Chính laù côø Vaøng aáy môùi thöïc söï laøm aán chöùng ñaàu tieân cho caùi thò töù maø veà sau, vaøo ngaøy 17 thaùng 6 naêm 1988 ñaõ ñöôïc chính quyeàn sôû taïi coâng nhaän chính danh “Little Saigon” (baûng höôùng daãn exit vaøo Little Saigon ñaõ ñöôïc döïng treân freeway 22 tröôùc khi vaøo exit Magnolia). vì nôi ñaây, ñaõ trôû thaønh moät thaønh phoá ñöôïc meänh danh “Thuû Ñoâ Ngöôøi Vieät Nam Tò Naïn”. leâ giang traàn (Little Saigon 01 thaùng 11 naêm 2004)

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT C19

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Thanh thieáu nieân Vieät Nam vaø noãi buoàn treân ñaát Na Uy Tieáp trang C20

naïn chaïy troán cheá ñoä, vì ñöôïc hieåu nhö nhöõng phaàn töû chaïy theo “chaân Myõ” maø khoâng muoán ôû laïi xaây döïng nhö cheá ñoä Vieät coäng ñaõ tuyeân truyeàn. Cuõng deã hieåu vì trong thôøi chieán tranh Nam Baéc thì Na Uy ñaõ coù nhieàu lieân heä maät thieát vôùi Haø Noäi. Ngöôøi daân Na Uy khoâng maáy thieän caûm ñoái vôùi ñöôøng loái ngoaïi giao cuûa Hoa Kyø. Thaønh ra ngaøy 30.04.75 hoï ñaõ coi “chieán thaéng muøa Xuaân” cuûa Baéc Vieät nhö laø thaønh quaû taát yeáu cuûa “chính nghóa” maø chính saùch Na Uy ñaõ “khoân kheùo” huøa theo caùnh xaõ hoäi thaân coäng. Hoï ñaõ khui champagne uoáng ñeå chuùc möøng chieán tranh Vieät Nam keát thuùc trong luùc töï do cuûa mieàn Nam ñang giaõy cheát. Trong thôøi kyø naøy, coù nhieàu toå chöùc Na Uy taïo dòp cho phaùi ñoaøn Vieät Coäng löu dieãn vaên ngheä ñeå ca ngôïi “onkel Ho” (Baùc Hoà) vaø tuyeân truyeàn coâng traïng

thoáng nhaát hai mieàn khieán tö caùch tî naïn cuûa ngöôøi Vieät bò di haïi. Baùo chí cuûa Na Uy phaàn nhieàu coù khuynh höôùng thaân taû hoaëc baøi Myõ. Hoï chæ bieát moät ñieàu laø Hoa Kyø hieän dieän ôû Vieät Nam laø nguyeân nhaân gaây ra chieán tranh. Ngöôøi tî naïn cheá ñoä coäng saûn coù ít nhieàu lieân heä ñeán cheá ñoä Coäng Hoøa ñöôïc Hoa Kyø hoã trôï, neân khoâng chieám ñöôïc caûm tình cuûa giôùi truyeàn thoâng thaân taû coù truyeàn thoáng cuûa Na Uy. Hoï oaùn gheùt chieán tranh nhöng bò giaät daây ñeå queân raèng mieàn Baéc ñaõ duøng quaân söï ñeå tieán chieám mieàn Nam. Keå caû ñeán nay, nhöõng bieåu tình tranh ñaáu cuûa ngöôøi Vieät tî naïn ñoøi nhaø caàm quyeàn Haø Noäi traû töï do cho nhöõng tuø nhaân löông taâm hay ñoøi hoûi nhaân quyeàn ñöôïc toân troïng taïi Vieät Nam thì baùo chí Na Uy cuõng vôø ñi vì sôï gaây toån thaát cho nhaø caàm quyeàn Haø Noäi maø moät thôøi hoï

xöng tuïng cuoäc chieán ñaáu chính nghóa oai huøng ñaõ ñaùnh ñoå ñöôïc ñeá quoác Myõ. Löông taâm cuûa nhöõng ngöôøi naøy khoâng bao giôø muoán khôi laïi ñeå phaûi bò ray röùt nhìn nhaän traùch nhieäm cuûa hoï giaùn tieáp laøm cho daân toäc Vieät Nam bò maát töï do. Luùc thôøi coøn laø sinh vieân xuoáng ñöôøng hoâ haøo phaûn chieán vaø loãi laàm khi naém truyeàn thoâng ñaõ thieân vò tieáp tay caùnh taû ñaùnh suïp töï do cuûa mieàn Nam khieán bao trieäu ngöôøi boû mình ôû ñaïi döông, nôi röøng raäm trong luùc troán tìm töï do hoaëc hoï khoâng bao giôø leân tieáng baùo ñoäng hình thöùc traû thuø daõ man cuûa cheá ñoä Vieät Coäng baèng “taäp trung caûi taïo” ñoái vôùi caùc ngöôøi coù lieân heä vôùi cheá ñoä Coäng Hoøa tröôùc ñaây... Maõi cho ñeán khi Haø Noäi xua quaân xaâm chieám Campuchia luùc ñoù hoï môùi thaáy tham voïng baù quyeàn cuûa Haø Noäi. Chính nghóa môùi traû laïi cho thuyeàn nhaân tî

naïn Vieät Nam. Töø ñoù soá ngöôøi tî naïn gia taêng treân ñaát nöôùc naøy maø khoâng nhaát thieát laø hoï phaûi ñöôïc taøu Na Uy vôùt. Tuy vaäy chính quyeàn xaõ hoäi vaø giôùi truyeàn thoâng vaãn khoâng töø boû laäp tröôøng thaân coäng. Ñaûng coù tinh thaàn leân aùn nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn cuûa Haø Noäi laø ñaûng Cô Ñoác Ñaïi Chuùng, nhöng vaãn coù chính saùch hôïp taùc vôùi Haø Noäi chæ vì ñaëc quyeàn ñaëc lôïi cho daân toäc Na Uy.

DAT

Phaán ñaáu Nhöõng naêm gaàn ñaây hieän töôïng nhöõng giôùi treû cuûa löùa tuoåi 30-40 ñaõ thaønh coâng trong vieäc ñaàu tö vaên hoùa Coù haøng traêm taân chuyeân vieân kyõ sö, baùc só, nha só, döôïc só, tieán só, cöû nhaân... cuûa nhieàu ngaønh ngheà ñaõ khieán chính giôùi vaø daân chuùng Na Uy ngöôõng moä. Moät coäng ñoàng ngoaïi kieàu thaàm laëng nhöng coù tieàm naêng lôùn vaø yù thöùc cao maø laâu nay hoï coi thöôøng. Tuy theá hoï vaãn khoâng tröng duïng trieät ñeå haàu lôùp treû coù cô hoäi ñoùng goùp tích cöïc hôn. Nhöõng traùch vuï chính yeáu vaãn laø ngöôøi baûn xöù naém giöõ nhö vaãn chöa thoaùt khoûi tö töôûng caàm ñaàu cuûa thöïc daân. Ngay trong loái xoùm, caùi aùnh maét xa laùnh vaø coi thöôøng cuûa ngöôøi baûn xöù moät phaàn ñeå che ñaäy maëc caûm thua keùm vôùi Vieät kieàu. Noùi ñeán kyø thò, thì ôû baát kyø ñaâu cuõng coù. Coù nôi hoï ra maët nhöng nguy hieåm hôn laø hoï kyø thò kín ñaùo khoâng ra maët. Ñieåm buoàn cho giôùi treû Vieät Nam laø laøm baïn vôùi Na Uy thì cuõng chæ thaân khi coøn taám beù. Ñeán lôùn söï thaâm giao töø hoài thô aáu choùng tan bieán ñeå hoï trôû veà vôùi ñôøi soáng rieâng tö vaø leà loái cuûa daân toäc hoï. Nhöõng ngöôøi thanh nieân Vieät chæ coøn caùch “veà nguoàn” ñeå an uûi laãn nhau. Taïi tröôøng ñaïi hoïc, thöôøng giôùi sinh vieân Vieät Nam taäp trung laïi trong nhoùm cuûa mình vaø tìm caùch laøm soáng laïi caùi vaên hoùa cuûa Vieät Nam. Phaàn ñoâng caùc coâ caäu sau khi ra tröôøng roài cuõng tìm ngöôøi cuøng nguoàn goác ñeå se duyeân, vì caûm nhaän söï quan heä vaên hoùa laø ñieàu deã taïo cho nhau söï caûm thoâng vaø

nieàm haïnh phuùc chaân thaät. Ñeå keát Nhö theá caùi hoäi nhaäp coù khaùc chi caùi voøng maø ngöôøi Na Uy cuøng khôûi söï chaïy voøng töø khi coøn beù, vaø caøng ngaøy kieàu daân laïi taùch ra khoûi taâm ñieåm nhö moät söï töï nhieân cuûa löïc ly taâm khi xoay voøng? Töø khi chính saùch du lòch cuûa Vieät Coäng tung ra thì coäng ñoàng tî naïn Vieät Nam cuõng bò aûnh höôûng. Chính noù ñaõ phaân hoùa coäng ñoàng vaø gheâ haïi hôn Coäng Ñoàng Tî Naïn chæ coøn laø danh töø rieâng maø haàu nhö moïi sinh hoaït vaên hoùa bò haïn cheá. Ít ngöôøi caûm thaáy ñoù laø nhu caàu nhö thôøi gian ñaàu ñeå taïo söï thöông yeâu gaén boù nhau hôn. Ñaèng naøo ñaát nöôùc cuõng coøn ñoù vaø ung dung dìu daét con caùi veà cho coù gaén boù vôùi ñaát nöôùc cuûa meï cha. Ñaây laø ñieåm tieâu cöïc raát aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng töông lai cuûa theá heä Na Uy goác Vieät mai sau. ÔÛ trong xaõ hoäi Na Uy chính con em mình ñang ñi tìm veà coäi nguoàn trong moät xaõ hoäi laïc loõng, chöùng toû nhöõng sinh hoaït leã hoäi baûo veä truyeàn thoáng laø ñieàu caáp thieát ñeå baûo veä coäi nguoàn cho con em mình

ôû ñaây. Coù ai cam ñoan ñöôïc laø nhöõng ñöùa treû Na Uy goác Vieät seõ veà laïi queâ höông Vieät Nam ñeå soáng cho tôùi taøn hôi. Coù ai cam ñoan raèng nhöõng ñöùa treû goác Vieät ñoù khoâng coù khoù khaên hoäi nhaäp nhö lôùp cha meï cuûa chuùng. Haõy coi nhöõng coäng ñoàng Trung Hoa laâu ñôøi ôû Hoa Kyø. Hoï cuõng tích cöïc ñoùng goùp ñöôïc cho ñòa phöông cuøng luùc vaên hoùa vaø baûn saéc hoï vaãn baûo veä ñöôïc. Thaät xoùt xa khi nghó ñeán lôùp treû ngaøy nay laø hoï ôû trong tình traïng baáp beânh, vaøo Na Uy thì bò loaïi ñöùng ngoaøi rìa, vaøo xaõ hoäi Vieät Nam ôû ñaây thì khoâng coøn nôi choán ñeå taïo thaân tình vaø phaùt huy tinh thaàn leã nghóa cuûa daân toäc. Vì chính coäng ñoàng laønh maïnh seõ mang laïi nieàm töï haøo daân toäc. Vaø khi giöõ ñöôïc coäi nguoàn vaø tieáng vieät, noù seõ taïo ñöôïc söï töï tin hôn cho chính mình ñeå coù theå ñoùng goùp cho xaõ hoäi Na Uy moät caùch höõu hieäu hôn. Nguyeãn Minh Tuaán (*) “Nhôù nöôùc ñau loøng con quoác quoác Thöông nhaø moûi mieäng caùi gia gia...” Cuûa Baø Huyeän Thanh Quan.


C20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Dieãn ñaøn Tuoåi Treû laø moät chuyeân muïc thöôøng xuyeân cuûa chuyeân trang Ngöôøi Vieät Treû. Muïc ñích cuûa dieãn ñaøn laø nôi trao ñoåi, tranh luaän... cuûa caùc ñoäc giaû treû veà taát caû caùc vaán ñeà cuûa ñôøi soáng, chính trò xaõ hoäi... vôùi tinh thaàn toân troïng töï do vaø daân chuû. Dieãn ñaøn mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc baïn taïi ñòa chæ: nguoiviettre2005@yahoo.com. YÙ kieán ñaêng taûi treân dieãn ñaøn khoâng nhaát thieát phaûn aùnh quan ñieåm cuûa Ngöôøi Vieät Treû.

Thanh thieáu nieân Vieät Nam vaø noãi buoàn treân ñaát Na Uy NGUYEÃN MINH TUAÁN (Viet.no) Na Uy

K

eå töø naêm 75 Na Uy ñaõ tieáp nhaän ngöôøi tî naïn coäng saûn Vieät Nam ñeán cö truù taïi xöù baêng tuyeát naøy. Gaàn 30 möôi naêm, soá ngöôøi Vieät hay Na Uy goác Vieät ñaõ leân tôùi 18,500 ngöôøi. Nhìn ngöôïc doøng thôøi gian, ngöôøi thanh thieáu nieân ôû giai ñoaïn ñaàu ñoù coù nhöõng ngöôøi ngaøy hoâm nay ñaõ böôùc vaøo tuoåi saùu möôi, hoaëc chuaån bò möøng nguõ tuaàn hoaëc ñang laø nhöõng thanh nieân sung maõn. Ba theá heä trong moät thôøi gian ngaén taïi queâ höông Na Uy.Goïi Na Uy laø queâ höông coù leõ nhöõng ngöôøi ñaõ sinh soáng vaø lôùn leân taïi Vieät Nam caûm thaáy xa laï vaø buoàn loøng. Ñieàu ñoù cuõng ñuùng bôûi lôùp ngöôøi naøy coøn chòu nhieàu aûnh höôûng tinh thaàn Khoång Giaùo, ñaët naëng ñôøi soáng vaøo nguoàn goác gia ñình toå tieân cuûa mình nhö “Chim coù toå ngöôøi coù toâng”, maø nôi choân nhau caét ruùn chính laø queâ cha ñaát toå. Cuøng luùc theo quan nieäm “aên caây naøo raøo caây ñoù” hoaëc “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” neân neáu goïi Na Uy laø queâ höông, thieát töôûng cuõng khoâng coù quaù ñaùng. Moät maët laø ñeå chöùng toû thieän chí hoäi nhaäp vaø maët khaùc ñeå nhaéc nhôû traùch nhieäm ñeán ñaát nöôùc mình ñang thuï aân. Soáng ôû Na Uy baèng nhöõng coá gaéng xöû söï theo tinh thaàn vaên hoùa ñòa phöông cuõng laø moät coá gaéng hoäi nhaäp toát ñoái vôùi xaõ hoäi tieáp cö. Nhöng ñoù chæ laø voû boïc vì caùi coát loõi Vieät ñaõ aên saâu baùm reã vaøo huyeát quaûn, maø veà nhaø ta laïi deã côûi boû ñeå trôû laïi thoùi leà töï nhieân cuûa mình. Chính ñieàu naøy laø caùi “soác” vaên hoùa maø ba theá heä ngöôøi Vieät taïi Na Uy phaûi ñöông ñaàu moät caùch khoå sôû: Hoaøi Nieäm Nhöõng ngöôøi khi ñaët chaân tôùi Na Uy luùc vaøo tuoåi 20-30 naêm 1975, thöôøng coøn nhôù nhöõng hình aûnh cuûa con ñöôøng laøng vôùi luõy tre xanh, ngoâi tröôøng maùi reâu phuû vôùi haøng phöôïng ñoû, taø aùo traéng vôùi noùn baøi thô Nhôù vanh vaùch hình aûnh con traâu hieàn laønh ñang keùo caày beân thöûa ruoäng beân caïnh ngoâi nhaø tranh veïo xieâu maø caû gia ñình quaây quaàn ñuøm boïc laãn nhau. Nhöõng hình aûnh ñoù raát thieâng lieâng ñoái vôùi hoï vaø coøn in roõ nhö môùi xaûy ra hoâm nao. ÔÛ nhöõng xöù sôû hieám ngöôøi ñoàng höông nhö ôû Na Uy thì quaû laø ñieàu voâ cuøng quyù hoùa, cho neân nhöõng hình aûnh quen thuoäc ôû queâ nhaø laø nhöõng ñeà taøi “hoaøi höông” luoân hieän dieän trong moïi dòp leã laït vaø laø nhöõng gieàng moái gaén boù nhau, moïi ngöôøi deã daøng nhaän nhau laøm ngöôøi thaân ñeå chia xeû vui buoàn trong hoaøn caûnh tha höông

naøy. Thaâm tình Tình hình Vieät Nam döôùi cheá ñoä Coäng Saûn baáy giôø ñang gieo raéc haän thuø khieán moïi ngöôøi ít coù nghó ñeán cô may ñoaøn tuï gia ñình Söï ra ñi luùc aáy coi nhö laø vónh vieãn xa ngöôøi thaân nhö caûnh chia ly bieàn bieät ôû hai mieàn trong thôøi chieán. ÔÛ trong moät nöôùc gaëp nhau ñaõ khoù huoáng hoà laø ôû nöôùc ngoaøi. Vui tìm ñöôïc töï do thì ít maø buoàn nhieàu vì nhôù gia ñình vaø “ñau loøng con quoác quoác”(*)... Chính vì thoùi quen laáy gia ñình laøm goác neân söï tieáp xuùc vôùi ngöôøi ñoàng höông laø yeáu toá raát caàn thieát ñeå phuïc hoài tinh thaàn, tìm laïi nhöõng maát maùt veà gia ñình. Queâ höông tìm thaáy trong nhöõng sinh hoaït coäng ñoàng. Nhôø vaäy coäng ñoàng phaùt trieån maïnh vaø thaâm tình. Töø moät hoäi ñoaøn ñòa phöông ñaõ tieán ñeán keát hôïp vôùi caùc vuøng tænh trôû thaønh chi hoäi vaø keát hôïp thaønh moät hoäi ñaïi dieän tieáng noùi cho taäp theå ngöôøi tî naïn Vieät Nam. Ñôøi soáng tinh thaàn nhôø ñoù cuõng taïm oån. Xa laï Veà maët hoäi nhaäp thì coù phaàn phöùc taïp hôn Nguyeân do chính laø baát ñoàng ngoân ngöõ cuûa lôùp ngöôøi ñaàu tieân ñaët chaân ñeán “tinh caàu xa laï” naøy. Phaàn nhieàu khi ôû Vieät nam coù hoïc qua Anh hoaëc Phaùp Ngöõ nhöng chöa coù ai nghó ñeán hoïc “vaên minh vaên hoùa” cuûa Na Uy bao giôø. Thaäm chí coøn töôûng Na Uy laø moät baêng ñaûo cuûa ngöôøi EÙt-ki-moâ qua hình aûnh nhöõng vuøng tuyeát baêng giaù cöïc baéc. Hoaëc coù laàn naøo nghe ñeán Viking thì lieân töôûng ñeán söï man rôï cuûa daân naøy... Moät ngoân ngöõ cuûa moät daân soá ít oûi vaø laïi nhieàu loái phaùt aâm ñòa phöông khieán cho vieäc thu thaäp tieáng Na Uy trong moät thôøi gian 240 giôø hoïc thì haún raát haïn cheá. Caøng lôùn tuoåi caøng khoù thu thaäp. Beân caïnh vieäc hoïc laø phaûi haønh, trong khi ngöôøi Na Uy thì hoï xa laï, khoâng chuù troïng xaõ giao beân ngoaøi. Söï hôøi hôït ñoù ñaõ khieán cho ngoân ngöõ caøng trôû neân phöùc taïp. Ñoâi luùc coù vaán ñeà tranh caõi gì thì bao giôø mình cuõng phaûi laáy nuï cöôøi ñeå ñoái phoù vaø aâm thaàm chòu nhòn. Caùi caûnh maát queâ höông vaø caûnh ôû trong moät theá giôùi xa laï laøm cho mình nhuït chí, khoâng coøn nieàm tin vaøo chính mình. Troâng thaáy ngöôøi baûn xöù thì ñaàu oùc laïi quanh quaån vôùi loøng bieát ôn maø laøm cho mình luoân deø daët ñeå giöõ tieáng thôm chung. Söï thieáu töï nhieân cuûa mình vaø söï thieáu hieáu khaùch cuûa ngöôøi Na Uy khieán cho vieäc hoäi nhaäp khoù mang laïi söï thaân thieän caàn thieát.

Hoäi nhaäp vaøo xaõ hoäi cuûa ngöôøi baûn xöù, thaùch thöùc lôùn nhaát ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Vieät treû tuoåi ôû Na Uy.

ngöôøi coi ñoù moät may maén nhaát ñôøi so vôùi bao cuoäc haønh trình tìm töï do cuûa nhöõng ngöôøi Vieät khaùc nhö bò haûi taëc Thaùi, Maõ Lai hieáp daâm cöôùp cuûa vaø xoâ ñaåy vaøo loøng bieån caû Ñöôïc ñònh cö taïi Na Uy maø trong ñaàu baûo öø, trong khi loøng thì laïi höôùng veà nhöõng xöù sôû coù thaân quyeán hoaëc ñoâng ñaûo ñoàng höông, vuøng naéng aám.. Nhöng duø coù muoán cuõng khoâng ñöôïc vaø ñaønh phaûi coi ñaây laø phaàn soá cuûa mình. Khi ñeán Na Uy sinh soáng, hình aûnh cuûa doøng ngöôøi laëng leõ co ruùt trong nhöõng aùo daï, aùo khoaùc, muõ len gaêng tay trong maøn söông môø buoåi sôùm hoâm vaø caûnh ngöôøi aâm thaàm ñöùng chôø xe trôû veà tìm hôi aám gia ñình döôùi caùi aûm ñaïm cuûa xeá chieàu, thaät buoàn. Trong sôû laøm ta haønh xöû nhö caùi maùy troâng cho mau heát giôø ñeå voäi trôû veà gaùc troï, thu mình trong theá giôùi cuûa kyû nieäm rieâng. Söï caùch bieät cuûa xaõ hoäi töø ngoân ngöõ, thoùi leà, thôøi tieát vaø nhöõng thieáu thoán vaät chaát khaùc, daàn daø caûm thaáy mình laïc loõng ñeán tuyeät voïng. Ñieàu naøy chæ laøm cho mình caøng khoâng sao tha thieát ñöôïc vôùi ñaát nöôùc naøy. Nhöõng ngöôøi coù gia ñình thöôøng trôû thaønh ñieåm noùng coù söùc haáp nhöõng thanh nieân coâ ñoäc. Trôøi caøng laïnh thì söùc noùng cuûa maùi aám gia ñình caøng maõnh lieät. Luùc aáy nhöõng ngaøy cuoái tuaàn trôû neân ngaén nhöng thaät yù nghóa. Vaøo cuoái tuaàn ngöôøi Na Uy laïi thöôøng tìm ñeán söï yeân tónh trong ngoâi nhaø treân nuùi hay beân caïnh beå hoà. Coøn ngöôøi Vieät thì laïi caàn taäp trung ñeå thaêm vieáng aên uoáng naùo nhieät cho Laïc Loõng vui. ÔÛ vaøo cuoái thaäp neân 70 Nguyeân do khaùc laø khi ñaàu 80 caùc tieäm buoân ñoùng ñöôïc cöùu vôùt treân bieån moïi cöûa sôùm vaøo cuoái tuaàn, nhaø

haøng thì môû cöûa buoåi chieàu vaø chæ coøn loay hoay vaøi hoäp ñeâm môû cöûa treã ñeå ñoùn khaùch chôi khuya, thaønh phoá ñaõ vaéng caøng vaéng laëng hôn. Nhaát laø vaøo dòp leã möøng Giaùng Sinh hay Phuïc Sinh thaønh phoá coøn buoàn teû hôn nöõa, nhö baõi tha ma khi maø ngöôøi baûn xöù veà queâ hay leân nuùi. Vaøo dòp Giaùng Sinh thôøi tieát raát khaéc nghieät maø caùc chuyeán xe thöa giôø neân lôõ chuyeán taøu thì coù khi ñôïi caû ñoâi tieáng môùi coù chuyeán keá neân ít ai daùm ra ngoaøi. Nhôù laïi dòp leã Giaùng Sinh ôû queâ höông xa xöa, khoâng khí töng böøng bao nhieâu thì beân naøy caøng teû nhaït baáy nhieâu, cho duø ñaát

nöôùc naøy coù quoác giaùo laø Kitoâ lieáng ngoân ngöõ chæ cho pheùp giaùo. laøm ñöôïc nhöõng coâng vieäc khoâng chuyeân moân. Dó nhieân Maëc caûm choã ñöùng cuûa ngöôøi Vieät trong Laâu daàn moïi ngöôøi quen xaõ hoäi Na Uy raát khieâm daàn caùi teû laïnh cuûa ñaát nöôùc nhöôïng. Thaäm chí coù ngöôøi vaø con ngöôøi Na Uy Nhöng maëc caûm thaân phaän laøm cuõng coù nhieàu ngöôøi tìm caùch ngöôøi tî naïn Vieät Nam maø ñeå qua soáng ôû nöôùc khaùc nhö choái boû noù ñeå ñoåi moät choác laùt Hoa Kyø, Gia Naõ Ñaïi, Phaùp baèng söï caûm phuïc thay vì hoaëc UÙc, vì ôû ñoù coäng ñoàng phaûi mang töï aùi laøm thaân “aên Vieät Nam raát lôùn. Caùc sinh nhôø ôû ñaäu”. Neáu noùi mình ñeán töø nöôùc hoaït raát beà theá treân nhieàu laõnh vöïc, nhaát laø phöông dieän Nhaät, thì ngöôøi Na Uy raát chính trò. Rieâng veà coâng vieäc kính neå ngöôïc laïi neáu noùi töø laøm thì trong giai ñoaïn ñoù Vieät Nam thì aùnh maét cuûa hoï ngöôøi Vieät ñöôïc giôùi thieäu laøm keùm haún söï toân troïng. Moät nhöõng vieäc thieåu duïng bôûi phaàn ngöôøi Na Uy khoâng maáy baèng caáp cuûa Vieät Nam chöa caûm tình vôùi nhöõng ngöôøi tî ñöôïc coâng nhaän. Vaû laïi voán Tieáp trang C19

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D1

.3”

DAT


Dieãn Ñaøn

.3”

YÙ KIEÁN

TAØI LIEÄU

D2 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) Caùc baøi vieát ñaêng taûi treân Phuï Trang Dieãn Ñaøn Ngöôøi Vieät khoâng nhaát thieát phaûn aûnh quan ñieåm cuûa Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät, maø chæ phaûn aûnh quan ñieåm rieâng cuûa töøng taùc giaû

Tính baát dung chaáp cuûa ngöôøi Vieät Nam TUEÄ CHÖÔNG Noùi Dung Chaáp hay Baát Dung Chaáp ñeàu khoâng thuaän tai. Trong moät daân toäc, nhìn theo quan ñieåm hieän ñaïi thì moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng. Bình ñaúng thì sao laïi coøn coù chöõ Dung? Theo Haùn-Vieät Töï-Ñieån cuûa Ñaøo-Duy-Anh thì: Dung coù nghóa laø “tieáp nhaän, bao boïc.” Dung aån laø “Ngöôøi ta laøm ñieàu khoâng toát mình kieám caùch che ñaäy giuøm.” Dung hôïp laø “Ñieàu hoøa nhau.” Dung naïp: “Bao dung vaø chieâu naïp.” Dung nhaãn: “Khoan dung vaø hay nhòn.” Sau thaùng Tö/1975, moät soá chuyeân vieân cheá ñoä cuõ ôû mieàn Nam, ñöôïc cheá ñoä môùi, vì nhu caàu, söû duïng hoï trôû laïi thì Coäng Saûn goïi laø “Löu Dung”, coù nghóa laø “löu laïi duøng” vaø “tha thöù” (Dung tha), tha cho toäi ñaõ theo “Myõ Nguïy”. Trong yù nghóa chöõ “dung” nhö theá thì khoâng coù söï bình ñaúng nhö toâi ñaõ noùi ôû ñaàu baøi. “Dung Tha” hay “Dung Chaáp” coù nghóa laø beà treân hay ngöôøi coù quyeàn löïc chaáp nhaän vaø tha thöù cho ngöôøi beân döôùi, ngöôøi coù toäi. Trong tình hình Mieàn Nam luùc ñoù, vaø caû baây giôø nöõa, thì moät beân laø ngöôøi phaûi, ngöôøi thaéng, ngöôøi coù quyeàn tha toäi vaø chaáp nhaän cho ngöôøi sai, ngöôøi thua, ngöôøi voâ quyeàn veà vôùi hoï, phuïc vuï cho hoï.

Coù ngöôøi noùi ngay trong huyeàn söû cuûa daân toäc ñaõ coù söï Baát Dung Chaáp roài. Saùch Vieät Nam Söû Löôïc cuûa Traàn Troïng Kim vieát: “Laïc-long-quaân laáy con gaùi vua Ñeá-lai teân laø AÂu Cô, ñeû moät laàn ñöôïc moät traêm ngöôøi con trai (*).Laïc-long-quaân baûo AÂu Cô raèng: “Ta laø doøng-doõi Long quaân, nhaø ngöôi laø doøng-doõi thaàn tieân, aên ôû laâu vôùi nhau khoâng ñöôïc; nay ñöôïc traêm ñöùa con thì nhaø ngöôi ñem 50 ñöùa leân nuùi, coøn 50 ñöùa ta ñem xuoáng bieån Nam-Haûi”. (*) Coù thuyeát cho raèng ñeû ra 100 caùi tröùng (Vieät-Nam Söû Löôïc, Q.1, Traàn Troïng Kim, trang 12) Taïi sao “aên ôû laâu vôùi nhau khoâng ñöôïc”? Vì moät beân laø Tieân vaø moät beân laø Roàng! Tieân cuõng coù goác laø ngöôøi, nhöng tieân thuoäc veà coõi treân cuûa ngöôøi. Roàng laø Linh vaät. Vaät thuoäc haïng döôùi cuûa ngöôøi. Taïi sao laïi laáy nhau roài “aên ôû laâu vôùi nhau khoâng ñöôïc”? Ñaây chæ laø caâu chuyeän töôûng töôïng, huyeàn thoaïi, truyeàn thuyeát. Vaäy thì ai nghó ra chuyeän treùo caúng ngoãng Tieân-Roàng laáy nhau ñeå roài “aên ôû laâu vôùi nhau khoâng ñöôïc”? Nhö vaäy thì ngay trong söï töôûng töôïng cuûa toå tieân chuùng ta ngaøy xöa, hoï muoán ñeû ra moät chuyeän treùo caúng ngoãng, ñeå roài hai beân khoâng dung chaáp ñöôïc nhau, ñeå roài 50 con leân nuùi vaø 50

Daân chuû vaø ñoäc taøi LEÂ PHAÙT MINH

Trích trang web Dieãn Ñaøn Daân Chuû

Cali Today News - Sinh hoaït daân chuû nhieàu khi gioáng nhö troø heà, nhöng noù khoâng laøm cheát ngöôøi! Ñoäc Taøi coù theå ngaên chaän ñöôïc nhöõng troø heà cuûa Daân Chuû, nhöng noù coù theå laøm nguy haïi caû ñaát nöôùc vaø daân toäc bôûi baûn chaát ñoäc ñoaùn cuûa noù. Nhôù laïi vuï aùn tình duïc cuûa Toång Thoáng Clinton tröôùc ñaây ñaõ laø moät ñeà taøi noùng boûng nhöùt trong tin töùc thôøi söï cuûa theá giôùi luùc baáy giôø, nhöùt laø taïi Hoa Kyø, khi xì-can-ñan lieân heä tình duïc giöõa Toång Thoáng Clinton vaø coâ Monica Lewinsky noå buøng vaøo cuoái thaùng gieâng naêm 1998. Chuyeän tình ClintonMonica ñöôïc baùo chí khai thaùc trieät ñeå, nhöõng ñoaïn phim thôøi söï caûnh Toång Thoáng Clinton oâm choaøng thaân maät vôùi coâ Monica

trong caùc buoåi ñoùn chaøo Toång Thoáng ñöôïc chieáu ñi chieáu laïi khi bình luaän ñeán xì-can-ñan naøy. OÂng Clinton, Toång Thoáng cuûa ñeä nhöùt sieâu cöôøng quoác, moïi quyeát ñònh cuûa oâng coù theå laøm thay ñoåi, bieán chuyeån caû theá giôùi treân moïi laõnh vöïc, laïi bò nhaân daân nöôùc cuûa oâng ñem ra beâu reáu laøm tình laøm toäi ñuû ñieàu. Coâng Toá Vieân ñoäc laäp Kent Starr, ñaïi dieän cho ngaønh Tö Phaùp haønh xöû nhieäm vuï, ñieàu tra, aùp löïc buoäc coâ Monica phaûi chaáp nhaän laøm nhaân chöùng chaân thaät, roát cuoäc Toång Thoáng Clinton phaûi thuù nhaän toäi ngoaïi tình, maø tröôùc ñoù oâng ñaõ ñöa tay theà noùi söï thaät tröôùc toøa (qua video gôûi ñeán coâng toá) suyùt bò truy toá veà toäi noùi doái, neáu trong phieân hoïp khoaùng ñaïi Thöôïng Tieáp trang D10

con xuoáng bieån. Cuõng töø truyeàn thuyeát naày, ngöôøi ta cuõng coù theå cho raèng ngöôøi Vieät chuùng ta coù khuynh höôùng “caùch ly” hôn laø “hôïp nhaát”. Caùi “hôïp nhaát” cuûa ngöôøi Vieät laø söï “hôïp nhaát” treùo caúng ngoãng. Vì treùo caúng ngoãng neân môùi coù söï caùch ly 50 con leân non, 50 con xuoáng bieån. Tính caùch ly ñoù, veà caùc ñôøi sau, hieän roõ laém. Theo vaøi nhaø nghieân cöùu veà Vaên Chöông Bình Daân thì caâu ca dao: Nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông Ngöôøi trong moät nöôùc phaûi thöông nhau cuøng. Coù töø ñôøi Hai Baø Tröng. Luùc aáy, ngöôøi Vieät phaûi keâu goïi thöông nhau ñeå choáng laïi quaân Taøu. Nhö vaäy thì coù ngöôøi theo Taøu vì nhöõng lyù do gì ñoù, thoâng thöôøng laø quyeàn lôïi choáng laïi ñoàng baøo cuûa hoï. Vieäc theo Taøu ñoù, khoâng phaûi laø khoâng ñoâng. Vì ñoâng neân naûy sinh caâu ca dao keâu goïi loøng thöông daân toäc. Vaø vì taùc duïng thöïc tieãn cuûa noù, caâu ca dao ñöôïc löu truyeàn vaø aùp duïng trong nhieàu ñôøi sau. Vì tính Baát Dung Chaáp, caùch ly neân lòch söû Vieät Nam coù nhieàu söï chia caét, phaân tranh giöõa mieàn naøy, mieàn kia. Toâi xin daãn chöùng baèng vaøi söï kieän ñieån hình trong lòch söû Vieät-Nam. 1)- Thaäp Nhò Söù Quaân “Töø khi Döông tam Kha tieám vò roài, nhöõng ngöôøi thoå-haøo ôû caùc nôi nhö boïn Taàn Laõm, Kieåu coâng Haõn, v.v... ñeàu xöôùng leân ñoäc-laäp, xöng laø Söù-quaân. Veà sau Nam-taánvöông ñaõ khoâi phuïc ñöôïc nghieäp cuõ, nhöng maø caùc söù-quaân vaãn khoâng chòu veà thaàn-phuïc. Ñeán khi Nam-taán-vöông bò giaëc baén cheát, thì con Thieân-saùch-vöông laø Ngoâ xöông Xí leân noái nghieäp, nhöng theá nhaø vua luùc aáy suy-nhöôïc laém, Tieáp trang D3

Döï Luaät Nhaân Quyeàn Veà Vieät Nam laïi bò trôû ngaïi taïi Thöôïng Vieän Hoa Kyø

Quan ñieåm môùi veà chính saùch cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Haø Noäi VUÕ DÖÔNG LTS: Baøi vieát döôùi ñaây cuûa oâng Vuõ Döông, hieän cö nguï taïi Saøi Goøn, ñöôïc ñaêng taûi treân Taïp Chí Thoâng Luaän. Chuùng toâi ñaêng taûi laïi toaøn vaên baøi vieát naøy, ñeå ñoäc giaû ñöôïc roäng ñöôøng dö luaän

Trong cuoäc baàu cöû Toång Thoáng Hoa Kyø vöøa qua, vôùi taâm lyù “Coäng Hoøa laø choáng coäng”, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Hoa Kyø ñaõ tích cöïc uûng hoä oâng Bush. Ña soá tin raèng oâng Kerry (ngöôøi coù quaù khöù thaân thieän vôùi Haø Noäi) seõ khoâng phaûi laø vò toång thoáng maø coäng ñoàng coù theå hi voïng vaøo nhöõng ñoái saùch vôùi Vieät Nam khaû dó cho söï chuyeån bieán tích cöïc veà töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn. OÂng Bush ñaõ taùi ñaéc cöû vôùi moät thuaän lôïi hieám thaáy laø ñaûng vieân ñaûng Coäng Hoøa chieám luoân ña soá trong caû hai vieän quoác hoäi. Nhöng, chính saùch cuûa Hoa Kyø trong nhieäm kyø thöù hai tôùi ñaây ñoái vôùi Haø Noäi seõ khoâng coù nhieàu thay ñoåi! Vieäc döï luaät veà “nhaân quyeàn”, “töï do toân giaùo”, chöa töøng ñöôïc thoâng qua taïi Thöôïng vieän trong suoát nhieäm kyø thöù nhaát cuûa oâng Bush, cuõng nhö

Tieáp trang D12

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

15 naêm sau ngaøy böùc töôøng Baù Linh suïp ñoå:

Ai laø nhaân daân? PHAÏM VIEÄT VINH Cuøng vôùi nhieàu nöôùc Taây AÂu khaùc, nöôùc Ñöùc ñang tieán haønh moät chöông trình caûi toå xaõ hoäi saâu roäng vaø phaûi gaùnh chòu nhöõng bieán ñoäng ñaùng chuù yù. Ñaõ xa roài nhöõng yù töôûng vaø nhöõng chính saùch “cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa tieân tieán”, “nhaø nöôùc phuùc lôïi xaõ hoäi” - tuy chuùng môùi ñöôïc hình thaønh töø 3-4 thaäp nieân gaàn ñaây ôû nhöõng nöôùc tieân tieán nhö Thuïy Ñieån, Phaàn Lan, Anh, Ñöùc, vaø do nhöõng ñaûng Daân chuû xaõ hoäi caàm quyeàn quaù nhieät thaønh vôùi nhöõng giaù trò “bình ñaúng”, “aùi höõu”. Trong côn loác toaøn caàu hoùa, vôùi söï caïnh tranh khoác lieät töø caùc thò tröôøng lao ñoäng reû taïi Ñoâng AÂu vaø Chaâu AÙ, phaûn öùng haàu nhö mang tính baét buoäc cuûa caùc taäp ñoaøn coâng ngheä laø phaûi gia taêng ñaàu tö sang caùc vuøng ñaát môùi ñeå ñaûm baûo söùc caïnh tranh vaø khaû naêng toàn taïi. Ñieàu trôù treâu ôû ñaây laø caùc myõ töø nhö “aùi quoác”, “traùch nhieäm quoác gia” coù veû nhö khoâng coøn choã ñöùng khi haàu heát caùc coâng ty lôùn ñeàu thuoäc sôû höõu ña quoác gia, vaø vieäc moät coâng ty xuyeân luïc ñòa guïc ngaõ vì heát söùc caïnh tranh cuõng ñoàng nghóa vôùi thaát baïi cuûa khoâng ít quoác gia. Môùi ñaây, chính phuû lieân bang ñaõ phaûi can thieäp khaù maïnh ñeå ngaên caûn vieäc coâng ty ñoùng toa xe löûa Bombadier cuûa Canada ñònh chuyeån toaøn boä daây chuyeàn coâng ngheä töø Brandenburg sang Ñoâng AÂu; vaø haøng chuïc ngaøy ñình coâng, chaën coång xí nghieäp cuûa coâng nhaân haõng saûn xuaát xe hôi Opel ñaõ laøm giôùi chuû taäp ñoaøn General Motors töø Myõcoâng ty meï cuûa Opel, phaûi taïm thôøi khoâng caét giaûm cöôøng ñoä saûn xuaát vaø hoaõn thaûi hoài hôn 8.000 coâng nhaân Ñöùc. Nhöng, taát caû chæ laø nhöõng bieän phaùp taïm thôøi. Duø muoán hay khoâng, nhöõng xí nghieäp coâng ngheä ñoà soä vôùi haøng ngaøn nhaân coâng daàn daàn seõ trôû thaønh moät quaù khöù cuûa Taây AÂu. Töø laâu, caùc chính phuû taïi ñaây ñaõ nhaän ra ñieàu naøy vaø doàn söùc cho vieäc caûi toå caáu truùc saûn xuaát cuûa xaõ hoäi. Tuy vaäy, nhöõng ngaønh coâng ngheä cao nhö tin hoïc, sinh hoïc... seõ khoâng bao giôø caàn ñeán moät khoái löôïng nhaân coâng nhö laép raùp xe hôi hay ñoùng taøu. Vieäc chuyeån hoùa töø moät xaõ hoäi coâng nghieäp sang moät xaõ hoäi dòch vuï, haäu coâng nghieäp, thaäm chí haäu tin hoïc... laø coâng vieäc cuûa khoâng phaûi hai hay ba thaäp nieân. Töø moät nöôùc daãn ñaàu veà xuaát khaåu coâng nghieäp, CHLB Ñöùc ñang trôû thaønh moät quoác gia “quaùn quaân theá giôùi veà xuaát khaåu vieäc laøm” - theo nhö caûnh baùo treân trang bìa cuûa taïp chí “Taám Göông” noåi tieáng môùi ñaây. Chaéc chaén raèng, maëc cho nhöõng coá gaéng cuûa baát kyø chính phuû nghieâm tuùc naøo, taïi nöôùc Ñöùc, tyû leä thaát nghieäp cao seõ laø moät caên beänh khaù daøi laâu. Trong khi ñoù, taâm lyù xaõ hoäi ñöôïc nuoâi döôõng töø nhöõng ngaøy “hoaøng kim” thôøi thaäp nieân 1960, 1970 cuûa theá kyû tröôùc khoâng phaûi laø moät thaønh quaû trôn tru. Söùc eùp cuûa heä thoáng coâng ñoaøn huøng maïnh cuøng nhöõng quy ñònh ngaët ngheøo cuûa Luaät lao ñoäng ñaõ döïng leân moät raøo caûn lôùn cho vieäc sa thaûi nhaân coâng - tröø khi haõng xöôûng ñoùng cöûa hay phaù saûn. Töø ñoù, söï uø lyø, treã naûi ngaøy caøng loä roõ trong nhöõng coâng ty lôùn vaø caùc cô quan coâng chöùc. Ngay caû neáu bò thaát nghieäp, thì löông thaát nghieäp khaù cao vaø möùc trôï caáp thaát nghieäp khoâng nhoû ñaõ laøm cho khoâng ít ngöôøi coù taâm lyù: Ngoài nhaø aên thaát nghieäp coøn hôn phaûi ñi laøm traùi ngheà vaø löông coù theå coøn thaáp hôn tieàn thaát nghieäp hay trôï caáp thaát nghieäp. Coù nguoàn thu thaáp nhaát laø nhöõng ngöôøi phaûi lónh trôï caáp xaõ hoäi. Khi naøy, sau khi gaùnh chòu tieàn thueâ nhaø, tieàn baûo hieåm y teá vaø moät vaøi nhöõng chi phí cô baûn khaùc, nhaø nöôùc chæ caáp cho moãi ngöôøi haøng thaùng khoaûng 300 Euro cho tieâu duøng toái thieåu. Nhöng khoâng phaûi “ngöôøi Ñöùc caàn maãn” naøo cuõng maëc caûm veà söùc lao ñoäng thöøa thaõi vaø tình traïng quaù ñoãi “nhaøn cö” cuûa mình. Thöïc teá haøng thaùng lónh tieàn thaát nghieäp hay trôï caáp xaõ hoäi ñeå ngaøy ngaøy nhôûn nhô taûn boä hoaëc “ñi laøm chui” ñaõ khoâng coøn laø ñieàu hieám. “Ñau vai naëng gaùnh” nhaát, ngoaøi caùc quyõ baûo hieåm thaát nghieäp vaø baûo hieåm xaõ hoäi, laø nhöõng haõng baûo hieåm y teá cuûa nhaø nöôùc. Ngay môùi gaàn ñaây, tyû leä nghæ beänh cuûa nhaân coâng taïi Ñöùc thuoäc haøng ñaàu theá giôùi. Tuy Luaät baûo hieåm y teá coù quy ñònh soá tieàn toái ña phaûi traû cho baùc só ñieàu trò nhöõng beänh aùn thoâng thöôøng, nhöng vieäc caùc cuï giaø höu trí haàu nhö tuaàn naøo cuõng ñeán thaêm baùc só nhieàu khi chæ vì moûi löng hay vì moät ñôn thuoác, ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû vaøo loã hoång vaøi chuïc tyû Euro moãi naêm cuûa caùc haõng baûo hieåm naøy. Thaùng 9 vöøa qua, thuû töôùng Gerhard Schroeder (*) ñaõ khoâng ñöôïc “chính trò” laém khi buoät mieäng noùi ra nhaän ñònh raèng ôû nöôùc Ñöùc ñang toàn taïi moät “taâm lyù aên theo”. Tuyeân boá treân ñaõ trôû thaønh mieáng moài ngon cho caùc ñaûng ñoái laäp - ñaëc bieät laø ôû phía Ñoâng, leân aùn oâng thuû töôùng “nhuïc maï moät soá ñoâng nhaân daân”. Nhieàu chính trò gia trong ñaûng caàm quyeàn ñaõ phaûi nhaên nhoù “töông ñoái hoùa” phaùt ngoân treân. Coøn Schroeder thì vaãn im laëng. Coù leõ, oâng ta khoâng muoán ruùt lui moät nhaän ñònh chính xaùc, tuy chæ ñuùng vôùi moät soá ngöôøi nhöng gaây phaûn öùng cho khaù nhieàu

Tieáp trang D8

TRUNG TAÂM TRÔÏ THÍNH SUNCOAST ª Môøi OÂng Baø ñeán tham khaûo mieãn phí caùc vaán ñeà trôï thính. ª Thöïc söï thaáy ñöôïc beân trong khoang tai mình khoâng phaûi laø ñieàu kyø laï sao? ° Cung caáp maùy 100% digital môùi. Söûa chöõa maùy cuõ. Baùn pin duøng cho maùy (baûo ñaûm giaù haï hôn so vôùi thò tröôøng hieän nay!) ° Ño ñoä laõng tai cho treû em vaø ngöôøi lôùn do chuyeân gia veà thính giaùc saên soùc taän tình chu ñaùo. ° Ñaëc bieät chuùng toâi coù phoøng LAB (do cô quan F.D.A trong vaønh tai chaáp thuaän) goàm nhöõng TECHNICIANS ñaõ coù treân CIC ITC 17 naêm kinh nghieäm veà ngaønh maùy trôï thính. Baûo ñaûm ñoàng höông seõ haøi loøng veà aâm thanh ITE phaåm chaát cuûa maùy. Ngoaøi ra, chuùng toâi coù baùn ñuû caùc loaïi maùy hieän coù treân thò tröôøng. ° Cung caáp maùy cho thaân nhaân ôû Vieät Nam.

trong loã tai

BTE

MEDICAL ° BAÛO HIEÅM ° CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙP 31606 RAILROAD CANYON Rd. #203 Canyon Lake, CA 92578 (951) 244-8832 DONNA JENSEN Board Certified Hearing Instrument Specialist WILLENA BAYER CCC-A. Audiologis

6888 LINCOLN Ave. Suite#E,H,G Buena Park, CA 90620 (714) 229-9178 MARK HADDAD Hearing Aid Dispenser

9191 WESTMINSTER Blvd. Garden Grove, CA 92844 (Beân trong khu Medical Center, xin laáy heïn)

JOHN MALAN M.S.,CCC-A Audiologis/HA. Dis. Sonus Network Goïi Coâ AÙnh (714) 229-9178 Operations Manager

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D3

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

Tieáp trang D2

khoâng ai phuïc tuøng nöõa. Ngoâ xöông Xí veà ñoùng giöõ ñaát Bình-kieàu. Töôùng nhaø Ngoâ laø Ñoã caûnh Thaïc cuõng giöõ moät choã xöng laø Söùquaân. “Luùc baáy giôø trong nöôùc coù caû thaûy 12 Söù-quaân, gaây ra caûnh noäi loaïn keùo daøi hôn 20 naêm.” 2)- Nam Trieàu -Baéc Trieàu Maëc Ñaêng Dung laøm ngheà ñaùnh caù ôû ñaát Haûi Döông, thi ñaäu Ñoâ-Löïc Só (Cöû nhaân voõ) vaø nhôù theá löïc moät ngöôøi coâ trong trieàu nhaø Leâ neân ñöôïc troïng duïng. Naêm 1527, Maïc Ñaêng Dung cöôùp ngoâi nhaø Leâ, laäp ra nhaø Maïc. “Thuôû aáy coù ngöôøi con oâng Nguyeãn-hoaèng-Duï, teân laø Nguyeãn Kim... “OÂng Nguyeãn Kim ñeán ôû Saàm Chaâu (Ai-Lao -tg) roài cho ngöôøi tìm con chaùu nhaø Leâ ñeå ñoà söï khoâi phuïc... Naêm nhaâm daàn (1542) Trangtoâng (nhaø Leâ -tg) ñem quaân veà ñaùnh Thanh-hoùa vaø Ngheä-an, qua naêm sau (1543) thu phuïc ñöôïc ñaát Taây-ñoâ.” (Vieät Nam Söû Löôïc, Q. 2 Traàn Troïng Kim, trang 18) Töø ñoù, nöôùc ta chia thaønh hai mieàn: Töø ThanhHoùa trôû vaøo, thuoäc nhaø Leâ, söû goïi laø Nam-Trieàu. Töø Sôn Nam trôû ra, thuoäc veà hoï Maïc, söû goïi laø Baéc-Trieàu. 3)- Trònh Nguyeãn phaân tranh “Nguyeân khi xöa oâng Nguyeãn Kim khôûi nghóa giuùp nhaø Leâ ñaùnh nhaø Maïc ñaõ laáy ñöôïc ñaát Thanh, Ngheä roài, sau ñem quaân ra ñaùnh Sôn-nam, bò haøng töôùng nhaø Maïc laø Döông chaáp Nhaát ñaùnh thuoác ñoäc cheát, binh quyeàn giao caû laïi cho reã laø Trònh Kieåm ñeå ñaùnh giaëc.” “OÂng Nguyeãn Kim coù hai ngöôøi con laø Nguyeãn Uoâng vaø Nguyeãn Hoaøng cuõng laøm

PIAGET POLO

töôùng vaø laäp ñöôïc nhieàu coâng. Ngöôøi anh laø Nguyeãn Uoâng ñöôïc phong laø langquaän-coâng, ngöôøi em laø Nguyeãn Hoaøng ñöôïc phong laø Thaùi-uùy Ñoan-quaän-coâng. “Nhöng vì Trònh Kieåm sôï hoï Nguyeãn tranh maát quyeàn mình, beøn kieám chuyeän maø gieát Nguyeãn Uoâng ñi. Coøn Nguyeãn Hoaøng cuõng sôï Trònh Kieåm aùm haïi, chöa bieát laøm theá naøo môùi cho ngöôøi ra Haûi-döông hoûi oâng Nguyeãn bænh Khieâm. OÂng aáy baûo raèng: “hoaønh-sôn nhaát ñaùi, vaïn ñaïi dung thaân.” nghóa laø moät daõy Hoaønh-sôn (*) kia coù theå yeân thaân ñöôïc muoân ñôøi. Nguyeãn Hoaøng môùi noùi vôùi chò laø Ngoïc Baûo (vôï Trònh Kieåm -tg) xin Trònh Kieåm cho vaøo traán phía Nam. “Naêm maäu-ngoï (1558) ñôøi vua Anh-toâng, Trònh Kieåm môùi taâu vua cho Nguyeãn Hoaøng vaøo traán ñaát Thuaänhoùa. Baáy giôø nhöõng ngöôøi hoï haøng ôû huyeän Toáng-sôn cuøng nhöõng quaân lính ôû ñaát Thanh, Ngheä nhieàu ngöôøi ñöa caû vôï con theo ñi. Nguyeãn Hoaøng vaøo ñoùng ôû xaõ AÙi-töû (Sau goïi laø kho Caây-kheá), thuoäc huyeän Ñaêng-xöông, tænh Quaûng-trò. “Nguyeãn Hoaøng laø moät ngöôøi khoân-ngoan maø laïi coù loøng nhaân-ñöùc, thu duøng haøo kieät, yeân uûi nhaân daân, cho neân loøng ngöôøi ai cuõng meán phuïc. .... Naêm Quí-Tî (1593), khi Trònh Tuøng ra ñaùnh ThaêngLong, “Nguyeãn Hoaøng ñöa quaân binh vaø suùng oáng ra Ñoâng-Ñoâ, ôû haèng 8 naêm, giuùp Trònh Tuøng ñaùnh hoï Maïc.” ...... “Naêm canh-tyù (1600), nhaân vì hoï Trònh kieâu-haõnh quaù, caùc quan coù nhieàu ngöôøi khoâng phuïc; boïn Phan Ngaïn, Ngoâ ñình Haøm, Buøi vaên Khueâ, khôûi binh choáng laïi hoï Trònh ôû cöûa Ñaïi-an (thuoäc Nam-ñònh), Nguyeãn Hoaøng môùi ñem baûn boä töôùng só giaû caùch noùi

ñi ñaùnh giaëc roài theo ñöôøng haûi-ñaïo veà Thuaän-hoùa. “Nguyeãn Hoaøng veà Thuaän-hoùa roài, sôï hoï Trònh nghi ngôø, beøn ñem con gaùi laø baø Ngoïc Tuù gaû cho Trònh Traùng laø con trai Trònh Tuøng. Ngaøi ôû giöõ ñaát Thuaän-hoùa, cho ngöôøi con thöù saùu vaøo traán ñaát Quaûng-nam döïng ra kho taøng, tích tröõ löông thöïc. “Töø ñaáy trôû ñi, Nam-Baùc phaân bieät, beà ngoaøi thì laøm ra boä hoøa hieáu, nhöng beà trong thì vaãn lo vieäc phoøngbò ñeå choáng cöï vôùi nhau. (*) Hoaønh Sôn laø ranh giôùi Haø tónh vaø Quaûng Bình (Vieät Nam Söû Löôïc, Q. 2 Traàn Troïng Kim, trang 31, 32) Sau ñoù, Trònh-Nguyeãn ñaùnh nhau 7 traän, keå töø traän thöù nhaát naêm 1627 ñeán traän thöù baûy vaøo naêm 1672, toång coäng 45 naêm. Gaàn moät traêm naêm sau, 1771, anh em Nguyeãn Nhaïc khôûi nghóa ôû ñaát Taây Sôn. Ba naêm sau (1774), quaân Trònh vaøo chieám Phuù Xuaân, soâng Gianh môùi khoâng coøn laø ranh giôùi chia lìa Ñaèng Trong - Ñaèng Ngoaøi nöõa. Tuy vaäy, maõi ñeán naêm 1802, Nguyeãn AÙnh môùi deïp ñöôïc nhaø Taây Sôn, thoáng nhaát Nam-Baéc döôùi quyeàn cai trò cuûa nhaø Nguyeãn. Tính ra, töø khi Nguyeãn Hoaøng xin veà Nam 1558 cho ñeán khi Nguyeãn AÙnh thoáng nhaát nam-baéc thì cuoäc phaân ly ñoù keùo daøi 244 naêm. Coøn nhö noùi ñeán söï phaân ly vaø Baát Dung Chaáp cuûa caù nhaân, phe nhoùm, doøng hoï thì trong lòch söû nöôùc ta coù nhieàu voâ keå. Taùc giaû chæ xin ghi laïi ñaây nhöõng söï kieän ñieån hình nhaát, khoâng theå boû qua ñöôïc neân lòch söû thöôøng hay nhaéc ñeán maø thoâi. 1)- Traàn Thuû Ñoä cöôùp ngoâi nhaø Lyù “Baáy giôø vua Thaùi-toâng môùi coù 8 tuoåi, vieäc gì cuõng do ôû Traàn thuû Ñoä caû. Thuû Ñoä tuy laø moät ngöôøi khoâng coù hoïc-vaán nhöng thaät laø moät tay gian-huøng, chuû yù

©2003 PIAGET

Tính baát dung chaáp cuûa ngöôøi Vieät Nam

www.piaget.com

.3”

coát gaây döïng cô-nghieäp nhaø Traàn cho beàn chaët, cho neân daãu vieäc taøn-baïo ñeán ñaâu, cuõng laøm cho ñöôïc. Lyù Hueätoâng tuy ñaõ xuaát gia ñi ôû chuøa roài nhöng Thuû Ñoä vaãn ñònh buïng gieát ñi, cho khoûi söï lo veà sau.” “Moät hoâm Hueä-toâng ngoài nhoå coû ôû saân chuøa Chaângiaùo, Thuû Ñoä ñi qua troâng thaáy, môùi noùi raèng: “Nhoå coû thì phaûi nhoå caû reã caùi noù ñi!” Hueä-toâng nghe theá phuûi tay ñöùng daäy noùi raèng: “Nhaø ngöôi noùi ta hieåu roài”. Ñöôïc maáy hoâm, Thuû Ñoä cho ngöôøi ñeán môøi Hueä-toâng, Hueä-toâng bieát yù, vaøo nhaø sau thaét coå töï-taän. Thuû Ñoä ñöa baùch quan ñeán teá khoùc xong roài hoûa taùng, choân ôû thaùp Baûo-quang.” ......... “Thuû Ñoä ñaõ haïi Hueä-toâng roài, laïi muoán tröø noát caùc toân thaát nhaø Lyù. Ñeán naêm nhaâm-thìn (1232) nhaân laøm leã Tieân-haäu nhaø Lyù ôû thoân Thaùi-ñöôøng, laøng Hoa-laâm (huyeän Ñoâng-ngaïn, tænh Baéc-ninh), Thuû Ñoä sai ñaøo haàm, laøm nhaø laù ôû treân, ñeå ñeán khi caùc toân-thaát nhaø Lyù vaøo ñaáy teá-leã thì suït caû xuoáng hoá roài ñoå ñaát choâng soáng caû.” (*) (Vieät-Nam Söû Löôïc, Q. 1 Traàn Troïng Kim, trang 120) 2)- Ñaøo Duy-Töø (15721634) Ñaøo Duy Töø ngöôøi xaõ Hoa-Trai, Ngoïc Sôn, Thanh Hoùa. vì meï oâng laø moät canöõ neân khi thi Höông, oâng bò ñaùnh hoûng vì söï kyø thò “Xöôùng ca voâ loaøi”. Bieát khoâng theå tieán thaân ñöôïc ôû mieàn Baéc, oâng tìm ñöôøng vaøo Nam, nôi oâng ta nghe ñoàn raèng Chuùa Nguyeãn ñang troïng hieàn ñaõi só. Vaøo Nam, oâng chaên traâu cho moät nhaø giaøu ôû phuû Hoaøi Nhôn, Bình Ñònh. Moät hoâm ñi chaên traâu veà, oâng ñöùng ngoaøi hieân nhaø laéng nghe caùc cuï giaø tham döï moät böõa tieäc, ñang ngaát ngöôõng cheø cheùn, baøn taùn veà vaên chöông thi phuù. Coù moät cuï giaø maéng oâng raèng chaên

traâu bieát gì maø ñöùng nghe. OÂng bieän luaän raèng chaên traâu coù nhieàu haïng. Chaên traâu nhö Ninh Thích giuùp nhaø vua laøm neân vieäc lôùn. Laáy laøm laï, maáy cuï giaø goïi oâng vaøo hoûi chuyeän. hoûi ñeán ñaâu, oâng ñaùp troâi chaûy vaø löu loaùt moïi caâu hoûi cuûa taát caû moïi ngöôøi. Chuû nhaø thaáy laï, beøn giôùi thieäu leân quan khaùm-lyù Traàn Ñöùc Hoøa. OÂng naày thaáy Ñaøo Duy Töø laø ngöôøi taøi gioûi, beøn gaû con gaùi cho vaø tieán cöû leân Chuùa Saõi. Saùch “Keå chuyeän chín chuùa, möôøi ba vua trieàu Nguyeãn” cheùp laïi vieäc oâng gaëp Chuùa Saõi nhö sau: “Quan khaùm lyù Traàn Ñöùc Hoøa tieán cöû Ñaøo Duy Töø trong cô hoäi (Chuùa ñang thu duïng nhaân taøi). Söï dieän kieán Ñaøo Duy Töø vôùi Chuùa Saõi trôû thaønh moät giai thoaïi. “Sau khi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chuùa Saõi, caùch maáy thaùng sau, Traàn Ñöùc Hoøa cuøng ñi vôùi Duy Töø ra coâng phuû chôø ñôïi. Ñöùc Hoøa saém muõ chaàu cho Duy Töø ñoäi ñeå cho ñaày ñuû nghi thöùc tieán daãn, nhöng Duy Töø gaït ñi. - “Coù chöùc thì môùi coù muõ ñoäi, khoâng coù chöùc thì khoâng daùm ñoäi.” “Roài cöù ñaàu traàn ñi vaøo phuû chuùa. “Baáy giôø Chuùa Saõi ñang ngoài treân ñieän, nghó ngôïi tìm caùch thöû taøi Duy Töø. Chuùa maëc aùo traéng, ñi hia xanh, tay caàm long tröôïng, vai khoaùc tuùi vaûi. Khi thaáy Duy Töø tieán vaøo, beøn ra ngoaøi cöûa ñöùng chôø, neùt maët vui veû raïng rôõ. Duy Töø kheõ hoûi Ñöùc Hoøa.” - “Ngöôøi naày laø ai vaäy thöa cha?” “Quan khaùm lyù ñaùp: - “Vöông Thöôïng ñaáy. Con mau ñeán laïy chaøo.” “Duy Töø nghe noùi theá chæ cöôøi nhaït, khoâng chòu ñeán chaøo roài raûo chaân quay böôùc ñi ra, gaàn ra khoûi saân, Ñöùc Hoøa ñuoåi kòp traùch raèng: - “Chuùa ngöï ra ñaây ñeå ñôïi, sao con khoâng laïy chaøo.

Con khoâng chòu laïy thì toäi taát phaûi qui vaøo ta thoâi.” Duy Töø ñaùp: - “Ñaây laø tö theá Vöông Thöôïng luùc saép ñi daïo chôi vôùi boïn con gaùi, khoâng phaûi laø nghi leã tieáp khaùch ñaõi hieàn. Neáu con chaøo laïy töùc laø phaïm toäi khi quaân, vì theá khoâng daùm laïy, coù toäi gì ñaâu?” Khaùm lyù nghe vaäy phaùt gaét, thuùc giuïc ñeán laïy chaøo nhöng Duy Töø vaãn ñöùng yeân moät choã. Theá laø Saõi Vöông bieát yù, trôû vaøo trong phuû söûa sang aùo muõ, leân ngoài ôû coâng ñöôøng sai noäi giaùm laáy aùo muõ quan vaên ñem ra ban cho Duy Töø roài môøi vaøo saûnh ñöôøng baùi yeát. Duy Töø luùc aáy môùi cuøng ñi vôùi vieân noäi giaùm vaøo trong saûnh baùi kieán Saõi Vöông. Chuùa toâi ñaøm ñaïo töông ñaéc. Töø ñoù Saõi Vöông thöôøng goïi Duy Töø vaøo phoøng rieâng baøn möu keá choáng nhau vôùi chuùa Trònh, xaây döïng quoác gia, coù khi baøn suoát caû ngaøy khoâng bieát chaùn.” (Keå chuyeän chín Chuùa, möôøi ba Vua trieàu NguyeãnNhaø Xuaát Baûn Ñaø-Naüng. Toân thaát Bình. Trang 11 & 12) Chuùa Saõi cho Ñaøo Duy Töø laøm noäi taùn, phong töôùc Loäc Kheâ haàu, goïi oâng baèng Thaày ñeå toû loøng kính troïng vaø toû yù tieác gaëp Ñaøo Duy Töø hôi treã. Noåi baät nhaát trong caùc coâng vieäc cuûa Ñaøo Duy Töø laø caâu chuyeän “Chieác maâm hai ñaùy” (*) vaø vieäc xaây luõy Thaày treân bôø soâng Gianh ñeå ngaên chaän vieäc xaâm laêng cuûa quaân chuùa Trònh ôû phöông Baéc. Vieäc xaây luõy Thaày laø vieäc Ñaøo Duy Töø baét chöôùc Taàn Thuûy Hoaøng beân Trung Hoa. Sau khi ñaùnh baïi caùc nöôùc chung quanh, thoáng nhaát thieân haï. Taàn Thuûy Hoaøng muoán môû mang ñaát nöôùc Trung Hoa. Lyù Tö baøn vôùi Thuûy Hoaøng neân noái saùu thaønh ôû phöông Baéc laïi nhö Trieäu Tröôøng Thaønh. Yeân Tröôøng Thaønh, v.v... thaønh Tieáp trang D5

DAT


Taøi Lieäu Lòch Söû

.3”

D4 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

HOAØNG LEÂ NHAÁT THOÁNG CHÍ NGOÂ THÔØI CHÍ (Baûn dòch cuûa Ngoâ Taát Toá) (Tieáp theo kyø tröôùc)

Töø khi phaù ñöôïc Thuaän Hoùa, Bình ñaõ coù thö baùo tieáp ñöa veà cho Chuùa Taây Sôn. Trong thö cuõng noùi: “Luõ thaàn vaâng meänh theo möu moâ cuûa mieáu ñöôøng ñeà binh ra ñi, nhôø veà oa trôøi thieâng lieâng, Thuaän Hoùa ñaõ yeân, thieân haï rung ñoäng. Nay ôû Baéc Haø, quaân kieâu, töôùng löôøi, theá coù theå laáy, thaàn xin theo leõ tieän nghi, uûy cho Höõu quaân Nguyeãn Chænh haõy ñem tieàn boä thuûy quaân ñi tröôùc. Thaúng tôùi Sôn Nam, thaàn ñang thu thaäp nhaân daân caùc xöù men beå, choïn laáy binh traùng ñeå theâm theá quaân, heïn trong ít ngaøy seõ deïp yeân xöù Baéc Haø. Coøn thaønh Thuaän Hoùa, hieän ñaõ giao cho thaàn ñeä laø Ñoâng ñònh coâng coi giöõ. Vaäy xin ban gaáp chieáu chæ cho thaàn daân theo”. Chuùa Taây Sôn coi böùc thö ñoù cuõng möøng raèng mình thaønh coâng, nhöng laïi gheùt raèng Bình daùm töï chuyeân. Vaû laïi chuùa Taây Sôn voán ñaõ bieát Bình laø ngöôøi khoân ngoan giaûo quyeät, sôï Bình laáy ñöôïc Baéc Haø trôû veà, chaéc seõ hôïm hónh khoù maø keàm cheá. Chuùa Taây Sôn coøn nghó: nhaø mình ñôøi ñôøi vaãn ôû Nam Haø, ñöôïc xöù Thuaän Hoùa laø nôi ñaát cuõ cuûa mình cuõng ñaõ ñuû roài, khoâng muoán laáy theâm moät nöôùc lôùn nöõa laøm gì. Vì sôï laáy ñöôïc, nhöng khoâng giöõ ñöôïc, vaïn nhaát vaáp ngaõ moät caùi, thì söï tai haïi khoâng phaûi laø nhoû. Bôûi vaäy chuùa Taây Sôn môùi hoûa toác sai ngöôøi ñem thö ngaên Bình ñöøng ñi. Nhöng khi tôùi nôi Bình ñaõ töï caàm ñaïi quaân thuaän gioù Nam keùo ra Baéc roài. Tieáp ñöôïc tin aáy chuùa Taây Sôn caøng khoâng yeân loøng. Ngaøy 20 thaùng saùu, kinh thaønh bò vôõ, Bình laïi göûi thö veà nöôùc baùo tin thaéng traän. Trong thö ñaïi khaùi noùi raèng: “Thaàn töø hoâm tröôùc vaâng theo quyeàn tieän nghi, ra deïp Baéc Haø nhôø veà oai thaïnh cuûa vöông huynh chæ ñaùnh moät traän laø yeân. Ngaøy nay hoï Trònh ñaõ dieät... thieân haï thu laïi laøm moät, thaàn döïa theo yù muoán cuûa ngöôøi nöôùc, phoø döïng hoï Leâ cho yeân loøng ngöôøi. Baây giôø trong nöôùc môùi yeân, thaàn xin nghæ ngôi quaân lính taïm ñoùng nôi quoác ñoâ cuûa hoï, ñeå chieâu taäp nhaân daân vaø xeáp ñaët caùc vieäc thoáng cheá cho ñaâu vaøo ñaáy. Chôø ñeán thu ñoâng thuaän gioù, thaàn xin ñem quaân veà nöôùc...” Thö aáy veà ñeán Taây Sôn, nhaèm ngaøy 14 thaùng 7, Chuùa Taây Sôn coi roài laáy laøm lo ngaïi, buïng baûo daï raèng: “Bình luoân luoân laäp ñöôïc chieán coâng, ñaõ ñuû theâm söï kieâu ngaïo. Huoáng chi y laïi tay caàm ñaïi quaân, chuyeân cheá ôû ngoaøi muoân daëm. Vuõ Vaên Nhaäm vaø Nguyeãn Höõu Chænh ñeàu laø baäc töôùng trí duõng, laïi ñeàu thuoäc quyeàn sai

khieán cuûa y, neáu cöù ñeå y löôïn lôø ôû ngoaøi laâu roài aét phaûi sinh ra nhieàu vieäc khoâng toát. Nhöng söï theá cuûa y ñaõ vaäy, khoâng theå duøng moät böùc thö maø goïi ñöôïc y veà ngay. Neáu mình khoâng thaân haønh ra Baéc, baét y phaûi veà, aáy laø thaû huøm khoûi cuõi, roài seõ khoâng sao maø nhoát laïi ñöôïc”. Bôûi theá, luoân trong böõa ñoù, chuùa Taây Sôn töï ñem 500 teân lính thò veä ra thaúng Phuù Xuaân, roài laïi laáy theâm hôn hai nghìn quaân Phuù Xuaân, gaáp ñöôøng ñi ra kinh sö. Quaân ñi laät ñaät, caûnh töôïng cöïc kyø tieâu ñieàu, ngöôøi ta khoâng theå nhaän ra quaân cuûa quaân naøo. Luùc tôùi cöûa bieån Hoäi Thoáng ôû traán Ngheä An daân queâ coù keû ñem ít ñoà beå xin vaøo yeát kieán vaø noùi: - Chuùng toâi thaáy quan lôùn ñi qua, nhaân coù moät chuùt quaø moïn goïi laø toû taám loøng thaønh... Chuùa Taây Sôn tính voán thaät thaø, khoâng quen noùi gioïng vaên hoa, khi thaáy ngöôøi aáy noùi vaäy lieàn ñaùp: - Toâi khoâng phaûi laø quan lôùn. Toâi laø hoï ngoaïi cuûa Chuùa Nam Haø (töùc laø Chuùa Nguyeãn) vaãn quen goïi laø Bieän Nhaïc ñaáy. Caùc ngöôøi haäu tình, thaáy toâi ñi xa, löông khoâ, aên nhaït, maø ñem nhöõng moùn ngon laønh bieáu toâi, caûm ôn, caûm ôn... Roài taát taû ñi luoân. Chôït thaáy moät boïn ñoä vaøi chuïc ngöôøi, ai naáy löng ñoùng khoá beän, tay caàm moät chieác ñoøn oáng, côûi traàn truøng truïc ñöùng ôû ven ñöôøng, chôø chuùa Taây Sôn ñi qua, boïn ñoù hoâ lôùn leân raèng: - Chuùng toâi veà Nam, bò Chöông Tieán ñoøi maõi loä, cöôùp heát cuûa caûi... Chuùa Taây Sôn hoûi: - Noù ôû ñaâu? Boïn noù ñaùp: - Noù ñöôïc cuûa roài, voäi vaøng chaïy vaøo trong daõy nuùi kia. Chuùa Taây Sôn lieàn sai quaân lính ñi ñuoåi. Vöøa ñeán moät choã nuùi hieåm, maáy chuïc ngöôøi ñoù ñeàu ruùt dao nhoïn trong ñoøn oáng ra vaø reo: - Maøy bieát chuùng tao hay chöa? Chuùng tao ñeàu laø baäc ñaøn anh trong ñaùm thuû haï Chöông Tieán, cho neân ñeán ñaây ñeå chaët caùi ñaàu toùc ñoû cuûa chuùng bay. Vöøa reo hoï vöøa xoâng laïi ñaâm cheùm, maáy chuïc dao nhoïn chóa leân tua tuûa, quaân Nam phaûi chaïy taùn loaïn moät traän môùi ñöôïc soáng soùt. Töø ñoù chuùa Taây Sôn, khi ôû doïc ñöôøng, khoâng daùm nguû ôû nhaø daân, tôùi ñaâu döông maøn ra giöõa caùnh ñoàng maø naèm ôû ñoù, quaân só ñeàu nguû loä thieân. Bôûi vaäy, khi tôùi kinh sö, ñaùm quaân chæ laø ñoaøn ngöôøi maët muõi hoác haùc, coi khoâng ra boä quaân cuûa vua chuùa. Thaáy chuùa Taây Sôn tôùi nôi moät caùch tieàu tuïy, thieân haï nhieàu ngöôøi ñoà non ñoà giaø, keû baûo

thaønh Taây Sôn ñaõ bò nhaø Nguyeãn ñaùnh vôõ, oâng ta vì söï thaát thuû môùi phaûi ra ñaây; ngöôøi thì noùi raèng: Bình duøng quæ keá, möôïn moät ngöôøi khaùc giaû laøm vua anh, ñeå theâm thanh theá cuûa mình. Haøo kieät thieân haï vaø keû coi giöõ chaâu quaän nuoâi ngaàm binh maõ ñeàu muoán doø xem söï thaät theá naøo, ñeå tìm caùch laáy laïi, nhöng maø khoâng ai bieát roõ tình hình. Luùc chuùa Taây Sôn môùi ñeán kinh sö, Bình ra ngoaøi oâ ñoùn tieáp vaø taï caùi toäi töï chuyeân cuûa mình. Chuùa Taây Sôn noùi: - Töôùng ôû beân ngoaøi neáu gaëp coù vieäc ích lôïi cho nöôùc nhaø thì cöù töï chuyeân cuõng ñöôïc. Baéc Haø coù theå laáy ngay ñöôïc, ñoù laø choã thaàn dieäu trong vieäc duïng binh. Vaû laïi, oâng treøo ñeøo vöôït suoái ñi haøng muoân daëm, môû mang bôø coõi, khieán cho ñaát nöôùc roäng theâm, thaät laø thuû ñoaïn anh huøng, anh khoâng theå kòp... Nhöng maø mình ñi ñaùnh nöôùc ngöôøi ta, ñaõ keùo quaân vaøo saâu xöù hoï, laïi laøm nöôùc hoï moät choác thay ñoåi neàn neáp cuõ, chaéc laï muoân hoï ñeàu gheùt mình. Anh chæ lo raèng hoaëc coù söï gì xaûy ra, yù mình khoâng theå nghó tôùi, neân phaûi laät ñaät ra ñaây ñeå nghó ñôõ oâng. Roài hai anh em gioùng xe vaøo thaønh. Tôùi phuû, Bình ñöa Ngoïc Haân coâng chuùa ra chaøo vaø noùi taát caû tình thaät vôùi anh. Chuùa Taây Sôn khen: - ÖØ, em vua Taây Sôn, laøm reå vua nöôùc Nam, moân hoä raát xöùng ñaùng, moái nhaân duyeân naøy ñeïp quaù. Vaø baûo Coâng chuùa: - Ngöôøi nhö theá naøy ñaùng laøm em daâu nhaø ta. Trong luùc troø chuyeän, keû hoûi ngöôøi ñaùp, cöïc kyø oân toàn, y nhö anh em caùc nhaø thöôøng daân. Laâu laâu, coâng chuùa caùo töø lui ra. Bình sai quaây maøn ôû nhaø Chính taâm, môøi anh vaøo nghæ, töï mình lui xuoáng nguû ôû Laân caùc. Tröôùc ñoù, quaân cuûa Bình lónh, ñoäi nguõ ñeàu ñaõ thay ñoåi moät löôït, luùc aáy Bình cuõng ñem binh phuø noäp. Chuùa Taây Sôn tuy ñaõ naém ñöôïc binh quyeàn trong tay, nhöng caùc ñoäi nguõ vaãn cöù xeáp ñaët nhö cuõ, coøn nhöõng cô nguõ maø Bình môùi ñoåi, thì ñeàu giaû vôø nhö khoâng bieát ñeán. Bao nhieâu töôùng só ñeàu nghe theo meänh leänh cuûa oâng “vua caû”. Baáy giôø vua Taây Sôn môùi cuøng vôùi Bình baøn ñeán chuyeän veà. Coá nhieân Bình phaûi vaâng theo yù anh. Nhöng vieäc naøy hai ngöôøi giöõ raát bí maät, trong ñaùm caùc töôùng coù Vuõ Vaên Nhaäm laø ñöôïc döï nghe, coøn Nguyeãn Höõu Chænh thì khoâng hay bieát chi heát. Laø vì Bình tin lôøi Nhaäm, coù yù ngôø Chænh. Töø khi tôùi Kinh, Chænh vaø Nhaäm ñeàu ôû trong laàu Nguõ long;

Nhaäm ñoùng tröôùc laàu, Chænh ñoùng sau laàu. Bôûi Chænh laø ngöôøi baûn quoác, nhieàu keû quen thuoäc, cho neân ngöôøi nöôùc chæ bieát coù Chænh. Quan laïi só thöù tôùi thaêm, chæ vaøo cöûa Chænh. Sau laàu thöôøng ñoâng nhö chôï, maø phía tröôùc laàu, nôi cuûa Nhaäm ôû, khoâng coù ngöôøi naøo lai vaõng. Thaáy theá, Nhaäm ñaõ coù veû khoâng thích. Chænh phaûi sai moät teân “laïi” môùi vaøo laøm vieäc, suoát ngaøy ngoài ôû cöûa Nhaäm ñeå môøi khaùch ñeán choã Nhaäm, nhöng khaùch vaãn cöù khoâng ñeán. Chænh baát ñaéc dó, heã ai ñaõ vaøo thaêm mình, sau khi tieáp ñaõi ñuû leä, laïi saép moät moùn ñoà leã baét ngöôøi ñöa sang cöûa Nhaäm. Nhöng Nhaäm vaãn khoâng baèng loøng. Chænh cuõng bieát vaäy môùi dôøi sang chuøa Thieân Tích. Nhaäm beøn noùi vôùi Bình raèng: - Haén laø moät keû troán toäi, chaïy veà vôùi ta, muoán möôïn söùc cuûa mình, traû thuø cho thaøy ñeå haû caùi loøng caêm hôøn nöôùc cuõ. Mình laät ñaät ñi haøng muoân daëm, ñöa haén veà nöôùc, veõ maøy veõ maët cho haén, theá maø khi haén ñaéc chí, nhöõng ngöôøi trong nöôùc xu phuï vôùi haén, coù keû laïi ñem hai caâu “Hoà töï Taây Sôn xuaát, long toøng Ñoâng Haûi lai” (25) cuûa nhaø Nguyeãn ôû chuøa Tieân Moã ñeå baûo oâng laø hoå, baùo haén laø roàng. AÁy laø hoï muoán noùi “hoå lìa nuùi thì thaát theá, roàng ra khoûi beå thì vaãy vuøng. Theá laø chaúng nhöõng haén khoâng ñeå mình dung haén, maø coøn coù khi kia khaùc nöõa ñaáy”. Nay mình giam maáy muoân ngöôøi ngoài maø aên khoâng ôû ñaây ñeå giuùp cho haén ñöôïc thaønh cuïc theá, thaät laø khôø daïi. Toâi nghe ngöôøi trong nöôùc naøy oaùn haén gheâ laém, sôû dó hoï chöa noåi leân, laø vì sôï mình ñoù thoâi. Neáu mình boû haén maø ñi, ngöôøi trong nöôùc haén, chaéc seõ tranh nhau maø aên thòt haén. Vaû haén ñaõ noùi: “Nhaân taøi Baéc Haø chæ coù mình haén, haén cheát, mình laáy Baéc Haø laïi caøng yeân oån”. Bình cho lôøi Nhaäm laø ñuùng, neân ñoái vôùi Chænh, ngoaøi maët tuy vaãn nhö thöôøng, nhöng trong buïng thì raát ngôø vöïc. Quaân Nam vì phaûi ñi xa raát oaùn Chænh. Hoï bieát theá naøo Bình cuõng ñöa Chænh ñeán choã cheát, neân ñaõ khinh Chænh ra, mieäng. Moät hoâm trong boïn ngöôøi nöôùc vaøo huøa vôùi Chænh coù keû ñem quaân Chænh ñi vaøo moät nôi caám ñòa, khi bò quaân Nam saên hoûi, ngöôøi aáy ñaùp: - Toâi coù aán tín cuûa quan Höõu quaân ôû ñaây. Quaân Nam hoûi laïi: - Höõu quaân laø ai? Coù phaûi Nguyeãn Chænh hay khoâng? Roài nöûa thaùng nöõa maøy xem quan Höõu quaân cuûa maøy. Chænh nghe caâu ñoù, beøn coù nhò taâm vôùi Bình. Chænh cuõng bieát raèng duø sôùm duø muoän, theá naøo

Bình cuõng phaûi ñi. Maø Bình ñaõ ñi thì mình cuõng khoâng theå ôû kinh sö moät mình. Vì vaäy, Chænh môùi coù yù muoán chieám laáy traán Ngheä An. Chænh ñaõ noùi ngaàm vôùi Hoaøng thöôïng raèng: - Toâi ñem haén ra, chæ vì coù vieäc toân phuø. Baây giôø vieäc aáy ñaõ xong roài toâi quyeát khoâng theo haén nöõa. Chaéc haén theá naøo cuõng veà. Maø khi haén ñaõ veà roài, thì traán Ngheä An töùc laø böùc pheân töôøng cuûa gioáng saøi lang. Vaäy xin beä haï cho toâi vaøo ñoù traán thuû. Moät maët Nam Haø toâi xin ñöông caû. Theá nhöng ñeán khi nghe Chuùa Taây Sôn ra ñaây, Chænh ngôø theá naøo Chuùa Taây Sôn cuõng cöôùp ngoâi chieám laáy nöôùc naøy. Muoán döïa vaøo Chuùa Taây Sôn ñeå traùnh tai vaï, Chænh beøn khuyeân saün Hoaøng thöôïng neân ñem ngoïc tyû ra haøng vaø giuïc trieàu ñình thaûo gaáp moät tôø haøng bieåu. Trieàu ñình baøn baïc, maáy ngaøy chöa quyeát, khoâng ai daùm haï buùt thaûo tröôùc. Ñaùnh ñuøng moät caùi, thaáy Chuùa Taây Sôn tôùi nôi, Hoaøng thöôïng beøn töï ra ñoùn ôû phía Nam Giao. Luùc aáy Hoaøng thöôïng ñöùng trong cöûa oâ, sai hoaøng thaân laø Thanh phaùi haàu quyø ôû beân taû ñöôøng ñi, ñeå noùi thay lôøi Hoaøng thöôïng. Chuùa Taây Sôn khi tôùi cöûa oâ khoâng heà traû lôøi, voäi vaøng giuïc ngöïa ñi thaúng, roài cho ngöôøi laïi ñaùp raèng: - Ñaáng quaû nhaân toâi thaáy ñaáng Töï hoaøng quaù leã, sôï raèng xe giaù ñi chaäm hoaëc giaû laøm phieàn quyù theå quyø laïy, ñeå söï thaát leã cho quaû nhaân. Bôûi vaäy quaû nhaân phaûi voäi ñi ngay. Vaäy xin ngöï giaù veà cung, ngaøy khaùc thong thaû seõ cuøng gaëp nhau. Thaáy vaäy Hoaøng thöôïng bieát Chuùa Taây Sôn vaãn coøn troïng mình, khi veà cung, ngaøi khoâng baøn ñeán vieäc “haøng” nöõa. Hoâm sau Chuùa Taây Sôn sai baày phuû ñöôøng laøm ba choã ngoài: chieác saäp cuûa Chuùa Taây Sôn keâ ôû chính giöõa, phía taû laø gheá Hoaøng thöôïng, phía höõu laø gheá cuûa Bình, hai beân hai haøng giaùp só ñöùng haàu, nghi veä cöïc kyø nghieâm chænh. Leã naøy theo leä hai vua gaëp nhau khoâng ai phaûi laïy ai. Xe giaù Hoaøng thöôïng vaøo ñeán cöûa phuû, Chuùa Taây Sôn caét vieân quan ra haàu ñoùn. Hoaøng thöôïng ñi boä vaøo tröôùc beä, Chuùa Taây Sôn ôû saäp xuoáng ñaát vaø ñöùng ra phía caïnh saäp toû yù kính leã, roài sai Bình xuoáng döôùi theàm ngheânh tieáp vaø môøi Hoaøng thöôïng vaøo gheá. Moïi ngöôøi ngoài, ñoaïn, Chuùa Taây Sôn hoûi: - Töï hoaøng xuaân thu naêm nay bao nhieâu? Moät vieân tuïng thaàn ñaùp thay Hoaøng thöôïng roài tieáp: - Ñaáng quoác quaân hoï Leâ chuùng toâi gaëp phaûi hoï Trònh tieám quyeàn

D Baùc Só Nha Khoa DÖÔNG THÒ THU HIEÀN

BOLSA

FWY

BROOKHURST

WESTMINSTER

MAGNOLIA

FWY 22

BEACH BLVD

TOÁT NGHIEÄP DOCTOR OF DENTAL SURGERY TAÏI UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

405

GIÔØ LAØM VIEÄC:

Thöù Hai ñeán thöù Baûy: 10 AM - 7 PM

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT VAØ THAÅM MYÕ

Khaùm, nhoå vaø traùm raêng l Laøm raêng giaû caùc loaïi l Chöõa tuûy raêng, beänh Nöôùu, giaûi phaãu thoâng thöôøng. l

Taåy traéng raêng l Laøm khít raêng thöa l Boïc raêng ñoåi maøu do baåm sinh l Nhaän saên soùc treû em 2 tuoåi trôû leân l

Tieáp trang D16

D

7911 WESTMINSTER, WESTMINSTER, CA 92683

Tel: (714) 373-8032 (Ngay goùc ñöôøng Beach & Westminster, ñoái dieän Wells Fargo Bank)

NHAÄN: INSURANCE - MEDICAL - VISA, M.C.

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D5

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Tính baát dung chaáp cuûa ngöôøi Vieät Nam Tieáp trang D3

moät thaønh duy nhaát goïi laø Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh daøi 6 ngaøn daëm ñeå ngaên chaän rôï Hung Noâ thöôøng xuoáng quaáy phaù Trung Nguyeân. Nhôø ñoù maø ñaát nöôùc ñöôïc yeân, xaõ hoäi Trung Hoa caøng ngaøy caøng phaùt trieån. Ñoù laø coâng lôùn cuûa Taàn Thuûy Hoaøng. Neáu Chuùa Nguyeãn muoán xaây döïng vaø phaùt trieån xöù Ñaèng Trong thì caàn phaûi traùnh vieäc chinh chieán vôùi Chuùa Trònh ôû Ñaèng Ngoaøi, caàn phaûi coù moät tröôøng thaønh treân ranh giôùi giöõa hai beân. Tieác moät ñieàu, Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh laø nôi phaân ly giöõa hai daân toäc Trung Hoa vaø rôï Hung Noâ, coøn luõy Thaày cuûa Ñaøo Duy Töø laø nôi phaân lìa moät daân toäc cuøng nguoàn goác, cuøng vaên hoùa, cuøng lòch söû ra laøm hai, cuõng nhö sau naày Coäng Saûn Vieät Nam nhaän leänh Lieân Xoâ vaø Trung Hoa caét ñoâi nöôùc Vieät Nam ngang soâng Beán Haûi ñeå hai phía daân toäc caøng ngaøy caøng caùch bieät veà vaên hoùa, kinh teá vaø xaõ hoäi, ñöa tôùi moät cuoäc noäi chieán nam baéc töông taøn keùo daøi 20 naêm, taïo neân bao nhieâu caûnh nuùi xöông soâng maùu, haäu quaû taøn khoác ñeán noãi söï phaân ly cuûa daân toäc caøng ngaøy caøng theâm saâu saéc, chöa bieát bao giôø môùi haøn gaén ñöôïc! Nhìn chung, söï phaân ly cuûa daân toäc Vieät Nam trong suoát boán ngaøn naêm lòch söû, nhaát laø sau khi giaønh ñöôïc quyeàn töï chuû töø thôøi nhaø Ngoâ (Quyeàn) coù khi laø do bôûi moät ngöôøi, moät gia toäc, moät nhoùm ngöôøi hay moät phaàn ñaát nöôùc vaø ñem laïi nhöõng haäu quaû tai haïi to lôùn. Phaûi noùi laø tính khí ngöôøi Vieät Nam raát khaùc thöôøng. Caùc nhaø söû hoïc Phaùp cho raèng “Moãi ngöôøi Vieät Nam laø moät oâng quan”. Coù nghóa laø ngöôøi Vieät Nam raát muoán laøm quan. Khi ñaõ laøm quan thì laïi muoán laøm vua. “Ñöôïc laøm vua, thua laøm giaëc”. Taâm lyù ñoù laø do loøng tham, tham giaøu hoaëc tham quyeàn hoaëc coù khi caû hai. Loøng tham sinh ra nhöõng tính xaáu khaùc nhö ganh gheùt, ñoá kî, ñaøn aùp, boùc loät vaø baát dung chaáp ngöôøi khaùc. Vì hoaøn caûnh kinh teá, lòch söû vaø xaõ hoäi, v.v... tính baát dung chaáp cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû ba vuøng TrungNam-Baéc cuõng khaùc nhau. Tính ngöôøi Baéc khaét khe vaø nhieàu khi khaéc nghieät neân trong lòch söû, coù nhieàu ngöôøi boû xöù Baéc vaøo Nam. Ñoù cuõng laø moät ñoäng löïc quan troïng trong cuoäc Nam Tieán cuûa ngöôøi Vieät-Nam. Tröôùc khi vöôït bieân naêm 1989, ngoài noùi chuyeän vôùi moät soá trí thöùc cheá ñoä cuõ, anh Ng. Xuaân Q., laø moät ngöôøi Baéc di-cö, toát nghieäp ôû Phaùp, moät ngöôøi khaù raønh reõ veà lòch söû Vieät-Nam cho raèng “Ngay chính anh em cuõng khoâng dung chaáp ñöôïc nhau”. OÂng daãn chöùng baèng vieäc Trònh Kieåm gieát Nguyeãn Uoâng khieán Nguyeãn Hoaøng phaûi boû xöù maø ñi. Khoâng chæ Nguyeãn Hoaøng maø thaân thích binh töôùng cuûa oâng ta ñeàu boû xöù Baùc maø vaøo Nam. Nhö vaäy thì ngöôøi Nam tính khí roäng raõi vaø cao thöôïng hôn ngöôøi Baéc hay chaêng? Ngöôøi ta cuõng daãn chöùng vieäc anh em nhaø Taây sôn ñaùnh laãn nhau sau khi chia nöôùc laøm ba vuøng cai trò rieâng bieät: Mieàn Nam vôùi Nam Ñònh Vöông Nguyeãn Löõ, mieàn Baéc vôùi Baéc Bình Vöông Nguyeãn Hueä vaø Nguyeãn Nhaïc ôû giöõa, töï xöng laø Trung Öông Hoaøng Ñeá. Cuõng khoâng phaûi vua Gia-Long coù loøng khoan dung roäng raõi gì hôn. Khoâng phaûi ngöôøi ta cheâ traùch vieäc Gia-Long traû thuø anh em Taây Sôn moät caùch nhoû nhen, nhöng ngay chính vieäc oâng ta “löu dung” ñaùm só phu Baéc Haø cuõng

chöa haún vì loøng ñoä löôïng, bao dung. Ngöôøi mieàn Nam raát “kî” vôùi ngöôøi ôû xöù Ñaèng Ngoaøi, nhaát laø vôùi ñaùm só phu, maëc duø nhaø vua luùc naøo cuõng toû ra aân caàn, chaêm soùc quyeàn lôïi, caát nhaéc chöùc vuï. Duø vaäy, ñaùm só phu Baéc Haø vaãn deø daët, mieãn cöôõng khi hôïp taùc vôùi ngöôøi laõnh ñaïo mieàn Nam, ñaày maëc caûm “Haøng thaàn lô laùo phaän mình ra ñaâu?!” Tröôøng hôïp Nguyeãn Du khaù roõ: “...nhöng ñeán khi Gialong ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang-sôn, coù yù muoán thu phuïc loøng ngöôøi ôû mieàn Baéc, xuoáng chieáu tröng trieäu nhöõng nhaø doøng doõi cöïuthaàn nhaø Leâ luïc duïng. Tieânsinh phaûi trieäu ra laøm quan, hai ba laàn töø-choái khoâng ñöôïc. Naêm Gia-long nguyeânnieân (1802), tieân-sinh phaûi ra laøm tri-huyeän huyeän Phuø-döïc. (Nay thuoäc tænh Thaùi-bình). Ñöôïc ít laâu boå ñi Tri-phuû Thöôøng-tín. Sai tieân-sinh caùo beänh xin veà. Ñeán nam gia-long thöù naêm (1806) laïi phaûi trieäu vaøo Kinh, thuï chöùc Ñoâng-caùc hoïc-só. Naêm thöù taùm (1809) boå ra laøm Cai-baï (töùc Boáchính) Quaûng-bình. Naêm thöù 12 (1813) thaêng leân Caàn-chính ñieän hoïc-só sung chöùc chaùnh söù sang coáng Taøu. Ñeán khi veà, ñöôïc thaêng Leã-boä Höõu-tham-tri. Naêm Minh-meänh nguyeânnieân (1820), laïi coù chæ sai tieân-sinh ñi söù Taøu laàn nöõa, nhöng chöa kòp ñi thì phaûi beänh maát. “Cöù theo lôøi cheùp trong truyeän (Chính-bieân Lieättruyeän) thì tieân sinh laøm quan hay bò quan treân ñeø neùn, khoâng ñöôïc thoûa chí cuûa mình, cho neân thöôøng buoàn raàu khoâng vui. Ñoái vôùi nhaø vua thì chæ giöõ heát boån phaän, chöù khoâng hay noùi naêng ñieàu gì. Coù khi vua ñaõ quôû raèng:”Nhaø nöôùc duøng ngöôøi cöù ai hieàn taøi thì duøng, khoâng bieät gì Nam

vôùi Baéc caû. Ngöôi ñaõ laøm ñeán chöùc aù-khanh, bieát vieäc gì phaûi noùi ñeå toû caùi chöùc traùch cuûa mình, coù leõ ñaâu laïi cöù ruït reø sôï haõi, chæ vaâng vaâng, daï daï hay sao?” Maáy lôøi aáy laøm baèng chöùng roõ raøng caùi buïng baát ñaéc-dó cuûa tieân-sinh phaûi ra laøm quan. (Truyeän Thuùy Kieàu Nguyeãn Du, Buøi Kyû vaø Traàn Troïng Kim hieäu khaûo trang X, XI) Ngöôøi mieàn Nam tuy coù loøng roäng raõi hôn nhöng phaûi ôû tröôøng hôïp “döôùi tay”, phaûi toân phuø hoï laø “ñaïi ca”. Khoâng ít ngöôøi mieàn Taây Nam Boä coù maùu anh huøng “Löông Sôn Baïc” neân cuõng khoù “tranh huøng” vôùi hoï maø phaûi chòu leùp veá laøm ñaøn em. Thaønh ra caùi tính chaát bao dung. Dung chaáp laø khoâng coù söï bình ñaúng bao giôø. Khoâng phaûi maõi ñeán khi coù aûnh höôûng vaên hoùa phöông Taây vôùi nhöõng tö töôûng bình ñaúng, baùc aùi, töï do thì ngöôøi Vieät Nam môùi chòu aûnh höôûng. Caû maáy ngaøn naêm tröôùc, khi ñaïo Phaät du nhaäp vaøo nöôùc ta, thì tö töôûng Phaät giaùo ñaõ coù söï bình ñaúng roài. Phaät noùi chaúng coù khi khaùc bieät nhau giöõa nhöõng ngöôøi maùu cuøng ñoû, nhöng trong ñôøi soáng xaõ hoäi, khoâng heà coù söï bình ñaúng bao giôø. Duø laøng xaõ ta ngaøy xöa ñaõ coù tính caùch töï trò, nhöng giöõa nhöõng ngöôøi caàm quyeàn trong laøng vôùi ñaùm daân ñen coù khi naøo ngang nhau. Giai caáp thoáng thoáng trò trong laøng vaø ngöôøi daân thöôøng bò trò coù söï xa caùch roõ raøng. Töø ñoù môùi naûy sinh naïn cöôøng haøo aùc baù, nhöõng ngöôøi naày caáu keát vôùi boïn nhaø giaøu boùc loät ñaùm daân ñen. Ñeán khi cheá ñoä Coäng Saûn xuaát hieän ôû Vieät-Nam, vôùi tính caùch cöïc ñoan, trieät ñeå cuûa chuû thuyeát Coäng Saûn neân trong ñöôøng loái cai trò, söï baát dung chaáp caøng trôû

neân khaét khe, trieät ñeå, naëng neà hôn raát nhieàu. Coäng Saûn laät ñoå giai caáp thoáng trò cuõ khoâng phaûi ñeå xoùa boû söï phaân ly giai caáp giöõa ngöôøi vaø ngöôøi nhöng laïi caáu taïo moät giai caáp thoáng trò môùi, thay theá cho ñaùm cöôøng haøo aùc baù cuûa cheá ñoä phong kieán. Ñaùm cöôøng haøo aùc baù cheá ñoä môùi, vôùi caù tính baát dung chaáp ñaõ coù saün, coäng theâm vôùi tính trieät ñeå cuûa chuû nghóa Coäng Saûn, trôû thaønh moät “Taân Cöôøng Haøo AÙc Baù” boùc loät, khaéc nghieät, taøn aùc hôn ñaùm “Cöïu Cöôøng Haøo AÙc Baù” taïo thaønh moät caùi voøng laån quaån caøng luùc caøng sieát chaët vaøo coå daân ñen. Trong cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam ngaøy nay, söï baát dung chaáp ñaët caên baûn treân hai yeáu toá quan troïng, moät laø “tính ñaûng” vaø hai laø “tính ñòa phöông”. “Tính ñaûng” khaù ña daïng nhöng quan troïng nhaát chính laø “tính giai caáp”. Phaûi laø thuoäc giai caáp voâ saûn (hay ñuùng hôn laø baàn noâng, coá noâng) môùi öu tieân laø “ñoái töôïng ñaûng” vaø sau ñoù laø “ñaûng vieân”. Nhöõng thaønh phaàn giai caáp khaùc, tröôùc sau gì cuõng bò kyø thò, coù khi bò truïc xuaát khoûi Ñaûng, v.v... Ngay töø sau hieäp ñònh Geneøve 1954, vaø ñaëc bieät sau 1975, söï kyø thò ñòa phöông (Baéc, Nam) trong guoàng maùy cai trò cuûa cheá ñoä Coäng Saûn Vieät-Nam caøng ngaøy caøng saâu saéc, gay gaét, v.v... ñöa tôùi nhieàu söï tranh chaáp, loaïi tröø, truïc xuaát. Dó nhieân, hieän nay, ngöôøi mieàn Nam khoâng maáy ai ra laøm vieäc ôû mieàn Baéc, ngoaïi tröø vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät vì tính caùch chuyeân moân caàn thieát, nhöng ngöôøi mieàn Baéc “chi vieän” cho mieàn Nam thì ñoâng voâ soá keå. Tuy nhieân, söï “chi vieän” ñoù chæ vaøo tôùi Saigon vaø ñaëc bieät khoâng vaøo tôùi mieàn Taây Nam Boä. Caùc tænh ôû ñaây töø choái moät

caùch quyeát lieät söï “chi vieän” cuûa Trung Öông. Ñieàu aáy cho thaáy söï phaân ly traàm troïng trong noäi boä ñaûng Coäng Saûn Vieät-Nam. Coù leõ maáy traêm naêm tröôùc Vieät-Nam khoâng coù söï phaân reõ veà toân giaùo, nhöng keå töø khi ngöôøi Phaùp xaâm löôïc Vieät Nam, hoï ñöôïc moät soá linh muïc Thieân Chuùa Giaùo (ngöôøi Vieät vaø ngöôøi AÂu Tay) cuõng nhö moät soá giaùo daân tieáp tay, neân baét ñaàu coù söï phaân ly toân giaùo trong daân chuùng Vieät-Nam. Theá löïc xaâm laêng Phaùp caáu keát vôùi theá löïc Thieân Chuùa Giaùo ôû ñòa phöông laøm cho söùc maïnh xaâm laêng cuûa ngöôøi Phaùp gia taêng. Dó nhieân, vieäc aáy laøm cho hoá ngaên caùch, maâu thuaãn giöõa ngöôøi “coù ñaïo” vaø ngöôøi löông theâm saâu saéc. Trong lòch söû caân ñaïi, Phong Traøo Vaên Thaân chöùng minh cho chuùng ta thaáy ñieàu aáy. Sau khi vua Haøm Nghi chaïy ra Taân Sôû (Quaûng Trò) roài ra Quaûng Bình vaø xuoáng chieáu caàn vöông”, töø Nam chí Baéc nhieàu phong traøo noåi leân giuùp vua, söû goïi laø Phong Traøo Caàn Vöông. Trong khi Phong Traøo Caàn Vöông ñang leân thì ñaõ manh nha Phong Traøo Vaên Thaân. Phong traøo naày cuõng maïnh meõ khoâng keùm gì Phong Traøo Caàn Vöông. Töø Phong Traøo Caàn Vöông ñaõ coù vieäc ñaùnh phaù caùc laøng coù ñaïo roài, nhaát laø ôû vuøng Haø Tónh vaø NgheäAn. ÔÛ Thanh Hoùa, vieäc ñaùnh phaù caùc laøng coù ñaïo coøn döõ doäi hôn nöõa. Trong phong traøo naày, ôû hai tænh Phuù Yeân vaø Bình Ñònh thì coù Mai Xuaân Thöôûng, Buøi Ñieàn vaø Nguyeãn Ñöùc Nhuaän. Trong tình hình ñoù, nhöõng ngöôøi theo ñaïo Thieân Chuùa döïa vaøo theá löïc Phaùp hay tieáp tay cho Phaùp trong vieäc ñaùnh phaù caùc phong traøo choáng Phaùp. Söï kình choáng nhau giöõa nhöõng ngöôøi coù ñaïo Thieân

Chuùa vaø ngöôøi löông cöù theá keùo daøi, ngay caû sau khi ngöôøi Phaùp khoâng coøn cai trò Vieät-Nam nöõa. Ngoaøi vó tuyeán 17, söï phaân ly toân giaùo khoâng coøn vì cheá ñoä Coäng Saûn khoâng chaáp nhaän toân giaùo. Baát cöù toân giaùo naøo cuõng bieán thaønh naïn nhaân cuûa hoï. Trong buùt kyù cuûa baø Leâ Thò Hueä, “Ñeøo Ngang ôù Ñang Ngheøo”, ñaêng treân soá baùo teát Ngöôøi Vieät naêm vöøa qua thuaät laïi, khi ñi qua tænh Quaûng Bình, Baø khoâng thaáy moät ngoâi nhaø thôø hay moät ngoâi chuøa naøo. Ñoái vôùi ngöôøi daân ôû ñaây, toân giaùo coù veû “xa laï”. Ngöôïc laïi, ôû mieàn Nam, vieäc chia reõ daân toäc vì lyù do toân giaùo caøng ngaøy caøng saâu saéc, nhaát laø töø khi cheá ñoä Ngoâ Ñình Dieäm coù chính saùch ñaøn aùp Phaät giaùo. Roài ñaây, seõ coù nhieàu nguyeân nhaân khaùc nöõa ñem laïi söï chia reõ trong daân chuùng Vieät Nam, ngay ôû trong nöôùc, ôû haûi ngoaïi hay giöõa ngöôøi trong nöôùc vaø ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi. Thaät ra, moät ít ngöôøi ngöôøi caàm quyeàn ñaõ coá gaéng taïo ra hoøa giaûi trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät. Nhö cheá ñoä Mieàn Nam Vieät Nam tröôùc ñaây, khi thaønh laäp moät chính phuû, ngöôøi ta thöôøng caân nhaéc kyõ löôõng thaønh phaàn tham gia chính phuû sao cho coù ñuû maøu saéc ñòa phöông vaø toân giaùo, v.v... coá traùnh cho ngöôøi caàm quyeàn ôû trung öông cuõng nhö ñòa phöông dö luaän ñöùng veà phe naày hay phe kia, v.v... Ñoù cuõng laø moät phaàn trong tính caùch daân chuû chöù chöa phaûi laø hoaøn toaøn daân chuû cuûa mieàn Nam. Söï baát dung chaáp do ñaâu maø coù? Ngay töø trong huyeàn söû cuûa ngöôøi Vieät, trong caù tính cuûa hoï hay vì hoaøn caûnh ñòa ly,uø xaõ hoäi maø phaùt sinh ra? Ñieàu naày tuøy thuoäc vaøo caùc nhaø xaõ hoäi Tieáp trang D6

DAT


D6 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Tính baát dung chaáp cuûa ngöôøi Vieät Nam Tieáp trang D5

hoïc, nhaân chuûng hoïc, nhöõng ngöôøi coù khaû naêng vaø trình ñoä chuyeân moân ñeå xem xeùt vaán ñeà vaø tìm caùch ñieàu chænh. Muoán ñieàu chænh noù, laïi laø traùch nhieäm cuûa nhöõng nhaø nghieân cöùu giaùo duïc, xaõ hoäi. Nhìn chung, noùi theo caùch cuûa ngöôøi xöa thì “daân trí” phaûi cao môùi coù theå giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà maâu thuaãn xaõ hoäi, toân giaùo, chính trò. Thaät ra, ngoaïi tröø cheá ñoä Coäng Saûn vôùi baûn chaát ñoäc taøi neân raát phieán dieän, nhìn chung, töø tröôùc ñeán nay, neàn giaùo duïc vaø hoaït ñoäng vaên hoùa xaõ hoäi ôû nöôùc ta coøn nhieàu thieáu soùt. Xaõ hoäi Vieät-Nam chòu aûnh höôûng saâu ñaäm Nho giaùo, nhöng hieåu Nho giaùo döôùi nhaõn quan bình ñaúng cuûa ngöôøi phöông Taây thì ngöôøi Vieät chuùng ta chöa coù saùch vôû naøo noùi leân ñieàu aáy. Ngöôøi Taây phöông khaùc chuùng ta, khi hoï nghieân cöùu veà moät ñeà taøi gì, thöôøng vieäc laøm cuûa hoï caån troïng vaø kyõ löôõng hôn. Toâi töøng ñöôïc noùi chuyeän vôùi moät thaày giaùo (ngöôøi Myõ) daïy moân Khoa Hoïc Xaõ Hoäi ôû moät tröôøng caáp ba gaàn nôi toâi cö nguï. OÂng ta coøn treû vaø raát ngöôõng moä caâu noùi cuûa Khoâng Töû “Kyû sôû baát duïc, vaät thi ö nhaân” (Ñieàu gì mình khoâng muoán thì ñöøng laøm cho ngöôøi khaùc). OÂng ta cho raèng trong caâu noùi ñoù, haøm yù caû söï bình ñaúng, töï do vaø nhaân aùi giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi. Khoâng töû noùi caâu ñoù caùch ñaây 2,500 naêm, ñi tröôùc haøng ngaøn naêm nhöõng tö töôûng tieán boä veà bình ñaúng, töï do cuûa ngöôøi AÂu Taây. Nghe oâng giaûi thích, toâi khoâng khoûi ngaïc nhieân. Ngay töø khi toâi coøn nhoû, toâi ñaõ nghe cha toâi daïy caâu noùi treân cuûa Khoâng Töû. Caâu noùi ñoù cuõng raát thöôøng ñöôïc

nhaéc ñeán trong ñôøi soáng vaên hoùa vaø giaùo duïc cuûa ngöôøi Vieät nhöng phaàn ñoâng chuùng ta hieåu noù treân bình dieän luaân lyù, trong caùch xöû theá giöõa moät caù nhaân vaø moät caù nhaân, vaø cuõng coù leõ chöa coù saùch vôû naøo nhaän xeùt caâu noùi treân qua laêng kính chính trò vaø xaõ hoäi nhö toâi nghe ngöôøi thaày giaùo Myõ noùi chuyeän vôùi toâi. Theo oâng, ñieàu aáy, khoâng phaûi töï oâng nghó ra maø noù naèm trong chöông trình giaùo duïc khi oâng hoïc ñaïi hoïc. Neáu coù dòp tieáp xuùc nhieàu vôùi ngöôøi ngoaïi quoác, nhaát laø nhöõng ngöôøi coù hoïc haønh ñaøng hoaøng, chuùng ta seõ thaáy raèng hoï khaùc chuùng ta khoâng ít. Ngay töø khi coøn beù hoï ñaõ hoïc caùch baûo veä cho baûn thaân vaø toân troïng ngöôøi khaùc. Nhöõng haønh vi ñöôïc coi laø xuùc phaïm ñeán treû nhoû, nhöõng lôøi noùi xuùc phaïm ñeán chuùng ñeàu bò caám nhaët. Ngay ôû lôùp 2 hay lôùp 3 tuy khoâng coù baøi vôû ñeå daïy vaø hoïc ñöùc duïc nhö chöông trình hoïc cuûa chuùng ta ngaøy tröôùc, ôû Myõ treû em ñi hoïc ñöôïc daïy doã theá naøo laø bò “hurt” vaø theá naøo laø “hurt” ngöôøi khaùc (Toâi duøng ngay chöõ coâ giaùo daïy cho treû con). Tuy hoï khoâng coù chöông trình vaø saùch vôû hoïc veà ñöùc duïc vaø coâng daân giaùo duïc, nhöng moân Khoa Hoïc Xaõ Hoäi laïi chuù troïng raát nhieàu ñeán nhöõng vaán ñeà nhö baùc aùi, bình ñaúng, nhaân quyeàn, töï do, daân chuû, v.v... Trong quaù trình ñi ñònh cö ôû Hoa Kyø, toâi gaëp nhieàu söï kieän töông ñoái traùi ngöôïc nhau khieán toâi suy nghó khoâng ít. Khi ôû traïi tî naïn, dó nhieân, nhöõng ngöôøi thuoäc trong löïc löôïng an ninh Maõ Lai coi soùc traïi tî naïn khoâng maáy khi toân troïng ngöôøi tî naïn, neáu khoâng muoán noùi laø hoï nhieàu laàn ñaùnh ñaäp ngöôøi tî naïn khoâng khaùc chi thôøi Phaùp thuoäc ngöôøi lính ñaùnh ñaäp tuø nhaân. Tuy nhieân, hoâm toâi ñöôïc phaùi ñoaøn Myõ

phoûng vaán ñeå cho ñònh cö, Tuy goïi laø phaùi ñoaøn nhöng chæ coù moät vieân chöùc, cöïu thieáu taù Johnston maø thoâithì tình theá khaùc haún. Nhö pheùp lòch söï thöôøng leä, cuõng coù baét tay vaø chaøo hoûi xaõ giao. Sau khi phoûng vaán xong, -chuû yeáu laø xaùc minh laïi cuï theå quaù trình cuûa toâi ñaõ khai roõ trong hoà sô maø ngöôøi Myõ ñaõ coù trong tayvieân thieáu taù ñoùng taám bìa hoà sô laïi vaø noùi: - “Vieäc phoûng vaán coi nhö xong, baây giôø muoán noùi chuyeän vôùi oâng (hay anh cuõng ñöôïc, oâng ta goïi toâi laø you) maø thoâi. Khi oâng caàm quyeàn trong tay, oâng coù ñaùnh ñaäp hay cho pheùp ñaùnh ñaäp, tra khaûo tuø nhaân hay khoâng?” Toâi hieåu ngay raèng duø toâi coù traû lôøi nhö theá naøo cuõng khoâng quan troïng vì theo nhö lôøi oâng ta noùi: Vieäc phoûng vaán coi nhö ñaõ xong, nhöng toâi vaãn nghó raèng neáu toâi coù ñaùnh ñaäp tra khaûo tuø nhaân thì vieäc aáy oâng ta cuõng khoâng ñaët thaønh vaán ñeà. Ñaây coù phaûi laø “phe ta” beânh vöïc nhau? Duø vaäy, toâi vaãn traû lôøi thaønh thöïc: Duø Vieät Nam Coäng Hoøa laø moät quoác gia chaäm tieán, nhöng hieán phaùp vaø luaät phaùp cuûa noù moâ phoûng theo caùc nöôùc Taây phöông tieán boä neân cuõng phaûi toân troïng nhaân quyeàn. Hôn theá nöõa, coâng vieäc cuûa toâi laø thi haønh luaät phaùp, truy toá nhöõng ai phaïm phaùp thì tröôùc nhaát, toâi khoâng theå laø ngöôøi vi phaïm luaät phaùp ñöôïc.” Thieáu taù Johnston khoâng noùi gì theâm laïi hoûi tieáp: - “OÂng soáng ôû Hueá bao laâu?” - “Keå caû thôøi gian ñi hoïc vaø ñi daïy, coäng chung laø 14 naêm”. Johnston noùi: - “Toâi töøng ôû Hueá moät thôøi gian laâu daøi nhöng may maén toâi rôøi Hueá tröôùc Teát Maäu Thaân (ñuùng chöõ oâng ta duøng laø “Tet Offensive). Hueá laø thaønh phoá raát ñaëc

bieät. Thaønh phoá naèm treân moät con soâng laø ñieàu thöôøng thaáy treân theá giôùi, nhöng soâng Höông ôû Hueá thì ñeïp vaø raát eâm ñeàm, khoâng nôi naøo coù. Thöù hai laø caùc coâ nöõ hoïc sinh tröôøng Ñoàng Khaùnh, tan hoïc, hoï tuùa ra nhö nhöõng ñaøn böôùm traéng vôùi nhöõng taø aùo traéng bay phaát phôùi khi hoï ñi doïc theo con ñöôøng bôø soâng”. Toâi noùi: - “Veà soâng Höông, toâi ñoàng yù vôùi oâng hoaøn toaøn. Noù coù nhöõng ñieàu kieän ñòa lyù ñaëc bieät neân maët nöôùc eâm nhö maët hoà, nhöng noùi tôùi caùc coâ nöõ sinh maëc aùo traéng thì ôû Saigon cuõng coù vaäy. Caùc coâ nöõ sinh tröôøng Gia-Long, Tröng-Vöông cuõng coù vaäy”. Johnston cöôøi vaø phaûn baùc yù toâi: - “ÔÛ Saigoøn, caùc coâ ra khoûi coång tröôøng laø hoï taûn maùc ngay, hoï ñi xe gaén maùy, xe ñaïp hay ñi xe hôi, xe “buyùt”, khoâng nhö ôû Hueá, hoï ñi boä töøng ñoaøn doïc theo con ñöôøng bôø soâng. Chính vì töøng ñoaøn aùo traéng ñi boä, doïc theo con ñöôøng bôø soâng, thaønh ra noù taïo moät khung caûnh hoaøn toaøn khaùc laï”. Toâi nghó thaàm ñuùng laø daân tình baùo coù oùc quan saùt. (Ngöôøi ta thöôøng cho raèng, nhöõng ngöôøi laøm ôû cô quan di truù naày laø nhaân vieân tình baùo). Moät luùc, toâi hoûi: - “Taïi sao oâng noùi laø may maén rôøi Hueá tröôùc Tet Offensive?” - “Neáu khoâng thì coù leõ toâi ñaõ bò Coäng Saûn taøn saùt nhö haøng ngaøn ngöôøi khaùc roài”. Caâu traû lôøi cuûa oâng ta laøm cho toâi thaáy khoù chòu. Nhöng roài toâi laïi noùi: - “Nhöõng chieác aùo traéng baây giôø bò caét cuït roài. Coäng Saûn noùi laøm nhö theá laø “caùch maïng”: - “Khoâng! Toâi khoâng nghó nhö theá laø “caùch maïng”. “Caùch maïng” laø laøm cho cuoäc ñôøi ñeïp hôn, chöù khoâng phaûi laø ñeå laøm cho noù xaáu ñi!” Buoåi phoûng vaán, ruùt laïi nhö moät buoåi noùi chuyeän

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 chôi giöõa hai ngöôøi nhö ñaõ töøng quen nhau töø laâu. Ra veà, loøng toâi thaät höng phaán. Tröôùc moät ngöôøi Myõ nhö theá, tröôùc vieãn aûnh moät nöôùc Myõ töï do vaø phoàn thònh, traøn treà hy voïng laø seõ ñöôïc ñònh cö ôû ñoù, khoâng vui sao ñöôïc! Tuy nhieân, khi tôùi phi tröôøng San Francisco ñeå vaøo Myõ, laäp thuû tuïc ñònh cö, toâi khoâng khoûi ngao ngaùn. Nhöõng ngöôøi laøm cho INS ôû ñaây haàu heát laø caùc ngöôøi ñaøn baø Vieät Nam xaáp xæ 50. Hoï nhaän giaáy tôø, xem xeùt, laøm theû môùi, ñoùng daáu vaøo giaáy vôùi moät veû thôø ô, höõng hôø khoâng moät lôøi chaøo xaõ giao ñöøng noùi chi tôùi thaêm hoûi vì ñi ñöôøng xa nhoïc meät, v.v... Toâi coù caûm töôûng raèng hoï ngaïi ngöôøi môùi ñeán, hoï sôï ngöôøi môùi ñeán laø ngöôøi ñoàng höông vôùi hoï, seõ laøm gì ñoù xaáu maët hoï ñi chaêng, laøm cho ngöôøi Myõ caøng theâm gheùt boû ngöôøi Vieät ñi chaêng?! Laø moät keû troán chaïy khoûi queâ höông vôùi hai baøn tay traéng, sau nhieàu naêm bò ñaøy ñoïa trong traïi ñöôïc goïi laø “Caûi taïo”, sau nhieàu naêm laøm thaân phaän coâng daân haïng beùt ôû queâ nhaø, toâi bieát thaân phaän toâi nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi, khoâng daùm keâu ca chôù ñöøng noùi laø haïch saùch nhöõng ngöôøi baát lòch söï, toû daáu coi thöôøng ngöôøi môùi ñeán treân taát caû moïi phöông dieän: Giaøu ngheøo, giai caáp, cuõ môùi, kieán thöùc, trình ñoä ngoaïi ngöõ, v.v... Toâi ra ngoài nôi cöûa soå, nhìn baàu trôøi muøa xuaân coøn u aùm vì nhieàu maây ñen vaàn vuõ, trong khi chôø chuyeán bay noäi ñòa ñöa veà queâ höông môùi maø toâi ñaõ choïn. Vaøi lôøi keát: Coù theå coù raát nhieàu ñoäc giaû khoâng ñoàng yù vôùi toâi. Vôùi moät nieàm töï haøo daân toäc naëng tính tuyeân truyeàn, hoï cho raèng daân toäc Vieät Nam raát ñoaøn keát. Neáu khoâng ñoaøn keát thì taïi sao coù theå ñaùnh ñuoåi quaân Taøu sau moät ngaøn naêm ñoâ hoä, laøm sao ba laàn choáng laïi

quaân Moâng Coå, laøm sao giaûi hoùa ñöôïc aùch Thöïc daân vaø... Ñeá quoác Myõ, v.v... Vaâng, ñoäc giaû noùi coù lyù ñaáy vaø caùi lyù aáy toâi cuõng ñaõ töøng thaáy, ñaõ töøng giaûng daïy cho hoïc sinh trong suoát möôøi naêm toâi caàm cuïc phaán ñöùng treân buïc giaûng tröôùc baûng ñen. Nhöng suy cho cuøng, cuõng khoâng neân say söa quaù vôùi caùi haøo quang choaùng ngôïp maø queân ñi phaàn baûn chaát cuûa mình. Boû qua ñi nhöõng hueânh hoang nhieàu khi voâ côù, maø nhìn laïi chính thaät taâm hoàn mình, mình thaät loøng vôùi chính mình thì khoâng khoûi thaáy raèng chuùng ta vaãn coøn nhieàu khuyeát ñieåm lôùn. Beân caïnh nhöõng vinh quang saùng choùi, haún khoâng ít nhöõng ñaùm maây ñen vaàn vuõ, baùo hieäu nhöõng ngaøy gioù möa ñen toái. Töø quan ñieåm ñoù, toâi nhìn laïi toâi, nhìn laïi daân toäc toâi, so saùnh vôùi daân toäc caùc nöôùc khaùc, seõ thaáy khoâng ít sai laàm. Ngöôøi Phaùp töï haøo veà neàn vaên hoùa cao cuûa hoï, veà nhöõng tö töôûng saùng choùi cuûa theá kyû aùnh saùng, môû ra nhöõng con ñöôøng töï do, bình ñaúng, baùc aùi nhö treân maøu côø tam saéc cuûa hoï, nhöng ngay chính trong nöôùc hoï hay khi hoï cai trò caùc daân toäc khaùc, nhö khi cai trò daân toäc chuùng ta chaúng haïn, thì nhöõng maàu côø aáy so vôùi cung caùch hoï laøm thì thaät laø mai mæa voâ cuøng. Toâi thöôøng noùi vôùi vaøi ngöôøi baïn Vieät Nam cuõng nhö Myõ raèng keå töø chieán tranh giaønh ñoäc laäp cho tôùi giôø, nöôùc Myõ chaúng coù gì laø laï heát. Nhöõng gì laø bình ñaúng, baùc aùi, töï do, nhaân quyeàn thì tröôùc khi nöôùc Myõ hình thaønh, nhöõng tö töôûng aáy ñaõ lan traøn vaø quaûng baù khaép caû chaâu AÂu. Ñieàu ñaùng noùi laø hoï ñaõ bieán nhöõng tö töôûng aáy thaønh hieän thöïc treân ñaát nöôùc cuûa hoï. Ngöôøi Phaùp noùi maø khoâng laøm vaø ngöôøi Myõ laøm nhöõng gì maø ngöôøi Phaùp Tieáp trang D8

DAT


SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D7

THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

D

HAPPY CAR RENTAL TRUNG TAÂM CHO THUEÂ XE * Thaønh thaät * Phuïc vuï vui veû * Baûo ñaûm giaù reû nhaát cho quyù ñoàng höông Môû cöûa töø thöù Hai - thöù Baûy 9:30 AM - 6:30 PM

Chuyeân cho thueâ: Xe 4 cöûa vaø caùc loaïi xe Van 8041 Bolsa Ave., Midway City, CA. 92655

(Gaàn goùc ñöôøng Beach, beân caïnh Cali Auto Sale)

www.happycarrental.com Tel: (714) 269-2915 or (714) 892-5158 * Fax: (714) 892-3739

Relaxation & Hot towel Nhieàu thieáu nöõ vui veû, tieáp ñaõi aân caàn.

714-999-9081

611 S. BROOKHURST ST.# #503K, ANAHEIM 22706 Aspan St. (goù c Orange & Brookhurst) Lake Forest, CA 92630

7 ngaøy 1 tuaàn 10AM - 10PM


D8 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Tính baát dung chaáp cuûa ngöôøi Vieät Nam Tieáp trang D6

noùi. Chæ coù vaäy thoâi. Öôùc chi nöôùc Vieät Nam baây giôø baét chöôùc ñöôïc ngöôøi Myõ. Tö töôûng töï do, bình ñaúng, baùc aùi thì ñaõ coù saün. Daân toäc chuùng ta seõ ñöa noù vaøo ñôùi soáng thöïc teá, coù töï do, bình ñaúng, baùc aùi thöïc söï, hoaëc thöïc hieän caâu cuûa Ñöùc Khoång Phu Töû theo caùch hieåu hieän ñaïi ñeå maø “Ñöøng laøm cho ai nhöõng gì chuùng ta khoâng muoán” (Kyû sôû baát duïc vaät thi ö nhaân). Giöõa Thaùng Möôøi Hai 2004 tueächöông Chuù thích: (*) Coù moät vaøi toân thaát nhaø Lyù troán thoaùt ñöôïc, ñoåi hoï teân. Theo taøi lieäu môùi phaùt hieän gaàn ñaây thì coù moät toân thaát ñem gia ñình vaø gia nhaân leân thuyeàn vöôït bieån leân phöông Baéc roài ñònh cö ôû Trieàu Tieân (Nam). Nay vaãn coøn nhaø töø ñöôøng ôû ñoù, nhaø ngoù veà phöông Nam ñeå toû loøng coá quoác. Coù ngöôøi coøn cho raèng oâng Lyù Thöøa Vaõn, toång thoáng ñaàu tieân cuûa Ñaïi-Haøn Daân-Quoác laø haäu dueä cuûa vò toân thaát nhaø Lyù vöøa noùi ôû treân. (*) Baøi Thô Trong Maâm Hai Ñaùy Naê m Ñinh-Maõ o (1627), Trònh Traùng sai quaân vaøo Thuaän-Hoùa giaû tieáng nhaø vua sai vaøo ñoøi tieàn thueá töø ba naê m tröôù c . Chuù a Saõ i tieáp söù nhöng khoâng chòu noäp thueá. Trònh Traùng laïi sai söù mang saéc vua Leâ vaøo duï Chuù a Saõ i cho con ra chaàu vaø laáy 30 con voi cuøng ba möôi chieá c thuyeà n ñeå ñöa coáng nhaø Minh. Nhaän ñöôïc saéc phong, Chuùa Saõi hoïp trieàu thaàn hoûi möu keá. Ñaøo Duy Töø daâng keá, cho ngöôøi laøm moät caùi maâm hai ñaùy, treân saép saûn vaät, giöõa ñeå saéc thö, laïi cöû Laïi Vaên Khuoâng laøm chaùnh söù ñöa phaå m vaä t ra taï ôn Chuùa Trònh. Nhôø ñaõ ñöôï c chuaå n bò tröôùc, khi ra kinh ñoâ yeát kieán Chuùa Trònh. Laïi Vaên Khuoâng öùng ñoái khaù troâi chaû y . Chuù a haä u ñaõ i , cho pheù p Khuoâ n g cuø n g phaù i ñoaøn ñi thaêm kinh thaønh ñeå chôø Chuùa daïy baûo. Treân ñöôøng ñi, Khuoâng leùn môû caåm nang maø Ñaøo Duy Töø trao cho töø tröôùc. Sau khi ñoï c caå m nang, Khuoâ n g cuøng phaùi ñoaøn leûn troán veà Nam. Thaáy phaùi ñoaøn ñoät ngoät troán veà, Chuùa Trònh nghi hoaëc, beøn cho ngöôøi ñaäp vôõ maâm môùi thaáy tôø saéc tröôùc, vaø moät baøi thô boán caâu, moãi caâu boán chöõ nhö sau: Maâu nhi voâ ñòch Mòch phi kieán tích AÙi laïc taâm tröôøng Löïc lai töông ñòch Caû trieàu thaàn khoâng ai hieåu yù nghóa. Trònh Traùng phaûi nhôø Traï n g Buø n g Phuø n g Khaéc Khoan giaûi maõ. Ñoïc xong, Phuøng Khaéc Khoan giaûi thích: “Ñaâ y laø loá i chôi chöõ cuû a Ñaø o Duy Töø , chöõ Maâ u khoâng coù daáu phaåy laø chöõ

Dö. Chöõ Mòch khoâng coù chöõ Kieán thì coøn chöõ Baát. Chöõ AÙi rôi chöõ Taâm thì thaønh chöõ Thuï. Chöõ Löïc cuøng ñoái ñòch vôùi chöõ Lai thì thaønh chöõ Saéc. Vaäy yù nghóa cuûa baøi thô 4 caâu treân laø “Dö Baá t Thuï Saé c ” töù c laø “Ta Khoâng Nhaän Saéc”. Nghe xong, Trònh Traù n g cho ngöôø i tìm baé t Vaê n Khuoâng nhöng Khuoâng ñaõ cao chaïy xa bay roài. Traùng muoán phaùt binh vaøo ñaùnh, gaëp luùc Cao Baèng vaø Haûi Döông coù giaëc, beøn thoâi. Vaê n Khuoâ n g veà ñeá n nôi, Chuùa möøng laém noùi raèng: “Duy Töø laø Töû Phoøng vaø Khoå n g Minh ngaø y nay”, thöôûng cho raát haäu, laïi cho Vaê n Khuoâ n g thaê n g Cai Hôïp.

Ai laø nhaân daân? Tieáp trang D2

ngöôøi. Cuõng coù theå, söï im laëng naøy cho thaáy quyeát taâm caûi toå cuûa chính quyeàn CHLB Ñöùc. Ngay töø 2002, naêm cuoái cuøng nhieäm kyø caàm quyeàn thöù nhaát cuûa Schroeder vaø laø naêm baàu cöû quoác hoäi lieân bang nhieäm kyø môùi, nhieàu nhaø nghieân cöùu coù uy tín ñaõ traùch cöù chính phuû lieân minh Ñoû-Xanh cuûa Schroeder, goàm Ñaûng Daân chuû xaõ hoäi (SPD) vaø Ñaûng Xanh, quaù do döï vaø chaäm chaïm trong vieäc phaùt ñoäng vaø tieán haønh caûi toå - moät ñieàu ñaõ trôû neân baét buoäc khi maø chæ soá phaùt trieån kinh teá chæ ôû möùc 1,3%, vaø naïn thaát nghieäp ñaõ tôùi möùc xaáp xæ 10%. Cuøng vôùi haäu quaû khuûng hoaûng taøi chính Chaâu AÙ cuoái nhöõng naêm 1990, bieán ñoäng toaøn caàu sau New York 11-9-2001 cuõng nhö löïc caïnh tranh cuûa Chaâu AÙ vaø Ñoâng AÂu, nhu caàu caûi toå khoâng chæ naèm ôû nhöõng sai laàm chieán thuaät cuûa caùc ñaûng caàm quyeàn vaø cuûa ban laõnh ñaïo caùc coâng ty kinh teá. Ngaøy 1-11-2004, giaùo sö Dahrendorf - moät trong nhöõng nhaø nghieân cöùu kinh teá xaõ hoäi haøng ñaàu theá giôùi, trong dòp hoäi thaûo kyû nieäm Ludwig Erhard - cöïu boä tröôûng kinh teá Ñöùc, cha ñeû cuûa lyù thuyeát “kinh teá thò tröôøng mang tính xaõ hoäi”, ñaõ ñöa ra khaùi nieäm “chuû nghóa tö baûn mang tính traùch nhieäm”. Ñeå ñaûm baûo cho söï phaùt trieån xaõ hoäi hieän ñaïi, chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø giôùi kinh teá phaûi mang tính traùch nhieäm ñoái vôùi toaøn boä coäng ñoàng. Vaø coù leõ, caùc chính saùch naøy cuõng phaûi döïa treân tinh thaàn traùch nhieäm cuûa ña soá coäng ñoàng. Töùc laø, phöông Taây noùi chung vaø nöôùc Ñöùc noùi rieâng seõ phaûi thöïc thi moät cuoäc caûi toå hai chieàu caû töø treân vaø döôùi. Coù ñieàu, trong moät xaõ hoäi hoøa bình, quaàn chuùng ít khi laø ñoäng löïc tröïc tieáp cho moät bieán ñoåi nhanh maïnh. Quaàn chuùng bao giôø cuõng caàn raát nhieàu thôøi gian. Ngay sau khi ñaéc cöû laàn hai, chính phuû ñaõ baét tay vaøo haøng loaït caùc chöông trình caûi toå: Thay ñoåi luaät

ngoaïi kieàu, caûi tieán heä thoáng giaùo duïc vaø ñaøo taïo, thay ñoåi toång cuïc lao ñoäng, mieãn phaït caùc khoaûn tieàn “troán thueá” ñöôïc caát giaáu taïi ngaân haøng ngoaïi quoác, caûi tieán cheá ñoä baûo hieåm y teá,... vaø gaàn ñaây nhaát laø ñöa ra thöïc hieän chöông trình Hartz IV, thöôøng ñöôïc goïi taét laø Hartz IV. Noäi dung chính cuûa Hartz IV laø giaûm thieåu thôøi gian vaø tieâu chuaån cho nhöõng ngöôøi thaát nghieäp daøi haïn. Muïc ñích chính cuûa Hartz IV laø thuùc ñaåy ngöôøi thaát nghieäp tìm choã laøm môùi cuøng vôùi vieäc duøng kinh phí tieát kieäm ñöôïc töø khoaûn caét giaûm ñeå trôï caáp cho ngöôøi tìm vieäc vaø caùc haõng xöôûng nhaän nhöõng nhaân coâng ñaõ thaát nghieäp laâu. Traùi vôùi thoâng leä, chính saùch caûi toå xaõ hoäi treân ñaây ñaõ ñöôïc ngay caû phe ñoái laäp laø CDU - Lieân Minh Thieân Chuùa Giaùo do Edmund Stoiber (**) caàm ñaàu, ñoàng tình. Caùc chính ñaûng lôùn ñaõ ñöùng cuøng goùc ñoä khi coi chöông trình caûi toå vôùi nhöõng caét giaûm phuùc lôïi xaõ hoäi laø moät ñieàu khoâng theå traùnh. Vieäc caét giaûm naøy ñang raát phoå bieán ôû khaép Taây AÂu, baát keå ñaûng caàm quyeàn laø baûo thuû hay taû khuynh, theo tö töôûng Thieân Chuùa Giaùo hay daân chuû xaõ hoäi. Trong xu theá “phi yù thöùc heä hoùa” cuûa caùc chính ñaûng lôùn taïi caùc nöôùc tieân tieán, vieäc nhieàu nhaø chieán löôïc SPD - Ñaûng Daân chuû xaõ hoäi caàm quyeàn, ñang xem xeùt kyõ hôn khaùi nieäm “bình ñaúng, töông trôï” - nhöõng giaù trò cô baûn cuûa caùc ñaûng Daân chuû xaõ hoäi treân theá giôùi, laøm cho ngöôøi ta coù caûm giaùc raèng nhöõng khaùi nieäm naøy ñaõ bò laïm duïng, nhaát laø khi “xaõ hoäi vui chôi” ñaõ trôû thaønh moät traøo löu khoâng phaûi laø chæ ôû caùc nöôùc Phöông Taây. Hieän töôïng “xeùt laïi” treân cuøng vôùi chöông trình Hartz IV ñaõ laøm cho SPD noùi rieâng vaø chính quyeàn noùi chung vaáp phaûi söï phaûn khaùng naëng neà. Chöa bao giôø SPD laïi phaûi ñoái ñaàu moät caùch khoù khaên vôùi “ngöôøi anh em ruoät” cuûa mình laø caùc nghieäp ñoaøn nhö hieän nay. Trong nhieàu cuoäc bieåu tình, baõi coâng, ñích danh Schroeder - laõnh tuï SPD, ñaõ bò coâng kích naëng neà. Khoâng ít bieåu ngöõ ñaõ goïi Schroeder laø “keû phaûn boäi giai caáp coâng nhaân”. Coù veû nhö, söï phaãn noä naøy che laáp caû nhöõng keát quaû hieän coøn hieám hoi cuûa ñöôøng loái caûi toå. Theo thoáng keâ, sau khi Luaät baûo hieåm y teá ñöa ra nhöõng yeâu caàu chaët cheõ hôn ñoái vôùi ñieàu kieän khaùm chöõa beänh, cho thuoác, vaø baét daân chuùng (tröø treû em vaø ngöôøi lónh trôï caáp xaõ hoäi) khi ñeán baùc só phaûi goùp 10 Euro moái quyù cho quyõ baûo hieåm y teá, thì tyû leä nhaân coâng nghæ beänh ñaõ giaûm gaàn 1/3, vaø trong voøng 6 thaùng ñaàu naêm 2004, caùc haõng baûo hieåm y teá thuoäc nhaø nöôùc ñaõ giaûm chi ñöôïc hôn 10 tyû Euro. Trong khi

ñoù, soá ngöôøi boû phieáu uûng hoä Ñaûng Daân chuû xaõ hoäi ngaøy caøng giaûm. Thöïc ra, trong tình hình hieän nay, baát cöù ñaûng caàm quyeàn mang maøu saéc chính trò naøo cuõng bò maát phieáu. Söï baát bình ñang laø naõo traïng cuûa moät boä phaän daân chuùng CHLB Ñöùc. Thua thieät nhieàu nhaát bôûi chính saùch caûi toå naøy laø phaàn Ñoâng Ñöùc, nôi haøng ngaøn tyû Euro ñöôïc ñoå vaøo sau 14 naêm thoáng nhaát tuy mang laïi ñoåi thay maõnh lieät cho toaøn boä xaõ hoäi, nhöng tyû leä thaát nghieäp vaãn quaù cao (trung bình laø 16% so vôùi möùc 10% cuûa toaøn lieân bang). Nhieàu nhaø ñaàu tö Taây Ñöùc vaãn phaøn naøn veà söï “yû laïi”, “keùm naêng ñoäng” cuûa khoâng ít nhaân coâng phía Ñoâng. Cuøng laø maùc Made in Germany nhöng maùy moùc Ñoâng Ñöùc vaãn keùm xa söùc huùt so vôùi maùy moùc Taây Ñöùc, Myõ hay Phaùp. Thaêm doø dö luaän ñaàu naêm 2004 cho bieát coù tôùi 1/4 daân chuùng Ñoâng Ñöùc nuoái tieác cuoäc soáng taïi CHDC Ñöùc tröôùc ñaây. Ñöôïc töï do ñi khaép theá giôùi, ñöôïc töï do ñi baàu cöû hay ngoài lyø ôû nhaø phaûn ñoái, ñöôïc sôû höõu chieác xe BMW boùng loän, ñöôïc aên cam, chuoái töø Nam Myõ coù veû nhö khoâng quan troïng baèng tieàn nhaø reû (tuy nhaø ñöôïc söôûi baèng than cuïc) vaø coù choã laøm oån ñònh. Chuyeän “thaêm hoûi”, baét bôù cuûa cô quan an ninh quoác gia Stasi, chuyeän chôø ñôïi 15 naêm ñeå mua ñöôïc moät chieác xe Trabi voû nhöïa, chuyeän haùo höùc chôø ñoùn goùi quaø goàm moät hoäp caø pheâ Jakob vaø maáy phong soâcoâla töø “ngöôøi baø con phía beân kia nöôùc Ñöùc” ñaõ laø moät quaù khöù xa vôøi, khoâng ñaùng nhôù. Trong noãi phaáp phoûng lo maát choã laøm vì haõng xöôûng coù theå phaûi ñoùng cöûa vì khoâng coù khaùch haøng, ngöôøi ta chæ nhôù ñeán “tình ñoàng nghieäp vui veû” taïi nhöõng buoåi “lieân hoan xí nghieäp” trong nhöõng nhaø maùy ñoâng ñuùc nhaân coâng vôùi nhöõng coâng vieäc khoâng caàn thuùc baùch. Ngöôøi gaët haùi trong laøn soùng baát bình naøy laø PDS Ñaûng Xaõ hoäi chuû nghóa daân chuû Ñöùc, vaø caùc ñaûng phaùi cöïc höõu hoaëc phaùt-xít môùi. Laø haäu thaân cuûa SED Ñaûng Xaõ hoäi chuû nghóa thoáng nhaát (töùc Ñaûng coäng saûn) Ñöùc, PDS laø nôi taäp hôïp cuûa moät soá nhöõng ngöôøi coøn trung thaønh vôùi CHDC Ñöùc tröôùc ñaây, hay coøn theo ñuoåi chuû nghóa coäng saûn. Tuy phaûi tuyeân boá tuaân thuû hieán phaùp lieân bang, nhöng veà nguyeân taéc, PDS vaãn cöông quyeát coi chuû nghóa tö baûn laø töû thuø vaø coâng khai nguyeän voïng phaán ñaáu thay theá cheá ñoä hieän haønh baèng moät theå cheá xaõ hoäi chuû nghóa. Vì vaäy, PDS cuõng laø nôi hoïp maët cuûa nhöõng ngöôøi caêm gheùt heä thoáng chính trò ñöông thôøi. Thöïc chaát, PDS ñaõ trôû thaønh moät ngoïn côø ñaàu trong phong traøo phaûn ñoái Hartz IV khi hoï veõ leân hình aûnh chính quyeàn laø “tay sai tö baûn” coøn mình laø ñaïi dieän cho

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 nhöõng ngöôøi daân thieät thoøi ôû phía Ñoâng. Khi nöôùc Ñöùc thoáng nhaát, sau nhöõng thaát baïi naëng neà ban ñaàu do caùi “tieàn thaân” coäng saûn cuûa mình vaø do söï hoà hôûi “thoaùt cuõi, soå loàng” cuûa daân chuùng, PDS ñaõ daàn daàn hoài söùc döïa treân nhöõng khoù khaên cuûa chính phuû lieân bang trong vieäc kieán thieát laïi vuøng Ñoâng Ñöùc ñaõ khaù tan hoang. Taïi caùc tieåu bang phía Ñoâng, PDS nhaän ñöôïc tyû leä phieáu baàu cao, coù nôi tôùi hôn 20%. Thaéng lôïi naøy ñaõ mang laïi cho PDS choã ñöùng cuûa moät khoái nghò só taïi quoác hoäi lieân bang. Nhöng vôùi thôøi gian, söï beá taéc veà tö töôûng vaø ñöôøng loái chính trò, söï luùng tuùng trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà kinh teá ñaõ laøm cho uy tín cuûa PDS suùt giaûm cöïc maïnh. Nhìn chung, PDS ñaõ chæ hieän höõu nhö laø moät söï phaûn ñoái baát bình, chöù hoaøn toaøn khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp ñeå choïn löïa. Thaát baïi lôùn trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi lieân bang naêm 2002, khi chæ coøn hai thaønh vieân truùng cöû, ñaõ laøm cho PDS coi nhö ngaõ guïc treân bình dieän lieân bang. Chöông trình Hartz IV vôùi laøn soùng phaãn noä ôû Ñoâng Ñöùc ñaõ mang laïi cho PDS luoàng sinh khí môùi. Cuøng vôùi moät soá nhöõng hoäi ñoaøn khaùc, PDS laø ngoïn côø ñaàu ñöa ra saùng kieán toå chöùc nhöõng cuoäc bieåu tình lôùn vaø lieân tieáp ñeå phaûn ñoái chính saùch caûi toå. Tuy haàu nhö chæ dieãn ra ôû phía Ñoâng, nôi tyû soá thaát nghieäp cao vaø PDS coøn coù moät choã ñöùng nhaát ñònh, nhöng coù nhöõng ngaøy laøn soùng bieåu tình ñaõ quy tuï ñöôïc haøng traêm ngaøn ngöôøi, coù nhöõng ñoaøn bieåu tình coù hôn 20.000 ngöôøi tham gia. Trong nhöõng buoåi tuaàn haønh, côø cuûa PDS vôùi chaân dung cuûa Marx haàu nhö bao giôø cuõng ñi haøng ñaàu cuøng vôùi nhöõng caùn boä coäng saûn trung thaønh vaø nhöõng ngöôøi thaát nghieäp ñaõ laâu. Cao ñieåm cuûa phong traøo naøy laø caùc buoåi “Bieåu tình vaøo Thöù Hai”. Moãi Thöù Hai haøng tuaàn, vaøo giôø tan taàm taïi caùc thanh phoá lôùn Ñoâng Ñöùc, caùc buoåi bieåu tình seõ dieãn ra. Caùch ñaây chaün 15 naêm, taïi khaép nôi treân Ñoâng Ñöùc, hình thöùc “Bieåu tình vaøo Thöù Hai” naøy - luùc ñaàu coøn traàm laëng, leû teû, nhöng caøng veà sau caøng ñoâng ñaûo, soâi suïc vôùi khaåu ngöõ baát huû “Ta laø nhaân daân”, ñaõ daãn ñeán söï tan vôõ baát ngôø cuûa Coäng Hoøa Daân Chuû Ñöùc, vaø theo noù laø SED - tieàn thaân cuûa PDS hoâm nay. Ñieàu khoâng roõ laø caùc nhaø laõnh ñaïo PDS nghó sao veà söï bi haøi naøy, nhöng raát nhieàu chính trò gia vaø caùc nhaân vaät naêm 1989 ñaõ heát söùc phaãn noä veà hieän töôïng “raâu oâng noï caém caèm baø kia” naøy. Theo hoï, ñaây laø moät haønh vi laïm duïng vaø nhaïo baùng lòch söû. Nhöng, maëc cho soá phieáu tín nhieäm xuoáng thaáp theâ thaûm, chính quyeàn vaãn cöùng raén khoâng töø boû chöông trình caûi toå. Laøn soùng bieåu tình cuõng

laéng xuoáng. Sau nhöõng thaéng lôïi baàu cöû nghò vieän tieåu bang taïi Sachsen vaø Brandenburg vôùi soá phieáu chæ ñöùng thöù hai sau ñaûng caàm quyeàn, vai troø vaø uy tín cuûa PDS laéng xuoáng. Coá gaéng keâu goïi bieåu tình phaûn khaùng cuûa PDS rôi daàn vaøo khoaûng troáng. Ngöôøi ta ñaõ nghó tôùi vieäc chaám döùt “Bieåu tình vaøo Thöù Hai”. Cuoäc bieåu tình ñaàu thaùng 11 vöøa qua, taïi Berlin, ñaõ chæ coù gaàn 200 ngöôøi tham döï. Noãi baát bình ñôn giaûn khoâng höùa heïn moät giaûi phaùp khaû thi. Ngöôøi hoan hyû tieáp theo trong côn ñau thua thieät laø caùc ñaûng phaùi phaùt-xít môùi. Tuy ra ñôøi töø phía Taây, nhöng phía Ñoâng - vôùi söï tuït haäu veà kinh teá, söï maát phöông höôùng sau khi yù thöùc heä cuõ bò phaù saûn, söï non treû cuûa goác reã daân chuû, môùi laø maûnh ñaát maøu môõ cho caùc toå chöùc cöïc höõu. Cuõng nhö PDS, caùc toå chöùc naøy ñöôïc nuoâi döôõng chuû yeáu baèng söï töø choái cheá ñoä hieän haønh. Khaùc vôùi PDS, boïn phaùt-xít môùi saün saøng duøng baïo löïc coâng khai vaø khoâng heà ñöa ra baát kyø moät giaûi phaùp chính trò naøo ngoaøi nhöõng tuyeân boá phaù phaùch, khieâu khích vaø baøi xích saéc toäc, xua ñuoåi nhöõng ngoaïi kieàu yeáu ñuoái. Thôøi gian ñaàu, caùc toå chöùc naøy heát söùc tích cöïc tham gia caùc cuoäc bieåu tình phaûn ñoái chính phuû. Nhöng, nhöõng bieåu ngöõ, bích chöông thaáp thoaùng maøu maùu, veõ hình naém ñaám ñaäp vuïn Hartz IV, Schroeder vôùi nhöõng haøng chöõ “Nöôùc Ñöùc cuûa ngöôøi Ñöùc” ñaõ laøm cho nhöõng ngöôøi bieåu tình khaùc e ngaïi vaø khoâng muoán ñoàng haønh. Vaøo thôøi gian cuoái, boïn phaùt-xít môùi chæ coù theå traø troän ñôn leû vaøo caùc ñoaøn bieåu tình ngaøy caøng thöa thôùt. Tuy vaäy, cuøng vôùi thaéng lôïi cuûa PDS - Ñaûng Xaõ hoäi chuû nghóa daân chuû Ñöùc ôû phía Ñoâng, caùc toå chöùc phaùt-xít môùi vôùi muïc tieâu “xaõ hoäi chuû nghóa quoác gia” (goïi taét laø “quoác xaõ”), tuy khoâng coù baát kyø moät caâu traû lôøi nghieâm tuùc naøo cho moïi vaán ñeà cuûa xaõ hoäi, cuõng ñaõ nhaän ñöôïc ñuû tyû leä phieáu (toái thieåu laø 5%) ñeå coù maët taïi nghò vieän tieåu bang Sachsen vaø Brandenburg. Coù veû nhö myõ töø “xaõ hoäi chuû nghóa” - theo nhieàu maøu saéc khaùc nhau, vaãn coù söùc huùt khaù lôùn ñoái vôùi khoâng ít ngöôøi. Duø vaäy, giôùi phaân tích chính trò vaãn cho raèng boïn phaùt-xít môùi seõ khoâng coù choã ñöùng ñaùng keå treân nöôùc Ñöùc. Hy voïng raèng, ña soá ngöôøi Ñöùc vaãn nhaän thaáy roõ keát cuïc cuûa moät noãi baát bình khuøng daïi chaéc chaén seõ laø söï töï huûy khoân löôøng, vaø xaõ hoäi phöông Taây seõ coù ñuû söùc maïnh ñeå ñaøo thaûi daàn moïi traïng thaùi cöïc ñoan. Hôn nöõa, nhöõng göông maët cöïc taû hay cöïc höõu noåi troäi döôùi taám bieåu ngöõ “Ta laø nhaân daân!” trong caùc ñoaøn bieåu tình phaûn ñoái Tieáp trang D10

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D9

.3”

DAT


D10 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Ai laø nhaân daân? Tieáp trang D8

nhöõng böôùc ñi caûi toå khoâng theå döøng cuûa chính phuû ñaõ baét ngöôøi ta phaûi suy xeùt kyõ hôn nhöõng ñieàu moät thôøi ñaõ ñoùng vai troø chaân lyù. Ai cuõng laø moät ngöôøi daân; nhöng suy cho cuøng, nhaân daân thì khoâng laø ai caû! Khoâng coù ai, khoâng coù toå chöùc lôùn, ñaûng phaùi maïnh naøo ñöôïc pheùp meänh danh ñaïi dieän nhaân daân. Seõ coøn raát laâu, coù leõ laø maõi maõi, moïi chính theå, moïi quoác gia phaûi laø taäp hôïp cuûa nhieàu chính kieán, quyeàn lôïi khaùc nhau, thaäm chí ñoái nghòch nhau. Vaán ñeà laø moïi yù nguyeän ñoù, moïi quyeàn lôïi ñoù - ngay caû khi noù yeáu ôùt, leû loi hay nghòch lyù, vaãn phaûi coù quyeàn ñöôïc bieåu loä,

Daân chuû vaø ñoäc taøi Tieáp trang D2

Nghò Vieän quyeát ñònh buoäc toäi Toång Thoáng Clinton. Sinh hoaït daân chuû laø theá, trong vai troø ngöôøi laõnh ñaïo quoác gia, duø laø moät loãi nhoû cuõng khoâng theå chaáp nhaän vaø cuõng bò luaät phaùp tröøng trò nhö bao coâng daân khaùc, neáu vi phaïm luaät. Traùi laïi trong caùc cheá ñoä ñoäc taøi, nhöùt laø ñoäc taøi Coäng Saûn. Nhieàu toäi aùc cuûa caùc caáp laõnh ñaïo ñöôïc böng bít baèng bieän phaùp khuûng boá, ñaøn aùp nhaân danh quyeàn lôïi ñaûng vaø ñaát nöôùc. Qua quyeån saùch Bí Maät Cuoäc Ñôøi Cuûa Mao Traïch Ñoâng do oâng Lyù Phuïc Huy, Baùc Só rieâng cuûa hoï Mao vieát, Ñeâm Giöõa Ban Ngaøy cuûa Vuõ Thö Hieân, Le Livre Noir Du Communisme do nhaø xuaát baûn Robert Laffont vaø qua caùc quyeån hoài kyù cuûa coá nhaø vaên Xuaân

ñöôïc coâng khai. Ñoù laø söùc maïnh cuûa moïi quoác gia. Coù leõ phöông Taây - vôùi taát caû nhöõng caên beänh cuûa mình, ñaõ vaø seõ chöùng minh ñöôïc ñieàu ñoù treân böôùc tieán cuûa mình - coù theå laø chaúng veà moät thöù “chuû nghóa” naøo caû, maø laø ñeå ñi tôùi moät cuoäc soáng “töï do vôùi tinh thaàn traùch nhieäm” treân moïi bình dieän. Phaïm Vieät Vinh (Berlin) Chuù thích: (*) Schroeder (Gerhard): Laõnh tuï SPD - Ñaûng Daân chuû xaõ hoäi Ñöùc, ñöông kim thuû töôùng CHLB Ñöùc. (**) Stoiber (Edmund): laõnh tuï CDU - Lieân minh xaõ hoäi Thieâ n Chuù a Giaù o , thoá n g ñoá c tieå u bang Bayern, nguyeâ n öù n g cöû vieâ n thuû töôùng lieân bang cuûa Lieân Minh Thieân Chuùa Giaùo. Vuõ (Ñöôøng Ñi Khoâng Ñeán, Ñoàng Baèng Gai Goùc, v.v...) cho chuùng ta thaáy roõ söï taøn ñoäc cuûa cheá ñoä ñoäc taøi Coäng Saûn. Hoang daâm voâ ñoä, thoâng daâm vôï ngöôøi cuûa Mao Traïch Ñoâng, quyeát ñònh sai laàm trong chính saùch nhaûy voït taïo naïn ñoùi, gieát cheát maáy möôi trieäu ngöôøi, nhöng khoâng bò tröøng trò hay moät lôøi xin loãi, hoái caûi. Neáu baát cöù ai toû ra baát ñoàng (chæ laø moät yù kieán) cuõng bò tuø ñaøy, truø daäp trong caùc traïi taäp trung lao ñoäng. Thôøi coøn lieân bang Soâ Vieát, ñaûng Coäng Saûn vaø Staline thaúng tay ñaøn aùp thaønh phaàn khoâng cuøng chính kieán keå caû nhöõng ñoàng chí cuûa mình, treân hai trieäu ngöôøi bò gieát oan khuaát, v.v... Vaø haún nhieân Coäng Saûn Vieät Nam cuõng taøn baïo khoâng keùm: Sai laàm trong chính saùch caûi caùch

ruoäng ñaát, gieát oan nhieàu ngöôøi coù coâng vôùi ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, nhöng Tröôøng Chinh, ngöôøi chòu traùch nhieäm nôï maùu chæ maát chöùc Toång Bí Thö vaø ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam chæ xin loãi suoâng gia ñình caùc naïn nhaân cuûa vuï aùn caûi caùch ruoäng ñaát. Coøn vuï aùn nhaân vaên giai phaåm, vuï aùn xeùt laïi, v.v... ñaõ bò boû queân cho vaøo boùng toái cuûa lòch söï Vaø môùi ñaây nhöõng vuï aùn Toång Cuïc 2 vöøa môùi ñöôïc phanh phui, cho thaáy duø ngay trong haøng nguõ noäi boä ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, nhieàu ñaûng vieân vaãn bò tuø daäp oan khuaát, nhöng nhöõng keû haønh xöû quyeàn haïn sai traùi vaãn ñöùng treân phaùp luaät, maëc duø hieän taïi coù theå noùi ñaõ khaù côûi môû so vôùi 2 thaäp nieân tröôùc. Trong cheá ñoä daân chuû, ñoái laäp ñaõ giuùp cho ngöôøi caàm quyeàn laøm toát hôn ñeå phuïc vuï nhaân daân vaø ñaát nöôùc. Ñaønh raèng, sinh hoaït daân chuû ñoâi khi laøm trì treä coâng vieäc, nhöng traùnh ñöôïc nhieàu khuyeát ñieåm. Traùi laïi trong cheá ñoä ñoäc taøi coù theå giaûi quyeát nhanh choùng nhieàu vaán ñeà, nhö tröôøng hôïp vì coâng ích chung trong vieäc xaây döïng ñaäp thuûy ñieän, nôi coù nhieàu di tích lòch söû, nhaø caàm quyeàn Trung Coäng ñaõ ra leänh ñuoåi hôn trieäu daân ra khoûi khu vöïc moät caùch deã daøng. Coøn ôû caùc quoác gia daân chuû, ñaëc bieät laø Hoa Kyø khoâng theå naøo thöïc hieän ñöôïc caùc ñeà aùn duø coù lôïi raát lôùn veà laâu veà daøi cho ñaát nöôùc. Nhöng cheá ñoä ñoäc taøi vaáp phaûi nhieàu khuyeát ñieåm hôn vì moät ngöôøi hay moät nhoùm nhoû quyeát ñònh, vaø nhöõng khuyeát ñieåm ñoù coù theå di haïi ñeán nhieàu ngöôøi, coù khi caû daân toäc hay nhieàu theá heä

veà sau. Mieán Ñieän laø moät quoác gia myõ mieàu, truø phuù, sau maáy möôi naêm trong cheá ñoä ñoäc taøi quaân phieät ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng quoác gia tieâu ñieàu ngheøo khoå nhöùt theá giôùi hieän nay. Rieâng Vieät Nam maëc duø sau 30 naêm thoáng nhöùt, soáng trong hoøa bình, thôøi gian quaù ñuû ñeå xaây döïng ñaát nöôùc, nhöng ngaøy nay nhaân daân Vieät Nam vaãn coøn soáng trong ngheøo khoù, möùc soáng quaân bình treân ñaàu ngöôøi haøng naêm treân döôùi 350 Myõ kim, bò xeáp vaøo haïng moät trong 10 quoác gia ngheøo, chaäm tieán nhöùt theá giôùi hieän nay. Ñieàu naøy cho thaáy ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam hoaøn toaøn thaát baïi trong coâng cuoäc laõnh ñaïo ñaát nöôùc, thaát baïi trong chính saùch kinh teá, nhöng ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaãn tieáp tuïc giaønh ñoäc quyeàn laõnh ñaïo ñaát nöôùc. Traùi laïi, taïi Hoa Kyø chieán thaéng cuoäc chieán Vuøng Vònh 1990, ñöa ñeán heä quaû keát thuùc cuoäc chieán tranh laïnh, cöïu Toång Thoáng George H. Bush vaø ñaûng Coäng Hoøa ñaõ ñem laïi thaéng lôïi, vinh quang cho ñaát nöôùc vaø daân toäc Hoa Kyø treân chính tröôøng quoác teä Nhöng chæ suy yeáu veà maët kinh teá trong giai ñoaïn chuyeån tieáp töø neàn kinh teá saûn xuaát kyõ ngheä quoác phoøng sang kyõ ngheä daân duïng cuûa thôøi kyø haäu chieán tranh laïnh, ñaõ phaûi ra ñi ñeå cho ñaûng Daân Chuû leân caàm quyeàn do quyeát ñònh qua laù phieáu cuûa ngöôøi daân. Trong sinh hoaït daân chuû, ñoâi khi ngöôøi daân thöôøng laø keû boäi baïc, saün saøng quay löng ñoái vôùi ngöôøi töøng ñem laïi phuùc lôïi, vinh quang cho mình, chæ vì ñôøi soáng kinh

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 teá gaëp khoù khaên nhöùt thôøi, nhö tröôøng hôïp Thuû Töôùng Churchill cuûa Anh Quoác, Toång Thoáng George H. Bush cuûa Hoa Kyø. Nhöng noù cuõng laø lieàu thuoác ñaéng trò beänh huû hoùa vaø uø lì cuûa moät ñaûng caàm quyeàn quaù laâu nhö tröôøng hôïp ôû Nhöït Boån trong thaäp nieân 90. Ñaûng Daân Chuû Töï Do (Liberal Democracy Party) lieân tieáp sau 38 naêm caàm quyeàn, caùn boä vaø caáp laõnh ñaïo ñaûng laàn laàn bò huû hoùa, tham nhuõng, nhö tröôøng hôïp oâng Kanemaru, ngöôøi traùch nhieäm ñieàu khieån noäi boä ñaûng caàm quyeàn Nhöït Boån. OÂng laø ngöôøi coù nhieàu uy tín vaø theá löïc nhöùt trong chính tröôøng Nhöït luùc baáy giôø, oâng töøng daøn xeáp noäi boä ñaûng ñeå ñöa ra lieân tieáp 3 vò Thuû Töôùng Nhöït, laïi bò baét giam veà toäi tham nhuõng. Cuõng chính vì söï huû hoùa naøy khieán cho Ñaûng Töï Do Daân Chuû bò thua to trong cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi thaùng 8 naêm 1993. Vaø töø ñoù chính tröôøng Nhöït bò xaùo troän maõi ñeán naêm 1997 môùi taïm oån ñònh. Coâng cuoäc ñieàu haønh guoàng maùy quoác gia trong sinh hoaït daân chuû, daân chuùng laø troïng taøi cuûa söï tranh chaáp, keàm cheá giöõa ñoái laäp vaø ñaûng caàm quyeàn. Nhieàu khi söï tranh chaáp giöõa ñoái laäp vaø caàm quyeàn ñöa ñeán nhieàu beá taéc, nhö tröôøng hôïp döôùi thôøi cöïu Toång Thoáng Clinton, baát ñoàng veà ngaân saùch giöõa ñaûng Coäng Hoøa vaø chính phuû Clinton, khieán chính phuû khoâng coù tieàn traû löông cho coâng chöùc Lieân Bang. Roát cuoäc caû hai ñoái laäp vaø caàm quyeàn vì aùp löïc cuûa dö luaän quaàn chuùng ñaõ phaûi töông nhöôïng nhau tìm giaûi phaùp phaûi chaêng, neáu

khoâng muoán thaát baïi trong cuoäc baàu cöû nhieäm kyø keá tieáp. Ñieån hình nhöùt laø cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi thaùng 11 naêm 2002, ñaûng Daân Chuû bò thaát baïi bôûi tranh chaáp khoâng chính ñaùng vieäc thaønh laäp Boä Noäi An giöõa giôùi daân cöû ñaûng Daân Chuû ñoái vôùi Toång Thoáng Bush khieán cho dö luaän quaàn chuùng Hoa Kyø thaáy raèng Toång Thoáng Bush “lo tìm moïi phöông caùch ñeå baûo veä an nguy vaø quyeàn lôïi cho toå quoác vaø nhaân daân” coøn ñaûng Daân Chuû “thì chôi troø chính trò”. Vôùi söï thaát baïi trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi naêm 2002, laø moät ñoøn caûnh tænh cuûa cöû tri, nhöng thaønh phaàn laõnh ñaïo ñaûng Daân Chuû khoâng thay ñoåi thaùi ñoä, nhöùt laø thöôïng nghò só Kennedy vaø TNS Tom Daschle, nguyeân laõnh tuï khoái thieåu soá Daân Chuû taïi Thöôïng Vieän, luùc naøo cuõng kình choáng Toång Thoáng Bush, caû ngay ñeán quyeàn lôïi an ninh quoác gia, nhieàu khi coù nhöõng söï vieäc gaàn nhö hai vò naøy ñöùng veà phía quyeàn lôïi cuûa keû thuø, nhö tröôøng hôïp xi-can-dan tuø khuûng boá taïi Iraq. Vieäc thaát cöû cuûa Thöôïng Nghò Só Tom Daschle, ñöông kieâm laõnh tuï thieåu soá taïi Thöôïng Vieän laø moät ñieàu hieám xaûy ra vaø ñoù laø caùi giaù trong sinh hoaït daân chuû. Keát quaû cuoäc baàu cöû thaùng 11 naêm 2004 vöøa qua, haún ñaûng Daân Chuû phaûi thay ñoåi chaùnh saùch vaø thaùi ñoä sinh hoaït chính trò trong nhöõng ngaøy saép tôùi, neáu khoâng muoán bò cöû tri tieáp tuïc quay löng. Ngoaøi ra, vì quyeàn lôïi cuûa ñaát nöôùc, ñoái laäp vaø nhaø Tieáp trang D12

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D11

.3”

DAT


D12 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

Döï Luaät Nhaân Quyeàn Veà Vieät Nam laïi bò trôû ngaïi... Tieáp trang D2

vöøa roài, vaán ñeà naøy bò loaïi ra khoûi “Luaät phaân boå ngaân saùch toång hôïp naêm 2005” trong chöông trình nghò söï quoác hoäi khoùa môùi saép tôùi, chuùng ta thaáy bieåu hieän phaàn naøo ñoái saùch cuûa Hoa Kyø vôùi nöôùc Vieät Nam coäng saûn. Taïi sao vaäy? Noùi chung, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Hoa Kyø mong moûi, kyø voïng vaøo moät chính saùch cöùng raén cuûa chính phuû cuõng nhö löôõng vieän Hoa Kyø ñoái vôùi Vieät Nam, nhaèm gaây söùc eùp cuûa moät cöôøng quoác leân cheá ñoä coäng saûn ñoäc taøi. Nöôùc Hoa Kyø trong nhieäm kyø thöù nhaát cuûa oâng Bush cho theá giôùi thaáy söï quyeát ñoaùn, maïnh meõ vaø quaû caûm vôùi chính saùch ñoái ngoaïi cuûa mình (nhö truyeàn thoáng caàm quyeàn cuûa ñaûng Coäng Hoøa). Nhöng vôùi Vieät Nam, thôøi oâng Bush laø söï keá tieáp chính saùch töø thôøi oâng Clinton, vaán ñeà “nhaân quyeàn”, “toân giaùo” ôû Vieät Nam döôùi cheá ñoä coäng saûn khoâng thöïc söï ñöôïc Hoa Kyø quan taâm ñuû nhö laø moät trôû

Daân chuû vaø ñoäc taøi Tieáp trang D10

caàm quyeàn seõ phaûi coäng taùc chaët cheõ nhö tröôøng hôïp: Chieán tranh Vuøng Vònh döôùi thôøi Toång Thoáng George H. Bush, ña soá giôùi daân cöû ñaûng Daân Chuû haäu thuaãn quyeát ñònh cuûa chính phuû, keát quaû ñaõ ñem laïi thaéng lôïi cho Hoa Kyø. Vaø khi ñaûng Daân Chuû caàm quyeàn, giôùi Laäp Phaùp thuoäc ñaûng Coäng Hoøa haäu thuaãn Toång Thoáng Clinton trong quyeát ñònh ra leänh löïc löôïng haûi quaân taïi bieån Hoàng Haûi vaø vuøng bieån AÙ-Raäp phoùng haøng traêm hoûa tieãn Tomahawk taán coâng vaøo caùc doanh traïi huaán luyeän vaø cô xöôûng cheá taïo vuõ khí cuûa toå chöùc khuûng boá Hoài Giaùo do nhaø trieäu phuù Bin Laden laõnh ñaïo taïi Sudan vaø Afghanistan vaøo ngaøy 20-8-98. Sau bieán coá 11 thaùng 9, haàu nhö taát caû giôùi daân cöû Löôõng Ñaûng Coäng Hoøa vaø Daân Chuû ñaõ haäu thuaãn Toång Thoáng George W. Bush trong cuoäc chieán tieâu dieät toå chöùc khuûng boá Al Qaeda vaø Taliban taïi Afghanistan. Trong cuoäc chieán tranh Iraq, ña soá giôùi daân cöû ñaûng Daân Chuû ñaõ uûng hoä luaät UÛy Quyeàn cho Haønh Phaùp. Chính vì söï ñoàng taâm nhöùt trí haäu thuaãn cuûa Quoác Hoäi maø Haønh Phaùp Hoa Kyø ñaõ thaønh coâng trong cuoäc vaän ñoäng ngoaïi giao, keát quaû Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác chaáp nhaän quyeát nghò cöùng raén vôùi 15 thuaän khoâng phieáu choáng ngaøy 8 thaùng 11 naêm 2002. Toùm laïi, chính nhôø laù phieáu cuûa ngöôøi daân laøm troïng taøi trong söï tranh chaáp, kieàm cheá giöõa ñoái laäp vaø caàm quyeàn trong sinh hoaït daân chuû ñaõ giuùp cho nhaø caàm quyeàn vaø ñoái laäp coá gaéng phuïc vuï toát hôn cho ñaát nöôùc vaø nhaân daân. Cuõng chính nhôø nguyeân taéc sinh hoaït daân chuû naøy ñaõ ñöa Hoa Kyø trôû thaønh ñeä nhöùt cöôøng quoác kinh teá laãn quaân söï ngaøy nay. Trong khi ñoù nhieàu quoác gia Nam Myõ cuøng thôøi gian laäp quoác vôùi Hoa Kyø, vaø taøi nguyeân cuõng doài daøo, nhöng vì khoâng chaáp nhaän sinh hoaït daân chuû, maõi tôùi ngaøy nay vaãn coøn ngheøo khoù, baát oån vaø tranh chaáp trieàn mieân trong coäng ñoàng daân toäc. Coøn taïi Vieät Nam, ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaãn coøn giöõ quyeàn ñoäc toân laõnh ñaïo ñaát nöôùc, khoâng chaáp nhaän cheá ñoä töï do daân chuû, cho neân maõi ñeán ngaøy nay sau 30 naêm soáng trong hoøa bình, daân toäc Vieät Nam vaãn coøn khoán khoù trong ngheøo ñoùi, teä naïn tham nhuõng vaãn coøn laø vaán naïn khoù giaûi quyeát. Leâ Phaùt Minh

ngaïi trong quan heä song phöông. Chính quyeàn Haø Noäi luoân bò caùc toå chöùc nhaân quyeàn, caùc toå chöùc toân giaùo leân aùn, ñöa vaøo danh saùch caùc nöôùc “ñaùng quan ngaïi ñaëc bieät”. Coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû Hoa Kyø cuõng nhö nhöõng ngöôøi Hoa Kyø taâm huyeát luoân tích cöïc vaän ñoäng trong mong moûi vaø hi voïng quoác hoäi Hoa Kyø, chính phuû Hoa Kyø chaáp nhaän nhöõng döï luaät veà Vieät Nam, ñeå cuï theå vaø phaùp lyù hoùa chính saùch cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Haø Noäi. Nhöng nhöõng noã löïc ñoù nhaän veà baèng söï thaát voïng! Chöa moät döï luaät naøo nhö vaäy ñöôïc thöôïng vieän Hoa Kyø ñem ra thaûo luaän, chöù chöa noùi ñeán bieåu quyeát vaø thoâng qua. Neáu nhìn vaøo thöïc teá ñoù vaø khoâng coù moät nhaõn quan chính trò saùng suoát, chaéc chaén khoâng ít ngöôøi cho raèng Vieät Nam khoâng coøn ñöôïc söï quan taâm trong chính saùch cuûa Hoa Kyø nöõa. Thaät ra, nhìn nhaän vaäy laø sai laàm vaø phieán dieän, chæ nhaän thaáy phaàn noåi cuûa nuùi baêng maø chöa thaáy yù ñoà chieán löôïc thaät söï cuûa ngöôøi Hoa Kyø. Nöôùc Hoa Kyø, vôùi tö caùch laø moät sieâu cöôøng ñeä nhaát theá giôùi, vôùi quaù khöù ngaång cao ñaàu kieâu haõnh, seõ khoâng queân ñöôïc Vieät Nam nhö laø moät thaát baïi nhuïc nhaõ tröôùc ngöôøi coäng saûn. Chæ khi goùp söùc lôùn cho moät Vieät Nam töï do, daân chuû khi ñoù veát thöông loøng nöôùc Hoa Kyø môùi laønh haún. Vieät Nam, vôùi vò trí ñòa lyù chieán löôïc

treân baûn ñoà AÙ Ñoâng vaø 80 trieäu daân naêng ñoäng, coù theå thuyeát phuïc ñöôïc söï dính líu cuûa Hoa Kyø. Ñoái vôùi Hoa Kyø, moät nöôùc Vieät Nam töï do, daân chuû trong töông lai seõ laø ngoïn côø vinh danh söï ñoùng goùp cuûa Hoa Kyø cho theá giôùi töï do. Vieät Nam coøn ôû moät vò theá chieán löôïc choáng söùc baønh tröôùng, khoáng cheá AÙ Ñoâng cuûa quoác gia khoång loà Trung Quoác trong theá kyû 21. Khi coøn töï aùi cuûa moät cöôøng quoác, coøn söï tính toaùn thöïc duïng vaø khoân ngoan cho vò trí sieâu cöôøng ñoäc toân cuûa mình treân theá giôùi, Hoa Kyø seõ coøn nhôù ñeán Vieät Nam trong chieán löôïc toaøn caàu cuûa mình. Lyù giaûi nhöõng chính saùch cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Haø Noäi trong thôøi gian qua chính laø vì söï thöïc duïng cuûa ngöôøi Hoa Kyø. Khi Lieân Xoâ thaønh trì cuûa heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa khoâng coøn, cheá ñoä coäng saûn tan raõ treân phaïm vi toaøn theá giôùi vaøo ñaàu thaäp nieân 1990, Hoa Kyø ñaõ nhanh choùng nhaän ra raèng cheá ñoä coäng saûn Haø Noäi cuõng bieán ñoåi nhö chuù taéc keø hoa. Ñaûng coäng saûn trong noã löïc keùo daøi neàn chuyeân chính cuûa mình ñaõ thöïc hieän “ñoåi môùi”. Theo göông Trung Quoác, cheá ñoä coäng saûn Vieät Nam ñaõ laøm moät cuoäc thay aùo ngoaïn muïc tröôùc maét theá giôùi. Nhö nhieàu ngöôøi nghieân cöùu ñaõ nhaän ñònh, cheá ñoä coäng saûn Vieät Nam hieän nay thöïc chaát khaùc xa thôøi Hoà Chí Minh, Leâ Duaån. Veà hình thöùc, danh xöng noù

vaãn laø xaõ hoäi chuû nghóa, laø coäng saûn nhöng thöïc teá ñaûng coäng saûn coâng khai thöøa nhaän hoï ñang hoïc taäp moâ hình kinh teá tö baûn chuû nghóa. Coù ñieàu ñoù laø moät neàn kinh teá tö baûn “röøng ruù”, chòu söï khoáng cheá cuûa ñaûng. Chæ coù söï chuyeân cheá quyeàn löïc laø khoâng heà “ñoåi môùi”. Coâng baèng maø noùi, nhôø “ñoåi môùi” kinh teá Vieät Nam coù nhöõng böôùc chuyeån ñoäng ñoät phaù, toác ñoä taêng tröôûng GDP lieân tuïc cao. Vieät Nam laø moät thò tröôøng haáp daãn caùc neàn kinh teá lôùn nhö Hoa Kyø, Nhaät, Trung Quoác, Phaùp, v.v... Vì lyù do thöïc duïng trong kinh teá, Hoa Kyø khoâng muoán chaäm chaân so vôùi caùc nöôùc khaùc trong söï caïnh tranh ñoù. Quan troïng hôn, trong töông lai, khi Vieät Nam thaønh moät ñaát nöôùc daân chuû thaät söï, Hoa Kyø khoâng muoán baét ñaàu laïi töø ñaàu trong quan heä kinh teá vôùi Vieät Nam. Ngöôøi Hoa Kyø khoâng muoán chaäm chaân! Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ theå hieän söï gian manh cuûa mình trong vieäc thay ñoåi nhanh choùng saùch löôïc ñeå phuø hôïp vôùi tình hình quoác teá. Song song vôùi vieäc thay ñoåi veà chính saùch kinh teá, chính saùch ñoái ngoaïi cuûa hoï cuõng coù nhieàu thay ñoåi. Töø söï töï coâ laäp mình vôùi theá giôùi töï do, giôùi haïn quan heä trong phaïm vi caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa (Lieân Xoâ, Ñoâng AÂu, Cu Ba), coi caùc nöôùc tö baûn laø thuø ñòch, vôùi Trung Quoác thì baát ñoàng vaø haän thuø saâu saéc, chính quyeàn Haø Noäi quay

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 sang bôï ñôõ Baéc Kinh vôùi nhöõng quî luïy maát heát theå thoáng, danh döï quoác gia. Nhöng ñoàng thôøi hoï cuõng hoïc thuoäc loøng baøi hoïc töø quaù khöù, ñaûng coäng saûn hieåu raèng laø maïo hieåm vaø daïi doät neáu hoaøn toaøn naèm trong quyõ ñaïo cuûa Trung Quoác neân chuû tröông ña phöông hoùa quan heä, nhaát laø ñoái vôùi caùc nöôùc lôùn phöông Taây nhö Hoa Kyø, Phaùp, Nhaät, vaân vaân, trong noã löïc caân baèng laïi söï ñe doïa vaø khoáng cheá cuûa Trung Quoác. Moät soá nhaø bình luaän Vieät Nam haûi ngoaïi cho raèng Haø Noäi ñaõ caûnh giaùc quaù ñaùng ñoái vôùi Hoa Kyø, coøn ñoái vôùi Baéc Kinh thì chaáp nhaän söï noâ leä. Theo toâi, khoâng phaûi nhö vaäy. Trong suoát nhöõng naêm qua Haø Noäi ñaõ doàn moïi noã löïc ñeå xích gaàn vôùi Hoa Kyø tröôùc nguy cô töø phöông Baéc, nhöng vôùi ñieàu kieän tieân quyeát vaø kieân ñònh laø “phaûi toân troïng chuyeân cheá ñoäc taøi coäng saûn”, noùi moät caùch hoa myõ laø “toân troïng ñoäc laäp, chuû quyeàn, toaøn veïn laõnh thoå, khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhau”. Hoa Kyø hieåu ñieàu naøy nhö laø moät söï maëc caû, noù laø heä quaû taát yeáu daãn ñeán thaùi ñoä deø daët cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Vieät Nam. Hoa Kyø khoâng theå chaáp nhaän nhöõng ñieàu kieän naøy, nhöng neáu khoâng chaáp nhaän söï ngaõ giaù ñoù, Hoa Kyø vaø daân toäc Vieät Nam maát nhieàu hôn ñöôïc. Lyù do laø neáu Hoa Kyø cöùng raén vôùi Haø Noäi nhö

vôùi Baéc Trieàu Tieân, Cu Ba, haäu quaû thaáy ñöôïc laø chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam, vì tình nguyeän hay baét buoäc, seõ hoaøn toaøn naèm trong quyõ ñaïo cuûa Trung Quoác nhaèm ñaûm baûo quyeàn laõnh ñaïo ñoäc toân cuûa mình treân toaøn quoác. Nhö ñaõ phaân tích, vì nhöõng lyù do treân, Hoa Kyø khoâng chaáp chaän ñieàu naøy! Neáu Hoa Kyø quyeát taâm cöùng raén vôùi Haø Noäi, thaäm chí söû duïng vuõ löïc, ñieàu naøy chæ gaây toån thaát lôùn veà moïi maët ñoái vôùi nöôùc Hoa Kyø, ñoù laø chöa noùi ñeán vieäc coù theå bò sa laày laàn thöù hai. Nhöng ñöøng lo, khoâng neân queân raèng ngöôøi Hoa Kyø theo ñuoåi chính saùch thöïc duïng, hoï seõ khoâng choïn giaûi phaùp naøy. Khi heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa suïp ñoå, vaøi nöôùc coøn coäng saûn coøn rôi rôùt laïi chæ laø nhöõng quoác gia rôøi raïc (thaäm chí thuø gheùt nhau), khoâng phaûi laø moät lieân minh, moät heä thoáng ñe doïa tôùi Hoa Kyø vaø phaàn coøn laïi cuûa theá giôùi töï do. Vieät Nam cuõng khoâng coøn laø moät ñe doïa caàn giaûi quyeát mang tính phoái hôïp, thoáng nhaát cuûa Hoa Kyø vôùi caùc nöôùc ñoàng minh (Nhaät, Phaùp, Ñöùc...) ñeå ngaên chaën söï baønh tröôùng cuûa chuû nghóa coäng saûn trong vuøng Ñoâng Nam AÙ. Caùc nöôùc naøy ñeàu chaïy theo lôïi ích vaø vai troø cuûa mình trong quan heä vôùi Haø Noäi. Nhö vaäy, vieäc baèng moïi giaù laät ñoå cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn Vieät Nam khoâng phaûi laø ñoøi hoûi caáp thieát vôùi Hoa Kyø, khi ñieàu Tieáp trang D18

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D13

.3”

DAT


D14 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

Want to be in tune? Get Nguoi Viet 2 delivered to your doorstep and stay ahead of community news, views and trends. We’re the voice - and the choice of younger Vietnamese Americans. Please join us. 6 months for $60 Name: Address: Phone number: E-mail: Please make a check to: Nguoi Viet

Mail this form to: Nguoi Viet 2 c/o Nguoi Viet Daily 14771 Moran Street , Westminster, CA 92683

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D15

.3”

DAT


D16 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

HOAØNG LEÂ NHAÁT THOÁNG CHÍ Tieáp trang D4

cöôùp theá, muõ giaùp loän ngöôïc ñaõ laâu. May nhôø Thaùnh thöôïng laø baäc trí nhaân ñaïi nghóa, sai töôùng ra quaân, vì ñaáng quoác quaân chuùng toâi maø chænh ñoán laïi neáp hoaøng ñoà. Hieän nay ñaát caùt nhaân daân nöôùc Nam ñeàu do Thaùnh thöôïng gaây laïi. Neáu nhö thaùnh chæ saün loøng thu nhaän moät vaøi quaän quoác laøm moùn khao thöôûng quaân lính thì ñaáng quoác quaân chuùng toâi xin vaâng meänh. Chuùa Taây Sôn ñaùp: - Toâi nghe ngaøy xöa ñöùc Thaùi Toå môû mang ra nöôùc Nam vieät, coâng ñöùc thaät laø taøy trôøi. Tuy toâi ôû laùnh trong phía bieån Nam, song cuõng laø ñaát cuûa ñöùc Thaùi toå khai thaùc. Toâi vì giaän keû cöôøng thaàn hieáp cheá nhaø vua neân phaûi laøm vieäc toân phuø. Neáu laø ñaát cuûa hoï Trònh, moät taác toâi cuõng khoâng ñeå, nhöng laø ñaát cuûa nhaø Leâ, thì moät taác toâi cuõng khoâng laáy. Toâi nghó quí quoác môùi deïp xong, coøn coù nhieàu vieäc caàn phaûi söûa sang neân phaûi ra ñaây giuùp ñôõ. Sau khi boán phöông bình ñònh, anh em toâi laïi veà nöôùc toâi. Chæ mong Töï hoaøng nhöùc nhoå röôøng moái trieàu ñình, giöõ yeân bôø coõi, ñeå cuøng nöôùc toâi ñôøi ñôøi keát nghóa laùng gieàng, ñoù laø phuùc cuûa hai nöôùc. Vieân tuïng quaân laïi thay Hoaøng thöôïng ñaùp laïi: - Thaùnh thöôïng nghó ñeán coâng ñöùc cuûa tieân hoaøng ñeá, môû loøng giuùp ñôõ, khieán cho neàn moái cuûa caùc vò tieân hoaøng ñeá khoâng ñeán noãi ñöùt, ôn cuûa Thaùnh thöôïng ban cho thaät laø voâ cuøng. Quoác quaân chuùng toâi xin ñôøi ñôøi giöõ leã laân bang khoâng daùm sai traùi. Chuùa Taây Sôn beøn sai traø ñoàng pha traø ñeä leân caùc gheá. Hoài laâu Hoaøng thöôïng coù lôøi xin veà. Chuùa Taây Sôn ñöùng daäy töø bieät. Bình tieãn Hoaøng thöôïng xuoáng theàm, Chuùa Taây Sôn cuõng ñi theo sau. Khi ñaõ cuùi chaøo Hoaøng thöôïng, Chuùa Taây Sôn böôùc luøi trôû vaøo, roài sai quan haàu ñi haàu Hoaøng thöôïng ra khoûi cöûa phuû. Hoaøng thöôïng leân kieäu veà cung, vaø sai quan trieàu veà phuû chaøo Chuùa Taây Sôn. Chuùa Taây Sôn laàn löôït hoûi heát quan chöùc teân hoï töøng ngöôøi. Caùc quan thöa göûi xong roài, Chuùa Taây Sôn noùi: - Toâi nghe ôû nöôùc An Nam, oâng Ngheø laø baäc raát quyù. Caùc oâng coù phaûi laø oâng Ngheø chaêng? Toâi saép noùi vôùi Töï hoaøng xin cho maáy oâng ñem veà nöôùc toâi ñeå daïy ngöôøi nöôùc. Caùc oâng coù chòu ñi theo toâi khoâng? Caùc quan ñeàu thöa: - Quoác quaân chuùng toâi sai sao chuùng toâi phaûi laøm vaäy. Daãu raèng sang Ñoâng, sang Taây, sang Nam, sang Baéc, ñi ñaâu chuùng toâi cuõng khoâng daùm choái. Chuùa Taây Sôn hoûi: - Caùc oâng khi môùi thaáy toâi ñoät nhieân ra ñaây, coù ai ngôø toâi hay khoâng? Caùc quan ñeàu thöa: - Thaùnh thöôïng ñaõ sai quan Thöôïng coâng phoø döïng nhaø Leâ, vieäc aáy roõ raøng laém roài. Chuùng toâi ñaâu daùm coøn ngôø. Chuùa Taây Sôn noùi: - Ai maø ngôø toâi laø ngu. Chuùa Trònh baét quaân ñi haøng muoân daëm, coá chieám laáy ñaát Thuaän Hoùa, laáy nöôùc lôùn laøm haïi nöôùc nhoû, môùi coù caùi vaï ngaøy nay. Göông aáy haõy coøn raønh raønh. Toâi neáu tham ñaát nöôùc Nam, laáy nöôùc nhoû laøm haïi nöôùc lôùn, coøn mong laâu beàn sao ñöôïc? Giaû söû ñôøi toâi giöõ ñöôïc ñi nöõa, thì ñeán ñôøi con chaùu toâi cuõng khoâng theå naøo giöõ noåi. Toâi coù ngu gì maø coøn gaây caùi maàm vaï aáy? Chaúng bao laâu nöõa, anh em toâi seõ veà, caùc oâng neân giuùp ñôõ nhaø vua cho yeân thieân haï, hai nöôùc keát nghóa laùng gieàng, giöõ maõi laáy tình hoøa hieáu, ñeå cuøng höôûng phuùc thaùi bình.

Caùc quan ñeàu khen: - Trong saùch coù noùi “Thaùnh nhaân baát caàn dieãn löôïc”. Thaùnh thöôïng nghó tôùi choã ñoù thaät laø cao hôn ngöôøi thöôøng haøng muoân vaïn taàng. Nhöng quoác daân chuùng toâi hieän coøn treû tuoåi, chöa quen nhieàu vieäc, luõ toâi laø keû taøi heøn, Thaùnh thöôïng ñaõ ñeå nöôùc toâi ñöôïc coøn, xin haõy taïm löu taïi ñaây, ñeå cho vua nöôùc toâi ñöôïc nhôø oai löïc. Bao giôø boán phöông ñeàu yeân, röôøng moái ñeàu döïng laïi, baáy giôø ngöï giaù haõy veà cuõng chöa muoän gì. Chuùa Taây Sôn noùi: - Coù veà cuõng haøng naêm haøng thaùng, chöù phaûi haøng tuaàn haøng ngaøy hay sao? Caùc oâng ñöøng lo. Caùc quan laïy taï lui ra. Roài thì maáy ngöôøi baøn rieâng vôùi nhau. Keû cho haén noùi laø thaät, ngöôøi baûo haén noùi laø giaû. Ñaïi ñeå cuõng chæ phoûng ñoaùn haén ôû hay ñi, ruùt laïi chaúng ai bieát roõ söï thaät. Nhöng caùc ngöôøi nöôùc bieát hay khoâng bieát, Chuùa Taây Sôn ñeàu khoâng kyø quaûn. Caùi ngöôøi ñaùng khieán cho oâng ta quan taâm hôn ai heát chæ coù Nguyeãn Höõu Chænh. Bôûi Chænh laø ngöôøi trong boïn, laïi hay giaûo quyeät, neân Chuùa Taây Sôn vaãn phaûi giaù ngöï baèng ñuû moïi caùch. Luùc aáy yù Chuùa Taây Sôn ñaõ ñöông noùng naûy muoán veà, nhöng maø beà ngoaøi vaãn toû ra boä ung dung. Sau böõa tieáp kieán Hoaøng thöôïng, oâng ta sai Chænh xem ngaøy ñeå mình vaøo nhaø Thaùi mieáu

laøm leã. Chænh xin chôø ñeán sau teát Trung thu, oâng ta baèng loøng. Coù luùc nhaân noùi ñeán chuyeän hoân nhaân cuûa mình, oâng ta baûo Chænh: - Chuù hai ra ñaây, ngöôi laøm moái cho ngöôøi vôï ñeïp. Rieâng ta laïi khoâng. Chænh thöa: - Chæ sôï Thaùnh thöôïng cheâ gaùi Baéc Haø queâ muøa maø thoâi. Neáu nhö Thaùnh thöôïng roäng löôïng bao dung, söï aáy keå cuõng khoâng khoù. Chuùa Taây Sôn cöôøi: - Theá thì ngöôi coøn nôï ta ñaáy. Phaûi traû mau ñi. Chænh thaáy lôøi leõ cuûa Chuùa Taây Sôn coù veû nhaøn haï, thì cuõng yeân loøng beøn xin lui veà. Nhaèm ngaøy 17 thaùng aáy, Chuùa Taây Sôn maät sai caùc quaân ñeàu phaûi saém söûa nai nòt, ñeå chôø hieäu leänh. Sôï Chænh ôû ngoaøi thaáy roõ tình hình sinh ngôø, Chuùa Taây Sôn beøn cho ñoøi Chænh vaøo haàu, baét ôû töø saùng ñeán toái, ngöôøi ngoaøi khoâng ñöôïc tôùi gaàn, tin ngoaøi khoâng ñöôïc ñöa vaøo, coâng vieäc beân ngoaøi Chænh ñeàu khoâng bieát gì heát. Ñeán khuya, Chuùa Taây Sôn môùi thaû Chænh ra. Luùc veà ñeán nhaø, ngöôøi nhaø coù keû baùo cho Chænh bieát Chuùa Taây Sôn saép veà. Chænh coøn nöûa tin nöûa ngôø vaø noùi: - Ta suoát ngaøy ngoài haàu, troø chuyeän vaãn raát nhaøn haï. Sao laïi coù söï laät ñaät nhö vaäy? Canh hai ñeâm aáy, Chuùa Taây Sôn sai ngöôøi vaøo goõ cöûa ñieän, töø bieät Hoaøng thöôïng, noùi laø sôùm mai ruùt

quaân veà Nam, Chænh vaãn khoâng tin. Tröôùc ñoù möôøi ngaøy, moãi ñeâm cöù ñeán canh moät, trong traïi quaân Nam chieâng troáng vang trôøi, sang canh hai chæ coøn thöa thôùt vaøi tieáng, töø canh ba trôû ñi tuyeät nhieân khoâng coù tieáng naøo. Maáy ñeâm ñaàu, trong Kinh ñaõ töôûng laø quaân Taây ñaõ ñi töø luùc nöûa ñeâm, ñeán saùng ra laïi thaáy dinh traïi vaãn y nguyeân. Roài ñoù ai naáy cho laø söï thöôøng, ko heà ñeå yù. Nhöõng ngöôøi nghe laéng troáng canh, ñeàu khoâng bieát laáy gì laøm chuaån. Pheùp quaân Taây Sôn, leänh caám ban ñeâm raát nghieâm, thaùm töû cuûa Chænh moïi ñeâm ñeàu khoâng ñöôïc ra ngoaøi. Ñeâm aáy vaøo khoaûng canh naêm hoï môùi lieàu maïng thöû ñi qua maáy ñieám canh, vöøa ñi vöøa nghe, heát thaûy khoâng coù tieáng ngöôøi. Quanh ñeán cöûa phuû, nghe khaép boán maët, cuõng chaúng thaáy boùng ngöôøi naøo, maø gaùo vôõ, noài meû, loång choång vaát ñaày treân ñöôøng. Boïn ñoù voäi vaøng ñi ra beán soâng, ôû ñoù chæ coù trôøi nöôùc moâng meânh, traêm vaïn thuyeàn laàu hoâm noï khoâng bieát ñi ñaâu heát caû. Laäp töùc maáy teân thaùm töû veà baùo vôùi Chænh. Chænh nghe tin ñoù, trong buïng cöïc kyø phaân vaân, töï bieát mình ñaõ thaát theá, khoâng daùm ôû laïi, nhöng maø boû ñi cuõng khoù, ñöôøng thuûy khoâng coù thuyeàn, ñöôøng boä khoâng coù quaân, muoán troán khoâng coù choã troán, khoâng bieát neân ñi ñöôøng naøo. Trong luùc soáng cheát kinh

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 khuûng nhö vaäy, Chænh coøn noùi ñuøa raèng: - Ta ñaõ ñi khaép chín chaâu boán beå, ñeán luùc trôû veà xoù beáp laïi bò chuoät chuø caén chaân. Khoâng sôï, khoâng sôï. Ta cöù ôû ñaây xem sao. Baáy giôø ngöôøi nhaø môùi hôi vöõng daï. Chænh beøn maät sai maáy teân thuû tuùc ra beán Cô Xaù tìm thuyeàn. Saùng ra, kieám ñöôïc moät chieác thuyeàn buoân, hoï lieàn veà baùo vôùi Chænh, Chænh beøn ñem caû maáy chuïc thuû haï cuøng ra cöûa oâ Taây Long. Ngöôøi ôû kinh ñoâ töù phía keùo ra ñuoåi baét. Chænh töï vaùc göôm ra söùc ñuoåi ñaùnh, ngöôøi kinh ñoâ taûn taùc chaïy ra caùc ngaõ. Chænh lieàn cöôùp ñöôøng xuoáng ñoø, thaû thuyeàn thuaän gioù buoâng xuoâi ra beå ñeå theo quaân Nam; coøn xe ngöïa, khí giôùi vaø caùc ñoà ñaïc boû laïi ôû chuøa Thieân Tích khoâng bieát bao nhieâu maø keå. Saùng roõ, coù ngöôøi ñem nhöõng vieäc ñoù taâu vôùi Hoaøng thöôïng. Hoaøng thöôïng vaãn khoâng tin. Sau khi cho ngöôøi ñi xem vaø thaáy baùo laø ñuùng söï thaät, Hoaøng thöôïng ra veû kinh ngaïc, laäp töùc cho ñoøi caùc quan vaøo trieàu vaø hoûi: - Anh em haén cöôùp heát nöôùc ta maø ñi, ñeå caùi “nöôùc khoâng” laïi ñaây cho ta. Neáu nhö coù vieäc nguy caáp thì laáy gì maø choáng cheá? Caùc quan ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng bieát neân noùi theá naøo. Taû höõu chôït coù ngöôøi taâu: - Hoâm qua vaâng coù chæ truyeàn, sôùm nay ñaët trieàu.

Baây giôø ngöï giaù ñaõ tôùi, daùm xin nhaéc laïi. Hoaøng thöôïng laïi hoûi caùc quan: - Trieàu haõy thoâi chaêng? Caùc quan ñeàu noùi: - Hoaøng thöôïng ra trieàu ñeå giaùng chieáu chæ ñoåi nieân hieäu, ñoù laø vieäc lôùn, sao laïi thoâi? Hoaøng thöôïng beøn ra coi trieàu, roài ban tôø saéc coâng boá vieäc ñoåi ñaàu naêm, laáy naêm sau töùc naêm Ñinh Vò laøm naêm ñaàu cuûa hieäu Chieâu Thoáng. Trong tôù saéc ñoù, moät raèng nhôø quí quoác vöông, hai raèng nhôø quí quoác thöôïng coâng, gioïng vaên ñaïi ñeå ñeàu laø lôøi noùi khi Chuùa Taây Sôn coøn ôû. Vaû laïi beân trong cuõng coù nhieàu choã keå loãi hoï Trònh. Luùc aáy coù ngöôøi baøn raèng: haén ñaõ veà roài, thì nhöõng choã kia neân ñoåi laïi caû. Song trong khi voäi vaøng khoâng theå ñoåi kòp, roài cöù ñeå nguyeân nhö cuõ. Tan trieàu, Hoaøng thöôïng laïi baét caùc quan hoïp ôû trieàu ñöôøng baøn vieäc. Bôûi vì Hoaøng thöôïng laø baäc anh minh quaû quyeát, vaãn töùc veà vieäc hoï Trònh hieáp cheá ñaõ laâu, vaû laïi, ngaøi vôùi Trònh Saâm laïi coù caùi thuø khoâng ñoäi trôøi chung (26) ñöôïc chuùa Taây Sôn ra dieät hoï Trònh, ngaøi raát haû daï. Luùc Trònh Toâng cheát, ngaøi ñöông ôû ngoâi Töï toân, tieân ñeá sai ngaøi ñem caùc hoaøng töû ñeán choã Bình ôû toû lôøi chuùc möøng. Baáy giôø ngaøi ñaõ baûo Bình nhö vaày: - Toâi coù thuø cha vaãn chöa traû ñöôïc, nay oâng traû thay Tieáp trang D18

DVD Kim Lôïi Cali kyû nieäm 12 naêm Seõ phaùt haønh vaøo trung tuaàn thaùng 12

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D17

.3”

DAT


D18 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân) .3”

HOAØNG LEÂ NHAÁT THOÁNG CHÍ Tieáp trang D16

cho toâi, ñôøi toâi khoâng coøn mong gì hôn theá. Neáu nhö thaân coù phaûi cheát ôû quí quoác toâi cuõng khoâng heà phaøn naøn. Huoáng chi oâng laïi phoø döïng hoï Leâ, khieán toâi laïi coøn ñöôïc phuïng thôø toân xaõ maõi maõi, coâng ñöùc aáy thaät khoâng noùi sao xieát. Bình ñaùp: - Ñaïo trôøi vaãn hay ñeàn buø. Ñaáng Thaùi töû xöa ñaõ bò haïi, Hoaøng toân chæ neân höôûng phuùc thaùi bình nhaát thoáng. Ñeán khi tieân ñeá qua ñôøi, ngaøi leân noái ngoâi, lieàn haêng haùi töï gaùnh laáy vieäc thoáng nhaát. Vì muoán nhaân dòp quaân Nam toân phuø, töï mình gaây laáy oai theá, cho neân khi quaân chöa veà, ngaøi ñaõ coù yù nuoâi ngaàm vaây caùnh. Ngoaøi vieäc sai caùc hoaøng thaân ai veà queâ ngoaïi cuûa naáy chieâu taäp binh maõ phoøng khi duøng ñeán, ngaøi coøn cho ngöôøi tìm kieám caùc nho só, môøi vaøo giuùp vieäc cho mình. Hoài aáy, veà maët quan vaên, ngoaøi ñaõ coù boïn Ngoâ Vi Quí, Vuõ Chinh, Nguyeãn Neã, ñeâm ngaøy cuøng nhau baøn baïc; bao nhieâu möu keá caàn phaûi duøng ñeán trong luùc thaûng thoát, hoï ñeàu tính ñeán taát caû. Nhöng veà voõ töôùng thì vaãn coøn thieáu. Baáy giôø danh töôùng trong nöôùc coù Thaïc quaän coâng Hoaøng Phuøng Cô, Lieân quaän coâng Ñinh Tích Nhöôõng vaø vaên thaàn maø coù binh löïc laø Döông Troïng Teá. Phuøng Cô töø traän thua ôû Thuùy AÙi, chaïy veà Sôn Taây, vaãn coøn nöông naùu chöa ra. Tích Nhöôõng, töø khi bò tan ñaïo quaân Sôn Nam, lieàn veà Caåm Giang ñem heát caû hoï chieám luoân laáy traán Haûi Döông. Traán naøy luùc tröôùc chöa bò binh ñao, trong thaønh coøn coù naêm bòch thoùc coâng. Nhöôõng ñem thoùc aáy phaân phaùt cho daân, chieâu moä ñöôïc hôn nghìn duõng só, thanh theá raát maïnh. Roài ñoù moät töôùng cöôùp beå teân laø

Thieâm Lieân (?)cuõng ñem ñoà ñaûng theo Nhöôõng, thaønh ra Nhöôõng coù tôùi vaøi vaïn quaân. Khi Chænh môùi ñeán Kinh sö, ñaõ coù vieát thö duï Nhöôõng. Vì Nhöôõng vôùi Chænh cuøng laø moân haï quaän Vieäp, hoài ñoù hai ngöôøi vaãn raát töông ñaéc. Nhöng luùc tieáp thö cuûa Chænh, Nhöôõng chæ vieát thö traû lôøi kieám côù thoaùi thaùc khoâng ñeán. Chænh cuõng khoâng coù thì giôø hoûi ñeán vieäc ñoù. Nhôø vaäy, Nhöôõng ñöôïc chuyeân cheá moät “loä”, ñeâm ngaøy ra söùc luyeän taäp binh lính. Coøn Döông Troïng Teá thì voán khoâng thaïo vieäc binh. Nhöng coù ngöôøi con nhaø anh teân laø Döông Vaân, tính raát hung tôïn, vaãn thöôøng tuï taäp nhöõng phöôøng voâ loaïi, hoaønh haønh ôû caùc laøng xoùm, ai cuõng phaûi sôï. Luùc quaân Nam ra, Vaân coù cho goïi thôï saét reøn ñuùc binh khí. Khi Bình sai tìm thôï saét, nghe bieát tin ñoù, lieàn cho ngöôøi veà troùc naõ ñoà ñaûng cuûa Vaân. Vaân ñoùng coång laøng, baét heát nhöõng ngöôøi cuûa Bình ñem gieát. Troïng Teá thaáy vaäy sôï quaù, baát ñaéc dó môùi phaûi khôûi binh, keùo côø giöõ huyeän Gia Laâm. Chæ trong 10 ngaøy quaân cuûa Teá coù ñeán hôn moät vaïn, binh Taây Sôn ñaùnh khoâng ñoå. Luùc quaân Taây Sôn coøn ôû kinh sö, trong Kinh nhieà u ngöôø i ñoà n raè n g: Hai ñaï o ñoâ n g nam ñaõ cuø n g hôï p quaân laøm moät, baát nhaät seõ tôù i döôù i thaø n h. Tôù i khi quaâ n Nam leû n veà , trong troá n g roã n g, caù c quan baø n neâ n goï i caù c haø o kieä t vaø o giöõ hoaø n g thaø n h. Baá y giôø ai coù ngöôø i naø o quen bieá t , beøn xin nhaø vua ban chæ ñi vôøi. Trong moät ngaøy chæ duï ñöa ñi hôn 10 ñaïo. Nhöôõng vaø Teá cuõ n g ñeà u ôû trong soá ngöôø i bò trieä u . Hoaø n g thöôï n g cho raè n g: Teá laø quan vaên, nghe thaáy meänh leä n h taá t nhieâ n ñeá n ngay. Nhöôõ n g laø haï n g voõ , laï i coù danh voï n g, vò taá t Nhöôõ n g

ñaõ chòu vaø o . Bôû i vaä y , Hoaøng thöôïng môùi sai thaûo moät tôø saéc lôøi cöïc oân nhaõ, laïi höùa ñeå Nhöôõng vaøo baäc nguyeâ n huaâ n , cuø n g höôû n g phuù quí. Roài sai ngöôøi ñem ra cho Nhöôõng. Nhöôõ n g ñoï c tôø saé c vöø a khoùc, vöøa noùi: - Nhaø toâ i ñeá n 18 ñôø i quaä n coâ n g, ôn nöôù c thaä t khoâng baïc gì. Trôøi che ñaát chôû , toâ i ñaâ u daù m queâ n ? Ngaø y nay, toâ i coø n coù naê m ba ngöôøi ñi theo, cuõng nhôø veà oai ñöùc nhaø vua. Baây giôø ñaõ coù chieá u meä n h ra ñoø i , ñaù n g leõ toâ i phaû i laä p töù c ñeá n tröôù c cöû a khuyeá t . Nhöng vì toâ i ñöông kieå m ñieå m binh maõ saé m söû a haønh trang chöa xong, vaäy xin hoaõn laïi chöøng naêm ba ngaøy seõ vaøo trieàu sau. Roà i Nhöôõ n g sai thaû o tôø taâ u , cho ngöôø i ñi theo söù giaû veà kinh daâng vua. Luù c Nhöôõ n g chöa tôù i kinh sö, trong kinh ñoà n raàm leân raèng: Nhöôõ n g ñem thuû y binh ñaù n h uù p quaâ n Nam, baé t ñöôïc khoâng bieát bao nhieâu. Laï i coù tin noù i : Nhöôõ n g ñaõ baé t soá n g Nguyeã n Höõ u Chænh, chaë t caû chaâ n tay laø m hình “lôï n ngöôø i ” chæ trong sôù m toá i seõ ñem veà kinh. Cuõng coù keû noùi: Con “lôïn ngöôøi” aáy hieän ñaõ ñöa ñeán kinh roà i . Ngöôø i ta tranh nhau ñi xem. Luoâ n trong maá y ngaø y , moãi ngaøy ñeán boán naêm laàn oà n aø o nhö theá . Ai ai nghe thaáy teân Nhöôõng cuõng phaûi khieá p phuï c , vaø khoâ n g ngöôø i naø o khoâ n g mong Nhöôõng ñeán nôi. Hoaøng thöôïng nhaän ñöôïc tôø taâ u cuû a Nhöôõ n g, thaá y loø n g trung quaâ n aù i quoá c chan chöù a ôû ngoaø i lôø i noù i , ngaø i coù yù möø n g, chaé c Nhöôõng coù theå tin caäy, cho neân ngaøi cuõng vöõng daï. (Coøn tieáp) CHUÙ THÍCH: (25) Hoå töø non Taâ y ra, roàng ôû beå Ñoâng veà. (26) Trònh Saâm gieát Thaùi töû Duy Vi.

Döï Luaät Nhaân Quyeàn Veà Vieät Nam Tieáp trang D12

ñoù maâu thuaãn vôùi nhöõng lôïi ích kinh teá, chính trò tröôùc maét. Neáu cöùng raén, kieân quyeát laät ñoå cheá ñoä coäng saûn Vieät Nam hieän taïi, Hoa Kyø seõ phaûi traû moät giaù raát ñaét. Giaû thuyeát naøy khoâng

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 heà maâu thuaãn vôùi quan ñieåm trình baøy ôû treân. Coù theå Hoa Kyø chaáp nhaän söï löïa choïn naøy nhö laø moät thoûa hieäp vôùi nhöõng caân nhaéc, tính toaùn thöïc duïng cuûa hoï. Nöôùc Hoa Kyø chaéc chaén seõ ñoùng moät vai troø quan troïng trong moät nöôùc Vieät Nam daân chuû. Khi nhöõng

chuyeån bieán veà daân chuû trong loøng ngöôøi Vieät Nam ñaõ chín muoài, ñaït tôùi möùc ñoä caàn vaø ñuû, nhöõng ñoùng goùp coù yù nghóa lôùn cuûa Hoa Kyø, qua phöông thöùc “dieãn bieán hoøa bình”, cho cuoäc caùch maïng daân chuû ôû Vieät Nam seõ dieãn ra trong töông lai gaàn. Haõy tin vaø hi voïng! Vuõ Döông (Saøi Goøn)

Vieät Nam:

muùa röûa maét ôû caùc bar cuûa Saøi Goøn SAIGON, Vieät Nam.Treân buïc nhaûy, ba coâ gaùi treû xinh nhö moäng, toùc vaøng hoe vaø aên maëc cöïc kyø “maùt meû” ñang trình dieãn maøn muùa oâm coät, laên leâ boø toaøi... AÙnh saùng loang loå, loaèng nhoaèng cuûa nhöõng chieác ñeøn laser haét vaøo töøng maûng toái cuûa caên phoøng laøm cho “maøn bieåu dieãn” mang ñaày veû hoang daïi, ma quaùi... Ñeâm cuoái tuaàn, Huøng vaø nhöõng ngöôøi baïn cuûa anh gheù quaùn bar Nhaát khaù noåi tieáng treân ñöôøng Traàn Höng Ñaïo (Saøi Goøn). Vöøa böôùc vaøo caùnh cöûa caùch aâm, tim moïi ngöôøi nhö bò eùp laïi. Nhöõng aâm thanh chaùt chuùa töø boán chieác loa ñang hoaït ñoäng heát coâng suaát nhö muoán doäi ngöôïc khaùch ra khoûi quaùn. Phaûi loay hoay moät laùt môùi tìm ñöôïc moät choã ngoài gaàn saân khaáu. Treân buïc ba coâ gaùi xinh nhö moäng ñang muùa coät... Ñaùm ñoâng phía döôùi, ña soá ñeàu laø nhöõng coâ caäu choai choai, ñaàu laéc lö, ngöôøi quay cuoàng, chaân tay giaäm giaät lieân hoài theo ñieäu nhaïc. Baát ngôø, khoâng khí trong phoøng nhö bò truyeàn moät luoàng ñieän khi hai coâ gaùi nhaûy xuoáng laên xaû vaøo ñaùm khaùch ñaøn oâng ñeå trình dieãn maøn “haåy ngöïc” vaø xoaïc chaân raát ñieâu luyeän... Caên phoøng nhö naùo loaïn, quay cuoàng trong baàu khoâng khí noàng naëc muøi thuoác laù, muøi röôïu taây. Luùc naøy laø 10

giôø ñeâm. Coâng vieäc cuûa nhöõng coâ gaùi nhaûy ôû caùc quaùn bar nhö theá naøy chuû yeáu laø ñeå laøm “moài nhöû”, “röûa maét” cho khaùch vaø kích thích hoï nhaûy theo mình. Ñi keøm vôùi nhöõng ñoäng taùc “nhaø laønh phaùt khieáp” laø nhöõng boä trang phuïc moûng, ngaén cuõn côõn vaø hôû hang. Caøng aên maëc maùt meû, kheâu gôïi thì caøng ñöôïc ñaùm ñoâng coå vuõ cuoàng nhieät... Vaäy nhöng khi tieáp xuùc vôùi Minh Hoàng, moät trong soá nhöõng gaùi nhaûy taïi bar Nhaát thì coâ töï haøo khoe raèng: “Tuïi em laø daân muùa chuyeân nghieäp. Hoïc qua tröôøng lôùp ñaøng hoaøng, chöù khoâng nhaûy röøng ñaâu nheù.” Thaät ra “tröôøng lôùp ñaøng hoaøng” cuûa hoï cuõng chæ laø caùc lôùp muùa hieän ñaïi ngaén haïn ôû caùc caâu laïc boä hoaëc trung taâm vaên hoùa quaän, huyeän nhö: Trung Taâm Vaên Hoùa Taân Bình, Caâu Laïc Boä

Nguyeãn Du, Cung Vaên Hoùa Lao Ñoäng... Kieán thöùc chuyeân moân hoïc ñöôïc coù laø bao, nhöng söï “saùng taïo” theo kinh nghieäm “gaây soác” maø caùc coâ thöïc haønh ôû caùc quaùn bar, vuõ tröôøng... ñaõ giuùp caùc coâ trôû thaønh chuyeân nghieäp ñeán vaäy. Nhaät Hoøa, hoa khoâi ñaét giaù vôùi nhöõng maøn muùa traên taïi quaùn bar Ngoïc Nöõ treân ñöôøng Nguyeãn Vaên Troãi, troâng töøng traûi hôn tuoåi 18 cuûa coâ. Khi hoûi veà suy nghó veà coâng vieäc hieän nay, Hoøa cöôøi vôùi veû baát caàn: “Suy nghó laøm gì cho meät, chæ laø kieám tieàn soáng maø thoâi. Laøm ôû ñaây vui veû laø chính...” Ñeâm vui veû taïi nhöõng nôi nhö theá naøy laïi chaúng reû chuùt naøo. Caùc coâ naøng ñoûng ñaûnh sau khi nhaûy nhoùt ñieân cuoàng toaøn goïi röôïu “xòn”. Vaø sau nhöõng ly röôïu ñoù laø “lôøi ñeà nghò khieám nhaõ” cuûa caùc ñaïi gia...

DAT


THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004 - NGÖÔØI VIEÄT D19

.3”

DAT


D20 NGÖÔØI VIEÄT THÖÙ BAÛY - SOÁ 6951 - 18 thaùng 12, 2004 (7 thaùng M. Moät naêm Giaùp Thaân)

SATURDAY, DECEMBER 18, 2004

.3”

DAT

NV2004-1218